Page 1

ÔÅÔÁÑÔÇ 24 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ

2011

Åôïò 35ï Áñ.Öýëëïõ 8722

www.olympio-bima.gr

ÔéìÞ Öýëëïõ 0,75 Åõñþ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ ÅêäïôéêÞ åíçìåñùôéêÞ É.ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Ãñáöåßá -Ôõðïãñáöåßá ÂÏÔÓÇ 18 ÔÇË. 38920, 33633, 38606, 46790-92 FAX 20672 www.olympio-bima.gr e-mail ol-bhma@otenet.gr & info@olympio-bima.gr

Íá ìçí öýãïõìå áðü ôçí Åõñùæþíç, áëë܅ ô Ç ÐÏËÉÔÉÊÇ ÅÕÈÕÍÇ ÔÏÕ ÃÉÁÍÍÇ ÊÏÑÏÌÇËÇ

Ô

ï ðñüâëçìá åëëåßììáôïò êáé ÷ñÝïõò åßíáé ðñùôßóôùò ðïëéôéêü. Êáé ùò ôÝôïéï èá ðñÝðåé íá áíôéìåôùðéóôåß. Ôï ðñüâëçìá áõôü åßíáé äéêü ìáò. Êáé ùò Ýê ôïýôïõ óå ìáò – áêñéâÝóôåñá óôï ðïëéôéêü ìáò óýóôçìá – ðÝöôåé ôï âÜñïò ôçò åõèýíçò ôçò óùóôÞò Üñá áðïôåëåóìáôéêÞò áíôéìåôþðéóÞò ôïõ. Ç Å.Å. êáé ïé äáíåéóôÝò ìáò Ý÷ïõí áóöáëþò ôéò äéêÝò ôïõò åõèýíåò, äéáôñÝ÷ïõí êé áõôïß êÜðïéïõò êéíäýíïõò, üìùò åìåßò âñéóêüìáóôå «óôï óôüìá ôïõ ëýêïõ». Ôï ðïëéôéêü ìáò óýóôçìá ðñÝðåé íá áíáæçôÞóåé êáé íá âñåé ôïí ðñïóöïñüôåñï ôñüðï ãéá ôçí Ýîïäï ôçò ÷þñáò ìáò áðü ôï åöéáëôéêü ôïýíåë ôçò áíÝ÷åéáò, ôçò áíåñãßáò, ôçò áíáóöÜëåéáò êáé ôùí êéíäýíùí ðïõ ìáò áðåéëïýí. Êé åðåéäÞ óôï ðïëéôéêü ìáò óýóôçìá êõñéïëåêôéêÜ êõñßáñ÷ïò åßíáé ï ñüëïò ôïõ ðñùèõðïõñãïý – ìðïñåß íá äéïñßæåé êáé íá áðïëýåé êáôÜ ôçí áðüëõôç êñßóç ôïõ ôïõò õðïõñãïýò, ìðïñåß íá ïäçãÞóåé ôç ÷þñá óå ðñüùñåò åêëïãÝò üðïôå êáé åöüóïí Ýôóé áðïöáóßóåé, ìðïñåß íá åëÝã÷åé óå ìåãÜëï âáèìü ôïõò âïõëåõôÝò ôïõ êüììáôüò ôïõ áöïý áõôüò õðïãñÜöåé ôá øçöïäÝëôéá ôïõ ãéá ôéò åðüìåíåò åêëïãÝòêëð – áõôüò öÝñåé êáé ôçí áóýãêñéôá ìåãáëýôåñç åõèýíç ôùí ðåðñáãìÝíùí ôçò êõâÝñíçóÞò ôïõ. Åßíáé ãíùóôü åîÜëëïõ üôé êÜèå äéêáßùìá óõíïäåýåôáé ðÜíôá ìå ôçí áíôßóôïé÷ç õðï÷ñÝùóç. Ç äåýôåñç ìÜëéóôá ðñïçãåßôáé ôïõ ðñþôïõ. ÓÅË.5

ÄéïéêçôÞò óå Ã. Íïóïêïìåßï Êáôåñßíçò êáé ØÍÐÏ ï ÓôÝñãéïò ÖáñìÜêçò

700.000 ïé åããåãñáììÝíïé óôïí ÏÁÅÄ

ÓÔÁ ÕØÇ Ç ÁÍÅÑÃÉÁ - Ôï 6 2,7 % Ý÷ ï õ í ç ë éê ßá 30 -54 Ýôç - Ðþò êé íÞèçêáí ð ñ ï óë Þ ø åé ò ê á é á ð ï ë ýó å éò

ÊÁÈÇÊÏÍÔÁ ÁÍÁÐËÇÑÙÔÇ ÁÍÁËÁÌÂÁÍÅÉ Ï ÌÁÍÙËÇÓ ÊÏÓÌÁÄÁÊÇÓ

ÓÅË.3

Ìå ìáèçìáôéêü ôýðï èá õðïëïãßæåôáé ï öüñïò ÔÙÍ ÅËÅÕÈÅÑÙÍ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÙÍ ÅÍ ÏØÅÉ ÔÇÓ ÍÅÁÓ ×ÑÏÍÉÁÓ

«ÐñÜóéíï öùò» ãéá ðñïóëÞøåéò åêðáéäåõôéêþí

Eõ÷áñéóôÞñéï Èá èÝëáìå êáé äçìüóéá íá åêöñÜóïõìå ôéò åõ÷áñéóôßåò ìáò óå üëïõò üóïõò ìáò óõìðáñáóôÜèçêáí óôïí áäüêçôï èÜíáôï ôïõ ëáôñåõôïý ìáò ÅõÜããåëïõ Áè. ÓïõóïõñïãéÜííç. Èá èÝëáìå åðßóçò íá åõ÷áñéóôÞóïõìå èåñìÜ ôïõò éáôñïýò, êáèþò êáé ôï íïóçëåõôéêü êáé äéïéêçôéêü ðñïóùðéêü ôïõ Ãåíéêïý Íïóïêïìåßïõ Êáôåñßíçò, ôïõ Å.Ê.Á.Â. êáé ôïõ êÝíôñïõ Õãåßáò Ëéôï÷þñïõ, ãéá ôçí áìÝñéóôç åðéóôçìïíéêÞ êáé çèéêÞ óõìðáñÜóôáóç, ðïõ åðÝäåéîáí êáôÜ ôç äéÜñêåéá åéóáãùãÞò êáé ðáñáìïíÞò ôïõ åêëéðüíôïò óõæýãïõ êáé ðáôÝñá ìáò åêåß. ÏéêïãÝíåéá ÓïõóïõñïãéÜííç

ÄÉÊÇÃÏÑÉÊÏÓ ÓÕËËÏÃÏÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

ÓÕËËÕÐÇÔÇÑÉÏ Ï Ðñüåäñïò êáé ôá ìÝëç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ Äéêçãïñéêïý Óõëëüãïõ Êáôåñßíçò, óõìðáñßóôáíôáé ïëüøõ÷á óôï âáñý ðÝíèïò ôçò ïéêïãÝíåéáò ôïõ åêëéðüíôïò óõíáäÝëöïõ ôïõò, ÅõÜããåëïõ ÓïõóïõñïãéÜííç êáé åý÷ïíôáé ï Èåüò íá ôïõò äþóåé äýíáìç øõ÷Þò ãéá íá áðáëýíïõí ôïí ðüíï áðü ôïí áäüêçôï ÷áìü ôïõ. Ï ðñüåäñïò ×áñ. ×ñ. ÌðñïõóêÝëçò

Ï ãåí. ÃñáììáôÝáò Çëßáò Íéêïëáúäçò

ÓÅË.5

ÓÅË.5

ÅèåëïíôéêÞ áéìïäïóßá ÷èåò óôïí Êïëéíäñü ÃÉÁ ÔÇÍ ÊÁËÕØÇ ÔÙÍ ÁÕÎÇÌÅÍÙÍ ÁÍÁÃÊÙÍ ÔÏÕ ÊÁËÏÊÁÉÑÉÏÕ ÓÅË.3

ÓÅË.12


2 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÔÅÔÁÑÔÇ 24 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2011

ÖÉËÏÆÙÉÊÏ ÓÙÌÁÔÅÉÏ «ÁÑÃÏÓ»

ÓÔÏ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÄÉÏÕ-ÏËÕÌÐÏÕ

ÁðÜíôçóç óôçí êá Ãåùñãßïõ – Êßôóéïõ Áðáíôþíôáò óå ó÷åôéêÞ åñþôçóç ôïõ Ï.Â. (1-8-2011) Ìáò ëÝôå êá Êßôóéïõ üôé ôï Äçìïôéêü Êõíïêïìåßï åßíáé ìéá óýã÷ñïíç õðïäïìÞ ðïõ ëåéôïõñãåß âÜóåé íüìïõ ìå ôçí Üäåéá ßäñõóçò ðïõ äéáèÝôåé êé üôé óå ãåíéêÝò ãñáììÝò ôï êõíïêïìåßï ùò Ýñãï ÷áñáêôçñßæåôáé åõñùðáúêþí ðñïäéáãñáöþí. ÅðéóêåöôÞêáôå ðïôÝ ôï êõíïêïìåßï ê. Êßôóéïõ êáé ìáò ëÝôå üôé åßíáé åõñùðáúêþí ðñïäéáãñáöþí; Ãéá ðéï ìåôáâáôéêü óôÜäéï ìáò ëÝôå ê. Êßôóéïõ; Ôï îÝñåôå üôé ìÝóá óôï ÷þñï âñßóêïíôáé æùíôáíÝò øõ÷Ýò ðåéñÜìáôá èá êÜíïõìå åÜí èá ìðïñÝóïõíå íá åðéâéþóïõíå ôüóåò ìÞíåò ìå ôéò åëëåßøåéò ðïõ õðÜñ÷ïõí êáé ÷ùñßò ôçí åðïðôåßá ôçò êôçíéáôñéêÞò õðçñåóßáò ðïõ åßíáé áñìüäéá ãéá ôçí ôÞñçóç ôçò êôçíéáôñéêÞò íïìïèåóßáò óôïõò ÷þñïõò ôùí êõíïêïìåßùí êáèþò êáé ãéá ôçí ðáñáêïëïýèçóç ôùí æþùí ìå óêïðü ôçí áðïöõãÞ ìåôÜäïóçò æùïáíèñùðïíüóùí (ÕðïõñãéêÞ Áðüöáóç 376/99). ¼ôé ïé öïñåßò ëåéôïõñãßáò ôùí êõíïêïìåßùí ïöåßëïõí íá åîáóöáëßæïõí ôçí åëåýèåñç ðñüóâáóç ôùí êôçíéáôñåßùí ôçò êåíôñéêÞò õðçñåóßáò êáé ôùí Íïìáñ÷éáêþí áõôïäéïéêÞóåùí óôéò åãêáôáóôÜóåéò ôïõò ãéá ïðïéïíäÞðïôå Ýëåã÷ï êáé íá áêïëïõèïýí ôéò õðïäåßîåéò ôïõò. (Õð. Áðüöáóç 340105/23-04-93 ðáñ. 2.3.3.4). ¼ôé ï Ýëåã÷ïò êáé ç åðïðôåßá ôçò üëçò ëåéôïõñãßáò ôùí êõíïêïìåßùí áíáôßèåôáé ìå áðüöáóç (ôüôå) ÍïìÜñ÷ç óå ðåíôáìåëÞ åëåãêôéêÞ åðéôñïðÞ üðùò ðñïâëÝðåôáé áðü ôçí Õð. Áðüöáóç 340105/93 ðáñ. 2.33.1 . ÂáóéêÜ áõôÝò ïé áðïöÜóåéò áãíïïýíôáé áðü ôá ìÝëç ôïõ 2008 êáé áðü ôï ðáëáéü êõíïêïìåßï. Åðßóçò óáò õðåíèõìßæù üôé óôéò 21-52010 åóôÜëç åðåßãïí Ýããñáöï áðü ôï Õðïõñãåßï ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé ôñïößìùí, ÃåíéêÞ Ä/íóç ÊôçíéáôñéêÞò, Ä/íóç Ê.Á.Ö.Å ðñïò 1) Í.Á Ðéåñßáò Ä/íóç ÊôçíéáôñéêÞò 2) ÄÞìïò Êáôåñßíçò Êïéí. 1) Ãñáö. Õðïõñãïý Áéê. ÌðáôæåëÞ ( ôï ìå çìåñïìçíßá 11.5.2010 äéáâéâáóôéêü óáò ðñïò ôï Ãñ. Õöõðïõñãïý). 2) Ãñáö. Õöõðïõñãïý Ì. Êáñ÷éìÜêç óôï áñ. Ðñù.ô 1994/14-052010 3) Öéëïæùúêü Óùìáôåßï ÁÑÃÏÓ .

Íá óáò õðåíèõìßóù ìüíï ôá åöôÜ ÷ñüíéá ðïõ ôï öéëïæùúêü óùìáôåßï Áñãïò åß÷å ôçí äéá÷åßñéóç ôïõ Êõíïêïìåßïõ åß÷å ôçí ðáñáêÜôù åðéôñïðÞ . Óéóìáíßäç Êùí/íï êôçíßáôñï ôçò Ä/íóçò Êôçí/êÞò Ðéåñßáò, ×áôæéåðßäç Ìé÷Üëç õðÜëëçëï ôïõ ÄÞìïõ Êáôåñßíçò, ×Ýäá ÐáñáóêåõÞ õðÜëëçëï ôçò Ä/íóçò Õãåßáò Ðéåñßáò, ÊáíôáñôæÞ ÍéêÞôá áíôéðñüóùðï ôïõ Æùïöéëéêïõ Óùìáôåßïõ ¢ñãïõò ìÝëïò. Êáé íá ëçöèåß õðüøéí üôé ôá æþá ðÞãáí áíáãêáóôéêÜ óôï íÝï êõíïêïìåßï ðñéí ôçí áðïðëÞñùóç ôçò åñãáóßáò ôïõ âåâéáóìÝíá ãéáôß ôï ðáëáéü Þôáí áêáôÜëëçëï íá óáò ðëçñïöïñÞóù üôé óôçí åöçìåñßäá ÐÏËÉÔÅÉÁ êáé óôï öýëëï ôçò ÔåôÜñôçò 27-1-2010 ëÝåé ãéá ôï êõíïêïìåßï «ðáñÜäåéãìá ðñïò ìßìçóç» êé üðïéïò äåí ôï ðéóôåýåé áò ôï åðéóêåöèåß íá ôï äåé áðü êïíôÜ ëÝåé ï õðåýèõíïò. Êëåßíïíôáò Ý÷ù íá ðù üôé áðü ôï Ýíáôï ìÞíá ôïõ 2010 êáé ìÝ÷ñé óÞìåñá ç êáôÜóôáóç ôïõ êõíïêïìåßïõ ðáñáìÝíåé üðùò Þôáí äåí Ý÷åé ãßíåé êáìßá âåëôßùóç ôï ìüíï ðïõ Ýãéíå åßíáé ìåñéêÝò ôáÀóôñåò êáé áõôÝò ôçò Ýêáíå êÜðïéïò áðü ôï óùìáôåßï ÁÑÃÏÓ. Êáé êÜôé áêüìá ôï öéëïæùúêü óùìáôåßï ÁÑÃÏÓ öåýãïíôáò ôï 2008 ðáñÝäùóå 230 æþá ðåñßðïõ óôéò áñ÷Ýò ôïõ 2010 Þôáí 90 ðåñßðïõ. Ôï Ä.Ó.

«Áðñüïðôá Êüêêéíá» ôçò Óïýëçò Ìðïýóéïõ óôï Ëéôü÷ùñï Ìå åðéôõ÷ßá ïëïêëçñþèçêå ç Ýêèåóç æùãñáöéêÞò ôçò Óïýëçò Ìðïýóéïõ óôï Ëéôü÷ùñï ìå ôßôëï «Áðñüïðôá Êüêêéíá». Ç óõëëïãÞ ôçò êáôåñéíéþôéóáò æùãñÜöïõ öéëïîåíÞèçêå áðü ôï äÞìï Äßïõ-Ïëýìðïõ óôï ðïëéôéóôéêü êÝíôñï áðü ôéò 9 Ýùò ôéò 21 Áõãïýóôïõ 2011 êáé êÝíôñéóå ôï åíäéáöÝñïí ößëùí ôçò ôÝ÷íçò. Ôï êåíôñéêü èÝìá óôïõò ðßíáêåò ôçò Óïýëçò Ìðïýóéïõ åßíáé ï ãõìíüò Üíèñùðïò. Ìå «ìåëáã÷ïëéêÜ», áëëÜ óõã÷ñüíùò, åêöñáóôéêÜ ÷ñþìáôá, æùãñáößæåé ìïíá÷éêÝò öéãïýñåò – êõñßùò ãõíáéêåßåò – ôüóï åõÜëùôåò êáé ôñùôÝò, üóï êáé ðñïêëçôéêÝò êáé åñùôéêÝò. Ôï ðåñéâÜëëïí äåí Ý÷åé óçìáóßá. Ïé öéãïýñåò åßíáé ìïíá÷éêÝò êáé ôï êëßìá ôùí ðéíÜêùí åîùóôñåöÝò ìå Ýíôïíç ÷ñÞóç áíôßèåôùí êáé/Þ óõìðëçñùìáôéêþí ÷ñùìÜôùí.

Ðþò ðñÝðåé íá ëåéôïõñãïýí ôá êõíïêïìåßá

ÕÐÏÕÑÃÉÊÇ ÁÐÏÖÁÓÇ 280262/2003 ÖÅÊ 1874/17.12.2003

ÖëáìáíäéêÞò åéêáóôéêÞò ïìÜäáò Kunstwerk(t), êáèþò êáé ôïõ Óõëëüãïõ Êáëëéôå÷íþí Åéêáóôéêþí Ôå÷íþí Âïñåßïõ ÅëëÜäáò (ÓÊÅÔÂÅ). ¸êáíå 4 áôïìéêÝò êáé óõììåôåß÷å óå ðïë-

«… Áñèñï 2

ÃåíéêÝò Áñ÷Ýò 1. Ï ó÷åäéáóìüò ôùí åãêáôáóôÜóåùí áõôþí ðñÝðåé íá åðéôñÝðåé ôçí åýêïëç ÷ñÞóç ôïõò, ôçí åýêïëç äéá÷åßñéóÞ ôïõò, ôçí óõíôÞñçóÞ ôïõò êáé ôçí êáèáñéüôçôÜ ôïõò, 2. Ôá õëéêÜ ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ãéá ôçí êáôáóêåõÞ ôùí ÷þñùí äéáìïíÞò êáé Üóêçóçò ôùí öéëïîåíïõìÝíùí æþùí, êáèþò êáé ôïõ ÈÝìá: Äéáâßâáóç åîþäéêçò ãíùóôïðïßçóçò ðüëåùò. Óáò áðïåîïðëéóìïý ðñÝðåé íá ìçí åßíáé åðéâëáâÞ ãéá ôá æþá ðïõ åíäÝ÷åôáé óôÝëëïõìå óõíçììÝíá óå öùôïôõðßá ôçí ìå çìåñïìçíßá 27 íá Ýñèïõí óå åðáöÞ ðñÝðåé íá êáèáñßæïíôáé êáé íá áðïëõìáßíïíôáé Áðñéëßïõ 2010 åîþäéêï ãíùóôïðïßçóç åõáéóèçôïðïéçìÝíùí ðïëéêáëÜ. ôþí êáé ìåëþí ôïõ Öéëïæùúêïý Óùìáôåßïõ «ÁÑÃÏÓ» Êáôåñßíçò . 3. Ôï êôßñéï äéáìïíÞò êáé Üóêçóçò ôùí æþùí åßíáé äõíáôüí íá åßíáé ðñïêáôáóêåõáóìÝíï, äéáóôÜóåùí êáô’ åëÜ÷éóôï óýìöùíá ìå ôï Ðñïò ôçí Õðïõñãü ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé ôñïößìùí óôçí ïðïßá Üñèñï 3 ôïõ Ð.Ä/ôïò 463/78, üðùò ôñïðïðïéÞèçêå áðü ôï Üñèñï 14 äéáôõðþíïíôáé åñùôÞìáôá ãéá ôçí ìåôá÷åßñéóç ôùí áäÝóðïôùí óêýðáñ. 5 ôïõ Í. 3170/2003. ÓõãêåêñéìÝíá, ïé äéáóôÜóåéò ôïõ ÷þñïõ ëùí áðü ôçí «ÏëõìðéáêÞ ÁíáðôõîéáêÞ ÁÅ» ç ïðïßá Ý÷åé áíáëÜâåé ôçí áíáðáýóåùò êÜèå óêýëïõ åßíáé 2×2×2 ìÝôñá, ôïõ áôïìéêïý ÷þñïõ äéá÷åßñéóç ôïõ Äçìïôéêïõ Êõíïêïìåßïõ Êáôåñßíçò êáèþò êáé ãéá ôéò Üóêçóçò 2×2×2 ìÝôñá êáé ôï óýíïëï ôïõ ðáñå÷üìåíïõ ÷þñïõ 8 ô.ì. áêïëïõèïýìåíåò äéáäéêáóßåò ãéá ôçí äéá÷åßñéóç ôùí áäÝóðïôùí óêýãéá êÜèå æþï. ëùí. Åéäéêüôåñá Ý÷ïõí åíôïðéóôåß: 4. Ïé ÷þñïé äéáìïíÞò êáé Üóêçóçò ôùí æþùí ðñÝðåé íá åðéôñÝðïíôáé óå áõôÜ ôçí ïðôéêÞ êáé áêïõóôéêÞ ôïõò åðéêïéíùíßá. - Áéöíßäéïò èÜíáôïò óêýëïõ öéëïîåíïýìåíïõ óôï Äçìïôéêü 5. Ç ìüíùóç, ç èÝñìáíóç êáé ï åîáåñéóìüò ôïõ êôéñßïõ ðñÝðåé íá Êõíïêïìåßï ìå ôá áðü êáôÜðïóç äçëçôçñéþäïõò öõôïöáñìÜêïõ. åîáóöáëßæïõí ôçí ðñïóôáóßá ôùí æþùí áðü áêñáßåò êáéñéêÝò óõí- Ìç ôåêìçñéùìÝíç ìåßùóç ôïõ áñéèìïý ôùí öéëïîåíïýìåíùí óêýèÞêåò. ëùí. 6. Ïé ÷þñïé äéáìïíÞò êáé Üóêçóçò ôùí æþùí ðñÝðåé íá áðïóôñáã- Ìç äõíáôüôçôá áíôéìåôþðéóçò ôùí Ýêôáêôùí ðåñéóôáôéêþí ðÝñáí ãßæïíôáé åðáñêþò. Ôï áêÜèáñôï íåñü äåí ðñÝðåé íá ðáñáìÝíåé óôïõò ôùí ïñþí ëåéôïõñãßáò ôïõ êõíïêïìåßïõ ð.÷. ôñáõìáôéæüìåíùí óêý÷þñïõò äéáìïíÞò êáé Üóêçóçò ôùí æþùí, þóôå íá áðïöåýãåôáé ç ëùí êëð. äéáóðïñÜ ôùí ìïëýíóåùí. - Ìç óõãêñüôçóç ôùí ôñéìåëþí åðéôñïðþí ãéá ôçí ðáñáêïëïýèç7. Ôá æþá ðñÝðåé íá Ý÷ïõí áíÜ ðÜóá óôéãìÞ ðñüóâáóç óå ðüóéìï óç ôïõ ðñïãñÜììáôïò êáé åõèáíáóéþí áíôßóôïé÷á. íåñü êáé ç ôñïöÞ ðïõ ëáìâÜíïõí íá åßíáé éóïññïðçìÝíç êáé õãéåéíÞ. 8. Óôçí ðåñéï÷Þ ðïõ ôï æþï êïéìÜôáé, ðñÝðåé íá õðÜñ÷åé õðåñõÔï îÝñåôáé üôé áðü ôéò 30-8-2008 êáé ìÝ÷ñé óÞìåñá ç ÏëõìðéáêÞ øùìÝíç åðéöÜíåéá ãéá ôïí óêïðü áõôü. ÁíáðôõîéáêÞ Á.Å ç ïðïßá Ý÷åé áíáëÜâåé ôçí äéá÷åßñéóç ôïõ 9. Óôá æþá ðïõ ðáñáìÝíïõí ãéá ìåãÜëï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá óôï Äçìïôéêïý Êõíïêïìåßïõ Êáôåñßíçò , ìÞðùò ëåéôïõñãåß ÷ùñßò ôçí êáôáöýãéï ðñÝðåé íá ðáñÝ÷åôáé ç äõíáôüôçôá ôçò êáèçìåñéíÞò ïìáåðïðôåßá ôç äéêÞ óáò ôñßá ÷ñüíéá ëåéôïõñãßáò íá ìçí ãíùñßæåôáé äéêÞò Üóêçóçò, óå ìéêñÝò ïìÜäåò áíÜëïãá ìå ôç öõëç, ôï ìÝãåèïò, ôßðïôá ðüóá óêõëéÜ ìðáßíïõí ðüóá âãáßíïõí ðüóá ðåèáßíïõí åÜí ôï öýëï êáé ôçí óõìðåñéöïñÜ ôïõò. õðÜñ÷åé åðéôñïðÞ ðáñáêïëïýèçóçò. 10. Ç äéáôÞñçóç êáé åí ãÝíåé ìåôá÷åßñéóç ôùí æþùí ðñÝðåé íá åßíáé óýìöùíåò ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 2017/1992. ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ ÈÑÁÊÙÍ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ & Í.ÐÉÅÑÉÁÓ 11. ¼ëá ôá äéáôçñïýìåíá æþá ðñÝðåé íá åðéèåùñïýíôáé áðü ôá ðñüóùðá ðïõ Ý÷ïõí ôçí åõèýíç ôïõ êáôáöõãßïõ ôïõëÜ÷éóôïí äýï öïñÝò çìåñçóßùò. 12. ÅðéôñÝðåôáé óå ÄÞìï Þ æùïöéëéêü óùìáÏ Óýëëïãïò Èñáêþí åêöñÜæåé ôá èåñìÜ ôïõ óõëëõðçôÞñéá óôçí ê. Äüìíá ôåßï, ôï ïðïßï äå äéáèÝôåé ôçí áíÜëïãç õðïäïìÞ, ÍéêïëáÚäïõ,ðñþçí ðñüåäñï ôïõ Óõëëüãïõ ìáò, ãéá ôçí áðþëåéá ôçò áãáðçìÝíçò íá óõìâÜëëåôáé ìå ìÝëïò æùïöéëéêïý óùìáôåßïõ ôçò áäåñöÞò, ê. Áöñïäßôçò ×ñüíç. Ï Èåüò íá ôçí áíáðáýóåé. Þ ïìÜäáò æùüöéëùí ðïõ äéáèÝôåé ìéêñü ÷þñï ãéá ïëéãïÞìåñç ðáñáìïíÞ æþùí ìÝ÷ñé áðïèåñáðåßÃéá ôï Ä.Ó áò êáé åðáíÝíôáîçò. Ïé óõíèÞêåò íïóçëåßáò Ç Ðñüåäñïò Ç ÃñáììáôÝáò åëÝã÷ïíôáé áðü ôçí åðéôñïðÞ ðáñáêïëïýèçóçò Äüìíá Ìáíùëïðïýëïõ Ìáñßá ÓùôçñéÜäïõ ôïõ ÄÞìïõ ðïõ åßíáé õðåýèõíïò ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôïõ ðñïãñÜììáôïò…».

Ç Óïýëç Ìðïýóéïõ ãåííÞèçêå óôçí Êáôåñßíç. Óðïýäáóå ÁããëéêÞ Ãëþóóá êáé Öéëïëïãßá óôï ÁÐÈ. Áðü ôï 1985 åñãÜóôçêå ùò ìåôáöñÜóôñéá, äéåñìçíÝáò êáé êáèçãÞôñéá óôï ÂÝëãéï. Óõã÷ñüíùò óðïýäáóå æùãñáöéêÞ êáé ó÷Ýäéï óôç ÂáóéëéêÞ Áêáäçìßá Êáëþí Ôå÷íþí ôïõ Kortrijk (ÂÝëãéï), êïíôÜ óôïõò Herv? Martijn êáé Philippe Bouttens üðïõ áðïöïßôçóå ôï 2002 ìå ÌåãÜëç ÄéÜêñéóç êáé ôï 2004 ïëïêëÞñùóå ôï ìåôáðôõ÷éáêü ôçò êé Ýëáâå ôï áñãõñü ôéìçôéêü ìåôÜëëéï ôïõ ÄÞìïõ Kortrijk. Åßíáé ìÝëïò ôïõ Âáóéëéêïý Óõëëüãïõ Åéêáóôéêþí Êáëëéôå÷íþí Âåëãßïõ (KVBKB), ôçò

ëÝò ïìáäéêÝò åêèÝóåéò óå ÂÝëãéï, Ïëëáíäßá, Ãáëëßá êé ÅëëÜäá. Åñãá ôçò âñßóêïíôáé óå ðïëëÝò éäéùôéêÝò óõëëïãÝò óôçí ÅëëÜäá êáé óôï åîùôåñéêü. Áðü ôï 2007 æåé êé åñãÜæåôáé óôç Èåóóáëïíßêç.

ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏÓ ÅÕÊÁÑÐÉÄÇ ôçë. 34551-2 ÅÍÁÑÎÇ ÐÅÌÐÔÇ 25 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ ÊÏÍÁÍ Ï ÂÁÑÂÁÑÏÓ ÐÁÍÅËËÇÍÉÁ ÐÑÅÌÉÅÑÁ! ÌÅ ÔÇ ÌÁÃÅÉÁ ÔÏÕ 3D

GREEN LANTERN

ÐÁÍÅËËÇÍÉÁ ÐÑÅÌÉÅÑÁ!

ÓÕËËÕÐÇÔÇÑÉÁ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ Éäéïêôçóßá - ¸êäïóç ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ É. ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Åêäüôçò -ÄéåõèõíôÞò

Äéáöçìéóôéêü ÔìÞìá:

ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ

ÎÅÍÏÖÙÍ ÌÐÁÑÁËÉÁÊÏÓ

Áñ÷éìáíäñßôçò Éùáêåßì Ïéêïíïìßêïò

ÔÁÓÏÕËÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÄÏÕ

Â.É. Ìüó÷çò, Ã. ÑÜðôçò, Ð. ÁëåêÜêçò, Ã. Ôóéìðïíßäçò, Ä. Íáôóéüò,

Õðåýèõíïò Ôõðïãñáöåßïõ:

Áä. ÅõáããÝëïõ, Ó. ÆÜ÷ïò,

×. ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ

Ê. Äáëáêéïõñßäçò, É. Êáëéáìðüò,

ÌÁÑÉÁ ÊÏÑÏÌÇËÇ

È. Ðáðáêþóôáò, Ñ. ÊïñïìÞëç,

ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ:

Éóì. ÌáêñÞ, Ë. ÔæÝêçò, Ã.Ð. ÊáñáãéÜííçò Áèëçôéêü ñåðïñôÜæ: ÓÐÕÑÏÓ ÓÊÏÕÖÁÓ Ãñáöåßá: Âüôóç 18 60 100 Êáôåñßíç

ÔçëÝöùíá: 23510 33633 - 23510 46790-99

Åóùôåñéêïý ÅôÞóéá: 96 Åõñþ

FAX: 23510 20672

Åëá÷ßóôç: 20 Åõñþ

×åéñüãñáöá ðïõ äçìïóéåýïíôáé

Åîùôåñéêïý ÅôÞóéá: 220 äïë.

Þ ü÷é äåí åðéóôñÝöïíôáé

Ôñáðåæþí-Ïñãáíéóìþí 315 Åõñþ

email: Ol-bhma@otenet.gr

TV ðñüãñáììá

ÅÔ 3 08.00: Êáé ìéëÜåé êáé ëáëÜåé 08.30: Ôï ôóßñêï ôçò Ôæï Ôæï 09.00: Åéäéêüò ðñÜêôïñáò ¼óï 09.30: Ìßêç ÌÜïõò ðáßæù êáé ìáèáßíù 10.00: ÐñùéíÜêéá 10.30: Ï ê. Ðéãêïõßíïò 11.00: ÅêðáéäåõôéêÞ ôçëåüñáóç 12.00: Ãõíáßêåò 14.00: ÏõñÜíéï ôüîï 15.05: Ïé áíôéêáôáóôÜôåò 16.00: Ááñïí Óôüïõí 16.30: Ïé ÌÜãïé ôïõ ÃïõÝâåñëé ÐëÝúò 17.00: Escape 18.45: Art@ERT.gr 19.00: Ðáððïýäåò åí äñÜóåé 20.00: ËùîÜíôñá 21.00: ÏéêïëïãéêÜ çìåñïëüãéá 22.00: ÎÝíç ôáéíßá «Ðñåô á ðïñôÝ» 24.00: Escape 01.30: Art@ERT.gr

07.00: Óôï ñõèìü ôçò çìÝñáò

06.25: Êéíïýìåíá ó÷Ýäéá

10.30: Åäþ êáé ôþñá

12.00: Æßíá

12.30: Ðïëý ìðëá ìðëá

13.00: ÅéäÞóåéò

16.00: ¼óï õðÜñ÷ïõí Üíèñùðïé

13.30: Ìáñßá ÜããåëÝ ìïõ

17.30: Áðïãåõìáôéíü äåëôßï

14.45: Ïé ìÜãéóóåò

åéäÞóåùí

15.45: Ï Ðñßãêéðáò ôïõ Bel Air

17.45: Thats’ life

16.45: Ôwo and a half men

18.45: ÓÞìåñá ìå ôïí ¢êç

17.45: ÅéäÞóåéò óôç íïçìáôéêÞ

Ðáõëüðïõëï

18.00: ÍôåôÝêôéâ Ìïíê

20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóå-

18.50: ÉáôñéêÝò õðïèÝóåéò

ùí

19.45: ÅéäÞóåéò.

21.00: Õäñüãåéïò

21.00: Life

21.30: Êïñßôóéá ï ÌÜñêïõëçò

23.30: ÎÝíç ôáéíßá «Ç þñá ôùí

23.00: Öùò óôï ôïýíåë

åêôåëåóôþí»

02.00: Auto alter

02.00: ÎÝíç ôáéíßá «ÐÝñá áðü ôá

02.15: ÎÝíç ôáéíßá «Ôï êõíÞãé

óýíïñá»

ôïõ ëõêáíèñþðïõ»

03.45: Cane

04.15: ÎÝíç ôáéíßá «Ç áíáæÞôçóç»

08.30: Êáéíïýñãéá ìÝñá 10.30: Åíôïìïóêüðéï 10.45: Ï ðáððïýò óôçí ôóÝðç ìïõ 11.00: Ìéêñïß Üíèñùðïé 11.05: Ç ÓÜíôé öõóéêÜ 11.30: Ïé ôåëåõôáßïé íïìÜäåò 12.30: Ìáãéêüò êüóìïò 13.00: ÅéäÞóåéò 14.00: Ç ÷áñÜ ôçò æùãñáöéêÞò 14.30: Ôüëìç êáé ãïçôåßá 15.30: Åðï÷éáêÝò ãåýóåéò 16.00: ÁëçèéíÜ óåíÜñéá 17.00: ÅéäÞóåéò 17.05: Ïé áðßèáíïé ÁæåñÜê 18.30: Ï êüóìïò ôùí óðïñ 19.00: Ç Ýêôç áßóèçóç 19.30: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá «Ìðåôüâåí êáé ìðïõæïýêé» 21.45: ÅéäÞóåéò 23.00: ÁëçèéíÜ óåíÜñéá 24.00: Ðïý åßóôå: Ãåãïíüôá ðïõ Üëëáîáí ôïí êüóìï

NET 06.00: ÅëëÜò ôï ìåãáëåßï óïõ 07.00: Elatte 11.00: ÉäéáéôÝñá ãéá êëÜìáôá 12.00: 40 êýìáôá 13.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ1 13.50: Áêñùò ïéêïãåíåéáêüí 14.30: Play and win 14.45: Êùíóôáíôßíïõ êáé ÅëÝíçò 15.15: Ôï êáöÝ ôçò ×áñÜò 16.15: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ 1 17.00: Kyle XY 18.00: The secret lif of the American teenager 19.00: ÅãêëÞìáôá 20.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ1 21.00: Ezel 23.00: Las Vegas 24.00: True blood 01.00: ÅéäÞóåéò 01.10: Ìå áãÜðç 01.20: America’s got talent 02.10: Ëüëá 03.10: Óôïí Þëéï ôïõ Áéãáßïõ 04.30: Mobil Fun 05.10: ÊáèñÝöôç êáèñåöôÜêé ìïõ

06.00: ÂÝñá óôï äåîß 07.00: Ðñùéíü ìÝãá 10.00: Ðñùúíïý mou 12.00: Master Chef 13.00: Food and the city 14.00: Äåëôßï åéäÞóåùí 15.00: ÌðïõêéÜ êáé óõ÷þñéï 16.00: Ðåñß áíÝìùí êáé õäÜôùí 16.50: Áðïãåõìáôéíü äåëôßï åéäÞóåùí 17.00: ÐÜôé ç ðéï üìïñöç éóôïñßá 18.00: Singles 19.00: ÐåíÞíôá- ðåíÞíôá 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 21.00: Ç ðïëõêáôïéêßá 22.00: 4 23.10: Ìßëá ìïõ âñüìéêá 00.15: ÅéäÞóåéò 00.30: ¢ãñéá ðáéäéÜ 01.30: Öåýãá 01.30: Áêïýíá ìáôÜôá 02.15: Öüíïò ÷ùñßò ôáõôüôçôá 03.30: Ôåëåõôáßïé åããïíïß 04.30: ÔçëåìÜñêåôéíãê 05.00: Öéëïäïîßåò

06.00: Áí ì’ áãáðÜò 07.00: Ïäüò Ðáñáäåßóïõ 7 08.00: èá óå äù óôï ðëïßï 09.00: Ìïõ ôï êñáôÜò ìáíéÜôéêï 10.00: ÊáöÝò ìå ôçí ÅëÝíç 12.00: Åíôéìüôáôïé êåñáôÜäåò 13.00: ÅéäÞóåéò. 13.15: ÓöçíÜêéá 14.00: Jamie’s Oliver food revolution 15.00: Kitchen nightmare USA 16.00: ÄÝóôå ôïõò 17.00: Äåëôßï åéäÞóåùí 17.05: Ôï áãéÜæé ôïõ Ýñùôá 19.00: ÅéäÞóåéò 20.00: ÎÝíç ôáéíßá. «Åíáò ìÜãêáò óôá óáëüíéá». 00.30: ÓöçíÜêéá 01.00: The big game 02.30: Fashion fever 03.10: ÔçëåáãïñÝò 03.30: Ìåò óôçí êáëÞ ÷áñÜ

07.00: ÅíçìÝñùóç óôç ÍÅÔ 12.00: ÅéäÞóåéò 13.00: ÌÝíïõìå ÅëëÜäá 15.00: ÅéäÞóåéò 16.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá «Åíáò âëÜêáò ìå ðáôÝíôá» 18.00: ÅéäÞóåéò 18.30: Åêôüò ôùí ôåé÷þí 19.00: Ç ìç÷áíÞ ôïõ ÷ñüíïõ 20.00: ÅîÜíôáò 21.00: ÅéäÞóåéò 22.00: Óôßâïò 24.00: ÅéäÞóåéò 02.15: Óôá Üêñá


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÅÉÓ ÙÔÁ ÌÇ ÁÊÏÕÏÍÔÙÍ

«Ðùò ðáí ôá ðáéäéÜ óïõ êüñáêá; üóï ðáí êáé ìáõñßæïõí»

Ìáõñßæåé ç êáñäïýëá ìáò êÜèå öïñÜ ðïõ ðéÜíïõìå óôï ÷Ýñé ôï ñçìÜäé ôï ôçëåêïíôñüë. Êé Ý÷ïõìå áðü ðÜíù ôï ôñõöåñü Þìéóõ íá ìáò äïõëåýåé. - Ôé ôçí áíïßãåéò áöïý äåí ôçí áíôÝ÷åéò ; - Íá ìçí åíçìåñùèïýìå: - Íá óôåíá÷ùñçèïýìå èåò íá ðåßò. - Íá ìç îÝñïõìå ôé ìáò ðåñéìÝíåé; - Áò ôï íá Ýëèåé êáé ìåôÜ óôåíá÷ùñéÝóå! - Åãþ èÝëù íá ôï ìÜèù ôþñá! - ÐÜøå ôïõëÜ÷éóôïí íá âñßæåéò. Ôçí ôçëåüñáóç âñßæù ü÷é åóÝíá. -Âñßóå ôïõò áðü ìÝóá óïõ! - Äåí åêôïíþíïìáé!! Íïìßæáìå ëïéðüí ößëôáôïé üôé ìüíï åìåßò åß÷áìå ôçí öáåéíÞ éäÝá íá óôïëßæïõìå ðáñïõóéáóôÝò êáé ðïëéôéêïýò ìå êïóìçôéêÜ ãéá íá ìáò öåýãåé ôï Ü÷ôé áëëÜ ìéá âüëôá óôç ãåéôïíéÜ ôçí þñá ôùí åéäÞóåùí ìáò Ýöåñå óôçí ðñáãìáôéêüôçôá. - Ôé ëå ñå ðïõ…áêïýù ìéá áãñéïöùíÜñá áðü äéðëáíÞ ïéêïäïìÞ. Âñå ëÝìå áõôüò åßíáé ï óïâáñüò ãåßôïíáò. ÐÜìå ðáñáêÜôù: - Ãéá âüäéá ìáò ðåñíÜôå âñå êáñáãêéüæçäåò ; Áõôüò åßíáé ðéï êüóìéïò óêåöèÞêáìå Ïðüôå íÝá áãñéïöùíÜñá ìáò ðñïóãåßùóå: - Áåé óé÷ôßñ ðáëéïðïõ… Íá ìçí ôá ðïëõëïãïýìå üðïôå èÝëïõìå íá åêôïíùèïýìå êáé óõã÷ñüíùò íá ìç ìáò áíåâáßíåé ç ðßåóç êÜíïõìå ìéá âüëôá êáé áðü ôá áíïé÷ôÜ ðáñÜèõñá áêïýìå êé áãáëëéÜæåé ç øõ÷Þ ìáò. Ìéá ùñáßá éäÝá èá Þôáí íá åêöùíïýí ôéò åéäÞóåéò óôéò ðëáôåßåò áëëÜ ðïëý öïâïýìáóôå üôé äåí èá ìÝíáíå íôïìÜôåò ãéá óáëÜôá. ÐÜíôùò áí èÝëåé ç êõâÝñíçóç íá åêôïíþóåé ôçí êáôÜóôáóç ôþñá ðïõ èá îáíáãõñßóïõí óôï óýíôáãìá êáé ôéò Üëëåò ðëáôåßåò, íá åãêáôáóôÞóåé ãéãáíôïïèüíåò ðïõ èá ìåôáäßäïõí äåëôßá åéäÞóåùí êáé ðïëéôéêÝò óõæçôÞóåéò êáôÜ ðñïôßìçóç ìå ôïí ê. ÐÜãêáëï êáé ôïí ê. Ðñùôüðáðá. Ôïí ê. Ñáãêïýóç äåí ôïí óõíéóôïýìå. Èá ãßíåé ôï Ýëá íá äåéò. Ôçí Üëëç ìÝñá üëïé èá åßíáé óôïõò Ï.Ñ.Ë ìå ôá ëáéìÜ ôïõò êáé äåí èá ÷ïõí êïõñÜãéï ãéá åðáíáóôÜóåéò. ÁëëÜ äõóôõ÷þò ôï îáíÜðáìå ç åîïõóßá äåí Ý÷åé öáíôáóßá. Åðßóçò ðñÝðåé íá ðïýìå üôé ôï ÅÓÑ äåí ðñïóôáôåýåé áñêïýíôùò ôïõò ôçëåèåáôÝò. Ìáæß ìå ôá óÞìáôá ãéá êáôáëëÞëüôçôá ç ìç ôùí ôçëåïðôéêþí ðñïãñáììÜôùí Ýðñåðå íá õðÜñ÷åé êáé åéäéêÞ óÞìáíóç ãéá ïñéóìÝíá ìåãÜëá êáíÜëéá üôáí ìåôáäßäïõí áã÷ïãüíåò åêðïìðÝò : «áõóôçñþò áêáôÜëëçëï ãéá êáñäéïðáèåßò !» Ï ÐÁÑÏÉÌÉÁÓ (Ê.Ä)

Áðïëýèçêáí äõï êáèçãçôÝò ðïõ õðçñåôïýóáí óôçí Ðéåñßá ËÏÃÙ ÌÇ ÔÅËÅÓÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÁÊÙÍ ÔÏÕÓ ÊÁÈÇÊÏÍÔÙÍ Ôñåéò áðïëýóåéò åêðáéäåõôéêþí õðÝãñáøå ç Õðïõñãüò Ðáéäåßáò êáé äéá âßïõ ÌÜèçóçò ¢ííá Äéáìáíôïðïýëïõ, ïé äýï áðü ôéò ïðïßåò áöïñïýóáí åêðáéäåõôéêïýò ôçò Ðéåñßáò. ÓõãêåêñéìÝíá. Áðïëýèçêáí êáèçãÞôñéá ÐÅ02 ôïõ Ãõìíáóßïõ Êïëéíäñïý Ðéåñßáò êáé êáèçãçôÞò ÐÅ03 ôïõ 2ïõ ÃÅË Êáôåñßíçò. êáé ïé äýï Þôáí çëéêßáò Üíù ôùí 50 êáé åß÷áí äéáðéóôùìÝíá ðñüâëçìá íá ôåëÝóïõí ôá êáèÞêïíôÜ ôïõò. Ôïõò åðéâëÞèçêå ç ðåéèáñ÷éêÞ ðïéíÞ ôçò ïñéóôéêÞò ðáýóçò ëüãù áäéêáéïëüãçôçò áðïõóßáò áðü ôçí åêôÝëåóç ôùí õðçñåóéáêþí ôïõò êáèçêüíôùí. ¼ðùò áíáöÝñèçêå êáé áðü ôç Äéåýèõíóç ÄåõôåñïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò íïìïý Ðéåñßáò, áíôéìåôþðéæáí ðñïâëÞìáôá ðïõ Ý÷ñçæáí ðáñáêïëïýèçóçò, áðåß÷áí áðü ôá êáèÞêïíôÜ ôïõò êáé äåí äéáìáñôõñÞèçêáí ãéá ôçí áðïìÜêñõíóÞ ôïõò.

