Page 1

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 27 ÌÁÚÏÕ 2011

Åôïò 35ï Áñ.Öýëëïõ 8667

www.olympio-bima.gr

ÔéìÞ Öýëëïõ 0,75 Åõñþ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ ÅêäïôéêÞ åíçìåñùôéêÞ É.ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Ãñáöåßá -Ôõðïãñáöåßá ÂÏÔÓÇ 18 ÔÇË. 38920, 33633, 38606, 46790-92 FAX 20672 www.olympio-bima.gr e-mail ol-bhma@otenet.gr & info@olympio-bima.gr

Óå áíáæÞôçóç Üîéáò çãåóßáò

Ãéá ôá èÝìáôá ôçò ïéêïíïìßáò

ô ÌÕÙÐÅÓ ÊÁÉ ÂÁÑÕÊÏÏÉ Ôïõ ÃéÜííç ÊïñïìÞëç

Ô

ïýôï ôï êáñÜâé ðïõ ëÝãåôáé ÅëëÜäá, ðïõ ìáò êïõâáëÜåé ðïëëïýò áéþíåò ôþñá êáé ðïõ ðÝñáóå ìðüñåò êáé êáôáéãßäåò óôï äéÜâá ôïõ – ìÝ÷ñé êáé óå ÷Ýñéá âáñâÜñùí «êïõñóÜñùí» Ýðåóå ãéá ðïëëÜ ðïëëÜ ÷ñüíéá – âñßóêåôáé êáé óÞìåñá óå åðéêßíäõíç èáëáóóïôáñá÷Þ, óå áðåéëçôéêü ôõöþíá. Ç èýåëëá ôùí áñ÷þí ôïõ 2010, ôüôå ðïõ ÊõâåñíÞôçò êé áîéùìáôéêïß ôïõ ðëïßïõ ìáò ôï ðáñïìïßáæáí áóõëëüãéóôá êé áóôü÷áóôá ìå ôïí «Ôéôáíéêü» Þ ìéëïýóáí ãéá åðéêåßìåíç âýèéóÞ ôïõ, äåí Þîåñáí ôé ôïõò (êáé ìáò) ðåñßìåíå óôç óõíÝ÷åéá. Êáé äåí óêÝöôçêáí íá ðÜñïõí ôá ðñïëçðôéêÜ åêåßíá ìÝôñá – õðÞñ÷áí óßãïõñá – ðïõ èá ðåñéüñéæáí ôï êáêü. Áíô’ áõôþí åîÝðåìøáí (êáé áõôü êáèõóôåñçìÝíá) sos óå óùôÞñåò ðïõ ï Ýíáò ôïõëÜ÷éóôïí áðü áõôïýò (ôï Ä.Í.Ô) äåí åß÷å êáé ôïí êáëýôåñï «ðñüôåñï Ýíôéìï âßï». Êé ïé õðïôéèÝìåíïé óùôÞñåò «ôÜêáíáí èÜëáóóá», êáôÜ ôç óõíÞèåéÜ ôïõò. ¸ôóé ôï êáñÜâé ìáò, ðëçãùìÝíï áðü ôïõò áäÝîéïõò (ðïëý åðéåéêÞò ï ÷áñáêôçñéóìüò) ÷åéñéóìïýò ôïõ êáðåôÜíéïõ êáé ôù «óõí áõôþ», ïõ ìçí áëëÜ êáé ôéò ïäçãßåò (äïêéìáóìÝíåò êáé áðïôõ÷çìÝíåò) ôùí «óùôÞñùí» ìáò âñßóêåôáé óÞìåñá, ðåñéóóüôåñï åêôåèåéìÝíï êé áäýíáìï, óôï Ýëåïò ôùí êáéñþí. ÓÅË.5

ÅÊÔÁÊÔÏ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ

ÃÉÁ ÔÁ ÖÙÔÏÂÏËÔÁÚÊÁ ÁÃÑÏÔÙÍ

ÅîåôÜæïíôáé íÝá ÷ñçìáôïäïôéêÜ ðáêÝôá

ôùí ðïëéôéêþí áñ÷çãþí Ì å ô Ü á ð ü á ß ô ç ì á ô ï õ Ð ñ ù è õ ð ï õ ñ ã ï ý ó ô ï í Ð ñ ü å ä ñ ï ô ç ò Ä çì ï ê ñ á ô ß á ò Ï é á í ô é ä ñ Üó å é ò ê ï ì ì Ü ô ù í ô ç ò Á í ô é ð ï ë ß ô å õ ó ç ò

ÓÅ ÓÕÍÅ×ÅÓ ÊÕÊËÉÊÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÏÉ ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÓÕÍÔÇÑÇÓÇÓ

Âáíäáëéóìïß óå áñêåôÝò ðáéäéêÝò ÷áñÝò ôçò Êáôåñßíçò ÓÅË.3

Ë

ÏËÏÊËÇÑÙÈÇÊÁÍ ÊÁÉ ÏÉ ÔÅËÅÕÔÁÉÅÓ ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÓÔÏÍ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÁ ×ÙÑÏ ÔÙÍ ÊÔÉÑÉÁÊÙÍ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÙÍ

ÓÅË.9

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ

ÊÝíôñï åêðáßäåõóçò äéáóùóôþí Ëéôï÷þñïõ ÓÅË.4

ÓÅË.5

-Ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ÍÝáò ÃåíéÜò ê. ÃéÜííïò Ëéâáíüò -Ï Ðñüåäñïò ôïõ Åèíéêïý Ôáìåßïõ Åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò êáé ÁíÜðôõîçò (Å.Ô.Å.Á.Í. ðñþçí Ô.Å.Ì.Ð.Ì.Å.) ê. ÁëÝîáíäñïò ÐáðáñóÝíïò -Ï Ðñüåäñïò ôïõ Åëëçíéêïý ÓõíäÝóìïõ ÍÝùí Åðé÷åéñçìáôéþí êáé Ðñüåäñïò ôçò ÅõñùðáúêÞò Óõíïìïóðïíäßáò ÍÝùí Åðé÷åéñçìáôéþí ê. ÄçìÞôñçò Ôóßãêïò êáé -O ÐñïúóôÜìåíïò ôïõ ÔÅÉ Êáôåñßíçò ê. ÄçìÞôñçò Ôñéáíôáöýëëïõ, êáèçãçôÞò ÁëåîÜíäñåéïõ ÔÅÉ-Èåóóáëïíßêçò èá óõììåôÝ÷ïõí óôçí åêäÞëùóç ðïõ äéïñãáíþíåôáé óôçí Ðéåñßá ìå ôç óôÞñéîç ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò ÍÝáò ÃåíéÜò êáé èÝìá: «ÍåáíéêÞ Åðé÷åéñçìáôéêüôçôá, ÁíÜðôõîç êáé Ñåõóôüôçôá ôùí Åðé÷åéñÞóåùí» ç ïðïßá èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôï ÓÜââáôï 28 ÌáÀïõ 2011 êáé þñá 19:00 óôï Óõíåäñéáêü ÊÝíôñï ôïõ ÄÞìïõ Êáôåñßíçò (ÅÊÁÂÇ), 7çò Ìåñáñ÷ßáò 3. *ÌåôÜ ôéò ôïðïèåôÞóåéò ôùí ïìéëçôþí èá áêïëïõèÞóåé óõæÞôçóç, åíþ èá äéáíåìçèåß óôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò åíçìåñùôéêü õëéêü. Ç åêäÞëùóç ðñáãìáôïðïéåßôáé ìå ðñùôïâïõëßá ôçò Âïõëåõôïý Ðéåñßáò êáò Ìáñßáò Ìß÷ïõ.

ÊÁÉ ÓÔÇÍ ÊÁÔÅÑÉÍÇ

ÓõãêÝíôñùóç «áãáíáêôéóìÝíùí» óôçí êåíôñéêÞ Ðëáôåßá Êáôåñßíçò ÓÅË5

ÔåñÜóôéá êåíÜ óå ðõñïóâÝóôåò ÊÁÔÁÃÃÅËËÅÉ Ï ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÑ×ÇÓ Ð.ØÙÌÉÁÄÇÓ ÓÅË.3

Ìéá êáëÞ åõêáéñßá…

ßãá ìüëéò åéêïóéôåôñÜùñá ìåôÜ ôéò óõíáíôÞóåéò ôïõ ðñùèõðïõñãïý ìå ôïõò ðïëéôéêïýò áñ÷çãïýò (ç ê.ÐáðáñÞãá äåí áðåäÝ÷èç) ìå èÝìá ôçí äéåñåýíçóç ôçò äõíáôüôçôáò óõíáßíåóçò óå æçôÞìáôá ïéêïíïìéêÞò ðïëéôéêÞò ï ê. ÐáðáíäñÝïõ æÞôçóå ÷èåò (áðü ôï Ðáñßóé üðïõ âñéóêüôáí) áðü ôïí Ðñüåäñï ôçò Äçìïêñáôßáò íá óõãêáëÝóåé Ýêôáêôï óõìâïýëéï ðïëéôéêþí áñ÷çãþí ìå ôï ßäéï èÝìá óõæÞôçóçò. Ìå äåäïìÝíåò ôéò èÝóåéò ôùí êïììÜôùí ôçò áíôéðïëßôåõóçò (üëá êáôÜ ðëçí ÊáñáôæáöÝñç êáé «íáé ìåí áëëÜ» ôçò êáò ÌðáêïãéÜííç) ç åîÝëéîç áõôÞ ðñïêÜëåóå ðïëëÝò óõæçôÞóåéò êáé åêôåôáìÝíç óåíáñéïëïãßá. Êáé åßíáé ðñÜãìáôé áðïñßáò Üîéï ãéáôß ï ê. ÐáðáíäñÝïõ ðñïêÜëåóå áõôü ôï Óõìâïýëéï. Ãéá åðéêïéíùíéáêïýò êáé ìüíï ëüãïõò; Ãéá íá ðñïêçñýîåé åêëïãÝò «öïñôþíïíôáò» ôçí åõèýíç ãé’áõôÝò óôïí ê. ÓáìáñÜ (êõñßùò) êáé óå Üëëïõò áñ÷çãïýò ðïõ ðñïöáíþò èá áñíçèïýí íá óõíáéíÝóïõí óôçí áêïëïõèïýìåíç áðü ôçí êõâÝñíçóç ðïëéôéêÞ; ÌÞðùò ãéáôß Ý÷åé êÜôé Üëëï óôï ìõáëü ôïõ; ¢ãíùóôï. Ôï óçìåñéíü Óõìâïýëéï ùóôüóï áðïôåëåß ìéá êáëÞ åõêáéñßá ãéá áëëáãÞ ðëåýóçò. Äßíåôáé ç åõêáéñßá êáé óôïí Ðñüåäñï ôçò Äçìïêñáôßáò êáé óôïõò ðïëéôéêïýò áñ÷çãïýò, ðñþôéóôá óôïí Ðñùèõðïõñãü, íá ðñïôåßíïõí (êáé åíäå÷ïìÝíùò íá óõìöùíÞóïõí) ôçí äçìéïõñãßá ïéêïõìåíéêÞò êõâÝñíçóçò Þ êõâÝñíçóçò ðñïóùðéêïôÞôùí ìå ôç óôÞñéîç ôïõëÜ÷éóôïí ôùí äýï ìåãáëýôåñùí êïììÜôùí. Ìéá êõâÝñíçóç äçëáäÞ ðïõ íá Ý÷åé ôç äõíáôüôçôá íá êéíçôïðïéÞóåé ôï ëáü êáé üëåò ôéò ðáñáãùãéêÝò ôÜîåéò ó’ Ýíáí ðáôñéùôéêü áãþíá åíÜíôéá óôç äéáöáéíüìåíç óáöþò ïéêïíïìéêÞ êáôáóôñïöÞ. Êáé ðáñÜëëçëá íá óôåßëåé óôéò äéåèíåßò áãïñÝò êáé óôçí ôñüéêá ôï ìÞíõìá üôé ïé ¸ëëçíåò áðïöÜóéóáí üëïé ìáæß íá áíôáðïêñéèïýí óôéò áíÜãêåò ôùí êáéñþí êáé íá åããõçèïýí ôçí åðéôõ÷ßá ôïõ åã÷åéñÞìáôïò åîüäïõ áðü ôçí êñßóç. ÐñÜãìá åîÜëëïõ ðïõ ïé îÝíïé åðßìïíá êáé ðéåóôéêÜ ìáò æçôïýí. Ôï åñþôçìá åßíáé áí ï Ðñüåäñïò êáé ïé ðïëéôéêïß áñ÷çãïß Üäñáîáí áõôÞ ôçí åõêáéñßá þóôå íá äïèåß óôïí ôáëáéðùñçìÝíï, ïñãéóìÝíï êáé áðïãïçôåõìÝíï ëáü ìáò ðñïïðôéêÞ êáé ÅËÐÉÄÁ. Èá ôï êÜíïõí; Äýóêïëï. ¼÷é ðÜíôùò áäýíáôï. Áò ôïõò öùôßóåé ï Èåüò. “O.B.”

Ìáôáßùóç Ìíçìïóýíïõ Ëüãù åêôÜêôïõ ãåãïíüôïò áíáâÜëëåôáé ôï ìíçìüóõíï ôçò

ÊÏÕÊÏÕËÇ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

ðïõ Þôáí ðñïãñáììáôéóìÝíï ãéá ôçí ÊõñéáêÞ 29-5-2011, óôïí Éåñü Íáü Áãßáò ÔñéÜäïò. Ç ïéêïãÝíåéá

Åõ÷áñéóôÞñéï Åõ÷áñéóôþ èåñìÜ ôï éáôñéêü êáé íïóçëåõôéêü ðñïóùðéêü ôïõ ôìÞìáôïò Ãõíáéêïëïãéêïý – Ìáéåõôéêïý ôïõ Ãåíéêïý Íïóïêïìåßïõ Êáôåñßíçò ãéá ôçí Üøïãç óõìðåñéöïñÜ êáé ôï éäéáßôåñï åíäéáöÝñïí ðïõ Ýäåéîáí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò íïóçëåßáò ìïõ. Éäéáßôåñá ôïí Ä/íôÞ ôïõ ôìÞìáôïò ê. ÂáëóáìáôæÞ Íéêüëáï ôçí ðñïúóôáìÝíç Ðáñïýóç Èåïäþñá – Ëüëá, êáé ôïõò ãéáôñïýò Íéêïëáúäïõ ÎÝíéá, Êáñáãéáííßäïõ Åýá, Ëïõóéüðïõëï Êùí/íï, Êõñéáêßäïõ ¢ñôåìéò, Ëáæáñßäç ÓôÝöáíï, ÓôáõñÜêç ÈùìÜ, ÅõèõìéÜäïõ Áãëáúá, Ãéáííïýëç Åõèýìéï, ÙÑË, êáé ôïõò áíáéóèçóéïëüãïõò Áóëáíßäç ÄçìÞôñç êáé Ðáðáäüðïõëï ÄçìÞôñç. Ìå óåâáóìü êáé åêôßìçóç Ó÷éñôëÜôæå ÊÝôåâáí – Áããåëßäïõ

×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

È

Ôüðï óôá íéÜôá…

õìÜóôå ôçí åñþôçóç: «Ôé êñáôÜåé ï ÍáðïëÝùí;» óå ìéá ðáëéÜ äéáöÞìéóç; Ï èåßïò Áöåíôïýëçò ðñïóðáèïýóå íá ôçí åðéêáéñïðïéÞóåé óôçí åðï÷Þ ôçò Ôñüéêáò êáé áíáñùôÞèçêå: «Ôé êñáôÜåé ï ÐåéíáëÝùí;» (ó.ó. Ï ãéïò ôçò ìáìÜò ÅëëÜäáò ôïõ Ìðïóô) Áðü ôç óêÝøç ôçí ðïëëÞ áðïêïéìÞèçêå! ÎáöíéêÜ åìöáíßóôçêå ï «ÐåéíáëÝùí» êñáôþíôáò Ýíá ðéñïýíé êáé öþíáîå: «ØÜ÷íù ãéá êáóÝñé ðïõ åßìáé ÷ëùìü “áíÜèåìá ôï Ìíçìüíéï”!» Õðü ôñéìåñÞ êçäåìïíßá Ýèåóáí ïé äáíåéóôÝò ôçí ÅëëÜäá; Ï «ÐåéíáëÝùí» Üñðáîå ôçí «ôñßáéíá»! Ï åìðåéñïôÝ÷íçò ðïëéôéêüò áíáëõôÞò îýðíçóå êÜèéäñïò êáé ôñïìáãìÝíïò. ¹ôáí ç ôåëåõôáßá ìÝñá ôùí ðáíåëëáäéêþí åîåôÜóåùí. Ïé õðïøÞöéïé ãéá ôá ðáíåðéóôÞìéá åß÷áí äéáãùíéóôåß óôéò «Áñ÷Ýò ÏéêïíïìéêÞò Èåùñßáò». Ï èåßïò Üêïõóå áðü ôçëåïñÜóåùò êÜðïéïõò ó÷ïëéáóìïýò ãéá ôá èÝìáôá. Áðü ïéêïíïìéêÝò èåùñßåò êáé ü÷é ìüíï ðÞãáìå êáëÜ óôç ìåôáðïëßôåõóç. «Íá öÜíå êé ïé êüôåò»! Óôçí ðñÜîç üìùò «ôï åêôüðéóìá» ôïõ «Ôéôáíéêïý» áñéèìåß óÞìåñá êïíôÜ óôá 350 äéò «êüñïõò»! Ï èåßïò ìåôñÜåé ôï ÷ñÝïò ìå ôçí ðáëéÜ ìïíÜäá ìÝôñçóçò ôçò ÷ùñçôéêüôçôáò ôùí ðëïßùí. Ïé êõâåñíþíôåò äéÜëåîáí ôï óõìâïëéóìü ôçò Ïéêïíïìßáò. Áò ðñüóå÷áí! Ôá ÷ñüíéá

ðïõ Ýñ÷ïíôáé «ï ÐåéíáëÝùí» öáßíåôáé üôé èá ðåé ôï êáóÝñé êáóåñÜêé! Ç óýæõãïò êõñßá Ðïëõôßìç, óõììåñéæüìåíç ôïõò ðñïâëçìáôéóìïýò ôïõ áíáëõôÞ, ïýñëéáîå: «Èá áó÷ïëçèåßò êáé ìå ôéò åîåôÜóåéò;» «Ç åõçìåñßá ôùí ðáéäéþí äåí ìåôñéÝôáé ìå ôïõò êüñïõò!» ó÷ïëßáóå åêåßíïò, óêåðôüìåíïò ôïí «Ôéôáíéêü». «Ìå ôá ôõñéÜ ìåôñéÝôáé êáé ìå ôïõò öüñïõò;» åîáíÝóôç ç èåßá. ¢ëëç ìéá ìÝñá äéáöùíéþí ãéá ôï æåýãïò. Óõíáßíåóç ôùí êïììÜôùí óôï Ìíçìüíéï ðñüóôáîáí ïé åôáßñïé; Ï èåßïò ðåñßìåíå íá óõíåííïçèïýí ïé ðïëéôéêïß áñ÷çãïß ðñéí áñ÷ßóïõí ïé «äåêáíåßò» ôçò Ôñüéêáò ôá «äçìïóéïíïìéêÜ ðáñáããÝëìáôá»: «Ýíá êé Ýíá äõï» êëð. êáé ïé óõíäéêáëéóôÝò ôá áðåñãéáêÜ óõíèÞìáôá: «Ýíá áñéóôåñü» ê.Ü. ÊáôÜíåõóç æÞôçóå ï Ðñùèõðïõñãüò ãéá íá åöáñìüóåé ôï Ìåóïðñüèåóìï Ðñüãñáììá êáé ï èåßïò ðáñáêïëïýèçóå åðß ôéò ïèüíçò êÜôé áíáíåýóåéò íá(!) ìå ôï óõìðÜèéï. «ÓõíáéíÝóáìå óôï üôé äåí èá óõíáéíÝóïõìå!» äéáðßóôùóå ç êõñßá Ðïëõôßìç. ÓÅË.12


2 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 27 ÌÁÚÏÕ 2011

«Ðïäçëáôéêü ôáîßäé» ôçò Vodafone ãéá ôçí åíßó÷õóç ôïõ Ðáéäéêïý ×ùñéïý SOS ÂÜñçò Ìå åðéôõ÷ßá ïëïêëçñþèçêå ôï «ðïäçëáôéêü ôáîßäé» ôçò Vodafone ãéá 4ç óõíå÷Þ ÷ñïíéÜ, ìå ôç óõììåôï÷Þ åñãáæïìÝíùí êáé óôü÷ï ôç óõãêÝíôñùóç ÷ñçìÜôùí êáé ôç äùñåÜ ôïõò óå êïéíùöåëÞ ïñãáíéóìü ôçò åðéëïãÞò ôïõò. Óôçí ðïäçëáôéêÞ áõôÞ ðåñéðÝôåéá ãíùóôÞ ùò «Global Biking Initiative 2011», óõììåôåß÷áí ìå åíèïõóéáóìü óôéò áñ÷Ýò ÌáÀïõ 16 åñãáæüìåíïé êáé óõíåñãÜôåò áðü ôç Vodafone ÅëëÜäáò. Må ôá ðïäÞëáôÜ ôïõò êÜëõøáí áðüóôáóç ðÜíù áðü 700 ÷ëì. ìÝóá óå 5 çìÝñåò, ìå áöåôçñßá ôï ¢ìóôåñíôáì êáé ôåñìáôéóìü üðùò êÜèå ÷ñüíï ôï Íôßóåëíôïñö. Ç ðïäçëáôéêÞ ïìÜäá ôçò ÅëëÜäáò óõãêÝíôñùóå Å12.800 áðü äùñåÝò ößëùí, óõíáäÝëöùí, áëëÜ êáé áðü ôçí ßäéá ôçí åôáéñåßá, ôá ïðïßá, öÝôïò üðùò êáé ôéò ðåñáóìÝíåò ÷ñïíéÝò, ðñïóÝöåñáí óôï Ðáéäéêü ×ùñéü SOS ÂÜñçò. Ìå ôçí åðéóôñïöÞ ôïõò, ïé ðïäçëÜôåò ôçò Vodafone ÅëëÜäáò åðéóêÝöèçêáí ôï Ðáéäéêü ×ùñéü SOS ÂÜñçò, ìßëçóáí ìå ðáéäéÜ êáé ìïéñÜóôçêáí ìáæß ôïõò ôéò ìïíáäéêÝò åìðåéñßåò ðïõ Ýæçóáí ìÝóá áðü ôï öåôéíü ôïõò ôáîßäé äéáó÷ßæïíôáò ôá ìïíáäéêÜ ôïðßá ôçò Ïëëáíäßáò, ôïõ Âåëãßïõ êáé ôçò Ãåñìáíßáò.

Óôç öåôéíÞ äéïñãÜíùóç «Global Biking Initiative 2011» óõììåôåß÷áí 300 åñãáæüìåíïé êáé óõíåñãÜôåò áðü üëåò ôéò åôáéñåßåò ôïõ Ïìßëïõ Vodafone. Ôï óõíïëéêü ðïóü ðïõ óõãêåíôñþèçêå áðü ôçí åíÝñãåéá áõôÞ, îåðÝñáóå ôá Å262.000 êáé äüèçêå óå 19 äéáöïñåôéêïýò êïéíùöåëåßò ïñãáíéóìïýò.

ÅÉÓÄÏ×Ç ÍÅÏÕ ÌÅËÏÕÓ ÓÔÇ ËÅÓ×Ç ËÁÚÏÍÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ Óôéò 24.5.2011 ç ËÝó÷ç ËÜúïíò Êáôåñßíçò åß÷å ôçí ÷áñÜ êáé ôçí ôéìÞ íá äå÷èåß óôïõò êüëðïõò ôçò Ýíá íÝï ìÝëïò ôïí éáôñü áêôéíïëüãï ÁëÝîáíäñï Áããåëßäç Ýíá åîáßñåôï åðéóôÞìïíá êáé åêëåêôü ìÝëïò ôçò êïéíùíßá ìáò. Óå ìéá êáôÜìåóôç áßèïõóá ðáñïõóßá üëùí ôùí ìåëþí ôçò ËÝó÷çò Ýëáâå ÷þñá ç ôåëåôÞ åéóäï÷Þò ôçí ïðïßá äéçýèõíå ç ðñþçí ÊõâåñíÞôçò Ë. ÓÜóá Éùáííßäïõ. Ôï íÝï ìÝëïò,

áíÜäï÷ïò ôïõ ïðïßïõ åßíáé ï Ðñüåäñïò ôçò ËÝó÷çò ÄçìÞôñéïò Ðáðáäüðïõëïò, õðïó÷Ýèçêå íá õðçñåôÞóåé ôá éäåþäç ôïõ ëáúïíéóìïý êïñõöáßï åê ôùí ïðïßùí åßíáé ç óõíå÷Þò ðñïóöïñÜ ðñïò ôïí óõíÜíèñùðï êáé ôçí êïéíùíßá. Ôçí ôåëåôÞ ôßìçóáí ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõò ï Ðñüåäñïò ôçò Ðåñéï÷ÞòÉÉÉ Ãåþñãéïò Êáëëéöáôßäçò êáé Üëëïé áîéùìáôïý÷ïé.

Ëåéôïõñãßá êéíçôÞò ìïíÜäáò ôïõ Ø.Í.Ð.Ï Ç êéíçôÞ ÌïíÜäá ôïõ Øõ÷éáôñéêïý Íïóïêïìåßïõ ÐÝôñáò Ïëýìðïõ ç ïðïßá óôåëå÷þíåôáé áðü Øõ÷ßáôñï êáé ÅðéóêÝðôñéá Õãåßáò èá åðéóêåöèåß ôçí ÔåôÜñôç 1 Éïõíßïõ 2011 ôï Áãñïôéêü Éáôñåßï ôçò Ôïð. Êïéí. Ð. Åëåõèåñï÷ùñßïõ áðü ôéò 9.00 ð.ì. Ýùò ôéò 11.00 ð.ì. êáé ôçò Ôïð. Êïéíüôçôáò ÌáêñõãéÜëïõ áðü ôéò 11 ð.ì. Ýùò ôéò 13 ì.ì. ôïõ ÄÞìïõ Ðýäíáò – Êïëéíäñïý. Åðßóçò ëåéôïõñãåß êáèçìåñéíÜ (åêôüò ÓáââÜôïõ êáé ÊõñéáêÞò) áðü ôéò 7.00 ð.ì. Ýùò ôéò 2.30 ì.ì. ç ìïíÜäá êáô’ ïßêïí Öñïíôßäáò Øõ÷éêÞò Õãåßáò (Ì.Ï.Ö.Ø.Õ) Ðëçñïöïñßåò óôï ôçëÝöùíï 23510-78311. Ï ÄÉÏÉÊÇÔÇÓ ÅÌÌÁÍÏÕÇË ÊÏÓÌÁÄÁÊÇÓ

ÌáèÞìáôá Øçöéäùôïý óôï Äßïí Ï ÄÞìïò Äßïõ-Ïëýìðïõ áíáêïéíþíåé üôé êáé öÝôïò èá ðñáãìáôïðïéçèïýí ìáèÞìáôá åêìÜèçóçò ôçò ôÝ÷íçò ôïõ øçöéäùôïý, ìéá åíäéáöÝñïõóá ôÝ÷íç ðïõ åíôõðùóéÜæåé áêüìç êáé óÞìåñá, óôï ÊÝíôñï Ìåóïãåéáêþí Øçöéäùôþí ôïõ ÄÞìïõ Äßïõ-Ïëýìðïõ. Ïé äçìéïõñãßåò ôùí ìáèçôþí ðáñïõóéÜæïíôáé óôçí åôÞóéá Ýêèåóç ðïõ

ïñãáíþíåôáé óôï ÊÝíôñï Ìåóïãåéáêþí Øçöéäùôþí ôïõ Äßïõ, óôá ðëáßóéá ôïõ ÖåóôéâÜë Ïëýìðïõ. Óôçí Ýêèåóç óõììåôÝ÷ïõí åðßóçò áîéüëïãïé êáëëéôÝ÷íåò êáé øçöïèÝôåò áð’ üëç ôçí ÅëëÜäá. Ïé åããñáöÝò îåêéíïýí ôç ÄåõôÝñá 30 ÌáÀïõ êáé èá ïëïêëçñùèïýí ôçí ÐÝìðôç 9 Éïõíßïõ. Ôá ìáèÞìáôá èá îåêéíÞóïõí óôéò 10 Éïõíßïõ, èá äéáñêÝóïõí 2 ìÞíåò êáé èá ðñáãìáôïðïéïýíôáé 3

Ðëçñïöïñßåò óôá ôçëÝöùíá: 2351 351 003, 2351 351 005.

ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏÓ ÅÕÊÁÑÐÉÄÇ ôçë. 34551-2 ÓÇÌÅÑÁ “ÏÉ ÐÅÉÑÁÔÅÓ ÔÇÓ ÊÁÑÁúÂÉÊÇÓ: ÓÅ ÁÃÍÙÓÔÁ ÍÅÑÁ”

“ÔÇÅ FAST AND ÔÇÅ FURIOUS 5”

ÌÅ ÔÇ ÌÁÃÅÉÁ ÔÏÕ 3D

ÉÓ×ÕÏÕÍ ÊÑÁÔÇÓÅÉÓ ÈÅÓÅÙÍ ÓÔÁ ÔÇË. 34551-2

Åõ÷áñéóôÞñéï

öïñÝò ôçí åâäïìÜäá. Ï áñéèìüò ôùí ìáèçôþí åßíáé ðåñéïñéóìÝíïò. Ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá áðåõèýíïíôáé ôéò åñãÜóéìåò ìÝñåò êáé þñåò óôï ãñáöåßï ôçò Áíôéäçìáñ÷ßáò Ðïëéôéóìïý ôïõ ÄÞìïõ Äßïõ-Ïëýìðïõ óôçí Êïíôáñéþôéóóá.

(ÏÉ ÌÁ×ÇÔÅÓ ÔÙÍ ÄÑÏÌÙÍ: ËÇÓÔÅÉÁ ÓÔÏ ÑÉÏ)

“Ï ÃÏÕÉÍÉ ÔÏ ÁÑÊÏÕÄÁÊɔ

ÔÁÉÍÉÁ ÊÉÍ. Ó×ÅÄÉÙÍ ÓÔÁ ÅËËÇÍÉÊÁ

Íéþèïõìå ôçí áíÜãêç íá åõ÷áñéóôÞóïõìå äçìüóéá ôï Ä.Ó. ôçò ¸íùóçò Ðïíôßùí Ðéåñßáò ãéá ôçí ðñïóöïñÜ 3 öéáëþí áðü ôçí ÔñÜðåæá Áßìáôïò ôçò ¸íùóçò, ãéá ôçí ÷åéñïõñãéêÞ åðÝìâáóç óôçí ïðïßá õðïâëÞèçêå ôï ìÝëïò ôçò ïéêïãÝíåéÜò ìáò, ÁëÝîçò. ÈåñìÝò åõ÷áñéóôßåò ãéá ôçí Üìåóç áíôáðüêñéóç êáé óáò åõ÷üìáóôå ðÜíôá åðéôõ÷ßåò óôéò äñáóôçñéüôçôÝò óáò. Ïéê. Êùíóôáíôßíïõ Óô. Åõöñáéìßäç

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ Éäéïêôçóßá - ¸êäïóç ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ É. ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Åêäüôçò -ÄéåõèõíôÞò

ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ

Äéáöçìéóôéêü ÔìÞìá: ÎÅÍÏÖÙÍ ÌÐÁÑÁËÉÁÊÏÓ

Áñ÷éìáíäñßôçò Éùáêåßì Ïéêïíïìßêïò

ÔÁÓÏÕËÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÄÏÕ

Â.É. Ìüó÷çò, Ã. ÑÜðôçò, Ð. ÁëåêÜêçò, Ã. Ôóéìðïíßäçò, Ä. Íáôóéüò,

Õðåýèõíïò Ôõðïãñáöåßïõ:

Áä. ÅõáããÝëïõ, Ó. ÆÜ÷ïò,

×. ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ

Ê. Äáëáêéïõñßäçò, É. Êáëéáìðüò,

ÌÁÑÉÁ ÊÏÑÏÌÇËÇ

È. Ðáðáêþóôáò, Ñ. ÊïñïìÞëç, Ã.Ð. ÊáñáãéÜííçò Áèëçôéêü ñåðïñôÜæ: ÓÐÕÑÏÓ ÓÊÏÕÖÁÓ Ãñáöåßá: Âüôóç 18 60 100 Êáôåñßíç

ÔçëÝöùíá:

ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ:

Éóì. ÌáêñÞ, Ë. ÔæÝêçò,

23510 33633 - 23510 46790-99 Åóùôåñéêïý ÅôÞóéá: 96 Åõñþ

FAX: 23510 20672

Åëá÷ßóôç: 20 Åõñþ

×åéñüãñáöá ðïõ äçìïóéåýïíôáé

Åîùôåñéêïý ÅôÞóéá: 220 äïë.

Þ ü÷é äåí åðéóôñÝöïíôáé

Ôñáðåæþí-Ïñãáíéóìþí 315 Åõñþ

email: Ol-bhma@otenet.gr

TV ðñüãñáììá

ÅÔ 3 08.00: ÈÝáôñï Óêéþí 08.30: Ïé Þñùåò ôïõ ×ßãêëéôÜïõí 09.00: Ïé Þñùåò ôïõ ×ßãêëéôÜïõí 09.30: Ôï ôóßñêï ôçò Ôæï Ôæï 10.00: ÐñùéíÜêéá 10.30: ÌðïõñìðïõëÞèñåò 11.00: ÅêðáéäåõôéêÞ ôçëåüñáóç 12.00: Ãõíáßêåò 13.30: Âüôáíá , ìõóôéêÜ êáé èåñáðåßåò 14.00: ÏõñÜíéï ôüîï 15.00: Ïé áíôéêáôáóôÜôåò 15.30: Óôéôò 16.00: Ááïñïí Óôüïõí 16.30: Æéê êáé Ëïýèåñ 17.00: Escape 18.45: Art@ERT.gr 19.00: ÌïíÜ – æõãÜ äéêÜ óáò 21.00: ÏéêïëïãéêÜ çìåñïëüãéá 22.00: Ñõèìïß êáé ñßìåò 23.00: Ðáãêüóìéï ðñùôÜèëçìá ñÜëé – ÁñãåíôéíÞ

05.30: Õäñüãåéïò 06.00: ÊáëçìÝñá ìå ôïí Ãéþñãï ÁöôéÜ 10.30: Åäþ êáé ôþñá 12.30: Ðïëý ìðëá ìðëá 16.00: ¼óï õðÜñ÷ïõí Üíèñùðïé 17.15: Áðïãåõìáôéíü äåëôßï 17.30: That’s life summer 18.45: ÓÞìåñá ìå ôïí ¢êç Ðáõëüðïõëï 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 21.00: Õäñüãåéïò 21.30: Êïñßôóéá ï ÌÜñêïõëçò 23.00: Öùò óôï ôïýíåë 02.15: Auto Alter 02.30: Psych. 03.15: ÇñáêëÞò 04.15: Æßíá

06.00: Ïé ìÜãéóóåò 06.45: Êéíïýìåíá ó÷Ýäéá 07.30: ÐñùéíÞ ÌåëÝôç 10.15: Íçóôéêïß ðñÜêôïñåò 11.15: Ìáñßá ¢ããåëÝ ìïõ 12.30: ÅéäÞóåéò 13.30: Óïýðåñ óôáñ 15.15: Áîßæåé íá ôï äåéò 17.40: Öþôçò êáé Ìáñßá 19.45: ÅéäÞóåéò. 21.00: ÎÝíç ôáéíßá «Ç äéÜóùóç ôïõ óôñáôéþôç ÑÜúáí» 00.30: ÎÝíç ôáéíßá “ÔñïìáêôéêÜ ìõóôéêÜ»

08.00: Ãßíå Ýíá ìå ôá ðëÜóìáôá 09.00: Ðáãêüóìéá ïéêïãÝíåéá 09.30: Ìáãéêüò êüóìïò 09.50: ÊáèçìåñéíÜ 11.00: Ôáîßäéá óôçí Üêñç ôïõ êüóìïõ ìå ôïí Áñô Ãïõëö 11.30: Ïéêïãåíåéáêïß äåóìïß ôçò ìåãáëïðôåñïöÜëáéíáò 12.30: Åðï÷éáêÝò ãåýóåéò 13.00: ÅéäÞóåéò 14.30: Ôüëìç êáé ãïçôåßá 15.30: ÓõíôáãÝò ìå 5 õëéêÜ 16.00: Ìáãéêüò êüóìïò 17.00: ÅéäÞóåéò 17.05: ÐÝíôå êáé .. 18.30: Ï êüóìïò ôùí óðïñ 19.00: Ç Ýêôç áßóèçóç 19.30: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá «Ï äñáðÝôçò» 21.45: ÅéäÞóåéò 23.30: Ëáâýñéíèïò 00.30: ÐÝíôå êáé…

NET 06.00: Ôý÷ç âïõíü 07.00: ÊáëçìÝñá ÅëëÜäá 10.00: 10 ìå 1 ìáæß 13.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ1 13.50: Áêñùò ïéêïãåíåéáêüí 14.45: Êùíóôáíôßíïõ êáé ÅëÝíçò 15.15: Ôï êáöÝ ôçò ×áñÜò 16.15: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ 1 17.00: ÁóçìÝíéá öåããÜñéá 19.00: Dancing with the stars daily 20.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ1 21.00: ÐëÜêá êÜíåéò 22.00: Ìå ôï äåîß 23.00: The real housewines of Athens 24.00: Grey’s anatomy 01.00: ÅéäÞóåéò 01.10: Ìå áãÜðç 01.20: America’s got talent 02.10: Ìå ôï äåîß 03.10: Ëüëá 04.30: Mobil Fun 05.10: Óüëï êáñéÝñá

06.00: ÂÝñá óôï äåîß 07.00: Êïéíùíßá þñá ìÝãá 10.00: Ðñùúíïý mou 13.15: Ç æùÞ ôçò Üëëçò 14.00: Äåëôßï åéäÞóåùí 15.00: ÅðáíÜëçøç åëëçíéêÞò óåéñÜò 16.00: ËáôñåìÝíïé ìïõ ãåßôïíåò 16.50: Áðïãåõìáôéíü äåëôßï åéäÞóåùí 17.30: Ӓ áãáðþ ì’ áãáðÜò 18.00: ÐÜôé ç ðéï üìïñöç éóôïñßá 19.00: Ôá ìõóôéêÜ ôçò ÅäÝì 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 21.00: Ç æùÞ ôçò Üëëçò 21.45: Ç ðïëõêáôïéêßá 23.50: ÎÝíç ôáéíßá «Ï öáíáôéêüò» 01.00: Ôåëåõôáßá ãåãïíüôá 01.00: Ãç êáé ïõñáíüò 01.30: Óôç óêéÜ ôïõ ðïëÝìïõ 02.15: Ç áãÜðç ôçò ãÜôáò 04.15: ÔçëåìÜñêåôéíãê 05.00: Öéëïäïîßåò

07.00: ÐÜíù óôçí þñá 10.00: ÊáöÝò ìå ôçí ÅëÝíç 13.00: ÅéäÞóåéò. 13.15: Êïõò êïõò ôï ìåóçìÝñé 16.00: ÄÝóôå ôïõò 17.00: Äåëôßï åéäÞóåùí 17.05: ÄÝóôå ôïõò 17.55: ÅéäÞóåéò 18.00: ÏéêïãåíåéáêÝò éóôïñßåò 19.00: ÅéäÞóåéò 20.00: ÊÜôé øÞíåôáé 21.00: Áë ôóáíôßñé íéïõæ 23.00: ÎÝíç ôáéíßá «ÔïõñíïõÜ äïëïöüíùí» 01.00: The big game 02.00: ¢ëëáîÝ ôï 03.00: Ç êïõæßíá ôçò ìáìÜò 04.00: ÔçëåáãïñÝò 05.30: Ìåò óôçí êáëÞ ÷áñÜ

06.00: ÐñùéíÞ åíçìÝñùóç 10.00: Óõìâáßíåé ôþñá 12.00: ÅéäÞóåéò 13.00: ÌÝíïõìå ÅëëÜäá 15.00: ÅéäÞóåéò 16.00: ¸÷åé ãïýóôï 18.00: ÅéäÞóåéò 18.30: Åêôüò ôùí ôåé÷þí 18.45: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá «Ôñåéò êïýêëåò êáé åãþ» 20.45: Óáí óÞìåñá ôïí 20ï áéþíá 21.00: ÅéäÞóåéò 22.00: Óôá Üêñá 24.00: ÅéäÞóåéò 00.15: Åãêëçìá êáé Ýñåõíá


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÉÅÑÉÁ

ÅÉÓ ÙÔÁ ÌÇ ÁÊÏÕÏÍÔÙÍ

«Áêñéâïß óôá ðßôïõñá êáé öôçíïß óô’ áëåýñé» Ãíùñßæáìå üôé ç êñáôéêÞ ìç÷áíÞ åßíáé äéáëõìÝíç áëëÜ áõôü ðïõ ìáò äéçãÞèçêáí îåðåñíÜåé ôá üñéá ôçò ðáñÜíïéáò . Ïé Üíèñùðïé äåí ðáßæïíôáé. Åßíáé ðñùôáèëçôÝò óôï ìðÜ÷áëï ! Ç ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç ðñïåéäïðïßçóå ôéò ÷þñåò ìÝëç üôé áðü öÝôïò ôïí ÃåíÜñç èá éó÷ýïõí ïé Åõñùðáúêïß êáíïíéóìïß ïé ëåãüìåíïé «Åõñùêþäéêåò ». Ãéá ôçí ðïëåïäïìßá ðïõ áíáöåñüìáóôå õðÞñ÷áí åëëçíéêïß êáíïíéóìïß ðïõ óå ðïëëÜ óçìåßá Þôáí åìðñüò áðü ôïõò åõñùêþäéêåò üðùò óôéò áíôéóåéóìéêÝò êáôáóêåõÝò áöïý åßíáé ãíùóôü üôé êõñßùò åìåßò õðïöÝñïõìå áðü óåéóìïýò. Ôï ùñáßï üìùò åßíáé üôé ïé åõñùêþäéêåò äåí Ýöôáóáí óôá ÷Ýñéá ôùí ìç÷áíéêþí áëëÜ ïýôå êáé ôùí ….ðïëåïäïìéþí!!! Åôóé ïé ìåëÝôåò èá åëÝã÷ïíôáé åéò ôï åîÞò áðü öëõôæáíïýäåò ðïõ èá êïéôÜæïõí óôïí íôåëâÝ êáé èá áðïöáßíïíôáé : Äåí åßíáé óýìöùíá ìå ôïõò åõñùêþäéêåò . Áíôå ôþñá åóý íá øÜîåéò ãéá êáëëßôåñç öëõôæáíïý Þ ÷áñôïñß÷ôñá íá âñåéò ôï äßêéü óïõ ! ÐÜíôùò äéáøåýäïíôáé ïé ðëçñïöïñßåò üôé ðñïêçñý÷èçêå äéáãùíéóìüò óôï ÁÓÅÐ ãéá ôçí ðñüóëçøç öëõôæáíïýäùí ìïëïíüôé èá Þôáí ðïëý ðéï ÷ñÞóéìåò áðü ïñéóìÝíïõò õðáëëÞëïõò. Êáèþò ìå ôçí âïÞèåéá ìÝíôéïõì øÜîáìå ôï èÝìá äéáðéóôþóáìå üôé ïé åõñùêþäéêåò åßíáé Ýôïéìïé áëëÜ ðáíÜêñéâïé! ¸ôóé êáíïíéóìïß ðïõ Ýðñåðå íá äéáôßèåíôáé Ýíáíôé óõìâïëéêïý ôéìÞìáôïò áðáéôïýí êáôáâïëÞ êÜðïõ 8,000 € ðïóü ôåëåßùò ðáñÜëïãï ãéá 10 ôüìïõò ôùí 200 óåëßäùí. Åäþ åêäïôéêïß ïßêïé ðïõ ðëçñþíïõí êáé óõããñáöéêÜ äéêáéþìáôá ãéá åêäüóåéò ôùí 500 óåëßäùí ÷ñåþíïõí áíôßóôïé÷á âéâëßùí 50€ ðåñßðïõ êáé ïé êýñéïé ôïõ ÅËÏÔ æçôïýí ôçò ÐáíáãéÜò ôá ìÜôéá ãéá ìåôáöñÜóåéò ðïõ åß÷å êÜíåé Þäç ôï Ôå÷íéêü ÅðéìåëçôÞñéï ! ÌÜëéóôá ôï ôåëåõôáßï ðñüôåéíå óôïí ÅËÏÔ íá ðñïìçèåõôåß ãéá üëá ôá ìÝëç ôïõ ôïõò Åõñùêþäéêåò Ýíáíôé 3000€ ðïõ ìåôáöñÜæåôáé óå óåâáóôü ðïóüí áëëÜ ï ôåëåõôáßïò ðñïôéìÜ íá ìçí ðÜñåé öñÜãêï ðáñÜ íá ðñïäþóåé ôéò áñ÷Ýò ôïõ. Ãéáôß óôï ôÝëïò áõôü èá ãßíåé . Èá ðñïìçèåõôåß Ýíáò ôïõò ãíÞóéïõò êáé èá ðïõëÜåé öùôïáíôßãñáöá êáé èá âãÜëåé êé áðü ðÜíù êåñäïò! ÓõìðÝñáóìá . Áõôü ôï êñÜôïò …äåí õðÜñ÷åé. Åßíáé ìüíï óôá ÷áñôéÜ ÌåôÜ áðü Ýíá óåéóìü üôáí Ýíáò ìç÷áíéêüò åêôéìÞóåé üôé ãéá ôéò åðéóêåõÝò åíüò óðéôéïý áðáéôåßôáé ðÜíù áðü ôï 60% åíüò íÝïõ ðñïôåßíåé ôçí êáôåäÜöéóÞ ôïõ. Óôçí ðñïêåéìÝíç ðåñßðôùóç ðïõ áðáéôåßôáé 100% ãéáôß ôï óõæçôÜìå ; Ãéáôß èÝëïõìå áíôß ãéá Ýíá åõðñüóùðï êôßñéï ãåìÜôï öùò íá Ý÷ïõìå Ýíáí óêïôåéíü ôåêÝ ; Ìçðùò ãéáôß äåí èá ìðïñïýí íá áëùíßæïõí ïé ôõ÷Üñðáóôïé ; Ðáëéüôåñá Ýíáò áñ÷çãüò åß÷å õðïó÷åèåß åðáíßäñõóç ôïõ êñÜôïõò áëëÜ áðïäåß÷èçêå «íôéð ìïýúáò» (ðáñáêáëåßôáé üðïéïò âñåé áõôÞ ôç ëÝîç óå ëåîéêü íá ìáò ôï óõóôÞóåé .ÐñÝðåé ðÜíôùò íá óçìáßíåé ðåñßðïõ Ü÷ñçóôïò). Åíáò ößëïò ðñüôåéíå ïñéóôéêÞ ëýóç óôï ðïëéôéêü ìáò êáé óõíåðþò êáé óôï ïéêïíïìéêü ìáò ðñüâëçìá ôç ïðïßá åãêñßíïõìå êáé åðáõîÜíïõìå. Óôéò óõæçôÞóåéò ôùí ðïëéôéêþí áñ÷çãþí íá ðáñßóôáôáé êé Ýíáò … øõ÷ßáôñïò . Åßíáé âÝâáéïí üôé èá ôïõò Ýêëåéíå üëïõò ó Ýíá èÜëáìï ôïõ øõ÷éáôñåßïõ ãéá íá óõíå÷ßóïõí åêåß ôéò êïêïñïìá÷ßåò . ÁõôÞ ìÜëéóôá åßíáé ìéá êÜðïéá ëýóç. Öïâïýìáóôå üìùò üôé ãéá ëüãïõò éóïíïìßáò áí åöáñìïæüôáí áõôü óå üëïõò èá Ýðñåðå ôï êñÜôïò ìáò íá ëÝãåôáé «Öñåíïêïìåßï ç ÅëëÜò» . Íá óÞìåñá ôï ðñùß áßöíçò åßäáìå Ýíá ãåñÜêï óôçí ðëáôåßá íá ìïíïëïãåß « ôñåéò-Ýíôåêá , ôñåéò-äþäåêá , ôñåéò –äåêáðÝíôå êé Ýíôåêá ,ôñåéò äåêáåöôÜ-ôñåéò äåêáïêôþ , ôñåéò äåêáðÝíôå êáé ìéóü». Êé Üíôå ðÜëé áðü ôçí áñ÷Þ. ÌåôÜ îáöíéêÜ óôáìÜôçóå , ðÞñå öüñá êé Üñ÷éóå íá ÷ôõðÜåé ôï êåöÜëé ôïõ óôéò áêáêßåò . ÊÜðïéïò öéëïôéìÞèçêå íá ôçëåöùíÞóåé óôï ôñåëëÜäéêï áëëÜ ôïí ðëçñïöüñçóáí üôé åßíáé óõíôáîéïý÷ïò ðïõ ìüëéò Ýìáèå ôá íÝá ìÝôñá ! AëÞèåéá ÷ñåéÜæåôáé ðôõ÷ßï ôïõ LSE ãéá íá ìåéþóåéò ôçí óýíôáîç åíüò áðüìá÷ïõ ôçò æùÞò ðïõ äïýëåõå ìéá æùÞ ãéá íá ôñÝöåé Ýíáí åóìü ÷áñáìïöÜçäùí ; ÁëÞèåéá ÷ñåéÜæåôáé ìåôáðôõ÷éáêü óôçí ÁìåñéêÞ ãéá íá âõèßóåéò ìéá ÷þñá óôçí áðüãíùóç ; Ôçí áðÜíôçóç ìáò ôçí Ýäùóå Ýíáò ìðüìðéñáò ìå ìéá åñþôçóç üôáí Üêïõãå ãéá Harvard , LSE êáé ôá ôïéáýôá : ÊáëÜ èåßï áõôïß Äçìïôéêü õôåëåßùóáí : Ï ÐÁÑÏÉÌÉÁÓ (Ê.Ä)

ÌÏÕÓÉÊÏ Ó×ÏËÅÉÏ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÃÕÌÍÁÓÉÏ-ÃÅÍÉÊÏ ËÕÊÅÉÏ

Äéáäéêáóßá åããñáöÞò-åðéëïãÞò ìáèçôþí óôçí ¢ Ãõìíáóßïõ Óýìöùíá ìå ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðáéäåßáò Äéá Âßïõ ÌÜèçóçò êáé ÈñçóêåõìÜôùí ç åðéëïãÞ ìáèçôþí ãéá ôçí ¢ ÔÜîç ôïõ Ãõìíáóßïõ ôïõ Ìïõóéêïý Ó÷ïëåßïõ Êáôåñßíçò èá ãßíåé ôçí ÐáñáóêåõÞ 17 Éïõíßïõ 2011 ( ¿ñá Ýíáñîçò 8:30 ð.ì.) Ïé ãïíåßò-êçäåìüíåò ôùí ìáèçôþí ðïõ åðéèõìïýí íá óõììåôÜó÷ïõí óôçí äéáäéêáóßá åðéëïãÞò ðñÝðåé íá õðïâÜëëïõí áßôçóç óôç Ãñáììáôåßá ôïõ Ìïõóéêïý Ó÷ïëåßïõ Êáôåñßíçò (Åèíéêïý Óôáäßïõ 1- ôçë. 2351031444) ìÝ÷ñé 27 ÌáÀïõ 2011. Ï Ä/íôÞò ÄçìÞôñçò ÐÝëëáò

×ÑÉÓÔÏÖÏÑÏÕ Í. ÃÅÙÑÃÉÏÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÏÑÈÏÐÁÉÄÉÊÏÓ ÁÐÏÖÏÉÔÏÓ ÁÑÉÓÔÏÔÅËÅÉÏÕ ÐÁÍ. ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ ÕÐ. ÄÉÄÁÊÔÙÑ ÐÁÍ/ÌÉÏÕ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÏÓ ÓÅ ÐÁÈÇÓÅÉÓ ÓÐÏÍÄÕËÉÊÇÓ ÓÔÇËÇÓ ÓÔÏ UNIVERSITY OF PITSBURGH, USA

ÁÑÉÓÔÏÔÅËÏÕÓ 4, 2ïò ÏÑÏÖÏÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇ (äßðëá óôï 4ï Äçì. Ó÷ïëåßï óôïí ðåæüäñïìï) 23510- 32203 6936162928 giorgos_christoforou@yahoo.com

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 27 ÌÁÚÏÕ 2011 3

...

ÓÅ ÓÕÍÅ×ÅÓ ÊÕÊËÉÊÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÏÉ ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÓÕÍÔÇÑÇÓÇÓ

Âáíäáëéóìïß óå áñêåôÝò ðáéäéêÝò ÷áñÝò ôçò Êáôåñßíçò

www.vassilismoschis.blogspot.com

Ó

å âáíäáëéóìïýò ïöåßëåôáé ç åéêüíá ðïõ ðáñïõóéÜæïõí êÜðïéåò áðü ôéò ðáéäéêÝò ÷áñÝò ôçò Êáôåñßíçò, üðùò áíáöÝñåé ç äçìïôéêÞ áñ÷Þ. Ãéá ôï èÝìá áõôü ç áíôéäÞìáñ÷ïò ÐåñéâÜëëïíôïò êáé Ðñáóßíïõ Ðüðç ÔæïõìÝñêá-ÌðáôÜëá ìßëçóå óôï óõíôÜêôç ôïõ Ï.Â. ÁëÝîáíäñï Óùìáôáñßäç, äçëþíïíôáò üôé «ïé ðáéäéêÝò ÷áñÝò åßíáé Üìåóá óôï ðñüãñáììá», êáèþò üëï êáé ðåñéóóüôåñï ðëÝïí ôá ðáéäéÜ áñ÷ßæïõí íá âãáßíïõí Ýîù êáé íá ðáßæïõí. ÐáãêÜêéá, êïýíéåò, ôñáìðÜëåò êáé Üëëá áíôéêåßìåíá ãßíïíôáé «ðáé÷íßäé» åíçëßêùí áôüìùí, ôá ïðïßá ôá êáêïìåôá÷åéñßæïíôáé êáé ôá êáôáóôñÝöïõí. Ôá ðåñéóóüôåñá Üëëùóôå åßíáé öôéáãìÝíá ìå ðñïäéáãñáöÝò ôÝôïéåò þóôå íá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ìüíï áðü ìéêñÜ ðáéäéÜ. ¸ôóé üðùò Ý÷åé ç êáôÜóôáóç, áñêåôÝò åßíáé ïé ðáñåìâÜóåéò ðïõ ðñÝðåé íá ãßíïõí, åßôå ãéá åðéäéüñèùóç åßôå íá áíôéêáôÜóôáóç ìÝñïõò ôùí õðïäïìþí ôùí ðáéäéêþí ÷áñþí ôçò ðüëçò.

