Page 1

ÔÅÔÁÑÔÇ 2 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2011

Åôïò 35ï Áñ.Öýëëïõ 8771

www.olympio-bima.gr

ÔéìÞ Öýëëïõ 0,75 Åõñþ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ ÅêäïôéêÞ åíçìåñùôéêÞ É.ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Ãñáöåßá -Ôõðïãñáöåßá ÂÏÔÓÇ 18 ÔÇË. 38920, 33633, 38606, 46790-92 FAX 20672 www.olympio-bima.gr e-mail ol-bhma@otenet.gr & info@olympio-bima.gr

ÄÉ×ÁÓÔÉÊÏ ÊÁÉ ÅÊÂÉÁÓÔÉÊÏ Ï Áíô. ÓáìáñÜò ãéá ôï äçìïøÞöéóìá:

“Ôé ìýãá ôïí ôóßìðçóå;”

ÔÏÕ ÃÉÁÍÍÇ ÊÏÑÏÌÇËÇ

«Åðß îõñïý áêìÞò» (óôç êüøç ôïõ îõñáöéïý) ç ÊõâÝñíçóç áðü ÷èåò… Ðïëëïß äçìïóéïãñÜöïé êáé ðïëéôéêïß áíáëõôÝò åîÝöñáæáí ÷èåò ôçí Üðïøç üôé ï Ãéþñãïò ÐáðáíäñÝïõ «ìåôñÜåé» ôéò ôåëåõôáßåò ôïõ þñåò ùò Ðñùèõðïõñãüò. Áéôßá ç ãíùóôÞ ü÷é áðëÜ óôï ÐáíåëëÞíéï, áëëÜ ó’ üëç ôçí Åõñþðç, ôéò ÇÐÁ êáé áëëá÷ïý, ðñïáíáããåëßá ôïõ Ðñùèõðïõñãïý üôé èá äéåîá÷èåß ôï óõíôïìüôåñï äçìïøÞöéóìá ãéá ôçí Ýãêñéóç Þ ü÷é áðü ôï ëáü ôçò áðüöáóçò ôçò Óõíüäïõ ÊïñõöÞò ôçò 26çò Ïêôùâñßïõ. Ç ðñüèåóç áõôÞ ôïõ ê. ÐáðáíäñÝïõ – ðïõ óçìåéùôÝïí ãíþñéæáí ìüíïí ïé ðïëý óôåíïß óõíåñãÜôåò ôïõ, ï ê. ÂåíéæÝëïò áñíÞèçêå üôé ôï Þîåñå – ÷áñáêôçñßóôçêå ùò «âüìâá» ìåãáôüíùí áðü îÝíïõò çãÝôåò êáé ó÷ïëéáóôÝò. Êé üðùò áðïäåß÷èçêå åß÷áí äßêéï. ÁéöíéäéÜóôçêáí êáé áíçóý÷çóáí Åõñþðç êáé ÇÐÁ. Ôá ÷ñçìáôéóôÞñéá êáôáâáñáñèñþèçêáí, ôï ÄÍÔ ðñïâëçìáôßæåôáé áí ðñÝðåé íá äïèåß Þ ü÷é ç 6ç äüóç óôçí ÅëëÜäá. ¹äç áíáâëÞèçêå ç ðñïãñáììáôéóìÝíç óõíåäñßáóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ ÄÍÔ óôéò 11 Íïåìâñßïõ ðñïêåéìÝíïõ íá «áíÜøåé ôï ðñÜóéíï öùò» ãéá ôçí åêôáìßåõóç ôçò 6çò äüóçò ðñïò ôçí ÅëëÜäá. Ï ÍéêïëÜ Æáñêïæß åêíåõñßóôçêå êáé êÜëåóå ôïí Ã. ÐáðáíäñÝïõ óôï Ðáñßóé óÞìåñá þóôå íá ôïõ æçôÞóåé íá ðÜñåé ðßóù, åýó÷çìá âåâáßùò, ôçí åîáããåëßá äçìïøçößóìáôïò «ùò ìçäÝðïôå ðñïôáèåßóá». Ôï ôé èá êÜíåé ï ê. ÐáðáíäñÝïõ ï ßäéïò (êáé ïé óôåíÜ äéêïß ôïõ) ìüíï ôï ãíùñßæïõí. ÓÅË.5

Ðëçèáßíïõí ïé äùñçôÝò ïñãÜíùí óôçí Êáôåñßíç ÔÉÌÇÈÇÊÅ Ç ÐÁÍÅËËÇÍÉÁ ÇÌÅÑÁ ÄÙÑÅÁÓ ÏÑÃÁÍÙÍ

ôï äßëçììá ÐáðáíäñÝïõ

ÌÅÔÁ ÁÐÏ 21 ÌÅÑÅÓ

¸ëçîáí ïé êéíçôïðïéÞóåéò ôùí äçìïôéêþí õðáëëÞëùí Ó×ÅÔÉÊÇ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ÔÇÓ ÐÏÅ-ÏÔÁ ÔÁ ÍÅÏ ÖÏÑÏËÏÃÉÊÏ ÍÏÌÏÓ×ÅÄÉÏ

Ðñüóôéìï 100 åõñþ óå üóïõò äåí ðáßñíïõí áðüäåéîç

4 È Ýô å é óå ê ß íä õ íï ô ï ì Ýë ë ï í ê á é ô ç èÝ ó ç ì áò ó ô ç í Å õ ñ þ ð ç 4 Ï Åõ .  åí éæ Ýë ï ò ä çë þ í åé ü ô é ä å í ô ï ã íþ ñ éæ å 4 Ä éá öù í ï ýí Å Â ÅÁ ê á é Å Ó Å Å

Ó ÅË.5

«ØÁËÉÄÉ» ÊÁÉ ÓÔÏ ÅÖÁÐÁÎ

Ìåéþóåéò áðü 20% Ýùò 40% óå êýñéåò êáé åðéêïõñéêÝò óõíôÜîåéò ÓÅË.5

Ï ð.ÌÁÎÉÌÏÓ ÓÔÏ ÁÍÏÉÊÔÏ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

Ïìéëßá ìå èÝìá: “Ï ×ñéóôüò, ç ÅéñÞíç çìþí”

ÓÅË.4

ÓÅË.5

Ì

ÃÉÁ 500.000 ÁÔÏÌÁ

åéùìÝíåò åßíáé áðü ÷èåò Ôñßôç 1 Íïåìâñßïõ, ïé óõíôÜîåéò ãéá ðåñéóóüôåñïõò áðü 500.000 óõíôáîéïý÷ïõò.

Ïé ìåéþóåéò èá îåêéíïýí áðü 20% êáé èá öèÜíïõí ùò êáé 40% ãéá ôïõò óõíôáîéïý÷ïõò êÜôù ôùí 55 åôþí. Ìåßùóç êáôÜ 30% èá ãßíåé êáé óôéò åðéêïõñéêÝò, åíþ ìåéþóåéò ðñïâëÝðïíôáé êáé ãéá ôï åöÜðáî, êõñßùò ôïõ Äçìïóßïõ. Ãéá ôéò êýñéåò óõíôÜîåéò, ðñïâëÝðåôáé ìåßùóç 20% ãéá ôï ôìÞìá ðÜíù áðü ôá 1.200 åõñþ. Ìåßùóç êáôÜ 40% ãéá ôï ôìÞìá ðÜíù áðü ôá 1.000 åõñþ ðñïâëÝðåôáé ãéá üóïõò

óõíôáîéïý÷ïõò åßíáé êÜôù ôùí 55 åôþí. Ïé ìåéþóåéò èá ãßíïíôáé êëéìáêùôÜ. ¸ôóé Ýíáò óõíôáîéïý÷ïò ðïõ ëÜìâáíå óýíôáîç 1.300 åõñþ èá õðïóôåß ìåßùóç 20 åõñþ êáé èá ëÜâåé 1.280 åõñþ. Áíôßóôïé÷á óõíôáîéïý÷ïò ðïõ ëáìâÜíåé 2.000 åõñþ èá ÷Üóåé 160 åõñþ êáé èá ëÜâåé óýíôáîç, 1.840 åõñþ. Ãéá ôïõò óõíôáîéïý÷ïõò êÜôù ôùí 55 åôþí, óõíôáîéïý÷ïò ðïõ ëÜìâáíå óýíôáîç 1.200 åõñþ, èá ÷Üóåé 80 åõñþ êáé èá ëÜâåé óýíôáîç 1.120 åõñþ. Áíôßóôïé÷á ïé óõíôÜîåéò ôùí 2.000 åõñþ ãé' áõôÞ ôçí êáôçãïñßá, èá ìåéùèïýí êáôÜ 400 åõñþ êáé ç óýíôáîç èá öèÜóåé ôá 1.600 åõñþ.

Ô

çí åðéâïëÞ ðñïóôßìïõ 100 åõñþ óå üóïõò ðïëßôåò äåí æçôïýí áðüäåéîç êáôÜ ôéò áãïñÝò ôïõò, åîåôÜæåé ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí, óôï ðëáßóéï ôïõ öïñïëïãéêïý íïìïó÷åäßïõ ãéá ôï Åèíéêü Öïñïëïãéêü Óûóôçìá, ôï ïðïßï åêôéìÜôáé üôé èá åßíáé Ýôïéìï ôçí åðüìåíç åâäïìÜäá êáé èá øçöéóôåß ìÝ÷ñé ôá ôÝëç ôïõ Ýôïõò. ÓõãêåêñéìÝíá, óýìöùíá ìå ôï ó÷Ýäéï ðïõ åîåôÜæïõí óôï õðïõñãåßï, èá åðéâÜëëåôáé ðñüóôéìï 100 åõñþ óå üóïõò êáôáíáëùôÝò åíôïðßæïíôáé áðü ôá óõíåñãåßá ôïõ ÓÄÏÅ íá ìçí Ý÷ïõí ìáæß ôïõò áðüäåéîç ãéá ôéò áãïñÝò ðïõ ðñáãìáôïðïßçóáí. Ôá ìÝëç ôïõ óõíåñãåßïõ åëÝã÷ïõ èá óõíôÜóóïõí äéáðéóôùôéêÞ ðñÜîç ãéá ðñüóôéìï êáé ôï áíôßôõðï ôçò èá äßíåôáé óôïí êáôáíáëùôÞ. Áõôüò èá Ý÷åé ôç äõíáôüôçôá íá ôï åîïöëÞóåé åíôüò 10çìÝñïõ ìå Ýêðôùóç 50%. ÓÅË.3

ÓÕÍÅÄÑÉÁÓÇ ÔÏÕ Ä.Ó. ÐÕÄÍÁÓ – ÊÏËÉÍÄÑÏÕ

ÓõæÞôçóç ãéá ôïí Óôñáôçãéêü ó÷åäéáóìü

ÓÅË.5

ÅÐÉÊÁÉÑÅÓ ÄÇËÙÓÅÉÓ ÔÏÕ ÊÕÐÑÉÏÕ ÕÐÏÕÑÃÏÕ ÁÌÕÍÁÓ Ä.ÇËÉÁÄÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅËËÇÍÉÊÇ ÊÑÉÓÇ, ÓÅ ÅÐÉÓÊÅØÇ ÔÏÕ ÓÔÇ ÂÏÑÅÉÁ ÅËËÁÄÁ

Åíþóôå äõíÜìåéò ãéá íá îåðåñÜóåôå ôçí êñßóç! * «ÅÉÍÁÉ ÄÕÓÊÏËÅÓ ÏÉ ÓÕÃÊÕÑÉÅÓ ÁËËÁ ÏÉ ÐÏËÉÔÅÉÅÓ ÊÁÉ ÏÉ ÊÏÉÍÙÍÉÅÓ ÊÑÉÍÏÍÔÁÉ ÓÔÁ ÄÕÓÊÏËÁ», ÄÇËÙÓÅ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ

ÓÅË.9


2 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÔÅÔÁÑÔÇ 2 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2011

ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ ÅÉÍÁÉ ÏÉ ÁÍÈÑÙÐÏÉ êñéôéêÜ óçìåéþìáôá

ENAÓ ÊÁÉÍÏÕÑÉÏÓ ÃÑÁÖÉÁÓ ÓÔÇÍ ÐÏËÇ ÌÁÓ

Ï Èüäùñïò Èùìáúäçò (1957) æåé êáé åñãÜæåôáé óôçí Êáôåñßíç. Óðïýäáóå ÉáôñéêÞ óôçí Éôáëßá êáé åéäéêåýôçêå óôçí ðëáóôéêÞ ÷åéñïõñãéêÞ óôçí Èåóóáëïíßêç. Ï ßäéïò õðïóôçñßæåé ðùò äéÜëåîå ôçí «ÐëáóôéêÞ, ôçí ôÝ÷íç ðïõ ãõñåýåé íá óâÞóåé ôá óçìÜäéá – ôá óôïëßäéá – ôïõ ÷ñüíïõ, ðñïóèÝôïíôáò êáé ôçí Åéñùíåßá óôá åñãáëåßá ðïõ õðïôßèåôáé ðùò èá ìå âïçèïýóáí íá îåöýãù áð’ ôá áöüñçôá áäéÝîïäá. ÃñÜöù óõíÝ÷åéá – ãñÞãïñá êé ïñìçôéêÜ ìå ôï ìõáëü, äýóêïëá ìå ôï ÷Ýñé. Ðïëý ëßãá ôüëìçóá íá äåßîù óå ößëïõò, êé áõôÜ ìéóïôåëåéùìÝíá. ÃñÜöù–ó÷ßæù–ìåôáíéþíù ðïõ ôï’ãñáøá –ìåôáíéþíù ðïõ ôï’ó÷éóá. Ç óõããñáöÞ ãéá èÝáôñï åßíáé ç áãÜðç ìïõ, ôï áðùèçìÝíï ìïõ». Ôï ìéêñü áðüóðáóìá áðü ôç íïõâÝëá «Ìéá ðáñÜîåíç ìÝñá», ðïõ èÝìá ôïõ Ý÷åé ôéò ôõðïðïéçìÝíåò êáé ëßáí ðñïó÷åäéáóìÝíåò äçìüóéåò ó÷Ýóåéò ôïõ êüóìïõ ôùí ãêáëåñß, åßíáé ç ðñþôç ôïõ äçìïóßåõóç. ÌÉÁ ÐÁÑÁÎÅÍÇ ÌÅÑÁ

-¢÷, ÷ßëéá óõãíþìç êýñéå Êïíôüðïõëå ! Äõóôõ÷þò, êÜôé Ýêôáêôï îÝñåôå… êé åß÷á ôüóï ôï íïý ìïõ óå óáò, ðïõ íá ðÜñåé ç åõ÷Þ ! ÃêñéìÜôóá. Ôá ÷Ýñéá óôáõñùìÝíá, ôï âëÝììá áëëïý, ðñïóðïéçôÜ áäéÜöïñï. Âçìáôßæåé áñãÜ. -Åëðßæù ôïõëÜ÷éóôïí íá óáò ðåñéðïéÞèçêáí… -Ìáñßá… Ôçò êÜíåé í ü ç ì á . Ðçãáßíïõí ðéï êåß.

Äéáäñáóôéêü ÏÂ ìå ôç âïÞèåéá ôùí QR CODES

Ôï ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ óáò äßíåé ôçí äõíáôüôçôá íá Ý÷åôå äéáäñáóôéêÞ ðñüóâáóç óôéò ðëçñïöïñßåò ðïõ óáò ðáñÝ÷åé êáé áðü ôï êéíçôü óáò ôçëÝöùíï! Óõíäåèåßôå êáé åóåßò Üìåóá ìå ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Ï ìå ôç ÷ñÞóç ôùí QR CODES ðïõ óõíáíôÜôå êáôÜ ìÞêïò ôçò Ýêäïóçò.

Ôá QR Codes ëåéôïõñãïýí ìå ôç öéëïóïößá ôùí barcodes êáé åßíáé áíáãíùñßóéìá áðü smartphones êáé ëïéðÝò óõóêåõÝò ðïõ åìðåñéÝ÷ïõí êÜìåñá êáé óõíäÝïíôáé óôï internet.

Ïäçãßåò: 1. ÊáôåâÜæåôå ôï application NEOREADER áðü ôï site: goo.gl/DZ9X5 2. Ôï åíåñãïðïéåßôå óôç óõóêåõÞ óáò. 3. ÓôñÝöåôå ôçí êÜìåñá óôï QR Code ðïõ åíôïðßóáôå óôï öýëëï ôïõ Ï 4. Ôï application áíáãíùñßæåé ôï óýíäåóìï ðïõ áíôéóôïé÷åß óôï qr code êáé óáò ðáñáðÝìðåé óôçí áíôßóôïé÷ç éóôïóåëßäá. ÆÞóôå ôçí åìðåéñßá ôçò äéáäñáóôéêÞò ôå÷íïëïãßáò ìå ôï ÏÂ!

-Åãþ èá óå ìáëþóù åóÝíá ! Èá óå ìáëþóù ðïëý Üó÷çìá ! -Ãéáô߅ -Ìùñå ñùôÜò êéüëáò ; Ôé ãßíåôáé

åäþ ðÝñá ðáéäß ìïõ, ìðïñþ íá ìÜèù ;

Ôá ìÜôéá ôïõ åßíáé ó÷éóôÜ, óáí áóéÜôç. ÊïéôÜæåé ðáñÜîåíá, äéáðåñáóôéêÜ. ÊïéôÜæåé Ýíôïíá.

-¢ëëá ìïõ åßðåò óôï ôçëÝöùíï. Êüíôåøá íá ãßíù ñåæßëé üôáí ìðÞêá ìÝóá, ôñüìáîá, íüìéóá üôé âñéóêüìïõí áëëïý… -Óôáèåßôå, ìéá óôéãìÞ. Êáô’áñ÷Þí ôá åßäáôå üëá ; -Ãéáôß, åßíáé áíÜãêç ; Åßäá ðåíô’Ýîé – ìïõ áñêïýí, äåí ÷ñåéÜæïìáé Üëëï ! Ìáñßá Üêïõ, åéëéêñéí܅ -Ðåíô’Ýîé ; Ìá åßíáé ôüóá ôá Ýñãá ôïõ – êïíôÜ óôá åîÞíôá, êýñéå Êïíôüðïõëå ! Áêïýóôå ëßãï, ßóùò ôï ìÜôé óáò Ýðåóå óå êÜôé áðëü ðïõ Ý÷ïõìå êïíôÜ óôçí åßóïäï… -¸ëá ôþñá… -Äåí óáò ëÝù øÝìáôá, Ý÷ù âÜëåé êáé êÜðïéåò ìÝôñéåò ðñïóðÜèåéÝò ôïõ, üðùò êÜíù ðÜíôá ãéá íá öáíåß ðéï ïëïêëçñùìÝíç ç Ýêèåóç. Áð’üôé êáôáëáâáßíù ßóùò äåí åßäáôå ôßðïôá áðü ôçí ðéï ðñüóöáôç äïõëåéÜ, ðïõ åßíáé êáé ç ðéï þñéìç… -Äåí îÝñù óå ôé áíáöÝñåóáé, åãþ óôÜèçêá ìüíï óôçí ðñþôç óåéñÜ. Ôé ðåñßìåíåò, íá êÜíù ãýñïõò ìáæß ì’üëï áõôü ôïí êüóìï… -Ìá íá, áêñéâþò ãé áõôü Þèåëá íܒìáé ìáæß óáò ! Âëáêåßá ìïõ – Ýðñåðå íá óáò ðÜù åãþ ç ßäéá ìÝóá íá óáò äåßîù ðñþôá ôá êáëÜ êïììÜôéá ôïõ, ôá ðéï ïëïêëçñùìÝíá ðïõ ôܒ÷ù óôïí âïñåéíü äéÜäñïìï – áðü êåß íá áñ÷ßæáìå. Èá ëÝãáìå êáé êÜðïéåò êïõâÝíôåò, èá óáò êáôáôüðéæá, èá ðáßñíáôå ìéá ðéï óáöÞ éäÝá íïìßæù… -ÓôÜóïõ, ôþñá åéëéêñéíÜ, ìå õðïôéìÜò ! ¸ñéîá ìéá ìáôéÜ óå êÜðïéá Ýñãá ôïõ – äåí ìðïñþ äçëáäÞ íá ó÷çìáôßóù ãíþìç ìüíïò ìïõ, áõôü ðÜò íá ìïõ ðåßò ; Ôé ó÷Ýóç Ý÷åé áí åßíáé êÜôé ðñüóöáôï Þ ü÷é… -¼÷é, äåí åßðá áõôü, ìçí ðáñåîçãçèïýìå óáò ðáñáêáëþ. Êáé ìåôÜ ãéá ìéá óôéãìÞ, ì’üëï ôï èÜññïò : äåí õðÜñ÷åé äçëáäÞ ôßðïôá ôï áîéüëïãï, ñùôÜù, äåí âñÞêáôå êÜðïéá óôïé÷åßá… -¢, ìá ôé óôïé÷åßá ðáéäß ìïõ, ìç ìå êÜíåéò íá èõìþóù ôþñá ! ÁõôÜ åßíáé êáêÝò áíôé-

-Äåí åßðá êÜôé ôÝôïéï. Äåí ìðïñþ üìùò íá ìåßíù êáé Þñåìïò åäùðÝñá… Üêïõ, åßíáé êÜðïéá ðñÜãìáôá ðïõ ìå âãÜæïõí áð’ôá ñïý÷á ìïõ, ðþò ôï ëÝíå ! -ӒáëÞèåéá, óáò öáßíåôáé ôüóï êáêüò …

Ôçò ñß÷íåé ìéá ãñÞãïñç ìáôéÜ. Öáßíåôáé ÷Üëéá óÞìåñá, öáßíåôáé æïñéóìÝíç, ôóáêéóìÝíç ó÷åäüí. ÐáñÜîåíç áêüìá êé ç öùíÞ ôçò. Ç áðÜíôçóç – üëï óáñêáóìü – ðíßãåôáé ôåëåõôáßá óôéãìÞ óôï óôüìá.

Ôçò ãõñßæåé ôçí ðëÜôç îåöõóþíôáò íåõñéáóìÝíá. Ôï ðá÷ïõëü ôïõ ðñüóùðï åßíáé êüêêéíï, ï éäñþôáò êáé ç óêüíç áð’ôï ìÝéê Üð ëåñþíïõí ôï ìåôáîùôü öïõëÜñé ðïõ óôñßìùîå ãýñù áð’ôïí áíýðáñêôü ëáéìü ôïõ. Ç ãõíáßêá áöÞíåé íá ðåñÜóïõí ëßãåò óôéãìÝò. -Ôé íá óáò ðþ… ëõðÜìáé êýñéå Êïíôüðïõëå… -Ãéáôß, äåí Ý÷ù äßêéï ; ¼÷é, ðÝò ìïõ äçëáäޅ åäþ áãÜðç ìïõ ìïõ åß÷åò ìéëÞóåé ãéá ðñïóùðéêüôçôá, ãéá óôýë – ðïý åßíáé áõôÞ ç Ýíôáóç ðïõ Ýëåãåò, áíáñùôéÝìáé ! -¸, ßóùò ðáñáóýñèçêá ëßãï. ÔÝëïò ðÜíôùí… ßóùò óáò Ýêáíá íܒ÷åôå ðñïóäïêßåò ìåãáëýôåñåò áð’üôé Ýðñåðå… -Êáé âÝâáéá ! Ãéá èõìÞóïõ ëßãï ôá ëüãéá óïõ. -Ìá äåí Ýëåãá øÝìáôá ! ÎÝñåôå, ôï ðéóôåýù êáé ôï áãáðÜù ðïëý áõôü ôï ðáéä߅ êáìéÜ öïñÜ ç óõìðÜèåéá èïëþíåé ôï êñéôÞñéü ìáò – äåí óáò Ý÷åé óõìâåß êé åóÜò êÜðïôå, ðåßôå ìïõ. -¸ íáé, ßóùò… -Êáëýôåñá íá ìçí óáò Ýëåãá ôßðïôá, íá ìçí óáò Ýðáéñíá êÜí ôçëÝöùíï. Óßãïõñá èá ôïí âëÝðáôå ì’Üëëï ìÜôé. -¼÷é, ìçí åßóáé ôüóï âÝâáéç. ÁëëÜ ôïõëÜ÷éóôïí äåí èܒðåöôá áð’ôá óýííåöá, êõñßá ÍéêÞôá ìïõ, Ýôóé äåí åßíáé ;

-ÔÝëïò ðÜíôùí… Üò ô’áöÞóïõìå ãéá ôþñá. -Ðåßôå ìïõ. -¼÷é, âëÝðù åßóáé áã÷ùìÝíç, èá ôá ðïýìå Üëëç öïñÜ. ¼ìùò, èá ôá ðïýìå, Ýôóé ;

-Êáé âÝâáéá ! -ÐñÝðåé íá îåêáèáñéóôïýí êÜðïéá ðñÜãìáôá. Ãéá ôï êáëü êáé ôùí äõü ìáò. -ÏðùóäÞðïôå, êýñéå Êïíôüðïõëå. Êáé ðÜíôùò, óáò æçôþ óõãíþìç áí… -¸ëá ôþñá, ìçí õðåñâÜëëåéò. Æåóôáßíåôáé. ÊÜíåé íá îåóößîåé ôï öïõëÜñé ôïõ. -ÈÝëåôå êÜôé äñïóåñü ; -Ðáñáêáëþ. ÊáìðÜñé ôñéììÝíï ðÜãï. Ôïõ ôï öÝñíåé ç ßäéá. Ðáßñíåé ôï ðïôÞñé óéùðçëüò, ðßíåé óéãÜ óéãÜ êïéôþíôáò ãýñù. Ôçò ñß÷íåé ðÜëé ìéá êëåöôÞ ìáôéÜ. -¸÷åéò êÜôé óÞìåñá ; -¼÷é, ðþò óáò öÜíçêå…

Ãõñßæåé îáíÜ ôçí ðëÜôç, óôáõñþíåé ôá ÷Ýñéá óôï óôÞèïò. ÌáôéÜ óôï ñïëüé – óçìÜäé ðùò ôïéìÜæåôáé íá öýãåé. -ÐñáãìáôéêÜ ôþñá áéóèÜíïìáé Ýíï÷ç. Ôï ôåëåõôáßï ðïõ Þèåëá åßíáé íá óáò óôåíï÷ùñÞóù, êýñéå Êïíôüðïõëå… -¸ëá, óôáìÜôá… -Ñßîôå óáò ðáñáêáëþ üëï ôï öôáßîéìï ðÜíù ìïõ, åíôÜîåé ;

ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏÓ ÅÕÊÁÑÐÉÄÇ ôçë. 34551-2

ÓÇÌÅÑÁ

“ÓÅÉÑÇÍÅÓ ÓÔÇÍ ÓÔÅÑÉÁ”

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ Éäéïêôçóßá - ¸êäïóç ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ É. ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å.

TV ðñüãñáììá

Åêäüôçò -ÄéåõèõíôÞò

06.00: ÊáëçìÝñá ìå ôïí Ãéþñãï ÁõôéÜ 10.30: Åäþ êáé ôþñá 12.30: Ðïëý ìðëá ìðëá 15.30: ¼óï õðÜñ÷ïõí Üíèñùðïé 16.45: Áðïãåõìáôéíü äåëôßï åéäÞóåùí 17.00: ÕðÜñ÷åé ëýóç 18.45: ÓÞìåñá ìå ôïí ¢êç Ðáõëüðïõëï 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí. 21.30: Õäñüãåéïò 22.00: Auto alter 22.15: Heroes 23.15: Åßóïäïò åëåýèåñç 01.00: Auto Alter 01.45: ÎÝíç ôáéíßá 04.15: Õäñüãåéïò

Äéáöçìéóôéêü ÔìÞìá:

ÎÅÍÏÖÙÍ ÌÐÁÑÁËÉÁÊÏÓ ÔÁÓÏÕËÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÄÏÕ Õðåýèõíïò Ôõðïãñáöåßïõ: ×. ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ

06.45: Êéíïýìåíá ó÷Ýäéá 07.30: ÐñùéíÞ ÌåëÝôç

10.15: Íçóôéêïß ðñÜêôïñåò

11.15: Óáñßôá, åßóáé ç æùÞ ìïõ. 13.00: ÅéäÞóåéò

13.45: Made in star 15.45: Ìßëá

17.45: ÅéäÞóåéò óôç íïçìáôéêÞ 17.50: Öþôçò êáé Ìáñßá 19.45: ÅéäÞóåéò

21.00: Human target

22.00: ÎÝíç ôáéíßá «Ï ìáöéüæïò ôçò äéðëáíÞò ðüñôáò îáíá÷ôõðÜ» 01.00: Supernatural

02.15: Áíåîé÷íßáóôåò õðïèÝóåéò 04.00: ÎÝíç ôáéíßá «Õóôåñßá». 04.00: Battlestar Galactica

“WINX CLUB: ÌÁÃÉÊÇ ÐÅÑÉÐÅÔÅÉÁ”

“ABDUCTION”

“CONTAGION”

ÐÁÍÅËËÇÍÉÁ ÐÑÅÌÉÅÑÁ

ÌÁÑÉÁ ÊÏÑÏÌÇËÇ

08.00: ÈÝáôñï Óêéþí 08.30: Åéäéêüò ðñÜêôïñáò 09.00: Ìßêé ÌÜïõò: Ðáßæù êáé äéáâÜæù 09.30: Ìéêñïß ÁúíóôÜúí 10.00: Ç ×áñÜ êáé ôï Ãêïõíôïýí 10.30: Öñïõôïðßá 11.00: Åèíéêü ðÜñêï ÓåñåãêÝôé 12.00: Óáí ôá ôñåëÜ ðïõëéÜ 13.00: Çìåñïëüãéá åñãáóßáò 14.00: ÏõñÜíéï ôüîï 15.00: Øáñïúóôïñßåò 16.10: Ìéá åõêáéñßá ãéá ôç Óüíé 16.30: Æéê êáé Ëïýèåñ 17.00: Escape 18.45: Ìüíï åóý 20.00: Óáí áäåëöÝò 21.00: Ç æùÞ åßíáé áëëïý 22.00: ÎÝíç ôáéíßá. «Ï Üíôñáò ðïõ áãáðÜ» 24.00: ÐáñÜèõñï óôïí Þëéï

ãñáöÝò, áõôÜ åßíáé ðñïóðÜèåéá åíüò öïéôçôÞ êáëþí ôå÷íþí ðïõ øÜ÷íåôáé êáé êïðéÜñåé áð’üðïõ âñåß ! -ÖïéôçôÞò… åíôÜîåé, åßíáé ëßãï Üíéóç ç äïõëåéÜ ôïõ – íïìßæù óáò ôï’÷ù áíáöÝñåé áí äåí ìå ãåëÜåé ç ìíÞìç ìïõ… -Ìáñßá, öôÜíåé óå ðáñáêáëþ !

ÃñÜöåé ï Áíôþíçò ÊÜëöáò

ÃÅÍÉÊÇ ÅÉÓÏÄÏÓ 6 ÅÕÑÙ

ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ

Áñ÷éìáíäñßôçò Éùáêåßì Ïéêïíïìßêïò Â.É. Ìüó÷çò, Ã. ÑÜðôçò, Ð. ÁëåêÜêçò, Ã. Ôóéìðïíßäçò, Ä. Íáôóéüò, Áä. ÅõáããÝëïõ, Ó. ÆÜ÷ïò,

Ê. Äáëáêéïõñßäçò, É. Êáëéáìðüò,

ÅÔ 3

07.30: ÅðôÜ çìÝñåò 08.30: Êáéíïýñãéá ìÝñá 10.30: Óïõ êÜíåé êáëü 11.00: Ï,ôé ôñþìå 11.30: Ìéá Üãñéá æùÞ 12.00: Áêñáßïé ôáîéäéþôåò 13.00: ÅéäÞóåéò 14.00: Ëåõêüò êáñ÷áñßáò 15.00: Ôüëìç êáé ãïçôåßá 15.30: ÐïëéôéóìéêÝò ãåýóåéò 16.00: ÁëçèéíÜ óåíÜñéá 17.00: ÅéäÞóåéò 17.55: ÐÝíôå êáé… 18.30: Ï êüóìïò ôùí óðïñ 19.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá. «×áìÝíá üíåéñá» 20.45: ÈåñìÝò ðüëåéò 21.50: Äåëôßï êáéñïý 22.00: ÅéäÞóåéò. 23.00: Áíé÷íåýóåéò 00.30: Óôá üñéá 01.30: ÐÝíôå êáé… 02.30: Ôüëìç êáé ãïçôåßá

ÓÅ 3D ÓÔÁ ÅËËÇÍÉÊÁ

È. Ðáðáêþóôáò, Ñ. ÊïñïìÞëç, Éóì. ÌáêñÞ, Ë. ÔæÝêçò,

ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ:

Ã.Ð. ÊáñáãéÜííçò

Åóùôåñéêïý ÅôÞóéá: 96 Åõñþ

ÓÐÕÑÏÓ ÓÊÏÕÖÁÓ

Åîùôåñéêïý ÅôÞóéá: 220 äïë.

Áèëçôéêü ñåðïñôÜæ: Ãñáöåßá:

Âüôóç 18 60 100 Êáôåñßíç

06.00: Êáé ïé ðáíôñåìÝíïé Ý÷ïõí øõ÷Þ 07.00: Ðñùéíü ÁÍÔ-1 12.00: Ìå áãÜðç 13.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ1 13.50: Áêñùò ïéêïãåíåéáêüí 14.30: Play and win 14.45: Êùí/íïõ êáé ÅëÝíçò 15.40: Play and win 15.50: Ôï êáöÝ ôçò ×áñÜò 16.50: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ 1 17.00: Ôçò ÅëëÜäïò ôá ðáéäéÜ 18.00: Åêåßíåò êé åãþ 19.00: Åñãáæüìåíç ãõíáßêá 20.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ1 21.00: Ðëáêá êÜíåéò 22.00: Fab five 23.00: ÑÜäéï áñâýëá 24.00: Grey’s anatomy 01.00: ÁÍÔ 1 01.10: Greek 02.10: Ëüëá 03.10: Ôï êáöÝ ôçò ×áñÜò 04.10: ÔçëåìÜñêåôéíãê 04.30: Mobile fun 05.10: ¸ëëç êáé ¢ííá

“KUNG FU PANDA 2”

Åëá÷ßóôç: 20 Åõñþ

Ôñáðåæþí-Ïñãáíéóìþí 315 Åõñþ

06.00: ÂÝñá óôï äåîß 07.00: Êïéíùíßá þñá ìÝãá 10.00: Ðñùéíü ìïõ 13.10: Ç æùÞ ôçò Üëëçò 14.00: Äåëôßï åéäÞóåùí 15.00: ÐÜôé ç ðéï üìïñöç éóôïñßá 16.00: Ç ðïëõêáôïéêßá 16.50: ÌáôéÝò óôá ãåãïíüôá 17.00: ÐåíÞíôá- ðåíÞíôá 18.00: Ôï êüêêéíï äùìÜôéï 19.00: Ôá ìõóôéêÜ ôçò ÅäÝì 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 21.00: Ç æùÞ ôçò Üëëçò 22.00: Åñùôáò êáé ôéìùñßá 23.10: Åñåõíá 01.00: Ôåëåõôáßá ãåãïíüôá 01.45: LARD 02.30: Ç áßèïõóá ôïõ èñüíïõ 03.30: ÁÝñéíåò óéùðÝò 04.45: ÔçëåìÜñêåôéíãê 04.00: Öéëïäïîßåò

06.00: ÄÝóôå ôïõò 07.45: Ï áîéáãÜðçôïò ÑÝúìïíô 08.00: Ï ÂáóéëéÜò ôïõ Êïõúíò 09.45: Èá óå äù óôï ðëïßï 10.00: Áí ì’ áãáðÜò 11.45: Åíôéìüôáôïé êåñáôÜäåò 13.00: ÅéäÞóåéò. 13.15: ÅëÝíç 16.00: ÄÝóôå ôïõò 17.00: Äåëôßï ÅéäÞóåùí 18.00: ÏéêïãåíåéáêÝò éóôïñßåò 19.00: ÅéäÞóåéò 20.00: ÊÜôé øÞíåôáé 21.00: Óðßôé áðü ôçí áñ÷Þ 22.00: Áííá Âßóóç. ¼óï Ý÷ù öùíÞ 23.30: ÏéêïãåíåéáêÝò éóôïñßåò 24.00: Sex and the city 01.15: The big game 02.15: Ç êïõæßíá ôçò ìáìÜò 03.00: ¢ëëáîÝ ôï 04.00: Patras alle retour 04.45: ÔçëåáãïñÝò 05.00: Åéêüíåò

ÓÔÁ ÅËËÇÍÉÊÁ

ÔçëÝöùíá:

23510 33633 - 23510 46790-99 FAX: 23510 20672

×åéñüãñáöá ðïõ äçìïóéåýïíôáé Þ ü÷é äåí åðéóôñÝöïíôáé

email: Ol-bhma@otenet.gr

NET

06.00: ÐñùéíÞ åíçìÝñùóç 10.00: Óõìâáßíåé ôþñá 12.00: ÅéäÞóåéò 13.00: ÌÝíïõìå ÅëëÜäá 15.00: ÅéäÞóåéò 16.00: Å÷åé ãïýóôï 17.30: ÌéêñÜ ðïñôñÝôá 18.00: ÅéäÞóåéò 18.30: Öùôüóöáéñá 19.00: Ôáîéäåýïíôáò ìå ôç ÌÜãéá 20.00: Champions NET 21.00: Champions League 22.00: Champions League 23.45: Champions ÍÅÔ


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÐÉÅÑÉÁ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÅÉÓ ÙÔÁ ÌÇ ÁÊÏÕÏÍÔÙÍ

«Åéò õãåßáí ôùí êïñüúäùí» ÅîÞíôá ÷éëéÜäåò óõíôáîéïý÷ïé ôïõ ÉÊÁ äåí åìöáíßóôçêáí óôçí áðïãñáöÞ ðïõ Ýêáíå ôï áóöáëéóôéêï áõôü ßäñõìá . ÄçëáäÞ êáé ìÝ÷ñéò íåùôÝñáò éóÜñéèìïé óõìðïëßôåò ìáò ôñþãáí êáé ðßíáíå åéò õãåßáí ôùí êïñüéäùí. Ìåôáîý áõôþí êáé ìáêáñßôåò ðïõ áìÝëçóáí íá åíçìåñþóïõí ôï ÉÊÁ üôé … åß÷áí áðïâéþóåé .ÄçëáäÞ áöïý ôï ÉÊÁ äåí åß÷å åíçìÝñùóç áðü ôá äçìïôïëüãéá ôé ðåñßìåíå. ͒ áíáóôçèåß åê íåêñþí ï ìáêáñßôçò êáé íá êáôáããåßëåé ôïí ðëçñåîïýóéï; Èõìüìáóôå ðáëéüôåñá åß÷áìå ñùôÞóåé êÜðïéï óõããåíÞ ìáò íôáëéêÝñç ðïõ åß÷å ðñüâëçìá ìå ôá ìÜôéá ôïõ ãéáôß äåí ðÜåé óå ïöèáëìßáôñï óôçí Ãåñìáíßá ìéáò êáé ðçãáéíå-åñ÷üôáí óõ÷íÜ. - Ãéáôß ôçí Üëëç ìÝñá èá ìïõ ðáßñíáíå ôï äßðëùìá Þôáí ç áðÜíôçóç! Áí ãíùñßæáíå ïé Ãåñìáíïß üôé åß÷áìå ôáîéôæÞäåò ôõöëïýò êáé ôåñìáôïöýëáêåò áíÜðçñïõò èá ìáò åß÷áí âÜëåé õðü åðéôÞñçóç áðü ÷ñüíéá! ÊõñéïëåêôéêÜ ó áõôü ôï äéáëõìÝíï êñÜôïò äåí ãíùñßæåé ç äåîéÜ ôé ðïéåß ç áñéóôåñÜ! Óôïí åéêïóôü ðñþôï áéþíá êáëïýíôáé ïé ðïëßôåò íá óõãêåíôñþíïõí äéêáéïëïãçôéêÜ áðü êÜðïéá õðçñåóßá íá ôá ðÜíå óå êÜðïéá Üëëç. ÌÜëéóôá ìðïñïýí íá åðéêõñþóïõí ðáñáðïéçìÝíá áíôßãñáöá ìå õðåýèõíç äÞëùóç ìå ðëÞñç åðßãíùóç üôé äåí èá Ý÷ïõí êáìßá óõíÝðåéá! Êáíïíéêü áëáëïýì äçëáäÞ. Èá ðåßôå «êÜëëéï áñãÜ ðáñÜ ðïôÝ» áöïý Ýñ÷åôáé ôþñá ï ÄéïéêçôÞò ôïõ ÉÊÁ êáé äéáâåâáéþíåé üôé ôï ßäñõìá èá äéåêäéêÞóåé ìÝ÷ñé ôï ôåëåõôáßï åõñþ ÷ñÞìáôá ðïõ ðÜñèçêáí ðáñÜíïìá. Èá Þìáóôáí ðáíåõôõ÷åßò áí êÜôé ðáñüìïéï äÞëùíå êáé ï ê. Ðñùèõðïõñãüò ãéá üóïõò ñÞìáîáí ôï Äçìüóéï ÷ñÞìá ìÝ÷ñé óÞìåñá. Èá åß÷áìå îåðëçñþóåé ôï ÷ñÝïò äÝêá öïñÝò: Ôþñá èá ðåßôå üôé ïé ðïëéôéêïß öñüíôéóáí íá áèùþóïõí ôïõò åáõôïýò ôïõò áöïý «üðïéïò Ý÷åé ôá ãÝíéá Ý÷åé êáé ôá ÷ôÝíéá». ¼ìùò åäþ êáëýðôïõí üëïõò ôïõò áðáôåþíåò êáé ôïõò êïìðéíáäüñïõò. Äåí ðéóôåýïõìå üôé äåí ìðïñïýí íá ôïõò îåóêåðÜóïõí. Äåí èÝëïõí. Åí ôù ìåôáîý óôá áæÞôçôá Ý÷åé ðáñáðÝóåé ôï ðüñéóìá ãéá ôïí ê. ÔóïõêÜôï êáé ôï ìéóü åêáôïììýñéá ìÜñêá åõãåíéêÞ ÷ïñçãßá ôçò Ìßæåíò óôï êõâåñíüí êüììá. Åíþ ðñüêåéôáé ãéá êáñáìðéíÜôç ðåñßðôùóç ìáýñïõ ÷ñÞìáôïò üëïé êÜíïõí ôçí ðÜðéá ìçäÝ ôùí êïììÜôùí ôçò áíôéðïëßôåõóçò åîáéñïõìÝíùí. Ïõäåìßá áìöéâïëßá õðÜñ÷åé ãéá ôçí ôéìéüôçôá ôïõ áíäñüò. ¢ñá ç ëáìïãéÜ ðñÝðåé íá áíáæçôçèåß óôá êïììáôéêÜ ôáìåßá ôá ïðïßá áí êáé ìÝ÷ñé ðñü ôéíïò áñäåýïíôáí ðëïõóéïðÜñï÷á áðü öéëÜíèñùðïõò åðé÷åéñçìáôßåò ÷ñùóôïýí ôçò ÐáíáãéÜò ôá ìÜôéá óôéò ÔñÜðåæåò êáé ç éäßùò óôç õðü äçìüóéï Ýëåã÷ï ÁÔÅ. Öáíôáóôåßôå ôé Ý÷åé íá ãßíåé åÜí ìå ôï êïýñåìá ðåñéÝëèïõí ïé ÉäéùôéêÝò ôñÜðåæåò óôïí êñáôéêü Ýëåã÷ï. Èá ôñþíå ìå äÝêá ìáóÝëåò ïé êïììáôéêïß. Ôïýôïé åäþ Ý÷ïõí ôçí åíôýðùóç üôé üëï ôï Äçìüóéï åßíáé «äïñõÜëïôï» äçëáäÞ êáôáêôÞèçêå áðü ôï êüììá ìå ôéò åêëïãÝò êáé ðñÝðåé íá ðëçñþíåé öüñï õðïôåëåßáò! Êáé ãéáôß íá ôï êñýøùìåí Üëëùóôå: Ðïéïõò êáëýðôïõí ôá êüììáôá óôï ôïìÝá ôçò öïñïäéáöõãÞò; Ðñïöáíþò çìÝôåñïõò. Ïëïé ïé áíáëõôÝò óõìöùíïýí üôé åßíáé õðüèåóç åíüò ìçíüò ìå ôçí óçìåñéíÞ åîÝëéîç ôçò ðëçñïöïñéêÞò ç êáôáðïëÝìçóç ôçò öïñïäéáöõãÞò. Ðñïò ôé ëïéðüí ïé áôÝñìïíåò óõæçôÞóåéò. Åßíáé ãíùóôüí üôé «üðïéïò äåí èÝëåé íá æõìþóåé üëç ìÝñá êïóêéíßæåé ». ÔåëéêÜ ðüóï äßêéï åß÷å ï ê. ÐÜãêáëïò üôáí Ýëåãå åííïïýíôáò ðñïöáíþò ôïõò ïìïôñÜðåæïýò ôïõ «ìáæß ôá öÜãáìå» .ÁëëÜ ü÷é ìüíï ôá öÜãáíå áëëÜ êáé ôá Þðéáíå êáé ðÜíôá åéò õãåßáí ôùí êïñüúäùí. ¢ñáãå èá ðåñéìÝíïõìå ôï áäéáíüçôï. Íá áíáìÝíïõìå äçëáäÞ áðü ôïõò Ãåñìáíïýò íá ìáò ãëéôþóïõí áðü ôïõò êïììáôéêïýò . Áí äåí åßíáé áõôü êáôÜíôéá ôé Üëëï åßíáé; Ï ÐÁÑÏÉÌÉÁÓ (Ê.Ä)

ÓõíÜíôçóç ìå ôçí ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç ÐÅÑÉÖ. ÓÕÌÂÏÕËÙÍ

ÓõíÜíôçóç ìå ôçí ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç Ðéåñßáò, Óïößá Ìáõñßäïõ, èá ðñáãìáôïðïéÞóïõí áýñéï, ÔåôÜñôç 2 Íïåìâñßïõ 2011 óôéò 10 ôï ðñùß óôï ãñáöåßï ôçò óôçí Ýäñá ôçò Ð.Å.Ðéåñßáò, ïé Ðåñéöåñåéáêïß Óýìâïõëïé ìå ôç «ËáúêÞ Óõóðåßñùóç» óôçí ÊåíôñéêÞ Ìáêåäïíßá, Èåïäüóçò Êùíóôáíôéíßäçò, ìÝëïò ôïõ Ð.Ã. ôçò Ê.Å. ôïõ ÊÊÅ êáé ÃéÜííçò Æéþãáò, ÂïõëåõôÞò ôïõ ÊÊÅ óôï ðëáßóéï ðåñéïäåßáò ôïõò óôçí Ð.Å.Ðéåñßáò. ÌÅ ÁÖÏÑÌÇ ÔÇÍ ÅÏÑÔÇ ÔÙÍ ÁÃÉÙÍ ÔÅÑÅÍÔÉÏÕ ÊÁÉ ÍÅÏÍÉËÇÓ, ÐÏÕ ÅÉÍÁÉ ÏÉ ÐÑÏÓÔÁÔÅÓ ÔÇÓ ÐÏËÕÔÅÊÍÉÁÓ.

ÃéïñôÜæïõí ïé ðïëýôåêíïé ôçò Ðéåñßáò, ôçí ÊõñéáêÞ 6/11

ÓÔÏÍ ÉÅÑÏ ÍÁÏ ÔÉÌÉÏÕ ÓÔÁÕÑÏÕ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ – Ï ÓÕËËÏÃÏÓ ÐÏËÕÔÅÊÍÙÍ ÊÁËÅÉ ÌÅËÇ ÊÁÉ ÖÉËÏÕÓ ÍÁ ÓÕÍÅÏÑÔÁÓÏÕÍ

Ç ðñþôç ÊõñéáêÞ ôïõ Íïåìâñßïõ Ý÷åé êáèéåñùèåß áðü ôçí áíùôÜôç óõíïìïóðïíäßá ðïëõôÝêíùí ÅëëÜäïò ùò çìÝñá åïñôÞò ôùí ðïëõôÝêíùí. Ôç óõãêåêñéìÝíç ìÝñá ôéìÜôáé ç åïñôÞ ôùí áãßùí Ôåñåíôßïõ êáé Íåïíßëçò, ðïõ åßíáé ïé ðñïóôÜôåò ôùí ðïëõôÝêíùí. Ãéá ôïõò ðïëýôåêíïõò ôçò Ðéåñßáò ç åïñôÞ áõôÞ èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôçí åñ÷üìåíç ÊõñéáêÞ 6 Íïåìâñßïõ óôïí Éåñü Íáü ôïõ Ôéìßïõ Óôáõñïý Êáôåñßíçò (ðåñéï÷Þ Åèíéêïý Óôáäßïõ). Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ ï óýëëïãïò ðïëõôÝêíùí Ðéåñßáò êáëåß ðïëõôÝêíïõò êáé ößëïõò ôùí ðïëõôÝêíùí íá äþóïõí ôï «ðáñþí» óôç Èåßá Ëåéôïõñãßá êáèþò êáé óôçí Áñôïêëáóßá ðïõ èá áêïëïõèÞóåé, þóôå íá óõíåïñôÜóïõí.

TETAÑÔÇ 2 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2011 3

...