ÐÉÅÑÉÁ

ÅèåëïíôéêÞ áéìïäïóßá ÷èåò óôïí Êïëéíäñü ÃÉÁ ÔÇÍ ÊÁËÕØÇ ÔÙÍ ÁÕÎÇÌÅÍÙÍ ÁÍÁÃÊÙÍ ÔÏÕ ÊÁËÏÊÁÉÑÉÏÕ ÄåêÜäåò Üôïìá áðü ôïí Êïëéíäñü áíôáðïêñßèçêáí, ãéá áêüìç ìßá öïñÜ, óôï êÜëåóìá ôïõ áéìïäïôéêïý óõëëüãïõ Êïëéíäñïý «¢ãéïò ÄçìÞôñéïò» , óõììåôÝ÷ïíôáò óôçí Ýêôáêôç åèåëïíôéêÞ áéìïäïóßá ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôï ðñùß ôçò Ôñßôçò. Ç êéíçôÞ ìïíÜäá ôïõ íïóïêïìåßïõ Á×ÅÐÁ áðü ôéò 8:30 ôï ðñùß ìÝ÷ñé ôç 1 ôï ìåóçìÝñé âñéóêüôáí óôçí êåíôñéêÞ ðëáôåßá ôïõ Êïëéíäñïý, üðïõ ïé êÜôïéêïé ôçò ðåñéï÷Ýò Ýóðåõóáí íá ðñïóöÝñïõí áßìá. Ç ÷èåóéíÞ áéìïäïóßá óôïí Êïëéíäñü Þôáí Ýêôáêôç êáé Ýãéíå Ýðåéôá áðü áßôçìá ôïõ ôìÞìáôïò áéìïäïóßáò ôïõ íïóïêïìåßïõ Á×ÅÐÁ, ëüãù ôùí áõîçìÝíùí áíáãêþí ãéá áßìá ðïõ õðÜñ÷åé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Êáëïêáéñéïý, éäéáßôåñá áðü ðáéäéÜ ðïõ ðÜó÷ïõí áðü ÌåóïãåéáêÞ Áíáéìßá. Óçìåéþíåôáé ðùò ï áéìïäïôéêüò óýëëïãïò Êïëéíäñïý «¢ãéïò ÄçìÞôñéïò» äéïñãáíþíåé, áðü ôï 1988 ðïõ éäñýèçêå, äýï åèåëïíôéêÝò áéìïäïóßåò êÜèå ÷ñüíï, óõãêåíôñþíïíôáò ðÜíù áðü 70 öéÜëåò áßìáôïò êÜèå öïñÜ, åíþ êáôÜ ôï ðáñåëèüí óõãêåíôñùíüôáí ìåãáëýôåñç ðïóüôçôá. Ç Ðñüåäñïò ôïõ Óõëëüãïõ êá. ÁëåîÜíäñá Êüñáêá åðåóÞìáíå ôçí éäéáßôåñç åõáéóèçôïðïßçóç ôùí êáôïßêùí ôïõ Êïëéíäñïý óå êÜèå êÜëåóìá ôïõ óõëëüãïõ, óçìåéþíïíôáò ðùò ç ôñÜðåæá áßìáôïò ðïõ Ý÷åé äçìéïõñãçèåß áðü ôïí óýëëïãï êáëýðôåé ôéò áíÜãêåò ôïõ Êïëéíäñïý, áëëÜ êáé üðïõ æçôçèåß.

Ï ¼ëõìðïò åßíáé ðáãêüóìéá ãíùóôüò ôüóï ãéá ôç ó÷Ýóç ôïõ ìå ôçí áñ÷áßá åëëçíéêÞ ìõèïëïãßá, üóï êáé ãéá ôá ïéêïëïãéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ êáé ôçí áíåðáíÜëçðôç öõóéêÞ ïìïñöéÜ ôïõ. Ôï 1981 áíáêçñý÷èçêå áðü ôçí UNESCO «Áðüèåìá ôçò Âéüóöáéñáò» åíôÜóóïíôáò ôïí óôï äßêôõï ÌÁÂ. Ç ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá Ý÷åé óõìðåñéëÜâåé ôïí ¼ëõìðï óôéò «ÓçìáíôéêÝò ãéá ôçí Ïñíéèïðáíßäá Ðåñéï÷Ýò ôçò».

http://www.theecologist.org/green_green_living/out_ and_about/997519/ten_of_the_besteuropean_national_parks.html

www.vassilismoschis.blogspot.com ÁããÝëá èá óå ìáëþóù! Ôé åßíáé áõôÜ ðïõ äéáôõìðáíßæåéò äåîéÜ êáé áñéóôåñÜ; ÊáëÜ, ôï îÝñïõìå üôé åäþ êáé êáéñü Ý÷åéò áíáãíùñßóåé ôçí ãåßôïíá ÷þñá ìå ôï üíïìá ðïõ èÝëåé, áí êáé õðïôßèåôáé üôé åßìáóôå óýììá÷ïé, ðñÜãìá ðïõ óçìáßíåé üôé åßìáóôå êáé …ãåßôïíåò. Äéüôé áõôü óçìáßíåé óýììá÷ïò. Ìáæß óôá äýóêïëá, ìáæß êáé óôá åýêïëá. ÌÜëëïí óáí ðñþôïò ìåôáîý ßóùí ôçí åßäå ôç äïõëåéÜ ïðüôå áò ôï óõíå÷ßóïõìå ôï ðáñáìýèé, èá óêÝöôçêå. Íá áõîÞóïõìå êáé ôç ìåëëïíôéêÞ ðåëáôåßá ôùí äéêþí ìáò óõìöåñüíôùí. Áðü ðïý èá Ý÷ïõìå íá ôñþìå áí äåí áõîÞóïõìå ôïõò ðåëÜôåò ìáò; Åßäáìå ôá ÷áÀñéá êáé ôéò ðñïêïðÝò áðü áõôÝò ôéò ÷þñåò ðïõ êáëÜ îåæïõìßóáìå. Áò äéåõñýíïõìå ôçí ãêÜìá ôùí ðåëáôþí ìáò! Êáé íÜóïõ, ìÝóá óôï êáôá÷åßìùíï ôçò ðïñåßáò ìáò ùò ÷þñáò, ìáò îáíáèýìéóå üôé Ý÷åôå êáé ìéá åêêñåìüôçôá ìå ôçí ïíïìáóßá ôçò …Ìáêåäïíßáò. Ðñïöáíþò óõíå÷ßæåé íá ìçí èõìÜôáé éóôïñßá êáé êáëü èá åßíáé íá ðéÜóåé êáé êáíÝíá âéâëßï ôþñá ðïõ åßíáé êáëïêáßñé êáé üóï íá ðåéò èá Ý÷åé ëßãï ÷ñüíï åëåýèåñï íá êÜíåé åîÜóêçóç …ôïõò ïöèáëìïýò ôçò. Áò ðéÜóåé êáíÝíá éóôïñéêü âéâëßï êáé áò áöÞóåé ôá ìõèéóôïñÞìáôá! ÐÝôáîå êáé åðéðëÝïí êáé ìéá …ìðç÷ôÞ ãéá íá Ý÷ïõìå íá ðïñåõüìáóôå. “ÅÜí êÜðïéåò ÷þñåò Ý÷ïõí ÷ñÝç, äåí èá áöÞóïõìå ôéò Üëëåò óôïí ðñïèÜëáìï (ôçò ÅÅ) åîáéôßáò áõôïý ôïõ ãåãïíüôïò”, åßðå ÷áñáêôçñéóôéêÜ. Äéüôé, óïõ ëÝåé ç ÁããÝëá, äåí èá óôáìáôÞóåé íá õðÜñ÷åé êáé íá äïõëåýåé ç ÅÅ åðåéäÞ ìåñéêÝò ÷þñåò Ý÷ïõí ïéêïíïìéêÜ ðñïâëÞìáôá. ÐñÝðåé êáé Üëëïé íá óõììåôÝ÷ïõí óôçí ðñïïðôéêÞ áíÜðôõîçò ôçò åõñùðáúêÞò ïéêïãÝíåéáò. Ìüíï ðïõ ìåñéêïß óôï óüé åßíáé ôá …ìáýñá ðñüâáôá. Åìåßò, ëüãïõ ÷Üñç, ðïõ äåí ðñÝðåé íá óçêþóïõìå êåöÜëé, äéüôé ðïëëÜ ôïõò ôá ‘ðáìå êáé ðñÝðåé íá âÜëïõìå ôá ðñÜãìáôá óôç èÝóç ôïõò. Äéüôé ôé íá ðïõí êáé ïé Üëëïé; Ìáò âëÝðïõí êáé äçìéïõñãïýìå êáêü ðñïçãïýìåíï. Ëßãï ôï Ý÷åéò íá ðáñáóýñïõìå êáé Üëëïõò óôçí Ýêöõëç æùÞ ðïõ ìÝ÷ñé ôþñá áêïëïõèïýóáìå; Íá ôéíá÷ôåß üëç ç ïéêïãÝíåéá óôïí áÝñá; Èá ìïõ ðåéò äåí åßíáé ç ðñþôç öïñÜ ðïõ ôï êÜíåé ç êáëÞ ìáò ç ÁããÝëá. Ðñéí áðü ìåñéêÜ ÷ñüíéá, ìÝóá óôçí ÁèÞíá äåí ôï ðÝôáîå ôï êïõêïýôóé; ÁëëÜ ôé íá ðåéò; ¼ôáí ìéëÜåé ï ðÜôåñ öáìßëéáò, üëïé óïýæá! Óêýâïõìå óôï ðÜôùìá êáé ôá ìáæåýïõìå!

ÄéïéêçôÞò óå Ã. Íïóïêïìåßï Êáôåñßíçò êáé ØÍÐÏ ï ÓôÝñãéïò ÖáñìÜêçò ÊÁÈÇÊÏÍÔÁ ÁÍÁÐËÇÑÙÔÇ ÁÍÁËÁÌÂÁÍÅÉ Ï ÌÁÍÙËÇÓ ÊÏÓÌÁÄÁÊÇÓ

Ôçí Ôñßôç 23 Áõãïýóôïõ 2011, áíáêïéíþèçêáí áðü ôçí Çãåóßá ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò êáé ÊïéíùíéêÞò Áëëçëåããýçò ïé ÄéïéêçôÝò êáé ÁíáðëçñùôÝò ÄéïéêçôÝò ôùí óõã÷ùíåõüìåíùí Íïóïêïìåßùí. Óýìöùíá ìå ôçí áíáêïßíùóç ï ê. ÓôÝñãéïò ÖáñìÜêçò áíáëáìâÜíåé ÷ñÝç Äéïéêçôïý óôï Ãåíéêü Íïóïêïìåßïõ Êáôåñßíçò Øõ÷éáôñéêïý Íïóïêïìåßïõ ÐÝôñáò Ïëýìðïõ, åíþ áíáðëçñùôÞò ïñßóôçêå ï ê. Ìáíþëçò ÊïóìáäÜêçò, ï ïðïßïò ìÝ÷ñé ôç ÄåõôÝñá åêôåëïýóå ÷ñÝç Äéïéêçôïý óôï ØÍÐÏ. Óçìåéþíåôáé ðùò ï ê. ÖáñìÜêçò âñéóêüôáí óôï «ôéìüíé» ôïõ Ãåíéêïý Íïóïêïìåßïõ Êáôåñßíçò áðü ôçí ¢íïéîç ôïõ 2010 êáé ìÝóá óå ëßãïõò ìÞíåò êëÞèçêå íá áíáëÜâåé ôç ìåôáöïñÜ ôïõ Íïóïêïìåßïõ Êáôåñßíçò áðü ôéò ðáëéÝò óôéò íÝåò åãêáôáóôÜóåéò óôï ÍÝï Êåñáìßäé, ôïí ðåñáóìÝíï ÓåðôÝìâñéï. Ôçí ßäéá ðåñßïäï åß÷å ïñéóôåß äéïéêçôÞò óôï ØÍÐÏ ï ê. Ìáíüëçò ÊïóìáäÜêçò ìå áíáðëçñùôÞ ôïí ê. ÄçìÞôñç ÔæÞêá. ÌåôÜ ôç óõã÷þíåõóç ôùí äýï íïóïêïìåßùí ôïõ íïìïý ìáò, ç äéïßêçóç åßíáé åíéáßá. ¼óïí áöïñÜ ôïí ôÝùò áíáðëçñùôÞ äéïéêçôÞ ôïõ ØÍÐÏ, Ý÷åé ëõèåß ç óõíåñãáóßá, Ýðåéôá áðü áðüöáóç ôçò çãåóßáò ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò.

Ï ÏËÕÌÐÏÓ, ôï øçëüôåñï âïõíü ôçò ÅëëÜäáò, ç êáôïéêßá ôùí äþäåêá èåþí ôçò áñ÷áéüôçôáò, åßíáé ç ðñþôç öõóéêÞ ðåñéï÷Þ, ãéá ôçí ïðïßá åöáñìüóôçêå ðñéí áðü 73 ÷ñüíéá åéäéêü êáèåóôþò ðñïóôáóßáò óôç ÷þñá ìáò ìå ôçí êÞñõîÞ ôïõ ôï 1938 ùò «Åèíéêïý Äñõìïý».

Ó÷åôéêÞ êáôá÷þñçóç õðÜñ÷åé óôçí éóôïóåëßäá ôïõ ðåñéïäéêïý:

...

...

ÍÝá áõîçìÝíá êáèÞêïíôá ãéá ôïí ÓôÝñãéï ÖáñìÜêç, ï ïðïßïò áðü ÷èåò áíÝëáâå êáé ôç Äéïßêçóç ôïõ Øõ÷éáôñéêïý Íïóïêïìåßïõ ÐÝôñáò Ïëýìðïõ, ìåôÜ ôç óõã÷þíåõóç ôïõ ìå ôï Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Êáôåñßíçò.

ÓçìáíôéêÞ ÄéÜêñéóç ôïõ Åèíéêïý Äñõìïý Ïëýìðïõ

Áíáãíùñßæïíôáò ôá ðáñáðÜíù éäéáßôåñá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ Ïëýìðïõ, ïé óõíôÜêôåò ôïõ âñåôáíéêïý ðåñéïäéêïý «The Ecologist», êáôÝôáîáí ôçí ðñïóôáôåõüìåíç ðåñéï÷Þ ôïõ Åèíéêïý Äñõìïý Ïëýìðïõ áíÜìåóá óôá äÝêá óçìáíôéêüôåñá ÅèíéêÜ ÐÜñêá ôçò Åõñþðçò.

ÔÅÔÁÑÔÇ 24 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2011 3

Êçäåýôçêå ÷èåò ï ÐáíôåëÞò Êùíóôáíôéíßäçò éò Ìüë üñçóå ëïö ê õ ê

Êçäåýôçêå ÷èåò ôï ðñùß Ýíáò áðü ôïõò ðáëéïýò êáé áãáðçôïýò äáóêÜëïõò ôçò Êáôåñßíçò, ï ÐáíôåëÞò Êùíóôáíôéíßäçò. ¸öõãå áðü ôç æùÞ Ý÷ïíôáò äéáðáéäáãùãÞóåé ãåíéÝò íÝùí, áðü ôï ÃõìíÜóéï ÁññÝíùí Êáôåñßíçò áêüìç. Óôç óõíÝ÷åéá èÞôåõóå óôï 3ï Ëýêåéï Êáôåñßíçò, åíþ äéáôÝëåóå êáé ëõêåéÜñ÷çò ðñïôïý óõíôáîéïäïôçèåß. Ôïí êáèçãçôÞ óõíüäåõóáí óôçí ôåëåõôáßá êáôïéêßá ôïõ ðëÞèïò óõããåíþí êáé ößëùí.


4 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

Ãéáôß ìáôáéþèçêå ï äéáãùíéóìüò ãéá ôï êÜìðéíãê Óêïôßíáò ÁÐÁÍÔÇÓÇ ÔÇÓ ÅÔÁ ÓÔÏÍ Ê. ÊÏÕÊÏÄ- ÍÅÅÓ ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÅÓ

Á

óáöÞò ùò ðñïò ôï ÷ñïíïäéÜãñáììá äéåîáãùãÞò ôïõ íÝïõ äéáãùíéóìïý ãéá ôçí áîéïðïßçóç ôïõ êÜìðéíãê ôçò Óêïôßíáò, åßíáé ç áðÜíôçóç ôïõ äéåõèýíïíôïò óõìâïýëïõ ôçò ÅÔÁ ê. ÄçìÞôñç ËÜìðñïõ, óå åñþôçóç ðïõ êáôÝèåóå ðñïò ôç ÂïõëÞ ôùí ÅëëÞíùí êáé ôï áñìüäéï õðïõñãåßï ï âïõëåõôÞò Ðéåñßáò Ê.ÊïõêïäÞìïò.

Ï ê. ËÜìðñïõ åðéêáëåßôáé ãéá ôç ìáôáßùóç üðùò áíáöÝñåé ôïõ äéáãùíéóìïý ôéò áíôéäñÜóåéò ôçò ôïðéêÞò êïéíùíßáò, ùò ðñïò ôï ÷áñáêôÞñá ôçò ôïõñéóôéêÞò åðÝíäõóçò êáé óå ï,ôé áöïñÜ ôéò äéáäéêáóßåò íÝïõ êëåéóôïý äéáãùíéóìïý ðåñéïñßæåôáé óôï «óýíôïìá». Ï ê. ÊïõêïäÞìïò ìå äÞëùóÞ ôïõ ôïíßæåé ôá åîÞò: «Èåùñþ üôé ç áíåêìåôÜëëåõôç ôïõñéóôéêÞ ðåñéïõóßá ôçò Ðéåñßáò, ôï êÜìðéíãê ôçò Óêïôßíáò, ðñÝðåé íá áðïôåëÝóåé ðñþôç ðñïôåñáéüôçôá êáé åöüóïí õðÜñ÷åé ðñáãìáôéêÞ ðïëéôéêÞ âïýëçóç íá äñïìïëïãçèïýí ôá÷ýôáôá ïé äéáäéêáóßåò ãéá ôï íÝï äéáãùíéóìü. Äåí ìáò êáëýðôåé óå êáìßá ðåñßðôùóç ôï «óýíôïìá» êáé æçôïýìå óáöåßò áðáíôÞóåéò êáé ÷ñïíïäéáãñÜììáôá ãéá íá ðåéóôïýìå üôé äåí èá óõæçôÜìå ãéá áêüìç 10 ÷ñüíéá ãéá ôçí áîéïðïßçóç ôïõ êÜìðéíãê. ÅðéðëÝïí, èåùñþ üôé õðÜñ÷åé áóÜöåéá ùò ðñïò ôéò «Ýíôïíåò áíôéäñÜóåéò ôçò ôïðéêÞò êïéíùíßáò» ðïõ åðéêáëåßôáé ï ê. ËÜìðñïõ óå óçìåßï ìÜëéóôá ôÝôïéï ðïõ íá ðñïêáëÝóïõí üðùò áíáöÝñåé, ôç ìáôáßùóç ôïõ äéáãùíéóìïý». Ç ÁÐÁÍÔÇÓÇ ÔÇÓ ÅÔÁ Óå áðÜíôçóç ôïõ áíùôÝñù åããñÜöïõ êáé óå ï,ôé áöïñÜ ôçí Åôáéñßá ÔïõñéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò Á.Å. (ÅÔÁ), óáò åíçìåñþíïõìå üôé, ç åôáéñßá óõóôÜèçêå ìå ôï Í.2636/1998 êáé äéÝðåôáé áðü ôï íüìï áõôü, üðùò ôñïðïðïéÞèçêå êáé éó÷ýåé. Óêïðüò ôçò åôáéñßáò (êáôÜ ôéò äéáôÜîåéò ôïõ í.3270/2004) åßíáé ç äéïßêçóç, äéá÷åßñéóç, åêìåôÜëëåõóç êáé áíÜðôõîç ôçò áêßíçôçò ðåñéïõóßáò ôïõ ÅÏÔ, óýìöùíá ìå ôïõò óôü÷ïõò êáé ôéò ðñïôåñáéüôçôåò ôçò åèíéêÞò ôïõñéóôéêÞò ðïëéôéêÞò êáé ç áíÜðôõîç åéäéêþí ìïñöþí ôïõñéóìïý (éáìáôéêüò, óõíåäñéáêüò, áãñïôïõñéóìüò, åêêëçóéáóôéêüò ôïõñéóìüò ê.ë.ð), êáèþò êáé ç ðñïþèçóç Ýñãùí åéäéêÞò ôïõñéóôéêÞò õðïäïìÞò, óýìöùíá ìå ôïõò óôü÷ïõò ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý êáé Ôïõñéóìïý. Ôï áêßíçôï «ÊÜìðéãê ÓêÜëá Óêïôßíáò» óõãêáôáëÝãåôáé óôéò ôïõñéóôéêÝò õðïäïìÝò ðïõ áíáðôý÷èçêáí áðü ôïí ÅÏÔ óå åðéëåãìÝíá óçìåßá, åíþ ç äéïßêçóç êáé äéá÷åßñéóç ôïõ Ý÷åé ðåñéÝëèåé óôçí Åôáéñßá ÔïõñéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò (ÅÔÁ). Ðñüêåéôáé ãéá ðáñáèáëÜóóéï êôÞìá åêôÜóåùò 427.215 ô.ì., ìå áêôïãñáììÞ 750 ìÝôñùí ðåñßðïõ, üðïõ Ý÷ïõí áíáðôõ÷èåß åãêáôáóôÜóåéò êÜìðéíãê, ðïõ ðåñéëáìâÜíïõí êáôáóêåõÝò, ìåôáîý ôùí ïðïßùí åóôéáôüñéï-êáöÝ, ÷þñï õðïäï÷Þò, 30 îåíïäï÷åéáêïýò ïéêßóêïõò êáé áèëçôéêÝò åãêáôáóôÜóåéò. Ç ÅÔÁ, ãíùñßæïíôáò ôç óçìáíôéêüôçôá ôïõ áêéíÞôïõ ãéá ôçí ôïõñéóôéêÞ áíÜðôõîç ôçò ðåñéï÷Þò, Ýèåóå ùò áðüëõôçò ðñïôåñáéüôçôáò óôü÷ï ôçí áîéïðïßçóÞ ôïõ êáé äñïìïëüãçóå ðñïò ôïýôï ÄéåèíÞ Äçìüóéï Äéáãùíéóìü äõï öÜóåùí. Óôï ôåý÷ïò ðñïêÞñõîçò Á’ öÜóçò ôïõ äéáãùíéóìïý áîéïðïßçóçò ôïõ ÁêéíÞôïõ «ÊôÞìá ÓêÜëáò Óêïôßíáò Ðéåñßáò» áíáöÝñåôáé ùò âáóéêüò óôü÷ïò, ìåôáîý Üëëùí: «….Ç áíÜðôõîç îåíïäï÷åéáêÞò õðïäïìÞò, êáôçãïñßáò ôïõëÜ÷éóôïí 4 áóôÝñùí êáé äõíáìéêüôçôáò 250 êëéíþí êáé, åíäå÷üìåíá, ëïéðþí õðïóôçñéêôéêþí åãêáôáóôÜóåùí êáé åêìåôáëëåýóåùí (êÜìðéíãê, íáõôáèëçôéêÝò åãêáôáóôÜóåéò, óõíåäñéáêü êÝíôñï, êÝíôñï èáëáóóïèåñáðåßáò ê.ë.ð.) õøçëþí ðñïäéáãñáöþí óýìöùíá ìå ôá ïñéæüìåíá óôïí Í.2160/93 êáé ôéò ëïéðÝò åéäéêÝò ó÷åôéêÝò ñõèìßóåéò, üðùò áõôÝò éó÷ýïõí ãéá ôéò åðéìÝñïõò ôïõñéóôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Óçìåéþíåôáé üôé ìðïñåß åðéðëÝïí íá áíáðôõ÷èïýí åãêáôáóôÜóåéò êÜìðéíãê….». Åê ôùí Üíù óõíÜãåôáé üôé ç áíáêáßíéóç ôïõ ðáëáéïý Þ ç áíÜðôõîç íÝïõ êÜìðéíãê äåí Þôáí õðï÷ñåùôéêÞ, ãåãïíüò ðïõ ðõñïäüôçóå ðïëëáðëÝò êáé Ýíôïíåò áíôéäñÜóåéò ôçò ôïðéêÞò êïéíùíßáò ðïõ Ýêñéíå ôç ëåéôïõñãßá êÜìðéíãê ùò áðáñáßôçôï óõóôáôéêü ôïõ ìßãìáôïò ôùí ôïõñéóôéêþí õðçñåóéþí ðïõ ðñïóöÝñåé ðáñáäïóéáêÜ ç ðåñéï÷Þ Ðéåñßáò. Êáôüðéí áõôþí, ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò ÅÔÁ Á.Å., áíôáðïêñéíüìåíï óôç âïýëçóç ôçò ôïðéêÞò êïéíùíßáò, óôçí ìå áñéèìü 353/17.5.2011 óõíåäñßáóÞ ôïõ, áðïöÜóéóå ôç ìáôáßùóç ôïõ Äéáãùíéóìïý Áîéïðïßçóçò ôïõ áêéíÞôïõ «ÊôÞìá ÓêÜëá Óêïôßíáò». ÐëÝïí êáèßóôáôáé õðï÷ñåùôéêÞ (êáé ü÷é áðëþò ðñïáéñåôéêÞ) êáé ç áíÜðôõîç åãêáôáóôÜóåùí êÜìðéíãê Á’ êáôçãïñßáò êáé äõíáìéêüôçôáò ôïõëÜ÷éóôïí 250 èÝóåùí. Óõíåðþò ï ôñÝ÷ùí äéáãùíéóìüò äåí ìðïñåß íá óõíå÷éóôåß, ìåôÜ áðü ôçí Üíù ïõóéþäç äéáöïñïðïßçóç åðß ôï ðëÝïí ðåñéïñéóôéêü, ôùí âáóéêþí åðéäéþîåùí ôçò ÅÔÁ. Ôáõôü÷ñïíá ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï åíÝêñéíå ôç äéåîáãùãÞ Êëåéóôïý Äéáãùíéóìïý ìéáò öÜóçò ìå óõììåôï÷Þ êáé ôùí ôñéþí åðé÷åéñçìáôéêþí ó÷çìÜôùí ðïõ êáôÝèåóáí áéôÞóåéò êáé öáêÝëïõò åêäÞëùóçò åíäéáöÝñïíôïò ãéá ôçí ᒠöÜóç ôïõ ìáôáéùèÝíôïò Äéáãùíéóìïý. Ç äéáäéêáóßá ôïõ Êëåéóôïý Äéáãùíéóìïý åðéëÝ÷èçêå, äéüôé áöåíüò áíáäåéêíýåé ôç óçìáóßá, ðïõ áðïäßäåé ç ÅÔÁ óôçí ᒠöÜóç åêäÞëùóçò ìç äåóìåõôéêïý åíäéáöÝñïíôïò êáé óôïõò õðïøÞöéïõò ðïõ óõììåôåß÷áí óå áõôÞí êáé áöåôÝñïõ åðéôõã÷Üíåé ôçí ôá÷ýôåñç äõíáôÞ êáôÜëçîç ôïõ Äéáãùíéóìïý. Óôï ðëáßóéï áõôü, óýíôïìá èá êëçèïýí ïé óõììåôÝ÷ïíôåò ãéá ôçí ðáñáëáâÞ ôùí ôåõ÷þí ôïõ Êëåéóôïý Äéáãùíéóìïý óôá ïðïßá èá êáôáãñÜöïíôáé üëåò ïé ëåðôïìÝñåéåò ôçò äéáäéêáóßáò äéåîáãùãÞò ôïõ (êñéôÞñéá ôå÷íéêÞò êáé ïéêïíïìéêÞò åðÜñêåéáò óýìöùíá ìå ôïõò üñïõò ôïõ ìáôáéùèÝíôïò äéáãùíéóìïý, êñéôÞñéá êáé üñïé õðïâïëÞò ôùí Äåóìåõôéêþí, Ôå÷íéêÞò êáé ÏéêïíïìéêÞò, ðñïóöïñþí ê.ë.ð.). Ï Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò ÄçìÞôñçò ËÜìðñïõ

ÔÅÔÁÑÔÇ 24 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2011

ÅÉÄÇÓÅÉÓ ÅãêáéíéÜóèçêå ç Ýâäïìç Ýêèåóç øçöéäùôþí Äßïõ ÐëÞèïò êüóìïõ, üìïñöá Ýñãá ìáèçôþí , åîáéñåôéêÝò ïìéëßåò åéäéêþí åõáßóèçôåò ìåëùäéêÝò íüôåò êáé ÷áéñåôßóìáôá ìå áãÜðç áðü ôçí Ñùóßá ,óçìÜäåøáí ìéá áðü ôéò êáëýôåñåò åêäçëþóåéò ôïõ öåôéíïý öåóôéâÜë Ïëýìðïõ. Óôï êáôÜìåóôï áßèñéï ôïõ ÊÝíôñïõ Ìåóïãåéáêþí Øçöéäùôþí Äßïõ åãêáéíéÜóôçêå ôï âñÜäõ ôçò ÄåõôÝñáò (22-8-2001) ç Ýâäïìç Ýêèåóç øçöéäùôþí Äßïõ . Ç Ýêèåóç ðåñéëáìâÜíåé, øçöéäùôÜ , Ýñãá ìáèçôþí ôçò öåôéíÞò ðåñéüäïõ êáèþò êáé Ýñãá êáëëéôå÷íþí ðïõ áó÷ïëïýíôáé åðáããåëìáôéêÜ ìå ôçí ôÝ÷íç ôïõ øçöéäùôïý. Ôçí ëåéôïõñãßá ôïõ öåôéíïý åêðáéäåõôéêïý ôìÞìáôïò ôï áíÝëáâå ôï Ä.Ó ôïõ ÖåóôéâÜë Ïëýìðïõ ìå ôçí óõíåñãáóßá ôïõ äÞìïõ Äßïõ -Ïëýìðïõ ,ãéá íá ìçí äéáêïðåß ç ðïëý åðéôõ÷çìÝíç ðñïóðÜèåéá ôùí ôåëåõôáßùí 6 ÷ñüíùí ó÷åôéêÜ ìå ôçí åêìÜèçóç ôçò ôÝ÷íçò ôïõ øçöéäùôïý ,ðïõ åß÷å êáèéåñþóåé ï ôÝùò ÄÞìïò Äßïõ. Ç öåôéíÞ ðåñßïäïò áðïêÜëõøå ôçí óå âÜèïò äïõëåéÜ ðïõ Ýãéíå ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá óôï Äßïí , áöïý ôï åêðáéäåõôéêü ôìÞìá óõãêñïôÞèçêå êáé áðü ìáèçôÝò åêôüò Ðéåñßáò (Ôñßêáëá, ÊïæÜíç, Èåóóáëïíßêç, ÁèÞíá) áëëÜ êáé áðü ìáèçôÝò áðü îÝíåò ÷þñåò (Ñùóßá,Âïóíßá,Áããëßá) Ôï ðïëõðëçèÝò ôìÞìá ôï äßäáîå ìå éäéáßôåñç åðéìÝëåéá ç ê Áèáíáóßá Êáñáãêïýíç –Ôáóßêá, ôá äå Ýñãá ôùí ìáèçôþí áðÝóðáóáí ôï èáõìáóìü ôùí åðéóêåðôþí êáé ôùí åéäéêþí ãéá ôçí èåìáôïëïãßá ôïõò êáé ôçí

ôå÷íéêÞ ôïõò áñôéüôçôá. Ç Ýêèåóç èá ðáñáìåßíåé áíïé÷ôÞ ìÝ÷ñé ôÝëïõò Óåðôåìâñßïõ êáé óõóôåãÜæåôáé ìå ôéò åêèÝóåéò ôùí Ýñãùí ôùí ìåãÜëùí Éóðáíþí æùãñÜöùí DALI êáé PICASO óôï ÊÝíôñï Ìåóïãåéáêþí Øçöéäùôþí. Ôçí Ýêèåóç ÷áéñÝôéóáí êáé ôüíéóáí ôçí ìåãÜëç ôçò óçìáóßá , ï áíáðëçñùôÞò

äÞìáñ÷ïò Äßïõ –Ïëýìðïõ ê. Ãéþñãïò ÖáñìÜêçò, ç áíôéäÞìáñ÷ïò Ðïëéôéóìïý ê.Ìáñßá ÔóéìÞôñç. Ôï ìÝëïò ôïõ Ä,Ó ôïõ ÏÑÖÅÏ ê. Ãñçãüñçò Ðáðá÷ñÞóôïò, ï ïðïßïò ìå éäéáßôåñá óõãêéíçôéêü ôñüðï áíáöÝñèçêå óôéò ðñïóðÜèåéåò ôùí ÷ñüíùí ôçò äçìáñ÷ßáò ôïõ êáé åîÝöñáóå ôçí ÷áñÜ ôïõ ãéá ôçí åõüäùóç ôïõò.

Ìå éäéáßôåñï åíäéáöÝñïí ðáñáêïëïýèçóáí ïé ðáñéóôÜìåíïé ôçí ïìéëßá ôçò êáèçãÞôñéáò ôïõ Á.Ð.È ê. ÓåìÝëçò ÐéíãéÜôïãëïõ ðïõ áíáöÝñèçêå óôá øçöéäùôÜ ôïõ Äßïõ êáèþò êáé ôçí íÝá áíáêÜëõøç øçöéäùôþí ìå éäéáßôåñç ôå÷íïôñïðßá ðïõ ðñáãìáôïðïßçóå ç áñ÷áéïëüãïò ê.ÅëÝíç ÌðåíÜêç. Åíôýðùóç ðñïêÜëåóå åðßóçò ç ïìéëßá ôïõ äéåèíïýò öÞìçò øçöéäïãñÜöïõ ê. ÂáããÝëç Ãáëçíïý ó÷åôéêÞ ìå ôçí ôÝ÷íç ôïõ øçöéäùôïý áëëÜ êáé èÝìáôá ó÷åôéêÜ ìå ,ôçí áéóèçôéêÞ êáé ôïí åëëçíéêü ðïëéôéóìü. ¸ñãï ôïõ ê. ÂáããÝëç Ãáëçíïý ôïðïèåôÞèçêå ðñüóöáôá óôçí åêêëçóßá ÐáíôÜíáóóá óôá Êáôáöõãéþôéêá, Ï õðåýèõíïò ôùí äçìïóßùí ó÷Ýóåùí ôïõ ÏÑÖÅÏ ê. Íßêïò Ðáó÷áëïýäçò ðáñÝäùóå ôá äéðëþìáôá ôùí ìáèçôþí êáé óçìåßùóå üôé ôï ÊÝíôñï Ìåóïãåéáêþí Øçöéäùôþí Äßïõ áðïêôÜ ðëÝïí éäéáßôåñï åíäéáöÝñïí êáé èá ðñÝðåé íá õðÜñîåé óõíåñãáóßá ìåôáîý ôïõ ÏÑÖÅÏ, ôïõ ÄÞìïõ Äßïõ-Ïëýìðïõ ôùí áñ÷áéïëüãùí ôïõ Äßïõ áëëÜ êáé êáëëéôå÷íþí åãíùóìÝíçò áîßáò , þóôå íá ìåôåîåëé÷ôåß óå äéåèíÝò êÝíôñï åêìÜèçóçò êáé Ýñåõíáò ôçò ôÝ÷íçò ôïõ øçöéäùôïý. Óçìåßùóå ìå éäéáßôåñç ÷áñÜ ôçí ðáñïõóßá ôïõ ÕðïðñïîÝíïõ ôïõ Ãåíéêïý Ðñïîåíåßïõ ôçò Ñùóßáò óôçí Èåóóáëïíßêç ê.Ìðïñßò ÌåóôóÜíïâ , ðïõ ãéá ôïí ÏÑÖÅÏ Ý÷åé éäéáßôåñç áîßá óôá ðëáßóéá ôùí óõíïìéëéþí ðïõ åîåëßóóïíôáé , þóôå íá êáôáóôåß ç Ñùóßá ôéìþìåíç ÷þñá óôï 41ï ÖåóôéâÜë Ïëýìðïõ. Ôçí åêäÞëùóç åðÝíäõóáí ìïõóéêÜ ìå ìåãÜëç åõáéóèçóßá êá ìåëùäéêüôçôá äýï åîáéñåôéêïß êáëëéôÝ÷íåò, ç Ìáñßá Öùôïðïýëïõ, ôñáãïýäé êáé âéïëß êáé ï Ãéþñãïò ÌðåëïãéÜííçò êéèÜñá.


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÔÅÔÁÑÔÇ 24 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2011 5

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

Ìå ìáèçìáôéêü ôýðï èá õðïëïãßæåôáé ï öüñïò

ÔÙÍ ÅËÅÕÈÅÑÙÍ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÙÍ

Í

Ýïõ ôýðïõ áíôéêåéìåíéêÜ êñéôÞñéá ãéá Ýíá åêáôïììýñéï åëåýèåñïõò åðáããåëìáôßåò êáé åðéôçäåõìáôßåò ó÷åäéÜæåé ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí.

¼ðùò ðñïêýðôåé áðü ôéò äçëþóåéò ôïõ ê. ÂåíéæÝëïõ, ôá íÝïõ ôýðïõ áíôéêåéìåíéêÜ êñéôÞñéá èá âáóßæïíôáé óôá óôïé÷åßá ôïõ «ðüèåí Ýó÷åò», ôï ïðïßï óôï åîÞò èá õðïâÜëëåôáé çëåêôñïíéêÜ êáé èá éó÷ýåé ãéá üëïõò, áðü ôéò óõíáëëáãÝò ìÝóù ðéóôùôéêþí êáñôþí êáé ôñáðåæéêïýò ëïãáñéáóìïýò êáé áðü ôçí çëåêôñïíéêÞ Ýêäïóç êáé åîüöëçóç ôéìïëïãßùí. ¼ëá áõôÜ èá óõíåêôéìþíôáé êáé óå óõíäõáóìü ìå óõãêåêñéìÝíá áíôéêåéìåíéêÜ êñéôÞñéá èá ðñïóäéïñßæåôáé ôï ýøïò ôïõ åéóïäÞìáôïò. Óôïõò ó÷åäéáóìïýò ôïõ ïéêïíïìéêïý åðéôåëåßïõ âñßóêåôáé ç åíåñãïðïßçóç üëùí ôùí éó÷õïõóþí äéáôÜîåùí êáé åíäå÷ïìÝíùò ç åíßó÷õóÞ ôïõò ìå íÝåò, þóôå íá äçìéïõñãåßôáé Ýíá íÝï äß÷ôõ óýëëçøçò ôçò öïñïäéáöõãÞò. Ìå ôï çëåêôñïíéêü ðüèåí Ýó÷åò ôï óýíïëï ôùí öïñïëïãïõìÝíùí èá êáëåßôáé íá äçëþóåé ôá ðåñéïõóéáêÜ ôïõ óôïé÷åßá. Áêüìá äåí Ý÷åé îåêáèáñßóåé áí èá äçëþíïíôáé êáôáèÝóåéò Þ ôïðïèåôÞóåéò óå ïìüëïãá ãéá ðáñÜäåéãìá, áí êáé ôá óôïé÷åßá áõôÜ ìåôÜ ôçí Üñóç ôïõ ôñáðåæéêïý áðïññÞôïõ åßíáé Þäç ðïëý åýêïëï íá âñåèïýí. Ïé çëåêôñïíéêÝò ðëçñùìÝò êáé ï Ýëåã÷ïò ôùí ñïþí ôïõ ÖÐÁ èá áðïôåëïýí ìéá Üëëç Ýíäåéîç, ç ïðïßá èá áîéïëïãåßôáé, üðùò åðßóçò êáé ç áêßíçôç ðåñéïõóßá ôïõ êÜèå öïñïëïãïõìÝíïõ. Áðü ôç äéáóôáýñùóç üëùí ôùí ðáñáðÜíù óôïé÷åßùí èá ðñïêýðôåé Ýíá åëÜ÷éóôï ýøïò åéóïäÞìáôïò, ðïõ èá ðñÝðåé íá äçëùèåß óôçí Åöïñßá êé áí ôï äçëùèÝí åßíáé ÷áìçëüôåñï áðü áõôü ðïõ èá ðñïêýðôåé áðü ôéò äéáóôáõñþóåéò, ôüôå ï áíôéêåéìåíéêüò ðñïóäéïñéóìüò èá õðåñéó÷ýåé êáé ï öüñïò èá åðéâÜëëåôáé ìå âÜóç ôá íÝïõ ôýðïõ áíôéêåéìåíéêÜ êñéôÞñéá. ÅéäéêÜ ãéá ôïõò åëåýèåñïõò åðáããåëìáôßåò êáé åðéôçäåõìáôßåò, óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò, èá ðñïóôßèåíôáé ðáñÜìåôñïé üðùò ôï åßäïò ôçò åðáããåëìáôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò êáé ç ðñïûðçñåóßá óôï åðÜããåëìá, ç ðåñéï÷Þ ôçò åðáããåëìáôéêÞò åãêáôÜóôáóçò êáé ôá ôåôñáãùíéêÜ áõôÞò, ïé áìïéâÝò ôïõ ðñïóùðéêïý êáé ï áñéèìüò ôïõò. ¼ëá áõôÜ èá ïäçãïýí ìå ôç ÷ñÞóç óõãêåêñéìÝíùí ìáèçìáôéêþí ôýðùí óå Ýíá åëÜ÷éóôï öïñïëïãçôÝï åéóüäçìá ôï ïðïßï èá õðåñéó÷ýåé áêüìá êáé Ýíáíôé ôùí ôåêìçñßùí, ðïëý ðåñéóóüôåñï äå Ýíáíôé ôùí åéóïäçìÜôùí ðïõ ðñïêýðôïõí ìå âÜóç ôïí ëïãéóôéêü ðñïóäéïñéóìü.

