Page 1

ÐÅÌÐÔÇ 18 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ

2011

Åôïò 35ï Áñ.Öýëëïõ 8718

www.olympio-bima.gr

ÔéìÞ Öýëëïõ 0,75 Åõñþ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ ÅêäïôéêÞ åíçìåñùôéêÞ É.ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Ãñáöåßá -Ôõðïãñáöåßá ÂÏÔÓÇ 18 ÔÇË. 38920, 33633, 38606, 46790-92 FAX 20672 www.olympio-bima.gr e-mail ol-bhma@otenet.gr & info@olympio-bima.gr

Ôï ôéìüíé êáé ôá ðáíéÜ ôçò áíèñþðéíçò øõ÷Þò ÔÏÕ ÃÉÁÍÍÇ ÊÏÑÏÌÇËÇ Ìéá ðïëý ðáëéÜ éóôïñßá, áðü Ýíá áðü ôá áñ÷áéüôåñá âéâëßá ðáñáâïëþí ôçò Éíäßáò, ôï Ðáíôò ÔÜíôñá, ëÝåé ôá åîÞò: ¸îù áðü êÜðïéá ðüëç, ìÝóá óå ãåéôïíéêü äÜóïò æïýóáí äýï áíÜðçñïé æçôéÜíïé. Ôõöëüò ï Ýíáò, êïõôóüò ï Üëëïò. Ï ôõöëüò åß÷å ãåñÜ ðüäéá, ï êïõôóüò ãåñÜ ìÜôéá. ¼ìùò ðÜíôá ìÜëùíáí. Êé áíôß íá äïõí êé ïé äýï ôá ÷Üëéá ôïõò ï Ýíáò êáôçãïñïýóå ôïí Üëëïí. Êé ü÷é ìüíï ãéá ôçí áíáðçñßá ôïõ. Ìéá ìÝñá üìùò ôï äÜóïò ðÞñå öùôéÜ. Êáé äåí õðÞñ÷å êáíåßò íá ôïõò âïçèÞóåé. Óôï äÜóïò äåí æïýóå êáíåßò Üëëïò êé ïé êÜôïéêïé ôçò êïíôéíÞò ðüëçò áíçóõ÷ïýóáí ìåí ãé’ áõôïýò – Þ Ýôóé Ýëåãáí - áëëÜ êáíÝíáò äåí áðïöÜóéæå íá ìðåé óôï äÜóïò, íá ôïõò âñåé êáé ôïõò óþóåé. Ç öùôéÜ ôïõò ðëçóßáæå. Ï êïõôóüò Ýâëåðå ìåí ôï êáêü íá Ýñ÷åôáé ìá «äåí ôïí Üêïõãáí» ôá ðüäéá ôïõ. Äåí ìðïñïýóå íá ôñÝîåé íá óùèåß. Ï ôõöëüò ðÜëé «Üêïõãå» ôç öùôéÜ êé Ýíéùèå ôç æÝóôç íá ìåãáëþíåé. Ìç âëÝðïíôáò Üëëç äéÝîïäï áðåõèýíåôáé – ãéá ðñþôç öïñÜ - óôïí óõíÜäåëöü ôïõ æçôéÜíï êáé ôïõò ëÝåé: «Óå ðáñáêáëþ, åóý Ý÷åéò ìÜôéá êáé âëÝðåéò, ôé óõìâáßíåé;» ÓõæÞôçóáí ôï ðñüâëçìá êáé êáôÝëçîáí ðùò ãéá íá óùèïýí ìéá ëýóç õðÞñ÷å. Åôóé ëÝåé ï ôõöëüò: «Áò ìçí ÷Üíïõìå êáéñü. ÁíÝâá óôïõò þìïõò ìïõ. ¸ôóé èá ãßíïõìå Ýíáò Üíèñùðïò. Åãþ Ý÷ù ôç äýíáìç íá óå êïõâáëÜù êáé óõ ôá ìÜôéá íá ìáò êáôåõèýíåéò». Ôï Ýêáíáí êáé óþèçêáí. ÓÅË.5

Ãéá ôéò áðïöÜóåéò ÌÝñêåë - Óáñêïæß

ÄÕÓÁÑÅÓÔÇÌÅÍÁ ôá êüììáôá ôçò Áíôéðïëßôåõóçò

ÌÝ÷ñé ôéò 25 Áõãïýóôïõ ïé âÜóåéò åéóáãùãÞò ÓÔÁ ÁÅÉ ÊÁÉ ÔÅÉ

ÃÉÁ ÏÐÏÉÁÄÇÐÏÔÅ ÊÁÔÏÉÊÉÁ

ÁíáóôïëÞ «ðüèåí Ýó÷åò» ãéá ôá áêßíçôá

ÃÉÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ ÊÁÉ ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ

ÅÙÓ ÔÏ ÔÅËÏÓ ÔÏÕ 2013

ÐáñÜôáóç þò ôéò 26 Óåðôåìâñßïõ ãéá äéêáéïëïãçôéêÜ åðéóôñïöÞò ÖÐÁ ÓÔÏÕÓ ÁÃÑÏÔÅÓ

Ð

áñáôåßíåôáé Ýùò êáé ôéò 26 Óåðôåìâñßïõ ç ðñïèåóìßá ãéá ôçí õðïâïëÞ ôùí äéêáéïëïãçôéêþí åðéóôñïöÞò ôïõ ÖÐÁ óôïõò áãñüôåò, óýìöùíá ìå áðüöáóç ôïõ áíáðëçñùôÞ õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí ÐáíôåëÞ Ïéêïíüìïõ.

Åðéóçìáßíåôáé üôé ç ðáñÜôáóç ôçò ðñïèåóìßáò áöïñÜ ðáñáäüóåéò áãñïôéêþí ðñïúüíôùí êáé ðáñï÷Ýò áãñïôéêþí õðçñåóéþí ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêáí, êáôÜ ôç ÷ñÞóç 2010.

ÓÅË.4

Ô

çí áíáóôïëÞ ôïõ «ðüèåí Ýó÷åò» ãéá ôçí áãïñÜ Þ áíÝãåñóç ïðïéïõäÞðïôå áêéíÞôïõ (ðñþôçò êáôïéêßáò, äåõôåñåýïõóáò êáôïéêßáò, åîï÷éêÞò êáôïéêßáò, êáôáóôÞìáôïò ê.ëð.), Þ áíÝãåñóç ïéêïäïìÞò þò ôçí 31 Äåêåìâñßïõ ôïõ 2013 áíáêïßíùóå ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí ôçí ÔåôÜñôç.

Í . Ä . : “ Á ðï ì á ê ñ ý íå ôá é ç ä éÝ î ï ä ï ò á ðü ôç í ê ñ ßó ç” Ê ÊÅ : “Ð ñ ï ó ù ñ éí Þ ê á é ç í Ýá á ð ü ö á óç ô ï õ Ü î ï í á” Ó Õ Í : “Ï é ðïë éô éê Ý ò ç ã åó ßå ò ôá õ ô ßó ôç ê á í ì å ôá ó õ ì ö Ýñ ïí ôá ôù í ê å ñ äïóê ü ðùí ” Ë ÁÏ Ó : “ Ï ë á ä å ß÷ í ï õ í ü ô é ï ä ç ã ï ý ìá ó ô å óå å ê ë ï ã Ý ò ” ÓÅË.4

¸ÍÁ ÓÔÁ ÐÅÍÔÅ ÊÁÔÅÂÁÆÅÉ ÑÏËÁ

Áýîçóç ëïõêÝôùí êáôÜ 70% áíáìÝíåé öÝôïò Ï ÅÌÐÏÑÉÊÏÓ ÊÏÓÌÏÓ ÔÇÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ

Ô

ñáãéêÞ ðñïâëÝðåôáé ç êáôÜóôáóç ãéá ôïõò åìðüñïõò óôï Íïìü Èåóóáëïíßêçò, ìå ôéò åêôéìÞóåéò íá êÜíïõí ëüãï ãéá áýîçóç ôùí ëïõêÝôùí öÝôïò

êáôÜ 70% Ýíáíôé ôïõ 2010, ãåãïíüò ðïõ óçìáßíåé üôé Ýíá óôá ðÝíôå êáôáóôÞìáôá áíáìÝíåôáé íá êëåßóåé ùò ôï ôÝëïò ôïõ 2011, ëüãù ôçò ðáñáôåôáìÝíçò ïéêïíïìéêÞò

êñßóçò, ôçò áðïäõíÜìùóçò ôçò áãïñáóôéêÞò äýíáìçò ôùí êáôáíáëùôþí áëëÜ êáé ôç ìéêñÞ êßíçóç ðïõ ðáñáôçñÞèçêå óôéò èåñéíÝò åêðôþóåéò.

ÓÅË.4

ÌÅ ÓÊÏÐÏ ÔÇÍ ÅÎÏÉÊÏÍÏÌÇÓÇ ÐÏÑÙÍ ÊÁÉ ÊÁÕÓÉÌÙÍ ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÖÙÊÁÚÄÇÓ Áíô/ðïò Í.Ðéåñßáò

ÅéñÞíçò 31, Êáôåñßíç Ôçë.: 23510 36671, 23510 79787 Fax: 23510 36638 e-mail:katerini@speedex.gr http://www.speedex.gr

Äçìüóéá äéáâïýëåõóç ãéá ôç âåëôéóôïðïßçóç ôçò óõëëïãÞò áðïññéììÜôùí ÓÅË.3

ÈÅÏÄÙÑÏÓ ÄÁÍÔÏÓ ØÕÊÔÉÊÏÓ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ

- ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ØÕÊÔÉÊÙÍ ÈÁËÁÌÙÍ - ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ØÕÎÇ - ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÓ Èåóóáëïíßêçò 109 Êáôåñßíç

Êéí.: 6944392394

Ç áíáóôïëÞ ôïõ «ðüèåí Ýó÷åò» áöïñÜ êáé ôç ÷ñïíïìåñéóôéêÞ Þ ÷ñçìáôïäïôéêÞ ìßóèùóç áêéíÞôùí, ç êáôáóêåõÞ ðéóßíáò ìÝ÷ñé 31 Äåêåìâñßïõ 2013.


2 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÅÌÐÔÇ 18 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2011

ÄÉÇÃÇÌÁÔÁ ÔÏÕ ÌÁÎ.×ÁÑÁÊÏÐÏÕËÏÕ

ÓÕÍÅ×ÉÆÅÔÁÉ Ç ÅÊÈÅÓÇ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁÓ ÓÔÇÍ ÁÓÔÉÊÇ Ó×ÏËÇ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

Åéêüíåò áðü ôï Ýñãï ôïõ Èåüäùñïõ Ôåñæüðïõëïõ êáé ôïõ èåÜôñïõ «¢ôôéò»

Åê íåüôçôüò ìïõ 10 + 1 äéçãÞìáôá ùò íïóôáëãßá ôçò ðáéäéêÞò áèùüôçôáò

ÅÍ ÁÍÁÌÏÍÇ ÔÇÓ ÓÁÂÂÁÔÉÁÔÉÊÇÓ ÐÁÑÁÓÔÁÓÇÓ ÔÏÕ «ÐÑÏÌÇÈÅÁ ÄÅÓÌÙÔÇ»

Ôïõ Ãéþñãïõ ÁíäñåéùìÝíïõ ÊáèçãçôÞ Ðáíåðéóôçìßïõ ÐåëïðïííÞóïõ Åßíáé ç ðñþôç öïñÜ ðïõ ï ÌÜîéìïò ×áñáêüðïõëïò áðïðåéñÜôáé íá óõãêåíôñþóåé, óå ìéáí åíéáßá óõëëïãÞ, äÝêá óõí Ýíá óýíôïìá äéçãÞìáôá, üëá «âáóéóìÝíá êõñßùò óå áêïýóìáôá áëëÜ êáé âéþìáôá ôùí ðáéäéêþí ôïõ ÷ñüíùí». Óôï åðßêåíôñï ôùí éóôïñéþí ôïõ âñßóêïíôáé ç ëáñéóáúêÞ ýðáéèñïò êáé ïé Üíèñùðïß ôçò, «ãçãåíåßò» êáé «ðñüóöõãåò», êõñßùò äå ïé äåýôåñïé, áðü ôç ãç ôçò Êáððáäïêßáò, ðïõ Ýöôáóáí óôç íÝá ðáôñßäá ôïõò îåñéæùìÝíïé áðü ôá ðáôñïãïíéêÜ åäÜöç, ãéá íá óõíáíôÞóïõí åäþ ôç óêëçñüôçôá üóùí ôïõò èåùñïýóáí äéåêäéêçôÝò ôùí ðáëáéþí ôóéöëéêéþí. Ç áðëüôçôá, ç ïëéãÜñêåéá, ï ëáúêüò ðïëéôéóìüò, ìå Üëëá ëüãéá ç êáèçìåñéíüôçôá áõôþí ôùí áíèñþðùí áðïôåëïýí ôïí êáìâÜ ðÜíù óôïí ïðïßï õöáßíïíôáé ïé éóôïñßåò ôïõ óõããñáöÝá, ïé ïðïßåò äéáôñÝ÷ïõí êáôÜ ÷ñïíïëïãéêÞ ôÜîç ìéáí åîçêïíôáåôßá ðåñßðïõ, áðü ôïí ìåóïðüëåìï ßóáìå ôçí ôåëåõôáßá äåêáåôßá ôïõ åéêïóôïý áéþíá. Åßíáé, ìÜëéóôá, ôÝôïéá ç ÷ñïíéêÞ áêïëïõèßá óôï îåôýëéãìá ôçò ìéáò éóôïñßáò ìåôÜ ôçí Üëëç, ôüóá ôá ðñüóùðá ðïõ åðáíÝñ÷ïíôáé óå äéáöïñåôéêÜ êåßìåíá êáé öÜóåéò ôçò æùÞò ôïõò êáé, ðÜíù áð’ üëá, ôüóï ðñïóäéïñéóìÝíïé ïé ôüðïé ðïõ îåôõëßãåôáé ç äñÜóç, þóôå, Ýóôù êáé õðåñâÜëëïíôáò êÜðùò, èá ìðïñïýóå íá õðïóôçñé÷èåß ç Üðïøç ðùò ôá äéçãÞìáôá ôçò óõëëïãÞò áðïôåëïýí êåöÜëáéá åíüò óðïíäõëùôïý ìõèéóôïñÞìáôïò. ÊÜèå Þñùáò ôïõ ×áñáêüðïõëïõ, ùò ãíÞóéá ëáúêüò ôýðïò, «ðáëåýåé ìå ôá êáìþìáôá ôçò ìïßñáò», ôá ïðïßá äåß÷íåé íá ìçí ìðïñåß íá õðåñâåß. ÐáñÜëëçëá, äåí åßíáé ëßãåò ïé öïñÝò ðïõ ç áöÞãçóÞ ôïõ äéáíèßæåôáé áðü ðñïóöõãéêÞò ðñïÝëåõóçò Þèç êáé Ýèéìá, ðáñáðÝìðïíôáò óå çèïãñáöéêïý ôýðïõ ðåñéãñáöÝò. Ùóôüóï, ïé ðåñéãñáöÝò áõôÝò äåí óçìáßíïõí üôé ï óõããñáöÝáò ðåñéðßðôåé óôçí çèïãñáößá, áëëÜ ðùò åêìåôáëëåýåôáé äçìéïõñãéêÜ êáé åíóùìáôþíåé åðéôõ÷çìÝíá óôï Ýñãï ôïõ óôïé÷åßá ôçò ðñïãåíÝóôåñçò ëïãïôå÷íéêÞò ðáñÜäïóçò, éäßùò áðü ôïí ÷þñï ôïõ äéçãÞìáôïò, üðùò ôçí ðñùôïäßäáîáí ï Ãåþñãéïò Âéæõçíüò êáé, ðñùôßóôùò, ï ÁëÝîáíäñïò ÐáðáäéáìÜíôçò. Êáé ðñáãìáôéêÜ: ï ìåãÜëïò Óêéáèßôçò äåß÷íåé íá Ý÷åé åðçñåÜóåé ôç ëïãïôå÷íéêÞ ãñáöÞ ôïõ ×áñáêüðïõëïõ. Ç åïñôáóôéêÞ áôìüóöáéñá áñêåôþí äéçãçìÜôùí, ôá äéÜ-

ðïõ ÷Üíåôáé, íïóôáëãåß áðü ôá ÷ñüíéá ôçò ðáéäéêÞò ôïõ áèùüôçôáò ôç ËÜñéóá ôùí áìåóüôåñùí áíèñþðéíùí óõíáíáóôñïöþí, ôùí ãåéôïíéþí, ôùí ðáñáäïóéáêþí êáôáóôçìÜôùí, ôùí ìïíïêáôïéêéþí, ôïõ ðáæáñéïý êáé ôùí èåóðÝóéùí ãåýóåùí, ðïõ óþæïíôáé ðëÝïí óôï ëáïãñáöéêü ìïõóåßï «óáí êáñô ðïóôÜë ôùí áñ÷þí ôïõ ðñïçãïýìåíïõ áéþíá».

óðáñôá óôï êåßìåíï åêêëçóéáóôéêÜ ÷ùñßá, ïé óõ÷íÝò èõìïóïöéêÝò áðïöÜíóåéò, ïé ïíåéñéêÝò áíáðïëÞóåéò, ç Ýìöáóç óôçí ðåñéãñáöÞ, ç ðñùôïðñüóùðç êáé ôñéôïðñüóùðç áöÞãçóç, ïé ëéôïß êáé ðåñéåêôéêïß äéÜëïãïé, ç óðïñáäéêÞ ÷ñÞóç ëåîéëïãßïõ áðü ôï ôïðéêü éäßùìá êáé, êõñßùò, ç ìç óõìâáôéêÞ ñïÞ ôïõ ÷ñüíïõ åßíáé êÜðïéá áðü ôá âáóéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ðïõ öÝñíïõí ôçí ðáñïýóá óõëëïãÞ êïíôÜ óôéò ðáðáäéáìáíôéêÝò ôå÷íéêÝò. Äåí èá ìðïñïýóå, âÝâáéá, íá ëåßøåé áðü ôá äéçãÞìáôá áõôÜ ç ðåñéãñáöÞ ðïëéôéêþí äñùìÝíùí ôçò ìáêñü÷ñïíçò áõôÞò ðåñéüäïõ êáé ï ðïëéôéêïêïéíùíéêüò ðñïâëçìáôéóìüò ðïõ ó÷åôßæåôáé ìå ôéò åêÜóôïôå óõãêõñßåò. ÐÜèç êáé óõãêñïýóåéò ôïõ ðáñåëèüíôïò óõíõðÜñ÷ïõí ìå ôï îåêïêÜëéóìá ôùí Êïéíïôéêþí ÅðéäïôÞóåùí, ôçí Üíáñ÷ç äüìçóç êáé ôçí áëëïßùóç ôçò öõóéïãíùìßáò ôïõ ÷þñïõ. Ç ðïñåßá ôïõ íåïåëëçíéóìïý áðü ôïõò êáôáõëéóìïýò ôùí ðñïóöýãùí ßóáìå ôçí… Ðåôñïýëá ôùí ìåôåùñïëïãéêþí äåëôßùí ôïõ «Óôáñ» äåß÷íåé, áí ìç ôß Üëëï, ôçí áðüóôáóç ðïõ äéáíýèçêå ìÝóá óå åîÞíôá êáé ðëÝïí ÷ñüíéá êáé ôï ðüóï, êÜðïéåò öïñÝò, äéáöïñïðïéåßôáé ç ïõóßá ôïõ ÷ôåò áðü ôï èÝáìá ôïõ óÞìåñá. Ï ×áñáêüðïõëïò, ùò óõããñáöÝáò, äåß÷íåé íá áãùíéÜ ãéá ìéáí Üìåóç åðáöÞ ìå ôïí áíáãíþóôç. Ï÷ôþ öïñÝò, ìÜëéóôá, óôá äéçãÞìáôÜ ôïõ áðåõèýíåôáé áðåõèåßáò óå üóïõò ôïí äéáâÜæïõí, ìå ôçí ðñïóöþíçóç áíáãíþóôç, êáé ôïõò êáëåß óå áðü êïéíïý ìÝèåîç óå üóá äéáäñáìáôßæïíôáé. Áêüìç, Ý÷ïíôáò óõíåéäçôïðïéÞóåé ôçí åõèýíç üóùí óõììåôÝ÷ïõí óôá êïéíÜ íá ðåñéóþóïõí ü,ôé ìðïñïýí áðü áõôü

¼ìùò ôïí ×áñáêüðïõëï äåß÷íåé íá ôïí âáóáíßæåé êáé êÜôé áêüìá: üôé áí «ï ÷ñüíïò êõëÜ óáí íåñü», «åßíáé êñßìá íá óõíåéäçôïðïéåß êáíåßò ðùò êÜðïôå ôïí óðáôÜëçóå ÷ùñßò íá áîßæåé ôïí êüðï». Áí áõôü áíáöÝñåôáé êáé óôç óõããñáöéêÞ ôïõ ðñÜîç, ìðïñåß íá áéóèÜíåôáé âÝâáéïò üôé, ãéá êÜèå åðáñêÞ áíáãíþóôç, ï óõããñáöÝáò «êÝñäéóå» ôçí êÜèå óôéãìÞ ðïõ äéÝèåóå ãéá íá ãñÜøåé, üðùò ãßíåôáé Üìåóá

Ç JOHANNA WEBER

áíôéëçðôü áðü ôçí áíÜãíùóç ôùí êáëïãñáììÝíùí êáé âéùìáôéêþí äéçãçìÜôùí ôïõ. ÄéçãçìÜôùí ðïõ êéíçôïðïéïýí ôéò áéóèÞóåéò üóùí ôá äéáâÜæïõí, ðïõ íïéþèïõí íá áöïõãêñÜæïíôáé ëÝîç ðñïò ëÝîç ôéò óôé÷ïìõèßåò êáé ôïõò Þ÷ïõò ôùí êåéìÝíùí, íá áããßæïõí áíôéêåßìåíá êáé ðñüóùðá ðïõ ðáñåëáýíïõí áðü ôéò ðáñáãñÜöïõò ôïõò, íá ãåýïíôáé åäÝóìáôá êáé ãëõêßóìáôá ðïõ ðáñáóêåõÜæïíôáí ìå ðéï áõèåíôéêü ôñüðï, íá ïóìßæïíôáé ôçí åõùäéÜ ôçò ëïõëïõäéáóìÝíçò öýóçò êáé, êõñßùò, íá âëÝðïõí åéêüíåò ìéáò ðéï áíèñþðéíçò åðï÷Þò. Óå áõôü ôï ôåëåõôáßï âïçèïýí êáèïñéóôéêÜ ïé öùôïãñáößåò-êëåéäéÜ ðïõ ðñïçãïýíôáé êÜèå äéçãÞìáôïò, áëëÜ êáé äéáêïóìïýí ôï åîþöõëëï êáé ôï ïðéóèüöõëëï ôïõ âéâëßïõ.

Åêäüôçò -ÄéåõèõíôÞò

¼ðùò áíáöÝñåé ç ßäéá, «¼ôáí ðñùôïåßäá ôï èÝáôñï ôïõ, ôï «¢ôôéò» ìå óõãêëüíéóå, Üããéîå ôçí øõ÷Þ ìïõ...áñãüôåñá îåêßíçóáí ôá ôáîßäéá ìïõ ìå ôïí Èåüäùñï Ôåñæüðïõëï êáé ôï èÝáôñï «¢ôôéò», öùôïãñáößæïíôáò áìÝôñçôåò ðñüâåò êáé ðáñáóôÜóåéò. Ôáîßäéá óôç Ñùóßá, Ôïõñêßá, Êßíá, Íüôéá ÁìåñéêÞ...

Ôï ðéï üìïñöï, üìùò, ôáîßäé ìå ôïí Èåüäùñï Ôåñæüðïõëï åßíáé áõôü ðïõ äåí ôåëåéþíåé ðïôÝ: ¸íá ôáîßäé ðñïò ôá «ìÝóá», Ýíá ôáîßäé äçìéïõñãéêü, ðïõ ìïõ áíïßãåé êáéíïýñéïõò êáé öùôåéíïýò ïñßæïíôåò, óôçí ôÝ÷íç êáé óôç æùÞ ìïõ».

Ãéá ôïí ßäéï ôï óêçíïèÝôç êáé ôç äïõëåéÜ ôïõ, ðïëëÜ Ý÷ïõí ãñáöôåß êáé ìðïñïýí íá ãñáöôïýí åðéðñïóèÝôùò , éäéáßôåñç áîßá Ý÷åé üìùò ôï êåßìåíï ôïõ éäßïõ ìå

ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ

Äéáöçìéóôéêü ÔìÞìá: ÎÅÍÏÖÙÍ ÌÐÁÑÁËÉÁÊÏÓ

Áñ÷éìáíäñßôçò Éùáêåßì Ïéêïíïìßêïò

ÔÁÓÏÕËÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÄÏÕ

Â.É. Ìüó÷çò, Ã. ÑÜðôçò, Ð. ÁëåêÜêçò, Ã. Ôóéìðïíßäçò, Ä. Íáôóéüò,

Õðåýèõíïò Ôõðïãñáöåßïõ:

Áä. ÅõáããÝëïõ, Ó. ÆÜ÷ïò,

×. ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ

Ê. Äáëáêéïõñßäçò, É. Êáëéáìðüò,

ÌÁÑÉÁ ÊÏÑÏÌÇËÇ

ÕðÜñ÷åé ðÜíôïôå ìéá èåñìïêñáóßá êÜôù áð’ ôïí ëüãï êáé ðÜñá ðïëëÝò äéáêõìÜíóåéò ôùí åóùôåñéêþí Þ÷ùí. Äåí øÜ÷íïõìå ôç ëÝîç óôï öëïéü, üðïõ äßíåôáé ç åíôïëÞ, áëëÜ ôçí áíáæçôïýìå êáé óôéò åðôÜ åíåñãåéáêÝò æþíåò ôïõ óþìáôïò. Ï åíôïðéóìüò áõôþí ôùí åíåñãåéáêþí ç÷ïãüíùí æùíþí äéáìïñöþíåé êáé ôç ëåéôïõñãßá ôçò áíáðíïÞò. Ìðïñåß êáíåßò íá áíáðíÝåé áðü Ýíá óùìáôéêü óçìåßï êáé íá êéíçèåß ôï óçìåßï áõôü ìå åíôïëÞ ôïõ äéáöñÜãìáôïò êáé íá äçìéïõñãåß Ýôóé ðïëõñõèìéêÝò, ëõôñùôéêÝò êéíÞóåéò. ÓõíÞèùò áêïëïõèþ ôïí ñõèìü êáé äåí êáôáöåýãù óå óõãêåêñéìÝíåò åéêüíåò èÝëïíôáò íá ðéÜóù ôçí Üêñç ôïõ íÞìáôïò. Áêïëïõèþ ôï ñõèìü óôï÷åýïíôáò óå Ýíá óçìåßï áõôÞò ôçò áöçñçìÝíçò êáé áðåßèáñ÷çò ýëçò, äéåñåõíþíôáò ôá üñéÜ ôçò. Áõôïó÷åäéÜæïíôáò áôåëåßùôåò þñåò, ðñïóðáèþíôáò íá åíåñãïðïéÞóïõìå ôï óþìá êáèïëéêÜ, èÝëïíôáò íá ãíùñßóïõìå ôç óêïôåéíÞ êáé ìõóôçñéþäç ðáñÜäïóÞ ôïõ, ÷ïñåýïíôáò ðïëëÝò öïñÝò áäÝîéá, ôáñáãìÝíá, óôñéöïãõñéóôÜ, ôï ÷ïñü ôçò ãÝííçóçò, ôçò æùÞò êáé ôïõ èáíÜôïõ, ðñïóðáèþíôáò íá îáíáäïýìå ôïí êüóìï êñáôþíôáò ôá ìÜôéá ôïõ êïñìéïý ìáò áíïé÷ôÜ, äéåõñýíïíôáò ôá üñéá ôïõ óþìáôüò ìáò, ôïõ óþìáôïò ðïõ ðïôÝ äå ãíùñßæåé üôé ùñéìÜæåé.

Ï ÈÅÏÄÙÑÏÓ ÔÅÑÆÏÐÏÕËÏÓ

ÓÁÓ ÅÕ×ÏÌÁÓÔÅ ÊÁËÏ ÊÁËÏÊÁÉÑÉ!! ÑÁÍÔÅÂÏÕ ÔÏÍ ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏ

ôï ïðïßï óõíïäåýåôáé ç Ýêèåóç öùôïãñáößáò. «Ðéóôåýù üôé äåí õðÜñ÷ïõí óçìåßá óôßîçò óôï èÝáôñï. Äåí õðÜñ÷åé ôåëåßá, êüììá, èáõìáóôéêü êáé áãêýëç. Äåí õðÜñ÷ïõí üëá áõôÜ, ôá ïðïßá êáôÜ êüñïí ôï áóôéêü èÝáôñï ÷ñçóéìïðïéåß óáí ôá äõíáìéêÜ óôïé÷åßá ôçò åêöñáóôéêÞò ôïõ ãëþóóáò.

Ç êá Weber Ý÷åé ìáêñÜ ãíùñéìßá ìå ôïí äéåèíïýò öÞìçò êáé ðéåñéêÞò êáôáãùãÞò èåáôñéêü óêçíïèÝôç Èåüäùñï Ôåñæüðïõëï, ç ïðïßá ìåôñÜ 23 ÷ñüíéá. Ç ãíùñéìßá áõôÞ áðïôÝëåóå áöïñìÞ ãéá ôçí åîåéäéêåõìÝíç åíáó÷üëçóÞ ôçò ìå ôç öùôïãñáößá èåáôñéêþí ðáñáóôÜóåùí. Ç óõíåñãáóßá ôïõ óõíå÷ßæåôáé óôáèåñÜ áðü ôï 1992.

ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏÓ ÅÕÊÁÑÐÉÄÇ ôçë. 34551-2

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ Éäéïêôçóßá - ¸êäïóç ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ É. ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å.

Óõíå÷ßæåôáé ç Ýêèåóç öùôïãñáößáò ôçò âñáâåõìÝíçò ãåñìáíßäáò öùôïãñÜöïõ Johanna Weber ìå ôßôëï «Ôáîßäé» êáé èÝìá ôï èÝáôñï ÁÔÔÉÓ ôïõ Èåüäùñïõ Ôåñæüðïõëïõ. Áñêåôïß áðü üóïõò åðéóêÝöèçêáí Þäç ôçí Ýêèåóç, ðïõ öéëïîåíåßôáé óôçí ÁóôéêÞ Ó÷ïëÞ Êáôåñßíçò Ýìåéíáí åíôõðùóéáóìÝíïé, êÜôé ôï ïðïßï áðïôõðþíåôáé êáé óôï âéâëßï åíôõðþóåùí, åíþ ôï åíäéáöÝñïí ãýñù áðü áõôÞ áíáìÝíåôáé íá êïñõöùèåß üóï ðëçóéÜæåé ç ìÝñá ôçò ðáñÜóôáóçò ôïõ «ÐñïìçèÝá Äåóìþôç» óôï áñ÷áßï èÝáôñï Äßïõ, ôï ÓÜââáôï 20 Áõãïýóôïõ.

È. Ðáðáêþóôáò, Ñ. ÊïñïìÞëç,

Áèëçôéêü ñåðïñôÜæ: ÓÐÕÑÏÓ ÓÊÏÕÖÁÓ Ãñáöåßá: Âüôóç 18 60 100 Êáôåñßíç

Åßíáé óõãêëïíéóôéêü íá áéóèÜíåóáé ôá üñéá ôïõ óþìáôüò óïõ äéáðåñáôÜ, áíïé÷ôïýò åíåñãåéáêïýò ôüðïõò ìåôÜëëáîçò ðñùôïãåíþí õëéêþí. Ðñï÷ùñïýìå ìå ôçí ðßóôç üôé ôï óþìá ìáò äåí ðñÝðåé íá ùñéìÜæåé, óá íá ìç ãåííÞèçêå ðïôÝ êáé üôé ðñïóðáèåß êÜèå öïñÜ íá ãåííçèåß».

ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ:

Éóì. ÌáêñÞ, Ë. ÔæÝêçò, Ã.Ð. ÊáñáãéÜííçò

Êáôáëáâáßíïõìå üôé ôï óþìá ìáò ðñÝðåé íá åßíáé Ýôïéìï ãéá áíáìüñöùóç, åêôåèåéìÝíï óå üëïõò ôïõò åñåèéóìïýò, íá áõôïó÷åäéÜæåé áäéÜêïðá êáé íá äéáôçñåß ìéá åñùôéêÞ ó÷Ýóç ìå ôçí ðáñÜäïóç. Íá ðñïóðáèåß íá åíþíåé ôá áíôßèåôá êáé íá ÷ïñåýåé ôïí ôñåëü ÷ïñü ôçò óýãêñïõóçò ôùí áíôéèÝôùí.

ÔçëÝöùíá: 23510 33633 - 23510 46790-99

Åóùôåñéêïý ÅôÞóéá: 96 Åõñþ

FAX: 23510 20672

Åëá÷ßóôç: 20 Åõñþ

×åéñüãñáöá ðïõ äçìïóéåýïíôáé

Åîùôåñéêïý ÅôÞóéá: 220 äïë.

Þ ü÷é äåí åðéóôñÝöïíôáé

Ôñáðåæþí-Ïñãáíéóìþí 315 Åõñþ

email: Ol-bhma@otenet.gr

TV ðñüãñáììá

ÅÔ 3 08.00: Êáé ìéëÜåé êáé ëáëÜåé 08.30: Ôï ôóßñêï ôçò Ôæï Ôæï 09.00: Åéäéêüò ðñÜêôïñáò ¼óï 09.30: Ìßêç ÌÜïõò ðáßæù êáé ìáèáßíù 10.00: ÐñùéíÜêéá 10.30: Ï ê. Ðéãêïõßíïò 11.00: ÅêðáéäåõôéêÞ ôçëåüñáóç 12.00: Ãõíáßêåò 14.00: ÏõñÜíéï ôüîï 15.05: Ïé áíôéêáôáóôÜôåò 16.00: Ááñïí Óôüïõí 16.30: Ïé ÌÜãïé ôïõ ÃïõÝâåñëé ÐëÝúò 17.00: Escape 18.45: Art@ERT.gr 19.00: Ðáððïýäåò åí äñÜóåé 20.00: ËùîÜíôñá 21.00: ÏéêïëïãéêÜ çìåñïëüãéá 22.00: ÎÝíç ôáéíßá «Ðñåô á ðïñôÝ» 24.00: Escape 01.30: Art@ERT.gr

07.00: Óôï ñõèìü ôçò çìÝñáò

06.25: Êéíïýìåíá ó÷Ýäéá

10.30: Åäþ êáé ôþñá

12.00: Æßíá

12.30: Ðïëý ìðëá ìðëá

13.00: ÅéäÞóåéò

16.00: ¼óï õðÜñ÷ïõí Üíèñùðïé

13.30: Ìáñßá ÜããåëÝ ìïõ

17.30: Áðïãåõìáôéíü äåëôßï

14.45: Ïé ìÜãéóóåò

åéäÞóåùí

15.45: Ï Ðñßãêéðáò ôïõ Bel Air

17.45: Thats’ life

16.45: Ôwo and a half men

18.45: ÓÞìåñá ìå ôïí ¢êç

17.45: ÅéäÞóåéò óôç íïçìáôéêÞ

Ðáõëüðïõëï

18.00: ÍôåôÝêôéâ Ìïíê

20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóå-

18.50: ÉáôñéêÝò õðïèÝóåéò

ùí

19.45: ÅéäÞóåéò.

21.00: Õäñüãåéïò

21.00: Life

21.30: Êïñßôóéá ï ÌÜñêïõëçò

23.30: ÎÝíç ôáéíßá «Ç þñá ôùí

23.00: Öùò óôï ôïýíåë

åêôåëåóôþí»

02.00: Auto alter

02.00: ÎÝíç ôáéíßá «ÐÝñá áðü ôá

02.15: ÎÝíç ôáéíßá «Ôï êõíÞãé

óýíïñá»

ôïõ ëõêáíèñþðïõ»

03.45: Cane

04.15: ÎÝíç ôáéíßá «Ç áíáæÞôçóç»

08.30: Êáéíïýñãéá ìÝñá 10.30: Åíôïìïóêüðéï 10.45: Ï ðáððïýò óôçí ôóÝðç ìïõ 11.00: Ìéêñïß Üíèñùðïé 11.05: Ç ÓÜíôé öõóéêÜ 11.30: Ïé ôåëåõôáßïé íïìÜäåò 12.30: Ìáãéêüò êüóìïò 13.00: ÅéäÞóåéò 14.00: Ç ÷áñÜ ôçò æùãñáöéêÞò 14.30: Ôüëìç êáé ãïçôåßá 15.30: Åðï÷éáêÝò ãåýóåéò 16.00: ÁëçèéíÜ óåíÜñéá 17.00: ÅéäÞóåéò 17.05: Ïé áðßèáíïé ÁæåñÜê 18.30: Ï êüóìïò ôùí óðïñ 19.00: Ç Ýêôç áßóèçóç 19.30: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá «Ìðåôüâåí êáé ìðïõæïýêé» 21.45: ÅéäÞóåéò 23.00: ÁëçèéíÜ óåíÜñéá 24.00: Ðïý åßóôå: Ãåãïíüôá ðïõ Üëëáîáí ôïí êüóìï

NET 06.00: ÅëëÜò ôï ìåãáëåßï óïõ 07.00: Elatte 11.00: ÉäéáéôÝñá ãéá êëÜìáôá 12.00: 40 êýìáôá 13.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ1 13.50: Áêñùò ïéêïãåíåéáêüí 14.30: Play and win 14.45: Êùíóôáíôßíïõ êáé ÅëÝíçò 15.15: Ôï êáöÝ ôçò ×áñÜò 16.15: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ 1 17.00: Kyle XY 18.00: The secret lif of the American teenager 19.00: ÅãêëÞìáôá 20.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ1 21.00: Ezel 23.00: Las Vegas 24.00: True blood 01.00: ÅéäÞóåéò 01.10: Ìå áãÜðç 01.20: America’s got talent 02.10: Ëüëá 03.10: Óôïí Þëéï ôïõ Áéãáßïõ 04.30: Mobil Fun 05.10: ÊáèñÝöôç êáèñåöôÜêé ìïõ

06.00: ÂÝñá óôï äåîß 07.00: Ðñùéíü ìÝãá 10.00: Ðñùúíïý mou 12.00: Master Chef 13.00: Food and the city 14.00: Äåëôßï åéäÞóåùí 15.00: ÌðïõêéÜ êáé óõ÷þñéï 16.00: Ðåñß áíÝìùí êáé õäÜôùí 16.50: Áðïãåõìáôéíü äåëôßï åéäÞóåùí 17.00: ÐÜôé ç ðéï üìïñöç éóôïñßá 18.00: Singles 19.00: ÐåíÞíôá- ðåíÞíôá 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 21.00: Ç ðïëõêáôïéêßá 22.00: 4 23.10: Ìßëá ìïõ âñüìéêá 00.15: ÅéäÞóåéò 00.30: ¢ãñéá ðáéäéÜ 01.30: Öåýãá 01.30: Áêïýíá ìáôÜôá 02.15: Öüíïò ÷ùñßò ôáõôüôçôá 03.30: Ôåëåõôáßïé åããïíïß 04.30: ÔçëåìÜñêåôéíãê 05.00: Öéëïäïîßåò

06.00: Áí ì’ áãáðÜò 07.00: Ïäüò Ðáñáäåßóïõ 7 08.00: èá óå äù óôï ðëïßï 09.00: Ìïõ ôï êñáôÜò ìáíéÜôéêï 10.00: ÊáöÝò ìå ôçí ÅëÝíç 12.00: Åíôéìüôáôïé êåñáôÜäåò 13.00: ÅéäÞóåéò. 13.15: ÓöçíÜêéá 14.00: Jamie’s Oliver food revolution 15.00: Kitchen nightmare USA 16.00: ÄÝóôå ôïõò 17.00: Äåëôßï åéäÞóåùí 17.05: Ôï áãéÜæé ôïõ Ýñùôá 19.00: ÅéäÞóåéò 20.00: ÎÝíç ôáéíßá. «Åíáò ìÜãêáò óôá óáëüíéá». 00.30: ÓöçíÜêéá 01.00: The big game 02.30: Fashion fever 03.10: ÔçëåáãïñÝò 03.30: Ìåò óôçí êáëÞ ÷áñÜ

07.00: ÅíçìÝñùóç óôç ÍÅÔ 12.00: ÅéäÞóåéò 13.00: ÌÝíïõìå ÅëëÜäá 15.00: ÅéäÞóåéò 16.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá «Åíáò âëÜêáò ìå ðáôÝíôá» 18.00: ÅéäÞóåéò 18.30: Åêôüò ôùí ôåé÷þí 19.00: Ç ìç÷áíÞ ôïõ ÷ñüíïõ 20.00: ÅîÜíôáò 21.00: ÅéäÞóåéò 22.00: Óôßâïò 24.00: ÅéäÞóåéò 02.15: Óôá Üêñá


