Page 1

ÐÅÌÐÔÇ 3 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2011

Åôïò 35ï Áñ.Öýëëïõ 8594

www.olympio-bima.gr

ÔéìÞ Öýëëïõ 0,75 Åõñþ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ ÅêäïôéêÞ åíçìåñùôéêÞ É.ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Ãñáöåßá -Ôõðïãñáöåßá ÂÏÔÓÇ 18 ÔÇË. 38920, 33633, 38606, 46790-92 FAX 20672 www.olympio-bima.gr e-mail ol-bhma@otenet.gr & info@olympio-bima.gr

Ôá ðáéäéÜ ìáò èá ðëçñþóïõí ôá äéêÜ ìáò ëÜèç;

¢ñ÷éóå ÷èåò ç áíôßóôñïöç ìÝôñçóç

ÌÅÉÙÓÅÉÓ ÌÅ ÄÏÓÅÉÓ

ÔÏÕ ÃÉÁÍÍÇ ÊÏÑÏÌÇËÇ

Á

ò êÜíïõìå ìéá – áñêåôÜ ðéèáíÞ – «õðüèåóç åñãáóßáò». Áò õðïèÝóïõìå ëïéðüí ðùò óôç óýíïäï êïñõöÞò ôçò Å.Å. ôïõ Ìáñôßïõ ãßíåôáé áðïäåêôÞ ç ãåñìáíéêÞ ðñüôáóç ðåñß «âïÞèåéáò» ðñïò ôéò áóèåíÝóôåñåò ïéêïíïìéêÜ ÷þñåò (ÅëëÜäá, Éñëáíäßá, Ðïñôïãáëßá) êáé èåóìïèåôåßôáé ôï íÝï «Óýìöùíï Áíôáãùíéóôéêüôçôáò» üðùò ôï ïíïìÜæåé ï Ãåñìáíüò Õðïõñãüò Åîùôåñéêþí Ãêßíôï ÂåóôåñâåëÝëå. ¼ôé äçëáäÞ åðéìçêýíåôáé ÷ñïíéêÜ – êáé ìÜëéóôá ãéá ðåñéóóüôåñá ÷ñüíéá êáé ìå ìéêñüôåñï åðéôüêéï áðü áõôÜ ðïõ ðñïâëÝðïíôáé ãéá ôçí Éñëáíäßá – ç áðïðëçñùìÞ ôùí äáíåßùí ôùí 110 äéò åõñþ ôçò Ôñüúêáò. Áò õðïèÝóïõìå åðßóçò üôé åßôå ìå ôçí åðáíáãïñÜ ìÝñïõò ôùí ïìïëüãùí ìáò ìå ÅõñùðáúêÞ ÷ñçìáôïäüôçóç åßôå ìå åõñùïìüëïãï (ìÜëëïí áðßèáíï) åßôå ìå Üëëï ðñüóöïñï ôñüðï ç Å.Å. (äéÜâáæå Ãåñìáíßá) ìáò åîáóöáëßóåé, ãéá ôï óõíïëéêü ìáò ÷ñÝïò ôùí 340 äéò åõñþ ðåñßðïõ ìéá Üôõðç – «áðü ôçí ðßóù ðüñôá», üðùò ëÝìå – áíáäéÜñèñùóç ôïõ ìå ðáñÜëëçëç ìåßùóç ôïõ («êïýñåìá») êáôÜ 25% êáé áíÜëïãç åðéìÞêõíóç ôïõ ÷ñüíïõ åîüöëçóçò ôïõ (Ï ê. ÂÝìðåñ ôçò Íôüúôóåìðáíê ìßëçóå ãéá 30 ÷ñüíéá). Áí ïé õðïèÝóåéò áõôÝò õëïðïéçèïýí, Ýóôù êáé óôï ðåñßðïõ, åßíáé ðñïöáíÝò üôé ùò ÷þñá èá êåñäßóïõìå ÷ñüíï êáé ðáñÜëëçëá èá ðåñéïñéóèïýí áñêåôÜ ïé åôÞóéåò áðáéôÞóåéò ôùí äáíåéóôþí ìáò áöïý èá ôïõò ðëçñþíïõìå ãéá ðïëý ðåñéóóüôåñá ÷ñüíéá êÜðïéåò äåêáåôßåò äçëáäÞ. ÊÜôé ôÝôïéï åßíáé óßãïõñá êáëü ãéá ôïõò ôñáðåæßôåò êáé ôïõò êåñäïóêüðïõò ðïõ èá ìáò «áñìÝãïõí» ãéá ðïëëÜ ðïëëÜ ÷ñüíéá. ÓÅË.5

ÃÉÁ ÔÇ ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÁ ÊÏÉÍÏ×ÑÇÓÔÙÍ ÊÁÉ ×ÙÑÙÍ ÐÑÁÓÉÍÏÕ

Áðáëëïôñéþóåéò óå üëç ôçí ÅëëÜäá áðü ôï ÕÐÅÊÁ ÐÅÑÉËÁÌÂÁÍÏÍÔÁÉ ÊÁÉ ÅÊÔÁÓÅÉÓ ÔÇÓ ÄÇÌÏÔÉÊÇÓ ÅÍÏÔÇÔÁÓ ÁÉÃÉÍÉÏÕ ÓÅË.3

ÄéåõèõíôÝò êáé Óýëëïãïé ãïíÝùí æçôïýí ôçí áðïìÜêñõíóç êåñáßáò ÅÃÃÑÁÖÏ ÔÏÕÓ ÐÑÏÓ Ä/ÍÓÇ Â/ÈÌÉÁÓ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ, ÅÉÓÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

Ì

å áöïñìÞ êáôáããåëßåò ìáèçôþí, ãïíÝùí êáé åêðáéäåõôéêþí ôùí ó÷ïëåßùí ìáò, êáèþò êáé ôá äçìïóéåýìáôá ôùí ôïðéêþí åöçìåñßäùí ó÷åôéêÜ ìå ôçí åãêáôÜóôáóç êåñáßáò êéíçôÞò ôçëåöùíßáò óå ðõëþíá ôïõ Á´Äçìïôéêïý Áèëçôéêïý ÊÝíôñïõ Êáôåñßíçò (ÃÞðåäï Ðéåñéêïý), åêöñÜæïõìå ôçí Ýíôïíç áíçóõ÷ßá ìáò ãéá ôïí êßíäõíï ðïõ äéáôñÝ÷åé ç õãåßá ôùí ðáéäéþí, åêðáéäåõôéêþí êáé ðåñéïßêùí. Åõåëðéóôïýìå óôçí åõáéóèçôïðïßçóÞ óáò êáé ðáñáêáëïýìå íá ðñïâåßôå óå Üìåóåò åíÝñãåéåò. Ïé ÄéåõèõíôÝò ôùí Ó÷ïëåßùí 2ïõ ÃÅË: Çëßáò Ðñßíôæéïò 5ïõ ÃÅË: Âáóßëåéïò Ìðéôüðïõëïò Ìïõóéêïý: ÄçìÞôñéïò ÐÝëëáò ÉÅÊ: Ìáñßá Êïñýôóá ÔÅÉ:ÄçìÞôñéïò Ôñéáíôáöýëëïõ Ïé Ðñüåäñïé ôùí Óõëëüãùí ÃïíÝùí êáé Êçäåìüíùí ôùí Ó÷ïëåßùí

Ïé åêðñüóùðïé ôçò Ðñùôïâïõëßáò ãéá ôç äçìéïõñãßá ÊÝíôñïõ Ìáóôïý

óôéò åðéêïõñéêÝò óõíôÜîåéò

ÅÍÇÌÅÑÙÓÁÍ ÔÏÍ ÄÉÏÉÊÇÔÇ ÔÏÕ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏÕ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÓÅË.3

Óå äýóêïëç ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç ïé ÄÅÕÁ ÅÊÐÑÏÓÙÐÏÓ ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÙÍ: «ÈÅËÏÕÌÅ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÅÓ ÄÅÕÁ, Ï×É ÓÔÇÍ ÉÄÉÙÔÉÊÏÐÏÉÇÓÇ ÔÙÍ ÍÅÑÙÍ» ÓÅË.5

ÌÅ ÌÅÉÙÓÅÉÓ ÓÕÍÔÁÎÅÙÍ ÁÐÅÉËÏÕÍÔÁÉ - 2.887.873 ÐÑÏÓÙÐÁ

ÓÅË.12

ÓÅË.5

ÅÃÊÑÉÈÇÊÁÍ ÁÐÏ ÔÏ Ã.Ã. ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ - ÈÑÁÊÇÓ

Ðéóôþóåéò ãéá 14 Ýñãá óôçí Ê. Ìáêåäïíßá

ÅÐÉ×ÏÑÇÃÇÓÇ 3,75 ÅÊÁÔ.Å ÕÑÙ ÓÔÇ ÄÅÕÁ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

Ì

å áðïöÜóåéò ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ôçò ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò Ìáêåäïíßáò – ÈñÜêçò ê. Èýìéïõ Óþêïõ, áðü ôéò 22 Éáíïõáñßïõ 2011 Ýùò ôçí 31ç Éáíïõáñßïõ 2011 åãêñßèçêáí ðéóôþóåéò ãéá ôçí õëïðïßçóç 14 Ýñãùí óôçí ÊåíôñéêÞ Ìáêåäïíßá, óõíïëéêïý ðñïûðïëïãéóìïý 27.423.856,25 åõñþ.

Áðü áõôÜ, ôá 12 Ýñãá, óõíïëéêïý ðñïûðïëïãéóìïý 27.118.241,30 åõñþ, Ý÷ïõí åíôá÷èåß óôï Åðé÷åéñçóéáêü Ðñüãñáììá «Ìáêåäïíßáò – ÈñÜêçò»

2007-2013 (ÅÓÐÁ) êáé êáëýðôïõí ôïõò ôïìåßò áóôéêþí áíáðëÜóåùí, ðåñéâÜëëïíôïò, õãåßáò êáé ðïëéôéóìïý, åíþ ôá õðüëïéðá óõã÷ñçìáôïäïôïýíôáé áðü Üëëá êïéíïôéêÜ ðñïãñÜììáôá. Åñãá åíôáãìÝíá óôï ÅÓÐÁ: ÓÔÇ ÄÅÕÁ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ -Åðé÷ïñÞãçóç ÄÅÕÁ Êáôåñßíçò ãéá ôçí áðï÷Ýôåõóç áêáèÜñôùí ïéêéóìïý ÍåïêáéóÜñåéáò (ÄÅÕÁ Êáôåñßíçò): 1.407.623,86 åõñþ. -Åðé÷ïñÞãçóç ÄÅÕÁ Êáôåñßíçò ãéá ôçí áðï÷Ýôåõóç áêáèÜñôùí ïéêéóìïý Áíù

ÓÕÃ×ÁÑÇÔÇÑÉÏ Èá èÝëáìå íá óõã÷áñïýìå ôï ÖñïíôéóôÞñéï Ìüó÷çòËáøÜíá ãéá ôçí åðéôõ÷ßá ôùí ìáèçôþí ôïõ óôéò åîåôÜóåéò Campridge êáé Michigan Proficiency. Ìå ôçí åõêáéñßá áõôÞ èÝëïõìå íá åõ÷áñéóôÞóïõìå ôï ðñïóùðéêü ôïõ öñïíôéóôçñßïõ êáé éäéáßôåñá ôçí êõñßá ¸öç ËáøÜíá êáé ôïí êýñéï Âáóßëç Ìüó÷ç ãéá ôçí öñïíôßäá êáé ôçí áöïóßùóÞ ôïõò ðïõ óõíÝâáëå óôçí åðéôõ÷ßá êáé ôçò êüñçò ìáò Ìåëáíßáò Óåñáöåßì óôéò åîåôÜóåéò ãéá ôá ðôõ÷ßá Campridge êáé Michigan Proficiency. Ìå åêôßìçóç Íôßíïò & ¢ííá Óåñáöåßì

Áã. ÉùÜííç (ÄÅÕÁ Êáôåñßíçò): 1.096.833,53 åõñþ. -Åðé÷ïñÞãçóç ÄÅÕÁ Êáôåñßíçò ãéá ôçí áðï÷Ýôåõóç áêáèÜñôùí ïéêéóìïý Ãáíü÷ùñáò (ÄÅÕÁ Êáôåñßíçò): 1.248.118,17 åõñþ. Åñãï ÷ñçìáôïäïôïýìåíï áðü Åèíéêïýò Ðüñïõò: -Áìåóç áðïêáôÜóôáóç æçìéþí áðü ðëçììýñåò óôéò ÐåñéöåñåéáêÝò Åíüôçôåò ôçò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò – Åðåßãïõóåò ìåëÝôåò âåëôßùóçò äéÜâáóçò Îçñïëáêßïõ (ÄÔÕÍ Ðéåñßáò): 223.489,95 åõñþ.

