Page 1

ÔÑÉÔÇ 23 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ

2011

Åôïò 35ï Áñ.Öýëëïõ 8721

www.olympio-bima.gr

ÔéìÞ Öýëëïõ 0,75 Åõñþ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ ÅêäïôéêÞ åíçìåñùôéêÞ É.ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Ãñáöåßá -Ôõðïãñáöåßá ÂÏÔÓÇ 18 ÔÇË. 38920, 33633, 38606, 46790-92 FAX 20672 www.olympio-bima.gr e-mail ol-bhma@otenet.gr & info@olympio-bima.gr

Íá ìçí öýãïõìå áðü ôçí Åõñùæþíç, áëë܅ ´ ÔÏ ÐÑÏÂËÇÌÁ ÅÉÍÁÉ ÐÏËÉÔÉÊÏ ÔÏÕ ÃÉÁÍÍÇ ÊÏÑÏÌÇËÇ

Ã

ñáììáôåßò êáé Öáñéóáßïé, íïìïìáèåßò êáé íïìïäéäÜóêáëïé êáé ðëÞèïò åîïñãéóìÝíïõ ëáïý öÝñíïõí ìðñïóôÜ óôï ×ñéóôü ìéá ìïé÷áëßäá. Åê ôïõ ðïíçñïý ïé ðñùôïóôáôïýíôåò. Ôïí íüìï ôïí Þîåñáí. Êáé ôçí ðñïâëåðüìåíç ôéìùñßá: èÜíáôïò äéá ëéèïâïëéóìïý. ¼ìùò Üëëïò Þôáí ï óôü÷ïò ôïõò. Íá öÝñïõí ôï ×ñéóôü óå äýóêïëç èÝóç. Êé áí Ýðåöôå óôçí ðáãßäá ôïõò íá ôïí åîåõôåëßóïõí. Óôçí ïõóßá Ôïõ Ýèåôáí ôï áäéÝîïäï, êáô’ áõôïýò, äßëçììá. Íá ëéèïâïëÞóïõí ôçí ìïé÷áëßäá üðùò ï íüìïò ñçôÜ ðñïÝâëåðå Þ íá ôçí áöÞóïõí åëåýèåñç óôá ðëáßóéá ôçò áãÜðçò êáé ôçò óõã÷þñåóçò ðïõ ï Éçóïýò äßäáóêå; ÊáôÜ ôç ãíþìç ôïõò áí ï Éçóïýò Ýëåãå íáé óôï ëéèïâïëéóìü èá êáôçãïñïýíôáí ãéá ðáñÜâáóç ôïõ ñùìáúêïý íüìïõ, óêëçñüôçôá êáé áíáêïëïõèßá. Èá ôïí êáôçãïñïýóáí üôé Üëëá äßäáóêå êé Üëëá åöÜñìïæå óôçí ðñÜîç. Áí Ýëåãå íá ôç óõã÷ùñÞóïõí êáé íá ôçí áöÞóïõí íá öýãåé, ôüôå èá Ýäåé÷íå áóÝâåéá óôï Íüìï åíþ Ýëåãå «äåí Þñèá íá êáôáñãÞóù ôï Íüìï, áëëÜ íá ôïí óõìðëçñþóù». Äõóôõ÷þò ãé’ áõôïýò ï ÈåÜíèñùðïò äåí êéíÞèçêå óôá ðëáßóéá ôïõ ôñüðïõ óêÝøçò ôïõò. ÁëëÜ ôá õðåñÝâç. Ãé’ Áõôüí ôï äßëçììá Þôáí øåõôïäßëçììá. Êé åðßóçò ìéá åõêáéñßá íá ôïõò äéäÜîåé üôé Üëëç ç áíèñþðéíç êáé Üëëç ç èåßá Äéêáéïóýíç. Ôïõò åßðå ëïéðüí: Ëéèïâïëåßóôå ôçí áëëÜ «ï áíáìÜñôçôïò õìþí ðñþôïò âáëÝôù ëßèïí åð’ áõôÞí». Ôïõò åßðå, ìå áðëÜ ëüãéá: Íá åöáñìüóåôå ôï íüìï áëëÜ ðñþôïò íá ðåôÜîåé ôçí ðÝôñá åíáíôßïí ôçò áõôüò ðïõ äåí Ý÷åé êÜíåé êáìéÜ áìáñôßá. ÓÅË.5

EBEA, Ýìðïñïé êáé åðáããåëìáôïâéïôÝ÷íåò æçôïýí:

ÍÁ ÌÅÉÙÈÏÕÍ ïé óõíôåëåóôÝò öïñïëïãßáò

ÁÐÏ ÊËÉÌÁÊÉÏ ÔÇÓ ÄÇÌÏÔÉÊÇÓ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÊÁÉ ÔÇÓ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁÓ

Êáôáó÷Ýóåéò ëáèñáßùí ðñïúüíôùí ÓÔÇÍ ÐÁÑÁËÉÁÊÇ ÆÙÍÇ

ÁíôéêåéìåíéêÜ êñéôÞñéá öïñïëüãçóçò

Óå áðüãíùóç ïé åðáããåëìáôßåò ôçò ïäïý Æáëüããïõ

ÃÉÁ ÅËÅÕÈÅÑÏÕÓ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÅÓ ÊÁÉ ÅÐÉÔÇÄÅÕÌÁÔÉÅÓ

Ô

çí åðáíáöïñÜ ôùí áíôéêåéìåíéêþí êñéôçñßùí öïñïëüãçóçò ãéá ôïõò åëåýèåñïõò åðáããåëìáôßåò êáé åðéôçäåõìáôßåò åîåôÜæåé ç êõâÝñíçóç.

Ï áíáðëçñùôÞò õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí ÐáíôåëÞò Ïéêïíüìïõ ðñïáíÞããåéëå ôçí ÊõñéáêÞ ôçí åðáíáöïñÜ ôùí áíôéêåéìåíéêþí êñéôçñßùí -ìåôÜ ó÷åäüí áðü ìéá äåêáåôßá- , èÝìá ðïõ üðùò ôüíéóå Ý÷åé ôåèåß áðü üëïõò ôïõò êïéíùíéêïýò åôáßñïõò. «Äåí ìðïñåß ðáñÜ íá ìåëåôçèåß óïâáñÜ êáé íá õéïèåôçèåß» ôüíéóå ï ê. Ïéêïíüìïõ, ìéëþíôáò óôï Mega. Ïé áëëáãÝò ðïõ èá áããßæïõí ðåñßðïõ 900.000 åëåýèåñïõò åðáããåëìáôßåò êáé åðéôçäåõìáôßåò èá õéïèåôçèïýí ìå ôï íÝï öïñïëïãéêü íïìïó÷Ýäéï ðïõ åðåîåñãÜæåôáé ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí êáé èá êáôáôåèåß óôç ÂïõëÞ ãéá íá øçöéóôåß ìÝ÷ñé ôïí Ïêôþâñéï. Èá éó÷ýïõí äå áðü ôï 2012. ÏõóéáóôéêÜ èá ðñïâëÝðïíôáé êñéôÞñéá, ìÝóù ôùí ïðïßùí èá ðñïêýðôåé ôï öïñïëïãçôÝï åéóüäçìá ãéá åëåýèåñïõò åðáããåëìáôßåò êáé åðéôçäåõìáôßåò, üðùò ôï åßäïò ôçò åðáããåëìáôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò, ç ðåñéï÷Þ ðïõ áóêåßôáé, ôá ôåôñáãùíéêÜ ôïõ åðáããåëìáôéêïý ÷þñïõ, ôá Ýîïäá ôçò åðé÷åßñçóçò, ïé õðÜëëçëïé ðïõ áðáó÷ïëïýíôáé óå áõôÞ, ê.Ü. Ìå âÜóç ôá áíôéêåéìåíéêÜ áõôÜ êñéôÞñéá èá ðñïóäéïñßæåôáé Ýíá åëÜ÷éóôï öïñïëïãçôÝï åéóüäçìá ìå ôï ïðïßï èá öïñïëïãïýíôáé ïé åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò êáé åðéôçäåõìáôßåò óå ðåñßðôùóç ðïõ åìöáíßæïõí ÷áìçëüôåñï åéóüäçìá.

Åõ÷áñéóôÞñéï Åõ÷áñéóôïýìå èåñìÜ ôçí ÁíôéðåñéöÝñåéá Ðéåñßáò êáé ôï ÄÞìï Êáôåñßíçò ãéá ôçí ðáñá÷þñçóç ôùí ìç÷áíçìÜôùí ãéá ôçí åíßó÷õóç ôùí öñáãìÜôùí óôçí ðåñéï÷Þ êáé ôçí âåëôßùóç ôçò áãñïôéêÞò ïäïðïéßáò. Ç áãáóôÞ óõíåñãáóßá ôçò áíôéðåñéöÝñåéáò êáé ôïõ ÄÞìïõ Êáôåñßíçò âïÞèçóå þóôå íá äéåõêïëõíèïýí ïé áãñïôéêÝò åñãáóßåò ìáò ôçí ðåñßïäï áõôÞ. Ï Ôïðéêüò Óýìâïõëïò ËáãïñÜ÷çò – Ìåëéáäßïõ Ìðïõíôüëáò ÁèáíÜóéïò

ÊÁÉ ÍÁ ÁËËÁÎÅÉ Ç ÖÏÑÏËÏÃÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÓÅË.5

ÓõëëõðçôÞñéï ìÞíõìá ôçò ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç Ðéåñßáò ÅêöñÜæù ôá èåñìÜ ìïõ óõëëõðçôÞñéá ãéá ôïí èÜíáôï ôïõ äéáôåëÝóáíôá åðß óåéñÜ åôþí âïõëåõôÞ êáé åõñùâïõëåõôÞ ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò êáé Ýãêñéôï óõíÜäåëöï ìïõ äéêçãüñï ÅõÜããåëï ÓïõóïõñïãéÜííç. Ôï èëéâåñü áõôü ãåãïíüò áðïôåëåß áðþëåéá ãéá ôçí Ðéåñßá êáé ìáò ãÝìéóå üëïõò ìå âáèýôáôç èëßøç. Ôá åéëéêñéíÞ ìïõ óõëëõðçôÞñéá óôçí ïéêïãÝíåéá êáé óôïõò óõããåíåßò ôïõ åêëéðüíôïò êáé ôéò åõ÷Ýò ìïõ ãéá äýíáìç êáé êïõñÜãéï ó’ áõôÝò ôéò äýóêïëåò þñåò ôçò ïäýíçò

ÓÅË.9

¢ÍÁÑ×Ç ÓÔÁÈÌÅÕÓÇ ÊÁÉ ÄÉÅÕËÅÕÓÇ ÁÓÔÉÊÙÍ ÔÇÍ«ÊÏÂÏÕÍ» ÓÔÁ ÄÕÏ

ÓÅË.3


2 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÔÑÉÔÇ 23 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2011

Ôï Ðáñáìýèé ÷ùñßò üíïìá ôáîéäåýåé! Ôï Ýñãï - óôáèìüò ôçò Ðçíåëüðçò ÄÝëôá ðïõ ãÝìéóå ôçí ÐáéäéêÞ ÓêçíÞ Êáôßíá Ðáîéíïý êáé óõãêßíçóå ìéêñïýò êáé ìåãÜëïõò ôáîéäåýåé óå üëç ôçí ÅëëÜäá áðü ôïí Éïýíéï Ýùò êáé ôïí ÓåðôÝìâñéï óôçí êáèéåñùìÝíç êáëïêáéñéíÞ ðåñéïäåßá ôïõ Åèíéêïý ÈåÜôñïõ! Åêáôü ÷ñüíéá ìåôÜ ôçí ðñþôç äçìïóßåõóÞ ôïõ, ôï Ðáñáìýèé ÷ùñßò üíïìá, óêçíïèåôçìÝíï áðü ôïí ÔÜêç ÔæáìáñãéÜ, ãíùóôü ôüóï áðü ôçí êáëëéôå÷íéêÞ üóï êáé áðü ôç ìáêñü÷ñïíç ðáé-

äáãùãéêÞ ôïõ ðïñåßá, öÝñíåé êïíôÜ óôï êïéíü ìßá óõíáñðáóôéêÞ áëëçãïñéêÞ éóôïñßá, ãéá üëåò ôéò åðï÷Ýò êáé üëåò ôéò çëéêßåò, ìå áíáðÜíôå÷á åðßêáéñá ìçíýìáôá, ðïõ åðéôñÝðåé óôçí åëðßäá íá áíèßóåé. Ôï Ýñãï Óå Ýíá ìáêñéíü âáóßëåéï, ï ÂáóéëéÜò öñïíôßæïíôáò ìüíï ãéá ôçí äéáóêÝäáóç êáé ôçí êáëïðÝñáóç ôïõ, Ý÷åé áäåéÜóåé ôï èçóáõñïöõëÜêéï ôçò ÷þñáò. Ïé êÜôïéêïé õðïöÝñïõí êáé åãêáôá-

Óôéò ðñïèÞêåò ôùí âéâëéïðùëåßùí

«×éëéÜäåò ÷ñþìáôá ôá ìÜôéá ôçò» ôïõ Âáóßëç Ìüó÷ç

ëåßðïõí óéãÜ óéãÜ ôïí ôüðï ôïõò ìÝ÷ñé ðïõ ï ãéïò ôïõ, ôï ìéêñü âáóéëüðïõëï, áðïöáóßæåé íá ðÜñåé ôçí êáôÜóôáóç óôá ÷Ýñéá ôïõ. Ìå óýììá÷ï ôçí ìéêñÞ áäåñöÞ ôïõ, îåêéíÜåé ìéá ðïñåßá, ãåìÜôç ðåñéðÝôåéåò êáé äõóêïëßåò, áëëÜ ôï èÜññïò êáé ç áêëüíçôç ðßóôç ôïõ óôïõò áíèñþðïõò èá ôïí âïçèÞóïõí íá ÷áñßóåé îáíÜ óôï âáóßëåéü ôïõ üëá üóá Ý÷åé ÷Üóåé.

ÃñÜöåé ç ÌÜãäá Ðáðáäçìçôñßïõ-ÓáìïèñÜêç

Ç ôáõôüôçôá ôçò ðáñÜóôáóçò ÄéáóêåõÞ: ÂáããÝëçò Ñáðôüðïõëïò – ÔÜêçò ÔæáìáñãéÜò Óêçíïèåóßá: ÔÜêçò ÔæáìáñãéÜò ÓêçíéêÜ: ÃéÜííçò ÈåïäùñÜêçò Êïóôïýìéá: ÊÝííõ ÌáêëÝëëáí Êïýêëåò-Äéäáóêáëßá êïõêëïèåÜôñïõ: Áíôéãüíç Ðáñïýóç ÌïõóéêÞ-Óôß÷ïé: ÄçìÞôñçò ÌáñáìÞò ÌïõóéêÞ Äéäáóêáëßá: Ìåëßíá Ðáéïíßäïõ Âßíôåï: Ðáíáãéþôçò ÑÜðáò Öùôéóìïß: Êáôåñßíá ÌáñáãêïõäÜêç Âïçèüò óêçíïèÝôç: Óìáñþ Êþóôéá Ðáßæïõí: ÁëåîÜíäñá Áúäßíç, ÄçìÞôñçò ÂÝñãáäïò, Ãñçãüñçò ÃáëÜôçò, ÓïöéÜííá ÈåïöÜíïõò, Ìáßñç Ëïýóç, ÌÜíïò ÊáñáôæïãéÜííçò, Êùíóôáíôßíïò ÊáñâÝëçò, Ìé÷Üëçò ÊïéëÜêïò, ÐÝôñïò Óðõñüðïõëïò, ÖùôåéíÞ ÔéìïèÝïõ, ÄçìÞôñçò Öñáãêéüãëïõ, Êáôåñßíá ÖùôéÜäç, ÓôñÜôïò ×ñÞóôïõ

Öùôïãñáößåò: Ìé÷Üëçò Êëïõêßíáò Óçìåßùìá óêçíïèÝôç Ôï «Ðáñáìýèé ÷ùñßò üíïìá» ôçò Ðçíåëüðçò ÄÝëôá ìéëÜåé ãéá ôï Âáóéëüðïõëï ðïõ êñýâïõìå ìÝóá ìáò, ãéá ôïí áöáíÞ ¸ëëçíá, ðïõ óå äýóêïëåò éóôïñéêÝò ðåñéüäïõò áðïãïçôåýåôáé, ó÷åäüí ðëçãþíåôáé, áëëÜ âñßóêåé ôï êïõñÜãéï êáé ôç äýíáìç íá åëðßæåé ó’ Ýíáí êáëýôåñï êüóìï êáé íá ðáëåýåé ãé’ áõôüí. ÃñáììÝíï óå ìéá åðï÷Þ äýóêïëç, áðü ìéá ãõíáßêá ðïõ áãÜðçóå ôïí ôüðï ìáò, ôï Ýñãï ìßëçóå áðåõèåßáò óôá ðáéäéÜ ãéá ôá êáëÜ êáé ôá êáêÜ ôçò öõëÞò ìáò. Ç Ðçíåëüðç ÄÝëôá êáôÜöåñå ìå ôç ãñáöÞ ôçò íá öùëéÜóåé ìÝóá ôïõò ôçí ðßóôç ãéá ôï óõëëïãéêü «êáëü». Ç ðáñÜóôáóÞ ìáò, ðéóôÞ óôï ðíåýìá ôïõ âéâëßïõ, öùôßæåé ôï óÞìåñá êáé óôï÷åýåé íá èåñìÜíåé ôéò øõ÷Ýò ôùí ðáéäéþí êáé íá èåñéÝøåé ìÝóá ôïõò ôï óðüñï ôçò åëðßäáò ãéá áîßåò êïéíùíéêÝò êáé ðáíáíèñþðéíåò. ÔÜêçò ÔæáìáñãéÜò

Áðüøå ç 7ç Ýêèåóç øçöéäùôïý ÓÔÏ ÊÅÍÔÑÏ ÌÅÓÏÃÅÉÁÊÙÍ ØÇÖÉÄÙÔÙÍ ÄÉÏÕ

Áðüøå óôéò 8.00 óôï êÝíôñï ìåóïãåéáêþí øçöéäùôþí Äßïõ ðñáãìáôïðïéåßôáé ç 7ç Ýêèåóç øçöéäùôïý. Ïé ößëïé ôçò ôÝ÷íçò ôïõ øçöéäùôïý áëëÜ êáé ïé åðéóêÝðôåò ðïõ èá Ýñèïõí óôá åãêáßíéá, ðñüêåéôáé íá äïõí Ýñãá ìáèçôþí êáèþò êáé áîéüëïãùí êáëëéôå÷íþí êáé øçöïèåôþí áð’ üëç ôçí ÅëëÜäá, óå ìéá åôÞóéá Ýêèåóç ðïõ Ý÷åé êáèéåñùèåß êáé ðïõ ðñáãìáôïðïéåßôáé óôï ðëáßóéï åêäçëþóåùí ôïõ öåóôéâÜë Ïëýìðïõ.

Ùò ðñïò ôç ëåéôïõñãßá ôïõ åñãáóôçñßïõ åêìÜèçóçò ôçò ôÝ÷íçò ôïõ øçöéäùôïý, ï äÞìïò Äßïõ-Ïëýìðïõ óõíå÷ßæïíôáò ôçí ðáñÜäïóç ðïõ

äçìéïõñãÞèçêå ôá ðñïçãïýìåíá ÷ñüíéá áðü ôïí ô. äÞìï Äßïõ, ïñãÜíùóå êáé öÝôïò ìáèÞìáôá øçöéäùôïý, åðåéäÞ áêñéâþò ðñüêåéôáé ãéá ìéá åðéôõ÷çìÝíç äñáóôçñéüôçôá áëëÜ êáé ãéá ìéá åíäéáöÝñïõóá ôÝ÷íç ðïõ åíôõðùóéÜæåé áêüìç êáé óÞìåñá. Ôá ìáèÞìáôá öÝôïò îåêßíçóáí óôéò 10 Éïõíßïõ, ðñáãìáôïðïéïýíôáí ôñåéò öïñÝò ôçí åâäïìÜäá êáé åß÷áí äéÜñêåéá 2 ìçíþí. ÌÝóá äå áðü áõôÜ ôá åñãáóôÞñéá åêìÜèçóçò øçöéäùôïý, åäþ êáé åðôÜ ÷ñüíéá, ìáèçôÝò êáé ìáèÞôñéåò áíÝðôõîáí, áíÝäåéîáí Þ êáé êáëëéÝñãçóáí ôï ôáëÝíôï ôïõò êáé Ýöôéáîáí áîéüëïãá Ýñãá ðïõ Ý÷ïõí åêôåèåß óå åêèÝóåéò ôá ðñïçãïýìåíá ÷ñüíéá ìÝ÷ñé êáé óÞìåñá.

«Ðüóï âÜóáíï ðéá áõôüò ï Ýñùôáò! Áöïý ìáò âáóáíßæåé ôüóï ãéáôß ôïí êõíçãÜìå;» ̒ áõôü ôï ìåãÜëï åñùôçìáôéêü äéÜëåîá ãéá íá îåêéíÞóù ôç ðáñïõóßáóç ôïõ ðñþôïõ âéâëßïõ ôïõ áãáðçôïý óõíäçìéïõñãïý êáé óõíôïðßôç ìáò Âáóßëç Ìüó÷ç ðïõ ðñáãìáôéêÜ ìå åíèïõóßáóå! ×éëéÜäåò ÷ñþìáôá óôá ìÜôéá ôçò, ëïéðüí, ìå åîþöõëëï ãåìÜôï êüêêéíåò ðáðáñïýíåò! Íáé, áõôü æçôïýóá óôéò êáëïêáéñéíÝò ìïõ äéáêïðÝò! ¸íá âéâëßï ðïõ íá ìå âõèßóåé óå ÷éëéÜäåò ÷ñþìáôá, óå êáôáóôÜóåéò ðïõ ìðïñïýóáí íá ìïõ êñáôÞóïõí áìåßùôï ôï åíäéáöÝñïí, íá ìå ÷áëáñþíïõí êé áðü ôçí Üëëç íá ìå õðåñäéåãåßñïõí ïé Ýíôïíåò óêçíÝò êáé ôï ìðëÝîéìï ÷áñáêôÞñùí ðïõ ìïõ ðñïóÝöåñáí ïé ÷Üñôéíïé ìá ôüóï áëçèéíïß ÞñùÝò ôïõ. Ðñüóùðá ðïõ Ýæçóáí óôç äßíç ôçò ðñïóöõãéêÞò êáôáóôñïöÞò, ðñüóùðá ðïõ Ýæçóáí óôçí ÁèÞíá ôïõ’ 50 ìå ðéóôÞ áíôéãñáöÞ ôçò êáèçìåñéíüôçôáò, ìå äñüìïõò êáé ãåéôïíéÝò ìéáò ÁèÞíáò ðïõ Ýöõãáí ÷ùñßò åðéóôñïöÞ, ìå åéêüíåò ìéáò ðñïóöõãéêÞò Èåóóáëïíßêçò ðïõ ïé Üíèñùðïé Þôáí ðéï êïíôÜ, ðéï äåìÝíïé ï Ýíáò ìå ôïí Üëëïí, ðïõ ìïõ Üñåóå êáé íïóôáëãþ. Íïóôáëãþ ãéáôß åõôõ÷þò ðñüëáâá ôç ãåéôïíéÜ, áêüìç ôç âéþíù êáèçìåñéíÜ, æù áêüìç ôçí åìðéóôïóýíç ôùí áíèñþðùí êé üëá áõôÜ ðïõ ðåñéãñÜöïíôáé ìÝóá áðü ôéò óåëßäåò ôïõ âéâëßïõ. ¼ìùò ãéá ôç Ìõñóßíç, ôçí êÜèå Ìõñóßíç ôçò åðï÷Þò, ãéáôß ü÷é êáé ôçò óçìåñéíÞò, ç åãêáôÜóôáóç óôç ìåãáëïýðïëç Þôáí ôï üíåéñï. ÌåôÜ ôçí áðþëåéá ôùí äéêþí ôçò óôïí îåñéæùìü, ôá ëüãéá ôá ùñáßá êáé ôá ìåãÜëá êÜèå üìïñöïõ íÝïõ Þôáí ç áöåôçñßá ôùí ïíåßñùí ìéáò ïéêïãÝíåéáò. Åêåß ðïõ èá Ýêáìå ôï ëéìÜíé ôçò, èá ðÞãáéíå ôï øùìß áðü ôá ðëïýóéá óðßôéá ðïõ äïýëåõå ôüôå ùò õðçñÝôñéá êáé èá ìåãÜëùíå ôá ðáéäéÜ ôçò óôá ðñïóöõãéêÜ óðßôéá. Ôï üíåéñï óôáìÜôçóå ãéá ôç Ìõñóßíç üôáí Ýìåéíå Ýãêõïò êáé ï ÌçíÜò ðïõ áãÜðçóå ìå ôçí áèùüôçôá ðïõ ôç óõíüäåõå êáé ïíåéñåõüôáí, Ýöõãå ãéá ìéá Üëëç áõëÞ. Êñõâüôáí ìÝ÷ñé ðïõ ôï ðáñåëèüí åðÝóôñåøå. Êáé ç ðåñéðÝôåéá Üñ÷éóå, êé Ýíáò ïëüêëçñïò êüóìïò áðëþèçêå ãýñù áðü ôï ðñüóùðü ôçò. Ç Ìõñóßíç Ýìåéíå íá ðáëåýåé ìå Ýíá ðáéäß «ìðÜóôáñäï», ÷ùñßò ðáôÝñá, íá ðáëåýåé ìå ôçí êïéíùíßá ôïõ ’50. Ìå ôç ãåéôïíéÜ ðïõ ðñÝðåé íá êñýâåôáé, íá êñýâåé ôï ðáéäß ôçò, íá ðñÝðåé íá äïõëÝøåé áëëÜ íá ìçí ôçí åðéôñÝðïõí ïé óõíèÞêåò. Íá áíáãêÜæåôáé íá öýãåé óôç Èåóóáëïíßêç ãéá íá ðÜåé óå ìéá èåßá ôçò íá äïõëÝøåé êáé íá ìåãáëþóåé êáëýôåñá ôï âëá-

óôÜñé ôçò ìáêñéÜ áðü ôá âëÝììáôá ôùí ðñïóöýãùí ôçò ÁèÞíáò. Íá âñßóêåé ôç ÷áìÝíç áäåëöÞ ôçò, ôïõò ãïíåßò ôçò ìá íá ìç ìðïñåß íá ôïõò öáíåñþóåé ôï ìõóôéêü. Íá ôçí ðéÝæïõí üëïé íá äþóåé ôï ðáéäß óå ìéá ðëïýóéá ïéêïãÝíåéá ãéá íá ìðïñåß íá óðïõäÜóåé êáé íá ìç ìåãáëþóåé ìå ôï óôßãìá ôïõ ìðÜóôáñäïõ. ÁëÞèåéá, ðüóá ðáéäéÜ ìåãÜëùóáí óôéò âñåöïäü÷ïõò ôïõ Áãßïõ Óôõëéáíïý, ðüóá ðáéäéÜ áêüìç êáé óÞìåñá äßäïíôáé óå ïéêïãÝíåéåò ãéá íá Ý÷ïõí Ýíá åðþíõìï; Áêüìç êáé óÞìåñá óå ìåñéêÝò ðåñéï÷Ýò ôçò ÅëëçíéêÞò åðéêñÜôåéáò, ôï «ëÜèïò», ôï áðáãïñåõìÝíï óõíáßóèçìá ôïõ Ýñùôá êáé ôçò áãÜðçò ðïõ öÝñíåé ôïí áðáãïñåõìÝíï êáñðü óôïí êüóìï, ôéìùñåßôáé áðü ôïõò ßäéïõò ôïõò ãïíåßò. Ï óõããñáöÝáò ìáò öÝñíåé ôç Ìõñóßíç ôïõ óå êÜðïéåò óåëßäåò êáôáëáãéáóìÝíç êáé ðáíôñåìÝíç. Áðü åêåß Üñ÷éóå ìéá Üëëç ðåñéðÝôåéá, ãåííÞèçêå Ýíáò Üëëïò Ýñùôáò óôï íçóß ôïõ Ðüñïõ. «Ç ìïßñá áñ÷ßæåé êáé îåäéðëþíåé êñõììÝíá ìõóôéêÜ êáé üëïé áèþïé êáé Ýíï÷ïé, ðáñáóýñïíôáé óôï ðáé÷íßäé ôçò. Ðþò èá áíôéìåôùðßóïõí ôá ãåãïíüôá ðïõ èá îõðíÞóïõí Ýíá ðáñåëèüí ðïõ Ýñ÷åôáé íá ðÜñåé ôçí åêäßêçóç ôïõ; » Ç ðÝííá ôïõ Âáóßëç Ìüó÷ç ìå ôáîßäåøå, ìå ìÝèõóå ìå ôá áñþìáôá, ôéò ãåýóåéò áðü ôá ÷Ýñéá ôçò Ãéáííïýëáò óôç ôáâÝñíá ôçò, ìå ôá ìéêñÜ êáé ìåãÜëá ìõóôéêÜ ôçò üìïñöçò èÜëáóóáò, ìå ôéò ïìïñöéÝò ôïõ Âïóðüñïõ. Äåí èá ìðïñïýóå íá Ý÷åé êáëýôåñï ôÝëïò, êáëýôåñç Ýêâáóç ôùí ãåãïíüôùí. ¢ëëùóôå ç åêäßêçóç ôñþãåôáé êáé óå êñýï ðéÜôï êé åêåß ôï êáôÜöåñå ðïëý êáëÜ ï áãáðçôüò ößëïò. ÊÜôù áðü ôç ðáíóÝëçíï ôïõ Áéãáéïðåëáãßôéêïõ ïõñáíïý, ðÞñá ôï âéâëßï, ôï êñÜôçóá óôçí áãêáëéÜ ìïõ, Ýêëåéóá ôá ìÜôéá êáé êñÜôçóá óôéò óêÝøåéò ìïõ ôç ôåëåõôáßá åéêüíá ôïõ âéâëßïõ«Ôá Ýóâçóå üëá áðü ôá ìÜôéá ôçò êáèþò áíôßêñéóå ôï îáíèü ÷áìüãåëï ðïõ îýðíçóå ìðñïóôÜ ôçò. ÐÞñå ôï ìùñü óôçí áãêáëéÜ ôçò êáé ôï óÞêùóå øçëÜ. Ôï Ýäåéîå óôïí ïõñáíü, ôï Ýäåéîå óôá óýííåöá. …………………….Êáé Ýìåéíå Ýíáò ïõñáíüò êñõóôÜëëéíïò, êáèÜñéïò, ãáëáíüò, ÷ùñßò óýííåöỠӒ åõ÷áñéóôþ áãáðçôÝ óõíäçìéïõñãÝ êáé ößëå Âáóßëç Ìüó÷ç êáé óïõ åý÷ïìáé íá ãåìßóïõí ÷ñþìáôá áéóéïäïîßáò üëåò ïé êáñäéÝò ôùí ößëùí áíáãíùóôþí. ÄõíáôÝò óõãêéíÞóåéò êáé áíáôñïðÝò ðïõ èá Þèåëáí ðïëëïß áíáãíþóôåò íá åßíáé óôç èÝóç ôçò Ìõñóßíçò óïõ.

ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏÓ ÅÕÊÁÑÐÉÄÇ ôçë. 34551-2 ÅÍÁÑÎÇ ÐÅÌÐÔÇ 25 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ ÊÏÍÁÍ Ï ÂÁÑÂÁÑÏÓ ÐÁÍÅËËÇÍÉÁ ÐÑÅÌÉÅÑÁ! ÌÅ ÔÇ ÌÁÃÅÉÁ ÔÏÕ 3D

GREEN LANTERN

ÐÁÍÅËËÇÍÉÁ ÐÑÅÌÉÅÑÁ!

Ôçí Ôñßôç 23 Áõãïýóôïõ, óôéò 10.30 ôï âñÜäõ ÓÔÇÍ ÅÊÐÏÌÐÇ «ÊÏÍÔÁ ÓÔÏÕÓ ÁÃÑÏÔÅÓ» ÔÇÓ ÄÉÏÍ ÔÇËÅÏÑÁÓÇÓ ìå ôïí ÃéÜííç Ôóéìðïíßäç

ÈÝìá: « Áãñïôéêüò Óõíåôáéñéóìüò Ìåôáããéôóßïõ ×áëêéäéêÞò » Ç åêðïìðÞ «ÊïíôÜ óôïõò Áãñüôåò», ìå ôïí ÃéÜííç Ôóéìðïíßäç, ðïõ ìåôáäßäåôáé ôçí Ôñßôç 23 Áõãïýóôïõ 2011, óôéò 10.30 ôï âñÜäõ, óôçí ÄÉÏÍ Ôçëåüñáóç, èÝìá ôçò Ý÷åé : «Áãñïôéêüò Óõíåôáéñéóìüò Ìåôáããéôóßïõ ×áëêéäéêÞò»

ÌÁÑÉÏÓ ÌÁÑÏÕËÇÓ ×çìéêüò Á.Ó. Ìåôáããéôóßïõ ×áëêéäéêÞò ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÔÓÉÍÏÐÏÕËÏÓ ×çìéêüò Áéèåñßùí åëáßùí Á.Ó. Ìåôáããéôóßïõ ×áëêéäéêÞò

Ïíüìáôá ðñïóêåêëçìÝíùí: ÊÙÓÔÁÓ ÂËÁÂÇÓ Ðñüåäñïò Á.Ó. Ìåôáããéôóßïõ ×áëêéäéêÞò

ÐÁÕËÉÍÁ ÊÁÓÁÐÇ Åìðïñéêüò åêðñüóùðïò Á.Ó. Ìåôáããéôóßïõ ×áëêéäéêÞò

ÃÑÁÌÌÅÍÏÓ ÊÁÔÓÁÑÏÓ Ôáìßáò Á.Ó. Ìåôáããéôóßïõ ×áëêéäéêÞò

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ Éäéïêôçóßá - ¸êäïóç ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ É. ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Åêäüôçò -ÄéåõèõíôÞò

ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ

Äéáöçìéóôéêü ÔìÞìá: ÎÅÍÏÖÙÍ ÌÐÁÑÁËÉÁÊÏÓ

Áñ÷éìáíäñßôçò Éùáêåßì Ïéêïíïìßêïò

ÔÁÓÏÕËÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÄÏÕ

Â.É. Ìüó÷çò, Ã. ÑÜðôçò, Ð. ÁëåêÜêçò, Ã. Ôóéìðïíßäçò, Ä. Íáôóéüò,

Õðåýèõíïò Ôõðïãñáöåßïõ:

Áä. ÅõáããÝëïõ, Ó. ÆÜ÷ïò,

×. ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ

Ê. Äáëáêéïõñßäçò, É. Êáëéáìðüò,

ÌÁÑÉÁ ÊÏÑÏÌÇËÇ

È. Ðáðáêþóôáò, Ñ. ÊïñïìÞëç,

ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ:

Éóì. ÌáêñÞ, Ë. ÔæÝêçò, Ã.Ð. ÊáñáãéÜííçò Áèëçôéêü ñåðïñôÜæ: ÓÐÕÑÏÓ ÓÊÏÕÖÁÓ Ãñáöåßá: Âüôóç 18 60 100 Êáôåñßíç

ÔçëÝöùíá: 23510 33633 - 23510 46790-99

Åóùôåñéêïý ÅôÞóéá: 96 Åõñþ

FAX: 23510 20672

Åëá÷ßóôç: 20 Åõñþ

×åéñüãñáöá ðïõ äçìïóéåýïíôáé

Åîùôåñéêïý ÅôÞóéá: 220 äïë.

Þ ü÷é äåí åðéóôñÝöïíôáé

Ôñáðåæþí-Ïñãáíéóìþí 315 Åõñþ

email: Ol-bhma@otenet.gr

TV ðñüãñáììá

ÅÔ 3 08.00: Êáé ìéëÜåé êáé ëáëÜåé 08.30: Ôï ôóßñêï ôçò Ôæï Ôæï 09.00: Åéäéêüò ðñÜêôïñáò ¼óï 09.30: Ìßêç ÌÜïõò ðáßæù êáé ìáèáßíù 10.00: ÐñùéíÜêéá 10.30: Ï ê. Ðéãêïõßíïò 11.00: ÅêðáéäåõôéêÞ ôçëåüñáóç 12.00: Ãõíáßêåò 14.00: ÏõñÜíéï ôüîï 15.05: Ïé áíôéêáôáóôÜôåò 16.00: Ááñïí Óôüïõí 16.30: Ïé ÌÜãïé ôïõ ÃïõÝâåñëé ÐëÝúò 17.00: Escape 18.45: Art@ERT.gr 19.00: Ðáððïýäåò åí äñÜóåé 20.00: ËùîÜíôñá 21.00: ÏéêïëïãéêÜ çìåñïëüãéá 22.00: ÎÝíç ôáéíßá «Ðñåô á ðïñôÝ» 24.00: Escape 01.30: Art@ERT.gr

07.00: Óôï ñõèìü ôçò çìÝñáò

06.25: Êéíïýìåíá ó÷Ýäéá

10.30: Åäþ êáé ôþñá

12.00: Æßíá

12.30: Ðïëý ìðëá ìðëá

13.00: ÅéäÞóåéò

16.00: ¼óï õðÜñ÷ïõí Üíèñùðïé

13.30: Ìáñßá ÜããåëÝ ìïõ

17.30: Áðïãåõìáôéíü äåëôßï

14.45: Ïé ìÜãéóóåò

åéäÞóåùí

15.45: Ï Ðñßãêéðáò ôïõ Bel Air

17.45: Thats’ life

16.45: Ôwo and a half men

18.45: ÓÞìåñá ìå ôïí ¢êç

17.45: ÅéäÞóåéò óôç íïçìáôéêÞ

Ðáõëüðïõëï

18.00: ÍôåôÝêôéâ Ìïíê

20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóå-

18.50: ÉáôñéêÝò õðïèÝóåéò

ùí

19.45: ÅéäÞóåéò.

21.00: Õäñüãåéïò

21.00: Life

21.30: Êïñßôóéá ï ÌÜñêïõëçò

23.30: ÎÝíç ôáéíßá «Ç þñá ôùí

23.00: Öùò óôï ôïýíåë

åêôåëåóôþí»

02.00: Auto alter

02.00: ÎÝíç ôáéíßá «ÐÝñá áðü ôá

02.15: ÎÝíç ôáéíßá «Ôï êõíÞãé

óýíïñá»

ôïõ ëõêáíèñþðïõ»

03.45: Cane

04.15: ÎÝíç ôáéíßá «Ç áíáæÞôçóç»

08.30: Êáéíïýñãéá ìÝñá 10.30: Åíôïìïóêüðéï 10.45: Ï ðáððïýò óôçí ôóÝðç ìïõ 11.00: Ìéêñïß Üíèñùðïé 11.05: Ç ÓÜíôé öõóéêÜ 11.30: Ïé ôåëåõôáßïé íïìÜäåò 12.30: Ìáãéêüò êüóìïò 13.00: ÅéäÞóåéò 14.00: Ç ÷áñÜ ôçò æùãñáöéêÞò 14.30: Ôüëìç êáé ãïçôåßá 15.30: Åðï÷éáêÝò ãåýóåéò 16.00: ÁëçèéíÜ óåíÜñéá 17.00: ÅéäÞóåéò 17.05: Ïé áðßèáíïé ÁæåñÜê 18.30: Ï êüóìïò ôùí óðïñ 19.00: Ç Ýêôç áßóèçóç 19.30: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá «Ìðåôüâåí êáé ìðïõæïýêé» 21.45: ÅéäÞóåéò 23.00: ÁëçèéíÜ óåíÜñéá 24.00: Ðïý åßóôå: Ãåãïíüôá ðïõ Üëëáîáí ôïí êüóìï

NET 06.00: ÅëëÜò ôï ìåãáëåßï óïõ 07.00: Elatte 11.00: ÉäéáéôÝñá ãéá êëÜìáôá 12.00: 40 êýìáôá 13.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ1 13.50: Áêñùò ïéêïãåíåéáêüí 14.30: Play and win 14.45: Êùíóôáíôßíïõ êáé ÅëÝíçò 15.15: Ôï êáöÝ ôçò ×áñÜò 16.15: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ 1 17.00: Kyle XY 18.00: The secret lif of the American teenager 19.00: ÅãêëÞìáôá 20.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ1 21.00: Ezel 23.00: Las Vegas 24.00: True blood 01.00: ÅéäÞóåéò 01.10: Ìå áãÜðç 01.20: America’s got talent 02.10: Ëüëá 03.10: Óôïí Þëéï ôïõ Áéãáßïõ 04.30: Mobil Fun 05.10: ÊáèñÝöôç êáèñåöôÜêé ìïõ

06.00: ÂÝñá óôï äåîß 07.00: Ðñùéíü ìÝãá 10.00: Ðñùúíïý mou 12.00: Master Chef 13.00: Food and the city 14.00: Äåëôßï åéäÞóåùí 15.00: ÌðïõêéÜ êáé óõ÷þñéï 16.00: Ðåñß áíÝìùí êáé õäÜôùí 16.50: Áðïãåõìáôéíü äåëôßï åéäÞóåùí 17.00: ÐÜôé ç ðéï üìïñöç éóôïñßá 18.00: Singles 19.00: ÐåíÞíôá- ðåíÞíôá 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 21.00: Ç ðïëõêáôïéêßá 22.00: 4 23.10: Ìßëá ìïõ âñüìéêá 00.15: ÅéäÞóåéò 00.30: ¢ãñéá ðáéäéÜ 01.30: Öåýãá 01.30: Áêïýíá ìáôÜôá 02.15: Öüíïò ÷ùñßò ôáõôüôçôá 03.30: Ôåëåõôáßïé åããïíïß 04.30: ÔçëåìÜñêåôéíãê 05.00: Öéëïäïîßåò

06.00: Áí ì’ áãáðÜò 07.00: Ïäüò Ðáñáäåßóïõ 7 08.00: èá óå äù óôï ðëïßï 09.00: Ìïõ ôï êñáôÜò ìáíéÜôéêï 10.00: ÊáöÝò ìå ôçí ÅëÝíç 12.00: Åíôéìüôáôïé êåñáôÜäåò 13.00: ÅéäÞóåéò. 13.15: ÓöçíÜêéá 14.00: Jamie’s Oliver food revolution 15.00: Kitchen nightmare USA 16.00: ÄÝóôå ôïõò 17.00: Äåëôßï åéäÞóåùí 17.05: Ôï áãéÜæé ôïõ Ýñùôá 19.00: ÅéäÞóåéò 20.00: ÎÝíç ôáéíßá. «Åíáò ìÜãêáò óôá óáëüíéá». 00.30: ÓöçíÜêéá 01.00: The big game 02.30: Fashion fever 03.10: ÔçëåáãïñÝò 03.30: Ìåò óôçí êáëÞ ÷áñÜ

07.00: ÅíçìÝñùóç óôç ÍÅÔ 12.00: ÅéäÞóåéò 13.00: ÌÝíïõìå ÅëëÜäá 15.00: ÅéäÞóåéò 16.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá «Åíáò âëÜêáò ìå ðáôÝíôá» 18.00: ÅéäÞóåéò 18.30: Åêôüò ôùí ôåé÷þí 19.00: Ç ìç÷áíÞ ôïõ ÷ñüíïõ 20.00: ÅîÜíôáò 21.00: ÅéäÞóåéò 22.00: Óôßâïò 24.00: ÅéäÞóåéò 02.15: Óôá Üêñá