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÉÅÑÉÁ

ÅÉÓ ÙÔÁ ÌÇ ÁÊÏÕÏÍÔÙÍ

«Ì’ üðïéïí äÜóêáëï êáèßóåéò, ôÝôïéá ãñÜììáôá èá ìÜèåéò» Åßíáé ðáñÞãïñï íá âëÝðåéò ¸ëëçíåò âïõëåõôÝò íá åíôñõöïýí óôïí Åõñùðáúêü ôýðï. ¸ôóé ôéò ðñïÜëëåò ìÜèáìå áðü âïõëåõôÞ ôïõ ËÁÏÓ ôçí áðïêÜëõøç ôçò ãáëëéêÞò åöçìåñßäáò Ëéìðåñáóéüí üôé ï ðåñßöçìïò ïßêïò áîéïëüãçóçò Goldman Sachs åêðáéäåýåé áíþôåñá óôåëÝ÷ç , ôá êÜíåé åêáôïììõñéïý÷ïõò êáé ôá öõôåýåé óå êõâåñíçôéêÝò èÝóåéò áíÜ ôïí êüóìï êáèþò êáé óå ïéêïíïìéêïýò ïñãáíéóìïýò. ÂÝâáéá áõôÜ óôïõò ïéêïíïìéêïýò êýêëïõò åßíáé ãíùóôÜ áëëÜ ï ðïëýò ï êüóìïò áëëïý Ý÷åé óôñÝøåé ôá âëÝììáôÜ ôïõ ãéá ôçí êáêïäáéìïíßá ðïõ ìáò äÝñíåé. ÖõóéêÜ áõôü áðÝ÷åé áðü íá êáôçãïñÞóïõìå ôïõò «öõôåõìÝíïõò» óáí ðñïäüôåò . Ðéèáíüí íá ìçí ãíùñßæïõí ôá áðþôåñá ó÷Ýäéá «ôçò ößñìáò».. ¢ëëùóôå åßíáé ãíùóôÞ ç ìÝèïäïò íá êüâåéò óå êïììÜôéá Ýíá ðñüãñáììá êáé íá áíáèÝôåéò óå äéÜöïñïõò ôçí åêôÝëåóÞ ôïõò. Ðñïöáíþò áõôïß ãíùñßæïõí ìüíï Ýíá êïììÜôé ôïõ ó÷åäßïõ. Óôï êÜôù-êÜôù ðïéïò äåí èá Þèåëå óôçí õðçñåóßá ôïõ Ýíá Üôïìï ðïõ õðçñÝôçóå óå áíþôåñç èÝóç åíüò ïéêïíïìéêïý êïëïóóïý! Åäþ åìåßò äéïñßæáìå óôï Äçìüóéï äáóêÜëïõò ðïõ öïßôçóáí óôá ..Óêüðéá! Ôï ðéèáíüôåñï åßíáé ôá óôåëÝ÷ç ðïõ åðéëÝãïíôáé íá ìçí Ý÷ïõí çèéêïýò öñáãìïýò êáé ôï ìüíï ðïõ íá ôïõò åíäéáöÝñåé åßíáé ðùò èá áõãáôßóïõí ôç ðåñéïõóßá ôïõò ðïõëþíôáò õðçñåóßåò óôçí ìáìÜ åôáéñåßá . Ðéèáíüí íá åíóôåñíßæïíôáé êáé ôçí ðåñßöçìç ñÞóç «äåí õðÜñ÷åé íüìïò ðïõ áðáãïñåýåé íá åêìåôáëëåõèåßò ôïí ìá..êá» üðïõ ï ôåëåõôáßïò ÷áñáêôçñéóìüò áíáöÝñåôáé óå Üôïìá Þ êáé êõâåñíÞóåéò . Äåí ðÜåé ðïëýò êáéñüò ðïõ ï ðñùèõðïõñãüò ìáò êÜëåóå êáé óõæÞôçóå ìå ôï åëÜ÷éóôá äéáêñéíüìåíï ãéá ôïí öéëåëëçíéóìü ôïõ George Soros. Tþñá èá ðåßôå üôé Þôáí Ýîõðíç êßíçóç. ¸íáò ôéôÜíáò ôïõ ðáãêüóìéïõ ðíåýìáôïò îåøÜ÷íéóå ãéá ôéò ðñïèÝóåéò ôùí êåñäïóêüðùí Ýíá áöåëÝò ãåñüíôéï ïãäüíôá åôþí. Ðéèáíüí íá ôïõ öüñôùóå êáé ôßðïôå ïìüëïãá . Êáíåßò äåí îÝñåé . Êáé êáíåßò äåí áíçóý÷çóå . ¢ëëùóôå ôï ðñùèõðïõñãéêü ãñáöåßï Ýâãáëå ìáêñïóêåëÝóôáôç áíáêïßíùóç ãéá ôï ðåñéå÷üìåíï ôçò óõæÞôçóçò üðùò Üëëùóôå ðñÜôôïõí üëá ôá êõâåñíçôéêÜ óôåëÝ÷ç ðïõ ëáìâÜíïõí ìÝñïò óå óõóêÝøåéò ôçò ËÝó÷çò Ìðßëíôåìðåñãê. Ðïëý áöåëåßò åßìáóôå. ÐåñéìÝíïõìå ëïéðüí íá ìáò óþóåé ìéá Åõñþðç üðïõ åéóáêïýïíôáé ïé ðñïôÜóåéò ôçò ðáñáðÜíù ößñìáò ìéáò êáé ôá óôåëÝ÷ç ôçò Ý÷ïõí ðñïóâÜóåéò óôá êÝíôñá ëÞøçò áðïöÜóåùí. ¢ëëùóôå ðïéïò ìáò åããõÜôáé üôé ç ðáñáðÜíù ößñìá äåí óõíåñãÜæåôáé ìå ôï ÄÍÔ êáé éäßùò ôçí Deuche Bank åíþ åìåßò ðåñéìÝíïõìå áðü ôçí ÌÝñêåë íá ÷ôõðÞóåé ôïõò êåñäïóêüðïõò ! ÅéäéêÜ áðü ôçí ÷þñá ìáò ç ðáñáðÜíù ößñìá Ýâãáëå ôïõ êüóìïõ ôá ëåöôÜ áðü áìïéâÝò ãéá õðçñåóßåò ôïõ ôýðïõ: ðùò èá êïñïúäÝøåôå ôïõò Êïõôüöñáãêïõò ãéá íá ìðåßôå óôçí ÏÍÅ, åíþ óõã÷ñüíùò Ýðáéæå êé Ýíá óùñü ðáéãíßäéá óôéò ðëÜôåò ìáò ôçí þñá ðïõ ãíþñéæå ôçí ïéêïíïìßá ìáò áð’ Ýîù êé áðü ìÝóá. Ìå áõôïýò ôïõò äñÜêïõò ðÞãáí íá óõíåñãáóèïýí ïé ìáèçôåõüìåíáé ìÜãïé ìáò! Ôï ùñáßï åßíáé üôé êÜèå öïñÜ ðïõ óå êÜðïéá ôçëåïðôéêÞ óõæÞôçóç ìðáßíïõí óôï óôü÷áóôñï ïé ðáñáðÜíù … öéëáíèñùðéêÝò ïñãáíþóåéò áìÝóùò ðåôÜãïíôáé áõôüêëçôïé õðåñáóðéóôÝò ôïõò, ðïõ êáôáêåñáõíþíïõí üóïõò äåí óÝâïíôáé ôéò áãïñÝò êáé ôá éåñáôåßá ôïõò ðïõ áðïôåëïýí ïé ïßêïé áîéïëüãçóçò. Ðñïöáíþò ïõäåßò øüãïò áí ïé áó÷ïëßåò ôïõò Þôáí ìüíï ïé áîéïëïãÞóåéò êáé ü÷é ç ÷åéñáãþãçóç ôùí áãïñþí. Ïýôå ç êáôáöáíÞò ìåñïëçøßá õðÝñ ôùí Áããëïóáîüíùí. Óôï êÜôù-êÜôù êé áõôïß Ý÷ïõí ðáôñßäá. Êáé ìéá ôåëåõôáßá áðïñßá . Ôï ðáãêüóìéï áêáèÜñéóôï ðñïúüí óå ðïéïõò åßíáé õðïèçêåõìÝíï´; Êáé ôé èá óõìâåß óå ðåñßðôùóç ðïõ áõôïß áðïêôÞóïõí êáé ôáêôéêü éäéùôéêü óôñáôü; Ôï óêÝöôçêå êáíåßò áðü ôïõò Åõñùðáßïõò Þ õðåñðüíôéïõò çãÝôåò;

ÐÅÌÐÔÇ 18 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2011 3

Äñáóôçñéüôçôåò ôçò ÄÅÕÁ Êáôåñßíçò Ì

ÍÅÑÏ ÓÔÇÍ ÁÍÄÑÏÌÁ×Ç - ÁÃÙÃÏÓ ÏÌÂÑÉÙÍ ÓÔÇÍ ÏÄÏ ÐÁÕÓÁÍÉÁ

å ðñïóùðéêÞ åðßâëåøç ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò ÄçìïôéêÞò Åðé÷åßñçóçò ÁóôÝñéïõ ÌðïõóíÜêç, ç ÄÅÕÁÊ óõíå÷ßæåé ôçí åöáñìïãÞ ôïõ ó÷åäßïõ äñÜóçò ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí êáèçìåñéíþí ðñïâëçìÜôùí ôùí Äçìïôþí.

Óôï åðßêåíôñï ôçò ÷èåóéíÞò çìÝñáò âñÝèçêå ç åðéèåþñçóç(ðáñïõóßá ôïõ õðåýèõíïõ óõíåñãåßùí Áíôþíç Ðáðáãéáííïýëç, ôïõ ðñïúóôáìÝíïõ ýäñåõóçò Í. ×åëéäþíç êáé ôïõ ðñïúóôáìÝíïõ ôå÷í.õðçñåóßáò Ì.Ðáðáäüðïõëïõ), ôùí åñãáóéþí óýíäåóçò íåñïý ôçò ÁíäñïìÜ÷çò áðü ôïí äßäõìï áãùãü ôçò Êáôåñßíçò. ÅðéðëÝïí, óôçí ôåëéêÞ åõèåßá åßíáé ç åðßëõóç ôïõ ðñïâëÞìáôïò áðï÷Ýôåõóçò ïìâñßùí óôçí åðÝêôáóç ôùí Åõáããåëéêþí(ïäüò Ðáõóáíßá). ÅÐÁÑÊÅÉÁ ÍÅÑÏÕ ÊÁÉ ÔÏÕÓ ÊÁËÏÊÁÉÑÉÍÏÕÓ ÌÇÍÅÓ ÓÔÇÍ ÁÍÄÑÏÌÁ×Ç Åéäéêüôåñá áíáöåñüìåíïò óôï ðñüâëçìá ôçò õäñïäüôçóçò ôçò ÁíäñïìÜ÷çò êáôÜ ôïõò êáëïêáéñéíïýò ìÞíåò ï êïò ÌðïõóíÜêçò ôüíéóå: «ÓÞìåñá ìåôÜ áðü óõíôïíéóìÝíç äïõëåéÜ äßíïõìå ôçí óýíäåóç íåñïý ôçò ÁíäñïìÜ÷çò áðü ôïí äßäõìï áãùãü ôçò Êáôåñßíçò. Ìå ôï Ýñãï áõôü åðéëýåôáé ïñéóôéêÜ ôï ìåßæïí ðñüâëçìá õäñïäüôçóçò ðïõ ìÜóôéæå ôïõò êáôïßêïõò ôçò ðåñéï÷Þò êáôÜ ôïõò êáëïêáéñéíïýò ìÞíåò. ÐëÝïí ç ðåñéï÷Þ ðáßñíåé íåñü áðü ôï äßäõìï áãùãü ôçò Êáôåñßíçò, áöïý ç óýíäåóç ïëïêëçñþèçêå. ¸ôóé ëïéðüí, ï óõíïéêéóìüò ôçò ÁíäñïìÜ÷çò èá Ý÷åé äýï äéêëåßäåò áóöáëåßáò: Áöåíüò ôïí ðáëáéü áãùãü ôïõ Óâïñþíïõ êáé áöåôÝñïõ ôï íÝï áãùãü ôçò Êáôåñßíçò. Åõ÷áñéóôþ ôá óõíåñãåßá ðïõ åñãÜæïíôáé ìåèïäéêÜ êáé Ý÷ïõìå áðôÜ áðïôåëÝóìáôá, áöïý áðü óÞìåñá êéüëáò èá õðÜñ÷åé ìåãáëýôåñç ðßåóç êáé åðÜñêåéá íåñïý». ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÁÃÙÃÏÕ ÏÌÂÑÉÙÍ ÓÔÇÍ ÏÄÏ ÐÁÕÓÁÍÉÁ ÅðéðëÝïí, Ýíá ðÜãéï áßôçìá ôùí

Ï ÐÁÑÏÉÌÉÁÓ (Ê.Ä)

ÓÙÌÁÔÅÉÏ ÅÑÃÁÔÏÕÐÁËËÇËÙÍ ÅÐÉÓÉÔÉÓÌÏÕ/ÔÏÕÑÉÓÌÏÕ Í.ÐÉÅÑÉÁÓ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ – ÊÁËÅÓÌÁ Êáëïýìå üëïõò ôïõò óõíáäÝëöïõò ôïõ Íïìïý Ðéåñßáò íá ðÜñïõí ìÝñïò óôçí 24ùñç ÐáíåëëáäéêÞ Áðåñãßá ðïõ åîÞããåéëå ç Ïìïóðïíäßá ìáò ôçí Ôñßôç 23 Áõãïýóôïõ 2011. ÁÍÔÉÄÑÏÕÌÅ - ÊÁÔÁÄÉÊÁÆÏÕÌÅ – ÁÐÁÉÔÏÕÌÅ: -Ôçí ðáñáìïíÞ óôá âáñÝá üëùí ôùí åéäéêïôÞôùí ôïõ êëÜäïõ. -Ôçí äéáôÞñçóç ôùí ðñïûðïèÝóåùí ãéá ôï åðßäïìá áíåñãßáò ôùí åðï÷éáêþí. ÓõíáäÝëöéóóåò, ÓõíÜäåëöïé Ïé ìíçìïíéáêÝò íåïöéëåëåýèåñåò ðïëéôéêÝò ôçò ÊõâÝñíçóçò öïñôþíïõí ôçí ÷ñåïêïðßá óôéò ðëÜôåò ìáò êáé ìåèïäåýïõí ìéá âßáéç áíáäéáíïìÞ åéò âÜñïò ôùí åñãáæïìÝíùí óáñþíïíôáò êïéíùíéêÝò êáôáêôÞóåéò äåêáåôéþí êáôåäáößæïíôáò åñãáóéáêÜ êáé áóöáëéóôéêÜ äéêáéþìáôá ïäçãþíôáò óôïí üëåèñï ôïí êëÜäï ìáò. ÖÔÁÍÅÉ ÐÉÁ!!! Ìå óõíáäåëöéêïýò ÷áéñåôéóìïýò Ãéá ôï ÄÓ Ï Ðñüåäñïò Íéêüëáïò ÊñåìÝôçò Ï Ãåí. ÃñáììáôÝáò ÐÜôñïêëïò ÔóéñïãéÜííçò

éò óå ë ü Ì üñç ïö ë ê êõ

êáôïßêùí ôçò åðÝêôáóçò Åõáããåëéêþí éêáíïðïéåßôáé áðü ôçí ÄÅÕÁÊ, ðïõ ìå ßäéá ìÝóá ðñïÝâç óôçí åêðüíçóç ìåëÝôçò ãéá ôçí áðï÷Ýôåõóç ïìâñßùí óôçí ïäü Ðáõóáíßá. ¼ðùò åðéóçìáßíåé ï ðñüåäñïò ôçò ÄÅÕÁÊ:«¹äç ôá óõíåñãåßá åñãÜæïíôáé ãéá íá åðéëýóïõí ôï óïâáñü èÝìá ôçò áðï÷Ýôåõóçò ïìâñßùí óôçí óõãêåêñéìÝíç ðåñéï÷Þ, ðïõ ìåôÜ ôï ðÝñáò ôùí åñãáóéþí êáôáóêåõÞò ôïõ áãùãïý - êáé ìÝóù äõï äéáêëáäùôþí - äåí èá êáôáëÞãïõí óôçí ïäü Í.ÐëáóôÞñá, áëëÜ óôçí ïäü

Ðáíáãßáò ÓïõìåëÜ. Ðñïóðáèïýìå ìÝóá áðü ìåèïäéêÞ äïõëåéÜ íá áíôáðïêñéíüìáóôå Üìåóá óôá áéôÞìáôá ôùí êáôïßêùí». Êáé ï êïò ÌðïõóíÜêçò êáôÝëçîå óôéò äçëþóåéò ôïõ åðéóçìáßíïíôáò: «Õëïðïéþíôáò ôç äÝóìåõóç ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ ìáò ÓÜââá ×éïíßäç, ç ÄÅÕÁÊ åßíáé äéáñêþò äßðëá óôïí Äçìüôç. Ôá êáèçìåñéíÜ ðñïâëÞìáôá ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôéò õðïäïìÝò ìáò áöïñïýí åîßóïõ ìå ôá ìåãÜëá Ýñãá ðïõ åîåëßóóïíôáé».

...

...

www.vassilismoschis.blogspot.com ¸÷åé áóôñÜøåé ôï ìÜôé ìáò! Ôá ðÞñáìå äåí ôá ðÞñáìå, ôá öÜãáìå äåí ôá öÜãáìå. ÊÜðïõ áëëçèþñéóå ôï ìÜôé ìáò, Ýðáèå …èëÜóç ôï áõôß ìáò, ãßíáìå âïýêéíï óôç ãåéôïíéÜ êáé âãÞêáìå ôñÝ÷ïíôáò óôïõò äñüìïõò íá âñïýìå çñåìéóôéêÜ …ôñßôçò ãåíéÜò. Ôé íá óïõ êÜíïõí ôá ëåîïôáíßë êáé ôá óõíáöÞ; Êáéñüò íá ðÝóïõìå óôá âáñéÜ! Äéüôé Üíèñùðïò åßóáé. ¸÷åéò áäõíáìßåò, äåí ìðïñåßò íá ìçí äåí Ý÷åéò. Äåí èá ëéãïõñåõôåßò êáé óõ ëéãÜêé; Äåí èá óïõ ðÝóïõí ôá óÜëéá; Äåí èá áíáæçôÞóåéò ôï äßêéï óïõ ðÜíù óôá áíèñþðéíá ðÜèç; Ãéáôß áõôïß êáé ü÷é åãþ; ¢ñá äåí Þìáóôáí üëïé. ÊÜðïéïé Ýëåéðáí! Êáé ìÝóá ó’ áõôïýò êáé åãþ êáé åóý êáé êÜìðïóïé Üëëïé, ßóùò ïé ðåñéóóüôåñïé. ¢ñá Þìáóôáí üëïé Þ äåí Þìáóôáí; Äåí ìðïñåß íá ëÝìå üôé èÝëïõìå! Äéüôé, ùò öáßíåôáé ìÝ÷ñé ôïýäå, ãéá íá ðÜåé ìðñïóôÜ Ýíá óýóôçìá ÷ñåéÜæåôáé Ýíá äßêôõï åðé÷ïñçãÞóåùí. ×ùñßò áõôÝò äåí êéíåßôáé öõëëáñÜêé. Ïýôå áåñÜêé äåí óçêþíåôáé ãéá íá äñïóßóåé ôá éäñùìÝíá ìÝôùðá ôùí áðáíôá÷ïý ôåëåõôáßùí êáé êáôáúäñùìÝíùí. Êáé ,ôåëéêÜ, äçìïóéïðïéåßôáé êáé ãßíåôáé êáôáíïçôü ôïéò ðÜóé üôé üóï êáé íá ïíåéñåýåóôå ìçí ôñÝöåôå åëðßäåò. ¢äéêïò êüðïò, ÷áìÝíåò áðïëåóèåßóåò äõíÜìåéò. ÊñåìÜóôå ôá üíåéñá óôï ãÜíôæï ðßóù áðü ôçí ðüñôá, êÜíôå ôï óôáõñü óáò óôç ãùíéÜ ôïõ äùìáôßïõ êáé óêåðáóôåßôå êáëÜ ãéáôß ôÝñìá ïé óüìðåò êáé ôá êáëïñéöÝñ. ÊÜíôå ðåñéêïðÝò ãéáôß ìáò Ýöáãáí ïé åðéäïôÞóåéò! Ðïý íá óôñáöåß ôï ìÜôé ìáò; Ðïéá åêáôïììýñéá íá ðÜñåé ðáñáìÜó÷áëá êáé íá …ôçí êÜíåé; ËåöôÜ áðü åäþ, ëåöôÜ áðü åêåß êáé íá êáôáñéÝóáé ôçí Üìïéñç ôý÷ç óïõ ðïõ äåí Þóïõí ðáñþí. Äéüôé, ôé íá ôï êÜíåéò üôáí ìáèáßíåéò üôé ðáíôïý õðÞñ÷áí ôñýðåò åêáôïììõñßùí êáé åðé÷ïñçãÞóåùí áëëÜ åóý äåí Þóïõí åêåß; Ãéá íá âåëôéþóåéò ôá üíåéñÜ óïõ Ýðñåðå ôï ëéãüôåñï íá Þóïõí äßðëá áðü êÜðïéá ôñýðá. Áí ãåéôüíåõåò êáé ìå êáìéÜ äåýôåñç, áêüìá êáëýôåñá! ÁëëÜ äõóôõ÷þò ïé äéêïß ìáò ãåßôïíåò äåí åß÷áí ôñýðåò. Ôéò Ýêëåéíáí, êáèüôé íïéêïêýñçäåò Üíèñùðïé Þ áíèñþðïé! Ðþò ëÝãáìå ôï ðÜëáé ðïôÝ; Ç êáèáñéüôçôá åßíáé ìéóÞ áñ÷ïíôéÜ; Å! ç Üëëç ìéóÞ Þôáí ìÝóá óôéò ôñýðåò! ¢íôå íá ôç âñåéò ìåôÜ!

ÌÅ ÓÊÏÐÏ ÔÇÍ ÅÎÏÉÊÏÍÏÌÇÓÇ ÐÏÑÙÍ ÊÁÉ ÊÁÕÓÉÌÙÍ

Äçìüóéá äéáâïýëåõóç ãéá ôç âåëôéóôïðïßçóç ôçò óõëëïãÞò áðïññéììÜôùí ÄÉÅÍÅÑÃÅÉ Ï ÄÇÌÏÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÌÅ×ÑÉ ÔÅËÏÓ ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ

Ó

å äçìüóéá äéáâïýëåõóç êáëåß ôïõò äçìüôåò ï äÞìïò Êáôåñßíçò. ¼ðùò áíáöÝñåôáé, ôï Ãñáöåßï ÐëçñïöïñéêÞò Ôå÷íïëïãéþí êáé Åðéêïéíùíéþí ôïõ ÄÞìïõ Êáôåñßíçò áðïôåëåß ôï äßáõëï åðéêïéíùíßáò ôùí åíäéáöåñïìÝíùí. Ç äéáäéêáóßá äéåíåñãåßôáé óôï ðëáßóéï ôïõ Ýñãïõ: «Êáéíïôüìï óýóôçìá äéá÷åßñéóçò êáé âåëôéóôïðïßçóçò ôçò óõëëïãÞò áðïññéììÜôùí óôï ÄÞìï Êáôåñßíçò ãéá ôçí åîïéêïíüìçóç ðüñùí êáé êáõóßìùí». Ç äçìüóéá äéáâïýëåõóç ëïéðüí, áöïñÜ óôçí ðñïêÞñõîç ãéá ôï Ýñãï, ôï ïðïßï Ý÷åé åíôá÷èåß óôçí Ðñüóêëçóç 20.1 ôïõ Å.Ð. «ØçöéáêÞ Óýãêëéóç». ¼ðùò áíáöÝñåôáé óôçí áíáêïßíùóç ôïõ äÞìïõ Êáôåñßíçò, áíôéêåßìåíï ôïõ Ýñãïõ åßíáé: -Ç äéá÷åßñéóç êáé ðáñáêïëïýèçóç óôüëïõ ï÷çìÜôùí ìå Ýìöáóç óôçí ìåßùóç ôïõ êüóôïõò ëåéôïõñãßáò ôïõ êáé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ åîõðçñÝôçóç ôùí ðïëéôþí, åîáóöáëßæïíôáò ôçí ìáêñïðñüèåóìç åêìåôÜëëåõóç ôïõ óõíüëïõ ôïõ åãêáôåóôçìÝíïõ åîïðëéóìïý. Ôï óýóôçìá èá ðáñÝ÷åé äõíáôüôçôåò ðáñáêïëïýèçóçò ôùí êáèçìåñéíþí ìåôáêéíÞóåùí êáé åñãáóéþí ôùí ï÷çìÜôùí ðåñéóõëëïãÞò áðïññéììÜôùí, áëëÜ êáé åñãáóéþí ôùí äçìïôéêþí ï÷çìÜôùí. Èá ðáñáôçñåß ðáñáìÝôñïõò üðùò: õðÝñâáóç ôá÷ýôçôáò, åßóïäïò – Ýîïäïò áðü åðéëåãìÝíåò ðåñéï÷Ýò êëð -Ï Ýëåã÷ïò åöïäéáóìïý êáôáíÜëùóçò êáõóßìùí êáé ðáñáêïëïýèçóç ôçò äéáäéêáóßáò ðñïìÞèåéáò êáõóßìùí áðü ðñáôÞñéá. Ìå ôïí ôñüðï áõôü êáëýðôåôáé ç áíÜãêç ëåðôïìåñïýò êáôáãñáöÞ ôïõ áíåöïäéáóìïý ôùí ï÷çìÜôùí êáé ôçò áóýñìáôçò ìÝôñçóçò ôçò êáôáíÜëùóçò êáõóßìïõ óå ðñáãìáôéêü ÷ñüíï åí êéíÞóåé ôïõ ï÷Þìáôïò (ìå êáôÜëëçëï áéóèçôÞñá ìÝôñçóçò ñïÞò), êáèþò êáé ç áíÜãêç ìÝôñçóçò óôÜèìçò êáõóßìïõ óå ðñáãìáôéêü ÷ñüíï åðéâåâáéþíïíôáò ôïí áñéèìü ëßôñùí êáõóßìùí ðïõ ðñïìçèåýåôáé êÜèå ü÷çìá óå ó÷Ýóç ìå ôçí ôéìÞ ôïõ ëßôñïõ êáé ôï óõíïëéêü êüóôïò áíåöïäéáóìïý. -Ç äéá÷åßñéóç ôçò áõôüìáôçò ôáõôïðïßçóçò êÜäùí (RFID) êáé äõíáìéêÞ êáôáãñáöÞ ôïõ âÜñïõò ôùí áðïññéììÜôùí êáôÜ ôçí áðïêïìéäÞ ìå óôü÷ï ôçí âåëôéóôïðïßçóç ôçò äéáäéêáóßáò äéá÷åßñéóçò áðïññéììÜôùí ôïõ ÄÞìïõ êáé ôçí ìåßùóç ôïõ êüóôïõò ëåéôïõñãßáò. ÓõíïðôéêÜ, èá ìðïñïýí íá êáôáãñÜöïíôáé ïé åîÞò ðëçñïöïñßåò: á) ÂÜñïò áðïññéììÜôùí â) ÇìåñÞóéá, åâäïìáäéáßá Þ åôÞóéá ðïóüôçôá ðáñáãüìåíùí áðïññéììÜôùí áíÜ ãåùãñáöéêü óçìåßï åíäéáöÝñïíôïò ã) ÅíçìåñùìÝíïé øçöéáêïß ÷Üñôåò ÷ùñïèÝôçóçò ôùí êÜäùí êáé ÷ùñçôéêüôçôáò ôïõ êáèåíüò ä) ×Üñôåò äñïìïëïãßùí êáé þñáò áðïêïìéäÞò. Ôï õðïÝñãï Ý÷åé åíôá÷èåß óôçí Ðñüóêëçóç 20.1 ôïõ Å.Ð. «ØçöéáêÞ Óýãêëéóç» (êùäéêüò ÏÐÓ Ýñãïõ: 327747) êáé ï óõíïëéêüò ðñïûðïëïãéóìüò ôïõ áíÝñ÷åôáé óôï ðïóü ôùí 264.900,00Å, óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ ÖÐÁ 23% êáé óôï ðïóü ôùí 215.365,86Å, ÷ùñßò ôï ÖÐÁ 23%. Ðåñßïäïò Äéáâïýëåõóçò: 8/8/2011 Ýùò 31/8/2011 Óôïé÷åßá Åðéêïéíùíßáò: Ãñáöåßï ÐëçñïöïñéêÞò Ôå÷íïëïãéþí êáé Åðéêïéíùíéþí ôïõ ÄÞìïõ Êáôåñßíçò Ôçë. 2351350471 Öáî 2351350470 e-mail: katerini@hol.gr


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÐÅÌÐÔÇ 18 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2011 5

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÅÈÅËÏÍÔÉÊÇ ÄÑÁÓÇ "ÁÓ ÌÇÍ ÌÅÉÍÏÕÌÅ ÓÔÁ ËÏÃÉÁ!"

ÐñïóðÜèåéá äçìéïõñãßáò âéâëéïèÞêçò ÓÔÏ ÐÁÉÄÉÁÔÑÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÔÏÕ Ã. ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏÕ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

ÅÉÄÇÓÅÉÓ ÁâÜóôá÷ôç ç áýîçóç ôïõ ÖÐÁ óå 23% óôçí åóôßáóç ÌÉ×ÁËÇÓ ÁÈÁÍÁÓÏÕËÁÓ: «ÅÑÃÁÔÉÁ ×ÙÑÉÓ ËÅÖÔÁ, ÌÁÃÁÆÉÁ ×ÙÑÉÓ ÄÏÕËÅÉÁ»

Ôï ôéìüíé êáé ôá ðáíéÜ ôçò áíèñþðéíçò øõ÷Þò Ó

Ïé êÜôïéêïé ôçò ðüëçò Ýôñéâáí ôá ìÜôéá ôïõò üôáí ôïõò åßäáí íá âãáßíïõí æùíôáíïß áðü ôçí êüëáóç ôçò öùôéÜò. Êáé èåùñïýóáí èáýìá ôçò óùôçñßá ôïõò. Ðñüêåéôáé ðñïöáíþò ãéá ðáñáâïëÞ. Ìå áëëçãïñéêÞ óçìáóßá. Õðïíïåß ôçí áíÜãêç óõíåñãáóßáò – éäéáßôåñá óå äýóêïëåò êáôáóôÜóåéò - ôçò ëïãéêÞò ðïõ ìðïñåß íá âëÝðåé êáé ôçò êáñäéÜò ðïõ áéóèÜíåôáé. Ìüíç ôçò ç üñáóç åßíáé óçìáíôéêÞ, óçìáíôéêüôáôç áßóèçóç áóöáëþò êáé âïçèÜåé. ¼ìùò, ðñïðÜíôùí óôéò ðïëýðëïêåò ðåñéðôþóåéò, äåí áñêåß äåí ìðïñåß íá äþóåé ëýóåéò. Ôá óõíáéóèÞìáôá åîÜëëïõ üðùò êáé ôá ðÜèç ÷ñåéÜæïíôáé, üìùò ìðïñåß íá ìáò ïäçãÞóïõí óå Üó÷çìá áðïôåëÝóìáôá. ÓõíÞèùò ëïãéêÞ êáé êáñäéÜ ëåéôïõñãïýí áíôáãùíéóôéêÜ. ¼ôáí üìùò ï Üíèñùðïò êáôáöÝñåé íá ôá ïäçãÞóåé óôçí óõíåñãáóßá ôüôå ü÷é ìüíï åðéôõã÷Üíåé ôçí áõôïêõñéáñ÷ßá êáé ôçí øõ÷éêÞ ôïõ ãáëÞíç áëëÜ âëÝðåé ôç æùÞ Ç æùÞ ôïõ ìðïñåß íá áðïêôÞóåé íüçìá. Ï ×áëßë ÃêéìðñÜí óôïí ãñÜöåé ó÷åôéêÜ: Ç Á

È

Ìéá áîéüëïãç êáé éäéáßôåñá óçìáíôéêÞ åèåëïíôéêÞ äñÜóç îåêßíçóå áõôÝò ôéò ìÝñåò ìå óêïðü ôç âåëôßùóç ôùí óõíèçêþí ðïõ áíôéìåôùðßæïõí êáôÜ ôç íïóçëåßá ôïõò óôï íÝï Íïóïêïìåßï Êáôåñßíçò ïé ìéêñïß áóèåíåßò. Ìå ôï óýíèçìá «áò ìçí ìåßíïõìå ìüíï óôá ëüãéá!», êáëïýíôáé üóïé ìðïñïýí íá óõíåéóöÝñïõí óôçí ÊïéíùíéêÞ Õðçñåóßá ôïõ Ã.Í.Ê. ãéá ôç äçìéïõñãßá âéâëéïèÞêçò óôï ðáéäéáôñéêü ôìÞìá. ¼ðùò áíáöÝñåôáé, Ýìðíåõóç êáé áöïñìÞ ãéá íá îåêéíÞóåé áõôÞ ç ðñïóðÜèåéá áðïôÝëåóå ç ðñïçãïýìåíç äñÜóç ðïõ áöïñïýóå óôç óõãêÝíôñùóç âéâëßùí ãéá ôéò ïãêïëïãéêÝò êëéíéêÝò ôùí Íïóïêïìåßùí ôçò ÷þñáò. Ç ðáñáðÜíù ðñùôïâïõëßá åß÷å óôåöèåß ìå åðéôõ÷ßá, åíþ óõãêåíôñþèçêáí üðùò öáßíåôáé êáé ðáéäéêÜ âéâëßá ôá ïðïßá áðïôåëïýí ôç «ìáãéÜ» ãéá ôç äñÜóç ðïõ ìüëéò îåêßíçóå. ÐñÝðåé íá óõìðëçñùèåß êáé ç áíôßóôïé÷ç åðéôõ÷ßá ôçò ÅèåëïíôéêÞò ÏìÜäáò ÄñÜóçò íïìïý Ðéåñßáò, ç ïðïßá îåêéíþíôáò áðü ôçí 1ç ÃéïñôÞ Åèåëïíôéóìïý ôçò ðüëçò óõíÝ÷éóå êáé ìÝóá óå óýíôïìï äéÜóôçìá óõãêÝíôñùóå êïíôÜ óôá 400 âéâëßá ðïõ ðñïïñßæïíôáé ãéá ôï ðáéäéêü ôìÞìá ôçò äçìïôéêÞò âéâëéïèÞêçò ôçò Êáôåñßíçò. Ç ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ «Óå óõíÝ÷åéá ôçò ðñïçãïýìåíçò äñÜóçò ôçò ïìÜäáò , ç ïðïßá óôÝöèçêå ìå åðéôõ÷ßá êáé áöïñïýóå óôç óõãêÝíôñùóç âéâëßùí ãéá ôéò ïãêïëïãéêÝò êëéíéêÝò ôùí Íïóïêïìåßùí ôçò ÷þñáò, óõãêåíôñþíïõìå ðáéäéêÜ âéâëßá ãéá ôï íåïúäñõèÝí Íïóïêïìåßï ôçò Êáôåñßíçò êáé ìå óêïðü ôçí äçìéïõñãßá êáé åêåß ìéáò ïëïêëçñùìÝíçò âéâëéïèÞêçò ãéá ôï ðáéäéáôñéêü ôìÞìá ìáò. Êéíçôïðïéïýìå áðü óÞìåñá êáé ìÝ÷ñé ôçí 31/8/11 ôçí ôïðéêÞ êïéíùíßá ôçò Ðéåñßáò êé ü÷é ìüíï, êáëþíôáò ôïõò åíäéáöåñüìåíïõò ôïðéêïýò öïñåßò êáé ôïõò ðïëßôåò íá óõíåéóöÝñïõí ðñïò áõôüí ôïí óôü÷ï. Áðü ôçí ðñïçãïýìåíç äñÜóç ìáò, ðåñßóóåøáí âéâëßá êé áõôü áðïôÝëåóå Ýíáõóìá ãéá óõíÝ÷éóç ôçò åèåëïíôéêÞò ðñïóðÜèåéáò ôçò ïìÜäáò. Äéåýèõíóç áðïóôïëÞò: ÃÍ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ 6ï ×ËÌ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ-ÁÑÙÍÁ ÔÊ:60100 ãéá ôçí åèåëïíôéêÞ äñÜóç:"ÁÓ ÌÇÍ ÌÅÉÍÏÕÌÅ ÓÔÁ ËÏÃÉÁ!"

¸ôïéìïé íá áíôéäñÜóïõí áðÝíáíôé óôçí áýîçóç ôïõ ÖÐÁ óå 23% ãéá åßäç üðùò ôï íåñü, ôá áíáøõêôéêÜ, ï êáöÝò êáé ôï öáãçôü äçëþíïõí ïé åðé÷åéñçìáôßåò ôïõ êëÜäïõ ôçò åóôßáóçò. Ïé öùíÝò ðõêíþíïõí ôüóï óå åèíéêü åðßðåäï üóï êáé óå ôïðéêü, üðïõ ôï Óùìáôåßï Åóôéáôüñùí-Øçôïðùëþí êáé Óõíáöþí ÅðáããåëìÜôùí Êáôåñßíçò ðñïåôïéìÜæåé ôçí åêäÞëùóç ôùí åíóôÜóåùí ôïõ Ýíáíôé ôçò áóêïýìåíçò ðïëéôéêÞò. Áðü ôçí áõôÞí ôçí ìåãåíèýíåé ðïõ Ý÷ïõí ìéóèþí êáé

ðëåõñÜ ôïõò, âëÝðïõí áýîçóç íá Ýñ÷åôáé íá ôï Þäç áñíçôéêü êëßìá äçìéïõñãÞóåé ìåéþóåéò óõíôÜîåùí, ïé ëïãáñéá-

óìïß ÄÅÊÏ, ç äçìïôéêÞ öïñïëïãßá, ôá äéáôñïöéêÜ óêÜíäáëá, ôñáðåæéêÜ äÜíåéá, êåóÜôéá, áíáäïõëåéÜ, ëïõêÝôá. Êáé ç ëßóôá óõíå÷ßæåôáé. ¼ðùò áíáöÝñåé ï ðñüåäñïò ôïõ óùìáôåßïõ Ìé÷Üëçò Áèáíáóïýëáò, óôï åðüìåíï äéÜóôçìá èá åêäïèïýí áößóá êáé ðñïêÞñõîç, «ìå ôá ïðïßá èá åíçìåñþíïõìå ôïõò óõíáäÝëöïõò ãéá ôéò ðñïôÜóåéò ôïõ óùìáôåßïõ ìáò, ïé ïðïßåò åßíáé: Íá êáôáñãçèåß ï ÖÐÁ óôá åßäç ðëáôéÜò êáôáíÜëùóçò, óôç ÄÅÇ, óôï íåñü, óôïí ÏÔÅ. Ðëçñþóáìå ôá êÝñäç ôïõò, èá ðëçñþóïõìå êáé ôçí êñßóç ôïõò; Íá ðëçñþóåé ôï ìåãÜëï êåöÜëáéï. ¢ëëùóôå, ïé åéóçãìÝíåò óôï ÷ñçìáôéóôÞñéï ìåãÜëåò åôáñåßåò åîáêïëïõèïýí ðñïêëçôéêÜ íá êåñäßæïõí».

Ï ÌÉ×ÁËÇÓ ÁÈÁÍÁÓÏÕËÁÓ «Ïé ìåéþóåéò óõíôÜîåùí êáé ìéóèþí åñãáæïìÝíùí Ý÷ïõí ïäõíçñÞ óõíÝðåéá óôç ëåéôïõñãßá ôùí êáôáóôçìÜôùí ìáò, áöïý áðü áõôÜ åîáñôÜôáé Üìåóá ç êáôáíÜëùóç. Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêÞ ç êïõâÝíôá ¨åñãáôéÜ ÷ùñßò ëåöôÜ, ìáãáæéÜ ÷ùñßò äïõëåéܨ. Ôï 23% ÖÐÁ áðëÜ èá äçìéïõñãÞóåé åðéðëÝïí ðñïâëÞìáôá ìå áêüìá ÷åéñüôåñåò óõíÝðåéåò. Åäþ áðïäåéêíýåôáé êáé ï áñíçôéêüò óõó÷åôéóìüò äýíáìçò óôï óõíäéêáëéóôéêü êßíçìá ôùí åðáããåëìáôéþí. ÐáñÜ ôïõò ëåïíôáñéóìïýò ôçò çãåóßáò ôïõ (åßôå ôçò êëáäéêÞò åßôå ôçò ôïðéêÞò ïìïóðïíäßáò, åßôå ôçò ßäéáò ôçò ÃÓÅÂÅÅ), ôï óõíäéêáëéóôéêü êßíçìá åìöáíßæåôáé áíÞìðïñï íá áíôéìåôùðßóåé ôçí êáôÜóôáóç ôçò áãïñÜò, üðùò áõôÞ Ý÷åé äéáìïñöùèåß».

