Page 1

ÔÑÉÔÇ 22 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2011

Åôïò 35ï Áñ.Öýëëïõ 8607

www.olympio-bima.gr

ÔéìÞ Öýëëïõ 0,75 Åõñþ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ ÅêäïôéêÞ åíçìåñùôéêÞ É.ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Ãñáöåßá -Ôõðïãñáöåßá ÂÏÔÓÇ 18 ÔÇË. 38920, 33633, 38606, 46790-92 FAX 20672 www.olympio-bima.gr e-mail ol-bhma@otenet.gr & info@olympio-bima.gr

Íá “áõôïñõèìéóôåߔ ôï ðïëéôéêï ìáò óýóôçìá ÔÏÕ ÃÉÁÍÍÇ ÊÏÑÏÌÇËÇ

Ï

Èüäùñïò ÐÜãêáëïò åðáíÞëèå ðñï÷èÝò óôïí ãíùóôü üóï êé áâÜóéìï éó÷õñéóìü ôïõ âåëôéþíïíôÜò ôïí êÜðùò. «Ìáæß- åðáíÝëáâå – ôá öÜãáìå, óõëëïãéêÜ». Ðñüóèåóå ôï óõëëïãéêÜ. Ôï ãéáôß Ýíáò åõöõÞò, êáôÜ êïéíÞ ïìïëïãßá, Üíèñùðïò áñÝóêåôáé íá ðåôÜåé êáôÜ ôáêôÜ äéáóôÞìáôá êÜðïéá åõãåìÝèç «êïôóÜíá» åßíáé áðïñßáò Üîéï. ¼ðùò ðáëéüôåñá. «Ï êýñéïò ìçäÝí», ãéá ôïí Äçì. Áâñáìüðïõëï, ï ïðïßïò íßêçóå ùóôüóï ôïí ê. ÐÜãêáëï êáôÜ êñÜôïò óôéò äçìïôéêÝò åêëïãÝò ôçò ÁèÞíáò (üôáí óå íéêÜåé Ýíá ôßðïôá ôé åßóáé:). Ôï «èá ãßíåé Ðåêßíï» Þ ôï êáôáãÝëáóôï: «èá ðïýìå üôé ôçí åëëçíéêÞ óçìáßá ôçí ðÞñå ï áÝñáò», óôçí êñßóç ôùí Éìßùí, ùò Õðïõñãüò Åîùôåñéêþí, êé Üëëá ðáñüìïéá. «Ôï öÜãáìå óõëëïãéêÜ» ëïéðüí. ̒ Üëëá ëüãéá êáôÜ ôïí ðïëý ê. ÐÜãêáëï åßìáóôå üëïé ôï ßäéï Ýíï÷ïé ãéá ôç ÷ñåïêïðßá ôçò ÷þñáò ðïëéôéêïß êáé ðïëßôåò, «ëáüò êáé ÊïëùíÜêé». ÐñïöáíÞò üóï êáé áíáêñéâÞò ç ðñïóðÜèåéá äéÜ÷õóçò ôçò åõèýíçò (êáé ôçò åíï÷Þò) áðü ôïõò ðïëéôéêïýò óôï óýíïëï ôùí ÅëëÞíùí. Êáé áõôüò üðùò üëïé ìáò, êáôÜ âÜèïò ãíùñßæïõìå êáé áíáãíùñßæïõìå üôé ôï «Üññùóôï» ðïëéôéêü ìáò óýóôçìá åßíáé áõôü ðïõ ìáò ïäÞãçóå óôï ôÝëìá ðïõ âïõëéÜæïõìå. Áõôü ðïõ äåí îÝñïõìå ïýôå åìåßò ïé ðïëßôåò ïýôå êé ï ê. Áíôéðñüåäñïò – áí ôï ãíþñéæå áóöáëþò êáé èá åéóçãïýôáí êáé èá Ýðñáôôå êáé ðñïðáíôüò èá ìéëïýóå ðïëý äéáöïñåôéêÜ áð’ ü,ôé ôþñá- åßíáé ìÝ÷ñé ðïõ èá ìáò ïäçãÞóåé ç «áöáóßá» ôçò êõâÝñíçóçò, ôïõ ðïëéôéêïý óõóôÞìáôïò ãåíéêüôåñá. Äåí îÝñïõìå åðßóçò ðüôå êáé ðþò èá âãïýìå áðü ôçí êñßóç. Ï ÁëâÝñôïò ÁúíóôÜúí óõíÞèéæå íá ëÝåé: «¸íá ðñüâëçìá äåí ëýíåôáé ìå ôï åðßðåäï óêÝøçò ðïõ ôï äçìéïýñãçóå». Êé åìåßò ùò ëáüò åßìáóôå áíôéìÝôùðïé ìå Ýíá óïâáñüôáôï êáé äéöõÝò ðñüâëçìá. Áêïýåé óôï üíïìá êñßóç (ïéêïíïìéêÞ, çèéêÞ, ðïëéôéêÞ) êáé ìáò ðéÝæåé áöüñçôá íá âñïýìå áðáíôÞóåéò óôá äýï åñùôÞìáôá ðïõ ôï ðñüâëçìá èÝôåé:

ÊáôáôÝ çêå ÷ å óôç ïõëÞ ôï íïìïó÷Ý éï

ÁÕÔÏÖÙÑÏ ÊÁÉ ÁÕÓÔÇÑÅÓ ÐÏÉÍÅÓ ãéá öïñïëïãéêÝò ðáñáâÜóåéò

Êá éÝñùóç ÅéóáããåëÝá ïéêïíïìéêïý åãêëÞìáôï êáé Óþìáôï Öïñïëïãéêþí éáéôçôþí Ìåßùóç ôïõ öïñïëïãéêïý óõíôåëåóôÞ åðé÷åéñÞóåùí

Åõñåßá óýóêåøç ãéá ôïí ôïõñéóìü óôçí ÁíôéðåñéöÝñåéá «Ç ÓÕÌÌÅÔÏ×Ç ÌÁÓ ÓÔÇÍ ÔÏÕÑÉÓÔÉÊÇ ÅÊÈÅÓÇ ÔÇÓ ÓÏÖÉÁÓ ÇÔÁÍ ÌÉÁ ÔÑÁÃÙÄÉÁ» ÓÅË.3

ÓÅË.5

×ùñß Ýñìáíóç ç ÁóôõíïìéêÞ éåý õíóç Ðéåñßá ðÜíù áðü çìÝñå

ÁÍÔÉÄÑÙÍÔÁÓ ÓÔÏ ÖÏÑÏËÏÃÉÊÏ ÍÏÌÏÓ×ÅÄÉÏ ÊÁÉ ÔÏ ÁÄÉÅÎÏÄÏ ÐÏÕ ÂÑÉÓÊÏÍÔÁÉ ÏÉ ÅÌÐÏÑÏÉ

ÓÅË.8

ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÄÉÁËÅÎÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÏÉÊ. ÏÌÁÄÁ «ÌÇÔÅÑÁ ÃÇ»

Ä. ÖÙÔÇÓ «ÅÉÍÁÉ ÊÁÔÁÍÔÉÁ ÍÁ ÌÇÍ Å×ÅÉ ÌÉÁ ÄÇÌÏÓÉÁ ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÐÅÔÑÅËÁÉÏ ÈÅÑÌÁÍÓÇÓ»

Ê Ìïõñïýôç Êáñêßíï Åßíáé Üñáãå áíáóôñÝøéìï

ÓÅË.5

Óõã÷áñçôÞñéá Óõã÷áßñïõìå èåñìÜ ôçí áäåëöÞ ìáò åéäéêÞ Ïñèïäïíôéêü ÉùÜííá Ê. ÃéäáñÜêïõ ãéá ôçí áíáãüñåõóç ôçò ðáìøçöåß ìå “¢ñéóôᔠóå ÄéäÜêôïñá ÏñèïäïíôéêÞò ôïõ Áñéóôïôåëåßïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Èåóóáëïíßêçò

ÓÅË.3

Ìáñßá êáé ÄáíÜç ÃéäáñÜêïõ.

Ãéá åìÜ ðñïÝ÷åé ï åíçìåñùìÝíï áãñüôç

ÓÅË.5

×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

Ä

ÓÕÌÌÅÔÅ×ÅÉ ÊÁÉ Ï ÅÌÐÏÑÉÊÏÓ ÓÕËËÏÃÏÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

ÓÅË.8

ÊÜëåóìá ôïõ ÐÁÌÅ ãéá óõììåôï÷Þ ôùí åñãáæïìÝíùí óôçí áõñéáíÞ áðåñãßá ÓÅË.8

Ï Ä/ÍÔÇÓ ÔÇÓ ÅÁÓ ÐÉÅÑÉÁÓ È. ÃÊÏÕÍÔÁÑÁÓ ÓÔÇ ÑÇÔÉÍÇ: Ôçí ÔåôÜñôç 23 Öåâñïõáñßïõ ç Ãéþôá ÍÝãêá óôï ÁÅÑÉÊÏ. Ìéá áðü ôéò êáëýôåñåò åñìçíåýôñéåò ôçò ÅëëçíéêÞò ìïõóéêÞò óêçíÞò ãéá ìéá êáé ìïíáäéêÞ âñáäéÜ óôçí Êáôåñßíç. ÁÅÑÉÊÏ Ð.ÌÕËÏÓ, Í.ÊÅÑÁÌÉÄÉ ÔÇË. 23510 75115. ÅÉÓÏÄÏÓ 15 ÅÕÑÙ ÌÅ ÐÏÔÇÑÉ ÊÑÁÓÉ Ôçí ÔóéêíïðÝìðôç ôï ôóéêíßæïõìå ìå ôçí ïñ÷Þóôñá ìáò êáé ìå êñåáôéêÜ óôá êÜñâïõíá...

ÊëåéóôÜ áýñéï ôá êáôáóôÞìáôá óå üëç ôç ÷þñá

Ï Áöåíôïýëçò Ý÷åé êÝöéá…

éá÷ñïíéêüò åßíáé ï áãþíáò ôïõ áíèñþðïõ ãéá ôï «åõ æçí». Ìå ôçí Ýëåõóç ôçò Ôñüéêáò, ï èåßïò Áöåíôïýëçò, øõëëéÜóôçêå üôé ïé äáíåéóôÝò Ý÷ïõí êáêïýò óêïðïýò ãéá ôï «åõ» áëëÜ ôïí êáèçóý÷áæå ç óýæõãïò, êõñßá Ðïëõôßìç. «Äåí ìðïñåß åßí’ áäýíáôïí. ÊÜðïéï ëÜèïò èá Ýãéí养 ðïõ ëÝåé êé Ýíá ðáëéü ôñáãïýäé. «ÌùñÝ ëÜèç Ýãéíáí ðïëëÜ êáé ðþò èá ãëéôþóïõìå ôï “åõ”, áðü ôïõò “êïöôåñïýò ïäüíôåò” üóùí Ý÷ïõí âÜëåé ôá öéëÝôá, óôï ìÜôé!» åðÝìåíå åêåßíïò. Ç èåßá ðñïóðáèïýóå íá ôïí êáëìÜñåé. «ÃÝñïé Üíèñùðïé åßìáóôå. Êáëüò åßíáé êé ï “êáôéìÜò”, üôáí åßíáé êáëïìáãåéñåìÝíïò!» Äåí ëÝåé ï Áöåíôïýëçò. ×ñõóï÷Ýñá åßíáé ç óýæõãïò. Åêåßíïò üìùò öïâåßôáé ôïõò «÷ñõóïäÜêôõëïõò»! ×þñéá ðïõ ï ÷áñáêôçñéóìüò «ãÝñïò» ôïõ «ôç äßíåé»! ÐñïôéìÜ íá êáôáíáëþíåé ôç ëÝîç óôï ïîýôïíï. Ãåñüò åßíáé ï Üíèñùðïò, ÷áßñåé Üêñáò õãåßáò, áí êáé êïõâáëÜåé ï÷ôþ äåêáåôßåò óôçí ðëÜôç. Óôçí ðëÜôç ôïõ, áõôÞ ôç óôéãìÞ, âñÝèçêå ç Ðïëõôßìç. ¸÷åé óçêþóåé ôï äåîß ÷Ýñé ìå ôá ôÝóóåñá äÜ÷ôõëá áíïé÷ôÜ! ÅíôÜîåé, 84 åôþí åßíáé ï óýæõãïò. Óôéò ëåðôïìÝñåéåò èá ôá ÷áëÜóïõìå;(!) ¼ëá áõôÜ ôá ÷ñüíéá, ï Áöåíôïýëçò, áãù-

íßóôçêå ãéá ôï «æçí» êáé ðÜëåøå ãéá ôï ñçìÜäé ôï «åõ» ì’ Ýíá óùñü áíôéðÜëïõò êáé å÷èñïýò. Óôçí êáôï÷Þ, ãéá ðáñÜäåéãìá, ôï ðáñáôóïýêëé ôïõ Þôáí «Ï ìéêñüò óöåíôïíéóôÞò» ãéá ôïõò ¸ëëçíåò êáé «ôï êáñôüöåëêéíô» («ðáéäß ôçò ðáôÜôáò») ãéá ôïõò Ãåñìáíïýò. Ôïõò åß÷å ôáñÜîåé, óôïí «ðåôñïðüëåìï», åê ôïõ ìáêñüèåí, êáé óôç «äßêáéç êáôáíïìÞ ðáôÜôáò», åê ôïõ óýíåããõò! Ôï «õðåñüðëï», ôïõ Áöåíôïýëç, Ýíáíôé ôùí êáôï÷éêþí óôñáôåõìÜôùí, Þôáí ôá ðüäéá. Åß÷å Ýíá êáôïóôÜñé! Ìüíï ìéá öïñÜ êüíôåøå íá ôïí óõëëÜâåé, «êëÝðôïíôá ðáôÜôáò»(!), Ýíáò óôñáôéþôçò, ïíüìáôé «¼ôï». Óôçí «åðé÷åßñçóç»(!) óõììåôåß÷å êáé ï øïöïäåÞò óêýëïò ôïõ Áöåíôïýëç, ï «ÍôáâÝëçò»! ÈåïíÞóôéêïé Þôáí ïé öïõêáñÜäåò! Ï «Óíïýðé» áíáêáëýöèçêå áñãüôåñá. Ìüëéò Ýðåóáí óôçí áíôßëçøç ôïõ Ãåñìáíïý, êñýöôçêáí ðßóù áðü êÜôé ôóïõâÜëéá «åéò ôáò ãåñìáíéêÜò áðïèÞêáò ôñïößìùí» ðïõ èá ‘ëåãå «ï Ìðáêáëüãáôïò». Ï óôñáôéþôçò Üñ÷éóå íá êëùôóÜåé ôá óáêéÜ. «Ãáâ!» Ýêáíå ï «ÍôáâÝëçò», «ÑÜïõò!» öþíáîå ï «¼ôï», «ÐáôÜôåò!» åßðå ï Áöåíôïýëçò êáé ôïí «óâÝñêùóå», ï «¼ôï»! ÓÅË.12


2 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÔÑÉÔÇ 22 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2011

Ï åôÞóéïò ÷ïñüò ôïõ Ðïëéôéóôéêïý Óõëëüãïõ Äñõáíéóôþí Êáôåñßíçò

ÊïðÞ Âáóéëüðéôáò áðü ôç ËÅÓ×Ç LIONS ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ¼ðùò êÜèå ÷ñüíï ïé ËÜúïíò ôçò Êáôåñßíçò Ýêïøáí ôç âáóéëüðéôá ôïõò. Óå ìéá êáôÜìåóôç áðü åêëåêôïýò ðñïóêåêëçìÝíïõò áßèïõóá Ýãéíå óýíôïìïò áðïëïãéóìüò ôçò ìÝ÷ñé ôïýäå öéëáíèñùðéêÞò, êïéíùíéêÞò êáé ðïëéôéóôéêÞò ðñïóöïñÜò ôçò ËÝó÷çò óôçí ðüëç ôçò Êáôåñßíçò áëëÜ êáé ðáãêïóìßùò ìÝóù ôùí Äéåèíþí ËÜúïíò.

×èåò ï Ð.Ó Äñõáíéóôþí Êáôåñßíçò ðñáãìáôïðïßçóå ôïí åôÞóéï ÷ïñü ôïõ. Óôçí áóöõêôéêÜ ãåìÜôç áßèïõóá ôá ÷ïñåõôéêÜ ôïõ Ð.Ó áðü ôá ìéêñÜ ôìÞìáôá Ýùò ôïõò ìåãÜëïõò Ýêáøáí êáñäéÝò. Ôï êÝöé êáé ï ÷ïñüò êñÜôçóå ìÝ÷ñé ôéò ðñùéíÝò þñåò. ÌÝ÷ñé êáé ïé âïõëåõôÝò ôçò Ðéåñßáò ê. Ìß÷ïõ Ìáñßá êáé Ðáðáãåùñãßïõ ÈáíÜóçò äåí Üíôåîáí êáé ÷üñåøáí ãéá áñêåôÞ þñá. ÔÝëïò áîßæåé íá óçìåéùèåß üôé ï óýëëïãïò äñáóôçñéïðïéåßôáé åäþ êáé 30 ÷ñüíéá êáé ëåéôïõñãïýí ÷ïñåõôéêÜ ôìÞìáôá üëùí ôùí çëéêéþí. Ï ðñüåäñïò ôçò ËÝó÷çò L. ÄçìÞôñéïò Ðáðáäüðïõëïò áíÝðôõîå ôï ðñüãñáììá äñáóôçñéïôÞôùí ôçò ãéá ôï íÝï Ýôïò êáé õðïó÷Ýèçêå ðùò ïé ËÜúïíò èá åßíáé ðÜíôá êïíôÜ óôá ðñïâëÞìáôá ôçò ðüëçò âïçèþíôáò ìå üëåò ôïõò ôéò äõíÜìåéò. Ôçí ßäéá ìÝñá ç ËÝó÷ç ËÜúïíò Êáôåñßíçò åß÷å ôçí ÷áñÜ êáé ôçí ôéìÞ íá äå÷èåß óôïõò êüëðïõò ôçò Ýíá íÝï ìÝëïò ôçí ÌÜ÷ç ÇëéÜäïõ ðñþçí áíôéäÞìáñ÷ï êáé åíåñãü ìÝëïò ôçò ðüëåþò ìáò ìå ðïëõó÷éäÞ äñáóôçñéüôçôá. Ç ôåëåôÞ åéóäï÷Þò Ýãéíå áðü ôïí ßäéï ôïí ÊõâåñíÞôç ôïõ ÈÝìáôïò 117 ÅëëÜò- Êýðñïò L. ×ñßóôï Ìßôóéãêá ï ïðïßïò ëÜìðñõíå ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõ ôç âñáäéÜ. Åðßóçò Þôáí óõãêéíçôéêÞ ç ðáñïõóßá ðïëëþí õøçëüâáèìùí áîéùìáôïý÷ùí áðü ôçí ÅëëÜäá êáé ôçí Êýðñï.

ÄÉÅÕÈÕÍÓÅÉÓ Á´/ÈÌÉÁÓ & ´/ÈÌÉÁÓ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ Í.ÐÉÅÑÉÁÓ ÊÐÅ ÁÍÁÔÏËÉÊÏÕ ÏËÕÌÐÏÕ

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ

Ðáñïéìéþäåéò åêöñÜóåéò:

Ôçí Ôñßôç 22 Öåâñïõáñßïõ, óôéò 10.30 ôï âñÜäõ ÓÔÇÍ ÅÊÐÏÌÐÇ «ÊÏÍÔÁ ÓÔÏÕÓ ÁÃÑÏÔÅÓ» ÔÇÓ ÄÉÏÍ ÔÇËÅÏÑÁÓÇÓ ìå ôïí ÃéÜííç Ôóéìðïíßäç ÈÝìá: «ÓõíÝíôåõîç ìå ðïëéôåõôÞ

Óáò êáëïýìå óôçí åêäÞëùóç -çìåñßäá ðïõ ïñãáíþíïõìå ôçí Ôñßôç 22 Öåâñïõáñßïõ 2011, þñá 5.30 ìì óôçí áßèïõóá ôïõ 1ïõ ïñüöïõ ôïõ Óõíåäñéáêïý ÊÝíôñïõ Êáôåñßíçò (ÅÊÁÂÇ) ìå èÝìá: «Áíèñþðéíá äéêáéþìáôá, ìåëëïíôéêÝò ãåíéÝò êáé ðåñéâÜëëïí» ÐñïóêåêëçìÝíïé åéóçãçôÝò *ÓôÝëéïò ÂéñâéäÜêçò, ÊáèçãçôÞò ÇèéêÞò Öéëïóïößáò, ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí * ÖéëÞìùí Ðáéïíßäçò, ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÇèéêÞò êáé ÐïëéôéêÞò Öéëïóïößáò, ÁñéóôïôÝëåéï ÐáíåðéóôÞìéï Èåóóáëïíßêçò * ÁëÝîáíäñïò Ãåùñãüðïõëïò, ÊáèçãçôÞò ÐåñéâáëëïíôéêÞò Åêðáßäåõóçò, ÁñéóôïôÝëåéï ÐáíåðéóôÞìéï Èåóóáëïíßêçò.

«¸âãáëå ôá êÜóôáíá áðü ôç öùôéÜ» Ç ðáñïéìéþäçò áõôÞ Ýêöñáóç ðñïÝñ÷åôáé áðü Ýíá ìýèï ôïõ Ëá Öïíôáßí, üðïõ ìßá ìáúìïý ðåßèåé ìéá ãÜôá íá ôñáâÞîåé áðü ôç öùôéÜ ôá êÜóôáíá, ðïõ ôá Ýôñùãå áìÝóùò ç ìáúìïý. Êé åðåéäÞ ïé ìýèïé ôïõ Ëá Öïíôáßí Ý÷ïõí ìåôáöñáóôåß óå üëåò ó÷åäüí ôéò ãëþóóåò ôïõ êüóìïõ, óõíáíôÜìå êé åìåßò ôç öñÜóç áõôÞ, ðïõ èá ðåß ðùò ï Ýîõðíïò âÜæåé ôïí ëéãüôåñï Ýîõðíï íá êÜíåé ôéò äýóêïëåò äïõëåéÝò». Ç Ýêöñáóç áõôÞ åßíáé áíôßóôïé÷ç ôçò Ýêöñáóçò «ÂãÜæù ôï ößäé áðü ôçí ôñýðá».

ÍÄ Ðéåñßáò ÓôÝñãéï Ôüêá» Ç åêðïìðÞ «ÊïíôÜ óôïõò Áãñüôåò», ìå ôïí ÃéÜííç Ôóéìðïíßäç, ðïõ ìåôáäßäåôáé ôçí Ôñßôç 22 Öåâñïõáñßïõ 2011, óôéò 10.30 ôï âñÜäõ, óôçí ÄÉÏÍ Ôçëåüñáóç, èÝìá ôçò Ý÷åé : «ÓõíÝíôåõîç ìå ðïëéôåõôÞ ÍÄ Ðéåñßáò ÓôÝñãéï Ôüêá». Ï ÓôÝñãéïò Ôüêáò ìéëÜåé êáé áðáíôÜåé óå åñùôÞìáôá ðïõ áöïñïýí ôïí

Ìå ôéìÞ, Ï ÄéåõèõíôÞò Á´/èìéáò Åêð/óçò Í. Ðéåñßáò ÁóôÝñéïò Êñßôïãëïõ Ï ÄéåõèõíôÞò ´/èìéáò Åêð/óçò Í. Ðéåñßáò ÉùÜííçò Êáæôáñßäçò

ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏÓ ÅÕÊÁÑÐÉÄÇ ôçë. 34551-2 ÓÇÌÅÑÁ “ÔÏ ÊÕÍÇÃÉ ÔÙÍ ÌÁÃÉÓÓÙ͔ ÐÅÑÉÐÅÔÅÉÁ ÌÅ ÔÏÍ ÍÉÊÏËÁÓ ÊÅÚÔÆ

“BERLESQUE” ME TIÓ ÓÅÑ ÊÁÉ ÊÑÉÓÔÉÍÁ ÁÃÊÉËÅÑÁ ×ÑÕÓÇ ÓÖÁÉÑÁ ÊÁËÕÔÅÑÏÕ ÔÑÁÃÏÕÄÉÏÕ

ÔÏ ÁÄÕÔÏ ÌÅ ÔÇÍ ÌÁÃÅÉÁ ÔÏÕ 3D

TO ETEÑÏÍ ÇÌÉÓÕ ÅËËÇÍÉÊÇ ÊÙÌÙÄÉÁ

ÆÏÕÌÐÁÉÏÓ ÊÁÉ ÉÏÕËÉÅÔÁ ÓÔÁ ÅËËÇÍÉÊÁ

áãñïôéêü êáé êôçíïôñïöéêü êüóìï ôïõ íïìïý, áóêåß êñéôéêÞ ãéá ôï èÝìá ôùí Ó÷åäßùí Âåëôßùóçò, áíáöÝñåôáé óôçí ðñùôïâïõëßá ôçò åíçìåñùôéêÞò åêóôñáôåßáò ôçò ÅÁÓ Ðéåñßáò óôéò êáðíïðáñáãùãéêÝò ðåñéï÷Ýò ðïõ âñßóêåôáé óå åîÝëéîç, óôçí ôñáãéêÞ êáôÜóôáóç ðïõ Ý÷åé ðåñéÝëèåé óÞìåñá ï áãñüôçò ìå ôá õøçëÜ êüóôç ðáñáãùãÞò ôïõ, åíþ áðáíôÜåé êáé óå èÝìáôá êáé æçôÞìáôá ðïõ áðáó÷ïëïýí ôï íïìü Ðéåñßáò(øÞöéóç ôçò ôñïðïëïãßáò áðü ôïõò âïõëåõôÝò).

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ Éäéïêôçóßá - ¸êäïóç ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ É. ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Åêäüôçò -ÄéåõèõíôÞò

Äéáöçìéóôéêü ÔìÞìá:

ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ

ÎÅÍÏÖÙÍ ÌÐÁÑÁËÉÁÊÏÓ

Áñ÷éìáíäñßôçò Éùáêåßì Ïéêïíïìßêïò

ÔÁÓÏÕËÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÄÏÕ

Â.É. Ìüó÷çò, Ã. ÑÜðôçò, Ð. ÁëåêÜêçò, Ã. Ôóéìðïíßäçò, Ä. Íáôóéüò,

Õðåýèõíïò Ôõðïãñáöåßïõ:

Áä. ÅõáããÝëïõ, Ó. ÆÜ÷ïò,

×. ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ

Ê. Äáëáêéïõñßäçò, É. Êáëéáìðüò,

ÌÁÑÉÁ ÊÏÑÏÌÇËÇ

È. Ðáðáêþóôáò, Ñ. ÊïñïìÞëç, Ã.Ð. ÊáñáãéÜííçò Áèëçôéêü ñåðïñôÜæ: ÓÐÕÑÏÓ ÓÊÏÕÖÁÓ Ãñáöåßá: Âüôóç 18 60 100 Êáôåñßíç

ÔçëÝöùíá:

ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ:

Éóì. ÌáêñÞ, Ë. ÔæÝêçò,

23510 33633 - 23510 46790-99 Åóùôåñéêïý ÅôÞóéá: 96 Åõñþ

FAX: 23510 20672

Åëá÷ßóôç: 20 Åõñþ

×åéñüãñáöá ðïõ äçìïóéåýïíôáé

Åîùôåñéêïý ÅôÞóéá: 220 äïë.

Þ ü÷é äåí åðéóôñÝöïíôáé

Ôñáðåæþí-Ïñãáíéóìþí 315 Åõñþ

email: Ol-bhma@otenet.gr

TV ðñüãñáììá

ÅÔ 3 08.30: Disney’ zone 10.00: Ï êýñéïò ðéãêïõßíïò 10.30: Ç åðï÷Þ ôïõ ðáñáìõèéïý 11.00: Äñüìïé ôïõ èñýëïõ 11.30: Ç Üëëç ÅëëÜäá 12.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá. «Æïýóá ìïíá÷üò ÷ùñßò áãÜðç». 13.30: Óáí óÞìåñá ôïí 20ï áéþíá 14.00: ¼ëá ãéá ôïí êÞðï 14.30: ÏõñÜíéï ôüîï 15.00: Ï Ëüúíô óôï äéÜóôçìá 16.00: Ïé ìÜãïé ôïõ ÃïõÝâåñëé ÐëÝéò 16.30: ÊáëÞ ôý÷ç, ÔóÜñëé 17.00: ÍïéêïêõñÝò óå áðüãíùóç 18.00: Áðü ðïý êñáôÜåé ç óêïýöéá ìáò 19.00: ÊëÞñùóç ëáúêïý ëá÷åßïõ 19.10: Åßäá ôç ãç íá áëëÜæåé 20.00: ×ñõóÜ êïñßôóéá 21.00: ¢ìõíá æþíçò 22.00: Áðü ôïí ÊáëëéêñÜôç 23.00: Çìåñïëüãéá åñãáóßáò 24.00: ÎÝíç ôáéíßá «Áìëåô»

05.30: Õäñüãåéïò 06.00: ÊáëçìÝñá ìå ôïí Ãéþñãï ÁöôéÜ 10.30: Åäþ êáé ôþñá 12.30: Ðïëý ìðëá -ìðëá 16.00: ¼óï õðÜñ÷ïõí Üíèñùðïé 17.00: Áðïãåõìáôéíü äåëôßï åéäÞóåùí 17.30: That’s life 18.45: ÓÞìåñá ìå ôïí ¢êç Ðáõëüðïõëï 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí. 21.00: Õäñüãåéïò 21.30: Auto alter 21.45: Mad men 22.45: ÁèÝáôïò êüóìïò 01.15: Auto Alter 02.45: Psych 03.00: ÇñáêëÞò 04.00: Æßíá

06.00: Ôï êëåéäß 06.45: Êéíïýìåíá ó÷Ýäéá. 07.30: ÐñùéíÞ ÌåëÝôç 10.15: Íçóôéêïß ðñÜêôïñåò 11.15: Ìáñßá ÜããåëÝ ìïõ 13.00: ÅéäÞóåéò 13.45: Óïýðåñ óôÜñ 15.45: Áîßæåé íá ôï äåéò 17.45: ÅéäÞóåéò óôç íïçìáôéêÞ 17.50: Öþôçò- Ìáñßá Live 19.45: ÅéäÞóåéò 21.00: Áíôñåò ôçò ÷ñïíéÜò 2010 23.45: Áíåîé÷íßáóôåò õðïèÝóåéò 01.00: Nip/ Tuck 02.15: ÎÝíç ôáéíßá. «Puppet maser VS demonic toys».

08.00: Ôï êÜëåóìá ôçò Üãñéáò öýóçò 09.00: Ïé êüñåò ôïõ Ìáê Ëåïíô 09.50: ÊáèçìåñéíÜ 11.00: Áêñáßïé ôáîéäéþôåò 11.30: ÅðôÜ çìÝñåò. 12.30: Ï,ôé ôñþìå 13.00: ÅéäÞóåéò 14.30: Ôüëìç êáé ãïçôåßá 15.30: Ìáãéêüò êüóìïò 16.30: Ç ÷áñÜ ôçò æùãñáöéêÞò 17.00: ÅéäÞóåéò 17.55: ÁèëçôéêÝò ÅéäÞóåéò 18.30: Ç Ñüôá ôïõ Êáñ÷áñßá 19.30: Ãßíå Ýíá ìå ôá ðëÜóìáôá 20.30: Ç êáêßá ôùí æþùí 21.45: Äåëôßï êáéñïý 22.00: ÅéäÞóåéò 23.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá «Íõìöáßïò áíýìöåõôïò» 00.30: ÄéáóðïñÜ 02.30: Cinemania 03.30: Ôüëìç êáé ãïçôåßá

NET 06.00: Ôï ðéï ãëõêü ìïõ øÝìá 07.00: ÊáëçìÝñá ÅëëÜäá 10.00: 10 ìå 1 ìáæß 12.50: Ìå áãÜðç 13.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ1 13.50: Áêñùò ïéêïãåíåéáêüí 14.45: Êùí/íïõ êáé ÅëÝíçò 15.15: Ôï êáöÝ ôçò ×áñÜò 16.50: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ 1 18.45: Pre game show 19.00: ÔÓÓÊÁ Ìüó÷áò- ÐÁÏÊ 20.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ1 21.00: ÅðáíÜëçøç åëëçíéêÞò óåéñÜò 22.00: ÅðáíÜëçøç åëëçíéêÞò óåéñÜò 23.00: ÑÜäéï Áñâýëá 24.00: Shark 01.00: ÁÍÔ 1 01.10: Må áãÜðç 02.10: Loast 03.30: Next top model 04.10: ÔçëåìÜñêåôéíãê 04.30: Mobile fun 05.10: Ôá öéëáñÜêéá

06.00: ÂÝñá óôï äåîß 07.00: Êïéíùíßá þñá ìÝãá 10.00: Ðñùéíü mou 13.15: ÅðáíÜëçøç åëëçíéêÞò óåéñÜò 14.00: Äåëôßï åéäÞóåùí 15.00: ¹ñèå êé Ýäåóå 16.00: ÌðáìðÜ ìçí ôñÝ÷åéò 16.50: ÌáôéÝò óôá ãåãïíüôá 17.00: Äýï îÝíïé 18.00: ÐÜôé ç ðéï üìïñöç éóôïñßá 19.00: Ôá ìõóôéêÜ ôçò ÅäÝì 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 21.00: Óïýðåñ ìðÜëá live 21.45: Ëéüí- ÑåÜë 23.00: Super ÌðÜëá Live 01.00: Ôåëåõôáßá ãåãïíüôá 02.15: Ðñïäïóßá 03.15: Åíï÷ç áãÜðç 04.45: ÔçëåìÜñêåôéíãê 04.00: Öéëïäïîßåò

07.00: ÐÜíù óôçí ùñá 10.00: ÊáöÝò ìå ôçí ÅëÝíç 13.00: ÅéäÞóåéò. 13.15: Êïõò êïõò ôï ìåóçìÝñé 16.00: ÄÝóôå ôïõò 17.00: Äåëôßï ÅéäÞóåùí 17.05: ÄÝóôå ôïõò 18.00: ÏéêïãåíåéáêÝò éóôïñßåò 19.00: ÅéäÞóåéò 20.00: ÊÜôé øÞíåôáé 21.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá «Æçôåßôáé åðåéãüíôùò ãáìðñüò» 23.00: ÏéêïãåíåéáêÝò éóôïñßåò 24.00: Sex and the city 01.15: Ãéá ôçí êáñäéÜ åíüò áããÝëïõ 02.15: Åéêüíåò 03.00: Ç êïõæßíá ôçò ìáìÜò 04.00: ÔçëåáãïñÝò 04.30: Êïõò êïõò ôï ìåóçìÝñé

06.00: ÐñùéíÞ åíçìÝñùóç 10.00: Óõìâáßíåé ôþñá 12.00: ÅéäÞóåéò 13.00: ÌÝíïõìå ÅëëÜäá 15.00: ÅéäÞóåéò 16.00: ÁãéïõâÝñäá: Ç ôÝ÷íç ôçò æùÞò 18.00: ÅéäÞóåéò 18.30: On the road 19.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá «Ç êõñßá ÄÞìáñ÷ïò» 21.00: ÅéäÞóåéò 22.00: ×ïýìïò ç ëçóìïíçìÝíç åëðßäá ãéá ôï êëßìá. 23.00: ÁíôáðïêñéôÝò 24.00: ÅéäÞóåéò 01.00: Åãêëçìá êáé Ýñåõíá


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÉÅÑÉÁ

Åõñåßá óýóêåøç ãéá ôïí ôïõñéóìü óôçí ÁíôéðåñéöÝñåéá «Ç ÓÕÌÌÅÔÏ×Ç ÌÁÓ ÓÔÇÍ ÔÏÕÑÉÓÔÉÊÇ ÅÊÈÅÓÇ ÔÇÓ ÓÏÖÉÁÓ ÇÔÁÍ ÌÉÁ ÔÑÁÃÙÄÉÁ»

Éäéáßôåñá ðñïâëçìáôéóìÝíïé åìöáíßóôçêáí ïé ôïõñéóôéêïß öïñåßò ôçò Ðéåñßáò ãéá ôï ìÝëëïí ôçò ðñïâïëÞò ôçò ðåñéï÷Þò, êáôÜ ôç äéÜñêåéá åõñåßáò óýóêåøçò ðïõ Ýãéíå, ÷èåò ôï ðñùß, óôï ÄéïéêçôÞñéï ôïõ íïìïý ìáò, ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõ èåìáôéêïý ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç Äéïíýóç ØùìéÜäç, Ýðåéôá áðü ðñùôïâïõëßá ôçò ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷ïõ Ðéåñßáò Óïößáò Ìáõñßäïõ. Ï ê. ØùìéÜäçò åìöáíßóôçêå éäéáßôåñá ðñïâëçìáôéóìÝíïò ãéá ôïí ôñüðï ðïõ ðñïâÜëëåôáé ç ðåñéöÝñåéá êåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò óå åêèÝóåéò ôïõ åîùôåñéêïý, ëÝãïíôáò ÷áñáêôçñéóôéêÜ ðùò ç óõììåôï÷Þ ìáò óôçí ôïõñéóôéêÞ Ýêèåóç ôçò Óüöéáò Þôáí ìéá ôñáãùäßá, êáèþò åß÷áìå ìéêñü ðåñßðôåñï êáé ôï ìüíï ðïõ êÜíáìå Þôáí íá äéáíÝìïõìå öõëëÜäéá, ôçí þñá ðïõ ç Ôïõñêßá âñéóêüôáí åêåß ìå ðåñßðôåñï 200 ôì, äéïñãáíþíïíôáò ðáñÜëëçëá äéÜöïñá events. «ÕðÜñ÷ïõí ðñï÷åéñüôçôåò óå ðïëëÜ ðñÜãìáôá. Ç Ôïõñêßá Ýâãáëå ÷áíïýìéóåò... êáé åìåßò äßíáìå öõëëÜäéá. ¼ëïò ï êüóìïò äïõëåýåé ìå äéáäßêôõï êáé åìåßò ìå öõëëÜäéá. ¸÷ù üñåîç ãéá íá ðñïóöÝñù êáé èÝëù ôçí âïÞèåéá. ¸êáíå êáëÜ ç ê. Ìáõñßäïõ ðïõ êÜëåóå ôïõò åéäÞìïíåò. ÈÝëïõìå ôçí óõìðáñÜóôáóç óáò êáé èÝëïõìå íá êÜíåôå õðïìïíÞ». Ï áñìüäéïò ãéá èÝìáôá ôïõñéóìïý ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò æÞôçóå ôç óôÞñéîç ôùí áñìüäéùí ôïõ ôïõñéóìïý, þóôå íá ãßíåé ìßá êáéíïýñãéá áñ÷Þ. «Ï ôïõñéóìüò åßíáé ç ìüíç âéïìç÷áíßá ðïõ Ý÷ïõìå», åßðå. ¼óïí áöïñÜ óôéò åðéêñßóåéò ðïõ äÝ÷åôáé ç ÐåñéöÝñåéá ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò ãéá ôçí ôïõñéóôéêÞ ðñïâïëÞ, ï ê. ØùìéÜäçò åßðå ðùò üëá áõôÜ ëÝãïíôáé ðñéí êáëÜ – êáëÜ øçöéóôåß ï ðñïûðïëïãéóìüò.

×ÁÈÇÊÅ ÐÏËÕÔÉÌÏÓ ×ÑÏÍÏÓ

Ï ê. Äéïíýóçò ØùìéÜäçò áðåõèõíüìåíïò ðñïò ôïõò ôïõñéóôéêïýò öïñåßò áíÝöåñå ðùò ÷Üèçêå ðïëýôéìïò ÷ñüíïò ãéá ôçí ðñïóÝëêõóç ôïõñéóôþí áðü ÷þñåò ôïõ Åîùôåñéêïý, åíþ åìöáíßóôçêå áéóéüäïîïò ãéá ôéò áãïñÝò ôùí Âáëêáíßùí êáé ôçò Ñùóßáò. Áíáöåñüìåíïò óôéò ïéêïíïìéêÝò äõóêïëßåò ðïõ õðÜñ÷ïõí åßðå ðùò ï ÅÏÔ âïÞèçóå áëëÜ äåí Ý÷åé ÷ñÞìáôá, üðùò êáé ç Ðñåóâåßá óôç Óüöéá, áëëÜ äåí Ý÷ïõìå óùóôÜ ðåñßðôåñá. Óôïõò âáóéêïýò ó÷åäéáóìïýò ôçò ÐåñéöÝñåéáò åßíáé íá ãßíåé óôéò åðüìåíåò åêèÝóåéò Ýíá ïìáäéêü ðåñßðôåñï êáé íá ðáßñíåé ç êÜèå ðåñéöåñåéáêÞ åíüôçôá ôï äéêü ôçò, üðïõ èá ãßíïíôáé äéÜöïñåò åêäçëþóåéò. «ÐñÝðåé íá âïçèÞóïõí êáé ïé öïñåßò ïéêïíïìéêÜ óôçí ðñïóðÜèåéá. Ôïõ ÷ñüíïõ èá åßìáóôå Ýôïéìïé ãéá íá êÜíïõìå ôï äéêü ìáò ôï ìðáì. ÅêäÞëùóç ÷ùñßò åêäçëþóåéò åíäéÜìåóá äåí ìðïñåß íá ðñïóöÝñåé áõôÜ ðïõ áíáìÝíïõìå. Áðü ôçí óôéãìÞ ðïõ äåí åßìáóôå ðñïåôïéìáóìÝíïé äåí èá óõììåôÝ÷ïõìå óå ðïëëÝò åêèÝóåéò öÝôïò. ¼ìùò ôïõ ÷ñüíïõ èá åßìáóôå Ýôïéìïé».

