Page 1

ÐÅÌÐÔÇ 6 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2011

Åôïò 35ï Áñ.Öýëëïõ 8753

www.olympio-bima.gr

ÔéìÞ Öýëëïõ 0,75 Åõñþ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ ÅêäïôéêÞ åíçìåñùôéêÞ É.ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Ãñáöåßá -Ôõðïãñáöåßá ÂÏÔÓÇ 18 ÔÇË. 38920, 33633, 38606, 46790-92 FAX 20672 www.olympio-bima.gr e-mail ol-bhma@otenet.gr & info@olympio-bima.gr

Ôï êáñÜâé “Ç ÅëëÜò” êáé ï ÓùêñÜôçò

Á. ÌÝñêåë: Ç ÅëëÜäá ðñÝðåé íá îáíáóôáèåß óôá ðüäéá ôçò

´ ÐÅÑÉÄÅÅÓ ÊÅÍÏ ÔÏÕ ÃÉÁÍÍÇ ÊÏÑÏÌÇËÇ

Å

ßíáé íá áðïñåß êáíåßò. Åãþ ôïõëÜ÷éóôïí áðïñþ ìåãÜëùò. Ôé åßíáé áõôü ðïõ êÜíåé ôïí Ðñùèõðïõñãü êáé ôçí çãåôéêÞ ïìÜäá ôçò êõâÝñíçóçò íá åîáêïëïõèïýí íá ðáñáìÝíïõí ðåéóìáôéêÜ óôéò èÝóåéò ôïõò, åíþ : á) Óôåñïýíôáé äçìïêñáôéêÞò íïìéìïðïßçóçò. â) Äåí äéáèÝôïõí ôçí áîéïðéóôßá ðïõ áðáéôåßôáé, áíôéèÝôùò Ý÷ïõí áðáîéùèåß ðëÞñùò ã). ¸÷ïõí êáé ïé ßäéïé äåé ôá Üó÷çìá áðïôåëÝóìáôá ôçò ðïëéôéêÞò ðïõ ùóôüóï åîáêïëïõèïýí íá åöáñìüæïõí ÷ùñßò ðáñÝêêëéóç ä) ÂëÝðïõí üôé ç ÷þñá ðÜåé áðü ôï êáêü óôï ÷åéñüôåñï, üôé ï ëáüò äåí áíôÝ÷åé Üëëá ìÝôñá êáé ðáñÜ ôáýôá óõíå÷ßæïõí íá ðáßñíïõí íÝá ìÝôñá êáé íá ôá «ðåñíïýí» áðü ôç ÂïõëÞ ìå äéÜöïñåò ìåèïäåýóåéò êáé ðéÝóåéò. å) Áíáãíùñßæïõí üôé åßíáé ðëÝïí ïñáôüò ï êßíäõíïò êïéíùíéêþí áíáôáñá÷þí êáé åíóôÜóåùí êé üìùò ðñï÷ùñïýí óå ðåñáéôÝñù äéÜëõóç ôïõ êïéíùíéêïý êñÜôïõò. óô) Ï ßäéïò, ï ðñùèõðïõñãüò äåí áðÝêëåéóå Ýíá «ëáúêü ìðáì» êáé åí ôïýôïéò äåí êÜíåé ôßðïôá íá ôï ðñïëÜâåé æ) ÎÝñïõí üôé ç ÷þñá ðëçóéÜæåé üëï êáé ðåñéóóüôåñï óôçí åðßóçìç ÷ñåïêïðßá ìå «êïýñåìá» ôïõ ÷ñÝïõò Üíù ôïõ 50% êáé áñêïýíôáé óå óôïìöþäåéò äéáâåâáéþóåéò üôé áõôü äåí ðñüêåéôáé íá óõìâåß! Èõìßæïõí ì’ Üëëá ëüãéá ôï ôïõ Êþóôá ÂÜñíáëç: «… äåéëïß, ìïéñáßïé êé Üâïõëïé áíôÜìá ðñïóìÝíïõí, ßóùò, êÜðïéï èÜìá». ÓÅË.5

ÁÍÏÉ×ÔÁ ÏËÁ ÔÁ ÅÍÄÅ×ÏÌÅÍÁ ãéá 6ç äüóç êáé ⒠ðáêÝôï óôÞñéîçò

×ÈÅÓ ÔÏ ÐÑÙÉ, ÓÔÏ ÐËÁÉÓÉÏ ÔÇÓ 24ÙÑÇÓ ÁÐÅÑÃÉÁÓ ÓÔÏ ÄÇÌÏÓÉÏ ÔÏÌÅÁ

Ê ß íä õ í ïé á ð ü Ý í á ì å ã Ü ë ï “ ê ï ý ñ å ì á ” , ë Ý å é ï Ë . Ð á ð á äÞ ì ïò

ÊáôÜëçøç ôçò Ð.Å. Ðéåñßáò áðü ôïõò åñãáæüìåíïõò ÓÅË.3

ÓÅË.4

Ïëïêëçñþèçêáí ôá Ýñãá ïäïðïéßáò ôçò Ð.Å.Ðéåñßáò ÁÐÏ ÔÇ ÂÑÏÍÔÏÕ ÅÙÓ ÔÇÍ «ÁÃÉÁ ÊÏÑÇ»

ÓÅË.3

ÊÁÔÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÔÏÉÊÙÍ ÔÇÓ ÑÇÔÉÍÇÓ

ÊáôáðÜôçóç åêôÜóåùí êáé ðáñÜíïìåò áììïëçøßåò ÓÅË.4

ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÖÙÊÁÚÄÇÓ Áíô/ðïò Í.Ðéåñßáò

ÅéñÞíçò 31, Êáôåñßíç Ôçë.: 23510 36671, 23510 79787 Fax: 23510 36638 e-mail:katerini@speedex.gr http://www.speedex.gr

ÅéäéêÝò óõíåäñéÜóåéò ôïõ Ä.Ó. Êáôåñßíçò ãéá ôá ïéêïíïìéêÜ ôùí Êáðïäéóôñéáêþí äÞìùí ÅÃÊÑÉÈÇÊÁÍ ÁÐÏËÏÃÉÓÌÏÉ ÅÓÏÄÙÍ-ÅÎÏÄÙÍ, ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ ÊÁÉ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ ×ÑÇÓÇÓ ÓÅË.5


2 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

Áðáéóéüäïîïò áðïëïãéóìüò ãéá ðñïóôáóßá æþùí

H VODAFONE ×ÏÑÇÃÏÓ ÔÏÕ ASTROPARTY ÓÔÏ ÊÅÍÔÑÏ ÄÉÁÄÏÓÇÓ ÅÐÉÓÔÇÌÙÍ ÊÁÉ ÌÏÕÓÅÉÏ ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ ÍÏÇÓÉÓ

«Ç øõ÷Þ åßíáé ßäéá ãéá üëá ôá ðëÜóìáôá, ðáñüëï ðïõ ôï óþìá åßíáé äéáöïñåôéêü» ÉððïêñÜôçò.

Ê

Üèå äåõôåñüëåðôï óöÜæïíôáé ðáãêïóìßùò 1.680 æþá åêôñïöÞò, ðÜíù áðü 50 äéóåêáôïììýñéá ôï ÷ñüíï, åíþ ìüíï óôéò ÇÐÁ èáíáôþíïíôáé 27 åêáôïììýñéá ôçí çìÝñá ãéá íá êáôáëÞîïõí óôï ôñáðÝæé ôïõ áíèñþðïõ. Ïé óõíèÞêåò áõôÞò ôçò åíôáôéêÞò åêìåôÜëëåõóçò, üðùò óôá ðôçíïôñïöåßá Þ åêôñïöåßá âïïåéäþí åßíáé Üèëéåò, êáé ðÝñá áðü ôç âÜíáõóç ìåôá÷åßñéóç ôùí æþùí, áðåéëïýí êáé ôçí õãåßá ôùí áíèñþðùí, áëëÜ êáé ôçí ðåñéâáëëïíôéêÞ êáé ôñïöéêÞ áëõóßäá.

Ôï ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ óáò äßíåé ôçí äõíáôüôçôá íá Ý÷åôå äéáäñáóôéêÞ ðñüóâáóç óôéò ðëçñïöïñßåò ðïõ óáò ðáñÝ÷åé êáé áðü ôï êéíçôü óáò ôçëÝöùíï! Óõíäåèåßôå êáé åóåßò Üìåóá ìå ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Ï ìå ôç ÷ñÞóç ôùí QR CODES ðïõ óõíáíôÜôå êáôÜ ìÞêïò ôçò Ýêäïóçò. Ôá QR Codes ëåéôïõñãïýí ìå ôç öéëïóïößá ôùí barcodes êáé åßíáé áíáãíùñßóéìá áðü smartphones êáé ëïéðÝò óõóêåõÝò ðïõ åìðåñéÝ÷ïõí êÜìåñá êáé óõíäÝïíôáé óôï internet.

H

Vodafone, óôï ðëáßóéï ôçò óõíåñãáóßáò ôçò ìå ôï ÊÝíôñï ÄéÜäïóçò Åðéóôçìþí êáé Ìïõóåßï Ôå÷íïëïãßáò ÍÏÇÓÉÓ, Þôáí êáé öÝôïò ÷ïñçãüò ôïõ Astroparty ðïõ äéïñãÜíùóå ôï ÍÏÇÓÉÓ ôçí ÐáñáóêåõÞ 30 Óåðôåìâñßïõ.

Ôï Astroparty Ýäùóå ôçí åõêáéñßá óôï åõñý êïéíü íá æÞóåé ìßá ìïíáäéêÞ åìðåéñßá êáé íá äéáóêåäÜóåé ìÝóá áðü ìßá óåéñÜ øõ÷áãùãéêþí äñáóôçñéïôÞôùí, ðïõ ðáñÝ÷ïíôáé óôï ÊÝíôñï Åðéóôçìþí, êáé íá ðáñáêïëïõèÞóåé ôç óõíáõëßá ôùí Los Mujeros.

ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Astroparty, ïé ðáñåõñéóêüìåíïé ðáñáêïëïýèçóáí åíäéáöÝñïõóåò ðñïâïëÝò óôï ÐëáíçôÜñéï êáé ôï ÊïóìïèÝáôñï êáé åðéóêÝöèçêáí ôï Ìïõóåßï Ôå÷íïëïãßáò, üðïõ áðüëáõóáí ôï íõ÷ôåñéíü ïõñáíü ìå ôçëåóêüðéá. ÐáñÜëëçëá, üóïé óõììåôåß÷áí óôç äéïñãÜíùóç åß÷áí ôçí åõêáéñßá íá ðáñáêïëïõèÞóïõí áðëÜ ðåéñÜìáôá öõóéêÞò êáé ðôÞóåéò åðßäåéîçò ôçëåêáôåõèõíüìåíùí åëéêïðôÝñùí, íá óõììåôÝ÷ïõí óå åêðáéäåõôéêÜ ðáé÷íßäéá êáé íá åíçìåñùèïýí ãéá ðåñéâáëëïíôéêÜ èÝìáôá.

Ç ËéÜíá ÁëåîáíäñÞ, äéåõèýíôñéá ôçò ÅëëçíéêÞò ÖéëïæùéêÞò Åôáéñåßáò, áíáöÝñåé óôï ÁÐÅ-ÌÐÅ üôé «ç õðåñåêìåôÜëëåõóç ãéá üëï êáé ðåñéóóüôåñï êÝñäïò, ïäçãåß êáôáñ÷Üò óôï âáóáíéóìü êáé óôç èáíÜôùóç ôùí ðáñáãùãéêþí æþùí, ôá ïðïßá óôç óýíôïìç æùÞ ôïõò äÝ÷ïíôáé ïñìüíåò, öÜñìáêá êáé âéïìç÷áíïðïéçìÝíåò ôñïöÝò. ¢ìåóïò áðïäÝêôçò åßíáé ï Üíèñùðïò êáé ç êáôáóôñïöÞ ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò, ãéáôß ôßðïôá äåí ÷Üíåôáé óôç öýóç êáé ï öáýëïò êýêëïò óõíå÷ßæåôáé». Ôá óôïé÷åßá ôçò «ÖéëïæùéêÞò» óõãêëïíßæïõí: 32 åêáôïììýñéá áëåðïýäåò, ôóéíôóéëÜ, ìéíê, öþêéåò, êÜóôïñåò, ãÜôåò, óêýëïé êáé Üëëá ãïõíïöüñá, èáíáôþíïíôáé åôçóßùò ìå ìåèüäïõò, üðùò ç çëåêôñïðëçîßá, ç äçëçôçñßáóç êáé öñéêôÝò ìåèüäïõò ãäáñóßìáôïò, üóï åßíáé áêüìá æùíôáíÜ. Ôï åëëçíéêü ãñáöåßï ôçò Greenpeace åíçìåñþíåé ðùò äéóåêáôïììýñéá åßäç øáñéþí, êáñ÷áñéþí, öáëáéíþí, äåëöéíéþí, èáëáóóßùí ÷åëùíþí, áëëÜ êáé ðïõëéþí åêôåëïýíôáé ìå áðßóôåõôç âéáéüôçôá. Ïé õäáôïêáëëéÝñãåéåò áðáéôïýí ìåãÜëåò ðïóüôçôåò Üãñéùí øáñéþí ãéá é÷èõïôñïöÞ êáé åðéâáñýíïõí ôç èÜëáóóá ìå ïñãáíéêÜ áðüâëçôá êáé ôïîéêÝò ïõóßåò.

Äéáäñáóôéêü ÏÂ ìå ôç âïÞèåéá ôùí QR CODES

ÐÅÌÐÔÇ 6 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2011

ÐïëëÜ áðü ôá ðéï äçìïöéëÞ øÜñéá ôçò åëëçíéêÞò êïõæßíáò âñßóêïíôáé óå êßíäõíï, üðùò ôüíïò, óïëïìüò, îéößáò, ãëþóóá, êïêêéíüøáñï, ãáñßäåò, ìðáêáëéÜñïò êáé ãáëÝïò. Ïé åðéðôþóåéò ôçò áãñïôéêÞò âéïìç÷áíßáò ðïõ ó÷åôßæåôáé ìå ôçí êôçíïôñïöéêÞ ðáñáãùãÞ åõèýíïíôáé ãéá ôï 18% ôùí åêðïìðþí ôïõ öáéíïìÝíïõ ôïõ èåñìïêçðßïõ, ôï 65% ôùí åêðïìðþí íéôñþäïõò ïîåéäßïõ êáé ôïõ 37% ôïõ ìåèáíßïõ. Åðßóçò ç áãñïôéêÞ æùïðáñáãùãÞ ÷ñçóéìïðïéåß ôï 37% ôùí öõôïöáñìÜêùí êáé ôï 50% ôùí áíôéâéïôéêþí ðáãêïóìßùò. Ç äéåõèýíôñéá ôçò ÖéëïæùéêÞò Åôáéñåßáò, êñïýåé ôïí êþäùíá ôïõ êéíäýíïõ êáé èåùñåß õðïêñéóßá ôï íá èõìüìáóôå ôá æþá ìüíï êÜèå 4 Ïêôþâñç, áðü ôá äçìïóéåýìáôá êáé ôçí åðüìåíç çìÝñá íá ôá îå÷íÜìå. «ÐñÝðåé íá óõíåéäçôïðïéÞóïõìå ôç óïâáñüôçôá êáé íá áíáëÜâïõìå äñÜóç. Íá ìç öïñÜìå ãïýíåò, íá ìçí ðçãáßíïõìå óå æùïëïãéêïýò êÞðïõò êáé ôóßñêï, íá ìçí ôñþìå êÜèå ìÝñá êñÝáò êáé áõôü ðïõ èá åðéëÝãïõìå íá åßíáé áðü öÜñìåò ðïõ óÝâïíôáé ôá æþá».

Ìéêñïß áëëÜ êáé ïé ìåãÜëïé ößëïé ôïõ ÍÏÇÓÉÓ äïêßìáóáí ôéò ãíþóåéò ôïõò êáé Ýðáéîáí ìå ôï Planetbook, ôï ðñþôï ðåñéâáëëïíôéêü åðéôñáðÝæéï ðáé÷íßäé, ðïõ óõíäõÜæåé ìå äçìéïõñãéêü ôñüðï ôçí ðåñéâáëëïíôéêÞ åêðáßäåõóç ìå ôçí øõ÷áãùãßá. Ôï Planetbook, ðïõ äçìéïõñãÞèçêå áðü ôï Ê.Å.Á.Í (Êýôôáñï Åíáëëáêôéêþí ÁíáæçôÞóåùí ÍÝùí) ìå ôçí õðïóôÞñéîç ôçò Vodafone, äéáíåìÞèçêå äùñåÜí óôïõò íéêçôÝò, åíþ ìÝ÷ñé óÞìåñá Ý÷åé äéáôåèåß óå ðåñéóóüôåñá áðü 500 ó÷ïëåßá ôçò ÷þñáò.

ÓÙÌÁÔÅÉÏ ÓÕÍÔÁÎÉÏÕ×ÙÍ Ô.Å.Â.Å. – Ï.Á.Å.Å. Í. ÐÉÅÑÉÁÓ

ÅÐÔÁÇÌÅÑÇ ÅÊÄÑÏÌÇ ÓÔÇÍ ÊÑÇÔÇ

Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Óùìáôåßïõ Óõíôáîéïý÷ùí Ô.Å.Â.Å. – Ï.Á.Å.Å. Ðéåñßáò åíçìåñþíåé ôá ìÝëç êáé ôïõò ößëïõò ôïõ Óùìáôåßïõ üôé äéïñãáíþíåé åðôáÞìåñç åêäñïìÞ ãéá ôçí ÊñÞôç óôéò 20 ìå 26 Ïêôùâñßïõ 2011. Ðëçñïöïñßåò êáé äçëþóåéò óõììåôï÷Þò ìÝ÷ñé 18/10/2011 óôá ãñáöåßá ôïõ Óùìáôåßïõ : Ãåùñã. Ïëõìðßïõ 1 (2ïò üñïöïò) êáé ôçëÝöùíï : 2351078736 êáèçìåñéíÜ þñåò : 18.30 – 20.30 êáèþò êáé áðü ôá ìÝëç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ Óùìáôåßïõ. Ãéá ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï Ï Ðñüåäñïò Ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ÊïõôóÞò ÄçìÞôñéïò Ôóáëüò ÁèáíÜóéïò

ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏÓ ÅÕÊÁÑÐÉÄÇ ôçë. 34551-2

ÓÇÌÅÑÁ “ÏÉ 3 ÓÙÌÁÔÏÖÕËÁÊÅӔ ÌÅ ÔÇÍ ÌÁÃÅÉÁ ÔÏÕ 3D ME ÔÏÍ ÏÑËÁÍÔÏ ÌÐËÏÕÌ

“OXI MONO ÖÉËÏɔ

“JOHNNY ENGLISH”

ÌÅ ÔÏÍ ÔÆÁÓÔÉÍ ÔÉÌÐÅÑËÅÚÊ ÐÁÍÅËËÇÍÉÁ ÐÑÅÌÉÅÑÁ!

“BARBIE: Ó×ÏËÅÉÏ ÃÉÁ ÐÑÉÃÊÉÐÉÓÓÅӔ ÓÔÁ ÅËËÇÍÉÊÁ

“ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÁÊÉÁ 2” ÓÔÁ ÅËËÇÍÉÊÁ

Ïäçãßåò: 1. ÊáôåâÜæåôå ôï application NEOREADER áðü ôï site: goo.gl/DZ9X5 2. Ôï åíåñãïðïéåßôå óôç óõóêåõÞ óáò. 3. ÓôñÝöåôå ôçí êÜìåñá óôï QR Code ðïõ åíôïðßóáôå óôï öýëëï ôïõ Ï 4. Ôï application áíáãíùñßæåé ôï óýíäåóìï ðïõ áíôéóôïé÷åß óôï qr code êáé óáò ðáñáðÝìðåé óôçí áíôßóôïé÷ç éóôïóåëßäá. ÆÞóôå ôçí åìðåéñßá ôçò äéáäñáóôéêÞò ôå÷íïëïãßáò ìå ôï ÏÂ!

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ Éäéïêôçóßá - ¸êäïóç ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ É. ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Åêäüôçò -ÄéåõèõíôÞò

Äéáöçìéóôéêü ÔìÞìá:

ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ

ÎÅÍÏÖÙÍ ÌÐÁÑÁËÉÁÊÏÓ

Áñ÷éìáíäñßôçò Éùáêåßì Ïéêïíïìßêïò

ÔÁÓÏÕËÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÄÏÕ

Â.É. Ìüó÷çò, Ã. ÑÜðôçò, Ð. ÁëåêÜêçò,

È. Ðáðáêþóôáò, Ñ. ÊïñïìÞëç, Ã.Ð. ÊáñáãéÜííçò Áèëçôéêü ñåðïñôÜæ:

Ã. Ôóéìðïíßäçò, Ä. Íáôóéüò, Õðåýèõíïò Ôõðïãñáöåßïõ:

Áä. ÅõáããÝëïõ, Ó. ÆÜ÷ïò,

×. ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ

Ê. Äáëáêéïõñßäçò, É. Êáëéáìðüò,

ÌÁÑÉÁ ÊÏÑÏÌÇËÇ

ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ:

Éóì. ÌáêñÞ, Ë. ÔæÝêçò,

ÓÐÕÑÏÓ ÓÊÏÕÖÁÓ Ãñáöåßá: Âüôóç 18 60 100 Êáôåñßíç

ÔçëÝöùíá: 23510 33633 - 23510 46790-99

Åóùôåñéêïý ÅôÞóéá: 96 Åõñþ

FAX: 23510 20672

Åëá÷ßóôç: 20 Åõñþ

×åéñüãñáöá ðïõ äçìïóéåýïíôáé

Åîùôåñéêïý ÅôÞóéá: 220 äïë.

Þ ü÷é äåí åðéóôñÝöïíôáé

Ôñáðåæþí-Ïñãáíéóìþí 315 Åõñþ

email: Ol-bhma@otenet.gr

TV ðñüãñáììá

ÅÔ 3

WEST CHANNEL 08.00: ÈÝáôñï Óêéþí 08.30: Åéäéêüò ðñÜêôïñáò 09.00: Handy Manny 09.30: Ìéêñïß ÁúíóôÜúí 10.00: Ç åðï÷Þ ôïõ ðáñáìõèéïý 10.30: Öñïõôïðßá 11.00: Ç êïñåÜôéêç ëåïðÜñäáëç 12.00: Ôá øÜèéíá êáðÝëá 13.00: ÏéêïëïãéêÜ çìåñïëüãéá 14.00: ÏõñÜíéï ôüîï 15.00: ØáñïðåñéðÝôåéåò 15.30: Ïé ÁíôéêáóôÜôåò 16.10: Ìéá åõêáéñßá ãéá ôç Óüíé 16.30: Æéê êáé Ëïýèåñ 17.00: Escape 18.45: Ìüíï åóý 20.00: Óáí áäåëöÝò 21.00: Ç æùÞ åßíáé áëëïý 22.00: ÎÝíç ôáéíßá. «Tickets» 23.45: Áíßó÷õñá øåýäç

05.45: ÐñÜóéíï öùò Óýíôïìï Äåëôßï 06.35: Ñßæåò & ×ñþìáôá ôïõ ôüðïõ ìáò (Å) 07.00: Ôé Ìáò Îçìåñþíåé 09.30: ¢ñùìá ÅëëÜäïò 11.35: Öýóéò & Áíèñþðùí Åñãá 12.00: ÔÝ÷íç ìå íüôåò (Å) 13.10: ÍôïêéìáíôÝñ 14.00: Äåëôßï ÅéäÞóåùí 14.30: Ç Ãõíáßêá ÌõóôÞñéï 15.20 : ÍôïêéìáíôÝñ 16.00: SCORER 18.05: Sports West (E) 18.40: REZILICIOUS TV (E) 19.00: Äåëôßï ÅéäÞóåùí óôç íïçìáôéêÞ ãëþóóá 19.55: ÐñÜóéíåò ÅéäÞóåéò 20.15: ÉÍ & ÔÏÑ 20.30: Ï ÐáñÜäåéóïò äåí åßíáé ìáêñéÜ 20.55: The Tsitsoula Show 21.20: ÂÏÍÁÍÆÁ óåéñÜ 22.35: REZILICIOUS TV 23.00: Äåëôßï ÅéäÞóåùí 23.40: ÐñÜóéíåò ÅéäÞóåéò 23.55: Áðïêñõöç Áñìïíßá Óýíôïìï Äåëôßï 01.10: Ìç ìïõ Ðåéò 02.25: Art Ubber Elles (Å)

06.00: Óåî êáé øÝìáôá 06.45: Êéíïýìåíá ó÷Ýäéá 07.30: ÐñùéíÞ ÌåëÝôç 10.15: Íçóôéêïß ðñÜêôïñåò 11.15: Óáñßôá, åßóáé ç æùÞ ìïõ. 13.00: ÅéäÞóåéò 13.45: Made in star 15.45: Ìßëá 17.45: ÅéäÞóåéò óôç íïçìáôéêÞ 17.50: Öþôçò êáé Ìáñßá 19.45: ÅéäÞóåéò 21.00: Human target 22.00: ÎÝíç ôáéíßá «The terninal» 01.00: Supernatural 02.15: Áíåîé÷íßáóôåò õðïèÝóåéò 04.00: ÎÝíç ôáéíßá «¢ããåëïò åêäéêçôÞò». 04.00: Medium

07.30: Ôáîéäåýïíôáò 08.30: Êáéíïýñãéá ìÝñá 10.30: Ìðåßôå óôï ôñÝíï 11.30: ¸íá ôáîßäé óôçí Üãñéá ÁöñéêÞ 12.00: Áêñáßïé ôáîéäéþôåò 12.30: Ìáãéêüò êüóìïò 13.00: ÅéäÞóåéò 14.00: Ãßíå Ýíá ìå ôá ðëÜóìáôá 15.00: Ôüëìç êáé ãïçôåßá 16.00: ÁëçèéíÜ óåíÜñéá 17.00: ÅéäÞóåéò 17.55: ÐÝíôå êáé… 18.30: Ï êüóìïò ôùí óðïñ 19.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá. «Ôçò æÞëéáò ôá êáìþìáôá» 20.45: Êáêüôñïðïé áñ÷áßïé 21.50: Äåëôßï êáéñïý 22.00: ÅéäÞóåéò. 23.00: Áíé÷íåýóåéò 00.30: Óôá üñéá 00.30: ÐÝíôå êáé… 01.30: Ôüëìç êáé ãïçôåßá 03.30: ÁëçèéíÜ óåíÜñéá

NET 06.15: ÐÜôåñ çìþí 07.00: Elatte 11.00: Ëßôóá .com 12.00: Ïíåéñïðáãßäá 13.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ1 13.50: Áêñùò ïéêïãåíåéáêüí 14.30: Play and win 14.45: Êùí/íïõ êáé ÅëÝíçò 15.40: Play and win 15.50: Ôï êáöÝ ôçò ×áñÜò 16.50: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ 1 17.00: Ôçò ÅëëÜäïò ôá ðáéäéÜ 18.00: Åêåßíåò êé åãþ 19.00: Åñãáæüìåíç ãõíáßêá 20.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ1 21.00: Ðåéñáóìüò 23.00: Grey’s anatomy 24.00: Crinimal minds 01.00: ÁÍÔ 1 01.10: Reaper 02.10: Ëüëá 03.10: Ôï êáöÝ ôçò ×áñÜò 04.10: ÔçëåìÜñêåôéíãê 04.30: Mobile fun

06.00: ÂÝñá óôï äåîß 07.00: Êïéíùíßá þñá ìÝãá 10.00: ÅðôÜ èáíáóéìåò ðåèåñÝò 12.00: Master chef 13.00: Êáíåßò äåí ëÝåé ó’ áãáðþ 14.00: Äåëôßï åéäÞóåùí 15.00: ÌðïõêéÜ êáé óõ÷þñéï 15.50: Ç ðïëõêáôïéêßá 16.00: ÐáéäéêÞ ÷áñÜ 16.50: ÌáôéÝò óôá ãåãïíüôá 17.00: ÐÜôé, ç ðéï üìïñöç éóôïñßá 18.00: Åñùôáò êáé ôéìùñßá 19.00: Ôá ìõóôéêÜ ôçò ÅäÝì 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 21.00: Åñùôáò êáé ôéìùñßá 22.00: Åõôõ÷éóìÝíïé ìáæß 23.10: Åñåõíá 01.00: Ôåëåõôáßá ãåãïíüôá 00.30: Braaking bad 01.30: Ãéá óÝíá 03.00: Êïêêéíï öåããÜñé 04.45: ÔçëåìÜñêåôéíãê 04.00: Öéëïäïîßåò

06.00: ÄÝóôå ôïõò 07.45: Ï áîéáãÜðçôïò ÑÝúìïíô 08.00: Ï ÂáóéëéÜò ôïõ Êïõúíò 09.45: Èá óå äù óôï ðëïßï 10.00: Áí ì’ áãáðÜò 11.45: Åíôéìüôáôïé êåñáôÜäåò 13.00: ÅéäÞóåéò. 13.15: ÅêðïìðÞ ìå ôçí ÅëÝíç ÌåíåãÜêç 16.00: ÄÝóôå ôïõò 17.00: Äåëôßï ÅéäÞóåùí 18.00: ÏéêïãåíåéáêÝò éóôïñßåò 19.00: ÅéäÞóåéò 20.00: ÍáíôÜ áìÝóïõ äñÜóåùò 21.00: Óðßôé áðü ôçí áñ÷Þ 22.00: ÅöéÜëôçò! Óôçí êïõæßíá 23.30: ÏéêïãåíåéáêÝò éóôïñßåò 24.00: Sex and the city 01.15: The big game 02.15: Ç êïõæßíá ôçò ìáìÜò 03.00: ¢ëëáîÝ ôï 04.00: Patras alle retour

06.00: ÐñùéíÞ åíçìÝñùóç 10.00: Óõìâáßíåé ôþñá 12.00: ÅéäÞóåéò 13.00: ÌÝíïõìå ÅëëÜäá 15.00: ÅéäÞóåéò 16.00: Å÷åé ãïýóôï 17.30: ÌéêñÜ ðïñôñÝôá 18.00: ÅéäÞóåéò 18.30: Öùôüóöáéñá 19.00: Ôáîéäåýïíôáò ìå ôç ÌÜãéá 20.00: Ï èñýëïò ôïõ åêëåêôïý 21.00: ÅéäÞóåéò 22.00: ÖáíôÜóìáôá 23.00: Ïé áãíïïýìåíïé 24.00: ÅéäÞóåéò 00.15: ÎÝíç ôáéíßá. «Ç ôåëåõôáßá óöáßñá»


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÉÅÑÉÁ

ÅÉÓ ÙÔÁ ÌÇ ÁÊÏÕÏÍÔÙÍ

«Té ËùæÜíç ôé ÊïæÜíç» Óõããíþìç êýñéå Ðñüåäñå ãéá ôï èÜññïò ðïõ ðáßñíïõìå íá óáò åíï÷ëÞóïõìå ôçí þñá ðïõ äáðáíÜôå ôçí ðïëýôéìç óêÝøç óáò ãéá ôï ìÝëëïí ôïõ Óïóéáëéóìïý. ¼ìùò áõôÜ ðïõ åßðáôå ãéá ôçí Éíäßá äåí ìáò Üöçóáí íá êïéìçèïýìå. Áí èõìüìáóôå êáëÜ, ðñïåêëïãéêÜ êÜôé ëÝãáôå ãéá Äáíßá ôïõ Íüôïõ. ¸ôóé åôïéìÜóáìå ôá êïõôáëïìá÷áéñïðßñïõíá äÝóáìå ìéá ðåôóÝôá óôï ëáéìü êáé ðåñéìÝíáìå íá ìáò óåñâßñïõí îáíèÝò êáëëïíÝò ìå ëéãùìÝíï âëÝììá. Áíôß ãé’ áõôü üìùò Þñèáí êÜôé ìïõóÜôïé êáé ìáò ðÞñáí ôá êïõôÜëéá . Äåí ðåéñÜæåé óêåöôÞêáìå Ýôóé êé áëëéþò ç óïýðá äåí ìáò ðïëõáñÝóåé. ÌåôÜ ìáò ðÞñáí ôá ðéñïýíéá,. Öáßíåôáé óêåöôÞêáìå üôé ðñþôï ðéÜôï èá åßíáé êïôüðïõëï ðïõ ùò ãíùóôüí èÝëåé ÷Ýñé. ¼ìùò êýñéå Ðñüåäñå Ýðåéôá Þñèáí êáé ðÞñáí ôéò êáñÝêëåò. Åêåß ìáò æþóáíå ôá ößäéá áëëÜ Ýíá óõíôñüöé ìáò êáèçóý÷áóå ëÝãïíôáò üôé èá ìáò óôñþóïõí ÷áìçëÞ ôÜâëá üðùò ôá ðáëéÜ ÷ñüíéá . ÔåëéêÜ êýñéå Ðñüåäñå ìáò äéþîáíå êé áðü ôï óðßôé ãéáôß äåí åß÷áìå íá ðëçñþóïõìå ôçí äüóç. ÂÝâáéá äåí ìáò êáêïöÜíçêå êáé ôüóï ãéáôß ï ê. ÂåíéæÝëïò ìáò åß÷å êüøåé ôï ñåýìá ïðüôå âïëåõôÞêáìå óôïí ÷þñï óôÜèìåõóçò . Åõôõ÷þò ðïõ ôï áõôïêßíçôï ìáò ôï åß÷áí êëÝøåé , -áò åßíáé êáëÜ ïé Üíèñùðïé - êáé âïëåõôÞêáìå. ¼ëï áõôüí ôïí êáéñü äåí ÷Üóáìå ôçí ðßóôç ìáò óôçí éäéïöõßá óáò. Íá äåéò Ýëåãå ç óýæõãïò (áêüìá êé áí ï Ñáãêïýóçò óáò åãêáôáëåßøåé áõôÞ èá ìåßíåé ðéóôÞ óôï ìåôåñßæé ôïõ Ðáðáíäñåéóìïý) íá äåéò åðáíÝëáâå ãéáôß ãíùñßæåé üôé ôçí ðñþôç áôÜêá ôçí áãíïïýí ïé óýæõãïé üôé ï Ãéþñãïò Ý÷åé ó÷Ýäéï. -Ôé ó÷Ýäéï , åäþ ç ôñüéêá ìáò ðÞñå êáé ôá åóþñïõ÷á. - Âñå ÷áæÝ äåí êáôÜëáâåò . Ìáò åôïéìÜæïõí êáéíïýñãéï óðßôé êáé ìáò ôï öõëÜíå ãéá Ýêðëçîç. - Íáß ôï êåëß 33 ìÝóá óôïí Êïñõäáëëü Þ ìÜëëïí óôá ÄéáâáôÜ. - ¸ôóé ðÜíôá ãñïõóïýæçò êé áðáéóéüäïîïò Þóïõíá ! Íá üìùò ìå ôçí äÞëùóÞ óáò üôé äåí åßìáóôå Éíäßá ïýôå ðñüêåéôáé íá ãßíïõìå ôá ðñÜãìáôá îåêáèÜñéóáí . Áöïý äåí ãéíüìáóôå ïýôå Äáíßá ïýôå Éíäßá èá ãßíïõìå ÏõãêÜíôá ! ÊÜôé åßíáé êé áõôü. ¼ìùò ôï äåýôåñï óêÝëïò ôçò äÞëùóçò ðåñéÝñãùò äåí Üñåóå ôçò óõæýãïõ. - Êáé ãéáôß óå ðáñáêáëþ íá ìçí ãßíïõìå Éíäßá ; - Âñå Ýëá óôá óýãêáëÜ óïõ . - Åãþ åßäá Ýíá Ýñãï ðùò æïõí ïé Éíäïß êáé åíôõðùóéÜóôçêá. Íá äåéò óðßôéá, ÷áëéÜ , ðïëõÝëáéïõò , êÞðïõò . ÆùÞ ÷áñéóÜìåíç ðåñíÜíå .. - Íáé áëëÜ áõôü Þôáí ãéá Ýíá ìá÷áñáãéÜ ! - ¸, Éíäüò äåí åßíáé êé áõôüò ; - Íáé áëëÜ åßíáé óáí íá óõãêñßíåéò ôçí ê. ÃéÜííá Áããåëëïðïýëïõ ìå ôçí áöåíôéÜ óïõ. ÎÝñåéò üôé ï ìÝóïò Éíäüò áìåßâåôáé ìå 20-30 åõñþ ; - ¸ äåí åßíáé êáé ôüóï Üó÷çìá. - Íáé áëëÜ áõôü åßíáé ìçíéÜôéêï ü÷é çìåñïìßóèéï. - ÈåÝ êáé Êõñéå. Êáé ðùò æïõí ; - Èá óïõ åîçãÞóåé ï ÃéùñãÜêçò óïõ ! - ¢ ôïí ìðáãÜóá, Èá ôïõ äåßîù åãþ. Èá ôïí êáôåâÜóù áðü ôï åéêïíïóôÜóé !. - Íáé ðïëý èá ôïõ êáêïöáíåß . Åäþ öùíÜæåé üëç ç ÅëëÜäá êé áõôïõíïý äåí éäñþíåé ôï áöôß. - \Èá ôïõ Ý÷ïõí êÜíåé ìÜãéá äåí åîçãåßôáé áëëéþò . Èá ðïýìå ôçí ê. ÅéñÞíç íá ôá ëýóåé êáé ìåôÜ íá äåéò ôé ùñáßá èá åßíáé ! - Íáé ï íçóôéêüò êáñâÝëéá ïíåéñåýåôáé ! ÌùñÝ áí äåí öÜåé ç ìýãá óßäåñï êáé ôï êïõíïýðé áôóÜëé äåí öåýãåé áõôüò . - Íá ôïõ ñßîïõìå …áëÜôé. - ÌÜëéóôá èá ôïí êÜíåéò ðéï íüóôéìï. Âñå óïõ ëÝíå áõôüò äåí öåýãåé áí äåí ìáò óþóåé. Íáé áí äåí ìáò óþóåé ..ãéá ôá êáëá!

ÐÅÌÐÔÇ 6 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2011 3

×ÈÅÓ ÔÏ ÐÑÙÉ, ÓÔÏ ÐËÁÉÓÉÏ ÔÇÓ 24ÙÑÇÓ ÁÐÅÑÃÉÁÓ ÓÔÏ ÄÇÌÏÓÉÏ ÔÏÌÅÁ

ÊáôÜëçøç ôçò Ð.Å. Ðéåñßáò áðü ôïõò åñãáæüìåíïõò Óå êáôÜëçøç ôïõ êôéñßïõ ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò Ðéåñßáò, êáèþò êáé ôùí Ãñáöåßùí üðïõ óôåãÜæïíôáé ïé õðçñåóßåò Ìåôáöïñþí, êôçíéáôñéêÞò êáé ÊÔÅÏ ðñï÷þñçóáí, ÷èåò áðü ôéò 8 Ýùò ôéò 10 ôï ðñùß, áíôéäñþíôáò óôá ìÝôñá ôçò êõâÝñíçóçò, óôï ðëáßóéï ôçò ÷èåóéíÞò 24ùñçò áðåñãßáò ðïõ êÞñõîáí ÃÓÅÅ êáé ÁÄÅÄÕ. Ï Óýëëïãïò ÕðáëëÞëùí ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò Ðéåñßáò ìåôÜ ôçí ¸êôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôçò 4çò Ïêôùâñßïõ 2011 êáôáäéêÜæåé ôç óôï÷ïðïßçóç ôùí Äçìïóßùí ÕðáëëÞëùí êáé ôçí õðïâÜèìéóç ôùí Äçìïóßùí Õðçñåóéþí. ÆçôÜ ôç äéáóöÜëéóç ôùí åñãáóéáêþí äéêáéùìÜôùí. Äçëþíåé áíôßèåôïò óôï ìÝôñï ôçò åñãáóéáêÞò åöåäñåßáò. ÆçôÜ ôç ìç ìåßùóç ôùí ìéóèþí óôá ðëáßóéá ôïõ åíéáßïõ ìéóèïëïãßïõ, êáèþò êáé ôç äéáôÞñçóç ôùí ïñãáíéêþí èÝóåùí óôïí Ïñãáíéóìü Õðçñåóßáò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò. ØÇÖÉÓÌÁ «Ôá ìÝôñá ðïõ ëáìâÜíïíôáé ãéá ôçí äéÜóùóç ôçò ÷þñáò áðü ôçí ×ñåïêïðßá Ý÷ïõí ùò óôü÷ï ïõóéáóôéêÜ ôçí áðïãýìíùóç ôùí Äçìüóéùí Õðçñåóéþí, ôçí

Á

ðåñéêïðÞ ìéóèþí êáé óõíôÜîåùí, ôçí êáôÜñãçóç åñãáóéáêþí äéêáéùìÜôùí êáé ôçí áðüëõóç åñãáæïìÝíùí ìå ôï ðñüó÷çìá ôçò åñãáóéáêÞò åöåäñåßáò. Óôá ðëáßóéá õðïôáãÞò óôéò åðéôáãÝò ôçò Ôñüéêá ëáìâÜíïíôáé áíôéäçìïêñáôéêÜ êáé áíôéóõíôáãìáôéêÜ ìÝôñá. Ôï Äçìüóéï ÷ñÝïò äå äçìéïõñãÞèçêå áðü ôïõò Äçìüóéïõò ÕðáëëÞëïõò áëëÜ áðü ôçí êáêïäéá÷åßñéóç êáé ôçí áðïõóßá óùóôïý öïñïëïãéêïý óõóôÞìáôïò», áíáöÝñåôáé óôï øÞöéóìá ôùí õðáëëÞëùí ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò Ðéåñßáò ðïõ ðáñÝäùóå óôïí ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç Ðéåñßáò ç Ðñüåäñïò ôïõ Óõëëüãïõ Äïìíßêç

ÊáñÜíôæéïõ. «Ãéá üëá ôá ðáñáðÜíù êáé ãéá ôç ìç óõíÝ÷éóç ôçò êáôÜóôáóçò ðïõ ïäçãåß ôçí êïéíùíßá óå ìáñáóìü êáé åîáèëßùóç æçôÜìå ôçí Üìåóç åðÝìâáóç ôùí ðïëéôéêþí ðñïóþðùí ôïõ íïìïý. Åõèýíç ôïõ ÊñÜôïõò åßíáé íá äéáóöáëßæåé ðüñïõò åóüäùí ìå óýóôçìá áðïëýôïõ äéêáéïóýíçò. Åõèýíç ôïõ åðßóçò åßíáé íá äéáóöáëßæåé õøçëü âéïôéêü åðßðåäï óôïõò ðïëßôåò ôïõ êáé ü÷é íá ôï èõóéÜæåé óôéò åðéôáãÝò ôñáðåæéêþí óõóôçìÜôùí êáé ðéÝóåùí åîùôåñéêþí ðáñáãüíôùí», õðïóôçñßæïõí ïé õðÜëëçëïé.