Ðëçèáßíïõí ïé äùñçôÝò ïñãÜíùí óôçí Êáôåñßíç

www.vassilismoschis.blogspot.com

ÔÉÌÇÈÇÊÅ Ç ÐÁÍÅËËÇÍÉÁ ÇÌÅÑÁ ÄÙÑÅÁÓ ÏÑÃÁÍÙÍ

ÐáíåëëÞíéá ÇìÝñá ÄùñåÜò ÏñãÜíùí Þôáí ç ÷èåóéíÞ 1ç Íïåìâñßïõ, üðùò Ý÷åé èåóðßóåé áðü ôï 2007 ï Åèíéêüò Ïñãáíéóìüò Ìåôáìïó÷åýóåùí (Å.Ï.Ì.). Ç åðéëïãÞ óõíäõÜæåôáé ìå ôçí ãéïñôÞ ôùí Áãßùí ÊïóìÜ êáé Äáìéáíïý ïé ïðïßïé åßíáé ðñïóôÜôåò ôçò ìåôáìüó÷åõóçò. Óôïí ôïìÝá áõôü óçìáíôéêÝò ðñùôïâïõëßåò Ý÷ïõí îåêéíÞóåé êáé óôçí Êáôåñßíç ôï ôåëåõôáßï äéÜóôçìá.

Ç åðÝôåéïò áõôÞ áêïëïõèåß ôçí ðáãêüóìéá çìÝñá, ðïõ åßíáé èåóðéóìÝíç óôá ôÝëç Ïêôùâñßïõ. Óêïðüò íá åíçìåñþóåé êáé íá åõáéóèçôïðïéÞóåé ôçí ðáãêüóìéá êïéíÞ ãíþìç ãéá ôçí áîßá ôçò äùñåÜò ïñãÜíùí óþìáôïò, ðïõ ìÝóù ôçò ìåôáìüó÷åõóçò ÷áñßæïõí ôï ðïëýôéìï äþñï ôçò æùÞò óå ðÜó÷ïíôåò óõíáíèñþðïõò ìáò. Óôçí Êáôåñßíç, áñêåôÝò åßíáé ïé äñÜóåéò ðïõ Ý÷åé áíáëÜâåé ôï ØÍÐÏ êáé ðëÝïí åðåêôåßíïíôáé óôï óýíïëï ôïõ Ãåíéêïý Íïóïêïìåßïõ Êáôåñßíçò, åíþ üðùò åíçìÝñùóå ï ê. ÊïóìáäÜêçò õðÜñ÷åé óõíôïíéóôéêü êÝíôñï ãéá ôçí åõñýôåñç ðåñéöÝñåéá óôç Èåóóáëïíßêç. Óå äçëþóåéò ôïõò ï äéïéêçôÞò ôïõ ØÍÐÏ êáé ç ÐÏÓÅÁ, ìå ó÷åôéêÞ áíáêïßíùóç áíáöÝñïíôáé óôçí çìÝñá. Ï ÌÁÍÙËÇÓ ÊÏÓÌÁÄÁÊÇÓ «Ï Åèíéêüò Ïñãáíéóìüò Ìåôáìïó÷åýóåùí ðñáãìáôïðïßçóå (÷èåò) ìéá äéïñãÜíùóç óôçí ÁèÞíá ãéá íá ðñïâÜëëåé ôçí ìåôáìüó÷åõóç ïñãÜíùí, íá õðïóôçñßîåé ôçí åíåñãïðïßçóç ôùí ðïëéôþí. Áíôßóôïé÷ç åêäÞëùóç åß÷áìå êÜíåé êáé åìåßò ãéá íá äåßîïõìå ìå åèåëïíôéêïýò óõëëüãïõò êáé ôá ìÝëç ôïõ Ä.Ó. ôïõ Ø.Í.Ð.Ï. ãéá íá åõáéóèçôïðïéÞóïõìå ôçí ôïðéêÞ êïéíùíßá ðñïò ôçí êáôåýèõíóç ôçò äùñåÜò ïñãÜíùí. Áíôáðüêñéóç õðÜñ÷åé, êáèçìåñéíÜ óõìðïëßôåò ìáò ãßíïíôáé äùñçôÝò ïñãÜíùí. Óýíôïìá ôï Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Êáôåñßíçò èá ðñï÷ùñÞóåé óå áíôßóôïé÷ç äéáäéêáóßá, üðùò Ý÷åé áíáêïéíþóåé ï ê. ÖáñìÜêçò. Óôï ìåóïäéÜóôçìá, áðü üôáí óõìðëÞñùóá çëåêôñïíéêÜ ôçí áßôçóç íá ãßíù äùñçôÞò ïñãÜíùí, áêïëïýèçóáí êáé Üëëïé óõíÜäåëöïé, åñãáæüìåíïé óôï íïóïêïìåßï. ÅðéðëÝïí, ôï ãñáöåßï õðïóôÞñéîçò ôïõ ðïëßôç, ìÝóá áðü ìéá äéáäéêáóßá üñéóå ìéá åðéôñïðÞ óõíôïíéóìïý ôçò äéáäéêáóßáò ãéá íá õðïóôçñßîïõìå íá ãßíïõí êáé Üëëïé äùñçôÝò ïñãÜíùí, áíÝëáâå íá åíçìåñþóåé üëïõò ôïõò åñãáæüìåíïõò óôï íïóïêïìåßï ìáò êáé ôïõò áóèåíåßò. ¢ëëùóôå äõíçôéêïß äùñçôÝò ìðïñåß íá åßíáé êáé áõôïß. Áêüìá, ï áñìüäéïò óõíôïíéóôÞò óõíÝôáîå åðéóôïëÞ ðñïò äéÜöïñïõò ðïëéôéóôéêïýò óõëëüãïõò ôçò ðåñéï÷Þò ìáò êáé ôïõò ìïßñáóå Ýíôõðï õëéêü ìáæß ìå áéôÞóåéò ãéá äùñçôÝò. Óõíå÷ßæïõìå ëïéðüí ôçí åêóôñáôåßá áõôÞ êáé óå êÜðïéá óôéãìÞ èá åßìáóôå óå èÝóç íá äþóïõìå êáé íïýìåñá ãéá ôï ðùò åîåëßóóåôáé áõôÞ ç äéáäéêáóßá.

ÅÊËÏÃÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

Ç ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ÔÇÓ Ð.Ï.Ó.Å.Á. «Ç ÐáíåëëÞíéá ÇìÝñá ÄùñåÜò ÏñãÜíùí Óþìáôïò êáé Ìåôáìïó÷åýóåùí êáèéåñþèçêå ôï 2007 áðü ôïí Åèíéêü Ïñãáíéóìü Ìåôáìïó÷åýóåùí (Å.Ï.Ì) êáé ãéïñôÜæåôáé êÜèå 1ç Íïåìâñßïõ, çìÝñá ãéïñôÞò ôùí Áã. Áíáñãýñùí ÊïóìÜ êáé Äáìéáíïý, ðïõ èåùñïýíôáé ðñïóôÜôåò ôçò ìåôáìüó÷åõóçò . Êáé ëÝìå ãéïñôÜæåôáé ãéáôß ç äùñåÜ ïñãÜíùí ðñÝðåé íá óõíäÝåôáé ìå ôç æùÞ êáé ü÷é ìå ôï èÜíáôï. Óêïðüò åßíáé íá åíçìåñùèåß ï êÜèå ðïëßôçò êáé íá åõáéóèçôïðïéçèåß ç êïéíÞ ãíþìç ãéá ôçí áîßá ôçò äùñåÜò Éóôþí êáé ÏñãÜíùí Óþìáôïò. Ç äùñåÜ ïñãÜíùí áðïôåëåß äåßãìá êïéíùíéêÞò åõáéóèçôïðïßçóçò êáé åßíáé ìéá ðñÜîç ðïõ ìáò áöïñÜ üëïõò. Åêáôïììýñéá Üíèñùðïé óå üëï ôïí êüóìï Ý÷ïõí åõåñãåôçèåß áðü ìéá åðéôõ÷çìÝíç ìåôáìüó÷åõóç êáé åêáôïììýñéá áêüìç ðåñéìÝíïõí ôç óùôçñßá. Äõóôõ÷þò üìùò, åî áéôßáò ôçò åëëéðïýò áëëÜ êáé ðïëëÝò öïñÝò, åóöáëìÝíçò åíçìÝñùóçò Þ êáé ðáñáðëçñïöüñçóçò ôïõ ðëçèõóìïý, ôùí ðñïêáôáëÞøåùí ðïõ óõíïäåýïõí ôï ôÝëïò ôçò æùÞò, áëëÜ êáé ôçò Ýëëåéøçò ôùí áíáãêáßùí õðïäïìþí êáé ôïõ åðéóôçìïíéêïý ðñïóùðéêïý, ðïëëïß óõíÜíèñùðïß ìáò ÷Üíïíôáé Üäéêá, ðåñéìÝíïíôáò Ýíá üñãáíï ðïõ êõñéïëåêôéêÜ èá óþóåé ôç æùÞ ôïõò Þ èá âåëôéþóåé ôçí ðïéüôçôá ôçò õãåßáò ôïõò. Ï áñéèìüò ôùí áóèåíþí óôéò ëßóôåò áíáìïíÞò åßíáé ðïëý ìåãáëýôåñïò áðü ôïí áñéèìü ôùí äéáèÝóéìùí ïñãÜíùí ðñïò ìåôáìüó÷åõóç. Ìüíï óôéò ÷þñåò ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò, ðåñßðïõ 3.000 Üíèñùðïé ðåèáßíïõí êÜèå ÷ñüíï ðåñéìÝíïíôáò ôï ìüó÷åõìá ðïõ èá ôïõò ÷áñßóåé ôç æùÞ. Ç ÐáíåëëÞíéá Ïìïóðïíäßá ôùí Óõëëüãùí Åèåëïíôþí Áéìïäïôþí (ÐÏÓÅÁ) ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá Ýäùóå ìåãÜëç âáñýôçôá óôç ÄùñåÜ Éóôþí êáé ÏñãÜíùí Óþìáôïò, êáé ïé ðåñéóóüôåñïé Óýëëïãïé – ìÝëç ôïõ ó’ üëç ôçí ÅëëÜäá äñáóôçñéïðïéïýíôáé éäéáßôåñá óôïí ôïìÝá áõôü êáé âÝâáéá Ý÷ïõí áíáëÜâåé ôï âÜñïò ôçò åíçìÝñùóçò êáé ôçò åõáéóèçôïðïßçóçò ôçò êïéíùíßáò ðÜíôá ìå ôñüðï åðéóôçìïíéêü. ÐñÝðåé íá êáôáíïÞóïõí üëï êáé ðåñéóóüôåñïé Üíèñùðïé ôç óçìáóßá ôçò äùñåÜò ïñãÜíùí êáé íá ãßíåé ðñÜîç ç éäÝá ôçò ðñïóöïñÜò ïñãÜíùí, óõìðëçñþíïíôáò ôç äÞëùóç äùñåÜò êáé óõæçôþíôáò ôï èÝìá ìå ôçí ïéêïãÝíåéÜ ôïõò. Áêüìá ç Ðïëéôåßá ðñÝðåé íá åðáíäñþóåé ôéò ÌïíÜäåò ÅíôáôéêÞò Èåñáðåßáò ìå ôéò êáôÜëëçëåò õðïäïìÝò êáé ôï áðáñáßôçôï åîåéäéêåõìÝíï ðñïóùðéêü êáé ôéò äïìÝò õðïóôÞñéîçò ôùí óõããåíþí ðïõ Ý÷ïõí äùñßóåé üñãáíá áãáðçìÝíùí ôïõò . Åìåßò áðü ôçí ðëåõñÜ ìáò èá óõíå÷ßóïõìå íá áãùíéæüìáóôå áíéäéïôåëþò ãéá ôçí áíÜêáìøç êáé áíáâÜèìéóç ôùí ìåôáìïó÷åýóåùí óôç ÷þñá ìáò. Ôï ïöåßëïõìå óôïõò ÷éëéÜäåò áíèñþðïõò ðïõ áêñéâþò åðåéäÞ ìáò åìðéóôåýïíôáé, ðñïóöÝñïõí áßìá, éóôïýò êáé üñãáíá êáé öõóéêÜ óå üëïõò áõôïýò ôïõò áóèåíåßò êáé ôéò ïéêïãÝíåéåò ôïõò ðïõ ðåñéìÝíïõí åíáãùíßùò Ýíá ìüó÷åõìá þóôå íá îáíáñ÷ßóïõí ìéá íÝá æùÞ.

ÁÐÏÖÁÓÇ ÅÊËÏÃÉÊÇÓ ÅÐÉÔÑÏÐÇÓ

ÁíáêÞñõîçò õðïøçößùí óõìâïýëùí ôïõ íÝïõ ÄÓ ôïõ ÅðéìåëçôÞñéïõ Ðéåñßáò

Ç ÅêëïãéêÞ ÅðéôñïðÞ ðïõ óõíåäñßáóå ôç ÄåõôÝñá 31 Ïêôùâñßïõ êáé þñá 1,00 ì.ì. óôï êáôÜóôçìá ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ, ðáñüíôùí üëùí ôùí ìåëþí ôçò êáé ôçò ãñáììáôÝáò áõôÞò, áöïý åîÝôáóå ôéò áéôÞóåéò õðïøçöéüôçôáò ðïõ êáôáôÝèçêáí êáé ðñùôïêïëëÞèçêáí óôï ðñùôüêïëëï ôçò ÅðéôñïðÞò, êáé Ýëáâå õð’ üøç ôçò ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 7 ðáñ. 1 ôïõ Ð.Ä. 372/92, üðùò áíôéêáôáóôÜèçêáí ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 5 ðáñ. 1 ôïõ Ð.Ä. 193/97 êáé ôïõ Üñèñïõ 4 ôïõ Ð.Ä. 193/97 üðùò ôñïðïðïéÞèçêáí ìå ôï Ð.Ä. 309/97, ôïõ Üñèñïõ 5 ôïõ Ð.Ä. 164/2001 êáé ôïõ Ð.Ä. 52/2006 Áðïöáóßæåé ïìüöùíá Áíáêçñýóóåé ôïõò ðáñáêÜôù ùò õðïøçößïõò ãéá ôï áîßùìá ôïõ óõìâïýëïõ ãéá ôï íÝï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò êáôÜ ôéò åêëïãÝò ôçò 28çò, 29çò êáé 30çò Íïåìâñßïõ 2011, ïé ïðïßïé õðÝâáëáí êáíïíéêÜ ôéò áéôÞóåéò õðïøçöéüôçôÜò ôïõò êáé Ý÷ïõí ôá íüìéìá ðñïóüíôá: 1. ÓÕÍÄÕÁÓÌÏÓ: «ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÁÊÇ ÐÏÑÅÉÁ» ÅðéêåöáëÞò óõíäõáóìïý: ×ÁÔÆÇ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ ÇËÉÁÓ ÔÏÕ ÓÔÁÌÁÔÉÏÕ ÔÌÇÌÁ ÅÌÐÏÑÉÊÏ 1. ÁÐÏÓÔÏËÏÐÏÕËÏÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ ôïõ ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ 2. ÁÓÁÑÉÄÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ ôïõ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇ 3. ÂÁÂÕËÁÓ ÐÅËÏÐÉÄÁÓôïõ ÅÌÌÁÍÏÕÇË 4. ÅÌÌÁÍÏÕÇËÉÄÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ôïõ ÐÁÓ×ÁËÇ 5. ÇËÉÁÄÏÕ ÅËÅÍÇ ôïõ ÂÁÓÉËÅÉÏÕ 6. ÊÏÊÊÉÍÏÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ ôïõ ÍÉÊÏËÁÏÕ 7. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÉÄÇÓ ÓÔÁÕÑÏÓ ôïõ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ 8. ËÕÊÏÐÏÕËÏÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ ôïõ ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ 9. ÌÁÍÙËÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ôïõ ÅÌÌÁÍÏÕÇË 10. ÌÁÑÅÔÇÓ ÅÕÈÕÌÉÏÓ ôïõ ÁÃÃÅËÏÕ 11. ÌÐÏÕÔÓÉÊÁÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ ôïõ ÈÙÌÁ 12. ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ ×ÑÇÓÔÏÓ ôïõ ÍÉÊÏËÁÏÕ 13. ÓÊÁÌÐÁÑÄÙÍÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ôïõ ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ 14. ÔÆÇÔÇÑÉÄÇÓ ÐÁÕËÏÓ ôïõ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ 15. ÖÅËÅÊÉÄÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ôïõ ÍÉÊÏËÁÏÕ ÔÌÇÌÁ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 1. ÁÃÏÑÁÓÔÏÓ ÈÅÏÄÙÑÏÓ 2. ÁÄÁÌÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ 3. ÁÑÙÍÉÁÄÇÓ ÓÐÕÑÏÓ 4. ÂÅËÙÍÇ-ÌÏÕÑÉÊÁ ÓÔÁÌÁÔÉÁ 5. ÇËÉÁÄÇÓ ÅÕÓÔÁÈÉÏÓ 6. ÊÁÂÁÊÉÄÇÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ 7. ÊÁÑÁÚÓÊÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ 8. ÊÉÑÉÁÊÏ ÁÍÔÙÍÇÓ 9. ÌÁÕÑÏÌÁÔÉÄÏÕ ÈÅÏÄÙÑÁ 10. ÌÏÑÖÁÊÉÄÇÓ ÁÍÄÑÅÁÓ 11. ÍÁÍÏÓ ×ÑÇÓÔÏÓ 12. ÍÔÏÕËÁÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ 13. ÐÁÐÐÁÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ 14. ÐÁÐÁ×ÁÔÆÇ ×ÁÚÄÙ 15. ÔÁÓ×ÏÕÍÉÄÇÓ ×ÁÑÁËÁÌÐÏÓ 16. ÔÅÑÆÇÓ ÐÅÔÑÏÓ 17. ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÏÕ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ

ôïõ ôïõ ôïõ ôïõ ôïõ ôïõ ôïõ ôïõ ôïõ ôïõ ôïõ ôïõ ôïõ ôïõ ôïõ ôïõ ôïõ

ÍÉÊÏËÁÏÕ ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÈÙÌÁ ÊÕÑÉÁÊÏÕ ×ÑÇÓÔÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÍÉÊÏËÁÏÕ PIRO ÓÐÕÑÉÄÙÍÁ ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÈÙÌÁ ÅÕÁÃÃÅËÏÕ ÌÉ×ÁÇË ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÐÁÓ×ÁËÇ ÍÉÊÏËÁÏÕ

18. 19.

...

ÔÓÙÊÏÓ ÖÙÔÉÏÓ ×ÁÔÆÇËÁÆÁÑÏÕ ÄÇÌÇÔÑÁ

ôïõ ôïõ

ÉÙÁÍÍÇ ÅËÅÕÈÅÑÉÏÕ

ÔÌÇÌÁ ÌÅÔÁÐÏÉÇÔÉÊÏ 1. ÊÅËÐÅÔÆÉÄÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ 2. ÊÏÕËÏÕÌÏÃËÏÕ ÌÁÑÊÏÓ 3. ÌÁÕÑÉÄÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 4. ÌÐÁÔÁËÁÓ ÐÁÕËÏÓ 5. ÍÁÂÑÏÆÉÄÇÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ 6. ÐÅÚÄÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ 7. ÑÏÕÌÅËÉÙÔÇÓ ÄÉÏÍÕÓÉÏÓ 8. ÓÐÑÉÍÔÆÉÏÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ 9. ÓÕÌÅÙÍÉÄÇÓ ÐÁÕËÏÓ 10. ÓÕÍÙÐÉÄÇÓ ÅÌÌÁÍÏÕÇË

ôïõ ôïõ ôïõ ôïõ ôïõ ôïõ ôïõ ôïõ ôïõ ôïõ

ÓÁÂÂÁ ×ÁÑÁËÁÌÐÏÕ ÈÅÌÉÓÔÏÊËÇ ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÁÃÁÈÁÃÃÅËÏÕ ÍÉÊÏËÁÏÕ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÕ ÊÕÑÉÁÊÏÕ

2. ÓÕÍÄÕÁÓÌÏÓ: «ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ ÁÍÔÉÌÏÍÏÐÙËÉÁÊÇ ÓÕÓÐÅÉÑÙÓÇ ÔÙÍ ÅÂÅ» ÅðéêåöáëÞò Óõíäõáóìïý: ÑÏÕÔÓÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÔÏÕ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇ ÔÌÇÌÁ ÅÌÐÏÑÉÊÏ 1. ÁÃÏÑÁÓÔÏÓ ÄÉÏÍÕÓÉÏÓ ôïõ 2. ÁÍÁÍÉÁÄÇÓ ÓÔÁÕÑÏÓ ôïõ 3. ÃÉÁËÉÁÓ ÅÌÌÁÍÏÕÇË ôïõ 4. ÊÁÑÁÊÉÔÓÉÏÓ ÆÁ×ÁÑÉÁÓ ôïõ 5. ÐÏÑÖÕÑÉÄÇÓ ÌÉ×ÁÇË ôïõ 6. ×ÁËÁÔÓÇ ÐÁÍÔÅËÇÓ ôïõ

ÁÐÏÓÔÏËÏÕ ×ÑÇÓÔÏÕ ÓÔÕËÉÁÍÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÕ ÉÙÁÊÅÉÌ ÉÙÁÍÍÇ

ÔÌÇÌÁ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 1. ÁÈÁÍÁÓÏÕËÁÓ ÌÉ×ÁÇË 2. ÁÌÁÍÁÔÉÄÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ 3. ÊÁÔÓÉÌÐÏÕÑÁÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ 4. ÊÙÔÓÉÏÐÏÕËÏÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ 5. ÌÅÔÁÎÉÙÔÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ 6. ÔÓÉÌÇÔÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ

ôïõ ôïõ ôïõ ôïõ ôïõ ôïõ

ÐÁÑÁÓÊÅÕÁ ÂÁÓÉËÅÉÏÕ ËÁÆÁÑÏÕ ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ×ÑÉÓÔÏÖÏÑÏÕ ÍÉÊÏËÁÏÕ

ÔÌÇÌÁ ÌÅÔÁÐÏÉÇÔÉÊÏ 1. ÁËÅÎÁÍÄÑÉÄÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ 2. ÊÏÌØÅËÉÄÇÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ 3. ÌÐÁÃÃÅÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ 4. ÔÓÏËÅÑÉÄÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ

ôïõ ôïõ ôïõ ôïõ

ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÓÔÅÖÁÍÏÕ ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ

ÊáôÜ ôçò áðüöáóçò áõôÞò ôçò ÅêëïãéêÞò ÅðéôñïðÞò åðéôñÝðåôáé ç õðïâïëÞ åíóôÜóåùí åíþðéïí áõôÞò, ìÝóá óå ðñïèåóìßá ôñéþí (3) çìåñþí áðü ôçí áíáêïßíùóç ôçò áðüöáóçò, äçëáäÞ áðü ôçí ÔåôÜñôç 2 ùò êáé ôçí ÐáñáóêåõÞ 4 Íïåìâñßïõ 2011 ìÝ÷ñé ôéò 3 ì.ì.. Ç ðáñïýóá íá áíáñôçèåß óå åìöáíÝò óçìåßï ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ ãéá ôñåéò (3) çìÝñåò, äçëáäÞ áðü ôç Ôñßôç 1 ùò êáé ôçí ÐÝìðôç 3 Íïåìâñßïõ 2011. ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÊËÏÃÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÊÏÕÊÏÕËÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ

Åßìáóôå ìéá ÷áñïýìåíç áôìüóöáéñá, åßìáóôå! Åßìáóôå; ÎÝñåé êáíåßò êÜôé; ¢êñá ôïõ ôÜöïõ óéùðÞ óôïí êÜìðï âáóéëåýåé. ¸íá óçìÜäé, Ýíá ìéêñïýëéêï öùò, Ýíá âç÷áëÜêé, Ýíá ðíéãçñü ÷áìüãåëï; ÊÜôé ôÝëïò ðÜíôùí ðïõ íá ìáò äåß÷íåé ðñïò ôá ðïý ðÜìå, ðñïò ôá ðïý êáôçöïñßæïõìå; ¼óï êáé íá øÜ÷íïõìå, ôßðïôá. ÁëëÜ äåí ôï âÜæïõìå êÜôù. ÊÜôé èá ãßíåé, ìðïñåß íá âñÝîåé, ìðïñåß íá âãåé ï Þëéïò, ìðïñåß üìùò êáé íá ñßîåé êáìéÜ ìðüñá êáé íá ÷áëÜóåé ôçí áíïéîéÜôéêç áôìüóöáéñá. ÁëëÜ Ýôóé åßíáé. Ôçí ¢íïéîç ï êáéñüò äåí åßíáé óôáèåñüò. ¸÷åé ôá óêáìðáíåâÜóìáôÜ ôïõ êáé ôá îáöíéêÜ ôïõ. Ãé áõôü ðñÝðåé íá åßìáóôå ðñïåôïéìáóìÝíïé ãéá ôï ïôéäÞðïôå. Ìéá ïìðñÝëá, Ýíá áäéÜâñï÷ï. Ìéá ðñïóôáóßá âñå áäåñöÝ! Ðþò áëëéþò íá ðñïöõëá÷ôïýìå; ÊÜôé ðñÝðåé íá êÜíïõìå. ÄéáöïñåôéêÜ èá ìáò ëéþóåé ç âñï÷Þ! ¸÷åéò ôçí áßóèçóç üôé üëá âáßíïõí êáëþò óå Ýíáí ïëéóèçñü äñüìï. ÁëëÜ ìå ôç âñï÷Þ ãëéóôñÜåé ï äñüìïò êáé ìðïñåß íá óõìâïýí ôá áíáðÜíôå÷á. Íá óðÜóåéò êáíÝíá ðïäÜñé, êáíÝíá ÷Ýñé, êáíÝíá êåöÜëé. ÏôéäÞðïôå. ÁëëÜ êáëÜ ôá ÷Ýñéá êáé ôá ðüäéá. Äéüôé áí óðÜóåéò ôï Ýíá, Ý÷åéò êáé Ýíá äåýôåñï ãéá ñåæÝñâá. Ìðïñåßò íá êÜíåéò ôç äïõëåéÜ óïõ. ÊïõôóÜ óôñáâÜ èá êÜíåéò êáìéÜ äïõëåéÜ, èá öÝñåéò Ýíá êïììÜôé øùìß óôï óðßôé. Áí óðÜóåéò üìùò ôï êåöÜëé ôé ãßíåôáé ôüôå; Äåí Ý÷åéò äåýôåñï ãéá ñåæÝñâá. Áëëïßìïíï óïõ äçëáäÞ! ÁõôÝò ïé áíïéîéÜôéêåò ìÝñåò åßíáé ïé åðéêßíäõíåò. Äéüôé äåí îÝñåéò ðþò íá öõëá÷ôåßò. ÊïëëÜò êáìéÜ ßùóç êáé êáôÜ ðþò ôá ëÝíå ïé ãéáôñïß, ôçí Üíïéîç åßíáé åðéêßíäõíç. Áëëéþò åßíáé ôï ÷åéìþíá. Åßíáé ç åðï÷Þ ôïõ. Ëåò, åßíáé ÷åéìþíáò êáé îÝñåéò. Äåí ðñüêåéôáé íá ôï áðïöýãåéò. Ìéá ãñéðïýëá äåí èá ôçí ðåñÜóåéò; ¸íá óõíá÷Üêé, Ýíá âç÷áëÜêé, êÜôé ôéò ôÝëïò ðÜíôùí. ÁëëÜ ëåò åßíáé ÷åéìþíáò. Áí äåí áññùóôÞóù ôï ÷åéìþíá, ðüôå èá áññùóôÞóù; Ôçí Üíïéîç Þ ôï êáëïêáßñé; Äéüôé êÜèå ðñÜãìá èÝëåé ôïí êáéñü ôïõ. Êáé ï êïëéüò ôïí Áýãïõóôï! Êáé åìåßò ôï Ãåñìáíü ìáò!

ÔÁ ÍÅÏ ÖÏÑÏËÏÃÉÊÏ ÍÏÌÏÓ×ÅÄÉÏ

Ðñüóôéìï 100 åõñþ óå üóïõò äåí ðáßñíïõí áðüäåéîç

ÓõíÝ÷åéá áðï ôçí 1ç Óôá ó÷Ýäéá ôïõ õðïõñãåßïõ ðåñéëáìâÜíåôáé ç áðåõèåßáò åßóðñáîç ôïõ ÖÐÁ ìÝóù ðéóôùôéêþí Þ ÷ñåùóôéêþí êáñôþí. ¸ôóé, óå êÜèå åìðïñéêÞ óõíáëëáãÞ ìå êÜñôåò ï ÖÐÁ èá ðáñáêñáôåßôáé áðü ôçí ôñÜðåæá êáé èá áðïäßäåôáé áð' áõôÞí áõôïìÜôùò óôï êñÜôïò.

Ìåéþóåéò áðü 20% Ýùò 40% óå êýñéåò êáé åðéêïõñéêÝò óõíôÜîåéò ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí 1ç

ÓÔÏ ÉÊÁ Óôéò åðéêïõñéêÝò óõíôÜîåéò ôïõ ÉÊÁ åðÝñ÷åôáé ìåßùóç 30% ãéá ôï ôìÞìá ôçò óýíôáîçò áðü ôá 150 åõñþ êáé ðÜíù. Ãéá ðáñÜäåéãìá, åÜí êÜðïéïò ëáìâÜíåé åðéêïõñéêÞ óýíôáîç 200 åõñþ èá ëÜâåé 185, åíþ êÜðïéïò ðïõ ëáìâÜíåé åðéêïõñéêÞ 900 åõñþ èá ëÜâåé 675 åõñþ. ÄÅÊÏ Óôá ôáìåßá ôùí ÄÅÊÏ êáé ôùí ôñáðåæþí, ç ìåßùóç ôçò åðéêïõñéêÞò åßíáé 15% êáé óôï Måôï÷éêü Táìåßï Ðïëéôéêþí YðáëëÞëùí 20% áíåîáñôÞôùò ðïóïý êáé åðéðëÝïí 50% ãéá ôá ðïóÜ ôùí ìåñéóìÜôùí ðÜíù áðü ôá 500 åõñþ ìåôÜ ôçí ðñþôç ðåñéêïðÞ. Óôá ôáìåßá ôùí ôñáðåæïûðáëëÞëùí ðïõ ÷ïñçãïýí åðéêïõñéêÞ óå õðïêáôÜóôáóç ôçò êýñéáò, ç ðáñáêñÜôçóç ãßíåôáé óôï 50% ôçò óýíôáîçò. Ãéá ôï åöÜðáî, ðñïâëÝðåôáé ìåßùóç 15% óôï Táìåßï Ðñüíïéáò Äçìïóßùí YðáëëÞëùí ãéá üóïõò åîÞëèáí áðü ôçí õðçñåóßá ôï 2010 êáé 20% ãéá üóïõò âãÞêáí óå óýíôáîç ôï 2011. KáôÜ 25% åßíáé ç ìåßùóç ôïõ åöÜðáî ãéá õðáëëÞëïõò ôçò ÄEH ðïõ óõíôáîéïäïôÞèçêáí ôï 2010 êáé 30% ãéá üóïõò âãÞêáí óå óýíôáîç öÝôïò, åíþ 30% óôï Táìåßï Ðñüíïéáò ôùí åñãáæïìÝíùí óôçí EìðïñéêÞ TñÜðåæá. Áðü ôéò ðåñéêïðÝò åîáéñïýíôáé ìüíï ôá åöÜðáî ãéá ôá ïðïßá Ý÷åé Þäç åêäïèåß ç áðüöáóç ÷ïñÞãçóçò. Áðü ôéò ìåéþóåéò åîáéñïýíôáé ïé óõíôáîéïý÷ïé ëüãù áíáðçñßáò Þ ãÞñáôïò ðïõ ëáìâÜíïõí ôï åîùúäñõìáôéêü åðßäïìá Þ áðïëýôïõ áíáðçñßáò Þ ðñüêåéôáé ãéá èýìáôá ôñïìïêñáôéêþí åíåñãåéþí Þ âßáéùí óõìâÜíôùí, êáèþò êáé ïé ïñöáíéêÝò ïéêïãÝíåéåò áõôþí êáé üóïé Ý÷ïõí óýæõãï Þ ôÝêíï ìå ðïóïóôü áíáðçñßáò Üíù ôïõ 80%. Ïé ìåéþóåéò áðïóêïðïýí óôçí åîïéêïíüìçóç ôïõëÜ÷éóôïí 1 äéó. åõñþ, áðü ôïí êñáôéêü ðñïûðïëïãéóìü.


ÐÉÅÑÉÁ

4 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

Ç ïìéëßá ôïõ ÉùÜííç Ìåãáëüðïõëïõ

ÓÔÁ ÅÃÊÁÉÍÉÁ ÔÙÍ 5ùí ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÅÉÙÍ

Ïìéëßá ìå èÝìá: “Ï ×ñéóôüò, ç ÅéñÞíç çìþí”

Ì

Ï ð.ÌÁÎÉÌÏÓ ÓÔÏ ÁÍÏÉÊÔÏ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

Ýóá óå ðáíçãõñéêü êëßìá ãéá 23ç óõíå÷üìåíç ÷ñïíéÜ êáé êáôáíõêôéêÞ áôìüóöáéñá ìå ôïí áãéáóìü Ýãéíå ðñï÷èÝò 31\10\2011 ç Ýíáñîç ôùí ïìéëéþí ôçò Ó÷ïëÞò ÃïíÝùí-Áíïé÷ôü ÐáíåðéóôÞìéï Êáôåñßíçò ãéá ôï Ýôïò 2011-2012 óôï óõíåäñéáêü êÝíôñï Êáôåñßíçò.

Ì

éëþíôáò óôï ðïëõðëçèÝò áêñïáôÞñéï ôçí çìÝñá ôùí åãêáéíßùí ôùí Áéêáôåñßíåéùí ï ÉùÜííçò Ìåãáëüðïõëïò, ðïõ ìå ôçí éäéüôçôá ôïõ óõëëÝêôç ÷áñôþí ôéìÞèçêå áðü ôï ÄÞìáñ÷ï Êáôåñßíçò, åßðå âáèéÜ óõãêéíçìÝíïò:

Áðü ôï áéóèçôéêü áðïôÝëåóìá ôçò Ýêèåóçò ìÝíù åõ÷áñéóôçìÝíïò êáé éêáíïðïéçìÝíïò ãéáôß åðéëÝ÷èçêå íá ðáñïõóéáóôåß ç äéêÞ ìïõ óõëëïãÞ ðñþôç öïñÜ êáé óôçí ðñþôç Ýêèåóç ÷áñôþí óôçí éóôïñßá ôçò ðüëçò ìáò êáé ìÜëéóôá óôçí 100ç åðÝôåéï ôçò åëåõèåñßáò áðü ôçí ïèùìáíéêÞ êõñéáñ÷ßá. Èåùñþ õðï÷ñÝùóÞ ìïõ íá åõ÷áñéóôÞóù ôï äÜóêáëü ìïõ êáé äéáêåêñéìÝíï óõëëÝêôç ÓÜââá ÄåìåñôæÞ ãéá ôçí ðïëýôñïðç âïÞèåéÜ ôïõ êáé ôçí ê Åýá Ãþôôá – Ìáìïýñç ðïõ áíÝ÷èçêå ìå êáñôåñßá ôéò óõëëåêôéêÝò ìïõ éäéïôñïðßåò, üðùò êáé üëïõò üóïé – êáé åßíáé ðïëëïß áõôïß – óõíÝâáëáí ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï óå áõôü ôï ðïëéôéóìéêü âÞìá ðïõ ôüóï ðïëý ÷ñåéÜæåôáé ç åðï÷Þ ìáò, áëëÜ êáé ç ðüëç ìáò. Ãéáôß ç áíáãíþñéóç ôïõ ÙÑÁÉÏÕ, ôïõ ÊÁËËÏÕÓ, äéá ôçò ðáéäåßáò, êáé ç åöáñìïãÞ ôïõ óôçí ðñÜîç ìå ôçí ðïëéôéêÞ, óçìáôïäïôåß ôïí ðïëéôéóìü êáé ôçí ðñüïäü ìáò. ÁõôÞ ç Ýêèåóç, üðùò êáé ç ðáñïõóßá óáò ôï åðéâåâáéþíåé. Ïé ðáëéïß ÷Üñôåò åßíáé óÞìåñá Ýñãá ôÝ÷íçò ðïõ áðïôåëïýí ôáõôü÷ñïíá êáé ìéá ïñáôÞ ìïñöÞ ôçò Éóôïñßáò. Åßíáé ðßíáêåò ðïõ áðïôõðþíïõí äéá÷ñïíéêÜ êáé ïñèïëïãéêÜ ôçí ðñáãìáôéêüôçôá êáé áíáãíþóéìá óýìâïëá óõìðõêíùìÝíùí ðëçñïöïñéþí, ðïõ ìå ìåãÜëç äõóêïëßá óõãêåíôñþíïíôáí åêåßíç ôçí åðï÷Þ, ðëçñïöïñéþí ðïõ áöïñïýóáí Ýíáí ôüðï, ðáñÝ÷ïíôáò óôï ÷ñÞóôç ôïõ ÷ñÞóéìá óôïé÷åßá ãéá ôï åìðüñéï, ôç íáõôéëßá, ôï óôñáôü, êáé ôçí åêðáßäåõóç, åîõðçñåôþíôáò ôïõò Üñ÷ïíôåò ôçò åðï÷Þò ãéá Üóêçóç åðïðôåßáò, êáé åðéâïëÞ åîïõóßáò. Êáé óÞìåñá Üëëùóôå üðïéïò åðïðôåýåé áõôüò êáé ðñáãìáôéêÜ åîïõóéÜæåé. Ç óõëëïãÞ êáé ìåëÝôç ôùí áñ÷åßùí êáé ôùí ðáëáéþí ÷áñôþí, åêôüò áðü ìéá óõíáñðáóôéêÞ åìðåéñßá, åêôüò áðü ìéá ìáêñü÷ñïíç êáé åðßìïíá åðßðïíç êáé ðïëõÝîïäç ðñïóðÜèåéá, åßíáé êáé ìéá óðïõäáßá ìÝèïäïò ãéá íá ãíùñßóïõìå ôçí éóôïñßá ôïõ ôüðïõ ìáò, ôçí éóôïñßá ôùí ¢ëëùí êáé ôåëéêÜ ôïõ ßäéïõ ìáò ôïõ åáõôïý. Åèíüôçôåò, ðüëåéò êáé ëáïß, áêïëïõèþíôáò ôá ìåãÜëá éóôïñéêÜ ãåãïíüôá åìöáíßóôçêáí êáé åîáöáíßóôçêáí áðü ôï ÷Üñôç ôçò Åõñþðçò, áöÞíïíôáò óôçí ðïñåßá ôïõò üìùò áíåîßôçëá ß÷íç óôïõò ÷Üñôåò ôçò åðï÷Þò. Ç åéêüíá ôçò ÅëëÜäïò, ôçò Ðéåñßáò áëëÜ êáé ôçò åõñýôåñçò ðåñéï÷Þò áêïëïõèþíôáò áíáðüöåõêôá ôï ñïõ ôçò Éóôïñßáò, êáôáãñÜöçêå óôïõò ÷Üñôåò ðïõ êáôáñôßóôçêáí êáé ó÷åäéÜóôçêáí áðü óðïõäáßïõò ÷áñôïãñÜöïõò óôï ðÝñáóìá ôùí ðñïçãïýìåíùí áéþíùí. Ç óõëëïãÞ ôùí ÷áñôþí ðïõ ðáñïõóéÜæïíôáé Ýãéíå ìå êñéôÞñéï ôçí ðñùôïôõðßá ôùí ðëçñïöïñéþí ðïõ ìáò ðáñÝ÷ïõí êáèþò êáé ôçí ðñüóèåôç ãíþóç ðïõ ìáò ðñïóöÝñïõí, ãéáôß íïìßæù, üôé ïé åêèÝóåéò óðáíßùí áíôéêåéìÝíùí üðùò êáé ïé ïñãáíùìÝíåò óõëëïãÝò ôùí ìïõóåßùí ëåéôïõñãïýí óáí Ýíá åßäïò åëåõèÝñïõ åêðáéäåõôçñßïõ üðïõ ï åðéóêÝðôçò ìðïñåß íá áðïêïìßóåé ôïí üãêï ôùí ðëçñïöïñéþí ðïõ áõôüò åðéèõìåß óõìâÜëëïíôáò ìå ôïí ôñüðï ôïõ óôçí áíÜðôõîç ôçò óõëëïãéêÞò åõöõÀáò, õðçñåôþíôáò ðáñÜëëçëá ôçí Ìíçìïóýíç - ìçôÝñá ôùí åííÝá ìïõóþí – ðáôñßäá ôùí ïðïßùí êáôÜ ôï ìýèï ìüíï Þôáí ç Ðéåñßá. ¸÷ù ôçí ðåðïßèçóç üðùò êáé ðïëëïß Üëëïé óõëëÝêôåò - ðïõ íïçôÜ ðáñåõñßóêïíôáé – üôé åðéóôñÝöïíôáò óôçí ÅëëÜäá áíôéêåßìåíá ðïõ ôçí áöïñïýóáí, óõììåôÝ÷ù êé åãþ óôï êôßóéìï åíüò áêüìç éäåüôõðïõ Íáïý ôïõ åëëçíéêïý ðïëéôéóìïý. ÅðéôñÝøôå ìïõ ôçí õðïôõðþäç êáé áôåëÞ ðåñéãñáöÞ ôçò äéáêüóìçóçò ôïõ íïçôïý ÷Üñôç áõôïý ôïõ Íáïý. Ï áîéáêüò åóùôåñéêüò ÷Üñôçò åíüò áñ÷åßïõ, ìéáò óõëëïãÞò óçìáôïäïôåßôáé, é÷íïãñáöåßôáé áðü ôçí áãÜðç ôïõ óõëëÝêôç ãéá ôïí ôüðï ôïõ, áðü ôç äéÜèåóç ðñïóöïñÜò ôïõ óôïí ðïëéôéóìü áðü ôï åíäéáöÝñïí ôïõ ãéá ôïí Üíèñùðï êáé ôçí éóôïñßá ôïõ áðü ôç äéÜèåóÞ ôïõ ãéá ôçí áíáæÞôçóç ôçò ÁëÞèåéáò. Áðü ôç óõóôçìáôéêÞ äå ìåëÝôç ìéáò áñ÷åéáêÞò óõëëïãÞò åðéôõã÷Üíïíôáé áðïôåëÝóìáôá üðùò: Ç ðñïáãùãÞ ôçò ãíþóçò êáé ç óõìâïëÞ óôçí ðñüïäï Ç áíôßóôáóç óôç âáñâáñüôçôá ìå ôç äéÜêñéóç êáé áíÜäåéîç ôïõ Ùñáßïõ Ç ìåôáöïñÜ óôï ÷ñüíï êáé ç áèáíáóßá ôïõ áíèñùðßíïõ ðíåýìáôïò Åðïðôåßá, áëëÜ êáé Üóêçóç åîïõóßáò. Ìå ôç äçìéïõñãéêÞ êáôÜèåóç ôçò åíåñãçôéêüôçôáò ôïõ áëëÜ êáé ôçò øõ÷Þò ôïõ ï óõëëÝêôçò áíáæçôÜ óå üëá ôá ìÞêç êáé ðëÜôç ôçò ãçò – åýêïëá óÞìåñá – ôåêìÞñéá óõëëïãéêÞò ÌíÞìçò, ôåêìÞñéá áôïìéêïý êáé óõëëïãéêïý ðñïóäéïñéóìïý, áíôéêáèñåðôßóìáôá ôÝ÷íçò, Üîéá ìåëÝôçò ôåêìÞñéá. Äçìéïõñãåß êáé áõôüò ôáðåéíÜ êáé óéùðçëÜ ùò áñ÷áßïò ïéêïäüìïò áðïäåéêôéêÜ êáé åõäéÜêñéôá óçìåßá ôçò éóôïñßáò. ¸ôóé ôï áñ÷åßï ëåéôïõñãåß ùò óõíåêôéêÞ ïõóßá ìåôáîý ðáñåëèüíôïò êáé ðáñüíôïò. Ïé ñßæåò ôïõ óôï óêïôÜäé ïé êáñðïß ôïõ óôï öùò. Ïé óõëëïãÝò, ùò êïéíùíéêÞ ðñáêôéêÞ, äéáêñßíïõí ðïéïôéêÜ ôïí Üíèñùðï ãéáôß ëåéôïõñãïýí ôáõôü÷ñïíá êáé: Ùò äéáíïçôéêÞ ãõìíáóôéêÞ Ùò ãýìíáóìá áõôïâåëôßùóçò Ùò áõôïãíùóßáò èÝëçóç Ùò ìÜèçóçò ãåùñãßá Ùò öôåñïýãéóìá åëåõèåñßáò Ùò åëåýèåñçò óêÝøçò ïéêïäüìçóç Êáé ìå ôçí êáëëéÝñãåéá áõôþí áõôåîïõóéáóôéêÞ áñ÷Þ. ÓõìðåñáóìáôéêÜ ðñïóðÜèçóá ìá óêéáãñáöÞóù áôåëþò ðéèáíüí ìÝóá áðü ôéò óõëëïãÝò êáé ôç ìåëÝôç ôïõò ôçí ðïñåßá áðü ôï óêïôÜäé óôï öùò, áðü ôçí Üãíïéá óôç ãíþóç. ÃéÜííçò Ìåãáëüðïõëïò Êáôåñßíç, 30 Ïêôùâñßïõ 2011

Ðñþôïò ïìéëçôÞò Þôáí ï çãïýìåíïò ôçò É.Ì.Áã.Äéïíõóßïõ ôïõ åí Ïëýìðù ìå èÝìá «Ï ×ñéóôüò ,ç ÅéñÞíç çìþí». Åðßêáéñï ðÜíôá êáé éäéáßôåñá óÞìåñá óôçí ôáñáãìÝíç åðï÷Þ ìáò ôï èÝìá ðïõ áðáó÷ïëåß áíèñþðïõò êáé ëáïýò. Ïé ñßæåò ôçò åéñÞíçò âñßóêïíôáé óôïí Èåü äéüôé áðïôåëïýí ðïëýôéìï äþñï ôïõ êáé ãéá ôïí Üíèñùðï âßùìá ü÷é éäåïëüãçìá. Ïé ó÷Ýóåéò ôïõ åéñçíéêïý áíèñþðïõ êáôåõèýíïíôáé ðñïò ôïí Èåü, ôïí ðëçóßïí êáé ôïí åáõôü ôïõ. Ïé ðñùôüðëáóôïé ãåýôçêáí ôç ÷áñÜ êáé ôçí åéñÞíç åîáéôßáò ôçò Üìåóçò ó÷Ýóçò ôïõò ìå ôïí Èåü êáé ìåôáîý ôïõò. ÁõôÞ üìùò ç áõèåíôéêÞ ,ïõóéáóôéêÞ êïéíùíßá Üëëáîå óå ôáñá÷Þ ìåôÜ ôçí ðôþóç, ýâñç êáé êåíüôçôá êáé ôçí êëçñïíïìÞóáìå üëïé. Äéï÷åôåýôçêå áêüìç êáé óôç öýóç ìå ôçí áãñéüôçôá ôùí æþùí êáé ôéò èåïìçíßåò. Áðü ôá áñ÷áßá ÷ñüíéá ðïõ ëÜôñåõáí ôç èåÜ ÅéñÞíç êáé îåêéíïýóáí óôï üíïìÜ ôçò áãþíåò êáé áìöéêôéïíßåò ìÝ÷ñé ôïí Üñ÷ïíôá ôçò åéñÞíçò ôïí Éçóïý ×ñéóôü îå÷ùñßæïõí ç ÷ñéóôéáíéêÞ åéñÞíç ,÷ùñßò ðÜèç ,ç ôñïöüò ôïõ áíèñþðïõ êé ç êïóìéêÞ åéñÞíç ìå óõìöùíßåò ßóùò êáé öéëïöñïóýíç áëëÜ ü÷é öéëáíèñùðßá. Áðü ôá ÷ñüíéá ôçò Ñùìáéïêñáôßáò- ôçò pax romana- ìÝ÷ñé êáé óÞìåñá ç áíèñùðüôçôá õðïöÝñåé êáé ïäõíÜôáé áðü ðïëÝìïõò ðïõ åðáããÝëëïíôáé ôçí åéñÞíç. Äçìéïõñãïýíôáé êáôÜ óõíÝðåéá êéíÞìáôá åéñçíåõôéêÜ ðïõ ìðïñåß íá êáôáããÝëëïõí Þ íá ðñïëáâáßíïõí ôõ÷üí êÜðïéåò óõññÜîåéò äåí åäñáéþíïõí üìùò ôçí åéñÞíç. Êé áõôü ãéáôß ëçóìïíïýí ôïí êýñéï ðáñÜãïíôá ðïõ åßíáé ï Üíèñùðïò ðïõ ïöåßëåé íá ôç âéþíåé ÷ñéóôéáíéêÜ. Îå÷íÜ ï óýã÷ñïíïò Üíèñùðïò üôé ìáæß ìå ôç ÷áñÜ êáé ôçí áãÜðç åßíáé êáñðüò ôïõ Áãßïõ Ðíåýìáôïò , üôé ïé åéñçíïðïéïß åßíáé ìáêÜñéïé êé üôé ç óðïõäáéüôåñç óõíÝðåéÜ ôçò åßíáé ç áöïâßá óôéò áíôéîïüôçôåò. ÁðïêôÜôáé

Ì

ìå áðïöõãÞ ôùí ðáèþí êáé çñåìßá åîùôåñéêÞ êáé åóùôåñéêÞ. Ôåëåéþíïíôáò ï ãÝñïíôáò ôüíéóå üôé êáé óÞìåñá ðñÝðåé íá äñÜóåé ç åêêëçóßá êé ï åéñçíéêüò Üíèñùðïò óôçí ôáñá÷Þ ôç óçìåñéíÞ íá áíôéðñïóöÝñåé áíï÷Þ, èÝóåéò æùÞò êé ü÷é áíôéèÝóåéò èáíÜôïõ.