Ç êá ÌÁÕÑÉÄÏÕ

Ç ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò Ðéåñßáò Óïößá Ìáõñßäïõ áíÝöåñå ðùò ó÷åäéÜæåôáé êáé ðñÝðåé íá ðñï÷ùñÞóåé ç ßäñõóç åíüò ôïõñéóôéêïý öïñÝá. »Åßíáé Ýíá óôïß÷çìá ðïõ èÝëïõìå íá êåñäßóïõìå. ÈÝëïõìå óôïí öïñÝá áõôü íá óõììåôÝ÷ïõí êáé ïé áãñïôéêïß öïñåßò, åíþ åôïéìÜæåôáé ç ëßóôá ìå áãñïôéêÜ ðñïúüíôá ðïõ ìðïñïýí íá åíéó÷ýóïõí ôï ôïõñéóôéêü ðñïößë».

ÏÉ ÐÑÏÔÁÓÅÉÓ

Ïé ðñïôÜóåéò ðïõ êáôáôÝèçêáí óôç óýóêåøç êáé áöïñïýí ôïí ôïõñéóìü åßíáé ïé åîÞò: .1. Óýóôáóç ÅðéôñïðÞò Ôïõñéóìïý 2.Ðåñéïäéêü Central Macedonia (free press) 3.Ðñüôáóç óõììåôï÷Þò ôçò ÐåñéöÝñåéáò óôçí åêäÞëùóç Visit Greece Westfield London 19-27 Ìáñôßïõ 3. Åëëçíéêü èåìáôéêü ðÜñêï 9 çìÝñåò, 640.000 åðéóêÝðôåò ìå ÷ïñçãßá 15.000 Ë.Á. 4.ÐñïóÝëêõóç ôçò äéåèíïýò êñïõáæéÝñáò êáé äéïñãÜíùóç ïäéêþí åêäñïìþí óôïõò ëïéðïýò íïìïýò. 5.ÄéïñãÜíùóç óõíåäñéþí Ôïõñéóôéêþí Ðñáêôüñùí 6.Öéëïîåíßåò Ôïõñéóôéêþí Ðñáêôüñùí ( Óüöéá, ÂåëéãñÜäé, ê.á.) 7.Óôéò åêèÝóåéò ç ÐåñéöÝñåéá ðñÝðåé íá äßíåé ôï ðáñüí ìå óõãêåêñéìÝíåò ðñïôÜóåéò, óõíáíôÞóåéò. 8.Äçìéïõñãßá éóôïóåëßäáò áíôßóôïé÷çò ôïõ booking.com ìå äõíáôüôçôá åóüäùí äéáöÞìéóçò 9. 100 ÷ñüíéá áðü áðåëåõèÝñùóç Èåóóáëïíßêçò ( óõíåñãáóßá ìå ÄÞìï) 10.ÅíáëëáêôéêÝò ìïñöÝò ôïõñéóìïý 11.ÍÝåò áãïñÝò 12.×éïíïäñïìéêÜ êÝíôñá Áîßæåé íá óçìåéùèåß ðùò ç ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò Ðéåñßáò Óïößá Ìáõñßäïõ ãéá ôçí ôïõñéóôéêÞ áíÜðôõîçò ôçò Ðéåñßáò ðñüôåéíå: -Èåìáôéêü ÐÜñêï ( ¼ëõìðïò – Ìõèïëïãßá) -ÖåóôéâÜë Ïëýìðïõ -Ðñïðïíçôéêü êÝíôñï Êïëéíäñïý (áèëçôéêü – èåñáðåõôéêü ôïõñéóìü) -ËéìÜíé Ãñßôóáò óå åìðïñéêü ëéìÜíé

-Åëáôï÷þñé: 50 åðé÷åéñÞóåéò, 1200 êñåâÜôéá, 60.000 åðéóêÝøåéò åôçóßùò -Ó÷ïëéêüò êáé Èñçóêåõôéêüò ôïõñéóìüò, üëï ôï ÷ñüíï -Site :www.pieria-tourism.gr åðéêáéñïðïßçóç

ÅÊÐÑÏÓÙÐÏÉ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÙÍ ÅÍÏÔÇÔÙÍ

ÌåôÜ ôïõò áíôéðåñéöåñåéÜñ÷åò, ôï ëüãï ðÞñáí õðÜëëçëïé Üëëùí ðåñéöåñåéáêþí åíïôÞôùí, ðïõ ðáñáâñÝèçêáí óôç óýóêåøç, ìå ðñþôç áõôÞ ôïõ Êéëêßò, ëÝãïíôáò üôé áõôÞ ôç óôéãìÞ äåí ëåéôïõñãïýí ïé åðéôñïðÝò ôïõñéóôéêÞò ðñïâïëÞò êáé ðåñéìÝíïõí íá ìÜèïõí áí êáé ðüôå èá åðáíáóõóôáèïýí. «ÌÝ÷ñé ôüôå äåí ìðïñïýìå íá êÜíïõìå ó÷åäéáóìü, åíÝñãåéåò, åßìáóôå ÷ùñßò âÜóç», åßðå ÷áñáêôçñéóôéêÜ. ¸ðåéôá ï åêðñüóùðïò ôùí Óåññþí, áíÝöåñå üôé ïé åêèÝóåéò äåí åßíáé ç ìïíáäéêÞ óõíéóôþóá. «Íá öéëïîåíÞóïõìå áíôéðñïóùðåßá ôïõñéóôéêþí ðñáêôüñùí ôçò Âïõëãáñßáò, íá Ý÷ïõìå óõíåñãáóßá ìáæß ôïõò. Êáôáëáâáßíù ôçí ðñüôáóç ãéá åíéáßá ðñïâïëÞ, Ý÷ïõìå üìùò êáé ðïëëÝò åéäéêÝò äñÜóåéò. ÐñÝðåé íá ðáßñíïõìå Üäåéá áðü ôç Èåóóáëïíßêç ãéá üëá;» ÔÝëïò ó÷ïëßáóå üôé äåí âãáßíåé óïöüôåñïò áðü ôÝôïéïõ åßäïõò óõíáíôÞóåéò. ÔÝëïò, ï åêðñüóùðïò ôçò Çìáèßáò îåêßíçóå ëÝãïíôáò üôé ç ÐåñéöÝñåéá ðñÝðåé íá Ý÷åé åíéáßá ðïëéôéêÞ ðñïâïëÞò. «Íá ãßíåé óôñáôçãéêüò ó÷åäéáóìüò, êïóôïëïãçìÝíïò ãéá ôçí ðåíôáåôßá, íá ãßíåé Ýñåõíá áãïñÜò. ×ñåéÜæåôáé åêôåíÞò ìåëÝôç áðü ôïõñéóôéêÞ åðéôñïðÞ, ðïõ èá Ýñèåé óôï ðåñéöåñåéáêü óõìâïýëéï ãéá Ýãêñéóç». Ðñüóèåóå åðßóçò ôçí áðïñßá ôïõ ãéá ôï áí èá ãßíïõí óå êÜèå ðåñéöåñåéáêÞ åíüôçôá öïñåßò ôïõñéóìïý, üðùò áõôüí ðïõ èá óõóôÞíåé ç Ðéåñßá.

Ï ÐÅÔÑÏÓ ÊÁÔÓÉÙÊÁËÇÓ

Ï ã. ãñáììáôÝáò ôïõ óùìáôåßïõ ôïõñéóôéêþí ðñáêôüñùí Ðéåñßáò ÐÝôñïò Êáôóéþêáëçò, ÷ñçóéìïðïßçóå ðïäïóöáéñéêÞ ïñïëïãßá, ãéá íá áíáöåñèåß óôïí áíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç ê.ØùìéÜäç, ï ïðïßïò Üëëùóôå õðÞñîå åðß ÷ñüíéá ðñüåäñïò ôçò Ýíùóçò ðïäïóöáéñéêþí óùìáôåßùí Ìáêåäïíßáò. «ÐñÝðåé ðñþôá íá êÜíïõìå ïìÜäá ãéá íá ðáßîïõìå ìðÜëá êáé åìåßò óõæçôÜìå ãéá ôáêïõíÜêéá êáé ôñßðëåò. ÐåñéìÝíïõìå íá ïñãáíùèåß ï óõíôïíéóìüò ãéá íá óõæçôÞóïõìå ôçí óôñáôçãéêÞ». ÔÝëïò, óçìåßùóå êáé ìéá ðñüôáóç ðïõ Ýêáíå ëüãï ãéá äçìéïõñãßáò éóôïóåëßäáò, ðïõ üðùò åßðå èá áíôéêáèéóôïýóå ôïõò ðñÜêôïñåò. Ï ê. ØùìéÜäçò êáèçóý÷áóå ôïí ê. Êáôóéþêáëç, ëÝãïíôáò ôïõ üôé ãñÜöôçêå áðü ðáñáíüçóç.

Ç ÌÁÔÏÕËÁ ÂÅËÙÍÇ

Ìéëþíôáò ùò ôïõñéóôéêÞ ðñÜêôïñáò êáé ⒠áíôéðñüåäñïò ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò, ç Ìáôïýëá Âåëþíç, óçìåßùóå üôé «äåí áêïýãïíôáé ïé áðüøåéò ôùí áíèñþðùí ôïõ ôïõñéóìïý, äåí ãßíåôáé êÜôé ìüíï ìå ôçí êñáôéêÞ âïÞèåéá, áëëÜ ðñÝðåé íá óõíåéóöÝñïõìå üëïé». Ç êá Âåëþíç ôüíéóå üôé óôï öïñÝá ðïõ èá óõóôáèåß ðñÝðåé íá óõììåôÝ÷ïõí Üíèñùðïé ðïõ îÝñïõí, Ý÷ïõí üñáìá êáé êáéíïôüìåò éäÝåò. Áñãüôåñá óôç óõæÞôçóç, ðáñïõóßáóå ôç ìåëÝôç ðïõ Ý÷åé óõíôÜîåé ôï åðéìåëçôÞñéï ãéá ôçí èáëÜóóéá äéáóýíäåóç óå åðßðåäï íïìþí, ôçí ïðïßá ðáñÝäùóå óôïí ê. ØùìéÜäç.

Ï ÍÉÊÏÓ ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ

Óôç óõíÝ÷åéá ôï ëüãï ðÞñå ï ðåñéöåñåéáêüò óýìâïõëïò Ðéåñßáò Íßêïò ÐáðáíéêïëÜïõ, áíáöåñüìåíïò áñ÷éêÜ óôï êÜìðíãê ôçò Óêïôßíáò êáé ñùôþíôáò ãéá ðïéïõò ëüãïõò áíáâëÞèçêå ç äçìïðñÜôçóçò ôïõ. Ï ê. ÐáðáíéêïëÜïõ æÞôçóå íá Ýñèïõí ïé áñìïäéüôçôåò ôïõ ÅÏÔ óôç Èåóáëëïíßêç, ëÝãïíôáò üôé, «ôï êñÜôïò ôçò ÁôôéêÞò íá áíôéêáôáóôáèåß áðü ôï êñÜôïò ôçò Èåóóáëïíßêçò». Åðß ìÝñïõò, ôïðïèåôÞèçêå êáôÜ ôùí ôïõñéóôéêþí åêèÝóåùí, õðÝñ ôçò ðñïôåñáéüôçôáò ôçò êáèáñéüôçôáò ôïõ Èåñìáúêïý, äçìéïõñãßáò áåñïäñïìßïõ óôá óýíïñá ôùí íïìþí Ðéåñßáò, Çìáèßáò êáé Èåóóáëïíßêçò, ãåíéêüôåñçò åðÝíäõóçò óå äßêôõá åðéêïéíùíßáò, ëéìÜíéá êáé ìáñßíåò. «Ðéóôåýù üôé Ý÷åôå ìåñÜêé, ðñÝðåé üìùò íá äïõëÝøïõìå üëïé ìáæß. ¼ôáí ðñïãñáììáôßæåôå óõìâïýëéï ãéá çìÝñá ÐÝìðôç, ãíùñßæïíôáò üôé èá ëåßðïõí ïé âïõëåõôÝò êáé åõñùâïõëåõôÝò ôé óçìáßíåé; Äåí èÝëåôå ôïí Ìðüëáñç êáé ôïí Ôñåìüðïõëï;»

Ï ÊÙÓÔÁÓ ÑÅ×ÁÓ

Ï ðñüåäñïò ôïõ Åìðïñéêïý Óõëëüãïõ Êáôåñßíçò áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ åðåóÞìáíå üôé ç áãïñÜ óôçñßæåôáé óôïí ôïõñéóìü êáôÜ ôïõò êáëïêáéñéíïýò ìÞíåò. «Åëðßæù íá åíåñãÞóåé ç ÐåñéöÝñåéá, ãéáôß ôþñá ìå ôï ÄÍÔ, âëÝðïõìå óõãêÝíôñùóç åîïõóéþí. ¸÷ïõìå ïäéêü êõñßùò ôïõñéóìü êáé ðñÝðåé íá äïýìå ôé ìðïñïýìå íá êÜíïõìå ìå ôéò ïõñÝò ðïõ äçìéïõñãïýíôáé óôá óýíïñá ìå ôá Óêüðéá êáé ôïõò áëüãéóôïõò åëÝã÷ïõò ðïõ ðñáãìáôïðïéïýí».

Ï ÃÑÇÃÏÑÇÓ ÂÅÚÄÁÌÅÍÉÄÇÓ

¸ðåéôá, ï Ðñüåäñïò ôçò Ïìïóðïíäßáò ÅíïéêéáæïìÝíùí äùìáôßùí êáé äéáìåñéóìÜôùí Ãñçãüñçò Âåúäáìåíßäçò, õðåíèýìéóå üôé ç óýóêåøç óôç Èåóóáëïíßêç Ýëçîå ÷ùñßò áðïôÝëåóìá. «Ãéá ôá ðåñéóóüôåñá èÝìáôá ðïõ óõæçôïýìå Ý÷ïõìå ÷ñüíï, ôþñá üìùò ôñÝ÷ïõí ïé åêèÝóåéò êáé äåí Ý÷ïõìå óõììåôï÷Þ. Ï ôïõñéóìüò áðïôåëåß ôï ïîõãüíï ãéá ôçí ðåñéï÷Þ».

TÑÉÔÇ 22 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2011 3 ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÄÉÁËÅÎÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÏÉÊ. ÏÌÁÄÁ «ÌÇÔÅÑÁ ÃÇ»

Dr. Ê. Ìïõñïýôçò «Êáñêßíïò: Åßíáé Üñáãå áíáóôñÝøéìïò;» Ôçí ôåëåõôáßá áðü ôéò ôñåéò óõíïëéêÜ äéáëÝîåéò ôïõ ðñáãìáôïðïßçóå ôï áðüãåõìá ôçò ÊõñéáêÞò ï öõóßáôñïò-íåõñïåðéóôÞìùí Dr. Êùíóôáíôßíïò Ìïõñïýôçò ìå èÝìá «Êáñêßíïò: Åßíáé Üñáãå áíáóôñÝøéìïò;». ìðñïóôÜ óå ðïëõðëçèÝò êïéíü, ï ïìéëçôÞò ÷ñçóéìïðïéÞóå Ýíá Üìåóï êáé ðáñáóôáôéêü ôñüðï, åðé÷åéñþíôáò íá áëëÜîåé ðïëëÝò áðü ôéò åäñáéùìÝíåò èÝóåéò ðïõ õðÜñ÷ïõí ãýñù áðü ìéá áóèÝíåéá ðïõ üðùò ôüíéóå, «ïé ðåñéóóüôåñïé ôç öïâüìáóôå ôüóï ðïõ ïýôå ôï üíïìÜ ôçò äåí ðñïöÝñïõìå». Ôéò äéáëÝîåéò ðïõ ðñáãìáôïðïßçóå äéïñãÜíùóå ç ÏéêïëïãéêÞ ÏìÜäá «ÌçôÝñá Ãç».

ÅðéðëÝïí, åîÝöñáóå áðïñßá ãéá ôéò ëåðôïìÝñåéåò ôçò Ýêèåóçò óôï ÂåëéãñÜäé, êáèþò êáé áí èá õðÜñ÷åé óõììåôï÷Þ óôç ÂïõäáðÝóôç, ðïõ áðïôåëåß ìåãÜëï êïììÜôé ôïõ êïéíïý ðïõ ðñïóåëêýåé ç ðåñéï÷Þ. Ãéá ôéò åêèÝóåéò ï ê. Âåúäáìåíßäçò ôüíéóå üôé ïé åðáããåëìáôßåò óõììåôÝ÷ïõí ìå äéêÜ ôïõò ÷ñÞìáôá, èÝëåé üìùò íá äåé êáé ôçí óõììåôï÷Þ ôçò ÐåñéöÝñåéáò.

Ï ÃÉÙÑÃÏÓ ÌÐÏÕÑÏÓ

Ï ðñüåäñïò ôçò ¸íùóçò Îåíïäü÷ùí Ðéåñßáò, óõìöþíçóå ìå ôï óêåðôéêü êïéíÞ óõíåßäçóç-êïéíÞ äéáöÞìéóç. «ÌÝóá óå áõôü ôï ðëáßóéï ï êÜèå íïìüò Ý÷åé ôïí ôñüðï íá ðñïâëçèåß. Äåí åßìáóôå ßäéïé. ÐñÝðåé íá áíáóõóôáèåß ôï õðïõñãåßï ôïõñéóìïý, åßíáé óáí íá ìçí Ý÷åé õðïõñãåßï âéïìç÷áíßáò ç Ãåñìáíßá». Ï ê. Ìðïýñïò óôÜèçêå óôá æçôÞìáôá ÷ùñïôáîßáò êáé ÷ñÞóåùí ãçò, öïâïýìåíïò üôé èá óõíå÷ßóåé íá éó÷ýåé áíáñ÷ßá. Ôüíéóå, åðßóçò, üôé äåí íïåßôáé áíÜðôõîç ÷ùñßò ᒠêáé ⒠âáèìü ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò. ¸êëåéóå õðïãñáììßæïíôáò üôé üëïé ïé åìðëåêüìåíïé óå áõôÞ ôçí ðñïóðÜèåéá ðñÝðåé íá åßíáé äéåêäéêçôéêïß.

Ï ÇËÉÁÓ ÔÓÉÔËÁÊÉÄÇÓ

Ðáßñíïíôáò ôï ëüãï ï ê. Ôóéôëáêßäçò ôüíéóå ôçí áíÜãêç óõíåñãáóßáò óå ðñáêôéêÜ èÝìáôá. «Ôá ôïõñéóôéêÜ ðáêÝôá ðñÝðåé íá ó÷åäéÜæïíôáé ìå ôï ìïíôÝëï ôùí óõãêïéíùíïýíôùí äï÷åßùí, ï Ýíáò íïìüò íá âïçèÜ ôïí Üëëï». Áíáöåñüìåíïò êáé óôéò ðåñéï÷Ýò Natura, åîÝöñáóå ôçí Üðïøç üôé áíÜðôõîç äåí óçìáßíåé íá ÷ôßæïõìå ðáíôïý.

Ç ÁÍÁÓÔÁÓÉÁ ÌÐÏÓÔÁÍÉÔÇ

Åê ìÝñïõò ôùí åðáããåëìáôéþí ôïõ Åëáôï÷ùñßïõ, ìßëçóå ç Áíáóôáóßá Ìðïóôáíßôç, õðïóôçñßæïíôáò üôé èá ðñÝðåé íá óõíäåèïýí ìåôáîý ôïõò ïé ðåñéï÷Ýò åíáëëáêôéêïý ôïõñéóìïý ôçò ÐåñéöÝñåéáò. «Ìðïñåß íá ðñïùèçèåß áíôáðïäïôéêÞ äéáöÞìéóç, íá ðñïâáëëüìáóôå óå ôïðéêÜ ìÝóá Üëëùí íïìþí».

Ï ÁÓÔÅÑÉÏÓ ÔÏÊÁÓ

Áêïëïýèùò, ï ê. Ôüêáò ôüíéóå ôçí óðïõäáéüôçôá ôùí ôïõñéóôéêþí ðáêÝôùí êáé óõìöùíéþí, êáèþò êáé ôçí áíÜãêç áíÜäåéîçò ôïõ Ïëýìðïõ. Áêüìá Ýêáíå ëüãï ãéá ôá åìðüäéá ðïõ èÝôåé ç áñ÷áéïëïãßá óå ìéá óåéñÜ äñÜóåùí, áëëÜ êáé ôï «Ýãêëçìá», üðùò ôï ÷áñáêôÞñéóå ìå ôçí åôáéñåßá ðïõ Ý÷åé ðáñá÷ùñçèåß ç ÷ñÞóç ôùí ÷áëéêéþí ôïõ Ïëýìðïõ ãéá ôï áåñïäñüìéï Èåóóáëïíßêçò.

Ï ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÌÉ×ÙËÏÓ

Óôç óýóêåøç ôïðïèåôÞèçêå êáé ï áíôéðñüåäñïò ôçò Ïìïóðïíäßáò ÅíïéêéáæïìÝíùí äùìáôßùí êáé äéáìåñéóìÜôùí Ðéåñßáò ÄçìÞôñçò Ìé÷ùëüò, üíôáò éäéáßôåñá êáõóôéêüò. «Ìüíï ôá ëïõëïýäéá ðïõ óêïñðïýóáí ïé õðïõñãïß ìáò íá åß÷áìå, ôï åß÷áìå ëýóç ôï ðñüâëçìá. Áêïýù üóá ëÝãïíôáé êáé íïìßæù üôé äåí åßìáé óôçí ÅëëÜäá. ËÝìå ãéá ëéìÜíéá êáé áåñïäñüìéá, åíþ ìáò ÷ñùóôïýí áêüìá ëåöôÜ áðü ðÝñõóé».

Ï ÈÏÄÙÑÏÓ ÁÃÏÑÁÓÔÏÓ

Ç Üðïøç ôïõ ê. Áãïñáóôïý Þôáí üôé ç êáëýôåñç äéáöÞìéóç ãßíåôáé áðü óôüìá óå óôüìá êáé ãéá áõôü, «èá ðñÝðåé íá Ý÷ïõìå Üñéóôç óõìðåñéöïñÜ, íá äþóïõìå Ýìöáóç óôï áíèñþðéíï äõíáìéêü».

Ç ÌÁÑÉÁ ÍÁÂÑÏÆÉÄÏÕ

Ç êá Íáâñïæßäïõ áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò Ýñéîå ôï âÜñïò óôçí áîéïðïßçóç ôçò Âüñåéáò Ðéåñßáò êáé ôùí óõãêñéôéêþí ðëåïíåêôçìÜôùí ôçò.

Ï ÂÁÓÉËÇÓ ÂÑÏ×ÁÑÉÄÇÓ

Óôç óõíÝ÷åéá, ï áíôéäÞìáñ÷ïò ôïõ äÞìïõ Äßïõ-Ïëýìðïõ ê. Âñï÷áñßäçò õðïóôÞñéîå ôç èÝóç, «íá äéáìïñöùèåß áðü ôçí Ìåèþíç ìÝ÷ñé ôïí Ðëáôáìþíá ôïõñéóôéêÞ æþíç óå üëï ôï ìÝôùðï êÜôù áðü ôçí óéäçñïäñïìéêÞ ãñáììÞ».

Ï ÓÔÅÑÃÉÏÓ ×ÏÍÄÑÏÐÏÕËÏÓ

Ðáñþí Þôáí êáé ï ðñþçí äÞìáñ÷ïò Áíáôïëéêïý Ïëýìðïõ, óçìåéþíïíôáò üôé ôï ëéìÜíé ôçò Ãñßôóáò ìðïñåß íá áðïôåëÝóåé ðýëç åóüäïõ ãéá ôá êñïõáæéåñüðëïéá.

Ï ÃÑÇÃÏÑÇÓ ÐÁÐÁ×ÑÇÓÔÏÓ

Ôåëåõôáßïò ðÞñå ôï ëüãï ï åðéêåöáëÞò ôçò áíôéðïëßôåõóçò óå åðßðåäï ðåñéöåñåéáêÞò åíüôçôáò Ðéåñßáò, ê. Ðáðá÷ñÞóôïò îåêéíþíôáò ìå åðßêñéóç ðñïò ôç äéïßêçóç ôçò ÐåñéöÝñåéáò, ãéá üóá Ýðñåðå Þäç íá Ý÷ïõí ðñïåôïéìáóôåß. «Êáé óÞìåñá âëÝðïõìå üôé ëåßðåé áðü åóÜò, ç ðñïãñáììáôéêÞ êáôåýèõíóç, Üìåóç êáé ìáêñïðñüèåóìç. Êáëþò áíïßãåôå ôï äéÜëïãï, þóôå íá êáôáñôéóôåß ìáêñïðñüèåóìï ó÷åäéáóìüò». Ï ê. Ðáðá÷ñÞóôïò ôüíéóå üôé äåí áðïäßäïõí ðëÝïí ôá ðåñßðôåñá Þ ôï âáóéêü ðáêÝôï «Þëéïò-èÜëáóóá», áëëÜ ðñÝðåé íá ãßíåé óôï÷åõìÝíç Ýñåõíá êáé êáôáãñáöÞ ôùí ÷ùñþí ðïõ äéáêéíïýí ôïõñßóôåò óôçí ðåñéï÷Þ ìáò. ÅîÝöñáóå ôçí Üðïøç üôé ç ÐåñéöÝñåéá ðñÝðåé íá óôñÝøåé ôéò ðñïóðÜèåéÝò ôçò ðñïò Êßíá, Éíäßá êáé áñáâéêÝò ÷þñåò êáé íá åíôåßíåé áõôÝò ðñïò ôç Ñùóßá. Êëåßíïíôáò õðïãñÜììéóå ôçí áíÜãêç, åðéêÝíôñùóçò óôç äéáìüñöùóç óôñáôçãéêïý ðåñéöåñåéáêïý ó÷åäéáóìïý, þóôå íá áíáäåé÷èïýí ôá óõãêñéôéêÜ ðëåïíåêôÞìáôá êáé íá ãßíåé ç ÊåíôñéêÞ Ìáêåäïíßá äéåèíÝò ðïëýðëåõñï ôïõñéóôéêü êÝíôñï.

Ï ê. Ìïõñïýôçò îåêßíçóå, áíáöÝñïíôáò êÜðïéá âáóéêÜ óôïé÷åßá, ôá ïðïßá ùóôüóï äåí åßíáé ôüóï ãíùóôÜ óôï åõñý êïéíü, üðùò ôï üôé ï ïñãáíéóìüò ìáò ðáñÜãåé ðëÞèïò êáñêéíéêþí êõôôÜñùí êÜèå ìÝñá. ÐáñÜèåóå ìÜëéóôá êáé Ýíá ðñüóöáôï óõìðÝñáóìá ôçò ãçñéáôñéêÞò ãéá ôï ðñïóäüêéìï æùÞò, ôï ïðïßï áíÝñ÷åôáé ðëÝïí óôá 100-120 ÷ñüíéá. Ï ïìéëçôÞò ôÜ÷èçêå êáôÜ ôçò äéÜãíùóçò êáé õðÝñ ôçò ðñüëçøçò, êáèþò üðùò áðÝäåéîå ãéá íá öèÜóåé ï êáñêßíïò íá äéáãíùóôåß Ý÷åé Þäç ðïëëÜ ÷ñüíéá ðïõ Ý÷åé ó÷çìáôéóôåß. Áíôßèåôá ç êáëÞ äéáôñïöÞ êáé ãåíéêÜ ï ôñüðïò æùÞò, ìðïñåß íá óõíôåëÝóåé áðïôåëåóìáôéêÜ þóôå íá ìçí åìöáíéóôåß ðïôÝ ç áóèÝíåéá. ÅðåóÞìáíå åðßóçò ôïõò êéíäýíïõò ðïõ åðéöÝñïõí ïé èåñáðåßåò ìå âéïøßá êáé ÷çìåéïèåñáðåßá, ç ïðïßá âñßóêåé áíôáðüêñéóåé ìüíï êáôÜ 1-2%. «Íá êÜíåôå âÞìáôá ãéá ôç æùÞ óáò», ðñïÝôñåøå ï ê. Ìïõñïýôçò ôïõò áêñïáôÝò, óõóôÞíïíôáò ôñïöÝò ìå áíôéïîåéäùôéêÜ, ôá ïðïßá ðñïóôáôåýïõí ôïí ãåíåôéêü êþäéêá, áðïêñïýïõí ôéò ðïëëáðëÝò äéáôïìÝò êáé ôéò ìåôáëëÜîåéò, ðïõ ïäçãïýí óôïí êáñêßíï. Ôüíéóå åðßóçò ôïí áñíçôéêü ñüëï ðïõ ðáßæïõí áëêïüë êáé ôóéãÜñï. Ï ê. Ìïõñïýôçò óôñÜöçêå åðßóçò êáôÜ ôïõ åìâïëßïõ ðïõ ãßíåôáé ãéá ðñüëçøç ôïõ êáñêßíïõ ôïõ ôñá÷Þëïõ ôçò ìÞôñáò, ôïíßæïíôáò üôé Ý÷ïõí áíáöåñèåß 2.000 èÜíáôïé áðü ôéò ðáñåíÝñãåéÝò ôïõ êáé óõíïëéêÜ 30.000 ðåñéóôáôéêÜ. Ùò ôñïöÝò ðïõ êüâïõí ôá ðëïêÜìéá ôïõ êáñêßíïõ, ÷áñáêôÞñéóå êáñýäéá, áìýãäáëá, üóðñéá êáé äçìçôñéáêÜ. «ÓõìâÜëëïõí óôïí ìïñéáêü ðñïãñáììáôéóìü áíáóôñïöÞò ôïõ êáñêßíïõ. Óôç óõíÝ÷åéá ï ê. Ìïõñïýôçò áíáöÝñèçêå åêôåíþò êáé ìå åíôõðùóéáêÜ ðáñáäåßãìáôá óôéò äõíáôüôçôåò ôïõ áíïóïðïéçôéêïý óõóôÞìáôïò. «Ôï áíïóïðïéçôéêü óýóôçìá åßíáé Ýíá óýìðáí, áêüìá äåí îÝñïõìå ôßðïôá ãéá áõôü», åßðå ðñïò ôï ôÝëïò ôçò ïìéëßáò ôïõ. Ïé ðñïçãïýìåíåò äýï äéáëÝîåéò, êáôÜ ôéò ïðïßåò äçìéïýñãçóå ìéá éäéáßôåñç åðáöÞ ìå ôï êïéíü ôïõ åß÷áí ùò èÝìáôá ôï, «Ðùò íá ìåßíåôå íÝïé, õãéåßò êáé åõôõ÷éóìÝíïé», êáé «Ðïéá åßíáé ç êáëÞ äéáôñïöÞ;».

ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÓ ÓÕËËÏÃÏÓ ÊÏÕÌÐÁÃÉÙÔÙÍ ÊÏÑÉÍÏÕ «Ï Áãéïò Ãñçãüñéïò Êáëëßäçò»

Ðñüóêëçóç Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Ðïëéôéóôéêïý Óõëëüãïõ Êïõìðáãéùôþí Êïñéíïý «Ï Áãéïò Ãñçãüñéïò Êáëëßäçò» óáò ðñïóêáëåß óôïí 2ï åôÞóéï ÷ïñü êáé ôçí êïðÞ ðßôáò ôçí ÔóéêíïðÝìðôç 24 Öåâñïõáñßïõ óôéò 8.00ìì óôï Mediterranean Village (áßèïõóá Appolo) óôçí Ðáñáëßá ÊáëëéèÝáò.

ÌåôÜ ôéìÞò Ôï ÄÓ ôïõ Óõëëüãïõ


4 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÁÍÅËËÁÄÉÊÅÓ ÅÎÅÔÁÓÅÉÓ 2011

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÌÅÓÇÓ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ

ÁÑÉÓÔÏÔÅËÏÕÓ 1 - ÊÁÔÅÑÉÍÇ ÔÇË. 23510 35079/23510 28178

ÔÑÉÔÇ 22 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2011


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÔÑÉÔÇ 22 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2011 5

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÉÅÑÉÁ

«ÄÅÍ ÐËÇÑÙÍÙ – ÄÅÍ ÐËÇÑÙÍÙ öáéíüìåíï åðï÷Þò Þ êßíçìá ïñãÞò» ÉÜêùâïõ ÌðñïõóêÝëç Ïéêïíïìïëüãïõ ðïëéôéêïý åðéóôÞìïíá

¼

ôáí óôç óçìåñéíÞ ÅëëÜäá ç ¾öåóç äéáñêþò âáèáßíåé êáé ç êñßóç ðáßñíåé óáñùôéêÝò äéáóôÜóåéò. ¼ôáí ç áíÜðôõîç óôçñßæåôáé óå ãõÜëéíá ðüäéá ÷ùñßò äõíáôüôçôá ðñïïðôéêÞò. ¼ôáí ôï ðïëéôéêü- ïéêïíïìéêü óýóôçìá äåí åîáóöáëßæåé éóïíïìßá êáé éóïðïëéôåßá óôïí ðïëßôç. ¼ôáí ç ðáñïýóá êõâÝñíçóç ðëÞôôåé âÜíáõóá ôá ëáúêÜ óôñþìáôá, éóïðåäþíåé ôïí êïéíùíéêü éóôü ìå äõóâÜóôáêôç áýîçóç ôçò öïñïëïãßáò, ìå óõíå÷åßò ìåéþóåéò ìéóèþí ìå áóöáëéóôéêÝò ëáéìçôüìïõò áöÞíïíôáò óôï áðõñüâëçôï ôïõò «Å×ÏÍÔÅÓ ÊÁÉ ÊÁÔÅ×ÏÍÔÅÓ» ç ïñãÞ êáé ç áíôßäñáóç ôùí ðïëéôþí ãßíåôáé ìåßãìá åêñçêôéêü. Ïé óõíå÷åßò äéáäçëþóåéò êáé áðåñãéáêÝò êéíçôïðïéÞóåéò ðïõ áíáìÝíåôáé íá êëéìáêùèïýí ôï åðüìåíï äéÜóôçìá áíôéìåôùðßæïíôáé áðü ôçí êõâÝñíçóç ùò öõóéêü öáéíüìåíï. Ç Ôñüúêá ôùí «Óïöþí» ðïõ åðÝâáëáí ôï áóöõêôéêü êáé åîïíôùôéêü ìíçìüíéï ïäçãïýí ìáèçìáôéêÜ êáé óôáôéóôéêÜ óôçí ìåãáëýôåñç ìåôáðïëåìéêÞ êñßóç óôçí éóôïñßá ôçò. Ç ðïñåßá ôùí âáóéêþí ïéêïíïìéêþí ìåãåèþí äéêáéþíåé áêüìç êáé ôïõò ðéï óêëçñïýò ôïõ ìíçìïíßïõ. Ç áíåñãßá íá êáëðÜæåé áããßæïíôáò ôï 14%, ôï ìðáñÜæ ôùí öüñùí íá áíåâÜæåé ôïí ðëçèùñéóìü óôï 5,2% ôá ÷éëéÜäåò ëïõêÝôá ôùí ìéêñïìåóáßùí åðé÷åéñÞóåùí íá óöñáãßæïõí êáèçìåñéíÜ ìå ôáöüðëáêá ôïí éäñþôá êáé ôï ìü÷èï åñãáóßáò äåêÜäùí åôþí, öáëêéäåýïíôáò óõã÷ñüíùò êáé ôï ìÝëëïí ôçò åðüìåíçò ãåíéÜò. ¼ëïé áõôïß ðïõ îåóçêþíïíôáé åßíáé ðïëßôåò ðïõ âéþíïõí êáèçìåñéíÜ óôï ðåôóß ôïõò ôçí öôþ÷åéá, ôçí áíÝ÷åéá, ôçí áäéêßá, ôïí åìðáéãìü, ôçí áíéêáíüôçôá êáé ôçí áäõíáìßá ôçò ðïëéôåßáò íá ôïõò êïéôÜîåé óôá ìÜôéá êáé íá ôïõò äþóåé ìéá õðüó÷åóç ìéá åëðßäá üôé õðÜñ÷ïõí êáé áõôïß. ÂõèéóìÝíïé óôï óêïôÜäé ôçò áäéáöïñßáò êáé ôçò áðåëðéóßáò êáôáöåýãïõí óôï äßêéï ôçò åîÝãåñóçò, äéåêäéêïýí êáé áíôéäñïýí. Ôï óýíèçìá ðïõ êõñéáñ÷åß óôá ÷åßëç ôïõò åßíáé öèÜíåé ðéá, ü÷é Üëëç êïñïúäßá, ü÷é óôá áêñéâÜ äéüäéá ü÷é óôçí ðëçñùìÞ ÷ñÞóçò åèíéêþí ïäþí ðïõ äåí Ý÷ïõí êáôáóêåõáóèåß, ü÷é óôïí åãêëùâéóìü êáôïßêùí ïëüêëçñùí ðåñéï÷þí ÷ùñßò áóöáëåßò åíáëëáêôéêÝò äéáäñïìÝò. Ðëçñþíåéò ãéá áãáèÜ êáé õðçñåóßåò ðïõ óïõ ðñïóöÝñïõí êïéíùíéêÜ áãáèÜ êáé Ýíá áóöáëÝò ðåñéâÜëëïí ðëçñþíåéò üôáí êáôï÷õñþíïõí ôá óõìöÝñïíôÜ óïõ êáé óÝâïíôáé ôçí óõíåéóöïñÜ óïõ óôïí åèíéêü êïñâáíÜ. Ðëçñþíåéò üôáí õðÜñ÷åé äßêáéç éóïêáôáíïìÞ. Ðëçñþíåéò óôï êÜôù êÜôù üôáí ôï êñÜôïò óïõ Üöçóå íá Ý÷åéò êáé êÜôé ãéá íá ìðïñåßò íá ðëçñþíåéò. Ôé Ýêáíå üìùò ç ðïëéôåßá; Ç êõâÝñíçóç âéÜóôçêå íá íïìïèåôÞóåé ìå áõóôçñÜ ìÝôñá ðéóôåýïíôáò Ýôóé üôé èá êëåßóåé ï êýêëïò ôùí áíôéäñÜóåùí êáé èá áöïóéùèåß óôçí áíáðïôåëåóìáôéêÞ êáé êáôáêåñìáôéóìÝíç äéá÷åßñéóç ôùí êïéíùíéêþí ïìÜäùí ìåôáôñÝðïíôáò ôéò äéáìáñôõñßåò óå ðïéíÝò êáé ðïéíéêÝò ðáñáâÜóåéò ( áöáßñåóç äéðëùìÜôùí, Üäåéáò êõêëïöïñßáò áêüìç êáé öõëÜêéóç). Äåí åßíáé üìùò êõâåñíçôéêü ëÜèïò ðïõ íïìïèÝôçóå áöïý ðñþôá áýîçóå ôéò ôéìÝò, ÷ùñßò íá ïëïêëçñþóåé ôçí åðáíáäéáðñáãìÜôåõóç ôùí äéïäßùí. Äåí Ýðñåðå íá ãßíåé åê íÝïõ ìéá áíáëïãéóôéêÞ êáé ïñèïëïãéêÞ ìåëÝôç ÷ùñïôáîéêþí ðñïâëçìÜôùí êáé éäéáéôåñïôÞôùí êÜèå ðåñéï÷Þò ãéá íá ìçí áéóèÜíïíôáé ïé êáôÜ ôüðïõò Üñ÷ïíôåò ( óÞìåñá ðåñéöåñåéÜñ÷åò áíôéðåñéöåñåéÜñ÷åò , ÄÞìáñ÷ïé, öïñåßò) áëëÜ êáé áðëïß ðïëßôåò, áäéêçìÝíïé; Ëýèçêå ëïéðüí ôï ðñüâëçìá ìå áõôÞ ôçí áßïëç êáé óõíôå÷íéáêÞ ñýèìéóç; Äåí Ý÷ïõí äßêáéï ïé ðïëßôåò ðïõ êáôáëïãßæïõí ðñï÷åéñüôçôá êáé áíåõèõíüôçôá óôçí êõâÝñíçóç ëÝãïíôáò üôé Ýâáëå «ÔÏ ÊÁÑÏ ÌÐÑÏÓÔÁ ÁÐÏ ÔÏ ÁËÏÃÏ» ñß÷íïíôáò ðåñéóóüôåñï íåñü óôï ìýëï ôïõ êéíÞìáôïò «ÄÅÍ ÐËÇÑÙÍÙ ÄÅÍ ÐËÇÑÙÍÙ». Ðüóï äýóêïëï åßíáé íá áíôéëçöèïýí ïé êñáôïýíôåò üôé âñéóêüìáóôå óôçí áñ÷Þ Þ óôç ìÝóç ìéáò êïéíùíéêÞò áíáôáñá÷Þò ìå Üãíùóôç Ýíôáóç; Ëïéäïñïýí üôé ôï ìåßãìá áõôþí ôùí ðñïâëçìÜôùí (ýöåóç, öüñïé, áíåñãßá, öôþ÷åéá) óå óõíäõáóìü ìå ôï áßóèçìá ôçò êïéíùíéêÞò áäéêßáò êáé ãåíéêåõìÝíçò áíïìßáò, áðïôåëïýí ôçí éäáíéêÞ ðñþôç ýëç ãéá ôç äéÜññçîç ôçò êïéíùíéêÞò óõíï÷Þò. Ç ÊõâÝñíçóç âëÝðåé ôï äÝíäñï êáé ÷Üíåé ôï äÜóïò. Ëßãï óåâáóìü êýñéïé ó’ áõôïýò ôïõò ðïëßôåò äåí èá Ýâëáðôå. ¢ëëùóôå áõôïß åßíáé ðïõ ðñïóöÝñïõí áðü ôïí åáõôü ôïõò, áðü ôï åßíáé ôïõò êáé åðéäïôïýí ðëïõóéïðÜñï÷á ìå ôï õóôÝñçìÜ ôïõò ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï íá ìðïñåß íá óôÝêåôáé óôá ðüäéá. ÌÞðùò ëïéðüí Þñèå ç þñá íá âñßóêïõí öùíÞ áõôÝò ïé ìéêñÝò êïéíùíéêÝò ïìÜäåò ôùí çèéêþí áîéþí êáé ßóùí åõêáéñéþí ãéá íá äéåêäéêïýí ôçí äçìïêñáôéêÞ ôïõò åðéâåâáßùóç. ÉÜêùâïò ÌðñïõóêÝëçò

Íá “áõôïñõèìéóôåߔ ôï ðïëéôéêï ìáò óýóôçìá

Ï Ä/ÍÔÇÓ ÔÇÓ ÅÁÓ ÐÉÅÑÉÁÓ È. ÃÊÏÕÍÔÁÑÁÓ ÓÔÇ ÑÇÔÉÍÇ:

“Ãéá åìÜò ðñïÝ÷åé ï åíçìåñùìÝíïò áãñüôçò...” Ìéá áêüìç êáðíïðáñáãùãéêÞ ðåñéï÷Þ, ôï äçìïôéêü äéáìÝñéóìá ôçò Ñçôßíçò, åðéóêÝöôçêå ôï êëéìÜêéï ôçò ÅÁÓ Ðéåñßáò, ôçí ÊõñéáêÞ 20 Öåâñïõáñßïõ, ôï âñÜäõ êáé ìßëçóå óôïõò êáðíïðáñáãùãïýò ôçò ðåñéï÷Þò, óõíå÷ßæïíôáò ôçí åíçìåñùôéêÞ ðñùôïâïõëßá ðïõ Ýëáâå ï Ðñüåäñïò ôçò ÅÁÓ Ðéåñßáò ÐÝôñïò ÐáðáíéêïëÜïõ êáé õëïðïéåß ï Ä/íôÞò ôçò ÏñãÜíùóçò ÈáíÜóçò ÃêïõíôÜñáò ìå åîáéñåôéêÞ åðéôõ÷ßá.