Ç ÐÏÐÇ ÔÆÏÕÌÅÑÊÁ-ÌÐÁÔÁËÁ «ÁíÜëïãá ìå ôç óõ÷íüôçôá ôùí öáéíïìÝíùí áõôþí, ìðïñåß íá ÷ñåéáóôåß íá åðéóêåõÜóïõìå ìÝ÷ñé ôñåéò êáé ôÝóóåñéò öïñÝò ôçí ßäéá ðáéäéêÞ ÷áñÜ ìÝóá óôï äéÜóôçìá ôïõ êáëïêáéñéïý. ÁíÜëïãá êáé ôçí åðéóêåøéìüôçôá ðïõ Ý÷åé. ÕðÜñ÷ïõí ôá ó÷åôéêÜ êïíäýëéá, ãéá óõíôÞñçóç ôùí ÷þñùí áõôþí, óôï ðñïûðïëïãéóìü. ÌåôÜ áðü ôüóá ÷ñüíéá ãíùñßæïõìå ôçí êáôÜóôáóç

...

êáé ðñïâëÝðïõìå ó÷åôéêÜ. ¼óïí áöïñÜ ôá ÷üñôá ðïõ Ý÷ïõí ìåãáëþóåé óå áñêåôÝò áðü áõôÝò, ç êá ÔæïõìÝñêá-ÌðáôÜëá ôüíéóå üôé Ý÷ïõí Þäç êáèáñéóôåß äõï öïñÝò. «ÐñÜãìáôé Ý÷ïõí ìåãáëþóåé, Þôáí ðåñéóóüôåñåò ïé âñï÷Ýò öÝôïò. Ãßíåôáé êýêëïò óôéò åñãáóßåò êáèáñéóìïý ôùí ÷üñôùí, ôá óõíåñãåßá èá îáíáðåñÜóïõí áðü ôéò ðáéäéêÝò ÷áñÝò».

ÔåñÜóôéá êåíÜ óå ðõñïóâÝóôåò

Ðëçììýñéóáí ïé äñüìïé! ¢äåéáóáí áðü üíåéñá ôá óðßôéá êé ïé áõëÝò. ¸íá áðÝñáíôï ïðëïóôÜóéï ïé ìíÞìåò, ïé óôéãìÝò êáé Ýíá îå÷áóìÝíï üíåéñï ðßóù áðü ôçí ðëÜôç. Åêåßíç ôç óôéãìÞ ðïõ áêïýãåôáé ï ôñéãìüò áðü Ýíá ñéãìÝíï âëÝììá óôï üñáìá ðïõ ÷Üíåôáé, ðáßñíåé ôç óôñïöÞ êáé áãêïìá÷Ü óôçí áíçöüñá. Åëðßæïõí ïé èåïß êáé ìáæß ì’ áõôïýò ìéá óôñáôéÜ îå÷áóìÝíùí ðëçâåßùí! Äåí åßíáé ç Üíïéîç ðïõ êÜèå ÷ñüíï ìáò ãåëïýóå êáé äåí åñ÷üôáí. ¹ôáí ç ðéêñÞ áíáìïíÞ ôçò õðüó÷åóçò ðïõ ìáò ãåëïýóå. Åêåßíï ôï öåõãáëÝï âëÝììá ðïõ Þôáí êáé äåí Þôáí ìáæß ìáò. Êáé åìåßò ôï ðéóôåýáìå, ãéáôß áãáðïýóáìå ôá üíåéñá. Êáé êáèþò áíôéêñßæáìå ôç ãåëïßá åéêüíá ôçò, ôç íôýíáìå öáéäñÜ êáé á÷üñôáãá ñïõöïýóáìå ôçí áíÜóá ôçò. Êáé ðéóôåýáìå óôá ãÝëéá ôçò, óôéò ïíåéñþîåéò ôçò êáé ôéò áðýèìåíåò âïõêïëéêÝò õðïó÷Ýóåéò. Êáé óáí Þñèå ï ÷ñüíïò íá áêïõìðÞóåé ðÜíù óôçí ðñáãìáôéêüôçôá, üëá Ýãéíáí ïìß÷ëç. Ìéá êáôá÷íéÜ íá äéáðåñíÜ êáé íá áöõäáôþíåé ôá üíåéñá ðïõ áíÞìðïñá ëýãéæáí êáé Ýðåöôáí óôï ÷þìá. Íõí õðÝñ ðÜíôùí ï áãþí! Ðüóï äýóêïëï ðéá åßíáé íá ðéóôÝøåéò ôïõò áãùíéóôÝò! Íá áöïõãêñáóôåßò ôçí áãùíßá ôïõò êáé íá áããßîåéò ôá ÷áìüãåëÜ ôïõò; Ôé èá áðïãßíåé Ýíáò ðñïöÞôçò óôçí åðï÷Þ ôïõ óå ìéá ãåíÝèëéá çìÝñá ôçò êáéíïýñéáò éóôïñßáò; Èá áíôÝîïõí ôá ëüãéá ôïõ; Áðü ìáêñéÜ áêïýãåôáé ôï ôñÝíï ðïõ ðëçóéÜæåé. Êáíåßò äåí îÝñåé áí êáôáöÝñåé íá ðñïóðåñÜóåé ôï óôáèìü ÷ùñßò áðþëåéåò êáé èýìáôá. Ðïéá äáêñõóìÝíá ðñüóùðá, ðïéá èïëÜ âëÝììáôá èá áíôÝîïõí Ýíáí Ýíäïîï áðï÷áéñåôéóìü üôáí ôï ôñÝíï ìáò ãõñßóåé ôçí ðëÜôç êáé ï êáðíüò èá ðíßîåé êÜèå ïîõãüíï; Åìåßò ìðïñïýìå, ìá äåí áíôÝ÷ïõìå íá áðáëëáãïýìå áðü ôéò Ýíäïîåò óôéãìÝò ìéáò ðëçèùñéêÞò ðñïúóôïñßáò ìáò. Êáéñüò íá áëëÜîïõìå ãéá íá ìðïñÝóïõìå íá äïýìå ðéï êáèáñÜ áýñéï. Ãéá íá ìðïñÝóïõí íá äïõí ðéï êáèáñÜ áõôïß ðïõ Ýñ÷ïíôáé áðü ðßóù êáé Þäç - ðñéí êáëÜ êáëÜ îåêéíÞóïõí - äåí Ý÷ïõí üíåéñá, ïýôå êáí åëðßäåò. Îåêéíïýí Ýíá äñüìï ðïõ æÞëåøå ôçí ôý÷ç ôïõ ãéïöõñéïý ôçò ¢ñôáò. Ôé èá áðïãßíåé ôï üíåéñü ôïõò ìÝóá óôïí êïõñíéá÷ôü ôçò êáôåäÜöéóçò;

ÊÁÔÁÃÃÅËËÅÉ Ï ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÑ×ÇÓ Ð.ØÙÌÉÁÄÇÓ

Å

ðéóôïëÞ óôïí Õðïõñãü Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç ×ñÞóôï ÐáðïõôóÞ Ýóôåéëå ï ÐåñéöåñåéÜñ÷çò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò Ðáíáãéþôçò ØùìéÜäçò ó÷åôéêÜ ìå ôá ðñïâëÞìáôá êáé ôéò åëëåßøåéò ðïõ áíôéìåôùðßæåé ôï Ðõñïóâåóôéêü Óþìá ôçò Ð.Ê.Ì. êáôÜ ôçí ôñÝ÷ïõóá áíôéðõñéêÞ ðåñßïäï.

Óôçí åðéóôïëÞ ôïõ ï ÐåñéöåñåéÜñ÷çò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò õðïãñáììßæåé üôé ç áíôéðõñéêÞ ðåñßïäïò ðïõ Ý÷åé Þäç îåêéíÞóåé «âñßóêåé ôï Ðõñïóâåóôéêü Óþìá ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò áðïäõíáìùìÝíï êáé áíôéìÝôùðï ìå ðñïâëÞìáôá êáèçìåñéíÞò ëåéôïõñãßáò, ìå óïâáñüôáôåò åëëåßøåéò óå Ýìøõ÷ï äõíáìéêü êáé õëéêïôå÷íéêü åîïðëéóìü» êáé áíáöÝñåé ÷áñáêôçñéóôéêÜ üôé «ï êáôÜëïãïò ôùí åëëåßøåùí ìüíï áðïãïÞôåõóç êáé áíçóõ÷ßá ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé. ÔåñÜóôéá êåíÜ óå ïñãáíéêÝò èÝóåéò ðõñïóâåóôþí (4.500 êåíÝò ïñãáíéêÝò èÝóåéò!), ôïðéêÝò õðçñåóéáêÝò ìïíÜäåò íá õðïëåéôïõñãïýí (1ïò, 2ïò êáé 3ïò Ð.Ó. Èåóóáëïíßêçò áëëÜ êáé Ð.Õ. Êáôåñßíçò, Ãéáííéôóþí, ÁëåîÜíäñåéáò, ¸äåóóáò, Áñéäáßáò, Êéëêßò êáé Óåññþí), ðåñéêïðÝò óôïí ïéêïíïìéêü ðñïûðïëïãéóìü ôïõ Õðïõñãåßïõ óáò ðïõ îåðåñíïýí ôá 80 åêáô. åõñþ, óïâáñÜ ðñïâëÞìáôá óôÝãáóçò êáé áêáôáëëçëüôçôáò êôéñßùí (2ïò êáé 3ïò Ð.Ó. Èåóóáëïíßêçò, Ð.Ê. ËáãêáäÜ, Ð.Ê. Íéãñßôáò, Ð.Õ. ¸äåóóáò), ðåðáëáéùìÝíá êáé áêáôÜëëçëá ãéá ÷ñÞóç ï÷Þìáôá, ðõñïóâÝóôåò ÷ùñßò ôïí áðáñáßôçôï áôïìéêü åîïðëéóìü (ðáñüëï ðïõ õðÜñ÷ïõí äéáèÝóéìåò áôïìéêÝò ðñïóùðßäåò óôéò áðïèÞêåò ôùí Áèçíþí, Ýëëåéøç öïñçôþí áóõñìÜôùí, ñïõ÷éóìïý êáé õðïäçìÜôùí) áëëÜ êáé ìåéþóåéò ôçò ôÜîçò ôïõ 20-25% óôïõò ìéóèïýò ôùí

ðõñïóâåóôþí». Óôçí åðéóôïëÞ ôïõ ï ÐåñéöåñåéÜñ÷çò Ê. Ìáêåäïíßáò ôïíßæåé üôé «ïé áðáéôÞóåéò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ãéá ðõñïðñïóôáóßá åßíáé éäéáßôåñá õøçëÝò êáé ï áäéáìöéóâÞôçôïò åðáããåëìáôéóìüò, ç åñãáôéêüôçôá êáé ç áõôïèõóßá ôùí ðõñïóâåóôþí ìáò äåí åðáñêïýí» êáé æçôÜ áðü ôïí Õðïõñãü Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç íá ðñïâåß óå üëåò ôéò äÝïõóåò åíÝñãåéåò þóôå íá êáëõöèïýí ïé áíÜãêåò êáé ïé åëëåßøåéò ôïõ ðõñïóâåóôéêïý óþìáôïò. «Äåí ìðïñïýìå íá ðáßæïõìå ìå ôç áóöÜëåéá ôïõ ðïëßôç êáé ìå ôçí ðñïóôáóßá ôïõ öõóéêïý ìáò ðåñéâÜëëïíôïò. Äåí ìðïñïýìå íá ðáßæïõìå ìå ôçí áîéïðñÝðåéá êáé ìå ôï öéëüôéìï ôùí ðõñïóâåóôþí ìáò. Êáìßá ðåñéêïðÞ äå ÷ùñÜ óôç æùÞ êáé ôçí ðåñéïõóßá ôïõ ðïëßôç» êáôáëÞãåé óôçí åðéóôïëÞ ôïõ ï Ð. ØùìéÜäçò. Ôï ðëÞñåò êåßìåíï ôçò åðéóôïëÞò ôïõ ÐåñéöåñåéÜñ÷ç ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò Ð. ØùìéÜäç Ý÷åé ùò åîÞò: Áîéüôéìå ê. ÕðïõñãÝ, Ðñüóöáôá åíçìåñþèçêá äéåîïäéêÜ áðü ôï Ä.Ó. ôçò ¸íùóçò ÕðáëëÞëùí ôïõ Ðõñïóâåóôéêïý Óþìáôïò ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò ó÷åôéêÜ ìå ôá óïâáñÜ ðñïâëÞìáôá ðïõ êáëåßôáé íá áíôéìåôùðßóåé ôï óþìá êáôÜ ôçí ôñÝ÷ïõóá áíôéðõñéêÞ ðåñßïäï. Ç áíôéðõñéêÞ ðåñßïäïò Ý÷åé Þäç îåêéíÞóåé êáé âñßóêåé ôï Ðõñïóâåóôéêü Óþìá ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò áðïäõíáìùìÝíï êáé áíôéìÝôùðï ìå ðñïâëÞìáôá êáèçìåñéíÞò ëåéôïõñãßáò, ìå óïâáñüôáôåò åëëåßøåéò óå Ýìøõ÷ï äõíáìéêü êáé õëéêïôå÷íéêü åîïðëéóìü. Ïé ðõñïóâÝóôåò ìáò ñß÷íïíôáé óôç ìÜ÷ç ôçò ðñïóôáóßáò ôçò æùÞò êáé ôçò ðåñéïõóßáò ôùí ðïëéôþí êáé

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÊÅÍÔÑÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÁÓÙÍ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

Áíáêïéíþíïõìå üôé ìå ôçí õð’ áñéè. 7076/09 ðñÜîç ìáò ðïõ óôåßëáìå ãéá Ýêèåóç óôï Äçì. ÄéáìÝñéóìá ÐáíôåëåÞìïíá, ôïõ ÄÞìïõ Áí. Ïëýìðïõ, ôïõ Í. Ðéåñßáò ÷áñáêôçñßóôçêå óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 14 ôïõ Í.998/79, «Ðåñß ðñïóôáóßáò Äáóþí êëð» ìåôÜ áðü áßôçóç ôçò êáò Æïõíßäïõ Áéêáôåñßíçò ùò «ìç äáóéêÞ» Ýêôáóç ìå óôïé÷åßá Á´- Ä´-Ã-Â-Á´ åìâáäïý 103,40 ô.ì. ðïõ âñßóêïíôáé óôç èÝóç «Ðáë. ÐáíôåëåÞìïíá» ôïõ Ä.Ä. ÐáíôåëåÞìïíá, ôïõ ÄÞìïõ Áí. Ïëýìðïõ. Êáôåñßíç 28-12-2009 Ï ÐñïúóôÜìåíïò ôçò Ä/íóçò Äáóþí á.á. Öùôßïõ Öþôéïò

ôïõ öõóéêïý ðëïýôïõ ôçò ÐåñéöÝñåéáò, áðïãõìíùìÝíïé áðü ôá óôïé÷åéþäç ìÝóá êáé ôïõò ðüñïõò ðïõ áðáéôïýíôáé. Ï êáôÜëïãïò ôùí åëëåßøåùí ìüíï áðïãïÞôåõóç êáé áíçóõ÷ßá ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé. ÔåñÜóôéá êåíÜ óå ïñãáíéêÝò èÝóåéò ðõñïóâåóôþí (4.500 êåíÝò ïñãáíéêÝò èÝóåéò!), ôïðéêÝò õðçñåóéáêÝò ìïíÜäåò íá õðïëåéôïõñãïýí (1ïò, 2ïò êáé 3ïò Ð.Ó. Èåóóáëïíßêçò áëëÜ êáé Ð.Õ. Êáôåñßíçò, Ãéáííéôóþí, ÁëåîÜíäñåéáò, ¸äåóóáò, Áñéäáßáò, Êéëêßò êáé Óåññþí), ðåñéêïðÝò óôïí ïéêïíïìéêü ðñïûðïëïãéóìü ôïõ Õðïõñãåßïõ óáò ðïõ îåðåñíïýí ôá 80 åêáô. åõñþ, óïâáñÜ ðñïâëÞìáôá óôÝãáóçò êáé áêáôáëëçëüôçôáò êôéñßùí (2ïò êáé 3ïò Ð.Ó. Èåóóáëïíßêçò, Ð.Ê. ËáãêáäÜ, Ð.Ê. Íéãñßôáò, Ð.Õ. ¸äåóóáò), ðåðáëáéùìÝíá êáé áêáôÜëëçëá ãéá ÷ñÞóç ï÷Þìáôá, ðõñïóâÝóôåò ÷ùñßò ôïí áðáñáßôçôï áôïìéêü åîïðëéóìü (ðáñüëï ðïõ õðÜñ÷ïõí äéáèÝóéìåò áôïìéêÝò ðñïóùðßäåò óôéò áðïèÞêåò ôùí Áèçíþí, Ýëëåéøç öïñçôþí áóõñìÜôùí, ñïõ÷éóìïý êáé õðïäçìÜôùí) áëëÜ êáé ìåéþóåéò ôçò ôÜîçò ôïõ 20-25% óôïõò ìéóèïýò ôùí ðõñïóâåóôþí. Êýñéå õðïõñãÝ, Ïé áðáéôÞóåéò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò ãéá ðõñïðñïóôáóßá åßíáé éäéáßôåñá õøçëÝò êáèþò, üðùò ãíùñßæåôå, äéáèÝôåé ôåñÜóôéï äáóéêü üãêï êáé óðÜíéï öõóéêü ðëïýôï, ðåñéëáìâÜíåé ðåñéï÷Ýò ðïëõðëçèåßò êáé ìåãÜëçò ôïõñéóôéêÞò áé÷ìÞò. Ï áäéáìöéóâÞôçôïò åðáããåëìáôéóìüò, ç åñãáôéêüôçôá êáé ç áõôïèõóßá ôùí ðõñïóâåóôþí ìáò äåí åðáñêïýí. Óáò æçôþ íá ðñï÷ùñÞóåôå Üìåóá óå üëåò ôéò äÝïõóåò åíÝñãåéåò þóôå íá êáëõöèïýí ïé áíÜãêåò êáé ïé åëëåßøåéò ôïõ ðõñïóâåóôéêïý óþìáôïò êáé íá åîáóöá-

Ôï êáôÜóôçìá ôçò Á Âáóéëüðïõëïò óôçí Êáôåñßíç áíáëáìâÜíåé ôçí ðåñéðïßçóç ôïõ åîùôåñéêïý ÷þñïõ ôçò ÌÅÑÉÌÍÁÓ ÐÁÉÄÉÏÕ!

Ç

ëéóôåß ôï áîéüìá÷ï ôïõ ðõñïóâåóôéêïý ìáò óôüëïõ. Äåí ìðïñïýìå íá ðáßæïõìå ìå ôç áóöÜëåéá ôïõ ðïëßôç êáé ìå ôçí ðñïóôáóßá ôïõ öõóéêïý ìáò ðåñéâÜëëïíôïò. Äåí ìðïñïýìå íá ðáßæïõìå ìå ôçí áîéïðñÝðåéá êáé ìå ôï öéëüôéìï ôùí ðõñïóâåóôþí ìáò. Êáìßá ðåñéêïðÞ äå ÷ùñÜ óôç æùÞ êáé ôçí ðåñéïõóßá ôïõ ðïëßôç. Ìå åêôßìçóç, Ï ÐåñéöåñåéÜñ÷çò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò Ðáíáãéþôçò ×. ØùìéÜäçò»

ÁÂ, ìå áöïñìÞ ôï Ðáãêüóìéï ¸ôïò Åèåëïíôéóìïý (2011) èá äéïñãáíþóåé óå óõíåñãáóßá ìå ôéò ôïðéêÝò êïéíùíßåò óôéò ïðïßåò äñáóôçñéïðïéåßôáé, äåêÜäåò äñÜóåéò åèåëïíôéóìïý óå üëç ôçí ÅëëÜäá ïé ïðïßåò èá ëÜâïõí äñÜóç ôçí ÊõñéáêÞ 29 Ìáúïõ 2011. Óôü÷ïò ôùí äñÜóåùí áõôþí åßíáé íá äçìéïõñãÞóïõìå äåóìïýò ìå ôéò ôïðéêÝò êïéíüôçôåò, íá áõîÞóïõìå ôï ïìáäéêü ìáò ðíåýìá êáé íá åíéó÷ýóïõìå ôçí åôáéñéêÞ ìáò êïõëôïýñá. Ïëïé åìåßò óôçí Á Âáóéëüðïõëïò ðéóôåýïõìå ðþò ïé åôáéñåßåò Ý÷ïõí ôç äýíáìç êáé ôçí åõèýíç íá åðéöÝñïõí èåôéêÝò – êáé ìüíéìåò áëëáãÝò óôïí êüóìï êáé ìáêÜñé íá áêïëïõèÞóïõí ôï ðáñÜäåéãìÜ ìáò êáé Üëëåò åôáéñåßåò. Ôï êáôÜóôçìá ôçò Á Âáóéëüðïõëïò óôçí Êáôåñßíç óõììåôÝ÷ïíôáò óôçí ÐáíåëëáäéêÞ åèåëïíôéêÞ åíÝñãåéá ôïõ Ïìßëïõ óôéò 29/5/2011, áíáëáìâÜíåé ôçí ðåñéðïßçóç ôïõ åîùôåñéêïý ÷þñïõ ôçò ÌÅÑÉÌÍÁÓ ÐÁÉÄÉÏÕ. Ðåñéóóüôåñïé áðü 40 åèåëïíôÝò èá ìåñéìíÞóïõí þóôå ï ÷þñïò áõôü íá ïìïñöýíåé ðåñéóóüôåñï ìå ôï íá êüøïõí ôá ÷üñôá ðïõ ôïí ðåñéâÜëëïõí, ìå ôï íá âÜøïõí ôá êÜãêåëá êáé ãåíéêüôåñá íá ðñïâïýí óå ïðïéáäÞðïôå Üëëç åíÝñãåéá ÷ñåéáóôåß þóôå íá äåß÷íåé ðåñéðïéçìÝíïò.

Åðé÷åéñçìáôßåò

ç äçìïóßåõóç ôùí éóïëïãéóìþí ôùí åðé÷åéñÞóåþí óáò

óôï óáò óõìöÝñåé Ãéáôß: "Ðñïóäßäåé êýñïò óôçí åðé÷åßñçóÞ óáò "Ãßíåôáé ôçí çìÝñá ðïõ åóåßò èÝëåôå "ÄéáâÜæåôáé áðü ÷éëéÜäåò áíáãíþóôåò ó’ ïëüêëçñç ôçí Ðéåñßá "Éó÷ýïõí åéäéêÝò ôéìÝò

Åõ÷áñéóôÞñéï Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò ÌÝñéìíáò Ðáéäéïý Êáôåñßíçò áéóèÜíåôáé ôçí áíÜãêç íá åõ÷áñéóôÞóåé èåñìÜ ôá áíÞøéá ôçò ÅëÝíçò Ðáðáãåùñãßïõ ãéá ôç äùñåÜ 500 Å óôç ìíÞìç ôçò. Ãéá ôï ÄÓ Ç ãñáììáôÝáò Óýëâéá Äåëçãéáííßäïõ Ï ðñüåäñïò ÄçìÞôñéïò ÓïëäÜôïò

Ç ìïíáäéêÞ åöçìåñßäá ôçò Ðéåñßáò ðïõ ÷ñüíéá ôþñá äéáèÝôåé åéäéêÞ óåëßäá ãéá ôçí ïéêïíïìßá êáé ðñïâÜëåé, ìå åõèýíç êáé óõíÝðåéá, ôéò åðé÷åéñÞóåéò ôïõ íïìïý ìáò Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò áðåõèõíèåßôå: Åöçìåñßäá “ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ” - Åìðïñéêü - Äéáöçìéóôéêü ÔìÞìá ÂÏÔÓÇ 18 ÊÁÔÅÑÉÍÇ Ôçë. 23510- 46794 FAX: 23510-20672 e-mail Fontas@olympio-bima.gr


4 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

Ôï “ðáíôá÷üèåí” ðáñáëÞñçìá ôçò áíáäéÜñèñùóçò ôïõ ÷ñÝïõò ÊÁÉ Ç ÓÊÏÐÉÌÏÔÇÔÁ ÔÏÕ ÃñÜöåé ï Ãéþñãïò ÂáæÜêáò – åêðáéäåõôéêüò

ô

¼ðùò ìðïñåß íá êáôáëÜâåé ï êáèÝíáò ç ôñÜðåæá, äçëáäÞ áõôüò ðïõ äáíåßæåé, åßíáé ï ìüíïò ðïõ óßãïõñá äå ÷Üíåé. Áíôßèåôá, êåñäßæåé åðß ðëÝïí ôüêïõò áðü áõôÞ ôç äéá÷åßñéóç ôùí ïìïëüãùí ôçò. Ãé’ áõôü ïé ìåãÜëåò ôñÜðåæåò, ðïõ êáôÝ÷ïõí ôïí êýñéï üãêï ôùí åëëçíéêþí ïìïëüãùí, åíéó÷ýïõí ìå êÜèå ôñüðï áõôïý ôïõ ôýðïõ ôçí êåñäïóêïðßá. ¸ôóé êáôïñèþíïõí íá êåñäßæïõí, ÷ùñßò íá åßíáé áíáãêáóìÝíåò íá îåöïñôùèïýí ôá ïìüëïãá, ðïõ äéáèÝôïõí, êïøï÷ñïíéÜ. ÅðéðñïóèÝôùò ðñïóäïêïýí üôé óå ìéá ôåëéêÞ áíáäéÜñèñùóç ÷ñÝïõò, üôáí êñéèåß áíáãêáßï êáé áíáðüöåõêôï, èá Ý÷ïõí äéáóöáëßóåé ìåãÜëåò áíôáðïäüóåéò áðü ôçí åêðïßçóç ôçò ÷þñáò áêüìá êé áí áõôÜ ôá ïìüëïãá õðïóôïýí óçìáíôéêü «êïýñåìá». Öáíôáóèåßôå üìùò ôþñá ôç ÷áñÜ ôïõ «óïñôÜêéá», áí óôç ðñïóðÜèåéÜ ôïõ íá «óïñôÜñåé» êÜðïéá ïìüëïãá Ý÷åé ôéò áðáñáßôçôåò ðïëéôéêÝò äéáóõíäÝóåéò, þóôå íá åîáóöáëßóåé äçëþóåéò êáé êéíÞóåéò, ðïõ èá äñïìïëïãÞóïõí Ýíá êáôáéãéóìü êáèüäïõ ôùí ôéìþí ãéá ôïõò óõãêåêñéìÝíïõò ôßôëïõò. Êáé äåí åßíáé íá áðïñåß êáíåßò, ãéáôß ãéá ôï äéåôÝò ð.÷. ïìüëïãï óôéò 17/4/2011 ç åðéôïêéáêÞ ôïõ áðüäïóç åêôéíÜ÷èçêå óå ëéãüôåñï áðü Ýíá ìÞíá óå áðüäïóç ôçò ôÜîçò ôïõ 25,95%; ÖõóéêÜ ïé áðïñßåò ëýíïíôáé: 1) Åß÷áí ðñïçãçèåß ïé äçëþóåéò ôïõ õðïõñãïý ïéêïíïìéêþí ôçò Ãåñìáíßáò Óüéìðëå óôéò 14/4/2011, ðïõ ðõñïäüôçóáí ôï èüñõâï ãéá åðéêåßìåíç áíáäéÜñèñùóç ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò. 2)ÓõíôçñÞèçêå áõôüò ï èüñõâïò áðü óôåëÝ÷ç, áðü ïéêïíïìéêïýò óõìâïýëïõò êáé óôåëÝ÷ç ôçò ãåñìáíéêÞò êõâÝñíçóçò. 3) Áêïëïýèçóå Ýíáò ïëüêëçñïò ðáãêüóìéïò êáé ðáíåëëÞíéïò âïìâáñäéóìüò äçëþóåùí, áíáëýóåùí, ó÷ïëßùí, óåíáñßùí êáé áíôéäçëþóåùí ó÷åôéêÜ ìå ôçí áíáäéÜñèñùóç ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò. Åßíáé ðáóéöáíÝóôáôï üôé ôßðïôå áðü ôá ðáñáðÜíù äåí Þôáí ôõ÷áßï. ¼ëá óõíÝâçóáí, ãéáôß åõíüçóáí ôï «óïñôÜñéóìá» åëëçíéêþí ïìïëüãùí êáé ì’ áõôü ôñáðåæßôåò, åðé÷åéñçìáôßåò, åðåíäõôÝò êáé ðïëéôéêïß êÝñäéóáí åêáôïììýñéá, ôç óôéãìÞ ðïõ ç êõâÝñíçóç ôïõ Ã. ÐáðáíäñÝïõ åôïéìÜæåôáé íá ðÜñåé íÝá ðñüóèåôá ìÝôñá ðåñéêïðþí, ëéôüôçôáò êáé ýöåóçò. ÅðïìÝíùò ôï « ðáíôá÷üèåí» ðáñáëÞñçìá ôçò áíáäéÜñèñùóçò ôïõ åëëçíéêïý äçìüóéïõ ÷ñÝïõò, ðïõ ìáò êáôáêëýæåé ôåëåõôáßá, äåí áðïóêïðåß óôï íá áíáãêÜóåé ôçí ÅëëÜäá óå Üìåóç áíáäéÜñèñùóç ôïõ ÷ñÝïõò, áëëÜ ì’ áõôü ïé êåñäïóêüðïé êáé ïé áãïñÝò åðéäéþêïõí íá ðéÝóïõí ôï ÄÍÔ êáé êõñßùò ôçí Å.Å íá ðñïâåß óå ðñüóèåôç ÷ñçìáôïäïôéêÞ óôÞñéîç ôçò ÅëëÜäáò, þóôå íá ôïõò åðéôñÝøåé íá óõíå÷ßæïõí ôï ðáé÷íßäé êåñäïóêïðßáò, ðïõ ðñïáíáëýóáìå. ¹äç ôï ÄÍÔ Ý÷åé áíáêïéíþóåé åðßóçìá ôçí ðñüèåóÞ ôïõ íá åíôÜîåé ôçí ÅëëÜäá óôï ìç÷áíéóìü ôçò ÅêôåôáìÝíçò ×ñçìáôïäïôéêÞò Äéåõêüëõíóçò. ×ùñßò üìùò íá äþóåé ëåðôïìÝñåéåò ãéá ôïí ôñüðï êáé ôïõò üñïõò ìéáò ôÝôïéáò êßíçóçò. ÁíáìÝíåôáé óýíôïìá êáé ßóùò ðñéí áðü ôç óýíïäï êïñõöÞò ôùí çãåôþí ôçò åõñùæþíçò ôïí Éïýíéï ôïõ 2011, êÜôé áíÜëïãï íá ðñÜîåé êáé ç Å.Å óôá ðëáßóéá ìéá åíäå÷üìåíçò åðéìÞêõíóçò áðïðëçñùìÞò ôïõ õðÜñ÷ïíôïò äáíåßïõ ôùí 110 äéò. åõñþ ôçò 8/5/2010. Êáé áõôü èá åìöáíéóôåß ìÜëëïí ùò åðéâñÜâåõóç êáëÞò äéáãùãÞò ôçò ÅëëÜäáò ðñïò ôçí ôñüéêá, áëëÜ êáé åðåéäÞ áðïäÝ÷èçêå ç ÷þñá ìáò ôïõò üñïõò ôïõ óõìöþíïõ ôïõ åõñþ êáé ôçò «ïéêïíïìéêÞò äéáêõâÝñíçóçò», ðïõ Þäç ðñïóõæçôÞèçêáí óôçí ðñïóýíïäï ôçò åõñùæþíçò óôéò 11/3/2011 ìå âÜóç ôçí ïðïßá ÷Üíåôáé ìéá ãéá ðÜíôá ç åèíéêÞ êõñéáñ÷ßá ôçò ÷þñáò êáé ìåôáôñÝðåôáé åðßóçìá óå äéïéêçôéêÞ ðåñéöÝñåéá ôùí êåíôñéêþí ïñãÜíùí ôçò Å.Å. Ï ôüðïò ìáò Ý÷åé äñüìï íá äéáíýóåé áêüìç ìÝ÷ñé ôïí ðÜôï. Ïé êåñäïóêüðïé, ïé äáíåéóôÝò êáé ïé åêðñüóùðïß ôïõò íôüðéïé êáé îÝíïé äåí Ý÷ïõí ðÜñåé áêüìç üëá, üóá åðéäéþêïõí íá ðÜñïõí. Áõôü ôï íüçìá Ý÷ïõí êáé ïé óõíå÷åßò äçëþóåéò, ðïõ áðïêëåßïõí ôçí áíáäéÜñèñùóç ôïõ ÷ñÝïõò ãéá ôçí ÅëëÜäá. ÌÞðùò ó’ áõôü äå óõíçãïñïýí êáé ïé äçëþóåéò ôçò ê. Ìáñßá ÖÝêôåñ, ôçò õðïõñãïý ïéêïíïìéêþí ôçò Áõóôñßáò óôéò 27/4/2011: « Äåí åßìáé ößëïò ìéáò áíáäéÜñèñùóçò ôïõ ÷ñÝïõò, ãéáôß èá Üñåé ôçí ðßåóç áðü ôçí ôá÷ýôåñç äõíáôÞ åêôÝëåóç ôùí ìåôáññõèìßóåùí êáé áõôü äåí åßíáé ðñïò ôï óõìöÝñïí ìáò…Ï êáëýôåñïò ôñüðïò åßíáé íá óõíå÷ßóïõìå íá ðéÝæïõìå ãéá ìåôáññõèìßóåéò». Êáé áõôü ðïõ åííïåß ìå ôéò «ìåôáññõèìßóåéò» åßíáé áöåíüò ç åêðïßçóç ôùí ðÜíôùí êáé áöåôÝñïõ ç õðïâÜèìéóç ôçò æùÞò êáé ôçò åñãáóßáò ôùí ÅëëÞíùí óå áâßùôï âáèìü. Íá ãéáôß ïé «ìåôáññõèìßóåéò»: Áîéïðïßçóç (äéÜâáæå åêðïßçóç ) ôçò äçìüóéáò ðåñéïõóßáò, áðïêñáôéêïðïéÞóåéò (äéÜâáæå îåðïýëçìá) êåñäïöüñùí åðé÷åéñÞóåùí óå éäéþôåò» èá óõíå÷éóôïýí!...Íá ãéáôß ç ëéôüôçôá, ïé ðåñéêïðÝò êáé ç ýöåóç èá âáèýíïõí, üóï äåí ðáßñíåé Üëëï!... ¼÷é ãéáôß ôï åðéâÜëëåé ç õðåñ÷ñÝùóç ôçò ÅëëÜäáò, áëëÜ ãéáôß èÝëïõí åîáéôßáò ôçò ôá êõêëþìáôá ôùí êåñäïóêüðùí êáé ïé ðïëéôéêïß ôïõò åêðñüóùðïé íá áðïìõæïýí ôç ÷þñá. Íïìßæù åßíáé óáöÞò ðéá ç óêïðéìüôçôá ôïõ ðáñáëçñÞìáôïò ôçò áíáäéÜñèñùóçò!… Êé åíþ ôá áõôéÜ ôçò åëëçíéêÞò êïéíùíßáò, ôçò âõèéóìÝíçò óå ðïëéôéêü æüöï äïíïýíôáé áðü êáôáéãéóìü ìçíõìÜôùí ðåñß áíáäéÜñèñùóçò ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò, Ýóêáóå ðñïóöÜôùò êáé ç åßäçóç ôçò ìõóôéêÞò óýóêåøçò ôïõ Ëïõîåìâïýñãïõ

6/5/2011, üðïõ óõììåôåß÷å êáé ï äéêüò ìáò ê. Ðáðáêùíóôáíôßíïõ êé üðïõ «ìðÞêå óôá óêáñéÜ» óõìöùíßá ãéá íÝï ó÷Ýäéï äéÜóùóçò ôçò ÅëëÜäáò, äçë. ãéá íÝï äÜíåéï, üðùò áíÝöåñå ï Æáí Êëüíô Ãéïýíêåñ. ÌÝíåé íá ãßíïõí ãíùóôÝò ïé âáóéêÝò ôçò ëåðôïìÝñåéåò óôïí åðüìåíï êïíôéíü ÷ñüíï. Ðáñïìïßùò äåí áéöíéäéÜóôçêå ôï ÐáíåëëÞíéï ðëçñïöïñïýìåíï áðü áðüóðáóìá óõíÝíôåõîçò ðïõ Ýäùóå óå ãáëëéêü êáíÜëé ï ê. Íôïìéíßê Óñïò Êáí, ðïõ ôï ìåôÝäùóå ï ËÜêçò Ëáæüðïõëïò óôï «Áë ÔóáíôÞñé» óôéò 3/5/2011, üôé äçë. ï ê. ÐáðáíäñÝïõ áðü ôï ÍïÝìâñéï – ÄåêÝìâñéï ôïõ 2009 óõíáðïöÜóéóå ìå ôïí ê. Íôïìéíßê õðïãåßùò ôçí ðñïóöõãÞ ôçò ÷þñáò óôï ÄÍÔ., åíþ åðßóçìá ôüôå åíáíôéùíüôáí óå ôÝôïéá åðéëïãÞ. ¢ñáãå åêôüò áð’ áõôÜ ôá óõãêëïíéóôéêÜ, åíäåéêôéêÜ ôåëåõôáßá ìåãÜëá øÝìáôá êé üóá Üëëá ðñïçãÞèçêáí áðü ôçí «êõâåñíçóÜñá» ìáò ìå ðïéá äéÜèåóç íá äåßîåé áõôüò ï ëáüò ìáò ôçí êÜðïéá åìðéóôïóýíç óôïõò Ý÷ïíôåò ôçí åõèýíç áõôïý ôïõ ôüðïõ; Åíôùìåôáîý ôá áäéÝîïäá óõóóùñåýïíôáé. ¼ëïé ïé õðåýèõíïé ãé´ áõôÜ ìåèïäåýïõí áðñïóäéüñéóôåò áêüìç ëýóåéò, ãéá íá ìáêñïçìåñåýóïõí ïé ßäéïé êé áò åîïõèåíùèïýí ïé åñãáæüìåíïé êé áò ñçìá÷ôåß ç ÷þñá. ÐïëëÜ èá äïýìå áðü åäþ êáé ðÝñá. Èá åìöáíßóïõí óôïí êïéíùíéêÜ çèéêÜ êáé ðïëéôéêÜ åîïõèåíùìÝíï ëáü ìáò äéÜöïñá: ðñïóöõãÞ óôéò êÜëðåò, åêëïãéêïýò åêâéáóìïýò ôïõ ôýðïõ: «¹ äÝ÷åóèáé üóá ìÝôñá ìå ðáñáìïíÞ óôï åõñþ, Þ åðáíÝñ÷åôáé ç äñá÷ìÞ êáé ÷ñåïêïðåß ç ÷þñá». Ôï äéáôõìðáíßæïõí åíôüíùò ôá óïýñãåëá ôçò åðßóçìçò ðñïðáãÜíäáò ôåëåõôáßá, ÷ùñßò üìùò íá ìáò åîçãïýí, üôé ç ðáôñßäá áðü ôï 1974 ìÝ÷ñé ôçí åßóïäï ôçò óôï åõñþ åâßùóå äþäåêá õðïôéìÞóåéò ôçò äñá÷ìÞò, ÷ùñßò üìùò íá ïäçãçèåß óå ÷ñåïêïðßá, üðùò ôþñá ìå ôï åõñþ. Êáé ôï óåíÜñéï ðïõ áñéóôïôå÷íéêÜ ó÷åäéÜæïõí âÝâáéá åßíáé ç óõíáßíåóç ôùí êïñõöþí ôïõ ðïëéôéêïý óõóôÞìáôïò. Áõôü áðïóêïðåß ü÷é áðëÜ óôçí åýñåóç óõíåíü÷ùí áëëÜ óôçí ðïëéôéêÞ íïìéìïðïßçóç ìéáò åêôñïðÞò ðïõ èá åðéôñÝøåé ôçí áêüìç ðéï áíÜëãçôç êáé ðéï êáôáóôñïöéêÞ åöáñìïãÞ ôùí åðéôáãþí ôçò ôñüéêáò. Óôï óçìåßï áõôü ìåôáöÝñù áõôïýóéåò ôéò áðüøåéò åíüò ïéêïíïìïëüãïõ áíáëõôÞ, áìåñüëçðôïõ êáé áíôéêåéìåíéêïý ùò ðñïò ôï ðñüâëçìá ôïõ ÷ñÝïõò, ðñïôåñãÜôç óôç óõãêñüôçóç ìéáò ðíåõìáôéêÞò – ðïëéôéêÞò óõëëïãéêüôçôáò ãéá ôç óùôçñßá ôïõ ëáïý êáé ôçò ÷þñáò ôçò: ÓÅÉÓÁÓÈÅÉÁÓ, ðïõ ôéò èåùñþ óçìáäéáêÝò ãéá ôéò ôñÝ÷ïõóåò åîåëßîåéò. Ðñïåéäïðïéåß ëïéðüí ï ïéêïíïìïëüãïò: « Âñéóêüìáóôå ïõóéáóôéêÜ óôéò ðáñáìïíÝò ìéá åêëïãéêÞò áíáìÝôñçóçò – üðïôå áõôÞ êé áí ãßíåé, ðïõ åíäå÷ïìÝíùò èá åðéâÜëåé ìéá äéêôáôïñßá ôïõ ÷ñçìáôéóôéêïý êåöáëáßïõ . Ìüíï ðïõ ç áíïé÷ôÞ áõôÞ äéêôáôïñßá äåí Ý÷åé áíÜãêç íá åðéâëçèåß ìå êÜðïéïõò ðåñßåñãïõò Ýíóôïëïõò ìå êÜãêåëá óôï ìáíßêé êáé Üñìáôá ìÜ÷çò óôïõò äñüìïõò. Ïýôå ðçãÜæåé ìüíï áðü åóùôåñéêÝò åèíéêÝò áíáãêáéüôçôåò. ÕðÜñ÷ïõí äõóôõ÷þò åõõðüëçðôïé áêáäçìaúêïß, õðåñáñêåôïß ãéÜðçäåò ôçò ïéêïíïìßáò êáé ôçò ðïëéôéêÞò êáé åðßéäïîïé óùôÞñåò ôçò çìåäáðÞò êáé ôçò áëëïäáðÞò, ðïõ óôï üíïìá ôçò ôÜîçò êáé ôçò «êïììáôïêñáôßáò», êáé öõóéêÜ ãéá ôï êáëü ìáò êáé ìå ôéò ðëÜôåò ôçò Å.Å. êáé ôïõ ÄÍÔ åßíáé áðïëýôùò ðñüèõìïé íá áíáëÜâïõí ôï « èåÜñåóôï Ýñãï» êáôÜëõóçò áêüìç êáé ôùí ôåëåõôáßùí åëåõèåñéþí ðñïêåéìÝíïõ «íá óùèåß ç ðáôñßò». Êé åìåßò ïé Üíèñùðïé ôïõ ìü÷èïõ èá óõíå÷ßóïõìå íá ëÝìå ôï: «¢óå íá äïýìå ðñþôá ôé èá ãßíåé êáé ýóôåñá âëÝðïõì养. Èá ôïõò áöÞóïõìå; Èá ôïõò áöÞóïõìå íá ìåôáôñÝøïõí óå êñáíßïõ ôüðï ôç ÷þñá ìáò; Èá ôïõò áöÞóïõìå íá óôåñÞóïõí êÜèå åëðßäá ãéá åìÜò, ôá ðáéäéÜ êáé ôá åããüíéá ìáò; Èá ôïõò áöÞóïõìå íá åîáñãõñþíïõí ôï ìü÷èï ìáò óôá ôáìåßá ôùí ôïêïãëýöùí êáé ôçò ëçóôïóõììïñßáò ðïõ êõâåñíÜ ôçí ÅëëÜäá êáé ôçí Åõñþðç; Ôé èá ðïýìå óôéò ìåëëïíôéêÝò ãåíéÝò, üôáí óôï äéêáóôÞñéï ôçò éóôïñßáò ìáò ñùôÞóïõí ãéáôß åðéôñÝøáôå áõôÞ ôçí êáôáóôñïöÞ íá óõíôåëåóôåß; Ôé èá ôïõò ðïýìå; ÂëÝðáìå ðïý ðÜìå , áëëÜ äåí îÝñáìå ôé íá êÜíïõìå; Áõôüò ðïõ áðü öüâï Þ áäõíáìßá ðñïóðáèåß íá ðåßóåé ôïí åáõôü ôïõ üôé äåí õðÜñ÷åé Üëëç ëýóç, ôé ðåñéìÝíåé íá óõìâåß, ãéá íá ðåé: «ÖôÜíåé ðéá»; Íá ÷õèåß áßìá; Íá æÞóåé ôçí åîáèëßùóç êáé ôç ÷ñüíéá áíåñãßá, ðïõ æïõí óÞìåñá ïé ìéóïß åñãáæüìåíïé óôçí ÅëëÜäá; Íá äåé ôçí ïéêïãÝíåéÜ ôïõ íá óêáëßæåé óôá óêïõðßäéá ãéá Ýíá ðéÜôï öáãçôü; Íá âñåèåß óôç äýóêïëç èÝóç íá ðñïóðáèåß íá åðéâéþóåé áðü ôá óõóóßôéá ôçò åíïñßáò; Íá æÞóåé ôéò êáôáó÷Ýóåéò óðéôéïý êáé ïéêïóêåõÞò, üôáí äå èá Ý÷åé íá ðëçñþóåé ôï äÜíåéï óôçí ôñÜðåæá; Íá êáôáíôÞóåé íá åêëéðáñåß ãéá ìéá äïõëåéÜ ôïõ ðïäáñéïý, þóôå íá åîáóöáëßóåé Ýíá ëåéøü ìåñïêÜìáôï; Íá âñåèåß óôç áíÜãêç íá âãÜëåé ôá ðáéäéÜ ôïõ Þ ôç ãõíáßêá ôïõ óôï ðåæïäñüìéï, ãéáôß äå èá ìðïñåß íá êÜíåé áëëéþò. Íá äåé ôï ðáéäß ôïõ Þ êÜðïéï Üëëï åíôåëþò ðñïóöéëÝò ôïõ ðñüóùðï íá ðåèáßíåé óôá ÷Ýñéá ôïõ, ãéáôß êáíÝíá éäéùôéêïðïéçìÝíï íïóïêïìåßï äå èá äÝ÷åôáé áíáóöÜëéóôïõò; Ìçí êïéôÜôå äåîéÜ Þ áñéóôåñÜ. Äåí õðÜñ÷åé êáíÝíáò ðïõ èá ìáò ëýóåé ôï ðñüâëçìá. Ìüíï åìåßò ïé ßäéïé Ý÷ïõìå ôç äýíáìç íá ôï ðåôý÷ïõìå. Åßíáé äéêÞ ìáò áðïêëåéóôéêÞ õðüèåóç. Êáíåíüò óùôÞñá Þ êüììáôïò ðïõ íïéÜæåôáé ìüíï ãéá ôçí øÞöï ìáò. Áñêåß ï êáèÝíáò ìáò ÷ùñéóôÜ êáé üëïé ìáæß íá äéåêäéêÞóïõìå ôçí áîéïðñÝðåéÜ ìáò, ðïõ ìáò Ý÷ïõí óôåñÞóåé ôüóá ÷ñüíéá êáé íá áðáíôÞóïõìå óôï åñþôçìá: Èá ôïõò áöÞóïõìå;…

ÂÏÑÅÉÁ ÐÉÅÑÉÁ - ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ - ÁÍÁÐÔÕÎÇ

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ

Óáò ðñïóêáëïýìå óôçí áíïéêôÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ðïõ èá ðñáãìáôïðïéÞóåé ç ðáñÜôáîç ÂÏÑÅÉÁ ÐÉÅÑÉÁ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ - ÁÍÁÐÔÕÎÇ ôçí ÔÅÔÁÑÔÇ 01-06-2011 óôéò 9:00 ì.ì. ÓÔÏ ÐÏËÕÊÅÍÔÑÏ ÁÉÃÉÍÏÕ Ç Ó.Å. ÁÐÏÓÐÁÓÌÁ ÔÇÓ 1974/2011 Á´ ÅÐÁÍÁËÇÐÔÉÊÇÓ ÄÉÏÑÈÙÔÉÊÇÓ ÐÅÑÉËÇØÇÓ ÁÊÉÍÇÔÏÕ Ï Äéêáóôéêüò ÅðéìåëçôÞò ôïõ Ðñùôïäéêåßïõ Êáôåñßíçò, Ðáíáãéþôçò Ãåùñã. Ôæéþðçò, êÜôïéêïò Êáôåñßíçò, ïäüò Ðáí. ÔóáëäÜñç 4, ÃÍÙÓÔÏÐÏÉÙ ¼ôé óôéò äåêáðÝíôå (15) ôïõ ìçíüò Éïõíßïõ ôïõ äýï ÷éëéÜäåò Ýíôåêá (2011) Ýôïõò çìÝñá ÔåôÜñôç, áðü þñá, 16.00 Ýùò 17.00 ôçí ßäéá ìÝñá óôï Åéñçíïäéêåßï Êáôåñßíçò êáé óôçí áßèïõóá ÓõíåäñéÜóåùí ôïõ Åéñçíïäéêåßïõ/ ÁêñïáôÞñéï Åéñçíïäéêåßïõ) åíôüò ôïõ Äéêáóôéêïý ÌåãÜñïõ, åðß ôçò ïäïý ÖëÝìéíãê áñ. 2, åíþðéïí ôçò ÓõìâïëáéïãñÜöïõ Êáôåñßíçò ê. Áíáóôáóßáò ÃéáííéôóÜñá, êÜôïéêïò Êáôåñßíçò, Ðë. Åëåõèåñßáò áñ. 9 ôçë. 23510-24570 Þ ôïõ íïìßìïõ áíáðëçñùôÞ ôçò óå ðåñßðôùóç êùëýìáôïò ôçò, èá ÅÊÔÅÈÅÉ óå äçìüóéï áíáãêáóôéêü ðëåéóôçñéáóìü ç áêßíçôç ðåñéïõóßá ôùí ïöåéëåôþí: 1) ÁëÝîáíäñïõ Êåëåóßäç ôïõ Ðñïäñüìïõ êáé ôçò ÑåâÝêêáò, êáôïßêïõ ËÜñéóáò (3ï ÷ëì. ËÜñéóáò- Êáñäßôóáò) êáé 2) ÂÜúáò ÊáñáãéÜííç ôïõ ×ñÞóôïõ êáé ôçò ÅõáããåëÞò, óõæ. ÁëÝîáíñïõ Êåëåóßäç, êáôïßêïõ ËÜñéóáò, ïäüò ÌáêñõãéÜííç áñ. 18, ðïõ êáôáó÷Ýèçêå áíáãêáóôéêÜ, ìå ôçí åðßóðåõóç ôçò Áíþíõìçò ÔñáðåæéêÞò Åôáéñßáò ìå ôçí åðùíõìßá «PROTON ÔÑÁÐÅÆÁ ÁÍÙÍÕÌÇ ÅÔÁÉÑÉÁ» êáé ä.ô. «PROTON BANK» ðïõ åäñåýåé óôçí ÁèÞíá, ïäüò ¸óëéí êáé ÁìáëéÜäïò, áñéèìüò 20, Ô.Ê. 115 23, üðùò åêðñïóùðåßôáé íüìéìá, äçëáäÞ èá åêðëåéóôçñéáóèåß: Á) Ìßá áõôïôåëÞò êáé áíåîÜñôçóç êÜèåôç éäéïêôçóßá, äéþñïöïò ïéêïäïìÞ ìåæïíÝôá, ìå åíéáßá ëåéôïõñãéêÞ åíüôçôá, Þôïé ôï õðü óôïé÷åßá ÊÔÉÑÉÏ ÅÐÔÁ äéþñïöïò ïéêïäïìÞò- ìåæïíÝôáò ç ïðïßá åßíáé êôéóìÝíç óå ïéêüðåäï, Üñôéï êáé ïéêïäïìÞóéìï, åêôÜóåùò 638,90 ô.ì. ôï ïðïßï âñßóêåôáé åíôüò ôçò êôçìáôéêÞò ðåñéöÝñåéáò ôïõ ÷ùñéïý Ðëáôáìþíá Ðéåñßáò, ôïõ

Õðïèçêïöõëáêåßïõ Êáôåñßíçò êáé óôç èÝóç «ÔñéáíôáöõëëéÜ» åðß ôçò ïäïý Ïëýìðïõ êáé óôï Ï.Ô. 55, ïñéæüìåíïõ (ôïõ ïéêïðÝäïõ) åí óõíüëùí ãýñùèåí âïñåßùò óå ðëåõñÜ Ã-Ä ìÞêïõò ìÝôñùí ôñå÷üíôùí 56,17 ìå ôçí ïäü Ïëýìðïõ, íïôßùò óå ðëåõñÜ Á- ìÞêïõò ìÝôñùí ôñå÷üíôùí 48,15 ìå ñÝìá áíáôïëéêþò óå ðëåõñÜ Â-à ìÞêïõò ìÝôñùí ôñå÷üíôùí 12,94 ìå õðüëïéðï ôìÞìá éäßïõ ïéêïðÝäïõ êáé äõôéêÜ óå ðëåõñÜ Á-Ä ìÞêïõò ìÝôñùí ôñå÷üíôùí 15,71 ìå éäéïêôçóßá ÖùôåéíÞò ÊáóôÜíç áðïôåëïýìåíçò (ôçò äéþñïöçò ïéêïäïìÞò- ìåæïíÝôáò) áðü õðüãåéï, éóüãåéï êáé ðñþôï (Á´) üñïöï ìå óôÝãç, ç ïðïßá óôï õðüãåéï Ý÷åé åðéöÜíåéá êáèáñÞ 43 ô.ì. óôï ïðïßï õðÜñ÷åé ìßá áðïèÞêç êáé ëåâçôïóôÜóéï, ìå åóùôåñéêÞ óêÜëá ðñïò ôï éóüãåéï ôï ïðïßï Ý÷åé åðéöÜíåéá êáèáñÞ 43 ô.ì êáé áðïôåëåßôáé áðü êïõæßíá- êáèéóôéêü, ìå åóùôåñéêÞ óêÜëá ðñïò ôïí ðñþôï (Á´) ìå åðéöÜíåéá êáèáñÞ 43 ô.ì. ðïõ áðïôåëåßôáé áðü äýï äùìÜôéá êáé ëïõôñïêáìðéíÝ ìå óõíïëéêü ðïóïóôü óõíéäéïêôçóßáò åðß ôïõ üëïõ ïéêïðÝäïõ 168,23/1000 åî áäéáéñÝôïõ ïñéæüìåíçò (ôçò äéþñïöçò ïéêïäïìÞò- ìåæïíÝôáò) äå ãýñùèåí âïñåßùò ìå ôçí ïäü Ïëýìðïõ, áíáôïëéêÜ êáé íüôéá ìå áêÜëõðôï ÷þñï ïéêïðÝäïõ êáé äõôéêÜ ìå ôçí ìå áñéèìü Ýîé (6) ìåæïíÝôá ôïõ éäßïõ ïéêïðÝäïõ. Ôï ðáñáðÜíù áêßíçôï åêôéìÞèçêå 100.000 Å êáé ôþñá óýìöùíá ìå ôï äéáôáêôéêü ôçò ìå áñéèì. 40/2011 áðïöÜóåùò ôïõ ìïíïìåëïýò Ðñùôïäéêåßïõ Êáôåñßíçò 115.000 Å. ÔéìÞ ðñþôçò ðñïóöïñÜò ôïõ áêéíÞôïõ ôçí çìÝñá ôïõ ðëåéóôçñéáóìïý êáé ãéá íá îåêéíÞóåé áõôüò, ïñßæù ôï ðïóü ôùí 80.000 åõñþ êáé ôþñá óýìöùíá ìå ôï äéáôáêôéêü ôçò ìå áñéèì. 40/2011 áðïöÜóåùò ôïõ Ìïíïìåëïýò ðñùôïäéêåßïõ Êáôåñßíçò 85.000 Å. Åðß ôïõ áêéíÞôïõ õðÜñ÷ïõí ôñßá (3) âÜñç. Êáëïýíôáé üóïé èÝëïõí íá ðëåéïäïôÞóïõí. Êáôåñßíç 26-05-2011 Ï Äéêáóôéêüò ÅðéìåëçôÞò

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 27 ÌÁÚÏÕ 2011

ÅÉÄÇÓÅÉÓ ÏËÏÊËÇÑÙÈÇÊÁÍ ÊÁÉ ÏÉ ÔÅËÅÕÔÁÉÅÓ ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÓÔÏÍ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÁ ×ÙÑÏ ÔÙÍ ÊÔÉÑÉÁÊÙÍ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÙÍ

ÊÝíôñï åêðáßäåõóçò äéáóùóôþí Ëéôï÷þñïõ

Ï

* ÔÏ ÅÑÃÏ ÊÏÓÔÉÓÅ 1.320.000 ÅÕÑÙ ÅÍÙ Ç ÔÅËÅÕÔÁÉÁ ÖÁÓÇ ÔÏÕ ÅÃÉÍÅ ÁÐÏ ÉÄÉÏÕÓ ÐÏÑÏÕÓ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ, ÕØÏÕÓ 92.000 ÅÕÑÙ.