Ïëïêëçñþèçêáí ôá Ýñãá ïäïðïéßáò ôçò Ð.Å.Ðéåñßáò

ðïðåñáôþèçêáí ïé åñãáóßåò âåëôßùóçò ôïõ äñüìïõ ðïõ åêôåëåß ç ÐåñéöåñåéáêÞ Åíüôçôá Ðéåñßáò óôï äÞìï Äßïõ- Ïëýìðïõ êáé óõãêåêñéìÝíá óôï ôìÞìá ôïõ äéêôýïõ áðü ôç Âñïíôïý êáé ìÝ÷ñé ôçí «Áãßá Êüñç». Ôï Ýñãï áöïñïýóå óôç âåëôßùóç- óõíôÞñçóç-áðïêáôÜóôáóç ôïõ ïäéêïý äéêôýïõ áðü ôçí Ýîïäï ôïõ Äçìïôéêïý äéáìåñßóìáôïò Âñïíôïýò Ýùò ôçí « Áãßá Êüñç » óõíïëéêïý ìÞêïõò 2 ÷éëéïìÝôñùí êáé ôçí áóöáëôüóôñùóç ôïõ ÷þñïõ óôÜèìåõóçò óôïí ðñïóêõíçìáôéêü ÷þñï ôçò Áãßáò Êüñçò. Ï äñüìïò åßíáé äéðëÞò êáôåýèõíóçò ìå ìÝóï êáèáñü ðëÜôïò 5,50 ì. Ôçí ßäéá þñá, óå åîÝëéîç âñßóêïíôáé êáé ïé åñãáóßåò âåëôßùóçò ôïõ äñüìïõ áðü ôï Äçìïôéêü äéáìÝñéóìá ¢ãéïõ Óðõñßäùíá ìåôÜ ôçí ãÝöõñá ôïõ Îçñïëáêßïõ ðñïò Ëüöï. Óýìöùíá ìå ôéò ôå÷íéêÝò õðçñåóßåò ôçò Ð.Å.Ðéåñßáò ï äñüìïò èá åßíáé Ýôïéìïò êáé èá ðáñáäïèåß ãéá ÷ñÞóç ôéò ðñïóå÷åßò çìÝñåò. Íá óçìåéùèåß üôé ç åñãïëáâéêÞ óýìâáóç ôùí ðáñáðÜíù Ýñãùí áíÝñ÷åôáé óôï ðïóü ôùí 201.394,00 Å ìå ôï Ö.Ð.Á. Ç ÁÍÔÉÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÑ×ÇÓ Áõôïøßá óôçí åñãïëáâßá ðñáãìáôïðïßçóå ç ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò Ðéåñßáò, Óïößá Ìáõñßäïõ óõíïäåõüìåíç áðü ôïí ÐñïúóôÜìåíï ôçò Äéåýèõíóçò Ôå÷íéêþí ¸ñãùí ôçò Ð.Å.Ðéåñßáò, ×ñÞóôï Óõãêåñßäç, ôïí åðéâëÝðïíôá ìç÷áíéêü Ðáíáãéþôç Ìáõñßäç êáé ôïõò åéäéêïýò óõíåñãÜôåò ôçò Ð.Å.Ðéåñßáò, Ðáíáãéþôç Ôåñæüðïõëï êáé ÁèáíÜóéï Ìðáñìðáãåùñãüðïõëï.

Ç ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò Ðéåñßáò, åîÝöñáóå ôçí éêáíïðïßçóÞ ôçò ãéá ôï áðïôÝëåóìá, ôïíßæïíôáò üôé ôá ÷ñïíïäéáãñÜììáôá ôçñÞèçêáí åíþ óå ü,ôé áöïñÜ ôï ôìÞìá ðïõ êáôáóêåõÜæåôáé äÞëùóå üôé ïé ñõèìïß åîÝëéîçò åßíáé êáëïß. Ç ê.Ìáõñßäïõ åðåóÞìáíå üôé êáé ôï Ýñãï áõôü óõìâÜëåé êáèïñéóôéêÜ óôçí áíÜðôõîç ôùí ïäéêþí õðïäïìþí ôçò Ðéåñßáò, áíáâáèìßæïíôáò ôéò óõíèÞêåò ðñïóðåëáóéìüôçôáò êáé áóöÜëåéáò ôçò êõêëïöïñßáò ôùí ðïëéôþí êáé åðéóêåðôþí ôçò Ðéåñßáò. ´´ Ìå ôï Ýñãï áõôü ç ÐåñéöåñåéáêÞ Åíüôçôá Ðéåñßáò áðïäåéêíýåé óôçí ðñÜîç ôçí åðéäßùîÞ ôçò íá âåëôéþóåé êáé íá áíáâáèìßóåé ôçí ïäïðïéßá ôçò ðåñéï÷Þò ãéá áóöáëåßò ìåôáêéíÞóåéò êáé áýîçóç ôçò ôïõñéóôéêÞò åðéóêåøéìüôçôáò ìå ðïëëáðëÜ ïöÝëç ãéá ôçí ôïðéêÞ ïéêïíïìßá´´ áíÝöåñå ç ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò Ðéåñßáò.

×ÈÅÓ ÔÏ ÐÑÙÉ ÓÔÏ ÊÅÍÔÑÏ ÔÇÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

Ï ÐÁÑÏÉÌÉÁÓ (Ê.Ä)

Ðïñåßá äéáìáñôõñßáò ôïõ ÐÁÌÅ ãéá ôá áíôéëáúêÜ ìÝôñá

Á

ðåñãéáêÞ óõãêÝíôñùóç êáé ðïñåßá ðñáãìáôïðïßçóáí, ÷èåò ôï ðñùß óôï êÝíôñï ôçò Êáôåñßíçò, ìÝëç ôïõ ÐÁÌÅ, ìå áöïñìÞ ôç ÷èåóéíÞ áðåñãßá óôïí äçìüóéï ôïìÝá. «ÔÝñìá ïé èõóßåò ãéá ôç óùôçñßá ôçò ÅÅ êáé ôá êÝñäç ôùí äáíåéóôþí. Ôçí êñßóç íá ðëçñþóåé ç ðëïõôïêñáôßá. Äåí áíáãíùñßæïõìå ôï ÷ñÝïò. Íá äéáãñáöåß üëï! Äå èá äå÷ôïýìå êáìéÜ åöåäñåßá, êáìéÜ áðüëõóç. ÏñãáíùìÝíç, óõëëïãéêÞ áëëçëåããýç óå êÜèå áðïëõìÝíï, óå êÜèå Üíåñãï óõíÜäåëöï. ¼ëïé ãéá Ýíáí êáé Ýíáò ãéá üëïõò! Äåí äå÷üìáóôå êáìéÜ óôÜóç ðëçñùìþí áðü ôçí åñãïäïóßá êáé ôï êñÜôïò, êáìéÜ ðåñéêïðÞ êïéíùíéêþí äáðáíþí, êáìéÜ óõã÷þíåõóç-êáôÜñãçóç, êáìéÜ éäéùôéêïðïßçóç. ¢ñíçóç ðëçñùìþí óå üëá ôá ÷áñÜôóéá –óõëëïãéêÜ êáé ïñãáíùìÝíá- ãéáôß ðïëý áðëÜ äåí Ý÷ïõìå, äå ìðïñïýìå íá ðëçñþóïõìå! ÌÝ÷ñé åäþ», Þôáí ìåñéêÜ áðü ôá ìçíýìáôá ðïõ Ýóôåéëáí ôá ìÝëç ôïõ ÐÁÌÅ Ðéåñßáò. Ôá ìÝëç ôïõ êéíÞìáôïò áíÝöåñáí ðùò ç êáðéôáëéóôéêÞ âáñâáñüôçôá êáé ôá áíôéëáúêÜ ìÝôñá äåí Ý÷ïõí ôÝëïò. Ôóáêßæïõí ìéóèïýò êáé óõíôÜîåéò, áêüìá êáé ôéò áíáðçñéêÝò. Êüâïõí öÜñìáêá, éáôñéêÝò åîåôÜóåéò áêüìá êáé ãéá ÷ñüíéåò ðáèÞóåéò. Õðïóéôßæïõí ôá íÞðéá óôïõò ðáéäéêïýò óôáèìïýò, öïñïëïãïýí ôïõò áíÝñãïõò, áöÞíïõí ôá ðáéäéÜ ìáò ÷ùñßò âéâëßá. Ìáò Ý÷ïõí êÜíåé ôç æùÞ êüëáóç. «Êé üëá áõôÜ ôç óôéãìÞ ðïõ äßíïõí

íÝá ðñïêëçôéêÜ ðñïíüìéá êáé öïñïáðáëëáãÝò óôï ìåãÜëï êåöÜëáéï, ìåéþíïíôáò ôç öïñïëüãçóÞ ôïõ áðü ôï 45% óôï 20%, áðáëëÜóóïíôÜò ôï åîïëïêëÞñïõ áêüìá êáé áðü ôï «åéäéêü ôÝëïò áêßíçôçò ðåñéïõóßáò», ÷áñÜôóé ðïõ ïé åñãáæüìåíïé Ý÷ïõí ðëçñþóåé ôÝóóåñéò êáé ðÝíôå öïñÝò ôïí ôåëåõôáßï åíÜìéóç ÷ñüíï! Ìç óõìöéëéþíåóáé, ìçí áðïäÝ÷åóáé áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç. ÊáìéÜ áõôáðÜôç! Ôá ìÝôñá åßíáé áíáãêáßá ãéá ôç óùôçñßá êáé ôçí êåñäïöïñßá ôçò ðëïõôïêñáôßáò êáé ü÷é ãéá ôï ëáü. Ï ëáüò Þäç Ý÷åé ðôù÷åýóåé. Ôßðïôá áðü üëåò áõôÝò ôéò ðåñéêïðÝò äåí ðÜåé ãéá ìéóèïýò êáé óõíôÜîåéò. Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá ëåçëáôïýí ôï ëáúêü åéóüäçìá ãéá íá öïõóêþíïõí ôá êÝñäç ôùí äáíåéóôþí êáé ôùí åðé÷åéñçìáôéêþí ïìßëùí», áíÝöåñáí.

ÓÕÌÐÏÑÅÕÓÇ ÌÅ ÔÏ ÐÁÌÅ ÆÞôçóáí äå íá óõìðïñåõôïýí üëïé ìáæß ìå ôï ÐÁÌÅ: «¸÷åéò áíÜãêç áðü Ýíá óôÞñéãìá, áðü Ýíá êßíçìá-áíôßðáëï äÝïò ðïõ èá ïñãáíþíåé ôçí ðÜëç óôïõò ôüðïõò äïõëåéÜò, óôïõò êëÜäïõò, óôéò óõíïéêßåò, ðïõ èá óå õðåñáóðßæåôáé ðñáãìáôéêÜ. ¸íá êßíçìá ðïõ èá âÜæåé åìðüäéá, èá êáèõóôåñåß ôá êõâåñíçôéêÜ ìÝôñá, èá ïñãáíþíåé ôçí ðÜëç ãéá Üìåóá ìÝôñá áíáêïýöéóçò ôùí ëáúêþí óôñùìÜôùí, ôùí áíÝñãùí, èá ìðáßíåé ìðñïóôÜ óôçí ðÜëç ãéá ôçí éêáíïðïßçóç ôùí ëáúêþí áíáãêþí, ãéá ôçí áíáôñïðÞ ôçò áíôéëáúêÞò ðïëéôéêÞò. Ôáõôü÷ñïíá èá äßíåé ðñïïðôéêÞ óôçí ðÜëç ôçò êáèçìåñéíüôçôáò ãéá ìéá öéëïëáúêÞ áíÜðôõîç ìå êåíôñéêü ó÷åäéáóìü, ìå êïéíùíéêÞ éäéïêôçóßá óôá óõãêåíôñùìÝíá ìÝóá ðáñáãùãÞò, ìéá áíÜðôõîç ðïõ èá Ý÷åé ùò êýñéï êáé áðïêëåéóôéêü óêïðü ôéò áíÜãêåò ôïõ ëáïý êáé ü÷é ôùí ìïíïðùëßùí».

ÍÏ.Ä.Å. ÐÉÅÑÉÁÓ ÔÇÓ Í.Ä.:

“Äýï ÷ñüíéá äéáêõâÝñíçóçò ÐÁÓÏʔ ÁÐÏ ÔÏ «ËÅÖÔÁ ÕÐÁÑ×ÏÕÍ» ÓÔÇÍ ÊÁÔÁÑÑÅÕÓÇ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ Ôï ÐÁÓÏÊ, áöïý êÝñäéóå ôéò åêëïãÝò êïñïúäåýïíôáò ôïí Åëëçíéêü ëáü ìå ôï ðåñéâüçôï «ëåöôÜ õðÜñ÷ïõí», óõíå÷ßæåé, ìåôÜ áðü äýï ÷ñüíéá äéáêõâÝñíçóçò ôçò ÷þñáò, ôçí ßäéá êïñïúäßá, áöïý ïé êõâåñíçôéêÝò ðñïâëÝøåéò êáé äéáâåâáéþóåéò äéáñêþò äéáøåýäïíôáé êáé ïé áðïêëßóåéò áðü ôïõò óôü÷ïõò äéïãêþíïíôáé. Áðïêëßóåéò ðïõ ïäçãïýí óå íÝá, äõóâÜóôá÷ôá ìÝôñá. ÌÝôñá êïéíùíéêÜ Üäéêá êáé ïéêïíïìéêÜ áíáðïôåëåóìáôéêÜ. ¼ðùò áõôÜ ðïõ ëáìâÜíïíôáé Þ èá ëçöèïýí ìÝóá óôï 2011, óõíïëéêïý ýøïõò ðåñßðïõ 10% ôïõ ÁÅÐ ãéá íá ìåéùèåß ôï Ýëëåéììá, åÜí ìåéùèåß, ìüëéò êáôÜ 2% ôïõ ÁÅÐ. Êáé üëá áõôÜ ãéáôß Ý÷åé áðïôý÷åé ç áêïëïõèïýìåíç ïéêïíïìéêÞ ðïëéôéêÞ. Ôüóï óôçí Ýìðíåõóç üóï êáé óôçí åêôÝëåóÞ ôçò. Ôüóï óôç åðßôåõîç ôçò áíáãêáßáò äçìïóéïíïìéêÞò ðñïóáñìïãÞò üóï êáé óôçí õëïðïßçóç ôùí äéáñèñùôéêþí áëëáãþí. Äõóôõ÷þò ãéá ôç ÷þñá ï Ýëåã÷ïò ôçò Ïéêïíïìßáò Ý÷åé ÷áèåß. Ôá áñíçôéêÜ áðïôåëÝóìáôá ôùí ÷åéñéóìþí ôçò ÊõâÝñíçóçò áõôÜ ôá 2 ÷ñüíéá åßíáé ïñáôÜ êáé ìåôñÞóéìá: * Ç ýöåóç åßíáé ìåãÜëç, ðïëý âáèýôåñç áðü ôéò áñ÷éêÝò êáé ðñüóöáôåò åêôéìÞóåéò. * Ç áíåñãßá Ý÷åé äéáìïñöùèåß óå ðñùôüãíùñá åðßðåäá. * Ç øõ÷ïëïãßá íïéêïêõñéþí êáé åðé÷åéñÞóåùí Ý÷åé êáôáññåýóåé. * Ç áíáðôõîéáêÞ äéÜóôáóç áðïõóéÜæåé. * ÁðïêñáôéêïðïéÞóåéò äåí ðñáãìáôïðïéïýíôáé. * Ç áíôáãùíéóôéêüôçôá ôçò Ïéêïíïìßáò åðéäåéíþíåôáé. * Ôï êüóôïò äáíåéóìïý Ý÷åé åêôïîåõèåß óôá ýøç. * Ôï «åóùôåñéêü ÷ñÝïò» Ý÷åé äéïãêùèåß. * Ôï äçìüóéï ÷ñÝïò Ý÷åé áõîçèåß êáé äéáôçñåß ôç äõíáìéêÞ ôïõ. * Ïé äçìïóéïíïìéêïß óôü÷ïé äåí åðéôõã÷Üíïíôáé. Áîßæåé åíäåéêôéêÜ íá áíáöÝñïõìå: Ç ýöåóç âÜèõíå • Ç ÷þñá Ý÷åé åéóÝëèåé óå ìáêñï÷ñüíéï «ðáãåôþíá». – Ç ýöåóç äéáìïñöþèçêå óôï 7,3% óå åôÞóéá âÜóç ôï 2ï ôñßìçíï ôïõ 2011, áðü 3,0% ôï 3ï ôñßìçíï ôïõ 2009 (ìç åðï÷éêÜ äéïñèùìÝíá óôïé÷åßá). – Ç éäéùôéêÞ êáôáíÜëùóç óçìåßùóå ìåßùóç êáôÜ 6,8% êáé ïé óõíïëéêÝò åðåíäýóåéò ìåßùóç êáôÜ 7,9%. Ç áíåñãßá äéïãêþèçêå • Ç ÊõâÝñíçóç, ìå ôçí áêïëïõèïýìåíç äçìïóéïíïìéêÞ êáé åéóïäçìáôéêÞ ðïëéôéêÞ, Ý÷åé äéåõñýíåé ôá «ëïõêÝôá» óôçí áãïñÜ. • Ç áíåñãßá Ý÷åé ëÜâåé äñáìáôéêÝò äéáóôÜóåéò. – Äéáìïñöþèçêå óôï 16,0% ôïí Éïýíéï ôïõ 2011, áðü 11,6% ôïí Éïýíéï ôïõ 2010 (êáé 9,1% ôï ÓåðôÝìâñéï ôïõ 2009). – Ôï õøçëüôåñï ðïóïóôü áíåñãßáò ðáñáôçñåßôáé óôïõò íÝïõò çëéêßáò 15-29 åôþí (32,9%) [ôï 24,6% ôïõ óõíüëïõ ôùí áíÝñãùí]. • Ï áñéèìüò ôùí áíÝñãùí Ý÷åé áõîçèåß êáôÜ 337.000 óå ëéãüôåñï áðü 2 ÷ñüíéá äéáêõâÝñíçóçò ôçò ÷þñáò áðü ôï ÐÁÓÏÊ. Ôï ëéáíåìðüñéï êáôÝññåõóå • Ç õðï÷þñçóç ôùí ðùëÞóåùí óôï ëéáíåìðüñéï åßíáé ñáãäáßá. – Ç õðï÷þñçóç ôïõ üãêïõ äéáìïñöþèçêå óôï 9,9% ôïí Éïýíéï ôïõ 2011 óå ó÷Ýóç ìå ôïí áíôßóôïé÷ï ðåñõóéíü ìÞíá. – Ç ìåãáëýôåñç ìåßùóç ðùëÞóåùí ðáñáôçñÞèçêå óôá êáôáóôÞìáôá öáñìáêåõôéêþí-êáëëõíôéêþí, åðßðëùí-çëåêôñéêþí åéäþí-ïéêéáêïý åîïðëéóìïý, ôñïößìùí êáé âéâëßùí÷áñôéêþí. Ôï ÷ñÝïò ìåãÜëùóå • Ôï ÷ñÝïò áõîÜíåé êáé äéáôçñåß ôç äõíáìéêÞ ôïõ. – Åêôïîåýèçêå óôá 353,7 äéó. åõñþ óôï ôÝëïò Éïõíßïõ ôïõ 2011, áðü 298 äéó.åõñþ óôï ôÝëïò Óåðôåìâñßïõ ôïõ 2009. – Ôï ÷ñÝïò Ý÷åé áõîçèåß êáôÜ 56 äéó. åõñþ óôïõò ðñþôïõò 24 ìÞíåò äéáêõâÝñíçóçò ôçò ÷þñáò áðü ôï ÐÁÓÏÊ. AðïêñáôéêïðïéÞóåéò äåí ãßíïíôáé • Ç ÊõâÝñíçóç äåí Ý÷åé ðñáãìáôïðïéÞóåé êÜðïéá áðïêñáôéêïðïßçóç åðß 2 ÷ñüíéá (ðëçí ôïõ ÏÔÅ, êáé áõôÞ ìå ó÷åôéêÞ áðüöáóç ôçò ÊõâÝñíçóçò ôçò Í.Ä. êáé ìå ðïëý ÷áìçëü ôßìçìá). Ôá ìÝôñá ãéá ôï 2011 ðïëëáðëáóéÜæïíôáé • Tï Ìíçìüíéï ðñïÝâëåðå 9 äéó. åõñþ ãéá åöÝôïò. • Ï Ðñïûðïëïãéóìüò 14 äéó. åõñþ. • Ôï Ìåóïðñüèåóìï 21 äéó. åõñþ. • Êáé óÞìåñá ï ëïãáñéáóìüò áããßæåé ôá 23 äéó. åõñþ. – ÕðåñäéðëÜóéá áðü áõôÜ ðïõ åß÷áí ðñïâëåöèåß óôï Ìíçìüíéï. Ç ðñüôáóç ôçò ÍÄ Þôáí êáé ðáñáìÝíåé îåêÜèáñç: ÅðáíáäéáðñáãìÜôåõóç ôïõ ìíçìïíßïõ. ¼óï ãéá ôçí ðñïóðÜèåéá áðáîßùóçò ôçò ðñüôáóçò ôçò ÍÄ, ãßíåôáé áêñéâþò åðåéäÞ ôï ÐÁÓÏÊ ðïôÝ ôïõ äåí äéáðñáãìáôåýèçêå, ãéá ôï ðáñáìéêñü, êáé äå÷üôáí ôá ðÜíôá ÷ùñßò áíôßññçóç. (ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÍÏÄÅ ÐÉÅÑÉÁÓ)


4 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

Áíïé÷ôÜ üëá ôá åíäå÷üìåíá ãéá 6ç äüóç êáé ⒠ðáêÝôï óôÞñéîçò

Ç

åõñùæþíç ðñÝðåé åíäå÷ïìÝíùò íá áíáèåùñÞóåé ôéò ðáñáäï÷Ýò, ðÜíù óôéò ïðïßåò âáóßóôçêå ç óõìöùíßá ôçò 21çò Éïõëßïõ ãéá ôï äåýôåñï ðáêÝôï âïÞèåéáò ðñïò ôçí ÅëëÜäá, äÞëùóå ÷èåò ç Ãåñìáíßäá êáãêåëÜñéïò ¢íãêåëá ÌÝñêåë.

Óýìöùíá ìå ôéò äçëþóåéò ôçò Ãåñìáíßäáò êáãêåëáñßïõ ðïõ ìåôÝäùóå ôï Reuters, ðñÝðåé íá åîåôáóèåß åÜí ôá ìåãÝèç ðÜíù óôá ïðïßá åëÞöèçóáí ïé áðïöÜóåéò ôçò Óõíüäïõ ÊïñõöÞò ôçò 21çò Éïõëßïõ áíôáðïêñßíïíôáé áêüìá óôçí ôñÝ÷ïõóá ðñáãìáôéêüôçôá óôçí ÅëëÜäá, êáé üôé èá ðñÝðåé óôçí áíÜãêç íá áíáðñïóáñìïóôïýí Ïé äçëþóåéò ôçò ÌÝñêåë êéíïýíôáé óôï ßäéï ìÞêïò êýìáôïò ìå áõôÝò ðïõ Ýêáíáí íùñßôåñá ôçí åâäïìÜäá ï ðñüåäñïò ôïõ Eurogroup Æáí êëïíô Ãéïýíêåñ êáé ï Ãåñìáíüò õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí Âüëöãêáíãê Óüéìðëå. Áêüìç, ç Ãåñìáíßäá êáãêåëÜñéïò ÷áñáêôÞñéóå ðéèáíÞ ìéá åõñùðáúêÞ êßíçóç ãéá ôçí åðáíáêåöáëáéïðïßçóç ôùí ôñáðåæþí, åÜí ÷ñåéáóôåß.

ÔÏ ÄÍÔ Ôï äåýôåñï ðáêÝôï âïÞèåéáò ðñïò ôçí ÅëëÜäáò èá ðñÝðåé íá áíáèåùñçèåß, êáèþò ç êáôÜóôáóç ôçò ïéêïíïìßáò åßíáé ÷åéñüôåñç áðü ôçí áíáìåíüìåíç êáé ï ñõèìüò ðñïþèçóçò ôùí ìåôáññõèìßóåùí åßíáé áñãüò, åßðå ÷èåò ï åðéêåöáëÞò ôïõ åõñùðáúêïý ôìÞìáôïò ôïõ ÄÍÔ, Áíôüíéï Ìðüñ÷åò. Ç åêôßìçóç üôé ôï ýøïò ôïõ ðáêÝôïõ èá åßíáé 109 äéó. åõñþ, ðïõ óõìöùíÞèçêå ôïí ðåñáóìÝíï Éïýëéï, Þôáí âáóéóìÝíç óå õðïèÝóåéò ðïõ Ýêôïôå Ý÷ïõí ìåôáâëçèåß. Ôï ÄÍÔ äåí ðéóôåýåé üôé ïé éäéþôåò ðéóôùôÝò èá ðñÝðåé, «áðáñáßôçôá», íá áíáëÜâïõí ìåãáëýôåñåò æçìßåò (ó.ó. áðü ôï 21% ðïõ ðñïâëÝðåé ôï ðñüãñáììá áíôáëëáãÞò ïìïëüãùí), äéåõêñßíéóå. Ï ê. Ìðüñ÷åò åßðå áêüìá, óýìöùíá ìå ôï Associated Press, üôé äåí õðÜñ÷åé âéáóýíç ãéá ôçí áðüöáóç åêôáìßåõóçò ôçò åðüìåíçò äüóçò ôïõ äáíåßïõ ðñïò ôçí ÅëëÜäá, êáèþò äåí õðÜñ÷åé êÜðïéá ìåãÜëç ëÞãç ïìïëüãùí ìÝ÷ñé ôïí ÄåêÝìâñéï. Ôï ÄÍÔ èá ìðïñïýóå íá âïçèÞóåé ôïí ìç÷áíéóìü åõñùäéÜóùóçò EFSF ãéá ôç óôÞñéîç ôçò áãïñÜò êñáôéêþí ïìïëüãùí óå Éôáëßá êáé Éóðáíßá, ðñïóÝèåóå. ÅðéðëÝïí, èá ìðïñïýóå íá ÷ïñçãÞóåé ðéóôùôéêÝò óôéò äýï ÷þñåò, áíÝöåñå. Óå Ýêèåóç ôïõ Ôáìåßïõ, ðïõ äçìïóéïðïéÞèçêå ÷èåò ÔåôÜñôç, ôï ÄÍÔ ðñïôåßíåé óôéò ÷þñåò ôçò Åõñùæþíçò íá ÷ñçóéìïðïéÞóïõí ôá «åñãáëåßá êáôÜ ôçò êñßóçò» ãéá íá åããõçèïýí ôéò åêäüóåéò ïìïëüãùí áðü ôéò õðåñ÷ñåùìÝíåò ÷þñåò. Áêüìá, èá ðñÝðåé íá äåóìåõèïýí íá êáëýøïõí ôçí ÅÊÔ áðü ðéèáíÝò æçìßåò ðïõ ìðïñåß íá Ý÷åé ç åõñùôñÜðåæá áðü ôçí áãïñÜ ïìïëüãùí óôç äåõôåñïãåíÞ áãïñÜ. Óå óõíÝíôåõîÞ ôïõ óôï Reuters, åßðå üôé ï ÄÍÔ èá «óõììåôÜó÷åé óßãïõñá» óôï äåýôåñï ðáêÝôï óôÞñéîçò ôçò ÅëëÜäáò, áí ç ÷þñá äåßîåé üôé åßíáé ðñüèõìç íá åðéëýóåé ôá ðñïâëÞìáôá ìå ôï ÷ñÝïò ôçò, óõìðëÞñùóå. «ÅÜí õðÜñîåé äåýôåñï ðñüãñáììá ãéá ôçí ÅëëÜäá, ðñÜãìá ôï ïðïßï ðåñéìÝíïõìå, íïìßæù üôé ôï ÄÍÔ èá óõììåôÜó÷åé ïðùóäÞðïôå, ìå ôïí üñï üôé èá ðáñáìåßíïõìå ðåðåéóìÝíïé üôé ç ÅëëÜäá âñßóêåôáé óå êáëü äñüìï êáé üôé èá ìðïñÝóïõí íá åöáñìïóôïýí ïé óùóôÝò ðïëéôéêÝò, üôé ôï ÷ñÝïò ìðïñåß íá ãßíåé âéþóéìï», äÞëùóå, ï ê. Ìðüñ÷åò.

Ï Ë. ÐÁÐÁÄÇÌÏÓ Ç ÅëëÜäá èá ðñÝðåé êáé ðéèáíüôáôá èá áíôéôåèåß óå ìåãáëýôåñï êïýñåìá ôïõ ÷ñÝïõò ôçò áðü ôï 21% ðïõ ðñïâëÝðåé ç õðü Ýãêñéóç óõìöùíßá ôçò 21çò Éïõëßïõ, óçìåéþíåé ï ðñþçí áíôéðñüåäñïò ôçò ÅÊÔ êáé óýìâïõëïò ôçò åëëçíéêÞò êõâÝñíçóçò ËïõêÜò ÐáðáäÞìïò. Ìéëþíôáò óôï äéåèíÝò åéäçóåïãñáöéêü äßêôõï Market News, Ýêñéíå ùò áíåðáñêÞ ôçí ðñïóðÜèåéá ðïõ Ý÷åé ãßíåé óôïí ôïìÝá ôùí äéáñèñùôéêþí ìåôáññõèìßóåùí êáé ôùí éäéùôéêïðïéÞóåùí, åíþ åêôéìÜ üôé õðü ôçí ðñïûðüèåóç ôçò åöáñìïãÞò áõôÞò ôçò ðïëéôéêÞò ôï ÷ñÝïò åßíáé åîõðçñåôÞóéìï. «Ï óôü÷ïò ôçò åöáñìïæüìåíçò ðïëéôéêÞò åßíáé ç ðëÞñçò åöáñìïãÞ ôïõ ðñïãñÜììáôïò ðñïóáñìïãÞò êáé äåí íïìßæù üôé ç åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç Ý÷åé ðñüèåóç íá õðïóôçñßîåé êÜðïéï åíáëëáêôéêü óåíÜñéï ìåãáëýôåñçò áíáäéÜñèñùóçò ôïõ ÷ñÝïõò», óçìåéþíåé.

ÐÉÅÑÉÁ ÐÑÏÓÐÁÈÅÉÁ ÃÉÁ ÔÇ ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÁ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ ÓÕÌÌÁ×ÉÁÓ

ÐÅÌÐÔÇ 6 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2011 ÊÁÔÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÔÏÉÊÙÍ ÔÇÓ ÑÇÔÉÍÇÓ

ÊáôáðÜôçóç åêôÜóåùí êáé ðáñÜíïìåò áììïëçøßåò

ÓõíÜíôçóç åêðñïóþðùí Óùìáôåßùí Åðáããåëìáôéþí ôïõ íïìïý ÌÅ ÐÑÙÔÏÂÏÕËÉÁ ÓÙÌÁÔÅÉÏÕ ÅÓÔÉÁÔÏÑÙÍ-ØÇÔÏÐÙËÙÍ ÊÁÉ ÐÁÓÅÂÅ Óôá ãñáöåßá ôçò Ïìïóðïíäßá Åðáããåëìáôéþí Âéïôå÷íþí Ðéåñßáò âñÝèçêáí ôï ðñùß ôçò ÔåôÜñôçò åêðñüóùðïé ðñùôïâÜèìéùí óùìáôåßùí åðáããåëìáôéþí, ýóôåñá áðü êÜëåóìá ôïõ Óùìáôåßïõ Åóôéáôüñùí Øçôïðùëþí êáé óõíáöþí åðáããåëìÜôùí Ðéåñßáò êáé ôçò Ãñáììáôåßá ôçò ÐÁÓÅÂÅ ôïõ íïìïý. Óêïðüò ôçò óõíÜíôçóçò Þôáí ç äçìéïõñãßá ìéáò êïéíùíéêÞò óõììá÷ßáò, åíüò ìåôþðïõ åíÜíôéá óå ìÝôñá ðïõ åîáèëéþíïõí ôçí ðëåéïøçößá ôçò êïéíùíßáò, üðùò ç áýîçóç ôïõ ÖÐÁ óå 23%. Óôç óõíÜíôçóç óõììåôåß÷áí áíôéðñïóùðåßåò ôùí Óùìáôåßùí Ôáîß, ÂåíæéíÜäùí, Øõêôéêþí, Æá÷áñïðëáóôþí êáé ôçò Ïìïóðïíäßáò Âéïôå÷íþíÅìðüñùí. Ï ÌÉ×ÁËÇÓ ÁÈÁÍÁÓÏÕËÁÓ Îåêéíþíôáò ôçí óõæÞôçóç, ôïðïèåôÞèçêå ï Ìé÷Üëçò Áèáíáóïýëáò åê ìÝñïõò ôùí Åóôéáôüñùí êáé Øçôïðùëþí áíáöåñüìåíïõò óå ðïëéôéêÝò ðåñéêïðþí êáé ìåßùóçò ìéóèþí êáé óõíôÜîåùí ôùí åñãáæïìÝíùí êáé ôùí óõíôáîéïý÷ùí, óå óõíäõáóìü ìå ôçí áíõðáñîßá-åîáöÜíéóç ôçò íôüðéáò áãñïôéêÞò ðáñáãùãÞò, Ý÷ïõí ïäçãÞóåé óå êÜèåôç ðôþóç ôçí êáôáíÜëùóç óôá êáôáóôÞìáôá. «ÈÝëïõí íá âÜëïõí ôïí Ýíá íá öÜåé ôïí Üëëï. Ï éäéùôéêüò õðÜëëçëïò ôï äçìüóéï õðÜëëçëï, ï öïñôçãáôæÞò ôïí áãñüôç, ï áãñüôçò ôïí ëéìåíåñãÜôç, ï åñãÜôçò ôïí óõìâáóéïý÷ï, ãéá íá ìðïñÝóïõí ïé ôñáðåæßôåò, ïé âéïìÞ÷áíïé, ïé åöïðëéóôÝò íá ìáò öÜíå åõêïëüôåñá êáé üëïõò ìáæß. ÔÝôïéïé åßíáé êáé Ýôóé ìáò êõâåñíïýí. ÁðÝíáíôé óå êÜôé ôÝôïéïõò, Þ èá éó÷ýóåé ôï «Ýíáò ãéá üëïõò êáé üëïé ãéá Ýíáí» Þ äåí èá ìåßíåé üñèéïò êáíÝíáò. Ãéáôß ç êõâåñíçôéêÞ «ðñéïíïêïñäÝëá» ðïõ ãñáóÜñåôáé êáé áðü Üëëåò ðïëéôéêÝò äõíÜìåéò, áöïñÜ ôïõò ðÜíôåò. ¼ðïéïò íïìßæåé üôé èá ôçí áðïöýãåé êïéôþíôáò ôïí åáõôü ôïõ, åßíáé âáèéÜ íõ÷ôùìÝíïò». ÏÉ ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÏÉ ÔÙÍ ÓÙÌÁÔÅÉÙÍ ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõíÜíôçóçò ôï ëüãï ðÞñáí êáé ïé ðáñåõñéóêüìåíïé áíôéðñüóùðïé ôùí ðñùôïâÜèìéùí óùìáôåßùí, ìå ðñþôï ôïí Êþóôá Ñïýôóá áðü ôïõò Øõêôéêïýò, áëëÜ êáé ôçí Ãñáììáôåßá ôçò ÐÁÓÅÂÅ Ðéåñßáò, ï ïðïßïò Ýêáíå ìéá áíáöïñÜ óôéò ìÝ÷ñé ôþñá åðáöÝò êáé êéíÞóåéò ðïõ Ýãéíáí ãéá ôç äçìéïõñãßá ìåôþðïõ. Ðéï ðñüóöáôç Þôáí ç äñÜóç óôéò åöïñåßåò, üðïõ ïé óõãêåíôñùìÝ-

Å

íïé Ýêáøáí ôá óçìåéþìáôá Ýêôáêôçò åéóöïñÜò. Ï ê. Ñïýôóáò ôüíéóå ôçí áíáãêáéüôçôá íá óõíôïíéóôåß ç äñÜóç üóùí áíôéóôÝêïíôáé, þóôå íá ìçí Ý÷ïõí çìåñïìçíßá ëÞîçò. Óôü÷ïò ôçò áóêïýìåíçò ðïëéôéêÞò åßíáé íá êáôÝâïõí ðéï ÷áìçëÜ ïé ìéêñïìåóáßïé êáé Þäç Üñ÷éóå íá áêïýãåôáé áðåéëçôéêÜ üôé èá åðéâéþóïõí ìüíï ôá ìïíïðþëéá. ÁìÝóùò ìåôÜ ôïðïèåôÞèçêå ï ðñüåäñïò ôïõ óùìáôåßïõ EURO-TAXI Èýìéïò Èåïäùñßäçò, ëÝãïíôáò ÷áñáêôçñéóôéêÜ üôé «Ý÷ïõìå ðÝóåé êáé ìáò êëïôóïýí êéüëáò» ó÷ïëéÜæïíôáò ôá ìÝôñá ðïõ ëáìâÜíïíôáé üðùò êáé áõôÞí ôçí áýîçóç ôïõ ÖÐÁ. Ìéëþíôáò ãéá ôïí êëÜäï ôïõ åßðå üôé áðÝäåéîå üôé Ý÷åé åíüôçôá êáé ôåëåõôáßá êéíåßôáé ðñïò ôç äçìéïõñãßá êïéíùíéêþí óõììá÷éþí. Ï ê. Èåïäùñßäçò åîÝöñáóå ôçí Üðïøç üôé ï êüóìïò áðëþò ðåñéìÝíåé íá ãßíåé ôï ìïéñáßï êáé óçìåßùóå üôé óôéò êéíçôïðïéÞóåéò êáé üðïéåò Üëëåò êéíÞóåéò ãßíïõí äåí õðÜñ÷ïõí êüììáôá áëëÜ ìüíï ï áãþíáò ãéá åðéâßùóç. Åê ìÝñïõò ôùí æá÷áñïðëáóôþí ìßëçóå ï Èüäùñïò Óéíùðßäçò, ÷áñáêôçñßæïíôáò ùò ôåñÜóôéï ðñüâëçìá ôïí ÖÐÁ óôï 23%, ôï ïðïßï åðéâáñýíïíôáé ïé åðáããåëìáôßåò, êáèþò êñßíïõí ðùò äåí ìðïñïýí íá ðåñÜóïõí ôçí áýîçóç óôç ëéáíéêÞ ôéìÞ. Ìå ôéò ëåéôïõñãéêÝò äáðÜíåò Þäç óôá ýøç, ç ðëåéïøçößá áðïññïöÜ ìÝ÷ñé óôéãìÞò ôçí áýîçóç ôïõ ÖÐÁ, ðåñéìÝíïíôáò íá êÜíåé ôáìåßï óôï ôÝëïò ôïõ ìÞíá. Ãéá ôç ãåíéêüôåñç óôÜóç ôùí äéÜöïñùí êëÜäùí ï ê. Óéíùðßäçò åßðå üôé ôá ôåñÜóôéá ðñïâëÞìáôá åðéâßùóçò ðïõ áíôéìåôùðßæïõí Ý÷åé êÜíåé ôïõò åðáããåëìáôßåò êáôáèëéðôéêïýò êáé ÷ùñßò äéÜèåóç ìïìöÞò ðñïò ôéò áóêïýìåíåò ðïëéôéêÝò. Óôç óõíÝ÷åéá ðÞñå ôï ëüãï ï ðñüåäñïò ôïõ óùìáôåßïõ Âåíæéíïðùëþí Óôáýñïò ÁíáíéÜäçò, õðïãñáììßæïíôáò üôé ïé ðåñéóóüôåñïé åðáããåëìáôßåò åßíáé ìåñïêáìáôéÜñçäåò, ïé ïðïßïé åîáèëéþíïíôáé ìáæß ìå ôçí ðëåéïøçößá ôçò êïéíùíßáò. ¼ðùò ôüíéóå, ïé åðáããåëìáôßåò êáé áõôïáðáó÷ïëïýìåíïé äåí èá âñïõí óõììÜ÷ïõò óõæçôþíôáò, áëëÜ óôïõò äñüìïõò êáé óôçí êáèçìåñéíüôçôá. Èá ðñÝðåé íá õðÜñ÷åé óõììåôï÷Þ áðü êïéíïý ìå áðåñãïýò, áíÝñãïõò êáé ôéò ôÜîåéò ôïõ ÐÁÌÅ, «íá ìçí öùíÜæïõìå ãéá ôï èåáèÞíáé, áëëÜ ãéá ôçí åðßëõóç ôùí ðñïâëçìÜôùí». Ç ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ÔÇÓ ÐÁÓÅÂÅ

íôáé óôï üíïìá ôçò áíôéìåôþðéóçò ôçò êñßóçò Ý÷ïõí ïäçãÞóåé óôç ÷ñåïêïðßá åêáôïíôÜäåò ÷éëéÜäåò åñãáæüìåíïõò êáé áõôïáðáó÷ïëïýìåíïõò. Ïé áõôïáðáó÷ïëïýìåíïé êáé ìéêñïß åðáããåëìáôßåò óôçí åóôßáóç äå÷üìáóôå åðßèåóç áöáßìáîçò ôùí Þäç ðåíé÷ñþí åéóïäçìÜôùí ìáò ìå ôçí áýîçóç ôïõ ÖÐÁ óôïí áíþôåñï äåßêôç, 23%. Áðï ðïéïí ìáò æçôÜíå íá áðáéôÞóïõìå 23% ÖÐÁ; Áðï ôéò åñãáôéêÝò-ëáúêÝò ïéêïãÝíåéåò ðïõ Þäç ðéá äåí Ý÷ïõí óôçí êõñéïëåîßá ÷ñÞìáôá ãéá íá îïäÝøïõí. ÄçëáäÞ åßíáé ðïëõôÝëåéá ç åñãáôéêÞëáúêÞ ïéêïãÝíåéá íá Ý÷åé ãéá Ýîïäï ôçí ôáâÝñíá, ôï åóôéáôüñéï, ôçí øçóôáñéÜ, ôï êáöÝ; ÂÝâáéá ç êõâÝñíçóç öñüíôéóå íá åîáéñÝóåé áðü ôï ìÝôñï ôïõ 23% êáé ôïõ åéäéêïý ôÝëïõò áêßíçôçò ðåñéïõóßáò ôéò îåíïäï÷åéáêÝò ìïíÜäåò. Ìáò êïñïúäåýïõí üôé åíäéáöÝñïíôáé ãéá ôïí ôïõñéóìü üôáí ôçí ßäéá óôéãìÞ Ý÷ïõí óôåñÞóåé áðü ôçí ðëåéïøçößá ôïõ åëëçíéêïý ëáïý ôï äéêáßùìá óôéò äéáêïðÝò. Ôéò ìåãáëýôåñåò îåíïäï÷åéáêÝò åðé÷åéñÞóåéò èÝëïõí íá åíéó÷ýóïõí, ãéá íá ìáò êëåßóïõí ìéá þñá ãñçãïñüôåñá. ÁðÝíáíôé óôçí åðßèåóç ðïõ äå÷üìáóôå, Ýíá üðëï Ý÷ïõìå. Ç ÐÁÓÅÂÅ êáëåß óå ïñãáíùìÝíç áíôßäñáóç ìðñïóôÜ óôá áäéÝîïäá ðïõ ìáò Ý÷ïõí äçìéïõñãÞóåé. Ç êëáäéêÞ ìáò ïìïóðïíäßá, ç ÐÏÅÓÅ, äéáìáñôýñåôáé ãéá ôá ìÝôñá üìùò åðß ôçò ïõóßáò äåí óôçñßæåé ïýôå áõôÜ ðïõ áíáêïéíþíåé. ÄçëáäÞ, äåí ðáßñíåé êáíÝíá ìÝôñï ãéá õëïðïßçóç ôçò Üñíçóçò ðëçñùìþí ðïõ ç ßäéá áðïöÜóéóå. Áõôüò åßíáé ï ñüëïò ôùí óõìâéâáóìÝíùí óõíäéêáëéóôéêþí çãåóéþí ðïõ Ý÷ïõí áíáëÜâåé ôï ñüëï ôïõ áìïñôéóÝñ ãéá íá åêôïíþíåôáé ç äõóáñÝóêåéá. Íá ðÜñïõìå åìåßò ôçí õðüèåóç óôá ÷Ýñéá ìáò. Ìå áðïöÜóåéò ìáæéêþí ãåíéêþí óõíåëåýóåùí, íá áðáéôÞóïõìå ôçí êáôÜñãçóç ôïõ ÖÐÁ óôá åßäç ðëáôéÜò ëáúêÞò êáôáíÜëùóçò, óôï íåñü, óôï ðåôñÝëáéï, óôçí ÄÅÇ, óôïí ÏÔÅ. Íá áãùíéóôïýìå ãéá áíáôñïðÞ áõôÞò ôçò ðïëéôéêÞò, äçìéïõñãþíôáò óõíå÷þò åìðüäéá êáé öñáãìïýò, ìéáò ðïëéôéêÞò ðïõ ìáò ïäçãåß óôá ëïõêÝôá êáé ôçí åîáèëßùóç. Ìáæß ìå ôï ôáîéêü óõíäéêáëéóôéêü êßíçìá ôùí åñãáæïìÝíùí íá áãùíéóôïýìå ãéá Üëëï äñüìï áíÜðôõîçò ÷ùñßò ìïíïðþëéá êáé åêìåôÜëëåõóç, ãéá ìéá åîïõóßá êáé ïéêïíïìßá ðïõ èá ëåéôïõñãåß êáé èá õðçñåôåß ôéò ëáúêÝò áíÜãêåò êáé ü÷é ôï íüìï ôïõ êÝñäïõò êáé ôùí ìåãáëïåðé÷åéñçìáôéþí».