ÅÉÄÇÓÅÉÓ Óôá ýøç ç áíåñãßá

ÁõîçìÝíïò êáôÜ 1,82% óå ó÷Ýóç ìå ôïí ðñïçãïýìåíï ìÞíá Þôáí ôïí Éïýëéï ï áñéèìüò ôùí åããåãñáììÝíùí áíÝñãùí óôá ìçôñþá ôïõ ÏÁÅÄ, óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ðïõ áíáêïéíþèçêáí ÷èåò.

ÏÉ ÁÍÅÑÃÏÉ Ï áñéèìüò ôùí åããåãñáììÝíùí áíÝñãùí áíÞãëèå óå 699.658 Üôïìá, åê ôùí ïðïßùí 288.961 åßíáé Üíäñåò (ðïóïóôü 41,30%) êáé 410.697 åßíáé ãõíáßêåò (58,70%). Óôçí çëéêéáêÞ ïìÜäá 30-54 åôþí áíáëïãåß ôï ìåãáëýôåñï ðïóïóôü (62,70%) ôùí åããåãñáììÝíùí áíÝñãùí, óôçí çëéêéáêÞ ïìÜäá êÜôù ôùí 30 áíáëïãåß ôï 28,09% êáé óôçí çëéêéáêÞ ïìÜäá Üíù ôùí 55 åôþí áíáëïãåß ôï 9,21%. ÅÐÉÐÅÄÏ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ Óôï åêðáéäåõôéêü åðßðåäï äåõôåñïâÜèìéáò åêðáßäåõóçò áíáëïãåß ôï 45,21% ôùí åããåãñáììÝíùí áíÝñãùí, óôï åêðáéäåõôéêü åðßðåäï õðï÷ñåùôéêÞò åêðáßäåõóçò (Ýùò 3ç Ãõìíáóßïõ) áíáëïãåß ôï 35,54%, óôï åêðáéäåõôéêü åðßðåäï ôñéôïâÜèìéáò åêðáßäåõóçò ôï 18% êáé óôï åêðáéäåõôéêü åðßðåäï ÷ùñßò åêðáßäåõóç áíáëïãåß ôï 1,25%. Óôïõò ¸ëëçíåò õðçêüïõò áíáëïãåß ôï 93,05% ôùí åããåãñáììÝíùí áíÝñãùí, óôïõò õðçêüïõò ôñßôùí ÷ùñþí ôï 5,68% êáé óôïõò õðÞêïïõò ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò ôï 1,27%. ÅÐÉÄÏÔÏÕÌÅÍÏÉ Ï áñéèìüò ôùí åðéäïôïýìåíùí áíÝñãùí áíÝñ÷åôáé óå 205.534 Üôïìá êáé åìöáíßæåôáé áõîçìÝíïò êáôÜ 7.219 Üôïìá, ðïóïóôü 3,64% óå ó÷Ýóç ìå ôïí Éïýíéï. Áðü ôï óýíïëï ôùí åðéäïôïýìåíùí áíÝñãùí, ôï

84,49% åßíáé êïéíïß åðéäïôïýìåíïé, ôï 6,94% åßíáé Ïéêïäüìïé åðéäïôïýìåíïé, ôï 3,76% åßíáé åðï÷éêïß ëïéðïß åðéäïôïýìåíïé, ôï 2,62% åßíáé åêðáéäåõôéêïß åðéäïôïýìåíïé, êáé ôï 1,83% åßíáé åðï÷éêïß ôïõñéóôéêþí åðáããåëìÜôùí åðéäïôïýìåíïé. ÐÑÏÓËÇØÅÉÓ Ïé áíáããåëßåò ðñïóëÞøåùí áíÞëèáí óå 81.773, ìåéùìÝíåò êáôÜ 19,86% óå ó÷Ýóç ìå ôïí ðñïçãïýìåíï ìÞíá (102.032) êáé êáôÜ 12,07% óå ó÷Ýóç ìå ôïí Éïýëéï ôïõ 2010 (92.996). ÁÐÏËÕÓÅÉÓ Ïé áðïëýóåéò (êáôáããåëßåò óõìâÜóåùí áïñßóôïõ ÷ñüíïõ) Ýöèáóáí ôéò 23.988 (ìåéùìÝíåò êáôÜ 9,89% óå ó÷Ýóç ìå ôïí ðñïçãïýìåíï ìÞíá êáé ìåéùìÝíåò êáôÜ 11,17% óå ó÷Ýóç ìå ôïí Éïýëéï ôïõ 2010), ïé ëÞîåéò óõìâÜóåùí ïñéóìÝíïõ ÷ñüíïõ ôéò 31.532 (30,95% óå ó÷Ýóç ìå ôïí ðñïçãïýìåíï ìÞíá êáé 11,22% óå ó÷Ýóç ìå ôïí Éïýëéï 2010) êáé ïé ïéêåéïèåëåßò áðï÷ùñÞóåéò ôéò 25.510 (+9,86% óå ó÷Ýóç ìå ôïí Éïýíéï, áëëÜ ìåéùìÝíåò êáôÜ 13,28% óå ó÷Ýóç ìå ôïí Éïýëéï 2010). Ôï óýíïëï ôùí êáôáããåëéþí óõìâÜóåùí áïñßóôïõ ÷ñüíïõ êáé ôùí ëÞîåùí óõìâÜóåùí ïñéóìÝíïõ ÷ñüíïõ áíÝñ÷åôáé óå 55.520, ôï 56,79% ôïõ ïðïßïõ ïöåßëåôáé óå áðï÷ùñÞóåéò áðü ôçí áãïñÜ åñãáóßáò ëüãù ëÞîåùí óõìâÜóåùí ïñéóìÝíïõ ÷ñüíïõ. Ôï ìÝãåèïò áõôü åßíáé ìåéùìÝíï êáôÜ -23,20% áðü ôïí ðñïçãïýìåíï ìÞíá Éïýíéï (72.287) êáé ìåéùìÝíï êáôÜ 11,20% óå ó÷Ýóç ìå ôïí Éïýëéï ôïõ 2010 (62.520). Áðü ôéò ðáñáðÜíù ñïÝò ôçò ìéóèùôÞò áðáó÷üëçóçò ðñïêýðôåé áýîçóç ôçò ìéóèùôÞò áðáó÷üëçóçò êáôÜ 743 èÝóåéò åñãáóßáò, Ýíáíôé 6.524 ôïí Éïýíéï êáé 1.059 ôïí Éïýëéï ôïõ 2010.

Íá ìçí öýãïõìå áðü ôçí Åõñùæþíç, áëë܅ ÓõíÝ÷åéá áðï ôçí 1ç Ç óçìåñéíÞ êõâÝñíçóç áêïëïõèåß êÜðïéåò ðïëéôéêÝò óå üôé áöïñÜ óôï ïéêïíïìéêü ðñüâëçìá ôçò ÷þñáò. ÁõôÞ – ðáñÜ ôá áíôéèÝôùò ëå÷èÝíôá áðü ôïí Ðñùèõðïñãü êáé ôïí ðñïçãïýìåíï Õðïõñãü Ïéêïíïìéêþí – ìáò ïäÞãçóå óôï Ä.Í.Ô êáé ôçí Ôñüúêá. ÁõôÞ ëïéðüí êáé ðñùôßóôùò ï Ðñùèõðïõñãüò, öÝñåé ôçí åõèýíç áõôÞò ôçò äñáìáôéêÞò (Þ ìÞðùò ôñáãéêÞò;) áðüöáóçò ôïõ ìíçìïíßïõ êáé ôùí åðéêáéñïðïéÞóåùí ôïõ ðïõ ç ßäéá õðüãñáøå êáèþò êáé ôïõ ìåóïðñüèåóìïõ ðñïãñÜììáôïò óôáèåñüôçôáò êáé ôçò ðñüóöáôçò áêáôáíüçôçò üóï êé áðáñÜäåêôçò óõìöùíßáò ìå ôçí Öéíëáíäßá, ðïõ áðåéëåß íá ôéíÜîåé óôïí áÝñá ôç íÝá äáíåéïäüôçóç ôçò ÷þñáò. Ïé ðïëéôéêÝò ôçò êõâÝñíçóçò áðÝôõ÷áí êáôáöáíþò. Êé áõôü åßíáé Ýíá ôåñÜóôéï ëÜèïò ðïõ âáñýíåé ôçí êõâÝñíçóç óõíïëéêÜ áëëÜ êõñßùò ôïí ðñùèõðïõñãü. Êõâåñíçôéêïß ðáñÜãïíôåò åðéêáëïýíôáé ùò äéêáéïëïãßá ôéò ðéÝóåéò êáé ôéò õðïäåßîåéò ôçò Ôñüúêáò. Ùò Ýíá âáèìü áõôü åßíáé áëÞèåéá. Êé åîÜëëïõ áõôïß ôïõò Ýöåñáí. Ï ëáüò ïýôå êáé ñùôÞèçêå. Åßíáé üìùò åðßóçò áëÞèåéá üôé áí ï ðñùèõðïõñãüò êáé ïé áñìüäéïé Õðïõñãïß Ýìðáéíáí óôïí êüðï (åêôüò êé áí äåí ìðïñïýóáí) íá âñïõí êáé íá ðáñïõóéÜóïõí óôïõò ôñïúêáíïýò åíáëëáêôéêÝò ðñïôÜóåéò áóöáëþò êáé èá ëáìâáíüôáí õðüøç. Ôç ÷þñá ìáò êáé ôï ëáü ìáò, êáôÜ ôåêìÞñéï, äåí ôá îÝñïõí êáëÜ ïé ôå÷íïêñÜôåò ôùí Âñõîåëþí, ôçò Å.Ê.Ô êáé ôïõ Ä.Í.Ô. ¹ Ýóôù ôï ßäéï êáëÜ ìå ôïõò äéêïýò ìáò êõâåñíþíôåò. Ïé äéêïß ìáò ëïéðüí üöåéëáí íá ôïõò åíçìåñþóïõí ó÷åôéêÜ êáé íá ôïõò ðñïôåßíïõí ôá åíäåäåéãìÝíá ìÝôñá. Áí ïé êõâåñíþíôåò ôçí ÅëëÜäá ìåëåôïýóáí êáé åðåîåñãáæüôáí åíáëëáêôéêÜ ó÷Ýäéá ãéá ôç äéÜóùóç ôçò ÷þñáò ïé ôñïúêáíïß èá ôá Ýðáéñíáí áóöáëþò õðüøç ôïõò. ¢ëëùóôå ç åäþ ðáñïõóßá ôïõò ìïíáäéêü óôü÷ï Ý÷åé íá åîáóöáëßóåé ôïõò äáíåéóôÝò ìáò þóôå íá ðÜñïõí ðßóù ôá äáíåéêÜ êáé ôïõò õðÝñïãêïõò ôüêïõò, ìÝ÷ñé êáé ôïõ ôåëåõôáßïõ åõñþ. Áóöáëþò êáé äåí åßìáóôå ìüíïé ìáò ó’ áõôü ôïí êüóìï. ¸÷ïõìå êáé óõììÜ÷ïõò êáé «óõíåôáßñïõò». Ïé ôåëåõôáßïé éäéáßôåñá ðñÝðåé, áí èÝëïõí ðñáãìáôéêÜ íá åðéâéþóåé ï «óõíåôáéñéóìüò» ðïõ áêïýåé óôï üíïìá Åõñùæþíç êáé åõñýôåñá ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç íá äïõí êé áõôïß ôï ðñüâëçìá ìáò ðïëéôéêÜ. ¼÷é ìüíï ãéáôß áõôü åðéâÜëëåé ç åõñùðáúêÞ áëëçëåããýç áëëÜ êáé ãéáôß åßíáé ðïëý ðéèáíü ìéá ÷ñåïêïðßá ôçò ÅëëÜäáò íá Ý÷åé äõóìåíåßò óõíÝðåéåò êáé ãéá ôïõò ßäéïõò . Óå êÜèå ðåñßðôùóç ôï ðñüâëçìá åßíáé ðïëéôéêü êáé ìüíï ìå ðïëéôéêÝò áðïöÜóåéò ìðïñåß íá åðéëõèåß. Êáé ùò ôþñá ôïõëÜ÷éóôïí ïé Ý÷ïíôåò êáé ôïí ðñþôï ëüãï (Üñá êáé ôçí ðñþôç åõèýíç) óôá ôçò Å.Å. äåß÷íïõí üôé Ý÷ïõí óáí ðñþôï ìÝëçìÜ ôïõò ôï åèíéêü êáé ìéêñïêïììáôéêü ôïõò óõìöÝñïí êé ü÷é áõôü ôùí ÷ùñþí –ìåëþí êáé éäéáßôåñá ôùí ïéêïíïìéêÜ áóèåíÝóôåñùí. Ïé ðñüóöáôåò áðïöÜóåéò ôïõ æåýãïõò Á. ÌÝñêåë- Í. Óáñêïæß êáé ïé ðñï÷èåóéíÝò äçëþóåéò ôçò Ãåñìáíßäáò Êáãêåëáñßïõ êéíïýíôáé äõóôõ÷þò óôï ßäéï ìéêñüíïï (êáé æçìéïãüíï ãéá ìáò) ðëáßóéï. Ãéá Üëëç ìéá öïñÜ ç êá ÌÝñêåë äåß÷íåé üôé ðñïôéìÜåé óáöþò ìéá ãåñìáíéêÞ Åõñþðç ðáñÜ ìéá ÅõñùðáúêÞ Ãåñìáíßá. Êé áõôü ìáêñïðñüèåóìá èá áðïâåß óå âÜñïò êáé ôçò Ãåñìáíßáò. Áöïý âÝâáéá ðñþôá áðïäåé÷èåß êáôáóôñïöéêü ãéá ìáò. Êñßìá… Áêüìá êé áí ôá ðñÜãìáôá ãéá ôçí ÅëëÜäá Þôáí êÜðùò êáëýôåñá áðü üôé åßíáé ðÜëé ôï ðñüâëçìÜ ìáò èá Þôáí (üðùò åßíáé) ðïëéôéêü. Ïé êõâåñíþíôåò ðñïóðÜèçóáí íá ôï áíôéìåôùðßóïõí ðëçí áíåðéôõ÷þò. Êáé ôï ÷åéñüôåñï äåí äåß÷íïõí íá äéäÜ÷èçêáí áðü ôá ëÜèç ôïõò. Êáé óõíå÷ßæïõí ôçí ßäéá êáôáóôñïöéêÞ ðïëéôéêÞ. Åßíáé ðëÝïí öáíåñü üôé èá ðçãáßíïõìå üðùò ùò ôþñá. Áðü ôï êáêü äçëáäÞ óôï ÷åéñüôåñï. ¸ôóé ç ìüíç åíäåäåéãìÝíç äéÝîïäïò ðïõ áðïìÝíåé åßíáé ç ðñïóöõãÞ óå åêëïãÝò. Áõôü åßíáé âÝâáéá ðñïíüìéï ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ìüíï. Åäþ ðïõ ïäçãÞèçêáí, ôá ðñÜãìáôá êé áíåîÜñôçôá áðü ôéò ðñïôéìÞóåéò Þ êáé ôéò üðïéåò éäåïëçøßåò ôïõ, ðñïÝ÷åé ôï êáëü ôçò ÷þñáò êé ü÷é ç ìáêñïçìÝñåõóç ôçò êõâÝñíçóçò. Äçìïêñáôßá Ý÷ïõìå. Áò äïèåß åðéôÝëïõò óôï ëáü ôï âáóéêü äéêáßùìÜ ôïõ íá áðïöáóßóåé ï ßäéïò. ÃéÜííçò ÊïñïìÞëçò

Xùñéü óôçí Ãåñìáíßá ðáñÜãåé õðåñôñéðëÜóéá åíÝñãåéá áðü üóç ÷ñåéÜæåôáé

Ð

ñéí áðü ìåñéêÝò åâäïìÜäåò åðéóöñáãßóôçêå ç áðüöáóç ôçò ãåñìáíéêÞò êõâÝñíçóçò íá êëåßóåé üëá ôá ðõñçíéêÜ åñãïóôÜóéá óôç ÷þñá ìÝóá óå êÜôé ðåñéóóüôåñï áðü äÝêá ÷ñüíéá. Ç êáôáóêåõÞ åêáôïíôÜäùí ÷éëéïìÝôñùí ãñáììþí ìåôÜäïóçò Ý÷åé Þäç îåêéíÞóåé. Óå áõôÞ ôç öéëüäïîç ìåôÜâáóç óå ìéá åðï÷Þ áíáíåþóéìçò åíÝñãåéáò, ôï äñüìï èá ìðïñïýóå íá äåßîåé Ýíá ÷ùñéïõäÜêé ôçò Âáõáñßáò ìå äõóðñüöåñôï üíïìá: ôï Âßëíôðïëôóñéíô ðáñÜãåé 321% ðåñéóóüôåñç åíÝñãåéá áðü áõôÞí ðïõ ÷ñåéÜæåôáé ãéá íá êáëýøåé ôéò áíÜãêåò ôïõ, ìå áðïôÝëåóìá íá êåñäßæåé åêáôïììýñéá åõñþ ôï ÷ñüíï! ¼ëá Üñ÷éóáí ôï 1997, üôáí ïé ôïðéêÝò áñ÷Ýò áðïöÜóéóáí, ìåôÜ áðü ðïëëÝò óõæçôÞóåéò ìå ôïõò íôüðéïõò, íá èÝóïõí óå åöáñìïãÞ ôï «ðñÜóéíï» ó÷Ýäéü ôïõò. Óôü÷ïò ôïõò Þôáí ç åéóáãùãÞ íÝùí âéïìç÷áíéþí, áëëÜ êáé ç ðáñáãùãÞ åíÝñãåéáò óå ôïðéêü åðßðåäï, ðñïêåéìÝíïõ ôï ÷ùñéü ü÷é ìüíï íá ìçí áðïêôÞóåé ÷ñÝïò, áëëÜ ìáêñïðñüèåóìá íá åðùöåëçèåß ïéêïíïìéêÜ. Óôá 14 ÷ñüíéá ðïõ ìåóïëÜâçóáí, çëéáêïß óõëëÝêôåò ôïðïèåôÞèçêáí óå 9 êïéíïôéêÜ êôÞñéá, êáôáóêåõÜóôçêáí ôÝóóåñá ÷ùíåõôÞñéá âéïáåñßïõ - ôþñá êáôáóêåõÜæåôáé Ýíá ðÝìðôï- êáé ÷ôßóôçêáí 7 áíåìüìõëïé, óôïõò ïðïßïõò óýíôïìá èá ðñïóôåèïýí Üëëïé 2. Óôï ßäéï ôï ÷ùñéü, 190 óðßôéá åßíáé åîïðëéóìÝíá ìå öùôïâïëôáúêÜ, åíþ ðáñÜëëçëá ôñïöïäïôïýíôáé áðü ôñåéò ìéêñÝò õäñïçëåêôñéêÝò åãêáôáóôÜóåéò. Ôï Âßëíôðïëôóñéíô äéáèÝôåé ïéêïëïãéêü áíôéðëçììõñéêü óýóôçìá óýóôçìá êáèþò êáé óýóôçìá öõóéêÞò åðåîåñãáóßáò ëõìÜôùí. ÁðïôÝëåóìá: ïé 2.600 êÜôïéêïé ôïõ ÷ùñéïý áðïëáìâÜíïõí ÷ùñßò ôýøåéò ôïõò êáñðïýò ôùí êüðùí - êáé åîüäùíôïõò, åíþ ðáñÜëëçëá êåñäßæïõí ðåñß ôá 4 åêáôïììýñéá åõñþ ôï ÷ñüíï äéï÷åôåýïíôáò ôï ðëåüíáóìá åíÝñãåéáò óôï åèíéêü äßêôõï çëåêôñïäüôçóçò êáé óõìâÜëëïõí óôç äçìéïõñãßá èÝóåùí åñãáóßáò, ïé ïðïßåò ìÝíïõí óôïí ôüðï ôïõò. Ãéá ôéò ðñùôïâïõëßåò áõôÝò, ôï Âßëíôðïëôóñéíô Ý÷åé âñáâåõôåß ïõê ïëßãåò öïñÝò óôç Ãåñìáíßá êáé óôï åîùôåñéêü êáé ðñïóöÝñåé áðëü÷åñá ôçí ôå÷íïãíùóßá êáé ôçí åìðåéñßá ôïõ óå Üëëá ÷ùñéÜ, ðïõ åðéèõìïýí íá ìéìçèïýí ôï öùôåéíü ðáñÜäåéãìÜ ôïõ. ¼ðùò ëÝåé ï áéóéüäïîïò äÞìáñ÷ïò Áñíï ÔóÝíãêåñëå, ðñüêåéôáé ãéá ìéá óõëëïãéêÞ ðñïóðÜèåéá, áöïý «ç áíÜó÷åóç ôçò êëéìáôéêÞò áëëáãÞò ìðïñåß íá åðéôåõ÷èåß óôçí ðñÜîç ìüíï ìå ôç âïÞèåéá ôùí ðïëéôþí êáé ìå ôçí ðëÞñç óôÞñéîç ôùí ôïðéêþí áñ÷þí. ¸íá ôÝôïéï ìïíôÝëï äåí ìðïñåß íá åöáñìïóôåß ìïíïìåñþò Þ ìå ôï æüñé».


6 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÔÅÔÁÑÔÇ 24 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2011

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò

Îåêßíçóå ôï 10ï ÄéåèíÝò camp óôïí Êïëéíäñü

«ÐçãÞ» ôáëÝíôùí ôïõ ìðÜóêåô ôï camp Êïëéíäñïý

Äéïñãáíþíåôáé áðü ôçí FIBA Europe, ôçí ÅÏÊ, ôïí ÄÞìï Ðýäíáò Êïëéíäñïý êáé ôçí ÅÊÁÓÊÅÌ Áõôïäéïßêçóç, ï ê. Ðïëýæïò åßðå: «Ç äéêÞ ìïõ èÝóç åßíáé üôé ãéá ïôéäÞðïôå ãßíåôáé ìå ôåëéêü áðïäÝêôç ôá íéÜôá áîßæåé íá ðåñéêüðôïíôáé äáðÜíåò áðü Üëëïõò ôïìåßò. Ï áèëçôéóìüò äçìéïõñãåß êáëýôåñïõò áíèñþðïõò êáé áí äåí ôïí ðñïâÜëïõìå èá Ý÷ïõìå áðïôý÷åé».

Ï ê. Ðïëýæïò áíáöÝñèçêå êáé óôçí éäÝá ðïõ åß÷å ùò ÄÞìáñ÷ïò Êïëéíäñïý ¢ñ÷éóå ôï äéåèíÝò ôïõñíïõÜ óôïí Êïëéíäñü êáé åìðëåêüìåíïé öïñåßò ðáñïõóßáóáí ôéò éäÝåò óôéò áñ÷Ýò ôçò äåêáåôßáò êáé ôéò óêÝøåéò ôïõò. Áðü áñéóôåñÜ, ï ðñüåäñïò ôïõ (ÄÇ. ÖÏ. Ð. Á. Ð. ÏÕ., Ãéþñãïò Êáëýâáò, ôïõ 1990 ãéá íá ãßíåé ôï ï ãåíéêüò ôå÷íéêüò õðåýèõíïò áíÜðôõîçò Êþóôáò Ðïëßôçò, ï ðñüåäñïò ôçò åðéôñïðÞò áíÜ- óõãêåêñéìÝíï áèëçôéêü ðôõîçò ôçò ÅÏÊ, ÃéÜííçò Êïõôñáöïýñçò êáé ï äÞìáñ÷ïò ÅõÜããåëïò Ðïëýæïò êÝíôñï, ôï ïðïßï óÞìåñá áðïôåëåß êüóìçìá ãéá ôçí Óôïí Êïëéíäñü «÷ôõðÜ» áðü ôç ÄåõôÝñá ç «êáñäéÜ» ôïõ Ðéåñßá êáé ôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ. «Åß÷á óêåöôåß íá ãßíåé ìðÜóêåô, êáèþò ôá… íÝá ôáëÝíôá óõììåôÝ÷ïõí óôï 10ï ôï áèëçôéêü êÝíôñï êáé Ýôñåîá áñêåôÜ ãéá íá ãßíåé, êáèþò ÄéåèíÝò Ðñïðïíçôéêü Camp ðïõ äéïñãáíþíåôáé ìÝ÷ñé êáé ïé åêôÜóåéò áíÞêáí ôüôå óå ôñßá äéáöïñåôéêÜ õðïõñãåßá. ôéò 28 Áõãïýóôïõ óôéò õðåñóý÷ñïíåò áèëçôéêÝò åãêáôá- Ðñéí áêüìç áíáëÜâù êáèÞêïíôá äçìÜñ÷ïõ åß÷á åðéóêåóôÜóåéò ôïõ Êïëéíäñïý. Ôï ÄéåèíÝò Camp äéïñãáíþíåôáé öèåß ôá áñìüäéá õðïõñãåßá êáé ëßãåò ìÝñåò ìåôÜ ôçí áíÜáðü ôçí FIBA Europe, ôçí ÅëëçíéêÞ Ïìïóðïíäßá ëçøç ôùí êáèçêüíôùí ìïõ óôïí ôüôå äÞìï Êïëéíäñïý Êáëáèïóöáßñéóçò, ôçí ÅÊÁÓÊÅÌ êáé ôïí ÄÞìï Ðýäíáò åß÷áí Ýñèåé ïé åãêñßóåéò ãéá ôçí ðáñá÷þñçóç ôùí åêôÜóåÊïëéíäñïý. ÓõììåôÝ÷ïõí ¸ëëçíåò áèëçôÝò õðïøÞöéïé ãéá ùí. ÄçìéïõñãÞèçêå ôï ðñþôï êïììÜôé êáé áîéïðïéÞèçêå ôçí ÅèíéêÞ ÏìÜäá Ðáßäùí êáé ÎÝíïé áèëçôÝò áðü ÷þñåò áðü ôïõò ìåôÝðåéôá ÄçìÜñ÷ïõò. Åõ÷áñéóôþ ôïí ôüôå ôçò FIBA Europe. Óôïõò áèëçôÝò äéäÜóêïíôáé óôïé÷åßá äÞìáñ÷ï ê. Êáëýâá ãéá ôçí ìåãÜëç âïÞèåéá óôçí äçìéáôïìéêÞò ôå÷íéêÞò âÜóåé åéäéêïý ðñïãñÜììáôïò ðïõ åêðï- ïõñãßá ôïõ. ÖõóéêÜ åîßóïõ óçìáíôéêÞ Þôáí ç óõíåéóöïñÜ íåß ç ÅðéôñïðÞ ÁíÜðôõîçò ôçò Å.Ï.Ê. åêìåôáëëåõüìåíç êáé áðü ôïí Ãéþñãï Âáóéëáêüðïõëï, ðïõ åßíáé ìéá îå÷ùñéôéò õðåñóýã÷ñïíåò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ áèëçôéêïý óôÞ ÅëëçíéêÞ öõóéïãíùìßá ôïõ áèëçôéóìïý. Ç ÔïðéêÞ êÝíôñïõ Êïëéíäñïý. Áõôïäéïßêçóç ôçò ðåñéï÷Þò ðÜíôá èá ðñùôáãùíéóôåß ãéá

êü ðñüãñáììá ðïõ Þôáí ìéá éäÝá ôïõ Âáóéëáêüðïõëïõ êáé ôùí ôüôå óõíåñãáôþí ôïõ óõíå÷ßæåôáé ìå éäéáßôåñç åðéôõ÷ßá. ÈÝëïõìå íá öÝñïõìå êé Üëëåò åêäçëþóåéò óôçí ðåñéï÷Þ êáé ùò ðñþôï âÞìá óõæçôåßôáé äéåýñõíóç ôçò äéïñãÜíùóçò óå óõíåñãáóßá ìå ôçí FIBA Europe ìå ðñïïðôéêÞ äéåîáãùãÞò êáé ôïõñíïõÜ», åßðå. ÐÁÐÁÃÉÁÍÍÏÕËÇÓ ÁÍÔÙÍÇÓ (Ðñüåäñïò ÅÊÁÓÊÅÌ ìÝëïò Ä.Ó. ÅÏÊ) Óáò êáëùóïñßæù óôçí Ýäñá ôçò ÅÊÁÓÊÅÌ êáé åõ÷áñéóôþ ôï äÞìáñ÷ï ÂáããÝëç Ðïëýæï êáé ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï ôïõ ÄÞìïõ Ðýäíáò Êïëéíäñïý ãéá ôï óðïõäáßï Ýñãï ðïõ ðñïóöÝñïõí óôçí êáëáèïóöáßñéóç êáé ôï åíäéáöÝñïí ôïõò ãéá ôç óõíÝ÷éóç ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõ ðñïðïíçôéêïý êáìð. Åý÷ïìáé óôïõò áèëçôÝò Üíåôç äéáìïíÞ êáé êáëÝò äéáêñßóåéò. ÐÏËÉÔÇÓ ÊÙÓÔÁÓ (ÅðéêåöáëÞò êáìð Ãåíéêüò ôå÷íéêüò õðåýèõíïò áíÜðôõîçò) ÃåéÜ óáò êáé áðü ìÝíá Ôï 10ï äéåèíÝò êáìð åêôüò áðü áãùíéóôéêü èá åßíáé öÝôïò ðïëéôéóôéêü êáé øõ÷áãùãéêü. Ìå åðßóêåøç óôç Âåñãßíá êáé Üëëá.

Ï Êþóôáò Ðïëßôçò åßíáé åðéêåöáëÞò ôïõ Camp,ï Ãéþñãïò ÄïîÜêçò åßíáé óõíôïíéóôÞò êáé ïé ê.ê. ÊáñäïìÜôçò Á÷éëëÝáò êáé ÌáëôÝæïò ×ñÞóôïò áðü ôçí ÅÊÁÓÈ, ÁèáíáóéÜäçò Ðáíáãéþôçò áðü ôçí ÅÊÁÓÊÅÌ êáé ÊáííÜò Ãåþñãéïò áðü ôçí ÅÊÁÓÄÇÌ.

Ç óõíÝíôåõîç ôýðïõ Ôï áðüãåõìá ôçò ÄåõôÝñáò óôï îåíïäï÷åßï «Ðéåñßäåò Ìïýóåò», ðïõ âñßóêåôáé óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ áèëçôéêïý êÝíôñïõ Êïëéíäñïý, ïé äéïñãáíùôÝò ðáñá÷þñçóáí óõíÝíôåõîç ôýðïõ. Ðñþôïò ôïí ëüãï Ýëáâå ï ðñþçí ÄÞìáñ÷ïò Êïëéíäñïý êáé íõí ðñüåäñïò ôïõ ÄÇ.ÖÏ. Ð.Á.Ð.Ï.Õ. êáé Äçìïôéêüò Óýìâïõëïò Ðýäíáò Êïëéíäñïý

Ôï ìðÜóêåô äåí ìáèáßíåôå ãñÞãïñá . ÈÝëåé áíÜðôõîç êáé ðñüïäï. Óôç ÷þñá ìáò õðÜñ÷ïõí ðïëý óôÝñååò âÜóåéò. Åäþ âñßóêåôáé ìéá öïõñíéÜ ôáëáíôïý÷ùí áèëçôþí áðü ÅëëÜäá êáé åîùôåñéêü êáé ðéóôåýù üôé üëïé óôï ôÝëïò èá öýãïõí åõ÷áñéóôçìÝíïé. ôÝôïéåò åêäçëþóåéò. Åßìáóôå ðÜíôá óôçí äéÜèåóÞ óáò ãéá íá êÜíïõìå üôé êáëýôåñï ãéá ôï Üèëçìá. Ôüóá ÷ñüíéá õðçñåôïýìå ìå óõíÝðåéá ôï éäáíéêü ôïõ áèëçôéóìïý», åßðå ï ê. Ðïëýæïò. Ï ê. Êïõôñáöïýñçò Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ ï Ðñüåäñïò ÅðéôñïðÞò ÁíÜðôõîçò êáé ìÝëïò ôïõ ÄÓ ôçò ÅÏÊ ê. ÃéÜííçò Êïõôñáöïýñçò áíÝöåñå ðùò åßíáé îå÷ùñéóôÞ ôéìÞ êáé ÷áñÜ ãéá ôïí ßäéï ðïõ åêðñïóùðþíôáò ôçí ÅÏÊ óõììåôÝ÷åé óôï êáìð. ×áñáêôÞñéóå äå ðñùôïðïñéáêü ôï áíáðôõîéáêü ðñüãñáììá ôçò Ïìïóðïíäßáò êáé Ý÷åé ùò êïñõöáßá åêäÞëùóç ôçí óõãêåêñéìÝíç ðïõ ãßíåôáé óôïí Êïëéíäñü. «ÊÜèå Áýãïõóôï, ìåôÜ áðü óêëçñÞ åðéëïãÞ, ðáéäéÜ áðü üëç ôçí Åõñþðç óõììåôÝ÷ïõí óôï êáìð êáé âÜæïõí éó÷õñÞ õðïøçöéüôçôá ãéá ôçí åèíéêÞ ðáßäùí ôçò ðáôñßäáò ôïõò. Ôï

Ç ðüëç óáò üëá áõôÜ ôá ÷ñüíéá ìáò Ý÷åé áãêáëéÜóåé êáé ôá ìçíýìáôá ðïõ ëáìâÜíïõìå åßíáé ðÝñá ãéá ðÝñá èåôéêÜ. ÈÝëù íá åõ÷áñéóôÞóù ôï ÄÞìáñ÷ï êáé ôïí ðñüåäñï ôïõ Äçìïôéêïý öïñÝá ðïõ áíôáðïêñßèçêáí óôçí ðñüóêëçóÞ ìáò ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôïõ 10ïõ Äéåèíïýò êáìð óôï ìÝëëïí èá ðñïóðáèÞóïõìå íá äéåõñýíïõìå ôï èåóìü óå áãùíéóôéêü åðßðåäï ìÝóï FIBA ãéáôß õðÜñ÷ïõí ïé äõíáôüôçôåò êáé ïé ðñïïðôéêÝò. Ç äéïñãÜíùóç Ôï 1997 îåêßíçóå ç äéïñãÜíùóç ôïõ "Camp Êïëéíäñïý". Ôï camp äéïñãáíþíåôáé óôçí ðüëç ôïõ Êïëéíäñïý ôïí ìÞíá Áýãïõóôï êÜèå Ýôïõò. Áðü ôï 1997 Ýùò ôï 2001 ôï Camp äéïñãáíþíïíôáí áðü ôçí ÅÏÊ ôçí ÅÊÁÓÊÅÌ êáé

Ãéþñãïò Êáëýâáò, ï ïðïßïò êáëùóüñéóå ôïõò õðåýèõíïõò ôçò ÅÏÊ, ôïõò áèëçôÝò, ôïõò ðñïðïíçôÝò êáé ôïõò óõíïäïýò, åíþ ÷áñáêôÞñéóå ôç äéïñãÜíùóç ôïõ camp ùò óðïõäáßï ãåãïíüò ãéá ôçí ðåñéï÷Þ ôïõò. Íá óçìåéùèåß ðùò ç äéïñãÜíùóç ôïõ camp óôïí Êïëéíäñü îåêßíçóå ôï 1997 åðß Äçìáñ÷ßáò Ãéþñãïõ Êáëýâá, åíþ ëßãá ÷ñüíéá áñãüôåñá ï èåóìüò Ýëáâå ÄéåèíÞ ÷áñáêôÞñá, ìå ôç óõììåôï÷Þ áèëçôþí áðü îÝíåò ÷þñåò. Ç åðßóçìç Ýíáñîç ôïõ êáìð Ýãéíå ìå ôç óõíÝíôåõîç ôýðïõ ôùí äéïñãáíùôþí óôï îåíïäï÷åßï ÐÉÅÑÉÄÅÓ ÌÏÕÓÅÓ áðü üðïõ ðáñáèÝôïõìå ôá ðéï óçìáíôéêÜ áðïóðÜóìáôá. ÊÁËÕÂÁÓ ÃÉÙÑÃÏÓ (Ðñüåäñïò ÄÇ.ÖÏ.Ð.Á.ÐÏÕ Ðýäíáò Êïëéíäñïý) Ùò ïéêïäåóðüôçò óáò êáëùóïñßæù óôï 10ï ÄéåèíÝò êáìð êáé åý÷ïìáé óå üëïõò ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò åõ÷Üñéóôç êáé áðïäïôéêÞ äéáìïíÞ êáé êáëÞ åðéôõ÷ßá. Åßìáé ðåðåéóìÝíïò üôé üëá èá ðÜíå êáô’ åõ÷Þí êáé ôá áðïôåëÝóìáôá èá åßíáé èåôéêÜ ãéá ôïõò íåáñïýò áèëçôÝò êáé ãéá ôï Üèëçìá ôïõ ìðÜóêåô.

Ï ê. Ðïëýæïò Ï ÄÞìáñ÷ïò Ðýäíáò Êïëéíäñïý ÂáããÝëçò Ðïëýæïò áöïý êáëùóüñéóå ôïõò äéïñãáíùôÝò êáé ôïõò áèëçôÝò êáé ðñïðïíçôÝò, óçìåßùóå ðùò ï Êïëéíäñüò Ý÷åé ìåãÜëç õðï÷ñÝùóç óå üëïõò áõôïýò ðïõ óôçñßæïõí åäþ êáé 10 ÷ñüíéá ôç äéïñãÜíùóç ôïõ camp.

Áðáíôþíôáò óå åëÜ÷éóôåò öùíÝò ðïõ Ýêáíáí ëüãï ãéá ôç ìç äéïñãÜíùóç ôïõ öåôéíïý cam, ëüãù ôçò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò ðïõ åðçñåÜæåé êáé ôçí ÔïðéêÞ

Ï óõíåñãÜôçò ôïõ «Ï.» Ãéþñãïò Êáñáíéêüëáò ìå ôïí Êþóôá Ðïëßôç

Ôá íÝá ðáéäéÜ ðïõ ðáßñíïõí ìÝñïò óôï êáìð áêïýíå ìå ðñïóï÷Þ ôá üóá ôïõò ìåôáöÝñåé ï äÞìáñ÷ïò Ðýäíáò/Êïëéíäñïý

êáìð äéåîÜãåôáé óå Ýíá ðáíÝìïñöï áèëçôéêü êÝíôñï ðïõ ðñïâÜëåé ôçí ÅëëÜäá êáé üðùò îÝñåôå åßíáé ç êïñõöáßá åêäÞëùóç óôçí Åõñþðç ãé áõôÞ ôçí çëéêßá. Ç ÅÏÊ ÷ñùóôÜ ðïëëÜ óôçí ðüëç ôïõ Êïëéíäñïý, óôïí ÄÞìáñ÷ï, ôïõò óõíåñãÜôåò ôïõ êáé üëïõò ôïõò êáôïßêïõò. Ôï áíáðôõîéá-

ôïí ÄÞìï Êïëéíäñïý. Áðü ôï 2002 ôï camp Ýãéíå äéåèíÝò êáé äéïñãáíþíåôáé áðü ôçí FIBA Europe, ôçí ÅÏÊ ôçí ÅÊÁÓÊÅÌ & ôïí ÄÞìï Êïëéíäñïý. Óôï Camp óõììåôÝ÷ïõí ¸ëëçíåò áèëçôÝò õðïøÞöéïé ãéá ôçí ÅèíéêÞ ÏìÜäá

Ðáßäùí êáé ÎÝíïé áèëçôÝò áðü ÷þñåò ôçò FIBA Europe. Óôïõò áèëçôÝò äéäÜóêïíôáé óôïé÷åßá áôïìéêÞò ôå÷íéêÞò âÜóåé åéäéêïý ðñïãñÜììáôïò ðïõ åêðïíåß ç ÅðéôñïðÞ ÁíÜðôõîçò ôçò Å.Ï.Ê. åêìåôáëëåõüìåíç ôéò õðåñóýã÷ñïíåò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ áèëçôéêïý êÝíôñïõ Êïëéíäñïý. Óçìåéþíåôáé ðùò óôï öåôéíü êáìð ëáìâÜíïõí ìÝñïò ïé Êáôåñéíéþôåò ÐñéóêïìÜôçò ÔÜóïò êáé Ôóáëìðïýñçò Ãéþñãïò.


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÔÅÔÁÑÔÇ 24 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2011

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò

ÖÉËÉÊÏ ÐÁÉ×ÍÉÄÉ FOOTBALL LEAGUE

ÓÞìåñá óôçí Åëáóóüíá þñá 18.00

Åëáóóüíá – Ðéåñéêüò

Öéëéêü ðáé÷íßäé èá äþóåé óÞìåñá óôçí Åëáóóüíá ï Ðéåñéêüò ìå ôçí ôïðéêÞ ïìÜäá ìå ôçí áðïóôïëÞ ôçò Êáôåñéíéþôéêçò ïìÜäáò íá áíá÷ùñåß óôéò 2.45 Ý÷ïíôáò ðáßêôåò ðïõ áíáìÝíåôáé íá ðÜñïõí ðáé÷íßäéá óôá ðüäéá ôïõò. ÓÞìåñá ôï ðñùß èá ãßíåé óôéò 8 êáíïíéêÜ ðñüãñáììá ðñïåôïéìáóßáò óôï ïðïßï èá ìåôÝ÷ïõí üëïé ïé ðïäïóöáéñéóôÝò. Óôçí áðïóôïëÞ ôï áðüãåõìá èá ðÜñïõí ìÝñïò ïé ðáßêôåò ðïõ äåí Ý÷ïõí óõììåôï÷Þ ìåãÜëç óôá ìå÷ñé ôþñá öéëéêÜ ðáé÷íßäéá êáé åêôüò áðïóôïëÞò èá åßíáé êáé ï Áñãåíôßíïò Ðåñïõôæßíé. Ï ÈÜíïò èá åßíáé óôçí áðïóôïëÞ êáé åíäå÷ïìÝíùò íá êÜíåé ôï ðñþôï ôïõ íôåìðïýôï. Áýñéï ç ðñïðüíçóç èá åßíáé äéðëÞ êáé èá ãßíåé ðñùß êáé áðüãåõìá. Ï Óïýëçò Ðáðáäüðïõëïò Ý÷åé ìåßíåé éêáíïðïéçìÝíïò áðü ôçí ðñïóðÜèåéá ðïõ êÜíïõí ïé ðáßêôåò ôïõ êáé ìÝóá áðü ôá öéëéêÜ êáé ôéò ðñïðïíÞóåéò ðñïóðáèåß íá äçìéïõñãÞóåé ôçí

FOOTBALL LEAGUE 2

Ìå ìßá ðñïðüíçóç Ýãéíå ÷èåò ôï ðñüãñáììá ôçò ðñïåôïéìáóßáò ôùí ðáéêôþí ôçò ÁÅ Ðïíôßùí óôï ãÞðåäï ôçò Í. ÆùÞò. ÓÞìåñá èá ãßíåé êáé ðÜëé äéðëÞ ðñïðüíçóç ôï ðñùß ïé ðáßêôåò èá êáíïõí äýíáìç åíþ ôï áðüãåõìá ôáêôéêÞ. Ï Ãéþôçò Óôáìáôüðïõëïò äåí áíôéìåôùðßæåé êáíÝíá ðñüâëçìá áðïõóßáò ðáßêôç ôïõ êáé ç ïìÜäá ôçò ÁÅ Ðïíôßùí âñßóêåôáé óå ðïëý êáëü äñüìï.

