Page 1

ÔÑÉÔÇ 21 ÉÏÕÍÉÏÕ 2011

Åôïò 35ï Áñ.Öýëëïõ 8683

www.olympio-bima.gr

ÔéìÞ Öýëëïõ 0,75 Åõñþ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ ÅêäïôéêÞ åíçìåñùôéêÞ É.ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Ãñáöåßá -Ôõðïãñáöåßá ÂÏÔÓÇ 18 ÔÇË. 38920, 33633, 38606, 46790-92 FAX 20672 www.olympio-bima.gr e-mail ol-bhma@otenet.gr & info@olympio-bima.gr

Ìüíï ï ëáüò ìðïñåß íá äþóåé ôç ëýóç B’ ÃÉÁÔÉ ÔÑÏÌÁÎÁÍ ÏÉ ÔÑÏÚÊÁÍÏÉ; Ôïõ ÃéÜííç ÊïñïìÞëç

Ç í Ý á ç ã å ó ß á ô ïõ Õ ð . Ï é ê ï í ïì é ê þí å ð á í å î å ôÜ æ å é ì Ý ô ñ á ôï õ Ì å ó ï ðñ üè å ó ì ï õ Ð ñ ï ã ñ Ü ì ì á ôï ò ÓÅË.5

ÓÔÏ ÓÔÏ×ÁÓÔÑÏ ïé åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò

ÁíáñôÞèçêáí ÷èåò ïé âáèìïß ôùí ðáíåëëçíßùí

* ¸ ê ô á ê ôç åé ó ö ï ñ Ü , ãé á á ñ ê å ôÜ ÷ ñ ü í é á * Ô Ýëï ò åðé ôçäåýìáôïò * Ô åê ì Þ ñ é ï å ð éô ç ä å ý ì á ôï ò

ÁÐÏ ÔÉÓ 3 ÔÏ ÌÅÓÇÌÅÑÉ

Êëåéóôü ôï Áñ÷áéïëïãéêü Ìïõóåßï ôïõ Äßïõ ËÏÃÙ ÅËËÅÉØÇÓ ÖÕËÁÊÙÍ

ÓÅË.9

ÓÔÁ ËÕÊÅÉÁ ÏËÇÓ ÔÇÓ ×ÙÑÁÓ ÓÅ Ë.9

Åðá íá ëáì â áíü ì åíåò 48 ù ñå ò á ð å ñ ã ßå ò óôç ÄÅÇ ÅÍÁÍ ÔÉ Á ÓÔ ÇÍ ÐÅ ÑÁÉ Ô ÅÑÙ ÁÐÏÊÑÁÔÉÊÏÐÏÉÇÓÇ ÔÇÓ

ÓÅË.3

×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

¸êôáêôá, Ýêôáêôá!...

ÓÅË.3

ÅÕ×ÁÑÉÓÔÇÑÉÁ ÅÐÉÓÔÏËÇ ÐÑÏÓ ÔÏÍ ÄÇÌÏ ÊÁÉ ÔÇÍ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ.

Éêáíïðïßçóç óôïí åìðïñéêü êüóìï

Ôçí ðåñáóìÝíç «ÔåôÜñôç ôùí óõìöùíéþí»(!) ç èåßá Ðïëõôßìç, áêïýãïíôáò áðü ôçëåïñÜóåùò ôï äéÜããåëìá ôïõ Ðñùèõðïõñãïý ó÷ïëßáóå:«Ï Ãéþñãïò ôé Þèåëå ôçí åèíéêÞ óõíåííüçóç; ÂãÞêå áìöéóâçôçìÝíïò!». Ç ìÝñá Üñ÷éóå ìå óõæçôÞóåéò ãéá êõâÝñíçóç åèíéêÞò åíüôçôáò –ôá êáíÜëéá åß÷áí âñåé êáé ôïí íÝï Ðñùèõðïõñãü êïéíÞò áðïäï÷Þò!-êáé ôåëåßùóå ìå ðñïáíáããåëßá ãéá áíáó÷çìáôéóìü. ÓÅË.4

ÃÊÏÕÍÁÓ ÓÙÔÇÑÇÓ ÊÁÉ ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ

ÃÉÁ ÔÉÓ ÐÑÏÓÐÁÈÅÉÅÓ ÐÁÔÁÎÇÓ ÔÏÕ ÐÁÑÁÅÌÐÏÑÉÏÕ ÓÅË.5

Ïé áñéóôïý÷ïé ôïõ 3ïõ Ãõìíáóßïõ Êáôåñßíçò ÓÅË.12

ÏÉÊÏÍÏÌÏËÏÃÏÉ – ÓÕÌÂÏÕËÅÕÔÉÊÇ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÌÁÔÉÊÇ ØÕ×ÏËÏÃÉÁ – ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÌÁÔÉÊÙÍ ÐÑÏÂËÇÌÁÔÙÍ Ð. ÔóáëäÜñç 18 Á ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ 08.00-10.00 ð.ì. Þ êáôüðéí ôçëåöùíéêïý ñáíôåâïý. Ôçë. 23510-26145 êáé 36738


2 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÔÑÉÔÇ 21 ÉÏÕÍÉÏÕ 2011

20 Éïõíßïõ 2011

O ×ÙÑÏÓ ÓÕÍÁÍÔÇÓÇÓ, ÄÉÁËÏÃÏÕ ÊÁÉ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ «ÉÄÅÏÄÑÏÌÉÏ»

ÖÅÓÔÉÂÁË ÔÅ×ÍÇÓ ÁÐÏ ÔÏ ÐÁÉÄÉÊÏ ×ÙÑÉÏ SOS ÂÁÑÇÓ ÌÅ ÔÇÍ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ ÔÇÓ VODAFONE

(Ð. Ð. Ãåñìáíïý 2)

ìïõóéêÞò êáé ç èåáôñéêÞ ðáñÜóôáóç ôùí ðáéäéþí ôïõ Èåáôñéêïý Åñãáóôçñßïõ, «Íôåíåêåäïýðïëç» ôçò Å.Öáêßíïõ. Ç åêäÞëùóç ïëïêëçñþèçêå ìå ôá ðáéäéÜ ôïõ Ìïõóéêïý Åñãáóôçñßïõ, ôá ïðïßá ðáñïõóßáóáí ìéá îå÷ùñéóôÞ óõíáõëßá ãéá ìéêñïýò

Ôo Ðáéäéêü ×ùñéü SOS ÂÜñçò äéïñãÜíùóå ôï 5ï ÄéÞìåñï Ðáéäéêü ÖåóôéâÜë ÔÝ÷íçò «¼ñãáíá, Ôýìðáíá, Ëýðåò êáé ×áñÝò, ×ñþìáôá, Éóôïñßåò, ÌïõóéêÝò... åßíáé ç æùÞ ìáò üëç!», ìå ôçí õðïóôÞñéîç ôçò Vodafone. Ôï ÖåóôéâÜë, ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï «ÈÅÁÔÑÏÍ» ÊÝíôñï Ðïëéôéóìïý «Åëëçíéêüò Êüóìïò», ôï ÓÜââáôï 18 êáé ôçí ÊõñéáêÞ 19 Éïõíßïõ. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ ÖåóôéâÜë ðáñïõóéÜóôçêáí Ýñãá êáé äñáóôçñéüôçôåò ôùí ðáéäéþí ôïõ Ðáéäéêïý ×ùñéïý SOS ÂÜñçò êáé ôïõ ÄÞìïõ ÂÜñçò, Âïýëáò, ÂïõëéáãìÝíçò áðü ôç óõììåôï÷Þ ôïõò óôá Å ñ ã á ó ô Þ ñ é á ÄçìéïõñãéêÞò ¸êöñáóçò êáé Áðáó÷üëçóçò, ðïõ ëåéôïõñãïýí óôéò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ Ðáéäéêïý ×ùñéïý. Ôï ÓÜââáôï, ç èåáôñéêÞ ïìÜäá åíçëßêùí ðáñïõóßáóå ôï Ýñãï «Ç ¿ñá ôïõ Ëýãêá» ôïõ Ðåñ ¼ëïâ ¸íêâéóô, åíþ ôçí ÊõñéáêÞ ðñáãìáôïðïéÞèçêå áöÞãçóç ðáñáìõèéþí ìå ôç óõíïäåßá

ôïò ÅôáéñéêÞò Õðåõèõíüôçôáò ðïõ åöáñìüêáé ìåãÜëïõò. Ç Vodafone, ãéá Ýêôç ÷ñïíéÜ óôçñßæåé ôá æåé, åóôéÜæïíôáò óôçí õðïóôÞñéîç êáé óõìÐáéäéêÜ ×ùñéÜ SOS ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôùí âïëÞ óôçí áíÜðôõîç êáé åðéìüñöùóç ôùí Åñãáóôçñßùí ¸êöñáóçò êáé ÄçìéïõñãéêÞò ðáéäéþí, éäéáßôåñá åêåßíùí ðïõ Ý÷ïõí ìåãáÁðáó÷üëçóçò óôïõò ÷þñïõò ôïõò óôçí ëýôåñç áíÜãêç. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ðáñáêáÁèÞíá êáé ôç Èåóóáëïíßêç, ðïõ ðåñéëáìâÜíïõí, ìåôáîý Üëëùí, ìïõóéêü, èåáôñéêü, ëïýìå åðéêïéíùíÞóôå:ÌÜéíôá ÔåñæéÜí, ðïëéôéóôéêü åñãáóôÞñé, êáèþò êáé åñãáóôÞ- Community Relations Coordinator, ôçë. ñé ðåñéâáëëïíôéêÞò åõáéóèçóßáò. Åðßóçò 2310 494630, êéí.6944 600159, e-mail: ëåéôïõñãåß ÏìÜäá ÓõìâïõëåõôéêÞò maida.terzian@vodafone.com ÕðïóôÞñéîçò ÃïíÝùí. Ôá ðáéäéÜ ôùí ×ùñéþí SOS, ìáæß ìå ðáéäéÜ ðïõ æïõí ÓÙÌÁÔÅÉÏ ÓÕÍÔÁÎÉÏÕ×ÙÍ óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ, Ô.Å.Â.Å. – Ï.Á.Å.Å. Í. ÐÉÅÑÉÁÓ åêðáéäåýïíôáé êáé åêöñÜæïÅÐÔÁÇÌÅÑÇ ÅÊÄÑÏÌÇ íôáé äçìéïõñãéêÜ ìå ðñùôüÓÔÇÍ ÉÔÁËÉÁ ôõðá ìÝóá êáëëéôå÷íéêÞò Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Óùìáôåßïõ êáé äçìéïõñãéêÞò ÝêöñáÓõíôáîéïý÷ùí Ô.Å.Â.Å. – Ï.Á.Å.Å. Ðéåñßáò óçò, õðü ôçí êáèïäÞãçóç åíçìåñþíåé ôá ìÝëç êáé ôïõò ößëïõò ôïõ åéäéêþí åêðáéäåõôéêþí. Óùìáôåßïõ üôé ëüãù ìåãÜëïõ åíäéáöÝñïíôïò ãéá ôç óõììåôï÷Þ óôçí åðôáÞìåñç åêäñïìÞ Ç Vodafone óôçñßæåé ôá ãéá ôçí Éôáëßá ðïõ äéïñãáíþíåé ôï Óùìáôåßï ÐáéäéêÜ ×ùñéÜ SOS ãéá ôç óôéò 24 ìå 30 Éïõíßïõ 2011 áëëÜ êáé ëüãù ëåéôïõñãßá ôùí óõìðëÞñùóçò ôùí èÝóåùí ôïõ ëåùöïñåßïõ, Åñãáóôçñßùí ¸êöñáóçò ôïõ êáñáâéïý êáé ôïõ îåíïäï÷åßïõ, áðïöáóßêáé ÄçìéïõñãéêÞò óôçêå íá õëïðïéçèåß êáé äåýôåñç åêäñïìÞ ìå ôïí ùò Üíù ðñïïñéóìü ãéá ôéò 8 ìå 14 Éïõëßïõ Áðáó÷üëçóçò, óôï ðëáßóéï 2011. ôïõ åõñýôåñïõ ðñïãñÜììá-

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

Ç ¸íùóç ÓõããñáöÝùí Ðéåñßáò êáëåß ôá ìÝëç ôçò óå óõíÜíôçóç óôï êáöÝ ÅÊÁÂÇ, ôï ÓÜââáôï 25 Éïõíßïõ êáé þñá 13.00.

Óôéò 25.06.2011 ï Óýíäåóìïò Èñáêþí Êáôåñßíçò èá óõììåôÝ÷åé óôï ÐáíåëëÞíéï Ðáíèñáêéêü áíôÜìùìá óôçí ÐôïëåìáÀäá. Ç áíá÷þñçóç ãéá ôï áíôÜìùìá åßíáé óôéò 3ì.ì áðü ôá ãñáöåßá ôïõ ôïõ Óõëëüãïõ. ÔéìÞ óõììåôï÷Þò 15E êáô’ Üôïìï. Ôçë äÞëùóçò óõììåôï÷Þò: 6974731784 ê. ÓùôçñéÜäïõ Ìáñßá( ÃñáììáôÝáò Óõëëüãïõ) Ìå ôéìÞ ôï Ä.Ó

ÓÔÇÍ ÅÊÈÅÓÇ ÂÉÂËÉÏÕ ÐÏÕ ÓÕÍÏÄÅÕÅÉ ÔÇÍ ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÈÁ ÂÑÉÓÊÏÍÔÁÉ ÓÐÏÕÄÁÉÏÉ ÔÉÔËÏÉ ÔÏÕ ÊÁËÏÕ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏÕ ÊÁÈÙÓ ÊÁÉ ÐÁËÁÉÏÔÅÑÁ ÔÅÕ×Ç

Ðëçñïöïñßåò êáé äçëþóåéò óõììåôï÷Þò ìÝ÷ñé 6/7/2011 óôá ãñáöåßá ôïõ Óùìáôåßïõ : Ãåùñã. Ïëõìðßïõ 1 (2ïò üñïöïò) êáé ôçëÝöùíï : 2351078736 êáèçìåñéíÜ þñåò : 19.00 – 21.00, áðü ôá ìÝëç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ Óùìáôåßïõ êáèþò êáé áðü ôï ôïõñéóôéêü ðñáêôïñåßï ôïõ ê. Âåëþíç. Ãéá ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï Ï Ðñüåäñïò Ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ÊïõôóÞò ÄçìÞôñéïò Ôóáëüò ÁèáíÜóéïò

¸íùóç ÓõããñáöÝùí Ðéåñßáò

ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ ÈÑÁÊÙÍ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ & Í. ÐÉÅÑÉÁÓ

óáò ðñïóêáëåß ôçí ÐáñáóêåõÞ 24 Éïõíßïõ êáé þñá 8 ôï âñÜäõ óôçí ðáñïõóßáóç ôïõ êïæáíßôéêïõ ðåñéïäéêïý «ÐÁÑÅÌÂÁÓÇ» ðïõ êëåßíåé 25 ÷ñüíéá áêïßìçôçò, äçìéïõñãéêÞò ðáñïõóßáò êáé ðíåõìáôéêÞò ðñïóöïñÜò óôá ìáêåäïíéêÜ ãñÜììáôá ôïí åêäüôç êáé óõããñáöÝá ôçò «ÐáñÝìâáóçò» Âáóßëç ÊáñáãéÜííç óõóôÞíåé óôï êïéíü ï Áíôþíçò ÊÜëöáò

ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏÓ ÅÕÊÁÑÐÉÄÇ ôçë. 34551-2 ÓÇÌÅÑÁ “ÐÁÃÉÄÅÕÌÅÍÇ ØÕ×ǔ

Eê ìÝñïõò ôçò ¸íùóçò ÓõããñáöÝùí Ðéåñßáò, Ôñéáíôáöõëëßäçò Ðáíáãéþôçò

ÈÑÉËÅÑ

“×-ÌÅÍ: Ç ÐÑÙÔÇ ÃÅÍÉÁ”

“KUNG FU PANDA” ÓÔÁ ÅËËÇÍÉÊÁ

Ôçí Ôñßôç 21 Éïõíßïõ, óôéò 10.30 ôï âñÜäõ ÓÔÇÍ ÅÊÐÏÌÐÇ «ÊÏÍÔÁ ÓÔÏÕÓ ÁÃÑÏÔÅÓ» ÔÇÓ ÄÉÏÍ ÔÇËÅÏÑÁÓÇÓ ìå ôïí ÃéÜííç Ôóéìðïíßäç

ÈÝìá: «Áãñïôïõñéóìüò» Ç

åêðïìðÞ

Áãñüôåò»,

«ÊïíôÜ

óôïõò

ôïí

ÃéÜííç

ìå

Ôóéìðïíßäç, ðïõ ìåôáäßäåôáé ôçí Ôñßôç 21

Éïõíßïõ

2011,

óôéò

10.30 ôï âñÜäõ, óôçí ÄÉÏÍ Ôçëåüñáóç,

èÝìá ôçò Ý÷åé :

«Áãñïôïõñéóìüò»

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ Éäéïêôçóßá - ¸êäïóç ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ É. ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Åêäüôçò -ÄéåõèõíôÞò

Ïíüìáôá ðñïóêåêëçìÝíùí: ÊÙÓÔÁÓ ÄÇÌÁÊÇÓ Ðñüåäñïò& Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò ÂÉÏÃÍÙÓÇ ÁÅ ÂÁÃÃÅËÇÓ ÊÁÑÁÂÁÃÃÅËÇÓ Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò ÔÅÉ Êáôåñßíçò ÇÑÁÊËÇÓ ÔÆÉÍÔÆÇÑÁÓ Åðé÷åéñçìáôßáò

Äéáöçìéóôéêü ÔìÞìá:

ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ

ÎÅÍÏÖÙÍ ÌÐÁÑÁËÉÁÊÏÓ

Áñ÷éìáíäñßôçò Éùáêåßì Ïéêïíïìßêïò

ÔÁÓÏÕËÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÄÏÕ

Â.É. Ìüó÷çò, Ã. ÑÜðôçò, Ð. ÁëåêÜêçò,

È. Ðáðáêþóôáò, Ñ. ÊïñïìÞëç, Ã.Ð. ÊáñáãéÜííçò Áèëçôéêü ñåðïñôÜæ:

Ã. Ôóéìðïíßäçò, Ä. Íáôóéüò, Õðåýèõíïò Ôõðïãñáöåßïõ:

Áä. ÅõáããÝëïõ, Ó. ÆÜ÷ïò,

×. ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ

Ê. Äáëáêéïõñßäçò, É. Êáëéáìðüò,

ÌÁÑÉÁ ÊÏÑÏÌÇËÇ

ÓÐÕÑÏÓ ÓÊÏÕÖÁÓ Ãñáöåßá: Âüôóç 18 60 100 Êáôåñßíç

ÔçëÝöùíá:

ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ:

Éóì. ÌáêñÞ, Ë. ÔæÝêçò,

23510 33633 - 23510 46790-99 Åóùôåñéêïý ÅôÞóéá: 96 Åõñþ

FAX: 23510 20672

Åëá÷ßóôç: 20 Åõñþ

×åéñüãñáöá ðïõ äçìïóéåýïíôáé

Åîùôåñéêïý ÅôÞóéá: 220 äïë.

Þ ü÷é äåí åðéóôñÝöïíôáé

Ôñáðåæþí-Ïñãáíéóìþí 315 Åõñþ

email: Ol-bhma@otenet.gr

TV ðñüãñáììá

ÅÔ 3 08.00: ÈÝáôñï óêéþí 08.30: Êáñôïýí ðïëëÞ ðëÜêá 09.00: Ïé Þñùåò ôïõ ×ßãêëéôÜïõí 09.30: Ôï ôóßñêï ôçò Ôæï Ôæï 10.00: ÐñùúíÜêéá 10.30: ÌðïõñìðïõëÞèñåò 10.45: Ðéôóéñßêéá 11.00: Ìáíþëçò ï íôåëìðåíôÝñçò 12.00: Ãõíáßêåò 14.00: ÏõñÜíéï ôüîï 15.00: Ïé áíôéêáôáóôÜôåò 15.30: Óðïô, ôï üíåéñï åíüò óêýëïõ 16.00: Æáê êáé Êüíôé åí ðëþ 16.30: Æéê êáé Ëïýèåñ 17.00: Escape 18.30: Art ERT.gr 19.00: ÊëÞñùóç ëáúêïý ëá÷åßïõ 19.10: Ç éóôïñßá ôçò ìüäáò 20.00: Ðñüâá ãÜìïõ 20.30: On the road 21.00: Âéâëßá óôï êïõôß 22.00: Ôïðßá ôçò óéùðÞò 23.00: Åëëçíéêüò êéíçìáôïãñÜöïò “Without”

07.00: Ï ôá÷õäñüìïò Ðáô. 07.15: Ößíëåé ôï ðõñïóâåóôéêü 07.30: Roary the racingk car. 07.45: Little people 08.00: Óáì ï ðõñïóâÝóôçò 08.15: Íüíôé 08.30: Ôïìáò ôï ôñåíÜêé 08.45: Ìðïìð ï ìÜóôïñáò 09.00: Óôçí êïõæßíá 11.00: ×Þñåò Club 12.00: ÅëéÝò èñïýìðåò 13.00: Óôçí êïõæßíá ìå ôç ÂÝöá 15.00: Æïýãêëá symmory 16.00: Óïâáñüôçò ÌçäÝí 17.00: Psych 18.00: Friday night lights 19.00: Lipstick jungle 20.00: Êïñßôóéá, ï ÌÜñêïõëçò 21.00: ÅëëçíéêÞ ôçëåôáéíßá 22.00: Mad men 23.00: Heroes 24.00: 30 rock 00.30: Office 01.00: ÌåããñÝ 03.00: ÎÝíç ôáéíßá 05.00: Õäñüãåéïò

06.00: Ïé ìÜãéóóåò 06.45: Êéíïýìåíá ó÷Ýäéá. 07.30: ÐñùéíÞ ÌåëÝôç 10.15: Íçóôéêïß ðñÜêôïñåò 11.15: Ìáñßá ÜããåëÝ ìïõ 13.00: ÅéäÞóåéò 13.45: Óïýðåñ óôÜñ 15.45: Áîßæåé íá ôï äåéò 17.45: ÅéäÞóåéò óôç íïçìáôéêÞ 17.50: Öþôçò- Ìáñßá Live 19.45: ÅéäÞóåéò 21.00: ÎÝíç ôáéíßá. 23.15: The mentalist 24.00: Fringe 01.15: Nip/tuck 02.30: ÎÝíç ôáéíßá. 04.00: ÎÝíç ôáéíßá

07.30: Ãßíå Ýíá ìå ôá ðëÜóìáôá 08.30: Êáéíïýñãéá ìÝñá 10.30: Ðáãêüóìéá ïéêïãÝíåéá 11.00: Ôáîßäéá óôçí Üêñç ôïõ êüóìïõ ìå ôïí Áñô Ãïõëö 11.30: ÅéäÞóåéò 14.30: Ôüëìç êáé ãïçôåßá 15.30: ÓõíôáãÝò ìå 5 õëéêÜ 16.00: Ìáãéêüò êüóìïò 16.30: Ç ÷áñÜ ôçò æùãñáöéêÞò 17.00: ÅéäÞóåéò 17.55: ÐÝíôå êáé…. 18.30: Ï êüóìïò ôùí óðïñ 19.00: Ï çëßèéïò 20.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá 21.45: Äåëôßï êáéñïý 22.00: ÅéäÞóåéò 23.00: Ëüãïé, Ýñãá êáé äéäá÷Ýò ôïõ ãÝñïíôá Ðáúóéïõ. 00.30: ÐÝíôå êáé… (Å) 01.30: Óéíåìáíßá 02.30: Ôüëìç êáé ãïçôåßá

NET 06.00: Ôý÷ç âïõíü 07.00: ÊáëçìÝñá ÅëëÜäá 10.00: 10 ìå 1 ìáæß 12.50: Ìå áãÜðç 13.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ1 13.50: Áêñùò ïéêïãåíåéáêüí 14.45: Êùí/íïõ êáé ÅëÝíçò 15.15: Ôï êáöÝ ôçò ×áñÜò 16.50: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ 1 17.00: ÊéóìÝô 19.00: Åêåßíåò êé åãþ 20.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ1 21.00: ×ùñßò üñéá 23.00: ÑÜäéï Áñâýëá 24.00: Grey’s anatomy 01.00: ÁÍÔ 1 01.10: Må áãÜðç 02.10: America’s got talent 02.20: Ìçí ôï ðåéò óôç íýöç 03.40: Ôï êáöÝ ôçò ×áñÜò 04.10: ÔçëåìÜñêåôéíãê 04.30: Mobile fun 05.10: Óüëï êáñéÝñá

06.00: ÂÝñá óôï äåîß 07.00: Êïéíùíßá þñá ìÝãá 10.00: Ðñùéíü mou 13.15: ÅðáíÜëçøç åëëçíéêÞò óåéñÜò 14.00: Äåëôßï åéäÞóåùí 15.00: Íôüëôóå Âßôá 16.00: ËáôñåìÝíïé ìïõ ãåßôïíåò 16.50: ÌáôéÝò óôá ãåãïíüôá 17.00: Ӓ áãáðþ, ì’ áãáðÜò 18.00: ÐÜôé ç ðéï üìïñöç éóôïñßá 19.00: Ôá ìõóôéêÜ ôçò ÅäÝì 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 21.00: Ôï êüêêéíï äùìÜôéï 23.50: ÅðáíÜëçøç åëëçíéêÞò óåéñÜò 00.15: Ôåëåõôáßá ãåãïíüôá 00.30: Ëüãù ôéìÞò 01.30: Ãç êáé ïõñáíüò 02.30: Óôç óêéÜ ôïõ ðïëÝìïõ 03.00: Ç áãÜðç ôçò ãÜôáò 04.45: ÔçëåìÜñêåôéíãê 04.00: Öéëïäïîßåò

07.00: ÐÜíù óôçí ùñá 10.00: ÊáöÝò ìå ôçí ÅëÝíç 13.00: ÅéäÞóåéò 13.15: Êïõò êïõò ôï ìåóçìÝñé 16.00: ÄÝóôå ôïõò 17.00: Äåëôßï ÅéäÞóåùí 17.05: ÄÝóôå ôïõò 18.00: ÏéêïãåíåéáêÝò éóôïñßåò 19.00: ÅéäÞóåéò 20.00: ÊÜôé øÞíåôáé 21.00: Áë ôóáíôßñé Íéïõò 23.00: ÏéêïãåíåéáêÝò éóôïñßåò 24.00: Sex and the city 01.15: The big game 02.15: ¢ëëáîÝ ôï 03.00: Ç êïõæßíá ôçò ìáìÜò 04.00: ÔçëåáãïñÝò 04.30: Êïõò êïõò ôï ìåóçìÝñé

06.00: ÐñùéíÞ åíçìÝñùóç 10.00: Óõìâáßíåé ôþñá 12.00: ÅéäÞóåéò 13.00: ÌÝíïõìå ÅëëÜäá 15.00: ÅéäÞóåéò 16.00: Å÷åé ãïýóôï 18.00: ÅéäÞóåéò 18.30: Ôï ïéêïóýóôçìá ôçò ÍÞóïõ Êëßðåñôïí 19.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá 20.00: Óáí óÞìåñá ôïí 20ï áéþíá 21.00: ÅéäÞóåéò 22.00: Euronet 23.00: ÁíôáðïêñéôÝò 24.00: ÅéäÞóåéò 01.00: Åãêëçìá êáé Ýñåõíá


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÉÅÑÉÁ

ÅÉÓ ÙÔÁ ÌÇ ÁÊÏÕÏÍÔÙÍ

«Aò ìå ëÝíå ðñïåäñßíá êé áò ðåèáßíù áðü ôçí ðåßíá»

ÁíáñôÞèçêáí ÷èåò ïé âáèìïß ôùí ðáíåëëçíßùí

Ðñï÷èÝò êáèüìáóôáí (ìåôÜ áðü ÷ñüíéá) óå êáöåôåñßá óôïí ðåæüäñïìï. Áðü ôçí «ðáóáñÝëá» ðåñ-

íïýóáí äéÜöïñåò ôóáðåñäüíåò áðü åöôÜ ìÝ÷ñé «ôñéáíôáåöôÜ» åôþí . Ôá åéóáãùãéêÜ ãéáôß êÜðïõ åêåß óôáìáôÜ ç çëéêßá óôï ðÜëáé ðïôÝ áóèåíÝò öýëï. ÐáñÜ ôçí êñßóç , ôá ìïíôåëÜêéá êáé ïé ðáíÜêñéâåò ôóÜíôåò äåí Ýëåéðáí. ÂÝâáéá åìåßò éäÝá äåí Ý÷ïõìå áðü ìüäá , áëëÜ åß÷áìå óôç óõíôñïöéÜ ìßá åìðåéñïãíþìïíá ðïõ ãíþñéæå áðü ðïõ áãïñÜóôçêå êÜðïéï ñïý÷ï , ôçí ðñáãìáôéêÞ êáé ôçí åéêïíéêÞ ôéìÞ. Ç åéêïíéêÞ ôéìÞ åßíáé áõôÞ ðïõ êÜíåé ôéò Üóðïíäåò ößëåò êáé ôéò ãåéôüíéóóåò íá óêÜíå áðü ôçí æÞëéá. Ç ðñáãìáôéêÞ ðïõ êÜíåé ôïí ïéêéáêü ðñïûðïëïãéóìü íá âïãêÜåé. ÁëëÜ óôç óõíôñïöéÜ õðÞñ÷å êáé Üíèñùðïò ôçò ðéÜôóáò ðïõ Þîåñå ðüóá ÷ñùóôÜåé óå äÜíåéá ç ïéêïãÝíåéá ôçò ìïíôåëïöïñïýóáò. Êáé êÜðïõ åêåß óôáìÜôçóå ç åðáöÞ ìå ôçí ðñáãìáôéêüôçôá. Ãéáôß ôï íá öïñÜåé ç óýæõãïò ôåëåõôáßá äçìéïõñãßá ôçò ùô-êïõôõñ êáé íá ÷ñùóôÜåé ç ïéêïãÝíåéá ôá ìáëëéÜ ôçò êåöáëÞò ôçò äåí åßíáé áðëÜ ðáñáëïãéóìüò . Åßíáé ðáñÜíïéá. Åðüìåíï Þôáí íá óôñáöåß ç óõæÞôçóç óôá êïõóïýñéá ôïõ ãõíáéêåßïõ öýëïõ ïðüôå âñåèÞêáìå åìðñüò óôçí åîÞò áíôéíïìßá. ¼ôáí êáôçãïñïýóáìå óõëëÞâäçí üëåò ôéò ãõíáßêåò õðÞñ÷å ãåíéêÞ áíôßäñáóç. ¼ôáí ôéò êáôçãïñïýóáìå ìéá-ìßá üëåò óõìöùíïýóáí ! Áõôü ôï ìáèçìáôéêü ðáñÜäïîï ïýôå ï Êáíôüñ ïýôå ï ÑÜóåë èá ìðïñïýóáí íá åîçãÞóïõí ! Åðßóçò ïýôå ï Öñüúíô èá ìðïñïýóå íá åîçãÞóåé ôïí ðëÞñç äéá÷ùñéóìü ãëþóóáò êáé óêÝøçò ðïõ ÷áñáêôçñßæåé ôï ãõíáéêåßï öýëï.. - ×ñõóÞ ìïõ ôé ùñáßï ìïíôåëÜêé ( ÊáëÝ ôé ðáôóáâïýñá åßíáé áõôÞ) - Êáé ðüóï óïõ ðÜåé (ÊáèñÝðôç äåí åß÷å êáé ôï êáôÜóôçìá) - ÁëëÜ Ý÷åéò êáé ùñáßï óùìáôÜêé (áöïý ôñùò ôï êáôáðÝôáóìá) - Íáé åßóáé ëßãï ãåìáôïýëá (åßóáé óêÝôïò ìðüãïò) - Ìá Þôáí ðñáãìáôéêÞ åõêáéñßá (åßóáé èýìá áí Ýäùóåò ôüóá ëåöôÜ ãéá áõôü ôï ôóüëé). Áí ôþñá ôý÷åé êáé åßíáé óõíôñïöéÜ , ìåôá÷åéñßæïíôáé üëá ôá ôå÷íÜóìáôá ôçò äéðëùìáôßáò íá äéþîïõí ôçí áêáôïíüìáóôç ðñïêåéìÝíïõ íá Ý÷ïõí ïé õðüëïéðåò ôï ðåäßï åëåýèåñï ðñïêåéìÝíïõ íá ôçí èÜøïõí ìå üëåò ôéò ôéìÝò. - Åôïßìáóåò öáãçôü ÷ñõóÞ ìïõ (ôïí ôÜñáîå óôéò êïíóÝñâåò ôïí Üíèñùðï) - Ãýñéóáí ôá ðáéäéÜ áðü ôï ó÷ïëåßï (Üíôå îåêïõìðßóïõ) - ÊáëÝ ôé ÷áñéôùìÝíá ðáéäéÜ Ý÷åéò (êáêïìáèçìÝíá ôåñáôÜêéá åßíáé) Ôþñá ìüëéò öýãåé ç ðåñß Þò ï ëüãïò êáìáñùôÞêáìáñùôÞ áöïý Ýêáíå ôéò «ößëåò» ôçò íá óêÜóïõí ,ôï ôé áêïýãåôáé ðßóù ôçò äåí ðåñéãñÜöåôáé . ¼ëá ôá «êïóìçôéêÜ» åðßèåôá ôçò ãõíáéêåßáò ÷áéñåêáêßáò áíáóýñïíôáé áóôñáðéáßá áðü ôç ìíÞìç Üìåóçò ðñüóâáóçò êáé åêóöåäïíßæïíôáé ìå áðñïêÜëõðôç áãáëëßáóç ! Äåí èá ðåñéãñÜøïõìå ôï ôé ãßíåôáé ãéá íá ìçí êáôçãïñçèïýìå óáí ìéóïãýíåéò ! ¼ìùò åäþ ðïõ ôá ëÝìå óêåöôåßôå ôé èá ãéíüôáí áí óêåöôüôáí üðùò åìåßò. Èá åß÷áí êëåßóåé ôá ìéóÜ êáôáóôÞìáôá êáé èá åß÷áìå Þäç ÷ñåïêïðÞóåé . Áñá ðñïóöÝñïõí ìåãÜëç õðçñåóßá óôç ÅèíéêÞ ïéêïíïìßá , Óôï êÜôùêÜôù èÝëïõí íá åßíáé üìïñöåò ãéá ôï ÷áôßñé ìáò (ìçí åßóôå êáé ôüóï óßãïõñïé). ¼ìùò èÝëïõìå í’ áãéÜóïõìå êé ï äéÜïëïò äåí ìáò áöÞíåé. -Ðùò óôï êáëü õðÜñ÷ïõí ôüóá äéóåêáôïììýñéá ìïíôåëÜêéá. - Ãéáôß üôáí âñåèïýí óôç ðáñÝá äýï ìå ßäéï öüñåìá ôñÝðïíôáé óå Üôáêôç öõãÞ. - Ãéáôß åßíáé ôüóï êáêü íá Ý÷åéò Ýíá öüñåìá ôñßá ÷ñüíéá . - Ãéáôß óå êÜèå êïéíùíéêÞ åêäÞëùóç ÷ñåéÜæïíôáé íÝï öüñåìá. - Ðùò Ýíá ñïý÷ï êïóôïëïãåßôáé ìå ôüóåò ìåãÜëåò áðïêëßóåéò - Ðùò ãßíåôáé Ýíáò Üíôñáò íá åßíáé ôüóï êåöÜëáò. Ï ÐÁÑÏÉÌÉÁÓ (Ê.Ä)

ÔÑÉÔÇ 21 ÉÏÕÍÉÏÕ 2011 3

ÓÔÁ ËÕÊÅÉÁ ÏËÇÓ ÔÇÓ ×ÙÑÁÓ

Á

íáñôÞèçêáí ôï ðñùß ôçò ÄåõôÝñáò ïé âáèìïëïãßåò ôùí õðïøçößùí óôéò ðáíåëëÞíéåò åîåôÜóåéò óôá ëýêåéá üëçò ôçò ÷þñáò. Ìå ãíþìïíá áõôÝò ïé õðïøÞöéïé êáëïýíôáé ìÝ÷ñé ôéò 28 Éïõíßïõ íá óõìðëçñþóïõí ôï ìç÷áíïãñáöéêü ôïõò, ðïõ ãéá ðñþôç öïñÜ êáôáôßèåôáé ìüíï ìÝóù äéáäéêôýïõ. Ôá ðñþôá óõìðåñÜóìáôá êÜíïõí ëüãù ãéá ÷áìçëÝò âáèìïëïãßåò êáé ðôþóç ôùí âÜóåùí.

Óýìöùíá ìå ðïëëïýò õðïøçößïõò, ïé åðéëïãÝò ôïõò èá ãßíïõí ìå âÜóç ôéò âáèìïëïãßåò ôïõò, ôçí áðüóôáóç ôçò ó÷ïëÞò áðü ôïí ôüðï êáôïéêßáò ôïõò êáèþò êáé ôç ãñçãïñüôåñç åðáããåëìáôéêÞ áðïêáôÜóôáóç. Íá óçìåéùèåß üôé öÝôïò äåí õðÜñ÷ïõí ìåôåããñáöÝò, ðáñÜ ìüíï ìå åéäéêÜ êïéíùíéêÜ êñéôÞñéá, ìå áðïôÝëåóìá óå üðïéá ó÷ïëÞ åðéôý÷ïõí ïé õðïøÞöéïé óôçí ðåñéöÝñåéá åêåß íá ðáñáìåßíïõí. Åðßóçò ðïëëÝò ïéêïãÝíåéåò äåí Ý÷ïõí ðëÝïí ôçí ïéêïíïìéêÞ äõíáôüôçôá íá óõíôçñÞóïõí äåýôåñï óðßôé óôçí ðåñéöÝñåéá. Ïëá áõôÜ ôá óôïé÷åßá, ìáæß ìå ôç ìåßùóç ôïõ áñéèìïý åéóáêôÝùí öáßíåôáé üôé èá åðçñåÜóïõí óçìáíôéêÜ ôç äéáêýìáíóç ôùí âÜóåùí. Ðïëëïß åêôéìïýí üôé èá ðáñáôçñçèïýí ðôþóåéò óå ðåñéöåñåéáêÜ Éäñýìáôá, êáôÜ êýñéï

ëüãï, åíþ äåí áðïêëåßïíôáé áõîïìåéþóåéò åóùôåñéêÜ óôéò ó÷ïëÝò êÜèå ðåäßïõ. ÐÔÙÓÇ ÂÁÓÅÙÍ- ÁÉÔÇÌÁ ÐÁÑÁÔÁÓÇÓ ÃÉÁ ÌÇ×ÁÍÏÃÑÁÖÉÊÁ Ôá âáèìïëïãéêÜ óôïé÷åßá ôùí õðïøçößùí áíáìÝíåôáé íá äåßîïõí áéóèçôÞ ðôþóç ôùí âÜóåùí óå ðåñéæÞôçôåò ó÷ïëÝò ôçò ÁèÞíáò êáé ôçò Èåóóáëïíßêçò, Ýùò êáé åíôõðùóéáêÞ ðôþóç óôá ðåñéöåñåéáêÜ ôìÞìáôá ôçò ÷þñáò. ¸ôóé ïé õøçëüâáèìåò ó÷ïëÝò ôïõ 2ïõ êáé ôïõ 4ïõ åðéóôçìïíéêïý ðåäßïõ, äçëáäÞ ïé ÖõóéêïìáèçìáôéêÝò ó÷ïëÝò, ç ÐëçñïöïñéêÞ êáé ïé Ðïëõôå÷íéêÝò, èá

Ý÷ïõí ÷áìçëüôåñç âÜóç åéóáãùãÞò. Ðôþóç èá Ý÷ïõí êáé ïé ó÷ïëÝò ôïõ 3ïõ åðéóôçìïíéêïý ðåäßïõ, äçëáäÞ ïé ÉáôñéêÝò, ÏäïíôéáôñéêÝò êáé ÖáñìáêåõôéêÝò ó÷ïëÝò, êáèþò êáé ïé ÐáéäáãùãéêÝò êáé ÍïìéêÝò ôïõ 1ïõ åðéóôçìïíéêïý ðåäßïõ. Åí ôù ìåôáîý, «ôñÝ÷åé» ç ðñïèåóìßá óõìðëÞñùóçò ôùí ìç÷áíïãñáöéêþí äåëôßùí ôùí õðïøçößùí, ðñïèåóìßá ç ïðïßá ëÞãåé óôéò 28 Éïõíßïõ. Ðïëëïß üìùò åßíáé ïé õðïøÞöéïé êáé ïé åêðáéäåõôéêïß ðïõ õðïóôçñßæïõí üôé ðñÝðåé íá äïèåß ðáñÜôáóç, êáèþò ç äéáäéêáóßá öÝôïò èá åßíáé íÝá êáé èá ãßíåôáé ìüíï ìÝóù ôïõ Äéáäéêôýïõ.

Åðáíáëáìâáíüìåíåò 48ùñåò áðåñãßåò óôç ÄÅÇ ÅÍÁÍÔÉÁ ÓÔÇÍ ÐÅÑÁÉÔÅÑÙ ÁÐÏÊÑÁÔÉÊÏÐÏÉÇÓÇ ÔÇÓ

Ì

å ôï îåêßíçìá ôçò åâäïìÜäáò Üñ÷éóáí ôéò áðåñãéáêÝò ôïõò êéíçôïðïéÞóåéò ïé åñãáæüìåíïé óôç ÄÅÇ, ïé ïðïßïé áíôéäñïýí óôç íÝá áðïêñáôéêïðïßçóÞ ôçò. Áðü ôá ìåóÜíõ÷ôá ÊõñéáêÞò ðñïò ÄåõôÝñá Üñ÷éóáí 48ùñåò åðáíáëáìâáíüìåíåò áðåñãßåò, ðïõ èá Ý÷ïõí ùò áðïôÝëåóìá ðñïãñáììáôéóìÝíåò ïëéãüùñåò äéáêïðÝò ñåýìáôïò (1-2 ùñþí) óå áñêåôÝò ðåñéï÷Ýò ôçò ÷þñáò.

Åëåýèåñï ÂÞìá ÐïëëÜ áêïýãïíôáé êáé ëÝãïíôáé ãéá ôçí ìåôáíÜóôåõóç

Ç

ìåôáíÜóôåõóç ôùí ÅëëÞíùí îåêßíçóå äåéëÜäåéëÜ êáé áíåðßóçìá óôçí äåêáåôßá ôïõ ðåíÞíôá ðñþôá ôéò õðåñðüíôéåò ÷þñåò ÁìåñéêÞ – Áõóôñáëßá – ÊáíáäÜ ÷ùñßò íá õðÜñ÷åé óõãêåêñéìÝíç äéáêñéôéêÞ óõìöùíßá êáé óôçí äåêáåôßá ôïõ åîÞíôá óôçí Åõñþðç ìå äéáêñéôéêÝò óõìöùíßåò. Óôéò åííÝá ôïõ ÌÜç ôïõ 1945 Ý÷ïõìå ôçí ëÞîç ôïõ ´ Ðáãêïóìßïõ ðïëÝìïõ Ýíáò ðüëåìïò ðïõ îåêßíçóå ç ßäéá Ãåñìáíßá ç ïðïßá âÝâáéá åß÷å êáé ìåãÜëåò êáôáóôñïöÝò áíáóõãêñïôåßôå ïñãáíþíåôáé êáé óðåýäåé íá æçôÞóåé ôï 1960 áðü ôçí Åõñþðç ðÝíôå åêáôïììýñéá åñãáôéêÜ ÷Ýñéá ôüôå üðùò ïé ðåñéóóüôåñåò ÅõñùðáúêÝò ÷þñåò óðåýäïõí íá õðïãñÜøïõí äéìåñÞò óõìöùíßåò ðñïêåéìÝíïõ íá óôåßëïõí åñãáôéêÜ ÷Ýñéá Ýôóé ç ÅëëÜäá ìå êõâÝñíçóç ÊáñáìáíëÞ ôïí ÌÜñôéï ôïõ 1960 õðïãñÜöåé äéìåñÞ äéáêñéôéêÞ óõìöùíÜ Ýôóé ëïéðüí ðáßñíïõí ôï äñüìï ôçò ìåôáíÜóôåõóçò ãéá ôéò ÷þñåò ôçò äõôéêÞò Åõñþðçò éäéáßôåñá ãéá ôçí Ãåñìáíßá. ¼ëá áõôÜ óõìâáßíïõí ìåôÜ ôçí ëÞîç ôïõ åìöýëéïõ ðïëÝìïõ ôïí Áýãïõóôï ôïõ 1949 óôçí äåêáåôßá ôïõ ðåíÞíôá ìðáßíïõìå óå ìéá ìåôåìöõëéáêÞ ðåñßïäï üðïõ ç öôþ÷éá êáé ç ìéæÝñéá ôïõ ðëçèõóìïý ôçò ÷þñáò åß÷å öèÜóåé óå åðéêßíäõíç êáôÜóôáóç ìå êßíäõíï íá Ý÷ïõìå êïéíùíéêÝò åêñÞîåéò. Ç ÌÅÔÁÍÁÓÔÅÕÓÇ ÙÖÅËÇÓÅ ÔÏÕÓ ÅËËÇÍÅÓ ÊÁÉ ÔÇÍ ÅËËÁÄÁ; ËÝìå áðåñßöñáóôá ÍÁÉ ùöÝëçóå êáé ôïõò ¸ëëçíåò êáé ôçí ÅëëÜäá ùöÝëçóå ôïõò ¸ëëçíåò ðïõ ìåôáíÜóôåõóáí ãéáôß äçìéïõñãÞèçêáí, Ýêáíáí êÜðïéåò ðåñéïõóßåò, óðïýäáóáí ôá ðáéäéÜ ôïõò óôÞñéîáí ïéêïíïìéêÜ ôéò ïéêïãÝíåéÝò ôïõò ðïõ Üöçóáí ðßóù ð.÷. ôïõò õðåñÞëéêïõò ãïíåßò ôïõò. Ç ÅËËÁÄÁ ÙÖÅËÇÈÇÊÅ ÁÐÏ ÔÇÍ ÌÅÔÁÍÁÓÔÅÕÓÇ ËÝìå ÍÁÉ ãéá Ýîé äåêáåôßåò óôÞñéæå ôçí ÅëëçíéêÞ ïéêïíïìßá ìå äéóåêáôïììýñéá ßóùò êáé ìå ôñéóåêáôïììýñéá ìå ôï óõíÜëëáãìá êáé óõíå÷ßæïõí íá ôçí óôçñßæïõí óå áíôßèåôç ðåñßðôùóç ç ÅëëÜäá èá ðôþ÷åõå áðü ôüôå ãéá üóïõò äåí ãíùñßæïõí ç ÅëëÜäá ìåôÜ ôï 1800 ìÝ÷ñé óÞìåñá ðôþ÷åõóå ôÝóóåñéò öïñÝò 1827- 1843- 1893 – 1932 êáé áí äåí Þôáí ç ìåôáíÜóôåõóç èá åß÷å ðôù÷åýóåé êáé ìåôÜ ôïí åìöýëéï, áõôÜ ãéá íá Ý÷ïõìå ôçí ìíÞìç ìáò. Êáé åðåéäÞ âãáßíïõí êÜðïéåò öùíÝò ðïõ öèÜíïõí ôá üñéá ôçò áèëéüôçôáò êÜðïéåò ôõ÷ïäéùêôéêÝò öùíÝò üôé ç êõâÝñíçóç ê. ÊáñáìáíëÞ ìáò ðïýëçóå, áðü ôçí Ãåñìáíßá ìüíïí óôçí äåêáåôßá ôïõ 1960-1970 óôáäéáêÜ ðÝñáóáí äýï åêáôïììýñéá ¸ëëçíåò, áêüìç êáé óÞìåñá Ý÷ïõìå áíÜ ôïí êüóìï Ýîé åêáôïììýñéá ¸ëëçíåò, èá ðñïóðáèÞóïõìå íá óáò äþóïõìå êÜðïéá óôïé÷åßá ðïõ ìðïñïýí íá áìöéóâçôçèïýí, óôïé÷åßá ðïõ áöïñïýí ôçí Ãåñìáíßá, ìåôáíÜóôåõóáí äýï åêáôïììýñéá ôïýñêïé, ïêôáêüóéåò ÷éëéÜäåò ÃéïõãêïóëÜâïé, åîáêüóéåò ÷éëéÜäåò Éôáëïß, ðåíôáêüóéåò ÷éëéÜäåò Éóðáíïß, ôåôñáêüóéåò ÷éëéÜäåò ¸ëëçíåò, ôñéáêüóéåò ÷éëéÜäåò ÐïñôïãÜëïé êáé êÜðïéåò Üëëåò åèíéêüôçôåò ìå ïëéãüôåñåò ÷éëéÜäåò. ¼ËÏÉ ÁÕÔÏÉ ÐÏÕËÇÈÇÊÁÍ; Áêüìç êáé ï Ðáõóáíßáò Æïëþôáò ðïõ Þôáí åêðñüóùðïò ôçò ìåãáëïáóôéêÞò ôÜîçò ðïõ Þôáí áíôßèåôïò ìå ôçí ìåôáíÜóôåõóç Ýëåãå üìùò üôé Þôáí áíáãêáßï êáêü. Êåëßäçò ×áñÜëáìðïò Óõíôáîéïý÷ïò

ÓÔÇÍ ÐÉÅÑÉÁ ÌÝ÷ñé óôéãìÞò äåí Ý÷åé ðñïâëåöèåß äéáêïðÞ ãéá êÜðïéá ðåñéï÷Þ ôçò Ðéåñßáò, ìå ôçí ôáëáéðùñßá íá ðåñéïñßæåôáé óôïõò êáôáíáëùôÝò ðïõ ðÞãáí ôï ðñùß ôçò ÄåõôÝñáò óôçí ÄÅÇ ãéá íá åîïöëÞóïõí ôïõò ëïãáñéáóìïýò ôïõò. ÌÜëéóôá, ëüãù ôïõ üôé Þôáí çìÝñá ðïõ Ýëçãå ç ðñïèåóìßá ðëçñùìÞò, áñêåôïß Þôáí áõôïß ðïõ âñÞêáí êëåéóôÝò ôéò ðüñôåò. ÐÑÏÂËÇÌÁÔÁ Ç Ýêôáóç ôùí ðñïâëçìÜôùí èá åîáñôçèåß åí ðïëëïßò áðü ôçí Ýíôáóç êáé ôç äéÜñêåéá ôùí êéíçôïðïÞóåùí ôçò ÃÅÍÏÐ, ðïõ ìå ôçí åðéëïãÞ ôùí 48ùñùí áðåñãéþí Ý÷åé ôç äõíáôüôçôá íá öÝñåé «õðïëïãßóéìï» áðïôÝëåóìá, áëëÜ êáé íá åëÝã÷åé áíÜ ðÜóá óôéãìÞ ôçí êëéìÜêùóç. ÐñáêôéêÜ, èá åðé÷åéñçèåß íá âãïõí åêôüò ëåéôïõñãßáò ðÜíù áðü äõï ãéãáâÜô ðáíåëëáäéêÜ, êÜôé ðïõ óçìáßíåé üôé 5-6 ìåóáßåò êáé ìåãÜëåò ìïíÜäåò, áðü ôïõò óõíïëéêÜ 98 óôáèìïýò ôçò ÄÅÇ, èá äéáêüøïõí ôçí ðáñáãùãÞ ôïõò. Ôï ôåëåõôáßï äéÜóôçìá ï ìÝóïò üñïò ôçò êáôáíÜëùóçò

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ

ðáíåëëáäéêÜ êõìáßíåôáé óôá 6-7 ãéãáâÜô, åíþ ç óõíïëéêÞ åãêáôåóôçìÝíç éó÷ýò ôçò ÄÅÇ ìáæß ìå ôéò éäéùôéêÝò ìïíÜäåò çëåêôñïðáñáãùãÞò êáé ôç äõíáôüôçôá åéóáãùãþí îåðåñíÜ ôá 12-13 ãéãáâÜô. Ç ÄÅÇ ðáñÝ÷åé ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí ðñïãñáììáôéóìÝíåò äéáêïðÝò ñåýìáôïò óôçí êåíôñéêÞ éóôïóåëßäá ôçò. Ïé óõíäéêáëéóôÝò ôçò ÃÅÍÏÐ ðñï÷ùñïýí óôéò êéíçôïðïéÞóåéò ìå ôï åðé÷åßñçìá üôé óôéò óõíáíôÞóåéò ðïõ åß÷áí ÷èåò ìå ôïí íÝï õðïõñãü ÐåñéâÜëëïíôïò êáé ÅíÝñãåéáò Ãéþñãï Ðáðáêùóôáíôßíïõ êáé ôï ÓÜââáôï ìå ôïí íÝï õðïõñãü Ïéêïíïìéêþí ÅõÜããåëï ÂåíéæÝëï, äåí Ýìåéíáí éêáíïðïéçìÝíïé, êáèþò ç êõâÝñíçóç äåí ðñïôßèåôáé óôçí ðáñïýóá öÜóç íá áðïóýñåé áðü ôï Ìåóïðñüèåóìï ôç äéÜôáîç ðïõ áöïñÜ ôçí ðþëçóç ôïõ 17% ôçò ÄÅÇ Þ êáé ðåñéïõóéáêþí ôçò óôïé÷åßùí.

