Page 1

ÐÅÌÐÔÇ 17 ÌÁÑÔÉÏÕ 2011

Åôïò 35ï Áñ.Öýëëïõ 8622

www.olympio-bima.gr

ÔéìÞ Öýëëïõ 0,75 Åõñþ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ ÅêäïôéêÞ åíçìåñùôéêÞ É.ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Ãñáöåßá -Ôõðïãñáöåßá ÂÏÔÓÇ 18 ÔÇË. 38920, 33633, 38606, 46790-92 FAX 20672 www.olympio-bima.gr e-mail ol-bhma@otenet.gr & info@olympio-bima.gr

Eõñþðç: ôï êáëü, ôï êáêü êáé ôï ïõôïðéêü óåíÜñéï ’ ÔÏ ÏÕÔÏÐÉÊÏ ÓÅÍÁÑÉÏ ÔÏÕ ÃÉÁÍÍÇ ÊÏÑÏÌÇËÇ

Ð

Ýñá áðü ôá äýï óåíÜñéá ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç óôá ïðïßá áíáöåñèÞêáìå óôï ÷èåóéíü ìáò öýëëï õðÜñ÷åé êé Ýíá ôñßôï. Áõôü ðïõ óõíáðïöÜóéóáí ïé ÷þñåò ôçò ËáôéíéêÞò ÁìåñéêÞò êáé ðïõ êÜíåé ôá ðñþôá âÞìáôÜ ôïõ. Ïõôïðéêü ßóùò, ãéá ôá äåäïìÝíá ôçò Å.Å. ¼ìùò áðïôåëåß Ýíá – ôï ìïíáäéêü ßóùò, áí êáé äåß÷íåé ìáêñõíü- üñáìá ìéáò äçìïêñáôéêÞò, ðñáãìáôéêÜ ÅíùìÝíçò êáé äçìïêñáôéêÞò Åõñþðçò ôçò óõíåñãáóßáò êáé ôçò áëëçëåããýçò. Óôá ðëáßóéá ìéáò ôÝôïéáò Åõñþðçò, ìðïñåß êáé ç ÷þñá ìáò, ìå ôçí ðñïûðüèåóç âÝâáéá üôé èá áëëÜîåé íïïôñïðßá êáé èá õëïðïéÞóåé ôéò áðáéôïýìåíåò ìåôáññõèìßóåéò êáé ðñïóáñìïãÝò, íá îåðåñÜóåé ôçí êñßóç êáé íá åõçìåñÞóåé.

ÍÝï “Ôåéñåóßᔠðñïùèåß ôï Õð. Ïéêïíïìéêþí

ÓÅ ÂÁÈÉÁ ÊÑÉÓÇ Ç ÏÉÊÏÄÏÌÉÊÇ ÄÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÁ ÓÔÇÍ ÊÁÔÅÑÉÍÇ

ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÏ ÖÁÊÅËÙÌÁ

Óå åëåýèåñç ðôþóç ïé ïéêïäïìéêÝò Üäåéåò ÂÁÓÉËÇÓ ÔÁÂÁÍÔÆÇÓ : «ÏÉ ÏÉÊÏÄÏÌÉÊÅÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ ÂÑÉÓÊÏÍÔÁÉ ÓÔÁ ÏÑÉÁ ÔÇÓ ÊÁÔÁÓÔÑÏÖÇÓ»

ãéá ÷ñÝç óôïí äçìüóéï ôïìÝá ÄÇÌÏÓÉÏ, ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÁ ÔÁÌÅÉÁ, ÄÇÌÏÕÓ, ÄÅÊÏ, ÊÁÉ ÊÁÈÅ ÁËËÏ ÄÇÌÏÓÉÏ ÖÏÑÅÁ

ÓÅË.8

ÁÍÔÉÈÅÔÇ Ç ÅËÌÅ ÐÉÅÑÉÁÓ

Ç óõã÷þíåõóç ôùí Ëõêåßùí Êïëéíäñïý – Áéãéíßïõ

ÓÅË.5

ÓÅË.3

ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÔÏÕÓ ×ÈÅÓ ÔÏ ÌÅÓÇÌÅÑÉ ÓÅË.12

Ï ÐÁÍ. ØÙÌÉÁÄÇÓ ÁÐÏ ÔÇÍ ÊÁÔÅÑÉÍÇ ÃÉÁ ÔÉÓ ÓÕÍÅÍÙÓÅÉÓ ÔÙÍ Ó×ÏËÅÉÙÍ:

ÔÅËÉÊÏÓ ÊÕÐÅËËÏÕ ÅÐÓ ÐÉÅÑÉÁÓ

«Äéêáéïëïãßá üôé ç óõã÷þíåõóç ó÷ïëåßùí ãßíåôáé ãéá ðáéäáãùãéêïýò ëüãïõò» ÓÕÍÅÄÑÉÁÓÇ ÔÇÓ ÅÊÔÅËÅÓÔÉÊÇÓ ÅÐÉÔÑÏÐÇÓ ÔÇÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ

Åãñáøå éóôïñßá ï ÅñìÞò Åîï÷Þò ÐÞñå ôï ôñüðáéï ÅÈÍÉÊÏÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ - ÅÑÌÇÓ ÅÎÏ×ÇÓ 0-0 (0-1 óôçí ðáñÜôáóç)

ÓÅË.8

Ðñüóêëçóç Ìå éäéáßôåñç ÷áñÜ óáò ðñïóêáëþ óôá åãêáßíéá ôïõ éáôñåßïõ ìïõ ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèïýí ôï ÓÜââáôï 19 Ìáñôßïõ 2011 óôéò 8ìì. Ç ðáñïõóßá óáò èá ìå ôéìÞóåé éäéáßôåñá.

Ìå åêôßìçóç ÐáðáúùÜííïõ Ä. ÉùÜííçò Åéäéêüò Êáñäéüëïãïò

Ðáñèåíßïõ ÂáñäÜêá 24/1ïò üñïöïò/Ô.Ê. 60100 Êáôåñßíç Ôçë. 23510 30930/fax: 23510 30931 / Êéí.: 6948604296 email:papaioannoõioannis@hotmail.gr

ÓÅË.5

ÓÅË.6

ÐÁÐÁÚÙÁÍÍÏÕ Ä. ÉÙÁÍÍÇÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÏÓ

ÁíôéäñÜóåéò ôùí äáóêÜëùí ãéá ôï «ëïõêÝôï» óå 21 äçìïôéêÜ êáé 13 íçðéáãùãåßá

ÅÍÙÓÇ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÙÍ ÕÐÁËËÇËÙÍ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ

ÅÍÙÓÇ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÙÍ ÕÐÁËËÇËÙÍ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ

Ç ¸íùóç Áóôõíïìéêþí ÕðáëëÞëùí Íïìïý Ðéåñßáò åêöñÜæåé ôá èåñìÜ ôçò óõã÷áñçôÞñéá óôïí Ôáîßáñ÷ï ê. ÏÖÅÉÄÇ Óõìåþí ãéá ôçí ðñïáãùãÞ ôïõ êáé ôçí áíÜëçøç ôçò èÝóçò ôïõ Áóôõíïìéêïý Äéåõèõíôïý ôçò ÁóôõíïìéêÞò Äéåýèõíóçò ËÜñéóáò Ôïõ åõ÷üìáóôå êáëÞ åðéôõ÷ßá óôï äýóêïëï Ýñãï ôïõ. Ãéá ôï Ä.Ó. Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ Ï ÃÅÍ. ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ ÖÙÔÇÓ ÄçìÞôñéïò ÐÁËÁÓÊÁÓ Ìé÷áÞë

Ç ¸íùóç Áóôõíïìéêþí ÕðáëëÞëùí Íïìïý Ðéåñßáò åêöñÜæåé ôá èåñìÜ ôçò óõã÷áñçôÞñéá óôïí Ôáîßáñ÷ï ê. ÖÙÔÏÐÏÕËÏ ÁèáíÜóéï ãéá ôçí ðáñáìïíÞ ôïõ óôç èÝóç ôïõ Áóôõíïìéêïý Äéåõèõíôïý ôçò ÁóôõíïìéêÞò Äéåýèõíóçò Ðéåñßáò êáé ôïõ åý÷åôáé êáëÞ åðéôõ÷ßá óôï äýóêïëï Ýñãï ôïõ. Ãéá ôï Ä.Ó. Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ Ï ÃÅÍ. ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ ÖÙÔÇÓ ÄçìÞôñéïò ÐÁËÁÓÊÁÓ Ìé÷áÞë

Óõã÷áñçôÞñéá

ÓÕÃ×ÁÑÇÔÇÑÉÁ ÓÔÏÍ ÔÁÎÉÁÑ×Ï ÐÅÆÉÊÏÕ ÊËÅÏÌÅÍÇ ÊÏÕÑÔÇ Ãéá ôçí áîéïêñáôéêÞ óïõ ðñïáãùãÞ áðü ôï âáèìü ôïõ ÓõíôáãìáôÜñ÷ç óå Ôáîßáñ÷ï ôïõ Åëëçíéêïý Óôñáôïý. Íïéþèù ôçí áíÜãêç íá óå óõã÷áñþ êáé íá óïõ åõ÷çèþ åéò áíþôåñá. Ï ößëïò óïõ Ãéþñãïò ×áôæçêþóôáò ðñþçí ÁíôéäÞìáñ÷ïò Êáôåñßíçò

Óõã÷áñçôÞñéá

ÅÍÙÓÇ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÙÍ ÕÐÁËËÇËÙÍ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ

Óõã÷áñçôÞñéá

Ç ¸íùóç Áóôõíïìéêþí ÕðáëëÞëùí Íïìïý Ðéåñßáò åêöñÜæåé ôá èåñìÜ ôçò óõã÷áñçôÞñéá óôïí õðïóôñÜôçãï ê. ÊÁÍÁËÇ Âáóßëåéï ãéá ôçí ðáñáìïíÞ ôïõ óôç èÝóç ôïõ Ãåíéêïý Áóôõíïìéêïý Äéåõèõíôïý ôçò ÃåíéêÞò ÁóôõíïìéêÞò Äéåýèõíóçò ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò êáé ôïõ åý÷åôáé êáëÞ åðéôõ÷ßá óôï äýóêïëï Ýñãï ôïõ. Ãéá ôï Ä.Ó. Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ Ï ÃÅÍ. ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ ÖÙÔÇÓ ÄçìÞôñéïò ÐÁËÁÓÊÁÓ Ìé÷áÞë

×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

Ó

ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÖÙÊÁÚÄÇÓ Áíô/ðïò Í.Ðéåñßáò

ÅéñÞíçò 31, Êáôåñßíç Ôçë.: 23510 36671, 23510 79787 Fax: 23510 36638 e-mail:katerini@speedex.gr http://www.speedex.gr

Á÷ ÅëëÜäá!...

å êáéñïýò êñßóçò ç óôñïöÞ, óôçí áõôÜñêåéá, åßíáé üôé ÷ñåéÜæïíôáé ïé ìéêñïóõíôáîéïý÷ïé, üðùò ôï æåýãïò Áöåíôïýëç. Ãéá äéáóêÝäáóç, ìåôÜ äçìïóßùí èåáìÜôùí, ïýôå êïõâÝíôá öõóéêÜ. Ç óýíôáîç äåí öôÜíåé ãéá ôá áðïëýôùò áíáãêáßá. ÓõíôñïöéÜ ôïõò áðïôåëåß ç ôçëåüñáóç. Ìüíï ðïõ ôá êáíÜëéá, óôïõò ÷áëåðïýò êáéñïýò ðïõ æïýìå, âïëåýïíôáé ìå «reality shows». Öáßíåôáé üôé ç öôÞíéá «ôñþåé êáé ôéò êáëÝò ðáñáãùãÝò! Ï èåßïò åäþ êáé ðïëý êáéñü Ý÷åé èÝóåé óôïí åáõôü ôïõ Ýíá åñþôçìá. Ðüóï «ñßáë» åßíáé ðñáãìáôéêÜ êÜèå «ñéÜëéôé»; ÌÞíåò ïëÜêåñïõò ç óêÝøç áõôÞ ôñéâÝëéæå ôï ìõáëü ôïõ, ÷ùñßò íá ôçí ðåé êÜðïõ ãéá íá îáëáöñþóåé! ¼÷é üôé ôïõ ëåßðåé ç ôüëìç. «Ôé Ý÷åé ï öôù÷üò íá öïâçèåß;», ìå ï÷ôþ äåêáåôßåò êáé âÜëå, óôçí ðëÜôç. Ôï áíôßèåôï ìÜëéóôá. ¸ìáèå íá ìçí ïññùäåß, ðñï ïõäåíüò êéíäýíïõ. Äåí åß÷å üìùò îåêáèáñßóåé êÜðïéåò áðáíôÞóåéò, ìÝóá ôïõ, êáé ðñïôßìçóå ôç óéùðÞ. ÌÝ÷ñé ðïõ Üñ÷éóå ôï íÝï «ñéÜëéôé»: «The real housewives of Athens». Ìüëéò åßäå ôá ðñþôá «ôñÝéëåñ» áíáöþíçóå: «Áí åßíáé Ýôóé ïé ðñáãìáôéêÝò íïéêïêõñÝò, ç óýæõãïò, êõñßá Ðïëõôßìç, ôé åßíáé;(!)» ÐåæÝ õðïâïëÝá, åëëåßøåé Ýìðíåõóçò êáé âåíæßíçò! Ï èåßïò äéêáéïýôáé íá ïññùäÞóåé ðñï êÜðïéùí ðñïêëçôéêþí óôéãìéüôõðùí ôïõ íÝïõ ñéÜëéôé ãéá ôç óçìåñéíÞ êïéíùíéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá, ùò ëÜôñçò ôçò ëïãïôå÷íßáò, ìå ðñïôßìçóç, óôçí ðïßçóç, êáé áäõíáìßá óôïí Áëåîáíäñéíü. ÕðÜñ÷ïõí âÝâáéá êé Üëëïé ðïéçôÝò, êáëýôåñïé ßóùò, áëëÜ «ðåñß ïñÝîåùò»… Êïëïêõèüðéôá! Ðþò íá ôç ãåõôåß üìùò, ï Áöåíôïýëçò, üôáí ç óýæõãïò áöÞíåé ôá ôçëåïðôéêÜ ìáãåéñÝìáôá ãéá íá ðéÜóåé ôá «ñéÜëéôé’ò»; Ðþò;… ÕðïâïëÝá, Ýðñåðå êé åóý íá äéóôÜóåéò, ðñéí ðáñáóõñèåßò áðü ôï «lifestyle», êáé óôñùèåßò, ìåôÜ óõæýãïõ êáé ôÝêíùí, Ýíáíôé ôçëåïñÜóåùò, ãéá íá ðáñáêïëïõèÞóåéò êÜðïéï «ñéÜëéôé». Áò Ý÷åé ôç óÞìáíóç «ÊáôÜëëçëï ãéá üëïõò». Áí äåí äßóôáóåò ôþñá- Ï èåßïò èá óïý áðïíåßìåé ôï «ïññùäþ», üôáí áíïßîåéò êáé êáíÝíá âéâëßï!- ßóùò êëÜøåéò ìå ìáýñï äÜêñõ, óôï

ìÝëëïí. ÌáêÜñé, ï Èåüò, íá ôïí âãÜëåé øåýôç! Ôé óõìâáßíåé ïëüãõñá, ôçí þñá ðïõ ç êáèåìßá, áðü ôéò «ÍïéêïêõñÝò ôùí Áèçíþí», åðéôñÝðåé íá äåéò ôï äéêü ôçò «÷Üïõæ»- «÷áïõæÜñá» ëÝåé ï èåßïò ôç óðéôáñþíá óôá åããëÝæéêá!-ìðáßíïíôáò ôáõôü÷ñïíá óôï äéêü óïõ öôù÷éêü, áðü ôçëåïñÜóåùò. Ï Áöåíôïýëçò áíáöÝñåé êÜðïéåò åéäÞóåéò, áò ðïýìå ùò «áðåñéôßö»! 1. ÐÝñá áðü ôá êáëÜ ìáíôÜôá ôùí Âñõîåëëþí, Ý÷ïõìå äåóìåõôåß ãéá éäéùôéêïðïéÞóåéò äçìüóéáò ðåñéïõóßáò 50 äéó. åõñþ ìÝ÷ñé ôï 2015. ÁõôÞ äåí Ýðñåðå íá ôçí áöÞóïõìå óôá ðáéäéÜ ìáò; ¸íá Ý÷åé íá ðåé ãéá ôïõò êõñßïõò äéá÷åéñéóôÝò ôïõ ðáñåëèüíôïò. ¢îéïé! 2. Óôçí åêðáßäåõóç, ïé õðåñáóðéóôÝò ôùí óõã÷ùíåýóåùí ôùí ó÷ïëåßùí åðéêáëïýíôáé ðáéäáãùãéêïýò ëüãïõò êáé ïé áíôßðáëïé öùíÜæïõí üôé èá ãßíåé ôçò óõã÷þíåõóçò! Ï Áöåíôïýëçò óêüðåõå íá êÜíåé ìéá åéóÞãçóç «ðåñß áíá÷ùíåýóåùí» áëëÜ Ý÷åé Üëëåò êáÀëåò. ÕðïâïëÝá, áí äåí êáôÜëáâåò, Üíïéîå êáíÝíá ëåîéêü. Áí óïý âñßóêåôáé!... 3. Óôç ìáêñéíÞ Éáðùíßá, ìå ôéò èáõìáóôÝò åðéäüóåéò, ï ÅãêÝëáäïò áðÝäåéîå üôé: «Ôá ðñÜãìáôá ôá üìïñöá, üóï ôá èÝëåéò ÷Üíïíôáé ôõ÷áßá, êé áò øÜ÷íåéò óå ðïëõüñïöá, óôá õðüãåéá åßíáé ç èÝᅻ ðïõ ëÝåé ôï ôñáãïýäé. ×éëéÜäåò íåêñïß êáé áãíïïýìåíïé, åíþ ï öüâïò ôçò ñáäéåíÝñãåéáò áðåéëåß ôçí õöÞëéï. Óôç óåéóìïãåíÞ ÅëëÜäá «îåóêïëßóáìå», áðü ôçëåïñÜóåùò, óôçí «ôÞîç êáñäéÜò ôùí áíôéäñáóôÞñùí»! ÌÜëëïí üìùò, êÜðïéïé êïéìüìáóôå ìå Ýíá êÜäñï, êñåìáóìÝíï ðÜíù áðü ôá êåöÜëéá ìáò! Áí ôý÷åé êáé âãåé êáíÝíáò öùôïãñáößá, ìå êïñíßæá, íá óôåßëåé Ýíá áíôßãñáöï, óôïí èåßï. Ôá åããüíéá èá ôçí «êñåìÜóïõí» óôï “Face book»! ÓÅË.12


2 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÅÌÐÔÇ 17 ÌÁÑÔÉÏÕ 2011

Ôï ÈÝáôñïí Commedia ðáñïõóéÜæåé

Íßêïò ÄéáêïãéÜííçò

«Ç óïíÜôá ôïõ Óåëçíüöùôïò»

Ï ýðíïò ôùí áãáëìÜôùí

Åêäüóåéò “ÊÁËÅÍÔÇӔ

ÌÝ÷ñé ðïéï óçìåßï ìðïñåß Ýíáò óõããñáöÝáò íá øçëáößóåé ôá áñãÜ âÞìáôá ôçò áíèñþðéíçò ðáñïõóßáò ðÜíù óôç ãç; Ðüóï äáéìïíéêüò ìðïñåß íá åßíáé ãéá íá öõëëïìåôñÞóåé áãùíßåò êáé ðÜèç óôïí Üðåéñï ÷ñüíï êáé íá äåßîåé ôïí ðáñáëïãéóìü ðïõ âñßóêåôáé óå ìéá áêìÞ ðïõ üóï ðÜåé êõñéáñ÷åß óôçí ýëç åíÜíôéá óôï ðíåýìá êáé ôï óõíáßóèçìá; Áóýëëçðôá, ìå âÞìá ôá÷ý, ðëáíÜôáé ç áðåéêüíéóç åíüò åýñùóôïõ ìçíýìáôïò íá æùíôáíåýåé ðÜíù óôï ÷áñôß. ¸íáò óõããñáöÝáò äåí åßíáé ðïôÝ äáéìïíéêüò. ÁöïõãêñÜæåôáé, øá÷ïõëåýåé êáé åñìçíåýåé ôéò áíÜóåò ðïõ æùíôáíåýïõí êáé ðñïóðáèïýí íá âñïõí ôï äñüìï ôïõò. Êáé áìÝóùò ìåôÜ ðñïóðáèåß íá äåßîåé, íá ðáñïõóéÜóåé ôç äéêÞ ôïõ áãùíßá ãéá áõôü ðïõ ãßíåôáé, ãéá áõôü ðïõ ðÜåé íá ãßíåé. Ï ÃéÜííçò ÄéáêïãéÜííçò óôï ôåëåõôáßï ôïõ âéâëßï “Ï ¾ðíïò ôùí ÁãáëìÜôùí” áðëþíåé ìðñïóôÜ óôá Ýêðëçêôá ìÜôéá ìáò êáé ôçí áíßäåá åöçóõ÷áóìÝíç øõ÷Þ ìáò ôçí áãùíßá ôïõ ãéá ôçí ðïñåßá ôïõ ðëÝïí íïÞìïíïò üíôïò åðß ôçò ãçò. ÁãùíéÜ êáé áíáñùôéÝôáé ãéá ôçí áðþëåéá ôçò åëðßäáò ðïõ óõññéêíþíåôáé óå Ýíá âáèý óêïôåéíü ôïýíåë ðïõ óõíå÷þò ôï óêÜâïõìå êáé ôï ìåãáëþíïõìå. Ï “¾ðíïò ôùí ÁãáëìÜôùí” åßíáé ï åöçóõ÷áóìüò ðïõ ÷áñáêôçñßæåé ôç óýã÷ñïíÞ ìáò åðï÷Þ êáé áöÞíåé íá

“Ôá áãÜëìáôá ìéëïýí óôïõò ðïéçôÝò, áöïõãêñÜæïíôáé ôçí áíÜóá ôùí áðåëðéóìÝíùí, ìéêñáßíïõí, ôáðåéíþíïíôáé, ìÝíïõí áéþíåò óôç âñï÷Þ, ôï êñýï. Ñéãïýí óôç óêéÜ âÝâçëùí ÷åñéþí ðïõ Þñèáí ìå ëïóôïýò íá ôá ðÜñïõí ìáêñéܔ. êáôáóôñáöåß ü,ôé êáëü ìðïñåß íá Ý÷åé äçìéïõñãÞóåé ôï áíèñþðéíï ìõáëü. Ç Üêñáôç åðéèõìßá ìáò ãéá êáôáóôñïöÞ ðïõ åðéìåëþò êáëýðôåôáé áðü ôçí õëéóôéêÞ ðñüïäï êáé ôçí åêñçêôéêÞ åîÝëéîç öôÜíïíôáò óôï óçìåßï ìéáò áíÝëåãêôçò ðïñåßáò. Ç áðåéëÞ áöÞíåôáé íá áéùñåßôáé êáé íá ðëáíÜôáé êáôáóôñÝöïíôáò óéãÜ óéãÜ áõôü ðïõ ôï ðíåýìá Ý÷åé äçìéïõñãÞóåé. “ÊÜðïéïé, ðáñáäïìÝíïé óôçí áðüãíùóç, Ýëå-

ãáí ðþò óåéñÜ åß÷áí áêüìç êáé ôá êôßñéá, êÜèå êïììÜôé ôïõ ôå÷íéêïý ðïëéôéóìïý, ðþò åí ôÝëåé ï ßäéïò ï ðëáíÞôçò Ýìïéáæå íá èÝëåé í’ áðáëëáãåß áðü ôï êáñêßíùìá ðïõ ëÝãåôáé Üíèñùðïò!” Ï “¾ðíïò” äåí åßíáé ìéá áðåéëÞ ôñïìïëáãíåßáò áëëÜ

“Êáé óõíÝ÷éóå íá êáôáöÝñåôáé åíÜíôéá óôá áññùóôçìÝíá ìõáëÜ, ó’ åêåßíïõò ðïõ åôïéìÜæïõí ôï ìÝëëïí êáôáðþò ôï åðéèõìïýí”. ôï êáìðáíÜêé ãéá ôçí áöýðíéóç áðü Ýíáí ýðíï ðïõ áðåéëçôéêÜ êáé óáí íáñêùôéêü ðñïóðáèåß êáé åðéâÜëëåé ôç äýíáìÞ ôïõ. Åßíáé ç ðïñåßá ðïõ èá ìåôáâÜëåé ôçí åîÝëéîç óôï êáôÜ ðþò ôçí èÝëåé ìéá Üëëç äýíáìç. Ìéá äýíáìç ðïõ äåí Ý÷åé ó÷Ýóç ìå ôï óõíáßóèçìá ïýôå ìå ôçí áðüëáõóç åíüò Þñåìïõ ðñùéíïý ðïõ îõðíÜ äßðëá óå ìéá ìáêÜñéá èÜëáóóá. Ðëçèþñá ìçíõìÜôùí ÷ùñßò ß÷íïò äéäá÷Þò äéáññÝïõí ôéò óåëßäåò ðïõ áãùíéïýí áí èá êáôáöÝñïõí íá ìáò ôñïìÜîïõí. Äåí èÝëïõí áõôü. Áãùíéïýí áí ìðïñïýí íá êáôáöÝñïõí íá áöõðíßóïõí ôç íçíåìßá ðïõ âñßóêåôáé óå ìéá ÷åéìÝñéá íÜñêç. Íá äéáëýóïõí ôï Üóðñï ÷éüíé ðïõ ìå ôçí ïìïñöéÜ ôïõ êáëýðôåé êáé åîáöáíßæåé ôçí ïìïñöéÜ ôçò æùÞò äéÜ÷õôç óôï çìåñïëüãéï ôçò Ìðñéãêßôå! Ç ìïëõóìÝíç áôìüóöáéñá ðïõ çäïíßæåôáé

“Ìéóåß ôï ðíåýìá ãéáôß ôï öïâÜôáé. ÎÝñåé êáëÜ ðþò ó’ Ýíá Ýñãï ôÝ÷íçò äéáôçñåßôáé áêÝñáéï ôï ðíåýìá ôïõ äçìéïõñãïý. ¼ôáí ëïéðüí ôï êáôáóôñÝöåé, óêïôþíåé ôáõôü÷ñïíá ìÞíõìá êáé êáëëéôÝ÷íç”. íá ôáîéäåýåé ÷ùñßò öñáãìïýò óôá óýíïñá áãêáëéÜæåé ìå ðÜèïò ôçí áíèñþðéíç ýðáñîç êáé ôá äçìéïõñãÞìáôÜ ôçò êáé ôá áðéèþíåé ìå ðÜôáãï óôç óéùðÞ. ÊõíçãÜåé Ýíá ìáñôõñéêü ôÝëïò. ÁéìáôçñÝò ðåñéãñáöÝò, åéêüíåò âõèéóìÝíåò óôï óêïôÜäé ðïõ æçôïýí áðåãíùóìÝíá öùò ãéá íá îáíáæÞóïõí, íá áðïöýãïõí ôçí íçöáëéüôçôá åíüò ýðíïõ ðïõ èÝëåé íá êåñäßóåé ôá ðÜíôá, áðïêñïõóôéêÝò õðïøßåò ãéá Ýíá èÜíáôï ðïõ ðñïóåããßæåé êáé êáôáóôñÝöåé âÞìáôá ðïõ ðëÝïí ïðéóèï÷ùñïýí. ÁðïìÝíåé Ýíáò èÜíáôïò ðïõ ãëõêÜ åéó÷ùñåß óôï ìÝóá ìáò. Ðüóï èá áíôéäñÜóïõìå; Ðüóï èá áíôÝîïõìå; ÄéáâÜóôå áõôü ôï âéâëßï. Êáé üôáí ôï ôåëåéþóåôå, êëåßóôå ôá ìÜôéá. ¼÷é ãéá íá êïéìçèåßôå. Ãéá íá óêåöôåßôå!

Ôïõ ÃéÜííç Ñßôóïõ

¢öçóÝ ìå íÜñèù ìáæß óïõ….

¸íáò óðáñáêôéêüò ìïíüëïãïò, ìéá áöïðëéóôéêÞ åîïìïëüãçóç ãéá ôç ìïíáîéÜ, ôçí åñùôéêÞ åðéèõìßá, ôçí áíÜãêç ôïõ Üëëïõ, ôç æùÞ ðïõ ëéãïóôåýåé, ôçí ðáñçãïñéÜ ôçò ìíÞìçò. ÔåëéêÜ, ç åñùôéêÞ åðßêëçóç ðáñáìÝíåé áíåðßäïôç, ï ìïíüëïãïò äåí êáôáöÝñíåé íá ãßíåé äéÜëïãïò, ï áðïäÝêôçò ðáñáìÝíåé áäéÜâñï÷ïò. ÁëëÜ õðÞñîå óô’ áëÞèåéá áðïäÝêôçò; ÌÞðùò ðñüêåéôáé ãéá öáíôáóßùóç ôçò þñéìçò ãõíáßêáò, ìÞðùò “åðéíïåߔ ôïí íåáñü áêñïáôÞ ôçò ãéáôß ôïí Ý÷åé áíÜãêç, ìÞðùò üëá áõôÜ ôá ëüãéá óðáôáëÞèçêáí Üäéêá, áðåõèýíèçêáí ó’ Ýíá “ðïõêÜìéóï áäåéáíü”; Ãõíáßêá: ÔåñÝæá Åõãåíßäïõ Óêçíïèåóßá: ÈáíÜóçò Ìáñãáñßôçò ÈÅÁÔÑÏÍ COMMEDIA-ÓÂÏÑÙÍÏÕ 40 ÔÇË.6978148507 ¸íáñîç ðáñáóôÜóåùí: ÓÜââáôï 19ÊõñéáêÞ 20 Ìáñôßïõ 2011

ÓÔÏ ÐËÁÉÓÉÏ ÔÇÓ ÐÅÑÉÏÄÅÉÁÓ ÔÏÕÓ

Óõíáõëßá ôùí Voodoo Healers óôï Sin City

Ô

á äéáðéóôåõôÞñéá ôïõò Ýäùóáí ãéá ìéá áêüìá öïñÜ ïé Voodoo Healers ôï âñÜäõ ôïõ ÓáââÜôïõ äßíïíôáò ôçí ðñïãñáììáôéóìÝíç ôïõò óõíáõëßá óôï Sin City óôçí Êáôåñßíç, óôï ðëáßóéï ôçò ðåñéïäåßáò ðïõ ðñáãìáôïðïéïýí ìÝóá óôï ÌÜñôéï. Ôï êïéíü ôçò Êáôåñßíçò åß÷å ôçí åõêáéñßá íá ôïõò áðïëáýóåé êáé äåí ôçí Üöçóå íá ðÜåé ÷áìÝíç, óå ìéá ìïõóéêÞ ðáñÜóôáóç ðïõ êñÜôçóå ôï êÝöé óå õøçëÜ åðßðåäá. ¸ôóé, ôç âñáäéÜ ôçò óõíáõëßáò ïé ößëïé ôïõ ñïê åí ñïë óôçí Êáôåñßíç ÷üñåøáí ôñáãïýäéóáí êáé äéáóêÝäáóáí ìå ôá ôñáãïýäéá ôïõ óõãêñïôÞìáôïò, áëëÜ êáé ôéò äéáóêåõÝò êëáóóéêþí êïììáôéþí óôéò ïðïßåò ïé Voodoo Healers Ýäùóáí âÝâáéá ôï äéêü ôïõò óôßãìá. Áîßæåé íá óçìåéùèåß êáé ç ðáñïõóßá ôùí Áéãéíéùôþí rewind, ïé ïðïßïé åìöáíßóôçêáí ãéá ðñþôç öïñÜ óôï Sin City, áëëÜ áí êáé íÝïé Ý÷ïõí ìéá ðáñïõóßá åíþ åß÷áí äçëþóåé êáé óõììåôï÷Þ óôï öåóôéâÜë ìáèçôéêþí óõãêñïôçìÜôùí schoolwave. ÐëÝïí, Ý÷ïíôáò ïëïêëçñþóåé ÷èåò ôï âñÜäõ ôçí ðåñéïäåßá ôïõò óå ÐÜôñá, ÁèÞíá, Êáôåñßíç êáé Èåóóáëïíßêç, ïé Voodoo Healers óõãêåíôñþíïíôáé óôá ó÷Ýäéá ôïõò, ðïõ ìåôáîý Üëëùí ðåñéÝ÷ïõí êáé ôçí êõêëïöïñßá êïììáôéþí ôïõò óå óõëëïãÞ ìáæß ìå Üëëá åëëçíéêÜ êáèþò êáé óõãêñïôÞìáôá áðü Âïõëãáñßá êáé Óåñâßá.

ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏÓ ÅÕÊÁÑÐÉÄÇ ôçë. 34551-2 ÓÇÌÅÑÁ

ÓÕËËÏÃÏÓ ÃÏÍÅÙÍ – ÊÇÄÅÌÏÍÙÍ & ÖÉËÙÍ Á.ìå.Á Í. ÐÉÅÑÉÁÓ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Ï Óýëëïãïò ÃïíÝùí Êçäåìüíùí & Ößëùí Áôüìùí ìå Áíáðçñßåò (Á.ìå.Á) èá ðñáãìáôïðïéÞóåé ôïí åôÞóéï ÷ïñü ôïõ ôï ÓÜââáôï 19 Ìáñôßïõ 2011 êáé þñá 09.00 ôï âñÜäõ óôï ïéêïãåíåéáêü êÝíôñï «ÅËÉÁ». ÐñïóêëÞóåéò äéáôßèåíôáé óôï êáöåíåßï «ÊÏÌÐÏËÏÚ» äéåýèõíóç Á´ ðÜñïäïò Êïëéíäñïý ìå ôçëÝöùíï 23510-78930 êáé ôï âñÜäõ ôïõ ÓáââÜôïõ (çìÝñá äéåîáãùãÞò ôïõ ÷ïñïý) óôçí åßóïäï ôïõ ÊÝíôñïõ.

“ÌÉÁ ÖÏÑÁ ÊÉ ÅÍÁ ÌÙÑϔ ÊÙÌÙÄÉÁ ÌÅ ÔÏÕÓ Ð.ÖÉËÉÐÐÉÄÇ ÊÁÉ Ó. ÌÐÏÕËÁ ÐÁÍÅËËÇÍÉÁ ÐÑÅÌÉÅÑÁ

“ÅÉÌÁÉ ÔÏ ÍÏÕÌÅÑÏ ÔÅÓÓÅÑÁ” ÐÁÍÅËËÇÍÉÁ ÐÑÅÌÉÅÑÁ!

“Ï ËÏÃÏÓ ÔÏÕ ÂÁÓÉËÉÁ” ÕÐÏØÇÖÉÁ ÃÉÁ 12 ÏÓÊÁÑ ÊÏËÉÍ ÖÅÑÈ(ÏÓÊÁÑ Á ÁÍÄÑÉÊÏÕ ÑÏËÏÕ) ÊÁÉ ÔÆÅÖÑÉ ÑÁÓ

ÆÏÕÌÐÁÉÏÓ ÊÁÉ ÉÏÕËÉÅÔÁ ÓÔÁ ÅËËÇÍÉÊÁ ÓÅ 3D

“TOY STORY3” ÓÔÁ ÅËËÇÍÉÊÁ OÓÊÁÑ ÊÁËÕÔÅÑÇÓ ÔÁÉÍÉÁÓ ÊÉÍ. Ó×ÅÄÉÙÍ ÊÁÉ ÊÁËÕÔÅÑÏÕ ÔÑÁÃÏÕÄÉÏÕ

Ãéá ôï Ä.Ó. Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÓÏËÄÁÔÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ Éäéïêôçóßá - ¸êäïóç ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ É. ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Åêäüôçò -ÄéåõèõíôÞò

Äéáöçìéóôéêü ÔìÞìá:

ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ

ÎÅÍÏÖÙÍ ÌÐÁÑÁËÉÁÊÏÓ

Áñ÷éìáíäñßôçò Éùáêåßì Ïéêïíïìßêïò

ÔÁÓÏÕËÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÄÏÕ

Â.É. Ìüó÷çò, Ã. ÑÜðôçò, Ð. ÁëåêÜêçò, Ã. Ôóéìðïíßäçò, Ä. Íáôóéüò,

Õðåýèõíïò Ôõðïãñáöåßïõ:

Áä. ÅõáããÝëïõ, Ó. ÆÜ÷ïò,

×. ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ

Ê. Äáëáêéïõñßäçò, É. Êáëéáìðüò,

ÌÁÑÉÁ ÊÏÑÏÌÇËÇ

È. Ðáðáêþóôáò, Ñ. ÊïñïìÞëç,

ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ:

Éóì. ÌáêñÞ, Ë. ÔæÝêçò, Ã.Ð. ÊáñáãéÜííçò Áèëçôéêü ñåðïñôÜæ: ÓÐÕÑÏÓ ÓÊÏÕÖÁÓ Ãñáöåßá: Âüôóç 18 60 100 Êáôåñßíç

ÔçëÝöùíá: 23510 33633 - 23510 46790-99

Åóùôåñéêïý ÅôÞóéá: 96 Åõñþ

FAX: 23510 20672

Åëá÷ßóôç: 20 Åõñþ

×åéñüãñáöá ðïõ äçìïóéåýïíôáé

Åîùôåñéêïý ÅôÞóéá: 220 äïë.

Þ ü÷é äåí åðéóôñÝöïíôáé

Ôñáðåæþí-Ïñãáíéóìþí 315 Åõñþ

email: Ol-bhma@otenet.gr

TV ðñüãñáììá

ÅÔ 3 08.30: Disney’s zone 10.00: Ï êýñéïò ðéãêïõßíïò 10.40: Ç åðï÷Þ ôïõ ðáñáìõèéïý 11.00: Äñüìïé ôïõ èñýëïõ 11.30: Ç Üëëç ÅëëÜäá 12.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá 13.35: Óáí óÞìåñá ôïí 20ï áéþíá. 14.15: ¼ëá ãéá ôïí êÞðï 14.30: Ôï ïõñÜíéï ôüîï 15.00: Ï Ëüúíô óôï äéÜóôçìá 15.30: Ï äéáâïëÜêïò ôùí ðñïáóôßùí 16.00: Ïé ìÜãïé ôïõ ÃïõÝâåñëé Ðëåéò 16.30: ÊáëÞ ôý÷ç ÔóÜñëé 17.00: ÊëéìáôéêÞ áëëáãÞ óôçí ÅëëÜäá 18.00: ÓõíÜíôçóáí åõôõ÷éóìÝíïõò ìáóôüñïõò 19.00: Ôñüðïé äéÜóùóçò ôïõ ðëáíÞôç 20.00: ×ñõóÜ êïñßôóéá 21.00: Ç áãÜðç Üñãçóå ìéá ìÝñá 22.00: Äåí Þñèá åäþ ãéá äéáêïðÝò 23.00: ÓêéÝò óôï öùò 24.00: ÎÝíç ôáéíßá

04.15: Õäñüãåéïò 06.00: ÊáëçìÝñá ìå ôïí Ãéþñãï ÁöôéÜ 11.00: Åäþ êáé ôþñá 12.30: Ðïëý ìðëá ìðëá 16.00: Ïóï õðÜñ÷ïõí Üíèñùðïé 17.30: ÅéäÞóåéò 17.45: That’s life 18.45: ÓÞìåñá ìå ôïí ¢êç Ðáõëüðïõëï 21.00: Õäñüãåéïò 21.30: Auto Alter 21.45: Æïýãêëá 01.15: Auto Alter 01.35: Hit parade 02.15: Psych 03.00: ÇñáêëÞò 04.00: Æßíá

06.00: Ôï êëåéäß 06.45: Êéíïýìåíá ó÷Ýäéá 07.30: ÐñùéíÞ ÌåëÝôç 10.00: Íçóôéêïß ðñÜêôïñåò 11.40: Ìáñßá ÜããåëÝ ìïõ 12.30: ÅéäÞóåéò 13.45: Super star 15.45: Áîßæåé íá ôï äåéò 17.45: ÅéäÞóåéò 17.50: Öþôçò êáé Ìáñßá 19.45: ÅéäÞóåéò 21.00: ÎÝíç ôáéíßá 23.15: The mentalist 01.00: Áíåîé÷íßáóôåò õðïèÝóåéò 01.15: Nip/tuck 02.15: ÎÝíç ôáéíßá 04.45: ÌÜãéóóá ôéìùñüò

09.00: Ïé êüñåò ôïõ Ìáê Ëåïíô 09.50: ÊáèçìåñéíÜ 11.00: Áêñáßïé ôáîéäéþôåò 11.30: ÈåñìÝò ðüëåéò 12.30: Ï,ôé ôñþìå 13.00: ÅéäÞóåéò 14.30: Ôüëìç êáé ãïçôåßá 15.30: Ìáãéêüò êüóìïò 16.30: Ç ÷áñÜ ôçò æùãñáöéêÞò 17.00: ÅéäÞóåéò 18.30: ÖõóéêÞ ôå÷íïëïãßá 19.30: Ôï ìõóôÞñéï ôùí ëåõêþí áììüëïöùí 20.30: ÁëçèéíÜ óåíÜñéá 22.00: ÅéäÞóåéò 23.00: ÄÜêñõá óôçí ÁñêôéêÞ 24.00: Cinemania 01.00: Ç ìïõóéêÞ åßíáé ìßá 01.30: ÁñðáêôéêÜ 02.30: Ôüëìç êáé ãïçôåßá 03.30: ÁëçèéíÜ óåíÜñéá 04.30: Ôá êáèçìåñéíÜ 05.30: ÄéáóðïñÜ

NET 06.00: Ôï ðéï ãëõêü ìïõ øÝìá 07.00: ÊáëçìÝñá ÅëëÜäá 10.00: 10 ìå 1 ìáæß 12.50: Ìå áãÜðç 13.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ1 13.50: Áêñùò ïéêïãåíåéáêüí 14.45: Êùíóôáíôßíïõ êáé ÅëÝíçò 16.00: Ôï êáöÝ ôçò ×áñÜò 16.50: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ 1 17.00: ÁóçìÝíéá öåããÜñéá 18.45: ANT 1 news 19.45: Pre game show 20.0O: Europe league Live 22.00: Europe league Live 00.05: European poker tour 02.00: ÁÍÔ1 news 02.10: Ìå áãÜðç 02.00: Europe league Live 03.20: ÊÜñìá 04.10: ÔçëåìÜñêåôéíãê 04.50: Mobile fun 05.30: Ôá öéëáñÜêéá

06.00: ÂÝñá óôï äåîß 07.00: Êïéíùíßá þñá ìÝãá 10.00: Ðñùéíü mou 13.15: Ç æùÞ ôçò Üëëçò 14.00: Äåëôßï åéäÞóåùí 15.00: Çñèå êé Ýäåóå 16.00: ÅðáíÜëçøç åëëçíéêÞò óåéñÜò 16.50: Áðïãåõìáôéíü äåëôßï åéäÞóåùí 17.00: Äýï îÝíïé 18.10: ÐÜôé ç ðéï üìïñöç éóôïñßá 19.00: Ôá ìõóôéêÜ ôçò ÅäÝì 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 21.00: Ç æùÞ ôçò Üëëçò 21.50: Ç ãåíéÜ ôùí 592 åõñþ 23.00: Ïõê áí ëÜâåéò ðáñÜ ôïõ ìç Ý÷ïíôïò 00.50: Ôåëåõôáßá ãåãïíüôá 00.30: Öýãáìå 02.30: Ãéá óÝíá 03.30: Ï óêïñðéüò 04.45: ÔçëåìÜñêåôéíãê 05.30: Öéëïäïîßåò

07.00: ÐÜíù óôçí þñá 10.00: ÊáöÝò ìå ôçí ÅëÝíç 13.00: ÅéäÞóåéò. 13.15: Êïõò êïõò ôï ìåóçìÝñé 16.00: ÄÝóôå ôïõò 17.00: Äåëôßï åéäÞóåùí 18.00: ÏéêïãåíåéáêÝò éóôïñßåò 19.00: ÅéäÞóåéò 20.00: ÊÜôé øÞíåôáé 21.00: ÐÜìå ðáêÝôï 22.00: ÅöéÜëôçò óôç êïõæßíá 23.00: ÏéêïãåíåéáêÝò éóôïñßåò 24.00: ÂñÜäõ 01.00: Ãéá ôçí êáñäéÜ åíüò áããÝëïõ 03.15: Ç êïõæßíá ôçò ìáìÜò 04.15: ÔçëåáãïñÝò 05.30: Êïõò êïõò ôï ìåóçìÝñé

06.00: ÐñùéíÞ åíçìÝñùóç 10.00: Óõìâáßíåé ôþñá 12.00: ÅéäÞóåéò 13.00: ÌÝíïõìå ÅëëÜäá 15.00: ÅéäÞóåéò 16.00: ÎÝíç ôáéíßá 18.00: ÅéäÞóåéò 19.00: ÁöéÝñùìá óôï Âáóßëç Ëïãïèåôßäç 20.00: Ðáíáèçíáúêïò – ÊÜ÷á ËáìðïñÜë 21.00: ÅéäÞóåéò 22.00: Ôï Ýãêëçìá óôïí êõâåñíï÷þñï. 23.00: Ôï êïõôß ôçò Ðáíäþñáò 24.00: ÅéäÞóåéò 01.15: Åãêëçìá êáé Ýñåõíá


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÉÅÑÉÁ

ÁÐÁÍÔÇÓÇ ÔÏÕ ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÕ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ, ÁÍÔÁÃÙÍÉÓÔÉÊÏÔÇÔÁÓ ÊÁÉ ÍÁÕÔÉËÉÁÓ Ê. ÐÁÍÁÃÉÙÔÇ ÑÇÃÁ ÓÅ ÅÑÙÔÇÓÇ ÔÏÕ ÂÏÕËÅÕÔÇ Ê. ÊÏÕÊÏÄÇÌÏÕ

Åîáéñïýíôáé ôïõ áíáðôõîéáêïý íüìïõ ôá åíïéêéáæüìåíá äùìÜôéá

ÁÐÏØÅ ÓÔÉÓ 6 ÔÏ ÁÐÏÃÅÕÌÁ ÓÔÇÍ ÊÅÍÔÑÉÊÇ ÐËÁÔÅÉÁ

ÓõëëáëçôÞñéï óôïí Êïëéíäñü ãéá ôç óõã÷þíåõóç ôïõ Ëõêåßïõ

Ó

ôç äõíáôüôçôá õðáãùãÞò óôï ÅÓÐÁ ðáñáðÝìðåé ìå áðÜíôçóç ôïõ ï õöõðïõñãüò Ïéêïíïìßáò, Áíôáãùíéóôéêüôçôáò êáé Íáõôéëßáò ê. Ðáíáãéþôçò ÑÞãáò ôïõò éäéïêôÞôåò ôùí åíïéêéáæïìÝíùí äùìáôßùí êáé äéáìåñéóìÜôùí áðáíôþíôáò óå ó÷åôéêÞ åñþôçóç ôïõ âïõëåõôÞ Ðéåñßáò Êþóôá ÊïõêïäÞìïõ. Ïé ôïõñéóôéêïß öïñåßò ôùí åíïéêéáæïìÝíùí äùìáôßùí, æçôïýóáí ôçí õðáãùãÞ ôïõò óôïí åðåíäõôéêü íüìï ðñïêåéìÝíïõ íá ôý÷ïõí ôùí ùöåëåéþí ðïõ ðñïêýðôïõí, ðëçí üìùò ôï áßôçìÜ ôïõò äåí Ýãéíå áðïäåêôü. «Óå ìéá ðåñßïäï ïéêïíïìéêÞò êñßóçò, áí ìç ôé Üëëï ôï õðïõñãåßï üöåéëå íá óõìðåñéëÜâåé êáé ôéò ìéêñÝò ôïõñéóôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò, ïéêïãåíåéáêïý ÷áñáêôÞñá óôç ìåãÜëç ôïõò ðëåéïøçößá, ó÷ïëßáóå ï âïõëåõôÞò Ðéåñßáò Êþóôáò ÊïõêïäÞìïò. Åêôüò áí ç ôïõñéóôéêÞ ðñïïðôéêÞ ó’áõôüí ôïí ôüðï äéáóöáëßæåôáé ìüíïí ãéá ôïõò îåíïäï÷åéáêïýò êïëïóóïýò». Ç ÁÐÁÍÔÇÓÇ ÔÏÕ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏÕ «Ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìßáò êáé Áíôáãùíéóôéêüôçôáò êáé Íáõôéëßáò ðåñáéôÝñù êáé óôï ðëáßóéï ôùí áñìïäéïôÞôùí ôïõ ðñï÷ùñåß óå óõãêåêñéìÝíåò ðñùôïâïõëßåò êáé ëáìâÜíåé óåéñÜ ìÝôñùí ïéêïíïìéêÞò êáé áíáðôõîéáêÞò ðïëéôéêÞò (åíßó÷õóç åîáãùãéêïý ðñïóáíáôïëéóìïý åðé÷åéñÞóåùí, Óýóôáóç Åèíéêïý Ôáìåßïõ Åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò êáé ÁíÜðôõîçò-ÅÔÅÁÍ, åðéôÜ÷õíóç êáé åðáíáó÷åäéáóìüò ôïõ ÅÓÐÁ, åíßó÷õóç ôïõ èåóìéêïý ñüëïõ ôçò ÅðéôñïðÞò Áíôáãùíéóìïý, áðëïðïßçóç áäåéïäüôçóçò ìåôáðïéçôéêþí åðé÷åéñÞóåùí, âéïìç÷áíéêþí ðÜñêùí ê.ë.ð.) ðïõ èá åíéó÷ýóïõí ôçí ðñïóðÜèåéá äçìéïõñãßáò êáôÜëëçëùí óõíèçêþí ãéá ôçí Üóêçóç ôçò åðé÷åéñçìáôéêÞò ðñùôïâïõëßáò áðü ¸ëëçíåò êáé áðü îÝíïõò åðåíäõôÝò êáé èá óõìâÜëëïõí óôçí åêðëÞñùóç ôïõ ðñùôáñ÷éêïý óôü÷ïõ ôçò åðáíåêêßíçóçò ôçò ïéêïíïìßáò. Ìå ôïí íÝï åðåíäõôéêü íüìï åðéäéþêåôáé, ëáìâáíïìÝíïõ õðüøç êáé ôçò áíáãêáéüôçôáò ãéá ôçí ðåñéóóüôåñï áðü êÜèå Üëëç öïñÜ áðïôåëåóìáôéêüôçôá êáé áðïäïôéêüôçôá ôùí ðáñå÷üìåíùí êñáôéêþí åíéó÷ýóåùí, ç ðñïþèçóç âéþóéìùí åðé÷åéñçìáôéêþí ðñùôïâïõëéþí ìå ôåêìçñéùìÝíåò ðñïïðôéêÝò êåñäïöïñßáò êáé óçìáíôéêÞ óõìâïëÞ óôçí áíôáãùíéóôéêüôçôá ôçò ïéêïíïìßáò êáé ôçí áíáäéÜñèñùóç ôïõ ðáñáãùãéêïý äõíáìéêïý ôçò ÷þñáò. Óôï ðëáßóéï áõôü áðïêôÜ ðñüóèåôç óçìáóßá ï ðïëõäéÜóôáôïò ðñïóáíáôïëéóìüò ôïõ íÝïõ êáèåóôþôïò êéíÞôñùí, êáèüóïí áöïñÜ ìåãÜëï åýñïò åðé÷åéñçìáôéêþí äñáóôçñéïôÞôùí, óôéò ïðïßåò éäéÜæïõóá èÝóç êáôÝ÷ïõí üóåò ðåñéëáìâÜíïíôáé óôïí ôïìÝá ôïõñéóìïý ð.÷. ºäñõóç, åðÝêôáóç, åêóõã÷ñïíéóìüò îåíïäï÷åéáêþí ìïíÜäùí ðïõ ìåôÜ êáé áðü ôçí áðïäï÷Þ êáôÜ ôçí êïéíïâïõëåõôéêÞ äéáäéêáóßá áéôçìÜôùí ãéá ôçí Ýíôáîç óôïí åðåíäõôéêü íüìï êáé ôùí ìéêñþí ôïõñéóôéêþí ìïíÜäùí, èá áöïñïýí êáé áõôÝò ðïõ áíÞêïõí Þ áíáâáèìßæïíôáé óå ôñéþí áóôÝñùí, ìåôáôñïðÞ ðáñáäïóéáêþí êôéóìÜôùí óå îåíïäï÷åßá ôïõëÜ÷éóôïí ôñéþí áóôÝñùí, åéäéêÝò ìïñöÝò ôïõñéóìïý üðùò ç äçìéïõñãßá óõíåäñéáêþí êÝíôñùí, êÝíôñùí èáëáóóïèåñáðåßáò, ìïíÜäùí ôïõñéóìïý õãåßáò, ÷éïíïäñïìéêþí êÝíôñùí, ç áîéïðïßçóç éáìáôéêþí ðçãþí, èåìáôéêÜ ðÜñêá ê.ë.ð. Ç ðáñï÷Þ åíéó÷ýóåùí, ðïõ èá ëáìâÜíïõí ôéò ìïñöÝò ôçò öïñïëïãéêÞò áðáëëáãÞò Þ ôçò åðé÷ïñÞãçóçò Þ êáé ôçò åðéäüôçóçò ÷ñçìáôïäïôéêÞò ìßóèùóçò ãéá ôçí õëïðïßçóç åðåíäõôéêþí ó÷åäßùí õøçëÞò ðñïóôéèÝìåíçò áîßáò ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ ôïìÝá èá óõìâÜëëåé êáé óôçí åí ãÝíåé áíáâÜèìéóç ôïõ ôïõñéóôéêïý ðñïúüíôïò êáé èá åðéöÝñåé èåôéêÝò ðïëëáðëáóéáóôéêÝò åðéäñÜóåéò óôïõò åðß ìÝñïõò êëÜäïõò ðïõ Üìåóá Þ Ýììåóá ó÷åôßæïíôáé ìå ôéò äñáóôçñéüôçôåò ôïõ ð.÷. ôïõñéóôéêÜ êáôáëýìáôá, ãñáöåßá ôáîéäßùí, êáôáóôÞìáôá ðñïþèçóçò ðñïúüíôùí ê.ë.ð., åð’ùöåëåßá ôùí ôïðéêþí ïéêïíïìéþí. ¼óïí áöïñÜ åéäéêüôåñåò êáôçãïñßåò ôïõñéóìïý, üðùò ôïõ êëÜäïõ ôùí Åíïéêéáæüìåíùí ÄéáìåñéóìÜôùí êáé Äùìáôßùí, ïé ïðïßåò äåí ðåñéëáìâÜíïíôáí êáé óôïõò ðñïéó÷ýóáíôåò åðåíäõôéêïýò íüìïõò, èá õðÜñîåé äõíáôüôçôá åîÝôáóÞò ôïõò óôá ðñïãñÜììáôá ôïõ Åèíéêïý Óôñáôçãéêïý Ðëáéóßïõ ÁíáöïñÜò (ÅÓÐÁ)». Ï õöõðïõñãüò ÏéêïíïìßáòÁíôáãùíéóôéêüôçôáò êáé Íáõôéëßáò Ðáíáãéþôçò ÑÞãáò

ÅÍÙÓÇ ÎÅÍÏÄÏ×ÙÍ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ ÎÇÑÏÌÅÑÉÔÏÕ 12 Êáôåñßíç 10-3-2011 Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò ¸íùóçò Îåíïäü÷ùí Ðéåñßáò åíçìåñþíåé ôá ìÝëç ôçò üôé èá óõììåôÜó÷åé ìå äéêü ôçò ðåñßðôåñï óôçí ÄéåèíÞ ÔïõñéóôéêÞ ¸êèåóç Âïõêïõñåóôßïõ ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß áðü 31-3-2011 Ýùò 3-4-2011. Ãéá ôï óêïðü áõôü èá áíá÷ùñÞóåé ëåùöïñåßï ôçí ÔåôÜñôç 30-3-2011 êáé þñá 08.30 ð.ì. áðü ôçí Ðëáôåßá ËåðôïêáñõÜò êáé þñá 09.00 ð.ì. áðÝíáíôé áðü ôï ÊÔÅË Êáôåñßíçò. ÔéìÞ óõììåôï÷Þò êáôÜ Üôïìï 260,00 Å (ìåôáöïñÜ – äéáìïíÞ 4 äéáíõêôåñåýóåùí ìå ðñùéíü). Äçëþóåéò óõììåôï÷Þò Ýùò 20-3-2011 êáé óôá ôçëÝöùíá 23510- 46836 , 23510- 37219 êáé 6936335577 Åê ìÝñïõò ôïõ Ä.Ó. Ï Ðñüåäñïò Ìðïýñïò Ãåþñãéïò

ÐÅÌÐÔÇ 17 ÌÁÑÔÉÏÕ 2011 3

ÅÐÉÓÔÏËÇ ÐÏËÕÆÏÕ ÓÔÇÍ ÕÐÏÕÑÃÏ ÐÁÉÄÅÉÁÓ

Ó

õëëáëçôÞñéï äéïñãáíþíåôáé áýñéï ôï áðüãåõìá óôïí Êïëéíäñü ìå ìïíáäéêü áßôçìá ãéá ìç öýãïõí ôá ó÷ïëåßá áðü ôïí ôüðï ôïõò. Ç ðñùôïâïõëßá áíÞêåé óôç äçìïôéêÞ áñ÷Þ Ðýäíáò – Êïëéíäñïý êáé óôïõò óõëëüãïõò ãïíÝùí êáé êçäåìüíùí, åíþ ç óõãêÝíôñùóç èá ãßíåé óôéò 6 ôï áðüãåõìá óôçí êåíôñéêÞ Ðëáôåßá ôïõ Êïëéíäñïý. «Åßíáé áðáñáßôçôï íá äåßîïõìå ìå ôçí ðáñïõóßá êáé ôïí áãþíá ìáò üôé ìüíï åìåßò ìðïñïýìå íá áðïöáóßæïõìå ãéá ôï ìÝëëïí ìáò êáé ôï ìÝëëïí ôùí ðáéäåéþí ìáò», áíáöÝñåé óå áíáêïßíùóÞ ôïõ ï ÄÞìáñ÷ïò ÂáããÝëçò Ðïëýæïò. Óçìåéþíåôáé ðùò ãïíåßò êáé ìáèçôÝò ôïõ Êïëéíäñïý, åêôüò ôïõ áõñéáíïý óõëëáëçôçñßïõ, åôïéìÜæïíôáé íá êáôåâïýí ôï ðñùß ôçò ÐáñáóêåõÞò óôçí Êáôåñßíç ãéá íá óõììåôÜó÷ïõí óôçí ðáñÜóôáóç äéáìáñôõñßáò ôùí åêðáéäåõôéêþí ðïõ èá ãßíåé Ýîù áðü ôá ãñáöåßá ôçò Äéåýèõíóçò ÄåõôåñïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò Ðéåñßáò. ÅÐÉÓÔÏËÇ ÐÏËÕÆÏÕ ÓÔÇÍ ÕÐÏÕÑÃÏ ÐÁÉÄÅÉÁÓ Ï ÄÞìáñ÷ïò Ðýäíáò – Êïëéíäñïý ÂáããÝëçò Ðïëýæïò Þäç Ý÷åé áðïóôåßëåé ó÷åôéêü Ýããñáöï óôçí Õðïõñãü Ðáéäåßáò ¢ííá Äéìáíôïðïýëïõ óôï ïðïßï áíáöÝñåé ðùò ãéá åêðáéäåõôéêïýò êáé ïéêïíïìéêïýò ëüãïõò ç óõíÝíùóç ôïõ ÃÅË Êïëéíäñïý ìå áõôü ôïõ Áéãéíßïõ åßíáé éäéáßôåñá åðéæÞìéá ãéá ôïõò ìáèçôÝò, óå ó÷Ýóç ìå ôï õðïôéèÝìåíï ïéêïíïìéêü üöåëïò, åíþ ôï åôÞóéï ëåéôïõñãéêü êüóôïò ôïõ ÃÅË Êïëéíäñïý (ÈÝñìáíóç, Ñåýìá, ÔçëÝöùíï) åßíáé 7.500,00Å. «Ï ÄÞìïò Ðýäíáò – Êïëéíäñïý áíôáðïêñéíüìåíïò óôçí áíÜãêç åîïñèïëïãéóìïý ôùí äáðáíþí êáé áíÜäåéîç ðïëéôéêþí öéëéêþí ðñïò ôï ðåñéâÜëëïí Ý÷åé Þäç äñïìïëïãÞóåé ôçí ìåëÝôç åãêáôÜóôáóçò öùôïâïë-

ôáúêþí óõóôçìÜôùí óôï ó÷ïëéêü óõãêñüôçìá (óõíïëéêÜ 1000 ôì), ðïõ ìåôáöñÜæåôáé óå äõíáìéêüôçôá ðáñáãùãÞò 110 kw/÷ñüíï (ôéìÞ ìïíÜäáò 0,55) ìå åôÞóéï üöåëïò 60000 åõñþ. Åðßóçò, ï äÞìïò ðñï÷ùñÜ óå áíáâÜèìéóç ôïõ äçìïôéêïý ôçëåöùíéêïý êÝíôñïõ ðïõ èá äþóåé ôç äõíáôüôçôá óýíäåóçò ôùí ó÷ïëåßùí êáé Üëëùí õðçñåóéþí ôïõ ìå ôï äßêôõï «ÓÕÆÅÕÎÉÓ», åêìçäåíßæïíôáò ôï ôçëåðéêïéíùíéáêü êüóôïò êáé áíáâáèìßæïíôáò ôï åðßðåäï ðáñå÷ïìÝíùí õðçñåóéþí», óçìåéþíåé ï ê. Ðïëýæïò. ¢ÑÔÉÅÓ ÊÔÉÑÉÁÊÅÓ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÉÓ Ï ÄÞìáñ÷ïò Ðýäíáò – Êïëéíäñïý ðñïóèÝôåé ðùò ç ðïéüôçôá ôçò êôçñéáêÞò õðïäïìÞò ôïõ ÃÅË Êïëéíäñïý åßíáé óå ðïëý õøçëü åðßðåäï. ¸÷åé ðëÞñåéò êáé Üñôéåò åãêáôáóôÜóåéò (ÃõìíáóôÞñéï, ÃÞðåäá ìðÜóêåô, ôÝííéò, âüëëåõ, óôßâï). Öéëïîåíåß ìßá áðü ôéò âéâëéïèÞêåò ôïõ ðñïãñÜììáôïò «ÍáõóéêÜ» ìå 6200 ôüìïõò êáé åðéðñüóèåôá õðÜñ÷åé ç âéâëéïèÞêç ôïõ ó÷ïëåßïõ ìå óðÜíéïõò ôüìïõò áðü ôï 1920, åíþ ç äõíáìéêÞ ôïõ ðëçèõóìïý ôïõ ó÷ïëåßïõ åßíáé áíïäéêÞ, ìå 20% áýîçóç ôá ôåëåõôáßá 5 ÷ñüíéá. «Ç óõíÝíùóç èá áðáéôÞóåé ôç ìåôáöïñÜ 80 ìáèçôþí áðü 4

ôïðéêÜ äéáìåñßóìáôá ôçò äçìïôéêÞò êïéíüôçôáò Êïëéíäñïý (ÑõÜêéá, ÐáëéÜìðåëá, ÊáóôáíéÜ, Êïëéíäñüò) ðïõ óõíïëéêÜ èá îåðåñíÜ ôç ìéóÞ þñá ãéá êÜèå ìåôáêßíçóç. Ëüãù ôïõ ïñåéíïý ôçò ðåñéï÷Þò êáé ôïõ õðÜñ÷ïíôïò ïäéêïý äéêôýïõ, ç êáèçìåñéíÞ ìåôáöïñÜ ôùí ìáèçôþí êáèßóôáôáé åðéêßíäõíç. Ôï êüóôïò ôçò ìåôáêßíçóçò áõôÞò åßíáé åðßóçò ðÜñá ðïëý ìåãÜëï. Ôï õðÜñ÷ïí êôÞñéï ôïõ ÃÅË Áéãéíßïõ êáëýðôåé ïñéáêÜ ôéò åêðáéäåõôéêÝò áíÜãêåò ôùí õðáñ÷üíôùí ìáèçôþí óå áõôü. ÌÜëéóôá, ÷ñçóéìïðïéåßôáé Þäç êáé áßèïõóá ôïõ Ãõìíáóßïõ ãéá ôéò áíÜãêåò ôïõ åñãáóôçñßïõ Öõóéêï÷çìåßáò, åíþ ç áßèïõóá ðëçñïöïñéêÞò ãåéôïíåýåé ìå ôïí êáõóôÞñá. Ç óõíÝíùóç ôùí ó÷ïëåßùí èá äçìéïõñãÞóåé ôç áíÜãêç åðÝêôáóçò ôïõ õðÜñ÷ïíôïò êôçñßïõ ôïõ ÃÅË Áéãéíßïõ êáôÜ 30%. Ôï êüóôïò åðÝêôáóçò Þ ðñïóèÞêçò óå ðáëéü êôÞñéï åßíáé ôåñÜóôéï êáé Ýîù áðü ôéò äõíáôüôçôåò ôïõ äÞìïõ. ÓõíïëéêÜ óõíåðþò, ç ðñïôåéíüìåíç óõã÷þíåõóç åßíáé ïéêïíïìéêÜ áóýìöïñç ãéá ôï äÞìï ìáò êáé åíÜíôéá óå êÜèå Ýííïéá åîïñèïëïãéóìïý äáðáíþí êáé âÝëôéóôçò ÷ñÞóçò ðüñùí», êáôáëÞãåé óôçí åðéóôïëÞ ôïõ ï ê. Ðïëýæïò.