ëïêëçñþèçêáí êáé ïé ôåëåõôáßåò åñãáóßåò óôïí ðåñéâÜëëïíôá ÷þñï ôïõ êÝíôñïõ åêðáßäåõóçò äéáóùóôþí Ëéôï÷þñïõ êáé ðëÝïí ôï êÝíôñï ðñïóå÷þò èá åßíáé Ýôïéìï ãéá íá öéëïîåíÞóåé åêåß, áñ÷éêÜ, ôçí ðõñïóâåóôéêÞ Ëéôï÷þñïõ. Åðßóçò, ôï áñ÷çãåßï ôïõ ðõñïóâåóôéêïý óþìáôïò áíáìÝíåôáé íá áðïöáóßóåé ãéá ôç ëåéôïõñãßá åíüò êÝíôñïõ åêðáßäåõóçò äéáóùóôþí Þ êáé ãéá ïðïéáäÞðïôå Üëëç ÷ñÞóç ôïõ ÷þñïõ. ÅÐÉÓÊÅØÇ ÔÏÕ ÁÍÁÐËÇÑÙÔÇ ÄÇÌÁÑ×ÏÕ Ã.ÖÁÑÌÁÊÇ ÓÔÏÍ ×ÙÑÏ ÔÏÕ ÊÅÍÔÑÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ ÄÉÁÓÙÓÔÙÍ Ôç ÄåõôÝñá 23/5/2011 ï áíáðëçñùôÞò äçìÜñ÷ïõ, Ã. ÖáñìÜêçò, åðéóêÝöèçêå ôéò êôéñéáêÝò åãêáôáóôÜóåéò óõíïäåõüìåíïò áðü óôåëÝ÷ç ôçò ôå÷íéêÞò õðçñåóßáò. ÊáôÜ ôçí åêåß åðßóêåøÞ ôïõ ï ê. ÖáñìÜêçò åðÝâëåøå ôéò ôåëåõôáßåò åñãáóßåò äéáìüñöùóçò áýëåéïõ ÷þñïõ, äéáðßóôùóå äå üôé ôï Ýñãï Ý÷åé ó÷åäüí ïëïêëçñùèåß, áðïìÝíåé äçëáäÞ, üðùò äÞëùóå, ç åê ìÝñïõò ôçò ÄÅÇ ðáñï÷Þ ñåýìáôïò ôïõ êÝíôñïõ åêðáßäåõóçò äéáóùóôþí, þóôå óôç óõíÝ÷åéá íá õðÜñîåé äõíáôüôçôá ìåôáêßíçóçò ôçò ðõñïóâåóôéêÞò Ëéôï÷þñïõ. ÇÔÁÍ ÌÉÁ ÉÄÅÁ ÔÏÕ Ã.ÐÁÐÁÈÁÍÁÓÉÏÕ Ç éäÝá ãéá äçìéïõñãßá êÝíôñïõ åêðáßäåõóçò äéáóùóôþí óôï Ëéôü÷ùñï Þôáí ôïõ ôüôå äçìÜñ÷ïõ Ëéôï÷þñïõ Ã. Ðáðáèáíáóßïõ êáé ïé åñãáóßåò åß÷áí îåêéíÞóåé ðñéí áðü ôç ÷ñçìáôïäüôçóç ôïõ Ýñãïõ. Ç éäÝá áõôÞ ðñïùèÞèçêå áðü ôï 2002 áëëÜ êáé óôç óõíÝ÷åéá, óå óõíåñãáóßá ðïõ õðÞñîå åêåßíç ôçí åðï÷Þ ìå ôïí ôüôå áñ÷çãü ôïõ ðõñïóâåóôéêïý óþìáôïò ê. Öïýñëá êáé ôïí ãåíéêü ãñáììáôÝá ê. ÅõóôáèéÜäç. ÓõãêåêñéìÝíá, óôéò 2/6/2002 åðéóêÝöèçêå ôï Ëéôü÷ùñï ï ê. Öïýñëáò, áíáêïßíùóå ôï åíäéáöÝñïí ôïõ ôüôå õðïõñãïý äçìüóéáò ôÜîçò, Ìé÷Üëç ×ñõóï÷ïÀäç ãéá ôç äçìéïõñãßá åíüò óôáèìïý åêðáßäåõóçò êáé äéÜóùóçò êáé óçìåßùóå üôé õðÜñ÷åé óõíåñãáóßá ìå ôïí ê. Ðáðáèáíáóßïõ ãéá ôçí ðñïþèçóç êáé õëïðïßçóç áõôÞò ôçò éäÝáò ôïõ äçìÜñ÷ïõ. Ç ÅÊÐÏÍÇÓÇ ÔÇÓ ÌÅËÅÔÇÓ «Ìáò åíåñãïðïßçóå êáé åõáéóèçôïðïßçóå êáé ï äÞìáñ÷ïò ê. Ðáðáèáíáóßïõ», åß÷å äçëþóåé ôüôå ï ê. Öïýñëáò, «êáé ôåëéêÜ ìáò Ýðåéóå üôé ç èÝóç ôïõ Ëéôï÷þñïõ åßíáé ôÝôïéá ðïõ åðéâÜëëåé ü÷é áðëÜ íá ãßíåé Ýíáò ìåãáëýôåñïò ðõñïóâåóôéêüò óôáèìüò, ðïõ ôåëéêÜ èá ãßíåé, áëëÜ íá êÜíïõìå êáé Ýíá äéáóùóôéêü êÝíôñï».

Ìå åêåßíåò ôéò äçëþóåéò ôïõ ï ê. Öïýñëáò åß÷å åîçãÞóåé üôé èá åßíáé Ýíá êÝíôñï ðïëý êáëÜ ïñãáíùìÝíï þóôå íá õðÜñ÷åé äõíáôüôçôá áíôáðüêñéóçò óå üëåò ôéò áíÜãêåò ðïõ ðñïêýðôïõí. «Ï ê. Ðáðáèáíáóßïõ ìïý Ýäåéîå êáé ôç ìåëÝôç ðïõ Ý÷åé åêðïíçèåß, üðùò ìïõ åßðå, ìå ôçí áñ÷éôåêôüíéóóá êáé äçìïôéêÞ óýìâïõëï ê. ¼ëãá ÆùãñÜöïõ ìáæß ìå ôïõò ìç÷áíéêïýò ôïõ äÞìïõ. Ç ìåëÝôç áõôÞ Ýãéíå ìå ïäçãßåò ôïõ ôïðéêïý äéïéêçôÞ ôçò ðõñïóâåóôéêÞò Ëéôï÷þñïõ ê. ÃéÜííç ÊáñáëéÜ (óçìåñéíïý äéïéêçôÞ ôçò ðõñïóâåóôéêÞò õðçñåóßáò Êáôåñßíçò)», åß÷å ðåé, ìåôáîý Üëëùí, ï ôüôå áñ÷çãüò ôïõ ðõñïóâåóôéêïý óþìáôïò. ÅÎÁÓÖÁËÉÓÇ ÊÏÍÄÕËÉÙÍ ÁÐÏ ×ÑÕÓÏ×ÏÚÄÇ-ÔÓÅÑÔÉÊÉÄÇ Óôç óõíÝ÷åéá, ìå åíôïëÞ ôïõ ê. ×ñõóï÷ïÀäç, õðïóôçñß÷èçêå ïéêïíïìéêÜ ç üëç ðñïóðÜèåéá. ÌÜëéóôá, óôéò 8/5/2003, êé åíþ ï âïõëåõôÞò Ðéåñßáò ÐáíôåëÞò Ôóåñôéêßäçò åß÷å áíáëÜâåé êáèÞêïíôá õöõðïõñãïý äçìüóéáò ôÜîçò (óõíÝâáëå äå óôçí åîáóöÜëéóç ôçò ÷ñçìáôïäüôçóçò ôïõ Ýñãïõ), åðéóêÝöèçêå ôï Ëéôü÷ùñï ï ãåíéêüò ãñáììáôÝáò ôïõ õðïõñãåßïõ äçìüóéáò ôÜîçò, ê. ÅõóôáèéÜäçò, ðñïêåéìÝíïõ íá äåé ôá ó÷Ýäéá êáé íá åðéóêåöèåß ôïí ÷þñï êáôáóêåõÞò ôïõ Ýñãïõ. Óôéò 24 Íïåìâñßïõ 2006, åðß äçìáñ÷ßáò Ã.Ðáðáèáíáóßïõ, õðïãñÜöôçêå óýìâáóç ýøïõò 1.320.000 åõñþ ãéá ôçí Ýíáñîç äéáäéêáóéþí õëïðïßçóçò ôïõ Ýñãïõ. Ãéá ôéò ôåëåõôáßåò åñãáóßåò Ýãéíå íÝá óýìâáóç, ýøïõò 92.000 åõñþ, õðïãñÜöôçêå óôéò 21 Éïõëßïõ 2010 åðß äçìáñ÷ßáò ÁèáíÜóéïõ ÔóéöïäÞìïõ. Ïé åñãáóßåò áõôÝò ðñáãìáôïðïéÞèçêáí ìå ßäéïõò ðüñïõò ôïõ äÞìïõ êáé óõãêåêñéìÝíá ìÝóá áðü ôï ðñüãñáììá «ÓÁÔÁ».

ÅÑÃÁÔÏÛÐÁËËÇËÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

ÁÄÉÊÁ–ÁÍÔÉËÁÚÊÁ–ÁÍÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÉÊÁ ÔÁ ÍÅÁ ÌÅÔÑÁ Ôï Åñãáôéêü êÝíôñï Êáôåñßíçò êáé ïé åñãáæüìåíïé ôçò Ðéåñßáò åêöñÜæïõìå ôç ñéæéêÞ êáé Ýíôïíç äéáöùíßá ìáò ãéá ôï íÝï ðáêÝôï áíôåñãáôéêþí êáé áíôéëáúêþí ìÝôñùí ðïõ åîÞããåéëå ç êõâÝñíçóç, ìå ôï ïðïßï åêðïéåßôáé ï äçìüóéïò ðëïýôïò êáé ç äçìüóéá ðåñéïõóßá êáé ãßíåôáé íÝá äñáìáôéêÞ ðåñéêïðÞ ìéóèþí êáé óõíôÜîåùí, êáèþò êáé Üãñéá öïñïåðéäñïìÞ. Åßíáé ìÝôñá Üäéêá, áíôåñãáôéêÜ, áíôéëáúêÜ, áíéóïìåñÞ êáé áíáðïôåëåóìáôéêÜ êáé ôï ìüíï ðïõ èá êáôáöÝñïõí åßíáé ç óõíÝ÷éóç ôçò Üäéêçò åðéâÜñõíóçò ôùí ÅëëÞíùí ðïëéôþí, ç áðïäõíÜìùóç ôïõ êüóìïõ ôçò åñãáóßáò, ç åöéáëôéêÞ áýîçóç ôçò áíåñãßáò, ç äéåýñõíóç ôçò öôþ÷åéáò êáé ôùí êïéíùíéêþí áíéóïôÞôùí. Åßíáé ìÝôñá ðïõ äõóôõ÷þò êéíïýíôáé óôïí ßäéï öáýëï êýêëï äéåýñõíóçò ôïõ ÷ñÝïõò êáé ôïõ åëëåßììáôïò âõèßæïíôáò ôç ÷þñá óå áêüìç ìåãáëýôåñç ýöåóç. Ôáõôü÷ñïíá îåðïõëÜíå ôçí ÅëëçíéêÞ ðåñéïõóßá. ÊÜèå äçìüóéá åðé÷åßñçóç, êÜèå äçìüóéá õðïäïìÞ, êÜèå äçìüóéá ðáñáãùãéêÞ äñáóôçñéüôçôá ðáñáäßäåôáé óôïõò áäßóôáêôïõò êáé á÷üñôáãïõò ìåãáëïäáíåéóôÝò ìáò. Åêðïéïýíôáé üëá ÷ùñßò êáíåßò íá åîçãåß ðþò êáé ìå ðïéá åñãáëåßá ç ÷þñá èá âãåé áðü ôçí êñßóç. ÊõâÝñíçóç êáé Ôñüéêá óõíå÷ßæïõí áäéáöïñþíôáò ðëÞñùò ãéá ôéò êïéíùíéêÝò åðéðôþóåéò êáé ôá áäéÝîïäá óôçí ïéêïíïìßá. Áíôß ãéá ìÝôñá áíáäéáíïìÞò åéóïäçìÜôùí êáé áíáðôõîéáêþí ðñùôïâïõëéþí ðïõ èá âãÜëïõí ôç ÷þñá áðü ôçí ýöåóç, åêðïéïýí ôá ðÜíôá õðïèçêåýïíôáò êÜèå ðáñáãùãéêÞ ðñïïðôéêÞ ãéá ôçí áíÜðôõîç ôçò ÷þñáò. ÏÔÅ, Ôá÷õäñïìéêü ÔáìéåõôÞñéï, ÏËÐ, ÏËÈ ÅÕÁÈ. ÄÅÇ êëð üëá óôï óöõñß ôç óôéãìÞ ðïõ

ïé Ý÷ïíôåò, ïé êáôÝ÷ïíôåò, ïé öïñïöõãÜäåò, ï öïñïêëÝðôåò êáé üëïé áõôïß ðïõ ëåçëÜôçóáí êáé êáôáëÞóôåøáí ôï äçìüóéï ðëïýôï ÅÎÁÊÏËÏÕÈÏÕÍ ÊÁÉ ÓÇÌÅÑÁ ÍÁ ÐÉÍÏÕÍ «ÓÔÇÍ ÕÃÅÉÁ ÔÙÍ ÊÏÑÏÚÄÙÍ». Ðñüêåéôáé ãéá êáôáóôñïöéêÞ íåïöéëåëåýèåñç óõíôáãÞ, ç ïðïßá äåí áíôéìåôùðßæåé êáíÝíá áðü ôá ðñáãìáôéêÜ ðñïâëÞìáôá ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò êáé ôçò êïéíùíßáò. Åîõðçñåôåß áðïêëåé-

ÊÜíôå ôçí áíáããåëßá ôïõ ãÜìïõ óáò óôï “Ïëýìðéï ÂÞìᔠêáé ðÜñôå Ýíá êïõðüíé äùñåÜí óõììåôï÷Þò ãéá ôéò êëçñþóåéò!

óôéêÜ ôá óõìöÝñïíôá ôùí ôïêïãëýöùí äáíåéóôþí, ôùí êåñäïóêüðùí, ôùí ôñáðåæéôþí êáé ôùí êÜèå ëïãÞò åðé÷åéñçìáôéþí ðïõ ðëïõôßæïõí óå âÜñïò ôçò ÷þñáò êáé ôùí åñãáæïìÝíùí. ÁõôÞ ç ðïëéôéêÞ êáé êÜèå ðïëéôéêÞ ðïõ áðáëëÜóóåé ôïõò åðé÷åéñçìáôßåò, ôá êÝñäç ôïõò, êáé üóïõò áõèáéñåôïýí èá ìáò âñåé áíôßèåôïõò, ãéáôß åßíáé ãíùóôü üôé ôï ìáýñï ÷ñÞìá áð’ üðïõ êáé áí ðñïÝñ÷åôáé äåí

äßíåé ëýóåéò êáé äåí Ý÷åé ìÝëëïí. ¼óï ïé ðïëéôéêÝò áõôÝò óõíå÷ßæïíôáé, ôüóï èá áõîÜíïíôáé ïé áíôéäñÜóåéò êáé ïé êéíçôïðïéÞóåéò ôùí óõíäéêÜôùí êáé ôùí åñãáæïìÝíùí. Óýíôïìá, ðïëý óýíôïìá èá âñåèïýìå êáé ðÜëé óôïõò äñüìïõò åíÜíôéá óå áõôÞí ôçí áíôåñãáôéêÞ êáé áíôéëáúêÞ ðïëéôéêÞ. Ç ÄÉÏÉÊÇÓÇ

Ç Âéñãéíßá Ìðüíá ôïõ Ãåùñãßïõ êáé ôçò Èåïößëçò ôï ãÝíïò ×áñéôïðïýëïõ ðïõ ãåííÞèçêå óôï ÔÝîáò ÁìåñéêÞò êáé êáôïéêåß óôçí ÁìåñéêÞ êáé ï Chad Rode ôïõ Ronald Rode êáé ôçò Lisa Rode ôï ãÝíïò Domstead ðïõ ãåííÞèçêå êáé êáôïéêåß óôçí ÁìåñéêÞ ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí óôïí Éåñü Íáü Áãßáò ÐáñáóêåõÞò *** O ÊïõêïõâéÜäçò Äéïíýóéïò ôïõ Åõóôáèßïõ êáé ôçò Áëßêçò ôï ãÝíïò Äáìáëç ðïõ ãåííÞèçêå êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç êáé ç ÌáëáìáôÞ ÅõóôáèéÜäïõ ôïõ Êùíóôáíôßíïõ êáé ôçò Ãéáííïýëáò ôï ãÝíïò Ãéáííáêßäïõ ðïõ ãåííÞèçêå óôçí Ðôïëåìáúäá êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí óôéò 25 Éïõíßïõ 2011 óôïí Éåñü Íáü Áãßáò ÐáñáóêåõÞò óôçí Êáôåñßíç.

1o Äùñï

2o Äùñï

4ï ÷ëì. Êáôåñßíçò - Ðáñáëßáò Ôçë: 23510 63660

ÄùñïåðéôáãÞ

1000 Åõñþ

Ðïéüôçôá óôï ôáîßäé!

ÄùñïåðéôáãÞ

500 Åõñþ

Ðë.Åëåõèåñßáò 3 Ôçë.: 23520 21888

3o Äùñï

Ï ÓåñáðëÞò Áããåëïò ôïõ ÉùÜííç êáé ôçò Áéêáôåñßíçò ôï ãÝíïò Ìðïãáôßíç ðïõ ãåííÞèçêå êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç êáé ç Ìé÷Üëç ÅëéóÜâåô ôïõ Ãåùñãßïõ êáé ôçò Ãëõêåñßáò ôï ãÝíïò ÌáóôïñïãéÜííç ðïõ ãåííÞèçêå êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí óôéò 26 Éïõíßïõ óôïí Éåñü Íáü Æùïäü÷ïõ ÐçãÞò Ðåñßóôáóçò.


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 27 ÌÁÚÏÕ 2011 5

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÉÁ ÃÉÁ ÔÇ ×ÑÅÙÊÏÐÉÁ ¹ ÈÕÓÉÁ ÃÉÁ ÔÇ ÓÙÔÇÑÉÁ;

¼

ôáí ðáßæïíôáé üëá ãéá üëá, ãéá ôç óùôçñßá ôçò åèíéêÞò ìáò ïéêïíïìßáò êáé ôçò åèíéêÞò ìáò áîéïðñÝðåéáò, ðñéí öèÜóïõìå óôç ÷ñåùêïðßá êáé ôç äéåèíÞ áðïìüíùóç, äåí îåêéíÜìå ðñþôá áðü ôï ëáü, áëëÜ îåêéíÜìå áðü ôïõò ßäéïõò ôïõò êõâåñíþíôåò êáé áðü üóïõò êõâÝñíçóáí óôç ìåôáðïëßôåõóç êáé ìáò Ýöèáóáí óôç óçìåñéíÞ êáôÜóôáóç, þóôå ï ëáüò íá äåé æùíôáíü ðáñÜäåéãìÜ êáé íá áêïëïõèÞóåé. Ïé çãÝôåò ïäçãïýí ôïõò ëáïýò ìå ôï ðáñÜäåéãìÜ ôïõò. Äåí æçôïýí áðü ìéá êáôáññáêùìÝíç ïéêïíïìßá áíáäñïìéêÜ, üôáí ï ëáüò óôåíÜæåé. Ï óçìåñéíüò ðñùèõðïõñãüò êáé ï óçìåñéíüò ðñüåäñïò ôçò áîéùìáôéêÞò áíôéðïëßôåõóçò, çãïýíôáé ôùí êïììÜôùí ðïõ êõâÝñíçóáí ôéò ôåëåõôáßåò äåêáåôßåò êáé Üñá êáé áõôïß Ý÷ïõí ôéò åõèýíåò ôïõò ãéá ôçí ôñáãéêÞ êáôÜóôáóç óôçí ïðïßá Ý÷ïõìå ðåñéÝëèåé. Ùò äéá ìáãåßáò üôáí âñßóêïíôáé óôçí áíôéðïëßôåõóç, Ý÷ïõí üëåò ôéò ëýóåéò üëùí ôùí èåìÜôùí êáé åñ÷üìåíïé óôçí êõâÝñíçóç ïýôå êáé áõôïß îÝñïõí ôé èÝëïõí, êáé ôé ðñÝðåé íá êÜíïõí. Ìáò ôñåëáßíïõí óôï øÝìá, óôç óõêïöáíôßá ôçò ðñïçãïýìåíçò êõâÝñíçóçò, óôçí áóõíåííïçóßá ìåôáîý ôïõò êáé óôçí áíáðïôåëåóìáôéêüôçôá. ÊáèçìåñéíÜ âïõëéÜæïõìå êáé ðåñéìÝíïõìå íá ìáò äþóïõí ìå Üñéóôá ôï ðôõ÷ßï ôçò ÷ñåùêïðßáò. Êýñéïé, ôÝëåéùóáí ôá øÝìáôá, ç ÷ñåùêïðßá ôïõ óõóôÞìáôïò äéáêõâÝñíçóçò åßíáé ðëÝïí äåäïìÝíç, äåí áíáóôñÝöåôáé ç êáôÜóôáóç ìå ôßðïôá. Áí õðÜñ÷åé ìéá ÷áñáìÜäá ìÝóá áðü ôçí ïðïßá íá ìðïñÝóïõìå íá äïýìå ìéá åëðßäá óùôçñßáò áðü ôç ÷ñåùêïðßá êáé ìéá ìåóïìáêñïðñüèåóìç ðñïïðôéêÞ åîüäïõ áðü ôçí êñßóç, åßíáé íá ðáñáäå÷ôïýìå üôé áðïôý÷áìå, íá áíáëÜâïõìå ôéò åõèýíåò ìáò êáé íá îåêéíÞóïõìå óå íÝá âÜóç ðïõ íá ìç èõìßæåé ôßðïôá áðü ôá ðáëéÜ. Ï ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò ðñÝðåé íá áíáëÜâåé ôéò åõèýíåò ôïõ, íá êçñýîåé ôç ÷þñá óå êáôÜóôáóç Ýêôáêôçò áíÜãêçò êáé íá óõãêáëÝóåé óýóêåøç ìå èÝìá óýóôáóç êõâÝñíçóçò åèíéêÞò óùôçñßáò. Ïé áñ÷çãïß ôùí äýï ìåãÜëùí êïììÜôùí, ðïõ äéáèÝôïõí êõâåñíçôéêÝò ðñïôÜóåéò, áò êÜíïõí êáé áõôïß ôç äéêÞ ôïõò õðÝñâáóç êáé ôç äéêÞ ôïõò èõóßá, áöïý áãáðïýí áõôüí ôïí ôüðï, áò óõìâéâáóôïýí åðß ôÝëïõò. Áò ìïéñáóôïýí ôïõò êõâåñíçôéêïýò èþêïõò, áò óôåëå÷þóïõí ìéá êõâÝñíçóç ìå ìïíáäéêü óêïðü ôç óùôçñßá ôçò ÷þñáò ìå óôåëÝ÷ç éêáíÜ, áðü üëïõò ôïõò ÷þñïõò ðïõ óõìöùíïýí íá åßíáé ìÝëç ìéáò ôÝôïéáò êõâÝñíçóçò. ÄéáèÝôåé ç ÷þñá ìáò åîáéñåôéêÜ óôåëÝ÷ç, äéáèÝôåé åîáéñåôéêïýò áêáäçìáúêïýò áíèñþðïõò. ¸ñãï áõôÞò ôçò êõâÝñíçóçò íá åßíáé áðïêëåéóôéêÜ ç óùôçñßá ôçò ÷þñáò êáé ï åêóõã÷ñïíéóìüò ôïõ óõóôÞìáôïò. Åäþ èá öáíïýí áí èÝëïõí ðñÜãìáôé íá âïçèÞóïõí áõôïß ïé êýñéïé, ðïõ æçôïýí èõóßåò ìüíï áðü ôï ëáü. Íá ðÜñïõí ïéêïíïìéêÜ ìÝôñá Üìåóá. Íá øÜîïõí ôïí ðáñÜíïìï ðëïýôï êáé íá êáôáó÷Ýóïõí ôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá áõôþí ðïõ äåí óõìöùíïýí ìå ôá åéóïäÞìáôá ôùí öïñïëïãéêþí ôïõò äçëþóåùí êáé íá ðïõëçèïýí ãéá ôçí åîüöëçóç ôïõ ÷ñÝïõò. ¼ëïé ìáò ðñÝðåé íá óõìâÜëïõìå ãéá ôçí óùôçñßá, ãéáôß áëëéþò èá ÷áèïýìå üëïé, áëëÜ ðñþôá èá ÷áèïýí ïé áäýíáôïé äçëáäÞ ïé ìéóèùôïß êáé ïé óõíôáîéïý÷ïé. Óôïõò äå ìåãáëïóõíôáîéïý÷ïõò (õðÜñ÷ïõí áñêåôïß-âëÝðå ÄÅÊÏ) ãåííáßåò ðåñéêïðÝò… ïé 2.500 åõñþ íá ãßíïõí 1.500, ôá 1.500 íá ãßíïõí 1.000, ìçí ðåéñá÷ôïýí üìùò ïé óõíôáîéïý÷ïé ôùí 500 ôùí 600 êáé ôùí 700 åõñþ. Êáé åí êáéñþ ç êõâÝñíçóç ðïõ ðåñéãñÜöù íá äåé ôá ôáìåßá êáé íá èùñáêßóåé ôï áóöáëéóôéêü óýóôçìá êáé ôçí ðåñßèáëøç ðïõ êáèçìåñéíÜ âïõëéÜæïõí. Íá ìåéþóåé ôï ðïëõÝîïäï, âáñý êáé äõóêßíçôï êñÜôïò ðïõ åßíáé äõóáíÜëïãç ç ðñïóöïñÜ ôïõ ìå ôï êüóôïò ëåéôïõñãßáò ôïõ. Íá åêóõã÷ñïíßóïõí ðñþôá áðü üëá ôï óýóôçìá äéáêõâÝñíçóçò. Óýã÷ñïíï óýíôáãìá. Ìåßùóç ôïõ áñéèìïý ôùí âïõëåõôþí óå äéáêüóéïõò êáé íá áðïôåëÝóïõí ôï íïìïèåôéêü óþìá, ìå áðïêëåéóôéêÞ áðïóôïëÞ ôï íïìïèåôéêü Ýñãï êáé ü÷é íá áëùíßæïõí ìÝóá óôç äçìüóéá äéïßêçóç êáé áõôïäéïßêçóç, äçìéïõñãþíôáò ÷ßëéá äõï ðñïâëÞìáôá. Ï íïìïèÝôçò âïõëåõôÞò ðñÝðåé íá Ý÷åé öùíÞ áíåîÜñôçôç êáé íá ìçí åßíáé Üâïõëï ïí ìÝóá óôç âïõëÞ. Ìéá êõâÝñíçóç ïëéãïìåëÞ, åõÝëéêôç, óõíôïíéóìÝíç êáé áíåîÜñôçôç áðü ôç âïõëÞ. Áí äåí ðñï÷ùñÞóïõí óå êÜôé ðïõ èá áëëÜîåé ôç ìïßñá áõôïý ôïõ ôüðïõ, ïé Þðéåò áíôéðáñáèÝóåéò óå åðßðåäï éäåþí êáé áðüøåùí èá äþóïõí ôç èÝóç ôïõò óå ðïëõåðßðåäåò åêôñïðÝò êáé, êáôÜ ðñïÝêôáóç, óå ÷áïôéêÝò êïéíùíéêÜ êáôáóôÜóåéò. Ôüôå, áõôïß ïé êýñéïé äåí èá Ý÷ïõí ðáñÜ íá ðåñéìÝíïõí ôï åëéêüðôåñï ôçò öõãÞò. Óôï ÷Ýñé ôïõò åßíáé íá äåßîïõí áí áãáðïýí áõôü ôïí ôüðï, ãéáôß áí ç åîïõóßá åßíáé ìüíï ãéá ôçí ðñùèõðïõñãßá, ôüôå äåí ðñüêåéôáé íá ôçí áðïöýãïõìå ôç ÷ñåùêïðßá. Ìüíï ìå èõóßåò áðü üëïõò ìáò èá Ýñèåé ç óùôçñßá. Êáé èá Ýñèåé, ãéáôß ç ÅëëçíéêÞ øõ÷Þ Ý÷åé áôÝëåéùôá áðïèÝìáôá, Ý÷åé Þäç äåßîåé ìåãÜëç ùñéìüôçôá óå áõôÞ ôçí êñßóç êáé åßíáé Ýôïéìç êáé ãéá ðåñéóóüôåñåò èõóßåò. ÅõÜããåëïò Á. ÌáõñïììÜôçò Ìáèçìáôéêüò Ëéôü÷ùñï ÌÅ ÐÑÏÓÙÐÉÊÇ ÔÇÓ ÅÐÉÓÔÏËÇ ÐÏÕ ÁÐÅÓÔÅÉËÅ ÓÔÉÓ 20/5/2011

Ðñüóêëçóç ÌðáêïãéÜííç óôïí Ã.Ðáðáèáíáóßïõ

* ÃÉÁ ÍÁ ÐÁÑÅÕÑÅÈÅÉ ÓÔÇ ÓÇÌÅÑÉÍÇ ÅÍÁÑÎÇ ÔÏÕ ÉÄÑÕÔÉÊÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÔÇÓ «ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÊÇÓ ÓÕÌÌÁ×ÉÁÓ»

Ðñüóêëçóç óôïí åêëåãìÝíï äÞìáñ÷ï Äßïõ-Ïëýìðïõ, Ãéþñãï Ðáðáèáíáóßïõ, ãéá íá ðáñåõñåèåß óôï éäñõôéêü óõíÝäñéï ôçò ÄçìïêñáôéêÞò Óõììá÷ßáò, áðÝóôåéëå ìå åðéóôïëÞ ôçò óôéò 20 ÌáÀïõ 2011 ç ðñüåäñïò ôïõ êüììáôïò, Íôüñá ÌðáêïãéÜííç.

Óôçí ðñüóêëçóÞ ôçò áíáöÝñåé, ìåôáîý Üëëùí, üôé «ç óõììåôï÷Þ êáôáîéùìÝíùí áíèñþðùí ôçò Áõôïäéïßêçóçò óôçí áíïéêôÞ äéáäéêáóßá äéáëüãïõ ôïõ Óõíåäñßïõ ìðïñåß íá óõíåéóöÝñåé óôïí ðëïõñáëéóìü êáé óôç äéáìüñöùóç èÝóåùí ðïõ èá áíôáðïêñßíïíôáé óôéò ðñáãìáôéêÝò áíÜãêåò ôùí ðïëéôþí».

ÅÉÄÇÓÅÉÓ ÊÁÉ ÓÔÇÍ ÊÁÔÅÑÉÍÇ

ÓõãêÝíôñùóç «áãáíáêôéóìÝíùí» óôçí êåíôñéêÞ Ðëáôåßá Êáôåñßíçò ¢íèñùðïé áðëïß, ðïõ êÜèå ðñùß ðçãáßíïõí íá óðïõäÜóïõí, íá åñãáóôïýí Þ íá âñïõí äïõëåéÜ, Üíèñùðïé ðïõ Ý÷ïõí ïéêïãÝíåéá êáé ößëïõò. ¢íèñùðïé ðïõ åñãÜæïíôáé óêëçñÜ êÜèå çìÝñá ãéá íá æÞóïõí êáé íá ðñïóöÝñïõí Ýíá êáëýôåñï ìÝëëïí óôïõò ãýñù ìáò. ¼ëïé áõôïß ïé «áãáíáêôéóìÝíïé» ðïëßôåò óõãêåíôñþèçêáí, ÷èåò ôï âñÜäõ, óôçí êåíôñéêÞ ðëáôåßá Êáôåñßíçò êáé ìÝóù óéùðçëÞò äéáìáñôõñßáò åßðáí «ü÷é óå Üëëá ìÝôñá, äåí áíôÝ÷åé Üëëï ï åëëçíéêüò ëáüò». Ç áñ÷Þ Ýãéíå ôï âñÜäõ ôçò ÔåôÜñôçò. Óôçí áñ÷Þ Þôáí ëßãïé, áëëÜ üóï ðåñíïýóå ç þñá ãéíüôáí ðåñéóóüôåñïé. Ç êéíçôïðïßçóç åß÷å ãßíåé

ëßãï íùñßôåñá, ìÝóù ôïõ äéáäéêôýïõ. ÊÜðïéïé áðü áõôïýò Þôáí ðñïïäåõôéêïß, êÜðïéïé Üëëïé óõíôçñçôéêïß. Ìåñéêïß Ý÷ïõí «ðéóôåýù», ìåñéêïß äåí Ý÷ïõí. Ìåñéêïß Ý÷ïõí óõãêåêñéìÝíç éäåïëïãßá, êáé Üëëïé åßíáé áðïëßôéêïé. ¼ëïé ôïõ üìùò åßíáé áíÞóõ÷ïé êáé èõìùìÝíïé áðü ôéò ðïëéôéêÝò, ïéêïíïìéêÝò êáé êïéíùíéêÝò åîåëßîåéò ðïõ

âëÝðïõìå ãýñù ôïõò. ÁõôÞ ç êáôÜóôáóç ôïõò ðëçãþíåé üëïõò êáèçìåñéíÜ. Áíôßóôïé÷åò êéíçôïðïéÞóåéò Ýãéíáí óå äåêÜäåò ðüëåéò ôçò ÅëëÜäáò ìå ôç óõììåôï÷Þ ÷éëéÜäùí ðïëéôþí. ×èåò ôï âñÜäõ óõãêåíôñþèçêáí ãéá äåýôåñï âñÜäõ, Þôáí ðåñéóóüôåñïé.

ÃÉÁ ÔÁ ÖÙÔÏÂÏËÔÁÚÊÁ ÁÃÑÏÔÙÍ

ÅîåôÜæïíôáé íÝá ÷ñçìáôïäïôéêÜ ðáêÝôá Óôçí êáèéÝñùóç íÝùí ðñïúüíôùí, ðïõ èá ÷ñçóéìåýóïõí ùò ÷ñçìáôïäïôéêÜ «åñãáëåßá» ãéá áãñüôåò êáé Åíþóåéò Áãñïôéêþí Óõíåôáéñéóìþí, ðïõ èÝëïõí í’ áó÷ïëçèïýí ìå ôá öùôïâïëôáúêÜ, ðñïóáíáôïëßæïíôáé ôñáðåæéêÜ éäñýìáôá ôçò ÷þñáò. ¹äç ôï èÝìá áðáó÷ïëåß, óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò ôçò ÐÁÓÅÃÅÓ, áñêåôÜ ôñáðåæéêÜ éäñýìáôá ðïõ áðü ôçí ðñþôç óôéãìÞ, êáôÜ ôçí ïðïßá ç åëëçíéêÞ ðïëéôåßá êáé ôï ÕÐÅÊÁ, Ýäùóáí ôï «ðñÜóéíï öùò» ãéá íá áó÷ïëçèïýí êáé ïé áãñüôåò ìå ôçí ðáñáãùãÞ çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò áðü Áíáíåþóéìåò ÐçãÝò ÅíÝñãåéáò êáé êõñßùò ìå ôá öùôïâïëôáúêÜ ðÜñêá ðñïóöÝñïõí ôá ëåãüìåíá «ðñÜóéíá» äÜíåéá. ÊáôÜ ôéò ßäéåò ðëçñïöïñßåò, ôá íÝá ôñáðåæéêÜ áõôÜ ðñïúüíôá èá ðáñÝ÷ïõí ÷ñçìáôïäïôéêÝò äõíáôüôçôåò óå áãñüôåò êáé ôéò ïñãáíþóåéò ôïõò, óå éäéáßôåñá áíôáãùíéóôéêÝò ôéìÝò, êÜôù áðü ôá óçìåñéíÜ åðßðåäá êüóôïõò ãéá ôçí åãêáôÜóôáóç åíüò öùôïâïëôáúêïý ðÜñêïõ óå áãñïôåìÜ÷éï. Áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç, ç ïñãÜíùóç ôùí åíäéáöåñüìåíùí ðáñáãùãþí óå ó÷Þìáôá ìå ðïëëÜ ìÝëç, êÜôé ðïõ ìðïñåß íá åðéôåõ÷èåß êáé ìÜëéóôá ìå áðïôåëåóìáôéêü ôñüðï, ìÝóù ôùí «áíôÝíùí» ðïõ äéáèÝôåé ç ÐÁÓÅÃÅÓ, óå üëç ôç ÷þñá, êáé äåí åßíáé Üëëåò áðü ôéò Åíþóåéò Áãñïôéêþí Óõíåôáéñéóìþí. ÐÑÏÓÐÁÈÅÉÁ ÃÉÁ «ÖÑÅÍÏ» ÓÔÏ ÅÌÐÏÑÉÏ ÁÄÅÉÙÍ ¸÷ïõí ðáñáôçñçèåß ìÜëéóôá, óå áñêåôÝò ðåñéï÷Ýò ôçò ÷þñáò ðåñéðôþóåéò áãïñáðùëçóéþí áäåéþí ðáñáãùãÞò ÁÐÅ êáé êõñßùò öùôïâïëôáúêþí, ìå ôï ÕÐÅÊÁ íá ðñïóðá-

Åñþôçóç ôïõ âïõëåõôÞ Ðéåñßáò Êþóôá ÊïõêïäÞìïõ ðñïò ôïí Õðïõñãü Ðñïóôáóßáò ôïõ ðïëßôç Êýñéå Õðïõñãå, Óýìöùíá ìå åíçìÝñùóç ðïõ ï ßäéïò êÜíáôå óôç ÂïõëÞ ôùí ÅëëÞíùí «Óôïí ðñïûðïëïãéóìü ôïõ ðõñïóâåóôéêïý óþìáôïò ãéá ôï 2011, Ý÷ïõí ðñïâëåöèåß ðéóôþóåéò ãéá ôçí êÜëõøç äáðÜíçò ðïõ èá ðñïêëçèåß áðü ôçí ðñüóëçøç ôùí åðï÷éêþí ðõñïóâåóôþí áðü ôïí ÌÜéï êáé ãéá äéÜñêåéá Ýîé ìçíþí. Èá âãåé ôáõôü÷ñïíá ç ðñïêÞñõîç ãéá íá êáëýøïõìå Üìåóá ôéò áíÜãêåò áõôÞò ôçò ðåñéüäïõ êáé ôáõôü÷ñïíá èá âãåé ç ðñïêÞñõîç ãéá ðñüóëçøç 4.000 ðõñïóâåóôþí ðåíôáåôïýò õðï÷ñÝùóçò. ¸ôóé, ìüëéò ôåëåéþóåé áõôÞ ç ðåñßïäïò, áõôïìÜôùò èá Ý÷ïõí âãåé êáé ôá áðïôåëÝóìáôá, ðñïêåéìÝíïõ íá îåêéíÞóåé ôï íÝï óýóôçìá ðåíôáåôïýò õðï÷ñÝùóçò». Ç ðñüóëçøç ôùí 5.387 åðï÷éêþí ðõñïóâåóôþí áíáêïéíþèçêå óôï ôÝëïò Ìáñôßïõ êáé èá áöïñÜ ôçí öåôéíÞ áíôéðõñéêÞ ðåñßïäï, åíþ ç èçôåßá ôïõò èá åßíáé ãéá Ýíá åîÜìçíï áðü ôçí 1ç ÌáÀïõ Ýùò ôçí 31ç Ïêôùâñßïõ. Ðáñüëá áõôÜ äåí ãßíåôáé êáìßá ìíåßá óå åêåßíïõò ôïõò åðï÷éêïýò ðõñïóâÝóôåò ðïõ áöåíüò äåí ðëçñïýí ôá êñéôÞñéá ãéá ôç ìüíéìç ðñüóëçøÞ ôïõò êáé áöåôÝñïõ õðçñÝôçóáí ôá ðñïçãïýìåíá ÷ñüíéá ùò åðï÷éêïß êáé óÞìåñá äåí ãíùñßæïõí áí èá áíáíåùèïýí ïé óõìâÜóåéò ôïõò ãéá ôï öåôéíü êáëïêáßñé. Êáôüðéí áõôþí åñùôÜôáé ï áñìüäéïò Õðïõñãüò -Ðñïôßèåôáé íá ðñï÷ùñÞóåé óôçí áíáíÝùóç ôùí óõìâÜóåùí ôùí åðï÷éêþí ðõñïóâåóôþí ãéá ôç öåôéíÞ áíôéðõñéêÞ ðåñßïäï;

èåß íá âÜëåé «öñÝíï» óôéò óõãêåêñéìÝíåò åìðïñéêÝò ðñÜîåéò. Ìå ó÷åôéêÞ ôñïðïëïãßá ðïõ êáôáôÝèçêå óôï íïìïó÷Ýäéï «ãéá ôç ÈáëÜóóéá óôñáôçãéêÞ» õðï÷ñåþíåé ôïõò êáôü÷ïõò ôïõò íá ðñï÷ùñÞóïõí óôá åðüìåíá âÞìáôá ôçò áäåéïäïôéêÞò äéáäéêáóßáò, êáèþò óå äéáöïñåôéêÞ ðåñßðôùóç ïé Üäåéåò èá áíáêáëïýíôáé. Åéäéêüôåñá, óå ü,ôé áöïñÜ ôéò Üäåéåò ðáñáãùãÞò êáé ôï åìðüñéï ðïõ Ý÷åé áíáðôõ÷èåß, ðñïâëÝðåôáé üôé ç äéáäéêáóßá èÝóðéóçò óõãêåêñéìÝíçò ðñïèåóìßáò ãéá ôçí Ýêäïóç Üäåéáò åãêáôÜóôáóçò ìåôÜ ôç ÷ïñÞãçóç Üäåéáò ðáñáãùãÞò, ùò ìç÷áíéóìüò åðéôÜ÷õíóçò ôùí õëïðïéïýìåíùí Ýñãùí, ìåôÜ áðü ôçí ðåíôáåôÞ åöáñìïãÞ ôçò, áðïäåß÷èçêå áíáðïôåëåóìáôéêÞ , äåäïìÝíïõ üôé ïé éäéáéôåñüôçôåò ðïõ åìöáíßæåé êÜèå Ýñãï äåí åðéôñÝðïõí ôçí åðéâïëÞ ïñéæüíôéùí ñõèìßóåùí, üðùò ç óõãêåêñéìÝíç ðñïèåóìßá. Ç ôñïðïëïãßá ðñïâëÝðåé ñõèìßóåéò ìå ôéò ïðïßåò, áñ÷éêÜ äßíåôáé ç äõíáôüôçôá íá áíáêëçèïýí Üäåéåò óôéò ïðïßåò ï êÜôï÷ïò áðïäåäåéãìÝíá áìåëåß íá ðñï÷ùñÞóåé ôçí ðåñáéôÝñù áäåéïäïôéêÞ äéáäéêáóßá, åîáéñïõìÝíùí ôùí ðåñéðôþóåùí áíùôÝñáò âßáò. Õðï÷ñåþíåé, åðßóçò, ôïõò êáôü÷ïõò áäåéþí ðáñáãùãÞò áðü ÁÐÅ íá ðñï÷ùñïýí Üìåóá óôéò ðåñáéôÝñù áäåéïäïôéêÝò äéáäéêáóßåò, Ýôóé þóôå íá ìðåé «öñÝíï» óôï «åìðüñéï» áäåéþí çëåêôñïðáñáãùãÞò áðü ÁÐÅ êáé íá îåêáèáñßóåé ôï ôïðßï ôùí ìåëëïíôéêþí Ýñãùí ÁÐÅ áðü ôïõò åðåíäõôÝò, ïé ïðïßïé äåí åß÷áí óêïðü ôç äçìéïõñãßá êáé ëåéôïõñãßá áõôþí ôùí Ýñãùí, áëëÜ åß÷áí óôü÷ï ôçí êáêþò äçìéïõñãïýìåíç õðåñáîßá áðü ôéò Üäåéåò ðáñáãùãÞò ðïõ åëÜìâáíáí. Ç ôñïðïëïãßá èá Ý÷åé êáé áíáäñïìéêÞ éó÷ý, ãéá Üäåéåò ðáñáãùãÞò ðïõ åêäüèçêáí ðñéí ôï 2010.

Ï ÅËÃÁ ãéá ôá ðñïâëÞìáôá óå êåñáóéÝò êáé âåñéêïêéÝò óôïí Êïëéíäñü ÁðÜíôçóç ôïõ Õðïõñãïý ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Ôñïößìùí (24-5-2011) óå áíáöïñÜ ôïõ ÂïõëåõôÞ ÐÁÓÏÊ Ðéåñßáò ÈáíÜóç Ðáðáãåùñãßïõ (3-5-2011) ìåôÜ ôï áßôçìá ôçò ÄÞìïõ Ðýäíáò – Êïëéíäñïý (27-4-2011) ãéá ôçí áðïæçìßùóç ôçò ðáñáãùãÞò ïðùñïöüñùí äÝíôñùí, êõñßùò êåñáóéÜò êáé âåñéêïêéÜò ç ïðïßá åßíáé ìåéùìÝíç ëüãù ôùí äõóìåíþí êáéñéêþí óõíèçêþí áíôéìåôþðéóå ðñïâëÞìáôá ìåéùìÝíçò áíèïöïñßá, êáñðüäåóçò êáé êáñðüðôùóçò. Ï ê. Óêáíäáëßäçò õðïãñáììßæåé ðùò óôçí áñìüäéá õðçñåóßá ôïõ ÅËÃÁ Èåóóáëïíßêçò åßíáé ãíùóôü ôï ðñüâëçìá ôçò ìåéùìÝíçò áíèïöïñßáò ëüãù êáêÞò ãïíéìïðïßçóçò êáé ç ìåñéêÞ êáñðüðôùóç ëüãù ôçò öõóéïëïãßáò ôùí äÝíôñùí (êåñáóéÝò êáé âåñéêïêéÝò) óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ ðñþçí ÄÞìïõ Êïëéíäñïý. ¹äç êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ÷åéìåñéíÞò ðåñéüäïõ êáé óôéò áñ÷Ýò ôçò Üíïéîçò äéåíåñãÞèçêáí Ýëåã÷ïé êáé äéáôõðþèçêáí åðéóçìÜíóåéò ãéá ôï ìÝãåèïò êáé ôçí åîÝëéîç ôïõ ðñïâëÞìáôïò. Ïé æçìéÝò ðïõ äéáðéóôþèçêáí äåí åßíáé êáëõðôüìåíåò áðü ôïí ÅËÃÁ óýìöùíá ìå ôïí Êáíïíéóìü ÁóöÜëéóçò ÖõôéêÞò ÐáñáãùãÞò. Óå êÜèå ðåñßðôùóç ï ÅËÃÁ èá óõíå÷ßóåé íá ðáñáêïëïõèåß ôçí åîÝëéîç ôïõ öáéíïìÝíïõ êáé åöüóïí ðáñáôçñçèïýí óïâáñÝò æçìéÝò óôï Öõôéêü ÊåöÜëáéï ôùí åí ëüãù êáëëéåñãåéþí áðü èåïìçíßá êëð êáé ðëçñïýíôáé ïé ðñïûðïèÝóåéò ðïõ áðáéôåß ï Êáíïíéóìüò Êñáôéêþí Ïéêïíïìéêþí Åíéó÷ýóåùí êáé ïé ÊïéíïôéêÝò ÊáôåõèõíôÞñéåò ÃñáììÝò ãéá ôéò êñáôéêÝò åíéó÷ýóåéò óôïí ôïìÝá ôçò ãåùñãßáò ï ÅËÃÁ èá åéóçãèåß ôçí Ýíôáîç áõôþí ôùí æçìéþí óå ðñüãñáììá ÷ïñÞãçóçò êñáôéêþí åíéó÷ýóåùí (ÐÓÅÁ), ôï ïðïßï èá õðïâëçèåß ðñïò Ýãêñéóç óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç.