Ï ÁíôéäÞìáñ÷ïò Êáôåñßíçò êáé ð. ÄÞìáñ÷ïò Ðéåñßùí ÄçìÞôñçò ÂáúíÜò ðáñïõóßáóå êáé êáëùóüñéóå ôï êëéìÜêéï ôçò ÅÁÓ êáé óôçí óõíÝ÷åéá ï ÄéåõèõíôÞò ôçò ¸íùóçò ÈáíÜóçò ÃêïõíôÜñáò åíçìÝñùóå ôïõò êáðíïðáñáãùãïýò ôçò Ñçôßíçò ãéá ôï ÌÝôñï 144, ðïõ áöïñÜ Üìåóá óõíïëéêÜ 44.000 êáðíïðáñáãùãïýò óå üëç ôçí ÷þñá, ãéá ôï ÌÝôñï ôçò ðñüùñçò óõíôáîéïäüôçóçò ðïõ áöïñÜ 1000 äéêáéïý÷ïõò áãñüôåò áíÜ ôçí åðéêñÜôåéá, êáèþò êáé ãéá ôá Ó÷Ýäéá Âåëôßùóçò. ÅéäéêÜ ãéá áõôÜ, áíÝöåñå ðùò «õðÜñ÷ïõí äéáèÝóéìá ðåñß ôá 80 åêáô. Åõñþ

ãéá ôïõò êáðíïðáñáãùãïýò, óôá ïðïßá äåí Ý÷åé üìùò éäéáßôåñç ðñüóâáóç ç ðëåéïøçößá ôïõ êáðíïðáñáãùãéêïý êüóìïõ. Áðü ôá 3 ÌÝôñá áõôü ðïõ åíäéáöÝñåé éäéáßôåñá åßíáé ôï ÌÝôñï 144» êáé åéäéêüôåñá ãéá áõôü ï ê. ÃêïõíôÜñáò Ýêáíå åêôåíÞ áíáöïñÜ. «ÂáóéêÞ êáëëéÝñãåéá ãéá ôçí Ðéåñßá åßíáé ç êáðíïêáëëéÝñãåéá», åðåóÞìáíå ï ÄéåõèõíôÞò ôçò ÅÁÓ êáé «èá äéáôáñá÷èåß ï êïéíùíéêüò éóôüò áí «öýãåé» ç ðïéêéëßá ìáò, ìåôÜ ôï 2013, üôáí èá Ý÷åé ïëïêëçñùèåß ç äéáìüñöùóç ôçò íÝáò ÊÁÐ ôïõ 2014-2020. ¼ëá áõôÜ âÝâáéá èá Ý÷ïõí ïñéóôéêïðïéçèåß ùò áðïöÜóåéò ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôïõ 2012», üðùò óõìðëÞñùóå ï ßäéïò. Äåí ðáñÝëåéøå íá äþóåé êáé ôï óôßãìá ôïõ üëïõ åã÷åéñÞìáôïò ôçò Äéïßêçóçò ôçò ÅÁÓ Ðéåñßáò ôïíßæïíôáò

ðùò «ãéá ôçí ÏñãÜíùóÞ ìáò ðñïÝ÷åé ï åíçìåñùìÝíïò áãñüôçò êáé ãéá áõôü ôï ëüãï Ý÷ïõìå îåêéíÞóåé áõôÞ ôçí áìößäñïìç åíçìÝñùóç óå üëá ôá óçìåßá, ôçí ïðïßá èá óõíå÷ßóïõìå êáé óôï ìÝëëïí»…. Óôçí ïìéëßá ðáñáâñÝèçêáí êáé ôçí ðáñáêïëïýèçóáí: ï Ðñüåäñïò ôçò ÅÁÓ Ðéåñßáò ÐÝôñïò ÐáðáíéêïëÜïõ, ï Áíôéðñüåäñïò Äéïíýóçò ÐáððÜò, ôï ìÝëïò ôïõ ÄÓ Íßêïò ÄÜãêáò, ï Ðñüåäñïò ôçò ÏìÜäáò Êáðíïý ôçò ÅÁÓ ÊõñéÜêïò Óéäçñüðïõëïò, ï ÁíôéäÞìáñ÷ïò Êáôåñßíçò ÄçìÞôñçò ÂáúíÜò, ï äçìïôéêüò óýìâïõëïò Êáôåñßíçò ËÜæáñïò Íôüíôçò êáé ïé Ðñüåäñïé ôçò ôïðéêÞò êïéíüôçôáò Ñçôßíçò ÃéÜííçò ËÜéïò, Åëáôï÷ùñßïõ Íßêïò ÃêëÜñáò(Êïýçò) êáé ôçò Âñýáò Êþóôáò ÓôñáâïãéÜííçò.

×ùñßò èÝñìáíóç ç ÁóôõíïìéêÞ Äéåýèõíóç Ðéåñßáò ðÜíù áðü 15 çìÝñåò Ä. ÖÙÔÇÓ «ÅÉÍÁÉ ÊÁÔÁÍÔÉÁ ÍÁ ÌÇÍ Å×ÅÉ ÌÉÁ ÄÇÌÏÓÉÁ ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÐÅÔÑÅËÁÉÏ ÈÅÑÌÁÍÓÇÓ»

ÑåðïñôÜæ: ×ñéóôßíá É. Óéäçñïðïýëïõ ×ùñßò èÝñìáíóç ëåéôïõñãåß ç õðçñåóßá ôçò ÁóôõíïìéêÞò Äéåýèõíóçò Ðéåñßáò ãéá ðåñßðïõ 15 çìÝñåò áöïý ôï áñìüäéï õðïõñãåßï äåí Ý÷åé åãêñßíåé áêüìç ôá áíÜëïãá êïíäýëéá ãéá ôçí ðñïìÞèåéá ðåôñåëáßïõ èÝñìáíóçò áëëÜ êáé ãéá Üëëåò ëåéôïõñãéêÝò äáðÜíåò.

Ï Ðñüåäñïò ôçò ¸íùóçò Áóôõíïìéêþí ÕðáëëÞëùí Ðéåñßáò ÄçìÞôñçò Öþôçò, Ý÷ïíôáò öôÜóåé óôá üñéá ôçò áíï÷Þò ìå ôçí üëç êáôÜóôáóç, äçëþíåé óôï Ï.Â. üôé åßíáé «êáôÜíôéá íá ìçí Ý÷åé ìéá äçìüóéá õðçñåóßá ðåôñÝëáéï èÝñìáíóçò. ÕðÜñ÷ïõí ðåñßðïõ 50 êñáôïýìåíïé óôï êôÞñéï ïé ïðïßïé äéáâéþíïõí óôï êñýï. Ïé áóôõíïìéêïß õðÜëëçëïé áíáãêÜóôçêáí íá åñãáóôïýí ìå áåñüèåñìá êáé çëåêôñéêÜ óþìáôá ðïõ Ýöåñáí áðü ôï óðßôé ôïõò». ×ÙÑÉÓ SERVICE ÔÁ Ï×ÇÌÁÔÁ Ï ê. Öþôçò üìùò äåí óôáìáôÜ ìüíï óôï ðñüâëçìá ôçò èÝñìáíóçò ðïõ óôÜèçêå ç áé÷ìÞ ôïõ äüñáôïò ãéá íá ôïðïèåôçèåß äçìïóßùò áëëÜ óõíå÷ßæåé áíáöÝñïíôáò üôé ç Õðçñåóßá äåí äéáèÝôåé ôá êïíäýëéá ãéá ôç óõíôÞñçóç ôùí ï÷çìÜôùí ôçò ìå áðïôÝëåóìá íá ìçí êéíïýíôáé ìå áóöÜëåéá. «Ðñéí áðü ëßãåò çìÝñåò Ýðñåðå íá ðÜìå óå ìéá áðïóôïëÞ. ÅðåéäÞ ôï ôæéð Þôáí ðáñïðëéóìÝíï, áíáãêáóôÞêáìå íá ÷ñçóéìïðïéÞóïõìå óõìâáôéêü ü÷çìá. ÁíôéëáìâÜíåóôå üôé ì’ áõôüí ôïí ôñüðï ïýôå ôçí áóöÜëåéÜ ìáò ìðïñïýìå íá äéáóöáëßóïõìå áëëÜ ïýôå êáé íá åßìáóôå áðïôåëåóìáôéêïß óôï Ýñãï ìáò», ôïíßæåé ÷áñáêôçñéóôéêÜ. ÐËÇÑÙÍÏÕÌÅ 100Å ÃÉÁ ÌÇÍÕÓÅÉÓ ÊÁÈÅ ÖÏÑÁ ÐÏÕ ÌÁÓ ÅÎÕÂÑÉÆÏÕÍ ÓÅ ÙÑÁ ÕÐÇÑÅÓÉÁÓ

ÅÑÃÁÔÏÛÐÁËËÇËÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ – ÊÁËÅÓÌÁ ÃÉÁ ÔÇÍ ÃÅÍÉÊÇ ÁÐÅÑÃÉÁ ÔÇÓ ÃÓÅÅ ÓÔÉÓ 23-2-2011

Ôçí ÔåôÜñôç 23/2/2011 áðåñãïýìå Óõíå÷ßæïõìå ôïí áãþíá ìáò åíÜíôéá óôï ìíçìüíéï, åíÜíôéá óôéò áðáñÜäåêôåò, ðáñÜëïãåò, ðñïêëçôéêÝò êáé åêâéáóôéêÝò áðáéôÞóåéò ôçò ôñüéêáò êáé ôùí ôïêïãëýöùí äáíåéóôþí ìáò åíÜíôéá óôçí áíôåñãáôéêÞ ðïëéôéêÞ ðïõ áêïëïõèåß ç êõâÝñíçóç, åíÜíôéá óôçí éóïðÝäùóç êáé ôï îåèåìåëßùìá ôùí åñãáóéáêþí ìáò ó÷Ýóåùí êáé ôùí Óõëëïãéêþí ÓõìâÜóåùí Åñãáóßáò ðïõ ìðáßíïõí êáé ðÜëé óôçí áôæÝíôá ôçò Ôñüúêáò êáé óôçí êëßíç ôïõ Ðñïêñïýóôç. Åßìáóôå ñéæéêÜ áíôßèåôïé óôï ðñïôåéíüìåíï «Óýìöùíï Áíôáãùíéóôéêüôçôáò» ðïõ èá áðïôåëÝóåé ôç ÷áñéóôéêÞ âïëÞ óå ü,ôé Ý÷åé áðïìåßíåé áêüìç üñèéï. Áðïëýóåéò, êëåßóéìï åðé÷åéñÞóåùí, áíåñãßá, áêñßâåéá, öôþ÷åéá, åîáèëßùóç, áõôáñ÷éóìüò êáé áóõäïóßá ôçò åñãïäïóßáò. Ïé ìéóèïß ìåéþíïíôáé, ïé ôéìÝò áõîÜíïíôáé, ï ðëçèùñéóìüò öïõíôþíåé, ç áíåñãßá êáé ç öôþ÷åéá êáëðÜæïõí. ÊÜèå ìÝñá êáé ÷åéñüôåñá. Ôçí ÔåôÜñôç 23/2/2011 áðåñãïýìå, äéåêäéêïýìå êáé áðáéôïýìå: Ôç ñéæéêÞ áëëáãÞ ôçò áóêïýìåíçò, ïéêïíïìéêÞò ðïëéôéêÞò ðåñéêïðÞò ôùí åñãáóéáêþí äéêáéùìÜôùí, ìå ôçí õéïèÝôçóç ìéáò áíáðôõîéáêÞò ðïëéôéêÞò ôüíùóçò ôùí ìéóèþí ôùí óõíôÜîåùí êáé ôçò ðñáãìáôéêÞò ïéêïíïìßáò ðïõ èá åíéó÷ýóåé ôçí áíÜðôõîç êáé ôçí Ýîïäï áðü ôéò äáãêÜíåò ôïõ ìíçìïíßïõ. ÕðïãñáöÞ Êëáäéêþí Óõëëïãéêþí ÓõìâÜóåùí Åñãáóßáò. Ôçí äéáôÞñçóç ôùí èÝóåùí åñãáóßáò, ôçí áðüêñïõóç ôùí áðïëýóåùí, ôçò åê ðåñéôñïðÞò áðáó÷üëçóçò êáé êÜèå ìïñöÞò åëáóôéêÞò áðáó÷üëçóçò. ÌÝôñá ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò áðáó÷üëçóçò, áýîçóç ôïõ åðéäüìáôïò áíåñãßáò óôï 80% ôïõ êáôþôáôïõ ìéóèïý êáèþò êáé åðéìÞêõíóç ôïõ ÷ñüíïõ ÷ïñÞãçóçò ôïõ.

«Äéáìáñôõñüìáóôå, áêüìç, ãéá ôçí áýîçóç áðü 10Å óå 100Å ôïõ ðáñÜâïëïõ êáôÜèåóçò ìÞíõóçò ðñïò ðïëßôåò ðïõ åîõâñßæïõí áóôõíïìéêïýò õðáëëÞëïõò óå þñá õðçñåóßáò. Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá êÜèå öïñÜ ðïõ êÜðïéïò åîõâñßæåé Ýíá üñãáíï ôçò ôÜîçò, ðñïóâÜëåé ôï ßäéï ôï ÊñÜôïò. Èåùñïýìå ðáñÜëïãï üôé ðñÝðåé íá êáôáâÜëïõìå 100Å ãéá íá õðåñáóðéóôïýìå ôçí ôéìÞ ìáò óå þñá åñãáóßáò», óçìåéþíåé ï Ðñüåäñïò ôçò ¸íùóçò. ÁÍÇÓÕ×ÉÁ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÏÉÍÉÊÏÐÏÉÇÓÇ ÔÇÓ ÌÇ ÊÁÔÁÂÏËÇÓ ÔÙÍ ÄÉÏÄÉÙÍ Ï ê. Öþôçò åîÝöñáóå áêüìç ôçí áíçóõ÷ßá ôïõ üôé ïé áóôõíïìéêïß õðÜëëçëïé óôá äéüäéá èá ëåéôïõñãïýí ùò «÷ùñïöýëáêåò» êáé «ìÝóï ðßåóçò» ðñïò ôïõò ðïëßôåò ãéá ôçí êáôáâïëÞ ôïõ áíôéôßìïõ áöïý ìå ôçí ðñüóöáôç øÞöéóç ôçò ôñïðïëïãßáò ðïéíéêïðïéåßôáé ç ìç êáôáâïëÞ ôïõ. Ç ÊÑÉÓÇ ÖÅÑÍÅÉ ÐÅÑÉÊÏÐÅÓ ÓÅ ÅÍÓÔÏËÏÕÓ ÐåñéêïðÝò óôïí áñéèìü ôùí áóôõíïìéêþí ðïõ êÜèå êáëïêáßñé ìåôáèÝôïíôáé ãéá íá åíéó÷ýóïõí ôï áíèñþðéíï äõíáìéêü ôçò õðçñåóßáò èá ãßíåé öÝôïò ëüãù ôïõ ðåñéïñéóìïý ôùí äáðáíþí. ÓõãêåêñéìÝíá ï ê. Öþôçò áíáöÝñåé üôé áðü 10 – 13 õðáëëÞëïõò ðïõ ìåôáèÝôïíôáé óõíÞèùò, ôï ðñïóå÷Ýò êáëïêáßñé ç õðçñåóßá èá åíéó÷õèåß ìå ìüëéò 4 Üôïìá. «Ïé áóôõíïìéêïß õðÜëëçëïé èÝëïõí íá ëåéôïõñãÞóïõí ìå ôïí êáëýôåñï äõíáôü ôñüðï êáé íá åßíáé áðïôåëåóìáôéêïß. ¼ìùò, õðü áõôÝò ôéò óõíèÞêåò äõó÷åñáßíåôáé êáôÜ ðïëý ôï Ýñãï ìáò», ôïíßæåé ÷áñáêôçñéóôéêÜ ï ê. Öþôçò. (ó.ó.: Ïé äçëþóåéò ôïõ êïõ Öþôç Ýãéíáí ôï ðñùß ôçò ÄåõôÝñáò. Ôï áðüãåõìá åíçìåñùèÞêáìå üôé ìå ðáñÝìâáóç ôïõ Áóôõíïìéêïý ÄéåõèõíôÞ Ðéåñßáò êïõ Öùôüðïõëïõ êáé ôïõ õðïóôñÜôçãïõ êïõ ÊáíÜëç ç Õðçñåóßá ðñïìçèåýôçêå ðåôñÝëáéï èÝñìáíóçò).

ÓõíÝ÷åéá áðï ôçí 1ç 1. Ìðïñïýìå êáé ðþò íá îåðåñÜóïõìå ôçí êñßóç

êáé ìÜëéóôá üóï ôï äõíáôüí ìå ôéò ëéãüôåñåò äõíáôÝò óõíÝðåéåò; 2. Èá âãïõí áðü ôçí êñßóç – üôáí âãïõí – ïé êïéíùíéêÝò êáé ïé ðïëéôéêÝò äõíÜìåéò ôçò ÷þñáò «óïöüôåñåò» þóôå íá ìçí îáíáãêñåìéóôïýìå óå ðáñüìïéï ôÝëìá; Äõóôõ÷þò ôï ðïëéôéêü ìáò óýóôçìá óôåñåßôáé áóöáëéóôéêþí äéêëßäùí. Äåí õðÜñ÷åé ïýôå Ýíáò ïõóéáóôéêüò èåóìéêüò ðáñÜãïíôáò ðïõ íá ìðïñåß íá ðáñÝìâåé óå ðåñéðôþóåéò üðïõ ôï ðïëéôéêü óýóôçìá êÜíåé ëÜèç êáé ðáñáëåßøåéò;. Ï ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò Ý÷åé óõìâïëéêü ìüíï ñüëï êáé üñãáíá üðùò ãåñïõóßá Þ Üíù ÂïõëÞ äåí õðÜñ÷ïõí. ¸ôóé ðñùèõðïõñãüò åßíáé ó÷åäüí ðáíôïäýíáìïò êáé ôï ðïëßôåõìá ìáò ëåéôïõñãåß ìÜëëïí ùò ïëéãáñ÷ßá ðáñÜ ùò äçìïêñáôßá. Èá ìðïñïýóáìå ìÜëéóôá íá õðïóôçñßîïõìå üôé Ýíáò áðü ôïõò âáóéêïýò ëüãïõò ðïõ ìáò ïäÞãçóáí óôç óçìåñéíÞ ðïëõêÝöáëç êñßóç åßíáé áêñéâþò áõôü: ç åëëåéììáôéêÞ ìáò äçìïêñáôßá, ç Ýëëåéøç «åîùóõóôçìáôéêïý» ðáñÜãïíôá åîéóïññüðçóçò. Ïýôùò å÷üíôùí ôùí ðñáãìÜôùí áðÜíôçóç óôï äéóõðüóôáôï êáé êõñßáñ÷ï ðñüâëçìá ôçò êñßóçò ïöåßëåé íá äþóåé ôï ðïëéôéêü ìáò óýóôçìá. ¢ëëç äõíáôüôçôá äåí õðÜñ÷åé. Åêôüò âÝâáéá áðü ôçí åðáíÜóôáóç ðïõ öõóéêÜ, ðÝñá áðü ôï ðüóï äõíáôÞ ìðïñåß íá åßíáé ïé ðÜíôåò ôçí áðåõ÷üìáóôå. Áêüìá êáé óôçí åéñçíéêÞ ôçò åêäï÷Þ. Åêäï÷Þ ðïõ áóöáëþò åßíáé äõó÷åñÝóôåñç Ýùò áäýíáôç. Äåí ìáò ìÝíåé ëïéðüí ðáñÜ ç åëðßäá íá «áõôïìåôáññõèìéóôåß ôï ðïëéôéêü óýóôçìá ðïõ èá ðåé íá áëëÜîåé åê âÜèñùí. Êé áí èÝëïõìå íá óåâáóôïýìå ôçí ðñïáíáöåñèåßóá ãíþìç ôïõ ÁúíóôÜúí íá áëëÜîåé ðñþôá ôïí ôñüðï óêÝðôåóèáé, ôçí íïïôñïðßá. Ç êõâÝñíçóç üìùò êáé åõñýôåñá ç êõâåñíþóá ðáñÜôáîç –ðëçí ëßãùí åîáéñÝóåùí – äåí äåß÷íïõí êáìßá äéÜèåóç åãêáôÜëåéøçò ôùí ðñïíïìßùí êáé ôïõ êáôåóôçìÝíïõ ôñüðïõ óêÝøçò. Âïëåýïíôáé Üíåôá óôéò ðáëéÝò êáêÝò óõíÞèåéåò ôïõò êáé äåí âëÝðïõí ôé ãßíåôáé ãýñù ôïõò. ÂëÝðïõí – Ýôóé ëåí – ôïí ëáü íá êáôáëáâáßíåé ôçí êñéóéìüôçôá ôçò êáôÜóôáóçò êáé íá õðïìÝíåé. Äåí âëÝðïõí üìùò ôçí áðïãïÞôåõóç ôçí áíçóõ÷ßá, ôçí ïñãÞ ôïõ. Ïýôå ôç äéÜ÷õóç ôçò áíïìßáò. Ïýôå ôïí êßíäõíï, ðïõ äéáñêþò ìåãáëþíåé, êïéíùíéêÞò áíáôáñá÷Þò êáé «åêñÞîåùí» åêôüò åëÝã÷ïõ. Ç ÁñéóôåñÜ, áíáíåùìÝíç åê âÜèñùí êáé «áõôïìåôáññõèìéóìÝíç», èá ìðïñïýóå åíäå÷ïìÝíùò íá ãåííÞóåé åëðßäåò üìùò áñíåßôáé ðåéóìáôéêÜ íá ôï êÜíåé. Ç ÍÄ ðÜëé öáßíåôáé ðùò êéíåßôáé ðñïò ôç óùóôÞ êáôåýèõíóç ðëçí ìå áñãïýò ñõèìïýò. Ìå ïñáôü ðëÝïí ôï åíäå÷üìåíï íá ìçí ðñïëÜâåé ôéò åîåëßîåéò ðïõ ôñÝ÷ïõí ìå ðñùôüãíùñç ôá÷ýôçôá. ÁëëÜ êé åìåßò ç êïéíùíßá, ï ëáüò ìðïñïýìå Üñáãå í’ áëëÜîïõìå; Íá áðáëëáãïýìå äçëáäÞ êé åìåßò – ãéá ôçí áêñßâåéá üóïé áðü ìáò «áìáñôÞóáìå» áðü ôïí åãùéóôéêü Þ ïéêïãåíåéïêñáôéêü áôïìéêéóìü ìáò; Íá öýãïõìå åðéôÝëïõò áðü ôï «åãþ» (Üíôå êáé ïé äéêïß ìïõ) êáé íá ðÜìå óôï «åìåßò»; ÐïëéôéêÜ êáé ïéêïíïìéêÜ äåäïìÝíá åìðïäßæïõí áõôÞ ôçí áðáëëáãÞ. Ôá ðñÜãìáôá èá Þôáí åíôåëþò äéáöïñåôéêÜ áí áðïöÜóéæå ôï ðïëéôéêü ìáò óýóôçìá – ðñþôá áõôü – íá «áõôïìåôáññõèìéóôåß». Äõóôõ÷þò ãé áõôü êáé ãéá ìáò, äåí äåß÷íåé ôÝôïéá äéÜèåóç. ÅðïìÝíùò ç «óùôçñßá» ìáò èáñèåß – áí Ýñèåé, ðüôå Üñáãå êáé ìå ôé áíôáëëÜãìáôá; – áð’ Ýîù. ¹ áðü ìéá, áüñáôç ðñïò ôï ðáñüí, ëáúêÞ «åéñçíéêÞ åðáíÜóôáóç». ÃéÜííçò ÊïñïìÞëçò

Ëåéôïõñãßá ÊéíçôÞò ÌïíÜäáò ôïõ ØÍÐÏ Ç ÊéíçôÞ ÌïíÜäá ôïõ Øõ÷éáôñéêïý Íïóïêïìåßïõ ÐÝôñáò Ïëýìðïõ ç ïðïßá óôåëå÷þíåôáé áðü Øõ÷ßáôñï êáé ÅðéóêÝðôñéá Õãåßáò, èá åðéóêåöèåß ôçí ÔåôÜñôç 23 Öåâñïõáñßïõ 2011 ôï Áãñïôéêü Éáôñåßï ôçò Ô. Êïéíüôçôáò Áëùíßùí áðü ôéò 9.00 ð.ì. Ýùò ôéò 11.00 ð.ì. êáé ôçò Ô. Êïéíüôçôáò ÐáëáéïóôÜíçò áðü ôéò 11 ð.ì. Ýùò ôéò 13 ì.ì. ôïõ ÄÞìïõ Ðýäíáò- Êïëéíäñïý. Åðßóçò ëåéôïõñãåß êáèçìåñéíÜ (åêôüò ÓáââÜôïõ êáé ÊõñéáêÞò) áðü ôéò 7.00 ð.ì. Ýùò ôéò 2.30 ì.ì. ç ÌïíÜäá êáô’ ïßêïí Öñïíôßäáò Øõ÷éêÞò Õãåßáò (Ì.Ï.Ö.Ø.Õ) . Ðëçñïöïñßåò óôï ôçëÝöùíï 23510- 78311. Ï ÄÉÏÉÊÇÔÇÓ ÅÌÌÁÍÏÕÇË ÊÏÓÌÁÄÁÊÇÓ

ÌÝôñá ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò áíåñãßáò, ç ïðïßá ðáßñíåé åöéáëôéêÝò äéáóôÜóåéò Åíßó÷õóç ôïõ åéóïäÞìáôïò, åéäéêÜ ôùí ÷áìçëüìéóèùí êáé ÷áìçëïóõíôáîéïý÷ùí. Åðáíá÷ïñÞãçóç ôçò 13çò êáé 14çò óýíôáîçò ôïõ 13ïõ êáé 14ïõ ìéóèïý. Íá óôáìáôÞóåé ôï êýìá ôùí áðïëýóåùí êáé ôùí åñãïäïôéêþí áõèáéñåóéþí. Íá åíéó÷õèïýí ïé áíáðôõîéáêÝò ðïëéôéêÝò, íá ðñïóôáôåõèïýí êáé íá åíéó÷õèïýí ïé ÄÅÊÏ. Ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò áêñßâåéáò êáé ôçò äñáìáôéêÞò ìåßùóçò ôçò áãïñáóôéêÞò äýíáìçò ôùí åñãáæïìÝíùí êáé ôùí óõíôáîéïý÷ùí. Ôïí ôåñìáôéóìü ôùí åêâéáóôéêþí åñãïäïôéêþí óõìðåñéöïñþí êáé ôçò ðñïóðÜèåéáò ãåíßêåõóçò ôùí åéäéêþí åðé÷åéñçóéáêþí ÓÓÅ ìå ðñüó÷çìá ôçí êñßóç. ÄéáóöÜëéóç ôïõ Äçìüóéïõ êáé Êïéíùíéêïý ÷áñáêôÞñá ôùí Óõãêïéíùíéþí. Öèçíü åéóéôÞñéï ãéá ôïõò åðéâÜôåò ìå ðñáãìáôéêÞ åðéäüôçóç ðïõ èá åîáóöáëßæåé ôçí âéùóéìüôçôá ôùí åôáéñåéþí. Íá ìçí ðñïùèçèïýí ðïëéôéêÝò ðåñéêïðþí êáé áíáôñïðþí ôùí åðéêïõñéêþí óõíôÜîåùí êáé ôùí ÂÁÅ. Íá ãßíïõí óåâáóôÝò ïé ÓÓÅ, ôá åñãáóéáêÜ äéêáéþìáôá êáé ï äçìüóéïò ÷áñáêôÞñáò óôéò åðé÷åéñÞóåéò êáé óôïõò ïñãáíéóìïýò êïéíÞò ùöÝëåéáò. Áðáéôïýìå ôçí ðáñáäåéãìáôéêÞ ôéìùñßá êáé ôç äÞìåõóç ôçò ðåñéïõóßáò üëùí üóùí äéáóðÜèéóáí äçìüóéï ÷ñÞìá, ôçí ðëÞñç áðïêÜëõøç ôùí åíü÷ùí óôá ìåãÜëá óêÜíäáëá (üðùò Siemens – ÂáôïðÝäé- ÄïìçìÝíá Ïìüëïãá – ÃÅÑÌÁÍÏÓ êëð). Íá ðëçñþóïõí åðéôÝëïõò ïé Ý÷ïíôåò êáé êáôÝ÷ïíôåò. Êáëïýìå üëïõò ôïõò åñãáæüìåíïõò ôçò Ðéåñßáò íá ðÜñïõí ìÝñïò ìáæéêÜ, áãùíéóôéêÜ óôçí ãåíéêÞ 24ùñç áðåñãßá ôçò ÃÓÅÅÁÄÅÄÕ ôçí ÔåôÜñôç 23 ÖëåâÜñç êáé óôçí áðåñãéáêÞ óõãêÝíôñùóç ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß óôï Åñãáôéêü ÊÝíôñï óôéò 10 ôï ðñùß ãéá íá óôåßëïõìå ãéá ìéá áêüìç öïñÜ ðéï äõíáôÜ ôï ìÞíõìá üôé äåí ðñüêåéôáé íá õðïóôåßëïõìå ôç óçìáßá ôïõ áãþíá êáé üôé èá óõíå÷ßóïõìå ôçí áãùíéóôéêÞ êáé ôçí äõíáìéêÞ äéåêäßêçóç ôùí äßêáéùí áéôçìÜôùí ìáò, áðáéôþíôáò íá ìðåé ôÝëïò óå êÜèå áíôåñãáôéêÞ, áíôéêïéíùíéêÞ êáé áíôéáíáðôõîéáêÞ ðïëéôéêÞ ðïõ äéåõñýíåé ôçí ýöåóç êáé ôá ðñïâëÞìáôá óôçí êïéíùíßá. ÏËÏÉ ÌÁÆÉ ÌÐÏÑÏÕÌÅ Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÍÉÊÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ

Ï ÃÅÍ. ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÕÔÓÉÂÏÓ


6 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÔÑÉÔÇ 22 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2011

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò ÌÐÁÓÊÅÔ Á2 ÁÍÄÑÙÍ

Êþóôáò Óïñþôïò: «¼ôáí êõíçãÜò ìéá ôüóï ìåãÜëç äéáöïñÜ, öèåßñåóáé áðü äõíÜìåéò»

Ó.Ö.Ê. <<Ï ÐÉÅÑÉÊÏÓ>> ÔÌÇÌÁ ÂÏËÅÚ

ÓÕÍÅ×ÉÆÏÕÍ ÁÇÔÔÇÔÏÉ ÌÅ 10 ÓÔÁ 10 ÏÉ ÁÍÄÑÅÓ ÔÏÕ ÐÉÅÑÉÊÏÕ Ó.Ö.Ê. ÐÉÅÑÉÊÏÓ-ÁÅ ÖËÙÑÉÍÁÓ 3-0

ÌåôÜ ôïí åêôüò Ýäñáò áãþíá ìå ôï Ëáýñéï, ï ðñïðïíçôÞò ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷åëÜïõ Êþóôáò Óïñþôïò, Ýêáíå ôçí ðáñáêÜôù äÞëùóç: «ÓðáôáëÞóáìå Ýíá ðñþôï çìß÷ñïíï óôï ïðïßï Þìáóôáí áíýðáñêôïé êáé åß÷áìå Ýíá äåýôåñï çìß÷ñïíï ðïõ ðñïóðáèÞóáìå ðÜñá ðïëý. Ãßíáìå áíôáãùíéóôéêïß êáëýðôïíôáò ìéá ìåãÜëç äéáöïñÜ êáé äéåêäéêÞóáìå ôç íßêç, áëëÜ âÝâáéá üôáí êõíçãÜò ìéá ôüóï ìåãÜëç äéáöïñÜ, öèåßñåóáé áðü äõíÜìåéò ìå áðïôÝëåóìá êÜðïéåò åðéëïãÝò óôï ôÝëïò íá ìçí åßíáé óùóôÝò. ÐñÝðåé ïðùóäÞðïôå íá âåëôéþóïõìå ôç äéÜñêåéÜ ìáò óôï ðáé÷íßäé êáé íá êñáôÞóïõìå ôá èåôéêÜ êïììÜôéá ðïõ åßäáìå óôï äåýôåñï çìß÷ñïíï. ÈÝëù íá äþóù êáé óõã÷áñçôÞñéá óôç äéáéôçóßá ðïõ áõôÞ ôç öïñÜ Þôáí Üøïãç».

(25-15, 25-20, 25-13)

25ç ÌÁÑÔÉÏÕ

Óõíåóôßáóç ôçí ÊõñéáêÞ 27 Öåâñïõáñßïõ óôï Mediterranean Village Ôçí ÊõñéáêÞ 27/02/2011 êáé þñá 13:00 ôï ìåóçìÝñé èá ðñáãìáôïðïéçèåß óõíåóôßáóç ôçò ïìÜäïò ìáò óôçí áßèïõóá ôïõ Mediterranean Village ðïõ âñßóêåôáé ìåôáîý Ðáñáëßáò Êáôåñßíçò êáé Êïñéíïý. ÐñïóêëÞóåéò ìðïñåßôå íá ðñïìçèåõèåßôå áðü ôï êõëéêåßï óôéò ãçðåäéêÝò åãêáôáóôÜóåéò ôçò «25çò Ìáñôßïõ» áëëÜ êáé ôçí áßèïõóá ôçò åêäÞëùóçò ôçí ÊõñéáêÞ. Ëüãù ôçò çìÝñáò ìðïñåßôå íá Ýñèåôå êáé ìáóêÝ. Åõåëðéóôïýìå óôçí ðñïóÝëåõóç óáò êáé ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ óôÞñéîç ôïõ óõëëüãïõ. Ìå ôéìÞ ôï ÄÓ ôïõ ÁÌÓ «25çò Ìáñôßïõ»

FOOTBALL LEAGUE Éóïðáëßá óôçí ÊáéóáñéáíÞ

Åèíéêüò ÁóôÝñáò-Ëåâáäåéáêüò 1-1

Ôñåéò áðïâïëÝò, Ýíá ÷áìÝíï ðÝíáëôé êáé… óùñåßá åõêáéñéþí ðåñéëÜìâáíå ôï ìáôò ôçò ÊáéóáñéáíÞò, ìå ôï ïðïßï ïëïêëçñþèçêå ç 23ç áãùíéóôéêÞ ôçò Football League. Åèíéêüò ÁóôÝñáò êáé Ëåâáäåéáêüò Ýìåéíáí óôï 1-1, ìå ôïõò Âïéùôïýò íá áãùíßæïíôáé ìå åííéÜ ðáßêôåò áðü ôï 63’ êáé ôïõò ãçðåäïý÷ïõò íá ìÝíïõí ìå äÝêá óôï 72’. Ïé öéëïîåíïýìåíïé ìðÞêáí äõíáôÜ óôï ìáôò êáé êáôÜöåñáí íá ðñïçãçèïýí óôï 20´ìå ôïí Æïõñïýäç, ìåôÜ ôç ëÜèïò åêôßìçóç ôïõ ÊïôôáñÜ. Áõôü Þôáí êáé ôï óêïñ ôïõ ðñþôïõ ìÝñïõò, ìå ôïí Åèíéêü ÁóôÝñá íá éóïöáñßæåé óôï 51´ìå ôïí ÄéáìÜíôç êáé ìåôÜ ôéò áðïâïëÝò ôùí (ÔÜóéôò 58’êáé ËéóãÜñá 63’) íá áðïêôÜ ôåñÜóôéï ðñïâÜäéóìá ôï ïðïßï ùóôüóï äåí åêìåôáëëåýôçêå üðùò èá Ýðñåðå. Ïé Âïéùôïß äåí Ý÷áóáí ôçí áõôïóõãêÝíôñùóÞ ôïõò êáé åßäáí óôï 72’ ôïí Êõñéáêßäç íá áðïêñïýåé ôï ðÝíáëôé ôïõ ×áíéþôç, ëßãï ðñéí ç áðïâïëÞ ôïõ ÄéáìÜíôç óôï 72’ éóïññïðÞóåé êÜðùò ôçí êáôÜóôáóç. ÌÜëéóôá, óôï ôÝëïò ïé öéëïîåíïýìåíïé èá ìðïñïýóáí íá åß÷áí «êëÝøåé» ôï ìáôò, ùóôüóï áõôü äåí Ýãéíå, ìå ôïí äåßêôç ôïõ óêïñ íá ìÝíåé óôï 1-1. Åèíéêüò ÁóôÝñáò (Íßêïò ÐáíôÝëçò): ÊïôôáñÜò, ÊáñáôæÜò, ÔñáïñÝ, ÓêÜñïò, ×ùñéáíüðïõëïò, Ôóéþëçò, ÄéáìÜíôçò, Óáíüêï, Öñáíôæåóêß (88' ÂÜóé), ×áíéþôçò, Ðáðáæïýäçò (70' Ìðåíßóêïò) Ëåâáäåéáêüò (Âáóßëçò Âïýæáò): Êõñéáêßäçò, Ìïõëüðïõëïò, ÓùôÞñ÷ïò (71' Êïôßôóáò), Êïñäïíïýñçò, Áëåîßïõ, ËéóãÜñáò, ÔÜóéôò, Íáðïëåüíé (67' Ìðåãêüíéá), ÓïúëÝäçò, ÍôéìðáëÜ, Æïõñïýäçò (78' ÌðÜñêïãëïõ)

Äüîá ÄñÜìáò-Èñáóýâïõëïò 2-0

21' ÁëåîÜíôñïâéôò, 65' Ìáñêüöóêé Äüîá ÄñÜìáò (Ìé÷Üëçò Ãñçãïñßïõ): Ôïðáëßäçò, Ìðáîåâáíßäçò, ÃåëáäÜñçò, ÐáêÜëôóçò, ÊÜðåë, Ìáñêüöóêé, Ñïýôóçò (70' ÓéÜêêáò), Ëßìá, ÁëåîÜíôñïâéôò (80' Ôóéìðëßäçò), ÂÝñôæïò, ÃêïíæÜëåò (73' Íôå Öáñßá) Èñáóýâïõëïò (¢êçò ÌÜíôæéïò): ÊùóôÜêçò, ÊáññÜò, Æþíáò, ÊáêáñÜò, Êïëïôïýñïò, Ðñßðïõ, Öñßìðïíãê, Ìïõóôüãéáííçò (70' Ðáëçãåþñãïò), Æá÷áñüðïõëïò (77' Óêïýñôçò), Óôáìüãéáííïò, Íéêëçôóéþôçò

ÁíáãÝííçóç Êáñäßôóáò-Áãñïôéêüò ÁóôÝñáò 2-0

55' Ìðïõíôïýñçò, 90+3' Ñïíôñßãêï ÁíáãÝííçóç Êáñäßôóáò (ÂÜéïò ÊáñáãéÜííçò): Êáñáêþóôáò, Êïõñôåóéþôçò, ÊïõôñïìÜíïò, ÍôïñéâÜë, ÁèáíáóéÜäçò, Óßëâá (52' Ìðïõíôïýñçò), ÌðáíôÜò,

ÑáïíÝ, Óåíüíå, Ëïýéæ ÊÜñëïò, ÌðéôÝëçò Áãñïôéêüò ÁóôÝñáò (ÐåñéêëÞò Áìáíáôßäçò): ËáìðÜêçò, Ãüãïëïò, Êïýôóçò, ÍáëìðÜíôçò, Í. Ðáðáäüðïõëïò, ÃÝóéôò, Ãêüìåæ, ÓáðÜíçò, Óêëéïðßäçò, Óôåöáíßäçò, ×áóéþôçò

ÏÖÇ-Ôñßêáëá 1-1

38' Áãñßôçò - 44' Ìßíãêáò ÏÖÇ (Íßêïò Áíáóôüðïõëïò): Âåæõñßäçò, Ãáëáíüðïõëïò, Ðßôóïò, Ãåùñãßïõ, ×áñéôùíßäçò (74' ë.ô Ìðåñôßí), ÊéÜóóïò (32' Âåñüí), ÊÜëáúôæéôò, Ñïýóåö, ÔÜíôéôò (64' ÐáðïõëÞò), Áãñßôçò, ÊáìðÜíôáçò Ôñßêáëá (Ãéþñãïò ÂáæÜêáò): ÐïõñÞò, ×ñÞóôïõ, Ãéþôáò, ÓáñáêáôóÜíïò, ÌðáêïìÞôñïò, Êüñìðïò, Óáââßäçò, Ìðáëïý (22' ë.ô ÉáêùâÜêçò), Êïíôïãïõëßäçò (85' ¸íïê), ÌáíïõóÜêçò, Ìßíãêáò (55' ÏõÝëéíãêôïí)

ÊáëëéèÝá-Çëéïýðïëç 1-1

56' ðåí. ÌáñïõêÜêçò - 31' Ëåïíôßïõ ÊáëëéèÝá (Ãåùñãïõëüðïõëïò-ÊáñáäÞìïò): Ôáêßäçò, Áñêïýäáò, ÔæùñìðáôæÜêçò, ÊéóêáìðÜíçò, ÓðõñéäÜêçò, Ôåãïýóçò, ÊáëôóÜò, ÐëáôÝëëáò, ÌáñïõêÜêçò, ÊáñáäÞìïò, Ìïõñáôßäçò (81' Ðéíäþíçò) Çëéïýðïëç (ÁëÝîçò Áëåîßïõ): ÌáñÜìáò, Ëåïíôßïõ, Íéêïëüðïõëïò, ÑïõóÜêçò, Óôåöáíßäçò, ÊÜìðáò, Ëáìðñüðïõëïò, ÄçìÞôñçò, Çëéüðïõëïò, Êñçôéêüò, ÈÜíïò

Ðáíèñáêéêüò-Äéáãüñáò 0-0

Ðáíèñáêéêüò (Åìßëéï ÖåñÝñá): Áíäñéüëáò, Ðåñðåñßäçò, Ôæéùñôæüðïõëïò, Íáôóïýñáò (84' Óßìùóçò), Âáããåëüðïõëïò, Æçóüðïõëïò, ÍéêÝæ, Ïýëìåñò (68' ÑïìðÝñ), Êñéóô (58' Áñóåíßåâéôò), ÌÜëêé, ÏñëÜíôï. Äéáãüñáò (ÐÝôñïò ÑïõôæéÝñçò): ×åéìùíÝôïò, Óêüíäñáò, ×áôæüðïõëïò, ÓáëáìáóôñÜêçò, ÑÝãåò (84' Áãêéñßìðá), ÓðÜñôáëçò, Ãêïýôìáí, Ãåùñãßïõ (90+3' ÊáñðáèÜêçò), ÐëÜôáíïò (78' ÆëÜôêïâéôò), Ôáñá÷ïýëóêé, ×ñéóôïöéëÝáò.