...

...

Ôñå÷Üôå ðïäáñÜêéá ìïõ! Íáé, áëëÜ ðïý íá ðÜù; ÁðïêëåéóìÝíïé óôç ìÝóç ôïõ ùêåáíïý, áíÞìðïñïé óôï Ýëåïò ìéáò Üðëçóôçò ðñïüäïõ. ºóùò åßíáé êáéñüò, áí êáé áñãÜ, íá áíáèåùñÞóïõìå ôé åóôß ðïëéôéóìüò, ðñüïäïò, Ýñåõíá êáé üëá ôá ó÷åôéêÜ ðïõ ÷áñáêôçñßæïõí ôçí åðï÷Þ ìáò! Ìðïñåß ï Üíèñùðïò íá Üëëáîå, íá íôýíåôáé äéáöïñåôéêÜ, íá êÜíåé äéáêïðÝò ðåíôÜóôåñåò, ìç óïõ ðù êáé åðôÜóôåñåò, ìðïñåß ç ëéêíéóôÞ âáñêïýëá íá Ýãéíå öïõóêùôü Þ áêüìá êáé èáëáìçãüò, íá Ýöõãå ç ëáäüêïëëá áðü ôï îýëéíï ôñáðÝæé êáé íá Ýãéíå ðáíÜêñéâç ðïñóåëÜíç áëëÜ ç óêÝøç ôïõ êáé ç áíôßäñáóÞ ôïõ äåí Üëëáîå. ÐáñÝìåéíå ðñùôüãïíç êáé åîåõôåëéóôéêÜ æùþäçò. Åêåß ï ðïëéôéóìüò êáé ç ðñüïäïò äåí ðáñïõóßáóå êáìéÜ âåëôßùóç, ðáñÝìåéíå óôá ÷áìçëÜ åðßðåäá ôùí ëõóóáëÝùí åðéäñïìÝùí áíÜ ôïõò áéþíåò! Äéüôé ðïëéôéóìüò åßíáé óêÝøç, åßíáé ëïãéêÞ, åßíáé óõíáßóèçìá. ÁëëÜ ðïý íá âñåèåß; ×áíôáêþíåôáé ìðñïóôÜ óôç ëïãéêÞ êáé ôï óõíáßóèçìá åíüò áâõóóáëÝïõ óõìöÝñïíôïò! Ôï ïðïßï êï÷ëÜæåé êáé ôåëéêÜ äåí áíôÝ÷åé óôçí ðñüêëçóç íá õðåñðçäÞóåé ôá üðïéá åìðüäéá êáé íá îå÷åéëßóåé ãéá íá óõìðáñáóýñåé óôï ðÝñáóìÜ ôïõ ôçí äÞèåí ðñüïäï êáé áíÜðôõîç. Êáéñüò íá ôá âÜëïõìå êÜôù êáé íá äïýìå ôá ðñÜãìáôá áðü Üëëç ïðôéêÞ ãùíßá. Åôïýôç åäþ äåí âïëåýåé. ÐÝöôåé ï Þëéïò êáñöß êáé ç üñáóç äåí åßíáé äõíáôÞ. Áëëïéþíåé êáé ôç óêÝøç êáé ôéò êéíÞóåéò ìáò. Äýóêïëï íá æõãéÜóåé êáíåßò ôçí áóöÜëåéá ôùí ðïëéôþí ìå ôç ëïãéóôéêÞ åõìÜñåéá ôùí åóüäùí êáé ôùí åîüäùí. Äåí âáñéÝóáé, ìåñéêÝò æùÝò ëéãüôåñåò, äåí ÷Üëáóå êé ï êüóìïò, èá Ýñèïõí Üëëïé. Ïðüôå ç ðëÜóôéããá ãÝñíåé ðñïò ôï ãåíéêü óõìöÝñïí. Ôï ðïëý ðïëý íá Ý÷ïõí äïõëåéÜ ôá íïóïêïìåßá êáé ïé ãéáôñïß! Ðïéïò íá áêïýóåé ôç ÄéåèíÞ Õðçñåóßá ÁôïìéêÞò ÅíÝñãåéáò ðïõ åß÷å ðñïåéäïðïéÞóåé ôçí Éáðùíßá áðü ôï 2008 üôé ôá ðõñçíéêÜ ôçò åñãïóôÜóéá äåí Þôáí óå èÝóç íá áíôÝîïõí éó÷õñïýò óåéóìïýò üðùò áíÝöåñå ÷ôåò ç åöçìåñßäá The Daily Telegraph; Èåüò öõëÜîïé! Ôï Èåüò öõëÜîïé, äåí ðÜåé ãéá ôï äñáìáôéêü ãåãïíüò åíüò ðõñçíéêïý ïëïêáõôþìáôïò. ¼÷é, ëßãï ôï êáêü. Ôï Èåüò öõëÜîïé, åßíáé ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ ðñïïðôéêÞ ôçò ÷þñáò ðïõ èá áñ÷ßóåé ìéá áíôßóôñïöç ïéêïíïìéêÞ ìÝôñçóç. Ôçò êÜèå ÷þñáò ðïõ ...åõôõ÷åß íá ÷ñçóéìïðïéåß ðõñçíéêÞ åíÝñãåéá! ºóùò ôá äÜêñõá ôçò ×éñïóßìá äåí Þôáí áñêåôÜ!

ÁÐÏ ÌÅËÇ ÐÁÌÅ - ÏÃÅ - ÐÁÓÅÂÅ - ÐÁÓÕ - ÌÁÓ

ÓõëëáëçôÞñéï êáôÜ ôùí óõã÷ùíåýóåùí ó÷ïëåßùí óôçí Êáôåñßíç

ÁÍÔÉÈÅÔÇ Ç ÅËÌÅ ÐÉÅÑÉÁÓ

Ç óõã÷þíåõóç ôùí Ëõêåßùí Êïëéíäñïý – Áéãéíßïõ

Ôçí áíôßèåóÞ ôïõò óôçí áðüöáóç ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðáéäåßáò íá óõã÷ùíåýóåé ôá Ëýêåéá Áéãéíßïõ êáé Êïëéíäñïý åîÝöñáóáí ôá ìÝëç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò ÅËÌÅ Ðéåñßáò, ôá ïðïßá óõíåäñßáóáí ôï âñÜäõ Ôñßôçò. Èåùñïýí áäéêáéïëüãçôç áõôÞ ôçí áðüöáóç, ôçí þñá ìÜëéóôá ðïõ äåí õðÞñîå êáìéÜ ôÝôïéá åéóÞãçóç ðñïò ôï õðïõñãåßï. Óôç óõíåäñßáóç ôïõ äéïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ ôçò ÅËÌÅ Ðéåñßáò ðáñáâñÝèçêå ï ÄÞìáñ÷ïò Ðýäíáò – Êïëéíäñïý ê. ÂáããÝëçò Ðïëýæïò, êáèþò êáé ï ÄéåõèõíôÞò ôïõ Ëõêåßïõ Êïëéíäñïý. Ï ê. Ðïëýæïò åíçìÝñùóå ôïõò êáèçãçôÝò ãéá ôéò áñíçôéêÝò åðéðôþóåéò ðïõ èá Ý÷åé áõôÞ ç óõã÷þíåõóç óôá ðáéäéÜ ôçò ðåñéï÷Þò, åðéðôþóåéò ðïõ èá õðïóôïýí ôüóï ïé ìáèçôÝò ôïõ Êïëéíäñïõ üóï êáé ïé ìáèçôÝò ôïõ Ëõêåßïõ Áéãéíßïõ, êáèþò ôï óõãêåêñéìÝíï ó÷ïëåßï äåí èá ìðïñÝóåé íá áíôÝîåé üëï ôï ìáèçôéêü äõíáìéêü ôçò ðåñéï÷Þò. Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ, ï ÄéåõèõíôÞò ôïõ Ëõêåßïõ áíáöÝñèçêå óôéò Üñôéåò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ ó÷ïëåßïõ, åðéóçìáßíïíôáò êáé ôçí áíáóôÜôùóç ðïõ ðñïêÜëåóå áõôÞ ç áðüöáóç óå ìáèçôÝò êáé ãïíåßò, ïé ïðïßïé áðü ôçí ðñþôç óôéãìÞ ðñï÷þñçóáí óå êéíçôïðïéÞóåéò. ÔÏ Ä.Ó. ÔÇÓ ÅËÌÅ Ôá ìÝëç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò ÅËÌÅ Ðéåñßáò åîÝöñáóáí ôçí áíôßèåóÞ ôïõò óôçí áðü-

öáóç ôçò Êáò Äéáìáíôïðïýëïõ íá êëåßóåé ôï ëýêåéï ôïõ Êïëéíäñïý, åíþ ÷èåò ôï ðñùß ìÝëç ôïõ óõìâïõëßïõ âñÝèçêáí óôï óõãêåêñéìÝíï ëýêåéï üðïõ åß÷áí óõíÜíôçóç ìå êáèçãçôÝò êáé ãïíåßò. Ôá «ðáéäáãùãéêÜ» êñéôÞñéá ðïõ åðéêáëåßôáé ç Õðïõñãüò Ðáéäåßáò óôçí ðñáãìáôéêüôçôá åßíáé ìüíï ëïãéóôéêÜ êáé ïéêïíïìéêÜ. ¼ìùò ç åêðáßäåõóç äåí åßíáé ïé áñéèìïß. Ç ó÷ïëéêÞ æùÞ äåí åßíáé áóêÞóåéò åðß ëïãéóôéêïý ÷Üñôïõ óôéò ïðïßåò åðéäßäïíôáé ôï ôåëåõôáßï äéÜóôçìá ôüóï ç ðïëéôéêÞ çãåóßá üóï êáé ïé äéïñéóìÝíïé ðåñéöåñåéáêÝò äéåõèõíôÝò åêðáßäåõóçò. Óå êáìéÜ ðåñßðôùóç äåí åßíáé áñêåôÞ ç «êáôåýèõíóç ôçò ðïëéôéêÞò çãåóßáò ï áñéèìüò ôùí ìáèçôþí óå êÜèå ôìÞìá íá ìçí îåðåñíÜ ôá 25 + 10% óôçí ÄåõôåñïâÜèìéá Åêðáßäåõóç». ÁõôÞ ç äéáêÞñõîç õðÞñ÷å êáé ôçí öåôéíÞ ÷ñïíéÜ áëëÜ óôçí ðñáãìáôéêüôçôá õðÞñîáí åêáôïíôÜäåò ôìÞìáôá ðÜíù êáé áðü áõôïýò ôïõò áñéèìïýò, üðùò áðïêÜëõøå ç åíäåéêôéêÞ Ýñåõíá ôçò ÏËÌÅ. Áõôü ðïõ áðáéôåßôáé åßíáé íá ãßíåé ôþñá åðéôÝëïõò íïìïèåôéêÞ ñýèìéóç þóôå ôï

áíþôáôï üñéï íá åßíáé ïé 25 ìáèçôÝò áíÜ ôìÞìá, ïé 20 óôéò êáôåõèýíóåéò ôïõ Ãåí. Ëõêåßïõ êáé óôá ÅÐÁË-ÅÐÁÓ êáé ïé 10 ìáèçôÝò áíÜ êáèçãçôÞ óôá åñãáóôÞñéá», áíÝöåñáí ïé åêðáéäåõôéêïß. Ïé êéíçôïðïéÞóåéò Ïé êáèçãçôÝò áðïöÜóéóáí íá ðñï÷ùñÞóïõí óå ìáæéêÝò êéíçôïðïéÞóåéò, ìå óêïðü íá åêöñÜóïõí ôçí áíôßèåóÞ ôïõò óôéò áðïöÜóåéò ôçò êáò Äéáìáíôïðïýëïõ. Ç ðñþôç äõíáìéêÞ êéíçôïðïßçóç èá ãßíåé ôçí ÐáñáóêåõÞ óôéò 12:30 ôï ìåóçìÝñé Ýîù áðü ôá ãñáöåßá ôçò ÄåõôåñïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò óôçí Êáôåñßíç, åíþ ãéá ôçí ßäéá ìÝñá ç ÏËÌÅ Ý÷åé êçñýîåé 4ùñç óôÜóç åñãáóßáò. ÅðéðëÝïí Ý÷åé êçñõ÷ôåß 24ùñç áðåñãéáêÞ êéíçôïðïßçóç óôéò 30-032011 (óå óõíåííüçóç ìå ÄÏÅ) ìå ðñïóèÞêç óôá áéôÞìáôá áé÷ìÞò : íá áðïóõñèåß ç áðüöáóç ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðáéäåßáò ãéá ôéò Óõã÷ùíåýóåéò – ÊáôáñãÞóåéò ó÷ïëéêþí ìïíÜäùí, áëëÜ êáé ìéá óåéñÜ áðü Üëëåò äõíáìéêÝò êéíçôïðïéÞóåéò.

ÓõëëáëçôÞñéï êáôÜ ôùí óõã÷ùíåýóåùí ôùí ó÷ïëåßùí ðñáãìáôïðïßçóáí ôï âñÜäõ ôçò Ôñßôçò ìÝëç ôùí ÐÁÌÅ, ÏÃÅ, ÐÁÓÅÂÅ, ÐÁÓÕ, ÌÁÓ óôï êÝíôñï ôçò Êáôåñßíçò óôï ÐëáôÜíé. Ïé ðñüóöáôåò áðïöÜóåéò ðïõ áíáêïéíþèçêáí áðü ôï Õðïõñãåßï Ðáéäåßáò, Ýöåñáí áíôéäñÜóåéò êáé ÷áñáêôçñßóôçêáí ùò «íÝá åðßèåóç êáôÜ ôçò ðïëýðáèçò ðáéäåßáò áðü ôï ßäéï ´Ìáýñï ÌÝôùðï’ êõâÝñíçóçò –Å.Å-ÓÅ ãéá íá ðñïóáñìïóôåß êáé íá õðçñåôÞóåé ôçí áíôáãùíéóôéêüôçôá ôùí åðé÷åéñÞóåùí». Ùò âáóéêÞ Ýíóôáóç ôùí óõãêåíôñùìÝíùí åêöñÜóôçêå ôï üôé ôï äéêáßùìá óôçí ðáéäåßá ìåôáôñÝðåôáé óå åìðüñåõìá. «ÁõôÞ ôçí ðåñßïäï ç åðßèåóç áõôÞ åêäçëþíåôáé ìå ôéò Óõã÷ùíåýóåéò ôùí ó÷ïëåßùí êáé ìå ôçí áñ÷Þ åöáñìïãÞò ôïõ ðñïãñÜììáôïò «Äéá âßïõ ìÜèçóçò» ðïõ áíôéêáèéóôÜ ôçí âáóéêÞ ìüñöùóç êáé ãíþóç ìå äåîéüôçôåò, ôçí äñáìáôéêÞ ìåßùóç ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý êáôÜ 22% ãéá ôçí ðáéäåßá, ôçí ìåôáôñïðÞ ôùí ÁÅÉÁÔÅÉ óå óõíåñãÜôåò êáé ðáñáìÜãáæá ôùí åôáéñåéþí. Åêäçëþíåôáé ìå ôçí ðáýóç ðëçñùìþí ïöåéëþí óå åêðáéäåõôéêïýò áðü ôï äçìüóéï, ôçí ðáýóç ôùí äéïñéóìþí åêðáéäåõôéêþí, ôéò áëëáãÝò óôï ðåñéå÷üìåíï ôçò åêðáßäåõóçò, ôç äéáöïñïðïßçóç ôùí åêðáéäåõôéêþí ðñïãñáììÜôùí áðü ÄÞìï óå ÄÞìï ê.ë.ð. Ïé åðéðôþóåéò óôïõò ìáèçôÝò èá åßíáé ðïëý áñíçôéêÝò áöïý ïé áíáäéáñèñþóåéò – ðïõ ôþñá åêäçëþíïíôáé ìå ôéò óõã÷ùíåýóåéòáðáéôïýí áêüìá ìåãáëýôåñï áñéèìü áíÜ ôìÞìá (30 êáé ðÜíù óôçí äåõôåñïâÜèìéá êáé 25 êáé Üíù óôçí ðñùôïâÜèìéá). Ìå ôéò áíáäéáñèñþóåéò ç ðëåéïøçößá ôùí ðáéäéþí ôçò åñãáôéêÞò ôÜîçò êáé ôùí áãñôþí äåí èá ãåýåôáé ôïõò êáñðïýò ôçò ãíþóçò ãéá íá åôïéìÜæåôáé áãüããõóôá íá õðçñåôÞóåé ôçí áíôáãùíéóôéêüôçôá, ôçí áêüìá ìåãáëýôåñç êåñäïöïñßá ôùí åðé÷åéñÞóåùí óáí «åõÝëéêôï» öôçíü åñãáôéêü äõíáìéêü. Óáí óýã÷ñïíïé äïýëïé. ÈÝëïõí ãñÞãïñá íá åðéâÜëëïõí ôï ó÷ïëåßï íá áíáæçôÜ ðüñïõò áðü åôáéñåßåò-÷ïñçãïýò ðïõ èá ìðáéíïâãáßíïõí óôá ó÷ïëåßá áëëïéþíïíôáò ôá åêðáéäåõôéêÜ ðñïãñÜììáôá êáé ôï ÷áñáêôÞñá ôïõ ó÷ïëåßïõ. Ç åêðáßäåõóç èá ëåéôïõñãåß êÜôù áðü ôçí ïìçñßá ôùí åôáéñåéþí. Áõôü åßíáé ôï «íÝï ó÷ïëåßï ôçò áãïñÜò» üðïõ ÷ïñçãïß èá ìðáéíïâãáßíïõí óôá ó÷ïëåßá, áíôáëëÜóóïíôáò ôá øß÷ïõëá ðïõ èá ðåôïýíå ìå ôï äéêáßùìÜ ôïõò íá êáèïñßæïõí ïé ßäéïé ôï áíáëõôéêü ðñüãñáììá. ÐñÝðåé íá óçìÜíåé îåóçêùìüò. Áðü êïéíïý åêðáéäåõôéêïß, ãïíåßò, óõíäéêÜôá, íá êÜíïõí äéêÞ ôïõò õðüèåóç ôç ìÜ÷ç åíÜíôéá óôéò êáôáñãÞóåéò ó÷ïëåßùí, ãéá: Íá ìçí êëåßóåé êáíÝíá ó÷ïëåßï! Óýã÷ñïíá äçìüóéá ó÷ïëåßá ìå ìáæéêïýò ìüíéìïõò äéïñéóìïýò åêðáéäåõôéêþí. Êáìßá ôÜîç ðÜíù áðü 20 ìáèçôÝò. ÓÞìåñá õðÜñ÷ïõí üëåò ïé ðñïûðïèÝóåéò ãéá íá ðáñÝ÷åôáé áðïêëåéóôéêÜ äçìüóéá äùñåÜí åíéáßá ðáéäåßá ãéá üëá ôá ðáéäéÜ ìå êáôÜñãçóç ôçò åðé÷åéñçìáôéêÞò äñÜóçò óôçí åêðáßäåõóç. Áðáéôåßôáé ðÜëç ãéá Ýíáí Üëëï äñüìï áíÜðôõîçò ðïõ èá âÜæåé óôï åðßêåíôñü ôïõ ôçí éêáíïðïßçóç ôùí äéåõñõìÝíùí ëáúêþí ìïñöùôéêþí áíáãêþí. Áðáéôåßôáé ëáúêÞ åîïõóßá êáé ïéêïíïìßá ùò ðñïûðüèåóç ãéá ËáúêÞ ðáéäåßá».


4 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÅÌÐÔÇ 17 ÌÁÑÔÉÏÕ 2011


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÐÅÌÐÔÇ 17 ÌÁÑÔÉÏÕ 2011 5

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÉÅÑÉÁ

Eõñþðç: ôï êáëü, ôï êáêü êáé ôï ïõôïðéêü óåíÜñéï ÓõíÝ÷åéá áðï ôçí1ç

ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÔÏÕÓ ×ÈÅÓ ÔÏ ÌÅÓÇÌÅÑÉ

ÁíôéäñÜóåéò ôùí äáóêÜëùí ãéá ôï «ëïõêÝôï» óå 21 äçìïôéêÜ êáé 13 íçðéáãùãåßá ôçò Ðéåñßáò ÁÐÏÖÁÓÉÓÁÍ ÓÅÉÑÁ ÊÉÍÇÔÏÐÏÉÇÓÅÙÍ

Á

íáóôÜôùóç Ý÷åé ðñïêáëÝóåé óôïõò åêðáéäåõôéêïýò ÐñùôïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò ôçò Ðéåñßáò ç áðüöáóç ôçò Õðïõñãïý Ðáéäåßáò íá êëåßóåé 21 äçìïôéêÜ êáé 13 íçðéáãùãåßá óôï íïìü ìáò. ×èåò ôï ìåóçìÝñé, óôï 2ï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï Êáôåñßíçò, ðñáãìáôïðïéÞèçêå ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôïõ Óõëëüãïõ Åêðáéäåõôéêþí ÐñùôïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò Ðéåñßáò, üðïõ áðïöáóßóèçêå óåéñÜ êéíçôïðïéÞóåùí, áñ÷Þò ãåíïìÝíçò áðü ôçí ÐáñáóêåõÞ ìå ðáñÜóôáóç äéáìáñôõñßáò óôçí êåíôñéêÞ Ðëáôåßá Êáôåñßíçò êáé Ýîù áðü ôá ãñáöåßá ÐñùôïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò Ðéåñßáò.

«ÓáñùôéêÝò âáèéÜ áíôéåêðáéäåõôéêÝò êáé áíôéðáéäéáãùãéêÝò» ÷áñáêôÞñéóå ôéò áëëáãÝò ðïõ ðñïùèïýíôáé óôçí åêðáßäåõóç ç Ðñüåäñïò ôïõ óõëëüãïõ Öñåéäåñßêç ÂÜóóïõ, óçìåéþíïíôáò ðùò äåí Ýãéíå äéÜëïãïò ìå ôïõò åêðáéäåõôéêïýò ðñéí ðáñèåß ç áðüöáóç, åíþ êáôÞããåéëå ðùò ôï Õðïõñãåßï ðáñïõóßáóå ëÜèïò óôïé÷åßá ãéá 20 ó÷ïëåßá ôïõ íïìïý ðïõ óõã÷ùíåýïíôáé. «ÈÝëåé íá óõã÷ùíåýóåé üëá ôá óõóôåãáæüìåíá ó÷ïëåßá, íá äéáëýóåé êáé íá äéï÷åôåýóåé ôïõò ìáèçôÝò ôùí «ìéêñþí» ó÷ïëåßùí óå ãåéôïíéêÜ êáé öõóéêÜ íá êáôáñãÞóåé ìå ôïõò ôñüðïõò áõôïýò åêáôïíôÜäåò ó÷ïëåßá. Ïé óôü÷ïé ôïõ õðïõñãåßïõ, åßíáé êõíéêïß êáé âáèéÜ áíôéåêðáéäåõôéêïß: Ìå ôá «ðïëõäýíáìá ó÷ïëåßá» èá äéåõêïëõíèïýí üëá ôá ó÷Ýäéá ãéá ôï ó÷ïëåßï ôçò áãïñÜò óôçí åðï÷Þ ôïõ «ÊáëëéêñÜôç». Èá äïèïýí ëéãüôåñá ëåöôÜ ãéá ôçí ðáéäåßá. Ôá ôìÞìáôá èá öôÜóïõí êáé èá îåðåñÜóïõí ôá óçìåñéíÜ áíþôåñá üñéá, ïé ìáèçôÝò èá óôïéâá÷ôïýí óôá ãíùóôÜ áêáôÜëëçëá êôÞñéá êáé ç êõâÝñíçóç èá ðñïóëáìâÜíåé ëéãüôåñïõò åêðáéäåõôéêïýò. Áð’ ü,ôé öáßíåôáé áðü ôéò áíáêïéíþóåéò ôï Õðïõñãåßï Ðáéäåßáò èåùñåß áðïëýôùò öõóéïëïãéêü ïé ìáèçôÝò íá äéáíýïõí ìÝ÷ñé 10 ÷éë. (!!!) êáé íá ÷ñåéÜæïíôáé ùò êáé ìéóÞ þñá ãéá íá öôÜóïõí óôï ó÷ïëåßï ôïõò», áíÝöåñáí ïé åêðáéäåõôéêïß êáôÜ ôç ÷èåóéíÞ óýóêåøç. Ïé åêðáéäåõôéêïß êáôáããÝëëïõí ðùò

ìå ôéò ðåñéêïðÝò ïé ãïíåßò èá áíáãêÜæïíôáé íá ðëçñþíïõí ìÝñïò ôùí áíáãêþí ôïõ ó÷ïëéêïý ðñïûðïëïãéóìïý, åíþ Þäç öÝôïò äüèçêáí ëéãüôåñá ÷ñÞìáôá óôá ó÷ïëåßá ìå áðïôÝëåóìá íá áäõíáôïýí íá êáëýøïõí üëåò ôéò áíÜãêåò ôïõò. ÓÔÏ «ÍÅÏ» Ó×ÏËÅÉÏ Ïé åêðáéäåõôéêïß ôïõ íïìïý ìáò áíáöåñüìåíïé óôï «íÝï» ó÷ïëåßï óçìåéþíïõí ðùò «ï êáôáêåñìáôéóìüò ôçò ãíþóçò, ï ôåìá÷éóìüò óå äåêÜäåò ãíùóôéêÜ áíôéêåßìåíá äåí âïçèÜ ôá ðáéäéÜ íá åëÝãîïõí êáé íá óõíåéäçôïðïéÞóïõí ôç ãíþóç ðïõ ôïõò ðñïóöÝñåôáé. Ç îå÷ùñéóôÞ äéäáóêáëßá ôüóùí ãíùóôéêþí áíôéêåéìÝíùí ( ð.÷. ôïõ ìáèÞìáôïò ôùí çëåêôñïíéêþí õðïëïãéóôþí) äåí âïçèÜ óôçí êáôÜêôçóç áðü ôïõò ìáèçôÝò ôçò ãíþóçò, áí ôï ó÷ïëåßï äåí ôá åíôÜîåé óå êÜðïéï ÷ñÞóéìï ãéá ôç äñÜóç ôïõò óêïðü (ð.÷. ìÝóá áðü ôç óõíäéäáóêáëßá ìáèçìÜôùí). Ôï «íÝï» ó÷ïëåßï åßíáé áðñüóùðï, Ýíá äçìïôéêü ó÷ïëåßï ðïõ ëåéôïõñãåß ìå üñïõò ãõìíáóßïõ, üðïõ ç ðáéäéêüôçôá óõíôñßâåôáé êÜôù áðü ôï âÜñïò ôïõ êáèçìåñéíïý 7ùñïõ. Ôï ÷áïôéêü åêðáéäåõôéêü ðåñéâÜëëïí, ç åíôáôéêïðïßçóç, ç êéíçìáôïãñáöéêÞ áëëáãÞ äéäáóêüíôùí êáé ãíùóôéêþí áíôéêåéìÝíùí, ç áâÜóôá÷ôç êïýñáóç áðü ôá åîáíôëçôéêÜ êáèçìåñéíÜ ùñÜñéá, Ý÷ïõí ïëÝèñéá áðïôåëÝóìáôá, éäéáßôåñá ãéá ìáèçôÝò ìå åéäéêÝò åêðáéäåõôéêÝò áíÜãêåò. ÅðéðëÝïí, ðïõèåíÜ äåí Ý÷ïõìå äåé ìÝ÷ñé ôþñá, ìéá ìåëÝôç Þ ìéá Ýñåõíá, íá ôåêìçñéþíåé ðïõ óôçñßæåôáé áõôü ôï ðñùôïöáíÝò ìïíôÝëï ó÷ïëåßïõ, ðïõ åéóÜãåé 11 îå÷ùñéóôÜ äéäáêôéêÜ áíôéêåßìåíï ãéá ôéò äýï ðñþôåò ôÜîåéò, 13 ãéá ôéò äýï ìåóáßåò êáé 15 ãéá ôéò äýï ôåëåõôáßåò êáé åðéâáñýíåé ôá ðáéäéÜ ôïõ Äçìïôéêïý ìå 1.274 þñåò õðï÷ñåùôéêÞò äéäáóêáëßáò ôï ÷ñüíï, ìáêñÜí ôéò ðåñéóóüôåñåò ãéá üëåò ôéò ÷þñåò ôïõ ÏÏÓÁ ! Åðéóçìáßíïõìå üôé, óôç ó÷åôéêÞ ëßóôá, áêïëïõèåß ç Áõóôñáëßá ìå 954 þñåò êáé ç Ïëëáíäßá ìå 940. Ï ìÝóïò üñïò ôïõ ÏÏÓÁ åßíáé 769 þñåò ôï ÷ñüíï, åíþ óôéò ÷þñåò ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò åßíáé ëßãï ðåñéóóüôåñåò êáé öèÜíïõí ôéò 781 ôï ÷ñüíï!