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Ðñïóêáëïýíôáé ôá ìÝëç ôïõ Óõëëüãïõ Ößëùí ðáéäéþí ìå íåïðëáóìáôéêÝò áóèÝíåéåò «ÊïéíùíéêÞ Áëëçëåããýç» íá ðáñåõñåèïýí ôçí ÐáñáóêåõÞ 4 Öåâñïõáñßïõ óôï ÷þñï ôçò êáöåôÝñéáò ôïõ Ðïëéôéóôéêïý êÝíôñïõ «ÅÊÁÂÇ» óôéò 15.00 ãéá íá ëÜâïõí ìÝñïò óôéò åêëïãÝò ãéá ôçí áíÜäåéîç ôïõ Ä.Ó. ôïõ Óõëëüãïõ. Ãéá ôï Óýëëïãï ×ñýóá ÌáóôïñïãéÜííç (ìÝëïò)

Íïìßóìáôá…

åí ëÝåé ï èåßïò Áöåíôïýëçò. Ç ôñÝ÷ïõóá äéåèíÞò êñßóç Ý÷åé ðïëëÜ ðïäÜñéá, Üëëá êïíôÜ êé Üëëá ìáêñéÜ, üðùò ç äçìïóéïíïìéêÞ ðåéèáñ÷ßá, ï åðáíáðñïóäéïñéóìüò ôçò åñãáóßáò, ç åíåñãåéáêÞ êñßóç, ç êëéìáôéêÞ áëëáãÞ êëð. Óôïí ôüðï ìáò, áí óõíõðïëïãßóïõìå ôá ðñïâëÞìáôá ôçò êñáôéêÞò óðáôÜëçò, äéáöèïñÜò êáé áâåëôçñßáò, ðïõ ãéãáíôþèçêáí êáôÜ ôï ðáñåëèüí, ìáæß ìå ôçí éäéùôéêÞ (åéó)öïñïáðïöõãÞ êáé äéáöõãÞ êëð ç êñßóç Ý÷åé ãßíåé «óáñáíôáðïäáñïýóá»! «Íá ôçò öïñÝóåéò ðáðïýôóéá!» åßðå «äéêáßùò áãáíáêôéóìå», ìå ôéò ðïëéôéêÝò áíáëýóåéò, ç óýæõãïò ôïõ èåßïõ êáé ëÜôñçò ôïõ ¢êç ÐÜíïõ, êõñßá Ðïëõôßìç. «Ðïý íá âñù ëåöôÜ; ÎÝñåéò áðü íïìéóìáôéêü ðüëåìï;(!)» åîáíÝóôç åêåßíïò. «Äåí áó÷ïëïýìáé ìå “íïìßóìáôá”! ÓéãÜ ìçí ÷áëÜóù ôç æá÷áñÝíéá ìå ðñÜãìáôá ôçò öáíôáóßáò!» áðÜíôçóå ç óýæõãïò êé Üöçóå ôïí Áöåíôïýëç íá íïìßæåé… ÊáôÜ ôçí ÜðïøÞ ôïõ, êýñéá áéôßá üëùí ôùí óçìåñéíþí äõóêïëéþí, áí ü÷é äåéíþí ãéá êÜðïéïõò, áðïôåëåß ç äéåèíÞò äéáìÜ÷ç ãéá ôéò íïìéóìáôéêÝò éóïôéìßåò ðïõ äéáöïñïðïßçóå ôïõò êáíüíåò ôïõ êëáóéêïý «äïýíáé êáé ëáâåßí». Áõôü ôï áëéóâåñßóé, íÝáò êïðÞò, ðïõ ãßíåôáé óôá ÷áñôéÜ Þ êáëýôåñá óôéò ïèüíåò ôùí çëåêôñïíéêþí õðïëïãéóôþí, äçìéïõñãåß óôïí èåßï ôçí åíôýðùóç üôé äåí äßíåé ôç äÝïõóá óçìáóßá óôçí áîéïðñåðÞ äéáâßùóç ôùí áóèåíÝóôåñùí. Ìå ôçí åßóïäï ôçò ÷þñáò ìáò, óôçí Åõñùæþíç, áðïêôÞóáìå ôï «óêëçñü» åõñþ. Ôé íá êÜíåé ï èåßïò ôç óêëçñüôçôá; ÕðÞñ÷å ðåñßðôùóç íá ðåôÜîåé ôá êÝñìáôá üðùò êÜíïõí êÜðïéïé, íá ìçí ôïõò ÷áñáêôçñßóåé ï èåßïò(!), óôá ãÞðåäá; ÐïôÝ ãéáôß áðïóôñÝöåôáé ôç âßá. ¼÷é óáí êÜðïéï ôóéãêïýíç ößëï ôïõ. ÐÝôáîå ìéá öïñÜ Ýíá åõñþ óôï ãÞðåäï (êáôÜ ëÜèïò ëÝåé!) êé áíôß íá äéáìáñôõñçèåß åêåßíïò ðïõ ôï «Ýöáãå», áí ôïí ðÝôõ÷å äçëáäÞ, «Ýêëáéãå» ï ßäéïò ðïõ ôï

ÉÁÔÑÉÊÏÓ ÓÕËËÏÃÏÓ ÐÉÅÑÉÁÓ

ØÇÖÉÓÌÁ Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ ÉÁÔÑÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ ìüëéò ðëçñïöïñÞèçêå ôïí áäüêçôï èÜíáôï ôïõ éáôñïý

ÃÑÇÃÏÑÉÁÄÇ ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÕ

ÓõíÞëèå åêôÜêôùò óÞìåñá 2 Öåâñïõáñßïõ 2011 êáé áðïöÜóéóå ïìüöùíá: 1. Íá åêöñÜóåé ôá óõëëõðçôÞñéá óôçí ïéêïãÝíåéá ôïõ ìåôáóôÜíôïò. 2. Áíôß óôåöÜíïõ íá ãßíåé äùñåÜ óå ºäñõìá ôïõ Íïìïý ìáò. 3. Íá ðáñáêïëïõèÞóåé ôï Ä.Ó. ôçí êçäåßá ôïõ. 4. Íá äçìïóéåõèåß ôï ðáñüí øÞöéóìá óôïí ôïðéêü ôýðï. Êáôåñßíç 2-2-2011 Ç ÐÑÏÅÄÑÏÓ Ï ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ ÌÁËËÉÁÑÁ ÌÁÑÉÁ ÔÏÑÔÏÐÉÄÇÓ ËÁÆÁÑÏÓ

ÓÕËËÏÃÏÓ ÖÉËÙÍ ÐÁÉÄÉÙÍ ÌÅ ÍÅÏÐËÁÓÌÁÔÉÊÅÓ ÁÓÈÅÍÅÉÅÓ «ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ÁËËÇËÅÃÃÕÇ»

×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

Ä

Ïé ðñïôÜóåéò ôïõ Ä. Ðýäíáò – Êïëéíäñïý ãéá ôï Leader

Ý÷áóå! Ï Üëëïò ôï ðÞñå êé Ýöõãå! Ï «ôóéãêïýíçò» Üêïõóå áðü ôïí Áöåíôïýëç ôá «åî áìÜîçò». Áò Ý÷ïõí ëïéðüí õðüøç, êáé ôïí èåßï, ïé áñìüäéïé ãéá ôçò åîÜëåéøç ôçò âßáò ôùí ãçðÝäùí. Óôç äåýôåñç, ôñßôç ôï ðïëý, «åðéóôçìïíéêÞ» áíÜëõóç ðåñß ôçò «ÃêáíôéêÞò ðñïóÝããéóçò ôùí öáéíïìÝíùí âßáò» áêüìç êáé ïé ðéï áðåßèáñ÷ïé…ëõãßæïõí êáé ãßíïíôáé áñíÜêéá ôïõ Èåïý! Ôï åõñþ åßíáé «âáñý» íüìéóìá âÝâáéá êáé ñÜøôå ôóÝðåò íá áíôÝ÷ïõí. Áðü áãïñáóôéêÞ äýíáìç üìùò; «Øüöéá ðñÜãìáôá» äéáðéóôþíåé ï èåßïò. Óêëçñü íüìéóìá Þôáí ôï åéêïóÜäñá÷ìï, óå ðáëáéüôåñåò äåêáåôßåò. Åêåßíï ôï áóçìÝíéï ìå ôïí Áé Ãéþñãç. Ïé íåüôåñïé âÝâáéá äåí ôï ãíþñéóáí. Ï èåßïò èá ðñïóðáèÞóåé íá ôï ðáñïõóéÜóåé. Óáí ðáëéêÜñé êé áõôüò, ðñéí ãíùñßóåé ôçí Ðïëõôßìç, Ýâáæå Ýíá åéêïóÜñéêï óôçí ôóÝðç êÜèå ÊõñéáêÞ ðïõ Þôáí áñãßá. Ï Áé Ãéþñãçò öüíåõå ôï èçñßï, óôï íüìéóìá, êáé ï Áöåíôïýëçò ôçí þñá! Ç ðåíèÞìåñç åñãáóßá áíáêáëýöèçêå áñãüôåñá, áí êáé ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, ïé ðåñéóóüôåñïé ¸ëëçíåò äïõëåýáìå åöôáÞìåñï, äõï êáé ôñåéò äïõëåéÝò ãéá íá öÝñïõìå âüëôá ôéò äüóåéò ôùí äáíåßùí. Ï èåßïò áãüñáæå ðñþôá Ýíá «áíÞëéêï» ðáêÝôï ðïõ åß÷å 10 óéãáñÝôá ðïëõôåëåßáò! Ôüôå ôï êÜðíéóìá äåí Ýâëáðôå ìüíïí ôçí õãåßá áëëÜ êáé ôï óÝâáò ðñïò ôïõò ìåãáëýôåñïõò. Ìéá öïñÜ ðïõ êüíôåøå íá ôïí óõëëÜâåé ï ðáôÝñáò, êáðíßæïíôá, «÷ïýöôùóå» ôï ôóéãÜñï êáé ôï Ýêñõøå óôçí ôóÝðç ôïõ ðáíôåëïíéïý. Ãëýôùóå ôçí áóÝâåéá, áí êáé ï «ãÝñïò»- ¸ôóé Ýëåãáí ôüôå ôïõò ðåíçíôÜñçäåò. Áñãüôåñá Ýãéíáí ïé íÝïé ôçò åðï÷Þò ôïõ ÆáìðÝôá. ÓÞìåñá åßíáé «Ëõêüðïõëá» ìðñïóôÜ óôïí «ÊáâáëéÝñå», óßäåñï óôç ìÝóç ôïõ!- êÜôé ìõñßóôçêå êáé «ìðáóôáêþèçêå». ÓÅË.12

ÅôÞóéá óõíåóôßáóç ôçò Í.Å. ÐÁÓÏÊ Ðéåñßáò ìå ïìéëçôÞ ôïí õðïõñãü ÅèíéêÞò ¢ìõíáò ê. ÅõÜããåëï ÂåíéæÝëï Ç Í.Å. ÐÁÓÏÊ Ðéåñßáò èá ðñáãìáôïðïéÞóåé ôçí êáèéåñùìÝíç åôÞóéá óõíåóôßáóç ôïõ êéíÞìáôïò ôçí ÐáñáóêåõÞ 11 Öåâñïõáñßïõ, óôéò 21:00 ì.ì. óôï Íõ÷ôåñéíü ÊÝíôñï «ÄÉÏÃÅÍÇÓ». Êåíôñéêüò ïìéëçôÞò èá åßíáé ï õðïõñãüò ÅèíéêÞò ¢ìõíáò ê. ÅõÜããåëïò ÂåíéæÝëïò. ÐñïóêëÞóåéò äéáôßèåíôáé óôá Ãñáöåßá ôçò Í.Å. ÐÁÓÏÊ Ðéåñßáò Ðë. Åëåõèåñßáò 7, áðü ôá ìÝëç ôçò Íïìáñ÷éáêÞò ÅðéôñïðÞò êáé áðü ôïõò âïõëåõôÝò ôïõ êéíÞìáôïò. Ãéá ôç Í.Å. ÐÁÓÏÊ Ðéåñßáò Ï ÃñáììáôÝáò ÌáëôæÜñçò ÉùÜííçò

ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÖÙÊÁÚÄÇÓ Áíô/ðïò Í.Ðéåñßáò

ÅéñÞíçò 31, Êáôåñßíç Ôçë.: 23510 36671, 23510 79787 Fax: 23510 36638 e-mail:katerini@speedex.gr http://www.speedex.gr


ÐÅÌÐÔÇ 3 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2011

2 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

Ìïõóéêü ðñüãñáììá áðü ôï Äçìïôéêü Ùäåßï

”ÊÁÔÓÁÑÉÄÁ”

×åéìåñéíÞ Ðåñéïäåßá 2011

ÊÁÔÅÑÉÍÇ Êéí/èÝáôñï "Åõêáñðßäç"

ÃÉÁ ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ ÔÙÍ ÍÇÐÉÁÃÙÃÅÉÙÍ ÊÏÑÉÍÏÕ Ìïõóéêü ðñüãñáììá óôá ðáéäéÜ ôïõ 1ïõ êáé 2ïõ íçðéáãùãåßïõ Êïñéíïý ðáñïõóßáóáí ôçí ÔåôÜñôç 26 Éáíïõáñßïõ - óôéò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ 1ïõ íçðéáãùãåßïõ Êïñéíïý - ìáèçôÝò êáé êáèçãçôÝò ôïõ Äçìïôéêïý Ùäåßïõ Êáôåñßíçò. Ç ìïõóéêÞ åêäÞëùóç ðñáãìáôïðïéÞèçêå êáôüðéí ðñüóêëçóçò ôïõ Óõëëüãïõ ÃïíÝùí êáé Êçäåìüíùí ôïõ 2ïõ íçðéáãù-

ãåßïõ. Óôçí åêäÞëùóç óõììåôåß÷å ç ðáéäéêÞ ÷ïñùäßá ôïõ Ä.Ù.Ê. ç ïðïßá ðáñïõóßáóå ôñáãïýäéá ãñáììÝíá ãéá ðáéäéÜ, áðü ôïõò óõíèÝôåò Ì.ÈåïäùñÜêç, Ì.×áôæçäÜêé, Ì.Ëïúæï, êáé Í.ÌáõñïõäÞ.

ÊÜíôå ôçí áíáããåëßá ôïõ ãÜìïõ óáò óôï “Ïëýìðéï ÂÞìᔠêáé ðÜñôå Ýíá êïõðüíé äùñåÜí óõììåôï÷Þò ãéá ôéò êëçñþóåéò!

ÐáñáóôÜóåéò: ÔåôÜñôç 9 & ÐÝìðôç 10 Öåâñïõáñßïõ ¿ñåò ÐáñáóôÜóåùí: ÔåôÜñôç: 6.30 ì.ì. & 9.30 ì.ì. ÐÝìðôç: 9.30 ì.ì. ÔéìÝò Åéóéôçñßùí! ÅíÞëéêåò 20 € ÖïéôçôéêÜ – ÌáèçôéêÜ 15 € Éó÷ýïõí ÅéóéôÞñéá ÏÃÁ

Ôçí åêäÞëùóç ðëáéóßùóáí åðßóçò ïé ìáèçôÝò ôïõ Ùäåßïõ: ¸ñóç Ìåúôáíßäïõ,(öëïãÝñá), ×ñéóôßíá Êåñáìéäéþôç(áêïñíôåüí), Íßêïò Ëéðéñßäçò (êëáñéíÝôï).Ïé êáèçãçôÝò ¢ñçò Êáðáãéáííßäçò êáé ÃåñÜóéìïò Óêëçñüò ðáñïõóßáóáí ôá ìïõóéêÜ üñãáíá(âéïëß êáé ôñïìðÝôá áíôßóôïé÷á), åñìçíåýïíôáò ðáéäéêÝò ìåëùäßåò.

Ôçí ðáéäéêÞ ÷ïñùäßá äßäáîáí ïé êáèçãÞôñéåò ¼ëãá Êáðáóáêáëßäïõ êáé ÌðÝôõ Ôóïìßäïõ. Óå üëç ôç äéÜñêåéá ôïõ ìïõóéêïý ðñïãñÜììáôïò ïé ìéêñïß áêñïáôÝò óõììåôåß÷áí åíåñãÜ êáé ìå ìåãÜëï åíèïõóéáóìü.

Ç "Êáôóáñßäá" åðéóôñÝöåé êáé áëùíßæåé ôçí ÅëëÜäá

Èåóóáëïíßêç, óôçí ÐÜôñá, óôçí Êýðñï, áëëÜ êáé óôçí ÁèÞíá óôï ÈÝáôñï ÂñåôÜíéá. ¸îé ÷ñüíéá ìåôÜ ôçí ðñþôç ôçò åìöÜíéóç, ç Êáôóáñßäá åðéóôñÝöåé ìå íÝá äéáíïìÞ êáé ìå óêïðü áõôÞ ôç öïñÜ íá áëùíßóåé ôçí ÅëëÜäá! Ïé èåáôÝò, óå êÜèå ãùíéÜ ôçò ÷þñáò, èá Ý÷ïõí ôçí åõêáéñßá íá ðáñáêïëïõèÞóïõí ôéò áðßèáíåò ðåñéðÝôåéåò ôçò ìéêñÞò êüêêéíçò êáôóáñßäáò, ðïõ áãùíßæåôáé íá êáôáêôÞóåé Ýíá óôü÷ï æùÞò, íá áíÝâåé óôï öåããÜñé. Ç êáôóáñßäá ðåñéðëáíéÝôáé óôá ôñßóâáèá ôùí õðïíüìùí áëëÜ êáé óå áöéëüîåíïõò äñüìïõò, äéáó÷ßæåé ùêåáíïýò, ÷ïñåýåé êáé ôñáãïõäÜ ìÝóá óå äáéäáëþäåéò áåñáãùãïýò, ãíùñßæåé Üëëá Ýíôïìá, ôñùêôéêÜ êáé áíèñþðïõò (áð’ ôçí êáëÞ êé áð’ ôçí áíÜðïäç) êáé ôáõôü÷ñïíá äéáôçñåß áêëüíçôç ôçí ðßóôç ôçò óôï ìåãÜëï üíåéñï. ÁõôÞ Üëëùóôå åßíáé êáé ôï ìüíï ìÝóï ðïõ äéáèÝôåé ãéá íá ôï ðñáãìáôïðïéÞóåé…

Ðñüóêëçóç Óáò ðñïóêáëïýìå ôçí ÊõñéáêÞ 6 Öåâñïõáñßïõ 2011 êáé þñá 5.30 ì.ì. óôïí Éåñü Íáü Áãßáò Èåïäþñáò Êïëéíäñïý ãéá íá ôéìÞóïõìå ôç ãéïñôÞ ôçò Ðáíáãßáò êáé ôçò ìçôÝñáò ìáò ìå ôçí åõêáéñßá ôçò ÷ñéóôéáíéêÞò ãéïñôÞò ôçò ìçôÝñáò. Ç åêäÞëùóç ðåñéëáìâÜíåé ïìéëßá áðü ôïí ÄéåõèõíôÞ ôïõ 2ïõ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ Êïëéíäñïý ê. ÄçìÞôñéï ×ëåìÝ ìå èÝìá: «Ôá ðñüóùðá ôçò ìçôÝñáò» ôñáãïýäéá êáé ýìíïõò áðü ôç ÷ïñùäßá ôïõ É. Í. Áãßáò Èåïäþñáò, áðáããåëßåò ðïéçìÜôùí êáé ðáñïõóßáóç Ýììåôñùí óêåôò áðü ôïõò ìáèçôÝò ôïõ 2ïõ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ Êïëéíäñïý. Ïé äéïñãáíùôÝò É.Í. Áãßáò Èåïäþñáò Êïëéíäñïý 2ï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï Êïëéíäñïý

ÓõíôåëåóôÝò ôçò ðáñÜóôáóçò:

Ðñïóï÷Þ: Ç Êáôóáñßäá åðéóôñÝöåé êáé åßíáé áðïöáóéóìÝíç íá áëùíßóåé üëç ôçí ÅëëÜäá. Åöïäéáóôåßôå ìå åíôïìïêôüíá. Ðïëý äýóêïëá èá ôçí îåöïñôùèåßôå! Ôï åîùöñåíéêü íôáíôáúóôéêü ìéïýæéêáë (äñüìïõ) ôïõ Âáóßëç Ìáõñïãåùñãßïõ îåêßíçóå áðü ôï Äþìá ôïõ ÈåÜôñïõ ôïõ ÍÝïõ Êüóìïõ óôéò áñ÷Ýò ôïõ 2005, ãéá íá ðáé÷ôåß ðñþôá åêåß êé Ýðåéôá óôïí ÊÜôù ×þñï åðß äõüìéóé ÷ñüíéá ìå ìåãÜëç åðéôõ÷ßá. ¸ðåéôá äïõëåýôçêå îáíÜ, ìå íÝïõò çèïðïéïýò, êáé ðáñïõóéÜóôçêå óå ìåãÜëá èÝáôñá óôç

Éåñüò Íáüò Áãßáò Èåïäþñáò Êïëéíäñïý 2ï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï Êïëéíäñïý

Êåßìåíï – Óêçíïèåóßá Âáóßëçò Ìáõñïãåùñãßïõ ÌïõóéêÞ Êþóôáò ÃÜêçò Êïóôïýìéá Ãåùñãßá Ìðáìðáëïý Ó÷åäéáóìüò öùôéóìþí Ãéþñãïò Öáêïýñáò Ï PECI MIKLOR ôïõ PREND êáé ôçò SHKQRTE ôï ãÝíïò PRENQKAI ðïõ ãåííÞèçêå óôçí Áëâáíßá êáé êáôïéêåß óôïí ÅðôÜëïöï ¢ìöéóóáò êáé ç Äåñìåíôæüãëïõ ¢ííá ôïõ Ãñçãüñç êáé ôçò ÂáóéëéêÞò ôï ãÝíïò Êñáíßäç ðïõ ãåííÞèçêå êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí ìå ðïëéôéêü ãÜìï óôï Äçìáñ÷åßï Êáôåñßíçò ôïõ Í. Ðéåñßáò.

1o Äùñï

2o Äùñï

Ðáßæïõí ïé çèïðïéïß: ÈïäùñÞò Ðåôñüðïõëïò, Óåñáöåßì ÑÜäçò

ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏÓ ÅÕÊÁÑÐÉÄÇ ôçë. 34551-2 ÓÇÌÅÑÁ ÅÔÅÑÏÍ ÇÌÉÓÕ ÅËËÇÍÉÊÇ ÊÙÌÙÄÉÁ ÓÅ ÐÁÍÅËËÇÍÉÁ ÐÑÅÌÉÅÑÁ!!!

4ï ÷ëì. Êáôåñßíçò - Ðáñáëßáò Ôçë: 23510 63660

ÄùñïåðéôáãÞ

Ç ÆÙÇ ÌÅÔÁ ÔÏÕ ÊËÉÍÔ ÉÓÔÃÏÕÍÔ ÌÅ ÔÏÍ ÌÁÔ ÍÔÅÚÌÏÍ

1000 Åõñþ

Ðïéüôçôá óôï ôáîßäé!

ÄùñïåðéôáãÞ

ÁÓÅ ÔÏ ÊÁÊÏ ÍÁ ÌÐÅÉ ÈÑÉËÅÑ

500 Åõñþ

Ðë.Åëåõèåñßáò 3 Ôçë.: 23520 21888

ÃêáñÜôæéáò Ã.