ÃÉÁ ÄÅÕÔÅÑÇ ÓÕÍÅ×Ç ×ÑÏÍÉÁ

Ôï Âñáâåßï «ÏÉÊÏÐÏËÉÓ» 2011 óôçí ÅÐÁÓ Ìáèçôåßáò ôïõ ÏÁÅÄ Êáôåñßíçò

Ç

ÅðáããåëìáôéêÞ Ó÷ïëÞ (ÅÐÁÓ) Ìáèçôåßáò ôïõ ÏÁÅÄ Êáôåñßíçò âñáâåýèçêå ãéá äåýôåñç óõíå÷Þ ÷ñïíéÜ óôï ðëáßóéï ôùí Âñáâåßùí ÐåñéâáëëïíôéêÞò Åõáéóèçóßáò «ÏÉÊÏÐÏËÉÓ» 2011, ìå ôï âñáâåßï «ÏÉÊÏÐÏËÉÓ» ÐåñéâáëëïíôéêÞò Åñãáóßáò.

Ç âñÜâåõóç Ýãéíå ãéá ôçí ëåéôïõñãßá ôçò óõãêåêñéìÝíçò ó÷ïëÞò ìå ïéêïëïãéêÜ ðñüôõðá, ùò «ôï ðñþôï Çëéáêü ó÷ïëåßï óôçí ÅëëÜäá», ôï ïðïßï ðáñÜãåé çëåêôñéêÞ åíÝñãåéá áðü Áíáíåþóéìåò ðçãÝò êáé åßíáé äéáóõíäåäåìÝíï ìå ôï äßêôõï ôçò ÄÅÇ. Ç ðñùôïâïõëßá áíÞêåé óôïí Åêðáéäåõôéêü ôïõ ÏÁÅÄ ÈáíÜóç ÊáñáâÝñãï êáé õëïðïéÞèçêå áðü ôïõò ìáèçôÝò êáé ôçí åêðáéäåõôéêÞ êïéíüôçôá ôçò Ó÷ïëÞò. Óôá ðëáßóéá ôùí âñáâåßùí ÐåñéâáëëïíôéêÞò Åõáéóèçóßáò «ÏÉÊÏÐÏËÉÓ» 2010, ç Ó÷ïëÞ Ìáèçôåßáò ÏÁÅÄ Êáôåñßíçò, åß÷å âñáâåõèåß ìå ôï âñáâåßï «ÏÉÊÏÐÏËÉÓ» ÐåñéâáëëïíôéêÞò Åêðáßäåõóçò ãéá ôçí áíÜðôõîç Çëéáêïý êáé Áéïëéêïý ÁõôïêéíÞôïõ ìå ðñùôïâïõëßá åðßóçò ôïõ ê. ÊáñáâÝñãïõ. Ç Äéïßêçóç ôïõ Ïñãáíéóìïý, óõã÷áßñåé èåñìÜ ôï óõíÜäåëöï åêðáéäåõôéêü, ôçí Äéåýèõíóç ôïõ Ó÷ïëåßïõ, ôïõò ìáèçôÝò ôïõ çëå-

êôñïëïãéêïý ôïìÝá, ðïõ óõíÝâáëëáí óôçí ðñïóðÜèåéá áõôÞ êáé äåóìåýåôáé üôé èá åíéó÷ýóåé ìå êÜèå äõíáôü ôñüðï, áíôßóôïé÷åò ðñùôïâïõëßåò êáé åíÝñãåéåò ôùí Åêðáéäåõôéêþí ÏÁÅÄ. Ç ôåëåôÞ áðïíïìÞò âñáâåßùí Ýãéíå óôï ìïõóåßï ôçò Áêñüðïëçò ,ôï âñáâåßï ðáñÝëáâå ï ê. ÈáíÜóçò ÊáñáâÝñãïò, ðáñïõóßá ôïõ Õöõðïõñãïý õðïäïìþí ìåôáöïñþí êáé äéêôýùí Óðýñïõ Âïýãéá , ôçò äéåõèýíôñéáò êáé åêðñïóþðïõ ôïõ äéïéêçôÞ ôïõ ÏÁÅÄ ê. ÓáêêÜ Üëëùí óôåëå÷þí ôïõ ÏÁÅÄ, ôïõ äéåõèõíôÞ ÅÐÁÓ ÏÁÅÄ Êáôåñßíçò ê. Áí.ÁëåîéÜäç, Åðéóôçìüíùí, Ïñãáíéóìþí, ÖïñÝùí ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò, Åðé÷åéñÞóåùí, êáé ÌÝóùí ÅíçìÝñùóçò.

Ï Äéêçãïñéêüò Óýëëïãïò óáò ðñïóêáëåß óôçí ïìéëßá – äéÜëåîç ðïõ äéïñãáíþíåé óôéò 27 Éïõíßïõ 2011, çìÝñá ÄåõôÝñá êáé þñá 19.00, óôï Ðíåõìáôéêü ÊÝíôñï ôïõ ÄÞìïõ Êáôåñßíçò (ÅÊÁÂÇ), ìå èÝìá: «ÄáíåéáêÝò óõìâÜóåéò – Ìíçìüíéï êáé ç ðïëéôéêÞ êñßóç óôçí ÅëëÜäá». ÏìéëçôÝò

Ãåþñãéïò ÊáóéìÜôçò ÊáèçãçôÞò Óõíôáãìáôéêïý Äéêáßïõ óôï ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí Êþóôáò ×ñõóüãïíïò ÊáèçãçôÞò Óõíôáãìáôéêïý Äéêáßïõ óôï ÁÐ Èåóóáëïíßêçò

Áíáêïßíùóç Ï Öéëüðôù÷ïò Óýëëïãïò Êáôåñßíçò“Ç ÅËÅÇÌÏÓÕÍǔ äéïñãáíþíåé åêäñïìÞ óôçí Áíäñéáíïýðïëç. Ç äéáäñïìÞ åßíáé Áëåîáíäñïýðïëç - Óïõöëß ÏñåóôéÜäá. 2Þìåñï, 25 êáé 26 Éïõíßïõ 2011 Ðëçñïöïñßåò åããñáöÝò ôçë. 6972299866 6977756510 êáé óôï ôïõñéóôéêü Ãñáöåßï ÔÑÁÍÔÇÓ Áðü ôï ÄÓ ôïõ Óõëëüãïõ


4 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÔÑÉÔÇ 21 ÉÏÕÍÉÏÕ 2011

ÐÉÅÑÉÁ

ÏÉ ÈÅÓÅÉÓ ÔÏÕ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÕ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏÕ ÔÇÓ

Ç

ÅëëÜäá óôéò 23 Áðñéëßïõ 2010 æÞôçóå ôç óõíäñïìÞ ôùí êñáôþí ìåëþí ôçò æþíçò ôïõ åõñþ êáé ôïõ ÄÍÔ ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò êñßóçò ôïõ êñáôéêïý ÷ñÝïõò. Ó÷åäüí Ýíá ÷ñüíï ìåôÜ áðü ôçí ðñïóöõãÞ óôï ìç÷áíéóìü óôÞñéîçò, ç åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç Ý÷åé êÜíåé ðñïüäïõò ìüíï üóïí áöïñÜ óôç ìåßùóç ôùí áðïäï÷þí ôùí äçìïóßùí õðáëëÞëùí êáé ôùí óõíôáîéïý÷ùí êáé óôçí áýîçóç ôùí öüñùí. Ôá ìÝôñá áõôÜ üìùò áðü ìüíá ôïõò äåí áñêïýí.

Ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò êñßóçò áðáéôåßôáé óõíïëéêüò åðáíáðñïóäéïñéóìüò ôçò ðïëéôéêÞò ôïõò ôüðïõ ìáò. Ïé ðïëéôéêÝò åðéëïãÝò óå óõíÜñôçóç ìå ôéò ïéêïíïìéêÝò åðéëïãÝò Ý÷ïõí ðáãéäåýóåé ôç ÷þñá ç ïðïßá, áí êáé ìå ìéêñüôåñï äáíåéóìü êáé ìå ìåãÜëåò ðáñáãùãéêÝò äõíáôüôçôåò óå ó÷Ýóç ìå Üëëåò ÅõñùðáúêÝò ÷þñåò, âñßóêåôáé óôçí ðëÝïí äõó÷åñÞ èÝóç ßóùò áðü ßäñõóçò ôïõò Åëëçíéêïý êñÜôïõò åîáéñïõìÝíùí ôùí ðåñéüäùí ðïëÝìïõ. Ç åðß äåêáåôßåò, ëåçëáóßá ôïõ åèíéêïý ðëïýôïõ áðü êñáôéêïäßáéôïõò åñãïëÜâïõò êáé åðé÷åéñçìáôßåò, ç Ýëëåéøç ðïëéôéêÞò âïýëçóçò ãéá ôçí êáôáðïëÝìçóç ôçò öïñïäéáöõãÞò êáé ïé õðÝñïãêåò óðáôÜëåò, Ýöåñáí ôç ÷þñá ìáò óôï ÷åßëïò ôçò áâýóóïõ. Äåí õðÜñ÷åé êáìßá áìöéâïëßá üôé ôï æçôïýìåíï ãéá íá âãåé ç ÅëëÜäá áðü ôçí êñßóç ÷ñÝïõò åßíáé ç áíÜðôõîç. Ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá ç áíÜðôõîç ôçò ÷þñáò âáóßóôçêå óôç äçìüóéá êáé éäéùôéêÞ êáôáíÜëùóç, ìå ôéò óõíÝðåéåò ðïõ âéþíïõìå óÞìåñá. Ôï ìïíôÝëï áõôü åßíáé öáíåñü üôé áðÝôõ÷å, ïðüôå èá ðñÝðåé íá ãßíåé óôñïöÞ óå Ýíá íÝï ðñüôõðï áíÜðôõîçò ìå ôçí áýîçóç ôïõ ìåñéäßïõ ôùí åðåíäýóåùí êáé ôùí åîáãùãþí óôï ÁÅÐ êáé áíôßóôïé÷á ôçí ìåßùóç ôçò éäéùôéêÞò êáé äçìüóéáò êáôáíÜëùóçò. Ôáõôü÷ñïíá áðáéôåßôáé ï åðáíáó÷åäéáóìüò ôçò åîùôåñéêÞò êáé ïéêïíïìéêÞò ðïëéôéêÞò (óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ êáé ôïõ ìíçìïíßïõ) ìå Üìåóåò êáé ãñÞãïñåò åíÝñãåéåò ìå ôç óõììåôï÷Þ üëùí ôùí õãéþí ðïëéôþí êáé ôå÷íïêñáôþí. Ôï ìÝôñá ðïõ ðñïôåßíåé ôï ÏÅÅ ãéá Üìåóç åöáñìïãÞ, ó÷åôéêÜ ìå ôçí ïëéêÞ áíáäéÜñèñùóç êáé áíÜôáîç ôçò ïéêïíïìßáò, åßíáé ôá ðáñáêÜôù: 1) ÅðéôÜ÷õíóç ôçò ìåôáññýèìéóçò óôç äçìüóéá äéïßêçóç. ÌåôÜ ôçí áðáñÜäåêôç ïñéæüíôéá ðåñéêïðÞ ìéóèþí êáé óõíôÜîåùí êáé ôçí áýîçóç ôùí öüñùí ç êõâÝñíçóç èá ðñÝðåé íá óôñáöåß óôçí ðåñéóôïëÞ ôùí äáðáíþí åêåßíùí ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôçí áíáðïôåëåóìáôéêÞ ëåéôïõñãßá ôçò, êáôÜñãçóç öïñÝùí ðïõ äåí ðñïóöÝñïõí Ýñãï êáé óõã÷ùíåýóåéò Üëëùí. Ëåéôïõñãßá äçìïóßïõ ôïìÝá êáé äçìïóßùí åðé÷åéñÞóåùí ìå áíåîáñôçóßá áðü êïììáôéêÝò ðáñåìâÜóåéò, ìå óõãêåêñéìÝíï ó÷åäéáóìü êáé ìå ãíþìïíá ôçí ðáñáãùãéêüôçôÜ ôïõò, ôçí ðñïóöïñÜ ôïõò óôïí ðïëßôç êáé ôç óõìâïëÞ ôïõò óôçí êïéíùíéêÞ äéêáéïóýíç. 2) Óôçí áãïñÜ åñãáóßáò ðñïôåßíïõìå, ôçí êáôáðïëÝìçóç ôçò áäÞëùôçò åñãáóßáò ìå ôçí åíßó÷õóç ôçò íïìïèåóßáò êáé ôçí óôåëÝ÷ùóç ôçò åðéèåþñçóçò åñãáóßáò þóôå íá åíéó÷õèåß ï åëåãêôéêüò ôçò ñüëïò. ÐñÝðåé íá Ý÷ïõìå ùò êýñéï ìÝëçìá ôçí åðéäüôçóç ôçò åñãáóßáò êáé ü÷é ôçò áíåñãßáò. 3) Óôïí ôïìÝá ôçò õãåßáò, èá ðñÝðåé íá ïëïêëçñùèïýí ïé ìåôáññõèìßóåéò ãéá ôçí âåëôßùóç ôïõ óõóôÞìáôïò ðñïìçèåéþí êáé ôçí åöáñìïãÞ ôçò äéðëïãñáöéêÞò ëïãéóôéêÞò óôéò ïéêïíïìéêÝò õðçñåóßåò ôïõ êÜèå íïóïêïìåßïõ þóôå íá åíéó÷õèåß ç äéáöÜíåéá êáé ç ïñèïëïãéêÞ äéá÷åßñéóç ôïõ äçìüóéïõ ÷ñÞìáôïò, ÷ùñßò ôçí õðïâÜèìéóç ôùí ðáñï÷þí õãåßáò. 4) ÁðïôåëåóìáôéêÞ êáôáðïëÝìçóç ôçò öïñïäéáöõãÞò êáé ôçò åéóöïñïäéáöõãÞò þóôå íá åíéó÷õèåß ôï áßóèçìá äéêáéïóýíçò áíÜìåóá óôïõò óõíåðåßò ¸ëëçíåò öïñïëïãïýìåíïõò. Ðñïþèçóç ìåôáññýèìéóçò ãéá áðëïðïßçóç ôçò öïñïëïãéêÞò íïìïèåóßáò þóôå íá åßíáé áðëÞ êáé êáôáíïçôÞ ãéá ôïõò ðïëßôåò êáé ôéò åðé÷åéñÞóåéò. ÊáôÜñãçóç ôïõ áíá÷ñïíéóôéêïý êþäéêá âéâëßùí êáé óôïé÷åßùí êáé ìåßùóç ôùí öïñïëïãéêþí óõíôåëåóôþí. Äåí ÷ñåéÜæåôáé ðåñáéôÝñù áýîçóç ôùí Ýììåóùí êáé ôùí Üìåóùí öüñùí äéüôé èá ðáñáôçñçèåß ôï öáéíüìåíï ôçò èåùñßáò ôïõ Arthur Laffer óýìöùíá ìå ôçí ïðïßá ôï êñÜôïò ìðïñåß íá áõîÞóåé ôá Ýóïäá ôïõ êáèþò áõîÜíåé ôçí öïñïëïãéêÞ êëßìáêá, áëëÜ ìÝ÷ñé åíüò óçìåßïõ áðü ôï ïðïßï êáé ìåôÜ ôá Ýóïäá èá ìåéþíïíôáé áíåîÜñôçôá áðü ôçí áýîçóç ôùí öïñïëïãéêþí óõíôåëåóôþí. 5) Åßíáé áíáãêáßï íá êáèéåñùèåß ç ýðáñîç åõèýíçò êáé ëïãïäïóßáò ôùí ðïëéôéêþí ðñïúóôáìÝíùí ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí, ïé ïðïßïé ðñÝðåé íá áðïìáêñýíïíôáé üôáí äåí åðéôõã÷Üíïõí ôïõò óôü÷ïõò. 6) Åßíáé áíáãêáßá ç Üìåóç, åðáñêÞò êáé äéáñêÞò óôåëÝ÷ùóç ôïõ öïñïåéóðñáêôéêïý ìç÷áíéóìïý, êáé ç ïëïêëçñùìÝíç ëåéôïõñãßá ôùí óõóôçìÜôùí ðëçñïöïñéêÞò. 7) ÁíáâÜèìéóç ôïõ ñüëïõ ôïõ åëåãêôéêïý óõíåäñßïõ áíáöïñéêÜ ìå ôïí Ýëåã÷ï ôùí äáðáíþí ôïõ êÜèå äçìüóéïõ ïñãáíéóìïý, ìå ôç äéåñåýíçóç êáé ôçí óêïðéìüôçôá ôçò êÜèå äáðÜíçò êáé íá ìçí ðåñéïñßæåôáé ìüíï óôïí Ýëåã÷ï ôçò íïìéìüôçôáò. Ãíùóôïðïßçóç óôç ÂïõëÞ ôùí ÅëëÞíùí êÜèå Ýôïò ôïõ áðïëïãéóìïý ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý ôçò ðñïçãïýìåíçò ÷ñïíéÜò. 8) ÈÝóðéóç áõóôçñþí ðïéíþí óå üóïõò êáôáóðáôáëïýí áëüãéóôá ôï äçìüóéï ÷ñÞìá, êáèþò êáé óå üóïõò äçìüóéïõò ëåéôïõñãïýò óõëëçöèïýí íá ÷ñçìáôßæïíôáé. Ôï íÝï öïñïëïãéêü ðïõ øçößóôçêå ðñéí äýï ìÞíåò ïñèÜ êÜíåé ëüãï ãéá ôçí èÝóðéóç åéóáããåëÝá ïéêïíïìéêïý åãêëÞìáôïò êáé ôçí áíáâÜèìéóç ôïõ ÓÄÏÅ êáé ôçí ìåôáôñïðÞ ôïõ óå áíåîÜñôçôç áñ÷Þ. 9) Íá ðñïâåß ç êõâÝñíçóç óå Ýëåã÷ï ôùí ôñáðåæþí êáé íá åëÝãîåé ôçí ñåõóôüôçôá óôçí áãïñÜ. ÐáñÜëëçëá ôñÜðåæåò ðïõ áäõíáôïýí íá áíôáðåîÝëèïõí êáé óÞìåñá äçìéïõñãïýí ðñïâëÞìáôá óôçí ïéêïíïìßá íá ðñïóôáôåõôïýí ìÝóù ôçò áðïññüöçóÞò ôïõò áðü õðÜñ÷ïõóåò ðïõ âñßóêïíôáé óå êáëýôåñç êáôÜóôáóç. Äçìéïõñãßá åíüò éó÷õñïý ôñáðåæéêïý ðõëþíá, ìå äçìüóéï, Ýëåã÷ï ï ïðïßïò èá ëåéôïõñãÞóåé ùò ìï÷ëüò áíÜðôõîçò ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò, áðåëåõèåñþíïíôáò ôá áíáãêáßá êåöÜëáéá. 10) Åðáíáðáôñéóìü ôùí êåöáëáßùí ðïõ âñßóêïíôáé óôï åîùôåñéêü ìå ôçí èåóìïèÝôçóç êéíÞôñùí. 11) ¢ìåóï êáé ïõóéáóôéêü Ýëåã÷ï ôïõ ðüèåí Ýó÷åò üëùí üóïé äéåôÝëåóáí Õðïõñãïß, Õöõðïõñãïß êáé ÂïõëåõôÝò ôá ôåëåõôáßá 30 ÷ñüíéá. ÊáôÜó÷åóç üëùí ôùí ðåñéïõóéþí êáé êáôáèÝóåùí üëùí üóùí êáôá÷ñÜóôçêáí äçìüóéï ÷ñÞìá Þ ìåñïëÞðôçóáí. 12) Ôçí âåëôßùóç ôçò áðïññüöçóçò ôùí êïéíïôéêþí ðüñùí ìÝóù ôïõ ÅÓÐÁ, ôçí åíèÜññõíóç êáé äéåõêüëõíóç ôùí åðåíäýóåùí êáé ôçí åíßó÷õóç ôïõ åîáãùãéêïý ðñïóáíáôïëéóìïý ôçò ïéêïíïìßáò. Ìå ìÝôñá üðùò åëÜöñõíóç ôçò öïñïëïãßáò ãéá ôéò êáèáñÜ åîáãùãéêÝò åðé÷åéñÞóåéò, ìå ôçí åðé÷ïñÞãçóç ôùí áóöáëéóôéêþí åéóöïñþí. 13) Ôçí áíáâÜèìéóç ôïõ ôïõñéóìïý ãéá ôçí ðñïóÝëêõóç åðéóêåðôþí ìå õøçëÜ åéóïäÞìáôá êáé åíèÜññõíóç ôçò ìüíéìçò Þ

åðï÷éêÞò äéáìïíÞò. ÅíèÜññõíóç ôïõ óõíåäñéáêïý ôïõñéóìïý, äéåõêüëõíóç ôçò êñïõáæéÝñáò êáé ðñïóÝëêõóç îÝíùí ôïõñéóôþí óôçí çðåéñùôéêÞ êáé ïñåéíÞ ÅëëÜäá. 14) Åíßó÷õóç ôçò íáõôéëßáò, þóôå íá åéóñåýóïõí óôç ÷þñá ìåãáëýôåñá íáõôéëéáêÜ êåöÜëáéá. Èåùñïýìå üôé ôï ëéìÜíé ôïõ ÐåéñáéÜ èá ðñÝðåé íá áðïôåëÝóåé ðüëï Ýëîçò ôùí åëëçíéêþí íáõôéëéáêþí ãñáöåßùí ðïõ áõôÞ ôç óôéãìÞ åäñåýïõí óôï City ôïõ Ëïíäßíïõ. Èá ðñÝðåé íá óçìåéùèåß ç ìåãÜëç óõìâïëÞ ôçò Åëëçíüêôçôçò íáõôéëßáò óôç âåëôßùóç ôïõ éóïæõãßïõ ôñå÷ïõóþí óõíáëëáãþí. 15) Ç åíßó÷õóç ôçò áãñïôéêÞò ðáñáãùãÞò ìå ôçí ðåñáéôÝñù ðñïþèçóç ôùí åëëçíéêþí åîáãùãþí. Êáé ôçí ðåñáéôÝñù äéåßóäõóç óôéò ÅõñùðáúêÝò áãïñÝò ìå ôç èÝóðéóç êáíüíùí ÌÜñêåôéíãê. 16) Ç áíÜäåéîç ôçò ÅëëÜäáò óå äéáìåôáêïìéóôéêü êüìâï åìðïñßïõ, ìå ôçí áîéïðïßçóç ôùí ëéìÝíùí ôçò êáé ôçí ðñïþèçóç åìðïñåõìÜôùí ôñßôùí ÷ùñþí ðñïò ôçí ÂáëêáíéêÞ åíäï÷þñá. Óôçí ðñïóðÜèåéá áõôÞ èá óõìâÜëåé áðïöáóéóôéêÜ êáé ç áîéïðïßçóç ôïõ óéäçñïäñïìéêïý ôçò äéêôýïõ. 17) ÐñïóÝëêõóç Üìåóùí îÝíùí åðåíäýóåùí êõñßùò ìå ôçí ïéêïäüìçóç êëßìáôïò åìðéóôïóýíçò. Ïé óõ÷íÝò áëëáãÝò ôùí öïñïëïãéêþí íüìùí êáé ôá áñíçôéêÜ äçìïóéåýìáôá áðïôåëïýí áíáó÷åôéêü ðáñÜãïíôá ãéá ïðïéïíäÞðïôå èÝëåé íá åðåíäýóåé óôçí ÅëëÜäá. 18) ÁðåëåõèÝñùóç ôçò áãïñÜò åíÝñãåéáò êáé óôñïöÞ ôçò ÅëëÜäáò óôéò áíáíåþóéìåò ðçãÝò åíÝñãåéáò þóôå íá ðåñéïñéóôåß ç åíåñãåéáêÞ åîÜñôçóç ôçò ÷þñáò áðü ôï ðåôñÝëáéï êáé ôïí áíôßóôïé÷ï ðåñéïñéóìü ôïõ åëëåßììáôïò ôïõ éóïæõãßïõ ôñå÷ïõóþí óõíáëëáãþí. Ôáõôü÷ñïíá èá ðñÝðåé íá ãßíåé Üìåóïò åðáíáðñïóäéïñéóìüò ôçò åîùôåñéêÞò ðïëéôéêÞò ôçò ÷þñáò ìáò. Ôï ÏÅÅ ðñïôåßíåé: 1) Åðáíáðñïóäéïñéóìü ôçò åîùôåñéêÞò ðïëéôéêÞò êáé áíáèÝñìáíóç ôùí ðïëéôéêþí ó÷Ýóåùí ôçò ÷þñáò ìå ðáñáäïóéáêïýò óõììÜ÷ïõò, ÷ùñßò íá áðïêëåßóïõìå ôéò ó÷Ýóåéò ìå ôï ðåñéâÜëëïí ðïõ æïýìå. Ìðïñïýìå íá åíéó÷ýóïõìå ôï ðëáßóéï óõíåñãáóßáò ôçò ×þñáò ìáò, üíôáò ìÝëç ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò êáé ôçò ÄõôéêÞò Óõììá÷ßáò êáé ìå Üëëåò ïéêïíïìéêÜ éó÷õñÝò ÷þñåò. ÉóôïñéêÜ ðáñáäåßãìáôá õðÜñ÷ïõí óôçí íåþôåñç éóôïñßá. Ìðïñïýìå íá æçôÞóïõìå ôçí óôåíÞ óõíåñãáóßá óå ðïëéôéêü êáé ïéêïíïìéêü åðßðåäï ðïõ ôüóï Ý÷ïõìå áíÜãêç êáé åðéèõìïýí êáé áõôïß. 2) Ç óõíåñãáóßá ìå ôéò ÷þñåò áõôÝò óå íÝåò âÜóåéò, èá âïçèÞóåé óôçí áýîçóç ôùí åðåíäýóåùí êáé ôùí åîáãùãþí, êáèþò êáé ôç äéåýñõíóç ôïõ ôïõñéóìïý ðñïò ôéò ÷þñåò áõôÝò ìå óêïðü ôçí áðïäÝóìåõóÞ ôïõò áðü ôá ÅõñùðáúêÜ óõìöÝñïíôá. 3) Ç óõíåñãáóßá áõôÞ êáé íÝïõò ïñßæïíôåò èá áíïßîåé êáé èá ëÜâïõí ôï ìÞíõìá ïé äáíåéóôÝò êáé åôáßñïé óôçí ÅÅ êáé óôï Äõôéêü êüóìï üôé ç ÷þñá êáé ìüíç äåí åßíáé êáé åíáëëáêôéêÝò ëýóåéò Ý÷åé êáé äýíáôáé íá ôéò áîéïðïéÞóåé. Åðßóçò, ðñïôåßíåôáé Üìåóïò åðáíáðñïóäéïñéóìüò ôùí äáíåéáêþí ìáò ó÷Ýóåùí ìå ôïõò åôáßñïõò ìáò óôçí ÅÅ áëëÜ êáé ôïõò õðüëïéðïõò äáíåéóôÝò ìáò, ÄÍÔ, ÊåíôñéêÝò ÔñÜðåæåò, êáé êáôü÷ïõò ïìïëüãùí. Ôï ÏÅÅ ðñïôåßíåé: 1) Íá óôáìáôÞóïõìå íá äáíåéæüìáóôå ìå ôïõò õöéóôÜìåíïõò üñïõò åöüóïí ïé åôáßñïé ìáò äåí áðïöáóßæïõí Ýíá êïéíü ìÝôùðï ìå ôçí ÅëëçíéêÞ êõâÝñíçóç ãéá ôçí ïñéóôéêÞ áíôéìåôþðéóç ôçò ÅëëçíéêÞò êñßóçò êñáôéêïý ÷ñÝïõò, åßôå áõôÞ ç ëýóç ïíïìáóôåß Ýêäïóç åõñùïìïëüãïõ, áíáìüñöùóç ÷ñÝïõò, áíáäéÜñèùóç ÷ñÝïõò, åðéìÞêõíóç ÷ñÝïõò, êïê. Ï äéáñêÞò êáé áêñéâüò äáíåéóìüò äåí áðïôñÝðïõí ôçí ðôþ÷åõóç óôïí ðôù÷åõìÝíï. ¼óï ðñüâëçìá Ý÷åé ç ÷þñá ðïõ ïöåßëåé, Üëëï ôüóï ðñüâëçìá Ý÷ïõí áõôïß ðïõ äÜíåéóáí ôç ÷þñá Þ ôçí ÷ñÝùóáí ðïõëþíôáò ÷ñçìáôïïéêïíïìéêÜ ðñïúüíôá ðïõ åßôå äåí åß÷å áíÜãêç, åßôå Þôáí ðñïúüíôá ìå áìöéóâçôïýìåíç ôéìÞ êáé áîßá. 2) Íá ðñïâåß ç ÷þñá óå áðåõèåßáò óõæçôÞóåéò ìå ôïõ äáíåéóôÝò êáé íá óõìöùíÞóåé ôï ÷ñÝïò ðïõ ïöåßëåé, óå ðüóï ÷ñüíï êáé ìå ðïéï åðéôüêéï èá ôï áðïðëçñþóåé. Ï óôü÷ïò èá ðñÝðåé íá åßíáé é) ç Ýíáñîç áðïðëçñùìÞò ôïõ ÷ñÝïõò êáé éé) ç ìåßùóç ôïõ óôçí ðÜñïäï ôïõ ÷ñüíïõ. Ùò ìïíáäéêü êñéôÞñéï ôï ÏÅÅ èÝôåé ôçí óôáäéáêÞ ìåßùóç ôïõ êüóôïõò äáíåéóìïý ÷ñÞìáôïò ðñïò ôï Åëëçíéêü êñÜôïò. Åðé÷åéñÞìáôá ôçò ìïñöÞò üôé ôï åðéôüêéï äáíåéóìïý èá åßíáé õøçëü ëüãù ôçò êáêÞò êáôÜóôáóçò ôçò ÅëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò äåí Ý÷ïõí êáìßá ó÷Ýóç ïýôå ìå ïéêïíïìéêÝò èåùñßåò áëëÜ ïýôå êáé ìå ôçí êïéíÞ ëïãéêÞ. ÅÜí ç ÅÅ åðéèõìåß ôçí Ýîïäï áðü ôï áäéÝîïäï íá óõìöùíÞóïõìå ìáæß ôçò óå Ýíá êïéíü ðëÜíï. 3) Ç ðáñïýóá ïéêïíïìéêÞ êñßóç åßíáé êñßóç óõóôçìéêÞ êáé ÷áñáêôçñßæåôáé áðü ôçí áðïôõ÷ßá ôïõ ïéêïíïìéêïý ìïíôÝëïõ áíÜðôõîçò. Äåí ðñÝðåé íá áöÞóïõìå êáíÝíáí íá ïäçãÞóåé ôçí ÅëëÜäá óôï íá ðëçñþóåé ôï ÷ñÝïò ôçí êáôÜññåõóçò ôïõ ïéêïíïìéêïý ìïíôÝëïõ ðïõ âáóßæåôáé óôçí óõíå÷Þ áíá÷ñçìáôïäüôçóç ôïõ ÷ñÝïõò ìå ïëïÝíá êáé õøçëüôåñï åðéôüêéï ìå íôåñìéíéóôéêü áðïôÝëåóìá ôç äçìéïõñãßá ïëïÝíá êáé ìåãáëýôåñïõ ÷ñÝïõò. 4) Ïé ÷ñçìáôï-ïéêïíïìéêïß êýêëïé Ý÷ïíôáò ùò ìïíáäéêü óôü÷ï ôï ëüãï ýðáñîÞò ôïõò, ðïõ åßíáé ç êåñäïóêïðßá, åðé÷åéñïýí ìå ôçí êõñßáñ÷ç èÝóç ðïõ Ý÷ïõí óôï óýóôçìá íá öïñôþóïõí ôéò æçìéÝò ôïõò óôéò ðëÜôåò ôùí ëáþí. Äåí êáôáêñßíïõìå áõôïýò ôïõò êýêëïõò ðïõ ðñÜôôïõí áõôü ðïõ ïöåßëïõí íá ðñÜîïõí (ùò åôáéñåßåò ðïõ ìåãéóôïðïéïýí ôá ïöÝëç ôùí ìåôü÷ùí ôïõò) áëëÜ ôï Åõñùðáúêü ðïëéôéêü óýóôçìá ðïõ ðáñáêïëïõèåß, áäýíáìï íá áíôéäñÜóåé áðÝíáíôß ôïõò. ¸íá ÷ñüíï ìåôÜ áðü ôçí åöáñìïãÞ ôïõ ìíçìïíßïõ åßíáé áðïäåêôü üôé ôï ìíçìüíéï áðåéëåß íá ðáñáóýñåé ôç ÷þñá óå ðñùôïöáíÞ ïéêïíïìéêÞ êáé êïéíùíéêÞ ôñáãùäßá. Ôï ðáñüí ìíçìüíéï óðñþ÷íåé ôçí ÷þñá óôçí Üâõóóï ôçò ýöåóçò, áöïý ç åîïíôùôéêÞ ëéôüôçôá ðïõ åðéâÜëëåé óõíèëßâåé ôç æÞôçóç êáé ôçí áãïñáóôéêÞ äýíáìç ôùí ðïëéôþí. Óå ü,ôé áöïñÜ óôçí êõâåñíçôéêÞ óõíáßíåóç, ïöåßëïõìå íá ôïíßóïõìå üôé üôáí õðïãñáöüôáí ôï ìíçìüíéï ïõäÝðïôå æçôÞèçêå ç Üðïøç êáé ç ãíþìç ôùí áñìüäéùí èåóìéêþí öïñÝùí, üðùò åßíáé ôï ÏÅÅ. Áí äåí ðáñèïýí ãñÞãïñåò áðïöÜóåéò, ôï Ýëëåéììá êáé ôï ÷ñÝïò èá áõîÜíïíôáé êáé ç ×þñá èá äéïëéóèáßíåé êáèçìåñéíÜ óå ìç ðñïâëÝøéìá áäéÝîïäá. Óôü÷ïò üëùí ìáò ðñÝðåé íá åßíáé ç óõìâïëÞ þóôå íá õðÜñîåé Ýíá íÝï ó÷Ýäéï áíáóõãêñüôçóçò êáé áíÜôáóçò ôçò ïéêïíïìßáò ôçò ÷þñáò ìáò ðïõ íá äéáðíÝåôáé áðü áñ÷Ýò êáé éäÝåò ðïõ ìðïñïýí íá äçìéïõñãÞóïõí ðñïóäïêßá êáé åëðßäá óôïí ëáü, íá âÜëëïõí ôçí êïéíùíßá óå êßíçóç, âãÜæïíôÜò ôçò áðü ôçí ðáñáßôçóç, ôçí ðáñáêìÞ, ôçí áðï÷þñçóç êáé ôçí éäéþôåõóç. ¼ëá ôá ðáñáðÜíù ìðïñïýí íá óõìâïýí îåêéíþíôáò áðü ôçí åðáíáäéáðñáãìÜôåõóç ôùí üñùí ôïõ ìíçìïíßïõ. Ãéá ôï Ïéêïíïìéêü ÅðéìåëçôÞñéï ôçò ÅëëÜäáò Îåíïöþí Å. ÌðáñáëéÜêïò ÌÝëïò ôçò ÓõíÝëåõóçò ôùí Áíôéðñïóþðùí

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ÔÇÓ ÅÐÉÔÑÏÐÇÓ ÐÅÑÉÏ×ÇÓ ÔÇÓ Ê.Ï. ÊÅÍÔÑÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÉÁ ÔÏ ÈÁÍÁÔÏ ÔÏÕ ó. ÁÃÃÅËÏÕ ÔÆÅÊÇ

Ç ÅðéôñïðÞ Ðåñéï÷Þò ôçò Ê.Ï. ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò ôïõ ÊÊÅ åêöñÜæåé ôç âáèéÜ èëßøç üëùí ôùí êïììïõíéóôþí ôçò Ê.Ìáêåäïíßáò ãéá ôï èÜíáôï ôïõ óõíôñüöïõ ìáò ìÝëïõò ôçò ÅðéôñïðÞò Ðåñéï÷Þò êáé âïõëåõôÞ Â Èåóóáëïíßêçò Áããåëïõ ÔæÝêç. Ï óýíôñïöïò ÔæÝêçò áíôáðïêñéíüôáí ìå áöïóßùóç óå üðïéï êáèÞêïí êáé åõèýíç áíáëÜìâáíå áðü ôçí ÅðéôñïðÞ Ðåñéï÷Þò êáé ôá êáèïäçãçôéêÜ üñãáíá ôçò ÊïììáôéêÞò ÏñãÜíùóçò Èåóóáëïíßêçò êáé ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò, Ýäéíå ôç ìÜ÷ç ìå ôçí áíéäéïôÝëåéá êáé ôç ìá÷çôéêüôçôá ðïõ ðñÝðåé óå êïììïõíéóôÞ. Óá âïõëåõôÞò ôïõ ÊÊÅ äåí Ýëëåéøå ïýôå ëåðôü áðü ôá ëáúêÜ ðñïâëÞìáôá êáé ôïõò áãþíåò ôùí åñãáæïìÝíùí ôçò Èåóóáëïíßêçò áëëÜ êáé ïëüêëçñçò ôçò Âüñåéáò ÅëëÜäáò, áðÝäåéîå ðùò ï êïììïõíéóôÞò âïõëåõôÞò äå ìðáßíåé óôï æýãé ìáæß ìå ôïõò âïõëåõôÝò ôùí áóôéêþí êïììÜôùí. Ï óýíôñïöïò ÔæÝêçò óõíÝâáëëå óôçí ðÜëç ìå ôïí ïðïñôïõíéóìü ôï 1990-91, êüíôñá óôçí ðñïóðÜèåéá äéÜëõóçò ôïõ êüììáôïò, óõíÝâáëëå ìÝóá áðü ôá óýíèåôá êáèÞêïíôá ðïõ áíÝëáâå óôçí ãñÞãïñç áíÜðôõîç ôçò äñÜóçò ôçò ÊïììáôéêÞò ÏñãÜíùóçò Åìåßò ïé êïììïõíéóôÝò ôçò Èåóóáëïíßêçò, ÷Üíïõìå Ýíá óýíôñïöï ðïõ èá âñßóêåôáé ìÝóá óôçí êáñäéÜ ìáò, åêöñÜæïõìå ôá âáèåéÜ ìáò óõëëõðçôÞñéá óôçí ïéêïãÝíåéá ôïõ. H êçäåßá ôïõ ó. ¢ããåëïõ ÔæÝêç èá ðñáãìáôïðïéçèåß áýñéï óôéò 12 ì óôá êïéìçôÞñéá ôçò ÈÝñìçò, èá áêïëïõèÞóåé ðïëéôéêÞ åêäÞëùóç áðï÷áéñåôéóìïý ôçò ÊïììáôéêÞò ÏñãÜíùóçò ôçò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò óôéò 1ìì Ç ÅðéôñïðÞ Ðåñéï÷Þò ôçò Ê.Ï.Ê.Ì ôïõ Ê.Ê.Å.

Ç “ÐÑÙÔÏÂÏÕËÉÁ ÐÏËÉÔÙ͔ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁËËÁÃÇ ÓÔÏ ÄÇÌÏ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

È

Èåôéêüò ï áðïëïãéóìüò ãéá ôçí Ðñùôïâïõëßá Ðïëéôþí

åôéêüò êñßèçêå ï áðïëïãéóìüò ôïõ 1ïõ åîáìÞíïõ ôçò äçìïôéêÞò ðáñÜôáîçò Êáôåñßíçò, Ðñùôïâïõëßá Ðïëéôþí ãéá ôçí ÁëëáãÞ óôï ÄÞìï Êáôåñßíçò. Ï Áðïëïãéóìüò Ýãéíå ôï ÓÜââáôï 18/6/11 ôï áðüãåõìá óôïí Ðïëõ÷þñï ôïõ Éäåïäñüìéïõ ðáñïõóßá äåêÜäùí ößëùí êáé ìåëþí ôçò ðáñÜôáîçò. Ðáßñíïíôáò ôï ëüãï ï åðéêåöáëÞò ôçò ðáñÜôáîçò êáé äçìïôéêüò óýìâïõëïò Áíôþíçò ÌÜíôæéïò áíáöÝñèçêå óôá ìåãÜëá ðñïâëÞìáôá ôïõ ÄÞìïõ Êáôåñßíçò êáé ðñþôá áðü üëá óôï ïéêïíïìéêü. ÂáóéêÞ áéôßá ãéá ôï ïéêïíïìéêü ðñüâëçìá üëùí ôùí ÄÞìùí åßíáé ç ðïëéôéêÞ ðïõ áóêÞèçêå ìÝ÷ñé ôþñá áðü üëåò ôéò êõâåñíÞóåéò ðïõ äåí áðÝäéäáí ôïõò ðüñïõò óôïí ÏÔÁ. Åêôßìçóå üìùò üôé õðÜñ÷åé êáé êáêïäéá÷åßñéóç êýñéá óôïõò ÄÞìïõò Êáôåñßíçò êáé Ðáñáëßáò üðùò êáé óôçí ÄÅÕÁ Êáôåñßíçò. ÁðïôÝëåóìá ôçò êáêÞò ïéêïíïìéêÞò êáôÜóôáóçò ôïõ ÄÞìïõ åßíáé ï êßíäõíïò íá êëçèïýí ïé äçìüôåò íá ðÜñïõí óôéò ðëÜôåò ôïõò ôï ÷ñÝïò åßôå ìå ôçí ìç åêôÝëåóç Ýñãùí åßôå ìå ôçí áýîçóç ôùí ôåëþí êáé öüñùí åíþ åëëï÷åýåé êáé ï êßíäõíïò êáôáó÷Ýóåùí êáé îåðïõëÞìáôïò ôçò äçìïôéêÞò ðåñéïõóßáò. Áêüìá áîéïëüãçóå óáí óïâáñü ðñüâëçìá ôïí áíôéäçìïêñáôéêü éó÷ýïíôá Êáíïíéóìü ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ êáé ôçí Üñíçóç ôçò äçìïôéêÞò áñ÷Þò íá åöáñìüóåé ôïí ÊáëëéêñÜôç óôá 2-3 äçìïêñáôéêÜ èåôéêÜ óôïé÷åßá ôïõ ðïõ åßíáé ç åðéôñïðÞ äéáâïýëåõóçò, ï óõìðáñáóôÜôçò ôïõ äçìüôç êáé ç øÞöéóç ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý áðü ôéò ÃåíéêÝò Óõíåëåýóåéò ôùí Ôïðéêþí ÊïéíïôÞôùí. Óå áõôÜ ôá ðëáßóéá ç Ðñùôïâïõëßá Ðïëéôþí êáôÜöåñå êáé Ýöåñå óôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï èÝìáôá áðü ôï Ðõñçíéêü Áôý÷çìá óôç Éáðùíßá êáé ôïí ðüëåìï óôç Ëéâýç, üóï ãéá ôá äéüäéá, ôéò óõã÷ùíåýóåéò ôùí ó÷ïëåßùí, áëëÜ êáé ãéá ôï Áãñïôéêü Éáôñåßï ôçò Âñýáò, ôéò áßèïõóåò ôïõ 3ïõ Ëõêåßïõ, ôï Ôóáëïðïýëåéï, ôçí êåñáßá êéíçôÞò ôçëåöùíßáò ôá óêïõðßäéá ôïõ ÐÝëåêá, ôç ÄçìïôéêÞ ÂéâëéïèÞêç, êëð. Óôü÷ïò Þôáí ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï íá åíçìåñùèåß êáé ç ÄçìïôéêÞ Áñ÷Þ íá ðÜñåé èÝóç ãéá ãåíéêüôåñá áëëÜ êáé åéäéêüôåñá ðñïâëÞìá-

ôá ôùí äçìïôþí, þóôå íá ãßíåé Ýíá üñãáíï áíÜäåéîçò ôùí ðñïâëçìÜôùí, åíçìÝñùóçò, áíôáëëáãÞò áðüøåùí áëëÜ êáé ëýóçò ôùí ðñïâëçìÜôùí ìå åõèýíç ôçò äçìïôéêÞò áñ÷Þò. ¸êñéíå èåôéêÞ ôçí ðáñïõóßá ôçò äçìïôéêÞò ðáñÜôáîçò óôïõò áãþíåò ôéò êéíçôïðïéÞóåéò áëëÜ êáé ôéò åêäçëþóåéò ôùí åñãáæïìÝíùí êáé ôùí öïñÝùí ôïõ ÄÞìïõ ôçò Êáôåñßíçò. Óôçëßôåõóå ôç óôÜóç ôçò ÄçìïôéêÞò Áñ÷Þò êáé ôéò ìåãÜëåò åõèýíåò ôçò ãéá ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ áðáó÷ïëïýí ôïõò äçìüôåò êáé åðÝêñéíå ôç óôÜóç ôçò ðáñÜôáîçò ôïõ Ìçëéþôç êáé Êáñáöïõëßäç ðïõ áðÝêëåéóáí ôçí äéáðáñáôáîéáêÞ óõììåôï÷Þ óôéò åðéôñïðÝò ôïõ ÄÞìïõ áëëÜ êáé ôç óôÜóç ôçò ËáúêÞò Óõóðåßñùóçò üðïõ óõììåôåß÷å ìüíï óôéò øçöïöïñßåò ðïõ Ýèåôå õðïøçöéüôçôá, øçößæïíôáò üìùò ìüíï ôá ìÝëç ôçò. Óôïí äéÜëïãï ðïõ áêïëïýèçóå ôÝèçêáí ôá æçôÞìáôá ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõ 16ïõ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ, ïé ëïãáñéáóìïß ôçò ÄÅÕÁÊ, ç áíÜãêç êáèáñéóìïý ôùí êïéíï÷ñÞóôùí áëëÜ êáé éäéùôéêþí åãêáôáëåëåéììÝíùí ÷þñùí ãéá ôïí êßíäõíï ðõñêáãéÜò, ç ðñïóôáóßá ôçò äçìïôéêÞò ðåñéïõóßáò êáé ç áíÜ-

ðôõîç ôïõ ÄÞìïõ, ç ðñïóôáóßá ôïõ ÐÝëåêá, ç áíÜãêç ëåéôïõñãßáò ðïäçëáôïäñüìùí êáé ç ðïéüôçôá æùÞò ôùí äçìïôþí ôçò Êáôåñßíçò. Óôü÷ïò ãéá ôï åðüìåíï åîÜìçíï åßíáé ç áíÜðôõîç ôçò äçìïôéêÞò êßíçóçò óå êÜèå ãåéôïíéÜ êáé óå êÜèå ôïðéêÞ êáé ÄçìïôéêÞ Êïéíüôçôá, ç áíÜðôõîç åíüò äçìïôéêïý êéíÞìáôïò ìÝóá áðü ôï ïðïßï ïé äçìüôåò èá åðéæçôïýí ïñãáíùìÝíá ôçí åðßëõóç ôùí äçìïôéêþí ðñïâëçìÜôùí ãéá ìéá Êáôåñßíç áíôÜîéá ôùí äçìïôþí ôçò. Êáé óå áõôÞ ôçí ðñïóðÜèåéá ç Ðñùôïâïõëßá Ðïëéôþí êáëåß êÜèå êáëïðñïáßñåôï äçìüôç, íá óôáèåß äßðëá ôçò, ìå ôçí åíçìÝñùóç ãéá ôçí ýðáñîç ôùí ðñïâëçìÜôùí, ìå ôéò êéíçôïðïéÞóåéò óôç ãåéôïíéÜ êáé ôï êÜèå ÷ùñéü, ãéáôß ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç óçìáßíåé ïé ßäéïé ïé äçìüôåò íá äéïéêïýí ôïí äÞìï ôïõò. ÅðåéäÞ ðüëç åßíáé ïé Üíèñùðïß ôçò. Ãéá ôï Ãñáöåßï Ôýðïõ Áíôþíçò Ä. ÌÜíôæéïò Äçìïôéêüò óýìâïõëïò Êáôåñßíçò

ÅÐÉÊÁÉÑÇ ÅÐÅÑÙÔÇÓÇ ÐÑÏÓ ÔÏÕÓ ÕÐÏÕÑÃÏÕÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ, ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ, ÅÍÅÑÃÅÉÁÓ ÊÁÉ ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ

Å

ÐñïâëÞìáôá ôùí ÅëëÞíùí ðáëéííïóôïýíôùí

ðßêáéñç åðåñþôçóç óôç ÂïõëÞ ìå èÝìá ôá ðñïâëÞìáôá ôùí ÅëëÞíùí ðáëéííïóôïýíôùí Ðïíôßùí áðü ôéò ÷þñåò ôçò ðñþçí ÓïâéåôéêÞò ¸íùóçò êáôÝèåóáí óôç ÂïõëÞ 13 âïõëåõôÝò ôçò áîéùìáôéêÞò áíôéðïëßôåõóçò, ìåôáîý áõôþí êáé o âïõëåõôÞò Í.Ðéåñßáò Êþóôáò ÊïõêïäÞìïò. Óôçí åñþôçóÞ ôïõò ïé âïõëåõôÝò ôçò ÍÄ êáõôçñéÜæïõí ôï ãåãïíüò üôé ïé ðáëéííïóôïýíôåò áíôéìåôùðßæïíôáé ùò ðïëßôåò äåýôåñçò êáôçãïñßáò, óôåñïýìåíïé âáóéêþí äéêáéùìÜôùí -üðùò ôïõ åêëÝãåéí êáé åêëÝãåóèáé- ôç óôéãìÞ ðïõ ç êõâÝñíçóç Ý÷åé óðåýóåé áðü ôéò

ðñþôåò çìÝñåò ôçò óôçí åîïõóßá íá äþóåé äéêáßùìá øÞöïõ óå áëëïäáðïýò. Åðéóçìáßíïõí ôï æÞôçìá ôçò áäéêáéïëüãçôçò áíéóüôçôáò óôç ìåôá÷åßñéóç ôùí ÅëëÞíùí ðáëéííïóôïýíôùí ìå åéäéêüôåñåò áíáöïñÝò óôï ðáñù÷çìÝíï íïìïèåôéêü ðëáßóéï áðïíïìÞò ôçò åëëçíéêÞò éèáãÝíåéáò óå ïìïãåíåßò áðü ôçí ðñþçí ÓïâéåôéêÞ ¸íùóç, ôçí Üíéóç ìåôá÷åßñéóç ôùí êáôü÷ùí Åéäéêïý Äåëôßïõ Ôáõôüôçôáò Ïìïãåíïýò (ÅÄÔÏ) óôçí Êýðñï óå ó÷Ýóç ìå ôïõò êáôü÷ïõò ÅÄÔÏ óôçí ÅëëÜäá, ôá ÷ñÝç ôùí ðáëéííïóôïýíôùí áðü óôåãáóôéêÜ äÜíåéá êáé ôéò áõèáßñåôåò êáôïéêßåò.