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÉÅÑÉÁ

ÅÉÓ ÙÔÁ ÌÇ ÁÊÏÕÏÍÔÙÍ

«Ôá÷’ áýñéïí Ýóåô’ Üìåéíïí» O ËÜìðñïò Þôáí ïéêïäüìïò êáé ëáìðñü ðáëéêÜñé. ×þìá Ýðéáíå, ÷ñõóÜöé ãéíüôáíå ðïõ ëÝíå. ÊáëÜ ðÞãáéíáí ïé äïõëåéÝò, Ýêáíå êé Ýîôñá åðéóêåõÝò ôá áðïãåýìáôá, áðïöÜóéóå ôï ëïéðüí íá áãïñÜóåé äéêü ôïõ óðßôé. Ôïí âïçèÞóáíå ëßãï ïé ãïíåßò, ëßãï ôá ðåèåñéêÜ ðÞñå êáé Ýíá äÜíåéï áðü ôçí ôñÜðåæá ìå åðéäüôçóç åðéôïêßïõ áðü ôïí ÏÅÊ êé áãüñáóå ôï óðßôé ôùí ïíåßñùí ôïõ. Êáíåßò äåí åßðå ôïõ ËÜìðñïõ üôé ç ÅëëÜäá æïýóå ìå äáíåéêÜ êáé ìå ôá äÜíåéá ôÜúæå Ýíá óùñü ÷áñáìïöÜçäåò ðïõ èñïíéÜóôçêáí óå ÷ñõóïðëçñùìÝíåò èÝóåéò ìå ôéò ðëÜôåò ôùí êïììÜôùí. Áëëùóôå ôé ôïí åíäéÝöåñáí áõôÜ ôïí ËÜìðñï. Áõôüò êïéôïýóå ôçí äïõëßôóá ôïõ ôçí ïéêïãÝíåéÜ ôïõ êé Ýêáíå Ýíá óùñü ó÷Ýäéá ãéá ôï ìÝëëïí. ÐñïåêëïãéêÜ êé åíþ óôá êáöåíåßá ëÝãáíå ãéá êÜðïéá êñßóç ðïõ Ýñ÷åôáé áõôüò Üêïõóå üôé ü÷é ìüíï êñßóç äåí åñ÷üôáí áëëÜ èá ðëçììýñéæå ç áãïñÜ ÷ñÞìá. ÐëÜôåò íá åß÷å íá äïõëåýåé. Îáíá÷ñåþèçêå ëïéðüí ðÞñå êé Ýíá áìáîÜêé êáé íüìéæå üôé Ýâáëå ôç æùÞ ôïõ óå êÜðïéá ñÝãïõëá. Ïíåéñåõüôáí åêäñïìïýëåò ôï óáââáôïêýñéáêï êáé üôé Üëëåò ìéêñï÷áñÝò åðéöõëÜóóåé ï êáðéôáëéóôéêüò ðáñÜäåéóïò óôïõò äïõëåõôáñÜäåò. Êáé åêåß åðÜíù Üñ÷éóáí ôá ðåñßåñãá. Ç ÅëëÜäá áðü Äáíßá ôïõ Íüôïõ åß÷å ãßíåé ôéôáíéêüò êáé ïé ¸ëëçíåò ï ðéï äéåöèáñìÝíïò ëáüò ôçò Åõñþðçò ðïõ óõíáãùíéæüôáí óôçí äéáöèïñÜ ôçí ÌðïôóïõÜíá . Ôïí ËÜìðñï Üñ÷éóáí íá ôïí ôñþíå ôá ößäéá. Åêåß ðïõ äåí Üêïõãå äåëôßá åéäÞóåùí Ýãéíå ôáêôéêüò áêñïáôÞò êé Üñ÷éóå íá ðáßñíåé ìáæß ìå Ýíá óùñü óõìðáôñéþôåò ôáêôéêÝò äüóåéò ôñïìïëáãíåßáò. - ×áíüìáóôå ! - Âõèéæüìáóôå óôï ÷Üïò ! - ÅðéóôñïöÞ óôç äñá÷ìÞ ! Ï ËÜìðñïò ðïõ äåí öïâÞèçêå óôéò óêáëùóéÝò Üñ÷éóå íá êëïíßæåôáé. Ï öüâïò ôï óõíåêôéêü ìÝóï ïëïêëçñùôéêþí êáèåóôþôùí öþëéáóå ãéá ôá êáëÜ ìÝóá ôïõ ôçí óôéãìÞ ðïõ óôçí ÷þñá âáóßëåõå ç äçìïêñáôßá . ÊÜðïéïé ðáßæáíå Üó÷çìá ðáéãíßäéá óôçí ðëÜôç ôïõ ãéá íá ôïí ìåôáôñÝøïõí áðü ïéêïäüìï ðáëëçêÜñé óå öïâéóìÝíï áíèñùðÜêé þóôå íá ìçí âãÜëåé Ü÷íá üôáí èá ðáñáäßíáíå ôçí ðáôñßäá óôïõò êåñäïóêüðïõò. Ïé ïéêïäïìÝò óôáìÜôçóáí. Ôá ôõ÷åñÜ åîáöáíéóôÞêáíå. ¢íèñùðïé ðïõ óêåöôüôáí íá ÷ôßóïõí êïõìðþèçêáí ìÝ÷ñé íá äïõí ðïõ ðÜíå ôá ðñÜãìáôá. Ï ËÜìðñïò Ýðåóå óôçí áðåëðéóßá. Ïé ãïíåßò êáé ôá ðåèåñéêÜ ðïõ âïçèïýóáí, åßäáí ôéò óõíôÜîåéò íá ìåéþíïíôáé äñáìáôéêÜ êáé äåí ìðïñïýóáí íá óõíôçñçèïýí ïé ßäéïé. Åõôõ÷þò åñ÷üôáíå êÜôé ëá÷áíéêÜ áðü ôï ÷ùñéü, íôïìÜôåò ðéðåñéÝò, áããïõñÜêéá êÜôé âÜæáíå óôï óôüìá. ¼ìùò ôá äÜíåéá äåí ðëçñþíïíôáé ìå íôïìÜôåò. Ïé ôñÜðåæåò ãéíüôáíå üëï êáé ðéï ðéåóôéêÝò . Åõôõ÷þò ðïõ Þôáí ðñþôç êáôïéêßá êáé ôï óðßôé ôï ãëýôùóå ðñïóùñéíÜ áëëÜ ôï áõôïêßíçôï ôïõ ôï ðÞñáí ìå ðÝíôå äüóåéò ðëçñùìÝíåò. ¢ñ÷éóå íá áðïöåýãåé ôï óðßôé ãéáôß äåí Üíôå÷å ôï åñùôçìáôéêü óôá ìÜôéá ôçò ãõíáßêáò ôïõ. ÓêÝöôåôáé ìå ôñüìï ôï ÷åéìþíá ìå ôï ðåôñÝëáéï óôá ýøç êáé êñõþíåé ðñïêáôáâïëéêÜ ìå ôï èåñìüìåôñï óôïõò 38. Ôåëåõôáßá áêïýóáìå üôé ï ËÜìðñïò øÜ÷íåé ãéá êáëÜóíéêï . Èáñóåßí ößëå ËÜìðñï. ÈÜññïò!!! ÐÜøå íá êëáéò ôç ìïßñá óïõ êáé êüøå áõôü ôï ðåéóéèáíÜôéï Üóìá «ßóùò áýñéï ÷ôõðÞóåé ðéêñáìÝíá ôïõ èáíÜôïõ ç êáìðÜíá êáé ãéá ìÝíá». Áðü ôïí Èåüêñéôï áêüìá áíôç÷åß óôï ìõáëü ìáò ôï: «Ôá÷’ áýñéïí Ýóåô’ Üìåéíïí» üðåñ ìåèåñìçíåõüìåíï óçìáßíåé ßóùò ôï áýñéï íá åßíáé êáëýôåñï. Ôï èÝìá ìüíï åßíáé ðüóï ìáêñéÜ åßíáé áõôü ôï áýñéï. Ï ÐÁÑÏÉÌÉÁÓ (Ê.Ä)

Óå áðüãíùóç ïé åðáããåëìáôßåò ôçò ïäïý Æáëüããïõ ¢ÍÁÑ×Ç ÓÔÁÈÌÅÕÓÇ ÊÁÉ ÄÉÅÕËÅÕÓÇ ÁÓÔÉÊÙÍ ÔÇÍ«ÊÏÂÏÕÍ» ÓÔÁ ÄÕÏ

Ó

å áðüãíùóç âñßóêïíôáé ïé åðáããåëìáôßåò ôçò ïäïý Æáëëüãïõ Ýíáí áðü ôïõò ðáëéüôåñïõò åìðïñéêïýò äñüìïõò, ï ïðïßïò äåí Ý÷åé äå÷èåß êáìßá âåëôßùóç ìå áðïôÝëåóìá íá õðï÷ùñåß åäþ êáé ÷ñüíéá óå ó÷Ýóç ìå Üëëåò ðåñéï÷Ýò ôçò Êáôåñßíçò. Ïé áíáöïñÝò óôçí êõêëïöïñéáêÞ êáôÜóôáóç êáé åéäéêÜ ôç äéÝëåõóç ôùí áóôéêþí ëåùöïñåßùí, áëëÜ êáé ç êáêÞ êáôÜóôáóç ôïõ ðåæïäñïìßïõ âãáßíïõí áðü ôá ÷åßëç üëùí ôùí åðáããåëìáôéþí, áëëÜ êáé ôùí êáôïßêùí, ïé ïðïßïé äåí îÝñïõí ðüóï áêüìá èá ÷ñåéáóôåß íá ðåñéìÝíïõí ãéá ôçí ðïëõðüèçôç áíÜðëáóç. Ôï Ï.Â. âñÝèçêå êïíôÜ óôïõò êáôáóôçìáôÜñ÷åò, áëëÜ êáé êáôïßêïõò åíüò áðü ôïõò ðéï ðáëéïýò äñüìïõò ôçò ðüëçò, üðïõ ðáëéüôåñá áíÜìåóá óôá õðÜñ÷ïíôá ìáãáæéÜ õðÞñ÷áí ôá äéêáóôÞñéá, ðñáêôïñåßá áóôéêþí êáé ëßãï ðéï ìáêñéÜ ç ëá÷áíáãïñÜ. Ôþñá, üðùò ìåôñïýí ïé ðáñáìÝíïíôåò õðÜñ÷ïõí ðåñßðïõ 30 îåíïßêéáóôá êáôáóôÞìáôá áðü ôçí áñ÷Þ ôçò ïäïý ìÝ÷ñé ôçò óõìâïëÞ ôçò ìå ôçí Óêñá. Åêôüò áðü ôá ðáñÜðïíá ôïõò, æÞôïõí íá åðéâÜëåé ôïí Ê.Ï.Ê. ç äçìïôéêÞ áóôõíïìßá êáé íá ìçí ðåñíÜåé áðü åêåß ôï äñïìïëüãéï ôùí áóôéêþí ëåùöïñåßùí. ¸íá áðü ôá ðñùôáñ÷éêÜ ðñïâëÞìáôá ðïõ óçìåéþíåé ï Ãñçãüñéïò Éùáííßäçò, êÜôïéêïò ôçò ïäïý åßíáé ç Üíáñ÷ç óôÜèìåõóç. «Äåí ôçñïýíôáé ôá ìïíÜ-æõãÜ êáé äåí õðÜñ÷åé ðïôÝ ÷þñïò ãéá íá óôáìáôÞóåé êÜðïéïò ãéá ëßãï êáé íá ìðåé óå Ýíá ìáãáæß. Ïé äçìïôéêïß áóôõíüìïé ìðïñåß íá ðåñíïýí áðü åäþ, äåí êÜíïõí üìùò ôßðïôá ãéá áõôü». ¼ôáí ðåñÜóåé ôï ëåùöïñåßï ãéá ôï äñïìïëüãéï ôïõ, âÜæåé óå êßíäõíï ôçí áêåñáéüôçôá ôùí óôáèìåõìÝíùí, êáèþò ï äñüìïò åßíáé áñêåôÜ óôåíüò. Óõ÷íÜ ïé ïäçãïß ðïõ ðáñêÜñïõí åêåß ôá áìÜîéá ôïõò ôá âñßóêïõí ìå óðáóìÝíïõò êáèñÝöôåò. Óõìöùíüíôáò ìå ôá ðáñáðÜíù, ï ÌÜíïò Éùáííßäçò, ðïõ êáôïéêåß êáé äéáôçñåß êáôÜóôçìá åäþ êáé ÷ñüíéá óôç Æáëüããïõ, ðñïóèÝôåé êáé ôï ðñüâëçìá ôùí ðåæïäñïìßùí, ôá ïðïßá «åßíáé ãéá áêñïâÜôåò. Äõóôõ÷þò ç ðéï êåíôñéêÞ ïäéêÞ áñôçñßá ôçò ðüëçò åßíáé ç ðéï õðïâáèìéóìÝíç. ÅðéâÜëëåôáé íá ãßíåé óùóôÞ áíÜðëáóç ôïõ äñüìïõ êáé íá êáèéåñùèåß ôï ðáñêÜñéóìá åê ðåñéôñïðÞò». Ï ê. Éùáííßäçò áíáöÝñåôáé êáé óôá áóôéêÜ ðïõ êáèçìåñéíÜ ôïõò âïìâáñäßæïõí ìå êáõóáÝñéá, êáôáëÞãùíôáò üôé áîßæåé óôçí Æáëüããïõ íá ãßíåé ìéá

ÌÅ ÂÁÓÇ ÔÏ ÈÅÑÉÍÏ ÙÑÁÑÉÏ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ

Ôá äéáíõêôåñåýïíôá ðñáôÞñéá êáõóßìùí ôçò åâäïìÜäáò Ôá ðñáôÞñéá ðïõ èá äéáíõêôåñåýïõí ãéá áõôÞ ôçí åâäïìÜäá, üðùò áíáöÝñåôáé óå áðüöáóç ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò êáé ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò Ðéåñßáò áíáöÝñïíôáé ðáñáêÜôù. Óýìöùíá ìå áõôÞ ôçí áðüöáóç êáèïñßæåôáé ç õðï÷ñåùôéêÞ ëåéôïõñãßá ôùí ðñáôçñßùí õãñþí êáõóßìùí ðïõ èá äéáíõêôåñåýïõí ôéò þñåò áðü 22:30 Ýùò êáé 00:30 êáé ôçí ðñïáéñåôéêÞ ëåéôïõñãßá áõôþí áðü ôéò 00:30 Ýùò êáé ôéò 06:00. Áðü ôéò ñõèìßóåéò ôïõ Üñèñïõ 22 ôïõ Í.3054/2002, üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Í.3419/2005, Üñè.28, åîáéñïýíôáé (ðáñÜãñáöïò 5) ôá êáôáóôÞìáôá äéáíïìÞò ðåôñåëáéïåéäþí ðïõ âñßóêïíôáé óôïõò åèíéêïýò áõôïêéíçôïäñüìïõò, ôá ìåéêôÜ Þ áìéãÞ ðñáôÞñéá ðþëçóçò õãñáåñßïõ, êáôÜ ôçí Ýííïéá ôùí äéáôÜîåùí ôïõ Ð.Ä. 595/1984 üðùò éó÷ýåé óÞìåñá, ìüíï ùò ðñïò ôçí äéÜèåóç õãñáåñßïõ êáèþò êáé ôá ðñáôÞñéá õãñþí êáõóßìùí ðïõ ëåéôïõñãïýí óôéò ìáñßíåò, ìüíï ãéá ôïí áíåöïäéáóìü áëéåõôéêþí, ôïõñéóôéêþí êáé óêáöþí áíáøõ÷Þò. ÐáñáêÜôù, ç ëßóôá ôùí ðñáôçñßùí ðïõ èá äéáíõêôåñåýïõí ìÝ÷ñé êáé ôçí åñ÷üìåíç ÄåõôÝñá: 23-08-2011 ÅÕÁÃÃÅËÏÐÏÕËÏÓ ÁÈÁÍ., ÂÁÓ. ÏËÃÁÓ (ÕÄÑÁÃÙÃÅÉÏ) 24-08-2011 ÖÙÊÁÚÄÏÕ ÓÏÖÉÁ, 4ï ×ËÌ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ-Í.ÅÖÅÓÓÏÕ 25-08-2011 ÖÙÊÁÚÄÇÓ ÐÏËÕ×ÑÏÍÇÓ, ÊÔÇÌÁ ÐÁÐÁÐÁÑÁÓ×ÏÕ 26-08-2011 ÄÇÌÏÐÏÕËÏÓ, ÐÅÑÉÓÔÁÓÇ 27-08-2011 ÖÙÔÉÁÄÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ, ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ-ÊÁËÉÈÅÁ 28-08-2011 ÔÓÁÊÉÑÉÄÏÕ ÅÕÑÙÐÇ, Í. ÐËÁÓÔÇÑÁ (ÅÃÃËÅÆÉÊÏÓ) 29-08-2011 ÅÕÁÃÃÅËÏÐÏÕËÏÓ ÁÈÁÍ., ÂÁÓ. ÏËÃÁÓ (ÕÄÑÁÃÙÃÅÉÏ)

ÔÑÉÔÇ 23 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2011 3

éò óå ë ü Ì üñç ïö ë ê êõ

áíèñþðéíç åõñùðáúêÞ ïäüò. Óôï ßäéï ìÞêïò êýìáôïò êáé ï Ìé÷Üëçò Áèáíáóïýëáò, êáôáóôçìáôÜñ÷çò, æçôÜ íá áíáìïñöùèåß ç ïäüò ðñïò åîõðçñÝôçóç ôùí êáôïßêùí êáé ôùí åðáããåëìáôéþí êáé ü÷é ôùí óõãêïéíùíéþí. «Áðü üôáí Þñèáí ôá áóôéêÜ, ç Æáëüããïõ ÷ùñßóôçêå óå äõôéêÞ êáé áíáôïëéêÞ. Äåí õðÜñ÷åé åðéêïéíùíßá, ïé Üíèñùðïé êáé ôá áóôéêÜ åßíáé äßðëá-äßðëá». Óôï óçìåßï áõôü áíáöÝñåôáé êáé ç åõóõíåéäçóßá ôùí ïäçãþí ôùí ëåùöïñåßùí, ðïõ áðïôñÝðåé êÜðïéï áôý÷çìá, ïé ïðïßïé «êáëïýíôáé íá ãßíïõí «ôéñáìüëá». Äåß÷íïíôáò ôá ðåæïäñüìéá ôá ÷áñáêôçñßæïõí âïìâáñäéóìÝíá. Ðñüêåéôáé ãéá õðïëåßììáôá ðëÜêáò êáé ôóéìÝíôïõ, ìå ìðüëéêåò ëáêêïýâåò êáé ñùãìÝò, üðïõ ðïëëÝò åßíáé ïé öïñÝò ðïõ ãõíáßêåò, ðáéäéÜ êáé ãÝñïé Ý÷ïõí óêïíôÜøåé. «Ïé ðåëÜôåò äåí ìðïñïýí íá ðåñðáôÞóïõí óôï ðåæïäñüìéï ãéá íá ìðïõí óôï ìáãáæß ìáò ç ìðáßíïõí óêïíôÜöôïíôáò» ëÝåé ï ×ñÞóôïò Ìáõñßäçò óôç ãùíßá Æáëüããïõ êáé Óêñá. «Åßìáóôå õðáíÜðôõêôïé åäþ, óå ó÷Ýóç ìå ìéêñüôåñåò ðåñéï÷Ýò êáé äñüìïõò ôçò

Êáôåñßíçò». ¼ëïé ìáæß åêöñÜæïõí ôï áßôçìá íá åðåíäýóåé ç äçìïôéêÞ áñ÷Þ óôç Æáëüããïõ, êáèþò ôçò áîßæåé ðïëý êáëýôåñç ôý÷ç. ¼ðùò õðïãñáììßæåé êëåßíïíôáò ï ê. Áèáíáóïýëáò, ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá Ý÷åé ãßíåé åðÝêôáóç êáé áíÜðëáóç óå Üëëåò ãåéôïíéÝò. «Ç Æáëüããïõ èá Þôáí ï ðñþôïò äñüìïò ìå ìéá äéáðëÜôõíóç ðåæïäñïìßùí. Ðáñáôçñïýìå üìùò ôçí åîõðçñÝôçóç óõìöåñüíôùí ìåãáëïêáôáóêåõáóôþí ôçò Êáôåñßíçò, ìå ôç ìåôáöïñÜ ôçò åìðïñéêüôçôáò áðü åäþ óå Üëëïõò äñüìïõò. ÊÜôé ôï ïðïßï äåí ðÝôõ÷å ïýôå åêåß ðïõ Ýãéíå êáé ôá áðïôåëÝóìáôá åäþ ôá âëÝðåôå».

...

...

www.vassilismoschis.blogspot.com Êáëþò ôá ìÜôéá ìáò ôá äõï! Êáéñü åß÷å íá öáíåß áðü ôç ãåéôïíéÜ êáé áíçóõ÷Þóáìå. Èá ìïõ ðåéò åß÷áìå êáé Ý÷ïõìå Üëëá ðñïâëÞìáôá êáé üóï íá ðåéò ôï ìõáëü äåí Þôáí êáèáñü. Ðïý íá êáèßóåéò íá óêåöôåßò ôé áðüãéíå ï ößëïò ìáò! Ìáèáßíáìå íÝá ôïõ áëëÜ ðïý íá áó÷ïëçèïýìå ìáæß ôïõ. Äïýëåõå êáé äïõëåýåé õðÝñ ðßóôåùò êáé ðáôñßäïò êáé íÜôïò îáöíéêÜ ðéï óßãïõñïò ãéá ôïí åáõôü ôïõ êáé åôïéìÜæåôáé ðÜëé ãéá åðßäåéîç éó÷ýïò. ÐëçóéÜæåé ï êáéñüò ãéá åðåôåéáêÝò ãéïñôÝò ïðüôå Ýíáò óçìáéïóôïëéóìüò ìåôÜ ôùí áðáñáéôÞôùí áãáëìÜôùí áðáéôåßôáé. ¸ôóé ãéá íá åäñáéùèåß áêüìç êáëýôåñá üôé ç ðáñïõóßá ôïõò åßíáé áõôÞ ðïõ ðéóôåýïõí üôé åßíáé. Êáé Ýñ÷åôáé ôþñá êáé óïõ ëÝåé, åßìáóôå Ýôïéìïé ãéá ôçí åîåýñåóç ïíïìáóßáò ôçò ÷þñáò êáé ðåñéìÝíïõìå üôé êáé ç ÅëëÜäá èá åßíáé Ýôïéìç êáé ðñÝðåé íá äåßîåé êáé áõôÞ ðáñüìïéá âïýëçóç… êëð, êëð, …ôé ëÝåé ï äýóôõ÷ïò óôç äýóìïéñç ôç ÷þñá! ¼÷é, êýñéå áðïôÝôïéå ìïõ, äåí åßìáóôå Ýôïéìïé êáé äåí îÝñïõìå ðüôå èá åßìáóôå. Åäþ êáßãåôáé ôï ðåëåêïýäé óôá ìÝóá ìáò êáé èá áó÷ïëçèïýìå ìå ôá Ýîù ìáò; Ôé ÷ôýðçìá åßíáé áõôü êÜôù áðü ôç ìÝóç; Êáé ôé íá êáèßóïõìå íá óõæçôÞóïõìå; Êáé ôé åííïåß ëÝãïíôáò üôé ç ÷þñá ôïõ åßíáé óå åôïéìüôçôá ãéá ôçí åîåýñåóç ïíïìáóßáò… êëð, êëð,; Äýï ôéíÜ ìðïñåß íá óõìâáßíïõí. Ôï Ýíá åßíáé üôé óå áõôÞ ôç êáôÜóôáóç ðïõ åßíáé ç ÷þñá – åìåßò äçëáäÞ – èá åßíáé ðéï åõÜëùôç üóï áöïñÜ óôéò áíôï÷Ýò ôçò êáé ôéò áíôéóôÜóåéò ôçò, óôéò ðéÝóåéò ãéá ìéá ëýóç ôïõ ðñïâëÞìáôüò ôçò. Ðïõ äåí ðáýåé íá åßíáé êáé äéêü ìáò ôåñÜóôéï ðñüâëçìá. Êáé üëï êáé êÜôé ìðïñåß íá ãßíåé. Ôé óôá êïììÜôéá Ý÷ïõìå ôá áãÜëìáôá ôïõ óôñáôçëÜôç êáé ôá êáìáñþíïõìå; ÓÞìá êáôáôåèÝí åäþ êáé ìåñéêÜ ÷ñüíéá! Äéüôé ìçí îå÷íÜìå üôé ôá …åìðïñéêÜ óÞìáôá êÜëëéóôá ìðïñåß íá áëëÜîïõí éäéïêôÞôåò. Äéüôé åãþ ìå ôïí ðáñÜ ìïõ âÜæù êáé ôç öùôéÜ ìïõ! Ç Üëëç ðåñßðôùóç åßíáé üôé ßóùò ìåôáíéþóáíå ãéá ôçí ôáëáéðùñßá ìáò ôüóùí ÷ñüíùí êáé ßóùò äçëþíïõí …åôïéìüôçôá ãéá íá åðáíïñèþóïõí. ÅéëéêñéíÜ ìåôáíéùìÝíïé! Ìáò âëÝðïõí ðéá üôé, ðñïò ôï ðáñüí ôïõëÜ÷éóôïí – ãéá áñãüôåñá äåí îÝñïõìå áêüìç, èá äåßîåé! – äåí Ý÷ïõìå óôïí Þëéï ìïßñá êáé óïõ ëÝåé áò ôïõò áíõøþóïõìå ëéãïõëÜêé ôï çèéêü. Áò ôïõò êÜíïõìå ôï ÷áôßñé êáé áò äåßîïõìå êáôáíüçóç. Äåí èá äå÷ôïýí ôçí ðñüôáóÞ ìáò; Êáé èá ìáò ðåôÜîïõí ôï üíïìá óôá ìïýôñá ôçí þñá ôçò âÜöôéóçò! Ìáêåäïíßá îáêïõóôÞ ôïõ ÁëåîÜíäñïõ ç ÷þñá!

Ïé ðïëõäñáóôÞñéïé ÍÝïé Áãñüôåò Ðéåñßáò óõæçôïýí ãéá ôçí ðïëõáðáó÷üëçóç

Ô

çí ÄåõôÝñá, 5 Óåð 2011, óôéò 20.30, ïé ÍÝïé Áãñüôåò Ðéåñßáò, óôï ôáêôéêü ôïõò ñáíôåâïý ôçí ðñþôç ÄåõôÝñá êÜèå ìÞíá, ðñïóêáëïýí üëïõò üóïõò åíäéáöÝñïíôáé ãéá ôïí áãñïôéêü ôïìÝá óå óõíÜíôçóç-óõæÞôçóç óôï áìöéèÝáôñï ôïõ ÐÜñêïõ Êáôåñßíçò, ìå áíôéêåßìåíï ôçí «ÐÏËÕÁÐÁÓ×ÏËÇÓÇ». Ç óõíÜíôçóç äéïñãáíþíåôáé ìå ôçí õðïóôÞñéîç ôïõ ÄÞìïõ Êáôåñßíçò, ëßãï ðñéí ôï 18ï ÐáíåëëÞíéï ÓõíÝäñéï ÍÝùí Áãñïôþí, ðïõ èá ãßíåé óôï ìåóáéùíéêü êáóôñï÷ùñéü ÌåóôÜ ôùí ìáóôé÷ïðáñáãùãéêþí ðåñéï÷þí ×ßïõ, 9-11 Óåð 2011, ìå èÝìá: «Ðïëõáðáó÷üëçóç & áãñïôéêüò êüóìïò». Ï Ðñüåäñïò ôçò ¸íùóçò ÍÝùí Áãñïôþí Ðéåñßáò ê. ÄçìÞôñçò ÄáëáìÞôñáò (ÊÜôù ÌçëéÜ-6947823269), ç ÃñáììáôÝáò ôçò ÅÍÁ Ðéåñßáò êá Êåñáóßá Ðáðïýëéá (Êáôåñßíç-6979191898) êáé ï ôáìßáò ê ÃéÜííçò ÄçìáëÞò (Âñïíôïý-6973096626) èåùñïýí ôçí åêäÞëùóç ôçò Êáôåñßíçò, ùò ôï åðéóôÝãáóìá ôçò åíôáôéêÞò ðñïóðÜèåéáò ãéá íá äçìéïõñãçèåß ç ¸íùóç ÍÝùí Áãñïôþí Ðéåñßáò, åí ìÝóù ôçò Ýíôáóçò ôùí èåñéíþí áãñïôéêþí åñãáóéþí, Ýôóé þóôå áìÝóùò ìåôÜ íá ìðïñÝóåé ç íåïóýóôáôç ÅÍÁ Ðéåñßáò íá ó÷åäéÜóåé ìå ôïí êáëýôåñï äõíáôü ôñüðï, êáé åõñåßá óõììåôï÷Þ, üóùí ðéèáíüí èá Þèåëáí, ôéò äñáóôçñéüôçôÝò ôçò ãéá ôçí åðüìåíç ÷ñïíéÜ, éäéáßôåñá äéüôé ôï 2012 Ý÷åé ÷áñáêôçñéóèåß áðü ôïí ÏÇÅ ÄÉÅÈÍÅÓ ÅÔÏÓ ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÌÙÍ. Ïé ïñãáíùìÝíïé ÍÝïé Áãñüôåò ôçò Ðéåñßáò åêôéìïýí üôé ç ôïðéêÞ êïéíùíßá èá åêäçëþóåé ôçí áíáãíþñéóç ôïõ ñüëïõ ôçò áãñïôéêÞò êïéíùíßáò ìå ôçí óõììåôï÷Þ ôçò, êáèþò êáé ôùí åêðñïóþðùí ôçò, óôçí ðñïóðÜèåéá ôùí ÍÝùí Áãñïôþí. ¹äç ç ìåëÝôç «Ç ÅëëÜäá 10 ÷ñüíéá ìåôÜ» ðïõ Ýãéíå ìå ÷ñçìáôïäüôçóç áðü ôïí Óýíäåóìï Åðé÷åéñÞóåùí & Âéïìç÷áíéþí-ÓÅÂ, ôçí ¸íùóç Åëëçíéêþí Ôñáðåæþí-ÅÅÔ êáé ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò-ÔôÅ, áíáöÝñåôáé «Ï åêóõã÷ñïíéóìüò & åîïñèïëïãéóìüò ôùí ðáñáäïóéáêþí áôìïìç÷áíþí ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò, üðùò ï Ôïõñéóìüò, ç Ãåùñãßá, ç âéïìç÷áíßá Ôñïößìùí, ôï ëéáíåìðüñéï áëëÜ êáé ç åíÝñãåéá, óå óõíäõáóìü ìå êñßóéìåò ìåôáññõèìßóåéò, åßíáé äõíáôüí íá ïäçãÞóïõí óå åôÞóéï ñõèìü áíÜðôõîçò 3% Ýùò ôï 2020 óôçí ÅëëÜäá, áõîÜíïíôáò ôï ÁÅÐ êáôÜ 50 äéó. Å, äçìéïõñãþíôáò 500.000 íÝåò èÝóåéò åñãáóßáò êáé ìåéþíïíôáò ôï Ýëëåéììá ôïõ åìðïñéêïý éóïæõãßïõ êáôÜ 15 äéó. Å êáé ôï äçìïóéïíïìéêü Ýëëåéììá êáôÜ 7 äéó. Å» Ï êáèçãçôÞò Êùí. ÌÜôôáò (ÁÐÈ) ðáñïõóéÜæåé óå äçìïóéåõìÝíåò ìåëÝôåò ôïõ üôé ç áðåõèåßáò óõìâïëÞ ôïõ áãñïôéêïý ôïìÝá óôï ÁÅÐ ßóùò íá öáßíåôáé üôé åßíáé ðåñßðïõ 4%, áëëÜ ìå ôçí ÷ñÞóç ôïõ ðïëëáðëáóéáóôÞ (óôçí åëëçíéêÞ áãñïôéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá åßíáé 5), ðïõ äåß÷íåé êáé óå ðüóá Üëëá ïéêïíïìéêÜ áðïôåëÝóìáôá ìåôÝ÷åé Ýììåóá ï áãñïôéêüò ôïìÝáò, êáôáëÞãåé üôé ç óõìâïëÞ ôïõ áãñïôéêïý ôïìÝá óôçí åèíéêÞ ïéêïíïìßá íá åßíáé 20% … Ôçí ÄåõôÝñá, 5/9/2011, óôéò 20.30, óôï áìöéèÝáôñï ÊÞðïõ Êáôåñßíçò èá óõæçôçèïýí êáé Üëëá èÝìáôá óå ó÷Ýóç ìå ôïõò ÍÝïõò Áãñüôåò & ôïí áãñïôéêü êüóìï.


4 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÅÉÄÇÓÅÉÓ

ÔÑÉÔÇ 23 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2011

Ôñßá ÷ñüíéá ëåéôïõñãßáò ï ÏÊÁÍÁ Êáôåñßíçò óôï ØÍÐÏ * «ÓÇÌÅÉÏ ÌÇÄÅÍ ÃÉÁ ÔÇ ËÉÓÔÁ ÁÍÁÌÏÍÇÓ» ÔÏÕ ÏÊÁÍÁ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ * ÅÕÓÇÌÁ ÁÐÏ ÔÇÍ ÐÑÏÅÄÑÏ ÊÁ ÌÁËËÉÙÑÇ ÓÔÏ ØÍÐÏ

ÔÏÐÏÓ ÊÁÔÁÃÙÃÇÓ ¹ ÊÁÉ ÄÉÁÌÏÍÇÓ, ×ÙÑÏÓ ÁÍÁØÕ×ÇÓ, ÓÇÌÅÉÏ ÓÕÍÁÍÔÇÓÇÓ ÉÄÉÙÓ ÔÏÍ ÄÅÊÁÐÅÍÔÁÕÃÏÕÓÔÏ

ÖôÝñç, óçìåßï áíáöïñÜò êáôïßêùí ôçò Êáñßôóáò * Ï ÓÕËËÏÃÏÓ ÔÇÓ ÖÔÅÑÇÓ ÅÕ×ÁÑÉÓÔÅÉ ÔÏÍ Ä.ÄÉÏÕ-ÏËÕÌÐÏÕ ÊÁÉ ÔÇÍ ÁÍÔÉÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÃÉÁ ÔÇÍ ÏÌÁËÏÐÏÉÇÓÇ ÄÑÏÌÏÕ ÐÑÏÓ ÔÏ ×ÙÑÉÏ

Ôéò åõ÷áñéóôßåò ôïõ ðñïò ôïí äÞìï Äßïõ-Ïëýìðïõ áëëÜ êáé ðñïò ôçí ðåñéöåñåéáêÞ åíüôçôá Ðéåñßáò êáé ôçí áíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç Óïößá Ìáõñßäïõ, åêöñÜæåé ï óýëëïãïò ôçò ÖôÝñçò ãéá ôéò åñãáóßåò ïìáëïðïßçóçò ôïõ äñüìïõ ðñïò ôï ÷ùñéü, ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêáí ðñéí áðü ôïí Äåêáðåíôáýãïõóôï.

ÓõãêåêñéìÝíá, ï äÞìïò ÄßïõÏëýìðïõ ðáñá÷þñçóå ôï ÷áëßêé ðïõ óôñþèçêå óôïí äñüìï åíþ ç ðåñéöåñåéáêÞ åíüôçôá Ðéåñßáò ðáñá÷þñçóå ôï ãêñÝçíôåñ ãéá ïìáëïðïßçóç ôçò ïäïý. ÁðïôÝëåóìá áõôþí ôùí åíåñãåéþí Þôáí ç åõêïëüôåñç ðñüóâáóç ðÜñá ðïëëþí êáôïßêùí ôçò Êáñßôóáò ðñïò ôç ÖôÝñç, ðåñéï÷Þ óôçí ïðïßá äéáôçñïýí åêôÜóåéò Þ êáé êáôïéêßåò, ðñïêåéìÝíïõ íá ãéïñôÜóïõí ôçí ÐáíáãéÜ óôïí ïìþíõìï Éåñü Íáü ôïõ ÷ùñéïý. Ç ÖÔÅÑÇ ¼ðùò åßíáé ãíùóôü, êÜèå ÷ñüíï ôïí Äåêáðåíôáýãïõóôï åïñôÜæåôáé ðáíçãõñéêÜ ç Êïßìçóç ôçò Èåïôüêïõ, ìå Èåßá Ëåéôïõñãßá óôïí êåíôñéêü Íáü ôïõ ÷ùñéïý êáé ìå ðïëéôéóôéêÝò åêäçëþóåéò óôïí ÷þñï ôïõ Áãßïõ Áèáíáóßïõ. ¢ëëùóôå, ïé êÜôïéêïé ôçò Êáñßôóáò äéáôçñïýí áñêåôÜ áðü ôá óðßôéá ôïõò óôç ÖôÝñç êáé êÜèå êáëïêáßñé óõãêåíôñþíïíôáé êáôÜ ïéêïãÝíåéåò óôï ÷ùñéü. Ç ÖôÝñç åßíáé Ýíá áðü ôá ðéï áðïìáêñõóìÝíá ìÝñç óå õøüìåôñï 1.300 ìÝôñùí ðÜíù áðü ôá ÐéÝñéá. Ï Ôßôáñïò êáé ôá ÐéÝñéá ó÷çìáôßæïõí ìéá âáèéÜ êïéëÜäá, áõôÞí ôçò ÖôÝñçò, üðïõ êõëÜåé ôï ñÝìá «ÌáõñïíÝñé» Þ «Ðýñãïò», êé Ýíá ïñïðÝäéï óôá âïñåéïäõôéêÜ ôçò õøçëüôåñçò êïñõöÞò, ðÜíù áðü ôïí Båëâåíäü, ðïõ Ý÷åé êáé èÝá óôéò ëßìíåò ôïõ AëéÜêìïíá. Áõôü ôï åîáéñåôéêÞò öýóçò êáé èÝóçò ÷ùñéü, ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, Ý÷åé ôçí åìöÜíéóç åíüò áíáðôõóóüìåíïõ ïéêéóìïý, åðåéäÞ áêñéâþò Ý÷ïõí ãßíåé áñêåôÜ âÞìáôá âåëôßùóçò óå ó÷Ýóç ìå ôï ðáñåëèüí. Áðïôåëåß äå óçìåßï áíáöïñÜò, êáôïéêßáò áëëÜ êáé áíáøõ÷Þò ãéá ôïõò êáôïßêïõò ôçò Êáñßôóáò.

Ïëïêëçñþèçêå ôï 3ï ÖåóôéâÜë ÃêÜéíôáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò Ãéá ôñßôç óõíå÷üìåíç ÷ñïíéÜ ï Ðïëéôéóôéêüò êáé Ëáïãñáöéêüò Óýëëïãïò ÔñéêÜëùí Çìáèßáò «ÁíáôïëéêÞ Ñùìõëßá» äéïñãÜíùóå ôï ÓÜââáôï 20 êáé ôçí ÊõñéáêÞ 21 Áõãïýóôïõ ìå ìåãÜëç åðéôõ÷ßá ôï 3ï ÖåóôéâÜë ÃêÜéíôáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò. Áðü ôéò 6 ôï áðüãåõìá ôïõ ÓáââÜôïõ, ìéêñïß êáé ìåãÜëïé ðëçììýñéóáí ôïõò ÷þñïõò ôïõ Ãõìíáóßïõ ôùí ÔñéêÜëùí ðñïêåéìÝíïõ íá ðáñáêïëïõèÞóïõí ôç äéÜëåîç ôïõ ÄéäÜêôïñá Åèíïìïõóéêïëïãßáò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí ê. ×Üñç ÓáññÞ ìå èÝìá «Áíáêáëýðôïíôáò ôç ÃêÜéíôá». ÐáñÜëëçëá, ç ê. ÔæÞêá êáé ï ê. Ôóéþíáò áðü ôï Äéáäñáóôéêü Ìïõóåßï Ðáñáäïóéáêïý Ðáé÷íéäéïý, ðñïóÝöåñáí äçìéïõñãéêÞ áðáó÷üëçóç óôá ðáéäéÜ. Ïé ìéêñïß ìáò ößëïé åß÷áí ôç äõíáôüôçôá íá ãíùñßóïõí ðáé÷íßäéá ðïõ íïìßæáìå ðùò Þôáí îå÷áóìÝíá, áëëÜ êáé ïé ìåãáëýôåñïé óå çëéêßá èõìÞèçêáí ôçí áðëüôçôá ðïõ åß÷áí ôá ðáé÷íßäéá ôùí ðáéäéêþí ôïõò ÷ñüíùí. Êáè’ üëç ôç äéÜñêåéá ôïõ ÖåóôéâÜë, óôï ðñïáýëéï ôïõ Ãõìíáóßïõ ïé ðáñåõñéóêüìåíïé åß÷áí ôç äõíáôüôçôá íá ãíùñßóïõí ðáñáäïóéáêÜ ðñïéüíôá êáé áíôéêåßìåíá áðü åðáããåëìáôßåò áðü üëç ôçí ÅëëÜäá, üðùò ðáñáäïóéáêÝò öïñåóéÝò êáé êïóìÞìáôá, ãêÜéíôåò, êñáóß, ôóßðïõñï, ìÝëé ê.á. Óôéò 9 ôï âñÜäõ ïëïêëçñþèçêå õðü ôïõò Þ÷ïõò ôçò ÃêÜéíôáò, ç ðáñÝëáóç ðïõ îåêßíçóå áðü ôçí ðëáôåßá ôïõ ÷ùñéïý. 45 êáé ðëÝïí ãêáéíôáôæÞäåò áðü äéÜöïñá ìÝñç ôçò ÅëëÜäáò êáôÝêëõóáí ôï ÷þñï ôçò åêäÞëùóçò ìå ôç óõíïäåßá ôùí ÷ïñåõôéêþí óõãêñïôçìÜôùí ôïõ ×ïñåõôéêïý

Ïìßëïõ Èåóóáëïíßêçò, ôçò «ÁíáôïëéêÞò Ñùìõëßáò» ÐÝëëáò êáé ôïõ «Åýîåéíïõ Ðüíôïõ» Êïñéíïý. Ôçí ðáñïõóßáóç ôçò åêäÞëùóçò åðéìåëÞèçêå ç ê. Ìáñßá ËáäÜ êáé ôç äéïñãÜíùóç ôïõ ÖåóôéâÜë ôï ÊÝíôñï ÄéïñãÜíùóçò Åêäçëþóåùí PROÐÁÍÔÏÓ. Ç åêäÞëùóç êáëýöèçêå êáé ìåôáäüèçêå æùíôáíÜ äéáäéêôõáêÜ áðü ôï Folkchannel.gr. Åðßóçò Ýãéíå æùíôáíÞ óýíäåóç ôïõ ÷þñïõ ôçò åêäÞëùóçò ìÝóù Skype ìå ôï ÌåãÜëï ÌïíáóôÞñé Öèéþôéäáò, ôïõ ïðïßïõ ïé êÜôïéêïé Ý÷ïõí êïéíÞ êáôáãùãÞ ìå ôïõò êáôïßêïõò ôùí ÔñéêÜëùí Çìáèßáò. ÁíôÜëëáîáí ÷áéñåôéóìïýò, åõ÷Þèçêáí êáëÞ åðéôõ÷ßá êáé äéáóêÝäáóáí ìáæß ôïõò ìÝóù ôçò æùíôáíÞò áõôÞò ìåôÜäïóçò. Áêïëïýèçóå ðáñáäïóéáêü ãëÝíôé ôï ïðïßï êñÜôçóå ìÝ÷ñé ôéò ðñþôåò ðñùéíÝò þñåò. Ôï 3ï ÖåóôéâÜë ÃêÜéíôáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò ôßìçóáí ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõò ôïðéêïß Üñ÷ïíôåò êáé öïñåßò êáèþò êáé ðåñéóóüôåñá áðü 3.000 Üôïìá. Êáèþò «äåí íïåßôáé ìïõóéêÞ êáé ãëÝíôé ÷ùñßò ÷ïñü», ôï äéÞìåñï ôùí åêäçëþóåùí Ýêëåéóå ï Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò ÔÅÖÁÁ ôïõ ÁÐÈ ê. ÉùÜííçò Ðñáíôóßäçò, ìå óåìéíÜñéï ðáñáäïóéáêþí ÷ïñþí áðü ôçí ðåñéï÷Þ ôçò ÁíáôïëéêÞò Ñùìõëßáò. Ôï óåìéíÜñéï ðáñáêïëïýèçóáí ¸ëëçíåò êáé îÝíïé ëÜôñåéò ôçò ðáñÜäïóçò.

Ç ìïíÜäá ÷ïñÞãçóçò õðïêáôÜóôáôùí ôïõ ÏÊÁÍÁ ëåéôïõñãåß ìÝóá óôï øõ÷éáôñéêü íïóïêïìåßï åäþ êáé ôñßá ÷ñüíéá ìå êáëÜ áðïôåëÝóìáôá óýìöùíá ìå ôá óôáôéóôéêÜ óôïé÷åßá, ìå áðïäï÷Þ áðü ôçí ôïðéêÞ êïéíùíßá êáé ìå êáëü üíïìá ôüóï óôï õðïõñãåßï üóï êáé óôïõò ðïëßôåò ôçò ðåñéï÷Þò êáé ìå ìåãÜëç áðïäï÷Þ áðü ôïõò ÷ñÞóôåò ðïõ åßäáí êáôÜ êÜðïéï ôñüðï ôç óùôçñßá ôïõò áðü ôç ìÜóôéãá ôùí åìðüñùí.