3o

Æáëüããïõ 24-26, ôçë. 23510 76125

ÄùñïåðéôáãÞ

Äùñï

400 Åõñþ

4o Äùñï

Ï Óáââßäçò Íéêüëáïò ôïõ ×ñÞóôïõ êáé ôçò ×ñõóÞò, ôï ãÝíïò Èåïäùñßäç êáé ç Ôñéáíôáöõëëßäïõ ÁíáôïëÞ ôïõ ÉùÜííç êáé ôçò ÂáóéëéêÞò ôï ãÝíïò Óéäçñïðïýëïõ ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí ìå ðïëéôéêü ãÜìï óôï Äçìáñ÷åßï Êáôåñßíçò.

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ Éäéïêôçóßá - ¸êäïóç ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ É. ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Åêäüôçò -ÄéåõèõíôÞò

Äéáöçìéóôéêü ÔìÞìá:

ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ

ÎÅÍÏÖÙÍ ÌÐÁÑÁËÉÁÊÏÓ

Áñ÷éìáíäñßôçò Éùáêåßì Ïéêïíïìßêïò

ÔÁÓÏÕËÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÄÏÕ

Â.É. Ìüó÷çò, Ã. ÑÜðôçò, Ð. ÁëåêÜêçò, Ã. Ôóéìðïíßäçò, Ä. Íáôóéüò,

Õðåýèõíïò Ôõðïãñáöåßïõ:

Áä. ÅõáããÝëïõ, Ó. ÆÜ÷ïò,

×. ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ

Ê. Äáëáêéïõñßäçò, É. Êáëéáìðüò,

ÌÁÑÉÁ ÊÏÑÏÌÇËÇ

È. Ðáðáêþóôáò, Ñ. ÊïñïìÞëç,

ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ:

Éóì. ÌáêñÞ, Ë. ÔæÝêçò, Ã.Ð. ÊáñáãéÜííçò Áèëçôéêü ñåðïñôÜæ: ÓÐÕÑÏÓ ÓÊÏÕÖÁÓ Ãñáöåßá: Âüôóç 18 60 100 Êáôåñßíç

ÔçëÝöùíá: 23510 33633 - 23510 46790-99

Åóùôåñéêïý ÅôÞóéá: 96 Åõñþ

FAX: 23510 20672

Åëá÷ßóôç: 20 Åõñþ

×åéñüãñáöá ðïõ äçìïóéåýïíôáé

Åîùôåñéêïý ÅôÞóéá: 220 äïë.

Þ ü÷é äåí åðéóôñÝöïíôáé

Ôñáðåæþí-Ïñãáíéóìþí 315 Åõñþ

email: Ol-bhma@otenet.gr

TV ðñüãñáììá

ÅÔ 3 08.00: Disney zone 09.00: ÓôÜíëåú 10.40: Åðï÷Þ ôïõ ðáñáìõèéïý 11.30: Åäþ ãåííÞèçêå ç Åõñþðç 12.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá «Öôù÷áäÜêéá êáé ëåöôÜäåò» 13.00: Óáí óÞìåñá ôïí 20ï áéþíá 14.30: Ôï ïõñÜíéï ôüîï 15.00: ÖéíÝáò êáé ÖÝñìð 15.30: Ááñïí Óôüïõí 16.00: Æéê êáé Ëïýèåñ 17.00: ÍïéêïêõñÝò óå áðüãíùóç 19.00: Åðßãåéïé ðáñÜäåéóïé 20.00: ×ñõóÜ êïñßôóéá 21.00: Ç áãÜðç Üñãçóå ìéá ìåñá 22.00: Äåí Þñèá åäþ ãéá äéáêïðÝò 24.00: ÎÝíç ôáéíßá « ÉäéùôéêÞ æþíç»

11.00: ÁñðáêôéêÜ 06.00: ÊáëçìÝñá ìå ôïí Ãéþñãï

06.00: Ðáéäéêü ðñüãñáììá

ÁöôéÜ

07.30: ÐñùéíÞ ÌåëÝôç

11.00: Åäþ êáé ôþñá 12.30: Ðïëý ìðëá ìðëá 16.00: Ïóï õðÜñ÷ïõí Üíèñùðïé 17.30: ÅéäÞóåéò 17.45: That’s life 18.45: ÓÞìåñá ìå ôïí ¢êç Ðáõëüðïõëï 21.00: Õäñüãåéïò 21.30: Auto Alter

06.45: Êéíïýìåíá ó÷Ýäéá 11.40: Ìáñßá ÜããåëÝ ìïõ 12.30: ÅéäÞóåéò 15.45: Áîßæåé íá ôï äåéò 17.50: Öþôçò êáé Ìáñßá 19.45: ÅéäÞóåéò 21.00: ÎÝíç ôáéíßá «Miami Vice» 23.15: Óå áðüóôáóç áíáðíïÞò

12.00: Ç êïõæßíá ôçò ìáìÜò 12.30: Åðï÷éáêÝò ãåýóåéò 13.00: ÅéäÞóåéò 14.30: Ôüëìç êáé ãïçôåßá 15.30: Ìáãéêüò êüóìïò 16.30: Ç êïõæßíá ôçò ìáìÜò 17.00: ÅéäÞóåéò 18.30: Ïé êüñåò ôïõ Ìáê Ëåüíô 19.10: Áêñáßïé ôáîéäéþôåò 19.30: Ç õðüèåóç ôïõ äïëïöüíïõ

21.45: Æïýãêëá

01.00: Áíåîé÷íßáóôåò õðïèÝóåéò

20.30: ÁëçèéíÜ óåíÜñéá

01.15: Auto Alter

01.15: Nip Tuck

22.00: ÅéäÞóåéò

01.35: Hit parade

02.15: ÎÝíç ôáéíßá «Project A»

23.00: Ãßíå Ýíá ìå ôá ðëÜóìáôá

02.15: Karen Sisco

24.00: Cinemania

03.00: Friday night lights

01.00: Ñüëéãê Óôüïõíò

NET 06.00: Êáé ïé ðáíôñåìÝíïé Ý÷ïõí øõ÷Þ 07.00: ÊáëçìÝñá ÅëëÜäá 10.00: 10 ìå 1 ìáæß 12.50: Ìå áãÜðç 13.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ1 13.50: Áêñùò ïéêïãåíåéáêüí 14.45: Êùíóôáíôßíïõ êáé ÅëÝíçò 16.00: Ôï êáöÝ ôçò ×áñÜò 16.50: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ 1 17.00: ÁóçìÝíéá öåããÜñéá 19.00: Deal 20.00: ANT 1 news 21.00: Top Chef 23.00: ÎÝíç ôáéíßá «Íý÷ôåò ìå ôïí å÷èñü ìïõ» 01.00: ÁÍÔ1 news 01.10: Ìå áãÜðç 02.00: European poker tour 03.20: Ãéá ìéá ãõíáéêá êáé Ýíá áõôïêßíçôï 04.10: ÔçëåìÜñêåôéíãê 04.50: Mobile fun 05.30: Äåóðïéíßò Ìáñãáñßôá

06.00: ÂÝñá óôï äåîß 07.00: Êïéíùíßá þñá ìÝãá 10.00: Ðñùéíü mou 13.15: Ç æùÞ ôçò Üëëçò 14.00: Äåëôßï åéäÞóåùí 15.00: Åíáò ìÞíáò êáé êÜôé 16.00: ÌðáìðÜ ìçí ôñÝ÷åéò 16.50: Áðïãåõìáôéíü äåëôßï åéäÞóåùí 17.00: Äýï îÝíïé 18.10: ÐÜôé ç ðéï üìïñöç éóôïñßá 19.00: Ôá ìõóôéêÜ ôçò ÅäÝì 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 21.00: Ç æùÞ ôçò Üëëçò 21.50: Ç ãåíéÜ ôùí 592 åõñþ 23.00: ÎÝíç ôáéíßá «ÈáíÜóéìá íåñÜ» 00.50: Ôåëåõôáßá ãåãïíüôá 00.30: World series of poker 01.30: Ïé öñïõñïß ôçò Á÷áúáò 04.45: ÔçëåìÜñêåôéíãê 05.30: Öéëïäïîßåò

07.00: ÐÜíù óôçí þñá 10.00: ÊáöÝò ìå ôçí ÅëÝíç 13.00: ÅéäÞóåéò. 13.15: Êïõò êïõò ôï ìåóçìÝñé 16.00: ÄÝóôå ôïõò 17.00: Äåëôßï åéäÞóåùí 18.00: ÏéêïãåíåéáêÝò éóôïñßåò 19.00: ÅéäÞóåéò 20.00: ÊÜôé øÞíåôáé 22.00: ÅöéÜëôçò óôç êïõæßíá 23.00: ÐÜìå ðáêÝôï 24.00: Ôï áãéÜæé ôïõ Ýñùôá (ôïõñêéêï) 01.00: Ïé éóôïñßåò ôïõ áóôõíüìïõ ÌðÝêá 02.15: Ç ìç÷áíÞ ôïõ ÷ñüíïõ 03.15: Ç êïõæßíá ôçò ìáìÜò 04.15: ÔçëåáãïñÝò 05.30: Êïõò êïõò ôï ìåóçìÝñé

06.00: ÐñùéíÞ åíçìÝñùóç 10.00: Óõìâáßíåé ôþñá 12.00: ÅéäÞóåéò 13.00: ÌÝíïõìå ÅëëÜäá 15.00: ÅéäÞóåéò 16.00: ÎÝíç ôáéíßá «Äýóêïëï í’ áãáðÜò» 18.00: ÅéäÞóåéò 18.30: Ïôé öôéÜ÷íåôå, öôéÜ÷íåôå 19.30: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá «Ôï ðïíôéêÜêé» 21.00: ÅéäÞóåéò 23.00: Ôï êïõôß ôçò Ðáíäþñáò 24.00: ÅéäÞóåéò 01.15: Åãêëçìá êáé Ýñåõíá


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÉÅÑÉÁ

ÃÉÁ ÔÇ ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÁ ÊÏÉÍÏ×ÑÇÓÔÙÍ ÊÁÉ ×ÙÑÙÍ ÐÑÁÓÉÍÏÕ

Áðáëëïôñéþóåéò óå üëç ôçí ÅëëÜäá áðü ôï ÕÐÅÊÁ

Ì.ÌÉ×ÏÕ, ÂÏÕËÅÕÔÇÓ ÐÉÅÑÉÁÓ:

ÐÅÑÉËÁÌÂÁÍÏÍÔÁÉ ÊÁÉ ÅÊÔÁÓÅÉÓ ÔÇÓ ÄÇÌÏÔÉÊÇÓ ÅÍÏÔÇÔÁÓ ÁÉÃÉÍÉÏÕ

«Ç åîùóôñÝöåéá êáé ç êáéíïôïìßá åßíáé ôá óôïé÷åßá ðïõ ëåßðïõí áðü ôçí åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá»

Êïéíü÷ñçóôïõò ÷þñïõò êáé ïÜóåéò ðñÜóéíïõ èá áðïêôÞóïõí 27 äÞìïé ôçò ÷þñáò, áíÜìåóá ôïõò êáé ï äÞìïò Ðýäíáò-Êïëéíäñïý, ìåôÜ áðü áðáëëïôñéþóåéò ìå ðüñïõò ôïõ ÐñÜóéíïõ Ôáìåßïõ, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèïýí óôï ðëáßóéï ôïõ ðñïãñáììáôéóìïý êáé åöáñìïãÞò åãêåêñéìÝíùí ñõìïôïìéêþí ó÷åäßùí ôïõ Õðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò. ÓõíïëéêÜ, óôï ðñüãñáììá ðåñéëáìâÜíïíôáé äþäåêá äÞìïé óôçí ÁôôéêÞ êáé Üëëïé 15 óôçí õðüëïéðç ÷þñá. Óôçí ðåñßðôùóç ôïõ äÞìïõ Ðýäíáò-Êïëéíäñïý, ðñïâëÝðïíôáé áðáëëïôñéþóåéò óõíïëéêÞò Ýêôáóçò 13.340 ôåôñáãùíéêþí ìÝôñùí, ôùí ïðïßùí ç áîßá áíÝñ÷åôáé óå 97.918 åõñþ. Óôï äåëôßï ôýðïõ áíáöÝñïíôáé ïé ðåñéï÷Ýò ìå ôïõò êùäéêïýò ôïõò, ïé ïðïßïé ðåñéëáìâÜíïíôáé óôç ëßóôá ðïõ ðáñïõóéÜæåôáé ðáñáêÜôù. ÌÝ÷ñé óôéãìÞò äåí óôÜèçêå äõíáôü íá õðÜñîïõí ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ãéá ôéò áêñéâåßò ôïðïèåóßåò üðïõ èá äçìéïõñãçèïýí áõôïß ïé ÷þñïé ðñáóßíïõ Þ êïéíü÷ñçóôïé ÷þñïé, ëüãù ìåãÜëïõ öüñôïõ åñãáóßáò ôùí áñìüäéùí õðáëëÞëùí óôï äçìáñ÷åßï ôïõ Áéãéíßïõ. ÁíáöÝñåôáé ðÜíôùò üôé óôï Áéãßíéï èá áðáëëïôñéùèïýí ôá ïéêïäïìéêÜ ôåôñÜãùíá: 13á, 35,56â, 64, 65, 728, 36ä, 153â, 57á, 199, 203,154 êáé 185.

