Page 1

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 6 ÌÁÚÏÕ 2011

Åôïò 35ï Áñ.Öýëëïõ 8653

www.olympio-bima.gr

ÔéìÞ Öýëëïõ 0,75 Åõñþ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ ÅêäïôéêÞ åíçìåñùôéêÞ É.ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Ãñáöåßá -Ôõðïãñáöåßá ÂÏÔÓÇ 18 ÔÇË. 38920, 33633, 38606, 46790-92 FAX 20672 www.olympio-bima.gr e-mail ol-bhma@otenet.gr & info@olympio-bima.gr

ÂïõëéÜæåé ç áãïñÜ

ÐñïôÜóåéò - áéôÞìáôá ôçò Óõíïìïóðïíäßáò Åìðüñùí

ÍÁ ÊÁÔÁÑÃÇÈÏÕÍ

ÔÏÕ ÃÉÁÍÍÇ ÊÏÑÏÌÇËÇ

ïé áíáäñïìéêïß öüñïé

¼

ôáí ôñéãõñíÜò óôçí ðüëç óïõ , âÝâáéá óå ðéÜíåé ìéá èëßøç üôáí âëÝðåéò Ýíá –Ýíá ôá êáôáóôÞìáôá íá êëåßíïõí . Äåí óõíåéäçôïðïéåßò üìùò ðüóï ìåãÜëï åßíáé ôï ðñüâëçìá êáèþò üðùò ï ÌéèñéäÜôçò ðáßñíïõìå ôï äçëçôÞñéï ëßãï- ëßãï. Ðçãáßíïíôáò êáíåßò óôçí Èåóóáëïíßêç áõôÝò ôéò ìÝñåò ç êáôÜèëéøç ðïõ íéþèåé äåí ðåñéãñÜöáôå . ÑïëÜ êáôåâáóìÝíá óôçí Åãíáôßá! Ößñìåò ìåãÜëåò óôçí Åñìïý êëåéóôÝò.! Èëßøç êáé êáôÞöåéá óôïõò ðåñáóôéêïýò ! Âéôñßíåò öôù÷Ýò êáé óêïôåéíÝò ëÝò êáé âñéóêüìáóôå óôçí Óüöéá åðß Æßöêùö. Äåí ÷ñåéÜæåôáé íá åßíáé êáíåßò ïéêïíïìïëüãïò ïýôå íá êáôáëáâáßíåé ðïëëÜ áðü ôéò ðåñéóðïýäáóôåò áíáëýóåéò ôùí åéäéêþí. Áñêåß íá óõæçôÞóåé ìå áíèñþðïõò ôçò áãïñÜò ðïõ äéäÜ÷ôçêáí ïéêïíïìßá óôï ðåæïäñüìéï êé ü÷é óôï L.S.E (London school of Ekonomics) üðùò ï ê. Ðáðáêùíóôáíôßíïõ. Êáô áñ÷Þí Ýìðïñïò êáé ãåíéêÜ åðé÷åéñçìáôßáò ãåííéÝóáé äåí ãßíåóáé. ÐñÝðåé íá ôü÷åéò áðü ìÝóá óïõ ãéá í áíèßóåé. Óõæçôïýóáìå ðáëéÜ ì Ýíáí ðáëéü Ýìðïñï ôçò ðüëçò ìáò ðïõ üôáí áðïóýñèçêå íïßêéáæå ôï êáôÜóôçìÜ ôïõ óå êåíôñéêÞ ïäü. Ìéá öïñÜ ôï æÞôçóå ìéá íåáñÞ áðüöïéôç ïéêïíïìéêÞò ó÷ïëÞò. Ï Ýìðïñïò óõæÞôçóå ãéá ëßãï ìáæß ôçò êáé ìåôÜ áñíÞèçêå íá ôï äþóåé. Ç äéáöùíßá äåí Þôáí óôï ýøïò ôïõ åíïéêßïõ ðïõ Þôáí ëïãéêü ãéá ôçí åðï÷Þ ôïõ áëëÜ óôï åßäïò ôçò åðé÷åßñçóçò ðïõ èá Üíïéãå ç íåáñÞ! -Äåí èá âãåéò ôçò Ýëåãå.. Èá êñáôÞóåéò ëßãï êáé óôçí ðñþôç óôñáâÞ èá ôá ðáñáôÞóåéò, Êé Üíôå íá ôñÝ÷ïõìå ìåôÜ êáé óõ êé åãþ! ÓÅË.5

Ðëçñþèçêå ï åñãïëÜâïò áðü ôç ÄÅÕÁÊ ãéá ôçí Á’ öÜóç

ÊÁÉ ÏÉ ÅÊÔÁÊÔÅÓ ÅÉÓÖÏÑÅÓ ÐÑÏÇÃÏÕÌÅÍÙÍ ×ÑÇÓÅÙÍ ÍÁ ÅÖÁÑÌÏÓÈÅÉ ÌÉÊÑÏÔÅÑÏÓ ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÖÏÑÏËÏÃÇÓÇÓ

ÓÕÍÅ×ÉÆÏÍÔÁÉ ÏÉ ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÓÔÏ ÄÉÊÔÕÏ ÁÐÏ×ÅÔÅÕÓÇÓ ÓÂÏÑÙÍÏÕ ÓÅË.3

ÇÌÅÑÉÄÁ ÁÐÏ ÔÏ ÊÅÓÕÐ ÐÉÅÑÉÁÓ

Ïé åðáããåëìáôéêÝò åðéëïãÝò óôï íÝï ôïðßï ôçò áãïñÜò åñãáóßáò

É ó ÷õ ñ Þ ÷ áë á æü ð ô ùó ç óô ïí Êï ëé íäñ ü

ÓÅË.3

ÓÅË.12

ÇÌÅÑÉÄÁ ÁÐÏ ÔÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÅÕÔÅÑÏÂÁÈÌÉÁÓ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ ÌÅ ÔÇÍ ÏËÏÊËÇÑÙÓÇ ÔÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÔÏÕÓ ÓÔÇÍ ÊÁÔÅÑÉÍÇ

ÊÁÔ ÅÓ ÔÑ ÅØ Å ÊÁ ËËÉ ÅÑ Ã ÅÉ ÅÓ ÊÅ ÑÁÓÉ ÙÍ ÊÁ É ÂÅ ÑÉ ÊÏÊÉÙÍ

ÍÝï Ä.Ó. óôç ÄéåèíÞ ¸íùóç Áóôõíïìéêþí

* ÔÇÍ ÐÅÌÐÔÇ 5/5 ÁÍÁÄÅÉ×ÈÇÊÅ ÐÑÏÅÄÑÏÓ Ï É. ÊÁÑÁÐÁÔÁÊÇÓ ÅÍÙ ÈÅÓÇ Ã’ ÁÍÔÉÐÑÏÅÄÑÏÕ ÅËÁÂÅ Ï ÐÉÅÑÅÁÓ ×ÑÇÓÔÏÓ ÄÅËËÁÓ ÓÅË.3

ÓÅË.5

ÔÏ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÁÐÁÍÔÇÓÅ ÓÔÏÕÓ ÌÅÔÁÖÏÑÅÉÓ ÔÇÓ ÐÉÅÑÉÁÓ ÃÉÁ ÔÏ ÃÑÁÖÅÉÏ TIR

Á.Ð.Ð.Ê. ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÌÏÓ ÈÅÑÌÏÛÄÑÁÕËÉÊÙÍ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ

Äåí ìðïñåß íá ðáñá÷ùñÞóåé ôï äéêáßùìá Ýêäïóçò TIR óå éäéþôç ç ÏÖÁÅ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ÔÏÕ Ó.Õ.Ð.

ÌåôÜ ôéò áñ÷áéñåóßåò ôùí åêëïãþí ôçò 27/4/2011 ãéá ôçí áíÜäåéîç íÝïõ äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ, ôï íÝï Ä.Ó. ðïõ ðñïÝêõøå ãéá ôç ôñéåôßá 2011-2014 Ý÷åé ùò åîÞò: Ðñüåäñïò: Ä/Ó: ÊáíÜëçò ÁèáíÜóéïò Áíô/äñïò: Ðáðáëåîßïõ ÉùÜííçò ÃñáììáôÝáò: Âïýâáñçò ÁíáóôÜóéïò Ôáìßáò: ÊïõôóéáñÞò Áñéóôåßäçò ÌÝëïò: Ðáó÷áëßäçò Èåüäùñïò Ôá ìÝëç êáé ôï ðñïóùðéêü åý÷ïíôáé êáëÞ åðéôõ÷ßá óôï Ýñãï ôïõò.

ÓÅË.8

«ÐïäÞëáôï êáé Ðüëç» ÐÁÑÏÕÓÉÁ ÔÏÕ ÕÐÅÕÈÕÍÏÕ ÃÉÁ ÔÇ ÌÅËÅÔÇ ÐÏÄÇËÁÔÏÄÑÏÌÙÍ

ÓÅË.5

Åõ÷áñéóôÞñéï Ï Ðñüåäñïò, ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï êáé ôá ìÝëç ôïõ ÓÐÅÊÏ Âñïíôïýò åõ÷áñéóôïýí êáé óõã÷áßñïõí ôïí ÄéåõèõíôÞ ôçò Â' ÄÏÕ Êáôåñßíçò ê. Êùí/íï ÊáìÜêá êáèþò åðßóçò êáé ôïí ðñïúóôÜìåíï ôïõ ÖÐÁ ê.ÄçìÞôñéï ×áëâáôæÞ ãéá ôïí ãñÞãïñï Ýëåã÷ï ôùí ôéìïëïãßùí ôïõ ÖÐÁ þóôå íá åðéóôñáöåß óôïõò áãñüôåò ôïõ Óõíåôáéñéóìïý ìáò Ýóôù ôç ÌåãÜëç ÐÝìðôç, þóôå íá êÜíïõí ÐÜó÷á üëïé ïé áãñüôåò. Ç áðïôåëåóìáôéêüôçôÜ ôïõò õðÞñîå Üîéá óõã÷áñçôçñßùí. Ï Ðñüåäñïò ôïõ ÓÐÅÊÏ Âñïíôïýò ÈùìÜò ÐáðáíéêïëÜïõ

ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÊÉÔÑÏÕÓ , ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÊÁÉ ÐËÁÔÁÌÙÍÏÓ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

Ô

(Áíá)ðíïÝò…

åëåõôáßá ÐÝìðôç ôïõ öåôéíïý Áðñßëç. Ëßãï ðñéí áñ÷ßóïõí ôá äåëôßá åéäÞóåùí ôùí ïêôþ êÜôé êÜìðéåò áíåâáßíïõí åö’ åíüò æõãïý óôï êáôáðñÜóéíï ðåýêï ðïõ ãåñíÜåé ìáæß ìå ôïí èåßï Áöåíôïýëç óôçí áõëÞ ôçò ïéêßáò ôïõ æåýãïõò. Åêåßíïò ôéò ðáñáôçñåß êáôçöÞò êáé óêõèñùðüò êáèþò óõíå÷ßæïõí ôï äñüìï ôïõò ðáãåñÜ áäéÜöïñåò ãéá ôá óõíáéóèÞìáôÜ ôïõ. «ÁíÜëãçôá æùýöéá!» ìïíïëïãåß, ÷ùñßò íá åéóáêïõóôåß «âåâáßùò âåâáßùò». Ãéá ôéò êÜìðéåò ôï ðåýêï Ý÷åé ìåãáëýôåñï åíäéáöÝñïí. «Öôáßù åãþ ðïõ ôï öýôåøá» óõíå÷ßæåé êáé øÜ÷íåé áðåãíùóìÝíá êÜðïéïí ãéá íá ìïéñáóôåß ôç óôåíá÷þñéá ôïõ. Ç ìïíáîéÜ åßíáé äõóâÜóôá÷ôç êáé ç øý÷ñá ôïõ Áðñßëç ðïõ «ðíÝåé ôá ëïßóèéá» ôçí êÜíåé áâÜóôá÷ôç. Ï Áöåíôïýëçò áñ÷ßæåé íá «ðíÝåé ôá ìÝíåá». «¼ëá âáßíïõí êáëþò åíáíôßïí ôïõ»! ËÝôå íá ôïí åß÷å õðüøç ï Ã. Óêáñìðáäþíçò, üôáí Ýãñáöå ôï ïìþíõìï ìõèéóôüñçìá; ËÝôå;... Èá ðåßôå ðþò Üíôåîå ç êáñäéÜ ôçò êõñßáò Ðïëõôßìçò íá áöÞóåé ìüíï êáé ðáñáðïíåìÝíï ôïí óýæõãï. Ôé ðáñáðïíåìÝíï äçëáäÞ; ÓêÝôï «áôéìüðëïéï» åß÷å ãßíåé ï Üíèñùðïò! Ôï «é» äåí ïöåßëåôáé óå ôõðïãñáöéêü ëÜèïò. Ç óýæõãïò èá åß÷å äéáðñÜîåé «áôéìßá», áí åß÷å öýãåé áðü ôï óðßôé. ÎÝñåé ðïëý êáëÜ üôé óôéò åêðíïÝò êÜèå ìÞíá ç óýíôáîç ôåëåéþíåé êáé äåí õðÜñ÷ïõí «ôá üâïëá» ãéá Ýîïäï ìåôÜ äçìïóßïõ äéáëüãïõ êáé øõ÷áãùãéêþí ôå÷íéêþí ðáéãíßùí óôï êáöåíåßï. Ç êáôÜóôáóç åðéäåéíþíåôáé âÝâáéá üôáí ï êáéñüò åßíáé âñï÷åñüò-ðïíÜåé ï ãïöüò ôïõ Áöåíôïýëç êáé ïé åêðíïÝò ôïõ óõíïäåýïíôáé áðü ðáñáôåôáìÝíá «Ù…ù÷»!-Ý÷åé ðñïçãçèåß ôï ÐÜó÷á-ôá Ýèéìá ìå ôïí ïâåëßá îåêßíçóáí óå ðñïóéôÝò ôéìÝò ãéá ôïí êïóìÜêç áëëÜ Üíôå íá ôéò öôÜóåé óÞìåñá ï ÷áìçëïóõíôáîéïý÷ïò åê ãêáóôáñìðÜéôåñ Áöåíôïýëçò!- êáé Ýðåôáé ç ÐñùôïìáãéÜ- áðü áðåñãßá óõíçèßóáìå íá ôç ãéïñôÜæïõìå ùò áñãßá êé «ï ëáüò áðáéôåß ôçí ôñïöÞ ôïõ óïõâëéóôÞ»! Ùóôüóï ç êõñßá Ðïëõôßìç äåí åß÷å ðÜåé ðïõèåíÜ. ÐáñÝìåíå ìÝóá óôï óðßôé, êáèéóìÝíç Ýíáíôé ôçëåïñÜóåùò ãéá íá ðáñáêïëïõèÞóåé ôï óßñéáë: «Ôá ìõóôéêÜ ôçò ÅäÝì». Óôï óçìåßï áõôü îåêßíçóáí ôá ðñïâëÞìáôá ãéá ôïí åìðåéñïôÝ÷íç ðïëéôéêü áíáëõôÞ Áöåíôïýëç. Äåí ëÝåé ï Üíèñùðïò. Íá ôá ìÜèåé ç Ðïëõôßìç ôá ìõóôéêÜ ôïõ óßñéáë. Íá ìïéñáóôåß ìå ôïõò Þñùåò ôéò ÷áñÝò êáé ôá ðáèÞìáôÜ ôïõò êáé íá ôñÝîåé íá ôá äéáëáëÞóåé óôéò öéëåíÜäåò ôçò. Óå ðåñéðôþóåéò üìùò ðïõ äåí õðÜñ÷ïõí Üëëá ìõóôéêÜ óïâáñüôåñá. Êáé ôçí þñá åêåßíç õðÞñ÷áí. Ôï óßñéáë Üñ÷éóå óôçí åêðíïÞ ôçò ìõóôéêÞò øçöïöïñßáò óôç ÂïõëÞ ãéá ôç

óýóôáóç ðñïáíáêñéôéêÞò åðéôñïðÞò ìå óêïðü ôç äéåñåýíçóç ôõ÷üí ðïéíéêþí åõèõíþí ôïõ ðñþçí õðïõñãïý ê. ¢êç Ôóï÷áôæüðïõëïõ ãéá ôçí áãïñÜ ãåñìáíéêþí õðïâñõ÷ßùí êáé ßóùò êÜðïéùí Üëëùí, áí ðñïêýøïõí óôïé÷åßá óôçí ðïñåßá. Ï èåßïò åß÷å ðáñáêïëïõèÞóåé üëç ôç óõæÞôçóç áðü ôá êáíÜëé ôçò ÂïõëÞò êáé ç óýæõãïò ôïí «Ýêïøå» óôï êáëýôåñï. Ðåñßìåíå íá áêïýóåé ôï áðïôÝëåóìá ôçò øçöïöïñßáò. Ç êõñßá Ðïëõôßìç ðñïôßìçóå ôçí ÅäÝì. Óõíçèßæåé íá ëÝåé üôé âñßóêåé ôç ÂïõëÞ Üíù êÜôù ðáñÜ ôï ãåãïíüò üôé óôçí ÅëëÜäá äåí åß÷áìå ðïôÝ ÂïõëÞ êáé Ãåñïõóßá! ÊÜôé ôÝôïéá ðÞãå êáé Ýãñáøå ï ÅììáíïõÞë ÑïÀäçò êé Üíôå ìåôÜ íá äåé óôçí þñá ôïõ ôï áðïôÝëåóìá ôçò øçöïöïñßáò ï èåßïò. ÅäÝì-ÂïõëÞ: 1-0! Ï Áöåíôïýëçò õðÝóôç óõíôñéðôéêÞ Þôôá. ÌÜëéóôá ç óýæõãïò ãéá íá ÷ñõóþóåé ôï ÷Üðé ôïõ Ýâãáëå Ýíá «õðïâñý÷éï»- äþñï áðü ôç ×ßï êÜðïéùí ößëùí ðïõ ôïõò åðéóêÝöèçêáí ðñüóöáôá-ãéá íá ãëõêÜíåé «ï óôüìáò ôïõ»! Ôé íá êÜíåé êé áõôüò; Ôï Ýöáãå! Ôï Ýöáãå êáé âãÞêå óôçí áõëÞ íá ðÜñåé áíáðíïÝò êáé íá óõíÝëèåé ìå ôéò ðíïÝò ôïõ áíïéîéÜôéêïõ áÝñá ðïõ «îýñéæå». Êáíïíéêü «áôéìüðëïéï» êáé ìå «õðïâñý÷éï» óôï óôüìá! Ïëßãïõ ÷ñüíïõ äéåëèüíôïò ðëçñïöïñÞèçêå ôá íÝá áðü ôï äåëôßï åéäÞóåùí ôùí ïêôþ. ØÞöéóáí 250 âïõëåõôÝò áðü ôïõò ïðïßïõò 226 õðÝñ ôçò óýóôáóçò ðñïáíáêñéôéêÞò åðéôñïðÞò. 50 âïõëåõôÝò áðåß÷áí ôçò øçöïöïñßáò ãéáôß Ýôóé Ýêñéíáí. «Ôçí Ýêáíáí “êïðáíéóôޔ!» ó÷ïëßáóå ç óýæõãïò. ÊïëëçìÝíç ìå «ôá ìõóôéêÜ ôçò ÅäÝì» ðþò íá êáôáëÜâåé ôçí ðïëéôéêÞ óçìáóßá ôçò øÞöïõ áðï÷Þò. ÊïëëçìÝíïò ìå ôçí êïðáíéóôÞ ðéÜóôçêå ï èåßïò êáé ñþôçóå: «¹ñèå ç êïðáíéóôÞ Ìõêüíïõ;» ¸÷åé Ýíá îÜäåñöï ðïõ ôïõò åöïäéÜæåé êÜèå ÷ñüíï ìå áõôü ôï õðÝñï÷ï ôõñÜêé. ÖÝôïò ôïõò «îÝ÷áóå» ôç ëéôüôçôá ìÝóá! «ÊÜíå üñåîç!» áðÜíôçóå ç èåßá. Óôï óçìåßï áõôü ï Áöåíôïýëçò, áðïõóßá êïðáíéóôÞò, áðïêïéìÞèçêå óôïí êáíáðÝ. ÎáöíéêÜ åßäå ôïí Áñ÷éìÞäç ìáéíüìåíï! «ÅíçìÝñùóåò ôç ÂïõëÞ üôé äåí Ý÷ù êáìéÜ ó÷Ýóç ìå “õðïâñý÷éá”;(!)» ïýñëéáîå. «Äåí áíáêÜëõøåò ôçí Üíùóç;» áðüñçóå ï èåßïò. «¸÷ù æÜ÷áñï!» åîÞãçóå åêåßíïò. ¼ëá âáßíïõí êáëþò. Åíáíôßïí ìáò;… -Ù-

Áðü ôçí ÉåñÜ Ìçôñüðïëç Êßôñïõò- Êáôåñßíçò êáé Ðëáôáìþíïò, áíáêïéíþíåôáé üôé, ï Óåâáóìéþôáôïò Ìçôñïðïëßôçò ìáò ê. ÁÃÁÈÏÍÉÊÏÓ, üðùò êÜèå ÷ñüíï, êáé åöÝôïò, Ý÷åé ôçí åðéèõìßá, ìáæß ìå ôïí Éåñü ÊëÞñï êáé ôï Ëáü, íá ðñïóåõ÷çèåß éäéáéôÝñùò ãéá ôçí åðéôõ÷ßá ôùí ðáéäéþí ðïõ èá ëÜâïõí ìÝñïò óôéò ÐÁÍÅËËÁÄÉÊÅÓ ÅÎÅÔÁÓÅÉÓ ãéá ôá Áíþôáôá êáé Áíþôåñá ÅêðáéäåõôéêÜ Éäñýìáôá. ¸ôóé ôçí Ôñßôç 10 Ìáßïõ êáé áðü þñá 7.30 Ýùò 10.00 ôï ðñùß êáé óôïí Êáèåäñéêü Éåñü Íáü ôçò È. ÁíáëÞøåùò èá ãßíåé Áñ÷éåñáôéêÞ È. Ëåéôïõñãßá, óôçí ïðïßá êáëïýíôáé üëïé ïé õðïøÞöéïé êáé ïé ãïíåßò ôïõò. Áðü ôçí ÉåñÜ Ìçôñüðïëç


2 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

Ô

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 6 ÌÁÚÏÕ 2011

Ç ãéïñôÞ ôïõ Áãßïõ Ãåùñãßïõ óôï ÍÝï Êåñáìßäé

ÔñáðÝæé ÁãÜðçò

çí ÐáñáóêåõÞ 29-4-2011, ìåôÜ ôçí èåßá ëåéôïõñãßá óôï åêêëçóÜêé ôçò Æùïäü÷ïõ ÐçãÞò óôï ãÞðåäï ôïõ ÍÝïõ Êåñáìéäßïõ ôï Ä.Ó. ôïõ ðïëéôéóôéêïý Óõëëüãïõ Ìáêåäïíßá äéïñãÜíùóáí ôçí åêäÞëùóç ãéá ôïõò ìåãÜëïõò ôïõ óõíïéêéóìïý óôï ïéêïãåíåéáêü êÝíôñï ÊÝíôáõñïò.

Ì

å ëáìðñüôçôá åïñôÜóèçêå ôçí ÄÅÕÔÅÑÁ 25-4-2011 ç åïñôÞ ôïõ Áãßïõ Ãåùñãßïõ óôçí ðñþôç åêêëçóßá ðïõ êôßóáíå ïé ðñüóöõãåò ôïõ ÷ùñéïý ðïõ öÝñåé êáé ôï üíïìá ôïõ Áãßïõ.

ÐáñåõñÝèçêáí ðåñéóóüôåñá áðü 50 Üôïìá ðïõ ðÝñáóáí ôá 75 ÷ñüíéá.

Ðáñáêïëïõèþíôáò ôï ×ïñåõôéêü ôïõ Óõëëüãïõ

ÁñêåôÜ ÷ñüíéá ôçí çìÝñá áõôÞ ãßíïíôáé åêäçëþóåéò ðñïò ôéìÞí ôïõ Áãßïõ. ÖÝôïò õðÞñ÷å ç Ýêèåóç öùôïãñáößáò êáé ç ðáñïõóßáóç ôïõ ÷ïñåõôéêïý ôïõ Ðïëéôéóôéêïý Óõëëüãïõ Ìáêåäïíßá.

Ï Ðñüåäñïò ôïõ Óõëëüãïõ êáëùóïñßæïíôáò ôïõò ìßëçóå ìå ðïëý áãÜðç êáé óåâáóìü ãéá üëá üóá Ý÷ïõí êÜíåé áõôïß ãéá ìáò êáé ìå ðüóåò äõóêïëßåò öôÜóáí ôá ÷ñüíéá áõôÜ. Åðßóçò áíÝöåñå ãéá ôï ðñüãñáììá ôïõ Óõëëüãïõ êáé áõôÜ ðïõ èÝëåé íá êÜíåé ï óýëëïãïò. Ðáñüôñõíå ôïõò ÷ùñéáíïýò íá êÜíïõí ðñùôïìáãéÜ óôï Ðëáôáíüäáóïò (ÃÇÐÅÄÏ) ìéá êáé ï äÞìïò Ýóôåéëå ìç÷áíÞìáôá ãéá ôçí êáèáñéüôçôá ôïõ ÷þñïõ. ÌåôÜ ôï ãåýìá êáé ôá ðåéñÜãìáôá ìåôáîý ôïõò áíá÷þñçóå

ðñïóêýíçóáí ìå óåâÜóìéï éåñü ëåßøáíï ôïõ Áãßïõ Ãåùñãßïõ. Áêïëïýèçóå ôï ÷ïñåõôéêü ôïõ Óõëëüãïõ ðïõ ÷üñåøå ÷ïñïýò ôïõ ðüíôïõ ðïõ ÷åéñïêñüôçóáí üëïé, óôç óõíÝ÷åéá ðåñíþíôáò üëïé áðü ôçí Ýêèå-

ÌÞíõìá ôçò ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç Ðéåñßáò ÃÉÁ ÔÇ ÃÉÏÑÔÇ ÔÇÓ ÌÇÔÅÑÁÓ Ç ãéïñôÞ ôçò ìçôÝñáò áðïôåëåß ìéá éäéáßôåñç çìÝñá ãéá üëïõò ìáò. Ôéìïýìå ôéò ìçôÝñåò êáé åêöñÜæïõìå ôçí áãÜðç, ôï óåâáóìü êáé ôçí åõãíùìïóýíç ìáò óôá ðñüóùðá ðïõ áðïôåëïýí ôïí ðõëþíá ôçò ïéêïãÝíåéÜò ìáò. Óôá ðñüóùðá ðïõ ìáò ãåííïýí êáé ìáò áíáôñÝöïõí ìå áãÜðç, óôïñãÞ êáé èõóßåò. Óôá ðñüóùðá ðïõ ìáò óõìðáñáóôÝêïíôáé êáé ìáò åìøõ÷þíïõí óå êÜèå ìáò âÞìá. Óôáèåñü óçìåßï áíáöïñÜò ç ìçôÝñá óôç æùÞ ôïõ êÜèå áíèñþðïõ, üðùò óôáèåñÞ êáé áíáëëïßùôç ðáñáìÝíåé êáé ç áãÜðç áðü êáé ðñïò áõôÞí.

¸íáò ñüëïò ðïõ ÷ñåéÜæåôáé ôï óåâáóìü, ôç óôÞñéîç êáé ôçí áíáãíþñéóç üëùí. Ïöåßëïõìå üëïé óôéò ìçôÝñåò ìáò íá âåëôéþóïõìå ôçí ðïéüôçôá ôçò æùÞò ôïõò êáé íá ôéò åîáóöáëßóïõìå ìéá áîéïðñåðÞ êïéíùíéêÞ èÝóç ãéá üëá áõôÜ ðïõ áêïýñáóôá ìáò ðñïóöÝñïõí.

Ç ãéïñôÞò ôçò ìçôÝñáò áðïôåëåß åëÜ÷éóôç áíáãíþñéóç ôçò êïéíùíéêÞò ôçò ðñïóöïñÜò. Áðïôåëåß üìùò åõêáéñßá êáé áõôïíüçôç õðï÷ñÝùóç íá ôéìÞóïõìå ôç ìçôÝñá- ôï éåñü áõôü óýìâïëï- ãéá ôçí ðñïóöïñÜ ôçò ôüóï óôçí ïéêïãÝíåéá üóï êáé óôçí êïéíùíßá.

×ñüíéá ÐïëëÜ óå üëåò ôéò ìçôÝñåò ãåìÜôá õãåßá êáé äýíáìç ãéá ôï ðïëýôéìï Ýñãï ðïõ åðéôåëïýí óôç æùÞ. ¸íá ÷áìüãåëï êáé Ýíá ãëõêü öéëß åßíáé áñêåôÜ ãéá íá ôéò êÜíïõí åõôõ÷éóìÝíåò.

Ï éåñüò ñüëïò ôçò ìçôÝñáò ãßíåôáé ïëïÝíá êáé ðéï áðáéôçôéêüò óôç óçìåñéíÞ åðï÷Þ.

Ç ÁÍÔÉÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÑ×ÇÓ ÐÉÅÑÉÁÓ ÓÏÖÉÁ ÌÁÕÑÉÄÏÕ

Ôï ×ïñåõôéêü Ðïëéôéóôéêïý Óõëëüãïõ “Ìáêåäïíßá”

ï êÜèå Ýíáò ãéá ôï êïíÜêé ôïõ õðïó÷üìåíïò ôïõ ÷ñüíïõ íá åßíáé ðÜëé ìáæß. Ôï Ä.Ó. åõ÷áñéóôåß ôïõò ìåãÜëïõò ðïõ ôßìçóáí ôçí åêäÞëùóç êáèþò êáé ôïí áíôéäÞìáñ÷ï ê. Ãéïõìßäç ãéá ôá óÞìáôá ÓÔÏÐ êáé ãéá ôá ìç÷áíÞìáôá ðïõ Ýóôåéëå. Ðéóôåýïõìå üôé èá ãßíïõí êáé ïé Üëëåò áíÜãêåò ðïõ Ý÷åé ï óõíïéêéóìüò. Ãéá ôï Ä.Ó. Ôóáïõóßäçò ÄçìÞôñçò

¸íá ìÝñïò áðü ôçí Ýêèåóç öùôïãñáößáò

óç öùôïãñáößáò ìå ðáñáóôÜóåéò áðü ôï 1930 Ýùò êáé óÞìåñá, óôéò 200 êáé ðëÝïí öùôïãñáößåò. Åðßóçò üëïé ïé åðéóêÝðôåò ðñïóêõíçôÝò ãåýôçêáí ôá ðáñáäïóéáêÜ åäÝóìáôá ðïõ åôïßìáóáí ïé ãõíáßêåò ôïõ óõíïéêéóìïý, ôéò ïðïßåò åõ÷áñßóôçóáí ïíïìáóôéêÜ ôçí êÜèå ìéá ï ðáðá-ËÜæáñïò êáé åõ÷Þèçêå üðùò êáé üëïé ïé Üëëïé ôïõ ÷ñüíïõ áêüìá ðéï êáëÜ.

ÌåôÜ ôï ôÝëïò ôçò Èåßáò ëåéôïõñãßáò ðïõ ÷ïñïóôÜôçóáí ïé ðáðá-ËÜæáñïò êáé ï ðáðá-ÓùêñÜôçò üëïé ïé ðéóôïß

Ãéá ôï Ä.Ó. Ôóáïõóßäçò ÄçìÞôñçò

ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏÓ ÅÕÊÁÑÐÉÄÇ ôçë. 34551-2 ÓÇÌÅÑÁ

ÌÏÕÓÉÊÏ Ó×ÏËÅÉÏ ÐÉÅÑÉÁÓ ÂÑÁÄÉÁ ÌÏÕÓÉÊÙÍ ÓÕÍÏËÙÍ “THOR” ÌÅ ÔÇ ÌÁÃÅÉÁ ÔÏÕ 3D

Ôï Ìïõóéêü Ó÷ïëåßï Ðéåñßáò åôïßìáóå ìéá üìïñöç âñáäéÜ Ìïõóéêþí óõíüëùí ìå ôç óõììåôï÷Þ ìáèçôþí – êáèçãçôþí.

“Ç ÊÏÊÊÉÍÏÓÊÏÕÖÉÔÓÁ”

“YOGI BEAR” ÓÅ 3D ÓÔÁ ÅËËÇÍÉÊÁ

“RIO”

ÓE 3D ÓÔÁ ÅËËÇÍÉÊÁ

“ÇÏP” ÓÔÁ ÅËËÇÍÉÊÁ

Ðñüêåéôáé ãéá ìéá ðñùôïâïõëßá ôïõ Ìïõóéêïý Ó÷ïëåßïõ Ðéåñßáò íá ðáñïõóéÜóåé Ýíá ðïéïôéêü êáëëéôå÷íéêü Ýñãï ðïõ äéáñêþò êáôáîéþíåé ôï èåóìü Ìïõóéêü Ó÷ïëåßï óôïí ôüðï ìáò. Ïé ìáèçôÝò èá ðáñïõóéÜóïõí Ýñãá üëùí ôùí åðï÷þí ðïõ åôïßìáóáí ìÝóá áðü ôï ìÜèçìá ôïõò ãéá ôçí óõãêåêñéìÝíç ÂñáäéÜ ôùí Ìïõóéêþí Óõíüëùí. ÄåõôÝñá 9 ÌáÀïõ 2011-05-05 18:00 ìì Óõíåäñéáêü ÊÝíôñï ÄÞìïõ Êáôåñßíçò ‘ÅÊÁÂǒ (1ïò üñïöïò)

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ Éäéïêôçóßá - ¸êäïóç ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ É. ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Åêäüôçò -ÄéåõèõíôÞò

Äéáöçìéóôéêü ÔìÞìá:

ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ

ÎÅÍÏÖÙÍ ÌÐÁÑÁËÉÁÊÏÓ

Áñ÷éìáíäñßôçò Éùáêåßì Ïéêïíïìßêïò

ÔÁÓÏÕËÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÄÏÕ

Â.É. Ìüó÷çò, Ã. ÑÜðôçò, Ð. ÁëåêÜêçò, Ã. Ôóéìðïíßäçò, Ä. Íáôóéüò,

Õðåýèõíïò Ôõðïãñáöåßïõ:

Áä. ÅõáããÝëïõ, Ó. ÆÜ÷ïò,

×. ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ

Ê. Äáëáêéïõñßäçò, É. Êáëéáìðüò,

ÌÁÑÉÁ ÊÏÑÏÌÇËÇ

È. Ðáðáêþóôáò, Ñ. ÊïñïìÞëç, Ã.Ð. ÊáñáãéÜííçò Áèëçôéêü ñåðïñôÜæ: ÓÐÕÑÏÓ ÓÊÏÕÖÁÓ Ãñáöåßá: Âüôóç 18 60 100 Êáôåñßíç

ÔçëÝöùíá:

ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ:

Éóì. ÌáêñÞ, Ë. ÔæÝêçò,

23510 33633 - 23510 46790-99 Åóùôåñéêïý ÅôÞóéá: 96 Åõñþ

FAX: 23510 20672

Åëá÷ßóôç: 20 Åõñþ

×åéñüãñáöá ðïõ äçìïóéåýïíôáé

Åîùôåñéêïý ÅôÞóéá: 220 äïë.

Þ ü÷é äåí åðéóôñÝöïíôáé

Ôñáðåæþí-Ïñãáíéóìþí 315 Åõñþ

email: Ol-bhma@otenet.gr

TV ðñüãñáììá

ÅÔ 3 08.00: ÈÝáôñï Óêéþí 08.30: Ïé Þñùåò ôïõ ×ßãêëéôÜïõí 09.00: Ïé Þñùåò ôïõ ×ßãêëéôÜïõí 09.30: Ôï ôóßñêï ôçò Ôæï Ôæï 10.00: ÐñùéíÜêéá 10.30: Éüëç 11.00: ÅêðáéäåõôéêÞ ôçëåüñáóç 12.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá «Åíáò áðÝíôáñïò ëåöôÜò» 13.30: Âüôáíá , ìõóôéêÜ êáé èåñáðåßåò 14.00: ÏõñÜíéï ôüîï 15.00: Ïé áíôéêáôáóôÜôåò 15.30: Óôéôò 16.00: Ááïñïí Óôüïõí 16.30: Æéê êáé Ëïýèåñ 17.00: Escape 19.00: Explore 20.00: Êéâùôüò.gr «Äñïìåßò ôçò ðüëçò» 21.00: ÏéêïëïãéêÜ çìåñïëüãéá «Ôßðïôá äåí ðÜåé ÷áìÝíï» 22.00: Ç áãÜðç Üñãçóå ìéá ìÝñá 23.00: ÎÝíç ôáéíßá «ÌÜìöïñíô»

05.30: Õäñüãåéïò

06.00: Ïé ìÜãéóóåò

06.00: ÊáëçìÝñá ìå ôïí Ãéþñãï

06.45: Êéíïýìåíá ó÷Ýäéá

ÁöôéÜ

07.30: ÐñùéíÞ ÌåëÝôç

10.30: Åäþ êáé ôþñá

10.15: Íçóôéêïß ðñÜêôïñåò

12.30: Ðïëý ìðëá ìðëá

11.15: Ìáñßá ¢ããåëÝ ìïõ

16.00: ¼óï õðÜñ÷ïõí Üíèñùðïé 17.15: Áðïãåõìáôéíü äåëôßï 17.30: That’s life summer 18.45: ÓÞìåñá ìå ôïí ¢êç Ðáõëüðïõëï 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 21.00: Õäñüãåéïò

12.30: ÅéäÞóåéò 13.30: Óïýðåñ óôáñ 15.15: Áîßæåé íá ôï äåéò 17.40: Öþôçò êáé Ìáñßá 19.45: ÅéäÞóåéò. 21.00: ÎÝíç ôáéíßá «Óêïôåéíüò éððüôçò»

21.30: Êïñßôóéá ï ÌÜñêïõëçò

00.30: ÎÝíç ôáéíßá “Alter Ego”

23.00: Öùò óôï ôïýíåë

02.00: ÎÝíç ôáéíßá «Ïé íý÷ôåò ôïõ

02.15: Auto Alter

×Üñëåì»

02.30: Psych. 03.15: ÇñáêëÞò 04.15: Æßíá

07.30: ÌáèÞìáôá ìáãåéñéêÞò ãéá ðáéäéÜ 08.00: Ïé êüñåò ôïõ Ìáê ËÝïíô 09.00: Ðáãêüóìéá ïéêïãÝíåéá 09.30: Ìáãéêüò êüóìïò 09.50: ÊáèçìåñéíÜ 11.00: Ôáîßäéá óôçí Üêñç ôïõ êüóìïõ ìå ôïí Áñô Ãïõëö 11.30: Ïéêïãåíåéáêïß äåóìïß ôçò ìåãáëïðôåñïöÜëáéíáò 12.30: Åðï÷éáêÝò ãåýóåéò 13.00: ÅéäÞóåéò 14.30: Ôüëìç êáé ãïçôåßá 15.30: ÓõíôáãÝò ìå 5 õëéêÜ 16.00: Ìáãéêüò êüóìïò 17.00: ÅéäÞóåéò 17.05: ÐÝíôå êáé .. 18.30: Ï êüóìïò ôùí óðïñ 19.00: Ç Ýêôç áßóèçóç 19.30: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá «Äßøá ãéá æùÞ» 21.45: ÅéäÞóåéò 23.30: Ëáâýñéíèïò 00.30: ÐÝíôå êáé…

NET 06.00: Ôý÷ç âïõíü 07.00: ÊáëçìÝñá ÅëëÜäá 10.00: 10 ìå 1 ìáæß 13.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ1 13.50: Áêñùò ïéêïãåíåéáêüí 14.45: Êùíóôáíôßíïõ êáé ÅëÝíçò 15.15: Ôï êáöÝ ôçò ×áñÜò 16.15: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ 1 17.00: ÁóçìÝíéá öåããÜñéá 19.00: Dancing with the stars daily 20.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ1 21.00: ÐëÜêá êÜíåéò 22.00: Ìå ôï äåîß 23.00: The real housewines of Athens 24.00: Grey’s anatomy 01.00: ÅéäÞóåéò 01.10: Ìå áãÜðç 01.20: America’s got talent 02.10: Ìå ôï äåîß 03.10: Ëüëá 04.30: Mobil Fun 05.10: Âüôêá ðïñôïêÜëé

06.00: ÂÝñá óôï äåîß 07.00: Êïéíùíßá þñá ìÝãá 10.00: Ðñùúíïý mou 13.15: Ç æùÞ ôçò Üëëçò 14.00: Äåëôßï åéäÞóåùí 15.00: ÅðáíÜëçøç åëëçíéêÞò óåéñÜò 16.00: ËáôñåìÝíïé ìïõ ãåßôïíåò 16.50: Áðïãåõìáôéíü äåëôßï åéäÞóåùí 17.30: Ӓ áãáðþ ì’ áãáðÜò 18.00: ÐÜôé ç ðéï üìïñöç éóôïñßá 19.00: Ôá ìõóôéêÜ ôçò ÅäÝì 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 21.00: Ç æùÞ ôçò Üëëçò 21.45: Ç ðïëõêáôïéêßá 23.50: ÎÝíç ôáéíßá «Ôáõôüôçôá» 01.00: Ôåëåõôáßá ãåãïíüôá 01.00: Ëüãù ôéìÞò 01.30: Óôç óêéÜ ôïõ ðïëÝìïõ 02.15: Ç áãÜðç ôçò ãÜôáò 04.15: ÔçëåìÜñêåôéíãê 05.00: Öéëïäïîßåò