ÔÏ ÁÍÏÉÎÉÁÔÉÊÏ ÑÁÍÔÅÂÏÕ ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ ÓÔÉÓ 17:00 ÓÔÇÍ ÐËÁÔÅÉÁ

Äõíáìéêü îåêßíçìá óôéò ðïäçëáôïâüëôåò ôçò ÐïäçëáôéêÞò Áðü-äñáóçò

É

äéáßôåñá äõíáìéêÞ Þôáí ç åðéóôñïöÞ óôéò ðïäçëáôïâüëôåò áðü ìÝëç êáé ößëïõò ôçò ÐïäçëáôéêÞò Áðü-äñáóçò, ìå óýììá÷ï êáé ôïí êáëü êáéñü ðïõ åðéêñÜôçóå ôï áðüãåõìá ôçò Êõñéáêçò. Ç ïëïÝíá êáé ìåãáëýôåñç ðáñÝá ôùí ðïäçëáôþí ÷Üñáîå ìéá üìïñöç äéáäñïìÞ óôï êÝíôñï ôçò Êáôåñßíçò êáé ðåñéöåñåéáêÜ áõôÞò, äßíïíôáò ìéá Üëëç íüôá óôçí êßíçóç ôçò ðüëçò. Ìå ôï ôÝëïò ôùí âñï÷þí êáé ôïõ ÷åéìùíéÜôéêïõ êáéñïý, ïé ðïäçëÜôåò âãÞêáí íá ðñïûðáíôÞóïõí ôçí Üíïéîç êáé íá ÷áñïýí ôçí âüëôá ôïõò ìáæéêÜ. ÐáñÜëëçëá Ýóôåéëáí ãéá ìéá áêüìç öïñÜ ôï ìÞíõìá ãéá ïéêïíïìéêÞ êáé ïéêïëïãéêÞ ìåôáêßíçóç ìÝóá óôçí ðüëç. Ðéóôïß óôçí ðñïþèçóç ôïõ ðïäçëÜôïõ ùò ìÝóïõ ìåôáöïñÜò, ôá ìÝëç ôçò ÐïäçëáôéêÞò Áðü-äñáóçò Ýêáíáí ôçí ðñïåñãáóßá ôïõò ìÝóá óôï ÷åéìþíá êáé ðëÝïí ìåôáöÝñïõí êáé ðÜëé ôç äñÜóç ôïõò óôïõò äñüìïõò, êáèþò ï êáéñüò ôþñá åõíïåß êáé ôïõò ëéãüôåñï åîïéêåéùìÝíïõò ðïäçëÜôåò íá óõììåôÝ÷ïõí. Ïé âüëôåò, ðïõ áõôü ôï äéÜóôçìá èá îåêéíïýí êÜèå ÊõñéáêÞ áðüãåõìá óôéò 17:00 áðü ôçí Ðëáôåßá Åëåõèåñßáò, èá åßíáé Ýíá ìÝñïò ìüíï ôùí äñáóôçñéïôÞôùí ðïõ ðñïãñáììáôßæåé ãéá áõôÞ ôçí ÷ñïíéêÞ ðåñßïäï ç ÐïäçëáôéêÞ Áðü-äñáóç. Óýìöùíá ìå üóá áíáöÝñïíôáé áðü ôá ìÝëç ôïõ óõëëüãïõ ç ðáñïõóßá ôïõ áíáìÝíåôáé íá åßíáé Ýíôïíç êáé ðïëýðëåõñç, ðÜíôá ìå èåôéêü ÷áñáêôÞñá êáé óêïðü ôçí ðñüùèçóç ôçò ÷ñÞóçò ôïõ ðïäçëÜôïõ êáé ôçí áóöÜëåéáò ôùí ðïäçëáôþí.

Ç ôóÜíôá äåí ìÝíåé óôï ó÷ïëåßïáíôßèåôá, åðéóôñÝöåé áêüìá ðéï âáñéÜ óôï óðßôé. Ç áíÜãêç ãéá êáô’ ïßêïí åñãáóßá ðáñáìÝíåé (áöïý ïé äéäáêôéêïß óôü÷ïé êáé ôá âéâëßá äåí áëëÜæïõí), ìüíï ðïõ áõôÞ áñ÷ßæåé ðïëý ðéï áñãÜ êáé åðéôåëåßôáé áðü ðïëý ðéï êïõñáóìÝíá ðáéäéÜ. Ôá öñïíôéóôÞñéá ôùí áããëéêþí ü÷é ìüíï äåí êëåßíïõí, üðùò äçëþíåé ç Õðïõñãüò Ðáéäåßáò, áëëÜ îåêéíïýí äéáöçìéóôéêÞ êáìðÜíéá ãéá ôá «áããëéêÜ áðü ôçí ðñþôç çëéêßá». Ïé åñãáóéáêÝò óõíèÞêåò ðïõ åðéêñáôïýí óôá 800 ïëïÞìåñá ôïõ íÝïõ áíáìïñöùìÝíïõ ðñïãñÜììáôïò ÷åéñïôåñåýïõí óõíå÷þò. Ïé åëáóôéêÝò åñãáóéáêÝò ó÷Ýóåéò ìå ôï èåóìü ôïõ áíáðëçñùôÞ ÅÓÐÁ, ðëÞñïõò êáé ìåéùìÝíïõ ùñáñßïõ, ôïõ ùñïìéóèßïõ, ç êÜëõøç ôùí áíáãêþí ãéá åéäéêüôçôåò ìå ðåñéðëáíþìåíïõò êáé ìåôáöåñüìåíïõò åêðáéäåõôéêïýò, åîïíôþíåé ôïõò åêðáéäåõôéêïýò êáé ÷åéñïôåñåýåé ôéò óõíèÞêåò åñãáóßáò ôïõò, õðïíïìåýåé ôçí áíáãêáßá ó÷Ýóç ôïõò ìå ôç ó÷ïëéêÞ ìïíÜäá, äéáëýåé ôïõò áðáñáßôçôïõò äåóìïýò óõíï÷Þò ôçò ó÷ïëéêÞò êïéíüôçôáò». ÁðÝíáíôé óå Ýíá ôÝôïéï ôýðï ó÷ïëåßïõ, ôï åêðáéäåõôéêü êßíçìá äåí ìðïñåß íá óõíáéíåß ïýôå íá õðïãñÜøåé óõìöùíßåò óéùðÞò, áíáöÝñïõí êáé ðñïóèÝôïõí ðùò «äåí ìðïñåß áêüìç, íá Ý÷åé ôï ñüëï ôïõ ðáèçôéêïý èåáôÞ ðïõ ðáñáôçñåß áðü áðüóôáóç êáé óçìåéþíåé ùò áäéÜöïñïò «äéáéôçôÞò» èåôéêÜ Þ áñíçôéêÜ óçìåßá. Ïöåßëåé íá ðÜñåé îåêÜèáñç èÝóç êáé íá ïñãáíþóåé ôçí áãùíéóôéêÞ äñÜóç». ÔÝëïò, ïé äÜóêáëïé ôïõ íïìïý ìáò

óçìåéþíïõí ðùò ðáëåýïõí ãéá åíéáßï äùäåêÜ÷ñïíï , äçìüóéï, äùñåÜí ó÷ïëåßï êáé ãéá äß÷ñïíç ðñïó÷ïëéêÞ áãùãÞ ðïõ èá óÝâåôáé ôéò êëßóåéò êáé ôá åíäéáöÝñïíôá ôùí ìáèçôþí, èá áíáðôýóóåé ôçí êñéôéêÞ ôïõò óêÝøç, èá ðñïùèåß ôçí áãÜðç ãéá ôçí ãíþóç, èá ôá ìÜèåé íá åîçãïýí êáé í’ áëëÜæïõí ôïí êüóìï, èá äéäÜîåé áëëçëåããýç, óõëëïãéêüôçôá, áãùíéóôéêüôçôá, ìå ðåñéå÷üìåíï áðáëëáãìÝíï áðü ôçí ðáðáãáëßá, ôï ìõóôéêéóìü, ôï ñáôóéóìü, Ýíá ó÷ïëåßï ÷ùñßò áðïêëåéóìïýò, áíïé÷ôü ãéá üëá ôá ðáéäéÜ, ¸ëëçíåò êáé ìåôáíÜóôåò, ÷ùñßò ïñéæüíôéïõò Þ êÜèåôïõò äéá÷ùñéóìïýò, ÷ùñßò áîéïëïãéêÝò Þ åîåôáóôéêÝò êñßóåéò. «Ó’ áõôü ôï ó÷ïëåßï üëåò ïé óçìåñéíÝò åéäéêüôçôåò ( íÝåò ôå÷íïëïãßåò, åéêáóôéêÜ, èåáôñéêÞ áãùãÞ, îÝíùí ãëùóóþí, êëð) åßíáé åîáéñåôéêÜ ÷ñÞóéìåò êé áðáñáßôçôåò ü÷é ùò íÝá äéäáêôéêÜ áíôéêåßìåíá, áëëÜ ãéá íá óõìâÜëëïõí ìå ôç óõììåôï÷Þ êáé ôçí ðñïóöïñÜ ôïõò óôï ó÷åäéáóìü ôçò äéäáêôéêÞò ðñÜîçò ìáæß ìå ôï äÜóêáëï, þóôå íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí üëåò ïé äõíáôüôçôåò ðïõ äßíåé ç ôå÷íïëïãßá, áëëÜ êáé ç áíèñþðéíç êïõëôïýñá êáé êáëëéôå÷íéêÞ äçìéïõñãßá ãéá ôçí áðïôåëåóìáôéêüôåñç åðßôåõîç ôùí åêðáéäåõôéêþí óôü÷ùí. Ӓ áõôü ôï ó÷ïëåßï ïé åêðáéäåõôéêïß èá Ý÷ïõí ìüíéìç óôáèåñÞ êé áóöáëÞ ó÷Ýóç åñãáóßáò», ôïíßæïõí.

Ï êßíäõíïò ìéáò ïéêïíïìéêÞò ðáíùëåèñßáò ôçò Å.Å. åßíáé ïñáôüò êáé ðïëý ðéèáíüò. Ùóôüóï ïé Åõñùðáßïé ìðïñïýí íá ôçí áðïöýãïõí. Áí êáôáíïÞóïõí ðùò ç âïÞèåéá ðñïò ôïõò ðéï áäýíáìïõò (ÅëëÜäá, Éñëáíäßá, Ðïñôïãáëßá), èá ôïõò óôïé÷ßóåé ðïëý ëéãüôåñï áðü üôé áí áõôïß ðñï÷ùñÞóïõí óå óôÜóç ðëçñùìþí, ôüôå áíïßãåé ï äñüìïò ðïõ ïäçãåß óå ìüíéìç êáé åõåñãåôéêÞ ãéá üëïõò ëýóç. Åßíáé ðñïöáíÝò üôé êÜôé ôÝôïéï åßíáé åîáéñåôéêÜ äýóêïëï – éäéáßôåñá ãéá ôïõò éó÷õñïýò. «Ðïõ îÝñïõí ãéá äßêéï ìáò ôï äßêéï ôïõò». Áí ôï êáôáíïÞóïõí êáé ôï êÜíïõí ðñÜîç ôüôå ìðïñåß íá èåùñçèåß âÝâáéï üôé èá îåðåñáóôåß – ü÷é ÷ùñßò ðñïâëÞìáôá êáé äõóêïëßåò, áõôÜ ïýôùò Þ Üëëùò åßíáé äåäïìÝíá – ç êñßóç êáé èá áíáôåßëïõí ôéò ÇíùìÝíåò Ðïëéôåßåò ôçò Åõñþðçò. Ãéá ôï óåíÜñéï áõôü óõíçãïñïýí ïé ÷þñåò ôçò ËáôéíéêÞò ÁìåñéêÞò ðïõ áöïý õðÝöåñáí ôá ðÜíäåéíá áðü ôï ÄéåèíÝò Íïìéóìáôéêü Ôáìåßï êáé ôçí Ðáãêüóìéá ÔñÜðåæá – ôïõò öïñåßò êáé åêöñáóôÝò ôçò «óõíôáãÞò» Ìßëôïí Öñéíôìáí – ôïõò îåöïñôþèçêáí, åßðáí «ü÷é» êáé óôéò «ðñïóöïñÝò» âïÞèåéáò ïéêïíïìéêÞò êáé åêðáéäåõôéêÞò ôùí ÇÐÁ êáé ðñï÷þñçóáí óå óõãêñüôçóç «êïéíïý ìåôþðïõ» óõíåñãáóßáò êáé áëëçëåããýçò ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôïõò áðü ìéá åíäå÷üìåíç åðáíÜëçøç ôùí ðñáîéêïðçìÜôùí, ôùí êÜèå ëïãÞò ðáñåìâÜóåùí ôùí ÇÐÁ, ôùí âáóáíéóôéêþí ïéêïíïìéêþí «èåñáðåéþí» áëëÜ êáé ôùí óõíåðåéþí ôïõ ÷ñÝïõò êáé ôçò êáôÜññåõóçò ôùí äåêáåôéþí ôïõ 1980 êáé ôïõ 1990. Ïé êõâåñíÞóåéò ôçò ÂåíåæïõÝëáò, ôçò Êüóôá Ñßêá, ôçò ÁñãåíôéíÞò êáé ôçò ÏõñïõãïõÜçò Ýðáøáí ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá íá óôÝëíïõí íÝïõò ôïõò íá åêðáéäåýïíôáé óôéò ÇÐÁ óôç «Ó÷ïëÞ ôïõ Äõô. Çìéóöáéñßïõ ãéá ôç Óõíåñãáóßá óôçí ÁóöÜëåéá» üðïõ ðïëëïß Ëáôéíïáìåñéêáíïß äïëïöüíïé åêðáéäåýôçêáí óôéò ðéï åîåëéãìÝíåò «áíôéôñïìïêñáôéêÝò» ôå÷íéêÝò. Óôçí ALBA ( ÌðïëéâáñéáíÞ ÅíáëëáêôéêÞ Ëýóç ãéá ôçí ÁìåñéêáíéêÞ Çðåéñï) «ç êÜèå ÷þñá ðñïóöÝñåé ü,ôé ìðïñåß íá ðáñÜãåé êáëýôåñá ìå áíôÜëëáãìá üôé ÷ñåéÜæåôáé ðåñéóóüôåñï, áíåîÜñôçôá áðü ôéò ôéìÝò ôùí ðáãêïóìßùí áãïñþí» (Å. ÓáíôÝñ, êïéíùíéïëüãïò – Âñáæéëßá). Ãéá íá ìçí áíáöåñüìáóôå óå ðåñéóóüôåñåò ëåðôïìÝñåéåò óçìåéþíïõìå üôé ôï 2007, ï ôüôå ðñüåäñïò ôçò ðïëõðáèÞò ÁñãåíôéíÞò ÍÝóôïñ Êßñ÷íåñ óå äéÜããåëìá ôïõ ðñïò ôï Ýèíïò áíÝöåñå «ïé ðéóôùôÝò ôçò ÷þñáò ìïõ åßðáí ðñÝðåé íá êáôáëÞîåôå óå ìéá óõìöùíßá ìå ôï ÄÍÔ ãéá íá ðëçñþóåôå ôá ÷ñÝç óáò. Ôïõò áðÜíôçóá: åßìáóôå áíåîÜñôçôï Ýèíïò. ÈÝëïõìå íá ðëçñþóïõìå ôá ÷ñÝç ìáò, áëëÜ äåí ðñüêåéôáé íá äå÷èïýìå îáíÜ ìéá óõìöùíßá ìå ôï ÄÍÔ». Ôï áðïôÝëåóìá: Ôï ðáíßó÷õñï óôéò äåêáåôßåò ôïõ 1980 êáé 1990 ÄÍÔ íá ìçí Ý÷åé ðëÝïí êáìßá äýíáìç óôçí ðåñéï÷Þ. «ÕðÜñ÷åé æùÞ ìåôÜ ôï ÄÍÔ, êáé åßíáé ìéá êáëÞ æùÞ», êáôÝëçîå ï Í. Êßñ÷íåñ. Óå ìáò, óôçí ÅëëÜäá (üðùò êáé óôçí Éñëáíäßá) ï Ðñùèõðïõñãüò ìáò ìå ôç óõíáßíåóç ôçò ÅÅ, ìáò öüñôùóå ôï ÄÍÔ. Êé üëá äåß÷íïõí üôé èá ðåñÜóïõí –åêôüò áðñïüðôïõ – ðïëëÜ áêüìá ÷ñüíéá íá ôï îåöïñôùèïýìå. ¹äç ï Õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí äåí áðÝêëåéóå, ðñï÷èÝò ìüëéò, ôï åíäå÷üìåíï íá õðïãñÜøïõìå íÝï Ìíçìüíéï ôï 2013, ðÝñá áðü ôá 4 ìÝ÷ñé óôéãìÞò, 10 ðåñßðïõ ùò ôüôå, ðïõ èá Ý÷ïõìå õðïãñÜøåé. ¸íá íÝï ìíçìüíéï ü÷é 11 áëëÜ Â´ áò ðïýìå. Ôï êýñïò êáé ç åìâÝëåéá ôïõ ÄÍÔ ìåéþíåôáé – êáé åýëïãá – óå ðáãêüóìéï åðßðåäï Þäç áðü ôï 2005. Ôï ßäéï éó÷ýåé êáé ãéá ôçí ðáãêüóìéá ÔñÜðåæá. Öáßíåôáé ëïéðüí êáèáñÜ üôé üðùò ëåéôïõñãïýí ìÝ÷ñé óÞìåñá ôüóï ç ÅëëÜäá üóï êáé ç ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç, ç Ýîïäïò áðü ôçí êñßóç åßíáé ðñïâëçìáôéêÞ êáé ôï ìÝëëïí èïëü. Äåí åßíáé äõíáôü íá óôçñßæåôáé ç ÷þñá ìáò óôç ãåííáéïäùñßá ôùí Ãáëëïãåñìáíþí ïýôå êé áõôïß íá ìáò äáíåßæïõí ÷ñÞìáôá äéêÜ ôïõò. ¼óï ëïéðüí äýóêïëï êé áí åßíáé ôï ïõôïðéêü óåíÜñéï ìïéÜæåé ìå ðñáãìáôéêü ìïíüäñïìï. Ìå áðëÜ ëüãéá ç êñßóç äåß÷íåé üôé ïé ìåìïíùìÝíïé äáíåéïëÞðôåò, üðùò ç ÷þñá ìáò ð.÷., äåí ìðïñïýí íá ôá âãÜëïõí ðÝñá. ÅðéâÜëëåôáé íá éäñõèåß Ýíáò «Åõñùðáúêüò äçìïóéïíïìéêüò äáíåéïëÞðôçò» Ýó÷áôçò áíÜãêçò åêôüò áðü ôçí ÅÊÔ êáé ôçí ÅõñùðáúêÞ ÔñÜðåæá Åðåíäýóåùí, Ýíáò Åõñùðáúêüò Ïñãáíéóìüò Äéá÷åßñéóçò äéáèÝóéìùí. Êïíôïëïãßò – ãéá íá áðïöýãïõìå ôéò ëåðôïìÝñåéåò êáé ôïõò áêáôáíüçôïõò üñïõò – ðñÝðåé ç Å.Å. íá ãßíåé ìéá ðñáãìáôéêÜ åíéáßá Åõñþðç, Ýíá åíéáßï üëï. Ìå êïéíÞ äçìïóéïíïìéêÞ ðïëéôéêÞ ìå áëëçëåããýç êáé óõíåñãáóßá. Ðñïò áõôÞí ôçí êáôåýèõíóç äåß÷íåé íá ðïñåýåôáé. ¼ìùò ôï êÜíåé ôüóï áñãÜ êáé áðïóðáóìáôéêÜ ðïõ ôçí îåðåñíïýí ïé åîåëßîåéò. Êé áõôü ðñÝðåé íá áëëÜîåé. Ôï óõíôïìüôåñï. ÃéÜííçò ÊïñïìÞëçò

ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÊÉÔÑÏÕÓ, ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÊÁÉ ÐËÁÔÁÌÙÍÏÓ É. ÊÁÈÅÄÑÉÊÏÓ ÍÁÏÓ ÈÅÉÁÓ ÁÍÁËÇØÅÙÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

Áêïëïõèßåò ôùí ×áéñåôéóìþí ãéá ôïõò åñãáæüìåíïõò Áíáêïéíþíåôáé óôï åõóåâÝò ðëÞñùìá ôçò ÔïðéêÞò ìáò Åêêëçóßáò, ôï ïðïßï êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç êáé ôá ðåñß÷ùñá, üôé ðñïêåéìÝíïõ íá äéåõêïëõíèïýí ïñéóìÝíïé åê ôùí ×ñéóôéáíþí ìáò, ïé ïðïßïé åñãÜæïíôáé êáé äåí Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá íá óõììåôÝ÷ïõí óôéò áêïëïõèßåò ôùí ×áéñåôéóìþí, üôé èá ôåëåóèïýí ôçí ´ êáé Ä´ ÐáñáóêåõÞ ôçò ÌåãÜëçò ÔåóóáñáêïóôÞò óôïí É. Êáèåäñéêü Íáü ôçò Èåßáò ÁíáëÞøåùò Êáôåñßíçò äýï Áêïëïõèßåò ôùí ×áéñåôéóìþí, ãéá ôçí åîõðçñÝôçóç êáé ôùí åñãáæïìÝíùí. Ç ðñþôç áêïëïõèßá èá áñ÷ßæåé óôéò 7.00 ì.ì. êáé èá äéáñêåß Ýùò ôéò 8.45 ì.ì. êáé ç äåýôåñç Áêïëïõèßá èá áñ÷ßæåé óôéò 9.00 ì.ì êáé èá äéáñêåß Ýùò ôéò 10.30 ì.ì. Áðü ôïí É. Êáèåäñéêü Íáü .


6 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÅÌÐÔÇ 17 ÌÁÑÔÉÏÕ 2011

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò

ÔÅËÉÊÏÓ ÊÕÐÅËËÏÕ ÅÐÓ ÐÉÅÑÉÁÓ

¸ãñáøå éóôïñßá ï ÅñìÞò Åîï÷Þò ÓÇÊÙÓÅ ÔÏ ÔÑÏÐÁÉÏ ÅÈÍÉÊÏÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ- ÅÑÌÇÓ ÅÎÏ×ÇÓ 0-0 (0-1 óôçí ðáñÜôáóç) Óôïí ôåëéêü êõðÝëëïõ Ðéåñßáò ï ÅñìÞò Åîï÷Þò Ýêáíå ôç ìåãÜëç Ýêðëçîç, êåñäßæïíôáò ìå 1-0 ôïí Åèíéêü Êáôåñßíçò. Åãéíå Ýíá áñêåôÜ êáëü ðáé÷íßäé, ðïõ êñÜôçóå ôçí áãùíßá ùò ôï ôÝëïò ðáñïõóßá ôïõ ÐåñéöåñåéÜñ÷ç ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò ê. Ðáíáãéþôç ØùìéÜäç ôùí Ðåñéöåñåéáêþí Óõìâïýëùí ê.ê. ËÜêç ÐáðáúùÜííïõ, Íßêïõ Ìáêñßäç, Íßêïõ Ðáðáíéêïëáïõ ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ Êáôåñßíçò ÓÜââá ×éïíßäç, ôïõ ïéêïäåóðüôç ðñïÝäñïõ ôçò ÅÐÓ Ðéåñßáò ê. Áíôþíç Ðáðáðåôñßäç (ÊáíÜñç), ôïõ ðñïÝäñïõ ôïõ ÓÄÐ Í. Ðéåñßáò ê. ÄçìÞôñç Íôáìðþóç, ôïõ ðñïÝäñïõ ôçò ÅðéôñïðÞò Äéáéôçóßáò ôçò ÅÐÓ Ðéåñßáò ê. ÉùÜííç Ðáðáäçìçôñßïõ, óýóóùìï ôïõ Ä.Ó. ôçò ÅÐÓ Ðéåñßáò êáé ôïõ Ä.Ó. ôïõ Ó.Ä.Ð. Í. Ðéåñßáò êáé ðïëëþí Üëëùí öïñÝùí êáé öéëÜèëùí ôçò Ðéåñßáò. Ï Åèíéêüò Þôáí áíþôåñïò óôç ìåãáëýôåñç äéÜñêåéá, éäéáßôåñá óôï ðñþôï ìÝñïò, üìùò ïé ðñïóðÜèåéåò ôùí ðáéêôþí ôïõ Ýìåéíáí çìéôåëåßò. Ç Åîï÷Þ Ýðáéîå Ýîõðíá êáé ôåëéêÜ ìå ôç íßêç ôçò Ýãñáøå éóôïñßá, áöïý óôçí ðñþôç óõììåôï÷Þ ôçò óå ôåëéêü êõðÝëëïõ, ðÞñå ôï ôñüðáéï. Óôï 16´ ï ÌðåêéÜñçò Ýäùóå óôïí Ëáæáñßäç, ðïõ ìðÞêå óôçí ðåñéï÷Þ, óïýôáñå êé áðÝêñïõóå åíôõðùóéáêÜ óå êüñíåñ ï ÁìâñïóéÜäçò. Óôï 23´ ôï öÜïõë ôïõ ÌðåêéÜñç Ýöõãå Üïõô, óôï 28´ ï Óáñðüôáò Ýäéùîå óå êüñíåñ ôï öÜïõë ôïõ Óüâá. Ç Åîï÷Þ Ý÷áóå ôç ìåãÜëç åõêáéñßá óôï 90´ ìå ôïí Áíôùíüðïõëï, óôï 98´ üìùò ï ßäéïò ðáßêôçò, ìå êåöáëéÜ Ýêáíå ôï 0-1. Ç öÜóç ôïõ ãêïë îåêßíçóå ýóôåñá áðü äõíáôü óïõô ôïõ Óüâá , ç ìðÜëá êüíôñáñå óôá óþìáôá ôùí ðáéêôþí ôïõ Åèíéêïý êáé ï Áíôùíüðïõëïò ìå êåöáëéÜ ðÝñáóå ôç ìðÜëá ðÜíù áðü ôïí Óáñðüôá êáé ðÝôõ÷å ôï ÷ñõóü ãêïë ðïõ Ýäùóå ôçí ðñüêñéóç óôï áïõôóÜúíôåñ ôçò ÷èåóéíÞò óõíÜíôçóçò ôïõ ôåëéêïý ôïõ êõðÝëëïõ ôçò ÅÐÓ Ðéåñßáò. Ðïëý êáëÞ ç äéáéôçóßá ôïõ ê. ËÝöá êáé ôùí âïçèþí ôïõ ê.ê. Êýöïõ , Áôìáôæßäç.

ÏËÕÌÐÉÁÊÏÓ ÂÏËÏÕ

ÊÕÐÅËËÏ ÅËËÁÄÏÓ

ÐïõëÜåé ï ÌðÝïò!!! Ôçí áðüöáóç ôïõ íá ðïõëÞóåé ôïí Ïëõìðéáêü Âüëïõ óôï ôÝëïò ôçò áãùíéóôéêÞò ðåñéüäïõ, üðïéá êáé áí åßíáé ç èÝóç ôçò ïìÜäáò óôçí âáèìïëïãßá, áíáêïßíùóå ï Á÷éëëÝáò ÌðÝïò. Ï éó÷õñüò Üíäñáò ôùí «åñõèñïëåýêùí» ôüíéóå üôé áí äåí âñåèåß åðåíäõôÞò, èá äþóåé ôéò ìåôï÷Ýò ôïõ óôïí ÄÞìï ôïõ Âüëïõ êáé ïé ðáßêôåò ôçò ïìÜäáò èá ðïõëçèïýí áðü Ýíá åõñþ! "Óõã÷áñçôÞñéá óôïí Áôñüìçôï. Ðñïêñßèçêå äßêáéá. Óôá äýï ðáé÷íßäéá Þôáí êáëýôåñá ðñïåôïéìáóìÝíïò øõ÷ïëïãéêÜ. ÐÞãå äßêáéá óôïí ôåëéêü, åý÷ïìáé üôé êáëýôåñï. Íá åõ÷áñéóôÞóù ôïõò 15.000 öéëÜèëïõò ðïõ Þñèáí óôïí ãÞðåäï", äÞëùóå áñ÷éêÜ. Óôç óõíÝ÷åéá ôüíéóå: "Íá æçôÞóù óõãíþìç ãéá üóá èá ôïõò ðù. Åßíáé ìéá áðüöáóç, ü÷é åí âñáóìþ øõ÷Þò. Ï êÜèå Üíèñùðïò ðñÝðåé íá ðáßñíåé áõôü ðïõ ôïõ áîßæåé. ¼÷é üëïé ïé ößëáèëïé, áëëÜ óå üóïõò áðåõèýíïìáé, äåí áîßæïõí íá Ý÷ïõí ôïí ÌðÝï ãéá ðñüåäñï, ÌÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôçò áãùíéóôéêÞò ðåñéüäïõ, ìáæß ìå ôá ðáéäéÜ ðïõ ôïõò äßíù ÷åéñïêñüôçìá êáé ôï ðñïðïíçôéêü ôéì, èá äþóïõìå üëïé ìáæß ôïí êáëýôåñï åáõôü ãéá íá ðÜñïõìå áãùíéóôéêÜ üôé ìáò áîßæåé. ¼ôáí ôåëåéþóåé ç ÷ñïíéÜ, ï Ïëõìðéáêüò Âüëïõ ðùëåßôáé. ÐáñÝëáâå ôï 2008 ìéá ïìÜäá ìå ðñïóöõãÝò êáé ÷ñÝç. ÁõôÞ ôç óôéãìÞ õðÜñ÷ïõí ôáêôïðïéçìÝíåò üëåò ïé ïöåéëÝò". ÔÝëïò ìßëçóå ìå óêëçñÜ ëüãéá êáé ãéá ôïí ÄÞìï ôïõ Âüëïõ: "Áðï÷ùñþ ÷ùñßò ÷ñÝïò. Áí äåí âñåèåß åðåíäõôÞò, üëïé ïé ðáßêôåò ðùëïýíôáé áðü Ýíá åõñþ ìÝ÷ñé üóá äþóåé ï êáèÝíáò. Èá ðáñáäþóù ôéò ìåôï÷Ýò óôï ÄÞìï Âüëïõ. Íá ïäçãÞóïõí áõôÞ ôçí ïìÜäá, åêåß ðïõ ôçò áîßæåé, óôçí Ôñßôç Þ ôçí ôÝôáñôç ÅèíéêÞ. Åêåß ðïõ åß÷áí óõíçèßóåé. Äåí ôïõò áñÝóåé áõôÞ ç ïìÜäá ðïõ ìéëÜåé üëç ç ÅëëÜäá. ºóùò åßíáé ôï ìïíáäéêü õãéÝò êïììÜôé óå áõôÞ ôç ìßæåñç ðüëç. Áí íïìßæåôå üôé åßíáé åí âñáóìþ øõ÷Þò, êÜíåôå ëÜèïò. Ïñêßæïìáé óôç æùÞ ôïõ ðáôÝñá ìïõ, ðïõ äåí åßíáé êáëÜ êáé ßóùò Ý÷åé äýï ìÞíåò æùÞò, üôé ï ÌðÝïò äåí èá åßíáé ôç íÝá ÷ñïíéÜ óôïí Âüëï".