Ê. ÓÊÁÍÄÁËÉÄÇÓ, ÕÐ. ÃÅÙÑÃÉÁÓ:

Ç “øáëßäᔠôùí ôéìþí ðáñáãùãþí-êáôáíáëùôÞ ÁÐÁÍÔÇÓÇ ÔÏÕ ÓÅ ÅÑÙÔÇÓÇ ÔÇÓ ÂÏÕËÅÕÔÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ ÌÁÑÉÁ ÌÉ×ÏÕ

Ìå ôç óõíåñãáóßá ôùí óõíáñìüäéùí Õðïõñãåßùí, ìå áõôüíïìåò äñÜóåéò áëëÜ êáé ðáñåìâÜóåéò óå åðßðåäï ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò, óêïðåýåé ôï Õðïõñãåßï ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Ôñïößìùí, íá áíôéìåôùðßóåé ôï ïîý èÝìá ôïõ áíïßãìáôïò ôçò øáëßäáò ôùí ôéìþí ìåôáîý ðáñáãùãïý – êáôáíáëùôÞ.

Ôï ðñïçãïýìåíï äéÜóôçìá âïõëåõôÝò ôïõ ÐÁÓÏÊ ìåôáîý ôùí ïðïßùí êáé ç âïõëåõôÞò Ðéåñßáò Ìáñßá Ìß÷ïõ õðÝâáëëáí åñþôçóç ãéá ôéò åêñçêôéêÝò äéáóôÜóåéò ðïõ Ý÷åé ðÜñåé ôï èÝìá ìå ôéò õðÝñïãêåò ôéìÝò ðïõ åßíáé áíáãêáóìÝíïé íá ðëçñþíïõí ïé êáôáíáëùôÝò óôá âáóéêÜ åßäç äéáôñïöÞò ôïõò, ôçí ßäéá óôéãìÞ ðïõ ôï üöåëïò ãéá ôïõò ðáñáãùãïýò, ïé ïðïßïé ðñïìçèåýïõí ôçí áãïñÜ, ìåéþíåôáé óõíå÷þò. Óôçí áðÜíôçóç ôïõ ï Õðïõñãüò ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Ôñïößìùí Êþóôáò Óêáíäáëßäçò áíáëýåé ôá ìÝôñá ðïõ ðñïôßèåôáé íá ëÜâåé . Ç ÁÐÁÍÔÇÓÇ Ç áëõóßäá åöïäéáóìïý ôñïößìùí óôç ÷þñá ìáò óõíäÝåé ôñåéò óçìáíôéêïýò ôïìåßò ôçò ïéêïíïìßáò, ôç ãåùñãßá, ôç ìåôáðïßçóç êáé ôï åìðüñéï, üðïõ äñáóôçñéïðïéïýíôáé ãåùñãïß, ìåôáðïéçôÝò, ìåóÜæïíôåò ÷ïíäñÝìðïñïé êáé ëéáíÝìðïñïé. Óôçí áëõóßäá áõôÞ ðáñáôçñïýíôáé ìåãÜëåò äéáöïñÝò ìåôáîý ôçò åîÝëéîçò ôùí ôéìþí ðáñáãùãïý óå âáóéêÜ ãåùñãéêÜ ðñïúüíôá êáé ôùí ôéìþí êáôáíáëùôÞ. ¸÷åé äéáðéóôùèåß ðñÜãìáôé, üôé, åéäéêÜ óôç ÷þñá ìáò, ç äéáêßíçóç áðü ôï ÷ùñÜöé óôï ñÜöé êáé êáôüðéí óôï êáëÜèé ôçò íïéêïêõñÜò, ðïëëáðëáóéÜæåé áäéêáéïëüãçôá ôçí ôéìÞ ôïõ ðñïúüíôïò, ü÷é ðñïò üöåëïò ôïõ ðáñáãùãïý, áëëÜ ðñïò üöåëïò ôùí ìåóáæüíôùí. ÏÉ ÁÉÔÉÅÓ Ôá áßôéá áõôïý ôïõ öáéíïìÝíïõ ó÷åôßæïíôáé ìå äéáñèñùôéêÝò áäõíáìßåò ôïõ óõóôÞìáôïò üðùò ï áñéèìüò ôùí ìåóáæüíôùí ðïõ äñáóôçñéïðïéïýíôáé êáôÜ ìÞêïò ôçò áëõóßäáò, ï êáôáìåñéóìüò ôçò ðñïóôéèÝìåíçò áîßáò, ç ìç ïñèÞ ëåéôïõñãßá ôùí êáíüíùí áíôáãùíéóìïý óå ïñéóìÝíá óçìåßá ôçò áëõóßäáò áõôÞò, ïé äéÜ÷õôåò áíéóüôçôåò óå ü,ôé áöïñÜ óôç äéáðñáãìáôåõôéêÞ éó÷ý ìåôáîý ôùí óõìâáëëïìÝíùí ìåñþí ê.ë.ð. Ôï õðÜñ÷ïí èåóìéêü ðëáßóéï óôç ÷þñá ìáò åßíáé, êáôÜ âÜóç åðáñêÝò, ìå ôï âáóéêü íïìïèÝôçìá ôïí Áãïñáíïìéêü êþäéêá (ÍÄ 136/1946), ìå ôéò ôñïðïðïéÞóåéò êáé óõìðëçñþóåéò ôïõ, ðëçí üìùò Ý÷åé åîáêñéâùèåß üôé äåí åöáñìüæåôáé áðïôåëåóìáôéêÜ êáé áðáéôïýíôáé ðåñáéôÝñù íïìïèåôéêÝò ðñùôïâïõëßåò ãéá ðáñåìâÜóåéò.

ÐÅÌÐÔÇ 3 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2011 3

Óôçí öùôïãñáößá ï ÄéïéêçôÞò ôïõ Íïóïêïìåßïõ ê. ÖáñìÜêçò êáé ïé êõñßåò áðü áñéóôåñÜ ÆáÀñá Ëáæáñßäïõ, Ãéþôá Ñáöôïðïýëïõ, ÑÜíéá ÐÜôñá, ×áúëáôæßäïõ Ãíùóïýëá êáé ÂÜóù Ìðáêáëïðïýëïõ.

Ì

éá óåéñÜ æçôçìÜôùí ðïõ áöïñïýí ìåôáîý Üëëùí ôéò äñÜóåéò, ôéò ðñïôÜóåéò êáé ôéò ðñùôïâïõëßåò ôïõ ÓõíäÝóìïõ ÅîáãùãÝùí Âïñåßïõ ÅëëÜäïò, ãéá ôéò åðé÷åéñÞóåéò ôçò Ìáêåäïíßáò, ôéò ðñïïðôéêÝò áíÜðôõîçò êáé ôéò ðñïóðÜèåéåò ðïõ ãßíïíôáé ãéá ôçí áýîçóç ôùí åîáãùãþí, óõæÞôçóå ç ÂïõëåõôÞò Ðéåñßáò êá Ìáñßá Ìß÷ïõ, óôç óõíÜíôçóç ðïõ åß÷å ìå ôïí Ðñüåäñï êáé ìÝëç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ Ó.Å.Â.Å. Ç êá Ìß÷ïõ óõíïäåõüìåíç áðü ôïí ïéêïíïìïëüãï ê.Êùíóôáíôßíï ÔæÜãêá óõíáíôÞèçêå ìå ôïí Ðñüåäñï ôïõ ÓõíäÝóìïõ ÅîáãùãÝùí Âïñåßïõ ÅëëÜäïò ê. ÄçìÞôñç ËáêáóÜ, ôïí Áíôéðñüåäñï ê.ÊõñéÜêï ËïõöÜêç , ôïí Ïéêïíïìéêü Åðüðôç ê. ÐÝôñï Ôóéêïýñá êáé ôçí Äéåõèýíôñéá êá ÂÜóù Ëïýôæç. Ç óõíÜíôçóç ôçò Âïõëåõôïý, Ýãéíå óôï ðëáßóéï ôùí åðáöþí ðïõ ðñáãìáôïðïéåß ìå ðáñáãùãéêÝò ìïíÜäåò, áíáðôõîéáêïýò öïñåßò, åðé÷åéñÞóåéò êáé Ïñãáíéóìïýò, ìå óôü÷ï ôçí åíçìÝñùóç óå üôé áöïñÜ ôéò äõóêïëßåò êáé ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ õðÜñ÷ïõí áíÜ êëÜäï, ôéò äõíáôüôçôåò åðßëõóÞò ôïõò, áëëÜ êáé ôéò ðñïïðôéêÝò áíÜðôõîçò ôçò ðåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò, êáé êáô´ åðÝêôáóç ôçò Ðéåñßáò. ÅÎÙÓÔÑÅÖÅÉÁ ÊÁÉ ÅÎÁÃÙÃÅÓ Éäéáßôåñç áíáöïñÜ Ýãéíå óôï ìåãÜëï æçôïýìåíï üðùò åéðþèçêå ðïõ åßíáé ç åîùóôñÝöåéá, ç ïðïßá èá áðïôåëÝóåé ôï âáóéêü ìï÷ëü áíÜðôõîçò ãéá ôç ÷þñá. «Óõìöùíïýìå üëïé üôé ç åîùóôñÝöåéá êáé ïé åîáãùãÝò åßíáé ç ëýóç ãéá ôçí áíÜêáìøç ôçò ïéêïíïìßáò» óçìåßùóå ï Áíôéðñüåäñïò ê. ËïõöÜêçò åðéóçìáßíïíôáò üôé ï ìüíïò èåôéêüò äåßêôçò ôç ÷ñïíéÜ ðïõ ìáò ðÝñáóå, Þôáí áõôüò ôçò áýîçóçò ôùí åîáãùãþí óôï 7,1 %, ãéá ôï äéÜóôçìá ÉáíïõÜñéïò – ÍïÝìâñéïò 2010, ðïõ ìðïñåß ìåí íá êáôáôÜóóåé ôç ÷þñá ìáò óôéò ðñïôåëåõôáßåò ÷þñåò óôçí Åõñùæþíç, ùóôüóï üðùò åðéóçìÜíèçêå åßíáé Ýíá óçìáíôéêü âÞìá ðïõ äåß÷íåé ôï äñüìï. Ï ê. ËÁÊÁÓÁÓ «Ï óôü÷ïò åßíáé íá öôÜóïõìå ôï 2015 óôï 16%, üìùò áõôü ðñïûðïèÝôåé óôñáôçãéêÞ êáé óôü÷åõóç» áíÝöåñå ÷áñáêôçñéóôéêÜ ï Ðñüåäñïò ôïõ ÓÅÂÅ ê. ËáêáóÜò êáé ðñüóèåóå ðùò ç ðñïóðÜèåéá ôþñá åóôéÜæåôáé óôçí áýîçóç ôùí åîáãùãþí óôï 10% ãéá ôï 2012, ÷áñáêôçñßæïíôáò «ñåáëéóôéêü» ôï ðïóïóôü. Ï ê. ËáêáóÜò áíáöÝñèçêå óôçí áíÜãêç ãéá áíáìüñöùóç ôïõ áíáðôõîéáêïý ìïíôÝëïõ ôçò ÷þñáò, óôñåöüìåíç óå Ýíá ìïíôÝëï ôï ïðïßï èá âáóßæåôáé óôçí åîùóôñÝöåéá êáé óôçí éó÷õñÞ åîáãùãéêÞ ðïëéôéêÞ. Ï Ðñüåäñïò