íÝá ïìÜäá ðïõ èá ìåôÝ÷åé óôï äýóêïëï öåôéíü ðñùôÜèëçìá ôçò Football League

FOOTBALL LEAGUE 2

Ç ìÝ÷ñé ôþñá ðáñïõóßá óôá öéëéêÜ ðáé÷íßäéá Ý÷åé äåßîåé üôé ç ÁÅ Ðïíôßùí èá ðáßîåé ðñùôáãùíéóôéêü ñüëï êáé ïé ðáßêôåò ðïõ ôçí åíßó÷õóáí óôçí ôñÝ÷ïõóá ìåôáãñáöéêÞ ðåñßïäï åßíáé ü,ôé êáëýôåñï ãéá ôçí åðßôåõîç ôùí õøçëþí óôü÷ùí. Ôï ñüóôåñ ôçò ïìÜäáò Ý÷åé ó÷åäüí ïëïêëçñùèåß êáé

ìüíï åÜí õðÜñîåé êÜôé ôï åîáéñåôéêü ßóùò íá ðñïâëçìáôßóåé ôïõò áíèñþðïõò ôçò ïìÜäáò ôçò Êáôåñßíçò.

ÍÁÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

ÖÉËÉÊÏ ÓÔÏ ÃÁÆÙÑÏ ÓÅÑÑÙÍ Ï ÂÁÔÁÍÉÁÊÏÓ

ÄéðëÞ ðñïðüíçóç ÷èåò ïé Êáôåñéíéþôåò Óôï öïõë âñßóêåôáé ç ðñïåôïéìáóßá ôïõ Âáôáíéáêïý ìå ôïõò ðáßêôåò íá êÜíïõí ÷èåò äéðëÞ ðñïðüíçóç. Ôï ðñùß Ýêáíáí ôá÷õäýíáìç åíþ ôï áðüãåõìá Ýêáíáí áóêÞóåéò ôáêôéêÞò. Ï ÔÜóïò Éùáííßäçò äïõëåýåé ìå ôïõò ðáßêôåò ôïõ êáèçìåñéíÜ êáé ôï åñ÷üìåíï ÓÜââáôï ç ïìÜäá ôïõ Âáôáíéáêïý èá ðáßîåé óôéò ÓÝññåò ìå ôïí Åèíéêü Ãáæþñïõ ïìÜäá ôçò Football League 2. Ôï ðáé÷íßäé èá ãßíåé óôéò 6 ôï áðüãåõìá êáé ðñïóöÝñåôáé ãéá åîáãùãÞ ÷ñÞóéìùí óõìðåñáóìÜôùí. Ìéêñïåíï÷ëÞóåéò íïéþèïõí ï ÔóÝñãáò êáé ï Ìðïôáúôçò ÷ùñßò üìùò ïé ðåñéðôþóåéò ôïõò íá åìðíÝïõí áíçóõ÷ßá. Ï Ôñéáíôáöýëëïõ ðïõ õðïâëÞèçêå óå áñèñïóêüðçóç áíáìÝíåôáé áðü ôçí ÄåõôÝñá íá îåêéíÞóåé ðñïðïíÞóåéò. ÓÞìåñá ïé ðáßêôåò ôïõ Âáôáíéáêïý ðÞñáí ñåðü þóôå íá îåêïõñáóôïýí.

Á´ ÅÑÁÓÉÔÅ×ÍÉÊÇ

Óå êáëü äñüìï ç ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò

ÔÑÅÉÓ ÊÙÐÇËÁÔÅÓ ÔÏÕ Í.Ï.ÊÁÔ. ÌÅ ÔÇÍ ÅÈÍÉÊÇ ÏÌÁÄÁ ÓÔÏÕÓ ÂÁËÊÁÍÉÊÏÕÓ ÁÃÙÍÅÓ Ôñåéò áêüìç áèëçôÝò ôïõ Íáõôéêïý Ïìßëïõ Êáôåñßíçò åðéëÝ÷èçêáí íá óõììåôÜó÷ïõí óôçí ÅèíéêÞ ÏìÜäá Êùðçëáóßáò ìåôÜ áðü ôïõ Áãþíåò Ðñüêñéóçò ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêáí ôï Óáââáôïêýñéáêï 20-21 Áõãïýóôïõ óôç ëßìíç ôçò ÊáóôïñéÜò. Ðñüêåéôáé ãéá ôïõò ÆÝñâá Åéñçíáßï êáé ÌðéêïãéÜííç ÃéÜííç(÷ñõóïýò Ðáíåëëçíéïíßêåò ôï 2011 óôçí ôåôñÜêùðï) ðïõ åðéëÝ÷èçêáí óôçí êáôçãïñßá ðáßäùí êáé ôçí ÍéêïëáÀäïõ ÄÝóðïéíá(áñãõñÞ Ðáíåëëçíéïíßêçò 2011 óôï äéðëü óêéö) óôçí êáôçãïñßá íåáíßäùí ôçò ÅèíéêÞò ìáò ÏìÜäáò. áò ôñéþí åâäïìÜäùí óôçí ÊáóôïñéÜ, åíþ áìÝóùò ìåôÜ èá áíá÷ùñÞóïõí ãéá ôçí Êùíóôáíôéíïýðïëç üðïõ êáé èá åêðñïóùðÞóïõí ôç ÷þñá ìáò óôïõò Âáëêáíéêïýò Áãþíåò Êùðçëáóßáò 10 – 11 Óåðôåìâñßïõ.

ÄÕÍÁÔÏ ÖÉËÉÊÏ

ÓÞìåñá ãçðåäï Êïñéíïý þñá 18.00 ÈÅÑÌÁÚÊÏÓ ÊÏÑÉÍÏÕ – ÁÐÏËËÙÍ ËÉÔÏ×ÙÑÏÕ

¸íá åíäéáöÝñïí öéëéêü ðáé÷íßäé èá ãßíåé óÞìåñá óôïí Êïñéíü ìå ôïí ôïðéêü Èåñìáúêü íá öéëïîåíåß ôïí éóôïñéêü Áðüëëùíá Ëéôï÷þñïõ. Ôï ðáé÷íßäé ðñïóöÝñåôáé ãéá íá âãÜëïõí ïé äýï ðñïðïíçôÝò ÌðÜìðçò Ìïõóôáêßäçò êáé Êþóôáò Ìõóôáêßäçò ôá

äéêÜ ôïõò óõìðåñÜóìáôá ãéá ôçí ìÝ÷ñé ôþñá ðïñåßá ôçò ðñïåôïéìáóßáò . Åí ôù ìåôáîý ôçí ÐáñáóêåõÞ óôéò 6 ôï áðüãåõìá èá ãßíåé ï Áãéáóìüò óôï ãÞðåäï ôïõ Êïñéíïý åíüøåé ôçò íÝáò ðïäïóöáéñéêÞò ÷ñïíéÜò.

Ôñéðëü ìåôáãñáöéêü ìðáì Ýêáíå ÷èåò ï Áéãéíéáêüò Ìå ôñéðëü ìåôáãñáöéêü ÷ôýðçìá ïëïêëÞñùóå ôéò öåôéíÝò ôïõ êéíÞóåéò ï Áéãéíéáêüò, ðïõ ÷èåò áíáêïßíùóå ôçí áðüêôçóç 3 ðïäïóöáéñéóôþí ðïõ ðÝñóé áãùíßæïíôáí óôïí Âáôáíéáêü. Åßíáé ïé Êþóôáò Ðáðáäüðïõëïò (24, äåîß ìðáê÷áö, Ý÷åé ðáßîåé åðßóçò óå Êßôñïò, Ðüíôéïõò Êáôåñßíçò), Ãéþñãïò ÐÝôñïõ (24, áìõíôéêüò ìÝóïò, ìå èçôåßá åðßóçò óå ÁíäñïìÜ÷ç, ÃÁÓ Óâïñþíïõ) êáé ï ÄçìÞôñçò Äçìüðïõëïò (25, åðéèåôéêüò, Ý÷åé ðáßîåé óå Áôñüìçôï Êáôåñßíçò, Ðéåñéêü, Åèíéêü Êáôåñßíçò êáé 2 öïñÝò óôïí Âáôáíéáêü). Ïé ðáñáðÜíù ðïäïóöáéñéóôÝò, ðïõ áíáìÝíåôáé íá åíéó÷ýóïõí óçìáíôéêÜ ôï óõãêñüôçìá ôïõ ÓùôÞñç ×áôæçãéïâáíÜêç, åíóùìáôþèçêáí Þäç óôçí áðïóôïëÞ êáé ç åßäçóç ôçò áðüêôçóÞò ôïõò Ýöåñå áêüìá ìåãáëýôåñç éêáíïðïßçóç óôïõò öéëÜèëïõò, ðïõ âëÝðïõí íá äçìéïõñãåßôáé ìéá ðëÞñçò ïìÜäá. Ôï óçìåñéíü öéëéêü ìå ôï Êïñäåëéü ìáôáéþèçêå, Ýôóé ï Áéãéíéáêüò èá ðáßîåé ôï ÓÜââáôï (18:00) ìå ôá Êýìéíá êáé ôçí ÊõñéáêÞ óôçí Êáñßôóá. Ïé ðáßêôåò ðåñíïýí áðü éáôñéêÝò åîåôÜóåéò áíÜ ãêñïõð, åíþ Ýãéíå ãíùóôü ðùò ðáñá÷ùñÞèçêáí ùò äáíåéêïß ãéá Ýíá ÷ñüíï ï Ãéþñãïò Ìðïæáíôæßäçò (óôïí ÁñéóôïôÝëç Êáôá÷Ü) êáé ï ×ñÞóôïò ÊïõìáíôÝñçò (óôïí Åèíéêü Êáôåñßíçò). ÔÝëïò, ç äéïßêçóç Ýêáíå áßôçìá óôçí ÅÐÓ Ðéåñßáò þóôå ï Áéãéíéáêüò áöåíüò íá Ý÷åé êëåéäÜñéèìï ìå ôïí Êáôá÷Ü (þóôå

ÁÊÁÄÇÌÉÅÓ ÂÁÔÁÍÉÁÊÏÕ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Á.Ì.Ó ÂÁÔÁÍÉÁÊÏÓ Ôçí ÄåõôÝñá 22 Áõãïýóôïõ ôï áðüãåõìá,Ýãéíå ç ðñþôç óõãêÝíôñùóç ôùí ðïäïóöáéñéóôþí ôùí Áêáäçìéþí ôïõ Á.Ì.Ó Âáôáíéáêüò. Ïé íåáñïß ðïäïóöáéñéóôÝò,ðáëéïß êáé íÝïé,îåêßíçóáí ôçí ðñïåôïéìáóßá ôïõò ìå ôçí åðßâëåøç ôùí ðñïðïíçôþí ôïõò. Ç ïìÜäá ôùí ÍÝùí Üëëùóôå,ìå ðñïðïíçôÞ ôïí ê ÁëÝêï Êïõéìôæßäç,èá îåêéíÞóåé íùñßò ôéò áãùíéóôéêÝò õðï÷ñåþóåéò ôçò áöïý èá ëÜâåé ìÝñïò óôï Êýðåëëï Åñáóéôå÷íþí ôçò Ðéåñßáò.Ï ê.Êïõéìôæßäçò èÝëåé íá Ý÷åé ðáíÝôïéìïõò ôïõò ðïäïóöáéñéóôÝò ôïõ ïôáí îåêéíÞóïõí,áñ÷Ýò Ïêôùìâñßïõ, ïé áãþíåò ãéá ôï ÐñùôÜèëçìá ÍÝùí óôç Èåóóáëïíßêç. Ìáæß ìå ôçí ïìÜäá íÝùí îåêßíçóáí,óå ðïéü ÷áëáñïýò ñõèìïýò, ôçí ðñïåôïéìáóßá ôïõò ôï ðáéäéêü ôìÞìá ôïõ Óõëëüãïõ ìå ðñïðïíçôÞ ôïí ê.Íôßíï Äáõéäüðïõëï êáé ôï ðñïðáéäéêü ìå õðåýèõíï ðñïðïíçôÞ ôïí ê.ÈÜíï Êïýñôïãëïõ. Ïé ðñïðïíÞóåéò ôùí ôìçìÜôùí ÍÝùí êáé Ðáßäùí ãßíïíôáé êÜèå áðüãåõìá óôéò 19.30.Ôï Ðñïðáéäéêü ôìÞìá ìáæß ìå ôá ôìÞìáôá Ôæïýíéïñ èá ðñïðïíçèïýí ôçí ÔåôÜñôç 24-08 óôéò 19.00. ÅãñáöÝò ãßíïíôáé êáèçìåñéíÜ ôï áðüãåõìá, ìåôÜ ôéò 18,30,óôï ÃÞðåäï ôïõ Âáôáíéáêïý.

Ìáæß ìå ôïõò ðáñáðÜíù áèëçôÝò ôçí ðñüêñéóÞ ôïõò óôçí ÅèíéêÞ ìáò ÏìÜäá äéåêäßêçóáí êáé ïé áèëçôÝò Ôóïëüðïõëïò ÁëÝîáíäñïò êáé ÊáñáìÞôñïò ÈùìÜò ðïõ óôÜèçêáí Üôõ÷ïé êáé áðïêëåßóôçêáí óôçí ôåôñÜêùðï Üíåõ ãéá ëéãüôåñï áðü Ýíá äåõôåñüëåðôï. Ïé ôñåßò êùðçëÜôåò ôïõ Í.Ï.ÊÁÔ. ìáæß ìå ôïõò õðüëïéðïõò óõíáèëçôÝò ôïõò áð üëç ôçí ÅëëÜäá ðïõ åðéëÝ÷èçêáí, óõììåôÝ÷ïõí óå êáìð ðñïåôïéìáóßáò äéÜñêåé-

«Ðïëý åõ÷áñéóôçìÝíïò ìå ôçí ðïñåßá ôïõ ôìÞìáôïò» äÞëùóå ï Ðñüåäñïò ôïõ Í.Ï.ÊÁÔ. êïò Ìåëåôëßäçò Ãéþñãïò åðéóçìáßíïíôáò üôé «áõôÞ ôç óôéãìÞ ï Í.Ï.ÊÁÔ. åêðñïóùðåßôáé óå üëåò ôéò çëéêéáêÝò êáôçãïñßåò óôçí ÅèíéêÞ ÏìÜäá: óôçí êáôçãïñßá Ãõíáéêþí ìå ôçí Ê.ÍéêïëáÀäïõ, óôçí êáôçãïñßá Íåáíßäùí ìå ôçí Ä.ÍéêïëáÀäïõ, óôçí êáôçãïñßá ðáßäùí ìå ôïõò Ã.ÌðéêïãéÜííç êáé Å.ÆÝñâá, åíþ åëðßäåò ãéá ôç óõíÝ÷éóç ôçò êáëÞò ðïñåßáò áöÞíåé êáé ç åðéëïãÞ ôùí äõï íåáñþí 13÷ñïíùí áèëçôþí Ð.Ðáðáèáíáóßïõ êáé Á.ÌðéêïãéÜííç óôï êáìð ðñïðüíçóçò íåáñþí ôáëÝíôùí óôï Ó÷éíéÜ áõôÞ ôçí åâäïìÜäá. Áîßæïõí ðñáãìáôéêÜ óõã÷áñçôÞñéá óôïí ðñïðïíçôÞ ôïõ ôìÞìáôïò Ã.ÌðéêïãéÜííç. »

ÌÐÁÓÊÅÔ

Ôï ùñÜñéï ëåéôïõñãßáò ôùí ãñáöåßùí ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷åëÜïõ

Êþóôáò Ðáðáäüðïõëïò & Ãéþñãïò ÐÝôñïõ

íá ìç óõìðßðôïõí ïé åíôüò Ýäñáò áãþíåò ôïõò), áëëÜ êáé íá ðáßîåé ç ïìÜäá åíôüò Ýäñáò ôçí ðñþôç áãùíéóôéêÞ, ìå äåäïìÝíï üôé ôçí ðåñßïäï åêåßíç õðÜñ÷åé ç ìåãÜëç åìðïñïðáíÞãõñéò óôï Áéãßíéï. Õðåíèõìßæåôáé ðùò ç êëÞñùóç ðñùôáèëçìÜôùí êáé êõðÝëëïõ èá äéåîá÷èåß ôç ÄåõôÝñá (20:30) óôï ïéêïãåíåéáêü êÝíôñï «ÖÁÑÏÓ» óôçí Êáôåñßíç.

ÅÕ×ÁÑÉÓÔÇÑÉÏ

O ÓÖÊ ÐÉÅÑÉÊÏÓ (ÅÑÁÓÉÔÅ×ÍÇÓ) åõ÷áñéóôåß ôï êáôÜóôçìá çëåêôñéêþí åéäþí Ôïíãéáëßäçò MEGA ELECTRICS ãéá ôçí ðñïóöïñÜ ôïõ óôï óýëëïãï ìáò.

ÁÊÁÄÇÌÉÁ ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÏÕ ÅÍÔÏÓ ÅÄÑÁÓ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

Áíáêïéíþíåôáé üôé ôá ôìÞìáôá õðïäïìÞò ôçò ðïäïóöáéñéêÞò áêáäçìßáò «ÅÍÔÏÓ ÅÄÑÁÓ» (ãåííçèÝíôåò 1997 êáé ìåôÜ) èá îåêéíÞóïõí ôéò ðñïðïíÞóåéò ãéá ôç íÝá áãùíéóôéêÞ ðåñßïäï 2011-2012 óôéò 29 Áõãïýóôïõ êáé þñá 18.00 óôéò áèëçôéêÝò åãêáôáóôÜóåéò ôçò áêáäçìßáò (ôÝñìá 25ç Ìáñôßïõ). Ãéá ðñþôç öïñÜ óå åñáóéôå÷íéêü åðßðåäï êáé ðïëý ðåñéóóüôåñï óå áêáäçìßåò üëåò ïé ðñïðïíÞóåéò ôùí ôìçìÜôùí õðïäïìÞò èá ðáñáêïëïõèïýíôáé áðü ãéáôñü. ÅããñáöÝò êáèçìåñéíÜ ãéá ôá ôìÞìáôá , ðáéäéêü – ðñïðáéäéêü – ôæïýíéïñ – ðñïôæïýíéïñ – ìßíé óôéò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ ãçðÝäïõ (ôÝñìá 25çò Ìáñôßïõ) ôçë. 23510 79011 êáé 6932515444 êáé ôéò þñåò 18.00-23.00. Õðåýèõíïé ðñïðïíçôÝò: ÌÁÕÑÏÌÁÔÇÓ ÃÉÁÍÍÇÓ, ÔÁÓÏÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ

Áðü ôï ÓÖÊ ÐÉÅÑÉÊÏÓ ÁÑ×ÅËÁÏÓ áíáêïéíþíåôáé üôé ôá ãñáöåßá ôïõ óõëëüãïõ óôçí ïäü Äçì. Óôáäßïõ 9, åßíáé áíïéêôÜ êÜèå ìÝñá ìå ùñÜñéï ëåéôïõñãßáò: ÄåõôÝñá - ÔåôÜñôç 18,00 – 21,00 Ôñßôç - ÐÝìðôç - ÐáñáóêåõÞ 17,30 – 21,00 Ôá ôçëÝöùíá åðéêïéíùíßáò åßíáé: 23510 32153 êáé 6975 853046 WU (Æïõãêïõñßäïõ Äþñá – ãñáììáôÝáò).

UNICEF


8

‹ÄŒ‰Öƒ‡Œ‚Ö ZÖ ‹ƒ‰ˆ†’ŠŽˆØƒŽ†ƒ’ňňØ؆vˆ†’Š“ƒØň”Ø‘Š†’Šƒ”

3…‘ÇÖÖÖÖւĄÄ“ÏÄÖ 2011

-')-,-+' ǶȎȈȡțȐŸ ŸțȜȒȚŸ ŸȘȡȔȇțȎȒȚŸ ȐȔȎȓȜșȒȓȦȕŸ ȘșȗȢȤȕȜȡȕŸȜȗŸ ȋ™ŸȜșȈǢȐȕȗ ŸŸ ĭŎņĿŐĹŌōŁńĿŸńĻџ ōňŸľĿŖōĿŊňŸōŊĹēŁņňŸōňŎŸ ŸŁŸńĶēőŁŸŌōŁņŸ ĿŅŅŁņŃńĸŸĻĽňŊĶŸōŒņŸŁŅĿńōŊŃńŗņŸʼnŊňœŕņōŒņ ŸēĿŸ ōŃŋŸŌŎņňŅŃńķŋŸʼnŒŅĸŌĿŃŋŸ ōňŎŋŸņĻŸĻņķŊŐňņōĻџŌĿŸ ŸĿńĻō ŸĿŎŊŗ ŸēĿŃŒēķņĿŋŸńĻōĶŸ ŸŌĿŸŌŐķŌŁŸēĿŸʼnķŊŎŌŃ ŸŌŖēŏŒņĻŸēĿŸōĻŸĻʼnňōĿŅķŌēĻōĻŸ ķŊĿŎņĻŋŸōŁŋŸ%$)Ÿ0@FRS

ǼȝȕȎȟȈțȜȐȓȎŸȓȊȒŸȜȗŸȍȎȥȜȎșȗŸȜșȈǢȐȕȗŸȜȗȝŸŸȐŸ ȓȅǢȠȐŸțȜȐȕŸȎȔȔȐȕȒȓȇŸȊȌȗșȅŸ ȜȡȕŸȐȔȎȓȜșȒȓȦȕŸȘșȗȢȤȕȜȡȕ Ÿ ǢȎŸȜȒȚŸțȝȕȗȔȒȓȆȚŸȘȡȔȇțȎȒȚŸȜȗȝȚŸȕȊŸȊȕȆșȟȗȕȜȊȒŸțȎŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸǢȎȒȡǢȆȕȎȚŸȓȊȜȅŸ ŸțȎŸțȟȆțȐŸ ǢȎŸȘȆșȝțȒ ŸțȥǢȞȡȕȊŸǢȎŸȜȊŸ ȊȘȗȜȎȔȆțǢȊȜȊŸȆșȎȝȕȊȚŸȜȐȚŸ %$)Ÿ0@FRS

ǬȘȤŸȜȊŸțȜȗȒȟȎȈȊŸȜȐȚŸ ȆșȎȝȕȊȚŸȘșȗȓȥȘȜȎȒŸȤȜȒŸȐŸ ǢȎȈȡțȐŸțȎŸȊȖȈȊŸȎȈȕȊȒŸȌȒȊŸ ȊȓȤǢȐŸǢȈȊŸȞȗșȅŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸ ȊȘȤŸȜȐŸǢȎȈȡțȐŸțȎŸȤȌȓȗ ŸȓȅȜȒŸ ȘȗȝŸȝȘȗȍȐȔȦȕȎȒŸțȐǢȊȕȜȒȓȇŸȘȜȦțȐŸțȜȒȚŸǢȆțȎȚŸȜȒǢȆȚ Ÿ ȓȝșȈȡȚŸȎȖȊȒȜȈȊȚŸȜȡȕŸȘșȗțȞȗșȦȕŸȓȊȒŸȜȡȕŸȘșȗȢȤȕȜȡȕŸ ȒȍȒȡȜȒȓȇȚŸȎȜȒȓȆȜȊȚŸȘȗȝŸȔȊȕțȅșȗȝȕŸȜȊŸȓȊȜȊțȜȇǢȊȜȊ

ǽȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸǢȎȈȡțȐŸȘȊșȗȝțȈȊțȎŸȗŸȜȗǢȆȊȚŸ ȜȡȕŸȜȐȔȎȘȒȓȗȒȕȡȕȒȦȕ ŸȊȞȗȥŸ ȗȒŸȘȡȔȇțȎȒȚŸȜȗȝŸȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸǢȎȈȡțȐŸȜȐȚŸȜȅȖȐȚŸȜȗȝŸ 

ǬǮǹǻǯǼ ΛΟΝΔΙΝΟ 5.116,68 1,51 XETRA D 5.498,43 0,34 CAC 40 3.068,01 1,69 DJ INDU 10.900,52 0,77 NASDAQ 2.363,01 0,90 NIKKEI 8.628,13 -1,04 Ευρω/$ 1,43790 Euribor 3M 1,53400 Χρυσός 1.877,500 BRENT 109,19

ȧǯDZŸǼȜȒȚŸ ŸȜȊŸŸ ȊȘȗȜȎȔȆțǢȊȜȊŸȊ™ŸȎȖȊǢȇȕȗȝ

DZŸȍȒȤȌȓȡțȐŸȜȡȕŸȞȤȋȡȕŸȌȒȊŸȜȐȕŸȘȗșȎȈȊŸȜȐȚŸȎȔȔȐȕȒȓȇȚŸȗȒȓȗŸŸ ǽȐȕŸǽșȈȜȐŸŸǬȝȌȗȥțȜȗȝŸȘșȒȕŸȊȘȤŸȜȐȕŸȆȕȊșȖȐŸȜȐȚŸțȝȕȎ- ǽȆȔȗȚ ŸȜȊŸǯȔȔȐȕȒȓȅŸǶȎȜȗȟȒȓȅŸǬ ǴŸȘȊșȗȝțȈȊțȊȕŸȊșȕȐȜȒȓȇŸǢȆțȐŸ ȕȗǢȈȊȚŸǢȎŸȜȒȚŸȘșȗȋȔȆȠȎȒȚŸȌȒȊŸȜȐȕŸȥȞȎțȐŸȕȊŸȎȘȒȍȎȒȕȦȕȗȕȜȊȒŸȓȊȒŸ ȍșȈȊțȐȚŸȜȗȝŸȀșȐǢȊȜȒțȜȐșȈȗȝŸǬȑȐȕȦȕŸȑȊŸȊȕȊȓȗȒȕȡȑȗȥȕŸȊȘȤŸ ȐǢȎșȇțȒȊŸȊȘȤȍȗțȐŸȜȐȚŸȜȅȖȐȚŸȜȗȝŸ 

ȜȒȚŸȊȘȗȞȅțȎȒȚŸȜȐȚŸǼȝȕȤȍȗȝŸǴȗșȝȞȇȚŸȕȊŸȊȘȎȒȔȗȥȕȜȊȒŸȊȘȤŸȜȊŸ ȜȐŸȧǯDZŸŸȜȊŸȗȒȓȗȕȗǢȒȓȅŸȊȘȗȜȎȔȆțǢȊȜȊŸȜȗȝŸȊ™ŸȎȖȊǢȇȕȗȝŸ

ȊȒȜȇǢȊȜȊŸȟȡșȦȕŸȜȐȚŸȎȝșȡȏȦȕȐȚŸȌȒȊŸȘȊșȗȟȇŸȎȌȌȝȇțȎȡȕŸȘșȗȓȎȒǼȜȊŸǶȒȓȜȅŸǬ Ǵ ŸȜȗŸȎȕȎșȌȐȜȒȓȤŸȎȘȈțȐȚŸȘȎșȒȗșȈțȜȐȓȎŸȓȊȜȅŸ ǢȆȕȗȝŸȕȊŸțȝǢǢȎȜȆȟȗȝȕŸțȜȗŸȋŸȘȊȓȆȜȗŸȋȗȝȔȒȅȏȎȒŸȜȗŸȀșȐǢȊȜȒțȜȇŸǬșȕȐȜȒȓȆȚŸȊȘȗȍȤțȎȒȚŸțȜȒȚŸȎȘȒǢȆșȗȝȚŸȓȊȜȐȌȗșȈȎȚŸȊȔȔȅŸȓȊȒŸ  ŸțȜȊŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦ ŸȆȘȎȒȜȊŸȊȘȤŸȊșȕȐȜȒȓȆȚŸȊȘȗȍȤțȎȒȚŸȓȊȒŸ șȒȗŸǬȑȐȕȦȕ ŸȘȗȝŸțȘȅȎȒŸȜȊŸȊșȕȐȜȒȓȅŸșȎȓȤșŸȜȗŸȆȕȊŸǢȎȜȅŸȜȗŸȅȔȔȗ Ÿ ȘȊșȅŸȜȐȕŸȇȘȒȊŸȅȕȗȍȗŸȜȡȕŸȎȝșȡȘȊȢȓȦȕŸȟșȐǢȊȜȒțȜȐșȈȡȕ Ÿ ȊȘȦȔȎȒȎȚŸțȜȗŸțȝȕȗȔȒȓȤŸȎȕȎșȌȐȜȒȓȤŸȜȐȚŸȎȔȔȐȕȒȓȇȚŸȊȌȗșȅȚŸǬ ǴŸ ȘȎșȒȗșȒțǢȆȕȎȚŸȎȖȊȌȗșȆȚŸǢȎșȒȍȈȡȕŸȥȠȗȝȚŸ ŸȟȒȔ ŸȎȝșȦ

ȘȊșȊȜȐșȇȑȐȓȊȕŸțȜȐȕŸȊȘȗȜȈǢȐțȐŸȜȐȚŸǺȊșȊțȓȎȝȇȚŸŸǬȝȌȗȥțȜȗȝ

ǹŸǮȎȕȒȓȤȚŸȧȎȈȓȜȐȚŸǽȒǢȦȕŸȜȐȕŸǽșȈȜȐŸȓȒȕȍȥȕȎȝțȎŸȕȊŸȟȅțȎȒŸ ǽȗŸȎȕȎșȌȐȜȒȓȤŸȜȡȕŸǹǢȗȔȗȌȒȊȓȦȕŸǬ ǴŸȝȘȗȟȦșȐțȎŸțȐǢȊȕȜȒȓȅŸȓȊȜȅŸ ŸțȜȊŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦŸǢȎŸȘȊșȅȔȔȐȔȎȚŸȎȓșȗȆȚŸȥȠȗȝȚŸ ȓȊȒŸȜȒȚŸŸǢȗȕȅȍȎȚ ŸǽȎȔȒȓȅ ŸțȐǢȎȒȦȕȗȕȜȊȚŸȕȆȊŸȋȗȝȜȒȅŸ Ÿ ǺȒȗŸțȝȌȓȎȓșȒǢȆȕȊ ŸȜȊŸțȝȕȗȔȒȓȅŸȝȘȤŸȍȒȊȟȎȈșȒțȐŸȓȎȞȅȔȊȒȊŸ ŸȟȒȔ ŸȎȝșȦ ŸǼȎŸȎȘȈȘȎȍȗŸȊȘȗȍȤțȎȡȕŸțȐǢȎȒȦȑȐȓȊȕŸȊȘȦ- ȆȓȔȎȒțȎŸțȜȒȚŸ ŸǢȗȕȅȍȎȚ ŸȜȗŸȟȊǢȐȔȤȜȎșȗŸȎȘȈȘȎȍȤŸȜȗȝŸȊȘȤŸ ȝȘȗȟȦșȐțȊȕŸȓȊȜȅŸ ŸțȜȊŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦ ŸȎȕȦŸȗȒŸțȝȕȗȔȒ- ȔȎȒȎȚ ŸǢȎŸȓȝșȒȤȜȎșȎȚŸȊȝȜȆȚŸȜȡȕŸǯȔȔȐȕȒȓȦȕŸǹǢȗȔȗȌȒȊȓȦȕŸǬ ǴŸ Ÿ ȜȗȕŸǬȥȌȗȝțȜȗŸȜȗȝŸ Ÿ ȓȆȚŸȎȒțșȗȆȚŸȘȗȝŸȊȕȇȔȑȊȕŸțȜȊŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȓȊȜȎȝȑȥȕȑȐȓȊȕŸ ŸȓȊȒŸȜȡȕŸǢȐŸȓșȊȜȒȓȦȕŸȝȠȐȔȇȚŸȊȘȤȍȗțȐȚŸǹǢȗȔȗȌȒȊȓȦȕŸ Ǭ ǴŸ 

ȓȝșȈȡȚŸțȜȊŸǬ ǴŸȀșȐǢȊȜȊȌȗșȅȚ

ǵȈȌȗŸȘșȒȕŸȜȗŸȓȔȎȈțȒǢȗŸȘșȗțȆȌȌȒțȎŸȎȘȒȓȈȕȍȝȕȊŸȜȊŸȎȘȈȘȎȍȊŸȜȡȕŸ ŸǢȗȕȅȍȡȕ ŸȓȊȜȊȌșȅȞȗȕȜȊȚŸȓȊȜȦȜȎșȐŸȜȒǢȇŸțȜȒȚŸ ŸǢȗȕȅǬȕȜȈȑȎȜȊ ŸȜȗŸȎȕȎșȌȐȜȒȓȤŸȜȡȕŸǬ ǴŸȀșȐǢȊȜȊȌȗșȅȚŸȎȕȒțȟȥȑȐ- ȍȎȚ ŸȤȜȊȕŸȝȘȗȟȡșȗȥțȎŸȆȡȚŸȓȊȒŸ ŸǬșȟȒȓȅŸȎȘȒȓșȊȜȗȥțȊȕŸ ǬȕȊȔȝȜȒȓȤȜȎșȊ ŸȜȊŸǶȎȜȗȟȒȓȅŸǬ ǴŸȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸȊȘȦȔȎȒȎȚŸȜȐȚŸ ȜȅȖȐȚŸȜȗȝŸ ŸțȜȊŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦŸǢȎŸțȝȕȗȔȒȓȆȚŸȎȓșȗȆȚŸǢȎșȒ- ȓȎŸȓȊȜȅŸ ŸțȜȊŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦ ŸȔȤȌȡŸȓȝșȈȡȚŸȜȡȕŸȎȒțșȗȦȕŸ ȊȕȗȍȒȓȆȚŸȜȅțȎȒȚŸǢȎŸȜȗȕŸȋȊțȒȓȤŸȍȎȈȓȜȐŸȕȊŸțȐǢȎȒȦȕȎȒŸȊȕȦȜȎșȐŸ ȜȒǢȇŸțȜȒȚŸ ŸǢȗȕȅȍȎȚ ŸȤȜȊȕŸȘȊșȗȝțȈȊȏȎŸȓȆșȍȐŸȆȡȚŸ 

ȍȈȡȕŸȥȠȗȝȚŸ ŸȟȒȔ ŸȎȝșȦ ŸǼȎŸȎȘȈȘȎȍȗŸȊȘȗȍȤțȎȡȕ ŸȗȒŸȎȘȒ- ȕȆȡȕŸǢȎșȒȍȈȡȕŸȥȠȗȝȚŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ

ǢȆșȗȝȚŸȓȊȜȐȌȗșȈȎȚŸțȐǢȎȈȡțȊȕŸǢȤȕȗŸȊȘȦȔȎȒȎȚ ŸǢȎŸȜȒȚŸțȐǢȊȕȜȒǹŸȤȌȓȗȚŸȜȡȕŸțȝȕȊȔȔȊȌȦȕŸȇȜȊȕŸȘȗȔȥŸȊȍȥȕȊǢȗȚ ŸțȜȊŸ Ÿ ȓȤȜȎșȎȚŸȕȊŸȓȊȜȊȌșȅȞȗȕȜȊȒŸȊȘȤŸȜȊŸǶȎȜȗȟȒȓȅŸǬ ǴŸǯȝșȡȏȦȕȐȚŸ ǼȝǢȘȎșȒȔȊǢȋȅȕȗȕȜȊȒŸȜȊŸǬ ǴŸȘȗȝŸȆȟȗȝȕŸȒȍșȝȑȎȈŸțȎŸȅȔȔȎȚŸ ȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ Ÿ ŸȓȊȒŸȜȊŸǶȎȜȗȟȒȓȅŸǬ ǴŸǬȕȊȘȜȝȌǢȆȕȡȕŸǬȌȗșȦȕŸ  Ÿ ȟȦșȎȚŸȓȊȒŸȜȊŸȗȘȗȈȊŸȍȒȊȟȎȒșȈȏȗȕȜȊȒŸȎȔȔȐȕȒȓȆȚŸǬ ǯ ȧ Ǭ Ǵ 

ŸDZŸǯȔȔȅȍȊŸȎȈȕȊȒŸȐŸȘȆǢȘȜȐŸȟȦșȊŸțȎŸ ȘȗșȎȈȊȚŸȜȡȕŸȎȔȔȐȕȒȓȦȕŸȎȖȊȌȡȌȦȕ Ÿ șȝȑǢȤŸȊȕȅȘȜȝȖȐȚŸȜȡȕŸȎȖȊȌȡȌȦȕŸțȜȐȕŸ ǯȝșȡȘȊȢȓȇŸǥȕȡțȐ ŸțȥǢȞȡȕȊŸǢȎŸȜȊŸțȜȗȒǹŸǼȥȕȍȎțǢȗȚŸȏȐȜȅŸȅǢȎțȐŸȎȕȈțȟȝțȐŸȜȐȚŸ ȟȎȈȊŸȜȐȚŸ#MPHKLRLŸȌȒȊŸȜȗŸȍȒȅțȜȐǢȊŸdzȊȕȗȝ- șȎȝțȜȤȜȐȜȊȚŸȜȡȕŸȎȔȔȐȕȒȓȦȕŸȎȖȊȌȡȌȒȓȦȕŸ ȊșȈȗȝŸ ŸǶȊǫȗȝŸ Ÿ ȎȘȒȟȎȒșȇțȎȡȕ ŸȘȎșȒțȜȗȔȇŸȜȐȚŸȞȗșȗȍȒȊȞȝȌȇȚ ŸȎȖȅȔȎȒȠȐŸȜȐȚŸȌșȊȞȎȒȗȓșȊȜȈȊȚ ŸȗșȑȗǶȎŸȋȅțȐŸȜȊŸȎȘȈțȐǢȊŸțȜȗȒȟȎȈȊŸȗŸǼȥȕȍȎ- ȔȗȌȒȓȗȘȗȈȐțȐŸȜȐȚŸȞȗșȗȔȗȌȈȊȚŸȓȊȒŸȎȘȒȋȗțǢȗȚŸǯȖȊȌȡȌȆȡȕŸǭȗșȎȈȗȝŸǯȔȔȅȍȗȚŸȎȓȜȒǢȅŸ ȔȇŸȎȔȆȌȟȗȝŸȓȊȒŸȎȘȗȘȜȎȈȊȚŸțȜȐȕŸȊȌȗșȅ Ÿ ȘȡȚŸȐŸțȝȕȗȔȒȓȇŸȊȥȖȐțȐŸȜȡȕŸȎȔȔȐȕȒȓȦȕŸ ȎȖȊȌȡȌȦȕŸțȝǢȘȎșȒȔȊǢȋȊȕȗǢȆȕȡȕŸȜȡȕŸ ȘȎȜșȎȔȊȒȗȎȒȍȦȕŸțȜȗŸȘșȦȜȗŸȎȖȅǢȐȕȗŸȜȗȝŸ ǯȘȒȘȔȆȗȕ ŸȗŸǼǯǭǯŸȓȅȕȗȕȜȊȚŸȔȤȌȗŸȌȒȊŸ ȜșȆȟȗȕȜȗȚŸȆȜȗȝȚ ŸȑȊŸȞȜȅțȎȒŸȜȗŸ Ÿ ȊșȕȐȜȒȓȇŸȍȐǢȗțȒȤȜȐȜȊŸȜȐȚŸȟȦșȊȚŸǢȊȚŸ ȜȗȝȚŸȜȎȔȎȝȜȊȈȗȝȚŸŸǢȇȕȎȚ ŸȝȘȗȌșȊǢǢȈǬȕȜȒȑȆȜȡȚŸȗȒŸȎȒțȊȌȡȌȆȚŸȎȓȜȒǢȅȜȊȒŸȤȜȒŸ ȏȎȒŸțȜȐȕŸȊȕȊȓȗȈȕȡțȇŸȜȗȝŸȤȜȒŸ•ȎȈȕȊȒŸȊȍȥȑȊŸǢȎȒȡȑȗȥȕŸȓȊȜȅŸ ŸȓȊȒŸȜȗŸȎǢȘȗșȒ- ȕȊȜȗŸȕȊŸțȝȕȎȟȒțȜȎȈŸȐŸȊȕȗȍȒȓȇŸȘȗșȎȈȊŸȜȡȕŸ ȓȤŸȆȔȔȎȒǢǢȊŸȑȊŸțȐǢȎȒȦțȎȒŸǢȎȈȡțȐŸȓȊȜȅŸ ȎȔȔȐȕȒȓȦȕŸȎȖȊȌȡȌȦȕ ŸȎȅȕŸȍȎȕŸțȜȊǢȊȜȇ Ÿ țȗȝȕŸȕȊŸǢȘȊȈȕȗȝȕŸȍȒȊșȓȦȚŸȘșȗțȓȤǢǢȊȜȊŸ țȜȗŸȎȌȟȎȈșȐǢȊŸȜȐȚŸȎȖȡțȜșȆȞȎȒȊȚ–