07.00: ÐÜíù óôçí þñá 10.00: ÊáöÝò ìå ôçí ÅëÝíç 13.00: ÅéäÞóåéò. 13.15: Êïõò êïõò ôï ìåóçìÝñé 16.00: ÄÝóôå ôïõò 17.00: Äåëôßï åéäÞóåùí 17.05: ÄÝóôå ôïõò 17.55: ÅéäÞóåéò 18.00: ÏéêïãåíåéáêÝò éóôïñßåò 19.00: ÅéäÞóåéò 20.00: ÊÜôé øÞíåôáé 21.00: Áë ôóáíôßñé íéïõæ 23.00: ÎÝíç ôáéíßá «Åêôüò ïñßùí» 01.00: The big game 02.00: ¢ëëáîÝ ôï 03.00: Ç êïõæßíá ôçò ìáìÜò 04.00: ÔçëåáãïñÝò 05.30: Ìåò óôçí êáëÞ ÷áñÜ

06.00: ÐñùéíÞ åíçìÝñùóç 10.00: Óõìâáßíåé ôþñá 12.00: ÅéäÞóåéò 13.00: ÌÝíïõìå ÅëëÜäá 15.00: ÅéäÞóåéò 16.00: ¸÷åé ãïýóôï 18.00: ÅéäÞóåéò 18.30: Åêôüò ôùí ôåé÷þí 18.45: Ôï ïéêïóýóôçìá ôçò íÞóïõ Êëéðåñôïí 19.15: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá 20.45: Óáí óÞìåñá ôïí 20ï áéþíá 21.00: ÅéäÞóåéò 22.00: Óôá Üêñá 24.00: ÅéäÞóåéò 00.15: Åãêëçìá êáé Ýñåõíá


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÉÅÑÉÁ

ÐËÇÑÙÈÇÊÅ Ï ÅÑÃÏËÁÂÏÓ ÁÐÏ ÔÇ ÄÅÕÁÊ ÃÉÁ ÔÇÍ Á’ ÖÁÓÇ

Óõíå÷ßæïíôáé ïé åñãáóßåò óôï äßêôõï áðï÷Ýôåõóçò Óâïñþíïõ

åñãáóéþí», áíÝöåñå ï ê. ÌðïõóíÜêçò, ðáñáäßäïíôáò ôçí åðéôáãÞ óôïí Äéåõèýíïíôá Óýìâïõëï ôçò áíáäü÷ïõ åôáéñßáò «ÅíéðÝáò Á.Å.» ê. ×Üñç ÃñçãïñéÜäç. Ï Ðñüåäñïò ôçò ÄÅÕÁÊ, åìöáíþò éêáíïðïéçìÝíïò áðü ôçí åîÝëéîç áõôÞ, åõ÷áñßóôçóå ôïõò óõíåñãÜôåò ôïõ óôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ÓôÜèç Êåñáìéäéþôç êáé Áíôþíç Ðáðáãéáííïýëç, ôá óôåëÝ÷ç ôçò Ôå÷íéêÞò Õðçñåóßáò êáé ôïõò êõñßïõò ÌÜíôæéï êáé ÊáìÜêá ãéá ôéò ðñïóðÜèåéåò ðïõ êáôÝâáëáí ãéá íá ðñï÷ùñÞóåé ç åíôáëìáôïðïßçóç ôïõ ðñþôïõ ëïãáñéáóìïý ãéá ôï Ýñãï ôçò áðï÷Ýôåõóçò ôïõ Óâïñþíïõ. Ç åñãïëÞðôñéá åôáéñßá ìðáßíåé äõíáìéêÜ óôç ⒠öÜóç ôùí åñãáóéþí ãéá ôçí êáôáóêåõÞ ôïõ äéêôýïõ áðï÷Ýôåõóçò ôïõ Óâïñþíïõ, üðïõ áíáìÝíåôáé íá óõíäåèåß ï êåíôñéêüò áãùãüò ìå ôï õðÜñ÷ïí äßêôõï, åíþ óôç óõíÝ÷åéá èá áêïëïõèÞóåé ç óýíäåóç ôùí óðéôéþí. Ï ê. ÌðïõóíÜêçò æÞôçóå áðü ôïõò êáôïßêïõò ôçò ðåñéï÷Þò íá êÜíïõí õðïìïíÞ ìÝ÷ñé íá ïëïêëçñùèåß ôï Ýñãï, þóôå íá êëåßóïõí ôá óêÜìáôá ðïõ õðÜñ÷ïõí óôï ÷ùñéü. Ï ê. ÃÑÇÃÏÑÉÁÄÇÓ «Ç óõíåñãáóßá ìáò ìå ôç ÄÅÕÁÊ åßíáé Üøïãç. Ç äéêÞ ìáò åôáéñßá êáôáóêåýáóå êáé ôïí äßäõìï áãùãü, þóôå íá Ý÷åé ðåñéóóüôåñï íåñü ç ðüëç ôçò Êáôåñßíçò», áíÝöåñå ï Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò ôçò «ÅíéðÝáò» ×Üñçò ÃñçãïñéÜäçò. Óçìåßùóå äå ðùò ùò ôïðéêÞ åôáéñßá ôïõò åíäéáöÝñåé ï ôüðïò êáé ãé áõôü ìåñéìíïýí ðåñéóóüôåñï ãéá Ýíá Ýñãï, áð’ üôé êÜðïéåò åôáéñßåò ðïõ äåí åßíáé áðü ôçí ðåñéï÷Þò ìáò. ÌÜëéóôá, ùò ðáñÜäåéãìá ï ê. ÃñçãïñéÜäçò áíÝöåñå ôï êëåéóôü ãõìíáóôÞñéï óôï Óéäçñïäñïìéêü Óôáèìü, üðïõ ç åôáéñßá ôïõò ôï áðÝäùóå Ýãêáéñá êáé óùóôÜ, ðáñÜ ôá ïéêïíïìéêÜ ðñïâëÞìáôá ðïõ õðÞñ÷áí. ÌÅËÅÔÇ ÕÄÑÅÕÓÇÓ Óçìåéþíåôáé üôé ç ÄÅÕÁÊ, Ýðåéôá áðü ðáñüôñõíóç ôïõ ôïðéêïý óõìâïõëßïõ êáé êáôïßêùí ôïõ Óâïñþíïõ, Ý÷åé åêðïíÞóåé ìåëÝôçò ýäñåõóçò ãéá ôçí ðåñéï÷Þ, þóôå íá áðïêáôáóôÞóåé ôï ðáëéü äßêôõï êáé íá ëõèåß ôï ðñüâëçìá õäñïäüôçóç ðïõ ðáñïõóéÜæïõí ïñéóìÝíåò ðåñéï÷Ýò ôïõ ïéêéóìïý. ÍÅÁ ÅÑÃÁ Ç Äéïßêçóç ôçò ÄçìïôéêÞò Åðé÷åßñçóçò ¾äñåõóçò Áðï÷Ýôåõóçò Êáôåñßíçò áíáêïßíùóå êáé ìéá óåéñÜ áðü íÝá Ýñãá ðïõ áíáìÝíåôáé óýíôïìá íá îåêéíÞóïõí, üðùò ôï áðï÷åôåõôéêü äßêôõï ôïõ ¢íù Áãßïõ ÉùÜííç, ç äçìïðñáóßá ôïõ ïðïßïõ Ýãéíå ðñï÷èÝò êáé áíÜäï÷ïò åôáéñßá åßíáé ç «ÅíéðÝáò». Åðßóçò, ôéò åðüìåíåò çìÝñåò èá õðïãñáöåß ç óýìâáóç ãéá ôçí êáôáóêåõÞ ôïõ äéêôýïõ áðï÷Ýôåõóçò êáé óôç ÍåïêáéóÜñåéá, åíþ ôçí ðåñáóìÝíç åâäïìÜäá óõìâáóéïðïéÞèçêå êáé ç êáôáóêåõÞ ôïõ Ýñãïõ «ÍÝá äåîáìåíÞ ýäñåõóçò Óâïñþíïõ». Óå åîÝëéîç âñßóêïíôáé ïé ìåëÝôåò êáôáóêåõÞò áðï÷åôåõôéêïý äéêôýïõ óå Ôñáðåæïýíôá êáé ÊÜôù ¢ãéï ÉùÜííç êáé õðïëïãßæåôáé ìÝ÷ñé ôÝëç Ìáúïõ íá Ý÷ïõí ïëïêëçñùèåß, þóôå óôç óõíÝ÷åéá íá åíôá÷èïýí óôï ÅÓÐÁ ãéá ÷ñçìáôïäüôçóç. Áðü ôç ÄÅÕÁÊ, Ýðåéôá áðü ðñüôáóç ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ ÓÜââá ×éïíßäç, åêðïíåßôáé ìåëÝôç ãéá ôç óýíäåóç ôïõ Âéïëïãéêïý ôïõ Êïñéíïý ìå áõôüí ôçò Êáôåñßíçò, þóôå íá õðÜñ÷åé áðïóõìöüñçóç ôïõ ðñþôïõ êáôÜ ôïõò ÷åéìåñéíïýò ìÞíåò, åíþ ãßíïíôáé óõæçôÞóåéò ìå ôïí ÄÞìáñ÷ï Ðýäíáò – Êïëéíäñïý ÂáããÝëç Ðïëýæï ãéá ôç óýíäåóç ôïõ äéêôýïõ áðï÷Ýôåõóçò ôïõ ÌáêñõãéÜëïõ ìå ôïí âéïëïãéêü ôïõ Êïñéíïý.

Éó÷õñÞ ÷áëáæüðôùóç óôïí Êïëéíäñü

ÇÌÅÑÉÄÁ ÁÐÏ ÔÏ ÊÅÓÕÐ ÐÉÅÑÉÁÓ

Î

åêéíÜ Üìåóá ç äåýôåñç öÜóç êáôáóêåõÞò ôïõ áðï÷åôåõôéêïý äéêôýïõ Óâïñþíïõ, êáèþò ÷èåò ç áíÜäï÷ïò åôáéñßá «ÅíéðÝáò Á.Å.» ðáñÝëáâå, áðü ôïí Ðñüåäñï ôçò ÄÅÕÁÊ ÓôÝñãéï ÌðïõóíÜêç, åðéôáãÞ 430.000 åõñþ, ãéá ôçí ðëçñùìÞ ôçò ðñþôçò öÜóçò ôùí åñãáóéþí. «Ìå ôçí êßíçóç ìáò áõôÞ äéáøåýóôçêáí ïé «ÊáóóÜíäñåò» ðïõ Ýêáíáí ëüãï ãéá áðÝíôáîç ôïõ Ýñãïõ áðü ôï ÅÓÐÁ êáé ìç óõíÝ÷éóç ôùí

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 6 ÌÁÚÏÕ 2011 3

Ç

Ïé åðáããåëìáôéêÝò åðéëïãÝò óôï íÝï ôïðßï ôçò áãïñÜò åñãáóßáò

ìåñßäá ðñáãìáôïðïßçóå ç Äéåýèõíóç ÄåõôåñïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò Ðéåñßáò óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÊÅÓÕÐ ôïõ íïìïý ìå èÝìá «ïé ÅðáããåëìáôéêÝò åðéëïãÝò óôï íÝï ôïðßï áãïñÜò åñãáóßáò». Ôï èÝìá áíáëýèçêå áðü êáôáñôéóìÝíïõò ïìéëçôÝò êáé äüèçêå âáñýôçôá óôï ñüëï ôùí ÌÌÅ áëëÜ êáé óôï Üã÷ïò ôùí åîåôÜóåùí êáé ôç äéá÷åßñéóç ôïõ. Óôï ðíåõìáôéêü êÝíôñï ôïõ äÞìïõ Êáôåñßíçò âñÝèçêáí áñêåôïß ìáèçôÝò êáé ãïíåßò ôï áðüãåõìá ôçò ÔåôÜñôçò, êáé åíçìåñþèçêáí åíüøåé êáé ôùí ðáíåëëáäéêþí åîåôÜóåùí ðïõ îåêéíïýí ôçí åñ÷üìåíç åâäïìÜäá. Óôçí áñ÷Þ ôçò çìåñßäáò ôï ëüãï ðÞñå ï õðåýèõíïò Ó÷ïëéêïý Åðáããåëìáôéêïý Ðñïóáíáôïëéóìïý êáé ôïõ ÊÅÓÕÐ Ðéåñßáò ×áñÜëáìðïò Áñãõñüðïõëïò. Ôßôëïò ôçò åéóÞãçóçò Þôáí «Ôï ðáñüí êáé ôï ìÝëëïí ôùí ÅðáããåëìÜôùí», üðïõ åðé÷åéñÞèçêå ìéá ðáñïõóßáóç óôïé÷åßùí ðïõ äéáöïñïðïéïýíôáé êáé Üëëùí äéá÷ñïíéêþí, ðïõ ÷áñáêôçñßæïõí ôá äéÜöïñá åðáããÝëìáôá êáé ôçí åðéëïãÞ ôïõò áðü ôïõò õðïøÞöéïõò öïéôçôÝò. Óôç óõíÝ÷åéá ôï ëüãï ðÞñå ï Íéêüëáïò ×ïõóïõñßäçò, ïéêïíïìïëüãïò êáé Åéäéêüò Óýìâïõëïò ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò, áíáëýïíôáò ôçí «ÏéêïíïìéêÞ êñßóç êáé ôéò ðñïïðôéêÝò áðáó÷üëçóçò óôï íïìü Ðéåñßáò». Ôï èÝìá áíôéìåôùðßóôçêå óöáéñéêÜ êáé Ýäùóå ìéá óáöÞ åéêüíá óôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò, ôçò äýóêïëçò ðáñïýóáò öÜóçò áëëÜ êáé ôçò ýðáñîçò ðñïïðôéêþí. ÖèÜíïíôáò óôï èÝìá ôçò «Åðéññüçò ôùí ÌÌÅ óôçí ÅðéëïãÞ ÅðáããÝëìáôïò», ï åêäüôçò ôçò åöçìå-

ñßäáò «ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ» ÄçìÞôñçò ÊïñïìÞëçò ðáñïõóßáóå ìå óôïé÷åßá êáé ìåëÝôåò ôï ôé éó÷ýåé êáé ôé èá Ýðñåðå íá éó÷ýåé âÜæïíôáò ôá ðñÜãìáôá óôç óùóôÞ ôïõò âÜóç. ÐáñÜ ôï ôé ðéóôåýïõìå, ôá ÌÌÅ åîáêïëïõèïýí íá Ýñ÷ïíôáé ìåôÜ ôçí ïéêïãÝíåéá, ôçí êïéíùíßá, ôïõò ãïíåßò êáé ôïõò ößëïõò óôçí åðéññïÞ ôçò åðéëïãÞò åðáããÝëìáôïò. Áêüìá êáé Ýôóé üìùò, èá ìðïñïýóáí íá óõìâÜëëïõí ìå ðéï ùöÝëéìï ôñüðï, êõñßùò ãéá ôçí ôçëåüñáóç ç åðéóÞìáíóç, ðñïâÜëëïíôáò áîßåò êáé éäáíéêÜ óå áíôßèåóç ìå õëéóôéêÜ áãáèÜ. Ôçí çìåñßäá Ýêëåéóå ç ôïðïèÝôçóç

ôçò øõ÷ïëüãïõ, õðåýèõíçò Ó÷ïëþí ÃïíÝùí ôïõ íïìïý Ðéåñßáò ÅëÝíçò Ñßíôïõ, ìå èÝìá «Ôï Üã÷ïò ôùí åîåôÜóåùí êáé ç äéá÷åßñéóÞ ôïõ». ÁñêåôÝò Þôáí ïé óõìâïõëÝò ðïõ äüèçêáí ðñïò ìáèçôÝò êáé ãïíåßò. ÂáóéêÞ áñ÷Þ Þôáí íá ìçí óõíäÝåôáé ç åðéôõ÷ßá óôéò åîåôÜóåéò ìå ôçí áîßá ôïõ áôüìïõ êáé íá ìçí áëëÜæåé ïëüêëçñï ôï ðñüãñáììá ôçò ïéêïãÝíåéáò ôçí ðåñßïäï ôùí åîåôÜóåùí. Êëåßíïíôáò êáé óôç óõæÞôçóç ðïõ áêïëïýèçóå äüèçêáí áêüìá êáé ðñáêôéêÝò óõìâïõëÝò áíôéìåôþðéóçò ôïõ Üã÷ïõò êáé ôñüðïé áðïöüñôéóçò ôùí ìáèçôþí.

ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÔÇÊÁÍ ÁÐÏ ÔÇ ÍÏÌÁÑ×ÉÁÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÐÉÅÑÉÁÓ

Ô

Ïé ðñïôÜóåéò ôïõ Ê.Ê.Å ãéá ôçí Ýîïäï ôçò ÷þñáò áðü ôçí êñßóç

éò èÝóåéò êáé ðñïôÜóåéò ôïõ Ê.Ê.Å. ãéá ôçí Ýîïäï ôçò ÷þñáò áðü ôçí êñßóç ðáñïõóßáóáí ôá ìÝëç ôçò Íïìáñ÷éáêÞò ÅðéôñïðÞò Ðéåñßáò Íßêïò ÓáëðéóôÞò êáé ÁëÝîáíäñïò Ñïýôóáò.

«Ï áãþíáò ðñÝðåé íá åßíáé ïñãáíùìÝíïò êáëÜ ó÷åäéáóìÝíïò óå êÜèå öÜóç êáé êáìðÞ ôïõ, ðåñéöñïõñçìÝíïò áðü ôéò äéÜöïñåò ðñïâïêÜôóéåò êáé ìç÷áíéóìïýò ðïõ åíäéáöÝñïíôáé íá ôïí öèåßñïõí êáé íá ôïí õðïóêÜøïõí áðü ôá ìÝóá», áíÝöåñå ï ê. ÓáëðéóôÞò. Óçìåßùóå äå ðùò óÞìåñá óôç ÷þñá ìáò õðÜñ÷ïõí ïé áíôéêåéìåíéêÝò ðñïûðïèÝóåéò ãéá ìéá ñéæéêÜ äéáöïñåôéêÞ ïñãÜíùóç ôçò ïéêïíïìßáò êáé ôçò êïéíùíßáò, ìå âáóéêü ÷áñáêôçñéóôéêü ôç ìåôáôñïðÞ ôçò éäéïêôçóßáò ôïõ ìåãÜëïõ êåöáëáßïõ óå êïéíùíéêÞ êñáôéêÞ éäéïêôçóßá êáé äßðëá ôçò ôïí ðáñáãùãéêü ëáúêü óõíåôáéñéóìü. Áðü ôçí ðëåõñÜ ï ê. Ñïýôóáò ôüíéóå ðùò ôï ÊÊÅ êáëåß ôï ëáü íá áãùíéóôåß ãéá íá ãßíïõí ëáúêÞ ðåñéïõóßá ôá óõãêåíôñùìÝíá ìÝóá ðáñáãùãÞò, óôïõò êëÜäïõò ôçò ìåôáðïßçóçò êáé ãåíéêüôåñá ôçò âéïìç÷áíßáò êáé ôïõ óõãêåíôñùìÝíïõ åìðïñßïõ. «Íá äçìéïõñãçèïýí åíéáßïé áðïêëåéóôéêÜ êñáôéêïß öïñåßò óôïõò êëÜäïõò óôñáôçãéêÞò óçìáóßáò, üðùò ôçò ÅíÝñãåéáò, ôùí Ôçëåðéêïéíùíéþí, ôùí Êáôáóêåõþí, ôùí Ìåôáöïñþí, ôçò Åîüñõîçò. Íá êïéíùíéêïðïéçèåß ç ãç, ïé ìåãÜëåò êáðéôáëéóôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò óôïí áãñïôéêü ôïìÝá, íá äçìé-

ÊÁÔÅÓÔÑÅØÅ ÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ ÊÅÑÁÓÉÙÍ ÊÁÉ ÂÅÑÉÊÏÊÉÙÍ ÓïâáñÝò æçìßåò áðü ôçí éó÷õñÞ ÷áëáæüðôùóç ôçò ðåñáóìÝíçò ÔåôÜñôçò õðÝóôçóáí äåíäñþäåéò êáëëéÝñãåéåò ôïõ Êïëéíäñïý. Ïé áãñüôåò, óýìöùíá ìå ôéò ðñþôåò åêôéìÞóåéò, õðïëïãßæïõí ðùò áðü ôç ìáíßá ôïõ ÷áëáæéïý êáôáóôñÜöçêáí ðÜíù áðü 700 óôñÝììáôá êáëëéåñãåéþí ìå êåñÜóéá, âåñßêïêá ê.á., óôçí ðåñéï÷Þ «ÊáøïâÜôç» ðïõ âñßóêåôáé ëßãá ÷éëéüìåôñá Ýîù áðü ôïí ïéêéóìü ôùí ÐáëéáìðÝëùí. «×áñéóôéêÞ âïëÞ», ÷áñáêôÞñéæáí ôçí ðñï÷èåóéíÞ ÷áëáæüðôùóç ïé áãñüôåò, êáèþò Þäç ç öåôéíÞ óïäåéÜ ôïõò åßíáé ìåéùìÝíç åîáéôßáò ôçò áêáñðßáò. ÐëÝïí, âñßóêïíôáé óå äýóêïëç ïéêïíïìéêÞ èÝóç, êáèþò ôá Ýîïäá ãéá ôïõò ßäéïõò ôñÝ÷ïõí êáé ôï ìüíï óßãïõñï åßíáé ðùò äåí èá ìðïñÝóïõí íá êáëýøïõí ôéò Þäç áõîçìÝíåò ïéêïíïìéêÝò ôïõò õðï÷ñåþóåéò. Íá óçìåéùèåß ðùò ç áíôáðïêñßôñéá ôïõ ÅËÃÁ Ýêáíå ôç ó÷åôéêÞ áíáããåëßá æçìßáò óôï õðïêáôÜóôçìá ôïõ ïñãáíéóìïý óôç Èåóóáëïíßêç êáé ïé ðáñáãùãïß ìðïñïýí íá äçëþíïõí ôç æçìßá ðïõ ðñïêÜëåóå ç ðñï÷èåóéíÞ ÷áëáæüðôùóç. Óôïí Êïëéíäñü, ÷èåò ôï ðñùß, âñÝèçêå ç äéåõèýíôñéá ôïõ ðïëéôéêïý ãñáöåßïõ ôçò Âïõëåõôïý Ì. Ìß÷ïõ,- êá. Êáâïõíßäïõ- ç ïðïßá åß÷å óõíÜíôçóç ìå ôïí ÁíôéäÞìáñ÷ï ÃéÜííç ÌðéôóéÜíç êáé áãñüôåò, üðïõ ôïõò äéáâåâáßùóå ðùò ç êá Ìß÷ïõ èá óôáèåß óôï ðëåõñü ôùí áãñïôþí êáé èá ðñïâåß óôéò áðáñáßôçôåò åíÝñãåéåò, óôá ðëáßóéá ôùí áñìïäéïôÞôùí ôçò, þóôå ïé ðáñáãùãïß íá áíôéìåôùðéóôïýí äßêáéá. ¹ÔÁÍ ÓÔÑÁÂÏ ÔÏ ÊËÇÌÁ… Óçìåéþíåôáé ðùò ç ðñï÷èåóéíÞ ÷áëáæüðôùóç Þôáí ôï äåýôåñï «÷ôýðçìá» ðïõ äÝ÷èçêáí ïé áãñüôåò ôïõ Êïëéíäñïý, êáèþò ç öåôéíÞ ðáñáãùãÞ óå äåíäñþäåéò êáëëéÝñãåéåò Þôáí ìåéùìÝíç ëüãù ôçò áêáñðßáò. Ïé ÷áìçëÝò èåñìïêñáóßåò ôïõ Áðñéëßïõ äåí åðÝôñåøáí ôïõò êáñðïýò íá «äÝóïõí», ìå áðïôÝëåóìá ïé ðáñáãùãïß íá ÷Üóïõí Ýíá óçìáíôéêü êïììÜôé ôçò öåôéíÞò óïäåéÜò.

Ëåéôïõñãßá êéíçôÞò ìïíÜäáò ôïõ ØÍÐÏ Ç ÊéíçôÞ ÌïíÜäá ôïõ Øõ÷éáôñéêïý Íïóïêïìåßïõ ÐÝôñáò Ïëýìðïõ ç ïðïßá óôåëå÷þíåôáé áðü Øõ÷ßáôñï êáé ÅðéóêÝðôñéá Õãåßáò, èá åðéóêåöèåß ôçí ÔåôÜñôç 11 Ìáßïõ 2011 ôï Áãñïôéêü Éáôñåßï ôçò Äçì. Êïéí. Êïëéíäñïý áðü ôéò 9.00 ð.ì Ýùò ôéò 11.00 ð.ì. ôçò ôïð. Êïéí. ÐáëéáìðÝëùí áðü ôéò 11 ð.ì. Ýùò ôéò 12ì. êáé ôïõ Ïéê. Ëéâáäßïõ áðü ôéò 12 ì. Ýùò ôéò 13 ì.ì. ôïõ ÄÞìïõ Ðýäíáò- Êïëéíäñïý. Åðßóçò ëåéôïõñãåß êáèçìåñéíÜ (åêôüò ÓáââÜôïõ êáé ÊõñéáêÞò) áðü ôéò 7.00 ð.ì Ýùò ôéò 2.30 ì.ì. ç ìïíÜäá êáô’ ïßêïí Öñïíôßäáò Øõ÷éêÞò Õãåßáò (Ì.Ï.Ö.Ø.Õ). Ðëçñïöïñßåò óôï ôçëÝöùíï 23510- 78311. Ï ÄÉÏÉÊÇÔÇÓ ÅÌÌÁÍÏÕÇË ÊÏÓÌÁÄÁÊÇÓ

ïõñãçèïýí óõíåôáéñéóìïß öôù÷þí êáé ìåóáßùí áãñïôþí, þóôå íá îåðåñáóôåß ôï ðñüâëçìá ôçò êáôáêåñìáôéóìÝíçò ÷ñÞóçò ôçò ãçò. Ìüíï ï êåíôñéêüò, åðéóôçìïíéêÜ ïñãáíùìÝíïò, ó÷åäéáóìüò ôçò ëáúêÞò ïéêïíïìßáò ìðïñåß íá áðåëåõèåñþóåé ôéò åã÷þñéåò ðáñáãùãéêÝò äõíáôüôçôåò, ãéáôß Ý÷åé ãíþìïíá ôç óõíäõáóìÝíç éêáíïðïßçóç ôùí êïéíùíéêþí áíáãêþí», ôüíéóå. Óçìåßùóáí äå ðùò ôá êïéôÜóìáôá ÷ñõóïý óôç Ìáêåäïíßá êáé óôç ÈñÜêç, ðïõ ïé êõâåñíÞóåéò ÐÁÓÏÊ êáé ÍÄ õðïâáèìßæïõí ôçí áîßá ôïõò.

Åðé÷åéñçìáôßåò

ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÅ ÔÇÍ ÐÏÉÇÔÉÊÇ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÇ ÓÔÏ «ÌÁÔÉ»

Óôçí Êáôåñßíç âñÝèçêå ï ×Üññõ Êëõí ãéá ôçí «ÓêïíéóìÝíç ÁêôÞ» Óôçí Êáôåñßíç âñÝèçêå ôï âñÜäõ ôçò ÔåôÜñôçò ï ×Üññõ Êëõí êáé óôï âéâëéïðùëåßï «ÌÁÔÉ», üðïõ ðáñïõóßáóå ôçí Ýêôç ðïéçôéêÞ óõëëïãÞ ôïõ, ìå ôßôëï «ÓêïíéóìÝíç áêôÞ», ðïõ êõêëïöüñçóå áðü ôéò åêäüóåéò «Ãáâñéçëßäç». ¼ðùò Þôáí áíáìåíüìåíï ðïëëïß Þôáí ïé êáôåñéíéþôåò ðïõ Ýóðåõóáí íá äïõí áðü êïíôÜ Ýíá ðñüóùðï ðñïóöéëÝò, ðïõ ðÜíôá êÜôé Ý÷åé íá ðåé ãéá ôçí ðïëéôéêÞ êáôÜóôáóç êáé ôçí åëëçíéêÞ êïéíùíßá. Äßðëá óôïí ×Üññõ Êëõíí âñÝèçêáí ï åêäüôçò ÊõñéÜêïò Ðñïâáôßäçò, ç åêðáéäåõôéêüò ËÝíá Ðáôáñßäïõ êáé ï ëïãïôÝ÷íçò ÅõãÝíéïò Ïëýìðéïò. Ï êáèÝíáò áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ ìßëçóå ôüóï ãéá ôïí äçìéïõñãü, üóï êáé ãéá ôï Ýñãï, ôï ïðïßï áðïôåëåß ôçí åðéóôñïöÞ óôéò åêäüóåéò ìåôÜ áðü 7 ÷ñüíéá. Ôï ëüãï âåâáßùò ðÞñå êáé ï ßäéïò ×Üññõ Êëõíí äéáâÜæïíôáò ðïéÞìáôá ôçò óõëëïãÞò êáé áðïäßäïíôÜò ôá ìå ôï áðáñÜììéëï ôáëÝíôï ôïõ. ¼ðùò Þôáí áíáìåíüìåíï, ï äçìïöéëÞò êáëëéôÝ÷íçò óõíïìßëçóå ìå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò, êõñßùò ãéá ôçí ðáñïýóá êáôÜóôáóç ôçò ÷þñáò. Ãéá ìéá áêüìá öïñÜ, êáôÝèåóå øýãìáôá ôùí óêÝøåùí ôïõ, ôá ïðïßá Ý÷ïõí öáíåß ðñïöçôéêÜ êáôÜ ôï ðáñåëèüí êáé äõóôõ÷þò äåí ëÞöèçêáí õðüøç üóï Ýðñåðå.

ç äçìïóßåõóç ôùí éóïëïãéóìþí ôùí åðé÷åéñÞóåþí óáò

óôï óáò óõìöÝñåé Ãéáôß: "Ðñïóäßäåé êýñïò óôçí åðé÷åßñçóÞ óáò "Ãßíåôáé ôçí çìÝñá ðïõ åóåßò èÝëåôå "ÄéáâÜæåôáé áðü ÷éëéÜäåò áíáãíþóôåò ó’ ïëüêëçñç ôçí Ðéåñßá "Éó÷ýïõí åéäéêÝò ôéìÝò

Ç ìïíáäéêÞ åöçìåñßäá ôçò Ðéåñßáò ðïõ ÷ñüíéá ôþñá äéáèÝôåé åéäéêÞ óåëßäá ãéá ôçí ïéêïíïìßá êáé ðñïâÜëåé, ìå åõèýíç êáé óõíÝðåéá, ôéò åðé÷åéñÞóåéò ôïõ íïìïý ìáò Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò áðåõèõíèåßôå: Åöçìåñßäá “ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ” - Åìðïñéêü - Äéáöçìéóôéêü ÔìÞìá ÂÏÔÓÇ 18 ÊÁÔÅÑÉÍÇ Ôçë. 23510- 46794 FAX: 23510-20672 e-mail Fontas@olympio-bima.gr


4 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 6 ÌÁÚÏÕ 2011

Ã1.â


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 6 ÌÁÚÏÕ 2011 5

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÅÉÄÇÓÅÉÓ

ÌÅ ÔÇÍ ÏËÏÊËÇÑÙÓÇ ÔÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÔÏÕÓ ÓÔÇÍ ÊÁÔÅÑÉÍÇ

ÍÝï Ä.Ó. óôç ÄéåèíÞ ¸íùóç Áóôõíïìéêþí

ÇÌÅÑÉÄÁ ÁÐÏ ÔÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÅÕÔÅÑÏÂÁÈÌÉÁÓ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ

* ÔÇÍ ÐÅÌÐÔÇ 5/5 ÁÍÁÄÅÉ×ÈÇÊÅ ÐÑÏÅÄÑÏÓ Ï É. ÊÁÑÁÐÁÔÁÊÇÓ ÅÍÙ ÈÅÓÇ Ã’ ÁÍÔÉÐÑÏÅÄÑÏÕ ÅËÁÂÅ Ï ÐÉÅÑÅÁÓ ×ÑÇÓÔÏÓ ÄÅËËÁÓ

«ÐïäÞëáôï êáé Ðüëç» ÐÁÑÏÕÓÉÁ ÔÏÕ ÕÐÅÕÈÕÍÏÕ ÃÉÁ ÔÇ ÌÅËÅÔÇ ÐÏÄÇËÁÔÏÄÑÏÌÙÍ

Ô

ÍÝï äéïéêçôéêü óõìâïýëéï Ý÷åé ôï åèíéêü ôìÞìá ôçò äéåèíïýò Ýíùóçò áóôõíïìéêþí (I.P.A.) ìå ôçí ïëïêëÞñùóç ôïõ óõíåäñßïõ ôïõò åíþ ôçí ÐÝìðôç 5/5/2011 Ýãéíå êáé ç êáôáíïìÞ áîéùìÜôùí, ìå ôïí ÐéåñéÝá ×ñÞóôï ÄÝëëá íá êáôáëáìâÜíåé èÝóç áíôéðñïÝäñïõ êáé íá åßíáé ç ôÝôáñôç êáôÜ óåéñÜ åêëïãÞ ôïõ óôï Ä.Ó. ôïõ åèíéêïý ôìÞìáôïò ôçò I.P.A. ÔÏ ÍÅÏ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ Ðñüåäñïò: ÊáñáðáôÜêçò ÉùÜííçò Á’ Áíôéðñüåäñïò: Ìáñïýíôáò Íéêüëáïò ’ Áíôéðñüåäñïò: Âáëáôóüò ÂëÜóçò Ò Áíôéðñüåäñïò: ÄÝëëáò ×ñÞóôïò Ã.ÃñáììáôÝáò: ÐáðÜò Âáóßëåéïò Ôáìßáò: Ãéáííáêüðïõëïò Âáóßëåéïò ÁíáðëçñùôÞò Ôáìßáò: Æá÷áñéïõäÜêçò ÅììáíïõÞë Äçìüóéåò Ó÷Ýóåéò: Óôáóéíüò Íéêüëáïò Õðåýèõíïò Äéåèíþí Ó÷Ýóåùí: ÊÜñêáëçò ÊõñéÜêïò Õðåýèõíïò ÓõíåäñéÜóåùí: Èåï÷Üñçò Êùíóôáíôßíïò ÌÝëïò: Êáôóáñüðïõëïò Ãåþñãéïò ÏÉ ÅÍÔÕÐÙÓÅÉÓ ÁÐÏ ÔÏ ÓÕÍÅÄÑÉÏ ÔÇÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ Ôá åýóçìá ðÞñå ç Êáôåñßíç êáé ç Ðéåñßá ãéá ôçí åðéôõ÷ßá ôùí åñãáóéþí ôïõ 27ïõ ðáíåëëáäéêïý óõíåäñßïõ ôçò äéåèíïýò Ýíùóçò áóôõíïìéêþí (I.P.A.) óôçí Ðáñáëßá, óôï îåíïäï÷åßï Mediterranean Village. Ôçí ÐÝìðôç 28/4/2011 åêäñïìåßò êáé óýíåäñïé ðáñÜ ôéò áíôßîïåò êáéñéêÝò óõíèÞêåò, îåíáãÞèçêáí óôï êÜóôñï ôïõ Ðëáôáìþíá, óôï áñ÷áéïëïãéêü ìïõóåßï êáé óôï áñ÷áéïëïãéêü ðÜñêï ôïõ Äßïõ, üðïõ õðÞñîå éäéáßôåñï åíäéáöÝñïí ôùí óõíÝäñùí áðü ôïí íáü ôçò ºóéäáò. Ôçí ÐáñáóêåõÞ 29/4/2011 ïé åêäñïìåßò êáé ïé îÝíåò áðïóôïëÝò åðéóêÝöèçêáí ôï ÁëåîÜíäñåéï ºäñõìá üðïõ ôï Ä.Ó. êáé ï ãåíéêüò ãñáììáôÝáò ôïõ éäñýìáôïò ×áñÜëáìðïò Æáðïõíßäçò ôïýò õðïäÝ÷èçêå åíþ ìåôÜ áðü óýíôïìç ïìéëßá ôïõ, ìå îåíáãü ôçí ê. Êùíóôáíôßíá Ñïãêüôç åßäáí ôçí Ýêèåóç «Éóôïñßá – Áñ÷áéïëïãßá – Ìýèïò, ãéá ôïí Ì.ÁëÝîáíäñï». Áêïëïýèùò îåíáãÞèçêáí óôï íáõôéêü ìïõóåßï Ëéôï÷þñïõ Ä.Äßïõ-Ïëýìðïõ, ôï ìïíáäéêü ôÝôïéï ìïõóåßï ðïõ õðÜñ÷åé óôç ÓôåñåÜ êáé óôç Âüñåéá ÅëëÜäá. Ç îåíÜãçóç Ýãéíå áðü ôïí ðñüåäñï Íéêüëáï Âëá÷üðïõëï êáé áðü ôïí äéïéêçôÞ ôçò íáõôéêÞò áêáäçìßáò Ìç÷áíéþíáò ÁèáíÜóéï Êáñðþíç. ÁìÝóùò ìåôÜ ìåôÝâçóáí óôïí ¼ëõìðï êáé óôïí «Óôáõñü» êáé óôç óõíÝ÷åéá ðñïóêýíçóáí óôï ìåôü÷é ôïõ Áãßïõ Äéïíõóßïõ ôïõ åí Ïëýìðù üðïõ åßäáí êáé ôï ìïõóåßï ôçò ÉåñÜò ÌïíÞò. Ôï áðüãåõìá åðéóêÝöèçêáí ôçí áãïñÜ ôçò Êáôåñßíçò. Ôï ÓÜââáôï 30/4 ïé åêäñïìåßò åðéóêÝöèçêáí ôç Âåñãßíá êáé ôï «ÂÞìá ôïõ Áðïóôüëïõ Ðáýëïõ» óôç ÂÝñïéá. Ôçí ßäéá ìÝñá ðñáãìáôïðïéÞèçêáí ïé åñãáóßåò ôïõ åôÞóéïõ óõíåäñßïõ óôï ïðïßï óõæçôÞèçêáí èÝìáôá ôçò çìåñÞóéáò äéÜôáîçò êáé ðñáãìáôïðïéÞèçêáí áñ÷áéñåóßåò ãéá ôçí áíÜäåéîç ôïõ íÝïõ Ä.Ó. Ï ðñüåäñïò ôçò ôïðéêÞò äéïßêçóçò Ðéåñßáò ôçò I.P.A., ×ñÞóôïò ÄÝëëáò, åðáíåîåëÝãç ãéá ôÝôáñôç ôñéåôßá óôï åèíéêü ôìÞìá ôçò äéåèíïýò Ýíùóçò áóôõíïìéêþí. ÅÕ×ÁÑÉÓÔÉÅÓ Óýìöùíá ìå äÞëùóç ôïõ ê. ÄÝëëá, ç ôïðéêÞ äéïßêçóç ôçò I.P.A. áéóèÜíåôáé ôçí õðï÷ñÝùóç íá åõ÷áñéóôÞóåé ôïí äéåõèõíôÞ êáé ôï ðñïóùðéêü ôïõ îåíïäï÷åßïõ Mediterranean Village, åðåéäÞ óõíÝâáëáí ôá ìÝãéóôá óôçí åðéôõ÷ßá ôïõ óõíåäñßïõ óôçí Êáôåñßíç. «Ïöåßëïõìå íá åõ÷áñéóôÞóïõìå ôïí óõããñáöÝá – öéëüëïãï Ãéþñãï ÑÜðôç ðïõ Þôáí ï êýñéïò ïìéëçôÞò ôïõ óõíåäñßïõ ìáò, ôïí áíôéóôñÜôçãï Ãåþñãéï ÓåñÝôç, ôïí õðïóôñÜôçãï Âáóßëç ÊáíÜëç, ôïí áóôõíïìéêü äéåõèõíôÞ Ðéåñßáò ÁèáíÜóéï Öùôüðïõëï êáé ôïõò öïñåßò ðïõ ôßìçóáí ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõò ôï óõíÝäñéü ìáò, êáèþò åðßóçò êáé ôïí çìåñÞóéï Ýíôõðï êáé çëåêôñïíéêü ôýðï ðïõ ðñïÝâáëå ôï 27ï óõíÝäñéï ôçò I.P.A. Åðßóçò, åõ÷áñéóôïýìå ôïõò ÷ïñçãïýò, ôçí ðåñéöåñåéáêÞ åíüôçôá Ðéåñßáò êáé éäéáßôåñá ôçí áíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç Óïößá Ìáõñßäïõ ðïõ ìáò ôßìçóå ìå ôçí ðáñïõóßá ôçò áëëÜ êáé ãéá ôçí ðñüôáóÞ ôçò ðïõ êáôÝèåóå, äçëáäÞ ôï åôÞóéï áõôü óõíÝäñéï íá ãßíåôáé ìüíéìá óôçí Ðéåñßá. Åõ÷áñéóôïýìå áêüìç ôïí äÞìï Êáôåñßíçò, ôïí äÞìï ÄßïõÏëýìðïõ, ôïí äÞìï Ðýäíáò – Êïëéíäñïý, ôï «ÊåëÜñé ÁäÜìïõ», ôçí åôáéñßá Rollman, ôçí åôáéñßá MAXI, ôçí åëáéïõñãßá «ÌáíéïõäÜêçò», ôïí «ÊáöÝ Ðáðá÷áôæÞò», ôçí ¢ííá ËáíáñÜ – Åéêüíåò, ÌáíôéëÜêéá Fresh êáèþò åðßóçò êáé ôçí Ýíùóç áãñïôéêþí óõíåôáéñéóìþí Ðéåñßáò», äÞëùóå ï ê. ÄÝëëáò. ÔÉÌÇÔÉÊÅÓ ÄÉÁÊÑÉÓÅÉÓ ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ óõíåäñßïõ ôéìÞèçêáí êáé áíáêçñý÷èçêáí åðßôéìá ìÝëç ï öéëÝëëçíáò Ãåñìáíüò Till Karl Heinz ãéá ôá ôñéÜíôá ÷ñüíéá ðáñïõóßáò ôïõ óôçí ÅëëÜäá ðïõ Þôáí êáé áíåëëéðþò ðáñþí óôá óõíÝäñéá ôçò I.P.A., ï Ãéþñãïò ÁäÜìïò áðü ôï Êßôñïò äÞìïõ Ðýäíáò – Êïëéíäñïý, ößëïò êáé ÷ïñçãüò ôçò äéåèíïýò Ýíùóçò áóôõíïìéêþí áðü ôï 1988. ÐáñÜëëçëá, ç ôïðéêÞ äéïßêçóç ÄñÜìáò ôßìçóå êáé áõôÞ ãéá ôçí ðïëõåôÞ ðñïóöïñÜ ôïõ ôïí éáôñïäéêáóôÞ ÌçíÜ ÃåùñãéÜäç. Èá ðñÝðåé íá óçìåéùèåß üôé óôï 27ï óõíÝäñéï ðïõ Ýãéíå óôçí Êáôåñßíç, óõììåôåß÷áí êáé áíôéðñïóùðåßåò áðü Êýðñï, Óåñâßá, Ñïõìáíßá, Ôïõñêßá, Éôáëßá, ÇÐÁ êáé Ãåñìáíßá, êáèþò åðßóçò êáé ï ðáãêüóìéïò ðñüåäñïò ôçò I.P.A. ðïõ êáôÜãåôáé áðü ôçí Êýðñï, ê. Ìé÷áëÜêçò ÏäõóóÝùò.