ôïõ ÓÅÂÅ åîÝöñáóå áêüìç ôçí éêáíïðïßçóÞ ôïõ ãéá ôç óõíåñãáóßá ðïõ õðÜñ÷åé ìå ôï Õðïõñãåßï ÐåñéöåñåéáêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Áíôáãùíéóôéêüôçôáò, êáèþò êáé ãéá ôçí õéïèÝôçóç ôùí ðñïôÜóåùí ôïõ ÓÅÂÅ ãéá åíßó÷õóç ôçò åîùóôñÝöåéáò êáé ôùí åëëçíéêþí åîáãùãéêþí åðé÷åéñÞóåùí Áíáöåñüìåíïò óôï Ðñüãñáììá «ÅîùóôñÝöåéá ÌÌÅ» êáé óôï Ôáìåßï ÅîùóôñÝöåéáò «Go 2 Market», ôá ïðïßá áíáêïéíþèçêáí áðü ôïí Õðïõñãü ÐåñéöåñåéáêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Áíôáãùíéóôéêüôçôáò, ê. Ì. ×ñõóï÷ïÀäç, áíÝöåñå üôé áðïôåëïýí ðïëýôéìá åñãáëåßá, áðüëõôá ðñïóáñìïóìÝíá óôéò áíÜãêåò ôùí åîáãùãéêþí åðé÷åéñÞóåùí. Ãéá ôï Ôáìåßï ÅîùóôñÝöåéáò «Go 2 Market», ï ê. ËáêáóÜò áíÝöåñå üôé åßíáé Ýíá ðñüãñáììá, ôï ïðïßï üëåò ïé åîáãùãéêÝò åðé÷åéñÞóåéò áíáìÝíïõí ìå áíõðïìïíçóßá, êáèþò Ýñ÷åôáé íá äþóåé ôç ëýóç óôï ìåßæïí ðñüâëçìá ôçò ñåõóôüôçôáò, ðïõ áðïôåëåß ôï íïýìåñï Ýíá áíáðôõîéáêü áíôéêßíçôñï óÞìåñá ãéá ôéò åðé÷åéñÞóåéò. Ç ðñüôáóç ôïõ ÓÅÂÅ ãéá ôï Ôáìåßï ÅîùóôñÝöåéáò, åßíáé ôï ôáìåßï áõôü íá ìçí ðáñÝ÷åé áðåõèåßáò äÜíåéá óôéò åðé÷åéñÞóåéò, áëëÜ åããõïäïôÞóåéò óå äéÜöïñåò ìïñöÝò ïé ïðïßåò èá áîéïðïéïýíôáé áðü ôéò åðé÷åéñÞóåéò ãéá ôçí Üíôëçóç ñåõóôüôçôáò, ìÝóù äéáöüñùí ÷ñçìáôïðéóôùôéêþí ðñïúüíôùí ( äÜíåéá, ÷ñçìáôïäüôçóç ðñþôùí õëþí, factoring, letter of credit, ê.á). Ç ëïãéêÞ áõôÞò ôçò ðñüôáóçò ôïõ ÓÅÂÅ, óôçñßæåôáé óôï ãåãïíüò üôé ìÝóù ôùí åããõïäïôÞóåùí ìðïñåß íá äçìéïõñãçèåß óôçí áãïñÜ ìü÷ëåõóç, ðåñéóóüôåñï áðü üôé áí ïé äéáèÝóéìïé ðüñïé ôïõ ðñïãñÜììáôïò äßíïíôáí óôçí áãïñÜ ìå ìïñöÞ äáíåßùí. Ï ê.ËáêáóÜò áíáöÝñèçêå óôçí åðéóôñïöÞ ôïõ ðéóôùôéêïý ÖÐÁ óôéò åîáãùãéêÝò åðé÷åéñÞóåéò. ¼ðùò ôüíéóå, ïé åðé÷åéñÞóåéò âñßóêïíôáé óå ïñéáêü óçìåßï êáèþò áíôéìåôùðßæïõí Ýíôïíï ðñüâëçìá ñåõóôüôçôáò êáé Ý÷ïõí áíÜãêç áðü Üìåóá ìÝôñá, áñ÷Þò ãåíïìÝíçò ìå ôéò ïöåéëÝò ôïõ Äçìïóßïõ êáé ôéò åðéóôñïöÝò ôïõ ÖÐÁ . ÅðéðëÝïí, ï ðñüåäñïò ôïõ ÓÅÂÅ,, áíáöÝñèçêå óôçí áíÜãêç õëïðïßçóçò åíåñãåéþí Ðñïþèçóçò – ÐñïâïëÞò. Åéäéêüôåñá, Ýêáíå ëüãï ãéá ôçí åêðüíçóç åéäéêïý ó÷åäßïõ rebranding êáé ðñïâïëÞò-ðñïþèçóçò ôùí óõãêñéôéêþí ðëåïíåêôçìÜôùí ôçò ÅëëÜäáò êáé ôçò äéåèíïýò áíôáãùíéóôéêüôçôáò ôùí åðé÷åéñÞóåþí ôçò, áíÜ åëëçíéêÞ ðåñéöÝñåéá Êëåßíïíôáò, áíáöÝñèçêå óôçí åðéôáêôéêÞ áíÜãêç âåëôßùóçò ôùí ìç÷áíéóìþí åëÝã÷ïõ êáé åðïðôåßáò ôçò áãï-

ñÜò.

ÍÅÏ ÐÁÑÁÃÙÃÉÊÏ ÌÏÍÔÅËÏ ÃÉÁ ÔÇ ×ÙÑÁ ÌÁÓ «Ôá ÷ñçìáôïäïôéêÜ åñãáëåßá ðñÝðåé íá äßíïíôáé óôéò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ Ý÷ïõí ðñüâëçìá ñåõóôüôçôáò, êáé ü÷é ìüíï óôéò õãéåßò» ôüíéóå ìåôáîý Üëëùí ç ÂïõëåõôÞò Ðéåñßáò êá Ìß÷ïõ ëÝãïíôáò ðùò äåí õðÜñ÷åé ðéá ç ðïëõôÝëåéá ôïõ ÷ñüíïõ, ãé´ áõôü êáé ôá ìÝôñá ðïõ èá ëçöèïýí èá ðñÝðåé íá åßíáé óôï÷åõìÝíá êáé óõíïëéêÜ êáé ü÷é áðïóðáóìáôéêÜ. ¼ðùò õðïãñÜììéóå ç êá Ìß÷ïõ, üëá ôá ìÝôñá ðïõ ëáìâÜíïíôáé áðü ôçí ÊõâÝñíçóç Ý÷ïõí ùò óôü÷ï íá óõìâÜëëïõí óôçí áíôáãùíéóôéêüôçôá, ôçí åîùóôñÝöåéá, ôçí êáéíïôïìßá, ôçí ðáñáãùãéêÞ áíáäéÜñèñùóç, ôçí ðñÜóéíç åðé÷åéñçìáôéêüôçôá êáé ôçí áîéïðïßçóç ôùí óõãêñéôéêþí ðëåïíåêôçìÜôùí óå ôïðéêü êáé ðåñéöåñåéáêü åðßðåäï ãéá ôçí ðñïþèçóç ôçò éóüññïðçò áíÜðôõîçò óôç ÷þñá. «Ç åîùóôñÝöåéá êáé ç êáéíïôïìßá åßíáé ôá óôïé÷åßá ðïõ ëåßðïõí áðü ôçí åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá, áðü ôçí åëëçíéêÞ ðáñáãùãéêÞ äéáäéêáóßá. ÅÜí èÝëïõìå íá ðåôý÷ïõìå, ðñÝðåé íá óôñÝøïõìå ôï âëÝììá ìáò ðñïò ôá Ýîù, ðñïóöÝñïíôáò ðñïúüíôá êáé õðçñåóßåò ôá ïðïßá èá ÷áñáêôçñßæïíôáé áðü ìéá èåôéêÞ ó÷Ýóç êüóôïõò – ðïéüôçôáò» óçìåßùóå ç ÂïõëåõôÞò, êáé óõíÝ÷éóå ëÝãïíôáò ðùò ç åíßó÷õóç ôçò ðïéïôéêÞò êáé áíôáãùíéóôéêÞò ðáñáãùãÞò ìå Ýìöáóç óôçí êáéíïôïìßá, ç åíßó÷õóç ôçò åîùóôñÝöåéáò, ç åíßó÷õóç ôçò áðáó÷üëçóçò êáé ç ðåñéöåñåéáêÞ óõíï÷Þ, èá ðñÝðåé íá åßíáé ïé ðõëþíåò ôçò áëëáãÞò ôïõ ðáñáãùãéêïý ìïíôÝëïõ ãéá ôç ÷þñá ìáò. Óå áõôÞ ôçí êáôåýèõíóç ôï ÅÓÐÁ, ôï Å.Ô.Å.Á.Í áëëÜ êáé ï Áíáðôõîéáêüò Íüìïò èá áðïôåëÝóïõí óçìáíôéêÜ åñãáëåßá ãéá ôçí áíÜêáìøç ôçò ïéêïíïìßáò êáé ðáñÜëëçëá ôéò âÜóåéò ãéá ôçí áíÜðôõîç ôçò ÷þñáò ôá åðüìåíá ÷ñüíéá. Ç êá Ìß÷ïõ áíáöÝñèçêå åðßóçò óôï ìåãÜëï æÞôçìá ôçò êáôáðïëÝìçóçò ôçò ãñáöåéïêñáôßáò ðïõ áðïôåëåß ôñï÷ïðÝäç ãéá üëåò ôéò ìïñöÝò áíÜðôõîçò ôçò ÷þñáò ìáò. Ç ðïëýìçíç êáèõóôÝñçóç ãéá ôçí ïëïêëÞñùóç ôùí äéáäéêáóéþí ðïõ áðáéôïýíôáé óå áäåéïäïôÞóåéò Þ åðåêôÜóåéò åðé÷åéñÞóåùí, ëåéôïõñãåß áðïôñåðôéêÜ óôï íá åðåíäýóïõí îÝíïé üìéëïé óôçí ÅëëÜäá, åíþ áðü ôçí Üëëç êáé ïé ¸ëëçíåò åðé÷åéñçìáôßåò êáëïýíôáé íá áíôéìåôùðßóïõí óïâáñÜ ðñïâëÞìáôá ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôéò êáèõóôåñÞóåéò ðïõ ðáñáôçñïýíôáé ðïëëÝò öïñÝò ãéá ôçí áðüêôçóç êáé ìüíï ìéáò õðïãñáöÞò.

ÏÌÉËÉÁ ÔÇÓ ¸ÖÇÓ ÐÏÕËÁÊÇ ÐÁÍÔÅÑÌÁËÇ ÓÔÏ ÁÍÏÉÊÔÏ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

Ç

Ç ê. ¸öç ÐïõëÜêç – ÐáíôåñìáëÞ áöïý áíÝöåñå, üôé åñãÜæåôáé óôïí ôüðï ìáò áðü ôï 1971 (Äßïí-ÌáëáèñéÜ), ìßëçóå ãéá ôï ìáêåäïíéêü ¼ëõìðï, Ýíáí üñï ðïõ áíÜãåôáé óôçí áñ÷áéüôçôá. Ìåôáîý Üëëùí åßðå êáé ôá åîÞò: Óôçí ÐéåñéêÞ ãç õðÜñ÷ïõí ïéêéóìïß áðü ôá ðñïúóôïñéêÜ ÷ñüíéá. Óôçí åðï÷Þ ôïõ ÷áëêïý åß÷áìå ôï ÇñÜêëåéï ( Ðëáôáìþíá). Åêåß ç áñ÷áéïëïãéêÞ óêáðÜíç Ýöåñå óôï öùò Ýñãá áðü ôç ìÝóç êáé ýóôåñç åðï÷Þ ôïõ ÷áëêïý. Óþæïíôáé åðßóçò ôýìâïé ëéèüêôéóôïé ôïõ 2000 êáé ôïõ 1500 ð.×. Åðßóçò åõñÞìáôá Ý÷ïõìå óôéò ðçãÝò ÁñôÝìéäïò êáé ÁèçíÜò. ÌåôÜ ôï 1500 ð.×. Ý÷ïõìå ôï ìõêçíáúêü ðïëéôéóìü, ðïõ êõñéÜñ÷çóå

ÅÍÇÌÅÑÙÓÁÍ ÔÏÍ ÄÉÏÉÊÇÔÇ ÔÏÕ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏÕ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

ÓÕÍÁÍÔÇÓÇ ÔÇÓ ÌÅ ÔÏÍ ÓÕÍÄÅÓÌÏ ÅÎÁÃÙÃÅÙÍ Â. ÅËËÁÄÏÓ

“Ï Ìáêåäïíéêüò Ïëõìðïò”

áñ÷áéïëüãïò ê. ¸öç ÐïõëÜêç – ÐáíôåñìáëÞ ìßëçóå óôç Ó÷ïëÞ ÃïíÝùí – Áíïé÷ôü ÐáíåðéóôÞìéï Êáôåñßíçò èÝìá:«Ï Ìáêåäïíéêüò ¼ëõìðïò».