ÁõôÞ ç ðïëý ðáëéÜ éóôïñßá èá ìðïñïýóå åðßóçò íá äéäÜîåé ðÝñá áðü Ýíá óùóôü ôñüðï áôïìéêÞò æùÞò ôïõ êáèåíüò ìáò, êé Ýíáí ôñüðï ÷ñÞóéìï ãéá ôç óõëëïãéêÞ ìáò æùÞ. Ôçí êïéíùíéêÞ, ôçí åèíéêÞ. Óôç ÷þñá ìáò, üðùò óå üëåò ôéò äçìïêñáôéêÝò ÷þñåò, ç ÊõâÝñíçóç êõâåñíÜåé, ç Áíôéðïëßôåõóç åëÝã÷åé. Óùóôü. Õðü ìéáí üìùò áíåëáóôéêÞ ðñïûðüèåóç: Ê Á Ôé ãßíåôáé üìùò üôáí ïé óõíèÞêåò åßíáé åîáéñåôéêÜ äýóêïëåò êáé äéáêõâåýåôáé ç åèíéêÞ êõñéáñ÷ßá, ç ëáúêÞ åõçìåñßá êé áêüìá êáé ç åäáöéêÞ áêåñáéüôçôá ôçò ÷þñáò; Ç ìÝ÷ñé ôþñá ðïñåßá ôçò óçìåñéíÞò êõâÝñíçóçò – ìå ôéò ðáëéíäñïìÞóåéò êáé áìåôñïÝðåéåò ôçò ðñï ìíçìïíßïõ óõìðåñéöïñÜò ôçò, ìå ôçí ðáíèïìïëïãïýìåíç ðëÝïí áðïôõ÷ßá ôïõ ìíçìïíßïõ êáé ôçí âáóßìùò åéêáæüìåíç áðïôõ÷ßá ôïõ ìåóïðñüèåóìïõ êáé ôïõ ìíçìïíßïõ 2 – äåß÷íåé üôé Ý÷åé ìåí óôá ÷Ýñéá ôçò ôçí åêôåëåóôéêÞ åîïõóßá ( ðïõ ëÝåé êáé ï ëáüò ìáò) äåí âëÝðåé üìùò ìáêñéÜ. ¸÷åé üëåò ôéò áñìïäéüôçôåò íá áðïöáóßæåé êáé íá íïìïèåôåß üìùò äåí äéáêñßíåôáé ãéá ôçí êáëÞ ôçò. Èõìßæåé ôïí ôõöëü ôçò ðáñáâïëÞò ðïõ ðñïáíáöÝñèçêå. Ç áîéùìáôéêÞ áíôéðïëßôåõóç äåí áóêåß åîïõóßá. Ôçí åðçñåÜæåé ó’Ýíá âáèìü, áëëÜ äåí åßíáé áõôÞ ðïõ áðïöáóßæåé. ¼ìùò óôá ïéêïíïìéêÜ (êáé óå Üëëá) èÝìáôá áðïäåß÷èçêå üôé åß÷å äßêéï. ¸âëåðå êáëÜ ôá åðåñ÷üìåíá äåéíÜ êáé ðñüôåéíå ëýóåéò. Ðëçí Èõìßæåé ôïí êïõôóü ôçò ðáñáâïëÞò. ÊõâÝñíçóç êáé áîéùìáôéêÞ Áíôéðïëßôåõóç âñßóêïíôáé óå ìüíéìç äéáìÜ÷ç. Óáí ôïõò äýï æçôéÜíïõò. ¼ìùò ç ôçò ðáãêüóìéáò êñßóçò ãßíåôáé üëï êáé ðéï áðåéëçôéêÞ. Êé åäþ õðÜñ÷åé ìéá ìåãÜëç, êñßóéìç äéáöïñÜ ìå ôçí éóôïñéïýëá ðïõ ðáñáèÝóáìå óôçí áñ÷Þ. ӒáõôÞí áí äåí ïìïíïïýóáí ïé äýï æçôéÜíïé èá êáßãïíôáí æùíôáíïß. Áõôïß êáé ìüíï. Ï êßíäõíïò ãéá ôç ÷þñá ìáò åßíáé íá áöáíéóôïýí ìåí ÊõâÝñíçóç êáé Áíôéðïëßôåõóç – äéêáßùìá ôïõò èá ìðïñïýóå íá ðåé êáíåßò - áëëÜ èá êáôáóôñáöåß ìáæß êáé ç ÷þñá. Êé áõôü åßíáé áíåðßôñåðôï êáé ãé’áõôïõò êáé ãéá üëïõò ìáò. Ïé äýï æçôéÜíïé ôçí ôåëåõôáßá óôéãìÞ Ïé äéêïß ìáò èá ðñÝðåé Þ íá óõìöùíÞóïõí íá óõíåñãáóôïýí ì’ Ýíá óùóôü êáé äßêáéï ôñüðï Þ, áí äåí ìðïñïýí, íá «ìéëÞóåé ï ëáüò». Íá ãßíïõí åêëïãÝò. ¢ëëç ëýóç äåí öáßíåôáé íá õðÜñ÷åé. Èá õðÞñ÷å âÝâáéá áí ÌÝñêåë – Óáñêïæß áðïöÜóéæáí ðñï÷èÝò ôçí êáèéÝñùóç Åõñùïëüãïõ. Äõóôõ÷þò ôï ðáñÝðåìøáí óôéò êáëÝíäåò… Ê

ÓÇÌÅÑÁ ÐÅÌÐÔÇ 18/8 ÓÔÉÓ 8.30 ÔÏ ÂÑÁÄÕ ÓÔÇÍ ÊÅÍÔÑÉÊÇ ÐËÁÔÅÉÁ

ÃÓÅÂÅÅ: «Ï÷é» óå áíáäéáñèþóåéò ôùí óõíôåëåóôþí ÖÐÁ Ãéá äñáìáôéêÞ êáé äõóáíÜëïãç áýîçóç ôïõ ÖÐÁ ðïõ ðëÞôôåé ôçí ïéêïíïìßá, ôïõò êáôáíáëùôÝò êáé ôá ÷áìçëÜ åéóïäçìáôéêÜ óôñþìáôá êÜíåé ëüãï ç ÃÓÅÂÅÅ óå åðéóôïëÞ ôçò ðñïò ôïí áíáðëçñùôÞ õðïõñãü Ïéêïíïìéêþí Ð. Ïéêïíüìïõ. Ãéá äñáìáôéêÞ êáé äõóáíÜëïãç áýîçóç ôïõ ÖÐÁ ðïõ ðëÞôôåé ôçí ïéêïíïìßá, ôïõò êáôáíáëùôÝò êáé ôá ÷áìçëÜ åéóïäçìáôéêÜ óôñþìáôá êÜíåé ëüãï ç ÃÓÅÂÅÅ óå åðéóôïëÞ ôçò ðñïò ôïí áíáðëçñùôÞ õðïõñãü Ïéêïíïìéêþí Ð. Ïéêïíüìïõ. ×áñáêôçñßæåé åðéêßíäõíåò êáé ðáñåëêõóôéêÝò ôéò èåùñßåò ãéá åîåýñåóç éóïäýíáìïõ áðïôåëÝóìáôïò ìÝóá áðü áíáäéáñèñþóåéò óõíôåëåóôþí ÖÐÁ êáé èåùñåß ùò ìïíáäéêÞ ëýóç ôçí áýîçóç ôçò ïéêïíïìéêÞò ðßôáò êáé ôçí ïéêïíïìéêÞ êéíçôïðïßçóç ôùí ìéêñþí åðé÷åéñÞóåùí êáé éäéáßôåñá ôùí ðáñáãùãéêþí. ¼ðùò áíáöÝñåé, «åßíáé ôåñÜóôéï ëÜèïò, åãêëçìáôéêü ãéá ôçí ïéêïíïìßá êáé êëÜäïõò åðé÷åéñÞóåùí íá áíáæçôïýìå éóïäýíáìï 1 äéó åõñþ - áíáó÷åäéÜæïíôáò ôïõò óõíôåëåóôÝò ÖÐÁ - ðïõ èá ðñïÝëèåé Ýôóé Þ áëëéþò áðü öïñïëüãçóç (ÖÐÁ) ôçò Þäç çìéèáíïýò êáôáíÜëùóçò».

«ÖåóôéâÜë èÜëáóóáò» áðüøå óôç ËåðôïêáñõÜ ÄÉÏÑÃÁÍÙÍÅÔÁÉ ÁÐÏ ÔÇÍ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇ ÊÉÍÇÓÇ ËÅÐÔÏÊÁÑÕÁÓ ÊÁÉ ÁÐÏ ÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏ ÏÌÉËÏ ÃÕÍÁÉÊÙÍ ÅêäÞëùóç ôïõ «öåóôéâÜë èÜëáóóáò» ðñáãìáôïðïéåßôáé óÞìåñá ÐÝìðôç 18 Áõãïýóôïõ óôéò 8.30 ôï âñÜäõ óôçí êåíôñéêÞ ðëáôåßá ËåðôïêáñõÜò. Ðñüêåéôáé ãéá åêäÞëùóç ðïõ åß÷å áíáâëçèåß ëüãù âñï÷Þò. Ôï áðïøéíü ðñüãñáììá ðåñéëáìâÜíåé ðáñáäïóéáêïýò ÷ïñïýò êáé ôñáãïýäéá ìå ôá ÷ïñåõôéêÜ ðïëéôéóôéêþí óõëëüãùí ôïõ äÞìïõ Äßïõ-Ïëýìðïõ.

Ê

Ó

×

Ì

Ç åêäÞëùóç äéïñãáíþíåôáé áðü ôçí ðíåõìáôéêÞ êßíçóç ËåðôïêáñõÜò êáé ôïí ðïëéôéóôéêü üìéëï ãõíáéêþí, õðü ôçí áéãßäá ôïõ äÞìïõ Äßïõ-Ïëýìðïõ. Ç Á Ç ôåëåõôáßá åêäÞëùóç ôïõ öåóôéâÜë èÜëáóóáò èá ãßíåé óôçí ðáñáëßá ËåðôïêáñõÜò – giabanaki óôéò 9.30 ì.ì., ôçí Ôñßôç 23/8. Èá åßíáé ìéá ìïõóéêÞ âñáäéÜ ìå Ýíôå÷íï ôñáãïýäé êáé ìå ôç óõììåôï÷Þ ôïõ ÃéÜííç ÐáñëáðÜíïõ, ôçò Ìáñßáò Öùôïðïýëïõ êáé ôïõ ÄçìÞôñç ÄñéóôÜ. ÓõíäéïñãáíùôÝò áõôÞò ôçò åêäÞëùóçò åßíáé ç ðíåõìáôéêÞ êßíçóç ËåðôïêáñõÜò êáé ï ðïëéôéóôéêüò üìéëïò ãõíáéêþí.


6 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÅÌÐÔÇ 18 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2011

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò

ÅÍÙÓÇ ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÉÊÙÍ ÓÙÌÁÔÅÉÙÍ ÐÉÅÑÉÁÓ ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ ÐÑÏÐÏÍÇÔÙÍ ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

Õøçëïý åðéðÝäïõ óåìéíÜñéï ðñïðïíçôþí ðïäïóöáßñïõ Áíáðôõîéáêþí çëéêéþí Ìå ìåãÜëç åðéôõ÷ßá ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôï ðñïðïíçôéêü óåìéíÜñéï ðïäïóöáßñïõ áíáðôõîéáêþí çëéêéþí óôï áèëçôéêü Åíùóéáêü ÊÝíôñï ôçò ÍÝáò ÅöÝóóïõ õðü ôçí áéãßäá ôçò ¸íùóçò Ðïäïóöáéñéêþí Óùìáôåßùí Ðéåñßáò êáé ôïõ ÓõíäÝóìïõ ðñïðïíçôþí Ðéåñßáò ìå ôç óõììåôï÷Þ 35 ðñïðïíçôþí ðïõ áêïëïýèçóáí ìå Ýíôïíï åíäéáöÝñïí ôçí åñãáóßá ôïõ óôï ðñþôï 10Þìåñï ôïõ Áõãïýóôïõ ìå åðéìïñöùôÝò ôïõò ôïí êáèçãçôÞ ÔÅÅÖÁ ÈáíÜóç ÆÜêá êáé ôïí ðñïðïíçôÞ ðïäïóöáßñïõ Óôáýñï Äéáìáíôüðïõëï. Ï

Ðñüåäñïò

ôçò

ÅÐÓ

Ðéåñßáò

ê.

ÖÙÔÏ ÓÁÂÂÁÓ ÖÙÔÉÁÄÇÓ

Áíôþíçò

óöáéñéóôþí áíáðôõîéáêþí çëéêéþí. ÅíåñãåéáêÜ óõóôÞìáôá êáé åíåñãåéáêïß ìç÷áíéóìïß óôïõò åíÞëéêåò ðïäïóöáéñéóôÝò êáé áíáðôõîéáêþí çëéêéþí. ÄéáôñïöéêÝò áíÜãêåò êáôÜ ôçí ðñïðüíçóç êáé ôïí áãþíá. Ðñïðüíçóç áåñüâéáò êáé áíáåñüâéáò éêáíüôçôáò,

êáèþò åðßóçò êáé ðñïðüíçóç ìõúêÞò äýíáìçò åíÞëéêùí ðïäïóöáéñéóôþí êáé áíáðôõîéáêþí çëéêéþí.

Ðáðáðåôñßäçò (ÊáíÜñçò) êáé ï Ðñüåäñïò ôïõ óõíäÝóìïõ ðñïðïíçôþí Ðéåñßáò ê. ËÜêçò Ôæéïýôæéïò ìåñßìíçóáí ãéá ôçí Üøïãç äéåîáãùãÞ ôïõ óåìéíáñßïõ ìå ôç äéïñãáíþôñéá áñ÷Þ íá äåß÷íåé Ýìðñáêôá ôï åíäéáöÝñïí ôçò ãéá ôçí áíáâÜèìéóç ôïõ ðïäïóöáßñïõ éäéáßôåñá óôéò áíáðôõîéáêÝò çëéêßåò.

Áêïëïýèçóå ðñïðüíçóç ôá÷ýôçôáò êáé íåõñïìûéêÞò óõíáñìïãÞò åíþ ï êáèçãçôÞò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Èåóóáëïíßêçò ê. ÆÜêáò áíáöÝñèçêå êáé óôïí ðïëõåôÞ ó÷åäéáóìü ðñïðüíçóçò ðïäïóöáßñïõ óôéò áíáðôõîéáêÝò çëéêßåò. Ï Ó. Äéáìáíôüðïõëïò áíÝðôõîå ôç öéëïóïößá ôùí ðñïðïíçôþí öõóéêÞò êáôÜóôáóçò óôçí ðåñßïäï ðñïåôïéìáóßáò ðïäïóöáéñéêþí áãùíéóôéêþí êáôçãïñéþí.

Ôï ðñüãñáììá ðåñéëÜìâáíå ðïëý êáôáôïðéóôéêÜ óôïé÷åßá ðïõ åß÷áí ó÷Ýóç ìå ôçí óùìáôéêÞ áíÜðôõîç, áðüäïóç êáé áëëçëåîÜñôçóç ìå ôç âéïëïãéêÞ ùñßìáíóç ðïäï-

ÁÑ×ÉÓÁÍ ÏÉ ÅÃÃÑÁÖÅÓ ÓÔÇÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁ ÔÇÓ ÌÁÑÔÉÏÕ ÎåêéíÜíå ïé åããñáöÝò óôçí áêáäçìßá ðïäïóöáßñïõ ôïõ ÁÌÓ «25çò Ìáñôßïõ» (http://www.25martioufc.gr/) ãéá ôçí áãùíéóôéêÞ ÷ñïíéÜ 2011-12. Óôü÷ïò ç Üèëçóç ôùí ðáéäéþí , ç áíÜäåéîç ðïäïóöáéñéêþí ôáëÝíôùí áëëÜ êáé ç ïëïêëçñùìÝíç áíÜðôõîç ôçò ðñïóùðéêüôçôáò ôïõò. Ìå ðñïðïíçôÝò ôïõò êê Ãêïýìá Åõñéðßäç êáé Çëßá ÌðáæÜêï ( Ðôõ÷éïý÷ïõò ÃõìíáóôÝò ÔÅÖÁÁ ), ìå Üøïãåò ãçðåäéêÝò åãêáôáóôÜóåéò ( 1 ìåãÜëï ãÞðåäï , 2 âïçèçôéêÜ, ÁðïäõôÞñéá êáé ãõìíáóôÞñéï ) áëëÜ êáé ôçí åöáñìïãÞ êáíüíùí êáé áîéþí ðñïóäïêïýìå þóôå ôï ðïäüóöáéñï íá ãïçôåýåé êáé íá åíèïõóéÜæåé ôá ðáéäéÜ. Áðü ôç Ôñßôç 16/8/2011 óôéò ãçðåäéêÝò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ óõëëüãïõ áðü ôéò 18:00 ìÝ÷ñé ôéò 21:00 êáé êÜèå åñãÜóéìç çìÝñá èá ðñáãìáôïðïéïýíôáé ïé åããñáöÝò ãéá ôçí íÝá áãùíéóôéêÞ ðåñßïäï 2011-12. Ôá ôìÞìáôá ðïõ èá ëåéôïõñãÞóïõí öÝôïò óýìöùíá êáé ìå ôçí ÅÐÓ Ðéåñßáò èá åßíáé : o o o o

Ðáéäéêü (Ãåí 1997-98) Ðñïðáéäéêü (Ãåí 1999-2000) Junior (Ãåí 2001-02) Ðñï – Junior (Ãåí 2003-04-05 ) Ïé ðñïðïíÞóåéò óôá ôìÞìáôá Ðñïðáéäéêü – Junior

êáé Ðñï Junior èá îåêéíÞóïõí óôéò 29 Áõãïýóôïõ 2011. Ãéá ôï Ðáéäéêü ôìÞìá ïé ðñïðïíÞóåéò èá îåêéíÞóïõí ôçí Ôñßôç 16 Áõãïýóôïõ, åíþ ôçí ÊõñéáêÞ 21/8 ìÝ÷ñé ôï ÓÜââáôï 27/08 óå áèëçôéêü êÝíôñï óôïõò Öéëéððáßïõò Ãñåâåíþí óôá 1250 ì. õøüìåôñï èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôï âáóéêü óôÜäéï ôçò ðñïåôïéìáóßáò ãéá ôçí íÝá áãùíéóôéêÞ ðåñßïäï. Ðëçñïöïñßåò åðßóçò óôá ôçëÝöùíá Ãêïýìá Åõñéðßäç : 6974557005 Çëßá ÌðáæÜêï : 6946017006

ÔÁÊÔÉÊÇ Ã.Ó. ÌÅËÙÍ Å.Ð.Ó. ÐÉÅÑÉÁÓ

ÓÕÃÊÁËÅÉ Ôçí ÔáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí ìåëþí óùìáôåßùí ãéá ôçí 29-8-2011 çìÝñá ÄåõôÝñá êáé þñá 8:30 ì.ì. óôï êÝíôñï ÖÁÑÏÓ óôçí Ðáñáëßá Êáôåñßíçò ÔÁÊÔÉÊÇ ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ 1.- Ðáñïõóßá áíôéðñïóþðùí. 2.- ÅêëïãÞ ðñïÝäñïõ ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ãéá ôçí äéåýèõíóç ôùí óõæçôÞóåùí êáé äýï (2) ãñáììáôÝùí ãéá ôçí ôÞñçóç ôùí ðñáêôéêþí. 3.- Äéïéêçôéêüò áðïëïãéóìüò ðåñéüäïõ 2010-2011 4.- Ïéêïíïìéêüò áðïëïãéóìüò Ýôïõò 2010

ÅÍÙÓÇ ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÉÊÙÍ ÓÙÌÁÔÅÉÙÍ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Áðü ôçí Å.Ð.Ó. Ðéåñßáò áíáêïéíþíåôáé üôé ôï ÓÜââáôï 20 Áõãïýóôïõ 2011 ëÞãåé ç ðñïèåóìßá ôùí äçëþóåùí óõììåôï÷Þò óôï ðñùôÜèëçìá êáé ôï Êýðåëëï ôçò Å.Ð.Ó. Ðéåñßáò ðåñéüäïõ 20112012. Ãéá ôï Ä.Ó. Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ Áíôþíéïò Ðáðáðåôñßäçò Ï Ã. ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ Êùíóôáíôßíïò Êïýñôçò

ÎÅÊÉÍÇÓÁÍ ÏÉ ÅÃÃÑÁÖÅÓ ÓÔÏÍ ÓÖÊ ÐÉÅÑÉÊÏ ÁÑ×ÅËÁÏ

¢ñ÷éóáí ïé åããñáöÝò ãéá áãüñéá êáé êïñßôóéá áðü 6 Ýùò 16 åôþí óôï Ðñüãñáììá ÌðÜóêåô ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷åëÜïõ ãéá ôç óáéæüí 2011-2012. Ïé ðñïðïíÞóåéò èá îåêéíÞóïõí ôçí 1ç Óåðôåìâñßïõ.

ÅÍÙÓÇ ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÉÊÙÍ ÓÙÌÁÔÅÉÙÍ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ

Êýñéå Ðñüåäñå. ¾óôåñá áðü ôçí 246/19-5-2011 áðüöáóç ôïõ äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò Å.Ð.Ó. Ðéåñßáò, ç äéïßêçóç ôçò,

ÌÐÁÓÊÅÔ

5.6.7.8.-

Ðñïûðïëïãéóìüò Ýôïõò 2011 ÊëÞñùóç ÊõðÝëëïõ 2011 - 2012 Êëçñþóåéò ÐñùôáèëçìÜôùí 2011 – 2012 ÃåíéêÜ - ÐñïôÜóåéò

ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÏÉ ÓÙÌÁÔÅÉÙÍ ÓÔÇÍ Ã.Ó. Ç åêðñïóþðçóç ôùí óùìáôåßùí óôçí Ã. Ó. ôçò ¸íùóçò èá ãßíåé áðü ôïõò áíôéðñïóþðïõò ôïõò. ÊÜèå óùìáôåßï èá åêðñïóùðçèåß áðü Ýíá Ôáêôéêü áíôéðñüóùðï êáé ôïí áíáðëçñùìáôéêü ôïõ ðïõ èá ïñéóèïýí áðü ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ óùìáôåßïõ. Ãéá ôï Ä.Ó. Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ Ï Ã. ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ Áíôþíéïò Ðáðáðåôñßäçò Êùíóôáíôßíïò Êïýñôçò

ÁÊÁÄÇÌÉÁ ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÏÕ ÅÍÔÏÓ ÅÄÑÁÓ

ÃÁÓ ÓÂÏÑÙÍÏÕ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

Ëá÷åéïöüñïò êëÞñùóç

Áíáêïéíþíåôáé üôé ôá ôìÞìáôá õðïäïìÞò ôçò ðïäïóöáéñéêÞò áêáäçìßáò «ÅÍÔÏÓ ÅÄÑÁÓ» (ãåííçèÝíôåò 1997 êáé ìåôÜ) èá îåêéíÞóïõí ôéò ðñïðïíÞóåéò ãéá ôç íÝá áãùíéóôéêÞ ðåñßïäï 2011-2012 óôéò 29 Áõãïýóôïõ êáé þñá 18.00 óôéò áèëçôéêÝò åãêáôáóôÜóåéò ôçò áêáäçìßáò (ôÝñìá 25ç Ìáñôßïõ). Ãéá ðñþôç öïñÜ óå åñáóéôå÷íéêü åðßðåäï êáé ðïëý ðåñéóóüôåñï óå áêáäçìßåò üëåò ïé ðñïðïíÞóåéò ôùí ôìçìÜôùí õðïäïìÞò èá ðáñáêïëïõèïýíôáé áðü ãéáôñü. ÅããñáöÝò êáèçìåñéíÜ ãéá ôá ôìÞìáôá , ðáéäéêü – ðñïðáéäéêü – ôæïýíéïñ – ðñïôæïýíéïñ – ìßíé óôéò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ ãçðÝäïõ (ôÝñìá 25çò Ìáñôßïõ) ôçë. 23510 79011 êáé 6932515444 êáé ôéò þñåò 18.0023.00. Õðåýèõíïé ðñïðïíçôÝò: ÌÁÕÑÏÌÁÔÇÓ ÃÉÁÍÍÇÓ, ÔÁÓÏÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ

14-08-2011

êëç-

ñþèçêå ôï õð’áñéèìüí 466 & ôçí 15-08-2011 Íï 102 Ôçë. åðéêïéíùíßáò 6947908770

Ðëçñïöïñßåò óôá ôçëÝöùíá 6945 670723 êáé 6978 495134 WU.

Sfendami Night Trail 2011

Íõêôåñéíü ïñåéíü ôñÝîéìï- ïñåéíÞ ðïäçëáóßá-áãþíáò ðñïóáíáôïëéóìïý Äéïñãáíþíåôáé ôï ÓÜââáôï 1 Ïêôùâñßïõ ôï 2ï Sfendami Night Trail . ÄéåîÜãåôáé óôçí ÓöåíäÜìç Ðéåñßáò . O ÷þñïò ôùí åêäçëþóåùí åßíáé ï ëüöïò ôïõ ðñïöÞôç Çëßá ðïõ âñßóêåôáé 2.5 ÷éë Ýîù áðü ôçí ÓöåíäÜìç . Ôï event ðåñéëáìâÜíåé áãþíá íõêôåñéíïý ïñåéíïý ôñåîßìáôïò 20 ÷éë. áðü ôá ïðïßá ôá 9 ÷ëì. åßíáé ìïíïðÜôé , êáé áãþíá íõêôåñéíÞò ïñåéíÞò ðïäçëáóßáò . Oé õðüëïéðåò äéáäñïìÝò åßíáé äáóéêïß êáé áãñïôéêïß äñüìïé. Áãþíáò ðñïóáíáôïëéóìïý ÓÜââáôï 1 - ÊõñéáêÞ 2 ïêôùâñßïõ ãéá ðáéäéÜ êáé ìåãÜëïõò áíáìÝíïíôáé ðëçñïöïñßåò ç ðñïåôïéìáóßá åßíáé óå åîÝëéîç áãþíåò ôñåîßìáôïò êáé ðïäçëÜôïõ ãéá ðáéäéÜ çëéêßáò 5-12 åôþí ÓÜââáôï 6 ç þñá . ×þñïò åêäçëþóåùí . ëüöïò ôïõ ðñïöÞôç Çëßá , ðïõ åßíáé êáé ôï êÝíôñï ôùí åêäçëþóåùí , âñßóêåôáé 2,5 ÷éë Ýîù áðü ôçí ÓöåíäÜìç . Ðåñíþíôáò ìÝóá áðü ôçí ðëáôåßá ôïõ ÷ùñéïý áêëïõèïýìå ôçí áóöÜëôéíç äéáäñïìÞ ìå êáôåýèõíóç ãéá Ðáëáéüóôáíç . ï ÷þñïò èÜ ðñïóöÝñåôáé ãéá ôïõò áèëçôÝò áëëÜ êáé ãéá ôïõò åðéóêÝðôåò ãéá åëåýèåñç êáôáóêÞíùóç . Èá ëåéôïõñãåß êáé øçóôáñéÜ ãéá ôïõò åðéóêÝðôåò .Åðßóçò óôïí ÷þñï ôùí åêäçëþóåùí èá õðÜñ÷ïõí öïñçôÝò íôïõæéÝñåò ìå æåóôü íåñü üðùò êáé ôïõáëÝôåò ãéá ôïõò áèëçôÝò êáé ôïõò åðéóêÝðôåò . Äéêáßùìá óõìåôï÷Þò êáé óôá 2 áãùíßóìáôá Ý÷ïõí Üíäñåò êáé ãõíáßêåò áðü 15 åôþí êáé ðÜíù .ãéÜ ôçí çëéêßá 15-18 åôþí ÷ñåéÜæåôáé õðïãñáöÞ êçäåìüíá ÄéáäñïìÞ åßíáé êïéíÞ ãéá ôï ôñÝîéìï êáé ãéá ôï ðïäÞëáôï . Tå÷íéêÜ óôïé÷åßá äéáäñïìÞò . 20 ÷éë áðü ôá ïðïßá ôá 9 ÷éë åßíáé ìïíïðÜôéá ,óôï óõíïëü ôïõò åßíáé åõ÷Üñéóôá óáí ôïýíåë êáé óå êÜðïéá óçìåßá ôå÷íçôÜ êáé ïß õðüëïéðåò äéáäñïìÝò äáóéêïß êáé áãñïôéêïß äñüìïé. Ç óõíïëéêÞ õøïìåôñéêÞ äéáöïñÜ åßíáé 760 ìÝôñá | Óôáèìïß- ôñïöïäïóßá Óôáèìüò Ôåðüíéôóá – 9 ÷éë. ôóÝ÷ïõ ÷þñÜöé | õäñïäïóßá Óôáèìüò – Káôá÷áëßôéêá , 13,5 ÷éë |

AóöÜëåéá ôùí áèëçôþí èá âñßóêåôáé óôïýò áãþíåò 20 ìåëÞò ïìÜäá äéáóùóôþí êáé ñáäéïåñáóéôå÷íþí üðùò êáé ìéá ïìÜäá 20 ìåëþí ôçò äéïñãÜíùóçò .ï êÜèå áèëçôÞò ôñÝ÷åé ìå äéêÞ ôïõ åõèýíç êáé ç äéïñãÜíùóç óå ðåñßðôùóç áôõ÷Þìáôïò äåí öÝñíåé êáìßá åõèýíç . ÁðïíïìÝò íéêçôþí óôïõò 3 ðñþôïõò íéêçôÝò ãåíéêÞò êáôÜôáîçò , áíäñþí êáé ãõíáéêþí . Åðßóçò Ýðáéíï óõììåôï÷Þò äéêáéïýíôáé üëïé ïé ôåñìáôßóáíôåò áèëçôÝò . Ïé 3 ðñþôïé íéêçôÝò ôùí áãþíùí óôç ãåíéêÞ êáôÜôáîç üðùò êáé ç ðñþôç íéêÞôñéá èá Ý÷ïõí äùñåÜí åããñáöÞ ãéá ôçí äéïñãÜíùóç SMF 2012 . Ãéá ôç óõììåôï÷Þ åßíáé õðï÷ñåùôéêÞ ç ÷ñÞóç öáêïý ãéá üëïõò ôïõò áèëçôÝò êáé êñÜíïò ãéá ôïõò ðïäçëÜôåò .

õäñïäïóßá ôñïöïäïóßá Óôáèìüò ôóáßñéá 17,5 ÷éë | õäñïäïóßá , ôñïöïäïóßá Óôáèìïß åëÝã÷ïõ 5 ÷éë Tåðüíéôóá 9 ÷éë Tåðüíéôóá 13.5 ÷éë Tóáúñéá 17,5 ÷éë Aðïêëåéóìüò áèëçôÞ . AèëçôÞò ðïý äåí å÷åé ðåñÜóåé óôáèìü åëÝã÷ïõ áðïêëåßåôáé áðü ôïí áãþíá XñïíéêÜ üñéá ÷ñïíéêÜ üñéá óôïýò áãþíåò äåí õðÜñ÷ïõí. Ç óçìáôïäüôçóç èá ãßíåé ìå êïñäÝëåò êáé öùóöïñßæïíôá åéäéêÜ ôáìðåëÜêéá Ï ÷þñïò åêêßíçóçò êáé ôåñìáôéóìïý âñßóêåôáé óôï ëüöï ôïõ ðñïöÞôç Çëßá . Ç åêêßíçóç èá äïèåß óôéò 19:30 ãéá ôï ðïäÞëáôï êáé ìåôÜ áðü 15 ëåðôÜ èá áêïëïõèÞóåé ôï ôñÝîéìï. . Êüóôïò óõììåôï÷Þò ãéá ôïí êÜèå áèëçôÞ åßíáé 15 euro Ï êÜèå áèëçôÞò äéêáéïýôáé : Ãåýìá , óáëÜôá , öñïýôï êáé êñáóß áðåñéüñéóôï óôï ðÜñôé ðïõ èá áêïëïõèÞóåé , áíáìíçóôéêü äßðëùìá óõììåôï÷Þò . Åõðñüóäåêôá êñáóéÜ - ôóßðïõñï êáé üôé åðéèõìåß ï êÜèå óõììåôÝ÷ùí áðü ôçí ðåñéï÷Þ ôïõ .

ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÅÔÏ×ÇÓ Äçëþóôå óõììåôï÷Þ óôçí éóôïóåëßäá ôçò äéïñãÜíùóçò www.sfendami.gr óôçí öüñìá äÞëùóçò óõììåôï÷Þò - Sfendami Night Trail – ç äÞëùóç èá áíáñôçèåß 1 Óåðôåìâñßïõ.ÈÜ óõìðëçñþíåôáé ãéá íá Ý÷åé ôç äõíáôüôçôá ç äéïñãÜíùóç íá åêôéìÞóåé ôïí áñéèìü ôùí óõììåôå÷üíôùí áèëçôþí ãéá íá ðñïåôïéìáóôåß áíÜëïãá . Ôï ðïóü óõììåôï÷Þò èá êáôáâëçèåß óôçí ãñáììáôåßá óôï ÷þñï ôùí åêäçëþóåùí êáôÜ ôçí ðáñáëáâÞ ôïõ áñéèìïý . Ç ãñáììáôåßá èá ëåéôïõñãÞóåé ôï ÓÜââáôï 1 Ïêôùâñßïõ áðü ôéò 15:00 Ýùò ôéò 19:00 ÁëëáãÞ ðñïãñÜìáôïò ç äéïñãÜíùóç Ý÷åé ôï äéêáßùìá áëëáãÞò ç ôñïðïðïßçóéò ôïõ ðñïãñÜììáôïò åöüóïí êñßíåôáé áðáñáßôçôï ãéá ëüãïõò áóöÜëåéáò . Ëüãù ôïõ üôé ï áãþíáò èá äéåîá÷èåß íý÷ôá , ç äõóêïëßá ôïõ åßíáé ìåãáëýôåñç êáé ãéá áõôü óáò æçôÜìå íá åßóôå éäéáßôåñá ðñïóåêôéêïß ãéá ôçí áóöÜëåéá óáò . Oëëåò ïß ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìÝ ôÞí äéïñãÜíùóç óôï www.sfendami.gr Óáò ðåñéìÝíïõìå óôçí ÓöåíäÜìç ãéá íõ÷ôåñéíÝò ðåñéðëáíÞóåéò! ÄéïñãÜíùóç ÓÖÅÍÄÁÌÏÓ Á.Ì.Ê.Å


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÐÅÌÐÔÇ 18 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2011

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò

ÓÅ ×ÈÅÓÉÍÏ ÄÕÍÁÔÏ ÖÉËÉÊÏ ÐÁÉ×ÍÉÄÉ

¢ñåóáí ïé Êáôåñéíéþôåò

FOOTBALL LEAGUE

ÐÉÅÑÉÊÏÓ-ÁÑÇÓ 0-0

Ôï ðéï äõíáôü öéëéêü ðáé÷íßäé ðïõ Ý÷åé äþóåé ï Ðéåñéêüò ìÝ÷ñé ôþñá Ýãéíå ÷èåò óôçí Êáôåñßíç áðÝíáíôé óôïí ðáíßó÷õñï ¢ñç êáé ôï ôåëéêü 0-0 äå äåß÷íåé ôçí ðñáãìáôéêÞ åéêüíá ôïõ áãþíá áöïý ÷Üèçêáí ìåãÜëåò åõêáéñßåò åêáôÝñùèåí. Ïé Êáôåñéíéþôåò Üñåóáí ÷èåò åß÷áí óôüöá ïìÜäáò êáé áðÝíáíôé óå Ýíá äõíáôü ¢ñç öÜíçêáí üôé óôï öåôéíü ðñùôÜèëçìá èá åßíáé óôï ãêñïõð ôùí ðñùôïðüñùí.

ÓçöÜêçò êñÜôçóå ôï ìçäÝí óå öùôïâïëßäá ôïõ Éíôæüãëïõ.

Ôç ðïëý êáëÞ áãùíéóôéêÞ åéêüíá ÷Üëáóáí ìüíï êÜðïéï áíåãêÝöáëïé ößëáèëïé ðïõ ðÞãáí óôï ãÞðåäï ÷ùñßò íá ðáñáêïëïõèÞóïõí ôï ðáé÷íßäé áëëÜ íá äçìéïõñãÞóïõí ìéá êáêÞ åéêüíá ðïõ âëÝðïõìå óôá ãÞðåäá ôçò Óïýðåñ Ëßãêá êáé öÝñíïõí ôï ðïäüóöáéñï ðïëëÜ ÷ñüíéá ðßóù.

Ç ÅÉÊÏÍÁ Ïé «êßôñéíïé» ìðÞêáí áñêåôÜ ìïõäéáóìÝíïé óôï ðñþôï ìÝñïò ìç ìðïñþíôáò íá öôÜóïõí ìå áîéþóåéò óôçí áíôßðáëç åóôßá êáé ôï äïêÜñé ôïõ ÊáðåôÜíïõ íá áðïôåëåß ôç ìïíáäéêÞ áîéüëïãç öÜóç ãéá ôïí ¢ñç óå áíôßèåóç ìå ôïí Ðéåñéêü, ï ïðïßïò ìðÞêå áñêåôÜ äõíáôÜ óôïí áãùíéóôéêü ÷þñï äçìéïõñãþíôáò áëëåðÜëëçëåò åõêáéñßåò óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ Ìé÷Üëç ÓçöÜêç. Ç åðáíÜëçøç âñÞêå ôïí ¢ñç ðéï áíåâáóìÝíï ëüãù ôùí áëëáãþí ðïõ ðñáãìáôïðïßçóå ï ÓÜêçò Ôóéþëçò, ìå ôïí ÔóÝæáñåê íá áðåéëåß ãéá ðñþôç öïñÜ óôï äåýôåñï ìÝñïò ôçí åóôßá ôïõ Ðéåñéêïý óôï 52’ ìå ìéá êåöáëéÜ ðïõ ðÝñáóå ëßãï Üïõô, åíþ óôç óõíÝ÷åéá ïé «êßôñéíïé» áðåßëçóáí åê íÝïõ ìå êåöáëéÜ ôïõ Ôü÷á óôï 57’, êáé ôçí ìðÜëá íá ðåñíÜåé Üïõô. Ï Ðéåñéêüò, ðïõ Þôáí êáëýôåñïò óôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôçò áíáìÝôñçóçò, ðñïóðÜèçóå íá áíïßîåé ôï óêïñ ìå ôïí Éíôæüãëïõ óôï 72’, üìùò ç åêðëçêôéêÞ áðüêñïõóç ôïõ Ìé÷Üëç ÓçöÜêç, äåí Üöçóå ôïõò ãçðåäïý÷ïõò íá áíïßîïõí ëïãáñéáóìü óôïí áãþíá. Ìéá áíáìÝôñçóç ðïõ äåí åß÷å íá ðñïóöÝñåé ðïëëÜ áðü

Ï ¢ñçò åß÷å ôçí åêðëçêôéêÞ åõêáéñßá óôï äïêÜñé ôïõ ÊáðåôÜíïõ ìå ôïí Óõìåùíßäç óôçí åðáíÜëçøç íá êñáôÜ ìå óéãïõñéÜ ôï ìçäÝí ãéá ôïí Ðéåñéêü.

Óôï áãùíéóôéêü ìÝñïò ï Ðéåñéêüò óôï ðñþôï çìß÷ñïíï åß÷å 2 ðïëý ìåãÜëåò åõêáéñßåò ãéá ãêïë ìå ôïõò ÌðëáæÝöóêé êáé Êùíóôáíôéíßäç åíþ óôçí åðáíÜëçøç ï

ÅÎÁÓÖÁÉÑÏÓ Ï ÁÉÃÉÍÉÁÊÏÓ ÁÉÃÉÍÉÁÊÏÓ - ÍÉÊÇ ÁÎÏÕ 6-0

Áðïäßäïíôáò ãéá Üëëç ìéá öïñÜ ðïëý êáëü ðïäüóöáéñï, ï Áéãéíéáêüò êõñéÜñ÷çóå óôï ÷èåóéíü öéëéêü ìå ôç Íßêç Áîïý êáé íßêçóå ìå 6-0. ÐáñÜ ôçí áöüñçôç æÝóôç, ìðñïóôÜ óå áñêåôïýò öéëÜèëïõò, ç ïìÜäá ôïõ ÓùôÞñç ×áôæçãéïâáíÜêç Ýêáíå ôï 5/5 óôá öéëéêÜ, óå ðáé÷íßäé üðïõ åß÷å óùñåßá ÷áìÝíùí åõêáéñéþí êáé ôñßá äïêÜñéá! Óôï 4´ ðáñÜëëçëç óÝíôñá ôïõ Ãéáæéôæüãëïõ, áðÝêñïõóáí ðñïóùñéíÜ ïé áìõíôéêïß êé áðü êïíôÜ ï ÊáôóáìÜãêáò Üíïéîå ôï óêïñ. Óôï 35´ óÝíôñá ôïõ ÌçôñÜêá, ðëáóÝ ôïõ ÊáñêáëÝôóç áðÝêñïõóå ï Æá÷áñéÜäçò êé áðü êïíôÜ ï Óáìáíßäçò ðÝôõ÷å ôï 2-0, åíþ óôï 44´ íÝá óÝíôñá ôïõ ÌçôñÜêá êáé ìå êåöáëéÜ«øáñÜêé» ï ÊáñêáëÝôóçò ðÝôõ÷å ôï 3-0. Óôï 70´ ï ÌçôñÜêáò îÝöõãå áðü äåîéÜ, Ýâãáëå óÝíôñá êé ï åðåñ÷üìåíïò Óáìáíßäçò Ýêáíå ôï 4-0. Óôï 85´ ï Öïõëßäçò óçìåßùóå Ýíá ðáëéêáñßóéï ãêïë êáé óôï 89´ ï Ìðïæáíôæßäçò ôñïöïäüôçóå ôïí Óáìáíßäç, ðïõ ðÝñáóå êáé ôïí ôåñìáôïöýëáêá (6-0). Óôï 2´ áäñÜíåéá ôçò Üìõíáò êé ï Ãéáæéôæüãëïõ åß÷å êåöáëéÜ óôï ïñéæüíôéï äïêÜñé, ßäéá ôý÷ç åß÷å ôï äõíáôü óïõô ôïõ Óáìáíßäç óôï 3´, áëëÜ êáé ôï ðëáóÝ ôïõ ÃéáíôóÝëç óôï 50´. Óôï 32´ ï Ó. Äáóêáëüðïõëïò Ýâãáëå óÝíôñá êé ï ÊáñêáëÝôóçò ðëÜóáñå Üïõô, óôï 18´ êáé 27´ ïé Æá÷áñéÜäçò êáé ÑÜðôçò åðåíÝâçóáí Ýãêáéñá ðñï ôùí ÊáñêáëÝôóç êáé Ôßêï áíôßóôïé÷á. ÔÝëïò, óôï 77´ ôï äõíáôü óïõô ôïõ Öéñéíßäç ðÝñáóå óýññéæá Üïõô áðü ôï áñéóôåñü äïêÜñé. Êáíåßò äåí õóôÝñçóå áðü ôïí Áéãéíéáêü. ÄéáéôçôÝò: Êýöïò (ÆÜ÷ïò, ÔóéêáôÝëçò). ÁÉÃÉÍÉÁÊÏÓ (ÓùôÞñçò ×áôæçãéïâáíÜêçò): ÑÜðôçò, ÌÇÔÑÁ-

ÖÙÔÏ ÓÁÂÂÁÓ ÖÙÔÉÁÄÇÓ

ÊÁÓ, ÊáðåôÜíïò, ÓÔ. ÄÁÓÊÁËÏÐÏÕËÏÓ, ÃÉÁÍÔÓÅËÇÓ, Ìáõñßäçò, ÊáñêáëÝôóçò, Çë. Äáóêáëüðïõëïò, ÊáôóáìÜãêáò, Óáìáíßäçò, ÃÉÁÆÉÔÆÏÃËÏÕ. ¸ðáéîáí êáé ïé ÊáñáãéÜííçò, Öïõëßäçò, Öéñéíßäçò, Ìðïæáíôæßäçò, Ïñöáíüò, Ìçíïýäçò. ÁÎÏÓ (Êþóôáò Ìáõñïâïõíéþôçò): Æá÷áñéÜäçò, Á. ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ, Îåíßäçò, ÔÉÊÏ, Ê. ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ, Ïõñïýôóé, ×áôæçáíáóôáóéÜäçò, Óôáõñßäçò, ÊÁÑÑÁÓ, Ôïðáëßäçò, ×áôæçóôåöÜíïõ. ¸ðáéîáí êáé ïé Êßôóáò, Áìðïôæüãëïõ, Äçìôóïýäçò, Ôüôáò, Ìçíáóßäçò, ËÝíôé. *Ôï ÓÜââáôï ï Áéãéíéáêüò ðáßæåé ìå ôïí Êáìðáíéáêü êáé ôçí ÊõñéáêÞ ìå ôïí ÃÁÓ Óâïñþíïõ. ÓÁÂÂÁÓ Á×ËÁÔËÇÓ

ÁÊÁÄÇÌÉÅÓ ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÏÕ Á.Ì.Ó ÂÁÔÁÍÉÁÊÏÓ Ôçí ÄåõôÝñá 22/08/2011 êáé þñá 18.00 áñ÷ßæïõí ôçí ðñïåôïéìáóßá ôïõò ôá ôìÞìáôá õðïäïìþí ôïõ Âáôáíéáêïý.Ç ïìÜäá ôùí ÍÝùí (ãåííçèÝíôåò ôï 1995-1996)ìå ðñïðïíçôÞ ôïí ê. ÁëÝêï Êïõéìôæßäç èá ìåôÝ÷åé öÝôïò óôï ÐñùôÜèëçìá ÍÝùí ôçò Èåóóáëïíßêçò.