ï åíäéáöÝñïí ôùí ößëùí ôïõ ðïäçëÜôïõ êáé ü÷é ìüíï óõãêÝíôñùóå ç çìåñßäá ðïõ ðñáãìáôïðïßçóå ôï ðñùß ôçò ÐÝìðôçò ç Äéåýèõíóç ÄåõôåñïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò Ðéåñßáò ìå èÝìá «ÐïäÞëáôï êáé Ðüëç». Êåíôñéêü ðñüóùðï, ðÝñá áðü üëïõò ôïõò ìáèçôÝò ðïõ óõììåôåß÷áí óôéò ðåñéâáëëïíôéêÝò ïìÜäåò êáé ðñáãìáôïðïßçóáí ðñïãñÜììáôá ãéá ôï ðïäÞëáôï, Þôáí ï êáèçãçôÞò ÈÜíïò Âëáóôüò. Ðñüêåéôáé Üëëùóôå ãéá ôïí åðéêåöáëÞ ôçò ïìÜäáò ôïõ Åèíéêïý Ìåôóüâåéïõ Ðïëõôå÷íåßïõ, óôçí ïðïßá ï äÞìïò Êáôåñßíçò Ý÷åé áíáèÝóåé ôç óõãêñüôçóç ìåëÝôçò ãéá äßêôõï ðïäçëáôïäñüìùí óôçí ðüëç. Ç çìåñßäá, õðü ôç äéïñãÜíùóç ôïõ õðåýèõíïõ ÐåñéâáëëïíôéêÞò ÁãùãÞò Ãéþñãïõ Ðåñäßêç, ðåñéåß÷å ôéò ðáñïõóéÜóåéò ôùí ìáèçôþí, ôùí åêðáéäåõôéêþí, ôùí ðïäçëáôéêþí óõëëüãùí êáé ïìÜäùí ôçò Êáôåñßíçò. Åêôüò áðü ôïí ê. Âëáóôü, ôï ëüãï ðÞñáí êáé åêðñüóùðïé ôïõ äÞìïõ Êáñäßôóáò, ï ïðïßïò îåêéíþíôáò áðü ôï 2003 Ý÷åé áðïêôÞóåé Ýíá æçëåõôü äßêôõï õðïäïìþí ãéá ðïäÞëáôï êáé áðïôåëåß æçëåõôü ðáñÜäåéãìá óôïí åëëáäéêü ÷þñï. ¼ðùò ôüíéóå ï ê. Âëáóôüò óôç äéÜñêåéá ôçò ïìéëßáò ôïõ, áëëÜ êáé ôçí óõæÞôçóçò ðïõ Ýãéíå, «Äåí õðÜñ÷ïõí ôå÷íéêÜ ðñïâëÞìáôá ðïõèåíÜ óôïí êüóìï. Åêåß ðïõ Ý÷ïõìå äõóêïëßåò åßíáé óôçí ðïëéôéêÞ âïýëçóç. Áêüìá êáé åêåß ðïõ äåí ìðïñåßò íá âñåéò ÷þñï, ìðïñïýí íá ëçöèïýí ìÝôñá þóôå íá ìåéùèïýí ïé ôá÷ýôçôåò êáé ï ðïäçëÜôçò íá êéíçèåß óôç ìÝóç ôïõ äñüìïõ ìå áóöÜëåéá». ÏöÝëç áðü áõôü Ý÷åé âåâáßùò êáé ï ðåæüò, ï ïðïßïò èåùñåßôáé óýììá÷ïò ìå ôï ðïäÞëáôï óôçí ðñïóðÜèåéá «íá êåñäßóïõí ëßãï ÷þñï áðü áõôüí ðïõ óÞìåñá Ý÷åé êáôáëçöèåß áðü ôï áõôïêßíçôï, êáôÜ Ýíáí áñêåôÜ ðñáîéêïðçìáôéêü ôñüðï. Óå ìéá ðüëç ôï êÝíôñï ðñÝðåé íá åßíáé áðïöïñôéóìÝíï áðü áõôïêßíçôá, ìå ðñïôåñáéüôçôá óôïí ðåæü». Óå ôÝôïéåò óõíèÞêåò êáé ï ðïäçëÜôçò êéíåßôáé ìå áóöÜëåéá êáé åõ÷Üñéóôá, ÷ùñßò íá Ý÷åé êÜðïéïí åéäéêü ðïäçëáôüäñïìï. ÅéäéêÞ õðïäïìÞ ÷ñåéÜæåôáé åêåß ðïõ áðåéëåßôáé ï ðïäçëÜôçò. ¢ðïøç ôïõ ê. Âëáóôïý åßíáé «üôé ï äÞìïò ðñïóâëÝðåé óå ìéá áðïöüñôéóç ôïõ êÝíôñïõ, Þäç Ý÷åé êÜíåé âÞìáôá. Ôï åðüìåíï âÞìá åßíáé ðùò èá óõíäÝóïõìå ôï êÝíôñï ìå ôéò ðåñéï÷Ýò êáôïéêßáò ðåñéìåôñéêÜ». ÌåãÜëç óçìáóßá äßíåôáé áðü ìÝñïõò ôïõ ê. ÊáèçãçôÞ óôï íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ç õðïäïìÞ ãéá ôï ðïäÞëáôï ãéá íá åíéó÷ýóåé ôçí ôáõôüôçôá ôçò ðüëçò. «Èá «äéáâÜóïõìå» ôçí ðüëç êáé èá åíôïðßóïõìå åêåßíåò ôéò ðïéüôçôåò êáé ôá ðïëåïäïìéêÜ óôïé÷åßá ðïõ áîßæåé íá áíáäåé÷èïýí. Ïäçãþíôáò óå áõôÜ ôá óçìåßá ôï ðïäÞëáôï êáé áðïìáêñýíïíôáò ôï áõôïêßíçôï, ôá èùñáêßæïõìå Ýôóé þóôå ç ðüëç íá áîéïðïéÞóåé ôïí ðëïýôï ðïõ Ý÷åé. ÎåêéíÜìå áðü ôï üñáìá ãéá ìéá äéáöïñåôéêÞ Êáôåñßíç». Ôï ãåíéêü ðëáßóéï óôçí Åõñþðç åßíáé ç ðñïóðÜèåéá íá áðïôñÝøïõí ôç äçìéïõñãßá íÝùí ÷þñùí óôÜèìåõóçò óôï êÝíôñï ôçò ðüëçò. Èá ðñÝðåé ïé õðÜñ÷ïõóåò èÝóåéò íá åîõðçñåôïýí ôéò ðïëý áíáãêáßåò ìåôáêéíÞóåéò ìå áõôïêßíçôï êáé ü÷é íá ëåéôïõñãïýí ùò êßíçôñï ãéá íá êáôåâáßíåé êÜðïéïò óôï êÝíôñï ìå áõôïêßíçôï. «Äåí åßíáé üìùò ìüíï ï ßäéïò ï ÷þñïò áëëÜ ç ðñïóðÝëáóÞ ôïõ, íá ìçí ãßíïíôáé äéáìðåñåßò êéíÞóåéò óôï êÝíôñï». Ï ÃÉÙÑÃÏÓ ÐÅÑÄÉÊÇÓ «Ç çìåñßäá ãßíåôáé ìå áöïñìÞ ôá ðñïãñÜììáôá ðåñéâáëëïíôéêÞò áãùãÞò ôùí ó÷ïëåßùí, Ýíáò èåóìüò ðïõ Ý÷åé ñéæþóåé óôï åêðáéäåõôéêü ìáò óýóôçìá. Ôþñá, ìå ôï íÝï ó÷ïëåßï ôï Õðïõñãåßï Ðáéäåßáò èÝëåé íá ôïí áíáâáèìßóåé êáé íá ôïí åéóÜãåé êáíïíéêÜ ìÝóá óôï ó÷ïëéêü ðñüãñáììá. Åìåßò åäþ êáé ðïëëÜ ÷ñüíéá ðñáãìáôïðïéïýìå áõôÝò ôéò åêäçëþóåéò, êÜèå ÷ñüíï êáé ðïéïôéêÝò. ÖÝôïò, óêåöôÞêáìå íá åðéëÝîïõìå, áðü ôá ðïëëÜ èÝìáôá ôùí äñáóôçñéïôÞôùí, ôï èÝìá ôïõ ðïäçëÜôïõ ãéáôß ôï èåùñïýìå óçìáíôéêü ãéá ôçí ðüëç. ¸ôóé, äéïñãáíþóáìå ìéá åêäÞëùóç ãéá íá ðáñïõóéÜóïõìå äçìüóéá ðñïãñÜììáôá ðïõ Ý÷ïõí íá êÜíïõí ìå ôçí ðüëç êáé ôï ðïäÞëáôï Þ áëëéþò ôç âéþóéìç êéíçôéêüôçôá. Ìå áöïñìÞ áõôü èÝëïõìå íá ðñïêáëÝóïõìå êáé ìéá óõæÞôçóç óôçí ðüëç. ÁõôÞ åßíáé ç áíôßëçøç ðïõ ðñïùèïýìå ãéá ôï ó÷ïëåßï, üôé äåí åßíáé êÜôé îåêïììÝíï áðü ôçí ðüëç. Ïé ìáèçôÝò ôáõôü÷ñïíá ìå ôçí åêðáßäåõóÞ ôïõò áó÷ïëïýíôáé ìå ôá êïéíÜ êáé ôá æùôéêÜ ðñïâëÞìáôá ôçò ðüëçò. Ðñüêåéôáé ãéá Ýíá êñßóéìï æÞôçìá, ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá õðÜñ÷åé Ýíôïíç áðáßôçóç ôùí ðïëéôþí óôï æÞôçìá ôïõ ðïäçëÜôïõ. Ãßíïíôáé ðáñåìâÜóåéò óôçí ðüëç ìáò, ïé ïðïßåò ìÝ÷ñé ôþñá äåí ôï Ýëáâáí õðüøç». Ï ÈÁÍÏÓ ÂËÁÓÔÏÓ «Âñßóêïìáé åäþ ëüãù êáé ðáëáéüôåñçò åðáöÞò êáé ðñüóêëçóçò áðï ôïí ê. Ðåñäßêç, áëëÜ êáé óôï ðëáßóéï ôçò áðüöáóçò ôïõ äÞìïõ íá ðñï÷ùñÞóåé ôçí õðüèåóç ðïäÞëáôï óôçí Êáôåñßíç. Áõôü ðïõ ìïõ æÞôçóáí, åßíáé íá êÜíïõìå ôçí Êáôåñßíç ìéá ðüëç ôïõ ðïäçëÜôïõ. Áðåõèõíüìáóôå óôá ðáéäéÜ, ü÷é ãéá íá ôá åíçìåñþóïõìå áëëÜ ãéáôß ôá èåùñïýìå «ðáßêôåò» óôçí üëç éóôïñßá, óôçñéæüìáóôå óå áõôÜ. Ôá ðáéäéÜ åßíáé ðïõ ìðïñïýí íá äéåêäéêÞóïõí ðéï ðåéóôéêÜ. Íá ïíåéñåõôïýí, íá öáíôáóôïýí ìéá äéáöïñåôéêÞ ðüëç. Ç åìðåéñßá êáé áðü ôçí õðüëïéðç ÅëëÜäá äåß÷íåé üôé ïé íÝïé êáôÜöåñáí, ìå ôçí ðßåóç ðïõ Üóêçóáí, íá áëëÜîïõí ôá ìõáëÜ ðïëëþí óõíôçñçôéêþí, áò ðïýìå, äçìïôéêþí áñ÷üíôùí êáé íá åðéôñÝøïõí íá õëïðïéçèïýí áñêåôÜ ðñÜãìáôá ãéá ôï ðïäÞëáôï. ÐñÜãìáôá ôá ïðïßá ìðïñåß íá åßíáé ðñùôüôõðá ãéá ôç ÷þñá ìáò, óôï ðëáßóéï ôçò Åõñþðçò üìùò åßíáé êáèçìåñéíüôçôá. Ï ðïäçëáôüäñïìïò èåùñåßôáé áõôïíüçôç õðïäïìÞ, üðùò êáôáóêåõÜæåôáé ðåæïäñüìéï óå êÜèå äñüìï. Ôï ðïäÞëáôï èåùñåßôáé ðáñüí, ôïõ äßíïíôáé êáé ðñïíüìéá þóôå íá åíéó÷ýóåé ôçí ðáñïõóßá ôïõ, äéüôé ðïäÞëáôï óçìáßíåé áíôéìåôþðéóç ñýðáíóçò, èïñýâïõ, áôõ÷çìÜôùí, êïñåóìïý, ìåéþíåé ôçí êáôáíÜëùóç ÷þñïõ, åíÝñãåéáò. Äßíåé áðáíôÞóåéò óå üëá ôá óçìåñéíÜ ðñïâëÞìáôá êáé ôï ðéï óïâáñü ðïõ åßíáé ç áëëáãÞ ôïõ êëßìáôïò». Ï ÂÁËÁÍÔÇÓ ÈÅÏÄÙÑÏÕ «Êáëùóïñßæïõìå ôïí ê. Âëáóôü, ðïõ áðïôåëåß êïñõöÞ óôïí ôïìÝá ôçò Âéþóéìçò Êéíçôéêüôçôáò. Ç åðéëïãÞ ôïõ äÞìïõ Êáôåñßíçò íá õëïðïéÞóåé áõôü ôï åñåõíçôéêü ðñüãñáììá ãéá ôï ðïäÞëáôï Þôáí ðïëý óõãêåêñéìÝíç êáé Ý÷åé îåêéíÞóåé ç õëïðïßçóç ôïõ. Ôïõò åðüìåíïõò ìÞíåò ï êáèçãçôÞò èá ìáò äþóåé ôá óõìðåñÜóìáôÜ ôïõ êáé üëåò ôéò ðñïäéáãñáöÝò ðïõ ÷ñåéÜæïíôáé ãéá íá áðïêôÞóåé ç ðüëç Ýíá óýã÷ñïíï äßêôõï ðïäçëáôïäñüìùí. Ï ó÷åäéáóìüò Þôáí óôï÷åõìÝíïò áðü ôçí áñ÷Þ êáé ðåñéåëÜìâáíå äéáêñéôÝò öÜóåéò. Ðñþôç Þôáí íá äïèåß ðñïôåñáéüôçôá óôïí ðåæü, ðïõèåíÜ óôçí ðüëç óÞìåñá äåí õðÜñ÷ïõí ðñïäéáãñáöÝò ðåæïäñïìßùí ìéêñüôåñåò ôïõ 1,80ì. Óå äåýôåñç öÜóç ðÝñáóå ç áðïóõìöüñçóç ôïõ óêëçñïý áóôéêïý êÝíôñïõ áðü ôï áõôïêßíçôï, ìå ôç äçìéïõñãßá äáêôõëßïõ áðü êõêëéêïýò êüìâïõò. Ç öÜóç áõôÞ ïëïêëçñþèçêå êáé ìå ôïí ðåñéìåôñéêü äáêôýëéï ôçò ðüëçò êáé ôþñá îåêéíÜ ç öÜóç íá âÜëïõìå ôï ðïäÞëáôï óôç æùÞ ôçò ðüëçò. Ç ðüëç ìáò, åêôüò áðü ôïí áóôéêü éóôü ðïõ èá

ãßíåé ï ó÷åäéáóìüò ãéá ôéò ðïäçëáôéêÝò äéáäñïìÝò óå óõíåñãáóßá ìå ôï Å.Ì.Ð., Ý÷åé êáé ðïëý üìïñöåò «ðñÜóéíåò» äéáäñïìÝò Ýîù áðü ôïí áóôéêü ðõñÞíá, üðùò åßíáé áõôÞ ôïõ ÐÝëåêá, ôïõ Ìïó÷ïðïôÜìïõ êáé Üëëåò». Ç ÐÏÐÇ ÔÆÏÕÌÅÑÊÁ-ÌÐÁÔÁËÁ «Íá óõã÷áñþ ôïõò ìáèçôÝò, ðïõ áøçöþíôáò ôïí êáéñü Ýêáíáí ôçí ðïäçëáôïðïñåßá ôïõò ìÝ÷ñé åäþ, äßíïíôáò êáé óå åìÜò ôïõò ìåãÜëïõò ôï ìÞíõìá üôé åðéôÝëïõò ðñÝðåé íá âÜëïõìå ôï ðïäÞëáôï óôç æùÞ ìáò. Åìåßò ùò õðçñåóßá ÐåñéâÜëëïíôïò êáé Ðñáóßíïõ åßìáóôå äßðëá óå ôÝôïéïõ åßäïõò äñÜóåéò, ïé ïðïßåò ü÷é ìüíï ðñÝðåé íá ðñïâÜëëïíôáé áëëÜ êáé íá åðáéíïýíôáé». ÏÉ ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÅÉÓ Ç çìåñßäá îåêßíçóå ìå ôéò ðáñïõóéÜóåéò ôùí ðåñéâáëëïíôéêþí ïìÜäùí üðùò áõôÞ ôïõ 1ïõ Ãõìíáóßïõ Êáôåñßíçò, ïé ïðïßá åðéóêÝöèçêå êáé ôçí Êáñäßôóá, êÜôé ðïõ áðïôÝëåóå êáôáëõôéêÞ åìðåéñßá ãéá ôïõò ìáèçôÝò. ÌÜëéóôá, óôï ôÝëïò ôïõ ðñïãñÜììáôïò óõíÝôáîáí êáé åðéóôïëÞ ðñïò ôï äÞìáñ÷ï Êáôåñßíçò, æçôþíôáò ôçí áíáâÜèìéóç ôïõ ñüëïõ ôïõ ðïäçëÜôïõ, êáèþò ç ðáñïõóßá ôïõ åßíáé áëÜíèáóôï êñéôÞñéï ðïéüôçôáò ìéáò ðüëçò. Áêïëïýèçóáí ðáñïõóéÜóåéò áðü ôï ÃõìíÜóéï Áéãéíßïõ êáé ôï 2ï ÅÐÁË, ìå ôéò õðåýèõíåò êáèçãÞôñéåò ÆùÞ Ãáëáîßäïõ êáé ¼ëãá Ðáðáäïðïýëïõ íá äéçãïýíôáé ôï ÷ñïíïäéÜãñáììá ôùí äñÜóåùí ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêáí. Óêïðüò Þôáí íá âãïõí ôá ðáéäéÜ áðü ôéò ó÷ïëéêÝò áßèïõóåò, íá óõíåñãáóôïýí ìå Üëëá ó÷ïëåßá. ÌÝóá áðü áõôÞ ôç äéáäéêáóßá Ýìáèáí, áëëÜ êáé äéáìáñôõñÞèçêáí. ÔÝëïò, ðáñïõóéÜóôçêå êáé ôï ðåñéöåñåéáêü ó÷ïëéêü äßêôõï «ÐïäÞëáôï êáé Âéþóéìç êéíçôéêüôçôá» ÐÝëëáò-Ðéåñßáò áðü ôïí ó÷ïëéêü óýìâïõëïò ÖõóéêÞò ÁãùãÞò ÁëÝîáíäñï Ðáðáñãõñßïõ. ¼ðùò áíáöÝñèçêå ìÝóá óôéò äñÜóåéò ôïõ äéêôýïõ Ý÷ïõí äéï÷åôåõèåß êáé ðïëëÝò ðëçñïöïñßåò, üðùò ôï üôé ôï ðïäÞëáôï åßíáé ãñçãïñüôåñï ùò ìÝóï, ãéá áóôéêÝò ìåôáêéíÞóåéò ìÝ÷ñé êáé 13 ÷éëéüìåôñá. Ç ÅÌÐÅÉÑÉÁ ÔÇÓ ÊÁÑÄÉÔÓÁÓ Óôç óõíÝ÷åéá, ôï ëüãï ðÞñáí ç ËáìðñéíÞ ÐáñèÝíç êáé Åõáããåëßá Ôóßâïõ áðü ôï ãñáöåßï ðñïãñáììáôéóìïý ôïõ äÞìïõ Êáñäßôóáò, ðáñïõóéÜæïíôáò ôçí ðïñåßá ôïõ ðïäçëÜôïõ óôçí ðüëç ôïõò ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá. Åêåß ôï ðñþôï äßêôõï êáôáóêåõÜóôçêå ôï 2003, ìÞêïõò 2,7 ÷ëì, áêïëïýèçóå ðåñéáóôéêüò ðïäçëáôüäñïìïò 3,5 ÷ëì ôçí åðüìåíç ÷ñïíéÜ êáé ôï 2005 Ýãéíå åðÝêôáóç ìÝóá óôçí ðüëç áëëÜ êáé åîùôåñéêÜ, Üëëùí 7 ÷ëì. ¼ðùò ðáñáôçñÞèçêå ïé ðåñéï÷Ýò ðïõ åßíáé èåëêôéêüôåñåò Ý÷ïõí ÷áìçëüôåñåò ôá÷ýôçôåò áõôïêéíÞôùí. ¸ôóé ðáñÜëëçëá ìå ôïõò ðïäçëáôüäñïìïõò öõôåýôçêáí êáé äÝíôñá, åíþ ðëÝïí ìÝóá óå áõôÜ ôá ÷ñüíéá äåí õðÜñ÷åé öüâïò óôç ÷ñÞóç ôïõ ðïäçëÜôïõ, êáèþò Ý÷åé ðåñÜóåé óôç óõíåßäçóç ôùí ïäçãþí. ¼ðùò áíáöÝñèçêå, ðÝñá áðü ôïí áãþíá ðïõ Ýãéíå êáé ôéò ðïëéôéêÝò áðïöÜóåéò ðïõ ðÜñèçêáí, ôï èÝìá ðñï÷þñçóå ãéáôß ôï Þèåëáí ïé êáñäéôóéþôåò. Ç óõìâïõëÞ ðïõ äüèçêå Þôáí, «÷ñçóéìïðïéÞóôå ôï ðïäÞëáôï áðü óÞìåñá, ìçí ðåñéìÝíåôå ôéò ôÝëåéåò õðïäïìÝò». ÏÉ ÐÏÄÇËÁÔÉÊÅÓ ÏÌÁÄÅÓ Óôï âÞìá ðñïóêëÞèçêáí êáé ïé ðïäçëáôéêïß óýëëïãïé êáé ïìÜäåò ôçò ðüëçò, ðïõ áðü ôçí êáèçìåñéíÞ ôïõò åìðåéñßá åß÷áí áñêåôÜ ÷ñÞóéìá íá êáôáèÝóïõí. Áðü ðëåõñÜò ôçò «ÐïäçëáôéêÞò Áðü-äñáóçò» ï Ìáñßíïò ÁããëÝæçò ôüíéóå ôçí áíÜãêç íá áöáéñÝóïõìå ÷þñï áðü ôï áõôïêßíçôï, þóôå íá õðÜñ÷åé ÷þñïò ãéá ôïí ðåæü êáé ôï ðïäÞëáôï. Óçìåßùóå ôçí êáôáêüñõöç áýîçóç ôçò ÷ñÞóçò ðïäçëÜôïõ, áëëÜ êáé ôá äõóôõ÷Þìáôá ðïõ óôéãìÜôéóáí ôï 2010 ôçí Êáôåñßíç. «ÈÝëïõìå íá Ýñèåé êáé åäþ ôï áõôïíüçôï íá ìç ëåßøåé ç âïýëçóç». Áðü ðëåõñÜò ôïõ «Äßá», ìßëçóå ç êá Ãáëáîßäïõ õðïãñáììßæïíôáò ôçí áíÜãêç áãþíá ãéá ðñïûðïèÝóåéò ìáæéêÞò ðïäçëáóßáò. ÆÞôçóå ôçí áðïóõìöüñçóç ôïõ êÝíôñïõ, ôç äçìéïõñãßá èÝóåùí ðïäçëÜôùí ëÝãïíôáò üôé ôï ðïäÞëáôï áíôéðñïóùðåýåé ôï ôáîßäé óôï Üãíùóôï êáé ôçí åëåõèåñßá. Ôï ëüãï ðÞñáí êáé ïìÜäåò ðïõ áó÷ïëïýíôáé åíåñãÜ üðùò ïé Ößëïé ôïõ ÐåñéâÜëëïíôïò, ìå ôïí ê. Ðåñäßêç íá óçìåéþíåé üôé åßíáé èåôéêüò ï ðëïõñáëéóìüò ðïõ ðáñáôçñåßôáé êáé ðñÝðåé íá óõíå÷ßóïõí üëïé ïé åíäéáöåñüìåíïé íá óõãêëßíïõí ðñïò ôïí êïéíü óôü÷ï. ÔÝëïò ï Çëßáò Ôóïëáêßäçò áðü ôçí ÅèåëïíôéêÞ ÏìÜäá ÄñÜóçò, ðáñïõóßáóå åéêüíåò áðü åõñùðáúêÝò ðüëåéò, üðïõ ôï ðïäÞëáôï Ý÷åé éóüôéìï ñüëï êáé ÷þñï óôï ïäüóôñùìá. ÊÜíïíôáò ôçí áíôéðáñÜèåóç åßðå üôé åäþ äåí õðÜñ÷åé ðïëéôéêÞ âïýëçóç. «ÐÝñõóé õðÞñ÷áí êïíäýëéá ãéá ðïäçëáôüäñïìïõò êáé äåí Ýãéíå ôßðïôá. Ï äÞìïò ðÞãå óôïí «ãéáôñü», ôïí ê. Âëáóôü, áëëÜ äåí èÝëåé íá êÜíåé ôç èåñáðåßá».

ÂïõëéÜæåé ç áãïñÜ ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí 1ç ÁõôÞ ôçí óïößá äåí öáßíåôáé íá ôçí Ý÷ïõí áñêåôïß éäéïêôÞôåò áêéíÞôùí ðïõ æçôïýí ôïí ïõñáíü ìå ôá Üóôñá êáé ðñïôéìïýí íá ôá Ý÷ïõí êåíÜ ðáñÜ íá ÷áìçëþóïõí ôï åíïßêéï. ÊÜíáìå Ýíá ëïãáñéáóìü ãéá Ýíá êáôÜóôçìá êåíü åäþ êé Ýíá ÷ñüíï . Öáßíåôáé üôé ï éäéïêôÞôçò äåí Ý÷åé óõíáßóèçóç ðüóï èá êñáôÞóåé ç ýöåóç êé åðéìÝíåé óå åîùðñáãìáôéêÜ íïýìåñá. Áò îáíáãõñßóïõìå ëïéðüí óôï ðáëéü ìáò Ýìðïñï. Ìáò Ýëåãå üôé Ýíá åõñþ (äñá÷ìÞ Þôáí ôüôå) ðïõ êõêëïöïñåß óôçí áãïñÜ éóïäõíáìåß ìå ôñéÜíôá. ¸íá êñõììÝíï óôï óåíôïýêé ìå êáíÝíá. Ôï äÜíåéï ôï åðéóôñÝöåéò êáé äåí åßíáé äéêü óïõ. Ôï êåöÜëáéï åßíáé êáëü. ÐñÝðåé ìåôÜ áðü êÜèå ðåñéöïñÜ íá ãõñíÜ óôçí èÝóç ôïõ. Ôá ñßóêá èá ôá ðáßñíåéò ìå ôá êÝñäç. ÂÝâáéá áõôÜ ôá Ýëåãå óå êáëÝò ìÝñåò. ¼ôáí êáëÞ þñá êáôÝâáéíáí ïé áãñüôåò êáé Üäåéáæáí ôçí áãïñÜ. ÁëëÜ ôï ÷ñÞìá ðïõ êõêëïöïñïýóå óôéò ðåñéï÷Ýò ìáò Þôáí êõñßùò áðü ðñùôïãåíåßò ðçãÝò êé ü÷é äáíåéêü . Êáé äïýëåõå ç áãïñÜ ,äïýëåõáí ïé âéïôå÷íßåò . ¸ðáéñíå êáé ôï êñÜôïò ôïõò öüñïõò êáé ôá áóöáëéóôéêÜ ôáìåßá ôéò êñáôÞóåéò. ìÝ÷ñé ðïõ ìåñéêïß áðïöÜóéóáí üôé áîßæáíå ðåñéóóüôåñï ðëïýôï êé áñ÷ßóáíå ôá äÜíåéá . Ôþñá üìùò áõôïß ðïõ ôá ðÞñáí èÝëïõí íá ôá ðëçñþóïõí ïé Üëëïé. Êé Üñ÷éóå Üãñéï êõíçãçôü. Êáé íá ïé ðåñáéþóåéò , íá ôï ÖÐÁ óôá ïõñÜíéá, íá ïé áõîÞóåéò óå íåñÜ, ñåýìá ÉÊÁ ,ÔÅÂÅ (ÔÁÅ ôï ëÝíå ôþñá) ãïíÜôéóå ç áãïñÜ. Íá Ý÷åéò êáé ôéò ôñÜðåæåò íá óå ðåñíïýí áðü ÷ßëéá êüóêéíá êáé óôï ôÝëïò íá ìçí äßíïõí äÜíåéá. Íá èåùñïýíôáé ïé ôåôñÜìçíåò åðéôáãÝò óáí ñåõóôü . Íá ìçí õðÜñ÷åé ðßóôùóç ïýôå ãéá ìéêñïðñÜãìáôá. Íá èçóáõñßæïõí ïé áåñéôæÞäåò êé ïé ìåóÜæïíôåò êáé íá ìçí âëÝðïõ öùò ïé ðáñáãùãïß. Íá ìçí åðéóôñÝöåé ôï êñÜôïò ôï ÖÐÁ . Íá ìçí äßíïõí ïé ÄÞìïé ôéò ïöåéëÝò. Êé áðü ðÜíù íá êüâïõí óõíôÜîåéò êáé ìéóèïýò êáé äþñá äçëáäÞ ôï ïîõãüíï ôçò áãïñÜò. Êáé ìåôÜ íá ðÝöôïõí óå âáèåéÜ ðåñéóõëëïãÞ. -Ãéáôß äåí êáôáâÜëëïõí ôéò åéóöïñÝò.. Èá øçößóïõìå Ýíá íüìï ðïõ èá ëÝåé üôé üðïéïò ôéò êáôáâÜëëåé ìÝóá ó Ýîé ìÞíåò èá ðÜñåé äþñï. - Ãéáôß äåí áðïäßäïõí ôï ÖÐÁ. Èá øçößóïõìå Ýíá íüìï íá ôïõò ðáßñíïõìå ôï êåöÜëé! ÁëëÜ áí ìðïñïýóå íá ñõèìéóôåß ç áãïñÜ ìüíï ìå íüìïõò äåí ÷ñåéáæüôáí ïé ïéêïíïìïëüãïé. Åöôáíáí êáé ðåñßóóåõáí ïé âïõëåõôÝ. Êáé ìÜëéóôá ü÷é ôñéáêüóéïé. Ï Êùíóôáíôßíïò ÊáñáìáíëÞò ï Á’ ( åëðßæïõìå íá ìçí öôÜóïõìå üðùò êáé ìå ôïõò ÐáðáíôñÝïõ óôïí ÉÓÔ) Ýëåãå üôé óå ðåñéðôþóåéò ýöåóçò ôï öÜñìáêï åßíáé ôá ìåãÜëá áíáðôõîéáêÜ Ýñãá . Ï ëüãïò åßíáé áðëüò. Ïé îÝíïé äßíïõí äÜíåéá ãéá Ýñãá (êõñßùò üôáí ôá áíáëáìâÜíïõí ïé ßäéïé ) áëëÜ ü÷é ãéá íá îåðëçñþóåéò Üëëá ðáëéüôåñá . Ç ãéá ôçí áêñßâåéá ,äßíïõí áëëÜ óïõ ðáßñíïõí êáé ôï ðáëôü êáé ìÝíåéò ôóßôóéäïò óôçí ðáãùíéÜ.. Áò åëðßóïõìå íá öùôéóôåß åðéôÝëïõò ç ðïëéôéêÞ çãåóßá ãéá ôï êáëýôåñï. Êé áò åëðßóïõìå íá áíáóôñÝøïõí ëßãï ôçí áñíçôéêÞ øõ÷ïëïãßá (ðïõ Üãíùóôï ãéáôß ôçí óõíôçñïýí) êáé íá êéíçèåß ëßãï ç áãïñÜ ãéá ôï êáëü üëùí ìáò. ÃéÜííçò ÊïñïìÞëçò

5th QLS STUDENTS FESTIVAL « 5 Steps closer » Ï ÐáíåëëÞíéïò ÖïñÝáò ÊÝíôñùí ÎÝíùí Ãëùóóþí QLS, ãéá 5ç óõíå÷Þ ÷ñüíéá êáôÜöåñå íá åíáñìïíßóåé ôéò áîßåò ôçò ãíþóçò ìå ôá éäáíéêÜ ôçò æùÞò, ìÝóá áðü Ýíá ìáèçôéêü öåóôéâÜë ðïõ Ýöåñå ôá ìÝëç êáé ôïõò ìáèçôÝò ôùí ó÷ïëåßùí ôïõ ðéï êïíôÜ! Ôï öåóôéâÜë ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôáõôü÷ñïíá óå ÁèÞíá êáé Èåóóáëïíßêç, ôï ÓÜââáôï 16 Áðñéëßïõ 2011. Óôçí ÁèÞíá ôï Festival öéëïîåíÞèçêå óôïõò ÷þñïõò ôçò ÅëëçíïáìåñéêáíéêÞò ¸íùóçò åíþ ç Èåóóáëïíßêç õðïäÝ÷ôçêå ôï Festival óôçí ÁìåñéêáíéêÞ ÃåùñãéêÞ Ó÷ïëÞ. Ôï 5th QLS Students Festival – 5 Steps Closer, Þôáí ôï áðïôÝëåóìá ìéáò åõñåßáò ðñïóðÜèåéáò íá âñåèïýí ïé ìáèçôÝò ôùí ó÷ïëåßùí ìåëþí ôïõ QLS ðéï êïíôÜ. ¼÷é ìüíï ìåôáîý ôïõò, áëëÜ êïíôÜ óå åñåèßóìáôá ðïõ ðñïÜãïõí ôïí ðïëéôéóìü, ôéò áîßåò æùÞò, ôçí ïõóßá ôçò ðáéäåßáò, ôï üíåéñï ãéá Ýíáí êáëýôåñï êáé ðéï äçìéïõñãéêü êüóìï. Êåíôñéêü èÝìá ôùí öåôéíþí ïìéëéþí Þôáí ïé Special Olympics êáé ïé áîßåò ðïõ áðïññÝïõí áðü áíèñþðïõò ìå áôåëåßùôï ìåãáëåßï øõ÷Þò. ÌÝóá áðü ìßá Üñôéá äéïñãÜíùóç, äüèçêå ç åõêáéñßá óôïõò ìáèçôÝò ôùí Ó÷ïëåßùí QLS íá áíôáëëÜîïõí áðüøåéò, íá åíçìåñùèïýí, íá åõáéóèçôïðïéçèïýí ãéá ðñÜãìáôá, ðñüóùðá êáé êáôáóôÜóåéò ðïõ ìðïñïýí íá ôïõò ÷áñßóïõí ðïëýôéìåò åìðåéñßåò ðïõ èá ôïõò óõíïäåýïõí ãéá ôçí õðüëïéðç æùÞ ôïõò. Óôçí ðñïóðÜèåéá áõôÞ óõììåôåß÷å Ýìðñáêôá êáé ôï ÊÝíôñï ÎÝíùí Ãëùóóþí « ÊÏÕÍÔÏÕÑÁ », ìÝëïò ôïõ QLS êáé óõíïäïéðüñïò óôçí ðñïóðÜèåéá ðáéäéþí êáé ãïíÝùí ãéá ðñüïäï, ðáéäåßá êáé ãíþóç. Ïé ÏìéëçôÝò êáé ÏìéëÞôñéåò åíèïõóßáóáí ôïõò ìáèçôÝò: ÔñéáíôÜöõëëïò ÇëéÜäçò / ÆùãñÜöïò ×ñýóá ÊáññÜ / Õðåýèõíç óôá ðñïðïíçôéêÜ ðñïãñÜììáôá ôùí Special Olympics Âáóßëçò ÊáóéìÜôçò/ Ôå÷íéêüò ÄéåõèõíôÞò Special Olympics Hellas Âïýëá Ðáôïõëßäïõ / Ïëõìðéïíßêç ÐÝôñï ÑïõêïôÜêç / Ãëýðôç Ìáñßá ÖáãïãÝíç / Äéåõèýíôñéá Åèåëïíôéóìïý ÁÈÇÍÁ 2011 Ôïõò áîßæïõí åõ÷áñéóôßåò áðü êáñäéÜò. ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÁÐÏÊÅÍÔÑÙÌÅÍÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ ÈÑÁÊÇÓ ÃÅÍÉÊÇ Ä/ÍÓÇ ÄÁÓÙÍ & ÁÃÑÏÔÉÊÙÍ ÕÐÏÈÅÓÅÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÁÓÙÍ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

Áíáêïéíþíïõìå üôé ìå ôçí õð’ áñéèì. 3110/3-5-2011 ðñÜîç ìáò, ðïõ óôåßëáìå ãéá Ýêèåóç óôï ÄÞìï Äßïõ Ïëýìðïõ Í. Ðéåñßáò ÷áñáêôçñßóôçêå óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 14 ôïõ Í. 998/79 «Ðåñß ðñïóôáóßáò Äáóþí êëð» ìåôÜ áðü áßôçóç ôçò Ãáñ. Áëåîßïõ ùò «ÌÇ ÅÌÐÉÐÔÏÕÓÁ» óôéò ðáñ. 1-5 ôïõ áñè. 3 ôïõ Í. 998/79, üðùò ôñïðïðïéÞèçêå êáé éó÷ýåé óÞìåñá, ç Ýêôáóç ìå óôïé÷åßá Á-2-1-Ã-Ä-Å-Æ-ÇÈ-Á åìâáäïý 4.267,80 ô.ì. ðïõ âñßóêåôáé óôç èÝóç ÂáìâÜêéá ðåñéï÷Þò ÄçìïôéêÞò Êïéíüôçôáò Ëéôï÷þñïõ ôïõ Ä. Äßïõ Ïëýìðïõ Í. Ðéåñßáò. Êáôåñßíç 3-5-2011 Ï ÐñïúóôÜìåíïò Ä/íóçò Äáóþí ÌÁÕÑÉÄÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ


6 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 6 ÌÁÚÏÕ 2011

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò

Ìå óôü÷ï ôç ñåâÜíò

ÌÐÁÓÊÅÔ Á2 ÁÍÄÑÙÍ

Áñêáäéêüò - Ðéåñéêüò Áñ÷ ëáïò

Ó

ôçí Ôñßðïëç äïêéìÜæåôáé áýñéï ï Ðéåñéêüò Áñ÷Ýëáïò ìå ôçí ïìÜäá ôïõ Áñêáäéêïý ó’ Ýíá äýóêïëï ðáé÷íßäé ãéá ôçí ïìÜäá ôçò ðüëçò ìáò.

Óôéãìéüôõðï áðü ôïí áãþíá Ðéåñéêïý Áñ÷åëÜïõ – Áñêáäéêïý óôçí Êáôåñßíç ôïí ðåñáóìÝíï ÉáíïõÜñéï

Ï Ðéåñéêüò Áñ÷Ýëáïò ðñïåôïéìÜóôçêå ìå ôïí êáëýôåñï ôñüðï üëåò áõôÝò ôéò ìÝñåò õðü ôçí êáèïäÞãçóç ôïõ Ýìðåéñïõ ôå÷íéêïý Êþóôá Óïñþôïõ ðñïêåéìÝíïõ ç êÜèïäïò óôçí ÊåíôñéêÞ Ðåëïðüííçóï íá áðïöÝñåé êáñðïýò. Áðü åäþ êáé ðÝñá, üëá ôá ðáé÷íßäéá åßíáé ðñáãìáôéêÜ äýóêïëá êáé èá ðñÝðåé ç ïìÜäá ôïõ Ðéåñéêïý

ÌÐÁÓÊÅÔ Ã´ ÅÈÍÉÊÇ

Ôï ðáé÷íßäé ôïõ ÓáââÜôïõ óôçí Ôñßðïëç ìå ôïí Áñêáäéêü, ðïõ åßíáé óôçí 6ç èÝóç ôçò âáèìïëïãßáò ìå 37 â., åßíáé êé´ áõôü Ýíá åðéêßíäõíï ðïõ èá ðñÝðåé ç ïìÜäá ôçò Êáôåñßíçò íá åðéâëçèåß. Êáé ãéá íá ãßíåé ðñáãìáôéêüôçôá ç õðåñßó÷õóç, èá ðñÝðåé ïé ðáßêôåò ôçò ïìÜäáò íá ðéóôÝøïõí êáé óôç íßêç êáé ôïí åáõôü ôïõò. ÄéáöïñåôéêÜ … Óôïí áãþíá ðïõ åß÷å ãßíåé óôçí

ðüëç ìáò, ïé öéëïîåíïýìåíïé åß÷áí íéêÞóåé ìå 72-74. Ãéá ôïí áãþíá ôïõ ÓáââÜôïõ ï ðñïðïíçôÞò ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷åëÜïõ Êþóôáò Óïñþôïò, äÞëùóå: «Ãéá ôç ëÞîç ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò Ý÷ïõí áðïìåßíåé áêüìç Ýîé ðáé÷íßäéá êáé ãéá ìáò üëá åßíáé ôåëéêïß êáé èá ðñÝðåé íá øÜîïõìå íá âñïýìå ôéò íßêåò ãéá íá óþóïõìå ôçí ïìÜäá ìáò. Ì´ áõôü ôï óêåðôéêü ðÜìå íá ðáßîïõìå óôçí Ôñßðïëç, áðÝíáíôé óå ìéá ïìÜäá ðïõ Ý÷åé ðïëý êáëÞ ðïñåßá êáé óôï öåôéíü ðñùôÜèëçìá êáé èá ðñÝðåé íá âåëôéþóïõìå ðïëý ôçí åéêüíá ìáò áí èÝëïõìå íá Ý÷ïõìå ðéèáíüôçôåò åðéêñÜôçóçò».