ÖÙÔÏ ÓÁÂÂÁÓ ÖÙÔÉÁÄÇÓ

ÏÉ ÓÕÍÈÅÓÅÉÓ ÔÙÍ ÏÌÁÄÙÍ ÅÈÍÉÊÏÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ Óáñðüôáò, Æõãüðïõëïò, Äåñìßóçò, ÔæéÜìáò, Æáðïõíßäçò, ÅëéíéÜäçò, Ëáæáñßäçò (46´ÊáôóáìÜãêáò), Ìåôåíßäçò, Ìðßíôáò (65´ ÊëéÜíçò), ÌðåêéÜñçò (81´Óéñáíßäçò), ÍôáíôÜìçò. ÅÑÌÇÓ ÅÎÏ×ÇÓ ÁìâñïóéÜäçò, Ôïðáëßäçò, ×ñéóôïöïñßäçò, Óüâá, Áíáãíùóôüðïõëïò, Á. Âáóéëåßïõ, Ä. Âáóéëåßïõ, Ðáñáóßäçò, Áíôùíüðïõëïò, Ô. Ìáêñßäçò (76´ ×. Óáñçãéáííßäçò), Ó. Óáñçãéáííßäçò (119´ ÃåùñãéÜäçò). ÐÁÑÁËÅÉÐÏÌÅÍÁ Áñêåôüò êüóìïò Ýäùóå ôï «ðáñþí» óôï ãÞðåäï ôïõ Ðéåñéêïý. Ðáñüíôåò Þôáí ï ðñüåäñïò ôçò ÅÐÓ Ðéåñßáò, Áíôþíçò Ðáðáðåôñßäçò (ÊáíÜñçò), ï ðñüåäñïò ôçò ÅÐÓÌ, Äéïíýóçò ØùìéÜäçò, üðùò êáé ï ðåñéöåñåéÜñ÷çò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò, Ðáíáãéþôçò ØùìéÜäçò (Ýêáíå ôéò áðïíïìÝò óôïõò äéáéôçôÝò). Áêüìá, ðáñüíôåò Þôáí ïé ðåñéöåñåéáêïß óýìâïõëïé, Íßêïò Ìáêñßäçò, ËÜêçò ÐáðáúùÜííïõ, Íßêïò ÐáðáíéêïëÜïõ, ï äÞìáñ÷ïò Êáôåñßíçò, ÓÜââáò ×éïíßäçò, ï ðñüåäñïò ôïõ äçìïôéêïý óõìâïõëßïõ, ÈáíÜóçò Ëéáêüðïõëïò, ï ðñüåäñïò ôïõ ÓÄÐ, ÄçìÞôñçò Íôáìðþóçò, ï ðñüåäñïò ôçò åðéôñïðÞò äéáéôçóßáò, ÃéÜííçò Ðáðáäçìçôñßïõ, ìå ôá ìÝëç Óðýñï Óêïýöá êáé Áñãýñç Ìáâßíç. Ôç ìÜ÷ç ôçò êåñêéäáò «êÝñäéóáí» ïé ößëáèëïé ôïõ ÅñìÞ ðïõ Ýäùóáí âñïíôåñü ðáñüí óôï ÷èåóéíü ìåãÜëï ôåëéêü. Ç ïìÜäá ôçò Åîï÷Þò ãíþñéóå ôçí áðïèÝùóç üôáí óÞêùóå ôï êýðåëëï êáé ïé ößëáèëïé äçìéïýñãçóáí ìéá ðïëý êáëÞ êáé æåóôÞ áôìüóöáéñá.

Ï ôåëéêüò Ýâãáëå öôåñÜ! ÏËÕÌÐÉÁÊÏÓ Â. - ÁÔÑÏÌÇÔÏÓ 0-0

Ôï... ÐåñéóôÝñé ðÝôáîå ðéï øçëÜ áðü êÜèå Üëëç öïñÜ êáé ðëÝïí åßíáé Ýôïéìï ãéá ôï ìåãÜëï ñáíôåâïý ìå ôçí éóôïñßá ôïõ óôïí ôåëéêü ôïõ ÊõðÝëëïõ ÅëëÜäáò, åêåß üðïõ èá âñåé óßãïõñá Ýíáí "áåôü" åðéâåâáéþíïíôáò ôïí ôßôëï ìáò. Ï Áôñüìçôïò, ï ïðïßïò Þôáí ðïëý êáëýôåñïò ôïõ Ïëõìðéáêïý Âüëïõ êáé óôá äõï ìáôò ôùí çìéôåëéêþí, ðÞñå äßêáéá ôçí ðñüêñéóç ìå ôï ÷ñõóü 0-0 ìÝóá óôï Ðáíèåóóáëéêü êáé ôï 2-1 áðü ôçí ðñþôç áíáìÝôñçóç. Ïé ðáßêôåò ôïõ Ãéþñãïõ Äþíç, ìÜëéóôá, äéêáéïýíôáí êáé ôç íßêç, áöïý åß÷áí ôéò êáëýôåñåò åõêáéñßåò óôïí áãþíá, ìå ìåãáëýôåñç áõôÞ ôïõ ÁíáóôáóÜêïõ óôï 71ï ëåðôü, üôáí ôï óïõô ôïõ âñÞêå ôï äïêÜñé ôïõ Ãéáêïýðïâéôò. Óôïí Ýâäïìï ïõñáíü ôï «áóôÝñé» êáé óßãïõñá óôïí êüóìï ôçò ðüëçò ôùí Äõôéêþí Ðñïáóôßùí áõôÞ ç ìÝñá èá ìåßíåé áîÝ÷áóôç.

Ç áíÜëõóç

Ìå üëá ôïõò ôá üðëá êáé ÷ùñßò éäéáßôåñåò åêðëÞîåéò ðáñÝôáîáí ïé äõï ðñïðïíçôÝò ôïõò äõï ìïíïìÜ÷ïõò óôïí áãùíéóôéêü ÷þñï ôïõ ó÷åäüí êáôÜìåóôïõ Ðáíèåóóáëéêïý. Ïé ãçðåäïý÷ïé ìðÞêáí ðéï äõíáôÜ óôï ìáôò. ÐñïóðÜèçóáí íá áðåéëÞóïõí ôçí åóôßá ôïõ ÉôÜíæ êõñßùò ìå óôçìÝíá êáé óôï ðñþôï ôÝôáñôï Þôáí áõôïß ðïõ åß÷áí ôçí õðåñï÷Þ. Áðü ôçí Üëëç, ï Áôñüìçôïò ðñïóðáèïýóå óå áõôü ôï äéÜóôçìá êõñßùò ìå âáèéÝò ìðáëéÝò ðñïò ôïí ÊáìáñÜ íá ãßíåé áðåéëçôéêüò êáé íá ðåôý÷åé Ýíá ãêïë, ðïõ èá ôïõ Ýäéíå Ýíá óçìáíôéêü ðñïâÜäéóìá ãéá ôçí ðñüêñéóç óôïí ôåëéêü. Ç ðñþôç ìåãÜëç åõêáéñßá ðÜíôùò Þôáí ãéá ôïõ öéëïîåíïýìåíïõò, üôáí ï Ìðñßôï Ýâãáëå ìüíï ôïõ áðÝíáíôé áðü ôïí Ãéáêïýðïâéôò ôïí ÊáìáñÜ, áëëÜ ï ãêïëêßðåñ ôïõ Ïëõìðéáêïý Âüëïõ Ýäéùîå äýóêïëá. Ç áðÜíôçóç ôùí «åñõèñüëåõêùí» Þôáí Üìåóç êáé ðÝíôå ëåðôÜ áñãüôåñá ôï êëáóé-

êü äßäõìï Ìüí÷å êáé Ïýìðéíôåò óõíäõÜóôçêáí, ï ðñþôïò Ýêáíå ôç óÝíôñá, Üìåóï ôï ðëáóÝ ôïõ ÌðñÝóêá áðü ôï ýøïò ôïõ ðÝíáëôé, üìùò ç ìðÜëá Ýöõãå ðÜíù áðü ôçí åóôßá ôïõ ÉôÜíæ. Áðü åêåßíï ôï óçìåßï êáé ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôïõ çìé÷ñüíïõ ôï ðáé÷íßäé Ýãéíå áñêåôÜ äõíáôü êáé ìå ðïëëÜ ëÜèç, åðáêüëïõèï ôïõ Üã÷ïõò ðïõ åß÷áí êáé ïé äõï áíôßðáëïé. Ìå ôçí Ýíáñîç ôïõ äåõôÝñïõ çìé÷ñüíïõ ïé ðáßêôåò ôïõ ÌÜêç ÊáôóáâÜêç ìðÞêáí êáé ðÜëé ìå öüñá. ÐñïóðÜèçóå íá áðåéëÞóåé ìüëéò óôï 49ï ëåðôü, üôáí ï ÓáíêáñÝ ÷þèçêå óôçí ðåñéï÷Þ, áëëÜ äåí Ýâáëå êáëÜ ôçí ðñïâïëÞ êáé ï ÉôÜíæ ìðëüêáñå åýêïëá. Ïé ãçðåäïý÷ïé Þôáí åìöáíþò áã÷ùìÝíïé êáé Ýêáíáí áñêåôÜ ëÜèç, äßíïíôáò ôçí åõêáéñßá ãéá áíÜóåò óôçí ïìÜäá ôïõ Ðåñéóôåñßïõ. Ï Ýìðåéñïò ôå÷íéêüò ôïõ Âüëïõ Ýâáëå óôï 55´ ôïí Ìáñôßí óôç èÝóç ôïõ ÌðñÝóêá êáé ãýñéóå ôï óýóôçìá ôïõ óå 4-4-2 ìå ôïí Áñãåíôéíü äßðëá óôïí ÓïëÜêç. Áíôßèåôá, ï Ãéþñãïò Äþíçò äåí ðåßñáîå êáèüëïõ ôï óýóôçìá ôïõ, áöïý ïé ðáßêôåò ôïõ ôçñïýóáí ìÝ÷ñé åêåßíç ôç óôéãìÞ êáôÜ ãñÜììá ôéò åíôïëÝò ôïõ. ¼óï ðåñíïýóå ç þñá ïé ãçðåäïý÷ïé áíïéãüíôïõóáí üëï êáé ðåñéóóüôåñï, ÷ùñßò üìùò íá äçìéïõñãïýí ðñïûðïèÝóåéò ãéá ãêïë óôçí åóôßá ôïõ Áôñüìçôïõ. Áíôßèåôá, ôï «áóôÝñé» âñÞêå ðïëëïýò áíïéêôïýò ÷þñïõò êáé ðñïóðÜèçóå íá ÷ôõðÞóåé óôçí áíôåðßèåóç. Óå ìéá áðü áõôÝò óôï 67ï ëåðôü ï ÊáìáñÜ âñÝèçêå áðÝíáíôé áðü ôïí Ãéáêïýðïâéôò, üìùò ï Åëâåôüò ôåñìáôïöýëáêáò åßðå ü÷é óôïí ÓåíåãáëÝæï öïñ. Äõï ëåðôÜ áñãüôåñá ï ÊáìáñÜ Ýãéíå áëëáãÞ êáé óôç èÝóç ôïõ ï Ãéþñãïò Äþíçò ðÝñáóå ôïí Çëßá ÁíáóôáóÜêï. Ï Ýìðåéñïò åðéèåôéêüò óôï 71’ Ý÷áóå ôçí ìåãáëýôåñç åõêáéñßá ôïõ Áôñüìçôïõ, üôáí ðÞñå ôçí ìðÜëá áðü ôïí ÔÜôï, ìüíïò ôïõ áðÝíáíôé áðü ôçí åóôßá ôïõ Ïëõìðéáêïý Âüëïõ, áëëÜ ôï óõñôü óïõô ôïõ âñÞêå óôï êÜèåôï

äïêÜñé ôïõ Ãéáêïýðïâéôò. Áðü åêåß êáé ðÝñá, ôï ìáôò ðÞãáéíå ðÜíù êÜôù, áëëÜ êáìßá áðü ôéò äõï ïìÜäåò äåí êáôÜöåñå íá âñåé óôü÷ï ìå áðïôÝëåóìá ï Áôñüìçôïò íá ðáíçãõñßóåé ôçí ðñüêñéóç ëüãù ôïõ 2-1 áðü ôï ðñþôï ðáé÷íßäé.

Ï ðñùôáãùíéóôÞò

Ï Êþóôáò ÍåìðåãëÝñáò Þôáí ï êáëýôåñïò ðáßêôçò ôïõ ãçðÝäïõ. Ï ðïëýðåéñïò ìÝóïò ôïõ Áôñüìçôïõ Þôáí ï óôõëïâÜôçò ôçò ìåóáßáò ãñáììÞò ôïõ «áóôåñéïý» êáé ôï ìõáëü ôïõ Ãéþñãïõ Äþíç ìÝóá óôïí áãùíéóôéêü ÷þñï. Áêüìá Ýíá åêðëçêôéêü ðáé÷íßäé óôï åíåñãçôéêü ôïõ ðáßêôç ðïõ ÷ñùóôÜåé ðïëëÜ ãéá ôçí öåôéíÞ ôïõ ðïñåßá ï Áôñüìçôïò.

Ç öÜóç

Ôï äïêÜñé ôïõ Çëßá ÁíáóôáóÜêïõ óôï 71’ ëåðôü. Ï Ýìðåéñïò åðéèåôéêüò ôïõ Áôñüìçôïõ, ìüëéò åß÷å ìðåé óôï ãÞðåäï êáé óôçí ðñþôç ôïõ åðáöÞ ìå ôçí ìðÜëá ìðïñïýóå íá ôåëåéþóåé åêåß ôï ìáôò, áëëÜ ôåëéêÜ ôï äïêÜñé ôïõ ÷Üëáóå ôá ó÷Ýäéá.

Ôï öéëì

20' Ðïëý êáëÞ óôéãìÞ ãéá ôïí Áôñüìçôï óôçí áíôåðßèåóç, åíáëëáãÞ Ìðñßôï êáé ÊáìáñÜ, óïõô ôïõ ÓåíåãáëÝæïõ êáé ùñáßá áíôßäñáóç ôïõ Ãéáêïýðïâéôò, ðïõ áðÝêñïõóå óôçí äåîéÜ ãùíßá ôïõ. 25' ÊáëÞ óôéãìÞ ãéá ôïí Ïëõìðéáêü Âüëïõ, ôï êëáóéêü äßäõìï Ìüí÷å êáé Ïýìðéíôåò óõíäõÜóôçêáí, ï ðñþôïò Ýêáíå ôç

óÝíôñá, Üìåóï ôï ðëáóÝ ôïõ ÌðñÝóêá áðü ôï ýøïò ôïõ ðÝíáëôé, ç ìðÜëá øçëÜ Üïõô! 41' Ðñþôç êåöáëéÜ ôïõ ÓïëÜêç, ï Ìüí÷å áéöíéäéÜóôçêå, ï ÍÜóôïò áðïìÜêñõíå óå êáßñéá óôéãìÞ. 49' ÅêôÝëåóç öÜïõë ôïõ Ïýìðéíôåò, ðÜëé ï ÓáíêáñÝ ÷þèçêå óôçí ðåñéï÷Þ áëëÜ äåí Ýðéáóå ôçí ðñïâïëÞ üðùò èá Þèåëå êáé ï ÉôÜíæ ìðëüêáñå. ÊáëÞ óôéãìÞ ãéá ôïí Ïëõìðéáêü Âüëïõ. 67' Ðïëý ìåãÜëç åõêáéñßá ãéá ôïí Áôñüìçôï ìå ôïí ÊáìáñÜ, ðïõ âãÞêå êáé ðÜëé óôçí ðëÜôç ôçò Üìõíáò ôïõ Ïëõìðéáêïý Âüëïõ, ðñïôßìçóå íá ðëáóÜñåé üìùò áðü ôï íá äþóåé óôïí áöýëá÷ôï ÔÜôï êáé ï Ãéáêïýðïâéôò ìå äéðëÞ ðñïóðÜèåéá ìðëüêáñå. 72' ÄïêÜñé ãéá ôïí Áôñüìçôï! Ï ÁíáóôáóÜêïò óôçí ðñþôç ôïõ åðáöÞ ìå ôç ìðÜëá, ôñßðëáñå Ýîï÷á ôïí ÓáíêáñÝ êáé óïýôáñå óõñôÜ, óçìÜäåøå ôï áñéóôåñü äïêÜñé ôïõ Ãéáêïýðïâéôò. Ôé êüëðï èá Þôáí êáé áõôü ãéá ôïí Ãéþñãï Äþíç! 90' Êáé ðÜëé ï ÁíáóôáóÜêïò óå åðßêáéñç èÝóç, óïõô êáé ï Ãéáêïýðïâéôò ìå õðåñÝíôáóç äéþ÷íåé óå êüñíåñ! 91' Ï ÁíáóôáóÜêïò ìüíïò ôïõ áðü óÝíôñá ôïõ ÔÜôïõ, áðïãïçôåõôéêü ôï ðëáóÝ Üïõô! 91' ÊåöáëéÜ ôïõ Ìáñôßí, ï ÉôÜíæ åýêïëá... ÁëëÜ ôï èñßëåñ ðáñáìÝíåé! Êßôñéíåò: ¢ëâáñåò, ÓáíêáñÝ – ÏëéâÝéñá, ÍåìðåãëÝñáò, ÍÜóôïò Ïé óõíèÝóåéò ôùí ïìÜäùí ÏËÕÌÐÉÁÊÏÓ ÂÏËÏÕ Ãéáêïýðïâéôò, ÆÝëåóé, Æáñáäïýêáò, ÓáíêáñÝ, ÍôïëåæÜé, ¢ëâáñåò, Ñüêáò (65’ Áêüóôá), Ïýìðéíôåò, Ìüí÷å, ÌðñÝóêá (55’ Ìáñôßí), ÓïëÜêçò (78’ ÍÝìåè). ÁÔÑÏÌÇÔÏÓ ÉôÜíæ, Óêüíäñáò, ÍÜóôïò, ÏëéâÝéñá, ÓáñìéÝíôï (82’ Óáìðïý), ÍåìðåãëÝñáò, ÓöáêéáíÜêçò, Óáãêáíüöóêé, Ìðñßôï (58’ ÔÜôïò), ÊáìáñÜ (70’ ÁíáóôáóÜêïò).


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÐÅÌÐÔÇ 17 ÌÁÑÔÉÏÕ 2011 7

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò FOOTBALL LEAGUE

¸âãáëå ôïí þìï ôïõ ï ÃêïõãêïõëéÜò ÕðïâÜëëåôáé óå èåñáðåßåò ï ÐïõëÜêïò Óôçí ôåëéêÞ åõèåßá ìðáßíåé ç ðñïåôïéìáóßá ôùí ðáéêôþí ôïõ Ðéåñéêïý ãéá ôï ðáé÷íßäé ìå ôïí Äéáãüñá Ñüäïõ ðïõ èá ãßíåé ôï ÓÜââáôï ãéá ôï ðñùôÜèëçìá ôçò Football League. Äåí áãùíßæïíôáé ïé ôéìùñçìÝíïé ÄÞìïõ êáé Ãêïõãêïõëéáò ìå ôïí äåýôåñï íá ìç ìåôÝ÷åé ÷èåò óôçí ðñïðüíçóç. Ï ÃêïõãêïõëéÜò ìåôÜ ôçí åðßóêåøÞ ôïõ óôç Èåóóáëïíßêç óôïí Ïñèïðáéäéêü ê. ÐáíôáæÞ îåêïõñÜæåé ôï ÷Ýñé ôïõ áöïý Ýâãáëå ôïí þìï ôïõ ÷ùñßò üìùò ç ðåñßðôùóç íá åìðíÝåé êáìßá áíçóõ÷ßá. ¼ëá äåß÷íïõí üôé ï Ýìðåéñïò åðéèåôéêüò èá ðáßîåé êáíïíéêÜ óôï ðáé÷íßäé ìå ôá Ôñßêáëá êáé ãéá ðñïëçðôéêïýò ëüãïõò îåêïõñÜæåôáé. Ï ÐïõëÜêïò õðïâÜëëåôáé óå èåñáðåßåò êáé ßóùò ðñïëÜâåé íá ðáßîåé óôï ðáé÷íßäé ìå ôïí Äéáãüñá áí êáé ç ðåñßðôùóÞ ôïõ åßíáé äýóêïëç êáé äåí Ý÷åé ðáé÷íßäéá óôá ðüäéá ôïõ. Ôï ôå÷íéêü ôéì ðñïóðáèåß íá âñåé åíáëëáêôéêÝò ëýóåéò ãéá ôï ðáé÷íßäé ôçò Ñüäïõ ðïõ åßíáé áðïöáóéóôéêÞò óçìáóßáò.

ÐÁÍÅËËÇÍÉÏ ÐÑÙÔÁÈËÇÌÁ ÕÐÏÄÏÌÙÍ ÅÐÏ

ÁÐÏ ÅÍÁ ÇÌÉ×ÑÏÍÏ ÅÉ×ÁÍ ÏÉ ÄÕÏ ÏÌÁÄÅÓ Ðáßäåò 2çò ÐåñéöÝñåéáò – Ðáßäåò 4çò ÐåñéöÝñåéáò 1-1 ¾óôåñá áðü Ýíá áìößññïðï êáé êáëü êáôÜ äéáóôÞìáôá áãþíá ç 2ç ÐåñéöÝñåéá êáé ç 4ç ÐåñéöÝñåéá áíáäåß÷èçêáí éóüðáëåò, Ý÷ïíôáò ôçí õðåñï÷Þ áðü Ýíá çìß÷ñïíï, ïé öéëïîåíïýìåíïé óôï ðñþôï ìÝñïò êáé ïé ãçðåäïý÷ïé óôï äåýôåñï. Ïé Ðáßäåò ôùí äýï ïìÜäùí áíáíÝùóáí ôï ñáíôåâïý ôïõò ãéá ôïí åðáíáëçðôéêü áãþíá. ÄïêÜñéá åß÷å ï Öáóßäçò (12',22') êáé áðïâëÞèçêå ï Ôñéãþíçò ìå 2ç êßôñéíç êÜñôá óôï 79'. Óêüñåñ: Äåëçãéáíßäçò (46'), Ñïããüôçò (92´). ÄéáéôçôÞò: Æïýãñáò, Êïåìôæßäçò, ÔóéáìðÜæçò (ÅÐÓ ÊïæÜíçò).

Êùíóôáíôéíßäçò Å. (41' ÌðáêéñôæÞò), Îüìöëéïò (41' Ôñéãþíçò), Ìçíôóéïýäçò.

ÏÉ ÓÕÍÈÅÓÅÉÓ ÔÙÍ ÏÌÁÄÙÍ 2ç ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÊáëáíôæÞò, Âáóéëüðïõëïò, Ôóéìßêáò, Êïõôóáâáóßëçò, Ëéáêüðïõëïò, Óéäçñüðïõëïò, Äåëçãéáííßäçò, Êôéóôüðïõëïò (66' ÊáñáìâáëÜóçò),

4ç ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ×áôæçáäáìßäçò, Öáóßäçò, Íéêïëüðïõëïò, Êùóôïýëáò, Ôïýöáò, Èåï÷áñüðïõëïò (41' ËéÜíáò), Ôáóéþíáò (46' Ñïããüôçò), Èåïäùñüðïõëïò, ÐÝôêïò, Êáñá÷Üëéïò, Ôóéþëçò (51' Âïýëãáñçò).

Ï Ðéåñéêüò ðÜíôïôå óôéò êñßóéìåò êáìðÝò ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò äåß÷íåé ìéá ðïëý êáëÞ áãùíéóôéêÞ óõìðåñéöïñÜ êáé ïé ðáßêôåò ôïõ áíôáðïêñßíïíôáé óôï áêÝñáéï óôéò ìåãÜëåò ðñïóäïêßåò ôùí öéëÜèëùí ôïõ. ÅðéóôñÝöåé óôçí áãùíéóôéêÞ äñÜóç ï Ýìðåéñïò êáé áñ÷çãüò ôçò ïìÜäáò Ðáíáãéþôçò Ãéáæéôæüãëïõ ç áðïõóßá ôïõ ïðïßïõ Þôáí êÜôé ðáñáðÜíù áðü åìöáíÞò óôï Üäïîï ðáé÷íßäé ìå ôïí Éùíéêü ðïõ óôïß÷éóå óôçí áðþëåéá äýï ðïëýôéìùí âáèìþí. ÕðÜñ÷ïõí ôá ðáé÷íßäéá ðïõ ï Ðéåñéêüò ìðïñåß íá áíáðëçñþóåé ôï ÷áìÝíï Ýäáöïò êáé áñ÷Þò ãåíïìÝíçò áðü ôï ÓÜââáôï ç ïìÜäá ôçò ðüëçò ìáò ìðïñåß íá êÜíåé ôçí áãùíéóôéêÞ áíÜêáìøç êáé íá îáíáâñåèåß êáé ðÜëé ìáêñéÜ áðü ôç æþíç ôùí ðëÝß- Üïõô. ¹äç åßíáé Ýíá âáèìü ðÜíù áðü ôçí æþíç ôùí ðëÝú Üïõô êáé üëá äåß÷íïõí üôé ç ïìÜäá ôïõ Ðéåñéêïý èá åîáóöáëßóåé ðïëý ðéï íùñßò ôçí êáôçãïñßá Ý÷ïíôáò ðåñéèþñéá íá ôåñìáôßóåé óôçí ðñþôç 8Üäá.

Ïé äéáéôçôÝò ôùí ïìÜäùí ôçò Ðéåñßáò óôá ÅèíéêÜ ÐñùôáèëÞìáôá FOOTBALL LEAGUE Äéáãüñáò Ñüäïõ – Ðéåñéêüò ÄéáéôçôÞò: ÌÞôóç Åõèáëßá ÐåéñáéÜ Âïçèïß äéáéôçôïõ: Áðôüóïãëïõ ÉïñäÜíçò Áèçíþí , Áèáíáóüðïõëïò ÄçìÞôñéïò Áèçíþí 4ïò ÄéáéôçôÞò: Ãêéüëáò ÐåñéêëÞò Áèçíþí.

FOOTBALL LEAGUE 2 ÊïæÜíç- ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò ÄéáéôçôÞò: ÐïõëçìÜò Íéêüëáïò ÊÝñêõñáò Âïçèïß äéáéôçôïý: ÄñÜìðáëïò Âáóßëåéïò Óôüúêïò Ìé÷áÞë 4ïò ÄéáéôçôÞò: ÊïëõôÜò Óðõñßäùí Êåñêõñáò

FOOTBALL LEAGUE ÍÅÙÍ

Åðåéóüäéï ÌðÝïõ ìå êüóìï! Åðßèåóç óôïí Á÷éëëÝá ÌðÝï áðü ôïõò ïðáäïýò ôïõ Ïëõìðéáêïý Âüëïõ. Ï êüóìïò ìåôÜ ôï óöýñéãìá ôçò ëÞîçò êéíÞèçêå áðåéëçôéêÜ ðñïò ôïí ðÜãêï ôïõ Áôñüìçôïõ, áëëÜ ï éó÷õñüò Üíäñáò ôùí «åñõèñüëåõêùí» ôïõò åìðüäéóå, ìå áðïôÝëåóìá íá ãßíåé áõôüò áðïäÝêôçò ôçò êáôáêñáõãÞò êáé ôïí õâñéóôéêþí óõíèçìÜôùí ôïõ êüóìïõ. ¼ëá îåêßíçóáí üôáí áðü ôéò êåñêßäåò áêïýóôçêå ôï üíïìá ôïõ ÓÜêç Ôóéþëç. Ï Á÷éëëÝáò ÌðÝïò ðÞäçîå ôá êÜãêåëá êáé ðÞãå ðñïò ôïí êüóìï ìå ôïí ïðïßï áíôÜëëáîå ðïëëÜ «ãáëëéêÜ»!

Äéáãüñáò – Ðéåñéêüò ÄéáéôçôÞò: ÌéÜñçò ÅììáíïõÞë ÄùäåêáíÞóïõ Âïçèïß äéáéôçôïý: Íôüêïò ÁèáíÜóéïò , ÌðåñäåìðÝò ÉùÜííçò

ÍÝïé 2çò ÐåñéöÝñåéáò – ÍÝïé 4çò ÐåñéöÝñåéáò 3-1 ÌåãÜëç êáé óðïõäáßá íßêç óçìåßùóå ç 2ç ÐåñéöÝñåéá, áðïäßäïíôáò ðïëý êáëü ðïäüóöáéñï óôï 2ï çìß÷ñïíï êáé áðÝêôçóå óáöÝò ðñïâÜäéóìá Ýíáíôé ôïõ åðáíáëçðôéêïý áãþíá. Óêüñåñ: ÊïõäÝñçò (20'), ÌïëõâÜò (52', 62'), ÄçìçôñÝëçò (53'). ÄéáéôçôÞò: Êïåìôæßäçò, ÔóéáìðÜæçò (ÅÐÓ ÊïæÜíçò)

Æïýãñáò,

ÏÉ ÓÕÍÈÅÓÅÉÓ ÔÙÍ ÏÌÁÄÙÍ 2ç ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ Ðåñðåñßäçò, ÊáñáôæéÜò, Ðïæáôæßäçò, ÊùóôéêÜò, Ãêüëôóçò, Ãêåëôñåíßäçò, ÊïõäÝñçò (63' Äïýìïò), Ìïõôåóßäçò, ÌïëõâÜò (78' Ôïðïõæëßäçò), Óô. Ôóéìßêáò, Óéäçñüðïõëïò (46' ÌõëùíÜò).

4ç ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÍôÜëëáò, ÍôáÞò, Óåëßíçò, Éôóéïò, Êáëðßáò, Óïõëéþôçò (46' Ôóéíéóôßäçò), ÍÜêáò (67' Ìáôýëáò), ÃêáñáëéÜêïò, Êáñáãêéüæçò, ÄçìçôñÝëçò (54' Ñåíôæßëáò), ÊáèÜñéïò.

Ä´ ÅÈÍÉÊÇ

ÓÜââáôï êáé ÊõñéáêÞ 19 êáé 20 Ìáñôßïõ 2011

3ïò ÏÌÉËÏÓ

Ïé áãþíåò ôùí ïìÜäùí ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷åëÜïõ êáé ôçò Êáôåñßíç 2008 ÂÉÏÑÏË

Íßêç ÁãêáèéÜò – Åèíéêüò Êáôåñßíçò ÄéáéôçôÞò : Õöáíôßäçò ÉùÜííçò Êéëêßò Âïçèïß äéáéôçôïý: Ôáêßäçò Ãåþñãéïò, Ðáðáäüðïõëïò ÉùÜííçò Ìáêåäïíéêüò ÓéÜôéóôáò- Ïëõìðïò Ëåðôïêáñõáò ÄéáéôçôÞò: Óéäçñüðïõëïò Ãñçãüñéïò ÊáóôïñéÜò Âïçèïß äéáéôçôïý: ÐÜíïõ Êùíóôáíôßíïò , Ìåñêïýñçò ÉùÜííçò ÐåíôÜâñõóïò – Âáôáíéáêüò ÄéáéôçôÞò: Ðáíáãéùôßäçò ×ñõóïâáëÜíôçò Öëþñéíáò Âïçèïß äéáéôçôïý: Êïýãéáò Èùìáò, ÃñçãïñéÜäçò Íéêüëáïò ÁëåîÜíäñåéá – ÃÁÓ Óâïñþíïò ÄéáéôçôÞò: ÐñÜóáôæçò ÄçìÞôñéïò ÄñÜìáò Âïçèïß äéáéôçôïõ: ×áôæçíÜêïò Ãåþñãéïò, Ìðïõæïõêßäçò ÁèáíÜóéïò

Ïé äéáéôçôÝò ôçò Ðéåñßáò óôá ÅèíéêÜ ðñùôáèëçìáôá FOOTBALL LEAGUE 2 Íßêç Âüëïõ- Íáõðáêôéáêüò ÁóôÝñáò ÄéáéôçôÞò: Óõìåùíßäçò Ðáíáãéþôçò Âïçèïß äéáéôçôïý: Êáñáìðïýëáò ×ñÞóôïò , Áôìáôæßäçò Äéïíýóçò.