Ç äïìÞ ôçò Êáôåñßíçò îåêßíçóå óôéò 18 Áõãïýóôïõ 2008 ìå ôçí õðïóôÞñéîç ôïõ ôüôå Õöõðïõñãïý Õãåßáò ê. Êùíóôáíôüðïõëïõ áðü ôïí ÏÊÁÍÁ êá ôï ØÍÐÏ êáé ìå ôç óõíåñãáóßá ôçò ôüôå äéïßêçóçò êáé ôùí åñãáæïìÝíùí. ÌÝóá óå óýíôïìï ÷ñüíï êáôÜöåñå íá åíôá÷èïýí ïéêéïèåëþò ðïëëÜ åîáñôçìÝíá áðü ôçí çñùßíç Üôïìá êáé óôï ðñþôï ÷ñüíï ëåéôïõñãßáò åíôÜ÷èçêáí ðåñéóóüôåñá áðü 420 Üôïìá Ïé ÷ïñçãïýìåíïé õðïêáôÜóôáôùí íÝïé ðñïÝñ÷ïíôáé áðü üëç ôç âüñåéá ÅëëÜäá ìå ìåãÜëç äéáóðïñÜ óôéò ðåñéï÷Ýò Ðéåñßá, Çìáèßá, Èåóóáëïíßêç êáé ÐÝëëá. Óôç ëßóôá Ý÷ïõí åããñáöåß Ýùò óÞìåñá 757 Üôïìá êáé óÞìåñá ïé ÷ïñçãïýìåíïé öôÜíïõí ôá 427 Üôïìá. ÌÝ÷ñé óÞìåñá Ý÷ïõí ôåëåéþóåé ìå åðéôõ÷ßá ôï ðñüãñáììá 47 Üôïìá, êáé 80 Üôïìá åßíáé ìüíéìá êáèáñïß áðü ôçí çñùßíç. ¢ëëá 260 Üôïìá åßíáé êáèáñïß áðü çñùßíç áëëÜ ðáßñíïõí Üëëåò åîáñôçóéïãüíåò ïõóßåò. ¼ìùò õðÜñ÷ïõí áêüìá 84 Üôïìá áðü ôá ïðïßá 27 áðü ôç Ðéåñßá ðïõ ðåñéìÝíïõí óôç ëßóôá ôçò íôñïðÞò ãéá íá åíôá÷èïýí óôï ðñüãñáììá. Áõôïýò ôïõò áíèñþðïõò ðñÝðåé íá ôïõò âïçèÞóïõìå êáé ìÜëéóôá Üìåóá. Ãé’ áõôü Ý÷åé äåóìåýóåé ï Õðïõñãüò ê. ÁíäñÝáò ËïâÝñäïò êáé ç êá Ìáëëéþñç ôïõò äéïéêçôÝò üëùí ôùí íïóïêïìåßùí ôçò âüñåéáò ÅëëÜäáò Üñá êáé ôï äéïéêçôÞ ôïõ Ãåíéêïý Íïóïêïìåßïõ Êáôåñßíçò ê. ÖáñìÜêç íá Ý÷ïõí åîáóöáëßóåé ìÝ÷ñé ôÝëïò Áõãïýóôïõ ôïõò ÷þñïõò êáé ôï áðáéôïýìåíï ðñïóùðéêü ãéá ôç ÷ïñÞãçóç õðïêáôÜóôáôùí óå üóïõò åßíáé óôç ëßóôá (ðÜíù áðü 7.500 óå üëç ôçí ÅëëÜäá) áðü ôçí 1ç Óåðôåìâñßïõ. Óýìöùíá ìå ôá åðßóçìá óôïé÷åßá, ðåñßðïõ 300 èÜíáôïé åôçóßùò óõíäÝïíôáé ìå ôçí êáôÜ÷ñçóç íáñêùôéêþí ïõóéþí, åíþ ðåñßðïõ ôï 40% ôùí êñáôïõìÝíùí óôéò öõëáêÝò Ý÷ïõí êáôáäéêáóôåß åßôå ãéá õðïèÝóåéò íáñêùôéêþí åßôå ãéá åãêëÞìáôá ðïõ óõíäÝïíôáé ìå ôçí äéáêßíçóç ôïõò. Ç ðñïûðüèåóç åðéôõ÷ßáò üìùò áöïñÜ ôçí ïñãÜíùóç ôïõ óõóôÞìáôïò ÷ïñÞãçóçò ôùí õðïêáôÜóôáôùí êáé ôç óôåëÝ÷ùóÞ ôïõ ìå Ýìðåéñï êáé åêðáéäåõìÝíï ðñïóùðéêü. Åêåß óôï÷åýåé ç ðïëéôéêÞ çãåóßá ôïõ ÕÕÊÁ êáé

ç äéïßêçóç ôïõ ÏÊÁÍÁ, êé’ áõôü ãéáôß ìéá áíïñãÜíùôç ìïíÜäá ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé ðåñéóóüôåñá ðñïâëÞìáôá áðü üóá Ýñ÷åôáé íá ëýóåé êáôáëÞãïíôáò óå ìßá áôÝñìïíç äéáäéêáóßá, óôçí ïðïßá ïé áóèåíåßò èá ðáßñíïõí õðïêáôÜóôáôá êáé ðáñÜëëçëá èá êÜíïõí ÷ñÞóç çñùßíçò ÷ùñßò êáìßá ðñïïðôéêÞ åîüäïõ áðü ôï öáýëï êýêëï. «Ó’ áõôÞ ôç êáôåýèõíóç Ý÷ïõìå äçëþóåé äçìüóéá óå óõíÜíôçóç óôç Èåóóáëïíßêç ôçí 9/8/2011, êáé äåóìåõôÞêáìå üôé ìðïñïýìå êáé èá âïçèÞóïõìå óå Üëëåò ãåùãñáöéêÝò ðåñéï÷Ýò ìå ôç ôå÷íïãíùóßá êáé ôçí åìðåéñßá ðïõ Ý÷ïõìå áðïêôÞóåé áõôÞ ôç ôñéåôßá» ëÝåé ï äéïéêçôÞò ôïõ ØÍÐÏ ê. ÊïóìáäÜêçò. Ïé áóèåíåßò ðïõ ãßíïíôáé äåêôïß óôï ðñüãñáììá ìüëéò åéóá÷èïýí, äßíïõí óõíÝíôåõîç, êáôáãñÜöåôáé ôï éóôïñéêü ôïõò, ðüóá ÷ñüíéá êÜíïõí ÷ñÞóç, äéêáóôéêÝò åêêñåìüôçôåò, ðüóåò öïñÝò ìðáéíïâãÞêáí óôç öõëáêÞ. ÁíÜëïãá ìå ôéò áíÜãêåò ðïõ èá ðñïêýøïõí óõíäÝïíôáé ìå Ýíá ðñüóùðï áíáöïñÜò, åßôå øõ÷ßáôñï åßôå øõ÷ïëüãï Þ êïéíùíéêü ëåéôïõñãü. Óå áõôüí ìðïñïýí íá áðåõèýíïíôáé, üôáí õðÜñ÷ïõí ðñïâëÞìáôá êáé ç äéåðéóôçìïíéêÞ ïìÜäá èá áðïöáóßóåé ãéá ôï èåñáðåõôéêü ó÷Þìá ðïõ èá áêïëïõèÞóåé ï êáèÝíáò áíÜëïãá ìå ôï ðñïößë ôïõ. ÓÞìåñá óôï äïìÞ ôçò Êáôåñßíçò áðáó÷ïëïýíôáé 13 åñãáæüìåíïé åê ôùí ïðïßùí 4 ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôçí ÏÊÁÍÁ êáé 9 áðü ôï ØÍÐÏ. Ýíáò Øõ÷ßáôñïò, ìéá Ðáèïëüãïò, äýï Øõ÷ïëüãïé êáé ìéá ÊïéíùíéêÞ Ëåéôïõñãüò êáé ïé õðüëïéðïé åßíáé íïóçëåõôÝò ìáæß ìå ìéá äéïéêçôéêÞ õðÜëëçëï. «ÁíåâÜæïõìå óõíå÷þò ôçí ðïéüôçôá ôùí ðáñå÷ïìÝíùí õðçñåóéþí ìåéþíïíôáò ôç ëßóôá ðïõ äéáñêþò ìåãáëþíåé» ìáò åßðå ï ê. ÊïóìáäÜêçò. Ðñüóöáôá (9/8/2011) ï õðïõñãüò Õãåßáò ÁíäñÝáò ËïâÝñäïò áíÝöåñå üôé ç äéáíïìÞ ôçò ìåèáäüíçò áðü ôá íïóïêïìåßá èá áñ÷ßóåé óôç Èåóóáëïíßêç ôçí 1ç Óåðôåìâñßïõ êáé óôçí ÁèÞíá áðü ôéò 16 ôïõ ßäéïõ ìÞíá. Ï ßäéïò ðñüóèåóå üôé óôü÷ïò ôïõ õðïõñãåßïõ åßíáé ç ÷ïñÞãçóç ôçò ìåèáäüíçò íá ãßíåôáé áðü üëá ôá

íïóïêïìåßá ôçò ÷þñáò, áêüìá êáé ôá óôñáôéùôéêÜ, ìå ìïíáäéêÞ åîáßñåóç ôá ðáéäéáôñéêÜ, áêüìá êáé áðü ðéóôïðïéçìÝíá öáñìáêåßá, åöüóïí áõôü ÷ñåéáóôåß. «Ç ëßóôá ôçò íôñïðÞò èá åîáëåéöèåß ìÝóá óôï öèéíüðùñï êáé ç ÷ïñÞãçóç èá ãßíåôáé áð' üëá ôá íïóïêïìåßá ôçò ÷þñáò» äÞëùóå ÷áñáêôçñéóôéêÜ ï õðïõñãüò Õãåßáò, Áí. ËïâÝñäïò. Ïé äïìÝò èá ëåéôïõñãÞóïõí åíôüò ôùí íïóïêïìåßùí Þ óôïõò áýëåéïõò ÷þñïõò ôïõò. ÊáôÜ óõíÝðåéá «óå ëßãåò çìÝñåò ç ëßóôá áíáìïíÞò ôïõ ÏÊÁÍÁ óôç Êáôåñßíç èá åßíáé óôï óçìåßï ìçäÝí» ìáò ëÝåé ï äéïéêçôÞò ôïõ ØÍÐÏ ê. ÊïóìáäÜêçò ÅììáíïõÞë áöïý ìðáßíåé äõíáìéêÜ êáé ôï Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Êáôåñßíçò óôï èÝìá áõôü. Êé’ áõôü ãéáôß üðùò Ý÷åé äçëþóåé åðáíåéëçììÝíá ç ðñüåäñïò ôïõ ÏÊÁÍÁ êá Ìáëëéþñç «óôç Êáôåñßíç óôï ØÍÐÏ ãßíåôáé ìéá êáôáðëçêôéêÞ äïõëåéÜ áðü ôïí ê. ÊïóìáäÜêç êáé ôïõò åñãáæüìåíïõò ôïõ íïóïêïìåßïõ» êáé áõôü ðñÝðåé íá ðéóôùèåß êáé íá áêïëïõèçèåß ï ßäéïò äñüìïò êáé áðü ôá Üëëá íïóïêïìåßá. ¸ôóé êáé ôï Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Êáôåñßíçò ðñïåôïéìÜæåôáé åð’áõôïý ãéá íá åêìçäåíéóôåß ç ëßóôá áíáìïíÞò. Äåí èá ðù ðåñéóóüôåñá ìáò äÞëùóå ï ê. ÊïóìáäÜêçò áöÞíïíôáò íá åííïçèåß üôé áõôü ôï êïììÜôé ãéá íÝá äïìÞ ìÝóá óôï Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Êáôåñßíçò åßíáé áñìïäéüôçôáò ôïõ Ãåíéêïý Íïóïêïìåßïõ ôï ïðïßï üìùò êáé èá õðïóôçñé÷èåß áðü ôï ØÍÐÏ. Ôï ôåëåõôáßï äßíåé ÷áñÜ êáé êïõñÜãéï óôïõò åñãáæüìåíïõò ôïõ ÏÊÁÍÁ óôï ØÍÐÏ íá óõíå÷ßóïõí ôç ðñïóðÜèåéá ìå áêüìá ìåãáëýôåñç üñåîç êáé õðåõèõíüôçôá þóôå êáé íá åîáöáíéóôåß ç ëßóôá êáé íá ðåñÜóïõí ïé ÷ïñçãïýìåíïé óå Ýíá êáíïíéêü ôñüðï æùÞò õðïóôçñéæüìåíïé óôç âåëôßùóç ôùí ïéêïãåíåéáêþí êáé êïéíùíéêþí ó÷Ýóåþí ôïõò, óôçí áíÜêôçóç ôïõ åíäéáöÝñïíôüò ôïõò ãéá åêðáßäåõóç, åñãáóßá êáé åðáããåëìáôéêÞ áðïêáôÜóôáóç. Âáñýôçôá äßíåôáé óôç èåñáðåßá êáé óôçí áðïöõãÞ ôïõ êïéíùíéêïý áðïêëåéóìïý ôïõò êáé ç óôáäéáêÞ åðÜíïäüò ôïõò óôç êáèçìåñéíÞ æùÞ.

×ÙÑÉÓ ÍÁ ÕÐÁÑ×ÅÉ ÅÉÓÇÃÇÓÇ ÃÉÁ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇ ÓÔÏÍ ÔÑÉËÏÖÏ

ÁíåóôÜëç ç óõã÷þíåõóç ôùí äçìïôéêþí ó÷ïëåßùí Ôñéëüöïõ-Ãáíü÷ùñáò

Ó

ôéò ðåñéðôþóåéò ðïõ äåí èá ðñï÷ùñÞóåé ç óõã÷þíåõóç ó÷ïëéêþí ìïíÜäùí áíÞêïõí ôá äçìïôéêÜ ó÷ïëåßá Ôñéëüöïõ êáé Ãáíü÷ùñáò ôïõ äÞìïõ Êáôåñßíçò. Ðñüêåéôáé ãéá 17 óõíïëéêÜ êáôáñãÞóåéò-óõã÷ùíåýóåéò ðïõ áíáóôÝëëïíôáé ýóôåñá áðü áðüöáóç ôçò Õöõðïõñãïý Ðáéäåßáò ÐáñáóêåõÞò ×ñéóôïöéëïðïýëïõ,

Ìðïñåß ç Üñóç ôçò óõã÷þíåõóçò ôïõ äçìïôéêïý ó÷ïëåßïõ Ôñéëüöïõ êáé Ãáíü÷ùñáò íá äçìïóéåýôçêå ðñüóöáôá, ôï ôïðßï üìùò äåí åßíáé áêüìá îåêÜèáñï ôé áêñéâþò èá éó÷ýåé áðü ôçí åðüìåíç ó÷ïëéêÞ ÷ñïíéÜ ðïõ îåêéíÜ óå ìåñéêÝò ìÝñåò. ¼ðùò öáßíåôáé Üëëùóôå êáé óôçí ðñüóöáôç åéóÞãçóç ôçò Äéåýèõíóçò Á’âÜèìéáò Åêðáßäåõäçò íïìïý Ðéåñßáò ãéá ôïõò äéåõèõíôÝò ó÷ïëéêþí ìïíÜäùí, áíáöÝñåôáé ìüíï ç èÝóç ôïõ ó÷ïëåßïõ ôçò Ãáíü÷ùñáò. Ìðïñåß êÜôé ôÝôïéï íá ãßíåé áñãüôåñá êáé ãéá ôï ó÷ïëåßï ôïõ Ôñéëüöïõ, ùóôüóï üôáí Ýãéíå ç üëç äéáäéêáóßá äåí õðÞñ÷å ç óõãêåêñéìÝíç èÝóç. Ïðüôå äåí ìðïñïýóå êÜðïéïò õðïøÞöéïò íá äçëþóåé ðñïôßìçóç êáé íá åðéëåãåß ôþñá ðïõ ç óõã÷þíåõóç áíåóôÜëç. Ãéá ôéò õðüëïéðåò äéåõèõíôéêÝò èÝóåéò, èá éó÷ýóåé êáíïíéêÜ ôåôñáåôÞ èçôåßá, ç ïðïßá ëÞãåé óôéò 31-7-2015.


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÔÑÉÔÇ 23 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2011 5

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

Åëåýèåñï ÂÞìá Ðñü(ó)êëçóç ãéá ïõóéáóôéêÞ óõíáßíåóç Ôïõ ÌÜîéìïõ ×áñáêüðïõëïõ Ôá äïìéêÜ óôïé÷åßá óôá ïðïßá óôçñß÷èçêå ç éóôïñéêÞ ìáò ðïñåßá ôùí ôåëåõôáßùí 37 åôþí, ç ëåãüìåíç Ìåôáðïëßôåõóç, Ý÷ïõí õðïóôåß âáèéÜ äéÜâñùóç. Ôï ïéêïíïìéêü ìïíôÝëï ðïõ åðéëÝ÷èçêå, êõñßùò ìåôÜ ôï 1981, êáôÝññåõóå ðáôáãùäþò. Ôï êñÜôïò áäõíáôåß íá áíôáðïêñéèåß óôéò õðï÷ñåþóåéò ôïõ áðÝíáíôé óôïõò ðïëßôåò. Ïé èåóìïß áíôéìåôùðßæïíôáé áðü ìåãÜëï ôìÞìá ôçò êïéíùíßáò ìå äõóðéóôßá Þ áêüìç êáé ìå áðáîßùóç. Ç êïéíùíéêÞ óõíï÷Þ áðåéëåßôáé áðü ìéá ëáíèáóìÝíç êáé Üäéêç ïéêïíïìéêÞ ðïëéôéêÞ. Ôï åêñçêôéêü áõôü ìåßãìá áðáéôåß ðïëéôéêÞ ëýóç. Ç íÝá ìåôáðïëßôåõóç åßíáé áßôçìá åðéâßùóçò ôïõ åëëçíéêïý êñÜôïõò. Ïé åêäçëþóåéò áãáíÜêôçóçò åêáôïíôÜäùí ÷éëéÜäùí óõìðïëéôþí ìáò ôïõò ðåñáóìÝíïõò ìÞíåò áðïäåéêíýïõí üôé áõôü ôï áßôçìá åßíáé Þäç þñéìï óôçí êïéíùíßá. ÁðïìÝíåé óôéò ðïëéôéêÝò äõíÜìåéò íá áðïäåßîïõí üôé åßíáé êáé áõôÝò þñéìåò íá áíôéëçöèïýí ôéò áíÜãêåò ôùí êáéñþí. Äéüôé áí äåí ôï ðñÜîïõí, ïé åîåëßîåéò èá ôéò îåðåñÜóïõí. Êáé ôï ðéèáíüôåñï åßíáé áõôü íá óõìâåß ìå ôñüðï ðïõ äåí èá åßíáé ï êáëýôåñïò ãéá ôïí ôüðï. Ç ÍÄ, áíôéëáìâáíüìåíç ôçí éóôïñéêÞ áíáãêáéüôçôá ãéá ìåãÜëåò êáé âáèéÝò ôïìÝò óôç ëåéôïõñãßá ôïõ äçìïêñáôéêïý ìáò ðïëéôåýìáôïò Ýèåóå óå äçìüóéá äéáâïýëåõóç êáé óõæÞôçóç ôéò ðñïôÜóåéò ôçò ãéá ôç ÓõíôáãìáôéêÞ Áíáèåþñçóç, ãéá ôç íÝá áñ÷éôåêôïíéêÞ ôçò åëëçíéêÞò ðïëéôåßáò, üðùò áíÝöåñå ÷áñáêôçñéóôéêÜ ï Áíôþíçò ÓáìáñÜò. Åðéäßùîç ôùí ðñïôÜóåùí åßíáé ìå ñéæïóðáóôéêÝò ôïìÝò íá éó÷õñïðïéçèåß ç Äçìïêñáôßá ìáò êáé íá åðáíÝëèåé ç ÷áìÝíç åìðéóôïóýíç ôïõ ðïëßôç ðñïò ôïõò èåóìïýò. Óå áõôÞ ôç ëïãéêÞ êéíïýíôáé ïé ðñïôÜóåéò, ìåôáîý Üëëùí, ãéá ôçí êáôÜñãçóç ôïõ íüìïõ ãéá ôçí ðïéíéêÞ åõèýíç ôùí õðïõñãþí, ôçí áíáèåþñçóç ôçò äéÜôáîçò ãéá ôçí áóõëßá ôùí âïõëåõôþí, þóôå íá ðåñéïñéóèåß áðïêëåéóôéêÜ óôá üñéá ôçò Üóêçóçò ôùí êïéíïâïõëåõôéêþí ôïõò êáèçêüíôùí êáé âåâáßùò åããõÞóåéò áðüëõôçò äéáöÜíåéáò óôá ïéêïíïìéêÜ ôùí êïììÜôùí êáé ôïí Ýëåã÷ï ôïõ «ðüèåí Ýó÷åò» ôùí ðïëéôéêþí ðñïóþðùí. Óå áõôÞ ôç äÝóìç ôùí áëëáãþí ðñïóôßèåíôáé áóöáëþò ïé ðñïôÜóåéò ãéá óôáèåñü åêëïãéêü óýóôçìá, ôïí áñéèìü ôùí âïõëåõôþí êáé ôïí áñéèìü ôùí âïõëåõôþí åðéêñáôåßáò. Âáóéêüò ðõñÞíáò üëùí ôùí áëëáãþí ðïõ èá ðñïêýøïõí áðü ôç äçìüóéá óõæÞôçóç êáé èá áðïöáóéóèïýí ðñÝðåé íá åßíáé ç õðÝñâáóç ôïõ áíá÷ñïíéóôéêïý ðåëáôåéáêïý óõóôÞìáôïò, ðïõ ãéá äåêáåôßåò êáôáðüíçóå ôï äçìüóéï âßï. Èá ðñÝðåé, üìùò, áõôÞ ôç öïñÜ åðéôÝëïõò ôï óýíïëï ôùí ðïëéôéêþí äõíÜìåùí íá óôáèåß áðÝíáíôé óôç óõíôáãìáôéêÞ áíáèåþñçóç ìå áßóèçìá õøçëÞò åõèýíçò. Åßìáóôå õðï÷ñåùìÝíïé íá ìçí åðéôñÝøïõìå ç äéáäéêáóßá áõôÞ íá åêöõëéóôåß óå ðáé÷íßäé åíôõðþóåùí, êáé ôåëéêÜ íá áðïäåé÷èåß óôç äéÜñêåéá ôïõ ÷ñüíïõ ìéá ðáñùäßá, üðùò óõíÝâç ìå ôçí ðñïçãïýìåíç áíáèåþñçóç ðïõ ðåñéïñßóôçêå ìüíï óôçí Üñóç ôïõ åðáããåëìáôéêïý áóõìâßâáóôïõ ôùí âïõëåõôþí êáé ìå åõèýíç ôïõ ÐÁÓÏÊ äåí áíáèåùñÞèçêå ïýôå êáí ôï Üñèñï 16, ãéá ôçí ßäñõóç ìç êñáôéêþí ðáíåðéóôçìßùí. ÁíôéèÝôùò, ïöåßëïõìå óôç óõíôáãìáôéêÞ áíáèåþñçóç íá äïýìå ü÷é ìüíïí ôçí äõíáôüôçôá áëëáãþí óôï ðïëéôéêü ìáò óýóôçìá áëëÜ êáé ôçí åõêáéñßá ðáñï÷Þò åñãáëåßùí ãéá ôçí ïéêïäüìçóç åíüò õãéïýò ïéêïíïìéêïý ðåñéâÜëëïíôïò. Êáé ïé ðñïôÜóåéò ôçò ÍÄ ðïõ óôï÷åýïõí óå áõôü áêñéâþò ôï óêïðü ðåñéëáìâÜíïõí ôç óýíäåóç ôçò áîéïðïßçóçò ôçò äçìüóéáò ðåñéïõóßáò ìå ôçí ïéêïíïìéêÞ áíÜðôõîç êáé ôçí åîáóöÜëéóç áíÜëïãçò ùöÝëåéáò ãéá ôï êïéíùíéêü óýíïëï, ôçí õðï÷ñÝùóç óýíôáîçò ìåëÝôçò óêïðéìüôçôáò ãéá ôá ìåãÜëá äçìüóéá Ýñãá êáé ôéò ðñïìÞèåéåò ôïõ Äçìïóßïõ. Ôá ðáñáðÜíù èá óõíéóôïýóáí Ýíá ðñáãìáôéêü ðëáßóéï óõíáßíåóçò, ìáêñéÜ áðü êéíÞóåéò åíôõðùóéáóìïý óôéò ïðïßåò áñÝóêåôáé ç êõâÝñíçóç. Ï ÌÜîéìïò ×áñáêüðïõëïò åßíáé ÃñáììáôÝáò Ðïëéôéêïý Ó÷åäéáóìïý ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò, âïõëåõôÞò Ëáñßóçò.

ÔÏ ÂÑÁÄÕ ÔÇÓ ÔÑÉÔÇÓ 23/8 ÓÔÉÓ 9.30 ÓÔÇÍ ÐÁÑÁËÉÁ ËÅÐÔÏÊÁÑÕÁÓ – GIABANAKI

Ôåëåõôáßá åêäÞëùóç ôïõ «ÖåóôéâÜë èÜëáóóáò» óôç ËåðôïêáñõÜ * ÌÅ ÅÍÔÅ×ÍÏ ÔÑÁÃÏÕÄÉ ÁÐÏ ÔÇ Ì.ÖÙÔÏÐÏÕËÏÕ, É.ÐÁÑËÁÐÁÍÏ ÊÁÉ Ä.ÄÑÉÓÔÁ * Ç ÌÏÕÓÉÊÇ ÂÑÁÄÉÁ ÄÉÏÑÃÁÍÙÍÙÍÅÔÁÉ ÁÐÏ ÔÇÍ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇ ÊÉÍÇÓÇ ËÅÐÔÏÊÁÑÕÁÓ ÊÁÉ ÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏ ÏÌÉËÏ ÃÕÍÁÉÊÙÍ Ç ôåëåõôáßá åêäÞëùóç ôïõ öåóôéâÜë èÜëáóóáò ðñáãìáôïðïéåßôáé óôçí ðáñáëßá ËåðôïêáñõÜò – giabanaki, ôçí Ôñßôç 23/8 óôéò 9.30 ì.ì. Ðñüêåéôáé ãéá ìéá ìïõóéêÞ âñáäéÜ ìå Ýíôå÷íï ôñáãïýäé êáé ìå ôç óõììåôï÷Þ ôïõ ÃéÜííç ÐáñëáðÜíïõ, ôçò Ìáñßáò Öùôïðïýëïõ êáé ôïõ ÄçìÞôñç ÄñéóôÜ. ÓõíäéïñãáíùôÝò áõôÞò ôçò åêäÞëùóçò åßíáé ç ðíåõìáôéêÞ êßíçóç ËåðôïêáñõÜò êáé ï ðïëéôéóôéêüò üìéëïò ãõíáéêþí.

ÅÉÄÇÓÅÉÓ Íá ìåéùèïýí ïé óõíôåëåóôÝò öïñïëïãßáò

ÁëëáãÝò óôç öïñïëïãéêÞ ðïëéôéêÞ æçôïýí áðü ôçí êõâÝñíçóç ÅÂÅÁ, ÅÓÅÅ êáé ÃÓÂÅÅ, óôï ðëáßóéï ôïõ äéáëüãïõ ãéá ôï Åèíéêü Öïñïëïãéêü Óýóôçìá. Ï ðñüåäñïò ôïõ Åìðïñéêïý êáé Âéïìç÷áíéêïý Åðéìåëçôçñßïõ Áèçíþí Ê.Ìß÷áëïò äßíïíôáò óôç äçìïóéüôçôá ôéò âáóéêÝò èÝóåéò ôïõ ÅÂÅÁ óôï ðëáßóéï ôïõ äéáëüãïõ ãéá ôçí ôñïðïðïßçóç ôçò öïñïëïãéêÞò íïìïèåóßáò, ôüíéóå ðùò ç êõâÝñíçóç ïöåßëåé Ýóôù êáé ôþñá íá ðñïâåß óôçí ðëÞñç áíáôñïðÞ ôïõ öïñïëïãéêïý óõóôÞìáôïò êáé íá èåóðßóåé Ýíá áðëü, óôáèåñü, äßêáéï êáé áíáðôõîéáêü öïñïëïãéêü óýóôçìá ðïõ èá áðïôåëÝóåé êáèïñéóôéêü ðáñÜãïíôá ãåíéêüôåñïõ åêóõã÷ñïíéóìïý, áëëÜ êáé ìÝóï Üñóçò óåéñÜò åðåíäõôéêþí áíôéêéíÞôñùí. ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ - ÍÏÉÊÏÊÕÑÉÁ Ôï ÅÂÅÁ èåùñåß üôé ç áéóèçôÞ ìåßùóç ôùí õðÝñïãêùí öïñïëïãéêþí åðéâáñýíóåùí åðé÷åéñÞóåùí êáé íïéêïêõñéþí, áðïôåëåß âáóéêÞ ðñïûðüèåóç ãéá ôçí áíÜêáìøç ôçò ïéêïíïìßáò, ôçí åíèÜññõíóç ôùí åðåíäýóåùí, ôçí Üíïäï ôçò æÞôçóçò, ôçò ðáñáãùãÞò, ôùí åîáãùãþí êáé ôçò áðáó÷üëçóçò. Óôï ðëáßóéï áõôü, æçôåß ôçí èÝóðéóç åíéáßïõ êáé ÷áìçëïý (15%) óõíôåëåóôÞ öïñïëüãçóçò äéáíåìüìåíùí êáé ìç, åðé÷åéñçìáôéêþí êåñäþí êáé ìåßùóç ôïõ õøçëïý öïñïëïãéêïý óõíôåëåóôÞ ÖÐÁ. áðü ôï óçìåñéíü 23% óôï 18% êáé ôïõ ÷áìçëïý, áðü ôï óçìåñéíü 13% óôï

8% êáé êáôÜñãçóç ôïõ ìåéùìÝíïõ (6,5%) óõíôåëåóôÞ ÖÐÁ. Ç ÅÓÅÅ Ï ðñüåäñïò ôçò ÅÓÅÅ, Âáóßëçò Êïñêßäçò, äÞëùóå üôé ç ÅëëçíéêÞ Óõíïìïóðïíäßá Åëëçíéêïý Åìðïñßïõ èá õðïóôçñßîåé ìéá óõíïëéêÞ êáé åíéáßá öïñïëïãéêÞ áíáäüìçóç êáé «ü÷é Üëëá ìðáëþìáôá». Óýìöùíá ìå ôïí ê. Êïñêßäç «ôá åîïíôùôéêÜ öïñïëïãéêÜ ìÝôñá êáé ïé ìåôáôÜîåéò õëéêþí êáé õðçñåóéþí óôïí õøçëü óõíôåëåóôÞ ÖÐÁ èá ðñÝðåé íá áíáêëçèïýí Üìåóá, íá áíáèåùñçèïýí êáé íá åöáñìïóôïýí óõíïëéêÜ ìå ôçí ïëïêëÞñùóç êáé ôçí øÞöéóç ôïõ Åèíéêïý Öïñïëïãéêïý ÓõóôÞìáôïò, ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôïí Ïêôþâñéï». Ï ðñüåäñïò ôçò ÅÓÅÅ ôüíéóå ìÜëéóôá ðùò ïé Ýìðïñïé åßíáé Ýôïéìïé íá äå÷èïýí «åäþ êáé ôþñá» üëåò ôéò ðñïûðïèÝóåéò ðïõ èÝôåé ï õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí ãéá ôç ìåßùóç ôùí óõíôåëåóôþí ÖÐÁ óå 20% êáé 10%

áíôßóôïé÷á, þóôå íá áëëÜîïõí ôá äåäïìÝíá óôçí áãïñÜ. «ÁìöéâÜëëïõìå êáôÜ ðüóï ôï ïéêïíïìéêü åðéôåëåßï èÝëåé êáé ìðïñåß íá åöáñìüóåé áõôÜ ðïõ áðáéôåß», äÞëùóå ÷áñáêôçñéóôéêÜ. Ç ÃÓÅÂÅÅ Ç ÃåíéêÞ Óõíïìïóðïíäßá Åðáããåëìáôéùí Âéïôå÷íþí Åìðüñùí ÅëëÜäáò æçôåß: Ôçí êáôÜñãçóç ôïõ ÊÂÓ êáé åíóùìÜôùóç ôùí âáóéêþí äéáôÜîåùí óôç öïñïëïãßá åéóïäÞìáôïò, ôçí áðëïðïßçóç ôïõ Êþäéêá Öïñïëïãßáò ÅéóïäÞìáôïò êáé ôçí êùäéêïðïßçóç ôçò öïñïëïãéêÞò íïìïèåóßáò óôï äéáäßêôõï. Ôçí ôéìáñéèìïðïßçóç ôçò öïñïëïãéêÞò êëßìáêáò êáé ôçí åðáíáöïñÜ ôïõ áöïñïëüãçôïõ ïñßïõ óôéò 12.000 åõñþ. Ôïí åîïñèïëïãéóìü ôùí Ýììåóùí öüñùí (ÖÐÁ êáé åéäéêþí öüñùí êáôáíÜëùóçò).

Íá ìçí öýãïõìå áðü ôçí Åõñùæþíç, áëë܅ ÓõíÝ÷åéá áðï ôçí 1ç ¼ìùò ðïéïò Üíèñùðïò äåí áìÜñôçóå; ¸ôóé ãñáììáôåßò, Öáñéóáßïé êáé ü÷ëïò áðï÷þñçóáí ìå óêõììÝíï ôï êåöÜëé. Åß÷áí ãéá Üëëç ìéá öïñÜ áðïôý÷åé. (¼ðùò ìå ôç èåñáðåßá áóèåíïýò çìÝñá ÓÜââáôï ê.Ü). Áéþíåò áñãüôåñá Ýíáò ìåãÜëïò óïöüò, åâñáúêÞò êáôáãùãÞò, ï ÁëâÝñôïò ÁúíóôÜéí óçìåéþíåé - åìðíåõóìÝíïò ðéèáíþò áðü ôç äéäáóêáëßá ôïõ ×ñéóôïý: «ÊáíÝíá ðñüâëçìá äåí ëýíåôáé óôá ðëáßóéá ôçò óêÝøçò ðïõ ôï äçìéïýñãçóå». ¸íá óïâáñü ðñüâëçìá ðïõ ðÝñóé êáé öÝôïò ôáëáíßæåé ôá ìÝãéóôá ôç ÷þñá ìáò åßíáé ç ïéêïíïìéêÞ (êé ü÷é ìüíï) êñßóç. Ðñüâëçìá ðïõ åîåëßóóåôáé óôáäéáêÜ óôï äßëçììá: Ôé Üñáãå åßíáé êáëýôåñï ãéá ôç ÷þñá êáé ãéá üëïõò ìáò íá åðéóôñÝøïõìå óôç äñá÷ìÞ – üðùò ìåãáëüó÷çìïé êáé åéäéêïß ìáò óõìâïõëåýïõí – Þ íá ìåßíïõìå óôï åõñþ – üðùò Üëëïé åéäéêïß áëëÜ êáé ïé çãåóßåò üëùí ó÷åäüí ôùí åëëçíéêþí êïììÜôùí ðñåóâåýïõí; Êáô’ áñ÷Þí åßíáé ãíùóôü óôéò ðåñß ôçò Åõñùæþíçò óõìöùíßåò äåí ðñïâëÝðåôáé ç áðïâïëÞ áðü áõôÞí ÊñÜôïõò – ìÝëïõò . Äåí áðáãïñåýåôáé üìùò êÜðïéá ÷þñá íá áðï÷ùñÞóåé ïéêåéïèåëþò. Äçë. ùò ÷þñá ìðïñïýìå íá åãêáôáëåßøïõìå ôï åõñþ üðïôå èÝëïõìå. Áñêåß íá ôï èÝëïõìå. Ïé åôáßñïé ìáò (Ãåñìáíßá êõñßùò) äåí ìðïñïýí ìå ôï «Ýôóé èÝëù» íá ìáò äéþîïõí. Ìðïñïýí ùóôüóï íá ìáò èÝóïõí ôÝôïéïõò üñïõò þóôå íá ãßíåé áóýìöïñç Þ åèíéêÜ áðáñÜäåêôç ç ðáñáìïíÞ ìáò óôçí Åõñùæþíç. ¹äç ç Üóôï÷ç (ãéá ìáò) óõìöùíßá ÅëëÜäáò – Öéíëáíäßáò ãéá ðáñï÷Þ åããýçóçò 1 äéò. åõñþ þóôå íá åöáñìüóåé êáé áõôÞ ç ÷þñá ôçí ðñï ìçíüò áðüöáóç ôçò Óõíüäïõ ÊïñõöÞò Üíïéîå ôïí áóêü ôïõ Áéüëïõ. Êáé Þäç Üëëåò ôÝóóåñéò ÷þñåò ìáò æçôïýí åããõÞóåéò. Áí ôï êÜíïõí êáé êÜðïéåò Üëëåò (ìå Þ ÷ùñßò ðáñüôñõíóç ôùí éó÷õñþí) ôüôå ôï ðñüãñáììá äáíåéïäüôçóçò ôçò ÅëëÜäáò áêõñþíåôáé åê ôùí ðñáãìÜôùí. ÁëëÜ êáé ç åðéìïíÞ ôùí «óõíåôáßñùí» ìáò óôçí áðïäåäåéãìÝíá áðïôõ÷çìÝíç ðïëéôéêÞ ôùí ìíçìïíßùí êáé ôïõ ìåóïðñüèåóìïõ äåí ìáò ïäçãåß óôçí êáôáóôñïöÞ êáé Üñá óôï íá óêåöôïýìå - ðñéí åßíáé áñãÜ - üôé Ý÷ïõìå åãêëùâéóôåß (óêüðéìá Þ ü÷é, äåí Ý÷åé óçìáóßá) ó’ Ýíá áäéÝîïäï äßëçììá; Êáé ìéìïýìåíïé ôïí Éçóïý ×ñéóôü íá øÜîïõìå ôñüðï äéáöõãÞò õðåñâáßíïíôáò ôá ðëáßóéá ôïõ; Ôï ðñüâëçìÜ ìáò êáé ïé åöáñìïæüìåíåò óõíôáãÝò êéíïýíôáé óå êáèáñÜ ïéêïíïìéêü ðëáßóéï. Ôüóï êáé ôüôå ðñÝðåé íá åßíáé ôï Ýëëåéììá, ôüóï ôï äçìïóéïíïìéêü ÷ñÝïò. Êáé áõôü èá ðñïêýøåé ìå ôéò óõãêåêñéìÝíåò óõíôáãÝò. ¢äéêåò óõíÞèùò êáé áíôéëáúêÝò. ¼ìùò áõôÝò ïé óõíôáãÝò áðÝôõ÷áí. Óýìöùíá ìå ôç äéäáóêáëßá ôïõ ×ñéóôïý (êáé ôçí óõíáêüëïõèç óõìâïõëÞ ôïõ ÁúíóôÜéí) ëýóç èá âñïýìå áí õðåñâïýìå áõôü ôï ðëáßóéï. Áí áñíçèïýìå ôç âÜóç ôïõ äéëÞììáôïò. Áí äçëáäÞ ðÜøïõìå íá âëÝðïõìå (êáé íá áíôéìåôùðßæïõìå) ôï ðñüâëçìá áõôü ùò ïéêïíïìéêü. Êáé íá ôï äïýìå – üðùò ðñáãìáôéêÜ åßíáé - ùò ðïëéôéêü, çèéêü, êïéíùíéêü. Ç ìéá ôïõ ðëåõñÜ áíáöÝñåôáé óôç ÷þñá ìáò, ç Üëëç óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç. Ôüóï åìåßò üóï êáé ïé óõíåôáßñïé ìáò ðñÝðåé íá ôï äïýìå ðïëéôéêÜ. Êáé íá áíáæçôÞóïõìå ðñþôá ðïëéôéêÞ ëýóç. Ç ïéêïíïìéêÞ Ýðåôáé. ÃéÜííçò ÊïñïìÞëçò

ÓõíÜíôçóç ôïõ âïõëåõôÞ Ê. ÊïõêïäÞìï ìå ôïí ðñüåäñï ôçò ÅÁÓ Ðéåñßáò Ð. ÐáðáíéêïëÜïõ

Ó

õíÜíôçóç ìå ôïí ðñüåäñï ôçò ¸íùóçò Áãñïôéêþí Óõíåôáéñéóìþí Ðéåñßáò ê. ÐÝôñï ÐáðáíéêïëÜïõ åß÷å ôç ÄåõôÝñá ôï ðñùß ï âïõëåõôÞò Ðéåñßáò Ê.ÊïõêïäÞìïò, ìå óêïðü íá óõæçôÞóåé ìáæß ôïõ ôï ðñïôåéíüìåíï ðñïò øÞöéóç íïìïó÷Ýäéï ôïõ õðïõñãåßïõ ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò ãéá ôï Óõíåôáéñéóôéêü Êßíçìá. Ï ê. ÐáðáíéêïëÜïõ åîÝöñáóå óôï âïõëåõôÞ Ðéåñßáò ê. ÊïõêïäÞìï ôéò åíóôÜóåéò ôùí óõíåôáéñéóôéêþí ïñãáíþóåùí óôï íïìïó÷Ýäéï ðïõ Þäç ôï Ý÷ïõí êáôáããåßëåé ùò áíôéóõíôáãìáôéêü, åðéóçìáßíïíôáò üôé äéáëýåé ôá ðñùôïâÜèìéá óõíåôáéñéóôéêÜ üñãáíá êáé êáôáñãåß ïõóéáóôéêÜ ôç äéáäéêáóßá ôïõ «óõíåôáéñßæåóèáé». Ôüíéóå ðùò áíôßèåôç åßíáé êáé ç ÐÁÓÅÃÅÓ óôéò ðñïôÜóåéò êáé Üöçóå áíïé÷ôü ôï åíäå÷üìåíï êéíçôïðïéÞóåùí ôï ÓåðôÝìâñéï, åíþ ìå áöïñìÞ ôçí Ýëåõóç ôïõ ðñïÝäñïõ ôçò Í.Ä. Áíôþíç ÓáìáñÜ óôç Èåóóáëïíßêç èá æçôçèåß óõíÜíôçóç üëùí ôùí Áãñïôéêþí Óõíåôáéñéóìþí. ¼ðùò ôüíéóå ï ðñüåäñïò ôçò ¸íùóçò ï Í.2810 êáèïñßæåé áêüìç êáé ôç äéáäéêáóßá åîõãßáíóçò ôùí Åíþóåùí êáé åêåßíï ðïõ ÷ñåéÜæåôáé óÞìåñá ôï Óõíåôáéñéóôéêü Êßíçìá äåí åßíáé Ýíá áêüìç èåóìéêü ðëáßóéï. Ï ê. ÊïõêïäÞìïò æÞôçóå áðü ôïí Ðñüåäñï ôçò ¸íùóçò ðåñéóóüôåñá óôïé÷åßá ãéá ôçí ðïñåßá ôçò áãñïôéêÞò ïéêïíïìßáò ôïõ íïìïý êáé ôüíéóå ôçí áíÜãêç õðïóôÞñéîçò áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò ðïëéôåßáò ôüóï ôïõ óõíåôáéñéóôéêïý êéíÞìáôïò üóï êáé ôïõ áãñïôéêïý ðëçèõóìïý ðïõ Ý÷åé õðïóôåß áëëåðÜëëçëá ðëÞãìáôá êáé ìåßùóç ôïõ åéóïäÞìáôüò ôïõ, ëüãù ôçò ïëéãùñßáò ôçò êõâÝñíçóçò. ¼ðùò Ýãéíå ãíùóôü åîÜëëïõ Þäç ãéá ôç öåôéíÞ ÷ñïíéÜ ïé êáðíïðáñáãùãïß äåí ìðïñïýí íá åíôá÷èïýí óôï ìÝôñï 214 (ÏëïêëçñùìÝíç Äéá÷åßñéóç) ÷Üíïíôáò ðåñßðïõ 93åõñþ/óôñÝììá, ëüãù ôïõ üôé ôï õðïõñãåßï ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò äåí êáôÝèåóå åíôüò ðñïèåóìéþí ( Ýùò 15 Ìáñôßïõ 2011) ôïí áíôßóôïé÷ï öÜêåëï. ÁðïôÝëåóìá, üðùò ôüíéóå ï ê. ÐáðáíéêïëÜïõ Þôáí íá õðïóôïýí ïé áãñüôåò Ýíá óïâáñü ïéêïíïìéêü ðëÞãìá, ðïõ Ý÷åé Üìåóç åðßðôùóç ôüóï óôï åéóüäçìÜ ôïõò üóï êáé óôç óõíÝ÷éóç ôçò êáëëéÝñãåéáò. Èõìßæïõìå üôé ôï ìÝôñï 2.14 áöïñïýóå ìÝôñá óôÞñéîçò ôùí êáðíïðáñáãùãþí, ëüãù ôùí áðùëåéþí ðïõ èá óçìåéþíïíôáé óôï åéóüäçìÜ ôïõò ôçí ôñéåôßá 2010-2013, ìåôÜ ôçí êáôÜñãçóç ôïõ ðïéïôéêïý ðáñáêñáôÞìáôïò. Áõôü ðñáêôéêÜ óçìáßíåé áðþëåéá åéóïäÞìáôïò ãéá ôïõò áãñüôåò ôçò Ðéåñßáò ðïõ îåðåñíÜåé ôá 9-10 åê. åõñþ.


6 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÔÑÉÔÇ 23 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2011

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò ÍÁÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ - ÊÙÐÇËÁÓÉÁ

ÄÕÏ ÍÅÁÑÏÉ ÊÙÐÇËÁÔÅÓ ÔÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÏÌÉËÏÕ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÓÔÇÍ ÐÑÏÅÈÍÉÊÇ ÏÌÁÄÁ ÐÁÉÄÙÍ-ÊÏÑÁÓÉÄÙÍ

ÏëïÝíá êáé êáéíïýñãéá ôáëÝíôá áíáäåéêíýïíôáé áðü ôïõò áèëçôÝò ôïõ Íáõôéêïý Ïìßëïõ Êáôåñßíçò ðïõ óçìåéþíåé ìéá óõíå÷þò áíïäéêÞ ðïñåßá ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá. ¸ôóé ïé íåáñïß áèëçôÝò ÌðéêïãéÜííçò ÁóôÝñéïò êáé Ðáðáèáíáóßïõ Ðáíáãéþôçò åðéëÝ÷èçêáí íá óõììåôÜó÷ïõí óå ðñüãñáììá ðñïðïíÞóåùí ôçò ÐñïåèíéêÞò ÏìÜäáò Êùðçëáóßáò, ìåôÜ áðü ôåóô ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêáí ðáíåëëçíßùò, ðáñïõóßá ôçò ÏìïóðïíäéáêÞò ÐñïðïíÞôñéáò õðåýèõíçò ãéá ôçí áíÜðôõîç êáò Ä.Ãéáííéïý. Ïé êùðçëÜôåò ôïõ Í.Ï.ÊÁÔ. èá ðñïðïíçèïýí óôï Ïëõìðéáêü Êùðçëáôïäñüìéï ôïõ Ó÷éíéÜ, áðü 22 åùò êáé 28 Áõãïýóôïõ êáé èá Ý÷ïõí ôçí åõêáéñßá íá óõììåôÝ÷ïõí óå äéÜöïñá ðëçñþìáôá ìå íåáñïýò ôáëáíôïý÷ïõò êùðçëÜôåò áðü üëç ôçí ÅëëÜäá.

ÌÐÁÓÊÅÔ

ÎÅÊÉÍÇÓÁÍ ÏÉ ÅÃÃÑÁÖÅÓ ÓÔÏÍ ÓÖÊ ÐÉÅÑÉÊÏ ÁÑ×ÅËÁÏ ¢ñ÷éóáí ïé åããñáöÝò ãéá áãüñéá êáé êïñßôóéá áðü 6 Ýùò 16 åôþí óôï Ðñüãñáììá ÌðÜóêåô ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷åëÜïõ ãéá ôç óáéæüí 2011-2012. Ïé ðñïðïíÞóåéò èá îåêéíÞóïõí ôçí 1ç Óåðôåìâñßïõ. Ðëçñïöïñßåò óôá ôçëÝöùíá 6945 670723 ,2351032153êáé 6978 495134 WU.

