Page 1

ÔÅÔÁÑÔÇ 9 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2011

Á Ö

Ô

www.olympio-bima.gr

Ö

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ ÅêäïôéêÞ åíçìåñùôéêÞ

ÔÇ

Íá íéêÞóåé ðñéí ìðåé óôç ìÜ÷ç Á

. Ãñáöåßá -Ôõðïãñáöåßá ÂÏÔÓÇ 18

Ïé Åõñùðáßïé æçôïýí áðü Ã. ÐáðáíäñÝïõ, Á. ÓáìáñÜ, Ã. Ðñïâüðïõëï, íÝï Ðñùèõðïõñãü êáé Õðïõñãü Ïéêïíïìéêþí

B´ ÔÏ ÄÉËÇÌÌÁ Ô

Ê Ñ ÌÇ ÇÓ Á

Ç Ê Ñ ÌÇ Ç

(ÓïõíÔæïõ, ç ÔÝ÷íç ôïõ ðïëÝìïõ) Üðïøç ìïéÜæåé ìå óüöéóìá. ¹ êáé ïîýìùñï. Ç êïéíÞ ïãéêÞ åîÜëëïõ, ëÝåé üôé ãéá íá íéêÞóåéò ðñÝðåé ðñþôá íá ðåéò óôç ìÜ÷ç. Íßêç ðñéí ôç ìÜ÷ç áêïýãåôáé ðåñßåñãá. ßãïõñá èá ìðïñïýóå íá åðéêáëåóôåß êáíåßò ôï õðÝñ ôçò ðïøçò áõôÞò åðé÷åßñçìá üôé ï ÊéíÝæïò óôñáôçãüò õðåñÜëëïíôáò èÝëåé íá ôïíßóåé ôç óçìáóßá ôïõ øõ÷ïëïãéêïý áñÜãïíôá. Ôç óçìáóßá äçë. ðïõ Ý÷åé ãéá êÜèå ìÜ÷ç óôñáôéùôéêÞ, ïéêïíïìéêÞ, åðéóôçìïíéêÞ, õãåßáò êëð) ôï èéêü êáé ç øõ÷ïëïãéêÞ êáôÜóôáóç ôïõ «ðïëåìéóôÞ» ðñéí ðåé óôç ìÜ÷ç. Åßíáé ãíùóôÞ ç ðåðïßèçóç üôé ôï õøçëü èéêü, ï èåôéêüò ôñüðïò óêÝøçò, ôï êïõñÜãéï ðïõ ëÝåé ï áüò åßíáé âáóéêÝò ðñïûðïèÝóåéò ãéá ôçí íßêç. áõôü ôï ðíåýìá êéíïýíôáé ðÜñá ðïëëÜ âéâëßá åéäéêþí áé ìç. Ðíåýìá ðïõ áðïäßäåôáé èáõìÜóéá ìå ôï ðïßçìá ïõ Éáêþâïõ ÊáìðáíÝëç «¸êôïñáò êáé ÁíäñïìÜ÷ç» (ðïõ åëïðïßçóå ï ÌÜíïò ×áôæçäÜêéò): Áðü ôï ôñùúêü ôï êÜóôñï ç ÁíäñïìÜ÷ç ôïí ¸êôïñá ðïõ êßíáå ãéá ôç ìÜ÷ç þíáîå ìå öùíÞ öáñìáêùìÝíç: Óôñáôéþôç ìïõ ôç ìÜ÷ç èá êåñäßóåé, ðïéïò ðïëý ôï ëá÷ôáñÜåé íá æÞóåé. ¼ðïéïò óôç ìÜ÷ç ðÜåé ãéá íá ðåèÜíåé, ôñáôéþôç ìïõ ãéá ðüëåìï äåí êÜíå酻

ÃÑÁÐÔÅÓ ÅÃÃÕÇÓÅÉÓ

Ôï ðñïößë ôïõ åðéêñáôÝóôåñïõ ãéá ôç èÝóç ôïõ ðñùèõðïõñãïý

ãéá íá äþóïõí ôçí 6ç äüóç

ÓÅË.5

Áðáôåþíåò «åöïñéáêïß» åîáðÜôçóáí çëéêéùìÝíç óôçí Êáôåñßíç ËÅÉÁ ÄÕÏ ×ÉËÉÁÄÅÓ ÅÕÑÙ

È

ýìá áðáôåþíùí Ýðåóå ìßá çëéêéùìÝíç ãõíáßêá óôçí Êáôåñßíç. Óýìöùíá ìå ôéò áóôõíïìéêÝò áñ÷Ýò ïé äýï Üãíùóôïé, ðñïóðïéïýìåíïé ôïõò åöïñéáêïýò, ðëçóßáóáí ôçí 84÷ñïíç êáé ìå ôï ðñüó÷çìá ïöåéëþí ôçò ðñïò ôçí Åöïñßá ôçí Ýðåéóáí íá ôïõò äþóåé äýï ÷éëéÜäåò åõñþ. Ïé äñÜóôåò áíáæçôïýíôáé, åíþ ðñïáíÜêñéóç ãéá ôç õðüèåóç äéåíåñãåß ç Õðïäéåýèõíóç Áóöáëåßáò Êáôåñßíçò.

ÓÅË.5

ÑÅÕÍÁ ÔÇÓ ALCO

¢ìåóá óå éó÷ý ôï ðñüãñáììá åîõãßáíóçò óôïõò äÞìïõò

ÐÜíù áðü 6 óôïõò 10 ¸ëëçíåò öïâïýíôáé üôé èá ÷Üóïõí ôç äïõëåéÜ ôïõò

Å

ðéöõëáêôéêïß ãéá ôçí áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôçò óõìöùíßáò ôçò 26çò Ïêôùâñßïõ åìöáíßæïíôáé ïé ðïëßôåò, öïâïýìåíïé üôé ç ÷þñá èá ïäçãçèåß óå âáèýôåñç öåóç. ×áñáêôçñéóôéêü ôïõ êëßìáôïò ðïõ åðéêñáôåß åßíáé ôé ðåñéóóüôåñïé áðü 6 óôïõò 10 ¸ëëçíåò öïâïýíôáé ðùò ï 2012 èá ÷Üóïõí ôç äïõëåéÜ ôïõò, óýìöùíá ìå Ýñåõíá çò ALCO.

ñüêåéôáé ãéá Ýêôáêôç ðïóïôéêÞ Ýñåõíá ìå ôßôëï Ïéêïíïìéêü Âáñüìåôñï» ç ïðïßá ðñáãìáôïðïéÞèçêå êáô' íôïëÞ ôïõ ÅÂÅÁ áðü ôçí åôáéñåßá ALCO, åíþ ôá åõñÞìáÜ ôçò åðåîåñãÜæïíôáé áðü ôï ÊÝíôñï Ìåëåôþí êáé ñåõíáò ôïõ ÅÂÅÁ.

óõìöùíßá ôçò 26çò Ïêôùâñßïõ èá ïäçãÞóåé ôçí ÷þñá å âáèýôåñç ýöåóç óýìöùíá ìå ôï 53% ôùí ðïëéôþí, åíþ üëéò ôï 18% õðïóôçñßæåé üôé èá ôçí ïäçãÞóåé óå áíÜêáìç. Áîéïóçìåßùôï üìùò åßíáé ôï ãåãïíüò üôé ó÷åäüí 3 ôïõò 10 ðïëßôåò äåí åßíáé óå èÝóç íá åêöÝñïõí ãíþìç ôï åñþôçìá áõôü. ÓÅË.12

ÅÐÉÊÅÖÁËÇÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÇÓ ÓÕÍÅÑÃÁÓÉÁÓ Ï ËÏÕÊÁÓ ÐÁÐÁÄÇÌÏÓ;

ÐÏÉÁ ÅÉÍÁÉ ÔÁ ÊÕÑÉÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ ÔÏÕ ÓÅË.3

Ôï ÄÍÔ áñêåßôáé óôéò õðïãñáöÝò ôùí ôñéþí ôåëåõôáßùí Ó

Ï êáèçãçôÞò Ìáèçóéáêþí Äõóêïëéþí ê. Ã. Ðáõëßäçò åíèïõóßáóå ôï áêñïáôÞñéï ôïõ

ËÞãåé óÞìåñá ç ðñïèåóìßá ãéá ôçí ðëçñùìÞ ôçò Ýêôáêôçò åéóöïñÜò ÊÁÉ ÔÏÕ ÖÏÑÏÕ ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ

Ë

Þãåé óÞìåñá ÔåôÜñôç ç ðñïèåóìßá ãéá ôçí äåýôåñç äüóç ôçò Ýêôáêôçò åéóöïñÜò êáé ôïõ ôÝëïõò åðéôçäåýìáôïò, áëëÜ êáé ôçò äüóçò ðïõ áíôéóôïé÷åß óôïí öüñï åéóïäÞìáôïò.

Ó×ÏËÇ ÃÏÍÅÙÍ ÁÍÏÉÊÔÏ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÐÑÏ×ÈÅÓ ÄÅÕÔÅÑÁ

Õðåíèõìßæåôáé üôé ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí åß÷å äþóåé ðáñÜôáóç, êáèþò ôá åéäéêÜ åêêáèáñéóôéêÜ óçìåéþìáôá äå åóôÜëçóáí åãêáßñùò, ëüãù ôçò áðåñãßáò óôçí ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Ðëçñïöïñéáêþí ÓõóôçìÜôùí.

ÓÅË.5

Ïñãáíþíåé äñÜóåéò ç Ðñùôïâïõëßá ãéá ôïí ÐÝëåêá ÓÕÍÅ×ÉÆÏÍÔÁÉ ÏÉ ÊÉÍÇÓÅÉÓ ÃÉÁ ÔÏ ÐÏÔÁÌÉ ÔÇÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÓÅË.3

ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÖÙÊÁÚÄÇÓ Á

ÅéñÞíçò 31, Êáôåñßíç Ôçë.: 23510 36671, 23510 79787 Fax: 23510 36638 e-mail:katerini@speedex.gr http://www.speedex.gr


2 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

Ôï "ÂÇÌÁ ÔÇÓ ÊÕÑÉÁÊÇÓ" óôá êáæÜíéá ôïõ ÌáëÜìïõ êáé ôïõ Ðáíôïýëç

ÔÅÔÁÑÔÇ 9 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2011

ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ ÅÉÍÁÉ ÏÉ ÁÍÈÑÙÐÏÉ êñéôéêÜ óçìåéþìáôá

ÃñÜöåé ï Áíôþíçò ÊÜëöáò

ÔÇÍ ÅÐÏÌÅÍÇ ÄÅÕÔÅÑÁ Ï ÊÁÈÇÃÇÔÇÓ ÔÏÕ ÁÐÈ ×ÑÉÓÔÏÖÏÑÏÓ ÂÅÑÍÁÑÄÁÊÇÓ ÊÁÉ ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÏÓ ÕÐÅÕÈÕÍÏÓ ÔÇÓ VPRC ÌÉËÁ ÃÉÁ ÔÉÓ ÄÇÌÏÓÊÏÐÇÓÅÉÓ ÊÁÉ ÔÇÍ ÅÊËÏÃÉÊÇ ÓÕÌÐÅÑÉÖÏÑÁ ÔÙÍ ÊÏÌÌÁÔÙÍ (IÄÅÏÄÑÏÌÉÏ, 20.00)

Êáé ôç öèéíïðùñéíÞ Ðéåñßá åðéóêÝöèçêå ï ãíùóôüò äçìïóéïãñÜöïò óå ôïõñéóôéêÜ èÝìáôá áðü ôçí åöçìåñßäá "ÂÇÌÁ ÔÇÓ ÊÕÑÉÁÊÇÓ" Íßêïò Ìáóôñïðáýëïò. ÁõôÞ ôç öïñÜ öéëïîåíÞèçêå êáé îåíáãÞèçêå óôá êáæÜíéá ãéá ôóßðïõñï ôïõ Ãéþñãïõ ÌáëÜìïõ óôçí ÊÜôù ÌçëéÜ êáé ôïõ ÃéÜííç Ðáíôïýëç óôçí Ðåñßóôáóç.

ÔÇÍ ÅÊÄÇËÙÓÇ ÓÕÍÏÄÅÕÅÉ ÊÁÉ ÍÔÏÊÉÌÁÍÔÅÑ ÔÏÕ ÓÕÌÐÁÔÑÉÙÔÇ ÌÁÓ ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÉÓÔÇ ÃÉÙÑÃÏÕ ÊÅÑÁÌÉÄÉÙÔÇ ¸íáò óðïõäáßïò ðïëéôéêüò åðéóôÞìïíáò êáé åðéóôçìïíéêüò õðåýèõíïò ôçò ãíùóôÞò åôáéñåßáò äçìïóêïðÞóåùí VPRC, ï ×ñéóôüöïñïò ÂåñíáñäÜêçò, ìéëÜ ãéá ôï ðþò öôéÜ÷íïíôáé ïé äçìïóêïðÞóåéò, áíáëýåé ôçí ôñÝ÷ïõóá ðïëéôéêÞ óõãêõñßá êáé ðéóôåýåé üôé ìéá åíùìÝíç áñéóôåñÜ èá ìðïñïýóå íá ãßíåé êáôáëýôçò óçìáíôéêþí åîåëßîåùí óôçí ðïëéôéêÞ óêçíÞ, ãéá ðñþôç öïñÜ ìåôÜ ôç ìåôáðïëßôåõóç ôïõ 1974. Ôï ôåëåõôáßï âéâëßï ôïõ ÂåñíáñäÜêç Ý÷åé ôßôëï ÐïëéôéêÜ êüììáôá, ÅêëïãÝò êáé Êïììáôéêü Óýóôçìá - Ïé ìåôáó÷çìáôéóìïß ôçò áíôéðñïóþðåõóçò 1990-2010 .

Ï Íßêïò Ìáóôñïðáýëïò ìå ôç óýæõãü ôïõ ÔæÝíç, ôï ãíùóôü ôóéðïõñïðáñáãùãü Ãéþñãï ÌáëÜìï êáé Ýíáí êÜôïéêï ôçò ðåñéï÷Þò óôï êáæÜíé óôçí ÊÜôù ÌçëéÜ

¢ëëùóôå åßíáé ç ðåñßïäïò ðïõ ôá êáæÜíéá áõôÞ ôçí ðåñßïäï åßíáé óôï ... öüñôå ôïõò. Ç áãÜðç êáé ôï åíäéáöÝñïí ôïõ Íßêïõ Ìáóôñïðáýëïõ ãéá ôçí Ðéåñßá åßíáé áðïäåäåéãìÝíï, áöïý ðïëëÝò öïñÝò Ý÷åé ðñïâÜëåé ôçí ðåñéï÷Þ ìáò áðü ôá Ýíôõðá ôïõ Äçìïóéïãñáöéêïý ÓõãêñïôÞìáôïò ËáìðñÜêç. Ï ÃéÜííçò Ðáíôïýëçò åðß ôï Ýñãïí óôï êáæÜíé ôïõ óôçí Ðåñßóôáóç

Äéáäñáóôéêü Ï ìå ôç âïÞèåéá ôùí QR CODES Ôï ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ óáò äßíåé ôçí äõíáôüôçôá íá Ý÷åôå äéáäñáóôéêÞ ðñüóâáóç óôéò ðëçñïöïñßåò ðïõ óáò ðáñÝ÷åé êáé áðü ôï êéíçôü óáò ôçëÝöùíï! Óõíäåèåßôå êáé åóåßò Üìåóá ìå ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Ï ìå ôç ÷ñÞóç ôùí QR CODES ðïõ óõíáíôÜôå êáôÜ ìÞêïò ôçò Ýêäïóçò. Ôá QR Codes ëåéôïõñãïýí ìå ôç öéëïóïößá ôùí barcodes êáé åßíáé áíáãíùñßóéìá áðü smartphones êáé ëïéðÝò óõóêåõÝò ðïõ åìðåñéÝ÷ïõí êÜìåñá êáé óõíäÝïíôáé óôï internet. Ïäçãßåò: 1. ÊáôåâÜæåôå ôï application NEOREADER áðü ôï site: goo.gl/DZ9X5 2. Ôï åíåñãïðïéåßôå óôç óõóêåõÞ óáò. 3. ÓôñÝöåôå ôçí êÜìåñá óôï QR Code ðïõ åíôïðßóáôå óôï öýëëï ôïõ Ï 4. Ôï application áíáãíùñßæåé ôï óýíäåóìï ðïõ áíôéóôïé÷åß óôï qr code êáé óáò ðáñáðÝìðåé óôçí áíôßóôïé÷ç éóôïóåëßäá. ÆÞóôå ôçí åìðåéñßá ôçò äéáäñáóôéêÞò ôå÷íïëïãßáò ìå ôï ÏÂ!

Óôï âéâëßï åðé÷åéñåßôáé ìéá óõíïëéêÞ äéåñåýíçóç ôïõ éäåïëïãéêïý êáé ðïëéôéêïý ÷áñáêôÞñá ôùí êïììÜôùí, éäéáßôåñá êáôÜ ôçí ôåëåõôáßá ðåñßïäï ôçò «ýóôåñçò ìåôáðïëßôåõóçò». ÅîåôÜæåôáé áíáëõôéêÜ ç êïéíùíéêÞ óýíèåóç ôùí åêëïãéêþí ôïõò óùìÜôùí, ç åóùôåñéêÞ óõãêñüôçóç êáé äïìÞ ôïõò, ïé ïñãáíùôéêÝò ôïõò äéáóôÜóåéò, ç ó÷Ýóç ôïõò ìå ôï êñÜôïò êáé ôç äéïßêçóç. ÐáñïõóéÜæåôáé ç äéá÷ñïíéêÞ åîÝëéîç ôùí äåéêôþí ôçò êïììáôéêÞò ôáýôéóçò, ôçò «ôáîéêÞò øÞöïõ» (class voting) êáé ôçò «ïéêïíïìéêÞò øÞöïõ» (economic voting), êáèþò êáé ôùí äåéêôþí ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôç èÝóç ôùí êïììÜôùí óôéò êëßìáêåò éäåïëïãéêþí ôïðïèåôÞóåùí. ÔÝëïò, êáôáãñÜöïíôáé ïé äåßêôåò «óõó÷Ýôéóçò ÊñÜôïõò – Êüììáôïò» óôï åðßðåäï ôùí óôåëå÷þí ôïõò, êáèþò êáé ïé äåßêôåò ïéêïíïìéêÞò åîÜñôçóçò ôùí êïììÜôùí áðü ôï êñÜôïò êáé ôï éäéùôéêü êåöÜëáéï ìÝóá áðü ôçí áíÜëõóç ôùí ïéêïíïìéêþí éóïëïãéóìþí ôïõò. Ôï âéâëßï áðïôåëåß ÷ñÞóéìï åñãáëåßï ü÷é ìüíï ãéá ôç ìåëÝôç ôùí åëëçíéêþí ðïëéôéêþí

êïììÜôùí ôçò óõãêåêñéìÝíçò ðåñéüäïõ, áëëÜ êáé ãéá ìéá óöáéñéêÞ ìåëÝôç ôùí ìåôáó÷çìáôéóìþí ôùí óýã÷ñïíùí ðïëéôéêþí êïììÜôùí ùò "êïììÜôùí ôïõ êñÜôïõò". ÄéáôñÝ÷åôáé üëç ç èåùñçôéêÞ ðáñÜäïóç ôçò ìåëÝôçò ôïõ êïììáôéêïý öáéíïìÝíïõ, áðü ôïí Duverger Ýùò ôïõò Katz & Mair êáé áðü ôïõò ‘êëáóéêïýò’ ôïõ ìáñîéóìïý Ýùò ôïõò óýã÷ñïíïõò ðñïâëçìáôéóìïýò ôçò ñéæïóðáóôéêÞò óêÝøçò. O ×ñ.ÂåñíáñäÜêçò åßíáé Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò óôï ÔìÞìá Ðïëéôéêþí Åðéóôçìþí ôïõ ÁÐÈ óôï áíôéêåßìåíï «ÐïëéôéêÞ ÁíÜëõóç: Êüììáôá êáé ÐïëéôéêÞ ÓõìðåñéöïñÜ». Áðü ôïí Ïêôþâñéï ôïõ 2004 Ýùò ôïí ÍïÝìâñéï ôïõ 2009 õðçñÝôçóå ùò ËÝêôïñáò óôï ÔìÞìá ÐïëéôéêÞò ÅðéóôÞìçò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ÊñÞôçò êáé óôï ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï «ÐïóïôéêÞ ÁíÜëõóç ÐïëéôéêÞò». Áðüöïéôïò ôï 1985 ôïõ ÔìÞìáôïò ÐïëéôéêÞò ÅðéóôÞìçò êáé Äçìüóéáò Äéïßêçóçò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí, Ýãéíå êÜôï÷ïò ôïõ ìåôáðôõ÷éáêïý äéðëþìáôïò (D.E.A.) Ðïëéôéêþí Åðéóôçìþí áðü ôï ÐáíåðéóôÞìéï ôçò Óïñâüííçò (Paris II) ôï 1987. ÊáôÜ ôçí ðåñßïäï 1987-1988 ðñáãìáôïðïßçóå åðßóçò ìåôáðôõ÷éáêÝò óðïõäÝò óôçí ÐïëéôéêÞ Öéëïóïößá (Óïñâüííç - ÐáíåðéóôÞìéï Paris I). Ç äéäáêôïñéêÞ ôïõ äéáôñéâÞ (1995) óôï ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí åß÷å ùò áíôéêåßìåíï ôá ðïëéôéêÜ êüììáôá ôçò ðåñéüäïõ 19741985 êáé ôçí åíóùìÜôùóç-ëåéôïõñãßá óôï íïìéêü – ðïëéôéêü èåóìéêü óýóôçìá ôçò ðåñéüäïõ. Ôï 1993 ßäñõóå ôçí åôáéñåßá äçìïóêïðÞóåùí êáé êïéíùíéêþí åñåõíþí VPRC, ôçò ïðïßáò ðáñÝìåéíå

Ç ãùíéÜ ôïõ ðïëéôéóìïý

Áðü ôï 1984-1988 õðÞñîå ìÝëïò ôçò ÓõíôáêôéêÞò ÏìÜäáò ôïõ ìçíéáßïõ ðåñéïäéêïý Ó×ÏËÉÁÓÔÇÓ, åíþ êáôÜ ôçí ðåñßïäï 1986-1990 ìÝëïò ôçò ÓõíôáêôéêÞò ÅðéôñïðÞò ôïõ ðåñéïäéêïý ÈÅÓÅÉÓ. Åßíáé óÞìåñá ìÝëïò ôùí Ä.Ó. ôçò ÅëëçíéêÞò Åôáéñåßáò ÐïëéôéêÞò ÅðéóôÞìçò (ÅÅÐÅ), óôï ïðïßï áðü ôïí Éïýíéï ôïõ 2010 êáôÝ÷åé ôç èÝóç ôïõ ôáìßá, ôïõ Éíóôéôïýôïõ "Íßêïò ÐïõëáíôæÜò", êáèþò êáé ôïõ Éäñýìáôïò Ãëçíïý. Åðßóçò åßíáé ìÝëïò ôïõ Óõëëüãïõ Åôáéñåéþí ÄçìïóêïðÞóåùí êáé Åñåõíáò ÁãïñÜò (ÓÅÄÅÁ). Áðü ôïí ÄåêÝìâñéï ôïõ 2006 Ýùò ôï ÍïÝìâñéï ôïõ 2009 äéÝôåëåóå åêëåãìÝíï ìÝëïò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ Åíéáßïõ ÖïñÝá Äéäáóêüíôùí ôçò Ó÷ïëÞò Êïéíùíéêþí Åðéóôçìþí ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ÊñÞôçò.

ÓÇÌÅÑÁ “ÏÉ ÐÅÑÉÐÅÔÅÉÅÓ ÔÏÕ ÔÅÍ-ÔÅÍ: ÔÏ ÌÕÓÔÉÊÏ ÔÏÕ ÌÏÍÏÊÅÑÏՔ

ÐÝèáíå óå çëéêßá 84 åôþí áðü êáñêßíï ï Éóðáíüò ðïéçôÞò ÔïìÜò Óåãêüâéá, ï ïðïßïò áðü ôï 1940 æïýóå åîüñéóôïò óôï Ìåîéêü. ÃåííçìÝíïò óôç ÂáëÝíèéá ôçò Éóðáíßáò, ï ÔïìÜò Óåãêüâéá õðÞñîå ìéá óçìáíôéêÞ ìïñöÞ ôçò ìåîéêÜíéêçò ðïëéôéóôéêÞò æùÞò.

ÐÁÃÊÏÓÌÉÁ ÐÑÅÌÉÅÑÁ!!! ÔÏÕ ÓÔÉÂÅÍ ÓÐÉËÌÐÅÑÊ

ÓõíäÝèçêå ìå óôåíïýò öéëéêïýò äåóìïýò ìå ôïí ôéìçìÝíï ìå ôï Íüìðåë Ëïãïôå÷íßáò ôïõ 1990 Ìåîéêáíü äéðëùìÜôç, óõããñáöÝá êáé ðïéçôÞ ÏêôÜâéï Ðáæ (1914-1998), Ýíáí áðü ôïõò ìåãáëýôåñïõò óõããñáöåßò ôïõ 20ïý áéþíá

Åêäüôçò -ÄéåõèõíôÞò

Áó÷ïëåßôáé éäéáßôåñá ìå ôç èåùñßá ôùí ðïëéôéêþí êïììÜôùí, ôçí ðïëéôéêÞ óõìðåñéöïñÜ êáé ôçí åêëïãéêÞ-êïéíùíéêÞ Ýñåõíá. Áðü ôï 2000 åðéìåëåßôáé ôçí Ýêäïóç Ç ÊÏÉÍÇ ÃÍÙÌÇ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ, ç ïðïßá ðåñéëáìâÜíåé áíáëýóåéò ðïëéôéêÞò åðéóôÞìçò êáé êïéíùíéïëïãßáò âáóéóìÝíåò óôá äåäïìÝíá ôùí åñåõíþí ôçò VRRC, áëëÜ êáé Üëëùí åñåõíçôéêþí öïñÝùí. Å÷åé óçìáíôéêü áñéèìü äçìïóéåýóåùí óôçí ÅëëÜäá êáé óôï åîùôåñéêü óôá ó÷åôéêÜ áíôéêåßìåíá, êáèþò êáé óõóôçìáôéêÞ ðáñïõóßá óå äéåèíÞ óõíÝäñéá.

ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏÓ ÅÕÊÁÑÐÉÄÇ ôçë. 34551-2

¸öõãå áðü ôç æùÞ ï Éóðáíüò ðïéçôÞò ÔïìÜò Óåãêüâéá

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ Éäéïêôçóßá - ¸êäïóç ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ É. ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å.

Ðñüåäñïò Ýùò ôïí ÍïÝìâñéï ôïõ 2004, áíáëáìâÜíïíôáò êáôüðéí ôç èÝóç ôïõ Åðéóôçìïíéêïý Óõìâïýëïõ, ôçí ïðïßá êáôÝ÷åé êáé óÞìåñá.

“ËÏÕÖÁ ÊÁÉ ÐÁÑÁËËÁÃÇ: ÓÅÉÑÇÍÅÓ ÓÔÇ ÓÔÅÑÉÁ” ÔÏÕ Í.ÐÅÑÁÊÇ

êáé áðü ôïõò ìåãáëýôåñïõò éóðáíüöùíïõò ðïéçôÝò üëùí ôùí åðï÷þí. ÐïéÞìáôá ôïõ Óåãêüâéá Ý÷ïõí åêäïèåß êáé óôá åëëçíéêÜ.

Äéáöçìéóôéêü ÔìÞìá:

ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ

ÎÅÍÏÖÙÍ ÌÐÁÑÁËÉÁÊÏÓ

Áñ÷éìáíäñßôçò Éùáêåßì Ïéêïíïìßêïò

ÔÁÓÏÕËÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÄÏÕ

Â.É. Ìüó÷çò, Ã. ÑÜðôçò, Ð. ÁëåêÜêçò, Ã. Ôóéìðïíßäçò, Ä. Íáôóéüò,

Õðåýèõíïò Ôõðïãñáöåßïõ:

Áä. ÅõáããÝëïõ, Ó. ÆÜ÷ïò,

×. ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ

Ê. Äáëáêéïõñßäçò, É. Êáëéáìðüò,

ÌÁÑÉÁ ÊÏÑÏÌÇËÇ

È. Ðáðáêþóôáò, Ñ. ÊïñïìÞëç,

ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ:

Éóì. ÌáêñÞ, Ë. ÔæÝêçò, Ã.Ð. ÊáñáãéÜííçò Áèëçôéêü ñåðïñôÜæ: ÓÐÕÑÏÓ ÓÊÏÕÖÁÓ Ãñáöåßá: Âüôóç 18 60 100 Êáôåñßíç

ÔçëÝöùíá: 23510 33633 - 23510 46790-99

Åóùôåñéêïý ÅôÞóéá: 96 Åõñþ

FAX: 23510 20672

Åëá÷ßóôç: 20 Åõñþ

×åéñüãñáöá ðïõ äçìïóéåýïíôáé

Åîùôåñéêïý ÅôÞóéá: 220 äïë.

Þ ü÷é äåí åðéóôñÝöïíôáé

Ôñáðåæþí-Ïñãáíéóìþí 315 Åõñþ

email: Ol-bhma@otenet.gr

TV ðñüãñáììá

ÅÔ 3 08.00: Öþôá ðáñáêáëþ (Å) 08.30: Åéäéêüò ðñÜêôïñáò ¼óï 09.00: Ìßêé ÌÜïõò: Ðáßæù êáé äéáâÜæù 09.30: Ìéêñïß ÁúíóôÜúí 10.00: Ç ×áñÜ êáé ôï Ãêïõíôïýí 10.30: Öñïõôïðßá 11.00: Ç êïéëÜäá ôïõ ñÞãìáôïò 12.00: Óáí ôá ôñåëÜ ðïõëéÜ 13.00: Ï áñãïíáýôçò 14.00: ÏõñÜíéï ôüîï 15.00: Ï ößëïò ìïõ ï Ìðïõ 16.10: Ìéá åõêáéñßá ãéá ôç Óüíé 16.30: ×Üíá ÌïíôÜíá 17.00: Escape 18.45: Ï Èçóáõñüò ôçò Áããåëßíáò 20.00: Óáí áäåëöÝò 21.00: Ç æùÞ åßíáé áëëïý 22.00: ÎÝíç ôáéíßá. «ÌõóôéêÜ êáé øÝìáôá óôï óðßôé ôçò Áëßêçò» 24.00: 52ï ÖåóôéâÜë ÊéíçìáôïãñÜöïõ Èåóóáëïíßêçò.

06.00: ÊáëçìÝñá ìå ôïí Ãéþñãï ÁõôéÜ 10.30: Åäþ êáé ôþñá 12.30: Ðïëý ìðëá ìðëá 15.30: ¼óï õðÜñ÷ïõí Üíèñùðïé 16.45: Áðïãåõìáôéíü äåëôßï åéäÞóåùí 17.00: ÕðÜñ÷åé ëýóç 18.45: ÓÞìåñá ìå ôïí ¢êç Ðáõëüðïõëï 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí. 21.30: Õäñüãåéïò 22.00: Auto alter 22.15: Heroes 23.15: Åßóïäïò åëåýèåñç 01.00: Auto Alter 01.45: ÎÝíç ôáéíßá «Ìüíïò ìå ôï æüñé» 04.15: Õäñüãåéïò

06.45: Êéíïýìåíá ó÷Ýäéá 07.30: ÐñùéíÞ ÌåëÝôç 10.15: Íçóôéêïß ðñÜêôïñåò 11.15: Óáñßôá, åßóáé ç æùÞ ìïõ. 13.00: ÅéäÞóåéò 13.45: Made in star 15.45: Ìßëá 17.45: ÅéäÞóåéò óôç íïçìáôéêÞ 17.50: Öþôçò êáé Ìáñßá 19.45: ÅéäÞóåéò 21.00: ÍéêÞôá 22.00: ÎÝíç ôáéíßá «ÈáíÜóéìç åêôÝëåóç» 23.45: Áíåîé÷íßáóôåò õðïèÝóåéò 00.45: Supernatural 01.45: Ç ëüã÷ç ôïõ Ëïããßíïõ 04.30: ÎÝíç ôáéíßá «ÌåãÜëï ôáîßäé óôçí ðåñéðÝôåéá».

08.30: Ìéá Üãñéá æùÞ 09.00: Áêñáßïé ôáîéäéþôåò 10.00: Óïõ êÜíåé êáëü 10.30: ¼ôé ôñþìå 11.00: Êáéíïýñãéá ìÝñá 12.30: Ìáãéêüò êüóìïò 13.00: ÅéäÞóåéò 14.00: Åëåýèåñï ñáäéüöùíï 15.00: Ôüëìç êáé ãïçôåßá 16.00: ÁëçèéíÜ óåíÜñéá 17.00: ÅéäÞóåéò 17.55: ÐÝíôå êáé… 18.30: Ï êüóìïò ôùí óðïñ 19.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá. «Ç ìïäéóôñïýëá» 20.45: ÈåñìÝò ðüëåéò 21.50: Äåëôßï êáéñïý 22.00: ÅéäÞóåéò. 23.00: Áíé÷íåýóåéò 00.30: Óôá üñéá 01.30: Êïëïìâßá: ÅéñÞíç åíÜíôéá óôá êáôåóôçìÝíá 02.30: Ôüëìç êáé ãïçôåßá 03.30: ÁëçèéíÜ óåíÜñéá 04.30: Ç áýñá ôùí ëïõëïõäéþí 05.30: Áíé÷íåýóåéò (Å)

NET 06.00: Êáé ïé ðáíôñåìÝíïé Ý÷ïõí øõ÷Þ 07.00: Ðñùéíü ÁÍÔ-1 12.00: Ìå áãÜðç 13.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ1 13.50: Áêñùò ïéêïãåíåéáêüí 14.30: Play and win 14.45: Êùí/íïõ êáé ÅëÝíçò 15.40: Play and win 15.50: Ôï êáöÝ ôçò ×áñÜò 16.50: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ 1 17.00: Ôçò ÅëëÜäïò ôá ðáéäéÜ 18.00: Ðåéñáóìüò 20.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ1 21.00: ÐëÜêá êÜíåéò 23.00: ÑÜäéï áñâýëá 24.00: Grey’s anatomy 01.00: ÁÍÔ 1 01.10: Greek 02.10: Ëüëá 03.10: Ôï êáöÝ ôçò ×áñÜò 04.10: ÔçëåìÜñêåôéíãê 04.30: Mobile fun 05.10: ¸ëëç êáé ¢ííá

06.00: ÂÝñá óôï äåîß 07.00: Êïéíùíßá þñá ìÝãá 10.00: Ðñùéíü ìïõ 13.10: Ç æùÞ ôçò Üëëçò 14.00: Äåëôßï åéäÞóåùí 15.00: ÐÜôé ç ðéï üìïñöç éóôïñßá 16.00: ÐáéäéêÞ ÷áñÜ 16.50: ÌáôéÝò óôá ãåãïíüôá 17.00: ÐÜôé, ç ðéï üìïñöç éóôïñßá 18.00: Åñùôáò êáé ôéìùñßá 19.00: Ôá ìõóôéêÜ ôçò ÅäÝì 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 21.00: Ç æùÞ ôçò Üëëçò 22.00: Åñùôáò êáé ôéìùñßá 23.10: Åñåõíá 01.00: Ôåëåõôáßá ãåãïíüôá 01.45: LARD 02.30: Ç áßèïõóá ôïõ èñüíïõ 03.30: ÁÝñéíåò óéùðÝò 04.45: ÔçëåìÜñêåôéíãê 04.00: Öéëïäïîßåò

06.00: ÄÝóôå ôïõò 07.45: Ï áîéáãÜðçôïò ÑÝúìïíô 08.00: Ï ÂáóéëéÜò ôïõ Êïõúíò 09.45: Èá óå äù óôï ðëïßï 10.00: Áí ì’ áãáðÜò 11.45: Åíôéìüôáôïé êåñáôÜäåò 13.00: ÅéäÞóåéò. 13.15: ÅëÝíç 16.00: ÄÝóôå ôïõò 17.00: Äåëôßï ÅéäÞóåùí 18.00: ÏéêïãåíåéáêÝò éóôïñßåò 19.00: ÅéäÞóåéò 20.00: ÊÜôé øÞíåôáé 21.00: Óðßôé áðü ôçí áñ÷Þ 22.00: Áííá Âßóóç. ¼óï Ý÷ù öùíÞ 23.30: ÏéêïãåíåéáêÝò éóôïñßåò 24.00: Sex and the city 01.15: The big game 02.15: Ç êïõæßíá ôçò ìáìÜò 03.00: ¢ëëáîÝ ôï 04.00: Patras alle retour 04.45: ÔçëåáãïñÝò 05.00: Åéêüíåò

06.00: ÐñùéíÞ åíçìÝñùóç 10.00: Óõìâáßíåé ôþñá 12.00: ÅéäÞóåéò 13.00: ÌÝíïõìå ÅëëÜäá 15.00: ÅéäÞóåéò 16.00: Å÷åé ãïýóôï 17.30: ÌéêñÜ ðïñôñÝôá 18.00: ÅéäÞóåéò 18.30: Öùôüóöáéñá 19.00: Ôáîéäåýïíôáò ìå ôç ÌÜãéá 20.00: Ï èñýëïò ôïõ åêëåêôïý 21.00: ÅéäÞóåéò 22.00: ÖáíôÜóìáôá 23.00: Ïé áãíïïýìåíïé 24.00: ÅéäÞóåéò 00.15: ÎÝíç ôáéíßá. «Èá ÷õèåß áßìá»


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÉÅÑÉÁ

ÅÉÓ ÙÔÁ ÌÇ ÁÊÏÕÏÍÔÙÍ

«Ðïëý óêëçñüò ãéá íá ðåèÜíåé» ÊáëÜ áõôïß ïé ðïëéôéêïß åßíáé ôñåëïß, Åäþ ðñùèõðïõñãü Ý÷ïõìå, ðñùèõðïõñãü øÜ÷íïõìå. Ï ê. ÑÜú÷åíìðá÷ ôé åßíáé äçëáäÞ; Áò ôï ðïõí êáèáñÜ. ØÜ÷íïõí ìéá ìáñéïíÝôá ðïõ èá öïñôùèåß ôéò áìáñôßåò ôïõ ðïëéôéêïý óõóôÞìáôïò êáé èá åêäéù÷èåß óáí áðïäéïðïìðáßïò ôñÜãïò. Ìå ôÝôïéåò ðñïûðïèÝóåéò Ý÷ïõí äßêéï ïé åðßäïîïé êáé èÝôïõí Ýíá óùñü üñïõò. Ôé åßíáé äçëáäÞ ç ðñùèõðïõñãßá åíüò ðñïôåêôïñÜôïõ ãéá íá óêïôùèïýí üëïé ïé áîéüëïãïé íá êÜíïõí ïõñÜ. Åäþ ëßãï Ýëëåéøå íá ôï âÜëïõí óôéò ìéêñÝò áããåëßåò: «Æçôåßôáé ðñùèõðïõñãüò äéá ÷þñá ðôù÷Þ áëëÜ åíÜñåôï, ìå ëáìðñÜò ïéêïãåíåéáêÜò ðáñáäüóåéò, ïëßãïí ìåôá÷åéñéóìÝíç áëëÜ ùñáßá êáé åéò êáëÞ êáôÜóôáóç» ðïõ Ýãñáöå ï áåßìíçóôïò ÊáìðáíÝëëçò óôï «ÌåãÜëï ìáò ôóßñêï». Ìüíï ðïõ ç êáôÜóôáóç äåí åßíáé êáëÞ êáé äåí ðñüêåéôáé ãéá ôóßñêï áëëÜ ôñåëïêïìåßï. Ôá ðáéäéÜ ôçò Âïóôþíçò (Ôhe Bostonians) ìáò Ý÷ïõí êÜíåé ñüìðá äéåèíþò. Äåí ôïõò åßðå êáíÝíáò üôé ìå áõôÜ ôá êáìþìáôá äéþ÷íïõí ïðáäïýò; Ìéá ðáñïéìßá ëÝåé «üôáí ôï ðåßóìá ôï ôñáâÜò äåí Ý÷åé íïóôéìÜäá». Áõôïß ü÷é áðëÜ ôï ðáñáôñÜâçîáí áëëÜ ôï îå÷åßëùóáí. Ìçí åêðëáãïýí áðü ôá áðïôåëÝóìáôá ôùí åêëïãþí üðïôå áõôÝò ãßíïõí, Ôþñá ï ìåí «ðñþçí» äåí ðñüêåéôáé íá ðáñáéôçèåß áðü áñ÷çãüò ôïõ êüììáôïò êáé âëÝðïõìå ôïí Ìðåíßôï íá âãÜæåé áöñïýò ïðüôå óôï ãñáöåßï ôïõ èá âÜëïõí ôáìðÝëá ðïõ èá ãñÜöåé «ðñïóï÷Þ äáãêþíåé». Ðñïò ôï ðáñüí Ý÷åé äáãêþóåé üëïõò åìÜò ðïõ êÜíïõìå ïõñÝò óôá ôáìåßá ôçò ÄÅÇ íá ðëçñþóïõìå ôï åðáßó÷õíôï ÷áñÜôóé. Áí ôïõ ôçí îáíáöÝñåé ï Ãéþñãïò , ç óýæõãïò èá ôïí îáíáâÜëåé óôï åéêïíïóôÜóé åðåéäÞ Ýìáèå üôé ï ê. áíôéðñüåäñïò üôáí äßäáóêå Þôáí æùçñïýëçò ìå ôéò öïéôçôñéïýëåò, Êïíôüò øáëìüò áëëçëïýéá. Óôéò 11 ôïõ ÍïÝìâñç åðåéäÞ äåí èá åßíáé ðëÝïí ðñùèõðïõñãüò -ïðüôå èá ðáñáôåßíïíôáí ç èçôåßá ôïõ áõôüìáôá – èá Ý÷ïõìå íÝï óÞñéáë. Ïé äåëößíïé áêïíßæïõí ôá ìá÷áßñéá ôïõò íá ôïí öÜíå , áëëÜ ï ôýðïò åßíáé ðïëý óêëçñüò ãéá íá ðåèÜíåé, Ôýöëá íá ‘÷åé ï Ìðñïõò Ãïõßëéò! Ôþñá óôçí Í.Ä êÜíïõí áðáíùôÝò ãêÝëåò, . Êáô áñ÷Þí Ýóðåõóáí íá äéáâåâáéþóïõí üôé èá ôç õðïãñÜøïõí ôçí ñçìÜäá ôçí óýìâáóç. ÌåôÜ üóï áíÜîéïò êáé áí åßíáé ï Ãéþñãïò íá öÝñåé ôï áîßùìá ôïõ ðñùèõðïõñãïý , äåí åßíáé óéê íá ðáßæïõíå ôéò êïõìðÜñåò. ×áìïãåëïýí óôçí ôéâïýëá ãéá ôá ìÜôéá ôïõ êüóìïõ, êëåßíïíôáé ó Ýíá ãñáöåßï ìå ôïõò óõìâïýëïõò ôïõò êáé îåêéíÜ ç ãñïèïðáôéíÜäá. Ôá ðåßóìáôá äåí ðåñíÜí ïýôå óôéò óõæýãïõò ðëÝïí (åêåß ðÝöôåé ðáíôüöëá). Êé åíþ ç øõ÷Þ ôïõ êïóìÜêç Ý÷åé ðÜåé óôçí Êïýëïõñç âãáßíïõí ôá óôåëÝ÷ç óå ôÝôïéåò óôéãìÝò êé áñ÷ßæïõí ôïí óêõëïêáâãÜ ìå ôïõò ðáóüêïõò. ÌÝãá ëÜèïò, Óôéò ëßóôåò ðïõ êõêëïöüñçóáí âëÝðïõìå ùò õðïøçößïõò ðáéäéÜ ðáëéþí âïõëåõôþí üðùò ëüãïõ ÷Üñç ï ãéïò ôïõ ê. Êïýâåëá. Äåí ôïí îÝñïõìå ôïí Üíèñùðï , ìðïñåß íá åßíáé ï êáëýôåñïò áëëÜ ìå ôçí ìáíßá ðïõ Ý÷åé ï êüóìïò èá êáåß ôï ðáéäß . ÁõôÞ åßíáé ç áíáíÝùóç ÁíôùíÜêç ìïõ ðïõ Ýëåãå ç ÌÜñù Êïíôïý; Ìá áí áñ÷ßóïõí ôá áõôïãêüë áðü ôç óÝíôñá ìçí êáôåâáßíåôå êáèüëïõ óôï ãÞðåäï. Ôþñá ìåôáîý ìáò êÜôé ôÝôïéï èá èÝëáôå ðñïò ôï ðáñüí áëëÜ ôá ðáéäéÜ áðü ôçí ðáñÜãêá óáò ôï óöõñßîáí , Áí äåí êáôåâåßôå èá ìçäåíéóôåßôå êáé ï íïþí íïåßôù. O ÐÁÑÏÉÌÉÁÓ (Ê.Ä)

Ïé åõêáéñßåò ôåëåßùóáí 8 Íïåìâñßïõ 1961, ï áñ÷çãüò ôçò ¸íùóçò ÊÝíôñïõ, Ãåþñãéïò ÐáðáíäñÝïõ, êçñýôôåé ôïí ÁíÝíäïôï Áãþíá, êáôáããÝëëïíôáò âßá êáé íïèåßá óôï åêëïãéêü áðïôÝëåóìá. 8 Íïåìâñßïõ 1963 ïñêßæåôáé ç ðñþôç êõâÝñíçóç ÊÝíôñïõ õðü ôïí Ãåþñãéï ÐáðáíäñÝïõ ùò ðñùèõðïõñãü êáé õðïõñãü Ðáéäåßáò. ÓÞìåñá üëá äåß÷íïõí üôé Ýíáò Üëëïò Ãéþñãïò ÐáðáíäñÝïõ, ï åããïíüò ôïõ ðñïáíáöåñèÝíôïò «ÃÝñïõ ôçò Äçìïêñáôßáò» ßóùò ðåñíÜåé ôçí ôåëåõôáßá çìÝñá ôïõ ùò Ðñùèõðïõñãü. Ï ëáüò èåáôÞò óå Ýíá èÝáôñï ôïõ ðáñáëüãïõ ðñïóðáèþíôáò íá êáôáëÜâåé ü÷é ðïéïò êõâåñíÜ ôçí ÷þñá, áëëÜ ôï ôé èá ãßíåé ìå ôçí íÝá õðçñåóéáêÞ êõâÝñíçóç êáé ôï ðüóï èá åðçñåÜóåé åðéðëÝïí ôï ïéêïãåíåéáêü ðïñôïöüëé ôïõ. ÈÝëù íá ðéóôåýù ðùò ôá ðñÜãìáôá èá áëëÜîïõí ðñïò ôï êáëýôåñï. ÐÜåé áñêåôüò êáéñüò ðïõ êÜðïéïé Ý÷ïõí êüøåé ôï ÷áìüãåëï óôïí ¸ëëçíá êáé ôïí Ý÷ïõí êáôáíôÞóåé æçôéÜíï óôá ìÜôéá ôïõ ðëáíÞôç. Ôåëåéþíåôå ìå ôéò äéáâïõëåýóåéò óáò êáé öôÜíåé íá ðáßæåôáé ìå ôï ìÝëëïí ìáò. Ç ÅëëÜäá äåí åßíáé ïýôå ôï ôóéöëßêé ôïõ êáèåíüò. Äåí Ý÷åé Ýñèåé ôï ôÝëïò åðï÷Þò ìüíï ãéá ôïí ÐáðáíäñÝïõ, áëëÜ ãéá ôï óýíïëï ôçò áðïôõ÷çìÝíçò ðïëéôéêÞò ðïõ åöáñìüæïíôáí áðü ôçí ìåôáðïëßôåõóç. Ôï 1961 ï Ãåþñãéïò ÐáðáíäñÝïõ êáôÜããåéëå âßá êáé íïèåßá. ÓÞìåñá ï åããïíüò Ãåþñãéïò ÐáðáíäñÝïõ êáôáããÝëåôáé ãéá âßá êáé íïèåßá åéò âÜñïò ôïõ Åëëçíéêïý ëáïý. Ìå óçìáßá ôçí ãåíéÜ ìïõ ðïõ äåí êïéôÜæåé ÷ñþìáôá êáé ðñüóùðá, óáò äßíåé ï êüóìïò áêüìç ìéá åõêáéñßá ãéá ôçí åîõãßáíóç ôçò ÷þñáò êáé ôçí åöáñìïãÞ íÝáò ðïëéôéêÞò ãéá ôï óõìöÝñïí ôçò ðáôñßäáò êáé ôùí êáôïßêùí áõôÞò. Äõóôõ÷þò Üëëç äåí Ý÷åôå…. Íßêïò Ìáêñßäçò Ðåñéöåñåéáêüò Óýìâïõëïò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò Ðéåñßáò

ÔÅÔÁÑÔÇ 9 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2011 3

Ïñãáíþíåé äñÜóåéò ç Ðñùôïâïõëßá ãéá ôïí ÐÝëåêá ÓÕÍÅ×ÉÆÏÍÔÁÉ ÏÉ ÊÉÍÇÓÅÉÓ ÃÉÁ ÔÏ ÐÏÔÁÌÉ ÔÇÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

Ìéá óåéñÜ äñÜóåùí ðïõ èá áöïñïýí ôï ðïôÜìé ôçò Êáôåñßíçò, ôï Ëåýêï Þ ÐÝëåêá üðùò åßíáé ðéï ãíùóôüò, ðñïãñáììáôßæåé ç Ðñùôïâïõëßá ðïëéôþí ãéá ôïí ÐÝëåêá. ÌÝëç ôçò ïìÜäáò êáé óõíåñãáæüìåíïé öïñåßò åß÷áí óõíÜíôçóç ôï âñÜäõ ôçò ÔåôÜñôçò, ãéá íá ïñãáíþóïõí ôç äñÜóç ôïõò êáé íá öÝñïõí ôç ìåãáëýôåñç äõíáôÞ óõììåôï÷Þ êáé åõáéóèçôïðïßçóåé ãéá ôçí ðåñéï÷Þ ôïõ ÐÝëåêá.

Ôï ðñüãñáììá ôùí äñáóôçñéïôÞôùí ðåñéëáìâÜíåé ôïí êáèáñéóìü êáé ôçí äåíôñïöýôåõóç óôéò ü÷èåò ôïõ ðïôáìïý. ÅðéðëÝïí, èá áêïëïõèÞóåé ç äéïñãÜíùóç óõíáõëßáò óôçí ïðïßá èá óõììåôÝ÷ïõí ðïëëÜ íåáíéêÜ óõãêñïôÞìáôá. Åéäéêüôåñá ãéá ôç äåíäñïöýôåõóç, ðñüêåéôáé íá ðñáãìáôïðïéçèåß óôçí êïßôç áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò Êáôåñßíçò, õðü ôç áéãßäá ôïõ äÞìïõ êáé ìå ôçí óõììåôï÷Þ ìåëþí ôçò Ðñùôïâïõëßáò êáé åèåëïíôþí.