«Ôá åîïíôùôéêÜ ìÝôñá ðïõ ðáßñíï-

4ç Ó×ÏËÇ ÐÑÙÔÙÍ ÂÏÇÈÅÉÙÍ & ÄÉÁÓÙÓÇÓ Ôï Óþìá Åèåëïíôþí Óáìáñåéôþí, Äéáóùóôþí êáé Íáõáãïóùóôþí ôïõ Åëëçíéêïý Åñõèñïý Óôáõñïý Êáôåñßíçò áíáêïéíþíåé ôçí Ýíáñîç ôçò 4çò Ó÷ïëÞò Ðñþôùí Âïçèåéþí & ÄéÜóùóçò. ¼ðïéïò åíäéáöÝñåôå íá ðáñáêïëïõèÞóåé ôçí Ó÷ïëÞ èá ðñÝðåé íá åðéóêåöèåß ôçí åðßóçìç éóôïóåëßäá ôïõ Óþìáôïò Óáìáñåéôþí êáé íá õðïâÜëëåé çëåêôñïíéêÜ ôçí áßôçóç åããñáöÞò ôïõ. www.samarites.gr Ãéá ðëçñïöïñßåò åðéêïéíùíÞóôå ìå : 6944562815 / 6988948293

Ç ÅÐÉÓÔÏËÇ Áêïëïõèåß ç åðéóôïëÞ üðùò åóôÜëç: «Ùò êÜôïéêïé ôçò Ñçôßíçò èÝëïõìå íá óáò êÜíïõìå ãíùóôü ðùò Üãíùóôï óå ìáò Üôïìï ðñïÝâç óå êáôáðÜôçóç êáé åê÷Ýñóùóç Ýêôáóçò 10 óôñ. ðåñßðïõ óôçí ðåñéï÷Þ «ÊåöáëïêÜñôï» ðïõ âñßóêåôáé äõôéêÜ ôçò Ñçôßíçò êáé êïíôÜ óôç äåîáìåíÞ ýäñåõóçò ôïõ ÷ùñéïý. ÁõôÞ ç ôïðïèåóßá åßíáé ç êáëýôåñç, ôï óôïëßäé ôïõ ÷ùñéïý ìáò, Ýíá ðáíïñáìéêü ìðáëêüíé óôçí Ðéåñßá. Áð üôé öáßíåôáé ï êáôáðáôçôÞò åß÷å äéðëü åíäéáöÝñïí. Íá êáôáðáôÞóåé áõèáßñåôá 10 óôñ. äçìïôéêÞò Ýêôáóçò, áëëÜ íá êÜíåé êáé Ýñåõíá ãéá ôõ÷üí áñ÷áéïëïãéêïýò èçóáõñïýò. Áõôü äéáðéóôþíåôáé äéüôé åêôüò áðü ôçí åê÷Ýñóùóç ðïõ Ýêáíå, Ýóêáøå ìå ìç÷Üíçìá êáé äýï ëÜêêïõò ìåãÜëïõ âÜèïõò! Ãíùñßæïõìå ðùò ç åê÷Ýñóùóç Ýãéíå ðñéí ôÝóóåñéò ðåñßðïõ ìÞíåò êáé ï ôïðéêüò äáóïöýëáêáò Ýðéáóå åð’ áõôïöþñù ôïí äñÜóôç ìå ôï óêáðôéêü ìç÷Üíçìá íá óêÜâåé. Ôïí óôáìÜôçóå áëëÜ äåí ãíùñßæïõìå áí ï äáóïöýëáêáò –üðùò üöåéëå- Ýêáíå ôï óõìâÜí ãíùóôü óôçí õðçñåóßá ôïõ, Ýêáíå ôçí êáôáããåëßá êáé ôçí ìÞíõóç åíáíôßïí ôïõ êáôáðáôçôÞ. Ç ðåñéï÷Þ ðïõ Ýãéíå ç åê÷Ýñóùóç êáé ïé ëÜêêïé áðÝ÷åé 300 ðåñßðïõ ìÝôñá áðü ôï óçìåßï ðïõ âñÝèçêáí ôá áãáëìáôßäéá ìå ôïõò Üèëïõò ôïõ ÇñáêëÞ ôá ïðïßá óÞìåñá âñßóêïíôáé óôï Ìïõóåßï ôïõ Äßïõ. Áðü üôé ãíùñßæïõìå üëç ç ðåñéï÷Þ åß÷å áíáêçñõ÷èåß ùò áñ÷áéïëïãéêüò ÷þñïò ãé áõôü áðáãïñåýåôáé êÜèå åêóêáöÞ áëëÜ êáé ç áììïëçøßá áðü ôçí ðåñéï÷Þ «Íôßñíïò» ðïõ åßíáé ðéï ðÜíù. Äåí ãíùñßæïõìå áí óÞìåñá åßíáé óå éó÷ý ç áðáãüñåõóç ôïõ áñ÷áéïëïãéêïý ÷þñïõ äéüôé óôçí ðåñéï÷Þ ãßíïíôáé êáé áììïëçøßåò êáé åêóêáöÝò. Ôï 2010 Ýãéíå äéÜíïéîç ðåñéìåôñéêïý äñüìïõ ðëÜôïõò 10 ìÝôñùí, Ýñãï ðïõ îåêßíçóå ìå áðüöáóç ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ ðñþçí ÄÞìïõ Ðéåñßùí. Óôçí åîÝëéîç ôïõ Ýñãïõ ï åñãïëÜâïò óõíÜíôçóå ðÝôñùìá êáôÜëëçëï ãéá ÷áëéêüóôñùóç. Ãé áõôü åãêáôÝóôçóå åéäéêü ìç÷Üíçìá (óðáóôÞñá) êáé ü÷é ìüíï ÷ñçóéìïðïßçóå ôï ÷áëßêé ãéá ôéò áíÜãêåò ôïõ íÝïõ äñüìïõ áëëÜ êáé ôþñá ðïõ ôï Ýñãï ôïõ äñüìïõ óôáìÜôçóå, ï åñãïëÜâïò êáé Üëëïé ÷ñçóéìïðïéïýí ôï ÷áëßêé ãéá äéêü ôïõò üöåëïò ÷ùñßò íá åéóðñÜôôåé Ýóïäá ï ÄÞìïò Þ ôï Äçìüóéï áðü áõôü. ÕðÜñ÷åé Ýíá áðáñÜäåêôï «êáôåóôçìÝíï» óôçí Ñçôßíç. Îåêéíþíôáò áðü ôçí ðåñßïäï ôùí ðñïÝäñùí ôçò êïéíüôçôáò, ôïõò «êáðïäéóôñéáêïýò» ÄçìÜñ÷ïõò êáé ìÝ÷ñé óÞìåñá ôïí ôïðéêü ðñüåäñï êáé ôïí ôïðéêü Äçìïôéêü Óýìâïõëï êáé ÁíôéäÞìáñ÷ï, üëïé ãíþñéæáí êáé ãíùñßæïõí áëëÜ ðáñÝâëåðáí êáé ðáñáâëÝðïõí êáôáðáôÞóåéò äçìïôéêþí êáé äçìüóéùí åêôÜóåùí, ÷Üñéí ôçò øÞöïõ êáé ôçò åðáíåêëïãÞò ôïõò. ¸ôóé ðïëëïß êáñðþèçêáí, êÝñäéóáí êáé êåñäßæïõí áðü äçìïôéêÝò êáé äçìüóéåò åêôÜóåéò åðåéäÞ Þôáí ößëïé ôùí ðñïÝäñùí êáé ôùí äçìÜñ÷ùí. Åìåßò ðïõ üëá áõôÜ ôá ÷ñüíéá âëÝðïõìå êáé æïýìå áõôÝò ôéò áðáñÜäåêôåò êáôáóôÜóåéò, ðéóôåýáìå ðùò ôþñá èá óôáìáôïýóáí. Äõóôõ÷þò âëÝðïõìå üôé óõíå÷ßæïíôáé! Ðñüóöáôá, óå áðüóôáóç 100 ìÝôñùí ðåñßðïõ êáé áñéóôåñÜ áðü ôï äçìïôéêü ãÞðåäï ôçò Ñçôßíçò åê÷åñóþèçêå Ýêôáóç åíüò óôñÝììáôïò äÜóïõò êáé ðÜëé ïé áñìüäéïé ôïðéêïß åêðñüóùðïß ìáò äåí ôï åßäáí. Åìåßò, áãáðÜìå ôï ôüðï ìáò êáé èÝëïõìå ôï êáëýôåñï ãé áõôüí. ÆçôÞóáìå ìå åðéóôïëÞ ìáò áðü ôïí áíþôåñï Üñ÷ïíôá, ôïí ÄÞìáñ÷ï Êáôåñßíçò óôïí ïðïßï áíÞêåé êáé ç Ñçôßíç íá äþóåé ôçí ðñÝðïõóá êáé óùóôÞ ëýóç. ¼ðùò êáé ïé õðçñåóßåò, Äéåýèõíóç Äáóþí Ðéåñßáò êáé Áñ÷áéïëïãßá íá ðñïóôáôåýóïõí ôïí äáóéêü êáé áñ÷áéïëïãéêü ìáò ðëïýôï. ÈÝëïõìå äïèåß ôÝñìá ó’ áõôü ôï êáêü «êáôåóôçìÝíï», íá êáôáëïãéóôïýí åõèýíåò êáé óôïõò êáôáðáôçôÝò, áëëÜ êáé óôïõò õðåýèõíïõò ðïõ åíþ üëï ôï ÷ùñéü ôï îÝñåé, áõôïß öáßíåôáé ðùò …äåí îÝñïõí Þ äåí åßäáí ôßðïôá áêüìç. Äõóôõ÷þò áí êáé åíçìåñþèçêáí üëïé äåí «áíçóý÷çóå» êáíåßò!!!! Ôåëåõôáßá ìáò åëðßäá åßíáé íá äïèåß äçìïóéüôçôá óôï èÝìá ìÞðùò êáé áðïöáóßóåé êÜðïéïò áñìüäéïò íá åíäéáöåñèåß! Óáò åðéóõíÜðôïõìå êáé ó÷åôéêÝò öùôïãñáößåò óôéò ïðïßåò öáßíåôáé ç åê÷Ýñóùóç, ïé ëÜêêïé êáé ôá ÷áëßêéá ðïõ áêüìá ðáßñíïõí êáé áîéïðïéïýí ðáñÜíïìá áðü ôï íôáìÜñé ôïõ ðåñéìåôñéêïý äñüìïõ ôçò Ñçôßíçò». ÊÁÔÏÉÊÏÉ ÑÇÔÉÍÇÓ

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÁÐÏÊÅÍÔÑÙÌÅÍÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ ÈÑÁÊÇÓ ÃÅÍÉÊÇ Ä/ÍÓÇ ÄÁÓÙÍ & ÁÃÑÏÔÉÊÙÍ ÕÐÏÈÅÓÅÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÁÓÙÍ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÊÅÍÔÑÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÏ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ Èåóóáëïíßêç 3-10-2011 Áñ. Ðñùô.: 199794/6879

Áíáêïéíþíïõìå üôé ìå ôçí õð’ áñéèì. 4907/16-6-2011 ðñÜîç ìáò, ðïõ óôåßëáìå ãéá Ýêèåóç óôï ÄÞìï Äßïõ Ïëýìðïõ Í. Ðéåñßáò ÷áñáêôçñßóôçêå óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 14 ôïõ Í. 998/79, «Ðåñß ðñïóôáóßáò Äáóþí êëð», ìåôÜ áðü áßôçóç ôïõ Ãåùñãßïõ Áäáìüðïõëïõ ùò «ìç ÄáóéêÞ – Ìç åìðßðôïõóá» óôéò ðáñ. 1-5 ôïõ Üñè. 3 ôïõ Í. 998/79, üðùò ôñïðïðïéÞèçêå êáé éó÷ýåé óÞìåñá, ç Ýêôáóç ìå óôïé÷åßá Á-Â-Ã-Ä-Å-Æ-Á åìâáäïý 9.871,85 ô.ì. ðïõ âñßóêåôáé óôç èÝóç ÃõáëéÜ Âáñéêïý ôçò ÄçìïôéêÞò Åíüôçôáò Ëéôï÷þñïõ ôïõ Ä. Äßïõ Ïëýìðïõ Í. Ðéåñßáò. Êáôåñßíç 16-6-2011 Ï ÐñïúóôÜìåíïò Ä/íóçò Äáóþí Ã. Ìáõñßäçò Äáóïëüãïò ìå Á´ âáèìü.

Ôï Ðåñéöåñåéáêü Óõìâïýëéï Ê.Ì. áíáêïéíþíåé ôçí áñ. ðñ. 111010/4947/7-9-11 áðüöáóç ÐåñéöåñåéÜñ÷ç Ê.Ì. – ÄÉ.ÐÅ.×Ù.Ó× – ÔìÞìá ÐåñéâÜëëïíôïò ôçò Ð.Ê.Ì ìå èÝìá ôçí «Áîéïëüãçóç êáé êáôÜôáîç ôïõ Ýñãïõ «Óôáèìüò ÇëåêôñïðáñáãùãÞò áðü öùôïâïëôáúêÜ» éó÷ýïò 80 kw ôçò ÔÆÇÊÁ ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ óå åêôüò ó÷åäßïõ áãñïôåìÜ÷éï óôç èÝóç ÓêÜëá – Ìåóáßáò ÌçëéÜò. Ô.Ê. ÌçëéÜò Ä.Å. ÐÝôñáò, Ä. Êáôåñßíçò, Ð.Å. Ðéåñßáò» ÖïñÝáò õëïðïßçóçò: «ÔÆÇÊÁ ÁËÅÎÁÍÄÑÁ» Ðëçñïöïñßåò: ÔìÞìá Óõëëïãéêþí ÏñãÜíùí Ð.Ó.Ê.Ì. Âáó. ¼ëãáò 198, ôçë. 2313/319787.

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

ðéóôïëÞ óõíÝôåîáí êáé áðÝóôåéëáí êÜôïéêïé ôçò Ñçôßíçò ó÷åôéêÜ ìå äñáóôçñéüôçôåò ôéò ïðïßåò èåùñïýí ðáñÜíïìåò óå Ýêôáóç êïíôÜ óôç äåîáìåíÞ ýäñåõóçò ôïõ ÷ùñéïý. Ìáæß ìå ôçí åðéóôïëÞ åðéóõíÜðôïíôáé êáé öùôïãñáößåò áðü ôï ÷þñï, ðïõ åðéðëÝïí åß÷å ðáëáéüôåñá ÷áñáêôçñéóôåß ùò áñ÷áéïëïãéêüò. ÅðåéäÞ ç éóôïñßá îåêßíçóå ðñéí áðü 4 ìÞíåò êáé õðÞñ÷å åìðëïêÞ äáóïöýëáêá, ðïõ óôáìÜôçóå ôéò åñãáóßåò, ïé êÜôïéêïé æçôïýí íá ìÜèïõí ðïéá Þôáí ç åîÝëéîÞ ôçò áðü ôüôå, êáèþò ôá öáéíüìåíá óõíå÷ßæïíôáé.

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

Ç Ðñüåäñïò ôïõ Ðåñéöåñåéáêïý Óõìâïõëßïõ ÁèçíÜ ÁçäïíÜ – ÁèáíáóéÜäïõ

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÊÅÍÔÑÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÏ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ Èåóóáëïíßêç 3-10-2011 Áñ. Ðñùô.: 199782/6875

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

Ôï Ðåñéöåñåéáêü Óõìâïýëéï Ê.Ì. áíáêïéíþíåé ôçí áñ. ðñ. 150482/7364/6-9-11 áðüöáóç ÐåñéöåñåéÜñ÷ç Ê.Ì. – ÄÉ.ÐÅ.×Ù.Ó× – ÔìÞìá ÐåñéâÜëëïíôïò ôçò Ð.Ê.Ì ìå èÝìá ôçí «Áîéïëüãçóç êáé êáôÜôáîç ôïõ Ýñãïõ «Áîéïëüãçóç êáé ÊáôÜôáîç ôïõ Ýñãïõ «ÃÅÍÉÊÏ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ», ôïõ Ä. Êáôåñßíçò ôçò Ð.Å. Ðéåñßáò, Ð.Ê.Ì». ÖïñÝáò õëïðïßçóçò: «ÃÅÍÉÊÏ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ» Ðëçñïöïñßåò: ÔìÞìá Óõëëïãéêþí ÏñãÜíùí Ð.Ó.Ê.Ì. Âáó. ¼ëãáò 198, ôçë. 2313/319787. Ç Ðñüåäñïò ôïõ Ðåñéöåñåéáêïý Óõìâïõëßïõ ÁèçíÜ ÁçäïíÜ – ÁèáíáóéÜäïõ


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÐÅÌÐÔÇ 6 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2011 5

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÉÅÑÉÁ

Ôï êáñÜâé “Ç ÅëëÜò” êáé ï ÓùêñÜôçò

ÅéäéêÝò óõíåäñéÜóåéò ôïõ Ä.Ó. Êáôåñßíçò ãéá ôá ïéêïíïìéêÜ ôùí Êáðïäéóôñéáêþí äÞìùí

Ä

ÅÃÊÑÉÈÇÊÁÍ ÁÐÏËÏÃÉÓÌÏÉ ÅÓÏÄÙÍ-ÅÎÏÄÙÍ, ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ ÊÁÉ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ ×ÑÇÓÇÓ

õï åéäéêÝò óõíåäñéÜóåéò ðñáãìáôïðïéÞèçêáí ôï áðüãåõìá ôçò ÔåôÜñôçò óôï äÞìï Êáôåñßíçò, üðïõ óõæçôÞèçêáí éóïëïãéóìïß êáé áðïëïãéóìïß ôùí Êáðïäéóôñéáêþí äÞìùí ðïõ ôïí áðáñôßæïõí ðëÝïí. Ôá óôïé÷åßá ðïõ áíáöÝñèçêáí øçößóôçêáí, ìå áíôéäñÜóåéò áðü ôçí áíôéðïëßôåõóç ãéá ôï ýøïò ôïõ ÷ñÝïõò óôï äÞìï Êáôåñßíçò. Ìüíç åêêñåìüôçôá áðïôåëåß ðëÝïí ï ðñþçí äÞìïò Ðáñáëßáò, üðïõ õðÞñîå áíôéðáñÜèåóåç ìå ôïí ïñêùôü ëïãéóôÞ.

íôáò üôé ï éóïëïãéóìüò åßíáé áíõðüãñáöïò áðü äÞìáñ÷ï, áíôéäÞìáñ÷ï êáé ðñïúóôÜìåíï õðçñåóßáò. ¸ôóé ôï èÝìá èá óõæçôçèåß óå åðüìåíç åéäéêÞ óõíåäñßáóç. Äéåýêñéíçóç ãéá ôï èÝìá Ýêáíå ï ê. ÓáôñáæÝìçò ëÝãïíôáò üôé âñßóêïíôáé óôá äéêáóôÞñéá ï ðñþçí äÞìïò êáé ìå ôïõò ïñêùôïýò ëïãéóôÝò êáé õðÜñ÷ïõí 3 ìçíýóåéò åéò âÜñïò ôïõ ðñþçí äçìÜñ÷ïõ. Åðßóçò ï ðñüåäñïò ôïõ äçìïôéêïý óõìâïõëßïõ ÈáíÜóçò Ëéáêüðïõëïò Ýèåóå êáé èÝìá ðëáóôïðñïóùðßáò êáèþò ðáñüíôáò Þôáí ï ê. Êáóéïýìçò, åíþ ç õðïãñáöÞ Þôáí ôïõ óõíáäÝëöïõ ôïõ ê. Áðïóôïëüðïõëïõ.

Ï ÁÐÏËÏÃÉÓÌÏÓ ÅÓÏÄÙÍ-ÅÎÏÄÙÍ ÔÏÕ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÕ ÅÔÏÕÓ 2009

Ç áíáöïñÜ óôïé÷åßùí ôïõ ïéêïíïìéêïý Ýôïõò 2009 îåêßíçóå ìå ôçí áýîçóç áîßáò äçìïôéêÞò ðåñéïõóßáò, âáóéêÜ ëüãù ôçò áãïñÜò ôçò ðëáôåßáò Åõêáñðßäç. Ôï äÜíåéï ãéá ôçí áãïñÜ ôçò ðëáôåßáò áíÝñ÷åôáé óôá 5,1 åêáô. åõñþ. ÅðéðëÝïí, õðÞñ÷å áýîçóç ïäþí-ïäïóôñùìÜôùí êáôÜ 2,2 åêáô. åõñþ, êôéñßùí êáé êïéíü÷ñçóôùí åãêáôáóôÜóåùí. Áêüìá, ï äÞìïò êáôÝâáëå áðïæçìéþóåéò 2,4 åêáô. åõñþ, åíþ Ýãéíáí áãïñÝò ìç÷áíçìÜôùí 1,1 åêáô. åõñþ (1 åêáô. ôï ìçôñïðïëéôéêü äßêôõï ïðôéêþí éíþí). Ôá Ýñãá ðïõ åßíáé óå åîÝëéîç áíÝñ÷ïíôéá ôá 9,6 åêáô. åõñþ êáé åîåëßóóïíôáé ïìáëÜ ðëçí åëá÷ßóôùí åîáéñÝóåùí, ïé ïðïßåò èá åîåôáóôïýí êáé èá ôáêôïðïéçèïýí. Ïé óõììåôï÷Ýò ôïõ äÞìïõ óå ÄÅÕÁÊ, ÄÅÄÁÊ êáôÜ 100% êáé 5 áêüìá åðé÷åéñÞóåéò ìå ìéêñüôåñá ðïóïóôÜ ðáñïõóéÜæïõí õðåñáîßá 27,38 åêáô. åõñþ. Ïé áðáéôÞóåéò ôïõ äÞìïõ ôï 2009 áíÝñ÷ïíôáé óå 6,61 åêáô. åõñþ êáé ôï 2008 óå 5,2 åêáô. åõñþ. Ç áýîçóç ïöåßëåôáé óôï üôé ðñþôç öïñÜ ôï 2009 âåâáéþèçêáí Ýóïäá áðü ôï ó÷Ýäéï åðÝêôáóçò ðüëåùò 2,5 åêáô. åõñþ ðïõ åß÷áí ðáñáìåßíåé áíåßóðñáêôá. Ôï 58% ôïõ ðáñáðÜíù ðïóïý ïöåßëåôáé áðü äéÜöïñá íïìéêÜ ðñüóùðá, 218 åôáéñåßåò ðïõ äåí êáôáâÜëëïõí ÷ñùóôïýìåíá. Ï ÊáëëéêñÜôçò ðñïâëÝðåé äçìïôéêÞ åíçìåñüôçôá êáé ìå âÜóç áõôÞ èá ðéÝóåé ï äÞìïò ãéá íá ðëçñùèåß. Åðßóçò, äåí õðÜñ÷åé ðñüâëåøç æçìßáò áðü ìç åéóðñáôôüìåíá. ¼ðùò áíÝöåñå ï ïñêùôüò ëïãéóôÞò ê. ÔæáíÜêçò Ý÷ïõí óôáëåß åðéóôïëÝò ãéá ôï 31% ôùí ïöåéëïìÝíùí. ÁðÜíôçóå ìüíï Ýíáò êáé áõôüò äéáöùíüíôáò. ÕðÜñ÷åé áðñïèõìßá ôùí óõíáëëáóóüìåíùí íá âåâáéþóïõí, íá óõíåñãáóôïýí êáé íá ðëçñþóïõí. Ôá ôñáðåæéêÜ äÜíåéá ôïõ äÞìïõ áíÝñ÷ïíôáé óå 12,9 åêáô. åõñþ ôï 2009. Ôá 5,8 åêáô. ôï 2007, 5 åêáô. ôï 2008 êáé áðü ðñïçãïýìåíá ÷ñüíéá 1,8 åêáô. åõñþ. Ãéá äáðÜíåò ôïõ 2007 (5,8 åêáô.) ï äÞìïò êáôáâÜëëåé ôïêï÷ñåïëýóéï 650 ÷éëéÜäåò åõñþ. ÅðéðëÝïí, óå 4,88 åêáô. åõñþ, ìå áýîçóç 1,1 åêáôïììýñéï áíÝñ÷ïíôáé ôá ÷ñÝç óå ðñïìçèåõôÝò. Ïé âñá÷õðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò åßíáé 7,7 åêáô. åõñþ, ìå áýîçóç 1,8 åêáô. åõñþ áðü ôï 2008 óôï 2009. Áêüìá, õðÜñ÷åé áýîçóç 14,7% óôéò õðï÷ñåþóåéò, ìå ôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôçò óôïõò ìéóèïýò êáé áðïæçìéþóåéò áéñåôþí, êáèþò êáé 46,8% áýîçóç óôéò åðé÷ïñçãÞóåéò óå óõëëüãïõò. 5 åêáôïììýñéá (25,7% ) åßíáé ç áýîçóç óôç ÷ñÞóç ôïõ 2009 óôá Ýóïäá ìå âáóéêü ëüãï ôéò åðé÷ïñçãÞóåéò êáé ôçí åéóöïñÜ óå ÷ñÞìá áðü ôï ó÷Ýäéï åðÝêôáóçò ðüëåùò. Áýîçóç ðñïêýðôåé êáé áðü ôá ìéóèþìáôá ôá ïðïßá üìùò ìÝíïõí ßäéá áðü ôï 2006, ðáñÜ ôá üóá ðñïâëÝðåé ôá óõìâüëáéá. ¼óïí áöïñÜ ôéò âåâáéþóåéò ôùí ôåëþí ðáñåðéäçìïýíôùí ôåëåõôáßï Ýôïò Þôáí ôï 2005, åíþ õðÜñ÷ïõí Ýóïäá áðü ðïëý ðñïçãïýìåíåò ÷ñÞóåéò ôçò ôÜîçò ôùí 9 åêáô. óýìöùíá ìå ðëçñïöüñçóç áðü ðïëåïäïìßá, ôá ïðïßá åðßóçò ðñÝðåé íá âåâáéùèïýí. ÐïëëÜ áðü áõôÜ õðÜñ÷åé åíäå÷üìåíï íá ðáñáãñáöïýí üóï äåí âåâáéþíïíôáé, åíþ õðÜñ÷ïõí êáé 6,7 åêáô. áðü äéÜöïñåò ðçãÝò ðïõ âñßóêïíôáé óå åêêñåìïäéêßá. Óôç óõíÝ÷åéá ôÝèçêáí åñùôÞóåéò áðü ðëåõñÜò áíôéðïëßôåõóçò, ìå êýñéï èÝìá íá åßíáé ãéáôß Ýñ÷åôáé áõôÞ ôç ÷ñïíéêÞ óôéãìÞ ï éóïëïãéóìüò ôïõ 2009 êáé ÷ùñßò åéóÞãçóç. ÅðéðëÝïí õðÞñ÷å êáé ç áðïñßá ãéáôß äåí ðÝñáóå ôï èÝìá ðñþôá áðü ôçí ïéêïíïìéêÞ åðéôñïðÞ, åíþ åêöñÜóôçêáí êáé áðïñßåò ãéá ôá ôÝëç ðáñåðéäçìïýíôùí êáé åéóöïñÝò óå ÷ñÞìá áðü ôï 2000 áêüìá, üðïõ óôÜëèçêáí åðéóôïëÝò êáé áí ðáñáãñÜöïíôáé. Ï ê. ÔæáíÜêçò áðÜíôçóå üôé äåí ôßèåôáé èÝìá íïìéìüôçôáò ãéáôß ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôïõ Ïêôþâñç ìðïñåß íá ãßíåé Ýãêñéóç êáôáóôÜóåùí. Ùò ðñïò ôá ôÝëç ðáñåðéäçìïýíôùí, ç áëëáãÞ ôïõ ìç÷áíïãñáöéêïý óõóôÞìáôïò ôï 2007 êáèõóôÝñçóå êáôÜ 2 ÷ñüíéá ôç âåâáßùóç ôïõò. Óôç óõíÝ÷åéá ôï ëüãï ðÞñå ï áíáðëçñùôÞò äçìÜñ÷ïõ ÆÞíùí ÓáôñáæÝìçò. Ï ÆÇÍÙÍÁÓ ÓÁÔÑÁÆÅÌÇÓ Ï ê. ÓáôñáæÝìçò áðÜíôçóå üôé ï éóïëïãéóìüò êáé ï áðïëïãéóìüò ðÝñáóå áðü ôç äçìáñ÷éáêÞ ôï 2010 óå äçìüóéá óõíåäñßáóç. «ÅðåéäÞ Þôáí ðñïåêëïãéêÞ ðåñßïäïò èåùñÞèçêå óùóôü íá ìçí ðñï÷ùñÞóïõìå ðáñáðÝñá êáé èåùñçèåß ùò ðñïâïëÞ». Ãéá ôï èÝìá ðéèáíÞò ðïéíÞò ôüíéóå üôé õðÜñ÷åé åíäå÷üìåíï íá õðÜñîåé ìüíï áí üóá åéðùèïýí äåí ðÜíå ìåôÜ óôï åëåãêôéêü óõíÝäñéï. Ãéá ôéò åéóöïñÝò óå ÷ñÞìá óõìöþíçóå üôé ðáñáãñÜöïíôáé ìÝóá óôçí 5åôßá áðü üôáí ðÜñåé ï ïöåéëÝôçò ôï ÷áñôß óôá ÷Ýñéá êáé Ýãéíå áãþíáò ôá÷ýôçôáò ãéá íá ðñïëÜâåé ï äÞìïò õóôåñÞóåéò ðñïçãïýìåíùí

äéïéêÞóåùí. «ÊÜðïéïé Ýêáíáí ðïëéôéêÞ ìå ôá ÷ñÝç ôùí ðïëéôþí, êñáôþíôáò ôïõò êáé ôï äÞìï üìçñïõò. Ç äéïßêçóÞ ìáò åß÷å ôï ðïëéôéêü èÜññïò íá óôåßëåé óçìåéþìáôá 9 åêáô. åõñþ óôçí ðñïåêëïãéêÞ ðåñßïäï ìÜëéóôá. Ôï óçìáíôéêü üìùò åßíáé ôï ðùò åéóðñÜôôïíôáé ôá ÷ñÞìáôá. ¸÷ïõìå êáôáñôßóåé ôï ôìÞìá åßóðñáîçò êáé áíáëüãùò ÷åéñßæåôáé ôï êÜèå ÷ñÝïò. Åßìáóôå áðïöáóéóìÝíïé íá õðåñáóðéóôïýìå ôá Ýóïäá ôïõ äÞìïõ». Áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò áíôéðïëßôåõóçò, ï ê. ÌáëôæÜñçò õðïóôÞñéîå üôé ôï èÝìá äåí Þñèå ôï 2010 ãéá íá ìçí öáíïýí ôá ÷ñÝç. Ï ÍÉÊÏÓ ÌÇËÉÙÔÇÓ Óôç óõíÝ÷åéá ôïðïèåôÞèçêå ï ê. Ìçëéþôçò, õðïóôçñßæïíôáò üôé «äåí ðñÝðåé íá ëÝìå ôé Ýêáíáí ïé ðñïçãïýìåíïé ðñéí 5 ÷ñüíéá. Áò äïýìå ôé êÜíïõìå åìåßò êáé ôé ìáò áöïñÜ, íá õðÜñ÷åé äéáöÜíåéá. Åìåßò ôþñá ìéëÜìå óôá ôõöëÜ, åßíáé ìéá Ü÷áñç äéáäéêáóßá». Ôüíéóå êáé áõôüò üôé åßíáé èÝìá ðïõ Ýðñåðå íá êñéèåß áðü ôçí ðñïçãïýìåíç äéïßêçóç êáé üôé ç ðáñÜôáîÞ ôïõ äåí èá øçößóåé áðïëïãéóìü êáé éóïëïãéóìü, ëüãù åëëéðïýò åíçìÝñùóçò. Äåí åõóôáèïýí ïé äéêáéïëïãßåò ãéá ðñïåêëïãéêÞ ÷ñïíéÜ. Äýóêïëï åßíáé íá ìáæÝøïõìå Ýóïäá ãéá ôï äÞìï. ¼óïé äéïéêïýí öïâïýíôáé íá ìçí ÷Üóïõí øÞöïõò. Ï ×ÑÇÓÔÏÓ ÊÁÑÁÖÏÕËÉÄÇÓ Ðáßñíïíôáò ôï ëüãï ï ê. Êáñáöïõëßäçò ÷áñáêôÞñéóå öéëüôéìç ôçí «ðñïóðÜèåéá íá ìáêñáßíïõí ôá ðïäÜñéá ôïõ øÝììáôïò. ÁöïñÜ ÷ñïíéêÞ ðåñßïäï ðïõ Üëëïé èá Ýðñåðå íá Ý÷ïõí ëüãï. ÖïâçèÞêáôå íá äþóåôå ôçí áëÞèåéá óôïí êüóìï, ðáñáðëáíÞóáôå ôï óþìá. Äåí Þôáí ðáñÜíïìç áëëÜ äåí ìáò ôéìÜ êéüëáò ç äéáäéêáóßá ôïõ áðïëïãéóìïý. ÌÞðùò èÝëáìå íá áðïöýãïõìå ôïí êáôáóôáôéêü Ýëåã÷ï; Ôï åêðñüèåóìï ðÜíôá õðïêñýðôåé óêïðéìüôçôåò». Ï ÁÍÔÙÍÇÓ ÌÁÍÔÆÉÏÓ Ï ê. ÌÜíôæéïò óôÜèçêå óôçí áðïõóßá ôïõ äçìÜñ÷ïõ êáé èýìéóå üôé ç ðáñÜôáîÞ ôïõ åß÷å æçôÞóåé êáôÜ ôçí ðñïåêëïãéêÞ ðåñßïäï ìéá áíïéêôÞ óõæÞôçóç ãéá ôá ïéêïíïìéêÜ. «Ïìüöùíá ôï äçìïôéêü óõìâïýëéï áðïöÜóéóå íá ìçí êïõâåíôéÜóåé, áðïóéùðþíôáò êáé ôçí ó÷åôéêÞ õðï÷ñÝùóç. Ç äçìïôéêÞ áñ÷Þ ðñïóðÜèçóå íá áðïêñýøåé ôçí êáôÜóôáóç ãéá íá áðïöýãåé ôçí êáôáêñáõãÞ». Ï ÓÔÁÕÑÏÓ ÁÍÁÍÉÁÄÇÓ Ï ê. ÁíáíéÜäçò õðïãñÜììéóå üôé, «åñ÷üìáóôå íá áðïöáóßóïõìå ãéá áðïëïãéóìü ôïõ 2009 ÷ùñßò êáìéÜ ãíþóç, ìå ðïëéôéêÝò ôïðïèåôÞóåéò áðü ðëåõñÜò äéïßêçóçò. ¸÷åôå ìðåé âáèéÜ óôï ðåôóß ôïõ ñüëïõ ðñïÝêôáóçò ôçò êåíôñéêÞò äéïßêçóçò üóïí áöïñÜ ôï èÝìá ôçò áíôáðïäïôéêüôçôáò. Ôçí ßäéá þñá áöÞíåôå óôï áðõñüâëçôï ôçí åðéëïãÞ ãéá ìåßùóç êáôÜ 1/3 ôçò êñáôéêÞò åðé÷ïñÞãçóçò. Ðáëåýïõìå ãéá áíÜðôõîç ìå ãíþìïíá ôá óõìöÝñïíôá ôùí ëáúêþí óôñùììÜôùí. Ìå ó÷åäéáóìü ìÝóù ôçò êåíôñéêÞò äéïßêçóçò êáé ðüñïõò áðü åêåß êáé ü÷é ìÝóù áíôáðïäïôéêüôçôáò». Ï ÓÁÊÇÓ ÃÊÏÕÍÁÓ ÔÝëïò, ï ê. Ãêïýíáò áíáöÝñèçêå óôï Üñèñï 163 ëÝãïíôáò üôé Ýðñåðå íá ôçñçèåß ìéá óåéñÜ äéáäéêáóéþí, üðùò íá õðïâëçèåß ëïãáñéáóìüò ôï ÌÜéï êáé ìåôÜ áðü äõï ìÞíåò óôïí åëåãêôéêÞ åðéôñïðÞ. ÂÜóåé áõôþí ðñïâëÝðïíôáé êõñþóåéò, ìÝ÷ñé êáé áðüëõóç. «ÐñÝðåé íá ìáò ðñïâëçìáôßóåé ç ÷ñÞóç ôïõ 2009. Ìáò ëÝôå äçëáäÞ üôé êÜíáôå ðñïåêëïãéêü áãþíá åéò âÜñïò ôïõ äÞìïõ. Äåí ìáò Ý÷åôå äþóåé óôïé÷åßá. ÕðÜñ÷åé ðñüâëçìá íïìéìüôçôá êáé óêïðéìüôçôáò». Áðáíôþíôáò ï ê. ÓáôñáæÝìçò åßðå üôé óå ðåñßðôùóç ìç õðïâïëÞò ôïõ éóïëïãéóìïý

óôï åëåãêôéêü óõíÝäñéï õðÜñ÷ïõí êõñþóåéò, üìùò ìåôÜ ðïõ èá ðåñÜóåé áðü ôï äçìïôéêü óõìâïýëéï. «Äåí êñýøáìå ôßðïôá ðñïåêëïãéêÜ, ðÝñáóå ôïí Éïýëéï áðü ôç äçìáñ÷éáêÞ åðéôñïðÞ óå áíïéêôÞ äçìüóéá óõíåäñßáóç. Åßìáóôå Ýíáò éó÷õñüôáôïò äÞìïò ìå åíåñãçôéêü 173 åêáô. åõñþ êáé åßìáóôå õðåñÞöáíïé ãéá áõôü». ÅÃÊÑÉÓÇ ÁÐÏËÏÃÉÓÌÏÕ ÅÓÏÄÙÍÅÎÏÄÙÍ, ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÕ ÊÁÉ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ×ÑÇÓÇÓ ÃÉÁ ÔÏÕÓ ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÁÊÏÕÓ ÄÇÌÏÕÓ Óôç óõíÝ÷åéá, ôï óþìá ðñï÷þñçóå óôç äåýôåñç åéäéêÞ óõíåäñßáóç ðïõ áöïñïýóå ôçí Ýãêñéóç áðïëïãéóìïý åóüäùí-åîüäùí äÞìùí Êáôåñßíçò, Ðáñáëßáò, Êïñéíïý, Åëáößíáò, Ðéåñßùí êáé ÐÝôñáò ôïõ ïéêïíïìéêïý Ýôïõò 2010 êáé ôçí Ýãêñéóç éóïëïãéóìïý êáé áðïôåëåóìÜôùí ÷ñÞóçò äÞìùí Êáôåñßíçò, Ðáñáëßáò, Êïñéíïý, Åëáößíáò, Ðéåñßùí êáé ÐÝôñáò ïéêïíïìéêïý Ýôïõò 2010(1-1-2010 Ýùò 31-12-2010). Óå áõôÞ áíáöÝñèçêå áðü ôïí ïñêùôü ëïãéóôÞ ç ìåßùóç êáôÜ 2,6 åêáô. åõñþ ôùí ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí, ãéáôß ç åêôÝëåóç Ýñãùí Þôáí óçìáíôéêÜ ìåéùìÝíç. Åðßóçò, Ýãéíå ç áðïðëçñùìÞ äáíåßïõ ãéá ôçí áãïñÜ ôçò ðëáôåßáò äçìïêñáôßáò, êáèþò êáé äéÜíïéîç êáé áðïêáôÜóôáóç ïäþí. ÅðéðëÝïí áíáöÝñèçêå ç áðïêáôÜóôáóç ᒠêáé ⒠öÜóçò ôïõ ×ÕÔÁ Êáôåñßíçò, áëëÜ êáé Ýñãá óå åîÝëéîç ðïõ äåí ïëïêëçñþèçêáí, ôá ïðïßá áíÝñ÷ïíôáé óå 14 åêáô. åõñþ. Ç ìç ïëïêëÞñùóç Ýñãùí ïöåßëåôáé óôï üôé ôá Ýóïäá åðé÷ïñçãÞóåùí õóôÝñçóáí êáôá 5 åêáô. åõñþ. Ãéá ôéò áðáéôÞóåéò ôïõ 2010 åéðþèçêå üôé áõîÞèçêáí óå 7,7 åêáô. åõñþ. Ôï ìåãáëýôåñï ðïóü ôçò êáèõóôÝñçóçò åßíáé áðü íïìéêÜ ðñüóùðá. ÕðÞñ÷å åðéêïéíùíßá ãéá åðéâÝâáéùóç óõíïëéêïý ðïóïý Üíù ôùí 2 åêáô. êáé âåâáéþèçêå åëÜ÷éóôï ìÝ÷ñé ôþñá. Ïé åðé÷ïñçãÞóåéò óõãêåêñéìÝíá áíÝñ÷ïíôáé óå 5,7 åêáô. Ýíáíôé 9,7 åêáô. ôçò ðñïçãïýìåíçò ÷ñïíéÜò. Ôá äÜíåéá ôñáðåæþí áíÝñ÷ïíôáé óå 14 åêáô. êáé ôï ôïêï÷ñåïëýóéï ãéá áõôÜ áíÝñ÷åôáé óôéò 705 ÷éëéÜäåò. Ïé âñá÷õðñüèååóìåò õðï÷ñåþóåéò ôïõ äÞìïõ áíÝñ÷ïíôáé óå 10 åêáô. åõñþ êáé ïé áðáéôÞóåéò óå 7,35 åêáô. ÁíáöïñÜ Ýãéíå êáé óôéò ìåéþóåéò ðïõ áíÝñ÷ïíôáé óôï 5% óå ìéóèïýò êáé áìïéâÝò êáé 33% óå äùñåÝò. Óôá Ýóïäá õðÞñîå ìåßùóç 5 åêáô. åõñþ êáôÜ êýñéï ëüãù áðü ìåéþóåéò ôáêôéêþí åðé÷ïñçãÞóåùí. Êëåßíïíôáò ï ê. ÔæáíÜêçò õðïóôÞñéîå üôé, ìå êáèõóôÝñçóç áðü ôá ðñïçãïýìåíá ÷ñüíéá åíÝ÷åôáé ï êßíäõíïò íá ìçí ðáñïõóéÜæåôáé ç ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç ôïõ äÞìïõ. Óôçí ÷ñïíéÜ ðïõ ôñÝ÷åé Ý÷ïõí åíôåëþò äéáöïñïðïéçèåß ôá óôïé÷åßá. Óôç óõíÝ÷åéá áíáöÝñèçêáí óôïé÷åßá ãéá ôïõò õðüëïéðïõò äÞìïõò áðü ôïí ïñêùôü ëïãéóôÞ ê. Æçóüðïõëï, ìå ðñþôï ôï äÞìï Ðéåñßùí, üðïõ õðÜñ÷ïõí Ýñãá óå åêôÝëåóç ýøïõò 957 ÷éë. êáé 9,9 åêáô. óõíïëéêü åíåñãçôéêü. Óôï äÞìï Êïñéíïý ôï óõíïëéêü åíåñãçôéêü åßíáé 16 åêáô. ìå ôï ðáèçôéêü óå áíôßóôïé÷ï åðßðåäï êáé ôï êåöÜëáéï óôá 12 åêáô.. 14,650 åêáô. åõñþ åßíáé ç ðÜãéá ôáìåéáêÞ äéÜèåóç ôïõ ðñþçí äÞìïõ. Óôï äÞìï ÐÝôñáò åßíáé óôá 19,92 åêáô. ç ðÜãéá ìå åíåñãçôéêü 16,6 åêáô. åõñþ. ÔÝëïò, Ýãéíå ëüãïò êáé ãéá ôï äÞìï Åëáößíáò, üðïõ ï ê. Áóáïýôçò åßðå üôé õðÜñ÷åé áýîçóç ðáãßïõ åíåñãçôéêïý ðïõ ïöåßëåôáé óå ôå÷íéêÜ Ýñãá. ÅðéðëÝïí, äåí Ý÷åé ëçöèåß áêüìá åðéóôïëÞ áðü ôï íïìéêü ôïõ äÞìïõ ãéá ôõ÷üí áðáéôÞóåéò. ¼óï ãéá ôïí ðñþçí äÞìï Ðáñáëßáò, åêåß ðñïÝêõøå æÞôçìá, êáèþò ï ïñêùôüò ëïãéóôÞò áðÝóåéñå ôçí õðïãñáöÞ ôïõ, ëÝãï-