×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

¸êôáêôá, Ýêôáêôá!... ÓõíÝ÷åéá áðï ôçí 1ç Ï åìðåéñïôÝ÷íçò ðïëéôéêüò áíáëõôÞò ïíüìáôé Áöåíôïýëçò áêïýìðçóå ãéá ëßãï óôï ñÜöé ôçò âéâëéïèÞêçò (ëÝìå ôþñá!) ôá ðïëéôéêÜ æçôÞìáôá ãéá íá áó÷ïëçèåß ìå ôçí åëëçíéêÞ ãëþóóá. Ðþò åß÷å ôçí åíôýðùóç üôé äéÜããåëìá áðåõèýíåé ìüíïí ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò. Áðü ôï äçìïôéêü áêüìç, «ôýðùíå» óôï ìõáëü ôïõ êÜôé ôÝôïéåò ëåðôïìÝñåéåò êáôÜ ôçí ðáñÜäïóç ôïõ ìáèÞìáôïò. Óôá õðüëïéðá êïßôáãå Ýîù áðü ôï ðáñÜèõñï! ¢íïéîå ëïéðüí ôï ëåîéêü Ìðáìðéíéþôç óôï ëÞììá «äéÜããåëìá» êáé äéÜâáóå: «ÌÞíõìá ìå åðßóçìï ðåñéå÷üìåíï ðïõ áðåõèýíåé ï áíþôáôïò Üñ÷ïíôáò ðñïò ôïí ëáü Þ ôç ÂïõëÞ». «ÊÜðïéïò ðñÝðåé íá ìéëÞóåé óôïõò äçìïóéïãñÜöïõò ãéá ôïí ê. Ìðáìðéíéþôç» óéãïøéèýñéóå. «Ðïéïò åßíáé áõôüò ðïõ èá âãÜëåé ëÜèïò ôïõò äçìïóéïãñÜöïõò; ÎÝñåéò ðüóá ðáíôåëüíéá ÷Üëáóáí óôá èñáíßá êáé ðüóá ÷éëéüìåôñá Ýêïøáí ìå ôá ìáñêïýôóéá óôá ÷Ýñéá;» ïýñëéáîå ç óýæõãïò. Êýñéå êáèçãçôÜ, óõìðëçñþóôå óôï ëåîéêü -«as soon as possible» ðïõ ëÝìå óôï ÷ùñéü «ôï óõíôïìüôåñï äõíáôüí» áðü ôüôå ðïõ êáëùóïñßóáìå ôçí Ôñüéêá(!)- üôé äéêáéïýíôáé äéáããÝëìáôïò êáé ï ðñùèõðïõñãüò, ïé õðïõñãïß, ïé âïõëåõôÝò, ïé ðïëéôéêïß êáé üðïéïé Üëëïé áðåõèýíïíôáé áðü ôçëåïñÜóåùò óôçí êõñßá Ðïëõôßìç. ÈÝëåôå íá áõîçèåß ôï ãëùóóéêü Ýëëåéììá; Äåí öôÜíïõí üëá ôá õðüëïéðá ðïõ ìáò êáôáôñý÷ïõí êáôÜ êåöáëÞí êáé üëåò ôéò êåöáëÝò ìáæß; ÌÝóá óå ìéá åéêïóáåôßá ðåñßðïõ õðåñäåêáðëáóéÜóôçêå ôï êáôÜ êåöáëÞí ïéêïíïìéêü Ýëëåéììá. Áðü 1 åêáôïììýñéï äñá÷ìÝò (3000 åõñþ) ðïõ Þôáí åðß ðñùèõðïõñãßáò Êùíóôáíôßíïõ ÌçôóïôÜêç êïíôåýåé óÞìåñá ôéò 35000 åõñþ! Ôï Ýëëåéììá ðáéäåßáò ðïõ åìöáíßæåôáé óå üëïõò ôïõò ÷þñïõò ðïõ áóêïýí áãùãÞ- ïéêïãÝíåéá, åêðáéäåõôéêÜ éäñýìáôá, ÂïõëÞ, ÌÌÅ, áãïñÜ êëð.-åéóðñÜôôïõí óÞìåñá êõñßùò ïé ðïëéôéêïß óôéò ðëáôåßåò ôçò «ÁãáíÜêôçóçò» ìå ôá ðáñÜóçìá ôçò áíïéêôÞò ðáëÜìçò. «Öáóêåëþíïõí ôá ìïñöùìÝíá ðáéäéÜ;» áíáñùôÞèçêå ï áíáëõôÞò. «Äåí ðáò ìéá âïëôßôóá íá ôïõò ñùôÞóåéò;» ðñüôåéíå ç óýæõãïò. Ôïõò ôåëåõôáßïõò ìÞíåò êÜðïéïé åðéóÞìáéíáí Ýíá Ýëëåéììá äéáêõâÝñíçóçò ðïõ Ýöåñå ôïí áíáó÷çìáôéóìü. ÐñïçãÞèçêáí ïé ðáñáéôÞóåéò ôñéþí âïõëåõôþí ôçò êõâåñíþóáò ðáñÜôáîçò. Óôá ðõñÜ ôùí ðáñáéôçèÝíôùí ðñïò ôçí êõâÝñíçóç õðÞñîáí áðáíôÞóåéò ìå áíáöïñÝò óôá ÉïõëéáíÜ. Ç áðïóôáóßá ôïõ ’65 Ýöåñå óôï íïõ ôïõ èåßïõ ôïí ðñþôï áðïóôÜôç ðñùèõðïõñãü Ãåþñãéï ÁèáíáóéÜäç Íüâá ãíùóôü ìå ôï ëïãïôå÷íéêü øåõäþíõìï ÁèÜíáò. ÈõìÞèçêå ôçí áðÜíôçóç óôï õðáñîéáêü åñþôç-

ìá: «Ôé åßíáé ç æùÞ;» ðïõ Ý÷åé äþóåé óå Ýíá ðïßçìá: «Ëßãåò þñåò ðïõ äéáâáßíïõí». ÓïöÞ äéáðßóôùóç! Äõóôõ÷þò äåí æåé óÞìåñá íá ôçí ðåé óôïõò «ÁãáíáêôéóìÝíïõò» êáé íá ôïõò äþóåé íá êáôáëÜâïõí üôé êñßóç åßíáé êáé èá ðåñÜóåé. Íá áñ÷ßóïõí êé åêåßíïé ôá åõãåíéêÜ óõíèÞìáôá: «ÁèÜíá ðåéíÜìå, ðÞäá íá óå öÜìå», «ÓêïñäáëéÜ óôá ðáãùôÜ» êëð. êáé «íá óðÜóåé ï ðÜãïò» ðïõ äçìéïõñãÞèçêå ôåëåõôáßá ìåôáîý ëáïý êáé ðïëéôéêþí. ÊáêÜ ôá øÝìáôá. ×ùñßò êüììáôá êáé âïõëåõôÝò äåí õðÜñ÷åé äçìïêñáôßá êáé ôï «áâãü ôïõ öéäéïý» åëëï÷åýåé ðÜíôïôå! ÌåôÜ ôéò ðáñáéôÞóåéò ôùí âïõëåõôþí Üñ÷éóáí ïé «Ýêôáêôïé ôçëåïðôéêïß ìáñáèþíéïé». Ï Áöåíôïýëçò ðÜíù ðïõ ðÞãå íá êáôåâÜóåé ôá ðïëéôéêÜ æçôÞìáôá áðü ôï ñÜöé ôá áðßèùóå îáíÜ ãéá íá áíïßîåé ôï ëåîéêü. Ôï Ýêôáêôï äåí åßíáé áíôßèåôï ôïõ ôáêôéêïý ðïõ óçìáßíåé ãéá ôïí èåßï óôï åðßðåäï ôùí äåëôßùí åéäÞóåùí üôé èá óôçèåß åðß ôçò ïèüíçò êáìéÜ ùñßôóá ãéá íá ôñÝìåé ìå ôçí ê. ÔñÝìç êáé ôïõò óõíáäÝëöïõò ôçò ðáñïõóéáóôÝò; Ðþò Ýãéíå êáôÜ ôï äéÞìåñï ôçò «èåñéíÞò óõìöùíßáò» ðïõ Ýâãáëå ôåëéêÜ ü÷é ëáãü- ðïý ôÝôïéï êáëü;-áëëÜ áíáó÷çìáôéóìü-êýñéå Ìðåôüâåí ìç èïñõâåßôå!- êé Ýìåéíå êáèçëùìÝíïò ïëçìåñßò óôçí ðïëõèñüíá Ýíáíôé ôçëåïñÜóåùò; Ôï âåâáéþíïõí ôá éäñùìÝíá ïðßóèéÜ ôïõ. ÓõãêÜçêå ï êáçìÝíïò ï áíáëõôÞò ìå ôá Ýêôáêôá äåëôßá! Êé Üêïõãå ôçí Ðïëõôßìç íá ó÷ïëéÜæåé: «¸êôáêôá, Ýêôáêôá!» Åß÷å ðåñßóóåõìá ôáëê êáé ëõðüôáí íá ôï ðåôÜîåé! «Extraordinaire (Ýêôáêôç)!» Þôáí êáé ç äÞëùóç ôïõ ÐñïÝäñïõ Óáñêïæß ãéá åíüôçôá êáé áëëçëåããýç óôïõò êüëðïõò ôçò ÅÅ. Ìðáò êáé êáìöèïýí ïé ãåñìáíéêÝò áíôéññÞóåéò êáé «ðéÜóïõìå êÜâï», áí êáé ï èåßïò Ý÷åé ôçí åíôýðùóç üôé ôçí Ýêöñáóç áõôÞ ÷ñçóéìïðïéïýí ðåñéóóüôåñï üóïé êïëõìðïýí ìå «ìðñáôóÜêéá»! «¸êôáêôá, Ýêôáêôá!» öþíáîå êé ï áíáëõôÞò ìüëéò Ýãéíå êïõâÝíôá óôçí ôçëåüñáóç ãéá ôïí «êåöáëéêü öüñï». Óôï Ìåóïðñüèåóìï ëÝãåôáé «Ýêôáêôç åéóöïñÜ» ìÝ÷ñé ôï 2015! Åõôõ÷þò ðïõ äåí åßíáé ôáêôéêÞ! «Ôé åßíáé ç æùÞ ìáò; Ëßãåò åéóöïñÝò ðïõ äéáâáßíïõí»! Áíáãíþóôåò ìïõ. ÃñÞãïñá óôïí êïõñÝá. Ôá ðïóïóôÜ ôçò Ýêôáêôçò åéóöïñÜò èá êëéìáêùèïýí áíáëüãùò ðåñéìÝôñïõ êåöáëÞò! Êýñéå Ìðáìðéíéþôç, üíôùò «åßíáé êáéñüò íá ðïýìå ôá ëéãïóôÜ ìáò ëüãéá, ãéáôß ç øõ÷Þ ìáò áýñéï êÜíåé ðáíéÜ», üðùò ãñÜøáôå ìáæß ìå ôïí ÓåöÝñç óôï «ÂÞìá ôçò ÊõñéáêÞò» 12-6-2011, óÞìåñá ðïõ ç ðáôñßäá âñßóêåôáé óå êáôÜóôáóç Ýêôáêôçò ïéêïíïìéêÞò áíÜãêçò. Ðñéí îåìåßíïõìå áðü ðáíß! -Ù-


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÔÑÉÔÇ 21 ÉÏÕÍÉÏÕ 2011 5

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÅÉÄÇÓÅÉÓ

ÅÕ×ÁÑÉÓÔÇÑÉÁ ÅÐÉÓÔÏËÇ ÐÑÏÓ ÔÏÍ ÄÇÌÏ ÊÁÉ ÔÇÍ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ.

Éêáíïðïßçóç óôïí åìðïñéêü êüóìï

×áñáêôéêÜ Ýñãá ôïõ Ëïýâñïõ óôï Äßïí

ÃÉÁ ÔÉÓ ÐÑÏÓÐÁÈÅÉÅÓ ÐÁÔÁÎÇÓ ÔÏÕ ÐÁÑÁÅÌÐÏÑÉÏÕ

Ôçí éêáíïðïßçóÞ ôïõ åêöñÜæåé ï åìðïñéêüò êüóìïò ôçò Êáôåñßíçò ãéá ôéò ðñïóðÜèåéåò ôïõ äÞìïõ êáé ôçò áóôõíïìßáò ãéá ôçí ðÜôáîç ôïõ ðáñáåìðïñßïõ, éäéáßôåñá ìåôÜ ôçí ìåãÜëç ðñï÷èåóéíÞ åðéôõ÷ßá êáôÜó÷åóçò 15.000 ðñïúüíôá ìáúìïõ, ôá ïðïßá åß÷áí óôçí êáôï÷Þ ôïõò ëáèñïìåôáíÜóôåò óå óðßôéá óôçí Ðáñáëßá. ÌÜëéóôá, ç äéïßêçóç ôïõ Åìðïñéêïý Óõëëüãïõ Êáôåñßíçò Êþóôáò ÑÝ÷áò áðÝóôåéëå åõ÷áñéóôÞñéá åðéóôïëÞ ðñïò ôç äçìïôéêÞ áñ÷Þ êáé ôçí áóôõíïìßá ãéá ôéò ðñïóðÜèåéåò ðïõ êÜíïõí ãéá ôçí ðÜôáîç ôïõ ðáñáåìðïñßïõ. «ÐÜãéï áßôçìá ôçò Äéïßêçóçò ôïõ Åìðïñéêïý Óõëëüãïõ Êáôåñßíçò åßíáé ç ðÜôáîç ôïõ ðáñáåìðïñßïõ ôçò ðåñéï÷Þò ìáò êáèþò ðïëëïß óõíÜäåëöïß ìáò áíôéìåôùðßæïõí Ýíôïíá ðñïâëÞìáôá áèÝìéôïõ áíôáãùíéóìïý áðü ôçí Üíáñ÷ç ëåéôïõñãßá ôïõ ðáñÜíïìïõ õðáéèñßïõ åìðïñßïõ. ÁíáìöéóâÞôçôá, ï ÄÞìáñ÷ïò Êáôåñßíçò êáé ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï õðÞñîáí ðÜíôïôå áñùãïß óôéò ðñïóðÜèåéåò ôïõ Åìðïñéêïý Óõëëüãïõ Êáôåñßíçò ãéá åíßó÷õóç ôçò áíôáãùíéóôéêüôçôáò êáé ðáñáãùãéêüôçôáò ôùí åðé÷åéñÞóåùí ôçò ðüëçò ìáò åíþ ìå ôéò åíÝñãåéåò «óêïýðá» ðïõ åöáñìüæåôáé ôï ôåëåõôáßï äéÜóôçìá, öáíåñþíåôáé ãéá áêüìç ìéá öïñÜ ôç èåôéêÞ óôÜóç óáò ðñïò ôïõò åìðüñïõò. Ìå ôçí êáôÜó÷åóç 15.000 áíôéêåéìÝíùí ôá ïðïßá Þôáí Ýôïéìá íá äéáêéíçèïýí óôçí áãïñÜ ôçò ðüëçò ìáò, áðïäåéêíýåôáé ôï Ýíôïíï ðñüâëçìá ðïõ áíôéìåôùðßæïõí ïé åìðïñéêÝò åðé÷åéñÞóåéò ôçò ðüëçò ìáò áëëÜ êáé ôçò ÷þñáò ìáò ãåíéêüôåñá áðü ôçí ðáñÜíïìç äéÜèåóç ðñïúüíôùí áðïìßìçóçò êáé ìüíï ðñùôïâïõëßåò üðùò áõôÝò ôçò Äéïßêçóçò ôïõ ÄÞìïõ Êáôåñßíçò èá öÝñïõí Ýíá éó÷õñü ðëÞãìá óôï ðáñáåìðüñéï, ôçí ðáñáïéêïíïìßá êáé ôïí áèÝìéôï áíôáãùíéóìü. ÁíÜëïãåò ðñÜîåéò èá ðñÝðåé íá èåùñçèïýí ðáñÜäåéãìá áðü ôïõò õðüëïéðïõò åëåãêôéêïýò ìç÷áíéóìïýò ôçò ÷þñáò ìáò êáé íá åíôïðéóôïýí ôá ðáñÜíïìá äéáêéíïýíôáé ðñïúüíôá óôá ôåëùíåßá êáé óôá ëéìÜíéá ðïõ ëåéôïõñãïýí ùò ðýëåò åéóüäïõ üëùí ôùí åìðïñåõìÜôùí êáé ðñéí áõôÜ äéï÷åôåõôïýí óôçí áãïñÜ», áíáöÝñåôáé óôçí åðéóôïëÞ ÅðéðëÝïí, ç äéïßêçóç ôïõ åìðïñéêïý óõëëüãïõ åõ÷áñéóôåß ôïí äÞìáñ÷ï Êáôåñßíçò ÓÜââá ×éïíßäç, ôïí ÁíôéäÞìáñ÷ï ê. ºôóéï Ãåþñãéï, ôç ÄçìïôéêÞ Áóôõíïìßá Êáôåñßíçò êáèþò êáé ôçí ÁóôõíïìéêÞ Äéåýèõíóç Ðéåñßáò ãéá ôéò öéëüôéìåò ðñïóðÜèåéåò ðïõ êáôáâÜëëåôå ãéá ôçí ðÜôáîç ôïõ ðáñáåìðïñßïõ óôçí ðåñéï÷Þ ìáò, ãéá ôç óôÞñéîÞ óáò óôéò åðé÷åéñÞóåéò ôçò Êáôåñßíçò êáé ôçò ðáñáëéáêÞò æþíçò óôéò áíôßîïåò óõíèÞêåò ðïõ áíôéìåôùðßæïõí êáé ãåíéêüôåñá ãéá ôç óõìâïëÞ óáò óôçí åýñõèìç ëåéôïõñãßá ôçò áãïñÜò ìáò. «Åõåëðéóôïýìå íá óõíå÷éóôïýí ïé åíÝñãåéÝò óáò, íá ðáôá÷èåß ôï ðáñáåìðüñéï, ç ðáñáïéêïíïìßá áëëÜ êáé ïðïéáäÞðïôå ìïñöÞ áèÝìéôïõ áíôáãùíéóìïý áðÝíáíôé óôï íüìéìï êáé óôåãáóìÝíï åìðüñéï, ïýôùò þóôå ôï åìðüñéï êáé ïé åìðïñéêÝò åðé÷åéñÞóåéò íá ìðïñÝóïõí íá áíôáðåîÝëèïõí óôéò õðï÷ñåþóåéò ôïõò. Åßíáé ðñïò ôï óõìöÝñïí üëùí ôùí ðïëéôþí áõôÞò ôçò ðüëçò íá õéïèåôÞóïõìå êáé íá êÜíïõìå ðñÜîç ôï ìÞíõìá ôïõ Åìðïñéêïý Óõëëüãïõ Êáôåñßíçò, íá áíôéëçöèïýìå äçëáäÞ üëïé ìáò üôé óôçñßæïíôáò ôéò åðé÷åéñÞóåéò ôçò ðüëçò ìáò, óôçñßæïõìå ðñÜãìáôé ôçí ßäéá ìáò ôçí ðüëç», óçìåéþíåôáé óôçí åðéóôïëÞ.

Ä.Á.Ê.Å. / Ð.Å. ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÙÍ ÐÑÙÔÏÂÁÈÌÉÁÓ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ

ÁÍÏÉ×ÔÇ ÅÕ×ÁÑÉÓÔÇÑÉÁ ÅÐÉÓÔÏËÇ ÓÅ ÓÕÍÁÄÅËÖÏÕÓ ÓõíáäÝëöéóóåò – ÓõíÜäåëöïé Ç Ä.Á.Ê.Å. / Ð.Å. Í. Ðéåñßáò åõ÷áñéóôåß èåñìÜ üëïõò ôïõò óõíáäÝëöïõò ãéá ôç óõììåôï÷Þ ôïõò ôüóï óôç Ã.Ó. üóï êáé óôçí åêëïãéêÞ äéáäéêáóßá ôçò 1çò Éïõíßïõ 2011, éäéáßôåñá áõôïýò ðïõ óôÞñéîáí ôï øçöïäÝëôéü ìáò êáé ìáò åìðéóôåýôçêáí ôéìþíôáò ìáò ìå ôçí øÞöï ôïõò. Ïé åêðáéäåõôéêïß ôçò ÐñùôïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò óôï Í. Ðéåñßáò Ýêáíáí ãéá ìéá áêüìç öïñÜ ôç äéêÞ ôïõò îåêÜèáñç åðéëïãÞ. ÌåôÜ ôçí åêëïãéêÞ äéáäéêáóßá ãéá åêëïãÞ ôùí Áíôéðñïóþðùí ôïõ Óõëëüãïõ ìáò, ðëåéïøÞöéóå ç Ä.Á.Ê.Å./Ð.Å. Í. Ðéåñßáò ðáßñíïíôáò 372 øÞöïõò. Åõ÷áñéóôïýìå, ìÝóá áð’ ôçí êáñäéÜ ìáò, üëïõò ôïõò óõíáäÝëöïõò, ðïõ óå ìéá ðñáãìáôéêÜ êñßóéìç óôéãìÞ ãéá ôïí ÊëÜäï ìáò, óôÞñéîáí ôçí ðáñÜôáîç ôùí èÝóåùí êáé ôùí áñ÷þí. Èá åßìáóôå êïíôÜ óáò óôá äýóêïëá ÷ñüíéá ðïõ Ýñ÷ïíôáé Åõ÷áñéóôïýìå êáé üóïõò óõíáäÝëöïõò óôÞñéîáí ôï øçöïäÝëôéü ìáò ÷ùñßò íá áíÞêïõí éäåïëïãéêÜ óôï ÷þñï ìáò. Ðéóôåýïõìå åéëéêñéíÜ üôé, åéäéêÜ óôï ÷þñï ôçò åêðáßäåõóçò, äå èá ðñÝðåé íá õðÜñ÷ïõí éäåïëïãéêÝò áãêõëþóåéò êáé áðïêëåéóìïß. Äåóìåõüìáóôå, ôÝëïò, Ýíáíôé êáé áõôþí ðïõ äåí ìáò åðÝëåîáí óôçí ðáñïýóá öÜóç üôé èá ðñïóðáèÞóïõìå íá êáôáóôÞóïõìå ôï óõíäéêáëéóôéêü ìáò ëüãï áêüìá ðéï óáöÞ, äéåêäéêçôéêü êáé ðåéóôéêü, õðåñáóðéæüìåíïé ôá óõìöÝñïíôá üëùí ôùí óõíáäÝëöùí ìå ôïí êáëýôåñï äõíáôü ôñüðï, áíåâÜæïíôáò óõíå÷þò ôïí ðÞ÷ç øçëüôåñá áãùíéæüìåíïé áäéÜêïðá ãéá ôá äßêáéá áéôÞìáôá ôïõ ÊëÜäïõ. Ãéáôß ìüíï üëïé ìáæß åíùìÝíïé, èá ìðïñÝóïõìå íá äéåêäéêÞóïõìå Ýíá êáëýôåñï áýñéï ãéá åìÜò, áëëÜ êáé ãéá ôéò åðüìåíåò ãåíéÝò. Ïé õðïøÞöéïé ôïõ øçöïäåëôßïõ ôçò Ä.Á.Ê.Å./Ð.Å. Ðéåñßáò óáò åõ÷áñéóôïýí åéëéêñéíÜ êáé óáò åý÷ïíôáé êáëü êáëïêáßñé êáé êáëÝò äéáêïðÝò. Ìå åêôßìçóç êáé óõíáäåëöéêïýò ÷áéñåôéóìïýò. Ä.Á.Ê.Å./Ð.Å. Í. Ðéåñßáò

ÐÁÑÁÄÏÈÇÊÁÍ ×ÈÅÓ ÓÔÏ ÁÑ×ÁÉÏËÏÃÉÊÏ ÌÏÕÓÅÉÏ ÁÐÏ ÔÏÍ ÃÅÍÉÊÏ ÐÑÏÎÅÍÏ ÔÇÓ ÃÁËËÉÁÓ Ê. THIMONIER

Ó

ôï Áñ÷áéïëïãéêü Ìïõóåßï ôïõ Äßïõ öéëïîåíïýíôáé áðü ÷èåò ôï áðüãåõìá äõï ÷áñáêôéêÜ Ýñãá ôïõ ÔìÞìáôïò ÷áñáêôéêþí ôïõ Ëïýâñïõ. Ôá Ýñãá êáôáóêåõÜóôçêáí ãéá ëïãáñéáóìü ôïõ Ëïõäïâßêïõ ôïí 14ï áéþíá êáé åîéóôïñïýí ôï Ýðïò ôïõ ÌÝãá ÁëåîÜíäñïõ. ÐáñïõóéÜóôçêáí ãéá ðñþôç öïñÜ ôï êáëïêáßñé ôïõ 2010 êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò Ýêèåóçò ìå èÝìá «Ôï Ëïýâñï óôï Äßïí» óôá ðëáßóéá ôïõ ÖåóôéâÜë Ïëýìðïõ, üðïõ ç Ãáëëßá Þôáí ç Ôéìþìåíç ×þñá. Ôá Ýñãá ðáñÝäùóå óôï Ìïõóåßï ôïõ Äßïõ ï Ãåíéêüò Ðñüîåíïò ôçò Ãáëëßáò, Christian Thimonier, ðáñïõóßá ôçò êõñßáò Sophie Descamps, åðéìåëÞôñéáò ôïõ Ìïõóåßïõ ôïõ Ëïýâñïõ. Óôçí ôåëåôÞ ðáñÜäïóçò ðáñáâñÝèçêå ç ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò Ðéåñßáò Óïößá Ìáõñßäïõ, ïé ÁíôéäÞìáñ÷ïé Äßïõ – Ïëýìðïõ ÐÝôñïò ÊéÜöáò êáé Ìáñßá ÔóéìÞôñç. ï Ðåñéöåñåéáêüò Óýìâïõëïò Ãñçãüñçò Ðáðá÷ñÞóôïò êáé öïñåßò ôçò ðåñéï÷Þò. Óôçí åêäÞëùóç ðáñáâñÝèçêáí êáé ãÜëëïé äçìïóéïãñÜöïé êáé óõããñáöåßò, óôï ðëáßóéï ôáîéäéïý åíçìÝñùóçò êáé ãíùñéìßáò åí üøåé ôçò Ýêèåóçò ìå èÝìá «Ôï âáóßëåéï ôïõ ÌÝãá ÁëåîÜíäñïõ: ç Áñ÷áßá Ìáêåäïíßá » ðïõ ðñüêåéôáé íá äéïñãáíùèåß êÜôù áðü ôçí ðõñáìßäá ôïõ Ëïýâñïõ, áðü ôïí Ïêôþâñéï 2010 Ýùò ôïí ÉáíïõÜñéï 2011. Óå óõíåñãáóßá ìå ôá åëëçíéêÜ ìïõóåßá ôçò Ìáêåäïíßáò - ç ìåãáëýôåñç Ýêèåóç üëùí ôùí åðï÷þí óôï åîùôåñéêü - åßíáé âÝâáéï üôé èá ðáñáêéíÞóåé ôï ãáëëéêü êïéíü íá Ýñèåé íá ãíùñßóåé áðü êïíôÜ áõôÞ ôçí ðåñéï÷Þ ðïõ ìÝ÷ñé êáé óÞìåñá ðáñáìÝíåé Üãíùóôç ãéá ðïëëïýò óôç Ãáëëßá. ÔÁ ÅÑÃÁ Ôá äõï ÷áñáêôéêÜ ðïõ èá ðáñáäþóåé ï Ãåíéêüò Ðñüîåíïò åßíáé: á) «Ç åßóïäïò ôïõ ÁëÝîáíäñïõ óôç Âáâõëþíéá (1704) êáé â) «Ç Áêáäçìßá Åðéóôçìþí êáé Êáëþí Ôå÷íþí´´ (1698)». Ðñüêåéôáé ãéá Ýñãá ôïõ äéÜóçìïõ ÃÜëëïõ ÷áñÜêôç Sebastien Le Clerc (1634-1714). Ìç÷áíéêüò êáé ìáèçìáôéêüò, ðïõ åíèáññýíèçêå áðü ôï ìåãÜëï æùãñÜöï ôïõ Louis XIV Charles Le Brun ãéá íá áöïóéùèåß óôï ó÷Ýäéï êáé ôç ÷áñáêôéêÞ. Ôï 1672, Ýãéíå äåêôüò áðü ôçí ÂáóéëéêÞ Áêáäçìßá ÆùãñáöéêÞò êáé ÃëõðôéêÞò ùò êáèçãçôÞò ôçò ãåùìå-

ôñßáò êáé ðñïïðôéêÞò êáé õðÞñîå ï ðñþôïò ÷áñÜêôçò ðïõ Ýãéíå äåêôüò ùò ìÝëïò ôçò Áêáäçìßáò. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò æùÞò ôïõ, áíáðôýóóåé åðßóçò ìéá óçìáíôéêÞ äñáóôçñéüôçôá ùò åéêïíïãñÜöïò. Ï êáôÜëïãïò ôïõ ðåñéëáìâÜíåé 3412 Ýñãá ðïõ ãñÞãïñá Ýãéíáí ðåñéæÞôçôá áðü ôïõò ìåãÜëïõò óõëëÝêôåò ôçò åðï÷Þò. Ôá ÷áñáêôéêÜ, Ýñãá ôïõ ÔìÞìáôïò ÷áñáêôéêþí ôïõ Ëïýâñïõ, èåóìüò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå ôï 1797 ãéá íá äéáöõëÜóóåé ôéò ÷áñáãìÝíåò ðëÜêåò áðü ÷áëêü ôùí åèíéêþí óõëëïãþí. Èá ðñÝðåé íá ãõñßóïõìå óôï 1667 ãéá íá áíáæçôÞóïõìå ôéò ñßæåò áõôÞò ôçò õðçñåóßáò, üôáí äçìéïõñãÞèçêå Ýíá åñãáóôÞñéï ÷áñáêôéêÞò ìå âáóéëéêïýò ÷áñÜêôåò, åê ôùí ïðïßïí êáé ï S. Le Clerc. Ôï 1670, ï ôüôå ðñùèõðïõñãüò Colbert, áíÞóõ÷ïò ãéá ôá Ýîïäá ôçò âáóéëéêÞò ðñïðáãÜíäáò, áðïöÜóéóå íá äéáèÝóåé ðñïò ðþëçóç ôá ÷áñáêôéêÜ ðïõ

åß÷áí ðáñáããåëèåß áðü ôïí âáóéëéÜ. Ç áðüêôçóç ÷áñáêôéêþí ìåãÜëùí ÷áñáêôþí áíáðôý÷èçêå ãýñù óôá ôÝëç ôïõ 18ïõ áéþíá åìðëïõôßæïíôáò Ýôóé ðáëéÝò êáé íÝåò óõëëïãÝò. Ôï Ýñãï ´´Ç Áêáäçìßá Åðéóôçìþí êáé Êáëþí Ôå÷íþí´´, ðïõ åíþíåé ôçí åðéóôÞìç ìå ôçí ôÝ÷íç, áðïôåëåß Ýíá ðñüóöáôï áðüêôçìá ôïõ Ëïýâñïõ êáé ôõðþíåôáé óå ðåñéïñéóìÝíá áíôßôõðá ëüãïõ ôçò åõáéóèçóßáò ôçò ðëÜêáò ÷áëêïý. Óçìåéþíåôáé ðùò ç äùñåÜ ðñïò ôï Áñ÷áéïëïãéêü Ìïõóåßï ôïõ Äßïõ, åðéôñÜðçêå ÷Üñéí óôïí äéåõèõíôÞ ôïõ ÔìÞìáôïò ÷áëêïãñáößáò ôïõ Ëïýâñïõ, ê. Pascal Torres. Ï Ãåíéêüò Ðñüîåíïò ôçò Ãáëëßáò óôç Èåóóáëïíßêç èÝëçóå ìå ôçí åõêáéñßá áõôÞ íá õðïãñáììßóåé ôï èáõìáóìü ðïõ äéáêáôÝ÷ïíôáí ïé ãÜëëïé êáëëéôÝ÷íåò êáé ï ßäéïò ï ÂáóéëéÜò Ëïõäïâßêïò ï 14ïò ðñïò ôç Ìáêåäïíßá ôïõ ÌÝãá ÁëÝîáíäñïõ.

ÐÁÍÅËËÇÍÉÏÓ ÏÌÏÓÐÏÍÄÉÁ ÉÄÉÏÊÔÇÔÙÍ ÁÊÉÍÇÔÙÍ:

“ËÇÎÉÁÑ×ÉÊÇ ÐÑÁÎÇ ÈÁÍÁÔÏՔ ÔÁ ÌÅÔÑÁ ÊÁÔÁ ÔÇÓ ÉÄÉÏÊÔÇÓÉÁÓ «Ëçîéáñ÷éêÞ ðñÜîç èáíÜôïõ» ôïõ óçìáíôéêüôåñïõ ðåñéïõóéáêïý óôïé÷åßïõ ôïõ åëëçíéêïý ëáïý, ôçò éäéùôéêÞò áêßíçôçò ðåñéïõóßáò ôïõ, áëëÜ êáé êÜèå åëðßäáò ãéá áíÜêáìøç ôçò ïéêïíïìßáò, áðïôåëåß ôï "ìåóïðñüèåóìï" äçìïóéïíïìéêü ðëáßóéï ðïõ áíáêïßíùóå ç êõâÝñíçóç. Ôï ðëáßóéï ðñïâëÝðåé ãéá ôçí áêßíçôç éäéïêôçóßá ìåôáîý Üëëùí ôá åîÞò ðñüóèåôá öïñïëïãéêÜ ìÝôñá: •Ìåßùóç áöïñïëïãÞôïõ ôïõ ÖÁÐ óôéò 100.000 åõñþ, üóï Þôáí äçëáäÞ êáé óôï ÅÔÁÊ. •ÅðéâïëÞ Ýêôáêôçò åéóöïñÜò óôá "áêñéâÜ" áêßíçôá, áäéåõêñßíéóôïõ ýøïõò. •¸êôáêôç åéóöïñÜ 1-2 ï/ïï ìÝóù ôùí ëïãáñéáóìþí ôçò ÄÅÇ. •Äéðëáóéáóìü ôùí ôåêìçñßùí êáôïéêßáò. •ÅôÞóéá "Ýêôáêôç" åéóöïñÜ óôá åéóïäÞìáôá ðÜíù áðü óõãêåêñéìÝíá üñéá. Ç ÐÏÌÉÄÁ äçëþíåé ãéá ìéá áêüìç öïñÜ ðñïò êÜèå êáôåýèõíóç üôé åßíáé áäýíáôç ç ðëçñùìÞ ôùí ðáñáðÜíù öüñùí ðïõ ðñïóôßèåíôáé óôïõò äåêÜäåò Þäç õöéóôÜìåíïõò öüñïõò, ôÝëç êáé åéóöïñÝò êáé óõíåðþò ôï Äçìüóéï èá Ý÷åé óôç äéÜèåóÞ ôïõ ìüíï ôïí äñüìï ôùí êáôáó÷Ýóåùí êáé ðëåéóôçñéáóìþí ôùí áêéíÞôùí, óôïõò

ïðïßïõò ïõäåßò ðñïóÝñ÷åôáé ðëÝïí íá ðëåéïäïôÞóåé äåäïìÝíïõ üôé ç ôéìÞ ðñþôçò ðñïóöïñÜò ðïõ åßíáé ç áíôéêåéìåíéêÞ áîßá èåùñåßôáé ùò åîùðñáãìáôéêÜ õøçëÞ! Åíüøåé ôïõ üôé ïé äéáôÜîåéò ôïõ íÝïõ öïñïëïãéêïý íüìïõ ðñïâëÝðïõí äñáêüíôåéåò ðïéíÝò ü÷é ìüíïí ãéá üóïõò áñíïýíôáé, áëëÜ áêüìç êáé ãéá üóïõò áäõíáôïýí íá ðëçñþóïõí ôïõò öüñïõò ôïõò, ç ÐÏÌÉÄÁ æçôÜ êáé ðÜëé ôç èåóìïèÝôçóç ôçò äõíáôüôçôáò åê÷þñçóçò áêéíÞôïõ ãéá üóïõò áðïäåäåéãìÝíá áäõíáôïýí íá êáôáâÜëïõí ôïõò öüñïõò áêéíÞôùí, ùò ìüíç óáíßäá óùôçñßáò, þóôå íá ìçí êáôáäéêáóôïýí ìáæéêÜ óå ðïéíÝò áêüìç êáé êÜèåéñîçò, ãéá áäõíáìßá ðëçñùìÞò öüñùí! Ç åðéâïëÞ êáé íÝùí äçìåõôéêþí öüñùí óôçí áðëÞ êáôï÷Þ áêüìç êáé áðñüóïäçò áêßíçôçò éäéïêôçóßáò óõíéóôÜ ðáñáâßáóç ôçò ÓõíôáãìáôéêÞò äéÜôáîçò ðåñß óõíåéóöïñÜò ôùí ðïëéôþí óôá äçìüóéá âÜñç áíÜëïãá ìå ôéò äõíÜìåéò ôïõò, ãíùóôïý üíôïò üôé ç öïñïäïôéêÞ éêáíüôçôá ôïõ êÜèå ðïëßôç óõíáñôÜôáé ìå ôá åéóïäÞìáôÜ ôïõ êáé ü÷é ìå ôçí êáôï÷Þ ðåñéïõóßáò ðïõ åëÜ÷éóôá ðëÝïí áðïöÝñåé óÞìåñá. Ç ÐÏÌÉÄÁ ôïíßæåé êáé ðÜëé üôé ïé éäéïêôÞôåò áêéíÞôùí äåí áðïôåëïýí êÜðïéá áñéóôïêñáôéêÞ ìåéïøçößá ôçò êïéíùíßáò ìáò. Ç áêßíçôç éäéïêôçóßá áðïôåëåß êáñðü åñãáóßáò, áðïôáìßåõóçò êáé óôåñÞóåùí ãåíåþí ÅëëÞíùí, âáñýôáôá öïñïëïãïýìåíùí, êáé ùò åê ôïýôïõ ç ìåôá÷åßñéóÞ ôïõò ùò óõëëÞâäçí öïñïöõãÜäùí áðïôåëåß âáñýôáôç ðñïóâïëÞ êáé áðáñÜäåêôç êáôçãïñßá óå âÜñïò ôïõò.

Ìüíï ï ëáüò ìðïñåß íá äþóåé ôç ëýóç

Î

áöíéêÜ, ôçí ðåñáóìÝíç åâäïìÜäá, ç óêëçñÞ óõíÝôáéñïé ìáò ôçò ÅÅ, ìáëÜêùóáí! ¸ãéíáí ðáñáäüîùò… öéëåýóðëá÷íïé êáé êáëïðñïáßñåôïé áðÝíáíôé óôç ÷þñá ìáò. Êé åêåß ðïõ ìáò áðåéëïýóáí üôé ïýôå ôçí 5ç äüóç ôùí 12 äéò. åõñþ èá ìáò äþóïõí ïýôå íÝï äÜíåéï èá åãêñßíïõí áí äåí åöáñìüóïõìå ðéóôÜ ôéò åíôïëÝò ! Áðü ôçí Üëëç ìåñéÜ ôï ÄÍÔ æçôïýóå åããõÞóåéò üôé èá ìáò ÷ñçìáôïäïôÞóåé êáé ôïõ ÷ñüíïõ ç ÅÅ áëëéþò äåí èá ìáò Ýäéíå ôç äéêÞ ôïõ óõììåôï÷Þ óôçí 5ç äüóç. Ç ðéèáíüôçôá ôçò ðôþ÷åõóçò îáíáïñèþíïíôáí. Êé ýóôåñá Ýãéíå êÜðïéï èáýìá. Ïé óõíÝôáéñïé ìáò, ÷ùñßò íá áëëÜîåé ôßðïôá äñáìáôéêÜ, Ýãéíáí áãíþñéóôïé. ÈõìÞèçêáí ôçí åõñùðáúêÞ áëëçëåããýç, Ýäåéîáí ëÝåé êáôáíüçóç êáé ìáò åîÝðëçîáí åõ÷Üñéóôá. Êáé ïìüèõìá ó÷åäüí áíÞããåéëáí: Âåâáßùò êáé èá óáò äþóïõìå ôçí 5ç äüóç! Èá åðéóðåýóïõìå ìÜëéóôá ôéò äéáäéêáóßåò þóôå óôéò áñ÷Ýò Éïõëßïõ íá Ý÷åôå ôá ëåöôÜ. Ìçí áíçóõ÷åßôå. Êáé êáéíïýñãéï äÜíåéï èá óáò äþóïõìå. (ü÷é ãéá ðáéäéÜ äåí åßðáí ôßðïôá…) Ï Æ.Ê. Ãéïýíêåñ ìÜëéóôá ðñüôåéíå íá ìáò äïèïýí 16 äéò. ôïõ ÅÓÐÁ ÷ùñßò åëëçíéêÞ óõã÷ñçìáôïäüôçóç! Áðü êïíôÜ êáé ôï ÄÍÔ «Áöïý – ëÝåé- óáò õðïóôçñßæåé ç ÅÅ åìåßò êáé ó’ áõôÞ ôç äüóç èá êáôáâÜëïõìå ôï ìåñßäéü ìáò êáé óôéò åðüìåíåò…» Á, åßðáí êáé ôï åîÞò: ÂÜëôå, ñå ðáéäéÜ, öñÝíï óôéò ðåñéêïðÝò ìéóèþí êáé óõíôÜîåùí. Äåí áíôÝ÷ïõí Üëëï ïé áóèåíÝóôåñïé ïéêïíïìéêÜ. Âñåßôå Üëëåò åíáëëáêôéêÝò ëýóåéò. Êé ï êÜèå ëïãéêüò Üíèñùðïò óêÝöôåôáé: Ìá ôé Ýðáèáí Üñáãå; Áêüìç êáé ç «óéäçñÜ» êõñßá ÌÝñêåë (ç êõñßá «ü÷é») ìáëÜêùóå. Ìýãá ôïõò ôóßìðçóå Þ ìÞðùò öïâÞèçêáí ôï Ãéþñãï; ÁëëÜ áõôüò åßíáé êáëü ðáéäß. Ôßðïôá áðïëýôùò äéáöïñåôéêü äåí Ýêáíå. Ìá ôüôå ðñïò ôé áõôÞ ç åõðñüóäåêôç áëëáãÞ; Áò äïýìå ôé Üëëáîå óôçí ÅëëÜäá. ¸ãéíå áíáó÷çìáôéóìüò. ¼ìùò ç áëëáãÞ ôùí Åõñùðáßùí ðñïçãÞèçêå. ÅðïìÝíùò êÜôé Üëëï ôïõò öüâéóå. Ôéò ôåëåõôáßåò ìÝñåò ôçò ðåñáóìÝíçò åâäïìÜäáò êáé éäéáßôåñá ôçí ÐÝìðôç, ðáñïõóéÜóôçêáí áñêåôÝò êáé âÜóéìåò åíäåßîåéò üôé ôï ìåóïðñüèåóìï ðñüãñáììá (Ìíçìüíéï 2), äåí èá ðåñÜóåé áðü ôç ÂïõëÞ. ÂïõëåõôÝò ôïõ Ðáóïê ðáñáéôïýíôáí, Üëëïé äÞëùíáí åõèáñóþò üôé äåí ðñüêåéôáé íá ôï øçößóïõí, Üëëïé óõãêÝíôñùíáí õðïãñáöÝò… ÁõôÞ ç ðéèáíüôçôá ðñïêÜëåóå óôïõò åôáßñïõò ìáò ðáíéêü. Áí äåí ðåñÜóåé ôï ìíçìüíéï ðþò èá ðÜñïõí ïé ôñáðåæßôåò êáé ïé êåñäïóêüðïé ôá ëåöôÜ ôïõò; ×áèÞêáìå. Åõôõ÷þò, óêÝöèçêáí, ðïõ äåí Ýãéíå óôçí ÅëëÜäá êõâÝñíçóç åèíéêÞò åíüôçôáò, êõâÝñíçóç ðïõ ðïéïò îÝñåé ðüóï èá êüóôéæå óôá áöåíôéêÜ ìáò. .. Åõôõ÷þò. ¼ìùò ðñÝðåé áðáñáéôÞôùò íá åãêñéèåß ôï ìíçìüíéï 2. Êáé íá åíéó÷ýóïõìå ôçí ÊõâÝñíçóç ôïõ Ã. ÐáðáíäñÝïõ þóôå íá ðÜøïõí ïé ãêñßíéåò ôùí âïõëåõôþí. (Áñêåôïýò èá ôïõò âïëÝøåé ìå ôïí áíáó÷çìáôéóìü). ¸ôóé óêÝöèçêáí êé áíÜëïãá Ýðñáîáí ïé ôñïúêáíïß ìå ãíþìïíá ðÜíôá ôá óõìöÝñïíôá ôùí äáíåéóôþí ìáò. ÁëëÜ ïé âïõëåõôÝò ôïõ Ðáóïê ðïõ «åðáíáóôÜôçóáí» óêÝöèçêáí ðñïöáíþò ôï ðñïóùðéêü ôïõò ìÝëëïí ßóùò êáé ôï ìÝëëïí ôçò ÷þñáò ìáò (êáéñüò Þôáí). Ìå ôÝôïéåò êáé ôüóåò ëáúêÝò áíôéäñÜóåéò, ìå ôéò óõãêåíôñþóåéò äéáìáñôõñßáò óôéò ðëáôåßåò ôùí ìåãÜëùí ðüëåùí, ìå ôá åîþäéêá êáé ôá ãéïõ÷áÀóìáôá ôé Üñáãå ìðïñïýóáí íá ðåñéìÝíïõí óôéò åêëïãÝò ðïõ, üðùò üëá äåß÷íïõí, äåí èá áñãÞóïõí êáé ðïëý; Ìå äýï ëüãéá ç ãåíåóéïõñãüò áéôßá ôçò õðÝñ ôçò ÷þñá ìáò áëëáãÞò ôçò óõìðåñéöïñÜò ôùí äáíåéóôþí êáé ôùí óõíåôáßñùí ìáò Þôáí ïé ëáúêÝò êéíçôïðïéÞóåéò êáé ïé óõíÝðåéåò ôïõò. Áí ï ëáüò äåí Üöçíå ôïõò êáíáðÝäåò êáé ôçí çóõ÷ßá ôïõ, áí äåí Ýäåé÷íå Ýìðñáêôá ôçí áãùíßá êáé ôçí ïñãÞ ôïõ ïýôå ïé âïõëåõôÝò ôïõ Ðáóïê èá öþíáæáí êáé èá êáôçãïñïýóáí ôçí êõâÝñíçóç êáé ôïí Ã. ÐáðáíäñÝïõ, ïýôå ïé åôáßñïé ìáò èá èõìüôáí ôçí õðï÷ñÝùóÞ ôïõò íá âïçèÞóïõí ôçí ÅëëÜäá. Áðüäåéîç; Ìá, ðëçí åëá÷ßóôùí åîáéñÝóåùí óôçí ÊõâÝñíçóç êáé óôï Ðáóïê äåí îåóçêþèçêáí üôáí ìáò «Ýãäåñíáí» ïé ôñïúêáíïß. Êáíåßò äåí ôïõò åíï÷ëïýóå. ¹ üôáí êÜðïéïé ôïõò åíï÷ëïýóáí , áõôü êéíïýíôáí óôá ðëáßóéá ôïõ áíåêôïý, ôïõ äéá÷åéñßóéìïõ. ÓêëçñÜ, Üäéêá, áíôéëáúêÜ Þôáí ôá ìÝôñá ôïõ ìíçìïíßïõ 1. Ôá øÞöéóáí üëïé ðëçí ôñéþí. Ôá øÞöéóå êé ï «êùëïôïýìðáò» Ã. ÊáñáôæáöÝñçò ìå ôïõò âïõëåõôÝò ôïõ êáé ç ùñõüìåíç óÞìåñá áñ÷çãüò ôçò ÄçìïêñáôéêÞò Óõììá÷ßáò Íôüñá ÌðáêïãéÜííç. Ï ëáüò âëÝðåéò äåí áíôéäñïýóå.Ôïí åß÷áí ðáãþóåé êõñéïëåêôéêÜ ïé öïâÝñåò, ç íôñïðÞ êé ï äéåèíÞò åîåõôåëéóìüò. Ôþñá üìùò áõôÜ äåí ðéÜíïõí. Ï ëáüò öáßíåôáé ðùò óôçí áðåëðéóßá ôïõ áðïöÜóéóå íá ðÜñåé ôéò ôý÷åò ôïõ óôá ÷Ýñéá ôïõ. Êé áí áêïëïõèÞóåé ìå óõíÝðåéá áõôÞ ôçí åéñçíéêÞ ðïñåßá óýíôïìá «êÜèå êáôåñãÜñçò èá ðÜåé óôïí ðÜãêï ôïõ». ¼óï øçëÜ êáé íá âñßóêåôáé. Ãéáôß (ôï Ý÷ïõìå îáíáãñÜøåé) üëåò ìá üëåò ïé åîïõóßåò Ý÷ïõí äýíáìç, ìåãÜëç ìÜëéóôá, ìÝ÷ñé ôçí þñá ðïõ ï ëáüò ( Þ ôï áíôßóôïé÷ï ôìÞìá ôïõ) äåí áíôéäñÜ, ðåéèáñ÷åß, õðáêïýåé. ¼ôáí ðÜøåé íá õðáêïýåé ç äýíáìç ôïõò åîáíåìßæåôáé. «Áí îõðíÞóåé (ó.ó. ï ëáüò) ìïíïìéÜò, èÜñèåé áíÜðïäá ï íôïõíéÜò» (Ê. ÂÜñíáëçò). Óõíå÷ßæåôáé ÃéÜííçò ÊïñïìÞëçò

ÁÐÏ ÔÉÓ 3 ÔÏ ÌÅÓÇÌÅÑÉ

Êëåéóôü ôï Áñ÷áéïëïãéêü Ìïõóåßï ôïõ Äßïõ ËÏÃÙ ÅËËÅÉØÇÓ ÖÕËÁÊÙÍ

Ê

ëåéóôÞ âñßóêïõí ôçí ðüñôá ôïõ Áñ÷áéïëïãéêïý Ìïõóåßïõ ôïõ Äßïõ ïé ôïõñßóôåò, ìåôÜ ôéò 3 ôï ìåóçìÝñé, ëüãù Ýëëåéøçò ðñïóùðéêïý. Åäþ êáé âäïìÜäåò, ìå ôï ðïõ Ýëçîáí ïé óõìâÜóåéò õðáëëÞëùí óôïí áñ÷áéïëïãéêü ÷þñï êáé ôï ìïõóåßï åñãÜæïíôáé ìüëéò 12 Üôïìá, ìå áðïôÝëåóìá áðü ôï ìåóçìÝñé êáé ìåôÜ ôï Ìïõóåßï íá êëåßíåé, êáèþò äåí õðÜñ÷ïõí öýëáêåò. Ç êáôÜóôáóç áõôÞ äåí õðÜñ÷åé ìüíïí óôï Ìïõóåßï ôïõ Äßïõ, áëëÜ êáé óå Üëëïõò áñ÷áéïëïãéêïýò ÷þñïõò êáé ìïõóåßá ôçò ÷þñáò. Ôçí åéêüíá ðïõ ðñïêáëåß ôçí áãáíÜêôçóç ôïõñéóôþí êáé ÅëëÞíùí ïé ïðïßïé ôï åðéóêÝðôïíôáé äçìéïýñãçóå ç Ýëëåéøç ðñïóùðéêïý êáèþò Ýëçîáí ïé óõìâÜóåéò õðáëëÞëùí êáé äåí õðÞñîå áíáíÝùóç. Ïé ìéóïß Þôáí åðï÷éêïß åíþ ïé õðüëïéðïé åß÷áí õðïãñÜøåé óõìâÜóåéò ïñéóìÝíïõ ÷ñüíïõ ðïõ äåí áíáíåþèçêáí. ÕðÜëëçëïé ðïõ õðçñåôïýí óôïí Áñ÷áéïëïãéêü ×þñï êáé Ìïõóåßï ôïõ Äßïõ ôïíßæïõí ðùò ÷ñåéÜæïíôáé 50 öýëáêåò ãéá íá ëåéôïõñãÞóïõí ìå äéðëÞ âÜñäéá, üìùò Ý÷åé ìüíï 12, ïé ïðïßïé ðñÝðåé íá êáëýøïõí ôéò áíÜãêåò ôïõ Áñ÷áéïëïãéêïý ×þñïõ êáé ôïõ Ìïõóåßïõ ôïõ Äßïõ.