Ä´ ÅÈÍÉÊÇ 2ïò ÏÌÉËÏÓ Êéëêéóéáêüò – ÊáëëéêñÜôåéá ÐáñáôçñçôÞò Äéáéôçóßáò: Ìáâßíçò Áñãýñçò

Ô

ï áãùíéóôéêü ðñüãñáììá ôùí ðñùôáèëçìÜôùí óôá ïðïßá óõììåôÝ÷ïõí ïé ïìÜäåò ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷åëÜïõ êáé ôçò Êáôåñßíç 2008 ÂÉÏÑÏË ôï Óáââáôïêýñéáêï 19 êáé 20 Ìáñôßïõ 2011, Ý÷åé ùò åîÞò: - Áíäñéêü - Á2 åèíéêÞ êáôçãïñßá – ´ ãýñïò, 4ç áãùíéóôéêÞ. ÓÜââáôï 19.3.2011, ãõìíáóôÞñéï Êáôåñßíçò, þñá 17,30 / ÓÖÊ Ðéåñéêüò Áñ÷Ýëáïò – ÁÏ Ðáãêñáôßïõ. - Áíäñéêü - Á´ êáôçãïñßá – ´ ãýñïò, 7ç áãùíéóôéêÞ. ÓÜââáôï 19.3.2011, ãõìíáóôÞñéï Êáôåñßíçò, þñá 2000 / ÓÖÊ Êáôåñßíç 2008 ÂÉÏÑÏË – ÁÅ Âáôáíéáêïý ÓÜñéóá.

ÏñöÝáò Êáôåñßíçò- ÁÅÓ ÍÝìåóéò ÄéáéôçôÞò : Åöñáéìßäçò – Êõñéáêïý

Áðïöáóßóôçêáí ôá áêüëïõèá:

Á2 ÁÍÄÑÙÍ 18ç ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ ÓÁÂÂÁÔÏ 19 ÌÁÑÔÉÏÕ 2011 ÃÇÐÅÄÏ ÁÎÉÏÕÐÏËÇÓ ¿ÑÁ 17.00 ÁëÝîáíäñïò Áîéïýðïëçò – Áñ÷Ýëáïò Êáôåñßíçò ÄéáéôçôÞò : ÌðïõãéÜêáò – ×áôæçðáíáãéùôßäçò

ÊÕÑÉÁÊÇ 20 ÌÁÑÔÉÏÕ 2011

Ïé äéáéôçôÝò ôçò Ðéåñßáò óôá ÅèíéêÜ ÐñùôáèëÞìáôá

ÊÕÑÉÁÊÇ 20 ÌÁÑÔÉÏÕ 2011 ´ ÁÍÄÑÙÍ 16ç ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ ÃÕÌÍÁÓÔÇÑÉÏ ÌÉÊÑÁÓ ÙÑÁ 16.00 Áñçò Èåóóáëïíßêçò- Ðüíôéïé Êéëêßò ÄéáéôçôÞò: Áíáóôáóßïõ – ÊéïëÝïãëïõ

- Åöçâéêü – ÔåëéêÞ öÜóç - ´ ãýñïò, 1ç áãùíéóôéêÞ. ÊõñéáêÞ 20.3.2011, ãõìíáóôÞñéï Êáôåñßíçò, þñá 14,00 / ÓÖÊ Êáôåñßíç 2008 ÂÉÏÑÏË – ÖÏ Áñéäáßáò. - Ðáéäéêü – ÔåëéêÞ öÜóç - ´ ãýñïò, 2ç áãùíéóôéêÞ. ÊõñéáêÞ 20.3.2011, ãõìíáóôÞñéï Êáôåñßíçò, þñá 10,00 / ÓÖÊ Êáôåñßíç 2008 – ÁÓ Ðáíåäåóóáúêüò êáé - Êïñáóßäùí – ´ ãýñïò, 2ç áãùíéóôéêÞ. ÓÜââáôï 19.3.2011, ãõìíáóôÞñéï Êáôåñßíçò, þñá 10,00 / ÓÖÊ Ðéåñéêüò Áñ÷Ýëáïò – ÁÓ Ößëéððïò Âåñïßáò.

Äõï üìéëïé êáé ôïõ ÷ñüíïõ

´ ÃÕÍÁÉÊÙÍ 10ç ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ ÃÇÐÅÄÏ ÄÁÊ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÙÑÁ 15.00

Ïé äéáéôçôÝò ôùí ïìÜäùí ôçò Ðéåñßáò óôá ÅèíéêÜ ÐñùôáèëÞìáôá

- Ãõíáéêþí - Á´ êáôçãïñßá - ´ ãýñïò, 3ç áãùíéóôéêÞ. ÊõñéáêÞ 20.3.2011, ãõìíáóôÞñéï ¸äåóóáò, þñá 12,00 / ÁÓ Ðáíåäåóóáúêüò - ÓÖÊ Ðéåñéêüò Áñ÷Ýëáïò.

FOOTBALL LEAGUE 2 Åãêáôáëåßöèçêå ç éäÝá ôçò óõã÷þíåõóçò ôùí äõï ïìßëùí ôçò Football League 2 êáé Ýôóé êáé ôïõ ÷ñüíïõ èá Ý÷ïõìå êáíïíéêÜ ôï ðñùôÜèëçìá ìå ôç óçìåñéíÞ ôïõ ìïñöÞ. Áõôü áðïöáóßóôçêå óôç ãåíéêÞ óõíÝëåõóç ôçò ÅÐÁÅ. Áðü ôïí êáèÝíá ãêñïð èá ðÝóïõí åííÝá ïìÜäåò êáé èá áíÝâïõí 5 áðü ôç Ä' ÅèíéêÞ ãéá íá îåêéíÞóåé Ýíá ðñùôÜèëçìá 23 ïìÜäùí áðü ôï 2012 êáé 20 ïìÜäùí áðü ôï 2013. ÂÝâáéá, üëá áõôÜ áí äþóåé ôï «ÏÊ» ç ÅÐÏ, ðïõ Ý÷åé ôïí ôåëåõôáßï ëüãï. ÐáñÜëëçëá èåóðßóôçêáí êáé ïé ðñïûðïèÝóåéò ðïõ èá ðñÝðåé íá Ý÷åé ç êÜèå ïìÜäá ãéá íá ìðïñÝóåé íá óõììåôÜó÷åé óôï ðñùôÜèëçìá. ¼ðùò èá äéáðéóôþóåôå êáé åóåßò ìå ôá ðáñáêÜôù äåäïìÝíá, áñêåôÝò èá åßíáé ïé ïìÜäåò ðïõ èá Ý÷ïõí ðñüâëçìá óõììåôï÷Þò

×ÁÍÔ-ÌÐÙË

ÕÉÏÉ Ä. ÊÏÕÔÓÉÌÁÍÇ Ï.Å

ÁÍÏÉ×ÔÇ ÑÅÂÁÍÓ

-ÈÝóðéóç åããõçìÝíïõ ðñïûðïëïãéóìïý ýøïõò 100.000 åõñþ ãéá êÜèå ïìÜäá

-Ôï ìåôï÷ïëüãéï êÜèå ÐÁÅ èá ðñÝðåé íá äßíåôáé óôçí ÅÐÁÅ ðñéí ôçí Ýíáñîç ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò êáé íá åîáóöáëßæåôáé áðü ðñéí ç áóöáëéóôéêÞ êáé öïñïëïãéêÞ åíçìåñüôçôá. -ÊÜèå ïìÜäá ðñÝðåé íá Ý÷åé 250 ìÝëç áðü ôá ïðïßá èá åîáóöáëßæåé 200 åõñþ åôçóßùò (50.0000 åõñþ óõíïëéêÜ) -Ðñüåäñïé êáé ðáñÜãïíôåò äå èá Ý÷ïõí ðñüóâáóç óôïõò ðÜãêïõò... -Ôá ãÞðåäá ðñÝðåé íá Ý÷ïõí êáô' åëÜ÷éóôï åîÝäñá 500 öéëÜèëùí. -Ïé ìéóèïß ôùí ðïäïóöáéñéóôþí èá ðñïóáñìïóôïýí óôá äåäïìÝíá áõôþí ôïõ Äçìïóßïõ êáé ôïõ éäéùôéêïý ôïìÝá -Ç ÅÐÏ èá êëçèåß íá ïñßæåé äéáéôçôÝò áðü êïíôéíïýò íïìïýò ãéá íá ìçí åßíáé ðïëëÜ ôá Ýîïäá äéáéôçóßáò.

Óõã÷áñçôÞñéï ôçò ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò Ôï Ä.Ó. ôçò ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò óõã÷áßñåé ôçí éóôïñéêÞ ïìÜäá ôïõ ÅñìÞ Åîï÷Þò ãéá ôçí êáôÜêôçóç ôïõ êõðÝëëïõ ôçò ÅÐÓ Ðéåñßáò Åê ôïõ Ä.Ó.
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š ΤΗΛ.:

ƮƧƵƣƯƣƴƵƩƴ Ȁ ȉ Ǿ Ȃ ǹȉ ȅ Ȃ Ǽ Ȉ ǿ ȉ ǿ Ȁ ȅ ī ȇǹ ĭ Ǽ ǿ ȅ

FAX :

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ (επαγγελματικός χώρος) 140 τμ 2ος όροφος φάτσα στην πλατεία Ελευθερίας. Τιμή 220.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 111 τμ (καινούργιο άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ,Τ,Κ WC κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, ατομικη΄θέρμανση, τζάκι, περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών 140.000 Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 2 Δ,Σ,Κ, WC ατομική θέρμανση , τζάκι, κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 132.000 Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 113 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ,Τ,Κ, WC, τζάκι, ατομική θέρμανση, κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 142.000Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 116 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ.,Τ, Κ, WC, ωρομέτρηση, τζάκι, κλειστή θέση πάρκινγκ περιοχή Βατάν. Τιμή 140.000 Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ των 100 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση, χώρος στάθμευσης (καινούργια παραδοτέα με το κλειδί στο χέρι) περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 1000 Ε/τμ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 95 τμ 2ΔΣΤΚ, WC, ωρομέτρηση, θέση πάρκιγκ πολύ καλή κατάσταση περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 70.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 125 τμ (σε άριστη κατάσταση 2 ΔΣΚΤ, κεντρική θέρμανση, περιοχή Κέντρου, Τιμή 100.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση σε άριστη κατάσταση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 75.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 56τμ 1ΔΣΚWC μεγάλο μπαλκόνι (μεταχειρισμένο) ρετιρέ περιοχή Καμένος Μύλος. Τιμή 35.000 Ε ΓΡΑΦΕΙΑ 400 τμ πωλούνται και μεμονωμένα ανά όροφο περιοχή Κέντρου πλατεία Δημαρχείου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 46 τμ 1 ΔΣΚ μπάνιο περιοχή Παραλία (αριστερά). Τιμή 45.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ (καινούργιο) 2 ΔΣΚ WC 3ος όροφος γωνιακό πάρκιγκ περιοχή Καμμένος Μύλος Τιμή 115.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93 τμ με 2 Δ,Σ,Κ, WC (κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη περιοχή Κέντρου) Τιμή 80.000 Ε. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 140 τμ γωνιακη 3 ΔΣΚWC εξαιρετική κατασκευή (παραδοταία με κλειδί στο χέρι) περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 190.000 Ε ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 τμ (μεταχειρισμένη) σε καλή κατάσταση 3 Δ,Σ,τραπεζαρία, Κουζίνα, 2 WC, με πάρκιγκ σε 400 τμ οικόπεδο περιοχή Περίσταση. Τιμή 120.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ κτίσμα (στα μπετά) αποτελούμενο από κατάστημα 80 τμ και όροφο 130 τμ σε 300 τμ οικόπεδο περιοχή Ν. Ζωή τιμή 150.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ κτίσμα (στα μπετά) αποτελούμενο από υπόγειο 100 τμ πυλωτή 100 τμ και 2 ορόφος από 100 τμ σε 250 τμ οικόπεδο πολύ καλή θέση περιοχή Ολ. Ακτή. Τιμή 170.000 Ε MEZONETA 100 τμ (καινούργια άριστη κατασκευή, παραδίδεται με το κλειδί στο χέρι) 3 Δ,Σ,Κ,2WC, πάρκιγκ, περιοχή Καλλιθέα. ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Αγία Παρασκευή. Τιμή 180.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή 110.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο γωνιακό περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή 100.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 230 τμ, οικοδομήσιμο, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 50.000 Ε. ΟΙΚΟΠΕΔΟ 262 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Σταδίου τιμή 300 Ε/τμ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 420 τμ ΣΔ 1,2 πολύ καλή θέση περιοχή Παραλία Τιμή 350.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 352 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Βατάν τιμή 90.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 384 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Ν. Ζωή - Θρακιώτικα τιμή 120.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ γωνιακό περιοχή επέκταση Σταδίου τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 190 τμ εξαιρετική θέση (μαζί με άδεια οικοδομής) περοιχή Παραλία τιμή 100.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 338 τμ εξαιρετική θέση με 2 φάτσες περιοχή Παραλία τιμή 150.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο περοιχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 40 τμ σε κεντρικό σημείο (αποφέρει εισόδημα 330 Ε μηνιαίως) Τιμή 180.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΣΜΑ 170τμ ισόγειο+170 τμ όροφος+170τμ υπόγειο σε 1671 τμ έκταση (στα μπετά) φάτσα στην παλιά Εθνική οδό. Τιμή 170.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.000 τμ (ακτινίδια) με γεώτρηση και ρεύμα φάτσα στον περάπλευρο της Νέας Εθνικής Οδού. Τιμή 180.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2800 τμ άρτιο, οικοδομήσιμο, φάτσα στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης, - Ν. Εφέσου. Τιμή 200.000 Ε. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000 τμ φάτσα θάλασσα (μέσα στα κάμπιγκ) περιοχή Βαρικό τιμή 150.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11.000 τμ νερό, ρεύμα (υπάρχει και οικοδομική άδεια) περιοχή Περίσταση - Παναγία. Τιμή 100.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 731 τμ γωνιακό φάτσα σε παιδική χαρά περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού Τιμή 250 Ε/τμ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7900 τμ στο κεντρικό δρόμο για Νεοκαισάρεια Τιμή 88.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 150.000 Ε

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τμ γωνιακό στη ΠΕΟ με κόμβο και άδεια επαγγελματικό. Πληροφορίες αποκλειστικά στο γραφείο μας.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 552 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Καπνικού Σταθμού. Τιμή 160.000 Ε

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 16.000 τμ (300 μ. φάτσα) φάτσα στη Ν. Εθνική Οδό , τιμή 8000 Ε το στρέμμα

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 203 τμ γωνιακό με άδεια μονοκατοικίας περιοχή Σταθμού. Τιμή 55.000 Ε. Πληρωμένη η επίβλεψη της άδειας του κτιρίου και το ΙΚΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 762

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 200 τμ με 60 τμ ΣΔ 1,2 περοιχή Πάρκου τιμή 80.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 250 τμ γωνιακό, περιοχή Ολυμπιακη Ακτή. Τιμή 80.000 Ε. ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο, περιοχή επέκταση Βατάν. Τιμή 72.000 Ε.

ακό δρόμο Κατερίνης - Ν.Κεραμιδίου. Τιμή 350.000 Ε.

100.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 58 τμ σε κεντρικό σημείο Τιμή 117.000 Ε ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 500 τμ (ισόγειο) σε έκταση 6500 τμ (αποφέρει εισόδημα 2000 μηνιαίως) στον επαρχι-

ȉȘȜID[ ȀȚȞȘIJȩ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 115) 75 τμ 5ος όροφος 2 ΔΣΚ μπάνιο, ανακαινισμένο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Πάρκο. Τιμή 55.000 Ε 116) 130 τμ 1ος όροφος, 3 ΔΣΚ, μπάνιο, αποθήκη, ωρομέτρηση, 15ετίας πάρκιγκ-πυλωτή. Περιοχή Πάρκο. Τιμή 138.000 Ε 164) 160 τμ 4ος όροφος 4Δ,Σ,Κ,2 μπάνια, κεντρική θέρμανση, τέντες, ηλιακό 25 ετών. Περιοχή Αγία Παρασκευή Τιμή 115.000 Ε 166) 105 τμ οροφοδιαμέρισμα 2ος όροφος 3 ετών, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, αποθήκη, πάρκιγκ ανοιχτό, ωρομέτρηση. Περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 115.000 Ε 167) 50 τμ 2ος όροφος, 25 ετών, 1 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 32.000 Ε 221) 60 τμ 1 όροφος, 2 δωμ., ΣΚ μπάνιο, 8ετίας, ατομικό λέβητα. Περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 80.000 Ε 246) 110 τμ 4ος όροφος (γίνεται και επαγγελματικός χώρος) 2 Δ, Σ,Κ, μπάνιο διαμπερές, ατομικό λέβητα, περιοχή Πεζόδρομος. Τιμή 75.000 Ε 281) 70 τμ 2ος όροφος, 2 Δ,Σ,Κ,μπάνιο γωνιακό, τέντες, κλιματιστικό περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 75.000 Ε 294) 90 τμ ρετιρέ 4ος όροφος, πλήρες ανακαινισμένη 2 Δωμ., Σ.,Κ., μπάνιο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Κέντρο. Τιμή 75.000 Ε ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 837) 170 τμ μεζονέτα, καινούργιο, τελειωμένο, LUX κατασκευής με 80 τμ ημιυπόγειο σε 500 τμ οικόπεδο Περιοχή - Περίσταση 850) 2Χ105 τμ ισόγειο και 1ος όροφος 40 ετών χτισμα σε 170 τμ οικόπεδο με ΣΔ 1,2 τιμή 150.000 Ε. Περιοχή Αστικά 860) 140 τμ ισόγεια μονοκατοικία σε 900 τμ έκταση γωνιακό, 5ετίας, σαλοκουζίνα, 3 δωμ., 2WC, αποθήκη, τζάκι περιοχή - κοντά στην Κατερίνη 873) 135 τμ μεζονέτα 5ετίας, 3 Δωμ., ΣΚ 2 WC με 45 τμ ισόγεια γκαρσονιέρα σε 126 τμ οικόπεδο. Περιοχή ΙΚΑ

ZZZPHVLWLNRWKDQRVJU HPDLOLQIR#PHVLWLNRWKDQRVJU

875) 230 τμ μεζονέτα σε 400 τμ γωνιακό οικόπεδο, ΣΔ 6 Δωμ., 4 μπάνια και 120 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή 25η Μαρτίου 876) 120 τμ ισόγεια μονοκατοικία, 7ετίας σε 290 τμ ΣΔ 2 Δ, μπάνιο, 30 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 210.000 Ε 877) 3Χ175 τμ σε 1 στρέμμα έκταση περιοχή - Περίσταση 878) Μεζονέτα 200 τμ 1ος και 2ος όροφος, 8ετίας, σε 500 τμ γωνιακό οικόπεδο, 3 ΔΣΚ, 2 μπάνια, ατομικό λέβητα. Περιοχή Καταφιώτικα 879) 80 τμ ισόγεια μονοκατοικία παλιά σε 206 τμ οικόπεδο περιοχή Βατάν. Τιμή 60.000 Ε 880) 110 τμ μεζονέτα 5ετίας σε 150 τμ οικόπεδο 2 ΔΣΚ 2 μπάνια αποθήκη, πυλωτή. Περιοχή Βατάν. Τιμή 120.000 Ε 881) 120 τμ μεζονέτα και 40 τμ γκαρσονιέρα στο ισόγειο σε 300 τμ οικόπεδο 8ετίας περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 270.000 Ε 882) 100 τμ μονοκατοικία σε 715 τμ οικόπεδο Περιοχή Ευαγγελικά. ΟΙΚΟΠΕΔΑ 511) 490 τμ γωνιακό, περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 155.000 Ε 635) 174 τμ με 3 φάτσες Τιμή 34.000 Ε Περιοχή Γερμανικά 645) 686 τμ με 3 προσόψεις περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά τιμή 210.000 Ε. (δίνεται και το μισό 343 τμ) 653) 1.358 τμ με 30μ. πρόσοψη περιοχή ΚΤΕΛ. Τιμή 240 Ευρώ το τμ 662) 1.350τμ περιοχή Ανω Αγιάννης Τιμή 70.000 Ε 665) 196 τ.μ. με 15 μ. φάτσα Περιοχή Βατάν κοντά στη λαϊκή της Τετάρτης. Τιμή 60.000 ευρώ 667) 606 τμ με 3 φάτσες, περιοχή - Περίσταση. Τιμή 130.000 Ε. Δίδεται και το μισό 668) 478 τμ με 20 μ. φάτσα. Περιοχή - Σταθμός. Τιμή 90.000 Ε. 669) 490 τμ με 2 προσόψεις περιοχή ΚΤΕΛ. Τιμή 135.000 Ε (δίνεται και μισό)

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 389 τμ γωνιακό εξαιρετική θέση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 200.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 580 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 180.000 Ε

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 311) 16 στρ. κοντά στον Κ. Αγιάννη Τιμή 45.000 Ε 322) 5.150 στρεμ. γωνιακό κοντά στη Ν. Εφεσσο. Τιμή 30.000 Ε 337) 20 στρ. με νερό, ρεύμα, δέντρα. Περιοχή Σεβαστή. Τιμή 50.000 Ε 338) 15 στρ. περιοχή Παλιά Χράνη. Τιμή 20.000 Ε 339) 4 στρ. περιοχή επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 150.000 Ε 341) 5.650 στρεμ. περιοχή προς Κατερινόσκαλα. Τιμή 23.000 Ε 342) 8.100 στρ. περιοχή προς καινούργιο Νοσοκομείο. Τιμή 100.000 Ε 343) 2.900 στρ. γωνιακό επαγγελματικό σε κεντρικό κόμβο της Κατερίνης 346) 2Χ5 στρ. με νερό, ρεύμα, επαγγελματικό βρίσκεται σε παράπλευρο δρόμο της ΝΕΟ προς Αθήνα 347) 22 στρ. περιοχή Παλιόστανη. Τιμή 22.000 Ε 377) 4.700 στρ. με 41 μ. πρόσοψη, κοντά στην Περίσταση. Τιμή 85.000 Ε 418) 17 στρμ. με 110 μ πρόσοψη περιοχή Βιοζωκάτ Τιμή 180.000 484) 2,250 στρ. με άδεια για κατοικία, νερό, ρεύμα, περίφραξη Τιμή 60.000 Ε. Περιοχή Νεοκαισάρεια 488) 2 στρ. 2 κομμάτι από ΠΕΟ Τιμή 70.000 Ε 489) 9.600 στρ. κοντά στην Παραλία Τιμή 78.000 Ε 493) 5,850 στρεμ. με Πανοραμική θέα, σε ύψωμα περιοχή Νεοκαισάρεια Τιμή 30.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ȈǼȅȁǼȈȉǿȈǻǿǹȈȉǹȈǼǿȈ ȈǼȀǼȃȉȇǿȀǹȈǾȂǼǿǹȉǾȈȆȅȁǾȈ ǺǿȁȁǼȈȂǼǽȅȃǼȉǼȈȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȈǼȅȁǹȉǹ ȆǹȇǹĬǹȁǹȈȈǿǹȉǾȈȆǿǼȇǿǹȈ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: 130 τ.μ. διαμέρισμα 1ος όροφος, διαμπερές 3 δωμ. Σ. Κ. μπάνιο, αποθήκη, 3 ντουλάπες, τζάκι, ατομικό λέβητα, κλειστό πάρκιν. Περιοχή –Υδραγωγείο.Τιμή 450 ευρώ Μεσιτικό γραφείο ΘΑΝΟΣ 6977353548 και 23510- 73013. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: 105 τ.μ. οροφοδιαμέρισμα, 2ος όροφος 5ετίας, 2 δωμ. Σ.Κ. μπάνιο, αποθήκη, ωρομέτρηση πάρκιν ανοιχτό. Περιοχή Αγία Άννα. Τιμή 350 ευρώ Μεσιτικό γραφείο ΘΑΝΟΣ 6977353548 και 23510- 73013. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: 90 τ.μ. διαμέρισμα σε διπλοκατοικία 1ος όροφος, 2 δωμ. Σ.Κ. μπάνιο, ατομικό λέβητα, 2 ετών. Περιοχή επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 350 ευρώ (χωρίς κοινόχρηστα) Διαθέσιμο από αρχές

Μαρτίου. Μεσιτικό γραφείο ΘΑΝΟΣ 6977353548 και 23510- 73013. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: 70 τμ. διαμέρισμα, 2ος όροφος, 15ετίας, 2 δωμ. Σ. Κ. Μπάνιο, ωρομέτρηση, περιοχή – Ευαγγελικά. Τιμή 300 ευρώ. Μεσιτικό γραφείο ΘΑΝΟΣ 6977353548 και 23510- 73013. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: 70 τ.μ. διαμέρισμα, πλήρες ανακαινισμένο, 4ος όροφος, 2 δωμ. Σ. Κ. μπάνιο, κεντρική θέρμανση- περιοχή κοντά στα ΚΤΕΛ τιμή 240 ευρώ. Μεσιτικό γραφείο ΘΑΝΟΣ 6977353548 και 2351073013. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: 100 τ.μ. μεζονέτα εξοχικό σε 1 στρέμμα έκταση, 15ετίας, 3 Δ. Σ.Κ. WC αποθήκη, τζάκι, με πανοραμική θέα θάλασσα και βουνό στην περιοχή της Λεπτοκαρυάς. Τιμή

130.000 Ευρώ. Μεσιτικό γραφείο ΘΑΝΟΣ 6977353548 και 2351073013. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: 70 τ.μ. γκαρσονιέρα, 1ος όροφος, 10ετίας, Σ.Κ. 1 δωμ. μεγάλο, μπάνιο, ωρομέτρηση, αποθήκη, πάρκιν ανοιχτό στην πυλωτή. Περιοχή – υδραγωγείο, Ευαγγελικά . Τιμή 75.000 Ευρώ. Μεσιτικό γραφείο ΘΑΝΟΣ 6977353548 και 2351073013. ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 10.500 τμ περιοχή "Παναγία" Περίσταση (1500 τμ απόσταση από τη θάλασσα). Κατάλληλο και γαι φωτοβολταϊκά Τιμή 35.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 2351075207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο γωνιακό 495 τμ πίσω από την Αγία Αννα. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 3.800 τμ φάτσα στην Εθνική οδό μετά το τούνελ δεξιά. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6977 760579

* Συμβεβλημένοι με όλα τα ταμεία * Μεταφορά σε όλη την Ελλάδα - Εξωτερικό * Κηδείες ατόμων ΔΩΡΕΑΝ * Διαθέτουμε ψυγείο και παρέχουμε δωρεάν συντήρηση και στο σπίτι * Καύση νεκρών

Ενοικιάζεται μαγαζί 36 τμ με υπόγειο σε καλό πεζόδρομο. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελματικός χώρος 120 τμ με τουαλέτα ΑΜΕΑ. Πληρ.

ȈǿǻǾȇȅȆȅȊȁȅȈ ǹȖȉȡȚȐįȠȢțĮȚȂǹȜİȟȐȞįȡȠȣ ȀȅȃȉǹȈȉȅȃȆȁǹȉǹȃȅȆǿȈȍǹȆȅȉȅȠǻǾȂȅȉǿȀȅ

ȉǾȁ7(/()$;

ΠΩΛOYNTAI OIKOΠEΔA Οικόπεδο γωνιακό 380 τμ κοντά στα Δικαστήρια, Καπνικό Σταθμό Οικόπεδο γωνιακό 370 τμ περιοχή ΚΤΕΛ Οικόπεδο γωνιακό 270 τμ περιοχή Παναγίας Σουμελά Οικόπεδο 750 τμ με θέα (βλέπει θάλασσα) στο Λιτόχωρο Οικόπεδο στην Περίσταση 300 τμ Διόροφο γιαπί σε 220 τμ οικόπεδο στο Σταθμό Οικόπεδο στην Παραλία 311 τμ Οικόπεδο στο Σταθμό 480 τμ Δύο οικόπεδα των 500 τμ στη Νεοκαισάρεια Πιερίας Οικόπεδο 400 τμ κεντρικό στο Λιτόχωρο Οικόπεδο 170 τμ Αγία Τριάδα 1 στρεμ. οικόπεδο γωνιακό στο κέντρο της Κονταριώτισσας Οικόπεδο 400 τμ στο Σβορώνο Οικόπεδο 430 & 250 τμ Μαρτίου Οικόπεδο 400 τμ στο Καπνικό Σταθμό Δύο οικόπεδα επέκταση Ευαγγελικών 400 και 450 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ: οικόπεδο 1 στρέμμα στον Αγ. Σπυρίδωνα Oικόπεδο 250τμ στην Oλυμπιακή Aκτή OIKOΠEΔA ΣTH ΛEΠTOKAPYA και Σκοτίνα, όσα μέτρα θέλετε. Bλεπουν θάλασσα και βουνά. ΠΩΛOYNTAI KATΑΣΤ/TA Μαγαζί 90 τμ με πατάρι

μ. περιοχή Περίσταση, με παλιά μονοκατοικία. Τιμή 65.000 Ε

670) 600 τμ με Πανοραμική θέα την Κατερίνη, πάνω σε 2 δρόμους περιοχή Π. Κεραμίδι Τιμή 45.000 Ε 673) 293 τμ γωνιακό βλέπει μπροστά σε κεντρική πλατεία στα Ευαγγελικά. Τιμή 140.000 Ε 674) 730 τμ με ΣΔ 1,2 με 3 φάτσες περιοχή Ευαγγελικά 677) 290 τμ με 21 μ. φάτσα περιοχή Περίσταση. Τιμή 60.000 Ε 678) 500 τμ περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 160.000 Ε 681) 1077 τμ περιοχή - Κ. Αγιάννης. Τιμή 50.000 Ε 683) 252 τμ με 33 μ. φάτσα περιοχή Σβορώνος. Τιμή 50.000 Ε 684) 391 τμ με 14 μ. φάτσα περιοχή 25η Μαρτίου Τιμή 135.000 Ε 686) 552 τμ γωνίες περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 155.000 Ε 687) 300 τμ γωνιακό, περιοχή Καλλλιθέα Τιμή 65.000 Ε 690) 320 τμ με 3 φάτσες. Περιοχή - Επεκ. Ευαγγελικά. Τιμή 65.000Ε 691) 600 τμ με Σ.Δ. 0,20 γωνιακό με πανοραμική θέα την θάλασσα. Περιοχή Τοπόλιανη. Τιμή 60.000 Ε 694) 400 τμ γωνιακό, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 110.000 Ε 695) 711 τμ γωνιακό περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 185.000 Ε 697) 310 τμ γωνιακό, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Γήπεδο Πιερικού. Τιμή 110.000 Ε 698) 388 τμ πάνω σε 2 δρόμους διαμπερές περιοχή Σταθμός. Τιμή 80.000 Ε ȈȉǼĭǹȃȅȈȋǹȈǹȆǾȈ ȀĮııȐȞįȡȠȣȀĮIJİȡȓȞȘ

Κτηματομεσιτικά Γραφεία

23510.75.207 23510.27566, 23510.45002 6944.727360 6944.504786

ǼĬȃǹȃȉǿȈȉǹȈǼȍȈ ȘȝȚȩȡȠijȠȢ ZZZPHWDQDVWLVFRPJUHPDLOLQIR#PHWDQDVWLVFRPJU

Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 Ενοικιάζεται δυάρι 3 ετών με ωρομέτρηση στον 1ο όροφο, κοντά στο συντριβάνι.Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 Ενοικιάζεται 95 τμ 3, όροφος, ωρομέτρηση στα Καταφιώτικα. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ καταστήματα και γραφεία. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία με υπόγειο σε 1800 τμ οικόπεδο στην περιοχή της Ελιάς. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 400 τμ στην περιοχή του Καπνικού Σταθμού σε πολύ καλή τιμή. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 650 τμ στο Βατάν σε καλή τιμή. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα με υπόγειο και αρίστης κατασκευής πίσω από τη Νομαρχία. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα και αγροτεμάχια στην Περίσταση. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459