Ïé åêðñüóùðïé ôçò Ðñùôïâïõëßáò ãéá ôç äçìéïõñãßá ÊÝíôñïõ Ìáóôïý

óôïí Åëëáäéêü ÷þñï. Ðñéí õðÞñîå, âÝâáéá, ï ìéíùéêüò ðïëéôéóìüò. Ӓ áõôÞ ôçí ýóôåñç åðï÷Þ ôïõ ÷áëêïý åõñÞìáôá Ý÷ïõìå åðßóçò óôïí ¢ãéï ÄçìÞôñéï, óôá Ëåßâçèñá êáé áëëïý. Êïéíü ÷áñáêôçñéóôéêü áõôÞò ôçò åðï÷Þò åßíáé ïé êéâùôéüó÷çìïé ôÜöïé. ÌåôÜ ôï 1200 ð. ×. ï ôüðïò Ýìåéíå öôù÷üò êáé Üóçìïò ùò ôï 10ï áéþíá ð. ×. Ç áíÜêáìøç Ýñ÷åôáé ðÜëé áðü ôá ôÝëç ôïõ 10ïõ áé. ð. × .Ôüôå Ý÷ïõìå êáé ìéá åõñýôåñç êßíçóç ó÷çìáôéóìïý ôïõ ïíüìáôïò ÅëëÜò. Ç ðåñéï÷Þ ìáò åðçñåÜóôçêå áðü ôç íüôéá ÅëëÜäá êáé êõñßùò áðü ôç ×áëêßäá. Áðü ôá ïìçñéêÜ Ýôç áíáöÝñåôáé êáé ç ôïðïèåóßá ôçò ÐÝôñáò Ïëýìðïõ. Ãýñù áðü ôçí ÌïíÞ ôçò ÐÝôñáò õðÜñ÷ïõí åíäåßîåéò ãéá ìåãÜëï ïéêéóìü. Åðßóçò ôï Äßïí ðïõ áñãüôåñá Ýãéíå ç éåñÞ ðüëç ôùí Ìáêåäüíùí. Óôçí ðáñïëýìðéá ðåñéï÷Þ õðÜñ÷ïõí ðïëëïß ôýìâïé (ëéèïóùñïß). Ӓ áõôïýò óõíáíôïýìå ôçí ôñï÷Þëáôç êåñáìéêÞ áëëÜ êáé ôç ÷åéñïðïßçôç. Óôç èÝóç ÊñáíéÜ

Çñáêëåßïõ (ÊÜóôñï) âñÝèçêáí óðüñïé ðïëëþí öõôþí êáé ìåôáîý áõôþí êáé êáñðïõæéïý. Óôçí áñ÷áúêÞ åðï÷Þ ç ÊñáíéÜ ìåôáôñÝðåôáé óå íåêñïôáöåßï. Åìöáíßæåôáé ðÜëé ôïí 5ï áé. ð. ×. ôçí åðï÷Þ ðïõ ðÝñáóáí áðü åäþ ïé ÐÝñóåò. Åðßóçò ôï üíïìá Ðëáôáìþí åßíáé êé áõôü áñ÷áßï. ÆùÞ ëïéðüí óôçí ÊñáíéÜ Ý÷ïõìå áðü ôçí áñ÷Þ ôçò ÷áëêïêñáôßáò ùò ôç Ñùìáéïêñáôßá. Óöýæåé áðü æùÞ óôá åëëçíéóôéêÜ ÷ñü-

íéá êáé åìöáíßæåôáé áíèñþðéíç ðáñïõóßá ùò ôïí 4ï áé. ì. ×. Ôá Ëåßâçèñá Þôáí êõñßùò éåñüò ôüðïò. ÄéÝèåôå áêñüðïëç êáé ìåãÜëåò ãåùñãéêÝò åãêáôáóôÜóåéò êõñßùò ïéíïðïéçôéêÝò. Ôá õëéêÜ êôéóßìáôïò Þôáí ôá ôïðéêÜ äçë. ðÝôñåò, ðçëüò êáé îýëá. ¸íáò Üëëïò ïéêéóìüò ëåéôïýñãçóå óôçí ôïðïèåóßá 3 ðëáôÜíéá. Ç ðåñéï÷Þ âñßóêåôáé êïíôÜ óôïí Ðëáôáìþíá. ÐëÞèïò åõñçìÜôùí üðùò åñãáëåßá,

óðüñïé, áããåßá âñÝèçêáí êé åäþ óôá ìåãÜëá áãñïôüóðéôá êáé êõñßùò óôï ïíïìáæüìåíï óõãêñüôçìá ôïõ Êïìðïëïãéïý. ÔÝëïò ôá áñ÷áéüôåñá åõñÞìáôá óôïí ìáêåäïíéêü ¼ëõìðï âñÝèçêáí óôçí ðçãÞ ôùí Ìïõóþí. ÌåôÜ ôï ðÝñáò ôçò ïìéëßáò ôçò ê. ¸öçò ÐïõëÜêç äéåîÞ÷èç ìáêñÜ êé åíäéáöÝñïõóá óõæÞôçóç êáé áíáäåß÷èçêå áêüìá ðåñéóóüôåñï ç óðïõäáéüôçôá ôçò éóôïñßáò ôçò ðáñïëýìðéáò ðåñéï÷Þò ìáò. Áðáíôþíôáò éäéáßôåñá óå åñþôçóç ãéá ôï ðïéïõò èåùñåß å÷èñïýò ôïõ Ïëýìðïõ ôüíéóå, üôé åìåßò ïé ßäéïé åßìáóôå ïé å÷èñïß ôïõ êáé üôé áíôéìåôùðßæïõìå áõôÜ ôá æçôÞìáôá ìå ó÷åôéêÞ áäéáöïñßá. ÈõóéÜæïõìå äõóôõ÷þò ôá ðÜíôá óôç ëåãüìåíç áîéïðïßçóç ãéá ïéêïíïìéêÞ áíÜðôõîç. Ç åðüìåíç ïìéëßá ôçò Ó÷ïëÞò ÃïíÝùí èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôç ÄåõôÝñá 7 Öåâñïõáñßïõ 2011 ìå ïìéëçôÞ ôïí ô. Õðïõñãü ê. ÓôÝëéï ÐáðáèåìåëÞ êáé èÝìá: «ÌÜñôçò ôïõ 1987».

Ôçí ÔåôÜñôç 26 Éáíïõáñßïõ 2011, åß÷áí óõíÜíôçóç ìå ôïí ÄéïéêçôÞ ôïõ Íïóïêïìåßïõ ê. ÖáñìÜêç ÓôÝñãéï åêðñüóùðïé ôçò Ðñùôïâïõëßáò ãéá ôçí Äçìéïõñãßá ÊÝíôñïõ Ìáóôïý óôï Íïóïêïìåßï Êáôåñßíçò. ÅíçìÝñùóáí ôïí ê. ÖáñìÜêç üôé óõãêåíôñþèçêáí ðÜíù áðü 10.000 õðïãñáöÝò êáé ðÜíù áðü 25 öïñåßò óôçñßæïõí ôçí ðñùôïâïõëßá ãéá ôïí óêïðü áõôü. Ç áíáãêáéüôçôá ôçò ìáóôïãñáößáò êáé ôïõ ðñïëçðôéêïý åëÝã÷ïõ ôùí ãõíáéêþí êáôÜ ôïõ êáñêßíïõ ôïõ ìáóôïý ðïõ åßíáé ç äåýôåñç áéôßá èáíÜôïõ êõñßùò íÝùí ãõíáéêþí, êÜíïõí åðéôáêôéêÞ ôçí äçìéïõñãßá áõôïý ôïõ êÝíôñïõ. Ï ÄÉÏÉÊÇÔÇÓ Ï ÄéïéêçôÞò åíçìÝñùóå ôçí ïìÜäá ðñùôïâïõëßáò üôé ðáñÜ ôçò óïâáñÝò åëëåßøåéò óôçí ëåéôïõñãßá ôïõ íïóïêïìåßïõ, üðùò åßíáé ç ìïíÜäá åíôáôéêÞò èåñáðåßáò, ðñþôç ðñïôåñáéüôçôá åßíáé ç äçìéïõñãßá êáé ç ëåéôïõñãßá åíüò ôÝôïéïõ êÝíôñïõ. ¼ðùò ôüíéóå ôï ðñþôï âÞìá Ýãéíå ìå ôçí åîáóöÜëéóç åíüò óýã÷ñïíïõ ìáóôïãñÜöïõ. Ðñïãñáììáôßæåôáé Üìåóá ç åêðáßäåõóç åéäéêþí ÷åéñéóôþí êáèþò êáé ç óôåëÝ÷ùóç ìå Ýíáí åéäéêü åðéóôÞìïíá (ïãêïëüãï). Áöïý ïëïêëçñùèïýí ôá âÞìáôá áõôÜ èá áñ÷ßóåé íá ãßíåôáé ðñáãìáôéêüôçôá ç ëåéôïõñãßá åíüò êÝíôñïõ ðïõ áðáéôåß âÝâáéá ðåñéóóüôåñï åîåéäéêåõìÝíï ðñïóùðéêü. Ï áãþíáò ôïí ïðïßï îåêßíçóå ðñéí 2 ÷ñüíéá ðåñßðïõ, ç Ðñùôïâïõëßá ãéá ôçí Äçìéïõñãßá ÊÝíôñïõ Ìáóôïý óôï Íïóïêïìåßï Êáôåñßíçò, èá åßíáé óõíå÷Þò êáé åëðßæïõìå óå ðåßóìá ôùí êáéñþí íá õëïðïéçèåß ç äÝóìåõóç-ðñüèåóç ôïõ ê.ÖáñìÜêç íá Ý÷ïõìå ôç ëåéôïõñãßá ìáóôïãñÜöïõ óôï Íïóïêïìåßï Êáôåñßíçò ôçí Üíïéîç ìå áñ÷Ýò êáëïêáéñéïý. ¼ðùò áíÝöåñå ï ê. ÖáñìÜêçò ïé ãõíáßêåò ôçò Ðéåñßáò ìðïñïýí íá áðåõèýíïíôáé óôï ôçëåöùíéêü êÝíôñï ôïõ íïóïêïìåßïõ (ôçë.2351350234) ãéá íá åããñÜöïíôáé óå ëßóôá ãéá íá êáôáãñáöåß ï üãêïò ôçò æÞôçóçò êáé íá ïñãáíùèåß êáëýôåñá ôï ðñüãñáììá. ÏÉ ÖÏÑÅÉÓ Ïé öïñåßò ðïõ óõììåôÝ÷ïõí: ÅËÌÅ Ðéåñßáò, Óýëëïãïò Åêðáéäåõôéêþí ÐñùôïâÜèìéáò Åêð. Í. Ðéåñßáò, ¸íùóç Ðïíôßùí Ðéåñßáò, Ëýêåéï ôùí Åëëçíßäùí Êáôåñßíçò, ÏìÜäá ÅèåëïíôéêÞò ÄñÜóçò Í. Ðéåñßáò, Óýëëïãïò Êáèáñéóôñéþí Ó÷ïëåßùí, Ó÷ïëÞ ÃïíÝùí –Áíïé÷ôü ÐáíåðéóôÞìéï Êáôåñßíçò, Ðïëéôéóôéêüò ¼ìéëïò Ëéôï÷þñïõ, Ðïëéôéóôéêüò ¼ìéëïò Ãõíáéêþí Áíáôïëéêïý Ïëýìðïõ, Óýëëïãïò Ößëùí ôïõ Ø.Í.Ð.Ï. «ÁËÊÕÏÍÉÄÁ», Óýëëïãïò ÅñãáæïìÝíùí Ø.Í.Ð.Ï., Ðïëéôéóôéêüò Óýëëïãïò Ðëáôáìþíá, Óýëëïãïò ÃïíÝùí êáé Êçäåìüíùí Äçìïôéêïý Ó÷. Í. Ðüññùí, Óýëëïãïò ÃïíÝùí êáé Êçäåìüíùí Äçìïôéêïý Ó÷. Ðëáôáìþíá, Öéëüðôù÷ïò Êáôåñßíçò, Åôáéñåßá Ößëùí ÐåñéâÜëëïíôïò, ÊÁÐÇ ÍÝùí Ðüññùí, Óýëëïãïò Êáèçãçôþí ÃáëëéêÞò, Á.Ï.Ã. Ðéåñßäåò Ìïýóåò, Ï.Ã.Å. Ðéåñßáò, Óýëëïãïò Ãõíáéêþí Ëéôï÷þñïõ, Ðïíôéáêüò Óýëëïãïò «Ðáíáãßá ÓïõìåëÜ», Óýëëïãïé ÃïíÝùí êáé Êçäåìüíùí 2ïõ êáé 5ïõ Ëõêåßïõ Êáôåñßíçò, Éáôñéêüò Óýëëïãïò Ðéåñßáò, Äéêçãïñéêüò Óýëëïãïò Êáôåñßíçò. Ðïëéôéóôéêüò Óýëëïãïò Êïíôáñéþôéóáò.