Ï Óýëëïãïò Ðñïóêõíçôþí Áãßïõ ¼ñïõò «ÐÁÍÁÃÉÁ Ç ÐÏÑÔÁÚÔÉÓÓÁ» Äéïñãáíþíåé çìåñÞóéá ðñïóêõíçìáôéêÞ åêäñïìÞ ôçí ÊõñéáêÞ 10 Éïõëßïõ 2011 óå ìïíáóôÞñéá ôïõ Íïìïý Ìáãíçóßáò (Âüëïò): óôçí É. ÌïíÞ Áãßáò ÔñéÜäáò óôçí ¢íù ÃáæÝá êáé óôïí ´Áãéï ËáõñÝíéï óôï ÷ùñéü Áã. ËáõñÝíôéï. Èá åðáêïëïõèÞóåé áíáëõôéêü ðñüãñáììá. ¿ñá áíá÷þñçóçò 7.00 ð.ì. ÔéìÞ óõììåôï÷Þò 15 åõñþ ôï Üôïìï Ðëçñïöïñßåò óôá ôçëÝöùíá 23510-22381 – 29510240121-6977258104- 6974083059.


6 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÔÑÉÔÇ 21 ÉÏÕÍÉÏÕ 2011

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò

Ôçí ôåëåôÞ ëÞîçò ðñáãìáôïðïßçóå ç Áêáäçìßá ìðÜóêåô ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷åëÜïõ

ÌÐÁÓÊÅÔ Á2 ÁÍÄÑÙÍ

Ðñéí ëßãåò ìÝñåò ç Áêáäçìßá ìðÜóêåô ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷åëÜïõ ðñáãìáôïðïßçóå óôï êëåéóôü ãõìíáóôÞñéï Êáôåñßíçò ôçí ôåëåõôáßá êïéíÞ ðñïðüíçóç üëùí ôùí ôìçìÜôùí ôçò ãéá ôçí áãùíéóôéêÞ ðåñßïäï ðïõ ìáò ðÝñáóå. Ïé áèëçôÝò ôçò ïìÜäáò åß÷áí ôç äõíáôüôçôá ìÝóá ó’ Ýíá ãéïñôéíü êëßìá íá óõíáãùíéóôïýí ìåôáîý ôïõò, ìå ãïíåßò, ìå ôïõò ðñïðïíçôÝò ôçò ïìÜäáò áëëÜ êáé ìå ôïõò áèëç-

Ôï ôìÞìá ôùí 1999-2000 óå áíáìíçóôéêÞ öùôïãñáößá Áðü ôïí äéáãùíéóìü êáñöùìÜôùí Áãþíáò åðßäåéîçò üðïõ óõììåôÝ÷ïõí ïé Óéâïñüôêá êáé ÄáìáëÞò

åëåýèåñùí âïëþí, ôñßðïíôùí áëëÜ êáé êáñöùìÜôùí. ÌïéñÜóôçêáí ðïëëÜ äþñá óôïõò íéêçôÝò ôùí äéáãùíéóìþí, óôïõò ðéï óõíåðåßò áèëçôÝò êáé óôïõò ðéï ðåôõ÷çìÝíïõò ìáèçôÝò-áèëçôÝò.

Ï Áíôþíçò Óéâïñüôêá âïçèÜåé Ýíá êïñéôóÜêé ôçò Áêáäçìßáò íá êáñöþóåé

ÐñïðïíçôÝò êáé áèëçôÝò áíáíÝùóáí ôï ñáíôåâïý ôïõò ãéá ôï ÓåðôÝìâñéï ìå åîáßñåóç ôá áãùíéóôéêÜ ôìÞìáôá ðïõ ìåôÜ ôéò áðáñáßôçôåò çìÝñåò îåêïýñáóçò èá îáíáóõíáíôçèïýí ãéá íá áêïëïõèÞóïõí ôï êáëïêáéñéíü ôïõò ðñüãñáììá.

ôÝò ôçò áíäñéêÞò ïìÜäáò Áíôþíç Óéâïñüôêá, ÍåìÜíéá Ôóïõê êáé ÃéÜííç ÄáìáëÞ ðïõ ðáñáâñÝèçêáí óôçí åêäÞëùóç. Ïé êñéôÝò ôïõ äéáãùíéóìïý ÄáìáëÞò, Óéâïñüôêá êáé Ôóïõê

ÐñáãìáôïðïéÞèçêáí áãþíåò åðßäåéîçò, äéáãùíéóìïß

ÌÐÁÓÊÅÔ - EUROLEAGUE

ÅÓÁÊÅ

Áíáêïéíþèçêáí ïé ïìÜäåò ãéá ôçí êëÞñùóç

Ôéò ïìÜäåò ðïõ èá ìðïõí óôçí êëÞñùóç ôçò 7çò Éïõëßïõ áíáêïßíùóå ç Åõñùëßãêá. Áðü åëëçíéêÞò ðëåõñÜò õðÜñ÷åé ìüíï ï Ðáíáèçíáúêüò êáé ï Ïëõìðéáêüò ðïõ èá âñßóêïíôáé óôïõò ïìßëïõò, åíþ ï ÐÁÏÊ èá ìðåé óôç äéáäéêáóßá ôùí ðñïêñéìáôéêþí üðïõ 16 ïìÜäåò èá äéåêäéêÞóïõí äýï èÝóåéò.

Ðáíáèçíáúêüò êáé Ïëõìðéáêüò äéáèÝôïõí åããõçìÝíá óõìâüëáéá ìå ôç äéïñãÜíùóç êáé ç ðáñïõóßá ôïõò åßíáé áõôïíüçôç üðùò êáé Üëëùí äÝêá ïìÜäùí (ôá âáñéÜ ÷áñôéÜ ôçò ëßãêáò). Ïé ïìÜäåò áõôÝò èá Þôáí óõíïëéêÜ 13, üìùò ç Ñüìá Ý÷áóå ôï äéêáßùìÜ ôçò ìå ôçí áðïôõ÷ßá ôçò íá ìðåé óôá éôáëéêÜ ðëÝé-ïö êé Ýôóé õðÜñ÷åé ìßá wild card ãéá ôçí ïðïßá ìáßíåôáé ï… ðáñáãïíôéêüò ðüëåìïò. ÐÜíôùò ç ëïãéêÞ ëÝåé üôé èá ðÜåé ðñïò Ôïõñêßá ìåñéÜ.

Ôç ëßóôá ôùí ïìÜäùí ãéá ôïõò ïìßëïõò óõìðëçñþíïõí ìåñéêÝò ðñùôáèëÞôñéåò ÷ùñþí, ç ÌðéëìðÜï ðïõ Þôáí öéíáëßóô ôçò ACB, ç Ïýíéî ÊáæÜí ðïõ êåñäéóå ôï ðñüóöáôï Eurocup êáé ìÝíïõí ïé äýï èÝóåéò ðïõ èá êáëõöèïýí áðü ôïõò ðñïêñéìáôéêïýò. Åêåß ôï ìáãåßñåìá Ý÷åé ðïëý åíäéáöÝñïí. ¸÷ïõí áíáêïéíùèåß 14 ïìÜäåò åê ôùí ïðïßùí ôÝóóåñéò åßíáé ðñùôáèëÞôñéåò ìéêñþí ÷ùñþí (Ïõêñáíßá, ÂÝëãéï, Ëåôïíßá, Ôóå÷ßá), åíþ õðÜñ÷ïõí

Åðéêõñþèçêå ç âáèìïëïãßá ìå øÞöïõò 6-3 Ýðåóå ç ÁÅÊ ðïõ åðéöõëÜóóåôáé Ìðïñåß ï ÌðÜìðçò ÊáñáìáíëÞò íá ÷Üëáóå ôïí êüóìï ãéá ëïãáñéáóìü ôçò ÁÅÊ, üìùò ôï ðñïãñáììáôéóìÝíï ÄÓ ôïõ ÅÓÁÊÅ åðéêýñùóå ôçí ôåëéêÞ âáèìïëïãßá ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò ìå ðñùôïöáíÞ êáèõóôÝñçóç. Ç êáíïíéêÞ ðåñßïäïò ïëïêëçñþèçêå ôç Ì.ÔåôÜñôç êáé ç âáèìïëïãßá Ýöôáóå íá åðéêõñùèåß 20 Éïõíßïõ. Ôï áðïôÝëåóìá åßíáé üôé, óõìöþíùò ðñïò ôçí áðüöáóç ôïõ ÁÓÅÁÄ, ç ÁÅÊ õðïâéâÜæåôáé óôçí Á2 êáé ï Çëõóéáêüò ðáñáìÝíåé óôç ìåãÜëç êáôçãïñßá.

áêüìá ôÝóóåñéò öéíáëßóô êáé ïé õðüëïéðåò åßíáé çìé-öéíáëßóô. Óå áõôÝò åíôÜóóåôáé êáé ï ÐÁÏÊ ðïõ óçìåéþíåôáé üôé Ý÷åé ôçí ôñßôç èÝóç. ÌÝíïõí äýï èÝóåéò ðïõ èá êáëõöèïýí áðü wild card, ùóôüóï åßíáé ðïëý ðéèáíü íá ðñïêýøåé êáé ôñßôç èÝóç. Áõôü èá ãßíåé áí ç wild card ôùí ïìßëùí ðÜåé óå ìéá áðü ôéò ïìÜäåò ôùí ðñïêñéìáôéêþí. Öáâïñß ãéá êÜôé ôÝôïéï ìïéÜæïõí ç Êßìêé, ç ÃáëáôÜóáñÜé êáé ç ËéÝôïõâïò Ñßôáò. ËïãéêÜ ìéá áðü ôéò wild cards øÜ÷íåé êáé ï ¢ñçò, ìå üóåò ðéèáíüôçôåò ìðïñåß íá Ý÷åé.

Ç øçöïöïñßá õðÝñ ôçò åðéêýñùóçò Þôáí 6-3, êáèþò ôï Ìáñïýóé êáé ôï ÐåñéóôÝñé ðÞñáí ôï ìÝñïò ôçò ÁÅÊ. Ôçí åðéêýñùóç õðåñøÞöéóáí Çëõóéáêüò, Ðáíéþíéïò, ÇñáêëÞò, ÊáâÜëá, ÐÁÏÊ êáé ºêáñïò. Ïé äýï ïìÜäåò ðïõ áíÝâçêáí áðü ôçí Á2 (ÄñÜìá êáé ÑÝèõìíï) Ýóôåéëáí åêðñïóþðïõò, áëëÜ äåí åß÷áí äéêáßùìá øÞöïõ, åíþ Ðáíáèçíáúêüò, Ïëõìðéáêüò, ¢ñçò êáé ÐáíåëëÞíéïò äåí ðáñåõñÝèçóáí êáí. Áðü ðëåõñÜò ôïõ Êïëïóóïý ðáñÝóôç ï ãåíéêüò áñ÷çãüò ôçò ïìÜäáò, Êþóôáò Êþôóçò, ï ïðïßïò äåí åß÷å åîïõóéïäüôçóç êé Ýôóé äåí øÞöéóå.

ÏËÕÌÐÉÁÊÏÓ ÂÏËÏÕ

Champions League

Ìå Ñáíô Þ Ôñå ÐÝíå ïé "åñõèñüëåõêïé"

ÂáôÞ ìðïñåß íá ÷áñáêôçñéóôåß ç óçìåñéíÞ êëÞñùóç ôïõ Europa League ãéá ôïí Ïëõìðéáêü Âüëïõ. Ïé “åñõèñüëåõêïé” èá ìðïõí óôç äéïñãÜíùóç óôïí 2ï ðñïêñéìáôéêü, üðïõ èá áíôéìåôùðßóïõí ôç óåñâéêÞ Ñáíô Âåëéãñáäßïõ Þ ôçí Ôñå ÐÝíå áðü ôï Óáí Ìáñßíï, ïé ïðïßåò èá êïíôñáñéóôïýí óôï 1ï ðñïêñéìáôéêü ãýñï ôçò äéïñãÜíùóçò. Ôï êáëü ãéá ôïí Ïëõìðéáêü Âüëïõ åßíáé üôé èá äþóåé åêôüò Ýäñáò ôçí ðñþôç áíáìÝôñçóç óôéò 14 Éïõëßïõ, åíþ ï áãþíáò ñåâÜíò èá äéåîá÷èåß ìéá åâäïìÜäá áñãüôåñá åðß åëëçíéêïý åäÜöïõò. ÌÜëéóôá ç ðñþôç áíáìÝôñçóç Ý÷åé åðåôåéáêü ÷áñáêôÞñá, áöïý èá åßíáé ç “ðáñèåíéêޔ óôçí éóôïñßá ôïõ èåóóáëéêïý óõëëüãïõ óôéò åõñùðáúêÝò äéïñãáíþóåéò.

Êñïýåé ôïí êþäùíá ï ÓïëÜêçò

Óïâáñüôçôá êáé ðñïóï÷Þ óõíÝóôçóå óôïõò óõìðáßêôåò ôïõ ï Çëßáò ÓïëÜêçò, áíáöïñéêÜ ìå ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò êëÞñùóçò. Ï ðïëýðåéñïò Üóïò áíÝöåñå ìÜëéóôá êáé ôï ðáñÜäåéãìá ôçò ËÜñéóáò, ç ïðïßá ôï 2009 ôçí ðÜôçóå êüíôñá óôçí ç éóëáíäéêÞ KR ÑÝéêéáâéê. “Åßíáé ãíùóôÞ ïìÜäá ç Ñáíô, åéäéêÜ ãéá ìÝíá ðïõ åßìáé ðéï ðáëéüò. ÈõìÜìáé, Üëëùóôå, ôá ðáé÷íßäéá ðïõ åß÷å ðáßîåé ìå ôïí Ïëõìðéáêü. Åßíáé ìéá áíôßðáëïò ðïõ åíäå÷ïìÝíùò öáßíåôáé êÜðùò áäýíáìç, áëëÜ óßãïõñá ðáé÷íßäéá ìå ôÝôïéåò ïìÜäåò êñýâïõí ðáãßäåò”, áíÝöåñå ó÷åôéêÜ ï Ýìðåéñïò åðéèåôéêüò, ìå äçëþóåéò ôïõ óôïí “NovaÓÐÏÑ FM”, êáé óõìðëÞñùóå: “Ôï ðáñÜäåéãìá ôçò ËÜñéóáò -üôáí åß÷å áðïêëåéóôåß áðü ôç ÑÝéêéáâéê ôï 2009- ðñÝðåé íá ãßíåé ìÜèçìá ãéá ìáò, ðïõ åßìáóôå êáé ìéá ïìÜäá ðïõ âãáßíåé ðñþôç öïñÜ óôçí éóôïñßá ôçò óôçí Åõñþðç”. ÁíáëõôéêÜ ïé äýï ðñþôïé ãýñïé ôïõ Europa League:

Á´ ÐÑÏÊÑÉÌÁÔÉÊÏÓ ÃÕÑÏÓ (ïé ðñþôåò áíáìåôñÞóåéò èá äéåîá÷èïýí óôéò 30 Éïõíßïõ êáé ïé áãþíåò ñåâÜíò óôéò 7 Éïõëßïõ) 1. KR ÑÝéêéáâéê (Éóëáíäßá) - Öïõãêëáöéüñíôïõñ (ÍçóéÜ Öáñüå) 2. ÍôáïõãêÜâá ÍôáïõãêÜâðéëò (Ëåôïíßá) - Ôñüìóï (Íïñâçãßá) 3. ¸ëöóìðïñãê (Óïõçäßá) - Öüëá Åò (Ëïõîåìâïýñãï) 4. Äå Íéïõ ÓÝéíôò (Ïõáëßá) - Êëßöôïíâéë (Âüñåéá Éñëáíäßá) 5. ×üíêá (Öéíëáíäßá) - Íüìå ÊÜëéïõ (Åóèïíßá) 6. Öïýëáì (Áããëßá) - Ñïýíáâéê (ÍçóéÜ Öáñüå) 7. ÂåóôìáíáÝéãéáñ (Éóëáíäßá) - Óåíô ÐÜôñéêò (Éñëáíäßá) 8. ×Üêåí (Óïõçäßá) - ÊÝñãåíãê (Ëïõîåìâïýñãï) 9. ¢áëåóïõíô (Íïñâçãßá) - Íéè FC (Ïõáëßá) 10. ÑÝíïâá (ÐÃÄÌ) - ÃêëÝíôïñáí (Âüñåéá Éñëáíäßá) 11. Êüðåñ (Óëïâåíßá) - Óá÷ôÜñ ÊáñáãêÜíôé (ÊáæáêóôÜí) 12. FK ÌðÜíãêá (Ëéèïõáíßá) - ÊáñáìðÜ÷ FK (ÁæåñìðáúôæÜí) 13. Ðáêò (Ïõããáñßá) - UE ÓÜíôá Êïëüìá (Áíäüñá) 14. Ñáìðïôíßóêé Óêïðßùí (ÐÃÄÌ) - Ôñáíò ÍÜñâá (Åóèïíßá) 15. Ñáíô Âåëéãñáäßïõ (Óåñâßá) - Ôñå ÐÝíå (Óáí Ìáñßíï) 16. Ìðïýíôïõôóíïóô Ðïíôãêüñéôóá (Ìáõñïâïýíéï) - ÖëáìïõñôÜñé (Áëâáíßá) 17. Ïõëßóåò FC (Áñìåíßá) - ÖåñåíôóâÜñïò (Ïõããáñßá) 18. Ãéáãêåëüíéá ÌðéÜëéóôïê (Ðïëùíßá) - ºñôéò ÐÜâëïíôáñ (ÊáæáêóôÜí) 19. FC Ìéíóê (Ëåõêïñùóßá) - Ïëßìðéê ÓïõâáëÜí (ÁæåñìðáúôæÜí) 20. Íôéíáìü Ôéöëßäáò (Ãåùñãßá) - ÌéëóÜìé Ïñ÷Ýé (Ìïëäáâßá)

Ï ÌðÜìðçò ÊáñìáíëÞò åß÷å Ýíôïíï åðåéóüäéï (ü÷é ìüíï öñáóôéêü, óôá ÷Ýñéá Þñèáí) ìå ôïí Âáóßëç Ïéêïíïìßäç êáé êáôÜ ôçí áðï÷þñçóÞ ôïõ äÞëùóå üôé ç ðëåõñÜ ôçò ÁÅÊ èá êÜíåé ü,ôé åßíáé äõíáôüí ãéá íá äéêáéùèåß. «Èá öôÜóïõìå ìÝ÷ñé ôçí Üêñç ôïõ êüóìïõ ãéá íá äéêáéùèïýìå» Þôáí ôá ëüãéá ôïõ êéôñéíüìáõñïõ ðñïÝäñïõ. «ÌÝ÷ñé ôïí ïõñáíü. Ôþñá îåêéíÜ ç ðñïóðÜèåéá. Äåí ìáò åíäéáöÝñåé ôüóï ç åðéêýñùóç ôçò âáèìïëïãßáò äéüôé áõôüò ï ðñüåäñïò ðïõ åßíáé óôïí ÅÓÁÊÅ äåí êÜíåé».

21. NK ÂÜñáæíôéí (Êñïáôßá) Ëïýæéôáíò (Áíäüñá) 22. ÌðÜíáíôò (Áíäüñá) - Ìåôáëïýñãêé Ñïýóôáâé (Ãåùñãßá) 23. ÌðéñêéñêÜñá (ÌÜëôá) - ÂëÜæíéá (Áëâáíßá) 24. Óéñüêé Ìðñßãåãê (Âïóíßá/Åñæåãïâßíç) Ïëßìðéá ËéïõìðëéÜíá (Óëïâåíßá) 25. ÓðáñôÜê ÔñíÜâá (Óëïâáêßá) - FK ÆÝôá (Ìáõñïâïýíéï) ´ ÐÑÏÊÑÉÌÁÔÉÊÏÓ ÃÕÑÏÓ (ïé ðñþôåò áíáìåôñÞóåéò èá äéåîá÷èïýí óôéò 14 Éïõëßïõ êáé ïé áãþíåò ñåâÜíò óôéò 21 Éïõëßïõ)

ÍéêçôÞò 22 - ÍéêçôÞò 18 Óïýíôïõâá (Ëéèïõáíßá) - ÍéêçôÞò 3 ÌÝôáëïõñãê Óêïðßùí (ÐÃÄÌ) - Ëïêïìïôßâ Óüöéáò (Âïõëãáñßá) Óáíô Ôæïýëéá (Áíäüñá) - ÌðíÝé ÃÝ÷ïõíôá (ÉóñáÞë) ÆåëÝæíéôóáñ (Âïóíßá/Åñæåãïâßíç) - Óåñßö ÔéñÜóðïë (Ìïëäáâßá) Êïõüðéï (Öéíëáíäßá) - Ãêáæ ÌåôÜí (Ñïõìáíßá) ÍéêçôÞò 19 - ÃêáæéáíôÝðóðïñ (Ôïõñêßá) ºóêñá Óôáë (Ìïëäáâßá) - ÍéêçôÞò 21 FK ÔÜïõñáò (Ëéèïõáíßá) - Íôåí ×Üáãê (Ïëëáíäßá) ÍéêçôÞò 10 - Âüñóêëá Ðüëôáâá (Ïõêñáíßá) Ãéïýâåíåò/ÍôïãêÜíá (Óáí Ìáñßíï) - ÍéêçôÞò 14 ¸ñåìðñï (Óïõçäßá) - FK ÓáñÜãåâï (Âïóíßá/Åñæåãïâßíç) ÊñïõóÝéíôåñò (Âüñåéá Éñëáíäßá) - ÍéêçôÞò 6 ËáíÝëé (Ïõáëßá) - ÍéêçôÞò 20 ÖëïñéÜíá (ÌÜëôá) - ÁÅÊ ËÜñíáêáò (Êýðñïò) Óá÷ôéüñ Óïëéãêüñóê (Ëåõêïñùóßá) - ÂÝíôóðéëò (Ëåôïíßá) ÍéêçôÞò 16 - ÃéÜìðëïíåôò (Ôóå÷ßá) ÍéêçôÞò 1 - Æßëéíá (Óëïâáêßá) FC Ìßêá (Áñìåíßá) - ÂáëåñÝíãêá (Íïñâçãßá) ÍéêçôÞò 24 - Ìðï÷ßìéáíò (Éñëáíäßá) ÍôïìæÜëå (Óëïâåíßá) - RNK Óðëéô (Êñïáôßá) ÍôéöåñíôÜíæ (Ëïõîåìâïýñãï) - ËåâÜíôéá Ôáëßí (Åóèïíßá) KF Ôßñáíá (Áëâáíßá) - ÍéêçôÞò 25 ÍéêçôÞò 17 - ÍéêçôÞò 9 ËéÝðáãéáò ÌÝôáëïõñãêò (Ëåôïíßá) - ÓÜëôóìðïõñãê (Áõóôñßá) ÍéêçôÞò 15 - Ïëõìðéáêüò Âüëïõ (ÅËËÁÄÁ) ÍéêçôÞò 4 - Ìßíôéëáíô (Äáíßá) ÊåôóêåìÝô (Ïõããáñßá) - Áêôüìðå (ÊáæáêóôÜí) ÍéêçôÞò 8 - ÍéêçôÞò 5 FC ÃêÜãêñá (Ãåùñãßá) - Áíüñèùóç (Êýðñïò) Âáíôïýæ (Ëé÷ôåíóôÜéí) - FK Âïúâïíôßíá (Óåñâßá) Ñïýíôáñ ÐëéÝâëéá (Ìáõñïâïýíéï) - Áïýóôñéá ÂéÝííçò (Áõóôñßá) Óëáóê Âñüôóëáâ (Ðïëùíßá) - Íôáíôß ÃéïõíÜéôåíô (Óêùôßá) ÍéêçôÞò 11 - ÍéêçôÞò 7 EB/ÓôñÝéìïõñ (ÍçóéÜ Öáñüå) - ÍéêçôÞò 12 ×áöíáñöéüñíôïõñ (Éóëáíäßá) - ÍáóéïíÜë (Ðïñôïãáëßá) ÍéêçôÞò 13 - ÍéêçôÞò 2 Ôïõñêïý (Öéíëáíäßá) - ÂÝóôåñëï (ÂÝëãéï) ×áæÜñ ËÜíêáñáí (ÁæåñìðáúôæÜí) - ÌáêÜìðé Ôåë Áâßâ (ÉóñáÞë) ÍéêçôÞò 23 - Ôïõí (Åëâåôßá)#ôñÞóåéò èá äéåîá÷èïýí óôéò 14 Éïõëßïõ

Ç êëÞñùóç 1ïõ & 2ïõ ðñïêñ. ãýñïõ ÓÔÏÍ 3ï ÃÕÑÏ ÌÅÔÅ×ÅÉ Ï ÐÁÍÁÈÇÍÁÚÊÏÓ ÓÔÉÓ 26 ÉÏÕËÉÏÕ

ÄéåíåñãÞèçêå óôçí ðüëç Íéüí ç êëÞñùóç ãéá ôïí 1ï êáé 2ï ðñïêñéìáôéêü ãýñï ôïõ Champions League 20112012. ÁíáëõôéêÜ ôá æåõãÜñéá: Á´ ðñïêñéìáôéêüò ãýñïò (28-29/6 êáé 5-6/7) Ôñå Öéüñé (Óáí Ìáñßíï)-ÂáëÝôá (ÌÜëôá) ÓÜíôá Êïëüìá (Áíäüñá)-ÍôïõíôåëÜíæ (Ëïõîåìâïýñãï) ´ ðñïêñéìáôéêüò ãýñïò (12-13/7 êáé 19-20/7) ÌáêÜìðé ×Üéöá (ÉóñáÞë)-Ìðüñáôò (Âïóíßá/Åñæåãïâßíç) Ìüãêñåí (Ìáõñïâïýíéï)-Ëßôåî Ëüâåôò (Âïõëãáñßá) ÌÜñéìðïñ (Óëïâåíßá)-ÍéêçôÞò ÓÜíôá Êïëüìá/ÍôïõíôåëÜíæ ÓêåíôÝñìðåïõ (Áëâáíßá)-ÁÐÏÅË (Êýðñïò) Óëüâáí ÌðñáôéóëÜâáò (Óëïâáêßá)-Ôïìðüë (ÊáæáêóôÜí) Óôïõñì Ãêñáôò (Áõóôñßá)-Âéíôåüôïí (Ïõããáñßá) Æåóôáöüíé (Ãåùñãßá)-ÍôÜôóéá ÊéóéíÜïõ (Ìïëäáâßá) Íôéíáìü ÆÜãêñåìð (Êñïáôßá)-ÍÝöôóé (ÁæåñìðáúôæÜí) Ðéïýíéê (Áñìåíßá)-Âéêôüñéá Ðëæåí (Ôóå÷ßá) ÐáñôéæÜí (Óåñâßá)-Óêåíôßãéá (ÐÃÄÌ) ÍéêçôÞò Ôñå Öéüñé/ÂáëÝôá-ÅêñÜíáò ÌÜëìå (Óïõçäßá)-Ôüñóáâí (ÍçóéÜ Öåñüå) ÓÜìñïê Ñüâåñò (ÅÉÑÅ)-Öëüñá Ôáëßí (Åóèïíßá) Ñüæåíìðïñãê (Íïñâçãßá)-ÌðñÝéíôáìðëéê (Éóëáíäßá) Åëóßíêé (Öéíëáíäßá)-ÌðÜíãêïñ Óßôé (Ïõáëßá) Óêüíôï Ñßãá (Ëåôïíßá)-Âßóëá Êñáêïâßáò (Ðïëùíßá) Ëßíöéëíô (Â. Éñëáíäßá)-ÌÐÁÔÅ Ìðüñéóïö (Ëåõêïñùóßá) Ïé çìåñïìçíßåò ôùí áãþíùí ãéá ôïõò ðñïêñéìáôéêïýò ãýñïõò Champions League êáé Europa League (óå ðáñÝíèåóç ïé óõììåôï÷Ýò ôùí åëëçíéêþí ïìÜäùí), êáèþò åðßóçò ôùí êëçñþóåùí Ý÷ïõí ùò åîÞò: Champions League Á’ Ãýñïò: 28-29/6, 5-6/7 ’ Ãýñïò: 12-13/7, 19-20/7 Ò Ãýñïò: 26-27/7, 2-3/8 (Ðáíáèçíáúêüò) ÐëÝé Ïö: 16-17/8, 23-24/8 Europa League Á’ Ãýñïò: 30/6, 7/7 ’ Ãýñïò: 14/7, 21/7 (Ïëõìðéáêüò Âüëïõ) Ò Ãýñïò: 28/7, 4/8 (ÐÁÏÊ) ÐëÝé Ïö: 18/8, 25/8 (ÁÅÊ) Êëçñþóåéò 20/6: Á’ & ’ Ãýñïò ÔóÜìðéïíò&Ãéïõñüðá Ëéãê 15/7: Ò Ãýñïò ÔóÜìðéïíò&Ãéïõñüðá Ëéãê 5/8: ÐëÝé Ïö ÔóÜìðéïíò&Ãéïõñüðá Ëéãê 25/8: Ïìéëïé ÔóÜìðéïíò Ëéãê


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÔÑÉÔÇ 21 ÉÏÕÍÉÏÕ 2011

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò

¸ìåéíå åëåýèåñïò áðü ôïí Ðéåñéêü ï ÈáíÜóçò Ðáðáãåùñãßïõ

FOOTBALL LEAGUE

ÊÏÍÔÁ ÓÅ ÁÍÁÍÅÙÓÇ ×ÁÔÆÇÓ ÊÁÉ ÊÁËÁÃÊÁÍÇÓ Ðñïâáôßäç áðü ôï Äéáãüñá Ñüäïõ. ¸÷ïõí ãßíåé åðáöÝò êáé ìå ôïõò Ìáíßêá êáé Óõìåùíßäç, üðùò åðßóçò êáé ìå ôïí Ìáñôßíåæ áëëÜ êáé ôïí ÔóÝ÷ï öïñ, ðïõ åíäéáöÝñåé ôïí Ðéåñéêü. ÕðÜñ÷ïõí êáé ïé ðåñéðôþóåéò äýï ðáéêôþí ðïõ èá áãùíéóôïýí óôá ðëÝé ïö ãéá ôçí Üíïäï ôùí ïìÜäùí ôïõò óôç Superleague êáé äåí áíáöÝñïíôáé ôá ïíüìáôÜ ôïõò ãéá åõíüçôïõò ëüãïõò, áí êáé ìáò åßíáé ãíùóôÜ. Ç ÐÁÅ åîåôÜæåé êáé ìßá ðåñßðôùóç ¸ëëçíá åðéèåôéêïý, ÷ùñßò íá äïèïýí ðåñéóóüôåñá óôïé÷åßá óôç äçìïóéüôçôá, áöïý óôçí ðåñßïäï ôùí ìåôáãñáöþí ôá ðÜíôá åßíáé ñåõóôÜ.

Ãéáôß áðïëïãåßôáé ï Ðéåñéêüò Ãéá ôçí Ýêäïóç äýï åêðñüèåóìùí äåëôßùí êáôçãïñïýíôáé ïé Êáôåñéíéþôåò Ï ðëÜãéïò ìðáê ôïõ Ðéåñéêïý ÈáíÜóçò Ðáðáãåùñãßïõ äåí èá óõíå÷ßóåé óôçí Êáôåñéíéþôéêç ïìÜäá, Ýìåéíå åëåýèåñïò áöïý ôï óõìâüëáéü ôïõ Ýëçîå êáé äåí áíáíåþèçêå ãéá ôç íÝá ÷ñïíéÜ. Ïé äýï ðëåõñÝò åß÷áí óõæçôÞóåé, áëëÜ ôåëéêÜ ï ðáßêôçò öÜíçêå üôé äåí åðéèõìïýóå íá óõíå÷ßóåé óôïí Ðéåñéêü, ðáñÜ ôï ãåãïíüò üôé áðü åäþ Ýãéíå ãíùóôüò óôï ðáíåëëÞíéï, áöïý Þñèå óôçí Êáôåñßíç áðü ïìÜäá ôçò Ò ÅèíéêÞò. Åíôùìåôáîý ç ÐÁÅ óõíå÷ßæåé ôéò óõæçôÞóåéò ìå ðáßêôåò, êáé üëá äåß÷íïõí üôé ï Êþóôáò ×áôæÞò êáé ï ÐéÝñ ÊáëáãêÜíçò èá óõíå÷ßóïõí óôïí Ðéåñéêü. ÌåôÜ ôçí ÷èåóéíÞ åîÝëéîç ìå ôïí Ðáðáãåùñãßïõ ï Ðéåñéêüò èá óôñáöåß óå äåîéü ðëÜãéï áìõíôéêü êáé ðïëëÝò ðéèáíüôçôåò ðëÝïí Ý÷åé ç ðåñßðôùóç ôïõ ÓôÜèç

ÈÝìá óõæÞôçóçò Ýãéíå óôçí Êáôåñßíç ôï áðüãåõìá ôçò ÄåõôÝñáò (20/6) ç êëÞóç ôïõ Ðéåñéêïý áðü ôçí ÅðéôñïðÞ Éäéüôçôáò Ìåôáãñáöþí. Ùóôüóï, óôç ÷åéñüôåñç ðåñßðôùóç ç ÅÐÏ èá åðéâÜëëåé ðñüóôéìï. Ðþò Ýìðëåîáí ïé "áóðñüìáõñïé"; Éäïý ç áðÜíôçóç. Ï Ðéåñéêüò åß÷å áóöáëéóôéêÞ åíçìåñüôçôá Ýùò ôéò 27 Éáíïõáñßïõ. Ìßá çìÝñá íùñßôåñá, äçëáäÞ óôéò 26 áðÝêôçóå ôïí Äéïíýóç Ìé÷áçëßäç áðü ôçí ÁÅ Ðïíôßùí êáé ôïí Ãéþñãï Ôóéþìç áðü ôïí Âáôáíéáêü, ðñïêåéìÝíïõ íá åíéó÷ýóåé ôçí ïìÜäá ÍÝùí. Ïé äýï ðáßêôåò Þôáí åñáóéôÝ÷íåò êáé áðü ôç óôéãìÞ ðïõ ìåôáãñÜöçêáí óôç ÷åéìåñéíÞ ðåñßïäï Ýðñåðå âÜóç íüìïõ íá õðïãñÜøïõí åðáããåëìáôéêÜ óõìâüëáéá. Óôéò 26 Éáíïõáñßïõ, ëïéðüí êáé åí áãíïßá

Ôçí ÔåôÜñôç "êëÞñùíåé" ãéá 21 ïìÜäåò! Ïé ïìÜäåò åßíáé ïé åîÞò: Åèíéêüò ÖéëéððéÜäáò, ÐÁÏ Ñïõö, ÊáëëïíÞ, Çëéïýðïëç, Ðéåñéêüò, Äüîá ÄñÜìáò, Öùêéêüò, Ðüíôéïé Êáôåñßíçò, ÁíáãÝííçóç ÅðáíùìÞò, ÂÝñïéá, Ðáíá÷áúêÞ, åíþ åêêñåìïýí êáé ïé áðïöÜóåéò ãéá ÁíáãÝííçóç Êáñäßôóáò, Áßáíôá Óáëáìßíáò, Ðáíçëåéáêü, Áóðñüðõñãï êáé ÐáíáéãéÜëåéï. Ïé ðáñáðÜíù Ýñ÷ïíôáé íá ðñïóôåèïýí óôïõò Éùíéêü, Åèíéêü, ×åñóüíçóï, Êüñéíèï êáé ÇñáêëÞ, ãéá ôïõò ïðïßïõò Ý÷ïõí Þäç áíáêëçèåß ôá äåëôßá. Ìå åîáßñåóç ôïí ÇñáêëÞ, ôïí Éùíéêü êáé ôïí Åèíéêü ðïõ Þäç ãíùñßæïõìå ðùò åß÷áí êÜíåé ÷ñÞóç ðëáóôÞò áóöáëéóôéêÞò Þ öïñïëïãéêÞò åíçìåñüôçôáò, ïé õðüëïéðïé åìðëÝêïíôáé óôçí õðüèåóç ãéá äéÜöïñïõò ëüãïõò. ÓõãêåêñéìÝíá, óôïõò ðáñáðÜíù õðÜñ÷ïõí ðåñéðôþóåéò ðëáóôïãñáößáò, áëëÜ õðÜñ÷ïõí êáé êÜðïéïé ðïõ åßôå äåí êáôÝèåóáí êáèüëïõ åíçìåñüôçôá, åßôå ðñáãìáôïðïßçóáí

ÓÔÉÂÏÓ

Áí êáé Ýíéùèå ôá ãüíáôÜ ôçò íá… ëõãßæïõí áðü ôï Üã÷ïò ðñéí áðü ôçí êïýñóá, ç ÅëéóÜâåô Ðåóéñßäïõ ôçí êáôÜëëçëç óôéãìÞ áðïäåß÷èçêå ìá÷Þôñéá. Óôï íôåìðïýôï ôçò óå áõôü ôï åðßðåäï äéïñãÜíùóçò, ç 19÷ñïíç áèëÞôñéá ôåñìÜôéóå óå 13.87 óôá 100 ì. åìðüäéá ãéá íá ðåôý÷åé ôñßá ðñÜã-

Ôçí ðñïóå÷Þ ÔåôÜñôç, ç ÅðéôñïðÞ Éäéüôçôáò êáé Ìåôåããñáöþí èá áíáêáëÝóåé –ðéèáíüôáôá- ôá äåëôßá ôùí ðïäïóöáéñéóôþí ðïõ áðïêôÞèçêáí áðü ôéò ðáñáðÜíù ïìÜäåò óôç ìåôáãñáöéêÞ ðåñßïäï ôïõ Éáíïõáñßïõ. Óôç óõíÝ÷åéá èá ðáñáðåìöèïýí üëåò óôçí ðåéèáñ÷éêÞ åðéôñïðÞ ôçò ¸íùóçò ’-Ò ÅèíéêÞò. ÔïõëÜ÷éóôïí ïé ïìÜäåò ðïõ åìðëÝêïíôáé óå ðëáóôïãñáößá, áíôéìåôùðßæïõí ðïéíÞ õðïâéâáóìïý, ëüãù ôïõ äåäéêáóìÝíïõ ðïõ õðÜñ÷åé ìå ôïí ÇñáêëÞ. * Áîßæåé íá áíáöÝñïõìå üôé ïé ïìÜäåò ðïõ äåí êáôçãïñïýíôáé ãéá ðëáóôÜ Ýããñáöá êéíäõíåýïõí ìå âáñý ÷ñçìáôéêü ðñüóôéìï.

ìáôá ôáõôü÷ñïíá. Ôçí ðñþôç ôçò êïýñóá êÜôù áðü ôá 14 äåõôåñüëåðôá, ôçí åîáóöÜëéóç ôçò óõììåôï÷Þò óôï Åõñùðáúêü ðñùôÜèëçìá ÅöÞâùí- Íåáíßäùí êáé ôçí éóïöÜñéóç ôïõ ðáíåëëçíßïõ ñåêüñ ôçò êáôçãïñßáò ôï ïðïßï êáôÝ÷åé ç ÁëåîÜíäñá Êüìíïõ áðü ôï 1998. “¼ôáí åßäá ôçí åðßäïóç íüìéæá üôé Þôáí ëÜèïò.Áðü ôï Üã÷ïò ìïõ óôçí ðñïèÝñìáíóç äåí Ýöôáíá ôá åìðüäéᅔ

Óôï... áñ÷åßï ôá "óôçìÝíá" ôïõ 2008 ¼ðïéïò åß÷å áðïìåßíåé ìå ôçí åëÜ÷éóôç åëðßäá üôé êÜôé èá ìðïñïýóå íá áëëÜîåé óå áõôÞ ôç ÷þñá, áíáöïñéêÜ ìå ôá öáéíüìåíá êÜèå åßäïõò äéáöèïñÜò êáé óôï ðïäüóöáéñï, èá áðïãïçôåõôåß åê íÝïõ. Óôï áñ÷åßï, åêôüò óõãêëïíéóôéêïý áðñïüðôïõ ðëÝïí, ïäçãåßôáé êáé ç õðüèåóç ôùí äýï áãþíùí ôïõ 2008, áöïý ç ó÷åôéêÞ Ýñåõíá ôïõ Ïéêïíïìéêïý ÔìÞìáôïò ôçò Åéóáããåëßáò Ðñùôïäéêþí ïäçãåßôáé óå áäéÝîïäï. Ðñüêåéôáé ãéá ôç ãíùóôÞ, ðëÝïí õðüèåóç ôùí êáôáããåëéþí óå áèëçôéêÞ ôçëåïðôéêÞ åêðïìðÞ ãéá ôá ìáôò ÎÜíèç – Ðáíáèçíáúêüò êáé ÐÁÓ ÃéÜííéíá – ÊáóôïñéÜ, ôá ïðïßá öÝñïíôáé íá áðÝäùóáí ìåãÜëá êÝñäç óå ðáñÜãïíôåò ôïõ åëëçíéêïý ðïäïóöáßñïõ ðïõ ðïíôÜñéóáí óå áõôÜ. Ôüóï ï ïéêïäåóðüôçò ôçò åðßìá÷çò åêðïìðÞò «ÄÉÊÇ ôçò ÄÅÕÔÅÑÁÓ» ÊõñéÜêïò ÈùìáÀäçò, üóï êáé ïé êáëåóìÝíïé ôïõ ôçí åðßìá÷ç ìÝñá, ×áñÜëáìðïò Êáôóïýëçò äçìïóéïãñÜöïò êáé ÓùôÞñçò ÂïñãéÜò ôÝùò äéáéôçôÞò, ïé ïðïßïé êáôÝèåóáí óôïõò Åéóáããåëåßò, äåí öáßíåôáé íá åéóÝöåñáí áîéïðïéÞóéìï óôïé÷åßï þóôå íá ðñï÷ùñÞóåé ç Ýñåõíá êáé íá äéåñåõíçèïýí ïé êáôáããåëßåò ðåñß ôùí äýï «óôçìÝíùí» áãþíùí. Ï ôÝùò äéáéôçôÞò åß÷å õðïóôçñßîåé åðéðëÝïí, ðùò ãéïò ìåãáëïðáñÜãïíôá ôïõ ðïäïóöáßñïõ åß÷å ðïíôÜñåé ìÝóù åôáéñßáò ìå Ýäñá ôçí Ìáëáéóßá, ðïóü ðåñßðïõ 1,5 åêáôïììõñßïõ åõñþ óôïí Ýíáí áðü ôïõò äýï áãþíåò óå âÜñïò ôçò ïìÜäáò ôïõ, êáé êÝñäéóå 13,5 åê. åõñþ. Ãéá ôïí äåýôåñï «ýðïðôï» áãþíá, åß÷å áêïõóôåß óôçí åí ëüãù åêðïìðÞ, ðùò Ýãéíå áðü Üëëïí ðáñÜãïíôá ðïíôÜñéóìá 1 åê. åõñþ, ìå êÝñäïò 10 åêáôïììõñßùí. Óôüìáôá åñìçôéêÜ êëåéóôÜ... Ïé Åéóáããåëåßò áíôéìåôþðéóáí «êëåéóôÜ óôüìáôá» üôáí ôï èÝìá Ýöèáóå óôï æçôïýìåíï, äçëáäÞ óôï íá êáôïíï-

"Å÷ïõìå êñáôÞóåé ôï áðïäåéêôéêü áðü ôï öáî ðïõ óôåßëáìå óôçí ÅÐÏ", äÞëùóå ï ÃéÜííçò Íôïýìïò êáé óõìðëÞñùóå: "Áò ìçí Ýâãáæáí ôá äåëôßá. Ïé óõãêåêñéìÝíïé ðïäïóöáéñéóôÝò äåí áãùíßóôçêáí, ïýôå óôçí ðñþçí ïìÜäá, ïýôå óôïõò ÍÝïõò êáé åßíáé îåêáèáñï üôé äüëïò äåí õðÜñ÷åé. Èåùñþ üôé óôç ÷åéñüôåñç ðåñßðôùóç èá ìáò åðéâëçèåß ðñüóôéìï áí êáé äåí åõèõíüìáóôå åìåßò ãé' áõôü".

Óôç ëßóôá êáé ï Ìáíßêáò

Óôçí ëßóôá ôïõ Óïýëç Ðáðáäüðïõëïõ ãéá ôçí åðéèåôéêÞ ãñáììÞ ôïõ Ðéåñéêïý, âñßóêåôáé ï Çëßáò Ìáíßêáò ôçò Ñüäïõ. Ï 31÷ñïíïò Êáôåñéíéþôçò åðéèåôéêüò ðïõ óôéò 30 Éïõíßïõ ëÞãåé ôï óõìâüëáéü ôïõ ìå ôçí Ñüäï, âñßóêåôáé óôçí ëßóôá ôïõ Ðáðáäüðïõëïõ ãéá ôçí ãñáììÞ êñïýóçò ôïõ Ðéåñéêïý. ÌÜëéóôá, ïé Êáôåñéíéþôåò äåí åßíáé êáé ïé ìüíïé ðïõ åíäéáöÝñïíôáé ãéá ôçí áðüêôçóÞ ôïõ, êáèþò ïé åìöáíßóåéò ôïõ ìå ôá «åëÜöéá» ôçí öåôéíÞ óåæüí, Ý÷ïõí ðñïóåëêýóåé ôá âëÝììáôá áñêåôþí ïìÜäùí. Ùóôüóï, ôï ìüíï «áãêÜèé» óôçí ðåñßðôùóÞ ôïõ åßíáé ç çëéêßá ôïõ, êáèþò ï ôå÷íéêüò ôïõ Ðéåñéêïý èÝëåé íá ðïñåõôåß ôçí åñ÷üìåíç óåæüí ìå íåáñïýò óå çëéêßá ðáßêôåò.

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Êáëïýíôáé ôá ìÝëç ôïõ ÓÖÊ ÐÉÅÑÉÊÏÓ óå ÅÊËÏÃÏÁÐÏËÏÃÉÓÔÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ôçí ÔåôÜñôç 29 Éïõíßïõ 2011 êáé þñá 19,00ìì óôï Ðíåõìáôéêü ÊÝíôñï Êáôåñßíçò (ÅÊÁÂÇ) óôçí áßèïõóá ôïõ 2ïõ ïñüöïõ. Óå ðåñßðôùóç ìç áðáñôßáò ç ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ èá åðáíáëçöèåß ôçí ÐáñáóêåõÞ 1 Éïõëßïõ 2011 ôçí ßäéá þñá êáé óôçí ßäéá áßèïõóá. Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÊÙÓÔÁÓ ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ

FOOTBALL LEAGUE 2

Ï ×ñÞóôïò Âåëþíçò äåí áíáíÝùóå ìå ôçí ÁÅ Ðïíôßùí

ìåôáãñáöÝò ðñéí áðü ôçí Ýíáñîç Þ ìåôÜ ôç ëÞîç ôçò áóöáëéóôéêÞò Þ öïñïëïãéêÞò ôïõò åíçìåñüôçôáò.

ÐÁÍÅËËÇÍÉÏ ÑÅÊÏÑ Ç ÊÁÔÅÑÉÍÉÙÔÉÓÁ ÅËÓÁ ÐÅÓÉÑÉÄÏÕ

Óðïõäáßá åìöÜíéóç óôï Åõñùðá'é'êü Êýðåëï Åèíéêþí ÏìÜäùí óôç Óìýñíç, Ýêáíå ç Êáôåñéíéþôéóá ÅËÓÁ ÐÅÓÉÑÉÄÏÕ ôïõ ÁÑ×ÅËÁÏÕ.

ôïõ ðñþçí ìåãáëïìåôü÷ïõ ÃéÜííç Íôïýìïõ, ôá äåëôßá åóôÜëçóáí óôçí ÅÐÏ, üìùò ç ÐïäïóöáéñéêÞ Ïìïóðïíäßá ôá åîÝäùóå óôéò 28 êáé åíþ ç áöáëéóôéêÞ åíçìåñüôçôá åß÷å ëçîåé!

ÊÏÉÍÅÉ ÓÕÍÁÉÍÅÓÅÉ ËÕÈÇÊÅ Ç ÓÕÍÅÑÃÁÓÉÁ ÌÅ ÔÏÍ Ä. ÐÁÐÁÓÔÅÑÃÉÏÕ ×þñéóáí ïé äñüìïé ôçò ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò ìå ôïõò ×ñÞóôï Âåëþíç êáé ÄçìÞôñç Ðáðáóôåñãßïõ. ÓõãêåêñéìÝíá ôï óõìâüëáéï ôïõ ×ñÞóôïõ Âåëþíç Ýëçîå êáé ï ðáßêôçò Ýìåéíå åëåýèåñïò. Ï Âåëþíçò äåí áíáíÝùóå ôç óõíåñãáóßá ôïõ ìå ôçí ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò êáé ï ðáßêôçò èá óõíå÷ßóåé óå Üëëç ïìÜäá. Êïéíåß óõíáéíÝóåé ëýèçêå ç óõíåñãáóßá ôïõ ÄçìÞôñç Ðáðáóôåñãßïõ ìå ôçí ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò. Ç Äéïßêçóç ôçò ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò óõíå÷ßæåé ôéò óõæçôÞóåéò ìå ôïõò ðáßêôåò ôïõ ðåñóéíïý ñüóôåñ êáé üëá äåß÷íïõí üôé ìÝóá óôçí åâäïìÜäá èá ïëïêëçñùèïýí ïé åðáöÝò êáé èá ãßíåé ãíùóôü ðïéïé èá ðáñáìåßíïõí óôçí ïìÜäá ôçò ðüëçò ìáò êáé èá óõíå÷ßóïõí êáé ôç íÝá ÷ñïíéÜ. ÐáñÜëëçëá ôï Ä.Ó. ôçò ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò åßíáé óå åðåîåñãáóßá ðñïôÜóåùí ðáéêôþí ðïõ åíäå÷ïìÝíùò, åöüóïí åõïäùèïýí ïé åðáöÝò, íá áðïêôçèïýí êáé íá åíóùìáôùèïýí óôï ñüóôåñ ôïõò. Óå óõíåñãáóßá ðÜíôïôå ìå ôïí Ãéþôç Óôáìáôüðïõëï ãßíïíôáé üëåò ïé áðáñáßôçôåò êéíÞóåéò ðñïêåéìÝíïõ ç ïìÜäá íá ðáñïõóéáóôåß ðáíÝôïéìç ôç íÝá ÷ñïíéÜ.