Áêïëïýèçóå åíäéáöÝñïõóá óõæÞôçóç. Ç åðüìåíç ïìéëßá ôçò Ó÷ïëÞò ÃïíÝùí èá ãßíåé ôçí åðüìåíç ÄåõôÝñá 7\11\2011 ìå ïìéëçôÞ ôïí êáèçãçôÞ ê.Ðáõëßäç Ãåþñãéï êáé èÝìá «ÄéÜóðáóç ðñïóï÷Þò.ÓõìðåñéöïñÜ-ÌÜèçóç».

ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÅÉÁ 2011

ÖÏÉÔÇÔÙÍ ÊÁËÙÍ ÔÅ×ÍÙÍ ÁÐÏ ÓÇÌÅÑÁ ÓÔÇÍ ÁÓÔÉÊÇ Ó×ÏËÇ

Åéäéêüôåñá, ìå ôçí Ýêèåóç öùôïãñáößáò ìå èÝìá: «Íåñü ÐçãÞ æùÞò» óõììåôÝ÷åé óôá öåôéíÜ äñþìåíá ç åöïñåßá öùôïãñáößáò «ÉÑÉÄÁ» ôçò Åóôßáò Ðéåñßäùí Ìïõóþí. Ôá ìÝëç ôïõ ôìÞìáôïò öùôïãñáößáò, ìå ôçí îå÷ùñéóôÞ ôïõ öùôïãñáöéêÞ ìáôéÜ ôï êáèÝíá, ðáñïõóéÜæïõí ôï áðåéñïåëÜ÷éóôï êïììÜôé ôçò ñïÞò ôïõ íåñïý ìÝóá óôï ÷ñüíï. Óôçí Ýêèåóç æùãñáöéêÞò öïéôçôþí ôçò ðüëçò ìáò - ôçò Áíþôáôçò Ó÷ïëÞò Êáëþí Ôå÷íþí - óõììåôÝ÷ïõí ïé:

Åëåýèåñï ÂÞìá

«Ðáò ¸ëëçí âÜñâáñïò….»

Ç

Ôïõ ê.ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÄÇÌÇÍÁ ÄÉÊÇÃÏÑÏÕ

öñÜóç åßíáé ãñáììÝíç óå ôïß÷ï ðïëõêáôïéêßáò ôçò ðüëçò ìáò êáôÜ ðáñáðïßçóç ôçò ãíùóôÞò ñÞóçò «ðáò ìç ¸ëëçí âÜñâáñïò», ìå ôçí ïðïßá Ý÷ïõí ãáëïõ÷çèåß êáé åìðïôéóèåß ãåíåÝò ÍåïåëëÞíùí, åðçñìÝíïé ãéá ôçí áíùôåñüôçôá ôçò öõëÞò êáé ôïí ðëïýôï ôçò ðíåõìáôéêÞò êáé ðïëéôéóôéêÞò ôïõò êëçñïíïìßáò.

ÂÜñâáñïé êáôÜ ôçí áñ÷áéüôçôá ÷áñáêôçñéæüôáí, óýìöùíá êáé ôï ëåîéêü ôïõ Ã.Ìðáìðéíéþôç, ïé áðïëßôéóôïé,ïé Üîåóôïé, ïé áãñïßêïé, ïé óôåñçìÝíïé åõãÝíåéáò,ëåðôüôçôáò êáé áíèñùðéÜò êáé óõìðåñéöåñüìåíïé êáôÜ âÜíáõóï êáé âßáéï ôñüðï. Êáèþò îáíáäéÜâáæá ôçí öñÜóç áíáëïãßóôçêá ìÞðùò ôåëéêÜ Ý÷åé êÜðïéï äßêéï áõôüò ðïõ ôçí ðáñáðïßçóå õðü ôçí Ýííïéá üôé õðÜñ÷åé óÞìåñá óôç ÷þñá ìéá ìåñßäá ÅëëÞíùí, ðïõ ìå ôéò áðïëßôéóôåò åíÝñãåéÝò ôïõò áìáõñþíïõí ôçí åéêüíá ôçò ÷þñáò ìáò åíôüò êáé åêôüò óõíüñùí. ÐñÜãìáôé åÜí ñßîåé êáíåßò ìéá åîåôáóôéêÞ ìáôéÜ óôá ôåêôáéíüìåíá ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá óôç ÷þñá ìáò èá äéáðéóôþóåé âÜñâáñåò óõìðåñéöïñÝò, üðùò óõíÝâç ìå ôá ðñüóöáôá èëéâåñÜ ãåãïíüôá ðïõ óðßëùóáí ôïí åïñôáóìü ôïõ Ýðïõò ôïõ ’40 ìå ôçí ìáôáßùóç ôçò óôñáôéùôéêÞò ðáñÝëáóçò óôçí Èåóóáëïíßêç ,ôçí áðïäïêéìáóßá ôïõ áíþôáôïõ Üñ÷ïíôá ôçò ÷þñáò, ôéò âáñåéÝò åîõâñßóåéò êáé ôéò áðñåðåßò ÷åéñïíïìßåò êáé ÷åéñïäéêßåò êáôÜ âïõëåõôþí êáé ðïëéôéêþí ðÜóçò áðï÷ñþóåùò. ÄñÜóôåò åßíáé ïé ßäéïé åêåßíïé ðïõ ðñéí äýï ìüëéò ÷ñüíéá ôïõò åðåõöçìïýóáí, ôïõò ÷åéñïêñïôïýóáí êáé ôïõò åîÝëåãáí ùò åêðñïóþðïõò ôïõò.

“Íåñü ðçãÞ æùÞò” óå öùôïãñáöéêü öüíôï êáé æùãñáöéêÝò äçìéïõñãßåò

å ôá åãêáßíéá äýï åêèÝóåùí óõíå÷ßæåôáé óÞìåñá ÔåôÜñôç 02 Íïåìâñßïõ óôçí ÁóôéêÞ Ó÷ïëÞ ôï ðñüãñáììá ôùí åêäçëþóåùí «Áéêáôåñßíåéá 2011». Ðñüêåéôáé ãéá ôçí Ýêèåóç öùôïãñáößáò ìå ôßôëï «Íåñü ÐçãÞ ÆùÞò» êáé ôçí Ýêèåóç æùãñáöéêÞò - öïéôçôþí ôçò ðüëçò ìáò - ôçò Áíþôáôçò Ó÷ïëÞò Êáëþí Ôå÷íþí áíôßóôïé÷á.

TETAÑÔÇ 2 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2011

ÇëéÜóêïõ Áíáóôáóßá, ÊáñáìÞôáò ÁèáíÜóéïò, Ìáíïõóáñßäïõ ÅëÝíç, Óáëáóßäïõ ÌáñéÜííá, Óïöéáíßäïõ ×áñïýëá, ×ñõóïóôÜëç Ìáñßá. Ôéò åêèÝóåéò åðéìåëÞèçêå ç Åõáããåëßá Ìáìïýñç, Áñ÷éôÝêôùí – Ìïõóåéïëüãïò. Ôá åãêáßíéá ôùí åêèÝóåùí(þñá 19:30), ðëáéóéþíïíôáé ìïõóéêÜ áðü ôçí ÷ïñùäßá ôçò ÌïñöùôéêÞò ¸íùóçò Êáôáöõãéùôþí.

íÜ áðü ôéò 09:00 ð.ì. Ýùò ôéò 13:30 êáé áðü ôéò 17:30 Ýùò ôéò 20:30.

Ïé åêèÝóåéò èá äéáñêÝóïõí Ýùò ôéò 12 Íïåìâñßïõ êáé ôï êïéíü ìðïñåß íá ôéò åðéóêÝðôåôáé êáèçìåñé-

ÔÁ SOCIAL MEDIA ÁËËÁÆÏÕÍ ÔÇÍ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁ

Çìåñßäá ôçò FIBEP ãéá ôá social media ìå ôç óõììåôï÷Þ ôçò Clip News

Ç

Clip News A.E. óõììåôåß÷å óôçí çìåñßäá ôçò FIBEP (ÄéåèíÞò ¸íùóç Ãñáöåßùí ÁðïêïììÜôùí Ôýðïõ) ãéá ôá Social Media. Ç çìåñßäá Ýëáâå ÷þñá óôéò ÂñõîÝëëåò óôéò 13 Ïêôùâñßïõ ìå ôç óõììåôï÷Þ 60 áôüìùí áðü 36 åôáéñßåò áðü 20 ÷þñåò áð’ üëï ôïí êüóìï.

Ôï marketing äåí ðñüêåéôáé ðïôÝ îáíÜ íá åßíáé ôï ßäéï ëüãù ôùí social media. Ï êáôáíáëùôÞò äåí åßíáé ðëÝïí Ýíáò áðëÜ ðáèçôéêüò äÝêôçò áëëÜ äéåêäéêåß ðëÝïí ìéá èÝóç óôï boardroom. Ïé ÷ñÞóôåò ãßíïíôáé fan óôï Facebook ãéáôß ôïõò áñÝóåé Ýíá ðñïúüí êáé ü÷é ãéáôß ôïõò áñÝóåé ç äéáöÞìéóç. Tï 50% ôùí ÷ñçóôþí ôùí social media åßíáé óõíäåìÝíïé ìå brands êáé ôï 44% èÝëåé íá óõììåôÝ÷åé óôç äçìéïõñãßá ôùí ðñïúüíôùí êáèþò ôï 36% ôùí post óôá social media áöïñÜ brands, äÞëùóå ï ðñüåäñïò ôïõ IAB Europe ê. Alain Heureux óôçí çìåñßäá. «Ïé åôáéñßåò ðñÝðåé íá áíôéëçöèïýí üôé ôï ðñïúüí ðëÝïí äåí áíÞêåé óå áõôÝò áëëÜ óôïõò êáôáíáëùôÝò êáé ôï êëåéäß ãéá ìéá êáëÞ ó÷Ýóç ìå ôá social media åßíáé ïé ìáêñï÷ñüíéåò ó÷Ýóåéò,» äÞëùóå ç äéåèíïýò öÞìçò êåíôñéêÞ ïìéëÞôñéá ôçò çìåñßäáò êá Katie Delahaye Paine (KD Paine and Partners). ÅîÞãçóå åðßóçò ðùò ðñïò ôï ðáñüí äåí õðÜñ÷ïõí standards óôï social media analysis áëëÜ óçìáíôéêü åßíáé íá ìåôñÜìå ìüíï üôé ðñáãìáôéêÜ áîßæåé. Óå áõôü ôï óçìåßï ç social media expert Clo Willaerts (Sanoma Media) ôüíéóå üôé ç êÜèå ðëçñïöïñßá ðñÝðåé íá «öéëôñÜñåôáé» óùóôÜ ãéá íá áðïöýãïõìå ôçí «õðåñöüñôù-

óç» ðëçñïöïñéþí. ÐÜíù áðü 1 äéóåêáôïììýñéï Üíèñùðïé, äçëáäÞ ôï 70% ó÷åäüí ôïõ éíôåñíåôéêïý ðëçèõóìïý, ÷ñçóéìïðïéïýí ôá social media. Óôçí Åõñþðç, ïé ÷ñÞóôåò ÷ñçóéìïðïéïýí êáôÜ ìÝóï üñï 1.9 social media, åíþ ï ìÝóïò üñïò åßíáé 2.1 óôéò ÇÐÁ, 3.1 óôç Âñáæéëßá êáé 3.9 óôçí Éíäßá. Áí óå áõôü ðñïóèÝóïõìå êáé ôï ìÝóï üñï ðïõ äáðáíÜ ï êÜèå ÷ñÞóôçò óôá social media (37 ëåðôÜ óôï Facebook êáé 23 ëåðôÜ óôï Twitter) ôï óõìðÝñáóìá åßíáé áðëü: ç ðáñáêïëïýèçóç ôùí social media åßíáé áðüëõôá áðáñáßôçôç êáé ôï êëåéäß åßíáé ç áíÜëõóç ìå åìðëïêÞ áíèñþðéíïõ ðáñÜãïíôá. Óôï åñþôçìá ðïéï åßíáé ôï ìÝëëïí ôùí social media ï ê. Heureux ôüíéóå üôé åßíáé ðïëý äýóêïëï ãéá Ýíá íÝï social media íá åðéôý÷åé áõôÞ ôç óôéãìÞ. Ôï ôåêìçñßùóå êáé ìå íïýìåñá ëÝãïíôáò üôé 60% ôùí ÷ñçóôþí ôùí social media äåí åðéèõìïýí íÝá social media åíþ ôï 93% ôùí ÷ñçóôþí åßíáé åõ÷áñéóôçìÝíï ìå áõôÜ ðïõ Þäç õðÜñ÷ïõí. Ç Clip News åßíáé ìßá áðü ôéò ìåãáëýôåñåò åôáéñåßåò áðïäåëôßùóçò óôçí ÅëëÜäá, ìå ãñáöåßá óå ÁèÞíá êáé Èåóóáëïíßêç êáé ðáñÝ÷åé õðçñåóßåò áðïäåëôßùóçò êáé áíÜëõóçò áðü ôïí Åëëçíéêü, Êõðñéáêü êáé äéåèíÞ ôýðï, ôï Internet, ôçí ôçëåüñáóç, ôï ñáäéüöùíï êáé öõóéêÜ ôá Social Media.

ÏðùóäÞðïôå âÝâáéá åßíáé äéêáéïëïãçìÝíç ç ïñãÞ, ï èõìüò êáé ôï îÝóðáóìá åíüò ëáïý ðïõ åîáðáôÞèçêå áäéÜíôñïðá êáé ïäçãÞèçêå óôï ÷åßëïò ôïõ ãêñåìïý áðü ìßá Üñ÷ïõóá ôÜîç ìåôáðñáôþí åéóáãïìÝíùí éäåþí êáé óõìöåñüíôùí ðïõ öñÜêáñå ôçí ÅëëÜäá óôïí ðÜôï ôçò Åõñþðçò, ÷ùñßò ðáñáãùãÞ, ÷ùñßò üñáìá, ìå ãéãáíôùìÝíç ôçí áðÜôç, ôï øåýäïò êáé ôïí ðáñáóéôéóìü. ¼ìùò üóï ìåãÜëç êáé áí åßíáé ç áãáíÜêôçóç ôïõ êüóìïõ äåí äéêáéïëïãïýíôáé ïé âáíäáëéóôéêÝò êáôáóôñïöÝò äçìüóéáò êáé éäéùôéêÞò ðåñéïõóßáò êáôÜ ôéò äéáäçëþóåéò êáé êáôáëÞøåéò äçìïóßùí êôéñßùí êáé éäßùò åêðáéäåõôçñßùí , üðïõ âåâçëþíïíôáé êáé åîáöáíßæïíôáé áíõðïëïãßóôïõ áîßáò Ýñãá ôÝ÷íçò, åðéóôçìïíéêÜ üñãáíá êáé óõããñÜììáôá ,éóôïñéêÜ ìíçìåßá êáé áíáíôéêáôÜóôáôá áñ÷åßá. Äåí áðïôåëåß âáñâáñéêÞ óõìðåñéöïñÜ ç ìáíéáêÞ êáé áðñüêëçôç åðéèåôéêüôçôá ôùí áðïêáëïõìÝíùí åêÜóôïôå «êïõêïõëïöüñùí»,áëëÜ êáé ôùí ôáõôéæïìÝíùí óõìðåñéöïñéêÜ ìå áõôïýò «áãáíáêôéóìÝíùí» êáé ôùí ðÜóçò öýóåùò «åðáíáóôáôçìÝíùí», üôáí äïèåßóçò åõêáéñßáò äéáìáñôõñßáò óðÜæïõí âéôñßíåò, êáßíå áõôïêßíçôá, ëåçëáôïýí êáôáóôÞìáôá, îåóçêþíïõí êáé êáôáêåñìáôßæïõí üãêïõò ðáíÜêñéâùí ìáñìÜñéíùí êáôáóêåõþí, êáßíå åèíéêÜ ìáò óýìâïëá, óçìáßåò êáé öõëÜêéá åõæþíùí, êáôáóðéëþíïõí êáé êáôáóôñÝöïõí áíäñéÜíôåò çñþùí êáé åèíéêþí ìáò åõåñãåôþí; Êáé ôçí ßäéá óôçí óôéãìÞ üëá áõôÜ íá êÜíïõí ôï ãýñï ôïõ êüóìïõ êáé íá åîåõôåëßæïõí äéåèíþò ôç ÷þñá ìáò. Óôçí åðï÷Þ ìáò ðáñáôçñåßôáé ìßá åêâáñâÜñùóç ôçò ãëþóóáò, ôùí çèþí, ôïõ ÷áñáêôÞñá, ôçò ðáéäåßáò, ôçò áéóèçôéêÞò ôïõ öõóéêïý êáé êïéíùíéêïý ðåñéâÜëëïíôïò êáé ôïõ åí ãÝíåé âßïõ êáé ðïëéôåßáò ôùí ÍåïåëëÞíùí. Åßíáé åìöáíÝóôáôç óôá åêðáéäåõôÞñéá ðÜóçò âáèìßäïò, óôá ãÞðåäá, óôéò õðçñåóßåò ,ôïõò äçìüóéïõò ÷þñïõò,áëëÜ êáé óôï óôåíþôåñï ïéêïãåíåéáêü ðåñéâÜëëïí. Ç ÅëëÜäá êáé ï ¸ëëçíáò êÜðïôå ôáõôéæüôáí ìå ôïí ðïëéôéóìü ,ôçí öéëïóïößá, ôçí ðíåõìáôéêÞ êáëëéÝñãåéá, ôçí áñ÷ïíôéÜ, ôçí áëëçëåããýç, ôï öéëüôéìï êáé ôçí áíèñùðéÜ. ÓÞìåñá, éäßùò ìåôÜ ôçí ïéêïíïìéêÞ ìáò êáôÜññåõóç êáé çèéêÞ ìáò áðáîßùóç ,êáôáíôÞóáìå ç ÷ëåýç, ç ðåñéöñüíçóç êáé ï áðïôñïðéáóìüò áðü ëáïýò ðïõ ôïõò ÷áñáêôçñßæáìå êÜðïôå «âáñâÜñïõò».

Åí ðÜóåé üìùò ðåñéðôþóåé êáé ðáñÜ ôçí ðåñéññÝïõóá áðáîéùôéêÞ áôìüóöáéñá õðÜñ÷åé óÞìåñá Ýíáò ìåãÜëïò áñéèìüò íÝùí éäßùò áíèñþðùí ìå åîáßñåôï Þèïò, ìå ðßóôç óôéò áíèñþðéíåò áîßåò êáé ìå óõíåßäçóç ôïõ êáèÞêïíôüò ôïõò áðÝíáíôé óôçí ðáôñßäá. ÅÜí ç íåïëáßá ìáò íïéþóåé ôï ðñïíüìïéï ôïõ íá åßóáé ¸ëëçíáò ìðïñåß íá îáíáâñåß Ýíá éäáíéêü, ìßá áðÜíôçóç óôçí ðñüêëçóç ôçò óýã÷ñïíçò áíåñìÜôéóôçò Åõñþðçò. Êáé óôçí æïöåñÞ áôìüóöáéñá ðïõ âéþíïõìå ôá éäáíéêÜ åßíáé ðñïôéìþôåñá áðü ôá äáíåéêÜ. Èá Þôáí üìùò óêüðéìï íá êáôáëÞîïõìå óôéò äýóêïëåò óõãêõñßåò ðïõ äéåñ÷üìáóôå ìå ôï áéóéüäïîï ìÞíõìá ðïõ äßíåé ï ãÝñïíôáò Ðáúóéïò: «Ç ÅëëÜò Ýãéíå ç ðáëéüøáèá ðïõ ôçí êáôáðáôïýí ïé ðÜíôåò. Ï Èåüò èá åðéâëÝøåé åðß ôçí ôáðåßíùóéí ôçò äïýëçò áõôïý ÅëëÜäïò êáé èá ôçí áíáóôÞóåé».

ÅÑÙÔÙ ÓÁÓ ÄÇÌÁÑ×Å ÌÁÓ, ÊÕÑÉÅ ÓÁÂÂÁ ×ÉÏÍÉÄÇ ¢ôïìá ìå åéäéêÝò áíÜãêåò åßíáé ìüíï áõôÜ ðïõ Ý÷ïõí ðéóôïðïéçôéêÜ áðü ôéò áñìüäéåò åðéôñïðÝò; Äåí åßíáé Üôïìá ìå áíÜãêåò ç ôñßôç çëéêßá, ï ãïíÝáò ìå ôá äßäõìá ðáéäéÜ ôïõ óôï êáñïôóÜêé êáé ï êÜèå ðïëßôçò ðïõ Ý÷åé ôçí áíÜãêç íá ÷ñçóéìïðïéåß ôï ðåæïäñüìéï; ÁõôÞ ôç óôéãìÞ áêñïâáôïýìå üëïé áíÜìåóá áðü ôéò êáñÝêëåò êáé ôá ðüäéá ôùí åóôéáæüìåíùí êáé áðü Ýíá óùñü ðñïúüíôá óôç äéáñêÞ Ýêèåóç ôùí ðåæïäñïìßùí, óå ðïëëÜ óçìåßá ìÜëéóôá ìå êßíäõíï íá âñåèïýìå óôï íïóïêïìåßï ãéáôß áíáãêáóôéêÜ ÷ñçóéìïðïéïýìå ôï ïäüóôñùìá. Ãéá ðïéï ëüãï ãßíïíôáé áíáêïéíþóåéò óôïí ôïðéêü ôýðï ãéá «óõììÜæåìá»; Áöïý ðñáêôéêÜ äåí ãßíåôáé ôßðïôá þóôå ôá ðåæïäñüìéá íá åîáóöáëßæïõí ôçí áóöáëÞ êáé åëåýèåñç äéÝëåõóç ôùí ðåæþí. Ïé ñÜìðåò Ýôóé üðùò åßíáé êáôáóêåõáóìÝíåò åßíáé ëåéôïõñãÞóçìåò; Ïé áíáêáéíßóåéò ôùí ðåæïäñïìßùí ìÞðùò ôåëéêÜ åîõðçñÝôçóáí ìüíï ôç äéÜèåóç êÜðïéùí êïíäõëßùí, ôçí ðñïóùñéíÞ áðáó÷üëçóç åñãáæïìÝíùí êáé ôïõò ðïëéôéêïýò ëáúêéóìïýò áðü ïñéóìÝíïõò; ¼ðùò êáé óå ðñïçãïýìåíá äçìïóéåýìáôá, äåí ðåñéìÝíù áðáíôÞóåéò. Èá áíáãíùóèåß áäéÜöïñá áöïý ðñáêôéêÜ äåí ðñüêåéôáé íá áëëÜîåé êÜôé. ÁëëÜ êáé äåí èá óôáìáôÞóù íá äçìïóéåýù ôá üóá åðéêßíäõíá äçìéïõñãåß ç áäéáöïñßá êáé ç Üãíïéá ôùí áñìïäßùí ïñãÜíùí. Äõóôõ÷þò, èýìá áðü êáêÞ êáôáóêåõÞ ðåæïäñïìßïõ åß÷á êáé åãþ óôçí ïéêïãÝíåéÜ ìïõ. Êáé ðáñáìÝíåé ç êáôáóêåõÞ áêüìá Ýôóé åðéêßíäõíç óå êåíôñéêü óçìåßï åäþ êáé áñêåôÜ ÷ñüíéá. ÖõóéêÜ äåí ãíùñßæù êáé ðüóïé Üëëïé åß÷áí ôçí ßäéá áôõ÷ßá. ¼óï ðáñáìÝíïõí áõôÝò ïé åðéêßíäõíåò êáôáóêåõÝò èá êáôáëÞîïõí ðïëëïß óõíÜíèñùðïß ìáò óå êñåâÜôé íïóïêïìåßïõ. Ð.Ã.


Äé÷áóôéêü êáé åêâéáóôéêü ôï äßëçììá ÐáðáíäñÝïõ

ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÐÉÅÑÉÁ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

Ô

çí áíÜëçøç ðïëéôéêÞò ðñùôïâïõëßáò, ìåôÜ ôçí áðüöáóç ôïõ ðñùèõðïõñãïý ãéá äéåîáãùãÞ äçìïøçößóìáôïò ãéá ôçí íÝá äáíåéáêÞ óýìâáóç, áíÞããåéëå åíþðéïí ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò Äçìïêñáôßáò ÊÜñïëïõ Ðáðïýëéá, ï ðñüåäñïò ôçò ÍÄ Áíôþíçò ÓáìáñÜò. ¼ðùò åßðå: «Óå áõôÝò ôéò êñßóéìåò þñåò, Ý÷ù ôçí éóôïñéêÞ åõèýíç íá êÜíù ü,ôé áðáéôåßôáé ðñïêåéìÝíïõ ç åõñùðáúêÞ ðñïïðôéêÞ êáé ôï ìÝëëïí ôçò ÷þñáò ìáò íá ìçí ìðåé óå ðåñéðÝôåéåò» êáé ðñüóèåóå: «Ç ÍÄ åßíáé áðïöáóéóìÝíç íá áðïôñÝøåé ðÜóç èõóßá, ðÜóç èõóßá, ôÝôïéïõò ôõ÷ïäéùêôéêïýò ÷åéñéóìïýò êáé ìðïñåß íá ôï êÜíåé».

Ç ÊïéíïâïõëåõôéêÞ ÏìÜäá ôçò ÍÄ èá óõíåäñéÜóåé -üðùò Þôáí ðñïãñáììáôéóìÝíï- óÞìåñá ÔåôÜñôç, çìÝñá Ýíáñîçò ôçò óõæÞôçóçò óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò ãéá ôçí ðáñï÷Þ øÞöïõ åìðéóôïóýíçò óôçí êõâÝñíçóç.

Ç ÄÇËÙÓÇ ÔÏÕ ÐÑÏÅÄÑÏÕ ÔÇÓ ÍÄ Ï Áíôþíçò ÓáìáñÜò äÞëùóå: «Óå áõôÝò ôéò êñßóéìåò þñåò, Ý÷ù ôçí éóôïñéêÞ åõèýíç íá êÜíù ü,ôé áðáéôåßôáé ðñïêåéìÝíïõ ç åõñùðáúêÞ ðñïïðôéêÞ êáé ôï ìÝëëïí ôçò ÷þñáò ìáò íá ìçí ìðåé óå ðåñéðÝôåéåò. Åßíáé ðïëý óçìáíôéêü áõôÜ ôá ó÷Ýäéá, ôá ïðïßá õðÜñ÷ïõí, ôïõëÜ÷éóôïí åìÜò íá ìçí ìáò âñïõí óõíåñãïýò». Åîåñ÷üìåíïò ôïõ Ðñïåäñéêïý ÌåãÜñïõ, ï ê. ÓáìáñÜò äÞëùóå: «Ï ê. ÐáðáíäñÝïõ, óôçí ðñïóðÜèåéÜ ôïõ íá äéáóùèåß, Ýâáëå Ýíá äßëçììá äé÷áóôéêü êáé åêâéáóôéêü, ðïõ èÝôåé óå êßíäõíï ôï ìÝëëïí ìáò êáé ôç èÝóç ìáò óôçí Åõñþðç. ÅîÞãçóá óôïí Ðñüåäñï ôçò Äçìïêñáôßáò üôé ç ÍÄ åßíáé áðïöáóéóìÝíç íá áðïôñÝøåé ðÜóç èõóßá, ðÜóç èõóßá, ôÝôïéïõò ôõ÷ïäéùêôéêïýò ÷åéñéóìïýò êáé ìðïñåß íá ôï êÜíåé. »ÁõôÞ ôç óôéãìÞ äåí Ý÷ïõìå áðëÜ ìðñïóôÜ ìáò ôï áßôçìá ãéá åêëïãÝò, áëëÜ åßíáé åèíéêÞ áíÜãêç. Ï êáèÝíáò ðñÝðåé íá áíáëÜâåé ôéò åõèýíåò ôïõ». ¸íôïíïò ðñïâëçìáôéóìüò åðéêñáôåß óôï ðåñéâÜëëïí ôïõ õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí Åõ. ÂåíéæÝëïõ ãéá ôéò åîåëßîåéò ôùí ôåëåõôáßùí ùñþí. Óýìöùíá ìå êýêëïõò ôïõ õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí, äåí ãíþñéæå ôçí ðñùôïâïõëßá ôïõ ðñùèõðïõñãïý ãéá ôç äéåíÝñãåéá äçìïøçößóìáôïò êáé ôçí õðïóôÞñéîå ôüóï óôçí êïéíïâïõëåõôéêÞ ïìÜäá üóï êáé óôç óõíÝíôåõîç ðïõ Ýäùóå áìÝóùò ìåôÜ óôçí ôçëåüñáóç ôïõ ÁÍÔ1 äéüôé åêåßíç ôç óôéãìÞ äåí åß÷å Üëëç åðéëïãÞ. Ï ê. ÂåíéæÝëïò öÝñåôáé íá ãíþñéæå ìüíï ôá ó÷Ýäéá ãéá ôçí øÞöï åìðéóôïóýíçò. Óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò, áìÝóùò ìåôÜ ôçí ïìéëßá óôçí ÊïéíïâïõëåõôéêÞ ÏìÜäá ôïõ ÐÁÓÏÊ, ï ê. ÂåíéæÝëïò åîÝöñáóå óôïí ê. ÐáðáíäñÝïõ ôçí áðïñßá ôïõ ãéáôß äåí åß÷áí åíçìåñùèåß ïé äéåèíåßò ìáò åôáßñïé. Ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí åôïßìáóå ó÷Ýäéï åðéóôïëÞò ðñïò ôïõò >Åõñùðáßïõò åôáßñïõò ôï ïðïßï ðñïùèÞèçêå ôï ðñùß óôï ãñáöåßï ôïõ ðñùèõðïõñãïý. Íùñßò ôï ðñùß áðü ôçí ÊåíôñéêÞ ÊëéíéêÞ Áèçíþí, üðïõ íïóçëåýåôáé, ï ê. ÂåíéæÝëïò ìßëçóå ôçëåöùíéêÜ ìå ôïí õðïõñãü Ïéêïíïìéêþí ôçò Ãåñìáíßáò Âüëöãêáíãê Óüéìðëå, ôïí Åõñùðáßï åðßôñïðï ¼ëé Ñåí, ôïí åðéêåöáëÞò ôïõ ÄÍÔ óôçí ÅëëÜäá Ðïë Ôüìóåí êáé ôïí åðéêåöáëÞò ôçò Deutsche Bank Ãéüæåö ¢êåñìáí ï ïðïßïò çãåßôáé ôùí ôñáðåæéôþí ðïõ ëáìâÜíïõí ìÝñïò óôç äéáäéêáóßá ãéá ôï «êïýñåìá» ôïõ ÷ñÝïõò. Ôï êëßìá ðïõ åéóÝðñáîå ï õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí Þôáí åîáéñåôéêÜ âáñý. ÄÉÁÖÙÍÏÕÍ ÅÂÅÁ ÊÁÉ ÅÓÅÅ Ôçí áíôßèåóç ôïõò óôï ó÷Ýäéï ôçò êõâÝñíçóçò ãéá äéåíÝñãåéá äçìïøçößóìóôïò åðß ôçò íÝáò äáíåéáêÞò óýìâáóçò, ðïõ áíáêïßíùóå ôçí ÄåõôÝñá ï ðñùèõðïõñãüò, åîÝöñáóáí ç ÅèíéêÞ Óõíïìïóðïíäßá Åëëçíéêïý Åìðïñßïõ êáèþò êáé ôï Åìðïñéêü-Âéïìç÷áíéêü ÅðéìåëçôÞñéï ôçò ÁèÞíáò. «Ôï åëëçíéêü åìðüñéï áäõíáôåß íá êáôáëÜâåé ôüóï ôçí óêïðéìüôçôá ôïõ åñùôÞìáôïò üóï êáé ôï åðéèõìçôü áðïôÝëåóìá ôïõ ðñïáíáããåëèÝíôïò äçìïøçößóìáôïò. Ïé ìéêñïìåóáßïé Ýìðïñïé íéþèïõìå öïâéóìÝíïé êáé áðáéóéüäïîïé», äÞëùóå ï ðñüåäñïò ôçò ÅÓÅÅ Â. Êïñêßäçò êáé ôüíéóå:

«Äåí ÷ñåéáæüìáóôå åêâéáóôéêÜ äéëëÞìáôá êáé äé÷áóìïýò. ×ñåéáæüìáóôå ëýóåéò óôá ðñïâëÞìáôÜ ìáò êáé ü÷é ðïëéôéêïýò åëéãìïýò õøçëïý êéíäýíïõ, ðïõ ìðïñåß íá ïäçãÞóïõí ôç ÷þñá ìáò óå ðåñéðÝôåéåò êáé ôçí åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá óå ïëéêÞ êáôÜññåõóç. Óå ìéá óôéãìÞ ðïõ ç ðñáãìáôéêÞ ïéêïíïìßá âÜëëåôáé áðü ìÝôñá ôçò êõâÝñíçóçò êáé áäõíáôåß íá áíôéìåôùðßóåé ôçí êáèçìåñéíüôçôá, ç ðñïáíáããåëßá åíüò äçìïøçößóìáôïò ìüíï ðåñéóóüôåñá ðñïâëÞìáôá èá ðñïóèÝóåé óôçí áãïñÜ». Ï ðñüåäñïò ôçò ÅÓÅÅ áíÝöåñå, åðßóçò, üôé ç ìåóáßá ôÜîç ôçò ÷þñáò êáé ç õãéÞò åðé÷åéñçìáôéêüôçôá õðïóôçñßæïõí óôáèåñÜ ôïí åõñùðáúêü ðñïóáíáôïëéóìü ôçò ÷þñáò êáé óçìåßùóå ðùò «óå áõôÞ ôç äýóêïëç öÜóç ðåñéìÝíáìå áíáðôõîéáêÝò ðñùôïâïõëßåò, ïõóéáóôéêÞ äéáâïýëåõóç ìå ôïõò êïéíùíéêïýò åôáßñïõò, êáëýôåñç äéáðñáãìÜôåõóç ôùí üñùí êáé ïõóéáóôéêÝò ìåôáññõèìßóåéò». «Ïé åðéðôþóåéò äåí èá åßíáé êáôáóôñïöéêÝò ìüíï ãéá ôçí åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá, áëëÜ áðåéëïýí áêüìç êáé ôï ìÝëëïí ôïõ åõñþ», äÞëùóå ï ðñüåäñïò ôïõ Åìðïñéêïý êáé Âéïìç÷áíéêïý Åðéìåëçôçñßïõ ÁèÞíáò Êùíóôáíôßíïò Ìß÷áëïò «Ç åîáããåëßá ãéá ôç äéåîáãùãÞ äçìïøçößóìáôïò, óôçí ðáñïýóá óõãêõñßá áðïôåëåß ðñÜîç ðïëéôéêÞò ó÷éæïöñÝíåéáò ìå êáôáóôñïöéêÝò åðéðôþóåéò» ðñüóèåóå.

ÓõæÞôçóç ãéá ôïí Óôñáôçãéêü ó÷åäéáóìü

ÓÕÍÅÄÑÉÁÓÇ ÔÏÕ Ä.Ó. ÐÕÄÍÁÓ – ÊÏËÉÍÄÑÏÕ

Ô

ï «ðñÜóéíï öùò» Üíáøå ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï Ðýäíáò – Êïëéíäñïý ãéá ôçí åêðüíçóç ôïõ ó÷åäßïõ Óôñáôçãéêïý Ó÷åäéáóìïý, êáôÜ ôç äéÜñêåéá óõíåäñßáóçò ðïõ Ýãéíå ôï áðüãåõìá ôçò ÄåõôÝñáò.

Ï ÄÞìáñ÷ïò Ðýäíáò – Êïëéíäñïý ÂáããÝëçò Ðïëýæïò áíáöÝñèçêå óôá óõãêñéôéêÜ ðëåïíåêôÞìáôá ôçò ðåñéï÷Þò, ôá ïðïßá ìðïñïýí íá áîéïðïéçèïýí, ðñïêåéìÝíïõ ç Âüñåéá Ðéåñßá íá âãåé áðü ôï ôÝëìá. Óçìåßùóå ÷áñáêôçñéóôéêÜ ðùò ï Èåüò ðñïßêéóå ôçí ðåñéï÷Þ ìå ðïëëÜ öõóéêÜ ìíçìåßá, ðñïóèÝôïíôáò ðùò ïé Üíèñùðïé ðïõ êáôïéêïýí óôá ÷ùñéÜ ôïõ ÄÞìïõ åßíáé åñãáôéêïß êáé Ýíôéìïé. ÁíáöÝñèçêå äå óôá ðëåïíåêôÞìáôá ôçò ðåñéï÷Þò, üðùò ôïí ðïéêéëüìïñöï ãåùñãéêü ÷áñáêôÞñá, ôéò äõíáôüôçôåò áíÜðôõîçò ðïõ Ý÷åé óôïí ôïõñéóìü, áëëÜ êáé ôçí áíÜðôõîç ôïõ èñçóêåõôéêïý êáé áèëçôéêïý ôïõñéóìïý. Ï ê. Ðïëýæïò åðåóÞìáíå ðùò äåí åßíáé áñíçôéêü ôï üôé ç ðåñéï÷Þ âñßóêåôáé äßðëá óôç Èåóóáëïíßêç, ëÝãïíôáò ÷áñáêôçñéóôéêÜ ðùò ï äÞìïò ìðïñåß íá ãßíåé ç ðýëç ãéá ôçí åßóïäï Èåóóáëïíéêáßùí óôá Ðéåñßá, ìå ôçí êáôáóêåõÞ åíüò ïäéêïý Üîïíá ðïõ èá îåêéíÜ áðü ôï Áéãßíéï êáé èá êáôáëÞãåé óôï ×éïíïäñïìéêü êÝíôñï Åëáôï÷ùñßïõ. Óçìåßùóå äå ðùò ï ÄÞìïò Ý÷åé ðïëëÜ âõæáíôéíÜ êáé ìåôáâõæáíôéíÜ ìíçìåßá ôá ïðïßá èá ðñÝðåé íá áíáäåé÷èïýí, áíáöÝñïíôáò ùò ðáñÜäåéãìá ôïí Íáü ôïõ Áãßïõ Áèáíáóßïõ óôï Áéãßíéï. Éäéáßôåñç ìíåßá Ýêáíå óôïí áñ÷áéïëïãéêü ðëïýôï ôçò ðåñéï÷Þò ðïõ îåêéíÜ áðü ôçí Ðýäíá ìÝ÷ñé êáé ôïí íåïëéèéêü ïéêéóìü ôùí ÐáëéáìðÝëùí. Äõíáôü ÷áñôß ãéá ôï ÄÞìï Ðýäíáò – Êïëéíäñïý, üðùò åßðå ï ê. Ðïëýæïò, åßíáé ç ïéêéóôéêÞ áíÜ-

ðôõîç ôçò ðåñéï÷Þò, ãåãïíüò ðïõ âïçèÜ ç ÷áìçëÞ åãêëçìáôéêüôçôá ðïõ õðÜñ÷åé óôïí ôüðï. «Áí áõôÞ ôç öïñÜ äåí áó÷ïëçèïýìå óïâáñÜ ÷Üíïõìå ïñéóôéêÜ ôï ôñÝíï ôçò áíÜðôõîçò», åßðå ÷áñáêôçñéóôéêÜ ï ÄÞìáñ÷ïò Ðýäíáò – Êïëéíäñïý ÂáããÝëçò Ðïëýæïò. ¸íá áðü ôá ðéï ïõóéáóôéêÜ èÝìáôá ÷áñáêôÞñéóå ôïí óôñáôçãéêü ó÷åäéáóìü ï ÅðéêåöáëÞò ôçò ìåßæïíïò áíôéðïëßôåõóçò ÂáããÝëçò ËáãäÜñçò, æçôþíôáò íá ãßíåé åéäéêÞ óõíåäñßáóç ãéá ôï èÝìá. Ôüíéóå äå ðùò êáëïýíôáé íá äïýí ôï ó÷åäéáóìü ìÝóá óå ìéá ðåñßïäï ïéêïíïìéêÞò êñßóçò, ü÷é ìüíïí ïéêïíïìéêÞ áëëÜ êáé êñßóç áîéïðéóôßáò ôùí ðïëéôéêþí ðñïóþðùí.

¸ëçîáí ïé êéíçôïðïéÞóåéò ôùí äçìïôéêþí õðáëëÞëùí

ÌÅÔÁ ÁÐÏ 21 ÌÅÑÅÓ

Ì

åôÜ áðü Ýíá ìáêñý äéÜóôçìá êéíçôïðïéÞóåùí åíÜíôéá óôá íÝá ìÝôñá ðïõ øçößóôçêáí, ïé åñãáæüìåíïé óôçí ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç Ýâáëáí ôÝëïò óå áðåñãßåò êáé óôÜóåéò åñãáóßáò ôçí åâäïìÜäá ðïõ ðÝñáóå. Åðñüêåéôï ãéá 21 ìÝñåò áðåñãßáò ïé ïðïßåò äåí åß÷áí áíôßêñõóìá, Üöçóáí üìùò ôïí áíôßêôõðü ôïõò êáé «åß÷áí áñ÷Þ êáé ôÝëïò», üðùò ó÷ïëßáóå ï ðñüåäñïò ôïõ óõëëüãïõ äçìïôéêþí õðáëëÞëùí Ðéåñßáò Äéïíýóçò Ðïõñëéþôçò.

×áñáêôçñéóôéêÜ åßðå üôé «êÜíáìå Ýíáí åéëéêñéíÞ êáé Ýíôéìï áãþíá, üìùò ç áðåñãßá ðïõ åß÷å åîáããåßëåé ç ÐÏÅ-ÏÔÁ åß÷å áñ÷Þ êáé ôÝëïò». Ï ê. Ðïõñëéþôçò óõìðëÞñùóå üôé ï óôü÷ïò äåí Þôáí ç óõíÝóé÷ç åíüò åîïíôùôéêïý áãþíá, åéò âÜñïò ôïõ êïéíùíéêïý óõíüëïõ. Ãéá ôï ëüãï áõôü, ïé êéíçôïðïéÞóåéò ìðïñåß íá Ýëçîáí üìùò äåí ìðïñåß íá èåùñçèåß ùò Þôôá êáèþò äåí åðñüêåéôï ãéá áãþíá ìÝ÷ñé ôåëéêÞò ðôþóåùò. Óå áíáêïßíùóç ôçò ç ÐÏÅ-ÏÔÁ áíáöÝñåé ó÷åôéêÜ ìå ôç ëÞîç ôùí êéíçôïðïéÞóåùí ôùí åñãáæïìÝíùí óôçí ôïðéêÞ áõôïäéïßêçóç. Ç ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ÔÇÓ ÐÏÅ-ÏÔÁ

«Ïé åñãáæüìåíïé óôçí ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç îåêéíÞóáìå óôï ôÝëïò Óåðôåìâñßïõ ôéò êéíçôïðïéÞóåéò åíÜíôéá óôçí «åñãáóéáêÞ åöåäñåßá», ôéò áðïëýóåéò, ôéò íÝåò ìåéþóåéò ìéóèþí, ôá ÷áñÜôóéá êáé Ýíá óùñü Üëëá åðá÷èÞ êáé åîïíôùôéêÜ ìÝôñá ãéá ôçí êïéíùíßá ôá ïðïßá åíÝôáîå ç êõâÝñíçóç óôï åðßìá÷ï ðïëõíïìïó÷Ýäéï. Ï áãþíáò ðïõ äþóáìå Þôáí…äõíáìéêüò êáé åß÷å ðåñéóóüôåñï áðü êÜèå Üëëç öïñÜ åìöáíÞ ôá óôïé÷åßá ôçò ìáæéêüôçôáò êáé ôçò åíüôçôáò. ÊéíçôïðïéÞóåéò óôéò ïðïßåò óõìðåñéåëÞöèçóáí üëåò ïé ìïñöÝò ðÜëçò: Áðåñãßåò, óôÜóåéò åñãáóßáò, êáôáëÞøåéò, áðï÷Þ, ðïñåßåò êáé óõãêåíôñþóåéò äéáìáñôõñßáò. ¼óï ï áãþíáò åîåëßóóïíôáí êáé ôï êýìá ïñãÞò êáé áãáíÜêôçóçò ìåãÜëùíå, ïé åñãáæüìåíïé óôçí ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç óõíÜíôçóáí Ýíá óýìðëåãìá óõìöåñüíôùí, ðïëéôéêþí êáé åðé÷åéñçìáôéêþí, ôá ïðïßá ìå ðñùôïöáíÞ ìáíßá, áÞèçò åðéèÝóåéò êáé ëáóðïëïãßá, ðñïóðÜèçóáí íá õðïíïìåýóïõí, íá áìöéóâçôÞóïõí, íá óõêïöáíôÞóïõí ìå ôåëéêü óôü÷ï íá áðïäõíáìþóïõí êáé íá äéáëýóïõí áõôüí ôïí áãþíá. Ôï «êñõöôïýëé» ôçò êõâÝñíçóçò êáé ðïëëþí áéñåôþí, ìå äÞèåí äéÜëïãï ðïõ ôïñðéëßæåôáé áðü ôçí Ð.Ï.Å.Ï.Ô.Á. äéáäÝ÷èçêå ç åðÝìâáóç ôùí äõíÜìåùí êáôáóôïëÞò óôï ×.Õ.Ô.Á., ïé áðåéëÝò ðåñß áðïëýóåùí, ìç êáôáâïëÞò ôùí ìéóèþí ãéá ôéò çìÝñåò ôùí êáôáëÞøåùí, ç éäéùôéêïðïßçóç ôùí õðçñåóéþí êáèáñéüôçôáò ôùí ÄÞìùí, ôï Üíïéãìá ôùí Äéêáóôçñßùí çìÝñá ÓÜââáôï ãéá ôçí åêäßêáóç ôçò ðñïóöõãÞò ôïõ ÄÞìïõ Áèçíáßùí ðñïêåéìÝíïõ íá âãåé ç áðåñãßá ðáñÜíïìç êáé êáôá÷ñçóôéêÞ. Óõíïäåßá «âñï÷Þò» êáôåõèõíüìåíùí êáé äïôþí äçìïóéåõìÜôùí óôïí Ýíôõðï ôýðï êáé Üèëéùí êáé óõêïöáíôéêþí ñåðïñôÜæ óôïí çëåêôñïíéêü ôýðï, ç õðïíüìåõóç ôïõ áãþíá ôùí åñãáæïìÝíùí óôçí ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç óõíå÷ßóèçêå, óå ïñéóìÝíåò ìÜëéóôá ðåñéðôþóåéò ìå ÷áñáêôçñéóôéêÜ ðáñáêñÜôïõò. Ç êõâÝñíçóç Ýâãáëå óôïõò äñüìïõò éäéùôéêÝò åôáéñåßåò áðïêïìéäÞò áðïññéììÜôùí êáé üôáí åêôÝèçêå, ðñï÷þñçóå óôçí ðïëéôéêÞ åðéóôñÜôåõóç ôùí ïäçãþí êáé ôçí åðßôáîç ôùí áðïñ-