ËÅÓ×Ç ÅËËÇÍÙÍ ÊÁÔÁÄÑÏÌÅÙÍ ÁËÅÎÉÐÔÙÔÉÓÔÙÍ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ ÌÅËÏÓ ÔÇÓ ÐÁÍÅËËÇÍÉÁÓ ÏÌÏÓÐÏÍÄÉÁÓ ÅÉÄÉÊÙÍ ÄÕÍÁÌÅÙÍ

1ïé ÐÁÍÅËËÇÍÉÏÉ ÁÃÙÍÅÓ ÅÖÅÄÑÙÍ ÁËÅÎÉÐÔÙÔÉÓÔÙÍ 2011 1ï ÊÕÐÅËËÏ ÍÅÙÍ ÅÖÅÄÑÙÍ ÁËÅÎÉÐÔÙÔÉÓÔÙÍ 2011 Áãþíåò Åö. Áëåîéðôùôéóôþí 2011 êáé â) 1ï Êýðåëëï ÍÝùí Åö. Áëåîéðôùôéóôþí 2011

Ìå åðéôõ÷ßá ïëïêëçñùèÞêáí ïé 1ïé ÐáíåëëÞíéïé Áãþíåò ÅöÝäñùí Áëåîéðôùôéóôþí 2011 êáé 1ï Êýðåëëï ÍÝùí ÅöÝäñùí Áëåîéðôùôéóôþí 2011 óôéò 06 & 07 Áõã. 2011 ðïõ äéïñãÜíùóå ç ËÝó÷ç ÅëëÞíùí ÊáôáäñïìÝùí Áëåîéðôùôéóôþí Í. Ðéåñßáò (Ë.Å.Ê.ÁË. Ðéåñßáò) óå óõíåñãáóßá ìå ôçí Ó÷ïëÞ Áëåîéðôùôéóôþí ôçò ÅëëçíéêÞò ÁåñïðïñéêÞò Áêáäçìßáò ãéá ôá ìÝëç Ëåó÷þí ôçò ÐáíåëëÞíéáò Ïìïóðïíäßáò Åéäéêþí ÄõíÜìåùí (Ð.Ï.Å.Ä.),

Ç ËÝó÷ç ÅëëÞíùí ÊáôáäñïìÝùí Áëåîéðôùôéóôþí Í. Ðéåñßáò åõ÷Üñéóôç üëïõò ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò ùò áãùíéæüìåíïõò ¸öåäñïõò ÁëåîéðôùôéóôÝò ôùí Óùìáôåßùí Ðéåñßáò,

Áëåîéðôùôéóôþí 2011, ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôï ¢ëìá Ìáêåäïíßá 2011 áíôß óôéò 15, 16 & 17/07/11 üðïõ Þôáí ðñïãñáììáôéóìÝíï. Ôï Óáââáôïêýñéáêï 05 & 06 Áõãïýóôïõ 2011, óôï áåñáèëçôéêü êÝíôñï ÐïëõêÜóôñïõ – Í. Êéëêßò ðñáãìáôïðïéÞèçêå Üëìá óå áãùíéóôéêü ðëáßóéï áðü ôá ÌÝëç ÁëåîéðôùôéóôÝò ôçò ËÝó÷çò ÅëëÞíùí ÊáôáäñïìÝùí Áëåîéðôùôéóôþí Í.Ðéåñßáò (Ë.Å.Ê.ÁË. Ðéåñßáò) êáé Ößëïé ÁëåîéðôùôéóôÝò áíôéóôïß÷ùí Ëåó÷ùí êáé ìç, ìå ôçí ïíïìáóßá «ÁËÌÁ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁ 2011». Ôï ÁËÌÁ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁ 2011 åßíáé ç äåýôåñç óõíå÷Þ ÷ñïíéÜ ðïõ äéïñãáíþíåôå áðü ôçí Ë.Å.Ê.ÁË. Ðéåñßáò, ðïõ ìå áõôüí ôïí ôñüðï èÝëåé íá äåßîåé üôé ç ÌÁÊÅÄÏͺÁ

ÓáââÜôïõ. Ôç ÊõñéáêÞ, 06 Áõãïýóôïõ êáé áðü ôçò 07:00 ð.ì. ïé ÁëåîéðôùôéóôÝò óõíÝ÷éóáí ôá Üëìáôá Ýùò 13:30 ì.ì üðïõ êáé ïëïêëçñþèçêáí ïé 1ïé ÐáíåëëÞíéïé Áãþíåò ÅöÝäñùí Áëåîéðôùôéóôþí. Ïé ôñåéò ðñþôïé íéêçôÝò ôùí 1ùí ÐáíåëëÞíéùí Áãþíùí ÅöÝäñùí Áëåîéðôùôéóôþí 2011 áíÜ êáôçãïñßá Þôáí ïé : Ðñþôç êáôçãïñßá Áëåîéðôùôéóôþí ðïõ Ý÷ïõí ðÜíù áðü 10 Üëìáôá óôï åíåñãçôéêü ôïõò: 1ïò íéêçôÞò ï ÆÞêïò ÄçìÞôñéïò ôçò Ë.Å.Ê.ÁË.Ðéåñßáò 2ïò íéêçôÞò ï Ìáóôñïèáíáóçò Áíôþíéïò ôçò Ë.Å.Ê.ÁË.Ðéåñßáò 3ïò íéêçôÞò ï ÔåñæÞò ÅõóôñÜôéïò ôçò Ë.Å.Ê.ÁË.Ðéåñßáò Äåýôåñç êáôçãïñßá Áëåîéðôùôéóôþí Êáôçãïñßáò ÏÑÅÍ: 1ïò íéêçôÞò ï ËõêÜêçò ÉùÜííçò ôçò Ë.Å.Ê.ÁË.Ðéåñßáò 2ïò íéêçôÞò ç ËõêÜêç Ìáñßá ôçò Ë.Å.Ê.ÁË.Ðéåñßáò 3ïò íéêçôÞò ï ÊáøÜëçò Êùí/íïò ôçò Ë.Å.Ê.ÁË.Ðéåñßáò

Óõëëüãïõò, ÓõíäÝóìïõò, ËÝó÷åò, ÊáôáäñïìÝùí - Åéäéêþí ÄõíÜìåùí - Áëåîéðôùôéóôþí ê.Ü. ìå åíáó÷üëçóç óôï áåñÜèëçìá ôïõ Áëåîéðôùôéóôïý, ïé áãþíåò Áëåîéðôùôéóìïý Ýëáâáí ÷þñá óôï Áåñáèëçôéêü ÊÝíôñï ÐïëõêÜóôñïõ - Í. Êéëêßò. Ïé áãùíéæüìåíïé ÁëåîéðôùôéóôÝò Ýöôáóáí 07:00 ð.ì. ôïõ ÓáââÜôïõ, 05 Áõãïýóôïõ óôï Áåñáèëçôéêü ÊÝíôñï ÐïëõêÜóôñïõ - Í. Êéëêßò, 07:30 ð.ì ïé åêðáéäåõôÝò ôçò ÅëëçíéêÞò ÁåñïðïñéêÞò Áêáäçìßáò åíçìÝñùóáí ôïõò áãùíéæïìÝíïõò ÁëåîéðôùôéóôÝò óôéò äéáäéêáóßåò áíÜãêçò (åìðëïêÝò – ðñïóãåéþóåéò – Ýîïäïé áðü ôï áåñïóêÜöïò) êáé 08:00 ð.ì. ïé ÁëåîéðôùôéóôÝò Þôáí óôï áåñïðëÜíï ãéá ôï ðñþôï Üëìá ôçò çìÝñáò üðïõ áãùíßóôçêáí ðñáãìáôïðïéþíôáò Üëìáôá óôáôéêïý éìÜíôá êáé åëåýèåñçò ðôþóçò áðü ýøïò 3500ft Ýùò 10000 ft ìå óêïðü ôéò ðñïóãåéþóåéò áêñéâåßáò.ôá ïðïßá óõíå÷éóôÞêáí ìÝ÷ñé 20:00 ì.ì. ôïõ

Ïé ôñåéò ðñþôïé íéêçôÝò ôïõ 1ïõ ÊõðÝëëïõ ÍÝùí ÅöÝäñùí Áëåîéðôùôéóôþí 2011 ÁëåîéðôùôéóôÝò ðïõ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé 10 Üëìáôá óôï åíåñãçôéêü ôïõò Þôáí ïé : 1ïò íéêçôÞò ï Êùóôáíôéíßäçò ÄçìÞôñéïò ôçò Ë.Å.Ä. Öëþñéíáò 2ïò íéêçôÞò ï Èõìßïðïõëïò ×ñÞóôïò ôçò Ë.Å.Ê.ÁË.Ðéåñßáò 3ïò íéêçôÞò ï ÂáëáâÜíçò Èåüäùñïò ôïõ Ë.ÅÖ.Ê. ÌõôéëÞíçò Ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõò óôá õðüóôåãá ôïõ Áåñáèëçôéêïý ÊÝíôñïõ ÐïëõêÜóôñïõ ôßìçóáí ï Ðñüåäñïò ôçò Ð.Ï.Å.Ä. ÕðïóôñÜôçãïò å.á. ÅëåõèÝñéïò ÌáõñïõäÞò êáé ï ÃñáììáôÝáò ôçò Ë.Å.Ê. Èåò/íßêçò ÐáðáúùÜíïõ ÄçìïóèÝíçò üðïõ Ýãéíáí êáé ïé áðïíïìÝò ôùí åðÜèëùí - áíáìíçóôéêþí óå üëïõò ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò óôïõò á) 1ïõò ÐáíåëëÞíéïõò

Öëþñéíáò, ÌõôéëÞíçò, ËÜñéóáò êáé áíÝíôá÷ôùí ÅöÝäñùí Áëåîéðôùôéóôþí, ôçí ÅëëçíéêÞ ÁåñïðïñéêÞ Áêáäçìßá ãéá ôçí óõìâïëÞ ìå ôéò ãíþóåéò, ôçí åìðåéñßá êáé ôçí õëéêïôå÷íéêÞ õðïäïìÞ ðÜíù óå èÝìáôá Áëåîéðôùôéóìïý Åðßóçò ãéá ôçí ðïëýôéìç ðñïóöïñÜ óôçí äéïñãÜíùóç ôùí áãþíùí á) 1ïõò ÐáíåëëÞíéïõò Áãþíåò Åö. Áëåîéðôùôéóôþí 2011 êáé â) 1ï Êýðåëëï ÍÝùí Åö. Áëåîéðôùôéóôþí 2011 ôïõ Á.Ó. Ðïëåìéêþí Ôå÷íþí «ÓÁÔÆÁ» êáé ôçò Äéåõèýíôñéáò – ÐñïðïíÞôñéáò Êïñïêßäáò ÄÞìçôñáò. Ìå ôçí ïëïêëÞñùóç ôùí áëìÜôùí ôïõ 1ïõ ÊõðÝëëïõ ÍÝùí ÅöÝäñùí Áëåîéðôùôéóôþí 2011 ôï ìÝëïò ôçò ËÝó÷çò ÅöÝäñùí ÊáôáäñïìÝùí ÌõôéëÞíçò, ÂáëáâÜíçò Èåüäùñïò, ðáñÝëáâå ôéò ÐôÝñõãåò êáé ôï Äßðëùìá ÁëåîéðôùôéóôÞ Óôáôéêïý ÉìÜíôá S/L ôçò Ó÷ïëÞò Áëåîéðôùôéóôþí ôçò ÅëëçíéêÞò ÁåñïðïñéêÞò Áêáäçìßáò. Ç ËÝó÷ç ÅëëÞíùí ÊáôáäñïìÝùí Áëåîéðôùôéóôþí Í.Ðéåñßáò ôïí óõã÷áßñåé.

ÁËÌÁ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁ 2011 ÐáñÜëëçëá ìå ôïõò 1ïõò ÐáíåëëÞíéïõò Áãþíåò Åö. Áëåîéðôùôéóôþí 2011 êáé 1ï Êýðåëëï ÍÝùí Åö.

ÅÕ×ÁÑÉÓÔÇÑÉÏ Ôï äéïéêçôéêü óõìâïýëéï ôçò « ÁèëçôéêÞò Áêáäçìßáò Êáôåñßíçò 2006» åõ÷áñéóôåß èåñìÜ ôï ÄÞìáñ÷ï Êáôåñßíçò ÓÜââá ×éïíßäç ãéá ôçí ðáñá÷þñçóç ôïõ ãçðÝäïõ ôçò Ãáíü÷ùñáò óôï ïðïßï èá ðñïðïíÞôå ôï ðáéäéêü ôìÞìá êáé ç íåïóýóôáôç ïìÜäá ìáò ç ïðïßá èá áãùíéóôåß ãéá ðñþôç öïñÜ öÝôïò óôï ôïðéêü ðñùôÜèëçìá ôçò ôÊáôçãïñßáò, üóï êáé ôïí åñáóéôÝ÷íç Ðéåñéêü ãéá ôçí Ýìðñáêôç êáôáíüçóç ðïõ Ýäåéîå óôï ìåßæïí èÝìá ôçò ÷ñÞóçò ôïõ ãçðÝäïõ.

ÁÊÁÄÇÌÉÁ ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÏÕ ÅÍÔÏÓ ÅÄÑÁÓ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

Áíáêïéíþíåôáé üôé ôá ôìÞìáôá õðïäïìÞò ôçò ðïäïóöáéñéêÞò áêáäçìßáò «ÅÍÔÏÓ ÅÄÑÁÓ» (ãåííçèÝíôåò 1997 êáé ìåôÜ) èá îåêéíÞóïõí ôéò ðñïðïíÞóåéò ãéá ôç íÝá áãùíéóôéêÞ ðåñßïäï 2011-2012 óôéò 29 Áõãïýóôïõ êáé þñá 18.00 óôéò áèëçôéêÝò åãêáôáóôÜóåéò ôçò áêáäçìßáò (ôÝñìá 25ç Ìáñôßïõ). Ãéá ðñþôç öïñÜ óå åñáóéôå÷íéêü åðßðåäï êáé ðïëý ðåñéóóüôåñï óå áêáäçìßåò üëåò ïé ðñïðïíÞóåéò ôùí ôìçìÜôùí õðïäïìÞò èá ðáñáêïëïõèïýíôáé áðü ãéáôñü. ÅããñáöÝò êáèçìåñéíÜ ãéá ôá ôìÞìáôá , ðáéäéêü – ðñïðáéäéêü – ôæïýíéïñ – ðñïôæïýíéïñ – ìßíé óôéò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ ãçðÝäïõ (ôÝñìá 25çò Ìáñôßïõ) ôçë. 23510 79011 êáé 6932515444 êáé ôéò þñåò 18.00-23.00. Õðåýèõíïé ðñïðïíçôÝò: ÌÁÕÑÏÌÁÔÇÓ ÃÉÁÍÍÇÓ, ÔÁÓÏÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ

åßíáé ÅËËÁÄÁ. Ïé áãùíéæüìåíïé Ýöôáóáí óôéò 8:00 ð.ì. ôïõ ÓáââÜôïõ, 05 Áõãïýóôïõ, óôï áåñïäñüìéï ôïõ ÐïëõêÜóôñïõ, üðïõ áãùíßóôçêáí ðñáãìáôïðïéþíôáò Üëìáôá óôáôéêïý éìÜíôá êáé åëåýèåñçò ðôþóçò, ìå óêïðü ôéò ðñïóãåéþóåéò áêñßâåéáò. Ï áãþíáò ïëïêëçñþèçêå áñãÜ ôï áðüãåýìá ôçò ÊõñéáêÞò 11 Éïõëßïõ êáôáëáìâÜíïíôáò ôéò ôñåßò ðñþôåò èÝóåéò ïé: 1ïò íéêçôÞò Êùóôáíôéíßäçò ÄçìÞôñéïò ôçò Ë.Å.Ä. Öëþñéíáò 2ïò íéêçôÞò Èõìéüðïõëïò ×ñÞóôïò ôçò Ë.Å.Ê.ÁË. Ðéåñßáò 3ïò íéêçôÞò Ãêïõñïãßáííçò ÉùÜííçò Åö. ÁëåîéðôùôéóôÞò ÁèÞíáò Ôßìçóáí ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõò ôçí åêäÞëùóç ôùí Áëåîéðôùôéóôþí ôçò Ë.Å.Ê.ÁË. Ðéåñßáò «ÁËÌÁ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁ 2011», óôá õðüóôåãá ôïõ Áåñáèëçôéêïý ÊÝíôñïõ ÐïëõêÜóôñïõ ï Ðñüåäñïò ôçò ÐáíåëëÞíéáò Ïìïóðïíäßáò Åéäéêþí ÄõíÜìåùí(Ð.Ï.Å.Ä.) ÕðïóôñÜôçãïò å.á. ÌáõñïõäÞò ÅëåõèÝñéïò êáé ï ÃñáììáôÝáò ôçò ËÝó÷çò ÅëëÞíùí ÊáôáäñïìÝùí Èåóóáëïíßêçò ÐáðáúùÜííïõ ÄçìïóèÝíçò üðïõ Ýãéíáí êáé ïé áðïíïìÝò ôùí åðÜèëùí áíáìíçóôéêþí óå üëïõò ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò ôïõ ÁËÌÁ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁ 2011. Ä/íóç Áíäñéáíïõðüëåùò 9, Êáôåñßíç 60100, Ôçë: 6937162562 Fax : 2351033069, http://katadromeispierias.blogspot.com êáé e-mail: lekal.pierias@gmail.com

Óå åíäéáöÝñïí öéëéêü ðáé÷íßäé

ÁÑÅÓÅ Ï ÁÃÉÏÓ ÄÉÁÓ ÄÉÏÕ – ÏËÕÌÐÏÓ ÁÃ. ÓÐÕÑÉÄÙÍÁ 1-5 Ï Äßáò Äßïõ öÝôïò èá áãùíßæåôáé óôï ðñùôÜèëçìá ôçò ’ Åñáóéôå÷íéêÞò, åíþ ç ïìÜäá ôïõ Ïëýìðïõ Áã. Óðõñßäùíá èá áãùíßæåôáé óôçí Á’ Åñáóéôå÷íéêÞ.

Óôï ðáíÝìïñöï ãÞðåäï ôïõ Äßïõ Ýãéíå Ýíá ðïëý êáëü öéëéêü ðáé÷íßäé ìåôáîý ôïõ ôïðéêïý Äßá êáé ôïõ Ïëýìðïõ Áã. Óðõñßäùíá, ðïõ âñÞêå ôïõò öéëïîåíïýìåíïõò íéêçôÝò ìå 5-1 ôÝñìáôá óå Ýíáí áãþíá ðïõ ïé äýï ðñïðïíçôÝò ê.ê. Ãéþñãïò ÓêÝíôïò êáé ÓôÝñãéïò Ãéþôóáò, ÷ñçóéìïðïßçóáí üëïõò ôïõò ðáßêôåò ðïõ åß÷áí óôç äéÜèåóÞ ôïõò.

Ôá ãêïë ãéá ôçí ïìÜäá ôïõ Ïëýìðïõ Áã. Óðõñßäùíá ðÝôõ÷áí ï Ðïýëéïò, ï Óôáößäáò, ï ÔóéáíÜêáò êáé 2 ôÝñìáôá ï Ôñéêáëüðïõëïò. Ãéá ôçí ïìÜäá ôïõ Äßá ôï ãêïë ðÝôõ÷å ï Ìðëéþíáò.

Ôéò åðüìåíåò çìÝñåò ïé äýï ïìÜäåò áíáìÝíåôáé íá áíåâÜóïõí ôï ñõèìü ôùí ðñïðïíÞóåùí êáé ôï ìåãÜëï ôïõò üðëï åßíáé üôé óôéò ôÜîåéò ôïõò Ý÷ïõí íåáñïýò ðïäïóöáéñéóôÝò, äßíïíôáò Ýôóé ìåãÜëç ðñïïðôéêÞ óôçí áíÜðôõîç ôïõ Åñáóéôå÷íéêïý ðïäïóöáßñïõ.


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÔÑÉÔÇ 23 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2011

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò

¸ëçîå êáé ôõðéêÜ ç ðåñßðôùóç ôïõ Ôáóßäç FOOTBALL LEAGUE

ÁÕÑÉÏ ÔÏ ÖÉËÉÊÏ ÓÔÇÍ ÅËÁÓÓÏÍÁ

Ìå äéðëÞ ðñïðüíçóç ðñáãìáôïðïéÞèçêå ÷èåò ôï ðñüãñáììá ôçò ðñïåôïéìáóßáò ôùí ðáéêôþí ôïõ Ðéåñéêïý ìå ôï Óïýëç Ðáðáäüðïõëï íá áíåâÜæåé ôïí ñõèìü êáé ïé ðáßêôåò íá êáôáðßíïõí áìÝôñçôá ÷éëéüìåôñá.

ÓÞìåñá ôï ðñüãñáììá ðåñéëáìâÜíåé êáé ðÜëé äéðëÞ ðñïðüíçóç, ìå ôïõò ðáßêôåò ôï ðñùß íá êÜíïõí âÜñç ÷ùñéóìÝíïé óå äýï ãêñïõð, åíþ ôï áðüãåõìá èá ãßíåé êáíïíéêÜ ôï ðñüãñáììá ìå ôáêôéêÞ. Ï ÔÜóïò ÈÜíïò ìðÞêå óôï ñõèìü ôùí ðñïðïíÞóåùí, åíþ ï Áñãåíôßíïò Ðåñïõôæßíé åßíáé èÝìá ðëÝïí çìåñþí íá åíóùìáôùèåß.

Ôï åðüìåíï öéëéêü ðáé÷íßäé èá ôï äþóåé ï Ðéåñéêüò ôï ÓÜââáôï 27 Áõãïýóôïõ óôçí ÅðáíïìÞ ìå ôçí éóôïñéêÞ ÁíáãÝííçóç, ðïõ åðÝóôñåøå óôç ’ ÅèíéêÞ.

ÍÝï öéëéêü ôï Óáââáôïêýñéáêï äßíåé ç ÁÅ Ðïíôßùí ÅðéóôñÝöïõí óÞìåñá óôéò ðñïðïíÞóåéò ïé ðáßêôåò ôçò ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò ìåôÜ ôï ÷èåóéíü ñåðü ðïõ ôïõò Ýäùóå ï ðñïðïíçôÞò ôïõò Ãéþôçò Óôáìáôüðïõëïò. ÓÞìåñá ôï áðüãåõìá ôï ðñüãñáììá èá ãßíåé óôï ãÞðåäï ôçò Í. ÆùÞò, ìå ôçí ïìÜäá ôçò ðüëçò ìáò íá ìçí áíôéìåôùðßæåé êáíÝíá ðñüâëçìá ôñáõìáôéóìïý, äåßãìá ôçò ðïëý êáëÞ äïõëåéÜò ðïõ ãßíåôáé óå âÜèïò óå üëïõò ôïõò ôïìåßò.

Ôï ðñùß ïé ðáßêôåò âåëôßùóáí ôç öõóéêÞ ôïõò êáôÜóôáóç, åíþ ôï áðüãåõìá äïýëåøáí óå Ýíá åîáíôëçôéêü ðñüãñáììá óôïé÷åßá ôáêôéêÞò.

Áýñéï èá äþóåé ï Ðéåñéêüò óôçí Åëáóóüíá ôï öéëéêü ðáé÷íßäé óôéò 6 ôï áðüãåõìá êáé üëá äåß÷íïõí üôé èá ðÜñïõí ðáé÷íßäéá óôá ðüäéá ôïõò áñêåôïß ðïäïóöáéñéóôÝò.

FOOTBALL LEAGUE 2

Ôçí ÔåôÜñôç 31 Áõãïýóôïõ èá ðáßîåé óôç ÂÝñïéá êüíôñá óôçí Üëëïôå âáóßëéóóá ôïõ ÂïññÜ, åíþ ôï ÓÜââáôï 3 Óåðôåìâñßïõ èá áãùíéóôåß óôçí ÊïìïôçíÞ ìå ôïí Ðáíèñáêéêü. ¼óïí áöïñÜ êáé ôçí ðåñßðôùóç ôïõ Ôáóßäç, Ýëçîå êáé ôõðéêÜ ôï èÝìá, êáé ï ðáßêôçò áðïôåëåß ðëÝïí åðßóçìá ðáñåëèüí áðü ôçí ïìÜäá ôïõ Ðéåñéêïý.

Ç ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò, ðïõ Üñåóå ãéá ìßá áêüìç öïñÜ öÝôïò, óôï ðñüóöáôï öéëéêü ðáé÷íßäé ðïõ Ýäùóå óôï Ëéôü÷ùñï ìå ôçí éóôïñéêÞ ËÜñéóá áíáäåß÷èçêå éóüðáëç ìå 1-1 ôÝñìáôá êáé Ýäåéîå üôé óôï ÐñùôÜèëçìá ôçò Football League 2 èá ðáßîåé ðñùôáãùíéóôéêü ñüëï.

ÐñùôáèëÞìáôïò, ðïõ öÝôïò áíáìÝíåôáé éäéáßôåñá óõíáñðáóôéêüò.

Ïé ìåãÜëåò ìåôáãñáöéêÝò êéíÞóåéò ðïõ Ýêáíå ôï ÄÓ ôçò ÁÅ Ðïíôßùí Ýðéáóáí ôüðï, ç ïìÜäá äåß÷íåé ÷áñáêôÞñá êáé ïé ðáßêôåò üëïé äïõëåýïõí óêëçñÜ êáé ìåèïäéêÜ ðñïêåéìÝíïõ íá åßíáé ðáíÝôïéìïé ãéá ôï äýóêïëï ìáñáèþíéï ôïõ

Óôü÷ïò åßíáé ç ðñþôç ôñéÜäá êáé ç ïìÜäá ôçò ÁÅ Ðïíôßùí ìðïñåß íá ôïí ðåôý÷åé Ý÷ïíôáò ðëÝïí óôéò ôÜîåéò ôçò ðáßêôåò ðïõ öüñåóáí ôç öáíÝëá ïìÜäùí ôçò Superleague áëëÜ êáé ôçò ÅèíéêÞò ÅëëÜäïò.

Á’ ÅÑÁÓÉÔÅ×ÍÉÊÇ

Ãýñéóå óåëßäá ï ¼ëõìðïò ËåðôïêáñõÜò ÐÑÏÅÄÑÏÓ Ç ÅÕÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÔÅËÁ

ÓÕËËÏÃÏÓ ÐÁËÁÉÌÁ×ÙÍ ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÉÓÔÙÍ ÐÉÅÑÉÊÏÕ

Ìå áöïñìÞ ôá 50 ÷ñüíéá

ÐÁÍÇÃÕÑÉÊÇ ÅÊÄÇËÙÓÇ ÔÙÍ ÐÁËÁÉÌÁ×ÙÍ ÐÉÅÑÉÊÏÕ Ìå áöïñìÞ ôç óõìðëÞñùóç ðåíÞíôá ÷ñüíùí áðü ôçí ßäñõóç ôïõ êïñõöáßïõ óõëëüãïõ ôçò Ðéåñßáò ôïõ Ðéåñéêïý, ï ÓÕËËÏÃÏÓ ÐÁËÁÉÌÁ×ÙÍ ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÉÓÔÙÍ óõììåôÝ÷åé óôçí åðåôåéáêÞ ôïýôç ÷ñïíéÜ ìå ðáíçãõñéêÞ åêäÞëùóç ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôçí ÊõñéáêÞ 28 Áõãïýóôïõ 2011 óôï Á’ Ä.Á.Ê. Êáôåñßíçò (ÃÞðåäï Ðéåñéêïý). Óýìöùíá ìå ôï ðñüãñáììá óôéò 6 ôï áðüãåõìá, èá áãùíéóèïýí ïìÜäåò ðáëáéìÜ÷ùí ðïäïóöáéñéóôþí, äßíïíôáò ôçí åõêáéñßá óôïõò öéëÜèëïõò íá áðïëáýóïõí ôá áóôÝñéá ðïõ êáôáîßùóáí óôï ðáñåëèüí ôïí Ðéåñéêü óôçí ÅëëÜäá êáé ôï åîùôåñéêü. Ç åðåôåéáêÞ öáíÝëá, áíáìíçóôéêÜ êáé ôéìçôéêÝò äéáêñßóåéò (ðñþôïò óêüñåñ, ìåãáëýôåñïò óå çëéêßá ðáëáßìá-

÷ïò, êïñõöáßïò óå óõììåôï÷Ýò ê.ë.ð) èá äéáíèßóïõí ôçí åêäÞëùóç. Óôç óõíÝ÷åéá, ïé êïñõöáßïé ¸ëëçíåò äçìéïõñãïß Ìßìçò ÐëÝóóáò êáé Ãéþñãïò ×áôæçíÜóéïò ìå ôç óõììåôï÷Þ ôùí óõíôïðéôþí ìáò êáëëéôå÷íþí ôçò ÌÏÕÓÉÊÇÓ ÓÊÇÍÇÓ ÐÉÅÑÉÁÓ èá óõìðëçñþóïõí åõ÷Üñéóôá ôç âñáäõÜ ìå áêïýóìáôá ôïõ ÷èåò êáé ôïõ óÞìåñá. Ï ÓÕËËÏÃÏÓ ÐÁËÁÉÌÁ×ÙÍ ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÉÓÔÙÍ ÐÉÅÑÉÊÏÕ êáëåß ôïõò öéëÜèëïõò íá óõììåôÝ÷ïõí óôçí åêäÞëùóç ôéìþíôáò ôçí éóôïñßá ôïõ ÓÕËËÏÃÏÕ, áëëÜ êáé åêöñÜæïíôáò ôçí áãÜðç ôïõò êáé ôï óåâáóìü óôï Óùìáôåßï ðïõ áðïôÝëåóå êáé áðïôåëåß ôï êáìÜñé ôçò Ðéåñßáò. ÔÏ Ä.Ó.

ÅÍÙÓÇ ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÉÊÙÍ ÓÙÌÁÔÅÉÙÍ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ

Óôï ÐñùôÜèëçìá ôçò Á’ Åñáóéôå÷íéêÞò ôçò ÅÐÓ Ðéåñßáò èá áãùíéóôåß öÝôïò ï ¼ëõìðïò ËåðôïêáñõÜò, ýóôåñá áðü ôá ãíùóôÜ ðñïâëÞìáôá ôïõ êáëïêáéñéïý, ìå ôçí éóôïñéêÞ ïìÜäá ôçò íüôéáò Ðéåñßáò íá ãõñßæåé óåëßäá êáé íá åêëÝãåôáé íÝï ÄÓ, ðïõ èá ïäçãÞóåé ôçí ïìÜäá óôï ÐñùôÜèëçìá, åðåíäýïíôáò óå ãçãåíåßò ðïäïóöáéñéóôÝò. Óôü÷ïò åßíáé ç áíÜðôõîç ôùí Áêáäçìéþí êáé ç ïìÜäá ôïõ Ïëýìðïõ ËåðôïêáñõÜò üëá äåß÷íïõí üôé âñßóêåé ôï äñüìï ôçò, åíþ ãéá ðñþôç öïñÜ óôçí éóôïñßá ôçò åðéêåöáëÞò ôïõ ÄÓ èá åßíáé ãõíáßêá êáé óõãêåêñéìÝíá ç êá. Åõáããåëßá ÊáôÝëá. ¾óôåñá áðü Ýíôïíåò æõìþóåéò ðñïÝêõøå ôï íÝï 9ìåëÝò ó÷Þìá, ðïõ áðáñôßæåôáé áðü ôïõò: Ðñüåäñïò: ÊáôÝëá Åõáããåëßá Áíôéðñüåäñïò: Ôñéáíôáöýëëïõ Äéïíýóéïò Ã. ÃñáììáôÝáò: ÆçóÜç Ìáñßá Ôáìßáò: Êïôßëç Óôáìáôßá Ãåí. Áñ÷çãüò: Æçóéüò ÄçìÞôñéïò ¸öïñïò ãçðÝäïõ: ÊáñáëéÜò ÉùÜííçò ÌÝëç: ÓéáìÞôñáò ÁèáíÜóéïò ÌðáêÜëçò Äéïíýóéïò Âïõëãáñßäçò Ãåþñãéïò

ÔÁÊÔÉÊÇ Ã.Ó. ÌÅËÙÍ Å.Ð.Ó. ÐÉÅÑÉÁÓ Êýñéå Ðñüåäñå. ¾óôåñá áðü ôçí 246/19-5-2011 áðüöáóç ôïõ äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò Å.Ð.Ó. Ðéåñßáò, ç äéïßêçóç ôçò, ÓÕÃÊÁËÅÉ Ôçí ÔáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí ìåëþí óùìáôåßùí ãéá ôçí 29-8-2011 çìÝñá ÄåõôÝñá êáé þñá 8:30 ì.ì. óôï êÝíôñï ÖÁÑÏÓ óôçí Ðáñáëßá Êáôåñßíçò ÔÁÊÔÉÊÇ ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ 1.- Ðáñïõóßá áíôéðñïóþðùí. 2.- ÅêëïãÞ ðñïÝäñïõ ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ãéá ôçí äéåýèõíóç ôùí óõæçôÞóåùí êáé äýï (2) ãñáììáôÝùí ãéá ôçí ôÞñçóç ôùí ðñáêôéêþí. 3.- Äéïéêçôéêüò áðïëïãéóìüò ðåñéüäïõ 2010-2011 4.- Ïéêïíïìéêüò áðïëïãéóìüò Ýôïõò 2010

5.6.7.8.-

ÁÊÁÄÇÌÉÅÓ ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÏÕ Á.Ì.Ó ÂÁÔÁÍÉÁÊÏÓ

Ðñïûðïëïãéóìüò Ýôïõò 2011 ÊëÞñùóç ÊõðÝëëïõ 2011 - 2012 Êëçñþóåéò ÐñùôáèëçìÜôùí 2011 – 2012 ÃåíéêÜ - ÐñïôÜóåéò

ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÏÉ ÓÙÌÁÔÅÉÙÍ ÓÔÇÍ Ã.Ó. Ç åêðñïóþðçóç ôùí óùìáôåßùí óôçí Ã. Ó. ôçò ¸íùóçò èá ãßíåé áðü ôïõò áíôéðñïóþðïõò ôïõò. ÊÜèå óùìáôåßï èá åêðñïóùðçèåß áðü Ýíá Ôáêôéêü áíôéðñüóùðï êáé ôïí áíáðëçñùìáôéêü ôïõ ðïõ èá ïñéóèïýí áðü ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ óùìáôåßïõ. Ãéá ôï Ä.Ó. Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ Ï Ã. ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ Áíôþíéïò Ðáðáðåôñßäçò Êùíóôáíôßíïò Êïýñôçò

Ôçí ÄåõôÝñá 22/08/2011 êáé þñá 18.00 áñ÷ßæïõí ôçí ðñïåôïéìáóßá ôïõò ôá ôìÞìáôá õðïäïìþí ôïõ Âáôáíéáêïý.Ç ïìÜäá ôùí ÍÝùí (ãåííçèÝíôåò ôï 1995-1996)ìå ðñïðïíçôÞ ôïí ê. ÁëÝêï Êïõéìôæßäç èá ìåôÝ÷åé öÝôïò óôï ÐñùôÜèëçìá ÍÝùí ôçò Èåóóáëïíßêçò. Ç äïõëåßá ðïõ Ý÷åé ãßíåé óå áõôÞ ôçí ïìÜäá Ý÷åé öÝñåé Þäç áðïôåëÝóìáôá ìéÜò êáé ðïäïóöáéñéóôÝò ôçò ðñïðïíïýíôáé ìå ôçí åðáããåëìáôéêÞ ïìÜäá ôïõ óõëëüãïõ áöÞíïíôáò ðïëý êáëÝò åíôõðþóåéò . Ôçí ßäéá çìÝñá êáé þñá èá îåêéíÞóåé ðñïåôïéìáóßá êáé ôï Ðáéäéêü ÔìÞìá (1997-1998). Ìå íÝï ðñïðïíçôÞ ôïí Ýìðåéñï êáé ðåôõ÷çìÝíï ê.Íôßíï Äáõéäüðïõëï, èá ìåôÝ÷åé óôï ÐñùôÜèëçìá ôçò ‘Åíùóçò

Ó×ÏËÇ ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÏÕ ÏËÕÌÐÉÁÊÏÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

Ôá åãêáßíéá ôçò ßäñõóçò ôçò ó÷ïëÞò óôï áèëçôéêü êÝíôñï ôïõ ÍÝïõ Êåñáìéäßïõ ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõ äéåõèõíôÞ ôùí ó÷ïëþí “ÌðÜìðç ÆåëåíßôóᔠÓå Ýíá ðñáãìáôéêÜ åéäõëëéáêü ôïðßï, ìÝóá óôï êáôáðñÜóéíï ðëáôáíüäáóïò ôïõ ÍÝïõ Êåñáìéäßïõ üðïõ âñßêåôáé ôï Áèëçôéêü ÊÝíôñï ðïõ Ý÷åé ôç âÜóç ôïõ ï Åèíéêüò ÍÝïõ Êåñáìéäßïõ ìå ôç Ó×ÏËÇ ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÏÕ ÏËÕÌÐÉÁÊÏÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ, ôï ÓÜâáôï 20 Áõãïýóôïõ 2011, Ýãéíå ç åêäÞëùóç åãêáéíßùí ôçò óõíåñãáóßáò ôïõ ÏËÕÌÐÉÁÊÏÕ ÐÅÉÑÁÉÙÓ êáé ôïõ ÅÈÍÉÊÏÕ ÍÅÏÕ ÊÅÑÁÌÉÄÉÏÕ ìå ôçí ßäñõóç ôçò Ó÷ïëÞò Ðïäïóöáßñïõ. - Óôçí åêäÞëùóç ðáñáâñÝèçêå ðïëýò êüóìïò, ãïíåßò êáé ðáéäéÜ, êáèþò åðßóçò êáé ðïëëïß ðñïóêåêëçìÝíïé. - Ðáñüíôåò óôçí åêäÞëùóç , ï Ðåñéöåñéáêüò Óýìâïõëïò Ðáëéüò ÄéåèíÞò ðïäïóöáéñéóôÞò ËÜêçò ÐáðáéùÜííïõ, ï Äçìïôéêüò Óýìâïõëïò Ãéþñãïò Ãêïôæáìáíßäçò, ï ÄéåõèõíôÞò ôçò ÐñùôïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò ê Êñßôïãëïõ,ï åðé óåéñÜ åôþí ðñüåäñïò

ôïõ Äéêçãïñéêïõ Óõëëüãïõ Êáôåñßíçò ê ×Üñçò ÔæáìáêëÞò, ï äçìïóéïãñÜöïò ê ÅõãÝíéïò Ïëýìðéïò. - Ôïí Ïëõìðéáêü åêðñïóþðçóå ï ÄéåõèõíôÞò ôùí Ó÷ïëþí ôïõ Ïëõìðéáêïý ê ÌðÜìðçò Æåëåíßôóáò. - Ç åêäÞëùóç îåêßíçóå ìå ôïí ÄéåõèõíôÞ ôçò Ó÷ïëÞò ôçò Êáôåñßíçò ê ÊáëáúôæÞ ÄçìÞôñç, ðïõ

ðáñïõóßáóå ôçí åêäÞëùóç, ôïõò óõíåñãÜôåò ÐñïðïíçôÝò ôçò Ó÷ïëÞò êáé óôç óõíÝ÷åéá Ýäùóå ôïí ëüãï ãéá óýíôïìï ÷áéñåôéóìü óôï ê ËÜêç ÐáðáéùÜííïõ, ï ïðïßïò åêôüò ôùí Üëëùí áíáöÝñèçêå "óôç óçìáóßá êáé ôïí ÷áñáêôÞñá ðïõ ðñÝðåé íá Ý÷ïõí ïé áêáäçìßåò ðïäïóöáßñïõ, óõíå÷Üñç ôïõò áíáèñþðïõò ðïõ áãùíßæïíôáé ãéá íá ðñáãìáôùèïýí ïé óôü÷ïé áõôïß, åêèåßáóå ôçí ðñïóðÜèåéÜ ôïõò êáé ôï Ýñãï ôïõò êáé åõ÷Þèçêå êáëÞ åðéôõ÷ßá. - Áêïëïýèùò ìßëçóå ï ê ÊáëáúôæÞò, ðïõ ìåôáîý ôùí Üëëùí áíáöÝñèçêå óôïõò óôü÷ïõò, óôçí ðñïóðÜèåéá áõôÞ ðïõ ãßíåôáé, óôïõò óõíåñãÜôåò ôïõ, óôïõò ãïíåßò, óôá ðáéäéÜ êáé äüèçêå éäéáßôåñç âáñýôçôá óôçí áãÜðç ìå ôçí ïðïßá ðåñéâÜëëåé áõôüò êáé ïé óõíåñãÜôåò ôïõ åðé óåéñÜ åôþí ôá ìéêñÜ ðáéäéÜ êáé ôçí óôÞñéîç ðïõ ðñïóöÝñïõí, óôçí ðñïóðÜèåéá ÝíôáîÞò ôïõò óôï ÷þñïõ ôïõ ðïäïóöáßñïõ. - ÌåôÜ ôïí ëüãï Ýëáâå ï Ôå÷íéêüò ÄéåõèõíôÞò ÃéÜííçò Ìõóôáêßäçò ðïõ óôÜèçêå éäéáßôåñá óôçí åðé ÷ñüíéá äïõëåéÜ óôéò áêáäçìßåò ðïäïóöáßñïõ, óôá ðáéäéÜ êáé ôïõò ãïíåßò ðïõ äåß÷íïõí åìðéóôïóýíç óôç äïõëåéÜ ðïõ ãßíåôáé. ÌåôÜ ôïí ê Ìõóôáêßäç ìßëçóå êáé ï áîéüëïãïò ðñïðïíçôÞò ôçò Ó÷ïëÞò ê Ãéþñãïò ÆÜìðáò êáé ï Ýôåñïò

To íÝï ÄÓ îåêßíçóå Þäç ôéò åñãáóßåò ôïõ ìå óôü÷ï ôçí èùñÜêéóç ôçò ïìÜäïò óå üëïõò ôïõò ôïìåßò, åíþ ìåãÜëç âÜóç èá äïèåß óôçí ïñãÜíùóç óå âÜèïò ìå áíÜðôõîç óôéò ìéêñÝò çëéêßåò.

ôïõ ðñïðïíçôéêïý ôßì ê ÊëåÜíèçò Ìðñåæåíôßêïò. - Ôïí êýêëï ôùí ïìéëéþí Ýêëåéóå ï ÄéåõèõíôÞò ôùí Ó×ÏËÙÍ ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÏÕ ÏËÕÌÐÉÁÊÏÓ ê ÌðÜìðçò Æáëåíßôóáò, ï ïðïßïò "óõíå÷Üñç ôïõò áíèñþðïõò ôçò Ó×ÏËÇÓ ãéá ôçí ðñïóðÜèåéá áõôÞ ðïõ êÜíïõí, ãéá ôéò Üñôéåò åãêáôáóôÜóåéò êáé ôï óðÜíéï áõôï ÁÈËÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ðïõ äçìéïýñãçóáí, åßðå ãéá ôçí éäéáßôåñç åêôßìçóç êáé åìðéóôïóýíç ðïõ Ý÷åé ç ÐÁÅ ÏËÕÌÐÉÁÊÏÓ óôïí ê ÊáëáúôæÞ ÄçìÞôñç êáé ôïí ê ÃéÜííç Ìõóôáêßäç ãéá ôï Ýñãï ôïõò óôïí ôïìÝá ôùí Áêáäçìéþí, äÞëùóå üôé ðåðïßèçóç ôïõ ÏÓÖÐ åßíáé èá ðáñá÷èåß Ýñãï, áöïý ïé Üíèñùðï áõôïß áãáðïý ðïëëïß áõôü ðïõ êÜíïõí êáé Ý÷ïõí êáé óôï ðáñåëèüí áðïäåßîåé üôé ìðïñïýí íá ôá êáôáöÝñïõí". ÆÞôçóå áðï ôïõò ãïíåßò íá óôçñßæïõí óõíå÷þò êáé íâá âñßóêïíôáé äßðëá óôá ðáéäéÜ ôïõò ðïõ åíôÜóóïíôáé óôéò Áêáäçìßåò ðïäïóöáßñïõ êáé ãåíéêþò óôçí üëç ðñïóðÜèåéÜ ôïõò". ÓÔÉÃÌÉÏÔÕÐÁ ÔÇÓ ÅÊÄÇËÙÓÇÓ ÌåôÜ ôï ôÝëïò ôçò ðáñïõóßáóçò ôçò ßäñõóçò ôçò Ó×ÏËÇÓ, ç ðëåéïøçößá ôùí ðáñéóôáìÝíùí ðáñÝìåéíå óôï ÁÈËÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ, üðïõ åß÷å óôçèåß Ýíá ðáíÝìïñöï óêçíéêü, ìå öùôéóìü, êáé ìðÜñìðåêéïõ, üðïõ ãåõìÜôéóáí ïé ðåñéóóüôåñïé ðïõ Þôáí åêåß. - Ôá ðáéäéÜ ôçò Ó×ÏËÇÓ íôõìÝíá ïìïéüìïñöá ìå Ýíá ïëüëåõêï öáíåëëÜêé êáé ôï êáñôåëÜêé ìå ôï óÞìá ôçò Ó×ÏËÇÓ, áêïýñáóôá êáé ìå äéÜèåóç êáé ÷áìüãåëï, äÝí óôáìÜôçóáí ëåðôü, Þôáí ïé øõ÷Ýò ôçò åêäÞëùóçò, åîõðçñÝôçóáí ìå ôïí êáëýôåñï ôñüðï ôïõò ðáñåõåñéóêïìÝíïõò êáé Ýäùóáí äåßãìáôá ãñáöÞò, üôé áðïôåëïýí ìßá ðñáãìáôéêÜ ìåãÜëç áèëçôéêÞ ïéêïãÝíåéá. - Ïé óõæçôÞóåéò óôá ôñáðÝæéá êñÜôçóáí áñêåôÜ êáé ïé ôåëåõôáßïé áðï÷þñçóáí áñãÜ ôá ìåóÜíõ÷ôá. - ÊïõñáóìÝíïé, áëëÜ áðïëýôùò éêáíïðïéçìÝíïé, áêïýñáóôïé, ï ÄéåèõíôÞò ôçò Ó×ÏËÇÓ êáé ïé óõíåñãÜôåò ôïõ ðñïðïíçôÝò, áðï÷þñçóáí ôåëåõôáßïé ìå ôç ðáñÝá ôïõò.