ǺȊșǒȤȔȊŸȊȝȜȅ ŸȤǢȡȚ ŸȓȊȒŸȎȕȦŸțȝȕȎȟȈȏȗȕȜȊȒŸȜȊŸ•ȅȔǢȊȜȊ–ŸȜȡȕŸȎȔȔȐȕȒȓȦȕŸȎȖȊĮĻŸŌōňŃŐĿĹĻ ȌȡȌȦȕŸ ŸȊȖȈȊȚŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦŸțȜȗŸȘșȦȜȗŸ ȘȎȕȜȅǢȐȕȗŸŸ ŸȜȊŸȓȊȑȐǢȎșȒȕȅŸȘșȗȋȔȇǯȒȍȒȓȤȜȎșȊŸțȥǢȞȡȕȊŸǢȎŸȜȊŸȘșȤțȞȊǢȊȜȊŸȌȒȊŸȜȗȝȚŸǥȔȔȐȕȎȚŸȎȖȊȌȡȌȎȈȚŸȘȊșȊǢȆ- ȜȊŸȍȐǢȗțȒȎȝǢȆȕȊŸțȜȗȒȟȎȈȊŸȜȐȚŸǯȝșȡȘȊȕȗȝȕŸȓȊȒŸȊȞȗșȗȥȕŸȓȝșȈȡȚŸțȜȐȕŸȎȕȜȎȒȕȤ- ȢȓȇȚŸǼȜȊȜȒțȜȒȓȇȚŸǾȘȐșȎțȈȊȚŸ#MPHKLRLŸ ǢȎȕȐŸȆȔȔȎȒȠȐŸșȎȝțȜȤȜȐȜȊȚ ŸȜȐȕŸȌșȊȞȎȒȗ- ȌȒȊŸȜȐȕŸȘȗșȎȈȊŸȜȗȝŸȎȝșȡȘȊȢȓȗȥŸȎȖȡȜȎșȒȓșȊȜȈȊ ŸȜȐȕŸȊȑȆȜȐțȐŸȜȡȕŸȝȘȗȟșȎȦțȎȡȕŸ ȓȗȥŸȎǢȘȗșȈȗȝŸȎǢȘȗșȎȝǢȊȜȒȓȦȕŸțȝȕȊȔȔȊȜȐȚŸǺȗȔȒȜȎȈȊȚŸȊȘȆȕȊȕȜȒŸțȜȒȚŸȎȘȒȟȎȒșȇțȎȒȚ Ÿ ȌȦȕŸȓȊȒŸțȜȗŸȍȒȅțȜȐǢȊŸdzȊȕȗȝȊșȈȗȝŸ ŸǶȊǫȜȐȕŸȘȒțȜȗȘȗȈȐțȐŸȓȊȒŸȜȐȕŸȊȕȅȌȓȐŸȎȖȗșȑȗ- ȗȝŸ ŸȐŸȟȦșȊŸǢȊȚŸȋșȈțȓȎȜȊȒŸțȜȐȕŸȐŸ ȔȗȌȒțǢȗȥŸȜȗȝŸȞȗșȗȔȗȌȒȓȗȥŸțȝțȜȇǢȊȜȗȚ Ÿ ȑȆțȐŸȜȐȚŸȎȖȊȌȡȌȒȓȇȚŸȓȊȜȅȜȊȖȐȚŸȜȐȚŸǯǯ ŸȗșȒȊȓȅŸȝȠȐȔȤȜȎșȊŸȊȘȤŸȜȐȕŸǭȗȝȔȌȊǼȜȗŸȘȔȊȈțȒȗŸȊȝȜȤŸȗŸǼȥȕȍȎțǢȗȚŸǯȖȊ- șȈȊŸȓȊȒŸȜȐȕŸǵȒȑȗȝȊȕȈȊ Ÿ ȌȡȌȦȕŸǭ ŸǯȔȔȅȍȊȚŸǼǯǭǯŸȎȘȒțȐǢȊȈȕȎȒŸ țȎŸȕȆȊŸȎȘȒțȜȗȔȇŸȜȗȝŸȜȊŸȘȆȕȜȎŸțȝȕŸȆȕȊŸ ǼȜȗŸȈȍȒȗŸȍȒȅțȜȐǢȊŸȗȒŸȎȝșȡȘȊȢȓȆȚŸȎȖȊțȐǢȎȈȊŸȘȗȝŸȑȊŸȎȘȒȜșȆȠȗȝȕŸȜȐȕŸȊȘșȤ- ȌȡȌȆȚŸțȐǢȎȈȡțȊȕŸȊȥȖȐțȐŸțȝȕȗȔȒȓȅŸȓȊȜȅŸ țȓȗȘȜȐŸțȝȕȆȟȒțȐŸȜȐȚŸțȜȊȑȎșȅŸȊȕȗȍȒȓȇȚŸ

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

0,19 2,37 14,55 2,03 4,92 3,1 7,82 0,67 3,75 3,13 0,28 0,28 3,55 0,62 1,62 3,27 1,32 5,86 3,23 1,18 1,81 5,34 4 3,6 3,27 0,77 7,66 1,12 6,24 6,55 3,61 9,89 10 8,5 4 0,61 4,57 2,68 2,33 1,34 1,89 12,9 7 0,27

-5,95 0,34 -5,58 -1,6 -5,2 2,22 -4,29 -0,53 0,64 -9,68 -6,67 -2,47 -6,06 -3,82 -3,93 -9,01 -5,6 -2,16 0,19 -2,44 -4 -0,91 -3,75 -0,39 1,82 -2,19 0,46 -2,43 -3,23 -3,75 -5,56 -4,31 -7,58 0,22 -4,63 -2,1 -10,07 -8,25 1,57 -1,82 -6,9

56.233 1.773.583 175.150 1.644.415 3.112 9.932 37.144 29.588 129.895 3.092 2.183.466 4.259.520 22.278 802.676 17.730 94.783 230.266 565.522 5.044.677 12.569 246.061 88.260 137.623 8.098 23.984 513.804 768.236 2.473.071 25.195 70.003 286.545 3.389 7.739 649.617 909.019 1.849.439 91 1.789 37.623 903.743 40.856 31.081 2.400 168.175

0,18 2,35 13,9 2 4,92 3,01 7,6 0,67 3,7 3,1 0,28 0,28 3,55 0,61 1,59 3,17 1,19 5,81 3,23 1,17 1,74 5,22 3,99 3,6 3,25 0,75 7,43 1,09 6,2 6,48 3,54 9,76 9,85 8,45 3,94 0,6 4,35 2,68 2,28 1,34 1,85 12,72 7 0,27

0,2 2,57 14,98 2,19 4,99 3,25 7,82 0,71 3,85 3,14 0,32 0,31 3,64 0,67 1,67 3,4 1,32 6,21 3,6 1,24 1,89 5,42 4,14 3,84 3,33 0,81 7,7 1,15 6,4 6,66 3,79 10,2 10,5 9,06 4,24 0,65 4,6 2,74 2,44 1,5 2,06 13,2 7,2 0,29

3,8 5,41 9,49

-6,40

8.380

3,8

4,01

-3,06

100

9,49

9,49

ȂǼȈǹǿǹ Ȁǹǿ ȂǿȀȇǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ A.S. COMPANY (Ȁȅ) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ǹ.ȉ.Ǽ. (Ȁȅ) AUDIOVISUAL (Ȁȅ) AUTOHELLAS (Ȁȅ) AVENIR ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) AXON ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) BYTE COMPUTER (Ȁȅ) CENTRIC ȆȅȁȊȂǼȈǹ (Ȁȅ) CPI (Ȁȅ) CYCLON ǼȁȁǹȈ (ȀO) DIONIC (Ȁȅ) EURODRIP (ȀO) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (ȀO) FLEXOPACK (Ȁȅ) FORTHNET (Ȁȅ) INFORM ȁȊȀȅȈ Ȇ. (Ȁȅ) INTRACOM HOLDINGS (Ȁȅ) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (Ȁȅ) LOGISMOS (Ȁȅ) MEDICON ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ǼȁȆ) MEVACO (Ȁȅ) MIG REAL ESTATE (Ȁȅ) MINERVA (Ȁǹ) MLS ȆȁǾȇȅĭȅȇǿȀǾ (Ȁȅ) NEXANS ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) PAPERPACK ȉȈȅȊȀǹȇǿǻǾȈ ǿ. (Ȁȅ) PASAL ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) PC SYSTEMS (Ȁȅ) PROFILE (Ȁȅ) PROTON ȉȇǹȆǼǽǹ ǹ.Ǽ. (KO)

 ŸȎȕȦŸȗȒŸȎȔȔȐȕȒȓȆȚŸȎȖȊȌȡȌȆȚŸȊȝȖȇȑȐȓȊȕŸȓȊȜȅŸ ŸǴȒŸȡȚŸȎȓŸȜȗȥȜȗȝŸȐŸǯȔȔȅȍȊŸȓȊȜȊȜȅțțȎȜȊȒŸțȜȐȕŸȘșȦȜȐŸȘȎȕȜȅȍȊŸ ȜȡȕŸȗȒȓȗȕȗǢȒȦȕŸȜȐȚŸǯǯ ŸȘȗȝŸțȐǢȎȒȦȕȎȒŸȜȐȕŸȝȠȐȔȤȜȎșȐŸȑȎȜȒȓȇŸǢȎȜȊȋȗȔȇŸțȜȐȕŸ ȘȗșȎȈȊŸȜȡȕŸȎȖȊȌȡȌȦȕŸȜȗȝȚŸȜȗŸȎȖȎȜȊȏȤǢȎȕȗŸȍȒȅțȜȐǢȊ Ÿ ǬȖȈȏȎȒŸȕȊŸțȐǢȎȒȡȑȎȈŸȤȜȒŸȗȒŸȎȔȔȐȕȒȓȆȚŸ ȎȖȊȌȡȌȆȚŸțȜȗŸȘșȦȜȗŸȘȎȕȜȅǢȐȕȗŸȜȗȝŸŸ ȋșȈțȓȗȕȜȊȒŸȓȊȜȅŸ ŸȘȅȕȡŸȊȘȤŸȜȗŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȗŸȍȒȅțȜȐǢȊŸȜȗȝŸŸȘȗȝŸȇȜȊȕŸȜȗŸ ȝȠȐȔȤȜȎșȗŸȜȡȕŸȜȎȔȎȝȜȊȈȡȕŸȎȜȦȕ ŸȌȎȌȗȕȤȚŸ ȘȗȝŸȓȊȜȊȍȎȒȓȕȥȎȒŸȜȐȕŸȗȔȒȓȇŸȎȘȊȕȊȞȗșȅŸ ȜȡȕŸȎȔȔȐȕȒȓȦȕŸȎȖȊȌȡȌȦȕŸțȎŸȑȎȜȒȓȇŸȜșȗȟȒȅ ŸǼȟȎȍȤȕŸȜȗŸŸȜȡȕŸȎȝșȡȘȊȢȓȦȕŸȎȖȊȌȡȌȦȕŸțȝȕȎȟȈȏȎȒŸȕȊŸȘșȗȆșȟȎȜȊȒŸȊȘȤŸȜȒȚŸ ǢȎȌȅȔȎȚŸȗȒȓȗȕȗǢȈȎȚŸȜȐȚŸǮȎșǢȊȕȈȊȚŸǢȎșȈȍȒȗŸ ŸȜȐȚŸǹȔȔȊȕȍȈȊȚŸǢȎșȈȍȒȗŸ Ÿ ȜȐȚŸǮȊȔȔȈȊȚŸǢȎșȈȍȒȗŸŸȓȊȒŸȜȐȚŸdzȜȊȔȈȊȚŸǢȎșȈȍȒȗŸŸȎȕȦŸȐŸȟȦșȊŸǢȊȚŸțȝȕȎȒțȞȆșȎȒŸǢȎŸ ŸțȜȒȚŸȎȝșȡȘȊȢȓȆȚŸȎȖȊȌȡȌȆȚŸ ȜȗŸȍȒȅțȜȐǢȊŸdzȊȕȗȝȊșȈȗȝŸ ŸǶȊǫȗȝŸŸ ȐŸțȝȕȎȒțȞȗșȅŸȜȡȕŸȎȔȔȐȕȒȓȦȕŸȎȖȊȌȡȌȦȕŸ ȇȜȊȕŸ ŸțȜȐȕŸǯǯ 

ǼȎŸȎȘȈȘȎȍȗŸȎȒțȊȌȡȌȦȕ ŸȗȒŸȎȝșȡȘȊȢȓȆȚŸȎȒțȊȌȡȌȆȚŸȜȗŸȎȖȎȜȊȏȤǢȎȕȗŸȍȒȅțȜȐǢȊŸ țȝȕȗȔȒȓȅŸȊȝȖȇȑȐȓȊȕŸȓȊȜȅŸ ŸDZŸǯȔȔȅȍȊŸțȝȕȎȟȈȏȎȒŸȕȊŸȎȈȕȊȒŸȐŸǢȤȕȐŸȟȦșȊŸȘȗȝŸ țȐǢȎȒȦȕȎȒŸȘȜȦțȐŸȜȡȕŸȎȒțȊȌȡȌȦȕŸȜȐȚŸȓȊȒŸ țȝȌȓȎȓșȒǢȆȕȊŸȓȊȜȅŸ ŸȌȎȌȗȕȤȚŸȘȗȝŸȆȟȎȒŸ ȒȍȒȊȈȜȎșȊŸȑȎȜȒȓȆȚŸțȝȕȆȘȎȒȎȚŸȌȒȊŸȜȗŸȎǢȘȗșȒȓȤŸȆȔȔȎȒǢǢȊ Ÿ

Āûñöìýóüýñûóù

ǻǿǹȆȇǹīȂǹȉǼȊȈǿȂǹ ǹȂȅǿǺǹǿǹ ȀǼĭǹȁǹǿǹ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF īǻ ȋ.ǹ.

DZŸǢȎȜȗȟȇŸȜȗȝŸǽ ǽŸȝȘȗȟȦșȐțȎŸ ŸȜȐȚŸǯȑȕȒȓȇȚŸȝȘȗȟȦșȐțȎŸ ŸȜȐȚŸǺȎȒșȊȒȦȚŸ  ŸȜȐȚŸEIVRŸ RGD ŸȓȊȒŸ ȜȐȚŸ#MPH=RGDŸ 

ĢŸĠŅŅĶľĻŸʼnķēʼnōŁŸŌōŁņŸĠĠŸŌĿŸŊŎłēŕŸ ĻņĶʼnōŎŇŁŋŸōŒņŸĿŇĻĽŒĽŗņŸĽŃĻŸōňŸĻŸʼnĿņōĶēŁņň

ȂǼīǹȁǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ ALAPIS (Ȁȅ) ALPHA ǺǹȃȀ (Ȁȅ) COCA - COLA ȉȇǿǹ ǼȌǿȁȅȃ (Ȁȅ) EUROBANK EFG (Ȁȅ) EUROBANK PROPERTIES ǹǼǼǹȆ (Ȁȅ) FOURLIS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Kȅ) FRIGOGLASS (KO) J. & P. - ǹǺǹȄ (Ȁȅ) JUMBO (Ȁȅ) LAMDA DEVELOPMENT(Ȁȅ) MARFIN INVESTMENT GROUP (Ȁȅ) MARFIN POPULAR BANK (Ȁȅ) S & B ǺǿȅȂǾȋ. ȅȇȊȀȉǹ (Ȁȅ) ǹīȇȅȉǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǹǼȇȅȆȅȇǿǹ ǹǿīǹǿȅȊ (Ȁȅ) ǺǿȅȋǹȁȀȅ (Ȁǹ) īǼȀ ȉǼȇȃǹ (Ȁȅ) ǻǼǾ (Ȁȅ) ǼĬȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (KO) ǼȁǺǹȁ (Ȁǹ) ǼȁȁǹȀȉȍȇ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȆǼȉȇǼȁǹǿǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȋȇǾȂǹȉǿȈȉǾȇǿǹ (Ȁȅ) ǼȊǹĬ (Ȁȅ) ǼȊǻǹȆ (Ȁȅ) ǿȃȉȇǹȁȅȉ (Ȁȅ) ȀǹǼ (Ȁȅ) ȀȊȆȇȅȊ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ȂǼȉȀǹ (Ȁȅ) Ȃȅȉȅȇ ȅȎȁ (Ȁȅ) ȂȊȉǿȁǾȃǹǿȅȈ (Ȁȅ) ȅȁĬ (Ȁȅ) ȅȁȆ (Ȁȅ) ȅȆǹȆ (Ȁȅ) ȅȉǼ (Ȁȅ) ȆǼǿȇǹǿȍȈ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ȆȁǹǿȈǿȅ COMPUTERS (Ȁȅ) ȈǹȇǹȃȉǾȈ īȇ. (Ȁȅ) ȈǿǻǼȃȅȇ (Ȁȅ) ȉǹȋȊǻȇȅȂǿȀȅ ȉǹȂǿǼȊȉǾȇǿȅ (Ȁȅ) ȉǼȇȃǹ ǼȃǼȇīǼǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȉǿȉǹȃ (Ȁȅ) ȉǿȉǹȃ (Ȇȅ) ȊīǼǿǹ (Ȁȅ)

ǶȎȌȅȔȎȚŸȊȘȦȔȎȒȎȚŸȌȒȊŸȜȒȚŸȜșȅȘȎȏȎȚ ŸǢȎŸȜȗȕŸȓȔȅȍȗŸȕȊŸțȐǢȎȒȦȕȎȒŸȊȘȦȔȎȒȎȚŸ ŸȎȕŸȊȕȊǢȗȕȇŸȓȊȒŸȜȐȚŸȆȕȊșȖȐȚŸȜȡȕŸȍȒȊȍȒȓȊțȒȦȕŸȌȒȊŸȜȗŸȘșȤȌșȊǢǢȊŸȊȕȜȊȔȔȊȌȇȚŸȎȔȔȐȕȒȓȦȕŸȗǢȗȔȤȌȡȕ Ÿ

ǶȒȊŸȑȎȜȒȓȇŸȎȈȍȐțȐŸȎȕŸǢȆțȡŸȓșȈțȐȚ

3,15 % ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

ǷȆȊŸȋȗȝȜȒȅŸ ŸȆȓȊȕȎŸȜȗŸ ȀșȐǢȊȜȒțȜȇșȒȗ ŸǢȎŸȜȒȚŸȜșȅȘȎȏȎȚŸ ȊșȟȐȌȤŸȜȐȚŸ

ȓȊȜȅȍȝțȐȚ

0,28 0,5 0,54 0,33 1,27 0,21 0,19 0,42 0,21 0,36 0,46 0,98 0,99 0,34 0,47 8,46 0,3 0,84 0,28 0,48 0,95 0,3 0,43 1,82 5,79 0,92 2,14 1,22 2,33 2,4 0,18 0,24 0,13 0,34 0,32

840

0,26

0,28

-8,7 -5,26 -4,17 -2 -5,71 -2,86

109.522 6.130 5.061 28.550 30.870 20 27.000 1.000 1.002 67.401 150 1.090

0,53 0,28 1,2 0,2 0,18 0,42 0,21 0,36 0,45 0,95 0,95 0,34

0,57 0,34 1,37 0,21 0,21 0,42 0,23 0,36 0,48 0,99 1 0,34

-0,12 -9,09 -3,45 -9,68 -5,88 5,56 -6,25 -8,51

820 174.370 12.480 703.124 10.055 10.650 57.386 50

8,36 0,3 0,83 0,27 0,48 0,92 0,29 0,43

8,46 0,33 0,87 0,31 0,53 0,96 0,35 0,43

-5,08

1.262

5,52

5,79

-6,9 -5,71 -4,51 -4,55 -9,52

-8,55

693

2,14

2,15

-1,27 -4 20

9.100 8.865 64.251

2,27 2,25 0,16

2,36 2,68 0,18

-8,57

200 387.223

0,34 0,31

0,34 0,34

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„ QUALITY & RELIABILITY (Ȁȅ) QUEST ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) REDS (ȀO) RILKEN (Kȅ) SCIENS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (ȀO) SPACE HELLAS (Ȁȅ) SPIDER - ȆǼȉȈǿȅȈ ȃ.& Ȋǿȅǿ (Kȅ) SPRIDER STORES (Ȁȅ) TRASTOR ǹ.Ǽ.Ǽ.ǹ.Ȇ. (Ȁȅ) UNIBIOS (Ȁȅ) ǹǿȅȁǿȀǾ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǹȀȇǿȉǹȈ (Ȁȅ) ǹȁȀȅ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǹȁȅȊȂȊȁ (Ȁȅ) ǹȃǻȇȅȂǼǻǹ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǹȃǼȀ (Ȁȅ) ǹȃǼȀ (Ȇȅ `90) ǹȃǼȀ (Ȇȅ `96) ǹȉȉǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ (Ȁȅ) ǺǹȁȀǹȃ ǹȀǿȃǾȉǹ (Ȁȅ) ǺǹȇǺǼȇǾȈ ȃ. - MODA BAGNO (Ȁȅ) ǺǿȅȀǹȇȆǼȉ (Ȁȅ) ǺǿȅȉǼȇ (Ȁȅ) ǺǿȈ (Ȁȅ) ǺȅīǿǹȉǽȅīȁȅȊ SYSTEMS (Ȁȅ) ǺȍǺȅȈ ȂȆǹȂȆǾȈ (Ȁȅ) ī.Ǽ. ǻǾȂǾȉȇǿȅȊ (Ȁȅ) īǹȁǹȄǿǻǿ (Ȁȅ) īǼȃǿȀǾ ǼȂȆȅȇǿȅȊ (Ȁȅ) īǿȅȊȇȅȂȆȇȅȀǼȇȈ (Ȁȅ) ǻǹǿȅȈ ȆȁǹȈȉǿȀǹ (Ȁȅ) ǻǿǹȈ ǿȋĬ/īǼǿǼȈ (Ȁȅ) ǻȅȂǿȀǾ ȀȇǾȉǾȈ (Ȁȅ) ǻȅȊȇȅȈ (Ȁȅ) ǻȇȅȂǼǹȈ (Ȁȅ) ǼǺȇȅĭǹȇȂǹ (Ȁȅ) ǼǿǻǾȈǼȅĭȍȃǿȀǾ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǼȀȉǼȇ (Ȁȅ) Ǽȁ. ǺǿȅȂ. ǽǹȋǹȇǾȈ (Ȁǹ) ǼȁǹȈȉȇȅȃ (ȀO) ǼȁǺǼ ǼȃǻȊȂǹȉȍȃ (Ȁȅ) ǼȁīǼȀǹ (Ȁȅ) Ǽȁǿȃȅǿȁ (Ȁȅ) ǼȁȁǹǻȅȈ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ Ȁǹȁȍǻǿǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǾ ȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ (Ȁȅ) Ǽȁȉȅȃ (Kȅ) ǼȁȉȇǹȀ (Ȁȅ) ǼȆǿȁǼȀȉȅȈ (Ȁȅ) ǼȉǼȂ (Ȁǹ) ǼȊȇȍȆǹȎȀǾ ȆǿȈȉǾ (Ȁȅ) ǼȊȇȍȈȊȂǺȅȊȁȅǿ (Ȁȅ) ǿǹȈȍ (Ȁȅ) ǿǹȉȇǿȀȅ ǹĬǾȃȍȃ (Ȁȅ) ǿȀȉǿȃȅȈ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǿȂȆǼȇǿȅ (Ȁȅ) ǿȃȉǼǹȁ ȅȂǿȁȅȈ (Ȁȅ) ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ-ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ (Ȇȅ) ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ-ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ (Ȁȅ) ǿȃȉǼȇȉǼȀ (Ȁȅ) ȀǹĬǾȂǼȇǿȃǾ (Ȁȅ) ȀǹȃǹȀǾȈ Ȉ. (Ȁȅ) ȀǹȇǹȂȅȁǼīȀȅȈ (Ȁȅ) ȀǹȇǹȉǽǾ (Ȁȅ) ȀǼȀȇȅȌ (Ȁȅ) ȀǼȆǼȃȅȊ ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȀȁȅȊȀǿȃǹȈ - ȁǹȆȆǹȈ (Ȁȅ) ȀȁȍȈ/īǿǹ ȃǹȊȆǹȀȉȅȊ (Ȁǹ) ȀȅȇǻǼȁȁȅȊ ȋ. ǹĭȅǿ (Ȁȅ) ȀȅȇȇǼȈ (Ȁȅ) ȀȇǼȀǹ (Ȁȅ) ȀȇǼȉǹ ĭǹȇȂ (Ȁȅ) Ȁȇǿ - Ȁȇǿ (Ȁȅ) ȀȉǾȂǹ Ȁ. ȁǹǽǹȇǿǻǾ (Ȁȅ) ȀȊȇǿǹȀǿǻǾȈ Ǿ.- F.H.L. (Ȁȅ) ȀȊȇǿǹȀȅȊȁǾȈ (Ȁȅ) ȁǹȃǹȀǹȂ (Ȁȅ) ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ȃ. (ȀA) ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ȃ. (Ȇǹ) ȁǿǺǹȃǾ ǼȀǻȅȉ. ȅȇī. (Ȁȅ) ȁȅȊȁǾ ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȂǹĬǿȅȈ ȆȊȇǿȂǹȋǹ (Ȁȅ) ȂȅȉȅǻȊȃǹȂǿȀǾ (Ȁȅ) ȂȅȊǽǹȀǾȈ (Ȁǹ) ȂȅȋȁȅȈ (Ȁȅ) ȂȆǾȉȇȅȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋǿȀǾ (KO) ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ ǿ. & ȊǿȅȈ (Ȁǹ) ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ ǿ. & ȊǿȅȈ (Ȇǹ) ȃǹȀǹȈ ȂȅȊȈǿȀǾ (Ȁȅ) ȃǹȊȉǼȂȆȅȇǿȀǾ (Ȁȅ)

0,45 0,87 1,08 2,25 0,18 1,35 0,13 0,34 0,75 0,06 1,14 0,51 0,34 0,51 0,92 0,17 2 0,53 0,56 0,32 0,28 0,33 0,11 0,82 1,22 0,53 0,14 0,34 0,26 0,27 5,84 1,35 0,66 0,89 0,17 0,3 0,34 0,36 0,99 0,65 0,61 0,49 1,01 20,78 1,25 0,29 0,66 1,69 0,37 0,33 0,4 2,56 0,89 0,36 0,95 0,15 0,79 0,45 0,19 0,42 3,62 1,26 0,61 1,99 1,52 0,82 0,42 0,43 0,23 4,3 0,48 1,34 0,74 0,28 0,47 0,57 0,62 0,4 0,35 0,21 1,38 0,38 0,6 0,24 1,12 0,59 0,08 0,47 0,64 0,23

-3,33

-5,26

20.918

0,86 0,98 0,16

0,88 1,14 0,19

9.075 31.336 10.500 594 1.039 10.033 990 2.701 52.764

0,34 0,74 0,05 1,11 0,43 0,33 0,51 0,92 0,16

0,4 0,75 0,06 1,18 0,51 0,36 0,54 0,98 0,18

9,8 -5,88 3,7 6,45 -8,33

100 1.350 4.500 9.250 46.800

0,56 0,32 0,27 0,32 0,11

0,56 0,32 0,28 0,34 0,12

1,67 -11,67 -17,65 -5,56 4 8

79 293.492 500 6.241 11.200 1.000

1,08 0,52 0,14 0,34 0,26 0,27

1,24 0,62 0,14 0,35 0,27 0,27

-1,49

6.295

0,61

0,67

-10,53 -6,25

3.100 10.410 8.820 5.150 38.064 16.060 100 17.415 830 15.260 32.556

0,17 0,29 0,32 0,35 0,96 0,64 0,61 0,49 0,97 20 1,24

0,19 0,38 0,35 0,37 1,11 0,67 0,61 0,5 1,07 22,4 1,34

2.731

0,66

0,68

-8,33 8,11 -1,92 -5,32 -5,26 -1,04

64.073 12.880 6.880 1.280 19.688 37.003 40.390 35.326

0,35 0,33 0,37 2,35 0,85 0,35 0,91 0,15

0,38 0,35 0,4 2,59 0,96 0,38 0,95 0,16

-10,64 9,7 5 -4,69 -1,49 0,66

4.770 1.730 20 7.596 1.820 1.903

0,41 3,2 1,26 0,59 1,9 1,36

0,46 3,63 1,26 0,67 2,01 1,52

-8,7

17.162

0,42

0,45

9,52 3,61

70 1.210 585 1.510 2.100 1.750 1.615

0,23 4,15 0,45 1,31 0,7 0,28 0,47

0,23 4,44 0,48 1,4 0,74 0,31 0,47

-9,26 -5,61 -5,11 -8,76

-6,29 -2,63 -3,45

-16 1,47 -2,56 -9,09

-11,11

•ǯǢȎȈȚŸȑȊŸȎȖȊȓȗȔȗȝȑȗȥǢȎŸȕȊŸȎȈǢȊțȜȎŸțȎŸȊȕȊȏȇȜȐțȐŸȔȥțȎȡȕ ŸǢȆȜșȡȕŸȓȊȒŸȓȎȞȊȔȊȈȡȕ–ŸȘșȤțȑȎțȎŸȓȊȒŸȎȖȇȌȐțȎŸȤȜȒŸ•ȔȤȌȡŸ ȜȐȚŸȘȎșȒȗșȒțǢȆȕȐȚŸșȎȝțȜȤȜȐȜȊȚŸȜȐȚŸȎȌȟȦșȒȊȚŸȊȌȗșȅȚ ŸȗȒŸȤȘȗȒȎȚŸȘȡȔȇțȎȒȚŸǢȎȌȎȑȥȕȗȝȕŸȜȐȕŸȘȜȦțȐ–

ǹŸȍȎȈȓȜȐȚŸȝȠȐȔȇȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸțȐǢȎȈȡțȎŸȘȜȦțȐŸțȎŸ ȘȗțȗțȜȤŸ ŸȎȕȦŸȗŸȍȎȈȓȜȐȚŸȜȐȚŸǢȎțȊȈȊȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸ ȝȘȗȟȦșȐțȎŸțȎŸȘȗțȗțȜȤŸ ŸȓȊȒŸȗŸȍȎȈȓȜȐȚŸȜȐȚŸǢȒȓșȇȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸțȐǢȎȈȡțȎŸȘȜȦțȐŸ 

ǬȘȤŸȜȒȚŸǢȎȜȗȟȆȚŸȜȐȚŸȝȠȐȔȇȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸȅȕȗȍȗ ŸȓȤȕȜșȊŸ țȜȗŸșȎȥǢȊ ŸȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸȜȐȚŸǴȥȘșȗȝŸ  ŸȜȐȚŸ ǽȒȜȅȕŸ  ŸȜȐȚŸ+HLHPŸ-BEŸ  ŸȜȐȚŸ!H>RŸ!HERŸ#Ÿ  ŸȓȊȒŸȜȡȕŸǯǵǺǯŸ  Ÿ ǬȘȤŸȜȗȝȚŸȎȘȒǢȆșȗȝȚŸȍȎȈȓȜȎȚ ŸȅȕȗȍȗŸȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸȗȒŸȍȎȈȓȜȎȚŸ ȜȡȕŸǬțȞȊȔȎȒȦȕŸ  ŸȜȡȕŸǴȊȜȊțȓȎȝȦȕŸ  ŸȜȗȝŸǺȎȜșȎȔȊȈȗȝ ŸȓȊȒŸȜȡȕŸǽșȗȞȈǢȡȕŸ 

ǬȕȜȒȑȆȜȡȚŸȜȒȚŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȎȚŸȊȘȦȔȎȒȎȚŸȘȊșȗȝțȈȊțȊȕŸȗȒŸȍȎȈȓȜȎȚŸ ȜȐȚŸǽȎȟȕȗȔȗȌȈȊȚŸ  ŸȜȡȕŸǽșȊȘȎȏȦȕŸ  ŸȜȡȕŸȀșȐǢȊȜȗȗȒȓȗȕȗǢȒȓȦȕŸǾȘȐșȎțȒȦȕŸ ŸȓȊȒŸȜȐȚŸǾȌȎȈȊȚŸ  ǬȕȗȍȒȓȅŸȓȒȕȇȑȐȓȊȕŸŸǢȎȜȗȟȆȚ ŸŸȘȜȡȜȒȓȅŸȓȊȒŸŸȘȊșȆǢȎȒȕȊȕŸțȜȊȑȎșȆȚ

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å

-8,11 -1,32 20 -6,56 8,51 -5,56 -8,93 -6,12 -5,56

-12,39 -5,8

•ǼȝȕȎȟȈȏȎȜȊȒŸȐŸȊȋȎȋȊȒȤȜȐȜȊŸȍȎȍȗǢȆȕȗȝŸȤȜȒŸȐŸȊȌȗșȅŸȍȎȕŸȆȟȎȒŸ ȘȎȒțȜȎȈŸȊȘȤŸȊȝȜȅŸȘȗȝŸȆȟȗȝȕŸȊȘȗȞȊțȒțȜȎȈŸȌȒȊŸȜȐȕŸȓșȈțȐŸțȜȐȕŸ ǯȝșȦȘȐ– ŸțȟȗȔȈȊțȎŸțȜȗŸX@ML@PKŸȗŸǷȈȓȗȚŸǴȗțȓȗȔȆȜȗȚ ŸȜșȊȘȎȏȒȓȤȚŸȊȕȊȔȝȜȇȚŸțȜȐȕŸ#MPH=RGDŸ#$%ŸȀșȐǢȊȜȒțȜȐșȒȊȓȇ

ϯВЌЄЙАГЕˍϹАГЗДˍ  

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

12.912 24.376

ǼȥǢȞȡȕȊŸǢȎŸȜșȊȘȎȏȈȜȎȚŸȓȊȒŸȊȖȒȡǢȊȜȗȥȟȗŸȜȗȝŸȝȘȗȝșȌȎȈȗȝŸ ǹȒȓȗȕȗǢȒȓȦȕ ŸȜȊŸȜșȊȘȎȏȒȓȅŸȒȍșȥǢȊȜȊŸȆȟȗȝȕŸȍȒȗșȈȊŸǢȆȟșȒŸȜȒȚŸ ŸǼȎȘȜȎǢȋșȈȗȝŸȌȒȊŸȕȊŸȍȐȔȦțȗȝȕŸȘȦȚŸȑȊŸțȝǢǢȎȜȅțȟȗȝȕŸțȜȐȕŸ ȊȕȜȊȔȔȊȌȇŸȜȡȕŸȎȔȔȐȕȒȓȦȕŸȓșȊȜȒȓȦȕŸȗǢȗȔȤȌȡȕ

70

0,36

0,4

1.050 1.010 2.420 100

0,2 1,38 0,36 0,58

0,23 1,4 0,38 0,6

12.000

0,08

0,08

4.980

0,21

0,23

ȃǾȇǼȊȈ (ȀO) ȃȉȇȅȊȀĭǹȇȂȆǼȃ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ȆǹȇȃǹȈȈȅȈ (Ȁȅ) ȆǹȎȇǾȈ ȆȁǹȈȉǿȀȍȃ (Ȁȅ) ȆǼȉȇȅȆȅȊȁȅȈ ȆǼȉȇȅȈ (Ȁȅ) ȆȁǹȈȉǿȀǹ ĬȇǹȀǾȈ (Ȁȅ) ȆȁǹȈȉǿȀǹ ȀȇǾȉǾȈ (Ȁȅ) ȆȇȅȅǻǼȊȉǿȀǾ (Ȁȅ) ȇǼǺȅȎȁ (Ȁȅ) ȈǹȃȊȅ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ȈǹȇǹȃȉȅȆȅȊȁȅȈ ȀȊȁ/ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȈǼȁȅȃȉǹ (Ȁȅ) ȈǿǻȂǹ (Ȁȅ) ȈȆȊȇȅȊ ǹīȇ. ȅǿȀ. (Ȁȅ) ȈĭǹȀǿǹȃǹȀǾȈ (Ȁȅ) Ȉȍȁ/īǼǿǹ ȀȅȇǿȃĬȅY (Ȁȅ) ȉ BANK (Ȁȅ) ȉǼȋȃǿȀǾ ȅȁȊȂȆǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȉǽǿȇǹȀǿǹȃ ȆȇOĭǿȁ (Ȁǹ) ĭǿǼȇǹȉǼȄ (Ȁȅ) ĭǿȃȉǼȄȆȅȇȉ (Ȁȅ) ȋǹȁȀȅȇ (Ȁǹ) ȋǹȉǽǾȀȇǹȃǿȍȉǾ Ǽ. Ȋǿȅǿ (Ȁȅ) ȋǹȉǽǾȎȍǹȃȃȅȊ (Ȁȅ) ȋǹȎǻǼȂǼȃȅȈ (Ȁȅ)

Œ…„

0,56 -5,08 0,35 0,33 -13,16 0,3 7,14 2,38 0,41 -4,65 3,5 -1,41 0,15 -11,76 0,64 -4,48 0,07 1,04 -0,95 0,46 -4,17 0,75 0,44 1,19 0,97 -3,96 0,04 1,59 0,63 0,43 0,13 8,33 0,24 0,7 -5,41 1 0,08 1,02 -1,92

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

34.774

0,55

0,61

78.445 4.200

0,32 0,3

0,38 0,3

7.818 250 2.800 5.600 570 20 24.189 3.167 1.821 1.000 110.746 8.300 5.503

0,41 3,5 0,14 0,63 0,07 1,04 0,46 0,7 0,4 1,19 0,96 0,04 1,46

0,42 3,51 0,17 0,68 0,07 1,04 0,47 0,76 0,44 1,19 1,02 0,04 1,6

4.735

0,13

0,14

ǼȃǹȁȁǹȀȉǿȀǾ ǹīȅȇǹ

7,6 0,3 13,5 0,55 0,13 0,99 0,37 2,07 7,02 0,53 1,76 5,02 3,39 0,44 14 59,01 18,65 2,57 1 0,25 0,26 11,7 6,15

0,9 3,65 2,45 0,97 0,58 3,3 1,09 1,44 1,8 2,08 2,52 1,27 2,86 4,2

ȊȆȅ ǹȃǹȈȉȅȁǾ

97.535

0,67

0,74

342

0,94

1,03

-7,14

100

0,13

0,13

-5,05 -8,71 -8,62

6.641 989 15.374

2,05 7,02 0,53

2,13 7,02 0,54

-9,87 -2,87

30 1.800

5,02 3,39

5,02 3,4

-0,39

605

2,51

2,62

-7,14

1.000

0,13

0,13

94.408

0,08

0,08

2.400

0,33

0,33

5.250

0,17

0,19

500

0,09

0,09

7.000

0,16

0,16

ǼǿǻǿȀȍȃ ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀȍȃ ALPHA ǹȈȉǿȀǹ ǹȀǿȃǾȉǹ (Ȁȅ) ATTICA ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Kȅ) CROWN HELLAS CAN (ȀO) ELBISCO ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁǹ) INTERFISH ǿȋĬ/īǼǿǼȈ (Ȁȅ) VIVERE (Ȁȅ) ǹĬǾȃǹ (Ȁȅ) ǹȈȉǾȇ ȆǹȁǹȈ (Ȁȅ) īǼȀǼ (Ȁǹ) īǼȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǽǹȂȆǹ (Ȁǹ) ǾȇǹȀȁǾȈ ǹīǼȉ (Ȁȅ) ǿȁȊǻǹ (Ȁȅ) ǿȅȃǿȀǾ ȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȀǹȇǼȁǿǹ (Ȁǹ) ȁǹȂȌǹ (Ȁȅ) ȂǿȃȍǿȀǼȈ īȇǹȂȂǼȈ ǹȃǼ (Ȁȅ) ȃǿȀǹȈ (Ȁȅ) ȆǼȇȈǼȊȈ (Ȁȅ) ȈǼȁȂǹȃ (ȀO) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ (Ȁȅ) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ (Ȇȅ)

ALPHA TRUST (Ȁȅ) VIDAVO (Ȁȅ) ENVITEC (Ȁȅ) ǼȃȉǼȇȈȅĭȉ (Ȁȅ) EPSILON NET (Ȁȅ) EUROXX (Ȁȅ) ȀȇǾȉȍȃ ǹȇȉȅȈ (Ȁȅ) MEDITERRA (Ȁȅ) Ǻǿȅǿǹȉȇ & ȇȅȂȆȅȉ. ȉǼȋȃȅȁ. (Ȁȅ) ȃȉȅȆȁǼȇ (Ȁȅ) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (Ȁȅ) ȅȆȉȅǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǼȈ ȉǼȋȃȅȁ. (Ȁȅ) DIVERSA (Ȁȅ) ĭȅȊȃȉȁǿȃȀ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ)

ALTIUS ǹǼǼȋ (Ȁȅ) BETANET (Ȁȅ) EUROLINE AEEX (Ȁȅ) INTERINVEST AEEX (Kȅ) MICROLAND COMPUTERS (Ȁȅ) ǹȁȊȈǿǻǹ (Ȁȅ) ǹȁȊȈǿǻǹ (Ȇȅ) ǹȉǼȇȂȍȃ (Ȁȅ) ǹȉȁǹȃȉǿȀ (Ȁȅ) ǻǿǼȀǹȉ (Ȁȅ) ǼȁǼȊĬǼȇǾ ȉǾȁǼȅȇǹȈǾ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ (Ȇȅ) ǼȃȍȂǼȃǾ ȀȁȍȈȉȅȏĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ (Ȁȅ) ȀǹȇǻǹȈǿȁǹȇǾȈ (ȀO) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (Ȁȅ) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (ȆO) ȁǹȃ-ȃǼȉ (KO) ȂǹȄǿȂ ȆǼȇȉȈǿȃǿǻǾȈ (Ȁǹ) ȂǼȈȅȋȍȇǿȉǾ ǹĭȅǿ (Ȁȅ) ȆǼȉǽǼȉǹȀǿȈ ǹ. (Ȁȅ) ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ (Ȁȅ) ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ (Ȇȅ) ȈǹȅȈ (Ȁȅ) ȉǼȄǹȆȇǼȉ (Ȁȅ) ȋǹȁȊǺǻȅĭȊȁȁȍȃ (Ȁȅ)

1,07 0,06 1,41 1,12 0,64 2,19 1,2 0,12 0,08 0,1 0,76 0,08 0,14 0,05 0,14 0,04 0,08 0,12 0,1 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12

ȊȆȅ ǼȆǿȉǾȇǾȈǾ ALTEC (Ȁȅ) COMPUCON (ȀO) FASHION BOX (Ȁȅ) HELLAS ONLINE (Ȁȅ) NUTRIART (Ȁȅ) OLYMPIC CATERING (Ȁȅ) RIDENCO (Ȁȅ) SATO AE (Ȁȅ) YALCO - ȀȍȃȈȉǹȃȉǿȃȅȊ (Ȁǹ) ǹǼīǼȀ (Ȁȅ) ǹȁĭǹ īȀȇǿȈǿȃ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) ǹȉȉǿ - Ȁǹȉ (Ȁȅ) ǺǹȇǹīȀǾȈ (Ȁȅ) ǺǹȇǺǹȇǼȈȅȈ (Ȁǹ) ǻȅȁ (Ȁȅ) ǼǻȇǹȈǾ - ȌǹȁȁǿǻǹȈ ȋ. (Ȁȅ) ǼǿȀȅȃǹ - ǾȋȅȈ (Ȁȅ) ǼȁǺǿǼȂǼȀ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹǿ ǿȋĬ/īǼǿǹǿ (Ȁȅ) ǼȁĭǿȀȅ (Ȁȅ) ǼȊȇȍȈȊȂȂǼȉȅȋǼȈ (Ȁȅ) ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ ǹĬǾȃȍȃ (Ȁȅ) ǿȆȆȅȉȅȊȇ (Ȁǹ) ȀǼȇǹȂǼǿǹ-ǹȁȁǹȉǿȃǾ (Ȁȅ) ȀȅȊȂȆǹȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) ȂǹȇǹȀ ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ (Ȁȅ) ȂǹȎȁȁǾȈ Ȃ.ǿ.(Ȁȅ) ȂǾȋǹȃǿȀǾ (Ȁȅ) ȂǾȋǹȃǿȀǾ (Ȇȅ) ȃǼȁ (Ȁȅ) ȃǼȍȇǿȅȃ (Ȁȅ) ȆǹȆȅȊȉȈǹȃǾȈ (Ȁȅ) ȆǾīǹȈȅȈ ǼȀǻȅȉǿȀǾ ǹ.Ǽ. (KO) ȉǼīȅȆȅȊȁȅȈ ȋ.Ȁ. (Ȁȅ) ȉǼȋȃǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ (Ȁȅ) ȉǾȁǼȉȊȆȅȈ (Ȁȅ)