Óôü÷ïò ôïõ ôìÞìáôïò áõôïý åßíáé: 1. Ç ÷áñÜ ðïõ âéþíåé êáíåßò ðáßæïíôáò ðïäüóöáéñï 2. Ç åêìÜèçóç ôùí âáóéêþí äåîéïôÞôùí ôïõ ðïäïóöáßñïõ 3. Ç áíÜðôõîç ôçò ðñïóùðéêüôçôáò 4. Ç êáëëéÝñãåéá ôùí øõ÷éêþí êáé êïéíùíéêþí äåîéïôÞôùí.

Äéïñãáíùíïõìå ôçí Ðåìðôç 18/8 åêäñïìç óôï Ï.Á.Ê.Á ãéá ôïí áãùíá ÁÅÊ-ÍÔÉÍÁÌÏ ÔÉÖËÉÄÁÓ.Óõììåôï÷åò óôá ãñáöåéá ìáò Ãåùñã.Ïëõìðéïõ 33 êáé óôçí Åéñçíçò 31.ôçë.2351037727 êáé 6937163105.Ïëïé êïíôá óôçí ïìáäá ïëïé êïíôá óôïí óõíäåóìï.Êáëïõìå ïëá ôá ìåëç íá öåñïõí áðï 10 Å ãéá íá ðáñåé ïéêïíïìéêç áíáóá ï óõíäåóìïò áõôç ôçí ðïëõ äõóêïëç ðåñéïäï.Ïóïé èåëïõí ôï êáóêïë ìáò ''Êáôù áðï ôïí Ïëõìðï êáé ëéãï ðñéí ôïí Ðõñãï ôïí Ëåõêï ÁÅÊÁÑÁ Ó'ÁÃÁÐÙ''(6+ôá÷.åîïäá)ìðïñïõí íá åðéêïéíùíçóïõí ìáæé ìáò.×ñùìáôá êéôñéíïìáõñá âáììåíç ç êáñäéá ìáò!!!

ÓÅ ×ÈÅÓÉÍÏ ÖÉËÉÊÏ ÐÁÉ×ÍÉÄÉ Á×ÉËËÅÁÓ ÍÅÏÊÁÉÓÁÑÅÉÁÓ - ÁÅ ÐÏÍÔÉÙÍ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ 1-3

Ôá ãêüë ôùí Ðïíôßùí ðÝôõ÷áí ï ÔæéÜìáò, Ðåíôæáò êáé Âåéäáìåíßäçò åíþ ôïõ Á÷éëëÝá ï ÊëéÜíçò. ÂãÞêáí ÷ñÞóéìá óõìðåñÜóìáôá ìå ôçí ïìÜäá ôçò ÍåïêáéóÜñåéáò íá äåß÷íåé ïôé äßêáéá åßíáé ôï öáâïñß ãéá ôçí Üíïäï óôçí Ē ÅèíéêÞ.

Ç ÁèëçôéêÞ Áêáäçìéá Êáôåñéíçò 2006 ìÝëïò ôïõ Äéêôýïõ Áêáäçìéþí ôïõ « ÐÁÏÊ» óôï ðëáßóéï ôùí ðñïãñáììÜôùí ôçò ãéá ôçí íÝá ÷ñïíéÜ 2011-2012 èá äçìéïõñãÞóåé îå÷ùñéóôü ôìÞìá ðïäïóöáßñïõ åéäéêÜ ãéá êïñßôóéá!

ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÅ ÔÇÍ ÁÅÊ ÓÔÇÍ ÁÈÇÍÁ

Áñçò: ÓçöÜêçò, ÂáíãêÝëé (85’ Êáôßäçò), Ãéáííßôóçò (46’ Ðáðáæá÷áñßáò), Ëáæáñßäçò, Ìßóåë, Öáôß (68’ Ðáðáóôåñéáíüò), ÊáðåôÜíïò (78’ Ðñßôôáò), ÍÝôï (68’ Áããåëïýäçò), Êáóôßãéï (65’ ÊáóíáöÝñçò), ÓïëôÜíé (46’ ÔóÝæáñåê), Ôïðïýæçò (46’ Ôü÷á)

Åíá ðïëý êáëü ôÝóô Ýãéíå ÷èÝò óôçí ÍåïêáéóÜñåéá ìå ôïí ôïðéêü Á÷éëëÝá íá ÷Üíåé ìå 3-1 ôÝñìáôá áðï ôçí ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò óå öéëéêü ðáé÷íßäé ðñïåôïéìáóßáò.

ÁèëçôéêÞ Áêáäçìéá Êáôåñéíçò 2006

ÅðéðëÝïí èá óõíå÷éóôåß ôï ôìÞìá ôåñìáôïöõëÜêùí ðïõ äçìéïõñãÞèçêå ôçí ðåñáóìÝíç ÷ñïíéÜ ìå õðåýèõíï ðñïðïíçôÞ ôïí Êïõôóéêáíßäç ËÜìðç.

Üðïøç èåÜìáôïò, ìå äåäïìÝíï ôéò ëéãïóôÝò öÜóåéò êáé ôïí ðåóìÝíï ñõèìü ôùí ðïäïóöáéñéóôþí, êáé ôïí ÓÜêç Ôóéþëç íá âãÜæåé ãéá áêüìá ìßá öïñÜ ÷ñÞóéìá óõìðåñÜóìáôá ãéá ôá ó÷Þìáôá êáé ôçí ôáêôéêÞ ðïõ Ý÷åé óôï ìõáëü ôïõ åíüøåé ôçò ðñåìéÝñáò ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò. Ïé óõíèÝóåéò ôùí ïìÜäùí Ðéåñéêüò: Óõìåùíßäçò, ×áôæçæÞóçò, ÐÝôñïõ, ÄÞìïõ, Ãéáâéôæüãëïõ, ÊïíôÝùí (83’ ÊáëáãêÜíçò), Éíôæüãëïõ, ÐÝíôá (85’ ×ïõñßäçò), Êùíóôáíôéíßäçò (58’ ÃêïõãêïõëéÜò), ÌðëáæÝöóêé (65’ ÓåêïëÜñé) , Êïõôóïóðýñïò (75’ Ôüóêáò)

Ç äïõëåßá ðïõ Ý÷åé ãßíåé óå áõôÞ ôçí ïìÜäá Ý÷åé öÝñåé Þäç áðïôåëÝóìáôá ìéÜò êáé ðïäïóöáéñéóôÝò ôçò ðñïðïíïýíôáé ìå ôçí åðáããåëìáôéêÞ ïìÜäá ôïõ óõëëüãïõ áöÞíïíôáò ðïëý êáëÝò åíôõðþóåéò . Ôçí ßäéá çìÝñá êáé þñá èá îåêéíÞóåé ðñïåôïéìáóßá êáé ôï Ðáéäéêü ÔìÞìá (1997-1998). ¸íáñîç åããñáöþí 20 Áõãïýóôïõ! Ãéá ðëçñïöïñßåò åðéêïéíùíÞóôå ìå ôï ôçë. 23510 77898

Ìå íÝï ðñïðïíçôÞ ôïí Ýìðåéñï êáé ðåôõ÷çìÝíï ê.Íôßíï Äáõéäüðïõëï, èá ìåôÝ÷åé óôï ÐñùôÜèëçìá ôçò ‘Åíùóçò óôçí Ðéåñßá.

Ôá ìéêñüôåñá ôìÞìáôá ôïõ Óõëëüãïõ èá îåêéíÞóïõí ôçí ðñïåôïéìáóßá ôïõò óôéò áñ÷Ýò Óåðôåìâñßïõ ìå ðñïðïíçôÞ ôïí ê. È. Êïýñôïãëïõ. Ç íÝá äéïßêçóç ôïõ ÅñáóéôÝ÷íç Âáôáíéáêüõ èá åßíáé êáèçìåñéíÜ äßðëá óôïõò ðñïðïíçôÝò êáé ôïõò íåáñïýò áèëçôÝò ôùí Áêáäçìéþí åðéäéþêïíôáò ìå ôçí óõíåñãáóßá ôùí ðñïðïíçôþí íá <êôßóåé> óùóôïýò ÷áñáêôÞñåò ,üóï ôï åðéôñÝðåé ï ñüëïò ôçò óáí Áêáäçìßá,êáé ìåôÜ éêáíïýò ðïäïóöáéñéóôÝò. Ðëçñïöïñßåò êáé åããñáöÝò óôá ãñáöåßá ôïõ Óõëëüãïõ óôï ÃÞðåäï ôïõ Âáôáíéáêïý êÜèå áðüãåõìá ìåôÜ ôéò 18.30. ÔÏ Ä.Ó Á.Ì.Ó ÂÁÔÁÍÉÁÊÏÕ


8

‹ÄŒ‰Öƒ‡Œ‚Ö ZÖ ‹ƒ‰ˆ†’ŠŽˆØƒŽ†ƒ’ňňØ؆vˆ†’Š“ƒØň”Ø‘Š†’Šƒ”

…ŒÃ‡ÖÖÖÖւĄÄ“ÏÄÖ 2011

OIKONOMIA ŸħĿĹŒŌŁŸńĻџŌĿŸĿʼnĹʼnĿľňŸĿŎŊŒŀŗņŁŋ

0#=RGDŸŸ ǶȆȟșȒŸ Ÿ ȐŸȘșȗȑȎțǢȈȊŸ ȎȓȍȇȔȡțȐȚŸ ȎȕȍȒȊȞȆșȗȕȜȗȚŸ ȌȒȊŸ# 6 ŸȧȐǢȗțȒȎȥȜȐȓȎŸțȇǢȎșȊŸțȜȗȕŸǽȥȘȗŸȓȊȒŸȊȕȊșȜȇȑȐȓȎŸțȜȐȕŸȒțȜȗțȎȔȈȍȊŸȜȐȚŸ Ǭǽǯ=RGDŸNNN RL@=RGD UPŸ ȐŸǺșȤțȓȔȐțȐŸǯȓȍȇȔȡțȐȚŸ ǯȕȍȒȊȞȆșȗȕȜȗȚ ŸțȎŸȝȔȗȘȗȈȐțȐŸȜȐȚŸȊȘȤȞȊțȐȚŸȜȗȝŸȍ ț Ÿ ȜȐȚŸȜșȅȘȎȏȊȚŸȌȒȊŸȜȐȕŸȘșȤțȔȐȠȐŸțȝǢȋȗȥȔȗȝŸȓȊȒŸȜȐŸ ȍȒȎȕȆșȌȎȒȊŸȍȒȊȌȡȕȒțǢȗȥŸȌȒȊŸ ȜȐȕŸȘȦȔȐțȐŸȜȐȚŸțȝǢǢȎȜȗȟȇȚŸȜȐȚŸțȜȐȕŸǯȔȔȐȕȒȓȇŸǭȒȗǢȐȟȊȕȈȊŸǰȅȟȊșȐȚŸǯǭǰ ŸǹȒŸ ȝȘȗȠȇȞȒȗȒŸȘȗȝŸȎȘȒȑȝǢȗȥȕŸ ȕȊŸțȝǢǢȎȜȅțȟȗȝȕŸțȜȐŸȍȒȊȍȒȓȊțȈȊŸȑȊŸȘșȆȘȎȒŸȕȊŸȝȘȗȋȅȔȗȝȕŸȗȔȗȓȔȐșȡǢȆȕȐŸǢȐŸ ȍȎțǢȎȝȜȒȓȇŸȎȓȍȇȔȡțȐŸȎȕȍȒȊȞȆșȗȕȜȗȚŸțȜȗŸǼȥǢȋȗȝȔȗŸ #1X- ,)Ÿ#$%Ÿ#.1'0'#/Ÿ Ǭ ǯ Ǻ ǯ Ǿ ŸǢȆȟșȒŸȜȐȕŸǺȆǢȘȜȐŸ ŸǼȎȘȜȎǢȋșȈȗȝŸŸȓȊȒŸ ȦșȊŸ 

ǴȗșșȆȚŸŸ ȧȒȎȝȓșȒȕȈțȎȒȚŸȌȒȊŸȜȗŸ ǢȎȜȗȟȒȓȤŸȓȎȞȅȔȊȒȗ ŸǼȎŸȍȒȎȝȓșȒȕȈțȎȒȚŸțȟȎȜȒȓȅŸ ǢȎŸȜȗŸǢȎȜȗȟȒȓȤŸȜȐȚŸȓȎȞȅȔȊȒȗŸ ȘșȗȆȋȐŸȐŸȎȜȊȒșȎȈȊŸ•ǴȗșșȆȚŸǬ ǯ ŸǿȝțȒȓȅŸǺșȗȢȤȕȜȊ– Ÿ ǼȝȌȓȎȓșȒǢȆȕȊ ŸȊȕȊȓȗȈȕȡțȎŸȤȜȒ ŸȔȤȌȡŸȜȐȚŸȎȒțȊȌȡȌȇȚŸ ȘșȗȚŸȍȒȊȘșȊȌǢȅȜȎȝțȐŸȜȐȕŸ  ŸȜȡȕŸ Ÿ ȕȆȡȕŸǢȎȜȗȟȦȕ ŸȘȗȝŸȘșȗȆȓȝȠȊȕŸȊȘȤŸȜȐȕŸǬǶǴ ŸțȥǢȞȡȕȊŸǢȎŸȜȒȚŸȊȘȗȞȅțȎȒȚŸ ȜȐȚŸȊȘȤŸ ŸǽȊȓȜȒȓȇȚŸǮȎȕȒȓȇȚŸǼȝȕȆȔȎȝțȐȚŸ ȜȡȕŸǢȎȜȤȟȡȕ ŸȜȗŸǢȎȜȗȟȒȓȤŸ ȜȐȚŸȓȎȞȅȔȊȒȗŸȊȕȆșȟȎȜȊȒŸțȎŸ  ŸȎȝșȦŸȓȊȒŸȍȒȊȒșȎȈȜȊȒŸțȎŸ  ŸȓȗȒȕȆȚ ŸȗȕȗǢȊțȜȒȓȆȚŸǢȎŸȍȒȓȊȈȡǢȊŸȠȇȞȗȝŸǢȎȜȗȟȆȚ ŸȗȕȗǢȊțȜȒȓȇȚŸȊȖȈȊȚŸ ŸȎȝșȦŸȆȓȊțȜȐ

ǬǮǹǻǯǼ ΛΟΝΔΙΝΟ 5.766,70 -1,32 XETRA D 7.117,52 -1,42 CAC 40 3.662,91 -1,71 DJ INDU 12.348,91 -1,05 NASDAQ 2.759,69 -1,08 NIKKEI 9.974,47 0,39 Ευρω/$ 1,40470 Euribor 3M 1,60800 Χρυσός 1.599,000

ǼȜȗŸ ŸȝȘȗȟȦșȐțȎŸȗŸ ŸȘȔȐȑȡșȒțǢȤȚŸȜȗȕŸdzȗȥȔȒȗ

ŸǺȜȦțȐŸ ŸțȜȗŸȀ Ǭ

ŸħĿŸĻŊņŁōŃńŕŸʼnŊŕŌŁēňŸňŅňńŅĸŊŒŌĿŸōŁŸŌŎņĿľŊĹĻŌŁŸňŸĽĿņŃńŕŋŸľĿĹńōŁŋŸōŃēŗņŸōňŎŸıŊŁēĻōŃŌōŁŊĹňŎŸĝłŁņŗņ ŸēĿŸōňņŸōŀĹŊňŸņĻŸľŃĻēňŊŏŗņĿōĻџŌĿŸŃľŃĻĹōĿŊĻŸŐĻēŁŅĶŸĿʼnĹʼnĿľĻ

ǶȎȈȡțȐŸȊȘȤŸ ŸțȎŸ ŸțȐǢȎȈȡțȎŸȗŸȘȔȐȑȡșȒțǢȤȚŸțȜȐȕŸ ǽȗȕŸdzȗȥȔȒȗ ŸȜȊŸȟȊǢȐȔȤȜȎșȊŸȘȗțȗțȜȅŸȘȔȐȑȡșȒțǢȗȥŸțȐǢȎȒȦǯȔȔȅȍȊŸȜȗȕŸdzȗȥȔȒȗŸțȎŸțȟȆțȐŸǢȎŸȜȗȕŸdzȗȥȕȒȗ ŸțȥǢȞȡȕȊŸǢȎŸțȜȗȒ- ȑȐȓȊȕŸțȜȐȕŸdzșȔȊȕȍȈȊŸ ŸȜȐŸǼȔȗȋȎȕȈȊŸ ŸȓȊȒŸȜȐŸǼȗȝȐȟȎȈȊŸȜȐȚŸȓȗȒȕȗȜȒȓȇȚŸțȜȊȜȒțȜȒȓȇȚŸȝȘȐșȎțȈȊȚŸ#MPHKLRL ŸȘȗȝŸȍȤȑȐ- ȍȈȊŸ ŸȓȊȒŸȜȊŸȝȠȐȔȤȜȎșȊŸțȜȐȕŸǯțȑȗȕȈȊŸ ŸȜȐŸǻȗȝǢȊȓȊȕŸțȜȐŸȍȐǢȗțȒȤȜȐȜȊŸțȜȒȚŸǭșȝȖȆȔȔȎȚ

ȕȈȊŸ ŸȓȊȒŸȜȐŸǵȒȑȗȝȊȕȈȊŸŸ 

ǼȜȐȕŸȎȝșȡȏȦȕȐ ŸȗŸȘȔȐȑȡșȒțǢȤȚŸǢȎȒȦȑȐȓȎŸȊȘȤŸ ŸțȎŸ Ÿ ǼȎŸțȟȆțȐŸǢȎŸȜȗȕŸdzȗȥȕȒȗ ŸȗŸȘȔȐȑȡșȒțǢȤȚŸȊȝȖȇȑȐȓȎŸȜȗȕŸdzȗȥȎȕȦŸȘșȒȕŸȊȘȤŸȆȕȊŸȟșȤȕȗŸȇȜȊȕŸ Ÿ ȔȒȗŸțȎŸȎȕȕȆȊŸȓșȅȜȐŸǢȆȔȐ ŸȘȊșȆǢȎȒȕȎŸȊǢȎȜȅȋȔȐȜȗȚŸțȎŸȍȥȗŸȓȊȒŸ ǢȎȒȦȑȐȓȎŸțȎŸȍȎȓȊȆȖȒŸȓșȅȜȐŸǢȆȔȐ Ÿ ǽȐȕŸȈȍȒȊŸȘȎșȈȗȍȗ ŸțȜȐȕŸǯǯŸȗŸȘȔȐȑȡșȒțǢȤȚŸǢȎȒȦȑȐȓȎŸȊȘȤŸ ŸțȎŸ ŸȎȕȦŸȘșȒȕŸȊȘȤŸȆȕȊŸȟșȤȕȗŸȇȜȊȕŸ 

ǯȒȍȒȓȤȜȎșȊ ŸȗŸȋȊțȒȓȤȚŸȟșȐǢȊȜȒțȜȐșȒȊȓȤȚŸȍȎȈȓȜȐȚŸȆȓȔȎȒțȎŸ țȜȒȚŸ ŸǢȗȕȅȍȎȚ ŸțȐǢȎȒȦȕȗȕȜȊȚŸȘȜȦțȐŸ 

DZŸțȝȕȗȔȒȓȇŸȊȖȈȊŸȜȡȕŸțȝȕȊȔȔȊȌȦȕŸȊȕȇȔȑȎŸțȜȊŸ ŸȎȓȊȜ Ÿ ȎȝșȦ

ǼȎŸȤ ȜȒŸȊȞȗșȅŸȜȗȝȚŸȎȘȒǢȆșȗȝȚŸȍȎȈȓȜȎȚ ŸȜȒȚŸțȐǢȊȕȜȒȓȤȜȎșȎȚŸ ȊȘȦȔȎȒȎȚŸȎȈȟȊȕŸȗȒŸȓȔȅȍȗȒŸǽșȗȞȈǢȡȕŸµŸǺȗȜȦȕŸ ŸȓȊȒŸ ǺșȗțȡȘȒȓȦȕŸµŸǹȒȓȒȊȓȦȕŸǺșȗȢȤȕȜȡȕŸ  ŸǼȜȗȕŸȊȕȜȈȘȗȍȊ ŸȜȊŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȊŸȓȆșȍȐŸȘȊșȗȝțȈȊțȊȕŸȗȒŸȓȔȅȍȗȒŸǶȆțȡȕŸ ǯȕȐǢȆșȡțȐȚŸ  ŸǯǢȘȗșȈȗȝŸ ŸȓȊȒŸǺșȦȜȡȕŸǾȔȦȕŸ  

ǬȘȤŸȜȗŸțȥȕȗȔȗŸȜȡȕŸǢȎȜȗȟȦȕŸȘȗȝŸȍȒȊȓȒȕȇȑȐȓȊȕ ŸŸȋșȆȑȐȓȊȕŸțȎŸȑȎȜȒȓȤŸȆȍȊȞȗȚ ŸŸȝȘȗȟȦșȐțȊȕŸȓȊȒŸŸȘȊșȆǢȎȒȕȊȕŸ ȊǢȎȜȅȋȔȐȜȎȚ

Ÿı ĝ ŸĝīĪİĝĭĠĤĭŸĮĪįŸŘ ĭ

hÚõhąïõïðíúïðĂhÙûòèõăñïõhúõûhÝ÷íòçúïùúí÷åõûhÉîíóĄóhðçúâhúíhùíòë÷ïóähúõûhùûóëê÷åçùíhëóãð÷ïóëhúíóhëïùçéÿéähö÷õøhêïçö÷çéòâúëûùíhúÿó h  hóãÿóhðõïóĄóhõóõòçùúïðĄóhòëúõýĄóhúíøhëúçï÷åçøh~ÐÓ×ÌØÐÖhhÉØËßhËÑØÖÛ×hÉ Ó Ì € hõïhõöõåëøhö÷õãðûþçóhçöĂhúíóhçăôíùíhúõûhòëúõýïðõăhðëüçñçåõûhúíøhëúçï÷åçøhòëhðçúçèõñähòëú÷íúĄóhûöã÷húÿóhöçñçïĄóh òëúĂýÿó hßøhíòë÷õòíóåçhãóç÷ôíøhêïçö÷çéòâúëûùíøhúÿóhóãÿóhòëúõýĄóhõ÷åùúíðëhíhíhÉûéõăùúõûh

h  hóãÿóhðõïóĄóhõóõòçùúïðĄóhòëúõýĄóhúíøhëúçï÷åçøh~#1X-+#"'!hÉ Ì h×ÉØÖÝÎÙhÐÉÚØÐÑßÔh Û×ÎØÌÙÐßԀ hóãçøhõóõòçùúïðäøhçôåçøhëðâùúíøhëû÷Ąh höõûhö÷õãðûþçóhçöĂhúõhX@S@OJ@h/HECKhúÿóhòëúõýĄóh úíø hùëhçóúïðçúâùúçùíhúÿóhûüïùúçòãóÿóh hðõïóĄóhõóõòçùúïðĄóhòëúõýĄóhúíøhëúçï÷åçø hßøhíòë÷õòíóåçh ö÷õùÿ÷ïóäøhöçăùíøhêïçö÷çéòâúëûùíøhúÿóhûüïùúçòãóÿóhòëúõýĄóhúíøhëúçï÷åçøhõ÷åùúíðëhíhçhÉûéõăùúõûh h ąïðçïõăýõïhúÿóhóãÿóhòëúõýĄóhëåóçïhõïhëééëé÷çòòãóõïhùúçhç÷ýëåçhúõûhÙ É Ú hÿøhðâúõýõïhúÿóhòëúõýĄóhðçúâhúíóhíh Éûéõăùúõûh hßøhíòë÷õòíóåçhãóç÷ôíøhêïçö÷çéòâúëûùíøhúÿóhóãÿóhòëúõýĄóhòëhóãçhõóõòçùúïðähçôåçhëðâùúíøh ëû÷Ąh hõ÷åùúíðëhíhíhÉûéõăùúõûh

Ìöåùíø húõhąïõïðíúïðĂhÙûòèõăñïõhúõûhÝ÷íòçúïùúí÷åõûhÉîíóĄóhðçúâhúíhùíòë÷ïóähúõûhùûóëê÷åçùíhëóíòë÷Ąîíðëhéïç h úíhòëåÿùíhúíøhõóõòçùúïðäøhçôåçøhúíøhòëúõýäøhúíøhëúçï÷åçøh~ÓÖÚÖØhÖàÒhÌÒÒÉÙhąÐÛÒÐÙÚÎØÐÉhÑÖØÐÔÏÖÛhÉ Ì €hçöĂhëû÷Ąh hùëhëû÷Ąh hðçïhúíóhëöïùú÷õüähöõùõăhëû÷Ąh hçóâhòëúõýähùúõûøhòëúĂýõûøhúíøhòëh ðçúçèõñähòëú÷íúĄó hßøhíòë÷õòíóåçhãóç÷ôíøhêïçö÷çéòâúëûùíøhúÿóhûüïùúçòãóÿóhòëúõýĄóhòëhóãçhõóõòçùúïðähçôåçh òëúõýäøhëû÷Ąh hðçïhÿøhíòë÷õòíóåçhçöõðõöäøhúõûhêïðçïĄòçúõøhëöïùú÷õüäøhðëüçñçåõûhõ÷åùúíðëhíhíhÖðúÿè÷åõûh hąïðçïõăýõïhúíøhëöïùú÷õüäøhðëüçñçåõûhëåóçïhõïhëééëé÷çòòãóõïhùúçhç÷ýëåçhúõûhÙ É Ú hÿøhðâúõýõïhúÿóh òëúõýĄóhðçúâhúíóhíhÖðúÿè÷åõûh

h úíóhçăôíùíhúíøhõóõòçùúïðäøhçôåçøhúíøhòëúõýäøhúíøhëúçï÷åçøh~×ÒÉÙÚÐÑÉhÑØÎÚÎÙhÉ Ê Ì Ì €hçöĂhëû÷Ąh h ùëhëû÷Ąh húíhòëåÿùíhúíøhõóõòçùúïðäøhçôåçøhúíøhòëúõýäøhúíøhïêåçøhëúçï÷åçøhçöĂhëû÷Ąh hùëhëû÷Ąh hðçïh úíóhëöïùú÷õüähöõùõăhëû÷Ąh hçóâhòëúõýähùúõûøhòëúĂýõûøhúíøhòëhðçúçèõñähòëú÷íúĄó hßøhíòë÷õòíóåçhãóç÷ôíøh êïçö÷çéòâúëûùíøhúÿóhûüïùúçòãóÿóhòëúõýĄóhòëhúëñïðähõóõòçùúïðähçôåçhòëúõýäøhëû÷Ąh hðçïhÿøhíòë÷õòíóåçh çöõðõöäøhúõûhêïðçïĄòçúõøhëöïùú÷õüäøhðëüçñçåõûhõ÷åùúíðëhíhçhÉûéõăùúõûh hąïðçïõăýõïhúíøhëöïùú÷õüäøh ðëüçñçåõûhëåóçïhõïhëééëé÷çòòãóõïhùúçhç÷ýëåçhúõûhÙ É Ú hÿøhðâúõýõïhúÿóhòëúõýĄóhðçúâhúíóhíhÉûéõăùúõûh

h úíóhïùĂöõùíhçăôíùíhðçïhòëåÿùíhúíøhõóõòçùúïðäøhçôåçøhúíøhòëúõýäøhúíøhëúçï÷åçøh~ÓÛÒÖÐhÒÖÛÒÎhÉ Ì €h ðçïhúíóhçóçñõéïðähëöïùú÷õüähúõûhöõùõăhëû÷Ąh hçóâhòëúõýähùúõûøhòëúĂýõûøhúíøhòëhðçúçèõñähòëú÷íúĄó hßøh íòë÷õòíóåçhãóç÷ôíøhêïçö÷çéòâúëûùíøhúÿóhûüïùúçòãóÿóhòëúõýĄóhòëhúëñïðähõóõòçùúïðähçôåçhòëúõýäøhëû÷Ąh h ðçïhÿøhíòë÷õòíóåçhçöõðõöäøhúõûhêïðçïĄòçúõøhëöïùú÷õüäøhðëüçñçåõûhõ÷åùúíðëhíhçhÉûéõăùúõûh hąïðçïõăýõïhúíøhëöïùú÷õüäøhðëüçñçåõûhëåóçïhõïhëééëé÷çòòãóõïhùúçhç÷ýëåçhúõûhÙ É Ú hÿøhðâúõýõïhúÿóhòëúõýĄóhðçúâhúíóhíh Éûéõăùúõûh hÌöåùíø húõhąïõïðíúïðĂhÙûòèõăñïõhúõûhÝ÷íòçúïùúí÷åõûhÉîíóĄóhðçúâhúíhùíòë÷ïóähúõûhùûóëê÷åçùíhëóíòë÷Ąîíðëhéïçhúíhòëåÿùíhúõûhòëúõýïðõăhðëüçñçåõûhúíøhåêïçøhëúçï÷åçøhñĂéÿhçðă÷ÿùíøh hïêåÿóhðõïóĄóhõóõòçùúïðĄóhòëúõýĄó híhõöõåçhîçhö÷çéòçúõöõïíîëåhúíóhíhÉûéõăùúõûh

X@ML@PKŸǯȘȆȕȍȝțȐŸŸȍȒț ŸȍȗȔ Ÿ ȜȐȚŸIIE@ŸțȜȐŸ/VRPI ŸĭĿŸĿŊĽňŌōĶŌŃňŸōŁŋŸ/VRPIŸ!HPIŸĿōňŃēĶŀĿōĻџņĻŸĿʼnĿņľŖŌĿџŁŸIIE@ŸʼnŊňńĿŃēķņňŎŸņĻŸľŃĻŌŏĻŅĹŌĿџōŁņŸňēĻŅĸŸʼnĻŊĻĽŒĽĸŸňłňņŗņŸ*!"ŸĽŃĻŸōŃŋŸŌŎŌńĿŎķŋŸBWVHG@ŸńĻџ BWR? ŸŌŖēŏŒņĻŸēĿŸʼnŁĽķŋŸōňŎŸX@ML@PK

•DzȎȡșȗȥǢȎŸȒȍȒȊȈȜȎșȊŸȘȒȑȊȕȤŸȜȗŸțȎȕȅșȒȗŸȐŸIIE@ŸȕȊŸȘșȗȟȡșȇțȎȒŸțȎŸȎȘȆȕȍȝțȐŸțȜȗŸȎșȌȗțȜȅțȒȗŸ)RF@ORFRŸȜȐȚŸ/VRPIŸ ȥȠȗȝȚŸŸȍȒț ŸȍȗȔȊșȈȡȕŸȝȘȤŸȜȐŸǢȗșȞȇŸȘȊșȊȌȌȎȔȒȦȕŸǢȎŸțȜȤȟȗŸ ȜȐŸȍȒȊțȞȅȔȒțȐŸȜȐȚŸȗǢȊȔȇȚŸșȗȇȚŸȜȡȕŸȘșȗǢȐȑȎȒȦȕŸȗȑȗȕȦȕŸȌȒȊŸ ȜȊŸBWVHG@KŸȓȊȒŸȜȊŸBWR?K– ŸȎȓȜȒǢȅŸȗŸȊȕȊȔȝȜȇȚŸȜȐȚŸ+$Ÿ%EH=REŸ $4Ÿ/@>MPBLB@K ŸǷȜȆȒȋȒȕȜŸǻȗȥǢȎȕțȜȅȒȕ

ǹȒŸȎȕŸȔȤȌȡŸȘȔȐșȗȞȗșȈȎȚ ŸȎȞȤțȗȕŸȎȘȒȋȎȋȊȒȡȑȗȥȕ ŸȑȊŸȎȘȊȔȐȑȎȥțȗȝȕŸȜȊŸțȎȕȅșȒȊŸȤȜȒŸȐŸIIE@ŸȎȘȒȍȒȦȓȎȒŸȕȊŸȍȒȊȞȗșȗȘȗȒȇțȎȒŸȜȗŸȟȊșȜȗȞȝȔȅȓȒȗŸȜȡȕŸȘșȗǢȐȑȎȝȜȦȕŸȜȐȚ ŸȘșȊȌǢȊȜȗȘȗȒȦȕȜȊȚŸȅȕȗȒȌǢȊŸȘșȗȚŸȜȐȕŸdzȊȘȡȕȈȊ

dzȊȘȡȕȒȓȆȚŸȎȜȊȒșȎȈȎȚŸȓȊȜȊțȓȎȝȇȚŸȎȖȊșȜȐǢȅȜȡȕ ŸȤȘȡȚŸȐŸ #EIB?RŸ+@FHPOŸ'G>ŸȓȊȒŸȐŸ0HKVB=RŸ!HPI ŸȎȝȎȔȘȒțȜȗȥȕŸȤȜȒŸȗȒŸ ȘȊșȊȌȌȎȔȈȎȚŸȜȐȚŸIIE@ŸȑȊŸȊȝȖȐȑȗȥȕŸȓȊȑȦȚŸȗȒŸȍȒȓȊțȜȒȓȆȚŸȍȒȊǢȅȟȎȚŸȜȐȚŸǢȎŸȜȐŸ/RFKMGUŸțȝȕȎȟȈȏȗȕȜȊȒ

•ǯȅȕŸȐŸȓȊȜȅțȜȊțȐŸȓȔȒǢȊȓȡȑȎȈŸțȎŸȎȘȈȘȎȍȗŸȘȗȔȆǢȗȝ ŸȊȝȜȤŸ ȑȊŸțȐǢȊȈȕȎȒŸǢȊȏȒȓȇŸȊȔȔȊȌȇŸȓȊȜȎȥȑȝȕțȐȚŸȜȡȕŸȘȊșȊȌȌȎȔȒȦȕ– Ÿ ȊȕȊȞȆșȎȒŸȘȐȌȇŸȘșȗțȓȎȈǢȎȕȐŸțȜȗŸX@ML@PK

$BGRGK=RGDŸǺȜȦțȐŸŸŸ țȜȊŸȓȆșȍȐŸȋŸȜșȒǢȇȕȗȝ

h úíhòëåÿùíhúõûhòëúõýïðõăhðëüçñçåõûhúíøhëúçï÷åçøh~Ó×ÎÚØÖÙhÙÛÓÓÌÚÖÝÐÑÎhÉ Ì €hñĂéÿhçðă÷ÿùíøh h ïêåÿóhðõïóĄóhõóõòçùúïðĄóhòëúõýĄó híhõöõåçhîçhö÷çéòçúõöõïíîëåhúíóhçhÉûéõăùúõûh

ŸǼȜȊŸ ŸȎȓȊȜȗǢǢȥșȒȊŸȜȗȝșȓȒȓȆȚŸȔȈșȎȚŸȍȒȊǢȗșȞȦȑȐȓȊȕŸȜȊŸȓȊȑȊșȅŸȓȆșȍȐŸȜȐȚŸȜȗȝșȓȒȓȇȚŸȑȝȌȊȜșȒȓȇȚŸȜȐȚŸǯȑȕȒȓȇȚŸǽșȅȘȎȏȊȚŸȜȐȚŸǯȔȔȅȍȗȚ Ÿ$BGRGK=RGD ŸȜȗŸȍȎȥȜȎșȗŸȜșȈǢȐȕȗ Ÿ ȓȊȜȊȌșȅȞȗȕȜȊȚŸȘȜȦțȐŸŸțȎŸțȟȆțȐŸǢȎŸȘȆșȝțȒ

ÚãñõøhúõhąïõïðíúïðĂhÙûòèõăñïõhúõûhÝÉhðçúâhúíhùíòë÷ïóähúõûhùûóëê÷åçùíhëóãð÷ïóëhúíóhçóçóãÿùíhúíøhïêïĂúíúçøh úõûhÌïêïðõăhąïçö÷çéòçúëûúähëöåhúÿóhòëúõýĄóhúÿóhëïùíéòãóÿóhëúçï÷ïĄóh~ 50#h!-+W10#XhÉ Ê Ì Ì €hðçïh~ÌÚÌÓh É Ì €hçöĂhúíóhëúçï÷åçhhÓãñõøhúõûhÝ É h~+#X'0hÝØÎÓÉÚÐÙÚÎØÐÉÑÎhÉ Ì × Ì Û €

0,17%

Āûñöìýóüýñûóù ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

ȂǼīǹȁǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ ALAPIS (Ȁȅ) ALPHA ǺǹȃȀ (Ȁȅ) COCA - COLA ȉȇǿǹ ǼȌǿȁȅȃ (Ȁȅ) EUROBANK EFG (Ȁȅ) EUROBANK PROPERTIES ǹǼǼǹȆ (Ȁȅ) FOURLIS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Kȅ) FRIGOGLASS (KO) J. & P. - ǹǺǹȄ (Ȁȅ) JUMBO (Ȁȅ) LAMDA DEVELOPMENT(Ȁȅ) MARFIN INVESTMENT GROUP (Ȁȅ) MARFIN POPULAR BANK (Ȁȅ) S & B ǺǿȅȂǾȋ. ȅȇȊȀȉǹ (Ȁȅ) ǹīȇȅȉǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǹǼȇȅȆȅȇǿǹ ǹǿīǹǿȅȊ (Ȁȅ) ǺǿȅȋǹȁȀȅ (Ȁǹ) īǼȀ ȉǼȇȃǹ (Ȁȅ) ǻǼǾ (Ȁȅ) ǼĬȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (KO) ǼȁǺǹȁ (Ȁǹ) ǼȁȁǹȀȉȍȇ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȆǼȉȇǼȁǹǿǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȋȇǾȂǹȉǿȈȉǾȇǿǹ (Ȁȅ) ǼȊǹĬ (Ȁȅ) ǼȊǻǹȆ (Ȁȅ) ǿȃȉȇǹȁȅȉ (Ȁȅ) ȀǹǼ (Ȁȅ) ȀȊȆȇȅȊ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ȂǼȉȀǹ (Ȁȅ) Ȃȅȉȅȇ ȅȎȁ (Ȁȅ) ȂȊȉǿȁǾȃǹǿȅȈ (Ȁȅ) ȅȁĬ (Ȁȅ) ȅȁȆ (Ȁȅ) ȅȆǹȆ (Ȁȅ) ȅȉǼ (Ȁȅ) ȆǼǿȇǹǿȍȈ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ȆȁǹǿȈǿȅ COMPUTERS (Ȁȅ) ȈǹȇǹȃȉǾȈ īȇ. (Ȁȅ) ȈǿǻǼȃȅȇ (Ȁȅ) ȉǹȋȊǻȇȅȂǿȀȅ ȉǹȂǿǼȊȉǾȇǿȅ (Ȁȅ) ȉǼȇȃǹ ǼȃǼȇīǼǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȉǿȉǹȃ (Ȁȅ) ȉǿȉǹȃ (Ȇȅ) ȊīǼǿǹ (Ȁȅ)

0,21 2,77 15,68 2,3 5,05 3,29 8 0,72 3,94 3,43 0,34 0,35 3,89 0,68 1,72 3,6 1,34 6,35 3,91 1,34 2,12 5,71 4,29 3,9 3,47 1,01 7,65 1,15 6,61 7,05 4,09 10,82 11 9,65 4,68 0,68 4,59 2,75 2,57 1,75 2,29 13,15 7,3 0,31

4,14 -2,55 1,77 0,8 1,27 4,35 -3,67 -2 3,03 -2,78 1,3 1,49 1,18 1,41 3,08 2,42 -2,74 3,88 3,41 0,18 3,12 1,3 3,58 7,9 -4,96 1,38 2,17 5,96 2,75 1,85 -1,03 0,86 -1,45 1,85 6,2 -1,69 3,15 -1,2 -1,35 3,33

9.153 1.093.691 257.433 934.465 54.269 19.311 4.836 5.290 743.531 25.450 958.451 4.079.043 221 451.071 1.120 34.192 161.043 1.045.320 2.288.194 14.430 90.930 38.797 59.957 1.295 3.062 127.502 63.766 3.131.153 14.927 75.905 147.360 1.530 626 230.520 331.311 1.611.048 115 3.282 10.652 288.154 51.415 30.129 500 17.271

0,19 2,57 15,68 2,2 5,01 3,21 7,86 0,69 3,94 3,27 0,32 0,35 3,89 0,66 1,7 3,5 1,28 6,05 3,88 1,27 1,98 5,58 4,11 3,8 3,33 0,99 6,93 1,15 6,43 6,73 3,8 10,53 10,75 9,59 4,52 0,68 4,32 2,75 2,45 1,73 2,2 13,02 7,3 0,3

0,21 2,77 16,15 2,35 5,05 3,32 8,05 0,73 4,05 3,43 0,35 0,37 3,92 0,7 1,72 3,6 1,35 6,56 4,01 1,35 2,12 5,74 4,35 3,92 3,48 1,03 7,73 1,2 6,78 7,08 4,09 10,82 11 9,8 4,68 0,7 4,68 2,86 2,6 1,83 2,3 13,35 7,3 0,31

ǻǿǹȆȇǹīȂǹȉǼȊȈǿȂǹ ǹȂȅǿǺǹǿǹ ȀǼĭǹȁǹǿǹ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF īǻ ȋ.ǹ.