Óå áíáæÞôçóç Üîéáò çãåóßáò ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí 1ç ÐÜèáìå êáé ìÜèáìå óôï ìåôáîý ðùò ï êáðåôÜíéïò ìáò – üðùò èÜëåãå êé ï ÓùêñÜôçò – äåí äéáèÝôåé êáëÞ üñáóç ïýôå áêïÞ. Èá ðåßôå ìá ãéáôß äåí ôá âëÝðáìå áõôÜ ðñéí ôïõ áíáèÝóïõìå ôçí äéáêõâÝñíçóç ôïõ ðëïßïõ; Ðïëëïß ôï Þîåñáí, ðïëëïß ü÷é. ÅîÜëëïõ äåí ìáèáßíïõìå åýêïëá. ÓõíÞèùò ðñÝðåé íá ðÜèïõìå ãéá íá ìÜèïõìå. Ï êáðåôÜíéïò ìáò ëïéðüí êé üëïé ó÷åäüí ïé áîéùìáôéêïß ðïõ äéüñéóå ï ßäéïò åßíáé êé áõôïß (üìïéïò, ôïí üìïéï) âáñÞêïïé êáé ìå ðåñéïñéóìÝíç üñáóç. Ãé áõôü êáé äåí áêïýí ôïõò íáýôåò êáé ôïõò åðéâÜôåò. Äåí áêïýí ôéò áíÜãêåò, ôá ðáñÜðïíá, ôéò äéáìáñôõñßåò ôïõò. Êáé äåí âëÝðïõí ìáêñéÜ þóôå íá êáôåõèýíïõí óùóôÜ ôï êáñÜâé. Êáé ôï ÷åéñüôåñï ïé áîéùìáôéêïß ìáëþíïõí ìåôáîý ôïõò. Ãéáôß ðéóôåýïõí Þ íïìßæïõí áðëÜ ðùò áõôïß åßíáé êáôáëëçëüôåñïé ãéá êáðåôÜíéïé. Äéáãêùíßæïíôáé ìåôáîý ôïõò âëÝðïíôáò üôé åßíáé ðéèáíü íá «êáèáéñåèåß» ï êáðåôÜíéïò êé åëðßæïíôáò íá ðÜñåé êÜðïéïò áðü áõôïýò ôç èÝóç ôïõ… Êáíåßò ôïõò ùóôüóï äåí ôïëìÜ íá æçôÞóåé ôçí êáèáßñåóç ôïõ ÊõâåñíÞôç, Þ íá õðïäåßîåé ôç óùóôÞ ðïñåßá. ºóùò ãéáôß åßíáé üëïé ôïõò ôï ßäéï áêáôÜëëçëïé. Áëáëïýì… Êé ïé îÝíïé æçôïýí üëï êáé ðéï åðéôáêôéêÜ êé Üëëá ìÝôñá ðéï ìåãÜëåò êñáôéêÝò åããõÞóåéò, ðéï óêëçñÞ ëéôüôçôá. Ôïýôï ôï êáñÜâé ðïõ ëÝãåôáé ÅëëÜäá âñßóêåôáé ðñáãìáôéêÜ óå ìåãÜëï êßíäõíï. ÊáðåôÜíéïò êáé áîéùìáôéêïß áðïäåß÷èçêáí äõóôõ÷þò áíåðáñêåßò. Óå Üëëåò ïìáëÝò ðåñéüäïõò ßóùò ôá ðñüóùðá íá ìçí åß÷áí êáé ôüóç óçìáóßá. ÓÞìåñá ï áíèñþðéíïò êáé êõñßùò ï çãåôéêüò ðáñÜãùí åßíáé ôï ðñþôï êáé êõñßáñ÷ï æçôïýìåíï. ¼ðùò ãñÜøáìå êáé ÷èåò ï ðñáãìáôéêüò çãÝôçò – ü÷é âÝâáéá áõôüò ðïõ ëÝãåôáé Ýôóé ãéáôß âñÝèçêå ìå äéÜöïñïõò ôñüðïõò Þ ìåèïäåýóåéò íá êÜèåôáé óôçí êáñÝêëá ôçò åîïõóßáò – ðñÝðåé íá Ý÷åé ïñéóìÝíá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ãíùñßóìáôá. Ï êáèïñéóìüò Ýãéíå ìå âÜóåé ôçí åìðåéñßá áëëÜ êáé ðïëëÝò åðéóôçìïíéêÝò (øõ÷ïëïãéêÝò, êïéíùíéêÝò , åðé÷åéñçìáôéêÝò êáé Üëëåò) Ýñåõíåò. Ôá óçìáíôéêüôåñá áðü áõôÜ ôá ãíùñßóìáôá åßíáé: ÁãÜðç, äéáßóèçóç, áêåñáéüôçôá, ùñéìüôçôá, åõóõíåéäçóßá, ôüëìç, ðåéèþ, åíåñãçôéêüôçôá, äéïñáôéêüôçôá, åõóõíáßóèçóç (äçë. éêáíüôçôá íá êáôáíïåß ôç èÝóç ôùí Üëëùí) êáé ÷Üñéóìá. ¸íáí ôÝôïéï çãÝôç ÷ñåéÜæåôáé óÞìåñá ç ÷þñá ìáò. Åðåéãüíôùò. ¼ìùò äåí öáßíåôáé ðùò äéáèÝôåé. Êé åßíáé áêñéâþò áõôü ôï ãåãïíüò ðïõ ìåãáëþíåé óõíå÷þò ôçí óýã÷õóç êáé ôçí áíáóöÜëåéá ôùí ðïëéôþí. Ï,ôé ÷åéñüôåñï äçëáäÞ ãéá ôçí ðåñáéôÝñù åðéäåßíùóç ôçò Üèëéáò ïéêïíïìéêÞò êáôÜóôáóçò ôçò ÷þñáò ìáò. Êáé ðñïêáëåß ôï áãùíéþäåò åñþôçìá: Åßìáóôå ëïéðüí êáôáäéêáóìÝíïé íá êáôåâáßíïõìå óõíå÷þò ôá óêáëéÜ «óôïõ êáêïý ôç óêÜëá»; ÌÝ÷ñé ðüôå êáé ðüóï ÷áìçëÜ; Åäþ ðïõ öôÜóáìå êé åöüóïí äåí ðñïêýøåé êÜôé îáöíéêü êáé éäéáßôåñá óçìáíôéêü ç åýêïëç áðÜíôçóç åßíáé: Íáé, äéáñêþò èá êáôåâáßíïõìå. Ç ëéôüôçôá èá ìåãáëþíåé üðùò êáé ôá åëëåßììáôá êáé ôï ÷ñÝïò. Ç áíåñãßá ôï ßäéï. ¼ðùò êáé ç áíÝ÷åéá, ç öôþ÷åéá, ç ìéæÝñéá. Êé áõôü ôï ìáñôýñéï èá êñáôÞóåé ðïëý óå âÜèïò ÷ñüíïõ ìÝ÷ñé äýï êáé ôñåéò äåêáåôßåò. ÐáñÜ ôáýôá äåí ðñÝðåé íá ÷Üíïõìå ôéò åëðßäåò ìáò. Íá ìÜèïõìå- üðùò ìáò óõìâïõëåýåé êé ï ÇñÜêëåéôïò- íá åëðßæïõìå óôï áíÝëðéóôï! Áêïýãåôáé ïîýìùñï äåí åßíáé. Óôï êÜôù êÜôù õðÜñ÷åé êáé Èåüò êáé ëáüò. Ôéò âïõëÝò ôïõ Èåïý áóöáëþò äåí ôéò îÝñïõìå êé ïýôå ìðïñïýìå íá ôéò ðñïâëÝøïõìå. Áðü üóá üìùò îÝñïõìå ãéá ôï ëáü ìáò êáé ôç ìáêñáßùíç éóôïñßá ôïõ ìðïñïýìå âÜóéìá íá åëðßóïõìå ðùò üðùò îåðÝñáóå ôüóåò êáé ôüóåò ìðüñåò- êÜðïéåò ðïëý ÷åéñüôåñåò áðü ôç óçìåñéíÞ – èá îåðåñÜóåé êáé ôçí ðáñïýóá. Åßíáé áóôåßñåõôåò ïé äõíÜìåéò ðïõ êñýâåé ï ëáüò. ¸óôù êé áí ôïí ðÝôáîáí «óôç ãùíßá». Êáé äåí ôïí ñùôïýí ðïôÝ êáé ãéá ôßðïôá. Íïìßæïíôáò áíïÞôùò üôé «ïõê Ýóôé ëáüò». Êé ýóôåñá õðÜñ÷åé êáé ç äçìïêñáôßá. Ç åîïõóßá ôïõ ëáïý (ôïõ äÞìïõ). Ï Íïìðåëßóôáò ÆïæÝ Óáñáìáãêïõ Ýãñáøå: «Æïýìå óå ìéá åðï÷Þ óôçí ïðïßá ìðïñïýìå íá óõæçôïýìå ãéá ôá ðÜíôá, áëëÜ êáôÜ ðáñÜîåíï ôñüðï õðÜñ÷åé Ýíá èÝìá ðïõ äåí óõæçôåßôáé, êé áõôü åßíáé ç äçìïêñáôßá» (Le Monde, 24.11.2006). Áò ìéëÞóïõìå ëïéðüí ãéá ôç äçìïêñáôßá. Óõíå÷ßæåôáé ÃéÜííçò ÊïñïìÞëçò

ÁÕÑÉÏ ÔÏ ÐÑÙÉ ÓÔÇÍ ÊÅÍÔÑÉÊÇ ÐËÁÔÅÉÁ , ÅÍÁÍÔÉÁ ÓÔÁ ÍÅÁ ÌÅÔÑÁ

ÓõëëáëçôÞñéï áðü ÐÁÌÅ, ÐÁÓÅÂÅ, ÐÁÓÕ, êáé ÏÃÅ óôçí Êáôåñßíç «Óõíáãåñìü ãéá íá ìçí ðåñÜóïõí ôá íÝá âÜñâáñá ìÝôñá ðïõ áðïöÜóéóå êõâÝñíçóç - ðëïõôïêñáôßá - ôñüéêá êáé óõíáéíïýí ôá êüììáôá ôïõ åõñùìïíüäñïìïõ», áðåõèýíïõí ôá ìÝëç ôïõ ÐÁÌÅ Ðéåñßáò êáé êáëïýí ôïõò ðïëßôåò óôï óõëëáëçôÞñéï ðïõ äéïñãáíþíïõí ôï ÓÜââáôï ôï ÐÁÌÅ, ç ÐÁÓÅÂÅ, ç ÐÁÓÕ, êáé ç ÏÃÅ óôéò 11 ç þñá ð.ì óôç êåíôñéêÞ ðëáôåßá ôçò Êáôåñßíçò. «Ç êáôñáêýëá ôïõ âéïôéêïý åðéðÝäïõ ôçò ëáúêÞò ïéêïãÝíåéáò, ôçò ôéìÞò ôçò åñãáôéêÞò äýíáìçò, ôçò áðþëåéáò êáé ôùí ðéï óôïé÷åéùäþí äéêáéùìÜôùí èá óõíå÷éóôåß, áí äåí ìðåé öñÝíï áðü ôï ëáü. Óôçí áíôéëáúêÞ èýåëëá ðïõ óáñþíåé ôá ðÜíôá, ïé åñãáæüìåíïé ðñÝðåé íá óêåöôïýí óïâáñÜ: «Áí ü÷é ôþñá, ðüôå;». Áí äåí êÜíåé ôþñá Ýíá âÞìá ï êÜèå åñãáæüìåíïò, ï êÜèå áõôïáðáó÷ïëïýìåíïò, ï óðïõäáóôÞò, ï Üíåñãïò, ï öôù÷üò áãñüôçò, ðñïò ôçí ïñãÜíùóç, ðñïò ôçí êáôáäßêç - êáô' áñ÷Þí óôç óõíåßäçóÞ ôïõ - ôïõ óõíüëïõ ôçò áíôéëáúêÞò ðïëéôéêÞò, èá ÷áèåß ðïëýôéìïò ÷ñüíïò. Ç åñãáôéêÞ - ëáúêÞ ïéêïãÝíåéá, êõñéïëåêôéêÜ, äå èá Ý÷åé óå ëßãï ôßðïôå Üëëï íá ÷Üóåé. Ìå ôï ìåóïðñüèåóìï ðñüãñáììá ôçò êõâÝñíçóçò ôá ìïíïðþëéá èá áñðÜîïõí 78 äéó. åõñþ áðü ôá ëáúêÜ óôñþìáôá. ×þñéá ôá äéó. åõñþ ðïõ ëçóôåýïõí êáèçìåñéíÜ óôïõò ôüðïõò äïõëåéÜò. Ôá íÝá áõôÜ ìÝôñá ïäçãïýí óôçí ðëÞñç åîáèëßùóç: ¼ëï êáé ðåñéóóüôåñåò ïéêïãÝíåéåò äå èá ìðïñïýí ðëÝïí íá áãïñÜóïõí ôá áðáñáßôçôá ôñüöéìá, íá æåóôÜíïõí ôï óðßôé ôïõò, íá ìåôáêéíçèïýí. Íïóïêïìåßá èá êëåßóïõí, èá ÷Üíïíôáé Üíèñùðïé áðü áóèÝíåéåò ðïõ ìðïñïýí íá èåñáðåõôïýí. ÍïéêïêõñéÜ èá ìåßíïõí ÷ùñßò ñåýìá êáé íåñü. Êé üëá áõôÜ, ôç óôéãìÞ ðïõ üëï êáé ðåñéóóüôåñïò ðëïýôïò ðáñÜãåôáé, üëï êáé ìåãáëýôåñá åßíáé ôá Üëìáôá óôçí ôå÷íïëïãßá êáé ôçí åðéóôÞìç. Êáé, ìÜëéóôá, äåí ðñüêåéôáé ãéá êÜðïéá «Ýêôáêôá ìÝôñá». Åßíáé äéáñèñùôéêÝò áëëáãÝò, ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé åäþ êáé ÷ñüíéá óôá ðñïãñÜììáôá ôïõ ÐÁÓÏÊ êáé ôçò ÍÄ êáé ðïõ óôáäéáêÜ åöáñìüæïíôáé, ðéï åíôáôéêÜ ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá», áíÝöåñáí ìÝëç ôïõ ÐÁÌÅ Ðéåñßáò, ðñïóêáëþíôáò ôïõò ðéåñéåßò óôçí áõñéáíÞ êéíçôïðïßçóç. Æçôïýí áðü ôï ëáü óõóðåéñùèåß óôï ÐÁÌÅ, óôçí ÐÁÓÅÂÅ, óôçí ÐÁÓÕ, óôçí ÏÃÅ, óôï ÌÁÓ. «Íá äõíáìþóïõí ôïõò áãùíéóôéêïýò ìáæéêïýò öïñåßò. Íá áðïññßøïõí ôá øåõôïäéëÞììáôá üôé åîáèëéþíïíôáé ãéá íá ðëçñþíïíôáé ïé ìéóèïß êáé ïé óõíôÜîåéò, íá áñ÷ßóïõí íá óêÝöôïíôáé êáé íá äñïõí óýìöùíá ìå ôéò óýã÷ñïíåò áíÜãêåò ôïõò. Íá ðñïóðåñÜóïõí ôçí êïñïúäßá üôé ïé åðé÷åéñçìáôßåò äçìéïõñãïýí ôéò èÝóåéò åñãáóßáò êáé íá äïõí üôé ïé åñãáæüìåíïé ðáñÜãïõí üëï ôïí ðëïýôï êé ïé åñãáæüìåíïé ðñÝðåé íá ôïí êáôÝ÷ïõí, üëï. Íá åãêáôáëåßøïõí ÐÁÓÏÊ - ÍÄ, ôá Üëëá êüììáôá ôïõ åõñùìïíüäñïìïõ».


6 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 27 ÌÁÚÏÕ 2011

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò

Ôï ÓÜââáôï óôçí Êáôåñßíç óôéò 5.30 ì.ì.

Íßêç êáé ìüíï íßêç

ÌÐÁÓÊÅÔ Á2 ÁÍÄÑÙÍ

Ðéåñéêüò Áñ÷Ýëáïò – Ðáíåëåõóéíéáêüò

¼ðùò óå êÜèå áãþíá ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷åëÜïõ óôçí Êáôåñßíç, Ýôóé êáé ó´ áõôüí, ïé åêáôïíôÜäåò ößëïé ôïõ ìðÜóêåô åßíáé Ýôïéìïé íá óôçñßîïõí ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõò ôç ìåãÜëç ðñïóðÜèåéá, ðïõ äåí åßíáé Üëëç áðü ôç íßêç, óôïí áãþíá ôïõ ÓáââÜôïõ ìå ôïí Ðáíåëåõóéíéáêü.

Ôñåéò áãùíéóôéêÝò ðñéí ôåëåéþóåé ôï ðñùôÜèëçìá ôçò Á2 êáé üðùò ëÝíå üëïé, êáé ïé ôñåéò áãþíåò Ý÷ïõí ôï åíäéáöÝñïí åíüò ôåëéêïý ðáé÷íéäéïý. Ç ïìÜäá ôçò Êáôåñßíçò äåí Ý÷åé Üëëá ðåñéèþñéá åêôüò áðü ôç íßêç êáé Ýôóé áíáìÝíåôáé êáé ðÜëé Ýíá óêëçñü êáé äõíáôü ðáé÷íßäé. Ãéá ôïí áãþíá, ï âïçèüò ðñïðïíçôÞ ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷åëÜïõ ×ñÞóôïò Îçñïìåñßôçò äÞëùóå: «Âñéóêüìáóôå óôï ôÝëïò ôçò ðñïåôïéìáóßáò ìáò ãéá ôï åíôüò Ýäñáò ðáé÷íßäé ìáò áðÝíáíôé óôïí Ðáíåëåõóéíéáêü. Áí åîáéñÝóïõìå Ýíá ìéêñü ðñüâëçìá ìå ôçí õãåßá ôïõ ÉãêìðÜâìðïá, ï ïðïßïò èá äþóåé ôï ðáñüí êáíïíéêÜ óôï ðáé÷íßäé ôïõ ÓáââÜôïõ, üëïé ïé Üëëïé áèëçôÝò åßíáé óå êáëÞ êáôÜóôáóç. ÌåôÜ ôçí Þôôá óôçí ðñïçãïýìåíç áãùíéóôéêÞ, óôçí ïìÜäá Ý÷åé ìðåé ç ëÝîç "ðñÝðåé". Äåí õðÜñ÷åé ðëÝïí ÷ñüíïò ãéá ïëéãùñßá Þ

ëÜèïò Þ ðáñÜëåéøç. Áñ÷Þò ãåíïìÝíçò áðü ôï ðáé÷íßäé ôïõ ÓáââÜôïõ, ç ïìÜäá ðñÝðåé íá åßíáé óõãêåíôñùìÝíç óôï ðáé÷íßäé, ðñÝðåé íá Ý÷åé äéÜèåóç, ðñÝðåé íá ðáëÝøåé ãéá êÜèå ìðÜëá ìÝóá óôï ãÞðåäï êáé èá ðñÝðåé íá êåñäßóåé. Äïõëåýïõìå óêëçñÜ óôéò ðñïðïíÞóåéò êáé èá äïêéìÜæïõìå ôçí ôáêôéêÞ, ôçí åðéèåôéêÞ êáé ôçí áìõíôéêÞ ðïõ èá ÷ñçóéìïðïéÞóïõìå êüíôñá óôçí Åëåõóßíá. Ï êüóìïò Ý÷åé áðáéôÞóåéò áðü åìÜò êáé åìåßò èá åðéäéþîïõìå ôç íßêç ãéá åìÜò êáé ôï êïéíü ìáò. ÈÝëïõìå ôçí õðïóôÞñéîç ôïõò êáé ôç èåôéêÞ åíÝñãåéá ðïõ ìáò äßíïõí óå êÜèå ðáé÷íßäé áðü ôçí áñ÷Þ ôçò ÷ñïíéÜò. ¢ëëùóôå, "ïé ößëïé óôá äýóêïëá öáßíïíôá酻. Åðßóçò, ï êáëáèïóöáéñéóôÞò ÍåìÜíéá Ôóïõê åßðå: «Ðïëý êñßóéìï ðáé÷íßäé ãéá ìáò êáé äåí Ý÷ïõìå Üëëá ðåñéèþñéá åêôüò ôçò íßêçò. Ðáßæïõìå ìå ìéá äýóêïëç ïìÜäá, áëëÜ åìåßò èá êáôåâïýìå ãéá íá êåñäßóïõìå êáé ìüíï. ÐåñéìÝíïõìå üðùò ðÜíôá ôïí êüóìï ìáò ãéá íá ðáíçãõñßóïõìå ìáæß áõôÞ ôç íßêç. Ôá ðáé÷íßäéá ðïõ áðÝìåéíáí ãéá ôç ëÞîç ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò åßíáé ðñáãìáôéêÜ ôñåéò ôåëéêïß áãþíåò ðïõ ðñÝðåé áðáñáßôçôá íá ôïõò

ÏìÜäåò ôùí áêáäçìéþí ìðÜóêåô ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷åëÜïõ óôç Èåóóáëïíßêç

Ìå ôÝóóåñá ôìÞìáôá ôùí áêáäçìéþí óõììåôåß÷å ï Ðéåñéêüò Áñ÷Ýëáïò óå öéëéêÜ ðáé÷íßäéá ðïõ Ýãéíáí óôç Èåóóáëïíßêç ðáñïõóßá ôïõ ïìïóðïíäéáêïý ðñïðïíçôÞ ê. Íßêïõ ÊåñáìÝá.

Äýï áãþíåò Ýãéíáí óôá ÅêðáéäåõôÞñéá «ÌÁÍÔÏÕËÉÄÇ» êáé äýï óôá ÂáóéëéêÜ, üðïõ ç öéëïîåíßá êáé áðü ôïõò äýï óõëëüãïõò ôçò Èåóóáëïíßêçò Þôáí Üøïãç.

Îåóçêùìüò óôéò ôÜîåéò ôùí öéëÜèëùí!!! Öïõë ãéá íßêç - ðáñáìïíÞ

Áðü ôïõò áãþíåò ôùí áêáäçìéþí ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷åëÜïõ óôç Èåóóáëïíßêç. Ìáæß ìå ôéò ïìÜäåò ï ×ñÞóôïò ×ñçóôßäçò, ôéì ìÜíáôæåñ êáé ïé ðñïðïíçôÝò ÓôÝëéïò ×áôæçúùÜííïõ êáé ÃéÜííçò ÄáìáëÞò

Ï ðñïðïíçôÞò ôùí áêáäçìéþí êáé êáëáèïóöáéñéóôÞò ÃéÜííçò ÄáìáëÞò ðïõ óõíüäåõå ôéò ïìÜäåò, äÞëùóå: «Ôï ìüíï ðïõ Ý÷ïõìå íá æçëÝøïõìå áðü ôá ôáîßäéá ìáò óôá öéëéêÜ áõôÜ ðáé÷íßäéá ìå áêáäçìßåò Üëëùí ðüëåùí, åßíáé ïé åãêáôáóôÜóåéò ôïõò êáé ôá ãÞðåäá ðïõ ðñïðïíïýíôáé ïé áèëçôÝò ôïõò. Óáí óýëëïãïò åßìáóôå óå ðïëý êáëü

äñüìï óôïí ôïìÝá ôçò ïñãÜíùóçò ôçò áêáäçìßáò ìáò êáé êÜíïõìå üôé ðåñíÜåé áðü ôï ÷Ýñé ìáò ãéá íá ìåßíïõí éêáíïðïéçìÝíïé ïé ìéêñïß áèëçôÝò ìáò. Óôïí ôïìÝá üìùò ôùí áèëçôéêþí åãêáôáóôÜóåùí ðñÝðåé åðéôÝëïõò íá âïçèÞóïõí áõôïß ðïõ ðñÝðå酻

ÊÁËËÉÈÅÁ

"Ôï ìåãáëýôåñï óêÜíäáëï ôá ôåëåõôáßá 30 ÷ñüíéá"

Ãéá ôï ìåãáëýôåñï óêÜíäáëï ôá ôåëåõôáßá 30 ÷ñüíéá óôï ðïäüóöáéñï Ýêáíå ï ëüãïò ï Íßêïò ÓáëåõñÞò. Ï éó÷õñüò Üíäñáò ôçò ÊáëëéèÝáò Ýäùóå ôï ðáñþí ôï ðñùß óôç äéáäéêáóßá ãéá ôç óõæÞôçóç (êáé) ðåñß ôùí êáôáããåëéþí Ý÷ïíôáò ìáæß ôïõ ôïí äéêçãüñï ôçò ïìÜäáò, ìÝëç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ áëëÜ êáé íïìéêïýò óõìâïýëïõò. ÁíáëõôéêÜ: «Åäþ êáé 30 êáé ðëÝïí ÷ñüíéá áó÷ïëïýìáé ìå ôïí ÷þñï ôïõ áèëçôéóìïý êáé åéäéêüôåñá ôïõ ðïäïóöáßñïõ. ÐáñÜ ôá ðïëëáðëÜ óõíáéóèÞìáôá ÷áñÜò ðïõ Ý÷ù ãåõôåß ùò ðáñÜãïíôáò óôïí ÷þñï ôïõ ðïäïóöáßñïõ êáé ãåíéêüôåñá ôïõ áèëçôéóìïý, ìå ëýðç ìïõ äéáðéóôþíù üôé ç éóïíïìßá óôïí ÷þñï ìáò äåí éó÷ýåé êáé âëÝðù ðáñÜãïíôåò ôïõ ðïäïóöáßñïõ íá êáôáóôñáôçãïýí ôïõò êáíüíåò ëåéôïõñãßáò ôùí èåóìþí.

Êýñéïé, ãíùñßæåôáé ðïëý êáëÜ üôé ôï åðáããåëìáôéêü ðïäüóöáéñï äéÝðåôáé áðü êáíüíåò ðïõ êáôï÷õñþíïõí ôçí éóïíïìßá êáé ôçí ßóç ìåôá÷åßñéóç. Ðáñ’ üëá áõôÜ, ôïí ôåëåõôáßï êáéñü ðáñáêïëïõèïýìå üëïé ôï èÝáôñï ôïõ ðáñáëüãïõ. ÏìÜäåò ðïõ äåí Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá íá ðÜñïõí öïñïëïãéêÞ êáé áóöáëéóôéêÞ åíçìåñüôçôá, ôçí ßäéá ðåñßïäï, íá ðñïóêïìßæïõí öïñïëïãéêÝò êáé áóöáëéóôéêÝò åíçìåñüôçôåò êáé íá åêäßäïíôáé äåëôßá ðïäïóöáéñéóôþí. Ðñüêåéôáé ãéá ôï ìåãáëýôåñï óêÜíäáëï ðïõ áíôéìåôù-

ÁÅÊ: "ÍôñïðÞ"

Óôçí ÁÅÊ üðùò áðïäåß÷èçêå ìüíï Ýêðëçêôïé äåí Ýìåéíáí áðü ôçí áðüöáóç êáé ìÜëéóôá ìÝóáóå 5 ëåðôÜ áðü ôçí áíáêïßíùóç åîÝäùóáí áðÜíôçóç ìå ôçí ëÝîç "ÍôñïðÞ" íá îå÷ùñßæåé. Ç áíáêïßíùóç: Ç ÷ñïíéÜ ãéá ôç Super League êáé ôá äéêáéïäïôéêÜ ôçò üñãáíá ôåëåßùóå üðùò áêñéâþò êýëçóå üëç ç áãùíéóôéêÞ ðåñßïäïò 2010-2011. Åðéâñáâåýïíôáò ôçí áíïìßá, ôïí ôóáìðïõêÜ êáé ôïí ðáñáëïãéóìü. ÍôñïðÞ.

êåñäßóïõìå üëïõò». ÔÝëïò, äÞëùóç Ýêáíå êáé ï ÃéÜííçò ÌáëôÝóéïò: «Ôï ðáé÷íßäé ôïõ ÓáââÜôïõ ãéá åìÜò åßíáé Ýíáò áãþíáò æùÞò êáé … èáíÜôïõ. ÐñÝðåé íá êáôáèÝóïõìå ìÝóá óôï ãÞðåäï üëá ôá áðïèÝìáôá åíÝñãåéáò ðïõ Ý÷ïõìå ãéá íá êåñäßóïõìå áõôüí ôïí ðïëý óçìáíôéêü áãþíá ãéá åìÜò. Äåí ðñÝðåé íá ðÝóïõìå óôçí ðáãßäá üôé ï áíôßðáëüò ìáò åßíáé áäéÜöïñïò âáèìïëïãéêÜ êáé íá åßìáóôå ÷áëáñïß. ÔÝôïéá ðáé÷íßäéá êåñäßæïíôáé ìå ôçí ïìáäéêüôçôá êáé ôçí êáôÜèåóç øõ÷Þò êáé ü÷é ìå çñùéóìïýò. ÐñÝðåé áðü ôï ðñþôï ëåðôü íá äåßîïõìå ôéò ðñïèÝóåéò ìáò ìÝóá óôï ãÞðåäï êáé ìå êáëÞ Üìõíá, ìõáëü óôçí åðßèåóç êáé ðñïóï÷Þ óôéò ëåðôïìÝñåéåò ðïõ ìáò Ý÷ïõí óôåñÞóåé ðïëëïýò âáèìïýò öÝôïò, ðéóôåýù èá ôá êáôáöÝñïõìå êáé èá ìåßíïõìå æùíôáíïß óôç ìÜ÷ç ãéá ôçí óùôçñßá. Ó´ áõôÞ ôçí ôåñáóôßá ðñïóðÜèåéá èÝëïõìå ôïí êüóìï ôçò Êáôåñßíçò äßðëá ìáò, üðùò ðÜíôá». ÄéáéôçôÝò ôïõ áãþíá èá åßíáé ïé ê.ê. Óôáìáôüðïõëïò, ÔæáöëÝñçò êáé Íéêïëïýëçò, åíþ êïìéóÜñéïò ïñßóèçêå ï ê. Ãéþñãïò ÓáìáëÞò.

ÌÏÉÑÁÓÁÍ ÁÕÔÏÃÑÁÖÁ ÓÔÏÕÓ ÖÉËÏÕÓ ÔÇÓ ÏÌÁÄÁÓ

Ðáßêôåò êáé äéïßêçóç ôïõ ÐéåñéêïýÁñ÷åëÜïõ óôï êáôÜóôçìá ôçò vodafone ÊáëáèïóöáéñéóôÝò êáé ç äéïßêçóç ôïõ ÐéåñéêïýÁñ÷Ýëáïõ âñÝèçêáí ôï ðñùß ôçò ÐÝìðôçò óôï êáôÜóôçìá ôçò vodafone, åôáéñåßáò ðïõ åßíáé åðßóçìïò ÷ïñçãüò ôçò ïìÜäáò, óôçí Ðëáôåßá Åëåõèåñßáò, óå ìéá åêäÞëùóç ãíùñéìßáò ìå ôï ößëáèëï êïéíü ôçò Êáôåñßíçò. Ïé ðáßêôåò õðÝãñáøáí áõôüãñáöá êáé êáðåëÜêéá ìå ôï óÞìá ôçò åôáéñåßáò ôá ïðïßá ÷Üñéóáí óå ìéêñïýò êáé ìåãÜëïõò ößëïõò ôçò ïìÜäáò. Ç êïéíÞ áõôÞ åêäÞëùóç vodafone êáé ÐéåñéêïýÁñ÷Ýëáïõ, Ýäùóå ôçí åõêáéñßá óå ðïëëïýò ößëïõò ôïõ ìðÜóêåô êáé ôçò ïìÜäáò íá äïõí áðü êïíôÜ ôïõò ðáßêôåò ðïõ èáõìÜæïõí êÜèå óáââáôïêýñéáêï óôï ãÞðåäï, íá óõíïìéëÞóïõí ìáæß ôïõò êáé íá ôïõò äþóïõí þèçóç ãéá ôç êñßóéìç óõíÝ÷åéá êáé ôéò ôñåéò ôåëåõôáßåò áãùíéóôéêÝò ôéò Á2 êáôçãïñßáò. Óôç äéÜñêåéá ôçò åêäÞëùóçò Ýêáíáí äçëþóåéò ðáßêôåò êáé ï ðñüåäñïò Áðüóôïëïò Ðüäáò. Ï ÁÐÏÓÔÏËÏÓ ÐÏÄÁÓ

ðßæåé ôï ðïäüóöáéñï ôá ôåëåõôáßá 30 ÷ñüíéá ðïõ áó÷ïëïýìáé ìå ôï Üèëçìá. Ïé ïìÜäåò áõôÝò åðß äýï ÷ñüíéá ðñïóêïìßæïõí ðëáóôÝò åíçìåñüôçôåò, êÜíïõí ìåôåããñáöÝò êáé ðáñÜëëçëá óôåñïýí áðü ôï ÊñÜôïò åêáôïíôÜäåò ÷éëéÜäåò åõñþ, êáôáóôñáôçãþíôáò Ýôóé ôïí õãéÞ áíôáãùíéóìü. Ç óõìðåñéöïñÜ ôïõò åßíáé êáôáêñéôÝá áðü üëç ôçí ößëáèëç áèëçôéêÞ êïéíÞ ãíþìç êáé ðñïêáëåß áðÝ÷èåéá Åßíáé áðáîßùóç êáé äõóöÞìéóç ôïõ áèëÞìáôïò ôïõ ðïäïóöáßñïõ. ¼ëåò ïé åöçìåñßäåò, ôá ñáäéüöùíá êáé ôá êáíÜëéá ðåñéìÝíïõí íá áêïýóïõí ôïí õðïâéâáóìü, äéüôé ïé ðáñáíïìßåò êáé ïé êáêïõñãçìáôéêÝò ðñÜîåéò ðïõ Ý÷ïõí äéáðñÜîåé, Ý÷ïõí ðëáóôïãñáöÞóåé êáé íïèåýóåé ôï ðñùôÜèëçìá ôçò Football League».

Åõ÷áñéóôÞñéï ôïõ Åíùóéáêïý ðñïðïíçôÞ Ìáõñïìïõóôáêßäç Ãéþñãïõ ÈÝëù íá åõ÷áñéóôÞóù ôçí Äéïßêçóç ôçò ÅÐÓ Ðéåñßáò ðïõ ìïõ åìðéóôåýèçêå ãéá 2 ÷ñüíéá ôéò ÌéêôÝò ÏìÜäåò ÍÅÙÍ – ÐÁÉÄÍ – ÐÑÏÐÁÉÄÙÍ – ÔÆÏÕÍÉÏÑ Áðïôåëåß ìåãÜëç ôéìÞ ãéá ìÝíá ðïõ õðÞñîá Åíùóéáêüò ðñïðïíçôÞò ôçò ÐÉÅÑÉÁÓ, äéüôé èåùñþ üôé ïé ÌéêôÝò ïìÜäåò áðïôåëïýí ôéò áíôßóôïé÷åò ÅèíéêÝò ïìÜäåò óå åðßðåäï Íïìïý. Ãé’ áõôü ëïéðüí åõ÷áñéóôþ éäéáßôåñá ôïí Ðñüåäñï ôçò Åíùóçò ðïõ ìïõ Ýäùóå áõôÞ ôç äõíáôüôçôá, üðùò åðßóçò ôïí ê. Êïýñôç êáé ôïí ê. ÊáñÝêëá ìå ôïõò ïðïßïõò óõíåñãÜóôçêá Üøïãá êáé Þôáí ðÜíôá áñùãïß óå êÜèå ìáò ðñïóðÜèåéá. ÔÝëïò íá åõ÷áñéóôÞóù êáé íá äþóù ôá èåñìÜ ìïõ óõã÷áñçôÞñéá óå üëïõò ôïõò ðïäïóöáéñéóôÝò ôùí Ìéêôþí ïìÜäùí ÐÉÅÑÉÁÓ. Ôá ðáéäéÜ áõôÜ íá íéþèïõí ðåñÞöáíï ðïõ óôåëÝ÷ùóáí ôéò ÌéêôÝò ïìÜäåò, äéüôé áðïäåßîáíå ìå ôçí áãùíéóôéêÞ ôïõò ðáñïõóßá- áðüäïóç, áëëÜ êáé ìå ôï Þèïò ôïõò üôé ôï ÐÉÅÑÉÊÏ ðïäüóöáéñï Ý÷åé ìÝëëïí. Ìå åêôßìçóç Ìáõñïìïõóôáêßäçò Ãéþñãïò

«Åßíáé óçìáíôéêü ðïõ ìéá åôáéñåßá ðáãêïóìßïõ åðéðÝäïõ óáí ôç vodafone åßíáé êïíôÜ óôïí ÐéåñéêüÁñ÷Ýëáï. Åìåßò åõ÷áñéóôïýìå ãéá ôç óõíåéóöïñÜ ôçò óôçí ôåñÜóôéá ðñïóðÜèåéá ðïõ ãßíåôáé óôçí ðüëç êáé óôçí ïìÜäá ìáò. Áðü ôçí Üëëç, óå ìéá ôüóï äýóêïëç óõãêõñßá ðïõ üëïé ãíùñßæïõìå åßíáé óçìáíôéêü íá õðÜñ÷ïõí ÷ïñçãïß. Ç vodafone åßíáé Ýíáò áðü ôïõò êýñéïõò ÷ïñçãïýò, ï åðßóçìïò ôçò ïìÜäáò. Åðßóçò, ðïëëÝò åðé÷åéñÞóåéò ôçò ðüëçò åßíáé êïíôÜ óôï óýëëïãï. Áêüìç ðåñéóóüôåñç äýíáìç äßíåé ç ðáñïõóßá ôïõ êüóìïõ. ÖÝôïò ç ïìÜäá äåí Ý÷åé ðñïóöÝñåé áõôÜ ðïõ èá èÝëáìå óå åðßðåäï áðïôåëåóìÜôùí. Âñßóêåôáé âÝâáéá óå ìéá êáôçãïñßá ðïëý áíôáãùíéóôéêÞ, üðïõ áãùíßæåôáé ãéá ðñþôç öïñÜ ìåôÜ áðü ðïëëÜ ÷ñüíéá. Áðü ôéò 16 ïìÜäåò ðïõ óõììåôÝ÷ïõí, ìüíï ïé 4 Ý÷ïõí Ýäñá áðü ôç ËÜñéóá êáé ðÜíù. ¸÷ïõìå äçëáäÞ Ýíá åðßðïíï ðñùôÜèëçìá 30 áãùíéóôéêþí, åê ôùí ïðïßùí Ý÷ïõìå 12 ôáîßäéá Üíù ôùí 5 ùñþí. ÌÝíïõí 3 áãùíéóôéêÝò, ðéóôåýïõìå üôé ç ïìÜäá èá

Ï ÃÉÁÍÍÇÓ ÑÏÄÏÓÔÏÃËÏÕ «Íá åõ÷áñéóôÞóïõìå ôç vodafone, ðïõ åßíáé äßðëá ìáò êáé ìáò âïçèÜåé. Åõ÷áñéóôïýìå êáé ôá ðáéäéÜ ðïõ Þñèáí åäþ êáé ìáò óôÞñéîáí. Ç ðïñåßá ìáò åßíáé äýóêïëç, äåí Ý÷åé ôåëåéþóåé ôßðïôá áêüìá. ¸÷ïõìå ìðñïóôÜ ìáò 3 ôåëéêïýò êáé ðéóôåýù üôé èá êÜíïõìå áõôü ðïõ ðñÝðåé. ×ñùóôÜìå Ýíá óõããíþìç áðü ôïí êüóìï. Ôá áðïôåëÝóìáôá äåí åßíáé áíôßóôïé÷á ôçò óôÞñéîçò ðïõ Ý÷ïõìå áðü áõôüí. ÈÝëïõìå íá ôïõò öÝñïõìå áêüìá ðéï êïíôÜ êáé ðéóôåýù áõôü ôï ÓÜââáôï èá Ýñèïõí êáé ðÜëé. ÁöÞóôå óå ìáò ôá áãùíéóôéêÜ êáé ðéóôåýù íá Ý÷ïõìå ÷áñïýìåíá áðïôåëÝóìáôá». Ï ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÐÁ×ÑÇÓÔÏÓ

ðåôý÷åé ôï óôü÷ï ôçò, ðïõ åßíáé ç ðáñáìïíÞ. ¸÷ïõìå ðÜíôùò ðåôý÷åé ôïí ðñþôï óôü÷ï, ðïõ Þôáí íá åßìáóôå áíôáãùíéóôéêïß, äåí óõíïäåýôçêå üìùò áðü ôá áíÜëïãá áðïôåëÝóìáôá. ÓÞìåñá åßíáé ìéá ìÝñá ãéïñôÞò ãéá ôçí ïìÜäá êáé ôçí ðüëç êáé áõôü ðïõ ìáò ÷áñïðïéåß éäéáßôåñá åßíáé ç ðáñïõóßá ôùí ðáéäéþí. Åßíáé ç ìåãÜëç ðáñáêáôáèÞêç ðïõ áöÞíåé ç ïìÜäá óôçí ðüëç».

«Åßíáé äýóêïëï ôï óáââáôéÜôéêï ðáé÷íßäé ìå ôïí Ðáíåëåõóéíéáêü, ôï èÝìá åßíáé íá âÜëïõìå ôá êåöÜëéá êÜôù ãéá ôñåéò åâäïìÜäåò, íá êÜíïõìå ôñåéò íßêåò êáé íá óþóïõìå ôçí ðáñôßäá. Åßìáóôå Üäéêá åäþ ðïõ åßìáóôå. Ôï ÓÜââáôï ðåñéìÝíïõìå íá åßíáé üëïé óôï ãÞðåäï êáé íá ðáíçãõñßóïõìå ìéá íßêç ðïõ ßóùò íá åßíáé êáé ç óùôçñßá ìáò».


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 27 ÌÁÚÏÕ 2011

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò

FOOTBALL LEAGUE

Áñ÷ßæåé íá äéáìïñöþíåôáé ôï íÝï Ä.Ó. ôçò ÐÁÅ Ðéåñéêüò

Ðáßñíåé óÜñêá êáé ïóôÜ ôï íÝï Ä.Ó. ôçò ÐÁÅ Ðéåñéêüò ðïõ èá ïäçãÞóåé ôçí éóôïñéêÞ ïìÜäá ôçò Êáôåñßíçò óôï íÝï ðñùôÜèëçìá ôçò Football League . Óå óõíåñãáóßá ï Êþóôáò Ðáðáäüðïõëïò ìå ôïí Ãéþôç Óáôóßäç ðñï÷þñçóáí ôéò óõæçôÞóåéò êáé üëá äåß÷íïõí üôé óôï íÝï ó÷Þìá èá áíáëÜâåé èÝóç Ãåíéêïý ÄéåõèõíôÞ ï ×ñÞóôïò Ôóéêïýñáò ðïõ èÞôåõóå óôï ðáñåëèüí óôçí ÐÁÅ

ÃÇÐÅÄÏ Á´ ÄÁÊ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÙÑÁ 17.30

ÐÝöôåé ç áõëáßá óÞìåñá ÐÉÅÑÉÊÏÓ – ÁÅ ÐÏÍÔÉÙÍ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

óôï ÷þñï ôçò äéáéôçóßáò. Ïé åðáöÝò êáé ïé óõæçôÞóåéò ãéá ôçí ðåñáéôÝñù óôåëÝ÷ùóç ôïõ íåïõ Ä.Ó. ôçò ÐÁÅ Ðéåñéêüò óõíå÷ßæïíôáé êáé ï Êþóôáò Ðáðáäüðïõëïò ìå ôïí Ãéþôç Óáôóßäç ðñï÷ùñïýí ìå ãíþìïíá ôçí êáëýôåñç åðéëïãÞ óå Ýìðåéñïõò áíèñþðïõò ðïõ ãíùñßæïõí ôï ÷þñï ôïõ ðïäïóöáßñïõ.

ÓÞìåñá ôï áðüãåõìá óôéò 17.30 óôï ãÞðåäï ôïõ Ðéåñéêïý ç ïìÜäá ôçò ðüëçò ìáò èá äþóåé öéëéêü ðáé÷íßäé ìå ôçí ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò óôï ôåëåõôáßï ðáé÷íßäé ãéá ôçí öåôéíÞ ðåñßïäï.

Ç ïìÜäá ôçò ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò ðïõ ðñïÝñ÷åôáé áðü ôç öéëéêÞ Þôôá óôïí Êïñéíü áðü ôçí ÊáëëéêñÜôåéá ìå 1-0 áýñéï èá áíôéìåôùðßóåé óôçí ÊáëáìáñéÜ ôïí éóôïñéêü Áðüëëùíá ðïõ åðÝóôñåøå óôï ÷þñï ôïõ åðáããåëìáôéêïý ðïäïóöáßñïõ.

Óôï óçìåñéíü öéëéêü ðáé÷íßäé ç ïìÜäá ôïõ Ðéåñéêïý èá áãùíéóèåß ìå ôïõò ðáßêôåò ðïõ Ýðáéîå óôï öåôéíü ðñùôÜèëçìá ôçò FOOTBALL LEAGUE .

Ï Âåúäáìåíßäçò ðïõ õðïâëÞèçêå óå åã÷åßñçóç êïéëéáêþí êáé ï ÊõñôÝãïò ðïõ Ýêáíå áñèñïóêüðçóç äåí ìðïñïõí íá áãùíéóôïýí åíþ áðü ôçí ÊõñéáêÞ ïé ðáßêôåò ôçò ÁÅ Ðïíôßùí èá îåêéíÞóïõí ôéò äéáêïðÝò ôïõò.

Ðéåñéêüò. Åðßóçò ï ÄçìÞôñçò Ëéüëéïò áíáìÝíåôáé íá áíáëáâåé èÝóç Ãåíéêïý Áñ÷çãïý óôçí ÐÁÅ áöïý åßíáé Ýíáò ðïëý Ýìðåéñïò ðáñÜãïíôáò êáé ðñïÝñ÷åôáé áðü ìáêñÜ èçôåßá

ÓÅ ×ÈÅÓÉÍÏ ÖÉËÉÊÏ ÐÁÉ×ÍÉÄÉ

Öéëéêü îÝóðáóìá

ÁÊÁÄÇÌÉÁ ÐËÁÔÁÌÙÍÁ – ÐÁÏÊ Ê-20 5-1 ÖéëéêÞ íßêç ÷èåò ôçò Áêáäçìßáò Ðëáôáìþíá óôï ãÞðåäï ôùí Í. Ðüññùí ìå 5-1 ôÝñìáôá åðß ôçò ïìÜäáò ÍÝùí ôïõ ÐÁÏÊ êÜôù ôùí 20 åôþí. Ç Áêáäçìßá ðáñïõóßáóå ðÜñá ðïëý êáëü áãùíéóôéêü ðñüóùðï ðÝôõ÷å ìéá äßêáéç íßêç áðïäßäïíôáò êáôÜ äéáóôÞìáôá åêðëçêôéêü ðïäüóöáéñï. Ïé öéëïîåíïýìåíïé Üíïéîáí óôï 4ï ìüëéò ëåðôü üôáí ï Ðáðáäüðïõëïò âãÞêå ôåô-áôåô êáé ìå óïõô Ýêáíå ôï 0-1. Óôï 23´ ìåôÜ áðü óÝíôñá ôïõ Áðïóôïëéïý ï ÊïõìïñôæÞò ìå óïõô éóïöÜñéóå óå 1-1. Óôï 47´ ìå äéáãþíéï óïõô ï ÊïõìïõñôæÞò ðÝôõ÷å ôï 2-1. Óôï 55´ ìåôÜ áðü óÝíôñá ôïõ ×ñõóüðïõëïõ ï Óéíáíßäçò ìå óïõô Ýãñáøå

FOOTBALL LEAGUE 2

Ôçí ÊõñéáêÞ óôï ãÞðåäï ôïõ Âáôáíéáêïý

ÖÉÅÓÔÁ ÁÐÏÍÏÌÇ ÌÅÔÁËËÉÙÍ Âáôáíéáêüò – Åèíéêüò Êáôåñßíçò Ôï ôåëåõôáßï öéëéêü ðáé÷íßäé èá äþóåé ôçí ÊõñéáêÞ ï Âáôáíéáêüò óôï ãÞðåäï ôïõ ìå ôïí Åèíéêü Êáôåñßíçò óå ìéá ôåëåôÞ ðïõ èá ãßíåé áðïíïìÞ ôïõ ôñïðáßïõ óôçí Êáôåñéíéþôéêç ïìÜäá ãéá ôçí Üíïäï ôçò óôçí FOOTBALL LEAGUE 2 . Ç ÅÐÏ èá áðïíÝìåé ôï êýðåëëï óôïí ðñùôáèëçôÞ Âáôáíéáêü êáé èá äþóåé ìåôÜëëéá óå üëïõò ôïõò ðïäïóöáéñéóôÝò ôçò ïìÜäáò êáèþò åðßóçò êáé óôï ôå÷íéêü ôéì. Ôï öéëéêü ðáé÷íßäé ïñßóôçêå ãéá ôéò 5.30 ôï áðüãåõìá óôï ãÞðåäï ôïõ Âáôáíéáêïý ìå ôïí Åèíéêü Êáôåñßíçò ðïõ ðñïÝñ÷åôáé áðü öéëéêÞ íßêç óôçí Ôóáñßôóáíç ìå 3-2 ôÝñìáôá ìå ãêïë ðïõ ðÝôõ÷áí ï ÊëéÜíçò , ï ÔæéÜìáò êáé ï ÌáãêëÜñáò.

FOOTBALL LEAGUE

"ÐÝöôåé" ï Éùíéêüò!

ôï 3-1. Óôï 68´ åß÷áìå áíáôñïðÞ ôïõ ÊáëáìðÜêá êáé ç Áêáäçìßá êÝñäéóå ðÝíáëôé ðïõ ìåôÝôñåøå óå ãêïë ï ßäéïò ï ðáèþí êÜíïíôáò ôï 4-1. Óôï 71´ìåôÜ áðü êüñíåñ ôïõ ÊïõìïñôæÞ ï ÊáëáìðÜêáò ìå öïâåñü óïýô âïí-ðëáíÝ ðÝôõ÷å ôï 5-1. Ôïí áãþíá äéáéôÞôåõóå ï ê. Êáñáìðïýëáò ìå âïçèïýò ôïõò ê.ê. Ðïëõ÷ñüíç – ÌÝãá. ÏÉ ÓÕÍÈÅÓÅÉÓ ÔÙÍ ÏÌÁÄÙÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁ ÐËÁÔÁÌÙÍÁ ÔóÜìçò, Óäïýãêáò, Áðïóôïëéüò, Äáóêáëüðïõëïò Ó, ÊïõìïñôæÞò, Ïéêïíüìïõ, Êáëïõóßäçò, Êïõíôïýñçò, ÔáñáóéÜäçò, ÊáëáìðÜêáò, ×ñõóüðïõëïò, Åðßóçò Ýðáéîáí êáé ïé: Óéíáíßäçò- ÊïõêïõíÜò, Ëáæáñßäçò, Êõðáñéóóüðïõëïò, Íéêïëáúäçò, Ìé÷ïëüò, ÅôæéêÝìå, ÌáúíÜñáò, ÔáðáôÜò.

ÐÁÏÊ Ê-20 Ïñöáíßäçò, ÂáãëÞò, ÊáñêáóéÜäçò, Êéâñáêßäçò, Äïõñìïýóçò, Ôáìáíßäçò, Ðïëýæïò, Óáââßäçò, ÔæåâåëÝêçò, Áðïóôïëßäçò, Ðáðáäüðïõëïò.

Åðßóçò Ýðáéîáí êáé ïé : Êáôóïýìðáò, Âáñüôóçò, Ôóåëåðßäçò, Ðáíáãéùôßäçò, Ìáõñüðïõëïò, ÄáëáìÞôñáò, ÊïõôóïìÞôñïò. Ôç ÄåõôÝñá ç Áêáäçìßá Ðëáôáìþíá óôï ãÞðåäü ôçò èá äþóåé öéëéêü ðáé÷íßäé êáé èá äïêéìáóôïýí áñêåôïß ðïäïóöáéñéóôÝò. Ôçí ÔåôÜñôç óôï ãÞðåäï ôùí Í. Ðüññùí óôéò 5 ôï áðüãåõìá ç Áêáäçìßá Ðëáôáìþíá èá äþóåé ôï ôåëåõôáßï ôçò ðáé÷íßäé áíôéìåôùðßæïíôáò ìéá ôóÝ÷éêç ïìÜäá ´ ÅèíéêÞò.