Ó×ÅÔÉÊÇ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ÔÇÓ ÐÏÅ-ÏÔÁ

ñéììáôïöüñùí êáé öïñôçãþí ï÷çìÜôùí ôùí Ï.Ô.Á. Ç êõâÝñíçóç êáôåõèõíüìåíç áðü ôïí ðáíéêü ôçò, îÝ÷áóå ðùò ÷ùñßò ðëÞñùìá ç åðéóôñÜôåõóç ôùí ïäçãþí êáé ç åðßôáîç ôùí ï÷çìÜôùí Þôáí «êåíü ãñÜììá» ìå óõíÝðåéá íá ðñï÷ùñÞóåé óôç ´ öÜóç ôçò åðéóôñÜôåõóçò, áõôÞ ôç öïñÜ ôùí åñãáôþí êáèáñéüôçôáò. ¼ëïò áõôüò ï «âñþìéêïò ðüëåìïò» åíÜíôéá óôá äßêáéá áéôÞìáôá êáé ôï êáôï÷õñùìÝíï óõíôáãìáôéêÜ äéêáßùìá ôçò áðåñãßáò, ðåßóìùóå ôïõò åñãáæüìåíïõò óôçí ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç, Ýâãáëå áêüìç ðåñéóóüôåñïõò óôïõò äñüìïõò, Ýíùóå êáé äçìéïýñãçóå Ýíá áññáãÝò ìÝôùðï. Áõôü åßíáé êáé ôï ìåãáëýôåñï üöåëïòðáñáêáôáèÞêç ãéá ôïõò åñãáæüìåíïõò óôçí ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç ðïõ ôåñìÜôéóáí ðñïóùñéíÜ ôïí ðïëõÞìåñï áãþíá ôïõò ìå øçëÜ ôï êåöÜëé. Ùò Ýíáò áðü ôïõò ðéï ÄÕÍÁÌÉÊÏÕÓ êáé ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÏÕÓ êëÜäïõò óôï ÷þñï ôïõ Äçìïóßïõ îåóçêþóáìå ôçí ÊÏÉÍÙÍÉÁ, äåß÷íïíôáò ðùò ï ìüíïò äñüìïò, åßíáé ï äñüìïò ôïõ ÁÃÙÍÁ. ¼ìùò ðáñÜ ôç ãåíéêÞ áðïäï÷Þ ôïõ äßêáéïõ áãþíá ìáò, 21 çìÝñåò ìåôÜ ôçí Ýíáñîç ôùí êéíçôïðïéÞóåþí ìáò, Þìáóôáí ãéá ìßá áêüìç öïñÜ ïõóéáóôéêÜ êáé áãùíéóôéêÜ ÌÏÍÏÉ, áðÝíáíôé óå Ýíá íïìïó÷Ýäéï ðïõ êõñéïëåêôéêÜ óáñþíåé üëï ôï Äçìüóéï ÔïìÝá. Ç ðïëõáíáìåíüìåíç êáé ðïëõäéáöçìéæüìåíç óõãêñüôçóç «åíéáßïõ ìåôþðïõ», åßôå ìå Üëëïõò êëÜäïõò ôïõ Äçìïóßïõ Þ áêüìç êáé ìå êïéíùíéêïýò öïñåßò êáé êéíÞìáôá, 21 çìÝñåò ìåôÜ, åìðñÜêôùò áðïäåß÷èçêáí åõ÷ïëüãéá êáé åõóåâåßò ðüèïé !!! Åßíáé óáöÝò ðùò êÜèå áðåñãéáêÞ êéíçôïðïßçóç Ý÷åé áñ÷Þ êáé ôÝëïò. Ç Ð.Ï.Å. – Ï.Ô.Á. äåí åß÷å åîáããåßëåé « ÐïëéôéêÞ Áðåñãßá » äß÷ùò ôÝëïò êáé ïõäÝðïôå áðü ìüíç ôçò èá ìðïñïýóå êÜôé áíÜëïãï íá ðñÜîåé. ¹ôáí Ýíáò áãþíáò ÅÍÔÉÌÏÓ – ÇÈÉÊÏÓ êáé ÄÉÊÁÉÏÓ áãþíáò ðïõ êñÜôçóå 21 ïëüêëçñåò ìÝñåò êáé ôïí äþóáìå ìå ÁÎÉÏÐÑÅÐÅÉÁ. Ç ëÞøç ôùí áðïöÜóåùí ãßíåôáé ðÜíôïôå ìå ãíþìïíá, ôçí ËÏÃÉÊÇ, ôçí ÕÐÅÕÈÕÍÏÔÇÔÁ, ôïõò ÓÔÏ×ÏÕÓ êáé ü÷é ìå ôï ÓÕÍÁÉÓÈÇÌÁ. Ðñïóôáôåýóáìå ôïõò åðéóôñáôåõìÝíïõò óõíáäÝëöïõò, ãíùñßæïíôáò åðßóçò ðùò ÷ùñßò ôï ðéï äõíáìéêü êïììÜôé ôïõ êëÜäïõ, óôï ìÝëëïí èá Þìáóôáí êáôáäéêáóìÝíïé !!! Ìðïñåß ç êõâÝñíçóç êáé ïé âïõëåõôÝò ôçò, êáôþôåñïé ôùí ðåñéóôÜóåùí íá øÞöéóáí ôï ðïëõíïìïó÷Ýäéï êáô’ åðéôáãÞí ôçò ôñüéêáò, áëëÜ ïé åñãáæüìåíïé óôçí ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç äåí çôôÞèçêáí. ÐÞñáí ôç äÝóìåõóç Üñóçò ôçò åðéóôñÜôåõóçò êáé Ýíáñîçò åíüò äéáëüãïõ ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí ïîõììÝíùí ðñïâëçìÜôùí êáé ôï óçìáíôéêüôåñï, Ýèåóáí éó÷õñÝò âÜóåéò ãéá áêüìç ðéï äõíáìéêïýò áãþíåò óå ðåñßðôùóç ðïõ åðé÷åéñçèåß áðüëõóç óôïõò Ï.Ô.Á. ìÝóù ôçò «åñãáóéáêÞò åöåäñåßáò» Þ éäéùôéêïðïßçóç ôùí õðçñåóéþí êáèáñéüôçôáò ôùí ÄÞìùí. ÄÙÓÁÌÅ ÌÉÁ ÌÁ×Ç … ÄÅÍ ÇÔÔÇÈÇÊÁÌÅ …. Ï ÐÏËÅÌÏÓ ÓÕÍÅ×ÉÆÅÔÁÉ !!! Ï ÁÃÙÍÁÓ ÐÏÕ ÄÉÍÏÕÌÅ ÅÉÍÁÉ ÌÁÑÁÈÙÍÉÏӅ»

Ìå áãùíéóôéêïýò ÷áéñåôéóìïýò Ãéá ôçí ÅêôåëåóôéêÞ ÅðéôñïðÞ ôçò Ð.Ï.Å.-Ï.Ô.Á. Ï Ðñüåäñïò Ï Áíáðë. Ãåí. ÃñáììáôÝáò ÈÝìçò Ìðáëáóüðïõëïò ÉùÜííçò Ôóïýíçò

TETAÑÔÇ 2 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2011 5

“Ôé ìýãá ôïí ôóßìðçóå;”

ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí 1ç

Åìåßò ìðïñïýìå ìüíï íá êÜíïõìå õðïèÝóåéò. Êé åíþ, êáôÜ ôåêìÞñéï, Ýíáò Ðñùèõðïõñãüò äåí äéêáéïýôáé ôï «åßðá îåßðá», ðáñÜ ôáýôá äåí ìðïñïýìå íá ôï áðïêëåßóïõìå äåäïìÝíçò ôçò åí ãÝíåé óõìðåñéöïñÜò ôïõ ê. ÐáðáíäñÝïõ ùò Ðñùèõðïõñãïý. Åýó÷çìïé ôñüðïé õðÜñ÷ïõí, êáé åðéêïéíùíéáêÜ ôåñôßðéá åðßóçò. ÐÝñá âÝâáéá áðü ôçí áäéáìöéóâÞôçôç áëÞèåéá üôé üëïé ìáò ìðïñïýìå – êáé ðñÝðåé – íá áíáãíùñßæïõìå ôá ëÜèç ìáò êáé íá ôá äéïñèþíïõìå, üôáí õðÜñ÷åé ç äõíáôüôçôá . Êáé ï ê. ÐáðáíäñÝïõ ãéá ëßãåò ìÝñåò Ý÷åé áõôÞ ôç äõíáôüôçôá. Ìå ôçí ðñïûðüèåóç üôé ï ê. Ðñùèõðïõñãüò áíôéëçöèåß ôï ëÜèïò ôïõ, ðñÜãìá ðïõ ìÝ÷ñé áõôÞ ôç óôéãìÞ (þñá 9.00 ôï âñÜäõ Ôñßôçò) äåí ðñïêýðôåé áðü ðïõèåíÜ. Åõñùðáßïé ðïëéôéêïß êáé äçìïóéïãñÜöïé äçëþíïõí ðùò äåí êáôáíïïýí ôïõò ëüãïõò. Ç ÃáëëéêÞ Ìïíô ìÜëéóôá (ðïõ ðÜíôá Ýðáéñíå èÝóåéò õðÝñ ôçò ÅëëÜäáò) óå ÷èåóéíü êýñéï Üñèñï ôçò áíáñùôéüôáí: «Ôé ìýãá ôóßìðçóå ôïí ê. ÐáðáíäñÝïõ» êáé êáôáëÞãåé: «Ì’ áõôÜ ôá äåäïìÝíá äéåñùôüìáóôå ìÞðùò ç ÅëëÜäá äåí Ý÷åé èÝóç óôçí Åõñþðç». Ôï ðñþôï åñþôçìá ôçò Le Mont áðáó÷ïëåß êé üëïõò ôïõò ¸ëëçíåò. Êé åðåéäÞ äåí ìðïñïýí íá âñïõí ìéá ðåéóôéêÞ áðÜíôçóç ðåñéïñßæïíôáé óå õðïèÝóåéò. Ðïõ îåêéíïýí áðü óõíùìïóéïëïãßåò (åßíáé âáëôüò áðü ôïõò ÁìåñéêÜíïõò íá ìáò êáôáóôñÝøåé êáé íá äéáëõèåß ç Åõñùæþíç êé Üëëá ðáñüìïéá) ìÝ÷ñé øõ÷ïãñáöÞìáôá êáé øõ÷ïëïãéêÝò áíáöïñÝò. ¼ðùò ð.÷. «íéþèåé üôé ÷Üíåé ôçí ðñùèõðïõñãßá êáé áðü áíáóöÜëåéá êáé áðåñéóêåøßá êáôáöåýãåé óå ðáñÜëïãåò áðïöÜóåéò». ÊÜèå ïñèÜ óêåðôüìåíïò ðïëßôçò, äåí êÜíåé õðïèÝóåéò. Óå ôåëåõôáßá áíÜëõóç äåí Ý÷åé êáé ìåãÜëç óçìáóßá ôï ðþò êáé ãéáôß ï ê. ÐáðáíäñÝïõ ïäçãÞèçêå ó’ áõôÞ ôçí áêáôáíüçôç üóï êáé áíþöåëç áðüöáóç ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ äçìïøçößóìáôïò. Êáé ìÜëéóôá üôáí üëá âñßóêïíôáé óå åîÝëéîç. Óçìáóßá Ý÷åé ôß óõíåðÜãåôáé ãéá ôçí ÅëëÜäá êáé ôïõò ¸ëëçíåò áõôÞ ôïõ ç áðüöáóç. Êáé äõóôõ÷þò üëïé ó÷åäüí ïé óùóôÜ óêåðôüìåíïé åðéóôÞìïíåò êáé áðëïß ðïëßôåò, ðïëéôéêïß êáé øçöïöüñïé, ¸ëëçíåò êáé îÝíïé åêôéìïýí üôé áí ï ê. ÐáðáíäñÝïõ åðéìåßíåé óôçí ÜðïøÞ ôïõ, êáé äåí ôïí óôáìáôÞóïõí êÜðïéïé áðü ôïõò âïõëåõôÝò ôïõ, Þ ï ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò, Þ ç Áíôéðïëßôåõóç, ôüôå ïäçãïýìáóôå ìå ìáèçìáôéêÞ áêñßâåéá óôçí áóýíôáêôç êáé êáôáóôñåðôéêÞ ÷ñåïêïðßá êáé óôçí Ýîïäü ìáò áðü ôçí Åõñùæþíç áêüìá êáé áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç. ÊÜôé ôÝôïéï ôï áðåý÷åôáé ç óõíôñéðôéêÞ ðëåéïøçößá ôïõ ëáïý (êáé ôùí ðïëéôéêþí). ÁëëÜ áõôü åßíáé ôï ëéãüôåñï. Ôï ìåßæïí åßíáé üôé óå ìéá ôÝôïéá ðåñßðôùóç ü÷é ìüíï èá ðåéíÜóïõìå êáé èá åîáèëéùèïýìå áëëÜ èá õðïóôïýìå ìÝãéóôï åîåõôåëéóìü. Ðéèáíüôáôá äå èá ÷Üóïõìå êáé ôìÞìáôá ôçò Ðáôñßäáò ìáò Þ èá åìðëáêïýìå óå ðïëÝìïõò ìå ôïõò ãåßôïíåò ðïõ äåí èá ÷Üóïõí ôçí åõêáéñßá. Áðïñßáò Üîéï åßíáé ôï ãåãïíüò üôé ôá 35 êáé ðëÝïí ÷ñüíéá áðü ôçí ìåôáðïëßôåõóç Ýãéíå Ýíá ìüíï äçìïøÞöéóìá, áõôü ãéá ôçí êáôÜñãçóç ôçò âáóéëåßáò (1974). Êé åíþ ìåóïëÜâçóáí ç Ýíôáîç ôçò ÷þñáò óôçí ÅÏÊ ðñþôá êáé óôçí ÏÍÅ áñãüôåñá êáíåßò äåí óêÝöèçêå íá êÜíåé äçìïøÞöéóìá. Óôçí ðñþôç ðåñßðôùóç áí ï Êùí/íïò ÊáñáìáíëÞò Ýêáíå äçìïøÞöéóìá äåí èá ìðáßíáìå óôçí ôüôå ÅÏÊ ãéáôß ï ðáôÝñáò ôïõ óçìåñéíïý Ðñùèõðïõñãïý êáé ôï Ðáóïê Þôáí (Þ äÞëùíáí) öáíáôéêïß ðïëÝìéïé ôçò ÅõñùðáúêÞò Åíïðïßçóçò ( «ÅÏÊ êáé ÍÁÔÏ ôï ßäéï óõíäéêÜôï») êáé ôá êüììáôá ôçò ÁñéóôåñÜò åðßóçò. Ï Ê. ÊáñáìáíëÞò ðÞñå ôçí åõèýíç êáé ðñï÷þñçóå . Ãéá ôïí Êþóôá Óçìßôç ôá ðñÜãìáôá Þôáí ðéï áðëÜ. Áí Ýêáíå äçìïøÞöéóìá ãéá ôçí Ýíôáîç óôçí ÏÍÅ èá ôï øÞöéæå ôï 80% (ôïõëÜ÷éóôïí ôïõ ëáïý). ¼ìùò äåí Ýêáíå. Ìåãáëýôåñç áêüìç áðïñßá ðñïêáëåß ç ÷ñïíéêÞ óôéãìÞ ðïõ åðÝëåîå ï ê. ÐáðáíäñÝïõ. Ôþñá æçôÜåé ôç ãíþìç ôïõ ëáïý; Áöïý ðñþôá ôïí Ýäåóå ÷åéñïðüäáñá ìå ôï Ìíçìüíéï êáé ôï ìåóïðñüèåóìï; Ãéáôß äåí Ýêáíå äçìïøÞöéóìá ãéá ôï ìíçìüíéï óôéò áñ÷Ýò ôïõ 2010; Ôé ìýãá ôïí ôóßìðçóå Üñáãå; ÃÉÁÍÍÇÓ ÊÏÑÏÌÇËÇÓ

ÁÕÎÇÌÅÍÁ ÓÅ Ó×ÅÓÇ ÌÅ ÐÅÑÓÉ

Áñ÷ßæåé ç áðïóôïëÞ åéäïðïéçôçñßùí ãéá ôá ôÝëç êõêëïöïñßáò

Ôçí åãêýêëéï ìå ôéò ïäçãßåò ãéá ôç äéÜèåóç ôùí åéäéêþí óçìÜôùí ôùí ôåëþí êõêëïöïñßáò É× áõôïêéíÞôùí êáé ìïôïóéêëåôþí áðÝóôåéëå óôéò åöïñßåò ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí. Ç áðïóôïëÞ ôùí óçìÜôùí áíáìÝíåôáé íá îåêéíÞóåé åíôüò ôïõ Íïåìâñßïõ, åíþ ïé öïñïëïãïýìåíïé èá ðñÝðåé íá êáôáâÜëïõí ôï ôÝëïò êáé íá ðñïìçèåõôïýí ôï óÞìá Ýùò 31 Äåêåìâñßïõ 2011. Óå äéáöïñåôéêÞ ðåñßðôùóç (åêðñüèåóìçò ðñïìÞèåéáò) èá åðéâáñõíèïýí ìå ðñüóôéìï ßóï ìå ôï äéðëÜóéï ôïõ ôÝëïõò ðïõ ôïõò áíáëïãåß. Õðåíèõìßæåôáé üôé ôá áõîçìÝíá ôÝëç êõêëïöïñßáò óå ó÷Ýóç ìå ðÝñõóé (ìå âÜóç ôï ìåóïðñüèåóìï ðñüãñáììá ðïõ øçößóôçêå óôç ÂïõëÞ) äéáìïñöþíïíôáé Ýùò åîÞò: Ãéá ôá åðéâáôéêÜ áõôïêßíçôá ðïõ Ý÷ïõí ôáîéíïìçèåß ãéá ðñþôç öïñÜ óôçí ÅëëÜäá Ýùò ôçí 31/10/2010 êáèþò êáé ãéá ôéò äßêõêëåò êáé ôñßêõêëåò ìïôïóéêëÝôåò áíåîáñôÞôùò ôçò çìåñïìçíßáò ðñþôçò ôáîéíüìçóÞò ôïõò óôçí ÅëëÜäá, áðïêëåéóôéêÜ ìå âÜóç ôïí êõëéíäñéóìü ôïõ êéíçôÞñá ôïõò: ¸ùò 300 êõâéêÜ åêáôïóôÜ 20 åõñþ Áðü 301 Ýùò 785 êõâéêÜ åêáôïóôÜ 55 åõñþ Áðü 786 Ýùò 1.071 êõâéêÜ åêáôïóôÜ 120 åõñþ Áðü 1.072 Ýùò 1.357 êõâéêÜ åêáôïóôÜ 135 åõñþ Áðü 1.358 Ýùò 1.548 êõâéêÜ åêáôïóôÜ 240 åõñþ Áðü 1.549 Ýùò 1.738 êõâéêÜ åêáôïóôÜ 265 åõñþ Áðü 1.739 Ýùò 1.928 êõâéêÜ åêáôïóôÜ 300 åõñþ Áðü 1.929 Ýùò 2.357 êõâéêÜ åêáôïóôÜ 660 åõñþ Áðü 2.358 Ýùò 3.000 êõâéêÜ åêáôïóôÜ 880 åõñþ Áðü 3.001 Ýùò 4.000 êõâéêÜ åêáôïóôÜ 1.100 åõñþ Áðü 4.001 êáé Üíù êõâéêÜ åêáôïóôÜ 1.320 åõñþ Ãéá ôá åðéâáôéêÜ áõôïêßíçôá ðïõ ôáîéíïìïýíôáé ãéá ðñþôç öïñÜ óôçí ÅëëÜäá áðü ôçí 1/11/2010 êáé ìåôÜ, áðïêëåéóôéêÜ ìå âÜóç ôéò åêðïìðÝò äéïîåéäßïõ ôïõ Üíèñáêá (ãñáììÜñéá C02 áíÜ ÷éëéüìåôñï). Ãéá ôïí õðïëïãéóìü ëáìâÜíïíôáé õðüøç ïé åêðïìðÝò äéïîåéäßïõ ôïõ Üíèñáêá, üðùò áõôÝò áíáãñÜöïíôáé óôçí Üäåéá ôïõ ï÷Þìáôïò.


6 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÔÅÔÁÑÔÇ 2 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2011

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò

ÌÐÁÓÊÅÔ Á2 ÁÍÄÑÙÍ

Óôï ÐáãêñÜôé êáôåâáßíåé ï Ðéåñéêüò Áñ÷Ýëáïò

Óôá ðëáßóéá ôçò 6çò áãùíéóôéêÞò ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò Á2 áíäñþí ï Ðéåñéêüò Áñ÷Ýëáïò èá ðáßîåé óôï ÐáãêñÜôé áðÝíáíôé óôçí éóôïñéêÞ ïìÜäá ôçò ÁèÞíáò ðïõ âñßóêåôáé ìå 6 âáèìïýò éóüâáèìç ìå ôïõò Êáôåñéíéþôåò.

Ôçí ðåñáóìÝíç áãùíéóôéêÞ ôï ÐáãêñÜôé Ý÷áóå óôçí ÊñÞôç áðü ôïí ÏÖÇ ìå 95-71 êáé Ýäåéîå áñêåôÜ êáëÞ áãùíéóôéêÞ óõìðåñéöïñÜ ðáëåýïíôáò ìÝ÷ñé ôï 3ï äåêÜëåðôï ôïí áãþíá.

âáèìþí óôéò 5 ðñþôåò áãùíéóôéêÝò êáé ôá ðÜíôá åßíáé ñåõóôÜ.

120. Ìå ôïí áãþíá áõôü ôåëåßùóå ï ðñþôïò ãýñïò êáé ç ïìÜäá ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷åëÜïõ, êáé åäþ, åßíáé ðñþôç êáé áÞôôçôç.

Ï Ðéåñéêüò Áñ÷Ýëáïò åêôüò áðü ôï ôåëåõôáßï ðáé÷íßäé ìå ôïí Ðáíåñõèñáúêü Ýäåéîå ìéá ðïëý êáëÞ áãùíéóôéêÞ óõìðåñéöïñÜ êáé èá ðñÝðåé íá áöÞóåé ðßóù ôçí åìöÜíéóç ôïõ ôåëåõôáßïõ äåêáëÝðôïõ ôïõ áãþíá ôçò ðåñáóìÝíçò áãùíéóôéêÞò êáé íá îáíáåðéóôñÝøåé óôéò åðéôõ÷ßåò üðùò Ýêáíå óôï ðñïçãïýìåíï åêôüò Ýäñáò ðáé÷íéäé ôïõ ìå ôïí Ðáíåëåõóéíéáêü.

ÄéáéôçôÞò Þôáí ï ê. ÔóïëïãéÜííçò È. Ôá äåêÜëåðôá: 7-28, 11-63, 22-91, 28-120.

Ïé óõíèÝóåéò ÁÅ Âáôáíéáêïý/ÓÜñéóá (×ïôïêïõñßäçò) Âáöåßäçò, ×áôæïýëçò 3, ×áëåðëÞò 2, Ìçôóüðïõëïò, ÆÝðïò, Óéáíßäçò, Ìá÷áéñßäçò 15, ÐáðÜò 6, ÌðñÜôóéïò 2. ÓÖÊ Ðéåñéêüò Áñ÷Ýëáïò (×áôæçéùÜííïõ) Ìùõóßäçò Í 12, Ãéáëßäçò 2, Ëáìðïíßêïò 9, Ôóáëìðïýñçò 12, ÍáôóéÜâáò 2, ÐñéóêïìÜôçò 26, Ôáìïõñßäçò È 2, ÁíáóôáóéÜäçò 8, Êåëáäßôçò 8, Óêáìðáñäþíçò 17, ÊïíôóÝò  6, ÃñáâÜíçò 10, ÊáðåôáíÜêçò 2.

Ç ðñïåôïéìáóßá óõíå÷ßæåôáé ìå åíôáôéêü ñõèìü êáé üëá äåß÷íïõí üôé ç ïìÜäá ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷Ýëáïõ èá áíáêÜìøåé âáèìïëïãéêÜ êáé èá ìðïñÝóåé íá îáíáìðåß êáé ðÜëé óå áíïäéêÞ ôñï÷éÜ óôï äýóêïëï öåôéíü ðñùôÜèëçìá ôçò Á2 Áíäñþí.

ÐñùôáèëÞìáôá ÅÊÁÓÊÅÌ

Öéëéêü ðáé÷íßäé ìå ôï ÌÝãá ÁëÝîáíäñï Èåóóáëïíßêçò

Ãéá ôï åöçâéêü ðñùôÜèëçìá Âáôáíéáêüò ÓÜñéóá - Ðéåñéêüò Áñ÷Ýëáïò 36 - 92

Ôï öåôéíü ðñùôÜèëçìá ôçò Á2 áíäñþí åßíáé éäéáßôåñá äýóêïëï êáé áìößññïðï ëüãù ôïõ üôé èá õðïâéâáóôïýí ðÝíôå ïìÜäåò êáé áõôü ôï êÜíåé áêüìç ðéï áíôáãùíéóôéêü Ýíáíôé ôçò ðåñóéíÞò ðåñéüäïõ.

Êýñéï ÷áñáêôçñéóôéêü åßíáé ôï ãåãïíüò üôé áðü ôçí 3ç èÝóç êáé ìåôÜ ìÝ÷ñé ôçí ôåëåõôáßá èÝóç ôïõ âáèìïëïãéêïý ðßíáêá õðÜñ÷åé ìéá âáèìïëïãéêÞ äéáöïñÜ ìüëéò 3

Ìå 36-92 êÝñäéóå ï Ðéåñéêüò Áñ÷Ýëáïò ãéá ôï åöçâéêü ðñùôÜèëçìá ôç ãçðåäïý÷ï ÁÅ Âáôáíéáêïý ÓÜñéóá. Óå ðÝíôå áãþíåò ç ïìÜäá ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷åëÜïõ åßíáé ðñþôç óôç âáèìïëïãßá êáé ðáñáìÝíåé áÞôôçôç. ÄéáéôçôÞò Þôáí ï ê. ×áñéêëéÜò Ä. Ôá äåêÜëåðôá: 12-24, 20-44, 28-72, 36-92. Ïé óõíèÝóåéò ÁÅ Âáôáíéáêïý/ÓÜñéóá (×ïôïêïõñßäçò) ÊáñáãÜôóïãëïõ 6, Óéãáíüò, ËáìðñÜêçò, Êïõéìôæßäçò, ÆÞóçò, ÊÜëöáò 2, ÈåïäùñÞò 3, Óêïýöáò 11, Ìáêñßäçò 6, ÆÝñâáò 4, Ðßôïò, Ðïëõæüðïõëïò 4. ÓÖÊ Ðéåñéêüò Áñ÷Ýëáïò (×áôæçéùÜííïõ-ÄáìáëÞò) ÓöÞêáò, Ðáðáäüðïõëïò 21, Áíáãíþóôïõ 2, ÊïíôóÝò È

ÄùñåÜí éáôñéêÝò åîåôÜóåéò óå áèëçôÝò åñáóéôå÷íéêþí áèëçôéêþí óõëëüãùí áðü ôçí Ð.Å.Ðéåñßáò

Ìå åðéôõ÷ßá ïëïêëçñþèçêå ôï ðñüãñáììá ôùí äùñåÜí éáôñéêþí åîåôÜóåùí óå áèëçôÝò åñáóéôå÷íéêþí áèëçôéêþí óõëëüãùí ôçò Ðéåñßáò, ðïõ õëïðïßçóå ç ÐåñéöåñåéáêÞ Åíüôçôá Ðéåñßáò óå óõíåñãáóßá ìå ôï Íïóïêïìåßï Êáôåñßíçò.

Ç ÐåñéöåñåéáêÞ Åíüôçôá Ðéåñßáò ðéóôÞ óôéò ðñïôåñáéüôçôÝò ôçò óôïõò ôïìåßò ôçò õãåßáò, ôçò Üèëçóçò, ôçò ðáéäåßáò ê.á êáé áðïâëÝðïíôáò óôçí ðñüóâáóç óå èÝìáôá õãåßáò ôùí áèëçôþí ôçò Ðéåñßáò, ðñï÷þñçóå óå óõìöùíßá ìå ôï ÄéïéêçôÞ ôïõ Íïóïêïìåßï Êáôåñßíçò, ê. ÁóôÝñéï ÖáñìÜêç, ðñïóöÝñïíôáò ìå éäéáßôåñç öñïíôßäá ãéá ôçí õãåßá ôùí áèëçôþí ôçò ðåñéï÷Þò éáôñéêÝò õðçñåóßåò.

´´ Ìå åõáéóèçóßá óå èÝìáôá õãåßáò êáé áèëçôéóìïý êáé ìå åðßãíùóç ôçò ïéêïíïìéêÞò êáôÜóôáóçò, ç ÐåñéöåñåéáêÞ Åíüôçôá Ðéåñßáò óôçñßæåé ôïí áèëçôéóìü êáé åðéäéþêåé íá êáôåõèýíåé ôç íåïëáßá óå üëåò ôéò ìïñöÝò ôïõ. Ç õãåßá, ôï ýøéóôï êïéíùíéêü áãáèü ðñÝðåé íá ðñïóöÝñåôáé äùñåÜí. Óôü÷ïò ìáò åßíáé ôï ðñüãñáììá áõôü íá êáèéåñùèåß, íá åöáñìüæåôáé óå åôÞóéá âÜóç, ìå ìåãáëýôåñç óõììåôï÷Þ êáé íá åðåêôáèåß êáé óôá õðüëïéðá åñáóéôå÷íéêÜ áèëÞìáôá´´, åðåóÞìáíå ç ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò Ðéåñßáò, Óïößá Ìáõñßäïõ. ÐáñÜëëçëá, ðñüóèåóå üôé ðñïùèïýíôáé äñÜóåéò ðïõ âåëôéþíïõí ôï åðßðåäï æùÞò êáé ðáñÝ÷ïõí ÷ñÞóéìåò õðçñåóßåò óôïõò ðïëßôåò áðïäåéêíýïíôáò êáé ôï êïéíùíéêü ðñüóùðï ôçò Ð.Å.Ðéåñßáò.

Óôç ËÜñéóá äïêéìÜæïíôáé ïé ÌéêôÝò ôçò ÅÐÓ Ðéåñßáò

ÓõãêåêñéìÝíá óôéò 1 ôï ìåóçìÝñé óôç ËÜñéóá óôï ãÞðåäï ôçò Í. Ðïëéôåßáò èá

Ãéá ôï ðáéäéêü ðñùôÜèëçìá Âáôáíéáêüò ÓÜñéóá - Ðéåñéêüò Áñ÷Ýëáïò 28 - 120

Êáé óôï ðáéäéêü ðñùôÜèëçìá íßêç ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷åëÜïõ åðß ôçò ÁE Âáôáíéáêüò ÓÜñéóá. ÊÝñäéóå ìå 28-

Öéëéêü ìå ÐÁÏÊ

Ôçí ÔåôÜñôç 2 Íïåìâñßïõ ïé Ýöçâïé ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷åëÜïõ èá áíôéìåôùðßóïõí óå öéëéêü áãþíá ôïõò áíôßóôïé÷ïõò ôïõ ÐÁÏÊ óå Ýíá äõíáôü ðáé÷íßäé ðïõ åßíáé óôá ðëáßóéá ôçò êáëýôåñçò äõíáôÞò öåôéíÞò ôïõò ðñïåôïéìáóßáò.

Óïê êáé õðïâéâáóìüò ãéá ôïí Áåôü Óêýäñáò!

ÐáñÜëëçëá, åðÝâáëå óôïí ÃéÜííç ÍáõñéíéÜäç ôçí ðïéíÞ áðáãüñåõóçò ïðïéáóäÞðïôå äñáóôçñéüôçôáò ó÷åôßæåôáé ìå ôï ðïäüóöáéñï, ãéá ôï õðüëïéðï ôçò æùÞò ôïõ! ÁíáëõôéêÜ ç áðüöáóç:

ÄÝ÷åôáé ïìüöùíá üôé ïé åãêáëïýìåíïé ÔÁÐ ÁÅÔÏÓ ÓÊÕÄÑÁÓ, É. ÍÁÕÑÉÍÉÁÄÇÓ êáé Ã. ÔÓÁÊÏÃÉÁÍÍÇÓ ôÝëåóáí ôï ðåéèáñ÷éêü ðáñÜðôùìá ôçò åíåñãçôéêÞò êáé ðáèçôéêÞò äùñïäïêßáò êáé åðéâÜëëåé óå âÜñïò áõôþí ôéò åîÞò ðåéèáñ÷éêÝò ðïéíÝò:

ÐÁÍÅËËÇÍÉÏ ÐÑÙÔÁÈËÇÌÁ ÌÉÊÔÙÍ ÏÌÁÄÙÍ ÅÍÙÓÅÙÍ

ÓÞìåñá èá äþóïõí óôç ËÜñéóá äýï ðáé÷íßäéá ïé ìéêôÝò ïìÜäåò ôçò ÅÐÓ Ðéåñßáò ãéá ôï Åíùóéáêü ðñùôÜèëçìá ìå ôçí áíôßóôïé÷ç ÅÐÓ ËÜñéóáò.

2, ÆùãñÜöïò 2, Ìðïýóéïò 2, Ôáìïõñßäçò 30(1), ÃáæÝôçò 4, ×åñâáôßäçò 8(1), Íïýñçò 7(1), ÓôÜìïò 14(2), ÔóéìÞôñçò.

"ÁðáëëÜóóåé ôçí ÐÁÅ ÇËÉÏÕÐÏËÇ áðü ôéò áðïäéäüìåíåò óå áõôÞí ðåéèáñ÷éêÝò ðáñáâÜóåéò. ÁðáëëÜóóåé üëïõò ôïõò åãêáëïõìÝíïõò áðü ôçí áðïäéäüìåíç óå áõôïýò ðåéèáñ÷éêÞ ðáñÜâáóç ôïõ óôïé÷Þìáôïò.

ÁèëçôÝò, ìÝëç åñáóéôå÷íéêþí áèëçôéêþí óõëëüãùí êáé ôùí ôñéþí êáôçãïñéþí ôïõ ðïäïóöáßñïõ ôçò Ðéåñßáò, õðïâëÞèçêáí óå ðñïëçðôéêÝò éáôñéêÝò åîåôÜóåéò (êáñäéïãñÜöçìá, êáñäéïëïãéêü Ýëåã÷ï, ãåíéêÞ áßìáôïò) åíôåëþò äùñåÜí óôï Íïóïêïìåßï Êáôåñßíçò, óôá ÊÝíôñá Õãåßáò Áéãéíßïõ êáé Ëéôï÷þñïõ êáé Ýëáâáí ðéóôïðïéçôéêÜ õãåßáò.

Ôï ðñüãñáììá ðñïûðïëïãéóìïý 5.000 åõñþ, åíôÜóóåôáé óôï ðëáßóéï Üóêçóçò êïéíùíéêÞò ðïëéôéêÞò êáé óôñáôçãéêïý ó÷åäéáóìïý ôçò Ð.Å. Ðéåñßáò óôï åðßêåíôñï ôïõ ïðïßïõ åßíáé ç ðñüëçøç êáé ç ðñïáãùãÞ ôçò õãåßáò ôùí áèëçôþí. Öéëïóïößá ôïõ ðñïãñÜììáôïò åßíáé ç ðñïâïëÞ ôçò áîßáò ôçò ðñüëçøçò, ôçò Ýãêáéñçò äéÜãíùóçò êáé èåñáðåßáò. Ôï ðñüãñáììá ðïõ äéåîÞ÷èç áðü 19/8 Ýùò êáé 3/10 Ýôõ÷å éäéáßôåñçò áíôáðüêñéóçò áðü ôïõò áèëçôÝò.

Ç ðáéäéêÞ ïìÜäá ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷åëÜïõ óôç Èåóóáëïíßêç

Öéëéêü ðáé÷íßäé ìå ôï ÌÝãá ÁëÝîáíäñï Èåóóáëïíßêçò Ýêáíå ç ðáéäéêÞ ïìÜäá ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷åëÜïõ óôç Èåóóáëïíßêç. ¹ôáí Ýíá äõíáôü ðáé÷íßäé êáé êÝñäéóå ìå 45-63. Ç ïìÜäá ôçò Êáôåñßíçò áãùíßóôçêå ìå ôïõò: Ìùõóßäç Í., Ëáìðïíßêï, Ôóáëìðïýñç, ÍáôóéÜâá, ÐñéóêïìÜôç, Ôáìïõñßäç È., ÁíáóôáóéÜäç, Êåëáäßôç, Óêáìðáñäþíç ÊïíôóÝ Â., ÃñáâÜíç, ÊáðåôáíÜêç.

ðáßîåé ç ìéêôÞ ïìÜäá Ðéåñßáò ìå ôçí ïìÜäá óôéò 3 ôï áðüãåõìá ÍåÜðïëçò èá ðáßîåé ç ÅÐÓ Ðéåñßáò ìå ôçí ËÜñéóáò.

ðáßäùí ôçò ÅÐÓ ôçò ËÜñéóáò åíþ óôï ãÞðåäï ôçò ïìÜäá ÍÝùí ôçò ïìÜäá ôçò ÅÐÓ

ÅÍÙÓÇ ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÉÊÙÍ ÓÙÌÁÔÅÉÙÍ

ÅîåôÜóåéò êáé ÃñáðôÝò Äïêéìáóßåò ïé äéáéôçôÝò ðïäïóöáßñïõ

Ç ÅðéôñïðÞ Äéáéôçóßáò ôçò ÅÐÓ Ðéåñßáò êáëåß üëïõò ôïõò åí åíåñãåßá äéáéôçôÝò ðïäïóöáßñïõ ôçò ÅÐÓ Ðéåñßáò ðïõ äåí õðïâëÞèçêáí óå áãùíéóôéêÜ ôåóô Þ äåí óõììåôåß÷áí óôéò ãñáðôÝò åîåôÜóåéò íá âñßóêïíôáé ôçí ÔåôÜñôç 02-11-2011 þñá 6.00 ì.. óôï Á´ ÄÁÊ Êáôåñßíçò ãéá ôéò áãùíéóôéêÝò äïêéìáóßåò êáé þñá 7.00 ì.ì. óôïí Ó.Ä.Ð.Í. Ðéåñßáò ãéá ôéò ãñáðôÝò åîåôÜóåéò. Ãéá ôçí Å.Ä./ ÅÐÓ Ðéåñßáò Ï Ðñüåäñïò Êùíóôáíôßíïò ÊáñÝêëáò

1) Óôï ÔÁÐ ÁÅÔÏÓ ÓÊÕÄÑÁÓ á) ôçí ÷ñçìáôéêÞ ðïéíÞ ôùí ôñéáêïóßùí ÷éëéÜäùí (300.000)åõñþ êáé êáôÜ ôá 2/4 ôçí ÷ñçìáôéêÞ ðïéíÞ ôùí åêáôüí ðåíÞíôá ÷éëéÜäùí (150.000) åõñþ â) ôçí ðïéíÞ ôïõ õðïâéâáóìïý óôçí åðüìåíç êáôþôåñç êáôçãïñßá äéá ôçò êáôáëÞøåùò ôçò ôåëåõôáßáò èÝóåùò óôïí ïñéóôéêü ïéêåßï âáèìïëïãéêü ðßíáêá ôçò êáôçãïñßáò óôçí ïðïßá áãùíéæüôáí êáôÜ ôï 2010-2011. 2) Óôïí É. ÍÁÕÑÉÍÉÁÄÇ á) ôçí ðåéèáñ÷éêÞ ðïéíÞ ôçò áðáãüñåõóçò åêôÝëåóçò ïðïéáóäÞðïôå äñáóôçñéüôçôáò ðïõ ó÷åôßæåôáé ìå ôï ðïäüóöáéñï åö´ üñïõ æùÞò â) ôçí ðåéèáñ÷éêÞ ðïéíÞ ôçò áðáãüñåõóçò åéóüäïõ óôïõò áãùíéóôéêïýò ÷þñïõò åö´ üñïõ æùÞò êáé ã) ôçí ÷ñçìáôéêÞ ðïéíÞ ôùí åêáôüí åßêïóé ÷éëéÜäùí (120.000) åõñþ êáé êáôÜ ôá 2/4 ôçí ÷ñçìáôéêÞ ðïéíÞ ôùí åîÞíôá ÷éëéÜäùí (60.000) åõñþ.

FOOTBALL LEAGUE

Ðñüãñáììá ôçò 2çò áãùíéóôéêÞò

Ôï ðñüãñáììá ôçò 2çò ÁãùíéóôéêÞò ôïõ ÐñùôáèëÞìáôïò FOOTBALL LEAGUE Ï.Ð.Á.Ð., üðùò áíáêïéíþèçêå ôçí Ôñßôç áðü ôç äéïñãáíþôñéá Áñ÷Þ, åßíáé ôï áêüëïõèï: ÐáñáóêåõÞ 4/11 ÇÑÁÊËÇÓ ØÁ×ÍÙÍ - ÅÈÍÉÊÏÓ ÁÓÔÅÑÁÓ (ÄÇÌ. ÓÔÁÄÉÏ ØÁ×ÍÙÍ) 19:00 OTE TV ÊõñéáêÞ 6/11 ÐËÁÔÁÍÉÁÓ - ÐÁÍÈÑÁÊÉÊÏÓ (ÄÇÌ. ÃÇÐ. ÌÁËÅÌÅ) 14:00

ÂÕÆÁÓ ÌÅÃÁÑÙÍ - ÐÉÅÑÉÊÏÓ (ÄÇÌ. ÃÇÐ. ÌÅÃÁÑÙÍ) 15:00 ÁÅË ÊÁËËÏÍÇÓ - ÊÁËËÉÈÅÁ (ÄÇÌ. ÓÔ. ÌÕÔÉËÇÍÇÓ) 15:00

ÄÉÁÃÏÑÁÓ - ÈÑÁÓÕÂÏÕËÏÓ (ÄÇÌ. ÓÔ. "Ï ÄÉÁÃÏÑÁÓ") 15:00

ÄåõôÝñá 7/11 ÂÅÑÏÉÁ - ÐÁÍÁ×ÁÚÊÇ (ÄÇÌ. ÓÔ. ÂÅÑÏÉÁÓ) 19:00 OTE TV Óçìåßùóç: Ç äéáöïñåôéêÞ þñá Ýíáñîçò ôïõ áãþíá ÐËÁÔÁÍÉÁÓ ×ÁÍÉÙÍ – ÐÁÍÈÑÁÊÉÊÏÓ, ïöåßëåôáé óå áßôçìá ôçò öéëïîåíïýìåíçò ïìÜäáò ãéá óõãêïéíùíéáêïýò ëüãïõò. *** Äåí ïñßóôçêáí ïé áãþíåò Öùêéêüò - ÁíáãÝííçóç ÅðáíïìÞò êáé ÁíáãÝííçóç Ãéáííéôóþí - Áãñïôéêüò ÁóôÝñáò ãéá äéáöïñåôéêïýò ëüãïõò.

Óôïí Ã. ÔÓÁÊÏÃÉÁÍÍÇ á) ôçí ðåéèáñ÷éêÞ ðïéíÞ ôçò áðáãüñåõóçò åêôÝëåóçò ïðïéáóäÞðïôå äñáóôçñéüôçôáò ðïõ ó÷åôßæåôáé ìå ôï ðïäüóöáéñï åö´ üñïõ æùÞò â) ôçí ðåéèáñ÷éêÞ ðïéíÞ ôçò áðáãüñåõóçò åéóüäïõ óôïõò áãùíéóôéêïýò ÷þñïõò åö´ üñïõ æùÞò êáé ã) ôçí ÷ñçìáôéêÞ ðïéíÞ ôùí åêáôüí åßêïóé ÷éëéÜäùí (120.000) åõñþ êáé êáôÜ ôá 3/4 ôçí ÷ñçìáôéêÞ ðïéíÞ ôùí åíåíÞíôá ÷éëéÜäùí (90.000) åõñþ.". *** Íá óçìåéùèåß, âåâáßùò, üôé ç áðüöáóç åßíáé ðñùôüäéêç êáé ü÷é ôåëåóßäéêç. Ïé äéïéêïýíôåò ôï "áóðñüìáõñï" ÔÁÐ ðñïôßèåíôáé íá êáôáèÝóïõí Ýöåóç, åõåëðéóôþíôáò üôé èá äéêáéùèïýí êáé èá ðáñáìåßíïõí óôçí ôñßôç ôç ôÜîåé åðáããåëìáôéêÞ êáôçãïñßá, ìå ðïéíÞ ìüíï ôçí áöáßñåóç âáèìþí ðïõ áðïöÜóéóå ç ÄåõôåñïâÜèìéá Ðåéèáñ÷éêÞ ÅðéôñïðÞ ôçò ÅÐÏ.

Ñéáâüãëïõ:

Ðñïôéìþ íá áó÷ïëçèþ ìå ôï ôÝíéò!

ÁíáëõôéêÜ üóá åßðå óôïí Libero FM:

«¸÷ïõìå âéþóåé åäþ êáé êáéñü Ýíáí áðßóôåõôï ðüëåìï ï ïðïßïò îÝñáìå áðü ôçí áñ÷Þ áðü ðïõ ðñïåñ÷üôáí. Áõôü ðïõ èÝëù íá ðù åßíáé ðùò ãéá êÜðïéïõò ëüãïõò êÜðïéïé èÝëïõí íá ìáò ìðëÝîïõíå. Åìåßò üìùò åßìáóôå ðåíôáêÜèáñïé áöïý êáé ôï ÓÄÏÅ ðïõ Ýêáíå Ýëåã÷ï äåí âñÞêå ôßðïôå. Ôüóá ðáé÷íßäéá åß÷å ç ëßóôá ôçò UEFA, ìüíï áõôÜ ôïõ Áãñïôéêïý ÁóôÝñá åêäéêÜóôçêáí. ÕðÞñ÷å Ýíáò êýñéïò ðïõ üëï áõôüí ôïí êáéñü ðïëåìïýóå êáôÜ ôïõ Áãñïôéêïý êáé ðñïóðáèïýóå íá ôïí áöáíßóåé. ÌÝóá óôéò åðüìåíåò çìÝñåò èá êéíçèïýìå íïìéêÜ åíáíôßïí ôïõ. Áõôüò ï Üíèñùðïò áðü ôçí ðñþôç ìÝñá âÜëèçêå íá êáôáóôñÝøåé ôçí ïìÜäá êáèþò üðùò öáßíåôáé ðåéñÜ÷ôçêå ðïëý ðïõ äåí êáôÜöåñå äýï öïñÝò íá ðÜñåé ôï ðñùôÜèëçìá ìÝóá óôïí Åýïóìï. ÐëÝïí åìåßò èá ðñï÷ùñÞóïõìå óå êÜðïéåò åíÝñãåéåò, êáèþò ç ñåôóéíéÜ ðïõ ìáò êüëëçóáí Þôáí ü,ôé ðéï áñíçôéêü ãéá åìÜò. Íá ðù åäþ ðùò åãþ èá óõíå÷ßóù íá áðÝ÷ù áðü ôï ðïäüóöáéñï êáé ðëÝïí, ãéá íá êáôáëÜâåôå, Ý÷ù öôÜóåé óå óçìåßï íá

ìçí ôï âëÝðù ðëÝïí ïýôå êáé óôçí ôçëåüñáóç. Áó÷ïëïýìáé ôüóá ÷ñüíéá ìå áõôü êáé ôï îÝñù ðÜñá ðïëý êáëÜ. Ãéá áõôü äåí èá áó÷ïëçèþ îáíÜ. Ðñïôéìþ íá áó÷ïëçèþ ìå ôï ôÝíéò. Åëðßæù êÜðïôå íá ìðïñÝóïõìå íá ìéëÞóïõìå ÷ùñßò öüâï êáé åëåýèåñá. Åðßóçò ìáêÜñé íá ãßíåé ìéá êÜèáñóç êáíïíéêÞ êáé ü÷é åðéëåêôéêÞ üðùò ãßíåôáé ôþñá». Ãéá ôïí ëüãï ðïõ êõíçãïýí ôïí Áãñïôéêü ÁóôÝñá: «Ôá ôåëåõôáßá 6-7 ÷ñüíéá ï Áãñïôéêüò Ý÷åé ôáõôéóôåß ðëÞñùò ìå ôïí Ñéáâüãëïõ êáé åðåéäÞ ï Ñéáâüãëïõ åßíáé ôï ðñüâëçìá Ýôóé ôçí ðëçñþíåé êáé ï ÁóôÝñáò. ÓÞìåñá üðïéïò åßíáé öáëáêñüò, ïãêþäçò êáé ç öùíÞ ôïõ åßíáé ìðÜóá åßíáé ýðïðôïò. Ôï ðïäüóöáéñï êÜðïôå ôï äéïéêïýóáí Üíôñåò. ÐëÝïí ôï äéïéêïýí êáé ôï ðáñáêïëïõèïýí áäåñöÝò». Ãéá ôïí ÁóôÝñá óå áãùíéóôéêü åðßðåäï: «Ï ÁóôÝñáò Ý÷åé ðïëëÜ ðñïâëÞìáôá êáé êõñßùò äéïéêçôéêÜ. ÊÜíïõìå ìéá ðñïóðÜèåéá ìå ôçí ÷ñçóéìïðïßçóç ôïõ Êïýôóç óôçí èÝóç ôïõ ðñïðïíçôÞ ôïí ïðïßï êáé ôïí åðÝëåîá åãþ. Óôéò åðüìåíåò çìÝñåò èá ãßíåé ìéá óõæÞôçóç óå äéïéêçôéêü åðßðåäï êáé èá äïýìå ôé ìðïñïýìå íá êÜíïõìå».


ÔÅÔÁÑÔÇ 2 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2011

7 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

Äéðëç ðñïðüíçóç ÷èåò óôïí Ðéåñéêü Áôïìéêü Ýêáíå ï Óßìïò Ðáðáäüðïõëïò

FOOTBALL LEAGUE

Ðñùß êáé áðüãåõìá Ýêáíå ÷èåò ðñïðüíçóç ï Ðéåñéêüò ìå ôïí Áèçíáßï ôå÷íéêü Ðáðáäüðïõëï íá áíåâÜæåé óôñïöÝò.

Ôï ðñùß Ýêáíáí üóïé ðáßêôåò Ýðáéîáí óôï öéëéêü ðáé÷íßäé ìå ôïí Âáôáíéáêü åíþ ôï áðüãåõìá ç ðñïðüíçóç Ýãéíå êáé ðÜëé óôï âïçèçôéêü ôïõ Óôáäßïõ êáé ðåñéåß÷å ìéêôÜ óôïé÷åßá ôå÷íéêïôáêôéêÞò.