4,35 5,41 9,94

ȂǼȈǹǿǹ Ȁǹǿ ȂǿȀȇǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ A.S. COMPANY (Ȁȅ) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ǹ.ȉ.Ǽ. (Ȁȅ) AUDIOVISUAL (Ȁȅ) AUTOHELLAS (Ȁȅ) AXON ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) BYTE COMPUTER (Ȁȅ) CENTRIC ȆȅȁȊȂǼȈǹ (Ȁȅ) CPI (Ȁȅ) CYCLON ǼȁȁǹȈ (ȀO) DIONIC (Ȁȅ) EURODRIP (ȀO) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (ȀO) FLEXOPACK (Ȁȅ) FORTHNET (Ȁȅ) INFORM ȁȊȀȅȈ Ȇ. (Ȁȅ) INTRACOM HOLDINGS (Ȁȅ) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (Ȁȅ) LOGISMOS (Ȁȅ) MEDICON ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ǼȁȆ) MEVACO (Ȁȅ) MIG REAL ESTATE (Ȁȅ) MINERVA (Ȁǹ) MLS ȆȁǾȇȅĭȅȇǿȀǾ (Ȁȅ) NEXANS ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) PASAL ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) PROFILE (Ȁȅ) PROTON ȉȇǹȆǼǽǹ ǹ.Ǽ. (KO) QUALITY & RELIABILITY (Ȁȅ) QUEST ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) REDS (ȀO)

0,29 0,5 0,6 0,38 1,43 0,23 0,44 0,23 0,36 0,49 1,02 1,05 0,38 0,47 8,53 0,35 0,91 0,36 0,56 0,97 0,36 0,64 2,07 6,11 0,92 2,65 1,22 2,37 2,77 0,27 0,35 0,34 0,45 0,91 1,18

-3,33

110

-1,64

32.521

0,59

0,62

-0,69

20 8.577 2.200 21.853

1,43 0,21 0,42 0,22

1,43 0,23 0,44 0,24

4,76 4,55

0,27

0,29

2,08

2.000 105.390

0,47 0,98

0,51 1,03

-2,56

3.314

0,36

0,4

2,86

38 24.728 4.210 143.569 4.008 8.532 11.153

8,53 0,34 0,89 0,35 0,54 0,95 0,35

8,53 0,36 0,94 0,37 0,57 0,99 0,37

4,55 -0,65

435 104

1,79 5,64

2,14 6,11

-2,15 2,86

-0,42 0,36

8.835 150

2,32 2,77

2,4 2,77

3,03

2.350 163.171

0,32 0,33

0,35 0,35

14.558 100

0,9 1,18

0,92 1,18

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

RILKEN (Kȅ) SCIENS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (ȀO) SPACE HELLAS (Ȁȅ) SPRIDER STORES (Ȁȅ) TRASTOR ǹ.Ǽ.Ǽ.ǹ.Ȇ. (Ȁȅ) ǹǿȅȁǿȀǾ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǹȀȇǿȉǹȈ (Ȁȅ) ǹȁȀȅ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǹȁȅȊȂȊȁ (Ȁȅ) ǹȃǻȇȅȂǼǻǹ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǹȉȉǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ (Ȁȅ) ǺǹȁȀǹȃ ǹȀǿȃǾȉǹ (Ȁȅ) ǺǹȇǺǼȇǾȈ ȃ. - MODA BAGNO (Ȁȅ) ǺǿȅȀǹȇȆǼȉ (Ȁȅ) ǺǿȈ (Ȁȅ) ǺȅīǿǹȉǽȅīȁȅȊ SYSTEMS (Ȁȅ) ǺȍǺȅȈ ȂȆǹȂȆǾȈ (Ȁȅ) īǹȁǹȄǿǻǿ (Ȁȅ) īǿȅȊȇȅȂȆȇȅȀǼȇȈ (Ȁȅ) ǻǹǿȅȈ ȆȁǹȈȉǿȀǹ (Ȁȅ) ǻǿǹȈ ǿȋĬ/īǼǿǼȈ (Ȁȅ) ǻȅȂǿȀǾ ȀȇǾȉǾȈ (Ȁȅ) ǻȅȊȇȅȈ (Ȁȅ) ǼǺȇȅĭǹȇȂǹ (Ȁȅ) ǼǿǻǾȈǼȅĭȍȃǿȀǾ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǼȀȉǼȇ (Ȁȅ) Ǽȁ. ǺǿȅȂ. ǽǹȋǹȇǾȈ (Ȁǹ) ǼȁǹȈȉȇȅȃ (ȀO) ǼȁǺǼ ǼȃǻȊȂǹȉȍȃ (Ȁȅ) ǼȁīǼȀǹ (Ȁȅ) Ǽȁǿȃȅǿȁ (Ȁȅ) ǼȁȁǹǻȅȈ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ Ȁǹȁȍǻǿǹ (Ȁȅ) Ǽȁȉȅȃ (Kȅ) ǼȁȉȇǹȀ (Ȁȅ) ǼȆǿȁǼȀȉȅȈ (Ȁȅ) ǼȉǼȂ (Ȁǹ) ǼȊȇȍȆǹȎȀǾ ȆǿȈȉǾ (Ȁȅ) ǼȊȇȍȈȊȂǺȅȊȁȅǿ (Ȁȅ) ǿǹȈȍ (Ȁȅ) ǿǹȉȇǿȀȅ ǹĬǾȃȍȃ (Ȁȅ) ǿȀȉǿȃȅȈ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǿȃȉǼǹȁ ȅȂǿȁȅȈ (Ȁȅ) ǿȃȉǼȇȉǼȀ (Ȁȅ) ȀǹĬǾȂǼȇǿȃǾ (Ȁȅ) ȀǹȃǹȀǾȈ Ȉ. (Ȁȅ) ȀǹȇǹȂȅȁǼīȀȅȈ (Ȁȅ) ȀǹȇǹȉǽǾ (Ȁȅ) ȀǼȀȇȅȌ (Ȁȅ) ȀǼȆǼȃȅȊ ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȀȁȅȊȀǿȃǹȈ - ȁǹȆȆǹȈ (Ȁȅ) ȀȁȍȈ/īǿǹ ȃǹȊȆǹȀȉȅȊ (Ȁǹ) ȀȅȇǻǼȁȁȅȊ ȋ. ǹĭȅǿ (Ȁȅ) ȀȅȇȇǼȈ (Ȁȅ) ȀȇǼȀǹ (Ȁȅ) ȀȇǼȉǹ ĭǹȇȂ (Ȁȅ) Ȁȇǿ - Ȁȇǿ (Ȁȅ) ȀȉǾȂǹ Ȁ. ȁǹǽǹȇǿǻǾ (Ȁȅ) ȀȊȇǿǹȀǿǻǾȈ Ǿ.- F.H.L. (Ȁȅ) ȀȊȇǿǹȀȅȊȁǾȈ (Ȁȅ) ȁǹȃǹȀǹȂ (Ȁȅ) ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ȃ. (ȀA) ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ȃ. (ȆA) ȁǿǺǹȃǾ ǼȀǻȅȉ. ȅȇī. (Ȁȅ) ȁȅȊȁǾ ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȂǹĬǿȅȈ ȆȊȇǿȂǹȋǹ (Ȁȅ) ȂȅȉȅǻȊȃǹȂǿȀǾ (Ȁȅ) ȂȆǾȉȇȅȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋǿȀǾ (KO) ȃǹȀǹȈ ȂȅȊȈǿȀǾ (Ȁȅ) ȃǹȊȉǼȂȆȅȇǿȀǾ (Ȁȅ) ȃǾȇǼȊȈ (ȀO) ȃȉȇȅȊȀĭǹȇȂȆǼȃ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ȆǹȇȃǹȈȈȅȈ (Ȁȅ) ȆǼȉȇȅȆȅȊȁȅȈ ȆǼȉȇȅȈ (Ȁȅ) ȆȁǹȈȉǿȀǹ ĬȇǹȀǾȈ (Ȁȅ) ȆȁǹȈȉǿȀǹ ȀȇǾȉǾȈ (Ȁȅ) ȇǼǺȅȎȁ (Ȁȅ) ȈǹȇǹȃȉȅȆȅȊȁȅȈ ȀȊȁ/ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȈǼȁȅȃȉǹ (Ȁȅ) ȈǿǻȂǹ (Ȁȅ) ȈȆȊȇȅȊ ǹīȇ. ȅǿȀ. (Ȁȅ) ȈĭǹȀǿǹȃǹȀǾȈ (Ȁȅ) Ȉȍȁ/īǼǿǹ ȀȅȇǿȃĬȅY (Ȁȅ) ȉǼȋȃǿȀǾ ȅȁȊȂȆǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȉǽǿȇǹȀǿǹȃ ȆȇOĭǿȁ (Ȁǹ) ȋǹȎǻǼȂǼȃȅȈ (Ȁȅ) ȋǹȁȀȅȇ (Ȁǹ) ȋǹȉǽǾȀȇǹȃǿȍȉǾ Ǽ. Ȋǿȅǿ (Ȁȅ) ǼǿǻǿȀȍȃ ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀȍȃ

2,25 0,19 1,35 0,41 0,76 1,4 0,41 0,41 0,55 1 0,55 0,3 0,28 0,29 0,75 1,26 0,64 0,39 0,23 5,84 1,48 0,67 0,89 0,35 0,36 0,39 0,9 0,72 0,54 0,52 1,14 23,56 1,5 0,61 1,69 0,38 0,37 0,42 2,59 1,01 0,36 0,93 0,79 0,5 3,3 1,3 0,64 2,05 1,37 0,82 0,47 0,4 0,23 4,42 0,54 1,41 0,76 0,36 0,51 0,57 0,62 0,4 0,36 0,28 1,43 0,39 0,6 0,59 0,6 0,23 0,63 0,36 0,44 2,28 0,45 3,63 0,67 1,05 0,5 0,77 0,48 1,13 1,08 1,6 0,43 1,01 0,76 1

-13,64 3,85 2,5

-8,89 3,77 1,01

ϯВЌЄЙАГЕˍϹАГЗДˍ  

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“ 50 41.868 20 1.395 400

2,25 0,18 1,35 0,36 0,76

2,25 0,21 1,35 0,42 0,76

15.843 168 1.655 570 3.000

0,41 0,51 1 0,55 0,3

0,44 0,55 1 0,55 0,3

-3,33

2.018

0,28

0,29

1,59 5,41

130.183 11.014

0,62 0,36

0,66 0,39

-1,33 1,52

2.550 1.405

1,37 0,66

1,49 0,7

2,94 2,86

410 6.550 4.000 20.130 21.557 5.700 2.771

0,35 0,35 0,36 0,83 0,7 0,54 0,51

0,35 0,36 0,39 0,9 0,72 0,56 0,52

5,71 5

2.084 24.870 16.293 354 4.170 2.713 1.845

23 1,39 0,59 1,58 0,37 0,34 0,4

23,75 1,51 0,62 1,69 0,38 0,37 0,42

2,86 4,49 -3,66

4.000 10.129 10.215 50

0,99 0,35 0,85 0,79

1,01 0,36 0,93 0,79

9,76 4,35 1,89

0,55 9,49 -2,87

-3,03

535 2.360

1,23 0,63

1,3 0,67

0,74

1.400

1,34

1,44

-2,08

7.800

0,46

0,48

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å

ALPHA ǹȈȉǿȀǹ ǹȀǿȃǾȉǹ (Ȁȅ) ATTICA ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Kȅ) AVENIR ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) CROWN HELLAS CAN (ȀO) ELBISCO ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁǹ) INTERFISH ǿȋĬ/īǼǿǼȈ (Ȁȅ) PAPERPACK ȉȈȅȊȀǹȇǿǻǾȈ ǿ. (Ȁȅ) PC SYSTEMS (Ȁȅ) SPIDER - ȆǼȉȈǿȅȈ ȃ.& Ȋǿȅǿ (Kȅ) UNIBIOS (Ȁȅ) VIVERE (Ȁȅ) ǹĬǾȃǹ (Ȁȅ) ǹȃǼȀ (Ȁȅ) ǹȃǼȀ (Ȇȅ `90) ǹȃǼȀ (Ȇȅ `96) ǹȈȉǾȇ ȆǹȁǹȈ (Ȁȅ) ǺǿȅȉǼȇ (Ȁȅ) ī.Ǽ. ǻǾȂǾȉȇǿȅȊ (Ȁȅ) īǼȀǼ (Ȁǹ) īǼȃǿȀǾ ǼȂȆȅȇǿȅȊ (Ȁȅ) īǼȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǻȇȅȂǼǹȈ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǾ ȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǽǹȂȆǹ (Ȁǹ) ǾȇǹȀȁǾȈ ǹīǼȉ (Ȁȅ) ǿȁȊǻǹ (Ȁȅ) ǿȂȆǼȇǿȅ (Ȁȅ) ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ-ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ (Ȇȅ) ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ-ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ (Ȁȅ) ǿȅȃǿȀǾ ȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȀǹȇǼȁǿǹ (Ȁǹ) ȁǹȂȌǹ (Ȁȅ) ȂǿȃȍǿȀǼȈ īȇǹȂȂǼȈ ǹȃǼ (Ȁȅ) ȂȅȊǽǹȀǾȈ (Ȁǹ) ȂȅȋȁȅȈ (Ȁȅ) ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ ǿ. & ȊǿȅȈ (Ȁǹ) ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ ǿ. & ȊǿȅȈ (Ȇǹ) ȃǿȀǹȈ (Ȁȅ) ȆǹȎȇǾȈ ȆȁǹȈȉǿȀȍȃ (Ȁȅ) ȆǼȇȈǼȊȈ (Ȁȅ) ȆȇȅȅǻǼȊȉǿȀǾ (Ȁȅ) ȈǹȃȊȅ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ȈǼȁȂǹȃ (ȀO) ȉ BANK (Ȁȅ) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ (Ȁȅ) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ (Ȇȅ) ĭǿǼȇǹȉǼȄ (Ȁȅ) ĭǿȃȉǼȄȆȅȇȉ (Ȁȅ) ȋǹȉǽǾȎȍǹȃȃȅȊ (Ȁȅ)

7,6 0,3 0,22 13,5 0,55 0,15 0,12 0,13 0,13 0,06 0,99 0,37 0,17 2 0,53 2,09 0,13 0,14 7,68 0,27 0,67 0,19 0,26 1,76 5,57 3,68 0,39 0,15 0,45 0,19 14 59,23 18,65 2,64 0,22 1,12 0,07 0,47 1 0,26 0,25 0,17 0,08 0,26 0,04 11,7 6,15 0,1 0,24 0,08

Œ…„

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

ǼȃǹȁȁǹȀȉǿȀǾ ǹīȅȇǹ 4,76

15.800

9,09

19.584

0,11

0,12

1.900 35.000

0,13 0,06

0,13 0,06

1,95 8,33

0,21

0,22

8.276

0,17

0,17

17.450 7.091

2,08 0,11

2,16 0,13

9.550 4.700 510 103

0,27 0,67 0,19 0,24

0,28 0,68 0,2 0,26

ALPHA TRUST (Ȁȅ) VIDAVO (Ȁȅ) ENVITEC (Ȁȅ) ǼȃȉǼȇȈȅĭȉ (Ȁȅ) EPSILON NET (Ȁȅ) EUROXX (Ȁȅ) ȀȇǾȉȍȃ ǹȇȉȅȈ (Ȁȅ) MEDITERRA (Ȁȅ) Ǻǿȅǿǹȉȇ & ȇȅȂȆȅȉ. ȉǼȋȃȅȁ. (Ȁȅ) ȃȉȅȆȁǼȇ (Ȁȅ) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (Ȁȅ) ȅȆȉȅǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǼȈ ȉǼȋȃȅȁ. (Ȁȅ) DIVERSA (Ȁȅ) ĭȅȊȃȉȁǿȃȀ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ)

0,9 3,65 2,45 0,97 0,58 3,3 1,09 1,44 1,8 2,08 2,52 1,16 2,86 4,35

ȊȆȅ ǹȃǹȈȉȅȁǾ

-2,9

7,74

10

5,57

5,57

8,33 7,14

147 6.530

0,39 0,14

0,39 0,15

3,94 10

100 450 60

18,65 2,63 0,22

18,65 2,66 0,22

17.000

0,07

0,07

2.100

0,17

0,17

71.875

0,04

0,04

1.030

0,07

0,08

-7,69

2.500

0,12

0,12

-10

6.101

0,09

0,1

3.522

0,17

0,19

ALTIUS ǹǼǼȋ (Ȁȅ) BETANET (Ȁȅ) EUROLINE AEEX (Ȁȅ) INTERINVEST AEEX (Kȅ) MICROLAND COMPUTERS (Ȁȅ) ǹȁȊȈǿǻǹ (Ȁȅ) ǹȁȊȈǿǻǹ (Ȇȅ) ǹȉǼȇȂȍȃ (Ȁȅ) ǹȉȁǹȃȉǿȀ (Ȁȅ) ǻǿǼȀǹȉ (Ȁȅ) ǼȁǼȊĬǼȇǾ ȉǾȁǼȅȇǹȈǾ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ (Ȇȅ) ǼȃȍȂǼȃǾ ȀȁȍȈȉȅȏĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ (Ȁȅ) ȀǹȇǻǹȈǿȁǹȇǾȈ (ȀO) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (Ȁȅ) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (ȆO) ȁǹȃ-ȃǼȉ (KO) ȂǹȄǿȂ ȆǼȇȉȈǿȃǿǻǾȈ (Ȁǹ) ȂǼȈȅȋȍȇǿȉǾ ǹĭȅǿ (Ȁȅ) ȆǼȉǽǼȉǹȀǿȈ ǹ. (Ȁȅ) ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ (Ȁȅ) ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ (Ȇȅ) ȈǹȅȈ (Ȁȅ) ȉǼȄǹȆȇǼȉ (Ȁȅ) ȋǹȁȊǺǻȅĭȊȁȁȍȃ (Ȁȅ)

1,07 0,06 1,41 1,12 0,64 2,19 1,2 0,12 0,08 0,1 0,76 0,08 0,14 0,05 0,14 0,04 0,08 0,12 0,1 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12

ȊȆȅ ǼȆǿȉǾȇǾȈǾ 5,74 5,88 -1,4 -1,3 9,09

711 1.750 282 1.366 3.893 3.559

4,18 0,53 1,36 0,76 0,33 0,5

4,48 0,54 1,48 0,78 0,36 0,51

9,09

22.850 600 782 3.000 150

0,34 0,27 1,4 0,39 0,58

0,38 0,28 1,49 0,39 0,6

-4,17 -1,56

9.810 20.499

0,22 0,62

0,25 0,64

2,33 -0,44 7,14 1,11

15.750 60 10.380 4.200 300 101 9.970

0,42 2,28 0,42 3,5 0,67 0,97 0,5

0,44 2,28 0,45 3,63 0,67 1,05 0,5

3,85 0,63

206 5.090 102.495 655

0,44 1,12 1,02 1,54

0,48 1,16 1,1 1,6

-0,98 4,11

200 34.664

0,99 0,71

1,01 0,76

7,69

-1,87

ALTEC (Ȁȅ) COMPUCON (ȀO) FASHION BOX (Ȁȅ) HELLAS ONLINE (Ȁȅ) NUTRIART (Ȁȅ) OLYMPIC CATERING (Ȁȅ) RIDENCO (Ȁȅ) SATO AE (Ȁȅ) YALCO - ȀȍȃȈȉǹȃȉǿȃȅȊ (Ȁǹ) ǹǼīǼȀ (Ȁȅ) ǹȁĭǹ īȀȇǿȈǿȃ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) ǹȉȉǿ - Ȁǹȉ (Ȁȅ) ǺǹȇǹīȀǾȈ (Ȁȅ) ǺǹȇǺǹȇǼȈȅȈ (Ȁǹ) ǻȅȁ (Ȁȅ) ǼǻȇǹȈǾ - ȌǹȁȁǿǻǹȈ ȋ. (Ȁȅ) ǼǿȀȅȃǹ - ǾȋȅȈ (Ȁȅ) ǼȁǺǿǼȂǼȀ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹǿ ǿȋĬ/īǼǿǹǿ (Ȁȅ) ǼȁĭǿȀȅ (Ȁȅ) ǼȊȇȍȈȊȂȂǼȉȅȋǼȈ (Ȁȅ) ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ ǹĬǾȃȍȃ (Ȁȅ) ǿȆȆȅȉȅȊȇ (Ȁǹ) ȀǼȇǹȂǼǿǹ-ǹȁȁǹȉǿȃǾ (Ȁȅ) ȀȅȊȂȆǹȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) ȂǹȇǹȀ ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ (Ȁȅ) ȂǹȎȁȁǾȈ Ȃ.ǿ.(Ȁȅ) ȂǾȋǹȃǿȀǾ (Ȁȅ) ȂǾȋǹȃǿȀǾ (Ȇȅ) ȃǼȁ (Ȁȅ) ȃǼȍȇǿȅȃ (Ȁȅ) ȆǹȆȅȊȉȈǹȃǾȈ (Ȁȅ) ȆǾīǹȈȅȈ ǼȀǻȅȉǿȀǾ ǹ.Ǽ. (KO) ȉǼīȅȆȅȊȁȅȈ ȋ.Ȁ. (Ȁȅ) ȉǼȋȃǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ (Ȁȅ) ȉǾȁǼȉȊȆȅȈ (Ȁȅ)

0,04 0,07 1,5 0,75 0,12 0,25 0,05 0,09 0,23 0,16 0,35 0,04 0,52 0,12 0,18 0,04 0,04 3,7 0,1 0,26 0,05 0,16 0,72 0,24 0,09 0,3 0,12 0,18 0,14 0,19 0,24 0,65 0,24 0,27 0,33 1,47

11,11

-7,69

5,56

-13,16

1.000

0,09

0,1

11.500

0,16

0,16

ǻȡĮȖĮIJıĮȞȓȠȣ ʌȜĮIJİȓĮȀȜĮȣșȝȫȞȠȢ ǹșȒȞĮ ȉȘȜ)D[(PDLOVDOHV#FIVJUZHEVLWHZZZFIVJU

100

0,09

0,09

10.064 25.500 1.000 850 100

0,12 0,18 0,14 0,19 0,24

0,13 0,18 0,14 0,19 0,24

13.120

0,31

0,35

ȆȜǼȜİȣșİȡȓĮȢȀĮIJİȡȓȞȘIJȘȜ)D[ ǹȡĮįİȓĮȢȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢǹʌȩijĮıȘIJȘȢǼʌȚIJȡȠʌȒȢȀİijĮȜĮȚĮȖȠȡȐȢ ǹȇȂǹǼǺǹĭȂǻȅȊĭǹǼǼǹĬǾȃȍȃ


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

Í.Å. ÐÉÅÑÉÁÓ ÔÏÕ ÊÊÅ

Åêôüò áëéåõôéêïý åðáããÝëìáôïò ïé ìéêñïß øáñÜäåò Áëëá 315 áëéåõôéêÜ óêÜöç åðéäïôïýíôáé áðü ôçí ÅÅ êáé ôçí êõâÝñíçóç ãéá íá óôáìáôÞóïõí íá øáñåýïõí êáé íá êáôáóôñáöïýí. Áðü áõôÜ ôá 111 åßíáé âåíæéíüôñáôåò ðïõ ç ÅÅ ôïõò áðáãüñåõóå íá øáñåýïõí êáé 116 åßíáé óêÜöç ðïõ øáñåýïõí óå êëåéóôïýò êüëðïõò. Ôï Åðé÷åéñçóéáêü Ðñüãñáììá Áëéåßáò 2007 - 2013 èá ÷ñçìáôïäïôÞóåé ôï ó÷åôéêü ðñüãñáììá ìå 18.768.647,88 åõñþ, þóôå ïé äéêáéïý÷ïé «íá ðñï÷ùñÞóïõí óôçí Üìåóç äéÜëõóç ôùí óêáöþí ôïõò». Ãßíåôáé öáíåñü ðùò ç ÅÅ äßíåé ìåãÜëåò åðéäïôÞóåéò ãéá íá äéáëõèïýí üëï êáé ðåñéóóüôåñá áëéåõôéêÜ óêÜöç. Åßíáé ðñïöáíÝò ðùò áõôÝò ïé åðéäïôÞóåéò - äïëþìáôá äßíïíôáé ãéá íá âãïõí åêôüò áëéåõôéêïý åðáããÝëìáôïò ïé ìéêñïß øáñÜäåò êáé íá ìåßíïõí ïé èÜëáóóåò åëåýèåñåò ðñïò åêìåôÜëëåõóç áðü ôéò ìåãÜëåò áëéåõôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò. Ç ÊïéíÞ ÁëéåõôéêÞ ÐïëéôéêÞ ôçò ÅõñùðáúêÞò Åíùóçò õðçñåôåß ôéò åðéäéþîåéò ôùí ìåãÜëùí áëéåõôéêþí åðé÷åéñÞóåùí ðïõ èá áðïìåßíïõí íá ëõìáßíïíôáé ôï èáëÜóóéï ðëïýôï, åíþ åíéó÷ýåé ôï ìåãÜëï êåöÜëáéï ðïõ äñáóôçñéïðïéåßôáé óôïí ôïìÝá ôçò õäáôïêáëëéÝñãåéáò óå èáëÜóóéá ðÜñêá ê.Ü. Ç ðïëéôéêÞ áõôÞ, ðïõ ìïíáäéêü êñéôÞñéï Ý÷åé ôçí êåñäïöïñßá ôïõ êåöáëáßïõ, ïäçãåß óôçí êáôáóôñïöÞ ôïõ èáëÜóóéïõ ðåñéâÜëëïíôïò êáé ôùí ïéêïóõóôçìÜôùí. ÖéëïëáúêÞ ëýóç ðïõ íá åîáóöáëßæåé ôç óôÞñéîç ôùí ìéêñïìåóáßùí øáñÜäùí, ôç äéáôñïöéêÞ åðÜñêåéá óå áëéåýìáôá êáé ôçí ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò ìðïñåß íá õðÜñîåé ìüíï óå óýãêñïõóç ìå ôçí ÊïéíÞ ÁëéåõôéêÞ ÐïëéôéêÞ, ôç óõíïëéêÞ ðïëéôéêÞ ôçò ÅõñùðáúêÞò Åíùóçò êáé ôïõ êåöáëáßïõ, óå ñÞîç ìå ôçí ßäéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Åíùóç. Ìüíïí Ýíáò Üëëïò äñüìïò áíÜðôõîçò, ðïõ èá êáôáñãÞóåé ôï êÝñäïò óáí êßíçôñï ôçò áëéåõôéêÞò ðáñáãùãÞò, èá êïéíùíéêïðïéÞóåé ôá óõãêåíôñùìÝíá ìÝóá ðáñáãùãÞò êÜôù áðü åñãáôéêü Ýëåã÷ï êáé êåíôñéêü ó÷åäéáóìü, ìðïñåß íá åîáóöáëßóåé ôçí éêáíïðïßçóç ôùí ëáúêþí áíáãêþí, ôç ëáúêÞ åõçìåñßá. Ãñáöåßï ôýðïõ ôçò Í.Å. Ðéåñßáò ôïõ Ê.Ê.Å.

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÏÌÏÓ ÐÉÅÑÉÁÓ ÄÇÌÏÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ Ó×ÏËÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÄÅÕÔÅÑÏÂÁÈÌÉÁÓ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ

ÄÉÁÊÇÑÕÎÇ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏÕ (ãéá åêìßóèùóç ó÷ïëéêïý êõëéêåßïõ)

Ç Ó÷ïëéêÞ ÅðéôñïðÞ ÄåõôåñïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò ôïõ Äçìïõ Êáôåñßíçò ðñïêçñýóóåé äçìüóéï ðëåéïäïôéêü äéáãùíéóìü ìå óöñáãéóìÝíåò ðñïóöïñÝò ãéá ôçí åêìßóèùóç ôïõ êõëéêåßïõ ôçò Ó÷ïëéêÞò Êïéíüôçôáò 3ïõ Ãõìíáóßïõ & 3ïõ Ã.Å. Ëõêåßïõ Êáôåñßíçò. Ï äéáãùíéóìüò èá ãßíåé óôï ãñáöåßï ôçò Ó÷ïëéêÞò ÅðéôñïðÞò ÄåõôåñïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò ôïõ ÄÞìïõ Êáôåñßíçò ðïõ âñßóêåôáé óôçí Ðëáô. Äçìáñ÷åßïõ 1 (éóüãåéï Äçìáñ÷åßïõ äßðëá óôï ÊÅÐ) óôéò 05 Óåðôåìâñßïõ 2011 çìÝñá ÄåõôÝñá êáé þñá 14.00ìì. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ïé åíäéáöåñüìåíïé íá áðåõèýíïíôáé óôï Ãñáöåßï ôçò Ó÷ïëéêÞò ÅðéôñïðÞò ’èìéáò Åêð/óçò ôçë. 2351 3 50518 (ê. Óáââßäçò Ã.) áð’ üðïõ ìðïñïýí íá ðáñáëÜâïõí êáé ôç äéáêÞñõîç ôïõ äéáãùíéóìïý, êáôÜ ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò. Êáôåñßíç 05/08/2011 Ï Ðñüåäñïò ôçò Ó÷. Åðéôñ. Êõñáúëßäçò ×ñõóüóôïìïò

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÊÅÍÔÑÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÏ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ 16.8.2011 ÁÑ.ÐÑÙÔ.: 164255/5454

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ – ÐÑÏÓÊËÇÓÇ

Ôï Ðåñéöåñåéáêü Óõìâïýëéï ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò áíáêïéíþíåé üôé õðïâëÞèçêå ãéá ãíùìïäüôçóç áðü ôç Á.Ä. Ì-È/ÄÉ.ÐÅ.×Ù.Ó×/ÔÌ.ÐÅ & ×Ù. Ó× ç ÌåëÝôç Ðåñéâáëëïíôéêþí Åðéðôþóåùí (áñ.ðñ. 5305/14.7.11) ãéá ôçí õöéóôÜìåíç äñáóôçñéüôçôá «ÊáôáóêåõÞ çëåêôñïíéêþí åéäþí ìå ãåþôñçóç ôçò åôáéñåßáò Í. ËáêáóÜò – Ð. Áñâáíéôßäçò ÁÅ – OLYMPIA ELECTRONICS ÁÅ. ìå áýîçóç ôçò ìç÷áíïëïãéêÞò éó÷ýïò áðü 323,30 óå 576,30 KW ç ïðïßá åßíáé åãêáôåóôçìÝíç óôá 450 & 464 áãñïôåìÜ÷éá ôçò ÄÅ Áéãéíßïõ – Ä. Ðýäíáò Êïëéíäñïý Í.Ðéåñßáò» êáé êáëåß êÜèå åíäéáöåñüìåíï ðïëßôç Þ öïñÝá áðü 18.8.2011 ìÝ÷ñé êáé 17.9.2011 íá ëÜâåé ãíþóç åðß ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôïõ öáêÝëïõ ôçò ÌÐÅ êáé íá äéáôõðþóåé ãñáðôÜ ôç ãíþìç ôïõ êáé ôéò ðñïôÜóåéò ôïõ üóï ôï äõíáôü ðéï ôåêìçñéùìÝíåò. ÖïñÝáò õëïðïßçóçò : «Í. ËÁÊÁÓÁÓ-Ð.ÁÑÂÁÍÉÔÉÄÇÓ ÁÅ». Ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá áðåõèýíïíôáé ôçëåöùíéêÜ óôï ÔìÞìá Óõëëïãéêþí ÏñãÜíùí Ð.Ó. – Ê.Ì. Âáó. Ïëãáò 198 ôçë. 2313319787 êáé óôï ÔìÞìá ÐåñéâÜëëïíôïò êáé Õäñïïéêïíïìßáò ÐÅ Ðéåñßáò ôçë. 2351351161 Ç ðáñïýóá áíáêïßíùóç – ðñüóêëçóç èá äçìïóéåõèåß óôçí åöçìåñßäá «ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ» Í. Ðéåñßáò. Ç Ðñüåäñïò ôïõ Ðåñéöåñåéáêïý Óõìâïõëßïõ ÁèçíÜ ÁçäïíÜ – ÁèáíáóéÜäïõ

ÐÅÌÐÔÇ 18 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2011 9

ÅÉÄÇÓÅÉÓ

ÁÐÁÍÔÇÓÇ ÔÏÕ ÁÍ. ÕÐÏÕÑÃÏÕ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÓÅ ÅÑÙÔÇÓÇ ÔÏÕ ÂÏÕËÅÕÔÇ Ê. ÊÏÕÊÏÄÇÌÏÕ

ÁõôåðÜããåëôïò óõìøçöéóìüò ïöåéëþí óôéò ïéêïíïìéêÝò õðçñåóßåò

40o ÖÅÓÔÉÂÁË ÏËÕÌÐÏÕ

ÈÝáôñï ÁÔÔÉÓ «ÐÑÏÌÇÈÅÁÓ ÄÅÓÌÙÔÇÓ» ÁÑ×ÁÉÏ ÈÅÁÔÑÏ ÄÉÏÕ ÓÜââáôï 20 Áõãïýóôïõ – þñá 21:00

Áðáíôþíôáò óôçí 19284/12.7.2011 åñþôçóç, ðïõ êáôÝèåóå óôç ÂïõëÞ ôùí ÅëëÞíùí ï âïõëåõôÞò ê. Ê.ÊïõêïäÞìïò, óáò ãíùñßæïõìå, óôá ðëáßóéá ôùí áñìïäéïôÞôùí ìáò, ôá åîÞò:

Óôéò 20 Áõãïýóôïõ èá ðáñïõóéáóôåß, ãéá ìéá êáé ìïíáäéêÞ ãéá öÝôïò ðáñÜóôáóç óôç Âüñåéá ÅëëÜäá, ï ÐñïìçèÝáò Äåóìþôçò, óå óêçíïèåóßá ôïõ Èåüäùñïõ Tåñæüðïõëïõ, óôï áñ÷áßï èÝáôñï ôïõ Äßïõ. Ç ðáñÜóôáóç, ç ïðïßá Þôáí óõìðáñáãùãÞ ôïõ ÖåóôéâÜë Áèçíþí, ôçò Êùí/ðïëçò ÐïëéôéóôéêÞò Ðñùôåýïõóáò ôçò Åõñþðçò 2010 êáé ôïõ ¸óóåí ÐïëéôéóôéêÞò Ðñùôåýïõóáò ôçò Åõñþðçò 2010, ðáñïõóéÜæåôáé óå íÝá åêäï÷Þ.

Óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñ.1 ôïõ Üñèñïõ 83 Ê.Å.Ä.Å., í.ä.356/74 Ê.Å.Ä.Å (ÖÅÊ 90 Á’) «âÝâáéç êáé åêêáèáñéóìÝíç ÷ñçìáôéêÞ áðáßôçóç ôïõ ïöåéëÝôç êáôÜ ôïõ Äçìïóßïõ, ç ïðïßá áðïäåéêíýåôáé ìå ôåëåóßäéêç äéêáóôéêÞ áðüöáóç Þ äçìüóéï Ýããñáöï óõìøçößæåôáé ìå âåâáéùìÝíá ÷ñÝç áõôïý ðñïò ôï Äçìüóéï». Ìå ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñ.12 ôïõ Üñèñïõ 20 ôïõ í.2648/98 (ÖÅÊ 238 Á’) ôï Äçìüóéï äéáôçñåß ôï äéêáßùìá êáé ìåôÜ ôç óõììüñöùóç ôïõ ïöåéëÝôç óå äéåõêüëõíóç ôìçìáôéêÞò êáôáâïëÞò ðïõ ôïõ ÷ïñçãÞèçêå íá ðñïâåß óå óõìøçöéóìü ôùí ÷ñçìáôéêþí áðáéôÞóåùí ôïõ ïöåéëÝôç êáôÜ ôïõ Äçìïóßïõ êáôÜ ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 83 ôïõ í.ä 356/1974 (Ê.Å.Ä.Å). Ç äéÜôáîç áõôÞ åöáñìüæåôáé êáé êáôÜ ôçí åöáñìïãÞ ôùí äéáôÜîåùí ôçò íïìïèåôéêÞò ñýèìéóçò í.3888/2010 (ÖÅÊ 66Á). ÊáôÜ óõíÝðåéá óôéò ðåñéðôþóåéò õðáãùãÞò ïöåéëþí óå íïìïèåôéêÞ ñýèìéóç Þ äéåõêüëõíóç ôìçìáôéêÞò êáôáâïëÞò êáé áíåîÜñôçôá áí ï ïöåéëÝôçò êáôáâÜëëåé åìðñüèåóìá ôéò äüóåéò ôïõ, äåí áßñåôáé ôï ëçîéðñüèåóìï áõôþí êáé ôï äçìüóéï äéáôçñåß ôï äéêáßùìá ôïõ óõìøçöéóìïý áðáéôÞóåùí ôïõ êáôÜ ôïõ Äçìïóßïõ êáôÜ ôï ìÝñïò ðïõ êáëýðôåôáé ôï óõíïëéêÜ ïöåéëüìåíï ðïóü. Ìå ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñ.5 ôïõ Üñèñïõ 11 í.3943/2011 (ÖÅÊ 66Á), ìå ôéò ïðïßåò áíôéêáôáóôÜèçêáí ïé äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 83 ôïõ Ê.Å.Ä.Å ïñßæåôáé üôé ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí êáèïñßæïíôáé ïé ðñïûðïèÝóåéò êáé ç åéäéêüôåñç äéáäéêáóßá ìå ôçí ôÞñçóç ôùí ïðïßùí åîáéñïýíôáé áðü ôïí áõôåðÜããåëôï óõìøçöéóìü áðáéôÞóåéò ôïõ ïöåéëÝôç Ýíáíôé ôïõ Äçìïóßïõ ìå âåâáéùìÝíá êáé ìç ëçîéðñüèåóìá ÷ñÝç ðñïò ôï Äçìüóéï. Ôï óõãêåêñéìÝíï èÝìá åîåôÜæåôáé áðü ôçí Õðçñåóßá ìáò, áëëÜ áöïñÜ ìüíï ìç ëçîéðñüèåóìá ÷ñÝç.

ÔéìÝò åéóéôçñßùí Êáíïíéêü 15 åõñþ Öïéôçôéêü – ÁíÝñãùí – ÐïëõôÝêíùí – Åêðáéäåõôéêþí – ÊÜñôåò Ðïëéôéóìïý 10 åõñþ Éó÷ýïõí ÅñãáôéêÜ åéóéôÞñéá

ÁÖÉÅÑÙÌÁ ÓÔÏÍ ÈÅÏÄÙÑÏ ÔÅÑÆÏÐÏÕËÏ ÓÔÏ ÖÅÓÔÉÂÁË ÏËÕÌÐÏÕ Ôï 40ü ÖåóôéâÜë Ïëýìðïõ ôéìÜ ìå Ýíá áöéÝñùìá ôïí ÐéåñéÝá êáëëéôÝ÷íç, ôï óêçíïèÝôç Èåüäùñï Ôåñæüðïõëï. Óôéò 3 Áõãïýóôïõ, óôçí ÁóôéêÞ Ó÷ïëÞ, ðñáãìáôïðïéÞèçêáí ôá åãêáßíéá ôçò öùôïãñáöéêÞò Ýêèåóçò ôçò Johanna Weber «Ôáîßäé ìå ôï ÈÝáôñï ¢ôôéò ôïõ Èåüäùñïõ Ôåñæüðïõëïõ». Ç Ýêèåóç èá ðáñïõóéÜæåôáé ìÝ÷ñé ôéò 31 Áõãïýóôïõ. Óôéò 18 Áõãïýóôïõ, óôéò 20.00, ðáñïõóéÜæåôáé óôï ÊÝíôñï Ìåóïãåéáêþí Øçöéäùôþí Äßïõ ôï âéâëßï ôçò Ðçíåëüðçò ×áôæçäçìçôñßïõ «ÈÅÏÄÙÑÏÓ ÔÅÑÆÏÐÏÕËÏÓ. Áðü ôï ðñïóùðéêü óôï ðáãêüóìéï» (åêä. UNIVERSITY STUDIO PRESS, Èåóóáëïíßêç, 2010). ÏìéëçôÝò åßíáé ïé ÓÜââáò Ðáôóáëßäçò, Ãéþñãïò ÓáìðáôáêÜêçò, ÓÜââáò Óôñïýìðïò, Ðçíåëüðç ×áôæçäçìçôñßïõ, Èåüäùñïò Ôåñæüðïõëïò. Óêïðüò ôïõ âéâëßïõ åßíáé «íá óõíåéóöÝñåé ôüóï óôïí óýã÷ñïíï åã÷þñéï üóï êáé óôïí äéåèíÞ äéÜëïãï ôçò èåùñßáò êáé ôçò ðñÜîçò ôïõ èåÜôñïõ, ðáñïõóéÜæïíôáò ôçí ðåñßðôùóç åíüò ¸ëëçíá óêçíïèÝôç ðïõ îåêéíþíôáò áðü Ýíá ìéêñü ÷ùñéü ôçò Ðéåñßáò êáôüñèùóå íá «áãùíßæåôáé» óôçí ðáãêüóìéá áñÝíá. Óôéò 20 Áõãïýóôïõ èá ðáñïõóéáóôåß, ãéá ìéá êáé ìïíáäéêÞ ãéá öÝôïò ðáñÜóôáóç óôç Âüñåéá ÅëëÜäá, ï ÐñïìçèÝáò Äåóìþôçò, óå óêçíïèåóßá ôïõ Èåüäùñïõ Tåñæüðïõëïõ, óôï áñ÷áßï èÝáôñï ôïõ Äßïõ. Ç ðáñÜóôáóç, ç ïðïßá Þôáí óõìðáñáãùãÞ ôïõ ÖåóôéâÜë Áèçíþí, ôçò Êùí/ðïëçò ÐïëéôéóôéêÞò Ðñùôåýïõóáò ôçò Åõñþðçò 2010 êáé ôïõ ¸óóåí ÐïëéôéóôéêÞò Ðñùôåýïõóáò ôçò Åõñþðçò 2010, ðáñïõóéÜæåôáé óå íÝá åêäï÷Þ.

Ï ÁíáðëçñùôÞò Õðïõñãüò Ïéêïíüìïõ ÐáíôåëÞò

Ðëçñïöïñßåò: ÖåóôéâÜë Ïëýìðïõ Ôçë. 23510 76041 ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÊÅÍÔÑÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÇ ÅÍÏÔÇÔÁ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

ÐáñÜôáóç õðïâïëÞò áéôÞóåùí óôï Åðé÷åéñçóéáêü Ðñüãñáììá Áëéåßáò Å.Ð.ÁË. 2007-2013, ÌÝôñï 1.1 «Ìüíéìç ðáýóç áëéåõôéêþí äñáóôçñéïôÞôùí». Ôï ÔìÞìá Áëéåßáò ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò Ðéåñßáò ðëçñïöïñåß ôïõò åíäéáöåñüìåíïõò üôé ðáñáôåßíåôáé ìÝ÷ñé 31/12/2011 ç õðïâïëÞ áéôÞóåùí óôï Åðé÷åéñçóéáêü Ðñüãñáììá Áëéåßáò 2007-2013 ãéá ôï ìÝôñï 1.1 “Ìüíéìç ðáýóç áëéåõôéêþí äñáóôçñéïôÞôùí ðïõ áöïñÜ ôç äéÜëõóç åðáããåëìáôéêþí áëéåõôéêþí óêáöþí êáé ôçí áëëáãÞ ÷ñÞóçò ôùí óêáöþí ãéá ìç áëéåõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÊÅÍÔÑÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÇ ÅÍÏÔÇÔÁ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

«Äéêáéþìáôá öýôåõóçò ïéíïðïéÞóéìùí áìðÝëùí áðü ôï Åèíéêü Áðïèåìáôéêü». Áðü ôç Ä/íóç ÁãñïôéêÞò Ïéêïíïìßáò êáé ÊôçíéáôñéêÞò ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Eíüôçôáò Ðéåñßáò áíáêïéíþíåôáé üôé üóïé ðáñáãùãïß/áìðåëïõñãïß åðéèõìïýí íá ëÜâïõí äùñåÜí äéêáéþìáôá öýôåõóçò ïéíïðïéÞóéìùí áìðÝëùí áðü ôï Åèíéêü Áðïèåìáôéêü, èá ðñÝðåé íá õðïâÜëëïõí áßôçóç óôçí Õðçñåóßá ìáò, óôï áñìüäéï ÔìÞìá ÐáñáãùãÞò, ìÝ÷ñé 15 Äåêåìâñßïõ 2011. Áðáñáßôçôá äéêáéïëïãçôéêÜ êáôÜ ôçí õðïâïëÞ ôçò áßôçóçò åßíáé : 1. ÄÞëùóç ÏÓÄÅ ôçò ðåñéüäïõ 2011. 2. Öùôïôõðßá ôùí äõï üøåùí ôçò áóôõíïìéêÞò ôáõôüôçôáò. 3. Öùôïôõðßá åêêáèáñéóôéêïý 2011 ôçò Åöïñßáò. 4. Ôßôëïé éäéïêôçóßáò Þ ìßóèùóçò ãéá ôá õðü öýôåõóç áãñïôåìÜ÷éá. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá áðåõèýíïíôáé óôï ôçë. 2351351310 ôçò Õðçñåóßáò ìáò, áñìüäéïò õðÜëëçëïò Ã. Êïýêïõëçò.