¢ìåóá óå éó÷ý ôï ðñüãñáììá åîõãßáíóçò óôïõò äÞìïõò ÐÏÉÁ ÅÉÍÁÉ ÔÁ ÊÕÑÉÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ ÔÏÕ

¢

ìåóá ôßèåôáé óå éó÷ý ôï åéäéêü ðñüãñáììá åîõãßáíóçò ôùí õðåñ÷ñåùìÝíùí äÞìùí, ãéá ôçí ðåñßïäï 20122014. Ôá ìÝôñá åß÷áí áíáöåñèåß êáé ðáëéüôåñá, üôáí åß÷áí äçìïóéïðïéçèåß ïé äÞìïé ðïõ åßíáé óôï «êüêêéíï», ìåôáîý ôïõò êáé ï äÞìïò Äßïõ-Ïëýìðïõ, êáèþò êáé áõôïß ðïõ åßíáé óôï «ðïñôïêáëß», üðïõ âñéóêüôáí êáé ï äÞìïò Êáôåñßíçò. Ôá êýñéá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ ðñïãñÜììáôïò åßíáé ïé ìåôáêéíÞóåéò ðñïóùðéêïý óå öïñåßò ôïõ äçìïóßïõ êáé ÏÔÁ, êáèþò êáé ôçí áðáãüñåõóç ðñïóëÞøåùí Þ êáé óõìâÜóåùí åñãáóßáò. Ôï åéäéêü ðñüãñáììá ðåñéëáìâÜíåé ôïõò êáíüíåò ôçò ðéóôïëçðôéêÞò ðïëéôéêÞò, ôá ìÝôñá åëÝã÷ïõ åóüäùí, äáðáíþí êáé ðáñÝ÷åé ôï ðëáßóéï ãéá ôçí ïñèïëïãéêÞ äéá÷åßñéóç ôùí ÏÔÁ, ãéá ôçí åîÜëåéøç ôïõ ðñïâëÞìáôïò ôçò õðåñ÷ñÝùóÞò ôïõò, êáèþò êáé ôï ÷ñïíïäéÜãñáììá õëïðïßçóçò, ôï ïðïßï äåí ìðïñåß íá îåðåñíÜ ôç ìßá äçìïôéêÞ ðåñßïäï. Ç ÅÖÁÑÌÏÃÇ Ç åöáñìïãÞ ôïõ åéäéêïý ðñïãñÜììáôïò ðåñéëáìâÜíåé: - Ñýèìéóç ôùí äáíåéáêþí õðï÷ñåþóåþí ôïõò áðü ÷ïñçãçèÝíôá äÜíåéá áðü ôï Ôáìåßï Ðáñáêáôáèçêþí êáé Äáíåßùí, âÜóåé ó÷åôéêÞò áðüöáóçò ôïõ Äéïéêçôéêïý ôïõ Óõìâïõëßïõ êáé áíôßóôïé÷åò ñõèìßóåéò Üëëùí ÷ñçìáôïðéóôùôéêþí éäñõìÜôùí. - Äéáêáíïíéóìü ôùí ëçîéðñüèåóìùí ÷ñåþí ôïõò ðñïò éäéþôåò, - Ðñüóâáóç ôùí åíôáãìÝíùí óôï ðñüãñáììá äÞìùí óôïí Ëïãáñéáóìü Åîõãßáíóçò êáé Áëëçëåããýçò ôçò Áõôïäéïßêçóçò ôïõ Üñèñïõ 263 ôïõ Í. 3852/2010, ìåôÜ áðü áðüöáóç ôçò ÅëåãêôéêÞò ÅðéôñïðÞò ðïõ åßíáé áñìü-

äéá ãéá ôçí õëïðïßçóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò, ðñïò êÜëõøç ôïõ êüóôïõò åðéôïêßïõ ôùí äáíåßùí ôïõò êáé ôùí ÷ñåïëõóßùí ãéá óõãêåêñéìÝíï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá. - ÉóïóêÝëéóç ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ôïõò, ïéêïíïìéêïý Ýôïõò 2012, ìå ôçí åããñáöÞ ó´ áõôüí ôïõ ðïóïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óôï ýøïò ôçò äéáöïñÜò åóüäùí êáé äáðáíþí ôïõò, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí êáé ôùí ÷ñåþí ôïõò. - Ìåßùóç ôïõ ìéóèïëïãéêïý ôïõò êüóôïõò, ìå ìåôáôÜîåéò õðáëëÞëùí óå Üëëåò äçìüóéåò õðçñåóßåò êáé ÏÔÁ. - Ðáñáêïëïýèçóç êáé ôå÷íéêÞ õðïóôÞñéîç ôçò åîÝëéîçò ôïõ äçìïôéêïý Þ ðåñéöåñåéáêïý åðé÷åéñçóéáêïý ðñïãñÜììáôïò åîõãßáíóçò áðü ôçí ÅëåãêôéêÞ ÅðéôñïðÞ. - Ðåñéïñéóìü ôùí ðñïóëÞøåùí êÜèå ìïñöÞò óõìâÜóåùí. Ï áêñéâÞò áñéèìüò êáé ôï ðïóïóôü ðåñéïñéóìïý ôùí ðñïãñáììáôéóìÝíùí ðñïóëÞøåùí èá áíáãñÜöåôáé õðï÷ñåùôéêÜ óôï ðñüãñáììá åîõãßáíóçò êáé èá óõíáñôÜôáé ìå ôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç ôïõ äÞìïõ êáé ôçí åðÜñêåéá ôïõ õðÜñ÷ïíôïò ðñïóùðéêïý. - ÄéÜèåóç ìÝñïõò Þ ôïõ óõíüëïõ ôùí åóüäùí, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí åóüäùí áðü ÓÁÔÁ, åêôüò åêåßíùí ðïõ ðñïïñßæïíôáé ãéá Ýñãá êáé åñãáóßåò óõíôÞñçóçò êáé åðéóêåõÞò õðïäïìþí ôïõ äÞìïõ, ðñïò åðßôåõîç ôùí óôü÷ùí ôïõ åðé÷åéñçóéáêïý ðñïãñÜììáôïò åîõãßáíóçò. - Äéáâßâáóç åôÞóéùí áíáöïñþí ðñïüäïõ ôïõ äÞìïõ óôçí ÅëåãêôéêÞ ÅðéôñïðÞ. ÔÝëïò, óôï åéäéêü ðñüãñáììá åîõãßáíóçò ìðïñïýí íá åíôá÷èïýí äÞìïé ìåôÜ áðü áßôçóÞ ôïõò, åöüóïí ïé åôÞóéåò õðï÷ñåþóåéò ôïõò óå ôïêï÷ñåïëýóéá, õðåñâáßíïõí ôï 20% ôùí ôáêôéêþí åóüäùí ôïõò Þ ôï óõíïëéêü ôïõò ÷ñÝïò õðåñâáßíåé ôï óýíïëï ôùí ôáêôéêþí ôïõ åóüäùí, óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò ôçò ÓÁÔÁ, õðÜñ÷åé áäõíáìßá êáôÜñôéóçò éóïóêåëéóìÝíïõ ðñïûðïëïãéóìïý.

Êáéíïôüìåò äñÜóåéò åíßó÷õóçò ôçò öéëáíáãíùóßáò ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ ÓÔÇ ÈÅÓ/ÍÉÊÇ ×èåò Ôñßôç 8 Íïåìâñßïõ 2011 êáé þñá 10:00-14:00 óôçí áßèïõóá åêäçëþóåùí ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Äéåýèõíóçò Á/èìéáò êáé Â/èìéáò Åêðáßäåõóçò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò ðñáãìáôïðïéÞèçêå óåìéíÜñéï ó÷åôéêÜ ìå ôï ðñüãñáììá «Êáéíïôüìåò äñÜóåéò åíßó÷õóçò ôçò Öéëáíáãíùóßáò» ðïõ Ý÷åé îåêéíÞóåé íá åöáñìüæåôáé óôá äçìïôéêÜ ó÷ïëåßá ìå Åíéáßï ÁíáìïñöùìÝíï Åêðáéäåõôéêü Ðñüãñáììá ( ÅÁÅÐ ). Ôï óåìéíÜñéï ðáñáêïëïýèçóáí ïé Ó÷ïëéêïß Óýìâïõëïé ÐñùôïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò. Óôï óåìéíÜñéï, ôï ïðïßï äéïñãÜíùóå ôï Åèíéêü ÊÝíôñï Âéâëßïõ ( ÅÊÅÂÉ ), ÷áéñåôéóìü áðåýèõíå ï Ðåñéöåñåéáêüò ÄéåõèõíôÞò, ê. Èåüäùñïò Êáñôóéþôçò, êáé ïìéëçôÝò Þôáí ï ÊáèçãçôÞò ôïõ ÔìÞìáôïò Åðéóôçìþí êáé Ðñïó÷ïëéêÞò ÁãùãÞò êáé Åêðáßäåõóçò ôïõ Á.Ð.È., êïò ÁíäñÝáò Êáñáêßôóéïò, ï Ó÷ïëéêüò Óýìâïõëïò Á/èìéáò Åêð/óçò, êïò Óôáýñïò Ãñüóäïò, êáèþò êáé ïé åêðáéäåõôéêïß ¸ëåíá Áñôæáíßäïõ, ÄçìÞôñéïò Ãïýëçò, ÔñéáíôÜöõëëïò Êùôüðïõëïò êáé ÓÜêçò ÓåñÝöáò. Ôçí åíçìÝñùóç óå ó÷Ýóç ìå ôï ðñüãñáììá Öéëáíáãíùóßáò Ýêáíå ï åêðñüóùðïò ôïõ ÅÊÅÂÉ êáé óõíôïíéóôÞò ôçò äñÜóçò, êïò Êþóôáò ÊáôóïõëÜñçò.

Óå åêêñåìüôçôá ïé áñ÷áéïëüãïé ìå óõìâÜóåéò 24 ìçíþí ÁÐÁÍÔÇÓÇ ÔÏÕ ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ Ã. ÍÉÊÇÔÉÁÄÇ ÓÅ ÅÑÙÔÇÓÇ ÔÏÕ ÂÏÕËÅÕÔÇ Ê. ÊÏÕÊÏÄÇÌÏÕ Óå áðÜíôçóç ôçò ìå áñéèì.ðñùôïêüëëïõ 23262/22.9.2011 åñþôçóçò ôïõ âïõëåõôÞ ê. Êùíóôáíôßíïõ ÊïõêïäÞìïõ êáé óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ðïõ Ýèåóáí õðüøç ìáò ïé áñìüäéåò õðçñåóßåò ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý êáé Ôïõñéóìïý óáò ãíùñßæïõìå ôá åîÞò: Óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 6 (ðáñ.1) ôïõ ÐÄ 164/2004 (ÖÅÊ Á’/134/19-72004) óõìâÜóåéò ðïõ êáôáñôßæïíôáé äéáäï÷éêþò êáé åêôåëïýíôáé ìåôáîý ôïõ ßäéïõ åñãïäüôç êáé ôïõ ßäéïõ åñãáæüìåíïõ, ìå ôçí ßäéá Þ ðáñåìöåñÞ åéäéêüôçôá êáé ìå ôïõò ßäéïõò Þ ðáñåìöåñåßò üñïõò åñãáóßáò áðáãïñåýåôáé íá õðåñâáßíïõí ôïõò 24 ìÞíåò óå óõíïëéêü ÷ñüíï äéÜñêåéáò ôçò áðáó÷üëçóçò. Óõíïëéêüò ÷ñüíïò äéÜñêåéáò áðáó÷üëçóçò Üíù ôùí 24 ìçíþí åðéôñÝðåôáé ìüíï óå

ðåñéðôþóåéò åéäéêþí, áðü ôç öýóç êáé ôï åßäïò ôçò åñãáóßáò ôïõò, êáôçãïñéþí åñãáæïìÝíùí ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü ôçí êåßìåíç íïìïèåóßá, üðùò, éäßùò äéåõèõíôéêÜ óôåëÝ÷ç, åñãáæüìåíïé ðïõ ðñïóëáìâÜíïíôáé óôï ðëáßóéï óõãêåêñéìÝíïõ åñåõíçôéêïý Þ ïéïõäÞðïôå åðéäïôïýìåíïõ Þ ÷ñçìáôïäïôïýìåíïõ ðñïãñÜììáôïò, åñãáæüìåíïé ðïõ ðñïóëáìâÜíïíôáé ãéá ôçí ðñáãìáôïðïßçóç Ýñãïõ ó÷åôéêïý ìå ôçí åêðëÞñùóç õðï÷ñåþóåùí ðïõ áðïññÝïõí áðü óõìâÜóåéò ìå äéåèíåßò ïñãáíéóìïýò. Ãéá ïðïéáäÞðïôå áëëáãÞ ùò ðñïò ôéò áðáãïñåýóåéò ôïõ áíùôÝñïõ Ðñïåäñéêïý ÄéáôÜãìáôïò, áðáéôåßôáé íïìïèåôéêÞ ñýèìéóç, ôçí ïðïßá ôï Õðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý êáé Ôïõñéóìïý åîåôÜæåé ìáæß ìå ôï Õðïõñãåßï Åóùôåñéêþí, ÁðïêÝíôñùóçò êáé ÇëåêôñïíéêÞò ÄéáêõâÝñíçóçò. Ï õöõðïõñãüò Ãåþñãéïò ÍéêçôéÜäçò

...

...

www.vassilismoschis.blogspot.com Ôï ‘ëåãáí ïé ðáëéüôåñïé! Ôçí õðïãñáöÞ óïõ íá ðñïóÝ÷åéò ðïõ èá ôçí âÜæåéò. Äéüôé, öåñ’ åéðåßí óïõ öÝñíïõí Ýíá ëåõêü ÷áñôß êáé óïõ æçôïýí íá âÜëåéò ôçí õðïãñáöÞ óïõ. Èá ôçí âÜëåéò; ÖõóéêÜ ü÷é! Ìðïñåß íá óïõ ðïõí, âñå âÜëå ôçí õðïãñáöÞ óïõ íá äïýìå áí êÜíåéò êáëÜ ãñÜììáôá êáé Üóå ôéò ôóéñéìüíéåò. Êáé ðÜëé õðïðôåýåóáé. Ìðïñåßò íá ôïõò ðåéò, íá óáò ãñÜøù Ýíá ðïßçìá… áñíÜêé Üóðñï êáé ðá÷ý ôçò ìÜíáò… ¼÷é èá âÜëåéò õðïãñáöÞ. Ìá äåí îÝñù íá ãñÜöù… Äåí ìðïñåßôå íá âãÜëåôå Üêñç... ÊÜíù ïñíéèïóêáëßóìáôá… Ìðïñåßò íá ðåéò, ãñÜöù óôï êïìðéïýôåñ, êáé åêåß íá äåßôå êÜôé ïëïóôñüããõëá ãñÜììáôá ðïõ êÜíù… ÁíÝíäïôïé üìùò ïé åðéìüíùò æçôïýíôåò ôçí õðïãñáöÞ. Êáé ôé êÜíåéò ôüôå; Áöïý óïõ âÜæïõí ôï ìá÷áßñé óôï ëáéìü êáé ôï áðáéôïýí. Ôüôå êïéôÜò ìéá äåîéÜ, ìéá áñéóôåñÜ, ìéá ðÜíù ìéá êÜôù. Ìðïñþ íá áðïöýãù ôç óöáãÞ; ¢ìá êÜíù ìéá ãåñÞ áðüêñïõóç ôïõ ñß÷íù ôï ìá÷áßñé êáé ôï áñðÜæù êáé Ýñ÷ïíôáé ôá ðÜíù êÜôù; Êáé ôá æõãéÜæåéò! Ôé áðþëåéåò Ý÷ù ìåôÜ õðïãñáöÞò êáé Üíåõ õðïãñáöÞò; Êëåßíïíôáò êáé ôá áõôéÜ óïõ ãéá íá áðïöýãåéò óåéñÞíåò êáé ðáðáãáëÜêéá. Ìðïñåß íá óõìöÝñåé ç óöáãÞ Üíåõ õðïãñáöÞò. Ìðïñåß íá öáßíåôáé ìéá åðéêñåìÜìåíç áðåéëÞ áëëÜ êáíåßò äåí ìðïñåß íá áðïäåßîåé üôé åßíáé Ýíáò ðáñáêéíäõíåõìÝíïò ìýèïò. Ôüóá ðïõ ëÝãïíôáé êáé áêïýãïíôáé üëá åßíáé ðéèáíÜ êáé üëá åßíáé áðßèáíá. Äéüôé äåí îÝñïõìå ðüóï áëçèéíÜ åßíáé ôá êõêëïöïñïýíôá íÝá êáé ïé áíáäõüìåíåò öÞìåò ðïõ êáôáêñåïõñãïýí øõ÷Ýò êáé ðíåýìáôá. Êáé áõôü åßíáé ôï ÷åéñüôåñï! ¹äç ïé øõ÷Ýò ôùí ÅëëÞíùí åßíáé êáôáêñåïõñãçìÝíåò. Êáé äõóôõ÷þò äåí ôï Ý÷åé áíôéëçöèåß êáíåßò Þ ßóùò ðñïóðïéåßôáé üôé äåí ôïí Ý÷åé áíôéëçöèåß. Êáé óýñïíôáé óôçí áñÝíá åíüò ðïëåìï÷áñïýò ïíåßñïõ. Êáé áõôïêôïíïýí øõ÷Ýò êáé ðåñçöÜíéåò. ÁëëÜ ïõäåßò áó÷ïëåßôáé ìå ðáñüìïéá åõôåëÞ èÝìáôá. Ðåñß Üëëùí ôõñâÜæïõí! ÐÜíôùò, êÜðïéïò ðñÝðåé íá ãßíåé ï áããåëéïöüñïò ôïõ äéáâüëïõ êáé íá åíçìåñþóåé óå Äýóç êáé ÁíáôïëÞ üôé ðëÝïí ïé Ýëëçíåò ôï áíôéëÞöèçêáí. Ôï ðåßñáìá ðÜåé íá ðåôý÷åé êáé ôá éíäéêÜ ôïõò ÷ïéñßäéá êñáôïýí áêüìç… Êáé êÜôé, äõóôõ÷þò ãé áõôïýò, êñáôïýí óôçí øõ÷ޅ

ÅÐÉÂÅÂÁÉÙÍÏÍÔÁÉ ÏÉ ÐÑÏÂËÅØÅÉÓ

ÌåãÜëåò ïé ðïóüôçôåò öõóéêïý áåñßïõ ÓÔÏ ÏÉÊÏÐÅÄÏ 12 ÔÇÓ ÊÕÐÑÉÁÊÇÓ ÁÏÆ

Ï

é åéäéêïß ôçò áìåñéêáíéêÞò åôáéñßáò Noble, ðïõ Ý÷ïõí áíáëÜâåé ãéá ëïãáñéáóìü ôçò êõðñéáêÞò êõâÝñíçóçò ôéò ãåùôñÞóåéò óôï Ïéêüðåäï 12 åêôßìçóáí üôé õðÜñ÷åé öõóéêü áÝñéï ðïõ öèÜíåé ôá 10 ôñéóåêáôïììýñéá êõâéêÜ ðüäéá. Ôï öõóéêü áÝñéï êïóôïëïãåßôáé óå mBtu (millions British thermal unit) êáé ôï õðïëïãéæüìåíï áðüèåìá áíôéóôïé÷åß ìå ðåñßðïõ 10 äéó. mBtu. Óýìöùíá ìå ôéò óçìåñéíÝò ôéìÝò ðþëçóçò óôá ÷ñçìáôéóôÞñéá, ç ôéìÞ ìïíÜäáò ôïõ mBtu åßíáé 3,8 äïëÜñéá, äçëáäÞ, ç áîßá ôïõ öõóéêïý áåñßïõ åßíáé 38 äéó. äïëÜñéá óôç äéåèíÞ áãïñÜ. Ùóôüóï, ï áñéèìüò åßíáé åíôåëþò õðïèåôéêüò, êáèþò ç áîßá èá åîáñôçèåß áðü ôïí ôñüðï êïóôïëüãçóÞò ôïõ, ç ïðïßá êïóôïëüãçóç äåí èá åßíáé ìå âÜóç ôç äéåèíÞ ôéìÞ, áëëÜ ìå ôï ðüóï êïóôïëïãåßôáé óôç ãýñù ðåñéï÷Þ. Áí äçëáäÞ èåùñçèåß üôé ôï áÝñéï èá êïóôïëïãçèåß óôï ìÜîéìïõì ôçò óçìåñéíÞò ôéìÞò, ç áîßá ôïõ åßíáé 38 äéó. äïëÜñéá ðñéí ôéò áðïóâÝóåéò êáé ðñéí áöáéñåèåß ôï êüóôïò åîüñõîçò. Ïé åêôéìÞóåéò Ýãéíáí ìå âÜóåé ôùí ìåôñÞóåùí óôï öñåÜôéï, óå ðïëý ìéêñÞ áðüóôáóç áðü ôï öëïéü ôïõ êïéôÜóìáôïò. Èá áêïëïõèÞóïõí íÝåò ìåôñÞóåéò ôéò áìÝóùò åðüìåíåò ìÝñåò üôáí ïëïêëçñùèåß ç ãåþôñçóç êáé èá ãßíïõí óõìðëçñùìáôéêÝò ìåôñÞóåéò, ôçí åñ÷üìåíç åâäïìÜäá. Ïé åñãáóßåò óôçí ðëáôöüñìá áíáìÝíåôáé íá ïëïêëçñùèïýí óôéò 16 Íïåìâñßïõ êáé èá áêïëïõèÞóïõí åðßóçìåò áíáêïéíþóåéò. Åíôùìåôáîý, üðùò Ýãéíå ãíùóôü, ïé åñãáóßåò ôçò ðëáôöüñìáò «¼ìçñïò» ôçò Íoble Ånergy óôï Ïéêüðåäï 12 èá ïëïêëçñùèïýí óôéò 16 Íïåìâñßïõ êáé óôéò 18 Íïåìâñßïõ (äýï áêñéâþò ìÞíåò ìåôÜ ôçí áãêõñïâüëçóç óôï óõãêåêñéìÝíï ïéêüðåäï) èá îåêéíÞóåé ôç ìåôáêßíçóÞ ôçò ðñïò ôï ÉóñáÞë. Óýìöùíá ìå ôïí «Öéëåëåýèåñï», óôï ÉóñáÞë, ïé Íoble êáé Delek, áíáêïßíùóáí ðñïêáôáñêôéêÜ áðïôåëÝóìáôá ãåþôñçóçò óå Üëëï ïéêüðåäï - ôï Dolphin 1, óå áðüóôáóç 110 ÷ëì. äõôéêÜ ôçò ×Üúöá, ìå 550 äéó. êõâ. ðüäéá öõóéêïý áåñßïõ. Ðñüêåéôáé ãéá ôï Ýêôï êáôÜ óåéñÜ êïßôáóìá ôùí Íoble- Delek óôçí ÁÏÆ ôïõ ÉóñáÞë (ôï «ÍÏÁ» ôï 1999, ôï «Ìáñß Â» ôï 2000, ôá «ÔáìÜñ» êáé «Íôáëßô» ôï 2008, êáé ôï «ËåâéÜèáí» ôï 2010), åíþ åðßêåéôáé äïêéìáóôéêÞ ãåþôñçóç óôï «ÓÜñá êáé ÌÜñá». Ôï êõðñéáêü ïéêüðåäï «Áöñïäßôç» åßíáé, óýìöùíá ìå ôá ìÝ÷ñé ôþñá óôïé÷åßá, ëßãï ìåãáëýôåñï áðü ôï äåýôåñï óå ìÝãåèïò áðü ôá Ýîé êïéôÜóìáôá áõôü ôïõ «ÔáìÜñ».


4 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÓÅÂÅ: Ç ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ ÄÅÍ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÅÑÉÌÅÍÅÉ ÏÕÔÅ ÌÉÁ ÌÅÑÁ!

Ç

Äéïßêçóç ôïõ ÓõíäÝóìïõ ÅîáãùãÝùí Âïñåßïõ ÅëëÜäïò (ÓÅÂÅ) åêöñÜæåé ôçí Ýíôïíç áãùíßá ôçò ãéá ôéò ðïëéôéêÝò åîåëßîåéò ôùí ôåëåõôáßùí çìåñþí óôç ÷þñá, åðéóçìáßíïíôáò üôé ç åèíéêÞ óõíåííüçóç êáé ç ðïëéôéêÞ óõíáßíåóç áðïôåëïýí éêáíÞ êáé áíáãêáßá óõíèÞêç ãéá ôçí Ýîïäï ôçò ÷þñáò áðü ôçí ýöåóç êáé åðéêñïôåß ôçí õðåýèõíç óôÜóç ôùí äýï ðïëéôéêþí êïììÜôùí ôçò ðëåéïøçößáò, ðïõ áõôÞí ôçí êñßóéìç óôéãìÞ êáôÝëçîáí óôç óõìöùíßá ãéá óõãêñüôçóç êõâÝñíçóçò óõíåñãáóßáò. Ç åîÝëéîç áõôÞ ïìïëïãïõìÝíùò äçìéïõñãåß ôçí åëðßäá ôüóï óôï êïéíùíéêü óýíïëï, üóï êáé óôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ êïéíüôçôá üôé èá åðéëõèïýí ôá åðåßãïíôá ðñïâëÞìáôá, åíþ áíáìÝíåôáé íá ðñïóäþóåé âñá÷õðñüèåóìá ôçí áðáéôïýìåíç áíáêïýöéóç óôçí áãïñÜ. Ùóôüóï, ôï ìåßæïí æÞôçìá áõôÞ ôç óôéãìÞ äåí åßíáé ï ÷ñüíïò ôùí åêëïãþí, êáèþò ç íÝá êõâÝñíçóç èá ðñÝðåé íá Ý÷åé üëï ôïí áðáéôïýìåíï ÷ñüíï, íá åêðëçñþóåé ôéò åðåßãïõóåò åêêñåìåßò õðï÷ñåþóåéò ôçò ÷þñáò, áëëÜ êáé íá õëïðïéÞóåé ôéò áðáéôïýìåíåò äéáñèñùôéêÝò áëëáãÝò. Èåìáôïöýëáêåò ôçò óõìöùíßáò áõôÞò èá ðñÝðåé íá åßíáé ïé ßäéïé ïé âïõëåõôÝò, ïé ïðïßïé èá ðñÝðåé íá óôçñßîïõí õðåýèõíá ôç íÝá áõôÞ êõâÝñíçóç ìå ïðïéïäÞðïôå êüóôïò. Ôï æçôïýìåíï åßíáé íá äéáôçñçèåß ç åõñùðáúêÞ ðñïïðôéêÞ ôçò ÷þñáò, íá áðïêáôáóôáèåß ç óôáèåñüôçôá êáé ç ïìáëüôçôá óôçí åóùôåñéêÞ áãïñÜ êáé íá áíáôñáðåß ç áíáîéïðéóôßá êáé ôï êáêü üíïìá ôçò ÷þñáò ìáò óôéò áãïñÝò ôïõ åîùôåñéêïý. Èá ðñÝðåé íá óôáìáôÞóåé ç ýöåóç êáé íá Ýëèåé ç áíÜðôõîç ðïõ, ìåôáîý Üëëùí, ðñïûðïèÝôåé ôç äéáóöÜëéóç ôçò ñåõóôüôçôáò óôçí áãïñÜ. Ïé áíùôÝñù óôü÷ïé åßíáé åèíéêïß êáé üóï ðéï ôá÷åßá êáé åõñåßá åßíáé ç óõìöùíßá ãéá ôç íÝá êõâÝñíçóç, ôïõò óôü÷ïõò êáé ôï ìç áõóôçñü óå êÜèå ðåñßðôùóç ÷ñïíïäéÜãñáììÜ ôçò, ôüóï ðéï ãñÞãïñá èá áíáóÜíåé ç ïéêïíïìßá êáé ç êïéíùíßá. ÓÞìåñá, ðáñÜ ôéò äõóêïëßåò ðïõ áíôéìåôùðßæåé ôï ðïëéôéêü óýóôçìá êáé ç åèíéêÞ ïéêïíïìßá, õðÜñ÷ïõí ìáêñïïéêïíïìéêïß óõíôåëåóôÝò ðïõ åõçìåñïýí, üðùò åßíáé ïé åîáãùãÝò. Ïé åëëçíéêÝò åîáãùãéêÝò åðé÷åéñÞóåéò êáèçìåñéíÜ äßíïõí ìßá îå÷ùñéóôÞ ìÜ÷ç, ìå ôá áíôéêßíçôñá áíôß íá ìåéþíïíôáé íá ðëçèáßíïõí. Éäéáßôåñá ç ôåëåõôáßá áñíçôéêÞ äçìïóéüôçôá ðïõ áêüìá ìéá öïñÜ ðëÞôôåé ôçí ÷þñá, äçìéïõñãåß äõóêïëßåò óôç óýíáøç óõìöùíéþí ìå ôïõò óõíåñãÜôåò ôïõò óôï åîùôåñéêü. Åßíáé ÷ñÝïò ëïéðüí ôùí ðïëéôéêþí çãåóéþí ðïõ åí ðïëëïßò äçìéïýñãçóáí ôï ðñüâëçìá íá ôï ëýóïõí. Ç ðñáãìáôéêÞ ïéêïíïìßá, ìÝóá áðü ôçí ïðïßá èá ðñïÝëèïõí ôá ðñùôïãåíÞ ðëåïíÜóìáôá êáé ç ïéêïíïìéêÞ áíÜðôõîç, áðáéôåß åäþ êáé ôþñá Ýíá óôáèåñü ðïëéôéêü ðëáßóéï ðïõ èá äéáóöáëßóåé ôçí ïìáëüôçôá ôçò äñáóôçñéüôçôÜò ôïõò. Ç åîáãùãéêÞ êïéíüôçôá åõåëðéóôåß óôçí Üìåóç áðïêáôÜóôáóç ôçò ïìáëüôçôáò óôï åóùôåñéêü ôçò ÷þñáò êáé ôçò êïéíùíéêÞò óõíï÷Þò, Ýôóé þóôå íá ìðïñåß ðëÝïí áðåñßóðáóôç íá åóôéÜóåé ìå âÜóç ôï ïéêïíïìéêü ìïíôÝëï áíÜðôõîçò «ÐáñÜãù êáé ÅîÜãù» óôéò áíôéêåéìåíéêÝò êáé ïõóéáóôéêÝò ôçò äõíáôüôçôåò.

ÐÅÑÉËÇØÇ ÔÏÕ ÕВ ÁÑÉÈÌÏÍ 6.670/12-10-2011 ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÏÓ ÅÊÏÕÓÉÏÕ ÐËÅÉÓÔÇÑÉÁÓÌÏÕ ÔÏÕ ÓÕÍÏËÏÕ ÔÇÓ ÁÊÉÍÇÔÇÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ ÅÔÁÉÑÉÁÓ ÐÏÕ Å×ÅÉ ÔÅÈÅÉ ÕÐÏ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ ÅÊÊÁÈÁÑÉÓÇ Ôçò ìå âÜóç ôï Üñèñï 10 êáé 12á ôïõ Í.Ä. 400/1970, óå óõíäõáóìü êáé ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 2190/1920 êáé ôçí õð’ áñ. Ê3-716 / 20-2-2004 ãíùìïäüôçóç ôçò ÍïìéêÞò Õðçñåóßáò ôïõ Õðïõñãåßïõ áíÜðôõîçò ôçò ÕÐÏ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ ÅÊÊÁÈÁÑÉÓÇ Áíþíõìçò ÁóöáëéóôéêÞò Åôáéñßáò ìå ôçí åðùíõìßá «ÁÑÃÏÍÁÕÔÉÊÇ ÅÔÁÉÑÉÁ ÃÅÍÉÊÙÍ ÁÓÖÁËÉÓÅÙÍ –ÕÐÏ ÅÊÊÁÈÁÑÉÓÇ» êáé ôïí äéáêñéôéêü ôßôëï «ÁÑÃÏÍÁÕÔÉÊÇ Á.Å.Ã.Á.» Ðïõ åäñåýåé óôïí ÄÞìï Èåóóáëïíßêçò , Íïìïý Èåóóáëïíßêçò êáé åðß ôçò ïäïý ÔóéìéóêÞ áñ 6 åãþ ç óõìâïëáéïãñÜöïò êáé êÜôïéêïò Èåóóáëïíßêçò ÅÕÁÃÃÅËÉÁ ÓÔÁÕÑÏÕ ÑÏÕÓÏÍÉÊÏËÏÕ (Á.Ö.Ì. 032857573 ôçò ’ Ä.Ï.Õ. Èåóóáëïíßêçò), ðïõ åäñåýù óôç Èåóóáëïíßêçò êáé ôï Óõìâïëáéïãñáöåßï ìïõ âñßóêåôáé óôïí ôñßôï (3ï) üñïöï ôçò ïéêïäïìÞò óôçí ïäü Êïìíçíþí áñéèìüò 19, éäéïêôçóßáò Ðáíáúëáò ÐïõãáôóéÜ, ùò åðß ôïõ ðëåéóôçñéáóìïý õðÜëëçëïò, ÄÇËÙÍÙ ÔÁ ÐÁÑÁÊÁÔÙ Ìå åðßóðåõóç ôïõ ÅÕÁÃÃÅËÏÕ ÐÁÃÙÍÇ ôïõ ÍéêïëÜïõ êáé ôçò ×ñõóÜíèçò, ïñêùôïý åëåãêôÞ-ëïãéóôÞ (Á.Ì. ÓÏÅË 14211), ìå ôçí éäéüôçôá ôïõ ïñéóôéêïý åêêáèáñéóôÞ ôçò Áíþíõìçò ÁóöáëéóôéêÞò Åôáéñßáò ìå ôçí åðùíõìßá «ÁÑÃÏÍÁÕÔÉÊÇ ÅÔÁÉÑÉÁ ÃÅÍÉÊÙÍ ÁÓÖÁËÉÓÅÙÍ» êáé ôïí äéáêñéôéêü ôßôëï «ÁÑÃÏÍÁÕÔÉÊÇ Á.Å.Ã.Á.» ÈÁ ÅÊÔÅÈÏÕÍ ÓÅ ÁÍÁÃÊÁÓÔÉÊÏ ÐËÅÉÓÔÇÑÉÁÌÏ åíþðéüí ìïõ êáé óå ðåñßðôùóç êùëýìáôüò ìïõ åíþðéïí ôïõ íïìßìïõ áíáðëçñùôÞ ìïõ óôéò äåêáôÝóóåñéò (14) Äåêåìâñßïõ Ýôïõò äýï ÷éëéÜäåò Ýíäåêá (14-122011) Êáé áðü ôåôÜñôç 4ç þñá ìåóçìâñéíÞ ìÝ÷ñé êáé ôçí ÐÝìðôç( 5ç) þñá ìåôÜ ôï ìåóçìÝñé óôçí Èåóóáëïíßêç êáé óôï Åéñçíïäéêåßï Èåóóáëïíßêçò , Äéêáóôéêü ÌÝãáñï åðß ôçò ïäïý 26çò Ïêôùâñßïõ áñ. 3 , áßèïõóá Åéñçíïäéêåßïõ 1) Ãéá ôçí ðëÞñç êõñéüôçôá ôïõ åíüò äåõôÝñïõ (1/2) åî áäéáéñÝôïõ áðü Ýíá áõôïôåëÝò êáé äéçñçìÝíï äéáìÝñéóìá, ðïõ âñßóêåôáé óå ðïëõþñïöç ïéêïäïìÞ ðïõ Ý÷åé áíåãåñèåß óå ïéêüðåäï êåßìåíï óôçí ÄçìïôéêÞ Êïéíüôçôá Êáôåñßíçò, ôçò ÄçìïôéêÞò Åíüôçôáò Êáôåñßíçò, ôïõ ÄÞìïõ Êáôåñßíçò, ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò Ðéåñßáò, ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò, óôçí ðåñéöÝñåéá ôïõ Åéñçíïäéêåßïõ êáé Õðïèçêïöõëáêåßïõ Êáôåñßíçò, êáé óôçí óõìâïëÞ ôùí ïäþí Óáñáíôáðüñïõ êáé Êßïõ, åìâáäïý ïéêïðÝäïõ ôñéáêïóßùí óáñÜíôá ôåóóÜñùí êáé ðåíÞíôá åíüò åêáôïóôþí (344,51ì.ô.), ðïõ óõíïñåýåé ãýñù, áíáôïëéêÜ ìå ôçí ïäü Óáñáíôáðüñïõ, âüñåéá ìå ôçí ïäü Êßïõ, äõôéêÜ ìå éäéïêôçóßá Ãåùñãßïõ Ðáñáóßäç êáé íüôéá ìå éäéïêôçóßá ÉùÜííç Äáñßâá, åõñéóêïìÝíïõ ôïõ ðáñáðÜíù äéáìåñßóìáôïò óôïí ôÝôáñôï (4ï) üñïöï ðÜíù áðü ôï éóüãåéï óå åóï÷Þ üñïöï ìå ôïõò åîþóôåò ôïõ ìå ôïí áñéèìü 1, åìâáäïý êáèáñïý ìÝôñùí ôåôñáãùíéêþí åêáôüí äÝêá Ýîé êáé ôñéÜíôá ïêôþ åêáôïóôþí (116,38ì.ô.) êáé ìéêôïý ìåôÜ ôùí êïéíï÷ñÞóôùí ìÝôñùí ôåôñáãùíéêþí åêáôüí óáñÜíôá (140ì.ô.), áðïôåëïýìåíï áðü ôñßá (3) äùìÜôéá, óáëüíé, êïõæßíá, áðïèÞêç

ÔÅÔÁÑÔÇ 9

ÐÉÅÑÉÁ

Åëåýèåñï ÂÞìá

Åêäçëþóåéò óôá “Áéêáôåñßíåéá 2011” Ìéá ðáíäáéóßá ÷ïñùäéáêþí Ýñãùí èñçóêåõôéêïý ýöïõò ðáñïõóéÜæåé ôï öùíçôéêü óýíïëï «de profundis» ôçò Åóôßáò Ðéåñßäùí Ìïõóþí óÞìåñá ÔåôÜñôç êáé þñá 19:00 óôï Óõíåäñéáêü ÊÝíôñï ôïõ ÄÞìïõ Êáôåñßíçò.

Ðéï óõãêåêñéìÝíá èá ðáñïõóéáóôïýí Ýñãá ðñïêëáóéêÞò êáé ðñþéìçò ìðáñüê åðï÷Þò, ðáñáäïóéáêÜ îÝíùí ðïëéôéóìþí(Êáìåñïýí, ÉóñáÞë), gospel êáé spirituals êáèþò êáé ëåéôïõñãéêÜ êáé ìç Ýñãá ôïõ 20ïõ áéþíá ó÷åôéêÜ ìå ôï Èåßï ðïõ óõíèÝôïõí ìéá ðåñßïäï ôñéþí áéþíùí sacral ìïõóéêÞò. Äéåýèõíóç:Åõèýìéïò Ìáõñßäçò ÐéÜíï: ×ñéóôüöïñïò Ïñöáíßäçò ÖëÜïõôï: Ðáíáãéþôçò Ìáñéíüðïõëïò Ç åßóïäïò ãéá ôï êïéíü åßíáé åëåýèåñç. ÐÁÑÁËËÇËÁ ÓÕÍÅ×ÉÆÏÍÔÁÉ ÏÉ ÅÊÈÅÓÅÉÓ: «Ç Ðéåñßá ôùí ÷áñôþí êáé ôçò ÌíÞìçò», áðü ôçí ðñïóùðéêÞ óõëëïãÞ ôïõ ÉùÜííç Ìåãáëüðïõëïõ óôïí åêèåóéáêü ÷þñï ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò. Ç Ýêèåóç èá äéáñêÝóåé Ýùò ôéò 27 Íïåìâñßïõ êáé ôï êïéíü ìðïñåß íá ôçí åðéóêÝðôåôáé êáèçìåñéíÜ áðü ôéò 09:00 Ýùò ôéò 13:30 êáé áðü ôéò 17:30 Ýùò ôéò 20:30. Óôçí ÁóôéêÞ Ó÷ïëÞ öéëïîåíåßôáé Ýêèåóç öùôïãñáößáò ìå ôßôëï «Íåñü ÐçãÞ ÆùÞò» êáé Ýêèåóç æùãñáöéêÞò - öïéôçôþí ôçò ðüëçò ìáò - ôçò Áíþôáôçò Ó÷ïëÞò Êáëþí Ôå÷íþí áíôßóôïé÷á. Óôçí Ýêèåóç öùôïãñáößáò ìå èÝìá: «Íåñü ÐçãÞ æùÞò» ôá ìÝëç ôçò åöïñåßáò öùôïãñáößáò «ÉÑÉÄÁ» ôçò Åóôßáò Ðéåñßäùí Ìïõóþí, ìå ôçí îå÷ùñéóôÞ ôïõ öùôïãñáöéêÞ ìáôéÜ ôï êáèÝíá, ðáñïõóéÜæïõí ôï áðåéñïåëÜ÷éóôï êïììÜôé ôçò ñïÞò ôïõ íåñïý ìÝóá óôï ÷ñüíï. Óôçí Ýêèåóç æùãñáöéêÞò öïéôçôþí ôçò ðüëçò ìáò - ôçò Áíþôáôçò Ó÷ïëÞò Êáëþí Ôå÷íþí – ðáñïõóéÜæïõí æùãñáöéêÝò äçìéïõñãßåò ôïõò ïé: ÇëéÜóêïõ Áíáóôáóßá, ÊáñáìÞôáò ÁèáíÜóéïò, Ìáíïõóáñßäïõ ÅëÝíç, Óáëáóßäïõ ÌáñéÜííá, Óïöéáíßäïõ ×áñïýëá, ×ñõóïóôÜëç Ìáñßá. Ïé óõãêåêñéìÝíåò åêèÝóåéò èá äéáñêÝóïõí Ýùò ôéò 12 Íïåìâñßïõ êáé ôï êïéíü ìðïñåß íá ôéò åðéóêÝðôåôáé êáèçìåñéíÜ áðü ôéò 09:00 ð.ì. Ýùò ôéò 13:30 êáé áðü ôéò 17:30 Ýùò ôéò 20:30. «Ï ×ñüíïò ìÝóá áðü ñïëüãéá ðåñáóìÝíùí áéþíùí», ðïõ áðïôåëåß Ýêèåóç ôçò ðñïóùðéêÞò óõëëïãÞò ôïõ Çëßá Óåúôáñßäç öéëïîåëïõôñü W.C., W.C. êáé äéÜäñïìï, êáé óõíïñåýåé ãýñù êáôÜ ôïí ðáñáêÜôù ôßôëï êôÞóçò, áíáôïëéêÜ ìå ôçí ïäü Óáñáíôáðüñïõ, âüñåéá ìå ôçí ïäü Êßïõ êáé åí ìÝñåé ìå ÷þñï áíåëêõóôÞñá, äõôéêÜ ìå ôï õð’ áñéèìüí 2 äéáìÝñéóìá ôïõ áõôïý ïñüöïõ, ìå ÷þñï áíåëêõóôÞñá, êïéíü äéÜäñïìï êáé ìå áêÜëõðôï ÷þñï ïéêïäïìÞò êáé íüôéá ìå áêßíçôï éäéïêôçóßáò ÉùÜííç Äáñßâá êáé êïéíü äéÜäñïìï, ìåôÜ ôïõ áíáëïãïýíôïò ó’ áõôü ðïóïóôïý åíåíÞíôá äýï åêáôïóôþí êáé åâäïìÞíôá åðôÜ åêáôïóôþí ôïõ åêáôïóôïý (92,77%) åî áäéáéñÝôïõ åðß ôïõ üëïõ ïéêïðÝäïõ êáé ôùí ëïéðþí êïéíï÷ñÞóôùí êáé êïéíïêôÞôùí ìåñþí, ÷þñùí êáé åãêáôáóôÜóåùí ôçò ïéêïäïìÞò. Ôï ùò Üíù ðïóïóôü åî áäéáéñÝôïõ áêéíÞôïõ, ðåñéÞëèå ó’ áõôÞí äõíÜìåé ôçò õð’ áñéèìüí 17.217/7-5-2003 ðåñßëçøçò êáôáêõñùôéêÞò åêèÝóåùò éäáíéêïý ìåñéäßïõ áêéíÞôïõ, ôçò ÓõìâïëáéïãñÜöïõ Êáôåñßíçò ÊùíóôáíôéíéÜò ÄáñáìÞëá ÃêåìÜëìá, ðïõ ìåôáãñÜöçêå íüìéìá óôá âéâëßá ìåôáãñáöþí ôïõ Õðïèçêïöõëáêåßïõ Êáôåñßíçò óôïí ôüìï 457 êáé áñéèìü 257 ðïõ åêôéìÜôáé áõôü (1/2 åî áäéáéñÝôïõ) óôï ðïóü ôùí åõñþ åîÞíôá ðÝíôå ÷éëéÜäùí (65.000). 2) Ãéá ôçí ðëÞñç êõñéüôçôá ôùí ôñéþí ïãäüùí (3/8) åî áäéáéñÝôïõ áðü ìßá äéþñïöç ïéêïäïìÞ, ðïõ áðïôåëåßôáé áðü éóüãåéï üðïõ õößóôáíôáé äýï (2) äéçñçìÝíá êáé áíåîÜñôçôá êáôáóôÞìáôá, åìâáäïý ìÝôñùí ôåôñáãùíéêþí ôñéÜíôá (30ì.ô.) êáé óáñÜíôá (40ì.ô.) êáé áðü ðñþôï (1ï) ìåôÜ ôï éóüãåéï üñïöï, ðïõ áðïôåëåßôáé áðü Ýíá äéçñçìÝíï êáé áíåîÜñôçôï äéáìÝñéóìá, åìâáäïý ìÝôñùí ôåôñáãùíéêþí åíåíÞíôá (90ì.ô.). Åðßóçò õðÜñ÷åé ëáìáñéíïóêåðÞò ðáñÜãêá óôï ðëáúíü ìÝñïò, ìáæß ìå ôï ïéêüðåäï ðïõ åßíáé êÜôù êáé ãýñù áðü ôçí ðéï ðÜíù ïéêïäïìÞ, åìâáäïý ìÝôñùí ôåôñáãùíéêþí äéáêïóßùí åîÞíôá (260ì.ô.), ðïõ âñßóêåôáé óôï 114 Ïéêïäïìéêü ÔåôñÜãùíï ôçò ÄçìïôéêÞò Êïéíüôçôáò Êáôåñßíçò, ôçò ÄçìïôéêÞò Åíüôçôáò Êáôåñßíçò, ôïõ ÄÞìïõ Êáôåñßíçò, ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò Ðéåñßáò, ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò, óôçí ðåñéöÝñåéá ôïõ Åéñçíïäéêåßïõ êáé Õðïèçêïöõëáêåßïõ Êáôåñßíçò, êáé óõãêåêñéìÝíá óôçí äéáóôáýñùóç ôùí ïäþí Ð. ÔóáëäÜñç êáé Ð.Ð. Ãåñìáíïý. Ôï ðáñáðÜíù ïéêüðåäï óõíïñåýåé ãýñù êáôÜ ôïí ðáñáêÜôù ôßôëï êôÞóçò, áíáôïëéêÜ êáé íüôéá ìå ôçí ïäü Ð. ÔóáëäÜñç êáé Ð.Ð. Ãåñìáíïý, âüñåéá ìå éäéïêôçóßá Äçìçôñßïõ ÄçìÜäç êáé äõôéêÜ ìå éäéïêôçóßá Âáóéëåßïõ ÄçìÜäç êáé ÈùìÜ ÄçìÜäç. Ôï ùò Üíù ðïóïóôü åî áäéáéñÝôïõ áêéíÞôïõ, ðåñéÞëèå ó’ áõôÞí äõíÜìåé ôçò õð’ áñéèìüí 7.470/28-3-2002 ðåñßëçøçò êáôáêõñùôéêÞò åêèÝóåùò éäáíéêïý ìåñéäßïõ áêéíÞôïõ, ôçò ÓõìâïëáéïãñÜöïõ Êáôåñßíçò ÓôõëéáíÞò Ìáíôïõëßäïõ Ãáñõðßäç, ðïõ ìåôáãñÜöçêå íüìéìá óôá âéâëßá ìåôáãñáöþí ôïõ Õðïèçêïöõëáêåßïõ Êáôåñßíçò óôïí ôüìï 440 êáé áñéèìü 14 ðïõ åêôéìÜôáé áõôü (3/8 åî áäéáéñÝôïõ) óôï ðïóü óõíïëéêÜ ôùí åõñþ ðåíÞíôá ïêôþ ÷éëéÜäùí ïêôáêïóßùí ðåíÞíôá ôåóóÜñùí êáé åîÞíôá ëåðôþí (58.854,60) Þôïé ãéá ôï ðïóïóôü 3/8 ôïõ éóïãåßïõ êáôáóôÞìáôïò ôùí 30ì.ô. 14.288,40 åõñþ, ãéá ôï ðïóïóôü 3/8 ôïõ éóïãåßïõ êáôáóôÞìáôïò 40ì.ô. 19.051,20 åõñþ êáé ãéá ôï ðïóïóôü 3/8 åî áäéáéñÝôïõ ôïõ äéáìåñßóìáôïò ôïõ ᒠïñüöïõ 25.515 åõñþ . Ç ÓÕÌÂÏËÁÉÏÃÑÁÖÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÉÁ ÑÏÕÓÏÍÉÊÏËÏÕ- ÓõâïëáéïãñÜöïò Êïìíçíþí 19, Èåóóáëïíßêç

ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2011

íåßôáé óôçí ÉåñÜ Ìçôñüðïëç áðü ôï âñÜäõ ôçò ðåñáóìÝíçò ÊõñéáêÞò, óôï ðëáßóéï ôùí åêäçëþóåùí «ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÅÉÁ 2011. Ç Ýêèåóç èá äéáñêÝóåé Ýùò ôéò 02 Äåêåìâñßïõ êáé ôï êïéíü ìðïñåß íá ôçí åðéóêÝðôåôáé êáèçìåñéíÜ áðü ôéò 09:00 Ýùò ôéò 14:00 êáé áðü ôéò 18:00 Ýùò 20:30.

ÓÔÅÊÉ ÐÏËÉÔÙÍ

Á’ ÐÜñïäïò Âüôóç 5 (ðåæüäñïìïò) Êáôåñßíç ÔÅÔÁÑÔÇ 9 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ ÓÔÉÓ 8:30 ì.ì. ÐÑÏÂÏËÇ ÔÁÉÍÉÁÓ ÉÑËÁÍÄÅÆÉÊÏÓ ÄÑÏÌÏÓ (ROUTE IRISH) (2010) ÄéÜñêåéá: 109' ÐáñáãùãÞ: Âñåôáíßá - Ãáëëßá - Éôáëßá - ÂÝëãéï - Éóðáíßá Óêçíïèåóßá: Êåí Ëüïõôò Ðñùôáãùíéóôïýí: Ìáñê Ãïõüìáê, Áíôñåá Ëüïõ, Ôæïí Ìðßóïð, ÓôÝöåí Ëïñíô, ÔñÝâïñ Ãïõßëéáìò Ï ÖÝñãêïõò êé ï ÖñÜíêé ãíùñßóôçêáí ôçí ðñþôç ôïõò ìÝñá óôï ó÷ïëåßï óôéò áñ÷Ýò ôçò äåêáåôßáò ôïõ 70 óôï Ëßâåñðïõë êé Ýêôïôå Ýìåéíáí ößëïé. Ôï 2004, ï ÖÝñãêïõò, ðñþçí ìÝëïò ôçò óôñáôéùôéêÞò ìïíÜäáò SAS êáé íõí õðÜëëçëïò éäéùôéêÞò åôáéñåßáò áóöÜëåéáò óôï ÉñÜê, ðåßèåé ôïí ÖñÜíêé íá äïõëÝøåé ìáæß ôïõ óôç ÂáãäÜôç. Åßíáé ç ôåëåõôáßá ôïõò åõêáéñßá íá ùöåëçèïýí áðü Ýíáí ïëïÝíá êáé ðéï éäéùôéêïðïéoýìåíï ðüëåìï. Ôñßá ÷ñüíéá ìåôÜ, ï ÖñÜíêé óêïôþíåôáé ìõóôçñéùäþò óôïí ÉñëáíäÝæéêï Äñüìï (ðáñáôóïýêëé ôçò äéáäñïìÞò ìåôáîý ôçò ÐñÜóéíçò Æþíçò êáé ôïõ áåñïäñïìßïõ ôçò BáãäÜôçò) êáé ï ÖÝñãêïõò, ðåñßëõðïò, áðïöáóßæåé íá åñåõíÞóåé ï ßäéïò ôï èÜíáôï ôïõ ößëïõ ôïõ ìå ìüíç óýììá÷ï ôç óýíôñïöï ôïõ ÖñÜíêé.