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò

ÓÞìåñá ôï ðñüãñáììá èá ãßíåé óôéò 15.30 êáé ïé ðáßêôåò èá áñ÷ßóïõí ðëÝïí íá êéíïýíôáé óå ñõèìü ðñùôáèëÞìáôïò áöïý ôçí ÊõñéáêÞ ï Ðéåñéêüò èá ðáßîåé óôá ÌÝãáñá ìå ôïí éóôïñéêü Âýæá. ×èåò Ýêáíå áôïìéêü ðñüãñáììá ï íåáñüò Óßìïò Ðáðáäüðïõëïò åíþ êáíïíéêÜ ìåôåß÷å óôï ñõèìü ôçò ðñïåôïéìáóßáò ï Ýìðåéñïò Ðïõñôïõëßäçò. Äåí ìåôÝ÷åé óôéò ðñïðïíÞóåéò ìüíï ï Êáìéíéþôçò ðïõ Ý÷åé åã÷åéñéóôåß êáé áêïëïõèåß èåñáðåõôéêÞ áãùãÞ. Ï Ðéåñéêüò üëá äåß÷íïõí üôé èá îåêéíÞóåé ìå ôïí êáëýôåñï ôñüðï ôéò öåôéíÝò ôïõ õðï÷ñåþóåéò óôï ðñùôÜèëçìá ôçò Football League áðÝíáíôé óå ìéá íåïöþôéóôç ïìÜäá ðïõ üìùò êïõâáëÜ ìéá âáñéÜ êëçñïíïìéÜ áðü ôï Ýíäïîï ðáñåëèüí. Ï Âýæáò ÌåãÜñùí åßíáé ìéá ðïëý éóôïñéêÞ ïìÜäá ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá äïõëåýåé óå âÜèïò êáé äßêáéá åðÝóôñåøå óôï ÷þñï ôïõ åðáããåëìáôéêïõ ðïäïóöáßñïõ èÝëïíôáò Ýôóé íá îáíáìðåé óôï ðÜíèåï ôùí ìåãÜëùí ôïõ åëëçíéêïý ðïäïóöáßñïõ. Ôï ìåãÜëï üðëï ôïõ Âýæá åßíáé ç éäéüññõèìç Ýäñá ôïõ áöïý ôï ãÞðåäï ôùí ÌåãÜñùí åßíáé ìéêñüôåñùí äéáóôÜóåùí êáé èõìßæåé ôï ãÞðåäï ôïõ Êïñõäáëëïý.

FOOTBALL LEAGUE 2

ÊáíïíéêÜ ÷èåò óôç Í. ÆùÞ ç ÁÅ Ðïíôßùí

Óå ñõèìü ðñùôáèëÞìáôïò ðñáãìáôïðïéÞèçêå ÷èåò ç ðñïðüíçóç ôùí ðáéêôþí ôçò ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò óôï ãÞðåäï ôçò Í. ÆùÞò õðü ôçí êáèïäÞãçóç ôïõ Ãéþôç Óôáìáôüðïõëïõ.

ÐñáãìáôïðïéÞèçêå ÷èåò ç êëÞñùóç ôïõ êõðÝëëïõ ôçò ÅÐÓ Ðéåñßáò

ÄõíáôÝò óõíáíôÞóåéò

¸ãéíå ÷èåò óôá ãñáöåßá ôçò ÅÐÓ Ðéåñßáò ç êëÞñùóç ôçò ã´ öÜóçò ôïõ êõðÝëëïõ êáé ïé áãþíåò èá ãßíïõí óôéò 24 Íïåìâñßïõ 2011 ìå þñá Ýíáñîçò 14.15.

ÓÞìåñá ôï ðñüãñáììá èá ãéíåé êáé ðÜëé óôç Í. ÆùÞ åíþ ï ôå÷íéêüò ôçò ïìÜäáò äåí ðñïóáíáôïëßæåôáé óå ôÝëåóç öéëéêïý ðáé÷íéäéïý áöïý èá îåêéíÞóåé ôï êýðåëëï ôçí åñ÷üìåíç ÔåôÜñôç 9 Íïåìâñßïõ.

Ôá æåõãÜñéá ðïõ áíÝäåéîå ç êëçñùôßäá åßíáé :

ÅðåéäÞ ôßðïôá äåí ðñÝðåé íá áðïêëåßåôáé ìå äåäïìÝíç ôçí êëÞñùóç ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò ãéá ôçí åñ÷üìåíç ÐáñáóêåõÞ 4 Íïåìâñßïõ ïé Üíèñùðïé ôçò ÁÅ Ðïíôßùí èÝëïõí íá ñõèìßóïõí êáé ôçí ôåëåõôáßá ëåðôïìÝñåéá Ý÷ïíôáò âÜëåé øçëÜ ôïí ðÞ÷ç ãéá ôç öåôéíÞ ÷ñïíéÜ.

ÁÅ Ðåñßóôáóçò – à Ïëýìðéïò Ëüöïõ

Ç ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò ðïõ êáôÜ êïéíÞ ïìïëïãßá üëùí Ý÷åé ôï ìåãáëýôåñï ìðÜôæåô óôç öåôéíÞ Football League 2

Åèíéêüò Êáôåñßíçò- Áðüëëùí Ëéôï÷þñïõ

ÃÁÓ Óâïñþíïõ – Á÷éëëÝáò ÍåïêáéóÜñåéáò Èåñìáúêüò Êïñéíïý- Áéãéíéáêüò Áéãéíßïõ

ðñïâÜëëåé óáí ôï áäéáöéëïíßêçôï öáâïñß ãéá ôçí Üíïäï. ÅîÜëëïõ óÞìåñá èá ãßíåé êáé ç êëÞñùóç ôïõ êõðÝëëïõ ÅëëÜäïò üðïõ åíäÝ÷åôáé íá âãïõí 4 æåõãÜñéá.

ÐÑÙÔÁÈËÇÌÁ ÅÐÓ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÓÞìåñá ôï åî’ áíáâïëÞò ðáé÷íßäé ôçò Á´ Åñáóéôå÷íéêÞò ÅÑÌÇÓ ÅÎÏ×ÇÓ – ÐÁÏ Ê. ÌÇËÉÁÓ

Óôï ãÞðåäï ôçò Åîï÷Þò óÞìåñá èá ãßíåé ôï åî’ áíáâïëÞò ðáé÷íßäé ôïõ ôïðéêïý ÅñìÞ ìå ôïí ÐÁÏ Ê. ÌçëéÜò óôá ðëáßóéá ôçò 11çò áãùíéóôéêÞò ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò ôçò Á´ åñáóéôå÷íéêÞò.

Ôï ðáé÷íßäé èá äéáéôçôåýóåé ï ê. Êýöïò ìå âïçèïýò ôïõò êê. Öéñéíßäç , Ãåñìáíü.

Ï ÅñìÞò Åîï÷Þò óÞìåñá èá ðñïóðáèÞóåé íá åðéóôñÝ-

øåé êáé ðÜëé óôá íéêçöüñá áðïôåëÝóìáôá áðÝíáíôé óôïí ÐÁÏ Ê. ÌçëéÜò ðïõ áíáæçôåß èåôéêü áðïôÝëåóìá ìáêñéÜ áðü ôï ãÞðåäü ôïõ.

Ïé öéëïîåíïýìåíïé èÝëïõí íá áðïìáêñõíèïýí áðü ôçí åðéêßíäõíç æþíç êáé ÷ñåéÜæïíôáé ôï ôñßðïíôï áðÝíáíôé óôïí ÅñìÞ Åîï÷Þò ðïõ öÝôïò äåí Ý÷åé ôçí áðáñáßôçôç áãùíéóôéêÞ ïíôüôçôá ôùí ðåñáóìÝíùí ÷ñüíùí.

ÓÇÌÅÑÁ Ç ÊËÇÑÙÓÇ ÔÏÕ ÊÕÐÅËËÏÕ ÅËËÁÄÏÓ

ÌåôÝ÷ïõí ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò êáé Âáôáíéáêüò Óôá ãñáöåßá ôçò ÅÐÏ èá ãßíåé óÞìåñá ç êëÞñùóç ôïõ êõðÝëëïõ ÅëëÜäïò ôçò á´ öÜóçò óôçí ïðïßá ìåôÝ÷ïõí ïìÜäåò ôçò Football League 2. Ëüãù ôïõ üôé ðñÝðåé íá ìåßíïõí – ðñïêýøïõí 18 ïìÜ-

äåò ôçò Football League 2 ðïõ èá áãùíéóôïýí óôç óõíÝ÷åéá ìå ôéò ïìÜäåò ôçò Football League óôçí åðüìåíç öÜóç üëá äåß÷íïõí üôé óÞìåñá èá âãïõí 4 æåõãÜñéá ãéá ôçí á´ öÜóç.

ÐáñÝäùóå ôá äåëôßá óôçí ÅÐÏ ï Êïýãéáò!

Óôá ãñáöåßá ôçò ÅÐÏ âñÝèçêå ÷èåò Ôñßôç ï ÁëÝîçò Êïýãéáò ãéá íá ðáñáäþóåé ôá äåëôßá ôùí ðïäïóöáéñéóôþí ôçò Ðáíá÷áúêÞò, üðùò åß÷å ðñïáíáããåßëåé åîÜëëïõ áðü ôçí ðñïçãïýìåíç ìÝñá. Åêåß, ï ìåãáëïìÝôï÷ïò ôçò ðáôñéíÞò ÐÁÅ, óõíáíôÞèçêå ìå ôïí ðñüåäñï ôçò Ïìïóðïíäßáò, ÓïöïêëÞ ÐéëÜâéï, áëëÜ êáé ìå ôï ìÝëïò ôçò ÊÅÄ, Ãéþñãï Äïýñï. Óôïõò äõï Üíäñåò, ï Êïýãéáò åîÝöñáóå ôá ðáñÜðïíÜ ôïõ ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò ïìÜäáò áðü ôç äéáéôçóßá óôïí áãþíá ôçò ÊõñéáêÞò ìå áíôßðáëï ôïí ÐëáôáíéÜ êáé îåêáèÜñéóå ðùò äåí èá äå÷ôåß ðáñüìïéá öáéíüìåíá óôï ìÝëëïí.

¼óï ãéá ôá äåëôßá ðïõ ðáñÝäùóå, ðëçñïöïñßåò áíáöÝñïõí ðùò Þôáí ðåñéóóüôåñï ìéá êßíçóç ôïõ Êïýãéá ãéá íá ðéÝóåé êáôáóôÜóåéò êáé ìÝóá óôéò åðüìåíåò ìÝñåò, èá ôá ðÜñåé ðßóù, þóôå íá ìðïñÝóåé ç ïìÜäá íá áãùíéóôåß óôïí áãþíá ôçò ÄåõôÝñáò êüíôñá óôç ÂÝñïéá!

Ï ðñüåäñïò ôçò åðéôñïðÞò êõðÝëëïõ ê. Äéïíýóéïò Äåìåñôæßäçò êáé ôá ìÝëç ôçò åðéôñïðÞò êõðÝëëïõ êê. ÁèáíÜóéïò ÔóéáêìÜêçò êáé Íéêüëáïò ÃåùñãéÜäçò êáëùóüñéóáí ôïõò ðñïÝäñïõò êáé ôïõò åêðñïóþðïõò ôùí 8 óùìáôåßùí ðïõ åäùóáí ôï ðáñüí ôïõò óôçí êëÞñùóç êáé ç åêäÞëùóç Ýãéíå óå ðÜñá ðïëý êáëü êëßìá äåßãìá ôçò ðïëý êáëÞò óõíåñãáóßáò ðïõ õðÜñ÷åé ìåôáîý ôçò ÅÐÓ êáé ôùí óùìáôåßùí.

ÓôÞñéîç, ðñïò ôï ðáñüí, óå ÓåñïðéÜí

Óôï ìåôáîý, Ýíôïíá åßíáé ôá óåíÜñéá ðïõ áêïýãïíôáé ôéò ôåëåõôáßåò þñåò, ðåñß áðïìÜêñõíóçò ôïõ ÌïõñÜô ÓåñïðéÜí áðü ôïí ðÜãêï ôçò Ðáíá÷áúêÞò. ÌÜëéóôá, êõêëïöïñïýí Þäç êáé ôá ïíüìáôá ðéèáíþí áíôéêáôáóôáôþí (Çëßáò ÖõíôÜíçò, ÄçìÞôñçò Óðáíüò). Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ, ï ìåãáëïìÝôï÷ïò ôçò ÐÁÅ åêöñÜæåé, ðñïò ôï ðáñüí, ôç óôÞñéîÞ ôïõ óôïí ÁñìÝíéï ôå÷íéêü, ùóôüóï üëá äåß÷íïõí ðùò ç áíáìÝôñçóç ôçò ÄåõôÝñáò óôçí Çìáèßá, åßíáé êñßóéìç ãéá ôï ìÝëëïí ôïõ óôçí ÐÜôñá. Óôï áãùíéóôéêü óêÝëïò, ñåðü ðáñá÷þñçóå ï ÓåñïðéÜí óôïõò ðáßêôåò ôïõ ôçí Ôñßôç. Ôçí ÔåôÜñôç èá îåêéíÞóåé ç ðñïåôïéìáóßá åíüøåé ÂÝñïéáò. Åêôüò ðëÜíùí âñßóêïíôáé ïé ôéìùñçìÝíïé ×ëùñüò êáé ÉùÜííïõ.

Óôçí êëÞñùóç ðáñÝóôç êáé ï ðñüåäñïò ôçò ÅÐÓ Ðéåñßáò ê. Áíôþíçò Ðáðáðåôñßäçò (ÊáíÜñçò), üðùò åðßóçò ï ðñüåäñïò ôçò åðéôñïðÞò äéáéôçóßáò ê. Êþóôáò ÊáñÝêëáò êáé ôï ìÝëïò ôïõ ÄÓ ê. ×ñÞóôïò Äáñüãëïõ.

ÄåêôÞ êáé ç Ýöåóç ôïõ Áãñïôéêïý ÁóôÝñá! Ç áðüöáóç ôçò ÅðéôñïðÞò ÅöÝóåùí ôçò ÅÐÏ áíáöÝñåé ôá áêüëïõèá: Ç ÅðéôñïðÞ ÅöÝóåùí ôçò ÅÐÏ ìå ôçí õð' áñéèì. 216/1-11-2011 áðüöáóÞ ôçò äÝ÷åôáé ôõðéêÜ êáé áðïññßðôåé óôçí ïõóßá ôçí Ýöåóç ôïõ Ðïäïóöáéñéêïý ÅéóáããåëÝá ê. ÁíôùíáêÜêç Åì. êáôÜ ôçò õð´áñéèì.308/6-10-2011 áðüöáóçò ôçò Ðåéèáñ÷éêÞò ÅðéôñïðÞò ôçò FOOTBALL LEAGUE–LEAGUE 2 ùò ðñïò ôïõò ÃÅÙÑ.ÊÕÑÉÁÊÉÄÇ, ÔÁÐ ÄÏÎÁ ÊÑÁÍÏÕËÁÓ êáé ÌÉ×.ÊÁÓÓÇ. Ùò ðñïò ôïõò ÔÁÐ ÁÅÔÏÓ ÓÊÕÄÑÁÓ êáé ÉÙÁÍÍÇ ÍÁÕÑÉÍÉÁÄÇ, ùò ðñïò ôï êåöÜëáéï ôçò ðñùôïâÜèìéáò áðïöÜóåùò ðïõ áíáöÝñåôáé óôï ðåéèáñ÷éêü ðáñÜðôùìá ôçò äùñïäïêßáò, äÝ÷åôáé êáô´ïõóßá ôçí Ýöåóç êáôÜ ôï êåöÜëáéï ôçò åêêáëïõìÝíçò ðïõ áíáöÝñåôáé ôï ðåéèáñ÷éêü ðáñÜðôùìá ôï ðñïâëåðüìåíï óôï Üñèñï 21  ôïõ Ð.Ê. ôçò ÅÐÏ. Äéáêñáôåß êáé äéêÜæåé êáôÜ ôïýôï óôçí ïõóßá ôçí õðüèåóç. ÄÝ÷åôáé ïìüöùíá üôé ï ÉÙÁÍÍÇÓ ÍÁÕÑÉÍÉÁÄÇÓ, åíåñãþíôáò ùò ðñüåäñïò ôïõ ÔÁÐ ÁÅÔÏÓ ÓÊÕÄÑÁÓ, ôÝëåóå ôï ðñïâëåðüìåíï áðü ôï Üñèñï 21 ôïõ Ð.Ê. ðåéèáñ÷éêü ðáñÜðôùìá åí áðïðåßñá êáé ôïõ åðéâÜëëåé ÷ñçìáôéêÞ ðïéíÞ ôñéÜíôá ÷éëéÜäùí

2012.

(30.000) åõñþ êáé ðïéíÞ áðáãüñåõóçò åêôÝëåóçò ïðïéáóäÞðïôå äñáóôçñéüôçôáò ðïõ ó÷åôßæåôáé ìå ôï ðïäüóöáéñï ãéá ôñßá (3) Ýôç êáé ðïéíÞ áðáãüñåõóçò åéóüäïõ óôïõò áãùíéóôéêïýò ÷þñïõò ãéá äýï (2) Ýôç. ÅðéâÜëëåé óôï ÔÁÐ ÁÅÔÏÓ ÓÊÕÄÑÁÓ ÷ñçìáôéêÞ ðïéíÞ ôñéÜíôá ÷éëéÜäùí (30.000) åõñþ êáé êáôÜ ðëåéïøçößá ðïéíÞ áöáßñåóçò ðÝíôå (-5) âáèìþí áðü ôïí âáèìïëïãéêü ðßíáêá ôçò ðïäïóöáéñéêÞò ðåñéüäïõ 2011-

Åðßóçò, ìå ôçí õð´áñéèì. 217/1-11-2011 áðüöáóÞ ôçò äÝ÷åôáé ôõðéêÜ êáé êáô´ ïõóßá ôçí Ýöåóç ôçò ÐÁÅ ÁÃÑÏÔÉÊÏÓ ÁÓÔÅÑÁÓ êáé ôïõ ðñïÝäñïõ ôçò ÊÙÍ/ÍÏÕ ÑÉÁÂÏÃËÏÕ êáôÜ ôçò õð´áñéèì. 311/11-10-2011 áðüöáóçò ôçò Ðåéèáñ÷éêÞò ÅðéôñïðÞò ôçò FOOTBALL LEAGUE–LEAGUE 2. Åîáöáíßæåé åêêáëïõìÝíç áðüöáóç Äéáêñáôåß êáé äéêÜæåé êáô´ ïõóßá ôçí õðüèåóç. Êçñýóóåé áðáñÜäåêôç ôçí ðåéèáñ÷éêÞ äßùîç ãéá ôï ðáñÜðôùìá ôïõ Üñèñïõ 21 ôïõ Ð.Ê. ôçò ÅÐÏ êáé áðáëëÜóóåé ôïõò åêêáëïýíôåò ôïõ ðåéèáñ÷éêïý ðáñáðôþìáôïò ôçò äùñïäïêßáò.


8 

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ  |  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

TΕΤΑΡΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

OIKONOMIA Πιέσεις στην ΕΚΤ για μείωση επιτοκίων

Στο 10,2% αυξήθηκε η ανεργία στην Ευρωζώνη, σταθερός στο 3% ο πληθωρισμός

Αβεβαιότητα στις αγορές Μεγάλες απώλειες σημείωσαν χθες Τρίτη τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ενώ το ευρώ υποχωρεί για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, καθώς η ανακοίνωση του πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου ότι θα διενεργήσει δημοψήφισμα για το νέο πακέτο στήριξης, προκαλεί έντονη αβεβαιότητα στους επενδυτές, σε συνδυασμό με τα στοιχεία που δείχνουν σημαντική επιβράδυνση στις μεγάλες οικονομίες. Σε Ισπανία και Ιταλία οι απώλειες ήταν 3,5% και 5,5% αντίστοιχα. Την υψηλότερη πτώση σημειώνουν οι τραπεζικές μετοχές. Αρνητικός πρωταγωνιστής η Credit Suisse (8,6%), καθώς ανακοίνωσε χαμηλότερα από τα προβλεπόμενα αποτελέσματα τριμήνου. Υψηλές απώλειες στο άνοιγμα της συνεδρίασης δείχνουν και τα futures για την αγορά της Νέας Υόρκης. Στις ασιατικές αγορές επικράτησαν πτωτικές τάσεις και στο Χρηματιστήριο του Τόκιο ο Nikkei 225 έκλεισε στις 8.835,52 μονάδες, με απώλειες 1,70%. Στην αγορά ομολόγων, διευρύνονται αποδόσεις και spreads στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ στον αντίποδα οι γερμανικοί τίτλοι σημειώνουν σημαντικά κέρδη (η απόδοση του 10ετούς κατρακύλησε στο 1,85%). Υψηλότερα κινούνται και τα CDS.

Αμετάβλητος στο υψηλότερο επίπεδο της τριετίας παρέμεινε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Οκτώβριο, ενώ το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 10,2% τον Σεπτέβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Eurostat και καταδεικνύουν τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι ευρωπαϊκές οικονομίες. Στην Ελλάδα, ο δείκτης διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στο 17,6% (δεν υπάρχουν στοιχεία για το Σεπτέμβριο), έναντι 12,6% τον Ιούλιο του 2010. Πάντως, σημειώνεται ότι η Ελληνική Στατιστική Αρχή είχε ανακοινώσει για τον Ιούλιο ποσοστό 16,5%. Η αύξηση αυτή είναι η μεγαλύτερη στην ΕΕ, μέσα σε ένα χρόνο, σημειώνει η Eurostat. Τον υψηλότερο δείκτη ανεργίας έχει η Ισπανία με 22,6%. Ειδικότερα, οι άνεργοι στην Ευρωζώνη ανήλθαν το Σεπτέμβριο στα 16.198.000 και αυξήθηκαν κατά 188.000 μέσα σε ένα μήνα, σύμφωνα με τη Eurostat. Στην ΕΕ των «27» η ανεργία διαμορφώθηκε, τον ίδιο μήνα, στο 9,7%, ήτοι 23.264.000 άνεργοι. Τον υψηλότερο δείκτη ανεργίας στην ΕΕ, έχει η Ισπανία (22,6%), η Ελλάδα (17,6% τον Ιούλιο) και η Λετονία (16,1%). Το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας καταγράφεται στην Αυστρία, (3,9%) στην Ολλανδία (4,5%) και στο Λουξεμβούργο (4,8%). Στη

Γερμανία ο δείκτης ανεργίας ανήλθε στο 5,9% τον Αύγουστο (δεν υπάρχουν στοιχεία για το Σεπτέμβριο). Σε σύγκριση με πέρυσι, ο δείκτης ανεργίας μειώθηκε σε δεκατέσσερα κράτη μέλη και αυξήθηκε σε δεκατρία. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην Ελλάδα (από 12,6% τον Ιούλιο του 2010 σε 17,6% τον Ιούλιο του 2011), στην Ισπανία (από 20,5% σε 22,6%) και στην Κύπρο (από 6% σε 7,8%). Τέλος, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στους νέους (κάτω των 25 ετών) καταγράφονται στην Ισπανία (48%) και στην Ελλάδα (43,5% τον Ιούλιο). Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, παρέμεινε αμετάβλητος στο 3%, υψηλότερο επίπεδο από οτν Οκτώβριο του 2008. Οι αναλυτές τονίζουν ότι η ΕΚΤ πρέπει να πρτοχωρλησει σε μείωση επιτοκίνω, ώστε στηριχθεί η ανάπτυξη. Στο ίδιο μλήκος κύματος ήταν και η σημερινή παρέμβαση του γγ του ΟΟΣΑ Άνχελ Γκουρία. Η επόμενη συνάντηση του ΔΣ της ΕΚΤ είναι την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου. Εϊναι η πρώτη συνεδρίαση στην οποία επικεφαλής θα είναι ο νέος πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, που τυπικά από την Τρίτη 1 Νοεμβρίου, θα αντικαταστήσει τον Ζαν Κλοντ Τρισέ.

Εν μέσω και του αρνητικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 752,65 μονάδες, ενώ η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 75,72 εκατ. ευρώ. Πτώση 8,14% κατέγραψε ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε με απώλειες 7,12% και ο δείκτης της μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση 5,40%. Από τους επιμέρους δείκτες άνοδο κατέγραψε μόνο ο δείκτης των Ασφαλειών (+1,43%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Τραπεζών (-11,30%), των ταξιδιών (-11,13%) και της Υγείας (-10,03%). Από το σύνολο των τίτλων 32 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 119 υποχώρησαν και 16 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος +30,00%, MIG Real Estate +29,50%, Γ.Ε. Δημητρίου +26,51% και Ακρίτας +20,00%. Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Spider= 29,93%, Imperio -26,53%, Αφοί Κορδέλλου -23,40% και Μοχλός -21,15%.

ΝΕΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟ ΤΗ J.P. MORGAN Σημαντική διάκριση ποιότητας απονεμήθηκε στην Τράπεζα Πειραιώς από τον διεθνή χρηματοπιστωτικό οίκο J.P. Morgan.

Η άδεια θα αφορά στο αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των κρατικών λαχείων, τα οποία περιλαμβάνουν το Εθνικό, το Λαϊκό και το Ευρωπαϊκό Λαχείο, το Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο ή Ξυστό, το Στεγαστικό Κρατικό Λαχείο και το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο. Η διαδικασία θα γίνει σε δύο φάσεις:

O διεθνής οίκος, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, απένειμε στην Τράπεζα Πειραιώς το Βραβείο «J.P. Morgan Elite Quality Recognition Award» για την ποιότητα και αυτοματοποίηση των πληρωμών σε δολάρια (STP – Straight Through Processing), η οποία ξεπέρασε το 99,7%, το 2010.

Κατά την α΄ φάση, οι συμμετέχοντες (μεμονωμένοι διεθνείς διαχειριστές τυχερών παιγνίων ή κοινοπραξίες) θα κληθούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να επιδείξουν ότι πληρούν τα νομικά, οικονομικά και τεχνικά κριτήρια, που αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (είναι διαθέσιμη στις ιστοσελίδες www.hradf.com και www.minfin.gr). Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους υποψηφίους είναι η 29η Νοεμβρίου.

XETRA D 6.337,84

5,35 6,28

DJ INDU 12.193,00

2,73

NASDAQ 2.734,55

3,16

NIKKEI 8.926,54

2,04

Tο βραβείο αυτό καθιερώθηκε το 1997 και αποτελεί μια σημαντική διάκριση σε διεθνές επίπεδο, αφού για τη συγκεκριμένη χρονιά (2010), λιγότερες από το 1% των συνεργαζόμενων με τη J.P. Morgan τραπεζών στις εργασίες Κίνησης Κεφαλαίων, ανταποκρίθηκαν στα αυστηρότατα κριτήρια ποιότητας και απέσπασαν αυτήν τη διάκριση.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες που θα προκριθούν, θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές.Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι για τη συγκεκριμένη διαδικασία, είναι οι Credit Suisse Securities (Europe) Limited και Eurobank EFG Equities ΑΕΠΕΥ. Ο διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου, Κώστας Μητρόπουλος, δήλωσε:

Ευρω/$ 1,41850 Euribor 3M 1,59000

Όπως αναφέρεται και στην επιστολή βράβευσης, «η ικανότητα της Τράπεζας Πειραιώς να επιτύχει για τρία συνεχή έτη εξαιρετικά επίπεδα απόδοσης, ξεκάθαρα πιστοποιεί την ηγετική της θέση στην επίτευξη επιχειρησιακής αριστείας».

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε σήμερα την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για τα Ελληνικά

Χρυσός 1.718,000 BRENT 113,09

Κρατικά Λαχεία, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων της χώρας, δεδομένου ότι απευθύνεται κυρίως στη διεθνή αγορά. Ο κλάδος των Λαχείων έχει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης στην Ελλάδα και πιστεύουμε ότι οι έμπειροι διαχειριστές τυχερών παιγνίων θα θεωρήσουν ελκυστική τη συγκριμένη επενδυτική ευκαιρία».

6,92%

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ  Τιμη

% μεταβ.

Ογκ Συν.

Ελαχ.

Μετοχeσ

Μεγ.

ȀȊȇǿǹ ǹīȅȇǹ

A.S.COMPANY(ȾɃ) ALPHAȲȰɁȾ(ȾɃ) ALSINCO(KO) ATTICABANKȰ.Ɉ.ȵ.(ȾɃ) AUDIOVISUAL(ȾɃ) AUTOHELLAS(ȾɃ) AVENIRȰ.ȵ.(ȾɃ) AXONɇɉɀɀȵɈɃɍɏɁ(ȾɃ) BYTECOMPUTER(ȾɃ) CENTRICɅɃȿɉɀȵɇȰ(ȾɃ) COCAͲCOLAɈɆȻȰȵɎȻȿɃɁ(ȾɃ) CPI(ȾɃ) CYCLONȵȿȿȰɇ(ȾO) DIONIC(ȾɃ) EUROBANKEFG(ȾɃ) EUROBANKPROPERTIESȰȵȵȰɅ(ȾɃ) EURODRIP(ȾO) EUROMEDICA(KO) F.G.EUROPE(ȾO) FLEXOPACK(ȾɃ) FORTHNET(ȾɃ) FOURLISɇɉɀɀȵɈɃɍɏɁ(KɃ) FRIGOGLASS(KO) INFORMȿɉȾɃɇɅ.(ȾɃ) INTRACOMHOLDINGS(ȾɃ) INTRAKAT(KO) J.&P.ͲȰȲȰɂ(ȾɃ) JUMBO(ȾɃ) KLEEMANHELLAS(KO) LAMDADEVELOPMENT(ȾɃ) LAVIPHARM(ȾɃ) LOGISMOS(ȾɃ) MARFININVESTMENTGROUP(ȾɃ) MARFINPOPULARBANK(ȾɃ) MEDICONȵȿȿȰɇ(ȾɃ) MERMERENKOMB.A.D.PR.(ȵȿɅ) MEVACO(ȾɃ) MIGREALESTATE(ȾɃ) MINERVA(ȾȰ) MLSɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸ(ȾɃ) NEXANSȵȿȿȰɇ(ȾɃ) PAPERPACKɈɇɃɉȾȰɆȻȴȸɇȻ.(ȾɃ) PASALȰ.ȵ.(ȾɃ) PCSYSTEMS(ȾɃ) PROFILE(ȾɃ) PROTONɈɆȰɅȵȷȰȰ.ȵ.(KO) QUALITY&RELIABILITY(ȾɃ) QUESTɇɉɀɀȵɈɃɍɏɁ(ȾɃ) REDS(ȾO) RILKEN(KɃ) S&BȲȻɃɀȸɍ.ɃɆɉȾɈȰ(ȾɃ) SCIENSɇɉɀɀȵɈɃɍɏɁ(ȾO) SPACEHELLAS(ȾɃ) SPIDERͲɅȵɈɇȻɃɇɁ.&ɉȻɃȻ(KɃ) SPRIDERSTORES(ȾɃ) TRASTORȰ.ȵ.ȵ.Ȱ.Ʌ.(ȾɃ) UNIBIOS(ȾɃ) ȰȳɆɃɈȻȾȸɈɆȰɅȵȷȰ(ȾɃ) ȰȵɆɃɅɃɆȻȰȰȻȳȰȻɃɉ(ȾɃ) ȰȻɃȿȻȾȸȰȵȵɍ(ȾɃ) ȰȾɆȻɈȰɇ(ȾɃ) ȰȿȾɃȵȿȿȰɇ(ȾɃ) ȰȿɃɉɀɉȿ(ȾɃ) ȰɁȴɆɃɀȵȴȰȰȵȵɍ(ȾɃ) ȰɁȵȾ(ȾɃ) ȰɁȵȾ(ɅɃ`90) ȰɁȵȾ(ɅɃ`96) ȰɇɅȻɇɅɆɃɁɃȻȰ(ȾɃ) ȰɈɈȻȾȵɇȵȾȴɃɇȵȻɇ(ȾɃ) ȲȰȿȾȰɁȰȾȻɁȸɈȰ(ȾɃ) ȲȰɆȲȵɆȸɇɁ.ͲMODABAGNO(ȾɃ) ȲȻɃȾȰɆɅȵɈ(ȾɃ) ȲȻɃɈȵɆ(ȾɃ) ȲȻɃɍȰȿȾɃ(ȾȰ) ȲȻɇ(ȾɃ) ȲɃȳȻȰɈȷɃȳȿɃɉSYSTEMS(ȾɃ) ȲɏȲɃɇɀɅȰɀɅȸɇ(ȾɃ) ȳ.ȵ.ȴȸɀȸɈɆȻɃɉ(ȾɃ) ȳȰȿȰɂȻȴȻ(ȾɃ) ȳȵȾɈȵɆɁȰ(ȾɃ) ȳȵɁȻȾȸȵɀɅɃɆȻɃɉ(ȾɃ) ȳȻɃɉɆɃɀɅɆɃȾȵɆɇ(ȾɃ) ȴȰȻɃɇɅȿȰɇɈȻȾȰ(ȾɃ) ȴȵȸ(ȾɃ) ȴȻȰɇȻɍȺ/ȳȵȻȵɇ(ȾɃ) ȴɃɀȻȾȸȾɆȸɈȸɇ(ȾɃ) ȴɆɃɀȵȰɇ(ȾɃ) ȵȲɆɃɌȰɆɀȰ(ȾɃ)

«Βουτιά» 6,92% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στον απόηχο των ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων που προκάλεσε η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος.

Την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας και διαχείρισης των κρατικών λαχείων, για περίοδο 12 ετών, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας.

2,89

CAC 40 3.368,62

Μετοχeσ

«Βουτιά» 6,92% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στον απόηχο των ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων που προκάλεσε η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος.

Ξεκινά ο διαγωνισμός για την ιδιωτικοποίηση των κρατικών λαχείων

ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΝΔΙΝΟ 5.713,82

«Βουτιά» 6,92% στο Χ.Α.

0,224 0,88 0,406 0,20 0,20 1,20 0,123 0,16 0,253 0,171 13,86 0,35 0,309 1,37 0,60 4,10 0,67 0,388 0,436 8,60 0,145 2,80 5,35 0,75 0,213 0,39 0,706 3,73 0,894 2,65 0,224 0,32 0,358 0,228 1,72 6,86 0,90 2,59 0,95 1,99 2,25 0,119 0,229 0,09 0,238 0,18 0,50 0,845 0,70 3,40 3,82 0,169 1,15 0,096 0,266 0,651 0,043 0,20 1,58 1,07 0,42 0,263 0,29 1,05 0,095 2,00 0,60 0,67 1,16 0,38 0,17 0,31 0,086 3,12 0,358 1,15 0,375 0,105 0,363 0,88 0,264 0,27 6,10 5,64 1,02 0,641 0,209 0,29

0,00 Ͳ11,11 0,00 Ͳ12,66 2,56 Ͳ5,51 Ͳ6,82 Ͳ11,11 1,61 Ͳ7,07 Ͳ2,74 0,00 Ͳ7,49 Ͳ3,52 Ͳ11,76 Ͳ0,49 Ͳ13,77 4,02 Ͳ3,33 0,00 Ͳ9,38 Ͳ10,26 Ͳ6,63 Ͳ1,06 Ͳ15,48 Ͳ10,76 Ͳ8,55 Ͳ5,09 Ͳ6,78 Ͳ7,02 Ͳ6,67 0,00 Ͳ10,05 Ͳ8,80 0,00 0,59 Ͳ8,63 29,50 0,00 Ͳ2,93 0,00 5,31 13,37 0,00 0,00 0,00 0,00 Ͳ3,54 4,48 0,00 Ͳ4,02 Ͳ2,31 0,00 Ͳ29,93 0,00 Ͳ6,87 Ͳ4,44 Ͳ18,37 Ͳ1,25 0,00 20,00 Ͳ13,20 Ͳ3,33 0,00 Ͳ5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 4,88 Ͳ4,59 Ͳ20,44 0,00 Ͳ19,35 26,51 0,00 Ͳ12,87 Ͳ1,86 0,00 0,00 Ͳ9,18 0,00 Ͳ2,88 Ͳ2,79 0,00

5.000 3.962.054 0 77.990 20.080 1.520 118.249 550 20 43.570 362.279 0 3.120 198.710 1.695.342 4.407 4.966 80 2.720 2.280 71.290 41.129 25.626 1.415 693.743 12.912 20.070 690.226 275 8.785 6.320 0 3.617.292 5.509.462 0 742 930 10 0 5.075 20 1.615 960 0 0 0 0 14.300 6.484 11.734 5.115 4.437 0 5.960 0 541 2.880 453.536 19.649 0 750 1.497 1.650 0 38.945 0 0 0 0 2.000 0 0 3.575 133.977 158 410 592.235 85.126 0 288.848 7.720 0 0 691.723 0 240 4.649 1.021

0,224 0,81 0,00 0,171 0,195 1,08 0,121 0,16 0,253 0,154 13,50 0,00 0,30 1,33 0,535 4,10 0,67 0,372 0,421 8,37 0,145 2,80 5,27 0,699 0,211 0,39 0,70 3,64 0,87 2,64 0,20 0,00 0,34 0,203 0,00 6,15 0,851 2,59 0,00 1,94 2,24 0,113 0,186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,601 3,40 3,76 0,136 0,00 0,096 0,00 0,65 0,033 0,172 1,54 0,00 0,35 0,243 0,27 0,00 0,092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,063 2,99 0,355 0,935 0,373 0,083 0,00 0,88 0,24 0,00 0,00 5,62 0,00 0,62 0,19 0,29

0,224 0,896 0,00 0,215 0,22 1,20 0,132 0,16 0,253 0,173 14,20 0,00 0,31 1,38 0,603 4,28 0,689 0,388 0,44 8,60 0,155 2,99 5,56 0,75 0,23 0,415 0,73 3,80 0,90 2,69 0,24 0,00 0,37 0,23 0,00 6,90 0,90 2,59 0,00 2,06 2,25 0,123 0,238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,70 3,40 3,85 0,17 0,00 0,096 0,00 0,651 0,047 0,22 1,60 0,00 0,42 0,289 0,29 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,088 3,14 0,585 1,15 0,45 0,107 0,00 0,924 0,267 0,00 0,00 5,88 0,00 0,66 0,209 0,29

ȵȺɁȻȾȸɈɆȰɅȵȷȰ(KO) ȵȻȴȸɇȵɃɌɏɁȻȾȸȵȿȿȰɇ(ȾɃ) ȵȾɈȵɆ(ȾɃ) ȵȿ.ȲȻɃɀ.ȷȰɍȰɆȸɇ(ȾȰ) ȵȿȰɇɈɆɃɁ(ȾO) ȵȿȲȰȿ(ȾȰ) ȵȿȲȵȰ.Ȳ.ȵ.ȵ.(ȾɃ) ȵȿȳȵȾȰ(ȾɃ) ȵȿȻɁɃȻȿ(ȾɃ) ȵȿȿȰȴɃɇɈɆȰɅȵȷȰ(ȾɃ) ȵȿȿȰȾɈɏɆ(ȾɃ) ȵȿȿȸɁȻȾȰȾȰȿɏȴȻȰ(ȾɃ) ȵȿȿȸɁȻȾȰɅȵɈɆȵȿȰȻȰ(ȾɃ) ȵȿȿȸɁȻȾȰɍɆȸɀȰɈȻɇɈȸɆȻȰ(ȾɃ) ȵȿȿȸɁȻȾȸɉɌȰɁɈɃɉɆȳȻȰ(ȾɃ) ȵȿɈɃɁ(KɃ) ȵȿɈɆȰȾ(ȾɃ) ȵɅȻȿȵȾɈɃɇ(ȾɃ) ȵɈȵɀ(ȾȰ) ȵɉȰȺ(ȾɃ) ȵɉȴȰɅ(ȾɃ) ȵɉɆɏɅȰȽȾȸɅȻɇɈȸ(ȾɃ) ȵɉɆɏɇɉɀȲɃɉȿɃȻ(ȾɃ) ȷȰɀɅȰ(ȾȰ) ȻȰɇɏ(ȾɃ) ȻȰɈɆȻȾɃȰȺȸɁɏɁ(ȾɃ) ȻȾɈȻɁɃɇȵȿȿȰɇ(ȾɃ) ȻȿɉȴȰ(ȾɃ) ȻɀɅȵɆȻɃ(ȾɃ) ȻɁɈȵȰȿɃɀȻȿɃɇ(ȾɃ) ȻɁɈȵɆȳɃɉɁɈͲɂɉȿȵɀɅɃɆȻȰ(ɅɃ) ȻɁɈȵɆȳɃɉɁɈͲɂɉȿȵɀɅɃɆȻȰ(ȾɃ) ȻɁɈȵɆɈȵȾ(ȾɃ) ȻɁɈɆȰȿɃɈ(ȾɃ) ȾȰȵ(ȾɃ) ȾȰȺȸɀȵɆȻɁȸ(ȾɃ) ȾȰɁȰȾȸɇɇ.(ȾɃ) ȾȰɆȰɀɃȿȵȳȾɃɇ(ȾɃ) ȾȰɆȰɈȷȸ(ȾɃ) ȾȵȾɆɃɎ(ȾɃ) ȾȵɅȵɁɃɉɀɉȿɃȻ(ȾɃ) ȾȿɃɉȾȻɁȰɇͲȿȰɅɅȰɇ(ȾɃ) Ⱦȿɏɇ/ȳȻȰɁȰɉɅȰȾɈɃɉ(ȾȰ) ȾɃɆȴȵȿȿɃɉɍ.ȰɌɃȻ(ȾɃ) ȾɃɆɆȵɇ(ȾɃ) ȾɆȵȾȰ(ȾɃ) ȾɆȵɈȰɌȰɆɀ(ȾɃ) ȾɆȻͲȾɆȻ(ȾɃ) ȾɈȸɀȰȾ.ȿȰȷȰɆȻȴȸ(ȾɃ) ȾɉɅɆɃɉɈɆȰɅȵȷȰ(ȾɃ) ȾɉɆȻȰȾȻȴȸɇȸ.ͲF.H.L.(ȾɃ) ȾɉɆȻȰȾɃɉȿȸɇ(ȾɃ) ȿȰɁȰȾȰɀ(ȾɃ) ȿȵȲȵɁɈȵɆȸɇɁ.(ȾA) ȿȵȲȵɁɈȵɆȸɇɁ.(ɅȰ) ȿȻȲȰɁȸȵȾȴɃɈ.ɃɆȳ.(ȾɃ) ȿɃɉȿȸɀɉȿɃȻ(ȾɃ) ɀȰȺȻɃɇɅɉɆȻɀȰɍȰ(ȾɃ) ɀȵɈȾȰ(ȾɃ) ɀɃɈɃȴɉɁȰɀȻȾȸ(ȾɃ) ɀɃɈɃɆɃȽȿ(ȾɃ) ɀɃɉȷȰȾȸɇ(ȾȰ) ɀɃɍȿɃɇ(ȾɃ) ɀɅȸɈɆɃɇɇɉɀɀȵɈɃɍȻȾȸ(KO) ɀɅɃɉɈȰɆȸɇȻ.&ɉȻɃɇ(ȾȰ) ɀɅɃɉɈȰɆȸɇȻ.&ɉȻɃɇ(ɅȰ) ɀɉɈȻȿȸɁȰȻɃɇ(ȾɃ) ɁȰȾȰɇɀɃɉɇȻȾȸ(ȾɃ) ɁȰɉɈȵɀɅɃɆȻȾȸ(ȾɃ) ɁȸɆȵɉɇ(ȾO) ɁɈɆɃɉȾɌȰɆɀɅȵɁȵȿȿȰɇ(ȾɃ) ɃȿȺ(ȾɃ) ɃȿɅ(ȾɃ) ɃɅȰɅ(ȾɃ) ɃɈȵ(ȾɃ) ɅȰȽɆȸɇɅȿȰɇɈȻȾɏɁ(ȾɃ) ɅȰɆɁȰɇɇɃɇ(ȾɃ) ɅȵȻɆȰȻɏɇɈɆȰɅȵȷȰ(ȾɃ) ɅȵɈɆɃɅɃɉȿɃɇɅȵɈɆɃɇ(ȾɃ) ɅȿȰȻɇȻɃCOMPUTERS(ȾɃ) ɅȿȰɇɈȻȾȰȺɆȰȾȸɇ(ȾɃ) ɅȿȰɇɈȻȾȰȾɆȸɈȸɇ(ȾɃ) ɅɆɃɃȴȵɉɈȻȾȸ(ȾɃ) ɆȵȲɃȽȿ(ȾɃ) ɇȰɆȰɁɈȸɇȳɆ.(ȾɃ) ɇȰɆȰɁɈɃɅɃɉȿɃɇȾɉȿ/ɀɉȿɃȻ(ȾɃ) ɇȵȿɃɁɈȰ(ȾɃ) ɇȻȴȵɁɃɆ(ȾɃ) ɇȻȴɀȰ(ȾɃ) ɇɅɉɆɃɉȰȳɆ.ɃȻȾ.(ȾɃ)

Τιμη

% μεταβ. 1,47 0,247 0,42 0,954 0,407 1,30 0,40 0,34 1,06 13,40 1,33 1,34 6,14 3,35 0,252 0,579 1,49 0,358 0,20 2,95 2,91 0,425 2,35 4,44 0,69 0,33 0,874 0,281 0,072 0,50 0,36 0,221 0,425 0,942 7,95 3,20 1,30 0,61 1,89 1,17 0,80 0,366 0,349 0,203 3,09 0,261 0,697 0,67 0,215 0,922 0,447 0,59 0,63 0,393 0,36 0,20 1,29 0,465 6,30 0,387 5,94 0,22 0,63 0,42 0,129 0,47 3,03 0,529 0,245 0,658 0,29 9,96 11,49 7,46 3,61 0,44 0,258 0,199 1,93 4,00 0,42 3,09 0,139 0,545 2,00 0,90 0,479 1,69 0,65 0,409

Ογκ Συν. Ͳ14,53 Ͳ5,73 0,00 Ͳ8,27 Ͳ7,29 Ͳ7,14 5,26 0,00 0,00 Ͳ10,07 Ͳ2,21 Ͳ10,07 Ͳ3,46 Ͳ5,63 0,00 0,17 0,00 Ͳ0,56 Ͳ3,85 Ͳ5,75 Ͳ3,00 1,43 Ͳ2,89 0,00 Ͳ6,76 Ͳ2,65 0,00 0,00 Ͳ26,53 Ͳ9,09 0,00 0,00 1,19 Ͳ10,29 Ͳ8,73 0,00 Ͳ3,70 0,00 0,00 11,43 0,00 Ͳ13,88 Ͳ3,06 Ͳ23,40 Ͳ2,22 Ͳ18,44 Ͳ4,78 0,00 0,00 Ͳ7,80 1,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ͳ10,42 0,00 Ͳ7,62 10,57 Ͳ9,04 0,00 Ͳ21,15 Ͳ6,46 1,57 0,00 Ͳ10,36 0,00 6,52 Ͳ3,38 0,00 Ͳ3,58 Ͳ2,05 Ͳ11,19 Ͳ9,75 0,00 Ͳ14,00 Ͳ5,24 0,00 Ͳ0,99 Ͳ5,62 Ͳ0,32 1,46 Ͳ4,72 Ͳ3,38 0,00 0,42 Ͳ5,06 Ͳ2,69 0,00

Ελαχ. 9.881.883 23.875 0 19.441 5.220 20.990 321 40 0 10.041 761.181 9.856 116.452 172.156 405 18.562 0 17.829 4.497 6.035 16.865 825 400 0 80.920 31.100 0 0 160.870 1.862 0 0 10 360.078 89.463 40 120 1.790 300 1 0 1.301 320 1.900 3.147 780 6.430 0 0 2.795.109 8.400 0 0 0 0 0 1.338 0 33.677 43 298.769 0 24 758 3.500 0 522.380 0 50 45.319 0 2.543 74.845 2.447.348 1.527.869 0 16.135 4.637.489 0 30 10.300 4.647 1.100 625 1.330 0 510 18.548 200 0

Μεγ. 1,44 0,227 0,00 0,92 0,40 1,30 0,35 0,255 0,00 13,21 1,19 1,32 5,95 3,30 0,213 0,53 0,00 0,349 0,181 2,82 2,85 0,401 2,28 0,00 0,69 0,31 0,00 0,00 0,069 0,388 0,00 0,00 0,425 0,92 7,95 3,20 1,25 0,59 1,84 1,17 0,00 0,34 0,29 0,203 3,00 0,261 0,631 0,00 0,00 0,921 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 6,06 0,387 5,90 0,00 0,63 0,318 0,12 0,00 2,97 0,00 0,245 0,65 0,00 9,79 10,64 7,27 3,35 0,00 0,233 0,16 0,00 3,55 0,40 3,01 0,097 0,53 1,91 0,00 0,435 1,68 0,65 0,00

Κλείσιμο Τιμών 1/11/2011 

Μετοχeσ 1,56 0,255 0,00 0,979 0,41 1,33 0,40 0,34 0,00 13,85 1,34 1,40 6,21 3,40 0,252 0,593 0,00 0,362 0,203 3,08 3,00 0,449 2,35 0,00 0,723 0,34 0,00 0,00 0,08 0,55 0,00 0,00 0,425 0,978 8,40 3,20 1,35 0,61 1,89 1,17 0,00 0,366 0,349 0,21 3,10 0,305 0,729 0,00 0,00 0,955 0,455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,36 0,00 6,61 0,387 6,39 0,00 0,799 0,42 0,129 0,00 3,09 0,00 0,245 0,668 0,00 10,10 11,65 8,00 3,80 0,00 0,275 0,199 0,00 4,00 0,423 3,10 0,139 0,546 2,00 0,00 0,479 1,73 0,65 0,00

ɇɌȰȾȻȰɁȰȾȸɇ(ȾɃ) ɇɏȿ/ȳȵȻȰȾɃɆȻɁȺɃY(ȾɃ) ɈBANK(ȾɃ) ɈȰɍɉȴɆɃɀȻȾɃɈȰɀȻȵɉɈȸɆȻɃ(ȾɃ) ɈȵɆɁȰȵɁȵɆȳȵȻȰȾȸ(ȾɃ) ɈȵɍɁȻȾȸɃȿɉɀɅȻȰȾȸ(ȾɃ) ɈȷȻɆȰȾȻȰɁɅɆOɌȻȿ(ȾȰ) ɈȻɈȰɁ(ȾɃ) ɈȻɈȰɁ(ɅɃ) ɉȳȵȻȰ(ȾɃ) ɉȳȵȻȰ(ȾɃ) ɌȻȵɆȰɈȵɂ(ȾɃ) ɌȻɁɈȵɂɅɃɆɈ(ȾɃ) ɍȰȽȴȵɀȵɁɃɇ(ȾɃ) ɍȰȿȾɃɆ(ȾȰ) ɍȰɈȷȸȻɏȰɁɁɃɉ(ȾɃ) ɍȰɈȷȸȾɆȰɁȻɏɈȸȵ.ɉȻɃȻ(ȾɃ)

Τιμη

% μεταβ. Ογκ Συν.