ÊÜíôå ôçí áíáããåëßá ôïõ ãÜìïõ óáò óôï “Ïëýìðéï ÂÞìᔠêáé ðÜñôå Ýíá êïõðüíé äùñåÜí óõììåôï÷Þò ãéá ôéò êëçñþóåéò!

Ï ÁèáíÜóéïò ÍÜíïò ôïõ ËáæÜñïõ êáé ôçò Äçìçôñïýëáò ôï ãÝíïò ÑÜììïõ ðïõ ãåííÞèçêå êáé êáôïéêåß óôçí ÊïæÜíç êáé ç ÆÜ÷ïõ Ìáñßá ôïõ ÇñáêëÞ êáé ôçò Óïößáò ôï ãÝíïò ÂïõëôóéÜäç ðïõ ãåííÞèçêå óôçí Èåóóáëïíßêç êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí óôéò 1 Ïêôùâñßïõ óôçí Êáôåñßíç óôïí É. Í. Èåßáò ÁíáëÞøåùò. *** Ï ÄáìáëÞò ÄçìÞôñéïò ôïõ Êùí/íïõ êáé ôçò Åõáããåëßáò ôï ãÝíïò ÔóáêíÜêç ðïõ ãåííÞèçêå êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç êáé ç Éïñäáíßäïõ ÄÝóðïéíá ôïõ Ëåùíßäá êáé ôçò ÅéñÞíçò ôï ãÝíïò Óðéíèõñïðïýëïõ ðïõ ãåííÞèçêå óôçí ÁèÞíá êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí ìå èñçóêåõôéêü ãÜìï óôïí É.Íáü Áã. ×áñáëÜìðïõò óôï Óéä. Óôáèìü.

1o Äùñï

2o Äùñï

4ï ÷ëì. Êáôåñßíçò - Ðáñáëßáò Ôçë: 23510 63660

ÄùñïåðéôáãÞ

1000 Åõñþ

Ðïéüôçôá óôï ôáîßäé!

ÄùñïåðéôáãÞ

500 Åõñþ

Ðë.Åëåõèåñßáò 3 Ôçë.: 23520 21888

3o Äùñï

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÏÌÏÓ ÐÉÅÑÉÁÓ ÄÇ.ÖÏ.Ð.Á.Ð.Ï.Õ ÄÇÌÏÕ ÐÕÄÍÁÓ-ÊÏËÉÍÄÑÏÕ

Êïëéíäñüò 17 /08/2011 Áñéè. Ðñùô.: 227

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ 1/2011 ÓÏ× ( ÁÄÁ : 4ÁÌËÙ1Ð-ÉÌ1 ) Ãéá ôçí ðñüóëçøç ðñïóùðéêïý ìå óýìâáóç åñãáóßáò éäéùôéêïý äéêáßïõ ïñéóìÝíïõ ÷ñüíïõ Ï «Äçìïôéêüò ÖïñÝáò Ðïëéôéóìïý-´Áèëçóçò-ÐåñéâÜëëïíôïò êáé ÏéêïãåíåéáêÞò ÕðïóôÞñéîçò (ÄÇ.ÖÏ.Ð.Á.Ð.Ï.Õ.)» ôïõ ÄÞìïõ ÐýäíáòÊïëéíäñïý. , óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 206 ôïõ Í.3584/2007 êáé ýóôåñá áðü ôçí áñéè. 5/2011 áðüöáóç Äéïêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ ÄÇ.ÖÏ.Ð.Á.Ð.Ï.Õ êáé ôçí õð’ áñéè. 181/2011 áðüöáóç ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ, ç ïðïßá Ý÷åé ëçöèåß íüìéìá óýìöùíá ìå ôï áñßè.4941/30-6-2011 Ýããñáöï ôçò ÐñïúóôáìÝíçò ôïõ ÔìÞìáôïò Äéïéêçôéêïý-Ïéêïíïìéêïý Í.Ðéåñßáò ôçò ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò Ìáêåäïíßáò-ÈñÜêçò, áíáêïéíþíåé üôé èá ðñïóëÜâåé ðñïóùðéêü ìå óýìâáóç åñãáóßáò éäéùôéêïý äéêáßïõ ïñéóìÝíïõ ÷ñüíïõ, óõíïëéêïý áñéèìïý åíüò (1) áôüìïõ , ðñïò êÜëõøç ôùí áíáãêþí ôùí õðçñåóéþí ôïõ ãéá ôéò åîÞò êáôÜ áñéèìü áôüìùí, åéäéêüôçôåò, ìå ôá áíôßóôïé÷á åéäéêÜ ôõðéêÜ ðñïóüíôá ÷ñïíéêÞ ðåñßïäï: ÐÉÍÁÊÁÓ Á: ÈÅÓÅÉÓ ÅÐÏ×ÉÊÏÕ ÐÑÏÓÙÐÉÊÏÕ (áíÜ êùäéêü èÝóçò) Êùäéêüò èÝóçò Õðçñåóßá ¸äñá õðçñåóßáò Åéäéêüôçôá ÄéÜñêåéá óýìâáóçò Áñéèìüò áôüìùí 100 ÄÇ.ÖÏ.Ð.Á.Ð.Ï.Õ ÊÏËÉÍÄÑÏÓ ÔÅ10 8 ìÞíåò 1 ÊÁÐÇ Öõóéïèåñáðåõôþí/ ôñéþí ÐÉÍÁÊÁÓ Â: ÁÐÁÉÔÏÕÌÅÍÁ ÐÑÏÓÏÍÔÁ (áíÜ êùäéêü èÝóçò) Êùäéêüò èÝóçò Ôßôëïò óðïõäþí êáé ëïéðÜ áðáéôïýìåíá (ôõðéêÜ & ôõ÷üí ðñüóèåôá) ðñïóüíôá 100

á) Ðôõ÷ßï Þ äßðëùìá ôìÞìáôïò Öõóéêïèåñáðåßáò ÔÅÉ Þ ôï ïìþíõìï ðôõ÷ßï Þ äßðëùìá ÐñïãñáììÜôùí Óðïõäþí ÅðéëïãÞò (Ð.Ó.Å.) ÔÅÉ Þ áíôßóôïé÷ï êáôÜ åéäéêüôçôá ðôõ÷ßï Þ äßðëùìá ÔÅÉ Þ ÐñïãñáììÜôùí Óðïõäþí ÅðéëïãÞò (Ð.Ó.Å.) ÔÅÉ ôçò çìåäáðÞò Þ éóüôéìïò ôßôëïò ó÷ïëþí ôçò çìåäáðÞò Þ áëëïäáðÞò, áíôßóôïé÷çò åéäéêüôçôáò Þ ôï ïìþíõìï Þ áíôßóôïé÷ï êáôÜ åéäéêüôçôá ðôõ÷ßï ÊÁÔÅÅ Þ éóüôéìïò ôßôëïò ôçò çìåäáðÞò Þ áëëïäáðÞò, áíôßóôïé÷çò åéäéêüôçôáò, â) Áäåéá Üóêçóçò åðáããÝëìáôïò ÖõóéêïèåñáðåõôÞ (ÔÅ), ã) Ôáõôüôçôá ìÝëïõò ôïõ ÐáíåëëÞíéïõ Óõëëüãïõ Öõóéïèåñáðåõôþí (Ð.Ó.Ö), ç ïðïßá íá åßíáé óå éó÷ý Þ Âåâáßùóç åããñáöÞò óôïí Ð.Ó.Ö ãéá üóïõò åããñÜöïíôáé ãéá ðñþôç öïñÜ, ç ïðïßá íá åßíáé óå éó÷ý ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò Öåâñïõáñßïõ ôïõ åðüìåíïõ Ýôïõò áðü ôçí ÝêäïóÞ ôçò, óýìöùíá ìå ôá ïñéæüìåíá óôï Üñèñï 4 ôïõ í. 3599/2007 Þ Âåâáßùóç áíáíÝùóçò åããñáöÞò óôïí Ð.Ó.Ö. ôïõ ôñÝ÷ïíôïò Ýôïõò. Ïé õðïøÞöéïé ôùí üëùí ôùí åéäéêïôÞôùí ðñÝðåé íá åßíáé çëéêßáò áðü 18 Ýùò 65 åôþí.

ÁÐÁÑÁÉÔÇÔÁ ÄÉÊÁÉÏËÏÃÇÔÉÊÁ Ïé õðïøÞöéïé ãéá ôçí áðüäåéîç ôùí ÁÐÁÉÔÏÕÌÅÍÙÍ ÐÑÏÓÏÍÔÙÍ (âë. ÐÉÍÁÊÁ Â), ôùí ëïéðþí éäéïôÞôùí ôïõò êáé ôçò åìðåéñßáò ôïõò ïöåßëïõí íá ðñïóêïìßóïõí, íïìßìùò åðéêõñùìÝíá, üëá ôá áðáéôïýìåíá áðü ôçí ðáñïýóá áíáêïßíùóç êáé ôï «ÐáñÜñôçìá áíáêïéíþóåùí ÓõìâÜóåùí åñãáóßáò ÏñéóìÝíïõ ×ñüíïõ (ÓÏ×)» äéêáéïëïãçôéêÜ. ÐÑÏÈÅÓÌÉÁ ÊÁÉ ÔÏÐÏÓ ÕÐÏÂÏËÇÓ ÁÉÔÇÓÅÙÍ Ïé åíäéáöåñüìåíïé êáëïýíôáé íá óõìðëçñþóïõí ôçí áßôçóç ìå êùäéêü ÅÍÔÕÐÏ ÁÓÅÐ ÓÏ×.1 êáé íá ôçí õðïâÜëïõí, åßôå áõôïðñïóþðùò, åßôå ìå Üëëï åîïõóéïäïôçìÝíï áðü áõôïýò ðñüóùðï, åöüóïí ç åîïõóéïäüôçóç öÝñåé ôçí õðïãñáöÞ ôïõò èåùñçìÝíç áðü äçìüóéá áñ÷Þ, åßôå ôá÷õäñïìéêÜ ìå óõóôçìÝíç åðéóôïëÞ, óôá ãñáöåßá ôçò õðçñåóßáò ìáò óôçí áêüëïõèç äéåýèõíóç: «ÄÇÌÏÔÉÊÏÓ ÖÏÑÅÁÓ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ ÁÈËÇÓÇÓ – ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ & ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁÊÇÓ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇÓ ÄÇÌÏÕ ÐÕÄÍÁÓ-ÊÏËÉÍÄÑÏÕ» Ôá÷. Ä/íóç: Ðëáôåßá Í.Ëïýóç Êïëéíäñüò Ô.Ê. 60061, áðåõèýíïíôÜò ôçí óôï ÄÇ.ÖÏ.Ð.Á.Ð.Ï.Õ ÄÇÌÏÕ ÐÕÄÍÁÓ - ÊÏËÉÍÄÑÏÕ õðüøç ê. Êüñáêá ÁëåîÜíäñáò (ôçë. åðéêïéíùíßáò: 2353350215 2353350211 ). Óôçí ðåñßðôùóç áðïóôïëÞò ôùí áéôÞóåùí ôá÷õäñïìéêþò ôï åìðñüèåóìï ôùí áéôÞóåùí êñßíåôáé ìå âÜóç ôçí çìåñïìçíßá ðïõ öÝñåé ï öÜêåëïò áðïóôïëÞò, ï ïðïßïò ìåôÜ ôçí áðïóöñÜãéóÞ ôïõ åðéóõíÜðôåôáé óôçí áßôçóç ôùí õðïøçößùí. Ç ðñïèåóìßá õðïâïëÞò ôùí áéôÞóåùí åßíáé äÝêá (10) çìÝñåò (õðïëïãéæüìåíåò çìåñïëïãéáêÜ) êáé áñ÷ßæåé áðü ôçí åðüìåíç çìÝñá ôçò ôåëåõôáßáò äçìïóßåõóçò ôçò ðáñïýóáò óå ôïðéêÝò åöçìåñßäåò Þ ôçò áíÜñôçóÞò ôçò óôï êáôÜóôçìá ôçò õðçñåóßáò ìáò êáé óôï ÷þñï áíáêïéíþóåùí ôïõ äçìïôéêïý Þ êïéíïôéêïý êáôáóôÞìáôïò, åöüóïí ç áíÜñôçóç åßíáé ôõ÷üí ìåôáãåíÝóôåñç ôçò äçìïóßåõóçò óôéò åöçìåñßäåò. Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó. ÊÁËÕÂÁÓ Í. ÃÅÙÑÃÉÏÓ

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÏÌÏÓ ÐÉÅÑÉÁÓ ÄÇ.ÖÏ.Ð.Á.Ð.Ï.Õ ÄÇÌÏÕ ÐÕÄÍÁÓ-ÊÏËÉÍÄÑÏÕ

Êïëéíäñüò 17 /08/2011 Áñéè. Ðñùô.: 228

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ 2/2011 ÓÏ× (ÁÄÁ : 4AÌËÙ1Ð-Á9Ç ) Ãéá ôçí ðñüóëçøç ðñïóùðéêïý ìå óýìâáóç åñãáóßáò éäéùôéêïý äéêáßïõ ïñéóìÝíïõ ÷ñüíïõ Ï «Äçìïôéêüò ÖïñÝáò Ðïëéôéóìïý-´Áèëçóçò-ÐåñéâÜëëïíôïò êáé ÏéêïãåíåéáêÞò ÕðïóôÞñéîçò (ÄÇ.ÖÏ.Ð.Á.Ð.Ï.Õ.)» ôïõ ÄÞìïõ ÐýäíáòÊïëéíäñïý. , óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 206 ôïõ Í.3584/2007 êáé ýóôåñá áðü ôçí áñéè. 5/2011 áðüöáóç Äéïêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ ÄÇ.ÖÏ.Ð.Á.Ð.Ï.Õ êáé ôçí õð’ áñéè. 181/2011 áðüöáóç ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ, ç ïðïßá Ý÷åé ëçöèåß íüìéìá óýìöùíá ìå ôï áñßè.4941/30-6-2011 Ýããñáöï ôçò ÐñïúóôáìÝíçò ôïõ ÔìÞìáôïò Äéïéêçôéêïý-Ïéêïíïìéêïý Í.Ðéåñßáò ôçò ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò Ìáêåäïíßáò-ÈñÜêçò, áíáêïéíþíåé üôé èá ðñïóëÜâåé ðñïóùðéêü ìå óýìâáóç åñãáóßáò éäéùôéêïý äéêáßïõ ïñéóìÝíïõ ÷ñüíïõ, óõíïëéêïý áñéèìïý äýï (2) áôüìùí , ðñïò êÜëõøç ôùí áíáãêþí ôùí õðçñåóéþí ôïõ ãéá ôéò åîÞò êáôÜ áñéèìü áôüìùí, åéäéêüôçôåò, ìå ôá áíôßóôïé÷á åéäéêÜ ôõðéêÜ ðñïóüíôá ÷ñïíéêÞ ðåñßïäï: ÐÉÍÁÊÁÓ Á: ÈÅÓÅÉÓ ÅÐÏ×ÉÊÏÕ ÐÑÏÓÙÐÉÊÏÕ (áíÜ êùäéêü èÝóçò) Êùäéêüò èÝóçò Õðçñåóßá ¸äñá õðçñåóßáò Åéäéêüôçôá ÄéÜñêåéá óýìâáóçò Áñéèìüò áôüìùí 101 ÄÇ.ÖÏ.Ð.Á.Ð.Ï.Õ ÊÏËÉÍÄÑÏÓ ÕÅ Âïçèüò ÌÜãåéñá 11 ìÞíåò áðü ôçí (èá áðáó÷ïëçèåß óôïí õðïãñáöÞ ôçò óýìâáóçò ðáéäéêü óôáèìü Êïëéíäñïý) êáé ü÷é ðÝñáí ôçò 31-7-2012 1 102 ÄÇ.ÖÏ.Ð.Á.Ð.Ï.Õ ÊÏËÉÍÄÑÏÓ ÕÅ Âïçèüò ÌÜãåéñá 11 ìÞíåò áðü ôçí (èá áðáó÷ïëçèåß óôïí ðáéäéêü õðïãñáöÞ ôçò óýìâáóçò óôáèìü Áéãéíßïõ) êáé ü÷é ðÝñáí ôçò 31-7-2012 1 ÐÉÍÁÊÁÓ Â: ÁÐÁÉÔÏÕÌÅÍÁ ÐÑÏÓÏÍÔÁ (áíÜ êùäéêü èÝóçò) Êùäéêüò èÝóçò Ôßôëïò óðïõäþí êáé ëïéðÜ áðáéôïýìåíá (ôõðéêÜ & ôõ÷üí ðñüóèåôá) ðñïóüíôá 101,102

ÁðïëõôÞñéïò ôßôëïò Õðï÷ñåùôéêÞò Åêðáßäåõóçò (äçë. áðïëõôÞñéï 3ôáîßïõ Ãõìíáóßïõ Þ ãéá õðïøÞöéïõò ðïõ Ý÷ïõí áðïöïéôÞóåé ìÝ÷ñé êáé ôï 1980 áðïëõôÞñéï Äçìïôéêïý ó÷ïëåßïõ) Þ éóïäýíáìïò áðïëõôÞñéïò ôßôëïò êáôþôåñçò Ôå÷íéêÞò Ó÷ïëÞò ôïõ Í.Ä. 580/1970 Þ ÁðïëõôÞñéïò Ôßôëïò Åñãáóôçñßùí ÅéäéêÞò ÅðáããåëìáôéêÞò Åêðáßäåõóçò êáé ÊáôÜñôéóçò ôïõ Üñèñïõ 1ôïõ Í. 2817/2000 ôçò çìåäáðÞò Þ Üëëïò éóüôéìïò ôßôëïò ôçò áëëïäáðÞò.

Ïé õðïøÞöéïé ôùí üëùí ôùí åéäéêïôÞôùí ðñÝðåé íá åßíáé çëéêßáò áðü 18 Ýùò 65 åôþí. ÁÐÁÑÁÉÔÇÔÁ ÄÉÊÁÉÏËÏÃÇÔÉÊÁ Ïé õðïøÞöéïé ãéá ôçí áðüäåéîç ôùí ÁÐÁÉÔÏÕÌÅÍÙÍ ÐÑÏÓÏÍÔÙÍ (âë. ÐÉÍÁÊÁ Â), ôùí ëïéðþí éäéïôÞôùí ôïõò êáé ôçò åìðåéñßáò ôïõò ïöåßëïõí íá ðñïóêïìßóïõí, íïìßìùò åðéêõñùìÝíá, üëá ôá áðáéôïýìåíá áðü ôçí ðáñïýóá áíáêïßíùóç êáé ôï «ÐáñÜñôçìá áíáêïéíþóåùí ÓõìâÜóåùí åñãáóßáò ÏñéóìÝíïõ ×ñüíïõ (ÓÏ×)» äéêáéïëïãçôéêÜ. ÐÑÏÈÅÓÌÉÁ ÊÁÉ ÔÏÐÏÓ ÕÐÏÂÏËÇÓ ÁÉÔÇÓÅÙÍ Ïé åíäéáöåñüìåíïé êáëïýíôáé íá óõìðëçñþóïõí ôçí áßôçóç ìå êùäéêü ÅÍÔÕÐÏ ÁÓÅÐ ÓÏ×.1 êáé íá ôçí õðïâÜëïõí, åßôå áõôïðñïóþðùò, åßôå ìå Üëëï åîïõóéïäïôçìÝíï áðü áõôïýò ðñüóùðï, åöüóïí ç åîïõóéïäüôçóç öÝñåé ôçí õðïãñáöÞ ôïõò èåùñçìÝíç áðü äçìüóéá áñ÷Þ, åßôå ôá÷õäñïìéêÜ ìå óõóôçìÝíç åðéóôïëÞ, óôá ãñáöåßá ôçò õðçñåóßáò ìáò óôçí áêüëïõèç äéåýèõíóç: «ÄÇÌÏÔÉÊÏÓ ÖÏÑÅÁÓ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ ÁÈËÇÓÇÓ – ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ & ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁÊÇÓ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇÓ ÄÇÌÏÕ ÐÕÄÍÁÓ-ÊÏËÉÍÄÑÏÕ» Ôá÷. Ä/íóç: Ðëáôåßá Í.Ëïýóç Êïëéíäñüò Ô.Ê. 60061, áðåõèýíïíôÜò ôçí óôï ÄÇ.ÖÏ.Ð.Á.Ð.Ï.Õ ÄÇÌÏÕ ÐÕÄÍÁÓ - ÊÏËÉÍÄÑÏÕ õðüøç ê. Êüñáêá ÁëåîÜíäñáò (ôçë. åðéêïéíùíßáò: 2353350215 2353350211 ). Óôçí ðåñßðôùóç áðïóôïëÞò ôùí áéôÞóåùí ôá÷õäñïìéêþò ôï åìðñüèåóìï ôùí áéôÞóåùí êñßíåôáé ìå âÜóç ôçí çìåñïìçíßá ðïõ öÝñåé ï öÜêåëïò áðïóôïëÞò, ï ïðïßïò ìåôÜ ôçí áðïóöñÜãéóÞ ôïõ åðéóõíÜðôåôáé óôçí áßôçóç ôùí õðïøçößùí. Ç ðñïèåóìßá õðïâïëÞò ôùí áéôÞóåùí åßíáé äÝêá (10) çìÝñåò (õðïëïãéæüìåíåò çìåñïëïãéáêÜ) êáé áñ÷ßæåé áðü ôçí åðüìåíç çìÝñá ôçò ôåëåõôáßáò äçìïóßåõóçò ôçò ðáñïýóáò óå ôïðéêÝò åöçìåñßäåò Þ ôçò áíÜñôçóÞò ôçò óôï êáôÜóôçìá ôçò õðçñåóßáò ìáò êáé óôï ÷þñï áíáêïéíþóåùí ôïõ äçìïôéêïý Þ êïéíïôéêïý êáôáóôÞìáôïò, åöüóïí ç áíÜñôçóç åßíáé ôõ÷üí ìåôáãåíÝóôåñç ôçò äçìïóßåõóçò óôéò åöçìåñßäåò. Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó. ÊÁËÕÂÁÓ Í. ÃÅÙÑÃÉÏÓ
Μικρές αγγελίες ΤΗΛ.:

ƮƧƵƣƯƣƴƵƩƴ Ȁ ȉ Ǿ Ȃ ǹȉ ȅ Ȃ Ǽ Ȉ ǿ ȉ ǿ Ȁ ȅ ī ȇǹ ĭ Ǽ ǿ ȅ

FAX :

23510.75.207 23510.27566, 23510.45002 6944.727360 6944.504786

ǼĬȃǹȃȉǿȈȉǹȈǼȍȈ ȘȝȚȩȡȠijȠȢ ZZZPHWDQDVWLVFRPJUHPDLOLQIR#PHWDQDVWLVFRPJU ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

χή Καμμένος Μύλος Τιμή 115.000 Ε

ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93 τμ μεταχειρισμένο σε καλή κατάσταση 2ΔΣ, τραπεζαρία, Σ,Κ,WC, τζάκι, ατομική θέρμανση, 2ο όροφος. Περιοχή πάρκου. Τιμή 70.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93 τμ με 2 Δ,Σ,Κ, WC (κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη περιοχή Κέντρου) Τιμή 80.000 Ε.

ΓΡΑΦΕΙΟ (επαγγελματικός χώρος) 140 τμ 2ος όροφος φάτσα στην πλατεία Ελευθερίας. Τιμή 200.000 Ε

ΜΕΖΟΝΕΤΑ 140 τμ γωνιακη 3 ΔΣΚWC εξαιρετική κατασκευή (παραδοταία με κλειδί στο χέρι) περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 190.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 111 τμ (καινούργιο άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ,Τ,Κ WC κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, ατομικη΄θέρμανση, τζάκι, περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών 135.000 Ε.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΔΙΟΡΟΦΟ κτίσμα (στα μπετά) αποτελούμενο από κατάστημα 80 τμ και όροφο 130 τμ σε 300 τμ οικόπεδο περιοχή Ν. Ζωή τιμή 150.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο γωνιακό περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή 100.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο, περιοχή επέκταση Βατάν. Τιμή 72.000 Ε.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 58 τμ σε κεντρικό σημείο Τιμή 117.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο περοιχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 100.000 Ε

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 500 τμ (ισόγειο) σε έκταση 6500 τμ (αποφέρει εισόδημα 2000 μηνιαίως) στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης - Ν.Κεραμιδίου. Τιμή 350.000 Ε.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 230 τμ, οικοδομήσιμο, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 50.000 Ε.

ΔΙΟΡΟΦΟ κτίσμα (στα μπετά) αποτελούμενο από υπόγειο 100 τμ πυλωτή 100 τμ και 2 ορόφος από 100 τμ σε 250 τμ οικόπεδο πολύ καλή θέση περιοχή Ολ. Ακτή. Τιμή 170.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 262 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Σταδίου τιμή 300 Ε/τμ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 113 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ,Τ,Κ, WC, τζάκι, ατομική θέρμανση, κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 140.000Ε.

MEZONETA 100 τμ (καινούργια άριστη κατασκευή, παραδίδεται με το κλειδί στο χέρι) 3 Δ,Σ,Κ,2WC, πάρκιγκ, περιοχή Καλλιθέα.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 352 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Βατάν τιμή 90.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση, κλειστός χώρος στάθμευσης (καινούργιο παραδοτέο με το κλειδί στο χέρι) περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 95.000 Ε/τμ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 95 τμ 2ΔΣΤΚ, WC, ωρομέτρηση, θέση πάρκιγκ πολύ καλή κατάσταση περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 70.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 125 τμ (σε άριστη κατάσταση 2 ΔΣΚΤ, κεντρική θέρμανση, περιοχή Κέντρου, Τιμή 100.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση σε άριστη κατάσταση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 75.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 46 τμ 1 ΔΣΚ μπάνιο περιοχή Παραλία (αριστερά). Τιμή 40.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ (καινούργιο) 2 ΔΣΚ WC 3ος όροφος γωνιακό πάρκιγκ περιο-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 762

μ. περιοχή Περίσταση, με παλιά μονοκατοικία. Τιμή 60.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 420 τμ ΣΔ 1,2 πολύ καλή θέση περιοχή Παραλία Τιμή 350.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 384 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Ν. Ζωή - Θρακιώτικα τιμή 120.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ γωνιακό περιοχή επέκταση Σταδίου τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 190 τμ εξαιρετική θέση (μαζί με άδεια οικοδομής) περοιχή Παραλία τιμή 100.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 389 τμ γωνιακό εξαιρετική θέση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 200.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 580 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 180.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 800 τμ με 2 φάτσες περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή 170.000 Ε (πωλείται και το μισό δεκτός και διακανονισμός) ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Αγία Παρασκευή. Τιμή 180.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή 110.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 200 τμ με 60 τμ ΣΔ 1,2 περοιχή Πάρκου τιμή 80.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 250 τμ γωνιακό, περιοχή Ολυμπιακη Ακτή. Τιμή 80.000 Ε.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 2 Δ,Σ,Κ, WC ατομική θέρμανση , τζάκι, κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 130.000 Ε.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 116 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ.,Τ, Κ, WC, ωρομέτρηση, τζάκι, κλειστή θέση πάρκινγκ περιοχή Βατάν. Τιμή 135.000 Ε.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 338 τμ εξαιρετική θέση με 2 φάτσες περιοχή Παραλία τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 731 τμ γωνιακό φάτσα σε παιδική χαρά περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού Τιμή 250 Ε/τμ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 552 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Καπνικού Σταθμού. Τιμή 160.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 203 τμ γωνιακό με άδεια μονοκατοικίας περιοχή Σταθμού. Τιμή 50.000 Ε.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 40 τμ σε κεντρικό σημείο (αποφέρει εισόδημα 330 Ε μηνιαίως) Τιμή 180.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΣΜΑ 170τμ ισόγειο+170 τμ όροφος+170τμ υπόγειο σε 1671 τμ έκταση (στα μπετά) φάτσα στην παλιά Εθνική οδό. Τιμή 170.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.000 τμ γωνιακό εξαιρετική θέση (γεώτρηση και ρεύμα) περιοχή Κουβαλιά τιμή 140.000 Ε (συζητίσημη) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.000 τμ (ακτινίδια) με γεώτρηση και ρεύμα φάτσα στον περάπλευρο της Νέας Εθνικής Οδού. Τιμή 180.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2800 τμ άρτιο, οικοδομήσιμο, φάτσα στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης, - Ν. Εφέσου. Τιμή 200.000 Ε. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000 τμ φάτσα θάλασσα (μέσα στα κάμπιγκ) περιοχή Βαρικό τιμή 140.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10.500 τμ μεαξύ Παραλίας - Ολυμπιακής Ακτής (1200 τμ απο τη θάλασσα). Τιμή 50.000 Ε. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τμ γωνιακό στη ΠΕΟ με κόμβο και άδεια επαγγελματικό. Πληροφορίες αποκλειστικά στο γραφείο μας.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 16.000 τμ (300 μ. φάτσα) φάτσα στη Ν. Εθνική Οδό , τιμή 8000 Ε το στρέμμα

669) 490 τμ με 2 προσόψεις περιοχή ΚΤΕΛ. Τιμή 135.000 Ε (δίνεται και μισό) 670) 600 τμ με Πανοραμική θέα την Κατερίνη, πάνω σε 2 δρόμους περιοχή Π. Κεραμίδι Τιμή 45.000 Ε 673) 293 τμ γωνιακό βλέπει μπροστά σε κεντρική πλατεία στα Ευαγγελικά. Τιμή 140.000 Ε 674) 730 τμ με ΣΔ 1,2 με 3 φάτσες περιοχή Ευαγγελικά 677) 290 τμ με 21 μ. φάτσα περιοχή Περίσταση. Τιμή 60.000 Ε 678) 500 τμ περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 160.000 Ε 681) 1077 τμ περιοχή - Κ. Αγιάννης. Τιμή 50.000 Ε 683) 252 τμ με 33 μ. φάτσα περιοχή Σβορώνος. Τιμή 50.000 Ε 684) 391 τμ με 14 μ. φάτσα περιοχή 25η Μαρτίου Τιμή 135.000 Ε 686) 552 τμ γωνίες περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 155.000 Ε 687) 300 τμ γωνιακό, περιοχή Καλλλιθέα Τιμή 65.000 Ε 690) 320 τμ με 3 φάτσες. Περιοχή - Επεκ. Ευαγγελικά. Τιμή 65.000Ε 691) 600 τμ με Σ.Δ. 0,20 γωνιακό με πανοραμική θέα την θάλασσα. Περιοχή Τοπόλιανη. Τιμή 60.000 Ε 695) 711 τμ γωνιακό περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 185.000 Ε 697) 310 τμ γωνιακό, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Γήπεδο Πιερικού. Τιμή 110.000 Ε 698) 388 τμ πάνω σε 2 δρόμους διαμπερές περιοχή Σταθμός. Τιμή 80.000 Ε ȈȉǼĭǹȃȅȈȋǹȈǹȆǾȈ ȀĮııȐȞįȡȠȣȀĮIJİȡȓȞȘ

ȉȘȜID[ ȀȚȞȘIJȩ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 115) 75 τμ 5ος όροφος 2 ΔΣΚ μπάνιο, ανακαινισμένο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Πάρκο. Τιμή 50.000 Ε 116) 130 τμ 1ος όροφος, 3 ΔΣΚ, μπάνιο, αποθήκη, ωρομέτρηση, 15ετίας πάρκιγκ-πυλωτή. Περιοχή Πάρκο. Τιμή 138.000 Ε 164) 160 τμ 4ος όροφος 4Δ,Σ,Κ,2 μπάνια, κεντρική θέρμανση, τέντες, ηλιακό 25 ετών. Περιοχή Αγία Παρασκευή Τιμή 115.000 Ε 166) 105 τμ οροφοδιαμέρισμα 2ος όροφος 3 ετών, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, αποθήκη, πάρκιγκ ανοιχτό, ωρομέτρηση. Περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 110.000 Ε 167) 50 τμ 2ος όροφος, 25 ετών, 1 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 25.000 Ε 221) 60 τμ 1 όροφος, 2 δωμ., ΣΚ μπάνιο, 8ετίας, ατομικό λέβητα. Περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 80.000 Ε 246) 110 τμ 4ος όροφος (γίνεται και επαγγελματικός χώρος) 2 Δ, Σ,Κ, μπάνιο διαμπερές, ατομικό λέβητα, περιοχή Πεζόδρομος. Τιμή 75.000 Ε 281) 70 τμ 2ος όροφος, 2 Δ,Σ,Κ,μπάνιο γωνιακό, τέντες, κλιματιστικό περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 75.000 Ε 294) 90 τμ ρετιρέ 4ος όροφος, πλήρες ανακαινισμένη 2 Δωμ., Σ.,Κ., μπάνιο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Κέντρο. Τιμή 67.000 Ε ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 837) 170 τμ μεζονέτα, καινούργιο, τελειωμένο, LUX κατασκευής με 80 τμ ημιυπόγειο σε 500 τμ οικόπεδο Περιοχή - Περίσταση 850) 2Χ105 τμ ισόγειο και 1ος όροφος 40 ετών χτισμα σε 170 τμ οικόπεδο με ΣΔ 1,2 τιμή 150.000 Ε. Περιοχή Αστικά 860) 140 τμ ισόγεια μονοκατοικία σε 900 τμ έκταση γωνιακό, 5ετίας, σαλοκουζίνα, 3 δωμ., 2WC, αποθήκη, τζάκι περιοχή - κοντά στην Κατερίνη 873) 135 τμ μεζονέτα 5ετίας, 3 Δωμ., ΣΚ 2 WC με 45 τμ ισόγεια γκαρσονιέρα σε 126 τμ οικόπεδο. Περιοχή ΙΚΑ

¨µÄÈÌ¿™Í»ÇÕËÌÇÍ

¨¤®¥©¢¨ › ¥š

ZZZPHVLWLNRWKDQRVJU HPDLOLQIR#PHVLWLNRWKDQRVJU

875) 230 τμ μεζονέτα σε 400 τμ γωνιακό οικόπεδο, ΣΔ 6 Δωμ., 4 μπάνια και 120 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή 25η Μαρτίου 876) 120 τμ ισόγεια μονοκατοικία, 7ετίας σε 290 τμ ΣΔ 2 Δ, μπάνιο, 30 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 210.000 Ε 877) 3Χ175 τμ σε 1 στρέμμα έκταση περιοχή - Περίσταση 878) Μεζονέτα 200 τμ 1ος και 2ος όροφος, 8ετίας, σε 500 τμ γωνιακό οικόπεδο, 3 ΔΣΚ, 2 μπάνια, ατομικό λέβητα. Περιοχή Καταφιώτικα 879) 80 τμ ισόγεια μονοκατοικία παλιά σε 206 τμ οικόπεδο περιοχή Βατάν. Τιμή 55.000 Ε 880) 110 τμ μεζονέτα 5ετίας σε 150 τμ οικόπεδο 2 ΔΣΚ 2 μπάνια αποθήκη, πυλωτή. Περιοχή Βατάν. Τιμή 120.000 Ε 881) 120 τμ μεζονέτα και 40 τμ γκαρσονιέρα στο ισόγειο σε 300 τμ οικόπεδο 8ετίας περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 270.000 Ε 882) 100 τμ μονοκατοικία σε 715 τμ οικόπεδο Περιοχή Ευαγγελικά. ΟΙΚΟΠΕΔΑ 511) 490 τμ γωνιακό, περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 155.000 Ε 635) 174 τμ με 3 φάτσες Τιμή 34.000 Ε Περιοχή Γερμανικά 645) 686 τμ με 3 προσόψεις περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά τιμή 210.000 Ε. (δίνεται και το μισό 343 τμ) 653) 1.358 τμ με 30μ. πρόσοψη περιοχή ΚΤΕΛ. Τιμή 240 Ευρώ το τμ 662) 1.350τμ περιοχή Ανω Αγιάννης Τιμή 70.000 Ε 665) 196 τ.μ. με 15 μ. φάτσα Περιοχή Βατάν κοντά στη λαϊκή της Τετάρτης. Τιμή 57.000 ευρώ 667) 606 τμ με 3 φάτσες, περιοχή - Περίσταση. Τιμή 130.000 Ε. Δίδεται και το μισό 668) 478 τμ με 20 μ. φάτσα. Περιοχή - Σταθμός. Τιμή 90.000 Ε.