Ç÷ïýí… ôá ôýìðáíá ôïõ ðïëÝìïõ óôç Football League! Êáé áõôü ãéáôß ÷èåò ç ÐñùôïâÜèìéá Ðåéèáñ÷éêÞ ÅðéôñïðÞ ôçò Football League êáé Football League 2 áðïöÜóéóå íá êáôï÷õñþóåé ìå óêïñ 3-0 õðÝñ ôçò ÁíáãÝííçóçò Êáñäßôóáò ôçí áíáìÝôñçóç ìå ôïí Éùíéêü (ôçí ïðïßá åß÷áí ÷Üóåé óôï ãÞðåäï ïé Èåóóáëïß) êáé ðáñÜëëçëá åðÝâáëëå ðñüóôéìï ýøïõò 50.000 åõñþ óôïõò Íéêáéþôåò. ÐñáêôéêÜ áõôü óçìáßíåé üôé ï Éùíéêüò (ðïõ Ý÷åé äéêáßùìá Ýöåóçò) õðïâéâÜæåôáé óôç Football League 2 êáé ôç èÝóç ôïõ óôá ðëÝé Üïõô èá ðÜñåé ç ÁíáãÝííçóç, óôçí ðåñßðôùóç âÝâáéá ðïõ äéáðéóôùèåß üôé äåí äéáèÝôåé ðëáóôÜ ÷áñôéÜ åíçìåñüôçôáò. Åðéðñüóèåôá, äåí èá äéåîá÷èåß ôï ìðáñÜæ ìåôáîý Áãñïôéêïý ÁóôÝñá êáé Éùíéêïý, åíþ ôÝëïò, ç åðéôñïðÞ áðÝññéøå ôçí Ýíóôáóç ôçò ÊáëëéèÝáò ãéá ôçí áíáìÝôñçóç ôïõ Ðéåñéêïý ìå ôïí Éùíéêü äéüôé äåí ðëçñþèçêå ôï áðáéôïýìåíï ðáñÜâïëï (äüèçêáí 350 áíôß 700 åõñþ) êáé ðáñÜëëçëá áðÝññéøå êáé ôçí Ýíóôáóç ãéá ôï ÊáëëéèÝá- Éùíéêüò, åîáéôßáò ôïõ åêðñüèåóìïõ ôçò õðïâïëÞò ôçò. ÁíáëõôéêÜ: Ç ÐñùôïâÜèìéá Ðåéèáñ÷éêÞ ÅðéôñïðÞ ôçò FOOTBALL LEAGUE ÏÐÁÐ- FOOTBALL LEAGUE 2 ÏÐÁÐ ðÞñå ôéò ðáñáêÜôù áðïöÜóåéò: ¸íóôáóç ôçò ÐÁÅ ÁÍÁÃÅÍÍÇÓÇ ÊÁÑÄÉÔÓÁÓ êáôÜ ôçò ïìÜäáò ôçò ÐÁÅ ÉÙÍÉÊÏÓ, êáôÜ ôïõ êýñïõò ôïõ áãþíá ìåôáîý ôùí ïìÜäùí ÐÁÅ ÉÙÍÉÊÏÓ – ÐÁÅ ÁÍÁÃÅÍÍÇÓÇ ÊÁÑÄÉÔÓÁÓ óôéò 3-4-2011. ÄÝ÷èçêå ôçí Ýíóôáóç. Êáôáêýñùóå ôïí áãþíá ðïõ äéåîÞ÷èç óôéò 3-4-2011 ìåôáîý ôùí ïìÜäùí ÐÁÅ ÉÙÍÉÊÏÓ – ÐÁÅ ÁÍÁÃÅÍÍÇÓÇ ÊÁÑÄÉÔÓÁÓ õðÝñ ôçò ÐÁÅ ÁÍÁÃÅÍÍÇÓÇ ÊÁÑÄÉÔÓÁÓ ÌÅ ÓÊÏÑ 3-0. ÅðÝâáëå óôçí ÐÁÅ ÉÙÍÉÊÏÓ ôçí ÷ñçìáôéêÞ ðïéíÞ ôùí 50.000 åõñþ. ¸íóôáóç ôçò ÐÁÅ ÊÁËËÉÈÅÁ êáôÜ ôçò ïìÜäáò ôçò ÐÁÅ ÉÙÍÉÊÏÓ, êáôÜ ôïõ êýñïõò ôïõ áãþíá ìåôáîý ôùí ïìÜäùí ÐÁÅ ÐÉÅÑÉÊÏÓ – ÐÁÅ ÉÙÍÉÊÏÓ óôéò 13-3-2011. ÊÞñõîå áðáñÜäåêôç ôç óõæÞôçóç. ¸íóôáóç ôçò ÐÁÅ ÊÁËËÉÈÅÁ êáôÜ ôçò ïìÜäáò ôçò ÐÁÅ ÉÙÍÉÊÏÓ, êáôÜ ôïõ êýñïõò ôïõ áãþíá ìåôáîý ôùí ïìÜäùí ÐÁÅ ÊÁËËÉÈÅÁ – ÐÁÅ ÉÙÍÉÊÏÓ óôéò 10-4-2011. ÊÞñõîå áðáñÜäåêôç ôç óõæÞôçóç. ÅðÝâáëå óôçí ÐÁÅ ÐÁÍÁÉÔÙËÉÊÏÓ ôçí ðåéèáñ÷éêÞ ðïéíÞ ôïõ ÷ñçìáôéêïý ðñïóôßìïõ ôùí äÝêá ðÝíôå ÷éëéÜäùí (15.000) åõñþ (áãþíáò ôçò 15-5-2011 ìå ÐÁÅ ÇËÉÏÕÐÏËÇ). ÅðÝâáëå óôçí ÐÁÅ ÔÑÉÊÁËÁ ôéò ðåéèáñ÷éêÞ ðïéíÞ ôïõ ÷ñçìáôéêïý ðñïóôßìïõ ôùí åðôÜ ÷éëéÜäùí ðåíôáêïóßùí (7.500) åõñþ. ÅðÝâáëå óôïí Ê. ÓÁÊÅËËÁÑÇ (öõò/ôçò) ôéò ðåéèáñ÷éêÝò ðïéíÝò á. ôïõ ÷ñçìáôéêïý ðñïóôßìïõ ôùí åðôÜ ÷éëéÜäùí ðåíôáêïóßùí (7.500) åõñþ êáé â. ôçò áðáãüñåõóçò åéóüäïõ óôïõò áãùíéóôéêïýò ÷þñïõò ãéá ôñåéò (3) ìÞíåò (áãþíáò ôçò 8-5-2011 ìå ÐÁÅ ÉÙÍÉÊÏÓ). ÅðÝâáëå óôïí ðïäïóöáéñéóôÞ RIBEIRO DUTRA GONCAL R. ôçò ÐÁÅ ÁÍÁÃÅÍÍÇÓÇ ÊÁÑÄÉÔÓÁÓ ôéò ðåéèáñ÷éêÝò ðïéíÝò á) ôåóóÜñùí áãùíéóôéêþí çìåñþí êáé â) ôùí äéáêïóßùí (200) åõñþ. ÁðÞëëáîå ôçí ÐÁÅ ÁÍÁÃÅÍÍÇÓÇ ÊÁÑÄÉÔÓÁÓ áðü ôçí áðïäéäüìåíç

ÁÍÁÓÔÏÐÏÕËÏ (ðñïðïíçôÞò) áðü ôéò áðïóå áõôÞí ðåéèáñ÷éêÞ ðáñÜâáóç (áãþíáò ôçò äéäüìåíåò óå áõôïýò ðåéèáñ÷éêÝò ðáñáâÜ15-5-2011 ìå ÐÁÅ ÄÏÎÁ ÄÑÁÌÁÓ). óåéò (áãþíáò ôçò 20-3-2011 ìå ÐÁÅ ÅÈÍÉÅðÝâáëå óôçí ÐÁÅ ÄÉÁÃÏÑÁÓ ôçí ðåéèáñÊÏÓ ÁÓÔÅÑÁÓ). ÷éêÞ ðïéíÞ ôïõ ÷ñçìáôéêïý ðñïóôßìïõ ôùí ÁðÞëëáîå ôçí ÐÁÅ ÅÈÍÉÊÏÓ áðü ôéò áðïåðôáêïóßùí ðåíÞíôá (750) åõñþ (áãþíáò äéäüìåíåò óå áõôÞí ðåéèáñ÷éêÝò ðáñáâÜôçò 15-5-2011 ìå ÐÁÅ ÔÑÉÊÁËÁ). óåéò (áãþíáò ôçò 14-2-2011 ìå ÐÁÅ ÊÁËËÉÅðÝâáëå óôçí ÐÁÅ ÂÕÆÁÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ôéò ÈÅÁ). ðåéèáñ÷éêÝò ðïéíÝò á)ôïõ ÷ñçìáôéêïý ðñïÁðÞëëáîå ôçí ÐÁÅ ÇËÉÏÕÐÏËÇ áðü ôéò óôßìïõ ôùí ÷éëßùí (1.000) åõñþ êáé â) ôïõ áðïäéäüìåíåò óå áõôÞí ðåéèáñ÷éêÝò ðáñá÷ñçìáôéêïý ðñïóôßìïõ ôùí ÷éëßùí (1.000) âÜóåéò (áãþíáò ôçò 15-5-2011 ìå ÐÁÅ åõñþ ãéá ôç óõìðåñéöïñÜ ôùí öéëÜèëùí ôçò ÐÁÍÁÉÔÙËÉÊÏÓ). (áãþíáò ôçò 8-5-2011 ìå ÐÁÅ ÇÑÁÊËÇÓ ÁðÞëëáîå ôï ÔÁÐ ÌÅÃÁÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ØÁ×ÍÙÍ). êáé ôïí Ê. ÌÁÍÙËÏÐÏÕËÏ (ãõìíáóôÞò) ÅðÝâáëå óôçí ÐÁÅ ÍÉÊÇ ÂÏËÏÕ ôçí ðåéáðü ôéò áðïäéäüìåíåò óå áõôïýò ðåéèáñ÷éèáñ÷éêÞ ðïéíÞ ôïõ ÷ñçìáôéêïý ðñïóôßìïõ êÝò ðáñáâÜóåéò (áãþíáò ôçò 15-5-2011 ìå ôùí ðÝíôå ÷éëéÜäùí (5.000) åõñþ ãéá ôç ÔÁÐ ÍÁÕÐÁÊÔÉÁÊÏÓ ÁÓÔÇÑ) óõìðåñéöïñÜ ôïõ Å. ÃÉÄÏÐÏÕËÏÕ (åêðñüÁðÞëëáîå ôçí ÐÁÅ ÊÁËËÏÍÇ ÁÅË êáé ôïí óùðïò). ÅðÝâáëå óôïí Å. ÃÉÄÏÐÏÕËÏ ôéò Ç. ÁÌÐÁÔÆÉÄÇ (ðñïðïíçôÞò) áðü ôéò áðïäéðåéèáñ÷éêÝò ðïéíÝò á. ôùí ðÝíôå ÷éëéÜäùí äüìåíåò óå áõôïýò ðåéèáñ÷éêÝò ðáñáâÜ(5.000) åõñþ êáé â. ôçò áðáãüñåõóçò åéóüóåéò(áãþíáò ôçò 15-5-2011 ìå ÔÁÐ ÅÈÍÉäïõ óôïõò áãùíéóôéêïýò ÷þñïõò ãéá äõï (2) ÊÏÓ ÖÉËÉÐÐÉÁÄÁÓ) ìÞíåò. ÁðÞëëáîå ôïõò Á. ÐÅÑÔÓÁ & Ã. ÁðÞëëáîå ôçí ÐÁÅ ÁÅ ÐÏÍÔÉÙÍ ÊÁÔÅÑÉÍÉÊÏËÁÏÕ áðü ôéò áðïäéäüìåíåò óå áõôïýò ÍÇÓ êáé ôïí É. ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏ (ðñïðïíçðåéèáñ÷éêÝò ðáñáâÜóåéò (áãþíáò ôçò 27-2ôÞò ôåñ/êùí) áðü ôéò áðïäéäüìåíåò óå 2011 ìå ÔÁÐ ÁÍÁÃÅÍÍÇÓÇ ÅÐÁÍÏÌÇÓ). áõôïýò ðåéèáñ÷éêÝò ðáñáâÜóåéò (áãþíáò ÅðÝâáëå óôçí ÐÁÅ ÍÉÊÇ ÂÏËÏÕ ôéò ðåéôçò 8-5-2011 ìå ÔÁÐ ÆÁÊÕÍÈÏÓ). èáñ÷éêÝò ðïéíÝò á) ôïõ ÷ñçìáôéêïý ðñïóô߸äùóå ðñïèåóìßá êáôÜèåóçò õðïìíçìÜìïõ ôùí ÷éëßùí (1.000) åõñþ ãéá ñßøåéò áíôéôùí óôéò ÐÁÅ : êåéìÝíùí êáé â) ôïõ ÷ñçìáôéêïý ðñïóôßìïõ ÅÈÍÉÊÏÓ (Ýíóôáóç ôçò ÐÁÅ ÁÍÁÃÅÍäýï ÷éëéÜäùí (2.000) åõñþ ãéá Üíáììá ðõñÍÇÓÇ ÊÁÑÄÉÔÓÁÓ) Ýùò ôçí ÄåõôÝñá 30-5óþí. ¹ôïé óõíïëéêÞ ÷ñçìáôéêÞ ðïéíÞ äýï 2011 ÷éëéÜäùí ðåíôáêïóßùí (2.500) åõñþ êáé ÁÍÁÃÅÍÍÇÓÇ ÊÁÑÄÉÔÓÁÓ (Ýíóôáóç ôçò ëüãù õðïôñïðÞò ðÝíôå ÷éëéÜäùí (5.000) ÐÁÅ ÉÙÍÉÊÏÓ) Ýùò ôçí ÄåõôÝñá 30-5-2011 åõñþ (áãþíáò ôçò 30-3-2011 ìå ÔÁÐ ÇËÉÏÕÐÏËÇ (áãþíáò ôçò 08-05-2011 ìå ÆÁÊÕÍÈÏÓ). ÐÁÅ ÅÈÍÉÊÏÓ) Ýùò ôçí ÄåõôÝñá 30-5-2011 ÅðÝâáëå óôçí ÐÁÅ ÍÉÊÇ ÂÏËÏÕ ôéò ðåéÍÁÕÐÁÊÔÉÁÊÏÓ ÁÓÔÇÑ (áãþíáò ôçò 27èáñ÷éêÝò ðïéíÝò á) ôïõ ÷ñçìáôéêïý ðñïóôß4-2011 ìå ÔÁÐ ÁÅÔÏÓ ÓÊÕÄÑÁÓ) Ýùò ôçí ìïõ ôùí ðÝíôå ÷éëéÜäùí (5.000) åõñþ ãéá ÄåõôÝñá 30-5-2011 ñßøç êñïôßäáò, â) ôïõ ÷ñçìáôéêïý ðñïóôßÅÈÍÉÊÏÓ (ðáñÜâáóç Üñèñùí ìïõ ôùí ÷éëßùí (1.000) åõñþ ãéá ñßøç áíôé1,2,3,4,5,6,20,22 êáé 26 ôïõ Ð.Ê. óå óõíäõáêåéìÝíùí, ã) ôïõ ÷ñçìáôéêïý ðñïóôßìïõ ôùí óìü ìå ôï Üñèñï 6 ðáñ. 2ã ôïõ ðáñáñôÞìá÷éëßùí (1.000) åõñþ ãéá Üíáììá ðõñóïý ä) ôïò á ôïõ Êáíïíéóìïý Éäéüôçôáò êáé ôïõ ÷ñçìáôéêïý ðñïóôßìïõ ôùí ðÝíôå ÷éëéÜÌåôåããñáöþí ôçò ÅÐÏ êáé 18, 34 ôïõ ÊÁÐ. äùí (5.000) åõñþ ãéá ôç óõìðåñéöïñÜ ôïõ Êïéíïðïßçóç – êëÞóç : ÐÁÅ ÊÁËËÉÈÅÁ, Å. ÃÉÄÏÐÏÕËÏÕ (åêðñüóùðïò). ÅðÝâáëå ÐÁÅ ÁÍÁÃ. ÊÁÑÄÉÔÓÁÓ) Ýùò ôçí Ôñßôç 31-5óôïí Å. ÃÉÄÏÐÏÕËÏ ôéò ðåéèáñ÷éêÝò ðïéíÝò 2011 á. ôùí ðÝíôå ÷éëéÜäùí (5.000) åõñþ êáé â. ÉÙÍÉÊÏÓ (1,2,3,4,5,6,20,22 êáé 26 ôïõ Ð.Ê. ôçò áðáãüñåõóçò åéóüäïõ óôïõò áãùíéóôéóå óõíäõáóìü ìå ôï Üñèñï 6 ðáñ. 2ã ôïõ êïýò ÷þñïõò ãéá äõï (2) ìÞíåò (áãþíáò ôçò ðáñáñôÞìáôïò á ôïõ Êáíïíéóìïý Éäéüôçôáò 6-4-2011 ìå ÔÁÐ ÖÙÊÉÊÏÓ). êáé Ìåôåããñáöþí ôçò ÅÐÏ êáé 18, 34 ôïõ ÁðÝññéøå, ôçí áíáêïðÞ åñçìïäéêßáò ôçò ÊÁÐ. Êïéíïðïßçóç – êëÞóç : ÐÁÅ ÊÁËËÉÐÁÅ ÍÉÊÇ ÂÏËÏÕ êáôÜ ôùí õð’ áñéèì. ÈÅÁ, - ÐÁÅ ÁÍÁÃ. ÊÁÑÄÉÔÓÁÓ) Ýùò ôçí áðïö. 65, 66 êáé 67 ùò ïõóßá áâÜóéìç. Ôñßôç 31-5-2011 ÅðÝâáëå óôçí ÐÁÅ ÐÁÍÁ×ÁÚÊÇ 2005 êáé Ç åêäßêáóç ôçò õðüèåóçò ôçò ÐÁÅ ÏÖÇ óôïí Á. ÊÏÕÃÉÁ (äéåñìçíÝáò) ôçí ðåéèáñ÷éêÞ (áãþíáò ôçò 15-5-2011 ìå ÐÁÅ ÐÁÓ ÃÉÁÍÍÉðïéíÞ ôçò Ýããñáöçò åðßðëçîçò. ÁðÞëëáîå ÍÁ) áíáâëÞèçêå ãéá ôçí ÐÝìðôç 2-6-2011 ôïí Ð. ÓÔÁÈÁÊÇ (åêðñüóùðïò) áðü ôçí êáé þñá 10:00. áðïäéäüìåíç óå áõôüí ðåéèáñ÷éêÞ ðáñÜâáóç (áãþíáò ôçò 26-32011 ìå ÐÁÅ ÐÁÏ ÑÏÕÖ). ÅðÝâáëå óôçí ÐÁÅ ÐÁÏ ÑÏÕÖ êáé ôïí Ì. ÃÊÏÖÁ (ðñïðïíçôÞò) ôçí ðåéèáñ÷éêÞ ðïéíÞ ôçò Ýããñáöçò åðßðëçîçò (áãþíáò Ï ôõ÷åñüò áñéèìüò ôçò ëá÷åéïöüñïõ áãïñÜò ôçò ôçò 26-3-2011 ìå ÁÅ Êáñßôóáò åßíáé ôï íïýìåñï 1051 ðïõ êåñäßæåé ÐÁÅ ÐÁÍÁ×ÁÚÊÇ 2005). Ýíá êëéìáôéóôéêü 9.000 BTU ÁðÞëëáîå ôçí ÐÁÅ ÏÖÇ êáé ôïí Í.

ÊËÇÑÙÓÇ ËÁ×ÅÉÏÖÏÑÏÕ ÁÃÏÑÁÓ ÁÅ ÊÁÑÉÔÓÁÓ


8 ֐‚‘‚“Š…ćÖÖÖւ‘‰‹‰ÄÖÖÖ

Ö

‹ÄŒ‰Öƒ‡Œ‚Ö ZÖ Š‚ˆ‡Œ…‘‰‡Ö‚…Ž‚‘ÇÇÖօu‡Œ…‘‰’‚ÖǓ֐‰…‘‰‚“

OIKONOMIA ŸǬȥȖȐțȐŸȎțȤȍȡȕ ŸǢȎȈȡțȐŸȎȖȤȍȡȕ

ǼȜȊŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸ ǢȎȒȦȑȐȓȊȕŸȗȒŸȏȐǢȈȎȚŸȜȐȚŸ 0# RGDŸȜȗŸȘșȦȜȗŸȜșȈǢȐȕȗ

ŸǶȎȈȡțȐŸ ŸțȜȗŸ ȎǢȘȗșȒȓȤŸ ȆȔȔȎȒǢǢȊŸȜȗȕŸ ǶȅșȜȒȗ

DZŸțȝȕȗȔȒȓȇŸȊȖȈȊŸȜȡȕŸ ȎȒțȊȌȡȌȦȕ ȊȞȈȖȎȡȕŸȟȡșȈȚŸ ȜȊŸȘȎȜșȎȔȊȒȗȎȒȍȇŸȍȒȊ ǢȗșȞȦȑȐȓȎŸțȜȗŸȘȗțȤŸȜȡȕŸ  ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸȆȕȊȕȜȒŸ  ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȜȗȕŸȈȍȒȗŸ ǢȇȕȊŸȜȗȝŸ ŸȘȊșȗȝțȒȅ ȏȗȕȜȊȚŸǢȎȈȡțȐŸ Ÿ DZŸțȝȕȗȔȒȓȇŸȊȖȈȊŸȜȡȕŸȎȖȊ ȌȡȌȦȕ ȊȘȗțȜȗȔȦȕŸȟȡșȈȚŸ ȜȊŸȘȎȜșȎȔȊȒȗȎȒȍȇ ŸǢȎȒȦ ȑȐȓȎŸȗșȒȊȓȅŸȓȊȜȅŸ Ÿ țȜȗŸȘȗțȤŸȜȡȕŸ ŸȎȓȊȜ Ÿ ȎȝșȦ

ǽȗŸȆȔȔȎȒǢǢȊŸȜȗȝŸȎǢȘȗ șȒȓȗȥŸȒțȗȏȝȌȈȗȝŸȟȡșȈȚŸȜȊŸ ȘȎȜșȎȔȊȒȗȎȒȍȇŸǢȎȒȦȑȐȓȎŸ ȓȊȜȅŸ ŸțȎŸ ŸȎȓȊȜ Ÿ ȎȝșȦ ŸǼȜȗŸȜșȈǢȐȕȗŸdzȊȕȗȝ ȊșȈȗȝ ǶȊșȜȈȗȝŸ ŸȐŸ țȝȕȗȔȒȓȇŸȊȖȈȊŸȜȡȕŸȎȒțȊȌȡ ȌȦȕŸȟȡșȈȚŸȜȊŸȘȎȜșȎȔȊȒȗȎȒ ȍȇŸǢȎȒȦȑȐȓȎŸȓȊȜȅŸ Ÿ țȎŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸDZŸ țȝȕȗȔȒȓȇŸȊȖȈȊŸȜȡȕŸȎȖȊȌȡ ȌȦȕŸȟȡșȈȚŸȜȊŸȘȎȜșȎȔȊȒȗȎȒ ȍȇŸȊȝȖȇȑȐȓȎŸȓȊȜȅŸ Ÿ țȎŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸǽȗŸ ȆȔȔȎȒǢǢȊŸȜȗȝŸȎǢȘȗșȒȓȗȥŸ ȒțȗȏȝȌȈȗȝŸȟȡșȈȚŸȜȊŸȘȎȜșȎ ȔȊȒȗȎȒȍȇŸțȜȗŸȘșȦȜȗŸȜșȈǢȐ ȕȗŸȝȘȗȟȦșȐțȎŸȓȊȜȅŸ Ÿ țȎŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ Ÿ

ǬǮǹǻǯǼ 5.879,23 7.098,74 3.909,68 12.337,75 2.764,82 9.562,05 1,41260 1,43300 1.518,500 116,28

0,15 -1,01 -0,49 -0,46 0,12 1,48

ĔŅēĻŸńĻłĻŊŗņŸńĿŊľŗņŸ ńĻōķĽŊĻőĿŸŁŸ+HLHPŸŸ -BEŸōňŸĻ™ŸōŊĹēŁņň

ĠŇĻĽňŊĶŸōŁŋŸŏĻŊēĻńĿŎōŃńĸŋŸ /I@>BARPŸĻʼnŕŸōŁņŸĻēĿŊŃńĻņŃńĸŸ 3RLKHGŸķņĻņōџŸĿńĻō ŸĿŎŊŗ

ǺȎȕȜȊȘȔȅțȒȊŸȓȊȑȊșȅŸȓȆșȍȐŸȆȕȊȕȜȒŸȜȗȝŸȘȎșțȒ ȕȗȥŸȜșȒǢȇȕȗȝŸȊȕȊȓȗȈȕȡțȎŸȐŸ+HLHPŸ-BEŸȌȒȊŸȜȗŸȘșȦ ȜȗŸȜșȈǢȐȕȗŸȜȗȝŸȆȜȗȝȚŸȖȎȘȎșȕȦȕȜȊȚŸțȐǢȊȕȜȒȓȅŸȜȒȚŸ ȘșȗȋȔȆȠȎȒȚ ŸȟȅșȐŸțȜȐȕŸȊȥȖȐțȐŸȜȐȚŸȘȊșȊȌȡȌȇȚŸȓȊȒŸ ȜȐȚŸȊȖȈȊȚŸȜȡȕŸȊȘȗȑȎǢȅȜȡȕ

ǼȜȐȕŸȎȖȊȌȗșȅŸȜȐȚŸȞȊșǢȊȓȎȝȜȒȓȇȚŸ/I@>BARPŸȆȕȊȕȜȒŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȊȕȊ ȓȗȈȕȡțȎŸȜȐȕŸǽȎȜȅșȜȐŸȤȜȒŸȘșȗȟȡșȅŸȐŸȘȗȔȝȎȑȕȒȓȇŸ3RLKHGŸWVRPFR>@MLB>REK Ÿ -ŸȤǢȒȔȗȚŸ/I@>BARPŸȆȟȎȒŸȜȐȕŸȆȍșȊŸȜȗȝŸțȜȐȕŸǯȔȔȅȍȊŸǢȎŸŸȎșȌȊȏȤǢȎȕȗȝȚŸ ȓȊȒŸȍșȊțȜȐșȒȗȘȗȒȎȈȜȊȒŸțȜȐȕŸȊȕȅȘȜȝȖȐŸȌȎȕȗțȇǢȡȕŸȞȊșǢȅȓȡȕŸȓȊȒŸȜȐȕŸ ȎȓȟȦșȐțȐŸȊȍȎȒȦȕŸȟșȇțȐȚŸȜȗȝȚŸțȎŸǢȎȌȅȔȎȚŸȘȗȔȝȎȑȕȒȓȆȚŸȎȜȊȒșȎȈȎȚŸȌȎȕȗ țȇǢȡȕ ŸŸǹŸȤǢȒȔȗȚŸȆȟȎȒŸȎȖȊȌȡȌȒȓȤŸȘșȗțȊȕȊȜȗȔȒțǢȤ ŸǽȗŸŸȗȒŸȘȡȔȇțȎȒȚŸ ȜȐȚŸȍȒȊǢȗșȞȦȑȐȓȊȕŸțȜȊŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸǬȕȇȓȎȒŸțȜȐȕŸȗȒȓȗȌȆȕȎȒȊŸǭȊțȒȔȤ ȘȗȝȔȗȝŸȓȊȒŸǢȆȟșȒŸȜȗȕŸdzȊȕȗȝȊșȒȗŸȜȗȝŸŸȎȈȟȎŸȎȖȊțȞȊȔȈțȎȒŸȘȎșȒțțȤȜȎ șȎȚŸȊȘȤŸŸȅȍȎȒȎȚŸȓȝȓȔȗȞȗșȈȊȚŸțȜȐȕŸǯȝșȦȘȐ ŸǷȤȜȒȊŸǬȞșȒȓȇ ŸǴȊȕȊȍȅ Ÿ ǶȆțȐŸǬȕȊȜȗȔȇŸȓȊȒŸǬțȈȊ ŸǽȊŸȌȎȕȤțȐǢȊŸȞȅșǢȊȓȊŸȜȐȚŸ/I@>BARPŸȘȊșȊțȓȎȝ ȅȏȗȕȜȊȒŸțȎŸȍȒȓȇŸȜȐȚŸǢȗȕȅȍȊŸțȜȐȕŸǬȑȇȕȊ ŸȎȕȦŸȆȟȗȝȕŸȊșȟȈțȎȒŸȗȒŸȎșȌȊțȈȎȚŸ ȌȒȊŸȜȐȕŸȊȕȆȌȎșțȐŸȕȆȊȚŸȘȊșȊȌȡȌȒȓȇȚŸǢȗȕȅȍȊȚŸțȜȗŸǼȟȐǢȊȜȅșȒŸǢȎŸȍȝȕȊ ȜȤȜȐȜȊŸȘȊșȊȌȡȌȇȚŸ ŸȍȒț ŸȍȒțȓȈȡȕŸțȎŸȎȜȇțȒȊŸȋȅțȐ

ǽȊŸȓȊȑȊșȅŸȓȆșȍȐŸȍȒȊǢȗșȞȦȑȐȓȊȕŸțȜȊŸ ŸȎȓȊȜ Ÿ ȎȝșȦŸȊȘȤŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȜȗŸȘȎșȝțȒȕȤŸȜșȈǢȐȕȗ Ÿ ǬȕȊȔȝȜȆȚŸțȎŸȍȐǢȗțȓȤȘȐțȐŸȜȗȝŸX@ML@PKŸȎȈȟȊȕŸ ȘșȗȋȔȆȠȎȒŸȓȊȑȊșȅŸȓȆșȍȐŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȓȊȜȅŸ ǢȆțȗŸȤșȗ

Āûñöìýóüýñûóù

% ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“ÉŒ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

ȂǼīǹȁǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ ALAPIS (Ȁȅ) ALPHA ǺǹȃȀ (Ȁȅ) COCA - COLA ȉȇǿǹ ǼȌǿȁȅȃ (Ȁȅ) EUROBANK EFG (Ȁȅ) EUROBANK PROPERTIES ǹǼǼǹȆ (Ȁȅ) FOURLIS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Kȅ) FRIGOGLASS (KO) J. & P. - ǹǺǹȄ (Ȁȅ) JUMBO (Ȁȅ) LAMDA DEVELOPMENT(Ȁȅ) MARFIN INVESTMENT GROUP (Ȁȅ) MARFIN POPULAR BANK (Ȁȅ) S & B ǺǿȅȂǾȋ. ȅȇȊȀȉǹ (Ȁȅ) ǹīȇȅȉǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǹǼȇȅȆȅȇǿǹ ǹǿīǹǿȅȊ (Ȁȅ) ǺǿȅȋǹȁȀȅ (Ȁǹ) īǼȀ ȉǼȇȃǹ (Ȁȅ) ǻǼǾ (Ȁȅ) ǼĬȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (KO) ǼȁǺǹȁ (Ȁǹ) ǼȁȁǹȀȉȍȇ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȆǼȉȇǼȁǹǿǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȋȇǾȂǹȉǿȈȉǾȇǿǹ (Ȁȅ) ǼȊǹĬ (Ȁȅ) ǼȊǻǹȆ (Ȁȅ) ǿȃȉȇǹȁȅȉ (Ȁȅ) ȀǹǼ (Ȁȅ) ȀȊȆȇȅȊ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ȂǼȉȀǹ (Ȁȅ) Ȃȅȉȅȇ ȅȎȁ (Ȁȅ) ȂȊȉǿȁǾȃǹǿȅȈ (Ȁȅ) ȅȁĬ (Ȁȅ) ȅȁȆ (Ȁȅ) ȅȆǹȆ (Ȁȅ) ȅȉǼ (Ȁȅ) ȆǼǿȇǹǿȍȈ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ȆȁǹǿȈǿȅ COMPUTERS (Ȁȅ) ȈǹȇǹȃȉǾȈ īȇ. (Ȁȅ) ȈǿǻǼȃȅȇ (Ȁȅ) ȉǹȋȊǻȇȅȂǿȀȅ ȉǹȂǿǼȊȉǾȇǿȅ (Ȁȅ) ȉǼȇȃǹ ǼȃǼȇīǼǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȉǿȉǹȃ (Ȁȅ) ȉǿȉǹȃ (Ȇȅ) ȊīǼǿǹ (Ȁȅ)

0,78 3,3 17,05 3,15 5,89 4,8 10,9 0,89 5,25 3,75 0,56 0,66 4,72 0,43 1,94 3,79 1,93 9,81 4,53 1,26 2,6 6,67 4,67 5,05 5,03 2,18 11,4 2,12 8 9,05 4,99 14,39 14,72 12,92 7 1 4,74 3,27 2,7 2,88 2,84 16,71 9,08 0,38

-2,5 -4,62 0,18 -3,37 -0,84 -1,23 1,96 -3,26 -0,38 -1,32 3,7 1,54 1,72 -8,51

-3,2 -1,6 1,69 -0,99 0,07 0,41 2,13 4,79 -1,96 -0,84 -0,3 1,89 -2,37 -0,35 0,06

75.930 1.206.726 106.330 1.128.324 8.952 17.261 50.337 25.594 215.969 2.975 1.225.892 1.311.775 105.594 1.122.564 12.927 81.524 131.540 469.145 2.859.509 7.473 125.157 37.032 323.377 7.763 4.120 139.645 1.788 645.763 11.500 140.542 74.363 1.581 3.363 772.832 1.804.084 1.832.691 372 2.300 1.115.222 463.813 12.534 5.622

0,76 3,3 17,05 3,15 5,85 4,64 10,67 0,89 5,2 3,7 0,53 0,64 4,64 0,43 1,91 3,72 1,9 9,81 4,53 1,26 2,56 6,61 4,6 5,02 5,03 2,13 11,35 2,12 8 8,97 4,99 13,7 14,7 12,71 6,7 0,99 4,6 3,27 2,63 2,83 2,84 16,71

0,81 3,55 17,33 3,38 5,95 4,84 11,04 0,93 5,38 3,75 0,56 0,66 4,79 0,48 1,95 3,79 2,01 10,12 4,77 1,32 2,68 6,74 4,8 5,11 5,19 2,22 11,7 2,19 8,19 9,17 5,14 14,46 15,35 13,15 7,15 1,03 4,75 3,27 2,7 2,99 2,9 17,18

-2,56

111.724

0,38

0,39

1,88 -1,7 -1,95 -5,26 -1,14 0,45 -0,64 -1,37 -0,46

ǻǿǹȆȇǹīȂǹȉǼȊȈǿȂǹ ǹȂȅǿǺǹǿǹ ȀǼĭǹȁǹǿǹ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF īǻ ȋ.ǹ.

5,91 7,3 13,69

0,51 0,55 1,11

1.001 2 2

5,91 7,3 13,69

5,97 7,3 13,69

ȂǼȈǹǿǹ Ȁǹǿ ȂǿȀȇǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ A.S. COMPANY (Ȁȅ) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ǹ.ȉ.Ǽ. (Ȁȅ) AUDIOVISUAL (Ȁȅ) AUTOHELLAS (Ȁȅ) AVENIR ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) AXON ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) BYTE COMPUTER (Ȁȅ) CENTRIC ȆȅȁȊȂǼȈǹ (Ȁȅ) CPI (Ȁȅ) CYCLON ǼȁȁǹȈ (ȀO) DIONIC (Ȁȅ) EURODRIP (ȀO) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (ȀO) FLEXOPACK (Ȁȅ) FORTHNET (Ȁȅ) INFORM ȁȊȀȅȈ Ȇ. (Ȁȅ) INTRACOM HOLDINGS (Ȁȅ) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (Ȁȅ) LOGISMOS (Ȁȅ) MEDICON ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ǼȁȆ) MEVACO (Ȁȅ) MIG REAL ESTATE (Ȁȅ) MINERVA (Ȁǹ) MLS ȆȁǾȇȅĭȅȇǿȀǾ (Ȁȅ) NEXANS ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) PASAL ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) PROFILE (Ȁȅ) PROTON ȉȇǹȆǼǽǹ ǹ.Ǽ. (KO) QUALITY & RELIABILITY (Ȁȅ) QUEST ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ)

ǺșȗȚŸȜȒȚŸ Ÿ ǢȗȕȅȍȎȚŸŸȊȕȎȋȊȈȕȎȒŸ ȜȗŸȀșȐǢȊȜȒțȜȇșȒȗ

ĭĿŸ ŸĿńĻō ŸĿŎŊŗŸēĿŃŗłŁńĻņŸňџŀŁēĹĿŋŸēĿōĶŸĻʼnŕŸ ŸțȎŸȎȜȇțȒȊŸȋȅțȐ ŸȘȗțȗțȜȤŸȝȠȐȔȤȜȎșȗŸȊȘȤŸȎȓȎȈȕȗŸȜȐȚŸȊȌȗ ŏŕŊňŎŋŸńĻџľŃńĻŃŗēĻōĻŸēĿŃňőŁŏĹĻŋŸňџŀŁēĹĿŋŸōňŎŸňēĹ- șȅȚŸ  Ÿ ŅňŎŸōŁŋŸ0# RGDŸōňŸʼnŊŗōňŸōŊĹēŁņň ŸķņĻņōџŀŁēĹŒņŸ Ÿ ĿńĻō ŸĿŎŊŗŸōŁņŸĻņōĹŌōňŃŐŁŸʼnĿŊŎŌŃņĸŸʼnĿŊĹňľňŸŌŖēŏŒņĻŸ DZŸȘșȊȌǢȊȜȒȓȇŸǢȎȈȡțȐŸȜȡȕŸȝȘȗȔȗȈȘȡȕŸȎȈȕȊȒŸǢȒȓșȤȜȎșȐŸȎȅȕŸ ēĿŸōĻŸŌōňŃŐĿĹĻŸʼnňŎŸĻņĻńňĹņŒŌĿŸōŁņŸĮĿōĶŊōŁ

ȔȐȞȑȗȥȕŸȝȘȤȠȐŸȗȒŸȘȔȐșȡǢȆȚŸȜȡȕŸȎȘȒȍȗȜȇțȎȡȕŸțȜȗŸȜȆȔȗȚŸǶȊș ȜȈȗȝŸȜȗȝŸŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦŸȘȗȝŸȓȊȜȊȜȆȑȐȓȊȕŸțȜȗȝȚŸȔȗȌȊșȒȊ ǨȘȡȚŸȊȕȊȞȆșȎȒŸțȜȐŸțȟȎȜȒȓȇŸȜȐȚŸȊȕȊȓȗȈȕȡțȐ ŸȐŸ0# RGDŸ țǢȗȥȚŸȜȊǢȒȎȝȜȐșȈȗȝŸȜȡȕŸȊȌșȗȜȦȕ ŸȊȝȖȅȕȗȕȜȊȚŸȆȜțȒŸȜȊŸȝȘȤȔȗȒ ȜșȅȘȎȏȊȚŸȘșȗȟȦșȐțȎŸțȜȐȕŸȝȔȗȘȗȈȐțȐŸȜȗȝŸțȟȎȍȈȗȝŸȊȕȊȍȒȅș ȘȊŸȜȐȚŸȘȎșȒȤȍȗȝŸȎȓȎȈȕȐȚ Ÿ ȑșȡțȇȚŸȜȐȚ ŸȎțȜȒȅȏȗȕȜȊȚŸȜȒȚŸȘșȗțȘȅȑȎȒȆȚŸȜȐȚŸțȜȐȕŸȊȘȗǢȤȟȔȎȝ țȐŸȜȗȝŸȎȕȎșȌȐȜȒȓȗȥ ŸțȜȗȕŸȆȔȎȌȟȗŸȜȐȚŸȘȗȒȤȜȐȜȊȚŸȜȗȝŸȟȊșȜȗȞȝ ǹȒŸȓȊȜȊȑȆțȎȒȚŸȜȊǢȒȎȝȜȐșȈȗȝŸȘȊșȗȝțȈȊțȊȕŸǢȎȈȡțȐŸȓȊȜȅŸ ȔȊȓȈȗȝŸȍȊȕȎȈȡȕ ŸțȜȐŸțȝȌȓșȅȜȐțȐŸȜȗȝŸȔȎȒȜȗȝșȌȒȓȗȥŸȓȤțȜȗȝȚŸȓȊȒŸ  ŸǢȒȓșȤȜȎșȐŸȊȘȤŸȎȓȎȈȕȐŸȜȐȚŸȊȌȗșȅȚŸ  ŸȘȊșȅŸȜȐȕŸ țȜȐŸǢȎȈȡțȐŸȜȐȚŸȟșȐǢȊȜȗȍȤȜȐțȐȚŸȊȘȤŸȜȐȕŸǯǴǽ Ÿ ȊȕȡȜȆșȡŸȊȕȊȞȎșȑȎȈțȊŸȎȘȗȟȒȓȇŸțȜșȆȋȔȡțȐ ŸǹȒŸȘșȗȑȎțǢȒȊȓȆȚŸ ȓȊȜȊȑȆțȎȒȚŸǢȎȒȦȑȐȓȊȕŸȓȊȜȅŸ ŸțȎŸȎȜȇțȒȊŸȋȅțȐŸȆȕȊȕȜȒŸǢȎȈ ǾȘȎȕȑȝǢȈȏȎȜȊȒŸȎȘȈțȐȚŸȤȜȒŸȐŸȜșȅȘȎȏȊŸȓȒȕȎȈȜȊȒŸȘșȗȚŸȊȥȖȐțȐŸ ȡțȐȚŸ ŸȜȗȝŸțȝȕȤȔȗȝŸȜȐȚŸȊȌȗșȅȚ ŸȡȚŸțȝȕȆȘȎȒȊŸȜȐȚŸțȝȌȓșȊ ȜȗȝŸǢȎȜȗȟȒȓȗȥŸȜȐȚŸȓȎȞȊȔȊȈȗȝŸȓȊȜȅŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦ ŸǢȎȜȅŸȜȐŸțȟȎ ȜȐǢȆȕȐȚŸȎȘȒȜȗȓȒȊȓȇȚŸȘȗȔȒȜȒȓȇȚŸȜȐȚŸǽșȅȘȎȏȊȚ Ÿ ȜȒȓȇŸȆȌȓșȒțȐŸȓȊȒŸȊȘȤŸȜȐȕŸǴȗǢȒțȒȤȕŸȌȒȊŸȜȐŸțȝǢǢȎȜȗȟȇŸȜȗȝŸȓșȅ ȜȗȝȚŸțȜȐŸȕȆȊŸȆȓȍȗțȐŸǢȎȜȗȟȦȕŸȓȊȒŸȜȐȕŸȘȦȔȐțȐŸȜȗȝŸŸȜȗȝŸ ǹȒŸȓȊȜȊȑȆțȎȒȚŸȤȠȎȡȚŸȎǢȞȅȕȒțȊȕŸǢȎȈȡțȐŸ ŸțȎŸȎȜȇțȒȊŸ ȘȎșȒȗȝțȒȊȓȦȕŸȜȐȚŸțȜȗȒȟȎȈȡȕ

ȋȅțȐ ŸȐŸȗȘȗȈȊ ŸțȐǢȎȒȦȕȎȒŸȐŸȜșȅȘȎȏȊ Ÿ•ȎȈȕȊȒŸțȐǢȊȕȜȒȓȅŸǢȒȓșȤ ȜȎșȐŸȊȘȤŸȎȓȎȈȕȐŸȜȐȚŸȊȌȗșȅȚŸ – ŸŸ ǹȒŸțȝȕȎȟȒȏȤǢȎȕȎȚŸȍȝțȟȎșȎȈȚŸȗȒȓȗȕȗǢȒȓȆȚŸțȝȕȑȇȓȎȚŸȎȘȐșȆȊ țȊȕŸȜȐȕŸȏȇȜȐțȐŸȓȊȒŸȜȐȕŸȘșȗțȞȗșȅŸȍȊȕȎȈȡȕŸȓȊȒŸȗȍȇȌȐțȊȕ ŸțȎŸ ǼȎŸȍȐȔȦțȎȒȚŸȜȗȝŸȗŸDzȎȤȍȡșȗȚŸǺȊȕȜȊȔȅȓȐȚ ŸȍȒȗȒȓȐȜȇȚŸȜȐȚŸ țȝȕȍȝȊțǢȤŸǢȎŸȜȐȕŸȘȗȔȒȜȒȓȇŸȊȘȗǢȤȟȔȎȝțȐȚŸȜȗȝŸȒțȗȔȗȌȒțǢȗȥ Ÿ 0#=RGDŸȊȕȊȞȆșȎȒŸȤȜȒŸțȜȗŸȘșȦȜȗŸȜșȈǢȐȕȗŸȜȗȝŸ ŸȘȊșȅŸȜȐŸ țȜȐŸǢȎȈȡțȐŸȜȗȝŸȟȊșȜȗȞȝȔȊȓȈȗȝŸȟȗșȐȌȇțȎȡȕŸǢȎȜȅŸȊȘȤŸȘșȗ ȋȊȑȒȅŸȥȞȎțȐŸȜȐȚŸȎȔȔȐȕȒȓȇȚŸȗȒȓȗȕȗǢȈȊȚŸȓȊȒŸȜȊŸȘșȗȋȔȇǢȊȜȊŸșȎȝ ȋȔȆȠȎȒȚŸȓȊȜȅŸ ŸțȎŸȎȜȇțȒȊŸȋȅțȐ Ÿ țȜȤȜȐȜȊȚŸȓȊȒŸȎȖȝȘȐșȆȜȐțȐȚŸȜȡȕŸȍȊȕȎȒȊȓȦȕŸȝȘȗȟșȎȦțȎȡȕŸȎȘȒ ȟȎȒșȇțȎȡȕŸȓȊȒŸȕȗȒȓȗȓȝșȒȦȕŸȗŸǨǢȒȔȗȚŸȜȐȚŸǬǽǯ=RGDŸȎǢȞȅȕȒțȎŸ ǼȎŸȘșȗțȊșǢȗțǢȆȕȐŸȋȅțȐ ŸȔȤȌȡŸȜȐȚŸȎȘȗȟȒȓȇȚŸȊȥȖȐțȐȚŸȜȡȕŸ țȐǢȊȕȜȒȓȇŸȊȥȖȐțȐŸȜȐȚŸȘșȗŸȘșȗȋȔȆȠȎȡȕŸȓȎșȍȗȞȗșȈȊȚŸȜȗȝ Ÿ ȝȘȗȔȗȈȘȡȕŸȜȗȝŸȍȐǢȗțȈȗȝŸȜȗǢȆȊŸȜȗŸȘșȦȜȗŸȜșȈǢȐȕȗ ŸȐŸȎȜȇ țȒȊŸǢȎȈȡțȐŸȊȕȆșȟȎȜȊȒŸțȎŸ ŸǽȗŸȟȊșȜȗȞȝȔȅȓȒȗŸȍȊȕȎȈȡȕŸȘșȗȚŸ •ǽȗŸȊȘȗȜȆȔȎțǢȊŸȊȝȜȤŸȍȎȈȟȕȎȒŸȤȜȒŸȐŸȊȝțȜȐșȇŸȎȞȊșǢȗȌȇŸȜȗȝŸ ȕȗȒȓȗȓȝșȒȅŸǢȎȒȦȑȐȓȎŸȓȊȜȅŸ ǢȎŸȜȗŸȝȘȤȔȗȒȘȗŸȕȊŸȍȒȊǢȗșȞȦ ǺșȗȌșȅǢǢȊȜȗȚŸǬȕȊȍȒȅșȑșȡțȐȚŸȌȒȊŸȜȐȕŸȎȖȝȌȈȊȕțȐŸȜȗȝŸǹǢȈȔȗȝ Ÿ ȕȎȜȊȒŸțȎŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦ

ȘȗȝŸȎȌȓșȈȑȐȓȎŸȊȘȤŸȜȐȕŸǯȝșȡȘȊȢȓȇŸǯȘȒȜșȗȘȇŸțȜȒȚŸŸǶȊǫȗȝŸ ȜȗȝŸŸȓȊȒŸȜȗŸȗȘȗȈȗŸȗŸǨǢȒȔȗȚŸȎȞȊșǢȤȏȎȒŸȇȍȐŸȊȘȤŸȜȒȚŸȊșȟȆȚŸ ǽȊŸȔȎȒȜȗȝșȌȒȓȅŸȘșȗŸȘșȗȋȔȆȠȎȡȕŸȓȆșȍȐŸȜȗȝŸǹǢȈȔȗȝŸȊȝȖȇȑȐ ȜȗȝŸ ŸȊȘȗȍȈȍȎȒŸȓȊȒŸȗȍȐȌȎȈŸțȜȐŸȋȎȔȜȈȡțȐŸȜȡȕŸȑȎǢȎȔȒȡȍȦȕŸ ȓȊȕŸȓȊȜȅŸ ŸțȎŸȎȜȇțȒȊŸȓȊȒŸȓȊȜȅŸŸțȎŸȜșȒǢȐȕȒȊȈȊŸȋȅțȐ Ÿ ǢȎȌȎȑȦȕŸȜȗȝ ŸǺȊșȅȔȔȐȔȊ ŸȐŸȊȥȖȐțȐŸȜȗȝŸǢȎȜȗȟȒȓȗȥŸȓȎȞȊȔȊȈȗȝ Ÿ ȊȕȎșȟȤǢȎȕȊŸțȎŸ ŸȎȓȊȜ ȎȝșȦ ŸȆȕȊȕȜȒŸ ŸȎȓȊȜ ȎȝșȦŸȜȗŸȘșȦ ȐŸȗȘȗȈȊŸȊȕȊǢȆȕȎȜȊȒŸȕȊŸȘȒțȜȗȘȗȒȐȑȎȈŸȆȡȚŸȜȗŸȜȆȔȗȚŸdzȗȝȕȈȗȝ ŸȑȊŸ ȜȗŸȜșȈǢȐȕȗŸȜȗȝŸŸȓȊȒŸ ȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȜȗŸȘșȗȐȌȗȥǢȎȕȗŸȜșȈ ȎȕȒțȟȥțȎȒŸțȐǢȊȕȜȒȓȅŸȜȐȕŸȓȎȞȊȔȊȒȊȓȇŸȎȘȅșȓȎȒȊŸȜȗȝŸǹǢȈȔȗȝŸȓȊȒŸ ǢȐȕȗ Ÿ ȑȊŸȜȗȝŸȎȘȒȜșȆȠȎȒŸȕȊŸȊȕȜȒǢȎȜȡȘȈțȎȒŸȜȒȚŸȘșȡȜȤȌȕȡșȎȚŸȘșȗȓȔȇ țȎȒȚŸȘȗȝŸȎȘȒȋȅȔȔȎȒŸȐŸȊȕȅȌȓȐŸȍȐǢȗțȒȗȕȗǢȒȓȇȚŸȘșȗțȊșǢȗȌȇȚŸ DZŸȊȋȎȋȊȒȤȜȐȜȊŸȓȊȒŸȐŸǢȎȈȡțȐŸȜȗȝŸȍȒȊȑȆțȒǢȗȝŸȎȒțȗȍȇǢȊȜȗȚŸ ȜȐȚŸȎȔȔȐȕȒȓȇȚŸȗȒȓȗȕȗǢȈȊȚŸțȎŸȆȕȊŸȋȒȦțȒǢȗŸȓȊȒŸȊȕȜȊȌȡȕȒțȜȒȓȤŸ ȎȈȟȊȕŸȎȘȈȘȜȡțȐŸțȜȐŸțȝǢȘȎșȒȞȗșȅŸȜȡȕŸȓȊȜȊȑȎȜȦȕŸǢȎŸȊȘȗȜȆȔȎ ǢȗȕȜȆȔȗŸȊȕȅȘȜȝȖȐȚ–ŸȊȕȆȞȎșȎŸȗŸDz ǺȊȕȜȊȔȅȓȐȚ

țǢȊŸȜȐŸǢȎȈȡțȐŸȜȡȕŸȓȊȜȊȑȆțȎȡȕŸȜȗȝŸǹǢȈȔȗȝŸȐȚŸ0#=RGDŸȓȊȜȅŸ

ħĿĹŒŌŁŸ ŸŌŁēĿĹŒŌĿŸōňŸķŅŅĿŃēēĻŸōňŎŸĿēʼnňŊŃńňŖŸŃŌňŀŎĽĹňŎŸōŁŋŸ ŐŗŊĻŋŸōňņŸħĶŊōŃň ŸŌŖēŏŒņĻŸēĿŸōĻŸŌōňŃŐĿĹĻŸ ĽŃĻŸōŃŋŸĿēʼnňŊĿŎēĻōŃńķŋŸ ŌŎņĻŅŅĻĽķŋ ŸʼnňŎŸľŁēňŌŃňʼnňĹŁŌĿŸŐłĿŋŸŸīķēʼnōŁŸ ŁŸĠŅŅŁņŃńĸŸĭōĻōŃŌōŃńĸŸ ĝŊŐĸ

ΛΟΝΔΙΝΟ XETRA D CAC 40 DJ INDU NASDAQ NIKKEI Ευρω/$ Euribor 3M Χρυσός BRENT

ŸĠŅʼnĹľĿŋŸŸ ĽŃĻŸĻņĶńĻēőŁ

0,33 0,46 0,87 0,39 1,65 0,25 0,79 0,5 0,35 0,33 0,48 0,8 1,27 0,43 0,57 8,49 0,39 1 0,44 0,75 1,21 0,42 0,8 2,31 5,6 0,95 3,16 1,18 2,41 2,79 0,35 0,4 0,53 0,42 1,13

6,45

100

0,32

0,33

-3,33

84.505

0,85

0,92

4,17 -4,82 -9,09 -2,78

2.336 5.009 151.130 2.120 16.050

1,6 0,24 0,75 0,5 0,35

1,65 0,25 0,85 0,56 0,36

-0,93 -2,5

12.218 45.393 7.000 30.266 170 6.051 56.550

0,48 0,76 1,27 0,42 0,57 8,4 0,39

0,5 0,81 1,27 0,46 0,57 8,56 0,41

-2,22 -5,06 0,83 2,44

196.905 10.165 868 49.587

0,43 0,74 1,2 0,41

0,46 0,77 1,23 0,43

4,35 1,27 -0,78 -2,27

4,4 5,33 5,7 6,9

-1,85 -0,88

1.335 1.805 230

5,25 0,91 2,92

5,65 0,96 3,2

40.925 12 12.520 2.210 141.800 500 4.250

2,21 2,38 0,35 0,39 0,52 0,42 1,1

2,43 2,79 0,37 0,4 0,56 0,42 1,14

REDS (ȀO) RILKEN (Kȅ) SCIENS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (ȀO) SPACE HELLAS (Ȁȅ) SPRIDER STORES (Ȁȅ) TRASTOR ǹ.Ǽ.Ǽ.ǹ.Ȇ. (Ȁȅ) ǹǿȅȁǿȀǾ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǹȀȇǿȉǹȈ (Ȁȅ) ǹȁȀȅ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǹȁȅȊȂȊȁ (Ȁȅ) ǹȃǻȇȅȂǼǻǹ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǹȉȉǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ (Ȁȅ) ǺǹȁȀǹȃ ǹȀǿȃǾȉǹ (Ȁȅ) ǺǹȇǺǼȇǾȈ ȃ. - MODA BAGNO (Ȁȅ) ǺǿȅȀǹȇȆǼȉ (Ȁȅ) ǺǿȈ (Ȁȅ) ǺȅīǿǹȉǽȅīȁȅȊ SYSTEMS (Ȁȅ) ǺȍǺȅȈ ȂȆǹȂȆǾȈ (Ȁȅ) īǹȁǹȄǿǻǿ (Ȁȅ) īǿȅȊȇȅȂȆȇȅȀǼȇȈ (Ȁȅ) ǻǹǿȅȈ ȆȁǹȈȉǿȀǹ (Ȁȅ) ǻǿǹȈ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǻǿǹȈ ǿȋĬ/īǼǿǼȈ (Ȁȅ) ǻȅȂǿȀǾ ȀȇǾȉǾȈ (Ȁȅ) ǻȅȊȇȅȈ (Ȁȅ) ǻȇȅȂǼǹȈ (Ȁȅ) ǼǺȇȅĭǹȇȂǹ (Ȁȅ) ǼǿǻǾȈǼȅĭȍȃǿȀǾ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǼȀȉǼȇ (Ȁȅ) Ǽȁ. ǺǿȅȂ. ǽǹȋǹȇǾȈ (Ȁǹ) ǼȁǹȈȉȇȅȃ (ȀO) ǼȁǺǼ ǼȃǻȊȂǹȉȍȃ (Ȁȅ) ǼȁīǼȀǹ (Ȁȅ) Ǽȁǿȃȅǿȁ (Ȁȅ) ǼȁȁǹǻȅȈ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ Ȁǹȁȍǻǿǹ (Ȁȅ) Ǽȁȉȅȃ (Kȅ) ǼȁȉȇǹȀ (Ȁȅ) ǼȆǿȁǼȀȉȅȈ (Ȁȅ) ǼȉǼȂ (Ȁǹ) ǼȊȇȍȆǹȎȀǾ ȆǿȈȉǾ (Ȁȅ) ǼȊȇȍȈȊȂǺȅȊȁȅǿ (Ȁȅ) ǿǹȈȍ (Ȁȅ) ǿǹȉȇǿȀȅ ǹĬǾȃȍȃ (Ȁȅ) ǿȀȉǿȃȅȈ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǿȂȆǼȇǿȅ (Ȁȅ) ǿȃȉǼǹȁ ȅȂǿȁȅȈ (Ȁȅ) ǿȃȉǼȇȉǼȀ (Ȁȅ) ȀǹĬǾȂǼȇǿȃǾ (Ȁȅ) ȀǹȃǹȀǾȈ Ȉ. (Ȁȅ) ȀǹȇǹȂȅȁǼīȀȅȈ (Ȁȅ) ȀǹȇǹȉǽǾ (Ȁȅ) ȀǼȀȇȅȌ (Ȁȅ) ȀǼȆǼȃȅȊ ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȀȁȅȊȀǿȃǹȈ - ȁǹȆȆǹȈ (Ȁȅ) ȀȁȍȈ/īǿǹ ȃǹȊȆǹȀȉȅȊ (Ȁǹ) ȀȅȇǻǼȁȁȅȊ ȋ. ǹĭȅǿ (Ȁȅ) ȀȅȇȇǼȈ (Ȁȅ) ȀȇǼȀǹ (Ȁȅ) ȀȇǼȉǹ ĭǹȇȂ (Ȁȅ) Ȁȇǿ - Ȁȇǿ (Ȁȅ) ȀȉǾȂǹ Ȁ. ȁǹǽǹȇǿǻǾ (Ȁȅ) ȀȊȇǿǹȀǿǻǾȈ Ǿ.- F.H.L. (Ȁȅ) ȀȊȇǿǹȀȅȊȁǾȈ (Ȁȅ) ȁǹȃǹȀǹȂ (Ȁȅ) ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ȃ. (ȀA) ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ȃ. (ȆA) ȁǿǺǹȃǾ ǼȀǻȅȉ. ȅȇī. (Ȁȅ) ȁȅȊȁǾ ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȂǹĬǿȅȈ ȆȊȇǿȂǹȋǹ (Ȁȅ) ȂȅȉȅǻȊȃǹȂǿȀǾ (Ȁȅ) ȂȆǾȉȇȅȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋǿȀǾ (KO) ȃǹȀǹȈ ȂȅȊȈǿȀǾ (Ȁȅ) ȃǹȊȉǼȂȆȅȇǿȀǾ (Ȁȅ) ȃǾȇǼȊȈ (ȀO) ȃȉȇȅȊȀĭǹȇȂȆǼȃ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ȆǹȇȃǹȈȈȅȈ (Ȁȅ) ȆǹȎȇǾȈ ȆȁǹȈȉǿȀȍȃ (Ȁȅ) ȆǼȉȇȅȆȅȊȁȅȈ ȆǼȉȇȅȈ (Ȁȅ) ȆȁǹȈȉǿȀǹ ĬȇǹȀǾȈ (Ȁȅ) ȆȁǹȈȉǿȀǹ ȀȇǾȉǾȈ (Ȁȅ) ȇǼǺȅȎȁ (Ȁȅ) ȈǹȇǹȃȉȅȆȅȊȁȅȈ ȀȊȁ/ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȈǼȁȅȃȉǹ (Ȁȅ) ȈȆȊȇȅȊ ǹīȇ. ȅǿȀ. (Ȁȅ) ȈĭǹȀǿǹȃǹȀǾȈ (Ȁȅ) Ȉȍȁ/īǼǿǹ ȀȅȇǿȃĬȅY (Ȁȅ) ȉǼȋȃǿȀǾ ȅȁȊȂȆǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȉǽǿȇǹȀǿǹȃ ȆȇOĭǿȁ (Ȁǹ) ȋǹȁȀȅȇ (Ȁǹ)