Éùíéêüò-Åèíéêüò 1-0

14' ¢ëâåò Éùíéêïò (Ìßêé Ôóßñêïâéôò): Èåïäùñüðïõëïò, ×áôæÞò, Ëáìðñüðïõëïò, Áñâáíßôçò, ÁíõöáíôÜêçò, Ðïëßôçò (89' ÌáíéÜôçò), ÐáóÜò (75' ×áôæçãéáííáêüò), ÂëÜ÷ïò (63' ÓðõñéäÜêçò), Ôüìáò, ¢ëâåò, ÄåëÞìðáóçò Åèíéêüò (ÓÜââáò Ðáíôåëßäçò): Óùôçñßïõ, ÃêñÜúìò, Ðáãþíçò, Óýñïò, ØéÜíïò, ÓéëéãáñäÜêçò (78' Ñéìêåâßôóéïõò), ÊïñáêÜêçò, Ôóåìðåñßäçò (46' Êáñëüðïõëïò), Âáóéëüãéáííçò (46' ÏõáôÜñá), ÖïöáíÜ, Ïëïíôü

ÐÁÓ ÃÉÁÍÍÉÍÁ Íôåìüë: "Óõãíþìç" Ðïëý… ôçò ìüäáò áðü üôé öáßíåôáé Ý÷åé ãßíåé ôéò ôåëåõôáßåò çìÝñåò ç óõãíþìç êáé óå áõôü ôï ðëáßóéï êéíÞèçêå êáé ï ÓôÝöáí Íôåìüë ìåôÜ ôï ôÝëïò ôçò áíáìÝôñçóçò ìå ôïí Ðáíáéôùëéêü. Ï ÂÝëãïò ôå÷íéêüò áíáöÝñèçêå óôç öÜóç ôïõ ãêïë ôïõ ÐÁÓ, üôáí ï ÖïõñôÜäï éóïöÜñéóå ìçí ôçñþíôáò ôï «Fair play»: «ÈÝëù íá æçôÞóù óõããíþìç ôçí äéïßêçóç êáé óôïí ðñüåäñï êáé óå üëïõò ôïõò ðáßêôåò ôïõ Ðáíáéôùëéêïý. Ìßëçóá ìå ôïí ÖïõñôÜäï êáé èÝëåé íá åêöñÜóåé ôçí óõããíþìç ôïõ óå üëïõò ôïõò ïðáäïýò ôïõ Ðáíáéôùëéêïý. Èåùñþ üôé Þôáí Ýíá ìåãÜëï ðáé÷íßäé áíÜìåóá óôéò êáëýôåñåò ïìÜäåò ôçò êáôçãïñßåò. Åßíáé êñßìá ðïõ ôåëåßùóå ìå áõôüí ôïí ôñüðï». Óõíå÷ßæïíôáò ï Íôåìüë îåêáèÜñéóå üôé äåí äÝ÷èçêå êáíÝíá ôçëåöþíçìá áðü ôïí Ãéþñãï ×ñéóôïâáóßëç, åíþ ôüíéóå üôé äåí ðñüêåéôáé íá ôéìùñÞóåé ôïí ÖïõñôÜäï.

ÍÝá íßêç ãéá ôïõò Üíäñåò ôïõ Ðéåñéêïý ðïõ óõíå÷ßæïõí áÞôôçôïé ôçí êïýñóá ãéá ôçí êáôÜêôçóç ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò êáé ôçí Üíïäï óôçí ´Â ÅèíéêÞ êáôçãïñßá. Ïé ðáßêôåò ôïõ Ðéåñéêïý êÝñäéóáí ìÝóá óôçí Êáôåñßíç êáé ôçí ïìÜäá ôçò ÁÅ Öëþñéíáò ìå 3-0 ðïëý ðéï åýêïëá áð’ üôé äåß÷íåé ôï ôåëéêü óêïñ, óõíå÷ßæïíôáò ôçí åíôõðùóéáêÞ ðïñåßá áöïý óçìåßùóáí ôçí 10ç íßêç óå 10 áãþíåò äåß÷íïíôáò ôç óêëçñÞ, ðåéèáñ÷çìÝíç êáé áðïôåëåóìáôéêÞ äïõëåéÜ ðïõ ãßíåôáé óôï ôìÞìá âüëåú ôïõ Ðéåñéêïý. Ç ïìÜäá ôçò Öëþñéíáò êáôÝâçêå ìüëéò ìå 6 ðáßêôåò, åíþ ï Ê.ÓáññÞò äïêßìáóå üëïõò ôïõò ðáßêôåò ôïõ Ðéåñéêïý êáèþò êáé äéÜöïñá óõóôÞìáôá åíüøåé ôçò äýóêïëçò óõíÝ÷åéáò ðïõ áêïëïõèåß. Ç ïìÜäá ôïõ Ðéåñéêïý ÷åéñïêñïôÞèçêå áðü ôïõò öéëÜèëïõò ôïõ Ðéåñéêïý êáé Ýäåéîáí üôé ‘äéøïýíå’ íá äïõí ôçí ïìÜäá óôç ´Â ÅèíéêÞ êáôçãïñßá áëëÜ êáé õøçëüôåñá. Óôï 1ï óåô ïé Üíäñåò ôïõ Ðéåñéêïý ìðÞêáí äõíáôÜ óôï ðáé÷íßäé, ðÞñáí äéáöïñÜ áðü ôçí áñ÷Þ ðïõ ôçí êñÜôçóáí ùò ôï ôÝëïò ôïõ óåô êåñäßæïíôáò ôï åýêïëá ìå 25-15 äßíïíôáò ôçí åõêáéñßá óôïí Ê.ÓáññÞ íá êÜíåé íùñßò áëëáãÝò êáé íá äåé üëïõò ôïõò ðáßêôåò ôïõ óå ôé áãùíéóôéêÞ êáôÜóôáóç âñßóêïíôáé. Óôï 2ï óåô åß÷áìå åðáíÜëçøç ôïõ ßäéïõ óêçíéêïý, ìå ðïëëÝò áëëáãåò óôç óýíèåóç ôçò ïìÜäáò êáé ôåëéêÞ åðéêñÜôçóç ìå 25-20 ðáñÜ ôéò öéëüôéìåò ðñïóðÜèåéåò ôùí ðáéêôþí ôçò Öëþñéíáò. Ôï 3ï óåô åîåëß÷èçêå áêüìç ðéï åýêïëá êáèþò ç ïìÜäá ôïõ Ðéåñéêïý åðéêñÜôçóå ìå 25-13 êáé 3-0 äéåõñýíïíôáò ôï åíôõðùóéáêü óåñß óôéò 10 íßêåò óå 10 áãþíåò êáé óõíïëéêÜ ìüëéò 2 ÷áìÝíá óåô (30-2 óåô)!! ¼ëïé ïé Üíäñåò ôïõ Ðéåñéêïý Ýðáéîáí üóï ÷ñåéÜóôçêå ãéá íá êåñäßóïõí åýêïëá ôï ðáé÷íßäé. Ï êüóìïò åßäå êáé ÷åéñïêñüôçóå ìéá ïìÜäá ìå Üñéóôç ïñãÜíùóç óå üëá ôá åðßðåäá êáé óå üëïõò ôïõò ôïìåßò, ìéá ïìÜäá ðïõ îÝñåé ôé èÝëåé ìÝóá óôï ãÞðåäï, ìéá ïìÜäá ðïõ äïõëåýåé óêëçñÜ êáé ôá åíôõðùóéáêÜ áðïôåëÝóìáôá ôçí äéêáéþíïõí. ÐÜñá ðïëý êáëÜ óôïé÷åßá Ýäåéîáí ïé íÝïé óå çëéêßá ðáßêôåò ôïõ Ðéåñéêïý (Çëßäçò, ÌðáôóáñÜò, Ãéáôóßäçò, Îåíßäçò) ïé ïðïßïé äßðëá óôïõò Ýìðåéñïõò ðáßêôåò ôïõ Ðéåñéêïý äçìéïõñãïýí Ýíá óýíïëï ðïëý äõíáôü ìå ðáñüí êáé ìÝëëïí. ¸íá ìÝëëïí ðïõ äéáãñÜöåôáé éäéáßôåñá åõïßùíï ãéá ôçí ïìÜäá ôïõ Ðéåñéêïý. Ç óýíèåóç: ÓáìáëÞò, ÓïõëÞò, ÐÜðáò, ÃñçãïñéÜäçò, ÃêïõãêïõñÝëáò, Êñïìýäáò, Êáëéáêüò, Çëßäçò, Ãéáôóßäçò, Áëåîßïõ, Îåíßäçò, ÌðáôóáñÜò. Ôá Üëëá áðïôåëÝóìáôá á/á 1 2 3 4

ÓõíÜíôçóç ÁÓ ÖÉËÉÐÐÏÓ ÂÅÑÏÉÁÓ-ÁÓ ÁÔËÁÓ ÊÉËÊÉÓ ÁÑÉÓÔÏÔÅËÇÓ ÓÊÕÄÑÁÓ -ÁÑ×ÅËÁÏÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÓÖÊ ÐÉÅÑÉÊÏÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ-ÁÅ ÖËÙÑÉÍÁÓ ÇÖÁÉÓÔÏÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ-ÉÊÁÑÏÓ ÅÄÅÓÓÁÓ

Óêïñ 0-3 3-0 3-0 3-0

Ç âáèìïëïãßá á/á 1 2 3 4 5 6 7 8

ÏìÜäá ÓÖÊ ÐÉÅÑÉÊÏÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÖÅÓ ÁÑÉÓÔÏÔÅËÇÓ ÓÊÕÄÑÁÓ ÇÖÁÉÓÔÏÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ ÐÁÓ ÉÊÁÑÏÓ ÅÄÅÓÓÁÓ ÁÔËÁÓ ÊÉËÊÉÓ ÃÁÓ ÁÑ×ÅËÁÏÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÁÓ ÖÉËÉÐÐÏÓ ÂÅÑÏÉÁÓ ÁÅ ÖËÙÑÉÍÁÓ

ÓÅÔ 30-2 27-5 24-9 17-18 12-21 12-20 8-25 2-30

Âáèìïß 30 27 23 14 12 8 6 -3

Ç äéïßêçóç êáé ïé ðñïðïíçôÝò ôïõ ôìÞìáôïò âüëåú åõ÷áñéóôïýí èåñìÜ ôïí ê. ÊïõôóéìÜíç Èüäùñï êáé ôéò åôáéñåßåò NISSAN, FORD, SUBARU & CHINA MOTOR ãéá ôçí åõãåíéêÞ ÷ïñçãßá ôïõò óå áèëçôéêü õëéêü. ÅÜí êáé åóåßò èÝëåôå íá åããñÜøåôå ôï ðáéäß óáò óôï ïìáäéêü áõôü Üèëçìá ðïõ áóêåß ôï óþìá êáé êáëëéåñãåß ôï ðíåýìá, ìå ðñïðïíçôÝò-êáèçãçôÝò ÖõóéêÞò ÁãùãÞò ìå åéäéêüôçôá óôï âüëåú, äïêéìáóìÝíïõò ðáéäáãùãïýò ìå áèëçôéêÞ ðñïóöïñÜ óôçí ðüëç ìáò, ìðïñåßôå íá áðåõèõíèåßôå ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò óôïõò õðåýèõíïõò ðñïðïíçôÝò-êáèçãçôÝò ÖõóéêÞò ÁãùãÞò ìå ðïëõåôÞ ðåßñá óôï âüëåú, ÓáññÞ Êþí/íï êéí.6944995697 êáé Ðáíáãéùôßäïõ Áéêáôåñßíç êéí.6948724752.


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÔÑÉÔÇ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

22 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2011

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò

Åíóùìáôþíåôáé ï ÐÝíôá óôï ðñüãñáììá

FOOTBALL LEAGUE

Äåí ðáßæåé ìå Êáñäßôóá ï ÊïíôÝùí Ôï ðáé÷íßäé óôç ÂÝñïéá áíÞêåé óôï ðáñåëèüí êáé ç Þôôá ðñÝðåé íá îå÷áóôåß üóï ôï äõíáôüí ðéï ãñÞãïñá áöïý ôï ðñùôÜèëçìá âñßóêåôáé óå ðëÞñç åîÝëéîç êáé Ý÷åé ìðåé óôçí ôåëéêÞ åõèåßá. ÁðïìÝíïõí 11 áãùíéóôéêÝò ðñéí ôï öéíÜëå êáé ï Ðéåñéêüò äßíåé 6 ðáé÷íßäéá óôçí Ýäñá ôïõ êáé 5 åêôüò Ýäñáò áðü ôá ïðïßá ôï Ýíá åßíáé óôçí Þäç õðïâéâáóìÝíç ÊáëëéèÝá. Ôçí ÊõñéáêÞ ï Ðéåñéêüò õðïäÝ÷åôáé óôçí Êáôåñßíç ôçí ÁíáãÝííçóç Êáñäßôóáò ìå óôü÷ï íá ðÜñåé ôç ñåâÜíò ôçò Þôôáò ôçò 7çò áãùíéóôéêÞò ìå 2-0. Áêïëïõèåß ôï ðáé÷íßäé óôï ÅË ÐÁÓÏ ìå ôçí áäýíáìç êáé õðïâéâáóìÝíç ÊáëëéèÝá ãéá íá Ýñèåé ìåôÜ óôçí Êáôåñßíç ï Éùíéêüò. ÅðïìÝíùò ôá ôñßá ðáé÷íßäéá ðïõ Ýñ÷ïíôáé åßíáé êáèïñéóôéêÞò óçìáóßáò ï Ðéåñéêüò

ðáßæåé ìå 3 ïìÜäåò ðïõ âñßóêïíôáé óôç æþíç ôïõ õðïâéâáóìïý êáé ðñÝðåé íá êÜíåé 3 íéêçöüñá áðïôåëÝóìáôá þóôå íá êëåéäþóåé ôç ÷ñïíéÜ. ÕðÜñ÷ïõí ðïëëÜ ðáé÷íßäéá ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò, üìùò ôá 3 ðïõ Ýñ÷ïíôáé åßíáé ôá êñéóéìüôåñá ãéá ôçí ïìÜäá ôçò Êáôåñßíçò. Ï Ðéåñéêüò åí óõíå÷åßá åêóôñáôåýåé óôïí Äéáãüñá êáé õðïäÝ÷åôáé áêïëïýèùò óôçí Êáôåñßíç ôá Ôñßêáëá êáé ôï Ëåâáäåéáêü ðïõ âñßóêïíôáé óå ôñï÷éÜ áíüäïõ êáé ôá äýï ðáé÷íßäéá èá åßíáé ðïëý äýóêïëá áð’ üëåò ôéò ðëåõñÝò. Ôçí 30ç áãùíéóôéêÞ ï Ðéåñéêüò ðáßæåé óôç ÖõëÞ ìå ôïí Èñáóýâïõëï êáé áêïëïõèåß ôï ðáé÷íßäé ìå ôç Äüîá ÄñÜìáò óôçí Êáôåñßíç. Ôçí 32ç áãùíéóôéêÞ ï Ðéåñéêüò ðÜåé óôçí ÊáéóáñéáíÞ üðïõ èá áíôéìåôùðßóåé ôïí Åèíéêü ÁóôÝñá êáé ôçí ðñï ôåëåõôáßá áãùíéóôéêÞ Ýñ÷åôáé óôçí Êáôåñßíç ï ÏÖÇ ðïõ èá êáßãåôáé ãéá ôïõò âáèìïýò ðïõ ßóùò èá åßíáé êáèïñéóôéêÞ ãéá ôá ðëÝú ïö. Ôï öéíÜëå èá ðáé÷èåß óôçí ÊïìïôçíÞ ìå ôïí Ðéåñéêü íá áíôéìåôùðßæåé ôïí Ðáíèñáêéêü. Ãßíåôáé áíôéëçðôü üôé ï Ðéåñéêüò Ý÷åé Ýíá åê ðñþôçò üøåùò åýêïëï ðñüãñáììá ôéò ôåëåõôáßåò 11 áãùíéóôéêÝò üìùò åßíáé ðÜñá ðïëý ðïíçñü êáé êñýâåé ðáãßäåò áöïõ èá áíôéìåôùðßóåé ôéò ïìÜäåò ðïõ ðñïóðáèïýí íá ðáñáìåßíïõí óôçí êáôçãïñßá áëëÜ êáé ôéò ïìÜäåò ðïõ èÝëïõí íá äéåêäéêÞóïõí ôçí Üíïäï óôç Óïýðåñ Ëéãêá. Åßíáé áëÞèåéá üôé ï Ðéåñéêüò óôá ôåëåõôáßá 6 ðáé÷íßäéá ìåôñáåé ìßá ìüëéò íßêç êáé ìßá éóïðáëßá åíþ Ý÷åé ÷Üóåé 4 öïñÝò. ÐÞñå äçëáäÞ óôá 6 ðáé÷íßäéá 4 âáèìïýò êáé ãé’ áõôü ôï ëüãï âñßóêåôáé óôïõò 25 âáèìïýò ðïõ ôïí Ý÷ïõí óôç æþíç ôùí ïìÜäùí ðïõ èá ðáëÝøïõí ãéá ôá ðëÝß- Üïõô. ×ñåéÜæåôáé óùóôÞ äéá÷åßñéóç ôùí ðáé÷íéäéþí êáé èá ðñÝðåé íá åðéêñáôÞóåé íçöáëéüôçôá êáé øõ÷ñáéìßá êáé íá óôáìáôÞóïõí ïé ìåìøçìåñßåò.

Èåüäùñïò Êéæßñïãëïõ: Ï Ðéåñéêüò åßíáé ç ßäéá ìïõ ç æùÞ

Ðéåñéêüò 2011, ðåíÞíôá ÷ñüíéá Ðéåñéêüò. Êáôåñßíç - Ðéåñßá 2011, ó÷åäüí 100 ÷ñüíéá éóôïñßá, ÷ùñéóìÝíç óôá äýï. Ðñéí êáé ìåôÜ ôç ãÝííçóç ôïõ Ðéåñéêïý. Äåí åßíáé ôá ßäéá ÷ñüíéá. ÕðÜñ÷åé äéáöïñÜ. ÕðÜñ÷åé ï Ðéåñéêüò ìå ôçí Éóôïñßá ôïõ, íá èõìßæåé ó' áõôüí ôïí ôüðï, üôé õðÜñ÷åé êÜôé ôï îå÷ùñéóôü, ôï ôõ÷åñü, ôï åõëïãçìÝíï. ÕðÜñ÷ïõí åêëåêôÜ ìÝëç ôçò ÐéåñéêÞò êïéíùíßáò, ðïõ áêïëïýèçóáí ìå óõíÝðåéá áõôÞ ôç óõíýðáñîç áðü ôç ãÝííçóç ôçò ìÝ÷ñé óÞìåñá êáé ðéóôåýïõìå üôé åßíáé êé áõôïß Üíèñùðïé îå÷ùñéóôïß, ôõ÷åñïß êé åõëïãçìÝíïé. ¢íèñùðïé áðëïß ìá öùôåéíïß áóôÝñåò, Üíèñùðïé ëéôïß áëëÜ "öïñôùìÝíïé" ìå áîßåò êáé áãáèÜ. ÁãáèÜ øõ÷éêÜ, ðíåõìáôéêÜ, êïéíùíéêÜ, õëéêÜ. Áð' üëá ôá êáëÜ. Åßíáé ìéá îå÷ùñéóôÞ êáôçãïñßá áíèñþðùí ôçò êïéíùíßáò ìáò, ðïõ ôïõò èåùñïýìå ðñåóâåõôÝò ìáò êáé óõìâïëßæïõí ôçí áîßá ôïõ êïéíùíéêïý ìáò ðåñßãõñïõ. ¸íáò áðü ôïõò åêðñüóùðïõò áõôÞò ôçò êáôçãïñßáò ôùí áíèñþðùí åßíáé êáé ï Èåüäùñïò Êéæßñïãëïõ. ÐáôÝñáò, ößëïò, åñãÜôçò, ðïäïóöáéñéóôÞò, ðñïðïíçôÞò, áãùíéóôÞò, áñ÷çãüò, íïéêïêýñçò, áóôÝñáò, ìå ìéá ëÝîç áí èÝëåôå êáëýôåñá: ¢íèñùðïò… Äåí õðåñâÜëïõìå, ôï áíôßèåôï, êáé ëßãá ëÝìå. Ç ôéìçìÝíç ìåëáíüëåõêç öáíÝëá ìå ôï Íï 5 óôç ðëÜôç ôçò, äÝ÷ôçêå ìÝóá ôçò ãéá ìéá äåêáåôßá ôç öëïãåñÞ êáñäéÜ ôïõ. Ðñïôåßíïõìå üìùò ôá õðüëïéðá íá ô' áíáêáëýøïõìå óôç óýíôïìç êïõâÝíôá ìáò ìå ôïí ßäéï ôïí ðñùôáãùíéóôÞ. Áãáðçôïß ößëïé ôçò Éóôïñßáò ôïõ Ðéåñéêïý, ï Èåüäùñïò Êéæßñïãëïõ: ÓÖÉÐ: Áîéüôéìå êýñéå Èüäùñå Êéæßñïãëïõ, ðüôå ãåííÞèçêåò êáé ðïéá åßíáé ç ïéêïãåíåéáêÞ óïõ êáôÜóôáóç; È.Ê.: ÃåííÞèçêá óôéò 28 Éáíïõáñßïõ 1939. ÐáíôñåìÝíïò ìå ôç ¢ííá, ðáôÝñáò 2 ðáéäéþí êáé ðáððïýò 2 áãïñéþí, ðïõ áãáðïýí åêôüò áðü ìÝíá êáé ôï ðïäüóöáéñï. ÓÖÉÐ: Ðüôå îåêßíçóåò ôï ðïäüóöáéñï; È.Ê.: Ôï Ýôïò 1957. ÄåéëÜ âÞìáôá êáé ðñþôç ãíùñéìßá ôïõ ðïäïóöáßñïõ óôçí ïìÜäá ôïõ Í. Êåñáìéäßïõ Êáôåñßíçò. Ï áðüëõôïò åñáóéôå÷íéóìüò. ÓÖÉÐ: Óå ðïéá ïìÜäá ðñùôüðáéîåò; È.Ê.: Óôïí ÌÝãá ÁëÝîáíäñï Êáôåñßíçò êáé áìÝóùò ìåôÜ óôïí íåïúäñõèÝíôá Ðéåñéêü. ÓÖÉÐ: Ðùò Þôáí ïé ðñþôåò ìÝñåò, üôáí éäñýèçêå ï Ðéåñéêüò ôï 1961, óå ðïéá èÝóç Ýðáéæåò êáé ðïéï íïýìåñï öïñïýóåò óôç öáíÝëá óïõ; È.Ê.: Ðñùôüãíùñåò óôéãìÝò. '¼ëç ç ðüëç æïýóå, áíÝðíåå êáé áãùíéïýóå þóôå íá ðåôý÷åé ôï åã÷åßñçìá ôçò óõíÝíùóçò, ðñùôïðïñéáêü ãéá ôá äåäïìÝíá ôçò åðï÷Þò. ÌïíáäéêÝò åìðåéñßåò. ÁîÝ÷áóôåò óôéãìÝò. Îåêßíçóá åðéèåôéêüò ìå ôïí áñéèìü 11. Óýíôïìá ãýñéóá óôçí Üìõíá ìå ôïí áñéèìü 5, üðïõ êáé êáèéåñþèçêá. ÓÖÉÐ: Ïé ðéï äõíáôÝò áíáìíÞóåéò óïõ, áðü ôïí ôåëéêü ôïõ 1963 ìå áíôßðáëï ôïí Ïëõìðéáêü; È.Ê.: ÄõóêïëåõôÞêáìå ãéáôß ðñþôç öïñÜ ðáßæáìå âñÜäõ ìå ðñïâïëåßò. ¹ìáóôå üìùò üëïé ðåñÞöáíïé ãéá ôç óõììåôï÷Þ ìáò óôïí ôåëéêü ôïõ êõðÝëëïõ. ÐáñÜ ôï 3-0 ïé áíôßðáëïß ìáò, ìáò óõãêßíçóáí ðáñáäå÷üìåíïé ôç äýíáìÞ ìáò êáé ôï áãùíéóôéêü ìáò ðÜèïò.

ÓÖÉÐ: Ðüôå Ýðáéîåò ãéá ôåëåõôáßá öïñÜ óôïí Ðéåñéêü; È.Ê.: Ôçí ðåñßïäï 1970-71. ÓÖÉÐ: Óå ðïéåò ïìÜäåò Ýðáéîåò ìåôÜ ôïí Ðéåñéêü êáé ðüôå êñÝìáóåò ôá ðïäïóöáéñéêÜ óïõ ðáðïýôóéá; È.Ê.: Óôçí Á.Å. ËÜñéóáò ôéò ðåñéüäïõ 197174, üðïõ âÜëáìå ôéò âÜóåéò ãéá ôç äçìéïõñãßá ôçò ìåôÜ áðü ÷ñüíéá ðñùôáèëÞôñéáò ÅëëÜäïò. ¸ôóé ôåëåßùóá ôçí ðïäïóöáéñéêÞ ìïõ äéáäñïìÞ. ÓÖÉÐ: Ðüóåò óõììåôï÷Ýò êáé ðüóá ãêïë Ý÷åéò ìå ôïí Ðéåñéêü; È.Ê.: Ïé óõììåôï÷Ýò ìïõ ðëçóéÜæïõí ôéò 270. ÐÝôõ÷á 7 ãêïë, ìÜëéóôá ôá 3 áðü áõôÜ óå ìßá ïìÜäá, ôïí Åèíéêü Ðåéñáéþò. ÓÖÉÐ: Ðïéïí ðñïðïíçôÞ îå÷þñéóåò óôçí êáñéÝñá óïõ; È.Ê: Ôïí ÌðÝêé ÌðåñôáëÜõ ãéáôß Þôáí äßêáéïò êáé ìïíáäéêüò óôç äïõëåéÜ ôïõ. ÓÖÉÐ: Ðïéïí ðáßêôç ôïõ Ðéåñéêïý èåùñåßò éóÜîéü óïõ óôç èÝóç ðïõ Ýðáéæåò; È.Ê.: Ôïí ¢ñç Ôñáãáíü. ÌåãÜëï ôáëÝíôï. ¢äéêá äåí áãùíßóèçêå óôçí ÅèíéêÞ ÅëëÜäïò ôùí áíäñþí. ÓÖÉÐ: Óôéò 11 Áðñéëßïõ 1965 ï Ðéåñéêüò íßêçóå ôç Äüîá ìÝóá óôç ÄñÜìá ìå 1-0. Ôï ãêïë ôçò íßêçò ôï ðÝôõ÷å ï Öïõëßäçò ìå ðÝíáëôé, ôï ïðïßï êáôáëüãéóå ï Ãåñìáíüò äéáéôçôÞò ôïõ áãþíá ÌáíöÝéí, óôïí Öåëåêßäç. Ôé èõìÜóáé ÷áñáêôçñéóôéêÜ áðü ôï óõãêåêñéìÝíï ðáé÷íßäé; È.Ê.: ÖïâçèÞêáìå ãéá ôç óùìáôéêÞ ìáò áêåñáéüôçôá. Ðñïóðáèïýóáí íá ìáò ôñïìïêñáôÞóïõí ãéáôß ç Äüîá êéíäýíåõå âáèìïëïãéêÜ. Ìå ôç ëÞîç ôïõ áãþíá äå÷ôÞêáìå ôï êõíçãçôü 300 ðåñßðïõ öéëÜèëùí ôçò ÄñÜìáò. ×áñáêôçñéóôéêÜ ï ôüôå óôñáôåõìÝíïò óõìðáßêôçò ìáò ÃéÜííçò Öåëåêßäçò æÞôçóå âïÞèåéá áðü ôïõò óôñáôéþôåò öéëÜèëïõò ðïõ ðáñáêïëïõèïýóáí ôï áãþíá. Åãþ ãéá íá ãëéôþóù äéåßóäõóá áíÜìåóá óôïõò Áóôõíïìéêïýò. ÓÖÉÐ: ÊÜðïéï Üëëï ðáé÷íßäé ðïõ óïõ Ý÷åé ìåßíåé âáèéÜ ÷áñáãìÝíï óôç ìíÞìç óïõ; È.Ê.: Óôçí Êáôåñßíç óôïí áãþíá Ðéåñéêüò Ðáíáèçíáéêüò ôï 1965. Ï ÄéáéôçôÞò áêýñùóå ôÝóóåñá Ýãêõñá ãêïë, ðïõ ðåôý÷áìå óå âÜñïò ôùí öéëïîåíïõìÝíùí. Ôåëéêü 3-1. ÓÖÉÐ: Åêôüò áðü ðïäïóöáéñéóôÞò õðÞñîåò âïçèüò ðñïðïíçôÞ êáé ðñïðïíçôÞò óôïí Ðéåñéêü ìáò. Ðïéåò ðåñéüäïõò Þóïõí óôçí ïìÜäá ìå ôçí éäéüôçôá áõôÞ, ðïéá áðü áõôÝò ôéò ðåñéüäïõò îå÷ùñßæåéò ðéï ðïëý êáé ãéáôß; È.Ê.: ¸÷ù ôç ìïíáäéêÞ ÷áñÜ êáé ôéìÞ íá åßìáé ï ìáêñïâéüôåñïò ðñïðïíçôÞò ôïõ Ðéåñéêïý. Îåêßíçóá âïçèüò ôïõ ÌÜñêïâéôò ôï 1977. Ðñþôïò ðñïðïíçôÞò ðïëëÝò öïñÝò éäéáßôåñá ìåôÜ ôçí áðïìÜêñõíóç óõíáäÝëöùí. Îå÷þñéóá ôç óõíåñãáóßá ìïõ ìå ôïí Ìðïýôæáê ôï 1985, ãéáôß ðáñÜ ôïí õðïâéâáóìü óôç Â' åèíéêÞ, ï Ðéåñéêüò äå÷üôáí óõã÷áñçôÞñéá ãéá ôçí áãùíéóôéêÞ ôïõ áðüäïóç, áðü üëïõò. ÓÖÉÐ: Ôé óçìáßíåé óôç æùÞ óïõ ôï üíïìá Ðéåñéêüò; È.Ê.: ×ùñßò íá õðåñâÜëëù ï Ðéåñéêüò åßíáé ç ßäéá ìïõ ç æùÞ. Êáèüñéóå êáé äéáìüñöùóå ôçí ðñïóùðéêÞ ìïõ ðïñåßá. ÓêéáãñÜöçóå ôçí ôáõôüôçôÜ ìïõ. ÓÖÉÐ: Ïé åðï÷Ýò Ý÷ïõí áëëÜîåé óôï óýã÷ñïíï ðïäüóöáéñï. Ôé Ý÷åéò íá åõ÷çèåßò óôïí Ðéåñéêü ôïõ óÞìåñá êáé óôá íÝá ðáéäéÜ ðïõ áó÷ïëïýíôáé ìå ôï ðïäüóöáéñï; È.Ê.: Åßíáé âÝâáéï üôé ôï óçìåñéíü ðïäüóöáéñï äéáêñßíåôáé ãéá ôç óêïðéìüôçôÜ ôïõ, ðïõ èÝëåé ôïí ðïäïóöáéñéóôÞ íá áãùíßæåôáé óôï÷åýïíôáò ôï áðïôÝëåóìá. Ôßðïôå äåí èá ðåôý÷ïõí ôá íÝá ðáéäéÜ, áí äåí áãáðÞóïõí ðñþôá êáé ðÜíù áð' üëá ôç öáíÝëá. ÓÖÉÐ: Åõ÷áñéóôïýìå èåñìÜ ÓÕËËÏÃÏÓ ÖÉËÙÍ ÉÓÔÏÑÉÁÓ ÐÉÅÑÉÊÏÕ. È.Ê.: Óáò åõ÷áñéóôþ ðïëý êé åãþ. Óáò óõã÷áßñù ãéáôß ìå ôï ñïìáíôéóìü êáé ôçí áãÜðç óáò ãéá ôï Óýëëïãï, óõìâÜëëåôå óôï íá ìåßíåé æùíôáíÞ ç éóôïñßá êáé ç éäÝá ðïõ ëÝãåôáé ÐÉÅÑÉÊÏÓ.

FOOTBALL LEAGUE 2

×èåò åðÝóôñåøå ç ÁÅ Ðïíôßùí áðü ôçí ÌõôéëÞíç Ôñáõìáôßóèçêå ï ÅëåõèåñéÜäçò ÁñãÜ ÷èåò ôï áðüãåõìá åðÝóôñåøå ç áðïóôïëÞ ôçò ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñéíçò áðü ôç ÌõôéëÞíç êáé üðùò åßíáé ëïãéêü ïé ðáßêôåò äåí Ýêáíáí ðñïðüíçóç áöïý ôï áåñïðëÜíï ðåôïýóå ôçí þñá äéåîáãùãÞò ôïõ ðáé÷íéäéïý ìå ôçí ðñùôïðüñï ÊáëëïíÞ. ÊáèçìåñéíÜ õðÜñ÷åé ìüíï ìßá ðôÞóç áðü ôï íçóß êáé Ýôóé ç áðïóôïëÞ Ýìåéíå ìßá áêüìç ìÝñá óôç ÌõôéëÞíç êáé åðÝóôñåøå ÷èåò ôï áðüãåõìá. Ç ðïëý êáëç åìöÜíéóç ôùí ðáéêôùí ôçò ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò êáé ï ðïëýôéìïò âáèìüò ðïõ áðÝóðáóáí áðü ôçí ÊáëëïíÞ Ý÷åé óêïñðßóåé ôïí åíèïõóéáóìü óôéò ôÜîåéò ôçò ïìÜäáò ôçò ðüëçò ìáò ðïõ äåß÷íåé íá âñßóêåé ãåñÜ ðáôÞìáôá óôçí êáôçãïñßá. ÓÞìåñá ï Ãéþôçò Óôáìáôüðïõëïò Ýäùóå ñåðü óôïõò ðáßêôåò ðïõ áãùíßóôçêáí åíþ ïé õðüëïéðïé èá êÜíïõí êáíïíéêü ðñüãñáììá óôéò 11 ôï ðñùß. Óôï ðáé÷íßäé ìå ôçí ÊáëëïíÞ ôñáõìáôßóôçêå ï ÅëåõèåñéÜäçò êáé óÞìåñá èá öáíåß ôï ìÝãåèïò ôçò æçìßáò ôïõ ðáßêôç. Ç ÁÅ Ðïíôßùí õðïäÝ÷åôáé ôçí åñ÷üìåíç ÄåõôÝñá 28 Öåâñïõáñßïõ óôçí Êáôåñßíç ôïí Ì. Áëåîáíäñï ÇñÜêëåéáò Óåññþí ó’ Ýíá ðáé÷íßäé ðïõ ðñïóöÝñåôáé ãéá ôñßðïíôï ìå ôçí ïìÜäá ôçò ðüëçò ìáò íá Ý÷åé ðáñïõóéÜóåé ðïëý êáëÞ

åéêüíá óôï ðñùôÜèëçìá ôéò ôåëåõôáßåò áãùíéóôéêÝò êáé íá äåß÷íåé ìéá åíôåëþò äéáöïñåôéêü-

¸íôáóç, îýëï êáé éóïðáëßá ëüãù... fair play! ÐÁÍÁÉÔÙËÉÊÏÓ - ÐÁÓ ÃÉÁÍÍÉÍÁ 1-1

×ùñßò íéêçôÞ Ýëçîå ôï ìåãÜëï íôÝñìðé ôçò 23çò áãùíéóôéêÞò óôï Áãñßíéï, üðïõ Ðáíáéôùëéêüò êáé ÐÁÓ ÃéÜíéíá áíáäåß÷èçêáí éóüðáëïé ìå 1-1. Ôï ðáé÷íßäé… óôï ðëáßóéï ôùí çìåñþí åß÷å áñêåôÞ Ýíôáóç ðñéí ôï îåêßíçìá ôïõ, êáèþò ïðáäïß ôïõ ÐÁÓ ÃéÜííéíá åéóÞëèáí óôéò êåñêßäåò êáé ìáæß ìå ôïõò ößëïõò ôùí ãçðåäïý÷ùí âñÝèçêáí óôïí áãùíéóôéêü ÷þñï üðïõ… Ýãéíå ôï Ýëá íá äåéò. Óôéò óõìðëïêÝò ìðÞêáí êáé ïé äõíÜìåéò ôùí ÌÁÔ, êÜíïíôáò ìÜëéóôá êáé ÷ñÞóç ÷çìéêþí ðñïêåéìÝíïõ íá äéáëýóïõí ôï ðëÞèïò, êÜôé ðïõ áíÜãêáóå ôïõò ðïäïóöáéñéóôÝò ôùí äýï ïìÜäùí íá öýãïõí ãéá ôá áðïäõôÞñéá, ëüãù ôçò áðïðíéêôéêÞò áôìüóöáéñáò ðïõ åðéêñáôïýóå. ÌåôÜ áðü üëá áõôÜ ôá… ùñáßá, ôï ðáé÷íßäé îåêßíçóå, ìå ôïõò ãçðåäïý÷ïõò íá áíáëáìâÜíïõí ôá çíßá ôïõ ìáôò, Ý÷ïíôáò êáé óôï ðëåõñü ôïõò ôç óõìðáñÜóôáóç ôïõ êüóìïõ. Óôï 22’ ï Âïýêïâéôò Ýâãáëå óôïí ÐáððÜ, ï ïðïßïò ðñüëáâå ôçí Ýîïäï ôïõ Êçðïõñïý êáé «Ýãñáøå» ôï 1-0.

ôåñç óõìðåñéöïñÜ éó÷õñïðïéþíôáò ôç èåóç ôçò óôçí êáôçãïñßá.