óôçí Ðéåñßá. Ôá ìéêñüôåñá ôìÞìáôá ôïõ Óõëëüãïõ èá îåêéíÞóïõí ôçí ðñïåôïéìáóßá ôïõò óôéò áñ÷Ýò Óåðôåìâñßïõ ìå ðñïðïíçôÞ ôïí ê. È. Êïýñôïãëïõ. Ç íÝá äéïßêçóç ôïõ ÅñáóéôÝ÷íç Âáôáíéáêüõ èá åßíáé êáèçìåñéíÜ äßðëá óôïõò ðñïðïíçôÝò êáé ôïõò íåáñïýò áèëçôÝò ôùí Áêáäçìéþí åðéäéþêïíôáò ìå ôçí óõíåñãáóßá ôùí ðñïðïíçôþí íá “êôßóåé” óùóôïýò ÷áñáêôÞñåò ,üóï ôï åðéôñÝðåé ï ñüëïò ôçò óáí Áêáäçìßá,êáé ìåôÜ éêáíïýò ðïäïóöáéñéóôÝò. Ðëçñïöïñßåò êáé åããñáöÝò óôá ãñáöåßá ôïõ Óõëëüãïõ óôï ÃÞðåäï ôïõ Âáôáíéáêïý êÜèå áðüãåõìá ìåôÜ ôéò 18.30. ÔÏ Ä.Ó Á.Ì.Ó ÂÁÔÁÍÉÁÊÏÕ


8

‹ÄŒ‰Öƒ‡Œ‚Ö ZÖ ‹ƒ‰ˆ†’ŠŽˆØƒŽ†ƒ’ňňØ؆vˆ†’Š“ƒØň”Ø‘Š†’Šƒ”

3‘‰Ã‡ÖÖÖÖÖւĄÄ“ÏÄÖ 2011

-')-,-+' ǶȎȈȡțȐŸ ŸțȜȒȚŸ ȘȡȔȇțȎȒȚŸŸ ȐȔȎȓȜșȒȓȦȕŸ ȘșȗȢȤȕȜȡȕŸŸ ȜȗŸȋ™ŸȜșȈǢȐȕȗ Ÿ ĭŎņĿŐĹŌōŁńĿŸńĻџ ōňŸľĿŖōĿŊňŸōŊĹēŁņňŸōňŎŸ ŸŁŸńĶēőŁŸŌōŁņŸ ĿŅŅŁņŃńĸŸĻĽňŊĶŸōŒņŸŁŅĿńōŊŃńŗņŸʼnŊňœŕņōŒņ ŸēĿŸ ōŃŋŸŌŎņňŅŃńķŋŸʼnŒŅĸŌĿŃŋŸ ōňŎŋŸņĻŸĻņķŊŐňņōĻџŌĿŸ ŸĿńĻō ŸĿŎŊŗ ŸēĿŃŒēķņĿŋŸńĻōĶŸ ŸŌĿŸŌŐķŌŁŸēĿŸʼnķŊŎŌŃ ŸŌŖēŏŒņĻŸēĿŸōĻŸĻʼnňōĿŅķŌēĻōĻŸ ķŊĿŎņĻŋŸōŁŋŸ%$)Ÿ0@FRS

ǼȝǢǢȎȜȗȟȇŸțȜȐȕŸǬǶǴŸȜȐȚŸ WPHLHGŸȎȖȎȜȅȏȗȝȕŸǯǽǯ ŸEIVR Ÿ ǺȎȒșȊȒȦȚŸȓȊȒŸ#MPH=RGD ĮŁŸŌŎēēĿōňŐĸŸōňŎŋŸŌōŁņŸĻŖŇŁŌŁŸōňŎŸēĿōňŐŃńňŖŸńĿŏĻ- ȝȘȗțȜȐșȈȖȎȒ ŸȤȘȡȚŸȊȕȊȞȆșȎȜȊȒ ŸȜȐŸȔȎȒȜȗȝșȌȈȊŸȜȗȝŸȕȆȗȝŸȍ ț ŸȜȐȚŸ ŅĻĹňŎŸōŁŋŸĮŊĶʼnĿŀĻŋŸWPHLHG ŸēķŌŒŸēĿōĻōŊķőŃēňŎŸňēňŅň- ȜșȅȘȎȏȊȚ

ĽŃĻńňŖŸľĻņĿĹňŎŸŸĿńĻōňēēŎŊĹŒņŸĿŎŊŗŸĿŇĿōĶŀňŎņŸňџōķŌŌĿŊŃŋŸēĿĽĻŅŖōĿŊĿŋŸōŊĶʼnĿŀĿŋŸōŁŋŸŐŗŊĻŋŸĠłņŃńĸ Ÿ#MPH=RGDŸ •ǼȎŸǢȒȊŸțȜȒȌǢȇŸȊȍȝȕȊǢȈȊȚŸȌȒȊŸȜȐȕŸWPHLHG ŸȗȒŸȜȆțțȎșȒȚŸǢȎȌȅ ŸEIVRŸńĻџīĿŃŊĻŃŗŋ

ȔȎȚŸȜșȅȘȎȏȎȚŸȊȘȗȞȅțȒțȊȕŸȕȊŸȜȐȕŸȎȕȒțȟȥțȗȝȕŸȌȒȊŸȕȊŸǢȐȕŸȍȐǢȒȗȝșȌȐȑȗȥȕŸȊȕȐțȝȟȈȎȚŸȌȒȊŸȜȗŸȜșȊȘȎȏȒȓȤŸțȥțȜȐǢȊŸțȜȐȕŸȊȌȗșȅ–Ÿ ǨȘȡȚŸȊȕȊȞȆșȎȒŸțȎŸțȟȎȜȒȓȇŸȜȐȚŸȊȕȊȓȗȈȕȡțȐŸȐŸǽșȅȘȎȏȊŸȜȐȚŸ țȟȗȔȈȊțȎŸțȜȗŸX@ML@PKŸȗŸǽȅȓȐȚŸǰȊǢȅȕȐȚ ŸȎȘȒȓȎȞȊȔȇȚŸȍȒȊȘșȊȌǯȔȔȅȍȊȚŸȗȒŸȜȆțțȎșȒȚŸȜșȊȘȎȏȒȓȗȈŸȤǢȒȔȗȒŸȎȕȐǢȆșȡțȊȕŸȜȐȕŸǽȜǯŸȤȜȒŸ ǢȅȜȎȝțȐȚŸțȜȐȕŸ @LRŸȀșȐǢȊȜȒțȜȐșȒȊȓȇ

ȊȘȗȞȅțȒțȊȕŸȕȊŸȊȕȜȊȘȗȓșȒȑȗȥȕŸȑȎȜȒȓȅŸțȜȐȕŸȘșȤȜȊțȐŸȜȐȚŸǽșȅȘȎȏȊȚŸWPHLHGŸȓȊȒŸȕȊŸǢȎȜȅțȟȗȝȕŸțȜȒȚŸȘșȡȜȗȋȗȝȔȈȎȚŸȘȗȝŸȎȈȕȊȒŸ DZŸǢȎȜȗȟȇŸȜȐȚŸWPHLHGŸ RGD ŸȜȐȚŸǢȒȓșȤȜȎșȐȚŸȎȒțȐȌǢȆȕȐȚŸȎȔȔȐȊȕȊȌȓȊȈȎȚŸ•ȘșȗȓȎȒǢȆȕȗȝŸȕȊŸȍșȗǢȗȔȗȌȐȑȎȈŸǢȒȊŸȕȆȊŸȘȎșȈȗȍȗȚŸ ȕȒȓȇȚŸȜșȅȘȎȏȊȚŸȋȅțȎȒŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚ ŸȆȓȔȎȒțȎŸȜȐȕŸǺȊșȊțȓȎȝȇŸ ȌȒȊŸȜȐȕŸȜșȅȘȎȏȊ ŸǢȎŸȋȅțȐŸȆȕȊŸȗȔȗȓȔȐșȡǢȆȕȗŸȎȘȒȟȎȒșȐțȒȊȓȤŸ ǢȎŸȅȕȗȍȗŸ ŸȆȕȊȕȜȒŸȊȘȡȔȎȒȦȕŸ ŸȜȗȝŸȌȎȕȒȓȗȥŸȍȎȈȓȜȐ

țȟȆȍȒȗŸȓȊȒŸțȎŸțȝȕȍȝȊțǢȤŸǢȎŸȜȒȚŸțȐǢȎșȒȕȆȚŸȍȒȗȒȓȐȜȒȓȆȚŸȊȔȔȊȌȆȚŸțȜȐȕŸWPHLHG–

ǼȐǢȎȒȦȕȎȜȊȒŸȤȜȒŸȐŸȓȝȋȆșȕȐțȐŸȆȟȎȒŸȎȘȊȕȎȒȔȐǢǢȆȕȡȚŸȓȅȕȎȒŸ ȎȓȓȔȇțȎȒȚŸȌȒȊŸȍȐǢȒȗȝșȌȈȊŸțȝǢǢȊȟȒȦȕŸțȜȗȕŸȜșȊȘȎȏȒȓȤŸȓȔȅȍȗ Ÿ ǺȊșȅȔȔȐȔȊ ŸǢȎŸȜȐŸțȐǢȎșȒȕȇŸȊȕȊțȥȕȑȎțȐŸȜȗȝŸȧȒȗȒȓȐȜȒȓȗȥŸ ȎȕȦŸȕȡșȈȜȎșȊŸȊȝȜȤŸȜȗŸǢȇȕȊ ŸȐŸLLB>RŸ RGDŸȎȖȆȞșȊțȎŸȜȗŸȎȕȍȒȊǼȝǢȋȗȝȔȈȗȝŸȜȐȚŸWPHLHGŸȓȊȒŸȘȆșȊȕŸȜȗȝŸȇȍȐŸȝȘȅșȟȗȕȜȗȚŸțȎŸȤȔȎȚŸ ȞȆșȗȕŸȜȐȚŸȌȒȊŸțȝȕȎșȌȊțȈȊŸȇŸțȝȌȟȦȕȎȝțȐŸǢȎŸȜȐȕŸWPHLHG

ȜȒȚŸȜșȅȘȎȏȎȚŸǯȘȒȜșȤȘȗȝŸȜȗȝŸȧȐǢȗțȈȗȝ ŸȐŸǽșȅȘȎȏȊŸȜȐȚŸǯȔȔȅȍȗȚŸ ȜȗȘȗȑȆȜȐțȎŸȓȊȒŸȍȒȓȤŸȜȐȚŸǯȘȈȜșȗȘȗŸȘȗȝŸȑȊŸȍȒȎȝȓȗȔȥȕȎȒŸȓȊȒŸȑȊŸ

ǼȝȕȎȟȈțȜȐȓȎŸȓȊȒŸȜȗŸȍȎȥȜȎșȗŸȜșȈǢȐȕȗŸȜȗȝŸŸȐŸ ȓȅǢȠȐŸțȜȐȕŸȎȔȔȐȕȒȓȇŸȊȌȗșȅŸ ȜȡȕŸȐȔȎȓȜșȒȓȦȕŸȘșȗȢȤȕȜȡȕ Ÿ ǢȎŸȜȒȚŸțȝȕȗȔȒȓȆȚŸȘȡȔȇțȎȒȚŸȜȗȝȚŸȕȊŸȊȕȆșȟȗȕȜȊȒŸțȎŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸǢȎȒȡǢȆȕȎȚŸȓȊȜȅŸ ŸțȎŸțȟȆțȐŸ ǢȎŸȘȆșȝțȒ ŸțȥǢȞȡȕȊŸǢȎŸȜȊŸ ȊȘȗȜȎȔȆțǢȊȜȊŸȆșȎȝȕȊȚŸȜȐȚŸ %$)Ÿ0@FRS

ǬȘȤŸȜȊŸțȜȗȒȟȎȈȊŸȜȐȚŸ ȆșȎȝȕȊȚŸȘșȗȓȥȘȜȎȒŸȤȜȒŸȐŸ ǢȎȈȡțȐŸțȎŸȊȖȈȊŸȎȈȕȊȒŸȌȒȊŸ ȊȓȤǢȐŸǢȈȊŸȞȗșȅŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸ ȊȘȤŸȜȐŸǢȎȈȡțȐŸțȎŸȤȌȓȗ ŸȓȅȜȒŸ ȘȗȝŸȝȘȗȍȐȔȦȕȎȒŸțȐǢȊȕȜȒȓȇŸȘȜȦțȐŸțȜȒȚŸǢȆțȎȚŸȜȒǢȆȚ Ÿ ȓȝșȈȡȚŸȎȖȊȒȜȈȊȚŸȜȡȕŸȘșȗțȞȗșȦȕŸȓȊȒŸȜȡȕŸȘșȗȢȤȕȜȡȕŸ ȒȍȒȡȜȒȓȇȚŸȎȜȒȓȆȜȊȚŸȘȗȝŸȔȊȕțȅșȗȝȕŸȜȊŸȓȊȜȊțȜȇǢȊȜȊ

ǽȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸǢȎȈȡțȐŸȘȊșȗȝțȈȊțȎŸȗŸȜȗǢȆȊȚŸ ȜȡȕŸȜȐȔȎȘȒȓȗȒȕȡȕȒȦȕ ŸȊȞȗȥŸ ȗȒŸȘȡȔȇțȎȒȚŸȜȗȝŸȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸǢȎȈȡțȐŸȜȐȚŸȜȅȖȐȚŸȜȗȝŸ 

ǬǮǹǻǯǼ ΛΟΝΔΙΝΟ 5.116,68 1,51 XETRA D 5.498,43 0,34 CAC 40 3.068,01 1,69 DJ INDU 10.900,52 0,77 NASDAQ 2.363,01 0,90 NIKKEI 8.628,13 -1,04 Ευρω/$ 1,43790 Euribor 3M 1,53400 Χρυσός 1.877,500 BRENT 109,19

ǼȜȊŸ ŸȍȗȔȅșȒȊŸŸ ȊȕȅŸȗȝȌȌȒȅ ĨķňŸŃŌōňŊŃńŕŸ ŊĿńŕŊŸńĻōķĽŊĻőĿŸ ŁŸōŃēĸŸōňŎŸŐŊŎŌňŖ ŸĨķňŸŃŌōňŊŃńŕŸŊĿńŕŊŸŌōĻŸ ŸľňŅĶŊŃĻŸ ĻņĶŸňŎĽĽŃĶŸńĻōķĽŊĻőĿŸōŁŸŘĿŎōķŊĻŸŁŸōŃēĸŸ ōňŎŸŐŊŎŌňŖŸŌōŃŋŸĻŌŃĻōŃńķŋŸĻĽňŊķŋ ŸĿņŸēķŌŒŸ ĻņŁŌŎŐŃŗņŸĽŃĻŸōŁņŸʼnĻĽńŕŌēŃĻŸňŃńňņňēŃńĸŸĻņĶʼnōŎŇŁ

ǶȒȔȦȕȜȊȚŸțȜȗŸ!, ! ŸȗŸȊȕȊȔȝȜȇȚŸȜȐȚŸ1 /Ÿ ǽȗǢŸǺșȅȒȚŸȍȇȔȡțȎŸȘȡȚŸȜȊŸȊȍȥȕȊǢȊŸǢȊȓșȗȗȒȓȗȕȗǢȒȓȅŸǢȎȌȆȑȐŸțȜȒȚŸDZǺǬŸȓȊȒŸȐŸ•ȆȔȔȎȒȠȐŸȊȝȜȗȘȎȘȗȈȑȐțȐȚ–ŸțȜȒȚŸȗȒȓȗȕȗǢȈȎȚŸȜȐȚŸǯȝșȦȘȐȚŸȗȍȐȌȗȥȕŸȜȗȕŸȟșȝțȤŸțȎŸȎȘȈȘȎȍȊŸșȎȓȤș

•ȧȎȕŸȊȕȊǢȆȕȗȝǢȎŸȜȈȘȗȜȎŸȜȗŸȝȘȗțȜȐșȒȓȜȒȓȤŸ ȊȘȤŸȜȗŸțȓȆȔȗȚŸȜȡȕŸǢȊȓșȗȗȒȓȗȕȗǢȒȓȦȕŸȍȎȍȗǢȆȕȡȕŸțȜȒȚŸDZǺǬŸȜȗȝȔȅȟȒțȜȗȕŸȌȒȊŸȜȗȝȚŸȎȘȤǢȎȕȗȝȚŸ ȍȥȗŸǢȇȕȎȚ–ŸȍȇȔȡțȎ ŸȘșȗțȑȆȜȗȕȜȊȚŸȘȡȚŸȋșȊȟȝȘșȤȑȎțǢȊŸȐŸȜȒǢȇŸȜȗȝŸȟșȝțȗȥŸȎȈȕȊȒŸȘȒȑȊȕȤȕŸȕȊŸ ȊȕȆȔȑȎȒŸțȜȊŸ Ÿ Ÿ ŸȍȗȔȅșȒȊŸȊȕȅŸȗȝȌȌȒȅ

ǼȥǢȞȡȕȊŸǢȎŸȜȗŸȍȎȔȜȈȗŸȜȒǢȦȕŸșȅȋȍȡȕŸȟșȝțȗȥŸȓȊȒŸȟșȝțȦȕŸȕȗǢȒțǢȅȜȡȕŸȜȐȚŸǽșȅȘȎȏȊȚŸȜȐȚŸ ǯȔȔȅȍȗȚŸȐŸȜȒǢȇŸȊȌȗșȅȚŸǢȒȊȚŸȟșȝțȇȚŸȔȈșȊȚŸȊȕȆșȟȎȜȊȒŸțȜȊŸ ŸȎȝșȦŸȓȊȒŸȐŸȜȒǢȇŸȘȦȔȐțȐȚŸțȜȊŸ ŸȎȝșȦ ŸǬȓșȒȋȦȚŸȘșȒȕŸȆȕȊŸȟșȤȕȗŸȐŸȜȒǢȇŸ ȊȌȗșȅȚŸȇȜȊȕŸ ŸȎȝșȦŸȓȊȒŸȐŸȜȒǢȇŸȘȦȔȐțȐȚŸ ŸȎȝșȦ

2,21% ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

0,19 2,52 14,5 2,15 5 3,27 7,65 0,7 3,77 3,11 0,31 0,3 3,64 0,66 1,62 3,4 1,32 6,1 3,55 1,25 1,85 5,33 4,1 3,75 3,3 0,8 7,69 1,1 6,38 6,52 3,7 10,22 10,39 9 4,18 0,66 4,56 2,81 2,38 1,49 2,06 12,7 7,13 0,29

-1,96 -1,65 -2,94 0,22 0,72 -1,65 -3,87 -3,29 -0,47 -4,68 -3,33

35.932 914.135 67.732 940.234 7.113 44.534 4.569 24.329 152.450 1.470 2.071.324 3.219.943 1.925 414.010 1.741 42.628 105.898 366.569 2.198.954 3.370 738.275 48.937 52.951 610 4.786 901.450 48.282 2.339.114 17.170 27.663 127.213 84 566 203.566 505.900 940.838 65 1.980 15.105 671.625 26.108 15.383 1.164 177.743

-0,98

62

4,06

4,07

-1,90

5

9,79

9,79

-2,33 -3,65 -3,15 0,2 5,48 -1,92 -1,41 4,72 -1,89 -3,23 -5,21 -3,57 -1,16 -8,33 0,16 -4,05 0,81 -2,12 -1,11 -0,73 -2,09 -2,08 -11,11 -0,52 -3,51 -0,62 -0,31 -1,6 -0,58

0,19 2,52 14,5 2,15 4,92 3,09 7,65 0,69 3,6 3,11 0,3 0,3 3,64 0,65 1,61 3,32 1,3 6,04 3,55 1,23 1,85 5,24 4,06 3,75 3,3 0,8 7,57 1,1 6,32 6,5 3,7 10,08 10,39 9 4,1 0,65 4,56 2,79 2,37 1,46 2,06 12,7 7,13 0,28

0,2 2,66 15,32 2,26 5 3,32 8 0,73 3,8 3,17 0,32 0,32 3,9 0,69 1,67 3,48 1,38 6,24 3,79 1,25 1,93 5,49 4,2 3,8 3,35 0,93 7,79 1,2 6,58 6,66 3,86 10,97 10,62 9,41 4,3 0,69 4,59 2,94 2,47 1,6 2,11 13,16 7,2 0,3

ǻǿǹȆȇǹīȂǹȉǼȊȈǿȂǹ ǹȂȅǿǺǹǿǹ ȀǼĭǹȁǹǿǹ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF īǻ ȋ.ǹ.

4,06 5,41 9,79

ȂǼȈǹǿǹ Ȁǹǿ ȂǿȀȇǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ A.S. COMPANY (Ȁȅ) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ǹ.ȉ.Ǽ. (Ȁȅ) AUDIOVISUAL (Ȁȅ) AUTOHELLAS (Ȁȅ) AVENIR ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) AXON ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) BYTE COMPUTER (Ȁȅ) CENTRIC ȆȅȁȊȂǼȈǹ (Ȁȅ) CPI (Ȁȅ) CYCLON ǼȁȁǹȈ (ȀO) DIONIC (Ȁȅ) EURODRIP (ȀO) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (ȀO) FLEXOPACK (Ȁȅ) FORTHNET (Ȁȅ) INFORM ȁȊȀȅȈ Ȇ. (Ȁȅ) INTRACOM HOLDINGS (Ȁȅ) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (Ȁȅ) LOGISMOS (Ȁȅ) MEDICON ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ǼȁȆ) MEVACO (Ȁȅ) MIG REAL ESTATE (Ȁȅ) MINERVA (Ȁǹ) MLS ȆȁǾȇȅĭȅȇǿȀǾ (Ȁȅ) NEXANS ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) PAPERPACK ȉȈȅȊȀǹȇǿǻǾȈ ǿ. (Ȁȅ) PASAL ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) PC SYSTEMS (Ȁȅ) PROFILE (Ȁȅ) PROTON ȉȇǹȆǼǽǹ ǹ.Ǽ. (KO)

0,28 0,5 0,58 0,35 1,33 0,22 0,21 0,42 0,23 0,38 0,48 1 1,05 0,35 0,47 8,47 0,33 0,87 0,31 0,51 0,9 0,32 0,47 1,82 6,1 0,92 2,34 1,22 2,36 2,5 0,15 0,24 0,13 0,34 0,35

7,69

3.000

0,27

0,28

-4,92 -7,89 -1,48

63.848 4.450 1.170 37.400 11.752 630 8.658 2.500 1 67.154 10 5.120 150 220 60.500 960 270.900 4.288 17.860 21.442 250

0,56 0,35 1,31 0,21 0,2 0,4 0,22 0,38 0,48 0,98 1,05 0,35 0,47 8,38 0,33 0,87 0,3 0,51 0,89 0,32 0,47

0,6 0,36 1,35 0,23 0,22 0,43 0,24 0,38 0,48 1,01 1,05 0,38 0,47 8,47 0,34 0,89 0,33 0,53 0,99 0,35 0,48

-11,36

2 1.000 277

6,1 0,92 2,34

6,1 0,92 2,4

0,85 -3,1 15,38 -7,69

5.070 100 19.025 8.900

2,27 2,5 0,13 0,24

2,37 2,79 0,15 0,24

-10,26

808.361

0,34

0,41

-2,33 9,52 6,67 -2,91 0,96 -2,78 -0,24 -1,14 -6,06 -1,92 -1,1 -5,88 -9,62 1,33

ǷȆȊŸǢȎȌȅȔȐŸȘȜȦțȐŸ Ÿ țȐǢȎȒȡțȎŸȟȑȎȚŸŸȧȎȝȜȆșȊŸ ŸȜȗŸȀșȐǢȊȜȒțȜȇșȒȗ ŸĨķĿŋŸŌŁēĻņōŃńķŋŸĻʼnŗŅĿŃĿŋŸńĻōķĽŊĻőĿŸōňŸ ıŊŁēĻōŃŌōĸŊŃňŸĝłŁņŗņŸŐłĿŋŸŸŘĿŎōķŊĻŸŎʼnňŐŒŊŗņōĻŋŸŌĿŸņķĻŸŐĻēŁŅĶŸŸĿōŗņ ŸĨĿŎŊŃńŕōŁōĻŸńĻџĻņĻŌŏĶŅĿŃĻŸĿʼnŃńŊĻōĿşńĻџŌōĻŸĶŅŅĻŸ ĿŎŊŒʼnĻœńĶŸŐŊŁēĻōŃŌōĸŊŃĻŸēĿŸōňŎŋŸŏŕļňŎŋŸĽŃĻŸ ēĿōĶľňŌŁŸōŁŋŸńŊĹŌŁŋŸŐŊķňŎŋŸľĿľňēķņŁŋŸōŁŋŸ ĻľŎņĻēĹĻŋŸōŁŋŸŁĽĿŌĹĻŋŸōŁŋŸĠĠŸĽŃĻŸĻʼnňŏĻŌŃŌōŃńķŋŸńŃņĸŌĿŃŋŸņĻŸĿņŃŌŐŖňņōĻŃ ŸńŅĹēĻŸʼnňŎŸňџ ĿŇĿŅĹŇĿŃŋŸŌōŁŸĦŃļŖŁŸľĿņŸēʼnňŊňŖņŸņĻŸĻņĻōŊķőňŎņŸʼnŅĸŊŒŋ Ÿ ǹŸǮȎȕȒȓȤȚŸȧȎȈȓȜȐȚŸǽȒǢȦȕŸȝȘȗȟȦșȐțȎŸȓȅȜȡŸȊȘȤŸȜȐŸțȐǢȊȕȜȒȓȇŸțȜȇșȒȖȐŸȜȡȕŸŸǢȗȕȅȍȡȕŸȓȊȒŸȆȓȔȎȒțȎŸțȜȒȚŸ ŸǢȗȕȅȍȎȚŸ țȐǢȎȒȦȕȗȕȜȊȚŸȘȜȦțȐŸ ŸǢȎŸȜȗȕŸȜșȊȘȎȏȒȓȤŸȓȔȅȍȗŸȕȊŸȋșȈțȓȎȜȊȒŸțȜȗŸȎȘȈȓȎȕȜșȗŸȜȡȕŸșȎȝțȜȗȘȗȒȇțȎȡȕ

DZŸȎȓȍȇȔȡțȐŸțȐǢȊȕȜȒȓȦȕŸșȎȝțȜȗȘȗȒȇțȎȡȕŸȘșȗȚŸȜȗŸȜȆȔȗȚŸ ȜȡȕŸțȝȕȊȔȔȊȌȦȕ ŸȊȕȆȜșȎȠȎŸȜȗŸȊșȟȒȓȤŸȑȎȜȒȓȤŸțȓȐȕȒȓȤŸȓȊȒŸȗȍȇȌȐțȎŸȜȐȕŸȊȌȗșȅŸțȎŸțȐǢȊȕȜȒȓȇŸȘȜȦțȐ ŸǯȕȍȗțȝȕȎȍșȒȊȓȅŸȗŸǮȎȕȒȓȤȚŸȧȎȈȓȜȐȚŸǽȒǢȦȕŸȆȞȜȊțȎŸȕȊŸȓȊȜȊȌșȅȞȎȒŸȓȆșȍȐŸȆȡȚŸȓȊȒŸ Ÿ țȐǢȎȒȦȕȗȕȜȊȚŸȊȕȦȜȎșȐŸȜȒǢȇŸțȜȒȚŸ ŸǢȗȕȅȍȎȚ

DZŸȊȖȈȊŸȜȡȕŸțȝȕȊȔȔȊȌȦȕŸȓȝǢȅȕȑȐȓȎŸțȎŸȒȍȒȊȈȜȎșȊŸȟȊǢȐȔȅŸ ȎȘȈȘȎȍȊ ŸțȜȊŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸȜȊŸȗȘȗȈȊŸȊȘȗȜȎȔȗȥȕŸȊșȕȐȜȒȓȤŸ șȎȓȤșŸȜȏȈșȗȝŸȌȒȊŸȜȗŸ

ŸǶȎȒȡǢȆȕȎȚŸȜȒǢȆȚŸȌȒȊŸȜȗȝȚŸȜȆțțȎșȒȚŸȘșȦȜȗȝȚŸǢȇȕȎȚŸțȜȊŸȘșȗȌșȅǢǢȊȜȊŸ ǺȊȓȆȜȊŸȀșȤȕȗȝŸǼȜȊȑȎșȅŸ ŸǴȒȕȐȜȅŸŸȓȊȒŸǼȜȊȑȎșȅŸ ŸǴȒȕȐȜȅŸŸȊȕȊȓȗȈǹŸȍȎȈȓȜȐȚŸȝȠȐȔȇȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸțȐǢȎȈȡțȎŸȘȜȦțȐŸțȎŸ ȕȡțȎŸȗŸǹǽǯ

ȘȗțȗțȜȤŸ ŸȎȕȦŸȗŸȍȎȈȓȜȐȚŸȜȐȚŸǢȎțȊȈȊȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸ ȝȘȗȟȦșȐțȎŸțȎŸȘȗțȗțȜȤŸ ŸȓȊȒŸȗŸȍȎȈȓȜȐȚŸȜȐȚŸǢȒȓșȇȚŸȓȎȞȊǹȒŸȕȆȎȚŸȜȒǢȆȚŸȘȎșȒȔȊǢȋȅȕȗȝȕŸțȎŸǢȈȊŸȎȕȒȊȈȊ ŸȜȎȔȒȓȇŸȜȒǢȇ ŸȟșȤȕȗŸȗǢȒȔȈȊȚŸ ȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸțȐǢȎȈȡțȎŸȘȜȦțȐŸ 

ȌȒȊŸȊțȜȒȓȆȚŸȓȊȒŸȝȘȎșȊțȜȒȓȆȚŸȓȔȇțȎȒȚŸȓȊȒŸȍȡșȎȅȕŸȟșȤȕȗŸȗǢȒȔȈȊȚŸȘșȗȚŸȎȑȕȒȓȅŸȓȒȕȐȜȅ

ǬȘȤŸȜȒȚŸǢȎȜȗȟȆȚŸȜȐȚŸȝȠȐȔȇȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸȅȕȗȍȗŸȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸǢȤȕȗŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸȜȐȚŸ(MF=HŸ ŸȓȊȒŸȜȐȚŸȧǯDZŸ ǼȝȌȓȎȓșȒǢȆȕȊŸȖȎȓȒȕȗȥȕŸȊȘȤŸ ŸȎȝșȦŸȜȗŸǢȇȕȊŸȓȊȒŸȎȈȕȊȒŸȟȊǢȐȔȤȜȎșȎȚŸ  

ȆȡȚŸȓȊȒŸ ŸȊȘȤŸȜȒȚŸȝȞȒțȜȅǢȎȕȎȚŸȜȒǢȆȚ

ǬȕȜȒȑȆȜȡȚŸȜȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȘȜȦțȐŸțȐǢȎȈȡțȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸȜȐȚŸ ǹȒŸȘșȗțȞȗșȆȚŸȊȘȎȝȑȥȕȗȕȜȊȒŸȜȤțȗŸțȎŸȕȆȗȝȚŸȤțȗŸȓȊȒŸțȎŸȝȞȒțȜȅǢȎȕȗȝȚŸțȝȕ- ǯȑȕȒȓȇȚŸ  ŸȜȗȝŸ0 0Ÿ  ŸȜȐȚŸ!H>RŸ!HERŸ#Ÿ  Ÿ ȍșȗǢȐȜȆȚ ŸȎȕȦŸȘșȗȣȘȤȑȎțȐŸȎȈȕȊȒŸȐŸȍȡȍȎȓȅǢȐȕȐŸȘȊșȊǢȗȕȇŸțȜȊŸȎȕŸȔȤȌȡŸȘșȗ- ȜȐȚŸǴȥȘșȗȝŸ ŸȓȊȒŸȜȐȚŸ#MPH=RGDŸ 

ȌșȅǢǢȊȜȊ

ǬȘȤŸȜȗȝȚŸȎȘȒǢȆșȗȝȚŸȍȎȈȓȜȎȚŸȅȕȗȍȗŸȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸǢȤȕȗŸȗȒŸȍȎȈȓȜȎȚŸȜȡȕŸǺșȗțȡȘȒȓȦȕŸǺșȗȢȤȕȜȡȕŸ ŸȓȊȒŸȜȡȕŸȀȐǢȒȓȦȕŸ  

ǬȕȜȒȑȆȜȡȚŸȜȒȚŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȎȚŸȊȘȦȔȎȒȎȚŸȘȊșȗȝțȈȊțȊȕŸȗȒŸȍȎȈȓȜȎȚŸ ȜȡȕŸǬțȞȊȔȎȒȦȕŸ  ŸȜȡȕŸǽșȗȞȈǢȡȕŸ  ŸȜȡȕŸǽșȊȘȎȏȦȕŸ 

ĪīĝīŸǼȜȒȚŸ ŸȜȊŸŸ ȊȘȗȜȎȔȆțǢȊȜȊŸȊǒȎȖȊǢȇȕȗȝ ĮŁņŸīķēʼnōŁŸŸĝŎĽňŖŌōňŎŸłĻŸĻņĻńňŃņŗŌĿџŁŸĪ ī ĝ ī Ÿĝ Ġ ōĻŸĻʼnňōĿŅķŌēĻōĻŸĝăŸĠŇĻēĸņňŎŸ ŸēĿōĶŸōňŸńŅĿĹŌŃēňŸōŁŋŸŌŎņĿľŊĹĻŌŁŋŸōňŎŸ ıŊŁēĻōŃŌōŁŊĹňŎŸĝłŁņŗņŸŌōŁņŸŃŌōňŌĿŅĹľĻŸōňŎŸı ĝ ŸNNN RK@ UPŸńĻџ ŌōŁņŸĿōĻŃŊŃńĸŸŃŌōňŌĿŅĹľĻŸNNN HIRI UP

ǼȥǢȞȡȕȊŸǢȎŸȜȐŸțȟȎȜȒȓȇŸȊȕȊȓȗȈȕȡțȐ ŸȑȊŸȊȓȗȔȗȝȑȇțȎȒŸȜȐȕŸǺȊșȊțȓȎȝȇŸ  ŸȐŸȍȐǢȗțȈȎȝțȐŸȜȡȕŸȊȘȗȜȎȔȎțǢȅȜȡȕŸțȜȗȕŸǽȥȘȗ ŸȎȕȦŸȜȐȕŸȈȍȒȊŸ ǢȆșȊŸțȜȒȚŸŸȑȊŸȘșȊȌǢȊȜȗȘȗȒȐȑȎȈŸȜȐȔȎȍȒȅțȓȎȠȐŸǢȎŸȊȕȊȔȝȜȆȚŸȓȊȒŸȑȎțǢȒȓȗȥȚŸȎȘȎȕȍȝȜȆȚŸȌȒȊŸȜȊŸȊȘȗȜȎȔȆțǢȊȜȊŸȜȐȚŸȎȜȊȒșȎȈȊȚ

Āûñöìýóüýñûóù

ȂǼīǹȁǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ ALAPIS (Ȁȅ) ALPHA ǺǹȃȀ (Ȁȅ) COCA - COLA ȉȇǿǹ ǼȌǿȁȅȃ (Ȁȅ) EUROBANK EFG (Ȁȅ) EUROBANK PROPERTIES ǹǼǼǹȆ (Ȁȅ) FOURLIS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Kȅ) FRIGOGLASS (KO) J. & P. - ǹǺǹȄ (Ȁȅ) JUMBO (Ȁȅ) LAMDA DEVELOPMENT(Ȁȅ) MARFIN INVESTMENT GROUP (Ȁȅ) MARFIN POPULAR BANK (Ȁȅ) S & B ǺǿȅȂǾȋ. ȅȇȊȀȉǹ (Ȁȅ) ǹīȇȅȉǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǹǼȇȅȆȅȇǿǹ ǹǿīǹǿȅȊ (Ȁȅ) ǺǿȅȋǹȁȀȅ (Ȁǹ) īǼȀ ȉǼȇȃǹ (Ȁȅ) ǻǼǾ (Ȁȅ) ǼĬȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (KO) ǼȁǺǹȁ (Ȁǹ) ǼȁȁǹȀȉȍȇ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȆǼȉȇǼȁǹǿǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȋȇǾȂǹȉǿȈȉǾȇǿǹ (Ȁȅ) ǼȊǹĬ (Ȁȅ) ǼȊǻǹȆ (Ȁȅ) ǿȃȉȇǹȁȅȉ (Ȁȅ) ȀǹǼ (Ȁȅ) ȀȊȆȇȅȊ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ȂǼȉȀǹ (Ȁȅ) Ȃȅȉȅȇ ȅȎȁ (Ȁȅ) ȂȊȉǿȁǾȃǹǿȅȈ (Ȁȅ) ȅȁĬ (Ȁȅ) ȅȁȆ (Ȁȅ) ȅȆǹȆ (Ȁȅ) ȅȉǼ (Ȁȅ) ȆǼǿȇǹǿȍȈ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ȆȁǹǿȈǿȅ COMPUTERS (Ȁȅ) ȈǹȇǹȃȉǾȈ īȇ. (Ȁȅ) ȈǿǻǼȃȅȇ (Ȁȅ) ȉǹȋȊǻȇȅȂǿȀȅ ȉǹȂǿǼȊȉǾȇǿȅ (Ȁȅ) ȉǼȇȃǹ ǼȃǼȇīǼǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȉǿȉǹȃ (Ȁȅ) ȉǿȉǹȃ (Ȇȅ) ȊīǼǿǹ (Ȁȅ)

ĪĮĠŸǶȎȒȡǢȆȕȎȚŸȜȒǢȆȚŸțȜȊŸȘȊȓȆȜȊŸ ȟșȤȕȗȝŸțȜȊȑȎșȅ ȓȒȕȐȜȅŸŸȓȊȒŸ

ǼȜȗŸțȜȤȟȊțȜșȗŸȗȒŸȜșȅȘȎȏȎȚ

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

QUALITY & RELIABILITY (Ȁȅ) QUEST ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) REDS (ȀO) RILKEN (Kȅ) SCIENS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (ȀO) SPACE HELLAS (Ȁȅ) SPIDER - ȆǼȉȈǿȅȈ ȃ.& Ȋǿȅǿ (Kȅ) SPRIDER STORES (Ȁȅ) TRASTOR ǹ.Ǽ.Ǽ.ǹ.Ȇ. (Ȁȅ) UNIBIOS (Ȁȅ) ǹǿȅȁǿȀǾ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǹȀȇǿȉǹȈ (Ȁȅ) ǹȁȀȅ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǹȁȅȊȂȊȁ (Ȁȅ) ǹȃǻȇȅȂǼǻǹ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǹȃǼȀ (Ȁȅ) ǹȃǼȀ (Ȇȅ `90) ǹȃǼȀ (Ȇȅ `96) ǹȉȉǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ (Ȁȅ) ǺǹȁȀǹȃ ǹȀǿȃǾȉǹ (Ȁȅ) ǺǹȇǺǼȇǾȈ ȃ. - MODA BAGNO (Ȁȅ) ǺǿȅȀǹȇȆǼȉ (Ȁȅ) ǺǿȅȉǼȇ (Ȁȅ) ǺǿȈ (Ȁȅ) ǺȅīǿǹȉǽȅīȁȅȊ SYSTEMS (Ȁȅ) ǺȍǺȅȈ ȂȆǹȂȆǾȈ (Ȁȅ) ī.Ǽ. ǻǾȂǾȉȇǿȅȊ (Ȁȅ) īǹȁǹȄǿǻǿ (Ȁȅ) īǼȃǿȀǾ ǼȂȆȅȇǿȅȊ (Ȁȅ) īǿȅȊȇȅȂȆȇȅȀǼȇȈ (Ȁȅ) ǻǹǿȅȈ ȆȁǹȈȉǿȀǹ (Ȁȅ) ǻǿǹȈ ǿȋĬ/īǼǿǼȈ (Ȁȅ) ǻȅȂǿȀǾ ȀȇǾȉǾȈ (Ȁȅ) ǻȅȊȇȅȈ (Ȁȅ) ǻȇȅȂǼǹȈ (Ȁȅ) ǼǺȇȅĭǹȇȂǹ (Ȁȅ) ǼǿǻǾȈǼȅĭȍȃǿȀǾ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǼȀȉǼȇ (Ȁȅ) Ǽȁ. ǺǿȅȂ. ǽǹȋǹȇǾȈ (Ȁǹ) ǼȁǹȈȉȇȅȃ (ȀO) ǼȁǺǼ ǼȃǻȊȂǹȉȍȃ (Ȁȅ) ǼȁīǼȀǹ (Ȁȅ) Ǽȁǿȃȅǿȁ (Ȁȅ) ǼȁȁǹǻȅȈ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ Ȁǹȁȍǻǿǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǾ ȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ (Ȁȅ) Ǽȁȉȅȃ (Kȅ) ǼȁȉȇǹȀ (Ȁȅ) ǼȆǿȁǼȀȉȅȈ (Ȁȅ) ǼȉǼȂ (Ȁǹ) ǼȊȇȍȆǹȎȀǾ ȆǿȈȉǾ (Ȁȅ) ǼȊȇȍȈȊȂǺȅȊȁȅǿ (Ȁȅ) ǿǹȈȍ (Ȁȅ) ǿǹȉȇǿȀȅ ǹĬǾȃȍȃ (Ȁȅ) ǿȀȉǿȃȅȈ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǿȂȆǼȇǿȅ (Ȁȅ) ǿȃȉǼǹȁ ȅȂǿȁȅȈ (Ȁȅ) ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ-ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ (Ȇȅ) ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ-ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ (Ȁȅ) ǿȃȉǼȇȉǼȀ (Ȁȅ) ȀǹĬǾȂǼȇǿȃǾ (Ȁȅ) ȀǹȃǹȀǾȈ Ȉ. (Ȁȅ) ȀǹȇǹȂȅȁǼīȀȅȈ (Ȁȅ) ȀǹȇǹȉǽǾ (Ȁȅ) ȀǼȀȇȅȌ (Ȁȅ) ȀǼȆǼȃȅȊ ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȀȁȅȊȀǿȃǹȈ - ȁǹȆȆǹȈ (Ȁȅ) ȀȁȍȈ/īǿǹ ȃǹȊȆǹȀȉȅȊ (Ȁǹ) ȀȅȇǻǼȁȁȅȊ ȋ. ǹĭȅǿ (Ȁȅ) ȀȅȇȇǼȈ (Ȁȅ) ȀȇǼȀǹ (Ȁȅ) ȀȇǼȉǹ ĭǹȇȂ (Ȁȅ) Ȁȇǿ - Ȁȇǿ (Ȁȅ) ȀȉǾȂǹ Ȁ. ȁǹǽǹȇǿǻǾ (Ȁȅ) ȀȊȇǿǹȀǿǻǾȈ Ǿ.- F.H.L. (Ȁȅ) ȀȊȇǿǹȀȅȊȁǾȈ (Ȁȅ) ȁǹȃǹȀǹȂ (Ȁȅ) ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ȃ. (ȀA) ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ȃ. (Ȇǹ) ȁǿǺǹȃǾ ǼȀǻȅȉ. ȅȇī. (Ȁȅ) ȁȅȊȁǾ ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȂǹĬǿȅȈ ȆȊȇǿȂǹȋǹ (Ȁȅ) ȂȅȉȅǻȊȃǹȂǿȀǾ (Ȁȅ) ȂȅȊǽǹȀǾȈ (Ȁǹ) ȂȅȋȁȅȈ (Ȁȅ) ȂȆǾȉȇȅȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋǿȀǾ (KO) ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ ǿ. & ȊǿȅȈ (Ȁǹ) ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ ǿ. & ȊǿȅȈ (Ȇǹ) ȃǹȀǹȈ ȂȅȊȈǿȀǾ (Ȁȅ) ȃǹȊȉǼȂȆȅȇǿȀǾ (Ȁȅ)

0,45 0,9 1,08 2,25 0,19 1,35 0,13 0,37 0,76 0,05 1,22 0,47 0,36 0,56 0,98 0,18 2 0,53 0,51 0,34 0,27 0,31 0,12 0,82 1,2 0,6 0,17 0,36 0,25 0,25 5,84 1,35 0,67 0,89 0,19 0,32 0,34 0,36 1,13 0,69 0,61 0,54 1,07 21,9 1,37 0,29 0,66 1,69 0,37 0,36 0,37 2,61 0,94 0,38 0,96 0,15 0,79 0,45 0,19 0,47 3,3 1,2 0,64 2,02 1,51 0,82 0,46 0,43 0,21 4,15 0,48 1,43 0,76 0,29 0,47 0,57 0,62 0,4 0,35 0,25 1,36 0,39 0,66 0,24 1,12 0,59 0,09 0,47 0,64 0,23

1,12 -4,42

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

88 993

0,89 1,08

0,9 1,09

23.964

0,18

0,2

836 1.593 1.620 5.171 530 11.458 2.690 285 33.936

0,35 0,75 0,05 1,19 0,41 0,36 0,54 0,98 0,17

0,4 0,76 0,05 1,28 0,49 0,38 0,57 0,98 0,2

9,68 -3,57 6,9 -7,69

1.250 2.085 7.053 14.000

0,3 0,27 0,28 0,12

0,34 0,29 0,34 0,13

-4,76 -3,23 -19,05 -5,26 -3,85 8,7

10.060 145.451 500 3.939 12.050 1.900 140 1.705 5.315 10 8.059 1.000 7.690 3.100 65.743 3.407 5.150 2.391 310 4.182 19.046 1.700 5.290 50 10.659 1.091 3.160 220 10.292 120.363 60.490 34.093

1,2 0,6 0,17 0,36 0,25 0,25 5,26 1,27 0,66 0,89 0,18 0,32 0,3 0,36 1,06 0,68 0,54 0,53 1,01 21,8 1,36 0,25 0,64 1,69 0,35 0,36 0,37 2,35 0,93 0,32 0,9 0,15

1,24 0,63 0,17 0,38 0,28 0,25 5,84 1,35 0,71 0,89 0,19 0,32 0,35 0,37 1,2 0,69 0,62 0,54 1,1 22,77 1,4 0,3 0,67 1,69 0,37 0,36 0,41 2,67 0,95 0,38 0,96 0,16

-0,98 4,14

1.000 520 40 1.320 1.320 1.230 1.900

0,19 0,43 3,3 1,19 0,62 1,98 1,47

0,19 0,47 3,3 1,26 0,66 2,03 1,51

2,22

5.080

0,46

0,47

-8,7

2.036

0,19

0,21

2,13 8,33

2.130 2.200 2.383 14.840 1.461 10

0,44 1,37 0,7 0,28 0,47 0,57

0,49 1,43 0,76 0,31 0,47 0,57

-2,44

1.450

0,37

0,4

-3,85 -4,9

1.080 5.494

0,24 1,36

0,26 1,45

10

100

0,65

0,66

5,56 -5,88 3,03 2,73 -2,82 3,39 8 -1,48 -0,72 11,54 6,45 4,32

-9,76 0,77 -1,05 8,57 1,05

-12,12

6,67

ǽȐŸ ǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸ ȅȕȗȍȗŸ țȐǢȎȈȡțȊȕŸ ȗȒŸ ǢȎȜȗȟȆȚŸ $B@PRL@SŸ  ŸWRI@PIR>D ǽțȗȝȓȊșȈȍȐȚŸ  ŸǽȐȔȆȜȝȘȗȚŸ Ÿ ȓȊȒŸǯȔȔȐȕȒȓȇŸǾȞȊȕȜȗȝșȌȈȊŸ  Ÿ ǽȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȘȜȦțȐŸȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸǮ ǯ ŸȧȐǢȐȜșȈȗȝŸ  Ÿ1GB=BHKŸ  ŸǼȅȕȝȗŸ ŸȓȊȒŸǴȜȇǢȊŸǵȊȏȊșȈȍȐŸ 

ϯВЌЄЙАГЕˍϹАГЗДˍ  

-6,17 -16,67 -7,58 4,44 -7,69 -1,75 -1,01 5,88

-2,17 3,08

ǬȕȗȍȒȓȅŸȓȒȕȇȑȐȓȊȕŸŸǢȎȜȗȟȆȚ ŸŸȘȜȡȜȒȓȅŸȓȊȒŸŸȘȊșȆǢȎȒȕȊȕŸțȜȊȑȎșȆȚ

300 13.000

0,59 0,09

0,59 0,09

120

0,54

0,64

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å ȃǾȇǼȊȈ (ȀO) ȃȉȇȅȊȀĭǹȇȂȆǼȃ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ȆǹȇȃǹȈȈȅȈ (Ȁȅ) ȆǹȎȇǾȈ ȆȁǹȈȉǿȀȍȃ (Ȁȅ) ȆǼȉȇȅȆȅȊȁȅȈ ȆǼȉȇȅȈ (Ȁȅ) ȆȁǹȈȉǿȀǹ ĬȇǹȀǾȈ (Ȁȅ) ȆȁǹȈȉǿȀǹ ȀȇǾȉǾȈ (Ȁȅ) ȆȇȅȅǻǼȊȉǿȀǾ (Ȁȅ) ȇǼǺȅȎȁ (Ȁȅ) ȈǹȃȊȅ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ȈǹȇǹȃȉȅȆȅȊȁȅȈ ȀȊȁ/ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȈǼȁȅȃȉǹ (Ȁȅ) ȈǿǻȂǹ (Ȁȅ) ȈȆȊȇȅȊ ǹīȇ. ȅǿȀ. (Ȁȅ) ȈĭǹȀǿǹȃǹȀǾȈ (Ȁȅ) Ȉȍȁ/īǼǿǹ ȀȅȇǿȃĬȅY (Ȁȅ) ȉ BANK (Ȁȅ) ȉǼȋȃǿȀǾ ȅȁȊȂȆǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȉǽǿȇǹȀǿǹȃ ȆȇOĭǿȁ (Ȁǹ) ĭǿǼȇǹȉǼȄ (Ȁȅ) ĭǿȃȉǼȄȆȅȇȉ (Ȁȅ) ȋǹȁȀȅȇ (Ȁǹ) ȋǹȉǽǾȀȇǹȃǿȍȉǾ Ǽ. Ȋǿȅǿ (Ȁȅ) ȋǹȉǽǾȎȍǹȃȃȅȊ (Ȁȅ) ȋǹȎǻǼȂǼȃȅȈ (Ȁȅ)