ƧƯƱƫƬƫƣƨƧƵƣƫ ȅȡȠijȠįȚĮȝȑȡȚıȝĮ  ȝ ǹ ǵȡȠijȠȢ  ıİ ıȣȖțȡȩIJȘȝĮ țĮIJȠȚțȚȫȞ ıIJȘȞ ȆİȡȚȠȤȒ īİȡȝĮȞȚțȫȞȈȚįȘȡȠįȡȠȝȚțȠȪ ȈIJĮșȝȠȪ.$7ǼȇǿȃǾ ǻȚİȪșȣȞıȘ $ʌȠıIJȩȜȠȣ ȆĮȪȜȠȣ ǼȣȟİȓȞȠȣ ȀǹȉǼȇǿȃǾ ʌİȡȚȠȤȒ īİȡȝĮȞȚțȫȞıȚįȘȡȠįȡȠȝȚțȠȪ ıIJĮșȝȠȪ ȞİȩįȝȘIJȠ ȠȡȠijȠįȚĮȝȑȡȚıȝĮ IJȝ Ƞȣ įȚĮȝʌİȡȑȢ ȣį țĮIJĮıțİȣȒ ıİ ȠȚțȩʌİįȠ IJȝ ĮȣIJȩȞȠȝȘ șȑȡȝĮȞıȘ IJȗȐțȚ ʌȩȡIJĮ ĮıijĮȜİȓĮȢ ĮʌİȡȚȩȡȚıIJȘ șȑĮȕȠȣȞȩ2ȁȊȂȆȅȈȆȐȡțȚȞșȑıİȦȞıIJȘȞʌȣȜȦIJȒıİȠȚțȠįȠȝȒ ȠȡȠijȠįȚĮȝİȡȚıȝȐIJȦȞ ĮʌȠșȒțȘIJȝțȒʌȠȢIJȝȤȦȡȓȢ ĮıĮȞıȑȡ ȤȦȡȓȢ țȠȚȞȩȤȡȘıIJĮ țĮIJȐȜȜȘȜȠ țĮȚ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜȝĮIJȚțȒ ȤȡȒıȘ ȝİıȓIJİȢ įİțIJȠȓįȚĮșȑıȚȝȠĮʌȩIJȚȝȒİȣȡȫ ȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ 

* Συμβεβλημένοι με όλα τα ταμεία * Μεταφορά σε όλη την Ελλάδα - Εξωτερικό * Κηδείες ατόμων ΔΩΡΕΑΝ * Διαθέτουμε ψυγείο και παρέχουμε δωρεάν συντήρηση και στο σπίτι * Καύση νεκρών

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 311) 16 στρ. κοντά στον Κ. Αγιάννη Τιμή 45.000 Ε 322) 5.150 στρεμ. γωνιακό κοντά στη Ν. Εφεσσο. Τιμή 30.000 Ε 337) 20 στρ. με νερό, ρεύμα, δέντρα. Περιοχή Σεβαστή. Τιμή 50.000 Ε 338) 15 στρ. περιοχή Παλιά Χράνη. Τιμή 20.000 Ε 339) 4 στρ. περιοχή επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 150.000 Ε 342) 8.100 στρ. περιοχή προς καινούργιο Νοσοκομείο. Τιμή 100.000 Ε 343) 2.900 στρ. γωνιακό επαγγελματικό σε κεντρικό κόμβο της Κατερίνης 346) 2Χ5 στρ. με νερό, ρεύμα, επαγγελματικό βρίσκεται σε παράπλευρο δρόμο της ΝΕΟ προς Αθήνα 347) 22 στρ. περιοχή Παλιόστανη. Τιμή 22.000 Ε 377) 4.700 στρ. με 41 μ. πρόσοψη, κοντά στην Περίσταση. Τιμή 85.000 Ε 418) 17 στρμ. με 110 μ πρόσοψη περιοχή Βιοζωκάτ Τιμή 180.000 484) 2,250 στρ. με άδεια για κατοικία, νερό, ρεύμα, περίφραξη Τιμή 60.000 Ε. Περιοχή Νεοκαισάρεια 488) 2 στρ. 2 κομμάτι από ΠΕΟ Τιμή 70.000 Ε 489) 9.600 στρ. κοντά στην Παραλία Τιμή 78.000 Ε 493) 5,850 στρεμ. με Πανοραμική θέα, σε ύψωμα περιοχή Νεοκαισάρεια Τιμή 30.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ȈǼȅȁǼȈȉǿȈǻǿǹȈȉǹȈǼǿȈ ȈǼȀǼȃȉȇǿȀǹȈǾȂǼǿǹȉǾȈȆȅȁǾȈ ǺǿȁȁǼȈȂǼǽȅȃǼȉǼȈȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȈǼȅȁǹȉǹ ȆǹȇǹĬǹȁǹȈȈǿǹȉǾȈȆǿǼȇǿǹȈ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 4 στρεμ. άρτιο και οικοδομήσιμο 800 τμ από τη θάλασσα εκτός οικισμού στη Σκοτίνα. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567 ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 56 τμ (μεταχειρισμένο σε καλή κατάσταση) 1 Δ,Σ,Κ,WC ατομική θέρμανση περιοχή Αστικών. Τιμή 45.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Μετανάστης τηλ. 2351075207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 65 τμ (σε άριστη κατάσταση) 1 Δ,Σ,Κ, WC, πλήρως επιπλωμένη, περιοχή Παραλία Κατερίνης. Τιμή 55.000 Ε. Πληρ.Μεσιτικό Γραφείο Μετανάστης τηλ. 2351075207, 6944 727360 ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 400 τμ με φάτσα πλατεία, περιοχή επέκταση Καπνικού Σταθμού, τιμή 75.000 Ε (δεκτός διακανονισμός). Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία οικόπεδο 433 τμ κρασπεδωμένο και με αποχετεύσεις περιοχή Σταθμού. Τιμή 60.000 Ε μόνο. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

Κτηματομεσιτικά Γραφεία

ȈǿǻǾȇȅȆȅȊȁȅȈ ǹȖȉȡȚȐįȠȢțĮȚȂǹȜİȟȐȞįȡȠȣ ȀȅȃȉǹȈȉȅȃȆȁǹȉǹȃȅȆǿȈȍǹȆȅȉȅȠǻǾȂȅȉǿȀȅ

ȉǾȁ7(/()$;

ΠΩΛOYNTAI OIKOΠEΔA

Οικόπεδο 420 τμ κεντρικό στην

Ανδρομάχη

Οικόπεδα στο Παλιό Ελατοχώρι

Οικόπεδο γωνιακό 380 τμ κοντά στα Δικαστήρια, Καπνικό Σταθμό Οικόπεδο 440 τμ στο Μοσχοχώρι. Οικόπεδο 450 τμ στη Νέα Εφεσσο. Οικόπεδο γωνιακό 270 τμ περιοχή Παναγίας Σουμελά Οικόπεδο στην Περίσταση 300 τμ Διόροφο γιαπί σε 220 τμ οικόπεδο στο Σταθμό Οικόπεδο στην Παραλία 311 τμ Οικόπεδο στο Σταθμό 480 τμ Δύο οικόπεδα των 500 τμ στη Νεοκαισάρεια Πιερίας Οικόπεδο 400 τμ κεντρικό στο Λιτόχωρο Οικόπεδο 170 τμ Αγία Τριάδα 1 στρεμ. οικόπεδο γωνιακό στο κέντρο της Κονταριώτισσας Οικόπεδο 400 τμ στο Σβορώνο Οικόπεδο 430 & 250 τμ Μαρτίου Οικόπεδο 400 τμ στο Καπνικό Σταθμό Δύο οικόπεδα επέκταση Ευαγγελικών 400 και 450 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ: οικόπεδο 1 στρέμμα στον Αγ. Σπυρίδωνα Oικόπεδο 250τμ στην Oλυμπιακή Aκτή OIKOΠEΔA ΣTH ΛEΠTOKAPYA και Σκοτίνα, όσα μέτρα θέλετε. Bλεπουν θάλασσα και βουνά. ΠΩΛOYNTAI KATΑΣΤ/TA

Μαγαζί 90 τμ με πατάρι Μαγαζί στον παλιό Διεθνή 286 τμ και υπόγειο 286 τμ Μαγαζιά διάφορα στην πόλη Μαγαζί 50 τμ σε κεντρικό σημείο ΠΩΛOYNTAI ΔIAM/TA Διόροφη μεζονέτα λουξ κατασκευής στην Περίσταση Διόροφη μονοκατοικία σε 500 τμ οικόπεδο στην Κατερίνη. Τιμή 125.000Ε. Μεζονέτες 130 και 140 τμ στην επέκταση Ευαγγελικών υπό κατασκευή Μονοκατοικία στο Σβορώνο σε 200 τμ οικόπεδο. Μονοκατοικία 130 τμ στην Κάτω Μηλιά 50.000 Ε. Μονοκατοικίαστη Νέα Εφεσσο 70 τμ σε 350 τμ οικόπεδο. Γκαρσονιέρα δεκαπενταετίας 70 τμ Διαμέρισμα 35 τμ, 24.000 Ε στην Κατερίνη. Κεντρικό διαμέρισμα ρετιρέ με 3Δ δεκαετίας Μονοκατοικία στο Μακρύγιαλο καινούργιο σε 500 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα δεκαετίας 115 τμ περιοχή Αγίας Τριάδος Μονοκατοικία στο Σταθμό σε 430 τμ οικόπεδο Τριόροφη οικοδομή ημιτελή στο Λιτόχωρο ενορία Αγίου Δημητρίου Μεταχειρισμένα διαμερίσματα σε διάφορα μέρη της πόλης Διόροφη κατοικία σε οικόπεδο

350 τμ στην Καλλιθέα Γκαρσονιέρα στην Παραλία 32.000 Ε Μονοκατοικία 80 τμ σε οικόπεδο 1.200 τμ στη Βρύα με ωραία θέα Διόροφη καινούργια μονοκατοικία σε 270 τμ οικόπεδο περιοχη Αγίας Τριάδος Διαμέρισμα 95 τμ ανακαινισμένο 4ος όροφος κεντρικό Διαμερίσματα καινούργια των 100 τμ με ατομική θέρμανση με πάρκιγκ 1ος, 2ος, 3ος όροφος Ευαγγελικά Μεζονέτα λουξ κατασκυεής σε 150 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα υπό κατασκευή στα Ευαγγελικά ΞENOΔOXEIA στην Oλυμπιακή Aκτή-Παραλία MONOKATOIKIEΣ σ’ όλα τα σημεία της πόλης. Διαμερίσματα σε δυόροφες οικοδομές 60τμ, 70τμ σε ωραία τοποθεσία βλέπουν Ολυμπο και θάλασσα στο Λιτόχωρο Kαινούργια και μεταχειρισμένα διαμερίσματα των 50τμ στην Oλυμπιακή Aκτή. Διαμερίσματα υπό κατασκευήν στην Κατερίνη ΠΩΛOYNTAI ΧΩΡΑΦΙΑ Χωράφι μελλοντικό 4 στρεμ. επέκταση Ευαγγελικών Χωράφι 5 και 7,5 στρ. στην Περίσταση, μετά το γήπεδο. Χωράφι 5,5 στρ. στον Αγιο Αθανάσιο. Χωράφι 5 στρ. μεταξύ Ολυμπιακής Ακτής και Παραλίας.

Χωράφια στη Γανόχωρα 5,6,7 στρ. Χωράφι 4 στρμ. στον δρόμο για Παραλία 23 στρεμ. χωράφι στο Δίον Πιερίας Χωράφι στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο 1300 τμ με άδεια οικοδομής Χωράφι 6 στρεμ. στο Σβορώνο Χωράφι 4 στρεμ. προς Παλιό Κεραμίδι Χωράφι 5 στρεμ. στην Καλλιθέα Χωράφι 14 στρεμ. στο Λιτόχωρο σε ωραία τοποθεσία Χωράφι 6 στρεμ. δίπλα στην Παναγία Περίστασης Χωράφι 7 στρεμμάτων νερό ρεύμα στην Παραλία Χωράφι 4.500 τμ με μεγάλη φάτσα, γωνιακό στον Επαρχιακό δρόμο Καρίτσας - Δίου Χωράφι 10 στρεμ. προς Ολυμπιακη Ακτή. Xωράφια: μελλοντικά μέσα στην Oλυμπιακή Aκτή. Ενοικιαζόμενα δωμάτια 10ετίας στην Ολυμπιακή Ακτή σε καλό σημείο

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ξενοδοχεία των 18 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 12 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 13 δωματίων στην Ολυμπιακή Ακτή ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: καινούργια διαμερίσματα με ατομική θέρμανση και κλειστά γκαράζ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ - ΟΛΗ ΜΕΡΑ ... ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ zƒuq}os}k~ytswq~ƒw vqkwƒw

ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Φιλόλογος παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου σε προσιτές τιμές. Πληρ. τηλ. 23510 35760, 6970933982

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ αγγλικής φιλολογίας με επάρκεια στη γλώσσα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές δημοτικού - γυμνασίου λυκείου σε πολύ χαμηλές τιμές. Πληρ. τηλ. 6982536438ΠΩΛΕITAI αυτοκίνητο MERCEDES Α140 LONG ατρακάριστο, σε άριστη κατάσταση, 90.000 χιλ., σε πολύ καλή τιμή. Πληρ. τηλ. 6972 715515 ΠΩΛΕΙΤΑΙ αυτόματο αυτοκίνητο Mercedes μοντ. Ε200 σε καλή κατάσταση , μοντέλο '99, 235.000 χλμ με ταπετσαρία δερμάτινη. Πληρ. τηλ. 6932284354 και 23510 32506

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Ιταλικής γλώσσας με Πτυχίο Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/ νίκης, και πείρα στη διδασκαλία, παραδίδει μαθήματα ΙΤΑΛΙΚΗΣ γλώσσας. Πληρ. τηλ. 6947267476 Μαθηματικά παραδίδονται από μαθηματικό ΑΠΘ με μεταδοτικότητα και εμπειρία σε φροντιστήριο Θεσσαλονίκης και Κατερίνης. Υπεύθυνη προετοιμασία κατεύθυνσης Γ' Λυκείου για Πανελλαδικές με τακτικά διαγωνίσματα. Δωρεάν φροντιστηριακά βοηθήματα τηλ. 6945773298. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γερμανικής γλώσσας , τελειόφοιτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/κης, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα γερμανικών όλων των επιπέδων σε πολύ φιλικές τιμές. Τηλ. 6939321882. Χαρτομαντεία, Ταρώ, Καφεμαντεία, ακριβείς προβλέψεις,

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΩΤΑΣ ΔΗΜ. - ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΣΑΛΙΦΟΓΛΟΥ ΣΟΥΛΗ - ΑΡΧ. ΜΗΧ.

αισθηματικά, οικονομικά, επαγγελματικά. Απαντήσεις και λύσεις σε όλα τα προβλήματα που σας απασχολούν. Τηλ. 6933084367, 23510 25764

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ENOIKIAΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση παιδότοπος σε άριστη κατάσταση. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497 ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση γυράδικο πλατεία Κατερίνης, πεζόδρομος, πλήρως εξοπλισμένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6982538311. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση καφέ-μπαρ κεντρικό σε λογική τιμή (ηχομόνωσηεξαερισμός κτλ....). Πληρ. τηλ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος Κυριάκος 23510 47497, 6976 760579 ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση εστιατόριο - ψησταριά στο κέντρο Κατερίνης λόγω συνταξιοδότησης. Τηλ. 2351020391, κιν. 6972873540.

1. Διαμέρισμα 145 τ.μ. 3Δ, καθιστικό., Λουτρό – W.C., με αποθήκη στο υπόγειο, 2 θέσεις στάθμευσης, ηλιακό συλλέκτη, αυτονομία – θερμιδομέτρηση στη θέρμανση, αποπερατωμένο. 2. Οροφοδιαμερίσματα 95 τ.μ. στον α’ όροφο και μεζονέτες 145 τ.μ. σε β’ και γ’ όροφο σε δύο ανεξάρτητες διπλοκατοικίες. Τηλ. 2351027891 & 6972723792

—Š„—Œˆ–ˆ“ŒšˆŒ”Š–ˆŒ– „†’”ˆ–“œŽŠ–ˆŒ–„†”’—ˆ„šŒ„’Œ’“ˆ‡„„—„–—Š„—„„—’ŒŒˆ–

›™¥±¬Ÿ¥¡¢Ÿ

œ˜”¢•˜ž“ŠŽš’– °´¬ºª¿®¨¸¾¸²³¨ª»³²¶

Θ. ΓΡΟΥΣΠΑΣ - Ι.ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ȆȍȁȅȊȃȉǹǿ ȃǼȅǻȂǾȉǹ ǺǹȈǿȁǼǿȅȊǺ īȀǹȇȈȅȃǿǼȇǹIJȝȝİȝİȖȐȜĮ ȝʌĮȜțȩȞȚĮĮȣIJȩȞȠȝȘșȑȡȝĮȞıȘ İȖțĮIJȐıIJĮıȘijȣıȚțȠȪĮİȡȓȠȣ șİȡȝȠȘȤȠȝȠȞȦIJȚțȐİȟȦIJțȠȣijȫȝĮIJĮ țĮȚșȑıȘ3DUNLQJ ȁǹȋǹȃǹ ǹȊȄǼȃȉǿȅȊ ǻǿǹȂǼȇǿȈȂǹȐȡȚIJȝ ȖȦȞȚĮțȩȝİȝİȖȐȜĮȝʌĮȜțȩȞȚĮĮȣIJȩȞȠȝȘ șȑȡȝĮȞıȘİȖțĮIJȐıIJĮıȘijȣıȚțȠȪĮİȡȓȠȣ șİȡȝȠȘȤȠȝȠȞȦIJȚțȐİȟȦIJțȠȣijȫȝĮIJĮțĮȚ țȜİȚıIJȒșȑıȘ3DUNLQJ ȊȆȅȀǹȉǹȈȀǼȊǾ ȆȁǹȀǹȁǿȉȅȋȍȇȅȊ ȈȣȖțȡȩIJȘȝĮʌȠȜȣIJİȜȫȞ įȚȩȡȠijȦȞȝİȗȠȞİIJȫȞȝİIJȝȒȝĮ ȣʌȠȖİȓȠȣĮIJȠȝȚțȩțȒʌȠțĮȚʌȚıȓȞĮ ǽǾȉȅȊȃȉǹǿȅǿȀȅȆǼǻǹīǿǹ ǹīȅȇǹǾǹȃȉǿȆǹȇȅȋǾ ȉȘȜ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 110 τμ με υπόγειο σε 1800 τμ οικόπεδο στην περιοχή της ελιάς. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 400 τμ στην περιοχή του Καπνικού Σταθμού σε πολύ καλή τιμή. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 650 τμ στο Βατάν σε καλή τιμή. ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα με υπόγειο άριστης κατασκευής πίσω από τη Νομαρχία ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα και αγροτεμάχια στην Περίσταση. ΠΩΛΕΙΤΑΙ 330 τμ οικόπεδο κοντά στην παλιά Πυροσβεστική με Σ.Δ. 1,2. ΠΩΛΕΙΤΑΙ 460 τμ οικόπεδο με 90 τμ παλιό σπίτι επί της 19ης Μαϊου. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες κεντρικές και επιπλωμένες. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ καταστήματα και γραφεία. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κεντρικό διαμέρισμα 140 τμ κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακό κεντρικό κατάστημα 300 τμ με υπόγειο σε πολύ καλή τιμή. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μονοκατοικίες – διαμερίσματα – γραφεία – καταστήματα Διαμέρισμα κεντρικό στα τούβλα σε 3ο όροφο 100 τμ.

100 τμ διαμέρισμα καινούργιο στα Ευαγγελικά με τζάκι, γκαράζ, ατομική θέρμανση. Γκαρσονιέρα 40 τμ κοντά στον ΟΤΕ 90 τμ διαμέρισμα σε 1ο όροφο στην Αγία Τριάδα. Μονοκατοικία στον Παράδεισο σε τιμή ευκαιρίας. Καινούργιο διαμέρισμα 100 τμ στα Αστικά. 140 τμ κεντρικό διαμέρισμα γωνιακό Μεζονέτα στο σοβά στην επέκταση Ευαγγελικών Μονοκατοικία 160 τμ σε 750 τμ οικόπεδο στην Καλλιθέα. Μονοκατοικίες στην Σκοτίνα και στο Κίτρος Κατάστημα κεντρικό 70 τμ. Κεντρικά γραφεία σε πολύ καλές τιμές. Ενοικιάσεις διαμερισμάτων – καταστημάτων. Ενοικιάζεται κατάστημα γωνιακό 300 τμ κεντρικό κατάλληλο για όλες τις χρήσεις. 130 τμ με 150 τμ υπόγειο στα παλιά δικαστήρια. Γραφείο 60 τμ σε 1ο οροφο στην οδό Ανδρούτσου ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό κατάστημα 300 τμ με πατάρι και 500 τμ υπόγειο. Ενοικιάζονται καταστήματα και γραφεία στο κέντρο της πόλης.

85 τμ διαμέρισμα με πάρκινγκ και ωρομέτρηση κοντά στο πάρκο σε 2ο όροφο. 95 τμ με τζάκι, κεντρική θέρμανση, στα Αστικά. 40 τμ κοντά στον ΟΤΕ χωρίς θέρμανση. Μονοκατοικία 90 τμ στο Κολυμβητήριο. Μονοκατοικία 130 τμ στο Ν. Κεραμίδι. 95 τμ με ωρομέτρηση, πάρκινγκ και 3 υπν. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα και αγροτεμάχια 8.500 τμ στη θέση «Τσουκνίδα» 4.800 τμ στην Πλάκα Λιτοχώρου με νερό και ρεύμα. 4 στρ. στη Λεπτοκαρυά στη θέση «Κόκκινος» και 4 στρ. στη θέση «Γέροντας». Οικόπεδα στην επέκταση των Ευαγγελικών σε πολύ καλή τιμή. 250 τμ οικόπεδο περιοχή Εθνικού Σταδίου σε πολύ καλή τιμή. 500 τμ οικόπεδο κεντρικό στο Σβορώνο. 225 τμ οικόπεδο στα Αστικά. 700 τμ στο Παλιό Ελατοχώρι. Γωνιακό οικόπεδο 250 τμ στην Κατερινόσκαλα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα στον Κορινό στα καινούρια της Παραλίας.
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š

//////////////////////////////////////////////////////// ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ////////////////////////////////////////////////////////

ƬƵƩƮƣƵƱƮƧƴƫƵƩƴ īȀȅȁȉȈǿȅȈĬǼȅǻǹȈȉǼȇǿȅȈ

Είσαι νέος, δημιουργικός, γεμάτος εμπνεύσεις που περιμένουν να γίνουν πράξη; Τηλεφώνησε στο 2351046795 καθημερινά 9 με 2! Το Ράδιο Όλυμπος 101.5 ζητά νέους διαφημιστές για την επάνδρωση του διαφημιστικού τμήματος του σταθμού! Γίνε και εσύ μέλος της μεγάλης ομάδας του Ράδιο Όλυμπος 101.5 και απογείωσε το ταλέντο σου!

ȆǼȇǻǿȀǹȀǹȉǼȇǿȃǾ

ȉǾȁȉǾȁĭǹȋ ȀȚȞ ǻǿǹȂǼȇǿȈȂǹȉǹ ȀǹǿȃȅȊȇīǿǹ ȊȆȅ ȀǹȉǹȈȀǼȊǾ ȆİȡȚȠȤȒǹȖȆĮȡĮıțİȣȘȢȠȢ IJȝ IJȝȠȢȩȡȠijIJȝ ȠȢȩȡȠijIJȝȝİĮIJȠȝȚțȒ șȑȡȝĮȞıȘʌȐȡțȚȞȖțțĮȚȣʌȩȖİȚȠ ȈȈIJĮșȝȩȢ IJȝĮIJțȘ șȑȡȞıȘȘȜȚĮțȩİȞİȡȖİȚĮțȩIJȗȐțȚ șȑıȘıIJȐșȝİȣıȘȢ

ȠīȣȝȞȐıȚȠȠȢȠȢȠȢȩȡ IJȝ ǻǿǹȂǼȇǿȈȂǹȉǹȂǼȉȃǹ ǼȣĮȖȖİȜȚțȐIJȝȡİIJȚȡȑ ȆĮȜĮȚĮǻȚțĮıIJȘȡȚĮȠȢ ȠȡIJȝȝİșİȡȝȚįȠȝİIJȡȘıȘ ǹıIJȚțĮȠȢȠȡIJȝ ʌȣȜȦIJȘ IJȝ ȀIJȘȞȚĮIJȡİȓȩȠȢȠȡǻ ȀȑȞIJȡȠȠȢȩȡǻİIJȓĮȢȝİ ʌȐȡțȚȞ ȀĮȝȑȞȠȢȂȪȜȠȢIJȝȡİIJȚȡȑ ȀȑȞIJȡȠıIJȠȪȞIJȚȠȠȢȩȡİIJȓĮȢ ȆȐȡțȠȠȢȩȡIJȝǻ ǼȡȖĮIJȀȑȞIJȡȠIJȝ ĮȞĮțĮȚȞȚıȝȑȞȠ ǹıIJȚțȐȠȢȩȡIJȝ ȂȅȃȅȀǹȉȅǿȀǿǼȈ ȀȠȞIJĮıIJȘȞǹȖǹȞȞĮıİȠȚțȠʌ IJȝʌȣȜȦIJȘIJȝ ȠȢ ȠȡIJȝ ȃǽȦȒıİȠȚțȩʌIJȝ IJȝİIJȓĮȢ IJȝıİȠȚțȩʌİįȠIJȝ ȈȕȠȡȫȞȠȢıİȠȚțȠʌIJȝȠȢ ȩȡIJȝȝİʌȣȜȦIJȒıIJȠıȠȣȕȐ ȈIJȠȁȚIJȩȤȦȡȠıİIJȝȠȚțȠʌ

ȀĮȜȜȚșȑĮIJȝ ȀȠȡȚȞȠȢȅȜȣȝʌȚĮįĮ IJȝ ȆİȡȓıIJĮıȘIJȝȝİȐįİȚĮ ȠȡIJȝ ȘȝȚȣʌȠȖ ȃǽȦȘȠȚțȠʌIJȝIJȝıIJĮ ȝİȗȠȞȑIJĮȢ ȈțȠIJȓȞĮ IJȝȝİ IJȠȣȕȜĮ ǼʌİțIJĮıȘǼȣĮȖȖİȜȚțȦȞıİȠȚțȠʌ ȐįİȚĮ ǹīȇȅȉǼȂǹȋǿȅ IJȝIJȝ ȂĮȡIJȓȠȣıİȠȚțȠʌIJȝ ǼʌȅįȀĮIJȞȘȢȃǼijİııȠȣ įİȣIJİȡȠĮʌȠIJȠȞįȡȠȝȠ ıIJȡ IJȝıIJĮIJȠȪȕȜĮȝİʌȣȜȦIJȒ ǺĮȡȚțȠȁȚIJȠȤȦȡȠȣIJȝ ȈIJȘȞȆİȡȓıIJĮıȘȝİȣʌȩȖİȚȠ ȆĮȡĮȜȚĮȀĮIJİȡȚȞȘȢIJȝ ȀĮȜȜȚșȑĮıİIJȝȠȚțȩʌİįȠ ǼʌȅįȀĮIJȞȘȢȃǼijİııȠȣıIJȡ IJȝ ȈİIJȝȠȚțȠʌȘȝȚȣʌȚıȩȖİȚȠ ǼʌȅįȀĮIJȞȘȢȅȜȣȝʌǹțIJȒȢ ıIJȡ ȠȢȩȡIJȝȑțĮıIJȠȢ ȆİȡȓıIJĮıȘ ıIJȡ ¼ ȀȠȞIJȐıIJȘȞȆȚİȡȓįĮIJȝ ȅǿȀȅȆǼǻǹ ǼȆǹīīǼȁȂǹȉǿȀǹǹȀǿȃǾȉǹ ǼʌİțIJǼȣĮȖȖİȜȚțȫȞ ȆȦȜİȓIJĮȚİʌȚȤİȓȡȘıȘıIJȠȞ IJȝ ʌİȗȩįȡȠȝȠIJȘȢȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȃǽȦȒIJȝ ȀȑȞIJȡȠȖȡĮijİȓĮıIJȠȞȠȠȡĮʌȩ ȈIJȠȉȗĮȝȓIJȝ ȂȣȜĮȪȜĮțȠIJȝ IJȝ ȀȑȞIJȡȠĮʌȩIJȝȠȩȡȠijȠȢ ǼșȞȈIJȐįȚȠ IJȝ ȈIJȠȞʌİȗȩįȡȠȝȠțĮIJȐıIJȘȝĮ ȃǽȦȘ IJȝ IJȝȚıȩȖIJȝȣʌȠȖ IJȝ ȂĮȡIJȚȠȣ IJȝ ʌĮIJȐȡȚıȘȝĮȞIJȚțȐȑıȠįĮ ȖȦȞȚĮțȩ ȀȠȞIJȐıIJĮ*RRG\¶VȠȢȩȡIJȝ ȁĮȧțȒIJȘȢȉİIJȐȡIJȘȢIJȝ ȆĮȡĮȜȓĮIJȝțĮIJȐıIJȘȝĮ ȃǽȦȒIJȝȖȦȞȚĮțȩ įȦȝȐIJȚĮ ıȘȝĮȞIJȚțȩȑıȠįȠ

ȀȠȞIJȐıIJĮȀȉǼȁ IJȝ ȀĮʌȞȚțȩȢ īȡĮijİȓȠȝĮʌȩIJȘȞʌȜĮIJİȓĮ ȠȢȩȡIJȝ IJȝ ȅȜȣȝʌȚĮțȒǹțIJȒıİȠȚțȠʌ ȀĮʌȞȚțȩȢ IJȝȚıȩȖİȚȠțĮIJȐıIJȘȝĮ IJȝ ȩȡȠijǼȞȠȚțȚĮȗȩȝİȞĮ ȀĮIJĮijȚȦIJȚțĮIJȝıİȈǻ ȈIJȠȆȃȠıȠțȠȝİȓȠIJȝ ȀĮʌȞȚțȩȢIJȝ ȈIJȘȞǼȅȀĮIJİȡȓȞȘȢȁȐȡȚıĮȢ ȈȈIJĮșȝȠȢ IJȝ IJȝ ȆİȡȚıIJĮıȘIJȝ

///////////// ΑΚΙΝΗΤΑ //////////

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 110 τμ (μικτό) ρετιρέ με 2Δ,Σ,Κ, Λουτρό, WC και αποθήκη στο υπόγειο, με ατομική θέρμανση, θέση στάθμευσης, περιοχή Ευαγγελικά (Δα γκλή 25). Πληρ. τηλ.: Ι. Διαμαντίδης 23510 38992, 6972027457 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 250 τμ γωνιακό στην Ολυμπιακή Ακτή, τιμή 60.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 154 τμ και διαμέρισμα 140 τμ στον 1ο και 2ο όροφο αντίστοιχα, τριόροφης οικοδομής στην οδό Υψηλάντου με γωνία Εθνικής Αντίστασης. Πληρ. τηλ. 6973827516 και 6947326323 ΠΩΛΕΙΤΑΙ 500 μ οικόπεδο στη Νεοκαισάρεια 16.000 Ε. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Λιτόχωρο μεζονέτα 3οροφη ανάμεσα από 2 πλατείες με πολυ καλή κατασκευή και υπέροχη θέα (στον Θερμαϊκό - Χαλκιδικη και στον Ολυμπο) σε πάρα πολύ καλή τιμή. Πληρ. τηλ. 23520 82382 και 6976039595 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτίσμα τριόροφο 840 τμ ο κάθε όροφος σε 4,5 στρέμματα οικόπεδο, 3ο χλμ ΠΕΟ Κατερίνης - Θεσ/νίκης κοντά στην Αστυνομία. Πληρ. τηλ. 00491716438383 και 0049306068176 κον Κυριάκο

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ της περιοχής, ζητείται Υπεύθυνος Λογιστηρίου με γνώση σε τήρηση βιβλίων Γ' Κατηγορίας. Τηλ. Επικ.6973327041- Βιογραφικά στο email: nikolk@otenet.gr

įȚʌȜȠțĮIJȠȚțȓĮIJȝ 0(=21(7(Ȉ ǼșȞȚțȠȈIJĮįȚȠȚıȠȖİȚȠIJȝȠȢ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: κεντρικές ανακαινισμένες γκαρσονιέρες με θερμοπομπό, θωρακισμένη πόρτα κλπ. 35τμ,20τμ, 24 τμ στη Θεσ/νίκη. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 400 τμ στον Κ. Αγιάννη. Πληρ. τηλ. 6976776255 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 272 τμ ΣΔ1, με παλιά οικία δίπλα από το γήπεδο. Τιμή 70.000 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 34974 και 6977 255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα στην περιοχή ΚΤΕΛ (πίσω) 3 δωμάτια, 2 μπάνια, σαλόνι, κουζίνα, αποθήκη, θέση τζάκι, στέγη, διαμπερές, νοτιανατολικός προσανατολισμός, αποχέτευση έτοιμη συνδεδεδμένη με το δίκτυο στο σοβά. Πληρ. τηλ. 23510 34974 και 6977255792 ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως Κατερίνης α)700 τμ β) 510 τμ γ) 450 τμ συνολικής πρόσοψης 65 μ στον οδικό άξονα προς Αθήνα (κόμβος περιμετρικής οδού Κατερίνης) με χρήση γης ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, δυνατότητας οποιασδήποτε επαγγελματικής χρήσεως. Τιμή 370 ευρώ το τμ Τηλ. 6944336497 6944918270 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 330 τμ με 2 φάτσες, εξαιρετική θέση Παραλία Κατερίνης. Τιμή 145.000 Ε. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 100 τμ στη Θεσ/νίκη (περιοχή Λαογραφικό Μουσείο), 3Δ,Σ,WC , κουζίνα σε τιμή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6944529650 ΠΩΛΕΙΤΑΙ 65 τμ διαμέρισμα, 1ο ορ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ.Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Κάτω Βούλα Αττικής, δίπλα αγορά Γλυφάδας - θάλασσαόλες οι συγκοινωνίες, ισόγειο διαμέρισμα 96 τμ, 3ετίας με δικό του κήπο 160 τμ περιμετρικά, ενιαίο σαλόνι κουζίνα, 2 δωμάτια με δικά του WC, τζάκι, δρύινα πατώματα, κλιματιστικά, τέντες, ηλιακό, προεγκατάσταση συναγερμού, με όλα τα πιστοποιητικά. Πληρ. τηλ. 6978384463 και 6973536813

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με προϋπηρεσία για γυροπιτσαρία. Πληρ. τηλ. 23510 24774

ΝΙΣΕΛΙ πωλούνται 7.200 τμ με ακτινίδια, νερό, ρεύμα. Τιμή 40.000 Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ πωλείται οικόπεδο 250 τμ γωνιακό. ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ πωλείται οικόπεδο 250 τμ δίπλα από την εκκλησία. ΑΣΤΙΚΑ πωλείται διαμέρισμα 10 ετών σε άριστη κατάσταση, 2 Δ, 2 WC, 2 αποθήκες, διαμπερές, με θέση πάρκινγκ, Σ, Κ, 100 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο στην Πλατεία Ελευθερίας 50 τ.μ. 2ος όροφος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στα Ευαγγελικά, 1ος όροφος, 3Δ,2WC, Σ,Κ, θέση τζάκι καινούργιο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 160 τμ κτίση

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 293 επ. καπνικού, τιμή 60.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 530 γωνιακό, επί της Παυσανίας (Νέα Ζωή). ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο (στα Αστικά) Ε=221 τμ, κτίζει 442 τμ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα 4 ετών 95 τμ 2Δ, Σ,Κ, WC, ατομική θέρμανση, αιρ κοντίσιον, σίτες, τέντες κλπ, 1ος οροφος. Τιμή 92.000 Ε.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στην οδό Κρέσνας, 1ΔΣΚWC τιμή ενοικίου 230 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 28346, 6979 9 85665 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 50 τμ στην οδό Βότση 14 κέντρο της πόλης ανακαινισμένο. Πληρ. τηλ. 23510 39951

ǿǻǿǹȂǹȃȉǿǻǾȈ ǹȆǿȆǼȇǿǻǾȈ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ȅȜĮIJĮįȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮ įȚĮșȑIJȠȣȞ șȑıİȚȢıIJȐșȝİȣıȘȢ

ŒŒ•£žšŽ–šŸ

*24 ωρη εξυπηρέτηση *Χαμηλές τιμές *Αναλαμβάνουμε μεταφορά νεκρών από Γερμανία για Ελλάδα οδικώς και αεροπορικώς *Άποροι ΔΩΡΕΑΝ Εθν. Αντιστάσεως 67 Κατερίνη 23510 41762 - 6945747569 6971974032

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 272 τμ με π. οικία, ΣΔ 1 απέναντι από το Δασαρχείο. Τιμή 70.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 107 τμ δεκαπενταετίας απέναντι απότο πάρκο 3ος όροφος. Τιμή 85.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε=257 νότιο, επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 60.000ΕȂȓĮİʌȓıțİȥȘıIJȠīȡĮijİȓȠȝĮȢșĮıĮȢȕȠȘșȒıİȚȞĮįİȓIJİʌȜȒșȠȢĮțȚȞȒIJȦȞ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία 120 τμ στη Γανόχωρα στο ύψωμα,

ƥƳƣƷƧƫƱƵƧƭƧƵƺƯ ƬƣƫƮƯƩƮƱƴƶƯƺƯ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα κεντρικότατη στον 3ο όροφο με ωρομέτρηση σε άριστη κατάσταση

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 300 τμ Ν. Ζωή, 7ο χλμ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τμ σε άριστη κατάσταση 2 Δ,Σ,Κ,WC και μπάνιο, ατομική θέρμανση στον πεζόδρομο. Τιμή ενοικίου 320 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 23510 75207 6944 727360

ǻȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮǻȦȝȐIJȚĮ ȈĮȜȩȞȚțȠȣȗȓȞĮțĮȚȝʌȐȞȚȠ IJȝțĮȚIJȝıIJȘȞȠįȩ ǻĮȖțȜȒ ȃȚțȠȝȘįİȓĮȢ įȣȐȡȚIJȝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα 130 τμ στο κέντρο, στην οδό Τραπεζούντος, στον 5ο όροφ, με σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, 2 δωμάτια, 2 μπάνια με ωρομέτρηση. Τιμή 65.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6933498009 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοπεδο 475 τμ γωνιακό, εξαιρετική θέση, περιοχή Σβορώνος. Τιμή 100.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο 65 τμ σε οικοδομή δεκαετίας επί της Μ. Αλεξάνδρου 2ος όροφος, σε άριστη κατάσταση

ΕΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα επιπλωμένη σε νεόδμητη οικοδομή στο κέντρο της πόλης με ωρομέτρηση και δυνατότητα θέσης στάθμευσης. Πληρ. τηλ. 6977323148

ȉȘȜ țȚȞ 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 αγροτεμάχια, 1250 τμ, 1000 τμ, 970 τμ, όλα μαζί ή μεμονωμένα, περιοχή Ξηροκάμπι Λιτοχώρου, δίπλα Ξεν. ΛΗΤΩ Τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 6944336497

Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙ πωλείται οικόπεδο γωνιακό 1000 τμ ή πωλείται και το μισό.

ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα πρόσφατα ανακαινισμένη, 1 ΔΣΚWC, χωλ, 2 μπαλκόνια στην οδό Σβορώνου 14. Πληρ. τηλ. 2351300559 ENOIKIAZETAI διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη (επί της Μαρτίου), 2 δωμάτια, σαλόνι, αποθήκη, WC. Πληροφορίες τηλ. 6944945165

 ȅǿȀȅǻȅȂǿȀǼȈǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο στο 7ο χλμ Κατερινης - Ελασσόνας στην διασταύρωση "Τσιτσιβάς" στο νότιο μέρος 100 μ. από τον κεντρικό απευθείας πρόσβαση στο χωράφι. Πληρ.τ ηλ. 6932284354 και 23510 32506

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο 42 τμ σε κάθετο πεζόδρομο 3ος όροφος βλέπει πίσω τιμή 20.000 Ε

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 90 τμ (καινούργιο) 2 Δ, Σ,Κ, Τ, WC, ωρομέτρηση, περιοχή Πάρκου. Τιμή 300 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα, δωμάτιο - κουζίνα - μπάνιο στον 1ο όροφο με ωρομέτρηση και ντουλάπες στην οδό Ζαλόγγου. 43. Πληρ. τηλ. 23510 23876 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑI μικρό διαμέρισμα (στούντιο) στο κέντρο του Παρισιού για την περίοδο από 13 Ιουλίου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοδομή με ενοικιαζόμενα δωμάτια πλήρως εξοπλισμένα, επιπλωμένα με τη λεόραση, κλιματισμό στην Ολυμπιακή Ακτή 120 τμ απο τη θάλασσα. Πληρ. τηλ. 6972497919

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολοκαίνουργιο διαμέρισμα ετοιμοπαράδοτο 105 τμ 2Δ, σαλόνι, κουζίνα, WC, πάρκινγκ κεντρικό. Τιμή 95.000Ε.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος απο 25 εως 35 ετών απόφοιτος σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων με καλή γνώση Αγγλικων και Η/Υ για εργασία σε ξενοδοχείο στην Παραλία Κατερίνης. Πληρ. τηλ. 23510 62554, 6977080690

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 97 τμ καθαρό, 3ος ορ. έναντι ΟΤΕ, 3 Δ,Σ,Κ,WC. Πληρ. τηλ. 23510 38992, 6972027457

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 122 τμ οροφοδιαμέρισμα, 2ος όροφος, 10ετίας, 3 Δ.Σ.Κ.μπάνιο, WC, ωρομέτρηση, πάρκινγκ. Τιμή 350 ευρώ. Περιοχή Ευαγγελικά. Μεσιτικό Γραφείο Θάνος τηλ. 6977 353548, 23510 73013

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 100 τμ υπερυψωμένο ισόγειο κοντά στη θάλασσα στην Παραλία. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα στο δρόμο προς το Νοσοκομείο Ε=5.000 τμ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας ή μαγείρισσα σε ψαροταβέρνα στην Ολυμπιακή Ακτή. Πληρ. τηλ. 23510 62538

έως 17 Αυγούστου. Είναι πλήρως επιπλωμένο, διαθέτει Internet και δωρεάν τηλεφωνική σύνδεση με 100 χώρες του κόσμου. Η τιμή για όλη την περίοδο είναι 800 Ε και για μια εβδομάδα 270 Ε. Πληρ. τηλ. 2351028346 ή 0033183961077 και 0033634302582

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 24 τμ Ζαλόγγου 7. Πληρ. τηλ. 23510 21923 κιν. 6946549813

ǹīȁǹȊȇǹȈǻǿȆȁǹȈȉȅǼȇīȀǼȃȉȇȅ ȉȘȜ 320 μ. θέση Θρακιώτικα απέναντι από το πάρκο.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κόπτης-κόπτρια για βιοτεχνία. τηλ.6978898603.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από επώνυμο Κέντρο Ξένων Γλωσσών καθηγητές. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail cvlanguage@gmail.com, πληρ. στο τηλ. 2351033314 ZHTOYNTAI: από βιοτεχνία χημικών πωλητές – τριες με γνώση και πείρα στις πωλήσεις, όρεξη για ταξίδια, δίπλωμα οδήγησης απαραίτητο. Προϋπηρεσία θα ληφθεί υπ’ όψιν. Πληρ. τηλ. 23510-74712, 6977459400 ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου με άριστη γνώση της Τουρκικής γλώσσας. Άριστη γνώση Η/Υ στα Τουρκικά και στα Ελληνικά. Εργασία σε πολύ καλό περιβάλλον. Ώρες γραφείου. Μισθός 700Ε το μήνα. Απάντηση μόνο με email: zergon@otenet.gr

////////////////////////////////////// ENOIKIAΣEIΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ //////////////////////////////////// χρήση. Πληρ.τηλ. 23510 73840 και 6977227354

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ȀȆǹȉȈǾȈ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 τμ γωνιακό επί της 7ης Μεραρχίας.

¨µÄÈÌ¿™Í»ÇÕËÌÇÍ

ǹıIJȣȞȠȝȓĮ DZȝİıȘįȡȐıȘ ȉȡȠȤĮȓĮ  ǻȘȝȠIJȚțȒǹıIJȣȞȠȝȓĮ ȆȣȡȠıȕİıIJȚțȒ ȁȚȝİȞĮȡȤİȓȠ ȅȉǼȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȅȉǼǺȜȐȕİȢ ǻǼǾ  ǻǼȊǹȀ  ǻǼȊǹȀǺȜȐȕİȢ ǼʌȚȝİȜȘIJȒȡȚȠȆȚİȡȓĮȢ ǻȅȊǹǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǺǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȅǹǼǻ  ȉİȜȦȞİȓȠ  ǻĮıĮȡȤİȓȠ ȃȅȈȅȀȅȂǼǿȅ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȇĮȞIJİȕȠȪ   ǼʌİȓȖȠȞIJĮ ȇĮȞIJİȕȠȪ  ȅȡșȠʌİįȚțȒ ȂĮȚİȣIJȚțȒ ȀȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȀȊȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ǼȀǹǺ  ȌȣȤȚĮIJȡȚțȩȃȠıȠțȠȝİȓȠ ȆȑIJȡĮȢȅȜȪȝʌȠȣ ȈȊīȀȅǿȃȍȃǿǼȈ ǹıIJȚțȐȁİȦijȠȡİȓĮȀĮIJİȡȓȞȘȢ  ȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ   ǹʌȠșȒțȘȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȀȉǼȁȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȅȈǼȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȉǹȄǿ ȈȦȝĮIJİȓȠǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞȅįȘȖȫȞȉǹȄǿ  ȇĮįȚȠIJĮȟȓȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȈȦȝĮIJİȓȠȇĮįȚȠIJĮȟȓ³ȅDZȖȚȠȢȋȡȚıIJȩijȠȡȠȢ´ ȉǹȄǿȀȠȡȚȞȠȪ ǵȜȣȝʌȠȢȉǹȄǿ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ȆȚȐIJıĮȄȘȡȠȝİȡȓIJȠȣ ȆȚȐIJıĮȈȣȞIJȡȚȕȐȞȚ ȅǻǿȀǾǺȅǾĬǼǿǹ ([SUHVV6HUYLFH +HOODV6HUYLFH 3LHULD6HUYLFH ȀȉǼȅ  .7(2$8729,6,21 ǿǻǿȍȉǿȀȅȀȉǼȅ Ǽȁȉǹ ȀĮIJİȡȓȞȘ  ȀȓIJȡȠȢ  ȀȠȜȚȞįȡȩȢ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ǹȚȖȓȞȚȠ  ȀȠȡȚȞȩȢ  ȁİʌIJȠțĮȡȣȐ ȂİșȫȞȘ  ȆȜĮIJĮȝȫȞĮȢ ȃȅȂǹȇȋǿǹȆǿǼȇǿǹȈ ǻǾȂȅǿȃȆǿǼȇǿǹȈ ǻȒȝȠȢȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȒȝȠȢǹȚȖȚȞȓȠȣ ǻȒȝȠȢǹȞĮIJȠȜȚțȠȪȅȜȪȝʌȠȣ  ǻȒȝȠȢǻȓȠȣ ǻȒȝȠȢǼȜĮijȓȞĮȢ ǻȒȝȠȢȀȠȜȚȞįȡȠȪȢ ǻȒȝȠȢȀȠȡȚȞȠȪ ǻȒȝȠȢȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ǻȒȝȠȢȂİșȫȞȘȢ ǻȒȝȠȢȆĮȡĮȜȓĮȢ ǻȒȝȠȢȆȑIJȡĮȢ ǻȒȝȠȢȆȚİȡȓȦȞ ǻȒȝȠȢȆȪįȞĮȢ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Α)KAZANTZOΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΟΤΣΗ 3 ΤΗΛ. 23510 29054

με 1000 μ. οικόπεδο. Πληρ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976760579 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 40 τμ γκαρσονιέρα 1ος όροφος, ΣΔ, Δωμ., μπάνιο, ντουλάπα, ωρομέτρηση 4ετίας. Περιοχή Κέντρο. Τιμή 240 Ευρώ. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «ΘΑΝΟΣ» τηλ. 23510 73013, 6977 353548 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα με ωρομέτρηση πλήρως επιπλωμένη. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667 6979 862459 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 120 τμ διαμέρισμα, 2ο όροφος 3 ΔΣΚ2 μπάνια, τζάκι, ατομικό λέβητα, 10ετίας τιμή 400 Ευρώ. Μεσιτικό Γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 23510 73013, 6977 353548 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 110 τμ στην οδό Παρθ. Βαρδάκα 15 στον 1ο ορ. με ατομική θέρμανση για επαγγελματική e-mail:estia6@otenet.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 100 τμ οροφοδιαμέρισμα, 1ος όροφος, 20ετίας, (χωρίς κοινόχρηστα), 2 δωμ. Σ.Κ. μπάνιο, ατομικό λέβητα. Τιμή 300 ευρώ. Περιοχή Ευαγγελικά. Μεσιτικό Γραφείο Θάνος τηλ. 6977 353548, 23510 73013

τα πάντα: τηλεόραση, video, κλιματιστικό, πληντήριο ρούχων, κουζίνα, ψυγείο, φούρνο μικροκυμάτων, σκεύη κουζίνας. Ενοίκιο 280Ε. Δεκτές μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 6947446869. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα κεντρικότατο δίπλα στις τράπεζες 160 τμ, συν υπόγειο συν πατάρι κατάλληλο για διάφορες επιχειρήσεις. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 117 τ.μ. 3ΔΣΚWC, αποθήκη, χώρος πάρκιγκ, ωρομέτρηση, περιοχή Αγίας Τριάδος. Πληρ. 6973388975. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στα Αστικά, πολυτελώς ανακαινισμένο, πλήρως επιπλωμένο και εξοπλισμένο με τα πάντα: τηλεόραση, video, κλιματιστικά (2), πληντήριο ρούχων, κουζίνα, ψυγείο, φούρνο μικροκυμάτων, σκεύη κουζίνας. Ενοίκιο 280 E. Δεκτές μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 6947446869.