Áõôü Þôáí êáé ôï óêïñ ôïõ ðñþôïõ ìÝñïõò, ìå ôïí Ðáíáéôùëéêü íá ìðáßíåé êáé ðÜëé äõíáôÜ óôçí åðáíÜëçøç, ÷Üíïíôáò óçìáíôéêÞ åõêáéñßá ìå ôïí ÅíôæåíãêïõÝëå óôï 51’. "Fair play" åßðáôå; Óôï 74’ (êáé åíþ ï ÐÁÓ áãùíéæüôáí ìå äÝêá ðáßêôåò ëüãù ôçò áðïâïëÞò ìå äåýôåñç êßôñéíç ôïõ ÐÜíôïõ) Ýãéíå ôï 1-1 óå ìéá öÜóç ðïõ èá óõæçôçèåß áñêåôÜ. Ï ÍôÜóéïò ãýñéóå ôç ìðÜëá óôçí Üìõíá ôïõ Ðáíáéôùëéêïý ðáßæïíôáò ôï «fair play», ïé áìõíôéêïß ôùí ãçðåäïý÷ùí óôáìÜôçóáí, üìùò ï ÖïõñôÜäï… êõíÞãçóå êáé ðÞñå ôç ìðÜëá êáé åêôÝëåóå ôïí ÔæåíÜìï, ðñïêáëþíôáò ôéò äéáìáñôõñßåò ôùí ðáéêôþí ôùí «êáíáñéíéþí». ÊÜðïõ åêåß ç áíáìÝôñçóç äéåêüðç ãéá ðÝíôå ëåðôÜ, ç óýññáîç óôïí áãùíéóôéêü ÷þñï äåí áðïöåý÷èçêå êáé ï ÖïõñôÜäï ðïõ áðï÷þñçóå óôï 84´ëüãù ôñáõìáôéóìïý «Ýöáãå» Ýíá ìðïõêÜëé óôï êåöÜëé (!) ðïõ ðñïêÜëåóå íÝá äéáêïðÞ. ÌÝ÷ñé ôï ôÝëïò ïé ãçðåäïý÷ïé áí êáé ðßåóáí ãéá ôï äåýôåñï ãêïë äåí ìðüñåóáí íá áëëÜîïõí ôï áðïôÝëåóìá êáé ðÞñáí ôåëéêÜ ìéá éóïðáëßá ðïõ ìÜëëïí ôïõò áäéêåß âÜóåé ôçò åéêüíáò ôïõ ðáé÷íéäéïý…


8 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÔÑÉÔÇ 22 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2011

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÊÜëåóìá ôïõ ÐÁÌÅ ãéá óõììåôï÷Þ ôùí åñãáæïìÝíùí óôçí áõñéáíÞ áðåñãßá

Ê

Üëåóìá ãéá ìáæéêÞ óõììåôï÷Þ ôùí åñãáæïìÝíùí óôçí áõñéáíÞ áðåñãßá áðåýèõíáí ôá ìÝëç ôçò Ãñáììáôåßáò ÐÁÌÅ Ðéåñßáò ÓôÝëéïò Êëéãêüðïõëïò êáé Ãéþñãïò Ôüëéïò, êáôÜ ôç äéÜñêåéá óõíÝíôåõîçò ôýðïõ ðïõ ðáñá÷þñçóáí ÷èåò ôï áðüãåõìá. «Óôçí ïñãÜíùóç êé áíôåðßèåóç ôçò ôÜîçò ìáò Ýëá êé åóý, ðïõ Ýùò ôþñá äåí Ý÷åéò áðåñãÞóåé. ÐñÝðåé íá ôï êÜíåéò ôþñá ãéá íá äåßîïõìå, üôé äåí áíå÷üìáóôå êáé áðïäïêéìÜæïõìå üóá Ýãéíáí óå âÜñïò ìáò, üôé äå íïìéìïðïéïýìå ôç âÜñâáñç áíôéëáúêÞ ðïëéôéêÞ, äå óêýâïõìå ôï êåöÜëé êáé üôé äõíáìþíïõìå ôçí áíôßóôáóÞ ìáò óôá ÷åéñüôåñá ðïõ öÝñíïõí. ÐñÝðåé êé åóý íá óõìâÜëëåéò, þóôå ç áðåñãéáêÞ êéíçôïðïßçóç íá ôïõò ôáñáêïõíÞóåé. Íá äåßîïõìå ôç äýíáìÞ ìáò óå êõâÝñíçóç, ìåãáëïåñãïäüôåò, ÅÅ, ÄÍÔ. Íá îåèáññÝøïõí ïé öïâéóìÝíïé. ¼÷é Üëëåò èõóßåò ãéá ôá êÝñäç ôçò ðëïõôïêñáôßáò. ¼÷é óôá áíôåñãáôéêÜ ôåëåóßãñáöá êáé óôç äéáñêÞ ëéôüôçôá», áíÝöåñå ï ê. Êëéãêüðïõëïò. Ç åñãáôéêÞ ôÜîç, óçìåßùóå ï ê. Ôüëéïò, äÝ÷åôáé ðüëåìï êáé ðñÝðåé íá áðáíôÞóåé. «Áðü áõôÞ ôçí áðåñãßá êáé ôïõò åðüìåíïõò áãþíåò ìðïñåß êáé ðñÝðåé íá çôôçèïýí ïé Üñðáãåò ôïõ êïéíùíéêïý ðëïýôïõ ðïõ ðáñÜãïõìå, âéïìÞ÷áíïé, ôñáðåæßôåò, åöïðëéóôÝò, ìå ôá êüììáôá êáé ôá óôçñßãìáôÜ ôïõò óôï óõíäéêáëéóôéêü êßíçìá, ðïõ ôïõò õðçñåôïýí. ¸÷ïõìå ôç äýíáìç íá ïñèþóïõìå Ýíá áäéáðÝñáóôï ôåß÷ïò, íá áðïêñïýóïõìå ôá ÷åéñüôåñá ðïõ Ýñ÷ïíôáé, öôÜíåé íá ïñãáíþóïõìå ôéò äõíÜìåéò ìáò óå êÜèå ÷þñï äïõëåéÜò, óå êÜèå êëÜäï. Ìå ôï ÐÁÌÅ ìðñïóôÜ ìðïñïýìå íá áíáôñÝøïõìå ôá áíôéëáúêÜ ìÝôñá êáé ôéò ðïëéôéêÝò êáé íá áíïßîïõìå ôï äñüìï ãéá Üëëç ðïëéôéêÞ, Üëëï äñüìï áíÜðôõîçò, ðïõ íá õðçñåôåß ôéò áíÜãêåò ôïõ ëáïý. Êáìßá óõíáßíåóç, êáìßá õðïôáãÞ. Áðåéèáñ÷ßá êáé áíõðáêïÞ óôçí áíôåñãáôéêÞ, áíôéëáúêÞ ëáßëáðá. Åíéáßïò áãþíáò ðáíôïý. ÏñãÜíùóç, áëëçëåããýç. Ìüíï Ýôóé ìðïñïýìå íá áíôéìåôùðßóïõìå ôçí ôñïìïêñáôßá êáé ôç âáñâáñüôçôá ôïõ êåöáëáßïõ, ôçò êõâÝñíçóçò êáé ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò. Ç åðé÷åßñçóç áöáßìáîçò ôïõ ëáïý ìå íÝá ÷åéñüôåñá ìÝôñá èá óõíå÷éóôåß ìå áìåßùôç Ýíôáóç. Ïé åêâéáóìïß óå âÜñïò ôùí åñãáæïìÝíùí äåí ðñüêåéôáé íá óôáìáôÞóïõí. Äå äå÷üìáóôå íá ðëçñþóïõìå ôçí êñßóç, ôá åëëåßììáôá êáé ôï ÷ñÝïò ôïõò. Íá ðëçñþóïõí áõôïß ðïõ ôá äçìéïýñãçóáí. Ç ðëïõôïêñáôßá êáé ôá êüììáôÜ ôçò, ÐÁÓÏÊ êáé ÍÄ. Ìçí ðáñáóýñåóáé áðü ôá øÝìáôÜ ôïõò, üôé áðü ôçí åðéìÞêõíóç ôïõ ÷ñÝïõò, ôçí åðáíáäéáðñáãìÜôåõóç Þ ôá ïìüëïãá èá Ý÷åéò üöåëïò. ÙöåëçìÝíïé èá åßíáé ðÜëé ïé ôñáðåæßôåò, ïé êåöáëáéïêñÜôåò. Óå óÝíá èá Ýñèåé ðÜëé ï ëïãáñéáóìüò ìå ðéï âáñéÝò áëõóßäåò», åßðå ï ê. Ôüëéïò «ÊÁÌÉÁ ÁÍÏ×Ç ÓÔÁ ØÅÌÁÔÁ ÔÏÕÓ» Åðßóçò, ï ê. Êëéãêüðïõëïò áíáöÝñèçêå óôéò åðé÷åéñçóéáêÝò óõìâÜóåéò ëÝãïíôáò ðùò ìå ôï íüìï áõôü èÝëïõí íá ìåéùèïýí äñáóôéêÜ ïé ìéóèïß óå üëï ôïí éäéùôéêü ôïìÝá. ÈÝëïõí íá êáôáñãÞóïõí ôéò êëáäéêÝò ÓõëëïãéêÝò ÓõìâÜóåéò. Íá åðéâÜëëïõí áôïìéêÝò óõìâÜóåéò. Íá äïõëåýïõìå ÷ùñßò ùñÜñéá, ìå åëáóôéêÝò åñãáóéáêÝò ó÷Ýóåéò. Íá êáôáñãÞóïõí ôçí ÊõñéáêÞ áñãßá. «ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÁÐÁÍÔÇÓÏÕÌÅ» «ÊÜôù ôá ÷Ýñéá áðü ôéò ÓõëëïãéêÝò ÓõìâÜóåéò Åñãáóßáò. Êáìßá äéáðñáãìÜôåõóç ãéá ìåéþóåéò ìéóèþí êáé åðéäïìÜôùí! Ôþñá áõîÞóåéò óå ìéóèïýò ðïõ íá éêáíïðïéïýí ôéò ëáúêÝò áíÜãêåò. Ç áíôéáóöáëéóôéêÞ åðßèåóç óõíå÷ßæåôáé. Ìåéþíïíôáé ðáñáðÝñá ïé óõíôÜîåéò. Ïé åðéêïõñéêÝò èá ìåéùèïýí ôïõëÜ÷éóôïí 20%. Êüâïíôáé ïé ìéóÝò áíáðçñéêÝò. Ç 13ç êáé ç 14ç óýíôáîç êáôáñãïýíôáé ïñéóôéêÜ. Ïé ìéóïß åñãáæüìåíïé ðïõ áíÞêïõí óôá ÂáñÝá êé ÁíèõãéåéíÜ ÅðáããÝëìáôá ðåôÜãïíôáé Ýîù. Ìå áõôü ôïí ôñüðï ôá üñéá óõíôáîéïäüôçóçò áõîÜíïíôáé 5 – 7 ÷ñüíéá. Ïé óõíôÜîåéò èá ìåéùèïýí ôïõëÜ÷éóôïí 20%. ÙöåëçìÝíç èá åßíáé ç åñãïäïóßá. Íá êáôáñãçèïýí ôþñá üëïé ïé áíôéáóöáëéóôéêïß íüìïé. Êáôþôåñç óýíôáîç 1.120 åõñþ. ¼ñéï óõíôáîéïäüôçóçò 60 ãéá ôïõò Üíôñåò, 55 ãéá ôéò ãõíáßêåò. Ïé Üíåñãïé åßíáé ðÜíù áðü Ýíá åêáôïììýñéï. Ï áñéèìüò ôïõò åßíáé âÝâáéï üôé èá åêôéíá÷èåß óå íÝá ýøç. Ç êõâÝñíçóç ó÷åäéÜæåé íá ìåéþóåé êé Üëëï ôï åðßäïìá áíåñãßáò. Ç óõíôñéðôéêÞ ðëåéïøçößá äåí Ý÷åé éáôñïöáñìáêåõôéêÞ ðåñßèáëøç. ÖôÜíåé ðéá! ÏõóéáóôéêÝò áõîÞóåéò ôþñá óôï åðßäïìá áíåñãßáò, éáôñïöáñìáêåõôéêÞ ðåñßèáëøç ãéá üëïõò ÷ùñßò üñïõò êáé ðñïûðïèÝóåéò. Ìå ôéò éäéùôéêïðïéÞóåéò ôïõ ÏÓÅ êáé ôùí áóôéêþí êáé õðåñáóôéêþí óõãêïéíùíéþí öÝñíïõí íÝåò áõîÞóåéò – öùôéÜ óôá åéóéôÞñéá. ÊáôáñãÞóåéò äñïìïëïãßùí, ôùí ìåéùìÝíùí êáé «åëåõèÝñáò» åéóéôçñßùí ãéá åéäéêÝò êáôçãïñßåò Þ åõðáèåßò ïìÜäåò ôïõ ëáïý. Ìå ôï ðïëõíïìïó÷Ýäéï ãéá ôçí Õãåßá äßíïõí ôåëåéùôéêü ÷ôýðçìá óå ü,ôé Ý÷åé áðïìåßíåé áðü ôç äùñåÜí éáôñïöáñìáêåõôéêÞ ðåñßèáëøç, ðñïò üöåëïò ôùí åìðüñùí ôçò Õãåßáò. Ãéá ôïõò áíÝñãïõò, ôïõò ÷áìçëüìéóèïõò êáé óõíôáîéïý÷ïõò, ãéá ôá Üôïìá ìå åéäéêÝò áíÜãêåò, ãéá ôçí åñãáôéêÞ – ëáúêÞ ïéêïãÝíåéá ç êáôÜóôáóç èá åßíáé äñáìáôéêÞ. Ç êõâÝñíçóç, ïé ìåãáëÝìðïñïé – ðïëõêáôáóôÞìáôá åðé÷åéñïýí íá áðåëåõèåñþóïõí ôï ùñÜñéï, íá êáôáñãÞóïõí ôçí ÊõñéáêÜôéêç áñãßá, óêëáâþíïíôáò ôïõò åìðïñïûðáëëÞëïõò, áöïý ïé ÷þñïé äïõëåéÜò ìåôáôñÝðïíôáé Ýôóé óå ìåóáéùíéêÜ êÜôåñãá, áöïý èá åñãÜæïíôáé üóï êáé üðïôå ôï åðéèõìåß ç ìåãáëïåñãïäïóßá. Ôï ìÝôñï áõôü èá ëåéôïõñãÞóåé êáé óáí ðéëüôïò ãéá üëïõò ôïõò êëÜäïõò. Ôï ùñÜñéï, äçëáäÞ, íá åßíáé ëÜóôé÷ï óôá ÷Ýñéá ôùí êáðéôáëéóôþí. Èá áðïôåëÝóåé åðßóçò Ýíá áêüìç üðëï óôá ÷Ýñéá ôùí ìïíïðùëßùí ãéá íá ìðïñÝóïõí íá áöáíßóïõí ôïõò ìéêñïåðáããåëìáôßåò ôïõ êëÜäïõ. Áðáéôïýìå êáíÝíáò åñãáôïûðÜëëçëïò áíáóöÜëéóôïò. ÊáíÝíáò åñãáôïûðÜëëçëïò íá ìçí ðëçñþíåôáé êÜôù áðü ôéò óõëëïãéêÝò óõìâÜóåéò êáé üóá Üëëá ðñïâëÝðïõí. ÊáìéÜ ïéêïãÝíåéá Üíåñãïõ ÷ùñßò ôá áðáñáßôçôá. ÊáíÝíáò áíïñãÜíùôïò», áíÝöåñå ï ê. Ôüëéïò áíáöåñüìåíïò óôç óçìåñéíÞ êáôÜóôáóç ðïõ åðéêñáôåß óå åñãáóéáêü åðßðåäï. Ãéá íá õðÜñîåé áðïôåëåóìáôéêÞ Üìõíá, ôüíéóå ï ê. Êëéãêüðïõëïò, êáé íá åîáóöáëéóôåß ó÷Ýäéï íéêçöüñáò áíôåðßèåóçò áðü ôçí åñãáôéêÞ ôÜîç êáé ôá Üëëá ëáúêÜ óôñþìáôá ôçò ÷þñáò ìáò, ÷ñåéÜæåôáé éó÷õñÞ ïñãÜíùóç êé åíéáßï ìÝôùðï áðÝíáíôé óôá ìïíïðþëéá, óôéò êõâåñíÞóåéò ôïõò, óôïí åñãïäïôéêü êáé êõâåñíçôéêü óõíäéêáëéóìü. «Ãéá Ýíá ôÝôïéï êßíçìá áãùíßæåôáé ôï ÐÁÌÅ. Ïé ðëåéïøçößåò ôçò ÃÓÅÅ êáé ôçò ÁÄÅÄÕ ïýôå èÝëïõí, ïýôå ìðïñïýí íá õðçñåôÞóïõí áõôüí ôïí áãþíá. Åßíáé áðÝíáíôé. ¹ôáí êáé åßíáé óôñáôåõìÝíïé óôï ÐÁÓÏÊ êáé ôç ÍÄ. Áðïôåëïýí ìéá ïñãáíùìÝíç ãñáöåéïêñáôßá ìå óôåíïýò äåóìïýò ìå ôçí åñãïäïóßá êáé ôï êñÜôïò. ÅêöñÜæïõí ôçí åñãáôéêÞ áñéóôïêñáôßá ðïõ Ý÷åé óõìöÝñïíôá êáé óêïðü íá óõíôçñåß ôçí Üèëéá êáôÜóôáóç ðïõ åðéêñáôåß óôï óõíäéêáëéóôéêü êßíçìÜ ìáò. Ç áðüöáóç ãéá ðñïêÞñõîç áðåñãßáò óôéò 23 ÖëåâÜñç ðÜñèçêå êÜôù áðü ôçí ðßåóç ðïõ Üóêçóáí ïé äõíÜìåéò ôïõ ÐÁÌÅ. Ç ðëåéïøçößá ôçò ÃÓÅÅ êáé ôçò ÁÄÅÄÕ ïýôå èÝëåé, ïýôå ðñüêåéôáé íá ðáëÝøåé ãéá ôçí åðéôõ÷ßá ôçò. Ôï áðïôÝëåóìá èá êñéèåß áðü ôç óõóðåßñùóç ðïõ èá ðåôý÷ïõí êáé ôç ìÜ÷ç ðïõ èá äþóïõí ïé Ïìïóðïíäßåò, ôá ÓõíäéêÜôá, ôá ÐñùôïâÜèìéá êáé ïé Üëëåò ïñãáíþóåéò óå êÜèå ôüðï äïõëåéÜò. Äßíïõìå ôç ìÜ÷ç áðïöáóéóôéêÜ, ïñãáíùìÝíá, ìå ÓõíäéêÜôá áðáëëáãìÝíá áðü ôïõò åãêÜèåôïõò ôùí åñãïäïôþí êáé ôçò êõâÝñíçóçò. Ôþñá íá ðÜñïõìå óôá ÷Ýñéá ìáò ôçí åõèýíç ôïõ áãþíá, ôçò ïñãÜíùóÞò ôïõ, ôçò êëéìÜêùóÞò ôïõ. ÁðåñãéáêÝò åðéôñïðÝò ðáíôïý, óå êÜèå ÷þñï äïõëåéÜò». Ç ÁÐÅÑÃÉÁ ÔÇÓ ÔÅÔÁÑÔÇÓ Ôá ìÝëç ôïõ ÐÁÌÅ Ðéåñßáò áíÝöåñáí ðùò ç Áðåñãßá óôéò 23 ÖëåâÜñç ðñÝðåé íá ãßíåé Ýíá ìåãÜëï âÞìá ðñïò ôá åìðñüò. «Ìðïñïýìå íá åðéâÜëëïõìå ôï äßêéï ìáò. Äåí ìðïñïýìå íá ðçãáßíïõìå ìáæß ìå ôéò äõíÜìåéò ðïõ ðáæáñåýïõí ôé èá ÷Üóïõìå. Ôï ìÝëëïí ìáò, ôï ìÝëëïí ôùí ðáéäéþí ìáò äåí ìðïñåß íá êáèïñßæåôáé áðü ôç èÝëçóç ôùí åêìåôáëëåõôþí ìáò. Áðåãêëùâéóìüò ôþñá áðü ôá êüììáôá ôçò ðëïõôïêñáôßáò ÐÁÓÏÊ êáé ÍÄ êáé ôïõò äïñõöüñïõò ôïõò. ÓôáèåñÜ, áìåôáêßíçôá íá åíþóïõìå ôéò äõíÜìåéò ìáò ï ðëïýôïò ðïõ ðáñÜãïõìå íá ãßíåé êôÞìá ôçò åñãáôéêÞò ôÜîçò, üëùí ôùí åñãáæïìÝíùí. ÊáíÝíáò óõìâéâáóìüò, êáìéÜ áíï÷Þ óôçí áíôåñãáôéêÞ ðïëéôéêÞ. ÊáìéÜ õðïôáãÞ óôï ìïíüäñïìï ôçò âáñâáñüôçôáò. Ìå ôï Ðáíåñãáôéêü Áãùíéóôéêü ÌÝôùðï (ÐÁÌÅ), ôçí ÐáíåëëáäéêÞ ÁíôéìïíïðùëéáêÞ Óõóðåßñùóç ÅÂÅ (ÐÁÓÅÂÅ), ôçí ÐáíáãñïôéêÞ ÁãùíéóôéêÞ Óõóðåßñùóç (ÐÁÓÕ), ôï ÌÝôùðï Áãþíá Óðïõäáóôþí (ÌÁÓ), ôçí Ïìïóðïíäßá Ãõíáéêþí ÅëëÜäáò (ÏÃÅ) íá áíïßîåé ï äñüìïò ãéá ìéá êïéíùíßá áðáëëáãìÝíç áðü ìïíïðþëéá, ìå ôá ìÝóá ðáñáãùãÞò íá åßíáé ëáúêÞ ðåñéïõóßá. Åìåßò, ïé åñãáæüìåíïé, åßìáóôå ç äýíáìç ðïõ èá óáñþóåé êáé êõâåñíÞóåéò êáé óõìöÝñïíôá êáé èá åðéâÜëëïõìå ôç äéêÞ ìáò ëáúêÞ åîïõóßá. Ìüíï Ýôóé èá åîáóöáëéóôåß ðëÞñçò, óôáèåñÞ åñãáóßá ãéá üëïõò, èá éêáíïðïéïýíôáé ïé óýã÷ñïíåò ëáúêÝò áíÜãêåò, ÷ùñßò áöåíôéêÜ êáé åêìåôÜëëåõóç. ×ùñßò åìÜò ãñáíÜæé äå ãõñíÜ», åßðáí.

ÐÉÅÑÉÁ ÁÍÔÉÄÑÙÍÔÁÓ ÓÔÏ ÖÏÑÏËÏÃÉÊÏ ÍÏÌÏÓ×ÅÄÉÏ ÊÁÉ ÔÏ ÁÄÉÅÎÏÄÏ ÐÏÕ ÂÑÉÓÊÏÍÔÁÉ ÏÉ ÅÌÐÏÑÏÉ

ÊëåéóôÜ áýñéï ôá êáôáóôÞìáôá óå üëç ôç ÷þñá ÓÕÌÌÅÔÅ×ÅÉ ÊÁÉ Ï ÅÌÐÏÑÉÊÏÓ ÓÕËËÏÃÏÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÊëåéóôÜ èá åßíáé áýñéï ôá åìðïñéêÜ êáôáóôÞìáôá óå üëç ôçí åðéêñÜôåéá, óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò êáé ôçò Êáôåñßíçò, ìåôÜ áðü áðüöáóç ôçò ÅèíéêÞò Óõíïìïóðïíäßáò Åëëçíéêïý Åìðïñßïõ ôçí ïðïßá åöáñìüæåé êáé ï Åìðïñéêüò Óýëëïãïò Êáôåñßíçò ýóôåñá áðü ôï äéïéêçôéêü óõìâïýëéï ðïõ óõãêáëÝóôçêå ôçí ÐáñáóêåõÞ 18 Öåâñïõáñßïõ. Ãéá êéíçôïðïéÞóåéò êáé êëåßóéìï ôùí êáôáóôçìÜôùí ôçí ÔåôÜñôç 23 Öåâñïõáñßïõ, Ý÷åé êõêëïöïñÞóåé áößóá, åíþ èá âãåé êáé áõôïêßíçôï ðïõ èá ìåôáäßäåé ôï ìÞíõìá ôçò êéíçôïðïßçóçò, êáëþíôáò ôïõò êáôáóôçìáôÜñ÷åò. Ðñüêåéôáé ãéá ìïñöÞ êéíçôïðïßçóçò ðïõ äåí åß÷å óçìåéùèåß ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá óôçí Ðéåñßá, åíäåéêôéêÞ ôçò äýóêïëçò êáôÜóôáóçò óôçí ïðïßá âñßóêåôáé ï åìðïñéêüò êüóìïò ôçò ðüëçò êáé âåâáßùò ôçò ÷þñáò ãåíéêüôåñá. Ãéá ôï èÝìá, ôïðïèåôÞèçêå äçìüóéá êáé ï ðñüåäñïò ôïõ Åìðïñéêïý Óõëëüãïõ Êáôåñßíçò, êáëþíôáò ôïõò óõíáäÝëöïõò ôïõ óå ìáæéêÞ óõììåôï÷Þ. Ï ÊÙÓÔÁÓ ÑÅ×ÁÓ «Åßíáé ìéá êßíçóç äéáìáñôõñßáò, óôçí ïðïßá êáëïýìå ôïõò êáôáóôçìáôÜñ÷åò üëçò ôçò ðüëçò íá êëåßóïõí ôá êáôáóôÞìáôÜ ôïõò ôçí ÔåôÜñôç. Ôï åìðüñéï áíôéìåôùðßæåé ðñáãìáôéêÜ ðïëëÜ ðñïâëÞìáôá ôá ïðïßá åäþ êáé åíÜìéóç ÷ñüíï Ý÷ïõí ãéãáíôùèåß. Ïé åðé÷åéñÞóåéò âñßóêïíôáé óå áäéÝîïäï íá áíôåðåîÝëèïõí óôéò õðï÷ñåþóåéò ôïõò, ðïëëÝò áðü áõôÝò äåí ìðïñïýí íá áíôáðïêñéèïýí ïýôå óôéò õðï÷ñåþóåéò ôçò ïéêïãÝíåéÜò ôïõò. Åßíáé ìéá ðïëý äýóêïëç óõãêõñßá, ãéá áõôü êáé ï Åìðïñéêüò Óýëëïãïò áíáëáìâÜíåé ôéò åõèýíåò ôïõ. Èá ðñÝðåé ëïéðüí êáé üëïé åìåßò, Ýíáò Ýíáò íá áíáëÜâïõìå ôéò åõèýíåò ìáò êáé íá óõììåôÝ÷ïõìå óôéò êéíçôïðïéÞóåéò, ôç óôéãìÞ ðïõ øçößóôçêå áõôü ôï öïñïëïãéêü íïìïó÷Ýäéï. Ðïëý ìðïñåß íá ìçí ãíùñßæïõí, áëëÜ ðåñéÝ÷åé áðáñÜäåêôá Üñèñá. ÐñïóùðïêñÜôçóç áðü ôï ðñþôï åõñþ, áðåëåõèÝñùóç ôùí áäåéþí ôùí ðëáíüäéùí ðùëçôþí, ôéò ïðïßåò èá ìðïñïýí íá ðñïìçèåýïíôáé áêüìá êáé áëëïäáðïß ðïõ äåí Ý÷ïõí Üäåéá ðáñáìïíÞò. Ãéá áõôü êáëïýìå ôïõò óõíáäÝëöïõò åìðüñïõò íá óõììåôÝ÷ïõí óôçí êéíçôïðïßçóç ôçò ÔåôÜñôçò». Ç ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ÔÏÕ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ Ç åðéâßùóç ôçò ìéêñïìåóáßáò åëëçíéêÞò åìðïñéêÞò åðé÷åßñçóçò åßíáé ðïëý óïâáñÞ õðüèåóç ãéá íá ôçí ðåñéïñßóïõìå óå óõíäéêáëéóôéêÜ, êïììáôéêÜ êáé ðñïóùðéêÜ üñéá.

Êáôåñßíçò åêöñÜæïíôáò ôçí áãùíßá ôïõ åìðïñéêïý êüóìïõ áðïöÜóéóå ôçí ïñãÜíùóç ôñéÞìåñùí êéíçôïðïéÞóåùí (21-23 Öåâñïõáñßïõ) ìå áðïêïñýöùìá ôï êëåßóéìï üëùí ôùí åìðïñéêþí êáôáóôçìÜôùí ðáíåëëáäéêÜ ôçí 23ç Öåâñïõáñßïõ, çìÝñá ÔåôÜñôç. ÁãáðçôÝ óõíÜäåëöå, Óå êáëïýìå íá åíþóåéò ôç öùíÞ óïõ ìå ôéò öùíÝò ÷éëéÜäùí óõíáäÝëöùí óå ïëüêëçñç ôç ÷þñá êáé íá ðåéò : •Ï×É Üëëá ëïõêÝôá óôá ìáãáæéÜ. •Ï×É óôï öïñïëïãéêü åêâéáóìü êáé ôçí ïéêïíïìéêÞ âßá. •Ï×É óå Üëëåò áõîÞóåéò Üìåóùí êáé Ýììåóùí öüñùí. •Ï×É óôçí Üëùóç ôçò åëëçíéêÞò áãïñÜò áðü ôïõò ðïëõåèíéêïýò ïìßëïõò. •Ï×É óôçí áíåîÝëåãêôç ëåéôïõñãßá åìðïñéêþí õðåñ÷þñùí. •Ï×É óôçí áðåëåõèÝñùóç ôïõ õðáßèñéïõ åìðïñßïõ. •Ï×É óôç öïñïäéáöõãÞ ôïõ ðáñåìðïñßïõ. •Ï×É óôçí ìåôáôñïðÞ ôùí åìðïñéêþí äñüìùí ôùí ðüëåùí óå «íåêñïôáöåßá» ôïõ ìéêñïìåóáßïõ åëëçíéêïý åìðïñßïõ. •Ï×É óôçí ðëÞñç áðåëåõèÝñùóç ôïõ ùñáñßïõ êáé ôçí êáôÜñãçóç ôçò ÊõñéáêÜôéêçò áñãßáò. •Ï×É óôïí óôÝãíùìá ôçò áãïñÜò áðü ôéò åëëçíéêÝò ôñÜðåæåò.

ÃÉÁÔÉ ÊËÅÉÍÏÕÌÅ; Ç ïéêïíïìéêÞ êñßóç ðïõ âéþíåé ç ðáôñßäá ìáò ôïí ôåëåõôáßï åíÜìéóç ÷ñüíï óõíéóôÜ ìßá áðü ôéò ìåãáëýôåñåò ðñïêëÞóåéò ðïõ Ý÷ïõìå íá áíôéìåôùðßóïõìå ùò ¸ëëçíåò ðïëßôåò óå üëç ôçí ðåñßïäï ôçò Ìåôáðïëßôåõóçò. Ç ðñïóöõãÞ óôïí Ìç÷áíéóìü ÓôÞñéîçò («Ìíçìüíéï») ðáñüôé ðñïâëÞèçêå áðü ðïëëïýò ùò ìÝãéóôç åèíéêÞ áíÜãêç, óôçí ðñáãìáôéêüôçôá Ý÷åé áíïßîåé Ýíáí êýêëï ýöåóçò, ï ïðïßïò ìå ôéò ôñÝ÷ïõóåò êõâåñíçôéêÝò åðéëïãÝò äéåõñýíåôáé äéáñêþò, Ý÷ïíôáò ðáñáóýñåé åðé÷åéñçìáôßåò êáé êáôáíáëùôÝò óå ìßá ðñùôïöáíÞ äõóðñáãßá. Ç áðþëåéá ôçò äõíáôüôçôáò áðü ôçí ÊõâÝñíçóç íá áóêÞóåé áõôüíïìç ïéêïíïìéêÞ ðïëéôéêÞ ôçí êáèéóôÜ äÝóìéá ôùí õðåñâïëéêþí, åíßïôå, áðáéôÞóåùí ôçò Ôñüéêáò êáé äéáìïñöþíåé Ýíá êëßìá üðïõ êáé ç áðëÞ äéáöùíßá åíüò Õðïõñãïý ëïãßæåôáé ùò «áðáñÜäåêôç» õðïíüìåõóç ôçò åèíéêÞò ðñïóðÜèåéáò. Ç Ýëåõóç ôçò íÝáò ÷ñïíéÜò Ýöåñå ìßá óåéñÜ áðü åîåëßîåéò óå ðïëëÜ ðåäßá ðïõ áöïñïýí Üìåóá ôï åëëçíéêü åìðüñéï. Ôï íÝï öïñïëïãéêü íïìïó÷Ýäéï åðéâÜëëåé ôçí áõóôçñÞ ðïéíéêïðïßçóç ôçò åðé÷åéñçìáôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò, ôï «Üíïéãìá» ôùí êëåéóôþí åðáããåëìÜôùí ïõóéáóôéêÜ áðåëåõèåñþíåé ôçí åãêáôÜóôáóç ðïëõåèíéêþí õðåñêáôáóôçìÜôùí êáé åðéôñÝðåé ôçí áíåîÝëåãêôç ëåéôïõñãßá ôïõ õðáßèñéïõ åìðïñßïõ êáé ç óõññßêíùóç ôïõ åéóïäÞìáôïò ôùí êáôáíáëùôþí êáé ç ðéóôùôéêÞ áðñïèõìßá ôùí ôñáðåæþí Ý÷åé «óôåãíþóåé», óôçí êõñéïëåîßá, ôçí åëëçíéêÞ áãïñÜ. Óå áõôü ôï ðëáßóéï, åßíáé áíáãêáßá ç Üìåóç áíôßäñáóç üëùí ôùí åìðüñùí áðÝíáíôé óå ìßá êáôÜóôáóç ðïõ âõèßæåé üëïõò ìáò óôçí áðüãíùóç. Ç ÅÓÅÅ êáé ï Åìðïñéêüò Óýëëïãïò

Áõôüöùñï êáé áõóôçñÝò ðïéíÝò ãéá öïñïëïãéêÝò ðáñáâÜóåéò ÊáôáôÝèçêå ÷èåò ÄåõôÝñá óôç ÂïõëÞ ðñïò óõæÞôçóç, ôï íÝï íïìïó÷Ýäéï ãéá ôçí êáôáðïëÝìçóç ôçò öïñïäéáöõãÞò. Ôï í/ó õðÜñ÷ïõí åðßóçò ñõèìßóåéò ãéá ôç óôåëÝ÷ùóç ôùí åëåãêôéêþí õðçñåóéþí, ôç ìåßùóç ôçò öïñïëïãßáò ôùí åðé÷åéñÞóåùí, ôçí êáèéÝñùóç ÅéóáããåëÝá ïéêïíïìéêïý åãêëÞìáôïò. ÄÉÁÑÊÇ ÅÃÊËÇÌÁÔÁ Ìåôáîý Üëëùí óôï ìå ôï íïìïó÷Ýäéï ÷áñáêôçñßæïíôáé ùò äéáñêÞ åãêëÞìáôá êáé åðïìÝíùí åðéâÜëëåôáé ç äéáäéêáóßá ôïõ áõôüöùñïõ ôá áêüëïõèá: Ç ìç êáôáâïëÞ âåâáéùìÝíùí êáé ëçîéðñüèåóìùí ÷ñåþí ðñïò ôï Äçìüóéï, ìå ÷ñüíï ôÝëåóçò ôïõ áäéêÞìáôïò ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá áðü ôçí ðáñÝëåõóç ôùí ôåóóÜñùí ìçíþí ìÝ÷ñé ôç óõìðëÞñùóç ÷ñüíïõ áíôßóôïé÷ïõ ìå ôï 1/3 ôçò êáôÜ ðåñßðôùóç ðñïâëåðüìåíçò ðñïèåóìßáò ðáñáãñáöÞò. Ç ðñÜîç óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ ìðïñåß íá êñéèåß áôéìþñçôç, åÜí ôï ðïóü ðïõ ïöåßëåôáé óôï Äçìüóéï åîïöëçèåß ìÝ÷ñé ôçí åêäßêáóç ôçò õðüèåóçò óå ïðïéïíäÞðïôå âáèìü. Ç öïñïäéáöõãÞ ìå ôçí ðáñÜëåéøç õðïâïëÞò Þ ôçí õðïâïëÞ áíáêñéâïýò äÞëùóçò óôç öïñïëïãßá åéóïäÞìáôïò Ç öïñïäéáöõãÞ ãéá ìç áðüäïóç Þ áíáêñéâÞ áðüäïóç Ö.Ð.Á êáé ëïéðþí ðáñáêñáôïýìåíùí öüñùí, ôåëþí Þ åéóöïñþí, ìå ÷ñüíï ôÝëåóçò áõôþí ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá áðü ôçí çìÝñá êáôÜ ôçí ïðïßá ãéá ðñþôç öïñÜ üöåéëå íá åíåñãÞóåé ï õðáßôéïò ìÝ÷ñé ôç óõìðëÞñùóç ÷ñüíïõ áíôßóôïé÷ïõ ìå ôï 1/3 ôçò êáôÜ ðåñßðôùóç ðñïâëåðüìåíçò ðñïèåóìßáò ðáñáãñáöÞò. ÐÏÉÍÅÓ Åðßóçò áõîÜíïíôáé ïé ðëçììåëçìáôéêÝò ðïéíÝò ôçò ìç êáôáâïëÞò âåâáéùìÝíùí êáé ëçîéðñüèåóìùí ÷ñåþí ðñïò ôï Äçìüóéï åíþ áõîÜíïíôáé ïé êáêïõñãçìáôéêÝò ðïéíÝò ãéá ìç áðüäïóç öüñïõ åéóïäÞìáôïò ðÜíù áðü 150.000 åõñþ êáé ìç áðüäïóç ÖÐÁ ðÜíù áðü 75.000 åõñþ áðü êÜèåéñîç ìÝ÷ñé äÝêá åôþí, óå êÜèåéñîç ìÝ÷ñé åßêïóé Ýôç. Óå ü,ôé áöïñÜ ôéò ðëçììåëçìáôéêÝò ðïéíÝò ôçò ìç êáôáâïëÞò âåâáéùìÝíùí êáé ëçîéðñüèåóìùí ïöåéëþí ðñïò ôï äçìüóéï ðñïâëÝðïíôáé ôá áêüëïõèá: ¼ðïéïò äåí êáôáâÜëëåé ôá âåâáéùìÝíá óôéò äçìüóéåò ïéêïíïìéêÝò õðçñåóßåò (ÄÏÕ) êáé ôá ôåëùíåßá ÷ñÝç ðñïò ôï Äçìüóéï, ôá íïìéêÜ ðñüóùðá äçìïóßïõ äéêáßïõ, ôéò åðé÷åéñÞóåéò êáé ôïõò ïñãáíéóìïýò ôïõ åõñýôåñïõ äçìüóéïõ ôïìÝá ãéá ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ìåãáëýôåñï ôùí ôåóóÜñùí ìçíþí, ôéìùñåßôáé ìå ðïéíÞ öõëÜêéóçò: ¸ùò Ýíá Ýôïò, åöüóïí ôï óõíïëéêü ÷ñÝïò áðü êÜèå áéôßá, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí êÜèå åßäïõò ôüêùí Þ ðñïóáõîÞóåùí ìÝ÷ñé ôçí çìåñïìçíßá óýíôáîçò ôïõ ðßíáêá ÷ñåþí, õðåñâáßíåé ôï ðïóü ôùí ðÝíôå ÷éëéÜäùí (5.000) åõñþ, ¸îé ôïõëÜ÷éóôïí ìçíþí, åöüóïí ôï óõíïëéêü ÷ñÝïò, õðåñâáßíåé ôï ðïóü ôùí äÝêá ÷éëéÜäùí (10.000) åõñþ, Åíüò ôïõëÜ÷éóôïí Ýôïõò, åöüóïí ôï óõíïëéêü ÷ñÝïò õðåñâáßíåé ôï ðïóü ôùí ðåíÞíôá ÷éëéÜäùí (50.000) åõñþ, Ôñéùí ôïõëÜ÷éóôïí åôþí, åöüóïí ôï óõíïëéêü ÷ñÝïò, õðåñâáßíåé ôï ðïóü ôùí åêáôüí ðåíÞíôá ÷éëéÜäùí (150.000) åõñþ. ×ñüíïò ôÝëåóçò ôïõ áäéêÞìáôïò åßíáé ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá áðü ôçí ðáñÝëåõóç ôùí ôåóóÜñùí ìçíþí ìÝ÷ñé ôç óõìðëÞñùóç ÷ñüíïõ áíôßóôïé÷ïõ ìå ôï 1/3 ôçò êáôÜ ðåñßðôùóç ðñïâëåðüìåíçò ðñïèåóìßáò ðáñáãñáöÞò. ÐïéíéêÞ äßùîç áóêåßôáé ýóôåñá áðü áßôçóç ôïõ ðñïúóôáìÝíïõ ôçò Ä.Ï.Õ. Þ ôïõ Ôåëùíåßïõ ÁÍÁÓÔÏËÇ Ãåíéêþò ãéá õðïèÝóåéò öïñïäéáöõãÞò äåí åðéôñÝðåôáé áíáóôïëÞ Þ ìåôáôñïðÞ ôçò ðïéíÞò óå ðåñßðôùóç äåýôåñçò êáé êÜèå ðåñáéôÝñù õðïôñïðÞò. Áí ìåôáôñáðåß ç ðïéíÞ, êÜèå çìÝñá öõëÜêéóçò õðïëïãßæåôáé óå ðïóü áðü åßêïóé Ýùò åêáôü åõñþ. ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ ÕÐÏÈÅÓÅÙÍ Åðßóçò óýìöùíá ìå ôï íïìïó÷Ýäéï: ÓõíéóôÜôáé óôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí áõôïôåëÞò Õðçñåóßá Åóùôåñéêþí ÕðïèÝóåùí, åðéðÝäïõ Äéåýèõíóçò, ðïõ õðÜãåôáé áðåõèåßáò óôïí Õðïõñãü Ïéêïíïìéêþí êáé Ý÷åé Ýäñá ôçí ÁèÞíá. Ùò ðáñÜñôçìá áõôÞò ëåéôïõñãåß ç Õðïäéåýèõíóç Åóùôåñéêþí ÕðïèÝóåùí Âïñåßïõ ÅëëÜäïò, ìå Ýäñá ôçí ðåñéöåñåéáêÞ åíüôçôá Èåóóáëïíßêçò. ÁÑÌÏÄÉÏÔÇÔÅÓ Ç Õðçñåóßá Åóùôåñéêþí ÕðïèÝóåùí åßíáé áñìüäéá ãéá ôç óõëëïãÞ, åðåîåñãáóßá, óýíèåóç, áíÜëõóç, áîéïëüãçóç êáé áîéïðïßçóç ôùí ðëçñïöïñéþí êáé óôïé÷åßùí, ðïõ áöïñïýí óôçí åìðëïêÞ õðáëëÞëùí ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí êáé ôùí åðïðôåõüìåíùí áðü áõôü íïìéêþí ðñïóþðùí, óå ðïéíéêÜ êáé ðåéèáñ÷éêÜ áäéêÞìáôá, ôçí åîé÷íßáóç, ôçí ðåéèáñ÷éêÞ ôïõò äßùîç êáé ôçí Üìåóç åíçìÝñùóç ôùí áñìïäßùí ãéá ôçí ðïéíéêÞ äßùîç áñ÷þí. * Óõìøçößæïíôáé âÝâáéåò êáé åêêáèáñéóìÝíåò ÷ñçìáôéêÝò áðáéôÞóåéò ôïõ ïöåéëÝôç êáôÜ ôïõ Äçìïóßïõ, ç ïðïßá áðïäåéêíýåôáé ìå ôåëåóßäéêç äéêáóôéêÞ áðüöáóç Þ äçìüóéï Ýããñáöï, ìå âåâáéùìÝíá ÷ñÝç áõôïý ðñïò ôï Äçìüóéï. Ôï ó÷Ýäéï íüìïõ ðåñéëáìâÜíåé áêüìç ôá áêüëïõèá Óôç öïñïëïãßá íïìéêþí ðñïóþðùí (ÁÅ,ÅÐÅ) êáé ìåñéóìÜôùí ìåéþíåôáé ï öïñïëïãéêüò óõíôåëåóôÞò áðü 24% óå 20% êáé åöáñìüæåôáé ãéá ôï óýíïëï ôùí êåñäþí. Ãéá ôá äéáíåìüìåíá êÝñäç ðñïâëÝðåôáé ðáñáêñÜôçóç öüñïõ ìå 25%. Ôá ìåñßóìáôá åíôÜóóïíôáé óôçí öïñïëïãéêÞ êëßìáêá, ïõóéáóôéêÜ üìùò åîáíôëåßôáé ç öïñïëïãéêÞ õðï÷ñÝùóç, (20% óå åðßðåäï íïìéêïý ðñïóþðïõ êáé 25% ðáñáêñÜôçóç óôá ìåñßóìáôá) ãéá ôçí ðëåéïøçößá ôùí ìåôü÷ùí. Ãéá ôïõò Ý÷ïíôåò ÷áìçëÜ åéóïäÞìáôá ðñïâëÝðåôáé äéêáßùìá åðéóôñïöÞò ôïõ ðáñáêñáôïýìåíïõ öüñïõ ìåñéóìÜôùí. Åðßóçò ãéá áíáðôõîéáêïýò ëüãïõò, ðñïôåßíåôáé ç ìç öïñïëüãçóç êáôÜ ôçí åéóáãùãÞ ìåñéóìÜôùí áðü ÷þñåò ôçò ÅÅ, åöüóïí äåí äéáíÝìïíôáé ôá åéóáãüìåíá ìåñßóìáôá. Åîõðáêïýåôáé üôé áí áõôÜ äéáíåìçèïýí ðáñáêñáôåßôáé ï öüñïò ðïõ áíáëïãåß óôá ìåñßóìáôá.