ÁÍÁÑÔÇÔÅÁ ÓÔÏ ÄÉÁÄÉÊÔÕÏ ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÊÅÍÔÑÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÁÍÁÐÔÕÎÉÁÊÏÕ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÉÓÌÏÕ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ×ÍÉÊÙÍ ÅÑÃÙÍ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÇÓ ÅÍÏÔÇÔÁÓ ÐÉÅÑÉÁÓ Êáôåñßíç, 8 -11 - 2011 Áñéè. Ðñùô.: 18018/2813ïéê ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ ÄÇÌÏÐÑÁÓÉÁÓ Ç Ð.Å. Ðéåñßáò ðñïóêáëåß ôïõò åíäéáöåñüìåíïõò óå áíïéêôü äçìüóéï ìåéïäïôéêü äéáãùíéóìü ìå óöñáãéóìÝíåò ðñïóöïñÝò ìå ôï óýóôçìá ðñïóöïñÜò ìå åðéìÝñïõò ðïóïóôÜ Ýêðôùóçò (Üñèñï 4.â ôïõ Í.3669/08) ãéá ôçí åêôÝëåóç ôïõ Ýñãïõ: «ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÔÅ×ÍÇÔÏÕ ÕÖÁËÏÕ ÓÔÇ ÐÅÑÉÏ×Ç ËÉÔÏ×ÙÑÏÕ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ» Ï óõíïëéêüò ðñïûðïëïãéóìüò ÌåëÝôçò / Õðçñåóßáò ôïõ Ýñãïõ áíÝñ÷åôáé óå Å591.000,00 êáé áíáëýåôáé óå : ÄáðÜíç Åñãáóéþí 351.039,00. ÃåíéêÜ Ýîïäá êáé ¼öåëïò åñãïëÜâïõ (Ã.Å.+ Ï.Å.) 63.187,02 Áðñüâëåðôá ( ðïóïóôïý 15% åðß ôçò äáðÜíçò åñãáóéþí êáé ôïõ êïíäõëßïõ Ã.Å.+ Ï.Å.) 62.133,90 Áíáèåþñçóç 4.127,89 Öüñïò ÐñïóôéèÝìåíçò Áîßáò (23%) 110.512,20 Ç äçìïðñáóßá èá ãßíåé óôéò Ýîé (6) Äåêåìâñßïõ 2011 çìÝñá Ôñßôç êáé þñá 10.00 ð.ì. (ëÞîç ðáñáëáâÞò ðñïóöïñþí) óôá ãñáöåßá ôçò Ä/íóçò Ôå÷íéêþí ¸ñãùí Ð.Å. Ðéåñßáò (Êáôåñßíç, ïäüò 28çò Ïêôùâñßïõ 40, 3ïò üñïöïò). Óôç äçìïðñáóßá ãßíïíôáé äåêôÝò åñãïëçðôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò, êïéíïðñáîßåò åñãïëçðôéêþí åðé÷åéñÞóåùí, åããåãñáììÝíåò óôï ÌÅÅÐ åöüóïí áíÞêïõí : á1. ÃåíéêÜ óôçí 1ç, 2ç ôÜîç ãéá Ýñãá êáôçãïñßáò ËéìåíéêÜ, á2. Åéäéêüôåñá óôçí 1ç, 2ç êáé 3ç ôÜîç ãéá Ýäñá Þ üìïñï íïìü ôï íïìü Ðéåñßáò, ãéá Ýñãá êáôçãïñßáò ËéìåíéêÜ, êáèþò êáé áëëïäáðÝò åñãïëçðôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ ðëçñïýí ôéò ðñïûðïèÝóåéò ãéá ôçí áíÜëçøç áíáëüãùí Ýñãùí ËÉÌÅÍÉÊÁ, êáé ìå õðïâïëÞ ðÝñáí ôùí ðñïâëåðïìÝíùí áðü ôçí éó÷ýïõóá íïìïèåóßá

Ìá Þðéáìå üëïé ôï «ôñåëëü íåñü»; «Ìéá öïñÜ êé Ýíáí êáéñü», ëÝåé ï ìýèïò, «Þôáíå Ýíáò óïõëôÜíïò, êáëüò êáé äßêáéïò êáé åß÷å Ýíáí âåæýñç, ðïõ Þôáíå êáé áõôüò êáëüò êáé Þôáí êé áóôñïëüãïò. Ìéá ìÝñá ï âåæýñçò ëÝãåé ôïõ óïõëôÜíïõ, ðùò åßäå êÜðïéá óçìÜäéá óôïí ïõñáíü ðùò èá âñÝîåé óôïí êüóìï Ýíá íåñü ôñåëëü, êáé ðùò üðïéïò ôï ðéåé áõôü ôï íåñü, èá ôñåëëáßíåôáé. Êáé ðùò üëïé ïé Üíèñùðïé ðïõ æïýíå óôçí åðéêñÜôåéÜ ôïõò èá ðéïýíå êáé èá ÷Üóïõíå ôá ëïãéêÜ ôïõò, êáé äåí èá íéþèïõíå ðéá ôßðïôá, ìÞôå ôé åßíáé óùóôü êáé ôé åßíáé øåýôéêï, ìÞôå ôé åßíáé êáëü êáé ôé åßíáé êáêü, ìÞôå ôé åßíáé íüóôéìï êáé ôé Üíïóôï, ìÞôå ôé åßíáé äßêáéï êáé ôé Üäéêï. Óáí ô’ Üêïõóå áõôÜ ôá ëüãéá ï ÓïõëôÜíïò ãõñßæåé êáé ëÝãåé óôïí âåæýñç: Áöïý èá ôñåëëáèåß üëïò ï êüóìïò, ðñÝðåé íá êïéôÜîïõìå íá ìçí ôñåëëáèïýìå êé åìåßò, ãéáôß áëëéþò ðþò èá ôïõò êñßíïõìå ìå äéêáéïóýíç; Ôïõ ëÝãåé ï âåæýñçò ðùò ï ëüãïò ôïõ åßíáé óùóôüò êáé ðùò èÜ ‘ðñåðå íá ðñïóôÜîåé íá ìáæÝøïõíå áðü ôï êáëü íåñü ðïõ ðßíáíå, êáé íá ôï öõëÜîïõìå ìÝóá óôéò óôÝñíåò, ãéá íá ìçí ðßíïõíå áðü ôï ÷áëáóìÝíï êáé êñßíïõìå ðáëáâÜ êé Üäéêá, ìá äßêáéá, üðùò Ý÷ïõíå ÷ñÝïò. ¸ôóé êé Ýãéíå. Óå ëßãïí êáéñü Ýâñåîå óô’ áëÞèåéá, êáé ôï íåñü Þôáíå ôñåëëü íåñü, êáé ôñåëëáèÞêáíå üëïé ïé Üíèñùðïé, êáé äåí ãíùñßæáíå ïé êáçìÝíïé ôé ôïõò ãßíåôáé, êáé åß÷áíå ôï øåýôéêï ãéá áëçèéíü, ôï êáêü ãéá êáëü, ôï Üäéêï ãéá äßêáéï. Ìá ï óïõëôÜíïò êé ï âåæýñçò ðßíáíå áðü ôï êáëü íåñü ðïõ åß÷áíå öõëáãìÝíï, êáé äåí ôñåëëáèÞêáíå, áëëÜ êñßíáíå ôïí êüóìï ìå äéêáéïóýíç. Ìá ï êüóìïò ôÜ ‘âëåðå áíÜðïäá êáé äåí Þôáíå åõ÷áñéóôçìÝíïò áðü ôçí êñßóç ôïõ óïõëôÜíïõ êáé ôïõ âåæýñç êáé öùíÜæáíå ðùò ôïõò áäéêïýíå êáé êïíôåýáíå íá óçêþóïõíå åðáíÜóôáóç. ÌåôÜ áðü êáéñü, óáí åßäáíå êé áðïåßäáíå, ï óïõëôÜíïò êé ï âåæýñçò, ÷Üóáíå ôï êïõñÜãéï ôïõò, êáé ëÝãåé ï óïõëôÜíïò óôï âåæýñç: Ôïýôïé ïé öïõêáñÜäåò áëçèéíÜ ÷Üóáíå ôá öñÝíá ôïõò êáé ôá âëÝðïõíå üëá áíÜðïäá êé üðùò ðÜìå, ìðïñåß íá ìáò óêïôþóïõí åðåéäÞ èÝëïõìå íá ôïõò êñßíïõìå ìå äéêáéïóýíç ãéá íá åõôõ÷Þóïõíå. Ôï ëïéðüí, âåæýñ áöÝíôç, Üéíôå íá ÷ýóïõìå ôï êáëü íåñü áðü ôéò óôÝñíåò, êáé íá ðéÜóïõìå íá ðßíïõìå êé åìåßò áðü ôï ôñåëëü íåñü, íá ãßíïõìå óáí êé áõôïýò êáé ôüôå èá ìáò êáôáëáâáßíïõíå êáé èá ìáò áãáðÜíå. ¸ôóé êé Ýãéíå. ¹ðéáí êáé áõôïß áðü ôï ðáëáâü íåñü êáé ôñåëëáèÞêáíå, êáé êñßíáìå ôñåëëÜ êé Üäéêá, êé ï êüóìïò áðüìåéíå åõ÷áñéóôçìÝíïò êáé ðïëõ÷ñïíßæáíå ôïí óïõëôÜíï». Óôï «ÅõëïãçìÝíï Êáôáöýãéï» ôïõ Öþôç Êüíôïãëïõ ðåñéÝ÷åôáé ï ìýèïò ôïõ «ôñåëëïý íåñïý». ÁìöéâÜëëåé êáíåßò üôé ôï ðÜëáé ðïôÝ «áðÝñáíôï öñåíïêïìåßï» ôïõ ãåñï-ÊáñáìáíëÞ åßíáé üóï ðïôÝ Üëëïôå åðßêáéñï; Êáëü íåñü õðÜñ÷åé ó’ áõôüí ôïí ôüðï, öõëáãìÝíï, ëÝåé ï Êüíôïãëïõ, «ìÝóá óôç óôÝñíá ôçò ðáñÜäïóçò», åßíáé «ôï ýäùñ ôï æùí». Äåí íïìßæù üôé ìðïñåß êÜðïéïò óÞìåñá íá åñìçíåýóåé, íá êáôáíïÞóåé ìå íçöáëéüôçôá ôá äñþìåíá. Ôï «ðáëáâü íåñü» ôï Þðéáí ðñþôá ïé ¸ëëçíåò ðïëéôéêïß êáé óå ìåãáëýôåñåò ðïóüôçôåò ïé Åõñùðáßïé ôÜ÷á êáé éèýíïíôåò. Ìá êé åìåßò, ï áðëüò ëáüò ìå áõôÜ ðïõ âëÝðïõìå êáé ôá êáôáðßíïõìå áìÜóçôá, ðñÝðåé ìÜëëïí íá åßìáóôå ðïôéóìÝíïé, ìÝ÷ñé ìõåëïý ïóôÝùí, ìå ôï «ôñåëëü íåñü». Ãéá ôïõò ÖñÜãêïõò, ôïõò áíáèåìáôéóìÝíïõò Åõñùðáßãïõò, ìáò ôá Ýëåãå ï ÌáêñõãéÜííçò«…Êé üëïé ïé ôßìéïé ¸ëëçíåò äåí èÝëåé êáíÝíáò ïýôå íá óáò áêïýóåé ïýôå íá óáò éäÞ, üôé ìáò öáñìÜêùóå ç êáêßá óáò» - éäßùò åêåßíç ç åñùôüðëçêôç íõößôóá, ï Óáñêïæß, ðïõ ôïí Ý÷åé âÜëåé, êáôÜ ôï êïéíþò ëåãüìåíï, ç íáæïãåñìáíßäá, óôï âñáêß ôçò, üðùò êáé üëç ôçí åôáßñá ìáò, ôçí Åõñþðç - «ü÷é ôùí öéëáíèñþðùí õðçêüãùíå óáò, åóÜò ôùí áíèñùðïöÜãùí ïð’ ïýëï æùíôáíïýò ôñþôå ôïõò áíèñþðïõò êáé õðåñáóðßæåóôå ôïõò Üôéìïõò êáé ðáñáëõìÝíïõò êáé êáôáíôÞóåôå ôçí êïéíùíßá ðáñáëõóßá». ÁíÞêïìåí åéò ôçí Äýóéí, ìáò Ýëåãáí ïé «åèíÜñ÷åò»ìáò ( Ðñþôïò êáé ôåëåõôáßïò ðïõ äéêáéïýôáé áõôü ôïí åîáßóéï ôßôëï åßíáé ï Êáðïäßóôñéáò), êáé ôï ðéóôåýáìå åìåßò ïé áõôü÷èïíåò éèáãåíåßò. Êáé ðñïóðáèÞóáìå, êÜíáìå èõóßåò, êáé ìáôþóáìå êáé êáôáóêïôùèÞêáìå óå ðåäßá ôéìÞò, ãéáôß; Ãéá íá ãßíïõìå Åõñùðáßïé. Êáé ðïéï ôï áðïôÝëåóìá; Ïýôå Åõñùðáßïé ãßíáìå, ìá ÷Üóáìå êáé ôçí åëëçíéêüôçôÜ ìáò. «¸ìáèå êáé îÝíçí ãëþóóáí êé üôáí ïìéëåß êïéôÜæù / Åßíáé ¸ëëçí, åßíáé ÖñÜãêïò; Áðïñþ êáé ôïí èáõìÜæù», èá ìáò Ýëåãå ï áãùíéóôÞò ôïõ ’21 êáé óõããñáöÝáò ×ïõñìïýæçò. Ç ðáñïýóá ó÷éæïöñÝíåéá äåí åñìçíåýåôáé, åßíáé íÝáò êïðÞò óôïí åëëçíéêü âßï, åßíáé éüò Üãíùóôïò, ìüíï óå öáéäñÜ ðñüóùðá, óáí áõôÜ ðïõ åðéðïëÜæïõí óôçí ðïëéôéêÞ óêçíÞ ôçò ÷þñáò èá ìðïñïýóå íá åêêïëáöôåß. Êáôáöåýãù ðÜëé óå ìýèï. Ôé íá êÜíù; Áíáóýñù ôá áåéëáìðÞ ðåôñÜäéá ôçò ðáñÜäïóçò, êåßìåíá ôéìáëöÞ áðü ôçí âéâëéïèÞêç ôïõ ÃÝíïõò. Áßóùðïò. Ôßôëïò «óêþëçî êáé äñÜêùí». Åí ðñþôïéò ôï ðñùôüôõðï: «ÓõêÝá ðáñ’ ïäüí çí. Óêþëçî äå èåáóáìÝíç äñÜêïíôá êïéìþìåíïí åæÞëùóåí áõôïý ôï ìÞêïò. ÂïõëïìÝíç äå áõôþ åîéóùèÞíáé, ðáñáíáðåóïýóá åðåéñÜôï åáõôÞí åêôåßíåéí ìÝ÷ñéò ïõ õðåñâéáæïìÝíç Ýëáèå ñáãåßóá». Áðüäïóç óôçí íåïåëëçíéêÞ: «Ìßá óõêéÜ Þôáí ðëÜé ó’ Ýíá äñüìï. ¸íá óêïõëÞêé ðïõ åßäå Ýíá ìåãÜëï ößäé íá êïéìÜôáé, æÞëåøå ôï ìÞêïò ôïõ. ÈÝëïíôáò íá ôï öôÜóåé, îÜðëùóå êáé ðñïóðáèïýóå íá ôåíôùèåß, þóðïõ áð’ ôï ðïëý æüñé ôçí ðÜôçóå êáé êüðçêå óôá äýï». ÆçëÝøáìå, ïé öïõêáñÜäåò, ôçí Åõñþðç, ôïí ðëïýôï ôçò, ôçí ÜíåóÞ ôçò. Ôéò ìç÷áíÝò ôçò, ôá ìåãáëåßá ôçò, ôéò áîßåò ôçò. Ôéò ÷Üíôñåò êáé ôá êáèñåöôÜêéá, ôá ìðáêßñéá êáé ôéò ëáìáñßíåò ôá ðåñÜóáìå ãéá ìáëÜìáôá êáé êïóìÞìáôá. Äåí ìáò Üñåóáí ôá ðïëõôßìçôá ôæéâáúñéêÜ ôçò ãéáãéÜò ìáò, ôá áíôáëëÜîáìå ìå... ôÜðåñ ôçò êïõæßíáò. «Ïé ¸ëëçíåò áåß åí èáýìáóé ôéèÝáóé (âëÝðïõí) ôá áëëüôñéá Þ ôá ïéêåßá». Áñ÷áßïí ðÜèïò. «ÎéðáóìÝíïé ïøßðëïõôïé, ðôù÷ïáëáæüíåò Üîéïé ïßêôïõ». Êáé áêüìç «áðñïêÜëõðôïò ðåñéöñüíçóéò ôùí ðáôñßùí ìáò êáé ôçò èñçóêåßáò áêüìç, ùò äåßãìá åõñùðáúêÞò ðñïïüäïõ». (×ïõñìïýæçò). Ãßíáìå óêþëçêåò (íåïôáîïóêþëçêåò), æçëÝøáìå ôï ìÞêïò ôïõ åõñùðáúêïý üöåïò, ôåíôùèÞêáìå, ôáíõóôÞêáìå ãéá íá ãßíïõìå êñÜôïò «åöÜìéëëïí ôùí åõñùðáúêþí» ùò èá Ýëåãå ï ÊïñáÞò, áëëÜ áðü ðïëý æüñé êáé ôÝíôùìá, êïðÞêáìå óôá äõü, äéáëõèÞêáìå. Êáé âÝâáéá üôáí ãßíåóáé óêïõëÞêé (ïìéëþ êõñßùò ãéá ôçí «öùôéóìÝíç» çãåóßá ìáò) ìç äéáìáñôýñåóáé ðïõ óå ðïäïðáôïýí, üðùò ç «ðñïóâåâëçìÝíç», Ýôóé ôï åßðå, ÷áñéôüâñõôïò êõñßá õðïõñãüò ôïõ õðïõñãåßïõ äéá âßïõ áìÜèåéáò êáé âëáêåßáò ôïõò. Êáé Ýíá ó÷üëéï, åðß ôïõ ðéåóôçñßïõ, ãéá ôçí óôÜóç ôïõ áñ÷çãïý ôçò áîéùìáôéêÞò áíôéðïëßôåõóçò, ðïõ ðñïó÷þñçóå óôéò äõíÜìåéò êáôï÷Þò. Ìéá óïöÞ áñ÷áßá ñÞóç ëÝåé: «åí áìßëëáéò ðïíçñáßò, áèëéþôåñïò ï íéêÞóáò». ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÍÁÔÓÉÏÓ ÄÁÓÊÁËÏÓ ÊÉËÊÉÓ

äéêáéïëïãçôéêþí êáé üóùí áêüìç áíáöÝñïíôáé óôá ó÷åôéêÜ Üñèñá ôçò ÄéáêÞñõîçò. Åããýçóç óõììåôï÷Þò ïñßæåôáé óôï ðïóü ôùí 9528 ÅÕÑÙ, ìå ÷ñüíï éó÷ýïò ü÷é ìéêñüôåñï ôùí 6 ìçíþí êáé ôñéÜíôá (30) çìåñïëïãéáêþí çìåñþí, äçë ìÝ÷ñé 6-7-2012 óå ãñáììÜôéï ôïõ Ôáìåßïõ Ðáñáêáôáèçêþí êáé Äáíåßùí Þ åããõçôéêÞ åðéóôïëÞ ðïõ Ý÷åé åêäïèåß áðü ôï ÔÓÌÅÄÅ Þ ÔñÜðåæåò Þ Üëëá ðéóôùôéêÜ éäñýìáôá, ðïõ ëåéôïõñãïýí íüìéìá óôéò ÷þñåò êñÜôç ìÝëç ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò êáé íá åßíáé ãñáììÝíç óôçí ÅëëçíéêÞ ãëþóóá Þ ôïõëÜ÷éóôïí íá óõíïäåýåôáé áðü åðßóçìç ìåôÜöñáóç óôçí ÅëëçíéêÞ êáé èá áðåõèýíåôáé åßôå óôçí õðçñåóßá ðïõ äéåîÜãåé ôï äéáãùíéóìü, åßôå óôï öïñÝá êáôáóêåõÞò, åßôå óôïí êýñéï ôïõ Ýñãïõ êáé óå ðåñßðôùóç äéáãùíéæüìåíçò êïéíïðñáîßáò ðñÝðåé íá åßíáé êïéíÝò õðÝñ üëùí ôùí ìåëþí ôçò. Ôï ãåãïíüò üôé Ýñãï ÷ñçìáôïäïôåßôáé áðü ôï ÐÄÅ, ìå åíÜñéèìï 2011ÓÅ08680009, õëïðïéåßôáé ìå óõã÷ñçìáôïäüôçóç áðü ôï ÅÕÑÙÐÁÚÊÏ ÔÁÌÅÉÏ ÁËÉÅÉÁÓ êáé åßíáé åíôáãìÝíï óôï ÌÝôñï 3.2 , ÅÐÁË 2007-2013 Äåí ðñïâëÝðåôáé ç ÷ïñÞãçóç ðñïêáôáâïëÞò óôïí ÁíÜäï÷ï. Ïé äéáãùíéæüìåíïé ìðïñïýí íá ëÜâïõí ãíþóç ôùí ó÷åôéêþí ôïõ äéáãùíéóìïý (ôåõ÷þí äçìïðñÜôçóçò, ìåëÝôçò, êëð.) êáé íá ðáñáëÜâïõí áíáëõôéêÞ äéáêÞñõîç, ôåý÷ç äçìïðñÜôçóçò êáèþò êáé Ýíôõðï ïéêïíïìéêÞò ðñïóöïñÜò ìÝ÷ñé êáé ôçí ðñþôç (1ç) Äåêåìâñßïõ 2011 çìÝñá ÐÝìðôç, äßíïíôáò áêñéâÞ êáé ðëÞñç óôïé÷åßá (ïíïìáôåðþíõìï, ä/íóç, ôçë., öáî), ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò õðïäï÷Þò ôïõ êïéíïý ðñïóåñ÷üìåíïé óôá Ãñáöåßá ôçò Äéåýèõíóçò Ôå÷íéêþí ¸ñãùí Ð.Å. Ðéåñßáò óôçí Êáôåñßíç, ïäüò 28çò Ïêôùâñßïõ 40, 3ïò üñïöïò, ôçë.2351-351-192, êáôáâÜëëïíôáò ôï áíôßôéìï ôùí 20 ÅÕÑÙ. (Õðåýèõíç ãéá ðëçñïöïñßåò : ÐéðéëéÜíïõ ÔñéáíôáöõëëéÜ , 3ïò üñïöïò ,ãñ. 305,ôçë.2351-351259) Ôï áðïôÝëåóìá ôçò äçìïðñáóßáò èá åãêñéèåß áðü ôçí ïéêåßá ÏéêïíïìéêÞ ÅðéôñïðÞ ôçò ÐÊÌ. Ç ÄéáêÞñõîç ôïõ Ýñãïõ Ý÷åé óõíôá÷èåß êáôÜ ôï åãêåêñéìÝíï áðü ôïí õðïõñãü ÐÅ×ÙÄÅ õðüäåéãìá ôýðïõ  Ôá Ýîïäá äçìïóßåõóçò ôçò ðåñéëçðôéêÞò äéáêÞñõîçò âáñýíïõí ôïí áíÜäï÷ï ôïõ Ýñãïõ. Êáôåñßíç, 2-11- 2011 Ï Ðñüåäñïò ôçò ÏéêïíïìéêÞò ÅðéôñïðÞò ÐÊÌ Ï ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò Äéïíýóéïò ØùìéÜäçò


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÔÅÔÁÑÔÇ 9 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2011 5

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÉÅÑÉÁ

ÃñáðôÝò åããõÞóåéò ãéá íá äþóïõí ôçí 6ç äüóç

¼

ðùò áíÝöåñå ÷èåò êáôÜ ôç óõíåäñßáóç ôïõ õðïõñãéêïý óõìâïõëßïõ ï õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí ÅõÜããåëïò ÂåíéæÝëïò, óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò ðïõ åðéêáëåßôáé ôï ÁÐÅ, ïé Åõñùðáßïé åôáßñïé áíáìÝíïõí ôéò åðüìåíåò þñåò êïéíÞ åðéóôïëÞ ìå ôéò õðïãñáöÝò ôïõ Ãéþñãïõ ÐáðáíäñÝïõ, ôïõ Áíôþíç ÓáìáñÜ, ôïõ íÝïõ ðñùèõðïõñãïý, ôïõ íÝïõ õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí êáé ôïõ äéïéêçôÞ ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäáò Ãéþñãïõ Ðñïâüðïõëïõ, ìå ôçí ïðïßá èá äåóìåýïíôáé üôé èá õëïðïéçèåß ç óõìöùíßá ôçò 27çò Ïêôùâñßïõ, þóôå åí óõíå÷åßá íá ðñï÷ùñÞóïõí óôçí åêôáìßåõóç ôçò Ýêôçò äüóçò ôïõ äáíåßïõ óôÞñéîçò, óõíïëéêïý ýøïõò 8 äéó. åõñþ.

Ï ÅÕ. ÂÅÍÉÆÅËÏÓ Ï ê. ÂåíéæÝëïò åíçìÝñùóå ôïõò óõíáäÝëöïõò ôïõ óôçí êõâÝñíçóç üôé äåí Ý÷åé ôåèåß êáíÝíá Üëëï ðñïáðáéôïýìåíï Þ ç ëÞøç Üëëùí ìÝôñùí ãéá ôçí Ýêôç äüóç. Ï ê. ÂåíéæÝëïò åõ÷áñßóôçóå åðßóçò ôïí ðñùèõðïõñãü Ãéþñãï ÐáðáíäñÝïõ ãéá ôçí ôéìÞ ðïõ ôïõ Ýêáíå áíáèÝôïíôÜò ôïõ ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí êáé ôçí áíôéðñïåäñßá ôçò êõâÝñíçóçò, êáèþò êáé ôïõò õðïõñãïýò ãéá ôçí óõíåñãáóßá ðïõ åß÷áí óôï ÷åéñéóìü ôçò äýóêïëçò êáôÜóôáóçò ôçò ïéêïíïìßáò. Ï Æ.Ê.ÃÉÏÕÍÊÅÑ ×èåò, ÄåõôÝñá, ï ðñüåäñïò ôïõ Eurogroup Æáí-Êëïíô Ãéïýíêåñ êáé ï åðßôñïðïò ¼ëé Ñåí áíáêïßíùóáí üôé ôï Eurogroup æçôåß ãñáðôÞ åããýçóç áðü ôá äýï ìåãÜëá åëëçíéêÜ êüììáôá óôçí ïðïßá èá äåóìåýïíôáé ãéá ôïõò üñïõò ôçò óõìöùíßáò ôçò 26/27çò Ïêôùâñßïõ. Ï ê. Ñåí ôüíéóå ðùò «åöüóïí õðÜñîïõí äåóìåýóåéò» ãéá ôï ðáêÝôï äéÜóùóçò, ç Ýêôç äüóç èá ìðïñåß íá åêôáìéåõôåß ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò Íïåìâñßïõ. Ìå áõôÞí ôçí ðñïûðüèåóç, óõíÝ÷éóå ï Åõñùðáßïò åðßôñïðïò, èá õðÜñîåé óõíÜíôçóç áîéùìáôïý÷ùí ôïõ Eurogroup ìå ôéò åëëçíéêÝò áñ÷Ýò -åßôå äéÜ æþóçò åßôå ìå ôçëåäéÜóêåøç- þóôå ç ôñüéêá íá åíåñãïðïéÞóåé ôéò äéáäéêáóßåò ãéá ôçí åêôáìßåõóç. Ç ÔÑÏÉÊÁ Ïôáí åðéâåâáéùèïýí êáé åããñÜöùò ïé äåóìåýóåéò ôçò ÷þñáò «áìÝóùò ìåôÜ, ç ôñüéêá èá Ýñèåé óôçí ÁèÞíá ãéá ôéò áíáãêáßåò äéáâïõëåýóåéò ðïõ ïäçãïýí óôï íÝï ðñüãñáììá». ÌÏÍÔÅËÏ ÔÇÓ ÐÏÑÔÏÃÁËÉÁÓ Áõôü ðïõ öáßíåôáé üôé èá ãßíåé óôçí ÅëëÜäá åßíáé ç åöáñìïãÞ ôïõ «ìïíôÝëïõ ôçò Ðïñôïãáëßáò», óýìöùíá ìå ôï ïðïßï ôá äýï ìåãÜëá êüììáôá èá óõíõðïãñÜöïõí üëåò ôéò äåóìåýóåéò ðïõ áíáëáìâÜíåé ç ÷þñá óôï ðëáßóéï ôïõ ðáêÝôïõ åõñùâïÞèåéáò êáé ôïõ íÝïõ Ìíçìïíßïõ ðïõ áíáìÝíåôáé íá õðïãñáöåß ôï åðüìåíï äéÜóôçìá. ÔÏ ÄÍÔ Óå ü,ôé áöïñÜ ðÜíôùò ôéò ãñáðôÝò äåóìåýóåéò, áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ ÄÍÔ áíáöÝñèçêå ôéò ðñïçãïýìåíåò çìÝñåò üôé áõôü ðïõ èåóìéêÜ æçôåß ôï Ôáìåßï åßíáé ïé õðïãñáöÝò ôïõ õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí êáé ôïõ äéïéêçôÞ ôçò êåíôñéêÞò ôñÜðåæáò êÜèå ÷þñáò. ×èåò ç ãåíéêÞ äéåõèýíôñéá ôïõ ÄÍÔ, Êñéóôßí ËáãêÜñíô, áíáöåñüìåíç óôçí ÅëëÜäá, æÞôçóå íá îåêáèáñßóåé ç ðïëéôéêÞ êáôÜóôáóç þóôå íá «õðÜñîåé ðïëéôéêÞ óáöÞíåéá». ÁÑÍÅÉÔÁÉ Ï Á. ÓÁÌÁÑÁÓ ÈÝìá åèíéêÞò áîéïðñÝðåéáò èÝôåé ï ðñüåäñïò ôçò ÍÄ, Áíôþíçò ÓáìáñÜò, áðÝíáíôé óôï áßôçìá ôùí Âñõîåëëþí ãéá ãñáðôÞ äÝóìåõóç áðü ôïõò åôáßñïõò ôçò êõâÝñíçóçò óõíåñãáóßáò ãéá õëïðïßçóç ôçò óõìöùíßáò ôçò 26/27çò Ïêôùâñßïõ. «ÕðÜñ÷åé åèíéêÞ áîéïðñÝðåéá. ¸÷ù áðü êáéñïý êáé åðáíåéëçììÝíá åîçãÞóåé ãéáôß, ðñïêåéìÝíïõ íá ðñïóôáôåõôïýí ç åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá êáé ôï åõñþ, Ý÷åé ãßíåé “áíáðüöåõêôç” ç åöáñìïãÞ ôùí áðïöÜóåùí ôçò 26çò Ïêôùâñßïõ. Ôéò äçëþóåéò áõôÝò äåí åðéôñÝðù óå êáíÝíáí íá ôéò èÝôåé óå áìöéâïëßá» Þôáí ç áõóôçñÞ äÞëùóç ôïõ Áíôþíç ÓáìáñÜ.

ÅÐÉÊÅÖÁËÇÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÇÓ ÓÕÍÅÑÃÁÓÉÁÓ Ï ËÏÕÊÁÓ ÐÁÐÁÄÇÌÏÓ;

Ôï ðñïößë ôïõ åðéêñáôÝóôåñïõ ãéá ôç èÝóç ôïõ ðñùèõðïõñãïý

Óå ðñüóùðï ôùí çìåñþí áíáäåß÷èçêå ìÝóá óôï óáââáôïêýñéáêï ï ËïõêÜò ÐáðáäÞìïò, ìå ôç óõæÞôçóç ãýñù áðü ôéò ðéèáíüôçôåò íá åßíáé ï åêëåêôüò ãéá ôç èÝóç ôïõ ðñùèõðïõñãïý óôçí êõâÝñíçóç åèíéêÞò åíüôçôáò íá öïõíôþíåé. ÐáñÜ ôç äçìïóéüôçôá ôçò ôåëåõôáßáò ðåñéüäïõ, ðñüêåéôáé ãéá Ýíáí üíïìá ôï ïðïßï åßíáé ìåí ãíùóôü, áëëÜ ÷ùñßò ðïëëÝò ðëçñïöïñßåò. Åäþ êáé áñêåôïýò ìÞíåò ôï üíïìá ôïõ ê. ÐáðáäÞìïõ åìöáíéæüôáí ùò ôï åðéêñáôÝóôåñï ãéá ôçí ðñùèõðïõñãßá, åÜí ðñïÝêõðôå êõâÝñíçóç óõíåñãáóßáò. Ï ßäéïò ÷áßñåé ôçò åêôßìçóçò ôïõ ðñùèõðïõñãïý, Ã. ÐáðáíäñÝïõ, áðü ôïí ïðïßï ôïðïèåôÞèçêå ôï 2010 ùò Üìéóèïò ïéêïíïìéêüò óýìâïõëïò. Ìå ðñüóöáôï Üñèñï ôïõ, ï ê. ÐáðáäÞìïò åß÷å ôá÷èåß êáôÜ ôçò åõñåßáò áíáäéÜñèñùóçò ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò, õðïóôçñßæïíôáò ðùò Ýíá ìåãÜëï «êïýñåìá» åãêõìïíïýóå ìåãÜëïõò êéíäýíïõò. Ìå ôçí åðéëïãÞ ôïõ ùóôüóï óôç èÝóç ôïõ ðñùèõðïõñãïý, êáëåßôáé íá åöáñìüóåé êáé íá «õðåñáóðéóôåß» ôçí åðéëïãÞ áõôÞ. ÔÏ ÐÑÏÖÉË ÔÏÕ ËÏÕÊÁ ÐÁÐÁÄÇÌÏÕ ÃåííçìÝíïò ôï 1947 êáé áðüöïéôïò ôïõ Êïëëåãßïõ Áèçíþí, óðïýäáóå óôç Âïóôþíç, óôï ãíùóôü Ôå÷íïëïãéêü Éíóôéôïýôï ôçò Ìáóá÷ïõóÝôçò (MIT), áðü ôï ïðïßï ðÞñå ðôõ÷ßï ÖõóéêÞò, ìåôáðôõ÷éáêü äßðëùìá çëåêôñïëüãïõ ìç÷áíïëüãïõ êáé äéäáêôïñéêü óôá ÏéêïíïìéêÜ. Óôï ßäéï ÐáíåðéóôÞìéï Ý÷åé äéäÜîåé, áëëÜ ç êõñßùò áêáäçìáúêÞ ôïõ êáñéÝñá Þôáí óôï ÐáíåðéóôÞìéï Êïëïýìðéá ôçò ÍÝáò Õüñêçò. Ôï 1988 åîåëÝãç êáèçãçôÞò Ïéêïíïìéêþí óôï ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí. Óôç Âïóôþíç, åîÜëëïõ, áð’ üðïõ åðéóôñÝöåé ôþñá, îåêßíçóå êáé ôçí ôñáðåæéêÞ ôïõ óôáäéïäñïìßá, ùò ïéêïíïìïëüãïò ôçò ÏìïóðïíäéáêÞò ôçò ÔñÜðåæáò áðü ôï 1980. Ôï 1985 åðÝóôñåøå óôçí ÅëëÜäá êáé áíÝëáâå åðéêåöáëÞò ïéêïíïìïëüãïò ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò, ôçò ïðïßáò äéïñßóôçêå õðïäéïéêçôÞò ôï 1993 êáé äéïéêçôÞò ôï 1994. Áðü ôç èÝóç áõôÞ, ðïõ ôïõ åìðéóôåýèçêå ï ôüôå ðñùèõðïõñãüò ÁíäñÝáò ÐáðáíäñÝïõ, åðéöïñôßóôçêå ìå ôï êñßóéìï Ýñãï ôçò ðñïåôïéìáóßáò ôçò ÷þñáò ãéá ôçí Ýíôáîç óôçí åõñùæþíç. Áðü ôï 1996 óõíåñãÜóôçêå óôåíÜ êáé ìå åðéôõ÷ßá ãéá ôïí óêïðü áõôü ìå ôïí Êþóôá Óçìßôç. Óõíåôüò ôñáðåæßôçò, ï ËïõêÜò ÐáðáäÞìïò äåí äßóôáóå ôï 1999 íá ìéëÞóåé ãéá ôç «öïýóêá» ôïõ ×ñçìáôéóôçñßïõ, ðñïêáëþíôáò ôüôå Ýíôïíåò áíôéäñÜóåéò óå ðïëëïýò. Ôï 2002 ìåôáêüìéóå óôç Öñáíêöïýñôç, áíáëáìâÜíïíôáò ôçí éäéáéôÝñùò ôéìçôéêÞ èÝóç ôïõ áíôéðñïÝäñïõ ôçò

«¼ëá ðñÝðåé íá ôåëåéþóïõí óÞìåñá, ðñïÝ÷åé ç óùôçñßá ôçò ÷þñáò, äéáöïñåôéêÜ èá øÜ÷íïõìå ôá ÷ñÞìáôá ðïõ åîáóöáëßóáìå óå ìéá Åõñþðç ðïõ êëõäùíßæåôáé», ôüíéóå ìå éäéáßôåñç Ýìöáóç ï áíôéðñüåäñïò ôçò êõâÝñíçóçò êáé õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí, ÅõÜããåëïò ÂåíéæÝëïò, óå óõíïìéëßá ðïõ åß÷å ìå äçìïóéïãñÜöïõò ìåôÜ ôçí ðÝñáí ôçò ìéÜìéóçò þñáò- óõíÜíôçóç ðïõ åß÷å ìå ôïí ðñþçí ðñüåäñï ôçò ÂïõëÞò, Áðüóôïëï ÊáêëáìÜíç. Ï ê. ÂåíéæÝëïò åßðå üôé ç Éôáëßá êáé ç Éóðáíßá åßíáé óå êßíäõíï åðéóçìáßíïíôáò üôé ðåñéìÝíïõí íá ãßíïõí åêëïãÝò óôçí Éóðáíßá, íá ó÷çìáôéóôåß êõâÝñíçóç êáé ìåôÜ íá åðéôåèïýí.

ÈÅÔÉÊÁ ÌÇÍÕÌÁÔÁ ÁÐÏ ÔÏÍ ÔÏÕÑÉÓÌÏ

Áýîçóç 9,5% ôùí ôïõñéóôéêþí áößîåùí óôï äåêÜìçíï

Ï

é ôïõñßóôåò ðïõ åðéóêÝðôçêáí ôçí ÅëëÜäá óôï äåêÜìçíï ôïõ 2011 áíÞëèáí óå 11.190.701 Üôïìá, üôáí ôï ßäéï äéÜóôçìá ðÝñõóé åß÷áí Ýñèåé 10.213.518 Üôïìá (Öùôïãñáößá: AÐÅ ) Óå áíïäéêÜ åðßðåäá êéíÞèçêå êáé ï ìÞíáò Ïêôþâñéïò ãéá ôïí åëëçíéêü ôïõñéóìü, äåßãìá ôçò äõíáìéêÞò ìå ôçí ïðïßá Ýôñåîå ôçí åöåôéíÞ ôïõñéóôéêÞ ÷ñïíéÜ. ÐáñÜ ôï ãåãïíüò üôé ï Ïêôþâñéïò åßíáé áðü ôïõò ìÞíåò ðïõ ðáñáäïóéáêÜ ìåéþíïíôáé ïé ôïõñéóôéêÝò áößîåéò, ïé áößîåéò óôá 13 êõñéüôåñá áåñïäñüìéá ôçò ÷þñáò óçìåßùóáí Üíïäï 7,16% êáé äéáìïñöþèçêáí óôéò 815.480 óå ó÷Ýóç ìå ôïõò 761.016 ôïõñßóôåò ðïõ Þôáí ðåñõóé. Óôï äéÜóôçìá Éáíïõáñßïõ-Ïêôùâñßïõ, óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ðïõ äçìïóéïðïéåß ï Óýíäåóìïò Åëëçíéêþí Ôïõñéóôéêþí Åðé÷åéñÞóåùí (ÓÅÔÅ) áðü ôá 13 êýñéá áåñïäñüìéá ôçò ÷þñáò, ïé áößîåéò áõîÞèçêáí êáôÜ 9,57%. Óå áðüëõôá íïýìåñá, ïé îÝíïé ðïõ åðéóêÝðôçêáí ôçí ÅëëÜäá óôï äåêÜìçíï ôïõ 2011 áíÞëèáí óå 11.190.701 Üôïìá, üôáí ôï ßäéï äéÜóôçìá ðÝñõóé åß÷áí Ýñèåé 10.213.518 ôïõñßóôåò. Óå ü,ôé áöïñÜ ôïõò ôïõñéóôéêïýò ðñïïñéóìïýò ðïõ ðñùôáãùíéóôïýí åöÝôïò, óôï äåêÜìçíï äåí ðáñáôçñåßôáé êáìéÜ ìåôáâïëÞ óôá ðïóïóôÜ ìå ôá ïðïßá êéíïýíôáé.

Ç ÉÓÔÏÑÉÁ ÅÐÁÍÁËÁÌÂÁÍÅÔÁÉ... 22 ×ÑÏÍÉÁ ÌÅÔÁ ÌåôÜ ôï 1989, ïðüôå ï Îåíïöþí Æïëþôáò, Üëëïôå åêðñüóùðïò ôçò ÅëëÜäáò óôïõò äéåèíåßò ïéêïíïìéêïýò èåóìïýò, üðùò ôï ÄÍÔ êáé ç ÏéêïíïìéêÞ ÅðéôñïðÞ ôçò Åõñþðçò êáé ðñþçí äéïéêçôÞò ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò (1974-1981), áíÝëáâå ðñüåäñïò ôçò ÏéêïõìåíéêÞò ÊõâÝñíçóçò, ï ê. ÐáðáäÞìïò öÝñåôáé ùò ï åðéêñáôÝóôåñïò ãéá ôï áîßùìá ôïõ ðñùèõðïõñãïý. Ç ÏéêïõìåíéêÞ êõâÝñíçóç ôïõ 1989 óõãêñïôÞèçêå ãéá ôçí áðïöõãÞ ôçò ÷ñåïêïðßáò ôçò ÷þñáò, ðïõ ôåëéêÜ áðåöåý÷èç, åíþ ç äéÜñêåéá æùÞò ôçò äåí îåðÝñáóå ôïõò 6 ìÞíåò. Óçìåéþíåôáé, üôé óôçí ÏéêïõìåíéêÞ óõììåôåß÷áí êáé åí åíåñãåßá óÞìåñá ðïëéôéêïß, üðùò ï óçìåñéíüò ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò, Ê. Ðáðïýëéáò, ï ðñüåäñïò ôçò ÍÄ, Á. ÓáìáñÜò, ï ðñþçí åðßôñïðïò ôçò ÅÅ êáé áíôéðñüåäñïò ôçò ÍÄ, Óô. ÄÞìáò, ï ôÝùò ðñüåäñïò ôçò ÂïõëÞò, Áð. ÊáêëáìÜíçò, ï âïõëåõôÞò ôçò ÍÄ, Ð. Ðáõëüðïõëïò êáé ï ðñþçí âïõëåõôÞò ôïõ ÓÕÍ, É. ÄñáãáóÜêçò.

ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí 1ç ÁðïäåäåéãìÝíá óùóôÞ êáé áõôÞ ç èÝóç. Ùóôüóï ï Óïõí Ôæïõ äåí åßíáé áõôü ðïõ èÝëåé íá ôïíßóåé. ÔïõëÜ÷éóôïí áðü ôá óõìöñáæüìåíá äåí ðñïêýðôåé êÜôé ôÝôïéï. Ëßãï ðñéí áðü ôçí ðñüôáóç ôçò áñ÷Þò ôïõ êåéìÝíïõ ðïõ ðáñáèÝóáìå ãñÜöåé: «Ôá ðÜíôá åßíáé èÝìá óùóôïý õðïëïãéóìïý» ÷ùñßò óôïõò «õðïëïãéóìïýò» íá áðïêëåßåôáé êáé ôï çèéêü åêåßíï ðïõ õðïíïåß åßíáé ìÜëëïí ç óùóôÞ ðñïåôïéìáóßá ãéá ôç ìÜ÷ç. ̒ Üëëá ëüãéá ðñéí ìðåé êáíåßò óôç ìÜ÷ç ðñÝðåé íá ôá ëïãáñéÜæåé üëá êáé íá êÜíåé üëåò ôéò åíÝñãåéåò ðïõ åßíáé áðáñáßôçôåò ãéá ôç íßêç êáé ðïõ óßãïõñá ôçí åîáóöáëßæïõí. Ôï ßäéï ëÝåé êé ï ëáüò ìáò üôáí ðáñáôçñåß: «Ðïý ðáò îõðüëçôïò óô’ áãêÜèéá;» Áò åðé÷åéñÞóïõìå ôþñá íá ðñïóåããßóïõìå ôçí ïéêïíïìéêÞ êáé ðïëéôéêÞ ìÜ÷ç ôçò ÷þñáò ìáò ìå ôç ëïãéêÞ ôïõ ÊéíÝæïõ óïöïý. Ç ÅëëÜäá óÞìåñá âñßóêåôáé óå ìéá áðü ôéò ÷åéñüôåñåò êáôáóôÜóåéò ôçò óýã÷ñïíçò ôïõëÜ÷éóôïí éóôïñßáò ôçò. Ðáñüìïéåò áíôéìåôþðéóå ôï 1897, ôï 1920, ôï 1946. Êáé äõóôõ÷þò ìå êáôáóôñïöéêÜ áðïôåëÝóìáôá. Ôï ßäéï óïâáñÞ êé åðéêßíäõíç åßíáé êáé ç óçìåñéíÞ êáôÜóôáóç. Ðïõ ïäÞãçóå ôïí – ìïéñáßï åíäå÷ïìÝíùò, áíåðáñêÞ óßãïõñá – Ðñùèõðïõñãü ôçò ôåëåõôáßáò äåêáåôßáò íá «óçêþóåé ôá ÷Ýñéá» êáé íá áíáãíùñßóåé óôçí ðñÜîç (ôá ëüãéá êáìßá óçìáóßá äåí Ý÷ïõí) üôé áðÝôõ÷å ðáôáãùäþò êáé – ôçí áíÜãêçí öéëïôéìßáí ðïéïýìåíïò» (äçë. ðáñïõóéÜæïíôáò ôçí áäõíáìßá ôïõ óáí ðñÜîç öéëïôéìßáò) – êáé íá ðáñáäþóåé (ðïëý êáèõóôåñçìÝíá åßíáé áëÞèåéá) ôçí õøçëÞ èÝóç ôïõ óå Üëëïí, êïéíÞò åìðéóôïóýíçò ÍÄ êáé Ðáóïê . Ôçí þñá ðïõ ãñÜöïíôáé ïé ãñáììÝò áõôÝò äåí Ý÷åé ãíùóôïðïéçèåß ôï üíïìá áõôïý ôïõ Üëëïõ. Ïýôå êáé ôùí Õðïõñãþí ôçò íÝáò óõììá÷éêÞò ìåôáâáôéêÞò êõâÝñíçóçò. Åßíáé üìùò äåäïìÝíï üôé ç ìÜ÷ç ðïõ ðñÝðåé íá äþóåé êáé íá íéêÞóåé ( åðß ðïéíÞ åèíéêÞò êáôáóôñïöÞò) óôï ïëéãüìçíï äéÜóôçìá ôçò èçôåßáò ôçò åßíáé ðïëý äýóêïëç êáé áðáéôçôéêÞ. Êáé ïðùóäÞðïôå ðñÝðåé íá íéêÞóåé. Êáé ìÜëéóôá ü÷é ðñþôá íá ìðåé óôç ìÜ÷ç êé ýóôåñá íá áãùíéóôåß ìÞðùò êáé íéêÞóåé, áëëÜ íá íéêÞóåé ðñéí íá ìðåé óôç ìÜ÷ç. Êé áêñéâþò åäþ åíôïðßæåôáé ç ìåãÜëç åõèýíç ôùí äýï «áñ÷éôåêôüíùí» ôçò íÝáò ÊõâÝñíçóçò: Ôïõ Ãéþñãïõ ÐáðáíäñÝïõ êáé ôïõ Áíôþíç ÓáìáñÜ. Ãéáôß áí ç íÝá êõâÝñíçóç «÷ôéóôåß» ìå ðáëéÜ êáé öèáñìÝíá õëéêÜ ôüôå èÜíáé «÷áìÝíç áðü ÷Ýñé». Ïé äýï «áñ÷éôÝêôïíåò» Ý÷ïõí êáôÜ óõíÝðåéá ôçí ðñþôç êáé ìåãÜëç åõèýíç (ôï ñßóêï Þ êáé ôçí ôéìÞ) íá åðéóôñáôåýóïõí ôïí éêáíüôåñï, ôïí óßãïõñï íéêçôÞ, ãéá ðñùèõðïõñãü êáé ìáæß ôïõ íá åðéëÝîïõí ôïõò éäáíéêïýò åé äõíáôüí, ãéá ôá êñßóéìá õðïõñãåßá. ÄéÜöïñá ôçëåïðôéêÜ ó÷üëéá, êáé äçìïóéåýìáôá åöçìåñßäùí éó÷õñßæïíôáé üôé ïé äýï ðïëéôéêïß áñ÷çãïß øÜ÷íïõí ãéá Ýíá «âïëéêü» êáé áíßó÷õñï Ðñùèõðïõñãü þóôå íá ìçí äçìéïõñãÞóïõí ìåëëïíôéêü áíôßðáëü ôïõò. Áëßìïíï áí Ý÷ïõí äßêéï. Ãéáôß èá åðéëÝîïõí êÜðïéïí ðïõ èá ÷Üóåé ôç ìÜ÷ç ðñéí êáé êáí ìðåé ó’ áõôÞí. Êé üôáí öýãåé áðü ôçí Ðñùèõðïõñãßá ôß ç ÅëëÜäá èá ôïõò ðáñáäþóåé; Ôé èá ìåßíåé äçëáäÞ ãéá äéáêõâÝñíçóç; Êáé ðïéïò èá ôïõò åìðéóôåõôåß ãéá êõâåñíÞôåò; Óõíå÷ßæåôáé ÃÉÁÍÍÇÓ ÊÏÑÏÌÇËÇÓ

Ï êáèçãçôÞò Ìáèçóéáêþí Äõóêïëéþí ê. Ã. Ðáõëßäçò åíèïõóßáóå ôï áêñïáôÞñéï ôïõ

ÁðïöÜóåéò ôþñá, «äéáöïñåôéêÜ èá øÜ÷íïõìå ôá ÷ñÞìáôá» ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÅÉ Ï ÅÕ. ÂÅÍÉÆÅËÏÓ

ÅõñùðáúêÞò ÊåíôñéêÞò ÔñÜðåæáò, èÝóç áðü ôçí ïðïßá áðï÷þñçóå ôï 2010. Íá óçìåéùèåß áêüìç, üôé Ý÷åé äéáôåëÝóåé ìÝëïò ôïõ Óõìâïõëßïõ ôïõ Åõñùðáúêïý Íïìéóìáôéêïý Éäñýìáôïò (1994 - 1998), ðñüåäñïò ôçò ÕðïåðéôñïðÞò ÍïìéóìáôéêÞò ÐïëéôéêÞò ôçò ÅðéôñïðÞò ôùí Äéïéêçôþí ôùí Êåíôñéêþí Ôñáðåæþí ôçò ÅõñùðáúêÞò Êïéíüôçôáò (1993 - 1995) ê.á. Ôï 2010 ôïðïèåôÞèçêå ùò Üìéóèïò ïéêïíïìéêüò óýìâïõëïò ôïõ ðñùèõðïõñãïý, Ã. ÐáðáíäñÝïõ.