1. 2.

Áðü ôçí ðñïðüíçóç åíüøåé ôçò ðñïåôïéìáóßáò ãéá ôïí áãþíá ìå ôïí Áñêáäéêü

ÊÙÐÇËÁÓÉÁ

Ìå åõíïúêÞ ðáñÜäïóç ÁÑÃÏÓ ÏÑÅÓÔÉÊÏ – ÁÉÃÉÍÉÁÊÏÓ ¸íá äõíáôü ðáé÷íßäé èá äþóåé ôçí ÊõñéáêÞ ôï áðüãåõìá ï Áéãéíéáêüò óôï Áñãïò Ïñåóôéêü ãéá ôï ðñùôÜèëçìá ôçò ô ÅèíéêÞò ìå óôü÷ï ôçí êáôÜêôçóç ôçò íßêçò. Ôï ðáé÷íßäé åßíáé ðïëý äýóêïëï ãéá ôçí ïìÜäá ôçò Âüñåéáò Ðéåñßáò ðïõ èÝëåé íá ðÜñåé ôï íéêçöüñï áðïôÝëåóìá þóôå íá óõíå÷ßóåé ôçí êáëÞ ðáñÜäïóç ðïõ Ý÷åé óôá ðáé÷íßäéá ìå ôï Áñãïò Ïñåóôéêü. Ìïíáäéêü ðñüâëçìá ãéá ôçí ïìÜäá ôïõ Áéãéíéáêïý åßíáé ï Âïõëôóßäçò ðïõ áíôéìåôùðßæåé Ýíáí ìéêñïôñáõìáôéóìü ìå ôï ÷Ýñé ôïõ áëëÜ üëá äåß÷íïõí èá ôïõ ôïðïèåôçèåß íÜñèçêáò êáé èá ìåôÝ÷åé êáíïíéêÜ óôï ðáé÷íßäé. Ï Áéãéíéáêüò ðñïåôïéìÜóôçêå äßíïíôáò äýï öéëéêÜ ðáé÷íßäéá ìå äõíáôïýò áíôéðÜëïõò óôç Èåóóáëïíßêç ìå ôïí Áßáíôá Åõüóìïõ êáé ìå ôçí ×áëêçäüíá. Ç áðïóôïëÞ èá áíá÷ùñÞóåé óôéò 2 ôçí

Áñ÷åëÜïõ íá äåßîåé ôç äÝïõóá ðñïóï÷Þ êáé äõíáìéêüôçôÜ ôçò, Ýôóé þóôå íá åðéêñáôÞóåé óå üóá ôï äõíáôü ðåñéóóüôåñá ãéá íá ãßíåé ðñáãìáôéêüôçôá ç ðáñáìïíÞ ôçò óôçí Á2 åèíéêÞ êáôçãïñßá ôïõ ìðÜóêåô.

Ôï ÓÜ áôï óôçí Ôñßðïëç óôéò 5.00 ì.ì.

ÊõñéáêÞ ãéá ôï ¢ñãïò Ïñåóôéêü êáé üëá äåß÷íïõí üôé ï Áéãéíéáêüò èá äþóåé ôïí êáëýôåñï åáõôü ôïõ ðñïêåéìÝíïõ íá áðïóðÜóåé ôï ñïæ öýëëï ôçò óõíÜíôçóçò.

Ç ÍÉÊÏËÁÉÄÏÕ ÔÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÏÌÉËÏÕ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÓÅ ÄÉÅÈÍÅÉÓ ÁÃÙÍÅÓ ÓÔÇ ÃÅÑÌÁÍÉÁ

Áíá÷þñçóå ÷èåò ÐÝìðôç 4 ÌáÀïõ ç êùðçëÜôñéá Êáôåñßíá ÍéêïëáÀäïõ ôïõ Íáõôéêïý Ïìßëïõ Êáôåñßíçò ãéá ôï ¸óóåí ôçò Ãåñìáíßáò üðïõ êáé èá ðÜñåé ìÝñïò ùò ìÝëïò ôçò ÅèíéêÞò ìáò ÏìÜäáò óôïõò ðñþôïõò äéåèíåßò áãþíåò ôçò öåôéíÞò áãùíéóôéêÞò ðåñéüäïõ. Ôï 2011 åßíáé éäéáßôåñá êñßóéìç ÷ñïíéÜ ãéá ôçí Êáôåñéíéþôéóóá ðñùôáèëÞôñéá êáèþò áöÞíåé ðßóù ôçò ôçí êáôçãïñßá íåáíßäùí üðïõ êáôÝêôçóå ôçí 3ç èÝóç óôï Ðáãêüóìéï ÐñùôÜèëçìá êáé áãùíßæåôáé ðéá óôçí êáôçãïñßá ãõíáéêþí. Óôïõò áãþíåò ôïõ ¸óóåí èá óõììåôÝ÷åé ôï ÓÜââáôï óôï áãþíéóìá «äéðëü óêéö ãõíáéêþí» ìáæß ìå ôçí Ïëõìðéïíßêç êáé åðß óåéñÜ åôþí Ðáãêüóìéá ðñùôáèëÞôñéá ÁëåîÜíäñá ÔóéÜâïõ êáèþò êáé óôï «óêéö». Ôçí äåýôåñç çìÝñá ôùí áãþíùí (ÊõñéáêÞ) èá áãùíéóôåß êáé ðÜëé óôï «óêéö» êáé óôï «äéðëü óêéö ãõíáéêþí» áõôÞ ôç öïñÜ üìùò ìå ðáñôå-

íÝñ ôçí ÔñéáíôáöõëëéÜ ÊëáìðïêÜ. Ï óõãêåêñéìÝíïò áãþíáò åßíáé ìéá äéåèíÞò äéïñãÜíùóç õøçëïý åðéðÝäïõ, êáèþò óõãêåíôñþíåé ôçí óõììåôï÷Þ ðïëëþí åèíéêþí ïìÜäùí, åíþ áðü ôçí ðáñïõóßá ôùí áèëçôþí ìáò óå áõôÞ èá âãïõí ðïëýôéìá óõìðåñÜóìáôá ãéá ôçí êáôÜñôéóç ôùí ðëçñùìÜôùí ðïõ öÝôïò èá äéåêäéêÞóïõí ôçí ðñüêñéóç ãéá ôïõò Ïëõìðéáêïýò Áãþíåò ôïõ 2012 óôï Ëïíäßíï. Ï ðñïðïíçôÞò ôçò ÍéêïëáÀäïõ êïò Ãéþñãïò ÌðéêïãéÜííçò äÞëùóå: «Ç ðñïåôïéìáóßá ôçò Êáôåñßíáò ðÞãå ðïëý êáëÜ êáôÜ ôç ÷åéìåñéíÞ ðåñßïäï êáé ôþñá Þñèå ç þñá íá äïýìå ôá ðñþôá áðïôåëÝóìáôá. Åßìáé áéóéüäïîïò üôé êáé öÝôïò èá óõíå÷éóôåß ç ðïëý åðéôõ-

÷çìÝíç ðïñåßá ôçò áí êáé ï óõíáãùíéóìüò óôç êáôçãïñßá ãõíáéêþí èá åßíáé ðïëý Ýíôïíïò.»

Ó.Ö.Ê. “Ï ÐÉÅÑÉÊÏӔ ÔÌÇÌÁ ÂÏËÅÚ

‘‘ÔÑÅÍϒ’ ÏÉ ÐÁÃÊÏÑÁÓÉÄÅÓ ÔÏÕ ÐÉÅÑÉÊÏÕ Ó.Ö.Ê. ÐÉÅÑÉÊÏÓ-ÐÇÃÁÓÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ -1 (25- , 22-25, 25-10, 25-12)

ÍÝá íßêç ðÝôõ÷å ç ïìÜäá ôùí ðáãêïñáóßäùí ôïõ Ðéåñéêïý üðïõ êÝñäéóáí óôçí Êáôåñßíç ôçí ïìÜäá ôïõ ÐÞãáóïõ ÊïæÜíçò ðåôõ÷áßíïíôáò ôï 7 óôá 7 óôçí ôåëéêÞ öÜóç, ìéá áãùíéóôéêÞ ðñéí ôï ôÝëïò ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò ðáñáìÝíïíôáò óôçí 1ç èÝóç ôçò âáèìïëïãßáò. Ïé ðáßêôñéåò ôïõ Ðéåñéêïý ðáßæïíôáò ìÝôñéá, öÜíçêáí êïõñáóìÝíåò áðü ôá óõíå÷üìåíá ðáé÷íßäéá, áöïý óå 4 ìÝñåò Ýðáéîáí 3 áãþíåò. ÁðïôÝëåóìá áõôïý Þôáí ðáñÜ ôçí åýêïëç åðéêñÜôçóç íá ìçí áðïäþóïõí êáëü âüëåú êáé íá ìçí ðáßîïõí óýìöùíá ìå ôéò äõíáôüôçôåò ôïõ. ¼ìùò êáèþò ç ôáêôéêÞ êáé ôå÷íéêÞ êáôÜñôéóç ôïõò âñßóêåôáé óå ðïëý õøçëü åðßðåäï êáé ðáñÜ ôï ãåãïíüò üôé åßíáé ç ðéï ìéêñÞ óå çëéêßá ïìÜäá ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò êÝñäéóå åýêïëá ìå 3-1 óåô ôçí ïìÜäá ôçò ÊïæÜíçò. Óôï 1ï óåô ôá êïñßôóéá ôïõ Ðéåñéêïý ìðÞêáí äõíáôÜ óôï ðáé÷íßäé êáé ìå üðëï ôï ðïëý êáëü

óåñâßò, ðÞñå äéáöïñÜ áðü ôçí áñ÷Þ êáé ôçí êñÜôçóå ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôïõ óåô êåñäßæïíôáò ôï ìå 25-9 ìç áöÞíïíôáò ôéò ðáßêôñéåò ôçò ÊïæÜíçò íá äéåêäéêÞóïõí êÜôé èåôéêü. Óôï 2ï óåô ôá êïñßôóéá ôïõ Ðéåñéêïý Ýäåéîáí ìéá áäéêáéïëüãçôç ÷áëáñüôçôá êÜíïíôáò ðïëëÜ ëÜèç óôï óåñâßò (10 ÷áìÝíá) áëëÜ êáé óôçí õðïäï÷Þ ìå áðïôÝëåóìá íá äþóïõí ôçí åõêáéñßá óôçí ïìÜäá ôçò ÊïæÜíçò íá ðÜñåé ôï óåô ìå 25-22 êáé íá éóïöáñßóåé óå 1-1 óåô. Óôï 3ï êáé 4ï óåô åß÷áìå ôçí ßäéá åéêüíá. Ç ïìÜäá ôïõ Ðéåñéêïý ðÞñå ìåãÜëç äéáöïñÜ áðü ôçí áñ÷Þ ôùí óåô, ôçí ïðïßá êñÜôçóå ùò ôï ôÝëïò äßíïíôáò ôçí åõêáéñßá óôïí Ê.ÓáññÞ íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé üëåò ôéò ðáßêôñéåò ôïõ. ÐáñÜ ôçí

Ç âáèìïëïãßá:

ÔÅËÉÊÇ ÂÁÈÌÏËÏÃÉÁ 1-5 á/á ÏìÜäá 1 ÓÖÊ ÐÉÅÑÉÊÏÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ 2 ÃÁÓ Ì. ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÃÉÁÍÍÉÔÓÙÍ 3 ÁÓ ÐÇÃÁÓÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ 4 ÖÅÓ ÁÑÉÓÔÏÔÅËÇÓ ÓÊÕÄÑÁÓ 5 ÃÁÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ

åýêïëç åðéêñÜôçóç ôá êïñßôóéá ôïõ Ðéåñéêïý Ýêáíáí áñêåôÜ åýêïëá ëÜèç äåß÷íïíôáò ôçí Ýëëåéøç óõãêÝíôñùóçò êáé ôçí áäéêáéïëüãçôç ÷áëáñüôçôá ìå ôçí ïðïßá áíôéìåôþðéóáí ôï ðáé÷íßäé.

Óõã÷áñçôÞñéï ìÞíõìá ôïõ ÁíôéäçìÜñ÷ïõ Äßïõ-Ïëýìðïõ, Ð ôñïõ ÊéÜöá, ãéá ôïí çìéôåëéêü ìåôá ý ôùí ïìÜäùí Á÷éëë á ÍåïêáéóÜñéåáò êáé Êáñßôóáò

Ðïäïóöáéñéêïß áãþíåò üðùò ï ÷èåóéíüò ìåôáîý ôùí ïìÜäùí Á÷éëëÝá ÍåïêáéóÜñåéáò êáé Êáñßôóáò äéáöçìßæïõí ôï ðïäüóöáéñï êáé ðñïóåëêýïõí öéëÜèëïõò óôá ãÞðåäá. Íá óõã÷áñþ êáé ôéò äõï ïìÜäåò ãéá ôï êáèáñü, äõíáôü óôá áèëçôéêÜ ðëáßóéá ðáé÷íßäé ôïõò, Ýíá ðáé÷íßäé ðïõ ôá åß÷å üëá: Ãêïë, äïêÜñéá, åõêáéñßåò. Ðéóôåýù üôé ç áôõ÷ßá óôÝñçóå áðü ôçí ïìÜäá ôçò Êáñßôóáò ôçí ðñüêñéóç óôïí ôåëéêü. Íá óõã÷áñþ ôÝëïò ôçí ïìÜäá ôçò ÍåïêáéóÜñåéáò ãéá ôç íßêç êáé íá ôïõò åõ÷áñéóôÞóù ãéá ôç öéëïîåíßá, íá óõã÷áñþ ôçí ÅÐÓ Ðéåñßáò ãéá ôçí üëç ïñãÜíùóç, ðÜíù áð’ üëá üìùò íá óõã÷áñþ ôïõò äéáéôçôÝò ôïõ áãþíá. Èåùñþ üôé ìå ôÝôïéåò äéáéôçóßåò ìðïñåß ôï ðïäüóöáéñï íá ðÜåé ìðñïóôÜ, þóôå ïé ðñáãìáôéêïß ðñùôáãùíéóôÝò ôïõ áèëÞìáôïò íá åßíáé ïé ßäéïé ïé ðïäïóöáéñéóôÝò.

ÕÉÏÉ Ä. ÊÏÕÔÓÉÌÁÍÇ Ï.Å

ÓÅÔ 21-2 16-3 10-11 5-15 0-21

ÐÝôñïò ÊéÜöáò ÁíôéäÞìáñ÷ïò Äßïõ-Ïëýìðïõ

Ç ïìÜäá ôïõ Ðéåñéêïý ðáñÜ ôçí ìÝôñéá åìöÜíéóç Ýäåéîå ãéá áêüìç Ýíá ðáé÷íßäé ðùò ç ðåéèáñ÷çìÝíç êáé óêëçñÞ äïõëåéÜ ðïõ ãßíåôáé óôéò ïìÜäåò ôïõ Ðéåñéêïý Ý÷ïõí ùò óõíÝ÷åéá ôá åíôõðùóéáêÜ áðïôåëÝóìáôá ðáñÜ ôï ðïëý íåáñü ôçò çëéêßáò ôùí êïñéôóéþí. Ïé ðáßêôñéåò ôïõ Ðéåñéêïý Ý÷ïõí äåßîåé ðùò ìå óõóôçìáôéêÞ äïõëåéÜ êáé ïñãÜíùóç êáé ðÜíù áð’ üëá ìå áõóôçñÞ ðåéèáñ÷ßá óå üëïõò ôïõò ôïìåßò ìðïñåßò íá ðåôý÷åéò ðïëý óçìáíôéêÜ ðñÜãìáôá áêüìç êáé óå ðïëý ìéêñÞ çëéêßá. Ç óýíèåóç: ÌÜôéïõ Ì., ÌÜôéïõ Ä., Êùíóôáíôéíßäïõ Ð., Êùíóôáíôéíßäïõ Ê., Êáñáöïõëßäïõ, Ìáõñßäïõ, Ôóéïõôóéïýëç, ÃêïõôæáìÜíç, Ôüóêá, Ôüóêá, ÊáëáúôæÞ, Ìðáôóßëá. Ç äéïßêçóç êáé ïé ðñïðïíçôÝò ôïõ ôìÞìáôïò âüëåú åõ÷áñéóôïýí èåñìÜ ôïõò ê. Íéê. êáé ×ñ. Ëáìðáäáñßïõ êáé ôçí ôáâÝñíá ÐÅÉÍÁÊÏÈÇÊÇ ãéá ôçí åõãåíéêÞ ÷ïñçãßá ôïõò óå áèëçôéêü õëéêü. ÅÜí êáé åóåßò èÝëåôå íá åããñÜøåôå ôï ðáéäß óáò óôï ïìáäéêü áõôü Üèëçìá ðïõ áóêåß ôï óþìá êáé êáëëéåñãåß ôï ðíåýìá, ìå ðñïðïíçôÝò-êáèçãçôÝò ÖõóéêÞò ÁãùãÞò ìå åéäéêüôçôá óôï âüëåú, äïêéìáóìÝíïõò ðáéäáãùãïýò ìå áèëçôéêÞ ðñïóöïñÜ óôçí ðüëç ìáò, ìðïñåßôå íá áðåõèõíèåßôå ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò óôïõò õðåýèõíïõò ðñïðïíçôÝòêáèçãçôÝò ÖõóéêÞò ÁãùãÞò ìå ðïëõåôÞ ðåßñá óôï âüëåú, ÓáññÞ Êþí/íï êéí.6944995697 êáé Ðáíáãéùôßäïõ Áéêáôåñßíç êéí.6948724752. Âáèìïß 14 11 9 7 7

ÅÈÍÉÊÏÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

Áõñéï ÓÜ áôï (20 00) ç åðáíáëçðôéêÞ ÃåíéêÞ óõí ëåõóç Ç ÃÓ Þôáí íá ðñáãìáôïðïéçèåß ôçí ÐñùôïìáãéÜ, ãéá äéÜöïñïõò üìùò ëüãïõò êÜôé ôÝôïéï äåí êáôÝóôç äõíáôüí, êáèþò äåí õðÞñ÷å áðáñôßá. ¸ôóé, ï ãåíéêüò áñ÷çãüò ôçò ïìÜäáò êáé Üíèñùðïò ðïõ «ôñÝ÷åé» üëåò ôéò åîåëßîåéò óôïí Åèíéêü, ÔÜóïò Ôóáïõóßäçò… áíáíÝùóå ôï -äýï öïñÝò- áêõñùèÝí ñáíôåâïý ôïõ ìå ôá ìÝëç ôïõ Åèíéêïý ãéá Áýñéï( ÓÜââáôï 7/05) êáé þñá 20.00 óôï «ÊáöÝ Ìïíüëéèïò»(×ñüíçò),óôïí óéäçñïäñïìéêü óôáèìü ìå óôü÷ï íá ðñáãìáôïðïéçèïýí åêëïãÝò êáé íá åêëåãåß ôï íÝï Ä.Ó ôïõ Óõëëüãïõ.


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 6 ÌÁÚÏÕ 2011

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò

ÊõñéáêÞ Á´ ÄÁÊ Êáôåñßíçò þñá 5.15 ì.ì

FOOTBALL LEAGUE

ÍôÝñìðé áðü ôá ðáëéÜ ÐÉÅÑÉÊÏÓ – ÏÖÇ ¸íá óïõðåñ íôÝñìðé èá ãßíåé ôçí ÊõñéáêÞ óôéò 5.15 ôï áðüãåõìá óôï Á´ ÄÁÊ Êáôåñßíçò ìå ôïí Ðéåñéêü íá õðïäÝ÷åôáé ôïí éóôïñéêü ÏÖÇ ó’ Ýíáí áãþíá ðïõ èá öÝñåé óôçí ìíÞìç éóôïñéêÝò èýìéóåò áðü ôï Ýíäïîï ðáñåëèüí. Ï Ðéåñéêüò èÝëåé íá êëåéäþóåé êáé

ìáèçìáôéêÜ ôçí ðáñáìïíÞ ôïõ óôçí êáôçãïñßá êáé äßíåé ðïëý ìåãÜëç âáñýôçôá óôï ÊõñéáêÜôéêï ðáé÷íßäé ìå ôïí ÏÖÇ ðïõ äßíåé ôçí ýóôáôç ìÜ÷ç ãéá ôçí åðéóôñïöÞ ôïõ óôç Óïýðåñ Ëßãêá. ×èåò Ýãéíå êáíïíéêÜ ôï ðñüãñáììá ôçò ðñïåôïéìáóßáò ôùí ðáéêôþí õðü ôçí êáèïäÞãçóç ôïõ Ðáðáäüðïõëïõ

Ôçí ÊõñéáêÞ ãÞðåäï Êïñéíïý þñá 5.00

Íéêçöüñï öéíÜëå

ÁÅ ÐÏÍÔÉÙÍ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ – ÆÁÊÕÍÈÏÓ Óôï ãÞðåäï ôïõ Êïñéíïý ôçí ÊõñéáêÞ ç ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò áíôéìåôùðßæåé óôéò 5 ôï áðüãåõìá ôçí ïìÜäá ôçò Æáêýíèïõ ãéá ôï ðñùôÜèëçìá ôçò FOOTBALL LEAGUE 2 óôï ôåëåõôáßï ðáé÷íßäé ðïõ äßíåé ç ïìÜäá ôçò ðüëçò ìáò åíôüò Ýäñáò ðñéí ðÝóåé ç áõëáßá ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò. ÓÞìåñá ôï ìåóçìÝñé èá ãéíåé ç óõíÝíôåõîç ôýðïõ óôá ãñáöåßá ôïõ ÔÁÐ ôçò ÁÅ Ðïíôßùí êáé ç ðñïåôïéìáóßá èá ïëïêëçñùèåß áýñéï ÓÜââáôï ôéò åãêáôáóôÜóåéò ôçò Í. ÆùÞò. Ï Ãéþôçò Óôáìáôüðïõëïò äåí èá Ý÷åé óôçí äéáèåóÞ ôïõ ôïí íåáñü Âåúäáìåíßäç ðïõ ôáëáéðùñåßôáé áðü ôïõò êïéëéáêïýò êáé ôïí Ýìðåéñï Âåëþíç ðïõ óõìðëÞñùóå êÜñôåò. Ç ÆÜêõíèïò èá ðáßîåé ôï ôåëåõôáßï ôçò ÷áñôß óôçí ÔéôÜíéá ìÜ÷ç ðïõ äßíåé ãéá ôçí ðáñáìïíÞ ôçò óôçí êáôçãïñßá. Ç ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò åßíáé áðïöáóéóìÝíç íá êëåßóåé íéêçöüñá ôá ðáé÷íßäéá óôçí Ýäñá ôçò áëëÜ êáé íá óôåßëåé Ýíá ç÷çñü ìÞíõìá ðñïò ðïëëÝò êáôåõèýíóåéò üðùò Ý÷åé êÜíåé Üëëùóôå ìÝ÷ñé ôþñá ìå ôïí êáëýôåñï ôñüðï ãíùñßæïíôáò ôçí êáôáîßùóç óôï ÷þñï ôïõ åðáããåëìáôéêïý ðïäïóöáßñïõ. Ç ÁÅ Ðïíôßùí ìå ôéò åìöáíßóåéò ôçò óôï öåôéíü ðñùôÜèëçìá ôçò FOOTBALL LEAGUE 2 áí êáé íåïöþôéóôç êáôÜöåñå

íá ðåôý÷åé ìå óêëçñÞ äïõëåéÜ áõôÜ ðïõ ïé éóôïñéêÝò ïìÜäåò ü÷é ìüíï äåí ìðüñåóáí íá ðåôý÷ïõí áëëÜ êáé íá óôáèåß ìå áîéþóåéò êÜíïíôáò åêðëçêôéêÝò ðáñïõóßåò ôüóï åíôüò üóï êáé åêôüò Ýäñáò.

Ïé ößëáèëïé áíáìÝíåôáé íá äïõí Ýíá óõíáñðáóôéêü ðáé÷íßäé ìåôáîý äýï éóôïñéêþí ïìÜäùí ðïõ ðÜíôïôå ðñïóöÝñïõí åõ÷Üñéóôï ðïäüóöáéñï ìå ìåãÜëåò óõãêéíÞóåéò.

ÌÅ ÍÉÊÇ ÊËÅÉÄÙÍÅÉ ÔÇÍ ÁÍÏÄÏ ÊÜóôùñ- Âáôáíéáêüò

Óôçí ÊáóôïñéÜ áãùíßæåôáé ï Âáôáíéáêüò ìå ôïí ôïðéêü ÊÜóôùñá ó’ Ýíá ðáé÷íßäé êëåéäß ãéá ôçí Üíïäï óôçí FOOTBALL LEAGUE 2. Ï ðñùôïðüñïò Âáôáíéáêüò ðïõ ïäçãåß ôçí êïõñóá ìåôÜ áðü 32 áãþíåò âñßóêåôáé óôï ñåôéñÝ ìå 78 âáèìïýò Ýíáíôé 74 ôçò ÍÜïõóáò êáé ìå íßêç åðß ôïõ ÊÜóôùñá áíåâáßíåé êáôåõèåßáí óôç FOOTBALL LEAGUE 2 ÓÞìåñá èá ãßíåé ç ôåëåõôáßá ðñïðüíçóç êáé ï ÔÜóïò Éùáííßäçò èá êÜíåé ôáêôéêÞ óôïõò ðáßêôåò ôïõ ãéá ôï äýóêïëï ÊõñéáêÜôéêï ðáé÷íßäé ìå ôïí ÊÜóôùñá. Äåí èá áãùíéóèïýí ïé ôéìùñçìÝíïé Êõðáñßóóçò êáé ï Êñáãéüðïõëïò ðïõ óõìðëÞñùóáí êÜñôåò. Ï Âáôáíéáêüò ìå íßêç äéáôçñåß ôçí äéáöïñÜ áóöáëåßáò ôùí 4 âáèìþí áðü ôçí äåýôåñç ÍÜïõóá êáé ôï ðáé÷íßäé ôçò ôåëåõôáßáò áãùíéóôéêÞò èá Ý÷åé êáèáñÜ äéáäéêáóôéêü ÷áñáêôÞñá áöïý èá ðáíçãõñßóåé ðñüùñá ôçí Üíïäï óôçí ÊáóôïñéÜ. Ç ôïðéêÞ ïìÜäá èÝëåé íá ðáñáìåßíåé óôçí êáôçãïñßá êáé ôï ðáé÷íßäé Ý÷åé ìåãÜëï âáèìïëïãéêü åíäéáöÝñïí.

Ä´ ÅÈÍÉÊÇ

Ôçí áðïóôïëÞ ôïõ Âáôáíéáêïý áíáìÝíåôáé íá áêïëïõèÞóïõí êáé áñêåôïß ößëáèëïé ôçò ïìÜäáò ðïõ èÝëïõí íá ðáíçãõñßóïõí ôçí Üíïäï ìáæß ìå ôïõò óõìðáßêôåò ôïõò óôçí ÊáóôïñéÜ.

ÌÏÍÏÄÑÏÌÏÓ Ç ÍÉÊÇ

Ìáêåäïíéêüò Öïýöáò- Ïëõìðïò ËåðôïêáñõÜò

Íßêç êáé ìïíï íßêç ÃÁÓ ÓÂÏÑÙÍÏÓ- ÁÑÇÓ ËÏÖÙÍ Äåí ÷ùñÜåé Üëëï áðïôÝëåóìá áðü ôç íßêç ãéá ôçí ïìáäá ôïõ ÃÁÓ Óâïñþíïõ ðïõ áíôéìåôùðßæåé óôï ãÞðåäü ôçò ôïí Áñç Ëüöùí. Ï ÃÁÓ Óâïñþíïò ðïõ äßíåé ôçí ýóôáôç ìÜ÷ç ãéá ôçí ðáñáìïíÞ ôïõ óôçí êáôçãïñßá âñßóêåôáé Ýíáí ìüëéò âáèìü êÜôù áðü ôçí åðéêßíäõíç æþíç êáé èá ðñïóðáèÞóåé íá ðÜñåé ôï ôñßðïíôï îåðåñíþíôáò ôá ðáñá ðïëëÜ ðñïâëÞìáôá ðïõ áíôéìåôùðßæåé ôéò ôåëåõôáßåò áãùíéóôéêÝò. Ï ðñïðïíçôÞò ôïõ ÃÁÓ Óâïñþíïõ Ãéþôçò Áìáíáôßäçò èá Ý÷åé êáé ðÜëé óôç äéÜèåóÞ ôïõ íåáñïýò ðïäïóöáéñéóôÝò üðùò óõíÝâåé êáé óôï Üôõ÷ï ðáé÷íéäé óôç ÓåéñÞíá. Óôü÷ïò åßíáé ç íßêç êáé ç êáôÜêôçóç ôùí 3 âáèìþí ðïõ èá öÝñïõí ôçí ïìÜäá ôïõ Óâïñþíïõ áêüìç ðéï êïíôÜ óôçí ïñéóôéêÞ óùôçñßá ôçò. Äýóêïëï ôï Ýñãï ôùí íåáñþí ðïäïóöáéñéóôþí ðïõ êáëïýíôáé íá êñáôÞóïõí øçëÜ ôï ëÜâáñï ôçò éóôïñéêÞò ïìÜäáò ôïõ ÃÁÓ Óâïñþíïõ.

Ä´ ÅÈÍÉÊÇ

ÓÞìåñá èá ãßíåé êáíïíéêÜ ôï ðñüãñáììá óôéò 5 êáé ç ðñïåôïéìáóßá èá

ïëïêëçñùèåß áýñéï ôï áðüãåõìá êáé èá âãåé ç áðïóôïëÞ ãéá ôï ÊõñéáêÜôéêï ðáé÷íßäé ðïõ èá äéáíõêôåñåýóåé óå ãíùóôü îåíïäï÷åßï ôçò Êáôåñßíçò.

Ä´ ÅÈÍÉÊÇ

FOOTBALL LEAGUE 2

Ä´ ÅÈÍÉÊÇ

êáé åíóùìáôþèçêå ï Éóðáíüò Ëïðåæ ðïõ Ýâãáëå ôçí ðñïðüíçóç. Áôïìéêü ðñüãñáììá Ýêáíáí ï Ôáóßäçò êáé ï Ãïõóïýëçò äýï ðáßêôåò ðïõ èá ëåßøïõí ôçí ÊõñéáêÞ áðü ôï ðáé÷íßäé ìå ôïí ÏÖÇ üðùò êáé ï ÐÝôñïõ ðïõ óõìðëÞñùóå êÜñôåò.

Ãéá ôçí ôéìÞ ôùí üðëùí ÅÈÍÉÊÏÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ- ÃÁËÁÔÉÍÇ

Óôï ãÞðåäï ôïõ Óéä. Óôáèìïý ÃéÜííçò Êáëëéáíßäçò ç íåáíéêÞ ïìÜäá ôïõ Åèíéêïý Êáôåñßíçò õðïäÝ÷åôáé ôçí ïìÜäá ôçò ÃáëáôéíÞò ðïõ Ý÷åé êÜðïéåò áìõäñÝò åëðßäåò ãéá íá ðáñáìåßíåé óôçí êáôçãïñßá. Ç ÃáëáôéíÞ ìáèçìáôéêÜ åëðßæåé óôç óùôçñßá ôçò åöüóïí öõóéêÜ îåðåñÜóåé ôï äýóêïëï åìðüäéï ôïõ ðÜíôïôå åðéêßíäõíï êáé õðïëïãßóïõìå Åèíéêïý Êáôåñßíçò ðïõ ðáñÜ ôï ãåãïíüò üôé Ý÷åé õðïâéâáóôåß ðáëåýåé üëá ôá ðáé÷íßäéá êáé ü,ôé Þèåëå ðñïêýøåé. Ç ïìÜäá ôïõ Åèíéêïý Êáôåñßíçò áãùíßæåôáé Ý÷ïíôáò óôï Ýìøõ÷ï äõíáìéêü ôçò íåáñïýò ðïäïóöáéñéóôÝò ðïõ ìå ôçí ðáñïõóßá ôçò óôïí 3ï üìéëï ôçò Ä´ ÅèíéêÞò Ý÷ïõí êåíôñßóåé ôï åíäéáöÝñïí ðÜñá ðïëëþí ïìÜäùí ðïõ èá Þèåëáí íá ôïõò åíôÜîïõí óôï Ýìøõ÷ï äõíáìéêü ôïõò.

ÐËÅÉ ÏÖ Â´ ÅÑÁÓÉÔÅ×ÍÉÊÇÓ

Áíïé÷ôÞ ç Üíïäïò

Ïëïêëçñþíåôáé áýñéï ôï ðñùôÜèëçìá ôçò ´ Åñáóéôå÷íéêÞò êáé èá ðÜñïõí äýï ïìÜäåò ôï åéóéôÞñéï ãéá ôçí Üíïäï óôçí Á´ Åñáóéôå÷íéêÞ

ÔÁÕÑÏÓ ÅËÁÖÏÕ – ÏËÕÌÐÏÓ ÁÃÉÏÕ ÓÐÕÑÉÄÙÍÁ

Ïëïêëçñþèçêå ç ðñïåôïéìáóßá ôïõ Ôáýñïõ ÅëÜöïõ ðïõ êáôåâáßíåé óôïí ôåëéêü ôùí ðëÝé ïö ìå ôïí Ïëõìðï Áãßïõ Óðõñßäùíá ðïõ èá ãßíåé óôï ãÞðåäï ôïõ Âáôáíéáêïý óôéò 5 ôï áðüãåõìá. Ç ðñïåôïéìáóßá ïëïêëçñþèçêå ìå ôïí ê. Ê. ÓôáìÜôç íá Ý÷åé óôç äéáèåóÞ ôïõ ïëïõò ôïõò ðïäïóöáéñéóôÝò êáé ìå äéÜ÷õôç ôçí áéóéïäïîßá ãéá ôç íßêç. Ïé ðáßêôåò ôïõ Ôáýñïõ ÅëÜöïõ åÜí ðáßîïõí óýìöùíá ìå ôéò äõíáôüôçôåò ôïõò èá Ý÷ïõí ðëåïíÝêôçìá Ýíáíôé ôçò íåáíéêÞò ïìÜäáò ôïõ Ïëõìðïõ Áãßïõ Óðõñßäùíá. Ç áðåéñßá ôùí íåáñþí ðáéêôþí ôïõ Ó. Ãéþôóá åßíáé ôï ìïíáäéêï ìåéïíÝêôçìá ãéá ôïí Ïëõìðï Áãßïõ Óðõñßäùíá ðïõ Ý÷áóå ôï ðñþôï ðáé÷íßäé óôçí Ýäñá ôïõ ìå 2-1 ÷Üíïíôáò ôáõôü÷ñïíá êáé ôï ðëåïíÝêôçìá Ýäñáò. Ï Ôáýñïò ÅëÜöïõ èá Ý÷åé óôï ðëåõñü ôïõ ôïõò ðïëõðëçèåßò öéëáèëïõò ôïõ ÷ùñéïý êáé ü÷é ìüíï Ý÷ïíôáò óáí óôü÷ï ôçí Üíïäï óôçí Á´ Åñáóéôå÷íéêÞ.

25ç ÌÁÑÔÉÏÕ – ÌÁÊÅÄÏÍÉÊÏÓ Í. ÅÖÅÓÏÕ Óôï ãÞðåäï ôçò Ðåñßóôáóçò ç 25ç Ìáñôßïõ áíôéìåôùðßæåé ôïí Ìáêåäïíéêü Í. ÅöÝóïõ áýñéï óôéò 5 ôï áðüãåõìá. Ïé äýï ïìÜäåò ðñïåôïéìÜóôçêáí ìå ôïí êáëýôåñï ôñüðï ãéá ôçí íßêç ðïõ èá ôïõò öÝñåé óôçí Á´ Åñáóéôå÷íéêÞ. Ç 25ç Ìáñôßïõ åß÷å óðÜóåé ôï ðëåïíÝêôçìá Ýäñáò ôïõ Ìáêåäïíéêïý Í. ÅöÝóïõ ìåôÜ ôï éóüðáëï 1-1 ðïõ Ýãéíå ôçí ÔåôÜñôç 27 Áðñéëßïõ êáé óôç äéáäéêáóßá ôùí ðÝíáëôé åðéêñÜôçóå ìå 5-4 ôÝñìáôá. Åßíáé Ýíá áìößññïðï ðáé÷íßäé ìåôáîý äýï éóÜîéùí ïìÜäùí êáé ïé ößëáèëïé áíáìÝíåôáé íá äïõí Ýíá ðïëý êáëü èåáìá.

¸íá êáèïñéóôéêü ðáé÷íßäé ãéá ôç óùôçñßá ôïõ äßíåé óôç Öïýöá ï Ïëõìðïò ËåðôïêáñõÜò ìå ôï ôïðéêü Ìáêåäïíéêü ðïõ åßíáé âáèìïëïãéêÜ áäéÜöïñïò êáé ôç íÝá ÷ñïíéÜ èá áãùíßæåôáé óôï ôïðéêü ðñùôÜèëçìá. Ï Ïëõìðïò ËåðôïêáñõÜò ðïõ âñßóêåôáé óôç 10ç ðñïíïìéïý÷ï èÝóç êáßãåôáé ãéá ôç íßêç êáé èá ðñïóðáèÞóåé ðÜóç èõóßá íá ðÜñåé ôï ôñßðïíôï þóôå íá ðéÜóåé ôïõò 46 âáèìïýò êáé íá åëðßæåé âÜóéìá óôçí ïñéóôéêÞ ôïõ óùôçñßá. ÊïìðëÝ åêóôñáôåýåé ç ïìÜäá ôïõ Ïëõìðïõ ËåðôïêáñõÜò óôç Öïýöá áöïý åðáíÝñ÷åôáé êáôÜ ðÜóá ðéèáíüôçôá êáé ï ÌðáëáìðÜíçò. ÓÞìåñá èá ãßíåé ç ôåëåõôáßá ðñïðüíçóç õðü ôçí êáèïäÞãçóç ôïõ Íßêïõ Êïõñïõæßäç êáé ç áðïóôïëÞ èá áíá÷ùñÞóåé ôçí ÊõñéáêÞ óôéò 12 ãéá ôçí ÖÏÕÖÁ.