ÊËÅÉÍÏÕÌÅ ÔÁ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÁ ÌÁÓ ÔÇÍ ÔÅÔÁÑÔÇ 23 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2011 ÓÕÌÌÅÔÅ×ÏÍÔÁÓ ÓÔÇÍ ÐÁÍÅËËÁÄÉÊÇ ÊÉÍÇÔÏÐÏÉÇÓÇ ÐÏÕ Å×ÅÉ ÊÇÑÕÎÅÉ Ç Å.Ó.Å.Å. «Êëåßíïõìå ãéá íá ìç ìáò êëåßóïõí»

Ãåýìá ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ óôïõò åêðñïóþðïõò ôùí ôïðéêþí ÌÌÅ

Ã

åýìá ðñïò ôïõ åêðñïóþðïõò ôùí ôïðéêþí ìÝóùí ìáæéêÞò åíçìÝñùóçò ðáñÜèåóå ôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò, ôï âñÜäõ ôçò ÐáñáóêåõÞò.

Ïé äýï ðëåõñÝò åß÷áí ôçí åõêáéñßá íá óõíïìéëÞóïõí, óå ÷áëáñü êëßìá, ãéá ôéò ôñÝ÷ïõóåò ïéêïíïìéêÝò åîåëßîåéò, ôçí ðïñåßá ôçò ôïðéêÞò åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò áëëÜ êáé ôéò äñÜóåéò ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò. ÏÉ ÐÑÏÅÄÑÏÉ Óå äçëþóåéò ôïõ ï Ðñüåäñïò Çëßáò ×áôæç÷ñéóôïäïýëïõ åõ÷áñßóôçóå ôá ôïðéêÜ ÌÌÅ ãéá ôçí Üøïãç óõíåñãáóßá ðïõ õðÜñ÷åé üëá áõôÜ ôá ÷ñüíéá óçìåéþíïíôáò üôé êáôáâÜëëåôáé êáé áðü ôéò äýï ðëåõñÝò ìéá óçìáíôéêÞ ðñïóðÜèåéá ãéá Ýãêáéñç êáé Ýãêõñç åíçìÝñùóç ôïõ åðé÷åéñçìáôéêïý êüóìïõ: «ôá ôïðéêÜ ìÝóá ìáæéêÞò åíçìÝñùóçò ëåéôïõñãïýí êáôÜ êÜðïéïí ôñüðï ùò ÷ïñçãïß åðéêïéíùíßáò ðñïêåéìÝíïõ íá åíçìåñþíïíôáé ôá ìÝëç ôïõ åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò ãýñù áðü üëåò ôéò åîåëßîåéò ðïõ ôïõò áöïñïýí». Åðßóçò, ï ê. ×áôæç÷ñéóôïäïýëïõ áíÝöåñå üôé ôï 2011 åßíáé Ýôïò åêëïãþí ãéá ôï ÅðéìåëçôÞñéï êáé äÞëùóå üôé ï óõíäõáóìüò ôïõ èá åßíáé ðáñþí óôéò åîåëßîåéò.


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

Ôï ØÍÐÏ óå ôñï÷éÜ áíÜðôõîçò êáé âåëôßùóçò ðïéüôçôáò ôùí ðáñå÷ïìåíùí õðçñåóéþí õãåßáò 6 ÉÁÔÑÏÉ Å×ÏÕÍ ÁÍÁËÁÂÅÉ ÅÑÃÁÓÉÁ 1 ÍÏÓÇËÅÕÔÇÓ ÏÑÊÉÓÔÇÊÅ ÐÑÏÓÖÁÔÁ

ÍÅÁ ÅÐÏ×Ç ÃÉÁ ÔÏ ØÍÐÏ Ìå áõôÝò ôéò åíÝñãåéåò ôçò äéïßêçóçò õðü ôïí ê. ÊïóìáäÜêç Ìáíþëç áëëÜ êáé ìå Üëëåò ðñüóèåôåò áðïöÜóåéò êáé åíÝñãåéåò öáßíåôáé üôé ðëÝïí ôï Øõ÷éáôñåßï ìðáßíåé óôç íÝá åðï÷Þ åíéó÷õìÝíï óå óôåëÝ÷ç äïìÝò êáé ëåéôïõñãßåò ðïõ èá ðñïóöÝñïõí âåëôéùìÝíåò êáé ðïéïôéêÝò õðçñåóßåò õãåßáò óôï Íïìü ìáò óôá ðëáßóéá ôçò Ò öÜóçò ôïõ ØÕ×ÁÑÃÙÓ óôï ôïìÝá ôçò øõ÷éêÞò õãåßáò. Ïé äïìÝò êáé ëåéôïõñãßåò üðùò Ý÷ïõí áíáäéïñãáíùèåß êáé ëåéôïõñãïýí óÞìåñá

Ç óõíÜíôçóç åß÷å ÷áñáêôÞñá åðéìïñöùôéêïý óåìéíáñßïõ ãýñù áðü èÝìáôá ðáéäáãùãéêÜ êáé äéäáêôéêÞò ìå åéóçãçôÝò ôïí ÐñïúóôÜìåíï Ãñáöåßïõ Ä.Å. Ðéåñßáò, ê. Ðáíáãéþôç ÁëåêÜêç, êáé ôïõò ê.ê. Ó÷ïëéêïýò Óõìâïýëïõò Ä.Å. Ðéåñßáò, ÁëÝîáíäñï Ðáðáñãõñßïõ, Ãåþñãéï Ðïýëï êáé Ðçíåëüðç Ôæéþêá. ÈåñìÝò åõ÷áñéóôßåò ðñïò ôïõò ê.ê. Ó÷ïëéêïýò Óõìâïýëïõò ãéá ôçí áðïäï÷Þ ôçò ðñüóêëçóÞò ìïõ, ðñïò üëïõò ôïõò óõíáäÝëöïõò åêðáéäåõôéêïýò ðïõ ðáñáêïëïýèçóáí ìå ðñïóï÷Þ êáé áäéÜðôùôï åíäéáöÝñïí üëïõò ôïõò åéóçãçôÝò, üðùò åðßóçò êáé ðñïò ôï ÄéåõèõíôÞ ôïõ Ãõìíáóßïõ Áëùíßùí ãéá ôç öéëïîåíßá êáé ôçí ðñïóöïñÜ ôùí åäåóìÜôùí ðñïò üëïõò ôïõò ðñïóêåêëçìÝíïõò. Ï ÐñïúóôÜìåíïò ôïõ Ãñáöåßïõ Ä.Å. Í. Ðéåñßáò ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ Ã. ÁËÅÊÁÊÇÓ ÖÉËÏËÏÃÏÓ

åßíáé: 1. Ç ÄïìÞ «Âñá÷åßáò Íïóçëåßáò» ëåéôïõñãåß ðëÝïí óå 24ùñç âÜóç êáé ìðïñåß íá äÝ÷åôáé øõ÷éáôñéêÜ ðåñéóôáôéêÜ áðü üëç ôç ÐåñéöÝñåéá Èåóóáëßáò êáé ôïõò Íïìïýò Ðéåñßáò, ÊïæÜíçò êáé Ãñåâåíþí. Ãéá íá ãßíåé áõôü ìåôáêéíÞèçêáí 3 íïóçëåýôñéåò ðïõ åß÷áí Üëëá êáèÞêïíôá óå Üëëåò äïìÝò/ëåéôïõñãßåò Üó÷åôåò ìå ôï áíôéêåßìåíï ôïõò. Ç ëåéôïõñãßá ôçò ÄïìÞò "Âñá÷åßá Íïóçëåßá» ìåôáôñÜðçêå áðü ïëïÞìåñç óå 24ùñç ÷ùñßò åðéðëÝïí ðñïóùðéêü áëëÜ ìå áíáäéÜôáîç äõíÜìåùí. 2. Ç ÄïìÞ «Îåíþíáò Äéüíõóïò» ëåéôïõñãåß ðëÝïí óå 24ùñç âÜóç ÷ùñßò åðéðëÝïí ðñïóùðéêü áëëÜ ìå áíáäéÜôáîç äõíÜìåùí óå íÝï êôßñéï ðïõ äéáìïñöþèçêå óýìöùíá ìå ôéò ðñïäéáãñáöÝò ðïéüôçôáò ðïõ Ý÷åé èÝóåé ôï Õðïõñãåßï Õãåßáò. 3. Óôéò áíåðôõãìÝíåò êëßíåò ðñïóôÝèçêáí åíôüò ôïõ Ýôïõò 2010 ðÝíôå êëßíåò (5) åðéðëÝïí óôéò ðáñáêÜôù ÄïìÝò ôïõ Ø.Í.Ð.Ï: á). Ôñåéò êëßíåò (3) óôçí ÄïìÞ ''ÅÑÁÔÙ ''(áðü 15 Ýãéíáí 18). â). Ìßá (1) êëßíç óôçí ÄïìÞ ''ÔÅÑØÉ×ÏÑÇ'' (áðü 16 Ýãéíáí 17). ã). Ìßá (1) êëßíç óôïí ''ÎÅÍÙÍÁ ÃÉÁ ÄÕÓÊÏËÏÕÓ ÁÓÈÅÍÅÉÓ'' (áðü 14 Ýãéíáí 15). 4. Åíéó÷ýèçêå ç ëåéôïõñãßá ôçò êëéíéêÞò ôùí ÏîÝùí ìå åðéðëÝïí ðñïóùðéêü (4

Üôïìá óõíïëéêÜ). 5. Ç ÌÏ.Ö.Ø.Õ. ëåéôïõñãåß ðëÝïí óå íÝïõò ÷þñïõò óôï ðáëéü ãåíéêü íïóïêïìåßï ìüíï ðñùß áðü 7:00-14:30 ðáñÜãïíôáò ôï ßäéï Ýñãï üðùò êáé ìå ôçí ïëïÞìåñç ëåéôïõñãßá. ¸ôóé åîïéêïíïìÞèçêå ôï áíáãêáßï ðñïóùðéêü ãéá ôçí åíßó÷õóç ôçò êëéíéêÞò ôùí ÏîÝùí ðåñéóôáôéêþí. 6. Ôá ÔáêôéêÜ ÅîùôåñéêÜ Éáôñåßá (ÔÅÉ) ëåéôïõñãïýí ÷ùñßò ëßóôá áíáìïíÞò ãéá ôçí ðñïóÝëåõóç áóèåíþí. Ìå áõôÝò ôéò ðïéïôéêÝò åíÝñãåéåò ôï ØÍÐÏ åßíáé ïõóéáóôéêÜ Ýôïéìï íá âáäßæåé óôç äéáäéêáóßá óõã÷þíåõóçò ìå ôï íÝï Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Êáôåñßíçò þóôå íá óõìâÜëåé óôçí áíáìüñöùóç ôïõ óõóôÞìáôïò ðáñï÷Þò öñïíôßäáò õãåßáò óôéò íÝåò óõíèÞêåò óôïí ôïìÝá ôïõ. ¢ëëùóôå üðùò Ý÷åé äçëþóåé êáô’ åðáíÜëçøç ï ÄéïéêçôÞò ê. ÊïóìáäÜêçò, «ðñüèåóç ôïõ Õðïõñãåßïõ êáé ôçò Äéïßêçóçò äåí åßíáé ôï «êëåßóéìï» ôïõ Íïóïêïìåßïõ áëëÜ ç ìåôåîÝëéîç óå Ýíá äßêôõï õðçñåóéþí ðïõ åíôÜóóåôáé óôï Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Êáôåñßíçò êáé èá óõíå÷ßóåé êáé èá åíôåßíåé ôçí ðáñï÷Þ õðçñåóéþí ðïéüôçôáò êáé áðïêáôÜóôáóçò ôùí øõ÷éêÜ áóèåíþí. Äåí Ý÷åé óçìáóßá ôï ðþò èá ëÝãåôáé ôï íïóïêïìåßï áëëÜ ôé ðåñéå÷üìåíï äßíåé óôçí õãåßá êáé áõôü åßíáé ç ðïéüôçôá».

4ï ÄÇÌÏÔÉÊÏ Ó×ÏËÅÉÏ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

ÊÜíôå ôçí áíáããåëßá ôïõ ãÜìïõ óáò óôï “Ïëýìðéï ÂÞìᔠêáé ðÜñôå Ýíá êïõðüíé äùñåÜí óõììåôï÷Þò ãéá ôéò êëçñþóåéò!

Ï Ðáðáèåï÷Üñçò ×ñÞóôïò ôïõ ÅõáããÝëïõ êáé ôçò ÅëÝíçò ôï ãÝíïò Âáóéëåßïõ ðïõ ãåííÞèçêå óôçí Êáôåñßíç êáé êáôïéêåß óôç Í. Åöåóï êáé ç Êáæáíôæßäïõ Óïößá ôïõ ÁëåîÜíäñïõ êáé ôçò Âéêôþñéáò ôï ãÝíïò Ðáðáäïðïýëïõ ðïõ ãåííÞèçêå óôï ÊáæáêóôÜí êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí óôï ÄÞìï Äßïõ

1o Äùñï

2o Äùñï

3o Äùñï

Ç ôñßôç óõíÜíôçóç åêðáéäåõôéêþí Ãõìíáóßùí êáé Ãåíéêþí Ëõêåßùí ÓÔÏ ÃÕÌÍÁÓÉÏ ÁËÙÍÉÙÍ

Ïñêßóôçêå óÞìåñá êáé áíÝëáâå êáèÞêïíôá ç íÝá ïäïíôßáôñïò åðéìåëçôÞò ’ ê. Ðáðáäïðïýëïõ ÊõñéáêÞ óôï Øõ÷éáôñéêü Íïóïêïìåßï ÐÝôñáò Ïëýìðïõ (ØÍÐÏ). Óôçí ïñêùìïóßá Þôáí ðáñüí ï ê. ÉùÜííïõ ÄéåõèõíôÞò Ïäïíôéáôñéêïý, êáé ï ê. ÔæÞêáò õðïäéïéêçôÞò ôïõ íïóïêïìåßïõ.

Ìå ôçí ðñüóëçøç áõôÞ ôï ØÍÐÏ êáëýðôåé Ýíá êåíü óôåëÝ÷ïõò ìå åðéóôçìïíéêÞ êáôÜñôéóç ðïõ èá óõìâÜëåé ôüóï óôçí ðáñï÷Þ ïäïíôéáôñéêþí õðçñåóéþí üóï êáé ôçò ïäïíôéáôñéêÞò ðñüëçøçò ôïõ ðëçèõóìïý áëëÜ êáé óôçí ðáéäïäïíôéáôñéêÞ ðñüëçøç ôïõ ðëçèõóìïý ôùí äçìïôéêþí ó÷ïëåßùí ôçò Ðéåñßáò. Ìå áõôÞ ôçí ïñêùìïóßá ïé éáôñïß ðïõ Ý÷ïõí ðñïóëçöèåß óôï Øõ÷éáôñåßï êáé ôïí ÏÊÁÍÁ Ý÷ïõí ãßíåé Ýîé (6) åíþ óå åîÝëéîç âñßóêåôáé ç äéáäéêáóßá ãéá ôçí ðñüóëçøç áêüìá 4 éáôñþí äéáöüñùí åéäéêïôÞôùí. ÌÜëéóôá ç ðñüóëçøç ôçò éáôñïý ãéá ôç èÝóç ôçò Äéåõèýíôñéáò Øõ÷éáôñéêÞò Ý÷åé ïëïêëçñùèåß êáé Ý÷åé äçìïóéåõôåß óôï ÖÅÊ ôçí 31/12/2010. ÓÞìåñá Ý÷ïõí óôåëå÷ùèåß ïé èÝóåéò øõ÷éÜôñïõ êáé ðáèïëüãïõ óôç äïìÞ ôïõ ÏÊÁÍÁ êáé ïé èÝóåéò ïäïíôéÜôñïõ, íåõñïëüãïõ, ðáèïëüãïõ êáé åíüò åðéêïõñéêïý øõ÷éÜôñïõ þóôå íá êáëõöèïýí ïé áíÜãêåò óå éáôñéêü ðñïóùðéêü óôï ØÍÐÏ. Åðßóçò ðñéí áðü ëßãåò çìÝñåò ïñêßóôçêå êáé áíÝëáâå êáèÞêïíôá êáé Ýíáò íïóçëåõôÞò ÄÅ. ¼ðùò ëÝãáìå ðñéí áðü ëßãï êáéñü «Óôü÷ïò åßíáé íá ïñêéóèïýí Ýùò 31/12/2010 ïé éáôñïß». Å, óÞìåñá êáëýøáìå áõôü ôï óôü÷ï, åßðå ï ÄéïéêçôÞò ê. ÊïóìáäÜêçò.

ÔÑÉÔÇ 22 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2011 9

4ï ÷ëì. Êáôåñßíçò - Ðáñáëßáò Ôçë: 23510 63660

ÄùñïåðéôáãÞ

1000 Åõñþ

Ðïéüôçôá óôï ôáîßäé!

ÄùñïåðéôáãÞ

500 Åõñþ

Ðë.Åëåõèåñßáò 3 Ôçë.: 23520 21888

ÃêáñÜôæéáò Ã. Æáëüããïõ 24-26, ôçë. 23510 76125

ÄùñïåðéôáãÞ

400 Åõñþ

4o Äùñï

Ï Âëáäßìçñïò ÓëÜìðéé ôïõ Âßêôùñ êáé ôçò ÔáôéÜíáò ôï ãÝíïò ÅõèõìéÜäç ðïõ ãåííÞèçêå óôç Ñùóßá êáé êáôïéêåß óôç Ãåñìáíßá êáé ç Ìáñßíá Êåíô ôïõ ÁëåîÜíäñïõ êáé ôçò ÂÝñáò ôï ãÝíïò Ëáíãê ðïõ ãåííÞèçêå óôï ÊáæáêóôÜí êáé êáôïéêåß óôç Ãåñìáíßá ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí óôç Ãåñìáíßá *** Ï Íåï÷ùñßôçò ÉùÜííçò ôïõ Êùíóôáíôßíïõ êáé ôçò ÉùÜííáò ôï ãÝíïò Ðßêïõëá ðïõ ãåííÞèçêå óôï Æåõãïëáôéü Ìåóóçíßáò êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç êáé ç ÌðëÜôóéïõ Âáóéëåßá ôïõ ÍéêïëÜïõ êáé ôçò ÁèçíÜò ôï ãÝíïò Ôóåíåêßäç ðïõ ãåííÞèçêå êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñéíç ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí óôéò 30 Áðñéëßïõ 2011 óôïí Éåñü Íáü Èåßáò ÁíáëÞøåùò.

Áíáêïéíþíïõìå üôé ç ÂéâëéïèÞêç ôïõ 4ïõ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ áðü ôïýäå êáé óôï åîÞò èá ëåéôïõñãåß êáíïíéêÜ ôüóï ãéá ôïõò ìáèçôÝò ôïõ Ó÷ïëåßïõ ìáò, üóï êáé ãéá ôï êïéíü ôçò Êáôåñßíçò. Óôç âéâëéïèÞêç èá âñßóêåôáé õðåýèõíïò åêðáéäåõôéêüò ãéá íá ðñáãìáôïðïéåß ôïõò äáíåéóìïýò êáé ôéò åðéóôñïöÝò ôùí âéâëßùí. Óôçí åðáíáëåéôïõñãßá ôçò âéâëéïèÞêçò âïÞèçóáí ôá ìÝãéóôá, ç Äéåýèõíóç ÐñùôïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò Ðéåñßáò, ï Ó÷ïëéêüò Óýìâïõëïò ôçò 3çò ÅêðáéäåõôéêÞò ÐåñéöÝñåéáò, êáèþò êáé ç Óýìâïõëïò Ðñïó÷ïëéêÞò ÁãùãÞò, ìå ôç äéÜèåóç åêðáéäåõôéêïý – âéâëéïèçêÜñéïõ. Ç âéâëéïèÞêç èá ëåéôïõñãåß êÜèå ìÝñá ( áðü ÄåõôÝñá Ýùò êáé ÐáñáóêåõÞ), ôéò þñåò 9.00 ð.ì .Ýùò 1.15 ì.ì. ¼óïé åðéèõìïýí íá äáíåßæïíôáé âéâëßá ìðïñïýí ôéò ðéï ðÜíù þñåò íá ðñïóÝñ÷ïíôáé óôç âéâëéïèÞêç ãéá íá âãÜëïõí åðß ôüðïõ êÜñôá äáíåéóìïý. Ðáñáêáëïýíôáé èåñìÜ üóïé êáôÜ ôï ðáñåëèüí Ýôïò Ý÷ïõí äáíåéóôåß âéâëßá áðü ôç ÂéâëéïèÞêç ôïõ 4ïõ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ, íá ôá åðéóôñÝøïõí ôï ãñçãïñüôåñï äõíáôü. Ï ÄéåõèõíôÞò ôïõ 4ïõ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ Êáôåñßíçò ÉùÜííçò Êïõêïõâßôçò

ÖÉËÏÆÙÚÊÏ ÓÙÌÁÔÅÉÏ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ «Ï ÁÑÃÏÓ»

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ

Óáò ðñïóêáëïýìå ôï ÓÜââáôï 26 Öåâñïõáñßïõ 2011 êáé þñá 20.00 óôï êáôÜóôçìá «ÔÓÁÊÁÍÁÓ» (Ýíáíôé ðíåõìáôéêïý êÝíôñïõ) óôçí åêäÞëùóç, ãéá ôçí êáèéåñùìÝíç åôÞóéá êïðÞ ðßôáò ôïõ óùìáôåßïõ ìáò. Ç ðáñïõóßá óáò óôï äùñåÜí äåßðíï èá ìáò ôéìÞóåé éäéáßôåñá. Ìå åêôßìçóç Ôï Ä.Ó.

Åõ÷áñéóôÞñéï Ôï Ä.Ó. ôïõ Óõëëüãïõ «ÌÝñéìíáò Ðáéäéïý Êáôåñßíçò» áéóèÜíåôáé ôçí áíÜãêç íá åõ÷áñéóôÞóåé èåñìÜ ôçí ïéêïãÝíåéá ôïõ Ãåùñãßïõ êáé ôçò ÖáíÞò Ïéêïíüìïõ ãéá ôçí êáôÜèåóç ÷ñçìáôéêïý ðïóïý óôï ôáìåßï ôïõ Óõëëüãïõ óôç ìíÞìç ôïõ ÐÝôñïõ ÓêïõöÜêç ðáôÝñá êáé ðáððïý ôçò ïéêïãÝíåéáò Ãåùñãßïõ & ÁããÝëáò ÐáðáíéêïëÜïõ. Ç ÃñáììáôÝáò Ï Ðñüåäñïò Óýëâéá Äåëçãéáííßäïõ ÄçìÞôñéïò ÓïëäÜôïò
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š ΤΗΛ.:

ƮƧƵƣƯƣƴƵƩƴ Ȁ ȉ Ǿ Ȃ ǹȉ ȅ Ȃ Ǽ Ȉ ǿ ȉ ǿ Ȁ ȅ ī ȇǹ ĭ Ǽ ǿ ȅ

FAX :

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ (επαγγελματικός χώρος) 140 τμ 2ος όροφος φάτσα στην πλατεία Ελευθερίας. Τιμή 220.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 111 τμ (καινούργιο άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ,Τ,Κ WC κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, ατομικη΄θέρμανση, τζάκι, περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών 140.000 Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 2 Δ,Σ,Κ, WC ατομική θέρμανση , τζάκι, κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 132.000 Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 113 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ,Τ,Κ, WC, τζάκι, ατομική θέρμανση, κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 142.000Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 116 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ.,Τ, Κ, WC, ωρομέτρηση, τζάκι, κλειστή θέση πάρκινγκ περιοχή Βατάν. Τιμή 140.000 Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ των 100 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση, χώρος στάθμευσης (καινούργια παραδοτέα με το κλειδί στο χέρι) περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 1000 Ε/τμ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 95 τμ 2ΔΣΤΚ, WC, ωρομέτρηση, θέση πάρκιγκ πολύ καλή κατάσταση περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 70.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 125 τμ (σε άριστη κατάσταση 2 ΔΣΚΤ, κεντρική θέρμανση, περιοχή Κέντρου, Τιμή 100.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση σε άριστη κατάσταση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 75.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 56τμ 1ΔΣΚWC μεγάλο μπαλκόνι (μεταχειρισμένο) ρετιρέ περιοχή Καμένος Μύλος. Τιμή 35.000 Ε ΓΡΑΦΕΙΑ 400 τμ πωλούνται και μεμονωμένα ανά όροφο περιοχή Κέντρου πλατεία Δημαρχείου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 46 τμ 1 ΔΣΚ μπάνιο περιοχή Παραλία (αριστερά). Τιμή 45.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ (καινούργιο) 2 ΔΣΚ WC 3ος όροφος γωνιακό πάρκιγκ περιοχή Καμμένος Μύλος Τιμή 115.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93 τμ με 2 Δ,Σ,Κ, WC (κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη περιοχή Κέντρου) Τιμή 80.000 Ε. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 140 τμ γωνιακη 3 ΔΣΚWC εξαιρετική κατασκευή (παραδοταία με κλειδί στο χέρι) περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 190.000 Ε ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 τμ (μεταχειρισμένη) σε καλή κατάσταση 3 Δ,Σ,τραπεζαρία, Κουζίνα, 2 WC, με πάρκιγκ σε 400 τμ οικόπεδο περιοχή Περίσταση. Τιμή 120.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ κτίσμα (στα μπετά) αποτελούμενο από κατάστημα 80 τμ και όροφο 130 τμ σε 300 τμ οικόπεδο περιοχή Ν. Ζωή τιμή 150.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ κτίσμα (στα μπετά) αποτελούμενο από υπόγειο 100 τμ πυλωτή 100 τμ και 2 ορόφος από 100 τμ σε 250 τμ οικόπεδο πολύ καλή θέση περιοχή Ολ. Ακτή. Τιμή 170.000 Ε MEZONETA 100 τμ (καινούργια άριστη κατασκευή, παραδίδεται με το κλειδί στο χέρι) 3 Δ,Σ,Κ,2WC, πάρκιγκ, περιοχή Καλλιθέα. ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Αγία Παρασκευή. Τιμή 180.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή 110.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο γωνιακό περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή 100.000 Ε

100.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 230 τμ, οικοδομήσιμο, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 50.000 Ε. ΟΙΚΟΠΕΔΟ 262 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Σταδίου τιμή 300 Ε/τμ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο περοιχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 40 τμ σε κεντρικό σημείο (αποφέρει εισόδημα 330 Ε μηνιαίως) Τιμή 180.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΣΜΑ 170τμ ισόγειο+170 τμ όροφος+170τμ υπόγειο σε 1671 τμ έκταση (στα μπετά) φάτσα στην παλιά Εθνική οδό. Τιμή 170.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 352 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Βατάν τιμή 90.000 Ε

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 384 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Ν. Ζωή - Θρακιώτικα τιμή 120.000 Ε

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.000 τμ (ακτινίδια) με γεώτρηση και ρεύμα φάτσα στον περάπλευρο της Νέας Εθνικής Οδού. Τιμή 180.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 190 τμ εξαιρετική θέση (μαζί με άδεια οικοδομής) περοιχή Παραλία τιμή 100.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 338 τμ εξαιρετική θέση με 2 φάτσες περιοχή Παραλία τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 731 τμ γωνιακό φάτσα σε παιδική χαρά περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού Τιμή 250 Ε/τμ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 552 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Καπνικού Σταθμού. Τιμή 160.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 203 τμ γωνιακό με άδεια μονοκατοικίας περιοχή Σταθμού. Τιμή 55.000 Ε. Πληρωμένη η επίβλεψη της άδειας του κτιρίου και το ΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 200 τμ με 60 τμ ΣΔ 1,2 περοιχή Πάρκου τιμή 80.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 250 τμ γωνιακό, περιοχή Ολυμπιακη Ακτή. Τιμή 80.000 Ε. ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο, περιοχή επέκταση Βατάν. Τιμή 72.000 Ε.

εισόδημα 2000 μηνιαίως) στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης - Ν.Κεραμιδίου. Τιμή 350.000 Ε.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 420 τμ ΣΔ 1,2 πολύ καλή θέση περιοχή Παραλία Τιμή 350.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ γωνιακό περιοχή επέκταση Σταδίου τιμή 150.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 58 τμ σε κεντρικό σημείο Τιμή 117.000 Ε ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 500 τμ (ισόγειο) σε έκταση 6500 τμ (αποφέρει

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2800 τμ άρτιο, οικοδομήσιμο, φάτσα στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης, - Ν. Εφέσου. Τιμή 200.000 Ε. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000 τμ φάτσα θάλασσα (μέσα στα κάμπιγκ) περιοχή Βαρικό τιμή 150.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11.000 τμ νερό, ρεύμα (υπάρχει και οικοδομική άδεια) περιοχή Περίσταση - Παναγία. Τιμή 100.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7900 τμ στο κεντρικό δρόμο για Νεοκαισάρεια Τιμή 88.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τμ γωνιακό στη ΠΕΟ με κόμβο και άδεια επαγγελματικό. Πληροφορίες αποκλειστικά στο γραφείο μας.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 16.000 τμ (300 μ. φάτσα) φάτσα στη Ν. Εθνική Οδό , τιμή 8000 Ε το στρέμμα

ΕΥΚΑΙΡΙΑ παλιά μονοκατοικία

ȉȘȜID[ ȀȚȞȘIJȩ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 115) 75 τμ 5ος όροφος 2 ΔΣΚ μπάνιο, ανακαινισμένο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Πάρκο. Τιμή 55.000 Ε 116) 130 τμ 1ος όροφος, 3 ΔΣΚ, μπάνιο, αποθήκη, ωρομέτρηση, 15ετίας πάρκιγκ-πυλωτή. Περιοχή Πάρκο. Τιμή 138.000 Ε 164) 160 τμ 4ος όροφος 4Δ,Σ,Κ,2 μπάνια, κεντρική θέρμανση, τέντες, ηλιακό 25 ετών. Περιοχή Αγία Παρασκευή Τιμή 115.000 Ε 166) 105 τμ οροφοδιαμέρισμα 2ος όροφος 3 ετών, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, αποθήκη, πάρκιγκ ανοιχτό, ωρομέτρηση. Περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 115.000 Ε 167) 50 τμ 2ος όροφος, 25 ετών, 1 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 32.000 Ε 221) 60 τμ 1 όροφος, 2 δωμ., ΣΚ μπάνιο, 8ετίας, ατομικό λέβητα. Περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 80.000 Ε 246) 110 τμ 4ος όροφος (γίνεται και επαγγελματικός χώρος) 2 Δ, Σ,Κ, μπάνιο διαμπερές, ατομικό λέβητα, περιοχή Πεζόδρομος. Τιμή 75.000 Ε 281) 70 τμ 2ος όροφος, 2 Δ,Σ,Κ,μπάνιο γωνιακό, τέντες, κλιματιστικό περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 75.000 Ε 294) 90 τμ ρετιρέ 4ος όροφος, πλήρες ανακαινισμένη 2 Δωμ., Σ.,Κ., μπάνιο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Κέντρο. Τιμή 75.000 Ε ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 837) 170 τμ μεζονέτα, καινούργιο, τελειωμένο, LUX κατασκευής με 80 τμ ημιυπόγειο σε 500 τμ οικόπεδο Περιοχή - Περίσταση 850) 2Χ105 τμ ισόγειο και 1ος όροφος 40 ετών χτισμα σε 170 τμ οικόπεδο με ΣΔ 1,2 τιμή 150.000 Ε. Περιοχή Αστικά 860) 140 τμ ισόγεια μονοκατοικία σε 900 τμ έκταση γωνιακό, 5ετίας, σαλοκουζίνα, 3 δωμ., 2WC, αποθήκη, τζάκι περιοχή - κοντά στην Κατερίνη 873) 135 τμ μεζονέτα 5ετίας, 3 Δωμ., ΣΚ 2 WC με 45 τμ ισόγεια γκαρσονιέρα σε 126 τμ οικόπεδο. Περιοχή ΙΚΑ

ZZZPHVLWLNRWKDQRVJU HPDLOLQIR#PHVLWLNRWKDQRVJU

875) 230 τμ μεζονέτα σε 400 τμ γωνιακό οικόπεδο, ΣΔ 6 Δωμ., 4 μπάνια και 120 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή 25η Μαρτίου 876) 120 τμ ισόγεια μονοκατοικία, 7ετίας σε 290 τμ ΣΔ 2 Δ, μπάνιο, 30 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 210.000 Ε 877) 3Χ175 τμ σε 1 στρέμμα έκταση περιοχή - Περίσταση 878) Μεζονέτα 200 τμ 1ος και 2ος όροφος, 8ετίας, σε 500 τμ γωνιακό οικόπεδο, 3 ΔΣΚ, 2 μπάνια, ατομικό λέβητα. Περιοχή Καταφιώτικα 879) 80 τμ ισόγεια μονοκατοικία παλιά σε 206 τμ οικόπεδο περιοχή Βατάν. Τιμή 60.000 Ε 880) 110 τμ μεζονέτα 5ετίας σε 150 τμ οικόπεδο 2 ΔΣΚ 2 μπάνια αποθήκη, πυλωτή. Περιοχή Βατάν. Τιμή 120.000 Ε 881) 120 τμ μεζονέτα και 40 τμ γκαρσονιέρα στο ισόγειο σε 300 τμ οικόπεδο 8ετίας περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 270.000 Ε 882) 100 τμ μονοκατοικία σε 715 τμ οικόπεδο Περιοχή Ευαγγελικά. ΟΙΚΟΠΕΔΑ 511) 490 τμ γωνιακό, περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 155.000 Ε 635) 174 τμ με 3 φάτσες Τιμή 34.000 Ε Περιοχή Γερμανικά 645) 686 τμ με 3 προσόψεις περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά τιμή 210.000 Ε. (δίνεται και το μισό 343 τμ) 653) 1.358 τμ με 30μ. πρόσοψη περιοχή ΚΤΕΛ. Τιμή 240 Ευρώ το τμ 662) 1.350τμ περιοχή Ανω Αγιάννης Τιμή 70.000 Ε 665) 196 τ.μ. με 15 μ. φάτσα Περιοχή Βατάν κοντά στη λαϊκή της Τετάρτης. Τιμή 60.000 ευρώ 667) 606 τμ με 3 φάτσες, περιοχή - Περίσταση. Τιμή 130.000 Ε. Δίδεται και το μισό 668) 478 τμ με 20 μ. φάτσα. Περιοχή - Σταθμός. Τιμή 90.000 Ε. 669) 490 τμ με 2 προσόψεις περιοχή ΚΤΕΛ. Τιμή 135.000 Ε (δίνεται και μισό)

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 389 τμ γωνιακό εξαιρετική θέση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 200.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 580 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 180.000 Ε

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 311) 16 στρ. κοντά στον Κ. Αγιάννη Τιμή 45.000 Ε 322) 5.150 στρεμ. γωνιακό κοντά στη Ν. Εφεσσο. Τιμή 30.000 Ε 337) 20 στρ. με νερό, ρεύμα, δέντρα. Περιοχή Σεβαστή. Τιμή 50.000 Ε 338) 15 στρ. περιοχή Παλιά Χράνη. Τιμή 20.000 Ε 339) 4 στρ. περιοχή επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 150.000 Ε 341) 5.650 στρεμ. περιοχή προς Κατερινόσκαλα. Τιμή 23.000 Ε 342) 8.100 στρ. περιοχή προς καινούργιο Νοσοκομείο. Τιμή 100.000 Ε 343) 2.900 στρ. γωνιακό επαγγελματικό σε κεντρικό κόμβο της Κατερίνης 346) 2Χ5 στρ. με νερό, ρεύμα, επαγγελματικό βρίσκεται σε παράπλευρο δρόμο της ΝΕΟ προς Αθήνα 347) 22 στρ. περιοχή Παλιόστανη. Τιμή 22.000 Ε 377) 4.700 στρ. με 41 μ. πρόσοψη, κοντά στην Περίσταση. Τιμή 85.000 Ε 418) 17 στρμ. με 110 μ πρόσοψη περιοχή Βιοζωκάτ Τιμή 180.000 484) 2,250 στρ. με άδεια για κατοικία, νερό, ρεύμα, περίφραξη Τιμή 60.000 Ε. Περιοχή Νεοκαισάρεια 488) 2 στρ. 2 κομμάτι από ΠΕΟ Τιμή 70.000 Ε 489) 9.600 στρ. κοντά στην Παραλία Τιμή 78.000 Ε 493) 5,850 στρεμ. με Πανοραμική θέα, σε ύψωμα περιοχή Νεοκαισάρεια Τιμή 30.000 Ε

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 55 τμ (μεταχειρισμένο) 1ΔΣΚWC μεγάλο μπαλκόνι, ρετιρέ (δυνατότητα ατομικής θέρμανσης) περιοχή Καμένος Μύλος. Τιμή 35.000 Ε. Πληρ. τηλ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 Ενοικιάζεται μαγαζί 36 τμ με υπόγειο σε καλό πεζόδρομο. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελματικός χώρος 120 τμ με τουαλέτα ΑΜΕΑ. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 Ενοικιάζεται δυάρι 3 ετών με ωρομέτρηση στον 1ο όροφο, κοντά στο συντριβάνι.Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 Ενοικιάζεται 95 τμ 3, όροφος, ωρομέτρηση στα Καταφιώτικα. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο

Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ καταστήματα και γραφεία. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία με υπόγειο σε 1800 τμ οικόπεδο στην περιοχή της Ελιάς. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 400 τμ στην περιοχή του Καπνικού Σταθμού σε πολύ καλή τιμή. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 650 τμ στο Βατάν σε καλή τιμή. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα με υπόγειο και αρίστης κατασκευής πίσω από τη Νομαρχία. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα και αγροτεμάχια στην Περίσταση. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622,

 ǹȖȉȡȚȐįȠȢțĮȚȂǹȜİȟȐȞįȡȠȣ ȀȅȃȉǹȈȉȅȃȆȁǹȉǹȃȅȆǿȈȍǹȆȅȉȅȠǻǾȂȅȉǿȀȅ

ȉǾȁ7(/()$;

ΠΩΛOYNTAI OIKOΠEΔA Οικόπεδο γωνιακό 380 τμ κοντά στα Δικαστήρια, Καπνικό Σταθμό Οικόπεδο γωνιακό 370 τμ περιοχή ΚΤΕΛ Οικόπεδο γωνιακό 270 τμ περιοχή Παναγίας Σουμελά Οικόπεδο 750 τμ με θέα (βλέπει θάλασσα) στο Λιτόχωρο Οικόπεδο στην Περίσταση 300 τμ Διόροφο γιαπί σε 220 τμ οικόπεδο στο Σταθμό Οικόπεδο στην Παραλία 311 τμ Οικόπεδο στο Σταθμό 480 τμ Δύο οικόπεδα των 500 τμ στη Νεοκαισάρεια Πιερίας Οικόπεδο 400 τμ κεντρικό στο Λιτόχωρο Οικόπεδο 170 τμ Αγία Τριάδα 1 στρεμ. οικόπεδο γωνιακό στο κέντρο της Κονταριώτισσας Οικόπεδο 400 τμ στο Σβορώνο Οικόπεδο 430 & 250 τμ Μαρτίου Οικόπεδο 400 τμ στο Καπνικό Σταθμό Δύο οικόπεδα επέκταση Ευαγγελικών 400 και 450 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ: οικόπεδο 1 στρέμμα στον Αγ. Σπυρίδωνα Oικόπεδο 250τμ στην Oλυμπιακή Aκτή OIKOΠEΔA ΣTH ΛEΠTOKAPYA και Σκοτίνα, όσα μέτρα θέλετε. Bλεπουν θάλασσα και βουνά. ΠΩΛOYNTAI KATΑΣΤ/TA Μαγαζί 90 τμ με πατάρι