Íá íéêÞóåé ðñéí ìðåé óôç ìÜ÷ç

Ì

Ó×ÏËÇ ÃÏÍÅÙÍ ÁÍÏÉÊÔÏ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÐÑÏ×ÈÅÓ ÄÅÕÔÅÑÁ

Ýóá óå ìßá êáôÜìåóôç áßèïõóá óôï ðíåõìáôéêü êÝíôñï ôïõ ÄÞìïõ Êáôåñßíçò ï êáèçãçôÞò ê. Ãåþñãéïò Ðáõëßäçò , óôá ðëáßóéá ôùí ïìéëéþí ôçò ó÷ïëÞò ÃïíÝùí-áíïéêôü ÐáíåðéóôÞìéï Êáôåñßíçò , ìßëçóå ãéá ó÷åäüí 4 þñåò ãéá ôç «ÄéÜóðáóç ðñïóï÷Þò-óõìðåñéöïñÜ-ìÜèçóç» êáé äÝ÷ôçêå ðëÞèïò åñùôÞóåùí áðü ãïíåßò êáé åêðáéäåõôéêïýò ðïõ êáôÝêëõóáí ôçí áßèïõóá.

ÊÜíïíôáò ï ê. Ðáõëßäçò éóôïñéêÞ áíáäñïìÞ áíáöÝñèçêå óôïí ÉððïêñÜôç ðïõ ðáñáôÞñçóå ôçí ðáñïñìçôéêüôçôá êáé ôçí áðñïóåîßá êáé ôçí áéôéïëüãçóå ùò ãñÞãïñç êßíçóç ôçò øõ÷Þò. Ï ÁñéóôïôÝëçò äéÝêñéíå ôïõò ìåãáëïöõåßò ðïõ äåí åðéêïéíùíïýí ìå ôïõò Üëëïõò åîáéôßáò ôçò Ýëëåéøçò óõíáéóèçìáôéêÞò íïçìïóýíçò. ÓÞìåñá ïé Ýñåõíåò áðïäåéêíýïõí üôé ç äéÜóðáóç ðñïóï÷Þò, ç õðåñêéíçôéêüôçôá êáé ï åêíåõñéóìüò ïöåßëïíôáé óå âéïëïãéêÜ êáé êëçñïíïìéêÜ áßôéá. Óå üëåò ôéò ÷þñåò ôá 4 áãüñéá Ý÷ïõí äéÜóðáóç êáé Ýíá ìüíï êïñßôóé. Åêôüò áðü ôá ðñùôïãåíÞ áßôéá ôá êëçñïíïìéêÜ õðÜñ÷ïõí êáé ôá äåõôåñïãåíÞ ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò . Äýóêïëïò ôïêåôüò , êÜðíéóìá, áëêïüë, ïõóßåò , ìüëõíóç áðü ìüëõâäï ( áìüëõâäç âåíæßíç) ìåéþíïõí ôçí åðéöÜíåéá ôïõ åãêåöÜëïõ. Ôá ðáéäéÜ áõôÜ ,áí êáé Ýîõðíá ,äåí Ý÷ïõí áõôïÝëåã÷ï , Ý÷ïõí ðñüâëçìá áõôïóõãêÝíôñùóçò êáé óùóôÞò äéá÷åßñéóçò ôïõ ÷ñüíïõ ôïõò. Åßíáé õðåñêéíçôéêÜ ,åõáßóèçôá , åêñçêôéêÜ, åãùêåíôñéêÜ, åðáíáóôáôéêÜ, åðéèåôéêÜ, áõèüñìçôá , áíõðÜêïõá, áíïñãÜíùôá, åðßìïíá óôéò áðáéôÞóåéò ôïõò, áíþñéìá óôç óõìðåñéöïñÜ ôïõò, áðïìïíùìÝíá êáé ÷áìçëÞò åðßäïóçò. ×ñåéÜæïíôáé áãÜðç ,õðïìïíÞ êáé óôáèåñüôçôá. Ïé ãïíåßò êáé ïé åêðáéäåõôéêïß íá åßíáé ãíþóôåò áõôþí ôùí éäéïôÞôùí ãéá íá åîáóöáëßæåôáé Ýãêáéñç êáé óùóôÞ äéÜãíùóç êáé áíôéìåôþðéóç. Ç ðñïóï÷Þ íá äßäåôáé êáé óôá ðñþôá ãñáðôÜ ôïõ ðáéäéïý äéüôé ç êáêïãñáößá , ç Ýëëåéøç ôïíéóìïý êáé ç áíïñèïãñáößá ìáæß ìå ôç äõóêïëßá óôçí áíÜãíùóç ïöåßëïíôáé óôï íåõñïëïãéêü ðñüâëçìá ôçò äõóëåîßáò. Ïé äõóëåîéêïß åßíáé êáëïß óôá ðñïöïñéêÜ óôá ÌáèçìáôéêÜ (Ýóôù êé áí êÜíïõí ëÜèç óôéò ìáèçìáôéêÝò ðñÜîåéò) õóôåñïýí üìùò óôá ãñáðôÜ, óôá èåùñçôéêÜ ìáèÞìáôá , óôçí ¸êèåóç êáé óôá Áñ÷áßá ÅëëçíéêÜ. ÌÝèïäïò äéáãíùóôéêÞ ãéá ôá ðáñáðÜíù ðñïâëÞìáôá , ðáãêüóìéáò áíáãíþñéóçò êáé åìâÝëåéáò áðïôåëåß ôï äéáãíùóôéêü ôåóô Ðáõëßäç áðü ôá 1980 ðïõ óôçñßæåôáé óôçí ïöèáëìïêßíçóç. ÌåôÜ ôçí åíäéáöÝñïõóá ïìéëßá åêðáéäåõôéêïß êáé ãïíåßò õðÝâáëëáí ôéò åñùôÞóåéò ôïõò óôïí ê. Ðáõëßäç Þ áíÝöåñáí åíäéáöÝñïõóåò åìðåéñßåò. ÐÏÉÏÓ ÅÉÍÁÉ Ï Ê.ÐÁÕËÉÄÇÓ; Ï ÅöåõñÝôçò ÊáèçãçôÞò Ãåþñãéïò È.

Ðáõëßäçò åßíáé Äéåèíþò êáôáîéùìÝíç Áõèåíôßá óôç äõóëåîßá, óôç äéÜóðáóç ðñïóï÷Þò êáé óôçí Ïöèáëìïêßíçóç. Åßíáé ÊáèçãçôÞò Ìáèçóéáêþí Äõóêïëéþí ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Ìáêåäïíßáò, áëëÜ êáé ï ÅöåõñÝôçò íÝùí ôå÷íïëïãéþí êáé ìåèüäùí, ðáãêüóìéáò áíáãíþñéóçò êáé áêôéíïâïëßáò. ÊáèçãçôÞò ãéá ðåñéóóüôåñá áðü 37 ÷ñüíéá óå ôìÞìáôá Øõ÷ïëïãßáò, Ðáéäáãùãéêþí êáé óå ÉáôñéêÝò Ó÷ïëÝò ãíùóôþí Ðáíåðéóôçìßùí ôçò Áããëßáò, ôçò ÅëëÜäáò & ôùí ÇíùìÝíùí Ðïëéôåéþí ôçò ÁìåñéêÞò. Íåüôáôïò, ìüëéò 23 åôþí îåêßíçóå ôçí ðáíåðéóôçìéáêÞ ôïõ óôáäéïäñïìßá óôçí Áããëßá. 30 åôþí åîåëÝãç ïìüöùíá Éóüâéï ìÝëïò, êáé 2 öïñÝò ïìüöùíá Áíôéðñüåäñïò ôçò Äéåèíïýò Áêáäçìßáò Åñåõíþí Ìáèçóéáêþí Äõóêïëéþí. ÐÁÃÊÏÓÌÉÁ ÁÍÁÃÍÙÑÉÓÇ: Ëüãù ôçò Ðáãêüóìéáò ÅðéóôçìïíéêÞò ôïõ Áíáãíþñéóçò, ôïõ áðïíåìÞèçêáí ðïëëïß ôéìçôéêïß ôßôëïé êáé âñáâåýóåéò, ðÜíôïôå ìå ïìüöùíåò áðïöÜóåéò & ç âéïãñáößá ôïõ ðåñéëáìâÜíåôáé ìåôáîý Üëëùí óôï WHO IS WHO IN THE WORLD (Ëåîéêü ÐñïóùðéêïôÞôùí Ðáãêüóìéáò Áêôéíïâïëßáò) êëð.. Ôï 2004 ôïõ ÁðïíåìÞèçêå ï Éóüâéïò Ôéìçôéêüò Ôßôëïò ôïõ Åðßôéìïõ ÖÝëïïõ ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Brunel ôïõ Ëïíäßíïõ, ùò áíáãíþñéóç ôçò åðéóôçìïíéêÞò ôïõ ðñïóöïñÜò. ºóùò åßíáé ï ìïíáäéêüò Þ Ýíáò áðü ôïõò åëÜ÷éóôïõò äéáðñåðåßò Ýëëçíåò åðéóôÞìïíåò ðïõ Ýëáâáí ôÝôïéá ôéìçôéêÞ äéÜêñéóç áðü Áããëéêü ðáíåðéóôÞìéï. ÔéìÜ ôçí ÷þñá ìáò äéåèíþò. Óôéò 18 Óåðôåìâñßïõ 2006 Þôáí Ýíáò áðü ôïõò åëÜ÷éóôïõò äéáðñåðåßò åðéóôÞìïíåò ðïõ åðåëÝãçóáí áðü üëï ôïí êüóìï áðü ôéò åðéóôçìïíéêÝò åðéôñïðÝò ôïõ Ëåõêïý Ïßêïõ êáé ôçò ÏÕÍÅÓÊÏ êáé ðñïóêëÞèçêå áðü ôçí ÐñÝóâåéñá ÊáëÞò ÈåëÞóåùò ôçò ÏÕÍÅÓÊÏ Êá. Ëþñá Ìðïõò, óôï 1ï ÄéåèíÝò óõíÝäñéïõ ôïõ ËÅÕÊÏÕ ÏÉÊÏÕ êáé ôçò ÏÕÍÅÓÊÏ, ãéá ôçí ðéèáíÞ äéåèíÞ åöáñìïãÞ ôçò ÂéïëïãéêÞò Ìåèüäïõ ôïõ ìÝóù ÏÕÍÅÓÊÏ. Ïìüöùíá ôéìÞèçêå ìå ôçí Ðñïåäñßá 18 äéåèíþí åðéóôçìïíéêþí óõíåäñßùí êáé åðßóçò Þôáí äéáñêþò ï Ðñüåäñïò üëùí ôùí Ðáãêïóìßùí Óõíåäñßùí Äõóëåîßáò, áðü ôï 1983 ìÝ÷ñé óÞìåñá. Åöçýñå ôï ìïíáäéêü äéåèíþò, áêñéâÝò, âéïëïãéêü, ðñïãíùóôéêü áðü ôçí Ðñïó÷ïëéêÞ Çëéêßá êáé äéáãíùóôéêü ôåóô ôïõ ãéá ôç äõóëåîßá êáé ãéá ôç äéÜóðáóç ðñïóï÷Þò, äéåèíþò ãíùóôü ùò ‘PAVLIDIS TEST’. Ïé åöåõñÝóåéò ôïõ åßíáé áíáãíùñéóìÝíåò ìå äéåèíåßò ðáôÝíôåò áðü ôçí ÁìåñéêÞ, ÊáíáäÜ, Ãáëëßá êáé Áããëßá.


6 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÔÅÔÁÑÔÇ 9 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2011

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò

ÌÐÁÓÊÅÔ Á2 ÁÍÄÑÙÍ

Ôïí ÏÖÇ õðïäÝ÷åôáé ï Ðéåñéêüò Áñ÷Ýëáïò

ÌðÜóêåô êáé óôá äýóêïëá Óôçí áãùíéóôéêÞ ðïñåßá ìéáò ïìÜäáò öáíôÜæåé ðïëý åýêïëï íá èñéáìâïëïãïýìå óôéò íßêåò, íá ôá âëÝðïõìå üëá ñüäéíá êáé óôéò áðïôõ÷ßåò íá éóïðåäþíïõìå ôá ðÜíôá êáôáêñßíïíôáò ôç äéïßêçóç, ôïõò ðáßêôåò êáé ôïí ðñïðïíçôÞ.

Ôï ÓÜââáôï 12 Íïåìâñßïõ ï Ðéåñéêüò Áñ÷Ýëáïò õðïäÝ÷åôáé óôçí Êáôåñßíç ôïí ÏÖÇ.

Ç éóôïñéêÞ ïìÜäá ôçò ÊñÞôçò ðïõ Ý÷åé õøçëïýò óôü÷ïõò âñßóêåôáé óôç äåýôåñç èåóç ôïõ âáèìïëïãéêïý ðßíáêá ìå 10 âáèìïýò åßíáé Ýíáò ðïëý åðéêßíäõíïò êáé äýóêïëïò áíôßðáëïò ðïõ ðñÝðåé íá ðñïóå÷èåß éäéáßôåñá.

Ç ïìÜäá ìðÜóêåô ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷åëÜïõ ìåôñÜåé ðÝíôå Þôôåò, ìå ìéá ìüëéò íßêç, óôéò Ýîé áãùíéóôéêÝò çìÝñåò ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò ôçò Á2. Ôï Üó÷çìï îåêßíçìá åß÷å ùò áðïôÝëåóìá ôçí ðáñáßôçóç ôïõ ðñïðïíçôÞ ÄçìÞôñç Êõñéáêïý êáé ôçí Üìåóç áíôéêáôÜóôáóç ôïõ áðü Ýíáí Üëëï ÄçìÞôñç, ôïí ãíùóôü ìáò ÄçìÞôñç ÃáëÜíç.

Óôï óôñáôüðåäï üìùò ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷Ýëáïõ åðéêñáôåß Þäç Üíåìïò áëëáãÞò êáé ï åñ÷ïìüò – åðéóôñïöÞ ôïõ ÄçìÞôñç ÃáëÜíç óôçí ôå÷íéêÞ çãåóßá ôçò ïìÜäáò áíáìÝíåôáé íá Ý÷åé åõåñãåôéêÜ áðïôåëÝóìáôá ãéá ôçí ïìÜäá ôçò ðüëçò ìáò.

Ï Ä. ÃáëÜíçò äïõëåýåé óêëçñÜ ìå ôïõò ðáßêôåò ôïõ ãéá ôï äýóêïëï ðáé÷íßäé ìå ôïí ÏÖÇ ðïõ ðñïÝñ÷åôáé áðü íßêç ìå ôïí ÅñìÞ ËáãêáäÜ ìå 8262 óôçí ÊñÞôç. Ï Ðéåñéêüò Áñ÷Ýëáïò ãýñéóå óåëßäá êáé üëá äåß÷íïõí üôé ôï ðñùôÜèëçìá îåêéíÜ ãéá ôçí ïìÜäá ôçò ðüëçò ìáò áðü ôçí 7ç áãùíéóôéêÞ êáé óõãêåêñéìÝíá áðü ôï ðáé÷íßäé ôïõ ÓáââÜôïõ ìå ôïí ÏÖÇ þóôå íá îåêéíÞóåé ôï óÜëðéóìá ôçò áãùíéóôéêÞò êáé âáèìïëïãéêÞò áíÜêáìøçò. Óôü÷ïò åßíáé ç ïìÜäá íá ðåôý÷åé ôçí ðáñáìïíÞ óôçí êáôçãïñßá êáé íá Ý÷åé ìéá áíÜëïãç ðïñåßá ìå ôçí ðåñóéíÞ ÷ñïíéÜ áí êáé öÝôïò åßíáé ðïëý äõóêïëüôåñá ôá ðñÜãìáôá ëüãù ôïõ üôé Ý÷åé ãßíåé ñéæéêÞ áíáíÝùóç áëëÜ êáé üôé õðïâéâÜæïíôáé ôåëéêÜ 5 ïìÜäåò óôçí ´ ÅèíéêÞ êáôçãïñßá.

Ïñßæåôáé ôï ìáôò Áãñïôéêïý - Äéáãüñá

Ç äéïñãáíþôñéá áñ÷Þ áíáìÝíåôáé íá ïñßóåé ôçí áíáìÝôñçóç Áãñïôéêüò ÁóôÝñáò Äéáãüñáò ðáñÜ ôçí Ýíóôáóç äýï ðïäïóöáéñéóôþí ðïõ Ý÷ïõí êåñäßóåé ôéò ðñïóöõãÝò ôïõò.

Áí åîáéñÝóïõìå ôçí áñíçôéêÞ åîÝëéîç ôùí ôñéþí ðáé÷íéäéþí óôçí Êáôåñßíç, üëïé èá óõìöùíïýóáìå üôé åßäáìå üìïñöï ìðÜóêåô ó’ áõôÝò ôéò áíáìåôñÞóåéò êáé Ýíáò ïõäÝôåñïò èåáôÞò èá Þôáí áêüìç ðéï åõ÷áñéóôçìÝíïò áðü ôçí äéáêýìáíóç ôïõ óêüñ êáé ôçí ïìïñöéÜ ôïõ áèëÞìáôïò. Ïé ößëáèëïé áðïãïçôåõìÝíïé áðü ôá áðïôåëÝóìáôá, áëëÜ êáé ôç óõíïëéêüôåñç ðáñïõóßá ôçò ïìÜäáò åêöñÜæïõí ðïëëÜ åñùôçìáôéêÜ êáé äéêáéïëïãçìÝíá ßóùò ãéá ôéò åðéëïãÝò ôïõ êáëïêáéñéïý. Óôç óõãêåêñéìÝíç ÷ñïíéêÞ óôéãìÞ äåí áðïôåëåß ëýóç ï áöïñéóìüò üëùí üóùí äéá÷åéñßæïíôáé ôéò ôý÷åò ôïõ óõëëüãïõ. Åßíáé ïöèáëìïöáíÝò, ãéá ðïëëïýò, üôé óôçí ôùñéíÞ ïìÜäá åß÷áí èÝóç ôïõëÜ÷éóôïí 4-5 êáëáèïóöáéñéóôÝò ôçò ðåñóéíÞ ðåñéüäïõ. ÖõóéêÜ äåí åßìáóôå áñìüäéïé íá áíáëýïõìå ôç äïìÞ êáé ôá ôå÷íéêÜ èÝìáôá ôïõ ôìÞìáôïò. ¼ðùò êáé êáíåßò äåí ìðïñåß íá ãíùñßæåé êáé íá êñßíåé ôá äåäïìÝíá êáé ôéò ðñïûðïèÝóåéò ìå ôéò ïðïßåò ç äéïßêçóç äéáðñáãìáôåýåôáé ôá óõìöÝñïíôá ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷Ýëáïõ.

ÔñïðïðïéÞóåéò óôï êáëåíôÜñé ôçò Football League

ÈÝìá ìå ôïí ïñéóìü Þ ü÷é ôçò áíáìÝôñçóçò Áãñïôéêïý ÁóôÝñá - Äéáãüñá Ý÷åé ôåèåß åäþ êáé áñêåôÝò çìÝñåò, êáèþò ïé ðñþçí ðïäïóöáéñéóôÝò ôçò ïìÜäáò ôçò Ñüäïõ, Îåíïöþí Ìðåëåãñßíçò, Íßêïò ÃåùñãéÜäçò êáôÝèåóáí Ýíóôáóç ãéá íá ìçí äéåîá÷èåß, ãéáôß Ý÷ïõí êåñäßóåé ôéò ðñïóöõãÝò ôïõò êáé äåí Ý÷ïõí ðÜñåé ôá ïöåéëüìåíá.

Ïé «êõáíÝñõèñïé» ðñïóðÜèçóáí íá Ýñèïõí óå åðáöÞ ìå ôïõò äýï ðïäïóöáéñéóôÝò, üìùò êÜôé ôÝôïéï ôï ðñùß ôçò Ôñßôçò (08/11) äåí êáôÝóôç åöéêôü. Ïé ðëçñïöïñßåò, ðÜíôùò, áíÝöåñáí üôé ç ñïäßôéêç ÐÁÅ ìïßñáóå Ýíá ìÝñïò ôùí ïöåéëïìÝíùí óôïõò ÃåùñãéÜäç, Ìðåëåãñßíç êáé Ýôóé ôï ðáé÷íßäé ôçò çò áãùíéóôéêÞò èá äéåîá÷èåß êáíïíéêÜ.

Äïëïöïíßá äéáéôçôÞ óôï ãÞðåäï ãéá ìéá áëëáãÞ!

Ôï ðåñéóôáôéêü óõíÝâç óôçí ðüëç Óáí ÑáöáÝë ÊïñíôÝñï óôçí åðáñ÷ßá Ôá÷ßñá. Ï Üãíùóôïò ðõñïâüëçóå ôñåéò öïñÝò ôïí 42÷ñïíï ñÝöåñé êáé óôç óõíÝ÷åéá åîáöáíßóôçêå. Ï Üôõ÷ïò Üíäñáò äéáêïìßóèçêå áìÝóùò óôï íïóïêïìåßï, üðïõ äéáðéóôþèçêå ï èÜíáôüò ôïõ.

Êýðåëëï ÅëëÜäïò

Ôçí ÐÝìðôç ç êëÞñùóç 2çò, 3çò & 4çò öÜóçò Ç êëÞñùóç ãéá ôç 2ç, 3ç, êáé 4ç öÜóç ôïõ ÊõðÝëëïõ ÅëëÜäáò ÏÐÁÐ 2011-2012 èá äéåíåñãçèåß ôçí ÐÝìðôç 10/11/2011 êáé þñá 12:00 óôá ãñáöåßá ôçò ÅÐÏ óôï ÐÜñêï ÃïõäÞ.

¼óïé áãáðïýìå ôïí áèëçôéóìü, ôï ìðÜóêåô ôçò Êáôåñßíçò êáé ôïí Ðéåñéêü Áñ÷Ýëáï áðáãïñåýåôáé íá õðï÷ùñÞóïõìå ôþñá ðïõ ç óõììåôï÷Þ üëùí åßíáé ðïëýôéìç ðåñéóóüôåñï áðü êÜèå Üëëç öïñÜ. Ç õðÝñâáóç åíüò óùóôïý öéëÜèëïõ êïñõöþíåôáé üôáí äçëþíåé ðáñþí áêüìç êáé óôéò Þôôåò ôçò ïìÜäáò ôïõ. Ï áèëçôéóìüò âñßóêåé ôçí áëçèéíÞ ôïõ Ýêöñáóç üôáí ç óõììåôï÷Þ êáé ôï èÝáìá äåí èõóéÜæïíôáé ôüóï åýêïëá óôï âùìü ìéáò åðéôõ÷ßáò Þ áðïôõ÷ßáò. Ïé êáëáèïóöáéñéóôÝò ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷åëÜïõ èá ðñÝðåé íá áéóèÜíïíôáé éäéáßôåñç ôéìÞ ðïõ áãùíßæïíôáé óôï óùìáôåßï ìéáò áðü ôéò ðñþôåò åðáñ÷éáêÝò ðüëåéò ðïõ óõììåôåß÷áí óôçí ¢ ÅèíéêÞ ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò ìðÜóêåô. Ôï ìðÜóêåô äåí êáôÝâáóå ôá ñïëÜ óôçí Êáôåñßíç. Ôï ìðÜóêåô óõíå÷ßæåôáé êáé ï Ðéåñéêüò Áñ÷Ýëáïò ðáñáìÝíåé æùíôáíüò óôï ðñùôÜèëçìá ôçò Á2. Áò ìåßíïõìå ðéóôïß óôï ñáíôåâïý ìå ôçí éóôïñßá ôï ÓÜââáôï 12/11/2011 óôçí áíáìÝôñçóç ôçò 7çò áãùíéóôéêÞò ìå áíôßðáëï ôçí ïìÜäá ôïõ ÏÖÇ óôï êëåéóôü ãõìíáóôÞñéï ôçò ðüëçò. ÃéÜííçò Ôóáðïõñíéþôçò

Áõëáßá ìå Ðéåñéêüò – ÂÝñïéá Ç äéïñãáíþôñéá áñ÷Þ ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò üñéóå ãéá ôçí ÐáñáóêåõÞ (11/11) ôçí áíáìÝôñçóç Ðéåñéêïý – ÂÝñïéáò. Áí êáé ïé ðëçñïöïñßåò Þèåëáí ôç Football League íá ïñßæåé ôçí ÐáñáóêåõÞ (11/11) ôçí áíáìÝôñçóç ôçò 3çò áãùíéóôéêÞò Åèíéêüò ÁóôÝñáò – Ðáíóåññáúêüò, ôåëéêÜ ç áõëáßá èá áíïßîåé óôçí Êáôåñßíç ìå ôïí áãþíá Ðéåñéêïý – ÂÝñïéáò. Ï áãþíáò èá îåêéíÞóåé óôéò 19:00 êáé èá êáëõöèåß ôçëåïðôéêÜ áðü ôï OTE Sport TV.

Óçìåéþíåôáé üôé ï Äéáãüñáò áíôéìåôþðéæå ôïí êßíäõíï íá ÷Üóåé ôï ðáé÷íßäé óôá ÷áñôéÜ, êÜôé ðïõ èá ßó÷õå ãéá üëïõò ôïõò ðñïóå÷åßò áãþíåò åÜí äåí åîïöëïýíôáí ïé åí ëüãù ðïäïóöáéñéóôÝò.

Äåí åßíáé áóöáëÝò ãéá ôïí ðñßãêçðá ôï ÊáñáúóêÜêç Ï ÂëÜóçò ÔóÜêáò, ìéëþíôáò óôçí "ÄÉÊÇ", ôüíéóå ðùò óôï íôÝñìðé ôïõ "ÊáñáúóêÜêçò" èá âñßóêåôáé óôï ãÞðåäï áëëÜ ü÷é ìáæß ìå ôïí ðñßãêéðá ðïõ èá åßíáé óôçí ÅëëÜäá, áöïý ôï ãÞðåäï ôïõ ÖáëÞñïõ äåí åßíáé êáé ôï ðéï áóöáëÝò ìÝñïò ãéá áõôüí.

¢ãíùóôïò ðõñïâüëçóå ôñåéò öïñÝò äéáéôçôÞ ôçí þñá áãþíá óôçí ÂåíåæïõÝëá! Ï ñÝöåñé ÔéìïëÝïí Êáóôßãéï áðïöÜóéóå íá ìçí ãßíåé áëëáãÞ Ýíáò ðáßêôçò, ðñïêáëþíôáò üìùò ôïí èõìü ôïõ ÷ïýëéãêáí äïëïöüíïõ ôïõ...

Ìéá äéïßêçóç, ðïõ ÷ùñßò íá ôçò ÷áúäåýïõìå ô’ áõôéÜ, Ýöåñå ôï ìðÜóêåô óôçí åðéöÜíåéá ìåôÜ áðü ðïëëÜ ÷ñüíéá êáé ôçò áîßæïõí ôá åýóçìá ãéá ôçí ìÝ÷ñé ôþñá óõíäñïìÞ ôçò óôïí áèëçôéóìü ôçò ðüëçò. Ç êáëïðñïáßñåôç êñéôéêÞ, ïé ðáñáôçñÞóåéò êáé ïé óõìâïõëÝò åßíáé ÷ñÞóéìá óôïé÷åßá ãéá Ýíá æùíôáíü ïñãáíéóìü. Äåí íïåßôáé üìùò ç áðïõóßá ìáò áðü ôá äýóêïëá.

"¼ðùò åßíáé ðëÝïí ôá ðñÜãìáôá, áêüìç êé áí äåí ðñï÷ùñÞóåé ôï èÝìá ìå ôï Âïôáíéêü, ìðïñïýìå íá áãïñÜóïõìå ôçí Ýêôáóç óôï ÃïõäÞ. ÐëÝïí, õðÜñ÷ïõí áñêåôÝò åõêáéñßåò ãéá áãïñÜ Ýêôáóçò êáé ìðïñïýìå íá êÜíïõìå åêåß ôçí «ðñÜóéíç» ðïëéôåßá ðïõ èá óôåãÜóåé üëá ôá ôìÞìáôá ôïõ óõëëüãïõ". åßðå ãéá ôï èÝìá ôïõ ãçðÝäïõ ï åêðñüóùðïò ôïõ Áë Óáïýíô. Ï ÔóÜêáò äåí ðáñÝëåéøå íá áíáöåñèåß óôï íôÝñìðé ìå ôïí Ïëõìðéáêü, ôïíßæïíôáò ðùò ï ðñßãêéðáò èá âñßóêåôáé óôçí ÅëëÜäá, ü÷é üìùò óôï ãÞðåäï: "Åãþ èá åßìáé óôï "ÊáñáúóêÜêçò". Ï ðñßãêéðáò èá åßíáé óôçí ÅëëÜäá, áëëÜ äåí îÝñù áí èá åßíáé óôï ãÞðåäï. Ôï "ÊáñáúóêÜêçò" äåí åßíáé êáé ï áóöáëÝóôåñïò ôüðïò íá öéëïîåíÞóåé ôïí ðñßãêéðá óôçí ðñþôç ôïõ ãçðåäéêÞ ðáñïõóßá". Ãéá ôçí óõìöùíßá ôïõ ðñßãêçðá ìå ôïí ÂáñäéíïãéÜííç: "Áýñéï îåêéíÜìå ôïí Ýëåã÷ï êáé ïëïêëçñþíåôáé óå äýï åâäïìÜäåò. Óôéò 15 ðñþôåò çìÝñåò åß÷áìå ôåñÜóôéï ðñüâëçìá ó÷åôéêÜ ìå ôá üóá áêïýãïíôáé óôçí ÅëëÜäá. Ðïëëïß áìöéóâÞôçóáí áêüìá êáé ôçí ýðáñîÞ ôïõ êáé ï ðñßãêéðáò ìå áõôÜ ðïõ Üêïõãå áíôéäñïýóå. ÖèÜóáìå íá ëÝìå ôïí öåñüìåíï ðñßãêéðá, ôï öåñüìåíï åêåßíï, ôï öåñüìåíï Üëëï… ÕðïãñÜøáìå ôï MoU êáé üëá áðü åäþ êáé ðÝñá åßíáé ôõöëïóïýñôçò. Ôï ðñïóýìöùíï åßíáé ôï 80% ôçò óõìöùíßáò. Äåí êáèõóôåñÞóáìå êáèüëïõ. Ïé Ýëåã÷ïé ôïõ Âãåíüðïõëïõ ðñéí ðÜåé ôçí ÐÁÅ êñÜôçóáí 2,5 ìÞíåò...". ÔÝëïò, ó÷åôéêÜ ìå ôçí áëëáãÞ ôçò íïìïèåóßáò ãéá ôçí áãïñÜ ôùí ìåôï÷þí, åßðå: "Áí Ý÷åé øçöéóôåß ï íüìïò, ï ðñüåäñïò ôïõ Ðáíáèçíáúêïý èá åßíáé ü÷é ìüíï ¢ñáâáò, áëëÜ ï ßäéïò ï ðñßãêéðáò".

Áðü ôéò 6 åìâüëéìåò, ðÞãáìå óôéò 9, ìå ôçí êáíïíéêÞ äéÜñêåéá ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò ôçò Football League íá ïëïêëçñþíåôáé óôéò 13 Ìáúïõ. Ç äéïñãáíþôñéá áñ÷Þ áðü ôç óôéãìÞ ðïõ ôçí ÐÝìðôç (10/11) ãßíåôáé ç êëÞñùóç ôïõ ÊõðÝëëïõ Þôáí õðï÷ñåùìÝíç íá áëëÜîåé ôéò çìåñïìçíßåò ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò. Ôéò áíáêïßíùóå, ëïéðüí, êáé óå ó÷Ýóç ìå ôï ðñïçãïýìåíï ðñüãñáììá ç êáíïíéêÞ äéÜñêåéá èá ïëïêëçñùèåß óôéò 13/05 êáé ü÷é óôéò 27/05. Ôá play off èá äéåîá÷èïýí áðü 20/05 Ýùò 10/06. Åííïåßôáé üôé áí ãßíïõí åêëïãÝò èá õðÜñîïõí íÝåò ôñïðïðïéÞóåéò. ÁíáëõôéêÜ ôï ðñüãñáììá áðü ôçí 4ç áãùíéóôéêÞ êáé Ýðåéôá: 4ç: 20/11 -5ç: 27/11 -6ç: 04/12 - 7ç: 11/12- 8ç: 18/129ç: 04/01 (ÔåôÜñôç)- 10ç: 08/01- 11ç: 15/01- 12ç: 22/0113ç: 25/01 (ÔåôÜñôç)14ç: 29/01- 15ç: 01/02 (ÔåôÜñôç)16ç: 05/02- 17ç: 12/02- 18ç: 15/02 (ÔåôÜñôç)- 19ç: 19/0220ç: 26/02- 21ç: 29/02 (ÔåôÜñôç)- 22ç: 04/03- 23ç: 11/0324ç: 14/03 (ÔåôÜñôç)- 25ç: 18/03- 26ç: 28/03 (ÔåôÜñôç)27ç: 01/04- 28ç: 08/04- 29ç: 18/04 (ÔåôÜñôç)- 30ç: 22/04- 31ç: 25/04 (ÔåôÜñôç)- 32ç: 29/04- -33ç: 06/05- 34ç: 13/05

¸ñ÷åôáé ôçí ÐÝìðôç ãéá ôïí Ðéåñéêü ï Óßëáò Ï ðñïðïíçôÞò ôïõ Ðéåñéêïý, Óïýëçò Ðáðáäüðïõëïò ðåñéìÝíåé ôçí ÐÝìðôç (10/11) ôçí Üöéîç ôïõ ÂñáæéëéÜíïõ ìÝóïõ Óßëáò Öñáíôóßóêï ÁíôñÜíôå. Ï ÂñáæéëéÜíïò ìÝóïò Óßëáò Öñáíôóßóêï ÁíôñÜíôå íôïò ¢íéïò áíáìÝíåôáé íá áöé÷èåß ôçí ÐÝìðôç (10/11) óôçí Êáôåñßíç. Ï 22÷ñïíïò áìõíôéêüò ìÝóïò èá äïêéìáóôåß áðü ôïí ôå÷íéêü ôïõ Ðéåñéêïý, Óïýëç Ðáðáäüðïõëï êáé áí ðåßóåé åßíáé ðïëý ðéèáíü íá õðïãñÜøåé êáé íá åíéó÷ýóåé ôç ìåóáßá ãñáììÞ ôùí «áóðñüìáõñùí». Ïé óõóôÜóåéò ðïõ óõíïäåýïõí ôïí Óßëáò åßíáé ðïëý êáëÝò, áëëÜ ï Ðáðáäüðïõëïò èÝëåé íá ôïí äåé óôéò ðñïðïíÞóåéò êáé áíÜëïãá íá áðïöáóßóåé åÜí èá äþóåé åíôïëÞ íá áðïêôçèåß óôç ÷åéìåñéíÞ ìåôáãñáöéêÞ ðåñßïäï. Ï 22÷ñïíïò Ýìåéíå ðñüóöáôá åëåýèåñïò áðü ôçí Åóðïñôßâá Âéôüñéá.

Ïé êëÞóåéò ôçò Football League ÔÝóóåñéò ïìÜäåò ôçò Football League êáé ôñßá öõóéêÜ ðñüóùðá êÜëåóå óå áðïëïãßá ãéá ôçí ÐÝìðôç (10/11, 10:30) ç Ðåéèáñ÷éêÞ ÅðéôñïðÞ ôçò Football League. ÁíáëõôéêÜ êëÞèçêáí ç ÁÅË ÊáëëïíÞò, ç ÐÁÅ ÊáëëéèÝá, ç ÐÁÅ Ðáíá÷áúêÞ êáé ç ÐÁÅ ÐëáôáíéÜò ×áíßùí. Ôï äåëôßï Ôýðïõ ôçò Football League áíáöÝñåé: «Ç ÐñùôïâÜèìéá Ðåéèáñ÷éêÞ ÅðéôñïðÞ ôçò FOOTBALL LEAGUE ÏÐÁÐ - FOOTBALL LEAGUE 2 ÏÐÁÐ êÜëåóå óå áðïëïãßá ãéá ôçí ÐÝìðôç 10/11/2011 êáé þñá 10:30 ôéò ðáñáêÜôù ÐÁÅ êáé öõóéêÜ ðñüóùðá: Ôçí ÐÁÅ ÁÅË ÊÁËËÏÍÇ ãéá ðáñÜâáóç ôùí Üñèñùí 1, 3, 5, 14, 15 ôïõ Ðåéèáñ÷éêïý Êþäéêá (ÐÁÅ ÁÅË ÊÁËËÏÍÇ - ÐÁÅ ÊÁËËÉÈÅÁ 6-11-2011). Ôçí ÐÁÅ ÊÁËËÉÈÅÁ êáé ôïí Â. ÔÓÏÕÌÁ(åêðñüóùðïò) ãéá ðáñÜâáóç ôùí Üñèñùí 1, 3, 5, 8, 11, 12, 14, 15 ôïõ Ðåéèáñ÷éêïý Êþäéêá(ÐÁÅ ÊÁËËÉÈÅÁ - ÐÁÅ ÄÉÁÃÏÑÁÓ 2810-2011). Ôçí ÐÁÅ ÐÁÍÁ×ÁÚÊÇ 2005 êáé ôïí Ã. ÔÏËËÉÁ(åêðñü-

óùðïò) ãéá ðáñÜâáóç ôùí Üñèñùí 1, 3, 5, 8, 11, 12, 14, 15 ôïõ Ðåéèáñ÷éêïý Êþäéêá (ÐÁÅ ÐÁÍÁ×ÁÚÊÇ 2005 - ÐÁÅ ÐËÁÔÁÍÉÁÓ ×ÁÍÉÙÍ 30-10-2011). Ôçí ÐÁÅ ÐËÁÔÁÍÉÁÓ ×ÁÍÉÙÍ êáé ôïí Ô. ÊÁÂÁÊÁ (ðñïðïíçôÞò) ãéá ðáñÜâáóç ôùí Üñèñùí 1, 3, 5, 8, 11, 12 ôïõ Ðåéèáñ÷éêïý Êþäéêá (ÐÁÅ ÐÁÍÁ×ÁÚÊÇ 2005 - ÐÁÅ ÐËÁÔÁÍÉÁÓ ×ÁÍÉÙÍ 30-10-2011)».


ÔÅÔÁÑÔÇ 9 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2011

7 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò

Ôçí ÐáñáóêåõÞ õðïäÝ÷åôáé ôç ÂÝñïéá ï Ðéåñéêüò FOOTBALL LEAGUE

ÅÑ×ÅÔÁÉ ÁÕÑÉÏ Ï ÂÑÁÆÉËÉÁÍÏÓ ÓÔÇÍ ÊÁÔÅÑÉÍÇ

Óôá ðëáßóéá ôçò 3çò áãùíéóôéêÞò ï Ðéåñéêüò õðïäÝ÷åôáé óôçí Êáôåñßíç ôçí ÐáñáóêåõÞ óôéò 19.00 ôçí ãåéôïíéêÞ ïìÜäá ôçò ÂÝñïéáò ãéá ôá ðñùôÜèëçìá ôçò Football Leauge To ðáé÷íßäé èá ìåôáäïèåß æùíôáíü áðü ôï óõíäñïìéêü êáíÜëé ÏÔÅ sport TV.

×èåò ç ïìÜäá äïýëåøå óå óôïé÷åßá ôáêôéêÞò ãéá ôï ðáé÷íßäé ìå ôç ÂÝñïéá ðïõ åßíáé Ýíá êëáóéêü íôÝñìðé ìåôáîý äýï ïìÜäùí ìå ìåãÜëç éóôïñßá óôï Åëëçíéêü ðïäüóöáéñï. Ïé ðáßêôåò Ýêáíáí ôáêôéêÞ åíþ óÞìåñá ôï ðñüãñáììá èá ðåñéëáìâÜíåé ðéï åîåéäéêåõìÝíá óôïé÷åßá ãéá ôï íôÝñìðé ìå ôç ÂÝñïéá. Áðþí åßíáé ï Êáìéíéþôçò ðïõ áêïëïõèåß èåñáðåõôéêÞ áãùãÞ. Ï Ðïõñôïõëßäçò ðïõ Ýðáéîå óôï öéëéêü ìå ôçí ïìÜäá ÍÝùí äåß÷íåé üôé ðïëý óýíôïìá èá ìðïñÝóåé íá öïñÝóåé ôç öáíÝëá ôçò ïìÜäáò ôïõ Ðéåñéêïý, áöïý îåðÝñáóå ôï ðñüâëçìá ôñáõìáôéóìïý ôïõ. Åí ôù ìåôáîý áíáìÝíåôáé íá Ýñèåé áýñéï óôçí Êáôåñßíç ï 22÷ñïíïò ÂñáæéëéÜíïò ìÝóïò Óßëáò Öñáíóßóêï ÁíôñÜíôå Íôïò Áíéïò ðñïêåéìÝíïõ íá äïêéìáóôåß ãéá ìßá åâäïìÜäá óôïí Ðéåñéêü. Ï ðáßêôçò åÜí ðåßóåé èá áðïêôçèåß ôï ÃåíÜñç óôç èÝóç ôïõ îÝíïõ ãéá ôçí ïìÜäá ôçò Êáôåñßíçò. Ï íåáñüò ÂñáæéëéÜíïò åßíáé ðáßêôçò ôçò ïìÜäáò Óáí ÐÜïëï ôçò Óïóéáë Åóðïñôßâï Âéôüñéá åíþ öüñåóå êáé ôç öáíÝëá ôçò Íáïõôéêï íùñßôåñá ìÝ÷ñé ôï 2008.

FOOTBALL LEAGUE 2

ÅÕ×ÅÔÇÑÉÏ

Ï Ðéåñéêüò ðïõ ôá ðÞãå ðåñßöçìá óôçí äåýôåñç áãùíéóôéêÞ ðÞñå ôï ôñßðïíôï óôá ÌÝãáñá áðü ôïí äõíáôü Âýæá ðïõ åðÝóôñåøå ìåôÜ áðü ðïëëÜ ÷ñüíéá óôçí ´ ÅèíéêÞ êáôçãïñßá êáé áðïôåëåß Ýíá óêëçñïôñÜ÷çëï áíôßðáëï ðïõ ôéò åðüìåíåò áãùíéóôéêÝò èá åßíáé ðÜñá ðïëý äýóêïëïò

Ï ÓÖÊ ÐÉÅÑÉÊÏÓ (ÅÑÁÓÉÔÅ×ÍÇÓ) ìå ôçí Ýíáñîç ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò ôçò ´ ÅèíéêÞò åý÷åôáé óôçí ïìÜäá ìáò êáëÞ ðïäïóöáéñéêÞ ÷ñïíéÜ, óôçí äéïßêçóç, óôï ôå÷íéêü ôìÞìá êáé óôïõò ðïäïóöáéñéóôÝò. ÊáëÞ ðïñåßá, õãåßá êáé åêðëÞñùóç ôùí óôü÷ùí ôçò ïìÜäïò. Åðßóçò êáëïýìå ôï ößëáèëï êüóìï ôçò Ðéåñßáò íá óôçñßîåé ôçí ðñïóðÜèåéá ôïõ ÐÉÅÑÉÊÏÕ ìáò. Ãéá ôï Ä.Ó. Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ

ÔÓÉÔÉÑÏÊÇÓ ÐÁÓ×ÁËÇÓ

FOOTBALL LEAGUE 2

ÄéðëÞ ðñïðüíçóç ÷èåò óôï Âáôáíéáêü

ÁíÝâáóå óôñïöÝò ï Ô. Éùáííßäçò êáé ï Âáôáíéáêüò Ýêáíå ÷èåò äéðëÞ ðñïðüíçóç ðñùß êáé áðüãåõìá. Ç ïìÜäá ôçò ðüëçò ìáò ðïõ ôá ðÞãå ðåñßöçìá áðÝíáíôé óôç Íßêç Âüëïõ Ýäåéîå üôé âñßóêåôáé óå ðïëý êáëü äñüìï êáé üôé ôç öåôéíÞ ÷ñïíéÜ èá Ý÷åé ìéá ðïëý êáëÞ ðáñïõóßá óôç Football League 2. Áí êáé íåïöþôéóôïò ï Âáôáíéáêüò äåß÷íåé ðñùôüãíùñç ùñéìüôçôá ó’ üëïõò ôïõò ôïìåßò êáé îåêéíþíôáò áðü ôçí äéïßêçóç ôïõ ÔÁÐ ìÝ÷ñé ôï ðñïðïíçôéêü ôéì êáé ôïõò ðáßêôåò üëá äïõëåýïõí ìå ôïí êáëýôåñï ôñüðï êáé Þäç áðïäßäïõí êáñðïýò. Ôï ãÞðåäï ôï ìåãÜëï óôïß÷çìá ðïõ Ýâáëå ç Äéïßêçóç äåß÷íåé íá âñßóêåôáé óôçí ôåëéêÞ öÜóç êáé ïé åñãáóßåò ó÷åäüí Ý÷ïõí áðïðåñáôùèåß áðïìÝíïõí ìüíï ïñéóìÝíåò ìéêñïëåðôïìÝñåéåò êáé ôï ãÞðåäï ôïõ Âáôáíéáêïý èá ðÜñåé ôçí áäåéïäüôçóç þóôå íá ÷ñçóéìïðïéçèåß áðü ôçí éóôïñéêÞ ïìÜäá ôçò ðüëçò ìáò óôï öåôéíü ðñùôÜèëçìá ôçò football league 2 . Ôï ðïäïóöáéñéêü ôìÞìá äçëáäÞ ôï ðñïðïíçôéêü ôéì êáé ïé ðáßêôåò äïõëåýïõí ìå ðïëý êáëü ôñüðï áðü ôçí áñ÷Þ ôçò ðñïåôïéìáóßáò êáé ïé åìöáíßóåéò ôçò ïìÜäáò ôïõ Âáôáíéáêïý óôá öéëéêÜ åßíáé ðÜñá ðïëý

óôçí éäéüññõèìç Ýäñá ôïõ. Ôï ðáé÷íßäé ôçò ÐáñáóêåõÞ ìå ôç ÂÝñïéá Ý÷åé ôï ÷áñáêôÞñá ôïõ íôÝñìðé áðïôåëåß ðüëï Ýëîçò ãéá ôïõò öéëÜèëïõò ôçò Ðéåñßáò áëëÜ êáé ôçò Çìáèßáò êáé üëá äåß÷íïõí üôé èá Ý÷ïõìå ðÜñá ðïëý ìåãÜëç óõììåôï÷Þ ìå ôéò äýï ïìÜäåò íá Ý÷ïõí åíôõðùóéáêü îåêßíçìá óôï öåôéíü ðñùôÜèëçìá.

êáëÝò áöÞíïíôáò õðïó÷Ýóåéò ãéá áíÜëïãç óõíÝ÷åéá óôï ðñùôÜèëçìá.

Áýñéï ôï öéëéêü ôçò ÁÅ Ðïíôßùí ìå ôïí ÐÁÏÊ Óôï ðñïðïíçôéêü êÝíôñï ôçò ÍÝáò Ìåóçìâñßáò áýñéï ôï ìåóçìÝñé óôéò 16.30 ç ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò èá äþóåé Ýíá äõíáôü öéëéêü ðáé÷íßäé ìå ôïí ðáíßó÷õñï äéêÝöáëï ôïõ ÂïññÜ ôçí éóôïñéêÞ ïìÜäá ôïõ ÐÁÏÊ. Åßíáé Ýíá ðïëý äõíáôü öéëéêü ôåóô ãéá ôïõò ðáßêôåò ôïõ Ã. Óôáìáôüðïõëïõ ðñïêåéìÝíïõ íá âãïõí ÷ñÞóéìá óõìðåñÜóìáôá ìå ôçí ïìÜäá ôçò ÁÅ Ðïíôßùí íá ðñïåôïéìÜæåôáé ðõñåôùäþò þóôå íá åßíáé ðáíÝôïéìç ãéá ôï äýóêïëï ðñùôÜèëçìá ôçò FOOTBALL LEAGUE 2 üðïõ åßíáé áðïöáóéóìÝíç íá ðáßîåé ðñùôáãùíéóôéêü ñüëï êáé íá ðÜñåé ôï åéóéôÞñéï ôçò áíüäïõ. ×èåò Ýãéíå êáíïíéêÜ ðñïðüíçóç óôï ãÞðåäï ôçò Í. ÆùÞò êáé áôïìéêü ðñüãñáììá Ýêáíáí ï Ìùûóßäçò êáé ï Ðáíáíüò. Ï íåáñüò Ðáðáäüðïõëïò êÜíå èåñáðåßá óôç ìÝóç üðïõ Ý÷åé ðñüâëçìá êáé äåí ðñïðïíÞèçêå.

ÐÑÙÔÁÈËÇÌÁ ´ ÅÑÁÓÉÔÅ×ÍÉÊÇÓ ÅÐÓ ÐÉÅÑÉÁÓ

Óïýðåñ íôÝñìðé óÞìåñá óôç Ìáñôßïõ

Ìå ôá ðáé÷íßäéá ôçò 11çò áãùíéóôéêÞò óõíå÷ßæåôáé óÞìåñá ôï ðñùôÜèëçìá ôçò ´ Åñáóéôå÷íéêÞò êáé üëïé ïé áãþíåò îåêéíïýí óôéò 15.00. ÅÈÍÉÊÏÓ Í. ÊÅÑÁÌÉÄÉÏÕ – ÐÉÅÑÉÊÏÓ ÁÓÔÇÑ Ê. ÁÃÉÁÍÍÇ

åò áãùíéóôéêÝò íá âñåé ôï áãùíéóôéêü ôïõ ðñüóùðï. Ï Êáëëéèåáêüò öÝôïò åßíáé áíáíåùìÝíïò ñéæéêÜ Ý÷ïõí öýãåé áðü ôçí ïìÜäá ðÜñá ðïëý ðïäïóöáéñéóôÝò êáé ðñïóðáèåß íá âñåé ôá ðáôÞìáôÜ ôïõ. Ç Åëðßäá ÁíäñïìÜ÷çò åÜí ëýóåé ôï ðñüâëçìá ôïõ ãêïë èá åßíáé ìéá éó÷õñÞ ïìÜäá ðïõ üóï ðåñíïýí ïé áãþíåò äåß÷íåé áðïöáóéóìÝíç áêüìç êáé ãéá ôçí Üíïäï.