ÏÉ ÄÉÁÉÔÇÔÅÓ ÔÙÍ ÁÃÙÍÙÍ ÐËÅÕ ÏÖ Â’ ÅÑÁÓÉÔÅ×ÍÉÊÇÓ ÔÇÓ ÅÐÓ ÐÉÅÑÉÁÓ


8 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 6 ÌÁÚÏÕ 2011

ÐÉÅÑÉÁ

ÁÐÏ 29 ÅÍÙÓÅÉÓ ÁÃÑÏÔÉÊÙÍ ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÌÙÍ

ÅðéóôïëÞ - ôåëåóßãñáöï ðñïò ôçí ÐÁÓÅÃÅÓ

ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÁÍ ÓÔÏ ÃÕÌÍÁÓÉÏ ÊÁÔÙ ÌÇËÉÁÓ

Ïé 1ïé Áãþíåò Ãëþóóáò êáé Ïñèïãñáößáò ÐÑÏÓÄÏÊÉÁ ÏËÙÍ ÍÁ ÊÁÈÉÅÑÙÈÏÕÍ ÙÓ ÈÅÓÌÏÓ

Ì

å ìåãÜëç åðéôõ÷ßá êáé ôåëéêü íéêçôÞ ôçí ïìÜäá ôïõ Ãõìíáóßïõ ÊÜôù ÌçëéÜò ðñáãìáôïðïéÞèçêáí ïé ðñþôïé Áãþíåò Ãëþóóáò êáé Ïñèïãñáößáò óôçí Ðéåñßá. Óå êëßìá ÷áñÜò, åíèïõóéáóìïý êáé Üìéëëáò ïé áãþíåò Ýêáíáí ôçí ðáñèåíéêÞ ôïõò åìöÜíéóç óôï íïìü, ìå üëïõò ôïõò åìðëåêüìåíïõò íá åêöñÜæïõí ôçí åëðßäá üôé ìåëëïíôéêÜ èá áðïôåëÝóïõí èåóìü. Ïé áãþíåò, ðïõ Ýëáâáí ÷þñá óôï ÃõìíÜóéï ÊÜôù ÌçëéÜò ôï ðñùß ôçò ÔåôÜñôçò, Ýãéíáí ìå ôç óõììåôï÷Þ ï÷ôþ ãõìíáóßùí áðü ôï íïìü. Ôçí åõèýíç, åêôüò áðü ôçí êáèçãÞôñéá Åõáããåëßá ÊáíÜëç êáé ôç óõíôáêôéêÞ ïìÜäá ôçò ó÷ïëéêÞò åöçìåñßäáò «ÌáèçôéêÝò ÁíáæçôÞóåéò» ôçò ïðïßáò Þôáí ðñùôïâïõëßá, åß÷áí ç äéåýèõíóç ’âÜèìéáò åêðáßäåõóçò êáé ôï Ãñáöåßï ó÷ïëéêþí óõìâïýëùí öéëïëüãùí ôïõ íïìïý. Ðñüêåéôáé ãéá ìéá éäÝá âáóéæüìåíç óôï áìåñéêÜíéêï Spelling Bee (Äéáãùíéóìüò Ïñèïãñáößáò, ôçí ïðïßá åß÷å ï Íßêïò Êïýñôçò, äéáêåêñéìÝíïò äçìïóéïãñÜöïò, ï ïðïßïò ôçí ðñüôåéíå óôçí êá ÊáíÜëç, õðåýèõíç ãéá ôçí Ýêäïóç ôùí «Ìáèçôéêþí ÁíáæçôÞóåùí». Ìå ôç óõìðáñÜóôáóç ëïéðüí ôïõ äéåõèõíôÞ Â’âÜèìéáò åêðáßäåõóçò Ðéåñßáò ÃéÜííç Êáæôáñßäç êáé ôïõ äéåõèõíôÞ ôïõ ó÷ïëåßïõ ÃéÜííç Ðïýëéïõ ç êá ÊáíÜëç êáé ïé ìáèçôÝò ôçò îåêßíçóáí ôï åí ëüãù åã÷åßñçìá. Ðïëýôéìç Þôáí êáé ç óõíäñïìÞ ôùí Ó÷ïëéêþí Óõìâïýëùí ôùí Öéëoëüãùí Íéêïëßíáò ÊïõíôïõñÜ êáé Ðçíåëüðçò Ôæéþêá, áëëÜ êáé ôùí öéëïëüãùí ÌáñéÜííáò Ìáíßêá, Áíôþíç ÌðéôóéÜíç êáé Ðáíáãéþôáò Êáñáôæßäïõ. Ïé Áãþíåò Ãëþóóáò êáé Ïñèïãñáößáò áðïóêïðïýí óå ðïëëáðëÜ ïöÝëç, üðùò åßíáé ç ìåëÝôç ôçò åëëçíéêÞò

ãëþóóáò, ç ãíþóç ôùí ãñáììáôéêþí êáé óõíôáêôéêþí äïìþí ôçò êáé ôçò ïñèïãñáößáò, ï åìðëïõôéóìüò ôïõ ëåîéëïãßïõ ìå ôçí åôõìïëïãéêÞ ãíþóç íÝùí ëÝîåùí, ç âåëôßùóç ôïõ ðñïöïñéêïý êáé ôïõ ãñáðôïý ëüãïõ ôùí ìáèçôþí. Åßíáé Ýíá ãëùóóéêü ðáé÷íßäé üðïõ ïé ìáèçôÝò êáëïýíôáé íá ãñÜøïõí, íá åñìçíåýóïõí êáé íá óõíôÜîïõí óùóôÜ ëÝîåéò áðëÝò êáé Üëëåò äõóêïëüôåñåò åíôáãìÝíåò óå ðëáßóéï åðéêïéíùíßáò. ¼ðùò ðñïáíÜöåñèêçå ïé áãþíåò Ýãéíáí ìåôáîý ìáèçôþí ïêôþ ãõìíáóßùí ôçò Ðéåñßáò, ôïõ 4ïõ Ãõìíáóßïõ Êáôåñßíçò, ôïõ Ìïõóéêïý Ãõìíáóßïõ Êáôåñßíçò, ôïõ Éäéùôéêïý Ãõìíáóßïõ «ÐëÜôùí», ôïõ Ãõìíáóßïõ Êïíôáñéþôéóóáò, ôïõ Ãõìíáóßïõ ËåðôïêáñõÜò, ôïõ Ãõìíáóßïõ Ëéôï÷þñïõ, ôïõ Ãõìíáóßïõ ÌáêñõãéÜëïõ êáé öõóéêÜ ôïõ Ãõìíáóßïõ ÊÜôù ÌçëéÜò. Ãéá ôçí éóôïñßá, ôï ÃõìíÜóéï ÊÜôù ÌçëéÜò íßêçóå óôïí ôåëéêü ôï 4ï ÃõìíÜóéï Êáôåñßíçò. Áêïëïõèïýí ôá ïíüìáôá ôùí ìáèçôþí ðïõ äéáãùíßóôçêáí óôïí ôåëéêü, êáèþò êáé äçëþóåéò ôçò õðåýèõíçò êáèçãÞôñéáò, ôïõ äéåõèõíôÞ ãõìíáóßïõ ÊÜôù ÌçëéÜò êáé ôùí äýï ó÷ïëéêþí óõìâïýëùí öéëïëüãùí. ÏÌÁÄÁ ÃÕÌÍÁÓÉÏÕ ÊÁÔÙ ÌÇËÉÁÓ - Ðáíáãéþôá Êïýñôç - Âéêôùñßá Åõáããåëïðïýëïõ - ×ñéóôßíá Êáôåñéíïðïýëïõ - ÁëÝîáíäñïò Ìçëéþôçò - Êùíóôáíôßíá Ôóéìðïýêá ÏÌÁÄÁ 4ÏÕ ÃÕÌÍÁÓÉÏÕ - ÊõâÝëç Ôóéþëç - Âáóßëçò ÆÞóçò - ÅëÝíç Ðáðáäïðïýëïõ - ×ñÞóôïò ÔóéáìðÝñáò - Êùíóôáíôßíá Ðåíëßäïõ Ç ÅÕÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÍÁËÇ «¼ôáí ï ê. Êïýñôç ìïõ ðñüôåéíå íá áíáëÜâù ôç

Åõ÷áñéóôÞñéï Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò ÌÝñéìíáò Ðáéäéïý Êáôåñßíçò áéóèÜíåôáé ôçí áíÜãêç íá åõ÷áñéóôÞóåé èåñìÜ ôçí óýæõãï êáé ôá ôÝêíá ôïõ ËÜæáñïõ ÓáëáâÜôç ãéá ôçí äùñåÜ 150 åõñþ óôç ìíÞìç ôïõ. Ãéá ôï Ä.Ó. Ç ãñáììáôÝáò Ï Ðñüåäñïò Óýëâéá Äåëçãéáííßäïõ ÄçìÞôñéïò ÓïëäÜôïò

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ÅÊÔÅËÅÓÇÓ ÁÓÊÇÓÅÙÓ ÁÍÅÖÏÄÉÁÓÌÏÕ ÁÐÏ ÁÅÑÁ

Óôéò 18 Ìáúïõ 2011 çìÝñá ÔåôÜñôç êáé áðü þñá 10.00 Ýùò 11.00 èá ãßíåé Üóêçóç áíåöïäéáóìïý áðü áÝñá ( Ñßøç Åöïäßùí) óôçí ðåñéï÷Þ Áåñïäñïìßïõ Ëéôï÷þñïõ. Åðéêßíäõíç ðåñéï÷Þ ÷áñáêôçñßæåôáé ç ðåñéï÷Þ Áåñïäñïìßïõ Ëéôï÷þñïõ êáé éäéáßôåñá ðåíôáêüóéá (500) ìÝôñá åêáôÝñùèåí ôïõ äéáäñüìïõ ðñïóãåßùóçò. Ôçí ðáñáðÜíù çìåñïìçíßá êáé þñá áðáãïñåýåôáé êÜèå êßíçóç áôüìùí ðïéìíßùí êáé êôçíþí óôçí êáèïñéóìÝíç ðåñéï÷Þ ãéá ôçí áðïöõãÞ áôõ÷Þìáôïò. Áðü ôçí ÓôñáôéùôéêÞ Õðçñåóßá

ÄÉÄÅ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ

«ÕãåéïíïìéêÞ ÅîÝôáóç êáé ÐñáêôéêÞ Äïêéìáóßá õðïøçößùí ãéá åéóáãùãÞ óôá ÔÅÖÁÁ »

Óýìöùíá ìå ôï ðñüãñáììá ôùí Ðáíåëëáäéêþí ÅîåôÜóåùí ôïõ Ýôïõò 2011 ðïõ áíáêïéíþèçêå áðü ôï Õðïõñãåßï Ðáéäåßáò äéá âßïõ ÌÜèçóçò êáé ÈñçóêåõìÜôùí, ç ðñïèåóìßá äéåîáãùãÞò ôçò ÕãåéïíïìéêÞò åîÝôáóçò êáé ÐñáêôéêÞò Äïêéìáóßáò ôùí õðïøçößùí ÔÅÖÁÁ ïñßæåôáé áðü ôçí ÔåôÜñôç 8- 6- 2011 ìÝ÷ñé êáé ôçí ÔåôÜñôç 22- 6- 2011 åêôüò ÓáââÜôïõ êáé ÊõñéáêÞò. Ïé õðïøÞöéïé èá åîåôáóèïýí ìå áðüëõôç áëöáâçôéêÞ óåéñÜ êáé èá åíçìåñùèïýí áðü ðßíáêåò ðïõ èá áíáñôçèïýí óôá Ëýêåéá êáé óôï Êáõôáíæüãëåéï ÓôÜäéï. Ç ÕãåéïíïìéêÞ ÅîÝôáóç êáé ïé ÐñáêôéêÝò Äïêéìáóßåò èá äéåîá÷èïýí óôï Åèíéêü Êáõôáíæüãëåéï ÓôÜäéï áðü þñá 7.00´ìÝ÷ñé 11.00´ôï ðñùß. Ïé õðïøÞöéïé ðñÝðåé íá Ý÷ïõí ìáæß ôïõò: 1. Äýï (2) ìéêñÝò öùôïãñáößåò (ôáõôüôçôáò) 2. Áêôéíïãñáößá èþñáêá ìå öùôïãñáößá ôïõ õðïøçößïõ, óöñáãßäá êáé õðïãñáöÞ ôïõ ãéáôñïý. 3. Âåâáßùóç ïðôéêÞò ïîýôçôáò êáé áíôßëçøçò ÷ñùìÜôùí. 4. ÊáñäéïãñÜöçìá, óõíïäåõüìåíï ÁÐÁÑÁÉÔÇÔÁ áðü ôç ãíùìÜôåõóç ôïõ ãéáôñïý. 5. Äåëôßï åîåôáæïìÝíïõ-åðéëïãÞò(ìå ôïí êùäéêü áñéèìü õðïøçößïõ) êáé 6. Äåëôßï áóôõíïìéêÞò ôáõôüôçôáò Þ äéáâáôÞñéï. Ïé õãåéïíïìéêÝò åîåôÜóåéò (áêôéíïãñáößá, êáñäéïãñÜöçìá, âåâáßùóç ïðôéêÞò ïîýôçôáò) ìðïñåß íá åßíáé áðü íïóçëåõôéêü ßäñõìá ôïõ äçìïóßïõ (Íïóïêïìåßï, ÊÝíôñï Õãåßáò êëð.), ÍÐÄÄ Þ áðü ãéáôñü äçìïóßïõ Þ éäéþôç ãéáôñü. Ïé åîåôÜóåéò ôïõ áãùíßóìáôïò ôçò Êïëýìâçóçò èá äéåîá÷èïýí ôçí Ôñßôç 14-6-2011 êáé ôçí ÄåõôÝñá 20- 6- 2011 óôï Åèíéêü ÊïëõìâçôÞñéï áöïý ðñïçãçèåß ç õãåéïíïìéêÞ åîÝôáóç ôùí õðïøçößùí. Ãéá ïðïéáäÞðïôå ðëçñïöïñßá Þ äéåõêñßíéóç ðáñáêáëïýìå íá áðåõèýíåóôå óôï Ãñáöåßï ÖõóéêÞò ÁãùãÞò Áí. Èåóóáëïíßêçò óôá ôçë. 2310-503910, 2310-503792 . Ï ÄéåõèõíôÞò ôçò Ä.Ä.Å. Í. Ðéåñßáò ÉÙÁÍÍÇÓ ÊÁÆÔÁÑÉÄÇÓ

äéïñãÜíùóç ôùí áãþíùí, óôçí áñ÷Þ ðñáãìáôéêÜ îáöíéÜóôçêá. ÎÝñù üôé åöáñìüæåôáé óôçí ÁìåñéêÞ ðïëëÜ ÷ñüíéá, üìùò óôçí ÅëëÜäá äåí õðÞñ÷å êÜôé ðñïçãïýìåíï. ¹ôáí ëïéðüí Ýíá ìåãÜëï åã÷åßñçìá, óôï ïðïßï âïÞèçóå ðïëý ï ê. Êáæôáñßäçò, ïé ó÷ïëéêïß óýìâïõëïé êáé óõíÜäåëöïé áðü ôï ó÷ïëåßï. Ôï áðïôÝëåóìá íïìßæù üôé äéêáßùóå ôéò ðñïóðÜèåéåò êáé ôïõò êüðïõò ðïõ Ýêáíá êáé åãþ êáé ïé ìáèçôÝò ìïõ, êáèþò áðïôåëåß ðñùôïâïõëßá ôçò åöçìåñßäáò ìáò «ÌáèçôéêÝò ÁíáæçôÞóåéò». Ôá ðáéäéÜ åíèïõóéÜóôçêáí ìå ôç äéáäéêáóßá, áðÝêôçóáí ðïëëÝò åìðåéñßåò. Ôï ìÞíõìá ðïõ ðÞñáìå áðü ôá ðáéäéÜ Þôáí, üôé ôïõò Üñåóå ðïëý íá áíáêáëýðôïõí ôï èçóáõñßï ôçò åëëçíéêÞò ãëþóóáò. Ïé ìáèçôÝò óÞìåñá, ëüãù ôïõ õðïëïãéóôÞ êáé ôùí îåíéêþí üñùí ðïõ åéóâÜëëïõí óôç ãëþóóá ìáò, äåß÷íïõí íá îå÷íïýí ôçí ïñèïãñáößá. Ï äéáãùíéóìüò ôïõò Ýäùóå ôç äõíáôüôçôá íá óêåöôïýí ôïí ðëïýôï ôçò ìçôñéêÞò ìáò ãëþóóáò». Ï ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÏÕËÉÏÓ «¼ôáí îåêéíïýóáìå öáíôáæüìïõí üôé ôá ðñïâëÞìáôá èá åßíáé ðåñéóóüôåñá, áëëÜ ôåëéêÜ ó÷åäüí äåí õðÞñîáí. ¹ìáóôáí äéóôáêôéêïß êáé ôï äéåñåõíïýóáìå ó÷åäüí äýï ÷ñüíéá ìå ôçí êá ÊáíÜëç. Ðéóôåýù üôé èá ãßíåé èåóìüò ãéá ôïí ïðïßï èá íéþèïõìå ðåñÞöáíïé. Áõôü ðïõ ëÝìå ó÷ïëéêÞ æùÞ êáé ï ê. ÔóïëÜêçò ôï èåùñåß ðñùôáñ÷éêü óôçí åêðáßäåõóç, ðñáãìáôéêÜ ìïñöþíåé. ¼ôé ãßíåôáé Ýîù áðü ôï ìÜèçìá ðïõ ðñïóöÝñåé ðáéäåßá, åßíáé ðéï ïõóéáóôéêü áðü ôï êáèáñü áíôéêåßìåíï ôïõ ìáèÞìáôïò». ÐÇÍÅËÏÐÇ ÔÆÉÙÊÁ «ÓÞìåñá(ó.ó. ÷èåò) áñ÷ßæåé Ýíáò èåóìüò óôçí Ðéåñßá, ðïõ áöïñÜ óôçí Üíèçóç ôçò ãëþóóáò. Ç Ýìðíåõóç îåêßíçóå áðü ôï ÃõìíÜóéï ôçò ÊÜôù ÌçëéÜò, ç êá ÊáíÜëç ìáò äéáôýðùóå ôçí ðñüôáóç êáé ç äéåýèõíóç ’âÜèìéáò åêðáßäåõóçò áíôáðïêñßèçêå. Åìåßò ùò ó÷ïëéêïß óýìâïõëïé Ý÷ïõìå ôçí åõèýíç áðü åðéóôçìïíéêÞò ðëåõñÜò. Ôï åðßðåäï ôùí ðáéäéþí Þôáí õøçëü, êáèþò õðÞñ÷áí êáé ëÝîåéò ðáãßäåò êáé áíôáðïêñßèçêáí óå ðïëý ìåãÜëï âáèìü. Ïé äéáöïñÝò óôç âáèìïëïãßá ôùí ïìÜäùí

ÊÜíôå ôçí áíáããåëßá ôïõ ãÜìïõ óáò óôï “Ïëýìðéï ÂÞìᔠêáé ðÜñôå Ýíá êïõðüíé äùñåÜí óõììåôï÷Þò ãéá ôéò êëçñþóåéò!

ÅðéóôïëÞ ôåëåóßãñáöï ðñïò ôçí ÐÁÓÅÃÅÓ áðÝóôåéëáí óõíïëéêÜ ïé åêðñüóùðïé ôùí 29 ÄéïéêÞóåùí ôùí Åíþóåùí Áãñïôéêþí Óõíåôáéñéóìþí (ÅÁÓ) áð´ üëç ôçí ÷þñá, ðïõ óõãêåíôñþèçêáí ôï ìåóçìÝñé ôçò ÐÝìðôçò 5 ÌáÀïõ, óôéò åãêáôáóôÜóåéò ôçò ÅÁÓ Ðéåñßáò, óôçí Êáôåñßíç. Ç åðéóôïëÞ ðïõ ïìüöùíá åãêñßèçêå áðü ôéò ÄéïéêÞóåéò ôùí 29 ÅÁÓ êáé óôÜëèçêå óôçí ÐÁÓÅÃÅÓ áíáöÝñåé: ÁÐÏÖÁÓÇ ÓÕÓÊÅØÇÓ ÐÏÕ ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ ÔÇÍ 5ç ÌÁÚÏÕ 2011 ÓÔÇÍ ¸ÍÙÓÇ ÁÃÑÏÔÉÊÙÍ ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÌÙÍ ÐÉÅÑÉÁÓ Ðñïò ÐÁÓÅÃÅÓ Óáò ãíùñßæïõìå üôé ìÝ÷ñé êáé óÞìåñá äåí ìáò Ý÷åé áðïóôáëåß áíôßãñáöï ôçò ó÷åôéêÞò óýìâáóçò óýìöùíá ìå ôçí õð´ áñéèì. 57027/05.11.2010 ÊÕÁ êáé ôïõò üñïõò êáé ôéò ðñïûðïèÝóåéò ôçò õð´ áñéèì. 3401/ÑÌ/2010/29.12.2010 ÄéáêÞñõîçò, üðùò óáò Ý÷ïõìå æçôÞóåé óôï áðáíôçôéêü ìáò Ýããñáöï óôéò 29.04.2011. ÅðåéäÞ óýìöùíá ìå ôçí ôå÷íéêÞ ðñïóöïñÜ ôçò ¸íùóçò ¨ÐÁÓÅÃÅÓ-NEUROPUBLIC Á.Å.¨, ç ïðïßá Ýãéíå áðïäåêôÞ áðü ôï Õðïõñãåßï ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Ôñïößìùí ìå áíôßóôïé÷ç áðüöáóç óôéò 10.03.2011, öïñåßò õëïðïßçóçò ôïõ Ýñãïõ (ðýëåò åéóüäïõ) åßíáé óõãêåêñéìÝíåò Å.Á.Ó. ìåôáîý ôùí ïðïßùí êáé ïé õðïãñÜöïõóåò, ãåãïíüò ôï ïðïßï äåí ìðïñåß íá ìåôáâëçèåß. ÅðåéäÞ ìÝ÷ñé êáé óÞìåñá åìðïäßæåôå åðéëåêôéêÜ ôçí åßóïäï ìáò óôï óýóôçìá. ÅðåéäÞ äåäçëùìÝíç ðñüèåóÞ ìáò åßíáé íá õëïðïéÞóïõìå ôï Ýñãï, áëëÜ ü÷é åéò

âÜñïò ôùí ïñãáíþóåùí ìáò, åðéöõëáóóüìåíïé, ãéá ôïí ëüãï áõôü, ðáíôüò íïìßìïõ äéêáéþìáôüò ìáò. Óáò êáëïýìå Üìåóá (åíôüò 48 ùñþí) íá åðéôñÝøåôå ôçí åßóïäïò ìáò óôï óýóôçìá ðñïêåéìÝíïõ íá îåêéíÞóåé ç äéáäéêáóßá ðñïåêôýðùóçò ôùí áéôÞóåùí ãéá ôçí åíåñãïðïßçóç ôùí äéêáéùìÜôùí ôùí ðáñáãùãþí ôçò ðåñéï÷Þò ìáò êáé íá õëïðïéçèåß ç ó÷åôéêÞ äéáäéêáóßá þóôå íá ìçí ÷áèåß ïýôå Ýíá åõñþ áðü ôéò åðéäïôÞóåéò ôùí, Ýñãï ðïõ õëïðïéïýìå åäþ êáé ÷ñüíéá Ýãêáéñá êáé ìå áðüëõôç åðéôõ÷ßá. Ó´ áíôßèåôç ðåñßðôùóç èá óáò èåùñÞóïõìå áðïêëåéóôéêÜ õðåýèõíïõò ãéá ôçí åíäå÷üìåíç áðþëåéá ôùí åðéäïôÞóåùí ôùí äéêáéïý÷ùí. Ãéá ëïãáñéáóìü ôùí êÜôùèé åíþóåùí ïé íüìéìïé åêðñüóùðïé: 1. Å.Á.Ó. Áëìõñïý 2. Å.Á.Ó. Áñíáßáò 3. Å.Á.Ó. ¢ñôáò - ÖéëéððéÜäáò 4. Å.Á.Ó. ÂÝñïéáò 5. Å.Á.Ó. Âéóáëôßáò 6. Å.Á.Ó. ÂïÀïõ 7. Å.Á.Ó. Âüëïõ 8. Å.Á.Ó. Ãñåâåíþí 9. Å.Á.Ó. Äéäõìüôåé÷ïõ 10. Å.Á.Ó. ÄñÜìáò 11. Å.Á.Ó. Åëáóóüíáò 12. Å.Á.Ó. Èåóóáëïíßêçò «ÍÝá Ïìïóðïíäßá» 13. Å.Á.Ó. ÊáóôïñéÜò 14. Å.Á.Ó. Êåöáëëçíßáò - ÉèÜêçò 15. Å.Á.Ó. Êéëêßò 16. Å.Á.Ó. ÊïæÜíçò - Óåñâéùí 17. Å.Á.Ó. ËáãêáäÜ 18. Å.Á.Ó. ËÜñéóáò – ÔõñíÜâïõ - ÁãéÜò 19. Å.Á.Ó. ËåõêÜäáò 20. Å.Á.Ó. ÍÜïõóáò 21. Å.Á.Ó. ÎÜíèçò 22. Å.Á.Ó. ÏñåóôéÜäáò 23. Å.Á.Ó. Ðçëßïõ - Â. ÓðïñÜäùí 24. Å.Á.Ó. Ðéåñßáò 25. Å.Á.Ó. Ðïëõãýñïõ 26. Å.Á.Ó. Óåññþí 27. Å.Á.Ó. ÔñéêÜëùí 28. Å.Á.Ó. ÖáñóÜëùí 29. ÃÅÓÐÏ Âåñìßïõ».

Äåí ìðïñåß íá ðáñá÷ùñÞóåé ôï äéêáßùìá Ýêäïóçò TIR óå éäéþôç ç ÏÖÁÅ

Å

Þôáí åëÜ÷éóôåò êáé ãéá áõôü èá ëÝãáìå üôé üëá ôá ðáéäéÜ Þôáí íéêçôÝò. Ï ê. Êáæôáñßäçò ìáò õðïó÷Ýèçêå üôé èá ðñïùèÞóåé áõôÞ ôçí õðüèåóç, þóôå íá êáèéåñùèïýí áãþíåò ãëþóóáò êáé ïñèïãñáößáò êÜèå ÷ñüíï

óôá ÃõìíÜóéá êáé ôá Ëýêåéá ôçò Ðéåñßáò». Ç ÍÉÊÏËÉÍÁ ÊÏÕÍÔÏÕÑÁ «Ðñüêåéôáé ãéá ðñïóðÜèåéá ðïõ îåêßíçóå öÝôïò óôçí Ðéåñßá êáé öéëïäïîïýìå íá ãßíåé èåóìüò êáé íá åîáêôéíùèåß óå üóï ãßíåôáé

Ï Óéäçñüðïõëïò ÌáêÜñéïò ôïõ ÊõñéÜêïõ êáé ôçò Ðáíáãéþôáò ôï ãÝíïò Ôïõìáíßäïõ ðïõ ãåííÞèçêå óôç Ãåñìáíßá êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç êáé ç Êïôóáãéáííßäïõ Âáëåíôßíá ôïõ Æá÷áñßá êáé ôçò ¸ëëçò ôï ãÝíïò Ìðïõìðëüâá ðïõ ãåííÞèçêå óôçí Ôóå÷ßá êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí óôïí Éåñü Íáü Áãßáò ¢ííáò óôéò 20-8-2011. *** Ï ÔóïõñÝêáò ÈùìÜò ôïõ Äçìçôñßïõ êáé ôçò Åõäïêßáò ôï ãÝíïò ÊùóôáöÜêá ðïõ ãåííÞèçêå óôç ËÜñéóá êáé êáôïéêåß óôçí Åëáóóüíá êáé ç Ôóáëïý Åõáíèßá ôïõ Áèáíáóßïõ êáé ôçò Áéêáôåñßíçò ôï ãÝíïò Ôóéñßìðáóç ðïõ ãåííÞèçêå óôçí Êáôåñßíç êáé êáôïéêåß óôçí Åëáóóüíá ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí ìå ðïëéôéêü ãÜìï óôï Äçìáñ÷åßï Åëáóóüíáò.

1o Äùñï

2o Äùñï

4ï ÷ëì. Êáôåñßíçò - Ðáñáëßáò Ôçë: 23510 63660

ÄùñïåðéôáãÞ

1000 Åõñþ

Ðïéüôçôá óôï ôáîßäé!

ÄùñïåðéôáãÞ

500 Åõñþ

Ðë.Åëåõèåñßáò 3 Ôçë.: 23520 21888

3o Äùñï

Ï Éãíáôßäçò Çëßáò ôïõ Èåïäþñïõ êáé ôçò ÄÝóðïéíáò ôï ãÝíïò Åëåêßäç ðïõ ãåííÞèçêå êáé êáôïéêåß óôç Èåóóáëïíßêç êáé ç Øõëïêþóôá Ãåùñãßá ôïõ Ãåùñãßïõ êáé ÁããåëéêÞò ôï ãÝíïò Ìðïôáúôç ðïõ ãåííÞèçêå êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí óôéò 4 Éïõíßïõ 2011 óôïí Éåñü Íáü Èåßáò ÁíáëÞøåùò óôçí Êáôåñßíç. *** Ï ÄåñâÝíçò ËÜæáñïò ôïõ ÉùÜííç êáé ôçò Èåïäþñáò ôï ãÝíïò Ìðüëç ðïõ ãåííÞèçêå êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç êáé ç Áíáóôáóßá Åîáäáêôýëïõ ôïõ Óôáýñïõ êáé ôçò Åñìéüíçò ôï ãÝíïò Ôóáíá÷ôóßäïõ ðïõ ãåííÞèçêå óôï Ëüöï Åëáóóüíáò ËÜñéóáò êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí óôéò 29 Ìáúïõ 2011 óôïí Éåñü Íáü Êùíóôáíôßíïõ êáé ÅëÝíçò óôïí Ðëáôáìþíá. *** Ï Ôæçìáãéþñãçò ËÜæáñïò ôïõ Êùí/íïõ êáé ôçò Óïößáò ôï ãÝíïò Ãêñßæïõ ðïõ ãåííÞèçêå êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç êáé ç Ëáìðñéíïý Åõáããåëßá ôïõ Äçìçôñßïõ êáé ôçò Óõìåùíßôóáò ôï ãÝíïò ÌðáæÜêïõ ðïõ ãåííÞèçêå êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí óôïí Éåñü Íáü ÐáíôáíÜóóçò óôá Êáôáöéþôéêá óôéò 18 Éïõíßïõ 2011.

ðåñéóóüôåñá ó÷ïëåßá. Èåùñïýìå üôé ç åìâÜèõíóç óôï ìÜèçìá ôçò ãëþóóáò áëëÜ êáé ç êáôÜêôçóç ôçò ãëþóóáò, ãéá ôçí ìáèçôéêÞ æþç áëëÜ êáé áõôÞí Ýîù áðü ôï ó÷ïëåßï, åßíáé ôï ðñþôï åöüäéï ðïõ ðñÝðåé íá Ý÷åé ï êÜèå Üíèñùðïò. Ìå ôç ãëþóóá åêöñÜæïõìå óõíáéóèÞìáôá, êáôáãñÜöïõìå óêÝøåéò, äéáôõðþíïõìå åðéóôÞìåò êáé ôÝ÷íåò. ×ùñßò áõôÞí äåí ìðïñïýìå íá åðéêïéíùíÞóïõìå. ÐïôÝ êáíÝíáò äåí åîáíôëåß ôç ó÷Ýóç ôïõ ìå ôç ãëþóóá. Ãßíïíôáé ðÜñá ðïëëÜ ðñÜãìáôá óôá ó÷ïëåßá ðïõ ï êüóìïò äåí ôá îÝñåé. Ôï èÝìá åßíáé áõôÝò ïé äñáóôçñéüôçôåò íá ãßíïíôáé ðáíôïý êáé ìå ôçí ßäéá ðïéêéëßá».

íüóù ïé åêðñüóùðïé ôçò Ïìïóðïíäßáò Áõôïêéíçôéóôþí âñßóêïíôáí ôçí ÄåõôÝñá óôçí Êáôåñßíç êáé Þôáí óå áíôéðáñÜèåóç ìå ôá ìÝëç ôïõ åäþ óùìáôåßïõ «Áêñüðïëéò», ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí äéáôýðùíå ôçí áðÜíôçóç ôïõ ãéá ôï æÞôçìá, ôçí ïðïßá áðÝóôåéëå êáé ðñïò ôéò äõï åìðëåêüìåíåò ðëåõñÝò. Óôçí áðÜíôçóç áíáöÝñåôáé üôé ôï äéêáßùìá ÷ïñÞãçóçò TIR, Ý÷åé ðáñá÷ùñçèåß áðïêëåéóôéêÜ óôçí ÏÖÁÅ êáé äåí ìðïñåß áõôÞ íá ôï åê÷ùñÞóåé óå éäéþôåò. ¼ðùò áíáöÝñåé ç áðÜíôçóç ôïõ õðïõñãåßïõ êáé ðéï óõãêåêñéìÝíá ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Öïñïëïãéêþí êáé Ôåëùíåéáêþí ÈåìÜôùí, ç ÏÖÁÅ Þôáí áõôÞ ðïõ åîïõóéïäïôÞèçêå íá åêäßäåé êáé íá ÷ïñçãåß óôïõò äéêáéïý÷ïõò ôá äåëôßá TIR, áðü ôçí Ýäñá ôçò êáé ìÝóù õðïêáôáóôçìÜôùí. Ç ÁÐÁÍÔÇÓÇ ÔÏÕ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏÕ Ôï õðïõñãåßï êñßíåé üôé ìå ôï ó÷Ýäéï «Óýìâáóçò ÅíôïëÞò» ðïõ ôïõ êïéíïðïéÞèçêå áðü ôçí ÏÖÁÅ, «åðé÷åéñåßôáé ç åê÷þñçóç ìÝñïõò ôïõ äéêáéþìáôïò ÷ïñÞãçóçò ôùí äåëôßùí TIR óôïõò äéêáéïý÷ïõò óå Üëëï ðñüóùðï, åíþ ôï äéêáßùìá ÷ïñÞãçóçò óôïõò äéêáéïý÷ïõò ðáñá÷ùñÞèçêå áðïêëåéóôéêÜ óôçí ÏÖÁÅ ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí. ÊáôÜ óõíÝðåéá äåí åðéôñÝðåôáé ç åê÷þñçóç áõôÞ». Óõíå÷ßæïíôáò ç áðÜíôçóç áíáöÝñåé üôé åöüóïí õðÜñ÷åé Üëëï ðñüóùðï ðïõ óõìöùíåß ìå ôïõò üñïõò êáé ôéò ðñïûðïèÝóåéò èá ðñÝðåé íá áðåõèõíèåß óôç ùò áíùôÝñù õðçñåóßá, ðñïêåéìÝíïõ íá åîåôáóèåß ç äõíáôüôçôá åîïõóéïäüôçóÞò ôïõ ãéá ôçí Ýêäïóç êáé ÷ïñÞãçóç äåëôßùí TIR. Óçìåéþíåôáé åðßóçò, üôé ç êáôÜ ôï ðáñåëèüí åðéôñåðüìåíç ëåéôïõñãßá ìÝóù ðñáêôüñùí êáôáñãÞèçêå. ÔÝëïò, ç õðçñåóßá ôïõ õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí êáé ï ðñïúóôÜìåíüò ôçò Ð.ÖñÜãêïò ôïíßæïõí üôé Ý÷ïõí ãíþóç ôïõ ãåãïíüôïò üôé, óýìöùíá êáé ìå ôá óôïé÷åßá ôïõò, ôá äåëôßá TIR ÷ïñçãïýíôáé êõñßùò óôç Âüñåéá ÅëëÜäá. Ãéá ôï ëüãï áõôü êáëåßôáé ç ÏÖÁÅ íá ëÜâåé õðüøç ôéò áíÜãêåò ôïõ åìðïñßïõ êáé ôçí åîõðçñÝôçóç ôùí ìåëþí ôùí óùìáôåßùí-ìåëþí ôçò êáé íá ìçí ìåßíåé ç ðåñéï÷Þ ôçò Êáôåñßíçò ÷ùñßò õðïêáôÜóôçìá ôçò ÏÖÁÅ. Ç åîÝëéîç áõôÞ âñßóêåé ôïõ ìåôáöïñåßò ôçò Ðéåñßáò äéêáéùìÝíïõò ãéá ôçí áðüöáóç íá êõíçãÞóïõí áðü ôçí áñ÷Þ ôçí õðüèåóç êáé íá ìçí äå÷ôïýí ôï êëåßóéìï ôïõ ãñáöåßï. ÌÜëéóôá, ôï æÞôçìá åß÷å åíôáèåß éäéáßôåñá ôï ìåóçìÝñé ôçò ÄåõôÝñáò, üôáí ìåôÜ áðü ðïëýùñç äéáöùíßá Ýîù áðü ôï ãñáöåßï TIR ìÝëç ôçò «Áêñüðïëçò» êáé ôçò ÏÖÁÅ êáôÝëçîáí óôï ôìÞìá, áëëçëïìçíõüìåíïé. Ôï åðåéóüäéï Ýëçîå ìåôÜ áðü ëßãç þñá êáèþò ïé ìçíýóåéò áðïóýñèçêáí áìïéâáßá. Ç óõíÝ÷åéá ôçò äéÝíåîçò Þñèå, üðùò Þäç áíáöÝñèçêå, ìå ôç ó÷åôéêÞ áðÜíôçóç ôïõ õðïõñãåßïõ.


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 6 ÌÁÚÏÕ 2011 9

ÄÞëùóç ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò ÊåíôñéêÞò ¸íùóçò Åðéìåëçôçñßùí ÅëëÜäïò ãéá ôï æÞôçìá ôçò äéáìáñôõñßáò ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò ãéá ôá äéüäéá

Ãåþñãéïò ÊáóéìÜôçò:

«Ôá ÅðéìåëçôÞñéá åßíáé öïñåßò èåóìéêÞò Ýêöñáóçò ôïõ åðé÷åéñçìáôéêïý êüóìïõ» Ï Ðñüåäñïò ôçò ÊÅÅÅ, ê. Ãåþñãéïò ÊáóéìÜôçò, Ýêáíå ôçí áêüëïõèç äÞëùóç ó÷åôéêÜ ìå ôï æÞôçìá ôçò äéáìáñôõñßáò ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò ãéá ôçí áýîçóç ôïõ êüóôïõò ôùí äéïäßùí óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ: «Ìå éäéáßôåñï ðñïâëçìáôéóìü ç ÊåíôñéêÞ ¸íùóç Åðéìåëçôçñßùí ÅëëÜäïò êáé ç åðé÷åéñçìáôéêÞ êïéíüôçôá åí ãÝíåé ðáñáêïëïõèïýí ôïí ôñüðï áíôéìåôþðéóçò ðïõ åðåöýëáîáí ôüóï ç Ðïëéôåßá üóï êáé ïñéóìÝíá ìÝóá ìáæéêÞò åíçìÝñùóçò ðñïò ôá äéïéêçôéêÜ üñãáíá ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò ó÷åôéêÜ ìå ôï æÞôçìá ôçò äéáìáñôõñßáò ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ ãéá ôçí áýîçóç ôïõ êüóôïõò ôùí äéïäßùí óôçí ðåñéï÷Þ.

Ç ôïðïèÝôçóç ôïõ ÐñïÝäñïõ ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ õðÞñîå óáöÝóôáôç ùò ðñïò ôç óêïðéìüôçôá ôçò ðñùôïâïõëßáò ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ, ç ïðïßá ðñïäÞëùò äåí ôáõôßæåôáé ìå äéÜöïñåò Üëëåò ìïñöÝò êïéíùíéêÞò áíôßäñáóçò (ð.÷. êßíçìá «äåí ðëçñþíù» êëð.). Õðåíèõìßæïõìå óå üëïõò üôé ôá ÅðéìåëçôÞñéá äåí áðïôåëïýí áðëþò ôïõò èåóìéêïýò óõìâïýëïõò ôçò Ðïëéôåßáò óå èÝìáôá åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò êáé ïéêïíïìßáò, áëëÜ ôïõò öïñåßò èåóìéêÞò Ýêöñáóçò ôïõ åðé÷åéñçìáôéêïý êüóìïõ, êáé óýìöùíá ìå ôçí åðéìåëçôçñéáêÞ íïìïèåóßá Ý÷ïõí ùò óêïðü, ìåôáîý Üëëùí, ôçí ðñïóôáóßá êáé áíÜðôõîç ôçò åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò óå üëïõò ôïõò êëÜäïõò. Ç äéáìáñôõñßá ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ áíáðôý÷èçêå óå áõôü ôï ðëáßóéï, ãéá íá åõáéóèçôïðïéÞóåé êÜèå áñìüäéï ó÷åôéêÜ ìå ôá áëëå-

ðÜëëçëá ðëÞãìáôá ðïõ äÝ÷åôáé ç åðé÷åéñçìáôéêüôçôá óôçí ðåñéï÷Þ ôçò Ðéåñßáò. Êáé ðéóôåýïõìå üôé êáíÝíáò äçìïêñáôéêüò ðïëßôçò äåí èá áñíçèåß óå áéñåôÜ äéïéêçôéêÜ üñãáíá, üðùò áõôÜ ôùí Åðéìåëçôçñßùí, íá áíáëÜâïõí ôÝôïéåò ðñùôïâïõëßåò ðñïÜóðéóçò ôçò åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò êáé ôçò ðñáãìáôéêÞò ïéêïíïìßáò.» ÊÅÍÔÑÉÊÇ ÅÍÙÓÇ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÙÍ ÅËËÁÄÏÓ Ä/íóç: Áêáäçìßáò 6, 10671 ÁèÞíá, Ôçë: (210) 33.87.104 - 106, Fax: 36.22.320, e-mail: keeuhcci@otenet.gr, http://www.uhc.gr

Åðéäåßíùóç ôïõ ïéêïíïìéêïý êëßìáôïò ôïí Áðñßëéï

ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ ÊÁÔÁÑÔÉÓÇÓ Óõíå÷ßæåôáé ç äéïñãÜíùóç åðßêáéñùí óåìéíáñßùí óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÐáíåðéóôÞìéï Ìáêåäïíßáò Ôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò óõíå÷ßæïíôáò ôçí óõíåñãáóßá ìå ôï ÐáíåðéóôÞìéï Ìáêåäïíßáò ðñïãñáììáôßæåé ôçí õëïðïßçóç ôùí ðáñáêÜôù åêðáéäåõôéêþí ðñïãñáììÜôùí óôï ðëáßóéï ëåéôïõñãßáò ôçò ÅðéìåëçôçñéáêÞò Ó÷ïëÞò:

2. ÈåôéêÞ ÓôÜóç êáé Äéá÷åßñéóç Óôñåò óå ðåñéüäïõò Êñßóçò * Ôá óõíÞèç óõìðôþìáôá * Ïé ðáñÜãïíôåò ðïõ ðñïêáëïýí óôñåò * Ðïéïé … êéíäõíåýïõí ðåñéóóüôåñï * Ïé óõìðåñéöïñÝò ôýðïõ Á êáé  * ÓôñáôçãéêÝò Äéá÷åßñéóçò Óôñåò * 25 + 1 ÔáêôéêÝò ÈåôéêÞò ÓôÜóçò ¸íáñîç: 22-6-2011 Ýùò 29-6-2011 ÄéÜñêåéá: 12 þñåò Êüóôïò óõììåôï÷Þò: ìÝëç Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò 60 + 23% ÖÐÁ åõñþ , ìç ìÝëç 150+23% ÖÐÁ åõñþ ÅéóçãçôÞò: Ðüäáò Íßêïò, Óýìâïõëïò Åðé÷åéñÞóåùí. ÅêðáéäåõôÞò

ÐáñÜëëçëá, ðñïãñáììáôßæåôáé êáé ç õëïðïßçóç åíüò åêðáéäåõôéêïý ðñïãñÜììáôïò ìå èÝìá: * Êïóôïëüãçóç ðñïúüíôùí êáé õðçñåóéþí - ÂáóéêÝò Ýííïéåò êüóôïõò, Åßäç êüóôïõò, ÈÝóåéò êüóôïõò - Ðßíáêáò Åðéìåñéóìïý Äáðáíþí, ÌÝèïäïé åðéìåñéóìïý êüóôïõò - Êïóôïëüãçóç âÜóåé ðñüôõðùí ÷ñüíùí, Ðáñáäåßãìáôá ¸íáñîç: 25-5-2011 Ýùò 8-6-2011 ÄéÜñêåéá: 20þñåò Êüóôïò óõììåôï÷Þò: ìÝëç Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò 38 åõñþ , ìç ìÝëç 60 åõñþ ÅéóçãçôÞò: Óôáõñéáíßäçò Êùíóôáíôßíïò, Ìç÷áíéêüò ÐáñáãùãÞò êáé Äéïßêçóçò – Êïóôïëüãïò, Óýìâïõëïò Åðé÷åéñÞóåùí Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò êáé Äçëþóåéò Óõììåôï÷Þò, ìðïñåßôå íá áðåõèýíåóôå óôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò, áñì. õðÜëëçëïò ê. ÊïëïêÜôóç ÁíäñïìÜ÷ç, ôçë. 2351047263, 2351023211, öáî 23510 47267 Þ óôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò www.champier

ÅõíïúêÝò ñõèìßóåéò ïöåéëþí óôï ÉÊÁ

ÁíáóôÝëëïíôáé ïé êáôáó÷Ýóåéò ãéá ôéò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ èá õðá÷èïýí óôï íÝï êáèåóôþò Ñýèìéóç ÷ñåþí ðñïò ôéò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ ïöåßëïõí óôï ÉÊÁ, áíáêïßíùóå ç äéïßêçóç ôïõ Éäñýìáôïò óå åöáñìïãÞ ôïõ ôåëåõôáßïõ íüìïõ 3943/2011. Óôéò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ èá åíôá÷èïýí óôç ñýèìéóç èá áíáóôÝëëïíôáé, Ýùò ôï ôÝëïò ôïõ 2012, ôá ìÝôñá áíáãêáóôéêÞò åßóðñáîçò ïöåéëþí (êáôáó÷Ýóåéò). Óå åãêýêëéï ðïõ õðïãñÜöåé ï äéïéêçôÞò ôïõ ÉÊÁ ê. Ñ. Óðõñüðïõëïò áðïóáöçíßæïíôáé ïé ðñïûðïèÝóåéò õðáãùãÞò óôç ñýèìéóç êáé ï ôñüðïò åîüöëçóçò ôùí ïöåéëþí. ÓõãêåêñéìÝíá óôç íÝá ñýèìéóç õðÜãïíôáé: -Ïé ïöåéëÝôåò ôïõ ÉÊÁ-ÅÔÁÌ ðïõ áðáó÷ïëïýí ðñïóùðéêü êáôÜ ôçí çìåñïìçíßá õðïâïëÞò ôçò ó÷åôéêÞò áßôçóçò êáé ãéá üóï äéÜóôçìá ôïõò áðáó÷ïëÞóïõí ìÝ÷ñé ôçí 31ç Äåêåìâñßïõ 2012. -Ïé ïöåéëÝôåò ôïõ ÉÊÁ ÅÔÁÌ, ðïõ äåí áðáó÷ïëïýí ðñïóùðéêü, åöüóïí áðáó÷ïëÞóïõí Ýíá Þ ðåñéóóüôåñá ðñüóùðá ãéá ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ìÝ÷ñé ôçí 31ç Äåêåìâñßïõ 2012 êáé ãéá üóï äéÜóôçìá ôá áðáó÷ïëÞóïõí. -Ïé åðé÷åéñÞóåéò ðïõ ëåéôïõñãïýí ìå åðï÷éêÞ äñáóôçñéüôçôá, åöüóïí êáôÜ ôçí çìåñïìçíßá õðïâïëÞò ôçò ó÷åôéêÞò áßôçóÞò ôïõò ðñïóêïìßóïõí ó÷åôéêÞ «ÄÞëùóç Ýíáñîçò Þ ÄÞëùóç ÌåôáâïëÞò»

ÅëëÜäïò óôçí Êáôåñßíç ôïí Áðñßëéï ôïõ 2007.

ÉÄÑÕÌÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÊÁÉ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ ÅÑÅÕÍÙÍ (ÉÏÂÅ)

Ó×ÏËÇ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

1. Âåëôéþóôå ôï ñõèìü åßóðñáîçò ôùí ïöåéëþí ðåëáôþí óáò * Ðñïåôïéìáóßá - Ó÷åäéáóìüò åðáöÞò ìå ôïí ÐåëÜôç * Ç ôçëåöùíéêÞ åðéêïéíùíßá ìå ôïí ÐåëÜôç * Ç ðñüóùðï ìå ðñüóùðï åðéêïéíùíßá ìå ôïí ÐåëÜôç * ×åéñéóìüò ÁíôéññÞóåùí êáé Ðáñáðüíùí êáé ç ðñïóöïñÜ ÅîõðçñÝôçóçò êáé Áîßáò * Ïé «Ýó÷áôåò ëýóåéò» * Âåëôéóôïðïßçóç ðïëéôéêþí êáé óõóôçìÜôùí ôçò Åôáéñßáò ¸íáñîç: 15-6-2011 & 20-6-2011 ÄéÜñêåéá: 8 þñåò Êüóôïò óõììåôï÷Þò: ìÝëç Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò 40 + 23% ÖÐÁ åõñþ , ìç ìÝëç 100 +23% ÖÐÁ åõñþ ÅéóçãçôÞò: Ðüäáò Íßêïò, Óýìâïõëïò Åðé÷åéñÞóåùí. ÅêðáéäåõôÞò

Öùôïãñáößá Áñ÷åßïõ áðü ôç óõíåäñßáóç ôçò Ã.Ó. ôçò ÊåíôñéêÞò ¸íùóçò Åðéìåëçôçñßùí

áðü ôçí áñìïäßá Ä.Ï.Õ., ìå ôçí ïðïßá èá áðïäåéêíýåôáé ç åðï÷éêüôçôá. Óôçí åãêýêëéï ôïõ ÉÊÁ ðñïâëÝðåôáé ï ôñüðïò åîüöëçóçò ôùí ïöåéëþí. ÓõãêåêñéìÝíá ðñïâëÝðåôáé «ìçíéáßá êáôáâïëÞ äüóçò» - Ýíáíôé ôçò óõíïëéêÜ êåöáëáéïðïéçìÝíçò ôçí 31/12/2010 ïöåéëÞò - ðïóïý, ðïõ áíôéóôïé÷åß óå ðïóïóôü 1,25% ôçò êåöáëáéïðïéçìÝíçò ïöåéëÞò. Ôï ðïóü áõôü äåí ìðïñåß íá åßíáé ìéêñüôåñï ôïõ 20% êáé ìåãáëýôåñï ôïõ 40% åðß ôïõ ìÝóïõ üñïõ ôùí ìçíéáßùí áóöáëéóôéêþí åéóöïñþí ôïõ ôåëåõôáßïõ ôñéìÞíïõ 2010 (÷ùñßò ôïí õðïëïãéóìü ôïõ Äþñïõ ×ñéóôïõãÝííùí ôïõ 2010) êáé óå êáìßá ðåñßðôùóç, äåí ìðïñåß íá õðïëåßðåôáé ôùí 150åõñþ». Ãéá ïöåéëÝôåò ôùí ïðïßùí ôï ðïóü ôçò óõíïëéêÞò ïöåéëÞò õðåñâáßíåé ôéò 300.000 åõñþ óõíïëéêÜ, ôï êáôáâëçôÝï ìçíéáßï ðïóü äüóçò èá áíôéóôïé÷åß óå ðïóïóôü 0,80% ôçò êåöáëáéïðïéçìÝíçò ïöåéëÞò. Ôï ðïóü áõôü äåí ìðïñåß íá åßíáé ìéêñüôåñï ôïõ 20% êáé ìåãáëýôåñï ôïõ 40% åðß ôïõ ìÝóïõ üñïõ ôùí ìçíéáßùí áóöáëéóôéêþí åéóöïñþí ôïõ ôåëåõôáßïõ ôñéìÞíïõ 2010 (÷ùñßò ôïí õðïëïãéóìü ôïõ Äþñïõ ×ñéóôïõãÝííùí ôïõ 2010) êáé óå êáìßá ðåñßðôùóç, äåí ìðïñåß íá õðïëåßðåôáé ôùí 150 åõñþ. (ÐçãÞ:Taxheaven.gr)

Åðéäåßíùóç êáôÝãñáøå ôï ïéêïíïìéêü êëßìá ôïí Áðñßëéï óýìöùíá ìå ôçí ¸ñåõíá ÏéêïíïìéêÞò Óõãêõñßáò ðïõ êáôáñôßæåé ôï ºäñõìá Ïéêïíïìéêþí êáé Âéïìç÷áíéêþí Åñåõíþí (ÉÏÂÅ). Áíáëõôéêüôåñá, ï Äåßêôçò Ïéêïíïìéêïý Êëßìáôïò óôçí ÅëëÜäá õðï÷þñçóå ãéá äåýôåñï êáôÜ óåéñÜ ìÞíá ôïí Áðñßëéï êáé äéáìïñöþèçêå óôéò 74,2 ìïíÜäåò (áðü 78,4 ìïíÜäåò). Ç íÝá ðôþóç åêðïñåýåôáé áðü ôçí åðéäåßíùóç ôïõ êëßìáôïò êõñßùò óå Âéïìç÷áíßá êáé Ëéáíéêü Åìðüñéï, åíþ êáé óôçí ðëåõñÜ ôçò æÞôçóçò óçìåéþíåôáé ðôþóç óôçí êáôáíáëùôéêÞ åìðéóôïóýíç. Ï Äåßêôçò Ïéêïíïìéêïý Êëßìáôïò õðï÷þñçóå ôïí Áðñßëéï óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç êáé ãéá äåýôåñï êáôÜ óåéñÜ ìÞíá óôçí Åõñùæþíç, êáôÜ 2,3 êáé 1,1 ìïíÜäåò, öèÜíïíôáò óôéò 105,1 êáé 106,2 ìïíÜäåò áíôßóôïé÷á. ÐáñÜ ôçí åðéäåßíùóç, ïé äýï äåßêôåò ðáñáìÝíïõí óå õøçëüôåñá åðßðåäá áðü ôï ìáêñï÷ñüíéï ìÝóï üñï ôïõò. Óýìöùíá ìå ôïõò áíáëõôÝò ôïõ ÉÏÂÅ ï äåßêôçò ïéêïíïìéêïý êëßìáôïò ïõóéáóôéêÜ âñßóêåôáé óôá ðåñõóéíÜ åðßðåäá, ãåãïíüò ðïõ õðïäçëþíåé üôé Ýíá ÷ñüíï ìåôÜ ôçí ðñïóöõãÞ óôïí åõñùðáúêü ìç÷áíéóìü óôÞñéîçò, ïé ðñïóäïêßåò åðé÷åéñÞóåùí êáé êáôáíáëùôþí äåí Ý÷ïõí âåëôéùèåß. Äåí Ý÷ïõí äéáìïñöùèåß äçëáäÞ óõíèÞêåò óôáèåñïðïßçóçò ôçò ïéêïíïìßáò, êáèþò ç áâåâáéüôçôá ãéá ðëÞèïò ðáñáìÝôñùí ôçò ïéêïíïìéêÞò ðïëéôéêÞò åììÝíåé. Äéóôáêôéêüôçôá êáé áäñÜíåéá ÷áñáêôçñßæåé ôï ïéêïíïìéêü ðåñéâÜëëïí, ìå áðïôÝëåóìá áöåíüò ïé åðé÷åéñçìáôéêÝò ðñïóäïêßåò íá åßíáé öôù÷Ýò, áöåôÝñïõ ïé ðåñéóóüôåñïé êáôáíáëùôÝò íá äõóðéóôïýí áðÝíáíôé óôç äõíáôüôçôá áíÜêáìøçò ôçò ïéêïíïìßáò. Áíáëõôéêüôåñá: * Óôç Âéïìç÷áíßá, ïé ðñïâëÝøåéò ôçò ðáñáãùãÞò ðåñéïñßæïíôáé, ìå ôï ó÷åôéêü äåßêôç íá åßíáé ðëÝïí áñíçôéêüò, åíþ Ýíôïíç åßíáé ç ðôþóç ðïõ êáôáãñÜöåôáé êáé óôéò Þäç ðïëý áñíçôéêÝò åêôéìÞóåéò ãéá ôï ôñÝ÷ïí åðßðåäï ôçò æÞôçóçò êáé ôùí ðáñáããåëéþí. ÔÝëïò, ïé åêôéìÞóåéò ãéá ôá áðïèÝìáôá áõîÜíïíôáé, õðïäçëþíïíôáò äéüãêùóç. * Óôéò Õðçñåóßåò, ïé áñíçôéêÝò åêôéìÞóåéò ãéá ôï ôñÝ÷ïí åðßðåäï åñãáóéþí ðåñéïñßæïíôáé ôïí Áðñßëéï, åíþ ïé áíôßóôïé÷åò ãéá ôçí ôñÝ÷ïõóá ðïñåßá ôçò æÞôçóçò åðéäåéíþíïíôáé ïñéáêÜ, ìå ôéò ðñïâëÝøåéò ãéá ôç

Ðñüóêëçóç

Ôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò åíçìåñþíåé ôá ìÝëç ôïõ üôé ðñïôßèåôáé íá óõììåôÝ÷åé óôï 2 Agro Quality Festival – ¸êèåóç Áãñïôéêþí Ðïéïôéêþí Ðñïúüíôùí, êáëýðôïíôáò ôï êüóôïò åíïéêßáóçò ôïõ ðåñéðôÝñïõ ãéá ôá åíäéáöåñüìåíá ìÝëç ôïõ. Ç Ýêèåóç èá ðñáãìáôïðïéçèåß áðü ôéò 13-15 ÌáÀïõ, óôçí «Ôå÷íüðïëéò» ôïõ ÄÞìïõ Áèçíáßùí êáé ôåëåß õðü ôçí áéãßäá ôïõ Õðïõñãåßïõ ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Ôñïößìùí. Óôü÷ïò ôçò äéïñãÜíùóçò åßíáé íá ðñïâÜëëåé êáé íá áíáäåßîåé ôá ðïéïôéêÜ ðñïúüíôá ôùí åëëçíéêþí åðé÷åéñÞóåùí ìÝóá áðü ìéá óåéñÜ äñÜóåùí ðïõ èá ëÜâïõí ÷þñá óôï ôñéÞìåñï. Óôï ðëáßóéï ôçò äéïñãÜíùóçò, èá ðñáãìáôïðïéçèåß ç «¸êèåóç Ðñïúüíôùí ÕøçëÞò Ðïéüôçôáò», üðïõ ôï ÅðéìåëçôÞñéï ðñïôßèåôáé íá óõììåôÝ÷åé ìå êåíôñéêü ðåñßðôåñï ìáæß ìå ôéò åðé÷åéñÞóåéò – ìÝëç ôïõ.. ÔÝëïò, åðéóçìáßíåôáé üôé óôï ðëáßóéï ôïõ ÖåóôéâÜë èá äéïñãáíùèåß êáé ï 2ïò äéáãùíéóìüò ÅëëçíéêÞò ÅðéôñáðÝæéáò ÅëéÜò 2011, õðü ôçí áéãßäá ôçò ÐÅÌÅÔÅ. Ðëçñïöïñßåò: 2351047263

ÅðéìåëçôÞñéï

Ðéåñßáò,

ôçë.:

Õðï÷þñçóç ôçò êáôáíáëùôéêÞò åìðéóôïóýíçò Ï äåßêôçò êáôáíáëùôéêÞò åìðéóôïóýíçò, ìåôÜ áðü Ýíá ôñßìçíï áíïäéêÞò ðïñåßáò, õðï÷ùñåß ôïí Áðñßëéï êáé äéáìïñöþíåôáé óôéò -70 ìïíÜäåò (áðü -66,2 ìïíÜäåò). Ïé ðñïóäïêßåò ôùí êáôáíáëùôþí, Ýíáí ÷ñüíï ìåôÜ ôçí ðñïóöõãÞ óôï ìç÷áíéóìü óôÞñéîçò Ý÷ïõí åðéäåéíùèåß, êáèþò ç áâåâáéüôçôá ãéá ðáñáìÝôñïõò ôçò ïéêïíïìéêÞò ðïëéôéêÞò ðïõ áããßæïõí ôçí êáèçìåñéíüôçôÜ ôïõò åììÝíåé êáé ÷áñáêôçñßæåé ôï ãåíéêüôåñï ïéêïíïìéêü ðåñéâÜëëïí. ÁðïôÝëåóìá åßíáé ç åõñåßá ðëåéïíüôçôá ôùí êáôáíáëùôþí íá äõóðéóôåß áðÝíáíôé óôç äõíáôüôçôá áíÜêáìøçò ôçò ïéêïíïìßáò. Ïé ¸ëëçíåò êáôáíáëùôÝò äéáôçñïýí óôáèåñÜ, ãéá ðåñéóóüôåñï áðü Ýíáí ÷ñüíï ðëÝïí, ôçí ðñùôéÜ ôçò áðáéóéïäïîßáò, åíþ áêïëïõèïýí, ìå äéáöïñÜ üìùò Üíù ôùí 25 ìïíÜäùí, ç Ñïõìáíßá êáé ç Ðïñôïãáëßá. Ïé ìÝóïé åõñùðáúêïß äåßêôåò ðåñéïñßæïíôáé ïñéáêÜ óôçí ÅÅ êáé ôçí Åõñùæþíç êáé äéáìïñöþíïíôáé áíôßóôïé÷á óôéò -13,9 êáé -11,6 ìïíÜäåò, åíþ áðü ôéò õðüëïéðåò åõñùðáúêÝò ÷þñåò, åðôÜ (Äáíßá, Ãåñìáíßá, Ëïõîåìâïýñãï, Ïëëáíäßá, Áõóôñßá, Öéíëáíäßá, Óïõçäßá) ðáñïõóéÜæïõí ôïí ÌÜñôéï èåôéêïýò äåßêôåò êáôáíáëùôéêÞò åìðéóôïóýíçò. (ÐÇÃÅÓ: ÉÏÂÅ - Newsroom ÄÏË)

ÅÐÉÊÁÉÑÅÓ ÅÉÄÇÓÅÉÓ

2Ï AGRO QUALITY FESTIVAL – ÐÏÉÏÔÉÊÁ ÁÃÑÏÔÉÊÁ ÐÑÏÉÏÍÔÁ – ÁÈÇÍÁ * Äçëþóåéò óõììåôï÷Þò ãéá ôá åíäéáöåñüìåíá ìÝëç óôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò

âñá÷õðñüèåóìç ðïñåßá ôçò íá ðáñáìÝíïõí áìåôÜâëçôåò. * Óôï Ëéáíéêü Åìðüñéï, óçìáíôéêÞ ðôþóç êáôáãñÜöïõí ïé åêôéìÞóåéò ãéá ôéò ôñÝ÷ïõóåò ðùëÞóåéò, ç ïðïßá åßíáé áêüìç âáèýôåñç óôéò ðñïâëÝøåéò ãéá ôçí åîÝëéîç ôùí ðùëÞóåùí ôï åðüìåíï ôñßìçíï. ÔÝëïò, ïé åêôéìÞóåéò ãéá ôá áðïèÝìáôá êéíïýíôáé ðñïò ôá ðÜíù, õðïäçëþíïíôáò ÷áìçëüôåñç ñåõóôïðïßçóç. * Óôéò ÊáôáóêåõÝò, ïé åêôéìÞóåéò ãéá ôï åðßðåäï ðñïãñÜììáôïò åñãáóéþí ôùí åðé÷åéñÞóåùí âåëôéþíïíôáé ãéá äåýôåñï ìÞíá, åîÝëéîç ðïõ üìùò áíôéóôáèìßæåôáé áðü ôçí ðôþóç óôéò ðñïâëÝøåéò ãéá ôçí áðáó÷üëçóç ôïõ ôïìÝá, ïé ïðïßåò êáôáãñÜöïõí ôïí Áðñßëéï éóôïñéêÜ ÷áìçëü ñåêüñ.

íÝñãåéá ôùí öïñïëïãéêþí åëÝã÷ùí.

- Áðü ôçí 1ç Éáíïõáñßïõ 2012 ç êáôÜñãçóç ôïõ Êþäéêá Âéâëßùí êáé Óôïé÷åßùí Óôá ìÝóá ÌáÀïõ èá óõíåäñéÜóåé ãá äåýôåñç öïñÜ óôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí ç åéäéêÞ íïìïðáñáóêåõáóôéêÞ åðéôñïðÞ ðïõ Ý÷åé áíáëÜâåé ôç êáôÜñãçóç ôïõ Êþäéêá Âéâëßùí êáé Óôïé÷åßùí (ÊÂÓ). Ç êáôÜñãçóç ôùí äéáôÜîåùí ôïõ ÊÂÓ èá éó÷ýóåé áðü ôçí 1ç Éáíïõáñßïõ 2012 êáé èá êéíåßôáé óôç ëïãéêÞ ôïõ ðåñéïñéóìïý ôçò ôáëáéðùñßáò êáé ôùí åðéóêÝøåùí ôùí åðéôçäåõìáôéþí óôéò åöïñßåò, áìâëýíïíôáò ðáñÜëëçëá ôá óçìåßá ôñéâÞò ìåôáîý ðïëéôþí êáé öïñïëïãéêþí áñ÷þí. Óôï ðëáßóéï áõôü åîåôÜæåôáé ç ðëÞñç êáôÜñãçóç ôçò èåþñçóçò - äéÜôñçóçò ôùí öïñïëïãéêþí óôïé÷åßùí (ôéìïëïãßùí, áðïäåßîåùí ðáñï÷Þò õðçñåóéþí ê.ëð.), ç êáèïëéêÞ çëåêôñïíéêÞ õðïâïëÞ ôùí äçëþóåùí êáé ç êáèéÝñùóç áíôéêåéìåíéêþí êñéôçñßùí ãéá ôç äéå-

- Ó÷åäéÜæïíôáé äñÜóåéò óôï ðëáßóéï ôçò âåëôßùóçò ôçò äõíáôüôçôáò åßóðñáîçò äçìïóßùí äáðáíþí ùò åîÞò: * Èá ìðåé ôÝëïò óôéò öïñïáðáëëáãÝò êáé åëáöñýíóåéò, ãéá üóïõò Ý÷ïõí ëçîéðñüèåóìá ÷ñÝç ðñïò ôï äçìüóéï. * Ï ðëåéóôçñéáóìüò êéíçôþí Þ áêßíçôùí, íá ìðïñåß íá äéåîÜãåôáé êáé çëåêôñïíéêÜ, ãéá åõñýôåñç óõììåôï÷Þ åíäéáöåñïìÝíùí. * Èá èåóðßæåôáé õðï÷ñÝùóç Ýãêáéñçò êïéíïðïßçóçò óôï äçìüóéï áéôÞóåùí êÞñõîçò ðôþ÷åõóçò, áéôÞóåùí äéêáóôéêÞò õðáãùãÞò ïöåéëåôþí (ðñïëçðôéêÞ ôçò ðôþ÷åõóçò) ëüãù áäõíáìßáò, äéáäéêáóßá óõíäéáëëáãÞò Þ äéêáóôéêþí áðïöÜóåùí ãéá Üíïéãìá äéáäéêáóßáò óõíäéáëëáãÞò êëð. – þóôå ïé Ä.Ï.Õ. íá Ý÷ïõí ôïí ÷ñüíï ëÞøçò ìÝôñùí (Ýëåã÷ïé, åããñáöÞ õðïèçêþí êëð). - Åðß äáíåßùí ìå åããýçóç åëëçíéêïý äçìïóßïõ üðïõ ïé äüóåéò êáèõóôåñïýí – ïé ôñÜðåæåò åíôüò âñá÷åßáò ðñïèåóìßáò ïöåßëïõí íá áðïóôåßëïõí ôï

÷ñÝïò ðñïò âåâáßùóç óôç Ä.Ï.Õ., þóôå ôï äçìüóéï íá ìçí åðéâáñýíåôáé ìå åðß ðëÝïí ôüêïõò êáé íá ðñïëáìâÜíåôáé ç õðáãùãÞ ôçò åðé÷åßñçóçò ôïõ ïöåéëÝôç óå ðôþ÷åõóç. - (ÐÏË 1095/29-4-2011). Ãéá ïéáäÞðïôå ðñïóáýîçóçò ðåñéïõóßáò áðü Üãíùóôç ðçãÞ Þ áéôßá – ï öïñïëïãïýìåíïò öÝñåé ôï âÜñïò ôçò áðüäåéîçò ôïõ ðüèåí Ýó÷åò – åÜí ïé áðïäåßîåéò äåí åßíáé éêáíïðïéçôéêÝò ç ðñïóáýîçóç ÷áñáêôçñßæåôáé êáé öïñïëïãåßôáé ùò åéóüäçìá áðü åëåýèåñá åðáããÝëìáôá. - Ìéá óôéò ôñåéò åðé÷åéñÞóåéò áäõíáôïýí íá áíôåðåîÝëèïõí áêüìá êáé óå âáóéêÝò ôïõò õðï÷ñåþóåéò, óýìöùíá ìå ôçí ÅÓÅÅ åðáíáöÝñïíôáò ôçí ðñüôáóÞ ôçò ãéá ôç ìåßùóç ôùí óõíôåëåóôþí ÖÐÁ. Åíäåéêôéêü ôïýôïõ åßíáé üôé 68.000 åðé÷åéñÞóåéò êáé åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò äåí åß÷áí õðïâÜëåé ðåñéïäéêÝò äçëþóåéò ÖÐÁ ôï ôåëåõôáßï äéÜóôçìá, ìå áðïôÝëåóìá íá áðåéëïýíôáé ìå ðïéíéêÝò äéþîåéò, åíþ áðü ôéò 18.000 ðïõ åéäïðïéÞèçêáí ìüíï ïé 1235 óõììïñöþèçêáí.
Μικρές αγγελίες ΤΗΛ.:

ƮƧƵƣƯƣƴƵƩƴ Ȁ ȉ Ǿ Ȃ ǹȉ ȅ Ȃ Ǽ Ȉ ǿ ȉ ǿ Ȁ ȅ ī ȇǹ ĭ Ǽ ǿ ȅ

FAX :

23510.75.207 23510.27566, 23510.45002 6944.727360 6944.504786

ǼĬȃǹȃȉǿȈȉǹȈǼȍȈ ȘȝȚȩȡȠijȠȢ ZZZPHWDQDVWLVFRPJUHPDLOLQIR#PHWDQDVWLVFRPJU ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

χή Καμμένος Μύλος Τιμή 115.000 Ε

ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93 τμ μεταχειρισμένο σε καλή κατάσταση 2ΔΣ, τραπεζαρία, Σ,Κ,WC, τζάκι, ατομική θέρμανση, 2ο όροφος. Περιοχή πάρκου. Τιμή 70.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93 τμ με 2 Δ,Σ,Κ, WC (κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη περιοχή Κέντρου) Τιμή 80.000 Ε.

ΓΡΑΦΕΙΟ (επαγγελματικός χώρος) 140 τμ 2ος όροφος φάτσα στην πλατεία Ελευθερίας. Τιμή 200.000 Ε

ΜΕΖΟΝΕΤΑ 140 τμ γωνιακη 3 ΔΣΚWC εξαιρετική κατασκευή (παραδοταία με κλειδί στο χέρι) περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 190.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 111 τμ (καινούργιο άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ,Τ,Κ WC κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, ατομικη΄θέρμανση, τζάκι, περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών 135.000 Ε.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΔΙΟΡΟΦΟ κτίσμα (στα μπετά) αποτελούμενο από κατάστημα 80 τμ και όροφο 130 τμ σε 300 τμ οικόπεδο περιοχή Ν. Ζωή τιμή 150.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο γωνιακό περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή 100.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο, περιοχή επέκταση Βατάν. Τιμή 72.000 Ε.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 58 τμ σε κεντρικό σημείο Τιμή 117.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο περοιχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 100.000 Ε

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 500 τμ (ισόγειο) σε έκταση 6500 τμ (αποφέρει εισόδημα 2000 μηνιαίως) στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης - Ν.Κεραμιδίου. Τιμή 350.000 Ε.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 230 τμ, οικοδομήσιμο, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 50.000 Ε.

ΔΙΟΡΟΦΟ κτίσμα (στα μπετά) αποτελούμενο από υπόγειο 100 τμ πυλωτή 100 τμ και 2 ορόφος από 100 τμ σε 250 τμ οικόπεδο πολύ καλή θέση περιοχή Ολ. Ακτή. Τιμή 170.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 262 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Σταδίου τιμή 300 Ε/τμ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 113 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ,Τ,Κ, WC, τζάκι, ατομική θέρμανση, κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 140.000Ε.

MEZONETA 100 τμ (καινούργια άριστη κατασκευή, παραδίδεται με το κλειδί στο χέρι) 3 Δ,Σ,Κ,2WC, πάρκιγκ, περιοχή Καλλιθέα.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 352 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Βατάν τιμή 90.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση, κλειστός χώρος στάθμευσης (καινούργιο παραδοτέο με το κλειδί στο χέρι) περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 95.000 Ε/τμ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 95 τμ 2ΔΣΤΚ, WC, ωρομέτρηση, θέση πάρκιγκ πολύ καλή κατάσταση περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 70.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 125 τμ (σε άριστη κατάσταση 2 ΔΣΚΤ, κεντρική θέρμανση, περιοχή Κέντρου, Τιμή 100.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση σε άριστη κατάσταση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 75.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 46 τμ 1 ΔΣΚ μπάνιο περιοχή Παραλία (αριστερά). Τιμή 45.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ (καινούργιο) 2 ΔΣΚ WC 3ος όροφος γωνιακό πάρκιγκ περιο-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 762

μ. περιοχή Περίσταση, με παλιά μονοκατοικία. Τιμή 60.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 420 τμ ΣΔ 1,2 πολύ καλή θέση περιοχή Παραλία Τιμή 350.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 384 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Ν. Ζωή - Θρακιώτικα τιμή 120.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ γωνιακό περιοχή επέκταση Σταδίου τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 190 τμ εξαιρετική θέση (μαζί με άδεια οικοδομής) περοιχή Παραλία τιμή 100.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 389 τμ γωνιακό εξαιρετική θέση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 200.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 338 τμ εξαιρετική θέση με 2 φάτσες περιοχή Παραλία τιμή 150.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 580 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 180.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 800 τμ με 2 φάτσες περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή 170.000 Ε (πωλείται και το μισό δεκτός και διακανονισμός) ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Αγία Παρασκευή. Τιμή 180.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή 110.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 200 τμ με 60 τμ ΣΔ 1,2 περοιχή Πάρκου τιμή 80.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 250 τμ γωνιακό, περιοχή Ολυμπιακη Ακτή. Τιμή 80.000 Ε.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 2 Δ,Σ,Κ, WC ατομική θέρμανση , τζάκι, κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 130.000 Ε.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 116 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ.,Τ, Κ, WC, ωρομέτρηση, τζάκι, κλειστή θέση πάρκινγκ περιοχή Βατάν. Τιμή 135.000 Ε.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 731 τμ γωνιακό φάτσα σε παιδική χαρά περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού Τιμή 250 Ε/τμ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 552 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Καπνικού Σταθμού. Τιμή 160.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 203 τμ γωνιακό με άδεια μονοκατοικίας περιοχή Σταθμού. Τιμή 50.000 Ε.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 40 τμ σε κεντρικό σημείο (αποφέρει εισόδημα 330 Ε μηνιαίως) Τιμή 180.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΣΜΑ 170τμ ισόγειο+170 τμ όροφος+170τμ υπόγειο σε 1671 τμ έκταση (στα μπετά) φάτσα στην παλιά Εθνική οδό. Τιμή 170.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.000 τμ γωνιακό εξαιρετική θέση (γεώτρηση και ρεύμα) περιοχή Κουβαλιά τιμή 140.000 Ε (συζητίσημη) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.000 τμ (ακτινίδια) με γεώτρηση και ρεύμα φάτσα στον περάπλευρο της Νέας Εθνικής Οδού. Τιμή 180.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2800 τμ άρτιο, οικοδομήσιμο, φάτσα στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης, - Ν. Εφέσου. Τιμή 200.000 Ε. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000 τμ φάτσα θάλασσα (μέσα στα κάμπιγκ) περιοχή Βαρικό τιμή 150.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11.000 τμ νερό, ρεύμα (υπάρχει και οικοδομική άδεια) περιοχή Περίσταση - Παναγία. Τιμή 100.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τμ γωνιακό στη ΠΕΟ με κόμβο και άδεια επαγγελματικό. Πληροφορίες αποκλειστικά στο γραφείο μας.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 16.000 τμ (300 μ. φάτσα) φάτσα στη Ν. Εθνική Οδό , τιμή 8000 Ε το στρέμμα

668) 478 τμ με 20 μ. φάτσα. Περιοχή - Σταθμός. Τιμή 90.000 Ε. 669) 490 τμ με 2 προσόψεις περιοχή ΚΤΕΛ. Τιμή 135.000 Ε (δίνεται και μισό) 670) 600 τμ με Πανοραμική θέα την Κατερίνη, πάνω σε 2 δρόμους περιοχή Π. Κεραμίδι Τιμή 45.000 Ε 673) 293 τμ γωνιακό βλέπει μπροστά σε κεντρική πλατεία στα Ευαγγελικά. Τιμή 140.000 Ε 674) 730 τμ με ΣΔ 1,2 με 3 φάτσες περιοχή Ευαγγελικά 677) 290 τμ με 21 μ. φάτσα περιοχή Περίσταση. Τιμή 60.000 Ε 678) 500 τμ περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 160.000 Ε 681) 1077 τμ περιοχή - Κ. Αγιάννης. Τιμή 50.000 Ε 683) 252 τμ με 33 μ. φάτσα περιοχή Σβορώνος. Τιμή 50.000 Ε 684) 391 τμ με 14 μ. φάτσα περιοχή 25η Μαρτίου Τιμή 135.000 Ε 686) 552 τμ γωνίες περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 155.000 Ε 687) 300 τμ γωνιακό, περιοχή Καλλλιθέα Τιμή 65.000 Ε 690) 320 τμ με 3 φάτσες. Περιοχή - Επεκ. Ευαγγελικά. Τιμή 65.000Ε 691) 600 τμ με Σ.Δ. 0,20 γωνιακό με πανοραμική θέα την θάλασσα. Περιοχή Τοπόλιανη. Τιμή 60.000 Ε 695) 711 τμ γωνιακό περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 185.000 Ε 697) 310 τμ γωνιακό, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Γήπεδο Πιερικού. Τιμή 110.000 Ε 698) 388 τμ πάνω σε 2 δρόμους διαμπερές περιοχή Σταθμός. Τιμή 80.000 Ε ȈȉǼĭǹȃȅȈȋǹȈǹȆǾȈ ȀĮııȐȞįȡȠȣȀĮIJİȡȓȞȘ

ȉȘȜID[ ȀȚȞȘIJȩ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 115) 75 τμ 5ος όροφος 2 ΔΣΚ μπάνιο, ανακαινισμένο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Πάρκο. Τιμή 55.000 Ε 116) 130 τμ 1ος όροφος, 3 ΔΣΚ, μπάνιο, αποθήκη, ωρομέτρηση, 15ετίας πάρκιγκ-πυλωτή. Περιοχή Πάρκο. Τιμή 138.000 Ε 164) 160 τμ 4ος όροφος 4Δ,Σ,Κ,2 μπάνια, κεντρική θέρμανση, τέντες, ηλιακό 25 ετών. Περιοχή Αγία Παρασκευή Τιμή 115.000 Ε 166) 105 τμ οροφοδιαμέρισμα 2ος όροφος 3 ετών, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, αποθήκη, πάρκιγκ ανοιχτό, ωρομέτρηση. Περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 115.000 Ε 167) 50 τμ 2ος όροφος, 25 ετών, 1 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 32.000 Ε 221) 60 τμ 1 όροφος, 2 δωμ., ΣΚ μπάνιο, 8ετίας, ατομικό λέβητα. Περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 80.000 Ε 246) 110 τμ 4ος όροφος (γίνεται και επαγγελματικός χώρος) 2 Δ, Σ,Κ, μπάνιο διαμπερές, ατομικό λέβητα, περιοχή Πεζόδρομος. Τιμή 75.000 Ε 281) 70 τμ 2ος όροφος, 2 Δ,Σ,Κ,μπάνιο γωνιακό, τέντες, κλιματιστικό περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 75.000 Ε 294) 90 τμ ρετιρέ 4ος όροφος, πλήρες ανακαινισμένη 2 Δωμ., Σ.,Κ., μπάνιο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Κέντρο. Τιμή 75.000 Ε ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 837) 170 τμ μεζονέτα, καινούργιο, τελειωμένο, LUX κατασκευής με 80 τμ ημιυπόγειο σε 500 τμ οικόπεδο Περιοχή - Περίσταση 850) 2Χ105 τμ ισόγειο και 1ος όροφος 40 ετών χτισμα σε 170 τμ οικόπεδο με ΣΔ 1,2 τιμή 150.000 Ε. Περιοχή Αστικά 860) 140 τμ ισόγεια μονοκατοικία σε 900 τμ έκταση γωνιακό, 5ετίας, σαλοκουζίνα, 3 δωμ., 2WC, αποθήκη, τζάκι περιοχή - κοντά στην Κατερίνη 873) 135 τμ μεζονέτα 5ετίας, 3 Δωμ., ΣΚ 2 WC με 45 τμ ισόγεια

ZZZPHVLWLNRWKDQRVJU HPDLOLQIR#PHVLWLNRWKDQRVJU

γκαρσονιέρα σε 126 τμ οικόπεδο. Περιοχή ΙΚΑ 875) 230 τμ μεζονέτα σε 400 τμ γωνιακό οικόπεδο, ΣΔ 6 Δωμ., 4 μπάνια και 120 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή 25η Μαρτίου 876) 120 τμ ισόγεια μονοκατοικία, 7ετίας σε 290 τμ ΣΔ 2 Δ, μπάνιο, 30 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 210.000 Ε 877) 3Χ175 τμ σε 1 στρέμμα έκταση περιοχή - Περίσταση 878) Μεζονέτα 200 τμ 1ος και 2ος όροφος, 8ετίας, σε 500 τμ γωνιακό οικόπεδο, 3 ΔΣΚ, 2 μπάνια, ατομικό λέβητα. Περιοχή Καταφιώτικα 879) 80 τμ ισόγεια μονοκατοικία παλιά σε 206 τμ οικόπεδο περιοχή Βατάν. Τιμή 60.000 Ε 880) 110 τμ μεζονέτα 5ετίας σε 150 τμ οικόπεδο 2 ΔΣΚ 2 μπάνια αποθήκη, πυλωτή. Περιοχή Βατάν. Τιμή 120.000 Ε 881) 120 τμ μεζονέτα και 40 τμ γκαρσονιέρα στο ισόγειο σε 300 τμ οικόπεδο 8ετίας περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 270.000 Ε 882) 100 τμ μονοκατοικία σε 715 τμ οικόπεδο Περιοχή Ευαγγελικά. ΟΙΚΟΠΕΔΑ 511) 490 τμ γωνιακό, περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 155.000 Ε 635) 174 τμ με 3 φάτσες Τιμή 34.000 Ε Περιοχή Γερμανικά 645) 686 τμ με 3 προσόψεις περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά τιμή 210.000 Ε. (δίνεται και το μισό 343 τμ) 653) 1.358 τμ με 30μ. πρόσοψη περιοχή ΚΤΕΛ. Τιμή 240 Ευρώ το τμ 662) 1.350τμ περιοχή Ανω Αγιάννης Τιμή 70.000 Ε 665) 196 τ.μ. με 15 μ. φάτσα Περιοχή Βατάν κοντά στη λαϊκή της Τετάρτης. Τιμή 60.000 ευρώ 667) 606 τμ με 3 φάτσες, περιοχή - Περίσταση. Τιμή 130.000 Ε. Δίδεται και το μισό

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 5,5 στρεμ. δίπλα στον οικισμό της Σκοτίνας. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567 ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 4 στρεμ. άρτιο και οικοδομήσιμο 800 τμ από τη θάλασσα εκτός οικισμού στη Σκοτίνα. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: 90 τ.μ. διαμέρισμα σε διπλοκατοικία 1ος όροφος, 2 δωμ. Σ.Κ. μπάνιο, ατομικό λέβητα, 2 ετών. Περιοχή επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 350 ευρώ (χωρίς κοινόχρηστα) Διαθέσιμο από αρχές Μαρτίου. Μεσιτικό γραφείο ΘΑΝΟΣ 6977353548 και 23510- 73013.