¨µÄÈÌ¿¤¹ÉÌ·ÇÍ

Μαγαζί στον παλιό Διεθνή 286 τμ και υπόγειο 286 τμ Μαγαζιά διάφορα στην πόλη Μαγαζί 50 τμ σε κεντρικό σημείο ΠΩΛOYNTAI ΔIAM/TA Μεζονέτες 130 και 140 τμ στην επέκταση Ευαγγελικών υπό κατασκευή Γκαρσονιέρα δεκαπενταετίας 70 τμ Κεντρικό διαμέρισμα ρετιρέ με 3Δ δεκαετίας Διαμέρισμα πενταετίας, 3 υπνοδωμάτια, ρετιρέ στα Ευαγγελικά Μονοκατοικία στο Μακρύγιαλο καινούργιο σε 500 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα δεκαετίας 115 τμ περιοχή Αγίας Τριάδος Μονοκατοικία στο Σταθμό σε 430 τμ οικόπεδο Τριόροφη οικοδομή ημιτελή στο Λιτόχωρο ενορία Αγίου Δημητρίου Μεταχειρισμένα διαμερίσματα σε διάφορα μέρη της πόλης Διόροφη κατοικία σε οικόπεδο 350 τμ στην Καλλιθέα Γκαρσονιέρα στην Παραλία 32.000 Ε Μονοκατοικία 80 τμ σε οικόπεδο 1.200 τμ στη Βρύα με ωραία θέα Διαμέρισμα καινούργιο ρετιρέ κοντά στο Νοσοκομείο 55 τμ Διόροφη καινούργια μονοκατοικία σε 270 τμ οικόπεδο περιοχη Αγίας Τριάδος

Μονοκατοικία στο γιαπί Διαμέρισμα 95 τμ ανακαινισμένο 4ος όροφος κεντρικό Διαμερίσματα καινούργια των 100 τμ με ατομική θέρμανση με πάρκιγκ 1ος, 2ος, 3ος όροφος Ευαγγελικά Μεζονέτα λουξ κατασκυεής σε 150 τμ οικόπεδο Μονοκατοικία δυόροφη σε 500 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα υπό κατασκευή στα Ευαγγελικά ΞENOΔOXEIA στην Oλυμπιακή Aκτή-Παραλία MONOKATOIKIEΣ σ’ όλα τα σημεία της πόλης. Διαμερίσματα σε δυόροφες οικοδομές 60τμ, 70τμ σε ωραία τοποθεσία βλέπουν Ολυμπο και θάλασσα στο Λιτόχωρο Kαινούργια και μεταχειρισμένα διαμερίσματα των 50τμ στην Oλυμπιακή Aκτή. Διαμερίσματα υπό κατασκευήν στην Κατερίνη ΠΩΛOYNTAI ΧΩΡΑΦΙΑ Χωράφι 8 στρεμ. στον Αγιο Αθανάσιο Χωράφι μελλοντικό 4 στρεμ. επέκταση Ευαγγελικών. Χωράφι μελλοντικό 4 στρεμ. επέκταση Ευαγγελικών Χωράφι 4 στρμ. στον δρόμο για Παραλία 23 στρεμ. χωράφι στο Δίον Πιερίας Χωράφι στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο 1300 τμ με άδεια οικοδομής

Χωράφι 6 στρεμ. στο Σβορώνο Χωράφι 4 στρεμ. προς Παλιό Κεραμίδι Χωράφι 5 στρεμ. στην Καλλιθέα 6 στρέμματα χωράφι, στην Κατερίνη, μόνο 25.000 Ευρώ Χωράφι 14 στρεμ. στο Λιτόχωρο σε ωραία τοποθεσία Χωράφι 6 στρεμ. δίπλα στην Παναγία Περίστασης Χωράφι 7 στρεμμάτων νερό ρεύμα στην Παραλία Χωράφι 4.500 τμ με μεγάλη φάτσα, γωνιακό στον Επαρχιακό δρόμο Καρίτσας - Δίου Χωράφι 10 στρεμ. προς Ολυμπιακη Ακτή. Χωράφι 15 στρμ. στον παλιό διεθνή πάνω στο σταυροδρόμι προς Αλυκές. Xωράφια: μελλοντικά μέσα στην Oλυμπιακή Aκτή. Ενοικιαζόμενα δωμάτια 10ετίας στην Ολυμπιακή Ακτή σε καλό σημείο ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ξενοδοχεία των 18 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 12 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 13 δωματίων στην Ολυμπιακή Ακτή ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: καινούργια διαμερίσματα με ατομική θέρμανση και κλειστά γκαράζ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ - ΟΛΗ ΜΕΡΑ ... ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε. Ν. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ. Αλεξάνδρου & Τσιμισκή 2 γωνία τηλ. 23510 27723, 2351028821, 2351038424, 6976/424203, 6977/241187 MONAΔIKEΣ EYKAIPIEΣ KAINOYPΓIA ΔIAMEPIΣMATA (με παρκιγκ + ατομ. θερμανση) 60τμ 80τμ 87τμ 109 τμ 122 τμ 106 τμ 120 τμ 160 τμ 97 τμ 90 τμ 104 τμ 93 τμ 70 τμ 75 τμ

54.500 Ε 72.800 Ε 79.000 Ε 99.000 Ε 96.700 Ε 88.000 Ε 91.000 Ε 117.000 Ε 75.000 Ε 67.500 Ε 91.000 Ε 83.600 Ε 42.000 54.000

ΔIAMEPIΣMATA (ελαφρως μεταχειρισμένα) 100 τμ 70.000 73.500 103 τμ 73.500 107 τμ 70.000 107 τμ 53.000 105 τμ 88.000 135 τμ 126.000 142 τμ ΔIOPOΦH KATOIKIA 180 τ.μ. + μαγαζί επί οικοπ. 180 τ.μ. 85.000

ZHTOYNTAI METAXEIPIΣMENA ΔIAMEPIΣMATA KAI OIKOΠEΔA ΠAPAΛIAKA ΔIAMEPIΣMATA ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤ/ΝΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

EΞOXIKEΣ KATOIKIEΣ

MEZONETEΣ

140τμ +ημιυπ. 70τμ επί 190τμ οικ.+ 35τμ υπόλοιπο δόμησης αυτόνομες 82.000 Ε (τούβλο) 140τμ +υπογ. 60τμ αποπερατωμένο 135.000 Ε 135 τμ + πυλ. σε 160τμ οικ. 79.000 Ε (σοβά+σκεπή) 77,50 τμ 200.000 Ε 175.000 Ε 65 τμ 53.000 Ε 50 τμ 96 τμ + υπόγ. 145.000 Ε 35τμ 30.000 Ε

Σε όλο το Nομό Λεπτοκαρυά, Πλάκα Λιτοχώρου, Eλατοχώρι, Λιτόχωρο, (επιπλωμένα και μη), λούξ κατασκευής. 85τμ σε οικ. 110τμ 60.000 Ε 120τμ σε οικ. 1350 τμ καινούργια πολυτελείας 160.000 Ε KAΛΛIΘEA 120 τμ επι 220 τμ οικ. 55.000 (τουβλο) ΠEPIΣTAΣH 200 τμ επι 250 τμ οικ. 64.500.000

KATAΣTHMATA

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

60 τμ 58 τμ 55 τμ 295 τμ 416 τμ

ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙ/ΛΑ Π. ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΑΙ. ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ

44.000 Ε 64.500 Ε 44.000 Ε 60.000 Ε 70.000

ΓPAΦEIA 180 τμ 26.000 Ε 26.000 Ε 150 τμ 58.000 Ε 400 τμ 70.000 Ε 400 τμ ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ σε προνομιούχες περιοχές σε Επαρχιακές οδούς στην Π.Ε.Ο.

ΟΙΚΟΠΕΔΟΧΩΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ENOIKIAΣEIΣ AKINHTΩN EYKOΛIEΣ EΞOΦΛHΣHΣ-ΔANEIA ΔHΛΩΣTE TA ΠPOΣ ΠΩΛHΣHAKINHTA ΣAΣ και ΠOIKIΛIA! και ΠOIOTHTA ! ... και EΞYΠHPETHΣH! MAΣ ΣYNOΔEYEI ΠEIPA 25 ETΩN ! !!

ƵƱƫƴƮƧƵƳƩƵƱƫƴ ǹȖȠȡȐȗȠȞIJĮȚțĮȚĮȞIJĮȜȜȐııȠȞIJĮȚ IJĮʌĮȜȚȐıĮȢȤȡȣıĮijȚțȐ

ȌȦȝȐȢȋȡȒıIJȠȢ ǽĮȜȩȖȖȠȣȉȘȜ

¬ºÄ¸ÏȼÄÈάÈÖÄÀ ºÊÐÅÀÐ ¯×ͺ˝ÀÅ·ÍÊÂÈË ÉÈÄÅÀÐ ȆȦȜȠȪȞIJĮȚıIJȘȞİʌȑțIJĮıȘǼȣĮȖȖİȜȚțȫȞ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ Κατερίνη 11-03-2011 Αρ. Πρωτ.: 29

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΠΕΔΕ Ν. Πιερίας καλεί τα μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέματα: • Ενημέρωση-Ενέργειες που αφορούν στις ληξιπρόθεσμες οφειλές από φορείς του Δημοσίου. • Εκλογή αντιπροσώπων για το 67ο Συνέδριο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Η Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 21 Μαρτίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα της Νομ/κης Επιτροπής του ΤΕΕ (οδός Π.Τσαλδάρη 16, ημιώροφος). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Εμμανουήλ Σινωπίδης Ιωάννης Γελαδάρης Πολ. Μηχανικός ΕΔΕ Τοπ. Μηχανικός Τ.Ε-ΕΔΕ

ǻȚĮȝȑȡȚıȝĮIJȝȝİ ĮʌȠșȒțȘșȑıȘıIJȐșȝİȣıȘȢ șİȡȝȚįȠȝȑIJȡȘıȘıIJȘșȑȡȝĮȞıȘ țĮȚȝİȘȜȚĮțȩıȣȜȜȑțIJȘțĮȚ İȞĮȜȜȐțIJȘȖȚĮIJȠȗİıIJȩȞİȡȩ ȅȡȠijȠįȚĮȝȑȡȚıȝĮIJȝıIJȠȞ Į¶ȩȡȠijȠțĮȚȝİȗȠȞȑIJĮIJȝ ıIJȠȞȕ¶țĮȚȖ¶ȩȡȠijȠıİįȪȠ ĮȞİȟȐȡIJȘIJİȢįȚʌȜȠțĮIJȠȚțȓİȢ ȆȜȘȡIJȘȜ 
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š

//////////////////////////////////////////////////////// ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ////////////////////////////////////////////////////////

ƬƵƩƮƣƵƱƮƧƴƫƵƩƴ īȀȅȁȉȈǿȅȈĬǼȅǻǹȈȉǼȇǿȅȈ ȉǾȁȉǾȁĭǹȋ ȀȚȞ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΗΤΑ βοηθό παραγωγής για εργασία μέχρι 24 ετών. Απαραίτητα να έχει κάρτα ανεργίας από ΟΑΕΔ. Πληρ. τηλ. 23510 38511 fax 23510 31610

-70τμ. σε οικόπεδο 330τμ. -Σβορώνος σε οικοπ. 237τμ., 1ος όρ. 126τμ. με πυλωτή στο σουβά MEZONETEΣ - Καλλιθέα σε 210 τμ οικόπεδο, 60+60 τμ - Σε 2100 τμ οικόπεδο, ημιυπ., ισόγειο & 1ος όρ., 62,5 τμ έκαστος 190.000 Ε -Εθνικο Σταδιο ισογειο 56τμ. 1ος ορ. 59τμ & ημιυπογ. -Ν.Ζωη οικοπ.260τμ., 162,5τμ στα τουβλα -Επεκτ. Ευαγγελικων σε οικοπ. 170τμ.145 τμ. -Μαρτίου σε οικοπ. 150τμ., 70 & 70τμ. στα τούβλα με πυλωτή ΟΙΚΟΠΕΔΑ - Καπνικός 250, 270, 300, 386, 400, 450, 514 τμ - Μαρτίου 250, 260, 510 και 800 τμ γωνιακό -Κοντά στα ΚΤΕΛ 500 & 600τμ. -Μαρτιου 800τμ. -Ν.Ζωη 310,442, 490 & 518τμ. -Λαϊκή της Τετάρτης 660τμ -Καπνικος 250,270,300,400,450, 514 τμ. -Σ.Σταθμος 248,443 & 500τμ. -Καταφιωτικα 490τμ. σε Σ.Δ. 1,2 -Ν. Ζωή, 645τμ. γωνιακό -Καπνικός 516,600,800,979 & 1187τμ.

-Καλλιθέα 400, 503τμ. -Περισταση 303,418,605τμ. -Κορινος-Ολυμπιαδα 400 & 450τμ. -Σκοτίνα 870 & 1118,77τμ. με άδεια -Περίσταση 212τμ. με άδεια μεζονέτας -Μυλαύλακο 389,5τμ. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ -Επ.Οδ.Κατ/νης-Ν.Εφεσσου δευτερο απο τον δρομο 5 & 10στρ. -Βαρικο Λιτοχωρου 6020τμ. -Παραλια Κατερινης 7500τμ. -Επ.Οδ.Κατ/νης-Ν.Εφεσσου 8στρ. -Αγ. Αθανάσιο 4.469 & 7.950τμ. -Περίσταση 5, 7,5 & 12στρ. -Κοντά στην Πιερίδα, 4.300τμ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - Κοντά στα Goody's 2ος όροφος, 65 τμ - Παραλία 385 τμ κατάστημα και 22 δωμάτια (σημαντικά έσοδα) - Γραφείο 150 μέτρα από την πλατεία, 2ος όρ., 76 τμ 80.000 Ε - Κατάστημα περιοχή παλιό Νοσοκομείο 80 τμ έσοδο 450 Ε. μηνιαίως -Επι της Π.Ε.Ο Κατ/νης-Θεσ/κης 6000τμ. διπλα στο LIDL -Ολυμπιακή Ακτή σε οικοπ. 250τμ., ισόγειο κατάστημα & 2 όροφ. ενοικιαζόμενα

///////////// ΑΚΙΝΗΤΑ //////////

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτίσμα τριόροφο 840 τμ ο κάθε όροφος σε 4,5 στρέμματα οικόπεδο, 3ο χλμ ΠΕΟ Κατερίνης - Θεσ/νίκης κοντά στην Αστυνομία. Πληρ. τηλ. 00491716438383 και 0049306068176 κον Κυριάκο ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 90 τμ από ιδιώτη διαμπερές, στο κέντρο της πόλης (πίσω από την πλατεία) με 2 δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, WC. Πληρ. τηλ. 6977 926264 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 600 τμ, οικοδομήσιμο στο συνοικισμό "Παιδεία" στη Λεπτοκαρυά. Πληρ. τηλ. 6938 496329 ΠΩΛΕΙΤΑΙ studio 25 τμ (άριστη κατάσταση-επιπλωμένο) 1Δ,Σ,μπάνιο, ημιόροφος, περιοχή Λάρισα - κέντρο. Τιμή 25.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 272 τμ ΣΔ1, με παλιά οικία δίπλα από το ȅǿȀȅǻȅȂǿȀǼȈǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ

ǿǻǿǹȂǹȃȉǿǻǾȈ ǹȆǿȆǼȇǿǻǾȈ ȉȘȜ țȚȞ 

γήπεδο. Τιμή 78.000 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 34974 και 6977 255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 140 τμ (μικτό) ρετιρέ με 2Δ,Σ,Κ, Λουτρό, WC και αποθήκη στο υπόγειο, με ατομική θέρμανση, θέση στάθμευσης, περιοχή Ευαγγελικά (Δαγκλή 25). Πληρ. τηλ.: Ι. Διαμαντίδης 23510 38992, 6972027457 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στον παραδοσιακό οικισμό Ελατοχωρίου 250 μ. άρτιο και οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας 35.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6977255613 και 23510 31896 κον Βέτσο Ανδρέα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 120 τμ σε 1700 μέτρα οικόπεδο στην Περιοχή της Ελιάς. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6979 862459 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 70 τμ φάτσα θάλασσα ΠΑΡΑΛΙΑ 2ος όροφος, πάρκινγκ, σε πολύ καλή κατάσταση. Τιμή 110.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 95 τμ καινούργια κατασκευή με ατομικό καλοριφέρ 88.000 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 200 τμ στην ΠΑΡΑΛΙΑ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2ος δρόμος από θάλασσα με άδεια οικοδομής. Μεσιτικό "ΛΥΣΕΙΣ"

τηλ. 23510 77007, 6932 962638 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα σε πεζόδρομο 75 τμ με υπόγειο και πατάρι. Φέρει εισόδημα 1100 το μήνα. Τιμή 400.000 Ε. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 γκαρσονιέρες καινούργιες χωρίς κοινόχρηστα, 38.000 Ε η μία και 46.000 η άλλη. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6976 424203 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 330 τμ με 2 φάτσες, εξαιρετική θέση Παραλία Κατερίνης. Τιμή 150.000 Ε. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 74 τμ στην Θεσ/νίκη κοντά στην στάση Φλέμιγκ 2 ΔΣΚ σε καλή κατάσταση, 2ος όροφος. Τιμή 100.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360, 6944 504786 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ παλιά μονοκατοικία σε 762 τμ οικόπεδο, για γρήγορη πώληση, 60.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατο γωνιακό διαμέρισμα 2ου ορόφου Ε135 τμ, 3ΔΣΚ2WC ατομικό λέβητα, αποθήκη στο υπόγειο με πάρκιγκ σε υπό κατασκευή οικοδομή.Πληρ. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792

////////////////////////////////////// ENOIKIAΣEIΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ////////////////////////////////////

Οροφοδιαμέρισμα 135 μ2 Α Όροφος σε συγκρότημα κατοικιών στην Περιοχή Γερμανικών Σιδηροδρομικού Σταθμού ΚATΕΡΙΝΗ. Διεύθυνση: Aποστόλου Παύλου & Ευξείνου. ΔΙΑΘΕΤΕΙ: 3 Υ/Δ, Αποθήκη, Αυτονομία θέρμανσης, Σοφίτα, Θωρακισμένη πόρτα Πάρκιν 2 θέσεων στην πυλωτή σε οικοδομή 2 οροφοδιαμερισμάτων. Τιμή 400 ευρώ/μήνα. Πληροφορίες: 6972-507281 & 23510-34288

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ENOIKIAΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ: επιχείρηση βιβλιοπωλείου επί της οδού Τερζοπούλου 3. Τιμή συζητήσιμη. Πληρ. τηλ. 23510 24044 και 6976437919 ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση παιδότοπου στο κέντρο της πόλης με εξασφαλισμένη πελατεία. Δεκτές μονο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6987906597 ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΣΑΝΤΟΥΪΤΣΑΔΙΚΟ με άδεια λειτουργίας. 100 καθιστικά στην πιάτσα στην πλατεία της Σίβηρης, μόνο για γνώστες της δουλειάς. Τιμή ευκαιρίας! Τηλ. 6980622488 ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ η επ ιχείρηση "ΠΛΑΝΕΤ" με εξασφαλισμένη πελατεία, περιοχή πάρκου και τα μηχανήματά της. Πληρ. τηλ. 23510 85239 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιχείρηση πλήρες εξοπλισμένη αρτοποιείο. Πληρ. τηλ. 6972610181

ΠΩΛΕITAI rottweiler καθαρόαιμο, 250 Ευρώ. Πληρ. τηλ. 6976 996416

ȀȆǹȉȈǾȈ ǹīȁǹȊȇǹȈǻǿȆȁǹȈȉȅǼȇīȀǼȃȉȇȅ ȉȘȜ ǼȀȉǿȂǾȈǼǿȈǹȀǿȃǾȉȍȃ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 90 τμ 2 Δ, Σ,Κ, WC, πάρκινγκ, πίσω από το πάρκο, 2ος όροφος. Τιμή 77.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα 4 ετών 95 τμ 2Δ, Σ,Κ, WC, ατομική θέρμανση, αιρ κοντίσιον, σίτες, τέντες κλπ, 1ος οροφος. Τιμή 92.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα στο δρόμο προς το Νοσοκομείο Ε=5.000 τμ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο 42 τμ σε κάθετο πεζόδρομο 3ος όροφος βλέπει πίσω τιμή 26.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο 65 τμ σε οικοδομή δεκαετίας επί της Μ. Αλεξάνδρου 2ος όροφος, σε άριστη

κατάσταση ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα κεντρικότατη στον 3ο όροφο με ωρομέτρηση σε άριστη κατάσταση ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα καινούργιο 100 τμ 2 ΔΣΚ με ατομικό λέβητα και κλειστό πάρκιγκ. Τιμή 105.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 272 τμ με π. οικία, ΣΔ 1 απέναντι από το Δασαρχείο. Τιμή 80.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα # 137 τμ δεκαετίας 3ΔΣΚ τζάκι, κλειστό πάρκγι στα Χοιράδικα ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 107 τμ δεκαπενταετίας, απέναντι από το πάρκο 3ος όροφος. Τιμή 85.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 5.400 τμ απέναντι από το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. Τιμή 65.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε=257 νότιο, επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 60.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο πίσω από τον ΟΑΕΔ 400 μετ. Τιμή 80.000 Ε ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 γραφεία στον πεζόδρομο Ε=290 τμ. όλα μαζί ή και μεμονωμένα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ 90 τμ μεταχειρισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου, με αλλαγμένα κουφώματα, πόρτα ασφαλείας 2ΔΣΚWC. Τιμή 60.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 6 στρεμ. 2ο από το Επαρχιακό Π. Κεραμιδίου με μεγάλα

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 24 τμ Ζαλόγγου 7. Πληρ. τηλ. 23510 21923

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑǹıIJȣȞȠȝȓĮ DZȝİıȘįȡȐıȘ ȉȡȠȤĮȓĮ  ǻȘȝȠIJȚțȒǹıIJȣȞȠȝȓĮ ȆȣȡȠıȕİıIJȚțȒ ȁȚȝİȞĮȡȤİȓȠ ȅȉǼȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȅȉǼǺȜȐȕİȢ ǻǼǾ  ǻǼȊǹȀ  ǻǼȊǹȀǺȜȐȕİȢ ǼʌȚȝİȜȘIJȒȡȚȠȆȚİȡȓĮȢ ǻȅȊǹǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǺǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȅǹǼǻ  ȉİȜȦȞİȓȠ  ǻĮıĮȡȤİȓȠ ȃȅȈȅȀȅȂǼǿȅ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȇĮȞIJİȕȠȪ   ǼʌİȓȖȠȞIJĮ ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ ȀǹȁȅȈȈǹȂǹȇǼǿȉǾȈ

ȇĮȞIJİȕȠȪ  ȅȡșȠʌİįȚțȒ ȂĮȚİȣIJȚțȒ ȀȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȀȊȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ǼȀǹǺ  ȌȣȤȚĮIJȡȚțȩȃȠıȠțȠȝİȓȠ ȆȑIJȡĮȢȅȜȪȝʌȠȣ ȈȊīȀȅǿȃȍȃǿǼȈ ǹıIJȚțȐȁİȦijȠȡİȓĮȀĮIJİȡȓȞȘȢ  ȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ   ǹʌȠșȒțȘȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȀȉǼȁȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȅȈǼȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȉǹȄǿ ȈȦȝĮIJİȓȠǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞȅįȘȖȫȞȉǹȄǿ  ȇĮįȚȠIJĮȟȓȀĮIJİȡȓȞȘȢ 

ελαιόδενδρα. Τιμή 50.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 4ου ορ., 105 τμ σε πεζόδρομο με ατομ. λέβητα, 70.000 Ε

ȈȦȝĮIJİȓȠȇĮįȚȠIJĮȟȓ ³ȅDZȖȚȠȢȋȡȚıIJȩijȠȡȠȢ´ ȉǹȄǿȀȠȡȚȞȠȪ ǵȜȣȝʌȠȢȉǹȄǿ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ȆȚȐIJıĮȄȘȡȠȝİȡȓIJȠȣ ȆȚȐIJıĮȈȣȞIJȡȚȕȐȞȚ ȅǻǿȀǾǺȅǾĬǼǿǹ ([SUHVV6HUYLFH +HOODV6HUYLFH 3LHULD6HUYLFH ȀȉǼȅ  .7(2$8729,6,21 ǿǻǿȍȉǿȀȅȀȉǼȅ Ǽȁȉǹ ȀĮIJİȡȓȞȘ  ȀȓIJȡȠȢ  ȀȠȜȚȞįȡȩȢ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ǹȚȖȓȞȚȠ  ȀȠȡȚȞȩȢ  ȁİʌIJȠțĮȡȣȐ ȂİșȫȞȘ  ȆȜĮIJĮȝȫȞĮȢ ȃȅȂǹȇȋǿǹȆǿǼȇǿǹȈ ǻǾȂȅǿȃȆǿǼȇǿǹȈ ǻȒȝȠȢȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȒȝȠȢǹȚȖȚȞȓȠȣ ǻȒȝȠȢǹȞĮIJȠȜȚțȠȪȅȜȪȝʌȠȣ  ǻȒȝȠȢǻȓȠȣ ǻȒȝȠȢǼȜĮijȓȞĮȢ ǻȒȝȠȢȀȠȜȚȞįȡȠȪȢ ǻȒȝȠȢȀȠȡȚȞȠȪ ǻȒȝȠȢȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ǻȒȝȠȢȂİșȫȞȘȢ ǻȒȝȠȢȆĮȡĮȜȓĮȢ ǻȒȝȠȢȆȑIJȡĮȢ ǻȒȝȠȢȆȚİȡȓȦȞ ǻȒȝȠȢȆȪįȞĮȢ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Επεκταση Ευαγγελικά πωλουνται καινουργια διαμερίσματα 90+95 τμ 2Δ,Σ,Κ, τζάκι, αποθήκη, ατομικό λέβητα και κλειστό πάρκιγκ

ΒΑΤΑΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα γωνιακό 5ετίας 3Δ,Σ,Κ, WC ατομική θέρμανση Ε=116 τμ Τιμή 105.000 Ε

Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο κεντρικό Ε=520 τμ με πρόσωπο 20μ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό οικόπεδο επαγγελματικό Ε=450 τμ σε παράπλευρο της Ν.Ε. κοντά στον (Αγοραστό) Τιμή 145.000 Ε

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα ρετιρέ δεκαετίας (περιοχή "Ευκαρπίδη") Ε=111 και Ε=90, 2Δ,Σ,Κ, σε άριστη κατάσταση

ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητο διαμέρσμα 4ου όροφου 3Δ,2WC,κουζίνα, σαλόνι, ατομική θέρμανση, πάρκιγκκεντρικό

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 260 τμ με άδεια πυλωτής και 2 ορόφων από 115 τμ ο όροφος πίσω από τα ΚΤΕΛ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα 2ου ορόφου 3ΔΣΚWC πάρκιγκ έτοιμο καινούργιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο απέναντι από το κολυμβητήριο γωνιακό 250 τμ 60.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 715 τμ επί των οδών (Ευαγγελικά) Σωκράτους κατάλληλο και για κατάστημα με πρόσωπο 29 μ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 302 τμ τέρμα Καταφυγιώτικα. Τιμή 55.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατο γωνιακό διαμέρσμα 2ου ορόφου Ε135 τμ, 3ΔΣΚ2WC, ατομικό λέβητα, αποθήκη στο υπόγειο, με πάρκιγκ σε υπό κατασκευή οικοδομή

Επέκταση Ευαγγελικών κοντα στο 3ο Λύκειο πωλείται οικόπεδο 500 τμ και 250 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα 140 τμ πενταετίας και με γκαρσονιέρα 40 τμ στο ισόγειο έναντι Δασαρχείου σε άριστη κατάσταση . Πωλείται κτήμα επαγγελματικό 8

ȂȓĮİʌȓıțİȥȘıIJȠīȡĮijİȓȠȝĮȢșĮıĮȢȕȠȘșȒıİȚȞĮįİȓIJİʌȜȒșȠȢĮțȚȞȒIJȦȞ

ΑΓΑΠΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ 112 ΤΗΛ. 23510 36857

στρεμ., τέρμα Μαρτίου (απέναντι από την SCODA) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 140 τμ, 3Δ,Σ,Κ,2 WC, τζάκι, αποθήκη στο υπόγειο και πάρκιγκ στην επέκταση Ευαγγελικών ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 τμ σε πάροδο της 7ης Μεραρχίας. Τιμή 85.000 Ε.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένη γκαρσονιέρα 45 τμ στον 1ο όροφο στην Θεσ/νίκη κοντά στο Υπ. Μακ. Θράκης. Πληρ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497, 6976 760579

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: διαμέρισμα 80 τμ με ωρομέτρηση ζεστό νερό ολο το χρόνο, στον 1ο όροφο τριώροφης οικοδομής στην οδό 25ης Μαρτίου 72, (πάνω από το Σούπερ Μάρκετ "Αρβανιτίδη". Πληρ. τηλ. 6981 538474

τμ σε πεζόδρομο 1ος όροφος. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα κεντρικότατο δίπλα στις τράπεζες 160 τμ, συν υπόγειο συν πατάρι κατάλληλο για διάφορες επιχειρήσεις. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 20 τμ σε πολύ καλό πεζόδρομο, κατάλληλο για χρυσοχοείο κλπ. Πληρ. τηλ. 23510 47497, κιν.6976760579

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα σε νεόδμητη οικοδομή με 2 δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο στο κέντρο της πόλης με ατομική θέρμανση και δυνατότητα θέσης στάθμευσης. Πληρ. τηλ. 6977 323148

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στην οδό Κρέσνας, 1ΔΣΚWC τιμή ενοικίου 230 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 28346, 6979 985665

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Mercedes 609 (παγωτατζίδικο) μοντ. 92, VW ψυγείο candy μοντ. 2002, Sprinder CDI 313 ψυγείο μοντ. 2002, Golf A3 μοντ. 1994 1400 κυβ. όλα σε άριστη κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6947800527 και 23510 20566

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 50 τμ στην Πλατεία Ελευθερίας στον 1ο όροφο. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6976 424203

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 50 τμ στην οδό Βότση 14 κέντρο της πόλης ανακαινισμένο. Πληρ. τηλ. 23510 39951

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 γκαρσονιέρες καινούργιες με ωρομέτρηση χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187

Ενοικιάζεται οροφοδιαμέρισμα 140 τμ (σε καλή κατάσταση μεταχειρισμένο) 3 Δ,Σ,Τ,Κ. 2WC, ωρομέτρηση, πάρκινγκ (διαθέτει και 500 τμ οικόπεδο), περιοχή Νομαρχίας. Τιμή ενοικίου 300 Ε. (διαπραγματεύσιμη). Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα μικρά για φοιτητές στην Θεσ/ νίκη. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6979 862459

Ερμιόνη *Αγοράζω χρυσαφικά τοις μετρητοίς *Ανταλάσσω χρυσαφικά

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 57

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κυρία ζητά οποιαδήποτε εργασία για φύλαξη, καθαριότητα, εστιατόριο κλπ. Τιμή χαμηλή. Πληρ. τηλ. 6947334979

Δημάδη 4 (έναντι Δημαρχείου) Τηλ. 23510 34654

Κυρία Ελληνίδα αξιοπρεπής με πείρα ζητά εργασία για φροντίδα ηλικιωμένων και μικρών παιδιών. Πληρ. τηλ. 6983314410 e-mail:estia6@otenet.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Rottweiler

ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα 135 τμ (καινούργιο άριστης κατάστασης) 3 Δ,Σ,Τ,Κ αποθήκη , ωρομέτρηση, θωρακισμένη πόρτα , 2 θέσης πάρκινγκ, περιοχή Σταθμός. Τιμή ενοικίου 400 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γωνιακά καταστήματα 40 τμ με υπόγειο και πατάρι, πάνω στον Εγγλέζικο. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497

Μαθηματικά παραδίδονται από μαθηματικό ΑΠΘ με μεταδοτικότητα και εμπειρία σε φροντιστήριο Θεσσαλονίκης και Κατερίνης. Υπεύθυνη προετοιμασία κατεύθυνσης Γ' Λυκείου για Πανελλήνιες με τακτικά διαγωνίσματα. Δωρεάν φροντιστηριακά βοηθήματα τηλ. 6945 773298

ȅȜĮIJĮįȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮ įȚĮșȑIJȠȣȞ șȑıİȚȢıIJȐșȝİȣıȘȢ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: γκαρσονιέρα 28 τ.μ. καινούργια, στη Θεσ/νίκη (περιοχή Μπότσαρη κοντά στο Ιπποκράτειο) πλήρως εξοπλισμένη, θέα πάρκο, κατάλληλο για φοιτητές ή για ειδικευόμενο γιατρό. Πληρ. τηλ. 6944529650

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ǻȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮǻȦȝȐIJȚĮ ȈĮȜȩȞȚțȠȣȗȓȞĮțĮȚȝʌȐȞȚȠ IJȝțĮȚIJȝıIJȘȞȠįȩ ǻĮȖțȜȒ ȃȚțȠȝȘįİȓĮȢ įȣȐȡȚIJȝ

23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 60 τμ επί του πεζοδρόμου, Κύπρου 1, 1ος όροφος σε πολύ καλή τιμή. Πληρ. τηλ. 23510 29001 & 6972 410305

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ α) διαμερίσματα 2άρια, 80 τμ καθαρά με 2ΔΣΚWC και αποθήκη μεγάλα μπαλκόνια, χώρος στάθμευσης στην πυλωτή και ατομική θέρμανση β) μεζονέτες αυτόνομες όχι μεσοτοιχία περιοχή Ευαγγελικά οδός Αγησιλάου πλησίον 3ο Δημ. - 10ο Γυμ. Πληρ. Καλογιάννης Ι. τηλ. 6944 372687, 23510 29821

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο έμπειρες σερβιτόρες για εστιατόριο στην Κατερίνη. Πληρ. τηλ. 6946 797852

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από Βιοτεχνία Απορρυπαντικών πωλήτριες - πωλητές με πείρα στις πωλήσεις για εξωτερική εργασία.Aπαραίτητο ίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου. Πληρ. τηλ. 6994476023

ȆǼȇǻǿȀǹȀǹȉǼȇǿȃǾ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ & ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -Επέκταση Ευαγγελικων 3ος ορ. 93τμ. με ατ/κη θερ/νση & παρκιν -Περιοχή Αγ.Παρασκευης 1ος 63τμ. & 75τμ., 2ος όρ. 126τμ. & 3ος όρ. 63τμ. -Σ.Σταθμος διοροφη οικοδομη 80,85τμ. καθε οροφος -Σ.Σταθμός 68,92 & 120τμ., ατ/κη θέρ/ νση,ηλιακό,ενεργειακό τζάκι (θέση στάθμευσης) -7ο Γυμνάσιο, 1ος, 2ος, 3ος όρ., 75τμ. & 95τμ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤ/ΝΑ - Ευαγγελικά 55 τμ ρετιρέ -Κέντρο, στούντιο, 1ος όρ., 3ετίας -Παλαια Δικαστηρια 2ος ορ.118,44τμ. με θερμιδομετρηση -Αστικα 4ος ορ. 129τμ.& πυλωτη 78τμ. -Καταφιώτικα 3ος όρ. 70τμ. 2Δ,πάρκιν, 7ετίας -Γκαρσονιερα ρετιρέ 50τμ. -Ξάνθου 4ος όρ. 68,35τμ. -Κέντρο, 3ος ορ. 160τμ. στα τούβλα -Αγ. Τριάδα 1ος όρ., 110τμ. -Εργατ.Κέντρο 110τμ. ανακαινισμένο ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ -Κοντά στην Αγ.Αννα σε οικοπ. 262τμ. πυλωτη 118τμ & 1ος ορ.118τμ. -Ν.Ζωή σε οικόπ. 300τμ., 100τμ.,7ετίας

«™šš™¬§¤™©¬¡§­

Μεσιτικό γραφείο

www.katerinirealestate.gr

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κρέσνας 5 και Ζαλόγγου γωνία Κατερίνη ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 135) Μεζονέτες στο σοβά ή τελειωμένες πίσω από τα ΚΤΕΛ 137) Τριωροφη οικοδομη στο τουβλο στην επεκταση Ευαγγελικων. 125 τμ 1ος οροφος 140) Σε 500 τμ οικόπεδο ανεξάρτητο διόροφη μονοκατοικία 85 τμ μπροστά στο κύμα στην Παραλία Κορινού ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ 263) Κεντρικο διαμερισμα 58 τμ στον 4ο οροφο καταλληλο και για επαγγελματικη στεγη. 264) Περιοχή ΙΚΑ – Βατάν σε 3ώροφη οικοδομή οροφοδιαμέρισμα 1ος όροφος, 132 τμ, 3ΔΣΚ, ηλιακό, ατομικός λέβητας, συναγερμός κτλ 265) οροφοδιαμερίσματα 20ετίας 100 τμ στα Αστικά σε καλή κατάσταση 1ος, 3ος και 4ος όροφος 268) 110 τμ διαμέρισμα σε πεζόδρομο στον 5ο όροφο με αυτόνομη θέρμανση 270) 90 τ.μ. διαμπερές κεντρικό 30ετίας 271) 110 τ.μ. οροφοδιαμέρισμα 2ος όροφος στην Κονταριώτισσα στο τούβλο. 272) 80 τ.μ. κεντρικό μερικώς ανακαινισμένο σε πολύ καλή κατάσταση. 273) 140 τμ στον 1ο όροφο κατάλληλο για επαγγελματική στέγη. 274) 80 τμ στον 2ο ορ. με ατομική θέρμανση, τέντες, ωρομέτρηση και air condition πίσω από το πάρκο. ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 251) Σε 500 τμ οικόπεδο μονοκατοικία με σκεπή στη Νεοκαισάρεια 351) Μονοκατοικία 50 τμ στα τούβλα στο Παλιό Ελατοχώρι κεντρικό οικόπεδο 352) Μονοκατοικια 100 τμ σε 290 τμ οικοπεδο στην επεκταση Ευαγγελικων 353) Μονοκατοικια 86 τμ σε 1250 τμ οικοπεδο στο Κιτρος 354) Μονοκατοικια 120 τμ σε 1060 τμ οικοπεδο στον οικισμο Πανοραμα Γανοχωρας με ωραια θεα 620) Σε 400 μέτρα οικόπεδο διώροφη οικοδομή, μαγαζί 135 τμ οροφοδιαμέρισμα, στον σοβά στην Κάτω Μηλιά ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 443) Κατάστημα 65 τ.μ. με 75 τ.μ. 2ο όροφο επί της Εθν. Αντίστασης. 445) 40 τ.μ. +40 τ.μ. πατάρι οδός Κρέσνας 446) 100 τ.μ. +120 τ.μ. υπόγειο καινούργιο κοντά στο δημαρχείο. 450) 80 τμ με πατάρι στην Ολυμπιακή Ακτή 451) 32 τμ κατάστημα και 72 τμ διαμέρισμα πωλούνται μαζί στην οδό Ζαλόγγου 452) Πωλείται 140 τμ 2ος όροφος διαμπερές επαγγελματική στέγη, βλέπει πλατεία 453) 22 τμ κλειστο παρκιγκ κοντα στο συντριβανι

Τηλ./FAX. 23510-47497, κιν: 6976 760579

454) Σε 403 τμ μέτρα κεντρικό οικόπεδο στην Βροντού με ισόγειο μαγαζί 120 μέτρα, 1ος όροφος 120 τμ διαμέρισμα 455) Πωλούνται καταστήματα 145 τμ 85 και 37 τμ χωριστά ή όλα μαζί πάνω στον δρόμο για Παλιό Κεραμίδι 456) Πωλούνται άδειες για 200 τμ καταστήματα με κόμβο στον δρόμο για Ν. Εφεσο 457) Κεντρικά καταστήματα σε καλό πεζόδρομο 458) 6 γραφεία σε πεζόδρομο πωλούνται όλα μαζί και χωριστά ΟΙΚΟΠΕΔΑ 462) 231 τμ νότιο επέκταση Ευαγγελικών 7,5Χ30 μέτρα 535) 451 τ.μ. οικόπεδο στην Καλλιθέα μέσα στο χωριό. 551) 1200 τμ. στον Κούκο με θέα 571) 300 τμ. οικόπεδο στο Ελατοχώρι στο Παλιό χωριό 579) 500 τ.μ. οικόπεδο στην Ολ.Ακτή 585) 340 τ.μ. δίπλα στη Νομαρχία 586) 360 τ.μ. στην επέκταση Σταδίου 590) 250 τ.μ. οικόπεδο με άδεια στον 3ο δρόμο Ολυμπιακής Ακτής. 591) 566 τ.μ. οικόπεδο με μεγάλη φάτσα στα Ευαγγελικά προς την Αγία Άννα. 593) 401 τ.μ. οικόπεδο κοντά στο ΙΚΑ 599) Σε 500 τμ οικόπεδο 400 τμ κτίσμα στα μπετά στην Ολυμπιακή Ακτή 601) 400 τμ επέκταση Ευαγγελικών βλέπει Κ.Χ. 602) Πωλείται 450 τμ οικόπεδο στον παραλιακό οικισμό του Κορινού 604) 3.000 τμ στην Καλλιθέα δίπλα στο σχέδιο 606) 3Χ400 τμ συνεχόμενα οικόπεδα στον Παραλιακό οικισμό Καλλιθέας 610) 725 τμ οικοπεδο στην Καλλιθεα 613) 600 τμ οικόπεδο στον Οικισμό "ΠΑΙΔΕΙΑ" Λιτοχώρου 616) 3Χ400 τμ οικόπεδα στον Κ. Αγιάννη σε πλαγιά με θέα 618) 240 τμ οικόπεδο στο Λιτόχωρο με θέα θάλασσα και βουνό πίσω από το Γυμνάσιο 619) Οικόπεδα πίσω από τον ΟΑΕΔ σε πολύ καλή τιμή 621) 2920 τμ οικόπεδο δίπλα στο σχέδιο σε κεντρικό κόμβο γωνιακό κατάλληλο για επαγγελματική στέγη 622) 400 τμ δις γωνιαίο στο Λιτόχωρο με υπέροχη θέα στην Αγία Μαρίνα 623) 4 στρεμ. ή 8 στρεμ. γωνιακό στο Νέο Κεραμίδι δίπλα στο Νέο Νοσοκομείο 624) 2.320 τ.μ. γωνιακό τεμάχιο δίπλα στο σχέδιο στην Επέκταση Ευαγγελικών. 625) 455 τμ. οικόπεδο δίπλα στην Εφορία 626) 250 τμ νότιο στα Ευαγγελικά σε καλό σημείο. 627) 250 τμ στην Ολυμπιακή Ακτή σε καλό σημείο 628) 460 τμ δίπλα στις Εργατικές Κατοικίες μετά τον Βασιλόπουλο - Μαρκετ της Αγ. Αικατερίνης.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 636) 3200 τ.μ. τεμάχιο στο δρόμο για Μ. Μηλιά οικοδομήσιμο με μεγάλη φάτσα και ωραία θέα. 658) 12 στρεμ. Στον Αγ. Μηνά Ν. Εφέσου. 663) 8 στρέμματα στον δρόμο Σβορώνου- Νεοκαισάρεια 664) 6 στρέμματα πριν την Κατερινόσκαλα πάνω στο δρόμο. 665) Στην επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας 3.350 τ.μ. με τρεις δρόμους κατάλληλο για επαγγελματική στέγη. 666) 3.400 τ.μ. Επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας πίσω από τον Πογιαρίδη. 669) 6 στρεμ. Ανάμεσα ΣβορώνοΝεοκαισάρεια 671) 4,5 στρεμ. πριν από την Παραλία δεξιά πάνω στο δρόμο 676) 9 στρ. αριστερά από τον ΠΕΟ πίσω από την Πυροσβεστική 679) Πωλούνται 30 στρ. ακτινίδια και ελιές στον Κορινό με όλο τον εξοπλισμό (τρακτέρ - εργαλεία κτλ) 680) 14,5 στρ. δίπλα στον Βιολογικό (10 στρ. ακτινίδια + 4,5 στρ. τριφύλλι) 681) 5 στρ. ακτινίδια πίσω από τον Βιολογικό 682) 9,2 στρ. ανάμεσα στη Ν. Εφεσσο και Κονταριώτισσα στο ύψωμα με θέα 683) 5500 τ.μ. χωράφι για επαγ. Χρήση κοντά στη ΜΑΧΙ γωνιακό 684) 3800 τ.μ. με μεγάλη φάτσα στην Εθνική οδό μετά το τούνελ δεξιά στο ρέμα για Θεσσαλονίκη. 685) 6 στρ. με μήλα μετά το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ στην Κουλούρα. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 701) 8 δωμάτια σε 250 τ.μ. στην Ολυμπιακή Ακτή στο δεύτερο δρόμο 716) 16 Ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Παραλία 717) 18 ενοικιαζόμενα δωμάτια σε 500 τ.μ. στην Κατερινόσκαλα 718) 30 δωμάτια με πισίνα στην Ολυμπιακή Ακτή. 719) 5 διπλά και 3 μονά σε καλή κατάσταση στην Ολυμπιακή Ακτή. 720) Σε 800 τμ οικόπεδο 23 δωμάτια ανακαινισμένα με πισίνα, θέρμανση κτλ 722) Σε 250 τμ κατάστημα και 14 δωμάτια πλήρως ανακαινισμένα στον πεζόδρομο της Ολυμπιακής Ακτής ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Παραλία 55 τμ επιπλωμένο στον 3ο όροφο Επιχείρηση cafe κεντρική στην Ολυμπιακή Ακτή μπροστά στο κύμα Ενοικιάζεται μαγαζί 36 τμ με υπόγειο σε καλό πεζόδρομο Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελματικός χώρος 120 τμ με τουαλέτα ΑΜΕΑ Ενοικιάζεται δυάρι 3 ετών με ωρομέτρηση στον 1ο όροφο, κοντά στο συντριβάνι 4.000 τμ επαγγελματική στέγη στον δρόμο για Παραλία 3άρι στην περιοχή Ξάνθου με αυτόνομη θέρμανση

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολοκαίνουργιο διαμερισμα ετοιμοπαράδοτο 105τμ 2Δ, σαλόνι, κουζίνα, WC και πάρκινγκ, κεντρικό. Τιμή 95.000 Ε.

›©™®¡§¬£¬±¥ ¤¥Ÿ¤§«­¥±¥ «¬®™¥¡™«¬§£¡«¤§¡¥™±¥

Πωλείται: Ε μεζονέτα 131 τμ 3Δ,Σ,Κ 3(WC-λουτρά) πυλωτή 66 τμ με 25 τμ κλειστή είσοδο + αποθήκη, στέγη + αποθήκη+περιτοίχηση (μπετόν). Βλέπει σε ΚΧ-πάρκο, στο σοβά. Τιμή 125.000 Ε. Περιοχή Ν. Ζωής Ευαγγελικά

¬§¤¨™¢§›£§­¥¡¢¤™¥±£Ÿ ¬§­£§­¤¡œŸ«™¢Ÿ ¢™©™›¡™¥¥Ÿ¥¬¡¥§­

Περιοχή ΚΤΕΛ. Πωλούνται: μεζονέτες 160 τμ 3Δ,Σ,Κ 3 (WC-λουτρά) πυλωτή 85 τμ με στέγη+περίφραξη στο σοβά Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο γωνιακό 1000 τμ ή πωλείται και το μισό

œÅË¿šÕÉÑÅÇÊ¢¹Ì½É·Å¿ ¬Ÿ£  ¢¡¥Ÿ¬§


12 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

Ðáíáãéþôçò ØùìéÜäçò, ËÜêçò ÐáðáúùÜííïõ êáé Íßêïò ÐáðáíéêïëÜïõ óõæçôïýí óôï ÄéïéêçôÞñéï ãéá ôçí ðáñáìïíÞ ïìÜäáò ôçò ¢ñóåíáë óôï Ëéôü÷ùñï 15 ìå 16 Ìáßïõ. Ï ÐåñéöåñåéÜñ÷çò áêïýóôçêå íá ëÝåé «óõìöùíþ – óáò óôçñßæù. Ãéá Ëéôü÷ùñï êáé ¼ëõìðï äßíù ôá ñÝóôá».

ÐÅÌÐÔÇ 17 ÌÁÑÔÉÏÕ 2011

«ÊåêëåéóìÝíùí ôùí èõñþí» ç óõíåäñßáóç ôçò ÅêôåëåóôéêÞò ÅðéôñïðÞò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò, ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõ ÐåñéöåñåéÜñ÷ç Ðáíáãéþôç ØùìéÜäç, óôçí ÐåñéöåñåéáêÞ Åíüôçôá Ðéåñßáò.

Ì Ìå ðáíü äéáìáñôõñßáò ãéá ôï êëåßóéìï ôïõ ëõêåßïõ ãÝìéóáí ôïí Êïëéíäñü ïé ìáèçôÝò. Ôçí ÐáñáóêåõÞ åôïéìÜæïõí äõíáìéêÞ êÜèïäï óôçí Êáôåñßíç, åíþ óÞìåñá ôï áðüãåõìá äéïñãáíþíïõí, ìáæß ìå ãïíåßò êáé äçìïôéêÞ áñ÷Þ Ðýäíáò – Êïëéíäñïý, ôï óõëëáëçôÞñéï.

Ó

õãêåíôñþóåéò äéáìáñôõñßáò ôùí åêðáéäåõôéêþí ðñùôïâÜèìéáò êáé äåõôåñïâÜèìéáò åêðáßäåõóçò ôçí ÐáñáóêåõÞ óôçí Êáôåñßíç, ãéá ôéò óõã÷ùíåýóåéò ôùí ó÷ïëåßùí. Ïé äÜóêáëïé ôïõ íïìïý ÷èåò ðñáãìáôïðïßçóáí ãåíéêÞ óõíÝëåõóç êáé áðïöÜóéóáí êéíçôïðïéÞóåéò, üðùò êáé ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò ÅËÌÅ Ðéåñßáò.

Ïé ðåñéöåñåéáêïß óýìâïõëïé Ìáêñßäçò, Ðáðá÷ñÞóôïò, ÐáðáíéêïëÜïõ , ÔóéìÞôñçò, ÐáðáúùÜííïõ óôï ÄéïéêçôÞñéï, êáôÜ ôç ÷èåóéíÞ óõíåäñßáóç ôçò åêôåëåóôéêÞò åðéôñïðÞò ôïõ Ðåñéöåñåéáêïý Óõìâïõëßïõ Ðéåñßáò. Åíï÷ëçìÝíïò ìå ôéò äçëþóåéò ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ Êáôåñßíçò ãéá ôéò óõã÷ùíåýóåéò ôùí ó÷ïëåßùí äåß÷íåé íá åßíáé ï ÄéåõèõíôÞò ÐñùôïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò ê. Êñßôïãëïõ. Èá ìéëÞóåé äçìïóßùò ãéá ôï åðßìá÷ï èÝìá üôáí Ýñèïõí áðü ôï Õðïõñãåßï óôçí õðçñåóßá ôïõ ïé åðßóçìåò áíáêïéíþóåéò.

Çëåêôñïíéêü öáêÝëùìá ãéá ÷ñÝç óôïí äçìüóéï ôïìÝá

Çëåêôñïíéêü öáêÝëùìá ðñïùèåß ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí ãéá üëïõò üóïé Ý÷ïõí ïöåéëÝò óôï Äçìüóéï, ôá áóöáëéóôéêÜ ôáìåßá, ôïõò äÞìïõò êáé êÜèå Üëëï öïñÝá ôïõ Äçìïóßïõ, êáèþò åðßóçò êáé ãéá êÜèå óõíáëëáãÞ ðïõ ðñáãìáôïðïéïýí ïé ðïëßôåò ìå åðé÷åéñÞóåéò Þ äçìüóéïõò öïñåßò. ÏÖÅÉËÅÓ Ï çëåêôñïíéêüò «Ôåéñåóßáò» ôïõ Äçìïóßïõ èá áöïñÜ ôá 700.000 êáé ðëÝïí öõóéêÜ êáé íïìéêÜ ðñüóùðá ìå ëçîéðñüèåóìåò ïöåéëÝò (32 äéó. åõñþ, åê ôùí ïðïßùí åêôéìÜôáé üôé ôá 8-10 äéó. åõñþ åßíáé åéóðñÜîéìá), áëëÜ êáé ôéò 98.854 åðé÷åéñÞóåéò êáé áõôáóöÜëéóôïõò ðïõ åêôéìÜôáé üôé åßíáé ìç åíÞìåñïé. Ìå ôéò íÝåò õðçñåóßåò åðé÷åéñåßôáé íá ãßíåôáé êáëýôåñïò óõíôïíéóìüò ôçò åßóðñáîçò ôùí ïöåéëþí êáé ôçò åöáñìïãÞò ôùí ìÝôñùí áíáãêáóôéêÞò åßóðñáîçò üôáí äåí áíôáðïêñßíïíôáé ïé õðü÷ñåïé. ÓÔÏ×ÏÉ Ôá ðáñáðÜíù ðñïâëÝðïíôáé ìå Ýñãï -óôçí ðñïêÞñõîç ôïõ ïðïßïõ ðñï÷ùñÜ ç ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Ðëçñïöïñéáêþí ÓõóôçìÜôùí (ÃÃÐÓ) ìå ÷ñçìáôïäüôçóç áðü ôï ÅÓÐÁ- ôï ïðïßï

èá Ý÷åé ôñåéò óôü÷ïõò: Äçìéïõñãßá çëåêôñïíéêÞò õðçñåóßáò åëÝã÷ïõ ïöåéëþí ðñïò ôï êñÜôïò, çëåêôñïíéêü Ýëåã÷ï óõíáëëáãþí êáé åî áðïóôÜóåùò åîõðçñÝôçóç ðïëéôþí êáé åðé÷åéñÞóåùí. Ôá óôïé÷åßá üëùí ôùí õðü÷ñåùí ìáæß ìå ôéò ëçîéðñüèåóìåò ïöåéëÝò ôïõò èá êáôá÷ùñéóôïýí óå ìéá êåíôñéêÞ âÜóç äåäïìÝíùí, ç ïðïßá èá åíçìåñþíåôáé óõíå÷þò ìå üóïõò Ý÷ïõí ÷ñÝç áñ÷éêÜ ðñïò ôï Äçìüóéï êáé ìåëëïíôéêÜ ðñïò ôá áóöáëéóôéêÜ ôáìåßá, ôïõò äÞìïõò ê.Ü. Áñ÷éêÜ, äçìéïõñãåßôáé ìéá âÜóç, ìÝóù ôçò ïðïßáò ï êÜèå öïñÝáò ôïõ Äçìïóßïõ èá ìðïñåß íá áíáæçôÜ óõãêåíôñùôéêÜ óôïé÷åßá åíçìåñüôçôáò ãéá ôï óýíïëï ôùí ïöåéëþí åíüò õðü÷ñåïõ. Óôçí ïõóßá äçìéïõñãåßôáé «çëåêôñïíéêÞ õðçñåóßá ìéáò óôÜóçò» ãéá ôçí ðáñï÷Þ ôùí áðáñáßôçôùí óôïé÷åßùí. Ôáõôü÷ñïíá äçìéïõñãåßôáé õðçñåóßá ãéá íá êáôçãïñéïðïéÞóåé ôéò óõíáëëáãÝò ðïõ ãßíïíôáé çëåêôñïíéêÜ ìåôáîý åðé÷åéñÞóåùí êáé Äçìïóßïõ, åðé÷åéñÞóåùí êáé ðïëéôþí ê.ëð. ÊÁÉ ÓÔÉÓ ÁÐÏÄÅÉÎÅÉÓ Óôü÷ïò åßíáé ôï ìÝôñï íá åðåêôáèåß áêüìç êáé óôéò áðïäåßîåéò ëéáíéêÞò, äéåõêïëýíïíôáò Ýôóé êáé ôéò äéáäéêáóßåò åëÝã÷ïõ. ÓÞìåñá ôç ëýóç ôçò çëåêôñïíéêÞò ôéìïëüãçóçò Ý÷ïõí õéïèåôÞóåé 3.000 åðé÷åéñÞóåéò, áëëÜ ï üãêïò ôùí óõíáëëáãþí áõîÜíåôáé óõíå÷þò, áðü ìüëéò 100.000 ôéìïëüãéá ôï 2004, îåðåñíïýí ôá 56 åêáôïììýñéá ôïí ÷ñüíï. ¼ôáí õéïèåôçèåß êáèïëéêÜ ôï ìÝôñï, èá áðëïõóôåýóåé ðïëý ôéò äéáäéêáóßåò áöïý êÜèå Ýôïò åêäßäïíôáé 100 åêáô. ôéìïëüãéá ðáíåëëáäéêÜ. Óýìöùíá ìå Ýñåõíá ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ôïõ Áííüâåñïõ, ç ìåôáôñïðÞ óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ ôùí 30 äéó. ôéìïëïãßùí ðáíåõñùðáúêÜ èá ïäçãïýóå óå åîïéêïíüìçóç êüóôïõò êáôÜ 135 äéó. åõñþ.

×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

Á÷ ÅëëÜäá!... ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí 1ç 4. Ï Áöåíôïýëçò äåí îÝñåé ôé ãßíåôáé ìå ôç äéêéÜ ìáò êáñäéÜ. ×Üóáìå ôïí Ìáíþëç Ñáóïýëç. Ìüíï ðïõ Ýìåéíå ðåèáìÝíïò áñêåôÝò ìÝñåò. ÌÏÍÏÓ! «Á÷ Ìáíþëç ó' áãáðþ / êáé âáèéÜ ó' åõ÷áñéóôþ/ ãéáôß ì' Ýìáèåò êáé îÝñù…» Ï Ñáóïýëçò-êáëü ôáîßäé öéëüóïöå!-ìáò Ýìáèå Þ ôïõëÜ÷éóôïí ðñïóðÜèçóå. Åìåßò ôé îÝñïõìå Üñáãå; Åêåßíï ðïõ êáôÜëáâå ï èåßïò åßíáé üôé «the real housewives» äåí åßíáé «real»! Ãéáôß äåí Ý÷åé ôÝôïéá óðéôáñþíá êáé ç óýæõãïò ôïõ ãåßôïíá, ôïõ áãñüôç «ÌÞôóïõ», ýóôåñá áðü ôñßá ÊïéíïôéêÜ Ðëáßóéá ÓôÞñéîçò êáé óôç ìÝóç ôïõ ôÝôáñôïõ, áöïý «¼ëïé ìáæß ôá öÜãáìå», êáôÜ ôïí êýñéï Áíôéðñüåäñï; Ïé óýæõãïé ôùí «Êõñéþí ôùí Áèçíþí» ìðïñåß íá ôéò ìáëþíïõí (ËÝìå ôþñá!) üôáí äåí êÜíïõí «Óðá»! Ï «ÌÞôóïò» ïõñëéÜæåé ìüëéò áíôéëçöèåß üôé ç óýæõãïò îüäåøå ðáñáðÜíù íåñü ãéá íá êÜíåé «íôïõæ»! Ôï «æÞôá» êáèáñßæåé êáëýôåñá! ÔñáâÜåé êÜôé êáíôÞëéá, ìüëéò äåé ôï ëïãáñéáóìü ýäñåõóçò! Áõôü ôï ëÝìå êáé ôï åííïïýìå! Ôá ßäéá éó÷ýïõí êáé ãéá ôï çëåêôñéêü áëëÜ ç «ÌÞôóáéíá» âñÞêå ôç ëýóç. ÊÜíåé «íôïõæ» ìå íåñü «ìðïõæ»! Åõôõ÷þò, ïé óýæõãïé ôùí «real housewives» âÜæïõí ôéò öùíÝò óðáíéüôåñá áðü ôïí «ÌÞôóï»! Ï èåßïò èá Þèåëå íá ðëçñïöïñçèåß áí åßíáé «ïé Êõñßåò ôùí Áèçíþí» åßíáé êáé êáëÝò «hostess», ðïõ èá ‘ëåãå ï Ìßìçò

Öùôüðïõëïò. ¸÷åé ôçí åíôýðùóç üôé ðáñáâãáßíïõí Ýîù ãéá öáãçôü. ºóùò ðåßôå üôé «Üëëïé êáéñïß Üëëá Þèç». Ôüôå ï êßíäõíïò Ýâãáéíå ìÝóá áðü ôï «ôñáíæéóôïñÜêé» ìå ìïõóéêÞ «sentimental» óôï «moonlight»! ÓÞìåñá ðéèáíþò íá õðïêñýðôåôáé óå êÜðïéá «êÜëðéêá ôÜëáíôá» ìå «åõþäç» ðñüóùðá, ÷ñùìáôéóôÜ ÷åßëç êáé ëåõêáóìÝíïõò ïäüíôåò. Ìüíï ðïõ Ýôóé êáé ãßíåé êáíÝíá áóôåßï êáé êáôåâåß ï Ìßìçò ðáñÝá ìå ôá ðñáãìáôéêÜ ôáëÝíôá ôçò ãåíéÜò ôïõ, åðß ãçò, ï Áöåíôïýëçò âëÝðåé üëïõò áõôïýò íá ðáßñíïõí ôá âïõíÜ ãéá íá óõëëÝîïõí ñáäßêéá áíôß ãéá ÷åéñïêñüôçìá! Ùóôüóï äßðëá óôïõò áðñïóìÝôñçôïõò êéíäýíïõò õðÜñ÷ïõí êáé áíáñßèìçôåò åõêáéñßåò. ÁõôÞ ç ðïëõðüèçôç áíÜðôõîç ðïõ ôçí åðéêáëïýíôáé üëïé óôá êáíÜëéá, áðü ôï ðñùß ìÝ÷ñé ôï âñÜäõ, ãéáôß äåí öÜíçêå áêüìç; Ìéá ðéèáíÞ åîÞãçóç ðïõ ìðïñåß íá äþóåé ï èåßïò, ìå ôï öôù÷ü ìõáëü ôïõ, åßíáé ãéáôß ôá «Óðá» äåí Ý÷ïõí åíôá÷èåß óôï «ÅÓÐÁ»! Ìéá Üëëç, ðéèáíüôåñç, åßíáé üôé «¼ëá âáßíïõí êáëþò åíáíôßïí ìáò». ¸ôóé ôéôëïöïñåßôáé Ýíá âéâëßï ôïõ Ã. Óêáìðáñäþíç. Ãé’ áõôü õðïâïëÝá «¸÷å ôï íïõ óïõ óôï ðáéäß» êáôÜ ðùò Ýãñáøå ï ËåõôÝñçò Ðáðáäüðïõëïò. Áðü «ëïãÜäåò êáé ãñáììáôéêïýò» ÷ïñôÜóáìå üëá áõôÜ ôá ÷ñüíéá! -Ù-

üëéò áíÝëáâå ôá êáèÞêïíôá ôïõ îåêßíçóå ôç äïõëåéÜ. Ï ëüãïò ãéá ôïí íÝï ðñüåäñï ôïõ äéêçãïñéêïý óõëëüãïõ Êáôåñßíçò ×áñÜëáìðï ÌðñïõóêÝëç, ï ïðïßïò ìåôÜ ôçí ðñüóöáôç åêëïãÞ ôïõ, áíÝëáâå êáé åðßóçìá ÷èåò 16 Ìáñôßïõ. ¹äç ôçí ðñþôç ìÝñá ôçò ðñïåäñåßáò ôïõ êëÞèçêå óôçí ÁèÞíá, üðïõ óõììåôåß÷å óôçí ÏëïìÝëåéá ôùí ðñïÝäñùí ôùí Äéêçãïñéêþí Óõëëüãùí ÅëëÜäïò, åíüøåé ôçò óõæÞôçóçò ôïõ öïñïëïãéêïý íïìïó÷åäßïõ óôç ÂïõëÞ.

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011  

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you