Ερμιόνη *Αγοράζω χρυσαφικά και χρυσά νομίσματα τοις μετρητοίς *Ανταλάσσω χρυσαφικά

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα απέναντι ΟΤΕ, πολυτελώς ανακαινισμένη, πλήρως επιπλωμένη και εξοπλισμένημε

Δημάδη 4 (έναντι Δημαρχείου) Τηλ. 23510 34654

Μεσιτικό γραφείο

www.katerinirealestate.gr

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κρέσνας 5 και Ζαλόγγου γωνία Κατερίνη ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 135) Μεζονέτες στο σοβά ή τελειωμένες πίσω από τα ΚΤΕΛ 140) Σε 500 τμ οικόπεδο ανεξάρτητο διόροφη μονοκατοικία 85 τμ μπροστά στο κύμα στην Παραλία Κορινού ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ 141) 96 τμ 3ος όρ., 30ετίας κεντρικό 270) 90 τ.μ. διαμπερές κεντρικό 30ετίας 272) 80 τ.μ. κεντρικό μερικώς ανακαινισμένο σε πολύ καλή κατάσταση. 273) 140 τμ στον 1ο όροφο κατάλληλο για επαγγελματική στέγη. 275) Κοντά στο Υδραγωγείο 94 τμ με ωρομέτρηση. 276) Διαμέρισμα 95 τμ διαμπερές, 2 Δ, 1ος όροφος, θέση πάρκινγκ κοντά στην Παλία Πυροσβεστική. 277) 129 τμ μικτά (101 καθαρά), 1ος οφ. 3 Δ, κοντά στην Αγία Παρασκευή. 278) στην Θεσ/νίκη περιοχή Μπότσαρη 100 τμ 1ος όροφος 279) 96 τμ , 1ος όροφος στην Ερμού. 280) Πωλείται μεζονέτα με πυλωτή και σκεπή στα Καταφιώτικα κοντά στην εκκλησία. ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 251) Σε 500 τμ οικόπεδο μονοκατοικία με σκεπή στη Νεοκαισάρεια 351) Μονοκατοικία 50 τμ στα τούβλα στο Παλιό Ελατοχώρι κεντρικό οικόπεδο 352) Μονοκατοικια 100 τμ σε 290 τμ οικοπεδο στην επεκταση Ευαγγελικων 620) Σε 400 μέτρα οικόπεδο διώροφη οικοδομή, μαγαζί 135 τμ οροφοδιαμέρισμα, στον σοβά στην Κάτω Μηλιά ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 443) Κατάστημα 65 τ.μ. με 75 τ.μ. 2ο όροφο επί της Εθν. Αντίστασης. 445) 40 τ.μ. +40 τ.μ. πατάρι οδός Κρέσνας 452) Πωλείται 140 τμ 2ος όροφος διαμπερές επαγγελματική στέγη, βλέπει πλατεία 453) 22 τμ κλειστο παρκιγκ κοντα στο συντριβανι 455) Πωλούνται καταστήματα

Τηλ./FAX. 23510-47497, κιν: 6976 760579

145 τμ 85 και 37 τμ χωριστά ή όλα μαζί πάνω στον δρόμο για Παλιό Κεραμίδι 456) Πωλούνται άδειες για 200 τμ καταστήματα με κόμβο στον δρόμο για Ν. Εφεσο 458) 6 γραφεία σε πεζόδρομο πωλούνται όλα μαζί και χωριστά 459) Σε 500 τμ οικόπεδο (0,8συν) 100 τμ κατάστημα στην Φαρμάκη ΟΙΚΟΠΕΔΑ 462) 231 τμ νότιο επέκταση Ευαγγελικών 7,5Χ30 μέτρα 535) 451 τ.μ. οικόπεδο στην Καλλιθέα μέσα στο χωριό. 585) 340 τ.μ. δίπλα στη Νομαρχία 586) 360 τ.μ. στην επέκταση Σταδίου 591) 566 τ.μ. οικόπεδο με μεγάλη φάτσα στα Ευαγγελικά προς την Αγία Άννα. 593) 401 τ.μ. οικόπεδο κοντά στο ΙΚΑ 601) 400 τμ επέκταση Ευαγγελικών βλέπει Κ.Χ. 602) Πωλείται 450 τμ οικόπεδο στον παραλιακό οικισμό του Κορινού 606) 3Χ400 τμ συνεχόμενα οικόπεδα στον Παραλιακό οικισμό Καλλιθέας 613) 600 τμ οικόπεδο στον Οικισμό "ΠΑΙΔΕΙΑ" Λιτοχώρου 616) 3Χ400 τμ οικόπεδα στον Κ. Αγιάννη σε πλαγιά με θέα 618) 240 τμ οικόπεδο στο Λιτόχωρο με θέα θάλασσα και βουνό πίσω από το Γυμνάσιο 619) Οικόπεδα πίσω από τον ΟΑΕΔ σε πολύ καλή τιμή 622) 400 τμ δις γωνιαίο στο Λιτόχωρο με υπέροχη θέα στην Αγία Μαρίνα 623) 4 στρεμ. ή 8 στρεμ. γωνιακό στο Νέο Κεραμίδι δίπλα στο Νέο Νοσοκομείο 624) 2.320 τ.μ. γωνιακό τεμάχιο δίπλα στο σχέδιο στην Επέκταση Ευαγγελικών. 625) 455 τμ. οικόπεδο δίπλα στην Εφορία 626) 250 τμ νότιο στα Ευαγγελικά σε καλό σημείο. 627) 250 τμ στην Ολυμπιακή Ακτή σε καλό σημείο 628) 460 τμ δίπλα στις Εργατικές Κατοικίες μετά τον Βασιλόπουλο - Μαρκετ της Αγ. Αικατερίνης 629) 300 τμ στην Περίσταση στο δρόμο για Παναγία. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 658) 12 στρεμ. Στον Αγ. Μηνά Ν. Εφέσου. 663) 8 στρέμματα στον δρόμο

Σβορώνου- Νεοκαισάρεια 664) 6 στρέμματα πριν την Κατερινόσκαλα πάνω στο δρόμο. 665) Στην επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας 3.350 τ.μ. με τρεις δρόμους κατάλληλο για επαγγελματική στέγη. 666) 3.400 τ.μ. Επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας πίσω από τον Πογιαρίδη. 676) 9 στρ. αριστερά από τον ΠΕΟ πίσω από την Πυροσβεστική 679) Πωλούνται 30 στρ. ακτινίδια και ελιές στον Κορινό με όλο τον εξοπλισμό (τρακτέρ - εργαλεία κτλ) 680) 14,5 στρ. δίπλα στον Βιολογικό (10 στρ. ακτινίδια + 4,5 στρ. τριφύλλι) 681) 5 στρ. ακτινίδια πίσω από τον Βιολογικό 682) 9,2 στρ. ανάμεσα στη Ν. Εφεσσο και Κονταριώτισσα στο ύψωμα με θέα 683) 5500 τ.μ. χωράφι για επαγ. Χρήση κοντά στη ΜΑΧΙ γωνιακό 684) 3800 τ.μ. με μεγάλη φάτσα στην Εθνική οδό μετά το τούνελ δεξιά στο ρέμα για Θεσσαλονίκη. 686) 11 στρ. (88μ. φάτσα) κοντά στη ΜΑΧΙ. 697) 9 στρ. μετά τον Βιολογικό ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 701) 8 δωμάτια σε 250 τ.μ. στην Ολυμπιακή Ακτή στο δεύτερο δρόμο 717) 18 ενοικιαζόμενα δωμάτια σε 500 τ.μ. στην Κατερινόσκαλα 718) 30 δωμάτια με πισίνα στην Ολυμπιακή Ακτή. 719) 5 διπλά και 3 μονά σε καλή κατάσταση στην Ολυμπιακή Ακτή. 722) Σε 250 τμ κατάστημα και 14 δωμάτια πλήρως ανακαινισμένα στον πεζόδρομο της Ολυμπιακής Ακτής 723) Στην Παραλία σε 400 τμ γωνιακό οικόπεδο (1,2 συντ.) οικοδομή με 2 καταστήματα 10 ενοικιαζόμενα δωμάτια και 2 διαμερίσματα ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 802) Ενοικιάζεται μαγαζί 36 τμ με υπόγειο σε καλό πεζόδρομο 803) Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελματικός χώρος 120 τμ με τουαλέτα ΑΜΕΑ 804) 3άρι στην περιοχή Ξάνθου με αυτόνομη θέρμανση 805) 120 τμ, 2ος όρ., 3 Δ, κεντρικό απέναντι από κλινική Κωτακίδη

›©™®¡§¬£¬±¥ ¤¥Ÿ¤§«­¥±¥ «¬®™¥¡™«¬§£¡«¤§¡¥™±¥

¬§¤¨™¢§›£§­¥¡¢¤™¥±£Ÿ ¬§­£§­¤¡œŸ«™¢Ÿ ¢™©™›¡™¥¥Ÿ¥¬¡¥§­ œÅË¿šÕÉÑÅÇÊ¢¹Ì½É·Å¿ ¬Ÿ£  ¢¡¥Ÿ¬§ ­ÈŬ¬½É¾ÇÈÇÕÃÇÍ

Δ


12 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

Ï

ÄÞìïò Áíáóô áóéÜäçò åðéóôñÝöåé óôçí ðáôñßäá ôïõ ìå ìßá ìïíáäéêÞ åìöÜíéóç óôï MYLOS óôçí ÐëÜêá Ëéôï÷þñïõ, áýñéï ÐáñáóêåõÞ 19 Áõãïýóôïõ! Óå Ýíá åêñçêôéêü ðñüãñáììá, ðïõ èá ðåñéëáìâÜíåé ôá ôñáãïýäéá áðü ôï íÝï ôïõ Üëìðïõì, èá ìáò ôáîéäÝøåé óôéò êñõöÝò ôïõ óêÝøåéò, óôá áëçèéíÜ êïììÜôéá ôïõ åáõôïý ôïõ, ÷áñßæïíôÜò ìáò ìïíáäéêÝò åñìçíåßåò, ßóùò ôéò êáëýôåñåò ðïõ Ý÷ïõìå áêïýóåé ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá!

¸

íá áêüìá óçìáíôéêü öéëéêü Ýäùóå ÷èåò ôï áðüãåõìá ï Ðéåñéêüò, óõíå÷ßæïíôáò ôçí ðñïåôïéìáóßá ôïõ ãéá ôï ðñùôÜèëçìá ôçò football league üðïõ öéëïäïîåß íá îåðåñÜóåé ôéò åðéäüóåéò ôùí ðñïçãïýìåíùí óåæüí. Öéëïîåíïýìåíüò ôïõ óôçí Êáôåñßíç ï ¢ñçò, ìå ôïõò ìåëáíüëåõêïõò íá ìåôñïýí Ýíá áÞôôçôï óåñß ðÝíôå öéëéêþí áãþíùí ìÝ÷ñé ðñüôéíïò.

Ê

éíçôéêüôçôá åîáêïëïõèåß íá ðáñáôçñåßôáé ãýñù áðü ôï èÝìá ôïõ äçìïôéêïý êõíïêïìåßïõ, Ýðåéôá êáé áðü ôéò ôåëåõôáßåò êáôáããåëßåò ôïõ öéëïæùéêïý óùìáôåßïõ «¢ñãïò». ¹äç, ç óõæÞôçóç Ý÷åé ðñïêáëÝóåé ôï åíäéáöÝñïí êáé Üëëùí ðáñáãüíôùí, ðÝñá áðü ôïõò Üìåóá åìðëåêüìåíïõò.

ÐÅÌÐÔÇ 18 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2011

Ìðïñåß ïé ðåñéóóüôåñïé íá Ý÷ïõí ôçí ðåðïßèçóç üôé ìåôÜ ôïí äåêáðåíôáýãïõóôï ôï êáëïêáßñé ôåëåéþíåé óéãÜ-óéãÜ. ÊÜôé ôÝôïéï äåí éó÷ýåé üìùò êáé ðÝñá áðü ôéò õøçëÝò èåñìïêñáóßåò ðïõ áêïëïýèçóáí ôï åðéâåâáéþíïõí êáé ïé åóôßåò ðõñêáãéÜò ðïõ áðáó÷üëçóáí ôçí äýíáìç ôçò ÐõñïóâåóôéêÞò Õðçñåóßáò ðåñéóóüôåñåò áðü ìéá öïñÝò. Åîáêïëïõèåß ëïéðüí, ôüóï ç åðáãñýðíçóç ãéá ôçí ðõñïðñïóôáóßá, üóï êáé ç áíáæÞôçóç äñïóéÜò êáé óêéÜò.

Éäéáßôåñç êéíçôéêüôçôá åðéäåéêíýåé ôï ôåëåõôáßï äéÜóôçìá ï ðïëéôåõôÞò Âáóßëçò ÍïõëÝæáò. Ïé íïìéêÝò õðïèÝóåéò êáé Üëëåò ðñùôïâïõëßåò ðïõ áíáëáìâÜíåé, ï ðïëéôéêüò êáé åéäéêÜ ï áíôéìíçìïíéáêüò ëüãïò ðïõ åêöñÜæåé ôïí öÝñíïõí óõ÷íÜ óôï åðßêåíôñï ôïõ åíäéáöÝñïíôïò. ¼ëá äåß÷íïõí üôé ï ãíùóôüò äéêçãüñïò äåí ìÝíåé ìå óôáõñùìÝíá ÷Ýñéá, áëëÜ åôïéìÜæåé ôá åðüìåíá âÞìáôÜ ôïõ.

ÓÕÍÔÁÃÅÓ ÔÏÕ ÉÊÁ - ÅÔÁÌ

ÁíáâÜèìéóç ôïõ óõóôÞìáôïò áõôïìáôïðïéçìÝíçò äéá÷åßñéóçò ÊáíïíéêÜ ðñï÷ùñåß ç áíáâÜèìéóç ôïõ óõóôÞìáôïò áõôïìáôïðïéçìÝíçò äéá÷åßñéóçò óõíôáãþí ôïõ ÉÊÁ-ÅÔÁÌ, ìå ôçí çãåóßá ôïõ õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò íá ó÷åäéÜæåé Ýíá óýã÷ñïíï óýóôçìá ðëÞñùò óõìâáôü ìå ôéò ôñÝ÷ïõóåò ôå÷íïëïãßåò.

Ï ßäéïò æÞôçóå íá äéáóöáëéóôåß ç âéùóéìüôçôá ôïõ Ýñãïõ ìÝóá áðü ôçí äéáóöÜëéóç ôçò ðáñáìåôñéêüôçôáò, ôçò åðåêôáóéìüôçôáò êáé ôçò åýêïëçò ðñïóáñìïãÞò ôùí õðü áíÜðôõîç åöáñìïãþí óå åíäå÷üìåíåò èåóìéêÝò, ïñãáíùôéêÝò, Þ Üëëåò áëëáãÝò. ÌÜëéóôá, æÞôçóå ç áíÜðôõîç ôïõ ëïãéóìéêïý íá ãßíåé ìå ÷ñÞóç áíïéêôþí ðñïôýðùí óýìöùíá ìå ôç äéåèíÞ ðñáêôéêÞ êáé åéäéêÜ ãéá ôç ìïñöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáé ôçí õëïðïßçóÞ ôïõò, ï áíÜäï÷ïò íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé ôå÷íïëïãßåò XML êáé äéáäéêôõáêÝò õðçñåóßåò, üðïõ áõôü åßíáé åöéêôü, Þ áõóôçñÜ äïìçìÝíá ãñáììïãñáöçìÝíá áñ÷åßá, üðïõ áõôü äåí åßíáé åöéêôü.

ËÉÔÏ×ÙÑÏ ÁÐÏ 24 ÅÙÓ 28

ÁðïãïçôåõôéêÞ êáé áíçóõ÷çôéêÞ ç óõìöùíßá ìå ôç Öéíëáíäßá ãéá ôéò åããõÞóåéò «ÁðïãïçôåõôéêÞ êáé áíçóõ÷çôéêÞ» ÷áñáêôçñßæåôáé áðü ôçí áîéùìáôéêÞ áíôéðïëßôåõóç ç óõìöùíßá ìå ôçí Öéëáíäßá ãéá ôïõò üñïõò äáíåéóìïý ôçò ÅëëÜäáò.

Óýìöùíá ìå åíôïëÝò ôïõ õðïõñãïý Åñãáóßáò Ã. ÊïõôñïõìÜíç êáôÜ ôï ó÷åäéáóìü êáé ôçí ïñãÜíùóç ôïõ óõóôÞìáôïò áõôïìáôïðïéçìÝíçò äéá÷åßñéóçò óõíôáãþí ôïõ ÉÊÁ-ÅÔÁÌ èá ðñÝðåé íá ëçöèåß ìÝñéìíá ãéá ôçí åìðëïêÞ éêáíïý áñéèìïý åðéóôçìïíéêïý ðñïóùðéêïý ðëçñïöïñéêÞò ôïõ ÉÊÁ-ÅÔÁÌ êáôÜ ôï óôÜäéï áíáó÷åäéáóìïý êáé áíÜðôõîçò ôùí åöáñìïãþí áðü ôïí áíÜäï÷ï, þóôå ìåôÜ ôçí ïñéóôéêÞ ðáñáëáâÞ ôïõ Ýñãïõ, ï öïñÝáò íá åßíáé óå èÝóç íá áîéïðïéÞóåé ðëÞñùò ôéò åöáñìïãÝò êáé íá ìðïñåß íá ðñïâåß óå ôñïðïðïéÞóåéò, ðñïóèÞêåò ÷ùñßò ôçí áíÜãêç ðñïóöõãÞò óå åîùôåñéêü áíÜäï÷ï.

Ï ê. ÊïõôñïõìÜíçò ôüíéóå ðùò èá ðñÝðåé íá áîéïðïéçèåß êáé åðáíá÷ñçóéìïðïéçèåß ç õöéóôÜìåíç õðïäïìÞ êáé éäéáéôÝñùò ï åîïðëéóìüò ðïõ õðÜñ÷åé óÞìåñá óôï öïñÝá êáé íá ãßíåé áðïôßìçóç ñßóêïõ áðü ôïí áíÜäï÷ï êáé ç ðáñïõóßáóç ïëïêëçñùìÝíçò ðñüôáóçò ãéá ôïí ôñüðï åðÝêôáóçò ôçò ëåéÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2011 ôïõñãéêüôçôáò ôçò õöéóôÜìåíçò åöáñìïãÞò ãéá ôçí

ÊÁÔÁÓÊÇÍÙÓÇ ÐÁËÁÉÙÍ ÊÁÔÁÓÊÇÍÙÔÙÍ ÐÑÏÓÊÏÐÙÍ

ÍÅÁ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ:

êÜëõøç ôùí íÝùí áðáéôÞóåùí. Óôï ðëáßóéï áõôü æçôåß åããõÞóåéò ãéá ôçí ïìáëÞ ìåôÜðôùóç áðü ôï õöéóôÜìåíï óôï íÝï óýóôçìá ÷ùñßò íá äçìéïõñãçèïýí ðñïâëÞìáôá óôéò áñìüäéåò õðçñåóßåò ôïõ ÉÊÁ-ÅÔÁÌ. ÂÜñïò äßíåé ôï õðïõñãåßï Åñãáóßáò êáé óôçí ôåêìçñßùóç üôé ôï óýóôçìá ÇëåêôñïíéêÞò ÓõíôáãïãñÜöçóçò ìðïñåß íá êáëýøåé êåíôñéêÜ ôéò áðáéôÞóåéò ðïõ èá åîáóöáëßóïõí ôç ìïíáäéêüôçôá ôçò óõíôáãÞò, êáèþò êáé ôç ìïíáäéêüôçôá ÷ñÞóçò ôïõ êÜèå ìïíáäéêïý êïõðïíéïý ðïõ õðÜñ÷åé óôç óõóêåõáóßá ôïõ öáñìÜêïõ êáé åðéêïëëÜôáé óôï Ýíôõðï ôçò óõíôáãÞò (ð.÷. áêýñùóç êïõðïíéïý ìå ôç ÷ñÞóç ôïõ óå óõíôáãÞ), þóôå íá äéáóöáëéóôåß ç âéùóéìüôçôá ôïõ Ýñãïõ ÷ùñßò íá áðáéôåßôáé åê íÝïõ ç ðñïóöõãÞ óå åîùôåñéêü áíÜäï÷ï. ÔÝëïò, ï õðïõñãüò æçôåß áðü ôï ÉÊÁ-ÅÔÁÌ íá ðñïâåß óôéò áðáñáßôçôåò äéáðñáãìáôåýóåéò ìå ôïí áíÜäï÷ï, ðñïêåéìÝíïõ íá åðéôåõ÷èåß ìåßùóç ôïõ ðñïâëåðüìåíïõ êüóôïõò áíèñùðïìÞíá óôï Ýñãï ôçò ôÜîçò ôïõ 25%, êáèþò üðùò óçìåéþíåôáé ôï êüóôïò áíèñùðïìÞíá, üðùò ðñïâëÝðåôáé ãéá ôï Ýñãï, êñßíåôáé éäéáßôåñá õøçëü ìå âÜóç áíôßóôïé÷á êüóôç óå ðñïçãïýìåíá áéôÞìáôá Ýãêñéóçò Ýñãùí ðïõ Ý÷åé õðïâÜëåé ï öïñÝáò, êáèþò êáé óå ó÷Ýóç ìå êüóôç áíèñùðïìÞíá áíôßóôïé÷ùí ðñïóüíôùí óå ðñüóöáôåò ðñïôÜóåéò Üëëùí öïñÝùí. Óôï óçìåßï áõôü ï ê. ÊïõôñïõìÜíçò æçôåß íá äéåñåõíçèåß ç äõíáôüôçôá ðåñéïñéóìïý ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ôçò ðñïìÞèåéáò.

Óå áíáêïßíùóÞ ôïõ ï áíáðëçñùôÞò ôïìåÜñ÷çò Ïéêïíïìéêþí ôçò ÍÄ Íüôçò ÌçôáñÜêçò åðéóçìáßíåé ðùò ôï ãåãïíüò üôé æçôïýíôáé åããõÞóåéò ãéá íá äïèåß äÜíåéï óå ÷þñá-ìÝëïò ðïõ Ý÷åé áíÜãêç êáé ðñïóðáèåß íá îåðåñÜóåé ôçí êñßóç ôçò, óçìáßíåé üôé ç Ýííïéá ôçò êïéíïôéêÞò áëëçëåããýçò õðïâáèìßæåôáé áêüìá ðåñéóóüôåñï, åíþ äçìéïõñãåßôáé ðñïçãïýìåíï, þóôå íá æçôÞóïõí êé Üëëåò ÷þñåò áíôßóôïé÷åò åããõÞóåéò. Ï ê. ÌçôáñÜêçò åêöñÜæåé ôçí áíçóõ÷ßá ôïõ üôé ïé åããõÞóåéò áõôÝò ìåéþíïõí ôá ðñáãìáôéêÜ äéáèÝóéìá êåöÜëáéá ðïõ èá äïèïýí óôçí ÅëëÜäá, þóôå íá áíôéìåôùðßóåé ôï ÷ñÝïò ôçò, åíþ áõîÜíïõí ôï óõíïëéêü ÷ñÝïò ôçò ÷þñáò. «Ìáò æçôïýí íá äáíåéóôïýìå åðéðëÝïí, ãéá íá ôïõò äþóïõìå 'åããõÞóåéò', þóôå íá ìáò... äáíåßóïõí» ôïíßæåé ÷áñáêôçñéóôéêÜ, åíþ åðéóçìáßíåé êáé ôï åíäå÷üìåíï íá åíèáññõíèïýí êáé éäéþôåò ïìïëïãéïý÷ïé ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò íá æçôÞóïõí êé áõôïß áíôßóôïé÷åò åããõÞóåéò. Ï áíáðëçñùôÞò ôïìåÜñ÷çò êáôçãïñåß ôçí êõâÝñíçóç ðùò ðáíçãõñßæåé, ôçí þñá ðïõ äåí ìðïñåß íá âÜëåé ôÝëïò óôïí êáôÞöïñï. «Ç êõâÝñíçóç õðïíïåß ïõóéáóôéêÜ üôé ôá ðñÜãìáôá èá ìðïñïýóáí íá åßíáé êáé ÷åéñüôåñá. Áõôü äåí áëëÜæåé, üìùò, ôçí ðñáãìáôéêüôçôá: üôé ðÜíå, óõíå÷þò, áðü ôï êáêü óôï ÷åéñüôåñï» ôïíßæåé ÷áñáêôçñéóôéêÜ.

3åôÝò ìíçìüóõíï Ôåëïýìå ôï ÓÜââáôï 20 Áõãïýóôïõ 2011 óôïí Éåñü Íáü Áãßáò ÔñéÜäïò 3åôÝò ìíçìüóõíï ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôïõ ðïëõáãáðçìÝíïõ ìáò óõæýãïõ, ðáôÝñá, áäåëöïý êáé ðáððïý

ÐÅÔÑÏÕ ÃÁËÁÍÏÐÏÕËÏÕ

Ðáñáêáëïýìå ôïõò óõããåíåßò êáé ößëïõò ðïõ ôéìïýí ôçí ìíÞìç ôïõ íá ðñïóÝëèïõí íá åíþóïõí ìáæß ôéò äåÞóåéò ðñïò ôïí Õøéóôï. Ç óýæõãïò Ôá ôÝêíá Ç áäåëöÞ Ôá åããüíéá Ïé ëïéðïß óõããåíåßò Óçì.: Ï êáöÝò èá ðñïóöåñèåß óôçí áßèïõóá ôçò Áãßáò ÔñéÜäïò.

ÔÏ ÊÁÖÅÍÅÉÏ ôïõ Áöåíôïýëç

ÁãÜíôá «Åñìüëáå»!...

Èá ðñáãìáôïðïéçèåß êáé öÝôïò óôï Ëéôü÷ùñï Ðéåñßáò ç êáèéåñùìÝíç ðëÝïí óõíÜíôçóç ôùí ðáëáéþí êáôáóêçíùôþí ðñïóêüðùí ÊïæÜíçò êáé ü÷é ìüíï . Óôçí óõíÜíôçóç ðïõ ðñáãìáôïðïéåßôáé êÜèå ÷ñüíï êáé ç öåôéíÞ åßíáé ç 11ç óõììåôÝ÷ïõí ðáëáéïß ðñüóêïðïé êõñßùò íåáñÜ Üôïìá ãåííçèÝíôá áðü ôï 1940 êáé åíôåýèåí ( ðáéäéÜ) . Óôçí öåôéíÞ óõíÜíôçóç èá Ý÷åé Ýíôïíá ðïëéôéóôéêü ÷ñþìá ìå âñáäéÝò êëáóóéêÞò ìïõóéêÞò . Ç åðéëïãÞ áõôþí ôùí åêäçëþóåùí áðü ôçí ïìÜäá êáôÜñôéóçò ôïõ ðñïãñÜììáôïò Ýãéíå ìå óêïðü ôçí ðíåõìáôéêÞ êáëëéÝñãåéá ôùí êáôáóêçíùôþí êáé ôçí åêôüíùóç ôïõò áðü ôéò ïðïéåóäÞðïôå êáôáóôÜóåéò óôñÝò êáé Üã÷ïõò Ý÷ïõí óõóóùñåõèåß óôïí êáèÝíá üëï ôï ðñïçãïýìåíï äéÜóôçìá Ïé áñ÷çãïß ôçò öåôéíÞò óõíÜíôçóçò ðïõ åßíáé ïé êïé Êïõêïõëßïò êáé Ôóéáúñçò Ý÷ïõí óõíôÜîåé Ýíá ðïëý Þðéï ðñüãñáììá äñÜóåùí áíÜëïãï ôùí çëéêéþí ôùí êáôáóêçíùôþí . Êáé öÝôïò èá ôçñçèåß áðü ôïõò äéïñãáíùôÝò áõóôçñü ðñïãñÜììáôïò äéáôñïöÞò ðïõ èá ðåñéëáìâÜíåé êõñßùò ãåýìáôá ìåóïãåéáêÞò äéáôñïöÞò ( êáôáöéþô’êï ìå óãéïýñ , ôñá÷áíÜ ìå æùìü áðü åíôüóèéá ðôçíþí êáé Üëëá óõíáöÞ ). Ç ðñïóÝëåõóç ôùí êáôáóêçíùôþí èá áñ÷ßóåé áðü ôçí ÔåôÜñôç ôï ðñùß 24 Áõãïýóôïõ êáé ç áðï÷þñçóç áðü ôçí ÊõñéáêÞ 28 Áõãïýóôïõ áñãÜ ôï âñÜäõ, åêôüò áí ï Îõëïöüñïò ìáò âÜëåé ôï ðïäÜñ íùñßôåñá . Ôá áðáñáßôçôá ðïõ ðñÝðåé íá Ý÷ïõí ìáæß ôïõò ïé óõììåôÝ÷ïíôåò åßíáé ôá ãíùóôÜ üðùò êÜèå ÷ñüíï . Ïé äéïñãáíùôÝò êÜíïõí Ýêêëçóç óå ðáëáéïýò ðñïóêüðïõò ðïõ åßíáé êÜôï÷ïé Laptops íá ôá öÝñïõí ìáæß ôïõò åðåéäÞ Ý÷åé ðñïãñáììáôéóèåß ìáñáèþíéïò åðéêïéíùíßáò ìå ôïõò áðáíôá÷ïý ðñïóêüðïõò ìÝóù face-book.

ÖÝôïò ôçò Ðáíáãßáò-âüçèá Ìåãáëü÷áñç êé áãñßåøáí ïé êåñäïóêüðïé!- ôï æåýãïò Áöåíôïýëç äåí áêïëïýèçóå ôï ñåýìá ôùí «äéáêïðôþí». ¼÷é ôçò ÄÅÇ, ôïõò Üëëïõò! Åêåßíïõò ðïõ êÜèå Äåêáðåíôáýãïõóôï åãêáôáëåßðïõí ôéò åóôßåò ôïõò ìå ðñïïñéóìü ôá äéÜöïñá ðñïóêõíÞìáôá óå óõíäõáóìü ìå ôçí áíÜëïãç áíáøõ÷Þ. Ôá ðñïçãïýìåíá ÷ñüíéá, ï åìðåéñïôÝ÷íçò ðïëéôéêüò áíáëõôÞò, «ðñéí âãåé óôïí ðçãáéìü» ãéá ôïí Äåêáðåíôáýãïõóôï, óõíÞèéæå íá ëÝåé:«Ìáò êõíçãÜí ïé Ãåñìáíïß;» ãéá íá áíôéìåôùðßóåé ôéò öïñôéêÝò ðáñáôçñÞóåéò ôçò óõæýãïõ: «Áöåíôïýëç, êÜíå ãñÞãïñá»! ÖÝôïò êõíçãïýóáí ôç Ãåñìáíßá êáé ôïõò åôáßñïõò ôçò Åõñùæþíçò ïé áãïñÝò ïðüôå ï èåßïò Üñáîå óôï óðßôé ãéá íá äåé áðü ôçëåïñÜóåùò ôé è’ áðïãßíïõìå üëïé åìåßò ïé «áíáîéü÷ñåïé» êé Üöçóå ôçí Ðïëõôßìç íá ìïõñìïõñßæåé. Ãéá åêäñïìÝò åßìáóôå, üôáí Ý÷ïõí ðÜñåé óôï êáôüðé ôï ÷ñçìáôéóôÞñéï ôçò Öñáíêöïýñôçò ïé áãïñÝò êáé ôïõ ‘äùóáí íá êáôáëÜâåé ôé èá ðåé êáôÞöïñïò; Åäþ ìáæß ìå ôéò ãåñìáíéêÝò ìåôï÷Ýò êüíôåøå íá êáôåâåß ç óôÜèìç ôïõ ðïôáìïý ÌÜéí. ËÝìå ôþñá! Ç èåßá Þèåëå ôéò âüëôåò ôçò ëüãù ôçò ãéïñôÞò ôçò Ðáíáãßáò êáé ðáñáðïíÝèçêå: «Ç öñÜïõ ¢ãêåëá êÜíåé áíÝìåëç ôéò äéáêïðÝò ôçò êé åãþ æáëßóôçêá íá âëÝðù ôïí äåßêôç ÍÔÁλ! «Öñáíêöïýñô áì ÌÜéí!» áðÜíôçóå ï áíáëõôÞò. Ôé íá ðåé; Äåí ìðïñïýóå êé áõôÞ ç «êñõüêùëç» ç «Frau Nein» íá ãõñßóåé óôçí Êáãêåëáñßá ãéá íá ìç ìïõñìïõñßæåé ç èåßá; ÊáãêåëÜñéïò íá óïõ ðåôý÷åé! ¸÷åé âÝâáéá õéïèåôçìÝíï åêåßíï ôï ìéêñü ðïõëß ôçò ïéêïãÝíåéáò ôùí ðéãêïõÀíùí ðïõ ðñÝðåé íá êÜíåé ôá ìðÜíéá ôïõ. Ðþò íá êáôáëÜâåé üìùò ç êõñßá Ðïëõôßìç üôé óôç Âüñåéá ÈÜëáóóá «ôá ìðÜíéá ôùí ðôçíþí» ðñïçãïýíôáé áðü «ôá ìðÜíéá ôùí ëáþí»; ÁíÝâáóå ðßåóç ìå ôç óêÝøç üôé ôï «ðáëéïðïýëé» êïëõìðÜåé - ðëÜôóá ðëïýôóá! - óôá ãåñìáíéêÜ èÝñåôñá êé åêåßíç ïóïíïýðù ìðïñåß íá «íá óêßæåé ãÜôåò» - ÷ñÜôóá ÷ñïýôóá! - ëüãù ôçò ìÝ÷ñéò åó÷Üôùí ëéôüôçôáò ðïõ ãõñåýïõí ïé áãïñÝò áðü ôïí êïóìÜêç. Ïé ðïëéôéêïß ðïõ èá ìðïñïýóáí íá êüøïõí ôç öüñá ôùí êåñäïóêüðùí åßíáé Üöáíôïé ðñïóþñáò. «Êñýá ç Âüñåéá ÈÜëáóóá» ðáñáðïíéïýíôáé ïé Ãåñìáíïß. Ôé íá ðïýìå êé åìåßò ïé êáçìÝíïé ìÝó’ ôç èåñìÞ Ìåóüãåéï; Ï áíáëõôÞò ìåëÝôçóå ôï æÞôçìá ôùí «äéáêïðôþí» ôïõ ôñéçìÝñïõ áðü ôçëåïñÜóåùò. Åßäå áõôïýò ðïõ ôñÜâçîå ï ïñãáíéóìüò ôïõò èáëáóóéíü áÝñá êáé ôïõò Üëëïõò ðïõ ðÞñáí ôá üñç êáé ô’ Üãñéá âïõíÜ ãéá íá áíåâÜóïõí áéìáôïêñßôç. Ï ê. Ìðáìðéíéþôçò ðáñáêáëåßôáé íá ðñïóèÝóåé óôï ëÞììá «äéáêüðôçò» êáé ôéò åñìçíåßåò áõôÝò! Óå üôé áöïñÜ ôá èÝñåôñá ôçò Æáêýíèïõ üðïõ ãßíåôáé êïõâÝíôá ôåëåõôáßá ãéá õðåñâïëéêü ðïóïóôü ôõöëþí, ìåôáîý ôïõ

íôüðéïõ ðëçèõóìïý, ï èåßïò õðïøéÜæåôáé üôé êÜðïôå ðñÝðåé íá ðÞãå åêåß ãéá äéáêïðÝò- ðáñÜ èéí áëüò!- ï «áü…üììáôïò» ìðÜñìðá ¼ìçñïò ìáæß ìå ôçí ÉëéÜäá êáé ôçí Ïäýóóåéá. Ðáñáêáëåßôáé ç êñáôéêÞ Ðñüíïéá íá åëÝãîåé ìÞðùò õðÜñ÷ïõí áêüìç êëçñïíüìïé ðïõ ðáßñíïõí ôç óýíôáîÞ ôïõ! Ç êõñßá Ðïëõôßìç èåþñçóå ðñïíïìéïý÷ïõò åêåßíïõò ðïõ ðñïôßìçóáí íá ðåñÜóïõí ôï ôñéÞìåñï óå âïõíü. ¼ëï êáé èá ìÜæåøáí ëßãç ñßãáíç, ëßãï ôóÜé êáé Üëëá Üãñéá «êáëëùðéóôéêÜ» öõôÜ. Ç ïìïñöéÜ èá öáíåß ôïí ÷åéìþíá ðïõ «èá êÜíïõìå ôï óê… ìáò ðáîéìÜäé» êáé èá ÷ñåéáóôåß êÜðïéï ñüöçìá ãéá íá ôï ìïõëéÜóïõìå! Ôéò óêÝøåéò ðåñß «äéáêïðôþí» äéÝêïøå, áíÞìåñá ôçò ÐáíáãéÜò, ç åðßóêåøç óôï «êáöåíåßï» ôçò óôÞëçò ôïõ ößëôáôïõ êýñéïõ «Åñìüëáïõ», ìïíá÷ïý áðü ôñéåôßáò ðïõ Ý÷áóå ôç óýæõãï êáé ðåéíáëÝïõ áöüôïõ êáëùóüñéóå ôï Ìíçìüíéï. «ÊáôÜðéå êüêáëï êáé ôïí ãëßôùóå ç êüñç ôïõ óôï ðáñÜ Ýíá!» åíçìÝñùóå ç óýæõãïò êáé âïçèüò ôïõ «èåñáðåõôÞ ôçò êáôÞöåéáò»! «Ìå ôç Öñáíêöïýñôç óå ðôþóç îçãÞèçêåò âáêáëÜï õãñÜëáôï âñå èçñßï;» ñþôçóå ï áíáëõôÞò. «Ôóé ôóé ìðßñá ðÞãá íá îçãçèþ!» áðÜíôçóå åêåßíïò. «Ãéáôß Üëëáîåò ìðßñá ñå äéïðôñïöüñá áëåðïý; Äåí åßðáìå ìüíïí ç “ÓÖÉΔ êÜíåé êáëü;» åîáíÝóôç ï èåßïò. «“ÓÖÉΔ Þðéá» åîÞãçóå ï «Åñìüëáïò». «Ôï “ôóé ôóé” ôé åßíáé;» ïýñëéáîå ï Áöåíôïýëçò. «ÊñÝáò âïäéíü» ðåôÜ÷ôçêå ç âïçèüò. «Êõñßá Ðïëõôßìç çóõ÷ßá, üôáí åîåôÜæù!» öþíáîå ï áíáëõôÞò êáé áðåõèýíèçêå óôïí áóèåíÞ: «Ðþò ôçí êáôÜðéåò ñå ïëüêëçñç “âïúäïêïêÜëá”;» «Ñþôçóåò áðü ðüôå åß÷å íá ãåõôåß êñåáôÜêé;» ó÷ïëßáóå ç óýæõãïò. «Ôüôå ôçãÜíéóå óôá óâÝëôá äõï ôñßá áâãïõëÜêéá êé Üíïéîå åðåéãüíôùò ìéá ìðßñá “ÓÖÉΔ!» åßðå ï «èåñáðåõôÞò» óôç óýæõãï. Ôé íá ôçí êÜíåé ï «Åñìüëáïò» ôçí øõ÷ïëïãéêÞ õðïóôÞñéîç; Öáß èÝëåé ï öïõêáñÜò êé áí «äåí öïõóêþóåé ï ÌÜéí» äåí èá ìðïñåß íá ðÜñåé ôá ðïäÜñéá ôïõ ôïí ÷åéìþíá. «¸ëá ÐáíáãéÜ êáé ìç ÷åéñüôåñá; Ëéôüôçôá ìå 23% ÖÐÁ êé Üíôå íá öáò öôçíüôåñá!» ó÷ïëßáóå ç êõñßá Ðïëõôßìç. ÁãÜíôá «Åñìüëáå». ÁãÜíôá!... -Ù-

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011  
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011  

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

Advertisement