16 ãêïë Ýíáíôé ìüëéò 6 ôùí öéëïîåíïýìåíùí êáé áìõíôéêÜ üìùò õðÜñ÷åé äéáöïñÜ óôï ðáèçôéêü ôï ãêïë ìå ôïí Äßá íá Ý÷åé äå÷èåß 16 ãêüë åíþ ç ïìÜäá ôçò ÓöåíäÜìçò 24. Ôéò äýï ïìÜäåò ôéò ÷ùñßæåé Ýíáò ìüëéò âáèìüò êáé ôï ðáé÷íßäé Ý÷åé ìåãÜëï åíäéáöÝñïí.

ÁÌÓ 25ç ÌÁÑÔÉÏÕ – ÁÅ ÐÅÑÉÓÔÁÓÇÓ

ÄÉÃÅÍÇÓ ÁËÙÍÉÙÍ – ÄÏÎÁ ÌÏÓ×Ï×ÙÑÉÏÕ

Óôá Áëþíéá óÞìåñá ï ôïðéêüò ÄéãåíÞò öéëïîåíåß ôçí ïõñáãü Äüîá Ìïó÷ï÷ùñßïõ ó’ Ýíá ðáé÷íßäé ðïõ ç íßêç åßíáé ìïíüäñïìïò ãéá ôïõò ãçðåäïý÷ïõò. Ï ÄéãåíÞò ðáñïõóéÜæåé ðñüâëçìá óôçí åðßèåóç Ý÷ïíôáò üìùò ðïëý êáëÞ áìõíôéêÞ ãñáììÞ êáé óôï ãÞðåäü ôïõ îÝñåé íá ðáßñíåé ôá áðïôåëÝóìáôá êáé ôïõò âáèìïýò. ¸÷åé åýêïëï áðüãåõìá áðÝíáíôé óôç Äüîá Ìïó÷ï÷ùñßïõ ðïõ öÝôïò åßíáé ç ðéï áäýíáìç ïìÜäá ôçò êáôçãïñßáò ìÝ÷ñé ôþñá.

Óôï ãÞðåäï Ã. Áóëáíßäçò óÞìåñá ôï áðüãåõìá èá ãßíåé ôï ìåãÜëï íôÝñìðé ôçò 11çò áãùíéóôéêÞò ìå ôçí ôïðéêÞ ïìÜäá ôçò 25çò Ìáñôßïõ íá õðïäÝ÷åôáé ôçí ðñùôïðüñï êáé áÞôôçôï ÁÅ Ðåñßóôáóçò.

ÐÉÅÑÉÊÏÓ ÑÕÁÊÉÙÍ – ÔÁÕÑÏÓ ÅËÁÖÏÕ

ÅÈÍÉÊÏÓ Í. ÊÅÑÁÌÉÄÉÏÕ

Ç íåáíéêÞ ïìÜäá ôïõ Åèíéêïý Í. Êåñáìéäßïõ õðïäÝ÷åôáé óÞìåñá ôï áðüãåõìá óôï ãÞðåäï ôïõ Í. Êåñáìéäßïõ ôïí öéëüäïîï Ðéåñéêü ÊÜôù ÁãéÜííç ó’ Ýíáí áãþíá ðïõ Ý÷åé ìåãÜëï âáèìïëïãéêü åíäéáöÝñïí êáé ãéá ôéò äýï ïìÜäåò ðïõ èÝëïõí íá ðëáóáñéóôïýí óôï ãêñïõð ôçò 4Üäáò. Ïé íåáñïß ðáßêôåò ôïõ Åèíéêïý Í. Êåñáìéäßïõ õðüó÷ïíôáé ãéá ìéá áêüìç áãùíéóôéêÞ üôé èá ðñïóöÝñïõí Ýíá åõ÷Üñéóôï ðïäïóöáéñéêü áðüãåõìá êáé áðÝíáíôé óôïõò Ýìðåéñïõò ðáßêôåò ôïõ Ðéåñéêïý ÊÜôù ÁãéÜííç èá ðñÝðåé íá ðáßîïõí ðïëý êáëÜ ãéá íá öôÜóïõí óôç íßêç.

ÅËÐÉÓ ÁÍÄÑÏÌÁ×ÇÓ – ÊÁËËÉÈÅÁÊÏÓ ÊÁËËÉÈÅÁÓ

Åýêïëï èåùñçôéêÜ áðüãåõìá ðåñéìÝíåé ôçí Åëðßäá ÁíäñïìÜ÷çò ðïõ õðïäÝ÷åôáé óÞìåñá óôï ãÞðåäü ôçò ôïí áäýíáìï Êáëëéèåáêü ÊáëëéèÝáò. Ç Åëðßäá áíÝêáìøå âáèìïëïãéêÜ Ýðéáóå ôçí 6ç èÝóç ìå 17 âáèìïýò Ýíáíôé ôñéþí ìüëéò âáèìþí ôïõ Êáëëéèåáêïý ÊáëëéèÝáò ðïõ ðñïóðáèåß ôéò ôåëåõôáß-

¸íá ðïëý êáëü ðáé÷íßäé áíáìÝíåôáé íá ãßíåé óÞìåñá óôá ÑõÜêéá ìå ôïí ôïðéêü Ðéåñéêü íá õðïäÝ÷åôáé ôïí Ôáýñï ÅëÜöïõ. Ïé öéëïîåíïýìåíïé ðïõ âñßóêïíôáé óôç äåýôåñç èÝóç ôïõ âáèìïëïãéêïý ðßíáêá ìå 22 âáèìïýò äéáèÝôïõí ôçí ðéï öïñìáñéóìÝíç ïìÜäá óôçí êáôçãïñßá áõôü ôï äéÜóôçìá ìåôÜ ôçí ðñùôïðüñï êáé áÞôôçôï Ðåñßóôáóç. Ï Ôáýñïò ÅëÜöïõ öÝôïò Ý÷åé âÜëåé øçëÜ ôïí ðÞ÷ç êáé üëá äåß÷íïõí ìå ôç óôáèåñÞ åéêüíá ðïõ ðáñïõóéÜæåé üôé èá ðåôý÷åé óôïí õøçëü óôü÷ï ôçò áðåõèåßáò áíüäïõ óôçí Á´ Åñáóéôå÷íéêÞ. Ï Ðéåñéêüò Ñõáêßùí áí êáé íåïöþôéóôïò ðáßæåé êáëü ðïäüóöáéñï êáé èá ðñïóðáèÞóåé óÞìåñá êáé ðÜëé íá ðñïóöÝñåé ãêïë êáé èÝáìá óôïõò öéëÜèëïõò.

ÏËÕÌÐÏÓ ÂÑÏÍÔÏÕÓ- ÁÍÁÃÅÍÍÇÓÇ ÓÂÏÑÙÍÏÕ

ÍôÝñìðé ôùí ïìÜäùí ðïõ äßíïõí ôç ìÜ÷ç ãéá ôçí ðáñáìïíÞ óôçí êáôçãïñßá êáé óôï ãÞðåäï ôçò Âñïíôïýò ï Ïëõìðïò öéëïîåíåß ôçí ÁíáãÝííçóç Óâïñþíïõ. Ôï ðáé÷íßäé Ý÷åé ìåãÜëï âáèìïëïãéêü åíäéáöÝñïí áöïý äéøïýí ôüóï ïé ãçðåäïý÷ïé üóï êáé ïé öéëïîåíïýìåíïé ãéá ôïõò âáèìïýò ðñïêåéìÝíïõ íá ìðïñÝóïõí íá ðåôý÷ïõí óôï óôü÷ï ôïõò. Ï Ïëõìðïò ôéò ôåëåõôáßåò áãùíéóôéêÝò áíÝêáìøå âáèìïëïãéêÜ êáé èá ðñïóðáèÞóåé óÞìåñá íá åêìåôáëëåõôåß ôçí Ýäñá ôïõ áðÝíáíôé óôçí ÁíáãÝííçóç ðïõ åßíáé éêáíÞ ãéá êÜèå áðïôÝëåóìá.

ÁÅ ÄÑÕÁÍÉÓÔÁ – ÏÑÖÅÁÓ ÖÙÔÅÉÍÙÍ

Óôï ãÞðåäï ôïõ Ìïó÷ïðïôÜìïõ óÞìåñá ç ÁÅ ÄñõÜíéóôá öéëïîåíåß ôïí ÏñöÝá Öùôåéíþí. Ç ÄñõÜíéóôá äåí ÷ùñÜ êáììßá áìöéâïëßá üôé åßíáé ôï öáâïñß ãéá ôç íßêç ìå ôïõò ãçðåäïý÷ïõò íá âñßóêïíôáé óôçí 3ç èÝóç êáé íá êõíçãïýí ôçí Üíïäï óôçí êáôçãïñßá. Åýêïëá Þ äýóêïëá áíáìÝíåôáé íá åðéêñáôÞóåé ç ÄñõÜíéóôá ðïõ õðåñôåñåß óôáôéóôéêÜ ó’ üëåò ôéò ãñáììÝò.

ÁÍÁÃÅÍÍÇÓÇ ÓÖÅÍÄÁÌÇÓ – ÄÉÁÓ ÄÉÏÕ

ÅËÐÉÓ ÁÍÄÑÏÌÁ×ÇÓ

ÁÌÓ 25ç ÌÁÑÔÉÏÕ

¸íá äõíáôü êáé áìößññïðï ðáé÷íßäé èá ãßíåé óÞìåñá óôï ãÞðåäï ôçò ÓöåíäÜìçò ìå ôçí ôïðéêÞ ÁíáãÝííçóç íá õðïäÝ÷åôáé ôç íåáíéêÞ ïìÜäá ôïõ Äßá Äßïõ. Ç ïìÜäá ôçò ÁíáãÝííçóçò åðéèåôéêÜ õðåñôåñåß ôïõ Äßá Äßïõ Ý÷ïíôáò ðåôý÷åé

ÁÅ ÐÅÑÉÓÔÁÓÇÓ Ïé öéëïîåíïýìåíïé ðïõ ðÜíå ôñÝíï ãéá ôçí Á´ åñáóéôå÷íéêÞ ìåôñÜíå 10 íßêåò óôá ðñþôá 10 ðáé÷íßäéá ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò ìå ôï åíôõðùóéáêü ñåêüñ óôç óôáôéóôéêÞ Ý÷ïíôáò ðåôý÷åé 53 ãêïë åíþ Ý÷ïõí äå÷èåß ìüëéò 3 ôÝñìáôá. ÐÜíïðëç ç ÁÅ Ðåñßóôáóçò èá åðéäéþîåé óÞìåñá íá äéáôçñÞóåé ôï áÞôôçôï áðÝíáíôé óôçí ïìÜäá ôçò Ìáñôßïõ ðïõ âñßóêåôáé óôçí 4ç èÝóç êáé ðñïóðáèåß íá ìç ÷Üóåé åðáöÞ ìå ôï ãêñïõð ôùí ðñùôïðüñùí. Äýóêïëï ôï Ýñãï ãéá ôïõò ðáßêôåò ôçò Ìáñôßïõ ðïõ èá ðñÝðåé íá õðåñâÜëïõí åáõôïýò þóôå íá ìðïñÝóïõí íá êïíôñÜñïõí ôçí ÁÅ Ðåñßóôáóç ìéá ïìÜäá ðïõ ìÝ÷ñé ôþñá äåí âñÝèçêå êÜðïéïò ðïõ íá ìðïñÝóåé íá ôçí öñåíÜñåé áðü ôï îåêßíçìá ôïõ öåôéíïý ðñùôáèëÞìáôïò. Ôï ðáé÷íßäé ðñïóöÝñåôáé ãéá ôïõò öéëÜèëïõò ôçò ðüëçò ìáò êáé áðïôåëåß ðüëï Ýëîçò áöïý êáé ïé äýï ïìÜäåò äßíïõí êáëü êáé ðïéïôéêü ðïäüóöáéñï.


8

‹ÄŒ‰Öƒ‡Œ‚Ö ZÖ ‹ƒ‰ˆ†’ŠŽˆØƒŽ†ƒ’ňňØ؆vˆ†’Š“ƒØň”Ø‘Š†’Šƒ”

Å‘ÇÖÖÖÖ֍…Œƒ‘‰ÄÖ 2011

OIKONOMIA ǶȎȒȡțȐŸȓȎșȍȦȕŸ

0#=RGDŸ ĝņĻʼnŊňŌĻŊēňĽĸ ĿʼnŃōňńĹŒņ ŸŐňŊŁĽĸŌĿŒņ ĭōňŸ ŸĻņĻʼnŊňŌĻŊ ēŕŀĿџŁŸ0#=RGDŸ ōňŸĞĻŌŃńŕŸĠʼnŃōŕńŃňŸıňŊŁĽĸŌĿŒņŸōŁŋŸ ĮŊĶʼnĿŀĻŋŸńĻłŗŋŸńĻџ ōňŸĻņōĹŌōňŃŐňŸĞĻŌŃńŕŸĠʼnŃōŕńŃňŸōŒņŸ ĿņŎʼnೣńŒņŸńĻōĻņĻ ŅŒōŃńŗņŸľĻņĿĹŒņ

ǬȘȦȔȎȒȎȚŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸțȜȗŸȌǒŸ ȜșȈǢȐȕȗŸȌȒȊŸȜȐȕŸ/H>B@L@Ÿ%@G@PRE@Ÿ ȊȘȤŸȜȊŸȎȔȔȐȕȒȓȅŸȗǢȤȔȗȌȊ

ŸŸĮĻŸńķŊľŁŸōŁŋŸľĿŖōĿŊŁŋŸēĿĽĻŅŖōĿŊŁŋŸĽĻŅŅŃńĸŋŸōŊĶʼnĿŀĻŋŸ/H>B@L@Ÿ%@G@PRE@ŸēĿŃŗłŁńĻņŸńĻōĶŸŸŌōňŸōŊĹōňŸōŊĹēŁņňŸōňŎŸ ŸʼnōŗŌŁŸŁŸňʼnňĹĻŸňŏĿĹŅĿōĻџńĻџŌōŃŋŸʼnŊňŸ ŏŕŊŒņŸŀŁēĹĿŋŸŖőňŎŋŸŸĿńĻō ŸĿŎŊŗŸĻʼnŕŸōŁņŸķńłĿŌŁŸōŁŋŸ DZŸȆȓȑȎțȐŸȜȐȚŸțȎŸȗǢȤȔȗȌȊŸǯȔȔȅȍȊȚ ŸdzȜȊȔȈȊȚ ŸdzșȔȊȕȍȈȊȚ ŸǺȗșǼȜȐŸȍȐǢȒȗȝșȌȈȊŸȑȎȜȒȓȗȥŸȓȔȈǢȊȜȗȚŸțȜȐȕŸȊȌȗșȅŸțȝȕȆȋȊȔȎŸȓȊȒŸ ŌōĻŸĿŅŅŁņŃńĶŸńŊĻōŃńĶŸňēŕŅňĽĻ

ȜȗȌȊȔȈȊȚŸȓȊȒŸdzțȘȊȕȈȊȚŸǢȎȒȦȑȐȓȎŸțȝȕȗȔȒȓȅŸțȜȊŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦ Ÿ ȜȗŸȌȎȌȗȕȤȚŸȤȜȒŸȡȚŸȎȘȒȓșȊȜȆțȜȎșȗȚŸȌȒȊŸȜȐŸȑȆțȐŸȜȗȝŸŸȘșȡȑȝȘȗȝșDZŸȊȖȈȊŸȜȡȕŸȎȔȔȐȕȒȓȦȕŸȜȈȜȔȡȕŸȎȈȕȊȒŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȓȊȒŸȜȡȕŸȒȜȊȌȗȥŸȞȆșȎȜȊȒŸȗŸǵȗȝȓȅȚŸǺȊȘȊȍȇǢȗȚ Ÿ ǼȝȌȓȎȓșȒǢȆȕȊ ŸȜȊŸȓȆșȍȐŸȍȒȊǢȗșȞȦȑȐȓȊȕŸțȜȊŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸ ȔȒȓȦȕŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦ

ȓȊȒŸȐŸȜșȅȘȎȏȊŸȊȕȊȓȗȈȕȡțȎŸȤȜȒŸȍȎȕŸȑȊŸȍȒȊȕȎȈǢȎȒŸǢȆșȒțǢȊŸȌȒȊŸ ǹŸǮȎȕȒȓȤȚŸȧȎȈȓȜȐȚŸǽȒǢȦȕŸȆȓȔȎȒțȎŸțȜȒȚŸ ŸǢȗȕȅȍȎȚŸǢȎŸ ȎȞȆȜȗȚ

DZŸǢȎȜȗȟȇŸȜȐȚŸȎȕȒțȟȥȑȐȓȎŸȆȡȚŸȓȊȒŸ ŸțȜȊŸ ŸȎȝșȦ ŸǬȘȤŸ ȅȕȗȍȗŸ Ÿ ȜȐȕŸȊșȟȇŸȜȗȝŸȆȜȗȝȚŸȝȘȗȟȡșȎȈŸȓȊȜȅŸŸȓȊȒŸȐŸȟșȐǢȊȜȒțȜȐșȒȊDZŸȌȊȔȔȒȓȇŸȜșȅȘȎȏȊŸ•ȓȗȥșȎȠȎ–ŸȓȊȜȅŸŸȜȐȕŸȊȖȈȊŸȜȡȕŸȎȔȔȐ- ȓȇŸȜȐȚŸȊȖȈȊŸȆȟȎȒŸȍȒȊǢșȗȞȡȑȎȈŸțȜȊŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦ

ǽȐȕŸȜȒǢȐȜȒȓȇŸȜȗȝȚŸȎȈȟȊȕŸȓȊȒŸȗȒŸȜșȅȘȎȏȎȚŸǢȎŸȜȗŸțȟȎȜȒȓȤŸȍȎȈȕȒȓȦȕŸȗǢȗȔȤȌȡȕŸȘȗȝŸȆȟȎȒŸȊȓȤǢȊŸțȜȗŸȟȊșȜȗȞȝȔȅȓȒȤŸȜȐȚŸȤȘȡȚŸ ȓȜȐŸȕȊŸȓȊȜȊȌșȅȞȎȒŸȓȆșȍȐŸ ŸǢȎȜȅŸȓȊȒŸȜȐȕŸȎȈȍȐțȐŸŸȤȜȒŸȎȕȎșȌȗȘȗȒȇȑȐȓȎŸȜȗŸȘȊȓȆȜȗŸȌȒȊŸȜȐŸțȜȇșȒȖȇŸȜȗȝȚ

•ǽȗŸȋȊțȒȓȤŸȎȈȕȊȒŸȤȜȒŸȗȔȗȓȔȐșȦȕȎȜȊȒŸȗŸțȟȐǢȊȜȒțǢȤȚŸȜȐȚŸǢȎȜȊȋȊȜȒȓȇȚŸȓȝȋȆșȕȐțȐȚ ŸǾȘȅșȟȗȝȕŸȘșȗțȍȗȓȈȎȚŸȤȜȒŸŸȗŸǵȗȝȓȅȚŸǺȊȘȊȍȇǢȗȚŸȑȊŸȊȕȊȔȅȋȎȒ– ŸțȟȗȔȈȊțȎŸțȜȗŸX@ML@PKŸȐŸǷȊȜȅțȊŸǻȗȝǢȊȕȜȏȇ Ÿ ȎȘȒȓȎȞȊȔȇȚŸȊȕȅȔȝțȐȚŸŸțȜȐȕŸǺȎȒșȊȒȦȚŸȀșȐǢȊȜȒțȜȐșȒȊȓȇ

ϫДКЌЄДЌКЈАˍЏˍϢИЄЙЏˍОИЂЕПН

ĭĿŸōĿņōŒēķņňŸŌńňŃņşļĻľĹŀĿџŁŸĤōĻŅĹĻ Ÿ ŌōňŸ ŸŸŸŌńĻŊŏĻŅŗņĿџōňŸĿōķŋŸňēŕŅňĽň

•DZŸȊȌȗșȅŸȋȔȆȘȎȒŸȤȜȒŸǢȎŸǢȒȊŸȜȆȜȗȒȊŸǢȎȜȊȋȊȜȒȓȇŸȓȝȋȆșȕȐțȐŸǢȎŸ ȘșȡȑȝȘȗȝșȌȤŸȓȅȘȗȒȗȕŸȊȘȗȍȎȓȜȤŸȊȘȤŸȜȗŸŸȎȖȡȜȎșȒȓȤŸȊȝȖȅȕȗȕȜȊȒŸ ȗȒŸȘȒȑȊȕȤȜȐȜȎȚŸǢȒȊȚŸȑȎȜȒȓȇȚŸȆȓȋȊțȐȚŸȜȡȕŸȊȘȗȞȅțȎȡȕŸȜȐȚŸȐȚŸ ǹȓȜȡȋșȈȗȝ– ŸŸțȝǢȘȔȇșȡțȎ

ǼȎŸȕȆȊŸȝȠȐȔȅŸțȓȊșȞȅȔȡțȊȕŸȜȐȕŸǽșȈȜȐŸȗȒŸȊȘȗȍȤțȎȒȚŸȜȡȕŸȒȜȊȔȒȓȦȕŸȓșȊȜȒȓȦȕŸȗǢȗȔȤȌȡȕ ŸǢȎŸȜȗȝȚŸȎȘȎȕȍȝȜȆȚŸȕȊŸȎțȜȒȅȏȗȝȕŸȜȐȕŸ ȘșȗțȗȟȇŸȜȗȝȚŸțȜȒȚŸșȊȌȍȊȈȎȚŸȘȗȔȒȜȒȓȆȚŸȎȖȎȔȈȖȎȒȚŸȘȗȝŸȎȕȍȆȟȎȜȊȒŸȕȊŸȗȍȐȌȇțȗȝȕŸȜȗȕŸǼȈȔȋȒȗŸǶȘȎșȔȗȝțȓȤȕȒŸțȜȐȕŸȘȊșȊȈȜȐțȇŸȜȗȝŸ ȊȘȤŸȜȐȕŸȘșȡȑȝȘȗȝșȌȈȊ

īĻŊĶŅŅŁŅĻ ŸēĿŃŗņĿџńĻōĶŸ ŸōĻŸ ĿʼnŃōŕńŃĻŸŐňŊŁĽŁōŃńŗņŸʼnŊňœŕņōŒņ ŸʼnňŎŸ ĿĹņĻџĶēĿŌĻŸŌŎņľĿľĿēķņĻŸēĿŸōňŸĿʼnŃōŕńŃňŸĻņĻŐŊŁēĻōňľŕōŁŌŁŋŸōŁŋŸĠŎŊŒʼnĻœńĸŋŸĥĿņōŊŃńĸŋŸĮŊĶʼnĿŀĻŋ ŸēĿōĶŸōŁŸēĿĹŒŌŁŸōňŎĻŊĿēļĻōŃńňŖ ŸĿʼnŃōňńĹňŎ ĮĻŸ ņķĻŸĿʼnŃōŕńŃĻŸķŐňŎņŸ ŃŌŐŖŸĻʼnŕŸŸĨňĿēļŊĹňŎŸ

DZŸȊȘȤȍȗțȐŸȜȗȝŸȎȜȗȥȚŸȗǢȗȔȤȌȗȝŸȊȕȊȞȗșȅȚŸȎȕȒțȟȥȑȐȓȎŸȓȊȜȅŸŸǢȗȕȅȍȎȚŸȋȅțȐȚŸțȜȗŸ ŸȜȗȝŸȎȜȗȥȚŸțȜȗŸ ŸȓȊȒŸȎȜȗȥȚŸ țȜȗŸ ŸȝȠȐȔȤȜȎșȗŸȎȘȈȘȎȍȗŸȊȘȤŸȜȗŸ

5.713,82

5,35

CAC 40

3.368,62

6,28

ǥȜțȒ ŸȜȗŸȎȜȆȚŸȗǢȤȔȗȌȗŸȝȘȗȟȦșȐțȎŸțȜȗŸ ŸȜȗŸȎȜȆȚŸțȜȗŸ ŸȓȊȒŸȜȗŸȎȜȆȚŸțȜȗŸ ŸǽȗŸKIP@R?ŸțȝșșȒȓȕȦȑȐȓȎŸțȜȒȚŸ ŸǢȗȕȅȍȎȚ

0ȗŸȎȝșȦŸȝȘȗȟȦșȐțȎ ŸȌȒȊŸȜșȈȜȐŸțȝȕȎȟȤǢȎȕȐŸțȝȕȎȍșȈȊțȐ ŸȆȡȚŸȜȊŸ ŸȍȗȔȅșȒȊ ŸȊȔȔȅŸȊșȌȤȜȎșȊŸȊȕȆȓȊǢȠȎŸțȜȊŸ 

DZŸȠȐȞȗȞȗșȈȊŸȘȗȝŸȑȊŸȘșȊȌǢȊȜȗȘȗȒȐȑȎȈŸȜȐȕŸǽșȈȜȐŸțȜȐŸǭȗȝȔȇŸȓȊȒŸȑȊŸȊȞȗșȅŸȜȐȕŸȆȌȓșȒțȐŸȜȗȝŸȒțȗȔȗȌȒțǢȗȥŸȜȗȝŸŸȎȈȕȊȒŸȓȊȑȗșȒțȜȒȓȇȚŸțȐǢȊțȈȊȚŸȌȒȊŸȜȗŸȘȗȔȒȜȒȓȤŸǢȆȔȔȗȕŸȜȗȝŸǶȘȎșȔȗȝțȓȤȕȒ

ǯȅȕŸȘȅȔȒŸȗŸȒțȗȔȗȌȒțǢȤȚŸȘȎșȅțȎȒŸȊȘȤŸȜȐŸǭȗȝȔȇ ŸȜȤȜȎŸȑȊŸȔȅȋȎȒŸȘȈțȜȡțȐŸȟșȤȕȗȝ ŸȍȐȔȊȍȇŸǢȆȟșȒŸȜȐȕŸȆȌȓșȒțȐŸȜȡȕŸǢȆȜșȡȕŸȘȗȝŸ ȏȐȜȗȥȕŸȗȒŸǭșȝȖȆȔȔȎȚ ŸǣȔȔȡțȜȎ ŸȆȟȎȒŸȇȍȐŸțȝȕȍȆțȎȒŸȜȐȕŸȝȘȎșȠȇȞȒțȐŸȜȡȕŸǢȆȜșȡȕŸǢȎŸȜȐȕŸȘȊșȗȟȇŸȠȇȞȗȝŸȎǢȘȒțȜȗțȥȕȐȚŸțȜȗȕŸȓȝȋȎșȕȐȜȒȓȤŸțȝȕȊțȘȒțǢȤ

2,89

DJ INDU

12.193,00

2,73

NASDAQ

2.734,55

3,16

NIKKEI

8.926,54

2,04

Ευρω/$

1,41850

Euribor 3M

1,59000

Χρυσός

1.718,000

BRENT

113,09

ǹŸȝȘȗȝșȌȤȚŸǹȒȓȗȕȗǢȒȓȦȕŸǽȏȗȥȔȒȗŸǽșȎǢȤȕȜȒŸȊȓȥșȡțȎŸȜȐŸțȝǢǢȎȜȗȟȇŸȜȗȝŸțȜȐŸțȥȕȗȍȗŸȜȡȕŸȗǢȗȔȤȌȡȕŸȜȗȝŸȜȐȚŸǯȝșȡȘȊȢȓȇȚŸ ǥȕȡțȐȚŸ#>HǘG ŸȘȗȝŸȑȊŸȌȈȕȎȒŸțȜȒȚŸǭșȝȖȆȔȔȎȚŸȓȊȒŸȎȘȒțȜșȆȞȎȒŸțȜȐŸǻȦǢȐ

DZŸǴșȒțȜȈȕŸǵȊȌȓȅșȕȜŸȊȘȤŸȜȐŸǶȤțȟȊŸȤȘȗȝŸȋșȆȑȐȓȎŸȎȈȘȎŸȤȜȒŸȓȔȒǢȅȓȒȗŸȜȗȝŸȧǷǽŸȑȊŸȘȅȎȒŸțȜȐȕŸdzȜȊȔȈȊŸǢȆțȊŸțȜȒȚŸȎȘȤǢȎȕȎȚŸȐǢȆșȎȚ

ǺȗȔȔȗȈŸȊȕȊȔȝȜȆȚŸȎȓȜȒǢȗȥȕŸȤȜȒŸȊȓȤǢȊŸȓȊȒŸȎȅȕŸȗŸǼȈȔȋȒȗŸǶȘȎșȔȗȝțȓȤȕȒŸȘȊșȊȒȜȐȑȎȈ ŸȐŸȊȋȎȋȊȒȤȜȐȜȊŸȌȒȊŸȜȗŸȘȦȚŸȐŸdzȜȊȔȈȊŸȑȊŸȍȒȊȟȎȒșȒțȜȎȈŸȜȐȕŸȗȒȓȗȕȗǢȒȓȇŸȓșȈțȐŸȍȎȕŸȑȊŸȎȖȊȔȎȒȞȑȎȈ ŸǽȤțȗŸȗŸȈȍȒȗȚŸȤțȗŸȓȊȒŸȐŸǵȆȌȓȊŸȜȗȝŸǭȗșșȅŸȎȘȒǢȆȕȗȝȕŸȤȜȒŸȐŸǢȤȕȐŸȎȕȊȔȔȊȓȜȒȓȇŸ ȔȥțȐŸȎȈȕȊȒŸȐŸȘșȗțȞȝȌȇŸțȜȒȚŸȓȅȔȘȎȚ ŸțȜȒȚŸȊșȟȆȚŸȜȗȝŸ ŸȌȎȌȗȕȤȚŸȘȗȝŸțȐǢȊȈȕȎȒŸȤȜȒŸȑȊŸȓȊȑȝțȜȎșȇțȎȒŸȘȎșȒțțȤȜȎșȗŸȐŸȎȞȊșǢȗȌȇŸ ȜȡȕŸǢȎȜȊșșȝȑǢȈțȎȡȕŸȘȗȝŸȏȐȜȗȥȕŸȗȒŸǭșȝȖȆȔȔȎȚ

Āûñöìýóüýñûóù

2,44 % ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡

‫נ‬֌…ƒ

„ŠÖ“č

…‹‚Å

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Œ…„

ȀȊȇǿǹ ǹīȅȇǹ

A.S.COMPANY(ȾɃ) ALPHAȲȰɁȾ(ȾɃ) ALSINCO(KO) ATTICABANKȰ.Ɉ.ȵ.(ȾɃ) AUDIOVISUAL(ȾɃ) AUTOHELLAS(ȾɃ) AVENIRȰ.ȵ.(ȾɃ) AXONɇɉɀɀȵɈɃɍɏɁ(ȾɃ) BYTECOMPUTER(ȾɃ) CENTRICɅɃȿɉɀȵɇȰ(ȾɃ) COCAͲCOLAɈɆȻȰȵɎȻȿɃɁ(ȾɃ) CPI(ȾɃ) CYCLONȵȿȿȰɇ(ȾO) DIONIC(ȾɃ) EUROBANKEFG(ȾɃ) EUROBANKPROPERTIESȰȵȵȰɅ(ȾɃ) EURODRIP(ȾO) EUROMEDICA(KO) F.G.EUROPE(ȾO) FLEXOPACK(ȾɃ) FORTHNET(ȾɃ) FOURLISɇɉɀɀȵɈɃɍɏɁ(KɃ) FRIGOGLASS(KO) INFORMȿɉȾɃɇɅ.(ȾɃ) INTRACOMHOLDINGS(ȾɃ) INTRAKAT(KO) J.&P.ͲȰȲȰɂ(ȾɃ) JUMBO(ȾɃ) KLEEMANHELLAS(KO) LAMDADEVELOPMENT(ȾɃ) LAVIPHARM(ȾɃ) LOGISMOS(ȾɃ) MARFININVESTMENTGROUP(ȾɃ) MARFINPOPULARBANK(ȾɃ) MEDICONȵȿȿȰɇ(ȾɃ) MERMERENKOMB.A.D.PR.(ȵȿɅ) MEVACO(ȾɃ) MIGREALESTATE(ȾɃ) MINERVA(ȾȰ) MLSɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸ(ȾɃ) NEXANSȵȿȿȰɇ(ȾɃ) PAPERPACKɈɇɃɉȾȰɆȻȴȸɇȻ.(ȾɃ) PASALȰ.ȵ.(ȾɃ) PCSYSTEMS(ȾɃ) PROFILE(ȾɃ) PROTONɈɆȰɅȵȷȰȰ.ȵ.(KO) QUALITY&RELIABILITY(ȾɃ) QUESTɇɉɀɀȵɈɃɍɏɁ(ȾɃ) REDS(ȾO) RILKEN(KɃ) S&BȲȻɃɀȸɍ.ɃɆɉȾɈȰ(ȾɃ) SCIENSɇɉɀɀȵɈɃɍɏɁ(ȾO) SPACEHELLAS(ȾɃ) SPIDERͲɅȵɈɇȻɃɇɁ.&ɉȻɃȻ(KɃ) SPRIDERSTORES(ȾɃ) TRASTORȰ.ȵ.ȵ.Ȱ.Ʌ.(ȾɃ) UNIBIOS(ȾɃ) ȰȳɆɃɈȻȾȸɈɆȰɅȵȷȰ(ȾɃ) ȰȵɆɃɅɃɆȻȰȰȻȳȰȻɃɉ(ȾɃ) ȰȻɃȿȻȾȸȰȵȵɍ(ȾɃ) ȰȾɆȻɈȰɇ(ȾɃ) ȰȿȾɃȵȿȿȰɇ(ȾɃ) ȰȿɃɉɀɉȿ(ȾɃ) ȰɁȴɆɃɀȵȴȰȰȵȵɍ(ȾɃ) ȰɁȵȾ(ȾɃ) ȰɁȵȾ(ɅɃ`90) ȰɁȵȾ(ɅɃ`96) ȰɇɅȻɇɅɆɃɁɃȻȰ(ȾɃ) ȰɈɈȻȾȵɇȵȾȴɃɇȵȻɇ(ȾɃ) ȲȰȿȾȰɁȰȾȻɁȸɈȰ(ȾɃ) ȲȰɆȲȵɆȸɇɁ.ͲMODABAGNO(ȾɃ) ȲȻɃȾȰɆɅȵɈ(ȾɃ) ȲȻɃɈȵɆ(ȾɃ) ȲȻɃɍȰȿȾɃ(ȾȰ) ȲȻɇ(ȾɃ) ȲɃȳȻȰɈȷɃȳȿɃɉSYSTEMS(ȾɃ) ȲɏȲɃɇɀɅȰɀɅȸɇ(ȾɃ) ȳ.ȵ.ȴȸɀȸɈɆȻɃɉ(ȾɃ) ȳȰȿȰɂȻȴȻ(ȾɃ) ȳȵȾɈȵɆɁȰ(ȾɃ) ȳȵɁȻȾȸȵɀɅɃɆȻɃɉ(ȾɃ) ȳȻɃɉɆɃɀɅɆɃȾȵɆɇ(ȾɃ) ȴȰȻɃɇɅȿȰɇɈȻȾȰ(ȾɃ) ȴȵȸ(ȾɃ) ȴȻȰɇȻɍȺ/ȳȵȻȵɇ(ȾɃ) ȴɃɀȻȾȸȾɆȸɈȸɇ(ȾɃ) ȴɆɃɀȵȰɇ(ȾɃ) ȵȲɆɃɌȰɆɀȰ (ȾɃ)

ǼȜȊŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȗȒŸȏȐǢȒȆȚŸ ȜȐȚŸ%@GBDBŸ RGDŸțȜȗŸǢȐȕȗ

ȂțȜȤțȗ ŸȊșȌȤȜȎșȊŸȊȝȜȆȚŸȗȒŸȘȒȆțȎȒȚŸȝȘȗȟȦșȐțȊȕ ŸȎȕŸǢȆțȡŸȕȆȡȕŸȞȐǢȦȕŸȌȒȊŸȘȊșȆǢȋȊțȐŸȜȐȚŸǯǴǽ

ǬǮǹǻǯǼ 6.337,84

ǶȆȟșȒŸțȜȒȌǢȇȚŸȜȗŸǺǬǼǹǴŸȓȊȒŸȐŸǷȧŸȍȎȕŸȆȟȗȝȕŸȓȊȜȊȔȇȖȎȒŸțȎŸ țȝǢȞȡȕȈȊŸȌȒȊŸȜȐŸȕȆȊŸȓȝȋȆșȕȐțȐ ŸǷȡșȈȜȎșȊŸŸȘȅȕȜȡȚŸțȜȆȔȎȟȗȚŸ ȜȗȝŸǺǬǼǹǴŸȍȇȔȡțȎŸȤȜȒŸȗȒŸțȝȕȗǢȒȔȈȎȚŸǢȎŸȜȗȕŸǵȗȝȓȅŸǺȊȘȊȍȇǢȗŸȋșȈțȓȗȕȜȊȒŸțȜȗŸȜȎȔȒȓȤŸŸțȜȅȍȒȗŸȓȊȒŸȤȜȒŸǢȆȕȎȒŸȊȓȤǢȐŸȕȊŸȓȔȎȈțȗȝȕŸȗȒŸȜȎȔȎȝȜȊȈȎȚŸȔȎȘȜȗǢȆșȎȒȎȚ Ÿ

ǽȗŸKIP@R?ŸǢȎŸȜȊŸȌȎșǢȊȕȒȓȅŸȗǢȤȔȗȌȊŸȍȒȎȝșȥȕȑȐȓȎŸțȎŸȕȆȗŸȎȘȈȘȎȍȗ șȎȓȤș ŸȜȒȚŸŸǢȗȕȅȍȎȚŸȋȅțȐȚ

ǼȜȐȕŸȘȎșȈȘȜȡțȐŸȘȗȝŸȗŸȒțȗȔȗȌȒțǢȤȚŸȓȊȜȊȠȐȞȒțȜȎȈŸ ȤȘȡȚŸȆȌȒȕȎŸȘșȒȕŸȔȈȌȎȚŸȎȋȍȗǢȅȍȎȚ ŸȜȤȜȎŸȎȕȍȆȟȎȜȊȒŸȕȊŸȘȊșȊȒȜȐȑȎȈŸȅǢȎțȊŸȇŸ ȕȊŸȔȅȋȎȒŸȎȕȜȗȔȇŸȊȘȤŸȜȗȕŸȘșȤȎȍșȗŸȜȐȚŸȟȦșȊȚŸǽȏȤșȜȏȒȗŸǷȊȘȗȔȒȜȅȕȗŸȕȊŸȏȐȜȇțȎȒŸȠȇȞȗŸȎǢȘȒțȜȗțȥȕȐȚ Ÿ

ΛΟΝΔΙΝΟ

ĥķŊľŁŸ Ÿ ŌōňŸıŊŁēĻōŃŌōĸŊŃňŸ

ŸħĿŸŌŁēĻņōŃńĸŸĶņňľňŸķńŅĿŃŌĿŸōňŸıŊŁēĻōŃŌōĸŊŃňŸĝłŁņŗņŸŐłĿŋŸŸĮŊĹōŁ ŸńĻłŗŋŸňŸŌŐŁēĻōŃŌēŕŋŸōŁŋŸ ņķĻŋŸŸńŎļķŊņŁŌŁŋŸŌŎņĿŊĽĻŌĹĻŋŸĽŃĻŸōŁņŸĿŏĻŊēňĽĸŸ ȓȊȒŸȐŸ ,WŸWRPB=RK ŸȤțȗŸȍȐȔȊȍȇŸȎȈȕȊȒŸȘȎșȈȘȗȝŸȓȊȒŸȐŸȊȖȈȊŸȜȗȝȚŸ ōŒņŸĻʼnňŏĶŌĿŒņŸōŁŋŸŁŋŸĪńōŒļŊĹňŎŸŏĻĹņĿōĻџŕōџ țȜȐŸȍȎȝȜȎșȗȌȎȕȇŸȊȌȗșȅ

ļŊĹŌńĿōĻџŌōŁņŸŸōĿŅŃńĸŸĿŎłĿĹĻ Ÿ

ĭōňŸ ŸĻņĻʼnŊňŌĻŊēŕŀĿџŁŸ0#=RGDŸ ōňŸĞĻŌŃńŕŸĠʼnŃōŕńŃňŸıňŊŁĽĸŌĿŒņŸ ōŁŋŸĮŊĶʼnĿŀĻŋŸĞĠıŸ ńĻłŗŋŸńĻџōňŸĻņōĹŌōňŃŐňŸĞĻŌŃńŕŸĠʼnŃōŕńŃňŸōŒņŸĿņŎʼnೣńŒņŸńĻōĻņĻŅŒōŃńŗņŸ ľĻņĿĹŒņ

XETRA D

ǶȎȜȅŸȊȘȤŸȜșȊȘȎȏȒȓȤŸȘȅșȜȝ

0,223 1,22 0,49 0,281 0,24 1,12 0,13 0,183 0,306 0,185 13,05 0,35 0,33 1,41 0,83 4,20 0,751 0,40 0,458 8,64 0,187 2,87 5,10 0,736 0,246 0,433 0,70 3,80 0,86 2,60 0,231 0,34 0,421 0,222 1,58 6,59 0,98 3,22 0,95 2,00 2,50 0,114 0,214 0,10 0,243 0,18 0,52 0,88 0,708 3,40 3,93 0,163 1,14 0,111 0,222 0,782 0,048 0,36 1,60 1,09 0,685 0,336 0,271 1,00 0,11 2,00 0,60 0,67 1,37 0,36 0,243 0,38 0,095 3,13 0,604 1,22 0,485 0,13 0,388 0,91 0,261 0,27 6,90 5,75 1,00 0,59 0,214 0 29

0,00 11,93 18,36 8,08 0,00 0,00 Ͳ7,14 2,23 16,35 2,78 0,38 0,00 Ͳ0,90 3,68 12,16 5,00 1,49 Ͳ0,25 4,09 0,00 2,19 Ͳ1,03 Ͳ2,30 2,22 0,82 7,98 Ͳ0,99 2,43 Ͳ1,15 0,00 Ͳ6,85 6,25 3,95 Ͳ3,06 29,51 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,27 4,90 0,00 Ͳ1,22 0,00 Ͳ1,89 1,73 0,85 0,00 1,81 1,88 0,00 9,90 0,00 0,00 20,00 10,77 2,56 Ͳ2,68 22,54 5,66 0,00 Ͳ1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 Ͳ9,27 3,45 11,98 0,00 26,67 1,62 0,00 0,00 0,41 8,33 0,00 Ͳ0,76 Ͳ3,33 0,00 8,66 1,41 0,00 Ͳ3,44 1,90 0 00

0 5.784.669 20 41.101 0 0 38.920 9.796 2.300 46.610 490.086 0 1.623 572.510 2.722.223 5.265 34.706 1.050 3.020 11.000 42.465 16.020 10.876 1.050 182.271 25.155 36.819 146.643 1.400 1.000 13.330 70 1.984.478 4.805.302 1 248 0 0 0 970 0 1.816 4.300 0 3.000 0 3.261 7.959 12.507 1.575 6.000 19.350 0 1 0 0 830 1.135.293 5.280 1.860 40 276 0 2.900 15.100 0 0 0 1.460 1.160 11.293 0 15.751 138.844 0 0 265.982 150 0 212.783 6.490 0 205 571.283 0 200 200 1 860

0,00 1,07 0,419 0,27 0,00 0,00 0,128 0,18 0,267 0,183 12,62 0,00 0,33 1,35 0,721 4,06 0,68 0,40 0,44 8,43 0,18 2,87 5,06 0,736 0,24 0,399 0,69 3,70 0,85 2,60 0,231 0,34 0,40 0,22 1,58 6,31 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,088 0,20 0,00 0,239 0,00 0,50 0,861 0,675 3,40 3,90 0,161 0,00 0,111 0,00 0,00 0,048 0,304 1,55 1,02 0,55 0,336 0,00 1,00 0,109 0,00 0,00 0,00 1,37 0,34 0,21 0,00 0,081 3,04 0,00 0,00 0,47 0,13 0,00 0,896 0,26 0,00 6,20 5,66 0,00 0,59 0,214 0 289

0,00 1,22 0,49 0,288 0,00 0,00 0,133 0,184 0,309 0,193 13,19 0,00 0,33 1,41 0,83 4,20 0,751 0,401 0,458 8,64 0,188 3,00 5,36 0,736 0,253 0,438 0,709 3,88 0,90 2,60 0,246 0,34 0,425 0,231 1,58 6,59 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,115 0,219 0,00 0,245 0,00 0,52 0,884 0,71 3,40 3,99 0,164 0,00 0,111 0,00 0,00 0,049 0,361 1,60 1,09 0,685 0,336 0,00 1,03 0,11 0,00 0,00 0,00 1,51 0,36 0,245 0,00 0,097 3,18 0,00 0,00 0,514 0,13 0,00 0,93 0,28 0,00 6,90 5,82 0,00 0,62 0,214 0 29

ȵȺɁȻȾȸɈɆȰɅȵȷȰ(KO) ȵȻȴȸɇȵɃɌɏɁȻȾȸȵȿȿȰɇ(ȾɃ) ȵȾɈȵɆ(ȾɃ) ȵȿ.ȲȻɃɀ.ȷȰɍȰɆȸɇ(ȾȰ) ȵȿȰɇɈɆɃɁ(ȾO) ȵȿȲȰȿ(ȾȰ) ȵȿȲȵȰ.Ȳ.ȵ.ȵ.(ȾɃ) ȵȿȳȵȾȰ(ȾɃ) ȵȿȻɁɃȻȿ(ȾɃ) ȵȿȿȰȴɃɇɈɆȰɅȵȷȰ(ȾɃ) ȵȿȿȰȾɈɏɆ(ȾɃ) ȵȿȿȸɁȻȾȰȾȰȿɏȴȻȰ(ȾɃ) ȵȿȿȸɁȻȾȰɅȵɈɆȵȿȰȻȰ(ȾɃ) ȵȿȿȸɁȻȾȰɍɆȸɀȰɈȻɇɈȸɆȻȰ(ȾɃ) ȵȿȿȸɁȻȾȸɉɌȰɁɈɃɉɆȳȻȰ(ȾɃ) ȵȿɈɃɁ(KɃ) ȵȿɈɆȰȾ(ȾɃ) ȵɅȻȿȵȾɈɃɇ(ȾɃ) ȵɈȵɀ(ȾȰ) ȵɉȰȺ(ȾɃ) ȵɉȴȰɅ(ȾɃ) ȵɉɆɏɅȰȽȾȸɅȻɇɈȸ(ȾɃ) ȵɉɆɏɇɉɀȲɃɉȿɃȻ(ȾɃ) ȷȰɀɅȰ(ȾȰ) ȻȰɇɏ(ȾɃ) ȻȰɈɆȻȾɃȰȺȸɁɏɁ(ȾɃ) ȻȾɈȻɁɃɇȵȿȿȰɇ(ȾɃ) ȻȿɉȴȰ(ȾɃ) ȻɀɅȵɆȻɃ(ȾɃ) ȻɁɈȵȰȿɃɀȻȿɃɇ(ȾɃ) ȻɁɈȵɆȳɃɉɁɈͲɂɉȿȵɀɅɃɆȻȰ(ɅɃ) ȻɁɈȵɆȳɃɉɁɈͲɂɉȿȵɀɅɃɆȻȰ(ȾɃ) ȻɁɈȵɆɈȵȾ(ȾɃ) ȻɁɈɆȰȿɃɈ(ȾɃ) ȾȰȵ(ȾɃ) ȾȰȺȸɀȵɆȻɁȸ(ȾɃ) ȾȰɁȰȾȸɇɇ.(ȾɃ) ȾȰɆȰɀɃȿȵȳȾɃɇ(ȾɃ) ȾȰɆȰɈȷȸ(ȾɃ) ȾȵȾɆɃɎ(ȾɃ) ȾȵɅȵɁɃɉɀɉȿɃȻ(ȾɃ) ȾȿɃɉȾȻɁȰɇͲȿȰɅɅȰɇ(ȾɃ) Ⱦȿɏɇ/ȳȻȰɁȰɉɅȰȾɈɃɉ(ȾȰ) ȾɃɆȴȵȿȿɃɉɍ.ȰɌɃȻ(ȾɃ) ȾɃɆɆȵɇ(ȾɃ) ȾɆȵȾȰ(ȾɃ) ȾɆȵɈȰɌȰɆɀ(ȾɃ) ȾɆȻͲȾɆȻ(ȾɃ) ȾɈȸɀȰȾ.ȿȰȷȰɆȻȴȸ(ȾɃ) ȾɉɅɆɃɉɈɆȰɅȵȷȰ(ȾɃ) ȾɉɆȻȰȾȻȴȸɇȸ.ͲF.H.L.(ȾɃ) ȾɉɆȻȰȾɃɉȿȸɇ(ȾɃ) ȿȰɁȰȾȰɀ(ȾɃ) ȿȵȲȵɁɈȵɆȸɇɁ.(ȾA) ȿȵȲȵɁɈȵɆȸɇɁ.(ɅȰ) ȿȻȲȰɁȸȵȾȴɃɈ.ɃɆȳ.(ȾɃ) ȿɃɉȿȸɀɉȿɃȻ(ȾɃ) ɀȰȺȻɃɇɅɉɆȻɀȰɍȰ(ȾɃ) ɀȵɈȾȰ(ȾɃ) ɀɃɈɃȴɉɁȰɀȻȾȸ(ȾɃ) ɀɃɈɃɆɃȽȿ(ȾɃ) ɀɃɉȷȰȾȸɇ(ȾȰ) ɀɃɍȿɃɇ(ȾɃ) ɀɅȸɈɆɃɇɇɉɀɀȵɈɃɍȻȾȸ(KO) ɀɅɃɉɈȰɆȸɇȻ.&ɉȻɃɇ(ȾȰ) ɀɅɃɉɈȰɆȸɇȻ.&ɉȻɃɇ(ɅȰ) ɀɉɈȻȿȸɁȰȻɃɇ(ȾɃ) ɁȰȾȰɇɀɃɉɇȻȾȸ(ȾɃ) ɁȰɉɈȵɀɅɃɆȻȾȸ(ȾɃ) ɁȸɆȵɉɇ(ȾO) ɁɈɆɃɉȾɌȰɆɀɅȵɁȵȿȿȰɇ(ȾɃ) ɃȿȺ(ȾɃ) ɃȿɅ(ȾɃ) ɃɅȰɅ(ȾɃ) ɃɈȵ(ȾɃ) ɅȰȽɆȸɇɅȿȰɇɈȻȾɏɁ(ȾɃ) ɅȰɆɁȰɇɇɃɇ(ȾɃ) ɅȵȻɆȰȻɏɇɈɆȰɅȵȷȰ(ȾɃ) ɅȵɈɆɃɅɃɉȿɃɇɅȵɈɆɃɇ(ȾɃ) ɅȿȰȻɇȻɃCOMPUTERS(ȾɃ) ɅȿȰɇɈȻȾȰȺɆȰȾȸɇ(ȾɃ) ɅȿȰɇɈȻȾȰȾɆȸɈȸɇ(ȾɃ) ɅɆɃɃȴȵɉɈȻȾȸ(ȾɃ) ɆȵȲɃȽȿ(ȾɃ) ɇȰɆȰɁɈȸɇȳɆ.(ȾɃ) ɇȰɆȰɁɈɃɅɃɉȿɃɇȾɉȿ/ɀɉȿɃȻ(ȾɃ) ɇȵȿɃɁɈȰ(ȾɃ) ɇȻȴȵɁɃɆ(ȾɃ) ɇȻȴɀȰ(ȾɃ) ɇɅɉɆɃɉ ȰȳɆ ɃȻȾ (ȾɃ)