¨¹É¹Ë½Ͷ¤¹ÒÇÍ

¨¤®¥©¢¨ › ¥š

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: 130 τ.μ. διαμέρισμα 1ος όροφος, διαμπερές 3 δωμ. Σ. Κ. μπάνιο, αποθήκη, 3 ντουλάπες, τζάκι, ατομικό λέβητα, κλειστό πάρκιν. Περιοχή –Υδραγωγείο.Τιμή 450 ευρώ Μεσιτικό γραφείο ΘΑΝΟΣ 6977353548 και 23510- 73013. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: 105 τ.μ. οροφοδιαμέρισμα, 2ος όροφος 5ετίας, 2 δωμ. Σ.Κ. μπάνιο, αποθήκη, ωρομέτρηση πάρκιν ανοιχτό. Περιοχή Αγία Άννα. Τιμή 350 ευρώ Μεσιτικό γραφείο ΘΑΝΟΣ 6977353548 και 23510- 73013. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: 5,5 στρ. αγροτεμάχιο εντός σχεδίου δίπλα στα σπίτια, 25.000 το στρέμμα. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 2351075207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γωνιακά καταστήματα 40 τμ με υπόγειο και πατάρι, πάνω στον Εγγλέζικο. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 311) 16 στρ. κοντά στον Κ. Αγιάννη Τιμή 45.000 Ε 322) 5.150 στρεμ. γωνιακό κοντά στη Ν. Εφεσσο. Τιμή 30.000 Ε 337) 20 στρ. με νερό, ρεύμα, δέντρα. Περιοχή Σεβαστή. Τιμή 50.000 Ε 338) 15 στρ. περιοχή Παλιά Χράνη. Τιμή 20.000 Ε 339) 4 στρ. περιοχή επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 150.000 Ε 342) 8.100 στρ. περιοχή προς καινούργιο Νοσοκομείο. Τιμή 100.000 Ε 343) 2.900 στρ. γωνιακό επαγγελματικό σε κεντρικό κόμβο της Κατερίνης 346) 2Χ5 στρ. με νερό, ρεύμα, επαγγελματικό βρίσκεται σε παράπλευρο δρόμο της ΝΕΟ προς Αθήνα 347) 22 στρ. περιοχή Παλιόστανη. Τιμή 22.000 Ε 377) 4.700 στρ. με 41 μ. πρόσοψη, κοντά στην Περίσταση. Τιμή 85.000 Ε 418) 17 στρμ. με 110 μ πρόσοψη περιοχή Βιοζωκάτ Τιμή 180.000 484) 2,250 στρ. με άδεια για κατοικία, νερό, ρεύμα, περίφραξη Τιμή 60.000 Ε. Περιοχή Νεοκαισάρεια 488) 2 στρ. 2 κομμάτι από ΠΕΟ Τιμή 70.000 Ε 489) 9.600 στρ. κοντά στην Παραλία Τιμή 78.000 Ε 493) 5,850 στρεμ. με Πανοραμική θέα, σε ύψωμα περιοχή Νεοκαισάρεια Τιμή 30.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ȈǼȅȁǼȈȉǿȈǻǿǹȈȉǹȈǼǿȈ ȈǼȀǼȃȉȇǿȀǹȈǾȂǼǿǹȉǾȈȆȅȁǾȈ ǺǿȁȁǼȈȂǼǽȅȃǼȉǼȈȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȈǼȅȁǹȉǹ ȆǹȇǹĬǹȁǹȈȈǿǹȉǾȈȆǿǼȇǿǹȈ

ȈǿǻǾȇȅȆȅȊȁȅȈ ǹȖȉȡȚȐįȠȢțĮȚȂǹȜİȟȐȞįȡȠȣ ȀȅȃȉǹȈȉȅȃȆȁǹȉǹȃȅȆǿȈȍǹȆȅȉȅȠǻǾȂȅȉǿȀȅ

ȉǾȁ7(/()$;

ΠΩΛOYNTAI OIKOΠEΔA Οικόπεδο 420 τμ κεντρικό στην

Ανδρομάχη

Οικόπεδα στο Παλιό Ελατοχώρι

Οικόπεδο γωνιακό 380 τμ κοντά στα Δικαστήρια, Καπνικό Σταθμό Οικόπεδο 440 τμ στο Μοσχοχώρι. Οικόπεδο 450 τμ στη Νέα Εφεσσο. Οικόπεδο γωνιακό 270 τμ περιοχή Παναγίας Σουμελά Οικόπεδο στην Περίσταση 300 τμ Διόροφο γιαπί σε 220 τμ οικόπεδο στο Σταθμό Οικόπεδο στην Παραλία 311 τμ Οικόπεδο στο Σταθμό 480 τμ Δύο οικόπεδα των 500 τμ στη Νεοκαισάρεια Πιερίας Οικόπεδο 400 τμ κεντρικό στο Λιτόχωρο Οικόπεδο 170 τμ Αγία Τριάδα 1 στρεμ. οικόπεδο γωνιακό στο κέντρο της Κονταριώτισσας Οικόπεδο 400 τμ στο Σβορώνο Οικόπεδο 430 & 250 τμ Μαρτίου Οικόπεδο 400 τμ στο Καπνικό Σταθμό Δύο οικόπεδα επέκταση Ευαγγελικών 400 και 450 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ: οικόπεδο 1 στρέμμα στον Αγ. Σπυρίδωνα Oικόπεδο 250τμ στην Oλυμπιακή Aκτή OIKOΠEΔA ΣTH ΛEΠTOKAPYA και Σκοτίνα, όσα μέτρα θέλετε. Bλεπουν θάλασσα και βουνά. ΠΩΛOYNTAI KATΑΣΤ/TA

Μαγαζί 90 τμ με πατάρι Μαγαζί στον παλιό Διεθνή 286 τμ και υπόγειο 286 τμ Μαγαζιά διάφορα στην πόλη Μαγαζί 50 τμ σε κεντρικό σημείο ΠΩΛOYNTAI ΔIAM/TA Διόροφη μεζονέτα λουξ κατασκευής στην Περίσταση Μεζονέτες 130 και 140 τμ στην επέκταση Ευαγγελικών υπό κατασκευή Μονοκατοικία στο Σβορώνο σε 200 τμ οικόπεδο. Μονοκατοικία 130 τμ στην Κάτω Μηλιά 50.000 Ε. Μονοκατοικίαστη Νέα Εφεσσο 70 τμ σε 350 τμ οικόπεδο. Γκαρσονιέρα δεκαπενταετίας 70 τμ Διαμέρισμα 35 τμ, 24.000 Ε στην Κατερίνη. Κεντρικό διαμέρισμα ρετιρέ με 3Δ δεκαετίας Μονοκατοικία στο Μακρύγιαλο καινούργιο σε 500 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα δεκαετίας 115 τμ περιοχή Αγίας Τριάδος Μονοκατοικία στο Σταθμό σε 430 τμ οικόπεδο Τριόροφη οικοδομή ημιτελή στο Λιτόχωρο ενορία Αγίου Δημητρίου Μεταχειρισμένα διαμερίσματα σε διάφορα μέρη της πόλης Διόροφη κατοικία σε οικόπεδο 350 τμ στην Καλλιθέα Γκαρσονιέρα στην Παραλία

Μάγειρας Έλληνας με εμπειρία ζαχαροπλαστικής πολλών χρόνων ζητά οποιαδήποτε εργασία. Πληρ. τηλ. 6932165823, 6984234067 ΚΟΠΕΛΑ 32 χρόνων ζητά οποιαδήποτε εργασία. Εχει εμπειρία ως καμαριέρα σε ξενοδοχείο και ως βοηθός μαγείρου. Μιλά Ρώσικα και Ρουμάνικα. Πληρ. τηλ. 6986218670 ΕΜΠΕΙΡΟΣ εργατοτεχνίτης ζητά οποιαδήποτε εργασία (στρώση πλακιδίων, βάψιμο, περιποίηση κήπων). Διαθέτει δίπλωμα επαγγελματικής οδήγησης Γ' κατηγορίας. Πληρ. τηλ. 6981053416

Έλληνας με εμπειρία κουζίνας και σερβιτόρου ζητά οποιαδήποτε εργασία. Πληρ. τηλ. 6976850964

32.000 Ε Μονοκατοικία 80 τμ σε οικόπεδο 1.200 τμ στη Βρύα με ωραία θέα Διόροφη καινούργια μονοκατοικία σε 270 τμ οικόπεδο περιοχη Αγίας Τριάδος Διαμέρισμα 95 τμ ανακαινισμένο 4ος όροφος κεντρικό Διαμερίσματα καινούργια των 100 τμ με ατομική θέρμανση με πάρκιγκ 1ος, 2ος, 3ος όροφος Ευαγγελικά Μεζονέτα λουξ κατασκυεής σε 150 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα υπό κατασκευή στα Ευαγγελικά ΞENOΔOXEIA στην Oλυμπιακή Aκτή-Παραλία MONOKATOIKIEΣ σ’ όλα τα σημεία της πόλης. Διαμερίσματα σε δυόροφες οικοδομές 60τμ, 70τμ σε ωραία τοποθεσία βλέπουν Ολυμπο και θάλασσα στο Λιτόχωρο Kαινούργια και μεταχειρισμένα διαμερίσματα των 50τμ στην Oλυμπιακή Aκτή. Διαμερίσματα υπό κατασκευήν στην Κατερίνη ΠΩΛOYNTAI ΧΩΡΑΦΙΑ Χωράφι μελλοντικό 4 στρεμ. επέκταση Ευαγγελικών Χωράφι 5 και 7,5 στρ. στην Περίσταση, μετά το γήπεδο. Χωράφι 5,5 στρ. στον Αγιο Αθανάσιο. Χωράφι 5 στρ. μεταξύ Ολυμπιακής Ακτής και Παραλίας. Χωράφια στη Γανόχωρα 5,6,7 στρ.

Χωράφι 4 στρμ. στον δρόμο για Παραλία 23 στρεμ. χωράφι στο Δίον Πιερίας Χωράφι στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο 1300 τμ με άδεια οικοδομής Χωράφι 6 στρεμ. στο Σβορώνο Χωράφι 4 στρεμ. προς Παλιό Κεραμίδι Χωράφι 5 στρεμ. στην Καλλιθέα Χωράφι 14 στρεμ. στο Λιτόχωρο σε ωραία τοποθεσία Χωράφι 6 στρεμ. δίπλα στην Παναγία Περίστασης Χωράφι 7 στρεμμάτων νερό ρεύμα στην Παραλία Χωράφι 4.500 τμ με μεγάλη φάτσα, γωνιακό στον Επαρχιακό δρόμο Καρίτσας - Δίου Χωράφι 10 στρεμ. προς Ολυμπιακη Ακτή. Xωράφια: μελλοντικά μέσα στην Oλυμπιακή Aκτή. Ενοικιαζόμενα δωμάτια 10ετίας στην Ολυμπιακή Ακτή σε καλό σημείο ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ξενοδοχεία των 18 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 12 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 13 δωματίων στην Ολυμπιακή Ακτή ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: καινούργια διαμερίσματα με ατομική θέρμανση και κλειστά γκαράζ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ - ΟΛΗ ΜΕΡΑ ... ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

zƒuq}os}k~ytswq~ƒw vqkwƒwΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕITAI TOYOTA RAV, μοντέλο 2003, τρίθυρο μαύρο με ηλιοροφή. Πληρ. τηλ. 6932910005

Φιλόλογος παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου σε προσιτές τιμές. Πληρ. τηλ. 23510 35760, 6970933982

ΠΩΛΕITAI αυτοκίνητο MERCEDES Α140 LONG ατρακάριστο, σε άριστη κατάσταση, 90.000 χιλ., σε πολύ καλή τιμή. Πληρ. τηλ. 6972 715515

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ υγιή μελίσσια μαζί με τον εξοπλισμό τους. Πληρ. τηλ. 6976598279

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Mercedes 609 (παγωτατζίδικο) μοντ. 92, VW ψυγείο candy μοντ. 2002, Sprinder CDI 313 ψυγείο μοντ. 2002, Golf A3 μοντ. 1994 1400 κυβ. όλα σε άριστη κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6947800527 και 23510 20566

ƵƱƫƴƮƧƵƳƩƵƱƫƴ ǹȖȠȡȐȗȠȞIJĮȚțĮȚĮȞIJĮȜȜȐııȠȞIJĮȚ IJĮʌĮȜȚȐıĮȢȤȡȣıĮijȚțȐ

ȌȦȝȐȢȋȡȒıIJȠȢ ǽĮȜȩȖȖȠȣȉȘȜ

¬ºÄ¸ÏȼÄÈάÈÖÄÀ ºÊÐÅÀÐ ¯×ͺ˝ÀÅ·ÍÊÂÈË ÉÈÄÅÀÐ ȆȦȜȠȪȞIJĮȚıIJȘȞİʌȑțIJĮıȘǼȣĮȖȖİȜȚțȫȞ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ENOIKIAΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση παιδότοπος σε άριστη κατάσταση. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497 ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση καφέ - εστιατόριο στην Παραλία Κατερίνης μπροστά στη θάλασσα με 20ετή πείρα και στάνταρ πελατολόγιο λόγω αλλαγής επαγγέλματος. Δεκτές μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6944514101 ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση accessories στο κέντρο της πόλης, με εξασφαλισμένη πελατεία. Πληρ. τηλ. 6974877484 κ. Δημήτρη. ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΣΑΝΤΟΥΪΤΣΑΔΙΚΟ με άδεια λειτουργίας. 100 καθιστικά στην πιάτσα στην πλατεία της Σίβηρης, μόνο για γνώστες της δουλειάς. Τιμή ευκαιρίας! Τηλ. 6980622488 ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση καφέ-μπαρ κεντρικό σε λογική τιμή (ηχομόνωση- εξαερισμός κτλ....). Πληρ. τηλ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος Κυριάκος 23510 47497, 6976 760579

ǻȚĮȝȑȡȚıȝĮIJȝȝİ ĮʌȠșȒțȘșȑıȘıIJȐșȝİȣıȘȢ șİȡȝȚįȠȝȑIJȡȘıȘıIJȘșȑȡȝĮȞıȘ țĮȚȝİȘȜȚĮțȩıȣȜȜȑțIJȘțĮȚ İȞĮȜȜȐțIJȘȖȚĮIJȠȗİıIJȩȞİȡȩ ȅȡȠijȠįȚĮȝȑȡȚıȝĮIJȝıIJȠȞ Į¶ȩȡȠijȠțĮȚȝİȗȠȞȑIJĮIJȝ ıIJȠȞȕ¶țĮȚȖ¶ȩȡȠijȠıİįȪȠ ĮȞİȟȐȡIJȘIJİȢįȚʌȜȠțĮIJȠȚțȓİȢ ȆȜȘȡIJȘȜ 

—Š„—Œˆ–ˆ“ŒšˆŒ”Š–ˆŒ– „†’”ˆ–“œŽŠ–ˆŒ–„†”’—ˆ„šŒ„’Œ’“ˆ‡„„—„–—Š„—„„—’ŒŒˆ–

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ελληνίδα ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένου-νης και πουλάει μεταχειρισμένα έπιπλα. Πληρ. τηλ. 2351026 499

* Συμβεβλημένοι με όλα τα ταμεία * Μεταφορά σε όλη την Ελλάδα - Εξωτερικό * Κηδείες ατόμων ΔΩΡΕΑΝ * Διαθέτουμε ψυγείο και παρέχουμε δωρεάν συντήρηση και στο σπίτι * Καύση νεκρών

Κτηματομεσιτικά Γραφεία

›™¥±¬Ÿ¥¡¢Ÿ

œ˜”¢•˜ž“ŠŽš’– °´¬ºª¿®¨¸¾¸²³¨ª»³²¶ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:

Θ. ΓΡΟΥΣΠΑΣ - Ι.ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ȆȍȁȅȊȃȉǹǿ ȃǼȅǻȂǾȉǹ ǺǹȈǿȁǼǿȅȊǺ īȀǹȇȈȅȃǿǼȇǹIJȝȝİȝİȖȐȜĮ ȝʌĮȜțȩȞȚĮĮȣIJȩȞȠȝȘșȑȡȝĮȞıȘ İȖțĮIJȐıIJĮıȘijȣıȚțȠȪĮİȡȓȠȣ șİȡȝȠȘȤȠȝȠȞȦIJȚțȐİȟȦIJțȠȣijȫȝĮIJĮ țĮȚșȑıȘ3DUNLQJ ȁǹȋǹȃǹ ǹȊȄǼȃȉǿȅȊ ǻǿǹȂǼȇǿȈȂǹȐȡȚIJȝ ȖȦȞȚĮțȩȝİȝİȖȐȜĮȝʌĮȜțȩȞȚĮĮȣIJȩȞȠȝȘ șȑȡȝĮȞıȘİȖțĮIJȐıIJĮıȘijȣıȚțȠȪĮİȡȓȠȣ șİȡȝȠȘȤȠȝȠȞȦIJȚțȐİȟȦIJțȠȣijȫȝĮIJĮțĮȚ țȜİȚıIJȒșȑıȘ3DUNLQJ ȊȆȅȀǹȉǹȈȀǼȊǾ ȆȁǹȀǹȁǿȉȅȋȍȇȅȊ ȈȣȖțȡȩIJȘȝĮʌȠȜȣIJİȜȫȞ įȚȩȡȠijȦȞȝİȗȠȞİIJȫȞȝİIJȝȒȝĮ ȣʌȠȖİȓȠȣĮIJȠȝȚțȩțȒʌȠțĮȚʌȚıȓȞĮ ǽǾȉȅȊȃȉǹǿȅǿȀȅȆǼǻǹīǿǹ ǹīȅȇǹǾǹȃȉǿȆǹȇȅȋǾ ȉȘȜ 

Μονοκατοικίες – διαμερίσματα- γραφεία – καταστήματα 1) Κεντρικό διαμέρισμα 90 τ.μ. σε όροφο μεταχειρισμένο. 2) Κεντρικό διαμέρισμα 94 τ.μ. σε 4ο όροφο μεταχειρισμένο με κεντρική θέρμανση. 3) 145 τ.μ. οροφοδιαμέρισμα σε 3ο όροφο με τζάκι, τέντες, 3 υπνοδωμάτια και αποθήκη στην Αγία Παρασκευή 20ετίας. 4) 70 τ.μ. σε 1ο όροφο στην οδό Κύπρου 5) 110 τ.μ. σε 7ο όροφο κεντρικό 6) 128 τ.μ. με 3 υπνοδ. Σαλόνι κουζίνα, εντοιχισμένες ντουλάπες, ατομική θέρμανση, τζάκι και 2 γκαράζ σε 4ο όροφο. 7) 100 τ.μ. με 2 υπν. Πυλωτή και υπόγειο σε 2ο όροφο με ωρομέτρηση. 8) 70 τ.μ. με υπν. Σαλόνι, κουζινα και αποθήκη 1ος όροφος στην Αγία Παρασκευή. 9) 140 τ.μ. διαμέρισμα στην παλιά πυροσβεστική σε 1ο όροφο 8ετίας με ατομική θέρμανση , τζάκι και πυλωτή σε πολύ καλή τιμή. 10) 105 τ.μ. σε 2ο όροφο στην Αγία Άννα με πάρκινγκ και αποθήκη 4ετίας και ωρομέτρηση. 11) Πωλείται μεζονέτα με υπόγειο 130 τ.μ. σε 300 τ.μ. οικόπεδο στην Πλάκα Λιτοχώρου 10 ετών. 12) Μεζονέτα 140 τ.μ. με πυλωτή και σκεπή στα τούβλα στην επέκταση των Ευαγγελικών. 13) Μεζονέτα με πυλωτή στο σοβά με ηλεκτρολογικά και υδραυλικά στην επέκταση των Ευαγγελικών 14) Μονοκατοικία στον παράδεισο 80 τ.μ. σε 200 τ.μ. οικόπεδο. 15) Γκαρσονιέρα στο Λιτόχωρο 38 τ.μ. 16) 70 τμ. διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, ανακαινισμένο σε πολύ καλή τιμή. 17) Καινούργια διαμερίσματα σε όλες τις περιοχές της πόλης 18) Μονοκατοικία στην Καλλιθέα 160 τ.μ. σε 720 τ.μ. οικόπεδο 19) Οικοδομή στην Κατερινόσκαλα με 100 τ.μ. κατάστημα με 10 δωμάτια με σκεπή και με ασανσέρ.

20) Μονοκατοικία στο Κίτρος 80 τ.μ. με υπόγειο σε 500 τ.μ. οικοπεδο σε πολύ καλή τιμή. 21) Κεντρικό γραφείο 80 τ.μ. σε 4ο όροφο. 22) 50 τ.μ. κατάστημα με πατάρι στην οδό Παρμενίωνος 23) 69 τ.μ. κατάστημα με πατάρι στην οδό Κολινδρού.

ΟΙΚΟΠΕΔΑ & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 1) 400 τ.μ. γωνιακό οικόπεδο στο Βατάν 2) 700 τ.μ. οικόπεδο στο Π. Ελατοχώρι 3) 250 τ.μ. γωνιακό οικόπεδο στην Ολυμπιακή Ακτή 4) 440 τ.μ. οικόπεδο στη Ν. Εφεσσο 5) 440 τ.μ. οικόπεδο στην επέκταση των Ευαγγελικών 6) 650 τ.μ. οικόπεδο στο Βατάν με 50 μ. πρόσοψη 7) 430 τ.μ. οικόπεδο στο Ν. Κεραμίδι με 23 μ. πρόσοψη 8) 500 τ.μ. οικόπεδο από 25.000 το καθένα στην Τραπεζούντα 9) 525 τ.μ. οικόπεδο στην περιοχή Καπνικού Σταθμού και 400 τ.μ. στην επέκταση καπνικού σταθμού. 10) Πωλούνται οικόπεδα 400 και 500 τ.μ. στην Ολυμπιάδα Κορινού στη 2η και 3η γραμμή. 11) Πωλείται οικόπεδο στην Περίσταση 390 τ.μ. 12) 460 τ.μ. οικόπεδο με 90 τ.μ. παιό σπίτι στην οδό 19ης Μαϊου. 13) 500 τ.μ. οικόπεδο κεντρικό στο Σβορώνο 14) 430 τ.μ. οικόπεδο στο Μοσχοχώρι με 20.000 Ε. 15) 400 τ.μ. οικόπεδο περιοχή Παναγία Σουμελά με πολύ καλή τιμή με 15 μ πρόσοψη. 16) Στην Κονταριώτισσα 70 τ.μ. οικόπεδο με 100 τ.μ. σπίτι σε πολύ καλή τιμή 17) 480 τ.μ. οικόπεδο στη Μεθώνη Πιερίας με 35 τ.μ. προκατασκευασμένο σπίτι καινούργιο με άδεια. 18) 560 τ.μ. οικόπεδο στα Ευαγγελικά με 24 μ. πρόσοψη

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 1) Αγροτεμάχιο 16 στρέμματα στον Αγιάννη Πιερίας ποτιστικό 2) Αγροτεμάχια 40-45-50 στρεμμάτων στην «Παναγία» της Περίστασης.

3) 4 Στρέμματα στην Περίσταση με φως και νερό και 150 δένδρα με 45 μ. πρόσοψη στο δρομο της Παναγίας» 4) Αγροτεμάχιο 6.500 τ.μ. στο Π. Κεραμίδι με ελιές 5) 4 στρέμματα στην Πλάκα Λιτοχώρου 6) 10 στρέμματα με νερό στο Σβορώνο Πιερίας 7) 800 τ.μ. οικοπεδοχώραφο στην Ολυμπιακή Ακτή. 8) 4 στρέμματα στη θέση «Κρανιά» στον Κορινό.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 1) 80 τ.μ. σε 1ο όροφο με ωρομέτρηση και γκαράζ στα καταφιώτικα. 2) 48 τ.μ. σε 4ο όροφο με ατομική θέρμανση , επιπλωμένο 3) 110 τ.μ. σε 1ο όροφο στα Ευαγγελικά με κεντρική θέρμανση 4) Γκαρσονιέρα 50 τ.μ. με ωρομέτρηση σε 2ο όροφο στα αστικά. 5) 100 τ.μ στην Μ. Αλεξάνδρου σε 2ο όροφο κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση. 6) 100 τ.μ. με ωρομέτρηση κεντρικό διαμέρισμα σε 2ο όροφο. 7) Ενοικιάζεται μονοκατοικία στην επέκταση των Ευαγγελικών σε 500 μ. οικόπεδο με 3 υπν. 8) 80 τ.μ. με τζάκι και 2 υπνοδωμάτια στο Μυλαύλακο. 9) Μεζονέτα 165 τ.μ. στο κέντρο της πόλης με 3 υπν. και 3 WC και γκαράζ. 10) 110 τ.μ. σε 3ο όροφο στην Αγία Παρασκευή με εντοιχισμένες ηλεκτρικές συσκευές, τέντες, τζάκι και ωρομέτρηση με 2 υπν. 11) 125 τ.μ. κατάστημα με πατάρι και μεγάλο ακάλυπτο στο δρόμο για Ανδρομάχη. 12) 100 τ.μ. κατάστημα απέναντι απ’ την «ελιά». 13) Ισόγειο κεντρικό κατάστημα 40 τ.μ. 14) 90 τ.μ. με πατάρι κατάστημα στα Ευαγγελικά. 15) Κεντρικό γραφείο 50 τ.μ. σε 3ο όροφο 16) 286 τμ. ισόγειο κατάστημα με υπόγειο στην παλιά Εθνική. 17) 100 τ.μ. σε 3ο όροφο στην Μ. Αλεξάνδρου.
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š

//////////////////////////////////////////////////////// ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ////////////////////////////////////////////////////////

ƬƵƩƮƣƵƱƮƧƴƫƵƩƴ īȀȅȁȉȈǿȅȈĬǼȅǻǹȈȉǼȇǿȅȈ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εστιατόριο στην Ολλανδία. Πληρ. τηλ. 0031452059030 ΖΗΤΟΥΝΑΙ δύο γυναίκες με εμπειρία για κουζίνα σε εστιατόριο. Πληρ. τηλ. 6946 797852

ȆǼȇǻǿȀǹȀǹȉǼȇǿȃǾ

ȉǾȁȉǾȁĭǹȋ ȀȚȞ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ & ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -Επέκταση Ευαγγελικων 3ος ορ. 93τμ. με ατ/κη θερ/νση & παρκιν -Περιοχή Αγ.Παρασκευης 1ος 63τμ. & 75τμ., 2ος όρ. 126τμ. & 3ος όρ. 63τμ. -Σ.Σταθμος διοροφη οικοδομη 80,85τμ. καθε οροφος -Σ.Σταθμός 68,92 & 120τμ., ατ/κη θέρ/ νση,ηλιακό,ενεργειακό τζάκι (θέση στάθμευσης) -7ο Γυμνάσιο, 1ος, 2ος, 3ος όρ., 75τμ. & 95τμ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤ/ΝΑ - Ευαγγελικά 55 τμ ρετιρέ -Κέντρο, στούντιο, 1ος όρ., 3ετίας -Παλαια Δικαστηρια 2ος ορ.118,44τμ. με θερμιδομετρηση -Αστικα 4ος ορ. 129τμ.& πυλωτη 78τμ. -Καταφιώτικα 3ος όρ. 70τμ. 2Δ,πάρκιν, 7ετίας -Γκαρσονιερα ρετιρέ 50τμ. -Ξάνθου 4ος όρ. 68,35τμ. -Κέντρο, 3ος ορ. 160τμ. στα τούβλα -Αγ. Τριάδα 1ος όρ., 110τμ. -Εργατ.Κέντρο 110τμ. ανακαινισμένο ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ -Κοντά στην Αγ.Αννα σε οικοπ. 262τμ. πυλωτη 118τμ & 1ος ορ.118τμ.

-Ν.Ζωή σε οικόπ. 300τμ., 100τμ.,7ετίας -70τμ. σε οικόπεδο 330τμ. -Σβορώνος σε οικοπ. 237τμ., 1ος όρ. 126τμ. με πυλωτή στο σουβά MEZONETEΣ - Καλλιθέα σε 210 τμ οικόπεδο, 60+60 τμ - Σε 2100 τμ οικόπεδο, ημιυπ., ισόγειο & 1ος όρ., 62,5 τμ έκαστος 190.000 Ε -Εθνικο Σταδιο ισογειο 56τμ. 1ος ορ. 59τμ & ημιυπογ. -Ν.Ζωη οικοπ.260τμ., 162,5τμ στα τουβλα -Επεκτ. Ευαγγελικων σε οικοπ. 170τμ.145 τμ. -Μαρτίου σε οικοπ. 150τμ., 70 & 70τμ. στα τούβλα με πυλωτή ΟΙΚΟΠΕΔΑ - Επέκταση Ευαγγελικών 414,420,451 & 512 τμ - Ν. Ζωή 1.012 τμ- Καπνικός 250, 270, 300, 386, 400, 450, 514 τμ - Μαρτίου 250, 260, 510 και 800 τμ γωνιακό -Κοντά στα ΚΤΕΛ 500 & 600τμ. -Ν.Ζωη 310,442, 490 & 518τμ. -Λαϊκή της Τετάρτης 660τμ -Σ.Σταθμος 248,443 & 500τμ. -Καταφιωτικα 490τμ. σε Σ.Δ. 1,2 -Ν. Ζωή, 645τμ. γωνιακό

-Καπνικός 516,600,800,979 & 1187τμ. -Καλλιθέα 400, 503τμ. -Περισταση 303,418,605τμ. -Κορινος-Ολυμπιαδα 400 & 450τμ. -Σκοτίνα 870 & 1118,77τμ. με άδεια -Περίσταση 212τμ. με άδεια μεζονέτας -Μυλαύλακο 389,5τμ. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ -Επ.Οδ.Κατ/νης-Ν.Εφεσσου δευτερο απο τον δρομο 5 & 10στρ. -Βαρικο Λιτοχωρου 6020τμ. -Παραλια Κατερινης 7500τμ. -Επ.Οδ.Κατ/νης-Ν.Εφεσσου 8στρ. -Περίσταση 7,5 & 12στρ. -Κοντά στην Πιερίδα, 4.300τμ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - Κοντά στα Goody's 2ος όροφος, 65 τμ - Παραλία 385 τμ κατάστημα και 22 δωμάτια (σημαντικά έσοδα) - Γραφείο 150 μέτρα από την πλατεία, 2ος όρ., 76 τμ 80.000 Ε - Κατάστημα περιοχή παλιό Νοσοκομείο 80 τμ έσοδο 450 Ε. μηνιαίως -Επι της Π.Ε.Ο Κατ/νης-Θεσ/κης 6000τμ. διπλα στο LIDL -Ολυμπιακή Ακτή σε οικοπ. 250τμ., ισόγειο κατάστημα & 2 όροφ. ενοικιαζόμενα

///////////// ΑΚΙΝΗΤΑ //////////

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 90 τμ από ιδιώτη διαμπερές, στο κέντρο της πόλης (πίσω από την πλατεία) με 2 δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, WC. Πληρ. τηλ. 6977 926264 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 120 τμ σε 1700 μέτρα οικόπεδο στην Περιοχή της Ελιάς. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6979 862459 ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 110 τμ (μικτό) ρετιρέ με 2Δ,Σ,Κ, Λουτρό, WC και αποθήκη στο υπόγειο, με ατομική θέρμανση, θέση στάθμευσης, περιοχή Ευαγγελικά (Δα γκλή 25). Πληρ. τηλ.: Ι. Διαμαντίδης 23510 38992, 6972027457 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 53 τμ στον 3ο όροφο πολύ καλή κατάσταση, με καλοριφέρ στην οδό Ανδριανουπόλεως 3. Πληρ. τηλ. 23510 78345 και 6970 851665 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: κεντρικές ανακαινισμένες γκαρσονιέρες με θερμοπομπό, θωρακισμένη πόρτα

κλπ. 35τμ,20τμ, 24 τμ στη Θεσ/νίκη. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579

Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 272 τμ ΣΔ1, με παλιά οικία δίπλα από το γήπεδο. Τιμή 78.000 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 34974 και 6977 255792

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στη Θεσ/νίκη σε γωνιακή οικοδομή στον 3ο όρ. 3 γκαρσονιέρες συνολικά 110 τμ πλήρως ανακαινισμένες, περιοχή Βασ. Ολγας. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579

ΠΩΛΕΙΤΑΙ studio 25 τμ (άριστη κατάσταση-επιπλωμένο) 1Δ,Σ,μπάνιο, ημιόροφος, περιοχή Λάρισα - κέντρο. Τιμή 25.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 2050 τμ εκτός σχεδίου και 5 μ μόνο από τα εντός σχεδίου πόλεως. Πωλείται εξ' ολοκλήρου ή μεμονωμένα. Στα 1000 τμ κτίζει 100 τμ. Στα 2000 τμ κτίζει 200 τμ. ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ στα 1000 τμ:35.000Ε. ΘΕΣΗ: Καλλιθέα Πιερίας 50 μ. πίσω από το κέντρο Αστέρια. Πληρ. τηλ. 6976873374 ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ - ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρόκτημα στο Λιτόχωρο 600 τμ καλύτερο με πολύ θέα. ΤΙΜΗ: 35.000 Ε. ΘΕΣΗ: Οξυά Λιτοχώρου, οδός ονείρων Τέρμα. Πληρ. τηλ. 6976873374 ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 400 τμ με φάτσα πλατεία, περιοχή επέκταση Καπνικού Σταθμού, τιμή 75.000 Ε (δεκτός διακανονισμός).

 ȅǿȀȅǻȅȂǿȀǼȈǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ

ǿǻǿǹȂǹȃȉǿǻǾȈ ǹȆǿȆǼȇǿǻǾȈ ȉȘȜ țȚȞ 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ǻȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮǻȦȝȐIJȚĮ ȈĮȜȩȞȚțȠȣȗȓȞĮțĮȚȝʌȐȞȚȠ IJȝțĮȚIJȝıIJȘȞȠįȩ ǻĮȖțȜȒ ȃȚțȠȝȘįİȓĮȢ įȣȐȡȚIJȝ ȅȜĮIJĮįȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮ įȚĮșȑIJȠȣȞ șȑıİȚȢıIJȐșȝİȣıȘȢ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Αδειοδότηση - χρηματοδότηση - μελέτη βέλτιστος σχεδιασμός ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Πληροφορίες ΜΠΑΤΑΛΑΣ Β. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 6973027819 ΚΟΝΑΦΗΣ Γ. Μηχανολόγος Μηχανικός 6977467469

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα 4 ετών 95 τμ 2Δ, Σ,Κ, WC, ατομική θέρμανση, αιρ κοντίσιον, σίτες, τέντες κλπ, 1ος οροφος. Τιμή 92.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα στο δρόμο προς το Νοσοκομείο Ε=5.000 τμ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο 42 τμ σε κάθετο πεζόδρομο 3ος όροφος βλέπει πίσω τιμή 26.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο 65 τμ σε οικοδομή δεκαετίας επί της Μ. Αλεξάνδρου 2ος όροφος, σε άριστη

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα κεντρικότατη στον 3ο όροφο με ωρομέτρηση σε άριστη κατάσταση ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα καινούργιο 100 τμ 2 ΔΣΚ με ατομικό λέβητα και κλειστό πάρκιγκ. Τιμή 105.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 272 τμ με π. οικία, ΣΔ 1 απέναντι από το Δασαρχείο. Τιμή 80.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα # 137 τμ δεκαετίας 3ΔΣΚ τζάκι, κλειστό πάρκγι στα Χοιράδικα ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 107 τμ δεκαπενταετίας, απέναντι από το πάρκο 3ος όροφος. Τιμή 85.000 Ε

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα κεντρικότατο δίπλα στις τράπεζες 160 τμ, συν υπόγειο συν πατάρι κατάλληλο για διάφορες επιχειρήσεις. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτίσμα τριόροφο 840 τμ ο κάθε όροφος σε 4,5 στρέμματα οικόπεδο, 3ο χλμ ΠΕΟ Κατερίνης - Θεσ/νίκης κοντά στην Αστυνομία. Πληρ. τηλ. 00491716438383 και 0049306068176 κον Κυριάκο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε=257 νότιο, επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 60.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο πίσω από τον ΟΑΕΔ 400 μετ. Τιμή 80.000 Ε ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 γραφεία στον πεζόδρομο Ε=290 τμ. όλα μαζί ή και μεμονωμένα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ 90 τμ μεταχειρισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου, με αλλαγμένα κουφώματα, πόρτα ασφαλείας 2ΔΣΚWC. Τιμή 60.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 6 στρεμ. 2ο από το Επαρχιακό Π. Κεραμιδίου με μεγάλα

ENOIKIAZETAI: διαμέρισμα 60 τμ, 1 Δ, Σ, κουζίνα, μπάνιο με ωρομέτρηση επί της Κωφίδου 27 Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Πληρ. τηλ. 6945 544912

ƥƳƣƷƧƫƱƵƧƭƧƵƺƯ ƬƣƫƮƯƩƮƱƴƶƯƺƯ

ŒŒ•£žšŽ–šŸ

*24 ωρη εξυπηρέτηση *Χαμηλές τιμές *Αναλαμβάνουμε μεταφορά νεκρών από Γερμανία για Ελλάδα οδικώς και αεροπορικώς *Άποροι ΔΩΡΕΑΝ Εθν. Αντιστάσεως 67 Κατερίνη 23510 41762 - 6945747569 6971974032

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 330 τμ με 2 φάτσες, εξαιρετική θέση Παραλία Κατερίνης. Τιμή 150.000 Ε. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 5.400 τμ απέναντι από το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. Τιμή 65.000 Ε

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 20 τμ σε πολύ καλό πεζόδρομο, κατάλληλο για χρυσοχοείο κλπ. Πληρ. τηλ. 23510 47497, κιν.6976760579

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 24 τμ Ζαλόγγου 7. Πληρ. τηλ. 23510 21923

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατο γωνιακό διαμέρισμα 2ου ορόφου Ε135 τμ, 3ΔΣΚ2WC ατομικό λέβητα, αποθήκη στο υπόγειο με πάρκιγκ σε υπό κατασκευή οικοδομή.Πληρ. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792

ǼȀȉǿȂǾȈǼǿȈǹȀǿȃǾȉȍȃ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 50 τμ στην οδό Βότση 14 κέντρο της πόλης ανακαινισμένο. Πληρ. τηλ. 23510 39951

ENOIKIAZETAI κατάστημα 180 τμ με υπόγειο 120 τμ εσωτερικό ασανσέρ στην Ζαλόγγου με 2 χώρους στάθμευσης. Ενοίκιο χαμηλό. Τιμή συζητήσιμη. Πληρ. τηλ. 6936 997015

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 74 τμ στην Θεσ/ νίκη κοντά στην στάση Φλέμιγκ 2 ΔΣΚ σε καλή κατάσταση, 2ος όροφος. Τιμή 100.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360, 6944 504786 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ παλιά μονοκατοικία σε 762 τμ οικόπεδο, για γρήγορη πώληση, 60.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ǹīȁǹȊȇǹȈǻǿȆȁǹȈȉȅǼȇīȀǼȃȉȇȅ ȉȘȜ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας έμπειρος για την Κάρπαθο. Πληρ. τηλ. 6976 336968 κ. ΝΙΚΟΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος & Βοηθός Αποθηκάριου από ανώνυμη εταιρία τροφίμων. Βιογραφικά: Τ.Θ. 161 – Κατερίνη & e-mail: info@ omiros-sa.com. Πληροφορίες: τηλ. 23510 91611

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη Γαλλία ζητά προσωπικό για κουζίνα, μάγειρα, ψητά, αποδοχές ικανοποιητικές. Διαμονή - διατροφή δωρεάν με προϋπηρεσία εξωτερικού. Πληρ. τηλ. 0033 676798636 ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ διακοπής καπνίσματος Medicare ζητούν γιατρό για το κέντρο της Κατερίνης πλήρη ή μερική

απασχόληση. Υπ' όψην κου Κακοσίμου. Πληρ. τηλ. 23510 79079 και 6944197845 ΖΗΤΕΊΤΑΙ Πτυχιούχος Πληροφορικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Τηλ.6944465257 ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία σε κουζίνα για ελληνικά εστιατόρια στη Γερμανία. Διαμονή, διατροφή δωρεάν. Πληρ. τηλ. 6998 406542

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνέταιρος απο εξαγωγική βιοτεχνία παραγωγής απορρυπαντικών και χημικών προϊόντων με 25ετή δραστηριότητα και σταθερή πελατεία. Πληρ. τηλ. 6977459400 και e-mail:aias12@hotmail.com ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από Βιοτεχνία Απορρυπαντικών πωλήτριες - πωλητές με πείρα στις πωλήσεις για εξωτερική εργασία. Aπαραίτητο ίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου. Πληρ. τηλ. 6994476023

Είσαι νέος, δημιουργικός, γεμάτος εμπνεύσεις που περιμένουν να γίνουν πράξη; Τηλεφώνησε στο 2351046795 καθημερινά 9 με 2! Το Ράδιο Όλυμπος 101.5 ζητά νέους διαφημιστές για την επάνδρωση του διαφημιστικού τμήματος του σταθμού! Γίνε και εσύ μέλος της μεγάλης ομάδας του Ράδιο Όλυμπος 101.5 και απογείωσε το ταλέντο σου!

ΖΗΤΕΙΤ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ν για την βάφ κοριτσιού. Π 694434562

////////////////////////////////////// ENOIKIAΣEIΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ////////////////////////////////////

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Θεσ/νίκη ρετιρέ 63 τμ στην οδό Τσιμισκή, με φανταστική θέα. Χρειάζεται ανακαίνιση.Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579

ȀȆǹȉȈǾȈ

κατάσταση

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ barmanbarwoman, σερβιτόροι/ες και βοηθοί για beach bar στην Παραλία Κατερίνης. Πληρ. τηλ. 6973 660709 ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρή κοπέλα για κοσμηματοπωλείο στο "Mediterranean Village" στην Παραλία. Απαραίτητη η γνώση ξένης γλώσσας (ρώσικα - γερμανικά ή αγγλικά). Πληρ. 23510 78966 κιν. 6942669538

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα σε πεζόδρομο 75 τμ με υπόγειο και πατάρι. Φέρει εισόδημα 1100 το μήνα. Τιμή 400.000 Ε. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792

ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 90 τμ 2 Δ, Σ,Κ, WC, πάρκινγκ, πίσω από το πάρκο, 2ος όροφος. Τιμή 77.000 Ε.