0,59 0,35 0,38 0,28 2,38 0,43 3,55 0,17 0,67 0,07 1,05 0,48 0,75 0,44 1,19 1,01 0,04 1,58 0,43 0,12 0,24 0,74 1 0,08 1,04

Œ…„

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

22.913 4.500 24.183 2.241

0,57 0,35 0,37 0,26

0,61 0,35 0,41 0,28

14.710 4.300 400 300 4.500

0,42 3,46 0,17 0,67 0,07

0,45 3,55 0,17 0,67 0,08

2,60

8.813 100 1.480 172 40.938 23.450 4.377

0,47 0,75 0,41 1,19 1 0,04 1,48

0,5 0,75 0,44 1,19 1,06 0,04 1,59

20,00

1.300

0,11

0,12

-2,78 -5,00 7,69 -2,27 6,25 -12,50

-2,60

-1,94

7,6 0,3 13,5 0,55 0,14 0,99 0,37 2,18 7,69 0,58 1,76 5,57 3,49 0,44 14 59,01 18,65 2,58 1 0,25 0,26 11,7 6,15

0,9 3,65 2,45 0,97 0,58 3,3 1,09 1,44 1,8 2,08 2,52 1,27 2,86 4,2

ȊȆȅ ǹȃǹȈȉȅȁǾ

12.500

0,74

0,75

117

0,94

1,04

3.992 5.601 1.274

7,25 0,27 13,5

7,6 0,31 13,5

3,81 6,81

3.786 20 11.080 459.047

2,07 7,69 0,56 1,76

2,2 7,69 0,58 1,76

-0,29 2,33

2.500 500

3,22 0,44

3,69 0,44

-0,37

141

59,01

59,01

-1,15

1.161 550

2,52 1

2,67 1

12.213

0,04

0,04

3.000 100 10.000 8.500

0,14 0,25 0,05 0,08

0,14 0,25 0,05 0,09

162

0,14

0,15

16.778

0,18

0,19

7.119 14.000

0,05 0,15

0,05 0,16

ǼǿǻǿȀȍȃ ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀȍȃ ALPHA ǹȈȉǿȀǹ ǹȀǿȃǾȉǹ (Ȁȅ) ATTICA ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Kȅ) CROWN HELLAS CAN (ȀO) ELBISCO ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁǹ) INTERFISH ǿȋĬ/īǼǿǼȈ (Ȁȅ) VIVERE (Ȁȅ) ǹĬǾȃǹ (Ȁȅ) ǹȈȉǾȇ ȆǹȁǹȈ (Ȁȅ) īǼȀǼ (Ȁǹ) īǼȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǽǹȂȆǹ (Ȁǹ) ǾȇǹȀȁǾȈ ǹīǼȉ (Ȁȅ) ǿȁȊǻǹ (Ȁȅ) ǿȅȃǿȀǾ ȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȀǹȇǼȁǿǹ (Ȁǹ) ȁǹȂȌǹ (Ȁȅ) ȂǿȃȍǿȀǼȈ īȇǹȂȂǼȈ ǹȃǼ (Ȁȅ) ȃǿȀǹȈ (Ȁȅ) ȆǼȇȈǼȊȈ (Ȁȅ) ȈǼȁȂǹȃ (ȀO) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ (Ȁȅ) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ (Ȇȅ)

ǼȃǹȁȁǹȀȉǿȀǾ ǹīȅȇǹ ALPHA TRUST (Ȁȅ) VIDAVO (Ȁȅ) ENVITEC (Ȁȅ) ǼȃȉǼȇȈȅĭȉ (Ȁȅ) EPSILON NET (Ȁȅ) EUROXX (Ȁȅ) ȀȇǾȉȍȃ ǹȇȉȅȈ (Ȁȅ) MEDITERRA (Ȁȅ) Ǻǿȅǿǹȉȇ & ȇȅȂȆȅȉ. ȉǼȋȃȅȁ. (Ȁȅ) ȃȉȅȆȁǼȇ (Ȁȅ) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (Ȁȅ) ȅȆȉȅǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǼȈ ȉǼȋȃȅȁ. (Ȁȅ) DIVERSA (Ȁȅ) ĭȅȊȃȉȁǿȃȀ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ)

ALTIUS ǹǼǼȋ (Ȁȅ) BETANET (Ȁȅ) EUROLINE AEEX (Ȁȅ) INTERINVEST AEEX (Kȅ) MICROLAND COMPUTERS (Ȁȅ) ǹȁȊȈǿǻǹ (Ȁȅ) ǹȁȊȈǿǻǹ (Ȇȅ) ǹȉǼȇȂȍȃ (Ȁȅ) ǹȉȁǹȃȉǿȀ (Ȁȅ) ǻǿǼȀǹȉ (Ȁȅ) ǼȁǼȊĬǼȇǾ ȉǾȁǼȅȇǹȈǾ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ (Ȇȅ) ǼȃȍȂǼȃǾ ȀȁȍȈȉȅȏĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ (Ȁȅ) ȀǹȇǻǹȈǿȁǹȇǾȈ (ȀO) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (Ȁȅ) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (ȆO) ȁǹȃ-ȃǼȉ (KO) ȂǹȄǿȂ ȆǼȇȉȈǿȃǿǻǾȈ (Ȁǹ) ȂǼȈȅȋȍȇǿȉǾ ǹĭȅǿ (Ȁȅ) ȆǼȉǽǼȉǹȀǿȈ ǹ. (Ȁȅ) ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ (Ȁȅ) ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ (Ȇȅ) ȈǹȅȈ (Ȁȅ) ȉǼȄǹȆȇǼȉ (Ȁȅ) ȋǹȁȊǺǻȅĭȊȁȁȍȃ (Ȁȅ)

1,07 0,06 1,41 1,12 0,64 2,19 1,2 0,12 0,08 0,1 0,76 0,08 0,14 0,05 0,14 0,04 0,08 0,12 0,1 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12

ȊȆȅ ǼȆǿȉǾȇǾȈǾ ALTEC (Ȁȅ) COMPUCON (ȀO) FASHION BOX (Ȁȅ) HELLAS ONLINE (Ȁȅ) NUTRIART (Ȁȅ) OLYMPIC CATERING (Ȁȅ) RIDENCO (Ȁȅ) SATO AE (Ȁȅ) YALCO - ȀȍȃȈȉǹȃȉǿȃȅȊ (Ȁǹ) ǹǼīǼȀ (Ȁȅ) ǹȁĭǹ īȀȇǿȈǿȃ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) ǹȉȉǿ - Ȁǹȉ (Ȁȅ) ǺǹȇǹīȀǾȈ (Ȁȅ) ǺǹȇǺǹȇǼȈȅȈ (Ȁǹ) ǻȅȁ (Ȁȅ) ǼǻȇǹȈǾ - ȌǹȁȁǿǻǹȈ ȋ. (Ȁȅ) ǼǿȀȅȃǹ - ǾȋȅȈ (Ȁȅ) ǼȁǺǿǼȂǼȀ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹǿ ǿȋĬ/īǼǿǹǿ (Ȁȅ) ǼȁĭǿȀȅ (Ȁȅ) ǼȊȇȍȈȊȂȂǼȉȅȋǼȈ (Ȁȅ) ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ ǹĬǾȃȍȃ (Ȁȅ) ǿȆȆȅȉȅȊȇ (Ȁǹ) ȀǼȇǹȂǼǿǹ-ǹȁȁǹȉǿȃǾ (Ȁȅ) ȀȅȊȂȆǹȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) ȂǹȇǹȀ ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ (Ȁȅ) ȂǹȎȁȁǾȈ Ȃ.ǿ.(Ȁȅ) ȂǾȋǹȃǿȀǾ (Ȁȅ) ȂǾȋǹȃǿȀǾ (Ȇȅ) ȃǼȁ (Ȁȅ) ȃǼȍȇǿȅȃ (Ȁȅ) ȆǹȆȅȊȉȈǹȃǾȈ (Ȁȅ) ȆǾīǹȈȅȈ ǼȀǻȅȉǿȀǾ ǹ.Ǽ. (KO) ȉǼīȅȆȅȊȁȅȈ ȋ.Ȁ. (Ȁȅ) ȉǼȋȃǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ (Ȁȅ) ȉǾȁǼȉȊȆȅȈ (Ȁȅ)

0,04 0,07 1,5 0,75 0,14 0,25 0,05 0,08 0,23 0,15 0,33 0,04 0,52 0,12 0,18 0,04 0,04 3,7 0,09 0,26 0,05 0,16 0,72 0,24 0,09 0,3 0,12 0,18 0,14 0,18 0,23 0,65 0,24 0,25 0,33 1,5

7,69

-11,11

6,67

ǻȡĮȖĮIJıĮȞȓȠȣ ʌȜĮIJİȓĮȀȜĮȣșȝȫȞȠȢ ǹșȒȞĮ ȉȘȜ)D[(PDLOVDOHV#FIVJUZHEVLWHZZZFIVJU

-5,26 -4,17

19.300 47.480 300 4.635 1.000

0,11 0,17 0,14 0,18 0,23

0,12 0,18 0,14 0,19 0,23

12,78

5

1,5

1,5

5,88

ȆȜǼȜİȣșİȡȓĮȢȀĮIJİȡȓȞȘIJȘȜ)D[ ǹȡĮįİȓĮȢȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢǹʌȩijĮıȘIJȘȢǼʌȚIJȡȠʌȒȢȀİijĮȜĮȚĮȖȠȡȐȢ ǹȇȂǹǼǺǹĭȂǻȅȊĭǹǼǼǹĬǾȃȍȃ


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÅÉÄÇÓÅÉÓ

Êõêëïöïñåß óýíôïìá ôï 2ï âéâëßï ôïõ Êáôåñéíéþôç óõããñáöÝá

ÁÐÏ ÊËÉÌÁÊÉÏ ÔÇÓ ÄÇÌÏÔÉÊÇÓ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÊÁÉ ÔÇÓ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁÓ

«Ç ÐÏËÇ ÔÙÍ ÍÅÊÑÙÍ ÃÕÍÁÉÊÙÍ» ÔÏÕ ÐÁÍ.ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÉÄÇ ¸ôïéìï íá îåêéíÞóåé ôï ôáîßäé ôïõ ôï äåýôåñï âéâëßï ôïõ êáôåñéíéþôç óõããñáöÝá Ðáíáãéþôç Ôñéáíôáöõëëßäç, ìå ôßôëï «Ç ðüëç ôùí íåêñþí ãõíáéêþí». Ôï ìõèéóôüñçìá ðáñïõóéÜæåé ôÝóóåñéò êåíôñéêïýò ÷áñáêôÞñåò ôïõò ïðïßïõò ìå ðåñßôå÷íï ôñüðï ç ðëïêÞ ôçò éóôïñßáò öÝñíåé êïíôÜ. Åéêüíåò áðü ìÝñç ìáêñéíÜ êáé óêÝøåéò, Üëëïôå ïéêßåò êáé Üëëïôå ðñïêëçôéêÝò, ùèïýí ôïõò Þñùåò êáé ôïõò áíáãíþóôåò óå äéáñêÞ áíáæÞôçóç. Ôá üóá Ý÷ïõí ãßíåé ãíùóôÜ ìÝ÷ñé ôþñá åîÜðôïõí ôç öáíôáóßá, óýíôïìá üìùò ïé áðïñßåò èá ëõèïýí. «Ç ðüëç ôùí íåêñþí ãõíáéêþí» áíáìÝíåôáé ôï åðüìåíï äéÜóôçìá óôéò ðñïèÞêåò ôùí âéâëéïðùëåßùí. ÐáñáêÜôù áêïëïõèåß ìéá ìéêñÞ ðåñßëçøç ôùí üóùí äéáäñáìáôßæïíôáé óôéò óåëßäåò ôïõ, ùò ìéá ðñþôç ãåýóç åí áíáìïíÞ ôçò êõêëïöïñßáò ôïõ. «ÁëÝîáíäñïò. ÄçìïóéïãñÜöïò. ÁñèñïãñÜöïò. Ï “ôñåëüò” ôçò åðï÷Þò. ¢íèñùðïò åëåýèåñïò ðïõ Ý÷åé ôá÷èåß åíÜíôéá óå êÜèå ðïëéôéêü êáé ìç êáôåóôçìÝíï. Ãéïò âïõëåõôÞ - ðñþçí õðïõñãïý - (êáôáëáâáßíåôå ðåñß ôßíïò áíèñþðïõ ìéëÜìå). Äå ìéëÜíå óõ÷íÜ. ÖéëáñÝôç. Ìßæåñç ùò ÷áñáêôÞñáò, ðïéÞôñéá êáé óôé÷ïõñãüò ðïõ æåé ðëÝïí óôçí áöÜíåéá. ¸íá íôïêéìáíôÝñ, ìåôÜ áðü Ýíá ôõ÷áßï æÜðéíãê, óôï ïðïßï ðåñéãñÜöåôáé ç æùÞ ôùí êáôïßêùí ôçò Juarez óôï Ìåîéêü ìÝóá áðü ôï ðñßóìá ìéáò ìåóïáóôéêÞò ïéêïãÝíåéáò ìå äýï áãüñéá ç ïðïßá êÜðïôå Ý÷áóå ôï ðñùôüôïêü ôçò êïñßôóé. Ôï üíïìÜ ôçò; ËïñÝíá ÌÝíôåæ. Ößëéððïò.Ôáëáíôïý÷ïò, áñéóôïý÷ïò, âñáâåõìÝíïò ðëçí üìùò øùíéóìÝíïò êáé êïõëôïõñéÜñçò çèïðïéüò. Mßíá, ç ãõíáßêá ôïõ. Personal image maker ðïëéôéêþí êáé ü÷é ìüíï ðñïóþðùí. Ìéá ãõíáßêá ðïõ áðü ÷áñáêôÞñåò áíèñþðùí Ý÷åé äåé ðïëëïýò êáé ôïõò áðÝññéøå ó÷åäüí üëïõò. Ïé ôÝóóåñéò ôïõò èá êÜíïõí Ýíá ôáîßäé áíáêáëýðôïíôáò ôõ÷áßá ï Ýíáò ôïí Üëëï êáé üëïé ìáæß îáíÜ ôïõò åáõôïýò ôïõò. ¸íá êõíÞãé óêÝøåùí, éäåþí êáé ìáãåõôéêþí åéêüíùí ìå öüíôï ôï Üãíùóôï Ìåîéêü êáé ôçí åðéâëçôéêÞ Éôáëßá, ôá ðëïýóéá ðáæÜñéá ôçò öôù÷Þò Óõñßáò êáé ôï ìáãåõôéêü êáé ðÜíôá ìõóôçñéþäåò Íáýðëéï... ¸íá ðïëéôéêü ðáñáìýèé ìå óõìðåñÜóìáôá ðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò âÜëïõí óå óêÝøåéò. êáé øõ÷Ýò áíèñþðùí ïé ïðïßåò ðåñéôñéãõñßæïíôáé áðü åñéíýåò. ÊáìéÜ öïñÜ üìùò óôç æùÞ êáëýôåñá íá Ý÷åéò ôýøåéò ãéá ëüãéá ðïõ åßðåò Þ ðïõ Ýãñáøåò ðáñÜ áðùèçìÝíá ãéá ðñÜãìáôá ðïõ üöåéëåò íá êÜíåéò ìá äåí ôüëìçóåò ðïôÝ. Áîßæåé Üñáãå íá èõóéÜóåéò ôá ðéóôåýù óïõ; Áîßæåé íá ìÜèåéò íá ëåò ôçí áëÞèåéá ìå êÜèå êüóôïò; Ç áëÞèåéá äå âñßóêåôáé ðïôÝ óôç ìÝóç üôáí Ý÷åéò íá êÜíåéò ìå ôçí áíèñþðéíç æùÞ...»

Êáôáó÷Ýóåéò ëáèñáßùí ðñïúüíôùí ÓÔÇÍ ÐÁÑÁËÉÁÊÇ ÆÙÍÇ ÍÝåò åîïñìÞóåéò ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôïõ ðáñáåìðïñßïõ óôçí ÐáñáëéáêÞ æþíç ôïõ ÄÞìïõ, ðïõ åß÷áí ùò áðïôÝëåóìá êáôáó÷Ýóåéò ÷éëéÜäùí ëáèñáßùí ðñïúüíôùí äéåíÞñãçóå – ôï ðåñáóìÝíï ÓÜââáôï ìéêôü êëéìÜêéï ôçò ÄçìïôéêÞò Áóôõíïìßáò Êáôåñßíçò, ôïõ ÔìÞìáôïò Äßùîçò ËáèñïìåôáíÜóôåõóçò ËåðôïêáñõÜò, ôçò ÏìÜäáò Äßáò êáé ôçò ÏìÜäáò Ðñüëçøçò ÊáôáóôïëÞò ÅãêëÞìáôïò. Ôïí ãåíéêü óõíôïíéóìü ôçò åðé÷åßñçóçò åß÷áí ï Á’ Áóôõíïìéêüò ÕðïäéåõèõíôÞò ôçò ÁóôõíïìéêÞò Äéåýèõíóçò Ðéåñßáò ÁèáíÜóéïò Ìáíôóïýêáò êáé ï ÕðïäéïéêçôÞò ôïõ ÔìÞìáôïò Äßùîçò ËáèñïìåôáíÜóôåõóçò ËåðôïêáñõÜò Âáóßëçò ÓáúäÝò. ÓõãêåêñéìÝíá, äéåíåñãÞèçêáí áéöíéäéáóôéêïß Ýëåã÷ïé óôçí Ðáñáëßá(ïäüò Áãßïõ ÍéêïëÜïõ), üðïõ Ýãéíáí êáôáó÷Ýóåéò ðåñßðïõ 9900 ôåìá÷ßùí ðñïúüíôùí Ýíäõóçò, ãõáëéþí çëßïõ, ñïëïãéþí, ðáé÷íéäéþí ê.á. üðùò êáé áíôßãñáöá åðþíõìùí åôáéñåéþí(ôóÜíôåò, áîåóïõÜñ ê.ï.ê.). Ï ÃÉÙÑÃÏÓ ºÔÓÉÏÓ «Ç ðÜôáîç ôïõ ðáñÜíïìïõ åìðïñßïõ, ðïõ ðëÞôôåé ôïõò íüìéìïõò åðáããåëìáôßåò êáé ìéêñïåìðüñïõò åßíáé áðü ôéò ðñþôåò ðñïôåñáéüôçôåò ôçò ÄçìïôéêÞò Áñ÷Þò. Ç áíôéìåôþðéóç ôïõ öáéíïìÝíïõ, áðïôåëåß ðÜãéá èÝóç ôçò äçìïôéêÞò áñ÷Þò, êáèþò ôï ðáñáåìðüñéï, åðçñåÜæåé ôçí íüìéìç åðé÷åéñçìáôéêüôçôá, áëëÜ áöïñÜ êáé ôïõò ßäéïõò ôïõò êáôáíáëùôÝò, ôçí ðïéüôçôá êáé ôçí áóöÜëåéá ôùí ðñïúüíôùí. Ïé áéöíéäéáóôéêïß Ýëåã÷ïé ìå åíôïëÞ ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ ìáò ÓÜââá ×éïíßäç, èá óõíå÷éóôïýí óõóôçìáôéêÜ», ôïíßæåé óå äÞëùóÞ ôïõ ï áñìüäéïò ÁíôéäÞìáñ÷ïò Ãéþñãïò ºôóéïò. ¼ðùò åßíáé ãíùóôü, ôá êáôáó÷åèÝíôá ðñïúüíôá áðïäßäïíôáé áñ÷éêÜ ãéá öýëáîç óôï Äçìïôéêü ÃêáñÜæ, ìÝ÷ñé ôçí êáôáóôñïöÞ ôïõò

Ôá èåñìÜ ìïõ óõëëõðçôÞñéá óôç ößëôáôç ïéêïãÝíåéá ôïõ åêëéðüíôïò ößëïõ, óõíåñãÜôç, êáé åíôéìüôáôïõ äéêçãüñïõ ÅõÜããåëïõ ÓïõóïõñïãéÜííç. Åß÷á ôç ìåãÜëç ôý÷ç êáé ôéìÞ íá ìå èåùñåß ößëï ôïõ, êáé íá ðáñÝ÷åé áöéëïêåñäþò ôéò íïìéêÝò óõìâïõëÝò ôïõ. ÁéóèÜíïìáé åõôõ÷Þò êáé åõãíþìùí ãé’áõôÞ ôçí ôéìÞ. ÁîÝ÷áóôå ößëå êáé óõíåñãÜôç óå åõ÷áñéóôþ áðü âÜèïò êáñäéÜò ãéá ôéò äùñåÜí íïìéêÝò óïõ óõìâïõëÝò ðïõ ìå âïÞèçóáí ëßáí åðáñêþò íá áíôáðïêñéèþ óôá äýóêïëá ðñïâëÞìáôá ôçò ãåíÝôåéñÜò ìïõ, Ëéôü÷ùñï üôáí ï ëáüò ôïõ ìå åìðéóôåýôçêå ôï ýðáôï áîßùìá ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ ôïõ. Óïõ åêöñÜæù ôïí áðåñéüñéóôï óåâáóìü êáé ôçí åõãíùìïóýíç ìïõ, ãéáôß ìå äßäáîåò ôé èá ðåé ðñáãìáôéêÞ ÁÑ×ÏÍÔÉÁ. Áéùíßá óïõ ç ìíÞìç Íßêïò ÊïõêïõôÜôóéïò ð.ÄÞìáñ÷ïò Ëéôï÷þñïõ

Äùñï

2o Äùñï

ôïõ ðáñáåìðïñßïõ óôçí ðåñéï÷Þ ìáò åßíáé áðôÜ. Åéäéêüôåñá, Ý÷ïõí áõîçèåß ïé êáôáó÷Ýóåéò óå ðñïúüíôá ðáñáåìðïñßïõ, ðïõ Ý÷ïõí ðñáãìáôïðïéÞóåé ìéêôÜ êëéìÜêéá ôçò äçìïôéêÞò êáé ôçò åëëçíéêÞò áóôõíïìßáò, ôïõò ôåëåõôáßïõò ìÞíåò, óýìöùíá ìå ôïí áñìüäéï ÁíôéäÞìáñ÷ï Ãéþñãï ºôóéï.

ÍÝï ðñüåäñï åêëÝãåé ôï Ä.Ó. Äßïõ-Ïëýìðïõ * ÓÔÇ ÈÅÓÇ ÔÏÕ ÅÊËÉÐÏÍÔÏÓ ÐÑÏÅÄÑÏÕ ÌÉ×ÁËÇ ËÁËÏÕÌÇ Äéáäéêáóßá áíáðëÞñùóçò ôïõ åêëéðüíôïò ðñïÝäñïõ ôïõ äçìïôéêïý óõìâïõëßïõ Äßïõ-Ïëýìðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôçí ÐÝìðôç 25 Áõãïýóôïõ, óýìöùíá ìå üóá ðñïâëÝðåé ï äçìïôéêüò êþäéêáò. ÓõãêåêñéìÝíá, ðñüêåéôáé ãéá åéäéêÞ óõíåäñßáóç ôïõ äçìïôéêïý óõìâïõëßïõ, ç ïðïßá èá ãßíåé ìå âÜóç ôéò

Ï ÐÝôñïò Êùôßäçò ôïõ Áíáóôáóßïõ êáé ôçò Êáëëéüðçò ôï ãÝíïò Ëåðåíéþôç ðïõ ãåííÞèçêå óôç Èåóóáëïíßêç êáé êáôïéêåß óôïí Êïñéíü Ðéåñßáò êáé ç Áéêáôåñßíç Óåìåñôæßäïõ ôïõ ÅõáããÝëïõ êáé ôçò ÖùôåéíÞò ôï ãÝíïò Íáæáñßäç ðïõ ãåííÞèçêå óôçí Èåóóáëïíßêç êáé êáôïéêåß óôïí Êïñéíü Ðéåñßáò ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí ìå ðïëéôéêü ãÜìï óôï Äçìáñ÷åßï Êáôåñßíçò. *** Ï Ìðåíôïýëçò Íéêüëáïò ôïõ ×ñÞóôïõ êáé ôçò Ãëõêåñßáò ôï ãÝíïò Èùìïðïýëïõ ðïõ ãåííÞèçêå óôç Ãåñìáíßá êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç êáé ç Áããåëïðïýëïõ ÄÞìçôñá ôïõ ÆÞóç êáé ôçò Ìáñßáò ôï ãÝíïò Íéêïëáúäïõ ðïõ ãåííÞèçêå óôç ËÜñéóá êáé êáôïéêåß óôïí Áìðåëþíá ËÜñéóáò ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí óôï Äçìáñ÷åßï Êáôåñßíçò.

1o

ìå óýíèëéøç. Áîßæåé íá åðéóçìáíèåß, üôé óôéò åðé÷åéñÞóåéò êáôÜ ôùí ëáèñï-ìéêñïðùëçôþí, êëéìÜêéï ôçò ÅëëçíéêÞò Áóôõíïìßáò, óõëëáìâÜíåé êáé ïäçãåß óôï áõôüöùñï, üóïõò äåí äéáèÝôïõí Ýããñáöá ðáñáìïíÞò óôç ÷þñá ìáò. Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü üôé ôá áðïôåëÝóìáôá ôùí óõóôçìáôéêþí åëÝã÷ùí ãéá ôïí äñáóôéêü ðåñéïñéóìü

ÓÔÇÍ ÅÉÄÉÊÇ ÓÕÍÅÄÑÉÁÓÇ ÈÁ ÐÑÏÅÄÑÅÕÅÉ Ç ÓÏÖÉÁ ÆÏÕÑÆÏÕÑÁ, ÙÓ ÐÑÙÔÇ ÓÅ ØÇÖÏÕÓ ÄÇÌÏÔÉÊÇ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ ÔÇÓ ÐËÅÉÏØÇÖÉÁÓ.

ÓõëëõðçôÞñéá

ÊÜíôå ôçí áíáããåëßá ôïõ ãÜìïõ óáò óôï “Ïëýìðéï ÂÞìᔠêáé ðÜñôå Ýíá êïõðüíé äùñåÜí óõììåôï÷Þò ãéá ôéò êëçñþóåéò!

ÔÑÉÔÇ 23 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2011 9

4ï ÷ëì. Êáôåñßíçò - Ðáñáëßáò Ôçë: 23510 63660

ÄùñïåðéôáãÞ

1000 Åõñþ

Ðïéüôçôá óôï ôáîßäé!

ÄùñïåðéôáãÞ

500 Åõñþ

Ðë.Åëåõèåñßáò 3 Ôçë.: 23520 21888

3o Äùñï

Ï Óêáìðáñäþíçò ÁíáóôÜóéïò ôïõ ÍéêïëÜïõ êáé ôçò ÅëÝíçò ôï ãÝíïò ÔáãéÜííç ðïõ ãåííÞèçêå óôçí Êáôåñßíç êáé êáôïéêåß óôïí Óâïñþíï Ðéåñßáò êáé ç ÌðëÝôóá Ðáíáãéþôá ôïõ Èåïäþñïõ êáé ôçò Áííáò ôï ãÝíïò ÁìâñïóéÜäç ðïõ ãåííÞèçêå óôçí Êáôåñßíç êáé êáôïéêåß óôï Ðáëéü Êåñáìßäé ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí ìå èñçóêåõôéêü ãÜìï óôéò 10-9-2011 óôïí Éåñü Íáü Ðáììåãßóôùí Ôáîéáñ÷þí Ðáëáéïý Êåñáìéäßïõ.

Ôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò ãéá åíäå÷üìåíç áýîçóç ôïõ ÖÐÁ ÓÔÏÍ ÊËÁÄÏ ÅÓÔÉÁÓÇÓ Ôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò áðÝóôåéëå ðñïò ôïí Õðïõñãü Ïéêïíïìéêþí êáé ôïí. Áí. Õðïõñãü ôçí ðáñáêÜôù åðéóôïëÞ: Áîéüôéìå êýñéå ÕðïõñãÝ, Ìå éäéáßôåñç ðåñßóêåøç ðáñáêïëïõèïýìå áñêåôÝò çìÝñåò ôþñá ôéò åîåëßîåéò ãýñù áðü ôçí åðéêåßìåíç áýîçóç ôïõ ÖÐÁ óôïí êëÜäï ôçò åóôßáóçò. Ìéá áýîçóç ìå ïñßæïíôá õëïðïßçóçò ôçí 1ç ÓåðôÝìâñç 2011, ãéá ôçí ïðïßá ïðïéáäÞðïôå áðüöáóç åðáíåîÝôáóçò áðü ôçí ðëåõñÜ óáò Þ êáëýôåñá áíÜêëçóçò èá ìáò Ýâñéóêå áðïëýôùò óýìöùíïõò. Âéþíïõìå ìéá ðåñßïäï óôç ÷þñá êáôÜ ôçí ïðïßá ïé ðïëßôåò âãáßíïõí üëï êáé ëéãüôåñï Ýîù ãéá íá áðïëáýóïõí Ýíá êáëü ãåýìá, ôçí ðáñÝá áêüìç êáé ôïí êáöÝ ôïõò, åíþ Ý÷ïõí ðáñÜëëçëá ìåéùèåß êáé ïé ðáñáããåëßåò ãéá öáãçôü (ôá ìç÷áíÜêéá êáé ïé äéáíïìåßò áíáìÝíïõí ãéá Ýíá ôçëåöþíçìá ðáñáããåëßáò ðïõ êáíåßò äåí èá ÷áñáêôÞñéæå ðëïõóéïðÜñï÷ç). ÓçìåéùôÝïí ðùò ïé åðáããåëìáôßåò áíáãêÜóôçêáí öéëüôéìá íá ñßîïõí ôéò áíôéêåéìåíéêÜ õøçëÝò ðáëáéüôåñåò ôéìÝò ôïõò. Ç Ðéåñßá åíôÜóóåôáé êáé áõôÞ ìÝóá óôéò êáèáñÜ ôïõñéóôéêÝò ðåñéï÷Ýò ôùí ïðïßùí ç åðéâßùóç åîáñôÜôáé êáôÜ Ýíá ðïëý ìåãÜëï ðïóïóôü áðü ôï ðüóï èá äïõëÝøïõí ôá ôïõñéóôéêÜ êáôáëýìáôá áëëÜ êáé ôá åóôéáôüñéá & ïé ÷þñïé áíáøõ÷Þò. Áýîçóç ôïõ ÖÐÁ óôïí åðáããåëìáôéêü áõôü ÷þñï áðü 13% óå 23% èá Ý÷åé áêñáßåò áñíçôéêÝò óõíÝðåéåò óôïí ôïõñéóìü, óôçí áðáó÷üëçóç, óôç ìéêñïìåóáßá åðé÷åßñçóç, óôçí ïéêïíïìßá ôçò ÷þñáò ìáò ãåíéêþò. ÏéáäÞðïôå áýîçóç 10% ôïõ óõíôåëåóôÞ óôçí åóôßáóç èá áõîÞóåé êáôÜ ôïõëÜ÷éóôïí 3% êáé ôï êüóôïò ôïõ ôïõñéóôéêïý ðáêÝôïõ, åíüò ðáêÝôïõ ðïõ ôï ÷ñåéáæüìáóôå ùò âáóéêü óýììá÷ü ìáò ãéá ôçí Ýîïäï áðü ôçí êñßóç. Ãåíéêüôåñá âÜóåé ðñüóöáôùí åðßóçìùí äåäïìÝíùí êÜèå áýîçóç êáôÜ 10% óôá êüóôç ôùí êáôáíáëùôéêþí õðçñåóéþí êáé áãáèþí, óçìáßíåé ôçí ßäéá óôéãìÞ áðþëåéá êáôÜ 15% óôï óõíïëéêü áñéèìü ðåëáôþí. Ôï ÷åéñüôåñï ãéá ôï êñÜôïò ðïõ âëÝðåé ìéá ôÝôïéá êßíçóç ùò êáèáñÜ åéóðñáêôéêü ìÝôñï åßíáé üôé èá Ý÷åé ôá åíôåëþò áíôßèåôá áðü ôá áíáìåíüìåíá áðïôåëÝóìáôá. Ôá äçìüóéá Ýóïäá ü÷é ìüíï äåí èá áõîçèïýí áëëÜ èá «ìðåé ëïõêÝôï» óå áñêåôÝò åðé÷åéñÞóåéò ìå óõíÝðåéá íá ìçí åéóðñÜôôåôáé áðïëýôùò ôßðïôå. Ôï óßãïõñï åßíáé üôé èá äçìéïõñãçèåß êïéíùíéêÞ Ýêñçîç êáèþò èá êáôáñãçèïýí åêáôïíôÜäåò èÝóåéò åñãáóßáò (ðëÞñçò áëëÜ êáé åðï÷éáêÞ áðáó÷üëçóç), èá åíéó÷õèåß ç ðáñáïéêïíïìßá, ç öïñïäéáöõãÞ êáé èá áõîçèåß óå üóïõò áðïìåßíïõí ôï ôåëéêü êüóôïò ðáñï÷Þò õðçñåóéþí (èá ðåñÜóåé ôï êüóôïò óôïí êáôÜëïãï êáé óôïí ôåëéêü êáôáíáëùôÞ), áäõíáôþíôáò íá ðñï÷ùñÞóïõí óå íÝá áðïññüöçóç ôçò áýîçóçò ôïõ ÖÐÁ, þóôå ç ÷þñá ìáò èá ÷Üóåé áêüìç ðåñéóóüôåñåò èÝóåéò óôïí äåßêôç áíôáãùíéóôéêüôçôáò ùò ôïõñéóôéêüò ðñïïñéóìüò óõãêñéôéêÜ ìå Üëëåò ìåóïãåéáêÝò êáé ãåéôïíéêÝò ìáò ÷þñåò. ÅíäåéêôéêÜ óôçí Ðïñôïãáëßá ï áíôßóôïé÷ïò öüñïò áíÝñ÷åôáé óôï 13%, óôçí Éôáëßá 10%, óôçí Éóðáíßá, ôçí Ôïõñêßá êáé ôçí Êýðñï 8% åíþ óôç Ãáëëßá ðïõ ôï 2009 ðñï÷þñçóå óå ìåßùóç óôï 5,5% ç áýîçóç ôçò êßíçóçò óôá êáôáóôÞìáôá åóôßáóçò åß÷å ùò áðïôÝëåóìá íá äçìéïõñãçèïýí 30.000 íÝåò èÝóåéò åñãáóßáò*. Áêüìç êáé ç Éñëáíäßá ðïõ áíôéìåôùðßæåé ôá ãíùóôÜ ðñïâëÞìáôá ìåßùóå ôïí ÖÐÁ åéäéêÜ óôïí êëÜäï åóôßáóçò êáé õðçñåóéþí öéëïîåíßáò áðü 13,5% óå 9% Ýùò ôï ôÝëïò ôïõ 2013. *ÔïõñéóôéêÜ áíôáãùíéóôéêÝò ÷þñåò ìå ÷áìçëüôåñï óõíôåëåóôÞ ÖÐÁ óôçí åóôßáóç ×ÙÑÁ ËÅÓÔÇÓ

ÊÁÍÏÍÉÊÏÓ

ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÖÐÁ ÉÔÁËÉÁ 20% ÉÓÐÁÍÉÁ 18% ÊÕÐÑÏÓ 15% ÃÁËËÉÁ 19,6% ÐÏÑÔÏÃÁËÉÁ 23% ÔÏÕÑÊÉÁ 18% ÅËËÁÄÁ 23%

äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 67 ôïõ í. 3852/2010 êáé èá ëÜâåé ÷þñá óôï äçìïôéêü êáôÜóôçìá ðïõ åäñåýåé óôçí ôïðéêÞ êïéíüôçôá

Êïíôáñéþôéóóáò, óôéò 7.00 ì.ì. Ïé äéáôÜîåéò áõôÝò áöïñïýí óôçí áíáðëÞñùóç ôïõ ðñïÝäñïõ ôïõ äçìïôé-

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÁÃÑÏÔÉÊÇÓ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ ÊÁÉ ÔÑÏÖÉÌÙÍ Ê.Å.Ð.Ð.Õ.Å.Ë. ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

Êáôåñßíç 17/8/2011 Áñéèì. Ðñùô. 1231

ÌÇÔÑÙÏ ÁÃÑÏÔÙÍ ÊÁÉ ÁÃÑÏÔÉÊÙÍ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÅÙÍ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

Óôá ðëáßóéá ôçò åöáñìïãÞò ôïõ Íüìïõ 3874 ôïõ 2010 ãéá ôï «Ìçôñþï Áãñïôþí êáé Áãñïôéêþí Åêìåôáëëåýóåùí» áñìüäéï ãéá ôçí Ýêäïóç âåâáéþóåùí åããñáöÞò óôï ìçôñþï åßíáé ôï ÊÅÐÐÕÅË Êáôåñßíçò, Éóáýñùí 2 áðÝíáíôé áðü ôïí óéäçñïäñïìéêü óôáèìü. Ãéá ôçí Ýêäïóç ôçò âåâáßùóçò ðñÝðåé áðáñáßôçôá íá ðñïçãçèåß åããñáöÞ óôï íÝï Ìçôñþï Áãñïôþí. Äéåõêñéíßæåôáé üôé ç åããñáöÞ óôï íÝï Ìçôñþï Áãñïôþí ìðïñåß íá ãßíåé ìå äýï ôñüðïõò: Á) Áðü ôïí ßäéï ôïí ðáñáãùãü åöüóïí êÜíåé ðñïåããñáöÞ ìå ôï ÁÖÌ ôïõ óôçí éóôïóåëßäá http://www.opekepe.gr/maae.asp ãéá íá ôïõ áðïóôáëïýí ìÝóù e-mail ôï üíïìá ÷ñÞóôç êáé ï êùäéêüò ðñüóâáóçò (åöüóïí äéáèÝôåé ðñïóùðéêü çëåêôñïíéêü ôá÷õäñïìåßï – e-mail) áêïëïýèùò íá ðñï÷ùñÞóåé óôçí êáíïíéêÞ åããñáöÞ ìå áõôïýò ôïõò êùäéêïýò óôçí ßäéá éóôïóåëßäá. Â) Áðü ôïí ÏÐÅÊÅÐÅ Êáôåñßíçò ðñïóêïìßæïíôáò ôá äéêáéïëïãçôéêÜ ðïõ áðáéôïýíôáé. Ãéá êÜèå ðëçñïöïñßá ðáñáêáëïýíôáé ïé åíäéáöåñüìåíïé íá áðåõèýíïíôáé óôï ÊÅÐÐÕÅË Êáôåñßíçò óôï ôçëÝöùíï 23510 37111. Ï Á. ÐñïúóôÜìåíïò Ä. Ìáñêüðïõëïò

êïý óõìâïõëßïõ ìå ôçí åêëïãÞ íÝïõ ðñïÝäñïõ, ãé áõôü êáé ç åí ëüãù óõíåäñßáóç èá Ý÷åé Ýíá êáé ìïíáäéêü èÝìá åããåãñáììÝíï óôçí çìåñÞóéá äéÜôáîç. Óôç óõíåäñßáóç áíáìÝíåôáé íá óõììåôÜó÷åé êáé ï íÝïò äçìïôéêüò óýìâïõëïò Äßïõ-Ïëýìðïõ Âáóßëçò Ðáðáäçìçôñßïõ, ðïõ ïñêßóôçêå óôéò 12/8/2011 êáôáëáìâÜíïíôáò ôç èÝóç ôïõ åêëéðüíôïò Ìé÷Üëç Ëáëïýìç. Ç üëç äéáäéêáóßá åêëïãÞò íÝïõ ðñïÝäñïõ ôïõ äçìïôéêïý óõìâïõëßïõ Äßïõ-Ïëýìðïõ èá äéåîá÷èåß õðü ôçí ðñïåäñßá ôçò äçìïôéêÞò óõìâïýëïõ Óïößáò Æïõñæïýñá, åðåéäÞ, üðùò ðñïâëÝðåé ï äçìïôéêüò êþäéêáò, óå ôÝôïéïõ åßäïõò ðåñßðôùóç, êáèÞêïíôá ðñïåäñåýïíôïò äçìïôéêïý óõìâïõëßïõ áíáëáìâÜíåé ï ðñþôïò óå øÞöïõò äçìïôéêüò óýìâïõëïò ôçò ðëåéïøçößáò.

ÓÕÍÔÅ-

ÅÓÔÉÁÓÇÓ 10% 8% 8% 5,5% 13% 8% 13%

Áíáëïãéóôåßôå áðü ôçí 1ç Óåðôåìâñßïõ 2011 ôéò áõîÞóåéò ðïõ èá Ý÷ïõìå íá áíôéìåôùðßóïõìå óå êáöåôÝñéåò, êáöåíåßá, æá÷áñïðëáóôåßá, ôáâÝñíåò, øçôïðùëåßá êáé åóôéáôüñéá. ÐáíåëëáäéêÜ ìéëïýìå ãéá 140.000 ðåñßðïõ åðé÷åéñÞóåéò ðïõ áðáó÷ïëïýí ðåñéóóüôåñïõò áðü 600.000 åñãáæïìÝíïõò. Óáò ðáñáêáëïýìå ëïéðüí Üìåóá íá ðñï÷ùñÞóåôå ü÷é áðëþò óå áíÜêëçóç áõôÞò ôçò ëáíèáóìÝíçò áðüöáóçò áëëÜ óå ìéá ðïëéôéêÞ óõíïëéêÞò ìåßùóçò ôïõ ÖÐÁ óå üëá ôá åðáããÝëìáôá ðïõ Üìåóá êáé Ýììåóá ó÷åôßæïíôáé ìå ôïí ôïõñéóìü. Ìå ôéìÞ Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÇËÉÁÓ ×ÁÔÆÇ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÊÅÍÔÑÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÇ ÅÍÏÔÇÔÁ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

«Äéêáéþìáôá öýôåõóçò ïéíïðïéÞóéìùí áìðÝëùí áðü ôï Åèíéêü Áðïèåìáôéêü». Áðü ôç Ä/íóç ÁãñïôéêÞò Ïéêïíïìßáò êáé ÊôçíéáôñéêÞò ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Eíüôçôáò Ðéåñßáò áíáêïéíþíåôáé üôé üóïé ðáñáãùãïß/áìðåëïõñãïß åðéèõìïýí íá ëÜâïõí äùñåÜí äéêáéþìáôá öýôåõóçò ïéíïðïéÞóéìùí áìðÝëùí áðü ôï Åèíéêü Áðïèåìáôéêü, èá ðñÝðåé íá õðïâÜëëïõí áßôçóç óôçí Õðçñåóßá ìáò, óôï áñìüäéï ÔìÞìá ÐáñáãùãÞò, ìÝ÷ñé 15 Äåêåìâñßïõ 2011. Áðáñáßôçôá äéêáéïëïãçôéêÜ êáôÜ ôçí õðïâïëÞ ôçò áßôçóçò åßíáé : 1. ÄÞëùóç ÏÓÄÅ ôçò ðåñéüäïõ 2011. 2. Öùôïôõðßá ôùí äõï üøåùí ôçò áóôõíïìéêÞò ôáõôüôçôáò. 3. Öùôïôõðßá åêêáèáñéóôéêïý 2011 ôçò Åöïñßáò. 4. Ôßôëïé éäéïêôçóßáò Þ ìßóèùóçò ãéá ôá õðü öýôåõóç áãñïôåìÜ÷éá. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá áðåõèýíïíôáé óôï ôçë. 2351351310 ôçò Õðçñåóßáò ìáò, áñìüäéïò õðÜëëçëïò Ã. Êïýêïõëçò.
Μικρές αγγελίες ΤΗΛ.:

ƮƧƵƣƯƣƴƵƩƴ Ȁ ȉ Ǿ Ȃ ǹȉ ȅ Ȃ Ǽ Ȉ ǿ ȉ ǿ Ȁ ȅ ī ȇǹ ĭ Ǽ ǿ ȅ

FAX :

23510.75.207 23510.27566, 23510.45002 6944.727360 6944.504786

ǼĬȃǹȃȉǿȈȉǹȈǼȍȈ ȘȝȚȩȡȠijȠȢ ZZZPHWDQDVWLVFRPJUHPDLOLQIR#PHWDQDVWLVFRPJU ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

χή Καμμένος Μύλος Τιμή 115.000 Ε

ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93 τμ μεταχειρισμένο σε καλή κατάσταση 2ΔΣ, τραπεζαρία, Σ,Κ,WC, τζάκι, ατομική θέρμανση, 2ο όροφος. Περιοχή πάρκου. Τιμή 70.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93 τμ με 2 Δ,Σ,Κ, WC (κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη περιοχή Κέντρου) Τιμή 80.000 Ε.

ΓΡΑΦΕΙΟ (επαγγελματικός χώρος) 140 τμ 2ος όροφος φάτσα στην πλατεία Ελευθερίας. Τιμή 200.000 Ε

ΜΕΖΟΝΕΤΑ 140 τμ γωνιακη 3 ΔΣΚWC εξαιρετική κατασκευή (παραδοταία με κλειδί στο χέρι) περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 190.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 111 τμ (καινούργιο άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ,Τ,Κ WC κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, ατομικη΄θέρμανση, τζάκι, περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών 135.000 Ε.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΔΙΟΡΟΦΟ κτίσμα (στα μπετά) αποτελούμενο από κατάστημα 80 τμ και όροφο 130 τμ σε 300 τμ οικόπεδο περιοχή Ν. Ζωή τιμή 150.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο γωνιακό περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή 100.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο, περιοχή επέκταση Βατάν. Τιμή 72.000 Ε.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 58 τμ σε κεντρικό σημείο Τιμή 117.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο περοιχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 100.000 Ε

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 500 τμ (ισόγειο) σε έκταση 6500 τμ (αποφέρει εισόδημα 2000 μηνιαίως) στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης - Ν.Κεραμιδίου. Τιμή 350.000 Ε.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 230 τμ, οικοδομήσιμο, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 50.000 Ε.