0,04 0,07 1,5 0,75 0,13 0,25 0,05 0,08 0,23 0,15 0,33 0,04 0,52 0,12 0,18 0,04 0,04 3,7 0,09 0,26 0,05 0,16 0,72 0,24 0,09 0,3 0,12 0,18 0,14 0,17 0,22 0,65 0,24 0,25 0,33 1,5

-5,56 -4,35

2.600

0,09

0,09

12.500 32.160 21.560 1.699 1.200

0,11 0,17 0,13 0,17 0,19

0,12 0,18 0,14 0,17 0,22

ǻȡĮȖĮIJıĮȞȓȠȣ ʌȜĮIJİȓĮȀȜĮȣșȝȫȞȠȢ ǹșȒȞĮ ȉȘȜ)D[(PDLOVDOHV#FIVJUZHEVLWHZZZFIVJU ȆȜǼȜİȣșİȡȓĮȢȀĮIJİȡȓȞȘIJȘȜ)D[ ǹȡĮįİȓĮȢȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢǹʌȩijĮıȘIJȘȢǼʌȚIJȡȠʌȒȢȀİijĮȜĮȚĮȖȠȡȐȢ ǹȇȂǹǼǺǹĭȂǻȅȊĭǹǼǼǹĬǾȃȍȃ


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÅÉÄÇÓÅÉÓ

ÅÐÉÓÔÏËÇ

ÐÑÏÓ ÔÇÍ ÊÁ ÁÍÔÉÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÑ×Ç ÊÁÉ ÔÏÍ ÂÏÕËÅÕÔÇ Ê. É. ÁÌÏÉÑÉÄÇ

Êüìâïò êáé ËéìÜíé óôï Êßôñïò Ïé ðýëåò ãéá ôçí ÁíÜðôõîç ôçò Ðéåñßáò

Ï Ãåíéêüò Ðñüîåíïò ôçò Ñùóßáò óôïí ¼ëõìðï

ÖÉËÏÎÅÍÏÕÌÅÍÏÓ ÁÐÏ ÔÏÍ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÏ ÓÕÌÂÏÕËÏ ÃÑ.ÐÁÐÁ×ÑÇÓÔÏ

Ôïõ Óðýñïõ Ðõñãßäç ô. Ðñüåäñïò Ðýäíáò Êýñéå ÄéåõèõíôÜ Åíåñãüò ðïëéôéêüò Ýðáøá íá åßìáé áðü ôï 1995. Åíåñãüò ðïëßôçò åßìáé êáé èá åßìáé ìÝ÷ñé íá êëåßóù ôá ìÜôéá ìïõ. «Ìå èÝìá ôá áíïéêôÜ æçôÞìáôá ôçò Ðéåñßáò» Ç ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò ê. Óïößá Ìáõñßäïõ äÝ÷èçêå óôï ãñáöåßï ôçò âïõëåõôÝò ôïõ Íïìïý êáé Üëëïõò ðáñÜãïíôåò åîåôÜæïíôáò ôéò äõíáôüôçôåò áíÜðôõîçò ôçò Ðéåñßáò. Èá ðñÝðåé íá èõìÜôáé ç ê. ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò üôé ðñïåêëïãéêÜ óôéò åîáããåëßåò ôçò êáé óáí ðñþôç ðñïôåñáéüôçôÜ ôçò åß÷å âÜëåé ôïí êüìâï åðß ôçò íÝáò ÅèíéêÞò ïäïý êáé ðñïò ôï ËéìÜíé ôïõ Êßôñïõò, óôï Êßôñïò. Èá ðñÝðåé íá èõìÜôáé åðßóçò üôé ßóùò ï ðñþôïò ðïõ ôçí åðéóêÝöèçêå ôçí ðñþôç ôçò çìÝñá ìå ôçí áíÜëçøç ôùí êáèçêüíôùí ôçò óôéò 8 ôï ðñùß Þôáí ï Óðýñïò ï Ðõñãßäçò áðü ôï Êßôñïò ôçò Ðéåñßáò. Åß÷á ðÜåé âÝâáéá ãéá íá êëåßóù ñáíôåâïýìáæß ôçò áëëÜ óõìðôùìáôéêÜ ìå äÝ÷èçêå. Ôçò Ýäùóá óôï ÷Ýñé êÜðïéá ÷áñôéÜ. ÊÜðïéåò (áðáôçëÝò) áðïöÜóåéò Õðïõñãþí üôé ï Êüìâïò ôïõ Êßôñïõò áðïöáóßóôçêå íá ãßíåé êÜðïôå êáé ôçò åßðá äýï ëüãéá. Êõñßá Ìáõñßäïõ, «ÌÇÍ ÎÅ×ÁÓÅÔÅ ÐÏÔÅ ÔÇÍ ÕÐÏÓ×ÅÓÇ ÓÁÓ» ÃÉÁ ÔÏÍ ÊÏÌÂÏ ÓÔÏ ÊÉÔÑÏÓ ÓÞìåñá Ýðåéôá áðü åðôÜ ìÞíåò ñùôÜ ê. Ìáõñßäïõ öÝñáôå áõôÞ ôçí ðñþôç ðñïôåñáéüôçôÜ óáò óôï ðåñéöåñåéáêü óáò Óõìâïýëéï; ÐÞñáôå êÜðïéá áðüöáóç ôï ðåñéöåñåéáêü óáò Óõìâïýëéï ãéá ôïí êüìâï ôïõ Êßôñïõò; ÅñåõíÞóáôå óôï áñìüäéï Õðïõñãåßï Õðïäïìþí ôß áêñéâþò óõìâáßíåé, óå ðïéï óôÜäéï âñßóêåôáé áðü ìåëÝôåò ôï áíáöåñüìåíï Ýñãï; ÁõôÝò ïé ìåëÝôåò áöïñïýí ôçí õðÜñ÷ïõóá óå Üëëç èÝóç ìå ÷ßëéá ðñïâëÞìáôá êáé ðïëëáðëÜóéá Ýîïäá; Åß÷å ãßíåé ðñïóðÜèåéá áêüìç üôáí åíôÜ÷èçêáí äåêáÝîé íÝá Ýñãá êáôÜ ôïí ðáñåëèüíôá ÄåêÝìâñéï óôï ðåñáóìÝíï ÅÓÐÁ íá åíôá÷èåß êáé ï êüìâïò ôïõò Êßôñïõò; ÆçôÞèçêå áðü ôï Ðåñéöåñåéáêü óáò Óõìâïýëéï íá åíôá÷èåß ôïõëÜ÷éóôïí óôï ôñÝ÷ïí ÅÓÐÁ ê. Ìáõñßäïõ; Êýñéå ÄÞìáñ÷å Â. Ðïëýæï Ãéá íá ìçí èåùñÞóåôå üôé óáò ðáñáêÜìðôù, ìå Ýíôõðï ðïõ óáò ðáñÝäùóá éäéï÷åßñùò ðáñáêáëïýóá ãéá ôéò äéêÝò óáò åíÝñãåéåò êáé óå áõôü ôï èÝìá üðùò êáé óå áñêåôÜ Üëëá èÝìáôá ôïõ Êßôñïõò. Ðéèáíüí íá ìå ñùôÞóåôå ôé Ýêáíá êÜðïôå åäþ óáò ôï ãñÜöù êáé áõôü óôï Ýíôõðï ìïõ êáé ôï ãíùñßæåôå êáôÜ ôïìÝá ôé Ýãéíå ôüôå üðùò ôï ãíùñßæïõí êáé üëïé ïé Óýìâïõëïé ôïõ Êßôñïõò. ÁãáðçôÝ ÃéÜííç Áìïéñßäç Ðéóôåýù üôé Ý÷åéò ôç äýíáìç êáé ôçí áðïöáóéóôéêüôçôá íá âïçèÞóåéò. ¹ñèå ç þñá íá óõíäÝóåéò ôï üíïìÜ óïõ ìå ôá óçìáíôéêüôåñá áíáðôõîéáêÜ Ýñãá ðïõ áöïñïýí ôï Íïìü Ðéåñßáò, ôïí êüìâï ôïõ Êßôñïõò êáé ôï ËéìÜíé ôïõ Êßôñïõò óå ðïëý äýóêïëåò ïéêïíïìéêÜ óõíèÞêåò ãéá ôç ÷þñá. ÎÝñù üôé Ý÷åéò ôçí åìðåéñßá íá áîéïëïãÞóåéò ôéò ðñïôåñáéüôçôåò ãéá ôï Íïìü Ðéåñßáò. ÕðÞñîåò åðéôõ÷çìÝíïò ÄÞìáñ÷ïò, åßóáé Ôå÷íéêüò! Åßóáé ðåôõ÷çìÝíïò âïõëåõôÞò êáé êÜôé ìïõ ëÝåé üôé èá ðáò êáé ðÜñá ðÜíù. ÁíÝëáâå, îåêßíçóå, ðñïóðÜèçóå íá ãßíåé êÜôé ãéá ôá äýï ðéï áíáðôõîéáêÜ Ýñãá ðïõ ðñÝðåé íá ãßíïõí óôçí Ðéåñßá, ï êüìâïò ôïõ Êßôñïõò êáé ôá ëéìåíéêÜ Ýñãá óôï Êßôñïò. Áõôü ôï ëéìÜíé íá ãßíåé êÜðïôå ç ðýëç åéóüäïõ ôçò ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ ãéá ôçí Ðéåñßá. ¸âãáëå ìáëëéÜ ç ãëþóóá ìïõ åðéôÝëïõò íá öùíÜæù. Êßôñïò Ðéåñßáò 21-8-2011 Óðýñïò Ðõñãßäçò ô. Ðñüåäñïò Ðýäíáò Õ.Ã.: ¼ôáí êÜðïôå áãùíéæüìïõíá ìå èåóìéêÞ ôüôå éäéüôçôá ãéá ôá ßäéá èÝìáôá êáé ìå ôïí ßäéï ëüãï êÜðïéïò íåáñüò ôüôå «ÄçìïóéïãñÜöïò» ï Èåï÷Üñçò Ìðéêéñüðïõëïò óôéò 18-3-1993 Ýãñáöå åéñùíéêÜ óáí áðÜíôçóç óôá áãùíéþäç áéôÞìáôÜ ìïõ. ÏÉ ×ÁÑÔÉÍÏÉ ÐÕÑÃÏÉ ÔÏÕ … ÐÕÑÃÉÄÇ êëð. êëð. êëð. «Ößëå» ×Üñç ç Ðïëéôåßá äõóôõ÷þò áêüìç êïéìÜôáé üðùò Ýãñáöá ôüôå. Åóåßò ïé äçìïóéïãñÜöïé Üñáãå ðüóï âïçèÞóáôå ãéá íá îõðíÞóåé.

ÊÜíôå ôçí áíáããåëßá ôïõ ãÜìïõ óáò óôï “Ïëýìðéï ÂÞìᔠêáé ðÜñôå Ýíá êïõðüíé äùñåÜí óõììåôï÷Þò ãéá ôéò êëçñþóåéò!

ÔÅÔÁÑÔÇ 24 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2011 9

Ç

åðéèõìßá ôïõ Ãåíéêïý ÐñïîÝíïõ ôçò Ñùóßáò óôç Èåóóáëïíßêç ê. ÁëåîÝé Ðïðüâ íá áíåâåß óôïí ¼ëõìðï éêáíïðïéÞèçêå ìå ôïí êáëýôåñï äõíáôü ôñüðï, ôçí ðåñáóìÝíç ÊõñéáêÞ. Ôç ìåãÜëç ôïõ áõôÞ åðéèõìßá åß÷å åêöñÜóåé óôïí ô. ÄÞìáñ÷ï Äßïõ êáé íõí Ðåñéöåñåéáêü Óýìâïõëï Ãñçãüñç Ðáðá÷ñÞóôï, ðñéí Ýíá ìÞíá ðåñßðïõ üôáí åðéóêÝöèçêå ôçí Ðéåñßá êáé óõãêåêñéìÝíá ôï Äßïí. ¸ôóé ôçí ÊõñéáêÞ 21 Áõãïýóôïõ, ï Ãåíéêüò Ðñüîåíïò ìå óôåíïýò ôïõ óõíåñãÜôåò âñÝèçêå óôç Âñïíôïý, ÷ùñßò âÝâáéá åðßóçìï ðñùôüêïëëï, üðïõ ôïõò õðïäÝ÷ôçêáí ï ê. Ðáðá÷ñÞóôïò ìå ôç óýæõãü ôïõ êáé ôïðéêïýò ößëïõò ôïõ. Ç áðïóôïëÞ ìå áõôïêßíçôá áêïëïýèçóå ôç âáóéêÞ äéáäñïìÞ ðñïò ôï êáôáöýãéï «ÊñåâÜôéá». ÅíäéÜìåóá îåíáãÞèçêå óôïí ïéêéóìü ôçò ÐáëáéÜò Âñïíôïýò, ôç ìïíÞ ôçò Áãßáò ÔñéÜäáò êáé ìÝóá áðü ìéá ðáíÝìïñöç äéáäñïìÞ ãåìÜôç ïîéÝò, ðåýêá êáé Ýëáôá êáôÝëçîå óôï ïñåéâáôéêü êáôáöýãéï «ÊñåâÜôéá», óå õøüìåôñï 1100ì. Åêåß ôïõò õðïäÝ÷ôçêáí ïé ïéêïäåóðüôåò ôïõ êáôáöõãßïõ, ÃéÜííçò êáé Êþóôáò, ðñïóöÝñïíôáò ôóßðïõñï êáé ôóÜé Ïëýìðïõ. Óôç óõíÝ÷åéá ôá ìÝëç ôçò áðïóôïëÞò, áöïý ðñïìçèåýôçêáí ôïí êáôÜëëçëï ïñåéâáôéêü åîïðëéóìü, îåêßíçóáí ôçí áíÜâáóç óôïí ¼ëõìðï áêïëïõèþíôáò ôï ìïíïðÜôé ðïõ ïäçãåß óôçí ôïðïèåóßá «ðáðÜ ÑÝìá». ÌåôÜ áðü ìéá óõíáñðáóôéêÞ ðïñåßá äýï ùñþí ðåñßðïõ, âñÝèçêáí ó’ Ýíá áðü ôá ïìïñöüôåñá ñÝìáôá ôïõ Ïëýìðïõ, ãåìÜôï ãÜñãáñåò ëßìíåò êáé öáíôáóôéêïýò ìéêñïýò êáôáññÜêôåò. Åäþ åß÷áí ôçí åõêáéñßá íá äñïóéóôïýí êáé íá áðïëáýóïõí ôç ìáãåßá ôïõ åðéâëçôéêïý ôïðßïõ ôïõ ðáíÝìïñöïõ Ïëýìðïõ. Ç åðéóôñïöÞ êïðéáóôéêÞ ìåí, áëëÜ ôï óôñùìÝíï ôñáðÝæé ìå ôçí ðáñáäïóéáêÞ öáóïëÜäá êáé ôá Üëëá íüóôéìá åäÝóìáôá áðïæçìßùóáí ôçí êïýñáóç ôùí ïñåéâáôþí, ðïõ åß÷áí íá äéçãïýíôáé ó’ üóïõò äåí óõììåôåß÷áí óôçí ïñåéâáóßá ôï èáõìáóìü ôïõò áðü ôç ìïíáäéêÞ áõôÞ åìðåéñßá óôïí ¼ëõìðï. Óôç äéÜñêåéá ôçò îåêïýñáóçò áíáðôý÷èçêå åíäéáöÝñïõóá óõæÞôçóç ãéá ôñÝ÷ïíôá èÝìáôá ôçò ðïëéôéêÞò

Äùñï

áëëÜ êõñßùò ôùí ó÷Ýóåùí ôùí äýï ÷ùñþí óå èÝìáôá ðïëéôéóìïý êáé ôïõñéóìïý. Íá óçìåéùèåß üôé ï ê. Ðáðá÷ñÞóôïò êáé ï ê. Ðáó÷áëïýäçò, ùò ìÝëç ôçò äéïßêçóçò ôïõ ÖåóôéâÜë Ïëýìðïõ, êáôÝèåóáí åðßóçìç ðñüôáóç óôïí Ãåíéêü Ðñüîåíï íá áíáêçñõ÷èåß ç Ñùóßá ôéìþìåíç ÷þñá óôï 41ï ÖåóôéâÜë Ïëýìðïõ ãéá ôï 2012. Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ ÐñïîÝíïõ ç ðñüôáóç Ýãéíå êáôáñ÷Þí áðïäåêôÞ ìå éäéáßôåñç éêáíïðïßçóç. Äåóìåýôçêå ðùò èá ôç ìåôáöÝñåé óôçí ðñåóâåßá êáé óôç óõíÝ÷åéá óôï Ðïëéôéóôéêü ÊÝíôñï ðïõ åäñåýåé óôçí ÁèÞíá. «Óýíôïìá», äÞëùóå ï Ãåíéêüò Ðñüîåíïò, «èá Ý÷ïõìå íÝá êáé èÝëù íá ðéóôåýù åõ÷Üñéóôá. Ïé ÷þñåò ìáò Ý÷ïõí ðïëëÜ êïéíÜ óôïé÷åßá êáé ìðïñïýí íá óõíåñãáóôïýí óå ðïëëïýò ôïìåßò». ÌåôÜ ôéò êáèéåñùìÝíåò öùôïãñáößåò êáé ôçí áíôáëëáãÞ áíáìíçóôéêþí äþñùí, ç áðïóôïëÞ áðï÷áéñÝôçóå ôï êáôáöýãéï êáé ôïõò ïéêïäåóðüôåò ôïõ, ãñÜöïíôáò óôï âéâëßï ôùí åðéóêå-

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÁÐÏÊÅÍÔÑÙÌÅÍÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ- ÈÑÁÊÇÓ ÃÅÍÉÊÇ Ä/ÍÓÇ ÄÁÓÙÍ & ÁÃÑÏÔ. ÕÐÏÈÅÓÅÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÁÓÙÍ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

Áíáêïéíþíïõìå üôé ìå ôçí õð’ áñéèì. 4653/18-072011 ðñÜîç ìáò, ðïõ óôåßëáìå ãéá Ýêèåóç óôï Äçì. êáôÜóôçìá ôïõ ÄÞìïõ Äßïõ- Ïëýìðïõ ôïõ Í. Ðéåñßáò ÷áñáêôçñßóôçêå Ýêôáóç, ìå óôïé÷åßá 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Å, Æ, 10, 11, 12, 13, 14,15,16,17, Â,1 óõíïëéêïý åìâáäïý 2.685,83 ô.ì. ðïõ âñßóêåôáé óôç èÝóç «ÊïóÜñé» ôçò Äçì. Êïéí. Ðëáôáìþíá, ôïõ ÄÞìïõ Äßïõ – Ïëýìðïõ, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 14 ôïõ Í. 998/79, «Ðåñß ðñïóôáóßáò Äáóþí êëð», ìåôÜ áðü áßôçóç ôïõ êïõ Ìé÷ùëïý Ãñçãüñç ùò «Ìç ÄáóéêÞ». Êáôåñßíç, 18-07-2011 Ï ÐñïúóôÜìåíïò ôçò Ä/íóçò Ãåþñãéïò Ìáõñßäçò

2o Äùñï

ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÅÊÄÇËÙÓÅÙÍ 4ï ÷ëì. Êáôåñßíçò - Ðáñáëßáò Ôçë: 23510 63660

ÄùñïåðéôáãÞ

1000 Åõñþ

Ðïéüôçôá óôï ôáîßäé!

ÄùñïåðéôáãÞ

500 Åõñþ

Ðë.Åëåõèåñßáò 3 Ôçë.: 23520 21888

3o Äùñï

Ï ÔåñøÝëáò Êùíóôáíôßíïò ôïõ Ãåùñãßïõ êáé ôçò Ïëõìðßáò ôï ãÝíïò Ðáðáäïðïýëïõ ðïõ ãåííÞèçêå óôï ÏõæìðåêéóôÜí êáé êáôïéêåß óôçí ÊáëëéèÝá Ðéåñßáò êáé ç AKHMETOVA GUZALIYA ôïõ FINAIS êáé ôçò NAFISA ôï ãÝíïò NASRETDINOVA ðïõ ãåííÞèçêå óôç Ñùóßá êáé êáôïéêåß óôçí ÊáëëéèÝá Ðéåñßáò ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí ìå ðïëéôéêü ãÜìï óôï Äçìáñ÷åßï Êáôåñßíçò. *** Ï Ðïõñôóßäçò ÄçìÞôñéïò ôïõ Ðáó÷Üëç êáé ôçò ¢ííáò ôï ãÝíïò Áñáâßäïõ ðïõ ãåííÞèçêå óôç Èåóóáëïíßêç êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç êáé ç Äåìçñôæüãëïõ ÅëÝíç ôïõ ÍéêïëÜïõ êáé ôçò Ìáñãáñßôáò ôï ãÝíïò ÌðáôóáñÜ ðïõ ãåííÞèçêå êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí óôïí Éåñü Íáü Èåßáò ÁíáëÞøåùò óôéò 18 Óåðôåìâñßïõ 2011 .

ÐáñáìÝíåé áõôïôåëÝò ôï Äçìïôéêü Ùäåßï Êáôåñßíçò

Ô

ç äéáôÞñçóç - êáô'åîáßñåóç ôùí üóùí ïñßæåé «ï ÊáëëéêñÜôçò» - ôçò áõôïôÝëåéáò ôïõ Äçìïôéêïý Ùäåßïõ Êáôåñßíçò ùò Íïìéêïý Ðñïóþðïõ Äçìïóßïõ Äéêáßïõ áðïöÜóéóå ôï Õðïõñãåßï Åóùôåñéêþí, áíáãíùñßæïíôáò ôç äñáóôçñéüôçôÜ ôïõ, ôï åîåéäéêåõìÝíï áíôéêåßìåíü ôïõ, ôç ìáêñï÷ñüíéá áðüäïóç Ýñãïõ êáé ôçí ãåíéêüôåñç êáôáîßùóç ôçò ðñïóöïñÜò ôïõ. Ï ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÌÐÅÑÅÄÇÌÁÓ

Ï Êáñáãåþñãïò ÁèáíÜóéïò ôïõ Áíáóôáóßïõ êáé ôçò Áíáóôáóßáò ôï ãÝíïò ×éïíÜ ðïõ ãåííÞèçêå óôçí ÁëåîÜíäñåéá êáé êáôïéêåß óôï Áéãßíéï êáé ç Ñéôóïýäç Éóéäþñá ôïõ Çëéá êáé ôçò ×ñéóôßíáò ôï ãÝíïò Á÷ëáôëÞ ðïõ ãåííÞèçêå óôç Èåóóáëïíßêç êáé êáôïéêåß óôï Áéãßíéï ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí ìå ðïëéôéêü ãÜìï óôï Äçìáñ÷åßï Áéãéíßïõ ôïõ ÄÞìïõ Ðýäíáò – Êïëéíäñïý ôçí ÊõñéáêÞ 28 Áõãïýóôïõ 2011 **** Ï ÃêéÜôáò ¢ããåëïò ôïõ Ãåùñãßïõ êáé ôçò ¼ëãáò ôï ãÝíïò Ïéêïíüìïõ ðïõ ãåííÞèçêå óôç ËáãïñÜ÷ç Ðéåñßáò êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç êáé ç ÊïõìáÀôç ÄÞìçôñá ôïõ Ðáýëïõ êáé ôçò ÊõñéáêÞò ôï ãÝíïò Áìáíéïý ðïõ ãåííÞèçêå óôç Ãåñìáíßá êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí óôéò 30 Ïêôùâñßïõ 2011 óôïí Éåñü Íáü Áãßáò ¢ííçò óôçí Êáôåñßíç.

1o

ÌÅ ÁÐÏÖÁÓÇ ÔÏÕ ÕÐ. ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ

ÐáñáóêåõÞ 26 Áõãïýóôïõ ¸íáñîç 9ì.ì * Ðáéäéêü ÷ïñåõôéêü ôçò Ì.Å.Ê. *×ïñåõôéêü ôìÞìá Óõëëüãïõ Ëåéâáäéùôþí Ðéåñßáò «ÃåùñãÜêçò Ïëýìðéïò» * ÃëÝíôé ìå Üöèïíï êñáóß, öáãçôü êáé ÷ïñü ÓÜââáôï 27 Áõãïýóôïõ ¸íáñîç 9 ì.ì. * ×ïñåõôéêü åíçëßêùí ôçò Ì.Å.Ê. – Óõíïäåßá ÷ïñùäßáò Ì.Å.Ê. * ×ïñåõôéêü ôìÞìá Óõëëüãïõ Êñçôþí Ðéåñßáò «Ïé Óôáõñáåôïß» * ÃëÝíôé ìå Üöèïíï êñáóß, öáãçôü êáé ÷ïñü Óáò ðåñéìÝíïõìå!

ðôþí ôéò èåñìüôåñåò åõ÷áñéóôßåò êáèþò åíôõðþóåéò êáé áíáìíÞóåéò áðü ôç ãíùñéìßá ìå ôïí ¼ëõìðï. Ï ôåëåõôáßïò óôáèìüò óå êáöåíåßï ôçò Âñïíôïýò, üðïõ ïé èáìþíåò õðïäÝ÷ôçêáí ìå éäéáßôåñç åãêáñäéüôçôá ôïí Ãåíéêü Ðñüîåíï êáé ôïõò óõíåñãÜôåò ôïõ. Äåí ðáñÝëåéøáí íá ôïõò ðñïóöÝñïõí ôïðéêÜ ðñïúüíôá, üðùò áðïîçñáìÝíï êáðíü, óôáöýëéá, ðåðüíéá, êñáóß áëëÜ êáé ôïðéêÜ ãëõêßóìáôá. Ï Ãåíéêüò Ðñüîåíïò êáé ç ðáñÝá ôïõ áðï÷áéñÝôçóáí ìå ôá èåñìüôåñá ëüãéá ôïõò Âñïíôéíïýò, åíþ óôïí Ðåñéöåñåéáêü Óýìâïõëï Ãñçãüñç Ðáðá÷ñÞóôï êáé ôïõò óõíåñãÜôåò ôïõ äåí Ýâñéóêáí ëüãéá íá ôïõò åõ÷áñéóôÞóïõí ãéá ôçí êáôáðëçêôéêÞ öéëïîåíßá êáé ôç ìïíáäéêÞ åõêáéñßá ðïõ ôïõò ðáñåß÷áí íá åðéóêåöèïýí êáé íá ãíùñßóïõí ôïí ¼ëõìðï. Êáé ïé äýï ðëåõñÝò Ýäùóáí ôç äéáâåâáßùóç ðùò ç öéëßá êáé ç óõíåñãáóßá èá óõíå÷éóôåß óôï Üìåóï ìÝëëïí ìå óçìáíôéêÝò êáé óõãêåêñéìÝíåò ðñùôïâïõëßåò.

Áíáöåñüìåíïò óôç èåôéêÞ áõôÞ åîÝëéîç ï Ðñüåäñïò ôïõ Äçìïôéêïý Ùäåßïõ Êáôåñßíçò Ðáíáãéþôçò ÌðåñåäÞìáò ôïíßæåé óå äÞëùóÞ ôïõ:«Ãéá Üëëç ìéá öïñÜ êáôáîéþíåôáé ç ëåéôïõñãßá ôïõ Äçìïôéêïý ìáò Ùäåßïõ ùò ðñïò ôéò äñáóôçñéüôçôÝò ôïõ óôéò ôÝ÷íåò êáé ôïí ðïëéôéóìü, ùò ï öïñÝáò ðïõ Ý÷åé äéáñêÞ êáé äéáêåêñéìÝíç ðáñïõóßá óôçí ðïëéôéóôéêÞ æùÞ ôïõ ôüðïõ». Êáé ï êïò ÌðåñåäÞìáò êáôáëÞãåé óôç äÞëùóÞ ôïõ ùò åîÞò: «¼ëá ôá ìÝëç ôçò ìåãÜëçò ïéêïãÝíåéáò ôïõ Ä.Ù.Ê. – ç Äéïßêçóç, ç Äéåýèõíóç, ôï Äéäáêôéêü êáé Äéïéêçôéêü Ðñïóùðéêü, ïé óðïõäáóôÝò ìå ôéò ïéêïãÝíåéÝò ôïõò – äåóìåõüìáóôå üôé ôï Äçìïôéêü Ùäåßï èá åîáêïëïõèÞóåé ìå óõíÝðåéá êáé ìå õøçëü áßóèçìá åõèýíçò ôçí óôáèåñÜ áíïäéêÞ ðïñåßá ôïõ êáé ôç ãåíéêüôåñç ìïõóéêÞ - ðïëéôéóôéêÞ ôïõ ðñïóöïñÜ óôçí Êáôåñßíç êáé óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ». Ìå ôçí óõãêåêñéìÝíç áðüöáóç ôïõ õðïõñãïý Åóùôåñéêþí ×Üñç Êáóôáíßäç Ýãéíå äåêôÞ ç åéóÞãçóç – ðñüôáóç ôïõ äçìïôéêïý óõìâïõëßïõ Êáôåñßíçò ãéá ôç äéáôÞñçóç ôçò áõôïôÝëåéáò ôïõ ÄÙÊ. Óçìåéþíåôáé ìÜëéóôá üôé óôç ëßóôá - ìå ôá 70 áõôïôåëÞ ÍïìéêÜ Ðñüóùðá Äçìïóßïõ Äéêáßïõ ôùí Ï.Ô.Á. ðïõ äåí óõã÷ùíåýïíôáé ðïõ Ýäùóå óôç äçìïóéüôçôá ôï áñìüäéï Õðïõñãåßï, ôï Äçìïôéêü Ùäåßï êáôáëáìâÜíåé ôçí ðñþôç èÝóç.

ÓõëëÞøåéò ãéá íáñêùôéêÜ óôïí Êïñéíü Áðü áóôõíïìéêïýò ôçò ÏìÜäáò Ðñüëçøçò & ÊáôáóôïëÞò Åãêëçìáôéêüôçôáò (Ï.Ð.Ê.Å.) ôçò ÁóôõíïìéêÞò Äéåýèõíóçò Ðéåñßáò: * ÓõíåëÞöèçóáí ÷èåò (23-08-2011) ôéò ðñþôåò ðñùéíÝò þñåò, óôïí Êïñéíü Ðéåñßáò, ôÝóóåñéò çìåäáðïß 21, 19, 17 êáé 17 åôþí, äéüôé óå áóôõíïìéêÞ Ýñåõíá ôïõ É.×.Å. áõôïêéíÞôïõ éäéïêôçóßáò ôïõ 19÷ñïíïõ óôï ïðïßï åðÝâáéíáí êáé ïé Üëëïé (3) çìåäáðïß, êáôåëÞöèçóáí íá êáôÝ÷ïõí áðü êïéíïý äýï óõóêåõáóßåò (37,9) ãñáììáñßùí êÜííáâçò, ïé ïðïßåò êáôáó÷Ýèçêáí. * ÓõíåëÞöèç ðñï÷èåò (22-08-2011) ôï ìåóçìÝñé, óôçí ÍÝá Áãáèïýðïëç Ðéåñßáò, Ýíáò 40÷ñïíïò çìåäáðüò, äéüôé êáôåëÞöèç íá êáôÝ÷åé (1) áõôïó÷Ýäéï çìéôåëÝò ôóéãÜñï ôï ïðïßï ðåñéåß÷å áêáôÝñãáóôç êÜííáâç êáé (2) äéóêßá ôïõ öáñìáêåõôéêïý óêåõÜóìáôïò LEXOTANIL, ôá ïðïßá êáôáó÷Ýèçêáí. Ïé óõëëçöèÝíôåò èá ïäçãçèïýí óôïí ê. ÅéóáããåëÝá Ðëçììåëåéïäéêþí Êáôåñßíçò.
Μικρές αγγελίες ΤΗΛ.:

ƮƧƵƣƯƣƴƵƩƴ Ȁ ȉ Ǿ Ȃ ǹȉ ȅ Ȃ Ǽ Ȉ ǿ ȉ ǿ Ȁ ȅ ī ȇǹ ĭ Ǽ ǿ ȅ

FAX :

23510.75.207 23510.27566, 23510.45002 6944.727360 6944.504786

ǼĬȃǹȃȉǿȈȉǹȈǼȍȈ ȘȝȚȩȡȠijȠȢ ZZZPHWDQDVWLVFRPJUHPDLOLQIR#PHWDQDVWLVFRPJU ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

χή Καμμένος Μύλος Τιμή 115.000 Ε

ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93 τμ μεταχειρισμένο σε καλή κατάσταση 2ΔΣ, τραπεζαρία, Σ,Κ,WC, τζάκι, ατομική θέρμανση, 2ο όροφος. Περιοχή πάρκου. Τιμή 70.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93 τμ με 2 Δ,Σ,Κ, WC (κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη περιοχή Κέντρου) Τιμή 80.000 Ε.

ΓΡΑΦΕΙΟ (επαγγελματικός χώρος) 140 τμ 2ος όροφος φάτσα στην πλατεία Ελευθερίας. Τιμή 200.000 Ε

ΜΕΖΟΝΕΤΑ 140 τμ γωνιακη 3 ΔΣΚWC εξαιρετική κατασκευή (παραδοταία με κλειδί στο χέρι) περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 190.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 111 τμ (καινούργιο άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ,Τ,Κ WC κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, ατομικη΄θέρμανση, τζάκι, περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών 135.000 Ε.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΔΙΟΡΟΦΟ κτίσμα (στα μπετά) αποτελούμενο από κατάστημα 80 τμ και όροφο 130 τμ σε 300 τμ οικόπεδο περιοχή Ν. Ζωή τιμή 150.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο γωνιακό περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή 100.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο, περιοχή επέκταση Βατάν. Τιμή 72.000 Ε.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 58 τμ σε κεντρικό σημείο Τιμή 117.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο περοιχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 100.000 Ε

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 500 τμ (ισόγειο) σε έκταση 6500 τμ (αποφέρει εισόδημα 2000 μηνιαίως) στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης - Ν.Κεραμιδίου. Τιμή 350.000 Ε.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 230 τμ, οικοδομήσιμο, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 50.000 Ε.

ΔΙΟΡΟΦΟ κτίσμα (στα μπετά) αποτελούμενο από υπόγειο 100 τμ πυλωτή 100 τμ και 2 ορόφος από 100 τμ σε 250 τμ οικόπεδο πολύ καλή θέση περιοχή Ολ. Ακτή. Τιμή 170.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 262 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Σταδίου τιμή 300 Ε/τμ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 113 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ,Τ,Κ, WC, τζάκι, ατομική θέρμανση, κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 140.000Ε.

MEZONETA 100 τμ (καινούργια άριστη κατασκευή, παραδίδεται με το κλειδί στο χέρι) 3 Δ,Σ,Κ,2WC, πάρκιγκ, περιοχή Καλλιθέα.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 352 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Βατάν τιμή 90.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση, κλειστός χώρος στάθμευσης (καινούργιο παραδοτέο με το κλειδί στο χέρι) περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 95.000 Ε/τμ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 95 τμ 2ΔΣΤΚ, WC, ωρομέτρηση, θέση πάρκιγκ πολύ καλή κατάσταση περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 70.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 125 τμ (σε άριστη κατάσταση 2 ΔΣΚΤ, κεντρική θέρμανση, περιοχή Κέντρου, Τιμή 100.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση σε άριστη κατάσταση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 75.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 46 τμ 1 ΔΣΚ μπάνιο περιοχή Παραλία (αριστερά). Τιμή 40.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ (καινούργιο) 2 ΔΣΚ WC 3ος όροφος γωνιακό πάρκιγκ περιο-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 762

μ. περιοχή Περίσταση, με παλιά μονοκατοικία. Τιμή 60.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 420 τμ ΣΔ 1,2 πολύ καλή θέση περιοχή Παραλία Τιμή 350.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 384 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Ν. Ζωή - Θρακιώτικα τιμή 120.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ γωνιακό περιοχή επέκταση Σταδίου τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 190 τμ εξαιρετική θέση (μαζί με άδεια οικοδομής) περοιχή Παραλία τιμή 100.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 389 τμ γωνιακό εξαιρετική θέση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 200.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 580 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 180.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 800 τμ με 2 φάτσες περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή 170.000 Ε (πωλείται και το μισό δεκτός και διακανονισμός) ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Αγία Παρασκευή. Τιμή 180.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή 110.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 200 τμ με 60 τμ ΣΔ 1,2 περοιχή Πάρκου τιμή 80.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 250 τμ γωνιακό, περιοχή Ολυμπιακη Ακτή. Τιμή 80.000 Ε.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 2 Δ,Σ,Κ, WC ατομική θέρμανση , τζάκι, κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 130.000 Ε.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 116 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ.,Τ, Κ, WC, ωρομέτρηση, τζάκι, κλειστή θέση πάρκινγκ περιοχή Βατάν. Τιμή 135.000 Ε.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 338 τμ εξαιρετική θέση με 2 φάτσες περιοχή Παραλία τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 731 τμ γωνιακό φάτσα σε παιδική χαρά περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού Τιμή 250 Ε/τμ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 552 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Καπνικού Σταθμού. Τιμή 160.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 203 τμ γωνιακό με άδεια μονοκατοικίας περιοχή Σταθμού. Τιμή 50.000 Ε.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 40 τμ σε κεντρικό σημείο (αποφέρει εισόδημα 330 Ε μηνιαίως) Τιμή 180.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΣΜΑ 170τμ ισόγειο+170 τμ όροφος+170τμ υπόγειο σε 1671 τμ έκταση (στα μπετά) φάτσα στην παλιά Εθνική οδό. Τιμή 170.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.000 τμ γωνιακό εξαιρετική θέση (γεώτρηση και ρεύμα) περιοχή Κουβαλιά τιμή 140.000 Ε (συζητίσημη) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.000 τμ (ακτινίδια) με γεώτρηση και ρεύμα φάτσα στον περάπλευρο της Νέας Εθνικής Οδού. Τιμή 180.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2800 τμ άρτιο, οικοδομήσιμο, φάτσα στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης, - Ν. Εφέσου. Τιμή 200.000 Ε. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000 τμ φάτσα θάλασσα (μέσα στα κάμπιγκ) περιοχή Βαρικό τιμή 140.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10.500 τμ μεαξύ Παραλίας - Ολυμπιακής Ακτής (1200 τμ απο τη θάλασσα). Τιμή 50.000 Ε. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τμ γωνιακό στη ΠΕΟ με κόμβο και άδεια επαγγελματικό. Πληροφορίες αποκλειστικά στο γραφείο μας.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 16.000 τμ (300 μ. φάτσα) φάτσα στη Ν. Εθνική Οδό , τιμή 8000 Ε το στρέμμα

669) 490 τμ με 2 προσόψεις περιοχή ΚΤΕΛ. Τιμή 135.000 Ε (δίνεται και μισό) 670) 600 τμ με Πανοραμική θέα την Κατερίνη, πάνω σε 2 δρόμους περιοχή Π. Κεραμίδι Τιμή 45.000 Ε 673) 293 τμ γωνιακό βλέπει μπροστά σε κεντρική πλατεία στα Ευαγγελικά. Τιμή 140.000 Ε 674) 730 τμ με ΣΔ 1,2 με 3 φάτσες περιοχή Ευαγγελικά 677) 290 τμ με 21 μ. φάτσα περιοχή Περίσταση. Τιμή 60.000 Ε 678) 500 τμ περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 160.000 Ε 681) 1077 τμ περιοχή - Κ. Αγιάννης. Τιμή 50.000 Ε 683) 252 τμ με 33 μ. φάτσα περιοχή Σβορώνος. Τιμή 50.000 Ε 684) 391 τμ με 14 μ. φάτσα περιοχή 25η Μαρτίου Τιμή 135.000 Ε 686) 552 τμ γωνίες περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 155.000 Ε 687) 300 τμ γωνιακό, περιοχή Καλλλιθέα Τιμή 65.000 Ε 690) 320 τμ με 3 φάτσες. Περιοχή - Επεκ. Ευαγγελικά. Τιμή 65.000Ε 691) 600 τμ με Σ.Δ. 0,20 γωνιακό με πανοραμική θέα την θάλασσα. Περιοχή Τοπόλιανη. Τιμή 60.000 Ε 695) 711 τμ γωνιακό περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 185.000 Ε 697) 310 τμ γωνιακό, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Γήπεδο Πιερικού. Τιμή 110.000 Ε 698) 388 τμ πάνω σε 2 δρόμους διαμπερές περιοχή Σταθμός. Τιμή 80.000 Ε ȈȉǼĭǹȃȅȈȋǹȈǹȆǾȈ ȀĮııȐȞįȡȠȣȀĮIJİȡȓȞȘ

ȉȘȜID[ ȀȚȞȘIJȩ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 115) 75 τμ 5ος όροφος 2 ΔΣΚ μπάνιο, ανακαινισμένο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Πάρκο. Τιμή 50.000 Ε 116) 130 τμ 1ος όροφος, 3 ΔΣΚ, μπάνιο, αποθήκη, ωρομέτρηση, 15ετίας πάρκιγκ-πυλωτή. Περιοχή Πάρκο. Τιμή 138.000 Ε 164) 160 τμ 4ος όροφος 4Δ,Σ,Κ,2 μπάνια, κεντρική θέρμανση, τέντες, ηλιακό 25 ετών. Περιοχή Αγία Παρασκευή Τιμή 115.000 Ε 166) 105 τμ οροφοδιαμέρισμα 2ος όροφος 3 ετών, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, αποθήκη, πάρκιγκ ανοιχτό, ωρομέτρηση. Περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 110.000 Ε 167) 50 τμ 2ος όροφος, 25 ετών, 1 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 25.000 Ε 221) 60 τμ 1 όροφος, 2 δωμ., ΣΚ μπάνιο, 8ετίας, ατομικό λέβητα. Περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 80.000 Ε 246) 110 τμ 4ος όροφος (γίνεται και επαγγελματικός χώρος) 2 Δ, Σ,Κ, μπάνιο διαμπερές, ατομικό λέβητα, περιοχή Πεζόδρομος. Τιμή 75.000 Ε 281) 70 τμ 2ος όροφος, 2 Δ,Σ,Κ,μπάνιο γωνιακό, τέντες, κλιματιστικό περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 75.000 Ε 294) 90 τμ ρετιρέ 4ος όροφος, πλήρες ανακαινισμένη 2 Δωμ., Σ.,Κ., μπάνιο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Κέντρο. Τιμή 67.000 Ε ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 837) 170 τμ μεζονέτα, καινούργιο, τελειωμένο, LUX κατασκευής με 80 τμ ημιυπόγειο σε 500 τμ οικόπεδο Περιοχή - Περίσταση 850) 2Χ105 τμ ισόγειο και 1ος όροφος 40 ετών χτισμα σε 170 τμ οικόπεδο με ΣΔ 1,2 τιμή 150.000 Ε. Περιοχή Αστικά 860) 140 τμ ισόγεια μονοκατοικία σε 900 τμ έκταση γωνιακό, 5ετίας, σαλοκουζίνα, 3 δωμ., 2WC, αποθήκη, τζάκι περιοχή - κοντά στην Κατερίνη 873) 135 τμ μεζονέτα 5ετίας, 3 Δωμ., ΣΚ 2 WC με 45 τμ ισόγεια γκαρσονιέρα σε 126 τμ οικόπεδο. Περιοχή ΙΚΑ

¬½Ì´ÉÌ¿™Í»ÇÕËÌÇÍ

¨¤®¥©¢¨ › ¥š

ZZZPHVLWLNRWKDQRVJU HPDLOLQIR#PHVLWLNRWKDQRVJU

875) 230 τμ μεζονέτα σε 400 τμ γωνιακό οικόπεδο, ΣΔ 6 Δωμ., 4 μπάνια και 120 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή 25η Μαρτίου 876) 120 τμ ισόγεια μονοκατοικία, 7ετίας σε 290 τμ ΣΔ 2 Δ, μπάνιο, 30 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 210.000 Ε 877) 3Χ175 τμ σε 1 στρέμμα έκταση περιοχή - Περίσταση 878) Μεζονέτα 200 τμ 1ος και 2ος όροφος, 8ετίας, σε 500 τμ γωνιακό οικόπεδο, 3 ΔΣΚ, 2 μπάνια, ατομικό λέβητα. Περιοχή Καταφιώτικα 879) 80 τμ ισόγεια μονοκατοικία παλιά σε 206 τμ οικόπεδο περιοχή Βατάν. Τιμή 55.000 Ε 880) 110 τμ μεζονέτα 5ετίας σε 150 τμ οικόπεδο 2 ΔΣΚ 2 μπάνια αποθήκη, πυλωτή. Περιοχή Βατάν. Τιμή 120.000 Ε 881) 120 τμ μεζονέτα και 40 τμ γκαρσονιέρα στο ισόγειο σε 300 τμ οικόπεδο 8ετίας περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 270.000 Ε 882) 100 τμ μονοκατοικία σε 715 τμ οικόπεδο Περιοχή Ευαγγελικά. ΟΙΚΟΠΕΔΑ 511) 490 τμ γωνιακό, περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 155.000 Ε 635) 174 τμ με 3 φάτσες Τιμή 34.000 Ε Περιοχή Γερμανικά 645) 686 τμ με 3 προσόψεις περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά τιμή 210.000 Ε. (δίνεται και το μισό 343 τμ) 653) 1.358 τμ με 30μ. πρόσοψη περιοχή ΚΤΕΛ. Τιμή 240 Ευρώ το τμ 662) 1.350τμ περιοχή Ανω Αγιάννης Τιμή 70.000 Ε 665) 196 τ.μ. με 15 μ. φάτσα Περιοχή Βατάν κοντά στη λαϊκή της Τετάρτης. Τιμή 57.000 ευρώ 667) 606 τμ με 3 φάτσες, περιοχή - Περίσταση. Τιμή 130.000 Ε. Δίδεται και το μισό 668) 478 τμ με 20 μ. φάτσα. Περιοχή - Σταθμός. Τιμή 90.000 Ε.