Ç ÁÍÔÉÐÏËÉÔÅÕÓÇ Ðáßñíïíôáò ôï ëüãï ïé äçìïôéêïß óýìâïõëïé ôçò áíôéðïëßôåõóçò åîÝöñáóáí ôçò áíôéññÞóåéò ôïõò, ìå ðñþôï ôïí ê. Ìçëéþôç, ï ïðïßïò ôüíéóå üôé æÞôçóå íá äåé ôéò õðïãñáöÝò ôùí éóïëïãéóìþí êáé üôé äåí ìðïñåß íá ãßíåôáé óõæÞôçóç ìå áõôÝò ôéò óõíèÞêåò. Ï ê. ÓáëðéóôÞò åîÝöñáóå ôçí åñþôçóç áí ðÝñá áðü ôçí ïéêïíïìéêÞ êñßóç, áõôÞ ç äéïéêçôéêÞ áëëáãÞ ôïõ ÊáëëéêñÜôç Ýðáéîå áñíçôéêü ñüëï óôç ëåéôïõñãßá ôùí äÞìùí. Ç áðÜíôçóç ôïõ ê. ÔæáíÜêçò Þôáí üôé ôá Ýóïäá êáèõóôåñïýí ìÝ÷ñé êáé áðü ôï 2000, áí äåí ãéíüôáí áõôü äåí èá ÷ñùóôïýóå áõôÜ ôá ðïóÜ ï äÞìïò. «Äåí ìðïñïýìå íá Ý÷ïõìå Üðïøç áêüìá, äåí õðÜñ÷åé ìüíï ôï ìáýñï êáé ôï Üóðñï, õðÜñ÷åé êáé ôï ãêñßæï». Ï ê. Êáñáöïõëßäçò óôÜèçêå óå åëëåéììáôéêÝò ÷ñÞóåéò, õðïöåñôÝò óôïõò ìéêñïýò äÞìïõò. «Âñéóêüìáóôå óôï êüêêéíï ùò äÞìïò óýìöùíá ìå ôïõò äåßêôåò ðïõ Ý÷ïõí ôåèåß, ðëçóéÜæïõìå ôï åèíéêü ÷ñÝïò. Èá åßíáé âáóáíéóôéêÞ ç åðüìåíç ðåñßïäïò, äõóâÜóôáêôåò ïé õðï÷ñåþóåéò, äåí ìðïñïýìå íá åéóðñÜîïõìå ôá Ýóïäá. Íá áíáëÜâåôáé ôéò åõèýíåò óáò êáé íá ìçí îáíáãßíåé ôÝôïéá äéá÷åßñéóç». Åðáíåñ÷üìåíïò ï ê. ÓáëðéóôÞò óçìåßùóå üôé êáé ï äÞìïò Êáôåñßíçò ëåéôïõñãåß ìå áíôáðïäïôéêüôçôá êáé ðñüóäåóç óôçí êåíôñéêÞ åîïõóßá. «Áðïôõðþíåôáé ç áíáôñïðÞ ôùí åñãáóéáêþí ó÷Ýóåùí, ç êáôÜôìçóç äñáóôçñéïôÞôùí. ÌåôáôñÝðïíôáé ïé äÞìïé óå åñãáëåßï åöáñìïãÞò áíôéëáúêÞò ðïëéôéêÞò ìå êñéôÞñéï ôï êÝñäïò». Ï ê. ÌÜíôæéïò áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ õðïóôÞñéîå üôé äåí õðÜñ÷åé ðïëéôéêÞ åéóÞãçóç êáé äåí áíáëáìâÜíåé ôéò åõèýíåò ôçò ç äéïßêçóç. «Èá Þìáóôáí éóïóêåëéóìÝíïé ü÷é ìå âÜóç ôéò áíÜãêåò ôïõ äÞìïõ áëëÜ ìå âÜóç ôá ìéêñÜ Ýñãá ðïõ ãßíïíôáé, áí âåâáéþíïíôáí ôá Ýóïäá. ËÝãïíôáé ðñÜãìáôá óôï ðáñáóêÞíéï ðïõ äåí öèÜíïõí åäþ, üìùò ôï ðéï óïâáñü åßíáé ç ìåßùóç êñáôéêþí åðé÷ïñçãÞóåùí». Ï ê. Ìçëéþôçò ôüíéóå üôé äåí ðñïôßèåôáé íá õðåñáóðéóôåß ôçí êõâåñíçôéêÞ ðïëéôéêÞ. «Ôï ðñüâëçìá åßíáé üôé äåí ìðïñïýìå íá ìáæÝøïõìå ÷ñÞìáôá ðïõ ìáò ÷ñùóôïýíôáé. Äéïéêïýìå ôï äÞìï êáé âÜóåé éêáíüôçôáò Þ ìç êáé áäéáöïñßáò åßìáóôå åäþ ðïõ åßìáóôå. Íá ãßíåé êáôáãñáöÞ üóùí ÷ñùóôÜìå. ¼óï äåí ôïí îÝñïõìå äåí ìðïñïýìå íá ðñïãñáììáôßóïõìå. ¼óï ðéï áñãÜ ðëçñþóïõìå ôüóï ÷åéñüôåñá». Ï ê. Ãêïýíáò ôüíéóå üôé äåí áíáöÝñèçêå ôï óýíïëï ôùí õðï÷ñåþóåùí. «Äåí Ý÷ïõìå Ýóïäá ãéáôß ïé ðñïçãïýìåíåò áñ÷Ýò íá êÜíïõí åðåíäõôéêÜ Ýñãá áîéïðïßçóåéò. ÕðÜñ÷ïõí åíäïãåíåßò áäõíáìßåò. Ï ëïãáñéáóìüò äéá÷åßñéóçò Ý÷åé åëëåéììáôéêÜ óôïé÷åßá. Íá ðñïóÝîïõìå ãéá ôçí åðüìåíç ÷ñïíéÜ». Ôï ëüãï ðÞñå êáé ï Íßêïò Ðáðáæéþãáò áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò óõìðïëßôåõóçò óõìöùíüíôáò üôé ðñÝðåé íá åéðùèåß ôï óýíïëï ôïõ ÷ñÝïõò ôïõ äÞìïõ. Ãéá ôï èÝìá ôùí âåâáéùèÝíôùí ÷ñåþí ðñïò ôï äÞìï áíÝöåñå üôé «ðáñïõóéÜóôçêå áäõíáìßá êáé áðü åìÜò êáé áðü ôçí ðïëåïäïìßá. ÁðïóôÝëëïõìå áðü ôï 2008 âåâáéùôéêïýò êáôáëüãïõò. ÔñÝ÷ïõí 23 åêáô. åõñþ óå Ýñãá êáé äåí õðÜñ÷ïõí Üëëïé äÞìïé ìå áíôßóôïé÷á ðïóÜ». Áêïëïýèùò, ï ê. ÓáôñáæÝìçò êáôÝëçîå üôé ôï êÜèå åõñþ Ý÷åé óçìáóßá óå áõôÞ ôçí åðï÷Þ. «Ïé ðüñïé Ý÷ïõí ìåéùèåß äñáìáôéêÜ êáé åìåßò ðñÝðåé íá óõíåéóöÝñïõìå óôç âåëôßùóç óõíèçêþí æùÞò. Ï äÞìïò Êáôåñßíçò üöåéëå ìçäÝí óå áóöáëéóôéêÝò åéóöïñÝò êáé öüñïõò óôéò 3112-2010. Ç áãïñÜ ôçò ðüëçò êéíåßôáé ìå âáóéêü ìï÷ëü ôï äÞìï. Äåßôå Ðïëéôéóôéêü ÊÝíôñï, ÐåñéöåñåéáêÞ Ïäü, Ó÷ïëåßá. Åßìáóôå åýñùóôïò äÞìïò êáé åîõðçñåôïýìå ôá äÜíåéÜ ìáò. ¼ôáí åéäùèåß ç êáôÜóôáóç ìå ðñáãìáôéêÜ êñéôÞñéá èá åßìáóôå ðïëý ìáêñõÜ áðü ôï ¨êüêêéí層.

ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí 1ç

ÁëëÜ ôá ðñÜãìáôá åßíáé óïâáñÜ. ÐÜñá ðïëý óïâáñÜ ãéá íá áíôéìåôùðßæïíôáé ì’ áõôüí ôïí áíáðïôåëåóìáôéêü ôñüðï. Åßíáé êáôÜ óõíÝðåéá áðïñßáò Üîéïí ãéáôß óôçí êõâåñíþóá åëßô äåí áíáæçôïýí Üëëåò ëýóåéò. Áí ð.÷. êñßíïõí üôé ç êáôÜóôáóç ôïõò îåðåñíÜåé, üôé äåí ìðïñïýí íá ôç ÷åéñéóôïýí, üðùò åðéâÜëëåôáé, ãéáôß äåí áíáæçôïýí óõììá÷ßåò êáé óôçñßãìáôá; ¹ ãéáôß äåí ïäçãïýí ôç ÷þñá óå ðñüùñåò åêëïãÝò; ¼÷é óÞìåñá âÝâáéá áëëÜ ìåôÜ Ýíá äýï ìÞíåò, áöïý ðñþôá ðÜñïõìå ôçí 6ç äüóç êáé äñïìïëïãçèåß ç åöáñìïãÞ ôçò, åðéêáéñïðïéçìÝíçò Þ ü÷é, áðüöáóçò ôçò óõíüäïõ êïñõöÞò ôçò 21çò Éïõëßïõ 2011. Ç áðïñßá ãßíåôáé áêüìç ìåãáëýôåñç áí áíáëïãéóèåß êáíåßò üôé äåí öáßíåôáé ïýôå íá ôï óêÝöôïíôáé êáí. Áñêïýíôáé ìüíï óôïõò îÝíïõò ôå÷íïêñÜôåò. ¼ðùò ï Ãåñìáíüò ÑÜú÷åíìðá÷ êáé ïé äåêÜäåò óõíåñãÜôåò ôïõ. ¼ðùò Ýíá ìåãÜëï ôìÞìá ôùí óõìâïýëùí ôïõ ðñùèõðïõñãïý ê.á. ÁëëÜ ï ÑÜú÷åíìðá÷ êáé ïé äéêïß ôïõ üðùò êáé ïé ÃÜëëïé ðïõ æÞôçóå ï Ðñùèõðïõñãüò áðü ôïí ÍéêïëÜ Óáñêïæß íá Ýñèïõí óôç ÷þñá ìáò êáé íá åëÝã÷ïõí ôçí åöáñìïãÞ ôùí ìÝôñùí äéáöÜíåéáò êëð., äåí åßíáé ëïãéêü íá óêÝöôïíôáé ðñþôá ôï êáëü ôçò äéêÞò ôïõò ÷þñáò ï êáèÝíáò ôïõò, êé ýóôåñá (Þ êáèüëïõ) ôï óõìöÝñïí ôçò ÅëëÜäáò; Êé áêüìá äåí õðÜñ÷ïõí Üñáãå äéêïß ìáò, ¸ëëçíåò, óôï åóùôåñéêü ôçò ÷þñáò Þ êáé óôï åîùôåñéêü éêáíïß íá áíôáðïêñéèïýí óôá êáèÞêïíôá ðïõ áíÝëáâáí Þ èá áíáëÜâïõí îÝíïé; ¹ ìÞðùò ôïõò äéêïýò ìáò ôïõò áðáãïñåýïõí ç ôñüúêá êáé ïé äáíåéóôÝò; Åêôüò êé áí õðïèÝóïõìå (êé ï ê. ÂåíéæÝëïò ìå ôç óõìðåñéöïñÜ ôïõ äßíåé áõôü ôï äéêáßùìá) üôé ïé Üíèñùðïé êõñéáñ÷ïýíôáé áðü ôçí «áëáæïíåßá ôçò ðáíôïãíùóßáò». ÊÜôé ôÝôïéï, ìå ôéò óçìåñéíÝò óõíèÞêåò, åßíáé óáöþò áíåðßôñåðôï, åðéæÞìéï êáé åðéêßíäõíï. Êáëü èá Þôáí ðÜíôùò ïé êõâåñíþíôåò íá óêåöèïýí óïâáñÜ ôéò óïöÝò óõìâïõëÝò ôïõ ÓùêñÜôç. Íá øÜîïõí äçë. êáé íá âñïõí ôïõò éêáíïýò ôïõò åðáÀïíôåò ãéá üëá ôá êñßóéìá ðüóôá ôçò êõâÝñíçóçò êáé ôçò äéïßêçóçò. Åßíáé ð.÷. áêáôáíüçôï ãéáôß óôïí ðëÝïí êñßóéìï ôïìÝá åóüäùí ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí íá ôïðïèåôåßôáé áðü ôçí ïñêùìïóßá ôçò ÊõâÝñíçóçò ôïõ Ðáóïê êáé êáôÜ ôïõò äýï áíáó÷çìáôéóìïýò, õöõðïõñãüò ìç ôå÷íïêñÜôçò. Õðïõñãïß áðïôõ÷çìÝíïé íá ìåôáêéíïýíôáé óå Üëëï õðïõñãåßï, Õðïõñãïß íá ìáëþíïõí ìåôáîý ôïõò êáé íá ðáñáìÝíïõí óôç èÝóç ôïõò êé Üëëá èëéâåñÜ ðáñüìïéá. Ç êõâåñíþóá åëßô äåß÷íåé ðùò æåé óôï äéêü ôçò êüóìï, åíôåëþò äéáöïñåôéêü áðü ôï äéêü ìáò, ôïí ðñáãìáôéêü. Êáé äåí êáôáâÜëëåé êáìßá ðñïóðÜèåéá íá ãßíåé óùóôüôåñç, áðïôåëåóìáôéêüôåñç, éêáíÞ íá áíôáðïêñéèåß óôéò áíÜãêåò ôùí êáéñþí. Êé ïýôå, äõóôõ÷þò, æçôÜåé ðñáãìáôéêÜ, êé ü÷é óôá ëüãéá, íÝåò óõììá÷ßåò êáé óôçñßãìáôá, óôá ðëáßóéá ìéáò «ðïëõãáìéêÞò åîùôåñéêÞò ðïëéôéêÞò» üðùò ðñïôåßíåé ï óåñ Âáó. Ìáñêåæßíçò. ÁíôéèÝôùò ôçñåß óôÜóç ðåéèÞíéïõ åêôåëåóôÞ ôùí åíôïëþí ôçò ôñüúêáò, åíôïëÝò ðïõ Þäç áðïäåß÷èçêáí ëáèåìÝíåò áíôéëáúêÝò êáé åèíéêÜ åðéæÞìéåò. Ùóôüóï õðÜñ÷ïõí êáé Üëëåò äõíÜìåéò åêôüò áðü ôïõò êõâåñíþíôåò õðÜñ÷åé ç êïéíùíßá, ï ëáüò. Ïé äõíÜìåéò áõôÝò èá ðñÝðåé íá êéíçôïðïéçèïýí. Óôá ðëáßóéá, ðÜíôá êáé áðïêëåéóôéêÜ, ôçò íïìéìüôçôáò. Ç öýóç áðå÷èÜíåôáé ôï êåíü. Ç êõâÝñíçóç áäõíáôåß íá ôï êáëýøåé. Êáé êáéñïöõëáêôåß ðÜíôá ï êßíäõíïò íá åéóïñìÞóïõí ïé äõíÜìåéò ôùí Üêñùí. Ðñïêáëþíôáò ôçí ðëÞñç êáôáóôñïöÞ. Ç ðáñÝìâáóç ôùí õãéþí äõíÜìåùí ôïõ Ýèíïõò åßíáé ü÷é ìüíï áðáñáßôçôç áëëÜ åðéâåâëçìÝíç. ÃÉÁÍÍÇÓ ÊÏÑÏÌÇËÇÓ

ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ ÈÑÁÊÙÍ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ & Í.ÐÉÅÑÉÁÓ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

Ï Óýíäåóìïò Èñáêþí Êáôåñßíçò äéïñãáíþíåé çìåñÞóéá åêäñïìÞ ôçí ÊõñéáêÞ 9 Ïêôùâñßïõ 2011 óôï Âüëï. ¢íù Ëå÷þíéá, ÌïíÞ Ôáîéáñ÷þí, Âõæßôóá, ÌçëéÝò, Âüëï. ÔéìÞ óõììåôï÷Þò : 15Å Ôçë. Åðéêïéíùíßáò: ê. Äüìíá Ìáíùëïðïýëïõ (ðñüåäñïò) 6976 640466 ê. Ìáñßá ÓùôçñéÜäïõ (ãñáììáôÝáò) 6974 731784


8

‹ÄŒ‰Öƒ‡Œ‚Ö ZÖ ‹ƒ‰ˆ†’ŠŽˆØƒŽ†ƒ’ňňØ؆vˆ†’Š“ƒØň”Ø‘Š†’Šƒ”

…ŒÃ‡ÖÖÖ֏ŠÃvƒ‘‰ÄÖÖ 2011

OIKONOMIA ǾȘȗȋȅȑǢȒțȐŸȜȡȕŸ ȘșȗȋȔȆȠȎȡȕŸȜȐȚŸ %HE?FRGŸ/R>VKŸ ȌȒȊŸȜȐȕŸŸ ȎȝșȡȘȊȢȓȇŸŸ ȗȒȓȗȕȗǢȈȊ ŸǼȎŸȝȘȗȋȅȑǢȒțȐŸȜȡȕŸȘșȗȋȔȆȠȎȡȕŸȜȐȚŸȌȒȊŸȜȐȕŸȎȝșȡȘȊȢȓȇŸȗȒȓȗȕȗǢȈȊŸȘșȗȟȦșȐțȎŸȐŸ%HE?FRGŸ/R>VK ŸȎȓȜȒǢȦȕȜȊȚŸȤȜȒŸȐŸȏȦȕȐŸȜȗȝŸ ȎȝșȦŸȑȊŸŸȎȒțȆȔȑȎȒŸțȎŸȥȞȎțȐŸțȜȗŸȜȆȜȊșȜȗŸȜșȈǢȐȕȗŸȜȗȝŸ ŸȓȊȒŸȘȡȚŸțȝȕȗȔȒȓȅŸȜȗŸ ŸȑȊŸȊȕȊȘȜȝȟȑȎȈŸȓȊȜȅŸ 

ŸǼȥǢȞȡȕȊŸǢȎŸȜȐȕŸȎȘȎȕȍȝȜȒȓȇŸȜșȅȘȎȏȊŸȐŸȎȝșȡȘȊȢȓȇŸȓșȈțȐŸȊȘȎȒȔȎȈŸȜȐȕŸȗȒȓȗȕȗǢȒȓȇŸȊȕȅȘȜȝȖȐŸȜȡȕŸDZǺǬ Ÿ ǢȆțȡŸȜȡȕŸȊȝțȜȐșȤȜȎșȡȕŸ ȗȒȓȗȕȗǢȒȓȦȕŸțȝȕȑȐȓȦȕ ŸȜȐȚŸ ǢȎȒȡǢȆȕȐȚŸȍȒȊȑȎțȒǢȤȜȐȜȊȚŸ ȘȒțȜȦțȎȡȕ ŸȓȊȑȦȚŸȓȊȒŸȜȐȚŸ ȊțȑȎȕȆțȜȎșȐȚŸȊȥȖȐțȐȚŸȜȡȕŸ ȊǢȎșȒȓȊȕȒȓȦȕŸȎȖȊȌȡȌȦȕŸ ȘșȗȚŸȜȐȕŸȘȎșȒȗȟȇ

•ǹŸȊȕȜȈȓȜȝȘȗȚŸȊȝȜȤȚŸ ȎȈȕȊȒŸȘȒȑȊȕȤŸȕȊŸȎȘȒȋșȊȍȥȕȎȒŸȜȐȕŸȊǢȎșȒȓȊȕȒȓȇŸȗȒȓȗȕȗǢȈȊŸțȜȗŸȟȎȈȔȗȚŸȜȐȚŸȥȞȎțȐȚŸ ȊȘȤŸȜȒȚŸȊșȟȆȚŸȜȗȝŸ– Ÿ țȐǢȎȒȦȕȎȜȊȒŸțȎŸȆȓȑȎțȐŸȜȐȚŸ %HE?FRGŸ/R>VK

ǹȒŸȊȕȊȔȝȜȆȚŸȜȐȚŸȜșȅȘȎȏȊȚŸȎȓȜȒǢȗȥȕŸȘȡȚŸȓȊȜȅŸȜȐȕŸ țȝȕȎȍșȈȊțȐŸȜȗȝŸȧȒȗȒȓȐȜȒȓȗȥŸǼȝǢȋȗȝȔȈȗȝŸȜȐȚŸǯǴǽŸ ȜȐȕŸǺȆǢȘȜȐŸȑȊŸȊȘȗȞȊțȒțȑȗȥȕŸȎȘȒȘȔȆȗȕŸǢȐŸțȝǢȋȊȜȒȓȅŸǢȆȜșȊŸȌȒȊŸȜȐȕŸțȜȇșȒȖȐŸȜȐȚŸșȎȝțȜȤȜȐȜȊȚŸȓȊȒŸ ȑȊŸȎȘȊȕȆȔȑȗȝȕŸȜȊŸǢȐȕȊŸ ȍȅȕȎȒȊŸțȜȒȚŸȜșȅȘȎȏȎȚ ŸȟȡșȈȚŸ ȕȊŸȊȘȗȓȔȎȈȎȜȊȒŸȓȊȒŸȎȘȊȕȎȕȎșȌȗȘȗȈȐțȐŸȜȗȝŸȘșȗȌșȅǢǢȊȜȗȚŸȊȌȗșȅȚŸŸȓȊȔȝȘȜȤǢȎȕȡȕŸȗǢȗȔȤȌȡȕ

ǬǮǹǻǯǼ ΛΟΝΔΙΝΟ XETRA D CAC 40 DJ INDU NASDAQ NIKKEI Ευρω/$ Euribor 3M Χρυσός

5.337,54 5.508,24 3.045,62 11.352,61 2.588,62 8.668,86 1,38550 1,53100 1.782,000

2,11 3,15 3,27 0,94 0,62 1,76

Ÿ ǶȎŸȎȘȒȜȤȓȒȗŸ ȧȒǢȎșȇŸȍȊȕȎȒȊȓȇŸțȥǢȋȊțȐŸ ǢȎŸȜȐŸǻȡțȈȊŸȥȠȗȝȚŸ ŸȍȒț Ÿ ȎȝșȦŸȎȕȆȓșȒȕȎŸȐŸǴȥȘșȗȚ ǽȗŸȝȘȗȝșȌȒȓȤŸțȝǢȋȗȥȔȒȗŸȜȐȚŸǴȥȘșȗȝŸȎȕȆȓșȒȕȎŸȜȐȕŸǽȎȜȅșȜȐŸ •ǽȗŸȝȘȗȝșȌȒȓȤŸțȝǢȋȗȥȔȒȗŸȎȕȆȓșȒȕȎŸțȇǢȎșȊŸȜȐŸțȝǢȞȡȕȈȊŸȓȊȒŸ ȍȒǢȎșȇŸȍȊȕȎȒȊȓȇŸțȥǢȋȊțȐŸǢȎŸȜȐŸǻȡțȈȊŸȥȠȗȝȚŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦ Ÿ ȎȖȗȝțȒȗȍȤȜȐțȎŸȜȗȕŸȝȘȗȝșȌȤŸǹȒȓȗȕȗǢȒȓȦȕŸȕȊŸȔȅȋȎȒŸȤȔȊŸȜȊŸȊȕȊȎȈȘȎŸȗŸȓȝȋȎșȕȐȜȒȓȤȚŸȎȓȘșȤțȡȘȗȚŸȜȐȚŸǶȎȌȊȔȗȕȇțȗȝ ŸȤȘȡȚŸȊȕȊ- ȌȓȊȈȊŸǢȆȜșȊŸȓȊȒŸȍȒȊȍȒȓȊțȈȎȚŸȌȒȊŸȕȊŸȎȞȊșǢȗțȜȎȈŸȜȗŸȌșȐȌȗșȤȜȎșȗŸ ȞȆșȎȒŸȜȗŸX@ML@PK Ÿ ȍȝȕȊȜȤȕ– ŸȎȈȘȎŸȗŸȓ ŸǼȜȎȞȅȕȗȝŸțȎŸȍȐǢȗțȒȗȌșȅȞȗȝȚ

DZŸțȝǢȞȡȕȈȊŸȊȝȜȇŸȊȕȊǢȆȕȎȜȊȒŸȕȊŸȍȦțȎȒŸȊȕȅțȊŸțȜȐȕŸȓȝȘșȒȊǽȗŸȓȤțȜȗȚŸȍȊȕȎȒțǢȗȥŸȜȐȚŸǴȥȘșȗȝŸȎȓȜȗȖȎȥȜȐȓȎŸȜȗȝȚŸȘȎșȊȓȇŸȓȝȋȆșȕȐțȐ ŸȍȎȍȗǢȆȕȗȝŸȤȜȒŸȜȗŸȓȤțȜȗȚŸȍȊȕȎȒțǢȗȥŸȜȐȚŸȟȦșȊȚŸ țǢȆȕȗȝȚŸǢȇȕȎȚŸǢȎȜȅŸȜȒȚŸȍȒȊȍȗȟȒȓȆȚŸȝȘȗȋȊȑǢȈțȎȒȚŸȜȗȝŸȊȖȒȤȟșȎȗȥŸ ȆȟȎȒŸȊȝȖȐȑȎȈŸțȐǢȊȕȜȒȓȅŸȜȗȝȚŸȜȎȔȎȝȜȊȈȗȝȚŸǢȇȕȎȚ

ȜȐȚŸȎȖȊȒȜȈȊȚŸȜȡȕŸȍȐǢȗțȒȗȕȗǢȒȓȦȕŸȜȐȚŸȊțȜȗȟȒȦȕŸȓȊȒŸȜȐȚŸȆȓȑȎțȐȚŸȜȡȕŸȜșȊȘȎȏȦȕŸȜȐȚŸțȜȗŸȎȔȔȐȕȒȓȤŸȍȐǢȤțȒȗŸȟșȆȗȚ

ǽȗŸȍȅȕȎȒȗŸȜȐȚŸǶȤțȟȊȚŸȘșȗȚŸȜȐŸǵȎȝȓȡțȈȊŸȑȊŸȆȟȎȒŸȍȒȅșȓȎȒȊŸ ŸȎȜȦȕŸǢȎŸȎȘȒȜȤȓȒȗŸ ŸȓȊȒŸȑȊŸȜȎȑȎȈŸțȎŸȒțȟȥŸȜȗȕŸdzȊȕȗȝȅșȒȗŸ DZŸǴȥȘșȗȚŸȆȟȎȒŸțȜȎȕȆȚŸȗȒȓȗȕȗǢȒȓȆȚŸțȟȆțȎȒȚŸǢȎŸȜȐȕŸǻȡțȈȊ Ÿ ȜȗȝŸ ŸȊȕȊȓȗȈȕȡțȎŸȗŸȎȓȘșȤțȡȘȗȚŸǼȜȆȞȊȕȗȚŸǼȜȎȞȅȕȗȝ Ÿ ǺȗȔȔȆȚŸșȡțȒȓȆȚŸȎȜȊȒșȈȎȚŸȆȟȗȝȕŸȒȍșȥțȎȒŸȑȝȌȊȜșȒȓȆȚŸțȜȐŸǶȎȌȊȔȤȕȐțȗŸȘșȗȓȎȒǢȆȕȗȝŸȕȊŸȎȓǢȎȜȊȔȔȎȝȜȗȥȕŸȜȗŸȎȝȕȗȢȓȤŸȜȐȚŸȞȗșȗǺșȤȓȎȒȜȊȒŸȌȒȊŸȍȒǢȎșȇŸțȝǢȞȡȕȈȊŸǢȎȜȊȖȥŸȜȡȕŸȍȥȗŸȓșȊȜȦȕ Ÿ ȔȗȌȒȓȤŸȓȊȑȎțȜȦȚ ŸǹȒŸȓȝȘșȒȊȓȆȚŸȜșȅȘȎȏȎȚŸȆȟȗȝȕŸȎȘȈțȐȚŸȊȕȊȘȜȥȖȎȒŸȆȕȜȗȕȐŸȍșȊțȜȐșȒȤȜȐȜȊŸțȜȐŸǻȡțȈȊ

ȍȒȎȝȓșȈȕȒțȎŸȗŸȎȓȘșȤțȡȘȗȚ

ǹȒŸȓȥșȒȎȚŸșȝȑǢȈțȎȒȚ ŸȘȗȝŸȍȒȊȞȗșȗȘȗȒȗȥȕȜȊȒŸțȎŸțȟȆțȐŸǢȎŸȜȗŸ ǯȒțȅȌȎȜȊȒŸșȥȑǢȒțȐŸȌȒȊŸȜȐȕŸȝȘȗȟșȆȡțȐŸȌȕȡțȜȗȘȗȈȐțȐȚŸȜȐȚŸ ȝȞȒțȜȅǢȎȕȗŸǴȊȕȗȕȒțȜȒȓȤŸȘȔȊȈțȒȗŸȌȒȊŸȜȐȕŸȆȓȍȗțȐŸȜȐȚŸǣȍȎȒȊȚŸ ǢȎȜȊȋȗȔȇȚŸțȜȗȒȟȎȈȡȕŸȜȐȚŸǣȍȎȒȊȚ ŸȌȒȊŸȜȐȕŸȗȘȗȈȊŸȍȎȕŸȊȘȊȒȜȎȈȜȊȒŸ ǺȊșȊȌȡȌȇȚ ŸȎȈȕȊȒŸȗȒŸȊȓȤȔȗȝȑȎȚ ȐŸȜȇșȐțȐŸȜȐȚŸȍȒȊȍȒȓȊțȈȊȚŸȜșȗȘȗȘȗȈȐțȐȚ

Āûñöìýóüýñûóù ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

0,09 0,00 1,10 0,00 13,00 0,00 0,78 1,30 4,00 -0,25 2,90 3,57 5,00 -2,91 0,68 3,03 3,85 -0,26 2,36 -1,26 0,23 15,00 0,33 3,13 3,50 9,38 0,31 3,33 1,59 0,00 3,19 0,31 0,96 -8,57 5,80 1,93 2,20 0,46 1,48 -1,33 1,40 -2,78 5,77 5,10 2,70 -3,57 3,00 -1,00 2,73 -2,15 0,83 2,47 6,60 1,54 1,08 0,00 5,46 4,00 5,78 1,58 2,72 -1,09 9,90 1,23 9,00 0,56 6,00 -4,76 3,05 2,01 0,38 5,56 4,25 -8,99 2,06 3,52 1,80 -1,64 0,61 0,00 1,88 2,17 9,96 5,17 4,99 3,10 0,24 14,29

152.761 0,08 0,09 2.253.747 1,10 1,18 189.763 12,65 13,00 1.987.835 0,77 0,82 16.627 3,91 4,10 28.356 2,75 2,90 15.637 5,00 5,38 53.120 0,64 0,71 117.756 3,78 3,89 23.806 2,35 2,37 6.204.479 0,20 0,25 1.659.513 0,32 0,34 11.640 3,42 3,53 186.799 0,31 0,32 14.830 1,55 1,65 104.125 3,18 3,30 449.594 0,96 1,06 300.413 5,69 5,99 5.263.945 2,20 2,34 7.275 1,44 1,49 219.528 1,40 1,50 46.943 5,49 5,84 96.435 2,70 2,86 4.137 2,97 3,07 8.957 2,73 2,85 271.185 0,81 0,85 34.976 6,50 6,65 1.561.110 1,08 1,13 31.787 5,30 5,50 176.615 5,62 5,80 356.983 2,72 2,92 2.035 9,78 10,00 2.723 8,95 9,06 1.468.679 5,96 6,25 436.352 2,98 3,09 3.085.063 0,37 0,40 918 4,25 4,66 709 2,00 2,06 19.000 1,80 1,89 620.299 0,61 0,66 24.495 1,78 1,93 47.127 9,50 9,96 230 4,84 4,99 399.566 0,21 0,25

ǻǿǹȆȇǹīȂǹȉǼȊȈǿȂǹ ǹȂȅǿǺǹǿǹ ȀǼĭǹȁǹǿǹ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF īǻ ȋ.ǹ. NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30

2,97 7,42 5,86

1,34 0,00 0,00

100.710 0 0

2,94 0,00 0,00

3,03 0,00 0,00

0,22 -8,33 0,48 0,00 0,33 0,00 0,17 0,00 1,00 5,26 0,10 0,00 0,14 -6,25 0,28 0,00 0,13 -7,14 0,30 0,00 0,32 -8,57 1,01 -1,94 0,68 0,00 0,29 -6,45 0,47 0,00 8,60 0,00 0,16 0,00 0,73 2,82 0,25 4,17 0,41 0,00 0,87 0,00 0,18 0,00 0,31 0,00 1,68 0,00 6,40 -5,74 1,07 9,18 1,64 0,00 1,27 0,00 2,12 0,47 1,91 0,53 0,13 16,67 0,19 5,56 0,12 0,00 0,19 0,00 0,19 5,56

13.050 0 53.017 0 1.120 330.164 28.854 850 47.875 0 14.603 555.150 1.000 12.500 0 11.430 185.840 70 319.624 55.910 3.200 84.321 0 0 1.887 720 150 0 6.625 733 8.830 1.630 0 17.180 396.540

0,22 0,00 0,33 0,00 0,90 0,09 0,13 0,27 0,12 0,00 0,32 1,00 0,64 0,28 0,00 8,52 0,15 0,72 0,24 0,37 0,81 0,18 0,00 0,00 6,10 0,97 1,64 0,00 2,04 1,91 0,12 0,17 0,00 0,18 0,18

0,24 0,00 0,35 0,00 1,03 0,10 0,16 0,28 0,14 0,00 0,38 1,03 0,70 0,30 0,00 8,60 0,17 0,73 0,26 0,43 0,88 0,20 0,00 0,00 7,20 1,07 1,64 0,00 2,13 2,08 0,14 0,19 0,00 0,19 0,20

ȂǼȈǹǿǹ Ȁǹǿ ȂǿȀȇǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ A.S. COMPANY (Ȁȅ) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ǹ.ȉ.Ǽ. (Ȁȅ) AUDIOVISUAL (Ȁȅ) AUTOHELLAS (Ȁȅ) AVENIR ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) AXON ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) BYTE COMPUTER (Ȁȅ) CENTRIC ȆȅȁȊȂǼȈǹ (Ȁȅ) CPI (Ȁȅ) CYCLON ǼȁȁǹȈ (ȀO) DIONIC (Ȁȅ) EURODRIP (ȀO) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (ȀO) FLEXOPACK (Ȁȅ) FORTHNET (Ȁȅ) INFORM ȁȊȀȅȈ Ȇ. (Ȁȅ) INTRACOM HOLDINGS (Ȁȅ) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (Ȁȅ) LOGISMOS (Ȁȅ) MEDICON ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ǼȁȆ) MEVACO (Ȁȅ) MIG REAL ESTATE (Ȁȅ) MINERVA (Ȁǹ) MLS ȆȁǾȇȅĭȅȇǿȀǾ (Ȁȅ) NEXANS ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) PAPERPACK ȉȈȅȊȀǹȇǿǻǾȈ ǿ. (Ȁȅ) PASAL ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) PC SYSTEMS (Ȁȅ) PROFILE (Ȁȅ) PROTON ȉȇǹȆǼǽǹ ǹ.Ǽ. (KO)

ŸǽȗŸȑȎȜȒȓȤŸȓȔȈǢȊŸȘȗȝŸȎȘȒȓșȊȜȎȈŸțȜȒȚŸǢȎȌȅȔȎȚŸȎȝșȡȘȊȢȓȆȚŸȊȌȗșȆȚŸȎȕŸǢȆțȡŸȞȐǢȦȕŸȌȒȊŸȕȆȗŸțȟȆȍȒȗŸțȜȇșȒȖȐȚŸȜȡȕŸȎȝșȡȘȊȢȓȦȕŸ ȜșȊȘȎȏȦȕŸȓȊȒŸȍȎȍȗǢȆȕȐȚŸȜȐȚŸȘșȗȑȝǢȈȊȚŸȜȗȝŸȧǷǽŸȕȊŸȘșȗțȞȆșȎȒŸȋȗȇȑȎȒȊŸȞȊȈȕȎȜȊȒŸȤȜȒŸȎȘȐșȆȊțȎŸȓȊȒŸȜȐȕŸȎȔȔȐȕȒȓȇŸȟșȐǢȊȜȒțȜȐșȒȊȓȇŸȊȌȗșȅ Ÿ ǹŸǮȎȕȒȓȤȚŸȧȎȈȓȜȐȚŸǽȒǢȦȕŸȆȓȔȎȒțȎŸǢȎŸȅȕȗȍȗŸ ŸțȜȒȚŸ Ÿ ǢȗȕȅȍȎȚŸǢȎŸȜȗȝȚŸȎȘȎȕȍȝȜȆȚŸȕȊŸȎȘȒțȜșȆȞȗȝȕŸțȜȒȚŸȜșȊȘȎȏȒȓȆȚŸ ǢȎȜȗȟȆȚ

DZŸȊȖȈȊŸȜȡȕŸțȝȕȊȔȔȊȌȦȕŸȊȕȇȔȑȎŸțȎŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ

ǬȘȤŸȜȗȝȚŸȎȘȒǢȆșȗȝȚŸȍȎȈȓȜȎȚ ŸȘȜȦțȐŸȘȊșȗȝțȈȊțȊȕŸȗȒŸȎȜȊȒșȎȈȎȚŸǽȊȖȒȍȈȡȕŸȓȊȒŸǬȕȊȠȝȟȇȚŸ  ŸǺșȦȜȡȕŸǾȔȦȕŸ Ÿ ȓȊȒŸȀȐǢȒȓȦȕŸ 

ǼȜȗȕŸȊȕȜȈȘȗȍȊ ŸȜȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȅȕȗȍȗŸȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸȗȒŸȍȎȈȓȜȎȚŸ ǾȌȎȈȊȚŸ  ŸȀșȐǢȊȜȗȗȒȓȗȕȗǢȒȓȦȕŸǾȘȐșȎțȒȦȕŸ ŸȓȊȒŸ ǺȎȜșȎȔȊȈȗȝŸȓȊȒŸǬȎșȈȗȝŸ  ŸȎȕȦŸȓȊȜȅŸ ŸȎȕȒțȟȥȑȐȓȎŸ ȗŸȜșȊȘȎȏȒȓȤȚŸȍȎȈȓȜȐȚ

ǺȜȦțȐŸ ŸțȜȗŸǢȐȕȗ

ŸĮŁņŸňŅňńŅĸŊŒŌŁŸōňŎŸļĻŌŃńňŖŸŊŎłēŃŌōŃńŕŸʼnŅĻŃŌĹňŎŸ ǬȘȔȗȘȗȒȎȈȜȊȒŸȐŸȍȒȊȍȒȓȊțȈȊŸȝȘȗȋȗȔȇȚŸȓȊȒŸȍȐǢȤțȒȊȚŸȌȕȡțȜȗʼnňŎŸľŃķʼnĿџōŁŸľŃĻľŃńĻŌĹĻŸķńľňŌŁŋŸĶľĿŃĻŋŸʼnĻŊĻĽŒĽĸŋŸ ȘȗȈȐțȐȚŸȊȒȜȇțȎȡȕŸȌȒȊŸǣȍȎȒȊŸǺȊșȊȌȡȌȇȚŸțȜȐŸǻǬǯ

ŁŅĿńōŊŃńĸŋŸĿņķŊĽĿŃĻŋŸĻʼnŕŸĝņĻņĿŗŌŃēĿŋŸīŁĽķŋŸĠņķŊĽĿŃĻŋŸĝ ī ĠŸńĻџĭŎēʼnĻŊĻĽŒĽĸŸĢŅĿńōŊŃŌēňŖŸńĻџģĿŊēŕDzȎțȘȈȏȎȜȊȒŸȎȒȍȒȓȇŸȓȊȒŸȍȒȊȞȊȕȇȚŸȍȒȊȍȒȓȊțȈȊŸȊȍȎȒȗȍȤȜȐțȐȚŸ ōŁōĻŋŸįőŁŅĸŋŸĝʼnňľňōŃńŕōŁōĻŋŸĭ Ģ ģ į ĝŸĻņĻńňĹņŒŌĿŸŸ ȌȒȊŸȜȒȚŸȘȎșȒȗȟȆȚŸǢȎŸȓȗșȎțǢȆȕȊŸȍȈȓȜȝȊ