Ɍ‡

‫נ‬֌…ƒ 2,17 0,302 0,43 0,981 0,436 1,36 0,40 0,354 1,07 15,20 1,33 1,40 6,51 3,32 0,27 0,563 1,49 0,377 0,229 3,08 2,90 0,474 2,18 4,19 0,709 0,328 0,852 0,359 0,062 0,669 0,46 0,221 0,42 0,949 8,20 3,20 1,24 0,61 1,90 1,05 0,80 0,38 0,349 0,248 3,15 0,343 0,688 0,69 0,215 0,77 0,46 0,59 0,64 0,395 0,378 0,228 1,35 0,459 6,25 0,392 6,20 0,22 0,879 0,475 0,12 0,47 3,23 0,686 0,225 0,69 0,29 10,29 11,00 7,22 3,40 0,439 0,315 0,27 1,84 3,99 0,459 3,08 0,14 0,603 2,05 0,90 0,48 1,67 0,67 0 41

„ŠÖ“č 11,86 2,37 0,00 1,24 Ͳ0,46 6,25 0,00 6,31 1,90 3,33 0,76 Ͳ1,41 Ͳ0,15 0,30 0,00 Ͳ0,71 0,00 1,89 4,57 1,65 1,05 5,33 Ͳ5,22 4,23 0,00 2,18 3,90 0,00 Ͳ1,59 Ͳ5,77 0,00 0,00 Ͳ1,18 2,71 Ͳ2,38 0,00 Ͳ5,34 0,00 0,00 Ͳ10,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 3,63 3,77 Ͳ1,43 0,00 Ͳ1,79 5,75 0,00 0,00 0,00 5,29 0,00 0,00 0,00 0,00 Ͳ1,01 4,55 0,00 4,64 5,56 0,00 0,00 4,87 0,00 Ͳ6,25 1,17 0,00 2,08 Ͳ0,09 Ͳ1,10 3,03 0,00 Ͳ4,55 8,00 Ͳ0,54 Ͳ1,97 5,76 0,00 Ͳ2,78 Ͳ0,66 2,50 0,00 4,35 Ͳ2,34 0,00 2 50

…‹‚Å 9.463.306 96.004 0 13.560 5.475 27.725 0 51.910 30 4.399 233.463 16.136 89.249 534.202 1.000 13.135 0 200 2.490 3.546 2.391 241 1.948 5 16.725 9.015 20.184 0 64.254 109 0 0 4.970 376.428 69.433 200 790 3.778 1.650 3.190 0 1.010 0 0 60 1.030 3.400 1.003 0 3.426.949 1.236 0 0 0 10 0 2.107 0 35.589 1.186 177.083 0 791 934 5.000 0 541.627 0 2.540 37.897 0 1.545 644 1.022.623 1.319.619 0 10.838 8.350.429 7.369 490 10.880 0 3.350 10.901 2.220 0 420 21.503 400 454

Œ…„ 1,94 0,285 0,00 0,95 0,432 1,29 0,00 0,33 1,07 14,88 1,30 1,34 6,46 3,32 0,27 0,55 0,00 0,371 0,22 3,01 2,90 0,461 2,17 4,19 0,70 0,323 0,80 0,00 0,061 0,669 0,00 0,00 0,42 0,906 8,17 3,20 1,24 0,55 1,85 1,03 0,00 0,38 0,00 0,00 3,10 0,34 0,664 0,685 0,00 0,752 0,44 0,00 0,00 0,00 0,378 0,00 1,35 0,00 6,20 0,376 5,92 0,00 0,591 0,46 0,12 0,00 3,12 0,00 0,225 0,682 0,00 10,00 11,00 7,22 3,30 0,00 0,287 0,245 1,67 3,99 0,43 0,00 0,128 0,60 2,04 0,00 0,48 1,65 0,67 0 40

ǾȘȎșȍȒȘȔȊțȒȅțȜȐȓȊȕŸȗȒŸȏȐǢȒȆȚŸȜȐȚŸ%@GBDBŸ RGDŸțȜȗŸȎȕȕȎȅǢȐȕȗŸȜȗȝŸ ŸȍȒȊǢȗșȞȗȥǢȎȕȎȚŸțȜȊŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȆȕȊȕȜȒŸ ȏȐǢȒȦȕŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȜȐȕŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȐŸȘȎșȈȗȍȗŸȜȗȝŸ Ÿ DZŸȎȖȆȔȒȖȐŸȊȝȜȇŸȎȈȕȊȒŸȊȘȗȜȆȔȎțǢȊŸȓȊȒŸȜȐȚŸȊȘȗǢȎȈȡțȐȚŸȔȤȌȡŸ ȜȐȚŸțȝǢǢȎȜȗȟȇȚŸȜȐȚŸȜșȅȘȎȏȊȚŸțȜȗŸȘșȤȌșȊǢǢȊŸȊȕȜȊȔȔȊȌȇȚŸȎȔȔȐȕȒȓȦȕŸȗǢȗȔȤȌȡȕ ŸȥȠȗȝȚŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ

ǨȘȡȚŸȊȕȊȓȗȈȕȡțȎŸȐŸ%@GBDBŸ RGD ŸȜȐȕŸȝȘȤŸȎȖȆȜȊțȐŸȘȎșȈȗȍȗŸȜȊŸȔȎȒȜȗȝșȌȒȓȅŸȜȐȚŸȆțȗȍȊŸȍȒȊǢȗșȞȦȑȐȓȊȕŸțȜȊŸ ŸȎȓȊȜ Ÿ ȎȝșȦ ŸȓȊȜȊȌșȅȞȗȕȜȊȚŸȘȜȦțȐŸ ŸțȎŸȎȜȇțȒȊŸȋȅțȐ ŸȡȚŸȊȘȗȜȆȔȎțǢȊŸȓȝșȈȡȚŸȜȐȚŸǢȎȈȡțȐȚŸȜȡȕŸȎțȤȍȡȕŸȊȘȤŸȜȤȓȗȝȚ ŸǽȊŸȔȎȒȜȗȝșȌȒȓȅŸȆȖȗȍȊŸȎȖȊȒșȗȝǢȆȕȡȕŸȘșȗȋȔȆȠȎȡȕŸȓȊȒŸȊȘȗǢȎȈȡțȐȚŸ ȎȕȎșȌȐȜȒȓȗȥŸȊȕȇȔȑȊȕŸțȜȊŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸȎǢȞȊȕȈȏȗȕȜȊȚŸ ǢȎȈȡțȐŸȓȊȜȅŸ ŸŸțȎŸțȟȆțȐŸǢȎŸȜȐȕŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȐŸȘȎșȈȗȍȗ ŸǹŸ ǨǢȒȔȗȚŸțȝȕȎȟȈȏȎȒŸȜȗȕŸȊȝțȜȐșȤŸȆȔȎȌȟȗŸțȜȊŸȓȤțȜȐŸȜȗȝ ŸDZŸǢȎȈȡțȐŸȜȗȝŸȓȤțȜȗȝȚŸȎȘȎȜȎȥȟȑȐŸȓȊȒŸțȜȊŸȔȎȒȜȗȝșȌȒȓȅŸȓȤțȜȐŸȓȊȒŸțȜȗŸ ȓȤțȜȗȚŸȘșȗțȡȘȒȓȗȥ ŸǽȊŸȔȎȒȜȗȝșȌȒȓȅŸȊȘȗȜȎȔȆțǢȊȜȊŸȘșȒȕŸȊȘȤŸ ȘșȗȋȔȆȠȎȒȚŸȓȊȒŸȐŸǢȎȈȡțȐŸȊȖȈȊȚŸȎȕȎșȌȐȜȒȓȗȥŸȊȕȇȔȑȊȕŸțȜȊŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸțȎŸțȟȆțȐŸǢȎŸȜȊŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȜȐȚŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȐȚŸȘȎșȒȤȍȗȝ ŸǺȊșȅŸȜȐȕŸȊȘȗȜȎȔȎțǢȊȜȒȓȇŸȘȗȔȒȜȒȓȇŸȎȔȆȌȟȗȝŸȜȗȝŸ ȓȤțȜȗȝȚ ŸȗȒŸȊȕȜȈȖȗȎȚŸȗȒȓȗȕȗǢȒȓȆȚŸțȝȕȑȇȓȎȚŸȎȘȐșȆȊțȊȕŸțȐǢȊȕȜȒȓȅŸȜȊŸȔȎȒȜȗȝșȌȒȓȅŸȆțȗȍȊ ŸȓȊȜȊȔȇȌȗȕȜȊȚŸțȎŸȆȕȊŸȊșȕȐȜȒȓȤŸȔȎȒȜȗȝșȌȒȓȤŸȊȘȗȜȆȔȎțǢȊŸȘșȒȕŸȊȘȤŸȜȒȚŸȘșȗȋȔȆȠȎȒȚŸȓȊȒŸȜȐȕŸȊȘȗǢȎȈȡțȐŸȜȗȝŸȎȕȎșȌȐȜȒȓȗȥ

ϯВЌЄЙАГЕˍϹАГЗДˍ  ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“ 2,17 0,31 0,00 0,989 0,44 1,36 0,00 0,36 1,07 15,30 1,35 1,40 6,69 3,41 0,27 0,567 0,00 0,377 0,229 3,09 2,96 0,481 2,28 4,19 0,72 0,346 0,854 0,00 0,065 0,69 0,00 0,00 0,425 0,964 8,64 3,20 1,30 0,61 1,90 1,09 0,00 0,414 0,00 0,00 3,15 0,35 0,689 0,69 0,00 0,78 0,46 0,00 0,00 0,00 0,378 0,00 1,59 0,00 6,39 0,393 6,28 0,00 0,899 0,475 0,12 0,00 3,29 0,00 0,225 0,717 0,00 10,31 11,27 7,45 3,48 0,00 0,329 0,27 1,94 4,15 0,459 0,00 0,15 0,607 2,05 0,00 0,482 1,75 0,67 0 427

ɇɌȰȾȻȰɁȰȾȸɇ(ȾɃ) ɇɏȿ/ȳȵȻȰȾɃɆȻɁȺɃY(ȾɃ) ɈBANK(ȾɃ) ɈȰɍɉȴɆɃɀȻȾɃɈȰɀȻȵɉɈȸɆȻɃ(ȾɃ) ɈȵɆɁȰȵɁȵɆȳȵȻȰȾȸ(ȾɃ) ɈȵɍɁȻȾȸɃȿɉɀɅȻȰȾȸ(ȾɃ) ɈȷȻɆȰȾȻȰɁɅɆOɌȻȿ(ȾȰ) ɈȻɈȰɁ(ȾɃ) ɈȻɈȰɁ(ɅɃ) ɉȳȵȻȰ(ȾɃ) ɉȳȵȻȰ(ȾɃ) ɌȻȵɆȰɈȵɂ(ȾɃ) ɌȻɁɈȵɂɅɃɆɈ(ȾɃ) ɍȰȽȴȵɀȵɁɃɇ(ȾɃ) ɍȰȿȾɃɆ(ȾȰ) ɍȰɈȷȸȻɏȰɁɁɃɉ(ȾɃ) ɍȰɈȷȸȾɆȰɁȻɏɈȸȵ.ɉȻɃȻ(ȾɃ)

Ɍ‡

‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č

1,04 0,81 0,045 0,499 1,86 1,32 0,27 15,00 5,70 0,285 0,00 0,146 0,157 0,81 0,638 0,033 0,759

…‹‚Å

Œ…„

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

0,00 0,12 28,57 13,41 2,76 Ͳ4,35 0,00 5,71 3,83 6,34 0,00 Ͳ16,09 0,00 Ͳ9,80 1,92 0,00 0,00

602 151.206 490.819 1.320.166 30.742 14.215 0 55.668 1.973 50.075 0 41 4.430 1.407 21.868 20.500 0

1,04 0,79 0,04 0,436 1,75 1,30 0,00 13,90 5,25 0,262 0,00 0,122 0,157 0,80 0,62 0,027 0,00

1,04 0,83 0,045 0,50 1,86 1,43 0,00 15,36 5,95 0,287 0,00 0,22 0,157 0,82 0,641 0,033 0,00

2,96 0,00 2,17

728 0 35.002

3,07 0,00 7,99

3,13 0,00 8,00

ǻǿǹȆȇǹīȂǹȉǼȊȈǿȂǹ ǹȂȅǿǺǹǿǹ ȀǼĭǹȁǹǿǹ

ALPHAETFFTSEATHEX20 NBGAMETFGREECE&TURKEY30 NBGAMETFȳȴɍ.Ȱ.

3,13 5,80 8,00

Ɍ‡

ȾȿɏɁȰɈȵɂ(ɅɃ) ȾɃɉɀɅȰɇɇɉɀɀȵɈɃɍɏɁ(ȾɃ) ɀȰȽȿȿȸɇɀ.Ȼ.(ȾɃ) ɀȰɂȻɀɅȵɆɈɇȻɁȻȴȸɇ(ȾȰ) ɀȰɆȰȾȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾȸ(ȾɃ) ɀȸɍȰɁȻȾȸ(ȾɃ) ɀȸɍȰɁȻȾȸ(ɅɃ) Ɂȵȿ(ȾɃ) ɁȵɏɆȻɃɁ(ȾɃ) ɅȰɅɃɉɈɇȰɁȸɇ(ȾɃ) ɅȵɈȷȵɈȰȾȻɇȰ.(ȾɃ) ɅȸȳȰɇɃɇȵȾȴɃɈȻȾȸȰ.ȵ.(KO) ɅɆȰɂȻɈȵȿȵȻɃ(ȾɃ) ɅɆȰɂȻɈȵȿȵȻɃ(ɅɃ) ɇȰɁɉɃȵȿȿȰɇ(ȾɃ) ɇȰɃɇ(ȾɃ) ɈȵȳɃɅɃɉȿɃɇɍ.Ⱦ.(ȾɃ) ɈȵɂȰɅɆȵɈ(ȾɃ) ɈȵɍɁȻȾȵɇȵȾȴɃɇȵȻɇ(ȾɃ) ɈȸȿȵɈɉɅɃɇ(ȾɃ) ɍȰȿɉȲȴɃɌɉȿȿɏɁ(ȾɃ)

‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

0,08 0,07 0,122 0,10 0,29 0,155 0,112 0,08 0,096 0,38 0,26 0,54 0,39 0,54 0,025 0,78 0,26 0,08 0,27 0,514 0,12

0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 3,39 6.646 0,118 0,129 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 3,33 40.338 0,155 0,155 4,67 82.800 0,107 0,117 Ͳ6,98 50 0,08 0,08 20,00 1.000 0,096 0,096 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 10,43 1.070 0,54 0,54 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 19,05 1.500 0,025 0,025 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 19,53 1.082 0,514 0,514 0,00 0 0,00 0,00

ȆȇȅȈ ǻǿǹīȇǹĭǾ ȋǹȂǾȁǾ ǻǿǹȈȆȅȇǹ

ALPHAȰɇɈȻȾȰȰȾȻɁȸɈȰ(ȾɃ) ATTICAɇɉɀɀȵɈɃɍɏɁ(KɃ) CROWNHELLASCAN(ȾO) ELBISCOɇɉɀɀȵɈɃɍɏɁ(ȾȰ) INTERFISHȻɍȺ/ȳȵȻȵɇ(ȾɃ) VIVERE(ȾɃ) ȰȺȸɁȰ(ȾɃ) ȰɇɈȸɆɅȰȿȰɇ(ȾɃ) ȳȵȾȵ(ȾȰ) ȳȵɁȻȾȸɈɆȰɅȵȷȰ(ȾɃ) ȵɀɅɃɆȻȾȸɈɆȰɅȵȷȰ(ȾɃ) ȸɆȰȾȿȸɇȰȳȵɈ(ȾɃ) ȻɃɁȻȾȸɂȵɁɃȴɃɍȵȻȰȾȸ(ȾɃ) ȾȰɆȵȿȻȰ(ȾȰ) ȿȰɀɎȰ(ȾɃ) ȿȰɁͲɁȵɈ(KO) ɀȵɇɃɍɏɆȻɈȸȰɌɃȻ(ȾɃ) ɀȻɁɏȻȾȵɇȳɆȰɀɀȵɇȰɁȵ(ȾɃ) ɁȻȾȰɇ(ȾɃ) ɅȵɆɇȵɉɇ(ȾɃ) ɇȵȿɀȰɁ(ȾO)

7,60 0,30 0,00 0,55 0,192 0,00 0,37 1,93 7,02 0,263 0,00 2,02 14,00 68,85 17,00 0,12 0,12 2,15 1,00 0,34 0,17

0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 1,58 0,00 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ͳ8,51 0,00 0,00 0,00

0,052 0,034 1,07 0,06 0,08 1,41 1,35 0,451 1,12 0,64 0,105 0,16 0,038 0,092 0,175 0,138 0,00 0,00 0,225 0,00 0,12 0,08 0,018 0,51 0,039 0,10 0,137 0,87 0,099 0,105 3,70 0,76 0,027 0,08 0,14 0,05 0,10 0,72 0,14 0,348 0 04

Ͳ11,86 Ͳ5,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ͳ19,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,52 16,67 7,81 0,00 0,00 Ͳ19,35 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 Ͳ18,75 0,00 13,22 0,00 6,45 0,00 0,00 0,00 17,39 0,00 0,00 0,00 17,65 0,00 0,00 20,00 0 00

800 7,60 7,60 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 150 0,192 0,192 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 3.300 1,91 1,93 0 0,00 0,00 63.488 0,258 0,264 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 500 17,00 17,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1.620 2,15 2,15 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

ȊȆȅ ǼȆǿȉǾȇǾȈǾ

ALAPIS(ȾɃ) ALTEC(ȾɃ) ALTIUSȰȵȵɍ(ȾɃ) BETANET(ȾɃ) COMPUCON(ȾO) EUROLINEAEEX(ȾɃ) FASHIONBOX(ȾɃ) HELLASONLINE(ȾɃ) INTERINVESTAEEX(KɃ) MICROLANDCOMPUTERS(ȾɃ) NUTRIART(ȾɃ) OLYMPICCATERING(ȾɃ) RIDENCO(ȾɃ) SATOAE(ȾɃ) YALCOͲȾɏɁɇɈȰɁɈȻɁɃɉ(ȾȰ) ȰȵȳȵȾ(ȾɃ) ȰȿɉɇȻȴȰ(ȾɃ) ȰȿɉɇȻȴȰ(ɅɃ) ȰȿɌȰȳȾɆȻɇȻɁȰ.ȵ.(ȾɃ) ȰȿɌȰȳȾɆȻɇȻɁȰ.ȵ.(ȾɃ) ȰɈȵɆɀɏɁ(ȾɃ) ȰɈȿȰɁɈȻȾ(ȾɃ) ȰɈɈȻͲȾȰɈ(ȾɃ) ȲȰɆȰȳȾȸɇ(ȾɃ) ȲȰɆȲȰɆȵɇɃɇ(ȾȰ) ȴȻȵȾȰɈ(ȾɃ) ȴɃȿ(ȾɃ) ȴɃɉɆɃɇ(ȾɃ) ȵȴɆȰɇȸͲɎȰȿȿȻȴȰɇɍ.(ȾɃ) ȵȻȾɃɁȰͲȸɍɃɇ(ȾɃ) ȵȿȲȻȵɀȵȾ(ȾɃ) ȵȿȵɉȺȵɆȸɈȸȿȵɃɆȰɇȸ(ȾɃ) ȵȿȿȸɁȻȾȵɇȻɍȺɉɃȾȰȿ/ɆȳȵȻȵɇ(ȾɃ) ȵɀɅɃɆȻȾɃɇȴȵɇɀɃɇ(ȾɃ) ȵɀɅɃɆȻȾɃɇȴȵɇɀɃɇ(ɅɃ) ȵɁɏɀȵɁȸȾȿɏɇɈɃɋɌȰɁɈɃɉɆȳȻȰ(ȾɃ) ȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾȸȰȺȸɁɏɁ(ȾɃ) ȻɅɅɃɈɃɉɆ(ȾȰ) ȾȰɆȴȰɇȻȿȰɆȸɇ(ȾO) ȾȵɆȰɀȵȻȰͲȰȿȿȰɈȻɁȸ(ȾɃ) ȾȿɏɁȰɈȵɂ (ȾɃ)

124.820 13.307 0 0 0 0 0 4.688 0 0 0 0 0 300 1.421 28.931 0 0 420 0 0 0 3.452 0 10 0 5.602 0 1 0 0 0 50 0 0 0 70 0 0 1 0

0,05 0,033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,092 0,13 0,135 0,00 0,00 0,225 0,00 0,00 0,00 0,018 0,00 0,039 0,00 0,10 0,00 0,099 0,00 0,00 0,00 0,027 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,348 0 00

0,057 0,039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,092 0,179 0,14 0,00 0,00 0,225 0,00 0,00 0,00 0,018 0,00 0,039 0,00 0,14 0,00 0,099 0,00 0,00 0,00 0,027 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,348 0 00

ȵȿɌȻȾɃ(ȾɃ) ȵɉɆɏɇɉɀɀȵɈɃɍȵɇ(ȾɃ) ɈɆȻȰȰȿɌȰ(ȾɃ) ɈɆȻȰȰȿɌȰ(ɅɃ)

0,187 0,03 11,70 4,71

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

ȊȆȅ ǹȃǹȈȉȅȁǾ ALTIUS ǹǼǼȋ (Ȁȅ) BETANET (Ȁȅ) CROWN HELLAS CAN (ȀO) DIVERSA (Ȁȅ) EUROLINE AEEX (Ȁȅ) INTERINVEST AEEX (Kȅ) MICROLAND COMPUTERS (Ȁȅ) VIVERE (Ȁȅ) ǹȁȊȈǿǻǹ (Ȁȅ) ǹȁȊȈǿǻǹ (Ȇȅ) ǹȈȆǿȈ Ȇȇȅȃȅǿǹ (Ȁȅ) ǹȉǼȇȂȍȃ (Ȁȅ) ǹȉȁǹȃȉǿȀ (Ȁȅ) ī.Ǽ. ǻǾȂǾȉȇǿȅȊ (Ȁȅ) ǻǿǼȀǹȉ (Ȁȅ) ǼȁǼȊĬǼȇǾ ȉǾȁǼȅȇǹȈǾ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ (Ȇȅ) ǼȃȍȂǼȃǾ ȀȁȍȈȉȅȏĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ (Ȁȅ) ȀǹȇǻǹȈǿȁǹȇǾȈ (ȀO) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (Ȁȅ) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (Ȇȅ) ȀȇǾȉȍȃ ǹȇȉȅȈ (Ȁȅ) ȁǹȃ-ȃǼȉ (KO) ȂǹȄǿȂ ȆǼȇȉȈǿȃǿǻǾȈ (Ȁǹ) ȂǼȈȅȋȍȇǿȉǾ ǹĭȅǿ (Ȁȅ) ȆǼȉǽǼȉǹȀǿȈ ǹ. (Ȁȅ) ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ (Ȁȅ) ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ (Ȇȅ) ȈǹȅȈ (Ȁȅ) ȉǼȄǹȆȇǼȉ (Ȁȅ) ȋǹȁȊǺǻȅĭȊȁȁȍȃ (Ȁȅ)

1,07 0,06 13,50 2,86 1,41 1,12 0,64 0,99 2,19 1,20 0,67 0,12 0,08 0,01 0,10 0,76 1,76 0,08 0,14 0,05 0,14 0,04 0,08 0,03 0,12 0,10 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12

ǻȡĮȖĮIJıĮȞȓȠȣ ʌȜĮIJİȓĮȀȜĮȣșȝȫȞȠȢ ǹșȒȞĮ ȉȘȜ)D[(PDLOVDOHV#FIVJUZHEVLWHZZZFIVJU ȆȜǼȜİȣșİȡȓĮȢȀĮIJİȡȓȞȘIJȘȜ)D[


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÅÉÄÇÓÅÉÓ

Ôñüðïò æùÞò….

ÐÜìå ãõìíáóôÞñéï….!!! Añêåôïß áðü åìÜò îåêéíÜìå ãõìíáóôÞñéï, üìùò êÜðïéá óôéãìÞ ôá ðñïãñÜììáôá ìáò öáßíïíôáé âáñåôÜ Þ óõ÷íÜ äåí ðñïëáâáßíïõìå íá ðÜìå. Áêüìá, õðåñâÜëëïõìå ôüóï óôçí ðñïóðÜèåéÜ ìáò ãéá ôá÷ýôåñá áðïôåëÝóìáôá, ðïõ óôï ôÝëïò ïé åíï÷ëÞóåéò åßíáé áíáðüöåõêôåò. ×ñÞóéìï åßíáé ëïéðüí íá ãíùñßæïõìå (åéäéêÜ áí åßìáóôå áñ÷Üñéïé) ìå ðïéá êñéôÞñéá ðñÝðåé íá åðéëÝîïõìå Ýíá ãõìíáóôÞñéï ãéá íá ìáò åîõðçñåôåß êáé ôé èá ðñÝðåé íá ðñïóÝîïõìå, þóôå ç Üóêçóç íá ùöåëÞóåé ôçí õãåßá ìáò êáé íá áðïöýãïõìå åíï÷ëÞóåéò êáé ôñáõìáôéóìïýò. ÃIA NA ÐÅTYXÅÉ Ç ÐÑÏÓÐÁÈÅÉÁ ÓÁÓ 1. H ôïðïèåóßá ôïõ ãõìíáóôçñßïõ Tï ðïý âñßóêåôáé ôï ãõìíáóôÞñéï åßíáé ðïëý óçìáíôéêü, äéüôé èá ðñÝðåé ï ÷ñüíïò ðïõ êÜíåôå íá öèÜóåôå íá ìçí êáèéóôÜ ôçí åðßóêåøÞ óáò ó’ áõôü áðáãïñåõôéêÞ Þ äýóêïëç. Eðßóçò, åóåßò èá áðïöáóßóåôå áí óáò åîõðçñåôåß íá âñßóêåôáé êïíôÜ óôï ÷þñï åñãáóßáò Þ óôï óðßôé. 2. Oé åãêáôáóôÜóåéò êáé ï åîïðëéóìïò ôïõ ãõìíáóôçñßïõ Ïé åãêáôáóôÜóåéò åßíáé êáèïñéóôéêÝò üóïí áöïñÜ ôçí éêáíïðïßçóÞ óáò, ôï áßóèçìá ôçò ÷áñÜò êáé ôçò Üíåóçò üôáí ãõìíÜæåóôå, áëëÜ êáé ãåíéêüôåñá ôçí êáëýôåñç áðüäïóÞ óáò. Oé óýã÷ñïíïé êáé Üíåôïé ÷þñïé åíüò ãõìíáóôçñßïõ ìðïñåß íá ðáßîïõí óçìáíôéêü ñüëï óôç óõíÝ÷éóç ôïõ ðñïãñÜììáôüò óáò. Ï åîïðëéóìïò ôïõ åðßóçò åßíáé êáèïñéóôéêüò ãéá ôçí áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôïõ ðñïãñÜììáôüò óáò êáé éäéáßôåñá ç ëåéôïõñãéêüôçôá, ç ðïéêéëßá, áëëÜ êáé ï áñéèìüò ôùí ìç÷áíçìÜôùí ãõìíáóôéêÞò. ¼ëá áõôÜ âÝâáéá óå óõíÜñôçóç ìå ôïí áñéèìü ôùí ìåëþí åíüò ãõìíáóôçñßïõ êáé ôç óõíïëéêÞ ÷ùñçôéêüôçôÜ ôïõ, Ýôóé þóôå óôéò þñåò áé÷ìÞò íá ìçí õðÜñ÷åé ìåãÜëïò óõíùóôéóìüò êáé íá ìç ÷ñåéÜæåôáé íá ðåñéìÝíåôå áñêåôÞ þñá ãéá íá ãõìíáóôåßôå. 3. Tá ðñïãñÜììáôá ãõìíáóôéêÞò ï ðñïãñáììáôéóìüò H ýðáñîç áñêåôþí äéáöïñåôéêþí ðñïãñáììÜôùí ãõìíáóôéêÞò, ðïõ íá áðåõèýíïíôáé óå äéáöïñåôéêÝò áíÜãêåò êáé åðéèõìßåò ôùí ìåëþí, èá óõìâÜëåé ïõóéáóôéêÜ óå Ýíá åõ÷Üñéóôï êáé áðïôåëåóìáôéêü ðñüãñáììá ãõìíáóôéêÞò ãéá åóÜò. Eðßóçò, ï óùóôüò ó÷åäéáóìüò åíüò áôïìéêïý ðñïãñÜììáôïò ãõìíáóôéêÞò, óýìöùíá ìå ôï ÷ñüíï êáé ôéò áíÜãêåò óáò, åßíáé ï óçìáíôéêüôåñïò ðáñÜãïíôáò åðéôõ÷ßáò. 4. Tï åîåéäéêåõìÝíï ðñïóùðéêü H ýðáñîç Ýìðåéñïõ êáé åîåéäéêåõìÝíïõ ðñïóùðéêïý èá áðïôåëÝóåé ôçí åããýçóç ãéá óùóôü êáé áðïäïôéêü ðñüãñáììá Üóêçóçò. O éêáíüò áñéèìüò ãõìíáóôþí óå ó÷Ýóç ìå ôç äõíáìéêüôçôá ôïõ ãõìíáóôçñßïõ êáé ôïí áñéèìü ôùí ìåëþí, áëëÜ êáé ôï õøçëü åðßðåäï åîõðçñÝôçóçò èá åîáóöáëßóïõí ôçí ðáñáìïíÞ óáò óôï ðñüãñáììá, êáé êáôÜ óõíÝðåéá êáé ôçí áðïôåëåóìáôéêüôçôÜ ôïõ. ÃIA NA ÐPOÓAPMOÓTEITE KAËYTEPA 1. KÜíôå ñåáëéóôéêü ðñïãñáììáôéóìü. O ñåáëéóôéêüò ðñïãñáììáôéóìüò èá Ý÷åé ùò áðïôÝëåóìá ôçí êáëýôåñç áðüäïóç, áëëÜ êáé ôçí åõêïëüôåñç ðáñáêïëïýèçóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò. Ãéá ðáñÜäåéãìá, ìçí ðñïóðáèåßôå íá ðçãáßíåôå óôï ãõìíáóôÞñéï êÜèå ìÝñá, üôáí áõôü äåí åßíáé ñåáëéóôéêü. Tï áðïôÝëåóìá èá åßíáé óýíôïìá íá áã÷ùèåßôå, íá ìçí ìðïñÝóåôå íá åßóôå óõíåðåßò óå ìßá Üëëç õðï÷ñÝùóç êáé ôåëéêÜ, üðùò óõíÞèùò ãßíåôáé óôéò ðåñéóóüôåñåò ðåñéðôþóåéò, íá óôáìáôÞóåôå. 2. Ç áíôéìåôþðéóç ôùí ïéêåßùí óáò ðáßæåé óçìáíôéêü ñüëï óôçí ôáêôéêÞ ðáñáêïëïýèçóç êáé áðïäïôéêüôçôá ôïõ ðñïãñÜììáôüò óáò. Mßá áñíçôéêÞ Þ ïõäÝôåñç óôÜóç ìðïñåß íá óáò äõóêïëÝøåé, åíþ ìßá èåôéêÞ óôÜóç êáé ðáñüôñõíóç áðü ìÝñïõò ôùí äéêþí óáò èá åíéó÷ýóåé ôéò ðéèáíüôçôåò ðáñáìïíÞò óáò óôï ðñüãñáììá. 3. Áí åßóôå Üíèñùðïò ðïõ áóêïýíôáí ôáêôéêÜ óôï ðáñåëèüí Þ ãåíéêÜ åßóôå äñáóôÞñéïò êáé êéíçôéêüò, Ý÷åôå ðåñéóóüôåñåò ðéèáíüôçôåò íá ðåôý÷åôå óôçí ðñïóðÜèåéÜ óáò áõôÞ. Aí, áíôßèåôá, ðïôÝ óôï ðáñåëèüí äåí êÜíáôå ãõìíáóôéêÞ Þ êÜíáôå êáèéóôéêÞ æùÞ, ôüôå ç áëëáãÞ ôñüðïõ æùÞò èá óáò æïñßóåé ðåñéóóüôåñï. Ãé’ áõôü áðáéôïýíôáé áöïóßùóç êáé áðïöáóéóôéêüôçôá áðü ìÝñïõò óáò, þóôå íá ðñïóáñìïóôåßôå åõêïëüôåñá óôï íÝï óáò åâäïìáäéáßï ðñüãñáììá. ÓÕÌÂÏÕËÅÓ 1. Óõìâïõëåõôåßôå ôïõò ãõìíáóôÝò Aõôü åßíáé ôï óçìåßï áíáöïñÜò êáé áðü åêåß ðñÝðåé íá îåêéíÞóåôå. Káèßóôå ìå ôïí õðåýèõíï ãõìíáóôÞ êáé óõæçôÞóôå ìáæß ôïõ ôï ôé êÜíáôå Ýùò ôþñá, ôï ôé èÝëåôå, ôõ÷üí óùìáôéêÜ ðñïâëÞìáôá Þ åíï÷ëÞóåéò êáé ãåíéêüôåñá ôéò áíÜãêåò óáò, üðùò åóåßò ôéò ãíùñßæåôå. Aõôü ôï ñáíôåâïý åßíáé ðïëý óçìáíôéêü ãéá ôï óùóôü ó÷åäéáóìü ôïõ êáôÜëëçëïõ áôïìéêïý óáò ðñïãñÜììáôïò. AíáöÝñåôå üëá ôá ðñïâëÞìáôá õãåßáò ðïõ ôõ÷üí áíôéìåôùðßæåôå, êáèþò êáé ôõ÷üí ÷ñïíéêïýò ðåñéïñéóìïýò ðïõ Ý÷åôå, Ýôóé þóôå íá ó÷åäéÜóåôå ìáæß Ýíá áðïôåëåóìáôéêü ðñüãñáììá. 2. ÅðéëÝîôå ôï ðñüãñáììá ðïõ óáò áñÝóåé Aí õðÜñ÷ïõí êÜðïéá ìç÷áíÞìáôá Þ ðñïãñÜììáôá ãõìíáóôéêÞò ðïõ óáò áñÝóïõí ðåñéóóüôåñï, ðåßôå ôï óôïõò ãõìíáóôÝò êáé åðéëÝîôå áõôÜ Ýíáíôé Üëëùí, åöüóïí öõóéêÜ åîáêïëïõèåßôå íá Ý÷åôå Ýíá ïëïêëçñùìÝíï ðñüãñáììá êáé ôá óõãêåêñéìÝíá ìç÷áíÞìáôá äåí åíï÷ëïýí êÜðïéïí ðéèáíü ôñáõìáôéóìü Þ åõðÜèåéá ðïõ Ý÷åôå. 3. Mçí õðåñâÜëëåôå óôçí ðñïóðÜèåéÜ óáò Aõôü åßíáé ôï óçìáíôéêüôåñï óçìåßï ãéá ôçí åðéôõ÷ßá åíüò ðñïãñÜììáôïò, áëëÜ êáé ôçí áðïöõãÞ åíï÷ëÞóåùí Þ êáé ôñáõìáôéóìþí. H áýîçóç ôçò Ýíôáóçò. äéÜñêåéáò êáé ôçò óõ÷íüôçôáò èá ðñÝðåé íá ãßíåôáé óôáäéáêÜ êáé ìå ôçí ðáñáêïëïýèçóç ôïõ ãõìíáóôÞ. Mçí õðåñâÜëëåôå óôçí ðñïóðÜèåéÜ óáò ãéá ôá÷ýôåñá áðïôåëÝóìáôá, ïýôå óôï ðñüãñáììá ãåíéêüôåñá, áëëÜ ïýôå óå óõãêåêñéìÝíåò áóêÞóåéò. 4. Mçí áðïöåýãåôå ôéò äéáôÜóåéò êáé ôçí ðñïèÝñìáíóç Ç ðñïèÝñìáíóç, ôï áñ÷éêü êïììÜôé ôïõ ðñïãñÜììáôïò, ôï ïðïßï ðáñáìåëåßôáé Þ åëá÷éóôïðïéåßôáé áðü ôïõò ðåñéóóüôåñïõò, åßíáé ðïëý óçìáíôéêü, äéüôé ðñïåôïéìÜæåôáé üëï ôï óþìá (ìõúêü êáé êáñäéïêõêëïöïñéêü óýóôçìá) ãéá ôçí åðéâÜñõíóç ðïõ èá äå÷èåß óôç óõíÝ÷åéá.. ¸ôóé ìüíï èá Ý÷åôå ìåãáëýôåñç áðïôåëåóìáôéêüôçôá óôéò áóêÞóåéò êáé öõóéêÜ èá áðïöýãåôå äõóÜñåóôåò åêðëÞîåéò. Ç áðïèåñáðåßá ìå ôéò äéáôÜóåéò åßíáé ôï ìÝñïò ôïõ ðñïãñÜììáôïò ôï ïðïßï üëïé âáñéïýíôáé êáé ðáñáìåëïýí, åíþ åßíáé áõôü ðïõ èá âïçèÞóåé óôçí êáëýôåñç áðüäïóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò, áëëÜ êáé óôçí áðïöõãÞ ôñáõìáôéóìþí (éäéáßôåñá óôéò çëéêßåò Üíù ôùí 30 åôþí). 5. ×ñçóéìïðïéÞóôå óùóôÜ ôá ìç÷áíÞìáôá Aêïëïõèåßôå ôéò ïäçãßåò ðïõ õðÜñ÷ïõí óôá ìç÷áíÞìáôá Þ ôéò ïäçãßåò ôùí ãõìíáóôþí ãéá ôç óùóôÞ ÷ñÞóç ôïõò êáé ôùí õðüëïéðùí áîåóïõÜñ ãõìíáóôéêÞò, Ýôóé þóôå íá Ý÷ïõí ôç ìÝãéóôç äõíáôÞ áðüäïóç, áëëÜ êáé ãéá íá ìçí ôñáõìáôéóôåßôå. 6. Ôá åëåýèåñá âÜñç ÈÝëïõí ðñïóï÷Þ Aðïöýãåôå ôá åëåýèåñá âÜñç óôçí áñ÷Þ ôïõ ðñïãñÜììáôüò óáò, áí åßóôå áñ÷Üñéïò Þ ìå ðïëý ÷áìçëü åðßðåäï öõóéêÞò êáôÜóôáóçò. Eìðéóôåõôåßôå ôá ìç÷áíÞìáôá ìõúêÞò åíäõíÜìùóçò êáé óôáäéáêÜ, ìå ôçí êáèïäÞãçóç ôùí ãõìíáóôþí, èá âÜëåôå óôï ðñüãñáììÜ óáò, áí åßíáé áðáñáßôçôï, êáé êÜðïéåò áóêÞóåéò ìå áëôÞñåò êáé ìðÜñåò. 7. EëÝã÷åôå ôçí êáñäéáêÞ óáò óõ÷íüôçôá Óôá óýã÷ñïíá ãõìíáóôÞñéá, ôá ðåñéóóüôåñá ìç÷áíÞìáôá áåñïâéêÞò Üóêçóçò Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ìÝôñçóçò ôçò êáñäéáêÞò óáò óõ÷íüôçôáò êáôÜ ôçí Üóêçóç, Ýôóé þóôå áõôÞ íá åßíáé áðïäïôéêÞ êáé áóöáëÞò. EíáëëáêôéêÜ, ìðïñåßôå íá ðñïìçèåõôåßôå Ýíá ðñïóùðéêü êáñäéïóõ÷íüìåôñï êáé íá ìÜèåôå ðþò íá ìåôñÜôå ôïõò ÷ôýðïõò ôçò êáñäéÜò óáò áíÜ ëåðôü. 8. Äåßîôå ðñïóï÷Þ óôéò åíï÷ëÞóåéò Aí íéþóåôå ïðïéáäÞðïôå åíü÷ëçóç Þ äõóöïñßá ôçí þñá ðïõ ãõìíÜæåóôå, ôüôå óôáìáôÞóôå êáé åíçìåñþóôå ôïõò ãõìíáóôÝò. Ç óõíå÷ßóåôå ôçí Üèëçóç, ÷ùñßò íá ãíùñßæåôå ôé óáò óõìâáßíåé. 9. ÐñïóÝîôå ôçí äéáôñïöÞ óáò Aðü ôç óôéãìÞ ðïõ îåêéíÜôå Ýíá ðñüãñáììá ãõìíáóôéêÞò, áõîÜíåôáé ç áíÜãêç ãéá óùóôÞ äéáôñïöÞ, êáé ãé’ áõôü èá ðñÝðåé íá ðñïóÝîåôå éäéáßôåñá. ¼ðùò èá ðñÝðåé íá ìçí ôñþôå êÜôé, êáé ìÜëéóôá âáñý, 2-3 þñåò ðñéí ôç ãõìíáóôéêÞ, Ýôóé áíôßóôïé÷á äåí èá ðñÝðåé íá ìÝíåôå íçóôéêïß üëç ôç ìÝñá êáé íá ðçãáßíåôå ãéá ãõìíáóôéêÞ ôï áðüãåõìá. Eðßóçò, ôï üôé îåêéíÞóáôå ãõìíáóôéêÞ, êáé åðïìÝíùò êáßôå ðéï ðïëëÝò èåñìßäåò áð’ ü,ôé óôï ðáñåëèüí, äåí óçìáßíåé üôé ôþñá ìðïñåßôå íá öÜôå êáé ðåñéóóüôåñï, äéüôé óõíÞèùò ìå áõôü åííïïýìå ó÷åäüí ðÜíôá ðåñéóóüôåñá ëßðç êëð., «áöïý ôá êáßìå»... ÖõóéêÜ, ç ëÞøç õãñþí (íåñïý) åßíáé áðáñáßôçôç êáôÜ ôç äéÜñêåéá, ðñéí êáé ìåôÜ ôçí Üóêçóç, þóôå íá ìçí õðÜñîåé áöõäÜôùóç. MHN ÎEXNATE ÏÔÉ... Äåí ÷ñåéÜæåôáé íá ðïíÝóåôå Þ íá õðïöÝñåôå ãéá íá Ý÷åôå ïöÝëç óôçí õãåßá óáò, áêüìç êáé óôç öõóéêÞ óáò êáôÜóôáóç. Ç áðüöáóç íá îåêéíÞóåôå ãõìíáóôÞñéï, óõíÞèùò èá óáò óõìðáñáóýñåé êáé óå áëëáãÞ ôñüðïõ æùÞò. ¸ôóé îåêéíþíôáò ôçí Üóêçóç áðïöáóßæåôå íá êüøåôå ôï êÜðíéóìá, íá ÷Üóåôå âÜñïò, íá êÜíåôå ðéï óùóôÞ äéáôñïöÞ êáé ãåíéêÜ íá îåêéíÞóåôå Ýíá ðéï õãéåéíü ôñüðï æùÞò.

Tæéëßíç ËéÜíá ÊáèçãÞôñéá ÖõóéêÞò áãùãÞò – Ðôõ÷éïý÷ïò ÁÐÈ Personal Trainer – Fitness instructor Tçë. Åðéêïéíùíéáò…6944568539

ÔÅÔÁÑÔÇ 9 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2011 9

ÓÔÇÍ ÌÅÓÏÃÅÉÁÊÇ ÏÉÍÏÔÑÁÐÅÆÁ ÔÏÕ ÄÇÌÇÔÑÇ ×ÑÕÓÏÕ

Ðáñïõóßáóç ôùí êñáóéþí ôïõ ÊôÞìáôïò Êáñéðßäç óôçí Êáôåñßíç Ìéá éäéáßôåñç âñáäéÜ ãéá ôïõò ößëïõò ôïõ êáëïý êñáóéïý äéïñãÜíùóå ôï âñÜäõ ôçò ÄåõôÝñáò ç êÜâá ÌåóïãåéáêÞ ÏéíïôñÜðåæá ôïõ ÄçìÞôñç ×ñýóïõ ðñïóêáëþíôáò ôï ÊôÞìá Ëáæáñßäç óôçí Êáôåñßíç. Ç åêäÞëùóç áðïôÝëåóå åõêáéñßá ãéá ãíùñéìßá ìå ôéò ìïíáäéêÝò ãåýóåéò ôùí êñáóéþí âéïëïãéêÞò êáëëéÝñãåéáò êáé åíçìÝñùóç ãéá ôç äéáäéêáóßá ðáñáãùãÞò, ùñßìáíóçò êáé åìöéÜëùóçò ôùí åôéêåôþí áðü ôá Âïýíáéíá Èåóóáëßáò. Óå üëç ôç äéÜñêåéá ôçò âñáäéÜò ç ÌÜãäá Êáñéðßäç, ïéíïëüãïò ðïõ áíÞêåé óôç äåýôåñç ãåíéÜ ïéíïðïéþí ôçò ïéêïãÝíåéáò, áíÝëáâå íá óõíïäåýóåé ôéò äïêéìÝò ìå ðëÞèïò ðëçñïöïñéþí ðïõ áöïñïýóáí óå êÜèå ìðïõêÜëé ðïõ ðáñïõóéÜóôçêå. Ç ðáñÜäïóç êáé ïé êáéíïôïìßåò ôçò ïéêïãÝíåéáò, êáèþò âåâáßùò êáé ïé îå÷ùñéóôÝò ãåýóåéò Üöçóáí üóïõò äïêßìáóáí ìå ôéò êáëýôåñåò åíôõðþóåéò. Ôá êñáóéÜ ðïõ ðñïóöÝñèçêáí Þôáí ôá Sauvignon, Sauvignon Fume êáé Chardonnay áðü ôá ëåõêÜ, êáèþò êáé Syrah, Merlot, Robust êáé Nebbiolo Special áðü ôá êüêêéíá. ÊÜèå Ýíá ðñüóöåñå äéáöïñåôéêÞ áðüëáõóç åíþ ïé õðïäåßîåéò êáé ðñïôÜóåéò ôçò ïéíïëüãïõ-ïéíïðïéïý îåêáèÜñéóáí óå óçìáíôéêü âáèìü ôçí åðéëïãÞ áíÜëïãá ìå ôçí ðåñßóôáóç êáé ôç óõíïäåßá Þ ìç öáãçôïý, áöÞíïíôáò âåâáßùò ÷þñï êáé ãéá ôï ðñïóùðéêü ãïýóôï. Ôá êñáóéÜ ôïõ ÊôÞìáôïò Ëáæáñßäç öÝñïõí ðïëëÝò äéáêñßóåéò óå åã÷þñéïõò êáé äéåèíåßò äéáãùíéóìïýò, åíþ ÷èåò ôï âñÜäõ Ýëáâáí ðïëëÜ êïëáêåõôéêÜ ó÷üëéá êáé áðü üóïõò êáôåñéíéþôåò ôá äïêßìáóáí. Óôçí êÜâá ôïõ ê. ×ñýóïõ âñÝèçêáí Üíèñùðïé ðïõ áó÷ïëïýíôáé öáíáôéêÜ ìå ôï áíôéêåßìåíï, åðáããåëìáôßåò ðïõ ðñïóöÝñïõí ôá óõãêåêñéìÝíá êñáóéÜ óôá êáôáóôÞìáôÜ ôïõò, áëëÜ êáé Üôïìá ðïõ åß÷áí ìéêñüôåñç åîïéêåßùóç êáé áíáèåþñçóáí ìåôÜ áðü áõôÞ ôç èåëêôéêÞ åéóáãùãÞ óôïí êüóìï ôïõ ïßíïõ.

3ï ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ ÅËËÇÍÉÊÙÍ ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÙÍ ×ÏÑÙÍ «ÐÑÏÐÁÍÔÏÓ Ç ÐÁÑÁÄÏÓÇ» ÕÐÏ ÔÇÍ ÁÉÃÉÄÁ ÔÇÓ Ð.Å.ÐÉÅÑÉÁÓ

Ì

åôÜ ôç ìåãÜëç åðéôõ÷ßá ôùí äýï ðñïçãïýìåíùí äéïñãáíþóåùí, ôï 3ï ÓåìéíÜñéï Ðáñáäïóéáêþí ×ïñþí «Ðñïðáíôüò ç ÐáñÜäïóç» èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôï Óáââáôïêýñéáêï 12-13 Íïåìâñßïõ 2011 óôçí Ðáñáëßá Êáôåñßíçò óôï îåíïäï÷åßï Mediterranean Village Hotel.

Ôï óåìéíÜñéï äéïñãáíþíåé ìßá ïìÜäá ößëùí ôçò ðáñÜäïóçò óå óõíåñãáóßá ìå ôï Ôáìéåßïí ÈñÜêçò êáé ôï ÊÝíôñï ÏñãÜíùóçò Åêäçëþóåùí – Óåìéíáñßùí «Pro-Ðáíôüò», õðü ôçí áéãßäá ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò Ðéåñßáò êáé åßíáé áöéåñùìÝíï óôç ìïõóéêï÷ïñåõôéêÞ ðáñÜäïóç, ôá Þèç êáé Ýèéìá ôçò ÊáñðÜèïõ êáé ôçò ÊñÞôçò. Ðñüêåéôáé ãéá äýï ãåéôïíéêÝò íçóéùôéêÝò ðåñéï÷Ýò ðïõ ðáñïõóéÜæïõí éäéáßôåñåò ðïëéôéóôéêÝò áëëçëåðéäñÜóåéò. Óôï óåìéíÜñéï èá äéäÜîïõí åîåéäéêåõìÝíïé åéóçãçôÝò ðïõ Ý÷ïõí ðñáãìáôïðïéÞóåé ðïëõåôÞ Ýñåõíá ó÷åôéêÜ ìå ôçí ðáñÜäïóç ôùí ðåñéï÷þí: -ÊÁÑÐÁÈÏÓ ìå ôïí Çëßá ÂáóéëáñÜ -ÊÑÇÔÇ ìå ôïí ÃéÜííç ÌåãáëáêÜêç (http://www.megalakakis.gr/) Ôï âñÜäõ ôïõ ÓáââÜôïõ óôéò 12 Íïåìâñßïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß ðáñáäïóéáêü ãëÝíôé üðïõ èá ÷ïñÝøïõìå êáé èá äéáóêåäÜóïõìå ìå Ýíá ðëïýóéï ìïõóéêü ðñüãñáììá ðïõ èá ðåñéëáì-

âÜíåé óêïðïýò ôüóï áðü ôéò ðåñéï÷Ýò äéäáóêáëßáò üóï êáé áðü Üëëåò ðåñéï÷Ýò ôçò ÅëëÜäáò. Óôï ãëÝíôé èá ðáßîïõí ïé ìïõóéêïß: - Ìé÷Üëçò Æùãñáößäçò (ëýñá ÊáñðÜèïõ) - Âáóßëçò ×áñïêüðïò (ëýñá ÊáñðÜèïõ) - Çëßáò ÁíäñåïõëÜêçò (ÊñçôéêÞ Ëýñá) - ×Üñçò Ðïñöõñßäçò (ëáïýôï) - Ãéþñãïò ÍôáâëéÜêïò (ôóáìðïýíá, ãêÜéíôá, áêïñíôåüí, êáâÜëé) - Äéïíýóçò Ëéâáèéíüò (êëáñßíï) - ËåõôÝñçò Ðáýëïõ (êñïõóôÜ, Èñáêéþôéêç ëýñá) Ôï êüóôïò óõììåôï÷Þò Ý÷åé ïñéóôåß óôá 40 Å êáé ðåñéëáìâÜíåé: - åéóçãÞóåéò êáé äéäáóêáëßá ÷ïñþí - öÜêåëï ðñáêôéêþí ìå CD - âåâáßùóç óõììåôï÷Þò - coffee break ìåôáîý ôùí ìáèçìÜôùí Ç ôéìÞ óõììåôï÷Þò óôï ðáñáäïóéáêü ãëÝíôé åßíáé 15 Å. Ç äéáíõêôÝñåõóç óôï îåíïäï÷åßï Mediterranean Village Hotel (5 áóôÝñùí) ãéá ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò óôï óåìéíÜñéï åßíáé 30 åõñþ ôï Üôïìï (äéáíõêôÝñåõóç óå äßêëéíá äùìÜôéá ìå ðñùéíü êáé SPA). (http://village.mediterraneanhotels.gr/) Ç äéáíõêôÝñåõóç óôï ãåéôïíéêü îåíïäï÷åßï Rainbow Resort êïóôßæåé 15

åõñþ ôï Üôïìï (äéáíõêôÝñåõóç ìå ðñùéíü). (http://www.katerinibeachhotel.com/) Åðßóçò õðÜñ÷åé äõíáôüôçôá åîáóöÜëéóçò ïéêïíïìéêÞò äéáìïíÞò óå Üëëá îåíïäï÷åßá ðåñéï÷Þò. Ôï áíáëõôéêü ðñüãñáììá ôïõ óåìéíáñßïõ èá áíáêïéíùèåß óýíôïìá… * Ðáñáêáëïýìå ãéá ôçí Ýãêáéñç äÞëùóç ôçò óõììåôï÷Þò óáò. ÔÇË. ÐËÇÑÏÖÏÑÉÙÍ : 2351030787 PROÐÁÍÔÏÓ (ÊÝíôñï ïñãÜíùóçò åêäçëþóåùí – óåìéíáñßùí) 6972006316 ¸öç ×áôæç÷çäßñïãëïõ 6977168392 Ãåñïâáóéëåßïõ Âáóßëçò E-mail åðéêïéíùíßáò: propantos@gmail.com WEBSITE: http://www.propantos.net/

ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÓÅÌÉÍÁÑÉÏÕ ÓÁÂÂÁÔÏ 12 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 14:00-14:30 ÅããñáöÝò 14:30-15:00 Äéá÷ùñéóìüò ôìçìÜôùí & ÅíçìÝñùóç 15:00-17:30 ÅéóçãÞóåéò 17:30-18:00 ÄéÜëåéììá 18:00-20:30 ÅéóçãÞóåéò

ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÊÉÔÑÏÕÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÊÁÉ ÐËÁÔÁÌÙÍÏÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÐÁÍÔÁÍÁÓÓÇÓ ÊÁÔÁÖÕÃÉÙÔÉÊÁ, ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

Õðïäï÷Þ óôïí Éåñü Íáü ÐáíôáíÜóóçò óôá Êáôáöõãéþôéêá Êáôåñßíçò

ôìÞìáôïò Ôéìßïõ Îýëïõ åê ôïõ Éåñïý Æùïðïéïý Óôáõñïý ôçò Óôáõñþóåùò ôïõ Êõñßïõ çìþí Éçóïý ×ñéóôïý ôìÞìáôïò åê ôùí éåñþí ëåéøÜíùí ôùí Áãßùí Åíäüîùí Ôñéþí Éåñáñ÷þí êáé Ïéêïõìåíéêþí ÄéäáóêÜëùí Áãßïõ Âáóéëåßïõ ôïõ ÌåãÜëïõ, Áãßïõ Ãñçãïñßïõ ôïõ Èåïëüãïõ, Áãßïõ ÉùÜííïõ ôïõ ×ñõóïóôüìïõ êáé ôçò éäéï÷åßñçò ÉåñÜò Åéêüíáò ôçò Ðáíáãßáò ôçò ÏäçãÞôñéáò ôïõ áåßìíçóôïõ ÌåãÜëïõ ÁãéïãñÜöïõ ê. Öùôßïõ Êüíôïãëïõ.