Μαγαζί στον παλιό Διεθνή 286 τμ και υπόγειο 286 τμ Μαγαζιά διάφορα στην πόλη Μαγαζί 50 τμ σε κεντρικό σημείο ΠΩΛOYNTAI ΔIAM/TA Μεζονέτες 130 και 140 τμ στην επέκταση Ευαγγελικών υπό κατασκευή Γκαρσονιέρα δεκαπενταετίας 70 τμ Κεντρικό διαμέρισμα ρετιρέ με 3Δ δεκαετίας Διαμέρισμα πενταετίας, 3 υπνοδωμάτια, ρετιρέ στα Ευαγγελικά Μονοκατοικία στο Μακρύγιαλο καινούργιο σε 500 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα δεκαετίας 115 τμ περιοχή Αγίας Τριάδος Μονοκατοικία στο Σταθμό σε 430 τμ οικόπεδο Τριόροφη οικοδομή ημιτελή στο Λιτόχωρο ενορία Αγίου Δημητρίου Μεταχειρισμένα διαμερίσματα σε διάφορα μέρη της πόλης Διόροφη κατοικία σε οικόπεδο 350 τμ στην Καλλιθέα Γκαρσονιέρα στην Παραλία 32.000 Ε Μονοκατοικία 80 τμ σε οικόπεδο 1.200 τμ στη Βρύα με ωραία θέα Διαμέρισμα καινούργιο ρετιρέ κοντά στο Νοσοκομείο 55 τμ Διόροφη καινούργια μονοκατοικία σε 270 τμ οικόπεδο περιοχη Αγίας Τριάδος

Μονοκατοικία στο γιαπί Διαμέρισμα 95 τμ ανακαινισμένο 4ος όροφος κεντρικό Διαμερίσματα καινούργια των 100 τμ με ατομική θέρμανση με πάρκιγκ 1ος, 2ος, 3ος όροφος Ευαγγελικά Μεζονέτα λουξ κατασκυεής σε 150 τμ οικόπεδο Μονοκατοικία δυόροφη σε 500 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα υπό κατασκευή στα Ευαγγελικά ΞENOΔOXEIA στην Oλυμπιακή Aκτή-Παραλία MONOKATOIKIEΣ σ’ όλα τα σημεία της πόλης. Διαμερίσματα σε δυόροφες οικοδομές 60τμ, 70τμ σε ωραία τοποθεσία βλέπουν Ολυμπο και θάλασσα στο Λιτόχωρο Kαινούργια και μεταχειρισμένα διαμερίσματα των 50τμ στην Oλυμπιακή Aκτή. Διαμερίσματα υπό κατασκευήν στην Κατερίνη ΠΩΛOYNTAI ΧΩΡΑΦΙΑ Χωράφι 8 στρεμ. στον Αγιο Αθανάσιο Χωράφι μελλοντικό 4 στρεμ. επέκταση Ευαγγελικών. Χωράφι μελλοντικό 4 στρεμ. επέκταση Ευαγγελικών Χωράφι 4 στρμ. στον δρόμο για Παραλία 23 στρεμ. χωράφι στο Δίον Πιερίας Χωράφι στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο 1300 τμ με άδεια οικοδομής

Χωράφι 6 στρεμ. στο Σβορώνο Χωράφι 4 στρεμ. προς Παλιό Κεραμίδι Χωράφι 5 στρεμ. στην Καλλιθέα 6 στρέμματα χωράφι, στην Κατερίνη, μόνο 25.000 Ευρώ Χωράφι 14 στρεμ. στο Λιτόχωρο σε ωραία τοποθεσία Χωράφι 6 στρεμ. δίπλα στην Παναγία Περίστασης Χωράφι 7 στρεμμάτων νερό ρεύμα στην Παραλία Χωράφι 4.500 τμ με μεγάλη φάτσα, γωνιακό στον Επαρχιακό δρόμο Καρίτσας - Δίου Χωράφι 10 στρεμ. προς Ολυμπιακη Ακτή. Χωράφι 15 στρμ. στον παλιό διεθνή πάνω στο σταυροδρόμι προς Αλυκές. Xωράφια: μελλοντικά μέσα στην Oλυμπιακή Aκτή. Ενοικιαζόμενα δωμάτια 10ετίας στην Ολυμπιακή Ακτή σε καλό σημείο ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ξενοδοχεία των 18 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 12 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 13 δωματίων στην Ολυμπιακή Ακτή ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: καινούργια διαμερίσματα με ατομική θέρμανση και κλειστά γκαράζ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ - ΟΛΗ ΜΕΡΑ ... ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε. Ν. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ. Αλεξάνδρου & Τσιμισκή 2 γωνία τηλ. 23510 27723, 2351028821, 2351038424, 6976/424203, 6977/241187 MONAΔIKEΣ EYKAIPIEΣ KAINOYPΓIA ΔIAMEPIΣMATA (με παρκιγκ + ατομ. θερμανση) 60τμ 80τμ 87τμ 109 τμ 122 τμ 106 τμ 120 τμ 160 τμ 97 τμ 90 τμ 104 τμ 93 τμ 70 τμ 75 τμ

54.500 Ε 72.800 Ε 79.000 Ε 99.000 Ε 96.700 Ε 88.000 Ε 91.000 Ε 117.000 Ε 75.000 Ε 67.500 Ε 91.000 Ε 83.600 Ε 42.000 54.000

ΔIAMEPIΣMATA (ελαφρως μεταχειρισμένα) 100 τμ 70.000 103 τμ 73.500 107 τμ 73.500 107 τμ 70.000 105 τμ 53.000 135 τμ 88.000 142 τμ 126.000 ΔIOPOΦH KATOIKIA 180 τ.μ. + μαγαζί επί οικοπ. 180 τ.μ. 85.000

ZHTOYNTAI METAXEIPIΣMENA ΔIAMEPIΣMATA KAI OIKOΠEΔA ΠAPAΛIAKA ΔIAMEPIΣMATA ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤ/ΝΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

EΞOXIKEΣ KATOIKIEΣ Σε όλο το Nομό Λεπτοκαρυά, Πλάκα Λιτοχώρου, Eλατοχώρι, Λιτόχωρο, (επιπλωμένα και μη), λούξ κατασκευής. 85τμ σε οικ. 110τμ 60.000 Ε 120τμ σε οικ. 1350 τμ καινούργια πολυτελείας 160.000 Ε KAΛΛIΘEA 120 τμ επι 220 τμ οικ. 55.000 (τουβλο) ΠEPIΣTAΣH 200 τμ επι 250 τμ οικ. 64.500.000

MEZONETEΣ

140τμ +ημιυπ. 70τμ επί 190τμ οικ.+ 35τμ υπόλοιπο δόμησης αυτόνομες 82.000 Ε (τούβλο) 140τμ +υπογ. 60τμ αποπερατωμένο 135.000 Ε 135 τμ + πυλ. σε 160τμ οικ. 79.000 Ε (σοβά+σκεπή) 77,50 τμ 200.000 Ε 65 τμ 175.000 Ε 50 τμ 53.000 Ε 96 τμ + υπόγ. 145.000 Ε 35τμ 30.000 Ε

KATAΣTHMATA

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

60 τμ 58 τμ 55 τμ 295 τμ 416 τμ

ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙ/ΛΑ Π. ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΑΙ. ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ

44.000 Ε 64.500 Ε 44.000 Ε 60.000 Ε 70.000

ΓPAΦEIA 180 τμ 26.000 Ε 150 τμ 26.000 Ε 400 τμ 58.000 Ε 400 τμ 70.000 Ε ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ σε προνομιούχες περιοχές σε Επαρχιακές οδούς στην Π.Ε.Ο.

ΟΙΚΟΠΕΔΟΧΩΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ENOIKIAΣEIΣ AKINHTΩN EYKOΛIEΣ EΞOΦΛHΣHΣ-ΔANEIA ΔHΛΩΣTE TA ΠPOΣ ΠΩΛHΣHAKINHTA ΣAΣ και ΠOIKIΛIA! και ΠOIOTHTA ! ... και EΞYΠHPETHΣH! MAΣ ΣYNOΔEYEI ΠEIPA 25 ETΩN ! !!

ƵƱƫƴƮƧƵƳƩƵƱƫƴ ǹȖȠȡȐȗȠȞIJĮȚțĮȚĮȞIJĮȜȜȐııȠȞIJĮȚ IJĮʌĮȜȚȐıĮȢȤȡȣıĮijȚțȐ

ȌȦȝȐȢȋȡȒıIJȠȢ ǽĮȜȩȖȖȠȣȉȘȜ

¬ºÄ¸ÏȼÄÈάÈÖÄÀ ºÊÐÅÀÐ ¯×ͺ˝ÀÅ·ÍÊÂÈË ÉÈÄÅÀÐ ȆȦȜȠȪȞIJĮȚıIJȘȞİʌȑțIJĮıȘǼȣĮȖȖİȜȚțȫȞ

›©™®¡§¬£¬±¥ ¤¥Ÿ¤§«­¥±¥ «¬®™¥¡™«¬§£¡«¤§¡¥™±¥

¬§¤¨™¢§›£§­¥¡¢¤™¥±£Ÿ ¬§­£§­¤¡œŸ«™¢Ÿ ¢™©™›¡™¥¥Ÿ¥¬¡¥§­ œÅË¿šÕÉÑÅÇÊ¢¹Ì½É·Å¿ ¬Ÿ£  ¢¡¥Ÿ¬§

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ǻȚĮȝȑȡȚıȝĮIJȝȝİ ĮʌȠșȒțȘșȑıȘıIJȐșȝİȣıȘȢ șİȡȝȚįȠȝȑIJȡȘıȘıIJȘșȑȡȝĮȞıȘ țĮȚȝİȘȜȚĮțȩıȣȜȜȑțIJȘțĮȚ İȞĮȜȜȐțIJȘȖȚĮIJȠȗİıIJȩȞİȡȩ ȅȡȠijȠįȚĮȝȑȡȚıȝĮIJȝıIJȠȞ Į¶ȩȡȠijȠțĮȚȝİȗȠȞȑIJĮIJȝ ıIJȠȞȕ¶țĮȚȖ¶ȩȡȠijȠıİįȪȠ ĮȞİȟȐȡIJȘIJİȢįȚʌȜȠțĮIJȠȚțȓİȢ ȆȜȘȡIJȘȜ 

ȈǼȅȁǼȈȉǿȈǻǿǹȈȉǹȈǼǿȈ ȈǼȀǼȃȉȇǿȀǹȈǾȂǼǿǹȉǾȈȆȅȁǾȈ ǺǿȁȁǼȈȂǼǽȅȃǼȉǼȈȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȈǼȅȁǹȉǹ ȆǹȇǹĬǹȁǹȈȈǿǹȉǾȈȆǿǼȇǿǹȈ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 10.500 τμ περιοχή "Παναγία" Περίσταση (1500 τμ απόσταση από τη θάλασσα). Τιμή 35.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 2351075207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο γωνιακό 495 τμ πίσω από την Αγία Αννα. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 3.800 τμ φάτσα στην Εθνική οδό μετά το τούνελ δεξιά. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6977 760579

ȈǿǻǾȇȅȆȅȊȁȅȈ

σε οικόπεδο 762 τμ περιοχή Περίσταση. Τιμή 85.000 Ε

670) 600 τμ με Πανοραμική θέα την Κατερίνη, πάνω σε 2 δρόμους περιοχή Π. Κεραμίδι Τιμή 45.000 Ε 673) 293 τμ γωνιακό βλέπει μπροστά σε κεντρική πλατεία στα Ευαγγελικά. Τιμή 140.000 Ε 674) 730 τμ με ΣΔ 1,2 με 3 φάτσες περιοχή Ευαγγελικά 677) 290 τμ με 21 μ. φάτσα περιοχή Περίσταση. Τιμή 60.000 Ε 678) 500 τμ περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 160.000 Ε 681) 1077 τμ περιοχή - Κ. Αγιάννης. Τιμή 50.000 Ε 683) 252 τμ με 33 μ. φάτσα περιοχή Σβορώνος. Τιμή 50.000 Ε 684) 391 τμ με 14 μ. φάτσα περιοχή 25η Μαρτίου Τιμή 135.000 Ε 686) 552 τμ γωνίες περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 155.000 Ε 687) 300 τμ γωνιακό, περιοχή Καλλλιθέα Τιμή 65.000 Ε 690) 320 τμ με 3 φάτσες. Περιοχή - Επεκ. Ευαγγελικά. Τιμή 65.000Ε 691) 600 τμ με Σ.Δ. 0,20 γωνιακό με πανοραμική θέα την θάλασσα. Περιοχή Τοπόλιανη. Τιμή 60.000 Ε 694) 400 τμ γωνιακό, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 110.000 Ε 695) 711 τμ γωνιακό περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 185.000 Ε 697) 310 τμ γωνιακό, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Γήπεδο Πιερικού. Τιμή 110.000 Ε 698) 388 τμ πάνω σε 2 δρόμους διαμπερές περιοχή Σταθμός. Τιμή 80.000 Ε ȈȉǼĭǹȃȅȈȋǹȈǹȆǾȈ ȀĮııȐȞįȡȠȣȀĮIJİȡȓȞȘ

Κτηματομεσιτικά Γραφεία

23510.75.207 23510.27566, 23510.45002 6944.727360 6944.504786

ǼĬȃǹȃȉǿȈȉǹȈǼȍȈ ȘȝȚȩȡȠijȠȢ ZZZPHWDQDVWLVFRPJUHPDLOLQIR#PHWDQDVWLVFRPJU

¬©¡¬Ÿ®š©§­™©¡§­

6979 862459 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες κεντρικές και επιπλωμένες. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κεντρικό διαμέρισμα 140 τμ κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα πρώτου ορόφου τριετίας 2 ΔΣΚ μεγάλα μπαλκόνια θέση τζάκι, κλειστό γκαράζ 30 τμ μετά τα ΚΤΕΛ στην 19ης Μαϊου. Πληρ. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σε 4,5 στρ. μπροστά στην θάλασσα στην αμμώδη Παραλία Κορινού Πιερίας συγκρότημα 6 ανεξάρτητων διόρωφων κατοικιών. Κάθε κατοικία είναι 85 τμ σε κήπο 500 μέτρων. Παραδίδονται στα τούβλα ή τελειωμένες. Πληρ. τηλ. 23510 47497, 6976 760579, 6944 865855

—Š„—Œˆ–ˆ“ŒšˆŒ”Š–ˆŒ– „†’”ˆ–“œŽŠ–ˆŒ–„†”’—ˆ„šŒ„’Œ’“ˆ‡„„—„–—Š„—„„—’ŒŒˆ–

›™¥±¬Ÿ¥¡¢Ÿ

œ˜”¢•˜ž“ŠŽš’– °´¬ºª¿®¨¸¾¸²³¨ª»³²¶ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:

Θ. ΓΡΟΥΣΠΑΣ - Ι.ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ȆȍȁȅȊȃȉǹǿ ȃǼȅǻȂǾȉǹ ǺǹȈǿȁǼǿȅȊǺ īȀǹȇȈȅȃǿǼȇǹIJȝȝİȝİȖȐȜĮ ȝʌĮȜțȩȞȚĮĮȣIJȩȞȠȝȘșȑȡȝĮȞıȘ İȖțĮIJȐıIJĮıȘijȣıȚțȠȪĮİȡȓȠȣ șİȡȝȠȘȤȠȝȠȞȦIJȚțȐİȟȦIJțȠȣijȫȝĮIJĮ țĮȚșȑıȘ3DUNLQJ ȁǹȋǹȃǹ ǹȊȄǼȃȉǿȅȊ ǻǿǹȂǼȇǿȈȂǹȐȡȚIJȝ ȖȦȞȚĮțȩȝİȝİȖȐȜĮȝʌĮȜțȩȞȚĮĮȣIJȩȞȠȝȘ șȑȡȝĮȞıȘİȖțĮIJȐıIJĮıȘijȣıȚțȠȪĮİȡȓȠȣ șİȡȝȠȘȤȠȝȠȞȦIJȚțȐİȟȦIJțȠȣijȫȝĮIJĮțĮȚ țȜİȚıIJȒșȑıȘ3DUNLQJ ȊȆȅȀǹȉǹȈȀǼȊǾ ȆȁǹȀǹȁǿȉȅȋȍȇȅȊ ȈȣȖțȡȩIJȘȝĮʌȠȜȣIJİȜȫȞ įȚȩȡȠijȦȞȝİȗȠȞİIJȫȞȝİIJȝȒȝĮ ȣʌȠȖİȓȠȣĮIJȠȝȚțȩțȒʌȠțĮȚʌȚıȓȞĮ ǽǾȉȅȊȃȉǹǿȅǿȀȅȆǼǻǹīǿǹ ǹīȅȇǹǾǹȃȉǿȆǹȇȅȋǾ ȉȘȜ 

Μονοκατοικίες – διαμερίσματα- γραφεία – καταστήματα 1) Κεντρικό διαμέρισμα 90 τ.μ. σε όροφο μεταχειρισμένο. 2) Κεντρικό διαμέρισμα 94 τ.μ. σε 4ο όροφο μεταχειρισμένο με κεντρική θέρμανση. 3) 145 τ.μ. οροφοδιαμέρισμα σε 3ο όροφο με τζάκι, τέντες, 3 υπνοδωμάτια και αποθήκη στην Αγία Παρασκευή 20ετίας. 4) 70 τ.μ. σε 1ο όροφο στην οδό Κύπρου 5) 110 τ.μ. σε 7ο όροφο κεντρικό 6) 128 τ.μ. με 3 υπνοδ. Σαλόνι κουζίνα, εντοιχισμένες ντουλάπες, ατομική θέρμανση, τζάκι και 2 γκαράζ σε 4ο όροφο. 7) 100 τ.μ. με 2 υπν. Πυλωτή και υπόγειο σε 2ο όροφο με ωρομέτρηση. 8) 70 τ.μ. με υπν. Σαλόνι, κουζινα και αποθήκη 1ος όροφος στην Αγία Παρασκευή. 9) 140 τ.μ. διαμέρισμα στην παλιά πυροσβεστική σε 1ο όροφο 8ετίας με ατομική θέρμανση , τζάκι και πυλωτή σε πολύ καλή τιμή. 10) 105 τ.μ. σε 2ο όροφο στην Αγία Άννα με πάρκινγκ και αποθήκη 4ετίας και ωρομέτρηση. 11) Πωλείται μεζονέτα με υπόγειο 130 τ.μ. σε 300 τ.μ. οικόπεδο στην Πλάκα Λιτοχώρου 10 ετών. 12) Μεζονέτα 140 τ.μ. με πυλωτή και σκεπή στα τούβλα στην επέκταση των Ευαγγελικών. 13) Μεζονέτα με πυλωτή στο σοβά με ηλεκτρολογικά και υδραυλικά στην επέκταση των Ευαγγελικών 14) Μονοκατοικία στον παράδεισο 80 τ.μ. σε 200 τ.μ. οικόπεδο. 15) Γκαρσονιέρα στο Λιτόχωρο 38 τ.μ. 16) 70 τμ. διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, ανακαινισμένο σε πολύ καλή τιμή. 17) Καινούργια διαμερίσματα σε όλες τις περιοχές της πόλης 18) Μονοκατοικία στην Καλλιθέα 160 τ.μ. σε 720 τ.μ. οικόπεδο 19) Οικοδομή στην Κατερινόσκαλα με 100 τ.μ. κατάστημα με 10 δωμάτια με σκεπή και με ασανσέρ.

20) Μονοκατοικία στο Κίτρος 80 τ.μ. με υπόγειο σε 500 τ.μ. οικοπεδο σε πολύ καλή τιμή. 21) Κεντρικό γραφείο 80 τ.μ. σε 4ο όροφο. 22) 50 τ.μ. κατάστημα με πατάρι στην οδό Παρμενίωνος 23) 69 τ.μ. κατάστημα με πατάρι στην οδό Κολινδρού.

ΟΙΚΟΠΕΔΑ & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 1) 400 τ.μ. γωνιακό οικόπεδο στο Βατάν 2) 700 τ.μ. οικόπεδο στο Π. Ελατοχώρι 3) 250 τ.μ. γωνιακό οικόπεδο στην Ολυμπιακή Ακτή 4) 440 τ.μ. οικόπεδο στη Ν. Εφεσσο 5) 440 τ.μ. οικόπεδο στην επέκταση των Ευαγγελικών 6) 650 τ.μ. οικόπεδο στο Βατάν με 50 μ. πρόσοψη 7) 430 τ.μ. οικόπεδο στο Ν. Κεραμίδι με 23 μ. πρόσοψη 8) 500 τ.μ. οικόπεδο από 25.000 το καθένα στην Τραπεζούντα 9) 525 τ.μ. οικόπεδο στην περιοχή Καπνικού Σταθμού και 400 τ.μ. στην επέκταση καπνικού σταθμού. 10) Πωλούνται οικόπεδα 400 και 500 τ.μ. στην Ολυμπιάδα Κορινού στη 2η και 3η γραμμή. 11) Πωλείται οικόπεδο στην Περίσταση 390 τ.μ. 12) 460 τ.μ. οικόπεδο με 90 τ.μ. παιό σπίτι στην οδό 19ης Μαϊου. 13) 500 τ.μ. οικόπεδο κεντρικό στο Σβορώνο 14) 430 τ.μ. οικόπεδο στο Μοσχοχώρι με 20.000 Ε. 15) 400 τ.μ. οικόπεδο περιοχή Παναγία Σουμελά με πολύ καλή τιμή με 15 μ πρόσοψη. 16) Στην Κονταριώτισσα 70 τ.μ. οικόπεδο με 100 τ.μ. σπίτι σε πολύ καλή τιμή 17) 480 τ.μ. οικόπεδο στη Μεθώνη Πιερίας με 35 τ.μ. προκατασκευασμένο σπίτι καινούργιο με άδεια. 18) 560 τ.μ. οικόπεδο στα Ευαγγελικά με 24 μ. πρόσοψη

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 1) Αγροτεμάχιο 16 στρέμματα στον Αγιάννη Πιερίας ποτιστικό 2) Αγροτεμάχια 40-45-50 στρεμμάτων στην «Παναγία» της Περίστασης.

3) 4 Στρέμματα στην Περίσταση με φως και νερό και 150 δένδρα με 45 μ. πρόσοψη στο δρομο της Παναγίας» 4) Αγροτεμάχιο 6.500 τ.μ. στο Π. Κεραμίδι με ελιές 5) 4 στρέμματα στην Πλάκα Λιτοχώρου 6) 10 στρέμματα με νερό στο Σβορώνο Πιερίας 7) 800 τ.μ. οικοπεδοχώραφο στην Ολυμπιακή Ακτή. 8) 4 στρέμματα στη θέση «Κρανιά» στον Κορινό.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 1) 80 τ.μ. σε 1ο όροφο με ωρομέτρηση και γκαράζ στα καταφιώτικα. 2) 48 τ.μ. σε 4ο όροφο με ατομική θέρμανση , επιπλωμένο 3) 110 τ.μ. σε 1ο όροφο στα Ευαγγελικά με κεντρική θέρμανση 4) Γκαρσονιέρα 50 τ.μ. με ωρομέτρηση σε 2ο όροφο στα αστικά. 5) 100 τ.μ στην Μ. Αλεξάνδρου σε 2ο όροφο κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση. 6) 100 τ.μ. με ωρομέτρηση κεντρικό διαμέρισμα σε 2ο όροφο. 7) Ενοικιάζεται μονοκατοικία στην επέκταση των Ευαγγελικών σε 500 μ. οικόπεδο με 3 υπν. 8) 80 τ.μ. με τζάκι και 2 υπνοδωμάτια στο Μυλαύλακο. 9) Μεζονέτα 165 τ.μ. στο κέντρο της πόλης με 3 υπν. και 3 WC και γκαράζ. 10) 110 τ.μ. σε 3ο όροφο στην Αγία Παρασκευή με εντοιχισμένες ηλεκτρικές συσκευές, τέντες, τζάκι και ωρομέτρηση με 2 υπν. 11) 125 τ.μ. κατάστημα με πατάρι και μεγάλο ακάλυπτο στο δρόμο για Ανδρομάχη. 12) 100 τ.μ. κατάστημα απέναντι απ’ την «ελιά». 13) Ισόγειο κεντρικό κατάστημα 40 τ.μ. 14) 90 τ.μ. με πατάρι κατάστημα στα Ευαγγελικά. 15) Κεντρικό γραφείο 50 τ.μ. σε 3ο όροφο 16) 286 τμ. ισόγειο κατάστημα με υπόγειο στην παλιά Εθνική. 17) 100 τ.μ. σε 3ο όροφο στην Μ. Αλεξάνδρου.
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š

//////////////////////////////////////////////////////// ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ////////////////////////////////////////////////////////

ƬƵƩƮƣƵƱƮƧƴƫƵƩƴ īȀȅȁȉȈǿȅȈĬǼȅǻǹȈȉǼȇǿȅȈ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα για εργασία σε ξενοδοχείο στην Παραλία. Πληρ. τηλ. 6977 080690

ȆǼȇǻǿȀǹȀǹȉǼȇǿȃǾ

ȉǾȁȉǾȁĭǹȋ ȀȚȞ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ & ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -Επέκταση Ευαγγελικων 3ος ορ. 93τμ. με ατ/κη θερ/νση & παρκιν -Περιοχή Αγ.Παρασκευης 1ος 63τμ. & 75τμ., 2ος όρ. 126τμ. & 3ος όρ. 63τμ. -Σ.Σταθμος διοροφη οικοδομη 80,85τμ. καθε οροφος -Σ.Σταθμός 68,92 & 120τμ., ατ/κη θέρ/ νση,ηλιακό,ενεργειακό τζάκι (θέση στάθμευσης) -7ο Γυμνάσιο, 1ος, 2ος, 3ος όρ., 75τμ. & 95τμ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤ/ΝΑ -Κέντρο, στούντιο, 1ος όρ., 3ετίας -Παλαια Δικαστηρια 2ος ορ.118,44τμ. με θερμιδομετρηση -Αστικα 4ος ορ. 129τμ.& πυλωτη 78τμ. -Καταφιώτικα 3ος όρ. 70τμ. 2Δ,πάρκιν, 7ετίας -Αστικά 2ος ορ. 85τμ., 3Δ με τζάκι & ωρομέτρηση -Γκαρσονιερα ρετιρέ 50τμ. -Ξάνθου 4ος όρ. 68,35τμ. -Κέντρο, 3ος ορ. 160τμ. στα τούβλα -Αγ. Τριάδα 1ος όρ., 110τμ. -Εργατ.Κέντρο 110τμ. ανακαινισμένο ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ -Κοντά στην Αγ.Αννα σε οικοπ. 262τμ.

πυλωτη 118τμ & 1ος ορ.118τμ. -Ν.Ζωή σε οικόπ. 300τμ., 100τμ.,7ετίας -70τμ. σε οικόπεδο 330τμ. -Σβορώνος σε οικοπ. 237τμ., 1ος όρ. 126τμ. με πυλωτή στο σουβά MEZONETEΣ - Σε 2100 τμ οικόπεδο, ημιυπ., ισόγειο & 1ος όρ., 62,5 τμ έκαστος 190.000 Ε -Εθνικο Σταδιο ισογειο 56τμ. 1ος ορ. 59τμ & ημιυπογ. -Ν.Ζωη οικοπ.260τμ., 162,5τμ στα τουβλα -Επεκτ. Ευαγγελικων σε οικοπ. 170τμ.145 τμ. -Μαρτίου σε οικοπ. 150τμ., 70 & 70τμ. στα τούβλα με πυλωτή ΟΙΚΟΠΕΔΑ -Κοντά στα ΚΤΕΛ 500 & 600τμ. -Εθν. Στάδιο 262 & 264τμ. -Μαρτιου 800τμ. -Ν.Ζωη 310,442, 490 & 518τμ. -Λαϊκή της Τετάρτης 660τμ -Καπνικος 250,270,300,400,450, 514 τμ. -Σ.Σταθμος 248,443 & 500τμ. -Καταφιωτικα 490τμ. σε Σ.Δ. 1,2

-Ν. Ζωή, 645τμ. γωνιακό -Καπνικός 516,600,800,979 & 1187τμ. -Καλλιθέα 400, 503τμ. -Περισταση 303,418,605τμ. -Κορινος-Ολυμπιαδα 400 & 450τμ. -Σκοτίνα 870 & 1118,77τμ. με άδεια -Περίσταση 212τμ. με άδεια μεζονέτας -Μυλαύλακο 389,5τμ. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ -Επ.Οδ.Κατ/νης-Ν.Εφεσσου δευτερο απο τον δρομο 5 & 10στρ. -Βαρικο Λιτοχωρου 6020τμ. -Παραλια Κατερινης 7500τμ. -Επ.Οδ.Κατ/νης-Ν.Εφεσσου 8στρ. -Αγ. Αθανάσιο 4.469 & 7.950τμ. -Περίσταση 5, 7,5 & 12στρ. -Κοντά στην Πιερίδα, 4.300τμ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - Γραφείο 150 μέτρα από την πλατεία, 2ος όρ., 76 τμ 80.000 Ε - Κατάστημα περιοχή παλιό Νοσοκομείο 80 τμ έσοδο 450 Ε. μηνιαίως -Επι της Π.Ε.Ο Κατ/νης-Θεσ/κης 6000τμ. διπλα στο LIDL -Ολυμπιακή Ακτή σε οικοπ. 250τμ., ισόγειο κατάστημα & 2 όροφ. ενοικιαζόμενα

//////////////////////////////////// ΑΚΙΝΗΤΑ ////////////////////////////// στην Θεσ/νίκη κοντά στην στάση ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ Φλέμιγκ 2 ΔΣΚ σε καλή κατάσταση, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2ος όροφος. Τιμή 100.000 Ε. Μαθηματικά παραδίδονται Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360, 6944 από μαθηματικό ΑΠΘ με μεταδοτικότητα και εμπειρία 504786 σε φροντιστήριο Θεσσαλονίκης ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 γκαρσονιέρες και Κατερίνης. Υπεύθυνη καινούργιες χωρίς κοινόχρηστα, προετοιμασία κατεύθυνσης Γ' 38.000 Ε η μία και 46.000 η άλλη. Λυκείου για Πανελλήνιες με Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6976 τακτικά διαγωνίσματα. Δωρεάν ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ 424203 φροντιστηριακά βοηθήματα τηλ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 90 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατο γωνιακό 6945 773298 τμ από ιδιώτη διαμπερές, στο διαμέρισμα 2ου ορόφου Ε135 κέντρο της πόλης (πίσω από την τμ, 3ΔΣΚ2WC ατομικό λέβητα, ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτίσμα τριόροφο πλατεία) με 2 δωμάτια, σαλόνι, αποθήκη στο υπόγειο με πάρκιγκ 840 τμ ο κάθε όροφος σε 4,5 κουζίνα, WC. Πληρ. τηλ. 6977 σε υπό κατασκευή οικοδομή. στρέμματα οικόπεδο, 3ο χλμ 926264 Πληρ. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 ΠΕΟ Κατερίνης - Θεσ/νίκης 34974, 6977 255792 κοντά στην Αστυνομία. Πληρ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ κληροτεμάχιο ένα τηλ. 00491716438383 και στρέμμα κοντά στα σπίτια της ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία οικόπεδο 0049306068176 κον Κυριάκο Περιστάσεως. Τιμή 9.000 ευρώ. 433 τμ κρασπεδωμένο και με Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. αποχετεύσεις περιοχή Σταθμού. ΠΩΛΕΙΤΑΙ 23510 75207, 6944 727360, 6944 Τιμή 60.000 Ε μόνο. Πληρ. Rottweiler 504786 ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕITAI rottweiler ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο από ιδιώτη 241 τμ με άδεια Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο καθαρόαιμο, 250 Ευρώ. Πληρ. οικοδομής 200 τμ σε πολύ κεντρικό Ε=520 τμ με πρόσωπο τηλ. 6976 996416 καλή τιμή λόγω ανάγκης, στην 20μ. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο επέκταση Ευαγγελικών. Πληρ. ΔΙΑΦΟΡΑ Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 τηλ. 6936 118894 255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ σόμπα πετρελαίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε677 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποθηκευτικός χώρος σχεδόν καινούργια σε τιμή στην οδό Παυσανία (κοντά στο 3.000 τμ φάτσα στη Νέα Εθνική ευκαιρίας μαζί με τα μπουριά. 13ο Δημοτικό Σχολείο) με νότιο Οδό τιμή μόνο 650.000 Ε. Πληρ. Πληρ τηλ. 23510 27723, 6976 προσανατολισμό. Πληρ. τηλ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 424203 23510 34974, 6977 255792 75207, 6944 504786 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ α) διαμερίσματα ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 120 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διπλοκατοικία 2άρια, 80 τμ καθαρά με τμ σε 1700 μέτρα οικόπεδο στην στην Κονταριώτισσα 120 τμ στο 2ΔΣΚWC και αποθήκη μεγάλα Περιοχή της Ελιάς. Πληρ. Μεσιτικό τούβλο σε 380 τμ οικόπεδο σε πολύ μπαλκόνια, χώρος στάθμευσης Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6979 καλή θέση. Τιμή 70.000 Ε. Πληρ. στην πυλωτή και ατομική 862459 Μεσιτικο ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 θέρμανση β) μεζονέτες 75207, 6944 727360 αυτόνομες όχι μεσοτοιχία ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 400 τμ περιοχή Ευαγγελικά οδός στον Κάτω Αγιάννη. Πληρ. τηλ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 3 ετών, Αγησιλάου πλησίον 3ο Δημ. 6976776255 1ου ορόφου, μεγάλη βεράντα, 2 10ο Γυμ. Πληρ. Καλογιάννης ΔΣΚWC, θέση τζάκι, κλειστή θέση Ι. τηλ. 6944 372687, 23510 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 95 τμ 29821 στάθμευσης 30 μέτρα, επί της καινούργια κατασκευή με ατομικό 19ης Μαϊου μετά το ΚΤΕΛ. Πληρ. καλοριφέρ 88.000 Ε. Πληρ. τηλ. ȅǿȀȅǻȅȂǿȀǼȈǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ τηλ. 23510 34974, 6977 255792 23510 27723, 6977 241187 ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΠΑΤΣΗΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 200 τμ ǿǻǿǹȂǹȃȉǿǻǾȈ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο με άδεια στην ΠΑΡΑΛΙΑ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2ος ǹȆǿȆǼȇǿǻǾȈ οικοδομής 189 τμ δεύτερος δρόμος δρόμος από θάλασσα με άδεια αριστερά στην Παραλία Κατερίνης. ȉȘȜ οικοδομής. Μεσιτικό "ΛΥΣΕΙΣ" Τιμή 100.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό τηλ. 23510 77007, 6932 962638 țȚȞ Μετανάστης τηλ. 23510 75207, ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα σε 6944 727360 πεζόδρομο 75 τμ με υπόγειο και ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Σε 250 τμ οικόπεδο πωλείται πατάρι. Φέρει εισόδημα 1100 το τριόροφη οικοδομή στα μπετά, μήνα. Τιμή 400.000 Ε. Μεσιτικό ǻȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮǻȦȝȐIJȚĮ στην Ολυμπιακή Ακτή. Πληρ. Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 ȈĮȜȩȞȚțȠȣȗȓȞĮțĮȚȝʌȐȞȚȠ Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος 255792 IJȝțĮȚIJȝıIJȘȞȠįȩ Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ǻĮȖțȜȒ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 330 τμ με 2 ȃȚțȠȝȘįİȓĮȢ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο με άδεια φάτσες, εξαιρετική θέση Παραλία įȣȐȡȚIJȝ οικοδομής 189 τμ, δεύτερος Κατερίνης. Τιμή 150.000 Ε. Πληρ. δρόμος αριστερά στην Παραλία τηλ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. ȅȜĮIJĮįȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮ Κατερίνης. Τιμή 100.000 Ε.Πληρ. 23510 75207, 6944 727360 įȚĮșȑIJȠȣȞ Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 șȑıİȚȢıIJȐșȝİȣıȘȢ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 74 τμ 75207, 6944 727360

ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ȀȆǹȉȈǾȈ ǹīȁǹȊȇǹȈǻǿȆȁǹȈȉȅǼȇīȀǼȃȉȇȅ ȉȘȜ ǼȀȉǿȂǾȈǼǿȈǹȀǿȃǾȉȍȃ ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο 65 τμ σε οικοδομή δεκαετίας επί της Μ. Αλεξάνδρου 2ος όροφος, σε άριστη κατάσταση ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα κεντρικότατη στον 3ο όροφο με ωρομέτρηση σε άριστη κατάσταση ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα καινούργιο 100 τμ 2 ΔΣΚ με ατομικό λέβητα και κλειστό πάρκιγκ. Τιμή 105.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 272 τμ με π. οικία, ΣΔ 1 απέναντι από το Δασαρχείο. Τιμή 80.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα # 137 τμ δεκαετίας 3ΔΣΚ τζάκι, κλειστό πάρκγι στα Χοιράδικα ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 107 τμ

δεκαπενταετίας, απέναντι από το πάρκο 3ος όροφος. Τιμή 85.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 5.400 τμ απέναντι από το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. Τιμή 65.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε=257 νότιο, επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 60.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο πίσω από τον ΟΑΕΔ 400 μετ. Τιμή 80.000 Ε ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 γραφεία στον πεζόδρομο Ε=290 τμ. όλα μαζί ή και μεμονωμένα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 4.400 μετά το κανάλι, κοντά στο σκυρόδεμα. Τιμή 40.000 Ε.

¬©¡¬Ÿ®š©§­™©¡§­

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 90 τμ μεταχειρισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου, με αλλαγμένα κουφώματα, πόρτα ασφαλείας 2ΔΣΚWC. Τιμή 60.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 6 στρεμ. 2ο από το Επαρχιακό Π. Κεραμιδίου με μεγάλα ελαιόδενδρα. Τιμή 50.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 4ου ορ., 105 τμ σε πεζόδρομο με ατομ. λέβητα, 70.000 Ε ΒΑΤΑΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα γωνιακό 5ετίας 3Δ,Σ,Κ, WC ατομική θέρμανση Ε=116 τμ Τιμή 105.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό οικόπεδο επαγγελματικό Ε=450 τμ σε παράπλευρο της Ν.Ε. κοντά στον (Αγοραστό) Τιμή 145.000 Ε

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνέταιρος από εξαγωγική βιοτεχνία παραγωγής

απορρυπαντικών και χημικών προϊόντων με 25ετή δραστηριότητα και σταθερή πελατεία. Πληρ. τηλ. 6977 459400 και email: aias12@hotmail.com

////////////////////////////////////// ENOIKIAΣEIΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ //////////////////////////////////// στα Λύκεια - Πολυκλαδικό και ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 23.800 στρ. στον Σβορώνο επαγγελματικός χώρος 85 τμ Πιερίας για όλες τις καλλιέργειες. στο κέντρο στον 1ο όροφο. Πληρ. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6976 τηλ. 23510 27723, 6977 241187 424203, 6977 241187 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο αγροτεμάχια 22.800 στρ. διαμερίσματα στην Καμάρα στον Σβορώνο, 4 στρμ. στα 80 και 40 τμ. Πληρ. Μεσιτικό Ευαγγελικά και 4.500 στρμ. Γραφείο Γανωτή τηλ. 23510 στο Πολυκλαδικό για όλες τις 25667, 6972 027567 καλλιέργειες. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187, 6976 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 424203 στον κεντρικό δρόμο στην 23510 47497, 6976 760579 Περίσταση από 250 τμ υπόγειο, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα ισόγειο, ημιόροφος και 1ος. περιοχή Γυμναστηρίου 3Δ,Σ,Κ, στην οδό Κρέσνας, 1ΔΣΚWC τιμή Πληρ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος χωρίς κοινόχρηστα ενοίκιο 350 ενοικίου 230 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 Κυριάκος τηλ. 23510 47497, 6976 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 28346, 6979 985665 τηλ. 23510 75207, 6944 727360 760579 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 51 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 85 τμ 1Δ,Σ,Κ,WC με πολύ οικονομική με ωρομέτρηση πλήρως τμ κοντά στην ΕΚΑΒΗ, 245 Ε μαζί θέρμανση, στον 1ο όροφο, επιπλωμένη. Πληρ. Μεσιτικό με τα κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. απέναντι απ' το μεγάλο πάρκο. 23510 27723, 6977 241187 Γανωτή τηλ. 25667 6979 862459 Πληρ. τηλ. 6945 503977

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 24 τμ επί της οδού Ζαλόγγου 7 (κοντά στο συντριβάνι). Πληρ. τηλ. 23510 21923 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα σε νεόδμητη οικοδομή με 2 δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο στο κέντρο της πόλης με ατομική θέρμανση και δυνατότητα θέσης στάθμευσης. Πληρ. τηλ. 6977 323148 ENOIKIAZETAI διαμέρισμα δυάρι στη Θεσ/νίκη στην περ. Ευαγγελιστρίας (απέναντι από τα Πανεπιστήμια). Πληρ. μετά της 19.00 στο τηλ. 6981 613897

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 4 γκαρσονιέρες, 2 χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 60 τμ επί του πεζοδρόμου, Κύπρου 1, 1ος όροφος σε πολύ καλή τιμή. Πληρ. τηλ. 23510 29001 & 6972 410305

ENOIKIAZETAI οροφοδιαμέρισμα στον δεύτερο όροφο τριώροφης οικοδομής κοντά στην Αγία Παρασκευή, Κατερίνη, σε αυλή με δέντρα και θέση πάρκιγκ. Τρία δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, 2 WC, τζάκι, air condition, εντοιχισμένες ντουλάπες και βιβλιοθήκες. Τιμές 330 Ε. Πληρ. τηλ. 6979 985665, 23510 28346

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 50 τμ στην Πλατεία Ελευθερίας στον 1ο όροφο. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6976 424203 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 γκαρσονιέρες καινούργιες με ωρομέτρηση χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο κατάστημα 250 τμ μαζί με υπόγειο 210 τμ επί της 19ης Μαϊου 33. Πληρ. τηλ. 6982696853

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα μικρά για φοιτητές στην Θεσ/ νίκη. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6979 862459

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 50 τμ στην οδό Βότση 14 κέντρο της πόλης ανακαινισμένο. Πληρ. τηλ. 23510 39951

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 57 τμ σε πεζόδρομο 1ος όροφος. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένη γκαρσονιέρα 45 τμ στον 1ο όροφο στην Θεσ/νίκη κοντά στο Υπ. Μακ. Θράκης. Πληρ. Μεσιτικό

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 αγροτεμάχια, 4 στρ. στα Ευαγγελικά, 4,5 στρ.