ŐłĿŋŸĮĿōĶŊōŁŸōňŸŎʼnňŎŊĽĿĹňŸīĿŊŃļĶŅŅňņōňŋ

ǮȒȊŸȜȐŸȍȒȊțȞȅȔȒțȐŸȜȐȚŸȊȕȊȌȓȊȈȊȚŸȍȒȊȞȅȕȎȒȊȚŸȓȊȒŸȎȝșȎȈȊȚŸ ǼȥǢȞȡȕȊŸǢȎŸțȟȎȜȒȓȇŸȊȕȊȓȗȈȕȡțȐ ŸȗŸȕȆȗȚŸǴȊȕȗȕȒțǢȤȚŸǬȍȎȒ- ȍȐǢȗțȒȤȜȐȜȊȚŸȤțȗȕŸȊȞȗșȅŸȜȐŸȍȒȊȍȒȓȊțȈȊŸȍȐǢȗțȒȗȘȗȈȐțȐȚŸȜȡȕŸ Ȧȕ ŸȊȘȗțȓȗȘȎȈŸȊȞ™ŸȎȕȤȚŸțȜȐŸȋȎȔȜȒțȜȗȘȗȈȐțȐŸȓȊȒŸȊȞ™ŸȎȜȆșȗȝŸțȜȐȕŸ ȊȒȜȇțȎȡȕ ŸȐŸǻǬǯŸȊȕȊȔȊǢȋȅȕȎȒŸȜȐȕŸȝȘȗȟșȆȡțȐŸȕȊŸȎȕȐǢȎșȦȕȎȒŸ ȊȘȔȗȥțȜȎȝțȐŸȜȐȚŸȍȒȊȍȒȓȊțȈȊȚŸȝȘȗȋȗȔȇȚŸȓȊȒŸȊȖȒȗȔȤȌȐțȐȚŸȊȒȜȇ- țȟȎȜȒȓȅŸȜȗȝȚŸǴȊȔȔȒȓșȊȜȒȓȗȥȚŸȧȇǢȗȝȚ ŸȦțȜȎŸȕȊŸȎȘȒȜȝȌȟȅȕȎȜȊȒŸ țȎȡȕŸȆșȌȡȕŸǬǺǯŸȓȊȒŸǼDZDzǾǬŸȊȘȤŸȜȐŸǻȝȑǢȒȜȒȓȇŸǬșȟȇŸǯȕȆșȌȎȒ- ȐŸȊȘȗȜȎȔȎțǢȊȜȒȓȤȜȎșȐŸȍȒȅȟȝțȐŸȜȐȚŸȘȔȐșȗȞȗșȈȊȚŸțȜȒȚŸȜȗȘȒȓȆȚŸ ȊȚŸǻǬǯ ŸțȝǢȋȅȔȔȗȕȜȊȚŸȆȜțȒŸțȜȐȕŸȊȘȗȜȎȔȎțǢȊȜȒȓȤȜȎșȐŸȘșȗȦ- ȓȗȒȕȡȕȈȎȚ

ȑȐțȐŸȜȡȕŸȆșȌȡȕŸǬǺǯŸȓȊȒŸțȜȐȕŸȎȘȈȜȎȝȖȐŸȜȡȕŸțȝȕȊȞȦȕŸȎȑȕȒȓȦȕŸȎȕȎșȌȎȒȊȓȦȕŸțȜȤȟȡȕ Ÿ ǯȕțȡǢȊȜȦȕȗȕȜȊȒŸȜȊŸȕȆȊŸȓșȒȜȇșȒȊŸȊȖȒȗȔȤȌȐțȐȚŸȘȗȝŸȘșȗȋȔȆȘȗȕȜȊȒŸțȜȗŸǷȤǢȗ ŸȍȐȔȊȍȇŸȐŸțȝǢǢȤșȞȡțȐŸǢȎŸȜȗŸǯȒȍȒȓȤŸǺȔȊȈǼȜȤȟȗȚŸȜȗȝŸȎȈȕȊȒ ŸȕȊŸȊȘȗȍȗȑȎȈŸțȜȗȝȚŸȎȕȍȒȊȞȎșȤǢȎȕȗȝȚŸȆȕȊŸ țȒȗŸȀȡșȗȜȊȖȒȓȗȥŸ ȎȥȟșȐțȜȗŸǴȊȕȗȕȒțȜȒȓȤŸȎșȌȊȔȎȈȗŸȘȗȝŸȑȊŸȍȒȊțȞȊȔȈȏȎȒŸȍȒȊȞȅȕȎȒȊŸ ȓȊȒŸȒțȤȜȒǢȐŸǢȎȜȊȟȎȈșȒțȐŸȜȡȕŸȊȒȜȗȥȕȜȡȕ ŸȘșȗȚŸȤȞȎȔȗȚŸȜȐȚŸȎȑȕȒǼȟȎȍȒȊțǢȗȥŸȌȒȊŸȜȒȚŸǬǺǯ ŸȓȊȑȦȚŸȓȊȒŸȐŸțȝǢȋȊȜȤȜȐȜȊŸȜȡȕŸ ȓȇȚŸȗȒȓȗȕȗǢȈȊȚ ŸȜȗȝŸȘȎșȒȋȅȔȔȗȕȜȗȚŸȓȊȒŸȜȡȕŸȓȊȜȊȕȊȔȡȜȦȕ Ÿ ȆșȌȡȕŸǢȎŸȜȗŸǯȑȕȒȓȤŸǼȟȆȍȒȗŸȧșȅțȐȚ ŸȎȕȦŸȜȊŸȝȞȒțȜȅǢȎȕȊŸȓșȒȜȇșȒȊŸȘ ȟ ŸȊȖȒȗȔȤȌȐțȐŸȗȒȓȗȕȗǢȒȓȇȚŸȎȘȅșȓȎȒȊȚŸȘșȗțȊșǢȤȏȗȕȜȊȒŸ ǹŸȕȆȗȚŸǴȊȕȗȕȒțǢȤȚŸȎȞȊșǢȤȏȎȒŸȓȊȒŸȎȖȎȒȍȒȓȎȥȎȒŸȜȒȚŸșȝȑǢȈțȎȒȚŸ țȜȗŸȕȆȗŸǷȗǢȗȑȎȜȒȓȤŸȘȔȊȈțȒȗ

ȜȗȝŸȕȤǢȗȝŸ ŸǢȎŸȜȗȕŸȗȘȗȈȗŸȍȒȊǢȗșȞȦȑȐȓȊȕŸȕȆȗȒŸȤșȗȒŸ ȌȒȊŸȜȐȕŸȊȍȎȒȗȍȤȜȐțȐŸȜȡȕŸȆșȌȡȕŸǬǺǯ ŸȊȘȗȜȝȘȦȕȎȒŸȜȐŸțȡșȎȝǬȘȗțȊȞȐȕȈȏȎȜȊȒŸȜȗŸȓȊȑȎțȜȦȚŸȊȕȊȕȆȡțȐȚŸȜȐȚŸǣȍȎȒȊȚŸǺȊșȊǢȆȕȐŸȘȗȔȝȎȜȇŸȎǢȘȎȒșȈȊŸȜȡȕŸȎǢȘȔȎȓȗǢȆȕȡȕŸȞȗșȆȡȕŸțȜȗȕŸȜȗǢȆȊŸ ȌȡȌȇȚ

ȊȝȜȤŸȓȊȒŸȍȒȊǢȗșȞȦȕȎȒŸȓȊȒŸȘȎșȒȌșȅȞȎȒŸȕȆȎȚ ŸțȜȗȟȎȝǢȆȕȎȚŸȍȒȊȍȒȓȊțȈȎȚŸȌȒȊŸǢȗșȞȆȚŸǬǺǯŸȘȗȝŸȎǢȞȊȕȈțȑȐȓȊȕŸțȟȎȜȒȓȅŸȘșȤțȞȊȜȊŸ ǬȘȔȗȝțȜȎȥȎȜȊȒŸȐŸȍȒȊȍȒȓȊțȈȊŸȜșȗȘȗȘȗȈȐțȐȚŸȜȐȚŸǣȍȎȒȊȚŸȔȤȌȡŸ țȜȐȕŸȊȌȗșȅŸȎȕȆșȌȎȒȊȚ

ȊȔȔȊȌȇȚŸțȜȐȕŸȎȜȊȒșȒȓȇŸțȥȕȑȎțȐŸȜȗȝŸȊȍȎȒȗȥȟȗȝ

ȂǼīǹȁǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ ALAPIS (Ȁȅ) ALPHA ǺǹȃȀ (Ȁȅ) COCA - COLA ȉȇǿǹ ǼȌǿȁȅȃ (Ȁȅ) EUROBANK EFG (Ȁȅ) EUROBANK PROPERTIES ǹǼǼǹȆ (Ȁȅ) FOURLIS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Kȅ) FRIGOGLASS (KO) J. & P. - ǹǺǹȄ (Ȁȅ) JUMBO (Ȁȅ) LAMDA DEVELOPMENT(Ȁȅ) MARFIN INVESTMENT GROUP (Ȁȅ) MARFIN POPULAR BANK (Ȁȅ) S & B ǺǿȅȂǾȋ. ȅȇȊȀȉǹ (Ȁȅ) ǹīȇȅȉǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǹǼȇȅȆȅȇǿǹ ǹǿīǹǿȅȊ (Ȁȅ) ǺǿȅȋǹȁȀȅ (Ȁǹ) īǼȀ ȉǼȇȃǹ (Ȁȅ) ǻǼǾ (Ȁȅ) ǼĬȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (KO) ǼȁǺǹȁ (Ȁǹ) ǼȁȁǹȀȉȍȇ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȆǼȉȇǼȁǹǿǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȋȇǾȂǹȉǿȈȉǾȇǿǹ (Ȁȅ) ǼȊǹĬ (Ȁȅ) ǼȊǻǹȆ (Ȁȅ) ǿȃȉȇǹȁȅȉ (Ȁȅ) ȀǹǼ (Ȁȅ) ȀȊȆȇȅȊ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ȂǼȉȀǹ (Ȁȅ) Ȃȅȉȅȇ ȅȎȁ (Ȁȅ) ȂȊȉǿȁǾȃǹǿȅȈ (Ȁȅ) ȅȁĬ (Ȁȅ) ȅȁȆ (Ȁȅ) ȅȆǹȆ (Ȁȅ) ȅȉǼ (Ȁȅ) ȆǼǿȇǹǿȍȈ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ȆȁǹǿȈǿȅ COMPUTERS (Ȁȅ) ȈǹȇǹȃȉǾȈ īȇ. (Ȁȅ) ȈǿǻǼȃȅȇ (Ȁȅ) ȉǹȋȊǻȇȅȂǿȀȅ ȉǹȂǿǼȊȉǾȇǿȅ (Ȁȅ) ȉǼȇȃǹ ǼȃǼȇīǼǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȉǿȉǹȃ (Ȁȅ) ȉǿȉǹȃ (Ȇȅ) ȊīǼǿǹ (Ȁȅ)

ĭĿŸłĿōŃńŕŸķľĻŏňŋ ŸķńŅĿŃŌĿŸōňŸıŊŁēĻōŃŌōĸŊŃňŸ ĝłŁņŗņŸŐłĿŋŸŸĮĿōĶŊōŁ

ǬȕȗȈȌȎȒŸȗŸȍșȤǢȗȚŸȌȒȊŸ ŸȜȐȕŸȘșȅțȒȕȐŸȎȕȆșȌȎȒȊ

0,71 % Ö֌…ÏÅ$“

ŸĔņňľňŋŸ 

QUALITY & RELIABILITY (Ȁȅ) QUEST ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) REDS (ȀO) RILKEN (Kȅ) SCIENS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (ȀO) SPACE HELLAS (Ȁȅ) SPIDER - ȆǼȉȈǿȅȈ ȃ.& Ȋǿȅǿ (Kȅ) SPRIDER STORES (Ȁȅ) TRASTOR ǹ.Ǽ.Ǽ.ǹ.Ȇ. (Ȁȅ) UNIBIOS (Ȁȅ) ǹǿȅȁǿȀǾ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǹȀȇǿȉǹȈ (Ȁȅ) ǹȁȀȅ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǹȁȅȊȂȊȁ (Ȁȅ) ǹȃǻȇȅȂǼǻǹ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǹȃǼȀ (Ȁȅ) ǹȃǼȀ (Ȇȅ `90) ǹȃǼȀ (Ȇȅ `96) ǹȉȉǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ (Ȁȅ) ǺǹȁȀǹȃ ǹȀǿȃǾȉǹ (Ȁȅ) ǺǹȇǺǼȇǾȈ ȃ. - MODA BAGNO (Ȁȅ) ǺǿȅȀǹȇȆǼȉ (Ȁȅ) ǺǿȅȉǼȇ (Ȁȅ) ǺǿȈ (Ȁȅ) ǺȅīǿǹȉǽȅīȁȅȊ SYSTEMS (Ȁȅ) ǺȍǺȅȈ ȂȆǹȂȆǾȈ (Ȁȅ) ī.Ǽ. ǻǾȂǾȉȇǿȅȊ (Ȁȅ) īǹȁǹȄǿǻǿ (Ȁȅ) īǼȃǿȀǾ ǼȂȆȅȇǿȅȊ (Ȁȅ) īǿȅȊȇȅȂȆȇȅȀǼȇȈ (Ȁȅ) ǻǹǿȅȈ ȆȁǹȈȉǿȀǹ (Ȁȅ) ǻǿǹȈ ǿȋĬ/īǼǿǼȈ (Ȁȅ) ǻȅȂǿȀǾ ȀȇǾȉǾȈ (Ȁȅ) ǻȇȅȂǼǹȈ (Ȁȅ) ǼǺȇȅĭǹȇȂǹ (Ȁȅ) ǼǿǻǾȈǼȅĭȍȃǿȀǾ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǼȀȉǼȇ (Ȁȅ) Ǽȁ. ǺǿȅȂ. ǽǹȋǹȇǾȈ (Ȁǹ) ǼȁǹȈȉȇȅȃ (ȀO) ǼȁǺǼ ǹ.Ǻ.Ǽ.Ǽ. (Ȁȅ) ǼȁīǼȀǹ (Ȁȅ) Ǽȁǿȃȅǿȁ (Ȁȅ) ǼȁȁǹǻȅȈ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ Ȁǹȁȍǻǿǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǾ ȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ (Ȁȅ) Ǽȁȉȅȃ (Kȅ) ǼȁȉȇǹȀ (Ȁȅ) ǼȆǿȁǼȀȉȅȈ (Ȁȅ) ǼȉǼȂ (Ȁǹ) ǼȊȇȍȆǹȎȀǾ ȆǿȈȉǾ (Ȁȅ) ǼȊȇȍȈȊȂǺȅȊȁȅǿ (Ȁȅ) ǿǹȈȍ (Ȁȅ) ǿǹȉȇǿȀȅ ǹĬǾȃȍȃ (Ȁȅ) ǿȀȉǿȃȅȈ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǿȁȊǻǹ (Ȁȅ) ǿȂȆǼȇǿȅ (Ȁȅ) ǿȃȉǼǹȁ ȅȂǿȁȅȈ (Ȁȅ) ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ-ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ (Ȇȅ) ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ-ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ (Ȁȅ) ǿȃȉǼȇȉǼȀ (Ȁȅ) ȀǹĬǾȂǼȇǿȃǾ (Ȁȅ) ȀǹȃǹȀǾȈ Ȉ. (Ȁȅ) ȀǹȇǹȂȅȁǼīȀȅȈ (Ȁȅ) ȀǹȇǹȉǽǾ (Ȁȅ) ȀǼȀȇȅȌ (Ȁȅ) ȀǼȆǼȃȅȊ ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȀȁȅȊȀǿȃǹȈ - ȁǹȆȆǹȈ (Ȁȅ) ȀȁȍȈ/īǿǹ ȃǹȊȆǹȀȉȅȊ (Ȁǹ) ȀȅȇǻǼȁȁȅȊ ȋ. ǹĭȅǿ (Ȁȅ) ȀȅȇȇǼȈ (Ȁȅ) ȀȇǼȀǹ (Ȁȅ) ȀȇǼȉǹ ĭǹȇȂ (Ȁȅ) Ȁȇǿ - Ȁȇǿ (Ȁȅ) ȀȉǾȂǹ Ȁ. ȁǹǽǹȇǿǻǾ (Ȁȅ) ȀȊȇǿǹȀǿǻǾȈ Ǿ.- F.H.L. (Ȁȅ) ȀȊȇǿǹȀȅȊȁǾȈ (Ȁȅ) ȁǹȃǹȀǹȂ (Ȁȅ) ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ȃ. (ȀA) ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ȃ. (Ȇǹ) ȁǿǺǹȃǾ ǼȀǻȅȉ. ȅȇī. (Ȁȅ) ȁȅȊȁǾ ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȂǹĬǿȅȈ ȆȊȇǿȂǹȋǹ (Ȁȅ) ȂȅȉȅǻȊȃǹȂǿȀǾ (Ȁȅ) ȂȅȊǽǹȀǾȈ (Ȁǹ) ȂȅȋȁȅȈ (Ȁȅ) ȂȆǾȉȇȅȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋǿȀǾ (KO) ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ ǿ. & ȊǿȅȈ (Ȁǹ) ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ ǿ. & ȊǿȅȈ (Ȇǹ) ȃǹȀǹȈ ȂȅȊȈǿȀǾ (Ȁȅ) ȃǹȊȉǼȂȆȅȇǿȀǾ (Ȁȅ)

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

0,53 0,00 0 0,00 0,00 0,77 -2,53 16.450 0,77 0,82 0,80 3,90 825 0,74 0,80 3,40 0,00 10.425 3,40 3,41 0,15 0,00 11.760 0,12 0,15 1,35 0,00 0 0,00 0,00 0,13 0,00 3.610 0,12 0,14 0,20 5,26 102 0,20 0,20 0,64 8,47 10.170 0,57 0,64 0,05 0,00 4.500 0,04 0,05 1,10 0,00 0 0,00 0,00 0,53 8,16 40 0,49 0,53 0,23 -4,17 19.921 0,22 0,24 0,26 -7,14 4.361 0,26 0,28 0,87 0,00 5.482 0,81 0,87 0,12 0,00 13.996 0,11 0,12 2,00 0,00 0 0,00 0,00 0,60 0,00 0 0,00 0,00 0,84 1,20 550 0,77 0,84 0,39 0,00 0 0,00 0,00 0,24 -20,00 8.200 0,24 0,28 0,35 0,00 0 0,00 0,00 0,10 0,00 7.000 0,10 0,10 0,81 0,00 0 0,00 0,00 1,19 0,00 0 0,00 0,00 0,37 -2,63 214.215 0,36 0,39 0,09 -10,00 16.611 0,08 0,09 0,34 -2,86 2.390 0,34 0,35 0,25 0,00 6.550 0,25 0,26 0,27 0,00 0 0,00 0,00 5,20 -1,33 399 4,83 5,49 1,13 -2,61 2.200 1,09 1,15 0,61 3,39 11 0,61 0,61 0,15 7,14 280 0,14 0,15 0,26 -7,14 3.675 0,26 0,30 0,32 0,00 3.000 0,29 0,32 0,40 0,00 0 0,00 0,00 0,94 -2,08 47.219 0,92 0,99 0,42 4,88 3.120 0,42 0,45 0,49 0,00 0 0,00 0,00 0,42 0,00 2.000 0,42 0,42 1,02 -6,42 2.536 1,00 1,14 15,55 -2,02 6.023 15,48 16,00 1,29 -1,55 17.201 1,26 1,32 0,25 -15,38 5.870 0,22 0,25 0,57 0,00 4.775 0,54 0,58 1,56 -1,89 339 1,45 1,56 0,37 0,00 7.510 0,37 0,38 0,24 4,35 2.000 0,23 0,24 0,46 2,22 300 0,44 0,46 2,56 0,00 300 2,56 2,56 0,69 -2,82 30.631 0,69 0,73 0,31 3,33 50.355 0,30 0,32 0,86 -2,25 4.245 0,85 0,91 0,29 0,00 0 0,00 0,00 0,09 0,00 33.424 0,09 0,10 0,55 0,00 0 0,00 0,00 0,37 -9,76 500 0,37 0,37 0,18 0,00 6.000 0,18 0,18 0,47 0,00 0 0,00 0,00 3,30 0,00 30 3,30 3,30 1,15 -9,84 1.864 1,10 1,22 0,65 0,00 0 0,00 0,00 1,95 0,00 0 0,00 0,00 1,07 0,00 1.450 0,98 1,13 0,85 -4,49 640 0,85 0,85 0,34 -8,11 18.577 0,34 0,37 0,37 0,00 0 0,00 0,00 0,26 0,00 0 0,00 0,00 3,31 0,30 1.559 3,16 3,54 0,29 0,00 1.900 0,29 0,29 0,85 2,41 2.881 0,85 0,88 0,74 0,00 1.975 0,70 0,74 0,20 -5,00 4.660 0,19 0,22 0,41 0,00 835 0,41 0,41 0,57 0,00 0 0,00 0,00 0,57 0,00 0 0,00 0,00 0,39 0,00 0 0,00 0,00 0,37 0,00 0 0,00 0,00 0,25 0,00 0 0,00 0,00 1,34 3,08 11 1,34 1,34 0,23 0,00 0 0,00 0,00 0,40 0,00 92 0,40 0,40 0,18 0,00 1.900 0,18 0,18 0,78 8,33 7.010 0,65 0,78 0,57 1,79 700 0,57 0,57 0,09 0,00 14.500 0,08 0,09 0,47 0,00 0 0,00 0,00 0,57 7,55 340 0,48 0,57 0,21 0,00 0 0,00 0,00

ĝŖŇŁŌŁŸ Ÿ ōŒņŸʼnŒŅĸŌĿŒņŸ'4 ōňŸĭĿʼnōķēļŊŃň ĢŸľŃĶłĿŌŁŸŸ ŸĿōĻŃŊŃńŗņŸĻŎōňńĹņŁōŒņŸľŃķŌŒŌĿŸōŃŋŸ ʼnŒŅĸŌĿŃŋŸńĻŃņňŖŊŃŒņŸĤıŸōňņŸĭĿʼnōķēļŊŃň ŸĭŎĽńĿńŊŃēķņĻ Ÿ ōňņŸʼnŊňŁĽňŖēĿņňŸēĸņĻŸńĻōĿĽŊĶŏŁŸĻŖŇŁŌŁŸōŒņŸʼnŒŅĸŌĿŒņŸņķŒņŸĤıŸńĻōĶŸ ŸŌĿŸŌŐķŌŁŸēĿŸōňŸĻņōĹŌōňŃŐňŸľŃĶŌōŁēĻŸʼnķŊŎŌŃ

ŸǯȒȍȒȓȤȜȎșȊŸȜȗŸǼȎȘȜȆǢȋșȒȗŸȜȗȝŸŸȘȗȝȔȇȑȐȓȊȕŸ ŸȕȆȊŸ dzȀŸȆȕȊȕȜȒŸ ŸȗȟȐǢȅȜȡȕ ŸȎȓŸȜȡȕŸȗȘȗȈȡȕŸȜȊŸ ŸȊȞȗșȗȥțȊȕŸ țȎŸȎȜȊȒșȒȓȅŸȗȟȇǢȊȜȊ ŸȂțȜȤțȗ ŸțȎŸȎȘȈȘȎȍȗŸǢȇȕȗȝŸȗȒŸȘȡȔȇțȎȒȚŸ ȓȊȒȕȗȥșȒȡȕŸȊȝȜȗȓȒȕȇȜȡȕŸȓȊȜȊȌșȅȞȗȝȕŸȘȜȦțȐŸ ŸțȎŸțȟȆțȐŸ ǢȎŸȜȗŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȗŸȍȒȅțȜȐǢȊŸȘȆșȝțȒŸȓȊȑȦȚŸȘȗȝȔȇȑȐȓȊȕŸ Ÿ ȕȆȊŸdzȀŸȆȕȊȕȜȒŸ ŸȗȟȐǢȅȜȡȕ

ǨțȗȕŸȊȞȗșȅŸțȜȒȚŸȘȡȔȇțȎȒȚŸdzȀŸțȜȒȚŸȘȆȕȜȎŸȘșȦȜȎȚŸȑȆțȎȒȚŸȋșȆȑȐȓȎŸȐŸ-I@EŸǢȎŸŸȘȡȔȇțȎȒȚŸȓȊȒŸȊȓȗȔȗȝȑȗȥȕŸȐŸ0HOHLRŸǢȎŸ Ÿ ȐŸ23ŸǢȎŸ ŸȐŸ$HP?ŸǢȎŸŸȓȊȒŸȐŸ&OMG?RBŸǢȎŸŸȜȊȖȒȕȗǢȇțȎȒȚ Ÿ ǹȒŸȎȜȊȒșȎȈȎȚŸȘȗȝŸțȐǢȎȈȡțȊȕŸȜȐȕŸȝȠȐȔȤȜȎșȐŸȊȥȖȐțȐŸȘȡȔȇțȎȡȕŸ ȜȗŸǼȎȘȜȆǢȋșȒȗŸȜȗȝŸŸțȎŸțȟȆțȐŸǢȎŸȜȗȕŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȗŸǢȇȕȊŸȜȗȝŸ ŸȇȜȊȕŸȐŸ*@SMKŸǢȎŸȊȥȖȐțȐŸ ŸȐŸWHPK>V@ŸǢȎŸ ŸȐŸ =RPLVŸǢȎŸ ŸȐŸM?BŸǢȎŸŸȓȊȒŸȐŸ+BGBŸǢȎŸȊȥȖȐțȐŸ

ǼȐǢȎȒȦȕȎȜȊȒŸȘȡȚŸțȜȗŸțȥȕȗȔȗŸȜȗȝŸŸȎȒțȘșȅȟȑȐȓȊȕŸȊȘȤŸ ȜȆȔȐŸȜȊȖȒȕȤǢȐțȐȚŸȗȟȐǢȅȜȡȕŸȆțȗȍȊŸȥȠȗȝȚŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦŸȘȎșȈȘȗȝ ŸȎȕȦŸȞȆȜȗȚŸțȥǢȞȡȕȊŸǢȎŸȜȗŸȘșȗțȟȆȍȒȗŸǺșȗȣȘȗȔȗȌȒțǢȗȥŸ ŸȊȕȊǢȆȕȎȜȊȒŸȕȊŸȎȒțȘșȊȟȑȗȥȕŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦ

ϯВЌЄЙАГЕˍϹАГЗДˍ  

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

ȃǾȇǼȊȈ (ȀO) ȃȉȇȅȊȀĭǹȇȂȆǼȃ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ȆǹȎȇǾȈ ȆȁǹȈȉǿȀȍȃ (Ȁȅ) ȆǹȇȃǹȈȈȅȈ (Ȁȅ) ȆǼȉȇȅȆȅȊȁȅȈ ȆǼȉȇȅȈ (Ȁȅ) ȆȁǹȈȉǿȀǹ ĬȇǹȀǾȈ (Ȁȅ) ȆȁǹȈȉǿȀǹ ȀȇǾȉǾȈ (Ȁȅ) ȆȇȅȅǻǼȊȉǿȀǾ (Ȁȅ) ȇǼǺȅȎȁ (Ȁȅ) ȈǹȇǹȃȉȅȆȅȊȁȅȈ ȀȊȁ/ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȈǼȁȅȃȉǹ (Ȁȅ) ȈǿǻȂǹ (Ȁȅ) ȈȆȊȇȅȊ ǹīȇ. ȅǿȀ. (Ȁȅ) ȈĭǹȀǿǹȃǹȀǾȈ (Ȁȅ) Ȉȍȁ/īǼǿǹ ȀȅȇǿȃĬȅY (Ȁȅ) ȉ BANK (Ȁȅ) ȉǼȋȃǿȀǾ ȅȁȊȂȆǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȉǽǿȇǹȀǿǹȃ ȆȇOĭǿȁ (Ȁǹ) ĭǿǼȇǹȉǼȄ (Ȁȅ) ĭǿȃȉǼȄȆȅȇȉ (Ȁȅ) ȋǹȎǻǼȂǼȃȅȈ (Ȁȅ) ȋǹȁȀȅȇ (Ȁǹ) ȋǹȉǽǾǿȍǹȃȃȅȊ (Ȁȅ) ȋǹȉǽǾȀȇǹȃǿȍȉǾ Ǽ. Ȋǿȅǿ (Ȁȅ)

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å

0,67 1,52 0,42 0,00 0,42 7,69 0,27 -3,57 1,92 0,00 0,37 -2,63 3,05 1,67 0,12 9,09 0,55 -1,79 0,90 0,00 0,41 2,44 0,53 0,00 0,40 0,00 1,07 0,00 0,79 0,00 0,04 0,00 1,33 -2,21 0,41 0,00 0,12 -14,29 0,18 0,00 0,54 -16,39 0,62 -3,12 0,04 0,00 1,00 0,00

35.863 0 50 19.850 0 4.185 50 3.400 6.350 0 6.500 0 1.000 50 82.274 150 4.892 0 1.600 0 546 45.660 0 0

0,66 0,00 0,42 0,26 0,00 0,36 3,05 0,11 0,53 0,00 0,40 0,00 0,36 1,07 0,77 0,04 1,31 0,00 0,12 0,00 0,51 0,62 0,00 0,00

Œ…„

0,69 0,00 0,42 0,28 0,00 0,38 3,05 0,12 0,56 0,00 0,42 0,00 0,40 1,07 0,82 0,04 1,40 0,00 0,14 0,00 0,56 0,66 0,00 0,00

ǼǿǻǿȀȍȃ ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀȍȃ ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ (Ȁȅ) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ (Ȇȅ) ALPHA ǹȈȉǿȀǹ ǹȀǿȃǾȉǹ (Ȁȅ) ǹȈȉǾȇ ȆǹȁǹȈ (Ȁȅ) ǹĬǾȃǹ (Ȁȅ) ATTICA ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Kȅ) ELBISCO ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁǹ) ǾȇǹȀȁǾȈ ǹīǼȉ (Ȁȅ) INTERFISH ǿȋĬ/īǼǿǼȈ (Ȁȅ) ǿȅȃǿȀǾ ȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȀǹȇǼȁǿǹ (Ȁǹ) ȁǹȂȌǹ (Ȁȅ) ȂǿȃȍǿȀǼȈ īȇǹȂȂǼȈ ǹȃǼ (Ȁȅ) ȃǿȀǹȈ (Ȁȅ) ȆǼȇȈǼȊȈ (Ȁȅ) īǼȀǼ (Ȁǹ) ȈǼȁȂǹȃ (ȀO) īǼȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǽǹȂȆǹ (Ȁǹ)

11,70 0,00 0 0,00 0,00 6,15 0,00 0 0,00 0,00 7,60 0,00 0 0,00 0,00 1,71 0,59 2.500 1,70 1,72 0,37 0,00 0 0,00 0,00 0,25 0,00 0 0,00 0,00 0,55 0,00 0 0,00 0,00 2,47 2,40 17.900 2,38 2,56 0,13 0,00 0 0,00 0,00 14,00 0,00 0 0,00 0,00 59,23 0,00 0 0,00 0,00 17,60 0,40 224 17,00 17,74 2,26 -5,63 2.369 2,18 2,31 1,00 0,00 0 0,00 0,00 0,42 0,00 0 0,00 0,00 7,50 6,84 20 7,50 7,50 0,17 0,00 0 0,00 0,00 0,23 -14,81 106.074 0,22 0,26 4,49 0,00 0 0,00 0,00

ȊȆȅ ǼȆǿȉǾȇǾȈǾ ǹǼīǼȀ (Ȁȅ) ǹȁĭǹ īȀȇǿȈǿȃ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) ǹȁĭǹ īȀȇǿȈǿȃ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) ALTEC (Ȁȅ) ǹȉȉǿ - Ȁǹȉ (Ȁȅ) FASHION BOX (Ȁȅ) COMPUCON (ȀO) ǻȅȁ (Ȁȅ) ǻȅȊȇȅȈ (Ȁȅ) ǼǻȇǹȈǾ - ȌǹȁȁǿǻǹȈ ȋ. (Ȁȅ) ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ ǹĬǾȃȍȃ (Ȁȅ) ǼȁǺǿǼȂǼȀ (Ȁȅ) ǼȁĭǿȀȅ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǼȈ ǿȋĬȊȅȀǹȁ/ȇīǼǿǼȈ (Ȁȅ) ǼȊȇȍȈȊȂȂǼȉȅȋǼȈ (Ȁȅ) HELLAS ONLINE (Ȁȅ) ǼǿȀȅȃǹ - ǾȋȅȈ (Ȁȅ) ǿȆȆȅȉȅȊȇ (Ȁǹ) ȀǼȇǹȂǼǿǹ-ǹȁȁǹȉǿȃǾ (Ȁȅ) ȀȅȊȂȆǹȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) ȂǹȎȁȁǾȈ Ȃ.ǿ.(Ȁȅ) ȂǹȇǹȀ ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ (Ȁȅ) ȂǾȋǹȃǿȀǾ (Ȁȅ) ȂǾȋǹȃǿȀǾ (Ȇȅ) ȃǼȁ (Ȁȅ) ȃǼȍȇǿȅȃ (Ȁȅ) NUTRIART (Ȁȅ) OLYMPIC CATERING (Ȁȅ) ȆǹȆȅȊȉȈǹȃǾȈ (Ȁȅ) ȆǾīǹȈȅȈ ǼȀǻȅȉǿȀǾ ǹ.Ǽ. (KO) RIDENCO (Ȁȅ) ȈǹȃȊȅ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) SATO AE (Ȁȅ) ȉǼīȅȆȅȊȁȅȈ ȋ.Ȁ. (Ȁȅ) ȉǼȋȃǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ (Ȁȅ) ȉǾȁǼȉȊȆȅȈ (Ȁȅ) ǺǹȇǹīȀǾȈ (Ȁȅ) ǺǹȇǺǹȇǼȈȅȈ (Ȁǹ) YALCO - ȀȍȃȈȉǹȃȉǿȃȅȊ (Ȁǹ) ǼȃǹȁȁǹȀȉǿȀǾ ǹīȅȇǹ

0,11 -16,67 0,34 -2,86 0,01 0,00 0,04 0,00 0,04 0,00 1,35 0,00 0,07 0,00 0,13 16,67 0,87 0,00 0,16 6,25 0,20 0,00 3,70 0,00 0,28 0,00 0,08 0,00 0,06 0,00 0,75 0,00 0,04 0,00 0,72 0,00 0,28 0,00 0,10 0,00 0,13 0,00 0,29 0,00 0,18 -5,56 0,13 -7,14 0,09 0,00 0,13 7,69 0,09 0,00 0,16 0,00 0,28 0,00 0,47 9,09 0,04 0,00 0,04 0,00 0,09 0,00 0,26 0,00 0,27 0,00 0,70 -9,09 0,47 0,00 0,09 0,00 0,21 0,00

334 500 0 0 220 0 0 6.029 0 33.250 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 34.556 0 63.946 14.500 226 1.940 0 0 0 300 0 15.622 0 0 0 145 0 0 0

0,10 0,34 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,13 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,17 0,13 0,09 0,12 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00

0,11 0,34 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,14 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,18 0,13 0,09 0,14 0,00 0,00 0,00 0,48 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

ALPHA TRUST (Ȁȅ) Ǻǿȅǿǹȉȇ & ȇȅȂȆȅȉ. ȉǼȋȃȅȁ. (Ȁȅ) ȃȉȅȆȁǼȇ (Ȁȅ) ǼȃȉǼȇȈȅĭȉ (Ȁȅ) ENVITEC (Ȁȅ) EPSILON NET (Ȁȅ) EUROXX (Ȁȅ) ĭȅȊȃȉȁǿȃȀ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) ȀȇǾȉȍȃ ǹȇȉȅȈ (Ȁȅ) MEDITERRA (Ȁȅ) ȅȆȉȅǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǼȈ ȉǼȋȃȅȁ. (Ȁȅ) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (Ȁȅ)

0,90 0,00 0 0,00 0,00 1,80 0,00 0 0,00 0,00 1,88 0,00 0 0,00 0,00 0,97 0,00 0 0,00 0,00 2,23 0,00 0 0,00 0,00 0,60 0,00 0 0,00 0,00 3,00 0,00 0 0,00 0,00 4,77 -1,45 150 4,77 4,77 1,09 0,00 0 0,00 0,00 1,35 0,00 0 0,00 0,00 1,08 0,00 0 0,00 0,00 2,52 0,00 0 0,00 0,00

ȊȆȅ ǹȃǹȈȉȅȁǾ ALTIUS ǹǼǼȋ (Ȁȅ) BETANET (Ȁȅ) CROWN HELLAS CAN (ȀO) DIVERSA (Ȁȅ) EUROLINE AEEX (Ȁȅ) INTERINVEST AEEX (Kȅ) MICROLAND COMPUTERS (Ȁȅ) VIVERE (Ȁȅ) ǹȁȊȈǿǻǹ (Ȁȅ) ǹȁȊȈǿǻǹ (Ȇȅ) ǹȈȆǿȈ Ȇȇȅȃȅǿǹ (Ȁȅ) ǹȉǼȇȂȍȃ (Ȁȅ) ǹȉȁǹȃȉǿȀ (Ȁȅ) ī.Ǽ. ǻǾȂǾȉȇǿȅȊ (Ȁȅ) ǻǿǼȀǹȉ (Ȁȅ) ǼȁǼȊĬǼȇǾ ȉǾȁǼȅȇǹȈǾ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ (Ȇȅ) ǼȃȍȂǼȃǾ ȀȁȍȈȉȅȏĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ (Ȁȅ) ȀǹȇǻǹȈǿȁǹȇǾȈ (ȀO) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (Ȁȅ) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (Ȇȅ) ȀȇǾȉȍȃ ǹȇȉȅȈ (Ȁȅ) ȁǹȃ-ȃǼȉ (KO) ȂǹȄǿȂ ȆǼȇȉȈǿȃǿǻǾȈ (Ȁǹ) ȂǼȈȅȋȍȇǿȉǾ ǹĭȅǿ (Ȁȅ) ȆǼȉǽǼȉǹȀǿȈ ǹ. (Ȁȅ) ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ (Ȁȅ) ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ (Ȇȅ) ȈǹȅȈ (Ȁȅ) ȉǼȄǹȆȇǼȉ (Ȁȅ) ȋǹȁȊǺǻȅĭȊȁȁȍȃ (Ȁȅ)

1,07 0,06 13,50 2,86 1,41 1,12 0,64 0,99 2,19 1,20 0,67 0,12 0,08 0,01 0,10 0,76 1,76 0,08 0,14 0,05 0,14 0,04 0,08 0,03 0,12 0,10 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12

ǻȡĮȖĮIJıĮȞȓȠȣ ʌȜĮIJİȓĮȀȜĮȣșȝȫȞȠȢ ǹșȒȞĮ ȉȘȜ)D[(PDLOVDOHV#FIVJUZHEVLWHZZZFIVJU ȆȜǼȜİȣșİȡȓĮȢȀĮIJİȡȓȞȘIJȘȜ)D[ ǹȡĮįİȓĮȢȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢǹʌȩijĮıȘIJȘȢǼʌȚIJȡȠʌȒȢȀİijĮȜĮȚĮȖȠȡȐȢ ǹȇȂǹǼǺǹĭȂǻȅȊĭǹǼǼǹĬǾȃȍȃ


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÅÌÐÔÇ 6 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2011 9

ÄÉÁÂÏÕËÅÕÓÇ ÃÉÁ ÔÏÍ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÌÏ ÔÇÓ ×ÅÑÓÁÉÁÓ ÐÅÑÉÏ×ÇÓ ÔÏÕ ÏÑÏÕÓ ÏËÕÌÐÏÕ ÙÓ ÅÈÍÉÊÏÕ ÐÁÑÊÏÕ, ÊÁÈÏÑÉÓÌÏÓ ÆÙÍÙÍ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁÓ ÁÕÔÏÕ, ×ÑÇÓÅÙÍ, ÏÑÙÍ ÊÁÉ ÐÅÑÉÏÑÉÓÌÙÍ

ÅðéóôïëÞ ðñïò ôá áñìüäéá õðïõñãåßá, óôï ðëáßóéï ôçò äéáâïýëåõóçò ãéá ôïí åèíéêü äñõìü Ïëýìðïõ, áðÝóôåéëå ôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò, óôéò 26 Óåðôåìâñßïõ. Ç åðéóôïëÞ, ðïõ õðïãñÜöåôáé áðü ôïí Ðñüåäñï ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò Çëßá ×áôæç÷ñéóôïäïýëïõ, óôÜëèçêå óôïõò Õðïõñãïýò ÁíÜðôõîçò, Áíôáãùíéóôéêüôçôá êáé Íáõôéëßáò ê. Ì. ×ñõóï÷ïúäç, ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò áëëáãÞò ê. Ã. Ðáðáêùíóôáíôßíïõ, ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Ôñïößìùí ê. Ê. Óêáíäáëßäç, Ðïëéôéóìïý êáé Ôïõñéóìïý ê. Ð. ÃåñïõëÜíï, ÅèíéêÞò ÁíÜðôõîçò ê. Ð. Ìðåãëßôç, êáèþò êáé óôïí áíáðëçñùôÞ ÐåñéöåñåéÜñ÷ç ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò ê. Ä. ØùìéÜäç êáé ôçí ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç Ðéåñßáò êá. Ó. Ìáõñßäïõ. Ç åðéóôïëÞ Ý÷åé ùò åîÞò: Áîéüôéìïé êýñéïé Õðïõñãïß, Áîéüôéìå ê. ÁíáðëçñùôÞ ÐåñéöåñåéÜñ÷ç, Áîéüôéìç êá ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç, Ãíùñßæåôå ðïëý êáëÜ üôé ï ¼ëõìðïò åßíáé ðëÝïí Ýíá ðáãêüóìéï ìíçìåßï ôçò öýóçò, Ýíá óçìåßï áíáöïñÜò ü÷é ìüíï ãéá ôçí ðåñéï÷Þ ìáò áëëÜ ãéá ôï óýíïëï ôçò ÷þñáò ( áí êáé áõôü äåí Ý÷åé áðïôõðùèåß ìÝ÷ñé óôéãìÞò óôéò âáóéêÝò êñáôéêÝò ôïõñéóôéêÝò êáìðÜíéåò ). ÁíôéëáìâÜíåóôå âåâáßùò üôé üóïé æïýìå óôçí Ðéåñßá äåí ìðïñåß ðáñÜ íá Ý÷ïõìå Ýíá âáèìü áãÜðçò ðáñáðÜíù, êé áò ëÝíå ìåñéêïß ðùò üôé Ý÷åéò êïíôÜ óïõ óõíÞèùò äåí ôï åêôéìÜò üóï ðñÝðåé.. Åìåßò êáèçìåñéíÜ âëÝðïõìå ôïí ¼ëõìðï áðü ôá ðáñÜèõñÜ ìáò êáé êáèþò ðåñðáôÜìå Þ ïäçãïýìå óôïõò äñüìïõò. Áñêåôïß ôïí åðéóêåðôüìáóôå óõ÷íÜ & ðéóôåýù ðùò êáé áñêåôïß áðü åóÜò ôïí Ý÷åôå åðéóêåöôåß Þ äéáíõêôåñåýóáôå óôïí ¼ëõìðï áêüìá êáé ìå ôéò ïéêïãÝíåéÝò óáò. Ôï üñïò ¼ëõìðïò áðïôåëåß ãéá ôïõò êáôïßêïõò ôçò Ðéåñßáò «êáìÜñé», Ýìðíåõóç, åëðßäá ãéá ôçí áíÜðôõîç ôçò ðåñéï÷Þò, Üñá êáé ãéá ôï ìÝëëïí ôùí ðáéäéþí ìáò. Ãéá üëïõò ôïõò ðáñáðÜíù ëüãïõò ç óõììåôï÷Þ ìáò óôç äéáâïýëåõóç ãéá ôï Åèíéêü ÐÜñêï ôïõ Ïëýìðïõ äåí ãßíåôáé áðëþò ìå ôçí ðñÝðïõóá óïâáñüôçôá ( áñ÷Þ óôçí ïðïßá âáóéæüìáóôå óå êÜèå ìáò ðáñÝìâáóç ), áëëÜ ìå åðéðñüóèåôï ãíþìïíá üôé ãéá ôï ìÝãåèïò êáé ôçí áîßá ôïõ âïõíïý - ìá êáé ãéá ëüãïõò ðñáêôéêïýò - éó÷ýåé ôï áðëïúêü «¼ôé ãñÜöïõìå äåí îåãñÜöåé». Ôï «óêïéíß ðÜíù óôï ïðïßï êáëïýìáóôå óÞìåñá íá éóïññïðÞóïõìå» [ êáé ü÷é íá ôåíôþíåé ï Ýíáò áðü ôç ìéá êáé ï Üëëïò áðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ ] áðáéôåß íçöáëéüôçôá, äéáýãåéá êáé ðñïóÞëùóç êáé ôï óôßãìá ðïõ ùò ÅðéìåëçôÞñéï èÝëïõìå íá äþóïõìå åßíáé üôé ìðïñïýìå íá óõãêåñÜóïõìå ôçí ðñïóôáóßá ôïõ âïõíïý ìå ôéò ðñïïðôéêÝò áíÜðôõîçò áñêåß íá áðïöýãïõìå ôéò åêáôÝñùèåí áêñüôçôåò. Ðñéí ðåñÜóïõìå óôï «äéá ôáýôá» åðéâÜëëåôáé ìéá ðïëý óýíôïìç éóôïñéêÞ áíáäñïìÞ ãéáôß ç óõæÞôçóç ãéá ôïí ¼ëõìðï Ý÷åé ðáñåëèüí êáé ìÝëëïí : 1.Ôï ìáêñéíü ãéá ìáò óÞìåñá Âáóéëéêü ÄéÜôáãìá ôïõ 1918 «Ðåñß Áíáãíùñßóåùò ÊïéíïôÞôùí åí ôç ÃåíéêÞ ÄïéêÞóåé Èåóóáëïíßêçò Åí ôç ÕðïäéïéêÞóåé Áéêáôåñßíçò» ïñßæåé ãéá ðáñÜäåéãìá ìåôáîý Üëëùí üôé óõóôÞíåôáé ï óõíïéêéóìüò ËåðôïêáñõÜ, [ õðü ôï üíïìá «Êïéíüôçò ËåðôïêáñõÜò» êáé Ýäñáí ôïí ïìþíõìïí óõíïéêéóìüí. Ðñïò ôçí êïéíüôçôá ËåðôïêáñõÜò åíïýíôáé êáé ïé óõíïéêéóìïß Ôïðüëéá êáé ¢ãéïò ÌçíÜò, åíþ åðßóçò äçìéïõñãïýíôáé êáé ïé óõíïéêéóìïß ÐáíôåëåÞìùí, Ðïýñëéá êáé Óêïôßíá õðü ôï üíïìá «Êïéíüôçò Ðëáôáìþíïò» êáé Ýäñáí ôïí óõíïéêéóìüí «ÐáíôåëåÞìùí» ]. 2Ôï áðü 09/06/1938 Âáóéëéêü ÄéÜôáãìá «Ðåñß éäñýóåùò Åèíéêïý Äñõìïý Ïëýìðïõ» ïñéïèåôåß ïõóéáóôéêÜ ôïí õöéóôÜìåíï Åèíéêü Äñõìü. 3.Óýìöùíá ìå ôï ¢ñèñï 19 ÐáñÜãñáöïò 3 ôïõ Íüìïõ 1650/86 ùò ÅèíéêÜ ÐÜñêá ÷áñáêôçñßæïíôáé åêôåôáìÝíåò ÷åñóáßåò, õäÜôéíåò Þ ìéêôïý ÷áñáêôÞñá ðåñéï÷Ýò, ïé ïðïßåò ðáñáìÝíïõí áíåðçñÝáóôåò Þ Ý÷ïõí åëÜ÷éóôá åðçñåáóôåß áðü ôéò áíèñþðéíåò äñáóôçñéüôçôåò êáé óôéò ïðïßåò äéáôçñåßôáé ìåãÜëïò áñéèìüò êáé ðïéêéëßá áîéüëïãùí âéïëïãéêþí, ïéêïëïãéêþí, ãåùìïñöïëïãéêþí êáé áéóèçôéêþí óôïé÷åßùí. Åðßóçò óýìöùíá ìå ôï ßäéï ¢ñèñï «üôáí ôï åèíéêü ðÜñêï Þ ìåãÜëï ôìÞìá ôïõ êáôáëáìâÜíåé èáëÜóóéá ðåñéï÷Þ Þ åêôÜóåéò äáóéêïý ÷áñáêôÞñá ìðïñåß íá ÷áñáêôçñßæåôáé åéäéêüôåñá ùò èáëÜóóéï Þ ùò Åèíéêüò Äñõìüò áíôßóôïé÷á». 4. Ôï 1996 Ýãéíå áíáèåþñçóç ôïõ Ãåíéêïý Äéá÷åéñéóôéêïý Ó÷åäßïõ ìå ôçí ïðïßá ðñïôÜèçêå íÝá áýîçóç ôçò Ýêôáóçò ôïõ Åèíéêïý Äñõìïý óå 238.411 óôñÝììáôá.