0,95 2,3 0,37 1,19 0,47 0,76 1,51 0,45 0,44 0,53 1,01 0,58 0,4 0,3 0,6 0,78 1,32 1,06 0,35 0,65 5,39 0,59 1,61 0,63 0,67 0,25 0,43 0,38 0,55 1,16 0,74 0,5 0,6 1,3 27,25 1,16 0,6 1,55 0,42 0,52 0,51 3,12 1,15 0,45 0,84 0,19 0,7 0,57 2,96 1,61 0,75 1,95 1,8 0,93 0,67 0,33 0,29 4,18 0,54 1,74 0,85 0,35 0,52 0,45 0,62 0,5 0,4 0,45 1,62 0,43 0,51 0,45 0,7 0,3 0,67 0,37 0,63 0,29 2,39 0,5 3 0,81 1,08 0,62 0,63 0,27 0,99 1,36 0,44 0,7

3,26 0,88

4.565 2 4.951

0,94 2,3 0,36

1 2,3 0,37

6.200 2.837 22.300 30

0,47 0,75 1,51 0,44

0,49 0,76 1,55 0,45

-8,62 -1,94

7.580 1.726

0,53 1,01

0,58 1,03

-3,23

4.421 140

0,39 0,29

0,41 0,3

-0,75 1.383 -7,83 834.784 -5,41 3.650

1,27 1,04 0,35

1,33 1,17 0,4

-3,58

646 41.755 250 5.380

5,2 0,58 1,61 0,56

5,78 0,6 1,61 0,65

8,7

7.381 4.366 1.343

0,23 0,4 0,36

0,26 0,44 0,38

2,65 -2,63 -5,66

2.547 30.605 5.052 420

1,07 0,72 0,5 0,59

1,16 0,78 0,55 0,6

-0,15 0,87

1.418 19.994 3.500 3.650 1.638 950 690 18.270 5.564 149.233 10.310 15.542 291

27,03 1,14 0,59 1,55 0,38 0,48 0,5 3,07 1,15 0,44 0,83 0,19 0,6

27,8 1,22 0,6 1,6 0,43 0,52 0,52 3,12 1,2 0,47 0,84 0,19 0,7

67 350 2.949 5.162 300

2,95 1,49 0,72 1,88 1,8

3,23 1,61 0,75 1,95 1,8

5.001 1.000

0,66 0,33

0,68 0,33

2,96 -1,82

260 6.197 810 3.774

4,03 0,52 1,73 0,83

4,2 0,54 1,74 0,86

-1,89 -10

2.000 4.294

0,52 0,45

0,52 0,47

3,18

1.000 670

0,45 1,62

0,45 1,7

1,52

1.000 60 140 18.340

0,45 0,7 0,3 0,66

0,45 0,74 0,3 0,67

-1,56 -6,45

30.537 1.520

0,63 0,29

0,66 0,3

ǼȜȒȚŸŸȗŸȌȎȕȒȓȤȚŸȍȎȈȓȜȐȚŸȓȊȜȆȌșȊȞȎŸȓȆșȍȐŸ ŸțȜȒȚŸ ŸǢȗȕȅȍȎȚŸȓȊȒŸȐŸȊȖȈȊŸȜȡȕŸțȝȕȊȔ ȔȊȌȦȕŸȍȒȊǢȗșȞȡȕȤȜȊȕŸțȜȊŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸǷȡșȈȜȎ șȊ ŸȐŸȊȌȗșȅŸȎȈȟȎŸȊȕȆȔȑȎȒŸȆȡȚŸȜȒȚŸ ŸǢȗȕȅȍȎȚ

ǹŸȍȎȈȓȜȐȚŸȜȐȚŸȝȠȐȔȇȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸțȐǢȎȈ ȡȕȎŸȅȕȗȍȗŸ ŸȗŸȍȎȈȓȜȐȚŸȜȐȚŸǢȎțȊȈȊȚŸȓȎȞȊ ȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸțȐǢȎȈȡȕȎŸȊȘȦȔȎȒȎȚŸ ŸȓȊȒŸȗŸȍȎȈ ȓȜȐȚŸȜȐȚŸǢȒȓșȇȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸȇȜȊȕŸȟȊǢȐȔȤ ȜȎșȊŸȓȊȜȅŸ 

ǹŸȓȔȊȍȒȓȤȚŸȍȎȈȓȜȐȚŸȜȡȕŸȜșȊȘȎȏȦȕŸȇȜȊȕŸȟȊǢȐ ȔȤȜȎșȊŸȓȊȜȅŸ 

ǼȜȒȚŸǢȎȜȗȟȆȚŸǢȎŸȜȗȕŸȝȠȐȔȤȜȎșȗŸȜȏȈșȗŸȖȎȟȦșȒȏȊȕŸ ȗȒŸǹǺǬǺŸ ŸțȜȊŸ ŸȎȝșȦ ŸǯȑȕȒȓȇŸ Ÿ țȜȊŸ ŸȎȝșȦ ŸǹǽǯŸ ŸțȜȊŸ ŸȎȝșȦŸȓȊȒŸ ȧǯDZŸ ŸțȜȊŸ ŸȎȝșȦ

ǼȜȗŸțȥȕȗȔȗŸȜȡȕŸǢȎȜȗȟȦȕŸȘȗȝŸȍȒȊȓȒȕȗȥȕȜȊȕ ŸŸ ȇȜȊȕŸțȎŸȊșȕȐȜȒȓȤŸȆȍȊȞȗȚ ŸŸțȎŸȑȎȜȒȓȤ ŸȎȕȦŸŸ ȘȊșȆǢȎȕȊȕŸȊǢȎȜȅȋȔȐȜȎȚ

ǽȗŸKIP@R?ŸȜȗȝŸȍȎȓȊȎȜȗȥȚŸȗǢȗȔȤȌȗȝŸȊȕȊȞȗșȅȚŸ ȝȘȗȟȡșȗȥțȎŸțȜȒȚŸ ŸǢȗȕȅȍȎȚŸȋȅțȐȚŸ ŸǢȗȕȅ ȍȎȚŸțȎŸțȟȆțȐŸǢȎŸȜȗŸȅȕȗȒȌǢȊŸȜȐȚŸȊȌȗșȅȚŸȓȊȒŸȜȗŸȎȘȒ ȜȤȓȒȗŸțȜȗŸ Ÿ 

ǼȜȗŸȎȜȆȚŸȗǢȤȔȗȌȗ ŸȜȗŸȎȘȒȜȤȓȒȗŸțȐǢȎȈȡȕȎŸȘȜȦ țȐŸțȜȗŸ ŸȊȘȤŸ 

ǼȜȊŸȝȘȤȔȗȒȘȊŸȎȝșȡȘȊȢȓȅŸȟșȐǢȊȜȒțȜȇșȒȊŸȎȘȒ ȓșȊȜȗȥȕŸȊȕȗȍȒȓȆȚŸȜȅțȎȒȚ ŸȎȕȦŸȊȕȗȍȒȓȤŸȅȕȗȒȌǢȊŸ ȜȐȚŸțȝȕȎȍșȈȊțȐȚŸțȜȐŸǮȗȝȤȔŸǼȜșȒȜŸȍȎȈȟȕȗȝȕŸȜȊŸ AMLMP@K

ǹŸ$0/# ŸțȜȗŸȀșȐǢȊȜȒțȜȇșȒȗŸȜȗȝŸǵȗȕȍȈȕȗȝŸ ȎȕȒțȟȝȤȜȊȕŸȓȊȜȅŸ ŸțȜȒȚŸ ŸǢȗȕȅȍȎȚ Ÿ țȜȗŸǺȊșȈțȒ ŸȗŸ!! ŸțȐǢȎȈȡȕȎŸȓȆșȍȐŸ ŸțȜȒȚŸ  ŸǢȗȕȅȍȎȚŸȓȊȒŸțȜȐŸǿșȊȕȓȞȗȥșȜȐŸȗŸȍȎȈȓȜȐȚŸ "4ŸȇȜȊȕŸȟȊǢȐȔȤȜȎșȊŸȓȊȜȅŸ ŸțȜȒȚŸ Ÿ ǢȗȕȅȍȎȚ

ǼȜȊŸȊțȒȊȜȒȓȅŸȟșȐǢȊȜȒțȜȇșȒȊŸȎȘȒȓșȅȜȐțȊȕŸȊȕȗ ȍȒȓȆȚŸȜȅțȎȒȚŸȓȊȒŸțȜȗŸȀșȐǢȊȜȒțȜȇșȒȗŸȜȗȝŸǽȤȓȒȗŸȗŸ ,BDD@B ŸȆȓȔȎȒțȎŸȝȠȐȔȤȜȎșȊŸȓȊȜȅŸ ŸțȜȒȚŸ  ŸǢȗȕȅȍȎȚ

ϯВЌЄЙАГЕˍϹАГЗДˍˍ  

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

ǬȕȗȍȒȓȆȚŸȜȅțȎȒȚŸȎȘȒȓșȊ ȜȗȥȕŸțȜȗŸȀșȐǢȊȜȒțȜȇșȒȗŸȟȑȎȚŸŸ ǺȆǢȘȜȐ ŸȓȊȑȦȚŸȗȒŸȎȘȎȕȍȝȜȆȚŸ ȘșȗȟȡșȗȥȕŸțȎŸȜȗȘȗȑȎȜȇțȎȒȚŸ țȜȗȝȚŸȘȎșȒțțȤȜȎșȗȝȚŸȓȔȅȍȗȝȚŸ ȜȐȚŸȊȌȗșȅȚ

ȋǹȉǽǾȀȇǹȃǿȍȉǾ Ǽ. Ȋǿȅǿ (Ȁȅ) ȋǹȎǻǼȂǼȃȅȈ (Ȁȅ)

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å

Œ…„

0,8 1,16

ǼǿǻǿȀȍȃ ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀȍȃ

-5,63

0,63 1,61

1,97 4 0,32 -2,54 4,65 -1,18 6,06 0,68 1,26 8,7 0,52

-5,71

-5,41

-1,96

1,61 -1,98 0,74 -4,11

6.122 1.240 851

0,49 3 0,8

0,51 3 0,81

7.400 150 5.126 54.382 10.678

0,62 0,63 0,27 0,97 1,33

0,63 0,63 0,27 1,03 1,38

4.849

0,7

0,73

ALPHA ǹȈȉǿȀǹ ǹȀǿȃǾȉǹ (Ȁȅ) ATTICA ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Kȅ) AVENIR ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) CROWN HELLAS CAN (ȀO) ELBISCO ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁǹ) INTERFISH ǿȋĬ/īǼǿǼȈ (Ȁȅ) PAPERPACK ȉȈȅȊȀǹȇǿǻǾȈ ǿ. (Ȁȅ) PC SYSTEMS (Ȁȅ) SPIDER - ȆǼȉȈǿȅȈ ȃ.& Ȋǿȅǿ (Kȅ) UNIBIOS (Ȁȅ) VIVERE (Ȁȅ) ǹĬǾȃǹ (Ȁȅ) ǹȃǼȀ (Ȁȅ) ǹȃǼȀ (Ȇȅ `90) ǹȃǼȀ (Ȇȅ `96) ǹȈȉǾȇ ȆǹȁǹȈ (Ȁȅ) ǺǿȅȉǼȇ (Ȁȅ) ī.Ǽ. ǻǾȂǾȉȇǿȅȊ (Ȁȅ) īǼȀǼ (Ȁǹ) īǼȃǿȀǾ ǼȂȆȅȇǿȅȊ (Ȁȅ) īǼȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǾ ȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǽǹȂȆǹ (Ȁǹ) ǾȇǹȀȁǾȈ ǹīǼȉ (Ȁȅ) ǿȁȊǻǹ (Ȁȅ) ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ-ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ (Ȇȅ) ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ-ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ (Ȁȅ) ǿȅȃǿȀǾ ȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȀǹȇǼȁǿǹ (Ȁǹ) ȁǹȂȌǹ (Ȁȅ) ȂȅȊǽǹȀǾȈ (Ȁǹ) ȂȅȋȁȅȈ (Ȁȅ) ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ ǿ. & ȊǿȅȈ (Ȁǹ) ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ ǿ. & ȊǿȅȈ (Ȇǹ) ȃǿȀǹȈ (Ȁȅ) ȆǼȇȈǼȊȈ (Ȁȅ) ȆȇȅȅǻǼȊȉǿȀǾ (Ȁȅ) ȈǹȃȊȅ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ȈǼȁȂǹȃ (ȀO) ȉ BANK (Ȁȅ) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ (Ȁȅ) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ (Ȇȅ) ĭǿǼȇǹȉǼȄ (Ȁȅ) ĭǿȃȉǼȄȆȅȇȉ (Ȁȅ) ȋǹȉǽǾȎȍǹȃȃȅȊ (Ȁȅ)

7,6 0,48 0,25 13,5 0,59 0,13 0,18 0,13 0,18 0,06 0,94 0,4 0,18 2,25 0,54 2,1 0,13 0,09 7,46 0,24 1,38 0,33 1,7 5,9 4 0,26 0,35 0,23 14 67,75 18,07 0,27 0,1 0,11 0,47 1,07 0,23 0,17 0,11 0,23 0,15 11,7 6,5 0,12 0,3 0,08

-2,04 4,17

367 776 5.009 775

7,6 0,45 0,24 13,5

7,6 0,5 0,25 13,5

24.922

0,17

0,18

3.839 14.509 10 87.894

0,06 0,94 0,4 0,18

0,06 0,94 0,4 0,19

252 39.627 8.500

2,1 0,12 0,09

2,11 0,14 0,09

4,35 300 2,22 124.208

0,24 1,32

0,24 1,47

8,11 -5,26

-1,87

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

ȃǼȍȇǿȅȃ (Ȁȅ) ȆǹȆȅȊȉȈǹȃǾȈ (Ȁȅ) ȆǾīǹȈȅȈ ǼȀǻȅȉǿȀǾ ǹ.Ǽ. (KO) ȈǿǻȂǹ (Ȁȅ) ȉǼīȅȆȅȊȁȅȈ ȋ.Ȁ. (Ȁȅ) ȉǼȋȃǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ (Ȁȅ) ȉǾȁǼȉȊȆȅȈ (Ȁȅ)

0,27 0,18 0,3 0,81 0,24 0,38 1,96

-6,9 2.720 -5,26 7.200 -3,23 40 1,25 220 1.200

0,27 0,18 0,3 0,81 0,24

0,27 0,18 0,3 0,84 0,24

4,6

4,6

ǼȃǹȁȁǹȀȉǿȀǾ ǹīȅȇǹ ALPHA TRUST (Ȁȅ) VIDAVO (Ȁȅ) ENVITEC (Ȁȅ) ǼȃȉǼȇȈȅĭȉ (Ȁȅ) EPSILON NET (Ȁȅ) EUROXX (Ȁȅ) ȀȇǾȉȍȃ ǹȇȉȅȈ (Ȁȅ) MEDITERRA (Ȁȅ) Ǻǿȅǿǹȉȇ & ȇȅȂȆȅȉ. ȉǼȋȃȅȁ. (Ȁȅ) ȃȉȅȆȁǼȇ (Ȁȅ) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (Ȁȅ) ȅȆȉȅǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǼȈ ȉǼȋȃȅȁ. (Ȁȅ) DIVERSA (Ȁȅ) ĭȅȊȃȉȁǿȃȀ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ)

0,81 3,65 2,47 0,9 0,58 3,3 1,09 1,58 2,23 2,2 2,52 1,45 2,86 4,6

-0,86

120

ȊȆȅ ǹȃǹȈȉȅȁǾ ALTIUS ǹǼǼȋ (Ȁȅ) BETANET (Ȁȅ) EUROLINE AEEX (Ȁȅ) INTERINVEST AEEX (Kȅ) MICROLAND COMPUTERS (Ȁȅ) ǹȁȊȈǿǻǹ (Ȁȅ) ǹȁȊȈǿǻǹ (Ȇȅ) ǹȈȆǿȈ Ȇȇȅȃȅǿǹ (Ȁȅ) ǹȉǼȇȂȍȃ (Ȁȅ) ǻǿǼȀǹȉ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ (Ȇȅ) ǼȃȍȂǼȃǾ ȀȁȍȈȉȅȏĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ (Ȁȅ) ȀǹȇǻǹȈǿȁǹȇǾȈ (ȀO) ȁǹȃ-ȃǼȉ (KO) ȂǹȄǿȂ ȆǼȇȉȈǿȃǿǻǾȈ (Ȁǹ) ȂǼȈȅȋȍȇǿȉǾ ǹĭȅǿ (Ȁȅ) ȆǼȉǽǼȉǹȀǿȈ ǹ. (Ȁȅ) ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ (Ȁȅ) ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ (Ȇȅ) ȈǹȅȈ (Ȁȅ) ȉǼȄǹȆȇǼȉ (Ȁȅ) ȋǹȁȊǺǻȅĭȊȁȁȍȃ (Ȁȅ)

0,59

63.792

1,7

1,71

-2,2

258

4

4,01

-0,07 -4,39

100 486 2.450

14 65 17,65

14 67,8 18,76

5.010

0,1

0,1

9,52

3.400 2.000

0,23 0,17

0,23 0,17

-6,25

53.960

0,15

0,16

-14,29

1.100

0,12

0,13

5.000

0,08

0,08

3.306

0,05

0,06

13.263 1.100

0,6 0,16

0,61 0,16

720 119 1.099

0,08 0,3 0,17

0,09 0,3 0,17

39.627 21.898

0,12 0,22

0,14 0,23

1.740

0,07

0,07

ǻȡĮȖĮIJıĮȞȓȠȣ ʌȜĮIJİȓĮȀȜĮȣșȝȫȞȠȢ ǹșȒȞĮ

-16,67

3.251

0,29

0,32

ȉȘȜ)D[(PDLOVDOHV#FIVJUZHEVLWHZZZFIVJU

-7,69

33.192

0,12

0,13

2,75 5

25.250 5.010 3.300 40.226

0,27 0,18 2,55 0,2

0,28 0,18 2,67 0,22

1,07 0,06 1,41 1,12 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,08 0,14 0,05 0,14 0,12 0,1 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12

ȊȆȅ ǼȆǿȉǾȇǾȈǾ ALTEC (Ȁȅ) COMPUCON (ȀO) FASHION BOX (Ȁȅ) HELLAS ONLINE (Ȁȅ) NUTRIART (Ȁȅ) OLYMPIC CATERING (Ȁȅ) RIDENCO (Ȁȅ) SATO AE (Ȁȅ) YALCO - ȀȍȃȈȉǹȃȉǿȃȅȊ (Ȁǹ) ǹǼīǼȀ (Ȁȅ) ǹȁĭǹ īȀȇǿȈǿȃ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) ǹȉȁǹȃȉǿȀ (Ȁȅ) ǹȉȉǿ - Ȁǹȉ (Ȁȅ) ǺǹȇǹīȀǾȈ (Ȁȅ) ǺǹȇǺǹȇǼȈȅȈ (Ȁǹ) ǺǿȅȉǼȇ (Ȁȅ) ǻȅȁ (Ȁȅ) ǼǻȇǹȈǾ - ȌǹȁȁǿǻǹȈ ȋ. (Ȁȅ) ǼǿȀȅȃǹ - ǾȋȅȈ (Ȁȅ) ǼȁǺǿǼȂǼȀ (Ȁȅ) ǼȁǼȊĬǼȇǾ ȉǾȁǼȅȇǹȈǾ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹǿ ǿȋĬ/īǼǿǹǿ (Ȁȅ) ǼȁĭǿȀȅ (Ȁȅ) ǼȊȇȍȈȊȂȂǼȉȅȋǼȈ (Ȁȅ) ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ ǹĬǾȃȍȃ (Ȁȅ) ǿȆȆȅȉȅȊȇ (Ȁǹ) ȀǼȇǹȂǼǿǹ-ǹȁȁǹȉǿȃǾ (Ȁȅ) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (Ȁȅ) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (ȆO) ȀȅȊȂȆǹȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) ȂǹȎȁȁǾȈ Ȃ.ǿ.(Ȁȅ) ȂǹȇǹȀ ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ (Ȁȅ) ȂǾȋǹȃǿȀǾ (Ȁȅ) ȂǾȋǹȃǿȀǾ (Ȇȅ) ȂǿȃȍǿȀǼȈ īȇǹȂȂǼȈ ǹȃǼ (Ȁȅ) ȃǼȁ (Ȁȅ)

0,06 0,07 1,5 0,61 0,16 0,35 0,05 0,08 0,3 0,17 0,44 0,08 0,04 0,49 0,13 0,13 0,22 0,04 0,04 3,7 0,76 0,07 0,28 0,08 0,3 0,79 0,1 0,04 0,08 0,08 0,12 0,29 0,27 0,18 2,62 0,21

6,67

-11,11

-8,33

ȆȜǼȜİȣșİȡȓĮȢȀĮIJİȡȓȞȘIJȘȜ)D[ ǹȡĮįİȓĮȢȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢǹʌȩijĮıȘIJȘȢǼʌȚIJȡȠʌȒȢȀİijĮȜĮȚĮȖȠȡȐȢ ǹȇȂǹǼǺǹĭȂǻȅȊĭǹǼǼǹĬǾȃȍȃ


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÌÇÍÕÌÁ ÔÇÓ ÅÐÉÔÑÏÐÇÓ ÃÅÙÑÃÉÁÓ ÔÏÕ ÅÕÑÙÐÁÚÊÏÕ ÊÏÉÍÏÂÏÕËÉÏÕ:

Éó÷õñÞ ÊÁÐ êáé ìåôÜ ôï 2013

Õ

éïèåôÞèçêå áðü ôçí ÅðéôñïðÞ Ãåùñãßáò ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ ç ¸êèåóç ó÷åôéêÜ ìå ôçí "ÊÃÐ ìå ÷ñïíéêü ïñßæïíôá ôï 2020: ç áíôéìåôþðéóç ôùí ìåëëïíôéêþí ðñïêëÞóåùí üóïí áöïñÜ ôç äéáôñïöÞ, ôïõò öõóéêïýò ðüñïõò êáé ôï Ýäáöïò". Ïé óõíïëéêÜ 60 ôñïðïëïãßåò ðïõ åß÷å õðïâÜëåé åðß ôïõ ó÷åäßïõ ¸êèåóçò ï ÅõñùâïõëåõôÞò ôçò ÍÄ ÊáèçãçôÞò Ãéþñãïò ÐáðáóôÜìêïò åíóùìáôþèçêáí (óôçí óõíôñéðôéêÞ ôïõò ðëåéïøçößá) óôï ôåëéêü êåßìåíï ôçò ¸êèåóçò åßôå áõôïýóéåò åßôå óôï ðëáßóéï ôùí óõìâéâáóôéêþí ôñïðïëïãéþí ðïõ óõìöùíÞèçêáí áðü üëåò ôéò ðïëéôéêÝò ïìÜäåò. Åðéóçìáßíïíôáé ôá êõñéüôåñá óçìåßá ôçò ¸êèåóçò, êáèþò êáé ïé åíóùìáôùèåßóåò ôñïðïëïãßåò ôïõ ê. ÐáðáóôÜìêïõ: Óýìöùíá ìå ôçí ¸êèåóç, ç äéáóöÜëéóç ôçò åðéóéôéóôéêÞò áóöÜëåéáò ðáñáìÝíåé êåíôñéêüò óôü÷ïò ôçò ÊÁÐ, åíþ ðáñÜëëçëá áíáäåéêíýåôáé ç åõñýôåñç óõìâïëÞ ôçò åõñùðáúêÞò áõôÞò ðïëéôéêÞò óôçí åðßôåõîç ôùí óôü÷ùí ôçò óôñáôçãéêÞò ÅÅ-2020. Õðïóôçñßæåôáé ç äéáôÞñçóç ôçò éó÷ýïõóáò áñ÷éôåêôïíéêÞò ôçò ÊÁÐ åðß ôç âÜóåé äýï óõìðëçñùìáôéêþí ðõëþíùí, óôï ðëáßóéï ôçò ïðïßáò ï äåýôåñïò ðõëþíáò èá ðáñÝ÷åé ôçí áðáéôïýìåíç åõåëéîßá ãéá ôçí Ýíôáîç åèíéêþí/ðåñéöåñåéáêþí êáé ôïðéêþí éäéáéôåñïôÞôùí. Õðåñøçößóèçêå ç äéáôÞñçóç ôùí åõñùðáúêþí ðüñùí ôçò ÊÁÐ ôïõëÜ÷éóôïí óôï éó÷ýïí åðßðåäï. ÂÜóåé õéïèåôçèåßóáò ôñïðïëïãßáò ôïõ ê. ÐáðáóôÜìêïõ êáé óõíáäÝëöùí ôïõ áðü ôï ÅËÊ, óçìåéþíåôáé ñçôþò üôé åíüøåé ôçò åðåñ÷üìåíçò ìåôáññýèìéóçò, áðïññßðôåôáé ïðïéáäÞðïôå ðñïóðÜèåéá ãéá åðáíåèíéêïðïßçóç ôçò ÊÁÐ ìÝóù ôçò óõã÷ñçìáôïäüôçóçò ôùí Üìåóùí ðëçñùìþí Þ ãéá ôç ìåôáöïñÜ ðüñùí óôïí äåýôåñï ðõëþíá. Õðïãñáììßæåôáé ç áíÜãêç äéáôÞñçóçò åíüò éó÷õñïý ðñþôïõ ðõëþíá êáé ôùí Üìåóùí åíéó÷ýóåùí ðñïò ôïõò ãåùñãïýò, ãéá ôç óôáèåñïðïßçóç ôïõ åéóïäÞìáôüò ôïõò êáé ôç óõíÝ÷éóç ôçò ðáñï÷Þò äçìïóßùí áãáèþí ðñïò ôï êïéíùíéêü óýíïëï. Óçìåéþíåôáé ç áíÜãêç äßêáéçò êáôáíïìÞò ôùí ðüñùí ôçò ÊÁÐ ôüóï ìåôáîý ôùí êñáôþí ìåëþí, üóï êáé ìåôáîý ôùí ãåùñãþí åíôüò ôïõ éäßïõ êñÜôïõò ìÝëïõò, åðß ôç âÜóåé áíôéêåéìåíéêþí êñéôçñßùí. Ðñïò ôïýôï, ôï éóôïñéêü ìïíôÝëï èá ðñÝðåé óôáäéáêÜ íá áíôéêáôáóôáèåß, óôï ðëáßóéï ôçò åðüìåíçò äçìïóéïíïìéêÞò ðåñéüäïõ, êáé íá õðÜñîåé ìåôÜâáóç ðñïò óôñåììáôéêÝò åíéó÷ýóåéò óå åðßðåäï êñÜôïõò ìÝëïõò/ðåñéöÝñåéáò. Áðïññßðôåôáé, ðáñÜëëçëá, ç êáèéÝñùóç åíéáßáò. -óå åðßðåäï ÅÅóôñåììáôéêÞò åíßó÷õóçò (uniform flat rate payment) Ôïíßæåôáé ï ñüëïò ôùí ìéêñþí ãåùñãþí óôçí ÅõñùðáúêÞ ãåùñãßá êáé õðïóôçñßæåôáé ç êáèéÝñùóç åéäéêïý êáé áðëïðïéçìÝíïõ óõóôÞìáôïò óôÞñéîÞò ôïõò. Èá ðñÝðåé íá ðáñÝ÷åôáé ç áðáéôïýìåíç åõåëéîßá óôá êñÜôç ìÝëç ãéá ôïí ïñéóìü ôùí 'ìéêñþí ãåùñãþí'. Áíáãíùñßæåôáé ç áíåðÜñêåéá ôùí éó÷õüíôùí ìÝôñùí õðÝñ ôùí íÝùí ãåùñãþí óôï ðëáßóéï ôïõ â' ðõëþíá êáé õðïãñáììßæåôáé ç áíÜãêç óôï÷åõìÝíçò ðñïóÝããéóçò ãéá ôç äéáóöÜëéóç ôçò áíáíÝùóçò ôùí ãåíåþí óôïí ãåùñãéêü ðëçèõóìü. Óýìöùíá ìå ôçí ôñïðïëïãßá ðïõ åß÷å êáôáèÝóåé ï ê. ÐáðáóôÜìêïò ìå ÃÜëëïõò óõíáäÝëöïõò ôïõ, ç åöáñìïãÞ ìÝôñùí ãéá ôç äéåõêüëõíóç ôçò åãêáôÜóôáóçò êáé ôçí êáôÜñôéóç ôùí íÝùí ãåùñãþí ðñÝðåé íá êáôáóôåß õðï÷ñåùôéêÞ ãéá ôá êñÜôç ìÝëç, åíþ ðáñÜëëçëá óôï÷åõìÝíá ìÝôñá èá ðñÝðåé íá ðñïâëåöèïýí êáé óôïí ðñþôï ðõëþíá. ÐñïâëÝðåôáé ñçôþò ç äõíáôüôçôá äéáôÞñçóçò ïñéóìÝíùí óõíäåäåìÝíùí åíéó÷ýóåùí -åíôüò ôùí ïñßùí ôïõ ÐÏÅ- óå óõãêåêñéìÝíåò ðåñéï÷Ýò êáé ãéá ïñéóìÝíïõò åõáßóèçôïõò ôïìåßò êáé ìåôÜ ôï 2013. Õðïóôçñßæåôáé óáöþò ç èÝóðéóç ïñïöÞò -Þ Üëëùí áíôßóôïé÷ùí ìç÷áíéóìþí- óôéò Üìåóåò åíéó÷ýóåéò, êáèþò êáé ç êáôáâïëÞ åíéó÷ýóåùí ìüíïí óôïõò åíåñãïýò ãåùñãïýò. Óçìåéþíåôáé üôé ìå ôçí õéïèåôçèåßóá ôñïðïëïãßá ôïõ ê. ÐáðáóôÜìêïõ ùò åíåñãüò íïåßôáé ï ãåùñãüò, ï ïðïßïò ðáñÜãåé êáé ü÷é áðëþò ôçñåß ïñèÝò ãåùñãéêÝò êáé ðåñéâáëëïíôéêÝò ðñáêôéêÝò, üðùò ðñïÝâëåðå ôï áñ÷éêü êåßìåíï ôïõ ó÷åäßïõ ¸êèåóçò Ùò ðñïò ôçí "ðñÜóéíç óõíéóôþóá" ôùí Üìåóùí åíéó÷ýóåùí ðïõ ðñïôåßíåé ç ÅðéôñïðÞ, æçôåßôáé ç õðïâïëÞ ìåëÝôçò åðéðôþóåùí ùò ðñïò ôçí åíäå÷üìåíç åöáñìïãÞ ôçò. Óçìåéþíåôáé üôé ç åéóáãùãÞ åíüò óõóôÞìáôïò ðáñï÷Þò êéíÞôñùí èá ðñÝðåé íá ðåñéëáìâÜíåé áðëïõóôåõìÝíá ðåñéâáëëïíôéêÜ ìÝôñá -êáôÜ ôçí åöáñìïãÞ êáé êáôÜ ôç äéåîáãùãÞ åëÝã÷ùí-, êáèþò êáé íá óõíïäåõèåß áðü ôçí êáôáâïëÞ åðáñêïýò áíôéóôáèìßóìáôïò êáé ôçí áðëïðïßçóç ôùí ðñïûðïèÝóåùí ôçò ðïëëáðëÞò óõììüñöùóçò. Åéäéêüôåñá, ïé ðñïûðïèÝóåéò ôçò ðïëëáðëÞò óõììüñöùóçò èá ðñÝðåé íá ðåñéïñßæïíôáé óå ðñüôõðá ôá ïðïßá óõíäÝïíôáé ìå ôç ãåùñãßá, íá õðüêåéíôáé óå áðëïýò åëÝã÷ïõò êáé áíáëïãéêÝò êõñþóåéò. Áðáñáßôçôç åßíáé ç ìåßùóç ôïõ äéïéêçôéêïý Ü÷èïõò ðñïò üöåëïò ôùí ãåùñãþí êáé ôùí åèíéêþí äéïéêÞóåùí. Ùò ðñïò ôá ìÝôñá áãïñÜò. âÜóåé ôçò õéïèåôçèåßóáò ôñïðïëïãßáò ôïõ ê. ÐáðáóôÜìêïõ, åðéóçìáßíåôáé üôé äåäïìÝíçò ôçò áõîçìÝíçò áóôÜèåéáò ôçò áãïñÜò, ôá õöéóôÜìåíá ìÝôñá ðñÝðåé íá åðáíåîåôáóèïýí ðñïò ôçí êáôåýèõíóç ìéáò áõîçìÝíçò áðïôåëåóìáôéêüôçôáò êáé åõåëéîßáò, ðëÝïí ôá÷åßáò êéíçôïðïßçóçò, åðÝêôáóÞò ôïõò êáé óå Üëëïõò ãåùñãéêïýò ôïìåßò, êáé ðñïóáñìïãÞò ðñïò ôéò ôñÝ÷ïõóåò ôéìÝò ôçò áãïñÜò. Áðáñáßôçôç êñßíåôáé êáé ç ðñüâëåøç åíüò åéäéêïý áðïèåìáôéêïý óôïí êïéíïôéêü ðñïûðïëïãéóìü ðñïò Üìåóç åíåñãïðïßçóç óå ðåñéðôþóåéò óïâáñþí êñßóåùí óôéò ãåùñãéêÝò áãïñÝò. ¼óïí áöïñÜ åéäéêüôåñá óôá ìåóïãåéáêÜ ðñïúüíôá, ìå ôñïðïëïãßá ôïõ ê. ÐáðáóôÜìêïõ êáé óõíáäÝëöùí ôïõ ÅËÊ áðü ôïí Åõñùðáúêü Íüôï, æçôåßôáé ç åíßó÷õóç ôùí óõóôçìÜôùí äéá÷åßñéóçò óôïõò ôïìåßò ôùí ïðùñïêçðåõôéêþí, ôïõ ïßíïõ êáé ôïõ åëáéüëáäïõ. ÓõãêåêñéìÝíá, áðáéôåßôáé Ýíá áðïôåëåóìáôéêüôåñï ôáìåßï äéá÷åßñéóçò óôïí ôïìÝá ôùí ïðùñïêçðåõôéêþí, êáëýôåñç äéá÷åßñéóç êñßóåùí óôïí ôïìÝá ôïõ ïßíïõ êáèþò êáé Ýíá åðéêáéñïðïéçìÝíï óýóôçìá áðïèåìáôïðïßçóçò ãéá ôï åëáéüëáäï. Åðßóçò, ìå ôñïðïëïãßåò ôïõ ê. ÐáðáóôÜìêïõ êáé óõíáäÝëöùí ôïõ áðü ôï ÅËÊ æçôïýíôáé: óõãêåêñéìÝíá ìÝôñá ìå óôü÷ï ôçí ðñïþèçóç ôçò óýóôáóçò êáé ôçí åíßó÷õóç ôùí õöéóôáìÝíùí ïñãáíþóåùí ðáñáãùãþí, íïìïèåôéêÝò ðñùôïâïõëßåò ãéá ôçí áðïôåëåóìáôéêÞ ñýèìéóç ôùí óõìâáôéêþí ó÷Ýóåùí ìåôáîý ôùí äéáöüñùí êñßêùí ôçò áëõóßäáò ôñïößìùí, áíÜäåéîç ôçò ðïëéôéêÞò ãéá ôçí ðïéüôçôá ôùí ôñïößìùí (ÐÏÐ/ÐÃÅ/ÅÐÉÐ) óå êåíôñéêÞ ðñïôåñáéüôçôá ôçò ÊÃÐ, êáé ôÝëïò ç äéáôÞñçóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò åíßó÷õóçò ôùí áðüñùí.

ÅÉÄÇÓÅÉÓ Åêôáêôï óõìâïýëéï ôùí ðïëéôéêþí áñ÷çãþí

¸êôáêôï óõìâïýëéï ðïëéôéêþí áñ÷çãþí óõãêÜëåóå ãéá óÞìåñá ÐáñáóêåõÞ ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò ÊÜñïëïò Ðáðïýëéáò Ýðåéôá áðü áßôçìá ôïõ ðñùèõðïõñãïý Ãéþñãïõ ÐáðáíäñÝïõ. Ç óýóêåøç ôùí ðïëéôéêþí áñ÷çãþí Ý÷åé ðñïãñáììáôéóèåß ãéá ôéò 12:30.

Ï Ã. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ Óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò áðü ôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ, ï ðñùèõðïõñãüò äåí ðñïôßèåôáé íá èÝóåé èÝìá åêëïãþí, áëëÜ óôü÷ïò ôïõ åßíáé íá õðÜñîåé áêüìá ìßá ðñïóðÜèåéá óõíåííüçóçò ìå ôá ðïëéôéêÜ êüììáôá, áõôÞ ôç öïñÜ õðü ôïí áíþôáôï ðïëéôåéáêü Üñ÷ïíôá. Ïé ßäéåò ðçãÝò Ýëåãáí üôé ï ê. ÐáðáíäñÝïõ èá ðñïóÝëèåé ìå óõãêåêñéìÝíåò ðñïôÜóåéò óôç óýóêåøç, áëëÜ áõôü ðïõ åðéæçôåß åßíáé ìéá ðïëéôéêÞ óõìöùíßá, ç ïðïßá èá ìåôáäþóåé éó÷õñü ìÞíõìá åíüôçôáò óôï åóùôåñéêü êáé óôï åîùôåñéêü. ÌÜëéóôá, ïé ðñïóðÜèåéåò èá óõíå÷éóôïýí ãéá íá êáôáóôåß óáöÝò üôé ç êõâÝñíçóç êáôÝâáëå êÜèå äõíáôÞ ðñïóðÜèåéá ãéá óõíáßíåóç åíüøåé êáé ôçò Óõíüäïõ ÊïñõöÞò ôïõ Éïõíßïõ. Ç ÐÑÏÅÄÑÉÁ Óýìöùíá ìå áíáêïßíùóç ôçò Ðñïåäñßáò ôçò Äçìïêñáôßáò óôç óýóêåøç èá ìåôÜó÷ïõí ï ðñùèõðïõñãüò Ãéþñãïò ÐáðáíäñÝïõ, ï áñ÷çãüò ôçò áîéùìáôéêÞò áíôéðïëßôåõóçò Áíôþíçò ÓáìáñÜò, ç ãåíéêÞ ãñáììáôÝáò ôçò ÊÅ ôïõ ÊÊÅ ÁëÝêá ÐáðáñÞãá, ï ðñüåäñïò ôïõ ËÁÏÓ Ãéþñãïò ÊáñáôæáöÝñçò êáé ï ðñüåäñïò ôçò ÊÏ ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ÁëÝîçò Ôóßðñáò. Óôçí áíáêïßíùóç ôçò Ðñïåäñßáò åðßóçò áíáöÝñåôáé üôé ç óýóêåøç Ý÷åé èÝìá ôç «ÓõæÞôçóç ãéá ôçí êáôÜóôáóç ðïõ Ý÷åé äéáìïñöùèåß óôá èÝìáôá ôçò ïéêïíïìßáò». Óôç óýóêåøç, «ï ðñùèõðïõñãüò èá åíçìåñþóåé ãéá ôéò óõæçôÞóåéò åíüøåé ôùí áðïöÜóåùí óôçí ÅÅ êáé ôçí ðïñåßá ôçò ÷þñáò». Ç ÍÄ ÓöïäñÞ åðßèåóç óôçí êõâÝñíçóç, ôçí ïðïßá êáôçãüñçóå ðùò ðñï÷ùñåß óå åêâéáóôéêÜ äéëÞììáôá, ïìïëïãþíôáò ðáñÜëëçëá ôçí áðïôõ÷ßá ôçò ðïëéôéêÞò ðïõ áêïëïõèåß, åîáðÝëõóå ç ÍÄ äéÜ ôïõ åêðñïóþðïõ ôçò. Ï ÃéÜííçò Ìé÷åëÜêçò ðáñÝèåóå óåéñÜ äçëþóåùí ôïõ ðñùèõðïõñãïý, ôïõ õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí, ôïõ êõâåñíçôéêïý åêðñïóþðïõ êáé ôçò Ìáñßáò ÄáìáíÜêç ðåñß ìåèüäåõóçò åîüäïõ ôçò ÅëëÜäáò áðü ôï åõñþ, ôüíéóå ðùò ïé äçëþóåéò áõôÝò ïìïëïãïýí ôçí ðáôáãþäç áðïôõ÷ßá ôçò ðïëéôéêÞò ôçò êõâÝñíçóçò, ç ïðïßá êáé åêâéÜæåé ôïí êüóìï íá õðïêýøåé óå Ýíá áêüìá ðéï åðþäõíï ðáêÝôï ìÝôñùí. «Êáé óôïí åêâéáóìü áõôü åðéóôñáôåýïõí ìå áíåõèõíüôçôá ôçí áðåéëÞ ÷ñåïêïðßáò êáé ôçò åîüäïõ áðü ôçí åõñùæþíç» åßðå ï ê. Ìé÷åëÜêçò ðñïóèÝôïíôáò üôé ç êõâÝñíçóç «âÜæåé óôï ðáé÷íßäé ôçò áðïôõ÷ßáò ôçò êáé ôï ìåãáëýôåñï

åðßôåõãìá ôçò ìåôáðïëéôåõôéêÞò ðåñéüäïõ, ôçí Ýíôáîç (äçëáäÞ) ôçò ÷þñáò ìáò óôçí ÅõñùðáúêÞ Åíùóç, ðïõ ðÝôõ÷å ï áåßìíçóôïò Êùóôáíôßíïò ÊáñáìáíëÞò». Óôï ìåôáîý, ç ÍÄ áðïññßðôåé êÜèå óõæÞôçóç ãéá óõíáßíåóç, êáèþò äéáöùíåß êÜèåôá ìå ôçí âáóéêÞ êõâåñíçôéêÞ ðïëéôéêÞ, ðïõ åêöñÜæåôáé ìå ôçí áýîçóç ôùí öüñùí. «Êåíôñéêüò Üîïíáò ôùí ðñïôÜóåþí ìáò åßíáé ç ìåßùóç ôùí öüñùí, üðùò áíáðôý÷èçêå óôï ÆÜððåéï ÉÉ. Ç áýîçóç ôùí öüñùí ðñïêáëåß ðáñáëõôéêü óïê óôçí ïéêïíïìßá. Áõôü ôï ðñüãñáììá, ôï ïðïßï ðáñïõóéÜóáìå ìðïñåß íá êÜíåé ôçí åðáíåêêßíçóç ãéá ôçí ïéêïíïìßá êáé íá äþóåé ôçí þèçóç áðü ôï ôÝëìá» äÞëùóå ï ê. Ìé÷åëÜêçò. ÅîÜëëïõ, õðåíèõìßæïíôáò ðùò óôéò 18 ÌáÀïõ ç ÍÄ åß÷å ôïíßóåé îåêÜèáñá ðùò ç ÅëëÜäá Ý÷åé êáé èåóìïýò êáé óýíôáãìá êáé áîéïðñÝðåéá, ï ê. Ìé÷åëÜêçò áðÜíôçóå óôéò äçëþóåéò ôïõ Ïëëáíäïý õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí ãéá ôçí áíÜãêç óõíáßíåóçò. Ï åêðñüóùðïò ôçò ÍÄ æÞôçóå áðü ôçí êõâÝñíçóç íá áðáíôÞóåé, ôïíßæïíôáò ÷áñáêôçñéóôéêÜ ðùò "ôï èÝìá åßíáé ðëÝïí ôß áðáíôÜ ç êõâÝñíçóç óå ôÝôïéåò äçëþóåéò, ðïõ áðïôåëïýí ðáñÝìâáóç óôá åóùôåñéêÜ ôçò ÷þñáò". ÔÝëïò, ôçí áíÜãêç íá ìåßíïõí áêçäåìüíåõôåò ïé êéíçôïðïéÞóåéò ðïëéôþí åðéóÞìáíå ï åêðñüóùðïò ôçò ÍÄ. «Ðáñáêïëïõèïýìå ìå åíäéáöÝñïí ôéò êéíçôïðïéÞóåéò áõôÝò, ôï ðéï åíäéáöÝñïí åßíáé ðùò åßíáé áêçäåìüíåõôåò êáé åëðßæïõìå íá ðáñáìåßíïõí Ýôóé» äÞëùóå ï ÃéÜííçò Ìé÷åëÜêçò ÔÏ ÊÊÅ Ôï ÊÊÅ åîÝäùóå áíáêïßíùóç ãéá ôï óõìâïýëéï ôùí ðïëéôéêþí áñ÷çãþí, óôçí ïðïßá áíáöÝñåé: «Ôï ÊÊÅ èá ðñïóÝëèåé óôç óýóêåøç ôùí ðïëéôéêþí áñ÷çãþí ìåôÜ áðü ôçí ðñüóêëçóç ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò Äçìïêñáôßáò, ìå îåêÜèáñåò ôéò èÝóåéò ôïõ åíÜíôéá óôïõò åêâéáóìïýò ãéá óõíáßíåóç óôá áíôéëáúêÜ ìÝôñá ðïõ åðéäéþêïõí êõâÝñíçóç, ÅÅ, ìç÷áíéóìïß ôïõ óõóôÞìáôïò. » Ìáò ÷ùñßæåé ÷Üïò áðü ôç ãñáììÞ ðïõ Ý÷åé ÷áñÜîåé êõâÝñíçóç - ðëïõôïêñáôßá êáé ëßãï ðïëý óôçñßæïõí ôá Üëëá êüììáôá. Åðéäéþêïõí íá ôñïìïêñáôÞóïõí êáé íá åêâéÜóïõí ôï ëáü, ãéá íá óõíáéíÝóåé óôçí êáôáóôñïöÞ êáé ôçí ðôþ÷åõóÞ ôïõ. Ãéá ôï ÊÊÅ êüêêéíç ãñáììÞ åßíáé ç óùôçñßá ôùí åñãáæïìÝíùí, ôùí áõôïáðáó÷ïëïýìåíùí, ôçò öôù÷Þò áãñïôéÜò, ôçò íåïëáßáò. Ï ÓÕÑÉÆÁ Ï ðñüåäñïò ôçò ÊÏ ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ÁëÝîçò Ôóßðñáò, óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò, åðéêïéíþíçóå ôçëåöùíéêþò ìå ôïí Ðñüåäñï ôçò Äçìïêñáôßáò, áðü ôïí ïðïßï æÞôçóå äéåõêñéíßóåéò ãéá ôï ðåñéå÷üìåíï ôçò óýóêåøçò. ÊáôÜ ðëçñïöïñßåò, ï ðñüåäñïò ôçò ÊÏ ôïõ ÓÕÑÉÆÁ åßðå óôïí Ðñüåäñï ôçò Äçìïêñáôßáò üôé ìå äåäïìÝíï ôï êëßìá ðïõ Ý÷åé äçìéïõñãçèåß áðü ôéò äçëþóåéò ôçò åðéôñüðïõ Ìáñßáò ÄáìáíÜêç êáé ôç ìç ôïðïèÝôçóçò ôçò êõâÝñíçóçò áíïßãåé êýëïò êåñäïóêïðéêþí åðéèÝóåùí åéò âÜñïò ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò êáé éäéáßôåñá ôùí ôñáðåæþí. ÌÜëéóôá, åîÝöñáóå ôçí Üðïøç üôé äåí ðñÝðåé ç Ðñïåäñßá ôçò Äçìïêñáôßáò íá ÷ñçóéìïðïéçèåß óå åðéêïéíùíéáêïýò ó÷åäéáóìïýò ôçò êõâÝñíçóçò.

Êáôåñßíç 19-05-2011 Áñéèì. Ðñùô.: 293

ÄÇÌÏÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÃÑÁÖÅÉÏ ÐÏËÉÔÉÊÇÓ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁÓ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

ÐÅÑÉËÇÐÔÉÊÇ ÐÑÏÊÇÑÕÎÇ

Ç ÐéåñéêÞ ÁíáðôõîéáêÞ Á.Å. ÏÔÁ ç ïðïßá áðïôåëåß ôï öïñÝá Õëïðïßçóçò ôïõ õðïÝñãïõ «ÄÑÁÓÅÉÓ ÐÑÏÂÏËHÓ ÊÁÉ ÄÇÌÏÓÉÏÔÇÔÁÓ Ýôïõò 2011»ôçò åíôáãìÝíçò ðñÜîçò «ÖåóôéâÜë Ïëýìðïõ 2011-2013» ìå êùäéêü MIS 296626 óôï Åðé÷åéñçóéáêü Ðñüãñáììá «Ìáêåäïíßá – ÈñÜêç» óôïí ¢îïíá ðñïôåñáéüôçôáò «07» - Áåéöüñïò áíÜðôõîç êáé ðïéüôçôá æùÞò óôçí ÐÊÌ» , ðïõ óõã÷ñçìáôïäïôåßôáé áðü ôï Åõñùðáúêü Ôáìåßï ÐåñéöåñåéáêÞò ÁíÜðôõîçò êáé áðü Åèíéêïýò Ðüñïõò» ÐÑÏÊÇÑÕÓÓÅÉ Äçìüóéï Áíïéêôü Äéáãùíéóìü, ìå êñéôÞñéï êáôáêýñùóçò ôçí ðëÝïí óõìöÝñïõóá áðü ïéêïíïìéêÞ Üðïøç ðñïóöïñÜ, ãéá ôçí åêôÝëåóç ôïõ õðïÝñãïõ ìå ôéôëï: «ÄÑÁÓÅÉÓ ÐÑÏÂÏËÇÓ ÊÁÉ ÄÇÌÏÓÉÏÔÇÔÁÓ Ýôïõò 2011 » ôçò åíôáãìÝíçò ðñÜîçò «ÖåóôéâÜë Ïëýìðïõ 20112013» ìå êùäéêü MIS 296626 óôï Åðé÷åéñçóéáêü Ðñüãñáììá «Ìáêåäïíßá – ÈñÜêç» óôïí Áîïíá ðñïôåñáéüôçôáò «07» - Áåéöüñïò áíÜðôõîç êáé ðïéüôçôá æùÞò óôçí ÐÊÌ» , ðïõ óõã÷ñçìáôïäïôåßôáé áðü ôï Åõñùðáúêü Ôáìåßï ÐåñéöåñåéáêÞò ÁíÜðôõîçò êáé áðü Åèíéêïýò Ðüñïõò 1. Êýñéïò ôïõ ¸ñãïõ (ÊôÅ): Ïñãáíéóìüò ÖåóôéâÜë Ïëýìðïõ (ÏÑ.ÖÅ.Ï.) 2. ÖïñÝáò Õëïðïßçóçò (Ö.Õ.) : ÐéåñéêÞ ÁíáðôõîéáêÞ ÁÅ ÏÔÁ 3. Åßäïò äéáäéêáóßáò : Äçìüóéïò áíïéêôüò äéáãùíéóìüò ìå êñéôÞñéï áíÜèåóçò ôçí ðëÝïí óõìöÝñïõóá áðü ïéêïíïìéêÞ Üðïøç ðñïóöïñÜ. 4. Ðñïûðïëïãéóìüò: Ï óõíïëéêüò ðñïûðïëïãéóìüò ôïõ Ýñãïõ áíÝñ÷åôáé óôï ðïóü ôùí ïãäüíôá äýï ÷éëéÜäùí åêáôüí åîÞíôá ôåóóÜñùí åõñþ, #82.164,00#Å, óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ Ö.Ð.Á. 23% (Ðñïûðïëïãéóìüò ÷ùñßò Ö.Ð.Á. 66.800,00 Å). 5. ×ñçìáôïäüôçóç Ýñãïõ: Ôï ¸ñãï Ý÷åé åíôá÷èåß óôï Åðé÷åéñçóéáêü Ðñüãñáììá «Ìáêåäïíßá – ÈñÜêç» óôïí ¢îïíá ðñïôåñáéüôçôáò «07» - Áåéöüñïò áíÜðôõîç êáé ðïéüôçôá æùÞò óôçí ÐÊÌ» , ðïõ óõã÷ñçìáôïäïôåßôáé áðü ôï Åõñùðáúêü Ôáìåßï ÐåñéöåñåéáêÞò ÁíÜðôõîçò êáé áðü Åèíéêïýò Ðüñïõò. 6. ×ñüíïò õëïðïßçóçò – ÄéÜñêåéá Ýñãïõ: Áñ÷Ýò Éïõëßïõ 2011 (Ðñéí ôçí Ýíáñîç ôïõ ÖåóôéâÜë) - 120 ìÝñåò 7. Ðñïèåóìßá ãéá õðïâïëÞ äéåõêñéíßóåùí åðß ôùí üñùí ôçò äéáêÞñõîçò: Óýìöùíá ìå ôá ïñéæüìåíá óôï Üñèñï 4 ôïõ ÌÝñïõò ´ ôçò ðáñïýóáò. 8. ÊáôáëçêôéêÞ çìåñïìçíßá êáé þñá õðïâïëÞò ðñïóöïñþí: 27.06.2011 çìÝñá ÄåõôÝñá êáé þñá 14.00 9. Ôüðïò êáôÜèåóçò ôùí ðñïóöïñþí: Óôá ãñáöåßá ôçò ÐéåñéêÞò ÁíáðôõîéáêÞò ÁÅ ÏÔÁ , 16çò Ïêôùâñßïõ 17â, Êáôåñéíç 60100 , 2ïò üñïöïò ôçë. +302351027541 10. Çìåñïìçíßá êáé ?ñá áðïóöñÜãéóçò ðñïóöïñþí: 27.06.2011 çìÝñá ÄåõôÝñá êáé þñá 14.30 11. ×ñïíéêü äéÜóôçìá êáôÜ ôï ïðïßï ï ðñïóöÝñùí äåóìåýåôáé ìå ôçí ðñïóöïñÜ ôïõ: 120 çìÝñåò 12. Åßäïò Óýìâáóçò: Õðçñåóßåò åêôýðùóçò êáé óõíáöåßò õðçñåóßåò CPV 79800000, Õðçñåóßåò äéáöÞìéóçò êáé ìÜñêåôéíãê CPV 79340000 13. ÅíáëëáêôéêÝò ðñïóöïñÝò: Áðáãïñåýåôáé ç õðïâïëÞ åíáëëáêôéêþí ðñïóöïñþí. 14. Ãëþóóá Ðñïóöïñþí: ÅëëçíéêÞ 15. Áðáéôïýìåíåò åããõÞóåéò: Ïé õðïøÞöéïé ðñÝðåé íá êáôáèÝóïõí åããõçôéêÞ åðéóôïëÞ óõììåôï÷Þò ðïóïý 4.108,20 Å. 16. Ôñüðïò ëÞøçò åããñÜöùí ôïõ Äéáãùíéóìïý: Ç äéÜèåóç ôçò äéáêÞñõîçò ãßíåôáé áðü ôá ãñáöåßá ôçò ÐéåñéêÞò ÁíáðôõîéáêÞò ÁÅ óôçí ïäü 16çò Ïêôùâñßïõ 17â , Êáôåñßíç Ô.Ê.60100 , 2ïò üñïöïò êáé áðü ôçí Éóôïóåëéäá http://www.pieriki-anaptixiaki.gr. Ç ÐéåñéêÞ ÁíáðôõîéáêÞ ÁÅ ÏÔÁ äåí ìðïñåß óå êáìßá ðåñßðôùóç íá åããõçèåß ôçí ïñèüôçôá, ðëçñüôçôá êáé ôçí áêñßâåéá ôùí êåéìÝíùí ðïõ âñßóêïíôáé óôéò çëåêôñïíéêÝò ôïõ óåëßäåò (Web site). 17. Ôüðïò Ðáñï÷Þò Õðçñåóéþí: ÅëëÜäá , Í. Ðéåñßáò. Ãéá ôçí ÐéåñéêÞ ÁíáðôõîéáêÞ ÁÅ ÏÔÁ Ç Ðñüåäñïò ôïõ ÄÓ Óïößá Ìáõñßäïõ ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò Ð.Å. Ðéåñßáò

Óýìöùíá ìå ôá üóá ïñßæåé ç õð’ áñéè. 4/1987 ÄéÜôáîç ôçò ÐõñïóâåóôéêÞò Õðçñåóßáò êáé ï Í.3852/2010 «ÍÝá Áñ÷éôåêôïíéêÞ ôçò Áõôïäéïßêçóçò êáé ôçò ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò - Ðñüãñáììá ÊáëëéêñÜôçò», ïé éäéïêôÞôåò, íïìåßò, êáé åðéêáñðùôÝò ôùí ïéêïðåäéêþí êáé ëïéðþí áêÜëõðôùí ÷þñùí, ðïõ âñßóêïíôáé åíôüò ðüëåùí, êùìïðüëåùí êáé ïéêéóìþí êáé óå áðüóôáóç ìÝ÷ñé 100 ìÝôñùí áðü ôá üñéÜ ôïõò, õðï÷ñåïýíôáé óôçí áðïøßëùóç áõôþí áðü ôá îçñÜ ÷üñôá êáé óôçí áðïìÜêñõíóç Üëëùí åýöëåêôùí õëéêþí ðïõ âñßóêïíôáé ìÝóá ó’ áõôÜ. Óôïõò ÷þñïõò ðïõ áíáöÝñïíôáé ðáñáðÜíù áðáãïñåýåôáé ôï Üíáììá öùôéÜò êáôÜ ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá áðü 1çò MáÀïõ ìÝ÷ñé 31çò Ïêôùâñßïõ êÜèå Ýôïõò. Óå ðåñßðôùóç ìç óõììüñöùóçò ôùí õðü÷ñåùí, ï ÄÞìïò õðï÷ñåïýôáé óôïí áõôåðÜããåëôï êáèáñéóìü ôùí ÷þñùí. Óå âÜñïò åêåßíùí ðïõ äåí óõììïñöþíïíôáé åðéâÜëëåôáé ðñüóôéìï ðåíÞíôá (50) ëåðôþí, áíÜ ôåôñáãùíéêü ìÝôñï ôïõ ïéêåßïõ ÷þñïõ, ôï ïðïßï êáé áðïôåëåß Ýóïäï ôïõ äÞìïõ, âåâáéïýôáé åéò âÜñïò ôïõò ç éóüðïóç ó÷åôéêÞ äáðÜíç ôïõ äÞìïõ ðñïò êáèáñéóìü êáé õðïâÜëëåôáé ìÞíõóç ãéá ôï áäßêçìá ôïõ Üñèñïõ 433 ôïõ Ðïéíéêïý Êþäéêá. Ðáñáêáëïýìå ôïõò äçìüôåò íá áêïëïõèïýí ôéò õðïäåßîåéò ôùí ó÷åôéêþí ÄéáôÜîåùí ðñïêåéìÝíïõ íá äéáóöáëßóïõìå ôçí ðåñéï÷Þ ìáò áðü ôçí ðéèáíüôçôá åêäÞëùóçò ðõñêáãéþí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ êáëïêáéñéïý.