1,04 0,78 0,017 0,302 1,78 1,34 0,29 13,62 5,10 0,263 0,00 0,135 0,157 0,871 0,629 0,043 0,78

Ελαχ.

Μεγ.

0,00 Ͳ8,24 Ͳ10,53 Ͳ16,11 Ͳ2,73 0,00 0,00 Ͳ3,06 Ͳ11,46 Ͳ12,04 0,00 0,00 0,00 30,00 Ͳ6,95 0,00 0,00

0 150.935 178.880 1.370.988 179.027 23.995 0 185.722 2.787 96.520 0 770 0 1 14.972 0 0

0,00 0,76 0,017 0,272 1,70 1,25 0,00 13,45 5,02 0,261 0,00 0,095 0,00 0,871 0,61 0,00 0,00

0,00 0,814 0,018 0,308 1,78 1,34 0,00 14,20 5,50 0,298 0,00 0,135 0,00 0,871 0,64 0,00 0,00

2,91 5,57 7,64

Ͳ11,82 Ͳ3,13 Ͳ7,62

2.044 2 2

2,85 5,57 7,64

2,93 5,57 7,64

7,60 0,253 0,00 0,55 0,13 0,00 0,37 1,83 7,50 0,253 1,76 2,03 14,00 56,50 16,87 0,12 0,12 2,12 1,00 0,42 0,17

0,00 8,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ͳ4,19 0,00 Ͳ15,38 0,00 Ͳ3,33 0,00 Ͳ5,75 Ͳ0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700 12.122 0 0 0 0 0 4.380 0 27.873 0 6.707 0 40 520 0 0 0 0 0 0

0,041 0,036 1,07 0,06 0,08 1,41 1,35 0,66 1,12 0,64 0,105 0,16 0,038 0,071 0,125 0,073 0,00 0,00 0,27 0,00 0,12 0,08 0,016 0,53 0,059 0,10 0,106 0,87 0,093 0,105 3,70 0,76 0,021 0,08 0,14 0,05 0,075 0,72 0,14 0,29 0,04

Ͳ18,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ͳ2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ͳ16,47 0,00 Ͳ13,10 0,00 0,00 Ͳ19,88 0,00 0,00 0,00 Ͳ20,00 0,00 Ͳ19,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ͳ16,00 0,00 0,00 0,00 Ͳ7,41 0,00 0,00 0,00 0,00

227.778 14.400 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 1.100 0 1.299 0 0 2.000 0 0 0 3.328 0 898 0 3.401 0 0 0 0 0 5.100 0 0 0 425 0 0 0 0

ǻǿǹȆȇǹīȂǹȉǼȊȈǿȂǹ ǹȂȅǿǺǹǿǹ ȀǼĭǹȁǹǿǹ

ALPHAETFFTSEATHEX20 NBGAMETFGREECE&TURKEY30 NBGAMETFȳȴɍ.Ȱ.

Μετοχeσ

Τιμη

ȾȿɏɁȰɈȵɂ(ɅɃ) ȾɃɉɀɅȰɇɇɉɀɀȵɈɃɍɏɁ(ȾɃ) ɀȰȽȿȿȸɇɀ.Ȼ.(ȾɃ) ɀȰɂȻɀɅȵɆɈɇȻɁȻȴȸɇ(ȾȰ) ɀȰɆȰȾȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾȸ(ȾɃ) ɀȸɍȰɁȻȾȸ(ȾɃ) ɀȸɍȰɁȻȾȸ(ɅɃ) Ɂȵȿ(ȾɃ) ɁȵɏɆȻɃɁ(ȾɃ) ɅȰɅɃɉɈɇȰɁȸɇ(ȾɃ) ɅȵɈȷȵɈȰȾȻɇȰ.(ȾɃ) ɅȸȳȰɇɃɇȵȾȴɃɈȻȾȸȰ.ȵ.(KO) ɅɆȰɂȻɈȵȿȵȻɃ(ȾɃ) ɅɆȰɂȻɈȵȿȵȻɃ(ɅɃ) ɇȰɁɉɃȵȿȿȰɇ(ȾɃ) ɇȰɃɇ(ȾɃ) ɈȵȳɃɅɃɉȿɃɇɍ.Ⱦ.(ȾɃ) ɈȵɂȰɅɆȵɈ(ȾɃ) ɈȵɍɁȻȾȵɇȵȾȴɃɇȵȻɇ(ȾɃ) ɈȸȿȵɈɉɅɃɇ(ȾɃ) ɍȰȿɉȲȴɃɌɉȿȿɏɁ(ȾɃ)

0,08 0,07 0,12 0,10 0,29 0,13 0,12 0,099 0,082 0,38 0,26 0,51 0,39 0,54 0,027 0,78 0,26 0,08 0,27 0,56 0,12

% μεταβ. Ογκ Συν. Ελαχ. Μεγ. 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 7,14 15.200 0,12 0,12 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Ͳ7,14 36.060 0,13 0,131 0,00 0 0,00 0,00 12,50 350 0,099 0,099 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 8,00 100 0,027 0,027 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

ȆȇȅȈ ǻǿǹīȇǹĭǾ ȋǹȂǾȁǾ ǻǿǹȈȆȅȇǹ

ALPHAȰɇɈȻȾȰȰȾȻɁȸɈȰ(ȾɃ) ATTICAɇɉɀɀȵɈɃɍɏɁ(KɃ) CROWNHELLASCAN(ȾO) ELBISCOɇɉɀɀȵɈɃɍɏɁ(ȾȰ) INTERFISHȻɍȺ/ȳȵȻȵɇ(ȾɃ) VIVERE(ȾɃ) ȰȺȸɁȰ(ȾɃ) ȰɇɈȸɆɅȰȿȰɇ(ȾɃ) ȳȵȾȵ(ȾȰ) ȳȵɁȻȾȸɈɆȰɅȵȷȰ(ȾɃ) ȵɀɅɃɆȻȾȸɈɆȰɅȵȷȰ(ȾɃ) ȸɆȰȾȿȸɇȰȳȵɈ(ȾɃ) ȻɃɁȻȾȸɂȵɁɃȴɃɍȵȻȰȾȸ(ȾɃ) ȾȰɆȵȿȻȰ(ȾȰ) ȿȰɀɎȰ(ȾɃ) ȿȰɁͲɁȵɈ(KO) ɀȵɇɃɍɏɆȻɈȸȰɌɃȻ(ȾɃ) ɀȻɁɏȻȾȵɇȳɆȰɀɀȵɇȰɁȵ(ȾɃ) ɁȻȾȰɇ(ȾɃ) ɅȵɆɇȵɉɇ(ȾɃ) ɇȵȿɀȰɁ(ȾO)

7,60 7,60 0,218 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,82 1,84 0,00 0,00 0,251 0,26 0,00 0,00 2,00 2,08 0,00 0,00 56,50 56,50 13,60 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ȊȆȅ ǼȆǿȉǾȇǾȈǾ

ALAPIS(ȾɃ) ALTEC(ȾɃ) ALTIUSȰȵȵɍ(ȾɃ) BETANET(ȾɃ) COMPUCON(ȾO) EUROLINEAEEX(ȾɃ) FASHIONBOX(ȾɃ) HELLASONLINE(ȾɃ) INTERINVESTAEEX(KɃ) MICROLANDCOMPUTERS(ȾɃ) NUTRIART(ȾɃ) OLYMPICCATERING(ȾɃ) RIDENCO(ȾɃ) SATOAE(ȾɃ) YALCOͲȾɏɁɇɈȰɁɈȻɁɃɉ(ȾȰ) ȰȵȳȵȾ(ȾɃ) ȰȿɉɇȻȴȰ(ȾɃ) ȰȿɉɇȻȴȰ(ɅɃ) ȰȿɌȰȳȾɆȻɇȻɁȰ.ȵ.(ȾɃ) ȰȿɌȰȳȾɆȻɇȻɁȰ.ȵ.(ȾɃ) ȰɈȵɆɀɏɁ(ȾɃ) ȰɈȿȰɁɈȻȾ(ȾɃ) ȰɈɈȻͲȾȰɈ(ȾɃ) ȲȰɆȰȳȾȸɇ(ȾɃ) ȲȰɆȲȰɆȵɇɃɇ(ȾȰ) ȴȻȵȾȰɈ(ȾɃ) ȴɃȿ(ȾɃ) ȴɃɉɆɃɇ(ȾɃ) ȵȴɆȰɇȸͲɎȰȿȿȻȴȰɇɍ.(ȾɃ) ȵȻȾɃɁȰͲȸɍɃɇ(ȾɃ) ȵȿȲȻȵɀȵȾ(ȾɃ) ȵȿȵɉȺȵɆȸɈȸȿȵɃɆȰɇȸ(ȾɃ) ȵȿȿȸɁȻȾȵɇȻɍȺɉɃȾȰȿ/ɆȳȵȻȵɇ(ȾɃ) ȵɀɅɃɆȻȾɃɇȴȵɇɀɃɇ(ȾɃ) ȵɀɅɃɆȻȾɃɇȴȵɇɀɃɇ(ɅɃ) ȵɁɏɀȵɁȸȾȿɏɇɈɃɋɌȰɁɈɃɉɆȳȻȰ(ȾɃ) ȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾȸȰȺȸɁɏɁ(ȾɃ) ȻɅɅɃɈɃɉɆ(ȾȰ) ȾȰɆȴȰɇȻȿȰɆȸɇ(ȾO) ȾȵɆȰɀȵȻȰͲȰȿȿȰɈȻɁȸ(ȾɃ) ȾȿɏɁȰɈȵɂ(ȾɃ)

0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,069 0,00 0,07 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,016 0,00 0,059 0,00 0,106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,021 0,00 0,00 0,00 0,075 0,00 0,00 0,00 0,00

0,045 0,038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,085 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,016 0,00 0,059 0,00 0,106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,075 0,00 0,00 0,00 0,00

ȵȿɌȻȾɃ(ȾɃ) ȵɉɆɏɇɉɀɀȵɈɃɍȵɇ(ȾɃ) ɈɆȻȰȰȿɌȰ(ȾɃ) ɈɆȻȰȰȿɌȰ(ɅɃ)

0,187 0,03 11,70 4,71

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ͳ10,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50

ȊȆȅ ǹȃǹȈȉȅȁǾ ALTIUS ǹǼǼȋ (Ȁȅ) BETANET (Ȁȅ) CROWN HELLAS CAN (ȀO) DIVERSA (Ȁȅ) EUROLINE AEEX (Ȁȅ) INTERINVEST AEEX (Kȅ) MICROLAND COMPUTERS (Ȁȅ) VIVERE (Ȁȅ) ǹȁȊȈǿǻǹ (Ȁȅ) ǹȁȊȈǿǻǹ (Ȇȅ) ǹȈȆǿȈ Ȇȇȅȃȅǿǹ (Ȁȅ) ǹȉǼȇȂȍȃ (Ȁȅ) ǹȉȁǹȃȉǿȀ (Ȁȅ) ī.Ǽ. ǻǾȂǾȉȇǿȅȊ (Ȁȅ) ǻǿǼȀǹȉ (Ȁȅ) ǼȁǼȊĬǼȇǾ ȉǾȁǼȅȇǹȈǾ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ (Ȇȅ) ǼȃȍȂǼȃǾ ȀȁȍȈȉȅȏĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ (Ȁȅ) ȀǹȇǻǹȈǿȁǹȇǾȈ (ȀO) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (Ȁȅ) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (Ȇȅ) ȀȇǾȉȍȃ ǹȇȉȅȈ (Ȁȅ) ȁǹȃ-ȃǼȉ (KO) ȂǹȄǿȂ ȆǼȇȉȈǿȃǿǻǾȈ (Ȁǹ) ȂǼȈȅȋȍȇǿȉǾ ǹĭȅǿ (Ȁȅ) ȆǼȉǽǼȉǹȀǿȈ ǹ. (Ȁȅ) ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ (Ȁȅ) ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ (Ȇȅ) ȈǹȅȈ (Ȁȅ) ȉǼȄǹȆȇǼȉ (Ȁȅ) ȋǹȁȊǺǻȅĭȊȁȁȍȃ (Ȁȅ)

1,07 0,06 13,50 2,86 1,41 1,12 0,64 0,99 2,19 1,20 0,67 0,12 0,08 0,01 0,10 0,76 1,76 0,08 0,14 0,05 0,14 0,04 0,08 0,03 0,12 0,10 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12

ǼȃǹȁȁǹȀȉǿȀǾ ǹīȅȇǹ

ALPHATRUST(ȾɃ) DIVERSA(ȾɃ) ENVITEC(ȾɃ) EPSILONNET(ȾɃ) EUROXX(ȾɃ) MEDITERRA(ȾɃ) PERFORMANCETECHNOLOGIES(ȾɃ) VIDAVO(ȾɃ) ȲȻɃȻȰɈɆ&ɆɃɀɅɃɈ.ɈȵɍɁɃȿ.(ȾɃ) ȵɁɈȵɆɇɃɌɈ(ȾɃ) ȾɆȸɈɏɁȰɆɈɃɇ(ȾɃ) ȾɆȸɈɏɁȰɆɈɃɇ(ȾɃ) ɁɈɃɅȿȵɆ(ȾɃ) ɃɅɈɃȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾȵɇɈȵɍɁɃȿ.(ȾɃ) ɌɃɉɁɈȿȻɁȾȰ.ȵ.(ȾɃ)

0,90 2,86 2,23 0,60 3,00 1,35 2,52 3,65 1,80 0,97 1,09 0,00 1,88 1,08 4,50

Δραγατσανίου 6 (πλατεία Κλαυθμώνος) , 105 59Αθήνα ,

Τηλ.: 210 33 60 800 , Fax: 210 33 60 980 Email: sales@cfs.gr , website:www.cfs.gr Πλ. Ελευθερίας 1 , 601 00 Κατερίνη, τηλ. 2351037220 Fax 2351076200


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

Ôñüðïò æùÞò….

Ná ãõìíáóôþ ôþñá Þ íá ôï áíáâÜëëù...; To öèéíüðùñï åßíáé ç ðåñßïäïò ðïõ ãåìßæïõí ôá ãõìíáóôÞñéá, ôá ðÜñêá, áêüìá êáé ôá ðåæïäñüìéá, ìå áíèñþðïõò ðïõ ôñÝ÷ïõí ëá÷áíéáóìÝíïé, óå ìéá ðñïóðÜèåéá íá âåëôéþóïõí ôç öüñìá ôïõò.. Eßôå áóêåßóôå ôáêôéêÜ, åßôå áðïöáóßóáôå ôþñá íá ãõìíáóôåßôå, õðÜñ÷ïõí ïñéóìÝíåò ðåñéóôÜóåéò ðïõ óáò äçìéïõñãïýí áìöéâïëßåò ó÷åôéêÜ ìå ôï êáôÜ ðüóïí ðñÝðåé Þ ü÷é íá îåêéíÞóåôå ôçí Üóêçóç. Áí Ý÷åôå ãåõìáôßóåé… ÐñÝðåé íá áðïöåýãïõìå íá ãõìíáæüìáóôå ìåôÜ áðü ãåýìáôá, áöÞíïíôáò áíÜëïãá ìå ôï ãåýìá íá ðåñÜóïõí 2-3 þñåò ìÝ÷ñé íá ãõìíáóôïýìå. Áõôü óõìâáßíåé åðåéäÞ êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôçò ðÝøçò ôï óþìá áðïññïöÜåé èñåðôéêÜ óôïé÷åßá áðü ôï öáãçôü êáé äåí åßíáé Ýôïéìï íá âÜëåé áìÝóùò óå "ëåéôïõñãßá" ôï ìõúêü ìáò óýóôçìá. Åðßóçò äåí óõíéóôÜôáé íá åêôåëåßôáé Ýíôïíç áåñüâéá Üóêçóç ðñéí ôïí ýðíï êáé áõôü åðåéäÞ ìéá ôÝôïéïõ åßäïõò Üóêçóç äéåãåßñåé ôéò ïñìüíåò ìáò êáé åêêñßíïõìå áäñåíáëßíç, ìéá ïñìüíç ðïõ ìáò êñáôÜåé îýðíéïõò.

Aí ðáßñíåôå ðáõóßðïíá... Ï æÞôçìá åßíáé ï ëüãïò ãéá ôïí ïðïßï ðáßñíåôå ðáõóßðïíá. Aí ôï ðñüâëçìá åßíáé ð.÷. ïé óõ÷íïß ðïíïêÝöáëïé, ç Üóêçóç ü÷é ìüíï äåí åßíáé áðáãïñåõôéêÞ, áëëÜ ìðïñåß êáé íá âïçèÞóåé. Óôçí ðåñßðôùóç üìùò ðïõ ôá ðáõóßðïíá óáò âïçèïýí íá áðáëëáãåßôå áðü ìõúêïýò ðüíïõò, åíäå÷ïìÝíùò ôï ðñüâëçìá íá åðéâáñõíèåß ìå ôçí Üóêçóç. Mçí îåêéíÞóåôå ïðïéïõäÞðïôå åßäïõò ãõìíáóôéêÞ áí äåí óõìâïõëåõôåßôå ôï ãéáôñü óáò. Aí Ý÷åôå äïõëÝøåé ðïëëÝò þñåò… Aí êÜíåôå äïõëåéÜ ãñáöåßïõ ðïõ óáò êáèçëþíåé ãéá áñêåôÝò þñåò óôçí êáñÝêëá, ç ãõìíáóôéêÞ åðéâÜëëåôáé. Èá óáò âïçèÞóåé íá îåðéáóôåßôå, íá ìçí ðÜñåôå âÜñïò, áëëÜ êáé íá îåöýãåôå áðü ôï Üã÷ïò ôçò êáèçìåñéíüôçôÜò óáò. Óôçí ðåñßðôùóç üìùò ðïõ ç åñãáóßá óáò åßíáé óùìáôéêÞ, åßíáé áíþöåëï íá êáôáíáëþíåôå åðéðëÝïí åíÝñãåéá êáé óôç ãõìíáóôéêÞ. Tï ìüíï ðïõ èá êáôáöÝñåôå åßíáé íá åîáíôëÞóåôå ôïí ïñãáíéóìü óáò.

Aí åßóôå îåíõ÷ôéóìÝíïé... Tï ÷èåóéíü âñÜäõ ôï ñßîáôå Ýîù. Ãõñßóáôå áñãÜ, Þðéáôå êáé ëßãï. Aí äåí íéþèåôå åîáíôëçìÝíïé, ç ãõìíáóôéêÞ ôçí åðüìåíç ìÝñá èá óáò âïçèÞóåé íá êÜøåôå ôéò èåñìßäåò ðïõ ðÞñáôå áðü ôï ãåýìá Þ ôï ðïôü, áëëÜ êáé íá åðéóôñÝøåôå ïìáëÜ óôïõò öõóéïëïãéêïýò ñõèìïýò ôçò êáèçìåñéíüôçôÜò óáò. ÖõóéêÜ, äåí ÷ñåéÜæïíôáé õðåñâïëÝò. ÎåêéíÞóôå ìå Þðéá Üóêçóç, üðùò ôñÝîéìï Þ ðïäÞëáôï óå ÷áìçëÞ Ýíôáóç. H êáôÜóôáóç üìùò åßíáé äéáöïñåôéêÞ óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ç ÷èåóéíïâñáäéíÞ óáò Ýîïäïò ìðïñåß íá ÷áñáêôçñéóôåß ìüíï ùò... êñáéðÜëç! Aí ôï áëêïüë Ýñåå Üöèïíï, åíþ ïýôå ðïõ èõìÜóôå ôé þñá åðéóôñÝøáôå óðßôé, ôüôå êáëýôåñá íá áöÞóåôå ôç ãõìíáóôéêÞ ãéá êÜðïéá Üëëç ìÝñá. O ïñãáíéóìüò óáò åßíáé Þäç åîïõèåíùìÝíïò ãéá íá ôïí åðéâáñýíåôå áêüìá ðåñéóóüôåñï. Eßíáé ðñïôéìüôåñï íá êïéìçèåßôå êáëÜ, äßíïíôáò Ýôóé ôçí åõêáéñßá óôïí ïñãáíéóìü óáò íá «ìåôáâïëßóåé» áðåñßóðáóôïò ôï áëêïüë ðïõ Ý÷åé áðïèçêåýóåé.

Aí êÜíåôå äßáéôá... H äßáéôá ðñÝðåé íá óõíäõÜæåôáé ðÜíôá ìå ãõìíáóôéêÞ. Eðéäïèåßôå, ëïéðüí, óôï åßäïò ãõìíáóôéêÞò ðïõ ðñïôéìÜôå. Tüóï ç áåñïâéêÞ Üóêçóç üóï êáé ôï êïëýìðé Þ ïé áóêÞóåéò ãõìíáóôçñßïõ ìðïñïýí íá åíåñãïðïéÞóïõí ôïí ïñãáíéóìü óáò êáé íá óáò âïçèÞóïõí íá áðáëëáãåßôå áðü ôá ðåñéôôÜ êéëÜ. Ðñïóï÷Þ. Aí íéþèåôå åîáíôëçìÝíïé áðü ôç óôåñçôéêÞ äßáéôá ðïõ êÜíåôå êáé äåí Ý÷åôå äõíÜìåéò ãéá íá ãõìíáóôåßôå, ôüôå ðñÝðåé íá åðáíáðñïóäéïñßóåôå ôï äéáéôïëüãéü óáò. Méá äßáéôá äåí ðñÝðåé óå êáìßá ðåñßðôùóç íá óáò êáôáâÜëëåé.

Aí åßóôå êñõùìÝíïé... Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ôá óõìðôþìáôá ðåñéïñßæïíôáé óôï áíþôåñï áíáðíåõóôéêü óýóôçìá (Ý÷åôå äçëáäÞ âÞ÷á, êáôáññïÞ, ìðïýêùìá êëð.), ìðïñåßôå íá êÜíåôå Üöïâá ãõìíáóôéêÞ, ÷ùñßò üìùò íá êáôáðïíÞóåôå ôïí åáõôü óáò. Ðåñéïñßóôå ôá âÜñç ðïõ óçêþíåôå êáé áðïöýãåôå êïéíü÷ñçóôïõò ÷þñïõò, ìçí êïëëÞóåôå êáé Üëëïõò áèëïýìåíïõò. ¼ôáí üìùò ôá óõìðôþìáôá äåí åßíáé ôïðéêÜ, áëëÜ ãåíéêåõìÝíá (ð.÷. ðõñåôüò), áõôü óçìáßíåé üôé Ý÷åôå ìéá óïâáñüôåñç ëïßìùîç êáé åðïìÝíùò ï ïñãáíéóìüò óáò äßíåé ìéá «ìÜ÷ç» ãéá íá êáôáðïëåìÞóåé ôçí áóèÝíåéá. Óå áõôÞ ôçí ðåñßðôùóç, ç ãõìíáóôéêÞ áöáéñåß óôçí ïõóßá äõíÜìåéò áðü ôïí ïñãáíéóìü êáé äåí ôïí áöÞíåé íá åðáíÝëèåé ãñÞãïñá óôç öõóéïëïãéêÞ ôïõ êáôÜóôáóç. Ôüôå åßíáé êáëýôåñá íá îåêïõñáóôåßôå ìÝ÷ñé íá áíáêôÞóåôå ôéò äõíÜìåéò óáò. Aí Ý÷åôå ðåñßïäï... Ç ãõìíáóôéêÞ ëßãåò ìÝñåò ðñéí ôçí ðåñßïäï âïçèÜåé, êÜíïíôáò ðéï Þðéïõò ôïõò ðüíïõò ôçò ðåñéüäïõ. ¼ìùò ç äõóìçíüññïéá åßíáé Ýíá óõ÷íü öáéíüìåíï ðïõ ôáëáéðùñåß áñêåôÝò ãõíáßêåò ìå Ýíôïíïõò ðüíïõò. Aí áíÞêåôå óå áõôÞ ôçí êáôçãïñßá, êáëü åßíáé íá áðïöåýãåôå êÜèå åßäïõò ãõìíáóôéêÞ ôéò ðñþôåò ìÝñåò ôçò åììÞíïõ ñýóåùò, þóôå íá ìçí êáôáðïíåßôå ðåñéóóüôåñï ôïí ïñãáíéóìü óáò.

Áí åßóôå Ýãêõïò… Áíáìößâïëá, ç Üóêçóç óôç äéÜñêåéá ôçò åãêõìïóýíçò äåí óõíéóôÜôáé óå ìéá ãõíáßêá ðïõ äåí Ý÷åé ãõìíáóôåß ðïôÝ óôç æùÞ ôçò. ÅÜí üìùò ðñüêåéôáé ãéá ìéá ãõíáßêá ðïõ ãõìíÜæåôáé óõóôçìáôéêÜ, ôüôå ìðïñåß íá óõíå÷ßóåé ôï ðñüãñáììÜ ôçò, áöïý Ý÷åé ðÜñåé ôï ðñÜóéíï öùò áðü ôï ãõíáéêïëüãï ôçò êáé ìå äåäïìÝíï üôé èá áðïöåýãåé ôéò õðåñâïëÝò. Ìéá êáëÞ åðéëïãÞ ãéá ôéò ãõíáßêåò óå åíäéáöÝñïõóá åßíáé ç ãéüãêá ãéá åãêýïõò, ç ïðïßá ðåñéëáìâÜíåé Þðéåò áóêÞóåéò ðïõ âïçèïýí ôç ãõíáßêá íá äéáôçñÞóåé ôï óþìá ôçò óå öüñìá êáé íá ôï ðñïåôïéìÜóåé ãéá ôïí ôïêåôü. ¼óïí áöïñÜ ôçí Üóêçóç ìåôÜ ôç ãÝííá, êáëü åßíáé íá ðåñéìÝíïõìå ìåñéêÝò åâäïìÜäåò ðñïôïý åðéóôñÝøïõìå óôï ãõìíáóôÞñéï - ôïõëÜ÷éóôïí 6 åâäïìÜäåò áí ï ôïêåôüò åßíáé öõóéïëïãéêüò êáé ôï äéðëÜóéï ÷ñüíï áí ôï ìùñü ãåííÞèçêå ìå êáéóáñéêÞ

Tæéëßíç ËéÜíá ÊáèçãÞôñéá ÖõóéêÞò áãùãÞò – Ðôõ÷éïý÷ïò ÁÐÈ Personal Trainer – Fitness instructor Tçë. Åðéêïéíùíéáò…6944568539

ÅÐÉÊÁÉÑÅÓ ÄÇËÙÓÅÉÓ ÔÏÕ ÊÕÐÑÉÏÕ ÕÐÏÕÑÃÏÕ ÁÌÕÍÁÓ Ä.ÇËÉÁÄÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅËËÇÍÉÊÇ ÊÑÉÓÇ, ÓÅ ÅÐÉÓÊÅØÇ ÔÏÕ ÓÔÇ ÂÏÑÅÉÁ ÅËËÁÄÁ

Åíþóôå äõíÜìåéò ãéá íá îåðåñÜóåôå ôçí êñßóç! * «ÅÉÍÁÉ ÄÕÓÊÏËÅÓ ÏÉ ÓÕÃÊÕÑÉÅÓ ÁËËÁ ÏÉ ÐÏËÉÔÅÉÅÓ ÊÁÉ ÏÉ ÊÏÉÍÙÍÉÅÓ ÊÑÉÍÏÍÔÁÉ ÓÔÁ ÄÕÓÊÏËÁ», ÄÇËÙÓÅ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ

«Ç ÅëëÜäá âñßóêåôáé óå ìéá êñßóéìç óõãêõñßá, ãé áõôü êáé èá ðñÝðåé íá åíþóåé äõíÜìåéò ãéá íá îåðåñÜóåé ôçí êñßóç», áíÝöåñå, ìåôáîý Üëëùí, ï Êýðñéïò õðïõñãüò Üìõíáò, ÄçìÞôñçò ÇëéÜäçò, óå äçëþóåéò ðïõ ðáñá÷þñçóå óôïí ðáñïõóéáóôÞ ôçëåïðôéêÞò åêðïìðÞò ôçò ÄÉÏÍ-TV, ÅõãÝíéï Ïëýìðéï, êáèþò êáé óôïí äçìïóéïãñÜöï ÁíäñÝá ÊáôóéÜðç - Ãáëáíü.

Ï Ìáíßêáò ÉùÜííçò ôïõ Êùíóôáíôßíïõ êáé ôçò ÂáóéëéêÞò ôï ãÝíïò ÂåëÝíôæá ðïõ ãåííÞèçêå óôç Ãåñìáíßá êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç êáé ç Ðéðåñßäïõ Áéêáôåñßíç ôïõ ÍéêïëÜïõ êáé ôçò Åõñéäßêçò ôï ãÝíïò Ìðïõñïõæßêá ðïõ ãåííÞèçêå êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí ìå ðïëéôéêü ãÜìï óôï Äçìáñ÷åßï Êáôåñßíçò

ÄÉÄÅ ÐÉÅÑÉÁÓ

«Ðñüóêëçóç ãéá áíáæÞôçóç ðñüóëçøç – ôïðïèÝôçóç ðñïóùñéíïý áíáðëçñùôÞ Åéäéêïý Åêðáéäåõôéêïý Ðñïóùðéêïý (Å.Å.Ð.), êëÜäïõ Èåñáðåõôþí Ëüãïõ ÐÅ21 Þ Èåñáðåõôþí Ëüãïõ ÐÅ26 ãéá ôá ÓÌÅÁÅ ÌõôéëÞíçò êáé ÊáëëïíÞò ËÝóâïõ, (óýìöùíá ìå ôá üóá ïñßæïíôáé ìå ôçí ìå áñéèì.ðñùô. 72502/Ã6/30-6-2011 Ðñüóêëçóç õðïøçößùí ãéá ðñüóëçøç ðñïóùñéíþí áíáðëçñùôþí êáé ùñïìéóèßùí áðü ôïõò êëÜäïõò ôïõ Åéäéêïý Åêðáéäåõôéêïý Ðñïóùðéêïý (Å.Å.Ð.) êáé áíáðëçñùôþí áðü ôïí êëÜäï Ä1 Åéäéêïý Âïçèçôéêïý Ðñïóùðéêïý (Å.Â.Ð.) ãéá ôéò Ó.Ì.Å.Á.Å. êáé ôá ÊÅ.Ä.Ä.Õ. ãéá ôï ó÷ïëéêü Ýôïò 2011-2012)». Ðáñáêáëïýíôáé ïé åíäéáöåñüìåíïé õðïøÞöéïé ðñïóùñéíïß áíáðëçñùôÝò ÅÅÐ, êëÜäùí ÐÅ21 & ÐÅ26, íá áðïóôåßëïõí óôçí ÐåñéöåñåéáêÞ Ä/íóç Ð. & Ä. Åêð/óçò â. Áéãáéïõ á) üëá ôá ó÷åôéêÜ äéêáéïëïãçôéêÜ (âÜóåé ôçò ðñïáíáöåñüìåíçò ðñïóêëÞóåùò 72502/Ã6/30-6-2011) êáé â) áßôçóç åêäÞëùóçò åíäéáöÝñïíôïò, ìÝóù Õ.Ä ôïõ í.1599/1986, óôçí ïðïßá íá äçëþíïõí ôçí ÐåñéöåñåéáêÞ Ä/íóç Åêðáßäåõóçò óôçí ïðïßá Ý÷ïõí õðïâÜëëåé áßôçóç êáôÜ ôï ó÷ïëéêü Ýôïò 2011-2012 êáé íá áíáãñÜöïõí ôï óýíïëï ôùí ìïñßùí ðïõ Ýëáâáí óôïí êáôáñôéóèÝíôá ïñéóôéêü ðßíáêá ôïõ êëÜäïõ ôùí Èåñáðåõôþí Ëüãïõ ÐÅ21 Þ ÐÅ26 ãéá ôï äéáíõüìåíï ó÷ïëéêü Ýôïò. Ç õðïâïëÞ ôùí áéôÞóåùí Üñ÷åôáé áðü 24/10/2011 êáé ëÞãåé óôéò 3/11/2011. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò êáé ðáñáëáâÞ ôçò áßôçóçòäÞëùóçò : ÐåñéöåñåéáêÞ Ä/íóç Ð. & Ä. Åêð/óçò Âïñåßïõ Áéãáßïõ Ôá÷. Ä/íóç: Åë. ÂåíéæÝëïõ 26 Ô.Ê.–Ðüëç: 81100, ÌõôéëÞíç Ðëçñïöïñßåò: ÐåôñÜêç Áíáóôáóßá Email: mail@vaigaiou.pde.sch.gr Éóôïóåëßäá: http://vaigaiou.pde.sch.gr ÔçëÝöùíá: 22510-48166 Fax: 22510-48155 Ï ÄéåõèõíôÞò ôçò ÄÉÄÅ Ðéåñßáò ÉÙÁÍÍÇÓ ÊÁÆÔÁÑÉÄÇÓ

Åëåýèåñï ÂÞìá

¼×É ÓÔÏÍ ÔÅËÅÕÔÁÉÏ ÅÊÂÉÁÓÌÏ ÔÏÕ ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ

ÅêëïãÝò ôþñá

ôïõ Áíôþíç Ä. ÌÜíôæéïõ, ïéêïíïìïëüãïõ ìÝëïõò ôçò Í.Å. ôïõ ÓÕÍ Ðéåñßáò

Ìå ìéá ôõ÷ïäéùêôéêÞ áíåýèõíç êáé åðéêßíäõíç åíÝñãåéá ï ê. ÐáðáíäñÝïõ êáé ç êõâÝñíçóÞ ôïõ ðñïóðáèþíôáò íá îåöýãåé áðü ôçí ëáúêÞ áãáíÜêôçóç, áãáíÜêôçóç ðïõ öÜíçêå êáé óôéò åêäçëþóåéò ìå ôçí åõêáéñßá ôïõ ãéïñôáóìïý ôçò 28 Ïêôùâñßïõ, ðáßæåé óå ìéá æáñéÜ ôï ìÝëëïí ôçò ÅëëÜäáò. Êéíïýìåíïò óôá üñéá ôçò óõíôáãìáôéêÞò íïìéìüôçôáò, áöÞíïíôáò ôá ðñïâëÞìáôá ôçò ÅëëçíéêÞò Ïéêïíïìßáò íá ôñÝ÷ïõí åðß ôñßìçíï, äçìéïõñãþíôáò ôåñÜóôéåò ðáñåíÝñãåéåò óôçí ðáãêüóìéá ïéêïíïìßá áëëÜ êáé åñùôÞìáôá óôïõò ìÝ÷ñé ôþñá åíôïëåßò ôïõ óôçí Å.Å., ï ê. ÐáðáíäñÝïõ êáé ç êõâÝñíçóç ôïõ áðïöáóßæïõí ãéá Ýíá äé÷áóôéêü äçìïøÞöéóìá ìå ìéá êïéíïâïõëåõôéêÞ ïìÜäá ôïõ ÐÁÓÏÊ íá óÝñíåôáé óôéò Ü÷áñåò ðñïóùðéêÝò åðéëïãÝò ôïõ ðñïÝäñïõ ôçò.

Ï ê. ÇëéÜäçò åîÝöñáóå ôçí ðåðïßèçóç üôé ï åëëçíéêüò ëáüò ìðïñåß íá ôá êáôáöÝñåé, áñêåß íá åßíáé åíùìÝíïò: «Åìåßò ðéóôåýïõìå üôé ï åëëçíéêüò ëáüò Ý÷åé êáé ôéò áíôï÷Ýò, Ý÷åé êáé ôéò äõíáôüôçôåò, åíùìÝíïò, íá ðñï÷ùñÞóåé ìðñïóôÜ, íá îåðåñÜóåé ôï ðñüâëçìá, í’ áíïßîåé íÝïõò ïñßæïíôåò». Êáé óõìðëÞñùóå: «Åßíáé äýóêïëåò ïé óõãêõñßåò áëëÜ ïé ðïëéôåßåò êáé êïéíùíßåò êñßíïíôáé óôá äýóêïëá».

ÓÕÍÁÍÔÇÓÇ ÊÁÉ ÌÅ ÔÏÍ ÊÕÐÑÉÏ ÓÊÇÍÏÈÅÔÇ ÁÍÄÑÅÁ ÌÉ×ÁÇË Ç åðßóêåøç ôïõ õðïõñãïý Üìõíáò ôçò Êýðñïõ Ýãéíå óôç Èåóóáëïíßêç üðïõ êáé ðñáãìáôïðïßçóå óõíÜíôçóç ìå åêðñïóþðïõò êõðñéáêþí ïñãáíþóåùí ôçò Âüñåéáò ÅëëÜäáò, óå áßèïõóá ôïõ îåíïäï÷åßïõ «Ìáêåäïíßá ÐáëëÜò». Óôç óõíÜíôçóç ðáñáâñÝèçêáí ï ðñÝóâçò ôçò êõðñéáêÞò äçìïêñáôßáò óôçí ÁèÞíá, ÉùóÞö ÉùóÞö, ç ãåíéêÞ ðñüîåíïò ôçò Êýðñïõ óôçí Èåóóáëïíßêç, Èåïäþñá Êùíóôáíôéíßäïõ, êáèþò åðßóçò êáé ï ðñüåäñïò ôçò ïìïóðïíäßáò êõðñéáêþí ïñãáíþóåùí ÅëëÜäáò - êáèçãçôÞò ôïõ Á.Ð.È. Êþóôáò ÓôáìáôÜñçò. Èá ðñÝðåé íá óçìåéùèåß üôé ï õðïõñãüò åß÷å êáé ìéá éäéáßôåñç óõíÜíôçóç ìå ôïí Êýðñéï óêçíïèÝôç ÁíäñÝá Ìé÷áÞë, ðïõ åßíáé êáé ï éäñõôÞò êáé ðñüåäñïò ôïõ óõëëüãïõ Êõðñßùí Ðéåñßáò «Ï Åõáãüñáò». ÏÉ ÄÇËÙÓÅÉÓ ÔÏÕ ÊÕÐÑÉÏÕ ÕÐÏÕÑÃÏÕ ÁÌÕÍÁÓ Ðñéí áðü ôç óõíÜíôçóç ìå ôïí ÁíäñÝá Ìé÷áÞë êáé ìå ôïõò åêðñïóþðïõò ôùí êõðñéáêþí ïñãáíþóåùí Âüñåéáò ÅëëÜäáò, ï ê. ÇëéÜäçò ðáñá÷þñçóå äçëþóåéò ãéá ôéò ôñÝ÷ïõóåò åîåëßîåéò óôçí Êýðñï êáé éäéáßôåñá ãéá ôéò áíôéäñÜóåéò ôçò Ôïõñêßáò óôéò åíåñãåéáêÝò Ýñåõíåò ðïõ ðñáãìáôïðïéïýíôáé íïôßùò ôçò íÞóïõ, êáèþò åðßóçò êáé ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ êñßóç óôçí ÅëëÜäá. Ôá óçìáíôéêüôåñá áðïóðÜóìáôá áðü ôéò äçëþóåéò ôïõ Ý÷ïõí ùò åîÞò: ÁíäñÝáò Ãáëáíüò: Åìåßò åäþ óôçí ÅëëÜäá áéóèáíèÞêáìå èåôéêÞ Ýêðëçîç üôáí åßäáìå ìéá Ôïõñêßá ó÷åäüí áðïìïíùìÝíç áðü âáóéêÝò äõíÜìåéò ôçò äéåèíïýò êïéíüôçôáò, áðïìïíùìÝíç ó÷åôéêÜ ìå ôéò áðüøåéò êáé ôéò åíÝñãåéÝò ôçò óå âÜñïò ôçò Êýðñïõ. ÁéóèáíèÞêáìå äçëáäÞ èåôéêÞ Ýêðëçîç ãéá ôç äéåèíÞ êïéíüôçôá âëÝðïíôáò üôé åßíáé áðü ôéò åëÜ÷éóôåò öïñÝò ðïõ óôçñßæåé óèåíáñÜ áðüøåéò ôçò Êýðñïõ ãéá ôéò Ýñåõíåò ðïõ ðñáãìáôïðïéïýíôáé óôïí õðïèáëÜóóéï ÷þñï ôïõ íçóéïý. Èá Þèåëá, ëïéðüí, íá óáò ñùôÞóù ðþò áíôéìåôùðßóáôå åóåßò ïé Åëëçíïêýðñéïé áõôÞ ôç èåôéêÞ óôÜóç ôçò äéåèíïýò êïéíüôçôáò; Ôé áéóèáíèÞêáôå; Êýðñéïò Õðïõñãüò ¢ìõíáò: Áéóèáíüìáóôå üôé áóêïýìå íüìéìá äéêáéþìáôá ìå ðñïóÞëùóç óôï äéåèíÝò äßêáéï. Áéóèáíüìáóôå üôé ç äéåèíÞò êïéíüôçôá äåí äÝ÷åôáé «÷ùñïöýëáêåò» Þ äåí ðñÝðåé íá äå÷èåß «÷ùñïöýëáêåò» óôçí ðåñéï÷Þ. Êáé èÝëïõìå íá ðéóôåýïõìå üôé üëç áõôÞ ç äéåèíÞò áíáãíþñéóç êáé óõìðáñÜóôáóç äåí èá åðéôñÝøåé óôçí Ôïõñêßá íá

TETAÑÔÇ 2 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2011 9

Ïé ðïëßôåò ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò åäþ êáé äõï ÷ñüíéá äéáöùíïýí ãéá ôçí óõíïëéêÞ ðïëéôéêÞ ôïõ ê. ÐáðáíäñÝïõ êáé ôïõ ÐÁÓÏÊ, åêöñÜæïõí ìáæéêÜ êáé Ýíôïíá áõôÞ ôïõò ôç äéáöùíßá êáé áðáéôïýí åêëïãÝò ôþñá óáí ìüíç ëýóç. Ìðïñåß ï ê. ÐáðáíäñÝïõ íá Ý÷åé óõìöÝñïí íá ìåßíåé ëßãï ðáñáðÜíù óôçí êõâÝñíçóç Þ íá Ý÷åé óôü÷ï íá ôóïõâáëéÜóåé ôïõò øÞöïõò õðÝñ ôçò Åõñþðçò êáé ôïõ Åõñþ ùò øÞöïõò Ýãêñéóçò ôçò ðïëéôéêÞò ôïõò, åßíáé âÝâáéï üìùò üôé áõôü ðïõ èá åéóðñÜîåé èá åßíáé ç óõóðåßñùóç üëùí óå ìéá áíôéêõâåñíçôéêü ü÷é Ýíá ü÷é êáôáäßêçò ôçò êõâåñíçôéêÞò ðïëéôéêÞò. ðñï÷ùñÞóåé óå êéíÞóåéò êáé åíÝñãåéåò ïé ïðïßåò èá äéáôáñÜîïõí ôéò ïìáëÝò åîåëßîåéò óôçí ðåñéï÷Þ. Åßíáé êáèçìåñéíÝò ïé åðéêïéíùíßåò, ïé åðáöÝò, ïé äéÜëïãïé ðïõ Ý÷ïõìå ìå åêðñïóþðïõò ðïëëþí êñáôþí, êáé óôçí Êýðñï êáé óôï åîùôåñéêü, êáé ðñáãìáôéêÜ, üðùò ðïëý óùóôÜ Ý÷åôå áíáöÝñåé, åßíáé áðü ôéò ëßãåò öïñÝò ðïõ ìüíï óýìöùíåò ãíþìåò êáé óôçñßîåéò Ý÷ïõìå ó’ áõôü ôï èÝìá. ÅõãÝíéïò Ïëýìðéïò: Ðïéá åßíáé ç äéêÞ óáò Üðïøç ãéá üóá áðïöáóßóôçêáí ôçí 26ç Ïêôùâñßïõ 2011 óôéò ÂñõîÝëëåò ðïõ Ý÷ïõí íá êÜíïõí ìå ôçí åëëçíéêÞ åðüìåíç ìÝñá; Ðþò ðéóôåýåôå üôé öèÜóáìå åìåßò åäþ ùò ÅëëÜäá åíþ áíôßèåôá Ýîù áð’ áõôü ôï êÜäñï âñßóêåôáé ç Êýðñïò, ç ïðïßá öáßíåôáé üôé åßíáé ðïëý ðéï åðéôõ÷çìÝíç; Êýðñéïò Õðïõñãüò ¢ìõíáò: Äåí èá êÜíù áíáöïñÜ óôï ðþò óôçí ÅëëÜäá Ý÷ïõí öôÜóåé ôá ðñÜãìáôá ùò åäþ. Åêåßíï ðïõ Ý÷åé óçìáóßá åßíáé üôé ç ÅëëÜäá âñßóêåôáé óå ìéá êñßóéìç óõãêõñßá êáé üôé èá ðñÝðåé íá åíþóåé äõíÜìåéò, íá îåðåñÜóåé ôçí êñßóç. Êé åìåßò ðéóôåýïõìå üôé ï åëëçíéêüò ëáüò Ý÷åé êáé ôéò áíôï÷Ýò, Ý÷åé êáé ôéò äõíáôüôçôåò, åíùìÝíïò, íá ðñï÷ùñÞóåé ìðñïóôÜ, íá îåðåñÜóåé ôï ðñüâëçìá, í’ áíïßîåé íÝïõò ïñßæïíôåò. Ðéóôåýïõìå üôé ÅëëÜäá êáé Êýðñïò, óôïí âáèìü ðïõ ìðïñïýìå -êáé ìðïñïýìå óå áñêåôÜ èÝìáôá- ìðïñïýìå íá åíþóïõìå äõíÜìåéò ãéá íá ðñï÷ùñÞóïõìå ìðñïóôÜ. Åßíáé äýóêïëåò ïé óõãêõñßåò áëëÜ ïé ðïëéôåßåò êáé êïéíùíßåò êñßíïíôáé óôá äýóêïëá. Êé åìåßò Ý÷ïõìå ôçí áéóéïäïîßá, ôçí åëðßäá êáé ôçí ðåðïßèçóç üôé êáé ç ÅëëÜäá áëëÜ êáé ç Êýðñïò èá îåðåñÜóïõìå ôá ðñïâëÞìáôá êáé èá ðñï÷ùñÞóïõìå ìðñïóôÜ, Ý÷ïõìå ìéá áéóéïäïîßá êáé ìéá åëðßäá óôï ìÝëëïí. ÓÕÃ×ÁÑÇÔÇÑÉÁ ÔÏÕ ÕÐÏÕÑÃÏÕ ÓÅ ÔÑÅÉÓ ÍÅÁÑÏÕÓ ÇÈÏÐÏÉÏÕÓ ÁÐÏ ÔÇÍ ÊÁÔÅÑÉÍÇ Ï õðïõñãüò Üìõíáò ôçò Êýðñïõ êáôÜ ôç óõíÜíôçóÞ ôïõ ìå üëïõò ôïõò ðñïÝäñïõò ôùí êõðñéáêþí óõëëüãùí êáé ïñãáíþóåùí ôçò Âüñåéáò ÅëëÜäáò, ôïõò åíçìÝñùóå åö’ üëçò ôçò ýëçò ãéá ôéò åîåëßîåéò óôï êõðñéáêü æÞôçìá. ÁíÜìåóá óôïõò ðñïóêåêëçìÝíïõò ðáñáâñÝèçêáí êáé ôñßá íÝá ðáéäéÜ áðü ôçí Êáôåñßíç, óðïõäáóôÝò ôïõ èåáôñéêïý åñãáóôçñßïõ «Áõëáßá», ïé üðïéïé ðñùôáãùíéóôïýí óôï êõðñéáêü Ýñãï «Ôï ôåëåõôáßï öåããÜñé», ôïõ ÁíäñÝá Êïõêßäç, óå óêçíïèåóßá ÁíäñÝá Ìé÷áÞë, Ýñãï ðïõ áíåâÜæåé ðñïóå÷þò ôï èåáôñéêü åñãáóôÞñé ôçò Êáôåñßíçò Í.Ðéåñßáò. Ðñüêåéôáé ãéá èåáôñéêü Ýñãï ðïõ óôçñßæåôáé óå ðñáãìáôéêÜ ãåãïíüôá ôá ïðïßá óõíÝâçóáí êáôÜ ôçí ðåñßïäï ôïõ áðåëåõèåñùôéêïý áãþíá ôÞò Êýðñïõ ãéá ôçí ÝíùóÞ ôçò ìå ôçí ÅëëÜäá, ôçí ðåñßïäï 1955-1959. Ãé áõôü, ï õðïõñãüò ê. ÇëéÜäçò áëëÜ êáé ïé åðßóçìïé ðñïóêåêëçìÝíïé õðïäÝ÷ôçêáí ìå èÝñìç ôïõò ôñåéò íåáñïýò çèïðïéïýò Ãéþñãï Êñïìýäá, ÃéÜííç Éùáííßäç êáé Êþóôá ÁíäñåÜäç, ôïõò ïðïßïõò áöïý óõíå÷Üñçóáí, ôïõò åõ÷Þèçêáí «êáëÞ åðéôõ÷ßá» óôï Ýñãï ðïõ ðñùôáãùíéóôïýí.