ΔΙΟΡΟΦΟ κτίσμα (στα μπετά) αποτελούμενο από υπόγειο 100 τμ πυλωτή 100 τμ και 2 ορόφος από 100 τμ σε 250 τμ οικόπεδο πολύ καλή θέση περιοχή Ολ. Ακτή. Τιμή 170.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 262 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Σταδίου τιμή 300 Ε/τμ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 113 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ,Τ,Κ, WC, τζάκι, ατομική θέρμανση, κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 140.000Ε.

MEZONETA 100 τμ (καινούργια άριστη κατασκευή, παραδίδεται με το κλειδί στο χέρι) 3 Δ,Σ,Κ,2WC, πάρκιγκ, περιοχή Καλλιθέα.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 352 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Βατάν τιμή 90.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση, κλειστός χώρος στάθμευσης (καινούργιο παραδοτέο με το κλειδί στο χέρι) περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 95.000 Ε/τμ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 95 τμ 2ΔΣΤΚ, WC, ωρομέτρηση, θέση πάρκιγκ πολύ καλή κατάσταση περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 70.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 125 τμ (σε άριστη κατάσταση 2 ΔΣΚΤ, κεντρική θέρμανση, περιοχή Κέντρου, Τιμή 100.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση σε άριστη κατάσταση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 75.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 46 τμ 1 ΔΣΚ μπάνιο περιοχή Παραλία (αριστερά). Τιμή 40.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ (καινούργιο) 2 ΔΣΚ WC 3ος όροφος γωνιακό πάρκιγκ περιο-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 762

μ. περιοχή Περίσταση, με παλιά μονοκατοικία. Τιμή 60.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 420 τμ ΣΔ 1,2 πολύ καλή θέση περιοχή Παραλία Τιμή 350.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 384 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Ν. Ζωή - Θρακιώτικα τιμή 120.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ γωνιακό περιοχή επέκταση Σταδίου τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 190 τμ εξαιρετική θέση (μαζί με άδεια οικοδομής) περοιχή Παραλία τιμή 100.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 389 τμ γωνιακό εξαιρετική θέση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 200.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 580 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 180.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 800 τμ με 2 φάτσες περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή 170.000 Ε (πωλείται και το μισό δεκτός και διακανονισμός) ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Αγία Παρασκευή. Τιμή 180.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή 110.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 200 τμ με 60 τμ ΣΔ 1,2 περοιχή Πάρκου τιμή 80.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 250 τμ γωνιακό, περιοχή Ολυμπιακη Ακτή. Τιμή 80.000 Ε.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 2 Δ,Σ,Κ, WC ατομική θέρμανση , τζάκι, κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 130.000 Ε.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 116 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ.,Τ, Κ, WC, ωρομέτρηση, τζάκι, κλειστή θέση πάρκινγκ περιοχή Βατάν. Τιμή 135.000 Ε.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 338 τμ εξαιρετική θέση με 2 φάτσες περιοχή Παραλία τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 731 τμ γωνιακό φάτσα σε παιδική χαρά περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού Τιμή 250 Ε/τμ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 552 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Καπνικού Σταθμού. Τιμή 160.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 203 τμ γωνιακό με άδεια μονοκατοικίας περιοχή Σταθμού. Τιμή 50.000 Ε.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 40 τμ σε κεντρικό σημείο (αποφέρει εισόδημα 330 Ε μηνιαίως) Τιμή 180.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΣΜΑ 170τμ ισόγειο+170 τμ όροφος+170τμ υπόγειο σε 1671 τμ έκταση (στα μπετά) φάτσα στην παλιά Εθνική οδό. Τιμή 170.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.000 τμ γωνιακό εξαιρετική θέση (γεώτρηση και ρεύμα) περιοχή Κουβαλιά τιμή 140.000 Ε (συζητίσημη) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.000 τμ (ακτινίδια) με γεώτρηση και ρεύμα φάτσα στον περάπλευρο της Νέας Εθνικής Οδού. Τιμή 180.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2800 τμ άρτιο, οικοδομήσιμο, φάτσα στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης, - Ν. Εφέσου. Τιμή 200.000 Ε. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000 τμ φάτσα θάλασσα (μέσα στα κάμπιγκ) περιοχή Βαρικό τιμή 140.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10.500 τμ μεαξύ Παραλίας - Ολυμπιακής Ακτής (1200 τμ απο τη θάλασσα). Τιμή 50.000 Ε. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τμ γωνιακό στη ΠΕΟ με κόμβο και άδεια επαγγελματικό. Πληροφορίες αποκλειστικά στο γραφείο μας.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 16.000 τμ (300 μ. φάτσα) φάτσα στη Ν. Εθνική Οδό , τιμή 8000 Ε το στρέμμα

669) 490 τμ με 2 προσόψεις περιοχή ΚΤΕΛ. Τιμή 135.000 Ε (δίνεται και μισό) 670) 600 τμ με Πανοραμική θέα την Κατερίνη, πάνω σε 2 δρόμους περιοχή Π. Κεραμίδι Τιμή 45.000 Ε 673) 293 τμ γωνιακό βλέπει μπροστά σε κεντρική πλατεία στα Ευαγγελικά. Τιμή 140.000 Ε 674) 730 τμ με ΣΔ 1,2 με 3 φάτσες περιοχή Ευαγγελικά 677) 290 τμ με 21 μ. φάτσα περιοχή Περίσταση. Τιμή 60.000 Ε 678) 500 τμ περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 160.000 Ε 681) 1077 τμ περιοχή - Κ. Αγιάννης. Τιμή 50.000 Ε 683) 252 τμ με 33 μ. φάτσα περιοχή Σβορώνος. Τιμή 50.000 Ε 684) 391 τμ με 14 μ. φάτσα περιοχή 25η Μαρτίου Τιμή 135.000 Ε 686) 552 τμ γωνίες περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 155.000 Ε 687) 300 τμ γωνιακό, περιοχή Καλλλιθέα Τιμή 65.000 Ε 690) 320 τμ με 3 φάτσες. Περιοχή - Επεκ. Ευαγγελικά. Τιμή 65.000Ε 691) 600 τμ με Σ.Δ. 0,20 γωνιακό με πανοραμική θέα την θάλασσα. Περιοχή Τοπόλιανη. Τιμή 60.000 Ε 695) 711 τμ γωνιακό περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 185.000 Ε 697) 310 τμ γωνιακό, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Γήπεδο Πιερικού. Τιμή 110.000 Ε 698) 388 τμ πάνω σε 2 δρόμους διαμπερές περιοχή Σταθμός. Τιμή 80.000 Ε ȈȉǼĭǹȃȅȈȋǹȈǹȆǾȈ ȀĮııȐȞįȡȠȣȀĮIJİȡȓȞȘ

ȉȘȜID[ ȀȚȞȘIJȩ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 115) 75 τμ 5ος όροφος 2 ΔΣΚ μπάνιο, ανακαινισμένο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Πάρκο. Τιμή 50.000 Ε 116) 130 τμ 1ος όροφος, 3 ΔΣΚ, μπάνιο, αποθήκη, ωρομέτρηση, 15ετίας πάρκιγκ-πυλωτή. Περιοχή Πάρκο. Τιμή 138.000 Ε 164) 160 τμ 4ος όροφος 4Δ,Σ,Κ,2 μπάνια, κεντρική θέρμανση, τέντες, ηλιακό 25 ετών. Περιοχή Αγία Παρασκευή Τιμή 115.000 Ε 166) 105 τμ οροφοδιαμέρισμα 2ος όροφος 3 ετών, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, αποθήκη, πάρκιγκ ανοιχτό, ωρομέτρηση. Περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 110.000 Ε 167) 50 τμ 2ος όροφος, 25 ετών, 1 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 25.000 Ε 221) 60 τμ 1 όροφος, 2 δωμ., ΣΚ μπάνιο, 8ετίας, ατομικό λέβητα. Περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 80.000 Ε 246) 110 τμ 4ος όροφος (γίνεται και επαγγελματικός χώρος) 2 Δ, Σ,Κ, μπάνιο διαμπερές, ατομικό λέβητα, περιοχή Πεζόδρομος. Τιμή 75.000 Ε 281) 70 τμ 2ος όροφος, 2 Δ,Σ,Κ,μπάνιο γωνιακό, τέντες, κλιματιστικό περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 75.000 Ε 294) 90 τμ ρετιρέ 4ος όροφος, πλήρες ανακαινισμένη 2 Δωμ., Σ.,Κ., μπάνιο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Κέντρο. Τιμή 67.000 Ε ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 837) 170 τμ μεζονέτα, καινούργιο, τελειωμένο, LUX κατασκευής με 80 τμ ημιυπόγειο σε 500 τμ οικόπεδο Περιοχή - Περίσταση 850) 2Χ105 τμ ισόγειο και 1ος όροφος 40 ετών χτισμα σε 170 τμ οικόπεδο με ΣΔ 1,2 τιμή 150.000 Ε. Περιοχή Αστικά 860) 140 τμ ισόγεια μονοκατοικία σε 900 τμ έκταση γωνιακό, 5ετίας, σαλοκουζίνα, 3 δωμ., 2WC, αποθήκη, τζάκι περιοχή - κοντά στην Κατερίνη 873) 135 τμ μεζονέτα 5ετίας, 3 Δωμ., ΣΚ 2 WC με 45 τμ ισόγεια γκαρσονιέρα σε 126 τμ οικόπεδο. Περιοχή ΙΚΑ

¬É·Ì¿™Í»ÇÕËÌÇÍ

¨¤®¥©¢¨ › ¥š

ZZZPHVLWLNRWKDQRVJU HPDLOLQIR#PHVLWLNRWKDQRVJU

875) 230 τμ μεζονέτα σε 400 τμ γωνιακό οικόπεδο, ΣΔ 6 Δωμ., 4 μπάνια και 120 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή 25η Μαρτίου 876) 120 τμ ισόγεια μονοκατοικία, 7ετίας σε 290 τμ ΣΔ 2 Δ, μπάνιο, 30 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 210.000 Ε 877) 3Χ175 τμ σε 1 στρέμμα έκταση περιοχή - Περίσταση 878) Μεζονέτα 200 τμ 1ος και 2ος όροφος, 8ετίας, σε 500 τμ γωνιακό οικόπεδο, 3 ΔΣΚ, 2 μπάνια, ατομικό λέβητα. Περιοχή Καταφιώτικα 879) 80 τμ ισόγεια μονοκατοικία παλιά σε 206 τμ οικόπεδο περιοχή Βατάν. Τιμή 55.000 Ε 880) 110 τμ μεζονέτα 5ετίας σε 150 τμ οικόπεδο 2 ΔΣΚ 2 μπάνια αποθήκη, πυλωτή. Περιοχή Βατάν. Τιμή 120.000 Ε 881) 120 τμ μεζονέτα και 40 τμ γκαρσονιέρα στο ισόγειο σε 300 τμ οικόπεδο 8ετίας περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 270.000 Ε 882) 100 τμ μονοκατοικία σε 715 τμ οικόπεδο Περιοχή Ευαγγελικά. ΟΙΚΟΠΕΔΑ 511) 490 τμ γωνιακό, περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 155.000 Ε 635) 174 τμ με 3 φάτσες Τιμή 34.000 Ε Περιοχή Γερμανικά 645) 686 τμ με 3 προσόψεις περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά τιμή 210.000 Ε. (δίνεται και το μισό 343 τμ) 653) 1.358 τμ με 30μ. πρόσοψη περιοχή ΚΤΕΛ. Τιμή 240 Ευρώ το τμ 662) 1.350τμ περιοχή Ανω Αγιάννης Τιμή 70.000 Ε 665) 196 τ.μ. με 15 μ. φάτσα Περιοχή Βατάν κοντά στη λαϊκή της Τετάρτης. Τιμή 57.000 ευρώ 667) 606 τμ με 3 φάτσες, περιοχή - Περίσταση. Τιμή 130.000 Ε. Δίδεται και το μισό 668) 478 τμ με 20 μ. φάτσα. Περιοχή - Σταθμός. Τιμή 90.000 Ε.

ƧƯƱƫƬƫƣƨƧƵƣƫ ȅȡȠijȠįȚĮȝȑȡȚıȝĮ  ȝ ǹ ǵȡȠijȠȢ  ıİ ıȣȖțȡȩIJȘȝĮ țĮIJȠȚțȚȫȞ ıIJȘȞ ȆİȡȚȠȤȒ īİȡȝĮȞȚțȫȞȈȚįȘȡȠįȡȠȝȚțȠȪ ȈIJĮșȝȠȪ.$7ǼȇǿȃǾ ǻȚİȪșȣȞıȘ $ʌȠıIJȩȜȠȣ ȆĮȪȜȠȣ ǼȣȟİȓȞȠȣ ȀǹȉǼȇǿȃǾ ʌİȡȚȠȤȒ īİȡȝĮȞȚțȫȞıȚįȘȡȠįȡȠȝȚțȠȪ ıIJĮșȝȠȪ ȞİȩįȝȘIJȠ ȠȡȠijȠįȚĮȝȑȡȚıȝĮ IJȝ Ƞȣ įȚĮȝʌİȡȑȢ ȣį țĮIJĮıțİȣȒ ıİ ȠȚțȩʌİįȠ IJȝ ĮȣIJȩȞȠȝȘ șȑȡȝĮȞıȘ IJȗȐțȚ ʌȩȡIJĮ ĮıijĮȜİȓĮȢ ĮʌİȡȚȩȡȚıIJȘ șȑĮȕȠȣȞȩ2ȁȊȂȆȅȈȆȐȡțȚȞșȑıİȦȞıIJȘȞʌȣȜȦIJȒıİȠȚțȠįȠȝȒ ȠȡȠijȠįȚĮȝİȡȚıȝȐIJȦȞ ĮʌȠșȒțȘIJȝțȒʌȠȢIJȝȤȦȡȓȢ ĮıĮȞıȑȡ ȤȦȡȓȢ țȠȚȞȩȤȡȘıIJĮ țĮIJȐȜȜȘȜȠ țĮȚ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜȝĮIJȚțȒ ȤȡȒıȘ ȝİıȓIJİȢ įİțIJȠȓįȚĮșȑıȚȝȠĮʌȩIJȚȝȒİȣȡȫ ȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ 

* Συμβεβλημένοι με όλα τα ταμεία * Μεταφορά σε όλη την Ελλάδα - Εξωτερικό * Κηδείες ατόμων ΔΩΡΕΑΝ * Διαθέτουμε ψυγείο και παρέχουμε δωρεάν συντήρηση και στο σπίτι * Καύση νεκρών

Κτηματομεσιτικά Γραφεία

ȈǿǻǾȇȅȆȅȊȁȅȈ ǹȖȉȡȚȐįȠȢțĮȚȂǹȜİȟȐȞįȡȠȣ ȀȅȃȉǹȈȉȅȃȆȁǹȉǹȃȅȆǿȈȍǹȆȅȉȅȠǻǾȂȅȉǿȀȅ

ȉǾȁ7(/()$;

ΠΩΛOYNTAI OIKOΠEΔA

Οικόπεδο 420 τμ κεντρικό στην

Ανδρομάχη

Οικόπεδα στο Παλιό Ελατοχώρι

Οικόπεδο γωνιακό 380 τμ κοντά στα Δικαστήρια, Καπνικό Σταθμό Οικόπεδο 440 τμ στο Μοσχοχώρι. Οικόπεδο 450 τμ στη Νέα Εφεσσο. Οικόπεδο γωνιακό 270 τμ περιοχή Παναγίας Σουμελά Οικόπεδο στην Περίσταση 300 τμ Διόροφο γιαπί σε 220 τμ οικόπεδο στο Σταθμό Οικόπεδο στην Παραλία 311 τμ Οικόπεδο στο Σταθμό 480 τμ Δύο οικόπεδα των 500 τμ στη Νεοκαισάρεια Πιερίας Οικόπεδο 400 τμ κεντρικό στο Λιτόχωρο Οικόπεδο 170 τμ Αγία Τριάδα 1 στρεμ. οικόπεδο γωνιακό στο κέντρο της Κονταριώτισσας Οικόπεδο 400 τμ στο Σβορώνο Οικόπεδο 430 & 250 τμ Μαρτίου Οικόπεδο 400 τμ στο Καπνικό Σταθμό Δύο οικόπεδα επέκταση Ευαγγελικών 400 και 450 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ: οικόπεδο 1 στρέμμα στον Αγ. Σπυρίδωνα Oικόπεδο 250τμ στην Oλυμπιακή Aκτή OIKOΠEΔA ΣTH ΛEΠTOKAPYA και Σκοτίνα, όσα μέτρα θέλετε. Bλεπουν θάλασσα και βουνά. ΠΩΛOYNTAI KATΑΣΤ/TA

Μαγαζί 90 τμ με πατάρι Μαγαζί στον παλιό Διεθνή 286 τμ και υπόγειο 286 τμ Μαγαζιά διάφορα στην πόλη Μαγαζί 50 τμ σε κεντρικό σημείο ΠΩΛOYNTAI ΔIAM/TA Διόροφη μεζονέτα λουξ κατασκευής στην Περίσταση Διόροφη μονοκατοικία σε 500 τμ οικόπεδο στην Κατερίνη. Τιμή 125.000Ε. Μεζονέτες 130 και 140 τμ στην επέκταση Ευαγγελικών υπό κατασκευή Μονοκατοικία στο Σβορώνο σε 200 τμ οικόπεδο. Μονοκατοικία 130 τμ στην Κάτω Μηλιά 50.000 Ε. Μονοκατοικίαστη Νέα Εφεσσο 70 τμ σε 350 τμ οικόπεδο. Γκαρσονιέρα δεκαπενταετίας 70 τμ Διαμέρισμα 35 τμ, 24.000 Ε στην Κατερίνη. Κεντρικό διαμέρισμα ρετιρέ με 3Δ δεκαετίας Μονοκατοικία στο Μακρύγιαλο καινούργιο σε 500 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα δεκαετίας 115 τμ περιοχή Αγίας Τριάδος Μονοκατοικία στο Σταθμό σε 430 τμ οικόπεδο Τριόροφη οικοδομή ημιτελή στο Λιτόχωρο ενορία Αγίου Δημητρίου Μεταχειρισμένα διαμερίσματα σε διάφορα μέρη της πόλης Διόροφη κατοικία σε οικόπεδο

350 τμ στην Καλλιθέα Γκαρσονιέρα στην Παραλία 32.000 Ε Μονοκατοικία 80 τμ σε οικόπεδο 1.200 τμ στη Βρύα με ωραία θέα Διόροφη καινούργια μονοκατοικία σε 270 τμ οικόπεδο περιοχη Αγίας Τριάδος Διαμέρισμα 95 τμ ανακαινισμένο 4ος όροφος κεντρικό Διαμερίσματα καινούργια των 100 τμ με ατομική θέρμανση με πάρκιγκ 1ος, 2ος, 3ος όροφος Ευαγγελικά Μεζονέτα λουξ κατασκυεής σε 150 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα υπό κατασκευή στα Ευαγγελικά ΞENOΔOXEIA στην Oλυμπιακή Aκτή-Παραλία MONOKATOIKIEΣ σ’ όλα τα σημεία της πόλης. Διαμερίσματα σε δυόροφες οικοδομές 60τμ, 70τμ σε ωραία τοποθεσία βλέπουν Ολυμπο και θάλασσα στο Λιτόχωρο Kαινούργια και μεταχειρισμένα διαμερίσματα των 50τμ στην Oλυμπιακή Aκτή. Διαμερίσματα υπό κατασκευήν στην Κατερίνη ΠΩΛOYNTAI ΧΩΡΑΦΙΑ Χωράφι μελλοντικό 4 στρεμ. επέκταση Ευαγγελικών Χωράφι 5 και 7,5 στρ. στην Περίσταση, μετά το γήπεδο. Χωράφι 5,5 στρ. στον Αγιο Αθανάσιο. Χωράφι 5 στρ. μεταξύ Ολυμπιακής Ακτής και Παραλίας.

Χωράφια στη Γανόχωρα 5,6,7 στρ. Χωράφι 4 στρμ. στον δρόμο για Παραλία 23 στρεμ. χωράφι στο Δίον Πιερίας Χωράφι στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο 1300 τμ με άδεια οικοδομής Χωράφι 6 στρεμ. στο Σβορώνο Χωράφι 4 στρεμ. προς Παλιό Κεραμίδι Χωράφι 5 στρεμ. στην Καλλιθέα Χωράφι 14 στρεμ. στο Λιτόχωρο σε ωραία τοποθεσία Χωράφι 6 στρεμ. δίπλα στην Παναγία Περίστασης Χωράφι 7 στρεμμάτων νερό ρεύμα στην Παραλία Χωράφι 4.500 τμ με μεγάλη φάτσα, γωνιακό στον Επαρχιακό δρόμο Καρίτσας - Δίου Χωράφι 10 στρεμ. προς Ολυμπιακη Ακτή. Xωράφια: μελλοντικά μέσα στην Oλυμπιακή Aκτή. Ενοικιαζόμενα δωμάτια 10ετίας στην Ολυμπιακή Ακτή σε καλό σημείο

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ξενοδοχεία των 18 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 12 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 13 δωματίων στην Ολυμπιακή Ακτή ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: καινούργια διαμερίσματα με ατομική θέρμανση και κλειστά γκαράζ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ - ΟΛΗ ΜΕΡΑ ... ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθηματικά παραδίδονται από μαθηματικό ΑΠΘ με μεταδοτικότητα και εμπειρία σε φροντιστήριο Θεσσαλονίκης και Κατερίνης. Υπεύθυνη προετοιμασία κατεύθυνσης Γ' Λυκείου για Πανελλαδικές με τακτικά διαγωνίσματα. Δωρεάν φροντιστηριακά βοηθήματα τηλ. 6945773298. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γερμανικής γλώσσας , τελειόφοιτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/κης, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα γερμανικών όλων των επιπέδων σε πολύ φιλικές τιμές. Τηλ. 6939321882.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ αγγλικής φιλολογίας με επάρκεια στη γλώσσα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές δημοτικού - γυμνασίου λυκείου σε πολύ χαμηλές τιμές. Πληρ. τηλ. 6982536438 Φιλόλογος παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου σε προσιτές τιμές. Πληρ. τηλ. 23510 35760, 6970933982

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ENOIKIAΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση παιδότοπος σε άριστη κατάσταση. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497 ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση καφέ-μπαρ κεντρικό σε λογική τιμή (ηχομόνωση- εξαερισμός κτλ....). Πληρ. τηλ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος Κυριάκος 23510 47497, 6976 760579 ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση εστιατόριο - ψησταριά στο κέντρο Κατερίνης λόγω συνταξιοδότησης. Τηλ. 2351020391, κιν. 6972873540.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 311) 16 στρ. κοντά στον Κ. Αγιάννη Τιμή 45.000 Ε 322) 5.150 στρεμ. γωνιακό κοντά στη Ν. Εφεσσο. Τιμή 30.000 Ε 337) 20 στρ. με νερό, ρεύμα, δέντρα. Περιοχή Σεβαστή. Τιμή 50.000 Ε 338) 15 στρ. περιοχή Παλιά Χράνη. Τιμή 20.000 Ε 339) 4 στρ. περιοχή επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 150.000 Ε 342) 8.100 στρ. περιοχή προς καινούργιο Νοσοκομείο. Τιμή 100.000 Ε 343) 2.900 στρ. γωνιακό επαγγελματικό σε κεντρικό κόμβο της Κατερίνης 346) 2Χ5 στρ. με νερό, ρεύμα, επαγγελματικό βρίσκεται σε παράπλευρο δρόμο της ΝΕΟ προς Αθήνα 347) 22 στρ. περιοχή Παλιόστανη. Τιμή 22.000 Ε 377) 4.700 στρ. με 41 μ. πρόσοψη, κοντά στην Περίσταση. Τιμή 85.000 Ε 418) 17 στρμ. με 110 μ πρόσοψη περιοχή Βιοζωκάτ Τιμή 180.000 484) 2,250 στρ. με άδεια για κατοικία, νερό, ρεύμα, περίφραξη Τιμή 60.000 Ε. Περιοχή Νεοκαισάρεια 488) 2 στρ. 2 κομμάτι από ΠΕΟ Τιμή 70.000 Ε 489) 9.600 στρ. κοντά στην Παραλία Τιμή 78.000 Ε 493) 5,850 στρεμ. με Πανοραμική θέα, σε ύψωμα περιοχή Νεοκαισάρεια Τιμή 30.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

zƒuq}os}k~ytswq~ƒw vqkwƒwΠΩΛΕITAI αυτοκίνητο MERCEDES Α140 LONG ατρακάριστο, σε άριστη κατάσταση, 90.000 χιλ., σε πολύ καλή τιμή. Πληρ. τηλ. 6972 715515

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ έμπειρη ζητά εργασία, για φύλαξη παιδιού. Πληρ. τηλ. 6979689863

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΩΤΑΣ ΔΗΜ. - ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΣΑΛΙΦΟΓΛΟΥ ΣΟΥΛΗ - ΑΡΧ. ΜΗΧ.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ȈǼȅȁǼȈȉǿȈǻǿǹȈȉǹȈǼǿȈ ȈǼȀǼȃȉȇǿȀǹȈǾȂǼǿǹȉǾȈȆȅȁǾȈ ǺǿȁȁǼȈȂǼǽȅȃǼȉǼȈȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȈǼȅȁǹȉǹ ȆǹȇǹĬǹȁǹȈȈǿǹȉǾȈȆǿǼȇǿǹȈ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 4 στρεμ. άρτιο και οικοδομήσιμο 800 τμ από τη θάλασσα εκτός οικισμού στη Σκοτίνα. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567 ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 56 τμ (μεταχειρισμένο σε καλή κατάσταση) 1 Δ,Σ,Κ,WC ατομική θέρμανση περιοχή Αστικών. Τιμή 45.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Μετανάστης τηλ. 2351075207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 65 τμ (σε άριστη κατάσταση) 1 Δ,Σ,Κ, WC, πλήρως επιπλωμένη, περιοχή Παραλία Κατερίνης. Τιμή 55.000 Ε. Πληρ.Μεσιτικό Γραφείο Μετανάστης τηλ. 2351075207, 6944 727360 ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 400 τμ με φάτσα πλατεία, περιοχή επέκταση Καπνικού Σταθμού, τιμή 75.000 Ε (δεκτός διακανονισμός). Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία οικόπεδο 433 τμ κρασπεδωμένο και με αποχετεύσεις περιοχή Σταθμού. Τιμή 60.000 Ε μόνο. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεββατοκάμαρα σε πολύ καλή κατάσταση λόγω μετακόμισης σε πολύ καλή τιμή. Πληρ. τηλ. 6985828874 Θέλετε να μάθετε γερμανικά και αγγλικά κάθε επιπέδου σωστά, έξυπνα, οικονομικά, με το δικό σας ρυθμό και τα τρία πρώτα μαθήματα δωρεάν;

Θ. ΓΡΟΥΣΠΑΣ - Ι.ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ȆȍȁȅȊȃȉǹǿ ȃǼȅǻȂǾȉǹ ǺǹȈǿȁǼǿȅȊǺ īȀǹȇȈȅȃǿǼȇǹIJȝȝİȝİȖȐȜĮ ȝʌĮȜțȩȞȚĮĮȣIJȩȞȠȝȘșȑȡȝĮȞıȘ İȖțĮIJȐıIJĮıȘijȣıȚțȠȪĮİȡȓȠȣ șİȡȝȠȘȤȠȝȠȞȦIJȚțȐİȟȦIJțȠȣijȫȝĮIJĮ țĮȚșȑıȘ3DUNLQJ ȁǹȋǹȃǹ ǹȊȄǼȃȉǿȅȊ ǻǿǹȂǼȇǿȈȂǹȐȡȚIJȝ ȖȦȞȚĮțȩȝİȝİȖȐȜĮȝʌĮȜțȩȞȚĮĮȣIJȩȞȠȝȘ șȑȡȝĮȞıȘİȖțĮIJȐıIJĮıȘijȣıȚțȠȪĮİȡȓȠȣ șİȡȝȠȘȤȠȝȠȞȦIJȚțȐİȟȦIJțȠȣijȫȝĮIJĮțĮȚ țȜİȚıIJȒșȑıȘ3DUNLQJ ȊȆȅȀǹȉǹȈȀǼȊǾ ȆȁǹȀǹȁǿȉȅȋȍȇȅȊ ȈȣȖțȡȩIJȘȝĮʌȠȜȣIJİȜȫȞ įȚȩȡȠijȦȞȝİȗȠȞİIJȫȞȝİIJȝȒȝĮ ȣʌȠȖİȓȠȣĮIJȠȝȚțȩțȒʌȠțĮȚʌȚıȓȞĮ ǽǾȉȅȊȃȉǹǿȅǿȀȅȆǼǻǹīǿǹ ǹīȅȇǹǾǹȃȉǿȆǹȇȅȋǾ ȉȘȜ 

Θέλετε εγγυημένη μετάφραση άριστου επιπέδου; Καλέστε έμπειρους καθηγητές/μεταφραστές (αποφοίτους ΑΕΙ) στους αριθμούς τηλεφώνων: 6944/320129 και 6942/645661

ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1. Διαμέρισμα 145 τ.μ. 3Δ, καθιστικό., Λουτρό – W.C., με αποθήκη στο υπόγειο, 2 θέσεις στάθμευσης, ηλιακό συλλέκτη, αυτονομία – θερμιδομέτρηση στη θέρμανση, αποπερατωμένο. 2. Οροφοδιαμερίσματα 95 τ.μ. στον α’ όροφο και μεζονέτες 145 τ.μ. σε β’ και γ’ όροφο σε δύο ανεξάρτητες διπλοκατοικίες. Τηλ. 2351027891 & 6972723792

—Š„—Œˆ–ˆ“ŒšˆŒ”Š–ˆŒ– „†’”ˆ–“œŽŠ–ˆŒ–„†”’—ˆ„šŒ„’Œ’“ˆ‡„„—„–—Š„—„„—’ŒŒˆ–

›™¥±¬Ÿ¥¡¢Ÿ

œ˜”¢•˜ž“ŠŽš’– °´¬ºª¿®¨¸¾¸²³¨ª»³²¶ ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 110 τμ με υπόγειο σε 1800 τμ οικόπεδο στην περιοχή της ελιάς. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 400 τμ στην περιοχή του Καπνικού Σταθμού σε πολύ καλή τιμή. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 650 τμ στο Βατάν σε καλή τιμή. ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα με υπόγειο άριστης κατασκευής πίσω από τη Νομαρχία ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα και αγροτεμάχια στην Περίσταση. ΠΩΛΕΙΤΑΙ 330 τμ οικόπεδο κοντά στην παλιά Πυροσβεστική με Σ.Δ. 1,2. ΠΩΛΕΙΤΑΙ 460 τμ οικόπεδο με 90 τμ παλιό σπίτι επί της 19ης Μαϊου. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες κεντρικές και επιπλωμένες. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ καταστήματα και γραφεία. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κεντρικό διαμέρισμα 140 τμ κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακό κεντρικό κατάστημα 300 τμ με υπόγειο σε πολύ καλή τιμή. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μονοκατοικίες – διαμερίσματα – γραφεία – καταστήματα Διαμέρισμα κεντρικό στα τούβλα σε 3ο όροφο 100 τμ.

100 τμ διαμέρισμα καινούργιο στα Ευαγγελικά με τζάκι, γκαράζ, ατομική θέρμανση. Γκαρσονιέρα 40 τμ κοντά στον ΟΤΕ 90 τμ διαμέρισμα σε 1ο όροφο στην Αγία Τριάδα. Μονοκατοικία στον Παράδεισο σε τιμή ευκαιρίας. Καινούργιο διαμέρισμα 100 τμ στα Αστικά. 140 τμ κεντρικό διαμέρισμα γωνιακό Μεζονέτα στο σοβά στην επέκταση Ευαγγελικών Μονοκατοικία 160 τμ σε 750 τμ οικόπεδο στην Καλλιθέα. Μονοκατοικίες στην Σκοτίνα και στο Κίτρος Κατάστημα κεντρικό 70 τμ. Κεντρικά γραφεία σε πολύ καλές τιμές. Ενοικιάσεις διαμερισμάτων – καταστημάτων. Ενοικιάζεται κατάστημα γωνιακό 300 τμ κεντρικό κατάλληλο για όλες τις χρήσεις. 130 τμ με 150 τμ υπόγειο στα παλιά δικαστήρια. Γραφείο 60 τμ σε 1ο οροφο στην οδό Ανδρούτσου ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό κατάστημα 300 τμ με πατάρι και 500 τμ υπόγειο.

Ενοικιάζονται καταστήματα και γραφεία στο κέντρο της πόλης. 85 τμ διαμέρισμα με πάρκινγκ και ωρομέτρηση κοντά στο πάρκο σε 2ο όροφο. 95 τμ με τζάκι, κεντρική θέρμανση, στα Αστικά. 40 τμ κοντά στον ΟΤΕ χωρίς θέρμανση. Μονοκατοικία 90 τμ στο Κολυμβητήριο. Μονοκατοικία 130 τμ στο Ν. Κεραμίδι. 95 τμ με ωρομέτρηση, πάρκινγκ και 3 υπν. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα και αγροτεμάχια 8.500 τμ στη θέση «Τσουκνίδα» 4.800 τμ στην Πλάκα Λιτοχώρου με νερό και ρεύμα. 4 στρ. στη Λεπτοκαρυά στη θέση «Κόκκινος» και 4 στρ. στη θέση «Γέροντας». Οικόπεδα στην επέκταση των Ευαγγελικών σε πολύ καλή τιμή. 250 τμ οικόπεδο περιοχή Εθνικού Σταδίου σε πολύ καλή τιμή. 500 τμ οικόπεδο κεντρικό στο Σβορώνο. 225 τμ οικόπεδο στα Αστικά. 700 τμ στο Παλιό Ελατοχώρι. Γωνιακό οικόπεδο 250 τμ στην Κατερινόσκαλα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα στον Κορινό στα καινούρια της Παραλίας.
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š

//////////////////////////////////////////////////////// ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ////////////////////////////////////////////////////////

ƬƵƩƮƣƵƱƮƧƴƫƵƩƴ īȀȅȁȉȈǿȅȈĬǼȅǻǹȈȉǼȇǿȅȈ ȆǼȇǻǿȀǹȀǹȉǼȇǿȃǾ

ȉǾȁȉǾȁĭǹȋ ȀȚȞ ǻǿǹȂǼȇǿȈȂǹȉǹ ȀǹǿȃȅȊȇīǿǹ ȊȆȅ ȀǹȉǹȈȀǼȊǾ ȆİȡȚȠȤȒǹȖȆĮȡĮıțİȣȘȢȠȢ IJȝ IJȝȠȢȩȡȠijIJȝ ȠȢȩȡȠijIJȝȝİĮIJȠȝȚțȒ șȑȡȝĮȞıȘʌȐȡțȚȞȖțțĮȚȣʌȩȖİȚȠ ȈȈIJĮșȝȩȢ IJȝĮIJțȘ șȑȡȞıȘȘȜȚĮțȩİȞİȡȖİȚĮțȩIJȗȐțȚ șȑıȘıIJȐșȝİȣıȘȢ

ȠīȣȝȞȐıȚȠȠȢȠȢȠȢȩȡ IJȝ ǻǿǹȂǼȇǿȈȂǹȉǹȂǼȉȃǹ ǼȣĮȖȖİȜȚțȐIJȝȡİIJȚȡȑ ȆĮȜĮȚĮǻȚțĮıIJȘȡȚĮȠȢ ȠȡIJȝȝİșİȡȝȚįȠȝİIJȡȘıȘ ǹıIJȚțĮȠȢȠȡIJȝ ʌȣȜȦIJȘ IJȝ ȀIJȘȞȚĮIJȡİȓȩȠȢȠȡǻ ȀȑȞIJȡȠȠȢȩȡǻİIJȓĮȢȝİ ʌȐȡțȚȞ ȀĮȝȑȞȠȢȂȪȜȠȢIJȝȡİIJȚȡȑ ȀȑȞIJȡȠıIJȠȪȞIJȚȠȠȢȩȡİIJȓĮȢ ȆȐȡțȠȠȢȩȡIJȝǻ ǼȡȖĮIJȀȑȞIJȡȠIJȝ ĮȞĮțĮȚȞȚıȝȑȞȠ ǹıIJȚțȐȠȢȩȡIJȝ ȂȅȃȅȀǹȉȅǿȀǿǼȈ ȀȠȞIJĮıIJȘȞǹȖǹȞȞĮıİȠȚțȠʌ IJȝʌȣȜȦIJȘIJȝ ȠȢ ȠȡIJȝ ȃǽȦȒıİȠȚțȩʌIJȝ IJȝİIJȓĮȢ IJȝıİȠȚțȩʌİįȠIJȝ ȈȕȠȡȫȞȠȢıİȠȚțȠʌIJȝȠȢ ȩȡIJȝȝİʌȣȜȦIJȒıIJȠıȠȣȕȐ ȈIJȠȁȚIJȩȤȦȡȠıİIJȝȠȚțȠʌ

ȀĮȜȜȚșȑĮIJȝ ȀȠȡȚȞȠȢȅȜȣȝʌȚĮįĮ IJȝ ȆİȡȓıIJĮıȘIJȝȝİȐįİȚĮ ȠȡIJȝ ȘȝȚȣʌȠȖ ȃǽȦȘȠȚțȠʌIJȝIJȝıIJĮ ȝİȗȠȞȑIJĮȢ ȈțȠIJȓȞĮ IJȝȝİ IJȠȣȕȜĮ ǼʌİțIJĮıȘǼȣĮȖȖİȜȚțȦȞıİȠȚțȠʌ ȐįİȚĮ ǹīȇȅȉǼȂǹȋǿȅ IJȝIJȝ ȂĮȡIJȓȠȣıİȠȚțȠʌIJȝ ǼʌȅįȀĮIJȞȘȢȃǼijİııȠȣ įİȣIJİȡȠĮʌȠIJȠȞįȡȠȝȠ ıIJȡ IJȝıIJĮIJȠȪȕȜĮȝİʌȣȜȦIJȒ ǺĮȡȚțȠȁȚIJȠȤȦȡȠȣIJȝ ȈIJȘȞȆİȡȓıIJĮıȘȝİȣʌȩȖİȚȠ ȆĮȡĮȜȚĮȀĮIJİȡȚȞȘȢIJȝ ȀĮȜȜȚșȑĮıİIJȝȠȚțȩʌİįȠ ǼʌȅįȀĮIJȞȘȢȃǼijİııȠȣıIJȡ IJȝ ȈİIJȝȠȚțȠʌȘȝȚȣʌȚıȩȖİȚȠ ǼʌȅįȀĮIJȞȘȢȅȜȣȝʌǹțIJȒȢ ıIJȡ ȠȢȩȡIJȝȑțĮıIJȠȢ ȆİȡȓıIJĮıȘ ıIJȡ ¼ ȀȠȞIJȐıIJȘȞȆȚİȡȓįĮIJȝ ȅǿȀȅȆǼǻǹ ǼȆǹīīǼȁȂǹȉǿȀǹǹȀǿȃǾȉǹ ǼʌİțIJǼȣĮȖȖİȜȚțȫȞ ȆȦȜİȓIJĮȚİʌȚȤİȓȡȘıȘıIJȠȞ IJȝ ʌİȗȩįȡȠȝȠIJȘȢȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȃǽȦȒIJȝ ȀȑȞIJȡȠȖȡĮijİȓĮıIJȠȞȠȠȡĮʌȩ ȈIJȠȉȗĮȝȓIJȝ ȂȣȜĮȪȜĮțȠIJȝ IJȝ ȀȑȞIJȡȠĮʌȩIJȝȠȩȡȠijȠȢ ǼșȞȈIJȐįȚȠ IJȝ ȈIJȠȞʌİȗȩįȡȠȝȠțĮIJȐıIJȘȝĮ ȃǽȦȘ IJȝ IJȝȚıȩȖIJȝȣʌȠȖ IJȝ ȂĮȡIJȚȠȣ IJȝ ʌĮIJȐȡȚıȘȝĮȞIJȚțȐȑıȠįĮ ȖȦȞȚĮțȩ ȀȠȞIJȐıIJĮ*RRG\¶VȠȢȩȡIJȝ ȁĮȧțȒIJȘȢȉİIJȐȡIJȘȢIJȝ ȆĮȡĮȜȓĮIJȝțĮIJȐıIJȘȝĮ ȃǽȦȒIJȝȖȦȞȚĮțȩ įȦȝȐIJȚĮ ıȘȝĮȞIJȚțȩȑıȠįȠ

ȀȠȞIJȐıIJĮȀȉǼȁ IJȝ ȀĮʌȞȚțȩȢ īȡĮijİȓȠȝĮʌȩIJȘȞʌȜĮIJİȓĮ ȠȢȩȡIJȝ IJȝ ȅȜȣȝʌȚĮțȒǹțIJȒıİȠȚțȠʌ ȀĮʌȞȚțȩȢ IJȝȚıȩȖİȚȠțĮIJȐıIJȘȝĮ IJȝ ȩȡȠijǼȞȠȚțȚĮȗȩȝİȞĮ ȀĮIJĮijȚȦIJȚțĮIJȝıİȈǻ ȈIJȠȆȃȠıȠțȠȝİȓȠIJȝ ȀĮʌȞȚțȩȢIJȝ ȈIJȘȞǼȅȀĮIJİȡȓȞȘȢȁȐȡȚıĮȢ ȈȈIJĮșȝȠȢ IJȝ IJȝ ȆİȡȚıIJĮıȘIJȝ

///////////// ΑΚΙΝΗΤΑ //////////

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 110 τμ (μικτό) ρετιρέ με 2Δ,Σ,Κ, Λουτρό, WC και αποθήκη στο υπόγειο, με ατομική θέρμανση, θέση στάθμευσης, περιοχή Ευαγγελικά (Δα γκλή 25). Πληρ. τηλ.: Ι. Διαμαντίδης 23510 38992, 6972027457 ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 85 τμ με ωρομέτρηση, στον 2ο όροφο τριόροφης οικοδομής με 2 Δ,Σ,Κ. ενιαίο και WC, στη οδό Δημητρίου Νίκα 40. Πληρ. τηλ. 6942432662 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 250 τμ γωνιακό στην Ολυμπιακή Ακτή, τιμή 60.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 154 τμ και διαμέρισμα 140 τμ στον 1ο και 2ο όροφο αντίστοιχα, τριόροφης οικοδομής στην οδό Υψηλάντου με γωνία Εθνικής Αντίστασης. Πληρ. τηλ. 6973827516 και 6947326323 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 330 τμ με 2 φάτσες, εξαιρετική θέση Παραλία Κατερίνης. Τιμή 145.000 Ε. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτίσμα τριόροφο 840 τμ ο κάθε όροφος σε 4,5 στρέμματα οικόπεδο, 3ο χλμ ΠΕΟ Κατερίνης - Θεσ/νίκης κοντά στην Αστυνομία. Πληρ. τηλ. 00491716438383 και 0049306068176 κον Κυριάκο

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ της περιοχής, ζητείται Υπεύθυνος Λογιστηρίου με γνώση σε τήρηση βιβλίων Γ' Κατηγορίας. Τηλ. Επικ.6973327041- Βιογραφικά στο email: nikolk@otenet.gr

įȚʌȜȠțĮIJȠȚțȓĮIJȝ 0(=21(7(Ȉ ǼșȞȚțȠȈIJĮįȚȠȚıȠȖİȚȠIJȝȠȢ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 500 μ οικόπεδο στη Νεοκαισάρεια 16.000 Ε. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 95 τμ σε άριστη κατάσταση κατασκευής 2002 , 2 Δ,Σ,Κ ενιαία και 2 WC, γκαράζ και κήπο πίσω από το Super Market "Γαλαξίας". Πληρ. τηλ. 6942432662 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: κεντρικές ανακαινισμένες γκαρσονιέρες με θερμοπομπό, θωρακισμένη πόρτα κλπ. 35τμ,20τμ, 24 τμ στη Θεσ/νίκη. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 400 τμ στον Κ. Αγιάννη. Πληρ. τηλ. 6976776255 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 272 τμ ΣΔ1, με παλιά οικία δίπλα από το γήπεδο. Τιμή 70.000 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 34974 και 6977 255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα στην περιοχή ΚΤΕΛ (πίσω) 3 δωμάτια, 2 μπάνια, σαλόνι, κουζίνα, αποθήκη, θέση τζάκι, στέγη, διαμπερές, νοτιανατολικός προσανατολισμός, αποχέτευση έτοιμη συνδεδεδμένη με το δίκτυο στο σοβά. Πληρ. τηλ. 23510 34974 και 6977255792 ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως Κατερίνης α)700 τμ β) 510 τμ γ) 450 τμ συνολικής πρόσοψης 65 μ στον οδικό άξονα προς Αθήνα (κόμβος περιμετρικής οδού Κατερίνης) με χρήση γης ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, δυνατότητας οποιασδήποτε επαγγελματικής χρήσεως. Τιμή 370 ευρώ το τμ Τηλ. 6944336497 6944918270 ΠΩΛΕΙΤΑΙ 65 τμ διαμέρισμα, 1ο ορ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ.Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 100 τμ στη Θεσ/νίκη (περιοχή Λαογραφικό Μουσείο), 3Δ,Σ,WC , κουζίνα σε τιμή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6944529650 ΠΩΛΕΙΤΑΙ 100 τμ υπερυψωμένο ισόγειο κοντά στη θάλασσα στην Παραλία. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοδομή με ενοικιαζόμενα δωμάτια πλήρως εξοπλισμένα, επιπλωμένα με τη λεόραση, κλιματισμό στην Ολυμπιακή Ακτή 120 τμ απο τη θάλασσα. Πληρ. τηλ. 6972497919

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στο Βατάν με διαμέρισμα στο ισόγειο, 1ος όροφος και δικαίωμα δόμησης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 160 τμ κτίση 320 μ. θέση Θρακιώτικα απέναντι από το πάρκο.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 τμ γωνιακό επί της 7ης Μεραρχίας. ΝΙΣΕΛΙ πωλούνται 7.200 τμ με ακτινίδια, νερό, ρεύμα. Τιμή 40.000 Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ πωλείται οικόπεδο 250 τμ γωνιακό. ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ πωλείται οικόπεδο 250 τμ δίπλα από την εκκλησία. ΑΣΤΙΚΑ πωλείται διαμέρισμα 10 ετών σε άριστη κατάσταση, 2 Δ, 2 WC, 2 αποθήκες, διαμπερές, με θέση πάρκινγκ, Σ, Κ, 100 τμ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 530 γωνιακό, επί της Παυσανίας (Νέα Ζωή). ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο (στα Αστικά) Ε=221 τμ, κτίζει 442 τμ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα 4 ετών 95 τμ 2Δ, Σ,Κ, WC, ατομική θέρμανση, αιρ κοντίσιον, σίτες, τέντες κλπ, 1ος οροφος. Τιμή 92.000 Ε.