ÅÕ×ÁÑÉÓÔÇÑÉÏ

Ôï Ä.Ó. ôçò ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò åõ÷áñéóôåß ãéá ôçí ðñïóöïñÜ ôïõò óôï óýëëïãï ôïõò ×ñÞóôï Âåëþíç êáé ÄçìÞôñç Ðáðáóôåñãßïõ êáé ôïõò åý÷åôáé ïëüøõ÷á êáëÞ åðéôõ÷ßá óôçí êáñéÝñá ôïõò. Ãéá ôï Ä.Ó. Ï Ðñüåäñïò Èåüäùñïò Ðáðáäüðïõëïò

ÐåñéìÝíïíôáò ôçí ÅÐÏ Ôéò áðïöÜóåéò ôçò ÅÐÏ ãéá ôïõò öáêÝëïõò ôïõ ÏÖÇ êáé ôùí ÔñéêÜëùí ðåñéìÝíåé ç Football League ðñïêåéìÝíïõ íá êÜíåé ôéò äéêÝò ôçò êéíÞóåéò. Ç äéïñãáíþôñéá áñ÷Þ ôçò äåýôåñçò ôç ôÜîåé êáôçãïñßáò åöüóïí åíçìåñùèåß ãéá ôéò åîåëßîåéò ìå ôéò áäåéïäïôÞóåéò ôùí äýï ðñïáíáöåñèÝíôùí ïìÜäùí, èá âãÜëåé Üìåóá ôéò áðïöÜóåéò ãéá ôï èÝìá ôùí ðáñáðïéçìÝíùí åíçìåñïôÞôùí ðïõ áöïñïýí ôïõò Éùíéêü, Åèíéêü, ÁíáãÝííçóç Êáñäßôóáò, ÂÝñïéá êáé Çëéïýðïëç. Óôéò ðñïèÝóåéò ôçò Football League åßíáé íá ãßíåé óõíåäñßáóç ôïõ ÄÓ ìÝ÷ñé ôçí ÐáñáóêåõÞ (24/06) ðñïêåéìÝíïõ íá äïõí ôé èá ãßíåé ìå ôá play off êáé ôá play out.

ÇÑÁÊËÇÓ ìáóôïýí ïé äýï êáôáããåëëüìåíïé ðáñÜãïíôåò êáé åðéóÞìùò íá äïèïýí óôïé÷åßá ãéá ôá äýï ðáé÷íßäéá, ìå áðïôÝëåóìá ç Ýñåõíá íá ïäåýåé «ðñïò áñ÷åéïèÝôçóç». Óýìöùíá ìå ÅéóáããåëéêÝò ðçãÝò óôï áäéÝîïäï ôçò Ýñåõíáò óõíçãïñåß êáé ç áäõíáìßá óõíåñãáóßáò ìå ôéò áñ÷Ýò ôçò Ìáëáéóßáò, üðïõ öÝñåôáé íá ðáß÷ôçêå ôï ðáñÜíïìï óôïß÷çìá, êáèþò äåí õðÜñ÷åé ìåôáîý ôùí äýï ÷ùñþí óõìöùíßá ÄéêáóôéêÞò ÁñùãÞò, þóôå ìÝóù äéêáóôéêÞò óõíäñïìÞò íá æçôçèïýí óôïé÷åßá ãéá ôá êáôáããåëëüìåíá ðïíôáñßóìáôá. Ïé Åéóáããåëåßò ðñïôßèåíôáé íá æçôÞóïõí ôçí óõíäñïìÞ ôçò ÷þñáò ôçò íïôéïáíáôïëéêÞò Áóßáò óôï ðëáßóéï ôçò «áìïéâáéüôçôáò óõíåñãáóßáò ôùí êñáôþí», üðùò ïñßæåôáé óôï Üñèñï 28 ôïõ ÓõíôÜãìáôïò, áßôçìá ùóôüóï ðïõ ç éêáíïðïßçóç ôïõ áíÞêåé áðïêëåéóôéêÜ óôç äéáêñéôéêÞ åõ÷Ýñåéá ôùí Ìáëáéóéáíþí Áñ÷þí. Óå êÜèå ðåñßðôùóç, ç õðüèåóç áðáó÷üëçóå ôç Äéêáéïóýíç ìåôÜ áðü ìçíõôÞñéá áíáöïñÜ ôïõ ãåíéêïý ãñáììáôÝá Áèëçôéóìïý ÐÜíïõ ÌðéôóáîÞ, ìå áöïñìÞ üóá áêïýóôçêáí ãéá ýðïðôá ðáé÷íßäéá êáé ðáñÜíïìï óôïé÷çìáôéóìü óôçí åêðïìðÞ ôïõ ê. ÈùìáÀäç.

Óå UEFA êáé ¢ñåéï ÐÜãï ôïí ÐéëÜâéï

Óõíå÷ßæïíôáé ïé áíôéäñÜóåéò ôùí áíèñþðùí ôïõ ÇñáêëÞ êáôÜ ôïõ, ÓïöïêëÞ ÐéëÜâéïõ ìå ôïí ðñüåäñï ôïõ ÅñáóéôÝ÷íç, Êùíóôáíôßíï ÃùãÜêï íá âÜëåé êáôÜ ôïõ ðñïÝäñïõ ôçò ÅÐÏ, áëëÜ êá ôçò ÅõñùðáúêÞò Ïìïóðïíäßáò Ðïäïóöáßñïõ, êÜíïíôáò ëüãï ãéá óõãêÜëõøç. ÐáñÜëëçëá, ðñïáíÞããåéëå åîåëßîåéò ó÷åôéêÜ ìå ôçí ðáñá÷þñçóç ôçò ÐÁÅ. «Ïé èÝóåéò ìáò åßíáé ãíùóôÝò åäþ êáé êáéñü. Åìåßò Þäç Ý÷ïõìå êáôáèÝóåé åíáíôßïí ôïõ åðßóçìç êáôáããåëßá óôçí UEFA êáé óôïí Áñåéï ÐÜãï», áíÝöåñå áñ÷éêÜ óôçí åöçìåñßäá «ÅîÝäñá». ¼óï ãéá ôçí åðéôñïðÞ ôçò UEFA ðïõ âñÝèçêå óôçí ÅëëÜäá, åðåóÞìáíå: «Ç åðéôñïðÞ ôçò UEFA Þñèå óôçí ÅëëÜäá ãéá íá êáëýøåé ôçí ÅÐÏ êáé êõñßùò ãéá íá åíçìåñùèïýí ãéá ôï óýóôçìá áäåéïäïôÞóåùí óôçí ÅëëÜäá».

Êëåßíïíôáò, åñùôçèåßò ãéá ôï èÝìá ìå ôïõò åíäéáöåñüìåíïõò ãéá ôçí ÐÁÅ ìåôáîý ôùí ïðïßùí åìöáíßæïíôáé ïé ÌÜêçò ØùìéÜäçò êáé ÁíäñÝáò ÐáíôåëÞ, áñêÝóôçêå íá äçëþóåé ôï åîÞò: «Èá åíçìåñùèåßôå ãéá üëåò ôéò åîåëßîåéò ìÝóá óôçí åâäïìÜäá».


8 ÖщÇÖÖÖ։Ä‰ÄÖÖ

Ö

‹ÄŒ‰Öƒ‡Œ‚Ö ZÖ Š‚ˆ‡Œ…‘‰‡Ö‚…Ž‚‘ÇÇÖօu‡Œ…‘‰’‚ÖǓ֐‰…‘‰‚“

OIKONOMIA ŸȧȒȎȥșȝȕțȐŸȎȔȔȎȒǢǢȅȜȡȕ

Ÿ'GLPREHLŸ ȧȒȎȜȇȚŸ ȎȘȆȓȜȊțȐŸȜȗȝŸ țȝǢȋȗȔȊȈȗȝŸ țȜȗŸǹȟȅȒȗ ŸǼȎŸțȝȕȆȟȎȒȊŸȜȐȚŸȎȘȒȜȝȟȗȥȚŸȗȔȗȓȔȇșȡțȐȚŸȜȗȝŸ ȘșȦȜȗȝŸȍȒȎȜȗȥȚŸțȝǢȋȗȔȊȈȗȝŸ ǢȎŸȜȐŸǵȗȜȊșȈȊŸȜȗȝŸǹȟȅȒȗ ŸȐŸ 'GLPREHLŸȝȘȆȌșȊȠȎŸȜȐȕŸȘșȦȜȐŸȊȘȤŸȜȒȚŸțȝȕȗȔȒȓȅŸȜȆțțȎșȒȚŸȍȒȎȜȎȈȚŸȊȕȊȕȎȦțȎȒȚŸȘȗȝŸ ȘșȗȋȔȆȘȗȕȜȊȒ ŸŸǨȘȡȚŸȍȒȎȝȓșȒȕȈȏȎȒŸȐŸȎȜȊȒșȎȈȊ ŸȜȊŸȍȥȗŸ ȆȜȐŸȊȘȗȜȎȔȗȥȕŸȜȐŸǢȆȌȒțȜȐŸ ȘȎșȈȗȍȗŸȍȒȅșȓȎȒȊȚŸțȝǢȋȗȔȊȈȗȝŸȘȗȝŸȎȘȒȜșȆȘȎȒŸȐŸȕȗǢȗȑȎțȈȊŸȜȗȝŸǹȟȅȒȗ ŸǽȗŸȎȘȜȊǢȎȔȆȚŸǯȔȎȌȓȜȒȓȤŸǼȝǢȋȗȥȔȒȗŸȜȐȚŸǺȗȔȒȜȎȈȊȚŸȜȗȝŸǹȟȅȒȗŸ ȠȇȞȒțȎŸȗǢȤȞȡȕȊŸȜȐȕŸȎȘȆȓȜȊțȐŸȜȗȝŸțȝǢȋȗȔȊȈȗȝŸǢȎŸ ȜȐȕŸ'GLPREHL ŸǼȥǢȞȡȕȊŸǢȎŸ ȜȐȕŸȎȘȆȓȜȊțȐŸȜȗȝŸțȝǢȋȗȔȊȈȗȝ ŸȐŸ'GLPREHLŸȑȊŸțȝȕȎȟȈțȎȒŸȕȊŸȘȊșȆȟȎȒŸȜȗȕŸȝȘȅșȟȗȕȜȊŸȎȖȗȘȔȒțǢȤŸȓȊȒŸȜȒȚŸȝȞȒțȜȅǢȎȕȎȚŸȝȘȐșȎțȈȎȚ ŸȎȕȦŸ ȑȊŸȘșȗțȑȆțȎȒŸȓȊȒŸȕȆȊŸȜȎșǢȊȜȒȓȅŸȊȝȜȤǢȊȜȐȚŸȘȦȔȐțȐȚŸK@EA K@PTB>@ ŸȓȊȑȦȚŸ ȓȊȒŸȘșȡȜȗȘȗșȒȊȓȆȚŸȍȒȊȞȐǢȒțȜȒȓȆȚŸȗȑȤȕȎȚŸțȜȊŸțȐǢȎȈȊŸ ȘȦȔȐțȐȚ ŸȦțȜȎŸȕȊŸȊȝȖȇțȎȒŸȘȎșȊȒȜȆșȡŸȜȐŸțȝȕȎȒțȞȗșȅŸȜȐȚŸǵȗȜȊșȈȊȚŸțȜȗŸǽȊǢȎȈȗŸ ȌȒȊŸȜȐȕŸǯȓȘȊȈȍȎȝțȐ ŸŸǼȐǢȎȒȦȕȎȜȊȒŸȤȜȒŸȓȊȜȅŸȜȗȝȚŸȘșȦȜȗȝȚŸȆȕȜȎȓȊŸǢȇȕȎȚŸȜȗȝŸȗȒȓȗȕȗǢȒȓȗȥŸȆȜȗȝȚ ŸȐŸǵȗȜȊșȈȊŸȜȗȝŸǹȟȅȒȗŸțȝȕȎȒțȆȞȎșȎŸțȝȕȗȔȒȓȅŸțȜȗŸǽȊǢȎȈȗŸȌȒȊŸ ȜȐȕŸǯȓȘȊȈȍȎȝțȐŸ ŸȎȓȊȜ Ÿ ȍȗȔȅșȒȊ ŸȘȎșȒțțȤȜȎșȊŸȊȘŸ ȤțȊŸȎȈȟȊȕŸȘșȗȣȘȗȔȗȌȒțȑȎȈ Ÿ ǹȒŸțȝȕȗȔȒȓȆȚŸȘȡȔȇțȎȒȚŸȜȗȝŸ ȗȒȓȗȕȗǢȒȓȗȥŸȆȜȗȝȚŸǢȆȟșȒŸȜȗŸ ǶȅȒȗŸȊȝȖȇȑȐȓȊȕŸȓȊȜȅŸŸ ȎȓȊȜ ŸȍȗȔȅșȒȊ ŸțȐǢȎȒȦȕȗȕȜȊȚŸȊȥȖȐțȐŸ ŸțȎŸțȟȆțȐŸ ǢȎŸȜȗŸȘșȗȐȌȗȥǢȎȕȗŸȆȜȗȚ Ÿ

ΛΟΝΔΙΝΟ

5.803,13

XETRA D

7.204,79

1,69

CAC 40

3.864,58

1,50

DJ INDU

12.100,02

1,23

NASDAQ

2.681,02

1,57

NIKKEI

9.547,79

1,05

Ευρω/$

1,44790

Euribor 3M

1,47700

BRENT

0,51

ǬȘȦȔȎȒȎȚŸ ŸȌȒȊŸȜȗȕŸ ǮȎȕȒȓȤŸȧȎȈȓȜȐŸȜȐŸȧȎȝȜȆșȊ

ĝŅŅĻĽĸŸŌńŁņŃńňŖŸŐłĿŋŸŸŌōŁŸŐŊŁēĻōŃŌōŁŊŃĻńĸŸĻĽňŊĶŸ ēĿŸōŃŋŸōŃēķŋŸōŒņŸēĿōňŐŗņŸņĻŸńĻōĻĽŊĶŏňŎņŸŌŁēĻņōŃńķŋŸ ĻʼnŗŅĿŃĿŋ ŸēĿōĶŸōŁņŸķņōňņŁŸĻņňľŃńĸŸńĹņŁŌŁŸōŁŋŸīĻŊĻ ŌńĿŎĸŋ

DZŸȊȕȊȋȗȔȇŸȜȐȚŸȗșȒțȜȒȓȇȚŸȔȥțȐȚŸțȜȐȕŸțȥȕȗȍȗŸȜȗȝŸ#MPHUPHMIŸ ĭōĻŸ ŸľŃŌ ŸĿŎŊŗŸĻņĸŅłĿŸōňŸķŅŅĿŃēēĻŸōŁŋŸĽĿņŃńĸŋŸ ȜȊŸǷȗțȗȓȗǢȎȈȊ Ÿ ȜȐȕŸȐŸdzȗȝȔȈȗȝ ŸȎȘȊȕȆȞȎșȎŸȜȐȕŸȎȘȒȞȝȔȊȓȜȒȓȤȜȐȜȊŸțȜȐȕŸȎȘȎȕȍȝńŎļķŊņŁŌŁŋŸōňŸōĿōŊĶēŁņňŸĤĻņňŎĻŊĹňŎŸ ŸĝʼnŊŃŅĹňŎ ŸĻʼnŕŸ ŸľŃŌ ŸĿŎŊŗŸŌōňŸʼnŊŗōňŸōŊĹēŁņň ŸŌŖēŏŒņĻŸēĿŸōĻŸŌōňŃ ǽȊŸǷȗǢȒȓȅŸǺșȤțȡȘȊŸȎǢȞȅȕȒțȊȕŸȘȔȎȤȕȊțǢȊŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ Ÿ ȜȒȓȇŸȓȗȒȕȤȜȐȜȊ Ÿ-ŸǮȎȕȒȓȤȚŸȧȎȈȓȜȐȚŸǽȒǢȦȕŸȆȓȔȎȒțȎŸțȜȒȚŸ Ÿ ŐĿĹĻŸōňŎŸŎʼnňŎŊĽĿĹňŎŸĪŃńňņňēŃńŗņŸʼnňŎŸľŕłŁńĻņŸŌōŁŸľŁēň ȎȕȦŸȘȔȎȤȕȊțǢȊŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȘȊșȗȝțȈȊțȊȕŸȓȊȒŸȗȒŸǹșȌȊȕȒțǢȗȈŸ ǢȗȕȅȍȎȚŸțȐǢȎȒȦȕȗȕȜȊȚŸȊȘȦȔȎȒȎȚŸțȎŸȘȗțȗțȜȤŸ 

ŌŃŕōŁōĻŸōŁņŸŘĿŎōķŊĻ

ǽȗȘȒȓȇȚŸǬȝȜȗȍȒȗȈȓȐțȐȚ

ǬșȟȒȓȅŸȓȒȕȇȑȐȓȎŸȊȕȗȍȒȓȅŸȓȊȜȊȌșȅȞȗȕȜȊȚŸȅȕȗȍȗŸȆȡȚŸȓȊȒŸ ǽȗŸȈȍȒȗŸȍȒȅțȜȐǢȊ ŸȗȒŸȔȐȖȒȘșȤȑȎțǢȎȚŸȝȘȗȟșȎȦțȎȒȚŸȜȗȝŸȧȐǢȗțȈǺȊșȅȔȔȐȔȊ ŸȜȗȕŸǬȘșȈȔȒȗŸȘȗȔȥŸȝȠȐȔȅŸȇȜȊȕŸȜȊŸȘȗțȗțȜȅŸȊȕȜȊ-  ŸDZŸȊȖȈȊŸȜȡȕŸțȝȕȊȔȔȊȌȦȕŸȊȕȇȔȑȎŸțȜȊŸ ŸȎȓȊȜ Ÿ ȗȝŸȍȒȊǢȗșȞȦȑȐȓȊȕŸțȜȊŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦŸȎȓŸȜȡȕŸȗȘȗȈȡȕŸȜȊŸ Ÿ ȘȤȓșȒțȐȚŸȜȡȕŸȞȗșȆȡȕŸȜȗȝŸȧȐǢȗțȈȗȝŸțȎŸȤ ȜȒŸȊȞȗșȅŸȜȐȕŸȊȘȗ- ȎȝșȦ

ȍȒț ŸȎȝșȦŸȊȞȗșȗȥȕŸȟșȆȐŸȜȡȕŸȗșȌȊȕȒțǢȦȕŸȓȗȒȕȡȕȒȓȇȚŸȊțȞȅȔȒ- țȜȗȔȇŸȜȡȕŸȗȒȓȗȕȗǢȒȓȦȕŸȜȗȝȚŸțȜȗȒȟȎȈȡȕŸțȜȗŸǮȎȕȒȓȤŸǵȗȌȒțȜȇțȐȚ ŸȜȊŸ ŸȍȒț ŸȟșȆȐŸȜȡȕŸȕȗțȗȓȗǢȎȈȡȕ ŸȜȊŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸ șȒȗŸȜȗȝŸǴșȅȜȗȝȚ Ÿ ǹŸȍȎȈȓȜȐȚŸȝȠȐȔȇȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸțȐǢȎȈȡțȎŸȘȜȦțȐŸțȎŸ ȟșȆȐŸȜȡȕŸȝȘȗȝșȌȎȈȡȕŸȓȊȒŸȜȊŸȝȘȤȔȗȒȘȊŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȗȞȎȒȔȆȚŸ ȘȗțȗțȜȤŸ ŸȎȕȦŸȗŸȍȎȈȓȜȐȚŸȜȐȚŸǢȎțȊȈȊȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸ ȜȐȚŸǽȗȘȒȓȇȚŸǬȝȜȗȍȒȗȈȓȐțȐȚ Ÿ ǹȒŸǹșȌȊȕȒțǢȗȈŸǽȗȘȒȓȇȚŸǬȝȜȗȍȒȗȈȓȐțȐȚŸȊȕȜȊȘȗȓșȈȑȐȓȊȕŸțȜȗŸ ȝȘȗȟȦșȐțȎŸțȎŸȘȗțȗțȜȤŸ ŸȓȊȒŸȗŸȍȎȈȓȜȐȚŸȜȐȚŸǢȒȓșȇȚŸȓȎȞȊțȥȕȗȔȤŸȜȗȝȚ ŸȤȘȡȚŸȓȊȒŸȜȊŸȕȗțȗȓȗǢȎȈȊ ŸȜȊŸȊțȞȊȔȒțȜȒȓȅŸȜȊǢȎȈȊŸ ȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸțȐǢȎȈȡțȎŸȘȜȦțȐŸ 

ǽȗŸȆȔȔȎȒǢǢȊŸȜȗȝŸȓșȊȜȒȓȗȥŸȘșȗȣȘȗȔȗȌȒțǢȗȥŸțȜȗŸȜȎȜșȅǢȐȕȗŸ ȓȊȜȅŸ ŸȜȊŸȕȗǢȒȓȅŸȘșȤțȡȘȊŸȓȊȜȅŸ ŸȓȊȒŸȗȒŸȍȐǢȤțȒȊȕȇȔȑȎŸțȎŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦ ŸȎȕȦŸȆȔȔȎȒǢǢȊŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸ ȎȚŸȎȘȒȟȎȒșȇțȎȒȚŸȓȊȜȅŸ 

ǬȘȤŸȜȒȚŸǢȎȜȗȟȆȚŸȜȐȚŸȝȠȐȔȇȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸȅȕȗȍȗŸȓȊȜȆȘȊșȗȝțȈȊțȊȕŸȓȊȒŸȗȒŸǹșȌȊȕȒțǢȗȒŸǴȗȒȕȡȕȒȓȇȚŸǬțȞȅȔȒțȐȚŸȓȊȒŸ ȌșȊȠȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸȜȐȚŸL@=RGDŸ  ŸȜȐȚŸ!H>RŸ!HERŸ#Ÿ  ŸȓȊȒŸȜȗȝŸǹǺǬǺŸ 

ǬȕȜȒȑȆȜȡȚŸȜȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȘȜȦțȐŸțȐǢȎȈȡțȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸ ȜȗȝŸǽ ǽŸ  ŸȜȐȚŸǽȒȜȅȕŸ  ŸȜȐȚŸǶdz% ŸȓȊȒŸȜȐȚŸ +RPǘGŸWHIMERPŸ RGDŸ 

ŸĭōňŸʼnŊŗōňŸōĿōŊĶēŁņňŸōňŎŸ

ǼȜȊŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦŸȗȒŸȔȐŸȖȒȘșȤȑȎțǢȎȚŸ ȝȘȗȟșȎȦțȎȒȚŸȜȗȝŸȧȐǢȗțȈȗȝ ǼȎŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦŸȊȕȇȔȑȊȕŸțȜȗŸȜȎȜșȅǢȐȕȗŸdzȊȕȗȝȊșȈȗȝŸ ŸǬȘșȒȔȈȗȝŸŸȗȒŸȔȐȖȒȘșȤȑȎțǢȎȚŸȝȘȗȟșȎȦțȎȒȚŸȜȗȝŸǯȔȔȐȕȒȓȗȥŸȧȐǢȗțȈȗȝ

ÙăòüÿóçhòëhúõhËëóïðĂhÒõéïùúä÷ïõhúõûhÑ÷âúõûø hùúõhö÷Ąúõhúëú÷âòíóõhúõûhãúõûøhúçhûöõû÷éëåçhëåýçóhùûóõñïðâh ñíôïö÷Ăîëùòëøhõüëïñãøhăþõûøhhëðçú hëû÷Ą híhÚõöïðähÉûúõêïõåðíùíhĂüëïñëhhëðçú hëû÷Ą húçhÔõùõðõòëåçhëåýçóh ûöõý÷ëĄùëïøhăþõûøh hêïù hëû÷Ą húçhçùüçñïùúïðâhúçòëåçhĂüëïñçóh hêïù hëû÷Ą hëóĄhhëðçú hëû÷Ąhäúçóhõïh ñíôïö÷Ăîëùòëøhûöõý÷ëĄùëïøhñõïöĄóhÔõòïðĄóhö÷õùĄöÿóhąíòõùåõûhąïðçåõû

ÉöĂhúçhûöõû÷éëåç húõhûöõû÷éëåõhÌùÿúë÷ïðĄóhùúçhúãñíhÉö÷ïñåõûhhĂüëïñëh hëðçú hëû÷Ą húõhûöõû÷éëåõhÌôÿúë÷ïðĄóhëåýëhý÷ãíhăþõûøhhëðçú hëû÷Ą húõhûöõû÷éëåõhÌîóïðäøhÁòûóçøhĂüëïñëhhëðçú hëû÷Ą húõhûöõû÷éëåõhÛéëåçøhĂüëïñëh hëðçú hëû÷Ą húõhąïðçïõùăóíøhëåýëhõüëïñãøh hëðçú hëû÷Ą húõhûöõû÷éëåõh×çïêëåçøhhëðçú hëû÷Ą húõh ûöõû÷éëåõh×õñïúïùòõăhĂüëïñëh hëðçú hëû÷Ąhðçïhúõhûöõû÷éëåõhÖïðõóõòïðĄóhëåýëhý÷ãíh hëðçú hëû÷Ą

Úõhûöõû÷éëåõhÉé÷õúïðäøhÉóâöúûôíøhĂüëïñëh hëðçú hëû÷Ą húõhûöõû÷éëåõh×ë÷ïèâññõóúõøhëåýëhý÷ãíhhëðçú hëû÷Ą h úõhûöõû÷éëåõhÌ÷éçùåçøhĂüëïñëh hëðçú hëû÷Ą húõhûöõû÷éëåõh×ë÷ïüë÷ëïçðäøhÉóâöúûôíøhĂüëïñëh hëðçú hëû÷Ą h úõhûöõû÷éëåõhÛöõêõòĄóhhëðçú hëû÷Ą húõhÏçñâùùïÿóhÛöõîãùëÿóhĂüëïñëh hëðçú hëû÷Ąhðçïhúõhûöõû÷éëåõh×÷õùúçùåçøhúõûh×õñåúíhëåýëhý÷ãíh hëðçú hëû÷Ą

Úçhùûóõñïðâhãùõêçhúÿóhüõ÷ãÿóhúíøhËëóïðäøhÑûèã÷óíùíøhêïçòõ÷üĄîíðçóhùúõhúëú÷âòíóõhùëh hêïù hëû÷Ą hëóĄh úçhùûóõñïðâhãôõêçhêïçòõ÷üĄîíðçóhùëh hêïù hëû÷Ąhöë÷åöõû h

ǬǮǹǻǯǼ

Χρυσός

ǼȜȊŸŸȍȒț ŸȎȝșȦŸ ȍȒȎȝșȥȕȑȐȓȎŸȜȗŸȆȔȔȎȒǢǢȊŸțȜȗŸ ȘșȦȜȗŸȜȎȜșȅǢȐȕȗŸȜȗȝŸ

ŸǬȕȜȒțȜșȗȞȇŸȓȔȈǢȊȜȗȚ

ÚçhãùõêçhúÿóhÔõòïðĄóh×÷õùĄöÿóhąíòõùåõûhąïðçåõûhêïçòõ÷üĄîíðçóhùëh hêïù hëû÷Ą hëóĄhúçhãôõêâhúõûøhçóäñîçóhùëh hêïù hëû÷Ą h ÙúõûøhÖÚÉhúçhãùõêçhçóäñîçóhùëh hêïù hëû÷Ąhðçïhúçhãôõêçhùëh hêïù hëû÷Ą hÉî÷õïùúïðâhùúõhúëú÷âòíóõhÐçóõûç÷åõûh hÉö÷ïñåõûhhóõùõðõòëåçhðçïhçùüçñïùúïðâhúçòëåçhëåýçóhãùõêçh hêïù hëû÷Ąhöë÷åöõû hëóĄhúçhãôõêâhúõûøh êïçòõ÷üĄîíðçóhùëh hêïù hëû÷Ą

ÉöĂhúõhùăóõñõhúÿóhhüõ÷ãÿóhúíøhËëóïðäøhÑûèã÷óíùíø hùúõïýëåçhéïçhúõóhÉö÷åñïõhçöãùúëïñçóhõïh hĂúçóhéïçh úõóhÐçóõûâ÷ïõhëåýçóhçöõùúëåñëïhõïh héïçhúõóhÜëè÷õûâ÷ïõhõïhhðçïhéïçhúõóhÓâ÷úïõhhhüõ÷ëåø

1.516,000

ǬȘȤŸȜȗȝȚŸȎȘȒǢȆșȗȝȚŸȍȎȈȓȜȎȚŸȜȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȅȕȗȍȗŸȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸȗȒŸȍȎȈȓȜȎȚŸȜȐȚŸǾȌȎȈȊȚŸ  ŸȜȐȚŸǽȎȟȕȗȔȗȌȈȊȚŸ Ÿ ȓȊȒŸȜȡȕŸǬțȞȊȔȎȒȦȕŸ  ŸǬȕȜȒȑȆȜȡȚŸȜȒȚŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȎȚŸȊȘȦȔȎȒȎȚŸȘȊșȗȝțȈȊțȊȕŸȗȒŸȍȎȈȓȜȎȚŸȜȗȝŸǯǢȘȗșȈȗȝŸ  ŸȜȡȕŸǽșȊȘȎȏȦȕŸ ŸȓȊȒŸȜȡȕŸǺșȦȜȡȕŸǾȔȦȕŸ 

ǬȕȗȍȒȓȅŸȓȒȕȇȑȐȓȊȕŸŸǢȎȜȗȟȆȚ ŸŸȘȜȡȜȒȓȅŸȓȊȒŸŸȘȊșȆǢȎȒȕȊȕŸțȜȊȑȎșȆȚ

ǽȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȅȕȗȍȗŸțȐǢȎȈȡțȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸǭȒȗȜȆșŸ  Ÿ ǴȎșȊǢȎȈȊŸǬȔȔȊȜȈȕȐŸ  ŸW!Ÿ/OKL@FK ŸȓȊȒŸǶȘȗȝȜȅșȐȚŸȓŸ 

ǽȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȘȜȦțȐŸȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸǯȝșȡțȝǢǢȎȜȗȟȆȚŸ  ŸǼȅȕȝȗŸ  Ÿ+BUŸX@REŸ#KLRL@Ÿ ŸȓȊȒŸ ǴȝșȒȊȓȗȥȔȐȚŸ 

ǶȎȒȦȑȐȓȎŸȓȊȜȅŸ ŸȐŸȍȥȕȊǢȐŸ ȜȗȝŸȎȔȔȐȕȒȓȗȥŸȎǢȘȗșȒȓȗȥŸțȜȤȔȗȝ ǶȎȈȡțȐŸ ŸȘȊșȗȝțȈȊțȎŸȐŸȧȥȕȊǢȐŸȜȗȝŸǯȔȔȐȕȒȓȗȥŸǯǢȘȗșȒȓȗȥŸǼȜȤȔȗȝ ŸȊȘȤŸȘȔȗȈȊŸŸǴǹȀŸȓȊȒŸȅȕȡ ŸȜȗȕŸǬȘșȈȔȒȗŸŸțȎŸ țȥȌȓșȒțȐŸǢȎŸȜȐȕŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȐŸȧȥȕȊǢȐŸȜȗȝŸǬȘșȒȔȈȗȝŸ Ÿ ǶȎȈȡțȐŸ ŸȘȊșȗȝțȈȊțȎŸȐŸȧȥȕȊǢȐŸȜȗȝŸǯȔȔȐȕȒȓȗȥŸǯǢȘȗșȒȓȗȥŸǼȜȤȔȗȝ ŸȊȘȤŸȘȔȗȈȊŸŸǴǹȀŸȓȊȒŸȅȕȡ ŸȜȗȕŸǬȘșȈȔȒȗŸŸțȎŸ țȥȌȓșȒțȐŸǢȎŸȜȐȕŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȐŸȧȥȕȊǢȐŸȜȗȝŸǬȘșȒȔȈȗȝŸ ŸȆȕȊȕȜȒŸ ȊȥȖȐțȐȚŸ ŸȘȗȝŸțȐǢȎȒȦȑȐȓȎŸȓȊȜȅŸȜȐȕŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȐŸțȥȌȓșȒțȐŸ ȜȗȝŸȆȜȗȝȚŸŸȘșȗȚŸȜȗŸ Ÿ DZŸǹȔȒȓȇŸȀȡșȐȜȒȓȤȜȐȜȊŸȜȗȝŸǯȔȔȐȕȒȓȗȥŸǯǢȘȗșȒȓȗȥŸǼȜȤȔȗȝ Ÿ ȊȘȤŸȘȔȗȈȊŸŸǴǹȀŸȓȊȒŸȅȕȡ ŸȜȗȕŸǬȘșȈȔȒȗŸŸțȎŸțȥȌȓșȒțȐŸǢȎŸ ȜȐȕŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȐŸȟȡșȐȜȒȓȤȜȐȜȊŸȜȗȝŸǬȘșȒȔȈȗȝŸ ŸȘȊșȗȝțȈȊțȎŸ ȊȥȖȐțȐŸ Ÿ ŸȆȕȊȕȜȒŸȊȥȖȐțȐȚŸ ŸȘȗȝŸțȐǢȎȒȦȑȐȓȎŸȓȊȜȅŸȜȐȕŸ ȊȕȜȈțȜȗȒȟȐŸțȥȌȓșȒțȐŸȜȗȝŸȆȜȗȝȚŸŸȘșȗȚŸȜȗŸ

121,74

1,96 %

Āûñöìýóüýñûóù ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

ȂǼīǹȁǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ ALAPIS (Ȁȅ) ALPHA ǺǹȃȀ (Ȁȅ) COCA - COLA ȉȇǿǹ ǼȌǿȁȅȃ (Ȁȅ) EUROBANK EFG (Ȁȅ) EUROBANK PROPERTIES ǹǼǼǹȆ (Ȁȅ) FOURLIS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Kȅ) FRIGOGLASS (KO) J. & P. - ǹǺǹȄ (Ȁȅ) JUMBO (Ȁȅ) LAMDA DEVELOPMENT(Ȁȅ) MARFIN INVESTMENT GROUP (Ȁȅ) MARFIN POPULAR BANK (Ȁȅ) S & B ǺǿȅȂǾȋ. ȅȇȊȀȉǹ (Ȁȅ) ǹīȇȅȉǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǹǼȇȅȆȅȇǿǹ ǹǿīǹǿȅȊ (Ȁȅ) ǺǿȅȋǹȁȀȅ (Ȁǹ) īǼȀ ȉǼȇȃǹ (Ȁȅ) ǻǼǾ (Ȁȅ) ǼĬȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (KO) ǼȁǺǹȁ (Ȁǹ) ǼȁȁǹȀȉȍȇ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȆǼȉȇǼȁǹǿǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȋȇǾȂǹȉǿȈȉǾȇǿǹ (Ȁȅ) ǼȊǹĬ (Ȁȅ) ǼȊǻǹȆ (Ȁȅ) ǿȃȉȇǹȁȅȉ (Ȁȅ) ȀǹǼ (Ȁȅ) ȀȊȆȇȅȊ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ȂǼȉȀǹ (Ȁȅ) Ȃȅȉȅȇ ȅȎȁ (Ȁȅ) ȂȊȉǿȁǾȃǹǿȅȈ (Ȁȅ) ȅȁĬ (Ȁȅ) ȅȁȆ (Ȁȅ) ȅȆǹȆ (Ȁȅ) ȅȉǼ (Ȁȅ) ȆǼǿȇǹǿȍȈ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ȆȁǹǿȈǿȅ COMPUTERS (Ȁȅ) ȈǹȇǹȃȉǾȈ īȇ. (Ȁȅ) ȈǿǻǼȃȅȇ (Ȁȅ) ȉǹȋȊǻȇȅȂǿȀȅ ȉǹȂǿǼȊȉǾȇǿȅ (Ȁȅ) ȉǼȇȃǹ ǼȃǼȇīǼǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȉǿȉǹȃ (Ȁȅ) ȉǿȉǹȃ (Ȇȅ) ȊīǼǿǹ (Ȁȅ)

0,48 3,16 17,7 3,01 5,6 3,92 9,53 0,79 4,96 3,94 0,61 0,6 4,52 1,26 1,85 3,82 1,49 9,3 4,57 1,33 2,06 6,33 4,6 4,41 4,47 1,49 10,05 2,03 7,5 8,46 4,51 14,02 13,7 11,28 6,09 1 4,77 2,95 2,59 2,77 2,57 16,2 8,6 0,33

9,09 -4,82 0,34 -5,05

2,79 -2,63 -6,73 -2,28 -3,57 -2,27 3,13

381.951 892.774 151.878 1.517.910 18.055 14.959 5.093 58.640 80.544 12.460 595.311 1.383.062 5.110 562.148 7.052 50.231 207.113 257.546 3.540.901 22.700 369.877 50.554 105.380 4.223 27.617 366.518 54.208 1.154.954 17.345 59.136 185.465 29 6.773 597.136 563.958 1.596.967 140 3.835 16.434 324.265 19.871 36.865 595 254.247

0,44 3,16 17,5 3 5,46 3,92 9,53 0,74 4,96 3,74 0,6 0,6 4,52 1,17 1,79 3,77 1,45 9,28 4,56 1,31 2,04 6,33 4,6 4,41 4,47 1,44 10,05 2,02 7,5 8,46 4,51 13,63 13,7 11,1 5,99 1 4,76 2,82 2,59 2,77 2,54 16,2 8,42 0,32

0,54 3,38 17,97 3,2 5,7 4,11 9,86 0,8 5,16 3,94 0,65 0,64 4,59 1,26 1,88 3,98 1,55 9,6 4,79 1,4 2,15 6,55 4,88 4,61 4,81 1,5 10,5 2,13 7,79 8,69 4,78 14,02 14,01 11,28 6,2 1,03 4,77 3,05 2,7 2,98 2,66 17,08 8,82 0,35

1,32

73

13,04

13,37

-2,24 -3,35 5,33 -2,55 4,79 -4,69 -4,76 2,03 0,8 -0,54 -2,55 -1,27 -3,79 -5 -1,09 -5,35 -1,56 -5,89 1,36 -6,07 -5,14 -3,47 -1,28 -4,85 -0,07 -3,86 0,71 -0,16 -2,91

ǻǿǹȆȇǹīȂǹȉǼȊȈǿȂǹ ǹȂȅǿǺǹǿǹ ȀǼĭǹȁǹǿǹ ǻǹȀīǻ ǻǹȀǼȉ30

13,04 6,89

ȂǼȈǹǿǹ Ȁǹǿ ȂǿȀȇǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ ǹǺǼ ǹǿȅȁȀ ǹȀȇǿȉ ǹȁȀǹȉ ǹȁȀȅ ǹȁȂȊ ǹȁȈǿȃ ǹȃǻȇȅ ǹȈȀȅ ǹȉǼȀ ǹȉȉ ǹȋȅȃ ǺǹȁȀ ǺǿȅȀǹ ǺǿȈ ǺȅȈȊȈ ǺȊȉǼ ǺȍǺȅȈ īǹȁǹȄ ǻǹǿȅȈ ǻǿȅȃ ǻǿȋĬ ǻȅȂǿȀ ǻȅȊȇȅ ǻȇȅȊȀ ǼǺǽ ǼǺȇȅĭ ǼǻȇǿȆ ǼȀȉǼȇ ǼȁǺǼ ǼȁīǼȀ Ǽȁǿȃ ǼȁȀǹ Ǽȁȁ ǼȁȈȉȇ

0,43 1,33 0,38 2,83 0,49 0,59 0,51 1,01 0,29 0,28 0,69 0,77 0,39 0,54 0,66 1,4 0,47 1,01 0,37 5,42 0,94 1,55 0,75 0,67 0,39 0,96 0,46 1,19 0,49 0,57 0,43 1,38 1,22 26,51 0,67

1,72

5.320 30 57 1.240 50

1,33 0,37 2,55 0,49 0,59

1,33 0,39 2,83 0,49 0,59

-1,94

837

0,96

1,03

-3,45 -5,48 2,67

1.320 82.210 33.440 3.300 3.205 89 1.000 200 820.130

0,28 0,69 0,73 0,38 0,53 0,66 1,38 0,46 0,98

0,31 0,73 0,77 0,39 0,56 0,66 1,42 0,47 1,1

575 148.257 1.151 1.020

5,06 0,92 1,55 0,75

5,59 0,97 1,56 0,81

-7,32

-5,26 -4,35 2,94 2,17 -2,88 -3,21 1,08 -1,32

2,13 4,55

-4,44 2,99 1,67 -1,19 -4,29

9.400 55 1.500 5.873 1.070 2.010 12.550 3.949 7.749

0,92 0,46 0,46 0,55 0,42 1,34 1,18 26,07 0,67

0,98 0,46 0,49 0,57 0,43 1,38 1,28 26,69 0,7

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„ Ǽȁȉȅȃ ǼȆǿȁȀ ǼȈȊȂǺ ǼȉǼȂ ǼȊǺȇȀ ǼȊȆǿȀ ǼȊȇȅȂ Ǽĭȉǽǿ ǿǹȈȍ ǿǹȉȇ ǿȀȉǿȃ ǿȃȀǹȉ ǿȃȉǼȀ ǿȃȉǼȉ ǿȃȉȀǹ ȀǹĬǾ ȀǹȂȆ ȀǹȃǹȀ Ȁǹȇȉǽ ȀǼȀȇ ȀǼȆǼȃ ȀȁǼȂ ȀȁȂ ȀȂȅȁ ȀȅȇǻǼ ȀȅȇȇǼȈ ȀȅȊǹȁ ȀȅȊǼȈ ȀȇǼȀǹ ȀȇǼȉǹ Ȁȇǿ ȀȉǾȁǹ ȀȊȇǿȅ ȀȊȇȂ ȁǹǺǿ ȁǹȃǹȀ ȁǼǺȀ ȁǼǺȆ ȁǿǺǹȃ ȁȅīȅȈ ȁȅȊȁǾ ȁȊȀ ȂǹĬǿȅ ȂǼǺǹ ȂǼȃȉǿ ȂǼȇȀȅ ȂǿīȇǼ Ȃǿȃ ȂȁȈ Ȃȅȃȉǹ Ȃȅȉȅ ȂȆȉȀ ȃǹȀǹȈ ȃǹȊȆ ȃǹȊȉ ȃǾȇ ȃǿȅȊȈ ȅȁȊȂȆ ȅȉȅǼȁ Ȇǹȇȃ ȆǹȈǹȁ ȆǼȉȇȅ ȆȁǹĬ ȆȁǹȀȇ Ȇȇȅ Ȇȇȅĭ ȇǼǺ ȇǿȁȀǼ ȈǹǿȀȁ Ȉǹȇǹȃ ȈǼȁȅ ȈǼȃȉȇ ȈǿǻȂǹ ȈǿǼȃȈ ȈȆǼǿȈ ȈȆǿ ȈȆȇǿ ȈȆȊȇ Ȉĭǹ ȈȍȁȀ ȉǽȀǹ ȉȇǹȈȉȅȇ ĭȁǼȄȅ ĭȅȇĬ ȋǹǿǻǼ ȋǹȀȅȇ ȋȀȇǹȃ ǼǿǻǿȀȍȃ ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀȍȃ

0,59 0,4 3,08 0,48 0,65 0,52 0,22 0,58 1,23 0,48 0,97 0,69 0,7 0,55 0,51 2,6 0,88 1,59 1,92 1,72 0,87 1,11 0,56 0,68 0,27 4,3 0,46 1,02 0,5 1,75 0,82 0,34 0,46 0,51 0,44 0,62 0,48 0,42 0,49 0,8 1,72 0,95 0,39 0,95 2,09 5,15 2,82 1,18 2,48 0,3 0,45 0,58 0,65 0,38 0,3 0,71 0,36 1,76 1,52 0,55 0,34 2,1 0,52 3,46 0,51 0,42 0,79 2,1 0,47 1,08 0,62 0,31 0,98 0,37 1,2 0,34 0,45 0,68 0,28 0,95 0,47 0,77 8,54 0,33 1,14 0,81 0,77

-2,44 -0,96

1,96 -4,35

5,43 6,15

6,25 -1,12

-6,01 -3,33 -2,63 -1,45 -5,91

-2,23 -5,56 -9,8

1,18

ϯВЌЄЙАГЕˍϹАГЗДˍˍ  

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å

17.082 1.686 10.660 425

0,57 0,4 3,04 0,48

0,59 0,41 3,11 0,48

1.270 93.130 100 185.304 14.094 9.489 65.150

0,48 0,22 0,58 1,22 0,45 0,88 0,64

0,52 0,25 0,58 1,4 0,49 0,97 0,74

924.091 25 1.502 210

0,49 2,6 0,86 1,58

0,54 2,6 0,88 1,59

640 800 800 13.127 5.200

1,72 0,87 1,11 0,52 0,68

1,84 0,9 1,11 0,59 0,69

1.860

4,3

4,33

5.060

1

1,02

1.226 200 900 2.100 31.377 70.535

1,7 0,82 0,34 0,46 0,5 0,42

1,84 0,82 0,34 0,47 0,52 0,46

-4,88 4,4

202 7.720 50 603

1,7 0,95 0,39 0,95

1,72 0,98 0,39 0,95

1,98 -9,9

556 9

4,87 2,82

5,18 2,82

-1,59 3,45 -2,17 -3,33

4.435 250 210 1.800 10.000 294

2,44 0,28 0,45 0,54 0,65 0,35

2,54 0,31 0,45 0,6 0,65 0,38

2,9 -2,7 1,15 -0,65 6,25 -0,94 -1,89 5,49 -5,56 -2,33 -2,47 2,44 -4,08

25.495 16.640 16.313 206 22.797 15.794 60 507 6.500 163.530 11.750 101.103 341 4.630

0,69 0,35 1,71 1,51 0,54 0,3 2,1 0,52 3,3 0,51 0,4 0,79 2,05 0,47

0,72 0,39 1,82 1,52 0,57 0,34 2,1 0,52 3,46 0,54 0,43 0,8 2,1 0,48

-3,13 -3,13 8,89 2,78 0,84

7.315 37.285 2 1.006 3.375

0,62 0,31 0,98 0,36 1,08

0,66 0,33 0,98 0,39 1,26

2,27

2.034

0,42

0,47

-3,45 -2,06

4.900 59.337

0,28 0,94

0,28 0,99

-2,53 -0,35 -2,94

4.351 1.110 150.381

0,76 8,4 0,32

0,8 8,54 0,36

16.351

0,8

0,83

ALPHA ǹȈȉǿȀǹ ǹȀǿȃǾȉǹ (Ȁȅ) ATTICA ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Kȅ) AVENIR ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) CROWN HELLAS CAN (ȀO) ELBISCO ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁǹ) INTERFISH ǿȋĬ/īǼǿǼȈ (Ȁȅ) PAPERPACK ȉȈȅȊȀǹȇǿǻǾȈ ǿ. (Ȁȅ) PC SYSTEMS (Ȁȅ) SPIDER - ȆǼȉȈǿȅȈ ȃ.& Ȋǿȅǿ (Kȅ) UNIBIOS (Ȁȅ) ǹĬǾȃǹ (Ȁȅ) VIVERE (Ȁȅ) ǹȃǼȀ (Ȁȅ) ǹȃǼȀ (Ȇȅ `90) ǹȃǼȀ (Ȇȅ `96) ǹȈȉǾȇ ȆǹȁǹȈ (Ȁȅ) ǺǿȅȉǼȇ (Ȁȅ) ī.Ǽ. ǻǾȂǾȉȇǿȅȊ (Ȁȅ) īǼȀǼ (Ȁǹ) īǼȃǿȀǾ ǼȂȆȅȇǿȅȊ (Ȁȅ) īǼȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǻȇȅȂǼǹȈ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǾ ȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǽǹȂȆǹ (Ȁǹ) ǾȇǹȀȁǾȈ ǹīǼȉ (Ȁȅ) ǿȁȊǻǹ (Ȁȅ) ǿȂȆǼȇǿȅ (Ȁȅ) ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ-ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ (Ȇȅ) ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ-ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ (Ȁȅ) ǿȅȃǿȀǾ ȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȀǹȇǼȁǿǹ (Ȁǹ) ȁǹȂȌǹ (Ȁȅ) ȂǿȃȍǿȀǼȈ īȇǹȂȂǼȈ ǹȃǼ (Ȁȅ) ȂȅȊǽǹȀǾȈ (Ȁǹ) ȂȅȋȁȅȈ (Ȁȅ) ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ ǿ. & ȊǿȅȈ (Ȁǹ) ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ ǿ. & ȊǿȅȈ (Ȇǹ) ȃǿȀǹȈ (Ȁȅ) ȆǹȎȇǾȈ ȆȁǹȈȉǿȀȍȃ (Ȁȅ) ȆǼȇȈǼȊȈ (Ȁȅ) ȆȇȅȅǻǼȊȉǿȀǾ (Ȁȅ) ȈǹȃȊȅ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ȈǼȁȂǹȃ (ȀO) ȉ BANK (Ȁȅ) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ (Ȁȅ) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ (Ȇȅ) ĭǿǼȇǹȉǼȄ (Ȁȅ) ĭǿȃȉǼȄȆȅȇȉ (Ȁȅ) ȋǹȉǽǾȎȍǹȃȃȅȊ (Ȁȅ)

7,6 0,4 0,29 13,5 0,59 0,13 0,15 0,1 0,14 0,05 0,37 0,95 0,19 2,03 0,54 2,1 0,19 0,08 7,2 0,23 0,9 0,29 0,29 1,7 6,1 3,8 0,24 0,18 0,49 0,22 14 63,35 18,72 2,75 0,25 0,09 0,11 0,47 1,02 0,22 0,23 0,17 0,07 0,25 0,11 11,7 6,15 0,12 0,27 0,08

Œ…„

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

5,26 3,57

11,11

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

5.188 10.903 17.000

4.115 1

7,6 0,35 0,28

0,15 0,1

7,6 0,41 0,29

0,16 0,1

16.773

0,05

0,06

4,4

18.002 20.487

0,93 0,19

0,97 0,2

-4,55 18,75

150 44.666 16.000

2,1 0,17 0,07

2,1 0,19 0,08

-8 3,45

150 66.520

0,23 0,87

0,23 0,92

-3,33

4.300 373.403

0,27 1,7

0,3 1,72

ǼȃǹȁȁǹȀȉǿȀǾ ǹīȅȇǹ

ǹȉȇǹȈȉ Ǻǿȃȉǹ ǼȃǺǿ ǼȃȉǼȇ ǼȆȈǿȁ Ǽȋ ȀȇǾȉȍȃ ȂǹȈȅȆ ȃȉȅȀȋȅ ȃȉȅȆȁǼȇ ȆǼȇĭ ȅȆȉȇȅȃ ȅȇǹȅȇǹ ĭȅȊȃȉȁ