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁÓ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÇ ÁÑ×ÇÃÅÉÏ ËÉÌÅÍÉÊÏÕ ÓÙÌÁÔÏÓ – ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÁÊÔÏÖÕËÁÊÇÓ ÕÐÏËÉÌÅÍÁÑ×ÅÉÏ ÓÊÁËÁÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

ÈÅÌÁ: ÐñïêÞñõîç äéáãùíéóìïý êáôÜôáîçò Áîéùìáôéêïý Ëéìåíéêïý Óþìáôïò – ÅëëçíéêÞò ÁêôïöõëáêÞò Éáôñïý (Üíäñá- ãõíáßêáò) Ýôïõò 2011.

Áðü ôï õðïëéìåíáñ÷åßï ÓêÜëáò Êáôåñßíçò áíáêïéíþíåôáé üôé áðü ôçí áñéèì. Ðñùô.: 1212.6/08/11 / 2510-2011 áðüöáóç Áñ÷çãïý Ë.Ó. ðñïêçñý÷èçêå äéáãùíéóìüò ãéá ôçí êáôÜôáîç óôï Ëéìåíéêü Óþìá – ÅëëçíéêÞ ÁêôïöõëáêÞ åíüò (01) Áîéùìáôéêïý ÄÓ- ÅË. ËÊÔ (Üíäñá- ãõíáßêáò) éáôñïý ìå ôï âáèìü ôïõ ÁíèõðïðëïéÜñ÷ïõ Ë.Ó.- ÅË. ÁÊÔ. Ç ðñïêÞñõîç Ý÷åé áíáñôçèåß óôï äéáäßêôõï, óôçí éóôïóåëßäá ôïõ Ë.Ó- ÅË.ÁÊÔ (www.hog.gr), êáèþò êáé óôï ðñüãñáììá ÄÉÁÕÃÅÉÁ (http://diavgeia.gov.gr) ìå ÁÄÁ: 45ÏÃÉ-ÏÑÏ, áðü üðïõ ìðïñïýí íá åíçìåñþíïíôáé ïé åíäéáöåñüìåíïé. Åê ôçò ËéìåíéêÞò Áñ÷Þò

Áêüìá êáé óôçí ìåôáöõóéêÞ äõíáôüôçôá íá åéóðñÜîåé ôï íáé, ôçí åðïìÝíç ôùí åêëïãþí êáé ðÜëé ïé ¸ëëçíåò ðïëßôåò èá åßíáé óôïõò äñüìïõò íá ðÝóåé ç êõâÝñíçóç, Üñá ôï áðïôÝëåóìá èá åßíáé ìéá ôñýðá óôï íåñü, ñß÷íïíôáò üìùò óôïí ãêñåìü ôçí ïéêïíïìßá êáé ôç ÷þñá.

Óå áõôÞ ôç êñßóéìç óôéãìÞ ðñÝðåé ïé ¸ëëçíåò ðïëßôåò ïé åñãáæüìåíïé ï ëáüò íá áðáéôÞóïõí ìá ìáæéêïýò, ïñãáíùìÝíïõò áëëÜ êáé áõèüñìçôïõò áãþíåò íá áðáéôÞóïõí åêëïãÝò ôþñá.

ÅêëïãÝò ðïõ áí ãßíïõí ìå áðëÞ áíáëïãéêÞ èá áíïßîïõí ôï ðïëéôéêü óêçíéêü, èá äþóïõí ôçí äõíáôüôçôá óôïõò ðïëßôåò íá øçößóïõí åëåýèåñá, èá öÝñïõí áëëáãÞ óôï ðïëéôéêü óêçíéêü, áíïßãïíôáò íÝåò äõíáôüôçôåò ãéá ôçí ðáôñßäá ìáò.

Èá ðñÝðåé ç áñéóôåñÜ, ïé äõíÜìåéò ðïõ áðåãêëùâßæïíôáé áðü ôï ÐÁÓÏÊ, ïé åõñýôåñåò ðïëéôéêÝò äõíÜìåéò ðïõ áíôéìÜ÷ïíôáé ôï ìíçìüíéï êáé ôéò íåïöéëåëåýèåñåò ðïëéôéêÝò êõâÝñíçóçò, Í.Ä., êáé Å.Å. íá âñïõí êïéíü âçìáôéóìü ãéáôß ôï äßëçììá åßíáé: êõâÝñíçóç ìíçìïíßïõ Þ êõâÝñíçóç áðü ôéò áíôéìíçìïíéáêÝò äõíÜìåéò; Êáëïýìå êáé ôïõò ôïðéêïýò âïõëåõôÝò ôïõ ÐÁÓÏÊ Ýóôù êáé ôçí ôåëåõôáßá óôéãìÞ íá áñèïýí óôï ýøïò ôùí ðåñéóôÜóåùí êáé íá áíáëÜâïõí ôéò åõèýíåò ôïõò êáôáøçößæïíôáò ôéò ðñïôÜóåéò ôïõ ÐáðáíäñÝïõ êáé ôçò ðáñÝáò ôïõ ãéá ôï äé÷áóôéêü äçìïøÞöéóìá.

Ãéáôß óÞìåñá äåí äéáêõâåýåôáé ç ôý÷ç ôïõ ÐÁÓÏÊ áëëÜ ç ôý÷ç ôçò ðáôñßäáò ìáò. Êáé üóï êáé áí åðéìÝíïõí üôé õðáêïýïõí óôïí ÐáðáíäñÝïõ ãéá ôï êáëü ôçò ÅëëÜäáò, ïé ðïëßôåò ôçò Ðéåñßáò èá îÝñïõí üôé ðñïóðáèïýí áðëÜ íá óþóïõí ôéò âïõëåõôéêÝò ôïõò êáñÝêëåò. Ïé êáéñïß ïõ ìåíåôïß.

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ

ÉÄÑÕÌÁ ÊÏÉÍÙÍÉÊÙÍ ÁÓÖÁËÉÓÅÙÍ ÅÍÉÁÉÏ ÔÁÌÅÉÏ ÁÓÖÁËÉÓÇÓ ÌÉÓÈÙÔÙÍ ÔÏÐÉÊÏ ÕÐÏÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÊÅÐÁ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇ 1/11/2011

Óáò ðëçñïöïñïýìå üôé ãéá ôçí êáëýôåñç åîõðçñÝôçóç ôùí áóöáëéóìÝíùí ôçò ðåñéï÷Þò ìáò áðü ôï ÊÅ.Ð.Á, áðü ôçí ÐÝìðôç 3/11/2011 èá ëåéôïõñãåß ìüíï ôï ôçëåöùíéêü ñáíôåâïý óôï 23510-45182 êáé óôéò þñåò 12.30-14.30 (Ä/íóç ÊÅ.ÐÁ.:) Ð. Êáíåëïðïýëïõ 1 Êáôåñßíç, 60100 Êáôåñßíç Éóüãåéï Äéïéêçôéêþí Õðçñåóéþí)

Åõ÷áñéóôÞñéï

Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò ÌÝñéìíáò Ðáéäéïý åõ÷áñéóôåß èåñìÜ ôçí êõñßá Åõãåíßá Íïýëá êáé ôïí êýñéï ÄçìÞôñéï ÖáóÝêç ãéá ôçí ðñïóöïñÜ ãåýìáôïò óôá ðáéäéÜ ôçò ÌÝñéìíáò áíôß ìíçìïóýíïõ óôç ìíÞìç ôçò Áéêáôåñßíçò ÊáñáíôÜíá – Íïýëá. Åðßóçò ôï Äéïéêçôéêü óõìâïýëéï ôçò ÌÝñéìíáò ðáéäéïý åõ÷áñéóôåß èåñìÜ ôçí ãáëáêôïâéïìç÷áíßá «ÊÏÑÇÖ» ãéá ôçí ðñïóöïñÜ ðñïúüíôùí ôçò óôá ðáéäéÜ ôçò «ÌÝñéìíáò». Ãéá ôï Ä.Ó. Ï Ðñüåäñïò ÄçìÞôñéïò ÓïëäÜôïò ÅÊËÏÃÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ Áñéè.ðñùô.18/27-10-2011

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

Ç ÅêëïãéêÞ ÅðéôñïðÞ äéåíÝñãåéáò ôùí åêëïãþí áíÜäåéîçò ôùí ìåëþí ôïõ íÝïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò á í á ê ï é í þ í å é üôé ôçí ÐÝìðôç 27 Ïêôùâñßïõ 2011 êõñþèçêáí ïé ðñïóùñéíïß åêëïãéêïß êáôÜëïãïé êáé ðñüêåéôáé íá åêôåèïýí óôï êáôÜóôçìá ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ áðü ôçí ÐÝìðôç 3-11-2011 ìÝ÷ñé êáé ôçí ÄåõôÝñá 7-11-2011. Åíôüò ôñéþí (3) çìåñþí áðü ôç ëÞîç ôçò ðñïèåóìßáò Ýêèåóçò ôùí ðñïóùñéíþí åêëïãéêþí êáôáëüãùí, äçëáäÞ áðü ôçí Ôñßôç 8-11-2011 ìÝ÷ñé êáé ôçí ÐÝìðôç 10-11-2011, ïé Ý÷ïíôåò áíôéññÞóåéò êáôÜ ôùí êáôáëüãùí ìðïñïýí íá õðïâÜëëïõí åíóôÜóåéò óôçí ÅêëïãéêÞ ÅðéôñïðÞ ðïõ êïéíïðïéïýíôáé ìå Äéêáóôéêü ÅðéìåëçôÞ. Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÇÓ ÅÊËÏÃÉÊÇÓ ÅÐÉÔÑÏÐÇÓ ÊÏÕÊÏÕËÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÐÑÙÔÏÄÉÊÇÓ


10

Μικρές αγγελίες

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ Κ Τ Η Μ ΑΤ Ο Μ Ε Σ Ι Τ Ι Κ Ο Γ ΡΑ Φ Ε Ι Ο

ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8 (ημιόροφος)  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

www.metanastis.com.gr

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 46 τμ 1 ΔΣΚ μπάνιο περιοχή Παραλία (αριστερά). Τιμή 40.000 Ε

ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93 τμ μεταχειρισμένο σε καλή κατάσταση 2ΔΣ, τραπεζαρία, Σ,Κ,WC, τζάκι, ατομική θέρμανση, 2ο όροφος. Περιοχή πάρκου. Τιμή 70.000 Ε ΕΥΚΑΙΡΙΑ οροφοδιαμέρισμα 150 τμ (γωνιακό) μεταχειρισμένο, 3 Δ,Σ,Κ,WC, περιοχή Κέντρου. Τιμή 50.000 Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ (επαγγελματικός χώρος) 140 τμ 2ος όροφος φάτσα στην πλατεία Ελευθερίας. Τιμή 200.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 111 τμ (καινούργιο άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ,Τ,Κ WC κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, ατομικη΄θέρμανση, τζάκι, περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών 135.000 Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 2 Δ,Σ,Κ, WC ατομική θέρμανση , τζάκι, κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 130.000 Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 113 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ,Τ,Κ, WC, τζάκι, ατομική θέρμανση, κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 140.000Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 116 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ.,Τ, Κ, WC, ωρομέτρηση, τζάκι, κλειστή θέση πάρκινγκ περιοχή Βατάν. Τιμή 135.000 Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση, κλειστός χώρος στάθμευσης (καινούργιο παραδοτέο με το κλειδί στο χέρι) περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 95.000 Ε/τμ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 95 τμ 2ΔΣΤΚ, WC, ωρομέτρηση, θέση πάρκιγκ πολύ καλή κατάσταση περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 70.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 125 τμ (σε άριστη κατάσταση 2 ΔΣΚΤ, κεντρική θέρμανση, περιοχή Κέντρου, Τιμή 100.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση σε άριστη κατάσταση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 75.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ (καινούργιο) 2 ΔΣΚ WC 3ος όροφος γωνιακό πάρκιγκ περιοχή Καμμένος Μύλος Τιμή 115.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93 τμ με 2 Δ,Σ,Κ, WC (κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη περιοχή Κέντρου) Τιμή 80.000 Ε.

ΜΕΖΟΝΕΤΑ 140 τμ γωνιακη 3 ΔΣΚWC εξαιρετική κατασκευή (παραδοταία με κλειδί στο χέρι) περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 190.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ κτίσμα (στα μπετά) αποτελούμενο από κατάστημα 80 τμ και όροφο 130 τμ σε 300 τμ οικόπεδο περιοχή Ν. Ζωή τιμή 150.000 Ε

23510.75.207 23510.27566, 23510.45002 6944.727360 6944.504786

e-mail:info@metanastis.com.gr

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο, περιοχή επέκταση Βατάν. Τιμή 72.000 Ε. ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο περοιχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 100.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 262 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Σταδίου τιμή 300 Ε/τμ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 420 τμ ΣΔ 1,2 πολύ καλή θέση περιοχή Παραλία Τιμή 350.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 352 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Βατάν τιμή 90.000 Ε

MEZONETA 100 τμ (καινούργια άριστη κατασκευή, παραδίδεται με το κλειδί στο χέρι) 3 Δ,Σ,Κ,2WC, πάρκιγκ, περιοχή Καλλιθέα.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 384 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Ν. Ζωή - Θρακιώτικα τιμή 120.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ γωνιακό περιοχή επέκταση Σταδίου τιμή 150.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 58 τμ σε κεντρικό σημείο Τιμή 117.000 Ε ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 500 τμ (ισόγειο) σε έκταση 6500 τμ (αποφέρει εισόδημα 2000 μηνιαίως) στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης - Ν.Κεραμιδίου. Τιμή 350.000 Ε. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 40 τμ σε κεντρικό σημείο (αποφέρει εισόδημα 330 Ε μηνιαίως) Τιμή 180.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΣΜΑ 170τμ ισόγειο+170 τμ όροφος+170τμ υπόγειο σε 1671 τμ έκταση (στα μπετά) φάτσα στην παλιά Εθνική οδό. Τιμή 170.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.000 τμ γωνιακό εξαιρετική θέση (γεώτρηση και ρεύμα) περιοχή Κουβαλιά τιμή 140.000 Ε (συζητίσημη)

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 190 τμ εξαιρετική θέση (μαζί με άδεια οικοδομής) περοιχή Παραλία τιμή 100.000 Ε

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.000 τμ (ακτινίδια) με γεώτρηση και ρεύμα φάτσα στον περάπλευρο της Νέας Εθνικής Οδού. Τιμή 180.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 338 τμ εξαιρετική θέση με 2 φάτσες περιοχή Παραλία τιμή 150.000 Ε

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2800 τμ άρτιο, οικοδομήσιμο, φάτσα στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης, - Ν. Εφέσου. Τιμή 200.000 Ε.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 731 τμ γωνιακό φάτσα σε παιδική χαρά περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού Τιμή 250 Ε/τμ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000 τμ φάτσα θάλασσα (μέσα στα κάμπιγκ) περιοχή Βαρικό τιμή 140.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 150.000 Ε

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10.500 τμ μεαξύ Παραλίας - Ολυμπιακής Ακτής (1200 τμ απο τη θάλασσα). Τιμή 50.000 Ε.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Αγία Παρασκευή. Τιμή 180.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 552 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Καπνικού Σταθμού. Τιμή 160.000 Ε

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τμ γωνιακό στη ΠΕΟ με κόμβο και άδεια επαγγελματικό. Πληροφορίες αποκλειστικά στο γραφείο μας.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή 110.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 203 τμ γωνιακό με άδεια μονοκατοικίας περιοχή Σταθμού. Τιμή 50.000 Ε.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 16.000 τμ (300 μ. φάτσα)  φάτσα στη Ν. Εθνική Οδό , τιμή 8000 Ε το στρέμμα

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο γωνιακό περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή 100.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 200 τμ με 60 τμ ΣΔ 1,2 περοιχή Πάρκου τιμή 80.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 800 τμ με 2 φάτσες περιο-

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 389 τμ γωνιακό εξαιρετική θέση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 200.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 580 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 180.000 Ε χή Επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή 170.000 Ε (πωλείται και το μισό δεκτός και διακανονισμός)

669) 490 τμ με 2 προσόψεις περιοχή ΚΤΕΛ. Τιμή 135.000 Ε (δίνεται και μισό) 670) 600 τμ με Πανοραμική θέα την Κατερίνη, πάνω σε 2 δρόμους περιοχή Π. Κεραμίδι Τιμή 45.000 Ε 673) 293 τμ γωνιακό βλέπει μπροστά σε κεντρική πλατεία στα Ευαγγελικά. Τιμή 140.000 Ε 674) 730 τμ με ΣΔ 1,2 με 3 φάτσες περιοχή Ευαγγελικά 677) 290 τμ με 21 μ. φάτσα περιοχή Περίσταση. Τιμή 60.000 Ε 678) 500 τμ περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 160.000 Ε 681) 1077 τμ περιοχή - Κ. Αγιάννης. Τιμή 50.000 Ε 683) 252 τμ με 33 μ. φάτσα περιοχή Σβορώνος. Τιμή 50.000 Ε 684) 391 τμ με 14 μ. φάτσα περιοχή 25η Μαρτίου Τιμή 135.000 Ε 686) 552 τμ γωνίες περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 155.000 Ε 687) 300 τμ γωνιακό, περιοχή Καλλλιθέα Τιμή 65.000 Ε 690) 320 τμ με 3 φάτσες. Περιοχή - Επεκ. Ευαγγελικά. Τιμή 65.000Ε 691) 600 τμ με Σ.Δ. 0,20 γωνιακό με πανοραμική θέα την θάλασσα. Περιοχή Τοπόλιανη. Τιμή 60.000 Ε 695) 711 τμ γωνιακό περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 185.000 Ε 697) 310 τμ γωνιακό, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Γήπεδο Πιερικού. Τιμή 110.000 Ε 698) 388 τμ πάνω σε 2 δρόμους διαμπερές περιοχή Σταθμός. Τιμή 80.000 Ε ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ Κασσάνδρου 8 - Κατερίνη

Τηλ. 23510 73013 fax 23510 73724 Κινητό: 6977 353548

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 115) 75 τμ 5ος όροφος 2 ΔΣΚ μπάνιο, ανακαινισμένο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Πάρκο. Τιμή 50.000 Ε 116) 130 τμ 1ος όροφος, 3 ΔΣΚ, μπάνιο, αποθήκη, ωρομέτρηση, 15ετίας πάρκιγκ-πυλωτή. Περιοχή Πάρκο. Τιμή 138.000 Ε 164) 160 τμ 4ος όροφος 4Δ,Σ,Κ,2 μπάνια, κεντρική θέρμανση, τέντες, ηλιακό 25 ετών. Περιοχή Αγία Παρασκευή Τιμή 115.000 Ε 166) 105 τμ οροφοδιαμέρισμα 2ος όροφος 3 ετών, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, αποθήκη, πάρκιγκ ανοιχτό, ωρομέτρηση. Περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 110.000 Ε 167) 50 τμ 2ος όροφος, 25 ετών, 1 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 25.000 Ε 221) 60 τμ 1 όροφος, 2 δωμ., ΣΚ μπάνιο, 8ετίας, ατομικό λέβητα. Περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 80.000 Ε 246) 110 τμ 4ος όροφος (γίνεται και επαγγελματικός χώρος) 2 Δ, Σ,Κ, μπάνιο διαμπερές, ατομικό λέβητα, περιοχή Πεζόδρομος. Τιμή 75.000 Ε 281) 70 τμ 2ος όροφος, 2 Δ,Σ,Κ,μπάνιο γωνιακό, τέντες, κλιματιστικό περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 75.000 Ε 294) 90 τμ ρετιρέ 4ος όροφος, πλήρες ανακαινισμένη 2 Δωμ., Σ.,Κ., μπάνιο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Κέντρο. Τιμή 67.000 Ε ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 837) 170 τμ μεζονέτα, καινούργιο, τελειωμένο, LUX κατασκευής με 80 τμ ημιυπόγειο σε 500 τμ οικόπεδο Περιοχή - Περίσταση 850) 2Χ105 τμ ισόγειο και 1ος όροφος 40 ετών χτισμα σε 170 τμ οικόπεδο με ΣΔ 1,2 τιμή 150.000 Ε. Περιοχή Αστικά 860) 140 τμ ισόγεια μονοκατοικία σε 900 τμ έκταση γωνιακό, 5ετίας, σαλοκουζίνα, 3 δωμ., 2WC, αποθήκη, τζάκι περιοχή - κοντά στην Κατερίνη 873) 135 τμ μεζονέτα 5ετίας, 3 Δωμ., ΣΚ 2 WC με 45 τμ ισόγεια

www.mesitiko-thanos.gr e-mail:info@mesitiko-thanos.gr

γκαρσονιέρα σε 126 τμ οικόπεδο. Περιοχή ΙΚΑ 875) 230 τμ μεζονέτα σε 400 τμ γωνιακό οικόπεδο, ΣΔ 6 Δωμ., 4 μπάνια και 120 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή 25η Μαρτίου 876) 120 τμ ισόγεια μονοκατοικία, 7ετίας σε 290 τμ ΣΔ 2 Δ, μπάνιο, 30 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 210.000 Ε 877) 3Χ175 τμ σε 1 στρέμμα έκταση περιοχή - Περίσταση 878) Μεζονέτα 200 τμ 1ος και 2ος όροφος, 8ετίας, σε 500 τμ γωνιακό οικόπεδο, 3 ΔΣΚ, 2 μπάνια, ατομικό λέβητα. Περιοχή Καταφιώτικα 879) 80 τμ ισόγεια μονοκατοικία παλιά σε 206 τμ οικόπεδο περιοχή Βατάν. Τιμή 55.000 Ε 880) 110 τμ μεζονέτα 5ετίας σε 150 τμ οικόπεδο 2 ΔΣΚ 2 μπάνια αποθήκη, πυλωτή. Περιοχή Βατάν. Τιμή 120.000 Ε 881) 120 τμ μεζονέτα και 40 τμ γκαρσονιέρα στο ισόγειο σε 300 τμ οικόπεδο 8ετίας περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 270.000 Ε 882) 100 τμ μονοκατοικία σε 715 τμ οικόπεδο Περιοχή Ευαγγελικά. ΟΙΚΟΠΕΔΑ 511) 490 τμ γωνιακό, περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 155.000 Ε 635) 174 τμ με 3 φάτσες Τιμή 34.000 Ε Περιοχή Γερμανικά 645) 686 τμ με 3 προσόψεις περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά τιμή 210.000 Ε. (δίνεται και το μισό 343 τμ) 653) 1.358 τμ με 30μ. πρόσοψη περιοχή ΚΤΕΛ. Τιμή 240 Ευρώ το τμ 662) 1.350τμ περιοχή Ανω Αγιάννης Τιμή 70.000 Ε 667) 606 τμ με 3 φάτσες, περιοχή - Περίσταση. Τιμή 130.000 Ε. Δίδεται και το μισό 668) 478 τμ με 20 μ. φάτσα. Περιοχή - Σταθμός. Τιμή 90.000 Ε.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 311) 16 στρ. κοντά στον Κ. Αγιάννη Τιμή 45.000 Ε 337) 20 στρ. με νερό, ρεύμα, δέντρα. Περιοχή Σεβαστή. Τιμή 50.000 Ε 338) 15 στρ. περιοχή Παλιά Χράνη. Τιμή 20.000 Ε 339) 4 στρ. περιοχή επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 130.000 Ε 342) 8.100 στρ. περιοχή προς καινούργιο Νοσοκομείο. Τιμή 85.000 Ε 343) 2.900 στρ. γωνιακό επαγγελματικό σε κεντρικό κόμβο της Κατερίνης 346) 2Χ5 στρ. με νερό, ρεύμα, επαγγελματικό βρίσκεται σε παράπλευρο δρόμο της ΝΕΟ προς Αθήνα 347) 22 στρ. περιοχή Παλιόστανη. Τιμή 22.000 Ε 377) 4.700 στρ. με 41 μ. πρόσοψη, κοντά στην Περίσταση. Τιμή 85.000 Ε 418) 17 στρμ. με 110 μ πρόσοψη περιοχή Βιοζωκάτ Τιμή 180.000 484) 2,250 στρ. με άδεια για κατοικία, νερό, ρεύμα, περίφραξη Τιμή 60.000 Ε. Περιοχή Νεοκαισάρεια 488) 2 στρ. 2 κομμάτι από ΠΕΟ Τιμή 70.000 Ε 489) 9.600 στρ. κοντά στην Παραλία Τιμή 78.000 Ε 493) 5,850 στρεμ. με Πανοραμική θέα, σε ύψωμα περιοχή Νεοκαισάρεια Τιμή 30.000 Ε

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

1) Αγ. Τριάδος 8 και Μ. Αλεξάνδρου (ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ) ΤΗΛ. 23510 73327 - 23510 36259 TELEFAX 23510 73327- 6944 948585

ΠΩΛOYNTAI OIKOΠEΔA

Οικόπεδο 420 τμ κεντρικό στην Οικόπεδα στο Παλιό Ελατοχώρι

Οικόπεδο γωνιακό 380 τμ κοντά στα Δικαστήρια, Καπνικό Σταθμό Οικόπεδο 440 τμ στο Μοσχοχώρι. Οικόπεδο 450 τμ στη Νέα Εφεσσο. Οικόπεδο γωνιακό 270 τμ περιοχή Παναγίας Σουμελά Οικόπεδο στην Περίσταση 300 τμ Διόροφο γιαπί σε 220 τμ οικόπεδο στο Σταθμό Οικόπεδο στην Παραλία 311 τμ Οικόπεδο στο Σταθμό 480 τμ Δύο οικόπεδα των 500 τμ στη Νεοκαισάρεια Πιερίας Οικόπεδο 400 τμ κεντρικό στο Λιτόχωρο Οικόπεδο 170 τμ Αγία Τριάδα 1 στρεμ. οικόπεδο γωνιακό στο κέντρο της Κονταριώτισσας Οικόπεδο 400 τμ στο Σβορώνο Οικόπεδο 430 & 250 τμ Μαρτίου Οικόπεδο 400 τμ στο Καπνικό Σταθμό Δύο οικόπεδα επέκταση Ευαγγελικών 400 και 450 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ: οικόπεδο 1 στρέμμα στον Αγ. Σπυρίδωνα Oικόπεδο 250τμ στην Oλυμπιακή Aκτή OIKOΠEΔA ΣTH ΛEΠTO­KA­­PYA και Σκοτίνα, όσα μέτρα θέλετε. Bλεπουν θάλασσα και βουνά. ΠΩΛOYNTAI KATΑΣΤ/TA

Μαγαζί 90 τμ με πατάρι Μαγαζί στον παλιό Διεθνή 286 τμ και υπόγειο 286 τμ Μαγαζιά διάφορα στην πόλη Μαγαζί 50 τμ σε κεντρικό σημείο ΠΩΛOYNTAI ΔIAM/TA Διόροφη μεζονέτα λουξ κατασκευής στην Περίσταση Διόροφη μονοκατοικία σε 500 τμ οικόπεδο στην Κατερίνη. Τιμή 125.000Ε. Μεζονέτες 130 και 140 τμ στην επέκταση Ευαγγελικών υπό κατασκευή Μονοκατοικία στο Σβορώνο σε 200 τμ οικόπεδο. Μονοκατοικία 130 τμ στην Κάτω Μηλιά 50.000 Ε. Μονοκατοικίαστη Νέα Εφεσσο 70 τμ σε 350 τμ οικόπεδο. Γκαρσονιέρα δεκαπενταετίας 70 τμ Διαμέρισμα 35 τμ, 24.000 Ε στην Κατερίνη. Κεντρικό διαμέρισμα ρετιρέ με 3Δ δεκαετίας Μονοκατοικία στο Μακρύγιαλο καινούργιο σε 500 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα δεκαετίας 115 τμ περιοχή Αγίας Τριάδος Μονοκατοικία στο Σταθμό σε 430 τμ οικόπεδο Τριόροφη οικοδομή ημιτελή στο Λιτόχωρο ενορία Αγίου Δημητρίου Μεταχειρισμένα διαμερίσματα σε διάφορα μέρη της πόλης Διόροφη κατοικία σε οικόπεδο

350 τμ στην Καλλιθέα Γκαρσονιέρα στην Παραλία 32.000 Ε Μονοκατοικία 80 τμ σε οικόπεδο 1.200 τμ στη Βρύα με ωραία θέα Διόροφη καινούργια μονοκατοικία σε 270 τμ οικόπεδο περιοχη Αγίας Τριάδος Διαμέρισμα 95 τμ ανακαινισμένο 4ος όροφος κεντρικό Διαμερίσματα καινούργια των 100 τμ με ατομική θέρμανση με πάρκιγκ 1ος, 2ος, 3ος όροφος Ευαγγελικά Μεζονέτα λουξ κατασκυεής σε 150 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα υπό κατασκευή στα Ευαγγελικά ΞENOΔOXEIA στην Oλυμπια­κή Aκτή-Παραλία MONOKATOIKIEΣ σ’ όλα τα σημεία της πόλης. Διαμερίσματα σε δυόροφες οικοδομές 60τμ, 70τμ σε ωραία τοποθεσία βλέπουν Ολυμπο και θάλασσα στο Λιτόχωρο Kαινούργια και μεταχειρισμένα διαμερίσματα των 50τμ στην Oλυμπιακή Aκτή. Διαμερίσματα υπό κατασκευήν στην Κατερίνη ΠΩΛOYNTAI ΧΩΡΑΦΙΑ Χωράφι μελλοντικό 4 στρεμ. επέκταση Ευαγγελικών Χωράφι 5 και 7,5 στρ. στην Περίσταση, μετά το γήπεδο. Χωράφι 5,5 στρ. στον Αγιο Αθανάσιο. Χωράφι 5 στρ. μεταξύ Ολυμπιακής Ακτής και Παραλίας.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΔΑΣΚΑΛΑ απόφοιτος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές δημοτικού. Πληρ. τηλ. 6973081967 και 2351026814

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Β.Ε. – Ο.Α.Ε.Ε. Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Συνταξιούχων Τ.Ε.Β.Ε. – Ο.Α.Ε.Ε. Ν. Πιερίας καλεί τα μέλη και τους φίλους του Σωματείου να τιμήσουν με την παρουσία τους την εορταστική εκδήλωση που διοργανώνει για την προστάτιδά του Αγία Αικατερίνη την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 19.00 στην ΕΛΙΑ. Προσκλήσεις μπορείτε να προμηθευτείτε από τα γραφεία του Σωματείου επί της οδού Γεωργάκη Ολυμπίου 1 (2ος όροφος) και στο τηλέφωνο : 2351078736 καθημερινά (εκτός Κυριακής) και ώρες : 18.00 – 20.00, καθώς και από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας Κουτσής Δημήτριος Τσαλός Αθανάσιος

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ απόφοιτος ΤΕΙ Θεσ/ νίκης αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιών. Πληρ. τηλ. 6943556454

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΦΩΤΑΣ ΔΗΜ. - ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΣΑΛΙΦΟΓΛΟΥ ΣΟΥΛΗ - ΑΡΧ. ΜΗΧ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1. Διαμέρισμα 145 τ.μ. 3Δ, καθιστικό., Λουτρό – W.C., με αποθήκη στο υπόγειο, 2 θέσεις στάθμευσης, ηλιακό συλλέκτη, αυτονομία – θερμιδομέτρηση στη θέρμανση, αποπερατωμένο. 2. Οροφοδιαμερίσματα 95 τ.μ. στον α’ όροφο και μεζονέτες 145 τ.μ. σε β’ και γ’ όροφο σε δύο ανεξάρτητες διπλοκατοικίες. Τηλ. 2351027891 & 6972723792

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 330 τμ με 2 φάτσες, εξαιρετική θέση Παραλία Κατερίνης. Τιμή 145.000 Ε. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 56 τμ (μεταχειρισμένο σε καλή κατάσταση) 1 Δ,Σ,Κ,WC ατομική θέρμανση περιοχή Αστικών. Τιμή 45.000 Ε. Πληρ.Μεσιτικό Γραφείο Μετανάστης τηλ. 2351075207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 65 τμ (σε άριστη κατάσταση) 1 Δ,Σ,Κ, WC, πλήρως επιπλωμένη, περιοχή Παραλία Κατερίνης. Τιμή 55.000 Ε. Πληρ.Μεσιτικό Γραφείο Μετανάστης τηλ. 2351075207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία οικόπεδο 433 τμ κρασπεδωμένο και με αποχετεύσεις περιοχή Σταθμού. Τιμή 60.000 Ε μόνο. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10.500 τμ μεαξύ Παραλίας - Ολυμπιακής Ακτής (1200 τμ απο τη θάλασσα). Τιμή 50.000 Ε. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 2351075207, 6944 727360

Θ. ΓΡΟΥΣΠΑΣ - Ι.ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2. ΛΑΧΑΝΑ & ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3άρι, 117 τμ γωνιακό, με μεγάλα μπαλκόνια, αυτόνομη θέρμανση, εγκατάσταση φυσικού αερίου, θερμοηχομονωτικά εξωτ. κουφώματα και κλειστή θέση Parking ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3. ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ Συγκρότημα 5 πολυτελών διόροφων μεζονετών με τμήμα υπογείου, ατομικό κήπο και πισίνα. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ Η ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ Τηλ. 23510 20784, 23510 25744, 6977 258225, 6944 286629

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: καινούργια διαμερίσματα με ατομική θέρμανση και κλειστά γκαράζ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικών παραδίδει ιδιαίτερα. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6996888085 ΑπOφοιτη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ * ΝΕΟΔΜΗΤΑ 1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β' 53 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 63 τμ με μεγάλα μπαλκόνια, αυτόνομη θέρμανση, εγκατάσταση φυσικού αερίου, θερμοηχομονωτικά εξωτ. κουφώματα και θέση Parking

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ξενοδοχεία των 18 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 12 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 13 δωματίων στην Ολυμπιακή Ακτή

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ παραδίδονται από μαθηματικό ΑΠΘ με μεταδοτικότητα και 12ετή φροντιστηριακή πείρα σε μαθητές, λυκείου, γυμνασίου και φοιτητές. Προετοιμασία κατεύθυνσης Γ' Λυκείου με συνεχή διαγωνίσματα. Δωρεάν φροντιστηριακά βοηθήματα. Πληρ. τηλ. 6945773298 KΑΘΗΓΗΤΡΙΑ του τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου λυκείου. Πληρ. τηλ. 6945080031

ΒΙΛΛΕΣ - ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 4 στρεμ. άρτιο και οικοδομήσιμο 800 τμ από τη θάλασσα εκτός οικισμού στη Σκοτίνα. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567

Χωράφι 4 στρμ. στον δρόμο για Παραλία 23 στρεμ. χωράφι στο Δίον Πιερίας Χωράφι στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο 1300 τμ με άδεια οικοδομής Χωράφι 6 στρεμ. στο Σβορώνο Χωράφι 4 στρεμ. προς Παλιό Κεραμίδι Χωράφι 5 στρεμ. στην Καλλιθέα Χωράφι 14 στρεμ. στο Λιτόχωρο σε ωραία τοποθεσία Χωράφι 6 στρεμ. δίπλα στην Παναγία Περίστασης Χωράφι 7 στρεμμάτων νερό ρεύμα στην Παραλία Χωράφι 4.500 τμ με μεγάλη φάτσα, γωνιακό στον Επαρχιακό δρόμο Καρίτσας - Δίου Χωράφι 10 στρεμ. προς Ολυμπιακη Ακτή. Xωράφια: μελλοντικά μέσα στην Oλυμπιακή Aκτή. Ενοικιαζόμενα δωμάτια 10ετίας στην Ολυμπιακή Ακτή σε καλό σημείο

αναλαμβάνει τη μελέτη και προετοιμασία μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου σε όλα τα μαθήματα, περιλαμβανομένων ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γερμανικά). Τηλ. 6944468917 ΓΑΛΛΙΚΑ: πτυχιούχος Γαλλικής Φιλολογίας του ΑΠΘ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Πληρ. τηλ. 6977899285 ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ Αγγλικής φιλολογίας με επάρκεια στη γλώσσα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές δημοτικού γυμνασίου - λυκείου σε πολύ χαμηλές τιμές. Πληρ. τηλ. 6982536438

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: κεντρικές ανακαινισμένες γκαρσονιέρες με θερμοπομπό, θωρακισμένη πόρτα κλπ. 35τμ,20τμ, 24 τμ στη Θεσ/νίκη. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579

Χωράφια στη Γανόχωρα 5,6,7 στρ.

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ - ΟΛΗ ΜΕΡΑ ... ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 500 μ οικόπεδο στη Νεοκαισάρεια 16.000 Ε. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579

11

Κτηματομεσιτικά Γραφεία

Ανδρομάχη

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 250 τμ γωνιακό, περιοχή Ολυμπιακη Ακτή. Τιμή 80.000 Ε.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 230 τμ, οικοδομήσιμο, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 50.000 Ε.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

ΤΗΛ.: FAX :

 2 

 



  ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 110 τμ με υπόγειο σε 1800 τμ οικόπεδο στην περιοχή της ελιάς. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 400 τμ στην περιοχή του Καπνικού Σταθμού σε πολύ καλή τιμή. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 650 τμ στο Βατάν σε καλή τιμή. ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα με υπόγειο άριστης κατασκευής πίσω από τη Νομαρχία ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα και αγροτεμάχια στην Περίσταση. ΠΩΛΕΙΤΑΙ 330 τμ οικόπεδο κοντά στην παλιά Πυροσβεστική με Σ.Δ. 1,2. ΠΩΛΕΙΤΑΙ 460 τμ οικόπεδο με 90 τμ παλιό σπίτι επί της 19ης Μαϊου. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες κεντρικές και επιπλωμένες. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ καταστήματα και γραφεία. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κεντρικό διαμέρισμα 140 τμ κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακό κεντρικό κατάστημα 300 τμ με υπόγειο σε πολύ καλή τιμή. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μονοκατοικίες – διαμερίσματα – γραφεία – καταστήματα Διαμέρισμα κεντρικό στα τούβλα σε 3ο όροφο 100 τμ.

100 τμ διαμέρισμα καινούργιο στα Ευαγγελικά με τζάκι, γκαράζ, ατομική θέρμανση. Γκαρσονιέρα 40 τμ κοντά στον ΟΤΕ 90 τμ διαμέρισμα σε 1ο όροφο στην Αγία Τριάδα. Μονοκατοικία στον Παράδεισο σε τιμή ευκαιρίας. Καινούργιο διαμέρισμα 100 τμ στα Αστικά. 140 τμ κεντρικό διαμέρισμα γωνιακό Μεζονέτα στο σοβά στην επέκταση Ευαγγελικών Μονοκατοικία 160 τμ σε 750 τμ οικόπεδο στην Καλλιθέα. Μονοκατοικίες στην Σκοτίνα και στο Κίτρος Κατάστημα κεντρικό 70 τμ. Κεντρικά γραφεία σε πολύ καλές τιμές. Ενοικιάσεις διαμερισμάτων – καταστημάτων. Ενοικιάζεται κατάστημα γωνιακό 300 τμ κεντρικό κατάλληλο για όλες τις χρήσεις. 130 τμ με 150 τμ υπόγειο στα παλιά δικαστήρια. Γραφείο 60 τμ σε 1ο οροφο στην οδό Ανδρούτσου ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό κατάστημα 300 τμ με πατάρι και 500 τμ υπόγειο.

Ενοικιάζονται καταστήματα και γραφεία στο κέντρο της πόλης. 85 τμ διαμέρισμα με πάρκινγκ και ωρομέτρηση κοντά στο πάρκο σε 2ο όροφο. 95 τμ με τζάκι, κεντρική θέρμανση, στα Αστικά. 40 τμ κοντά στον ΟΤΕ χωρίς θέρμανση. Μονοκατοικία 90 τμ στο Κολυμβητήριο. Μονοκατοικία 130 τμ στο Ν. Κεραμίδι. 95 τμ με ωρομέτρηση, πάρκινγκ και 3 υπν. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα και αγροτεμάχια 8.500 τμ στη θέση «Τσουκνίδα» 4.800 τμ στην Πλάκα Λιτοχώρου με νερό και ρεύμα. 4 στρ. στη Λεπτοκαρυά στη θέση «Κόκκινος» και 4 στρ. στη θέση «Γέροντας». Οικόπεδα στην επέκταση των Ευαγγελικών σε πολύ καλή τιμή. 250 τμ οικόπεδο περιοχή Εθνικού Σταδίου σε πολύ καλή τιμή. 500 τμ οικόπεδο κεντρικό στο Σβορώνο. 225 τμ οικόπεδο στα Αστικά. 700 τμ στο Παλιό Ελατοχώρι. Γωνιακό οικόπεδο 250 τμ στην Κατερινόσκαλα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα στον Κορινό στα καινούρια της Παραλίας.


11

Μικρές αγγελίες

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ ζητούνται λογιστές με εμπειρία. Αποστολή βιογραφικών fax 23510 76964 & e-mail ambro11@ otenet.gr

ΠΕΡΔΙΚΑ 2, 60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ZHTEITAI λογίστρια για βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας. Πληρ. τηλ. κος Χρήστος 6944336890

ΤΗΛ. 2351 0 78508, ΤΗΛ./ΦΑΧ 2351077343, Κιν. 6977815846

ορ.118τμ. -Ν.Ζωή σε οικόπ. 300τμ., 100τμ.,7ετίας -70τμ. σε οικόπεδο 330τμ. -Σβορώνος σε οικοπ. 237τμ. 1ος όρ. 126τμ. με πυλωτή στο σουβά -Στο Λιτόχωρο σε 200τμ οικοπ.,

διπλοκατοικία 80+78τμ. MEZONETEΣ -Εθνικο Σταδιο ισογειο 56τμ. 1ος ορ. 59τμ & ημιυπογ. -Ν.Ζωη οικοπ.260τμ., 162,5τμ στα τουβλα -Επεκταση Ευαγγελικων σε οικοπ. 170τμ.145 τμ. -Μαρτίου σε οικοπ. 150τμ. 70 & 70τμ. στα τούβλα με πυλωτή -Στην Περίσταση με υπόγειο -Καλλιθέα σε 210τμ οικόπεδο, 60+60τμ -Σε 2100τμ. οικοπ., ημιυπ.,ισόγειο & 1ος όρ., 62,5τμ. έκαστος190.000€ ΟΙΚΟΠΕΔΑ -Επεκτ. Ευαγγελικών 414,420 & 512τμ -Ν.Ζωή 1.012τμ. -Στο Τζαμί 527τμ -Μυλαύλακο 389,5τμ. -Εθν. Στάδιο 262 & 264τμ. -Ν.Ζωη 442, 490 & 518τμ. -Μαρτιου 250,260,510 & 800τμ γωνιακό -Λαϊκή της Τετάρτης 660τμ -Ν.Ζωή 645τμ γωνιακό -Κοντά στα ΚΤΕΛ 500 & 600τμ. -Καπνικός 250,270,300,386,400,4 50,514τμ -Καπνικός 516,600,800,979 & 1187τμ -Καταφιωτικα 490τμ. σε Σ.Δ. 1,2 -Καπνικός 1204τμ. -Σ.Σταθμος 248,443 & 500τμ -Περισταση 303,418,605τμ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: από βιοτεχνία χημικών πωλητές-τριες με γνώση και πείρα στις πωλήσεις, όρεξη για ταξίδια, δίπλωμα οδήγησης απαραίτητο. Προϋπηρεσία θα ληφθεί υπ'όψην. Πληρ. τηλ. 23510-74712, 6977459400. -Καλλιθέα 400, 503τμ. -Κορινος-Ολυμπιαδα 400 & 450τμ. -Περίσταση 212τμ με άδεια μεζονέτας -Σκοτίνα 870 & 1118,77τμ. με άδεια ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ -Επ.Οδ.Κατ/νης-Ν.Εφεσσου δευτερο απο τον δρομο 5 & 10στρ. -Βαρικο Λιτοχωρου 6020τμ. -Παραλια Κατερινης 7500τμ. -Επ.Οδ.Κατ/νης-Ν.Εφεσσου 8στρ. -Επ.Οδ.Κατ/νης-Ολυμπ. Ακτής 6στρ, -Περίσταση 7,5 & 12στρ. -Κοντά στην Πιερίδα 4.300τμ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ -Πωλείται επιχείρηση στον πεζόδρομο της Κατερίνης. -Κέντρο γραφεία στον 1ο ορ. από 64 τμ. -Κέντρο από 495 τμ ο όροφος. -Στον πεζόδρομο, κατάστημα 110τμ. ισόγ.,100τμ υπογ & 55τμ πατάρι-σημαντικά έσοδα -Κοντά στα Goody’s 2ος όρ., 65τμ. -Παραλία 385τμ κατάστημα & 22δωμάτια (σημαντικό έσοδο) -Γραφείο 150μ. από την πλατεία, 2ος όρ., 76τμ. -Ολυμπιακή Ακτή σε οικοπ. 250τμ., ισόγειο κατάστημα & 2 όροφ. Ενοικιαζόμενα -Στο Π.Νοσοκομείο 3.592τμ. -Στην Ε.Ο Κατερίνης-Λάρισας 1.487τμ.

///////////// ΑΚΙΝΗΤΑ //////////

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 110 τμ (μικτό) ρετιρέ με 2Δ,Σ,Κ, Λουτρό, WC και αποθήκη στο υπόγειο, με ατομική θέρμανση, θέση στάθμευσης, περιοχή Ευαγγελικά (Δα γκλή 25). Πληρ. τηλ.: Ι. Διαμαντίδης 23510 38992, 6972027457 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατο γωνιακό διαμέρισμα 2ου ορόφου Ε135 τμ, 3ΔΣΚ2WC ατομικό λέβητα, αποθήκη στο υπόγειο με πάρκιγκ σε υπό κατασκευή οικοδομή.Πληρ. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 αγροτεμάχια 1250 τμ, 1000 τμ , 970τμ όλα μαζί ή μεμονωμένα περιοχή Ξηροκάμπι

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 50 τμ με πατάρι στην Κρέσνας, τιμή 27.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 250 τμ στην Ολυμπιακή Ακτή με άδεια σε κεντρικό σημείο. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 250 τμ γωνιακό στην Ολυμπιακή Ακτή, τιμή 60.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα στην περιοχή ΚΤΕΛ (πίσω) 3 δωμάτια, 2 μπάνια, σαλόνι, κουζίνα, αποθήκη, θέση τζάκι, στέγη, διαμπερές, νοτιανατολικός προσανατολισμός, ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε- αποχέτευση έτοιμη συνδεδεδμένη δο 400 τμ στον Κ. με το δίκτυο στο σοβά. Πληρ. τηλ. Αγιάννη. Πληρ. τηλ. 23510 34974 και 6977255792 6976776255 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 195 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 4ου (στον οικισμό «ΟΛΥΜΠΙΑ») ορόφου Ε=100τμ , 2Δ,Σ,K,WC, στην πρώτη σειρά μπροστά (με πάρκινγκ, πίσω από του στη θάλασσα. Πληρ. τηλ. "ΕΥΚΑΡΠΙΔΗ", καινούργιο. Πληρ. ΠΑΤΣΗΣ Κ. τηλ. 34974, 6977686580 6977255792 Λιτοχώρου, δίπλα Ξεν. ΛΗΤΩ. Τιμή συζητήσιμη. Πληρ. τηλ. 6944336497 ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ Π ΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως Κατερίνης α)700 τμ β) 510 τμ γ) 450 τμ συνολικής πρόσοψης 65 μ στον οδικό άξονα προς Αθήνα (κόμβος περιμετρικής οδού Κατερίνης) με χρήση γης ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, δυνατότητας οποιασδήποτε επαγγελματικής χρήσεως. Τιμή 370 ευρώ το τμ Τηλ. 6944336497 6944918270

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ENOIKIAΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καφέ - πιτσαρία 80 τμ κοντά στο κέντρο της πόλης με υπόγειο, εργαστήριο, χώρο για τραπεζοκαθίσματα, σταθερή πελατεία σε πολύ δελεαστική τιμή. Χώρος ιδιόκτητος. Πληρ. τηλ. 6980375426 & 6985860699

///////////////////////

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα - γραφείο 46 τμ σε καινούργια οικοδομή στην οδό Ανδρούτσου, με χαμηλό κόστος θέρμανσης, σε πολύ λογική τιμή. Πληρ. τηλ. 6974810285, 2351064385 και 23510 63045

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τμ 2 Δ,Σ,Κ, έξτρα μικρό γραφείο, 2ος όροφος, περιοχή Υδραγωγείου, ενοίκιο 250 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 23510 75207 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα ή γραφείο 95 τμ με ατομική θέρμανση, έναντι ΟΤΕ. Πληρ. τηλ. Ι. Διαμαντίδης 23510 38992, 6972027457

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 50 τμ στην οδό Βότση 14 κέντρο της πόλης ανακαινισμένο. Πληρ. τηλ. 23510 39951

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 65 τμ με ωρομέτρηση, 16ης Οκτωβρίου 47. Τιμή 230 Ε. Πληρ. τηλ. Ι. Διαμαντίδης 23510 38992, 6972027457 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στη Θεσ/νίκη (Εγνατία με Αγίας Σοφίας) ανακαινισμένο, επιπλεμώνο, αυτόνομη θέρμανση, λίγα κοινόχρηστα, ενδεικτικό για 2-3 φοιτητές. Πληρ. τηλ. 6974269955 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στην οδό Κρέσνας, 1ΔΣΚWC τιμή ενοικίου 230 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 28346, 6979 9 85665

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 122 τμ οροφοδιαμέρισμα, 2ος όροφος, 10ετίας, 3 Δ.Σ.Κ.μπάνιο, WC, ωρομέτρηση, πάρκινγκ. Τιμή 350 ευρώ. Περιοχή Ευαγγελικά. Μεσιτικό Γραφείο Θάνος τηλ. 6977 353548, 23510 73013 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη (επί της Μαρτίου), 2 δωμάτια, σαλόνι, αποθήκη, WC. Πληροφορίες τηλ. 6944945165

  ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρόκτημα στο Λιτόχωρο Πιερίας το καλύτερο με θέα 600 τμ + 300 τμ σύνολο 900 τμ. Πωλείται εξ ολοκλήρου ή και μεμονωμένα. Τα 600 τμ τιμή: 30.000 Ε και τα 300 τμ τιμή: 15.000 θέση Οξιά Λιτοχώρου, οδός Ονείρων τέρμα. Τηλ. 6976873374

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣΑ. ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ Τηλ. 23510 38992, 23510 25765 κιν. 6972 027457, 6932 445327

  ΠΩΛΕΙΤΑΙ NISSAN PRIMERA μοντ. 97’ σε καλή κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6976776255 ΠΩΛΕΙΤΑΙ: μερίδιο αστικού

λεωφορείου. Τιμή συζητήσιμη. Πληρ. 6939451928.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 1. Διαμερίσματα 2 Δωμάτια, Σαλόνι, κουζίνα και μπάνιο 90 τμ και 110 τμ στην οδό Δαγκλή 25 2) Νικομηδείας 11, δυάρι 90 τμ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ντουλάπα τετράφυλλη και μπουφές με καθρέφτη σε άριστη κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6978205898

Ψωμάς Χρήστος

ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ 22 - ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΕΡΓ. ΚΕΝΤΡΟ Τηλ.: 2351034974, 6977/255792

25ης Μαρτίου πωλείται οροφοδιαμέρισμα, 1ο όροφο, 2 Δ,Σ,Κ, κλειστό πάρκινγκ, ατομικό λέβητα, 10ετίας. Τιμή 100.000 Ε. XHΡΑΔΙΚΑ πωλείται διαμέρισμα 90 τμ υπερυψωμένο ισόγειο 2 Δ,Σ,Κ ανακαινισμένο με ατομικό λέβητα. Τιμή 65.000 Ε. ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΑ πωλείται σοφίτα 80 τμ, 2 Δ,Σ,Κ. 15ετίας.