ÅõíïúêÜ åðåíäõôéêÜ äÜíåéá áðü ôñÜðåæåò êáé ÅÔÅÁÍ ãéá ìéêñïìåóáßåò åðé÷åéñÞóåéò ÕðïãñÜöôçêáí ôçí Ôñßôç ïé óõìöùíßåò ÷ñçìáôïäüôçóçò êáé óõíåðÝíäõóçò ßäéùí êåöáëáßùí, áðü êïéíïý ìå êåöÜëáéá ôïõ «Ôáìåßïõ Åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò», ìå ôÝóóåñéò áíáäü÷ïõò ôñÜðåæåò, ãéá ôç ÷ïñÞãçóç åðåíäõôéêþí äáíåßùí ìå åõíïúêïýò üñïõò óå ìéêñïìåóáßåò åðé÷åéñÞóåéò óôï ðëáßóéï ôùí ðÝíôå äñÜóåùí ôïõ Ôáìåßïõ. ¼ðùò áíáêïßíùóå ôï õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò Áíôáãùíéóôéêüôçôáò êáé íáõôéëßáò ðñüêåéôáé ãéá ôçí ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá, ôçí Alpha Bank, ôçí Eurobank êáé ôçí ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò êáé ìå âÜóç ôç óõìöùíßá äçìéïõñãïýíôáé ðÝíôå Ôáìåßá Äáíåéïäüôçóçò äñÜóåùí ôïõ Ôáìåßïõ Åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò. Ôá ðÝíôå Ôáìåßá èá ÷ïñçãÞóïõí åõíïúêÜ äÜíåéá óõíïëéêïý ýøïõò 900 åêáô. åõñþ óå ìéêñïìåóáßåò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ èá åíôá÷èïýí óôéò ðÝíôå äñÜóåéò ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôï Ôáìåßï Åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò. Ôï åðéôüêéï ôùí äáíåßùí, ôï ïðïßï èá ðáñáìÝíåé óôáèåñü ãéá üëç ôç äéÜñêåéá ôïõ äáíåßïõ (ìÝ÷ñé 10 Ýôç), åßíáé éäéáßôåñá åõíïúêü ãéá ôéò ðáñïýóåò óõíèÞêåò êáé Ý÷åé åýñïò áðü 3,67% Ýùò 4,53% (ðëÝïí ôçò åéóöïñÜò ôïõ Í. 128/75), áíáëüãùò ôçò äñÜóçò ðïõ èá åíôá÷èåß ôï åðåíäõôéêü ó÷Ýäéï. Ôá Ôáìåßá èá ÷ñçìáôïäïôÞóïõí ôéò ðáñáêÜôù äñÜóåéò: - «ÃåíéêÞ Åðé÷åéñçìáôéêüôçôá», ðñïûðïëïãéóìïý 300 åêáô. åõñþ, ìå áíÜäï÷ï ôçí Alpha Bank - «Åðé÷åéñçìáôéêüôçôá ÍÝùí», ðñïûðïëïãéóìïý 90 åêáô. åõñþ, ìå áíÜäï÷ï ôçí ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò - «ÅîùóôñÝöåéá», ðñïûðïëïãéóìïý 210 åêáô. åõñþ, ìå áíÜäï÷ï ôçí Eurobank EFG - «Èåìáôéêüò Ôïõñéóìüò, ÁöáëÜôùóç, Äéá÷åßñéóç ÁðïññéììÜôùí, ÐñÜóéíåò ÕðïäïìÝò, Áíáíåþóéìåò ÐçãÝò ÅíÝñãåéáò», ðñïûðïëïãéóìïý 150 åêáô. åõñþ, ìå áíÜäï÷ï ôçí ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò - «Êáéíïôüìá Åðé÷åéñçìáôéêüôçôá, ÅöïäéáóôéêÞ Áëõóßäá, Ôñüöéìá, ÐïôÜ», ðñïûðïëïãéóìïý 150 åêáô. åõñþ, ìå áíÜäï÷ï ôçí ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò. Ðéèáíïß äéêáéïý÷ïé ôùí äáíåßùí åßíáé üëåò ïé ðïëý ìéêñÝò, ìéêñÝò êáé ìåóáßåò åðé÷åéñÞóåéò, åßôå Ý÷ïõí Þäç åíôá÷èåß óå ðñïãñÜììáôá êñáôéêþí åíéó÷ýóåùí (Åðåíäõôéêüò Íüìïò, ÄñÜóåéò Åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò ÅÓÐÁ êïê), åßôå äåí Ý÷ïõí åíôá÷èåß óå êáíÝíá ðñüãñáììá êñáôéêþí åíéó÷ýóåùí. Ïé ôñÜðåæåò ðïõ åðéëÝ÷èçêáí êáé Ý÷ïõí Þäç õðïãñÜøåé ôçí áíôßóôïé÷ç Óõìöùíßá ×ñçìáôïäüôçóçò êáé ÓõíåðÝíäõóçò èá äçìéïõñãÞóïõí Ýíá íÝï ÷áñôïöõëÜêéï äáíåßùí ðñïò åðé÷åéñÞóåéò, ìÝóù ôùí Ôáìåßùí ÄáíåéïäïôÞóåùí, ìå ôá êåöÜëáéá ôïõ Ôáìåßïõ Åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò êáé ôá ðñïóöåñüìåíá ðñïò óõíåðÝíäõóç êåöÜëáéÜ ôïõò. ÊÜèå ôñÜðåæá èá åßíáé áñìüäéá (óýìöùíá ìå ôéò åóùôåñéêÝò äéáäéêáóßåò ëåéôïõñãßáò ôçò) ãéá ôçí åîÝôáóç ôùí åðåíäõôéêþí ó÷åäßùí êáé ôçí Ýãêñéóç ôùí äáíåßùí, ôï ÷åéñéóìü ôùí ðëçñùìþí, ôçí ðáñáêïëïýèçóç ôçò õëïðïßçóçò ôùí åðåíäõôéêþí ó÷åäßùí, ìÝóù äåéãìáôïëçðôéêþí åëÝã÷ùí êáé ôçí õðïâïëÞ ó÷åôéêþí åêèÝóåùí óôï ÅÔÅÁÍ ãéá ôçí ðïñåßá ôùí äñÜóåùí. Õðåíèõìßæåôáé üôé ôï Ôáìåßï Åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò óõã÷ñçìáôïäïôåßôáé áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç êáé åéäéêüôåñá áðü ôï Åõñùðáúêü Ôáìåßï ÐåñéöåñåéáêÞò ÁíÜðôõîçò (ÅÔÐÁ) êáé ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï. (ÐçãÞ: www.in.gr)

5. Ôï 2004 âñéóêüìáóôå óå Ýíá êïìâéêü ãéá ôï èÝìá ðïõ åîåôÜæïõìå óçìåßï, êáèüôé óõíôÜóóåôáé ÅéäéêÞ ÐåñéâáëëïíôéêÞ ÌåëÝôç Åèíéêïý Äñõìïý Ïëýìðïõ [ Õ.ÐÅ.×Ù.Ä.Å. – Ä/íóç Ðåñéâáëëïíôéêïý Ó÷åäéáóìïý ÔìÞìá Äéá÷åßñéóçò Öõóéêïý ÐåñéâÜëëïíôïò ]. Óôçí ïõóßá ç óçìåñéíÞ äéáâïýëåõóç áêïëïõèåß ó÷åäüí êáôÜ ãñÜììá ôç óõãêåêñéìÝíç ìåëÝôç ôïõ 2004 ðïõ âáóßóôçêå óôá óôïé÷åßá êáé ôéò ðñïôÜóåéò: Ôïõ Ãåíéêïý Äéá÷åéñéóôéêïý Ó÷åäßïõ (ÃÄÓ) ôïõ Åèíéêïý Äñõìïý Ïëýìðïõ ðïõ åêðïíÞèçêå áðü ôç Ä/íóç Äáóþí Ðéåñßáò. Ôçò ÅéäéêÞò ÐåñéâáëëïíôéêÞò ÌåëÝôçò (ÅÐÌ) ãéá ôçí ðåñéï÷Þ ôïõ ðïôáìïý ÅíéðÝá, ðïõ ÷ñçìáôïäïôÞèçêå ìÝóù ÐñïãñáììáôéêÞò Óýìâáóçò ìåôáîý ÕÐÅ×ÙÄÅ êáé ÄÞìïõ Ëéôï÷þñïõ êáé åêðïíÞèçêå áðü óõìðñÜôôïíôá ãñáöåßá ìåëåôþí. Óçìåéþíåôáé üôé ç ÅÐÌ äéáìïñöþèçêå óå óõíåñãáóßá ìå ôïí ÖïñÝá Äéá÷åßñéóçò Åèíéêïý Äñõìïý Ïëýìðïõ. 6. Óýã÷ñïíåò äñáóôÞñéåò ïìÜäåò ðïëéôþí, üðùò ç ÅèåëïíôéêÞ ÏìÜäá ÄñÜóçò Ðéåñßáò, æçôïýí ìå åðéìïíÞ ïõóéáóôéêÜ ôçí åöáñìïãÞ ôùí óõíèçêþí ðïõ ðñïäéáãñÜöåé ç óõãêåêñéìÝíç ìåëÝôç, áëëÜ êáé áêüìç ìåãáëýôåñç åðÝêôáóç ôïõ Åèíéêïý Äñõìïý. ÌÝóá óå áõôü ôï ðëáßóéï äéåñãáóéþí åðéèõìïýìå ðñéí ðñï÷ùñÞóïõìå óå óõãêåêñéìÝíåò ðñïôÜóåéò íá êáôáèÝóïõìå ôçí ÜðïøÞ ìáò üôé : - ÄÅÍ ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ Ç ÁÐÁÑÁÉÔÇÔÇ ÄÉÁÂÏÕËÅÕÓÇ ÖÏÑÅÙÍ ÊÁÉ ÐÏËÉÔÙÍ ( ôïõëÜ÷éóôïí áí äåí ðïýìå êáèüëïõ, íá åêôéìÞóïõìå - óôï âáèìü ðïõ èá Ýðñåðå ) üóïí áöïñÜ ôçí êñßóéìç ìåëÝôç ôïõ 2004 ðïõ ïõóéáóôéêÜ åãêñßèçêå ôï Ýôïò 2010 áðü ôç Ä/íóç ÐåñéâÜëëïíôïò ôïõ ÕÐÅÊÁ êáé óÞìåñá ( åðôÜ ÷ñüíéá áñãüôåñá ) áðïôåëåß óôçí ïõóßá ôï âáóéêü áíôéêåßìåíï äéáâïýëåõóçò. Áõôü ðïõ ëÝìå Ý÷åé ôçí éäéáßôåñç óçìáóßá ôïõ êáèþò åêôéìïýìå üôé áëëïéþíåôáé ôï ðëáßóéï ôçò äéáâïýëåõóçò Ý÷ïíôáò Þäç êáôáëÞîåé óå Ýíá êåßìåíï ðïõ åßíáé ìïíïìåñþò åóôéáóìÝíï óôï êáè’ üëá êáßñéï æÞôçìá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò äß÷ùò íá ëáìâÜíåé õðüøç êáìßá ðáñÜìåôñï áíáðôõîéáêïý ÷áñáêôÞñá. Áðü ôï Ðñïåäñéêü ÄéÜôáãìá óõíÜãåôáé åðßóçò ðùò ÓÅ ÏËÇ ÔÇÍ ÅÊÔÁÓÇ ôïõ Åèíéêïý ÐÜñêïõ ( óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí Æùíþí Á,  êáé à ) ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ ç êáôáóêåõÞ Ýñãùí êáé ç åãêáôÜóôáóç äñáóôçñéïôÞôùí ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôçí Á´ êáôçãïñßá ôïõ Üñèñïõ 3 ôïõ Í. 1650/86 ìå ôéò áíôßóôïé÷åò ôñïðïðïéÞóåéò ôïõ, åíþ ùò üñéï êáôÜôìçóçò êáé áñôéüôçôáò ïñßæïíôáé ôá 10 óôñÝììáôá ìå ðáñÝêêëéóç ìüíï ãéá ôá ãÞðåäá 4 óôñ. Üñôéá êáé ïéêïäïìÞóéìá ðïõ õößóôáíôáé Ýùò 31/03/2011. Ðéóôåýïõìå áêñÜäáíôá üôé óùóôÜ óôïí ÐÕÑÇÍÁ ( Æþíç Á Åèíéêïý Äñõìïý ) áðáãïñåýåôáé : ÏðïéáäÞðïôå áëëáãÞ ôùí õöéóôÜìåíùí ÷ñÞóåùí ãçò Ç åéóáãùãÞ ìç éèáãåíþí åéäþí ôçò Üãñéáò ðáíßäáò êáé ôçò áõôïöõïýò ÷ëùñßäáò ÊÜèå ìïñöÞ óýëëçøçò Þ èáíÜôùóçò, áðü ðñüèåóç, êáé ç áé÷ìáëùóßá äåéãìÜôùí ôçò Üãñéáò ðáíßäáò Ç êïðÞ, åêñßæùóç êáé õëïôïìßá åéäþí ôçò õðÜñ÷ïõóáò ÷ëùñßäáò Ç õðáßèñéá êáôáóêÞíùóç Ç áíåîÝëåãêôç âüóêçóç êáé ç èÞñá. Áõôïý ôïõ åßäïõò ç ðñïóôáóßá ðñÝðåé íá åîáêïëïõèÞóåé êáé ìå áêüìç áõóôçñüôåñá ìÝôñá åíôüò ôïõ ÐõñÞíá ôïõ Åèíéêïý Äñõìïý. Èåùñïýìå ðùò ïñèÜ ðñÝðåé íá áðïôåëÝóïõí êáêü ðáñåëèüí ãéá ôïí ¼ëõìðï : Ïé ðáñÜíïìåò åê÷åñóþóåéò Ïé ëáèñïûëïôïìßåò Ôï ðåäßï âïëÞò áñìÜôùí Ëéôï÷þñïõ Ôá ðñþôá äýï óçìåßá ìðïñïýí íá áíôéìåôùðéóôïýí ìå åéäéêÜ ìÝôñá ðñïóôáóßáò êáé ÷ñçìáôïäüôçóç ôïõ ÖïñÝá Äéá÷åßñéóçò ôïõ Ïëýìðïõ. Ôï ðåäßï âïëÞò Ëéôï÷þñïõ ðñÝðåé ïýôùò Þ Üëëùò åíôüò äýï åôþí íá áðïìáêñõíèåß ãéáôß áðïôåëåß êáèçìåñéíü âïìâáñäéóôÞ ôïõ Ïëýìðïõ êáé ïõäåìßá ó÷Ýóç Ý÷åé ìå áõôü ðïõ ðñåóâåýåé ï ¼ëõìðïò ( áîßåò êáé ðáãêüóìéá åéêüíá ). Áõôü ðïõ üìùò äåí åðéèõìïýìå óå êáìßá ðåñßðôùóç åßíáé íá êáôáäéêÜóïõìå ôéò ìåëëïíôéêÝò ãåíéÝò óå õðïáíÜðôõîç êáèþò ï ¼ëõìðïò áðïôåëåß Ýíáí áðü ôïõò ìáãíÞôåò Ýëîçò ôïõ Ðéåñéêïý ôïõñéóìïý êáé óõíïëéêÜ ôçò ÷þñáò, Ýíá ðáíåëëáäéêü ìå Üëëá ëüãéá óçìåßï áíáöïñÜò. Ïöåßëïõìå ëïéðüí íá âñïýìå ôç ÷ñõóÞ ôïìÞ - áðü ôç ìéá íá óåâáóôïýìå ôéò äéåèíåßò óõíèÞêåò êáé ôç âéïðïéêéëüôçôá ôïõ Ïëýìðïõ êáé áðü ôçí Üëëç íá åðé-

ôñÝøïõìå Þðéåò ðáñåìâÜóåéò áíáðôõîéáêïý ÷áñáêôÞñá. Ìå ôï óçìåñéíü ðñïôåéíüìåíï Ðñïåäñéêü ÄéÜôáãìá áðïôåëïýí ðáñåëèüí êáé óôç óêÝøç ìáò áêüìç : ÏðïéáäÞðïôå ðñïóðÜèåéá Þ åðåíäõôéêü åíäéáöÝñïí ãéá ôç äçìéïõñãßá èåìáôéêïý - ìõèïëïãéêïý ðÜñêïõ áêüìç êáé óôéò ðáñõöÝò ôïõ Ïëýìðïõ. ÏéáäÞðïôå éäÝá íá äçìéïõñãçèåß ðáñáðëåýñùò ( Ýîù áðü ôï óôåíü ðõñÞíá ôïõ Äñõìïý ) Ýíá ôåëåöåñßê ãéá íá äþóïõìå ôç äõíáôüôçôá áêüìç êáé óå áíèñþðïõò ìå êéíçôéêÜ ðñïâëÞìáôá íá áðïëáýóïõí Ýóôù êáé áðü øçëÜ ôï åêðëçêôéêü âïõíü. Ç áíáóýóôáóç ôïõ ïéêéóìïý ôçò ÐáëéÜò ËåðôïêáñõÜò ðïõ åßíáé õöéóôÜìåíïò ðñï ôïõ 1923 ( ìå ôï Â.Ä. ðïõ Ý÷ïõìå ðñïáíáöÝñåé ). Ç äéáôÞñçóç ôçò ÷ëùñßäáò áêüìç êáé óå ðïëý ÷áìçëü õøüìåôñï ðïõ äçìéïõñãÞèçêå áðü éäéþôåò áêüìç êáé ìÝ÷ñé ôç äéáóôáýñùóç ôçò Å.Ï. ÊáñõÜ ËåðôïêáñõÜ ðïõ äåí Ý÷åé áðïëýôùò êáìßá ó÷Ýóç ìå ôçí ÷ëùñßäá êáé ôçí ðáíßäá ôïõ Ïëýìðïõ. Ðñïôåßíïõìå ëïéðüí ôá áêüëïõèá : I.¢ìåóç åðÝêôáóç ôïõ ÷ñüíïõ ôçò äéáâïýëåõóçò ìÝ÷ñé ôá ×ñéóôïýãåííá ôïõ 2011 ãéá íá åêöñáóôïýí üëïé ïé öïñåßò êáé ïé ðïëßôåò ( Ý÷ïíôáò ëÜâåé ôçí áðáñáßôçôç åíçìÝñùóç ) þóôå íá áðïöýãïõìå ðåñáéôÝñù áíôéäñÜóåéò êáé íá äïýìå ôï æÞôçìá óöáéñéêÜ. Ôï ìÝëëïí ôïõ Ïëýìðïõ äåí ìðïñåß íá êñéèåß ìå âéÜóç êáé 30 çìÝñåò äçìüóéá êïõâÝíôá. II.ÐëÞñç åðáíáîéïëüãçóç ôçò Æþíçò ô áíáöïñéêÜ ìå ôïí ðñïôåéíüìåíï ó÷åäéáóìü Ýíôáîçò óôï Åèíéêü ÐÜñêï Ïëýìðïõ. Ç ìÝ÷ñé ôþñá åìðåéñßá Ýäåéîå üôé ìå ôç âïÞèåéá ðïëéôþí ìÝóù êáé ôùí åèåëïíôéêþí ïñãáíþóåùí ãéá ôçí ðõñïðñïóôáóßá ôïõ Ïëýìðïõ ç Æþíç ô åíäåßêíõôáé ãéá Þðéåò ðáñåìâÜóåéò êáé áíÜðôõîç. III.Ç ðñïôåéíüìåíç ïñéïèÝôçóç íá åîáéñÝóåé ðëÞñùò ôïõò õðü áíáóýóôáóç ðáëáéïýò ïéêéóìïýò ìå ìéá «áðüóôáóç áóöáëåßáò». ¸÷ïõìå äåé ôçí áíÜðôõîç ôïõ «Ðáëáéïý ÐáíôåëåÞìïíá» êáé åðéèõìïýìå íá äþóïõìå êáé óå Üëëåò ðåñéï÷Ýò ôçí åõêáéñßá íá áíáäåßîïõí ôïõò ðáëáéïýò ïéêéóìïýò ôïõò. IV.Ç ïñéïèÝôçóç ôïõ Åèíéêïý ÐÜñêïõ ( êáôåâáßíïíôáò ðñïò ôá êÜôù ) íá áããßæåé åíäåéêôéêÜ ôï ðïëý ôá 400 ìÝôñá õøüìåôñï. ÕðÜñ÷ïõí Üëëùóôå óôï ó÷Ýäéï éóïûøÞ ðïõ ðåñéëáìâÜíïõí ìÝ÷ñé êáé áóöáëôïóôñùìÝíïõò äñüìïõò ! V.Åðåéãüíôùò Ýíá åðßêáéñï ó÷Ýäéï äéá÷åßñéóçò åðéóêåðôþí ãéá íá äïýìå áñ÷éêÜ ìéá áðïôýðùóç ôçò êáôÜóôáóçò ( ðïéïé êáé ðüóïé åðéóêÝðôïíôáé ôïí ¼ëõìðï ) êáé íá êáôáëÞîïõìå óôéò êéíÞóåéò marketing ðïõ èá ôïõò ïäçãÞóïõí

ÄÜíåéá óå õäáôïêáëëéåñãçôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò ìå ôçí åããýçóç ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ. Ç Ä/íóç Õäáô/ãåéþí ôïõ Õð. ÁíÜðôõîçò , Áíôáãùíéóôéêüôçôáò & Íáõôéëßáò ìå Ýããñáöü ôçò åíçìåñþíåé üôé ìå ôçí áñ2/35562/0025/24.08.2011 áðüöáóç ÁíáðëçñùôÞ Õð.Ïéêïíïìéêþí (ÖÅÊ 1899/29.08.2011 ) ðáñÝ÷åôáé ç åããýçóç ôïõ Åëëçíéêïý äçìïóßïõ óå ðïóïóôü 80% ðñïò ôá ðéóôùôéêÜ éäñýìáôá ãéá ôç ÷ñçìáôïäüôçóç õäáôïêáëëéåñãçôéêþí åðé÷åéñÞóåùí, ôùí ïðïßùí ç ìïíÜäá åêôñïöÞò âñßóêåôáé óôçí åëëçíéêÞ åðéêñÜôåéá êáé ïé ïðïßåò Ý÷ïõí óõóôáèåß ìÝ÷ñé ôçò äçìïóßåõóçò ôçò åí ëüãù áðüöáóçò (29/08/2011) óýìöùíá ìå ôá ïñéæüìåíá óôï Íüìï 2322/1995. Ç åããýçóç ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ äåí ìðïñåß íá ÷ïñçãçèåß óå åðé÷åéñÞóåéò ðïõ áíôéìåôùðßæïõí ïéêïíïìéêÝò äõó÷Ýñåéåò ,þóôå íá ÷áñáêôçñßæïíôáé ðñïâëçìáôéêÝò ( ÅÅ 2004C/02) . Ôá åí ëüãù äÜíåéá ÷ïñçãïýíôáé ùò íÝá êåöÜëáéá êßíçóçò. Ôï ðïóü ôçò äáíåéïäüôçóçò êáèïñßæåôáé ìå âÜóç ôéò êáôçãïñßåò ôùí ìïíÜäùí ðáñáãùãÞò êáé Üóêçóçò ôçò õäáôïêáë/êÞò äñáóôçñéüôçôáò êáé ôçò åãêåêñéìÝíçò åôÞóéáò äõíáìéêüôçôáò ôçò ìïíÜäáò óýìöùíá ìå ôçí Üäåéá ßäñõóçò êáé ëåéôïõñãßáò, ùò áêïëïýèùò : á . ÌïíÜäá ðÜ÷õíóçò åõñýáëùí é÷èýùí , èáëÜóóéáò é÷èõïêáëëéÝñãåéáò 3 Å áíÜ êéëü â. ÌïíÜäá ðÜ÷õíóçò é÷èýùí , åóùôåñéêþí õäÜôùí é÷èõïêáëëéÝñãåéáò 1,8 Å áíÜ êéëü ã. ÌïíÜäá ïóôñáêïêáëëéÝñãåéáò 0, 3 Å áíÜ êéëü . ä. ÌïíÜäá ÷åëïêáëëéÝñãåéáò 4,5 Å áíÜ êéëü . å. É÷èõïãåííçôéêïß óôáèìïß ðáñáãùãÞò é÷èõäßùí åõñýáëùí åéäþí 0,15 Å áíÜ êéëü óô. ÌïíÜäåò ðñïðÜ÷õíóçò é÷èýùí åõñýáëùí åéäþí 0,10 Å áíÜ êéëü Ôá åí ëüãù äÜíåéá ÷ïñçãïýíôáé ìÝóù ìßáò áõôïôåëïýò äáíåéáêÞò óýìâáóçò êáé Ý÷ïõí äéÜñêåéá ðÝíôå (5) åôþí óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò äéåôïýò ðåñéüäïõ ÷Üñéôïò . Ç åîüöëçóç áõôÞ èá ðñáãìáôïðïéçèåß óå åôÞóéåò ôïêï÷ñåùëõôéêÝò äüóåéò , ìå ðñþôç äüóç ôçí 31.12.2014 êáé ôåëåõôáßá ôçí 31.12.2016. Ïé áéôÞóåéò ôùí åíäéáöåñüìåíùí åðé÷åéñÞóåùí ìå ôá áðáéôïýìåíá äéêáéïëïãçôéêÜ ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôçí áðüöáóç, õðïâÜëëïíôáé óôï Ãåíéêü ËïãéóôÞñéï ôïõ ÊñÜôïõò, ìÝ÷ñé ôçí 30-12-2011 . Ïé õðçñåóßåò Áëéåßáò ôùí Ðåñéöåñåéáêþí ÅíïôÞôùí åêäßäïõí ôçí ðñïâëåðüìåíç óôçí áðüöáóç âåâáßùóç ç ïðïßá áöïñÜ óôçí êáôçãïñßá ôçò ìïíÜäáò ðáñáãùãÞò êáé óôçí åãêåêñéìÝíç åôÞóéá äõíáìéêüôçôÜ ôçò , ìå âÜóç ôçí Üäåéá ßäñõóçò & ëåéôïõñãßáò ôçò. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ìðïñåßôå íá áðåõèýíåóôå óôï ÔìÞìá Áëéåßáò ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò Ðéåñßáò.

óôï íá ìçí åßíáé áðëþò äéåñ÷üìåíïé áëëÜ íá äéáìÝíïõí óôá êáôáëýìáôá ôçò Ðéåñßáò êáé íá ðñïôéìïýí ôá åóôéáôüñéá êáé ôéò êáöåôåñßåò ìáò. Ç Ýùò ôþñá åéêüíá ðïõ Ý÷ïõìå åßíáé áðü ôï 2003 ïðüôå êáé åß÷å õðïëïãéóôåß üôé äýï ÷ñüíéá íùñßôåñá áíÝâçêáí åôçóßùò óôïí ¼ëõìðï ðÜíù áðü 110.000 åðéóêÝðôåò. Áí õðïëïãßóåé êáíåßò üôé ç äõíáìéêüôçôá óå êëßíåò ôùí êáôáöõãßùí äåí îåðåñíÜ ôéò 350 êáé óõíõðïëïãßóåé üôé ï ¼ëõìðïò åßíáé åðéóêÝøéìïò ãéá ôç óõíôñéðôéêÞ ðëåéïøçößá êáôÜ ôçí ðåñßïäï Éïýëéïò – ÓåðôÝìâñéïò, ìðïñåß ðñü÷åéñá íá êáôáëÞîåé óôï óõìðÝñáóìá üôé óôï ìõèéêü âïõíü Ý÷ïõìå ìéá «åéäéêÞ êáôçãïñßá åðéóêåðôþí» ðïõ ìÜëëïí äåí ôçí Ý÷ïõìå ðñïóåëêýóåé ìå ôéò êáôÜëëçëåò áíáðôõîéáêÝò êéíÞóåéò, áëëÜ ìáãíçôßæïíôáé - êáé ëïãéêÜ - ìüíï áðü ôçí Ýëîç ôïõ Ïëýìðïõ äéáìÝíïíôáò ôï ðïëý 1-2 âñáäéÝò óå êÜðïéï êáôáöýãéï êáé áöÞíïíôáò ùò åðß ôï ðëåßóôïí ôçí ðåñéï÷Þ ìáò Üìåóá ãéá êÜðïéïí Üëëï ðñïïñéóìü. Äåí èá áêïýóåôå áðü åìÜò ðñïôÜóåéò ãéá íá ãßíïõí îåíïäï÷åßá êáé êáæßíï êïíôÜ óôïí Åèíéêü Äñõìü ãéáôß áõôü ïõäåìßá ó÷Ýóç Ý÷åé ìå üôé ðñåóâåýåé ï ¼ëõìðïò. Åñùôþ üìùò : -Ãéáôß íá áðáãïñåýóïõìå óôï ìåëëïíôéêü «ÐáíåðéóôÞìéï ôïõ Ïëýìðïõ» ðïõ ó÷åäéÜæïõìå, Ýîù áðü ôï óçìåñéíü ðõñÞíá ôïõ Ïëýìðïõ íá äçìéïõñãÞóåé ðÜíù áðü ôá 400 ìÝôñá õøüìåôñï Ýíá êÝíôñï ðåñéâáëëïíôéêÞò åêðáßäåõóçò Þ êÜðïéï åñåõíçôéêü êÝíôñï ; -Ãéáôß íá êáôáäéêÜóïõìå ìåëëïíôéêïýò åðéóôçìïíéêïýò ó÷åäéáóìïýò ìå ôçí áêñáßá åðÝêôáóç ôïõ Åèíéêïý Äñõìïý ; ÐïëëÝò öïñÝò äáéìïíïðïéïýìå ôçí áíÜðôõîç ðáôþíôáò ðÜíù óå áñ÷Ýò ôçò ïéêïëïãßáò êáé ôçò áñ÷áéïëïãßáò, ðïõ óßãïõñá Ý÷ïõí ôçí áîßá ôïõò, áëëÜ Ý÷ïõí êáé áõôÝò ôï ìÝôñï ôïõò, üðùò áêñéâþò ìÝôñï ðñÝðåé íá õðÜñ÷åé êáé óôéò áíèñþðéíåò ðáñåìâÜóåéò. Ðéóôåýïõìå ëïéðüí óôçí ðñïóôáóßá ôïõ Ïëýìðïõ óôïí ðõñÞíá ôïõ Åèíéêïý Äñõìïý êáé êñßíïõìå õðåñâïëéêÞ êáé óõíÜìá êáôáäéêáóôéêÞ óå Þðéá êáé åëåã÷üìåíç áíÜðôõîç ïðïéáäÞðïôå ( ôÝôïéïõ ìåãÝèïõò ) åðÝêôáóç ôïõ Åèíéêïý Äñõìïý. Åðéóçìáßíïõìå üôé ïé üðïéåò ôåëéêÝò áðïöÜóåéò Ý÷ïõí ôï ÷áñáêôÞñá «ìç áíáóôñÝøéìïõ». Ìå ôéìÞ, Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÇËÉÁÓ ×ÁÔÆÇ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ ÊÁÔÁÑÔÉÓÇÓ Ó×ÏËÇÓ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

Ôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò óõíå÷ßæïíôáò ôçí óõíåñãáóßá ìå ôï ÐáíåðéóôÞìéï Ìáêåäïíßáò ðñïãñáììáôßæåé ôçí õëïðïßçóç ôùí ðáñáêÜôù åêðáéäåõôéêþí ðñïãñáììÜôùí: 1. Ðñïþèçóç ÐùëÞóåùí óå Ðåñßïäï Êñßóçò ¸íáñîç: 10 – 26 Ïêôùâñßïõ 2011 ÄéÜñêåéá: 26 þñåò (24 þñåò ðáñïõóßáóç + 2 þñåò åîåôÜóåéò, ãéá ðéóôïðïßçóç) Êüóôïò óõììåôï÷Þò: ìÝëç Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò 80 + 23% ÖÐÁ åõñþ , ìç ìÝëç 200 +23% ÖÐÁ åõñþ ÅéóçãçôÞò: Óïõìðåíéþôçò ÄçìÞôñçò, ÊáèçãçôÞò ÔìÞìáôïò Ï.Ä.Å. ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Ìáêåäïíßáò 2.Âåëôéþóôå ôï ñõèìü åßóðñáîçò ôùí ïöåéëþí ðåëáôþí óáò •Ðñïåôïéìáóßá - Ó÷åäéáóìüò åðáöÞò ìå ôïí ÐåëÜôç

•Ç ôçëåöùíéêÞ åðéêïéíùíßá ìå ôïí ÐåëÜôç •Ç ðñüóùðï ìå ðñüóùðï åðéêïéíùíßá ìå ôïí ÐåëÜôç •×åéñéóìüò ÁíôéññÞóåùí êáé Ðáñáðüíùí êáé ç ðñïóöïñÜ ÅîõðçñÝôçóçò êáé Áîßáò •Ïé ‘Ýó÷áôåò ëýóåéò’ •Âåëôéóôïðïßçóç ðïëéôéêþí êáé óõóôçìÜôùí ôçò Åôáéñßáò ¸íáñîç: 31-10 Ýùò 02-11-2011 ÄéÜñêåéá: 8 þñåò Êüóôïò óõììåôï÷Þò: ìÝëç Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò 40 + 23% ÖÐÁ åõñþ , ìç ìÝëç 100 +23% ÖÐÁ ÅéóçãçôÞò: Ðüäáò Íßêïò, Óýìâïõëïò Åðé÷åéñÞóåùí. ÅêðáéäåõôÞò 3. ÈåôéêÞ ÓôÜóç êáé Äéá÷åßñéóç Óôñåò óå ðåñéüäïõò Êñßóçò •Ôá óõíÞèç óõìðôþìáôá

•Ïé ðáñÜãïíôåò ðïõ ðñïêáëïýí óôñåò •Ðïéïé … êéíäõíåýïõí ðåñéóóüôåñï •Ïé óõìðåñéöïñÝò ôýðïõ Á êáé  •ÓôñáôçãéêÝò Äéá÷åßñéóçò Óôñåò •25 + 1 ÔáêôéêÝò ÈåôéêÞò ÓôÜóçò ¸íáñîç: ÄåêÝìâñéïò 2011 ÄéÜñêåéá: 12 þñåò Êüóôïò óõììåôï÷Þò: ìÝëç Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò 60 + 23% ÖÐÁ åõñþ , ìç ìÝëç 150+23% ÖÐÁ ÅéóçãçôÞò: Ðüäáò Íßêïò, Óýìâïõëïò Åðé÷åéñÞóåùí. ÅêðáéäåõôÞò Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò êáé Äçëþóåéò Óõììåôï÷Þò, ìðïñåßôå íá áðåõèýíåóôå óôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò, áñì. õðÜëëçëïò ê. ÊïëïêÜôóç ÁíäñïìÜ÷ç, ôçë. 2351047263, 2351023211, öáî 23510 47267 Þ óôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò www.champier

ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏ ÐÉÅÑÉÁÓ ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÅÍÄÉÁÖÅÑÏÍÔÏÓ ÃÉÁ ÓÕÌÌÅÔÏ×Ç ÓÔÇ ÄÉÅÈÍÇ ÅÊÈÅÓÇ ÔÙÍ ÔÉÑÁÍÙÍ

Ôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò åíçìåñþíåé ôá ìÝëç ôïõ üôé ðñïôßèåôáé íá óõììåôÝ÷åé, êáëýðôïíôáò ôï êüóôïò åíïéêßáóçò óõãêåêñéìÝíïõ ÷þñïõ áíÜëïãá ìå ôï åíäéáöÝñïí ôùí ìåëþí, óôç 18ç ÄéåèíÞ ¸êèåóç ÔéñÜíùí - Áëâáíßá, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß áðü ôéò 25 - 30 Íïåìâñßïõ 2011, óôï Palace of Congresses ôùí ÔéñÜíùí. Ôá ìÝëç ðïõ åðéèõìïýí íá óõììåôÝ÷ïõí óôçí Ýêèåóç ìáæß ìå ôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò ðáñáêáëïýíôáé íá óõìðëçñþóïõí, ìÝ÷ñé ôçí ÐáñáóêåõÞ 07 Ïêôùâñßïõ, ôç ó÷åôéêÞ áßôçóç ðïõ ìðïñïýí íá ðñïìçèåõôïýí áðü ôçí õðçñåóßá. Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, óôá ôçëÝöùíá 2351047266 (ÃéÜííçò ÊÝêåëçò), êáé 2351 0 47263 (ÌÜ÷ç ÊïëïêÜôóç), þñåò ãñáöåßïõ. Ï Ðñüåäñïò Çëßáò ×áôæç÷ñéóôïäïýëïõ