ƧƯƱƫƬƫƣƨƧƵƣƫ ȅȡȠijȠįȚĮȝȑȡȚıȝĮ  ȝ ǹ ǵȡȠijȠȢ  ıİ ıȣȖțȡȩIJȘȝĮ țĮIJȠȚțȚȫȞ ıIJȘȞ ȆİȡȚȠȤȒ īİȡȝĮȞȚțȫȞȈȚįȘȡȠįȡȠȝȚțȠȪ ȈIJĮșȝȠȪ.$7ǼȇǿȃǾ ǻȚİȪșȣȞıȘ $ʌȠıIJȩȜȠȣ ȆĮȪȜȠȣ ǼȣȟİȓȞȠȣ ȀǹȉǼȇǿȃǾ ʌİȡȚȠȤȒ īİȡȝĮȞȚțȫȞıȚįȘȡȠįȡȠȝȚțȠȪ ıIJĮșȝȠȪ ȞİȩįȝȘIJȠ ȠȡȠijȠįȚĮȝȑȡȚıȝĮ IJȝ Ƞȣ įȚĮȝʌİȡȑȢ ȣį țĮIJĮıțİȣȒ ıİ ȠȚțȩʌİįȠ IJȝ ĮȣIJȩȞȠȝȘ șȑȡȝĮȞıȘ IJȗȐțȚ ʌȩȡIJĮ ĮıijĮȜİȓĮȢ ĮʌİȡȚȩȡȚıIJȘ șȑĮȕȠȣȞȩ2ȁȊȂȆȅȈȆȐȡțȚȞșȑıİȦȞıIJȘȞʌȣȜȦIJȒıİȠȚțȠįȠȝȒ ȠȡȠijȠįȚĮȝİȡȚıȝȐIJȦȞ ĮʌȠșȒțȘIJȝțȒʌȠȢIJȝȤȦȡȓȢ ĮıĮȞıȑȡ ȤȦȡȓȢ țȠȚȞȩȤȡȘıIJĮ țĮIJȐȜȜȘȜȠ țĮȚ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜȝĮIJȚțȒ ȤȡȒıȘ ȝİıȓIJİȢ įİțIJȠȓįȚĮșȑıȚȝȠĮʌȩIJȚȝȒİȣȡȫ ȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ 

* Συμβεβλημένοι με όλα τα ταμεία * Μεταφορά σε όλη την Ελλάδα - Εξωτερικό * Κηδείες ατόμων ΔΩΡΕΑΝ * Διαθέτουμε ψυγείο και παρέχουμε δωρεάν συντήρηση και στο σπίτι * Καύση νεκρών

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 311) 16 στρ. κοντά στον Κ. Αγιάννη Τιμή 45.000 Ε 322) 5.150 στρεμ. γωνιακό κοντά στη Ν. Εφεσσο. Τιμή 30.000 Ε 337) 20 στρ. με νερό, ρεύμα, δέντρα. Περιοχή Σεβαστή. Τιμή 50.000 Ε 338) 15 στρ. περιοχή Παλιά Χράνη. Τιμή 20.000 Ε 339) 4 στρ. περιοχή επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 150.000 Ε 342) 8.100 στρ. περιοχή προς καινούργιο Νοσοκομείο. Τιμή 100.000 Ε 343) 2.900 στρ. γωνιακό επαγγελματικό σε κεντρικό κόμβο της Κατερίνης 346) 2Χ5 στρ. με νερό, ρεύμα, επαγγελματικό βρίσκεται σε παράπλευρο δρόμο της ΝΕΟ προς Αθήνα 347) 22 στρ. περιοχή Παλιόστανη. Τιμή 22.000 Ε 377) 4.700 στρ. με 41 μ. πρόσοψη, κοντά στην Περίσταση. Τιμή 85.000 Ε 418) 17 στρμ. με 110 μ πρόσοψη περιοχή Βιοζωκάτ Τιμή 180.000 484) 2,250 στρ. με άδεια για κατοικία, νερό, ρεύμα, περίφραξη Τιμή 60.000 Ε. Περιοχή Νεοκαισάρεια 488) 2 στρ. 2 κομμάτι από ΠΕΟ Τιμή 70.000 Ε 489) 9.600 στρ. κοντά στην Παραλία Τιμή 78.000 Ε 493) 5,850 στρεμ. με Πανοραμική θέα, σε ύψωμα περιοχή Νεοκαισάρεια Τιμή 30.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Κτηματομεσιτικά Γραφεία

ȈǿǻǾȇȅȆȅȊȁȅȈ ǹȖȉȡȚȐįȠȢțĮȚȂǹȜİȟȐȞįȡȠȣ ȀȅȃȉǹȈȉȅȃȆȁǹȉǹȃȅȆǿȈȍǹȆȅȉȅȠǻǾȂȅȉǿȀȅ

ȉǾȁ7(/()$;

ΠΩΛOYNTAI OIKOΠEΔA

Οικόπεδο 420 τμ κεντρικό στην

Ανδρομάχη

Οικόπεδα στο Παλιό Ελατοχώρι

Οικόπεδο γωνιακό 380 τμ κοντά στα Δικαστήρια, Καπνικό Σταθμό Οικόπεδο 440 τμ στο Μοσχοχώρι. Οικόπεδο 450 τμ στη Νέα Εφεσσο. Οικόπεδο γωνιακό 270 τμ περιοχή Παναγίας Σουμελά Οικόπεδο στην Περίσταση 300 τμ Διόροφο γιαπί σε 220 τμ οικόπεδο στο Σταθμό Οικόπεδο στην Παραλία 311 τμ Οικόπεδο στο Σταθμό 480 τμ Δύο οικόπεδα των 500 τμ στη Νεοκαισάρεια Πιερίας Οικόπεδο 400 τμ κεντρικό στο Λιτόχωρο Οικόπεδο 170 τμ Αγία Τριάδα 1 στρεμ. οικόπεδο γωνιακό στο κέντρο της Κονταριώτισσας Οικόπεδο 400 τμ στο Σβορώνο Οικόπεδο 430 & 250 τμ Μαρτίου Οικόπεδο 400 τμ στο Καπνικό Σταθμό Δύο οικόπεδα επέκταση Ευαγγελικών 400 και 450 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ: οικόπεδο 1 στρέμμα στον Αγ. Σπυρίδωνα Oικόπεδο 250τμ στην Oλυμπιακή Aκτή OIKOΠEΔA ΣTH ΛEΠTOKAPYA και Σκοτίνα, όσα μέτρα θέλετε. Bλεπουν θάλασσα και βουνά. ΠΩΛOYNTAI KATΑΣΤ/TA

Μαγαζί 90 τμ με πατάρι Μαγαζί στον παλιό Διεθνή 286 τμ και υπόγειο 286 τμ Μαγαζιά διάφορα στην πόλη Μαγαζί 50 τμ σε κεντρικό σημείο ΠΩΛOYNTAI ΔIAM/TA Διόροφη μεζονέτα λουξ κατασκευής στην Περίσταση Διόροφη μονοκατοικία σε 500 τμ οικόπεδο στην Κατερίνη. Τιμή 125.000Ε. Μεζονέτες 130 και 140 τμ στην επέκταση Ευαγγελικών υπό κατασκευή Μονοκατοικία στο Σβορώνο σε 200 τμ οικόπεδο. Μονοκατοικία 130 τμ στην Κάτω Μηλιά 50.000 Ε. Μονοκατοικίαστη Νέα Εφεσσο 70 τμ σε 350 τμ οικόπεδο. Γκαρσονιέρα δεκαπενταετίας 70 τμ Διαμέρισμα 35 τμ, 24.000 Ε στην Κατερίνη. Κεντρικό διαμέρισμα ρετιρέ με 3Δ δεκαετίας Μονοκατοικία στο Μακρύγιαλο καινούργιο σε 500 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα δεκαετίας 115 τμ περιοχή Αγίας Τριάδος Μονοκατοικία στο Σταθμό σε 430 τμ οικόπεδο Τριόροφη οικοδομή ημιτελή στο Λιτόχωρο ενορία Αγίου Δημητρίου Μεταχειρισμένα διαμερίσματα σε διάφορα μέρη της πόλης Διόροφη κατοικία σε οικόπεδο

350 τμ στην Καλλιθέα Γκαρσονιέρα στην Παραλία 32.000 Ε Μονοκατοικία 80 τμ σε οικόπεδο 1.200 τμ στη Βρύα με ωραία θέα Διόροφη καινούργια μονοκατοικία σε 270 τμ οικόπεδο περιοχη Αγίας Τριάδος Διαμέρισμα 95 τμ ανακαινισμένο 4ος όροφος κεντρικό Διαμερίσματα καινούργια των 100 τμ με ατομική θέρμανση με πάρκιγκ 1ος, 2ος, 3ος όροφος Ευαγγελικά Μεζονέτα λουξ κατασκυεής σε 150 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα υπό κατασκευή στα Ευαγγελικά ΞENOΔOXEIA στην Oλυμπιακή Aκτή-Παραλία MONOKATOIKIEΣ σ’ όλα τα σημεία της πόλης. Διαμερίσματα σε δυόροφες οικοδομές 60τμ, 70τμ σε ωραία τοποθεσία βλέπουν Ολυμπο και θάλασσα στο Λιτόχωρο Kαινούργια και μεταχειρισμένα διαμερίσματα των 50τμ στην Oλυμπιακή Aκτή. Διαμερίσματα υπό κατασκευήν στην Κατερίνη ΠΩΛOYNTAI ΧΩΡΑΦΙΑ Χωράφι μελλοντικό 4 στρεμ. επέκταση Ευαγγελικών Χωράφι 5 και 7,5 στρ. στην Περίσταση, μετά το γήπεδο. Χωράφι 5,5 στρ. στον Αγιο Αθανάσιο. Χωράφι 5 στρ. μεταξύ Ολυμπιακής Ακτής και Παραλίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 4 στρεμ. άρτιο και οικοδομήσιμο 800 τμ από τη θάλασσα εκτός οικισμού στη Σκοτίνα. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567 ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 56 τμ (μεταχειρισμένο σε καλή κατάσταση) 1 Δ,Σ,Κ,WC ατομική θέρμανση περιοχή Αστικών. Τιμή 45.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Μετανάστης τηλ. 2351075207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 65 τμ (σε άριστη κατάσταση) 1 Δ,Σ,Κ, WC, πλήρως επιπλωμένη, περιοχή Παραλία Κατερίνης. Τιμή 55.000 Ε. Πληρ.Μεσιτικό Γραφείο Μετανάστης τηλ. 2351075207, 6944 727360 ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 400 τμ με φάτσα πλατεία, περιοχή επέκταση Καπνικού Σταθμού, τιμή 75.000 Ε (δεκτός διακανονισμός). Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία οικόπεδο 433 τμ κρασπεδωμένο και με αποχετεύσεις περιοχή Σταθμού. Τιμή 60.000 Ε μόνο. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

Θ. ΓΡΟΥΣΠΑΣ - Ι.ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ȆȍȁȅȊȃȉǹǿ ȃǼȅǻȂǾȉǹ ǺǹȈǿȁǼǿȅȊǺ īȀǹȇȈȅȃǿǼȇǹIJȝȝİȝİȖȐȜĮ ȝʌĮȜțȩȞȚĮĮȣIJȩȞȠȝȘșȑȡȝĮȞıȘ İȖțĮIJȐıIJĮıȘijȣıȚțȠȪĮİȡȓȠȣ șİȡȝȠȘȤȠȝȠȞȦIJȚțȐİȟȦIJțȠȣijȫȝĮIJĮ țĮȚșȑıȘ3DUNLQJ ȁǹȋǹȃǹ ǹȊȄǼȃȉǿȅȊ ǻǿǹȂǼȇǿȈȂǹȐȡȚIJȝ ȖȦȞȚĮțȩȝİȝİȖȐȜĮȝʌĮȜțȩȞȚĮĮȣIJȩȞȠȝȘ șȑȡȝĮȞıȘİȖțĮIJȐıIJĮıȘijȣıȚțȠȪĮİȡȓȠȣ șİȡȝȠȘȤȠȝȠȞȦIJȚțȐİȟȦIJțȠȣijȫȝĮIJĮțĮȚ țȜİȚıIJȒșȑıȘ3DUNLQJ ȊȆȅȀǹȉǹȈȀǼȊǾ ȆȁǹȀǹȁǿȉȅȋȍȇȅȊ ȈȣȖțȡȩIJȘȝĮʌȠȜȣIJİȜȫȞ įȚȩȡȠijȦȞȝİȗȠȞİIJȫȞȝİIJȝȒȝĮ ȣʌȠȖİȓȠȣĮIJȠȝȚțȩțȒʌȠțĮȚʌȚıȓȞĮ ǽǾȉȅȊȃȉǹǿȅǿȀȅȆǼǻǹīǿǹ ǹīȅȇǹǾǹȃȉǿȆǹȇȅȋǾ ȉȘȜ 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ξενοδοχεία των 18 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 12 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 13 δωματίων στην Ολυμπιακή Ακτή ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: καινούργια διαμερίσματα με ατομική θέρμανση και κλειστά γκαράζ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ - ΟΛΗ ΜΕΡΑ ... ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθηματικά παραδίδονται από μαθηματικό ΑΠΘ με μεταδοτικότητα και εμπειρία σε φροντιστήριο Θεσσαλονίκης και Κατερίνης. Υπεύθυνη προετοιμασία κατεύθυνσης Γ' Λυκείου για Πανελλαδικές με τακτικά διαγωνίσματα. Δωρεάν φροντιστηριακά βοηθήματα τηλ. 6945773298. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γερμανικής γλώσσας , τελειόφοιτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/κης, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα γερμανικών όλων των επιπέδων σε πολύ φιλικές τιμές. Τηλ. 6939321882. ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ αγγλικής φιλολογίας με επάρκεια στη γλώσσα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές δημοτικού - γυμνασίου - λυκείου σε πολύ χαμηλές τιμές. Πληρ. τηλ. 6982536438 Φιλόλογος παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου σε προσιτές τιμές. Πληρ. τηλ. 23510 35760, 6970933982

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικών παραδίδει ιδιαίτερα. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6996888085

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ENOIKIAΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση παιδότοπος σε άριστη κατάσταση. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497 ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση καφέ-μπαρ κεντρικό σε λογική τιμή (ηχομόνωση- εξαερισμός κτλ....). Πληρ. τηλ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος Κυριάκος 23510 47497, 6976 760579 ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση εστιατόριο - ψησταριά στο κέντρο Κατερίνης λόγω συνταξιοδότησης. Τηλ. 2351020391, κιν. 6972873540. zƒuq}os}k~ytswq~ƒw vqkwƒwΠΩΛΕITAI αυτοκίνητο MERCEDES Α140 LONG ατρακάριστο, σε άριστη κατάσταση, 90.000 χιλ., σε πολύ καλή τιμή. Πληρ. τηλ. 6972 715515

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ έμπειρη ζητά εργασία, για φύλαξη παιδιού. Πληρ. τηλ. 6979689863

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΩΤΑΣ ΔΗΜ. - ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΣΑΛΙΦΟΓΛΟΥ ΣΟΥΛΗ - ΑΡΧ. ΜΗΧ.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ȈǼȅȁǼȈȉǿȈǻǿǹȈȉǹȈǼǿȈ ȈǼȀǼȃȉȇǿȀǹȈǾȂǼǿǹȉǾȈȆȅȁǾȈ ǺǿȁȁǼȈȂǼǽȅȃǼȉǼȈȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȈǼȅȁǹȉǹ ȆǹȇǹĬǹȁǹȈȈǿǹȉǾȈȆǿǼȇǿǹȈ

Χωράφια στη Γανόχωρα 5,6,7 στρ. Χωράφι 4 στρμ. στον δρόμο για Παραλία 23 στρεμ. χωράφι στο Δίον Πιερίας Χωράφι στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο 1300 τμ με άδεια οικοδομής Χωράφι 6 στρεμ. στο Σβορώνο Χωράφι 4 στρεμ. προς Παλιό Κεραμίδι Χωράφι 5 στρεμ. στην Καλλιθέα Χωράφι 14 στρεμ. στο Λιτόχωρο σε ωραία τοποθεσία Χωράφι 6 στρεμ. δίπλα στην Παναγία Περίστασης Χωράφι 7 στρεμμάτων νερό ρεύμα στην Παραλία Χωράφι 4.500 τμ με μεγάλη φάτσα, γωνιακό στον Επαρχιακό δρόμο Καρίτσας - Δίου Χωράφι 10 στρεμ. προς Ολυμπιακη Ακτή. Xωράφια: μελλοντικά μέσα στην Oλυμπιακή Aκτή. Ενοικιαζόμενα δωμάτια 10ετίας στην Ολυμπιακή Ακτή σε καλό σημείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεββατοκάμαρα σε πολύ καλή κατάσταση λόγω μετακόμισης σε πολύ καλή τιμή. Πληρ. τηλ. 6985828874 Θέλετε να μάθετε γερμανικά και αγγλικά κάθε επιπέδου σωστά, έξυπνα, οικονομικά, με το δικό σας ρυθμό και τα τρία πρώτα μαθήματα δωρεάν; Θέλετε εγγυημένη μετάφραση άριστου επιπέδου; Καλέστε έμπειρους καθηγητές/μεταφραστές (αποφοίτους ΑΕΙ) στους αριθμούς τηλεφώνων: 6944/320129 και 6942/645661

ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1. Διαμέρισμα 145 τ.μ. 3Δ, καθιστικό., Λουτρό – W.C., με αποθήκη στο υπόγειο, 2 θέσεις στάθμευσης, ηλιακό συλλέκτη, αυτονομία – θερμιδομέτρηση στη θέρμανση, αποπερατωμένο. 2. Οροφοδιαμερίσματα 95 τ.μ. στον α’ όροφο και μεζονέτες 145 τ.μ. σε β’ και γ’ όροφο σε δύο ανεξάρτητες διπλοκατοικίες. Τηλ. 2351027891 & 6972723792

—Š„—Œˆ–ˆ“ŒšˆŒ”Š–ˆŒ– „†’”ˆ–“œŽŠ–ˆŒ–„†”’—ˆ„šŒ„’Œ’“ˆ‡„„—„–—Š„—„„—’ŒŒˆ–

›™¥±¬Ÿ¥¡¢Ÿ

œ˜”¢•˜ž“ŠŽš’– °´¬ºª¿®¨¸¾¸²³¨ª»³²¶ ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 110 τμ με υπόγειο σε 1800 τμ οικόπεδο στην περιοχή της ελιάς. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 400 τμ στην περιοχή του Καπνικού Σταθμού σε πολύ καλή τιμή. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 650 τμ στο Βατάν σε καλή τιμή. ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα με υπόγειο άριστης κατασκευής πίσω από τη Νομαρχία ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα και αγροτεμάχια στην Περίσταση. ΠΩΛΕΙΤΑΙ 330 τμ οικόπεδο κοντά στην παλιά Πυροσβεστική με Σ.Δ. 1,2. ΠΩΛΕΙΤΑΙ 460 τμ οικόπεδο με 90 τμ παλιό σπίτι επί της 19ης Μαϊου. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες κεντρικές και επιπλωμένες. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ καταστήματα και γραφεία. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κεντρικό διαμέρισμα 140 τμ κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακό κεντρικό κατάστημα 300 τμ με υπόγειο σε πολύ καλή τιμή. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μονοκατοικίες – διαμερίσματα – γραφεία – καταστήματα Διαμέρισμα κεντρικό στα τούβλα σε 3ο όροφο 100 τμ.

100 τμ διαμέρισμα καινούργιο στα Ευαγγελικά με τζάκι, γκαράζ, ατομική θέρμανση. Γκαρσονιέρα 40 τμ κοντά στον ΟΤΕ 90 τμ διαμέρισμα σε 1ο όροφο στην Αγία Τριάδα. Μονοκατοικία στον Παράδεισο σε τιμή ευκαιρίας. Καινούργιο διαμέρισμα 100 τμ στα Αστικά. 140 τμ κεντρικό διαμέρισμα γωνιακό Μεζονέτα στο σοβά στην επέκταση Ευαγγελικών Μονοκατοικία 160 τμ σε 750 τμ οικόπεδο στην Καλλιθέα. Μονοκατοικίες στην Σκοτίνα και στο Κίτρος Κατάστημα κεντρικό 70 τμ. Κεντρικά γραφεία σε πολύ καλές τιμές. Ενοικιάσεις διαμερισμάτων – καταστημάτων. Ενοικιάζεται κατάστημα γωνιακό 300 τμ κεντρικό κατάλληλο για όλες τις χρήσεις. 130 τμ με 150 τμ υπόγειο στα παλιά δικαστήρια. Γραφείο 60 τμ σε 1ο οροφο στην οδό Ανδρούτσου ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό κατάστημα 300 τμ με πατάρι και 500 τμ υπόγειο.

Ενοικιάζονται καταστήματα και γραφεία στο κέντρο της πόλης. 85 τμ διαμέρισμα με πάρκινγκ και ωρομέτρηση κοντά στο πάρκο σε 2ο όροφο. 95 τμ με τζάκι, κεντρική θέρμανση, στα Αστικά. 40 τμ κοντά στον ΟΤΕ χωρίς θέρμανση. Μονοκατοικία 90 τμ στο Κολυμβητήριο. Μονοκατοικία 130 τμ στο Ν. Κεραμίδι. 95 τμ με ωρομέτρηση, πάρκινγκ και 3 υπν. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα και αγροτεμάχια 8.500 τμ στη θέση «Τσουκνίδα» 4.800 τμ στην Πλάκα Λιτοχώρου με νερό και ρεύμα. 4 στρ. στη Λεπτοκαρυά στη θέση «Κόκκινος» και 4 στρ. στη θέση «Γέροντας». Οικόπεδα στην επέκταση των Ευαγγελικών σε πολύ καλή τιμή. 250 τμ οικόπεδο περιοχή Εθνικού Σταδίου σε πολύ καλή τιμή. 500 τμ οικόπεδο κεντρικό στο Σβορώνο. 225 τμ οικόπεδο στα Αστικά. 700 τμ στο Παλιό Ελατοχώρι. Γωνιακό οικόπεδο 250 τμ στην Κατερινόσκαλα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα στον Κορινό στα καινούρια της Παραλίας.
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š

//////////////////////////////////////////////////////// ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ////////////////////////////////////////////////////////

ƬƵƩƮƣƵƱƮƧƴƫƵƩƴ īȀȅȁȉȈǿȅȈĬǼȅǻǹȈȉǼȇǿȅȈ ȆǼȇǻǿȀǹȀǹȉǼȇǿȃǾ

ȉǾȁȉǾȁĭǹȋ ȀȚȞ ǻǿǹȂǼȇǿȈȂǹȉǹ ȀǹǿȃȅȊȇīǿǹ ȊȆȅ ȀǹȉǹȈȀǼȊǾ ȆİȡȚȠȤȒǹȖȆĮȡĮıțİȣȘȢȠȢ IJȝ IJȝȠȢȩȡȠijIJȝ ȠȢȩȡȠijIJȝȝİĮIJȠȝȚțȒ șȑȡȝĮȞıȘʌȐȡțȚȞȖțțĮȚȣʌȩȖİȚȠ ȈȈIJĮșȝȩȢ IJȝĮIJțȘ șȑȡȞıȘȘȜȚĮțȩİȞİȡȖİȚĮțȩIJȗȐțȚ șȑıȘıIJȐșȝİȣıȘȢ

ȠīȣȝȞȐıȚȠȠȢȠȢȠȢȩȡ IJȝ ǻǿǹȂǼȇǿȈȂǹȉǹȂǼȉȃǹ ǼȣĮȖȖİȜȚțȐIJȝȡİIJȚȡȑ ȆĮȜĮȚĮǻȚțĮıIJȘȡȚĮȠȢ ȠȡIJȝȝİșİȡȝȚįȠȝİIJȡȘıȘ ǹıIJȚțĮȠȢȠȡIJȝ ʌȣȜȦIJȘ IJȝ ȀIJȘȞȚĮIJȡİȓȩȠȢȠȡǻ ȀȑȞIJȡȠȠȢȩȡǻİIJȓĮȢȝİ ʌȐȡțȚȞ ȀĮȝȑȞȠȢȂȪȜȠȢIJȝȡİIJȚȡȑ ȀȑȞIJȡȠıIJȠȪȞIJȚȠȠȢȩȡİIJȓĮȢ ȆȐȡțȠȠȢȩȡIJȝǻ ǼȡȖĮIJȀȑȞIJȡȠIJȝ ĮȞĮțĮȚȞȚıȝȑȞȠ ǹıIJȚțȐȠȢȩȡIJȝ ȂȅȃȅȀǹȉȅǿȀǿǼȈ ȀȠȞIJĮıIJȘȞǹȖǹȞȞĮıİȠȚțȠʌ IJȝʌȣȜȦIJȘIJȝ ȠȢ ȠȡIJȝ ȃǽȦȒıİȠȚțȩʌIJȝ IJȝİIJȓĮȢ IJȝıİȠȚțȩʌİįȠIJȝ ȈȕȠȡȫȞȠȢıİȠȚțȠʌIJȝȠȢ ȩȡIJȝȝİʌȣȜȦIJȒıIJȠıȠȣȕȐ ȈIJȠȁȚIJȩȤȦȡȠıİIJȝȠȚțȠʌ

ȀĮȜȜȚșȑĮIJȝ ȀȠȡȚȞȠȢȅȜȣȝʌȚĮįĮ IJȝ ȆİȡȓıIJĮıȘIJȝȝİȐįİȚĮ ȠȡIJȝ ȘȝȚȣʌȠȖ ȃǽȦȘȠȚțȠʌIJȝIJȝıIJĮ ȝİȗȠȞȑIJĮȢ ȈțȠIJȓȞĮ IJȝȝİ IJȠȣȕȜĮ ǼʌİțIJĮıȘǼȣĮȖȖİȜȚțȦȞıİȠȚțȠʌ ȐįİȚĮ ǹīȇȅȉǼȂǹȋǿȅ IJȝIJȝ ȂĮȡIJȓȠȣıİȠȚțȠʌIJȝ ǼʌȅįȀĮIJȞȘȢȃǼijİııȠȣ įİȣIJİȡȠĮʌȠIJȠȞįȡȠȝȠ ıIJȡ IJȝıIJĮIJȠȪȕȜĮȝİʌȣȜȦIJȒ ǺĮȡȚțȠȁȚIJȠȤȦȡȠȣIJȝ ȈIJȘȞȆİȡȓıIJĮıȘȝİȣʌȩȖİȚȠ ȆĮȡĮȜȚĮȀĮIJİȡȚȞȘȢIJȝ ȀĮȜȜȚșȑĮıİIJȝȠȚțȩʌİįȠ ǼʌȅįȀĮIJȞȘȢȃǼijİııȠȣıIJȡ IJȝ ȈİIJȝȠȚțȠʌȘȝȚȣʌȚıȩȖİȚȠ ǼʌȅįȀĮIJȞȘȢȅȜȣȝʌǹțIJȒȢ ıIJȡ ȠȢȩȡIJȝȑțĮıIJȠȢ ȆİȡȓıIJĮıȘ ıIJȡ ¼ ȀȠȞIJȐıIJȘȞȆȚİȡȓįĮIJȝ ȅǿȀȅȆǼǻǹ ǼȆǹīīǼȁȂǹȉǿȀǹǹȀǿȃǾȉǹ ǼʌİțIJǼȣĮȖȖİȜȚțȫȞ ȆȦȜİȓIJĮȚİʌȚȤİȓȡȘıȘıIJȠȞ IJȝ ʌİȗȩįȡȠȝȠIJȘȢȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȃǽȦȒIJȝ ȀȑȞIJȡȠȖȡĮijİȓĮıIJȠȞȠȠȡĮʌȩ ȈIJȠȉȗĮȝȓIJȝ ȂȣȜĮȪȜĮțȠIJȝ IJȝ ȀȑȞIJȡȠĮʌȩIJȝȠȩȡȠijȠȢ ǼșȞȈIJȐįȚȠ IJȝ ȈIJȠȞʌİȗȩįȡȠȝȠțĮIJȐıIJȘȝĮ ȃǽȦȘ IJȝ IJȝȚıȩȖIJȝȣʌȠȖ IJȝ ȂĮȡIJȚȠȣ IJȝ ʌĮIJȐȡȚıȘȝĮȞIJȚțȐȑıȠįĮ ȖȦȞȚĮțȩ ȀȠȞIJȐıIJĮ*RRG\¶VȠȢȩȡIJȝ ȁĮȧțȒIJȘȢȉİIJȐȡIJȘȢIJȝ ȆĮȡĮȜȓĮIJȝțĮIJȐıIJȘȝĮ ȃǽȦȒIJȝȖȦȞȚĮțȩ įȦȝȐIJȚĮ ıȘȝĮȞIJȚțȩȑıȠįȠ

ȀȠȞIJȐıIJĮȀȉǼȁ IJȝ ȀĮʌȞȚțȩȢ īȡĮijİȓȠȝĮʌȩIJȘȞʌȜĮIJİȓĮ ȠȢȩȡIJȝ IJȝ ȅȜȣȝʌȚĮțȒǹțIJȒıİȠȚțȠʌ ȀĮʌȞȚțȩȢ IJȝȚıȩȖİȚȠțĮIJȐıIJȘȝĮ IJȝ ȩȡȠijǼȞȠȚțȚĮȗȩȝİȞĮ ȀĮIJĮijȚȦIJȚțĮIJȝıİȈǻ ȈIJȠȆȃȠıȠțȠȝİȓȠIJȝ ȀĮʌȞȚțȩȢIJȝ ȈIJȘȞǼȅȀĮIJİȡȓȞȘȢȁȐȡȚıĮȢ ȈȈIJĮșȝȠȢ IJȝ IJȝ ȆİȡȚıIJĮıȘIJȝ

///////////// ΑΚΙΝΗΤΑ //////////

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 110 τμ (μικτό) ρετιρέ με 2Δ,Σ,Κ, Λουτρό, WC και αποθήκη στο υπόγειο, με ατομική θέρμανση, θέση στάθμευσης, περιοχή Ευαγγελικά (Δα γκλή 25). Πληρ. τηλ.: Ι. Διαμαντίδης 23510 38992, 6972027457 ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 85 τμ με ωρομέτρηση, στον 2ο όροφο τριόροφης οικοδομής με 2 Δ,Σ,Κ. ενιαίο και WC, στη οδό Δημητρίου Νίκα 40. Πληρ. τηλ. 6942432662 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 250 τμ γωνιακό στην Ολυμπιακή Ακτή, τιμή 60.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 330 τμ με 2 φάτσες, εξαιρετική θέση Παραλία Κατερίνης. Τιμή 145.000 Ε. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ 500 μ οικόπεδο στη Νεοκαισάρεια 16.000 Ε. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΠΩΛΕΙΤΑΙ 100 τμ υπερυψωμένο ισόγειο κοντά στη θάλασσα στην Παραλία. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτίσμα τριόροφο 840 τμ ο κάθε όροφος σε 4,5 στρέμματα οικόπεδο, 3ο χλμ ΠΕΟ Κατερίνης - Θεσ/νίκης κοντά στην Αστυνομία. Πληρ. τηλ. 00491716438383 και 0049306068176 κον Κυριάκο

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ της περιοχής, ζητείται Υπεύθυνος Λογιστηρίου με γνώση σε τήρηση βιβλίων Γ' Κατηγορίας. Τηλ. Επικ.6973327041- Βιογραφικά στο email: nikolk@otenet.gr

įȚʌȜȠțĮIJȠȚțȓĮIJȝ 0(=21(7(Ȉ ǼșȞȚțȠȈIJĮįȚȠȚıȠȖİȚȠIJȝȠȢ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 95 τμ σε άριστη κατάσταση κατασκευής 2002 , 2 Δ,Σ,Κ ενιαία και 2 WC, γκαράζ και κήπο πίσω από το Super Market "Γαλαξίας". Πληρ. τηλ. 6942432662 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: κεντρικές ανακαινισμένες γκαρσονιέρες με θερμοπομπό, θωρακισμένη πόρτα κλπ. 35τμ,20τμ, 24 τμ στη Θεσ/νίκη. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 400 τμ στον Κ. Αγιάννη. Πληρ. τηλ. 6976776255 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 272 τμ ΣΔ1, με παλιά οικία δίπλα από το γήπεδο. Τιμή 70.000 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 34974 και 6977 255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα στην περιοχή ΚΤΕΛ (πίσω) 3 δωμάτια, 2 μπάνια, σαλόνι, κουζίνα, αποθήκη, θέση τζάκι, στέγη, διαμπερές, νοτιανατολικός προσανατολισμός, αποχέτευση έτοιμη συνδεδεδμένη με το δίκτυο στο σοβά. Πληρ. τηλ. 23510 34974 και 6977255792 ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως Κατερίνης α)700 τμ β) 510 τμ γ) 450 τμ συνολικής πρόσοψης 65 μ στον οδικό άξονα προς Αθήνα (κόμβος περιμετρικής οδού Κατερίνης) με χρήση γης ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, δυνατότητας οποιασδήποτε επαγγελματικής χρήσεως. Τιμή 370 ευρώ το τμ Τηλ. 6944336497 6944918270 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοπεδο 475 τμ γωνιακό, εξαιρετική θέση, περιοχή Σβορώνος. Τιμή 100.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 65 τμ διαμέρισμα, 1ο ορ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ.Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοδομή με ενοικιαζόμενα δωμάτια πλήρως εξοπλισμένα, επιπλωμένα με τη λεόραση, κλιματισμό στην Ολυμπιακή Ακτή 120 τμ απο τη θάλασσα. Πληρ. τηλ. 6972497919 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 αγροτεμάχια, 1250 τμ, 1000 τμ, 970 τμ, όλα μαζί ή μεμονωμένα, περιοχή Ξηροκάμπι Λιτοχώρου, δίπλα Ξεν. ΛΗΤΩ Τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 6944336497 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα 130 τμ στο κέντρο, στην οδό Τραπεζούντος 21, στον 5ο όροφ, με σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, 2 δωμάτια, 2 μπάνια με ωρομέτρηση. Τιμή 65.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6933498009 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα καινούργια 60,100, 130 τμ σε 1,2,3 όροφο με ατομικό λέβητα, αποθήκη στο υπόγειο, πάρκινγκ. Τιμή 900 ευρω/τμ. Περιοχή επέκταση Ευαγγελικά. Μεσιτικό γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 6977353548 23510 73013 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατο γωνιακό διαμέρισμα 2ου ορόφου Ε135 τμ, 3ΔΣΚ2WC ατομικό λέβητα, αποθήκη στο υπόγειο με πάρκιγκ σε υπό κατασκευή οικοδομή.Πληρ. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στο Βατάν με διαμέρισμα στο ισόγειο, 1ος όροφος και δικαίωμα δόμησης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 160 τμ κτίση 320 μ. θέση Θρακιώτικα απέναντι από το πάρκο.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 τμ γωνιακό επί της 7ης Μεραρχίας. ΝΙΣΕΛΙ πωλούνται 7.200 τμ με ακτινίδια, νερό, ρεύμα. Τιμή 40.000 Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ πωλείται οικόπεδο 250 τμ γωνιακό. ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ πωλείται οικόπεδο 250 τμ δίπλα από την εκκλησία. ΑΣΤΙΚΑ πωλείται διαμέρισμα 10 ετών σε άριστη κατάσταση, 2 Δ, 2 WC, 2 αποθήκες, διαμπερές, με θέση πάρκινγκ, Σ, Κ, 100 τμ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 530 γωνιακό, επί της Παυσανίας (Νέα Ζωή). ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο (στα Αστικά) Ε=221 τμ, κτίζει 442 τμ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα 4 ετών 95 τμ 2Δ, Σ,Κ, WC, ατομική θέρμανση, αιρ κοντίσιον, σίτες, τέντες κλπ, 1ος οροφος. Τιμή 92.000 Ε.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 90 τμ (καινούργιο) 2 Δ, Σ,Κ, Τ, WC, ωρομέτρηση, περιοχή Πάρκου. Τιμή 300 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑI μιΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα κρό διαμέρισμα (στού117 τ.μ. 3ΔΣΚWC, αποθήκη, ντιο) στο κέντρο του χώρος πάρκιγκ, ωρομέτρηση, Παρισιού για την πεπεριοχή Αγίας Τριάδος. Πληρ. ρίοδο από 13 Ιουλίου έως 17 Αυγούστου. 6973388975. Είναι πλήρως επιπλωμένο, διαθέτει Internet ȅǿȀȅǻȅȂǿȀǼȈǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ και δωρεάν τηλεφωǿǻǿǹȂǹȃȉǿǻǾȈ νική σύνδεση με 100 ǹȆǿȆǼȇǿǻǾȈ χώρες του κόσμου. Η ȉȘȜ τιμή για όλη την περί οδο είναι 800 Ε και για țȚȞ μια εβδομάδα 270 Ε. Πληρ. τηλ. 2351028346 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ή 0033183961077 και ǻȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮǻȦȝȐIJȚĮ ȈĮȜȩȞȚțȠȣȗȓȞĮțĮȚȝʌȐȞȚȠ 0033634302582 IJȝțĮȚIJȝıIJȘȞȠįȩ ǻĮȖțȜȒ ȃȚțȠȝȘįİȓĮȢ įȣȐȡȚIJȝ

ƥƳƣƷƧƫƱƵƧƭƧƵƺƯ ƬƣƫƮƯƩƮƱƴƶƯƺƯ

ŒŒ•£žšŽ–šŸ

*24 ωρη εξυπηρέτηση *Χαμηλές τιμές *Αναλαμβάνουμε μεταφορά νεκρών από Γερμανία για Ελλάδα οδικώς και αεροπορικώς *Άποροι ΔΩΡΕΑΝ Εθν. Αντιστάσεως 67 Κατερίνη 23510 41762 - 6945747569 6971974032

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

άριστη κατάσταση ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα κεντρικότατη στον 3ο όροφο με ωρομέτρηση σε άριστη κατάσταση ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 272 τμ με π. οικία, ΣΔ 1 απέναντι από το Δασαρχείο. Τιμή 70.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 107 τμ δεκαπενταετίας απέναντι απότο πάρκο 3ος όροφος. Τιμή 85.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε=257 νότιο, επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 60.000Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο 42 τμ σε κάθετο πεζόδρομο 3ος όροφος βλέπει πίσω τιμή 20.000 Ε

Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙ πωλείται οικόπεδο γωνιακό 1000 τμ ή πωλείται και το μισό.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο 65 τμ σε οικοδομή δεκαετίας επί της Μ. Αλεξάνδρου 2ος όροφος, σε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 300 τμ Ν. Ζωή, 7ο χλμ.ȂȓĮİʌȓıțİȥȘıIJȠīȡĮijİȓȠȝĮȢșĮıĮȢȕȠȘșȒıİȚȞĮįİȓIJİʌȜȒșȠȢĮțȚȞȒIJȦȞ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία 120 τμ στη Γανόχωρα στο ύψωμα, με 1000 μ. οικόπεδο. Πληρ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976760579

ȅȜĮIJĮįȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮ įȚĮșȑIJȠȣȞ șȑıİȚȢıIJȐșȝİȣıȘȢ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 100 τμ (στο σοβά με επιπλέον δικαίωμα δόμησης) σε 300 τμ οικόπεδο, εξαιρετική θέση σε ύψωμα, περιοχή Σβορώνος. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολοκαίνουργιο διαμέρισμα ετοιμοπαράδοτο 105 τμ 2Δ, σαλόνι, κουζίνα, WC, πάρκινγκ κεντρικό. Τιμή 95.000Ε.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια στα γυναικεία ρούχα ΑΝΝΑ ΡΙΤΑ, Κρέσνας 7 τηλ. 23510 38925. Δεκτά βιογραφικά μόνο με εμπειρία σε ίδιο είδος.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 122 τμ οροφοδιαμέρισμα, 2ος όροφος, 10ετίας, 3 Δ.Σ.Κ.μπάνιο, WC, ωρομέτρηση, πάρκινγκ. Τιμή 350 ευρώ. Περιοχή Ευαγγελικά. Μεσιτικό Γραφείο Θάνος τηλ. 6977 353548, 23510 73013

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ξενοδοχείο 27 δωματίων, 7 ετών στην Παραλία σε άριστη κατάσταση σε πολύ καλή θέση. Τιμή 850.000 ευρώ. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚO ΜΕΤΑΝAΣΤΗΣ 23510-75207, 6944727360

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα στο δρόμο προς το Νοσοκομείο Ε=5.000 τμ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κόπτης-κόπτρια για βιοτεχνία. τηλ.6978898603.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 40 τμ γκαρσονιέρα 1ος όροφος, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 24 ΣΔ, Δωμ., μπάνιο, ντουλάπα, τμ Ζαλόγγου 7. Πληρ. τηλ. 23510 ωρομέτρηση 4ετίας. Περιοχή 21923 κιν. 6946549813 Κέντρο. Τιμή 240 Ευρώ. Πληρ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «ΘΑΝΟΣ» στην οδό Κρέσνας, 1ΔΣΚWC τιμή τηλ. 23510 73013, 6977 ενοικίου 230 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 353548 28346, 6979 9 85665 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα δωμάτιο - κουζίνα - μπάνιο στον 50 τμ στην οδό Βότση 14 κέντρο 1ο όροφο με ωρομέτρηση και της πόλης ανακαινισμένο. ντουλάπες στην οδό Ζαλόγγου. Πληρ. τηλ. 23510 39951 43. Πληρ. τηλ. 23510 23876

ǹīȁǹȊȇǹȈǻǿȆȁǹȈȉȅǼȇīȀǼȃȉȇȅ ȉȘȜ ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο στην Πλατεία Ελευθερίας 50 τ.μ. 2ος όροφος.