ǹȆǿȆǼȇǿǻǾȈ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ǻȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮǻȦȝȐIJȚĮ ȈĮȜȩȞȚțȠȣȗȓȞĮțĮȚȝʌȐȞȚȠ IJȝțĮȚIJȝıIJȘȞȠįȩ ǻĮȖțȜȒ ȃȚțȠȝȘįİȓĮȢ įȣȐȡȚIJȝ ȅȜĮIJĮįȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮ įȚĮșȑIJȠȣȞ șȑıİȚȢıIJȐșȝİȣıȘȢ

ƥƳƣƷƧƫƱƵƧƭƧƵƺƯ ƬƣƫƮƯƩƮƱƴƶƯƺƯ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα καινούργια 60,100, 130 τμ σε 1,2,3 όροφο με ατομικό λέβητα, αποθήκη στο υπόγειο, πάρκινγκ. Τιμή 900 ευρω/τμ. Περιοχή επέκταση Ευαγγελικά. Μεσιτικό γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 6977353548 23510 73013 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατο γωνιακό διαμέρισμα 2ου ορόφου Ε135 τμ, 3ΔΣΚ2WC ατομικό λέβητα, αποθήκη στο υπόγειο με πάρκιγκ σε υπό κατασκευή οικοδομή.Πληρ. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792

ŒŒ•£žšŽ–šŸ

*24 ωρη εξυπηρέτηση *Χαμηλές τιμές *Αναλαμβάνουμε μεταφορά νεκρών από Γερμανία για Ελλάδα οδικώς και αεροπορικώς *Άποροι ΔΩΡΕΑΝ Εθν. Αντιστάσεως 67 Κατερίνη 23510 41762 - 6945747569 6971974032

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

άριστη κατάσταση ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα κεντρικότατη στον 3ο όροφο με ωρομέτρηση σε άριστη κατάσταση ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 272 τμ με π. οικία, ΣΔ 1 απέναντι από το Δασαρχείο. Τιμή 70.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 107 τμ δεκαπενταετίας απέναντι απότο πάρκο 3ος όροφος. Τιμή 85.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε=257 νότιο, επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 60.000Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο 42 τμ σε κάθετο πεζόδρομο 3ος όροφος βλέπει πίσω τιμή 20.000 Ε

Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙ πωλείται οικόπεδο γωνιακό 1000 τμ ή πωλείται και το μισό.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο 65 τμ σε οικοδομή δεκαετίας επί της Μ. Αλεξάνδρου 2ος όροφος, σε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 300 τμ Ν. Ζωή, 7ο χλμ.ȂȓĮİʌȓıțİȥȘıIJȠīȡĮijİȓȠȝĮȢșĮıĮȢȕȠȘșȒıİȚȞĮįİȓIJİʌȜȒșȠȢĮțȚȞȒIJȦȞ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στα Αστικά, πολυτελώς ανακαινισμένο, πλήρως επιπλωμένο και εξοπλισμένο με τα πάντα: τηλεόραση, video, κλιματιστικά (2), πληντήριο ρούχων, κουζίνα, ψυγείο, φούρνο μικροκυμάτων, σκεύη κουζίνας. Ενοίκιο 280 E. Δεκτές μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 6947446869.

ȉȘȜ țȚȞ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα 130 τμ στο κέντρο, στην οδό Τραπεζούντος 21, στον 5ο όροφ, με σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, 2 δωμάτια, 2 μπάνια με ωρομέτρηση. Τιμή 65.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6933498009 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοπεδο 475 τμ γωνιακό, εξαιρετική θέση, περιοχή Σβορώνος. Τιμή 100.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολοκαίνουργιο διαμέρισμα ετοιμοπαράδοτο 105 τμ 2Δ, σαλόνι, κουζίνα, WC, πάρκινγκ κεντρικό. Τιμή 95.000Ε.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια στα γυναικεία ρούχα ΑΝΝΑ ΡΙΤΑ, Κρέσνας 7 τηλ. 23510 38925. Δεκτά βιογραφικά μόνο με εμπειρία σε ίδιο είδος.

της πόλης ανακαινισμένο. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα Πληρ. τηλ. 23510 39951 90 τμ (καινούργιο) 2 Δ, Σ,Κ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 122 τμ Τ, WC, ωρομέτρηση, περιοχή οροφοδιαμέρισμα, 2ος όροφος, Πάρκου. Τιμή 300 Ε. Πληρ. 10ετίας, 3 Δ.Σ.Κ.μπάνιο, WC, Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. ωρομέτρηση, πάρκινγκ. Τιμή 23510 75207, 6944 727360 350 ευρώ. Περιοχή Ευαγγελικά. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑI μιΜεσιτικό Γραφείο Θάνος τηλ. κρό διαμέρισμα (στούντιο) στο κέντρο του 6977 353548, 23510 73013 Παρισιού για την πεΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 40 τμ ρίοδο από 13 Ιουλίου γκαρσονιέρα 1ος όροφος, έως 17 Αυγούστου. ΣΔ, Δωμ., μπάνιο, ντουλάπα, Είναι πλήρως επιπλωωρομέτρηση 4ετίας. Περιοχή μένο, διαθέτει Internet Κέντρο. Τιμή 240 Ευρώ. Πληρ. και δωρεάν τηλεφωΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «ΘΑΝΟΣ» νική σύνδεση με 100 τηλ. 23510 73013, 6977 χώρες του κόσμου. Η 353548 τιμή για όλη την περίοδο είναι 800 Ε και για μια εβδομάδα 270 Ε. Πληρ. τηλ. 2351028346 ȅǿȀȅǻȅȂǿȀǼȈǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ ή 0033183961077 και ǿǻǿǹȂǹȃȉǿǻǾȈ 0033634302582

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 αγροτεμάχια, 1250 τμ, 1000 τμ, 970 τμ, όλα μαζί ή μεμονωμένα, περιοχή Ξηροκάμπι Λιτοχώρου, δίπλα Ξεν. ΛΗΤΩ Τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 6944336497

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα στο δρόμο προς το Νοσοκομείο Ε=5.000 τμ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κόπτης-κόπτρια για βιοτεχνία. τηλ.6978898603.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 24 δωμάτιο - κουζίνα - μπάνιο στον τμ Ζαλόγγου 7. Πληρ. τηλ. 23510 1ο όροφο με ωρομέτρηση και 21923 κιν. 6946549813 ντουλάπες στην οδό Ζαλόγγου. 43. Πληρ. τηλ. 23510 23876 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στην οδό Κρέσνας, 1ΔΣΚWC τιμή ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ενοικίου 230 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 πρόσφατα ανακαινισμένη, 28346, 6979 9 85665 1 ΔΣΚWC, χωλ, 2 μπαλκόνια ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα στην οδό Σβορώνου 14. Πληρ. 50 τμ στην οδό Βότση 14 κέντρο τηλ. 2351300559

ǹīȁǹȊȇǹȈǻǿȆȁǹȈȉȅǼȇīȀǼȃȉȇȅ ȉȘȜ ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο στην Πλατεία Ελευθερίας 50 τ.μ. 2ος όροφος.

Είσαι νέος, δημιουργικός, γεμάτος εμπνεύσεις που περιμένουν να γίνουν πράξη; Τηλεφώνησε στο 2351046795 καθημερινά 9 με 2! Το Ράδιο Όλυμπος 101.5 ζητά νέους διαφημιστές για την επάνδρωση του διαφημιστικού τμήματος του σταθμού! Γίνε και εσύ μέλος της μεγάλης ομάδας του Ράδιο Όλυμπος 101.5 και απογείωσε το ταλέντο σου!

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από επώνυμο Κέντρο Ξένων Γλωσσών καθηγητές. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail cvlanguage@gmail.com, πληρ. στο τηλ. 2351033314 ZHTOYNTAI: από βιοτεχνία χημικών πωλητές – τριες με γνώση και πείρα στις πωλήσεις, όρεξη για ταξίδια, δίπλωμα οδήγησης απαραίτητο. Προϋπηρεσία θα ληφθεί υπ’ όψιν. Πληρ. τηλ. 23510-74712, 6977459400 ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με προϋπηρεσία για γυροπιτσαρία. Πληρ. τηλ. 23510 24774

////////////////////////////////////// ENOIKIAΣEIΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ////////////////////////////////////

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ȀȆǹȉȈǾȈ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα επί της 25ης Μαρτίου 45 τμ.

¬É·Ì¿™Í»ÇÕËÌÇÍ

ǹıIJȣȞȠȝȓĮ DZȝİıȘįȡȐıȘ ȉȡȠȤĮȓĮ  ǻȘȝȠIJȚțȒǹıIJȣȞȠȝȓĮ ȆȣȡȠıȕİıIJȚțȒ ȁȚȝİȞĮȡȤİȓȠ ȅȉǼȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȅȉǼǺȜȐȕİȢ ǻǼǾ  ǻǼȊǹȀ  ǻǼȊǹȀǺȜȐȕİȢ ǼʌȚȝİȜȘIJȒȡȚȠȆȚİȡȓĮȢ ǻȅȊǹǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǺǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȅǹǼǻ  ȉİȜȦȞİȓȠ  ǻĮıĮȡȤİȓȠ ȃȅȈȅȀȅȂǼǿȅ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȇĮȞIJİȕȠȪ   ǼʌİȓȖȠȞIJĮ ȇĮȞIJİȕȠȪ  ȅȡșȠʌİįȚțȒ ȂĮȚİȣIJȚțȒ ȀȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȀȊȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ǼȀǹǺ  ȌȣȤȚĮIJȡȚțȩȃȠıȠțȠȝİȓȠ ȆȑIJȡĮȢȅȜȪȝʌȠȣ ȈȊīȀȅǿȃȍȃǿǼȈ ǹıIJȚțȐȁİȦijȠȡİȓĮȀĮIJİȡȓȞȘȢ  ȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ   ǹʌȠșȒțȘȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȀȉǼȁȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȅȈǼȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȉǹȄǿ ȈȦȝĮIJİȓȠǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞȅįȘȖȫȞȉǹȄǿ  ȇĮįȚȠIJĮȟȓȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȈȦȝĮIJİȓȠȇĮįȚȠIJĮȟȓ³ȅDZȖȚȠȢȋȡȚıIJȩijȠȡȠȢ´ ȉǹȄǿȀȠȡȚȞȠȪ ǵȜȣȝʌȠȢȉǹȄǿ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ȆȚȐIJıĮȄȘȡȠȝİȡȓIJȠȣ ȆȚȐIJıĮȈȣȞIJȡȚȕȐȞȚ ȅǻǿȀǾǺȅǾĬǼǿǹ ([SUHVV6HUYLFH +HOODV6HUYLFH 3LHULD6HUYLFH ȀȉǼȅ  .7(2$8729,6,21 ǿǻǿȍȉǿȀȅȀȉǼȅ Ǽȁȉǹ ȀĮIJİȡȓȞȘ  ȀȓIJȡȠȢ  ȀȠȜȚȞįȡȩȢ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ǹȚȖȓȞȚȠ  ȀȠȡȚȞȩȢ  ȁİʌIJȠțĮȡȣȐ ȂİșȫȞȘ  ȆȜĮIJĮȝȫȞĮȢ ȃȅȂǹȇȋǿǹȆǿǼȇǿǹȈ ǻǾȂȅǿȃȆǿǼȇǿǹȈ ǻȒȝȠȢȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȒȝȠȢǹȚȖȚȞȓȠȣ ǻȒȝȠȢǹȞĮIJȠȜȚțȠȪȅȜȪȝʌȠȣ  ǻȒȝȠȢǻȓȠȣ ǻȒȝȠȢǼȜĮijȓȞĮȢ ǻȒȝȠȢȀȠȜȚȞįȡȠȪȢ ǻȒȝȠȢȀȠȡȚȞȠȪ ǻȒȝȠȢȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ǻȒȝȠȢȂİșȫȞȘȢ ǻȒȝȠȢȆĮȡĮȜȓĮȢ ǻȒȝȠȢȆȑIJȡĮȢ ǻȒȝȠȢȆȚİȡȓȦȞ ǻȒȝȠȢȆȪįȞĮȢ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Α)ΔΑΝΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 54 ΤΗΛ. 2351030150 Β)ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 34 ΤΗΛ. 23510 38936

ENOIKIAZETAI τριάρι διαμέρισμα (κατά προτίμηση σε φοιτήτριες) με αυτόνομη θέρμανση στη Θεσσαλονίκη. 4ος όροφος, Αρριανού 1, περιοχή Καμάρα. Πληρ. τηλ. Τσιτσίας Ιωάννης τηλ. 6974536315

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία 120 τμ στη Γανόχωρα στο ύψωμα, με 1000 μ. οικόπεδο. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 97 Πληρ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος τμ καθαρό, 3ος ορ. έναντι ΟΤΕ, 3 Δ,Σ,Κ,WC. Πληρ. τηλ. 23510 Κυριάκος τηλ. 6976760579 38992, 6972027457 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα με ωρομέτρηση πλήρως ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 120 τμ επιπλωμένη. Πληρ. Μεσιτικό διαμέρισμα, 2ο όροφος 3 ΔΣΚ2 Γανωτή τηλ. 25667 6979 μπάνια, τζάκι, ατομικό λέβητα, 10ετίας τιμή 400 Ευρώ. Μεσιτικό 862459 Γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 23510 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρα 73013, 6977 353548 επιπλωμένη και δυάρι σε ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα νεόδμητη οικοδομή στο κέντρο 117 τ.μ. 3ΔΣΚWC, αποθήκη, της πόλης με ωρομέτρηση και χώρος πάρκιγκ, ωρομέτρηση, δυνατότητα θέσης στάθμευσης. περιοχή Αγίας Τριάδος. Πληρ. Πληρ. τηλ. 6977323148 6973388975. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 110 τμ στην ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 100 τμ οδό Παρθ. Βαρδάκα 15 οροφοδιαμέρισμα, 1ος όροφος, στον 1ο ορ. με ατομι- 20ετίας, (χωρίς κοινόχρηστα), κή θέρμανση για επαγ- 2 δωμ. Σ.Κ. μπάνιο, ατομικό γελματική χρήση. Πληρ. λέβητα. Τιμή 300 ευρώ. Περιοχή τηλ. 23510 73840 και Ευαγγελικά. Μεσιτικό Γραφείο Θάνος τηλ. 6977 353548, 23510 6977227354 73013 e-mail:estia6@otenet.gr

ENOIKIAZETAI διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη (επί της Μαρτίου), 2 δωμάτια, σαλόνι, αποθήκη, WC. Πληροφορίες τηλ. 6944945165

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα κεντρικότατο δίπλα στις τράπεζες 160 τμ, συν υπόγειο συν πατάρι κατάλληλο για διάφορες επιχειρήσεις. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

Ερμιόνη *Αγοράζω χρυσαφικά και χρυσά νομίσματα τοις μετρητοίς *Ανταλάσσω χρυσαφικά Δημάδη 4 (έναντι Δημαρχείου) Τηλ. 23510 34654

Μεσιτικό γραφείο

www.katerinirealestate.gr

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κρέσνας 5 και Ζαλόγγου γωνία Κατερίνη ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 135) Μεζονέτες στο σοβά ή τελειωμένες πίσω από τα ΚΤΕΛ 140) Σε 500 τμ οικόπεδο ανεξάρτητο διόροφη μονοκατοικία 85 τμ μπροστά στο κύμα στην Παραλία Κορινού ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ 141) 96 τμ 3ος όρ., 30ετίας κεντρικό 270) 90 τ.μ. διαμπερές κεντρικό 30ετίας 272) 80 τ.μ. κεντρικό μερικώς ανακαινισμένο σε πολύ καλή κατάσταση. 273) 140 τμ στον 1ο όροφο κατάλληλο για επαγγελματική στέγη. 275) Κοντά στο Υδραγωγείο 94 τμ με ωρομέτρηση. 276) Διαμέρισμα 95 τμ διαμπερές, 2 Δ, 1ος όροφος, θέση πάρκινγκ κοντά στην Παλία Πυροσβεστική. 277) 129 τμ μικτά (101 καθαρά), 1ος οφ. 3 Δ, κοντά στην Αγία Παρασκευή. 278) στην Θεσ/νίκη περιοχή Μπότσαρη 100 τμ 1ος όροφος 279) 96 τμ , 1ος όροφος στην Ερμού. 280) Πωλείται μεζονέτα με πυλωτή και σκεπή στα Καταφιώτικα κοντά στην εκκλησία. ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 251) Σε 500 τμ οικόπεδο μονοκατοικία με σκεπή στη Νεοκαισάρεια 351) Μονοκατοικία 50 τμ στα τούβλα στο Παλιό Ελατοχώρι κεντρικό οικόπεδο 352) Μονοκατοικια 100 τμ σε 290 τμ οικοπεδο στην επεκταση Ευαγγελικων 620) Σε 400 μέτρα οικόπεδο διώροφη οικοδομή, μαγαζί 135 τμ οροφοδιαμέρισμα, στον σοβά στην Κάτω Μηλιά ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 443) Κατάστημα 65 τ.μ. με 75 τ.μ. 2ο όροφο επί της Εθν. Αντίστασης. 445) 40 τ.μ. +40 τ.μ. πατάρι οδός Κρέσνας 452) Πωλείται 140 τμ 2ος όροφος διαμπερές επαγγελματική στέγη, βλέπει πλατεία 453) 22 τμ κλειστο παρκιγκ κοντα στο συντριβανι 455) Πωλούνται καταστήματα

Τηλ./FAX. 23510-47497, κιν: 6976 760579

145 τμ 85 και 37 τμ χωριστά ή όλα μαζί πάνω στον δρόμο για Παλιό Κεραμίδι 456) Πωλούνται άδειες για 200 τμ καταστήματα με κόμβο στον δρόμο για Ν. Εφεσο 458) 6 γραφεία σε πεζόδρομο πωλούνται όλα μαζί και χωριστά 459) Σε 500 τμ οικόπεδο (0,8συν) 100 τμ κατάστημα στην Φαρμάκη ΟΙΚΟΠΕΔΑ 462) 231 τμ νότιο επέκταση Ευαγγελικών 7,5Χ30 μέτρα 535) 451 τ.μ. οικόπεδο στην Καλλιθέα μέσα στο χωριό. 585) 340 τ.μ. δίπλα στη Νομαρχία 586) 360 τ.μ. στην επέκταση Σταδίου 591) 566 τ.μ. οικόπεδο με μεγάλη φάτσα στα Ευαγγελικά προς την Αγία Άννα. 593) 401 τ.μ. οικόπεδο κοντά στο ΙΚΑ 601) 400 τμ επέκταση Ευαγγελικών βλέπει Κ.Χ. 602) Πωλείται 450 τμ οικόπεδο στον παραλιακό οικισμό του Κορινού 606) 3Χ400 τμ συνεχόμενα οικόπεδα στον Παραλιακό οικισμό Καλλιθέας 613) 600 τμ οικόπεδο στον Οικισμό "ΠΑΙΔΕΙΑ" Λιτοχώρου 616) 3Χ400 τμ οικόπεδα στον Κ. Αγιάννη σε πλαγιά με θέα 618) 240 τμ οικόπεδο στο Λιτόχωρο με θέα θάλασσα και βουνό πίσω από το Γυμνάσιο 619) Οικόπεδα πίσω από τον ΟΑΕΔ σε πολύ καλή τιμή 622) 400 τμ δις γωνιαίο στο Λιτόχωρο με υπέροχη θέα στην Αγία Μαρίνα 623) 4 στρεμ. ή 8 στρεμ. γωνιακό στο Νέο Κεραμίδι δίπλα στο Νέο Νοσοκομείο 624) 2.320 τ.μ. γωνιακό τεμάχιο δίπλα στο σχέδιο στην Επέκταση Ευαγγελικών. 625) 455 τμ. οικόπεδο δίπλα στην Εφορία 626) 250 τμ νότιο στα Ευαγγελικά σε καλό σημείο. 627) 250 τμ στην Ολυμπιακή Ακτή σε καλό σημείο 628) 460 τμ δίπλα στις Εργατικές Κατοικίες μετά τον Βασιλόπουλο - Μαρκετ της Αγ. Αικατερίνης 629) 300 τμ στην Περίσταση στο δρόμο για Παναγία. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 658) 12 στρεμ. Στον Αγ. Μηνά Ν. Εφέσου. 663) 8 στρέμματα στον δρόμο

Σβορώνου- Νεοκαισάρεια 664) 6 στρέμματα πριν την Κατερινόσκαλα πάνω στο δρόμο. 665) Στην επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας 3.350 τ.μ. με τρεις δρόμους κατάλληλο για επαγγελματική στέγη. 666) 3.400 τ.μ. Επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας πίσω από τον Πογιαρίδη. 676) 9 στρ. αριστερά από τον ΠΕΟ πίσω από την Πυροσβεστική 679) Πωλούνται 30 στρ. ακτινίδια και ελιές στον Κορινό με όλο τον εξοπλισμό (τρακτέρ - εργαλεία κτλ) 680) 14,5 στρ. δίπλα στον Βιολογικό (10 στρ. ακτινίδια + 4,5 στρ. τριφύλλι) 681) 5 στρ. ακτινίδια πίσω από τον Βιολογικό 682) 9,2 στρ. ανάμεσα στη Ν. Εφεσσο και Κονταριώτισσα στο ύψωμα με θέα 683) 5500 τ.μ. χωράφι για επαγ. Χρήση κοντά στη ΜΑΧΙ γωνιακό 684) 3800 τ.μ. με μεγάλη φάτσα στην Εθνική οδό μετά το τούνελ δεξιά στο ρέμα για Θεσσαλονίκη. 686) 11 στρ. (88μ. φάτσα) κοντά στη ΜΑΧΙ. 697) 9 στρ. μετά τον Βιολογικό ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 701) 8 δωμάτια σε 250 τ.μ. στην Ολυμπιακή Ακτή στο δεύτερο δρόμο 717) 18 ενοικιαζόμενα δωμάτια σε 500 τ.μ. στην Κατερινόσκαλα 718) 30 δωμάτια με πισίνα στην Ολυμπιακή Ακτή. 719) 5 διπλά και 3 μονά σε καλή κατάσταση στην Ολυμπιακή Ακτή. 722) Σε 250 τμ κατάστημα και 14 δωμάτια πλήρως ανακαινισμένα στον πεζόδρομο της Ολυμπιακής Ακτής 723) Στην Παραλία σε 400 τμ γωνιακό οικόπεδο (1,2 συντ.) οικοδομή με 2 καταστήματα 10 ενοικιαζόμενα δωμάτια και 2 διαμερίσματα ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 802) Ενοικιάζεται μαγαζί 36 τμ με υπόγειο σε καλό πεζόδρομο 803) Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελματικός χώρος 120 τμ με τουαλέτα ΑΜΕΑ 804) 3άρι στην περιοχή Ξάνθου με αυτόνομη θέρμανση 805) 120 τμ, 2ος όρ., 3 Δ, κεντρικό απέναντι από κλινική Κωτακίδη

›©™®¡§¬£¬±¥ ¤¥Ÿ¤§«­¥±¥ «¬®™¥¡™«¬§£¡«¤§¡¥™±¥

¬§¤¨™¢§›£§­¥¡¢¤™¥±£Ÿ ¬§­£§­¤¡œŸ«™¢Ÿ ¢™©™›¡™¥¥Ÿ¥¬¡¥§­ œÅË¿šÕÉÑÅÇÊ¢¹Ì½É·Å¿ ¬Ÿ£  ¢¡¥Ÿ¬§ ­ÈŬ¬½É¾ÇÈÇÕÃÇÍ


12 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÔÑÉÔÇ 23 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2011

Ï

ðñüåäñïò ôïõ Ðïíôéáêïý Óõëëüãïõ “Ðáíáãßá Óïõìåëܔ ¢ñçò Êáóéìßäçò, åíþ óõã÷áßñåé ôïõò Ðüíôéïõò êáé ÊñÞôåò ÷ïñåõôÝò ðïõ ìüëéò Ý÷ïõí ïëïêëçñþóåé ôï êïéíü ôïõò ðñüãñáììá ôï âñÜäõ ôïõ ÓáââÜôïõ. Óõã÷áñçôÞñéá áîßæïõí âÝâáéá óôï ðñïåäñåßï êáé ôï Ä.Ó. ôïõ óõëëüãïõ ãéá ôçí öåôéíÞ äéïñãÜíùóç, ç ïðïßá åß÷å êáé áñêåôÝò êáéíïôïìßåò.

Ôéò äõóêïëßåò ðïõ áíôéìåôùðßæåé áõôüò, áëëÜ êáé üëïé ïé ðåæïß ðïõ äéáó÷ßæïõí ôçí ïäü Æáëüããïõ êáèçìåñéíÜ, ìáò äåß÷íåé ï êýñéïò Ìé÷Üëçò. Åêôüò áðü áõôü ôï óçìåßï üðïõ Ý÷åé ëáêêïýâåò õðÜñ÷ïõí áñêåôÜ Üëëá ðïõ åßíáé áñêåôÜ óôåíÜ Þ Ý÷ïõí êïëüíåò ðÜíù óôï ðåæïäñüìéï ïé ïðïßåò êÜíïõí áäýíáôï ãéá ðïëëïýò ôï íá ðåñÜóïõí.

ÔéìçôéêÞ ðëáêÝôá åðÝäùóå ï ðñüåäñïò ôïõ ÖåóôéâÜë Ïëýìðïõ ÉÜêùâïò Ôáó÷ïõíßäçò óôïí óêçíïèÝôç Èåüäùñï Ôåñæüðïõëï, ìåôÜ ôï ðÝñáò ôçò ðáñÜóôáóçò «ÐñïìçèÝáò Äåóìþôçò». Ï ðñüåäñïò åõ÷áñßóôçóå ôïí öçìéóìÝíï èåáôñÜíèñùðï åê ìÝñïõò ôçò Ðéåñßáò, ôçí ïðïßá êÜíåé ðåñÞöáíç ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõ.

Î

åêßíçóáí ïé åããñáöÝò óôéò áêáäçìßåò ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷åëÜïõ ãéá áãüñéá êáé êïñßôóéá áðü 6 Ýùò 16 åôþí ãéá ôç óåæüí 2011-2012. Ïé ðñïðïíÞóåéò èá îåêéíÞóïõí ôçí 1ç Óåðôåìâñßïõ. Êáé üðùò ðÜíôá ìå ôïõò ðéï Ýìðåéñïõò ðñïðïíçôåò,ôï êýñïò êáé ôçí õðåõèõíüôçôá ôçò ìåãáëýôåñçò áêáäçìßáò ìðÜóêåô.

«ÌÜóôéãá» ÷áñáêôÞñéóå ôçí áäÞëùôç åñãáóßá ìå ðñüóöáôåò äçëþóåéò ôïõ ï ðñüåäñïò ôïõ Åñãáôéêïý ÊÝíôñïõ Êáôåñßíçò, ÂáëÜóçò Êïôñþíçò. ¼ðùò óçìåßùóå åðéðëÝïí, ïé åêôéìÞóåéò ôïõ åñãáôéêïý êÝíôñïõ áíåâÜæïõí ôï ðïóïóôü ôùí áäÞëùôùí åñãáæïìÝíùí óôïí åðéóéôéóôéêü êëÜäï óôï 70%, õðïëïãßæïíôáò ðùò ðåñßðïõ 6.000 Üôïìá åñãÜæïíôáé óå êáèåóôþò áðüëõôçò áíáóöÜëåéáò. Áíáöåñüìåíïò êáé óôçí Ðéåñßá, ðñï÷þñçóå óôçí äéáðßóôùóç ðùò ôñåéò óôïõò äÝêá êáôïßêïõò ôçò Ðéåñßáò Ý÷ïõí ÷Üóåé ôç äïõëåéÜ ôïõò.

ÃÉÁ ÔÉÓ 8-9 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ

Áðåñãßá êÞñõîå ï ÐáíåëëÞíéïò Éáôñéêüò Óýëëïãïò

Ð

áíåëëáäéêÞ áðåñãßá ôùí ãéáôñþí üëùí ôùí êëÜäùí êçñýóóåé ãéá ôéò 8 êáé 9 Óåðôåìâñßïõ, ìå ôçí Ýíáñîç ôçò ÄÅÈ, ï ÐáíåëëÞíéïò Éáôñéêüò Óýëëïãïò (ÐÉÓ), áíôéäñþíôáò óôç äçìéïõñãßá ôïõ Åèíéêïý Ïñãáíéóìïý Ðáñï÷Þò Õðçñåóéþí Õãåßáò (ÅÏÐÕÕ).

SUPER ÁÅÑÏÐÏÑÉÊÅÓ ÐÑÏÓÖÏÑÅÓ ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ ÌÕÊÏÍÏÓ 4, 5, 8 ÇÌÅÑÅÓ ÁÐÏ 245,00 ÑÏÄÏÓ 5 ÇÌÅÑÅÓ ÁÐÏ 255,00 ÓÁÍÔÏÑÉÍÇ 4,5,8,9 ÇÌÅÑÅÓ ÁÐÏ 270,00 ÃÁÌÇËÉÏ ÓÔÇ ÓÁÍÔÏÑÉÍÇ …………. SUPER ÐÑÏÓÖÏÑÁ ÌÅ ÅÊÐËÇÎÅÉÓ

Óå Ýêôáêôç ãåíéêÞ ôïõ óõíÝëåõóç, ôï ðåñáóìÝíï ÓÜââáôï, ï Óýëëïãïò áðÝññéøå «óôï óýíïëü ôïõ ôï êõâåñíçôéêü ó÷Ýäéï ãéá ôïí ÅÏÐÐÕ, ùò áðáñÜäåêôï êáé åðéêßíäõíï ãéá ôçí ðåñßèáëøç ôùí ðïëéôþí, ôçí áîéïðñÝðåéá ôïõ ¸ëëçíá Éáôñïý êáé ôïõ Éáôñéêïý Ýñãïõ». Ç ãåíéêÞ óõíÝëåõóç ôùí ðñïÝäñùí êáé ôùí åêðñïóþðùí ôùí éáôñéêþí óõëëüãùí ôçò ÷þñáò åîïõóéïäüôçóå ôï äéïéêçôéêü óõìâïýëéï ôïõ ÐÉÓ íá êáôáñôßóåé ìå åìðåéñïãíþíïíåò ôåêìçñéùìÝíç êáé êïóôïëïãçìÝíç ðñüôáóç ãéá ôç ÃåíéêÞ ÓõëëïãéêÞ Óýìâáóç Áðáó÷üëçóçòå êáé Áìïéâþí ìå ôïí ÅÏÐÐÕ óýìöùíá ìå ôéò ðñïôÜóåéò ôùí ãéáôñþí.

ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÊÉÔÑÏÕÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ & ÐËÁÔÁÌÙÍÏÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÁÃÉÏÕ ×ÁÑÁËÁÌÐÏÕÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

ÉÅÑÁ ÐÁÍÇÃÕÑÇ Ôçí Ôñßôç 23 Áõãïýóôïõ (ÅííéÜìåñá ôçò Ðáíáãßáò) Ðáíçãõñßæåé

Ï Õðáßèñéïò íáüò ôçò Ðáíáãßáò Éåñïóïëõìßôéóóáò (ÐáñåêêëÞóé ôïõ Éåñïý Íáïý Áãßïõ ×áñáëÜìðïõò Êáôåñßíçò). Áýñéï, ÄåõôÝñá êáé þñá 7.30 ìì èá ãßíåé ÌÝãáò åóðåñéíüò ìåô’ áñôïêëáóßáò üðïõ èá øÜëëïõí ôá åãêþìéá ôçò Ðáíáãßáò êáé óôç óõíÝ÷åéá èá ðñáãìáôùèåß ç ëéôáíåßá ôçò Èáõìáôïõñãïý Åéêüíáò. ÐñïåîÜñ÷ùí ôçò áêïëïõèßáò èá åßíáé ï Ðáíïóéïëïãéþôáôïò Áñ÷éìáíäñßôçò êáé Ðñùôïóýãêåëïò ôçò ÉåñÜò Ìçôñïðüëåþò ìáò ð. ÂáñíÜâáò ËåïíôéÜäçò ï ïðïßïò èá êçñýîåé êáé ôïí Èåßï Ëüãï. Ôçí Ôñßôç áíÞìåñá ôçò åïñôÞò 7-10 ðì èá ôåëåóèåß Èåßá Ëåéôïõñãßá. Ôï âñÜäõ ôçò Ôñßôçò êáé þñá 9.00 ìì óôïí áýëåéï ÷þñï ôïõ 8ïõ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ Êáôåñßíçò ìå ôçí óõììåôï÷Þ ôïõ Ðïëéôéóôéêïý Óõëëüãïõ Óéä. Óôáèìïý Êáôåñßíçò èá ðñáãìáôïðïéçèïýí ìïõóéêï÷ïñåõôéêÝò åêäçëþóåéò êáé ðïíôéáêü - ëáéêü ãëÝíôé ìå ôïõò åîÞò êáëëéôÝ÷íåò: Ìáñßá ÁäÜìïõ, ÄçìÞôñéï Ðáðáäüðïõëï, ÊõñéÜêï Ôñéáíôáöõëëßäç, Çëßá Ñáêüðïõëï, Óõìåþí Óõìåùíßäç, ×áñÜëáìðï Êáðßäç, ÅõÜããåëï Ðáñáäåéóüðïõëï, ÁëÝîáíäñï Áë÷áæßäç êáé Íéêüëáï ×áñáëáìðßäç. Ôï Åêêëçóéáóôéêü Óõìâïýëéï

ÔÏ ÊÁÖÅÍÅÉÏ ôïõ Áöåíôïýëç

«Öñïõôïèåñáðåßá»!...

«Ìéá öïñÜ èõìÜìáé âïçèïýóåò, ôþñá óéùðÞ»! Ôçí ðáñÜöñáóç åíüò óôß÷ïõ áðü ôï ôñáãïýäé ôçò ÁñëÝôáò Ýêáíå ï åìðåéñïôÝ÷íçò ðïëéôéêüò áíáëõôÞò, èåßïò Áöåíôïýëçò. ÈÝëçóå íá äçìéïõñãÞóåé Ýíá «ðéáóÜñéêï» óýíèçìá ìÞðùò óõãêéíçèïýí ïé Ý÷ïíôåò êáé âÜëïõí ôï ÷Ýñé óôçí ôóÝðç õðÝñ åêåßíùí ðïõ æïõí ôï ìáñôýñéï ôçò áíåñãßáò êáé ôçò áíÝ÷åéáò. ÐÞñå ëïéðüí ìïëýâé êáé ÷áñôß êáé æÞôçóå «çóõ÷ßá» ãéá íá äçìéïõñãÞóåé. ËÝìå ôþñá! Ôá ðïóïóôÜ ôçò áíåñãßáò ôñáâïýí ìÝñá ìå ôç ìÝñá êáé ýöåóç óôçí ýöåóç ôçí áíçöüñá – ïñåéâáóßá êÜíåé ç «ñïõöéÜíá»;(!) - êáé ïé Üíåñãïé êáôçöïñßæïõí óôï äñüìï ðïõ ïäçãåß áðü ôï åëÜ÷éóôï ôùí êïéíùíéêþí åðéäïìÜôùí óôÞñéîçò óôï «ôßðïôá»! Ïé óýã÷ñïíïé «Óáìáñåßôåò» ðïõ èá ìðïñïýóáí íá ôïõò óôáìáôÞóïõí ðñéí áíôéêñßóïõí «ôï ìçäÝí» êé Üíôå íá óõìöéëéùèïýí ìáæß ôïõ óå ðåßóìá ôçò ðñïôñïðÞò ôïõ ÊáñõùôÜêç äåí Ý÷ïõí öáíåß êáé äåß÷íïõí êïõìðùìÝíïé Ýùò áäéÜöïñïé. Ôï óçìåñéíü ðñïößë ôùí ïéêïíïìéêÜ éó÷õñþí áðÝ÷åé ðïëý áðü åêåßíï ðïõ åß÷áí ïé ìåãéóôÜíåò ôïõ ðëïýôïõ óå ðáëáéüôåñåò êáé äõóêïëüôåñåò äåêáåôßåò. Ðïéá ó÷Ýóç ìðïñåß íá Ý÷åé ï ðïëýò ê. Ôæïñôæ Óüñïò ìå ôïí ÁñéóôïôÝëç ÙíÜóç Þ ôïí ÁíäñÝá Óõããñü; ¼ðïéá êé «ï öÜíôçò ìå ôï ñåôóéíüëáäï» áðáíôÜ ï èåßïò Áöåíôïýëçò. ¹ôáí êáé ïé «ëåöôÜäåò» ôïõ ðáñåëèüíôïò êáéñïóêüðïé êáé êåñäïóêüðïé áëëÜ üôáí Ýöôáíáí øçëÜ åß÷áí ôï íïõ êáé ðñïò ôá ðßóù ãéá íá äïõí ðïý âñßóêïíôáé ïé õðüëïéðïé. Ïé «Êñïßóïé» ôïõ ðáñüíôïò áíôéëáìâÜíïíôáé ôçí áëëçëåããýç ìüíï ãéá ôïõò åáõôïýò ôïõò! Ìéá ÷åéñáøßá åíüò öôù÷ïý ìå ôïí ÙíÜóç ßóùò íá Üöçíå êáìéÜ ëßñá óôçí ðáëÜìç ôïõ. Áí ÷áéñåôçèåß ìå ôïí Óüñïò, ï áíáëõôÞò óõìâïõëåýåé íá ìåôñÞóåé ôá äÜ÷ôõëá, ï öôù÷ïýëçò! ÔÝôïéá ÷áñáêôçñéóôéêÜ êáôÜöåñå íá ðñïóèÝóåé óôïõò ïéêïíïìéêÜ éó÷õñïýò ç «èáôóåñéêÞ» åëåõèåñßá ôçò áãïñÜò ôçò äåêáåôßáò ôïõ ’80. Äõóôõ÷þò áíôß ôçò åðéäéùêüìåíçò ôüôå áôáîéêÞò ðïëõðïëéôéóìéêÞò êïéíùíßáò ïäçãçèÞêáìå óå êïéíùíéêÜ «êëÜóìáôá». ÊÜðïéá «êïììÜôéá» åßíáé «åêñçêôéêÜ» êáé ðõñïäïôïýí åîåãÝñóåéò óáí áõôÞ ðïõ Ýæçóå ðñï çìåñþí ôï Ëïíäßíï êáé ôï ÄåêÝìâñéï ôïõ 2008 ç ÁèÞíá. ¼ëá äåß÷íïõí üôé ç êïéíùíéêÞ åéñÞíç äåí ìðïñåß íá åðéâëçèåß ìüíï ìå äõíÜìåéò êáôáóôïëÞò áëëÜ èÝëåé ðñïóðÜèåéá óôïí ôïìÝá ôçò ðñüëçøçò ìå ôçí ïéêïíïìéêÞ áñùãÞ ôïõ êñÜôïõò. ¼ôáí áõôÞ äåí åðáñêåß ç êïéíùíéêÞ óõíï÷Þ ÷ñåéÜæåôáé ôç óõíäñïìÞ ôùí éó÷õñüôåñùí êáé ü÷é ôéò ïñéæüíôéåò ðåñéêïðÝò ðïõ åßíáé ôçò ìüäáò éäéáßôåñá óôçí ðáôñßäá ìáò. Åßíáé ãíùóôü üôé ï áíáëõôÞò åßíáé ðñþçí «ãêáóôáñìðÜéôåñ», íõí åìðåéñïôÝ÷íçò áíáëõôÞò êáé ðñïïñßæåé åáõôüí ãéá ôçí áíÜëçøç ôçò èÝóçò ôïõ åêðñïóþðïõ ôýðïõ ôçò êõâÝñíçóçò ðïõ äéïéêåß ôïí ÐáñÜäåéóï, üôáí Èåïý èÝëïíôïò ìåôïéêÞóåé åéò ôáò Áéùíßïõò ÌïíÜò. Áò Ý÷ïõí ëïéðüí õðüøç üóïé ìáæß ìå ôá ëåöôÜ Ý÷ïõí óôéò ôóÝðåò êáé êáâïýñéá üôé èá ôïí óõíáíôÞóïõí ðáñÜ ôù Áãßù ÐÝôñù êáé ÷ùñßò óõóôáôéêÞ åðéóôïëÞ Áöåíôïýëç äåí èá ôïõò äå÷ôåß ï Êýñéïò ãéá íá êñéèïýí åíþðéüí ôïõ. Íá óôáìáôÞóïõí ëïéðüí íá äéáìïñöþíïõí ôçí êïéíÞ ãíþìç ìüíï ìå «ðá÷éÜ ëüãéá» ðáñçãïñßáò êé áðü ôçãáíßôá ôßðïôå. Ìå áõôü ôï «ôßðïôá» äåí

ðñüêåéôáé íá óõìöéëéùèåß ï áíáëõôÞò, üôáí ïé ìåí Ý÷ïõí ôá ìýñéá üóá êáëïýäéá êáé ïé äå êéíäõíåýïõí íá óôåñçèïýí êáé ôá ïëßãéóôá. Áò ðñÜîïõí ôþñá êáôÜ ðþò áñìüæåé óå ìåãáëüøõ÷ïõò åëåÞìïíåò ãéá íá ìç äéáðéóôþóïõí êÜðïôå üôé ç Üëëç æùÞ åßíáé ìéá Üâõóóïò! «¸÷åé êõâÝñíçóç ï ÐáñÜäåéóïò ãéá íá ÷ñåéÜæåôáé åêðñüóùðï ôýðïõ;» ñþôçóå ç óýæõãïò, êõñßá Ðïëõôßìç, äéáôáñÜóóïíôáò ôçí çñåìßá ôïõ áíáëõôÞ. «Êé ç ÅëëÜäá ôé ÷ñåéÜæåôáé ôüóïõò êõâåñíçôéêïýò åêðñïóþðïõò;» áðÜíôçóå åêåßíïò. Ôéò áëëçëÝããõåò óêÝøåéò ôïõ èåßïõ äéÝêïøå Ýíáò «ring tone». ¸ôóé êïõäïõíßæïõí ôá ôçëÝöùíá óôïí êáéñü ôçò Ôñüéêáò! Ôï «êáöåíåßï» ôçò óôÞëçò äÝ÷ôçêå êëÞóç ãéá ðáñï÷Þ ìáèçìÜôùí áéóéïäïîßáò åî áðïóôÜóåùò. «Óå æçôÜåé Ýíáò “Ðáíáãéþôáôïò”!» åíçìÝñùóå ç «åðéêïéíùíéáêÞ óýìâïõëïò» êõñßá Ðïëõôßìç. «Ðåò óôïí ÐáôÝñá ¢íèéìï üôé äåí åß÷á ðïôÝ åðáöÝò ìå ôá åñôæéáíÜ ôçò óêïðéáíÞò ðñïðáãÜíäáò!» áðÜíôçóå åêåßíïò. «Åßíáé Ýíáò ößëïò óïõ, ïíüìáôé “Ðáíáãéþôçò”!» äéåõêñßíéóå ç èåßá. «Âñå ôæåñåìÝ Ý÷ïõí õðåñèåôéêü ôá ïõóéáóôéêÜ; Ôé Ýêáíåò êé Ýäùóåò ðñïáãùãÞ óôïí åáõôü óïõ;» åîáíÝóôç ï Áöåíôïýëçò. «Ôßðïôá!» áðÜíôçóå ï óõíïìéëçôÞò. «¸ôóé óå èÝëù âñå èçñßï. ÂÜóôá äõíÜìåéò ãéá íá ìç óå âñåé êïõñáóìÝíï ç áíÜðôõîç!» ó÷ïëßáóå ï èåßïò. «¸ãéíå åðáíåêêßíçóç ôçò Ïéêïíïìßáò; Ìéá äïõëßôóá êáé ãéá ìÝíá èåßå!» öþíáîå ôï «èçñßï». «ÈåéÜöé êáé ìðáñïýôé! Ãéá ôçí åðáíåêêßíçóç ôïõ Áíôþíç íá ñùôÞóåéò ôçí Ðïëõôßìç» öþíáîå ï Áöåíôïýëçò êáé óõíÝ÷éóå: «Ç ïéêïãÝíåéá ôé êÜíåé;» «Ôßðïôá!» åßðå ï «Ðáíáãéþôçò». «Ðñïò ôé ôüóï ìçäåíéóìüò; Óáò ÷ôýðçóå ï éüò ôïõ Íåßëïõ êáé áññùóôÞóáôå;» ñþôçóå ï áíáëõôÞò. «Ìáò Ýðëçîå ï “éüò” ôçò ýöåóçò êé åßìáóôå Üíåñãïé ïéêïãåíåéáêþò. ÂñåèÞêáìå ìÝóá óå Ýíá áðÝñáíôï ïéêïíïìéêü êåíü êáé æïýìå ìéá èëßøç.» áðÜíôçóå ï «ôéðïôéóôÞò»! «Áõôü õðÞñ÷å üóï äåí åß÷áôå ðÝóåé ìÝóá!» ó÷ïëßáóå ï èåßïò ìáæß ìå ôïí Åëýôç êé ï óõíïìéëçôÞò Ýâáëå ôá ãÝëéá. Ùóôüóï ïé êõâåñíþíôåò áò äïõí êáé ðÜëé êÜðïéá Ýñãá üðùò ôï «Êïõñäéóôü ðïñôïêÜëé», Þ ôï «ÖñÜïõëåò êáé áßìá» ìå ôéò íåáíéêÝò åîåãÝñóåéò ðåñáóìÝíùí äåêáåôéþí, ðñéí îåóðÜóåé ç èëßøç ôïõ «Ðáíáãéþôç» ìå áðñüâëåðôåò óõíÝðåéåò. ºóùò ìéá «öñïõôïóáëÜôá» íá âïçèÞóåé íá óêåöôïýìå üôé ç óôÞñéîç ôùí áóèåíÝóôåñùí áðïôåëåß õðï÷ñÝùóç ôùí éó÷õñþí êáé ü÷é åðßäåéîç åëåçìïóýíçò. -Ù-

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011  
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011  

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

Advertisement