δικαίωμα δόμησης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο (στα Αστικά) Ε=221 τμ, κτίζει 442 τμ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 τμ γωνιακό επί της 7ης Μεραρχίας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα στο δρόμο προς το Νοσοκομείο Ε=5.000 τμ.

ΝΙΣΕΛΙ πωλούνται 7.200 τμ με ακτινίδια, νερό, ρεύμα. Τιμή 40.000 Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο 65 τμ σε οικοδομή δεκαετίας επί της Μ. Αλεξάνδρου 2ος όροφος, σε άριστη κατάσταση

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ πωλείται οικόπεδο 250 τμ γωνιακό. ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ πωλείται οικόπεδο 250 τμ δίπλα από την εκκλησία.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ στα Χαράδικα αυτοτελές 221 τμ.. Τιμή 45.000 Ε

ΑΣΤΙΚΑ πωλείται διαμέρισμα 10 ετών σε άριστη κατάσταση, 2 Δ, 2 WC, 2 αποθήκες, διαμπερές, με θέση πάρκινγκ, Σ, Κ, 100 τμ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 340 τμ. μετά το Κτηνιατρείο ΣΔ 1,2. Τιμή 165.000Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο στην Πλατεία Ελευθερίας 50 τ.μ. 2ος όροφος.

ΚΤΕΛ Εργ. Κατοικίες. Πωλείται οικόπεδο Ε=466, μεγάλη φάτσα, ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Τιμή 110.000 Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 160 τμ κτίζει 320 μ. θέση Θρακιώτικα απέναντι από το πάρκο.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στο Βατάν με διαμέρισμα στο ισόγειο, 1ος όροφος και

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 530 γωνιακό, επί της Παυσανίας (Νέα Ζωή).

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα κεντρικότατη στον 3ο όροφο με ωρομέτρηση σε άριστη κατάσταση ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 113 τμ δεκαπενταετίας απέναντι απότο πάρκο 4ος όροφος. Τιμή 75.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε=257 νότιο, επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 60.000Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολοκαίνουργιο διαμέρισμα ετοιμοπαράδοτο 105 τμ 2Δ, σαλόνι, κουζίνα, WC, πάρκινγκ κεντρικό. Τιμή 95.000Ε. Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙ πωλείται οικόπεδο γωνιακό 1000 τμ ή πωλείται και το μισό. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 300 τμ Ν. Ζωή, 7ο χλμ.

Μία επίσκεψη στο Γραφείο μας θα σας βοηθήσει να δείτε πλήθος ακινήτων

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Αστυνομία 23510-46623 Άμεση δράση 100 Τροχαία 23510-46644 Δημοτική Αστυνομία 23510-31000 Πυροσβεστική 199 Λιμεναρχείο 23510-61209 ΟΤΕ - Πληροφορίες 134 ΟΤΕ - Βλάβες 121 ΔΕΗ - 125 ΔΕΥΑΚ 23510-45300-1-2 ΔΕΥΑΚ - Βλάβες 23510-45330 Επιμελητήριο Πιερίας 23510-24311 Δ.Ο.Υ Α΄ Κατερίνης 23510-59107 Δ.Ο.Υ Β΄ Κατερίνης 23510-59178 Δ.Ο.Υ Αιγινίου 23530-22463 ΟΑΕΔ 23510-22451 Τελωνείο 23510-76704 Δασαρχείο 1591 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Τηλ. Κέντρο 23513 50100 Ραντεβού 23513 50260 23513 50214 Επείγοντα 23513 50299 Ραντεβού 23510 59070 Ορθοπεδική 23510 59017 Μαιευτική 23510 59028 Κ.Υ. Αιγινίου Τηλ. Κέντρο 23533 50000 Κ.Υ. Λιτοχώρου Τηλ. Κέντρο 23523 50000 ΕΚΑΒ 166 Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου 23510-38664 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Αστικά Λεωφορεία Κατερίνης 23510-37600, 46800 ΚΤΕΛ Κατερίνης 23510-23313 14505 Αποθήκη ΚΤΕΛ Κατερίνης 23510-21362 ΚΤΕΛ Λιτοχώρου 23520-81271 ΟΣΕ Κατερίνης 23510-23709 ΤΑΞΙ Σωματείο Εργαζομένων Οδηγών ΤΑΞΙ 23510-29610 Ραδιοταξί Κατερίνης 23510-31222 Σωματείο Ραδιοταξί “Ο Άγιος Χριστόφορος” 23510-21222 ΤΑΞΙ Κορινού 23510-41495 Όλυμπος ΤΑΞΙ (Λιτόχωρο) 23520-82333

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 80 τμ (2 Δ,Σ,Κ,WC) με ατομική θέρμανση (ωρομέτρηση) στην οδό Α' παρ. Σκρα 4 Κατερίνη. Πληρ. τηλ. 23510 39349 6932776237 EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 100 τμ οροφοδιαμέρισμα, 1ος όροφος, 20ετίας, (χωρίς κοινόχρηστα), 2 δωμ. Σ.Κ. μπάνιο, ατομικό λέβητα. Τιμή 300 ευρώ. Περιοχή Ευαγγελικά. Μεσιτικό Γραφείο Θάνος τηλ. 6977 353548, 23510 73013 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: διαμέρισμα 76 τ.μ., 4ος όροφος, στην οδό Αρριανού 1, (περιοχή καμάρα) Θεσσαλονίκη, με αυτόνομη θέρμανση, κατά προτίμηση για φοιτήτριες. Πληρ. τηλ. 210-2850888, 6974536315 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 75 τμ μονοκατοικία παλιά 2 δωμ., σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, θέρμανση - σόμπα. Τιμή 220 Ε, περιοχή Ανδρομάχη. Μεσιτικό "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 23510 73013, 6977353548

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: διαμέρισμα 85 τμ. περίπου, με ωρομέτρηση στον 1ο όροφο οικοδομής πενταετίας στην οδό 19ης Μαϊου 23 (απέναντι από τη Εθνική στην Κασσάνδρου). Πληρ. τηλ. 23510-55600 και 6972356570. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 80 τμ διαμέρισμα 1 οροφος, ανακαινισμένο πλήρες , 2 υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, θέρμανση - κεντρική. Τιμή 230 Ε, περιοχή Εργατικές Κατοικίες ΚΤΕΛ. Μεσιτικό "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 23510 73013, 6977353548 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 50 τμ γκαρσονιέρα 2 ετών, 4ος όροφος, 1 υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, ωρομέτρηση, πάρκιν. Τιμή 280 Ε, περιοχή Αστικά. Μεσιτικό "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 23510 73013, 6977353548 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 40 τμ, 3 όροφος, ρετιρέ επιπλωμένο, 1 δωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, ντουλάπα. Ατομικό λέβητα. Τιμή 300 Ε, περιοχή Σταθμός. Μεσιτικό "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 23510 73013, 6977353548

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 1. Διαμερίσματα στην οδό Κίτρους 11, 80 τμ και 55 τμ. Διαθέτουν θερμιδομέτρηση στην θέρμανση και θέσεις στάθμευσης. 2. Μεζονέτα 130 τμ στο στάδιο της τοιχοποιϊας στην οδό Ατλαντος 17 (πίσω από το σούπερ - μάρκετ "Γαλαξίας" στον Εγγλέζικο.

Ερμιόνη *Αγοράζω χρυσαφικά και χρυσά νομίσματα τοις μετρητοίς *Ανταλάσσω χρυσαφικά Δημάδη 4 (έναντι Δημαρχείου) Τηλ. 23510 34654

Τηλ. 23510 39429 Κιν.6956719199, 6977289039

e-mail:estia6@otenet.gr

Μεσιτικό γραφείο

www.katerini-estate.gr

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Κρέσνας 5 και Ζαλόγγου γωνία Κατερίνη Τηλ./FAX. 23510-47497, κιν: 6976 760579 www.katerini-estate.gr

ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ Αγοράζονται και αν­ταλ­­λάσ­σονται: τα παλιά σας χρυσαφικά

ΜΕΣΙΤΙΚΟ Κ. ΠΑΤΣΗΣ

///////////////////

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα, πρώτος όροφος, για επαγγελματική χρήση, κοντά στο Εργατικό Κέντρο. Πληροφορίες τηλ. 6975904430



ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτίσμα τριόροφο 840 τμ ο κάθε όροφος σε 4,5 στρέμματα οικόπεδο, 3ο χλμ ΠΕΟ Κατερίνης-Θεσ/νίκηςκοντά στην Αστυνομία. Πληρ. τηλ. 00491716438383 και 0049306068176 κον Κυριάκο

Ζαλόγγου 10 Τηλ. 23510 20665, 6932 346881

ENOIKIAΣEIΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ . Ενοικιάζεται διαμέρισμα 55 τμ πλήρως επιπλωμένο, με μοντέρνα έπιπλα, πάρκινγκ ιδιωτικό στο κέντρο της πόλης, Τραπεζούντος 31, κατάλληλο για ζευγάρι. Πληρ. τηλ. 23510 30981, 6955481281

Ολα τα διαμερίσματα διαθέτουν θέσεις στάθμευσης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: οικόπεδο 490 τ.μ. επί της Πλάτωνος (Νέα Ζωή) . Τιμή 120.000 Ε.

11

//////////////////////////////////////////////////////// ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ////////////////////////////////////////////////////////

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΗΣ ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔ. ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ & ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -Περιοχή Αγ.Παρασκευης 1ος 63τμ. & 75τμ., 2ος όροφ. 126τμ. & 3ος όροφ. 63τμ. με ατομική θέρμανση, πάρκινγκ και υπόγειο. -Σ.Σταθμός 68,92 & 120τμ., ατ/κη θέρ/νση,ηλιακό,ενεργειακό τζάκι (θέση στάθμευσης) -7ο Γυμνάσιο, 1ος,2ος,3ος όρ., 75 & 95τμ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤ/ΝΑ -Ευαγγελικά 55τμ. ρετιρέ -Παλαια Δικαστηρια 2ος ορ.118,44τμ. με θερμιδομετρηση -Αστικα 4ος ορ. 129τμ.& πυλωτη 78τμ. -Κτηνιατρείό, 1ος ορ. 3Δ -Κέντρο, 2ος όρ. 3Δ, 4ετίας με πάρκιν. -Καμένος Μύλος 52τμ. ρετιρέ -Κέντρο, στούντιο, 1ος όρ., 3ετίας -Πάρκοος όρ., 111τμ. 2Δ -Εργατ. Κέντρο 110τμ ανακαινισμένο -Αστικά 1ος όρ. 50τμ. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ -Κοντα στην Αγ.Αννα σε οικοπ. 262τμ. πυλωτη 118τμ & 1ος

 2 

Πιάτσα Ξηρομερίτου 23510-29610 Πιάτσα Συντριβάνι 23510-29894 ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Express Service 23510-33081 Hellas Service 23510-37200 Pieria Service 23510-23823 ΚΤΕΟ 23510-41777 KTEO AUTOVISION 23510-41400 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ 23510-23300 ΕΛΤΑ Κατερίνη 23510-23444 Κίτρος 23510-71767 Κολινδρός 23530-31448 Λιτόχωρο 23520-81965 Αιγίνιο 23530-22220 Κορινός 23510-41182 Λεπτοκαρυά 23520-31391 Μεθώνη 23530-51209 Πλαταμώνας 23520-41774 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 23513-51100 ΔΗΜΟΙ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ Δήμος Κατερίνης 23513-50400 Δήμος Αιγινίου 23530-22307 Δήμος Ανατολικού Ολύμπου 23520-33100 Δήμος Δίου 23513-51000 Δήμος Ελαφίνας 23510-92474 Δήμος Κολινδρούς 23533-50211 Δήμος Κορινού 23510-42530 Δήμος Λιτοχώρου 23523-50100 Δήμος Μεθώνης 23530-41207 Δήμος Παραλίας 23513-52200 Δήμος Πέτρας 23513-51717 Δήμος Πιερίων 23513-52300 Δήμος Πύδνας 23513-52111

Διαβάστε τα Φαρμακεία και On-line Λεπτομέριες σελ.2

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Α)ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 7ΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 26 ΤΗΛ. 23510 25796 Β)ΔΗΜΟΥ ΦΩΤΗς Ν.ΔΙΚΑ-ΚΑΡ/ΚΗ 29 ΤΗΛ. 23510 20544

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 135) Μεζονέτες στο σοβά ή τελειωμένες πίσω από τα ΚΤΕΛ 140) Σε 500 τμ οικόπεδο ανεξάρτητο διόροφη μονοκατοικία 85 τμ μπροστά στο κύμα στην Παραλία Κορινού ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ 141) 96 τμ 3ος όρ., 30ετίας κεντρικό 270) 90 τ.μ. διαμπερές κεντρικό 30ετίας 272) 80 τ.μ. κεντρικό μερικώς ανακαινισμένο σε πολύ καλή κατάσταση. 273) 140 τμ στον 1ο όροφο κατάλληλο για επαγγελματική στέγη. 276) Διαμέρισμα 95 τμ διαμπερές, 2 Δ, 1ος όροφος, θέση πάρκινγκ κοντά στην Παλία Πυροσβεστική. 277) 129 τμ μικτά (101 καθαρά), 1ος οφ. 3 Δ, κοντά στην Αγία Παρασκευή. 280) Πωλείται μεζονέτα με πυλωτή και σκεπή στα Καταφιώτικα κοντά στην εκκλησία. ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 251) Σε 500 τμ οικόπεδο μονοκατοικία με σκεπή στη Νεοκαισάρεια 352) Μονοκατοικια 100 τμ σε 290 τμ οικοπεδο στην επεκταση Ευαγγελικων ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 452) Πωλείται 140 τμ 2ος όροφος διαμπερές επαγγελματική στέγη, βλέπει πλατεία 455) Πωλούνται καταστήματα 145 τμ 85 και 37 τμ χωριστά ή όλα

μαζί πάνω στον δρόμο για Παλιό Κεραμίδι 456) Πωλούνται άδειες για 200 τμ καταστήματα με κόμβο στον δρόμο για Ν. Εφεσο 457) 300 τ.μ. κατ. Νοικιασμένο στην Παραλία 458) Στον δρόμο για Παραλία δεξιά, επαγελματικός χώρος ΟΙΚΟΠΕΔΑ 535) 451 τ.μ. οικόπεδο στην Καλλιθέα μέσα στο χωριό. 585) 340 τ.μ. δίπλα στη Νομαρχία 591) 566 τ.μ. οικόπεδο με μεγάλη φάτσα στα Ευαγγελικά προς την Αγία Άννα. 593) 401 τ.μ. οικόπεδο κοντά στο ΙΚΑ 601) 400 τμ επέκταση Ευαγγελικών βλέπει Κ.Χ. 616) 3Χ400 τμ οικόπεδα στον Κ. Αγιάννη σε πλαγιά με θέα 622) 400 τμ δις γωνιαίο στο Λιτόχωρο με υπέροχη θέα στην Αγία Μαρίνα 623) 4 στρεμ. ή 8 στρεμ. γωνιακό στο Νέο Κεραμίδι δίπλα στο Νέο Νοσοκομείο 625) 455 τμ. οικόπεδο δίπλα στην Εφορία 627) 250 τμ στην Ολυμπιακή Ακτή σε καλό σημείο 628) 460 τμ δίπλα στις Εργατικές Κατοικίες μετά τον Βασιλόπουλο - Μαρκετ της Αγ. Αικατερίνης 629) 400 τ.μ. στον Παραλιακό Οικισμό της Καλλιθέας 630) 1600 τ.μ. κοντά στην Αγ. Παρασκευή στο 1,2 631) 400 τμ. πάνω στην οδό Θεσσαλονίκης μετά τα Νέα Δικαστήρια.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 658) 12 στρεμ. Στον Αγ. Μηνά Ν. Εφέσου. 664) 6 στρέμματα πριν την Κατερινόσκαλα πάνω στο δρόμο. 665) Στην επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας 3.350 τ.μ. με τρεις δρόμους κατάλληλο για επαγγελματική στέγη. 666) 3.400 τ.μ. Επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας πίσω από τον Πογιαρίδη. 681) 5 στρ. ακτινίδια πίσω από τον Βιολογικό 683) 5500 τ.μ. χωράφι για επαγ. Χρήση κοντά στη ΜΑΧΙ γωνιακό 684) 3800 τ.μ. με μεγάλη φάτσα στην Εθνική οδό μετά το τούνελ δεξιά στο ρέμα για Θεσσαλονίκη. 686) 11 στρ. (88μ. φάτσα) κοντά στη ΜΑΧΙ. 697) 9 στρ. μετά τον Βιολογικό 698) 7.200 στο Νισέλι κοντά στον Κωστόπουλο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 717) 18 ενοικιαζόμενα δωμάτια σε 500 τ.μ. στην Κατερινόσκαλα 718) 30 δωμάτια με πισίνα στην Ολυμπιακή Ακτή. 719) 5 διπλά και 3 μονά σε καλή κατάσταση στην Ολυμπιακή Ακτή. ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 804) 3άρι στην περιοχή Ξάνθου με αυτόνομη θέρμανση 805) 120 τμ, 2ος όρ., 3 Δ, κεντρικό απέναντι από κλινική Κωτακίδη 808) Διαμέρισμα 80 τμ στην Θεσ/νίκη κοντά στο Ιπποκράτειο με ατομικό λέβητα. 809) Στούντιο επιπλωμένο κεντρικά στην Θεσ/νίκη


12 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÔÅÔÁÑÔÇ 2 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2011

ÖùôéÜ ðÞñå ôï facebook ÷èåò, ìåôÜ ôï ìåóçìÝñé, ìå ôïõò ó÷ïëéáóìïýò ôïõ óõíå÷þò åíáëëáóóüìåíïõ ðïëéôéêïý óêçíéêïý íá äßíïõí êáé íá ðáßñíïõí. Ïé ðåñéóóüôåñïé ðïëéôéêïðïéçìÝíïé Þ êáé ìüíï áíçóõ÷ïýíôåò ãéá ôçí êáôÜóôáóç ôçò ÷þñáò ìáò, Þôáí ìå ôï Ýíá ìÜôé óå åéäçóåïãñáöéêÝò äéåõèýíóåéò êáé ìå ôï Üëëï óôçí äçìïöéëÞ éóôïóåëßäá êïéíùíéêÞò äéêôýùóçò, ç ïðïßá áíÜëïãá ìå ôï «ðïëéôéêü èåñìüìåôñï», üëï êáé ðéï óõ÷íÜ ðïëéôéêïðïéåßôáé åíôüíùò. Ïé áðüøåéò ðïëëÝò êáé óõãêñïõüìåíåò ìå ôïí êáèÝíá óõíäéáëëáóóüìåíï íá áó÷ïëåßôáé ìå ôï áíôéêåßìåíï óå äéáöïñåôéêü âáèìü.

Ìå éäéáßôåñï åíäéáöÝñïí áíáìÝíåôáé ôï ðáíåëëÞíéï åðéóôçìïíéêü óõíÝäñéï ãéá ôç ãëùóóïåêðáéäåõôéêÞ ìåôáññýèìéóç. Ìå åêëåêôïýò ïìéëçôÝò êáé óõììåôÝ÷ïíôåò, ìåôáîý ôùí ïðïßùí ïé ÅììáíïõÞë ÊñéáñÜò, ×ñßóôïò ÔóïëÜêçò, Áñ. Âïõãéïýêáò, Êùíóôáíôßíïò Íôßíáò êáé ÁëÝîçò ÄçìáñÜò, áíáìÝíåôáé íá ôñáâÞîåé ðÜíù ôïõ ôï åíäéáöÝñïí ôï ôñéÞìåñï 4,5 êáé 6 Íïåìâñßïõ óôç Ãñßôóá Ëéôï÷þñïõ óôï «Äßïí ÐáëëÜò» üðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß.

www.olympiobima.gr

ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÊÉÔÑÏÕÓ, ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÊÁÉ ÐËÁÔÁÌÙÍÏÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÁÃÉÏÕ ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÊÏÕÊÏÕ

ÉÅÑÁ ÐÁÍÇÃÕÑÉÓ ÓÔÏÍ ÊÏÕÊÏ ÔÏÕ ÏÓÉÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÊÁÑÓËÉÄÏÕ ÏÌÏËÏÃÇÔÏÕ, ÔÏÕ ÍÅÏÕ

ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ Éåñþí Áêïëïõèéþí óôïí É. Í.Áãßïõ Äçìçôñßïõ Êïýêïõ 1. Ôï åóðÝñáò ôçò ðáñáìïíÞò, ÐÝìðôçò 3 Íïåìâñßïõ, ôéò 5 ì.ì èá øáëåß ìÝãáò ðáíçãõñéêüò Åóðåñéíüò ìåô’ áñôïêëáóßáò êáé èåßïõ êçñýãìáôïò, ìå ïìéëçôÞ ôïí éåñïêÞñõêá ê. ËÜæáñï Ôóáêéñßäç. 2. Ôçí çìÝñá ôçò åïñôÞò, ôçí ÐáñáóêåõÞ 4 Íïåìâñßïõ, áðü ôéò 7.00ð.ì. èá øáëåß ç áêïëïõèßá ôïõ ¼ñèñïõ êáé áñ÷éåñáôéêÞ Èåßá Ëåéôïõñãßá éåñïõñãïýíôïò ôïõ ÓåâáóìéùôÜôïõ Ìçôñïðïëßôïõ Êáóôïñßáò ê. Óåñáöåßì. 3. Ôï åóðÝñáò ôçò åïñôÞò, óôéò 5.00 ì.ì èá øáëåß ï ðáñáêëçôéêüò êáíþí ôïõ Áãßïõ. Åê ìÝñïõò ôïõ Åêêëçóéáóôéêïý Óõìâïõëßïõ Ï Ðñüåäñïò Éåñåýò ÐáíôåëÞò Çëâáíßäçò

Á

Åðß ìßá åâäïìÜäá, 20ìåëÞò áðïóôïëÞ äçìïóéïãñÜöùí ôçò åöçìåñßäáò «Handelsblatt» áëþíéóå ôçí ÁèÞíá êáé ôçí ÅëëÜäá. Ôï áöéÝñùìá 22 óåëßäùí ôçò «Handelsblatt» ðïõ äçìïóéåýôçêå óôçí Ýêäïóç ôçò åöçìåñßäáò óôéò 28-29 ôïõ ìçíüò, åßíáé ìéá ðñáãìáôéêÞ áêôéíïãñáößá ôçò óçìåñéíÞò ÅëëÜäáò. Åêåßíï ðïõ âñÞêáí Þôáí ìßá «åîáíôëçìÝíç ÷þñá», óçìåéþíåé ï äéåõèõíôÞò ôçò åöçìåñßäáò, ÓôÜéíãêáñô ÃêÜìðïñ. Ìßá ÷þñá ðïõ õðïöÝñåé äéðëÜ: «ÕðïöÝñåé áðü ôç äßíç ôïõ ÷ñÝïõò ãéá ôï ïðïßï åõèýíåôáé ç ßäéá êáé áðü ôçí åõñùðáúêÞ ðïëéôéêÞ äéÜóùóÞò ôçò ðïõ ôá êÜíåé üëá ðïëý ÷åéñüôåñá». Ç ÅëëÜäá åõèýíåôáé ç ßäéá ãéá ôçí êñßóç ÷ñÝïõò óôçí ïðïßá Ý÷åé âõèéóôåß. ÁëëÜ «ç êáôÜèëéøç áõôþí ôùí çìåñþí åßíáé åéóáãüìåíç áðü ôéò ÂñõîÝëëåò, ôï Âåñïëßíï êáé ôï Ðáñßóé», ãñÜöåé ï ÃêÜìðïñ óôï ó÷üëéü ôïõ. «ÅÜí Þìïõí Åëëçíáò, èá åß÷á ìçíýóåé üóïõò ìïõ Ýäùóáí âïÞèåéá ãéá ðñüêëçóç óùìáôéêÞò âëÜâçò åê ðñïèÝóåùò. Êáé ìüëéò Üñ÷éæå ôï óïýñïõðï èá ðÞãáéíá ìáæß ìå ôïõò Üëëïõò óôçí Ðëáôåßá ÓõíôÜãìáôïò ìðñïóôÜ óôï Êïéíïâïýëéï, ãéá íá äåßîù ôç äõóáñÝóêåéÜ ìïõ ãéá ôçí ðïëéôéêÞ äéá÷åßñéóçò ôçò êñßóçò, ðïõ ïäçãåß óôçí üîõíóç ôçò êñßóçò», ãñÜöåé ï ÃêÜìðïñ. Äçëþíåé åðßóçò êáôáíüçóç «ãéáôß ï ×ñýóáíèïò Ëáæáñßäçò, ï Üíèñùðïò ðßóù áðü ôïí ðñüåäñï ôïõ óõíôçñçôéêïý áñ÷çãïý ôçò áíôéðïëßôåõóçò ÓáìáñÜ, ëÝåé: "Óôçí áñ÷Þ åß÷áìå ôýöï êáé ôþñá ìáò åìâïëßáóáí êáñêßíï"». Èåùñåß äå ïñáôü ôïí êßíäõíï ôçò óôñáôéùôéêÞò ÷ïýíôáò üðùò óôç äéêôáôïñßá '67-'74, áðü ìéá óôñáôéùôéêÞ ìç÷áíÞ ðïõ «åíäå÷ïìÝíùò êáéñïöõëáêôåß ãéá ôçí åõêáéñßá íá ðÜñåé ôç ñåâÜíò».

Ï ÐáðáäéáìÜíôçò ìéëÜ ãéá ôç ÷ñåùêïðßá Ôéò çìýíèç ðåñß ðÜôñçò;

Ôçí ÐáñáóêåõÞ 4 Íïåìâñßïõ ôéìÜôáé ç ìíÞìç ôïõ ïóßïõ Ãåùñãßïõ Êáñóëßäïõ Ïìïëïãçôïý ôïõ ÍÝïõ.

×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

ÅëëÜäá, ìéá åîáíôëçìÝíç ÷þñá !!

Êáé ôé ðôáßåé ç ãëáõî, ç èñçíïýóá åðß åñåéðßùí; Ðôáßïõí ïé ðëÜóáíôåò ôá åñåßðéá. Êáé ôá åñåßðéá ôá Ýðëáóáí ïé áíßêáíïé êõâåñíÞôáé ôçò ÅëëÜäïò. Áõôïß ïé ðïëéôéêïß, áõôïß ïé âïõëåõôáß, åêáôÜóôñåøáí ôï Ýèíïò, áíÜèåìÜ ôïõò. ÊÜøéìï èÝëïõí üëïé ôïõò! Ôüôå ó’ åîåèÝùíáí ïé ðñïåóôïß ê’ ïé «ãõöôï÷áñáôæÞäåò», ôþñá óå «áèåþíïõí» ïé âïõëåõôáß ê’ ïé äÞìáñ÷ïé.

Áõôïß ðïõ åß÷áí ôï ëýåéí êáé ôï äåóìåßí åéò ôá äýï êüììáôá, ôïõò Ýôáæáí«öïýñíïõò ìå êáñâÝëéá», äþóáíôåò áõôïßò ïõ÷ß ðëåßïíáò ôùí åßêïóé äñá÷ìþí ìåôñçôÜ, áðÝíáíôé, êáèþò ôïõò åßðáí, êáé ðáñáêéíÞóáíôåò áõôïýò íá åîïäåýóïõí êé áð’ ôç óáêêïýëá ôïõò üóá èÝëïõí Üöïâá, äéüôé èá ðëçñùèïýí ìÝ÷ñé ëåðôïý, óýìöùíá ìå ôïí ëïãáñéáóìüí, ïí Þèåëáí ðáñïõóéÜóïõí. Ôï ôÝñáò ôï êáëïýìåíïí åðéöáíÞò ôñÝöåé ôçí öõãïðïíßáí, ôçí èåóéèçñßáí, ôïí ôñáìðïõêéóìüí, ôïí êïõôóáâáêéóìüí, ôçí åéò ôïõò íüìïõò áðåßèåéáí. ÐëÜôôåé áõëÞí åî á÷ñÞóôùí áíèñþðùí, óôïé÷åßùí öèïñïðïéþí ôá ïðïßá ôïí ðåñéóôïé÷ßæïõóé, ðáñáóßôùí ôá ïðïßá áðïæþóéí åî áõôïý… Ìåôáîý äýï áíôéðÜëùí ìåôåñ÷ïìÝíùí ôçí áõôÞí äéáöèïñÜí, èá åðéôý÷åé åêåßíïò üóôéò åõðñåðÝóôåñïí öïñåß ôï ðñïóùðåßïí ê’ åðéäåîéþôåñïí ôïí êüèïñíïí. ¢ìõíá ðåñß ðÜôñçò èá Þôï ç åõóõíåßäçôïò ëåéôïõñãßá ôùí èåóìþí, ç åèíéêÞ áãùãÞ, ç ÷ñçóôÞ äéïßêçóéò, ç êáôáðïëÝìçóéò ôïõ îÝíïõ õëéóìïý êáé ðéèçêéóìïý, ôïõ äéáöèåßñïíôïò ôï öñüíçìá êáé åêöõëßóáíôïò óÞìåñïí ôï Ýèíïò, êáé ç ðñüëçøéò ôçò ÷ñåïêïðßáò. Áðü ôçí åöçìåñßäá Áêñüðïëç ôï 1896

ÄéáâïëÝò êáé äéáâïõëåýóåéò!...

í óõíå÷éóôïýí ïé êïéíÝò ôçëåïðôéêÝò óõíåíôåýîåéò ÌÝñêåë – Óáñêïæß êáé Ìðáñüæï – Âáí ÑïìðÜé, ï åìðåéñïôÝ÷íçò ðïëéôéêÞò áíáëõôÞò èá áíáãêáóôåß íá ðñÜîåé ôï áõôü ìå ôç óýæõãï, êõñßá Ðïëõôßìç. Ôï æåýãïò èá åìöáíéóôåß óôï ãõáëß êáé… «ãáßá ðõñß ìåé÷èÞôù»! Ðáñáêáëïýíôáé ïé äçìïóéïãñÜöïé íá öÝñïõí ìáæß æåýãïò ãõáëéþí êáé Ýôåñï åöåäñéêü êáëïý êáêïý. Ï áíáëõôÞò äåí Ý÷åé ëåöôÜ ãéá íá ôïõò öïñÝóåé ôá ãõáëéÜ ìå äéêÜ ôïõ Ýîïäá! Ç âáëßôóá ìå ôéò äéáâïõëåýóåéò ôùí ôñáíþí ôçò Åõñùæþíçò Ý÷åé ðÜåé ðïëý ìáêñéÜ. ¸íáò êïôæáìÜí Ñïì-ðÝé ìå êýñïò êáé ëåöôÜ êáé ìÜò Ý÷åé îåëéãþóåé íá ëÝåé ðüóá èá «ðÝé» (ðëçñþóïõí) ïé åôáßñïé ãéá ôç óùôçñßá ôçò áíïéêïíüìçôçò «ÃêñÝê» áëëÜ áðü «ôÝéê» (ðÜñóéìï) åìåßò ôßðïôá! Åäþ ðïõ ôá ëÝìå, ï êïóìÜêçò Ý÷åé îåðáôùèåß ìÝ÷ñé óôéãìÞò óôï «ðÝé» ãéáôß ôï ìüíï ðïõ «ôÝéê» Þôáí öüñïé, ðåñéêïðÝò êé áêñßâåéá. Ðßêñá, äÜêñõ êáé óôåíáãìüò, éó÷õñïß âüñåéïé åôáßñïé ìáò! Ìüëéò «Ýóöéîáí ôá ãÜëáôá» ìå ôçí áíôï÷Þ ôïõ åõñþ óôç äéåèíÞ ÷ñçìáôïðéóôùôéêÞ èýåëëá, óôéò ÂñõîÝëåò ôï Ýñéîáí óôéò «áñìÝíéêåò» óõóêÝøåéò! Âïýôõñï Ýêáíáí ïé áãïñÝò ôï óêëçñü íüìéóìá. Êüâåôáé êáé ìå ôçí êáñäéÜ åíüò ìáñïõëéïý, ôçí êáðáôóïóýíç ôïõò ìÝóá! ¸ôóé êáé óôÝëíáìå ôïí «Êþóôá le Grec» - ü÷é ôïí ößëï ôïõ Ðïýôéí, ìåãÜëç ç ÷Üñç ôïõ! Ôïí Üëëï ðïõ ðñùôáãùíéóôåß óôá ãáëëéêÜ êüìéêò êáé äïõëåýåé áóôáìÜôçôá ÷ùñßò ìéëéÜ êé áíÜóá! – íá ðÜåé ðåóêÝóé ÓáíôïñéíéÜ öÜâá èá Ýìåíáí ìåôåîåôáóôÝïé óôï êáèÜñéóìá êáé èá ôçí ðåôïýóáí ìáæß ìå ôï ëáèïýñé êáé ôçí êáôóáñüëá! Ç êñßóç ôïõ åõñþ ðÜåé áðü ôï êáêü óôï ÷åéñüôåñï êáé óôéò ÂñõîÝëëåò Ý÷ïõí ôñåëáèåß óôéò óõíïìéëßåò. Áí èÝëïõí ìïõóéêÞ õðüêñïõóç ãéá íá ÷áëáñþóïõí êáé íá áðïöáóßóïõí åõêïëüôåñá – ôï ïñèüôåñá êáé êáëýôåñá ãéá üëïõò åìÜò ôïõò áíïéêïíüìçôïõò åßíáé Üëëï æÞôçìá! - ðñïóöÝñåôáé ï èåßïò äùñåÜí êáé Üíåõ áíôéññÞóåùí. Èá ôáîéäÝøåé ãéá ôï êáëü ôçò ðáôñßäáò. Äåí Ý÷ïõí ðáñÜ íá ðïõí óôïí Ãéþñãï íá ôïí ðÜñåé ìáæß óôï áåñïðëÜíï. ¢ìá ëÜ÷åé, ôáîéäåýåé êáé ôñßôç èÝóç, ïéêïíïìéêÞ êáé ôïõñéóôéêÞ, áñêåß íá åðéôñÝøïõí íá öÜåé ôá êåöôåäÜêéá ðïõ èá êÜíåé ç Ðïëõôßìç ãéá ôïí äñüìï. Ï «Áöåíôïýëçò le Grec», üôáí ôáîéäåýåé íçóôéêüò… áíôñáëßæåôáé! Èá áðïëáýóïõí Ýíáí áìáíÝ, ðïëý «ìåñáêëáíôÜí»! Ù÷ êé áìÜí áìÜí! Ï áíáëõôÞò äåí Ý÷åé êáëÞ öùíÞ ïýôå êáôÝ÷åé ôá áíáôïëßôéêá Üóìáôá. Ãé’ áõôü äéÜëåîå áõôü ôï åßäïò ìïõóéêÞò. Èá ôïõò ðÜñåé ôï ôóåñâÝëï, ðñéí ôïí ôñåëÜíïõí ìå ôéò åõãÝíåéåò ôçí þñá ðïõ Ý÷åé ðÜñåé öùôéÜ ï áðáõôüò ôïõ. Ìðïñåß ìéá ìÝñá íá êÜíïõí êé áõôüí ïé ÃÜëëïé Þñùá óôá êüìéêò êáé íá ãßíåé äéÜóçìïò. Ï ê. åêäüôçò áäéáöïñåß ðáíôåëþò ãéá ôç öÞìç ôïõ áíáëõôÞ. Äåí Ý÷åé êÜíåé áðïëýôùò ôßðïôå ãéá íá îåêïëëÞóåé áðü ôïí ôåñÜóôéï áñéèìü, ôù üíôé (!), ôùí 21 äéêþí ôïõ áíáãíùóôþí – óýæõãïò, ðåñéðôåñÜò, ìðáêÜëçò, ÷áóÜðçò, êïõñÝáò êëð «ÌÞôóïé» ôçò ãåéôïíéÜò! ¼÷é ìüíï äåí ðñïâÜëåé ôá åìðíåõóìÝíá äïêßìéÜ ôïõ (ëÝìå ôþñá!) áëëÜ êïéôÜåé ðþò èá ôïí «èÜøåé»

óôï ðåñéèþñéï ôùí åíôýðùí. Áí ôý÷åé êáìéÜ ìÝñá êáé äåí âñåßôå êåßìåíï ôïõ áíáëõôÞ ãéá íá ìïñöùèåßôå, øÜîôå êáëÜ. Ï ê. åêäüôçò åßíáé éêáíüò íá äþóåé åíôïëÞ óôï ôõðïãñáöåßï íá ÷ñçóéìïðïéÞóïõí óõìðáèçôéêÞ ìåëÜíç! Ôüóï ìåãÜëç åêôßìçóç ôñÝöåé ãéá ôï ðñüóùðï ôïõ èåßïõ! Ãé’ áõôü áðïöÜóéóå, üóï Ý÷åé áêüìá ÷ñüíéá ìðñïóôÜ êáé åßíáé íåüôáôïò – ìüíïí åôþí 86! – íá áêïëïõèÞóåé ôï ñåýìá ôùí íÝùí ðïõ áíáæçôïýí ôçí ôý÷ç ôïõò óôï åîùôåñéêü. Èá ðÜåé óôç Ãáëëßá ãéá íá ãßíåé «Áöåíôïõëßî»! Íá äåßôå åõãÝíåéåò ðïõ èá êÜíåé ï ê. åêäüôçò, üôáí o Áöåíôïýëçò èá Ý÷åé ãßíåé «number one» (êïñõöáßïò) áðü óêÝôï «number» (íïýìåñï) ðïõ ôïí èåùñåß ôþñá! ¸íáò Üóïò êÜíåé ôç äéáöïñÜ êáé ðïý íá ôïí âñïýìå; Ðïý;… Ïé åõãÝíåéåò èá ôïõò öÜíå óôéò ÂñõîÝëëåò. «Ç ÊáãêåëÜñéïò êé åãþ» ëÝåé ï ìåóéÝ ÍéêïëÜ, «ï Ðñüåäñïò êé åãþ» áðáíôÜåé åêåßíç. Ïé öéëïöñïíÞóåéò êáôÜíôçóáí «á÷üò ìïíüôïíïò» ðïõ èá ‘ëåãå êé Ýíáò ÊáñõùôÜêçò. Ôçí þñá ðïõ ðáñáêïëïõèïýóå ôéò áâñüôçôåò ôùí ìåãÜëùí ôçò Åõñùæþíçò áðü ôçëåïñÜóåùò, ï áíáëõôÞò, Ýôõ÷å íá ôïõ îåöýãåé Ýíá: «ìáýñá ÷Üëéá!» ìå áðïôÝëåóìá íá «ðÜñåé áíÜðïäåò» ç Ðïëõôßìç êáé íá ôóéñßîåé: «Êïßôá ôá ìïýôñá óïõ óôïí êáèñÝöôç ðïõ èá ðåéò üôé óïýöñùóá. Åßäåò ðïëëÝò ìå ôï ðñüóùðï öñÜðá;» «Ôç öñÜïõ ¢ãêåëá!» áðÜíôçóå ï áíáëõôÞò. «ÅîõðíÜäåò. ÓéãÜ ôç öñÜðá, áí êáé åßíáé ðïëý íåüôåñç. Äåí âëÝðåéò ôïõò “ðëéóÝäåò”;(!)» áðÜíôçóå åêåßíç, åííïþíôáò ôéò ñõôßäåò óôï ðñüóùðï ôçò «Frau Nein». «Öõôïëïãßá èá êÜíïõìå ôÝôïéá þñá, åíüôçôá åóðåñéäïåéäÞ;» åîáíÝóôç ï èåßïò. «ÊÜíå ìüíïò “åõñùëïãßá”!» ôóßñéîå ç Ðïëõôßìç. «Áí óõíå÷ßóïõí óôéò ÂñõîÝëëåò íá âãáßíïõí äõï äõï óôï ãõáëß èá êëåßóù åìöÜíéóç óå ìåãÜëï êáíÜëé ãéá íá ôïõò êÜíïõìå óêüíç!» åßðå ï áíáëõôÞò. «Äåí âãáßíù ìáæß óïõ!» áðÜíôçóå ç óýæõãïò. «Ãéáôß; ¸âáëå öéôßëéá ï ê. åêäüôçò;» ïýñëéáóå ï Áöåíôïýëçò. «ÌÞðùò Ý÷åéò ìåãÜëç éäÝá ãéá ôïí åáõôü óïõ;» ôóßñéîå åêåßíç êáé ðÞãå íá ôçëåöùíÞóåé óôç êõñßá Ãåùñãßá. Ôçí Ýöáãå ç áãùíßá íá ìÜèåé ðþò ôá ðÝñáóå ï Áíôþíçò ôçò (!) óôéò ÂñõîÝëëåò. ¼ðïéïò ôïëìÜåé áò ôïí ðåéñÜîåé. Ôá ìÜôéá ôçò Ðïëõôßìçò âáóêáßíïõí êáé áðü ôçëåïñÜóåùò! Èá Ý÷åé Ýíá êåöÜëé ßóáìå ôñßá äùìÜôéá êáé êïõæßíá ìÝ÷ñé íá æçôÞóåé óõããíþìç áðü ôïí Áíôþíç êáé íá Üñåé ç Ðïëõôßìç ôï ìÜôéáóìá. Ï èåßïò êáôÜëáâå üôé ïé äéáâïëÝò ôïõ ê. åêäüôç Ýðéáóáí ôüðï êáé áðÜããåéëå ìáæß ìå ôïí Áëåîáíäñéíü: «Ù! õãéÞò ôïõ ïßíïõ ìïõ æÝóéò áðïìáêñýíåéò ðÜóáí øõ÷ñÜí åðéññïÞí. Öèüíïõ Þ êáôáéó÷ýíçò Þ ìßóïõò Þ äéáâïëþí äåí ìå åããßæåé êñýï* äüôå íá ðßù»! Åéò õãåßáí êáé ðïý åßóôå; ËïõóôÞêáôå ãéá íá «ö÷áñéóôçèåßôå» ôç ãåñìáíéêÞ êïõñÜ; Ìå ãåéá ìáò! -Ù-

Ô

Å

ßðå ç ÌéëÝíá ÁðïóôïëÜêç:«¸÷ù ÷ñÝïò íá áíôéóôáèþ ó’ áõôÞí ôç ëáèåìÝíç ðïëéôéêÞ åðéëïãÞ ðïõ äé÷Üæåé, åðé÷åéñþíôáò áíåðßôñåðôá íá õðïêáôáóôÞóåé ôç ëáúêÞ åíôïëÞ êáé ôçí ßäéá óôéãìÞ áðåéëåß ôç âéùóéìüôçôá ôçò ÷þñáò. Ïé óôéãìÝò åßíáé êñßóéìåò êáé ïé ðïëßôåò Ý÷ïõí áíÜãêç íá åêðñïóùðïýíôáé áðü âïõëåõôÝò ðïõ åîÝëåîáí. Ãéá ôïí ëüãï áõôüí äåí ðáñáéôïýìáé áðü ôçí åíôïëÞ ðïõ ìïõ Ýäùóáí ïé óõìðïëßôåò ìïõ áëëÜ áíåîáñôçôïðïéïýìáé áðï÷ùñþíôáò áðü ôçí ÊïéíïâïõëåõôéêÞ ÏìÜäá ôïõ ÐÁÓÏÊ».

çí ÔåôÜñôç 16 Íïåìâñßïõ 2011, óôéò 7 ì.ì., óôï Óõíåäñéáêü ÊÝíôñï ÄÞìïõ Êáôåñßíçò ÅÊÁÂÇ (ìéêñÞ áßèïõóá), óå óõíåñãáóßá ìå ôïí ÄÞìï Êáôåñßíçò, ôïí Óýëëïãï Çðåéñùôþí Ðéåñßáò, ôïí Ðïëéôéóôéêü Óýëëïãï Ìéêñáóéáôþí ÍÝáò ÅöÝóïõ «Ï ÇÑÁÊËÅÉÔÏÓ» êáé ôï âéâëéïðùëåßï ÇËÉÁÔÏÑÁÓ ï óõããñáöÝáò ÃéÜííçò Êáëðïýæïò èá ðáñïõóéÜóåé ôï ôåëåõôáßï âéâëßï ôïõ «¢ãéïé äáßìïíåò Åéò ôáí ðüëéí» . Ï óõããñáöÝáò ôïõ «ÉìáñÝô» èá ìéëÞóåé ãéá ôï íÝï ôïõ âéâëßï êáé èá óõíïìéëÞóåé ìå ôï êïéíü. Ðüëç áðü ôï 1808 ùò ôï 1831. Äåñâßóçäåò, ãåíßôóáñïé áñíçóßèñçóêïé, êñõðôï÷ñéóôéáíïß, äåéóéäáéìïíßåò, åñùôéêÜ îüñêéá, ÷áìÝíá üíåéñá, ïé ãõíáßêåò óôç óêïôåéíÞ ðëåõñÜ ôïõ öåããáñéïý, ðõñêáãéÝò, ðáæÜñéá, âåããÝñåò, êáðçëåéÜ ôùí 1000 ô.ì., ç ôñïìåñÞ öõëáêÞ ôïõ ÌðÜíéïí, ôï ìðïõíôñïýìé êáé ç áóôõíïìßá ôïõ Ðáôñéáñ÷åßïõ êïéíÜ ó÷ïëåßá, ç ÌåãÜëç ôïõ ÃÝíïõò Ó÷ïëÞ, åñùìÝíåò Ðáôñéáñ÷þí, ëåóâßåò, áñþìáôá, ëÜóðåò, âáóáíéóôÞñéá, ðáíïýêëá ðñïåðáíáóôáôéêÞ ðåñßïäïò, Öáíáñéþôåò, óõíùìïóßåò, ìõóôéêÝò åôáéñåßåò, ðñïäüôåò, ìéóáëëïäïîßá, ïé óöáãÝò óôçí Ðüëç ôï 1821 Ñùìéïß, Ïèùìáíïß, ÁñìÝíéïé, ÖñÜãêïé, Åâñáßïé. Êé áêüìá Ðüíôïò, ×ßïò, ÄñáãáôóÜíé, ÌáíéÜêé, ÁëåîÜíäñåéá. Ðüèïò, öüâïò, ü÷ëïò, Üãéïé êáé äáßìïíåò. ¸íá åðéêü ìõèéóôüñçìá ðïõ êáèçëþíåé ôïí áíáãíþóôç ìå ôçí ðåñéðåôåéþäç æùÞ ôùí çñþùí ôïõ, ôçí áôìüóöáéñÜ ôïõ, ôç ÷åéìáññþäç ãëþóóá ôïõ, ôï óõíáßóèçìá, ôïí óôï÷áóìü, ôéò áóôåßåò êáôáóôÜóåéò êáé ôçí ïëïæþíôáíç áíáðáñÜóôáóç ôçò åðï÷Þò åêåßíçò.

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011  

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011  

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Advertisement