0,89 3,65 2,47 0,89 0,58 3,3 1,09 1,5 2,23 2,2 2,52 1,45 2,86 4,25

ȊȆȅ ǹȃǹȈȉȅȁǾ

-3,31

97

3,8

3,8

81.035

0,17

0,18

10

51 100 1.740 2.000 566 1

61 18,72 2,56 0,25 0,09 0,11

63,5 18,72 2,93 0,25 0,09 0,11

-3,77 4,76

195 650

1 0,22

1,05 0,22

6,25 -12,5

252.000 3.000

0,17 0,07

0,17 0,08

-8,33

349.856

0,11

0,12

-2,54

-7,41

7.144

0,11

0,13

24.864

0,08

0,09

15.032

0,05

0,05

5,88

226 654 20

0,8 0,18 0,33

0,8 0,18 0,33

6,67

21.598

0,15

0,17

-4,55

1.854

0,21

0,21

4,35 -12,5

1.622 5.750

0,24 0,07

0,25 0,07

ALTIUS ǹǼǼȋ (Ȁȅ) 1,07 BETANET (Ȁȅ) 0,06 EUROLINE AEEX (Ȁȅ) 1,41 INTERINVEST AEEX (Kȅ) 1,12 MICROLAND COMPUTERS (Ȁȅ) 0,64 ǹȁȊȈǿǻǹ (Ȁȅ) 2,19 ǹȁȊȈǿǻǹ (Ȇȅ) 1,2 ǹȉǼȇȂȍȃ (Ȁȅ) 0,12 ǹȉȁǹȃȉǿȀ (Ȁȅ) 0,08 ǻǿǼȀǹȉ (Ȁȅ) 0,1 ǼȁǼȊĬǼȇǾ ȉǾȁǼȅȇǹȈǾ (Ȁȅ) 0,76 ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ (Ȁȅ) 0,08 ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ (Ȇȅ) 0,14 ǼȃȍȂǼȃǾ ȀȁȍȈȉȅȏĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ (Ȁ 0,05 ȀǹȇǻǹȈǿȁǹȇǾȈ (ȀO) 0,14 ȀȁȍȃǹȉǼȄ (Ȁȅ) 0,04 ȀȁȍȃǹȉǼȄ (ȆO) 0,08 ȁǹȃ-ȃǼȉ (KO) 0,12 ȂǹȄǿȂ ȆǼȇȉȈǿȃǿǻǾȈ (Ȁǹ) 0,1 ȂǼȈȅȋȍȇǿȉǾ ǹĭȅǿ (Ȁȅ) 0,12 ȆǼȉǽǼȉǹȀǿȈ ǹ. (Ȁȅ) 0,26 ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ (Ȁȅ) 0,39 ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ (Ȇȅ) 0,54 ȈǹȅȈ (Ȁȅ) 0,78 ȉǼīȅȆȅȊȁȅȈ ȋ.Ȁ. (Ȁȅ) 0,22 ȉǼȄǹȆȇǼȉ (Ȁȅ) 0,08 ȋǹȁȊǺǻȅĭȊȁȁȍȃ (Ȁȅ) 0,12

ȊȆȅ ǼȆǿȉǾȇǾȈǾ ALTEC (Ȁȅ) COMPUCON (ȀO) FASHION BOX (Ȁȅ) HELLAS ONLINE (Ȁȅ) NUTRIART (Ȁȅ) OLYMPIC CATERING (Ȁȅ) RIDENCO (Ȁȅ) SATO AE (Ȁȅ) YALCO - ȀȍȃȈȉǹȃȉǿȃȅȊ (Ȁǹ) ǹǼīǼȀ (Ȁȅ) ǹȁĭǹ īȀȇǿȈǿȃ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) ǹȉȉǿ - Ȁǹȉ (Ȁȅ) ǺǹȇǹīȀǾȈ (Ȁȅ) ǺǹȇǺǹȇǼȈȅȈ (Ȁǹ) ǻȅȁ (Ȁȅ) ǼǻȇǹȈǾ - ȌǹȁȁǿǻǹȈ ȋ. (Ȁȅ) ǼǿȀȅȃǹ - ǾȋȅȈ (Ȁȅ) ǼȁǺǿǼȂǼȀ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹǿ ǿȋĬ/īǼǿǹǿ (Ȁȅ) ǼȁĭǿȀȅ (Ȁȅ) ǼȊȇȍȈȊȂȂǼȉȅȋǼȈ (Ȁȅ) ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ ǹĬǾȃȍȃ (Ȁȅ) ǿȆȆȅȉȅȊȇ (Ȁǹ) ȀǼȇǹȂǼǿǹ-ǹȁȁǹȉǿȃǾ (Ȁȅ) ȀȅȊȂȆǹȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) ȂǹȇǹȀ ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ (Ȁȅ) ȂǹȎȁȁǾȈ Ȃ.ǿ.(Ȁȅ) ȂǾȋǹȃǿȀǾ (Ȁȅ) ȂǾȋǹȃǿȀǾ (Ȇȅ) ȃǼȁ (Ȁȅ) ȃǼȍȇǿȅȃ (Ȁȅ) ȆǹȆȅȊȉȈǹȃǾȈ (Ȁȅ) ȆǾīǹȈȅȈ ǼȀǻȅȉǿȀǾ ǹ.Ǽ. (KO) ȈǿǻȂǹ (Ȁȅ) ȉǼȋȃǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ (Ȁȅ) ȉǾȁǼȉȊȆȅȈ (Ȁȅ)

0,05 0,07 1,5 0,8 0,18 0,33 0,05 0,07 0,25 0,16 0,36 0,04 0,48 0,15 0,21 0,04 0,04 3,7 0,08 0,24 0,07 0,24 0,79 0,14 0,13 0,31 0,12 0,24 0,16 0,15 0,26 0,24 0,22 0,98 0,41 1,77

16,67 8,33

ǻȡĮȖĮIJıĮȞȓȠȣ ʌȜĮIJİȓĮȀȜĮȣșȝȫȞȠȢ ǹșȒȞĮ

1 0,14 0,14 ȉȘȜ)D[(PDLOVDOHV#FIVJUZHEVLWHZZZFIVJU 1 0,13 0,13 0,11 0,13 ȆȜǼȜİȣșİȡȓĮȢȀĮIJİȡȓȞȘIJȘȜ)D[

4 9,09

49.295 26.030 77.189 24.144 5.500 23

0,23 0,16 0,14 0,24 0,2

8,89

2

0,98

-5,88

0,25 0,18 0,15 0,26 0,24

ǹȡĮįİȓĮȢȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢǹʌȩijĮıȘIJȘȢǼʌȚIJȡȠʌȒȢȀİijĮȜĮȚĮȖȠȡȐȢ ǹȇȂǹǼǺ ǹĭȂǻȅȊĭǹǼǼǹĬǾȃȍȃ 0,98


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÅÉÄÇÓÅÉÓ

Ç ÊÑÉÓÇ ÙÓ ÐÑÏÄÉÁÃÅÃÑÁÌÌÅÍÏ Ó×ÅÄÉÏ

Å

ßíáé äéáðéóôùìÝíï üôé êáôÜ êáíüíá ïé Üíèñùðïé áðïöåýãïõí íá êáôáóôÞóïõí äéêÜ ôïõò îÝíá ðñïâëÞìáôá. Áõôü óõíÝâç êáé ìå ôïí ëáü ìáò êáôÜ ôçí ðåñßïäï ôçò ðëáóôÞò ôïõ åõìÜñåéáò ðïõ ðáñÞëèå áíåðéóôñåðôß! ÂÝâáéá èá áäéêïýóáìå êáôÜöùñá ôïí ëáü ìáò áí äåí ôïíßæáìå ôéò åîáéñÝóåéò, äçëáäÞ ôéò öùôåéíüôáôåò áíáëáìðÝò ôïõ Þèïõò ôïõ, åíþ ïé ðÜíôåò ðÜó÷éæáí íá ôïí êáôáóôÞóïõí åãùðáèÞ êáôáíáëùôÞ. Èá ðñïâÜëïõìå áõôÝò óôï ôÝëïò ôïõ Üñèñïõ ìáò ðñïò ôüíùóç ôçò áéóéïäïîßáò ìáò. Ç êñßóç, ç ïéêïíïìéêÞ êáé ìüíï, üðùò ìáò Ýêáíáí íá ðéóôÝøïõìå, ïöåßëåôáé êáôÜ âÜóç óôçí ïéêïíïìéêÞ ðïëéôéêÞ ìåôÜ ôç ìåôáðïëßôåõóç. ¼÷é ðùò äåí åß÷áí ôåèåß ôá èåìÝëéá áìÝóùò ìåôÜ ôçí áðåëåõèÝñùóç áðü ôïõò èçñéþäåéò äõíÜóôåò ôçò ôåôñÜ÷ñïíçò êáôï÷Þò, äõíÜóôåò ðïõ åìöáíßæïíôáé êáé ðÜëé áðåéëçôéêïß, üðùò ôïõò åßäå ï Êïõóôïõñßôóá óôç èáõìÜóéá ôáéíßá ôïõ Underground. Åìåßò üìùò ìåôÜ ôïí åìöýëéï, ðïõ õðïäáýëéóáí ïé “ößëïé” ìáò êáé Ýèñåøå ç áöñïóýíç ìáò, êéíçèÞêáìå óôáèåñÜ äåìÝíïé óôï Üñìá ôçò Üèëéáò ðïëéôéêÞò ôùí íéêçôþí ðïõ ìáò Ýëáâáí ùò ëÜöõñï ôçò íßêçò ôïõò, ùóÜí íá ìçí åß÷áìå óõìðïëåìÞóåé, ùóÜí íá ìçí åß÷áìå êáôáèÝóåé óôçí ôñÜðåæá áßìáôïò ôçò éóôïñßáò ðïôáìïýò áð’ áõôü! Óôá ðëáßóéá ôçò íÝáò êáôÜóôáóçò ðïõ åß÷å ùò åðßêåíôñï ôçí áíôéðáñÜèåóç ôùí ðñþçí óõììÜ÷ùí êáé Ýìåéíå ãíùóôÞ ùò øõ÷ñüò ðüëåìïò, ïé íÝïé áöÝíôåò ìáò êáëëéÝñãçóáí äéá ôùí ïñãÜíùí ôïõò ôï óýíèçìá “áíÞêïìåí åéò ôçí Äýóéí” äßäïíôáò óôïí üñï ôï ãåùóôñáôçãéêü ðåñéå÷üìåíï ôùí çìåñþí êáé ðåñéöñïíþíôáò ôç ìáêñáßùíç éóôïñßá. Ôüôå êÜðïéïé (ìåãÜëïõò ïñáìáôéóôÝò ôïõò áðïêÜëåóáí êáé ßóùò íá õðÞñîáí. Åãþ Ý÷ù ôéò áìöéâïëßåò ìïõ) óõíÝëáâáí ôï üñáìá ôçò åíùìÝíçò Åõñþðçò, ôçò Åõñþðçò ôùí ëáþí. Ðïéüò èá ðáñÝìåíå áóõãêßíçôïò ìðñïóôÜ óôçí ðñïïðôéêÞ íá êáôáóôåß ç Åõñþðç Þðåéñïò äéáñêïýò åéñÞíçò; Óôçí áñ÷Þ ïé ìüíïé ó÷åäüí ðïõ áíôéôÜ÷èçêáí Þóáí ïé éäåïëïãéêïß áíôßðáëïé ôçò êáðéôáëéóôéêÞò Äýóçò åêåßíïé ðïõ ïñáìáôßæïíôáí ôçí åîÜðëùóç ôïõ óôáëéíéóìïý êáé ðÝñáí ôçò “ÁíáôïëÞò”. ÁëëÜ Þäç ï óôáëéíéóìüò åß÷å áðïêáèçëùèåß êáé óôçí ßäéá ôç ÓïâéåôéêÞ ¸íùóç, åíþ ôÝóóåñåò äåêáåôßåò áñãüôåñá êáôÝññåõóå óáí ÷Üñôéíïò ðýñãïò êáé üëç ç “Áíáôïëޔ! ÐåñéïñéóôÞêáìå ôüôå íá áêïýìå ôïõò äéèõñÜìâïõò ôùí õðáñìÜ÷ùí ôçò Äýóçò ãéá ôçí áîßá ôïõ êáðéôáëéóôéêïý óõóôÞìáôïò. Ïõäåìßá óïâáñÞ áíÜëõóç ôùí áéôéþí ðïõ ïäÞãçóáí óôçí ìå ðÜôáãï êáôÜññåõóç ôïõ êïììïõíéóìïý êáôÝóôç ðñïóéôÞ óôïõò ëáïýò. Äåí ãíùñßæù ôß óõíÝâç ìå Üëëïõò, üìùò ï äéêüò ìáò ëáüò Üñ÷éóå óýíôïìá íá åêöñÜæåé ôçí áíçóõ÷ßá ôïõ ãéá ôçí êáôÜññåõóç ôçò éóïññïðßáò ôùí äõíÜìåùí, éóïññïðßá èåìåëéùìÝíç óôïí áìïéâáßï ôñüìï. Êáé äåí Þóáí ìüíï êïììïõíéóôÝò Þ “óõíïäïéðüñïé” ðïõ åêäÞëùíáí ôçí áíçóõ÷ßá áõôÞ. ÂÝâáéá åí ðïëëïßò Þôáí áíçóõ÷ßá éäéïôåëÞò, êáèþò åìåßò ðåñíïýóáìå êáëÜ åðß êïììïõíéóôéêÞò “ÁíáôïëÞò”, åðåéäÞ Üëëïé ëáïß ðåñíïýóáí ðïëý Üó÷çìá õðü ôï êáèåóôþò ðïõ ôåëéêÜ êáôÝññåõóå ìå Üêñùò åíôõðùóéáêü ôñüðï! Ï áóôéêüò ÷þñïò åß÷å áíáêáëýøåé Þäç áðü ôá ôÝëç ôïõ 19ïõ áéþíá ôï áíôßäïôï ðñïò ôçí êïììïõíéóôéêÞ áðåéëÞ êáé ôï ïíüìáóå óïóéáëéóôéêü êßíçìá. Õðïó÷üôáí áõôü êïéíùíéêÞ äéêáéïóýíç óôá ðëáßóéá ôïõ êáðéôáëéóôéêïý óõóôÞìáôïò ÷ùñßò áíáôñïðÞ áõôïý êáé óôÝñçóç ôçò ðñïóùðéêÞò åëåõèåñßáò. Ðþò èá ðáñÝìåíáí áóõãêßíçôïé üóïé ðïèïýóáí ôçí ìåôáâïëÞ ÷ùñßò ôéò óôáëéíéêÝò èáíáôçöüñåò ðáñåíÝñãåéåò åê ôçò ìåôáâïëÞò; ÂÝâáéá ïé êïììïõíéóôÝò åß÷áí äßêáéï, üôáí êáôÞããåéëëáí ôïõò óïóéáëéóôÝò ãéá ýðïõëïõò õðçñÝôåò ôïõ óõóôÞìáôïò, ðïéüò üìùò åß÷å äéÜèåóç íá ôïõò áêïýóåé, üóï áõôïß áóåëãïýóáí óå âÜñïò ôçò ðñïóùðéêÞò åëåõèåñßáò, ôçí áîßá ôçò ïðïßáò áêüìç äåí êáôåíüçóáí; Óôç ÷þñá ìáò ìåôÜ áðü ðïëëïýò êëõäùíéóìïýò êáé áíáóôáôþóåéò ìåôáðïëåìéêÜ êáé áöïý “êáôáöÝñáìå” íá ðáñá÷ùñÞóïõìå óôïõò Ôïýñêïõò ôç ìéóÞ ó÷åäüí Êýðñï, Þëèå ç þñá ôïõ óïóéáëéóìïý. Åß÷å âÝâáéá ðñïçãçèåß ç “éóüôéìç ÝíôáîÞ ìáò óôç ÷ùñßá ôùí ìåãÜëùí êñáôþí ôçò Åõñþðçò”, üðùò ìå ðåñéóóÞ êáý÷çóç ôüíéæáí ïé ðñùôåñãÜôåò ôçò ÝíôáîÞò ìáò óôçí ÅÏÊ. Ôß óÞìáéíå áõôü, äåí ðåñéìÝíáìå íá ìáò ôï åîçãÞóïõí ïé ðïëéôéêïß, áëëÜ êÜðïéïé Ýíôéìïé ôïõ ÷þñïõ ôçò ïéêïíïìßáò, ü÷é âÝâáéá êïììïõíéóôÝò, ãéáôß äåí åß÷áìå äéÜèåóç íá áêïýóïõìå üôé ç åðé÷åéñïýìåíç ¸íùóç äåí Þôáí ãéá ôï êáëü ôùí ëáþí áëëÜ ôïõ êåöáëáßïõ. Ôï åñþôçìá åßíáé, áí ôïõëÜ÷éóôïí óÞìåñá ôï äå÷üìáóôå áõôü êáé ïìïëïãïýìå üðùò êáé ï ðïéçôÞò ìáò Êþóôáò ÊáâÜöçò (1896) ×ùñßò ðåñßóêåøéí, ÷ùñßò ëýðçí, ÷ùñßò áéäþ ìåãÜëá ê' õøçëÜ ôñéãýñù ìïõ Ýêôéóáí ôåß÷ç. Êáé êÜèïìáé êáé áðåëðßæïìáé ôþñá åäþ. Áëëï äåí óêÝðôïìáé: ôïí íïõí ìïõ ôñþãåé áõôÞ ç ôý÷ç äéüôé ðñÜãìáôá ðïëëÜ Ýîù íá êÜìù åß÷ïí. Á üôáí Ýêôéæáí ôá ôåß÷ç ðþò íá ìçí ðñïóÝîù. ÁëëÜ äåí Üêïõóá ðïôÝ êñüôïí êôéóôþí Þ Þ÷ïí. ÁíåðáéóèÞôùò ì' Ýêëåéóáí áðü ôïí êüóìïí Ýîù. Áò äïýìå ðþò ìåèüäåõóáí ôï ôåß÷ïò ôïõ ïéêïíïìéêïý áðïêëåéóìïý ìáò: Ç ïéêïíïìßá ôçò ÷þñáò ìáò Þôáí ðÜíôïôå åõðáèÞò. Ôï êñÜôïò, ðáñÜ ôéò áó÷Þìéåò ôïõ, ëüãù ôïõ ìåôáðñáôéêïý ÷áñáêôÞñá, åß÷å íïìïèåôÞóåé ôçí åíßó÷õóç ôçò åã÷þñéáò ðáñáãùãÞò ìÝóù ôçò åðéâïëÞò äáóìþí óôá åéóáãüìåíá ðñïúüíôá. Ç ÝíôáîÞ ìáò óôçí ÅÏÊ Þôáí êáôáäéêáóôéêÞ ôüóï ãéá ôç âéïìç÷áíéêÞ ðáñáãùãÞ åõèýò áìÝóùò üóï êáé ãéá ôçí áãñïôïêôçíïôñïöéêÞ óôç óõíÝ÷åéá. ÂÝâáéá ïé õðÝñìá÷ïé ôçò êáëïóôçìÝíçò áðÜôçò ôçò “åëåýèåñçò áãïñÜò” õðåñôïíßæïõí üôé äåí Þôáí äõíáôüí ç ÷þñá ìáò íá áêïëïõèïýóå äéáöïñåôéêÞ ðïñåßá áð’ áõôÞí ðïõ áêïëïýèçóå. Äåí ôïõò ìÝìöïìáé ãé’ áõôü, áëëÜ åðåéäÞ äåí êáôáããÝëëïõí ôéò åîåëßîåéò ùò óõíÝðåéåò ðñïäéáãåãñáììÝíïõ ó÷åäßïõ ôïõ äéåèíïýò êåöáëáßïõ, ó÷åäßïõ óôïõ ïðïßïõ ôçí åöáñìïãÞ ïé õðÝñìá÷ïé áðåíáíôßáò óõìâÜëëïõí þò óÞìåñá ïäïãïýíôåò ôïõò ëáïýò óôá óêëáâïðÜæáñá! ÂÝâáéá èá Þôáí ïäõíçñü íá åìöáíßóåé åî áñ÷Þò ï äñÜêïò ôá äüíôéá ôïõ. Ôçí ìåßùóç ôçò âéïìç÷áíéêÞò ðáñáãùãÞò ôïõ éäéùôéêïý ôïìÝá áíáðëÞñùóå êáôÜ óçìáíôéêü ìÝñïò áñ÷éêÜ ï ãéãáíôéóìüò ôùí õðü áóöõêôéêü êïììáôéêü Ýëåã÷ï êñáôéêþí åðé÷åéñÞóåùí êáé ç áýîçóç ôùí áðïäï÷þí ìÝóù ôùí äáíåßùí, ôá ïðïßá óõíÞøáí áöåéäþò êáé áöñüíùò ïé êõâåñíÞóåéò ôïõ óïóéáëéóôéêïý ìåôáó÷çìáôéóìïý, ðñïêåéìÝíïõ ïé ¸ëëçíåò íá áõîÞóïõí ôçí áãïñáóôéêÞ ôïõò äýíáìç ðñïò áãïñÜ Þ êáôáíÜëùóç ôïõ ðëÞèïõò ôùí áäáóìïëïãÞôùí ðëÝïí ðñïúüíôùí ôùí åôáßñùí ìáò êáé êõñßùò ôùí Ãåñìáíþí íÝùí åêôåëåóôþí ìáò. ¼óï ãéá ôïõò áãñüôåò êáé êôçíïôñüöïõò áíáêáëýöèçêå ôï íÝï õðíùôéêü ðïõ õðïêáôÝóôçóå ôïí ðáñáäïóéáêü “ìÜêï” ðåñáóìÝíùí ãåíåþí. Áêïýåé óôï üíïìá: Åðéäüôçóç. ÁãïñÜóáìå ðëÞèïò ãåùñãéêþí åëêõóôÞñùí, äéáëýóáìå ôïõò óõíåôáéñéóìïýò (Åäþ Ýâáëáí ÷Ýñé ïé êïììáôéêïß åãêÜèåôïé), ìåéþóáìå ôçí åã÷þñéá ðáñáãùãÞ êñåÜôùí, êáôáêôÞóáìå üìùò “åðÜîéᔠôçí ðñþôç èÝóç óôçí ðáéäéêÞ ðá÷õóáñêßá ðáíåõñùðáúêÜ, êáé áöÞóáìå áäéÜèåôá ôá ãåùñãéêÜ ìáò ðñïúüíôá. (Ç Ãåñìáíßá äåí äåóìåõüôáí íá ðÜñåé âáìâÜêé áðü ôçí ÅëëÜäá óôá ðëáßóéá êÜðïéáò áëëçëåããýçò! ÖõóéêÜ åßíáé ãéá ãÝëéá íá ãñÜöïõìå ãéá áëëçëåããýç óôá ðëáßóéá ôïõ êáðéôáëéóôéêïý óõóôÞìáôïò!). Ôüôå ïé êñáôïýíôåò ´ ãåíéÜò êïéíùíéêïý ìåôáó÷çìáôéóìïý êáé åêóõ÷ñïíéóôÝò Á´ ãåíéÜò èåþñçóáí üôé Ýöèáóå ç þñá íá åéóäýóïõìå óôïí êüóìï ôùí ïéêïíïìéêÜ éó÷õñþí, íá áðïêôÞóïõìå áêëüíçôï íüìéóìá êëùôóþíôáò ôç äñá÷ìÞ ôïõ öôù÷ïý ðáñåëèüíôïò ìáò. ÐñïóÝëáâáí ïßêï, Üãíùóôï óå ìáò ôüôå êáé ðïëý ãíùóôü óÞìåñá ðïõ “öôéáóßäùóå” ôç èíÞóêïõóá åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá, þóôå áõôÞ íá åìöáíéóôåß ùò íýöç åíþðéïí ôùí åõñùðáßùí ìíçóôÞñùí! Êáé áõôïß åîáðáôÞèçêáí (!!!) (óêçíÞ áñ÷áßïõ äñÜìáôïò) êáé ìáò Ýêáíáí äåêôïýò. Êáé óõíÝ÷éæáí íá ìáò äáíåßæïõí êáé åìåßò óõíå÷ßóáìå ãéá ìßá äåêáåôßá áêüìç íá êáôáíáëþíïõìå. Êáé üëá ðÞãáéíáí ìéá ÷áñÜ! ÂÝâáéá ü÷é áêñéâþò üëá. ÊÜôé Üñ÷éæáí íá ìïõñìïõñßæïõí ãéá ôï áíáðïôåëåóìáôéêü êñÜôïò ìå ôéò õðÝñïãêåò äáðÜíåò, ôïí êáêü åðé÷åéñçìáôßá-êñÜôïò êáé ôçí Üìåóç áíÜãêç ãéá ìåßùóç ôçò ðáñÝìâáóÞò ôïõ, üôáí ðëÝïí ç ìüíç óõíßóôáôï óôï äéïñéóìü ôùí çìåôÝñùí. ¢ñ÷éóå ç áíôßóôñïöç ìÝôñçóç, áëëÜ äåí ìáò ðüíåóå åî áñ÷Þò, ãéáôß óõíå÷ßæáìå íá Ý÷ïõìå óôéò ôóÝðåò ìáò ôï éó÷õñü €! Êáé åíôåëþò îáöíéêÜ ìáò åßðáí üôé äåí õðÜñ÷ïõí ÷ñÞìáôá êáé ðùò ïé äáíåéóôÝò ìáò èá ðÜøïõí íá ìáò äáíåßæïõí, ãéá íá êáôáíáëþíïõìå ÷ùñßò íá ðáñÜãïõìå! Êáé Üñ÷éóáí íá ìáò ìáæåýïõí, üóá äéáèÝôïõìå. ÊÜðïõ åäþ âñéóêüìáóôå óÞìåñá. Èá óõíå÷ßóïõìå óôï åðüìåíï Üñèñï. “ÌÁÊÑÕÃÉÁÍÍÇӔ

ÔÑÉÔÇ 21 ÉÏÕÍÉÏÕ 2011 9

×ñçìáôïäüôçóç Ýñãùí ãéá äéá÷åßñéóç áðïâëÞôùí ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÃÉÁ ÕÐÏÂÏËÇ ÐÑÏÔÁÓÅÙÍ

Ìå áðüöáóç ôïõ ãåíéêïý ãñáììáôÝá ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò Ìáêåäïíßáò- ÈñÜêçò ê. Èýìéïõ Óþêïõ, áõîÞèçêå ï ðñïûðïëïãéóìüò ôçò Áíïé÷ôÞò Ðñüóêëçóçò ãéá õðïâïëÞ ðñïôÜóåùí ãéá ôç ÷ñçìáôïäüôçóç Ýñãùí «ÁðïêáôÜóôáóç ×.Á.Ä.Á ÊáôáóêåõÞ êáé áíáâÜèìéóç åãêáôáóôÜóåùí äéá÷åßñéóçò áóôéêþí óôåñåþí áðïâëÞôùí óôéò ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÅÓ óýìöùíá ìå ôïõò åãêåêñéìÝíïõò ÐÅÓÄÁ ôùí Ðåñéöåñåéþí» ôïõ ÐÅÐ Ìáêåäïíßáò-ÈñÜêçò 2007-2013 óôçí ÐåñéöÝñåéá ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò. Ç ÷ñçìáôïäüôçóç ôçò äñÜóçò ãßíåôáé áðü ôïí ¢îïíá Ðñïôåñáéüôçôáò 7– «Áåéöüñïò ÁíÜðôõîç êáé Ðïéüôçôá ÆùÞò óôçí ÐÊÌ» êáé óõã÷ñçìáôïäïôåßôáé áðü ôï Åõñùðáúêü Ôáìåßï ÐåñéöåñåéáêÞò ÁíÜðôõîçò ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò. Ìå ôçí ðñüóêëçóç áõôÞ êáëïýíôáé: > Öïñåßò Äéá÷åßñéóçò Óôåñåþí ÁðïâëÞôùí (ÖïÄÓÁ) > ÐåñéöÝñåéá ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò ÐåñéöåñåéáêÝò Åíüôçôåò > ÄÞìïé > ÄçìïôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò íá õðïâÜëëïõí ðñïôÜóåéò, ðñïêåéìÝíïõ íá åíôá÷èïýí ãéá ÷ñçìáôïäüôçóç óôï ÐÅÐ Ìáêåäïíßáò-ÈñÜêçò 2007-2013 êáé íá ðñï÷ùñÞóïõí ïé äéáäéêáóßåò õëïðïßçóçò ôùí Ýñãùí. Ôá Ýñãá ðïõ èá ðñïôáèïýí èá ðñÝðåé íá óõìâÜëëïõí óôïõò åéäéêïýò óôü÷ïõò ôïõ ðñïãñÜììáôïò

ðïõ åßíáé: > Âåëôßùóç êáé ïñèïëïãéêÞ äéá÷åßñéóç ôùí õðïäïìþí ðåñéâÜëëïíôïò. > ÓõíôïíéóìÝíç, óõóôçìáôéêÞ êáé äõíáìéêÞ áíôéìåôþðéóç ôùí åóôéþí ñýðáíóçò êáé Ýãêáéñç ëÞøç ìÝôñùí ìÝóù êáôÜëëçëïõ ó÷åäéáóìïý ãéá ôçí ðñüëçøç íÝùí ìïñöþí êáé åóôéþí. Ç óõíïëéêÞ äçìüóéá äáðÜíç ðïõ äéáôßèåôáé ãéá ôçí Ýíôáîç ðñÜîåùí åßíáé: 1 Äéá÷åßñéóç ïéêéáêþí êáé âéïìç÷áíéêþí áðïâëÞôùí/ ÁðïêáôÜóôáóç ×.Á.Ä.Á 10.000.000 Å 2 Äéá÷åßñéóç ïéêéáêþí êáé âéïìç÷áíéêþí áðïâëÞôùí/ ÊáôáóêåõÞ êáé áíáâÜèìéóç åãêáôáóôÜóåùí äéá÷åßñéóçò áóôéêþí óôåñåþí áðïâëÞôùí óôéò ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÅÓ óýìöùíá ìå ôïõò åãêåêñéìÝíïõò ÐÅÓÄÁ ôùí Ðåñéöåñåéþí. 10.000.000 Å ÅðéëÝîéìåò äñÜóåéò åßíáé ïé åîÞò: > ×ÙÑÏÉ ÕÃÉÅÉÍÏÌÉÊÇÓ ÔÁÖÇÓ ÁÐÏÑÑÉÌÌÁÔÙÍ (×ÕÔÁ) ÊÁÉ ÕÐÏËÅÉÌÌÁÔÙÍ (×ÕÔÕ). > ÓÔÁÈÌÏÉ ÌÅÔÁÖÏÑÔÙÓÇÓ ÁÐÏÑÑÉÌÌÁÔÙÍ (ÓÌÁ) > ÁÐÏÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ×ÙÑÙÍ ÁÍÅÎÅËÅÃÊÔÇÓ ÄÉÁÈÅÓÇÓ ÁÐÏÑÑÉÌÌÁÔÙÍ (×ÁÄÁ) > ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇÓ ÓÔÅÑÅÙÍ ÁÐÏÂËÇÔÙÍ.

Óôï óôü÷áóôñï ïé åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò ëçöèïýí åíôüò ôùí åðüìåíùí çìåñþí êáé ðÜíôá óå óõíåñãáóßá ìå ôçí ôñüéêá ðñïêåéìÝíïõ ïé üðïéåò áëëáãÝò íá ïäçãïýí óå éóïäýíáìï áðïôÝëåóìá óôï óêÝëïò ôùí åóüäùí êáé íá ìçí õðïíïìåõôïýí ïé óôü÷ïé ôïõ ìåóïðñüèåóìïõ ðñïãñÜììáôïò ãéá ôçí ïéêïíïìßá.

Óôçí åðáíåîÝôáóç ìÝôñùí ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôï Ìåóïðñüèåóìï Ðñüãñáììá, üðùò ç Ýêôáêôç åéóöïñÜ óôá åéóïäÞìáôá, ðñï÷ùñÜ ç íÝá çãåóßá ôïõ ïéêïíïìéêïý åðéôåëåßïõ ôçò êõâÝñíçóçò. Óôï ðëáßóéï ôçò ðïëéôéêÞò áõôÞò, ï õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí ÅõÜããåëïò ÂåíéæÝëïò Ý÷åé äþóåé åíôïëÞ óôéò áñìüäéåò õðçñåóßåò ôïõ õðïõñãåßïõ íá åðáíåîåôÜóïõí ôéò êëßìáêåò êáé ôïõò óõíôåëåóôÝò ôçò Ýêôáêôçò åéóöïñÜò óôá åéóïäÞìáôá ðñïêåéìÝíïõ áõôÞ íá ãßíåé çðéüôåñç êõñßùò ãéá ôá ÷áìçëÜ êáé ãéá ôá ìåóáßá åéóïäÞìáôá. ÂÁÑÇ ÓÔÏÕÓ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÅÓ ÐáñÜëëçëá, åîåôÜæåôáé ïé üðïéåò áðþëåéåò õðÜñîïõí óôá Ýóïäá áðü ôçí áëëáãÞ áõôÞ, íá êáëõöèïýí áðü ôçí åðéâïëÞ åíüò ôÝëïõò åðéôçäåýìáôïò óôïõò åëåýèåñïõò åðáããåëìáôßåò. Ïé áðïöÜóåéò áíáìÝíåôáé íá

ÓÔÏ ÌÅÓÏÐÑÏÈÅÓÌÏ Ïé áëëáãÝò èá ðåñéëçöèïýí óôï ìåóïðñüèåóìï ðñüãñáììá ôï ïðïßï Ý÷åé Þäç êáôáôåèåß óôç ÂïõëÞ êáé ìáæß ìå Üëëåò ðáñåìâÜóåéò ðïõ áíáìÝíåôáé íá ãßíïõí, íá øçöéóôåß þóôå íá åêôáìéåõôåß ç åðüìåíç, 5ç äüóç, ôïõ äáíåßïõ ðñïò ôçí ÅëëÜäá ÊÁÉ ÅÉÓÖÏÑÁ ÊÁÉ ÅÉÄÉÊÏ ÔÅËÏÓ Èá ðñÝðåé íá óçìåéùèåß üôé ç ðñüôáóç ãéá ôçí åðéâïëÞ ôÝëïõò åðéôçäåýìáôïò óôïõò åëåýèåñïõò åðáããåëìáôßåò åîåôÜæåôáé áíåîÜñôçôá áðü ôçí åðéâïëÞ ôçò Ýêôáêôçò åéóöïñÜò, ç ïðïßá óå êÜèå ðåñßðôùóç èá åðéâáñýíåé êáé ôá åéóïäÞìáôá ôùí åðáããåëìáôéþí. ÔÅÊÌÇÑÉÏ ÐáñÜëëçëá, üðùò åßíáé ãíùóôü óôï

ìåóïðñüèåóìï ðñüãñáììá ðñïâëÝðåôáé êáé ç èÝóðéóç ôåêìçñßïõ åðéôçäåýìáôïò ìå âÜóç ôï ïðïßï, èá ðñïóäéïñßæåôáé áðü åöÝôïò ôï ýøïò ôïõ åéóïäÞìáôïò ôïõ êÜèå åëåýèåñïõ åðáããåëìáôßá. ÍÅÏ ÖÏÑÏËÏÃÉÊÏ Óçìåéþíåôáé üôé ç åîåéäßêåõóç ôùí öïñïëïãéêþí ìÝôñùí áíáìÝíåôáé íá ãßíåé óôï íÝï öïñïëïãéêü íïìïó÷Ýäéï ðïõ èá êáôáôåèåß óôç ÂïõëÞ ôï ÓåðôÝìâñéï êáé ó' áõôÜ åêôüò ôùí ðáñáðÜíù èá ðåñéëáìâÜíïíôáé ç åðáíåîÝôáóç ôùí öïñïáðáëëáãþí, ç áýîçóç ôùí ôåëþí êõêëïöïñßáò ôùí É× áõôïêéíÞôùí, ç åðéâïëÞ Ýêôáêôçò åéóöïñÜò óå êáôü÷ïõò ðéóßíáò, óêÜöïõò êáé ðïëõôåëïýò É×. Ôï õðïõñãåßï åðáíåîåôÜæåé ðáñÜëëçëá ôéò åðéâáñýíóåéò ðïõ ðñïâëÝðåé ôï ìåóïðñüèåóìï ãéá ôá áêßíçôá. ¸ôóé, åêôüò áðü ôçí áíáâïëÞ ôçò áýîçóçò ôùí áíôéêåéìåíéêþí ôéìþí ôùí áêéíÞôùí ðïõ ïýôùò Þ Üëëùò ðñïâëÝðåôáé ó' áõôü, åðáíåîåôÜæåôáé êáé ç Ýêôáêôç åéóöïñÜ óôá áêßíçôá.

ÁÐÏÃÑÁÖÇ ÌÉÁ ÖÏÑÁ ÔÏ ×ÑÏÍÏ

«Ðáñþí» óôçí ôñÜðåæá èá äþóïõí ïé óõíôáîéïý÷ïé ôïõ ÉÊÁ

ÁÐÏ ÔÇÍ 1Ç ÉÏÕËÉÏÕ

Á

ñ÷ßæåé áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ ç åöáñìïãÞ ôïõ ìÝôñïõ ôçò õðï÷ñåùôéêÞò öõóéêÞò ðáñïõóßáò ôùí óõíôáîéïý÷ùí ôïõ ÉÊÁ óôéò ÔñÜðåæåò áðü ôéò ïðïßåò ëáìâÜíïõí ôç óýíôáîÞ ôïõò. Ç äéáäéêáóßá áõôÞ ç ïðïßá èá äéáñêÝóåé Ýùò ôéò 30 Óåðôåìâñßïõ èá åðáíáëáìâÜíåôáé êÜèå ÷ñüíï êáé ï óõíôáîéïý÷ïò åßíáé õðï÷ñåùìÝíïò íá

ÊÜíôå ôçí áíáããåëßá ôïõ ãÜìïõ óáò óôï “Ïëýìðéï ÂÞìᔠêáé ðÜñôå Ýíá êïõðüíé äùñåÜí óõììåôï÷Þò ãéá ôéò êëçñþóåéò!

ðñïóÝëèåé áõôïðñïóþðùò óôçí ôñÜðåæá áðü ôçí ïðïßá êáôáâÜëëåôáé ç ìçíéáßá óýíôáîç, åðéäåéêíýïíôáò: Ôï Äåëôßï ÁóôõíïìéêÞò Ôáõôüôçôáò Ôï Åíçìåñùôéêü Óçìåßùìá ÓõíôÜîåùí Óôçí áíáêïßíùóç ôïõ Éäñýìáôïò åðéóçìáßíåôáé, üôé óå ðåñßðôùóç áäõíáìßáò ðñïóÝëåõóçò ôïõ óõíôáîéïý÷ïõ, èá ðñÝðåé ï íüìéìïò ðëçñåîïýóéïò Þ åîïõóéïäïôçìÝíï ðñüóù-

ðï ìå ðñüóöáôç åîïõóéïäüôçóç -èåùñçìÝíç ãéá ôï ãíÞóéï ôçò õðïãñáöÞò- íá ìåôáâåß ìå ôá ßäéá äéêáéïëïãçôéêÜ óôï õðïêáôÜóôçìá ôïõ ÉÊÁ- ÅÔÁÌ ôïõ ôüðïõ êáôïéêßáò ôïõ óõíôáîéïý÷ïõ êáé ü÷é óôçí ôñÜðåæá áðü ôçí ïðïßá êáôáâÜëëåôáé ç ìçíéáßá óýíôáîÞ ôïõ. Åêôüò áðü ôï ìÝôñï ôçò öõóéêÞò ðáñïõóßáò ôïõ óõíôáîéïý÷ïõ, ðñïùèåßôáé äéÜôáîç ìå ôçí ïðïßá óôéò

Ï ÑÝ÷áò Íéêüëáïò ôïõ Ãåùñãßïõ êáé ôçò Åëåõèåñßáò ôï ãÝíïò Êáñáíßêá ðïõ ãåííÞèçêå êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç êáé ç Ðáðáäïðïýëïõ Áíáóôáóßá ôïõ Ðáíáãéþôç êáé ôçò Áéêáôåñßíçò ôï ãÝíïò Êùôñïýðá ðïõ ãåííÞèçêå êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí óôéò 10 Óåðôåìâñßïõ 2011 óôïí Éåñü Íáü Áãßáò Áííçò.

1o Äùñï

2o Äùñï

3o Äùñï

4ï ÷ëì. Êáôåñßíçò - Ðáñáëßáò Ôçë: 23510 63660

ÄùñïåðéôáãÞ

1000 Åõñþ

Ðïéüôçôá óôï ôáîßäé!

ÄùñïåðéôáãÞ

500 Åõñþ

Ðë.Åëåõèåñßáò 3 Ôçë.: 23520 21888

ëçîéáñ÷éêÝò ðñÜîåéò èáíÜôïõ ðïõ óõíôÜóóïíôáé èá áíáãñÜöïíôáé åðéðëÝïí ï ÁÖÌ, ï ÁÄÔ êáé ï ÁÌÊÁ ôïõ èáíüíôïò.

ÁðïóôïëÞ óôéò ÇÐÁ ìåëþí ôçò ÅðéôñïðÞò Ãåùñãßáò ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ ÌÝëç ôçò ÅðéôñïðÞò Ãåùñãßáò ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ ìå ðñüåäñï ôïí ê. Paolo De Castro, ðñáãìáôïðïßçóáí åðßóçìç áðïóôïëÞ óôéò ÇÐÁ. Ùò åðéêåöáëÞò ôïõ Åõñùðáúêïý Ëáúêïý Êüììáôïò óõììåôåß÷å ï ÅõñùâïõëåõôÞò ôçò ÍÄ ÊáèçãçôÞò Ãéþñãïò ÐáðáóôÜìêïò. Ïé ÅõñùâïõëåõôÝò åß÷áí äéáäï÷éêÝò óõíáíôÞóåéò óôçí ÏõÜóéíãêôïí ìå áìåñéêáíïýò êõâåñíçôéêïýò áîéùìáôïý÷ïõò, ìå ôïõò ïðïßïõò óõæÞôçóáí èÝìáôá êïéíïý åíäéáöÝñïíôïò ìåôáîý ôçò ÅÅ êáé ôùí ÇÐÁ, áëëÜ êáé æçôÞìáôá ðïëõìåñïýò óõíåñãáóßáò êáé ôùí äéåèíþí ïéêïíïìéêþí ó÷Ýóåùí. Åéäéêüôåñá, óõíáíôÞèçêáí ìå ôïí Õðïõñãü Ãåùñãßáò ê. Tom Vilsack, ôïí åðéêåöáëÞò ôùí ÇÐÁ óå èÝìáôá äéåèíïýò åìðïñßïõ ê. Ron Kirk êáé ôçí ðñüåäñï ôçò ÅðéôñïðÞò Ãåùñãßáò ôçò Ãåñïõóßáò êá Debbie Stabenow. ÅðéðëÝïí, åß÷áí åêôåíåßò äéáâïõëåýóåéò óôçí Ýäñá ôïõ ÏÇÅ óôç ÍÝá Õüñêç ìå ôïí Âïçèü Ãåíéêü ÃñáììáôÝá ê. Robert Orr, êáèþò êáé ìå åêðñïóþðïõò ôïõ Ðáãêïóìßïõ Ïñãáíéóìïý Ôñïößìùí (FAO) êáé ôïõ Äéåèíïýò Ôáìåßïõ ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò (IFAD). Óôï åðßêåíôñï ôùí óõæçôÞóåùí âñÝèçêáí æçôÞìáôá ó÷åôéêÜ ìå ôçí ÊïéíÞ ÁãñïôéêÞ ÐïëéôéêÞ (ÊÁÐ) êáé ôïí Ãåùñãéêü Íüìï (Farm Bill) ôùí ÇÐÁ, ôéò ãåùãñáöéêÝò åíäåßîåéò êáé ôá åìðïñéêÜ óÞìáôá, åêêñåìÞ åìðïñéêÜ åìðüäéá, ôï ñõèìéóôéêü ðëáßóéï ãéá ôç âéïôå÷íïëïãßá (ðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí ÃåíåôéêÜ ÔñïðïðïéçìÝíùí Ïñãáíéóìþí êáé ôùí êëùíïðïéçìÝíùí æþùí), ôéò ãåùñãéêÝò äéáðñáãìáôåýóåéò óôïí Ðáãêüóìéï Ïñãáíéóìü Åìðïñßïõ (ÐÏÅ), êáèþò êáé ôçí ðáãêüóìéá åðéóéôéóôéêÞ áóöÜëåéá. Ìåôáîý Üëëùí, ï ¸ëëçíáò ÅõñùâïõëåõôÞò åðåóÞìáíå óôïõò óõíïìéëçôÝò ôïõ ôéò ñéæéêÝò äéáäï÷éêÝò ìåôáññõèìßóåéò ðïõ Ý÷åé õðïóôåß ç ÊÁÐ, óõíåðåßá ôùí ïðïßùí óçìåéþèçêå ìáæéêÞ áðïóýíäåóç ôçò óôÞñéîçò áðü ôçí ðáñáãùãÞ, êáèþò êáé ìåôÜâáóç óå åñãáëåßá ðáñÝìâáóçò óôçí áãïñÜ, ôá ïðïßá ëåéôïõñãïýí ìüíï ùò äß÷ôõ áóöáëåßáò. Áðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ, ïé êõâåñíçôéêïß áîéùìáôïý÷ïé ôùí ÇÐÁ åíçìÝñùóáí ôçí áíôéðñïóùðåßá ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ ùò ðñïò ôá åñãáëåßá óôÞñéîçò ôïõ ãåùñãéêïý åéóïäÞìáôïò êáé áóöÜëéóçò ôçò ðáñáãùãÞò, üðùò ïé Üìåóåò ðëçñùìÝò, ïé ëåãüìåíåò áíôéêõêëéêÝò ðëçñùìÝò êáé ôá äÜíåéá åìðïñßáò, êáèþò êáé ôï íÝï åñãáëåßï áóöÜëéóçò ôïõ åéóïäÞìáôïò êáé ï ìüíéìïò ìç÷áíéóìüò áóöÜëéóçò êáé äéá÷åßñéóçò êéíäýíùí. ÄåäïìÝíçò ôçò åíôåéíïìÝíçò áóôÜèåéáò ôùí ôéìþí êáé ñåõóôüôçôáò óôéò ãåùñãéêÝò áãïñÝò, êáèþò êáé ôùí áõîáíïìÝíùí êéíäýíùí ðïõ ðëÞôôïõí ôçí ðáñáãùãÞ êáé ôï åéóüäçìá, èá ðñÝðåé íá áíáæçôçèïýí êáé óôçí ÅÅ áðïôåëåóìáôéêÜ åñãáëåßá óôï ðëáßóéï ôçò íÝáò ÊÁÐ. Éäéáßôåñç áíáöïñÜ Ýãéíå, åðßóçò, óôéò åêêñåìåßò åíþðéïí ôùí äéêáéïäïôéêþí ïñãÜíùí ôïõ ÐÏÅ åìðïñéêÝò äéáöïñÝò ìåôáîý ÅÅ êáé ÇÐÁ êáé óôçí áíÜãêç åðßëõóÞò ôïõò êáé áðïöõãÞò/ äéáêïðÞò åðéâïëÞò áíôéðïßíùí. Åðßóçò, ï ¸ëëçíáò ÅõñùâïõëåõôÞò õðïãñÜììéóå ôç óçìáóßá ôçò áðïôåëåóìáôéêÞò ðñïóôáóßáò ôùí ãåùãñáöéêþí åíäåßîåùí ôùí ðïéïôéêþí ãåùñãéêþí ôçò ÅÅ ôüóï óå äéìåñÝò åðßðåäï üóï êáé óå åðßðåäï ÐÏÅ, ìÝóù ôçò êáèéÝñùóçò åíüò ðïëõìåñïýò íïìéêÜ äåóìåõôéêïý ìçôñþïõ êáôá÷þñéóçò. Ï ê. ÐáðáóôÜìêïò áíÝäåéîå ôá æçôÞìáôá ðïõ áðáéôïýí äéåèíÞ óõíåñãáóßá, éäßùò óå ü,ôé áöïñÜ óôá ÷ñçìáôéóôÞñéá ãåùñãéêþí ðñïúüíôùí êáé ôéò ãåùñãéêÝò áãïñÝò ðáñáãþãùí, åðéóçìáßíïíôáò ôçí áíÜãêç èÝóðéóçò áõóôçñïý ñõèìéóôéêïý ðëáéóßïõ ãéá ôéò ÷ñçìáôïïéêïíïìéêÝò áãïñÝò åí ãÝíåé, ðïëý äå ðåñéóóüôåñï ãéá ôéò áãïñÝò ãåùñãéêþí ðñïúüíôùí.
Μικρές αγγελίες ΤΗΛ.:

ƮƧƵƣƯƣƴƵƩƴ Ȁ ȉ Ǿ Ȃ ǹȉ ȅ Ȃ Ǽ Ȉ ǿ ȉ ǿ Ȁ ȅ ī ȇǹ ĭ Ǽ ǿ ȅ

FAX :

23510.75.207 23510.27566, 23510.45002 6944.727360 6944.504786

ǼĬȃǹȃȉǿȈȉǹȈǼȍȈ ȘȝȚȩȡȠijȠȢ ZZZPHWDQDVWLVFRPJUHPDLOLQIR#PHWDQDVWLVFRPJU ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

χή Καμμένος Μύλος Τιμή 115.000 Ε

ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93 τμ μεταχειρισμένο σε καλή κατάσταση 2ΔΣ, τραπεζαρία, Σ,Κ,WC, τζάκι, ατομική θέρμανση, 2ο όροφος. Περιοχή πάρκου. Τιμή 70.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93 τμ με 2 Δ,Σ,Κ, WC (κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη περιοχή Κέντρου) Τιμή 80.000 Ε.

ΓΡΑΦΕΙΟ (επαγγελματικός χώρος) 140 τμ 2ος όροφος φάτσα στην πλατεία Ελευθερίας. Τιμή 200.000 Ε

ΜΕΖΟΝΕΤΑ 140 τμ γωνιακη 3 ΔΣΚWC εξαιρετική κατασκευή (παραδοταία με κλειδί στο χέρι) περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 190.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 111 τμ (καινούργιο άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ,Τ,Κ WC κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, ατομικη΄θέρμανση, τζάκι, περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών 135.000 Ε.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΔΙΟΡΟΦΟ κτίσμα (στα μπετά) αποτελούμενο από κατάστημα 80 τμ και όροφο 130 τμ σε 300 τμ οικόπεδο περιοχή Ν. Ζωή τιμή 150.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο γωνιακό περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή 100.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο, περιοχή επέκταση Βατάν. Τιμή 72.000 Ε.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 58 τμ σε κεντρικό σημείο Τιμή 117.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο περοιχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 100.000 Ε

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 500 τμ (ισόγειο) σε έκταση 6500 τμ (αποφέρει εισόδημα 2000 μηνιαίως) στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης - Ν.Κεραμιδίου. Τιμή 350.000 Ε.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 230 τμ, οικοδομήσιμο, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 50.000 Ε.

ΔΙΟΡΟΦΟ κτίσμα (στα μπετά) αποτελούμενο από υπόγειο 100 τμ πυλωτή 100 τμ και 2 ορόφος από 100 τμ σε 250 τμ οικόπεδο πολύ καλή θέση περιοχή Ολ. Ακτή. Τιμή 170.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 262 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Σταδίου τιμή 300 Ε/τμ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 113 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ,Τ,Κ, WC, τζάκι, ατομική θέρμανση, κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 140.000Ε.