Είσαι νέος, δημιουργικός, γεμάτος εμπνεύσεις που περιμένουν να γίνουν πράξη; Τηλεφώνησε στο 2351046795 καθημερινά 9 με 2! Το Ράδιο Όλυμπος 101.5 ζητά νέους διαφημιστές για την επάνδρωση του διαφημιστικού τμήματος του σταθμού! Γίνε και εσύ μέλος της μεγάλης ομάδας του Ράδιο Όλυμπος 101.5 και απογείωσε το ταλέντο σου!

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από επώνυμο Κέντρο Ξένων Γλωσσών καθηγητές. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail cvlanguage@gmail.com, πληρ. στο τηλ. 2351033314 ZHTOYNTAI: από βιοτεχνία χημικών πωλητές – τριες με γνώση και πείρα στις πωλήσεις, όρεξη για ταξίδια, δίπλωμα οδήγησης απαραίτητο. Προϋπηρεσία θα ληφθεί υπ’ όψιν. Πληρ. τηλ. 23510-74712, 6977459400 ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας ή μαγείρισσα σε ψαροταβέρνα στην Ολυμπιακή Ακτή. Πληρ. τηλ. 2351062538

////////////////////////////////////// ENOIKIAΣEIΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ////////////////////////////////////

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ȀȆǹȉȈǾȈ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα επί της 25ης Μαρτίου 45 τμ.

¬½Ì´ÉÌ¿™Í»ÇÕËÌÇÍ

ǹıIJȣȞȠȝȓĮ DZȝİıȘįȡȐıȘ ȉȡȠȤĮȓĮ  ǻȘȝȠIJȚțȒǹıIJȣȞȠȝȓĮ ȆȣȡȠıȕİıIJȚțȒ ȁȚȝİȞĮȡȤİȓȠ ȅȉǼȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȅȉǼǺȜȐȕİȢ ǻǼǾ  ǻǼȊǹȀ  ǻǼȊǹȀǺȜȐȕİȢ ǼʌȚȝİȜȘIJȒȡȚȠȆȚİȡȓĮȢ ǻȅȊǹǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǺǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȅǹǼǻ  ȉİȜȦȞİȓȠ  ǻĮıĮȡȤİȓȠ ȃȅȈȅȀȅȂǼǿȅ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȇĮȞIJİȕȠȪ   ǼʌİȓȖȠȞIJĮ ȇĮȞIJİȕȠȪ  ȅȡșȠʌİįȚțȒ ȂĮȚİȣIJȚțȒ ȀȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȀȊȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ǼȀǹǺ  ȌȣȤȚĮIJȡȚțȩȃȠıȠțȠȝİȓȠ ȆȑIJȡĮȢȅȜȪȝʌȠȣ ȈȊīȀȅǿȃȍȃǿǼȈ ǹıIJȚțȐȁİȦijȠȡİȓĮȀĮIJİȡȓȞȘȢ  ȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ   ǹʌȠșȒțȘȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȀȉǼȁȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȅȈǼȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȉǹȄǿ ȈȦȝĮIJİȓȠǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞȅįȘȖȫȞȉǹȄǿ  ȇĮįȚȠIJĮȟȓȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȈȦȝĮIJİȓȠȇĮįȚȠIJĮȟȓ³ȅDZȖȚȠȢȋȡȚıIJȩijȠȡȠȢ´ ȉǹȄǿȀȠȡȚȞȠȪ ǵȜȣȝʌȠȢȉǹȄǿ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ȆȚȐIJıĮȄȘȡȠȝİȡȓIJȠȣ ȆȚȐIJıĮȈȣȞIJȡȚȕȐȞȚ ȅǻǿȀǾǺȅǾĬǼǿǹ ([SUHVV6HUYLFH +HOODV6HUYLFH 3LHULD6HUYLFH ȀȉǼȅ  .7(2$8729,6,21 ǿǻǿȍȉǿȀȅȀȉǼȅ Ǽȁȉǹ ȀĮIJİȡȓȞȘ  ȀȓIJȡȠȢ  ȀȠȜȚȞįȡȩȢ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ǹȚȖȓȞȚȠ  ȀȠȡȚȞȩȢ  ȁİʌIJȠțĮȡȣȐ ȂİșȫȞȘ  ȆȜĮIJĮȝȫȞĮȢ ȃȅȂǹȇȋǿǹȆǿǼȇǿǹȈ ǻǾȂȅǿȃȆǿǼȇǿǹȈ ǻȒȝȠȢȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȒȝȠȢǹȚȖȚȞȓȠȣ ǻȒȝȠȢǹȞĮIJȠȜȚțȠȪȅȜȪȝʌȠȣ  ǻȒȝȠȢǻȓȠȣ ǻȒȝȠȢǼȜĮijȓȞĮȢ ǻȒȝȠȢȀȠȜȚȞįȡȠȪȢ ǻȒȝȠȢȀȠȡȚȞȠȪ ǻȒȝȠȢȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ǻȒȝȠȢȂİșȫȞȘȢ ǻȒȝȠȢȆĮȡĮȜȓĮȢ ǻȒȝȠȢȆȑIJȡĮȢ ǻȒȝȠȢȆȚİȡȓȦȞ ǻȒȝȠȢȆȪįȞĮȢ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ A) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 6 ΤΗΛ. 23510 24525 Β)ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ ΑΡΕΤΗ ΚΥΠΡΟΥ 9 ΤΗΛ. 23510 25463

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρα επιπλωμένη και δυάρι σε νεόδμητη οικοδομή στο κέντρο της πόλης με ωρομέτρηση και δυνατότητα θέσης στάθμευσης. Πληρ. τηλ. 6977323148 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 110 τμ στην οδό Παρθ. Βαρδάκα 15 στον 1ο ορ. με ατομική θέρμανση για επαγγελματική χρήση. Πληρ. τηλ. 23510 73840 και 6977227354 ENOIKIAZETAI τριάρι διαμέρισμα (κατά προτίμηση σε φοιτήτριες) με αυτόνομη θέρμανση στη Θεσσαλονίκη. 4ος όροφος, Αρριανού 1, περιοχή Καμάρα. Πληρ. τηλ. Τσιτσίας Ιωάννης τηλ. 6974536315 e-mail:estia6@otenet.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 120 τμ διαμέρισμα, 2ο όροφος 3 ΔΣΚ2 μπάνια, τζάκι, ατομικό λέβητα, 10ετίας τιμή 400 Ευρώ. Μεσιτικό Γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 23510 73013, 6977 353548

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα με ωρομέτρηση πλήρως επιπλωμένη. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667 6979 862459

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 100 τμ οροφοδιαμέρισμα, 1ος όροφος, 20ετίας, (χωρίς κοινόχρηστα), 2 δωμ. Σ.Κ. μπάνιο, ατομικό λέβητα. Τιμή 300 ευρώ. Περιοχή Ευαγγελικά. Μεσιτικό Γραφείο Θάνος τηλ. 6977 353548, 23510 73013 ENOIKIAZETAI διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη (επί της Μαρτίου), 2 δωμάτια, σαλόνι, αποθήκη, WC. Πληροφορίες τηλ. 6944945165

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα κεντρικότατο δίπλα στις τράπεζες 160 τμ, συν υπόγειο συν πατάρι κατάλληλο για διάφορες επιχειρήσεις. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

Ερμιόνη *Αγοράζω χρυσαφικά και χρυσά νομίσματα τοις μετρητοίς *Ανταλάσσω χρυσαφικά

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τμ σε άριστη κατάσταση 2 Δ,Σ,Κ,WC και μπάνιο, ατομική θέρμανση στον πεζόδρομο. Τιμή ενοικίου 320 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 23510 75207 6944 727360

Δημάδη 4 (έναντι Δημαρχείου) Τηλ. 23510 34654

Μεσιτικό γραφείο

www.katerinirealestate.gr

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κρέσνας 5 και Ζαλόγγου γωνία Κατερίνη ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 135) Μεζονέτες στο σοβά ή τελειωμένες πίσω από τα ΚΤΕΛ 140) Σε 500 τμ οικόπεδο ανεξάρτητο διόροφη μονοκατοικία 85 τμ μπροστά στο κύμα στην Παραλία Κορινού ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ 141) 96 τμ 3ος όρ., 30ετίας κεντρικό 270) 90 τ.μ. διαμπερές κεντρικό 30ετίας 272) 80 τ.μ. κεντρικό μερικώς ανακαινισμένο σε πολύ καλή κατάσταση. 273) 140 τμ στον 1ο όροφο κατάλληλο για επαγγελματική στέγη. 275) Κοντά στο Υδραγωγείο 94 τμ με ωρομέτρηση. 276) Διαμέρισμα 95 τμ διαμπερές, 2 Δ, 1ος όροφος, θέση πάρκινγκ κοντά στην Παλία Πυροσβεστική. 277) 129 τμ μικτά (101 καθαρά), 1ος οφ. 3 Δ, κοντά στην Αγία Παρασκευή. 278) στην Θεσ/νίκη περιοχή Μπότσαρη 100 τμ 1ος όροφος 279) 96 τμ , 1ος όροφος στην Ερμού. 280) Πωλείται μεζονέτα με πυλωτή και σκεπή στα Καταφιώτικα κοντά στην εκκλησία. ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 251) Σε 500 τμ οικόπεδο μονοκατοικία με σκεπή στη Νεοκαισάρεια 351) Μονοκατοικία 50 τμ στα τούβλα στο Παλιό Ελατοχώρι κεντρικό οικόπεδο 352) Μονοκατοικια 100 τμ σε 290 τμ οικοπεδο στην επεκταση Ευαγγελικων 620) Σε 400 μέτρα οικόπεδο διώροφη οικοδομή, μαγαζί 135 τμ οροφοδιαμέρισμα, στον σοβά στην Κάτω Μηλιά ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 443) Κατάστημα 65 τ.μ. με 75 τ.μ. 2ο όροφο επί της Εθν. Αντίστασης. 445) 40 τ.μ. +40 τ.μ. πατάρι οδός Κρέσνας 452) Πωλείται 140 τμ 2ος όροφος διαμπερές επαγγελματική στέγη, βλέπει πλατεία 453) 22 τμ κλειστο παρκιγκ κοντα στο συντριβανι 455) Πωλούνται καταστήματα

Τηλ./FAX. 23510-47497, κιν: 6976 760579

145 τμ 85 και 37 τμ χωριστά ή όλα μαζί πάνω στον δρόμο για Παλιό Κεραμίδι 456) Πωλούνται άδειες για 200 τμ καταστήματα με κόμβο στον δρόμο για Ν. Εφεσο 458) 6 γραφεία σε πεζόδρομο πωλούνται όλα μαζί και χωριστά 459) Σε 500 τμ οικόπεδο (0,8συν) 100 τμ κατάστημα στην Φαρμάκη ΟΙΚΟΠΕΔΑ 462) 231 τμ νότιο επέκταση Ευαγγελικών 7,5Χ30 μέτρα 535) 451 τ.μ. οικόπεδο στην Καλλιθέα μέσα στο χωριό. 585) 340 τ.μ. δίπλα στη Νομαρχία 586) 360 τ.μ. στην επέκταση Σταδίου 591) 566 τ.μ. οικόπεδο με μεγάλη φάτσα στα Ευαγγελικά προς την Αγία Άννα. 593) 401 τ.μ. οικόπεδο κοντά στο ΙΚΑ 601) 400 τμ επέκταση Ευαγγελικών βλέπει Κ.Χ. 602) Πωλείται 450 τμ οικόπεδο στον παραλιακό οικισμό του Κορινού 606) 3Χ400 τμ συνεχόμενα οικόπεδα στον Παραλιακό οικισμό Καλλιθέας 613) 600 τμ οικόπεδο στον Οικισμό "ΠΑΙΔΕΙΑ" Λιτοχώρου 616) 3Χ400 τμ οικόπεδα στον Κ. Αγιάννη σε πλαγιά με θέα 618) 240 τμ οικόπεδο στο Λιτόχωρο με θέα θάλασσα και βουνό πίσω από το Γυμνάσιο 619) Οικόπεδα πίσω από τον ΟΑΕΔ σε πολύ καλή τιμή 622) 400 τμ δις γωνιαίο στο Λιτόχωρο με υπέροχη θέα στην Αγία Μαρίνα 623) 4 στρεμ. ή 8 στρεμ. γωνιακό στο Νέο Κεραμίδι δίπλα στο Νέο Νοσοκομείο 624) 2.320 τ.μ. γωνιακό τεμάχιο δίπλα στο σχέδιο στην Επέκταση Ευαγγελικών. 625) 455 τμ. οικόπεδο δίπλα στην Εφορία 626) 250 τμ νότιο στα Ευαγγελικά σε καλό σημείο. 627) 250 τμ στην Ολυμπιακή Ακτή σε καλό σημείο 628) 460 τμ δίπλα στις Εργατικές Κατοικίες μετά τον Βασιλόπουλο - Μαρκετ της Αγ. Αικατερίνης 629) 300 τμ στην Περίσταση στο δρόμο για Παναγία. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 658) 12 στρεμ. Στον Αγ. Μηνά Ν. Εφέσου. 663) 8 στρέμματα στον δρόμο

Σβορώνου- Νεοκαισάρεια 664) 6 στρέμματα πριν την Κατερινόσκαλα πάνω στο δρόμο. 665) Στην επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας 3.350 τ.μ. με τρεις δρόμους κατάλληλο για επαγγελματική στέγη. 666) 3.400 τ.μ. Επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας πίσω από τον Πογιαρίδη. 676) 9 στρ. αριστερά από τον ΠΕΟ πίσω από την Πυροσβεστική 679) Πωλούνται 30 στρ. ακτινίδια και ελιές στον Κορινό με όλο τον εξοπλισμό (τρακτέρ - εργαλεία κτλ) 680) 14,5 στρ. δίπλα στον Βιολογικό (10 στρ. ακτινίδια + 4,5 στρ. τριφύλλι) 681) 5 στρ. ακτινίδια πίσω από τον Βιολογικό 682) 9,2 στρ. ανάμεσα στη Ν. Εφεσσο και Κονταριώτισσα στο ύψωμα με θέα 683) 5500 τ.μ. χωράφι για επαγ. Χρήση κοντά στη ΜΑΧΙ γωνιακό 684) 3800 τ.μ. με μεγάλη φάτσα στην Εθνική οδό μετά το τούνελ δεξιά στο ρέμα για Θεσσαλονίκη. 686) 11 στρ. (88μ. φάτσα) κοντά στη ΜΑΧΙ. 697) 9 στρ. μετά τον Βιολογικό ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 701) 8 δωμάτια σε 250 τ.μ. στην Ολυμπιακή Ακτή στο δεύτερο δρόμο 717) 18 ενοικιαζόμενα δωμάτια σε 500 τ.μ. στην Κατερινόσκαλα 718) 30 δωμάτια με πισίνα στην Ολυμπιακή Ακτή. 719) 5 διπλά και 3 μονά σε καλή κατάσταση στην Ολυμπιακή Ακτή. 722) Σε 250 τμ κατάστημα και 14 δωμάτια πλήρως ανακαινισμένα στον πεζόδρομο της Ολυμπιακής Ακτής 723) Στην Παραλία σε 400 τμ γωνιακό οικόπεδο (1,2 συντ.) οικοδομή με 2 καταστήματα 10 ενοικιαζόμενα δωμάτια και 2 διαμερίσματα ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 802) Ενοικιάζεται μαγαζί 36 τμ με υπόγειο σε καλό πεζόδρομο 803) Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελματικός χώρος 120 τμ με τουαλέτα ΑΜΕΑ 804) 3άρι στην περιοχή Ξάνθου με αυτόνομη θέρμανση 805) 120 τμ, 2ος όρ., 3 Δ, κεντρικό απέναντι από κλινική Κωτακίδη

›©™®¡§¬£¬±¥ ¤¥Ÿ¤§«­¥±¥ «¬®™¥¡™«¬§£¡«¤§¡¥™±¥

¬§¤¨™¢§›£§­¥¡¢¤™¥±£Ÿ ¬§­£§­¤¡œŸ«™¢Ÿ ¢™©™›¡™¥¥Ÿ¥¬¡¥§­ œÅË¿šÕÉÑÅÇÊ¢¹Ì½É·Å¿ ¬Ÿ£  ¢¡¥Ÿ¬§ ­ÈŬ¬½É¾ÇÈÇÕÃÇÍ


12 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÔÅÔÁÑÔÇ 24 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2011

Ï Êþóôáò Ðïëßôçò äßíåé ïäçãßåò óôá íÝá ôáëÝíôá ôïõ ìðÜóêåô ðïõ óõììåôÝ÷ïõí óôï 10ï camp Êïëéíäñïý.

Õðåñ…äéïéêçôÞò ï ÓôÝñãéïò ÖáñìÜêçò. Áðü ÷èåò áíÝëáâå êáé ôç Äéïßêçóç ôïõ Øõ÷éáôñéêïý Íïóïêïìåßïõ ÐÝôñáò Ïëýìðïõ, ìåôÜ ôç óõã÷þíåõóÞ ôïõ ìå ôï Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Êáôåñßíçò.

Ï ÄÞìáñ÷ïò Ðýäíáò – Êïëéíäñïý ÂáããÝëçò Ðïëýæïò, ï Ãåíéêüò Ôå÷íéêüò Õðåýèõíïò ÁíÜðôõîçò ôïõ Camp Êïëéíäñïý Êþóôáò Ðïëßôçò, ï Ðñüåäñïò ôçò ÅÊÁÓÊÅÌ Áíôþíçò Ðáðáãéáíïýëçò, ï Ðñüåäñïò ôïõ ÄÇ.ÖÏ. Ð.Á.Ð.Ï.Õ Ãéþñãïò Êáëýâáò ìå ôï íåáñü ôáëÝíôï ôïõ ìðÜóêåô, áðü ôïí ÓÖÊ Êáôåñßíç, Ãéþñãï Ôóáëìðïýñçò . ÅÍ ÏØÅÉ ÔÇÓ ÍÅÁÓ ×ÑÏÍÉÁÓ

«ÐñÜóéíï öùò» ãéá ðñïóëÞøåéò åêðáéäåõôéêþí Ôï «ðñÜóéíï öùò» ãéá ðñïóëÞøåéò ðñïóùðéêïý ìå ó÷Ýóç åñãáóßáò éäéùôéêïý äéêáßïõ ïñéóìÝíïõ ÷ñüíïõ áðü ôïõò öïñåßò ôïõ Äçìïóßïõ, ðñïêåéìÝíïõ íá êáëõöèïýí, êõñßùò ïé áíÜãêåò ôçò íÝáò ó÷ïëéêÞò ÷ñïíéÜò , Ýäùóå ôï Õðïõñãéêü Óõìâïýëéï. ÓõãêåêñéìÝíá, ç êõâÝñíçóç áðïöÜóéóå íá ðñï÷ùñÞóåé Üìåóá ç ðñüóëçøç ôïõ åîÞò ðñïóùðéêïý: 1.300 Üôïìá (åêðáéäåõôéêïý ðñïóùðéêïý) óå èÝóåéò åðéóôçìïíéêþí óõíåñãáôþí, åñãáóôçñéáêþí óõíåñãáôþí êáé åêðáéäåõôéêþí åéäéêþí ìáèçìÜôùí , ìå óýìâáóç åñãáóßáò éäéùôéêïý äéêáßïõ ïñéóìÝíïõ ÷ñüíïõ (ùñïìßóèéï åêðáéäåõôéêü ðñïóùðéêü), ãéá ôï áêáäçìáúêü Ýôïò 2011-2012 (11.700 áíèñùðïìÞíåò) óôá Ôå÷íïëïãéêÜ ÅêðáéäåõôéêÜ Éäñýìáôá ôçò ×þñáò (ÔÅÉ) êáé ôçí Áíþôáôç Ó÷ïëÞ ÐáéäáãùãéêÞò êáé Ôå÷íïëïãéêÞò Åêðáßäåõóçò (ÁÓÐÁÉÔÅ) 16.220 áíáðëçñùôÝò êáé ùñïìßóèéïé åêðáéäåõôéêïß óôçí ÐñùôïâÜèìéá êáé ÄåõôåñïâÜèìéá Åêðáßäåõóç, óôéò ÓÌÅÁ & ÊÄÁÕ êáé óôá ÌåéïíïôéêÜ Ó÷ïëåßá (129.754 áíèñùðïìÞíåò), ãéá ôï ó÷ïëéêü Ýôïò 2011-2012. 4.500 áíáðëçñùôÝò êáé ùñïìßóèéïé åêðáéäåõôéêïß óôçí ÐñùôïâÜèìéá êáé ÄåõôåñïâÜèìéá Åêðáßäåõóç, óôéò ÓÌÅÁ & ÊÄÁÕ êáé óôá ÌåéïíïôéêÜ Ó÷ïëåßá, ãéá ôï ó÷ïëéêü Ýôïò 2011-2012 áðü óõã÷ñçìáôïäïôïýìåíá ðñïãñÜììáôá ÅÓÐÁ (ï áñéèìüò ôùí áôüìùí ðïõ áíôéóôïé÷åß óôï âáèìü åðéâÜñõíóçò ôïõ êñáôéêïý ðñïûðï-

ëïãéóìïý åßíáé 675 Üôïìá Þ 15% Þ 5.400 áíèñùðïìÞíåò). 71 Üôïìá, ìå ó÷Ýóç åñãáóßáò éäéùôéêïý äéêáßïõ ïñéóìÝíïõ ÷ñüíïõ, äéÜñêåéáò äÝêá ìçíþí (710 áíèñùðïìÞíåò) óôéò Ó÷ïëéêÝò ÌïíÜäåò ÅéäéêÞò ÁãùãÞò. 10 Üôïìá, ìå ó÷Ýóç åñãáóßáò éäéùôéêïý äéêáßïõ ïñéóìÝíïõ ÷ñüíïõ ãéá ÷ñïíéêü äéÜóôçìá 8 ìçíþí (80 áíèñùðïìÞíåò) óôïõò åðïðôåõüìåíïõò áðü ôï õðïõñãåßï Ðáéäåßáò öïñåßò (ðëçí ôïõ Éíóôéôïýôïõ Ôå÷íïëïãßáò Õðïëïãéóôþí êáé Åêäüóåùí «Äéüöáíôïò»). 3 Üôïìá, ìå ó÷Ýóç åñãáóßáò éäéùôéêïý äéêáßïõ ïñéóìÝíïõ ÷ñüíïõ ãéá ÷ñïíéêü äéÜóôçìá åíüò (1) Ýôïõò (36 áíèñùðïìÞíåò), ãéá ôá ÅõñùðáúêÜ ÐñïãñÜììáôá óôá ÃåíéêÜ Áñ÷åßá ôïõ ÊñÜôïõò. 25 Üôïìá, ìå ó÷Ýóç åñãáóßáò éäéùôéêïý äéêáßïõ ïñéóìÝíïõ ÷ñüíïõ ãéá ÷ñïíéêü äéÜóôçìá Ýùò (8) ìÞíåò (200 áíèñùðïìÞíåò), óôï Éíóôéôïýôï Ôå÷íïëïãßáò Õðïëïãéóôþí êáé Åêäüóåùí «Äéüöáíôïò» (ðñþçí Ïñãáíéóìüò Åêäüóåùò Äéäáêôéêþí Âéâëßùí). 44 Üôïìá, ìå ó÷Ýóç åñãáóßáò éäéùôéêïý äéêáßïõ ïñéóìÝíïõ ÷ñüíïõ, óôéò ÌáèçôéêÝò Êáôáóêçíþóåéò ÅÌÊÖ Áãßïõ ÉùÜííïõ Áóðñïíåñßïõ Öèéþôéäáò, Ðëáôáìþíá ËÜñéóáò, «Áñ÷áßá ¢âäçñá» ÎÜíèçò êáé Áã. ÔñéÜäáò Çìáèßáò, ãéá ÷ñïíéêü äéÜóôçìá 2 êáôáóêçíùôéêþí ðåñéüäùí (14 çìåñþí ç êáèåìßá).14 áíáðëçñùôÝò åêðáéäåõôéêïß ìå äéÜñêåéá áðáó÷üëçóçò 10 ìçíþí (140

«Ç áýîçóç ôïõ ÖÐÁ èá Ý÷åé áêñáßåò áñíçôéêÝò óõíÝðåéåò óôïí ôïõñéóìü, óôçí áðáó÷üëçóç, óôçí ìéêñïìåóáßá åðé÷åßñçóç êáé ãåíéêüôåñá óôçí ïéêïíïìßá ôçò ÷þñáò ìáò ». ÁõôÜ êáé ðïëëÜ áëëÜ óêëçñÜ áëëÜ ñåáëéóôéêÜ, ðåñéåß÷å ç åðéóôïëÞ ôïõ ðñïÝäñïõ ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò Çëßá ×áôæç÷ñéóôïäïýëïõ ðñïò ôïí Õðïõñãü Ïéêïíïìéêþí ÅõÜããåëï ÂåíéæÝëï, æçôþíôáò ôïí ìÜëéóôá «ü÷é áðëþò ôçí áíÜêëçóç ôçò ëáíèáóìÝíçò áðüöáóçò áëëÜ êáé óõíïëéêüôåñá ôç ìåßùóç ôïõ ÖÐÁ óå üëá ôá åðáããÝëìáôá ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôïí Ôïõñéóìü ». Óå áíôåðßèåóç äéÜñêåéáò ï Ðñüåäñïò, õðåñáóðßæïíôáò (üðùò ðÜíôá Üëëùóôå) ôá óõìöÝñïíôá ôùí ìåëþí ôïõ åðéìåëçôçñßïõ áëëÜ êáé ôç ãåíéêüôåñç ïéêïíïìéêÞ áíÜðôõîç ôïõ Íïìïý ìáò …

áíèñùðïìÞíåò), óôçí ÅêêëçóéáóôéêÞ Åêðáßäåõóç. 100 ÉåñïäéäÜóêáëïé ÉóëáìéêÞò Èñçóêåßáò, ìå ó÷Ýóç åñãáóßáò éäéùôéêïý äéêáßïõ ïñéóìÝíïõ ÷ñüíïõ äéÜñêåéáò åííÝá (9) ìçíþí (900 áíèñùðïìÞíåò) óôéò Ìïõöôåßåò ôçò ÈñÜêçò. 250 óõìâáóéïý÷ïé ïñéóìÝíïõ ÷ñüíïõ, äéäÜóêïíôåò âÜóåé ôïõ ÐÄ 407/80, óôá Áíþôáôá ÅêðáéäåõôéêÜ Éäñýìáôá (ÁÅÉ) ôçò ÷þñáò, ãéá ôï áêáäçìáúêü Ýôïò 2011-2012 (2.250 áíèñùðïìÞíåò). Ìå Üëëç ðñÜîç ôïõ Õðïõñãéêïý Óõìâïõëßïõ áðïöáóßóôçêå íá êéíçèïýí ïé äéáäéêáóßåò ðëÞñùóçò 600 èÝóåùí ìüíéìùí Åêðáéäåõôéêþí ó÷ïëéêïý Ýôïõò 20112012 ãéá ôï óýíïëï ôùí ðåñéðôþóåùí ôïõ Üñèñïõ 9 ôïõ í. 3848/2010 (Õðïõñãåßï Ðáéäåßáò), ùò áêïëïýèùò : 223 èÝóåéò ìüíéìùí åêðáéäåõôéêþí áðü ôïõò éó÷ýïíôåò ðßíáêåò äéïñéóôÝùí åêðáéäåõôéêþí ôïõ ÁÓÅÐ (ðïóïóôü 60% ôçò ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 9 ôïõ Í. 3848 /2010). 150 èÝóåéò ìüíéìùí åêðáéäåõôéêþí áðü ôïõò åíéáßïõò ðßíáêåò ðñïóùñéíþí áíáðëçñùôþí åêðáéäåõôéêþí ìå ðñáãìáôéêÞ ðñïûðçñåóßá (ðïóïóôü 40% ôçò ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 9 ôïõ Í. 3848/2010). 227 èÝóåéò ìüíéìùí åêðáéäåõôéêþí áðü ôéò ëïéðÝò êáôçãïñßåò ôïõ Üñèñïõ 9 ôïõ í. 3848/2010.

SUPER ÁÅÑÏÐÏÑÉÊÅÓ ÐÑÏÓÖÏÑÅÓ ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ ÌÕÊÏÍÏÓ 4, 5, 8 ÇÌÅÑÅÓ ÁÐÏ 245,00 ÑÏÄÏÓ 5 ÇÌÅÑÅÓ ÁÐÏ 255,00 ÓÁÍÔÏÑÉÍÇ 4,5,8,9 ÇÌÅÑÅÓ ÁÐÏ 270,00 ÃÁÌÇËÉÏ ÓÔÇ ÓÁÍÔÏÑÉÍÇ …………. SUPER ÐÑÏÓÖÏÑÁ ÌÅ ÅÊÐËÇÎÅÉÓ

×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

Öýãáìå!... Ôé ãõñåýåé Ýíáò ìéêñïóõíôáîéïý÷ïò, üðùò ï åìðåéñïôÝ÷íçò ðïëéôéêüò áíáëõôÞò, èåßïò Áöåíôïýëçò, óôá ÷ñçìáôéóôÞñéá; Åê ðñþôçò üøåùò üôé êé «ç áëåðïý óôï ðáæÜñé». Åëëåßøåé ÷ñçìÜôùí äåí õðÞñîå ðïôÝ åðåíäõôÞò. ¼óåò öïñÝò èÝëçóå íá åêìõóôçñåõèåß ôá åðé÷åéñçìáôéêÜ üíåéñÜ ôïõ óôç óýæõãï, êõñßá Ðïëõôßìç, åéóÝðñáîå ôï áðïêáñäéùôéêü ó÷üëéï: «Øåßñåò èá åðåíäýóïõìå»; Áðü áõôÝò Ý÷åé ï áíáëõôÞò üóåò èåëÞóåôå! Áí õðÞñ÷å ßäñõìá óôï ïðïßï íá ãßíïíôáé áãïñáðùëçóßåò øåéñþí, ï èåßïò èá Ýóôåëíå ôïí ðïëý óå ÷ñÞìá êáé áëáæïíåßá êáé «ïëßãéóôï» óå çèéêïýò öñáãìïýò êáé áîßåò ê. Ôæïñôæ Óüñïò íá ôïõ áãïñÜæåé ôóéãÜñá ðïõ ëÝåé ï ëüãïò. ¢íèñùðïò åßíáé êé ï Áöåíôïýëçò. Aêïýåé áðü ôçëåïñÜóåùò íá êÜíåé ó÷üëéá ãéá ôá ÷ñçìáôéóôÞñéá «ï ðÜóá Ýíáò» ðïõ èá ‘ëåãå ï áåßìíçóôïò Ôóéöüñïò. Íá ìçí ðåé ôçí ÜðïøÞ ôïõ; Ãéáôß ðåôÜãåôáé ç óýæõãïò êáé åðáíáëáìâÜíåé: «Øåßñåò èá åðåíäýóïõìå»; ÌÜíá ôïí ãÝííçóå êé áõôüí. Äåí öýôñùóå! Åäþ ðïõ ôá ãñÜöïõìå åìåßò êáé ôá äéáâÜæåôå åóåßò, ï áíáëõôÞò ãéá ðñþôç öïñÜ óôá 86 ÷ñüíéá âßïõ ìå éóü÷ñïíç ðÜëç(!), âëÝðïíôáò íá ðçãáßíïõìå áðü ôï êáêü óôï ÷åéñüôåñï, ðñïôßìçóå áðü ôï ãåíåáëïãéêü äÝíôñï ôïõ íá êñáôÞóåé ìüíï ôï äÝíôñï! Ôá öõôÜ áíôÝ÷ïõí êáëýôåñá óôéò ïéêïíïìéêÝò êáé êïéíùíéêÝò êñßóåéò. Ãéá ôéò ðïëéôéêÝò ðáñáìÝíïõí ðáíôåëþò áäéÜöïñá. ¢ëáëá ôá «÷åßëç» ôùí öõôþí! Êáëü åßíáé íá ôá ðáñáôçñÞóïõí êÜðïéïé ëáëßóôáôïé åðáÀïíôåò ðïõ Ý÷ïõí ðåé ôï ìáêñý êáé ôï êïíôü áðü ôçëåïñÜóåùò, æçôþíôáò áðü ôïí êïóìÜêç ðáñïäéêÝò èõóßåò ìå óêïðü ôçí Ýîïäï ôçò ÅëëÜäáò óôéò áãïñÝò ìå ôá «ãéáôñïóüöéá» ôïõ Ìíçìïíßïõ1 êáé ôçí áíÜêáìøç ôçò Ïéêïíïìßáò ôï 2011 Þ ôï 2012 ޅ Íá ‘ìáóôå ëïéðüí ðÜëé åäþ, áð’ üðïõ îåêéíÞóáìå, êáé… ÷åéñüôåñá. ¾öåóç óôçí ýöåóç ç ðßôá óõíå÷þò ìéêñáßíåé. ÁõôÞ ôç ëÝíå ÁÅÐ ïé ãñáììáôéæïýìåíïé êé Üíôå íá êáôáëÜâïõí ïé «áíáëöÜâçôïé» ðåñß ôá ïéêïíïìéêÜ ôé ìáò ðåñéìÝíåé, ôá áñêôéêüëåîá ìÝóá! Ï ãåßôïíáò «ÌÞôóïò», ðïéìÝíáò óôï åðÜããåëìá, åñìÞíåõóå ôï ÁÅÐ ùò «áêÜèáñôç åðéêïéíùíéáêÞ ðïëéôéêÞ»! Óõìâïýëåøå ëïéðüí ôïí áíáëõôÞ: «Êüöôå îýëá»! «¸ñ÷åôáé âáñõ÷åéìùíéÜ;» ñþôçóå ï èåßïò. «ÐñïâëÝðïíôáé öïñïêáôáéãßäåò, êáôÜ äéáóôÞìáôá éó÷õñÝò» áðÜíôçóå åêåßíïò ìå ýöïò ìåôåùñïëüãïõ ðïõ ãÝñáóå êÜíïíôáò êáéñéêÝò ðñïãíþóåéò, óôñßâïíôáò ôç äåîéÜ Üêñç ôïõ ìïõóôáêéïý. Ôï ‘÷åé ôóéãêåëùôü êáé ðåñéðïéçìÝíï åäþ êáé ÷ñüíéá. Ôåëåõôáßá Ý÷åé áöÞóåé áôçìÝëçôç ôçí áñéóôåñÞ Üêñç. Ðáñáêïëïõèåß ôçí çôôïðÜèåéá ôçò ÁñéóôåñÜò ðïõ áíôéäñÜ ðåéóìáôéêÜ óôá áíôéëáúêÜ ìÝôñá ÷ùñßò íá ðñïôåßíåé üìùò êáé ôá üðïéá öéëïëáúêÜ. Ï «ÌÞôóïò» ìðïý÷ôéóå ìå ôéò áíôéèÝóåéò êáé ï ïñãáíéóìüò ôïõ Ý÷åé ôñáâÞîåé êáìéÜ èÝóç. ¸óôù èåóïýëá! ¼÷é óôï äçìüóéï, íá ‘÷åé êáëÜ ï Èåüò ôá ðñüâáôá êáé ôá ãßäéá. Ðñï ðÜíôùí ôç «ÌÞôóáéíá» ðïõ ôá öñïíôßæåé. Ôá ðñïçãïýìåíá ÷ñüíéá Ýðåóáí âñï÷Þ ïé ðåôñéÝò åðéäïôïýìåíçò êáé äáíåéïäïôïýìåíçò êáëïðÝñáóçò óôç íåïåëëçíéêÞ «ñá÷Üô íôåìïêñáóß»! Ï «ÌÞôóïò» èá ôç ãëßôùíå; Ôïí ðÞñå ç ðåôñéÜ êé áñá÷ôüò íá ðßíåé êñáóß- ìå ñÝãïõëá!-áðïêÜñùóå. Åõôõ÷þò ç óýæõãïò ôç ãëßôùóå êáé æïýíå óÞìåñá ìéá ÷áñÜ. ÖÝôïò Ýóöéîáí ôá ãÜëá-

ôá ôùí «÷áúâáíéþí»- âßáéç åßóïäïò ðïíôéáêïý ëÞììáôïò óôç âëÜ÷éêç äéÜëåêôï. Ðáñáêáëåßôáé ç «Öñüíôåî» íá êÜôóåé óô’ áâãÜ ôçò. Äåí åéóÞëèå ëáèñïìåôáíÜóôçò!-êé ï áðáõôüò ôïõ «ÌÞôóïõ». Ç «ÌÞôóáéíá» æïýóå ðÜíôïôå ìåô’ åîïéêïíïìÞóåùò êáé äåí áíôÝ÷åé Üëëï óößîéìï. Èá êëáôÜñåé ç ãõíáßêá! Ï ãåßôïíáò «áðü ôïõ Áú ËéÜ ìÜæåøå ôá äáõëéÜ ô’» ãéá íá êÜíåé ïéêïíïìßá ôïí ÷åéìþíá. Íüìéìá Ýêïøå ôá îýëá ï Üíèñùðïò, êýñéïé åëåãêôÝò ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò ðïõ áñðÜîáôå ôá laptop ãéá íá åðéâÜëåôå ôá äÝïíôá ðñüóôéìá. Ôï ÷ùñéü äåí âñßóêåôáé óôç ÃëõöÜäá! ¼ëá ôá åß÷áìå, ôá áõèáßñåôá íåêñïôáöåßá Ýëåéðáí. Ðïéïò èá ðëçñþóåé «ôá ðñïóôßìáôá»; ¸ôóé ôá «ö÷áñéóôéÝôáé» ï «ÌÞôóïò»! «Äåí æùíôáíåýïõí ïé íåêñïß» ôï ëÝåé êáé ôï ðÝíèéìï ëáúêü Üóìá. Íá ìçí ðåèÜíïõí üìùò êáé ïé ïéêåßïé ðñéí ôçí þñá ôïõò, ìüëéò äïõí ôï ëïãáñéáóìü! Ï èåßïò èá ðñïôéìïýóå íá Þôáí öõôü ìå üëá üóá âëÝðåé óôç åðéêáéñüôçôá. Êáé ôï ÷åéñüôåñï; Áêïýåé! Åäþ ðïõ öôÜóáìå, óêÝöôåôáé üôé: «ìáêÜñéïé ïé ìïõããïß, ìáêáñéüôåñïé ïé êïõöïß, ìáêáñéüôáôïé ïé êùöÜëáëïé»! Ôçí áíôï÷Þ ôùí öõôþí óôéò äýóêïëåò óõíèÞêåò ôñáãïýäçóå êé ï Êáæáíôæßäçò. «Áí ÷éïíßæåé êáé áí âñÝ÷åé ôï áãñéïëïýëïõäï áíôÝ÷åé». Áõôüò äåí Üíôåîå íá âëÝðåé ôá ðáñÜîåíá. Ôïõ åõ÷üìáóôå íá Ý÷åé êáëü ÐáñÜäåéóï. Äåí ìðïñåß íá öáíôáóôåß ðüóï ìáò ëåßðåé. Å ñå ôé åß÷å íá ôñáãïõäÞóåé ï ÓôÝëéïò ìå ôüóç ýöåóç êáé áíåñãßá! Ï Áöåíôïýëçò óõíäÝåôáé ìå ôá ìïõóéêÜ æçôÞìáôá ìå ó÷Ýóç åõìåíïýò ïõäåôåñüôçôáò- Ýôóé êé áíïßîåé ôï óôüìá ôïõ, ìÝíåé ìüíïò!- êáé áäõíáôåß íá åêöñÜóåé ôïõò ëáúêïýò êáçìïýò. ¸÷åé âÝâáéá ôïõò äéêïýò ôïõ. Ôï êáëïêáßñé ðíÝåé ôá ëïßóèéá êáé óå ëßãïõò ìÞíåò èá ÷ñåéáóôïýìå «ðåôñüëáäï» êáôÜ ôçí åíåñãåéáêÞ ïñïëïãßá ôïõ «ÌÞôóïõ»! Ôï ðåôñÝëáéï èÝëåé ëåöôÜ. ÕðÜñ÷ïõí; Ï áíáëõôÞò äåí îÝñåé ôé ëÝíå êÜðïéïé áëëÜ áõôüò äåí Ý÷åé. ¢íôå íá ìç âÜëåé ôéò öùíÝò óôç ìÜíá ôïõ. Ãéáôß; «ÐáéäÜêé ìïõ, ÷þìá íá ðéÜíåéò êáé íá ãßíåôáé ÷ñõóÜöé» Ýëåãå, îáíÜëåãå êáé ìåôáîáíÜëåãå ç ìáêáñßôéóóá. Ìáíïýëá! Ïé åõ÷Ýò ôçò åðáëçèåýôçêáí êáôÜ ôï Þìéóõ. ¸íáò Èåüò îÝñåé ðüóá êõâéêÜ ÷þìá ðÝñáóáí áðü ôá ÷Ýñéá ôïõ Áöåíôïýëç. Áðü ÷ñõóü üìùò… ïýôå øÞãìá! «ËÝôóé ãêüïõ (ÐÜìå) ãéá ìéá áíáëõóïýëá ìå èÝìá ôéò åðéäñÜóåéò ôïõ Óåðôåìâñßïõ óôç ó÷Ýóç ôùí óõíôÜîåùí ìå ôá Ýîïäá, ôïõò öüñïõò êáé ôéò åéóöïñÝò;» ñþôçóå ï áíáëõôÞò ôç óýæõãï. Ôï «é» óôï áããëéêü «let’s» áðïäåéêíýåé ôéò ðñïèÝóåéò ôïõ èåßïõ íá áíôéóôáèåß óôçí Ôñüéêá. Äåí îÝñåé ôç ãëþóóá ôïõò áëëÜ ôç ìéëÜåé! «ÐáãéÝêáëé! (Öýãáìå)» áðÜíôçóå åêåßíç óôá ñùóéêÜ, áí èõìÜôáé êáëÜ ôçí áôÜêá ôïõ Ãéïýñé ÃêáãêÜñéí ìüëéò ðÝôáîå óôï äéÜóôçìá. Ç íÝá «åðéóôçìïíéêÞ» Ýñåõíá (ëÝìå ôþñá!) ôïõ èåßïõ îåêßíçóå óå øõ÷ñïðïëåìéêü êëßìá. Áíáìåßíáôå åðß ôçò óôÞëçò. ËÝôå íá ðåé ï Áíôþíçò óôïí ê. ×ñýóáíèï Ëáæáñßäç- êÜôé ðáñáðÜíù îÝñåé áðü ÷ñõóÜöéá êé áãñéïëïýëïõäá!- íá öùíÜîåé «ðáãéÝêáëé»; Ãßíåôáé åðáíåêêßíçóç ÷ùñßò «öýãáìå»;… -Ù-

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011  

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you