ÅÊËÏÃÅÓ ÓÔÏ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏ ÐÉÅÑÉÁÓ ÕÐÅÍÈÕÌÉÓÇ ÐÑÏÓ ÔÁ ÌÅËÇ Óáò õðåíèõìßæïõìå üôé ïé åêëïãÝò óôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò èá äéåîá÷èïýí óôéò 28, 29 êáé 30 Íïåìâñßïõ 2011. Äéêáßùìá øÞöïõ Ý÷ïõí üóá ìÝëç ôáêôïðïéÞóïõí Ýùò êáé ôéò 19 Ïêôùâñßïõ 2011 ôéò ïéêïíïìéêÝò ôïõò åêêñåìüôçôåò ðñïò ôï ÅðéìåëçôÞñéï ìÝ÷ñé êáé ôï Ýôïò 2010.
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š ΤΗΛ.:

ƮƧƵƣƯƣƴƵƩƴ Ȁ ȉ Ǿ Ȃ ǹȉ ȅ Ȃ Ǽ Ȉ ǿ ȉ ǿ Ȁ ȅ ī ȇǹ ĭ Ǽ ǿ ȅ

FAX :

23510.75.207 23510.27566, 23510.45002 6944.727360 6944.504786

ǼĬȃǹȃȉǿȈȉǹȈǼȍȈ ȘȝȚȩȡȠijȠȢ ZZZPHWDQDVWLVFRPJUHPDLOLQIR#PHWDQDVWLVFRPJU ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 46 τμ 1 ΔΣΚ μπάνιο περιοχή Παραλία (αριστερά). Τιμή 40.000 Ε

ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93 τμ μεταχειρισμένο σε καλή κατάσταση 2ΔΣ, τραπεζαρία, Σ,Κ,WC, τζάκι, ατομική θέρμανση, 2ο όροφος. Περιοχή πάρκου. Τιμή 70.000 Ε ΕΥΚΑΙΡΙΑ οροφοδιαμέρισμα 150 τμ (γωνιακό) μεταχειρισμένο, 3 Δ,Σ,Κ,WC, περιοχή Κέντρου. Τιμή 50.000 Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ (επαγγελματικός χώρος) 140 τμ 2ος όροφος φάτσα στην πλατεία Ελευθερίας. Τιμή 200.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 111 τμ (καινούργιο άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ,Τ,Κ WC κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, ατομικη΄θέρμανση, τζάκι, περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών 135.000 Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 2 Δ,Σ,Κ, WC ατομική θέρμανση , τζάκι, κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 130.000 Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 113 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ,Τ,Κ, WC, τζάκι, ατομική θέρμανση, κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 140.000Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 116 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ.,Τ, Κ, WC, ωρομέτρηση, τζάκι, κλειστή θέση πάρκινγκ περιοχή Βατάν. Τιμή 135.000 Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση, κλειστός χώρος στάθμευσης (καινούργιο παραδοτέο με το κλειδί στο χέρι) περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 95.000 Ε/τμ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 95 τμ 2ΔΣΤΚ, WC, ωρομέτρηση, θέση πάρκιγκ πολύ καλή κατάσταση περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 70.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 125 τμ (σε άριστη κατάσταση 2 ΔΣΚΤ, κεντρική θέρμανση, περιοχή Κέντρου, Τιμή 100.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση σε άριστη κατάσταση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 75.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ (καινούργιο) 2 ΔΣΚ WC 3ος όροφος γωνιακό πάρκιγκ περιοχή Καμμένος Μύλος Τιμή 115.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93 τμ με 2 Δ,Σ,Κ, WC (κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη περιοχή Κέντρου) Τιμή 80.000 Ε.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο περοιχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 100.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 230 τμ, οικοδομήσιμο, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 50.000 Ε.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 140 τμ γωνιακη 3 ΔΣΚWC εξαιρετική κατασκευή (παραδοταία με κλειδί στο χέρι) περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 190.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ κτίσμα (στα μπετά) αποτελούμενο από κατάστημα 80 τμ και όροφο 130 τμ σε 300 τμ οικόπεδο περιοχή Ν. Ζωή τιμή 150.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 262 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Σταδίου τιμή 300 Ε/τμ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 420 τμ ΣΔ 1,2 πολύ καλή θέση περιοχή Παραλία Τιμή 350.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 352 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Βατάν τιμή 90.000 Ε

MEZONETA 100 τμ (καινούργια άριστη κατασκευή, παραδίδεται με το κλειδί στο χέρι) 3 Δ,Σ,Κ,2WC, πάρκιγκ, περιοχή Καλλιθέα.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 384 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Ν. Ζωή - Θρακιώτικα τιμή 120.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ γωνιακό περιοχή επέκταση Σταδίου τιμή 150.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 58 τμ σε κεντρικό σημείο Τιμή 117.000 Ε ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 500 τμ (ισόγειο) σε έκταση 6500 τμ (αποφέρει εισόδημα 2000 μηνιαίως) στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης - Ν.Κεραμιδίου. Τιμή 350.000 Ε. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 40 τμ σε κεντρικό σημείο (αποφέρει εισόδημα 330 Ε μηνιαίως) Τιμή 180.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΣΜΑ 170τμ ισόγειο+170 τμ όροφος+170τμ υπόγειο σε 1671 τμ έκταση (στα μπετά) φάτσα στην παλιά Εθνική οδό. Τιμή 170.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.000 τμ γωνιακό εξαιρετική θέση (γεώτρηση και ρεύμα) περιοχή Κουβαλιά τιμή 140.000 Ε (συζητίσημη)

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 190 τμ εξαιρετική θέση (μαζί με άδεια οικοδομής) περοιχή Παραλία τιμή 100.000 Ε

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.000 τμ (ακτινίδια) με γεώτρηση και ρεύμα φάτσα στον περάπλευρο της Νέας Εθνικής Οδού. Τιμή 180.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 338 τμ εξαιρετική θέση με 2 φάτσες περιοχή Παραλία τιμή 150.000 Ε

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2800 τμ άρτιο, οικοδομήσιμο, φάτσα στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης, - Ν. Εφέσου. Τιμή 200.000 Ε.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 731 τμ γωνιακό φάτσα σε παιδική χαρά περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού Τιμή 250 Ε/τμ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000 τμ φάτσα θάλασσα (μέσα στα κάμπιγκ) περιοχή Βαρικό τιμή 140.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 150.000 Ε

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10.500 τμ μεαξύ Παραλίας - Ολυμπιακής Ακτής (1200 τμ απο τη θάλασσα). Τιμή 50.000 Ε.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Αγία Παρασκευή. Τιμή 180.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 552 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Καπνικού Σταθμού. Τιμή 160.000 Ε

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τμ γωνιακό στη ΠΕΟ με κόμβο και άδεια επαγγελματικό. Πληροφορίες αποκλειστικά στο γραφείο μας.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή 110.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 203 τμ γωνιακό με άδεια μονοκατοικίας περιοχή Σταθμού. Τιμή 50.000 Ε.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 16.000 τμ (300 μ. φάτσα) φάτσα στη Ν. Εθνική Οδό , τιμή 8000 Ε το στρέμμα

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο γωνιακό περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή 100.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 200 τμ με 60 τμ ΣΔ 1,2 περοιχή Πάρκου τιμή 80.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 800 τμ με 2 φάτσες περιο-

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 389 τμ γωνιακό εξαιρετική θέση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 200.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 580 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 180.000 Ε χή Επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή 170.000 Ε (πωλείται και το μισό δεκτός και διακανονισμός)

669) 490 τμ με 2 προσόψεις περιοχή ΚΤΕΛ. Τιμή 135.000 Ε (δίνεται και μισό) 670) 600 τμ με Πανοραμική θέα την Κατερίνη, πάνω σε 2 δρόμους περιοχή Π. Κεραμίδι Τιμή 45.000 Ε 673) 293 τμ γωνιακό βλέπει μπροστά σε κεντρική πλατεία στα Ευαγγελικά. Τιμή 140.000 Ε 674) 730 τμ με ΣΔ 1,2 με 3 φάτσες περιοχή Ευαγγελικά 677) 290 τμ με 21 μ. φάτσα περιοχή Περίσταση. Τιμή 60.000 Ε 678) 500 τμ περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 160.000 Ε 681) 1077 τμ περιοχή - Κ. Αγιάννης. Τιμή 50.000 Ε 683) 252 τμ με 33 μ. φάτσα περιοχή Σβορώνος. Τιμή 50.000 Ε 684) 391 τμ με 14 μ. φάτσα περιοχή 25η Μαρτίου Τιμή 135.000 Ε 686) 552 τμ γωνίες περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 155.000 Ε 687) 300 τμ γωνιακό, περιοχή Καλλλιθέα Τιμή 65.000 Ε 690) 320 τμ με 3 φάτσες. Περιοχή - Επεκ. Ευαγγελικά. Τιμή 65.000Ε 691) 600 τμ με Σ.Δ. 0,20 γωνιακό με πανοραμική θέα την θάλασσα. Περιοχή Τοπόλιανη. Τιμή 60.000 Ε 695) 711 τμ γωνιακό περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 185.000 Ε 697) 310 τμ γωνιακό, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Γήπεδο Πιερικού. Τιμή 110.000 Ε 698) 388 τμ πάνω σε 2 δρόμους διαμπερές περιοχή Σταθμός. Τιμή 80.000 Ε ȈȉǼĭǹȃȅȈȋǹȈǹȆǾȈ ȀĮııȐȞįȡȠȣȀĮIJİȡȓȞȘ

ȉȘȜID[ ȀȚȞȘIJȩ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 115) 75 τμ 5ος όροφος 2 ΔΣΚ μπάνιο, ανακαινισμένο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Πάρκο. Τιμή 50.000 Ε 116) 130 τμ 1ος όροφος, 3 ΔΣΚ, μπάνιο, αποθήκη, ωρομέτρηση, 15ετίας πάρκιγκ-πυλωτή. Περιοχή Πάρκο. Τιμή 138.000 Ε 164) 160 τμ 4ος όροφος 4Δ,Σ,Κ,2 μπάνια, κεντρική θέρμανση, τέντες, ηλιακό 25 ετών. Περιοχή Αγία Παρασκευή Τιμή 115.000 Ε 166) 105 τμ οροφοδιαμέρισμα 2ος όροφος 3 ετών, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, αποθήκη, πάρκιγκ ανοιχτό, ωρομέτρηση. Περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 110.000 Ε 167) 50 τμ 2ος όροφος, 25 ετών, 1 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 25.000 Ε 221) 60 τμ 1 όροφος, 2 δωμ., ΣΚ μπάνιο, 8ετίας, ατομικό λέβητα. Περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 80.000 Ε 246) 110 τμ 4ος όροφος (γίνεται και επαγγελματικός χώρος) 2 Δ, Σ,Κ, μπάνιο διαμπερές, ατομικό λέβητα, περιοχή Πεζόδρομος. Τιμή 75.000 Ε 281) 70 τμ 2ος όροφος, 2 Δ,Σ,Κ,μπάνιο γωνιακό, τέντες, κλιματιστικό περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 75.000 Ε 294) 90 τμ ρετιρέ 4ος όροφος, πλήρες ανακαινισμένη 2 Δωμ., Σ.,Κ., μπάνιο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Κέντρο. Τιμή 67.000 Ε ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 837) 170 τμ μεζονέτα, καινούργιο, τελειωμένο, LUX κατασκευής με 80 τμ ημιυπόγειο σε 500 τμ οικόπεδο Περιοχή - Περίσταση 850) 2Χ105 τμ ισόγειο και 1ος όροφος 40 ετών χτισμα σε 170 τμ οικόπεδο με ΣΔ 1,2 τιμή 150.000 Ε. Περιοχή Αστικά 860) 140 τμ ισόγεια μονοκατοικία σε 900 τμ έκταση γωνιακό, 5ετίας, σαλοκουζίνα, 3 δωμ., 2WC, αποθήκη, τζάκι περιοχή - κοντά στην Κατερίνη 873) 135 τμ μεζονέτα 5ετίας, 3 Δωμ., ΣΚ 2 WC με 45 τμ ισόγεια γκαρσονιέρα σε 126 τμ οικόπεδο. Περιοχή ΙΚΑ

ZZZPHVLWLNRWKDQRVJU HPDLOLQIR#PHVLWLNRWKDQRVJU

875) 230 τμ μεζονέτα σε 400 τμ γωνιακό οικόπεδο, ΣΔ 6 Δωμ., 4 μπάνια και 120 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή 25η Μαρτίου 876) 120 τμ ισόγεια μονοκατοικία, 7ετίας σε 290 τμ ΣΔ 2 Δ, μπάνιο, 30 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 210.000 Ε 877) 3Χ175 τμ σε 1 στρέμμα έκταση περιοχή - Περίσταση 878) Μεζονέτα 200 τμ 1ος και 2ος όροφος, 8ετίας, σε 500 τμ γωνιακό οικόπεδο, 3 ΔΣΚ, 2 μπάνια, ατομικό λέβητα. Περιοχή Καταφιώτικα 879) 80 τμ ισόγεια μονοκατοικία παλιά σε 206 τμ οικόπεδο περιοχή Βατάν. Τιμή 55.000 Ε 880) 110 τμ μεζονέτα 5ετίας σε 150 τμ οικόπεδο 2 ΔΣΚ 2 μπάνια αποθήκη, πυλωτή. Περιοχή Βατάν. Τιμή 120.000 Ε 881) 120 τμ μεζονέτα και 40 τμ γκαρσονιέρα στο ισόγειο σε 300 τμ οικόπεδο 8ετίας περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 270.000 Ε 882) 100 τμ μονοκατοικία σε 715 τμ οικόπεδο Περιοχή Ευαγγελικά. ΟΙΚΟΠΕΔΑ 511) 490 τμ γωνιακό, περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 155.000 Ε 635) 174 τμ με 3 φάτσες Τιμή 34.000 Ε Περιοχή Γερμανικά 645) 686 τμ με 3 προσόψεις περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά τιμή 210.000 Ε. (δίνεται και το μισό 343 τμ) 653) 1.358 τμ με 30μ. πρόσοψη περιοχή ΚΤΕΛ. Τιμή 240 Ευρώ το τμ 662) 1.350τμ περιοχή Ανω Αγιάννης Τιμή 70.000 Ε 665) 196 τ.μ. με 15 μ. φάτσα Περιοχή Βατάν κοντά στη λαϊκή της Τετάρτης. Τιμή 57.000 ευρώ 667) 606 τμ με 3 φάτσες, περιοχή - Περίσταση. Τιμή 130.000 Ε. Δίδεται και το μισό 668) 478 τμ με 20 μ. φάτσα. Περιοχή - Σταθμός. Τιμή 90.000 Ε.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 311) 16 στρ. κοντά στον Κ. Αγιάννη Τιμή 45.000 Ε 322) 5.150 στρεμ. γωνιακό κοντά στη Ν. Εφεσσο. Τιμή 30.000 Ε 337) 20 στρ. με νερό, ρεύμα, δέντρα. Περιοχή Σεβαστή. Τιμή 50.000 Ε 338) 15 στρ. περιοχή Παλιά Χράνη. Τιμή 20.000 Ε 339) 4 στρ. περιοχή επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 150.000 Ε 342) 8.100 στρ. περιοχή προς καινούργιο Νοσοκομείο. Τιμή 100.000 Ε 343) 2.900 στρ. γωνιακό επαγγελματικό σε κεντρικό κόμβο της Κατερίνης 346) 2Χ5 στρ. με νερό, ρεύμα, επαγγελματικό βρίσκεται σε παράπλευρο δρόμο της ΝΕΟ προς Αθήνα 347) 22 στρ. περιοχή Παλιόστανη. Τιμή 22.000 Ε 377) 4.700 στρ. με 41 μ. πρόσοψη, κοντά στην Περίσταση. Τιμή 85.000 Ε 418) 17 στρμ. με 110 μ πρόσοψη περιοχή Βιοζωκάτ Τιμή 180.000 484) 2,250 στρ. με άδεια για κατοικία, νερό, ρεύμα, περίφραξη Τιμή 60.000 Ε. Περιοχή Νεοκαισάρεια 488) 2 στρ. 2 κομμάτι από ΠΕΟ Τιμή 70.000 Ε 489) 9.600 στρ. κοντά στην Παραλία Τιμή 78.000 Ε 493) 5,850 στρεμ. με Πανοραμική θέα, σε ύψωμα περιοχή Νεοκαισάρεια Τιμή 30.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 56 τμ (μεταχειρισμένο σε καλή κατάσταση) 1 Δ,Σ,Κ,WC ατομική θέρμανση περιοχή Αστικών. Τιμή 45.000 Ε. Πληρ.Μεσιτικό Γραφείο Μετανάστης τηλ. 2351075207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 65 τμ (σε άριστη κατάσταση) 1 Δ,Σ,Κ, WC, πλήρως επιπλωμένη, περιοχή Παραλία Κατερίνης. Τιμή 55.000 Ε. Πληρ.Μεσιτικό Γραφείο Μετανάστης τηλ. 2351075207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία οικόπεδο 433 τμ κρασπεδωμένο και με αποχετεύσεις περιοχή Σταθμού. Τιμή 60.000 Ε μόνο. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

* Συμβεβλημένοι με όλα τα ταμεία * Μεταφορά σε όλη την Ελλάδα - Εξωτερικό * Κηδείες ατόμων ΔΩΡΕΑΝ * Διαθέτουμε ψυγείο και παρέχουμε δωρεάν συντήρηση και στο σπίτι * Καύση νεκρών

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10.500 τμ μεαξύ Παραλίας - Ολυμπιακής Ακτής (1200 τμ απο τη θάλασσα). Τιμή 50.000 Ε. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 2351075207, 6944 727360

ΠΩΛOYNTAI OIKOΠEΔA

Οικόπεδο 420 τμ κεντρικό στην Οικόπεδα στο Παλιό Ελατοχώρι

Οικόπεδο γωνιακό 380 τμ κοντά στα Δικαστήρια, Καπνικό Σταθμό Οικόπεδο 440 τμ στο Μοσχοχώρι. Οικόπεδο 450 τμ στη Νέα Εφεσσο. Οικόπεδο γωνιακό 270 τμ περιοχή Παναγίας Σουμελά Οικόπεδο στην Περίσταση 300 τμ Διόροφο γιαπί σε 220 τμ οικόπεδο στο Σταθμό Οικόπεδο στην Παραλία 311 τμ Οικόπεδο στο Σταθμό 480 τμ Δύο οικόπεδα των 500 τμ στη Νεοκαισάρεια Πιερίας Οικόπεδο 400 τμ κεντρικό στο Λιτόχωρο Οικόπεδο 170 τμ Αγία Τριάδα 1 στρεμ. οικόπεδο γωνιακό στο κέντρο της Κονταριώτισσας Οικόπεδο 400 τμ στο Σβορώνο Οικόπεδο 430 & 250 τμ Μαρτίου Οικόπεδο 400 τμ στο Καπνικό Σταθμό Δύο οικόπεδα επέκταση Ευαγγελικών 400 και 450 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ: οικόπεδο 1 στρέμμα στον Αγ. Σπυρίδωνα Oικόπεδο 250τμ στην Oλυμπιακή Aκτή OIKOΠEΔA ΣTH ΛEΠTOKAPYA και Σκοτίνα, όσα μέτρα θέλετε. Bλεπουν θάλασσα και βουνά. ΠΩΛOYNTAI KATΑΣΤ/TA

Μαγαζί 90 τμ με πατάρι Μαγαζί στον παλιό Διεθνή 286 τμ και υπόγειο 286 τμ Μαγαζιά διάφορα στην πόλη Μαγαζί 50 τμ σε κεντρικό σημείο ΠΩΛOYNTAI ΔIAM/TA Διόροφη μεζονέτα λουξ κατασκευής στην Περίσταση Διόροφη μονοκατοικία σε 500 τμ οικόπεδο στην Κατερίνη. Τιμή 125.000Ε. Μεζονέτες 130 και 140 τμ στην επέκταση Ευαγγελικών υπό κατασκευή Μονοκατοικία στο Σβορώνο σε 200 τμ οικόπεδο. Μονοκατοικία 130 τμ στην Κάτω Μηλιά 50.000 Ε. Μονοκατοικίαστη Νέα Εφεσσο 70 τμ σε 350 τμ οικόπεδο. Γκαρσονιέρα δεκαπενταετίας 70 τμ Διαμέρισμα 35 τμ, 24.000 Ε στην Κατερίνη. Κεντρικό διαμέρισμα ρετιρέ με 3Δ δεκαετίας Μονοκατοικία στο Μακρύγιαλο καινούργιο σε 500 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα δεκαετίας 115 τμ περιοχή Αγίας Τριάδος Μονοκατοικία στο Σταθμό σε 430 τμ οικόπεδο Τριόροφη οικοδομή ημιτελή στο Λιτόχωρο ενορία Αγίου Δημητρίου Μεταχειρισμένα διαμερίσματα σε διάφορα μέρη της πόλης Διόροφη κατοικία σε οικόπεδο

350 τμ στην Καλλιθέα Γκαρσονιέρα στην Παραλία 32.000 Ε Μονοκατοικία 80 τμ σε οικόπεδο 1.200 τμ στη Βρύα με ωραία θέα Διόροφη καινούργια μονοκατοικία σε 270 τμ οικόπεδο περιοχη Αγίας Τριάδος Διαμέρισμα 95 τμ ανακαινισμένο 4ος όροφος κεντρικό Διαμερίσματα καινούργια των 100 τμ με ατομική θέρμανση με πάρκιγκ 1ος, 2ος, 3ος όροφος Ευαγγελικά Μεζονέτα λουξ κατασκυεής σε 150 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα υπό κατασκευή στα Ευαγγελικά ΞENOΔOXEIA στην Oλυμπιακή Aκτή-Παραλία MONOKATOIKIEΣ σ’ όλα τα σημεία της πόλης. Διαμερίσματα σε δυόροφες οικοδομές 60τμ, 70τμ σε ωραία τοποθεσία βλέπουν Ολυμπο και θάλασσα στο Λιτόχωρο Kαινούργια και μεταχειρισμένα διαμερίσματα των 50τμ στην Oλυμπιακή Aκτή. Διαμερίσματα υπό κατασκευήν στην Κατερίνη ΠΩΛOYNTAI ΧΩΡΑΦΙΑ Χωράφι μελλοντικό 4 στρεμ. επέκταση Ευαγγελικών Χωράφι 5 και 7,5 στρ. στην Περίσταση, μετά το γήπεδο. Χωράφι 5,5 στρ. στον Αγιο Αθανάσιο. Χωράφι 5 στρ. μεταξύ Ολυμπιακής Ακτής και Παραλίας.

Χωράφια στη Γανόχωρα 5,6,7 στρ. Χωράφι 4 στρμ. στον δρόμο για Παραλία 23 στρεμ. χωράφι στο Δίον Πιερίας Χωράφι στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο 1300 τμ με άδεια οικοδομής Χωράφι 6 στρεμ. στο Σβορώνο Χωράφι 4 στρεμ. προς Παλιό Κεραμίδι Χωράφι 5 στρεμ. στην Καλλιθέα Χωράφι 14 στρεμ. στο Λιτόχωρο σε ωραία τοποθεσία Χωράφι 6 στρεμ. δίπλα στην Παναγία Περίστασης Χωράφι 7 στρεμμάτων νερό ρεύμα στην Παραλία Χωράφι 4.500 τμ με μεγάλη φάτσα, γωνιακό στον Επαρχιακό δρόμο Καρίτσας - Δίου Χωράφι 10 στρεμ. προς Ολυμπιακη Ακτή. Xωράφια: μελλοντικά μέσα στην Oλυμπιακή Aκτή. Ενοικιαζόμενα δωμάτια 10ετίας στην Ολυμπιακή Ακτή σε καλό σημείο

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ξενοδοχεία των 18 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 12 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 13 δωματίων στην Ολυμπιακή Ακτή ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: καινούργια διαμερίσματα με ατομική θέρμανση και κλειστά γκαράζ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ - ΟΛΗ ΜΕΡΑ ... ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ παραδίδονται από μαθηματικό ΑΠΘ με μεταδοτικότητα και 12ετή φροντιστηριακή πείρα σε μαθητές, λυκείου, γυμνασίου και φοιτητές. Προετοιμασία κατεύθυνσης Γ' Λυκείου με συνεχή διαγωνίσματα. Δωρεάν φροντιστηριακά βοηθήματα. Πληρ. τηλ. 6945773298 ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ μαθηματικός με φροντιστηριακή πείρα παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου, λυκείου και αποφοίτους, προετοιμασία για πανελλήνιες. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6985022683 KΑΘΗΓΗΤΡΙΑ του τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου - λυκείου. Πληρ. τηλ. 6945080031 ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικών παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα επιπέδου Αj εώς Lower . Τιμές λογικές. Πληρ. τηλ. 6933096673 ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικών του ΑΠΘ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε τιμές πολύ προσιτές. Ζητά επίσης και συνεργασία με Φροντιστήριο. Πληρ. τηλ. 6973033473

ΑΠOΦΟΙΤΗ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αναλαμβάνει τη μελέτη και προετοιμασία μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου σε όλα τα μαθήματα, περιλαμβανομένων ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γερμανικά). Τηλ. 6944468917 Φιλόλογος παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου σε προσιτές τιμές. Πληρ. τηλ. 23510 35760, 6970933982 ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ τελειόφοιτη του τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, με γερμανικη προφορά, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε πολύ προσιτές τιμές. Επίσης αναλαμβάνει μεταφράσεις. Πληρ. τηλ. 6939321882 ΓΑΛΛΙΚΑ: πτυχιούχος Γαλλικής Φιλολογίας του ΑΠΘ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Πληρ. τηλ. 6977899285 ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ Αγγλικής φιλολογίας με επάρκεια στη γλώσσα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές δημοτικού - γυμνασίου - λυκείου σε πολύ χαμηλές τιμές. Πληρ. τηλ. 6982536438

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικών παραδίδει ιδιαίτερα. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6996888085

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει οποιαδήποτε δουλειά ως καθαρίστρια ή φύλαξη ηλικιωμένων. Πληρ. τηλ. 6977145409 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ αναζητεί δουλειά για φύλαξη παιδιών ή ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδάκια δημοτικού. Πληρ. τηλ. 6981763701. Τιμές λογικές.

ΔΑΣΚΑΛΑ απόφοιτος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές δημοτικού. Πληρ. τηλ. 6973081967 και 2351026814

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ απόφοιτος ΤΕΙ Θεσ/νίκης αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιών. Πληρ. τηλ. 6943556454 ΚΥΡΙΑ 40 ετών ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιών ή ηλικιωμένων. Πληρ. τηλ. 6984053140 κα Δέσποινα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΩΤΑΣ ΔΗΜ. - ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΣΑΛΙΦΟΓΛΟΥ ΣΟΥΛΗ - ΑΡΧ. ΜΗΧ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 330 τμ με 2 φάτσες, εξαιρετική θέση Παραλία Κατερίνης. Τιμή 145.000 Ε. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 4 στρεμ. άρτιο και οικοδομήσιμο 800 τμ από τη θάλασσα εκτός οικισμού στη Σκοτίνα. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567

 ǹȖȉȡȚȐįȠȢțĮȚȂǹȜİȟȐȞįȡȠȣ ȀȅȃȉǹȈȉȅȃȆȁǹȉǹȃȅȆǿȈȍǹȆȅȉȅȠǻǾȂȅȉǿȀȅ

ȉǾȁ7(/()$;

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: κεντρικές ανακαινισμένες γκαρσονιέρες με θερμοπομπό, θωρακισμένη πόρτα κλπ. 35τμ,20τμ, 24 τμ στη Θεσ/νίκη. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579

ȈǿǻǾȇȅȆȅȊȁȅȈ

ȈǼȅȁǼȈȉǿȈǻǿǹȈȉǹȈǼǿȈ ȈǼȀǼȃȉȇǿȀǹȈǾȂǼǿǹȉǾȈȆȅȁǾȈ ǺǿȁȁǼȈȂǼǽȅȃǼȉǼȈȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȈǼȅȁǹȉǹ ȆǹȇǹĬǹȁǹȈȈǿǹȉǾȈȆǿǼȇǿǹȈ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 500 μ οικόπεδο στη Νεοκαισάρεια 16.000 Ε. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579

Κτηματομεσιτικά Γραφεία

Ανδρομάχη

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 250 τμ γωνιακό, περιοχή Ολυμπιακη Ακτή. Τιμή 80.000 Ε. ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο, περιοχή επέκταση Βατάν. Τιμή 72.000 Ε.

¨µÄÈÌ¿§ÂÌѺɷÇÍ

Θ. ΓΡΟΥΣΠΑΣ - Ι.ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ȆȍȁȅȊȃȉǹǿ ȃǼȅǻȂǾȉǹ ǺǹȈǿȁǼǿȅȊǺ īȀǹȇȈȅȃǿǼȇǹIJȝȝİȝİȖȐȜĮ ȝʌĮȜțȩȞȚĮĮȣIJȩȞȠȝȘșȑȡȝĮȞıȘ İȖțĮIJȐıIJĮıȘijȣıȚțȠȪĮİȡȓȠȣ șİȡȝȠȘȤȠȝȠȞȦIJȚțȐİȟȦIJțȠȣijȫȝĮIJĮ țĮȚșȑıȘ3DUNLQJ ȁǹȋǹȃǹ ǹȊȄǼȃȉǿȅȊ ǻǿǹȂǼȇǿȈȂǹȐȡȚIJȝ ȖȦȞȚĮțȩȝİȝİȖȐȜĮȝʌĮȜțȩȞȚĮĮȣIJȩȞȠȝȘ șȑȡȝĮȞıȘİȖțĮIJȐıIJĮıȘijȣıȚțȠȪĮİȡȓȠȣ șİȡȝȠȘȤȠȝȠȞȦIJȚțȐİȟȦIJțȠȣijȫȝĮIJĮțĮȚ țȜİȚıIJȒșȑıȘ3DUNLQJ ȊȆȅȀǹȉǹȈȀǼȊǾ ȆȁǹȀǹȁǿȉȅȋȍȇȅȊ ȈȣȖțȡȩIJȘȝĮʌȠȜȣIJİȜȫȞ įȚȩȡȠijȦȞȝİȗȠȞİIJȫȞȝİIJȝȒȝĮ ȣʌȠȖİȓȠȣĮIJȠȝȚțȩțȒʌȠțĮȚʌȚıȓȞĮ ǽǾȉȅȊȃȉǹǿȅǿȀȅȆǼǻǹīǿǹ ǹīȅȇǹǾǹȃȉǿȆǹȇȅȋǾ ȉȘȜ 

1. Διαμέρισμα 145 τ.μ. 3Δ, καθιστικό., Λουτρό – W.C., με αποθήκη στο υπόγειο, 2 θέσεις στάθμευσης, ηλιακό συλλέκτη, αυτονομία – θερμιδομέτρηση στη θέρμανση, αποπερατωμένο. 2. Οροφοδιαμερίσματα 95 τ.μ. στον α’ όροφο και μεζονέτες 145 τ.μ. σε β’ και γ’ όροφο σε δύο ανεξάρτητες διπλοκατοικίες. Τηλ. 2351027891 & 6972723792

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία 120 τμ στη Γανόχωρα στο ύψωμα, με 1000 μ. οικόπεδο. Πληρ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976760579 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 122 τμ οροφοδιαμέρισμα, 2ος όροφος, 10ετίας, 3 Δ.Σ.Κ.μπάνιο, WC, ωρομέτρηση, πάρκινγκ. Τιμή 350 ευρώ. Περιοχή Ευαγγελικά. Μεσιτικό Γραφείο Θάνος τηλ. 6977 353548, 23510 73013 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 70 τμ στο κέντρο της πόλης (σε οικοδομή με γιατρούς) με ατομική θέρμανση. Τιμή 200 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 120 τμ διαμέρισμα, 2ο όροφος 3 ΔΣΚ2 μπάνια, τζάκι, ατομικό λέβητα, 10ετίας τιμή 400 Ευρώ. Μεσιτικό Γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 23510 73013, 6977 353548 ΕΥΚΑΙΡΙΑ πωλείται οροφοδιαμέρισμα 150 τμ (αποτελούμενο από δύο διαμερίσματα), γωνιακό σε κεντρικό δρόμο, περιοχή κέντρου. Τιμή 60.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚO ΜΕΤΑΝAΣΤΗΣ 23510-75207, 6944727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοπεδο 475 τμ γωνιακό, εξαιρετική θέση, περιοχή Σβορώνος. Τιμή 100.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 4300 τμ με ισόγεια κατοικία 135 τμ σε καλή κατάσταση, δεύτερο από τη θάλασσα περιοχή Πλάκα Λιτοχώρου. Τιμή 650.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚO ΜΕΤΑΝAΣΤΗΣ 23510-75207, 6944727360 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα καινούργια 60,100, 130 τμ σε 1,2,3 όροφο με ατομικό λέβητα, αποθήκη στο υπόγειο, πάρκινγκ. Τιμή 900 ευρω/τμ. Περιοχή επέκταση Ευαγγελικά. Μεσιτικό γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 6977353548 23510 73013
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š

//////////////////////////////////////////////////////// ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ////////////////////////////////////////////////////////

ƬƵƩƮƣƵƱƮƧƴƫƵƩƴ īȀȅȁȉȈǿȅȈĬǼȅǻǹȈȉǼȇǿȅȈ ȆǼȇǻǿȀǹȀǹȉǼȇǿȃǾ

ȉǾȁȉǾȁĭǹȋ ȀȚȞ ǻǿǹȂǼȇǿȈȂǹȉǹ ȀǹǿȃȅȊȇīǿǹ ȊȆȅ ȀǹȉǹȈȀǼȊǾ ȆİȡȚȠȤȒǹȖȆĮȡĮıțİȣȘȢȠȢ IJȝ IJȝȠȢȩȡȠijIJȝ ȠȢȩȡȠijIJȝȝİĮIJȠȝȚțȒ șȑȡȝĮȞıȘʌȐȡțȚȞȖțțĮȚȣʌȩȖİȚȠ ȈȈIJĮșȝȩȢ IJȝĮIJțȘ șȑȡȞıȘȘȜȚĮțȩİȞİȡȖİȚĮțȩIJȗȐțȚ șȑıȘıIJȐșȝİȣıȘȢ

ȠīȣȝȞȐıȚȠȠȢȠȢȠȢȩȡ IJȝ ǻǿǹȂǼȇǿȈȂǹȉǹȂǼȉȃǹ ǼȣĮȖȖİȜȚțȐIJȝȡİIJȚȡȑ ȆĮȜĮȚĮǻȚțĮıIJȘȡȚĮȠȢ ȠȡIJȝȝİșİȡȝȚįȠȝİIJȡȘıȘ ǹıIJȚțĮȠȢȠȡIJȝ ʌȣȜȦIJȘ IJȝ ȀIJȘȞȚĮIJȡİȓȩȠȢȠȡǻ ȀȑȞIJȡȠȠȢȩȡǻİIJȓĮȢȝİ ʌȐȡțȚȞ ȀĮȝȑȞȠȢȂȪȜȠȢIJȝȡİIJȚȡȑ ȀȑȞIJȡȠıIJȠȪȞIJȚȠȠȢȩȡİIJȓĮȢ ȆȐȡțȠȠȢȩȡIJȝǻ ǼȡȖĮIJȀȑȞIJȡȠIJȝ ĮȞĮțĮȚȞȚıȝȑȞȠ ǹıIJȚțȐȠȢȩȡIJȝ ȂȅȃȅȀǹȉȅǿȀǿǼȈ ȀȠȞIJĮıIJȘȞǹȖǹȞȞĮıİȠȚțȠʌ IJȝʌȣȜȦIJȘIJȝ ȠȢ ȠȡIJȝ ȃǽȦȒıİȠȚțȩʌIJȝ IJȝİIJȓĮȢ IJȝıİȠȚțȩʌİįȠIJȝ ȈȕȠȡȫȞȠȢıİȠȚțȠʌIJȝȠȢ ȩȡIJȝȝİʌȣȜȦIJȒıIJȠıȠȣȕȐ ȈIJȠȁȚIJȩȤȦȡȠıİIJȝȠȚțȠʌ

ȀĮȜȜȚșȑĮIJȝ ȀȠȡȚȞȠȢȅȜȣȝʌȚĮįĮ IJȝ ȆİȡȓıIJĮıȘIJȝȝİȐįİȚĮ ȠȡIJȝ ȘȝȚȣʌȠȖ ȃǽȦȘȠȚțȠʌIJȝIJȝıIJĮ ȝİȗȠȞȑIJĮȢ ȈțȠIJȓȞĮ IJȝȝİ IJȠȣȕȜĮ ǼʌİțIJĮıȘǼȣĮȖȖİȜȚțȦȞıİȠȚțȠʌ ȐįİȚĮ ǹīȇȅȉǼȂǹȋǿȅ IJȝIJȝ ȂĮȡIJȓȠȣıİȠȚțȠʌIJȝ ǼʌȅįȀĮIJȞȘȢȃǼijİııȠȣ įİȣIJİȡȠĮʌȠIJȠȞįȡȠȝȠ ıIJȡ IJȝıIJĮIJȠȪȕȜĮȝİʌȣȜȦIJȒ ǺĮȡȚțȠȁȚIJȠȤȦȡȠȣIJȝ ȈIJȘȞȆİȡȓıIJĮıȘȝİȣʌȩȖİȚȠ ȆĮȡĮȜȚĮȀĮIJİȡȚȞȘȢIJȝ ȀĮȜȜȚșȑĮıİIJȝȠȚțȩʌİįȠ ǼʌȅįȀĮIJȞȘȢȃǼijİııȠȣıIJȡ IJȝ ȈİIJȝȠȚțȠʌȘȝȚȣʌȚıȩȖİȚȠ ǼʌȅįȀĮIJȞȘȢȅȜȣȝʌǹțIJȒȢ ıIJȡ ȠȢȩȡIJȝȑțĮıIJȠȢ ȆİȡȓıIJĮıȘ ıIJȡ ¼ ȀȠȞIJȐıIJȘȞȆȚİȡȓįĮIJȝ ȅǿȀȅȆǼǻǹ ǼȆǹīīǼȁȂǹȉǿȀǹǹȀǿȃǾȉǹ ǼʌİțIJǼȣĮȖȖİȜȚțȫȞ ȆȦȜİȓIJĮȚİʌȚȤİȓȡȘıȘıIJȠȞ IJȝ ʌİȗȩįȡȠȝȠIJȘȢȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȃǽȦȒIJȝ ȀȑȞIJȡȠȖȡĮijİȓĮıIJȠȞȠȠȡĮʌȩ ȈIJȠȉȗĮȝȓIJȝ ȂȣȜĮȪȜĮțȠIJȝ IJȝ ȀȑȞIJȡȠĮʌȩIJȝȠȩȡȠijȠȢ ǼșȞȈIJȐįȚȠ IJȝ ȈIJȠȞʌİȗȩįȡȠȝȠțĮIJȐıIJȘȝĮ ȃǽȦȘ IJȝ IJȝȚıȩȖIJȝȣʌȠȖ IJȝ ȂĮȡIJȚȠȣ IJȝ ʌĮIJȐȡȚıȘȝĮȞIJȚțȐȑıȠįĮ ȖȦȞȚĮțȩ ȀȠȞIJȐıIJĮ*RRG\¶VȠȢȩȡIJȝ ȁĮȧțȒIJȘȢȉİIJȐȡIJȘȢIJȝ ȆĮȡĮȜȓĮIJȝțĮIJȐıIJȘȝĮ ȃǽȦȒIJȝȖȦȞȚĮțȩ įȦȝȐIJȚĮ ıȘȝĮȞIJȚțȩȑıȠįȠ

ȀȠȞIJȐıIJĮȀȉǼȁ IJȝ ȀĮʌȞȚțȩȢ īȡĮijİȓȠȝĮʌȩIJȘȞʌȜĮIJİȓĮ ȠȢȩȡIJȝ IJȝ ȅȜȣȝʌȚĮțȒǹțIJȒıİȠȚțȠʌ ȀĮʌȞȚțȩȢ IJȝȚıȩȖİȚȠțĮIJȐıIJȘȝĮ IJȝ ȩȡȠijǼȞȠȚțȚĮȗȩȝİȞĮ ȀĮIJĮijȚȦIJȚțĮIJȝıİȈǻ ȈIJȠȆȃȠıȠțȠȝİȓȠIJȝ ȀĮʌȞȚțȩȢIJȝ ȈIJȘȞǼȅȀĮIJİȡȓȞȘȢȁȐȡȚıĮȢ ȈȈIJĮșȝȠȢ IJȝ IJȝ ȆİȡȚıIJĮıȘIJȝ

///////////// ΑΚΙΝΗΤΑ //////////

ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ! ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 115 τμ καινούργιο στην περιοχή 25ης Μαρτίου. (3Δ,Σ,Κ,Λουτρό, Αποθήκη, Κλειστό Parking). Τηλ. : 6944286629

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 110 τμ (μικτό) ρετιρέ με 2Δ,Σ,Κ, Λουτρό, WC και αποθήκη στο υπόγειο, με ατομική θέρμανση, θέση στάθμευσης, περιοχή Ευαγγελικά (Δα γκλή 25). Πληρ. τηλ.: Ι. Διαμαντίδης 23510 38992, 6972027457 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 400 τμ στον Κ. Αγιάννη. Πληρ. τηλ. 6976776255 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατο γωνιακό διαμέρισμα 2ου ορόφου Ε135 τμ, 3ΔΣΚ2WC ατομικό λέβητα, αποθήκη στο υπόγειο με πάρκιγκ σε υπό κατασκευή οικοδομή.Πληρ. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792

Είσαι νέος, δημιουργικός, γεμάτος εμπνεύσεις που περιμένουν να γίνουν πράξη; Τηλεφώνησε στο 2351046795 καθημερινά 9 με 2! Το Ράδιο Όλυμπος 101.5 ζητά νέους διαφημιστές για την επάνδρωση του διαφημιστικού τμήματος του σταθμού! Γίνε και εσύ μέλος της μεγάλης ομάδας του Ράδιο Όλυμπος 101.5 και απογείωσε το ταλέντο σου!

įȚʌȜȠțĮIJȠȚțȓĮIJȝ 0(=21(7(Ȉ ǼșȞȚțȠȈIJĮįȚȠȚıȠȖİȚȠIJȝȠȢ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 αγροτεμάχια 1250 τμ, 1000 τμ , 970τμ όλα μαζί ή μεμονωμένα περιοχή Ξηροκάμπι Λιτοχώρου, δίπλα Ξεν. ΛΗΤΩ. Τιμή συζητήσιμη. Πληρ. τηλ. 6944336497 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα στην περιοχή ΚΤΕΛ (πίσω) 3 δωμάτια, 2 μπάνια, σαλόνι, κουζίνα, αποθήκη, θέση τζάκι, στέγη, διαμπερές, νοτιανατολικός προσανατολισμός, αποχέτευση έτοιμη συνδεδεδμένη με το δίκτυο στο σοβά. Πληρ. τηλ. 23510 34974 και 6977255792

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 100 τμ υπερυψωμένο ισόγειο κοντά στη θάλασσα στην Παραλία. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοδομήσιμο οικόπεδο στην Παραλία Κορινού συνολικού εμβαδού 417 τμ το οποίο βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο του υπό ανέγερση συνοικισμού "ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ" και σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από τον αιγιαλό. Πληρ. τηλ. 6974100207 ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ Π ΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 250 τμ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ οικόπε- γωνιακό στην Ολυμπιακή Ακτή, δα εντός σχεδίου πόλε- τιμή 60.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ως Κατερίνης α)700 τμ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 β) 510 τμ γ) 450 τμ συ- 75207, 6944 727360 νολικής πρόσοψης 65 μ στον οδικό άξονα προς ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 4ου Αθήνα (κόμβος περιμε- ορόφου Ε=100τμ , 2Δ,Σ,K,WC, τρικής οδού Κατερίνης) (με πάρκινγκ, πίσω από του με χρήση γης ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ "ΕΥΚΑΡΠΙΔΗ", καινούργιο. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, δυνατό- Πληρ. ΠΑΤΣΗΣ Κ. τηλ. 34974, τητας οποιασδήποτε 6977255792 επαγγελματικής χρήσεως. Τιμή 370 ευρώ το τμ Τηλ. 6944336497 zƒuq}os} 6944918270 km{yt~qvk~ƒw ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτίσμα τριόροφο 840 τμ ο κάθε όροφος σε 4,5 στρέμματα οικόπεδο, 3ο χλμ ΠΕΟ Κατερίνης - Θεσ/νίκης κοντά στην Αστυνομία. Πληρ. τηλ. 00491716438383 και 0049306068176 κον Κυριάκο

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο σερβιτόρες από την ταβέρνα "ΑΠΟΛΑΥΣΗ". Πληρ. τηλ. 6946797852

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ECOTHERMICA

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κοπέλες για ημιαπασχόληση (συμπλήρωση ερωτηματολογίων). Για πληροφορίες καλέστε 6944250480, κος Γιώργος Τσεργας.