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 27 ÌÁÚÏÕ 2011 9

Áðï÷áéñåôéóôÞñéï óôïí Êþóôá Ìáíèüðïõëï Ößëôáôå Êþóôá Óôåêüìáóôå ìðñïóôÜ óïõ ìå óåâáóìü êáé áãÜðç. ÕðÞñîåò Ýíáò Üíèñùðïò õøçëïý Þèïõò, Ýíôéìïò êáé áêÝñáéïò. Ï êáèÝíáò ðïõ óå ðñïóÝããéæå êáé åðéêïéíùíïýóå ìáæß óïõ äéÝêñéíå ôç âáèéÜ åóùôåñéêÞ óïõ åõãÝíåéá. ¹óïõí ãåííáéüäùñïò êáé ðñïóöåñüóïõí áíéäéïôåëþò üðïõ õðÞñ÷å áíÜãêç. Óôïí Åñõèñü Óôáõñü Êáôåñßíçò êáôáíÜëùóåò åèåëïíôéêÜ êáé ïëïðñüèõìá, ÷ñüíï êáé åíÝñãåéá. ÊáôÝèåóåò üëåò ôéò áñåôÝò ìå ôéò ïðïßåò óå ðñïßêéóå ï Èåüò. Ìå ôçí åõöõÀá óïõ, ôç óõãêñïôçìÝíç ðñïóùðéêüôçôá, ôçí ïñãáíùôéêüôçôá, ôç ìåèïäéêüôçôá êáé ôçí ðåßñá ðïõ åß÷åò áðïêôÞóåé, ùò õðÜëëçëïò, áñ÷éêÜ êáé ùò äéåõèõíôÞò Ýðåéôá ôçò ÔñÜðåæáò Ðåéñáéþò, ïñãÜíùóåò Üñéóôá êáé êñÜôçóåò ôï ôáìåßï ôïõ Ðåñéöåñåéáêïý ÔìÞìáôïò Êáôåñßíçò ôïõ Åëëçíéêïý Åñõèñïý Óôáõñïý. ¢íèñùðïò ôïõ Èåïý, ðéóôüò äïýëïò Ôïõ, ðñïóðáèïýóåò êáé áãùíéæüóïõí åðéôõ÷þò íá ôïí åõáñåóôÞóåéò, íá ðñÜôôåéò ôï èÝëçìÜ Ôïõ, ãé’ áõôü êáé Þóïõí Ýíáò ôüóï ÷áñéôùìÝíïò Üíèñùðïò, ðïõ ðñïóÝöåñåò æåóôáóéÜ êáé óõìðÜèåéá óå êÜèå óõíÜíèñùðï. ¸ñáéíåò ìå ôçí áãÜðç óïõ ôïõò óõããåíåßò êáé ößëïõò êáé éäéáéôÝñùò ôç óýíôñïöï ôçò æùÞò óïõ, ôç Íôßíá, êáé ìå óôïñãÞ êáé áíýóôáêôï åíäéáöÝñïí ôï ãéü óáò. ¹óïõí Üíèñùðïò ôçò ðñïóöïñÜò êáé ôçò áãÜðçò, êáôáîßùóåò ôçí áíèñþðéíç éäéüôçôá üóï æïýóåò êïíôÜ ìáò åäþ óôç ãç êáé ôþñá ðïõ âáäßæåéò óôá ìïíïðÜôéá ôïõ Êõñßïõ, åõ÷üìáóôå ïëüøõ÷á, ï ×ñéóôüò íá áðáëåßøåé ôá óôßãìáôá ôùí ðôáéóìÜôùí óïõ êáé íá óå êáôáôÜîåé ìå ôïõò Äéêáßïõò Ôïõ óôç ÷þñá æþíôùí, óôçí áôÝëåóôï ôåëåéüôçôá ôïõ Ðáñáäåßóïõ. Êáëü êáôåõüäéï óôïí ÐáñÜäåéóï Ãéá ôï Ä.Ó. ôïõ Å.Å.Ó. Êáôåñßíçò Ï Ðñüåäñïò ôïõ ÐáñáñôÞìáôïò ôïõ Åëëçíéêïý Åñõèñïý Óôáõñïý Ðéåñßáò Ìçôñïðïëßôçò Êßôñïõò, Êáôåñßíçò êáé Ðëáôáìþíïò ê. ÁÃÁÈÏÍÉÊÏÓ. Ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò Èåï÷Üñçò Ìùûóßäçò Ïé åèåëüíôñéåò áäåëöÝò ôïõ Å.Å.Ó.

ÆçôÞìáôá åðéëïãþí Óôçí åðÜíäñùóç ôïõ äçìüóéïõ ôïìÝá üëá êñßíïíôáé áðü ôéò éêáíüôçôåò ôùí äéïéêïýíôùí áðü ôçí áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôùí åðéëïãþí ôïõò. ¢ñá åßíáé æÞôçìá áíèñþðùí éêáíþí áðïôåëåóìáôéêþí êáé êõñßùò áíèñþðùí ðïõ óÝâïíôáé áðü èÝóçò ôïõò óõíáíèñþðïõò ôïõò. Ç êõñßáñ÷ç èÝóç åßíáé ðñïóöïñÜ ãéá ôï êáëü ôïõ êïéíùíéêïý óõíüëïõ. ¸îù áðü ðñïóùðéêïýò óôü÷ïõò êáé öéëïäïîßåò, ç áíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò êõñßá Óïößá Ìáõñßäïõ åðÝëåîå ãéá ôçí èÝóç ôïõ åéäéêïý óõíåñãÜôç õãåßáò ôïí êýñéï Ãéþñãï Ìðéôüðïõëï Üíèñùðï ãíþóôç ôùí ðñïâëçìÜôùí õ ãåßáò, ÷áìçëþí ôüíùí áöïóéùìÝíïò óôá êáèÞêïíôÜ ôïõ êáé êõñßùò ìå êáèáñÞ êáé áðñüóêïðôç äéáäñïìÞ óôï äçìüóéï âßï ôéò öïñÝò ðïõ êáëÝóôçêå íá óõìâÜëåé ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõ óôá áêáíèþäç ðñïâëÞìáôá ôçò õãåßáò. Ï Ãéþñãïò Ìðéôüðïõëïò óêýâåé ìå ãíþóç êáé ðáññçóßá ðñïâÜëëïíôáò óáí ðñþôï ðñïóùðéêü ôïõ ìÝëçìá ôï áõôïíüçôï äçëáäÞ ôï êáëü ôïõ êïéíùíéêïý óõíüëïõ üëùí ìáò. Êùí/íïò Óßìïò

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÏÌÏÓ ÐÉÅÑÉÁÓ ÄÇÌÏÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÔÅ×ÍÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ Áñéè. Ðñùô. 35866.

ÁÍÁÑÔÇÔÅÁ ÓÔÏ ÄÉÁÄÉÊÔÕÏ

ÐÅÑÉËÇÐÔÉÊÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇ Ï ÄÞìáñ÷ïò Êáôåñßíçò ÐÑÏÊÇÑÕÓÓÅÉ

Ðñü÷åéñï äéáãùíéóìü ìå óöñáãéóìÝíåò ðñïóöïñÝò, ìå åíéáßï ðïóïóôü Ýêðôùóçò óå áêÝñáéåò ìïíÜäåò åðß ôïéò åêáôü êáé ìå êñéôÞñéï åðéëïãÞò ôçí ÷áìçëüôåñç ôéìÞ, ãéá ôçí åêôÝëåóç ôçò åñãáóßáò: «Êáèáñéóìüò Ðáñáëéáêþí Áêôþí (áñéè. ìåëÝôçò 18/2011), ðñïûðïëïãéóìïý 51.261,06 åõñþ åêôüò ôïõ ÖÐÁ Ï Äéáãùíéóìüò èá ãßíåé óôéò 6-6- 2011 çìÝñá ÄåõôÝñá êáé áðü þñá 10:00 (Ýíáñîç) Ýùò þñá 10:30 ð.ì (ëÞîç) óôï Äçìïôéêü ÊáôÜóôçìá (Ðëáôåßá Äçìáñ÷åßïõ Ô.Ê. 601 00 Êáôåñßíç) êáé óôçí áßèïõóá ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ (1ïò üñïöïò), åíþðéïí ôçò áñìüäéáò åðéôñïðÞò. Óå ðåñßðôùóç ðïõ ï äéáãùíéóìüò äåí öÝñåé áðïôÝëåóìá Þ áíáâëçèåß ãéá ïðïéïäÞðïôå ëüãï, èá åðáíáëçöèåß óôéò 14-6 -2011 çìÝñá Ôñßôç ôçí ßäéá þñá êáé óôïí ßäéï ÷þñï. Åããýçóç óõììåôï÷Þò óôï äéáãùíéóìü ïñßæåôáé 1.025,22 åõñþ êáé èá åêäßäïíôáé óå ãñáììÜôéï ôïõ Ôáìåßïõ Ðáñáêáôáèçêþí êáé Äáíåßùí Þ áíáãíùñéóìÝíçò ÔñÜðåæáò ðïõ ëåéôïõñãåß óôçí ÅëëÜäá Þ ÔñÜðåæáò êáé ðéóôùôéêþí éäñõìÜôùí ðïõ ëåéôïõñãïýí óå Üëëá êñÜôç ìÝëç ôçò Å.Å. ìåôáöñáóìÝíç óôçí ÅëëçíéêÞ ãëþóóá (ãéá ôïõò áëëïäáðïýò óõììåôÝ÷ïíôåò) êáé èá áðåõèýíïíôáé óôïí ÄÞìï Êáôåñßíçò Ï Äéáãùíéóìüò êáé ç åêôÝëåóç ôçò åñãáóßáò èá ãßíïõí óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 3463 /2006 êáé ôïõ Ð.Ä. 28/80 Óôï äéáãùíéóìü ãßíïíôáé äåêôÜ üëá ôá öõóéêÜ Þ íïìéêÜ ðñüóùðá, óõíåôáéñéóìïß êáé åíþóåéò, êïéíïðñáîßåò ðïõ õðïâÜëëïõí êïéíÞ ðñïóöïñÜ, ðïõ åêôåëïýí áíÜëïãåò åñãáóßåò ó÷åôéêÝò ìå ôï áíôéêåßìåíï ôïõ äéáãùíéóìïý êáé äéáèÝôïõí ôïí áðáéôïýìåíï åîïðëéóìü, ôçí ôå÷íïãíùóßá êáé ôçí åìðåéñßá ãéá ôçí åêôÝëåóç ôçò åñãáóßáò. Ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá ðëçñïöïñçèïýí ó÷åôéêÜ ìå ôçí áíùôÝñù åñãáóßá áðü ôïí õðåýèõíï õðÜëëçëï Ãêáâáñäßíá ÄçìÞôñéï (ôçë. 23513/50493), êáôÜ ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò åíþ Ýíôõðá óõììåôï÷Þò, äéáêÞñõîçò êëð. èá äéáôßèåíôáé áðü ôçí Ãñáììáôåßá ôçò Ôå÷íéêÞò Õðçñåóßáò-Ðëáôåßá Äçìáñ÷åßïõ Ô.Ê. 601 00, 2ïò üñïöïò ôçë. 23513/50455,6, Öá÷ 23513/50470 ìå ôçí êáôáâïëÞ 10 åõñþ ìÝ÷ñé äýï çìÝñåò áðü ôçí çìåñïìçíßá ôïõ äéáãùíéóìïý. Ç äáðÜíç äçìïóßåõóçò ôçò ðáñïýóáò êáé ôõ÷üí åðáíáëçðôéêþí èá âáñýíïõí ôïí áíÜäï÷ï. Êáôåñßíç 24-5-2011 Ï ÄÞìáñ÷ïò Êáôåñßíçò ×éïíßäçò ÓÜââáò
Μικρές αγγελίες ΤΗΛ.:

ƮƧƵƣƯƣƴƵƩƴ Ȁ ȉ Ǿ Ȃ ǹȉ ȅ Ȃ Ǽ Ȉ ǿ ȉ ǿ Ȁ ȅ ī ȇǹ ĭ Ǽ ǿ ȅ

FAX :

23510.75.207 23510.27566, 23510.45002 6944.727360 6944.504786

ǼĬȃǹȃȉǿȈȉǹȈǼȍȈ ȘȝȚȩȡȠijȠȢ ZZZPHWDQDVWLVFRPJUHPDLOLQIR#PHWDQDVWLVFRPJU ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

χή Καμμένος Μύλος Τιμή 115.000 Ε

ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93 τμ μεταχειρισμένο σε καλή κατάσταση 2ΔΣ, τραπεζαρία, Σ,Κ,WC, τζάκι, ατομική θέρμανση, 2ο όροφος. Περιοχή πάρκου. Τιμή 70.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93 τμ με 2 Δ,Σ,Κ, WC (κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη περιοχή Κέντρου) Τιμή 80.000 Ε.

ΓΡΑΦΕΙΟ (επαγγελματικός χώρος) 140 τμ 2ος όροφος φάτσα στην πλατεία Ελευθερίας. Τιμή 200.000 Ε

ΜΕΖΟΝΕΤΑ 140 τμ γωνιακη 3 ΔΣΚWC εξαιρετική κατασκευή (παραδοταία με κλειδί στο χέρι) περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 190.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 111 τμ (καινούργιο άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ,Τ,Κ WC κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, ατομικη΄θέρμανση, τζάκι, περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών 135.000 Ε.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΔΙΟΡΟΦΟ κτίσμα (στα μπετά) αποτελούμενο από κατάστημα 80 τμ και όροφο 130 τμ σε 300 τμ οικόπεδο περιοχή Ν. Ζωή τιμή 150.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο γωνιακό περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή 100.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο, περιοχή επέκταση Βατάν. Τιμή 72.000 Ε.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 58 τμ σε κεντρικό σημείο Τιμή 117.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο περοιχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 100.000 Ε

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 500 τμ (ισόγειο) σε έκταση 6500 τμ (αποφέρει εισόδημα 2000 μηνιαίως) στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης - Ν.Κεραμιδίου. Τιμή 350.000 Ε.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 230 τμ, οικοδομήσιμο, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 50.000 Ε.

ΔΙΟΡΟΦΟ κτίσμα (στα μπετά) αποτελούμενο από υπόγειο 100 τμ πυλωτή 100 τμ και 2 ορόφος από 100 τμ σε 250 τμ οικόπεδο πολύ καλή θέση περιοχή Ολ. Ακτή. Τιμή 170.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 262 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Σταδίου τιμή 300 Ε/τμ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 113 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ,Τ,Κ, WC, τζάκι, ατομική θέρμανση, κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 140.000Ε.

MEZONETA 100 τμ (καινούργια άριστη κατασκευή, παραδίδεται με το κλειδί στο χέρι) 3 Δ,Σ,Κ,2WC, πάρκιγκ, περιοχή Καλλιθέα.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 352 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Βατάν τιμή 90.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση, κλειστός χώρος στάθμευσης (καινούργιο παραδοτέο με το κλειδί στο χέρι) περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 95.000 Ε/τμ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 95 τμ 2ΔΣΤΚ, WC, ωρομέτρηση, θέση πάρκιγκ πολύ καλή κατάσταση περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 70.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 125 τμ (σε άριστη κατάσταση 2 ΔΣΚΤ, κεντρική θέρμανση, περιοχή Κέντρου, Τιμή 100.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση σε άριστη κατάσταση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 75.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 46 τμ 1 ΔΣΚ μπάνιο περιοχή Παραλία (αριστερά). Τιμή 40.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ (καινούργιο) 2 ΔΣΚ WC 3ος όροφος γωνιακό πάρκιγκ περιο-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 762

μ. περιοχή Περίσταση, με παλιά μονοκατοικία. Τιμή 60.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 420 τμ ΣΔ 1,2 πολύ καλή θέση περιοχή Παραλία Τιμή 350.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 384 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Ν. Ζωή - Θρακιώτικα τιμή 120.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ γωνιακό περιοχή επέκταση Σταδίου τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 190 τμ εξαιρετική θέση (μαζί με άδεια οικοδομής) περοιχή Παραλία τιμή 100.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 389 τμ γωνιακό εξαιρετική θέση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 200.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 338 τμ εξαιρετική θέση με 2 φάτσες περιοχή Παραλία τιμή 150.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 580 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 180.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 800 τμ με 2 φάτσες περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή 170.000 Ε (πωλείται και το μισό δεκτός και διακανονισμός) ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Αγία Παρασκευή. Τιμή 180.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή 110.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 200 τμ με 60 τμ ΣΔ 1,2 περοιχή Πάρκου τιμή 80.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 250 τμ γωνιακό, περιοχή Ολυμπιακη Ακτή. Τιμή 80.000 Ε.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 2 Δ,Σ,Κ, WC ατομική θέρμανση , τζάκι, κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 130.000 Ε.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 116 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ.,Τ, Κ, WC, ωρομέτρηση, τζάκι, κλειστή θέση πάρκινγκ περιοχή Βατάν. Τιμή 135.000 Ε.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 731 τμ γωνιακό φάτσα σε παιδική χαρά περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού Τιμή 250 Ε/τμ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 552 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Καπνικού Σταθμού. Τιμή 160.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 203 τμ γωνιακό με άδεια μονοκατοικίας περιοχή Σταθμού. Τιμή 50.000 Ε.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 40 τμ σε κεντρικό σημείο (αποφέρει εισόδημα 330 Ε μηνιαίως) Τιμή 180.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΣΜΑ 170τμ ισόγειο+170 τμ όροφος+170τμ υπόγειο σε 1671 τμ έκταση (στα μπετά) φάτσα στην παλιά Εθνική οδό. Τιμή 170.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.000 τμ γωνιακό εξαιρετική θέση (γεώτρηση και ρεύμα) περιοχή Κουβαλιά τιμή 140.000 Ε (συζητίσημη) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.000 τμ (ακτινίδια) με γεώτρηση και ρεύμα φάτσα στον περάπλευρο της Νέας Εθνικής Οδού. Τιμή 180.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2800 τμ άρτιο, οικοδομήσιμο, φάτσα στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης, - Ν. Εφέσου. Τιμή 200.000 Ε. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000 τμ φάτσα θάλασσα (μέσα στα κάμπιγκ) περιοχή Βαρικό τιμή 140.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10.500 τμ μεαξύ Παραλίας - Ολυμπιακής Ακτής (1200 τμ απο τη θάλασσα). Τιμή 50.000 Ε. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τμ γωνιακό στη ΠΕΟ με κόμβο και άδεια επαγγελματικό. Πληροφορίες αποκλειστικά στο γραφείο μας.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 16.000 τμ (300 μ. φάτσα) φάτσα στη Ν. Εθνική Οδό , τιμή 8000 Ε το στρέμμα

ȉȘȜID[ ȀȚȞȘIJȩ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 115) 75 τμ 5ος όροφος 2 ΔΣΚ μπάνιο, ανακαινισμένο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Πάρκο. Τιμή 55.000 Ε 116) 130 τμ 1ος όροφος, 3 ΔΣΚ, μπάνιο, αποθήκη, ωρομέτρηση, 15ετίας πάρκιγκ-πυλωτή. Περιοχή Πάρκο. Τιμή 138.000 Ε 164) 160 τμ 4ος όροφος 4Δ,Σ,Κ,2 μπάνια, κεντρική θέρμανση, τέντες, ηλιακό 25 ετών. Περιοχή Αγία Παρασκευή Τιμή 115.000 Ε 166) 105 τμ οροφοδιαμέρισμα 2ος όροφος 3 ετών, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, αποθήκη, πάρκιγκ ανοιχτό, ωρομέτρηση. Περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 115.000 Ε 167) 50 τμ 2ος όροφος, 25 ετών, 1 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 32.000 Ε 221) 60 τμ 1 όροφος, 2 δωμ., ΣΚ μπάνιο, 8ετίας, ατομικό λέβητα. Περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 80.000 Ε 246) 110 τμ 4ος όροφος (γίνεται και επαγγελματικός χώρος) 2 Δ, Σ,Κ, μπάνιο διαμπερές, ατομικό λέβητα, περιοχή Πεζόδρομος. Τιμή 75.000 Ε 281) 70 τμ 2ος όροφος, 2 Δ,Σ,Κ,μπάνιο γωνιακό, τέντες, κλιματιστικό περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 75.000 Ε 294) 90 τμ ρετιρέ 4ος όροφος, πλήρες ανακαινισμένη 2 Δωμ., Σ.,Κ., μπάνιο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Κέντρο. Τιμή 75.000 Ε ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 837) 170 τμ μεζονέτα, καινούργιο, τελειωμένο, LUX κατασκευής με 80 τμ ημιυπόγειο σε 500 τμ οικόπεδο Περιοχή - Περίσταση 850) 2Χ105 τμ ισόγειο και 1ος όροφος 40 ετών χτισμα σε 170 τμ οικόπεδο με ΣΔ 1,2 τιμή 150.000 Ε. Περιοχή Αστικά 860) 140 τμ ισόγεια μονοκατοικία σε 900 τμ έκταση γωνιακό, 5ετίας, σαλοκουζίνα, 3 δωμ., 2WC, αποθήκη, τζάκι περιοχή - κοντά στην Κατερίνη 873) 135 τμ μεζονέτα 5ετίας, 3 Δωμ., ΣΚ 2 WC με 45 τμ ισόγεια

ZZZPHVLWLNRWKDQRVJU HPDLOLQIR#PHVLWLNRWKDQRVJU

γκαρσονιέρα σε 126 τμ οικόπεδο. Περιοχή ΙΚΑ 875) 230 τμ μεζονέτα σε 400 τμ γωνιακό οικόπεδο, ΣΔ 6 Δωμ., 4 μπάνια και 120 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή 25η Μαρτίου 876) 120 τμ ισόγεια μονοκατοικία, 7ετίας σε 290 τμ ΣΔ 2 Δ, μπάνιο, 30 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 210.000 Ε 877) 3Χ175 τμ σε 1 στρέμμα έκταση περιοχή - Περίσταση 878) Μεζονέτα 200 τμ 1ος και 2ος όροφος, 8ετίας, σε 500 τμ γωνιακό οικόπεδο, 3 ΔΣΚ, 2 μπάνια, ατομικό λέβητα. Περιοχή Καταφιώτικα 879) 80 τμ ισόγεια μονοκατοικία παλιά σε 206 τμ οικόπεδο περιοχή Βατάν. Τιμή 60.000 Ε 880) 110 τμ μεζονέτα 5ετίας σε 150 τμ οικόπεδο 2 ΔΣΚ 2 μπάνια αποθήκη, πυλωτή. Περιοχή Βατάν. Τιμή 120.000 Ε 881) 120 τμ μεζονέτα και 40 τμ γκαρσονιέρα στο ισόγειο σε 300 τμ οικόπεδο 8ετίας περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 270.000 Ε 882) 100 τμ μονοκατοικία σε 715 τμ οικόπεδο Περιοχή Ευαγγελικά. ΟΙΚΟΠΕΔΑ 511) 490 τμ γωνιακό, περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 155.000 Ε 635) 174 τμ με 3 φάτσες Τιμή 34.000 Ε Περιοχή Γερμανικά 645) 686 τμ με 3 προσόψεις περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά τιμή 210.000 Ε. (δίνεται και το μισό 343 τμ) 653) 1.358 τμ με 30μ. πρόσοψη περιοχή ΚΤΕΛ. Τιμή 240 Ευρώ το τμ 662) 1.350τμ περιοχή Ανω Αγιάννης Τιμή 70.000 Ε 665) 196 τ.μ. με 15 μ. φάτσα Περιοχή Βατάν κοντά στη λαϊκή της Τετάρτης. Τιμή 60.000 ευρώ 667) 606 τμ με 3 φάτσες, περιοχή - Περίσταση. Τιμή 130.000 Ε. Δίδεται και το μισό

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 4 στρεμ. άρτιο και οικοδομήσιμο 800 τμ από τη θάλασσα εκτός οικισμού στη Σκοτίνα. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: 50 τμ γκαρσονιέρα, 3 όροφος, 1 δωμ.,Σ,Κ, μπάνιο, ωρομέτρηση, (επιπλωμένο) περιοχή - Πάρκο. Τιμή 280 Ευρώ. Μεσιτικό γραφείο ΘΑΝΟΣ 6977353548 και 23510- 73013. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: 85 τμ διαμέρισμα, 2 ορόφους, 5ετίας, 2 δωμ.,Σ,Κ, Μπάνιο, ωρομέτρηση, χώρος στάθμευσης, περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 320 Ευρώ. Μεσιτικό γραφείο ΘΑΝΟΣ 6977353548 και 23510- 73013. Μεσιτικό γραφείο ΘΑΝΟΣ 6977353548 και 23510- 73013.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: 105 τ.μ. οροφοδιαμέρισμα, 2ος όροφος 5ετίας, 2 δωμ. Σ.Κ. μπάνιο, αποθήκη, ωρομέτρηση πάρκιν ανοιχτό. Περιοχή Αγία Άννα. Τιμή 350 ευρώ Μεσιτικό γραφείο ΘΑΝΟΣ 6977353548 και 23510- 73013. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10.500 τμ μεαξύ Παραλίας - Ολυμπιακής Ακτής (1200 τμ απο τη θάλασσα). Τιμή 50.000 Ε. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 2351075207, 6944 727360 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: 70 τμ. διαμέρισμα, 2ος

όροφος, 15ετίας, 2 δωμ. Σ. Κ. Μπάνιο, ωρομέτρηση, περιοχή – Ευαγγελικά. Τιμή 300 ευρώ. Μεσιτικό γραφείο ΘΑΝΟΣ 6977353548 και 23510- 73013.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γωνιακά καταστήματα 40 τμ με υπόγειο και πατάρι, πάνω στον Εγγλέζικο. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 311) 16 στρ. κοντά στον Κ. Αγιάννη Τιμή 45.000 Ε 322) 5.150 στρεμ. γωνιακό κοντά στη Ν. Εφεσσο. Τιμή 30.000 Ε 337) 20 στρ. με νερό, ρεύμα, δέντρα. Περιοχή Σεβαστή. Τιμή 50.000 Ε 338) 15 στρ. περιοχή Παλιά Χράνη. Τιμή 20.000 Ε 339) 4 στρ. περιοχή επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 150.000 Ε 342) 8.100 στρ. περιοχή προς καινούργιο Νοσοκομείο. Τιμή 100.000 Ε 343) 2.900 στρ. γωνιακό επαγγελματικό σε κεντρικό κόμβο της Κατερίνης 346) 2Χ5 στρ. με νερό, ρεύμα, επαγγελματικό βρίσκεται σε παράπλευρο δρόμο της ΝΕΟ προς Αθήνα 347) 22 στρ. περιοχή Παλιόστανη. Τιμή 22.000 Ε 377) 4.700 στρ. με 41 μ. πρόσοψη, κοντά στην Περίσταση. Τιμή 85.000 Ε 418) 17 στρμ. με 110 μ πρόσοψη περιοχή Βιοζωκάτ Τιμή 180.000 484) 2,250 στρ. με άδεια για κατοικία, νερό, ρεύμα, περίφραξη Τιμή 60.000 Ε. Περιοχή Νεοκαισάρεια 488) 2 στρ. 2 κομμάτι από ΠΕΟ Τιμή 70.000 Ε 489) 9.600 στρ. κοντά στην Παραλία Τιμή 78.000 Ε 493) 5,850 στρεμ. με Πανοραμική θέα, σε ύψωμα περιοχή Νεοκαισάρεια Τιμή 30.000 Ε

ȈǿǻǾȇȅȆȅȊȁȅȈ ǹȖȉȡȚȐįȠȢțĮȚȂǹȜİȟȐȞįȡȠȣ ȀȅȃȉǹȈȉȅȃȆȁǹȉǹȃȅȆǿȈȍǹȆȅȉȅȠǻǾȂȅȉǿȀȅ

ȉǾȁ7(/()$;

ΠΩΛOYNTAI OIKOΠEΔA Οικόπεδο 420 τμ κεντρικό στην

Ανδρομάχη

Οικόπεδα στο Παλιό Ελατοχώρι

Οικόπεδο γωνιακό 380 τμ κοντά στα Δικαστήρια, Καπνικό Σταθμό Οικόπεδο 440 τμ στο Μοσχοχώρι. Οικόπεδο 450 τμ στη Νέα Εφεσσο. Οικόπεδο γωνιακό 270 τμ περιοχή Παναγίας Σουμελά Οικόπεδο στην Περίσταση 300 τμ Διόροφο γιαπί σε 220 τμ οικόπεδο στο Σταθμό Οικόπεδο στην Παραλία 311 τμ Οικόπεδο στο Σταθμό 480 τμ Δύο οικόπεδα των 500 τμ στη Νεοκαισάρεια Πιερίας Οικόπεδο 400 τμ κεντρικό στο Λιτόχωρο Οικόπεδο 170 τμ Αγία Τριάδα 1 στρεμ. οικόπεδο γωνιακό στο κέντρο της Κονταριώτισσας Οικόπεδο 400 τμ στο Σβορώνο Οικόπεδο 430 & 250 τμ Μαρτίου Οικόπεδο 400 τμ στο Καπνικό Σταθμό Δύο οικόπεδα επέκταση Ευαγγελικών 400 και 450 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ: οικόπεδο 1 στρέμμα στον Αγ. Σπυρίδωνα Oικόπεδο 250τμ στην Oλυμπιακή Aκτή OIKOΠEΔA ΣTH ΛEΠTOKAPYA και Σκοτίνα, όσα μέτρα θέλετε. Bλεπουν θάλασσα και βουνά. ΠΩΛOYNTAI KATΑΣΤ/TA

Μαγαζί 90 τμ με πατάρι Μαγαζί στον παλιό Διεθνή 286 τμ και υπόγειο 286 τμ Μαγαζιά διάφορα στην πόλη Μαγαζί 50 τμ σε κεντρικό σημείο ΠΩΛOYNTAI ΔIAM/TA Διόροφη μεζονέτα λουξ κατασκευής στην Περίσταση Μεζονέτες 130 και 140 τμ στην επέκταση Ευαγγελικών υπό κατασκευή Μονοκατοικία στο Σβορώνο σε 200 τμ οικόπεδο. Μονοκατοικία 130 τμ στην Κάτω Μηλιά 50.000 Ε. Μονοκατοικίαστη Νέα Εφεσσο 70 τμ σε 350 τμ οικόπεδο. Γκαρσονιέρα δεκαπενταετίας 70 τμ Διαμέρισμα 35 τμ, 24.000 Ε στην Κατερίνη. Κεντρικό διαμέρισμα ρετιρέ με 3Δ δεκαετίας Μονοκατοικία στο Μακρύγιαλο καινούργιο σε 500 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα δεκαετίας 115 τμ περιοχή Αγίας Τριάδος Μονοκατοικία στο Σταθμό σε 430 τμ οικόπεδο Τριόροφη οικοδομή ημιτελή στο Λιτόχωρο ενορία Αγίου Δημητρίου

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

32.000 Ε Μονοκατοικία 80 τμ σε οικόπεδο 1.200 τμ στη Βρύα με ωραία θέα Διόροφη καινούργια μονοκατοικία σε 270 τμ οικόπεδο περιοχη Αγίας Τριάδος Διαμέρισμα 95 τμ ανακαινισμένο 4ος όροφος κεντρικό Διαμερίσματα καινούργια των 100 τμ με ατομική θέρμανση με πάρκιγκ 1ος, 2ος, 3ος όροφος Ευαγγελικά Μεζονέτα λουξ κατασκυεής σε 150 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα υπό κατασκευή στα Ευαγγελικά ΞENOΔOXEIA στην Oλυμπιακή Aκτή-Παραλία MONOKATOIKIEΣ σ’ όλα τα σημεία της πόλης. Διαμερίσματα σε δυόροφες οικοδομές 60τμ, 70τμ σε ωραία τοποθεσία βλέπουν Ολυμπο και θάλασσα στο Λιτόχωρο Kαινούργια και μεταχειρισμένα διαμερίσματα των 50τμ στην Oλυμπιακή Aκτή. Διαμερίσματα υπό κατασκευήν στην Κατερίνη ΠΩΛOYNTAI ΧΩΡΑΦΙΑ Χωράφι μελλοντικό 4 στρεμ. επέκταση Ευαγγελικών Χωράφι 5 και 7,5 στρ. στην Περίσταση, μετά το γήπεδο. Χωράφι 5,5 στρ. στον Αγιο Αθανάσιο. Χωράφι 5 στρ. μεταξύ Ολυμπιακής Ακτής και Παραλίας. Χωράφια στη Γανόχωρα 5,6,7 στρ.

Μεταχειρισμένα διαμερίσματα σε διάφορα μέρη της πόλης Διόροφη κατοικία σε οικόπεδο 350 τμ στην Καλλιθέα Γκαρσονιέρα στην Παραλία

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: καινούργια διαμερίσματα με ατομική θέρμανση και κλειστά γκαράζ

ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑΦιλόλογος παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου σε προσιτές τιμές. Πληρ. τηλ. 23510 35760, 6970933982

ΠΩΛΕITAI TOYOTA RAV, μοντέλο 2003, τρίθυρο μαύρο με ηλιοροφή. Πληρ. τηλ. 6932910005

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μηχανή 125 κυβικά μοντέλο 2004, HONDA CBAR. Πληρ. τηλ. 6989770244

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εγκυκλοπαίδια 10 τόμων με θέμα την υγεία. Πληρ. τηλ. 6937601610

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ξενοδοχεία των 18 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 12 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 13 δωματίων στην Ολυμπιακή Ακτή

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ - ΟΛΗ ΜΕΡΑ ... ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

zƒuq}os}k~ytswq~ƒw vqkwƒw

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

Χωράφι 4 στρμ. στον δρόμο για Παραλία 23 στρεμ. χωράφι στο Δίον Πιερίας Χωράφι στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο 1300 τμ με άδεια οικοδομής Χωράφι 6 στρεμ. στο Σβορώνο Χωράφι 4 στρεμ. προς Παλιό Κεραμίδι Χωράφι 5 στρεμ. στην Καλλιθέα Χωράφι 14 στρεμ. στο Λιτόχωρο σε ωραία τοποθεσία Χωράφι 6 στρεμ. δίπλα στην Παναγία Περίστασης Χωράφι 7 στρεμμάτων νερό ρεύμα στην Παραλία Χωράφι 4.500 τμ με μεγάλη φάτσα, γωνιακό στον Επαρχιακό δρόμο Καρίτσας - Δίου Χωράφι 10 στρεμ. προς Ολυμπιακη Ακτή. Xωράφια: μελλοντικά μέσα στην Oλυμπιακή Aκτή. Ενοικιαζόμενα δωμάτια 10ετίας στην Ολυμπιακή Ακτή σε καλό σημείο

Καθηγητής, απόφοιτος του τμήματος Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας, του Αριστοτέλειου πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα για την περίοδο του καλοκαιριού. Για πληροφορίες στο τηλ. 6951145180

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΖΑΝΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ καζάνι για τσίπουρο 3 ετών, 130 κιλών χωριτικότητας. Πληρ. τηλ. 6971531861

ƵƱƫƴƮƧƵƳƩƵƱƫƴ ǹȖȠȡȐȗȠȞIJĮȚțĮȚĮȞIJĮȜȜȐııȠȞIJĮȚ IJĮʌĮȜȚȐıĮȢȤȡȣıĮijȚțȐ

ȌȦȝȐȢȋȡȒıIJȠȢ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΩΤΑΣ ΔΗΜ. - ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΣΑΛΙΦΟΓΛΟΥ ΣΟΥΛΗ - ΑΡΧ. ΜΗΧ.

ǽĮȜȩȖȖȠȣȉȘȜ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ENOIKIAΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση παιδότοπος σε άριστη κατάσταση. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497 ΠΩΛΕΙΤΑΙ η επιχείρηση Μ & Μ με δερμάτινες τσάντες και αξεσουάρ λόγω συνταξιοδότησης. Τσιμισκή 5. Πληρ. τηλ. 23510 23003 ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΣΑΝΤΟΥΪΤΣΑΔΙΚΟ με άδεια λειτουργίας. 100 καθιστικά στην πιάτσα στην πλατεία της Σίβηρης, μόνο για γνώστες της δουλειάς. Τιμή ευκαιρίας! Τηλ. 6980622488 ΠΩΛΕΙΤΑΙ τουριστική επιχείρηση από δέκα καινούργιες - έτοιμες γκαρσονιέρες 404 τμ στην Παραλία Λεπτοκαρυάς. Πληρ. τηλ. 6906584427 ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση καφέ-μπαρ κεντρικό σε λογική τιμή (ηχομόνωση- εξαερισμός κτλ....). Πληρ. τηλ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος Κυριάκος 23510 47497, 6976 760579

ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1. Διαμέρισμα 145 τ.μ. 3Δ, καθιστικό., Λουτρό – W.C., με αποθήκη στο υπόγειο, 2 θέσεις στάθμευσης, ηλιακό συλλέκτη, αυτονομία – θερμιδομέτρηση στη θέρμανση, αποπερατωμένο. 2. Οροφοδιαμερίσματα 95 τ.μ. στον α’ όροφο και μεζονέτες 145 τ.μ. σε β’ και γ’ όροφο σε δύο ανεξάρτητες διπλοκατοικίες. Τηλ. 2351027891 & 6972723792

ȈǼȅȁǼȈȉǿȈǻǿǹȈȉǹȈǼǿȈ ȈǼȀǼȃȉȇǿȀǹȈǾȂǼǿǹȉǾȈȆȅȁǾȈ ǺǿȁȁǼȈȂǼǽȅȃǼȉǼȈȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȈǼȅȁǹȉǹ ȆǹȇǹĬǹȁǹȈȈǿǹȉǾȈȆǿǼȇǿǹȈ

—Š„—Œˆ–ˆ“ŒšˆŒ”Š–ˆŒ– „†’”ˆ–“œŽŠ–ˆŒ–„†”’—ˆ„šŒ„’Œ’“ˆ‡„„—„–—Š„—„„—’ŒŒˆ–

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

›™¥±¬Ÿ¥¡¢Ÿ

œ˜”¢•˜ž“ŠŽš’– °´¬ºª¿®¨¸¾¸²³¨ª»³²¶

Μάγειρας Έλληνας με εμπειρία ζαχαροπλαστικής πολλών χρόνων ζητά οποιαδήποτε εργασία. Πληρ. τηλ. 6932165823, 6984234067 ΚΥΡΙΑ ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη ηλικιωμένων για νύχτα και μέρα. Πληρ. τηλ. 6982730362 και 6949099225 ΝΕΟΣ ζητά εργασία γνωρίζει Σέρβικα, Αγγλικά σε γυράδικο, πωλητής ή οτιδήποτε άλλο Πληρ. τηλ. 6938283985 ΝΕΑΡΗ Σερβίδα ζητά εργασία σαν πωλήτρια, γνωρίζει Αγγλικά με εμπειρία πολλών χρόνων. Πληρ. τηλ. 6938869333 ΚΥΡΙΑ ελληνίδα με προϋπηρεσία ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων ή παιδιών. Πληρ. τηλ. 6983590861 και 23510 73958

* Συμβεβλημένοι με όλα τα ταμεία * Μεταφορά σε όλη την Ελλάδα - Εξωτερικό * Κηδείες ατόμων ΔΩΡΕΑΝ * Διαθέτουμε ψυγείο και παρέχουμε δωρεάν συντήρηση και στο σπίτι * Καύση νεκρών

Κτηματομεσιτικά Γραφεία

ΠΩΛΕITAI αυτοκίνητο MERCEDES Α140 LONG ατρακάριστο, σε άριστη κατάσταση, 90.000 χιλ., σε πολύ καλή τιμή. Πληρ. τηλ. 6972 715515

668) 478 τμ με 20 μ. φάτσα. Περιοχή - Σταθμός. Τιμή 90.000 Ε. 669) 490 τμ με 2 προσόψεις περιοχή ΚΤΕΛ. Τιμή 135.000 Ε (δίνεται και μισό) 670) 600 τμ με Πανοραμική θέα την Κατερίνη, πάνω σε 2 δρόμους περιοχή Π. Κεραμίδι Τιμή 45.000 Ε 673) 293 τμ γωνιακό βλέπει μπροστά σε κεντρική πλατεία στα Ευαγγελικά. Τιμή 140.000 Ε 674) 730 τμ με ΣΔ 1,2 με 3 φάτσες περιοχή Ευαγγελικά 677) 290 τμ με 21 μ. φάτσα περιοχή Περίσταση. Τιμή 60.000 Ε 678) 500 τμ περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 160.000 Ε 681) 1077 τμ περιοχή - Κ. Αγιάννης. Τιμή 50.000 Ε 683) 252 τμ με 33 μ. φάτσα περιοχή Σβορώνος. Τιμή 50.000 Ε 684) 391 τμ με 14 μ. φάτσα περιοχή 25η Μαρτίου Τιμή 135.000 Ε 686) 552 τμ γωνίες περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 155.000 Ε 687) 300 τμ γωνιακό, περιοχή Καλλλιθέα Τιμή 65.000 Ε 690) 320 τμ με 3 φάτσες. Περιοχή - Επεκ. Ευαγγελικά. Τιμή 65.000Ε 691) 600 τμ με Σ.Δ. 0,20 γωνιακό με πανοραμική θέα την θάλασσα. Περιοχή Τοπόλιανη. Τιμή 60.000 Ε 695) 711 τμ γωνιακό περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 185.000 Ε 697) 310 τμ γωνιακό, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Γήπεδο Πιερικού. Τιμή 110.000 Ε 698) 388 τμ πάνω σε 2 δρόμους διαμπερές περιοχή Σταθμός. Τιμή 80.000 Ε ȈȉǼĭǹȃȅȈȋǹȈǹȆǾȈ ȀĮııȐȞįȡȠȣȀĮIJİȡȓȞȘ

¨¹É¹Ë½Ͷ¤¹ÒÇÍ

¨¤®¥©¢¨ › ¥š

ΚΥΡΙΑ ελληνίδα ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένου-νης και πουλάει μεταχειρισμένα έπιπλα. Πληρ. τηλ. 2351026 499 Έλληνας με εμπειρία κουζίνας και σερβιτόρου ζητά οποιαδήποτε εργασία. Πληρ. τηλ. 6976850964

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:

Θ. ΓΡΟΥΣΠΑΣ - Ι.ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ȆȍȁȅȊȃȉǹǿ ȃǼȅǻȂǾȉǹ ǺǹȈǿȁǼǿȅȊǺ īȀǹȇȈȅȃǿǼȇǹIJȝȝİȝİȖȐȜĮ ȝʌĮȜțȩȞȚĮĮȣIJȩȞȠȝȘșȑȡȝĮȞıȘ İȖțĮIJȐıIJĮıȘijȣıȚțȠȪĮİȡȓȠȣ șİȡȝȠȘȤȠȝȠȞȦIJȚțȐİȟȦIJțȠȣijȫȝĮIJĮ țĮȚșȑıȘ3DUNLQJ ȁǹȋǹȃǹ ǹȊȄǼȃȉǿȅȊ ǻǿǹȂǼȇǿȈȂǹȐȡȚIJȝ ȖȦȞȚĮțȩȝİȝİȖȐȜĮȝʌĮȜțȩȞȚĮĮȣIJȩȞȠȝȘ șȑȡȝĮȞıȘİȖțĮIJȐıIJĮıȘijȣıȚțȠȪĮİȡȓȠȣ șİȡȝȠȘȤȠȝȠȞȦIJȚțȐİȟȦIJțȠȣijȫȝĮIJĮțĮȚ țȜİȚıIJȒșȑıȘ3DUNLQJ ȊȆȅȀǹȉǹȈȀǼȊǾ ȆȁǹȀǹȁǿȉȅȋȍȇȅȊ ȈȣȖțȡȩIJȘȝĮʌȠȜȣIJİȜȫȞ įȚȩȡȠijȦȞȝİȗȠȞİIJȫȞȝİIJȝȒȝĮ ȣʌȠȖİȓȠȣĮIJȠȝȚțȩțȒʌȠțĮȚʌȚıȓȞĮ ǽǾȉȅȊȃȉǹǿȅǿȀȅȆǼǻǹīǿǹ ǹīȅȇǹǾǹȃȉǿȆǹȇȅȋǾ ȉȘȜ 

Μονοκατοικίες – διαμερίσματα- γραφεία – καταστήματα 1) Κεντρικό διαμέρισμα 90 τ.μ. σε όροφο μεταχειρισμένο. 2) Κεντρικό διαμέρισμα 94 τ.μ. σε 4ο όροφο μεταχειρισμένο με κεντρική θέρμανση. 3) 145 τ.μ. οροφοδιαμέρισμα σε 3ο όροφο με τζάκι, τέντες, 3 υπνοδωμάτια και αποθήκη στην Αγία Παρασκευή 20ετίας. 4) 70 τ.μ. σε 1ο όροφο στην οδό Κύπρου 5) 110 τ.μ. σε 7ο όροφο κεντρικό 6) 128 τ.μ. με 3 υπνοδ. Σαλόνι κουζίνα, εντοιχισμένες ντουλάπες, ατομική θέρμανση, τζάκι και 2 γκαράζ σε 4ο όροφο. 7) 100 τ.μ. με 2 υπν. Πυλωτή και υπόγειο σε 2ο όροφο με ωρομέτρηση. 8) 70 τ.μ. με υπν. Σαλόνι, κουζινα και αποθήκη 1ος όροφος στην Αγία Παρασκευή. 9) 140 τ.μ. διαμέρισμα στην παλιά πυροσβεστική σε 1ο όροφο 8ετίας με ατομική θέρμανση , τζάκι και πυλωτή σε πολύ καλή τιμή. 10) 105 τ.μ. σε 2ο όροφο στην Αγία Άννα με πάρκινγκ και αποθήκη 4ετίας και ωρομέτρηση. 11) Πωλείται μεζονέτα με υπόγειο 130 τ.μ. σε 300 τ.μ. οικόπεδο στην Πλάκα Λιτοχώρου 10 ετών. 12) Μεζονέτα 140 τ.μ. με πυλωτή και σκεπή στα τούβλα στην επέκταση των Ευαγγελικών. 13) Μεζονέτα με πυλωτή στο σοβά με ηλεκτρολογικά και υδραυλικά στην επέκταση των Ευαγγελικών 14) Μονοκατοικία στον παράδεισο 80 τ.μ. σε 200 τ.μ. οικόπεδο. 15) Γκαρσονιέρα στο Λιτόχωρο 38 τ.μ. 16) 70 τμ. διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, ανακαινισμένο σε πολύ καλή τιμή. 17) Καινούργια διαμερίσματα σε όλες τις περιοχές της πόλης 18) Μονοκατοικία στην Καλλιθέα 160 τ.μ. σε 720 τ.μ. οικόπεδο 19) Οικοδομή στην Κατερινόσκαλα με 100 τ.μ. κατάστημα με 10 δωμάτια με σκεπή και με ασανσέρ.

20) Μονοκατοικία στο Κίτρος 80 τ.μ. με υπόγειο σε 500 τ.μ. οικοπεδο σε πολύ καλή τιμή. 21) Κεντρικό γραφείο 80 τ.μ. σε 4ο όροφο. 22) 50 τ.μ. κατάστημα με πατάρι στην οδό Παρμενίωνος 23) 69 τ.μ. κατάστημα με πατάρι στην οδό Κολινδρού.

ΟΙΚΟΠΕΔΑ & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 1) 400 τ.μ. γωνιακό οικόπεδο στο Βατάν 2) 700 τ.μ. οικόπεδο στο Π. Ελατοχώρι 3) 250 τ.μ. γωνιακό οικόπεδο στην Ολυμπιακή Ακτή 4) 440 τ.μ. οικόπεδο στη Ν. Εφεσσο 5) 440 τ.μ. οικόπεδο στην επέκταση των Ευαγγελικών 6) 650 τ.μ. οικόπεδο στο Βατάν με 50 μ. πρόσοψη 7) 430 τ.μ. οικόπεδο στο Ν. Κεραμίδι με 23 μ. πρόσοψη 8) 500 τ.μ. οικόπεδο από 25.000 το καθένα στην Τραπεζούντα 9) 525 τ.μ. οικόπεδο στην περιοχή Καπνικού Σταθμού και 400 τ.μ. στην επέκταση καπνικού σταθμού. 10) Πωλούνται οικόπεδα 400 και 500 τ.μ. στην Ολυμπιάδα Κορινού στη 2η και 3η γραμμή. 11) Πωλείται οικόπεδο στην Περίσταση 390 τ.μ. 12) 460 τ.μ. οικόπεδο με 90 τ.μ. παιό σπίτι στην οδό 19ης Μαϊου. 13) 500 τ.μ. οικόπεδο κεντρικό στο Σβορώνο 14) 430 τ.μ. οικόπεδο στο Μοσχοχώρι με 20.000 Ε. 15) 400 τ.μ. οικόπεδο περιοχή Παναγία Σουμελά με πολύ καλή τιμή με 15 μ πρόσοψη. 16) Στην Κονταριώτισσα 70 τ.μ. οικόπεδο με 100 τ.μ. σπίτι σε πολύ καλή τιμή 17) 480 τ.μ. οικόπεδο στη Μεθώνη Πιερίας με 35 τ.μ. προκατασκευασμένο σπίτι καινούργιο με άδεια. 18) 560 τ.μ. οικόπεδο στα Ευαγγελικά με 24 μ. πρόσοψη

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 1) Αγροτεμάχιο 16 στρέμματα στον Αγιάννη Πιερίας ποτιστικό 2) Αγροτεμάχια 40-45-50 στρεμμάτων στην «Παναγία» της Περίστασης.