ÓÁÂÂÁÔÏ 12 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ, 2011 6.00 ì.ì. ÕÐÏÄÏ×Ç ÊÁÉ ÌÅÃÁÓ ÁÑ×ÉÅÑÁÔÉÊÏÓ ÅÓÐÅÑÉÍÏÓ ÊÕÑÉÁÊÇ 13 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2011 7.00 ð.ì. ÏÑÈÑÏÓ ÊÁÉ ÐÁÍÇÃÕÑÉÊÇ ÁÑ×ÉÅÑÁÔÉÊÇ ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÁÃÉÏÕ ÉÙÁÍÍÏÕ ÔÏÕ ×ÑÕÓÏÓÔÏÌÏÕ

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÊÅÍÔÑÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ ÃÅÍÉÊÇ Ä/ÍÓÇ ÅÓÙÔÅÑÉÊÇÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ Èåóóáëïíßêç 4-11-2011 ÔÌÇÌÁ ÓÕËËÏÃÉÊÙÍ ÏÑÃÁÍÙÍ Áñ. Ðñùô. 221754/8133 ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Ôï Ðåñéöåñåéáêü Óõìâïýëéï Ê.Ì. áíáêïéíþíåé ôçí áñ. ðñ. 180922/9602/21-10-2011 áðüöáóç ÐåñéöåñåéÜñ÷ç Ê.Ì.- ÄÉ.ÐÅ.×Ù.Ó×. ÔìÞìá ðåñéâÜëëïíôïò ôçò Ð.Ê.Ì ìå èÝìá ôçí «Áîéïëüãçóç êáé êáôÜôáîç ôïõ Ýñãïõ «Áíüñõîç- ëåéôïõñãßá ãåþôñçóçò äéáì. 8 éíôóþí óôï ìå áñ. 624 áãñïôåìÜ÷éï ôïõ áãñïêôÞìáôïò Êáôá÷Ü, Ä.Ä. Êáôá÷Ü ôïõ Ä. ÐýäíáòÊïëéíäñïý, Ð.Å. Ðéåñßáò» áðü ôïí Ïñöáíßäç ÉùÜííç». ÖïñÝáò õëïðïßçóçò: «ÏÑÖÁÍÉÄÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ» Ðëçñïöïñßåò: ÔìÞìá Óõëëïãéêþí ÏñãÜíùí Ð.Ó.Ê.Ì. Âáó. ¼ëãáò 198, ôçë. 2313/319787. Ç Ðñüåäñïò ôïõ Ðåñéöåñåéáêïý Óõìâïõëßïõ ÁèçíÜ ÁçäïíÜ – ÁèáíáóéÜäïõ

Ëïãáñéáóìüò ÊáôáèÝóåùí óôçí ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá: Áñ. ëïãáñéáóìïý : 373/402842-25 (óôï üíïìá Åõöñïóýíç ×áôæç÷çäßñïãëïõ)

ÊÕÑÉÁÊÇ 13 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 09:30-10:15 ÐñïâïëÞ êáôáãñáöþí êáé áñ÷åéáêïý õëéêïý 10:15-11:45 ÅéóçãÞóåéò 11:45-12:00 ÄéÜëåéììá 12:00-13:30 ÅéóçãÞóåéò 13:30-14:00 ÓõæÞôçóç & ËÞîç óåìéíáñßïõ Ãéá ôéò áíÜãêåò ôçò äéäáóêáëßáò èá äçìéïõñãçèïýí äýï ðáñÜëëçëá ôìÞìáôá.

ÐÅÑÉËÇØÇ ÅÐÉÄÏÈÅÍÔÏÓ ÄÉÊÏÃÑÁÖÏÕ ÌåôÜ áðü ðáñáããåëßá ôçò ê. Áéêáôåñßíçò ÆþçÔóéãÜñá, äéêçãüñïõ ÔñéêÜëùí, åðéäüèçêå óôïí ê. ÅéóáããåëÝá Ðñùôïäéêþí Êáôåñßíçò ãéá ôéò ðñþçí êáôïßêïõò Êáôåñßíçò (ÓåöÝñç 13) êáé Þäç Üãíùóôçò äéáìïíÞò åíáãüìåíåò: 1. Ìáñßá ÌõñùôÞ ôïõ Áèáíáóßïõ êáé 2. ÄÝóðïéíá ÌÝãá ôïõ Êùí/íïõ, êõñùìÝíï áíôßãñáöï ôçò ìå áñéè. êáô. 2105/246/2011 áðü 11.1.2011 áãùãÞò, åíþðéïí ôïõ Ðïëõì. Ðñùôïä. Êáôåñßíçò ôçò åíÜãïõóáò Åõáããåëßáò óõæ. Ãåùñãßïõ ÂïõëãáñÜêç, ôï ãÝíïò ÆéÜìá, êáô. ËÜñéóáò, Íéêçö. ÖùêÜ áñ. 7, êáôÜ ôùí, ùò Üíù åíáãïìÝíùí êáé ìå ôçí ïðïßá æçôåß íá õðï÷ñåùèïýí ïé åíáãüìåíåò, åéò ïëüêëçñïí åêÜóôç êáé ìå ðñïóùðéêÞ ôïõò êñÜôçóç äéÜñêåéáò (10) ìçíþí, íá ôçò êáôáâÜëïõí ôï ðïóü ôùí (123.240) åõñþ íïìéìüôïêá áðü ôçí åðßäïóç ôçò (áãùãÞò), óõíåðåßá áðÜôçò ðïõ ôåëÝóôçêå óå âÜñïò ôçò áðü 8.9.2005 Ýùò 9.7.2009, ìáæß ìå ôçí êÜôù áð’ áõôÞ ðñÜîç ôçò ÃñáììáôÝùò ôïõ ßäéïõ Äéêáóôçñßïõ. Ïñßóôçêå äéêÜóéìïò ç 1.10.2012, çìÝñá ÄåõôÝñá êáé þñá 9.00 óôï áêñïáôÞñéï ôïõ Ðïëõì. Ðñùôïä. Êáôåñßíçò ìå áñ. ðéíáêßïõ 7. Êáëïýíôáé äå ïé åíáãüìåíåò íá ðáñáóôïýí óôç óõæÞôçóç ôçò áãùãÞò óôïí ôüðï êáé óôï ÷ñüíï ðïõ ïñßæåôáé, áëëéþò èá äéêáóôïýí åñÞìçí. ÓõíôÜ÷èçêáí ãéá ôéò ðéï ðÜíù åðéäüóåéò ïé õð’ áñéèì. 8718/31-10-2011 êáé 8717/31-10-2011 åêèÝóåéò åðßäïóçò, áíôßóôïé÷á, ôçò äéê. ÅðéìåëÞôñéáò ôïõ Ðñùôïäéêåßïõ Êáôåñßíçò Ðáíáãéþôáò ×.ÊïôóÞ. Óôçí Êáôåñßíç 31-10-2011 Ç ÄéêáóôéêÞ ÅðéìåëÞôñéá Ðáíáãéþôá ÊïôóÞ
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š ΤΗΛ.:

ƮƧƵƣƯƣƴƵƩƴ Ȁ ȉ Ǿ Ȃ ǹȉ ȅ Ȃ Ǽ Ȉ ǿ ȉ ǿ Ȁ ȅ ī ȇǹ ĭ Ǽ ǿ ȅ

FAX :

23510.75.207 23510.27566, 23510.45002 6944.727360 6944.504786

ǼĬȃǹȃȉǿȈȉǹȈǼȍȈ ȘȝȚȩȡȠijȠȢ ZZZPHWDQDVWLVFRPJUHPDLOLQIR#PHWDQDVWLVFRPJU ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ οροφοδιαμέρισμα 150 τμ (γωνιακό) μεταχειρισμένο, 3 Δ,Σ,Κ,WC, περιοχή Κέντρου. Τιμή 50.000 Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ (επαγγελματικός χώρος) 140 τμ 2ος όροφος φάτσα στην πλατεία Ελευθερίας. Τιμή 180.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 111 τμ (καινούργιο άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ,Τ,Κ WC κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, ατομικη΄θέρμανση, τζάκι, περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών 135.000 Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 2 Δ,Σ,Κ, WC ατομική θέρμανση , τζάκι, κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 130.000 Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 113 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ,Τ,Κ, WC, τζάκι, ατομική θέρμανση, κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 140.000Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 116 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ.,Τ, Κ, WC, ωρομέτρηση, τζάκι, κλειστή θέση πάρκινγκ περιοχή Βατάν. Τιμή 135.000 Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση, κλειστός χώρος στάθμευσης (καινούργιο παραδοτέο με το κλειδί στο χέρι) περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 90.000 Ε/τμ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 95 τμ 2ΔΣΤΚ, WC, ωρομέτρηση, θέση πάρκιγκ πολύ καλή κατάσταση περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 65.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση σε άριστη κατάσταση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 75.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 46 τμ 1 ΔΣΚ μπάνιο περιοχή Παραλία (αριστερά). Τιμή 40.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ (καινούργιο) 2 ΔΣΚ WC 3ος όροφος γωνιακό πάρκιγκ περιοχή Καμμένος Μύλος Τιμή 105.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93 τμ με 2 Δ,Σ,Κ, WC (κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη περιοχή Κέντρου) Τιμή 80.000 Ε. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 140 τμ γωνιακη 3 ΔΣΚWC εξαιρετική κατασκευή (παραδοταία με κλειδί στο χέρι) περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 190.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ κτίσμα (στα μπετά) αποτελούμενο από κατάστημα 80 τμ και όροφο 130 τμ σε 300 τμ οικόπεδο περιοχή Ν. Ζωή τιμή 150.000 Ε MEZONETA 100 τμ (καινούργια άριστη κατασκευή, παραδίδεται με το κλειδί στο χέρι) 3 Δ,Σ,Κ,2WC, πάρκιγκ, περιοχή Καλλιθέα. ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 800 τμ με 2 φάτσες περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή 170.000 Ε (πωλείται και το μισό δεκτός και διακανονισμός) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 444 τμ περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή μόνο 85.000 Ε. ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ περιοχή επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή μόνο 70.000 Ε. ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Αγία Παρασκευή. Τιμή 180.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή 110.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο γωνιακό περιοχή Επέκταση Καπνικού

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 389 τμ γωνιακό εξαιρετική θέση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 200.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 580 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 180.000 Ε

Σταθμού. Τιμή 100.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 250 τμ γωνιακό, περιοχή Ολυμπιακη Ακτή. Τιμή 80.000 Ε.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 58 τμ σε κεντρικό σημείο Τιμή 117.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο, περιοχή επέκταση Βατάν. Τιμή 72.000 Ε.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 500 τμ (ισόγειο) σε έκταση 6500 τμ (αποφέρει εισόδημα 2000 μηνιαίως) στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης Ν.Κεραμιδίου. Τιμή 350.000 Ε.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο περοιχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 100.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 230 τμ, οικοδομήσιμο, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 50.000 Ε. ΟΙΚΟΠΕΔΟ 262 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Σταδίου τιμή 300 Ε/τμ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 420 τμ ΣΔ 1,2 πολύ καλή θέση περιοχή Παραλία Τιμή 300.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 352 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Βατάν τιμή 80.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 384 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Ν. Ζωή - Θρακιώτικα τιμή 110.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ γωνιακό περιοχή επέκταση Σταδίου τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 190 τμ εξαιρετική θέση (μαζί με άδεια οικοδομής) περοιχή Παραλία τιμή 90.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 338 τμ εξαιρετική θέση με 2 φάτσες περιοχή Παραλία τιμή 145.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 731 τμ γωνιακό φάτσα σε παιδική χαρά περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού Τιμή 250 Ε/τμ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 552 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Καπνικού Σταθμού. Τιμή 140.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 200 τμ με 60 τμ ΣΔ 1,2 περοιχή Πάρκου τιμή 80.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 40 τμ σε κεντρικό σημείο (αποφέρει εισόδημα 330 Ε μηνιαίως) Τιμή 180.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΣΜΑ 170τμ ισόγειο+170 τμ όροφος+170τμ υπόγειο σε 1671 τμ έκταση (στα μπετά) φάτσα στην παλιά Εθνική οδό. Τιμή 170.000 Ε

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.000 τμ γωνιακό εξαιρετική θέση (γεώτρηση και ρεύμα) περιοχή Κουβαλιά τιμή 140.000 Ε (συζητίσημη) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000 τμ εξαιρετική θέση (σε ύψωμα) περιοχή Νέα Χράνη. Τιμή 50.000 Ε. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.000 τμ (ακτινίδια) με γεώτρηση και ρεύμα φάτσα στον περάπλευρο της Νέας Εθνικής Οδού. Τιμή 180.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000 τμ φάτσα θάλασσα (μέσα στα κάμπιγκ) περιοχή Βαρικό τιμή 140.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10.500 τμ μεαξύ Παραλίας - Ολυμπιακής Ακτής (1200 τμ απο τη θάλασσα). Τιμή 50.000 Ε. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τμ γωνιακό στη ΠΕΟ με κόμβο και άδεια επαγγελματικό. Πληροφορίες αποκλειστικά στο γραφείο μας.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 16.000 τμ (300 μ. φάτσα) φάτσα στη Ν. Εθνική Οδό , τιμή 8000 Ε το στρέμμα

Κτηματομεσιτικά Γραφεία

ȈǿǻǾȇȅȆȅȊȁȅȈ ǹȖȉȡȚȐįȠȢțĮȚȂǹȜİȟȐȞįȡȠȣ ȀȅȃȉǹȈȉȅȃȆȁǹȉǹȃȅȆǿȈȍǹȆȅȉȅȠǻǾȂȅȉǿȀȅ

ȉǾȁ7(/()$;

ΠΩΛOYNTAI OIKOΠEΔA

Ανδρομάχη

Οικόπεδα στο Παλιό Ελατοχώρι

Οικόπεδο γωνιακό 380 τμ κοντά στα Δικαστήρια, Καπνικό Σταθμό Οικόπεδο 440 τμ στο Μοσχοχώρι. Οικόπεδο 450 τμ στη Νέα Εφεσσο. Οικόπεδο γωνιακό 270 τμ περιοχή Παναγίας Σουμελά Οικόπεδο στην Περίσταση 300 τμ Διόροφο γιαπί σε 220 τμ οικόπεδο στο Σταθμό Οικόπεδο στην Παραλία 311 τμ Οικόπεδο στο Σταθμό 480 τμ Δύο οικόπεδα των 500 τμ στη Νεοκαισάρεια Πιερίας Οικόπεδο 400 τμ κεντρικό στο Λιτόχωρο Οικόπεδο 170 τμ Αγία Τριάδα 1 στρεμ. οικόπεδο γωνιακό στο κέντρο της Κονταριώτισσας Οικόπεδο 400 τμ στο Σβορώνο Οικόπεδο 430 & 250 τμ Μαρτίου Οικόπεδο 400 τμ στο Καπνικό Σταθμό Δύο οικόπεδα επέκταση Ευαγγελικών 400 και 450 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ: οικόπεδο 1 στρέμμα στον Αγ. Σπυρίδωνα Oικόπεδο 250τμ στην Oλυμπιακή Aκτή OIKOΠEΔA ΣTH ΛEΠTOKAPYA και Σκοτίνα, όσα μέτρα θέλετε. Bλεπουν θάλασσα και βουνά. ΠΩΛOYNTAI KATΑΣΤ/TA

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 115) 75 τμ 5ος όροφος 2 ΔΣΚ μπάνιο, ανακαινισμένο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Πάρκο. Τιμή 50.000 Ε 116) 130 τμ 1ος όροφος, 3 ΔΣΚ, μπάνιο, αποθήκη, ωρομέτρηση, 15ετίας πάρκιγκ-πυλωτή. Περιοχή Πάρκο. Τιμή 138.000 Ε 164) 160 τμ 4ος όροφος 4Δ,Σ,Κ,2 μπάνια, κεντρική θέρμανση, τέντες, ηλιακό 25 ετών. Περιοχή Αγία Παρασκευή Τιμή 115.000 Ε 166) 105 τμ οροφοδιαμέρισμα 2ος όροφος 3 ετών, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, αποθήκη, πάρκιγκ ανοιχτό, ωρομέτρηση. Περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 110.000 Ε 167) 50 τμ 2ος όροφος, 25 ετών, 1 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 25.000 Ε 221) 60 τμ 1 όροφος, 2 δωμ., ΣΚ μπάνιο, 8ετίας, ατομικό λέβητα. Περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 80.000 Ε 246) 110 τμ 4ος όροφος (γίνεται και επαγγελματικός χώρος) 2 Δ, Σ,Κ, μπάνιο διαμπερές, ατομικό λέβητα, περιοχή Πεζόδρομος. Τιμή 75.000 Ε 281) 70 τμ 2ος όροφος, 2 Δ,Σ,Κ,μπάνιο γωνιακό, τέντες, κλιματιστικό περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 75.000 Ε 294) 90 τμ ρετιρέ 4ος όροφος, πλήρες ανακαινισμένη 2 Δωμ., Σ.,Κ., μπάνιο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Κέντρο. Τιμή 67.000 Ε ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 837) 170 τμ μεζονέτα, καινούργιο, τελειωμένο, LUX κατασκευής με 80 τμ ημιυπόγειο σε 500 τμ οικόπεδο Περιοχή - Περίσταση 850) 2Χ105 τμ ισόγειο και 1ος όροφος 40 ετών χτισμα σε 170 τμ οικόπεδο με ΣΔ 1,2 τιμή 150.000 Ε. Περιοχή Αστικά 860) 140 τμ ισόγεια μονοκατοικία σε 900 τμ έκταση γωνιακό, 5ετίας, σαλοκουζίνα, 3 δωμ., 2WC, αποθήκη, τζάκι περιοχή - κοντά στην Κατερίνη 873) 135 τμ μεζονέτα 5ετίας, 3 Δωμ., ΣΚ 2 WC με 45 τμ ισόγεια

ZZZPHVLWLNRWKDQRVJU HPDLOLQIR#PHVLWLNRWKDQRVJU

γκαρσονιέρα σε 126 τμ οικόπεδο. Περιοχή ΙΚΑ 875) 230 τμ μεζονέτα σε 400 τμ γωνιακό οικόπεδο, ΣΔ 6 Δωμ., 4 μπάνια και 120 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή 25η Μαρτίου 876) 120 τμ ισόγεια μονοκατοικία, 7ετίας σε 290 τμ ΣΔ 2 Δ, μπάνιο, 30 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 210.000 Ε 877) 3Χ175 τμ σε 1 στρέμμα έκταση περιοχή - Περίσταση 878) Μεζονέτα 200 τμ 1ος και 2ος όροφος, 8ετίας, σε 500 τμ γωνιακό οικόπεδο, 3 ΔΣΚ, 2 μπάνια, ατομικό λέβητα. Περιοχή Καταφιώτικα 879) 80 τμ ισόγεια μονοκατοικία παλιά σε 206 τμ οικόπεδο περιοχή Βατάν. Τιμή 55.000 Ε 880) 110 τμ μεζονέτα 5ετίας σε 150 τμ οικόπεδο 2 ΔΣΚ 2 μπάνια αποθήκη, πυλωτή. Περιοχή Βατάν. Τιμή 120.000 Ε 881) 120 τμ μεζονέτα και 40 τμ γκαρσονιέρα στο ισόγειο σε 300 τμ οικόπεδο 8ετίας περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 270.000 Ε 882) 100 τμ μονοκατοικία σε 715 τμ οικόπεδο Περιοχή Ευαγγελικά. ΟΙΚΟΠΕΔΑ 511) 490 τμ γωνιακό, περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 155.000 Ε 635) 174 τμ με 3 φάτσες Τιμή 34.000 Ε Περιοχή Γερμανικά 645) 686 τμ με 3 προσόψεις περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά τιμή 210.000 Ε. (δίνεται και το μισό 343 τμ) 653) 1.358 τμ με 30μ. πρόσοψη περιοχή ΚΤΕΛ. Τιμή 240 Ευρώ το τμ 662) 1.350τμ περιοχή Ανω Αγιάννης Τιμή 70.000 Ε 667) 606 τμ με 3 φάτσες, περιοχή - Περίσταση. Τιμή 130.000 Ε. Δίδεται και το μισό 668) 478 τμ με 20 μ. φάτσα. Περιοχή - Σταθμός. Τιμή 90.000 Ε.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 311) 16 στρ. κοντά στον Κ. Αγιάννη Τιμή 45.000 Ε 337) 20 στρ. με νερό, ρεύμα, δέντρα. Περιοχή Σεβαστή. Τιμή 50.000 Ε 338) 15 στρ. περιοχή Παλιά Χράνη. Τιμή 20.000 Ε 339) 4 στρ. περιοχή επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 130.000 Ε 342) 8.100 στρ. περιοχή προς καινούργιο Νοσοκομείο. Τιμή 85.000 Ε 343) 2.900 στρ. γωνιακό επαγγελματικό σε κεντρικό κόμβο της Κατερίνης 346) 2Χ5 στρ. με νερό, ρεύμα, επαγγελματικό βρίσκεται σε παράπλευρο δρόμο της ΝΕΟ προς Αθήνα 347) 22 στρ. περιοχή Παλιόστανη. Τιμή 22.000 Ε 377) 4.700 στρ. με 41 μ. πρόσοψη, κοντά στην Περίσταση. Τιμή 85.000 Ε 418) 17 στρμ. με 110 μ πρόσοψη περιοχή Βιοζωκάτ Τιμή 180.000 484) 2,250 στρ. με άδεια για κατοικία, νερό, ρεύμα, περίφραξη Τιμή 60.000 Ε. Περιοχή Νεοκαισάρεια 488) 2 στρ. 2 κομμάτι από ΠΕΟ Τιμή 70.000 Ε 489) 9.600 στρ. κοντά στην Παραλία Τιμή 78.000 Ε 493) 5,850 στρεμ. με Πανοραμική θέα, σε ύψωμα περιοχή Νεοκαισάρεια Τιμή 30.000 Ε

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000 τμ εξαιρετική θέση (σε ύψωμα) περιοχή Νέα Χράνη. Τιμή 50.000 Ε. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 Πωλείται: οικόπεδο στην Αγία Άννα 490 τμ. Γωνιακό με Σ.Δ.0,8. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567 Πωλείται διαμέρισμα 86 τ.μ. με

ωρομέτρηση στις εργατικές του Π. Κεραμιδίου σε πολύ καλή τιμή. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567

Πωλείται: ανακαινισμένο διαμέρισμα 90 τ.μ. σε 1ο όροφο στην Αγία Τριάδα. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567

(με πάρκινγκ + ατομ. Θέρμανση)

90 τ.μ. 67.500 Ε

135 τ.μ. 88.000

104 τ.μ.91.000 Ε

142 τ.μ. 126.000

93 τ.μ. 83.600 Ε

180τ.μ+μαγαζί επί οικοπ. 180 τ.μ. 85.000

75 τ.μ. 54.000 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

109 τ.μ.99.000 Ε

100 τ.μ 70.000

122 τ.μ. 96.700 Ε

103 τ.μ 73.500

106 τ.μ. 88.00 Ε

107 τ.μ.73.500

120 τ.μ. 91.000 Ε

107 τ.μ.70.000

160 τ.μ. 117.000 Ε

105 τ.μ. 53.000

Πωλείται οικόπεδο 250 τ.μ. στην Ολυμπιακή ακτή γωνιακό με νότιο προσανατολισμό. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567 ΠΩΛΕΙΤΑΙ 500 μ οικόπεδο στη Νεοκαισάρεια 16.000 Ε. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: κεντρικές ανακαινισμένες γκαρσονιέρες με θερμοπομπό, θωρακισμένη πόρτα κλπ. 35τμ,20τμ, 24 τμ στη Θεσ/νίκη. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579

Πωλείται : 90 τ.μ. διαμέρισμα στα Καταφιώτικα σε 3ο ορ. με ωρομέτρηση σε πολύ καλή τιμή. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567 Πωλείται: στη Θεσσαλονίκη 80 τ.μ. διαμέρισμα σε 2ος όροφο με 45.000 Ε.Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567 ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 65 τμ (σε άριστη κατάσταση) 1 Δ,Σ,Κ, WC, πλήρως επιπλωμένη, περιοχή Παραλία Κατερίνης. Τιμή 55.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Μετανάστης τηλ. 2351075207, 6944 727360 Ενοικιάζονται γραφεία και καταστήματα στο κέντρο της πόλης καινούργια και μεταχειρισμένα. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567 ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 4 στρεμ. άρτιο και οικοδομήσιμο 800 τμ από τη θάλασσα εκτός οικισμού στη Σκοτίνα. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: καινούργια διαμερίσματα με ατομική θέρμανση και κλειστά γκαράζ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 120 τ.μ. επί 220 τ.μ. οικ. 55.000 (τούβλο)

50 τ.μ. 53.000 Ε

ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ 200 τ.μ. επί 250 τ.μ. οικ. 64.500.000

96 τ.μ. +υπόγ. 145.000 Ε

180 τ.μ. 26.000 Ε

ΓΡΑΦΕΙΑ

35 τ.μ. 30.000 Ε

150 τ.μ. 26.000 Ε

ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

400 τ.μ. 58.000 Ε

140 τ.μ.+ημιυπ. 70 τ.μ. επί 190 τ.μ. οικ. +35 τ.μ. υπόλοιπο δόμησης αυτόνομες 82.000 Ε (τούβλο).

60 τ.μ. 44.000 Ε

400 τ.μ. 70.000 Ε

85 τ.μ. σε οικ. 110 τ.μ. 60.000 Ε

140 τ.μ. +υπογ. 60 τ.μ. αποπερατωμένο 135.000 Ε

295 τ.μ. 60.000 Ε

120 τ.μ. σε οικ. 1350 τ.μ. πολυτελείας 160.000 Ε

135 τ.μ. +πυλ. Σε 160 τ.μ. οικ. 79.000 Ε

ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Λεπτοκαρυά, Πλάκα Λιτοχώρου, Ελατοχώρι, Λιτόχωρο, (επιπλωμένο και μη), λουξ κατασκευής

58 τ.μ. 64.500 Ε 55 τ.μ. 44.000 Ε 416 τ.μ. 70.000

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ, ΚΑΤΕΡ/ΛΑ, Π. ΚΕΡΑΜΙΔΙ, ΑΙ. ΓΙΑΝΝΗ, ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ σε προνομιούχες περιοχές σε Επαρχιακές οδούς.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ παραδίδονται από μαθηματικό ΑΠΘ με μεταδοτικότητα και 12ετή φροντιστηριακή πείρα σε μαθητές, λυκείου, γυμνασίου και φοιτητές. Προετοιμασία κατεύθυνσης Γ' Λυκείου με συνεχή διαγωνίσματα. Δωρεάν φροντιστηριακά βοηθήματα. Πληρ. τηλ. 6945773298 ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικών παραδίδει ιδιαίτερα. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6996888085 ΑΠOΦΟΙΤΗ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αναλαμβάνει τη μελέτη και προετοιμασία μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου σε όλα τα μαθήματα, περιλαμβανομένων ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γερμανικά). Τηλ. 6944468917 ΓΑΛΛΙΚΑ: πτυχιούχος Γαλλικής Φιλολογίας του ΑΠΘ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Πληρ. τηλ. 6977899285

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ Αγγλικής φιλολογίας με επάρκεια στη γλώσσα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές δημοτικού - γυμνασίου - λυκείου σε πολύ χαμηλές τιμές. Πληρ. τηλ. 6982536438 ΔΑΣΚΑΛΑ απόφοιτος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές δημοτικού. Πληρ. τηλ. 6973081967 και 2351026814

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΩΤΑΣ ΔΗΜ. - ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΣΑΛΙΦΟΓΛΟΥ ΣΟΥΛΗ - ΑΡΧ. ΜΗΧ.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ȈǼȅȁǼȈȉǿȈǻǿǹȈȉǹȈǼǿȈ ȈǼȀǼȃȉȇǿȀǹȈǾȂǼǿǹȉǾȈȆȅȁǾȈ

ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ǺǿȁȁǼȈȂǼǽȅȃǼȉǼȈȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȈǼȅȁǹȉǹ ȆǹȇǹĬǹȁǹȈȈǿǹȉǾȈȆǿǼȇǿǹȈ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 56 τμ (μεταχειρισμένο σε καλή κατάσταση) 1 Δ,Σ,Κ,WC ατομική θέρμανση περιοχή Αστικών. Τιμή 45.000 Ε. Πληρ.Μεσιτικό Γραφείο Μετανάστης τηλ. 2351075207, 6944 727360

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ξενοδοχεία των 18 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 12 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 13 δωματίων στην Ολυμπιακή Ακτή

Μ. Αλεξάνδρου & Τσιμισκή 2 γωνία τηλ. 23510 27723, 2351028821, 2351038424, 6976/424203, 6977/241187 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

1. Διαμέρισμα 145 τ.μ. 3Δ, καθιστικό., Λουτρό – W.C., με αποθήκη στο υπόγειο, 2 θέσεις στάθμευσης, ηλιακό συλλέκτη, αυτονομία – θερμιδομέτρηση στη θέρμανση, αποπερατωμένο. 2. Οροφοδιαμερίσματα 95 τ.μ. στον α’ όροφο και μεζονέτες 145 τ.μ. σε β’ και γ’ όροφο σε δύο ανεξάρτητες διπλοκατοικίες. Τηλ. 2351027891 & 6972723792

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 330 τμ με 2 φάτσες, εξαιρετική θέση Παραλία Κατερίνης. Τιμή 145.000 Ε. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

Χωράφια στη Γανόχωρα 5,6,7 στρ. Χωράφι 4 στρμ. στον δρόμο για Παραλία 23 στρεμ. χωράφι στο Δίον Πιερίας Χωράφι στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο 1300 τμ με άδεια οικοδομής Χωράφι 6 στρεμ. στο Σβορώνο Χωράφι 4 στρεμ. προς Παλιό Κεραμίδι Χωράφι 5 στρεμ. στην Καλλιθέα Χωράφι 14 στρεμ. στο Λιτόχωρο σε ωραία τοποθεσία Χωράφι 6 στρεμ. δίπλα στην Παναγία Περίστασης Χωράφι 7 στρεμμάτων νερό ρεύμα στην Παραλία Χωράφι 4.500 τμ με μεγάλη φάτσα, γωνιακό στον Επαρχιακό δρόμο Καρίτσας - Δίου Χωράφι 10 στρεμ. προς Ολυμπιακη Ακτή. Xωράφια: μελλοντικά μέσα στην Oλυμπιακή Aκτή. Ενοικιαζόμενα δωμάτια 10ετίας στην Ολυμπιακή Ακτή σε καλό σημείο

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ν.Ε. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

87 τ.μ 79.000 Ε

ȉȘȜID[ ȀȚȞȘIJȩ 

Μεταχειρισμένα διαμερίσματα σε διάφορα μέρη της πόλης Διόροφη κατοικία σε οικόπεδο

350 τμ στην Καλλιθέα Γκαρσονιέρα στην Παραλία 32.000 Ε Μονοκατοικία 80 τμ σε οικόπεδο 1.200 τμ στη Βρύα με ωραία θέα Διόροφη καινούργια μονοκατοικία σε 270 τμ οικόπεδο περιοχη Αγίας Τριάδος Διαμέρισμα 95 τμ ανακαινισμένο 4ος όροφος κεντρικό Διαμερίσματα καινούργια των 100 τμ με ατομική θέρμανση με πάρκιγκ 1ος, 2ος, 3ος όροφος Ευαγγελικά Μεζονέτα λουξ κατασκυεής σε 150 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα υπό κατασκευή στα Ευαγγελικά ΞENOΔOXEIA στην Oλυμπιακή Aκτή-Παραλία MONOKATOIKIEΣ σ’ όλα τα σημεία της πόλης. Διαμερίσματα σε δυόροφες οικοδομές 60τμ, 70τμ σε ωραία τοποθεσία βλέπουν Ολυμπο και θάλασσα στο Λιτόχωρο Kαινούργια και μεταχειρισμένα διαμερίσματα των 50τμ στην Oλυμπιακή Aκτή. Διαμερίσματα υπό κατασκευήν στην Κατερίνη ΠΩΛOYNTAI ΧΩΡΑΦΙΑ Χωράφι μελλοντικό 4 στρεμ. επέκταση Ευαγγελικών Χωράφι 5 και 7,5 στρ. στην Περίσταση, μετά το γήπεδο. Χωράφι 5,5 στρ. στον Αγιο Αθανάσιο. Χωράφι 5 στρ. μεταξύ Ολυμπιακής Ακτής και Παραλίας.

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ - ΟΛΗ ΜΕΡΑ ... ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

80 τ.μ. 72.800 Ε

ȈȉǼĭǹȃȅȈȋǹȈǹȆǾȈ ȀĮııȐȞįȡȠȣȀĮIJİȡȓȞȘ

Μαγαζί 90 τμ με πατάρι Μαγαζί στον παλιό Διεθνή 286 τμ και υπόγειο 286 τμ Μαγαζιά διάφορα στην πόλη Μαγαζί 50 τμ σε κεντρικό σημείο ΠΩΛOYNTAI ΔIAM/TA Διόροφη μεζονέτα λουξ κατασκευής στην Περίσταση Διόροφη μονοκατοικία σε 500 τμ οικόπεδο στην Κατερίνη. Τιμή 125.000Ε. Μεζονέτες 130 και 140 τμ στην επέκταση Ευαγγελικών υπό κατασκευή Μονοκατοικία στο Σβορώνο σε 200 τμ οικόπεδο. Μονοκατοικία 130 τμ στην Κάτω Μηλιά 50.000 Ε. Μονοκατοικίαστη Νέα Εφεσσο 70 τμ σε 350 τμ οικόπεδο. Γκαρσονιέρα δεκαπενταετίας 70 τμ Διαμέρισμα 35 τμ, 24.000 Ε στην Κατερίνη. Κεντρικό διαμέρισμα ρετιρέ με 3Δ δεκαετίας Μονοκατοικία στο Μακρύγιαλο καινούργιο σε 500 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα δεκαετίας 115 τμ περιοχή Αγίας Τριάδος Μονοκατοικία στο Σταθμό σε 430 τμ οικόπεδο Τριόροφη οικοδομή ημιτελή στο Λιτόχωρο ενορία Αγίου Δημητρίου

Οικόπεδο 420 τμ κεντρικό στην

60 τ.μ. 54.500 Ε

669) 490 τμ με 2 προσόψεις περιοχή ΚΤΕΛ. Τιμή 135.000 Ε (δίνεται και μισό) 670) 600 τμ με Πανοραμική θέα την Κατερίνη, πάνω σε 2 δρόμους περιοχή Π. Κεραμίδι Τιμή 45.000 Ε 673) 293 τμ γωνιακό βλέπει μπροστά σε κεντρική πλατεία στα Ευαγγελικά. Τιμή 140.000 Ε 674) 730 τμ με ΣΔ 1,2 με 3 φάτσες περιοχή Ευαγγελικά 677) 290 τμ με 21 μ. φάτσα περιοχή Περίσταση. Τιμή 60.000 Ε 678) 500 τμ περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 160.000 Ε 681) 1077 τμ περιοχή - Κ. Αγιάννης. Τιμή 50.000 Ε 683) 252 τμ με 33 μ. φάτσα περιοχή Σβορώνος. Τιμή 50.000 Ε 684) 391 τμ με 14 μ. φάτσα περιοχή 25η Μαρτίου Τιμή 135.000 Ε 686) 552 τμ γωνίες περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 155.000 Ε 687) 300 τμ γωνιακό, περιοχή Καλλλιθέα Τιμή 65.000 Ε 690) 320 τμ με 3 φάτσες. Περιοχή - Επεκ. Ευαγγελικά. Τιμή 65.000Ε 691) 600 τμ με Σ.Δ. 0,20 γωνιακό με πανοραμική θέα την θάλασσα. Περιοχή Τοπόλιανη. Τιμή 60.000 Ε 695) 711 τμ γωνιακό περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 185.000 Ε 697) 310 τμ γωνιακό, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Γήπεδο Πιερικού. Τιμή 110.000 Ε 698) 388 τμ πάνω σε 2 δρόμους διαμπερές περιοχή Σταθμός. Τιμή 80.000 Ε

¬½Ì´ÉÌ¿¥Ç½ÄºÉ·ÇÍ

Θ. ΓΡΟΥΣΠΑΣ - Ι.ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ȆȍȁȅȊȃȉǹǿ ȃǼȅǻȂǾȉǹ ǺǹȈǿȁǼǿȅȊǺ īȀǹȇȈȅȃǿǼȇǹIJȝȝİȝİȖȐȜĮ ȝʌĮȜțȩȞȚĮĮȣIJȩȞȠȝȘșȑȡȝĮȞıȘ İȖțĮIJȐıIJĮıȘijȣıȚțȠȪĮİȡȓȠȣ șİȡȝȠȘȤȠȝȠȞȦIJȚțȐİȟȦIJțȠȣijȫȝĮIJĮ țĮȚșȑıȘ3DUNLQJ ȁǹȋǹȃǹ ǹȊȄǼȃȉǿȅȊ ǻǿǹȂǼȇǿȈȂǹȐȡȚIJȝ ȖȦȞȚĮțȩȝİȝİȖȐȜĮȝʌĮȜțȩȞȚĮĮȣIJȩȞȠȝȘ șȑȡȝĮȞıȘİȖțĮIJȐıIJĮıȘijȣıȚțȠȪĮİȡȓȠȣ șİȡȝȠȘȤȠȝȠȞȦIJȚțȐİȟȦIJțȠȣijȫȝĮIJĮțĮȚ țȜİȚıIJȒșȑıȘ3DUNLQJ ȊȆȅȀǹȉǹȈȀǼȊǾ ȆȁǹȀǹȁǿȉȅȋȍȇȅȊ ȈȣȖțȡȩIJȘȝĮʌȠȜȣIJİȜȫȞ įȚȩȡȠijȦȞȝİȗȠȞİIJȫȞȝİIJȝȒȝĮ ȣʌȠȖİȓȠȣĮIJȠȝȚțȩțȒʌȠțĮȚʌȚıȓȞĮ ǽǾȉȅȊȃȉǹǿȅǿȀȅȆǼǻǹīǿǹ ǹīȅȇǹǾǹȃȉǿȆǹȇȅȋǾ ȉȘȜ 

—Š„—Œˆ–ˆ“ŒšˆŒ”Š–ˆŒ– „†’”ˆ–“œŽŠ–ˆŒ–„†”’—ˆ„šŒ„’Œ’“ˆ‡„„—„–—Š„—„„—’ŒŒˆ–

›™¥±¬Ÿ¥¡¢Ÿ

œ˜”¢•˜ž“ŠŽš’– °´¬ºª¿®¨¸¾¸²³¨ª»³²¶ ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 110 τμ με υπόγειο σε 1800 τμ οικόπεδο στην περιοχή της ελιάς. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 400 τμ στην περιοχή του Καπνικού Σταθμού σε πολύ καλή τιμή. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 650 τμ στο Βατάν σε καλή τιμή. ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα με υπόγειο άριστης κατασκευής πίσω από τη Νομαρχία ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα και αγροτεμάχια στην Περίσταση. ΠΩΛΕΙΤΑΙ 330 τμ οικόπεδο κοντά στην παλιά Πυροσβεστική με Σ.Δ. 1,2. ΠΩΛΕΙΤΑΙ 460 τμ οικόπεδο με 90 τμ παλιό σπίτι επί της 19ης Μαϊου. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες κεντρικές και επιπλωμένες. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ καταστήματα και γραφεία. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κεντρικό διαμέρισμα 140 τμ κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακό κεντρικό κατάστημα 300 τμ με υπόγειο σε πολύ καλή τιμή. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μονοκατοικίες – διαμερίσματα – γραφεία – καταστήματα Διαμέρισμα κεντρικό στα τούβλα σε 3ο όροφο 100 τμ.

100 τμ διαμέρισμα καινούργιο στα Ευαγγελικά με τζάκι, γκαράζ, ατομική θέρμανση. Γκαρσονιέρα 40 τμ κοντά στον ΟΤΕ 90 τμ διαμέρισμα σε 1ο όροφο στην Αγία Τριάδα. Μονοκατοικία στον Παράδεισο σε τιμή ευκαιρίας. Καινούργιο διαμέρισμα 100 τμ στα Αστικά. 140 τμ κεντρικό διαμέρισμα γωνιακό Μεζονέτα στο σοβά στην επέκταση Ευαγγελικών Μονοκατοικία 160 τμ σε 750 τμ οικόπεδο στην Καλλιθέα. Μονοκατοικίες στην Σκοτίνα και στο Κίτρος Κατάστημα κεντρικό 70 τμ. Κεντρικά γραφεία σε πολύ καλές τιμές. Ενοικιάσεις διαμερισμάτων – καταστημάτων. Ενοικιάζεται κατάστημα γωνιακό 300 τμ κεντρικό κατάλληλο για όλες τις χρήσεις. 130 τμ με 150 τμ υπόγειο στα παλιά δικαστήρια. Γραφείο 60 τμ σε 1ο οροφο στην οδό Ανδρούτσου ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό κατάστημα 300 τμ με πατάρι και 500 τμ υπόγειο.

Ενοικιάζονται καταστήματα και γραφεία στο κέντρο της πόλης. 85 τμ διαμέρισμα με πάρκινγκ και ωρομέτρηση κοντά στο πάρκο σε 2ο όροφο. 95 τμ με τζάκι, κεντρική θέρμανση, στα Αστικά. 40 τμ κοντά στον ΟΤΕ χωρίς θέρμανση. Μονοκατοικία 90 τμ στο Κολυμβητήριο. Μονοκατοικία 130 τμ στο Ν. Κεραμίδι. 95 τμ με ωρομέτρηση, πάρκινγκ και 3 υπν. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα και αγροτεμάχια 8.500 τμ στη θέση «Τσουκνίδα» 4.800 τμ στην Πλάκα Λιτοχώρου με νερό και ρεύμα. 4 στρ. στη Λεπτοκαρυά στη θέση «Κόκκινος» και 4 στρ. στη θέση «Γέροντας». Οικόπεδα στην επέκταση των Ευαγγελικών σε πολύ καλή τιμή. 250 τμ οικόπεδο περιοχή Εθνικού Σταδίου σε πολύ καλή τιμή. 500 τμ οικόπεδο κεντρικό στο Σβορώνο. 225 τμ οικόπεδο στα Αστικά. 700 τμ στο Παλιό Ελατοχώρι. Γωνιακό οικόπεδο 250 τμ στην Κατερινόσκαλα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα στον Κορινό στα καινούρια της Παραλίας.
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š

//////////////////////////////////////////////////////// ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ///////////////////////////////////////////////////// ///

ƬƵƩƮƣƵƱƮƧƴƫƵƩƴ īȀȅȁȉȈǿȅȈĬǼȅǻǹȈȉǼȇǿȅȈ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ ζητούνται λογιστές με εμπειρία. Αποστολή βιογραφικών fax 23510 76964 & e-mail ambro11@otenet.gr

ȆǼȇǻǿȀǹȀǹȉǼȇǿȃǾ

ȉǾȁȉǾȁĭǹȋ ȀȚȞ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ & ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -Περιοχή Αγ.Παρασκευης 1ος 63τμ. & 75τμ., 2ος όροφ. 126τμ. & 3ος όροφ. 63τμ. με ατομική θέρ/νση, πάρκιν & υπόγειο -Σ.Σταθμός 68,92 & 120τμ., ατ/κη θέρ/ νση,ηλιακό,ενεργειακό τζάκι (θέση στάθμευσης) -7ο Γυμνάσιο, 1ος,2ος,3ος όρ., 75 & 95τμ -Αγ. Παρσκευή,3ος όρ.,84τμ., ατομική θερ/νση, πάρκιν ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤ/ΝΑ -Συντριβάνι,1ος όρ. 57τμ. -Βατάν, 1οςόρ.,101τμ.,2Δ & τζάκι -Π. Δικαστηρια 2οςορ.118τμ.,θερμ/τρηση -Κτηνιατρείο, 1οςορ. 3Δ -Κέντρο, 2ος όρ.,3Δ, 4ετίας με πάρκιν -Κέντρο, Στούντιο, 1ος όρ., 3ετίας -Ν.Δικαστήρια,3οςόρ. Στούντιο -Ευκαρπίδη, 50 & 60τμ., ανακ/σμενα ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ -Κοντα στην Αγ.Αννα σε οικοπ. 262τμ. πυλωτη 118τμ & 1ος ορ.118τμ. -70τμ. σε οικόπεδο 330τμ. -Σβορώνος σε οικοπ. 237τμ. 1ος όρ. 126τμ. με πυλωτή στο σουβά -Στο Λιτόχωρο σε 200τμ οικοπ., διπλοκατοικία 80+78τμ.

MEZONETEΣ -Εθνικο Σταδιο ισογειο 56τμ. 1ος ορ. 59τμ & ημιυπογ. -Ν.Ζωη οικοπ.260τμ., 162,5τμ στα τουβλα -Επεκταση Ευαγγελικων σε οικοπ. 170τμ.145 τμ. -Μαρτίου σε οικοπ. 150τμ. 70 & 70τμ. στα τούβλα με πυλωτή -Καλλιθέα σε 210τμ οικόπεδο, 60+60τμ -Σε 2100τμ. οικοπ., ημιυπ.,ισόγειο & 1ος όρ., 62,5τμ. έκαστος ΟΙΚΟΠΕΔΑ -Επεκτ. Ευαγγελικών 414,420 & 512τμ -Ν.Ζωή 1.012τμ. -Στο Τζαμί 527τμ -Μυλαύλακο 200 & 389,5τμ. -Εθν. Στάδιο 262 & 264τμ. -Ν.Ζωη 442, 490 & 518τμ. -Μαρτιου 250,260,400,445,510 & 800τμ γωνιακό -Ν.Ζωή 1012 & 645τμ γωνιακό -Κοντά στα ΚΤΕΛ 500 & 600τμ. -Καπνικός 250,270,300,386,400,45 0,514τμ -Καπνικός 516,600,800,979 & 1187 & 1204τμ -Σ.Σταθμος 427,443 & 500τμ -Περισταση 303,418,605τμ. -Καλλιθέα 400, 503τμ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: από βιοτεχνία χημικών πωλητές-τριες με γνώση και πείρα στις πωλήσεις, όρεξη για ταξίδια, δίπλωμα οδήγησης απαραίτητο. Προϋπηρεσία θα ληφθεί υπ'όψην. Πληρ. τηλ. 23510-74712, 6977459400. -Κορινος-Ολυμπιαδα 400 & 450τμ. -Περίσταση 212τμ με άδεια μεζονέτας -Παραλία, 481τμ. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ -Επ.Οδ.Κατ/νης-Ν.Εφεσσου δευτερο απο τον δρομο 5στρ. -Βαρικο Λιτοχωρου 6020τμ. -Παραλια Κατερινης 7500τμ. -Επ.Οδ.Κατ/νης-Ν.Εφεσσου 8στρ. -Επ.Οδ.Κατ/νης-Κατ/σκαλα 6στρ, -Κοντά στην Πιερίδα 4.300τμ -Γανόχωρα, 4.347τμ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ -Παραλία, κατάστημα 53τμ. -Κέντρο, γραφεία στο 1ο όρ. από 64τμ. -Κέντρο, από 495τμ. ο όροφος -Στον πεζόδρομο, κατάστημα 110τμ. ισόγ.,100τμ υπογ & 55τμ πατάρι-σημαντικά έσοδα -Κοντά στα Goody’s 2ος όρ., 65τμ. -Παραλία 385τμ κατάστημα & 22δωμάτια (σημαντικό έσοδο) -Γραφείο 150μ. από την πλατεία, 2ος όρ., 76τμ. -Ολυμπιακή Ακτή σε οικοπ. 250τμ., ισόγειο κατάστημα & 2 όροφ. Ενοικιαζόμενα -Στο Π.Νοσοκομείο 3.592τμ. -Στην Ε.Ο Κατερίνης-Λάρισας 1.487τμ.