ENOIKIAZETAI 100 τμ διαμέρισμα 2 όροφος, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, ωρομέτρηση, τέντες, τζάκι, 2 ντουλάπες 8ετίας. Πάρκιγκ, πυλωτή. Περιοχή επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 350 Ε. Μεσιτικό Γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 6977 353548 και 73013

ENOIKIAZETAI διαμέρισμα 3ΔΣΚ WC (καινούργιο) ωρομέτρηση, θέση πάρκιγκ με εντοιχισμένα όλα τα ηλεκτρικά περιοχή Καταφυγιώτικα. Τιμή ενοικίου 400 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία 120 τμ σε 500 τμ οικόπεδο (σε καλή κατάσταση, ανακαινισμένη) 3Δ,Σ,Κ, WC ατομικό καλοριφέρ περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Ενοίκιο 300 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τμ σε άριστη κατάσταση 2 Δ,Σ,Κ,WC και μπάνιο, ατομική θέρμανση στον πεζόδρομο. Τιμή ενοικίου 320 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γωνιακά καταστήματα 40 τμ με υπόγειο και πατάρι, πάνω στον Εγγλέζικο. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497

ΠΩΛΕΙΤΑΙ studio 25 τμ (άριστη κατάσταση-επιπλωμένο) 1Δ,Σ,μπάνιο, ημιόροφος, περιοχή Λάρισα - κέντρο. Τιμή 25.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητο διαμέρσμα 4ου όροφου 3Δ,2WC,κουζίνα, σαλόνι, ατομική θέρμανση, πάρκιγκ-κεντρικό ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα 2ου ορόφου 3ΔΣΚWC πάρκιγκ έτοιμο καινούργιο ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 715 τμ επί των οδών (Ευαγγελικά) Σωκράτους κατάλληλο και για κατάστημα με πρόσωπο 29 μ. EΠΕΚΤΑΣΗ Ευαγγελικών πωλείται γωνιακό οικόπεδο Ε 343 τμ . Τιμή 105.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 302 τμ τέρμα Καταφυγιώτικα. Τιμή 55.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατο γωνιακό διαμέρσμα 2ου ορόφου Ε135 τμ, 3ΔΣΚ2WC, ατομικό λέβητα, αποθήκη στο υπόγειο, με πάρκιγκ σε υπό κατασκευή οικοδομή Επεκταση Ευαγγελικά πωλουνται καινουργια διαμερίσματα 90+95 τμ 2Δ,Σ,Κ, τζάκι, αποθήκη, ατομικό λέβητα και κλειστό πάρκιγκ Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο κεντρικό Ε=520 τμ με πρόσωπο 20μȈȦȝĮIJİȓȠȇĮįȚȠIJĮȟȓ ³ȅDZȖȚȠȢȋȡȚıIJȩijȠȡȠȢ´ ȉǹȄǿȀȠȡȚȞȠȪ ǵȜȣȝʌȠȢȉǹȄǿ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ȆȚȐIJıĮȄȘȡȠȝİȡȓIJȠȣ ȆȚȐIJıĮȈȣȞIJȡȚȕȐȞȚ ȅǻǿȀǾǺȅǾĬǼǿǹ ([SUHVV6HUYLFH +HOODV6HUYLFH 3LHULD6HUYLFH ȀȉǼȅ  .7(2$8729,6,21 ǿǻǿȍȉǿȀȅȀȉǼȅ Ǽȁȉǹ ȀĮIJİȡȓȞȘ  ȀȓIJȡȠȢ  ȀȠȜȚȞįȡȩȢ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ǹȚȖȓȞȚȠ  ȀȠȡȚȞȩȢ  ȁİʌIJȠțĮȡȣȐ ȂİșȫȞȘ  ȆȜĮIJĮȝȫȞĮȢ ȃȅȂǹȇȋǿǹȆǿǼȇǿǹȈ ǻǾȂȅǿȃȆǿǼȇǿǹȈ ǻȒȝȠȢȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȒȝȠȢǹȚȖȚȞȓȠȣ ǻȒȝȠȢǹȞĮIJȠȜȚțȠȪȅȜȪȝʌȠȣ  ǻȒȝȠȢǻȓȠȣ ǻȒȝȠȢǼȜĮijȓȞĮȢ ǻȒȝȠȢȀȠȜȚȞįȡȠȪȢ ǻȒȝȠȢȀȠȡȚȞȠȪ ǻȒȝȠȢȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ǻȒȝȠȢȂİșȫȞȘȢ ǻȒȝȠȢȆĮȡĮȜȓĮȢ ǻȒȝȠȢȆȑIJȡĮȢ ǻȒȝȠȢȆȚİȡȓȦȞ ǻȒȝȠȢȆȪįȞĮȢ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Α) ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 7ΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 26 ΤΗΛ. 23510 25796 Β)ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 39 ΤΗΛ. 23510 36815

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα στο δρόμο προς το Νοσοκομείο Ε=5.000 τμ.

στρεμ., τέρμα Μαρτίου (απέναντι από την SCODA)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα ρετιρέ δεκαετίας (περιοχή "Ευκαρπίδη") Ε=111 και Ε=90, 2Δ,Σ,Κ, σε άριστη κατάσταση

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 140 τμ, 3Δ,Σ,Κ,2 WC, τζάκι, αποθήκη στο υπόγειο και πάρκιγκ στην επέκταση Ευαγγελικών

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 260 τμ με άδεια πυλωτής και 2 ορόφων από 115 τμ ο όροφος πίσω από τα ΚΤΕΛ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 τμ σε πάροδο της 7ης Μεραρχίας. Τιμή 85.000 Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο απέναντι από το κολυμβητήριο γωνιακό 250 τμ 60.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολοκαίνουργιο διαμερισμα ετοιμοπαράδοτο 105τμ 2Δ, σαλόνι, κουζίνα, WC και πάρκινγκ, κεντρικό. Τιμή 95.000 Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα καινούργιο πριν τη Νομαρχία 3 Δ,Σ,Κ, WC με κλειστό πάρκιγκ Επέκταση Ευαγγελικών κοντα στο 3ο Λύκειο πωλείται οικόπεδο 500 τμ και 250 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα 140 τμ πενταετίας και με γκαρσονιέρα 40 τμ στο ισόγειο έναντι Δασαρχείου σε άριστη κατάσταση . Πωλείται κτήμα επαγγελματικό 8

ȂȓĮİʌȓıțİȥȘıIJȠīȡĮijİȓȠȝĮȢșĮıĮȢȕȠȘșȒıİȚȞĮįİȓIJİʌȜȒșȠȢĮțȚȞȒIJȦȞ

Πωλείται: Ε μεζονέτα 131 τμ 3Δ,Σ,Κ 3(WC-λουτρά) πυλωτή 66 τμ με 25 τμ κλειστή είσοδο + αποθήκη, στέγη + αποθήκη+περιτοίχηση (μπετόν). Βλέπει σε ΚΧ-πάρκο, στο σοβά. Τιμή 125.000 Ε. Περιοχή Ν. Ζωής Ευαγγελικά Περιοχή ΚΤΕΛ. Πωλούνται: μεζονέτες 160 τμ 3Δ,Σ,Κ 3 (WC-λουτρά) πυλωτή 85 τμ με στέγη+περίφραξη στο σοβά Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο γωνιακό 1000 τμ ή πωλείται και το μισό

Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 40 τμ γκαρσονιέρα 1ος όροφος, ΣΔ, Δωμ., μπάνιο, ντουλάπα, ωρομέτρηση 4ετίας. Περιοχή Κέντρο. Τιμή 240 Ευρώ. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «ΘΑΝΟΣ» τηλ. 23510 73013, 6977 353548 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα (καινούργιο) 3ΔΣΤΚ 1WC 1 μπάνιο, ωρομέτρηση, θέση πάρκιγκ περιοχή Σταθμός. Τιμή ενοικίου 350 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα περιοχή Συντριβανίου 2Δ,Σ,Κ,2WC κεντρική θέρμανση σε πολύ καλή κατάσταση. Ενοίκιο 285 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τμ (καινούργιο λουξ κατασκευής) 2Δ,Σ,Κ,WC ατομική θέρμανση, τζάκι, χώρος στάθμευσης περιοχή Μαρτίου. Τιμή ενοικίου 400 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο "Μετανάστης". Τηλ. 23510 75207 6944 727360 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα κεντρικότατο δίπλα στις τράπεζες 160 τμ, κατάλληλο για διάφορες επιχειρήσεις. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 90 τμ (καινούργιο) 2 Δ, Σ,Κ, Τ, WC, ωρομέτρηση, περιοχή Πάρκου. Τιμή 300 Ε. Πληρ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 50 τμ γκαρσονιέρα 2 όροφος 1 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, ωρομέτρηση. Περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 260 Ε. Μεσιτικό Γραφείο Θάνος τηλ. 6977 353548, 23510 73013

ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ȀȍȃȃȅȈǿ īȇǾīȅȇǿǹǻǾȈ

ΚΥΡΙΑ έντιμη και αξιοπρεπής ΖΗΤΕΙ εργασία. Πληρ. τηλ. 6975 654057

ǹȇȋǿȉǼȀȉȍȃȂǾȋǹȃǿȀȅȈ ȉǹȀȉȅȆȅǿǾȈǾ ǾȂǿȊȆǹǿĬȇǿȍȃȆǿȁȅȉǼȈ ȀȁȆ ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀǹ ǼȃǼȇīǼǿǹȀǾȈǹȆȅǻȅȈǾȈ ȂǼȁǼȉǼȈȅǿȀȅǻȀȍȃ ǹǻǼǿȍȃȀǹȉǹȈȀǼȊǼȈ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 120 τμ διαμέρισμα, 2ο όροφος 3 ΔΣΚ2 μπάνια, τζάκι, ατομικό λέβητα, 10ετίας τιμή 400 Ευρώ. Μεσιτικό Γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 23510 73013, 6977 353548

Κυρία Ελληνίδα με προϋπηρεσία ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων ή παιδιών. Πληρ. τηλ. 23510 73958, 6989 394201

īȅȁȊȂȆǿȅȊȀǹȉǼȇǿȃǾ ȉǾȁ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ENOIKIAΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ǹıIJȣȞȠȝȓĮ DZȝİıȘįȡȐıȘ ȉȡȠȤĮȓĮ  ǻȘȝȠIJȚțȒǹıIJȣȞȠȝȓĮ ȆȣȡȠıȕİıIJȚțȒ ȁȚȝİȞĮȡȤİȓȠ ȅȉǼȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȅȉǼǺȜȐȕİȢ ǻǼǾ  ǻǼȊǹȀ  ǻǼȊǹȀǺȜȐȕİȢ ǼʌȚȝİȜȘIJȒȡȚȠȆȚİȡȓĮȢ ǻȅȊǹǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǺǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȅǹǼǻ  ȉİȜȦȞİȓȠ  ǻĮıĮȡȤİȓȠ ȃȅȈȅȀȅȂǼǿȅ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȇĮȞIJİȕȠȪ   ǼʌİȓȖȠȞIJĮ ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ ȀǹȁȅȈȈǹȂǹȇǼǿȉǾȈ

ȇĮȞIJİȕȠȪ  ȅȡșȠʌİįȚțȒ ȂĮȚİȣIJȚțȒ ȀȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȀȊȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ǼȀǹǺ  ȌȣȤȚĮIJȡȚțȩȃȠıȠțȠȝİȓȠ ȆȑIJȡĮȢȅȜȪȝʌȠȣ ȈȊīȀȅǿȃȍȃǿǼȈ ǹıIJȚțȐȁİȦijȠȡİȓĮȀĮIJİȡȓȞȘȢ  ȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ   ǹʌȠșȒțȘȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȀȉǼȁȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȅȈǼȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȉǹȄǿ ȈȦȝĮIJİȓȠǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞȅįȘȖȫȞȉǹȄǿ  ȇĮįȚȠIJĮȟȓȀĮIJİȡȓȞȘȢ 

ζητά να προσλάβει 3 νέους ηλικίας 2535 ετών για το τμήμα ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών εργασιών. Θα προτιμηθούν απόφοιτοι Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών. Προσφέρονται εκπαίδευση - bonus - ταξίδια. Βιογραφικά στο fax 23510 78030 ή στη διεύθυνση Γ. Ολυμπίου 2 - Κατερίνη υπ' όψιν κου Βασιλειάδη.

e-mail:estia6@otenet.gr

Μεσιτικό γραφείο

www.katerinirealestate.gr

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κρέσνας 5 και Ζαλόγγου γωνία Κατερίνη ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 135) Μεζονέτες στο σοβά ή τελειωμένες πίσω από τα ΚΤΕΛ 137) Τριωροφη οικοδομη στο τουβλο στην επεκταση Ευαγγελικων. 125 τμ 1ος οροφος 140) Σε 500 τμ οικόπεδο ανεξάρτητο διόροφη μονοκατοικία 85 τμ μπροστά στο κύμα στην Παραλία Κορινού ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ 260) Σε διώροφη οικοδομή μέσα από τον Εγγλέζικο διαμέρισμα 2ος όροφος 150 τμ στον σοβά 263) Κεντρικο διαμερισμα 58 τμ στον 4ο οροφο καταλληλο και για επαγγελματικη στεγη. 264) Περιοχή ΙΚΑ – Βατάν σε 3ώροφη οικοδομή οροφοδιαμέρισμα 1ος όροφος, 132 τμ, 3ΔΣΚ, ηλιακό, ατομικός λέβητας, συναγερμός κτλ 265) οροφοδιαμερίσματα 20ετίας 100 τμ στα Αστικά σε καλή κατάσταση 1ος, 3ος και 4ος όροφος 268) 110 τμ διαμέρισμα σε πεζόδρομο στον 5ο όροφο με αυτόνομη θέρμανση 269) 80 τμ 2ος όροφος χωρίς ασανσέρ σε πεζόδρομο κατάλληλο για επαγγελματική στέγη 270) 90 τ.μ. διαμπερές κεντρικό 30ετίας 271) 110 τ.μ. οροφοδιαμέρισμα 2ος όροφος στην Κονταριώτισσα στο τούβλο. 272) 80 τ.μ. κεντρικό μερικώς ανακαινισμένο σε πολύ καλή κατάσταση. ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 251) Σε 500 τμ οικόπεδο μονοκατοικία με σκεπή στη Νεοκαισάρεια 351) Μονοκατοικία 50 τμ στα τούβλα στο Παλιό Ελατοχώρι κεντρικό οικόπεδο 352) Μονοκατοικια 100 τμ σε 290 τμ οικοπεδο στην επεκταση Ευαγγελικων 353) Μονοκατοικια 86 τμ σε 1250 τμ οικοπεδο στο Κιτρος 354) Μονοκατοικια 120 τμ σε 1060 τμ οικοπεδο στον οικισμο Πανοραμα Γανοχωρας με ωραια θεα 620) Σε 400 μέτρα οικόπεδο διώροφη οικοδομή, μαγαζί 135 τμ οροφοδιαμέρισμα, στον σοβά στην Κάτω Μηλιά ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 443) Κατάστημα 65 τ.μ. με 75 τ.μ. 2ο όροφο επί της Εθν. Αντίστασης. 445) 40 τ.μ. +40 τ.μ. πατάρι οδός Κρέσνας 446) 100 τ.μ. +120 τ.μ. υπόγειο καινούργιο κοντά στο δημαρχείο. 450) 80 τμ με πατάρι στην Ολυμπιακή Ακτή 451) 32 τμ κατάστημα και 72 τμ διαμέρισμα πωλούνται μαζί στην οδό Ζαλόγγου 452) Πωλείται 140 τμ 2ος όροφος διαμπερές επαγγελματική στέγη, βλέπει πλατεία 453) 22 τμ κλειστο παρκιγκ κοντα στο συντριβανι

Τηλ./FAX. 23510-47497, κιν: 6976 760579

454) Σε 403 τμ μέτρα κεντρικό οικόπεδο στην Βροντού με ισόγειο μαγαζί 120 μέτρα, 1ος όροφος 120 τμ διαμέρισμα 455) Πωλούνται καταστήματα 145 τμ 85 και 37 τμ χωριστά ή όλα μαζί πάνω στον δρόμο για Παλιό Κεραμίδι 456) Πωλούνται άδειες για 200 τμ καταστήματα με κόμβο στον δρόμο για Ν. Εφεσο 457) Κεντρικά καταστήματα σε καλό πεζόδρομο 458) 6 γραφεία σε πεζόδρομο πωλούνται όλα μαζί και χωριστά ΟΙΚΟΠΕΔΑ 462) 231 τμ νότιο επέκταση Ευαγγελικών 7,5Χ30 μέτρα 535) 451 τ.μ. οικόπεδο στην Καλλιθέα μέσα στο χωριό. 551) 1200 τμ. στον Κούκο με θέα 571) 300 τμ. οικόπεδο στο Ελατοχώρι στο Παλιό χωριό 579) 500 τ.μ. οικόπεδο στην Ολ.Ακτή 585) 340 τ.μ. δίπλα στη Νομαρχία 586) 360 τ.μ. στην επέκταση Σταδίου 590) 250 τ.μ. οικόπεδο με άδεια στον 3ο δρόμο Ολυμπιακής Ακτής. 591) 566 τ.μ. οικόπεδο με μεγάλη φάτσα στα Ευαγγελικά προς την Αγία Άννα. 593) 401 τ.μ. οικόπεδο κοντά στο ΙΚΑ 599) Σε 500 τμ οικόπεδο 400 τμ κτίσμα στα μπετά στην Ολυμπιακή Ακτή 601) 400 τμ επέκταση Ευαγγελικών βλέπει Κ.Χ. 602) Πωλείται 450 τμ οικόπεδο στον παραλιακό οικισμό του Κορινού 604) 3.000 τμ στην Καλλιθέα δίπλα στο σχέδιο 606) 3Χ400 τμ συνεχόμενα οικόπεδα στον Παραλιακό οικισμό Καλλιθέας 610) 725 τμ οικοπεδο στην Καλλιθεα 613) 600 τμ οικόπεδο στον Οικισμό "ΠΑΙΔΕΙΑ" Λιτοχώρου 616) 3Χ400 τμ οικόπεδα στον Κ. Αγιάννη σε πλαγιά με θέα 618) 240 τμ οικόπεδο στο Λιτόχωρο με θέα θάλασσα και βουνό πίσω από το Γυμνάσιο 619) Οικόπεδα πίσω από τον ΟΑΕΔ σε πολύ καλή τιμή 621) 2920 τμ οικόπεδο δίπλα στο σχέδιο σε κεντρικό κόμβο γωνιακό κατάλληλο για επαγγελματική στέγη 622) 400 τμ δις γωνιαίο στο Λιτόχωρο με υπέροχη θέα στην Αγία Μαρίνα 623) 4 στρεμ. ή 8 στρεμ. γωνιακό στο Νέο Κεραμίδι δίπλα στο Νέο Νοσοκομείο 624) 2.320 τ.μ. γωνιακό τεμάχιο δίπλα στο σχέδιο στην Επέκταση Ευαγγελικών. 625) 455 τμ. οικόπεδο δίπλα στην Εφορία ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 636) 3200 τ.μ. τεμάχιο στο δρόμο για Μ. Μηλιά οικοδομήσιμο με μεγάλη φάτσα και ωραία θέα. 658) 12 στρεμ. Στον Αγ. Μηνά Ν. Εφέσου.

663) 8 στρέμματα στον δρόμο Σβορώνου- Νεοκαισάρεια 664) 6 στρέμματα πριν την Κατερινόσκαλα πάνω στο δρόμο. 665) Στην επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας 3.350 τ.μ. με τρεις δρόμους κατάλληλο για επαγγελματική στέγη. 666) 3.400 τ.μ. Επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας πίσω από τον Πογιαρίδη. 669) 6 στρεμ. Ανάμεσα ΣβορώνοΝεοκαισάρεια 671) 4,5 στρεμ. πριν από την Παραλία δεξιά πάνω στο δρόμο 674) 9 στρεμ. με ελιές κοντά στην Κονταριώτισσα 676) 9 στρ. αριστερά από τον ΠΕΟ πίσω από την Πυροσβεστική 679) Πωλούνται 30 στρ. ακτινίδια και ελιές στον Κορινό με όλο τον εξοπλισμό (τρακτέρ - εργαλεία κτλ) 680) 14,5 στρ. δίπλα στον Βιολογικό (10 στρ. ακτινίδια + 4,5 στρ. τριφύλλι) 681) 5 στρ. ακτινίδια πίσω από τον Βιολογικό 682) 9,2 στρ. ανάμεσα στη Ν. Εφεσσο και Κονταριώτισσα στο ύψωμα με θέα 683) 5500 τ.μ. χωράφι για επαγ. Χρήση κοντά στη ΜΑΧΙ γωνιακό 684) 3800 τ.μ. με μεγάλη φάτσα στην Εθνική οδό μετά το τούνελ δεξιά στο ρέμα για Θεσσαλονίκη. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 701) 8 δωμάτια σε 250 τ.μ. στην Ολυμπιακή Ακτή στο δεύτερο δρόμο 716) 16 Ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Παραλία 717) 18 ενοικιαζόμενα δωμάτια σε 500 τ.μ. στην Κατερινόσκαλα 718) 30 δωμάτια με πισίνα στην Ολυμπιακή Ακτή. 719) 5 διπλά και 3 μονά σε καλή κατάσταση στην Ολυμπιακή Ακτή. 720) Σε 800 τμ οικόπεδο 23 δωμάτια ανακαινισμένα με πισίνα, θέρμανση κτλ 722) Σε 250 τμ κατάστημα και 14 δωμάτια πλήρως ανακαινισμένα στον πεζόδρομο της Ολυμπιακής Ακτής ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Παραλία 55 τμ επιπλωμένο στον 3ο όροφο Επιχείρηση cafe κεντρική στην Ολυμπιακή Ακτή μπροστά στο κύμα Ενοικιάζεται μαγαζί 36 τμ με υπόγειο σε καλό πεζόδρομο Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελματικός χώρος 120 τμ με τουαλέτα ΑΜΕΑ Ενοικιάζεται δυάρι 3 ετών με ωρομέτρηση στον 1ο όροφο, κοντά στο συντριβάνι Ενοικιάζεται 95 τμ 3, όροφος, ωρομέτρηση στα Καταφιώτικα Κατάστημα 37 τμ επί της Κασσάνδρου 4.000 τμ επαγγελματική στέγη στον δρόμο για Παραλία 3άρι στην περιοχή Ξάνθου με αυτόνομη θέρμανση


12 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÔÑÉÔÇ 22 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2011

Ôóéêíßæïõìå óôï

ÄÁÍÁÇ

ÐÜíù áðü ôñåéò þñåò äéÞñêçóå ç ÷èåóéíÞ óýóêåøç óôï ÄéïéêçôÞñéï ãéá ôá èÝìáôá ôïõñéóìïý, ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõ ê. Äéïíýóç ØùìéÜäç, ï ïðïßïò äåí Ýêñõøå ôçí áðïãïÞôåõóÞ ôïõ ãéá ôçí ðáñïõóßá ôçò ðåñéï÷Þò óôç ÄéåèíÞ ÔïõñéóôéêÞ ¸êèåóç ôçò Óüöéáò. Åõåëðéóôïýìå ðùò ôïõ ÷ñüíïõ ç ÊåíôñéêÞ Ìáêåäïíßá íá Ý÷åé ìéá êáëýôåñç ðáñïõóßá êáé ü÷é áðëÜ ìéá óõììåôï÷Þ óôçí Ýêèåóç. Öïñåßò ôçò Ðéåñßáò åìöáíßóôçêáí éäéáßôåñá éêáíïðïéçìÝíïé ðïõ ìéá ôÝôïéá óýóêåøç Ýãéíå óôï íïìü ìáò. Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ ï ê. ØùìéÜäçò ðáñáðïíÝèçêå ãéáôß äåí õðïäå÷èÞêáìå ôïõò öéëïîåíïýìåíïõò óôï äéïéêçôÞñéï ìå… ìðïõöÝ. ÌÜëéóôá áõôÞ ôçí ðáñáôÞñçóç ôçí Ýêáíå äýï öïñÝò, ìÝ÷ñé ðïõ ðÞñå ôçí áðÜíôçóç áðü ôïí Ðñüåäñï ôùí ÅíïéêéáæïìÝíùí Äùìáôßùí Ðéåñßáò Ãñçãüñç Âåúäáìåíßäç: «¼ôáí Ýãéíå ç ðñþôç óýóêåøç óôç Èåóóáëïíßêç ãéá èÝìáôá ôïõñéóìïý äåí ìáò ðñïóöÝñáôå ïýôå Ýíá ìðïõêáëÜêé íåñü…» " Ôï ðñïâëçìáôéóìÝíï êïéíü ôçò ðüëçò óõãêÝíôñùóå ç ÷èåóéíÞ ïìéëßá óôç Ó÷ïëÞ ÃïíÝùí Êáôåñßíçò. Ðñáãìáôéêü áíïéêôü ðáíåðéóôÞìéï. Ìå Ýíá êïéíü íá óõììåôÝ÷åé äõíáìéêÜ. Íá ìåôÝ÷åé ìå ðñïôÜóåéò. " Ïé äýï ïìéëçôÝò êëÞèçêáí íá áðáíôÞóïõí óôéò åñùôÞóåéò ôïõ êïéíïý ðïõ áöïñïýóáí ôçí ðïëéôéêÞ, ôçí ïéêïíïìßá êáé ôï ìÝëëïí ôçò ÷þñáò. " Ç ðïëéôéêÞ êáé ïé ðïëéôéêïß åéóÝðñáîáí ôç ìÝãéóôç äõóáñÝóêåéá êáé áðáîßùóç. Äýóêïëåò óôéãìÝò ãéá áõôïýò ðïõ äéá÷åéñßæïíôáé ôéò ôý÷åò ôïõ Íïìïý êáé ôçò ðüëçò.

Å

êôüò áðü ôïõò åñãáæüìåíïõò, ôçí ÔåôÜñôç èá áðåñãÞóïõí êáé ïé Ýìðïñïé. Ìå áðüöáóç ôçò Óõíïìïóðïíäßáò åìðüñùí áýñéï èá ðáñáìåßíïõí êëåéóôÜ êáé ôá åìðïñéêÜ êáôáóôÞìáôá. Óôçí êéíçôïðïßçóç áõôÞ óõììåôÝ÷åé êáé ï åìðïñéêüò óýëëïãïò Êáôåñßíçò.

" Áõôü ôï ÷ñÝïò Ý÷åé ðëçñùèåß áðü ôï 1880 äéðëÜ êáé ôñéðëÜ åßðå ï Ãéþñãïò ÂáæÜêáò. Áðü ôç ìåôáðïëßôåõóç ìÝ÷ñé ôç óçìåñéíÞ êñßóç 12 õðïôéìÞóåéò åß÷å ç äñá÷ìïýëá ìáò. Äåí öôÜóáìå óôç ÷ñåïêïðßá. Ôþñá ìå ôï ìç÷áíéóìü óôÞñéîçò, ôï ìíçìüíéï ðïõ åßíáé äáíåéáêÞ óýìâáóç ôï ÷ñÝïò ìÝíåé êáé ìÝíåé. " Ôï æçôïýìåíï ãéá ïìßëïõò åßðå ï ê. ×áñáëáìðßäçò , åßíáé íá âñïýìå ìéá êáôåýèõíóç óå ìéá ðåñßïäï ðïõ ôï êýñéï ÷áñáêôçñéóôéêü ôùí ÅëëÞíùí åßíáé ç óýã÷õóç. ÐïôÝ ïé Ýëëçíåò äåí åß÷áí öôÜóåé óå áõôü ôï åðßðåäï óýã÷õóçò. ¼ëá áõôÜ ôá éóìüò ðïõ õðÞñîáí óôç ÷þñá ôïõò Ýêáíáí áðüíôåò.

Ä

åí Ýëåéøáí êáé öÝôïò ôá ðáñÜðïíá ôùí êáôïßêùí ôïõ Ëéôï÷þñïõ ãéá ôçí áðïõóßá ôïõ óôñáôïý áðü ôçí ðáñÝëáóç ãéá ôçí ÅðáíÜóôáóç ôïõ Ïëýìðïõ, íá êáé óôéò åêäçëþóåéò õðÞñ÷å Üãçìá. Åßðáìå, ðåñéêïðÝò êáé ü÷é óðáôÜëåò. Ðüóï óôïé÷ßæåé ç ðáñÝëáóç ìéáò äéìïéñßáò óôï Ëéôü÷ùñï;

" Ç ÷þñá èõìßæåé Ðïñôïñßêï. Êáé êáôáëáâáßíåôå ôé óçìáßíåé áõôü êáé óôï åðßðåäï ôïõ ðïëéôéóìïý. ÕðÜñ÷åé Ýíá óôõë åëëçíéêü; Ìéá äçìüóéá óöáßñá åëëçíéêÞ; ÎÝñåôå ôé åîÜãïõí ïé ÷þñåò. Ôçí ôáõôüôçôá ôïõò. ¼ìùò áõôÜ üëá äåí ìðïñïýìå íá ôá ëýóïõìå. Ç ãíþìç ìïõ åßíáé üôé èÝëïõí ìéá íÝá ðïëéôéêÞ ðáéäåßá ðïõ äåí õðÜñ÷åé. " Ôï êáßñéï åßíáé ç áíÜðôõîç. ÕðÜñ÷åé óå áõôÞ ôç ÷þñá ìéá áíáðôõîéáêÞ ðáéäåßá; Ðçãáßíåôå óôá êüììáôÜ óáò. Áìïéñßäç ðÞãáéíå åêåß óôçí ÉððïêñÜôïõò êáé ñþôçóå ãéá ôçí áíÜðôõîç. Ôá äýï êüììáôá Ý÷ïõí ðñïðëçñùèåß ìÝ÷ñé ôï 2018. Ðéá åßíáé ç ìïñöùôéêÞ ôïõò ðáñáãùãÞ; " Áò åßìáóôå óïâáñïß åßðå ï ê. ×áñáëáìðßäçò, åìåßò Ý÷ïõìå ôï ìåãáëýôåñï brand óôïí êüóìï, ðïõ åßíáé ôï üíïìá ôçò ÅëëÜäáò. Ï ìåãáëýôåñïò ðëïýôïò ìáò ðïéïò åßíáé; Ç êëçñïíïìéÜ ìáò, ôï óõìâïëéêü êåöÜëáéï êáé ôï üíïìá ôçò ÅëëÜäáò. ÎÝñåôå ðïéïé êÜíïõí ëåöôÜ áðü áõôü. Ôï ×üëõãïõíô. ÎÝñåôå ðüóá âãÜëáíå áðü ôçí Õðáôßá, áðü ôçí Ôñïßá, ðüóï Ýâãáëáí áðü ôïí Ëåùíßäá. Áõôüò ï êüóìïò ï ðïëéôéêüò ðéóôåýåôå üôé Ý÷åé ìéá ðáéäåßá ãé áõôÜ ôá ðñÜãìáôá; Äåí Ý÷åé…

Óõã÷áñçôÞñéï Ïé Óýëëïãïé ÃïíÝùí – Êçäåìüíùí, êáèçãçôþí , ïé ìáèçôÝò êáé ï ÄéåõèõíôÞò Ãõìíáóßïõ Ðåñßóôáóçò, óõã÷áßñïõí ôïõò ìáèçôÝò ôïõ Ó÷ïëåßïõ , Æþãï ÓùôÞñéï êáé ×áóéáêÞ Ïõñáíßá ãéá ôçí ðñüêñéóÞ ôïõò óôçí 3ç êáé ôåëéêÞ öÜóç ôïõ ÐáíåëëÞíéïõ Äéáãùíéóìïý «ÁÑ×ÉÌÇÄÇÓ» ôçò ÅëëçíéêÞò ÌáèçìáôéêÞò Åôáéñåßáò åõ÷üìåíïé ïëüøõ÷á êáëÞ åðéôõ÷ßá.

×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

Ï Áöåíôïýëçò Ý÷åé êÝöéá… ÓõíÝ÷åéá áðï ôçí 1ç «Âáñïýì;(!)» ïýñëéáæå, ï Ãåñìáíüò, âëÝðïíôáò ôïí «åìðñïóèïâáñÞ Áöåíôïýëç» ìå ôéò ðáôÜôåò, êñõììÝíåò, êÜôù áðü ôç ìðëïýæá. «Ôá ðáñÜðïíá óôïí Êáðïäßóôñéá!» áðáíôïýóå ï èåßïò. «ÁíåëëÞíéóôïò» ï «¼ôï», «áãåñìÜíéóôïò» ï èåßïò, ðþò íá óõíåííïçèïýí, áðüíôïò ôïõ ê. ×ñÞóôïõ ÃéáííáñÜ; Ôç äéåñìçíåßá «áíÝëáâå» ï «ÍôáâÝëçò». ÐÜôçóå ìéá äáãêùìáôéÜ ôïí Ãåñìáíü, óôï ðïäÜñé, ðïõ Ýìáèå «ôóÜìéêï», áõèùñåß êáé ðáñá÷ñÞìá! «ÎáñÜ÷íéáóáí» ïé ìáóÝëåò ôïõ «ÍôáâÝëç» êáé ïé Ãåñìáíïß Ýâãáæáí, ãéá ìéá âäïìÜäá, áñÜ÷íåò áðü ôï ðïäÜñé ôïõ «¼ôï». ÌÝ÷ñé ðïõ êïõâáëÞèçêáí êáé êÜôé åðáÀïíôåò (ËÝìå ôþñá!) ãéá íá ìåëåôÞóïõí «ôçí öýóéí ôçò ïäïíôïóôïé÷ßáò ôùí êõíþí åéò ôçí ðåíïìÝíçí ÅëëÜäá»(!) áëëÜ Üêñç äåí êáôÜöåñáí íá âãÜëïõí. Ï «ÍôáâÝëçò» üìùò åß÷å âãÜëåé… Ýíá óáëÜìé, öåýãïíôáò áðü «ôáò ãåñìáíéêÜò áðïèÞêáò»! Äñüìï ðÞñå, äñüìï Üöçóå êé Ýöôáóå óôï óðßôé, êïõíþíôáò ôçí ïõñÜ. Åêåß ãïýñëùóå ôá ìÜôéá! Êüíôåøáí íá ôïõ âãïõí, ôïõ óêýëïõ! Ï Áöåíôïýëçò Þôáí Þäç åêåß êáé ôïí ðåñßìåíå! Ç íïéêïêõñÜ ôïõ óðéôéïý åôïßìáæå ðáôÜôåò øçôÝò. «Ôé ìå êïéôÜò ìå ôéò “ãïõñëïìáôÜñåò”; ¸öáãåò ôï ìéóü óáëÜìé óôïí äñüìï!» ó÷ïëßáóå ï èåßïò. Ï «ÍôáâÝëçò» äåí åß÷å êïõñÜãéï íá âãÜëåé ïýôå «ãáâ», áðü ôï ëá÷Üíéáóìá. ¸öáãáí üëïé ìáæß êé Ýêáíáí «ÁíÜóôáóç», ìÝóá óôï êáôá÷åßìùíï ôïõ 1941. 70 ÷ñüíéá ðÝñáóáí áðü ôüôå. Ï Áöåíôïýëçò äéçãåßôáé ðáñüìïéåò éóôïñßåò åßôå Ý÷ïõí ðáñÝá åßôå åßíáé ìüíïé êáé ðåñíïýí êáëÜ, óôï öôù÷éêü ôïõò. Ìå ôéò åðéöõëÜîåéò, ôïõ èåßïõ, ãéá ôïõò êáêïýò óêïðïýò ôçò Ôñüéêáò, ðñïò ôï «åõ» ôïõ «æçí» ôïõò êáé ôçí Ðïëõôßìç, óå êáèçóõ÷á-

Ì

éá õðÝñï÷ç âñáäéÜ åôïßìáóáí ïé Üíèñùðïé ôïõ ÄÁÍÁÇ ãéá åìÜò. Êáé ìéëÜìå ãéá ôï âñÜäõ ôçò ÔóéêíïðÝìðôçò. ¸íá ðëïýóéï ìåíïý ìå êñåáôéêÜ, âáóéóìÝíï óôçí ÅëëçíéêÞ ðáñÜäïóç êáé ãåýóåéò ðåñéìÝíïõí üëïõò åóÜò ðïõ èá ôï ôéìÞóåôå ìå ôçí ðáñïõóßá óáò. ¼ëá áõôÜ èá óõíïäåýïíôáé ìå æùíôáíÞ ïñ÷Þóôñá. Ç ôéìÞ êáôÜ Üôïìü åßíáé ìüíï 13 åõñþ ÷ùñßò íá óõìðåñéëáìâÜíïíôáé ôá ðïôÜ. Áí óêåöôïýìå êáé ôçí ðïëõôåëÞ áßèïõóá ôïõ íåüäìçôïõ ÄÁÍÁÇ åßíáé óßãïõñï ðùò ç âñáäéÜ èá åßíáé ðïëëþí áóôÝñùí. ¿ñá Ýíáñîçò 20:30. ÏëõìðéáêÞ ÁêôÞ Ðéåñßáò. Ôçë åðéêïéíùíßáò: Ôçë: 23510 63830,-31,-32, Fax: 323510-63833

óôéêü ñüëï, êýëçóáí ïé ìÞíåò ôïõ Ìíçìïíßïõ. ¼ëá áõôÜ ìÝ÷ñé ôçí ôåëåõôáßá óõíÝíôåõîç ôùí «Ôñïúêáíþí». Ôï æåýãïò ôçí ðáñáêïëïýèçóáí, áðü ôçëåïñÜóåùò. ¢êïõóáí êáé ôï ìåôáìåóïíý÷ôéï «áíáêïéíùèÝí» ôïõ êõâåñíçôéêïý åêðñïóþðïõ êáé ç Ðïëõôßìç ëýãéóå. Ìüëéò ï óýæõãïò Üñ÷éóå íá øõëëéÜæåôáé, êáôÜ ôá ãíùóôÜ, åêåßíç áðÜíôçóå: «Äåí ÷ùñåß áìöéâïëßáò ðåñß ôïýôïõ»! (ÈõìÜóôå ôçí ôáéíßá;) «Ï êýñéïò ÐåôáëùôÞò ðÜåé öïõë ãéá Íüìðåë» ó÷ïëßáóå ï Áöåíôïýëçò. «Åóý ðáò êáëÜ;(!)» áðüñçóå ç èåßá. «Ôï 1940,ôï áíáêïéíùèÝí ãéá ôï “Ï×ɔ, ôï Ýãñáøå ï ÓåöÝñçò» åîÞãçóå, ìå íüçìá, åêåßíïò. «Äåí ÷ùñåß áìöéâïëßáò…» ðÞãå íá ðåé ç Ðïëõôßìç áëëÜ ôç äéÝêïøå Ýíá «ãáâ»! ¹ôáí ï íåïáðïêôçèåßò óêýëïò ôïõ æåýãïõò, ðñïóöïñÜ ößëùí. ÅãêáôáóôÜèçêå óôï óðßôé ôçí åðüìåíç ôçò óõíÝíôåõîçò. Ï èåßïò ôïí èåùñåß éêáíü íá õðåñáóðéóèåß ôï «åõ» ôïõ «æçí» ôïõò, áí êáé ôï äéêü ôïõ «åõ æçí» èÝëåé óáëÜìé, êáôÜ ðñïôßìçóç, Ãåñìáíßáò! ¼ðïéá óôåíï÷þñéá êáé íá Ý÷åé, ï Áöåíôïýëçò, ôçí îå÷íÜåé ìüëéò äåé ôï ôåôñÜðïäï íá êïõíÜåé ôçí ïõñÜ. Êáé ç êõñßá Ðïëõôßìç «âåâáßùò âåâáßùò»! ÕðïâïëÝá èÝëåéò íá ìÜèåéò ðþò ïíïìÜæåôáé ï óêýëïò; Ñþôçìá èÝëåé; «ÍôáâÝëçò»! Áò ãíùñßæïõí ïé «Ôñïúêáíïß», áí Ý÷ïõí êáêïýò óêïðïýò ãéá ôï «åõ æçí» ôïõ æåýãïõò, üôé ï èåßïò ðáñáìÝíåé øõëëéáóìÝíïò. ¸ôóé êáé ôïõò äåé, óôçí áõëÞ, ìðïñåß íá áíáèÝóåé ôçí õðüèåóç óôïí «ÍôáâÝëç». Ðñïóþñáò ðÜíôùò ôïí âëÝðåé ðïëý öéëüîåíï. Ðïëý öéëüîåíï… -Ù-

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011  
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011  

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

Advertisement