3) 4 Στρέμματα στην Περίσταση με φως και νερό και 150 δένδρα με 45 μ. πρόσοψη στο δρομο της Παναγίας» 4) Αγροτεμάχιο 6.500 τ.μ. στο Π. Κεραμίδι με ελιές 5) 4 στρέμματα στην Πλάκα Λιτοχώρου 6) 10 στρέμματα με νερό στο Σβορώνο Πιερίας 7) 800 τ.μ. οικοπεδοχώραφο στην Ολυμπιακή Ακτή. 8) 4 στρέμματα στη θέση «Κρανιά» στον Κορινό.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 1) 80 τ.μ. σε 1ο όροφο με ωρομέτρηση και γκαράζ στα καταφιώτικα. 2) 48 τ.μ. σε 4ο όροφο με ατομική θέρμανση , επιπλωμένο 3) 110 τ.μ. σε 1ο όροφο στα Ευαγγελικά με κεντρική θέρμανση 4) Γκαρσονιέρα 50 τ.μ. με ωρομέτρηση σε 2ο όροφο στα αστικά. 5) 100 τ.μ στην Μ. Αλεξάνδρου σε 2ο όροφο κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση. 6) 100 τ.μ. με ωρομέτρηση κεντρικό διαμέρισμα σε 2ο όροφο. 7) Ενοικιάζεται μονοκατοικία στην επέκταση των Ευαγγελικών σε 500 μ. οικόπεδο με 3 υπν. 8) 80 τ.μ. με τζάκι και 2 υπνοδωμάτια στο Μυλαύλακο. 9) Μεζονέτα 165 τ.μ. στο κέντρο της πόλης με 3 υπν. και 3 WC και γκαράζ. 10) 110 τ.μ. σε 3ο όροφο στην Αγία Παρασκευή με εντοιχισμένες ηλεκτρικές συσκευές, τέντες, τζάκι και ωρομέτρηση με 2 υπν. 11) 125 τ.μ. κατάστημα με πατάρι και μεγάλο ακάλυπτο στο δρόμο για Ανδρομάχη. 12) 100 τ.μ. κατάστημα απέναντι απ’ την «ελιά». 13) Ισόγειο κεντρικό κατάστημα 40 τ.μ. 14) 90 τ.μ. με πατάρι κατάστημα στα Ευαγγελικά. 15) Κεντρικό γραφείο 50 τ.μ. σε 3ο όροφο 16) 286 τμ. ισόγειο κατάστημα με υπόγειο στην παλιά Εθνική. 17) 100 τ.μ. σε 3ο όροφο στην Μ. Αλεξάνδρου.
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š

//////////////////////////////////////////////////////// ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ////////////////////////////////////////////////////////

ƬƵƩƮƣƵƱƮƧƴƫƵƩƴ īȀȅȁȉȈǿȅȈĬǼȅǻǹȈȉǼȇǿȅȈ

-Ν.Ζωή σε οικόπ. 300τμ., 100τμ.,7ετίας -70τμ. σε οικόπεδο 330τμ. -Σβορώνος σε οικοπ. 237τμ., 1ος όρ. 126τμ. με πυλωτή στο σουβά MEZONETEΣ - Καλλιθέα σε 210 τμ οικόπεδο, 60+60 τμ - Σε 2100 τμ οικόπεδο, ημιυπ., ισόγειο & 1ος όρ., 62,5 τμ έκαστος 190.000 Ε -Εθνικο Σταδιο ισογειο 56τμ. 1ος ορ. 59τμ & ημιυπογ. -Ν.Ζωη οικοπ.260τμ., 162,5τμ στα τουβλα -Επεκτ. Ευαγγελικων σε οικοπ. 170τμ.145 τμ. -Μαρτίου σε οικοπ. 150τμ., 70 & 70τμ. στα τούβλα με πυλωτή ΟΙΚΟΠΕΔΑ - Επέκταση Ευαγγελικών 414,420,451 & 512 τμ - Ν. Ζωή 1.012 τμ- Καπνικός 250, 270, 300, 386, 400, 450, 514 τμ - Μαρτίου 250, 260, 510 και 800 τμ γωνιακό -Κοντά στα ΚΤΕΛ 500 & 600τμ. -Ν.Ζωη 310,442, 490 & 518τμ. -Λαϊκή της Τετάρτης 660τμ -Σ.Σταθμος 248,443 & 500τμ. -Καταφιωτικα 490τμ. σε Σ.Δ. 1,2 -Ν. Ζωή, 645τμ. γωνιακό

-Καπνικός 516,600,800,979 & 1187τμ. -Καλλιθέα 400, 503τμ. -Περισταση 303,418,605τμ. -Κορινος-Ολυμπιαδα 400 & 450τμ. -Σκοτίνα 870 & 1118,77τμ. με άδεια -Περίσταση 212τμ. με άδεια μεζονέτας -Μυλαύλακο 389,5τμ. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ -Επ.Οδ.Κατ/νης-Ν.Εφεσσου δευτερο απο τον δρομο 5 & 10στρ. -Βαρικο Λιτοχωρου 6020τμ. -Παραλια Κατερινης 7500τμ. -Επ.Οδ.Κατ/νης-Ν.Εφεσσου 8στρ. -Περίσταση 7,5 & 12στρ. -Κοντά στην Πιερίδα, 4.300τμ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - Κοντά στα Goody's 2ος όροφος, 65 τμ - Παραλία 385 τμ κατάστημα και 22 δωμάτια (σημαντικά έσοδα) - Γραφείο 150 μέτρα από την πλατεία, 2ος όρ., 76 τμ 80.000 Ε - Κατάστημα περιοχή παλιό Νοσοκομείο 80 τμ έσοδο 450 Ε. μηνιαίως -Επι της Π.Ε.Ο Κατ/νης-Θεσ/κης 6000τμ. διπλα στο LIDL -Ολυμπιακή Ακτή σε οικοπ. 250τμ., ισόγειο κατάστημα & 2 όροφ. ενοικιαζόμενα

///////////// ΑΚΙΝΗΤΑ //////////

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 272 τμ ΣΔ1, με παλιά οικία δίπλα από το γήπεδο. Τιμή 78.000 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 34974 και 6977 255792

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 90 τμ από ιδιώτη διαμπερές, στο κέντρο της πόλης (πίσω από την πλατεία) με 2 δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, WC. Πληρ. τηλ. 6977 926264 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 120 τμ σε 1700 μέτρα οικόπεδο στην Περιοχή της Ελιάς. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6979 862459 ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 110 τμ (μικτό) ρετιρέ με 2Δ,Σ,Κ, Λουτρό, WC και αποθήκη στο υπόγειο, με ατομική θέρμανση, θέση στάθμευσης, περιοχή Ευαγγελικά (Δα γκλή 25). Πληρ. τηλ.: Ι. Διαμαντίδης 23510 38992, 6972027457 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: κεντρικές ανακαινισμένες γκαρσονιέρες με θερμοπομπό, θωρακισμένη πόρτα κλπ. 35τμ,20τμ, 24 τμ στη Θεσ/νίκη. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ȅǿȀȅǻȅȂǿȀǼȈǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ

ǿǻǿǹȂǹȃȉǿǻǾȈ ǹȆǿȆǼȇǿǻǾȈ ȉȘȜ țȚȞ 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ǻȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮǻȦȝȐIJȚĮ ȈĮȜȩȞȚțȠȣȗȓȞĮțĮȚȝʌȐȞȚȠ IJȝțĮȚIJȝıIJȘȞȠįȩ ǻĮȖțȜȒ ȃȚțȠȝȘįİȓĮȢ įȣȐȡȚIJȝ ȅȜĮIJĮįȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮ įȚĮșȑIJȠȣȞ șȑıİȚȢıIJȐșȝİȣıȘȢ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ studio 25 τμ (άριστη κα τά σ τα σ η - ε π ι π λ ω μ έ ν ο ) 1Δ,Σ,μπάνιο, ημιόροφος, περιοχή Λάρισα - κέντρο. Τιμή 25.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 400 τμ με φάτσα πλατεία, περιοχή επέκταση Καπνικού Σταθμού, τιμή 75.000 Ε (δεκτός διακανονισμός). Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στη Θεσ/νίκη σε γωνιακή οικοδομή στον 3ο όρ. 3 γκαρσονιέρες συνολικά 110 τμ πλήρως ανακαινισμένες, περιοχή Βασ. Ολγας. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα σε πεζόδρομο 75 τμ με υπόγειο και πατάρι. Φέρει εισόδημα 1100 το μήνα. Τιμή 400.000 Ε. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Αδειοδότηση - χρηματοδότηση - μελέτη βέλτιστος σχεδιασμός ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Πληροφορίες ΜΠΑΤΑΛΑΣ Β. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 6973027819 ΚΟΝΝΑΦΗΣ Γ. Μηχανολόγος Μηχανικός 6977467469

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ξενοδοχείο 27 δωματίων, 7 ετών στην Παραλία σε άριστη κατάσταση σε πολύ καλή θέση. Τιμή 850.000 ευρώ. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚO ΜΕΤΑΝAΣΤΗΣ 2351075207, 6944727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 80 τμ πατάρι, 40 τμ υπόγειο, γωνιακό στην οδό Τσιμισκή. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Θεσ/νίκη ρετιρέ 63 τμ στην οδό Τσιμισκή, με φανταστική θέα. Χρειάζεται ανακαίνιση.Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 74 τμ στην Θεσ/νίκη κοντά στην στάση Φλέμιγκ 2 ΔΣΚ σε καλή κατάσταση, 2ος όροφος. Τιμή 100.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360, 6944 504786 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ παλιά μονοκατοικία σε 762 τμ οικόπεδο, για γρήγορη πώληση, 60.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ȀȆǹȉȈǾȈ ǹīȁǹȊȇǹȈǻǿȆȁǹȈȉȅǼȇīȀǼȃȉȇȅ ȉȘȜ ǼȀȉǿȂǾȈǼǿȈǹȀǿȃǾȉȍȃ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 530 γωνιακό, επί της Παυσανίας (Νέα Ζωή). ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο γωνιακό 424 τμ περιοχή Μαρτίου. Τιμή 100.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο (στα Αστικά) Ε=221 τμ, κτίζει 442 τμ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο 42 τμ σε κάθετο πεζόδρομο 3ος όροφος βλέπει πίσω τιμή 26.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στο "ΒΥΘΙΣΜΑ" 5 στρ. Τιμή 50.000 Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο 65 τμ σε οικοδομή δεκαετίας επί της Μ. Αλεξάνδρου 2ος όροφος, σε άριστη κατάσταση

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 90 τμ 2 Δ, Σ,Κ, WC, πάρκινγκ, πίσω από το πάρκο, 2ος όροφος. Τιμή 77.000 Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα κεντρικότατη στον 3ο όροφο με ωρομέτρηση σε άριστη κατάσταση

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα 4 ετών 95 τμ 2Δ, Σ,Κ, WC, ατομική θέρμανση, αιρ κοντίσιον, σίτες, τέντες κλπ, 1ος οροφος. Τιμή 92.000 Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα καινούργιο 100 τμ 2 ΔΣΚ με ατομικό λέβητα και κλειστό πάρκιγκ. Τιμή 105.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 272 τμ με π.

οικία, ΣΔ 1 απέναντι από το Δασαρχείο. Τιμή 80.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα # 137 τμ δεκαετίας 3ΔΣΚ τζάκι, κλειστό πάρκγι στα Χοιράδικα ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 107 τμ δεκαπενταετίας, απέναντι από το πάρκο 3ος όροφος. Τιμή 85.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε=257 νότιο, επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 60.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο πίσω από τον ΟΑΕΔ 400 μετ. Τιμή 80.000 Ε ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 γραφεία στον πεζόδρομο Ε=290 τμ. όλα μαζί ή και μεμονωμένα.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από Βιοτεχνία Απορρυπαντικών πωλήτριες - πωλητές με πείρα στις πωλήσεις για εξωτερική εργασία. Aπαραίτητο δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου. Πληρ. τηλ. 6994476023

Η εταιρεία SOCOTAB ζητάει γεωπόνο με έδρα στην Κατερίνη. Επιθυμητά προσόντα: Πτυχίο Π.Ε., γνώσεις ΗΥ και Αγγλικών. Προϋπηρεσία θα ληφθεί υπόψη. Αποστολή βιογραφικών υπόψη κα Βαϊνά Ευτυχία: fax 23510 49980 ή στο e-mail gr.info@socotab.com. Πληροφορίες στο τηλ.: 23510 49970

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος - Μηχανικός με εμπειρία από ένα εως 3 χρόνια, από επιχείρηση - πτηνοσφαγείο. Πληρ. τηλ. 23510 63626 -27 και fax 23510 63628 //////////////////////////////////////

Eταιρία Βιομηχανικών Συστημάτων ζητά συνεργάτη για εγκαταστάσεις για πλήρη ή μερική απασχόληση. Απαραίτητο δίπλωμα αυτοκινήτου. Πληρ. ώρες καταστημάτων στα τηλ. 23510 39027,25369 κα Φωτεινή ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ barman-barwoman, σερβιτόροι/ες και βοηθοί για beach bar στην Παραλία Κατερίνης. Πληρ. τηλ. 6973 660709 ENOIKIAΣEIΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ////////////////////////////////////

μπάνιο στο κέντρο της πόλης με ατομική θέρμανση και δυνατότητα θέσης στάθμευσης. Πληρ. τηλ. 6977 323148

ENOIKIAZETAI κατάστημα 180 τμ με υπόγειο 120 τμ εσωτερικό ασανσέρ στην Ζαλόγγου με 2 χώρους στάθμευσης. Ενοίκιο χαμηλό. Τιμή συζητήσιμη. Πληρ. τηλ. 6936 997015

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 24 τμ Ζαλόγγου 7. Πληρ. τηλ. 23510 21923 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στην οδό Κρέσνας, 1ΔΣΚWC τιμή ενοικίου 230 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 28346, 6979 9 85665

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 147 τμ επί της οδού Σκρα 21, 1ος όροφος, αυτόνομη θέρμανση με βεράντα 50 τμ μεσημβρινή. Πληρ. τηλ. 6937153936- 23510 22397

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 50 τμ στην οδό Βότση 14 κέντρο της πόλης ανακαινισμένο. Πληρ. τηλ. 23510 39951 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 50 τμ σε καλή κατάσταση, ενοίκιο 170 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ENOIKIAZETAI: διαμέρισμα 60 τμ, 1 Δ, Σ, κουζίνα, μπάνιο με ωρομέτρηση επί της Κωφίδου 27 Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Πληρ. τηλ. 6945 544912

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 140 τμ (καινούργιο, άριστη κατάσταση) 3 Δ, Σ,Τ,Κ. 1 μπάνιο, 1 WC, αποθήκη, θερμιδομέτρηση, πάρκινγκ περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή ενοικίου 380 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα κεντρικότατο δίπλα στις τράπεζες 160 τμ, συν υπόγειο συν πατάρι κατάλληλο για διάφορες επιχειρήσεις. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα σε νεόδμητη οικοδομή με 2 δωμάτια, σαλόνι, κου ζίνα,

ƥƳƣƷƧƫƱƵƧƭƧƵƺƯ ƬƣƫƮƯƩƮƱƴƶƯƺƯ

ŒŒ•£žšŽ–šŸ

*24 ωρη εξυπηρέτηση *Χαμηλές τιμές *Αναλαμβάνουμε μεταφορά νεκρών από Γερμανία για Ελλάδα οδικώς και αεροπορικώς *Άποροι ΔΩΡΕΑΝ Εθν. Αντιστάσεως 67 Κατερίνη 23510 41762 - 6945747569 6971974032

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 330 τμ με 2 φάτσες, εξαιρετική θέση Παραλία Κατερίνης. Τιμή 150.000 Ε. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα στο δρόμο προς το Νοσοκομείο Ε=5.000 τμ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία σε σουβλατζίδικο με προϋπηρεσία. Πληρ. τηλ. 6932235034, 23510 25252

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατο γωνιακό διαμέρισμα 2ου ορόφου Ε135 τμ, 3ΔΣΚ2WC ατομικό λέβητα, αποθήκη στο υπόγειο με πάρκιγκ σε υπό κατασκευή οικοδομή.Πληρ. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτίσμα τριόροφο 840 τμ ο κάθε όροφος σε 4,5 στρέμματα οικόπεδο, 3ο χλμ ΠΕΟ Κατερίνης - Θεσ/νίκης κοντά στην Αστυνομία. Πληρ. τηλ. 00491716438383 και 0049306068176 κον Κυριάκο

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνέταιρος απο εξαγωγική βιοτεχνία παραγωγής απορρυπαντικών και χημικών προϊόντων με 25ετή δραστηριότητα και σταθερή πελατεία. Πληρ. τηλ. 6977459400 και e-mail:aias12@hotmail.com

Είσαι νέος, δημιουργικός, γεμάτος εμπνεύσεις που περιμένουν να γίνουν πράξη; Τηλεφώνησε στο 2351046795 καθημερινά 9 με 2! Το Ράδιο Όλυμπος 101.5 ζητά νέους διαφημιστές για την επάνδρωση του διαφημιστικού τμήματος του σταθμού! Γίνε και εσύ μέλος της μεγάλης ομάδας του Ράδιο Όλυμπος 101.5 και απογείωσε το ταλέντο σου!

ȆǼȇǻǿȀǹȀǹȉǼȇǿȃǾ

ȉǾȁȉǾȁĭǹȋ ȀȚȞ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ & ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -Επέκταση Ευαγγελικων 3ος ορ. 93τμ. με ατ/κη θερ/νση & παρκιν -Περιοχή Αγ.Παρασκευης 1ος 63τμ. & 75τμ., 2ος όρ. 126τμ. & 3ος όρ. 63τμ. -Σ.Σταθμος διοροφη οικοδομη 80,85τμ. καθε οροφος -Σ.Σταθμός 68,92 & 120τμ., ατ/κη θέρ/ νση,ηλιακό,ενεργειακό τζάκι (θέση στάθμευσης) -7ο Γυμνάσιο, 1ος, 2ος, 3ος όρ., 75τμ. & 95τμ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤ/ΝΑ - Ευαγγελικά 55 τμ ρετιρέ -Κέντρο, στούντιο, 1ος όρ., 3ετίας -Παλαια Δικαστηρια 2ος ορ.118,44τμ. με θερμιδομετρηση -Αστικα 4ος ορ. 129τμ.& πυλωτη 78τμ. -Καταφιώτικα 3ος όρ. 70τμ. 2Δ,πάρκιν, 7ετίας -Γκαρσονιερα ρετιρέ 50τμ. -Ξάνθου 4ος όρ. 68,35τμ. -Κέντρο, 3ος ορ. 160τμ. στα τούβλα -Αγ. Τριάδα 1ος όρ., 110τμ. -Εργατ.Κέντρο 110τμ. ανακαινισμένο ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ -Κοντά στην Αγ.Αννα σε οικοπ. 262τμ. πυλωτη 118τμ & 1ος ορ.118τμ.

¨¹É¹Ë½Ͷ¤¹ÒÇÍǹıIJȣȞȠȝȓĮ DZȝİıȘįȡȐıȘ ȉȡȠȤĮȓĮ  ǻȘȝȠIJȚțȒǹıIJȣȞȠȝȓĮ ȆȣȡȠıȕİıIJȚțȒ ȁȚȝİȞĮȡȤİȓȠ ȅȉǼȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȅȉǼǺȜȐȕİȢ ǻǼǾ  ǻǼȊǹȀ  ǻǼȊǹȀǺȜȐȕİȢ ǼʌȚȝİȜȘIJȒȡȚȠȆȚİȡȓĮȢ ǻȅȊǹǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǺǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȅǹǼǻ  ȉİȜȦȞİȓȠ  ǻĮıĮȡȤİȓȠ ȃȅȈȅȀȅȂǼǿȅ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȇĮȞIJİȕȠȪ   ǼʌİȓȖȠȞIJĮ ȇĮȞIJİȕȠȪ  ȅȡșȠʌİįȚțȒ ȂĮȚİȣIJȚțȒ ȀȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȀȊȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ǼȀǹǺ  ȌȣȤȚĮIJȡȚțȩȃȠıȠțȠȝİȓȠ ȆȑIJȡĮȢȅȜȪȝʌȠȣ ȈȊīȀȅǿȃȍȃǿǼȈ ǹıIJȚțȐȁİȦijȠȡİȓĮȀĮIJİȡȓȞȘȢ  ȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ   ǹʌȠșȒțȘȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȀȉǼȁȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȅȈǼȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȉǹȄǿ ȈȦȝĮIJİȓȠǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞȅįȘȖȫȞȉǹȄǿ  ȇĮįȚȠIJĮȟȓȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȈȦȝĮIJİȓȠȇĮįȚȠIJĮȟȓ

³ȅDZȖȚȠȢȋȡȚıIJȩijȠȡȠȢ´ ȉǹȄǿȀȠȡȚȞȠȪ ǵȜȣȝʌȠȢȉǹȄǿ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ȆȚȐIJıĮȄȘȡȠȝİȡȓIJȠȣ ȆȚȐIJıĮȈȣȞIJȡȚȕȐȞȚ ȅǻǿȀǾǺȅǾĬǼǿǹ ([SUHVV6HUYLFH +HOODV6HUYLFH 3LHULD6HUYLFH ȀȉǼȅ  .7(2$8729,6,21 ǿǻǿȍȉǿȀȅȀȉǼȅ Ǽȁȉǹ ȀĮIJİȡȓȞȘ  ȀȓIJȡȠȢ  ȀȠȜȚȞįȡȩȢ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ǹȚȖȓȞȚȠ  ȀȠȡȚȞȩȢ  ȁİʌIJȠțĮȡȣȐ ȂİșȫȞȘ  ȆȜĮIJĮȝȫȞĮȢ ȃȅȂǹȇȋǿǹȆǿǼȇǿǹȈ ǻǾȂȅǿȃȆǿǼȇǿǹȈ ǻȒȝȠȢȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȒȝȠȢǹȚȖȚȞȓȠȣ ǻȒȝȠȢǹȞĮIJȠȜȚțȠȪȅȜȪȝʌȠȣ  ǻȒȝȠȢǻȓȠȣ ǻȒȝȠȢǼȜĮijȓȞĮȢ ǻȒȝȠȢȀȠȜȚȞįȡȠȪȢ ǻȒȝȠȢȀȠȡȚȞȠȪ ǻȒȝȠȢȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ǻȒȝȠȢȂİșȫȞȘȢ ǻȒȝȠȢȆĮȡĮȜȓĮȢ ǻȒȝȠȢȆȑIJȡĮȢ ǻȒȝȠȢȆȚİȡȓȦȞ ǻȒȝȠȢȆȪįȞĮȢ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 90 τμ μεταχειρισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου, με αλλαγμένα κουφώματα, πόρτα ασφαλείας 2ΔΣΚWC. Τιμή 60.000 Ε

3ΔΣΚ2WC, ατομικό λέβητα, αποθήκη στο υπόγειο, με πάρκιγκ σε υπό κατασκευή οικοδομή

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 4ου ορ., 105 τμ σε πεζόδρομο με ατομ. λέβητα, 70.000 Ε

Επεκταση Ευαγγελικά πωλουνται καινουργια διαμερίσματα 90+95 τμ 2Δ,Σ,Κ, τζάκι, αποθήκη, ατομικό λέβητα και κλειστό πάρκιγκ

ΒΑΤΑΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα γωνιακό 5ετίας 3Δ,Σ,Κ, WC ατομική θέρμανση Ε=116 τμ Τιμή 105.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό οικόπεδο επαγγελματικό Ε=450 τμ σε παράπλευρο της Ν.Ε. κοντά στον (Αγοραστό) Τιμή 145.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητο διαμέρσμα 4ου όροφου 3Δ,2WC,κουζίνα, σαλόνι, ατομική θέρμανση, πάρκιγκκεντρικό ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα 2ου ορόφου 3ΔΣΚWC πάρκιγκ έτοιμο καινούργιο ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 715 τμ επί των οδών (Ευαγγελικά) Σωκράτους κατάλληλο και για κατάστημα με πρόσωπο 29 μ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 302 τμ τέρμα Καταφυγιώτικα. Τιμή 55.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατο γωνιακό διαμέρσμα 2ου ορόφου Ε135 τμ,

Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο κεντρικό Ε=520 τμ με πρόσωπο 20μ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα ρετιρέ δεκαετίας (περιοχή "Ευκαρπίδη") Ε=111 και Ε=90, 2Δ,Σ,Κ, σε άριστη κατάσταση ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο απέναντι από το κολυμβητήριο γωνιακό 250 τμ 60.000 Ε Επέκταση Ευαγγελικών κοντα στο 3ο Λύκειο πωλείται οικόπεδο 500 τμ και 250 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα 140 τμ πενταετίας και με γκαρσονιέρα 40 τμ στο ισόγειο έναντι Δασαρχείου σε άριστη κατάσταση . Πωλείται κτήμα επαγγελματικό 8 στρεμ., τέρμα Μαρτίου (απέναντι

ȂȓĮİʌȓıțİȥȘıIJȠīȡĮijİȓȠȝĮȢșĮıĮȢȕȠȘșȒıİȚȞĮįİȓIJİʌȜȒșȠȢĮțȚȞȒIJȦȞ

Α)ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗς 29 ΤΗΛ. 23510 21005 Β)ΤΑΓΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 16ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9 ΤΗΛ. 25639

από την SCODA) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 140 τμ, 3Δ,Σ,Κ,2 WC, τζάκι, αποθήκη στο υπόγειο και πάρκιγκ στην επέκταση Ευαγγελικών ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 τμ σε πάροδο της 7ης Μεραρχίας. Τιμή 85.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολοκαίνουργιο διαμερισμα ετοιμοπαράδοτο 105τμ 2Δ, σαλόνι, κουζίνα, WC και πάρκινγκ, κεντρικό. Τιμή 95.000 Ε. Πωλείται: Ε μεζονέτα 131 τμ 3Δ,Σ,Κ 3(WC-λουτρά) πυλωτή 66 τμ με 25 τμ κλειστή είσοδο + αποθήκη, στέγη + αποθήκη+περιτοίχηση (μπετόν). Βλέπει σε ΚΧ-πάρκο, στο σοβά. Τιμή 125.000 Ε. Περιοχή Ν. Ζωής Ευαγγελικά Περιοχή ΚΤΕΛ. Πωλούνται: μεζονέτες 160 τμ 3Δ,Σ,Κ 3 (WC-λουτρά) πυλωτή 85 τμ με στέγη+περίφραξη στο σοβά Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο γωνιακό 1000 τμ ή πωλείται και το μισό

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΕΖΟΝ: μπροστά στην θάλασσα μέσα στο πράσινο, στην ΓΡΙΤΣΑ ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ, επιπλωμένα, οροφοδιαμερίσματα, δύο δωματίων, σαλόνι- κουζίνα, wc, αποθήκη αύλειου χώρου. ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ. Πληρ. τηλ. 6972624614 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑI μικρό διαμέρισμα (στούντιο) στο κέντρο του Παρισιού για την περίοδο από 13 Ιουλίου έως 17 Αυγούστου. Είναι πλήρως επιπλωμένο, διαθέτει Internet και δωρεάν τηλεφωνική σύνδεση με 100 χώρες του κόσμου. Η τιμή για όλη την περίοδο είναι 800 Ε και για μια εβδομάδα 270 Ε. Πληρ. τηλ. 2351028346 ή 0033183961077 και 0033634302582

e-mail:estia6@otenet.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τμ 2 Δ, Σ, Τ,Κ, τουαλέτα, 3ος όροφος, ωρομέτρηση. Τιμή ενοικίου 320 Ε. περιοχή Ευαγγελικά. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 55 τμ , 1Δ,Σ,Κ, τουαλέτα, με εντοιχισμένα ηλεκτρικά, ωρομέτρηση, τιμή ενοικίου 260 Ε, περιοχή Βατάν. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα στον κεντρικό δρόμο στην Περίσταση από 250 τμ υπόγειο, ισόγειο, ημιόροφος και 1ος. Πληρ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497, 6976 760579

καλή κατάσταση, ανακαινισμένη) 3Δ,Σ,Κ, WC ατομικό καλοριφέρ περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Ενοίκιο 300 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207 6944 727360 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 65 τμ σε καινούργια οικοδομή, στον 5ο όροφο με 1 Δ, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα (ενιαίος χώρος) WC με ωρομέτρηση και κλειστό χώρο στάθμευσης στα Καταφυγιώτικα. Πληρ.τ ηλ.6977438915 και 23510 35580

Ο

Ερμιόνη

ENOIKIAZETAI 100 τμ διαμέρισμα 2 όροφος, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, ωρομέτρηση, τέντες, τζάκι, 2 ντουλάπες 8ετίας. Πάρκιγκ, πυλωτή. Περιοχή επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 350 Ε. Μεσιτικό Γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 6977 353548 και 73013

*Αγοράζω χρυσαφικά τοις μετρητοίς *Ανταλάσσω χρυσαφικά Δημάδη 4 (έναντι Δημαρχείου) Τηλ. 23510 34654

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία 120 τμ σε 500 τμ οικόπεδο (σε

Μεσιτικό γραφείο

www.katerinirealestate.gr

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κρέσνας 5 και Ζαλόγγου γωνία Κατερίνη ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 135) Μεζονέτες στο σοβά ή τελειωμένες πίσω από τα ΚΤΕΛ 140) Σε 500 τμ οικόπεδο ανεξάρτητο διόροφη μονοκατοικία 85 τμ μπροστά στο κύμα στην Παραλία Κορινού ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ 141) 96 τμ 3ος όρ., 30ετίας κεντρικό 263) Κεντρικο διαμερισμα 58 τμ στον 4ο οροφο καταλληλο και για επαγγελματικη στεγη. 270) 90 τ.μ. διαμπερές κεντρικό 30ετίας 272) 80 τ.μ. κεντρικό μερικώς ανακαινισμένο σε πολύ καλή κατάσταση. 273) 140 τμ στον 1ο όροφο κατάλληλο για επαγγελματική στέγη. 274) 80 τμ στον 2ο ορ. με ατομική θέρμανση, τέντες, ωρομέτρηση και air condition πίσω από το πάρκο. 275) Κοντά στο Υδραγωγείο 94 τμ με ωρομέτρηση. ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 251) Σε 500 τμ οικόπεδο μονοκατοικία με σκεπή στη Νεοκαισάρεια 351) Μονοκατοικία 50 τμ στα τούβλα στο Παλιό Ελατοχώρι κεντρικό οικόπεδο 352) Μονοκατοικια 100 τμ σε 290 τμ οικοπεδο στην επεκταση Ευαγγελικων 353) Μονοκατοικια 86 τμ σε 1250 τμ οικοπεδο στο Κιτρος 354) Μονοκατοικια 120 τμ σε 1060 τμ οικοπεδο στον οικισμο Πανοραμα Γανοχωρας με ωραια θεα 620) Σε 400 μέτρα οικόπεδο διώροφη οικοδομή, μαγαζί 135 τμ οροφοδιαμέρισμα, στον σοβά στην Κάτω Μηλιά ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 443) Κατάστημα 65 τ.μ. με 75 τ.μ. 2ο όροφο επί της Εθν. Αντίστασης. 445) 40 τ.μ. +40 τ.μ. πατάρι οδός Κρέσνας 446) 100 τ.μ. +120 τ.μ. υπόγειο καινούργιο κοντά στο δημαρχείο. 450) 80 τμ με πατάρι στην Ολυμπιακή Ακτή 451) 32 τμ κατάστημα και 72 τμ διαμέρισμα πωλούνται μαζί στην οδό Ζαλόγγου 452) Πωλείται 140 τμ 2ος όροφος διαμπερές επαγγελματική στέγη, βλέπει πλατεία 453) 22 τμ κλειστο παρκιγκ κοντα στο συντριβανι 454) Σε 403 τμ μέτρα κεντρικό οικόπεδο στην Βροντού με ισόγειο μαγαζί 120 μέτρα, 1ος όροφος 120 τμ διαμέρισμα 455) Πωλούνται καταστήματα 145 τμ 85 και 37 τμ χωριστά ή όλα μαζί πάνω στον δρόμο για Παλιό Κεραμίδι

Τηλ./FAX. 23510-47497, κιν: 6976 760579

456) Πωλούνται άδειες για 200 τμ καταστήματα με κόμβο στον δρόμο για Ν. Εφεσο 457) Κεντρικά καταστήματα σε καλό πεζόδρομο 458) 6 γραφεία σε πεζόδρομο πωλούνται όλα μαζί και χωριστά 459) Σε 500 τμ οικόπεδο (0,8συν) 100 τμ κατάστημα στην Φαρμάκη ΟΙΚΟΠΕΔΑ 462) 231 τμ νότιο επέκταση Ευαγγελικών 7,5Χ30 μέτρα 535) 451 τ.μ. οικόπεδο στην Καλλιθέα μέσα στο χωριό. 571) 300 τμ. οικόπεδο στο Ελατοχώρι στο Παλιό χωριό 579) 500 τ.μ. οικόπεδο στην Ολ.Ακτή 585) 340 τ.μ. δίπλα στη Νομαρχία 586) 360 τ.μ. στην επέκταση Σταδίου 590) 250 τ.μ. οικόπεδο με άδεια στον 3ο δρόμο Ολυμπιακής Ακτής. 591) 566 τ.μ. οικόπεδο με μεγάλη φάτσα στα Ευαγγελικά προς την Αγία Άννα. 593) 401 τ.μ. οικόπεδο κοντά στο ΙΚΑ 601) 400 τμ επέκταση Ευαγγελικών βλέπει Κ.Χ. 602) Πωλείται 450 τμ οικόπεδο στον παραλιακό οικισμό του Κορινού 606) 3Χ400 τμ συνεχόμενα οικόπεδα στον Παραλιακό οικισμό Καλλιθέας 613) 600 τμ οικόπεδο στον Οικισμό "ΠΑΙΔΕΙΑ" Λιτοχώρου 616) 3Χ400 τμ οικόπεδα στον Κ. Αγιάννη σε πλαγιά με θέα 618) 240 τμ οικόπεδο στο Λιτόχωρο με θέα θάλασσα και βουνό πίσω από το Γυμνάσιο 619) Οικόπεδα πίσω από τον ΟΑΕΔ σε πολύ καλή τιμή 621) 2920 τμ οικόπεδο δίπλα στο σχέδιο σε κεντρικό κόμβο γωνιακό κατάλληλο για επαγγελματική στέγη 622) 400 τμ δις γωνιαίο στο Λιτόχωρο με υπέροχη θέα στην Αγία Μαρίνα 623) 4 στρεμ. ή 8 στρεμ. γωνιακό στο Νέο Κεραμίδι δίπλα στο Νέο Νοσοκομείο 624) 2.320 τ.μ. γωνιακό τεμάχιο δίπλα στο σχέδιο στην Επέκταση Ευαγγελικών. 625) 455 τμ. οικόπεδο δίπλα στην Εφορία 626) 250 τμ νότιο στα Ευαγγελικά σε καλό σημείο. 627) 250 τμ στην Ολυμπιακή Ακτή σε καλό σημείο 628) 460 τμ δίπλα στις Εργατικές Κατοικίες μετά τον Βασιλόπουλο - Μαρκετ της Αγ. Αικατερίνης 629) 300 τμ στην Περίσταση στο δρόμο για Παναγία. 630) 4,5 στρ. πριν την Παραλία δεξιά πάνω στον δρόμο. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 636) 3200 τ.μ. τεμάχιο στο δρόμο

για Μ. Μηλιά οικοδομήσιμο με μεγάλη φάτσα και ωραία θέα. 658) 12 στρεμ. Στον Αγ. Μηνά Ν. Εφέσου. 663) 8 στρέμματα στον δρόμο Σβορώνου- Νεοκαισάρεια 664) 6 στρέμματα πριν την Κατερινόσκαλα πάνω στο δρόμο. 665) Στην επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας 3.350 τ.μ. με τρεις δρόμους κατάλληλο για επαγγελματική στέγη. 666) 3.400 τ.μ. Επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας πίσω από τον Πογιαρίδη. 676) 9 στρ. αριστερά από τον ΠΕΟ πίσω από την Πυροσβεστική 679) Πωλούνται 30 στρ. ακτινίδια και ελιές στον Κορινό με όλο τον εξοπλισμό (τρακτέρ - εργαλεία κτλ) 680) 14,5 στρ. δίπλα στον Βιολογικό (10 στρ. ακτινίδια + 4,5 στρ. τριφύλλι) 681) 5 στρ. ακτινίδια πίσω από τον Βιολογικό 682) 9,2 στρ. ανάμεσα στη Ν. Εφεσσο και Κονταριώτισσα στο ύψωμα με θέα 683) 5500 τ.μ. χωράφι για επαγ. Χρήση κοντά στη ΜΑΧΙ γωνιακό 684) 3800 τ.μ. με μεγάλη φάτσα στην Εθνική οδό μετά το τούνελ δεξιά στο ρέμα για Θεσσαλονίκη. 685) 6 στρ. με μήλα μετά το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ στην Κουλούρα. 686) 11 στρ. (88μ. φάτσα) κοντά στη ΜΑΧΙ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 701) 8 δωμάτια σε 250 τ.μ. στην Ολυμπιακή Ακτή στο δεύτερο δρόμο 716) 16 Ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Παραλία 717) 18 ενοικιαζόμενα δωμάτια σε 500 τ.μ. στην Κατερινόσκαλα 718) 30 δωμάτια με πισίνα στην Ολυμπιακή Ακτή. 719) 5 διπλά και 3 μονά σε καλή κατάσταση στην Ολυμπιακή Ακτή. 720) Σε 800 τμ οικόπεδο 23 δωμάτια ανακαινισμένα με πισίνα, θέρμανση κτλ 722) Σε 250 τμ κατάστημα και 14 δωμάτια πλήρως ανακαινισμένα στον πεζόδρομο της Ολυμπιακής Ακτής 723) Στην Παραλία σε 400 τμ γωνιακό οικόπεδο (1,2 συντ.) οικοδομή με 2 καταστήματα 10 ενοικιαζόμενα δωμάτια και 2 διαμερίσματα ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 802) Ενοικιάζεται μαγαζί 36 τμ με υπόγειο σε καλό πεζόδρομο 803) Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελματικός χώρος 120 τμ με τουαλέτα ΑΜΕΑ 804) 3άρι στην περιοχή Ξάνθου με αυτόνομη θέρμανση 805) 120 τμ, 2ος όρ., 3 Δ, κεντρικό απέναντι από κλινική Κωτακίδη

›©™®¡§¬£¬±¥ ¤¥Ÿ¤§«­¥±¥ «¬®™¥¡™«¬§£¡«¤§¡¥™±¥

¬§¤¨™¢§›£§­¥¡¢¤™¥±£Ÿ ¬§­£§­¤¡œŸ«™¢Ÿ ¢™©™›¡™¥¥Ÿ¥¬¡¥§­ œÅË¿šÕÉÑÅÇÊ¢¹Ì½É·Å¿ ¬Ÿ£  ¢¡¥Ÿ¬§


12 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 27 ÌÁÚÏÕ 2011

Ì

å ôçí ðñüôáóç Ìçëéþôç ãéá ôéò óõã÷ùíåýóåéò ó÷ïëåßùí ôÜ÷èçêå ï ×ñÞóôïò Ëåìïíüðïõëïò, óôï ðñï÷èåóéíü Äçìïôéêü Óõìâïýëéï, áí êáé ï ÄÞìáñ÷ïò Êáôåñßíçò Ó. ×éïíßäçò (êáé ïé ðåñéóóüôåñïé óýìâïõëïé ôïõ óõíäõáóìïý ôçò ðëåéïøçößáò ) Ý÷ïõí äéáöïñåôéêÞ Üðïøç ãéá ôï èÝìá. Ôï ðñþôï… «áíôÜñôéêï» ôïõ ÔÜêç óôç äåýôåñç èçôåßá ×éïíßäç!

Ô

á «ðõñÜ» ôçò áíôéðïëßôåõóçò äÝ÷èçêå ï Ðñüåäñïò ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ Êáôåñßíçò ÈáíÜóçò Ëéáêüðïõëïò ãéá ôçí ìç Ýãêáéñç ðáñÜäïóç ôïõ öáêÝëïõ ôùí èåìÜôùí ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ, ìå áðïôÝëåóìá íá ìçí ìðïñïýí íá ãíùñßæïõí ôé áêñéâþò èÝìá óõæçôåßôáé óôç óõíåäñßáóç. Óôï ðñï÷èåóéíü óõìâïýëéï äåí Þôáí ëßãåò ïé áíôéäñÜóåéò ôùí óõìâïýëùí êáé ãéá ôï üôé äåí ôïõò äéíüôáí ï ëüãïò ãéá íá ôïðïèåôçèïýí… åëÝù êáíïíéóìïý!

Ì

ðáóêåôéêü áÝñá Ýöåñå óôï êÝíôñï ôçò Êáôåñßíçò, ç åêäÞëùóç ðïõ äéïñãÜíùóå ç Vodafone ôï ðñùß ôçò ÐÝìðôçò, ìáæß ìå ôçí ïìÜäá ôïõ ÐéåñéêïýÁñ÷Ýëáïõ. Ðáßêôåò êáé äéïßêçóç ôïõ óùìáôåßïõ ôçò ðüëçò ìáò, âñÝèçêáí óôï êáôÜóôçìá ôçò åôáéñåßáò-÷ïñçãïý óôçí Ðëáôåßá Åëåõèåñßáò, ãéá íá ìïéñÜóïõí áõôüãñáöá êáé íá óõíïìéëÞóïõí ìå, íåáñïýò êõñßùò, öéëÜèëïõò ôçò ïìÜäáò. Ï êüóìïò ôïõ Ðéåñéêïý-Áñ÷åëÜïõ Ýäåéîå êáé óå áõôÞ ôçí ðåñßóôáóç ôç óôÞñéîç ðïõ ðáñÝ÷åé óôçí ïìÜäá, ìå ôïõò êáëáèïóöáéñéóôÝò íá äåóìåýïíôáé üôé èá êáôáöÝñïõí íá êñáôÞóïõí ôçí ïìÜäá óôçí Á2 êáôçãïñßá.

Ó

å ñéæéêÝò áëëáãÝò óôïí ôïìÝá ôçò Ôå÷íïëïãéêÞò Åêðáßäåõóçò ðñï÷ùñåß ôï õðïõñãåßï Ðáéäåßáò. Ç õðïõñãüò, ¢ííá Äéáìáíôïðïýëïõ, áíáêïßíùóå óå óõíÝíôåõîç Ôýðïõ ôçí åíóùìÜôùóç üëùí ôùí ôýðùí Ëõêåßïõ, ðëçí ôïõ Ãåíéêïý, óå Ýíá. Óôï íÝï Ôå÷íïëïãéêü Ëýêåéï èá åíóùìáôùèïýí ôá ÅðáããåëìáôéêÜ Ëýêåéá êáé ïé ÅðáããåëìáôéêÝò Ó÷ïëÝò. Ìå ôï íÝï Ôå÷íïëïãéêü Ëýêåéï ïé ìáèçôÝò èá Ý÷ïõí ðñüóâáóç óôçí ôñéôïâÜèìéá åêðáßäåõóç. Óõã÷ñüíùò ðñïóôßèåôáé ìßá ôÜîç, ç ôÝôáñôç, óôï ôå÷íïëïãéêü ëýêåéï ðïõ èá åßíáé ïõóéáóôéêÜ ôÜîç åéäßêåõóçò.

Íá ðïõ ïé «áãáíáêôéóìÝíïé» âãÞêáí óôïõò äñüìïõò. ×éëéÜäåò êüóìïõ êáôÝêëõóáí êåíôñéêÝò ðëáôåßåò ðüëåùí, üðùò êáé óôçí Êáôåñßíç.

Ôçí åðüìåíç åâäïìÜäá ç óýóêåøç óôçí ÁíôéðåñéöÝñåéá Ðéåñßáò ãéá ôçí ìç õðïâÜèìéóç ôçò Âüñåéáò Ðéåñßáò, óå åíäå÷üìåíï êáôÜñãçóçò ÉÊÁ, ÄÏÕ êáé ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá.

Ð

ñï÷èÝò ôï âñÜäõ óôç Âñïíôïý áìÝóùò ìåôÜ ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Ëéôï÷þñïõ. Óå êáöÝ ôïõ ÷ùñéïý ï Êþóôáò Äçìüðïõëïò ìå ôï Óõìâïýëéï ôïõ Ðïëéôéóôéêïý Óõëëüãïõ. Óôç öùôïãñáößá ÃéÜííçò ÔóçìÞôñçò Ðñüåäñïò, Êþóôáò Âáãéáò Ôáìßáò, ÓÜêçò Íïýëáò Áíôéðñüåäñïò, êáé ôá ìÝëç Êþóôáò ÂÜãéáò êáé Íßêïò ÃêïëÝìáò. Ôß íá åôïéìÜæïõí Üñáãå;

40íèÞìåñï ìíçìüóõíï Ôåëïýìå ôï ÓÜââáôï 28 Ìáßïõ 2011 óôïí Éåñü Íáü Áãßáò ÔñéÜäáò 40íèÞìåñï ìíçìüóõíï õðÝñ áíáðáýóåùò ôçò øõ÷Þò ôçò ðïëõáãáðçìÝíçò ìáò áäåëöÞò êáé èåßáò

ÓÔÅÑÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÐÁÚÙÁÍÍÏÕ (Óõí/÷ïõ õðáëëÞëïõ ÔÅÂÅ)

Ó

Ðáñáêáëïýìå ôïõò óõããåíåßò êáé ößëïõò ðïõ ôéìïýí ôç ìíÞìç ôçò íá ðñïóÝëèïõí êáé íá åíþóïõí ìáæß ìáò ôéò äåÞóåéò ðñïò ôïí ¾øéóôï. Ôá áäÝëöéá Ôá áíÞøéá, ïé ëïéðïß óõããåíåßò

ôçí ÁèÞíá èá ìåôáâåß ï ðåñéöåñåéáêüò óýìâïõëïò Íßêïò Ìáêñßäçò ôï óáââáôïêýñéáêï ðïõ èá Ýñèåé (28/5). Åêåß, èá ðñáãìáôïðïéÞóåé óõíáôÞóåéò ãéá äéÜöïñá èÝìáôá ðïõ áöïñïýí ôçí Ðéåñßáò ìáò êáé ü÷é ìüíï. Åí áíáìïíÞ íá ìÜèïõìå ôéò åîåëßîåéò...

ÓÇÌ.: Ç äåîßùóç èá äïèåß óôçí ÅÊÁÂÇ

ÅÔÇÓÉÏ ÌÍÇÌÏÓÕÍÏ Ôåëïýìå ôçí ÊÕÑÉÁÊÇ 29 ÌÁÚÏÕ 2011 óôïí Éåñü Íáü ôçò Èåßáò ÁíáëÞøåùò ÅÔÇÓÉÏ ÌÍÇÌÏÓÕÍÏ ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôïõ áãáðçìÝíïõ ìáò õéïý êáé áäåëöïý.

ÂÁÓÉËÇ ÐÏÄÁ

Êáëïýìå ôïõò óõããåíåßò êáé ößëïõò ðïõ ôéìïýí ôç ìíÞìç ôïõ íá ðñïóÝëèïõí êáé íá åíþóïõí ìáæß ìáò ôéò äåÞóåéò ôïõò ðñïò ôïí ¾øéóôï. Ç ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ Óçìåßùóç: Èá ðñïóöåñèåß êáöÝò óôçí áßèïõóá ôïõ Éåñïý Íáïý.

×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

Ôüðï óôá íéÜôá… ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí1ç ¾óôåñá Üñ÷éóáí ôá äçìïêñáôéêÜ! ÊÜôé ðÞñå ôï áõôß ôïõ èåßïõ ãéá äçìïøÞöéóìá. Äåí êáôÜëáâå êáëÜ üìùò, áí èá æçôïýóáí ôç ãíþìç ôïõ ëáïý ãéá ðáñáìïíÞ óôçí åõñùæþíç Þ ãéá ôï äåýôåñï Ìíçìüíéï ìéáò êáé ìå ôï ðñþôï ðñïêüøáìå! ÌåôÜ åßäå óôá êáíÜëéá ôïí ê. ÐåôáëùôÞ. «Îåðåôáëþèçêå» ãéá íá äéáøåýóåé ôá ðåñß äçìïøçößóìáôïò! Ç óýæõãïò Ýèåóå óå «ïéêïãåíåéáêÞ øçöïöïñßá» (ëÝìå ôþñá!) ôï äßëçììá: «“Íáé” Þ “¼÷é” óå íÝåò èõóßåò ôïõ êïóìÜêç;» Áí Ýðéáóáí ôüðï ïé ðáëéÝò åßíáé Ýíá Üëëï æÞôçìá ðïõ êÜíåé ôçí Ðïëõôßìç íá ðáñáðïíéÝôáé. «ÔæÜìðá êáé âåñåóÝ ðïíÝóáìå Ãéþñãï ìïõ; ÊáëÜ ðïõ åß÷áìå ðÜñåé åðß ðëÝïí ìÝôñá ôùí üóùí ìáò æçôÞèçêáí!» Ï èåßïò «øÞöéóå», ðáñáöñÜæïíôáò ôïí Êçëáçäüíç. «Óôá ðáêÝôá ëÝìå “Íáé”/ óôéò óôçñßîåéò ëÝìå “Íáé”/“¼÷é” ëÝìå óôïõò öüñïõò/ “¼÷é” êáé óôïõò “áíÜëãçôïõò”.» «Åäþ “åðéôñïðåßï”! Åäþ “åðéôñïðåßï”!» öþíáîå ç Ðïëõôßìç, äéáêüðôïíôáò ôçí øçöïöïñßá. «Ôçò åëååéíÞò ôñÜðåæáò;» ñþôçóå ï óýæõãïò ìå ôç óêÝøç óôï «äçìïóéïíïìéêü êáéÜäá» ðïõ áðåéëåß ôïõò ìéêñïìåóáßïõò ãéá äåýôåñç öïñÜ ôïí ôåëåõôáßï ÷ñüíï. «Ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò!» áðÜíôçóå ç èåßá êáé óõíÝ÷éóå: «¢êïõóåò Áöåíôïýëç ìïõ ôá èëéâåñÜ ìáíôÜôá; Ç ÄáìáíÜêç ìÞíõóå ìç ÷Üóïõìå ôç óôñÜôá!» Åß÷å áêïýóåé ôç äÞëùóç ôçò åðéôñüðïõ üôé ïé óêëçñÝò èõóßåò áðïôåëïýí ìïíüäñïìï ãéá íá ðáñáìåßíïõìå óôçí åõñùæþíç. Åýêïëï ôï ‘÷åôå íá îáíáèõìçèåß ôï æåýãïò ðþò øùíßæïõí ìå ôéò äñá÷ìïýëåò;(!) Äþóôïõ íá äéáøåýäåé ï ê. ÐåôáëùôÞò. ÐÜëé êáëÜ ðïõ äåí ðáñÝðåìøå ôïõò

äçìïóéïãñÜöïõò óôïí êõâåñíçôéêü åêðñüóùðï! «Åíôüò ôïõ ÐáÓïÊ îÝñïõí áðü óõíåííüçóç;» áíáñùôÞèçêå ï èåßïò. ÔåëéêÜ ìüíï ãéá ôï âáèìü äõóêïëßáò ôùí èåìÜôùí óôéò ðáíåëëáäéêÝò äéáðßóôùóå óõíáßíåóç óôá äåëôßá åéäÞóåùí. ¼ëïé ðåñéìÝíïõí ðôþóç ôùí âÜóåùí. ÐáéäéÜ ìïõ! ÊáëÞ åðéôõ÷ßá. Ïé åîåôÜóåéò óõíå÷ßæïíôáé âÝâáéá óôá ó÷ïëåßá êáé Üñ÷éóáí ïé æÝóôåò. ÍÝïé ìïõ! «ÄéáâáóìáôÜêé», «íôïõæÜêé» êáé üëá èá ðÜíå êáëÜ. Êáé ðïý åßóôå; Ïéêïíïìßá óôá «ëïõóôéêÜ»(!) áíÜèåìá ôéò ðåñéêïðÝò! Áí êÜðïéïé äåí ðåôý÷åôå ôïõò óôü÷ïõò óáò íá åëðßæåôå óôïí Áöåíôïýëç. ÖÝôïò äåí èá ðÜåé äéáêïðÝò-ðÜåé ôï åðßäïìá Üäåéáò, ðÜåé! ¼ëï ôï êáëïêáßñé èá óáò ìÜèåé ðþò íá ìáèáßíåôå! «ÐÞãåò ðáíåðéóôÞìéï êáé äåí ôï ãíùñßæù;» öþíáîå ç èåßá. «Ôüôå ðïõ ðÞñå ôï ðôõ÷ßï ôçò ç åããïíÞ óôç Èåóóáëïíßêç. Ôï 1989 Þôáíå èáññþ!» áðÜíôçóå åêåßíïò. «Åãþ ãéáôß èáññþ üôé Ýöõãåò ðñéí ôçí ïñêùìïóßá;(!)» äéåõêñßíéóå ç Ðïëõôßìç. «Áñãïýóå ï ê. ðñýôáíçò êáé ðåßíáóá!» áðïëïãÞèçêå ï èåßïò. Äåí ìðïñåß íá ðåñéìÝíåé! Ôïí ðñïäßäåé ç êïéëéÜ ôïõ! ÌÞðùò ç ê. ÄáìáíÜêç ôá åßðå óå üëïõò åìÜò ãéá íá ô’ áêïýóåé ç êõâÝñíçóç êáé íá åðéôá÷ýíåé ôéò ìåôáññõèìßóåéò; Ìðïñåß ï Áöåíôïýëçò íá ðåñéìÝíåé; «Ôüðï óôá íéÜôá!» ðáíçãýñéóå ç Ðïëõôßìç. Ôá äåëôßá åéäÞóåùí ôùí ï÷ôþ Ýäåé÷íáí ôïõò ðñþôïõò åéñçíéêïýò äéáäçëùôÝò óôï Óýíôáãìá, óôï Ëåõêü Ðýñãï êáé óå Üëëåò ðüëåéò. «Íá ‘ôáí ôá íéÜôá äõï öïñÝò» ðáñáðïíÝèçêå «ï áíõðüìïíïò». -Ù-

Ï

Ðåñéöåñåéáêüò Óýìâïõëïò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò Í. ÐáðáíéêïëÜïõ ìßëçóå óôï äçìïóéïãñÜöï ¢. ÔÜôóç (Äßïí TV), êáé ìåôáîý Üëëùí áíáöÝñèçêå êáé óôï æÞôçìá ôçò ðþëçóçò ôùí êåíôñéêþí êáé ðåñéöåñåéáêþí ëéìáíéþí ôçò ÷þñáò áðü ôçí ÊõâÝñíçóç, üðùò êáé ôùí ìåôï÷þí ôçò Åãíáôßáò ÁÅ, ôçò ÅËÂÏ, ôùí áåñïäñïìßùí êëð. Ï Í. ÐáðáíéêïëÜïõ ðñüôåéíå íá ìåôáâéâáóôåß ç éäéïêôçóßá ôùí ëéìáíéþí óôïõò áíôßóôïé÷ïõò ÄÞìïõò, ôï äå ôßìçìá áðü ôçí åíäå÷üìåíç ðþëçóç áêéíÞôùí íá êáôáôåèåß óå åéäéêü ôáìåßï õðÝñ ôùí åõðáèþí êïéíùíéêþí ïìÜäùí. Åðßóçò, ðñüôåéíå ïé ìåôï÷Ýò áðü ôá ðåñéöåñåéáêÜ áåñïäñüìéá êáé ôïõò áõôïêéíçôüäñïìïõò íá ìåôáâéâáóôïýí óôïõò üìïñïõò äÞìïõò.

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 27 ΜΑΙΟΥ 2011  

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 27 ΜΑΙΟΥ 2011

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 27 ΜΑΙΟΥ 2011  

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 27 ΜΑΙΟΥ 2011

Advertisement