///////////// ΑΚΙΝΗΤΑ //////////

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 110 τμ (μικτό) ρετιρέ με 2Δ,Σ,Κ, Λουτρό, WC και αποθήκη στο υπόγειο, με ατομική θέρμανση, θέση στάθμευσης, περιοχή Ευαγγελικά (Δα γκλή 25). Πληρ. τηλ.: Ι. Διαμαντίδης 23510 38992, 6972027457 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατο γωνιακό διαμέρισμα 2ου ορόφου Ε135 τμ, 3ΔΣΚ2WC ατομικό λέβητα, αποθήκη στο υπόγειο με πάρκιγκ σε υπό κατασκευή οικοδομή.Πληρ. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 αγροτεμάχια 1250 τμ, 1000 τμ , 970τμ όλα μαζί ή μεμονωμένα περιοχή Ξηροκάμπι

¬½Ì´ÉÌ¿¥Ç½ÄºÉ·ÇÍ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 50 τμ με πατάρι στην Κρέσνας, τιμή 27.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 250 τμ στην Ολυμπιακή Ακτή με άδεια σε κεντρικό σημείο. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 250 τμ γωνιακό στην Ολυμπιακή Ακτή, τιμή 60.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα στην περιοχή ΚΤΕΛ (πίσω) 3 δωμάτια, 2 μπάνια, σαλόνι, κουζίνα, αποθήκη, θέση τζάκι, στέγη, διαμπερές, νοτιανατολικός προσανατολισμός, ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε- αποχέτευση έτοιμη συνδεδεδμένη δο 400 τμ στον Κ. με το δίκτυο στο σοβά. Πληρ. τηλ. Αγιάννη. Πληρ. τηλ. 23510 34974 και 6977255792 6976776255 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 195 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 4ου (στον οικισμό «ΟΛΥΜΠΙΑ») ορόφου Ε=100τμ , 2Δ,Σ,K,WC, στην πρώτη σειρά μπροστά (με πάρκινγκ, πίσω από του στη θάλασσα. Πληρ. τηλ. "ΕΥΚΑΡΠΙΔΗ", καινούργιο. Πληρ. ΠΑΤΣΗΣ Κ. τηλ. 34974, 6977686580 6977255792

Λιτοχώρου, δίπλα Ξεν. ΛΗΤΩ. Τιμή συζητήσιμη. Πληρ. τηλ. 6944336497 ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ Π ΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως Κατερίνης α)700 τμ β) 510 τμ γ) 450 τμ συνολικής πρόσοψης 65 μ στον οδικό άξονα προς Αθήνα (κόμβος περιμετρικής οδού Κατερίνης) με χρήση γης ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, δυνατότητας οποιασδήποτε επαγγελματικής χρήσεως. Τιμή 370 ευρώ το τμ Τηλ. 6944336497 6944918270

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ENOIKIAΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καφέ - πιτσαρία 80 τμ κοντά στο κέντρο της πόλης με υπόγειο, εργαστήριο, χώρο για τραπεζοκαθίσματα, σταθερή πελατεία σε πολύ δελεαστική τιμή. Χώρος ιδιόκτητος. Πληρ. τηλ. 6980375426 & 6985860699

///////////////////////

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 18 τμ περίπου επί της οδού Ζαλόγγου 1 το τέταρτο (4ο) κατάστημα στη σειρά, πρόσφατα ανακαινισμένο, με WC, -ράφια και βιτρίνες εντός από προηγούμενο ενοικιαστή ειδών γάμου, σε συνεννόηση μαζί του. Περιοχή Πλατείας Κολομβάκη (πρώην Ιωνίας) Κατερίνη. Τηλ. συνεννόησης 6977340107

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα ή γραφείο 95 τμ με ατομική θέρμανση, έναντι ΟΤΕ. Πληρ. τηλ. Ι. Διαμαντίδης 23510 38992, 6972027457 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 2ου ορόφου, 27 τμ υπνοδωμάτιο, κουζίνα, μπάνιο, χωλ, μπαλκόνι. Φρεσκοβαμμένη σε καλή κατάσταση λίγα λεπτά από την πλατεία Ελευθερίας και τα ΚΤΕΛ. Δ/νση: Κίτρους 30. Τιμή συζητήσιμη. Πληρ. τηλ. 6970363629, 23510 24256

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 90 τμ με ωρομέτρηση, 2 Δ,Σ,Κ,WC, στον 2ο όροφο στην οδό Ευριπίδου 18 (δίπλα στη 19ης Μαίου). Τιμή ενοικίου 290 Ε. Πληρ. τηλ. 6946006021 και 2351301218

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 80 τμ περίπου ανακαινισμένο, λουξ κατασκευής, με ωρομέτρηση, γωνιακό με ωραία θέα, στην οδό Ζαφειράκη με Περγάμου γωνία. Πληρ. τηλ. 23510 75820 και 6973920569

 ȅǿȀȅǻȅȂǿȀǼȈǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ

ǿǻǿǹȂǹȃȉǿǻǾȈ ǹȆǿȆǼȇǿǻǾȈ ȉȘȜ țȚȞ 

Ερμιόνη

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

*Αγοράζω χρυσαφικά και χρυσά νομίσματα τοις μετρητοίς *Ανταλάσσω χρυσαφικά

ǻȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮǻȦȝȐIJȚĮ ȈĮȜȩȞȚțȠȣȗȓȞĮțĮȚȝʌȐȞȚȠ IJȝțĮȚIJȝıIJȘȞȠįȩ ǻĮȖțȜȒ ȃȚțȠȝȘįİȓĮȢ įȣȐȡȚIJȝ

Δημάδη 4 (έναντι Δημαρχείου) Τηλ. 23510 34654

ȅȜĮIJĮįȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮ įȚĮșȑIJȠȣȞ șȑıİȚȢıIJȐșȝİȣıȘȢ

ARTE 6 AE

£š­š¬£ž®š¬­¢£ ž­š¢ªž¢š ¬Ÿ£¢¡¥ ¨±£§­¥¬™¡œ¡™¤©¡«¤™¬™ ¤½œÑÄ´ÌÁ¹«¹ÃÔÅÁ¢Ç;·Å¹¤È´ÅÁÇ:& 0½œÑÄ´ÌÁ¹«¹ÃÔÅÁ¢Ç;·Å¹¤È´ÅÁÇ ¤½œÑÄ´ÌÁÇ«¹ÃÔÅÁ¢Ç;·Å¹¤È´ÅÁÇ ¬¹¼Á¹Ä̹¼Á¹ÀµÌÇÍŹÈÇÀ¶Â¿ËÌÇÍÈÔ»½ÁÇÂýÁË̶ ÀµË¿ ËÌ´ÀĽÍË¿Ê ¹ÌÇÄÁ¶ ÀµÉĹÅË¿ ½»ÂË¿ ¿ÃÁ¹ÂÇÕ ¹ÁÂÃÁĹÌÁËÄÇÕ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτίσμα τριόροφο 840 τμ ο κάθε όροφος σε 4,5 στρέμματα οικόπεδο, 3ο χλμ ΠΕΟ Κατερίνης-Θεσ/νίκηςκοντά στην Αστυνομία. Πληρ. τηλ. 00491716438383 και 0049306068176 κον Κυριάκο

ƵƱƫƴƮƧƵƳƩƵƱƫƴ ǹȖȠȡȐȗȠȞIJĮȚțĮȚĮȞIJĮȜȜȐııȠȞIJĮȚ IJĮʌĮȜȚȐıĮȢȤȡȣıĮijȚțȐ

ȌȦȝȐȢȋȡȒıIJȠȢ ǽĮȜȩȖȖȠȣȉȘȜ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ȀȆǹȉȈǾȈ ǹīȁǹȊȇǹȈǻǿȆȁǹȈȉȅǼȇīȀǼȃȉȇȅ ȉȘȜ ΠΩΛΕΙΤΑΙ: οικόπεδο 490 τ.μ. επί της Πλάτωνος (Νέα Ζωή) . Τιμή 120.000 Ε. 25ης Μαρτίου πωλείται οροφοδιαμέρισμα, 1ο όροφο, 2 Δ,Σ,Κ, κλειστό πάρκινγκ, ατομικό λέβητα, 10ετίας. Τιμή 100.000 Ε. XHΡΑΔΙΚΑ πωλείται διαμέρισμα 90 τμ υπερυψωμένο ισόγειο 2 Δ,Σ,Κ ανακαινισμένο με ατομικό λέβητα. Τιμή 65.000 Ε. ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΑ πωλείται σοφίτα 80 τμ, 2 Δ,Σ,Κ. 15ετίας.

δικαίωμα δόμησης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο (στα Αστικά) Ε=221 τμ, κτίζει 442 τμ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 τμ γωνιακό επί της 7ης Μεραρχίας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα στο δρόμο προς το Νοσοκομείο Ε=5.000 τμ.

ΝΙΣΕΛΙ πωλούνται 7.200 τμ με ακτινίδια, νερό, ρεύμα. Τιμή 40.000 Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο 65 τμ σε οικοδομή δεκαετίας επί της Μ. Αλεξάνδρου 2ος όροφος, σε άριστη κατάσταση

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ πωλείται οικόπεδο 250 τμ γωνιακό. ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ πωλείται οικόπεδο 250 τμ δίπλα από την εκκλησία.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ στα Χαράδικα αυτοτελές 221 τμ.. Τιμή 45.000 Ε

ΑΣΤΙΚΑ πωλείται διαμέρισμα 10 ετών σε άριστη κατάσταση, 2 Δ, 2 WC, 2 αποθήκες, διαμπερές, με θέση πάρκινγκ, Σ, Κ, 100 τμ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 340 τμ. μετά το Κτηνιατρείο ΣΔ 1,2. Τιμή 165.000Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο στην Πλατεία Ελευθερίας 50 τ.μ. 2ος όροφος.

ΚΤΕΛ Εργ. Κατοικίες. Πωλείται οικόπεδο Ε=466, μεγάλη φάτσα, ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Τιμή 110.000 Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 160 τμ κτίζει 320 μ. θέση Θρακιώτικα απέναντι από το πάρκο.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στο Βατάν με διαμέρισμα στο ισόγειο, 1ος όροφος και

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 530 γωνιακό, επί της Παυσανίας (Νέα Ζωή).

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα κεντρικότατη στον 3ο όροφο με ωρομέτρηση σε άριστη κατάσταση ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 113 τμ δεκαπενταετίας απέναντι απότο πάρκο 4ος όροφος. Τιμή 75.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε=257 νότιο, επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 60.000Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολοκαίνουργιο διαμέρισμα ετοιμοπαράδοτο 105 τμ 2Δ, σαλόνι, κουζίνα, WC, πάρκινγκ κεντρικό. Τιμή 95.000Ε. Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙ πωλείται οικόπεδο γωνιακό 1000 τμ ή πωλείται και το μισό. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 300 τμ Ν. Ζωή, 7ο χλμ.

ȂȓĮİʌȓıțİȥȘıIJȠīȡĮijİȓȠȝĮȢșĮıĮȢȕȠȘșȒıİȚȞĮįİȓIJİʌȜȒșȠȢĮțȚȞȒIJȦȞǹıIJȣȞȠȝȓĮ DZȝİıȘįȡȐıȘ ȉȡȠȤĮȓĮ  ǻȘȝȠIJȚțȒǹıIJȣȞȠȝȓĮ ȆȣȡȠıȕİıIJȚțȒ ȁȚȝİȞĮȡȤİȓȠ ȅȉǼȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȅȉǼǺȜȐȕİȢ ǻǼǾ  ǻǼȊǹȀ  ǻǼȊǹȀǺȜȐȕİȢ ǼʌȚȝİȜȘIJȒȡȚȠȆȚİȡȓĮȢ ǻȅȊǹǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǺǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȅǹǼǻ  ȉİȜȦȞİȓȠ  ǻĮıĮȡȤİȓȠ ȃȅȈȅȀȅȂǼǿȅ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȇĮȞIJİȕȠȪ   ǼʌİȓȖȠȞIJĮ ȇĮȞIJİȕȠȪ  ȅȡșȠʌİįȚțȒ ȂĮȚİȣIJȚțȒ ȀȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȀȊȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ǼȀǹǺ  ȌȣȤȚĮIJȡȚțȩȃȠıȠțȠȝİȓȠ ȆȑIJȡĮȢȅȜȪȝʌȠȣ ȈȊīȀȅǿȃȍȃǿǼȈ ǹıIJȚțȐȁİȦijȠȡİȓĮȀĮIJİȡȓȞȘȢ  ȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ   ǹʌȠșȒțȘȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȀȉǼȁȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȅȈǼȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȉǹȄǿ ȈȦȝĮIJİȓȠǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞȅįȘȖȫȞȉǹȄǿ  ȇĮįȚȠIJĮȟȓȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȈȦȝĮIJİȓȠȇĮįȚȠIJĮȟȓ ³ȅDZȖȚȠȢȋȡȚıIJȩijȠȡȠȢ´ ȉǹȄǿȀȠȡȚȞȠȪ ǵȜȣȝʌȠȢȉǹȄǿ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ȆȚȐIJıĮȄȘȡȠȝİȡȓIJȠȣ ȆȚȐIJıĮȈȣȞIJȡȚȕȐȞȚ ȅǻǿȀǾǺȅǾĬǼǿǹ ([SUHVV6HUYLFH +HOODV6HUYLFH 3LHULD6HUYLFH ȀȉǼȅ  .7(2$8729,6,21 ǿǻǿȍȉǿȀȅȀȉǼȅ Ǽȁȉǹ ȀĮIJİȡȓȞȘ  ȀȓIJȡȠȢ  ȀȠȜȚȞįȡȩȢ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ǹȚȖȓȞȚȠ  ȀȠȡȚȞȩȢ  ȁİʌIJȠțĮȡȣȐ ȂİșȫȞȘ  ȆȜĮIJĮȝȫȞĮȢ ȃȅȂǹȇȋǿǹȆǿǼȇǿǹȈ ǻǾȂȅǿȃȆǿǼȇǿǹȈ ǻȒȝȠȢȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȒȝȠȢǹȚȖȚȞȓȠȣ ǻȒȝȠȢǹȞĮIJȠȜȚțȠȪȅȜȪȝʌȠȣ  ǻȒȝȠȢǻȓȠȣ ǻȒȝȠȢǼȜĮijȓȞĮȢ ǻȒȝȠȢȀȠȜȚȞįȡȠȪȢ ǻȒȝȠȢȀȠȡȚȞȠȪ ǻȒȝȠȢȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ǻȒȝȠȢȂİșȫȞȘȢ ǻȒȝȠȢȆĮȡĮȜȓĮȢ ǻȒȝȠȢȆȑIJȡĮȢ ǻȒȝȠȢȆȚİȡȓȦȞ ǻȒȝȠȢȆȪįȞĮȢ 

Διαβάστε τα Φαρμακεία και On-line Λεπτομέριες σελ.2

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Α)ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 8 ΤΗΛ. 23510 21394 Β)ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 7ΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 30 ΤΗΛ. 23510 20932

ENOIKIAΣEIΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 65 τμ με ωρομέτρηση, 16ης Οκτωβρίου 47. Τιμή 230 Ε. Πληρ. τηλ. Ι. Διαμαντίδης 23510 38992, 6972027457

///////////////////

ανακαινισμένο. Πληρ. τηλ. 23510 39951 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη (επί της Μαρτίου), 2 δωμάτια, σαλόνι, αποθήκη, WC. Πληροφορίες τηλ. 6944945165

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στη Θεσ/νίκη (Εγνατία με Αγίας Σοφίας) ανακαινισμένο, επιπλωμένο, αυτόνομη θέρμανση, λίγα κοινόχρηστα, ενδεικτικό για 2-3 φοιτητές. Πληρ. τηλ. 6974269955

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 40 τμ, 3 όροφος, ρετιρέ επιπλωμένο, 1 δωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, ντουλάπα. Ατομικό λέβητα. Τιμή 300 Ε, περιοχή Σταθμός. Μεσιτικό "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 23510 73013, 6977353548

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στην οδό Κρέσνας, 1ΔΣΚWC τιμή ενοικίου 230 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 28346, 6979 9 85665

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα, πρώτος όροφος, για επαγγελματική χρήση, κοντά στο Εργατικό Κέντρο. Πληροφορίες τηλ. 6975904430

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τμ 2 Δ,Σ,Κ, έξτρα μικρό γραφείο, 2ος όροφος, περιοχή Υδραγωγείου, ενοίκιο 250 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 23510 75207 6944 727360

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 100 τμ οροφοδιαμέρισμα, 1ος όροφος, 20ετίας, (χωρίς κοινόχρηστα), 2 δωμ. Σ.Κ. μπάνιο, ατομικό λέβητα. Τιμή 300 ευρώ. Περιοχή Ευαγγελικά. Μεσιτικό Γραφείο Θάνος τηλ. 6977 353548, 23510 73013 Ενοικιάζονται γκαρσονιέρες επιπλωμένες και μια στο κέντρο της πόλης. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή 23510- 25667 , 6979862459

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 122 τμ οροφοδιαμέρισμα, 2ος όροφος, 10ετίας, 3 Δ.Σ.Κ.μπάνιο, WC, ωρομέτρηση, πάρκινγκ. Τιμή 350 ευρώ. Περιοχή Ευαγγελικά. Μεσιτικό Γραφείο Θάνος τηλ. 6977 353548, 23510 73013 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 50 τμ στην οδό Βότση 14 κέντρο της πόλης

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ νέα 35 ετών ζητά εργασία πωλήτρια ή φύλαξη παιδιών. Γνωρίζει Γερμανικά, Αγγλικά. Πληρ. τηλ. 6947334979 ΕΛΛΗΝΙΔΑ ζητά εργασία σε εστιατόρια, καθαριότητα σπιτιών, γραφείων, φύλαξη παιδιών. Πληρ. τηλ. 6947334979 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ απόφοιτος ΤΕΙ Θεσ/νίκης αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιών. Πληρ. τηλ. 6943556454 e-mail:estia6@otenet.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 80 τμ (άριστη κατάσταση δεκαετίας) 2 Δ, Σ,Κ, WC, ωρομέτρηση, περιοχή κέντρου. Τιμή ενοικίου 250 Ε. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 23510 75207 6944 727360 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 75 τμ μονοκατοικία παλιά 2 δωμ., σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, θέρμανση - σόμπα. Τιμή 220 Ε, περιοχή Ανδρομάχη. Μεσιτικό "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 23510 73013, 6977353548 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 80 τμ διαμέρισμα 1 οροφος, ανακαινισμένο πλήρες , 2 υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, θέρμανση - κεντρική. Τιμή 230 Ε, περιοχή Εργατικές Κατοικίες ΚΤΕΛ. Μεσιτικό "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 23510 73013, 6977353548 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 50 τμ γκαρσονιέρα 2 ετών, 4ος όροφος, 1 υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, ωρομέτρηση, πάρκιν. Τιμή 280 Ε, περιοχή Αστικά. Μεσιτικό "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 23510 73013, 6977353548 Ενοικιάζεται επιπλωμένο διαμέρισμα στην Παραλία κοντά στη θάλασσα. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή 2351025667 , 6979862459

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ αυτόματος πωλητής τσιγάρων. Πληρ. τηλ. 6978995677 ΠΩΛΕΙΤΑΙ φρεζάκι καράρο 10 Diesel και καταστροφέας. Πληρ. τηλ. 6977255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεταλλική κατασκευή 880 τμ. Ιδανικό για Θερμοκήπιο - Μαγαζί Αποθήκη, κλπ. Από 85.000 ευρώ μόνο 12.500 ευρώ. Τηλ. 6937337254

Μεσιτικό γραφείο

www.katerini-estate.gr

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κρέσνας 5 και Ζαλόγγου γωνία Κατερίνη Τηλ./FAX. 23510-47497, κιν: 6976 760579 www.katerini-estate.gr ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 135) Μεζονέτες στο σοβά ή τελειωμένες πίσω από τα ΚΤΕΛ 140) Σε 500 τμ οικόπεδο ανεξάρτητο διόροφη μονοκατοικία 85 τμ μπροστά στο κύμα στην Παραλία Κορινού ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ 141) 96 τμ 3ος όρ., 30ετίας κεντρικό 270) 90 τ.μ. διαμπερές κεντρικό 30ετίας 272) 80 τ.μ. κεντρικό μερικώς ανακαινισμένο σε πολύ καλή κατάσταση. 273) 140 τμ στον 1ο όροφο κατάλληλο για επαγγελματική στέγη. 276) Διαμέρισμα 95 τμ διαμπερές, 2 Δ, 1ος όροφος, θέση πάρκινγκ κοντά στην Παλία Πυροσβεστική. 277) 129 τμ μικτά (101 καθαρά), 1ος οφ. 3 Δ, κοντά στην Αγία Παρασκευή. 280) Πωλείται μεζονέτα με πυλωτή και σκεπή στα Καταφιώτικα κοντά στην εκκλησία. ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 251) Σε 500 τμ οικόπεδο μονοκατοικία με σκεπή στη Νεοκαισάρεια 352) Μονοκατοικια 100 τμ σε 290 τμ οικοπεδο στην επεκταση Ευαγγελικων ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 452) Πωλείται 140 τμ 2ος όροφος διαμπερές επαγγελματική στέγη, βλέπει πλατεία 455) Πωλούνται καταστήματα 145 τμ 85 και 37 τμ χωριστά ή όλα

μαζί πάνω στον δρόμο για Παλιό Κεραμίδι 456) Πωλούνται άδειες για 200 τμ καταστήματα με κόμβο στον δρόμο για Ν. Εφεσο 457) 300 τ.μ. κατ. Νοικιασμένο στην Παραλία 458) Στον δρόμο για Παραλία δεξιά, επαγελματικός χώρος ΟΙΚΟΠΕΔΑ 535) 451 τ.μ. οικόπεδο στην Καλλιθέα μέσα στο χωριό. 585) 340 τ.μ. δίπλα στη Νομαρχία 591) 566 τ.μ. οικόπεδο με μεγάλη φάτσα στα Ευαγγελικά προς την Αγία Άννα. 593) 401 τ.μ. οικόπεδο κοντά στο ΙΚΑ 601) 400 τμ επέκταση Ευαγγελικών βλέπει Κ.Χ. 616) 3Χ400 τμ οικόπεδα στον Κ. Αγιάννη σε πλαγιά με θέα 622) 400 τμ δις γωνιαίο στο Λιτόχωρο με υπέροχη θέα στην Αγία Μαρίνα 623) 4 στρεμ. ή 8 στρεμ. γωνιακό στο Νέο Κεραμίδι δίπλα στο Νέο Νοσοκομείο 625) 455 τμ. οικόπεδο δίπλα στην Εφορία 627) 250 τμ στην Ολυμπιακή Ακτή σε καλό σημείο 628) 460 τμ δίπλα στις Εργατικές Κατοικίες μετά τον Βασιλόπουλο - Μαρκετ της Αγ. Αικατερίνης 629) 400 τ.μ. στον Παραλιακό Οικισμό της Καλλιθέας 630) 1600 τ.μ. κοντά στην Αγ. Παρασκευή στο 1,2 631) 400 τμ. πάνω στην οδό Θεσσαλονίκης μετά τα Νέα Δικαστήρια.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 658) 12 στρεμ. Στον Αγ. Μηνά Ν. Εφέσου. 664) 6 στρέμματα πριν την Κατερινόσκαλα πάνω στο δρόμο. 665) Στην επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας 3.350 τ.μ. με τρεις δρόμους κατάλληλο για επαγγελματική στέγη. 666) 3.400 τ.μ. Επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας πίσω από τον Πογιαρίδη. 681) 5 στρ. ακτινίδια πίσω από τον Βιολογικό 683) 5500 τ.μ. χωράφι για επαγ. Χρήση κοντά στη ΜΑΧΙ γωνιακό 684) 3800 τ.μ. με μεγάλη φάτσα στην Εθνική οδό μετά το τούνελ δεξιά στο ρέμα για Θεσσαλονίκη. 686) 11 στρ. (88μ. φάτσα) κοντά στη ΜΑΧΙ. 697) 9 στρ. μετά τον Βιολογικό 698) 7.200 στο Νισέλι κοντά στον Κωστόπουλο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 717) 18 ενοικιαζόμενα δωμάτια σε 500 τ.μ. στην Κατερινόσκαλα 718) 30 δωμάτια με πισίνα στην Ολυμπιακή Ακτή. 719) 5 διπλά και 3 μονά σε καλή κατάσταση στην Ολυμπιακή Ακτή. ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 804) 3άρι στην περιοχή Ξάνθου με αυτόνομη θέρμανση 805) 120 τμ, 2ος όρ., 3 Δ, κεντρικό απέναντι από κλινική Κωτακίδη 808) Διαμέρισμα 80 τμ στην Θεσ/νίκη κοντά στο Ιπποκράτειο με ατομικό λέβητα. 809) Στούντιο επιπλωμένο κεντρικά στην Θεσ/νίκη


12 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÔÅÔÁÑÔÇ 9 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2011

Óïóéáëéóìüò ìå áíèñþðéíï ðñüóùðï» ç áðÜíôçóÞ ôïõ óôçí êñßóç ÊñéáñÜò: Âñéóêüìáóôå óôïí ðÜôï... èá Þèåëá íá Ý÷ù ðåèÜíåé «ËåéôïõñãÞóáìå üëïé êáôÜ ôï ÷åéñüôåñï äõíáôü ôñüðï»

Ìéá ðïëý üìïñöç âñáäéÜ åðåöýëáîáí óå üóïõò åðéóêÝöèçêáí ôçí ÌåóïãåéáêÞ ÏéíïôñÜðåæá ãéá ôç âñáäéÜ ðáñïõóßáóçò ôùí êñáóéþí ôïõ ÊôÞìáôïò Êáñéðßäç, ôüóï ç ïéíïëüãïò ôçò ïéêïãÝíåéáò ÌÜãäá üóï êáé ï ïéêïäåóðüôçò ÄçìÞôñçò ×ñýóïõ. Ðáñüíôåò óôçí åêäÞëùóç âñÝèçêáí èáõìáóôÝò ôïõ êáëïý êñáóéïý êáé åðáããåëìáôßåò ôçò åóôßáóçò.

Åßðå ï äéóåêáôïììõñéïý÷ïò åðåíäõôÞò George Soros Ç êñßóç áðåéëåß ôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç áëëÜ ôï åõñþ äå ìðïñåß íá äéáëõèåß ãéáôß åßíáé áðïëýôùò áðáñáßôçôï óôç äéåèíÞ ïéêïíïìßá êáé åßíáé áäýíáôï íá åðéóôñÝøïõìå óôá íïìßóìáôá ôùí êñáôþí áðü ôá ïðïßá äçìéïõñãÞèçêå. Äå ãßíåôáé íá ðÜñåéò ðßóù ôá áõãÜ ðïõ Ýâáëåò óå ìßá ïìåëÝôá, åßðå ï Óüñïò. Áíáöåñüìåíïò óôçí ÅëëÜäá ï Óüñïò õðïóôÞñéîå ðùò ç áíáäéÜñèñùóç Þ ç ðôþ÷åõóç ðñÝðåé íá ãßíåé åëåã÷üìåíá åßôå áõôü óçìáßíåé åèåëïíôéêÞ óõììåôï÷Þ ôùí éäéùôþí åßôå ü÷é. ÅðéóÞìáíå, åðßóçò, ôçí áíÜãêç ïé ôñÜðåæåò íá êñáôçèïýí æùíôáíÝò þóôå íá ðñïóôáôåõèïýí ïé êáôáèÝóåéò. Ï Óüñïò ôüíéóå üôé áðü ôçí Åõñþðç ëåßðåé Ýíá êïéíü õðïõñãåßï ïéêïíïìéêþí áëëÜ õðïóôÞñéîå ðùò áêñéâþò áõôü åßíáé ôï EFSF óå åìâñõéêÞ êáôÜóôáóç. Ïé Åõñùðáßïé çãÝôåò áðÝôõ÷áí íá óôáìáôÞóïõí ôçí êñßóç êëïôóþíôáò ôï ðñüâëçìá üëï êáé ðéï ìáêñéÜ áëëÜ ôþñá Ýöôáóáí óôï ôÝëïò ôïõ äñüìïõ, åßðå ï Óüñïò, õðïäåéêíýïíôáò ôçí áäõíáìßá ôçò Ãåñìáíßáò êáé ôçò Ãáëëßáò íá áíôéìåôùðßóïõí ôçí êñßóç óôçí áñ÷Þ ôçò áëëÜ êáé íá ôçò âÜëïõí Ýíá ôÝëïò óôç óõíÝ÷åéá.

«Èá Þèåëá íá åß÷á ðåèÜíåé, íá ìçí åßìáé áíáãêáóìÝíïò íá âéþíù áõôÝò ôéò êáôáóôÜóåéò óôïí ôüðï ìïõ», äÞëùóå ï ÅììáíïõÞë ÊñéáñÜò óôï ðñáêôïñåßï ÁÐÅÌÐÅ, ó÷ïëéÜæïíôáò ôçí êñßóç ðïõ âéþíïõí ïé ðïëßôåò.«Öôáßìå êé åìåßò», óçìåßùóå. "Óôçí õðåñåêáôïíôáåôÞ æùÞ ìïõ äåí èõìÜìáé ðïôÝ áíôßóôïé÷ç ðåñßïäï ìå áíÜëïãá ðïëéôéêÜ -êáé êõñßùò ïéêïíïìéêÜáäéÝîïäá", óçìåßùóå ï ïìüôéìïò êáèçãçôÞò ôçò ÖéëïóïöéêÞò ó÷ïëÞò ôïõ ÁÐÈ. "ËåéôïõñãÞóáìå üëïé -êõâÝñíçóç êáé ðïëßôåò êáôÜ ôï ÷åéñüôåñï äõíáôü ôñüðï. Âïëåõüìáóôáí - óôçí êáëýôåñç ðåñßðôùóç - óôï êáèåóôþò ôçò õðïêñéóßáò, ôçò êëåøéÜò, ôçò áðÜôçò. ¼ôáí ðáßñíåé êáíåßò äáíåéêÜ åßôå åßíáé êñÜôïò åßôå ðïëßôçò ðñÝðåé íá åßíáé ïóá ìðïñåß íá åðéóôñÝøåé… ¼÷é ðåñéóóüôåñá. Âñéóêüìáóôå ðëÝïí óôïí ðÜôï êáé åëðßæù íá ìçí Ý÷åé ÷åéñüôåñá", äÞëùóå. "ÂÝâáéá ï öáóéóìüò ìðïñåß íá Ý÷åé óÞìåñá Üëëï ðñüóùðï", óõìðëÞñùóå. ÕðïãñÜììéóå üôé ç ëýóç êáé ç "ëýôñùóç ôïõ êüóìïõ" èá Ýëèåé áðü Ýíá "óïóéáëéóìü ìå áíèñþðéíï ðñüóùðï". Åêôßìçóå, üìùò, üôé óôçí ÅëëÜäá ç ÁñéóôåñÜ äåí Ý÷åé äõíáôüôçôåò. "Ç ðñüôáóç ôïõ äçìïøçößóìáôïò äåí Þôáí ç êáëýôåñç ëýóç , Èýìùóá üôáí Üêïõóá üôé áõôü áðïöÜóéóå ï ðñùèõðïõñãüò", óçìåßùóå êáé ðñüóèåóå üôé äåí åìðéóôåýåôáé ïýôå ôïí Áíôþíç ÓáìáñÜ. "Åßíáé âáèýôáôá óõíôçñçôéêüò", åßðå.

Ôï ôÝëïò ôïõ êüóìïõ, ÁËËÁ.... Óýìöùíá ìå ôéò ÃñáöÝò, ôï 2012 èá ãßíåé ç êáôáóôñïöÞ ôïõ Êüóìïõ... ...åêôüò ôçò Åëëáäáò!.......

......ãéáôß ç ÅëëÜäá åßíáé 100 ÷ñüíéá ÐÉÓÙ!

Ï Ðåñéöåñåéáêüò Óýìâïõëïò êáé äéêçãüñïò Íßêïò ÐáðáíéêïëÜïõ äÞëùóå ÷èåò ìåôáîý Üëëùí óå ñáäéïöùíéêü óôáèìü: «O åëëçíéêüò ëáüò âñßóêåôáé óå êáéíïýñéá ðåñéðÝôåéá êáé ÷ñåéÜæåôáé ìåãÜëç õðïìïíÞ êáé áãþíåò ãéá íá áíôéìåôùðßóåé «ôéò êáôáéãßäåò» ðïõ èá Ýñèïõí êáé ãéá íá äéþîåé ôá «ãåñÜêéá» êáé ôïõò «ãýðåò».»

Ôçí åíôáôéêïðïßçóç ôùí åëÝã÷ùí ãéá ôï íüìï ðïõ áöïñÜ ôçí áðáãüñåõóç ôïõ êáðíßóìáôïò æÞôçóå ôï õðïõñãåßï Õãåßáò êáé ÊïéíùíéêÞò Áëëçëåããýçò, áðü ôéò áñìüäéåò áñ÷Ýò, óå ó÷åôéêÞ åãêýêëéï ðïõ áðÝóôåéëå ï ãåíéêüò ãñáììáôÝáò Äçìüóéáò Õãåßáò. ÓõãêåêñéìÝíá, áíáöÝñåôáé óå ó÷ïëåßá, íïóïêïìåßá, êáæßíï êáé êÝíôñá äéáóêåäÜóåùò ìå ìïõóéêÞ, Üíù ôùí 300 ôåôñáãùíéêþí ìÝôñùí, êáèþò êáé óå üëá ôá êáôáóôÞìáôá õãåéïíïìéêïý åíäéáöÝñïíôïò. Óôéò ðåñéðôþóåéò ðïõ êáôÜ ôç äéåíÝñãåéá ôùí åëÝã÷ùí äéáðéóôùèïýí ðáñáâÜóåéò Þ ðáñáëåßøåéò, èá ðñÝðåé íá åöáñìüæåôáé ðéóôÜ êáé ìå áõóôçñüôçôá ç éó÷ýïõóá íïìïèåóßá ðåñß áðáãüñåõóçò ôïõ êáðíßóìáôïò ðñïò êÜèå êáôåýèõíóç, ìå ôçí åðéâïëÞ êõñþóåùí (äéïéêçôéêþí êáé ðïéíéêþí) ìå óôü÷ï ðÜíôá ôçí ðñïóôáóßá ôçò äçìüóéáò Õãåßáò.

ÐÜíù áðü 6 óôïõò 10 ¸ëëçíåò öïâïýíôáé üôé èá ÷Üóïõí ôç äïõëåéÜ ôïõò ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí 1ç Ôüóï óôçí ÁèÞíá üóï êáé óôçí ðåñéöÝñåéá, ìüëéò 2 óôïõò 10 ðïëßôåò ðéóôåýïõí üôé ç óõìöùíßá áõôÞ èá ïäçãÞóåé óå áíÜêáìøç, åíþ ôï 13% ôùí øçöïöüñùí ôçí ÍÄ êáé ôï 10% ôùí ëïéðþí êïììÜôùí ìïéñÜæïíôáé ôçí ßäéá Üðïøç. ×áñáêôçñéóôéêÞ, üìùò, åßíáé ç áíáóöÜëåéá ôùí øçöïöüñùí ôïõ ÐÁÓÏÊ ó÷åôéêÜ ìå ôï åí ëüãù åñþôçìá, êáèþò ôï 28% õðïóôçñßæåé üôé èá ïäçãÞóåé óå áíÜêáìøç, ôï 41% óå ýöåóç êáé ôï õðüëïéðï 31% äéáôÞñçóå ïõäÝôåñç óôÜóç.

áíÞëèå óôï 57%, åíþ ìüëéò ôï 34% áõôþí äÞëùóå üôé ãíùñßæåé ìüíï ìÝñïò ôçò. ÇëéêéáêÜ, ôï ìåãáëýôåñï ðïóïóôü üóùí äÞëùóáí üôé ãíùñßæïõí ôï ðåñéå÷üìåíï ôçò óýìâáóçò áíÞëèå óôï 12% ãéá

ôéò çëéêßåò ìåôáîý 25 êáé 44 åôþí, åíþ üëåò ïé õðüëïéðåò êáôçãïñßåò çëéêéþí óçìåßùóáí ðïóïóôÜ ÷áìçëüôåñá ôïõ 7%.

ANNA RITA ÊÑÅÓÍÁÓ 7 ÔÇË. 23510- 38925

ÓçìáíôéêÜ ìåãÜëï åßíáé ôï ðïóïóôü ôùí ðïëéôþí ïé ïðïßïé äÞëùóáí ðëÞñç Üãíïéá ó÷åôéêÜ ìå ôï ðåñéå÷üìåíï ôçí íÝáò äáíåéáêÞò óýìâáóçò, ôï ïðïßï 10/11/2011

40íèÞìåñï Ìíçìüóõíï Ôåëïýìå ôçí ÊõñéáêÞ 13 Íïåìâñßïõ 2011 óôïí Éåñü Íáü Áãßïõ Áíôùíßïõ Óâïñþíïõ óáñáíôáÞìåñï ìíçìüóõíï ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôïõ ðïëõáãáðçìÝíïõ ìáò ðáôÝñá áäåëöïý êáé ðáððïý

ÉÙÁÍÍÇ ÓÅÑÁÖÅÉÌ

Ðáñáêáëïýìå ôïõò óõããåíåßò êáé ößëïõò ðïõ ôéìïýí ôç ìíÞìç ôïõ íá ðñïóÝëèïõí êáé íá åíþóïõí ìáæß ìáò ôéò äåÞóåéò ðñïò ôïí ýøéóôï. Ôá ðáéäéÜ, ôá áäÝëöéá Ôá åããüíéá

ÁÃÉÏÉ ÔÏÐÏÉ-ÉÅÑÏÓÏËÕÌÁÓÉÍÁ-ÐÅÔÑÁ ÉÏÑÄÁÍÉÁÓ

ÏÄÉÊÅÓ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ 24/11- ÐÑÙÉ (4ÇÌ-3ÄÉÁÍ/ÓÅÉÓ)

ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÇ & ÐÑÉÃÊÇÐÏÍÇÓÁ ÁÐÏ 175.00 24/11-ÂÑÁÄÕ(4ÇÌ-2ÄÉÁÍ/ÓÅÉÓ)

12/11

ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÓÔÑÏÕÌÍÉÔÓÁ ÓÊÏÐÉÙÍ ÅÊÄÑÏÌÅÓ ÁÃÉÁÓ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÁÅÑÏÐÏÑÉÊÅÓ ÐÑÁÃÁ ÁÌÓÔÅÑÍÔÁÌ ÂÏÕÄÁÐÅÓÔÇ ÂÁÑÊÅËÙÍÇ

24/11& 25/11

4ÇÌÅÑÏ 4ÇÌÅÑÏ 4ÇÌÅÑÏ 4ÇÌÅÑÏ

ÁÐÏ ÁÐÏ ÁÐÏ ÁÐÏ

ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÇ ÏÄÉÊÅÓ

445.00 525.00 325.00 485.00

ÁÐÏ 125.00 25/11

ÂÏÑÅÉÁ ÅÕÂÏÉÁ -3ÇÌÅÑÏ 110.00

ÏÃÁ:80.00 (ÏÓÉÏÓ ÄÁÕÉÄ-ÁÃÉÏÓ ÉÙÁÍÍÇÓ Ï ÑÙÓÓÏÓ-ÊÁÔÁÑÑÁÊÔÅÓ ÄÑÕÌÙÍÁ-ÁÐÏËÉÈÙÌÅÍÏ ÄÁÓÏÓ ÊÅÑÁÓÉÁÓ)

×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

Ê

ÃéïñôÜæïõìå ôá ãåíÝèëéÜ ìáò êáé ÷áñßæïõìå üëï ôï ÍïÝìâñç 20% óå íÝåò ðáñáëáâÝò

«Ôñéðëùðßåò»;...

Üôé Ý÷åé ðéÜóåé ç áêïÞ ôïõ åìðåéñïôÝ÷íç ðïëéôéêïý áíáëõôÞ, èåßïõ Áöåíôïýëç, óôá 86 Ýôç ëåéôïõñãßáò ôçò ãéá ìéá äéáôáñá÷Þ ôçò üñáóçò ðïõ ëÝãåôáé äéðëùðßá. Ïé ðÜó÷ïíôåò âëÝðïõí ôá áíôéêåßìåíá äéðëÜ. Ôï æÞôçìá áðáó÷üëçóå êáé ôïí ßäéï ðñéí áðü ìéóü áéþíá. ¼ôáí åðéóêÝöôçêå ôïí óõããåíÞ ïöèáëìßáôñï êýñéï «Áíïé÷ôïìÜôç», óõíïäåõüìåíïò áðü ôç óýæõãï, êõñßá Ðïëõôßìç, ðáñáðïíÝèçêå, ëÝãïíôáò: «ÃéáôñÝ áíôñáëßæïìáé». «ÄéðëÜ ôóßðïõñá, punkt (ôåëåßá)!» áðÜíôçóå åêåßíïò. «ÔæÜìðá ðÞãáí ôá ìÜñêá ðïõ óå ÷áñôæéëßêùóá ãéá íá ôá öÝñåéò âüëôá, üôáí óðïýäáæåò óôç Âüííç ñå “êôçíßáôñå”;(!)» óêÝöôçêå ï áíáëõôÞò áðü ìÝóá ôïõ áëëÜ áñêÝóôçêå óôçí åîùôåñßêåõóç ìéá óýíôïìçò ìåôÜöñáóçò ôçò óêÝøçò êáé ñþôçóå:«Ì’ åìÝíá åßóáé ñå Þ ìå ôï ëéïíôÜñé»; Ðïëõôßìçò ðáñïýóçò ðÜóá äéáìáñôõñßá «ðáõóÜôù»! «Ìå ôï ëéïíôÜñé!» áðÜíôçóå ïñèÜ êïöôÜ ï ãéáôñüò êáé ç èåßá, åðéóôçìïíéêÞ áäåßá, Ýâáëå áôÜêá êé åðß ôüðïõ “punkt” óôï ôóßðïõñï åðß äýï êáé ôï Ýêáíå äéÜ äýï! Ç åðßäïóÞ ôçò óôéò áñéèìçôéêÝò ðñÜîåéò ìðïñåß íá ÷áñáêôçñéóôåß åîáßóéá, üôáí ðáßñíåé ìÝôñá ðïõ áõîÜíïõí ôéò äéêÝò ôçò áðáñáßôçôåò äáðÜíåò êáé èáõìÜóéá ãéá ôéò ðåñéêïðÝò óôéò óðáôÜëåò ôïõ óõæýãïõ! ÂÜæåé «ðëçí» óôá Ýîïäá ôïõ áíáëõôÞ, «óõí» óôá äéêÜ ôçò êé áðü ðÜíù åßíáé ìïíßìùò áäéêçìÝíç! Ôá «åðß» óôïõò öüñïõò ðïõ ðëçñþíåé ï êïóìÜêçò êáé ôá «äéÜ» óôïõò ìéóèïýò ôùí åñãáæïìÝíùí êáé óôéò óõíôÜîåéò ôùí áðüìá÷ùí ôá áöÞíåé óôïõò ãñáììáôéæïýìåíïõò. ÁõôÞ ôÝëåéùóå Ýíá Äçìïôéêü ìå ôï æüñé! Ï Áöåíôïýëçò èõìÞèçêå Ýíáí êáèïëéêü öéëüóïöï, ôïí ÈùìÜ ÁêéíÜôç. Áöïý ìåëÝôçóå ôïí ÁñéóôïôÝëç, üñéóå äßêáéï ìéóèü ãéá êÜèå åñãáæüìåíï ôç äéáôÞñçóç ôïõ åðéðÝäïõ äéáâßùóçò ìå ôçí áãïñÜ ðñïúüíôùí óå äßêáéç ôéìÞ êáé ôç ëÞøç Üôïêùí äáíåßùí. Åäþ êáé 750 ÷ñüíéá ðåñßðïõ üìùò ðáñáìÝíåé Üöáíôïò. Äåí âãÞêå ï åõëïãçìÝíïò íá ðåé ìéá «äßêáéç» êïõâÝíôá ìðáò êáé óõíÝëèåé ç åí ðïëëáßò «äõóáñéèìçóßáéò» ðåñéðåóïýóá Ôñüéêá. Áì êé ï äéêüò ìáò, ï Óôáãéñßôçò; Áäéáöïñåß ðáíôåëþò ãéá ôïõò êïìðïãéáííéôéóìïýò ôçò Ðïëõôßìçò. Êé áõôüò ìå ôï «ëéïíôÜñé»; Êé áõôüò;… Ï ãéáôñüò äéÝøåõóå ôçí áíáëçèþò õðïôéèÝìåíç äéðëùðßá ôïõ áíáëõôÞ óôéò áñ÷Ýò ôçò äåêáåôßáò ôïõ ’60. Ç Ãåñìáíßá åß÷å ôüôå ðñùôåýïõóá ôç «Ìðïí». Åêåß êáôÝðëåõóå åðéâáßíùí «ðåíôáåôïýò ó÷åäßáò» ï «¸ëëçí Ìðïíôïðüñïò» ôïõ Ìðïóô, Ðáíáãéþôçò Êáíåëëüðïõëïò, ãéá íá æçôÞóåé ìÜñêá. ÁíÝêáèåí ìáò äÜíåéæáí ïé Ãåñìáíïß. ¼ôáí äåí åß÷áìå áíÜãêç, ìÜò êáôáëÜìâáíáí ãéá íá ôïõò äáíåßóïõìå åìåßò! Ïé Ãåñìáíïß áãáðïýí ôçí ÅëëÜäá êáé ôç äáíåßæïõí. ¼ôáí ðáßñíïõí ðßóù ôá äÜíåéá ìå ôüêï, ôçí ëáôñåýïõí! Ãéá íá ìáò äáíåßóïõí êé áõôÞ ôç öïñÜ, ï Ãéþñãïò Ýêáíå ôç äéáäñïìÞ ÁèÞíá – Âåñïëßíï óáí íá Þôáí: ÐáãêñÜôé-ÊïëéÜôóïõ. ×þñéá ðïõ Ýëåéùóå íá ìéëÜåé óôï ôçëÝöùíï ìå ôç «Frau

Nein». Íá ôç ÷áßñåôáé ï ÁñéóôïôÝëçò ðïõ äßäáîå ôïí äéÜëïãï êé ï ÁêéíÜôçò ìå ôïõò äßêáéïõò ìéóèïýò! Ìáò åðÝâáëå ôç äéåèíÞ ôñéìåñÞ êçäåìïíßá êé áðü ðÜíù Ýêáíå ðáñÝìâáóç ãéá ôï ðïéï äçìïøÞöéóìá ìáò ÷ñåéÜæåôáé. Áíáãíþóôåò ìïõ! Ó÷çìáôßóôå ôñåéò åðôÜäåò, êáé ïé 21 üñèéïé âñå(!), ãéá íá âñïíôïöùíÜîïõìå: «Ãéáâüë ìÜéíå Êáíæåñëéí!» (ÌÜëéóôá ÊáãêåëÜñéÝ ìïõ!) Ï èåßïò óêáðïõëÜñéóå ôç äéðëùðßá ðñéí áðü ìéóü áéþíá êáé ðÜåé öïõë ãéá «ôñéðëùðßá» óÞìåñá! Íïìßæåé üôé âëÝðåé «ôá ðÜíôá üëá ôñéðëÜ» ôïõ ÁëÝöáíôïõ óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ. ËÝìå ôþñá! Ðñï çìåñþí, ðëçñïöïñÞèçêå áðü ôá äéóÝããïíá üôé êõêëïöïñåß óôï äéáäßêôõï ôï ìáíéöÝóôï ìéáò Üëëçò «ôñüéêáò», ôùí ê.ê. Á. Äéáìáíôïðïýëïõ, Á. ËïâÝñäïõ êáé Ã. Ñáãêïýóç. ÌðÞêå óôï inter-net, èáýìáóå êáé áíáöþíçóå: «Ìå ôïõò äáíåéóôÝò ðïõ ìðëÝîáìå ðþò èá íåô-Üñïõìå»; Ðþò;… ÌåôÜ èõìÞèçêå êÜôé óõíäéêáëéóôéêÝò «ôñüéêåò» - ïé ê.ê. Öùôüðïõëïò, Ìðáëáóüðïõëïò, Ëõìðåñüðïõëïò – ðïõ åß÷å äåé åðß ôçò ïèüíçò íá äõóáíáó÷åôïýí ìå ôï ðïëõíïìïó÷Ýäéï. Ç Ðïëõôßìç ôï ðÝñáóå ãéá ðïëõìßîåñ! Ñß÷íåôå óôï ìðëÝíôåñ åðéäüìáôá, ìéóèïýò, óõíôÜîåéò, åöåäñåßåò ê.á. êé Ý÷åôå ìéá ãñáíßôá áðü åíéáßï ìéóèïëüãéï ìå, áíôßò ëåìüíé, äõï ôñåéò óôáãüíåò áðü «ïîÝá» ãåñìáíéêÜ ðñïóôÜãìáôá: «óößîåí êüëåí» êëð. Óôïí «Ôéôáíéêü» Ý÷ïõí ðéÜóåé ôï «ìïéñïëüé» Ýíá ôóïýñìï, Üíôñåò êáé ãõíáßêåò. Ôï ðçäÜëéï ðåñíÜåé áðü ôá ÷Ýñéá ôïõ ðñþôïõ óôïí «ðñùôïäåýôåñï». ¸ôóé ëÝåé ôïí ýðáñ÷ï, ï áíáëõôÞò, ÁëÝîç «ðáéäß» ìïõ. ÂëÝðåéò ðáíôïý «÷áöéÝäåò» íá êïõâáëïýí êáôáëçøßåò óôçí «áóöÜëåéá» êáé ðïõèåíÜ «÷áâáëÝäåò» íá ôáëáéðùñïýí ôï êïéíùíéêü óýíïëï! ¼ëá äåß÷íïõí üôé ðáñÞëèáí áíåðéóôñåðôß ç óðÜôáëç äéáâßùóç êáé ïé «áôßèáóåò» óõìðåñéöïñÝò ôïõ ðáñåëèüíôïò. ¼óïé äéáöùíÞóáôå êáé åðéìÝíåôå óôïí «äßêáéï ìéóèü» (îáíáëÝìå ôþñá!) ôçò ìåôáðïëßôåõóçò áðü ôïí êñáôéêü êïñâáíÜ íá áðåõèõíèåßôå óôïí ê. ÈùìÜ ÁêéíÜôç, Áêïíßíï, Âüñåéá Éôáëßá. Áí óõíáíôÞóåôå êáôÜ ëÜèïò ôïí ÊáâáëéÝñå, ïäåýïíôá ðñïò ôï ÄÍÔ, ïõäåìßá åõèýíç öÝñïõìå! Áò åß÷áôå ìåñéìíÞóåé íá ãíùñßæåôå ïëßãá ÉôáëéêÜ, Ýóôù êáé ËáôéíéêÜ, ìðáò êáé óõíåííïçèåßôå! Ìéá ÷áñÜ ôç «ãáæþóáìå», «ëÜèå âéþóáíôåò» ãéá ôñåéò êáé ðëÝïí äåêáåôßåò, «in medias res» (óôï êÝíôñï ôùí ðñáãìÜôùí) ôçò ÅÅ ìå ôéò åðéäïôÞóåéò. Ðñïóï÷Þ ãéá íá ìç ìáò âãÜëåé «in margine» (óôï ðåñéèþñéï) ìéá áíáôïëéêïãåñìáíßäá. «Áíôþíç èá ôçí áöÞóåéò ôç ìÝãáéñá;» ôóßñéîå ç êõñßá Ðïëõôßìç. Ï áíáëõôÞò ðñï ôçò äåîéÜò óôñïöÞò Ýêáíå ôçí ðÜðéá. «Ðé-ðé, ôï ðáðß», ôéò «ôñéðëùðßåò» ìÝóá! -Ù-

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011  

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Advertisement