¨¹É¹Ë½Ͷ¤¹ÒÇÍǹıIJȣȞȠȝȓĮ DZȝİıȘįȡȐıȘ ȉȡȠȤĮȓĮ  ǻȘȝȠIJȚțȒǹıIJȣȞȠȝȓĮ ȆȣȡȠıȕİıIJȚțȒ ȁȚȝİȞĮȡȤİȓȠ ȅȉǼȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȅȉǼǺȜȐȕİȢ ǻǼǾ  ǻǼȊǹȀ  ǻǼȊǹȀǺȜȐȕİȢ ǼʌȚȝİȜȘIJȒȡȚȠȆȚİȡȓĮȢ ǻȅȊǹǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǺǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȅǹǼǻ  ȉİȜȦȞİȓȠ  ǻĮıĮȡȤİȓȠ ȃȅȈȅȀȅȂǼǿȅ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȇĮȞIJİȕȠȪ   ǼʌİȓȖȠȞIJĮ ȇĮȞIJİȕȠȪ  ȅȡșȠʌİįȚțȒ ȂĮȚİȣIJȚțȒ ȀȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȀȊȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ǼȀǹǺ  ȌȣȤȚĮIJȡȚțȩȃȠıȠțȠȝİȓȠ ȆȑIJȡĮȢȅȜȪȝʌȠȣ ȈȊīȀȅǿȃȍȃǿǼȈ ǹıIJȚțȐȁİȦijȠȡİȓĮȀĮIJİȡȓȞȘȢ  ȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ   ǹʌȠșȒțȘȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȀȉǼȁȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȅȈǼȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȉǹȄǿ ȈȦȝĮIJİȓȠǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞȅįȘȖȫȞȉǹȄǿ  ȇĮįȚȠIJĮȟȓȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȈȦȝĮIJİȓȠȇĮįȚȠIJĮȟȓ

ελαιόδενδρα. Τιμή 50.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 4ου ορ., 105 τμ σε πεζόδρομο με ατομ. λέβητα, 70.000 Ε

³ȅDZȖȚȠȢȋȡȚıIJȩijȠȡȠȢ´ ȉǹȄǿȀȠȡȚȞȠȪ ǵȜȣȝʌȠȢȉǹȄǿ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ȆȚȐIJıĮȄȘȡȠȝİȡȓIJȠȣ ȆȚȐIJıĮȈȣȞIJȡȚȕȐȞȚ ȅǻǿȀǾǺȅǾĬǼǿǹ ([SUHVV6HUYLFH +HOODV6HUYLFH 3LHULD6HUYLFH ȀȉǼȅ  .7(2$8729,6,21 ǿǻǿȍȉǿȀȅȀȉǼȅ Ǽȁȉǹ ȀĮIJİȡȓȞȘ  ȀȓIJȡȠȢ  ȀȠȜȚȞįȡȩȢ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ǹȚȖȓȞȚȠ  ȀȠȡȚȞȩȢ  ȁİʌIJȠțĮȡȣȐ ȂİșȫȞȘ  ȆȜĮIJĮȝȫȞĮȢ ȃȅȂǹȇȋǿǹȆǿǼȇǿǹȈ ǻǾȂȅǿȃȆǿǼȇǿǹȈ ǻȒȝȠȢȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȒȝȠȢǹȚȖȚȞȓȠȣ ǻȒȝȠȢǹȞĮIJȠȜȚțȠȪȅȜȪȝʌȠȣ  ǻȒȝȠȢǻȓȠȣ ǻȒȝȠȢǼȜĮijȓȞĮȢ ǻȒȝȠȢȀȠȜȚȞįȡȠȪȢ ǻȒȝȠȢȀȠȡȚȞȠȪ ǻȒȝȠȢȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ǻȒȝȠȢȂİșȫȞȘȢ ǻȒȝȠȢȆĮȡĮȜȓĮȢ ǻȒȝȠȢȆȑIJȡĮȢ ǻȒȝȠȢȆȚİȡȓȦȞ ǻȒȝȠȢȆȪįȞĮȢ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Επεκταση Ευαγγελικά πωλουνται καινουργια διαμερίσματα 90+95 τμ 2Δ,Σ,Κ, τζάκι, αποθήκη, ατομικό λέβητα και κλειστό πάρκιγκ

ΒΑΤΑΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα γωνιακό 5ετίας 3Δ,Σ,Κ, WC ατομική θέρμανση Ε=116 τμ Τιμή 105.000 Ε

Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο κεντρικό Ε=520 τμ με πρόσωπο 20μ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό οικόπεδο επαγγελματικό Ε=450 τμ σε παράπλευρο της Ν.Ε. κοντά στον (Αγοραστό) Τιμή 145.000 Ε

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα ρετιρέ δεκαετίας (περιοχή "Ευκαρπίδη") Ε=111 και Ε=90, 2Δ,Σ,Κ, σε άριστη κατάσταση

ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητο διαμέρσμα 4ου όροφου 3Δ,2WC,κουζίνα, σαλόνι, ατομική θέρμανση, πάρκιγκκεντρικό

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 260 τμ με άδεια πυλωτής και 2 ορόφων από 115 τμ ο όροφος πίσω από τα ΚΤΕΛ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα 2ου ορόφου 3ΔΣΚWC πάρκιγκ έτοιμο καινούργιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο απέναντι από το κολυμβητήριο γωνιακό 250 τμ 60.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 715 τμ επί των οδών (Ευαγγελικά) Σωκράτους κατάλληλο και για κατάστημα με πρόσωπο 29 μ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 302 τμ τέρμα Καταφυγιώτικα. Τιμή 55.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατο γωνιακό διαμέρσμα 2ου ορόφου Ε135 τμ, 3ΔΣΚ2WC, ατομικό λέβητα, αποθήκη στο υπόγειο, με πάρκιγκ σε υπό κατασκευή οικοδομή

Επέκταση Ευαγγελικών κοντα στο 3ο Λύκειο πωλείται οικόπεδο 500 τμ και 250 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα 140 τμ πενταετίας και με γκαρσονιέρα 40 τμ στο ισόγειο έναντι Δασαρχείου σε άριστη κατάσταση . Πωλείται κτήμα επαγγελματικό 8

ȂȓĮİʌȓıțİȥȘıIJȠīȡĮijİȓȠȝĮȢșĮıĮȢȕȠȘșȒıİȚȞĮįİȓIJİʌȜȒșȠȢĮțȚȞȒIJȦȞ

Α)ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ 8 ΤΗΛ. 23510 46430 Β)ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΗΛ.23510 38936

στρεμ., τέρμα Μαρτίου (απέναντι από την SCODA) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 140 τμ, 3Δ,Σ,Κ,2 WC, τζάκι, αποθήκη στο υπόγειο και πάρκιγκ στην επέκταση Ευαγγελικών ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 τμ σε πάροδο της 7ης Μεραρχίας. Τιμή 85.000 Ε.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 52 τμ (άριστη κατάσταση) επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως κοντά στην πλατεία. Τιμή ενοικίου 900Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαφόρων διαστάσεων γραφεία σε κτίρια που στεγάζονται γιατροί επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 8. Πληρ. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 80 τμ 2 Δ, ενιαίο σαλόνι κουζίνα, WC αποθήκη, ατομική θέρμανση και ατομικό νερό στην οδό Σβορώνου 16. Πληρ. τηλ. 23510 31787

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στην οδό Κρέσνας, 1ΔΣΚWC τιμή ενοικίου 230 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 28346, 6979 9 85665 ENOIKIAZETAI οροφοδιαμέρισμα διαμπερές 3 ΔΣΚ, WC + μπάνιο, ηλιακό στην Καλλιθέα Κατερίνης.Τιμή προσιτή. Πληρ. τηλ. 23510 61760 και 6984060356

Ο

Ερμιόνη

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μαγαζί 24 τμ χωρίς κοινόχρηστα, δίπλα στα γραφεία της ΔΕΗ με πατάρι και WC, κατάλληλο για λογιστικό γραφείο ή τεχνικό κλπ, στην οδό Ειρήνης 67. Πληρ. τηλ. 23510 36300

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα σε νεόδμητη οικοδομή με 2 δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο στο κέντρο της πόλης με ατομική θέρμανση και δυνατότητα θέσης στάθμευσης. Πληρ. τηλ. 6977 323148 e-mail:estia6@otenet.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 110 τμ στον 2ο όροφο, στην οδό Αυγουστίνου πολυτελούς κατασκευής με μεγάλα μπαλκόνια, 2 υπνοδωμάτια, τεράστια κουζίνα με όλα τα ηλεκτρικά. Πληρ. τηλ. 23510 92287 και 6973311448. Τιμή ενοικίου 360 Ε.

*Αγοράζω χρυσαφικά τοις μετρητοίς *Ανταλάσσω χρυσαφικά Δημάδη 4 (έναντι Δημαρχείου) Τηλ. 23510 34654

Μεσιτικό γραφείο

www.katerinirealestate.gr

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κρέσνας 5 και Ζαλόγγου γωνία Κατερίνη ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 135) Μεζονέτες στο σοβά ή τελειωμένες πίσω από τα ΚΤΕΛ 137) Τριωροφη οικοδομη στο τουβλο στην επεκταση Ευαγγελικων. 125 τμ 1ος οροφος 140) Σε 500 τμ οικόπεδο ανεξάρτητο διόροφη μονοκατοικία 85 τμ μπροστά στο κύμα στην Παραλία Κορινού ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ 141) 96 τμ 3ος όρ., 30ετίας κεντρικό 263) Κεντρικο διαμερισμα 58 τμ στον 4ο οροφο καταλληλο και για επαγγελματικη στεγη. 268) 110 τμ διαμέρισμα σε πεζόδρομο στον 5ο όροφο με αυτόνομη θέρμανση 270) 90 τ.μ. διαμπερές κεντρικό 30ετίας 272) 80 τ.μ. κεντρικό μερικώς ανακαινισμένο σε πολύ καλή κατάσταση. 273) 140 τμ στον 1ο όροφο κατάλληλο για επαγγελματική στέγη. 274) 80 τμ στον 2ο ορ. με ατομική θέρμανση, τέντες, ωρομέτρηση και air condition πίσω από το πάρκο. 275) Κοντά στο Υδραγωγείο 94 τμ με ωρομέτρηση. ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 251) Σε 500 τμ οικόπεδο μονοκατοικία με σκεπή στη Νεοκαισάρεια 351) Μονοκατοικία 50 τμ στα τούβλα στο Παλιό Ελατοχώρι κεντρικό οικόπεδο 352) Μονοκατοικια 100 τμ σε 290 τμ οικοπεδο στην επεκταση Ευαγγελικων 353) Μονοκατοικια 86 τμ σε 1250 τμ οικοπεδο στο Κιτρος 354) Μονοκατοικια 120 τμ σε 1060 τμ οικοπεδο στον οικισμο Πανοραμα Γανοχωρας με ωραια θεα 620) Σε 400 μέτρα οικόπεδο διώροφη οικοδομή, μαγαζί 135 τμ οροφοδιαμέρισμα, στον σοβά στην Κάτω Μηλιά ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 443) Κατάστημα 65 τ.μ. με 75 τ.μ. 2ο όροφο επί της Εθν. Αντίστασης. 445) 40 τ.μ. +40 τ.μ. πατάρι οδός Κρέσνας 446) 100 τ.μ. +120 τ.μ. υπόγειο καινούργιο κοντά στο δημαρχείο. 450) 80 τμ με πατάρι στην Ολυμπιακή Ακτή 451) 32 τμ κατάστημα και 72 τμ διαμέρισμα πωλούνται μαζί στην οδό Ζαλόγγου 452) Πωλείται 140 τμ 2ος όροφος διαμπερές επαγγελματική στέγη, βλέπει πλατεία 453) 22 τμ κλειστο παρκιγκ κοντα στο συντριβανι 454) Σε 403 τμ μέτρα κεντρικό οικόπεδο στην Βροντού με ισόγειο μαγαζί 120 μέτρα, 1ος όροφος 120 τμ διαμέρισμα 455) Πωλούνται καταστήματα 145 τμ 85 και 37 τμ χωριστά ή όλα

Τηλ./FAX. 23510-47497, κιν: 6976 760579

μαζί πάνω στον δρόμο για Παλιό Κεραμίδι 456) Πωλούνται άδειες για 200 τμ καταστήματα με κόμβο στον δρόμο για Ν. Εφεσο 457) Κεντρικά καταστήματα σε καλό πεζόδρομο 458) 6 γραφεία σε πεζόδρομο πωλούνται όλα μαζί και χωριστά 459) Σε 500 τμ οικόπεδο (0,8συν) 100 τμ κατάστημα στην Φαρμάκη ΟΙΚΟΠΕΔΑ 462) 231 τμ νότιο επέκταση Ευαγγελικών 7,5Χ30 μέτρα 535) 451 τ.μ. οικόπεδο στην Καλλιθέα μέσα στο χωριό. 571) 300 τμ. οικόπεδο στο Ελατοχώρι στο Παλιό χωριό 579) 500 τ.μ. οικόπεδο στην Ολ.Ακτή 585) 340 τ.μ. δίπλα στη Νομαρχία 586) 360 τ.μ. στην επέκταση Σταδίου 590) 250 τ.μ. οικόπεδο με άδεια στον 3ο δρόμο Ολυμπιακής Ακτής. 591) 566 τ.μ. οικόπεδο με μεγάλη φάτσα στα Ευαγγελικά προς την Αγία Άννα. 593) 401 τ.μ. οικόπεδο κοντά στο ΙΚΑ 601) 400 τμ επέκταση Ευαγγελικών βλέπει Κ.Χ. 602) Πωλείται 450 τμ οικόπεδο στον παραλιακό οικισμό του Κορινού 606) 3Χ400 τμ συνεχόμενα οικόπεδα στον Παραλιακό οικισμό Καλλιθέας 613) 600 τμ οικόπεδο στον Οικισμό "ΠΑΙΔΕΙΑ" Λιτοχώρου 616) 3Χ400 τμ οικόπεδα στον Κ. Αγιάννη σε πλαγιά με θέα 618) 240 τμ οικόπεδο στο Λιτόχωρο με θέα θάλασσα και βουνό πίσω από το Γυμνάσιο 619) Οικόπεδα πίσω από τον ΟΑΕΔ σε πολύ καλή τιμή 621) 2920 τμ οικόπεδο δίπλα στο σχέδιο σε κεντρικό κόμβο γωνιακό κατάλληλο για επαγγελματική στέγη 622) 400 τμ δις γωνιαίο στο Λιτόχωρο με υπέροχη θέα στην Αγία Μαρίνα 623) 4 στρεμ. ή 8 στρεμ. γωνιακό στο Νέο Κεραμίδι δίπλα στο Νέο Νοσοκομείο 624) 2.320 τ.μ. γωνιακό τεμάχιο δίπλα στο σχέδιο στην Επέκταση Ευαγγελικών. 625) 455 τμ. οικόπεδο δίπλα στην Εφορία 626) 250 τμ νότιο στα Ευαγγελικά σε καλό σημείο. 627) 250 τμ στην Ολυμπιακή Ακτή σε καλό σημείο 628) 460 τμ δίπλα στις Εργατικές Κατοικίες μετά τον Βασιλόπουλο - Μαρκετ της Αγ. Αικατερίνης 629) 300 τμ στην Περίσταση στο δρόμο για Παναγία. 630) 4,5 στρ. πριν την Παραλία δεξιά πάνω στον δρόμο. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 636) 3200 τ.μ. τεμάχιο στο δρόμο

για Μ. Μηλιά οικοδομήσιμο με μεγάλη φάτσα και ωραία θέα. 658) 12 στρεμ. Στον Αγ. Μηνά Ν. Εφέσου. 663) 8 στρέμματα στον δρόμο Σβορώνου- Νεοκαισάρεια 664) 6 στρέμματα πριν την Κατερινόσκαλα πάνω στο δρόμο. 665) Στην επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας 3.350 τ.μ. με τρεις δρόμους κατάλληλο για επαγγελματική στέγη. 666) 3.400 τ.μ. Επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας πίσω από τον Πογιαρίδη. 676) 9 στρ. αριστερά από τον ΠΕΟ πίσω από την Πυροσβεστική 679) Πωλούνται 30 στρ. ακτινίδια και ελιές στον Κορινό με όλο τον εξοπλισμό (τρακτέρ - εργαλεία κτλ) 680) 14,5 στρ. δίπλα στον Βιολογικό (10 στρ. ακτινίδια + 4,5 στρ. τριφύλλι) 681) 5 στρ. ακτινίδια πίσω από τον Βιολογικό 682) 9,2 στρ. ανάμεσα στη Ν. Εφεσσο και Κονταριώτισσα στο ύψωμα με θέα 683) 5500 τ.μ. χωράφι για επαγ. Χρήση κοντά στη ΜΑΧΙ γωνιακό 684) 3800 τ.μ. με μεγάλη φάτσα στην Εθνική οδό μετά το τούνελ δεξιά στο ρέμα για Θεσσαλονίκη. 685) 6 στρ. με μήλα μετά το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ στην Κουλούρα. 686) 11 στρ. (88μ. φάτσα) κοντά στη ΜΑΧΙ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 701) 8 δωμάτια σε 250 τ.μ. στην Ολυμπιακή Ακτή στο δεύτερο δρόμο 716) 16 Ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Παραλία 717) 18 ενοικιαζόμενα δωμάτια σε 500 τ.μ. στην Κατερινόσκαλα 718) 30 δωμάτια με πισίνα στην Ολυμπιακή Ακτή. 719) 5 διπλά και 3 μονά σε καλή κατάσταση στην Ολυμπιακή Ακτή. 720) Σε 800 τμ οικόπεδο 23 δωμάτια ανακαινισμένα με πισίνα, θέρμανση κτλ 722) Σε 250 τμ κατάστημα και 14 δωμάτια πλήρως ανακαινισμένα στον πεζόδρομο της Ολυμπιακής Ακτής 723) Στην Παραλία σε 400 τμ γωνιακό οικόπεδο (1,2 συντ.) οικοδομή με 2 καταστήματα 10 ενοικιαζόμενα δωμάτια και 2 διαμερίσματα ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 801) Παραλία 55 τμ επιπλωμένο στον 3ο όροφο 802) Ενοικιάζεται μαγαζί 36 τμ με υπόγειο σε καλό πεζόδρομο 803) Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελματικός χώρος 120 τμ με τουαλέτα ΑΜΕΑ 804) 3άρι στην περιοχή Ξάνθου με αυτόνομη θέρμανση 805) 120 τμ, 2ος όρ., 3 Δ, κεντρικό απέναντι από κλινική Κωτακίδη

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολοκαίνουργιο διαμερισμα ετοιμοπαράδοτο 105τμ 2Δ, σαλόνι, κουζίνα, WC και πάρκινγκ, κεντρικό. Τιμή 95.000 Ε.

›©™®¡§¬£¬±¥ ¤¥Ÿ¤§«­¥±¥ «¬®™¥¡™«¬§£¡«¤§¡¥™±¥

Πωλείται: Ε μεζονέτα 131 τμ 3Δ,Σ,Κ 3(WC-λουτρά) πυλωτή 66 τμ με 25 τμ κλειστή είσοδο + αποθήκη, στέγη + αποθήκη+περιτοίχηση (μπετόν). Βλέπει σε ΚΧ-πάρκο, στο σοβά. Τιμή 125.000 Ε. Περιοχή Ν. Ζωής Ευαγγελικά

¬§¤¨™¢§›£§­¥¡¢¤™¥±£Ÿ ¬§­£§­¤¡œŸ«™¢Ÿ ¢™©™›¡™¥¥Ÿ¥¬¡¥§­

Περιοχή ΚΤΕΛ. Πωλούνται: μεζονέτες 160 τμ 3Δ,Σ,Κ 3 (WC-λουτρά) πυλωτή 85 τμ με στέγη+περίφραξη στο σοβά Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο γωνιακό 1000 τμ ή πωλείται και το μισό

œÅË¿šÕÉÑÅÇÊ¢¹Ì½É·Å¿ ¬Ÿ£  ¢¡¥Ÿ¬§


12 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 6 ÌÁÚÏÕ 2011

Ó

ôçí Êáôåñßíç âñÝèçêå ôï âñÜäõ ôçò ÔåôÜñôçò ãéá íá ðáñïõóéÜóåé ôçí ðïéçôéêÞ ôïõ óõëëïãÞ, ðëáéóéùìÝíïò áðü ôïí ÅõãÝíéï Ïëýìðéï êáé ôçí ËÝíá Ðáôáñßäïõ-ÊáñáôÝãïõ. Ðïëýò ï êüóìïò ðïõ Ýóðåõóå íá ôïí äåé áðü êïíôÜ, áñêåôïß áðü áõôïýò èõìïýìåíïé ôá ëüãéá ðïõ åß÷å ðåé ôï 1983, üôé ïé Ýëëçíåò Ý÷ïõí ìåôáôñáðåß óå ëáü øçöïöüñùí, äçìïóßùí õðáëëÞëùí, êáôáíáëùôþí, êñáôéêïäßáéôùí åðé÷åéñçìáôéþí, êïìðéíáäüñùí êáß óõíäéêáëéóôáñÜäùí. Ï äçìïöéëÞò êáëëéôÝ÷íçò ôüôå åß÷å ðåé üôé óå 20-30 ç ÅëëÜäá èá åßíáé ðôù÷åõìÝíç êáé ï ëáüò óôÜ üñéá ôÞò ïéêïíïìéêÞò êáß ôçò çèéêÞò åîáèëßùóçò.

É

äéáßôåñá ÷áñïýìåíïò ÷èåò ï Ðñüåäñïò ôçò ÄÅÕÁÊ ÓôÝñãéïò ÌðïõóíÜêçò êáé üëï ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï, êáèþò ðëçñþèçêå ç åôáéñßá «ÅíéðÝáò» ðïõ êáôáóêåõÜæåé ôï áðï÷åôåõôéêü äßêôõï Óâïñþíïõ. Ôéò åðüìåíåò ìÝñåò îåêéíÜ ç â´ öÜóç ôùí åñãáóéþí.

Ç Ì

å êáôáñôéóìÝíïõò ïìéëçôÝò êáé óáöåßò áíáëýóåéò ç çìåñßäá ðïõ äéïñãÜíùóå ôï ÊÅÓÕÐ Ðéåñßáò ãéá ôéò åðáããåëìáôéêÝò åðéëïãÝò ôùí õðïøçößùí ôùí ðáíåëëáäéêþí åîåôÜóåùí, Þôáí êáôáôïðéóôéêÞ ãéá ôïõò ãïíåßò êáé ìáèçôÝò ðïõ ôçí ðáñáêïëïýèçóáí. Ôï ðÜíåë åêôüò áðü ôïí õðåýèõíï ôïõ ÊÅÓÕÐ ×áñÜëáìðï Áñãõñüðïõëï óõãêñüôçóáí ïé Íéêüëáïò ×ïõóïõñßäçò åéäéêüò óýìâïõëïò ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò, ÄçìÞôñçò ÊïñïìÞëçò åêäüôçò ôçò åöçìåñßäáò «ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ» êáé ÅëÝíç Ñßíôïõ õðåýèõíç øõ÷ïëüãïò ôùí Ó÷ïëþí ÃïíÝùí Ðéåñßáò.

Ç

íÝá äéïßêçóç ôçò ÄÅÕÁÊ öáßíåôáé áðïöáóéóìÝíç íá âÜëåé ôÜîç óôçí äçìïôéêÞ åðé÷åßñçóç, áëëÜ ðñÝðåé íá îåðåñÜóåé ðïëëÜ åóùôåñéêÜ åìðüäéá. Ç «ôñéÜäá» ôçò ÄÅÕÁÊ (ÌðïõóíÜêçò, Êåñáìéäéþôçò, Ðáðáãéáííïýëçò) äåß÷íåé áðïöáóéóìÝíç íá… «åîïñèïëïãÞóåé» ôçí åðé÷åßñçóç (ó.ó. ü÷é ìüíïí ôïõò ëïãáñéáóìïýò ôùí äçìïôþí), ìå üðïéï ðñïóùðéêü êüóôïò. ÌáêÜñé íá ôï ðåôý÷ïõí, áí êáé ôá êáôåóôçìÝíá ðïëý äýóêïëá äéáëýïíôáé!

ÊõêëïöïñéáêÝò ñõèìßóåéò óôï äñüìï Ðëáôáìþíá ð. Áãßïõ ÐáíôåëåÞìïíá Óå ó÷åôéêÞ áðüöáóç ôïõ Áóôõíïìéêïý Ä/íôÞ Ðéåñßáò áíáöÝñåôáé ìåôáîý Üëëùí: “...Åãêñßíïõìå ôçí ðñïóùñéíÞ äéáêïðÞ êõêëïöïñßáò ôùí ï÷çìÜôùí óôçí 9ç Åðáñ÷éáêÞ ïäü (Ðëáôáìþíáò- Ðáëáéüò ¢ãéïò ÐáíôåëåÞìùí) áðü ôçí áåñïãÝöõñá ôçò ÅèíéêÞò ïäïý Áèçíþí – Èåóóáëïíßêçò (×/È 405,000) ùò êáé ôç ÄçìïôéêÞ åíüôçôá Ðáëáéïý Áãßïõ ÐáíôåëåÞìïíá ÄÞìïõ Äßïõ Ïëýìðïõ ãéá ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá áðü 05-05-2011 Ýùò êáé 30-05-2011, óôá ðëáßóéá õëïðïßçóçò ôïõ Ýñãïõ «Âåëôßùóç – ÓõíôÞñçóç – ÁðïêáôÜóôáóç ïäéêïý äéêôýïõ (Í. 3345/2005). ÁðïêáôÜóôáóç ïäïóôñùìÜôùí, óÞìáíóç êáé ðñïìÞèåéá åéäþí äéáãñÜììéóçò, óõíôÞñçóç êáé ðñïìÞèåéá åîïðëéóìïý áóöáëåßáò ïäéêïý äéêôýïõ Íïìïý – Åñãïëáâßá Æ´: Âåëôßùóç áóöáëôéêþí ïäïóôñùìÜôùí ìå ôçí ðñïûðüèåóç íá ôçñçèïýí ïé ó÷åôéêÝò õðï÷ñåþóåéò ðåñß ëÞøåùò ìÝôñùí áóöáëåßáò êáé óÞìáíóçò, ôüóï ãéá ôïõò åñãáæüìåíïõò óôï Ýñãï, üóï êáé ãéá ôïõò åðß ôçò Å.Ï Áèçíþí – Èåóóáëïíßêçò ïäçãïýò ãéá ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ðïõ èá äéáñêÝóïõí ïé åñãáóßåò. Ç êõêëïöïñßá ðñïò ôïí Ðáëáéü ¢ãéï ÐáíôåëåÞìïíá èá äéåîÜãåôáé áðü äéáóôáýñùóç ÍÝïõ Áãßïõ ÐáíôåëåÞìïíá (×/È 407,000 Å.Ï Áèçíþí – Èåóóáëïíßêçò).

«¹ôáí óôñáâü ôï êëÞìá, ôï Ýöáãå êáé ï ãÜéäáñïò». ÊÜðùò Ýôóé ðåñéãñÜöïõí ïé áãñüôåò ôïõ Êïëéíäñïý ôç öåôéíÞ ÷ñïíéÜ ôïõò. Äåí ôïõò Ýöôáíå ç áêáñðßá óôá äÝíäñá (êåñÜóéá, âåñßêïêá) Þñèå êáé ôï ðñï÷èåóéíü ÷áëÜæé êáé ôïõò Ýäùóå ôç ÷áñéóôéêÞ âïëÞ.

Ç

óçìåñéíÞ ìÝñá áíÞêåé óôï ÄÞìï Äßïõ – Ïëýìðïõ, êáèþò ôï áðüãåõìá èá óõíåäñéÜóåé ôï äçìïôéêü óõìâïýëéï. Ç ðñþôç óõíåäñßáóç ìåôÜ ôçí áñãßá ôïõ Ã. Ðáðáèáíáóßïõ. Ôï èÝìá üìùò ðïõ èá áðáó÷ïëÞóåé ôï óõìâïýëéï åßíáé ôá äéüäéá êáé ç äéåîáãùãÞ äçìïøçößóìáôïò.

Íá êáôáñãçèïýí ïé áíáäñïìéêïß öüñïé Ôçí åöáñìïãÞ «flat tax» ãéá ÷áìçëüôåñç öïñïëüãçóç ôùí åðé÷åéñÞóåùí ìå éóïäýíáìç äçìïóéïíïìéêÞ áðüäïóç ðñïôåßíåé ç ÅèíéêÞ Óõíïìïóðïíäßá Åëëçíéêïý Åìðïñßïõ ãéá ôç öïñïåëÜöñõíóÞ ôïõò. ÓÔÁÈÅÑÏ ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇ Ç ÅÓÅÅ êáëåß ôçí êõâÝñíçóç íá áíáèåùñÞóåé ôçí Ýùò ôþñá öïñïëïãéêÞ óôñáôçãéêÞ ôçò êáé íá óêåöôåß ôçí åöáñìïãÞ åíüò flat tax, ï ïðïßïò èá åðéâáñýíåé ëéãüôåñï ôçí åðé÷åßñçóç êáé èá âåëôéþóåé ôï êëßìá óôçí áãïñÜ, êáèþò ôï åëëçíéêü åìðüñéï ðéóôåýåé üôé ç åöáñìïãÞ åíüò óôáèåñïý óõíôåëåóôÞ öïñïëüãçóçò ôùí åðé÷åéñÞóåùí (maximum flat tax) óôï 20% ìðïñåß íá áðïôåëÝóåé áðïäïôéêüôåñç óýíäåóç ôçò öïñïëïãéêÞò ðïëéôéêÞò ìå ôç «öïñïëïãéêÞ óõíÝðåéá» óôçí áãïñÜ. ÁÍÁÄÑÏÌÉÊÏÉ ÖÏÑÏÉ Áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç èåùñåßôáé üôé åßíáé ç êáôÜñãçóç ôùí áíáäñïìéêþí öüñùí êáé ôùí Ýêôáêôùí åéóöïñþí ðñïçãïýìåíùí ÷ñÞóåùí, ðïõ äçìéïõñãïýí åðéâáñýíóåéò óôá åðßðåäá ôïõ 48% ôïõ ôæßñïõ ôùí ÌìÅ. ËÏÕÊÅÔÁ ¼ðùò óçìåéþíåôáé óå áíáêïßíùóç ôçò ÅÓÅÅ, «ðñÝðåé íá ãßíåé êáôáíïçôü üôé ôï äçìïóéïíïìéêü êáé êïéíùíéêïïéêïíïìéêü êüóôïò áðü ôï êëåßóéìï ìéáò åðé÷åßñçóçò åßíáé ôåñÜóôéï êáé ðñÝðåé íá áíáèåùñçèïýí üñïé ôïõ Ìíçìïíßïõ, þóôå íá óôáìáôÞóåé åðéôÝëïõò áõôÞ ç... åðéäçìßá ëïõêÝôùí. » Ç ðáýóç ëåéôïõñãßáò ôùí ÌìÅ Åðé÷åéñÞóåùí, åêôüò áðü óôñáôéÝò áíÝñãùí åñãïäïôþí êáé åñãáæïìÝíùí, ðñïêáëåß ôåñÜóôéåò áðþëåéåò åóüäùí ãéá ôï Äçìüóéï, áöïý ôïõ óôåñåß ôïõëÜ÷éóôïí äÝêá ðçãÝò öïñïëïãéêþí åóüäùí üðùò: ÖÅÍÐ, ÖÅÖÐ, ÖÐÁ, ÉÊÁ, ÏÁÅÅ, ÔÅÁÕÅÊ, ÖÌÕ, ÖÁÐ, ÅÔÁÊ, ÷áñôüóçìï êáé äçìïôéêÜ ôÝëç. ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÓÏÄÁ » Áðü ôá ôÝëç ôïõ 2009 Ýùò êáé ôéò áñ÷Ýò ôïõ 2011 õðïëïãßæåôáé üôé Ý÷ïõí ÷áèåß, ëüãù ôçò ìåßùóçò ôïõ áñéèìïý ôùí åðé÷åéñÞóåùí, ðåñßðïõ 8 äéó. åõñþ äçìïóßùí åóüäùí. Åßíáé åíäåéêôéêü üôé ôá Ýóïäá ôïõ êñÜôïõò ãéá ôï 2010, ôüóï áðü Üìåóïõò üóï êáé áðü Ýììåóïõò öüñïõò, ìåéþèçêáí ôï 2010 êáôÜ 11% êáé 12% áíôßóôïé÷á êáé áõôÞ ç ôÜóç óõíå÷ßæåôáé êáé óôï ðñþôï ôåôñÜìçíï ôïõ 2011. Ç áãùíßá üëùí ôùí åìðüñùí åóôéÜæåôáé óÞìåñá óôï åÜí èá õðÜñîåé ôÝëïò óôçí ýöåóç, ðñïôïý õðÜñîåé ôÝëïò óôçí åðé÷åßñçóç».

ÁÐÁÍÔÇÓÇ ÔÏÕ ÕÐÏÕÑÃÏÕ ÁÃÑÏÔÉÊÇÓ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ ÓÅ ÅÑÙÔÇÓÇ ÔÏÕ ÂÏÕËÅÕÔÇ Ê.ÊÏÕÊÏÄÇÌÏÕ

ÁóöáëéóôéêÞ êÜëõøç æçìéþí

ÊÁÉ ÁÐÏÄÏÓÇ ÔÏÕ 3% ÔÙÍ ÁÃÑÏÔÙÍ ÓÔÏÍ ÅËÃÁ Ãéá ôéò êáëõðôüìåíåò áðü ôïí ÅËÃÁ æçìßåò ðïõ ðñïîåíÞèçêáí óå äéÜöïñåò êáëëéÝñãåéåò üëçò ôçò ÷þñáò ôï 2010 áðü äéÜöïñá áßôéá, (áíåìïèýåëëá, âñï÷üðôùóç, ÷áëÜæé ê.ë.ð.), Ý÷ïõí êáôáâëçèåß ìÝ÷ñé óôéãìÞò áðïæçìéþóåéò ýøïõò 52.500.000 åõñþ, ãéá æçìßåò óôç öõôéêÞ ðáñáãùãÞ êáé 5.000.000 åõñþ, ãéá æçìßåò óôï æùéêü êåöÜëáéï. Óçìåéþíåôáé üôé, ìÝ÷ñé óôéãìÞò Ý÷ïõí åêêáèáñéóôåß ïé æçìßåò ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÊÉÔÑÏÕÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÊÁÉ ÐËÁÔÁÌÙÍÏÓ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

Áðü ôçí ÉåñÜ Ìçôñüðïëç áíáêïéíþíåôáé üôé ôçí åñ÷üìåíç ÊõñéáêÞ 8 Ìáúïõ èá ôåëåóôåß äåýôåñç èåßá ëåéôïõñãßá óôïí Éåñü Íáü Áãßáò ÔñéÜäïò Êáôåñßíçò, þñá 10.30-11.30 ôï ðñùß, ãéá üóïõò ÷ñéóôéáíïýò äåí ìðïñïýí íá åêêëçóéáóôïýí óôçí êáèéåñùìÝíç ëåéôïõñãßá ðïõ ôåëåßôáé ôï ðñùß ôçò ÊõñéáêÞò. Óôç ëåéôïõñãßá áõôÞ øÜëëåé ç ôåóóáñáêïíôáìåëÞò ÅêêëçóéáóôéêÞ ìåéêôÞ ÷ïñùäßá ôïõ Íáïý. Áðü ôçí ÉåñÜ Ìçôñüðïëç. ÅÑÁÍÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÁÍÅÃÅÑÓÅÙÓ É.Í. ÔÉÌÉÏÕ ÓÔÁÕÑÏÕ & ÕÐÁÐÁÍÔÇÓ ÔÏÕ ÊÕÑÉÏÕ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ

ðïõ ðñïîåíÞèçêáí óôéò êáëëéÝñãåéåò êáé óôï æùéêü êåöÜëáéï ìÝ÷ñé ôïí Éïýëéï ôïõ 2010. ÅðéðñïóèÝôùò Ý÷ïõí êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá áðïæçìéùèåß ïé ðåñéï÷Ýò ìå ìåãÜëåò æçìßåò, áíåîÜñôçôá ôïõ ðüôå óõíÝâçóáí. ÔÝëïò, åðéóçìáßíïõìå üôé, óôáäéáêÜ èá åêêáèáñéóôïýí üëåò ïé óå åêêñåìüôçôá æçìéÝò ìÝ÷ñé ôïí Éïýíéï ôïõ 2011, üðùò ãßíåôáé êÜèå ÷ñïíéÜ. ¼óïí áöïñÜ, óôçí áðüäïóç ðïóþí áðü ôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí ðñïò ôïí ÅËÃÁ ôùí åéóðñÜîåùí ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôçí åéóöïñÜ ôïõ 3% õðÝñ ÅËÃÁ áõôÞ ãßíåôáé êáíïíéêÜ ìÝóá óå ôáêôéêÜ ÷ñïíéêÜ äéáóôÞìáôá, åíþ ôï õðïëåéðüìåíï ðïóü èá áðïäïèåß óôïí ÅËÃÁ ìÝ÷ñé ôïí Éïýíéï 2011. Ï Õðïõñãüò Ê.Óêáíäáëßäçò

40Þìåñï ìíçìüóõíï Ôåëïýìå ôï ÓÜââáôï 7 Ìáúïõ 2011 óôïí Éåñü Íáü Èåßáò ÁíáëÞøåùò óáñáíôáÞìåñï ìíçìüóõíï ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôçò ðïëõáãáðçìÝíçò ìáò óõæýãïõ, ìçôÝñáò, êüñçò êáé áäåëöÞò

ÖÙÔÅÉÍÇÓ ÊÏÕÊÏÕÂÉÔÇ

Óáò ðñïóêáëïýìå óôç óõíåóôßáóç ðïõ äéïñãáíþíåôáé ôçí ÊõñéáêÞ 15 Ìáúïõ 2011 êáé þñá 13.00 , óôï ïéêïãåíåéáêü êÝíôñï ÅËÉÁ , ãéá ôçí åíßó÷õóç ôïõ Ýñãïõ ôçò ÅñáíéêÞò ÅðéôñïðÞò. Ôçí åêäÞëùóç ðëáéóéþíåé ôï ìïõóéêü ó÷Þìá «ÏÉ ÌÅËÙÄÏÉ ÔÇÓ ÐÁÑÁÄÏÓÇÓ» Ç ÅÑÁÍÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÔéìÞ êáô’ Üôïìï 12 åõñþ Ìå ðëÞñåò ìåíïý (÷ùñßò ðïôü)

Ðáñáêáëïýìå ôïõò óõããåíåßò êáé ößëïõò ðïõ ôéìïýí ôç ìíÞìç ôçò íá ðñïóÝëèïõí êáé íá åíþóïõí ìáæß ìáò ôéò äåÞóåéò ðñïò ôïí ¾øéóôï. Ï óýæõãïò, Ôá ðáéäéÜ Ïé ãïíåßò Ôá áäÝëöéá ÓÇÌ.: Ï êáöÝò èá äïèåß óôçí áßèïõóá ôïõ Éåñïý Íáïý

ÅôÞóéï ìíçìüóõíï

ÅôÞóéï ìíçìüóõíï

Ôåëïýìå ôçí ÊõñéáêÞ 8 Ìáúïõ 2011 óôïí Éåñü Íáü Áãßáò ÐáñáóêåõÞò Êáôåñßíçò åôÞóéï ìíçìüóõíï õðÝñ áíáðáýóåùò ôçò øõ÷Þò ôïõ ðïëõáãáðçìÝíïõ ìáò óõæýãïõ, ðáôÝñá êáé ðáððïý

Ï Öéëüðôù÷ïò Óýëëïãïò Êáôåñßíçò «Ç ÅËÅÇÌÏÓÕÍÇ»

ÐÁÍÁÃÉÙÔÇ ÌÉ×ÁÇËÉÄÇ

(Óõí/÷ïõ Ãåùðüíïõ) Ðáñáêáëïýìå ôïõò óõããåíåßò êáé ößëïõò ðïõ ôéìïýí ôç ìíÞìç ôïõ íá ðñïóÝëèïõí êáé íá åíþóïõí ìáæß ìáò ôéò äåÞóåéò ðñïò ôïí ¾øéóôï. Ç ïéêïãÝíåéá Ïé ëïéðïß óõããåíåßò ÓÇÌ.: Ï êáöÝò èá äïèåß óôçí ´ áßèïõóá ôïõ Éåñïý Íáïý.

Óáò ðñïóêáëåß óôï åôÞóéï êáèéåñùìÝíï Ìíçìüóõíï ôïõ Óõëëüãïõ õðÝñ ôùí øõ÷þí ôùí áðïèáíüíôùí ìåëþí – ößëùí – óõããåíþí – äùñçôþí êáé ÷ïñçãþí ôïõ Óõëëüãïõ ðïõ èá ãßíåé ôçí ÊõñéáêÞ 8-3-2011 óôïí Éåñü Íáü ôçò Èåßáò ÁíáëÞøåùò. ÓÇÌ.: Ï êáöÝò èá äïèåß óôçí áßèïõóá ôïõ Óõëëüãïõ 16çò Ïêôùâñßïõ êáé Óâïñþíïõ ãùíßá Ôï Ä.Ó. ôïõ Óõëëüãïõ

ðáñïõóßá ôïõ ÈÜíïõ Âëáóôïý, êáèçãçôÞ õðåýèõíïõ ôçò ïìÜäáò ôïõ Ìåôóüâåéïõ Ðïëõôå÷íåßïõ ðïõ èá óõíåñãáóôåß ìå ôï äÞìï Êáôåñßíçò ãéá ôç äçìéïõñãßá äéêôýïõ ðïäçëáôïäñüìùí, Þôáí Ýíá áðü ôá óçìåßá áíáöïñÜò ôçò çìåñßäáò «ÐïäÞëáôï êáé Ðüëç» ðïõ äéïñãÜíùóå ï ôïìÝáò ÐåñéâáëëïíôéêÞò Åêðáßäåõóçò ôçò Äéåýèõíóçò ÄåõôåñïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò Ðéåñßáò. ÐïëëÜ óçìáíôéêÜ åßðå ï ê. Âëáóôüò ìåôáîý ôùí ïðïßùí, üôé «ðñÝðåé íá âãåé ìðñïóôÜ ï äÞìïò êáé íá äþóåé êáëýôåñç èÝóç óôïí ðïäçëÜôç. Íá äåßîåôå üôé îïäåýåôå ÷ñÞìáôá, áóêåßôå ðïëéôéêÝò ãéá áõôüí þóôå íá êáôáëÜâåé üôé êÜíåé ôçí óùóôÞ åðéëïãÞ ìå ôï ðïäÞëáôï».

Ï

ÐéåñéÝáò áóôõíïìéêüò ×ñÞóôïò ÄÝëëáò óõíå÷ßæåé ôçí ðåôõ÷çìÝíç ðáñïõóßá ôïõ óôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò Äéåèíïýò ¸íùóçò Áóôõíïìéêþí (åëëçíéêü ôìÞìá), áðü ôç èÝóç ôïõ ÁíôéðñïÝäñïõ, ìåôÜ ôçí åê íÝïõ åêëïãÞ ôïõ óôï Ä.Ó., êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí åêëïãþí ôçò Ýíùóçò, ðïõ Ýãéíáí áìÝóùò ìåôÜ ôï ôÝëïò ôùí åñãáóéþí ôïõ 27ïõ óõíåäñßïõ, ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôçí ðåñáóìÝíç åâäïìÜäá óôçí Ðéåñßá.

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 6 ΜΑΙΟΥ 2011  

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 6 ΜΑΙΟΥ 2011

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 6 ΜΑΙΟΥ 2011  

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 6 ΜΑΙΟΥ 2011