MEZONETA 100 τμ (καινούργια άριστη κατασκευή, παραδίδεται με το κλειδί στο χέρι) 3 Δ,Σ,Κ,2WC, πάρκιγκ, περιοχή Καλλιθέα.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 352 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Βατάν τιμή 90.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση, κλειστός χώρος στάθμευσης (καινούργιο παραδοτέο με το κλειδί στο χέρι) περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 95.000 Ε/τμ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 95 τμ 2ΔΣΤΚ, WC, ωρομέτρηση, θέση πάρκιγκ πολύ καλή κατάσταση περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 70.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 125 τμ (σε άριστη κατάσταση 2 ΔΣΚΤ, κεντρική θέρμανση, περιοχή Κέντρου, Τιμή 100.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση σε άριστη κατάσταση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 75.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 46 τμ 1 ΔΣΚ μπάνιο περιοχή Παραλία (αριστερά). Τιμή 40.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ (καινούργιο) 2 ΔΣΚ WC 3ος όροφος γωνιακό πάρκιγκ περιο-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 762

μ. περιοχή Περίσταση, με παλιά μονοκατοικία. Τιμή 60.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 420 τμ ΣΔ 1,2 πολύ καλή θέση περιοχή Παραλία Τιμή 350.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 384 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Ν. Ζωή - Θρακιώτικα τιμή 120.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ γωνιακό περιοχή επέκταση Σταδίου τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 190 τμ εξαιρετική θέση (μαζί με άδεια οικοδομής) περοιχή Παραλία τιμή 100.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 389 τμ γωνιακό εξαιρετική θέση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 200.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 580 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 180.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 800 τμ με 2 φάτσες περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή 170.000 Ε (πωλείται και το μισό δεκτός και διακανονισμός) ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Αγία Παρασκευή. Τιμή 180.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή 110.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 200 τμ με 60 τμ ΣΔ 1,2 περοιχή Πάρκου τιμή 80.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 250 τμ γωνιακό, περιοχή Ολυμπιακη Ακτή. Τιμή 80.000 Ε.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 2 Δ,Σ,Κ, WC ατομική θέρμανση , τζάκι, κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 130.000 Ε.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 116 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ.,Τ, Κ, WC, ωρομέτρηση, τζάκι, κλειστή θέση πάρκινγκ περιοχή Βατάν. Τιμή 135.000 Ε.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 338 τμ εξαιρετική θέση με 2 φάτσες περιοχή Παραλία τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 731 τμ γωνιακό φάτσα σε παιδική χαρά περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού Τιμή 250 Ε/τμ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 552 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Καπνικού Σταθμού. Τιμή 160.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 203 τμ γωνιακό με άδεια μονοκατοικίας περιοχή Σταθμού. Τιμή 50.000 Ε.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 40 τμ σε κεντρικό σημείο (αποφέρει εισόδημα 330 Ε μηνιαίως) Τιμή 180.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΣΜΑ 170τμ ισόγειο+170 τμ όροφος+170τμ υπόγειο σε 1671 τμ έκταση (στα μπετά) φάτσα στην παλιά Εθνική οδό. Τιμή 170.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.000 τμ γωνιακό εξαιρετική θέση (γεώτρηση και ρεύμα) περιοχή Κουβαλιά τιμή 140.000 Ε (συζητίσημη) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.000 τμ (ακτινίδια) με γεώτρηση και ρεύμα φάτσα στον περάπλευρο της Νέας Εθνικής Οδού. Τιμή 180.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2800 τμ άρτιο, οικοδομήσιμο, φάτσα στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης, - Ν. Εφέσου. Τιμή 200.000 Ε. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000 τμ φάτσα θάλασσα (μέσα στα κάμπιγκ) περιοχή Βαρικό τιμή 140.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10.500 τμ μεαξύ Παραλίας - Ολυμπιακής Ακτής (1200 τμ απο τη θάλασσα). Τιμή 50.000 Ε. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τμ γωνιακό στη ΠΕΟ με κόμβο και άδεια επαγγελματικό. Πληροφορίες αποκλειστικά στο γραφείο μας.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 16.000 τμ (300 μ. φάτσα) φάτσα στη Ν. Εθνική Οδό , τιμή 8000 Ε το στρέμμα

669) 490 τμ με 2 προσόψεις περιοχή ΚΤΕΛ. Τιμή 135.000 Ε (δίνεται και μισό) 670) 600 τμ με Πανοραμική θέα την Κατερίνη, πάνω σε 2 δρόμους περιοχή Π. Κεραμίδι Τιμή 45.000 Ε 673) 293 τμ γωνιακό βλέπει μπροστά σε κεντρική πλατεία στα Ευαγγελικά. Τιμή 140.000 Ε 674) 730 τμ με ΣΔ 1,2 με 3 φάτσες περιοχή Ευαγγελικά 677) 290 τμ με 21 μ. φάτσα περιοχή Περίσταση. Τιμή 60.000 Ε 678) 500 τμ περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 160.000 Ε 681) 1077 τμ περιοχή - Κ. Αγιάννης. Τιμή 50.000 Ε 683) 252 τμ με 33 μ. φάτσα περιοχή Σβορώνος. Τιμή 50.000 Ε 684) 391 τμ με 14 μ. φάτσα περιοχή 25η Μαρτίου Τιμή 135.000 Ε 686) 552 τμ γωνίες περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 155.000 Ε 687) 300 τμ γωνιακό, περιοχή Καλλλιθέα Τιμή 65.000 Ε 690) 320 τμ με 3 φάτσες. Περιοχή - Επεκ. Ευαγγελικά. Τιμή 65.000Ε 691) 600 τμ με Σ.Δ. 0,20 γωνιακό με πανοραμική θέα την θάλασσα. Περιοχή Τοπόλιανη. Τιμή 60.000 Ε 695) 711 τμ γωνιακό περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 185.000 Ε 697) 310 τμ γωνιακό, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Γήπεδο Πιερικού. Τιμή 110.000 Ε 698) 388 τμ πάνω σε 2 δρόμους διαμπερές περιοχή Σταθμός. Τιμή 80.000 Ε ȈȉǼĭǹȃȅȈȋǹȈǹȆǾȈ ȀĮııȐȞįȡȠȣȀĮIJİȡȓȞȘ

ȉȘȜID[ ȀȚȞȘIJȩ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 115) 75 τμ 5ος όροφος 2 ΔΣΚ μπάνιο, ανακαινισμένο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Πάρκο. Τιμή 50.000 Ε 116) 130 τμ 1ος όροφος, 3 ΔΣΚ, μπάνιο, αποθήκη, ωρομέτρηση, 15ετίας πάρκιγκ-πυλωτή. Περιοχή Πάρκο. Τιμή 138.000 Ε 164) 160 τμ 4ος όροφος 4Δ,Σ,Κ,2 μπάνια, κεντρική θέρμανση, τέντες, ηλιακό 25 ετών. Περιοχή Αγία Παρασκευή Τιμή 115.000 Ε 166) 105 τμ οροφοδιαμέρισμα 2ος όροφος 3 ετών, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, αποθήκη, πάρκιγκ ανοιχτό, ωρομέτρηση. Περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 110.000 Ε 167) 50 τμ 2ος όροφος, 25 ετών, 1 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 25.000 Ε 221) 60 τμ 1 όροφος, 2 δωμ., ΣΚ μπάνιο, 8ετίας, ατομικό λέβητα. Περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 80.000 Ε 246) 110 τμ 4ος όροφος (γίνεται και επαγγελματικός χώρος) 2 Δ, Σ,Κ, μπάνιο διαμπερές, ατομικό λέβητα, περιοχή Πεζόδρομος. Τιμή 75.000 Ε 281) 70 τμ 2ος όροφος, 2 Δ,Σ,Κ,μπάνιο γωνιακό, τέντες, κλιματιστικό περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 75.000 Ε 294) 90 τμ ρετιρέ 4ος όροφος, πλήρες ανακαινισμένη 2 Δωμ., Σ.,Κ., μπάνιο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Κέντρο. Τιμή 67.000 Ε ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 837) 170 τμ μεζονέτα, καινούργιο, τελειωμένο, LUX κατασκευής με 80 τμ ημιυπόγειο σε 500 τμ οικόπεδο Περιοχή - Περίσταση 850) 2Χ105 τμ ισόγειο και 1ος όροφος 40 ετών χτισμα σε 170 τμ οικόπεδο με ΣΔ 1,2 τιμή 150.000 Ε. Περιοχή Αστικά 860) 140 τμ ισόγεια μονοκατοικία σε 900 τμ έκταση γωνιακό, 5ετίας, σαλοκουζίνα, 3 δωμ., 2WC, αποθήκη, τζάκι περιοχή - κοντά στην Κατερίνη 873) 135 τμ μεζονέτα 5ετίας, 3 Δωμ., ΣΚ 2 WC με 45 τμ ισόγεια γκαρσονιέρα σε 126 τμ οικόπεδο. Περιοχή ΙΚΑ

ZZZPHVLWLNRWKDQRVJU HPDLOLQIR#PHVLWLNRWKDQRVJU

875) 230 τμ μεζονέτα σε 400 τμ γωνιακό οικόπεδο, ΣΔ 6 Δωμ., 4 μπάνια και 120 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή 25η Μαρτίου 876) 120 τμ ισόγεια μονοκατοικία, 7ετίας σε 290 τμ ΣΔ 2 Δ, μπάνιο, 30 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 210.000 Ε 877) 3Χ175 τμ σε 1 στρέμμα έκταση περιοχή - Περίσταση 878) Μεζονέτα 200 τμ 1ος και 2ος όροφος, 8ετίας, σε 500 τμ γωνιακό οικόπεδο, 3 ΔΣΚ, 2 μπάνια, ατομικό λέβητα. Περιοχή Καταφιώτικα 879) 80 τμ ισόγεια μονοκατοικία παλιά σε 206 τμ οικόπεδο περιοχή Βατάν. Τιμή 55.000 Ε 880) 110 τμ μεζονέτα 5ετίας σε 150 τμ οικόπεδο 2 ΔΣΚ 2 μπάνια αποθήκη, πυλωτή. Περιοχή Βατάν. Τιμή 120.000 Ε 881) 120 τμ μεζονέτα και 40 τμ γκαρσονιέρα στο ισόγειο σε 300 τμ οικόπεδο 8ετίας περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 270.000 Ε 882) 100 τμ μονοκατοικία σε 715 τμ οικόπεδο Περιοχή Ευαγγελικά. ΟΙΚΟΠΕΔΑ 511) 490 τμ γωνιακό, περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 155.000 Ε 635) 174 τμ με 3 φάτσες Τιμή 34.000 Ε Περιοχή Γερμανικά 645) 686 τμ με 3 προσόψεις περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά τιμή 210.000 Ε. (δίνεται και το μισό 343 τμ) 653) 1.358 τμ με 30μ. πρόσοψη περιοχή ΚΤΕΛ. Τιμή 240 Ευρώ το τμ 662) 1.350τμ περιοχή Ανω Αγιάννης Τιμή 70.000 Ε 665) 196 τ.μ. με 15 μ. φάτσα Περιοχή Βατάν κοντά στη λαϊκή της Τετάρτης. Τιμή 57.000 ευρώ 667) 606 τμ με 3 φάτσες, περιοχή - Περίσταση. Τιμή 130.000 Ε. Δίδεται και το μισό 668) 478 τμ με 20 μ. φάτσα. Περιοχή - Σταθμός. Τιμή 90.000 Ε.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 311) 16 στρ. κοντά στον Κ. Αγιάννη Τιμή 45.000 Ε 322) 5.150 στρεμ. γωνιακό κοντά στη Ν. Εφεσσο. Τιμή 30.000 Ε 337) 20 στρ. με νερό, ρεύμα, δέντρα. Περιοχή Σεβαστή. Τιμή 50.000 Ε 338) 15 στρ. περιοχή Παλιά Χράνη. Τιμή 20.000 Ε 339) 4 στρ. περιοχή επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 150.000 Ε 342) 8.100 στρ. περιοχή προς καινούργιο Νοσοκομείο. Τιμή 100.000 Ε 343) 2.900 στρ. γωνιακό επαγγελματικό σε κεντρικό κόμβο της Κατερίνης 346) 2Χ5 στρ. με νερό, ρεύμα, επαγγελματικό βρίσκεται σε παράπλευρο δρόμο της ΝΕΟ προς Αθήνα 347) 22 στρ. περιοχή Παλιόστανη. Τιμή 22.000 Ε 377) 4.700 στρ. με 41 μ. πρόσοψη, κοντά στην Περίσταση. Τιμή 85.000 Ε 418) 17 στρμ. με 110 μ πρόσοψη περιοχή Βιοζωκάτ Τιμή 180.000 484) 2,250 στρ. με άδεια για κατοικία, νερό, ρεύμα, περίφραξη Τιμή 60.000 Ε. Περιοχή Νεοκαισάρεια 488) 2 στρ. 2 κομμάτι από ΠΕΟ Τιμή 70.000 Ε 489) 9.600 στρ. κοντά στην Παραλία Τιμή 78.000 Ε 493) 5,850 στρεμ. με Πανοραμική θέα, σε ύψωμα περιοχή Νεοκαισάρεια Τιμή 30.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ȈǼȅȁǼȈȉǿȈǻǿǹȈȉǹȈǼǿȈ ȈǼȀǼȃȉȇǿȀǹȈǾȂǼǿǹȉǾȈȆȅȁǾȈ ǺǿȁȁǼȈȂǼǽȅȃǼȉǼȈȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȈǼȅȁǹȉǹ ȆǹȇǹĬǹȁǹȈȈǿǹȉǾȈȆǿǼȇǿǹȈ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 4 στρεμ. άρτιο και οικοδομήσιμο 800 τμ από τη θάλασσα εκτός οικισμού στη Σκοτίνα. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567 ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 56 τμ (μεταχειρισμένο σε καλή κατάσταση) 1 Δ,Σ,Κ,WC κεντρική θέρμανση περιοχή Αστικών. Τιμή 45.000 Ε. Πληρ.Μεσιτικό Γραφείο Μετανάστης τηλ. 2351075207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 65 τμ (σε άριστη κατάσταση) 1 Δ,Σ,Κ, WC, πλήρως επιπλωμένη, περιοχή Παραλία Κατερίνης. Τιμή 55.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Μετανάστης τηλ. 2351075207, 6944 727360 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: 50 τμ γκαρσονιέρα, 3 όροφος, 1 δωμ.,Σ,Κ, μπάνιο, ωρομέτρηση, (επιπλωμένο) περιοχή - Πάρκο. Τιμή 280 Ευρώ. Μεσιτικό γραφείο ΘΑΝΟΣ 6977353548 και 23510- 73013. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: 85 τμ διαμέρισμα, 2 ορόφους, 5ετίας, 2 δωμ.,Σ,Κ, Μπάνιο, ωρομέτρηση, χώρος στάθμευσης, περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 290 Ευρώ. Μεσιτικό γραφείο ΘΑΝΟΣ 6977353548 και 23510-

¬É·Ì¿¡ÇÍÅ·ÇÍ

¨¤®¥©¢¨ › ¥š

73013. Μεσιτικό γραφείο ΘΑΝΟΣ 6977353548 και 23510- 73013. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: 105 τ.μ. οροφοδιαμέρισμα, 2ος όροφος 5ετίας, 2 δωμ. Σ.Κ. μπάνιο, αποθήκη, ωρομέτρηση πάρκιν ανοιχτό. Περιοχή Αγία Άννα. Τιμή 350 ευρώ Μεσιτικό γραφείο ΘΑΝΟΣ 6977353548 και 23510- 73013. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10.500 τμ μεαξύ Παραλίας - Ολυμπιακής Ακτής (1200 τμ απο τη θάλασσα). Τιμή 50.000 Ε. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 2351075207, 6944 727360 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: 70 τμ. διαμέρισμα, 2ος όροφος, 15ετίας, 2 δωμ. Σ. Κ. Μπάνιο, ωρομέτρηση, περιοχή – Ευαγγελικά. Τιμή 300 ευρώ. Μεσιτικό γραφείο ΘΑΝΟΣ 6977353548 και 23510- 73013. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: 70 τ.μ. διαμέρισμα, πλήρες ανακαινισμένο, 4ος όροφος, 2 δωμ. Σ. Κ. μπάνιο, κεντρική θέρμανση- περιοχή κοντά στα ΚΤΕΛ τιμή 240 ευρώ. Μεσιτικό γραφείο ΘΑΝΟΣ 6977353548 και 23510- 73013.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη ηλικιωμένων για νύχτα και μέρα. Πληρ. τηλ. 6982730362 και 6949099225 ΚΥΡΙΑ ελληνίδα με πείρα ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων ή μικρά παιδιά. Πληρ. τηλ. 6983314410 ΚΥΡΙΑ ελληνίδα ζητά δουλειά για καθαρισμό ξενοδοχείων, σπιτιών και σκάλες. Πληρ. τηλ. 6945637287 * Συμβεβλημένοι με όλα τα ταμεία * Μεταφορά σε όλη την Ελλάδα - Εξωτερικό * Κηδείες ατόμων ΔΩΡΕΑΝ * Διαθέτουμε ψυγείο και παρέχουμε δωρεάν συντήρηση και στο σπίτι * Καύση νεκρών

ΚΥΡΙΑ ελληνίδα με προϋπηρεσία ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων ή παιδιών. Πληρ. τηλ. 6983590861 και 23510 73958

Κτηματομεσιτικά Γραφεία

ȈǿǻǾȇȅȆȅȊȁȅȈ ǹȖȉȡȚȐįȠȢțĮȚȂǹȜİȟȐȞįȡȠȣ ȀȅȃȉǹȈȉȅȃȆȁǹȉǹȃȅȆǿȈȍǹȆȅȉȅȠǻǾȂȅȉǿȀȅ

ȉǾȁ7(/()$;

ΠΩΛOYNTAI OIKOΠEΔA

Οικόπεδο 420 τμ κεντρικό στην

Ανδρομάχη

Οικόπεδα στο Παλιό Ελατοχώρι

Οικόπεδο γωνιακό 380 τμ κοντά στα Δικαστήρια, Καπνικό Σταθμό Οικόπεδο 440 τμ στο Μοσχοχώρι. Οικόπεδο 450 τμ στη Νέα Εφεσσο. Οικόπεδο γωνιακό 270 τμ περιοχή Παναγίας Σουμελά Οικόπεδο στην Περίσταση 300 τμ Διόροφο γιαπί σε 220 τμ οικόπεδο στο Σταθμό Οικόπεδο στην Παραλία 311 τμ Οικόπεδο στο Σταθμό 480 τμ Δύο οικόπεδα των 500 τμ στη Νεοκαισάρεια Πιερίας Οικόπεδο 400 τμ κεντρικό στο Λιτόχωρο Οικόπεδο 170 τμ Αγία Τριάδα 1 στρεμ. οικόπεδο γωνιακό στο κέντρο της Κονταριώτισσας Οικόπεδο 400 τμ στο Σβορώνο Οικόπεδο 430 & 250 τμ Μαρτίου Οικόπεδο 400 τμ στο Καπνικό Σταθμό Δύο οικόπεδα επέκταση Ευαγγελικών 400 και 450 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ: οικόπεδο 1 στρέμμα στον Αγ. Σπυρίδωνα Oικόπεδο 250τμ στην Oλυμπιακή Aκτή OIKOΠEΔA ΣTH ΛEΠTOKAPYA και Σκοτίνα, όσα μέτρα θέλετε. Bλεπουν θάλασσα και βουνά. ΠΩΛOYNTAI KATΑΣΤ/TA

Μαγαζί 90 τμ με πατάρι Μαγαζί στον παλιό Διεθνή 286 τμ και υπόγειο 286 τμ Μαγαζιά διάφορα στην πόλη Μαγαζί 50 τμ σε κεντρικό σημείο ΠΩΛOYNTAI ΔIAM/TA Διόροφη μεζονέτα λουξ κατασκευής στην Περίσταση Μεζονέτες 130 και 140 τμ στην επέκταση Ευαγγελικών υπό κατασκευή Μονοκατοικία στο Σβορώνο σε 200 τμ οικόπεδο. Μονοκατοικία 130 τμ στην Κάτω Μηλιά 50.000 Ε. Μονοκατοικίαστη Νέα Εφεσσο 70 τμ σε 350 τμ οικόπεδο. Γκαρσονιέρα δεκαπενταετίας 70 τμ Διαμέρισμα 35 τμ, 24.000 Ε στην Κατερίνη. Κεντρικό διαμέρισμα ρετιρέ με 3Δ δεκαετίας Μονοκατοικία στο Μακρύγιαλο καινούργιο σε 500 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα δεκαετίας 115 τμ περιοχή Αγίας Τριάδος Μονοκατοικία στο Σταθμό σε 430 τμ οικόπεδο Τριόροφη οικοδομή ημιτελή στο Λιτόχωρο ενορία Αγίου Δημητρίου

32.000 Ε Μονοκατοικία 80 τμ σε οικόπεδο 1.200 τμ στη Βρύα με ωραία θέα Διόροφη καινούργια μονοκατοικία σε 270 τμ οικόπεδο περιοχη Αγίας Τριάδος Διαμέρισμα 95 τμ ανακαινισμένο 4ος όροφος κεντρικό Διαμερίσματα καινούργια των 100 τμ με ατομική θέρμανση με πάρκιγκ 1ος, 2ος, 3ος όροφος Ευαγγελικά Μεζονέτα λουξ κατασκυεής σε 150 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα υπό κατασκευή στα Ευαγγελικά ΞENOΔOXEIA στην Oλυμπιακή Aκτή-Παραλία MONOKATOIKIEΣ σ’ όλα τα σημεία της πόλης. Διαμερίσματα σε δυόροφες οικοδομές 60τμ, 70τμ σε ωραία τοποθεσία βλέπουν Ολυμπο και θάλασσα στο Λιτόχωρο Kαινούργια και μεταχειρισμένα διαμερίσματα των 50τμ στην Oλυμπιακή Aκτή. Διαμερίσματα υπό κατασκευήν στην Κατερίνη ΠΩΛOYNTAI ΧΩΡΑΦΙΑ Χωράφι μελλοντικό 4 στρεμ. επέκταση Ευαγγελικών Χωράφι 5 και 7,5 στρ. στην Περίσταση, μετά το γήπεδο. Χωράφι 5,5 στρ. στον Αγιο Αθανάσιο. Χωράφι 5 στρ. μεταξύ Ολυμπιακής Ακτής και Παραλίας. Χωράφια στη Γανόχωρα 5,6,7 στρ.

Μεταχειρισμένα διαμερίσματα σε διάφορα μέρη της πόλης Διόροφη κατοικία σε οικόπεδο 350 τμ στην Καλλιθέα Γκαρσονιέρα στην Παραλία

Χωράφι 4 στρμ. στον δρόμο για Παραλία 23 στρεμ. χωράφι στο Δίον Πιερίας Χωράφι στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο 1300 τμ με άδεια οικοδομής Χωράφι 6 στρεμ. στο Σβορώνο Χωράφι 4 στρεμ. προς Παλιό Κεραμίδι Χωράφι 5 στρεμ. στην Καλλιθέα Χωράφι 14 στρεμ. στο Λιτόχωρο σε ωραία τοποθεσία Χωράφι 6 στρεμ. δίπλα στην Παναγία Περίστασης Χωράφι 7 στρεμμάτων νερό ρεύμα στην Παραλία Χωράφι 4.500 τμ με μεγάλη φάτσα, γωνιακό στον Επαρχιακό δρόμο Καρίτσας - Δίου Χωράφι 10 στρεμ. προς Ολυμπιακη Ακτή. Xωράφια: μελλοντικά μέσα στην Oλυμπιακή Aκτή. Ενοικιαζόμενα δωμάτια 10ετίας στην Ολυμπιακή Ακτή σε καλό σημείο ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ξενοδοχεία των 18 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 12 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 13 δωματίων στην Ολυμπιακή Ακτή ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: καινούργια διαμερίσματα με ατομική θέρμανση και κλειστά γκαράζ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ - ΟΛΗ ΜΕΡΑ ... ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

zƒuq}os}k~ytswq~ƒw vqkwƒw

Φιλόλογος παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου σε προσιτές τιμές. Πληρ. τηλ. 23510 35760, 6970933982 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ παραδίδονται από μαθηματικό ΑΠΘ με μεταδοτικότητα και πολύχρονη φροντιστηριακή πείρα. Υπεύθυνη προετοιμασία Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου για Πανελληνιες. Τακτικά διαγωνίσματα. Ολα το καλοκαίρι. Δωρεάν φροντιστηριακά βοηθήματα. Πληρ. τηλ. 6945773298ΠΩΛΕITAI αυτοκίνητο MERCEDES Α140 LONG ατρακάριστο, σε άριστη κατάσταση, 90.000 χιλ., σε πολύ καλή τιμή. Πληρ. τηλ. 6972 715515 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μηχανή 125 κυβικά μοντέλο 2004, HONDA CBAR. Πληρ. τηλ. 6989770244

ΑΓΓΛΙΚΑ παραδίδονται από καθηγήτρια πτυχιούχο Αγγλικής Φιλολογίας με εμπειρία σε ιδιωτικά σχολεία. Τιμές πολύ προσιτές.Πληρ. τηλ. 6980655827 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ παραδίδονται όλων των επιπέδων και προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Πληρ. τηλ. 6939321882 ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Ιταλικής γλώσσας με Πτυχίο Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, και πείρα στη διδασκαλία, παραδίδει μαθήματα ΙΤΑΛΙΚΗΣ γλώσσας. Πληρ. τηλ. 6947267476

ƵƱƫƴƮƧƵƳƩƵƱƫƴ ǹȖȠȡȐȗȠȞIJĮȚțĮȚĮȞIJĮȜȜȐııȠȞIJĮȚ IJĮʌĮȜȚȐıĮȢȤȡȣıĮijȚțȐ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΩΤΑΣ ΔΗΜ. - ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΣΑΛΙΦΟΓΛΟΥ ΣΟΥΛΗ - ΑΡΧ. ΜΗΧ.

ȌȦȝȐȢȋȡȒıIJȠȢ ǽĮȜȩȖȖȠȣȉȘȜ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ENOIKIAΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση παιδότοπος σε άριστη κατάσταση. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497 ΠΩΛΕΙΤΑΙ η επιχείρηση Μ & Μ με δερμάτινες τσάντες και αξεσουάρ λόγω συνταξιοδότησης. Τσιμισκή 5. Πληρ. τηλ. 23510 23003 ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση καφέ-μπαρ κεντρικό σε λογική τιμή (ηχομόνωσηεξαερισμός κτλ....). Πληρ. τηλ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος Κυριάκος 23510 47497, 6976 760579 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ή ΠΩΛΕΙΤΑΙ ταξί στον Πλαταμώνα. Πληρ. τηλ. 6944265705

ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1. Διαμέρισμα 145 τ.μ. 3Δ, καθιστικό., Λουτρό – W.C., με αποθήκη στο υπόγειο, 2 θέσεις στάθμευσης, ηλιακό συλλέκτη, αυτονομία – θερμιδομέτρηση στη θέρμανση, αποπερατωμένο. 2. Οροφοδιαμερίσματα 95 τ.μ. στον α’ όροφο και μεζονέτες 145 τ.μ. σε β’ και γ’ όροφο σε δύο ανεξάρτητες διπλοκατοικίες. Τηλ. 2351027891 & 6972723792

—Š„—Œˆ–ˆ“ŒšˆŒ”Š–ˆŒ– „†’”ˆ–“œŽŠ–ˆŒ–„†”’—ˆ„šŒ„’Œ’“ˆ‡„„—„–—Š„—„„—’ŒŒˆ–

›™¥±¬Ÿ¥¡¢Ÿ

œ˜”¢•˜ž“ŠŽš’– °´¬ºª¿®¨¸¾¸²³¨ª»³²¶ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:

Θ. ΓΡΟΥΣΠΑΣ - Ι.ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ȆȍȁȅȊȃȉǹǿ ȃǼȅǻȂǾȉǹ ǺǹȈǿȁǼǿȅȊǺ īȀǹȇȈȅȃǿǼȇǹIJȝȝİȝİȖȐȜĮ ȝʌĮȜțȩȞȚĮĮȣIJȩȞȠȝȘșȑȡȝĮȞıȘ İȖțĮIJȐıIJĮıȘijȣıȚțȠȪĮİȡȓȠȣ șİȡȝȠȘȤȠȝȠȞȦIJȚțȐİȟȦIJțȠȣijȫȝĮIJĮ țĮȚșȑıȘ3DUNLQJ ȁǹȋǹȃǹ ǹȊȄǼȃȉǿȅȊ ǻǿǹȂǼȇǿȈȂǹȐȡȚIJȝ ȖȦȞȚĮțȩȝİȝİȖȐȜĮȝʌĮȜțȩȞȚĮĮȣIJȩȞȠȝȘ șȑȡȝĮȞıȘİȖțĮIJȐıIJĮıȘijȣıȚțȠȪĮİȡȓȠȣ șİȡȝȠȘȤȠȝȠȞȦIJȚțȐİȟȦIJțȠȣijȫȝĮIJĮțĮȚ țȜİȚıIJȒșȑıȘ3DUNLQJ ȊȆȅȀǹȉǹȈȀǼȊǾ ȆȁǹȀǹȁǿȉȅȋȍȇȅȊ ȈȣȖțȡȩIJȘȝĮʌȠȜȣIJİȜȫȞ įȚȩȡȠijȦȞȝİȗȠȞİIJȫȞȝİIJȝȒȝĮ ȣʌȠȖİȓȠȣĮIJȠȝȚțȩțȒʌȠțĮȚʌȚıȓȞĮ ǽǾȉȅȊȃȉǹǿȅǿȀȅȆǼǻǹīǿǹ ǹīȅȇǹǾǹȃȉǿȆǹȇȅȋǾ ȉȘȜ 

Μονοκατοικίες – διαμερίσματα- γραφεία – καταστήματα 1) Κεντρικό διαμέρισμα 90 τ.μ. σε όροφο μεταχειρισμένο. 2) Κεντρικό διαμέρισμα 94 τ.μ. σε 4ο όροφο μεταχειρισμένο με κεντρική θέρμανση. 3) 145 τ.μ. οροφοδιαμέρισμα σε 3ο όροφο με τζάκι, τέντες, 3 υπνοδωμάτια και αποθήκη στην Αγία Παρασκευή 20ετίας. 4) 70 τ.μ. σε 1ο όροφο στην οδό Κύπρου 5) 110 τ.μ. σε 7ο όροφο κεντρικό 6) 128 τ.μ. με 3 υπνοδ. Σαλόνι κουζίνα, εντοιχισμένες ντουλάπες, ατομική θέρμανση, τζάκι και 2 γκαράζ σε 4ο όροφο. 7) 100 τ.μ. με 2 υπν. Πυλωτή και υπόγειο σε 2ο όροφο με ωρομέτρηση. 8) 70 τ.μ. με υπν. Σαλόνι, κουζινα και αποθήκη 1ος όροφος στην Αγία Παρασκευή. 9) 140 τ.μ. διαμέρισμα στην παλιά πυροσβεστική σε 1ο όροφο 8ετίας με ατομική θέρμανση , τζάκι και πυλωτή σε πολύ καλή τιμή. 10) 105 τ.μ. σε 2ο όροφο στην Αγία Άννα με πάρκινγκ και αποθήκη 4ετίας και ωρομέτρηση. 11) Πωλείται μεζονέτα με υπόγειο 130 τ.μ. σε 300 τ.μ. οικόπεδο στην Πλάκα Λιτοχώρου 10 ετών. 12) Μεζονέτα 140 τ.μ. με πυλωτή και σκεπή στα τούβλα στην επέκταση των Ευαγγελικών. 13) Μεζονέτα με πυλωτή στο σοβά με ηλεκτρολογικά και υδραυλικά στην επέκταση των Ευαγγελικών 14) Μονοκατοικία στον παράδεισο 80 τ.μ. σε 200 τ.μ. οικόπεδο. 15) Γκαρσονιέρα στο Λιτόχωρο 38 τ.μ. 16) 70 τμ. διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, ανακαινισμένο σε πολύ καλή τιμή. 17) Καινούργια διαμερίσματα σε όλες τις περιοχές της πόλης 18) Μονοκατοικία στην Καλλιθέα 160 τ.μ. σε 720 τ.μ. οικόπεδο 19) Οικοδομή στην Κατερινόσκαλα με 100 τ.μ. κατάστημα με 10 δωμάτια με σκεπή και με ασανσέρ.

20) Μονοκατοικία στο Κίτρος 80 τ.μ. με υπόγειο σε 500 τ.μ. οικοπεδο σε πολύ καλή τιμή. 21) Κεντρικό γραφείο 80 τ.μ. σε 4ο όροφο. 22) 50 τ.μ. κατάστημα με πατάρι στην οδό Παρμενίωνος 23) 69 τ.μ. κατάστημα με πατάρι στην οδό Κολινδρού.

ΟΙΚΟΠΕΔΑ & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 1) 400 τ.μ. γωνιακό οικόπεδο στο Βατάν 2) 700 τ.μ. οικόπεδο στο Π. Ελατοχώρι 3) 250 τ.μ. γωνιακό οικόπεδο στην Ολυμπιακή Ακτή 4) 440 τ.μ. οικόπεδο στη Ν. Εφεσσο 5) 440 τ.μ. οικόπεδο στην επέκταση των Ευαγγελικών 6) 650 τ.μ. οικόπεδο στο Βατάν με 50 μ. πρόσοψη 7) 430 τ.μ. οικόπεδο στο Ν. Κεραμίδι με 23 μ. πρόσοψη 8) 500 τ.μ. οικόπεδο από 25.000 το καθένα στην Τραπεζούντα 9) 525 τ.μ. οικόπεδο στην περιοχή Καπνικού Σταθμού και 400 τ.μ. στην επέκταση καπνικού σταθμού. 10) Πωλούνται οικόπεδα 400 και 500 τ.μ. στην Ολυμπιάδα Κορινού στη 2η και 3η γραμμή. 11) Πωλείται οικόπεδο στην Περίσταση 390 τ.μ. 12) 460 τ.μ. οικόπεδο με 90 τ.μ. παιό σπίτι στην οδό 19ης Μαϊου. 13) 500 τ.μ. οικόπεδο κεντρικό στο Σβορώνο 14) 430 τ.μ. οικόπεδο στο Μοσχοχώρι με 20.000 Ε. 15) 400 τ.μ. οικόπεδο περιοχή Παναγία Σουμελά με πολύ καλή τιμή με 15 μ πρόσοψη. 16) Στην Κονταριώτισσα 70 τ.μ. οικόπεδο με 100 τ.μ. σπίτι σε πολύ καλή τιμή 17) 480 τ.μ. οικόπεδο στη Μεθώνη Πιερίας με 35 τ.μ. προκατασκευασμένο σπίτι καινούργιο με άδεια. 18) 560 τ.μ. οικόπεδο στα Ευαγγελικά με 24 μ. πρόσοψη

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 1) Αγροτεμάχιο 16 στρέμματα στον Αγιάννη Πιερίας ποτιστικό 2) Αγροτεμάχια 40-45-50 στρεμμάτων στην «Παναγία» της Περίστασης.

3) 4 Στρέμματα στην Περίσταση με φως και νερό και 150 δένδρα με 45 μ. πρόσοψη στο δρομο της Παναγίας» 4) Αγροτεμάχιο 6.500 τ.μ. στο Π. Κεραμίδι με ελιές 5) 4 στρέμματα στην Πλάκα Λιτοχώρου 6) 10 στρέμματα με νερό στο Σβορώνο Πιερίας 7) 800 τ.μ. οικοπεδοχώραφο στην Ολυμπιακή Ακτή. 8) 4 στρέμματα στη θέση «Κρανιά» στον Κορινό.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

1) 80 τ.μ. σε 1ο όροφο με ωρομέτρηση και γκαράζ στα καταφιώτικα. 2) 48 τ.μ. σε 4ο όροφο με ατομική θέρμανση , επιπλωμένο 3) 110 τ.μ. σε 1ο όροφο στα Ευαγγελικά με κεντρική θέρμανση 4) Γκαρσονιέρα 50 τ.μ. με ωρομέτρηση σε 2ο όροφο στα αστικά. 5) 100 τ.μ στην Μ. Αλεξάνδρου σε 2ο όροφο κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση. 6) 100 τ.μ. με ωρομέτρηση κεντρικό διαμέρισμα σε 2ο όροφο. 7) Ενοικιάζεται μονοκατοικία στην επέκταση των Ευαγγελικών σε 500 μ. οικόπεδο με 3 υπν. 8) 80 τ.μ. με τζάκι και 2 υπνοδωμάτια στο Μυλαύλακο. 9) Μεζονέτα 165 τ.μ. στο κέντρο της πόλης με 3 υπν. και 3 WC και γκαράζ. 10) 110 τ.μ. σε 3ο όροφο στην Αγία Παρασκευή με εντοιχισμένες ηλεκτρικές συσκευές, τέντες, τζάκι και ωρομέτρηση με 2 υπν. 11) 125 τ.μ. κατάστημα με πατάρι και μεγάλο ακάλυπτο στο δρόμο για Ανδρομάχη. 12) 100 τ.μ. κατάστημα απέναντι απ’ την «ελιά». 13) Ισόγειο κεντρικό κατάστημα 40 τ.μ. 14) 90 τ.μ. με πατάρι κατάστημα στα Ευαγγελικά. 15) Κεντρικό γραφείο 50 τ.μ. σε 3ο όροφο 16) 286 τμ. ισόγειο κατάστημα με υπόγειο στην παλιά Εθνική. 17) 100 τ.μ. σε 3ο όροφο στην Μ. Αλεξάνδρου.
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š

//////////////////////////////////////////////////////// ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ////////////////////////////////////////////////////////

ƬƵƩƮƣƵƱƮƧƴƫƵƩƴ īȀȅȁȉȈǿȅȈĬǼȅǻǹȈȉǼȇǿȅȈ

ȈȈIJĮșȝȠȢ IJȝ ȆİȡȚıIJĮıȘIJȝ ȀĮȜȜȚșȑĮIJȝ ȀȠȡȚȞȠȢȅȜȣȝʌȚĮįĮ IJȝ ȆİȡȓıIJĮıȘIJȝȝİȐįİȚĮ ȠȡIJȝ ȘȝȚȣʌȠȖ ȃǽȦȘȠȚțȠʌIJȝIJȝıIJĮ ȝİȗȠȞȑIJĮȢ ȈțȠIJȓȞĮ IJȝȝİ IJȠȣȕȜĮ ǼʌİțIJĮıȘǼȣĮȖȖİȜȚțȦȞıİȠȚțȠʌ ȐįİȚĮ ǹīȇȅȉǼȂǹȋǿȅ IJȝIJȝ ȂĮȡIJȓȠȣıİȠȚțȠʌIJȝ ǼʌȅįȀĮIJȞȘȢȃǼijİııȠȣ įİȣIJİȡȠĮʌȠIJȠȞįȡȠȝȠ ıIJȡ IJȝıIJĮIJȠȪȕȜĮȝİʌȣȜȦIJȒ ǺĮȡȚțȠȁȚIJȠȤȦȡȠȣIJȝ ȈIJȘȞȆİȡȓıIJĮıȘȝİȣʌȩȖİȚȠ ȆĮȡĮȜȚĮȀĮIJİȡȚȞȘȢIJȝ ȀĮȜȜȚșȑĮıİIJȝȠȚțȩʌİįȠ ǼʌȅįȀĮIJȞȘȢȃǼijİııȠȣıIJȡ IJȝ ȈİIJȝȠȚțȠʌȘȝȚȣʌȚıȩȖİȚȠ ǼʌȅįȀĮIJȞȘȢȅȜȣȝʌǹțIJȒȢ ıIJȡ ȠȢȩȡIJȝȑțĮıIJȠȢ ȆİȡȓıIJĮıȘ ıIJȡ ¼ ȀȠȞIJȐıIJȘȞȆȚİȡȓįĮIJȝ ȅǿȀȅȆǼǻǹ ǼȆǹīīǼȁȂǹȉǿȀǹǹȀǿȃǾȉǹ ǼʌİțIJǼȣĮȖȖİȜȚțȫȞ ȆȦȜİȓIJĮȚİʌȚȤİȓȡȘıȘıIJȠȞ IJȝ ʌİȗȩįȡȠȝȠIJȘȢȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȃǽȦȒIJȝ ȈIJȠȞʌİȗȩįȡȠȝȠțĮIJȐıIJȘȝĮ ȈIJȠȉȗĮȝȓIJȝ ȂȣȜĮȪȜĮțȠIJȝ IJȝȚıȩȖIJȝȣʌȠȖ IJȝ ʌĮIJȐȡȚıȘȝĮȞIJȚțȐȑıȠįĮ ǼșȞȈIJȐįȚȠ IJȝ ȀȠȞIJȐıIJĮ*RRG\¶V *RRG\¶V ¶VV ȠȢȩȡIJȝ ȃǽȦȘ IJȝ ȆĮȡĮȜȓĮIJȝțĮIJȐıIJȘȝĮ ȂĮȡIJȚȠȣ IJȝ įȦȝȐIJȚĮ ıȘȝĮȞIJȚțȩȑıȠįȠ

ȖȦȞȚĮțȩ īȡĮijİȓȠȝĮʌȩIJȘȞʌȜĮIJİȓĮ ȁĮȧțȒIJȘȢȉİIJȐȡIJȘȢIJȝ ȠȢȩȡIJȝ ȃǽȦȒIJȝȖȦȞȚĮțȩ ȅȜȣȝʌȚĮțȒǹțIJȒıİȠȚțȠʌ ȀȠȞIJȐıIJĮȀȉǼȁ IJȝ ȀĮʌȞȚțȩȢ IJȝȚıȩȖİȚȠțĮIJȐıIJȘȝĮ ȩȡȠijǼȞȠȚțȚĮȗȩȝİȞĮ IJȝ ȈIJȠȆȃȠıȠțȠȝİȓȠIJȝ ȀĮʌȞȚțȩȢ ȈIJȘȞǼȅȀĮIJİȡȓȞȘȢȁȐȡȚıĮȢ IJȝ IJȝ ȀĮIJĮijȚȦIJȚțĮIJȝıİȈǻ ȀĮʌȞȚțȩȢIJȝ

///////////// ΑΚΙΝΗΤΑ //////////

ΣΔ1, με παλιά οικία δίπλα από το γήπεδο. Τιμή 78.000 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 34974 και 6977 255792

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 90 τμ από ιδιώτη διαμπερές, στο κέντρο της πόλης (πίσω από την πλατεία) με 2 δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, WC. Πληρ. τηλ. 6977 926264 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 120 τμ σε 1700 μέτρα οικόπεδο στην Περιοχή της Ελιάς. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6979 862459 ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 110 τμ (μικτό) ρετιρέ με 2Δ,Σ,Κ, Λουτρό, WC και αποθήκη στο υπόγειο, με ατομική θέρμανση, θέση στάθμευσης, περιοχή Ευαγγελικά (Δα γκλή 25). Πληρ. τηλ.: Ι. Διαμαντίδης 23510 38992, 6972027457 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: κεντρικές ανακαινισμένες γκαρσονιέρες με θερμοπομπό, θωρακισμένη πόρτα κλπ. 35τμ,20τμ, 24 τμ στη Θεσ/νίκη. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 272 τμ ȅǿȀȅǻȅȂǿȀǼȈǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ

ǿǻǿǹȂǹȃȉǿǻǾȈ ǹȆǿȆǼȇǿǻǾȈ ȉȘȜ țȚȞ 

ǻȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮǻȦȝȐIJȚĮ ȈĮȜȩȞȚțȠȣȗȓȞĮțĮȚȝʌȐȞȚȠ IJȝțĮȚIJȝıIJȘȞȠįȩ ǻĮȖțȜȒ ȃȚțȠȝȘįİȓĮȢ įȣȐȡȚIJȝ ȅȜĮIJĮįȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮ įȚĮșȑIJȠȣȞ șȑıİȚȢıIJȐșȝİȣıȘȢ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ studio 25 τμ (άριστη κα τ ά σ τ α σ η - ε π ι π λ ω μ έ ν ο ) 1Δ,Σ,μπάνιο, ημιόροφος, περιοχή Λάρισα - κέντρο. Τιμή 25.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 400 τμ με φάτσα πλατεία, περιοχή επέκταση Καπνικού Σταθμού, τιμή 75.000 Ε (δεκτός διακανονισμός). Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στη Θεσ/νίκη σε γωνιακή οικοδομή στον 3ο όρ. 3 γκαρσονιέρες συνολικά 110 τμ πλήρως ανακαινισμένες, περιοχή Βασ. Ολγας. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΜΕΓΑΛΗ Ε ΥΚΑΙΡΙΑ! ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 2050 τμ εκτός σχεδίου και 5μ. μόνο από τα εντός σχεδίου πόλεως. Πωλείται εξ' ολοκλήρου ή μεμονωμένα. Στα 1000 τμ κτίζει 100 τμ. Στα 2000 τμ κτίζει 200 τμ. ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ στα 1000 τμ: 32.000Ε. ΘΕΣΗ: Καλλιθέα Πιερίας 50 μ. πίσω από το κέντρο Αστέρια. Πληρ. τηλ. 6976873374 ΠΩΛΕΙΤΑΙ: αγρόκτημα στο Λιτόχωρο το καλύτερο με πολύ θέα προς τη θάλασσα, 600 τμ +300 τμ =900 τμ. Πωλείται εξ' ολοκλήρου ή μεμονωμένα. ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 600 τμ: 30.000 Ε, 300 τμ: 15.000Ε. ΘΕΣΗ: Οξυά Λιτοχώρου οδός Ονείρων τέρμα. Πληρ. τηλ. 6976873374 ΠΩΛΕΙΤΑΙ υπόγειο πάρκινγκ 8 θέσεων στην οδό Ζαλόγγου. Πληρ.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άνδρας απόφοιτος Ζωϊκής Παραγωγής από 20 έως 40 ετών για εργασία σε εταιρία. Πληρ. τηλ. 23510 34305, 36261.

ȩȡIJȝȝİʌȣȜȦIJȒıIJȠıȠȣȕȐ ȈIJȠȁȚIJȩȤȦȡȠıİIJȝȠȚțȠʌ įȚʌȜȠțĮIJȠȚțȓĮIJȝ 0(=21(7(Ȉ Ȉ ǼșȞȚțȠȈIJĮįȚȠȚıȠȖİȚȠIJȝȠȢ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτίσμα τριόροφο 840 τμ ο κάθε όροφος σε 4,5 στρέμματα οικόπεδο, 3ο χλμ ΠΕΟ Κατερίνης - Θεσ/νίκης κοντά στην Αστυνομία. Πληρ. τηλ. 00491716438383 και 0049306068176 κον Κυριάκο

τηλ. 23510 73971 και 6972868263 ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 200 τμ (εντός σχεδίου) κατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση), περιοχή επέκταση Σταδίου. Τιμή 9000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ξενοδοχείο 27 δωματίων, 7 ετών στην Παραλία σε άριστη κατάσταση σε πολύ καλή θέση. Τιμή 850.000 ευρώ. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚO ΜΕΤΑΝAΣΤΗΣ 2351075207, 6944727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα στην περιοχή ΚΤΕΛ (πίσω) 3 δωμάτια, 2 μπάνια, σαλόνι, κουζίνα, αποθήκη, θέση τζάκι, στέγη, διαμπερές, νοτιανατολικός προσανατολισμός, αποχέτευση έτοιμη συνδεδεδμένη με το δίκτυο στο σοβά. Πληρ. τηλ. 23510 34974 και 6977255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 80 τμ πατάρι, 40 τμ υπόγειο, γωνιακό στην οδό Τσιμισκή. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Θεσ/νίκη ρετιρέ 63 τμ στην οδό Τσιμισκή, με φανταστική θέα. Χρειάζεται ανακαίνιση.Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 24 τμ Ζαλόγγου 7. Πληρ. τηλ. 23510 21923 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στην οδό Κρέσνας, 1ΔΣΚWC τιμή ενοικίου 230 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 28346, 6979 9 85665 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 50 τμ στην οδό Βότση 14 κέντρο της πόλης ανακαινισμένο. Πληρ. τηλ. 23510 39951 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα, δωμάτιο - κουζίνα - μπάνιο στον 1ο όροφο με ωρομέτρηση και ντουλάπες στην οδό Ζαλόγγου. 43. Πληρ. τηλ. 23510 23876

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα κεντρικότατο δίπλα στις τράπεζες 160 τμ, συν υπόγειο συν πατάρι κατάλληλο για διάφορες επιχειρήσεις. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στα Ευαγγελικά, 1ος όροφος, 3Δ,2WC, Σ,Κ, θέση τζάκι καινούργιο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 160 τμ κτίση 320 μ. θέση Θρακιώτικα απέναντι από το πάρκο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 293 επ. καπνικού, τιμή 60.000 Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 90 τμ 2 Δ, Σ,Κ, WC, πάρκινγκ, πίσω από το πάρκο, 2ος όροφος. Τιμή 68.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα 4 ετών 95 τμ 2Δ, Σ,Κ, WC, ατομική θέρμανση, αιρ κοντίσιον, σίτες, τέντες κλπ, 1ος οροφος. Τιμή 92.000 Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 530 γωνιακό, επί της Παυσανίας (Νέα Ζωή).

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα στο δρόμο προς το Νοσοκομείο Ε=5.000 τμ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο (στα Αστικά) Ε=221 τμ, κτίζει 442 τμ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο 42 τμ σε κάθετο πεζόδρομο 3ος όροφος βλέπει πίσω τιμή 26.000 Ε

ŒŒ•£žšŽ–šŸ

*24 ωρη εξυπηρέτηση *Χαμηλές τιμές *Αναλαμβάνουμε μεταφορά νεκρών από Γερμανία για Ελλάδα οδικώς και αεροπορικώς *Άποροι ΔΩΡΕΑΝ Εθν. Αντιστάσεως 67 Κατερίνη 23510 41762 - 6945747569 6971974032

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑǹıIJȣȞȠȝȓĮ DZȝİıȘįȡȐıȘ ȉȡȠȤĮȓĮ  ǻȘȝȠIJȚțȒǹıIJȣȞȠȝȓĮ ȆȣȡȠıȕİıIJȚțȒ ȁȚȝİȞĮȡȤİȓȠ ȅȉǼȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȅȉǼǺȜȐȕİȢ ǻǼǾ  ǻǼȊǹȀ  ǻǼȊǹȀǺȜȐȕİȢ ǼʌȚȝİȜȘIJȒȡȚȠȆȚİȡȓĮȢ ǻȅȊǹǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǺǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȅǹǼǻ  ȉİȜȦȞİȓȠ  ǻĮıĮȡȤİȓȠ ȃȅȈȅȀȅȂǼǿȅ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȇĮȞIJİȕȠȪ   ǼʌİȓȖȠȞIJĮ ȇĮȞIJİȕȠȪ  ȅȡșȠʌİįȚțȒ ȂĮȚİȣIJȚțȒ ȀȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȀȊȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ǼȀǹǺ  ȌȣȤȚĮIJȡȚțȩȃȠıȠțȠȝİȓȠ ȆȑIJȡĮȢȅȜȪȝʌȠȣ ȈȊīȀȅǿȃȍȃǿǼȈ ǹıIJȚțȐȁİȦijȠȡİȓĮȀĮIJİȡȓȞȘȢ  ȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ   ǹʌȠșȒțȘȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȀȉǼȁȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȅȈǼȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȉǹȄǿ ȈȦȝĮIJİȓȠǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞȅįȘȖȫȞȉǹȄǿ  ȇĮįȚȠIJĮȟȓȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȈȦȝĮIJİȓȠȇĮįȚȠIJĮȟȓ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο πίσω από τον ΟΑΕΔ 400 μετ. Τιμή 80.000 Ε ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 γραφεία στον πεζόδρομο Ε=290 τμ. όλα μαζί ή και μεμονωμένα.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο 65 τμ σε οικοδομή δεκαετίας επί της Μ. Αλεξάνδρου 2ος όροφος, σε άριστη κατάσταση

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 90 τμ μεταχειρισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου, με αλλαγμένα κουφώματα, πόρτα ασφαλείας 2ΔΣΚWC. Τιμή 60.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα κεντρικότατη στον 3ο όροφο με ωρομέτρηση σε άριστη κατάσταση

ΒΑΤΑΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα γωνιακό 5ετίας 3Δ,Σ,Κ, WC ατομική θέρμανση Ε=116 τμ Τιμή 105.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα καινούργιο 100 τμ 2 ΔΣΚ με ατομικό λέβητα και κλειστό πάρκιγκ. Τιμή 105.000 Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό οικόπεδο επαγγελματικό Ε=450 τμ σε παράπλευρο της Ν.Ε. κοντά στον (Αγοραστό) Τιμή 145.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 272 τμ με π. οικία, ΣΔ 1 απέναντι από το Δασαρχείο. Τιμή 70.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητο διαμέρσμα 4ου όροφου 3Δ,2WC,κουζίνα, σαλόνι, ατομική θέρμανση, πάρκιγκ-κεντρικό

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα # 137 τμ δεκαετίας 3ΔΣΚ τζάκι, κλειστό πάρκγι στα Χοιράδικα

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 122 τμ οροφοδιαμέρισμα, 2ος όροφος, 10ετίας, 3 Δ.Σ.Κ.μπάνιο, WC, ωρομέτρηση, πάρκινγκ. Τιμή 350 ευρώ. Περιοχή Ευαγγελικά.