Aπό την Εταιρεία ΕCOTHERMICA η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της θέρμανσης, του κλιματισμού και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ζητούνται: α) Τεχνίτες υδραυλικοί β) Τεχνίτες ηλεκτρολόγοι γ) Μηχανολόγοι μηχανικοί (Θα προτιμηθούν όσοι είναι εξειδικευμένοι στην θέρμανση και στην ψύξη). Αποστολή βιογραφικών στο E-mail:info@ecothermica.eu. Τηλ. επικ. 23510 23969 (κος ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ)

ZHTEITAI λογίστρια για βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας. Πληρ. τηλ. κος Χρήστος 6944336890 ZHTEITAI κοπέλα για γραμματειακή υποστήριξη με πολύ καλή γνώση της γερμανικής και αγγλικής γλώσσας καθώς και Η/Υ. Αποστολή βιογραφικού στο φαξ: 2351041138- Email: picanto@iraklidis.gr τηλ. 23510 42178 ΜΕΓΑΛΗ εταιρία καλλυντικών ζητεί αισθητικό - πωλήτρια για προώθηση προϊόντων της στο Hondos Center Κατερίνης. Μισθός + ΙΚΑ. Τηλ. 6957502396-2104225641-2104220047

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση πιτσαρίας Giuseppe στην οδό Αγίας Παρασκευής 36 σε πολύ καλή τιμή, με σταθερή πελατεία, με αυλή. Πληρ. τηλ. 6940778215 ///////////////////////

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο 90 τμ, αυτόνομη θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα στην περιοχή Βατάν, κοντά στο ΤΕΙ. Πληρ. τη λ. 23510 36917

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 24 τμ Ζαλόγγου 7. Πληρ. τηλ. 23510 21923 κιν. 6946549813

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα με ωρομέτρηση πλήρως επιπλωμένη. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667 6979 862459

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 50 τμ στην οδό Βότση 14 κέντρο της πόλης ανακαινισμένο. Πληρ. τηλ. 23510 39951

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στη Θεσ/νίκη (Εγνατία με Αγίας Σοφίας) ανακαινισμένο, επιπλεμώνο, αυτόνομη θέρμανση, λίγα κοινόχρηστα, ενδεικτικό για 2-3 φοιτητές. Πληρ. τηλ. 6974269955

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ή ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα στην οδό Π. Τσαλδάρη 48. Πληρ. τηλ. 24930 22832 και 6978278562 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 80 τμ (2 Δ,Σ,Κ,WC) με ατομική θέρμανση (ωρομέτρηση) στην οδό Α' παρ. Σκρα 4 Κατερίνη. Πληρ. τηλ. 23510 39349 - 6932776237

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στην οδό Κρέσνας, 1ΔΣΚWC τιμή ενοικίου 230 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 28346, 6979 9 85665

 ȅǿȀȅǻȅȂǿȀǼȈǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ

nsk€y{k

ǿǻǿǹȂǹȃȉǿǻǾȈ ǹȆǿȆǼȇǿǻǾȈ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καυστήρας υγραερίου. Πληρ. τηλ. 6936270446

ȉȘȜ țȚȞ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κοπάδι πρόβατα. Πληρ. τηλ. 6948057531

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα σχεδόν καινούργια σε τιμή ευκαιρίας, σαλόνι γωνιακό, τραπεζαρία με 6 καρέκλες, κρεββατοκάμαρα με ανατομικό στρώμα, ντουλάπες μεγάλες και μικρές, 3 μονά κρεββάτια, πλυντήριο και τηλεόραση. Ολα μαζί ή και μεμονωμένα. Πληρ. τηλ. 2351076910 ώρες καταστημάτων και 6906584282

ǻȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮǻȦȝȐIJȚĮ ȈĮȜȩȞȚțȠȣȗȓȞĮțĮȚȝʌȐȞȚȠ IJȝțĮȚIJȝıIJȘȞȠįȩ ǻĮȖțȜȒ ȃȚțȠȝȘįİȓĮȢ įȣȐȡȚIJȝ ȅȜĮIJĮįȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮ įȚĮșȑIJȠȣȞ șȑıİȚȢıIJȐșȝİȣıȘȢ

ȌȦȝȐȢȋȡȒıIJȠȢ ǽĮȜȩȖȖȠȣȉȘȜ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ȀȆǹȉȈǾȈ ǹīȁǹȊȇǹȈǻǿȆȁǹȈȉȅǼȇīȀǼȃȉȇȅ ȉȘȜ νίδια, νερό, ρεύμα. Τιμή 40.000 Ε.

το Νοσοκομείο Ε=5.000 τμ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ πωλείται οικόπεδο 250 τμ γωνιακό.

ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΑ πωλείται σοφίτα 80 τμ, 2 Δ,Σ,Κ. 15ετίας.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ πωλείται οικόπεδο 250 τμ δίπλα από την εκκλησία.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο 65 τμ σε οικοδομή δεκαετίας επί της Μ. Αλεξάνδρου 2ος όροφος, σε άριστη κατάσταση

ΟΙΚΟΠΕΔΟ στα Χαράδικα αυτοτελές 221 τμ.. Τιμή 45.000 Ε

ΑΣΤΙΚΑ πωλείται διαμέρισμα 10 ετών σε άριστη κατάσταση, 2 Δ, 2 WC, 2 αποθήκες, διαμπερές, με θέση πάρκινγκ, Σ, Κ, 100 τμ

ΚΤΕΛ Εργ. Κατοικίες. Πωλείται οικόπεδο Ε=466, μεγάλη φάτσα, ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Τιμή 110.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στο Βατάν με διαμέρισμα στο ισόγειο, 1ος όροφος και δικαίωμα δόμησης. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 τμ γωνιακό επί της 7ης Μεραρχίας. ΝΙΣΕΛΙ πωλούνται 7.200 τμ με ακτι-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα κεντρικότατη στον 3ο όροφο με ωρομέτρηση σε άριστη κατάσταση ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 107 τμ δεκαπενταετίας απέναντι απότο πάρκο 3ος όροφος. Τιμή 75.000 Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο στην Πλατεία Ελευθερίας 50 τ.μ. 2ος όροφος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε=257 νότιο, επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 60.000Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 160 τμ κτίζει 320 μ. θέση Θρακιώτικα απέναντι από το πάρκο.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολοκαίνουργιο διαμέρισμα ετοιμοπαράδοτο 105 τμ 2Δ, σαλόνι, κουζίνα, WC, πάρκινγκ κεντρικό. Τιμή 95.000Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 530 γωνιακό, επί της Παυσανίας (Νέα Ζωή). ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο (στα Αστικά) Ε=221 τμ, κτίζει 442 τμ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα στο δρόμο προς

Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙ πωλείται οικόπεδο γωνιακό 1000 τμ ή πωλείται και το μισό. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 300 τμ Ν. Ζωή, 7ο χλμ.

ȂȓĮİʌȓıțİȥȘıIJȠīȡĮijİȓȠȝĮȢșĮıĮȢȕȠȘșȒıİȚȞĮįİȓIJİʌȜȒșȠȢĮțȚȞȒIJȦȞǹıIJȣȞȠȝȓĮ DZȝİıȘįȡȐıȘ ȉȡȠȤĮȓĮ  ǻȘȝȠIJȚțȒǹıIJȣȞȠȝȓĮ ȆȣȡȠıȕİıIJȚțȒ ȁȚȝİȞĮȡȤİȓȠ ȅȉǼȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȅȉǼǺȜȐȕİȢ ǻǼǾ  ǻǼȊǹȀ  ǻǼȊǹȀǺȜȐȕİȢ ǼʌȚȝİȜȘIJȒȡȚȠȆȚİȡȓĮȢ ǻȅȊǹǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǺǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȅǹǼǻ  ȉİȜȦȞİȓȠ  ǻĮıĮȡȤİȓȠ ȃȅȈȅȀȅȂǼǿȅ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȇĮȞIJİȕȠȪ   ǼʌİȓȖȠȞIJĮ ȇĮȞIJİȕȠȪ  ȅȡșȠʌİįȚțȒ ȂĮȚİȣIJȚțȒ ȀȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȀȊȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ǼȀǹǺ  ȌȣȤȚĮIJȡȚțȩȃȠıȠțȠȝİȓȠ ȆȑIJȡĮȢȅȜȪȝʌȠȣ ȈȊīȀȅǿȃȍȃǿǼȈ ǹıIJȚțȐȁİȦijȠȡİȓĮȀĮIJİȡȓȞȘȢ  ȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ   ǹʌȠșȒțȘȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȀȉǼȁȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȅȈǼȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȉǹȄǿ ȈȦȝĮIJİȓȠǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞȅįȘȖȫȞȉǹȄǿ  ȇĮįȚȠIJĮȟȓȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȈȦȝĮIJİȓȠȇĮįȚȠIJĮȟȓ ³ȅDZȖȚȠȢȋȡȚıIJȩijȠȡȠȢ´ ȉǹȄǿȀȠȡȚȞȠȪ ǵȜȣȝʌȠȢȉǹȄǿ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιχείρηση αρτοποιϊας εν ενεργεία και ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία σε τιμές ευκαιρίας. Πληρ. τ ηλ. 6972610181

ENOIKIAΣEIΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ studio επιπλωμένα σε κανούργια οικοδομή 150 μ από το Πανεπιστήμιο. Πληρ. τηλ. 6944443828

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρόκτημα στο Λιτόχωρο Πιερίας το καλύτερο με θέα 600 τμ + 300 τμ σύνολο 900 τμ. Πωλείται εξ ολοκλήρου ή και μεμονωμένα.Τα 600 τμ τιμή: 30.000 Ε και τα 300 τμ τιμή: 15.000 θέση Οξιά Λιτοχώρου, οδός Ονείρων τέρμα. Τηλ. 6976873374

XHΡΑΔΙΚΑ πωλείται διαμέρισμα 90 τμ υπερυψωμένο ισόγειο 2 Δ,Σ,Κ ανακαινισμένο με ατομικό λέβητα. Τιμή 65.000 Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ έρευνας αγοράς ζητεί άτομα για μόνιμη απασχόληση στη θέση του απογραφέα καταστημάτων με πενθήμερη εργασία, μισθό ικανοποιητικό και πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση με έδρα την πόλη της Κατερίνης. Πληρ. τηλ. 2310 431440

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ENOIKIAΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ƵƱƫƴƮƧƵƳƩƵƱƫƴ ǹȖȠȡȐȗȠȞIJĮȚțĮȚĮȞIJĮȜȜȐııȠȞIJĮȚ IJĮʌĮȜȚȐıĮȢȤȡȣıĮijȚțȐ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 340 τμ. μετά το Κτηνιατρείο ΣΔ 1,2. Τιμή 165.000Ε

¨µÄÈÌ¿§ÂÌѺɷÇÍ

ȆȚȐIJıĮȄȘȡȠȝİȡȓIJȠȣ ȆȚȐIJıĮȈȣȞIJȡȚȕȐȞȚ ȅǻǿȀǾǺȅǾĬǼǿǹ ([SUHVV6HUYLFH +HOODV6HUYLFH 3LHULD6HUYLFH ȀȉǼȅ  .7(2$8729,6,21 ǿǻǿȍȉǿȀȅȀȉǼȅ Ǽȁȉǹ ȀĮIJİȡȓȞȘ  ȀȓIJȡȠȢ  ȀȠȜȚȞįȡȩȢ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ǹȚȖȓȞȚȠ  ȀȠȡȚȞȩȢ  ȁİʌIJȠțĮȡȣȐ ȂİșȫȞȘ  ȆȜĮIJĮȝȫȞĮȢ ȃȅȂǹȇȋǿǹȆǿǼȇǿǹȈ ǻǾȂȅǿȃȆǿǼȇǿǹȈ ǻȒȝȠȢȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȒȝȠȢǹȚȖȚȞȓȠȣ ǻȒȝȠȢǹȞĮIJȠȜȚțȠȪȅȜȪȝʌȠȣ  ǻȒȝȠȢǻȓȠȣ ǻȒȝȠȢǼȜĮijȓȞĮȢ ǻȒȝȠȢȀȠȜȚȞįȡȠȪȢ ǻȒȝȠȢȀȠȡȚȞȠȪ ǻȒȝȠȢȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ǻȒȝȠȢȂİșȫȞȘȢ ǻȒȝȠȢȆĮȡĮȜȓĮȢ ǻȒȝȠȢȆȑIJȡĮȢ ǻȒȝȠȢȆȚİȡȓȦȞ ǻȒȝȠȢȆȪįȞĮȢ 

Διαβάστε τα Φαρμακεία και On-line Λεπτομέριες σελ.2

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Α)ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ 16ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 3 ΤΗΛ. 23510 28018 Β)ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 50 ΤΗΛ. 23510 26969

///////////////////

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα σ τη Θεσσαλονίκη (επί της Μαρτίου), 2 δωμάτια, σαλόνι, αποθήκη, WC. Πληροφορίες τηλ. 6944945165

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 100 τμ οροφοδιαμέρισμα, 1ος όροφος, 20ετίας, (χωρίς κοινόχρηστα), 2 δωμ. Σ.Κ. μπάνιο, ατομικό λέβητα. Τιμή 300 ευρώ. Περιοχή Ευαγγελικά. Μεσιτικό Γραφείο Θάνος τηλ. 6977 353548, 23510 73013

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κεντρικό γραφείο 27 τμ στον 1ο οροφο. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στην Περίσταση 120 τμ Σ,Κ,3Δ,WC με τζάκι, ατομική θέρμανση, θέση πάρκινγκ, στην οδό Μαρίνου Αντύπα 2. Πληρ. τηλ. 23510 39050 και 6932349937

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα επιπλωμένη σε νεόδμητη οικοδομή στο κέντρο της πόλης με ωρομέτρηση και δυνατότητα θέσης στάθμευσης. Πληρ. τηλ. 6977323148

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 90 τμ 2 Δ,Σ,Κ, στον 2ο ορ, διαμπερές, με ωρομέτρηση στην οδό Ευριπίδου 18. Πληρ. τηλ. 6946006021 και 2351301218 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τμ σε άριστη κατάσταση 2 Δ,Σ,Κ,WC και μπάνιο, ατομική θέρμανση στον πεζόδρομο. Τιμή ενοικίου 320 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 23510 75207 6944 727360 zƒuq}os} k~ytswq~ƒw

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ NISSAN PRIMERA μοντ. 97’ σε καλή κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6976776255

1. Διαμερίσματα στην οδό Κίτρους 11, 80 τμ και 55 τμ. Διαθέτουν θερμιδομέτρηση στην θέρμανση και θέσεις στάθμευσης. 2. Μεζονέτα 130 τμ στο στάδιο της τοιχοποιϊας στην οδό Ατλαντος 17 (πίσω από το σούπερ - μάρκετ "Γαλαξίας" στον Εγγλέζικο.

Ερμιόνη *Αγοράζω χρυσαφικά και χρυσά νομίσματα τοις μετρητοίς *Ανταλάσσω χρυσαφικά Δημάδη 4 (έναντι Δημαρχείου) Τηλ. 23510 34654

Τηλ. 23510 39429 Κιν.6956719199, 6977289039

e-mail:estia6@otenet.gr

Μεσιτικό γραφείο

www.katerini-estate.gr

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κρέσνας 5 και Ζαλόγγου γωνία Κατερίνη Τηλ./FAX. 23510-47497, κιν: 6976 760579 www.katerini-estate.gr ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 135) Μεζονέτες στο σοβά ή τελειωμένες πίσω από τα ΚΤΕΛ 140) Σε 500 τμ οικόπεδο ανεξάρτητο διόροφη μονοκατοικία 85 τμ μπροστά στο κύμα στην Παραλία Κορινού ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ 141) 96 τμ 3ος όρ., 30ετίας κεντρικό 270) 90 τ.μ. διαμπερές κεντρικό 30ετίας 272) 80 τ.μ. κεντρικό μερικώς ανακαινισμένο σε πολύ καλή κατάσταση. 273) 140 τμ στον 1ο όροφο κατάλληλο για επαγγελματική στέγη. 276) Διαμέρισμα 95 τμ διαμπερές, 2 Δ, 1ος όροφος, θέση πάρκινγκ κοντά στην Παλία Πυροσβεστική. 277) 129 τμ μικτά (101 καθαρά), 1ος οφ. 3 Δ, κοντά στην Αγία Παρασκευή. 280) Πωλείται μεζονέτα με πυλωτή και σκεπή στα Καταφιώτικα κοντά στην εκκλησία. ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 251) Σε 500 τμ οικόπεδο μονοκατοικία με σκεπή στη Νεοκαισάρεια 352) Μονοκατοικια 100 τμ σε 290 τμ οικοπεδο στην επεκταση Ευαγγελικων ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 452) Πωλείται 140 τμ 2ος όροφος διαμπερές επαγγελματική στέγη,

βλέπει πλατεία 455) Πωλούνται καταστήματα 145 τμ 85 και 37 τμ χωριστά ή όλα μαζί πάνω στον δρόμο για Παλιό Κεραμίδι 456) Πωλούνται άδειες για 200 τμ καταστήματα με κόμβο στον δρόμο για Ν. Εφεσο ΟΙΚΟΠΕΔΑ 535) 451 τ.μ. οικόπεδο στην Καλλιθέα μέσα στο χωριό. 585) 340 τ.μ. δίπλα στη Νομαρχία 591) 566 τ.μ. οικόπεδο με μεγάλη φάτσα στα Ευαγγελικά προς την Αγία Άννα. 593) 401 τ.μ. οικόπεδο κοντά στο ΙΚΑ 601) 400 τμ επέκταση Ευαγγελικών βλέπει Κ.Χ. 616) 3Χ400 τμ οικόπεδα στον Κ. Αγιάννη σε πλαγιά με θέα 622) 400 τμ δις γωνιαίο στο Λιτόχωρο με υπέροχη θέα στην Αγία Μαρίνα 623) 4 στρεμ. ή 8 στρεμ. γωνιακό στο Νέο Κεραμίδι δίπλα στο Νέο Νοσοκομείο 625) 455 τμ. οικόπεδο δίπλα στην Εφορία 627) 250 τμ στην Ολυμπιακή Ακτή σε καλό σημείο 628) 460 τμ δίπλα στις Εργατικές Κατοικίες μετά τον Βασιλόπουλο - Μαρκετ της Αγ. Αικατερίνης ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 658) 12 στρεμ. Στον Αγ. Μηνά Ν. Εφέσου. 664) 6 στρέμματα πριν την

Κατερινόσκαλα πάνω στο δρόμο. 665) Στην επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας 3.350 τ.μ. με τρεις δρόμους κατάλληλο για επαγγελματική στέγη. 666) 3.400 τ.μ. Επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας πίσω από τον Πογιαρίδη. 681) 5 στρ. ακτινίδια πίσω από τον Βιολογικό 683) 5500 τ.μ. χωράφι για επαγ. Χρήση κοντά στη ΜΑΧΙ γωνιακό 684) 3800 τ.μ. με μεγάλη φάτσα στην Εθνική οδό μετά το τούνελ δεξιά στο ρέμα για Θεσσαλονίκη. 686) 11 στρ. (88μ. φάτσα) κοντά στη ΜΑΧΙ. 697) 9 στρ. μετά τον Βιολογικό 698) 7.200 στο Νισέλι κοντά στον Κωστόπουλο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 717) 18 ενοικιαζόμενα δωμάτια σε 500 τ.μ. στην Κατερινόσκαλα 718) 30 δωμάτια με πισίνα στην Ολυμπιακή Ακτή. 719) 5 διπλά και 3 μονά σε καλή κατάσταση στην Ολυμπιακή Ακτή. ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 804) 3άρι στην περιοχή Ξάνθου με αυτόνομη θέρμανση 805) 120 τμ, 2ος όρ., 3 Δ, κεντρικό απέναντι από κλινική Κωτακίδη 808) Διαμέρισμα 80 τμ στην Θεσ/νίκη κοντά στο Ιπποκράτειο με ατομικό λέβητα. 809) Στούντιο επιπλωμένο κεντρικά στην Θεσ/νίκη

›©™®¡§¬£¬±¥ ¤¥Ÿ¤§«­¥±¥ «¬®™¥¡™«¬§£¡«¤§¡¥™±¥

¬§¤¨™¢§›£§­¥¡¢¤™¥±£Ÿ ¬§­£§­¤¡œŸ«™¢Ÿ ¢™©™›¡™¥¥Ÿ¥¬¡¥§­ œÅË¿šÕÉÑÅÇÊ¢¹Ì½É·Å¿ ¬Ÿ£  ¢¡¥Ÿ¬§ ­ÈŬ¬½É¾ÇÈÇÕÃÇÍ


12 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

Ç öôþ÷åéá èÝëåé êáëïðÝñáóç Óôïõò ¸ëëçíåò äåí ôáéñéÜæåé ç ìéæÝñéá. ÓôéãìÝò äýóêïëåò Ý÷åé îáíáðåñÜóåé ç ðáôñßäá. Ðñïò ôé ëïéðüí ç èëßøç êáé ï áíáóôåíáãìüò; ÁõôÜ ðåñßðïõ óêÝöôçêå ç ðáñÝá ôùí ïéíïðïéþí ðïõ óõììåôÝ÷åé óôçí Åìðïñïâéïôå÷íéêÞ ¸êèåóç êáé óõãêÝíôñùóå íôüðéïõò ëáúêïýò êáëëéôÝ÷íåò ðñïóöÝñïíôáò Üöèïíï êñáóß êáé åêëåêôïýò ìåæÝäåò óå üóïõò óõììåôåß÷áí. Ôï ÊÅÑÁÌÏÓ Ýñåå Üöèïíï êáé ôï êÝöé Ýöôáóå óôï æåíßè ãýñù óôá ìåóÜíõ÷ôá. Äåí ãíùñßæïõìå ðïéá èá åßíáé ôá ïéêïíïìéêÜ áðïôåëÝóìáôá ôçò óõììåôï÷Þò ôùí áíèñþðùí áõôþí óôçí ¸êèåóç. Ôá øõ÷éêÜ üìùò èá åßíáé ðïëëáðëÜ. Ôüóá þóôå íá áíôéìåôùðßóïõí ÷ùñßò Üã÷ïò üëá áõôÜ ðïõ ìáò ðåñéâÜëïõí êáé äåí ÷ñåéÜæåôáé íá áíáöÝñïõìå… Ôçí ðáíäáéóßá ôçò âñáäéÜò ðåñéãñÜöïõí ïé åéêüíåò ìáò…

ÐÅÌÐÔÇ 6 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2011

¸êôáêôç óõììåôï÷Þ áðü ößëéåò äõíÜìåéò, ðïõ ãñÞãïñá áðïìÜêñõíå ç Óåêéïýñéôõ ôçò ¸êèåóçò.

Ç

ÓáöÝôçò, Ðáðáãéáííïýëçò, ÃêåâñÝêçò áðïëáìâÜíïíôáò ôï êñáóß ÊÅÑÁÌÏÓ êáé ôçí üìïñöç âñáäéÜ

Ï Áðüóôïëïò Êïýñôçò ìå ôïí ïäïíôßáôñï Ãéþñãï Ìðßóìðá

Ï ÌåëÝôçò Áíôþíçò ìå ôç ãêÜéíôá ôïõ óôçí ¸êèåóç

Ôñáãïõäþíôáò …ÁëÝîáíäñïò Áñáâßäçò, ÈáíÜóçò Ëéáêüðïõëïò êáé ç êïìðáíßá ôùí Óáââßäç ÃéÜííç, Êáñáãêïýóç Ãéþñãïõ, ôùí «Éððïôþí ôçò ÓôñïããõëÞò ÔñáðÝæçò», ÊåñÝëëïãëïõ Ãéþñãïõ êáé ÄåëÞðáëôá Ðáíáãéþôç

Ðáíôïýëçò ÃéÜííçò, ïéíïðïéüò, Êïýñôçò Áðüóôïëïò ïéíïðïéüò, ÌÜ÷ç ÊïëïêÜôóç ôïõ ÅÂÅ, ÃêåâñÝêçò Êþóôáò ôùí åëáéïôñéâåßùí óå óôéãìÝò áðßóôåõôçò åõèõìßáò…

Ðñüåäñïò ôïõ Óõëëüãïõ ÅñãáæïìÝíùí ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò Ðéåñßáò Äïìíßêç ÊáñÜíôæéïõ ìáæß ìå ôïí Ðñüåäñï ôïõ Íïìáñ÷éáêïý ÔìÞìáôïò ÁÄÅÄÕ Ðéåñßáò ËÜæáñï Öõñéíßäç óôç ÷èåóéíÞ êáôÜëçøç ôïõ êôéñßïõ ôçò Ð.Å. áðü ôïõò åñãáæüìåíïõò.

Å Í

íçìåñùôéêÝò åîïñìÞóåéò óå ÷ùñéÜ ôçò Ðéåñßáò áðü ôéò õðçñåóßåò ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò ìå èÝìá ç ëåéôïõñãßá ôùí ãåùôñÞóåùí Üñäåõóçò. Ýá êýêëï êéíçôïðïéÞóåùí ó÷åäéÜæïõí óôï Íïìáñ÷éáêü ÔìÞìá ôçò ÁÄÅÄÅ Ðéåñßáò, þóôå íá åêöñÜóïõí ôçí áíôßèåóÞ ôïõò óôá ìÝôñá ôçò êõâÝñíçóçò. ÊéíçôïðïéÞóåéò ðïõ äåí Ý÷ïõìå äåé ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá.

Åéò õãåßáí üëùí áðü ôçí Êáôåñßíá ÓáöÝôç, ôçí Êáôåñßíá êáé Ìåôáîßá ÃêåâñÝêç êáé ôçí ÔÜíéá ÅõáããåëÜêç

ÄõíáìéêÞ ç ÷èåóéíÞ óõãêÝíôñùóç êáé ðïñåßá ôïõ ÐÁÌÅ óôï êÝíôñï ôçò Êáôåñßíçò.

Ïé áðïëáõóôéêÝò ãåýóåéò ôçò Big Corner ôùí Íßêïõ Ðáõëßäç êáé ËåõôÝñç Óïõëßäç óôï ðåñßðôåñï ôçò Åìðïñïâéïôå÷íéêÞò ¸êèåóçò .

Ì

å Ýíá íÝï êáé Üêñùò åðßêáéñï ðñïúüí óõììåôÝ÷åé óôçí Åìðïñïâéïôå÷íéêÞ Åêèåóç ç åôáéñåßá ÕÏÉ Ã.ÌÁÊÑÉÄÇ Ï.Å. Åêôüò áðü ôçí åìðïñßá åéäþí õãéåéíÞò êáé ðëáêéäßùí ç åôáéñåßá åðÝêôåéíå ôç äñáóôçñéüôçôÜ ôçò óôçí åéóáãùãÞ åíåñãåéáêþí åóôéþí áðü ôç Ãáëëßá. ÅíåñãåéáêÜ ôæÜêéá ôåëåõôáßáò ôå÷íïëïãßáò ãéá ôçí åðéóôñïöÞ óå ìéá ðáñáäïóéáêÞ áîßá èÝñìáíóçò, ôï îýëï êáé ôï óçìáíôéêü, ìå ãáëëéêü íôéæÜéí.

¸êèåóç êáëëéôå÷íéêïý êïóìÞìáôïò ôïõ åñãáóôçñßïõ ÇëéÜôïñáò Art!

www. olympio-bima.gr

Ôï ÓÜââáôï 8 Ïêôùâñßïõ 2011 êáé þñá 7.30 ì.ì èá ðñáãìáôïðïéçèïýí ôá åãêáßíéá ôçò Ýêèåóçò êáëëéôå÷íéêïý êïóìÞìáôïò êáé åéêáóôéêþí ôùí ìáèçôþí êáé ìáèçôñéþí ôïõ Êáëëéôå÷íéêïý åñãáóôçñßïõ ÇëéÜôïñáò Art óôçí áßèïõóá åêäçëþóåùí ôïõ Âéâëéïðùëåßïõ ÇËÉÁÔÏÑÁÓ. Ç Ýêèåóç èá äéáñêÝóåé äýï åâäïìÜäåò êáé èá ëåéôïõñãåß óå þñåò êáôáóôçìÜôùí.

×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

«Ãïõëß»;… «ÈÝëïõìå íá âãïýìå áðü ôçí êñßóç;» áíáñùôÞèçêå ï åìðåéñïôÝ÷íçò ðïëéôéêüò áíáëõôÞò, èåßïò Áöåíôïýëçò, êáèþò Üíïéãå ôï «êáöåíåßï áéóéïäïîßáò» ôçò óôÞëçò. «¢ëëç ìéá ìÝñá äß÷ùò óêïðü. Ìéá êáëçìÝñá ðþò íá ôçí ðù;» ôñáãïýäçóå ç êáëëéêÝëáäç óýæõãïò, êõñßá Ðïëõôßìç, åðçñåáóìÝíç áðü ôï âáñý êëßìá ôùí çìåñþí. Óôï ÄÍÔ óõæçôÞèçêáí ôá ðñïâëÞìáôá «de type grec» (ôýðïõ ÅëëÜäáò) ðïõ èá ‘ëåãå êé ï ÃÜëëïò óêçíïèÝôçò Æáí-Ëéê ÃêïíôÜñ ãéá ôçí åõñùðáúêÞ êáé ðáãêüóìéá ïéêïíïìßá. ÈõìÜóôå ôçí áðïõóßá ôïõ áðü ôçí ðñïâïëÞ ôçò ôáéíßáò ôïõ «Film Socialisme» óôï ÖåóôéâÜë ôùí Êáííþí; Åß÷å ðåé ôüôå üôé ï ôå÷íïëïãéêüò êüóìïò ìÜò ÷ñùóôÜåé ÷ñÞìáôá åðåéäÞ ï ÁñéóôïôÝëçò áíáêÜëõøå ôç ëïãéêÞ. Ôé ñþôçóå ï áíáëõôÞò ôþñá; Åäþ êïíôåýïõìå íá îå÷Üóïõìå ðüôå «êïõñåýôçêáí» ãéá ôåëåõôáßá öïñÜ ïé ìéóèïß êáé ïé óõíôÜîåéò Þ Ýâáëáí «êáðÝëï» êÜðïéïé öüñïé êáé ðåñéìÝíïõìå ôá ÷åéñüôåñá! ÅëÜôå âñå ðïõ êáôóïõöéÜóáôå! Ï ÃêïíôÜñ ìÜò óôÞñéîå ôïí ÌÜéï ôïõ 2010. ¹ôáí ï ìÞíáò ðïõ ìðÞêáìå óôï ðñþôï Ìíçìüíéï. Áí èõìÜóôå, ðïõ ìÜëëïí ôï îå÷Üóáôå, ðñïÝâëåðå, åêôüò áðü ôá óêëçñÜ ìÝôñá ðïõ Ý÷ïõí ìðáóôáêùèåß óôá ìçíßããéá ìáò, êáé Ýîïäï ôçò ÅëëÜäáò óôéò áãïñÝò ôï 2012. ¸÷ïõìå åéóÝëèåé ìåôÜ ðåñéêïðþí, ôåëþí êáé öüñùí óôï ôåëåõôáßï ôñßìçíï ôïõ 2011 êáé ëïãéêÜ èá Ýðñåðå íá êÜíïõìå «óçìåéùôüí» ðñï ôïõ «âïõñ» ãéá äáíåéêÜ. Ï áíáëõôÞò ðñïåéäïðïéåß üðïéïí îåêßíçóå ôïõò åðéôüðéïõò âçìáôéóìïýò – áí âñÝèçêå êáíÝíáò ÷ñéóôéáíüò äçëáäÞ – íá óôáìáôÞóåé ãéá íá ìçí «êáåß óôï æÝóôáìá»! Ç Ýîïäïò óôéò áãïñÝò èá êáèõóôåñÞóåé ëßãï. ÊáìéÜ äåêáåôßá èá ÷ñåéáóôåß ç åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá ãéá íá ïñèïðïäÞóåé äÞëùóå ï Ãåñìáíüò õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí, ÷åñ Óüéìðëå. ÌÝ÷ñé ôüôå ôá ÷ñþìáôá ôá ìðëå ìáò èá (åê)ôéìÜ ç Ôñüéêá – äéáâÜóôå Ãåñìáíßá! - êáé áíáëüãùò èá ìáò äßíïõí äáíåéêÜ. Ôé åßíáé âñå ìéá äåêáåôßá ìðñïóôÜ óôçí áéùíéüôçôá êé áñ÷ßóáôå íá äõóáíáó÷åôåßôå; Ôï 2021 èá ãéïñôÜóïõìå ôá 200 ÷ñüíéá, áðü ôçí åðáíÜóôáóç ôïõ 1821, åëåýèåñïé êáé äõíáôïß! ÌÝ÷ñé ôüôå üëïé èá áó÷ïëïýíôáé ìå ìáò. Èá åßìáóôå ðñþôï èÝìá óôá üñãáíá ôçò åõñùæþíçò. Èá ðñïâëçìáôßæïõìå ôï ÄÍÔ êáé èá ðñïêáëïýìå ñßãç óõãêßíçóçò óôéò ÇÐÁ. Ïé ÊéíÝæïé èá öïâïýíôáé ìçí êïëëÞóïõìå «êßôñéíï ðõñåôü» ôçí Ïéêïíïìßá ôïõò. Ïé Ñþóïé èá óôåßëïõí «óáìïâÜñéá» ãéá íá âñÜæïõìå ôóÜãéá, óáëÝðéá êáé ëïéðÜ áöåøÞìáôá ðïõ èá áíáèåñìÜíïõí ôçí áãïñÜ. Ôï Focus èá ìáò Ý÷åé åîþöõëëï íá «êáôáóðáñÜæïõìå» ôá ãåñìáíéêÜ äÜíåéá êáé èá êÜíåé ôæÜìðá äéáöÞìéóç óôïí ôïõñéóìü ìáò. ÐïôÝ Üëëïôå ìéá ìéêñÞ ÷þñá êé Ýíá áíÜäåëöï Ýèíïò äåí Ýóêéáîáí ôüóï ðïëý ôçí ïéêïõìÝíç. ¼ëïé óõæçôïýí ãéá íá óõìöùíÞóïõí ôç óùôçñßá ôçò ÅëëÜäáò. ¼ëïé; Íáé, áí êé ï êÜèå ¸ëëçíáò äåí Þèåëå íá óþóåé ôçí ðáôñßäá ìå ôïí äéêü ôïõ ôñüðï. Óôï åóùôåñéêü äåí õðÜñ÷åé óùôçñßá áëëÜ óùôÞñåò ðïõ ôçò äßíïõí ôï ìðüé ôïõò! «Äåí õðÜñ÷åé óùôçñßá / ðïõ íá êüâåôáé óôá ôñßá, / óôçí ðåñßðôùóÞ ìáò üìùò, / äåí õðÜñ÷åé Üëëïò äñüìïò.» ôñáãïýäçóå ç êõñßá Ðïëõôßìç êáé óõíÝ÷éóå áëëÜæïíôáò ñåðåñôüñéï: «Ç óùôçñßá ôçò øõ÷Þò / åßíáé ðïëý ìåãÜëï ðñÜãìᅻ Ôï ðÝñáóìá áðü ôçí áäáìÜíôéíç Ëßôóá ÄéáìÜíôç óôï ôáëáéðùñçìÝíï êëéôéêÜ üíïìá ôçò ÐñùôïøÜëôç ìåôÜ ôç ìåôáðïëéôåõôéêÞ êáèéÝñùóç ôçò äçìïôéêÞò ãëþóóáò – ïíïìáóôéêÞ: ç ¢ëêçóôéò, ãåíéêÞ: ôçò ÁëêÞóôéäïò Þ ôçò ¢ëêçóôçò; - áðïðñï-

óáíáôüëéóå ôïí áíáëõôÞ êáé áíáñùôÞèçêå ãéá ìßá åéóÝôé öïñÜ: ««ÈÝëïõìå íá âãïýìå áðü ôçí êñßóç;» «Ðïéïò óôñáâüò äåí èÝëåé ôï öùò ôïõ;» áðÜíôçóå ç óýæõãïò. Áí èÝëïõìå íá óùèïýìå êáé äåí õðÜñ÷åé Üëëïò äñüìïò ãéá íá áíôéìåôùðßóïõìå ôá óçìåñéíÜ áäéÝîïäá ãéáôß «ôñùãüìáóôå» ìåôáîý ìáò; Ïé ðïëßôåò, áí äåí âñïõí âïõëåõôÞ ãéá íá ôóáêùèïýí, «ðëáêþíïíôáé» ìåôáîý ôïõò. Ïé ðïëéôéêïß êÜèïíôáé ìáæåìÝíïé êé Üñ÷éóáí íá ôá âÜæïõí ï Ýíáò ìå ôïí Üëëï. ÕðÜñ÷ïõí äçìïóéïãñÜöïé ðïõ áöÞíïõí êÜèå «áãáíáêôéóìÝíç» êõñßá íá ëÝåé ôï ìáêñý êáé ôï êïíôü ôçò ãéá ôá ðñïíüìéá ôùí âïõëåõôþí áðü ôçëåïñÜóåùò – ìÞðùò ðñÝðåé íá êõêëïöïñïýí åðï÷ïýìåíïé «ðþëïõ üíïõ» Þ íá ïñßóïõí þñåò åðéóêåðôçñßùí óôá óðßôéá ôïõò;- áíôß íá ôçí åðáíáöÝñïõí óôçí áëÞèåéá. Ïé åðé÷åéñçìáôßåò ðáñáêïëïõèïýí êïõìðùìÝíïé. Ôï êáêü ìå ôéò äéáéñÝóåéò åßíáé üôé äåí åßíáé üëåò ôÝëåéåò ãéá íá äþóïõí ìçäÝí åéò ôï ðçëßêï. ÊÜðïéåò, áôåëåßò, áöÞíïõí õðüëïéðá ðïõ èá ðëçñþóïõìå üëïé åìåßò ïé õðüëïéðïé, áí áöÞóïõìå ôá óõìðåñÜóìáôá - «ÊïõñÝøôå» óõíôÜîåéò, ìéóèïýò, èÝóåéò åñãáóßáò, êïéíùíéêÝò ðáñï÷Ýò, üíåéñá, ü, ôé âñåèåß ìðñïóôÜ óáò ôÝëïò ðÜíôùí! - ãéá ôïí óùóìü ôçò ÷þñáò óôïõò êïëåãéüðáéäåò ôçò Ôñüéêáò. Ôï «êïýñåìá» áðïôåëåß ðñïóöéëÞ óõíÞèåéá ôùí áããëïóáîüíùí. Ãéá íá äéþîïõí ôçí áíßá ôùí weekends êïõñåýïõí ôï ãñáóßäé, ôïí óêýëï, ôá ðáéäéÜ, ôç ãõíáßêá, ôçí ðåèåñÜ, ôïí ìðáôæáíÜêç, ôç ìÜíá êáé ôïí ðáôÝñá ôïõò. Ôåëåõôáßá ðñïóÝèåóáí êáé ôïõò ¸ëëçíåò! Áðü «áðÝñáíôï öñåíïêïìåßï» ãßíáìå «áðÝñáíôï êïõñåßï» ðïõ èá ‘ëåãå ï Óåññáßïò ìå ôá ìåãÜëá öñýäéá. Ïé äéáöùíßåò ãéá ìéá «selective default» (åðéëåêôéêÞ Þ åëåã÷üìåíç ÷ñåïêïðßá;) – Ýîù áðü äù êáé ìáêñéÜ, ðÝñá áðü ôçí ÁñãåíôéíÞ, Þ áíåîÝëåãêôç! – êáëÜ êñáôïýí. «Ïé êïëåãéüðáéäåò ëýíïõí åêðëçêôéêÝò åîéóþóåéò ìå ìéáí åõêïëßá ðïõ åßíáé í' áðïñåßò: óõí, ðëçí, äéÜ, åðß - Üñá. Ôï ìõóôéêü óôç æùÞ áõôÞ, öáßíåôáé, äåí åßíáé áí åßóáé äïýëïò Þ ü÷é. Åßíáé íá ïäçãåßóáé ìå óõíÝðåéá óå êÜðïéï “Üñᔅ» Ý÷åé ãñÜøåé ï Ïä. Åëýôçò óôç «ÌÝèïäï ôïõ «¢ñá» Áí ïé èéáóþôåò ôùí áôåëþí äéáéñÝóåùí êáôÜëáâáí üôé ôï óçìåñéíü äéáêýâåõìá åßíáé ç ïéêïíïìéêÞ åëåõèåñßá ôçò ÅëëÜäáò, ôüôå «ìðñáê ëáêñéíôß». Êé ï èåßïò Ý÷åé ìÝóá ôïõ èõìü êáé ïñãßæåôáé êáé áãáíáêôåß êáé ôïí åáõôü ôïõ ëõðåß ìå üëá üóá óõìâáßíïõí, áëë܅ Ìðïñåß íá áíôéìåôùðéóôåß ç êñßóç ÷ùñßò ÂïõëÞ êáé âïõëåõôÝò ðïõ èá ðÜñïõí ôéò áðïöÜóåéò; Áò ôïõò áöÞóïõìå ëïéðüí üëïõò, ìá üëïõò, íá êÜíïõí üôé ôïõò ðñÝðåé, ðñéí ìáò êïõñÝøïõí «ãïõëß» ïé êïëåãéüðáéäåò. «¸ëá íá öïñÝóåéò ôçí ðåôóÝôá» åßðå óôïí èåßï, ï êïõñÝáò ãåßôïíáò «Áðáëï÷Ýñçò», ìðáßíïíôáò óôï «êáöåíåßï». «Èá êåñÜóåéò öñïõôüêñåìá;» ñþôçóå ï áíáëõôÞò. «Ðåñéðïßçóç áõ÷Ýíá!» áðÜíôçóå åêåßíïò. «Èá ôïí êÜíåéò “ãïõëߔ;(!)» ñþôçóå ç êõñßá Ðïëõôßìç. ÌÜëéóôá! -Ù-

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011  

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011  

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

Advertisement