ƥƳƣƷƧƫƱƵƧƭƧƵƺƯ ƬƣƫƮƯƩƮƱƴƶƯƺƯ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε=257 νότιο, επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 60.000 Ε.

"ΒΥΘΙΣΜΑ" 5 στρ. Τιμή 50.000 Ε.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 8 στρέμματα Α' κατηγορίας στην περιοχή "Νισέλι". Πληρ. τηλ. 2351033681

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ȀȆǹȉȈǾȈ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο στην Πλατεία Ελευθερίας 50 τ.μ. 2ος όροφος.

διαμέρισμα σε νεόδμητη οικοδομή με 2 δωμάτια, σαλόνι, κου ζίνα, μπάνιο στο κέντρο της πόλης με ατομική θέρμανση και δυνατότητα θέσης στάθμευσης. Πληρ. τηλ. 6977 323148 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑI μικρό διαμέρισμα (στούντιο) στο κέντρο του Παρισιού για την περίοδο από 13 Ιουλίου έως 17 Αυγούστου. Είναι πλήρως επιπλωμένο, διαθέτει Internet και δωρεάν τηλεφωνική σύνδεση με 100 χώρες του κόσμου. Η τιμή για όλη την περίοδο είναι 800 Ε και για μια εβδομάδα 270 Ε. Πληρ. τηλ. 2351028346 ή 0033183961077 και 0033634302582

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 147 τμ επί της οδού Σκρα 21, 1ος όροφος, αυτόνομη θέρμανση με βεράντα 50 τμ μεσημβρινή. Πληρ. τηλ. 6937153936- 23510 22397

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 107 τμ δεκαπενταετίας, απέναντι από το πάρκο 3ος όροφος. Τιμή 85.000 Ε

ǼȀȉǿȂǾȈǼǿȈǹȀǿȃǾȉȍȃ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ: πωλήτρια για ημιαπασχόληση 4ωρο για Εμπορικό Κατάστημα στην Κατερίνη. Πληρ. Τηλ. 23510 77855.

Μεσιτικό Γραφείο Θάνος τηλ. 6977 353548, 23510 73013

ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ǹīȁǹȊȇǹȈǻǿȆȁǹȈȉȅǼȇīȀǼȃȉȇȅ ȉȘȜ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόροι - ες για εργασία σε εστιατόριο καφέ - μπάρ στην Παραλία Κατερίνης. Απαραίτητη η γνώση Ελληνικών και Αγγλικών. Πληρ. τηλ. 23510 61105 κα Δανιηλίδου Νένα

////////////////////////////////////// ENOIKIAΣEIΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ////////////////////////////////////

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα καινούργια 60,100, 130 τμ σε 1,2,3 όροφο με ατομικό λέβητα, αποθήκη στο υπόγειο, πάρκινγκ. Τιμή 900 ευρω/τμ. Περιοχή επέκταση Ευαγγελικά. Μεσιτικό γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 6977353548, 23510 73013 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ παλιά μονοκατοικία σε 762 τμ οικόπεδο, για γρήγορη πώληση, 60.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατο γωνιακό διαμέρισμα 2ου ορόφου Ε135 τμ, 3ΔΣΚ2WC ατομικό λέβητα, αποθήκη στο υπόγειο με πάρκιγκ σε υπό κατασκευή οικοδομή.Πληρ. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι καθηγητές - τριες αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών, ιταλικών, ισπανικών για Κέντρο Ξένων Γλωσσών στο Λιτόχωρο Πιερίας. Βιογραφικά αποστείλατε στην εφημερίδα "ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ" στη Δ/νση Βότση 18 ή στο email ol-bhma@otenet.gr

Είσαι νέος, δημιουργικός, γεμάτος εμπνεύσεις που περιμένουν να γίνουν πράξη; Τηλεφώνησε στο 2351046795 καθημερινά 9 με 2! Το Ράδιο Όλυμπος 101.5 ζητά νέους διαφημιστές για την επάνδρωση του διαφημιστικού τμήματος του σταθμού! Γίνε και εσύ μέλος της μεγάλης ομάδας του Ράδιο Όλυμπος 101.5 και απογείωσε το ταλέντο σου!

ȆǼȇǻǿȀǹȀǹȉǼȇǿȃǾ

ȉǾȁȉǾȁĭǹȋ ȀȚȞ ǻǿǹȂǼȇǿȈȂǹȉǹ ȀǹǿȃȅȊȇīǿǹ ȊȆȅ ȀǹȉǹȈȀǼȊǾ ȆİȡȚȠȤȒǹȖȆĮȡĮıțİȣȘȢȠȢ IJȝ IJȝȠȢȩȡȠijIJȝ 3ȠȢȩȡȠijIJȝ ȈȈIJĮșȝȩȢ IJȝĮIJțȘ șȑȡȞıȘȘȜȚĮțȩİȞİȡȖİȚĮțȩIJȗȐțȚ șȑıȘıIJȐșȝİȣıȘȢ

ȠīȣȝȞȐıȚȠȠȢȠȢȠȢȩȡ IJȝ ǻǿǹȂǼȇǿȈȂǹȉǹȂǼȉȃǹ ǼȣĮȖȖİȜȚțȐIJȝȡİIJȚȡȑ ȆĮȜĮȚĮǻȚțĮıIJȘȡȚĮȠȢ ȠȡIJȝȝİșİȡȝȚįȠȝİIJȡȘıȘ ǹıIJȚțĮȠȢȠȡIJȝ ʌȣȜȦIJȘ IJȝ ȀIJȘȞȚĮIJȡİȓȩȠȢȠȡǻ ȀȑȞIJȡȠȠȢȩȡǻİIJȓĮȢȝİ ʌȐȡțȚȞ ȀĮIJĮijȚȫIJȚțĮȠȢȩȡIJȝ ǻʌȐȡțȚȞİIJȓĮȢ ȀĮȝȑȞȠȢȂȪȜȠȢIJȝȡİIJȚȡȑ ȀȑȞIJȡȠıIJȠȪȞIJȚȠȠȢȩȡİIJȓĮȢ ȆȐȡțȠȠȢȩȡIJȝǻ ǼȡȖĮIJȀȑȞIJȡȠIJȝ ĮȞĮțĮȚȞȚıȝȑȞȠ ǹıIJȚțȐȠȢȩȡIJȝ ȆȐȡțȠȠȢȩȡIJȝǻ ȂȅȃȅȀǹȉȅǿȀǿǼȈ ȀȠȞIJĮıIJȘȞǹȖǹȞȞĮıİȠȚțȠʌ IJȝʌȣȜȦIJȘIJȝ ȠȢ ȠȡIJȝ ȃǽȦȒıİȠȚțȩʌIJȝ IJȝİIJȓĮȢ IJȝıİȠȚțȩʌİįȠIJȝ ȈȕȠȡȫȞȠȢıİȠȚțȠʌIJȝȠȢ

¬É·Ì¿¡ÇÍÅ·ÇÍ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα 2ου ορόφου 3ΔΣΚWC πάρκιγκ έτοιμο

³ȅDZȖȚȠȢȋȡȚıIJȩijȠȡȠȢ´ ȉǹȄǿȀȠȡȚȞȠȪ ǵȜȣȝʌȠȢȉǹȄǿ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ȆȚȐIJıĮȄȘȡȠȝİȡȓIJȠȣ ȆȚȐIJıĮȈȣȞIJȡȚȕȐȞȚ ȅǻǿȀǾǺȅǾĬǼǿǹ ([SUHVV6HUYLFH +HOODV6HUYLFH 3LHULD6HUYLFH ȀȉǼȅ  .7(2$8729,6,21 ǿǻǿȍȉǿȀȅȀȉǼȅ Ǽȁȉǹ ȀĮIJİȡȓȞȘ  ȀȓIJȡȠȢ  ȀȠȜȚȞįȡȩȢ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ǹȚȖȓȞȚȠ  ȀȠȡȚȞȩȢ  ȁİʌIJȠțĮȡȣȐ ȂİșȫȞȘ  ȆȜĮIJĮȝȫȞĮȢ ȃȅȂǹȇȋǿǹȆǿǼȇǿǹȈ ǻǾȂȅǿȃȆǿǼȇǿǹȈ ǻȒȝȠȢȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȒȝȠȢǹȚȖȚȞȓȠȣ ǻȒȝȠȢǹȞĮIJȠȜȚțȠȪȅȜȪȝʌȠȣ  ǻȒȝȠȢǻȓȠȣ ǻȒȝȠȢǼȜĮijȓȞĮȢ ǻȒȝȠȢȀȠȜȚȞįȡȠȪȢ ǻȒȝȠȢȀȠȡȚȞȠȪ ǻȒȝȠȢȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ǻȒȝȠȢȂİșȫȞȘȢ ǻȒȝȠȢȆĮȡĮȜȓĮȢ ǻȒȝȠȢȆȑIJȡĮȢ ǻȒȝȠȢȆȚİȡȓȦȞ ǻȒȝȠȢȆȪįȞĮȢ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Α)ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 7ΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 50 ΤΗΛ. 23510 28039 Β)ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΟΥ 13 ΤΗΛ. 23510 26375

καινούργιο ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 715 τμ επί των οδών (Ευαγγελικά) Σωκράτους κατάλληλο και για κατάστημα με πρόσωπο 29 μ.

Επέκταση Ευαγγελικών κοντα στο 3ο Λύκειο πωλείται οικόπεδο 500 τμ και 250 τμ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 302 τμ τέρμα Καταφυγιώτικα. Τιμή 55.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα 140 τμ πενταετίας και με γκαρσονιέρα 40 τμ στο ισόγειο έναντι Δασαρχείου σε άριστη κατάσταση .

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατο γωνιακό διαμέρσμα 2ου ορόφου Ε135 τμ, 3ΔΣΚ2WC, ατομικό λέβητα, αποθήκη στο υπόγειο, με πάρκιγκ σε υπό κατασκευή οικοδομή

Πωλείται κτήμα επαγγελματικό 8 στρεμ., τέρμα Μαρτίου (απέναντι από την SCODA)

Επεκταση Ευαγγελικά πωλουνται καινουργια διαμερίσματα 90+95 τμ 2Δ,Σ,Κ, τζάκι, αποθήκη, ατομικό λέβητα και κλειστό πάρκιγκ Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο κεντρικό Ε=520 τμ με πρόσωπο 20μ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα ρετιρέ δεκαετίας (περιοχή "Ευκαρπίδη") Ε=111 και Ε=90, 2Δ,Σ,Κ, σε άριστη κατάσταση ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο απέναντι από το κολυμβητήριο γωνιακό 250 τμ 60.000 Ε

ȂȓĮİʌȓıțİȥȘıIJȠīȡĮijİȓȠȝĮȢșĮıĮȢȕȠȘșȒıİȚȞĮįİȓIJİʌȜȒșȠȢĮțȚȞȒIJȦȞ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 140 τμ, 3Δ,Σ,Κ,2 WC, τζάκι, αποθήκη στο υπόγειο και πάρκιγκ στην επέκταση Ευαγγελικών ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 τμ σε πάροδο της 7ης Μεραρχίας. Τιμή 85.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολοκαίνουργιο διαμερισμα ετοιμοπαράδοτο 105τμ 2Δ, σαλόνι, κουζίνα, WC και πάρκινγκ, κεντρικό. Τιμή 95.000 Ε. Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο γωνιακό 1000 τμ ή πωλείται και το μισό

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία 120 τμ στη Γανόχωρα στο ύψωμα, με 1000 μ. οικόπεδο. Πληρ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976760579 ENOIKIAZETAI καινούργια γκαρσονιέρα 35 τμ στη Θεσσαλονίκη (περιοχή Ιπποκράτειο) για φοιτητές. Πληρ. τηλ. 6944529650 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: μονοκατοικία 150 τ.μ. επί λεωφόρου Κατερίνης Παραλίας στην Περίσταση για επαγγελματική στέγη. Τηλ. 6972763705. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 55 τμ , 1Δ,Σ,Κ, τουαλέτα, με εντοιχισμένα ηλεκτρικά, ωρομέτρηση, τιμή ενοικίου 260 Ε, περιοχή Βατάν. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα α' ορόφου σε πολυ καλή κατάσταση, με 2 μεγάλα υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, κουζίνα ημιξεχωριστή με τραπεζαρία, μεγάλο σαλόνι και αποθήκη. Κεντρική θέρμανση e-mail:estia6@otenet.gr

με ωρομέτρηση. Περιοχή Μυλαυλάκου Κατερίνης. Τιμή 270 Ε. Πληρ. κ. Γιώργος 23510 27361 - 6947695331 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα δυάρι διαμπερές 75 τμ 2 ΔΣΚ, θωρακισμένη πόρτα, αυτόνομη θέρμανση και θέση πάρκινγκ. Πληρ. τηλ. 6979977556

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι διαμέρισμα (κατά προτίμηση σε φοιτήτριες) με αυτόνομη θέρμανση, στη Θεσσαλονίκη οδός Αρριανού 1, περιοχή Καμάρας. Πληρ. Τσιτσίας Ιωάνννης τηλ. 6974536315

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 100 τμ οροφοδιαμέρισμα, 1ος όροφος, 20ετίας, (χωρίς κοινόχρηστα), 2 δωμ. Σ.Κ. μπάνιο, ατομικό λέβητα. Τιμή 300 ευρώ. Περιοχή Ευαγγελικά. Μεσιτικό Γραφείο Θάνος τηλ. 6977 353548, 23510 73013

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ Τζάμια - σπασμένα αλλάζουμε και επισκευάζουμε πόρτες - παράθυρα- ρολά παντός τύπου. Πληρ. τηλ. 6976391970 κος Τράντος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 68 τμ , 8ετίας, 2ος όροφος, 1 δωμ. Σ. Κ. μπάνιο, ωρομέτρηση, τέντες, ντουλάπα, κουζίνα, πλυντήριο. Τιμή 260 Ε. Περιοχή Καταγιώτικα.Μεσιτικό Γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 23510 73013, 6977 353548

Ερμιόνη *Αγοράζω χρυσαφικά και χρυσά νομίσματα τοις μετρητοίς *Ανταλάσσω χρυσαφικά

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 2 Δ, 2 WC, Σ,Κ στην οδό 19ης Μαϊου γωνία με Εφέσσου (πάνω από το πρώην "Παρά Πέντε". Πληρ. τηλ. 6974297751 και 23510 39777

Δημάδη 4 (έναντι Δημαρχείου) Τηλ. 23510 34654

Μεσιτικό γραφείο

www.katerinirealestate.gr

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κρέσνας 5 και Ζαλόγγου γωνία Κατερίνη ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 135) Μεζονέτες στο σοβά ή τελειωμένες πίσω από τα ΚΤΕΛ 140) Σε 500 τμ οικόπεδο ανεξάρτητο διόροφη μονοκατοικία 85 τμ μπροστά στο κύμα στην Παραλία Κορινού ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ 141) 96 τμ 3ος όρ., 30ετίας κεντρικό 270) 90 τ.μ. διαμπερές κεντρικό 30ετίας 272) 80 τ.μ. κεντρικό μερικώς ανακαινισμένο σε πολύ καλή κατάσταση. 273) 140 τμ στον 1ο όροφο κατάλληλο για επαγγελματική στέγη. 275) Κοντά στο Υδραγωγείο 94 τμ με ωρομέτρηση. 276) Διαμέρισμα 95 τμ διαμπερές, 2 Δ, 1ος όροφος, θέση πάρκινγκ κοντά στην Παλία Πυροσβεστική. 277) 129 τμ μικτά (101 καθαρά), 1ος οφ. 3 Δ, κοντά στην Αγία Παρασκευή. 278) στην Θεσ/νίκη περιοχή Μπότσαρη 100 τμ 1ος όροφος 279) 96 τμ , 1ος όροφος στην Ερμού. ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 251) Σε 500 τμ οικόπεδο μονοκατοικία με σκεπή στη Νεοκαισάρεια 351) Μονοκατοικία 50 τμ στα τούβλα στο Παλιό Ελατοχώρι κεντρικό οικόπεδο 352) Μονοκατοικια 100 τμ σε 290 τμ οικοπεδο στην επεκταση Ευαγγελικων 620) Σε 400 μέτρα οικόπεδο διώροφη οικοδομή, μαγαζί 135 τμ οροφοδιαμέρισμα, στον σοβά στην Κάτω Μηλιά ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 443) Κατάστημα 65 τ.μ. με 75 τ.μ. 2ο όροφο επί της Εθν. Αντίστασης. 445) 40 τ.μ. +40 τ.μ. πατάρι οδός Κρέσνας 452) Πωλείται 140 τμ 2ος όροφος διαμπερές επαγγελματική στέγη, βλέπει πλατεία 453) 22 τμ κλειστο παρκιγκ κοντα στο συντριβανι 455) Πωλούνται καταστήματα 145 τμ 85 και 37 τμ χωριστά ή όλα μαζί πάνω στον δρόμο για Παλιό Κεραμίδι 456) Πωλούνται άδειες για 200

Τηλ./FAX. 23510-47497, κιν: 6976 760579

τμ καταστήματα με κόμβο στον δρόμο για Ν. Εφεσο 458) 6 γραφεία σε πεζόδρομο πωλούνται όλα μαζί και χωριστά 459) Σε 500 τμ οικόπεδο (0,8συν) 100 τμ κατάστημα στην Φαρμάκη ΟΙΚΟΠΕΔΑ 462) 231 τμ νότιο επέκταση Ευαγγελικών 7,5Χ30 μέτρα 535) 451 τ.μ. οικόπεδο στην Καλλιθέα μέσα στο χωριό. 585) 340 τ.μ. δίπλα στη Νομαρχία 586) 360 τ.μ. στην επέκταση Σταδίου 591) 566 τ.μ. οικόπεδο με μεγάλη φάτσα στα Ευαγγελικά προς την Αγία Άννα. 593) 401 τ.μ. οικόπεδο κοντά στο ΙΚΑ 601) 400 τμ επέκταση Ευαγγελικών βλέπει Κ.Χ. 602) Πωλείται 450 τμ οικόπεδο στον παραλιακό οικισμό του Κορινού 606) 3Χ400 τμ συνεχόμενα οικόπεδα στον Παραλιακό οικισμό Καλλιθέας 613) 600 τμ οικόπεδο στον Οικισμό "ΠΑΙΔΕΙΑ" Λιτοχώρου 616) 3Χ400 τμ οικόπεδα στον Κ. Αγιάννη σε πλαγιά με θέα 618) 240 τμ οικόπεδο στο Λιτόχωρο με θέα θάλασσα και βουνό πίσω από το Γυμνάσιο 619) Οικόπεδα πίσω από τον ΟΑΕΔ σε πολύ καλή τιμή 622) 400 τμ δις γωνιαίο στο Λιτόχωρο με υπέροχη θέα στην Αγία Μαρίνα 623) 4 στρεμ. ή 8 στρεμ. γωνιακό στο Νέο Κεραμίδι δίπλα στο Νέο Νοσοκομείο 624) 2.320 τ.μ. γωνιακό τεμάχιο δίπλα στο σχέδιο στην Επέκταση Ευαγγελικών. 625) 455 τμ. οικόπεδο δίπλα στην Εφορία 626) 250 τμ νότιο στα Ευαγγελικά σε καλό σημείο. 627) 250 τμ στην Ολυμπιακή Ακτή σε καλό σημείο 628) 460 τμ δίπλα στις Εργατικές Κατοικίες μετά τον Βασιλόπουλο - Μαρκετ της Αγ. Αικατερίνης 629) 300 τμ στην Περίσταση στο δρόμο για Παναγία. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 658) 12 στρεμ. Στον Αγ. Μηνά Ν. Εφέσου. 663) 8 στρέμματα στον δρόμο Σβορώνου- Νεοκαισάρεια 664) 6 στρέμματα πριν την Κατερινόσκαλα πάνω στο δρόμο. 665) Στην επαρχιακή οδό

Σβορώνου – Νεοκαισάρειας 3.350 τ.μ. με τρεις δρόμους κατάλληλο για επαγγελματική στέγη. 666) 3.400 τ.μ. Επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας πίσω από τον Πογιαρίδη. 676) 9 στρ. αριστερά από τον ΠΕΟ πίσω από την Πυροσβεστική 679) Πωλούνται 30 στρ. ακτινίδια και ελιές στον Κορινό με όλο τον εξοπλισμό (τρακτέρ - εργαλεία κτλ) 680) 14,5 στρ. δίπλα στον Βιολογικό (10 στρ. ακτινίδια + 4,5 στρ. τριφύλλι) 681) 5 στρ. ακτινίδια πίσω από τον Βιολογικό 682) 9,2 στρ. ανάμεσα στη Ν. Εφεσσο και Κονταριώτισσα στο ύψωμα με θέα 683) 5500 τ.μ. χωράφι για επαγ. Χρήση κοντά στη ΜΑΧΙ γωνιακό 684) 3800 τ.μ. με μεγάλη φάτσα στην Εθνική οδό μετά το τούνελ δεξιά στο ρέμα για Θεσσαλονίκη. 686) 11 στρ. (88μ. φάτσα) κοντά στη ΜΑΧΙ. 697) 9 στρ. μετά τον Βιολογικό ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 701) 8 δωμάτια σε 250 τ.μ. στην Ολυμπιακή Ακτή στο δεύτερο δρόμο 717) 18 ενοικιαζόμενα δωμάτια σε 500 τ.μ. στην Κατερινόσκαλα 718) 30 δωμάτια με πισίνα στην Ολυμπιακή Ακτή. 719) 5 διπλά και 3 μονά σε καλή κατάσταση στην Ολυμπιακή Ακτή. 722) Σε 250 τμ κατάστημα και 14 δωμάτια πλήρως ανακαινισμένα στον πεζόδρομο της Ολυμπιακής Ακτής 723) Στην Παραλία σε 400 τμ γωνιακό οικόπεδο (1,2 συντ.) οικοδομή με 2 καταστήματα 10 ενοικιαζόμενα δωμάτια και 2 διαμερίσματα ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 802) Ενοικιάζεται μαγαζί 36 τμ με υπόγειο σε καλό πεζόδρομο 803) Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελματικός χώρος 120 τμ με τουαλέτα ΑΜΕΑ 804) 3άρι στην περιοχή Ξάνθου με αυτόνομη θέρμανση 805) 120 τμ, 2ος όρ., 3 Δ, κεντρικό απέναντι από κλινική Κωτακίδη

›©™®¡§¬£¬±¥ ¤¥Ÿ¤§«­¥±¥ «¬®™¥¡™«¬§£¡«¤§¡¥™±¥

¬§¤¨™¢§›£§­¥¡¢¤™¥±£Ÿ ¬§­£§­¤¡œŸ«™¢Ÿ ¢™©™›¡™¥¥Ÿ¥¬¡¥§­ œÅË¿šÕÉÑÅÇÊ¢¹Ì½É·Å¿ ¬Ÿ£  ¢¡¥Ÿ¬§ ­ÈŬ¬½É¾ÇÈÇÕÃÇÍ


12 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÔÑÉÔÇ 21 ÉÏÕÍÉÏÕ 2011

Á

ãùíßá ôÝëïò ãéá ôïõò öåôéíïýò õðïøÞöéïõò óôéò ðáíåëëÞíéåò åîåôÜóåéò, êáèþò ÷èåò ôï ðñùß Ýìáèáí ôéò âáèìïëïãßåò ðïõ ðÝôõ÷áí. Ôþñá ç ðñïóï÷Þ óôñÝöåôáé óôçí óõìðëÞñùóç ôïõ ìç÷áíïãñáöéêïý, üðïõ ìå Ýîõðíåò êáé ìåëåôçìÝíåò êéíÞóåéò, ïé õðïøÞöéïé èá ìðïñÝóïõí ßóùò íá êáëýøïõí Ýíá ìÝñïò ôùí âáèìïëïãéêþí áðùëåéþí ðïõ ôõ÷üí Ý÷ïõí.

Ì

å åðéôõ÷ßá óôÝöèçêå ç ðáñÜóôáóç ðïõ Ýäùóå ÐáñáóêåõÞ êáé ÓÜââáôï ôï ÔÅÅ Å.Á. Êáôåñßíçò ìå ôï Ýñãï «Ç áñðáãÞ ôçò Åõñþðçò, ìéá óýã÷ñïíç ìáôéÜ óôï ìýèï». Ôï êïéíü ðïõ ðáñáâñÝèçêå óôï Ðíåõìáôéêü ÊÝíôñï Êáôåñßíçò åðéâñÜâåõóå ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõ êáé ôï æåóôü ÷åéñïêñüôçìÜ ôïõ ìáèçôÝò, äáóêÜëïõò êáé ôïõò õðüëïéðïõò ðáñÜãïíôåò ôçò èåáôñéêÞò ïìÜäáò, ïé ïðïßïé õðïó÷Ýèçêáí íá êáôáâÜëëïõí áêüìá ìåãáëýôåñç ðñïóðÜèåéá ôçí åðüìåíç ÷ñïíéÜ.

Äýï ÷áñáêôéêÜ áðü ôï ìïõóåßï ôïõ Ëïýâñïõ ðñïóöïñÜ óôï áñ÷áéïëïãéêü ìïõóåßï ôïõ Äßïõ. Ç åêäÞëùóç Ýãéíå óôï áñ÷áéïëïãéêü ìïõóåßï ôïõ Äßïõ, ôç ÄåõôÝñá ôï áðüãåõìá Óôçí åêäÞëùóç ðáñáâñÝèçêáí ï ÃÜëëïò ðñüîåíïò óôç Èåóóáëïíßêç ÊñéóôéÜí ÔéìïíéÝ, ï ô. äÞìáñ÷ïò Äßïõ, Ãñçãüñçò Ðáðá÷ñÞóôïò, ï ðñüåäñïò ôïõ öåóôéâÜë Ïëýìðïõ ÉÜêùâïò Ôáó÷ïõíßäçò, ç äéåõèýíôñéá ôïõ áñ÷áéïëïãéêïý ìïõóåßïõ Äßïõ ê. Áëâáíïý, ïé áíôéäÞìáñ÷ïé Äßïõ-Ïëýìðïõ, Ìáñßá ÔóéìÞôñç êáé ÐÝôñïò ÊéÜöáò, ç äéåõèýíôñéá ôïõ ôìÞìáôïò åëëçíéêþí êáé ñùìáúêþí áñ÷áéïôÞôùí ôïõ ìïõóåßïõ Ëïýâñïõ ê. ÍôåóÜìð, ï ðñüåäñïò ôïõ ÅÏÔ Ãáëëßáò ê. ×áñôïìáôóßäçò, áñêåôïß äçìïóéïãñÜöïé ðïõ ðëáéóßùíáí ôçí áðïóôïëÞ, ïé äçìïôéêïß óýìâïõëïé ôïõ äÞìïõ Äßïõ-Ïëýìðïõ Óïößá Æïõñæïýñá êáé Åõáããåëßá Ìü÷ëá. Ïé ê. Ðáðá÷ñÞóôïò, Ôáó÷ïõíßäçò, Áëâáíïý êáé ÔóéìÞôñç êáëùóüñéóáí ôïí ÃÜëëï ðñüîåíï êáé ôç äéåõèýíôñéá ôïõ ìïõóåßïõ Ëïýâñïõ ê. ÍôåóÜìð êáèþò êáé ôçí õðüëïéðç áðï-

óôïëÞ. ÁíáöÝñèçêå üôé åßíáé ìåãÜëç ÷áñÜ êáé ôéìÞ ç ðñïóöïñÜ ôùí äýï ÷áñáêôéêþí Ýñãùí ìå áíáöïñÜ óôïí ÌÝãá ÁëÝîáíäñï, áðü ôï ìïõóåßï ôïõ Ëïýâñïõ, ùò óýìâïëï ôçò åîáéñåôéêÞò óõíåñãáóßáò ìåôáîý ôçò ÅëëÜäáò êáé ôçò Ãáëëßáò, óôïí ôïìÝá ôïõ ðïëéôéóìïý. Áðü ôçí áíôéäÞìáñ÷ï ê. ÔóéìÞôñç ôïíßóôçêå éäéáßôåñá üôé ç Ãáëëßá êáé ç ÅëëÜäá óõíäÝïíôáé ìå áêáôÜëõôïõò äåóìïýò ðïëéôéóìïý êáé êïéíþí áîéþí, ôá ïðïßá óôçñßæïíôáé áöåíüò ìåí óôá ãåñÜ èåìÝëéá ôçò åëëçíéêÞò öéëïóïößáò, áöåôÝñïõ äå óôï ðíåýìá ôïõ ãáëëéêïý äéáöùôéóìïý. ÌåôÜ ôçí ôåëåôÞ, ï ÃÜëëïò ðñüîåíïò óôç Èåóóáëïíßêç ÊñéóôéÜí ÔéìïíéÝ, ï ô. äÞìáñ÷ïò Äßïõ, Ãñçãüñçò Ðáðá÷ñÞóôïò, ï ðñüåäñïò ôïõ öåóôéâÜë Ïëýìðïõ ÉÜêùâïò Ôáó÷ïõíßäçò êáé ç äéåõèýíôñéá ôïõ áñ÷áéïëïãéêïý ìïõóåßïõ Äßïõ ê. Áëâáíïý áíÜñôçóáí ôá äýï ÷áñáêôéêÜ óôï ìïõóåßï ôïõ Äßïõ,

É

äéáßôåñá åíåñãÞ ðáñïõóßá óôï ðåäßï åíäéáöÝñïíôüò ôçò åðéäåéêíýåé ç ïìÜäá «ÁäÝóðïôá Êáôåñßíçò», ôçí ïðïßá ìÜëéóôá ðñïâÜëåé áðïäïôéêÜ óôï äéáäßêôõï. ÌÝëç ôçò ïìÜäáò âïçèïýí êáèçìåñéíÜ óôï äçìïôéêü êõíïêïìåßï êáé ðñüóöáôá Ý÷ïõí äçìéïõñãÞóåé áããåëßåò ãéá ôçí õéïèÝôçóç ôùí æþùí ðïõ öéëïîåíïýíôáé åêåß. ¹äç êÜðïéåò áðü áõôÝò Ý÷ïõí âñåé áíôáðüêñéóç, ÷Üñç êáé óôç ÷ñçóôéêüôçôÜ ôïõò, åíþ ç äñáóôçñéüôçôá áõôÞ åíôÜóóåôáé óôï ðëáßóéï ìåãÜëçò êáìðÜíéáò ðïõ îåêéíÜåé ç ÐáíåëëáäéêÞ ÓõíôïíéóôéêÞ ÅðéôñïðÞ Æùïöéëéêþí Óùìáôåßùí êáé ç ÐáíåëëáäéêÞ ÖéëïæùéêÞ êáé ÐåñéâáëëïíôéêÞ Ïìïóðïíäßá ãéá íá äþóåé Ýíá ôÝëïò óôï åìðüñéï ôùí æþùí áðü åêôñïöåßá êáé pet shops. Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò óôçí çëåêôñïíéêÞ ôïõò äéåýèõíóç http://adespotakaterinis.blogspot.co m/ êáé óôç óåëßäá ôïõò óôï facebook «ÓÕÌÌÅÔÅ×Ù-ÁÄÅÓÐÏÔÁ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ»|

ÏÉ ÁÑÉÓÔÏÕ×ÏÉ ÔÏÕ 3ïõ ÃÕÌÍÁÓÉÏ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ Á ÃÕÌÍÁÓÉÏÕ 1 ÌÐÅÓËÅÌÅ 2 ÁÍÔÙÍÉÁÄÏÕ 3 ÃÑÇÃÏÑÉÁÄÏÕ 4 ÍÔÏÕÑÏÕ 5 ÔÓÉÌÐÏÍÉÄÇÓ 6 ÌÐÅÊÉÑÏÐÏÕËÏÕ 7 ÔÓÉÌÐÏÕÊÁ 8 ËÁÆÏÕ 9 ÌÐÉËÉÍÁ 10 ÎÕÃÙÍÁÊÇÓ 11 ÓÉÄÇÑÏÐÏÕËÏÕ 12 ÃÉÏÕÌÉÄÏÕ 13 ÊÁÑÕÐÉÄÏÕ 14 ËÉÁÊÏÐÏÕËÏÕ 15 ÐÏÕËÅÔÉÄÏÕ 16 ËÉÁÍÏÕ 17 ÌÐÁÑÌÐÁÊÁÓ 18 ÔÅÑÆÏÐÏÕËÏÕ 19 ÇËÉÁÄÇÓ 20 ÁÍÁÍÉÁÄÇÓ 21 ÃÉÁÓÁÑÉ 22 ÌÁÍÏÕÓÁÑÉÄÏÕ 23 ÁÍÄÑÅÁÄÇÓ 24 ÊÁÌÐÅÑÉÄÏÕ 25 ÔÆÇÌÁ 26 ÔÓÅÔÓÉËÁ 27 ÄÏ×ÔÓÇÓ 28 ÊÙÍÓÔÁÍÔÏÐÏÕËÏÓ 29 ÁÃÃÅËÁÊÇÓ 30 ÆÁËÉÊÁÓ 31 ÌÁÕÑÉÄÏÕ 32 ÌÉ×ÁÇËÉÄÏÕ 33 ÓÁÔÉËÌÇÓ 34 ÆÁ×ÁÑÉÏÕ 35 ÉÏÑÄÁÍÉÄÏÕ 36 ÊÅËÐÅÔÆÉÄÏÕ 37 ÅËÅÕÈÅÑÉÁÄÏÕ 38 ÊÁËÁÚÔÆÉÄÏÕ 39 ÊÙÔÉÄÏÕ 40 ÐÉÐÅÑÉÁÔÆÇÓ 41 ÔÓÉÃÊÁÑÏÐÏÕËÏÓ

ÌÁÑÉÁ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ ÅÕÐÑÁÎÉÁ ÓÔÕËÉÁÍÇ-ÌÁÑÉÁ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ×ÑÉÓÔÉÍÁ ÉÙÁÍÍÁ ÈÅÏÄÙÑÏÓ ÖÙÔÅÉÍÇ ÓÔÁÕÑÏÕËÁ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓÐÁÑÈÅÍÁ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÉÙÁÍÍÇÓ ÓÕÌÅËÁ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÈÅÏÄÙÑÁ ÌÁÑÉÁ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓÄÇÌÇÔÑÁ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ ÅÉÑÇÍÇ ÅÕÁÃÃÅËÉÁ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÐÅËÁÃÉÁ ÐÁÕËÏÓ ÅÕÓÔÑÁÔÉÏÓÏËÃÁ ×ÑÉÓÔÉÍÁ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÌÁÑÉÁ ÁÍÁÓÔÁÓÉÁ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÌÁÑÉÁ ÁËÉÊÇ ÖÁÉÄÙÍÁÓ ÃÅÙÑÃÉÁ ÓÏÖÉÁ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÓÙÔÇÑÉÁ ÁÍÁÔÏËÇ ×ÁÑÁËÁÌÐÏÓÌÁÃÄÁËÇÍÇ ÑÏÄÇ ËÅÙÍÉÄÁÓ ÅËÅÍÇ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ×ÑÇÓÔÏÓ ÄÇÌÇÔÑÁ 19 6/13 ÅËÉÍÁ-ÌÁÑÉÁ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÆÙÇ ÉÙÁÍÍÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓÆÙÃÑÁÖÙ ËÁÆÁÑÏÓ ÇËÉÁÓ ÏËÃÁ ÊÑÉÓÔÏ ÃÊÅÍÓÉ ÅÍÔËÉÑÁ ÅËÅÍÇ ×ÑÇÓÔÏÓ ÈÅÏÄÙÑÁ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÊÏÓÌÁÓ ÂÁÓÉËÉÊÇ ÄÅÓÐÏÉÍÁ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÅÕÖÑÏÓÕÍÇ ÅËÅÍÇ ÓÙÊÑÁÔÇÓ ÓÏÖÉÁ ÃËÕÊÅÑÉÁ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ ÅËÅÍÇ ÑÙÌÁÍÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ×ÁÑÁ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÐÑÏÊÏÐÉÏÓ ÌÁÑÉÁ ÇËÉÁÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÏÕËÁ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÁÈÁÍÁÓÉÁ ÁÑÃÕÑÙ-ÄÅÓÐÏÉÍÁ ÐÁÑÁÓÊÅÕÁÓ ÅËÉÓÁÂÅÔ ÌÕÑÔÙ - ÃÑÁÌÌÁÔÏÕËÁ ÓÁÂÂÁÓ ÕÁÊÉÍÈÇ ÉÙÁÍÍÇÓ ×ÁÑÁËÁÌÐÏÓ ÁÈÇÍÁ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÉ×ÁÇË ÌÁÑÉÁ ÄÅÓÐÏÉÍÁ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÌÁÑÉÁ ÌÉËÔÉÁÍÁ ÓÙÊÑÁÔÇÓ ÁÍÁÓÔÁÓÉÁ ÊÁÔÅÑÉÍÁ ÉÙÁÍÍÇÓ ÄÅÓÐÏÉÍÁ ÌÁÑÉÁ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÁÍÁÓÔÁÓÉÁ ÍÅÖÅËÇ ÓÔÁÌÁÔÉÏÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÁ ÐÁÍÔÅËÇÓ ÊÕÑÉÁÊÏÓ ÅËÅÕÈÅÑÉÁ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÈÙÌÁÓ ÅÕÈÕÌÉÁ

20 19 12/13 19 12/13 19 12/13 19 12/13 19 11/13 19 11/13 19 10/13 19 9/13 19 9/13 19 9/13 19 8/13 19 7/13 19 7/13 19 7/13 19 6/13 19 6/13 19 5/13 19 3/13 19 3/13 19 3/13 19 2/13 19 2/13 19 2/13 19 1/13 19 19 18 12/13 18 10/13 18 10/13 18 10/13 18 10/13 18 8/13 18 8/13 18 8/13 18 7/13 18 7/13 18 7/13 18 7/13 18 7/13

 ÃÕÌÍÁÓÉÏÕ 1 ÊÁØÁËÇ 2 ÌÅËËÉÏÕ 3 ÏÉÊÏÍÏÌÏÕ 4 ×ÁÑÁËÁÌÐÉÄÏÕ 5 ÊÁÑÁÌÏÕÆÁÓ 6 ÊÏÓÌÉÄÇÓ 7 ÅÕÌÏÑÖÉÄÏÕ 8 ÔÆÇÌÁ 9 ÔÓÉÏÌÐÁÍÁÊÇ 10 ÁÄÁÌÉÄÇÓ 11 ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ 12 ÌÅËÅÔÇ 13 ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ 14 ÖÙÔÉÁÄÏÕ 15 ÌÅËËÉÏÓ 16 ÐÁÐÐÁÓ 17 ÓÁÑÉÄÏÕ 18 ÌÐÉÍÉÁ 19 ÔÓÁÊÐÏÕÍÉÄÏÕ 20 ÖÙÔÉÁÄÏÕ 21 ÔÆÉÁÔÆÉÏÕ 22 ÊÁÊÁÍÇ 23 ËÅÌÏÍÏÐÏÕËÏÕ 24 ÔÓÏËÅÑÉÄÏÕ 25 ×ÁÔÆÇÄÉÌÐÁÓ 26 ÍÔÁÑËÁÃÉÁÍÍÇ 27 ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÉÄÏÕ 28 ÐÅÔÑÉÄÏÕ 29 ÐÏÕËÉÊÉÄÇÓ 30 ÊÅËÅÌÅÍÇ 31 ÌÁÓÔÏÑÁ 32 ×ÁÌÁÔÉÄÏÕ 33 ÊÑÁÃÉÏÐÏÕËÏÕ 34 ÂÑÏ×ÁÑÉÄÇÓ 35 ÊÁËÏÕÓÇ 36 ÓÁÂÂÉÄÏÕ 37 ÆÇÓÏÐÏÕËÏÓ 38 ÔÓÏËÁÊÉÄÏÕ

ÁÑÔÅÌÉÓ ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÉÁ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ ÅËÉÓÁÂÅÔ ÄÉÏÍÕÓÉÏÓ ÐÁÕËÏÓ ÄÙÑÏÈÅÁ ×ÑÕÓÏÕËÁ ÃÅÙÑÃÉÁ ÍÉÊÏËÁÏÓ ÁÍÔÙÍÉÏÓ ÉÙÁÍÍÁ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÖÙÔÅÉÍÇ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÓÔÅÖÁÍÉÁ ÌÁÑÉÁ ÅÕÁÍÈÉÁ ÓÔÁÌÁÔÉÁ ÓÔÅÖÁÍÇ ÍÉÊÇ ÁÖÑÏÄÉÔÇ ÅËÅÍÇ ÂÁÓÉËÇÓ ×ÑÕÓÏÕËÁ ÄÅÓÐÏÉÍÁ ÌÕÑÏÖÏÑÁ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÏËÃÁ ÅÕÈÕÌÉÁ ÐÁÕËÉÍÁ ÅËÅÍÇ-ÁÍÍÁ ÖÉËÉÐÐÏÓ ÐÁÑÈÅÍÁ ÅÉÑÇÍÇ ÉÙÁÍÍÇÓ ÁÍÍÁ

ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ ÌÁÑÉÁ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÈÅÏÄÙÑÁ ÍÉÊÏËÁÏÓ ÄÅÓÐÏÉÍÁ ÐÅÑÉÊËÇÓ ÄÅÓÐÏÉÍÁ ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ ×ÑÕÓÏÕËÁ ÉÙÁÍÍÇÓ ÄÅÓÐÏÉÍÁ ÐÁÍÔÅËÇÓ ÂÁÓÉËÉÊÇ ÓÙÊÑÁÔÇÓ ÓÏÖÉÁ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ ÌÁÑÉÁ ÓÁÂÂÁÓ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓÁÈÇÍÁ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÌÁÑÉÁ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ ÓÏÖÉÁ ÕÑÉÁÊÏÓ ÏËÕÌÐÉÁ ÍÉÊÏËÁÏÓ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓÁÃÍÇ ÂËÁÄÉÌÇÑÏÓ ÌÁÑÉÁÍÁ ÉÙÁÍÍÇÓ ÅËÅÍÇ ÓÙÊÑÁÔÇÓ ÁÍÈÇ ÍÉÊÏËÁÏÓ ×ÑÕÓÁÍÈÇ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÌÁÑÉÁ ÈÙÌÁÓ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ ×ÑÇÓÔÏÓ ÅÕÔÕ×ÉÁ ÉÙÁÍÍÇÓ ÁÈÇÍÁ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ ÓÏÖÉÁ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÈÅÏÐÏÕËÁ ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓÅËÅÍÇ ÓÔÅÖÁÍÏÓ ÓÏÖÉÁ ÐÁÕËÏÓ ÉÙÁÍÍÁ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ ×ÑÕÓÏÂÁËÁÍÔÙ ÉÙÁÍÍÇÓ ÃÉÁÍÍÏÕËÁ ×ÑÇÓÔÏÓ ÐÁÑÈÅÍÏÐÇ ÍÉÊÏËÁÏÓ ÁËÉÊÇ ÁÍÔÙÍÉÏÓ ÊËÁÑÁ ÉÙÁÍÍÇÓ ÅËÉÓÁÂÅÔ ÁÍÔÙÍÉÏÓ ÅÉÑÇÍÇ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓÓÏÖÉÁ ÉÙÁÍÍÇÓ ÌÁÑÉÁ

20 20 19 12/13 19 12/13 19 11/13 19 11/13 19 10/13 19 10/13 19 10/13 19 9/13 19 9/13 19 8/13 19 7/13 19 7/13 19 6/13 19 6/13 19 6/13 19 3/13 19 3/13 19 3/13 19 2/13 19 1/13 19 1/13 19 1/13 19 1/13 19 18 12/13 18 12/13 18 12/13 18 11/13 18 11/13 18 11/13 18 10/13 18 9/13 18 9/13 18 9/13 18 8/13 18 8/13

à ÃÕÌÍÁÓÉÏÕ 1 ÓÉÄÇÑÏÐÏÕËÏÓ 2 ÍÉÊÏËÇ 3 ÔÓÉÑÏÃÉÁÍÍÇ 4 ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ 5 ÓÔÁÕÑÁÊÉÄÏÕ-ÆÁ×ÏÕ 6 ÔÁÊÏÕ 7 ÔÓÉÌÐÏÕÊÁ 8 ÊÅËÅÐÏÕÑÇ 9 ÌÐÑÁÔÓÉÏÓ 10 ÓÏÖÉÁÍÉÄÏÕ 11 ÂÏÃÉÁÔÆÇÓ 12 ÃÉÁÍÍÏÐÏÕËÏÕ 13 ÅËÅÕÈÅÑÉÁÄÇÓ 14 ÐÁÑÈÅÍÉÄÏÕ 15 ÔÆÁÃÊÁÓ 16 ÃÊÏÕÔÆÁ 17 ÔÓÉÐÁÓ 18 ÆÇÓÊÁÓ 19 ÐÁÑÈÅÍÉÄÇÓ 20 ÍÉÊÏËÁÚÄÇÓ 21 ÐÁÐÐÁ 22 ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ 23 ÓÉÄÇÑÏÐÏÕËÏÓ 24 ÌÁÃÉÙÍÁ 25 ÔÓÉÏÕÐÑÏÓ 26 ÓÉÄÇÑÏÐÏÕËÏÕ 27 ÊÏÕÊËÁ 28 ÅÕÖÑÁÉÌÉÄÇÓ 29 ÔÏÕËÉÊÁÓ 30 ÓÏÕËÅÚÌÅÔÆÉÄÏÕ 31 ÔÏÕËÉÊÁ 32 ÔÓÁËÌÐÏÕÑÇÓ 33 ÓÉÄÇÑÏÐÏÕËÏÕ 34 ÊÁÊÁÍÇ 35 ÓÕÍÙÐÉÄÏÕ 36 ÃÉÁÐÁÍÔÆÇ 37 ÊÁÑÁÃÉÁÍÍÉÄÇ 38 ËÁ×ÁÍÉÄÏÕ 39 ÔÓÁÐÏÕÑÍÁÓ

ÆÁÖÅÉÑÇÓ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ ÌÁÑÉÁ ÅËÅÍÇ ÌÕÑÔÙ ÅÉÑÇÍÇ ÓÏÖÉÁ ÓÔÁÌÁÔÉÁ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÌÁÑÉÁ-ÊÕÑÉÁÊÇ ÉÙÁÍÍÇÓ ÌÁÑÉÁ ÁÍÔÙÍÉÏÓ ÌÁÑÉÁ-ÅËÅÍÇ ×ÑÉÓÔÏÓ-ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓ ×ÑÕÓÏÕËÁ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ×ÑÇÓÔÏÓ ÐÅÑÉÊËÇÓ ÌÉËÔÉÁÄÇÓ ÁÍÍÁ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÉÙÁÍÍÁ ÁÑÉÓÔÏÔÅËÇÓ ÁÍÁÓÔÁÓÉÁ ÌÁÑÉÁ ÍÉÊÏËÁÏÓ - ÄÉÏÍÕÓÉÏÓ ÈÅÏÖÁÍÇÓ ×ÑÉÓÔÉÁÍÁ ÁÑÃÕÑÙ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ×ÑÕÓÏÕËÁ ÏËÕÌÐÉÁ ÓÔÕËÉÁÍÇ ÓÏÖÉÁ ÄÇÌÇÔÑÁ ÃÅÙÑÃÉÁ ÆÁÖÅÉÑÇÓ

ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÅÌÏÑÖÉËÇ ×ÑÇÓÔÏÓ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ ÄÉÏÍÕÓÉÏÓ ÉÙÁÍÍÇÁ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÂÁÓÉËÉÊÇ ÊÕÑÉÁÊÏ ÖÑÅÉÄÅÑÉÊÇ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÅËÅÍÇ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÄÇÌÇÔÑÁ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÁÍÍÁ ÓÙÔÇÑÉÏÓ ÅËÅÍÇ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÍÁÍÔÉÁ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÁÍÁÔÏËÇ ×ÁÑÁËÁÌÐÏÓ ÁÐÏÓÔÏËÉÁ ÉÙÁÍÍÇÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÁ ÈÅÏÄÙÑÏÓ ÌÁÃÄÁËÇÍÇ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÌÁÑÉÁ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓÄÇÌÇÔÑÁ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÅËÅÍÇ ÍÉÊÏËÁÏÓ ÅÕÄÏÊÉÁ ÈÅÏÄÙÑÏÓ ÌÁÃÄÁËÇÍÇ ÅÐÁÌÅÉÍÙÍÄÁÓ ÅÉÑÇÍÇ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓÁÓÐÁÓÉÁ ÉÙÁÍÍÇÓ ÌÁÑÉÁ ÍÉÊÏËÁÏÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ ÌÉ×ÁËÇÓ ÍÉÊÏËÅÔÁ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓÖÁÍÇ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÌÁÑÉÁ ÉÙÁÍÍÇÓ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ ÁÍÅÓÔÇÓ ÅÕÖÑÏÓÕÍÇ ×ÑÇÓÔÏÓ ×ÑÕÓÏÕËÁ ÉÙÁÍÍÇÓ ÁÍÍÁ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÅËÅÍÇ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÌÁÑÉÁ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÊÕÑÉÁÊÇ ÖÉËÉÐÐÏÓ ÖËÙÑÉÍÁ ÌÁÔÈÁÉÏÓ ÅËÅÍÇ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓÅÕÃÅÍÉÁ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÏËÃÁ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÅÕÖÑÏÓÕÍÇ ÖÙÔÉÏÓ ÁÍÁÓÔÁÓÉÁ 1

20 19 12/13 19 12/13 19 11/13 19 11/13 19 11/13 19 11/13 19 10/13 19 10/13 19 10/13 19 9/13 19 9/13 19 9/13 19 9/13 19 9/13 19 8/13 19 7/13 19 6/13 19 6/13 19 5/13 19 5/13 19 4/13 19 4/13 19 3/13 19 3/13 19 2/13 19 1/13 19 19 18 12/13 18 12/13 18 11/13 18 10/13 18 9/13 18 9/13 18 8/13 18 8/13 18 7/13 8 7/13

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011  

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you