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ

Ï Óýëëïãïò Êáñêéíïðáèþí Êáôåñßíçò êáé Ðéåñßáò «Ç ÁÃÉÁ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ» êáëåß üëá ôá ìÝëç êáé ôïõò Ðéåñéåßò íá óõììåôÜó÷ïõí ãéá Ýíáôç ÷ñïíéÜ óôïí åôÞóéï ÷ïñü êáé êïðÞ ðßôáò ôïõ Óõëëüãïõ ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß 6 Öåâñïõáñßïõ çìÝñá ÊõñéáêÞ êáé þñá 13.00 óôï êÝíôñï ÅËÉÁ. Ï óôü÷ïò ìáò åßíáé íá ãßíåôáé áõôÞ ç óõíÜíôçóç ìå üëïõò ãéá åíçìÝñùóç óå üôé áöïñÜ ôïí êáñêßíï. ÔéìÞ ðñüóêëçóçò 10 åõñþ ìå ðëÞñåò ìåíïý êáé ðïôü.


4 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÅÌÐÔÇ 3 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2011


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÐÅÌÐÔÇ 3 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2011 5

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÉÅÑÉÁ

Ïé ðñïôÜóåéò ôïõ Ä. Ðýäíáò – Êïëéíäñïý ãéá ôï Leader

Ä

ýï óçìáíôéêÜ Ýñãá ãéá ôïí áãñïôéêü ðëçèõóìü êáé ôçí áíÜðôõîç ôçò Âüñåéáò Ðéåñßáò ðñïôåßíåé ðñïò Ýíôáîç óôï Leader ï äÞìïò Ðýäíáò Êïëéíäñïý. Ðñüêåéôáé ãéá ôç Óôåãáíïðïßçóç ëéìíïäåîáìåíÞò óôçí ÔïðéêÞ Êïéíüôçôá Ñõáêßùí êáé ôçí áóöáëôüóôñùóç ôïõ áãñïôéêïý äñüìïõ ÊÝíôñïõ Õãåßáò Áéãéíßïõ – Êïëéíäñïý.

Óå äýóêïëç ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç ïé ÄÅÕÁ

ÔÏ LEADER ÃÉÁ ÔÏÕÓ ÏÔÁ Ç íÝá ðåñßïäïò ðñïãñáììáôéóìïý 2007-2013 ðñïóöÝ-

ñåé óçìáíôéêÝò åõêáéñßåò ãéá ôçí áíÜðôõîç, ôçí áðáó÷üëçóç êáé ôçí áåéöïñßá ôïõ áãñïôéêïý ôïìÝá ìÝóù ôçò óôÞñéîçò ðïõ ðñïóöÝñåé ôï Åõñùðáúêü Ãåùñãéêü Ôáìåßï ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò. Áõôü åðéôõã÷Üíåôáé ìÝóù ôçò åöáñìïãÞò åíüò óõíïëéêïý ðñïãñÜììáôïò ìå ôßôëï Ðñüãñáììá ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò. ¸íáò áðü ôïõò Üîïíåò áõôïý ôïõ ðñïãñÜììáôïò åßíáé êáé ç ÅöáñìïãÞ ôçò ðñïóÝããéóçò Leader. Óôï ðëáßóéï ôçò ðáñáðÜíù ðñïóÝããéóçò Leader, ç ÐéåñéêÞ ÁíáðôõîéáêÞ ðñï÷þñçóå óôçí ðñïêÞñõîç ôçò 1çò Ðñüóêëçóç êáëþíôáò ôïõò äõíçôéêïýò äéêáéïý÷ïõò íá õðïâÜëëïõí ôéò ðñïôÜóåéò ôïõò. Ç óõãêåêñéìÝíç ðñüóêëçóç êáëåß êáé ôïõò ÄÞìïõò ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôçí ðåñéï÷Þ ðáñÝìâáóçò ôïõ ðñïãñÜììáôïò íá õðïâÜëëïõí öáêÝëïõò õðïøçöéüôçôáò ãéá ìåëÝôåò þñéìåò êáé ìå ôéò áðáñáßôçôåò áäåéïäïôÞóåéò ìÝ÷ñé ôçí êáôáëçêôéêÞ çìåñïìçíßá ôçò 30çò Ìáñôßïõ. Êáëïýíôáé ïé åíäéáöåñüìåíïé íá õðïâÜëëïí ôéò ðñïôÜóåéò ôïõò. Ï ÄÞìïò Ðýäíáò Êïëéíäñïý ëáìâÜíïíôáò õðüøç ôá äåäïìÝíá ôçò ðñïêÞñõîçò êáé ôéò õðÜñ÷ïõóåò ìåëÝôåò ðïõ èá ìðïñïýóáí íá õðïâëçèïýí ãéá ôçí ÷ñçìáôïäüôçóç ôùí Ýñãùí ðñïôåßíåé ôçí õðïâïëÞ : Óôá ðëáßóéá ôïõ ÕðïìÝôñïõ L321 “ÂáóéêÝò õðçñåóßåò ãéá ôçí ïéêïíïìßá êáé ôïí áãñïôéêü ðëçèõóìü» êáé óõãêåêñéìÝíá ôçí äñÜóç 321-1 « ¸ñãá õðïäïìÞò ìéêñÞò êëßìáêáò (ìéêñÜ åããåéïâåëôéùôéêÜ Ýñãá, Ýñãá äéá÷åßñéóçò õäÜôéíùí ðüñùí, ìéêñÜ Ýñãá ðñüóâáóçò óôéò ãåùñãéêÝò åêìåôáëëåýóåéò» ðñïôåßíåôáé: 1) ôï Ýñãï «Óôåãáíïðïßçóç ëéìíïäåîáìåíÞò óôç èÝóç Îõëáìßäé óôï Ä.Ä. Ñõáêßùí». Ç ðåñéï÷Þ óôçí ïðïßá èá êáôáóêåõáóôåß ôï Ýñãï âñßóêåôáé óôçí ôïðïèåóßá Îõëáìßäé ôçò ôïðéêÞò êïéíüôçôáò Ñõáêßùí êáé óõãêåêñéìÝíá èá óôåãáíïðïéçèåß ç õðÜñ÷ïõóá ëéìíïäåîáìåíÞ ôùí 40.000 ì³ ðïõ âñßóêåôáé óôç èÝóç áõôÞ ÐñïâëÝðåôáé ç ôïðïèÝôçóç ìåìâñÜíçò ìå ôéò áðáñáßôçôåò åñãáóßáò ðñïåôïéìáóßáò. Ï ðñïûðïëïãéóìüò ôïõ Ýñãïõ áíÝñ÷åôáé óå 185.000,00. Ôï Ýñãï èá ÷ñçìáôïäïôçèåß 100%. ÖïñÝáò ëåéôïõñãßáò ôçò ëéìíïäåîáìåíÞò èá åßíáé ï ÄÞìïò Ðýäíáò Êïëéíäñïý. Åðßóçò ï ÄÞìïò äåóìåýåôáé íá åêðïíÞóåé êáíïíéóìü Üñäåõóçò êáé íá ôçñÞóåé ôïõò Ðåñéâáëëïíôéêïýò ¼ñïõò. 2) Åðßóçò óôá ðëáßóéá ôçò ðáñáðÜíù äñÜóçò ðñïôåßíåôáé ç ÁãñïôéêÞ Ïäïðïéßá ÊÝíôñïõ Õãåßáò Áéãéíßïõ ðñïò Êïëéíäñü. Ðñüêåéôáé ïõóéáóôéêÜ ãéá ôçí âåëôßùóç ôùí ãåùìåôñéêþí ÷áñáêôçñéóôéêþí õöéóôÜìåíçò áãñïôéêÞò ïäïý áðü ôçí íïôéïäõôéêÞ åßóïäï ôïõ ïéêéóìïý Áéãéíßïõ, óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ ÊÝíôñïõ Õãåßáò ðñïò Êáôá÷Ü êáé Êïëéíäñü. Ìå ôçí âåëôßùóç ôçò ïäïý åðéôõã÷Üíåôáé ç êáëýôåñç êáé áóöáëÝóôåñç óýíäåóç ôùí ïéêéóìþí Êáôá÷Ü êáé Êïëéíäñïý ìå ôï Áãßíéï êáé ç ðñüóâáóç ôùí äçìïôþí óôéò êáëëéÝñãåéåò. Ï ðñïûðïëïãéóìüò ôïõ Ýñãïõ áíÝñ÷åôáé óå 150.000,00 Euro. Ôï Ýñãï èá ÷ñçìáôïäïôçèåß 100%.

ÓõíÜíôçóç ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ Ðýäíáò Êïëéíäñïý ìå ôïí Óýëëïãï Åíïéêéáæüìåíùí Äùìáôßùí Ðéåñßáò

Ôçí ÄåõôÝñá 31 Éáíïõáñßïõ ï Óýëëïãïò Åíïéêéáæüìåíùí Äùìáôßùí Ðéåñßáò ðñáãìáôïðïßçóå åèéìïôõðéêÞ óõíÜíôçóç ìå ôïí ÄÞìáñ÷ï Ðýäíáò Êïëéíäñïý ê. ÅõÜããåëï Ðïëýæï . ÊáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôçò óõíÜíôçóçò óõæçôÞèçêáí ðïéêßëá èÝìáôá áíáðôõîéáêïý åíäéáöÝñïíôïò åóôéÜæïíôáò ôçí ðñïóï÷Þ óôïí ôïõñéóìü êáé ôçí ðñïâïëÞ. Ç Âüñåéá Ðéåñßá ÷ñÞæåé éäéáßôåñçò áíÜãêçò ðñïâïëÞò ôùí óçìáíôéêþí ôïõñéóôéêþí êáé ðåñéâáëëïíôéêþí ðëåïíåêôçìÜôùí. Ç ðñïþèçóç ôùí ðëåïíåêôçìÜôùí áõôþí ìðïñåß ìÝóá áðü ìéá ïëïêëçñùìÝíç óôñáôçãéêÞ áíÜðôõîçò íá ìåôïõóéùèåß óå áîéïðïéÞóéìï ôïõñéóôéêü ðñïúüí ìå ðïëëáðëáóéáóôéêü üöåëïò ãéá üëç ôçí ðåñéï÷Þ. ÕðÜñ÷ïõí ïé ÷þñïé ãéá ðñïþèçóç ïéêïëïãéêïý, áñ÷áéïëïãéêïý, áèëçôéêïý, èáëÜóóéïõ, áãñïôïõñéóôéêïý êáé èñçóêåõôéêïý ôïõñéóìïý êáé áðïìÝíåé ç ÷ñÞóç ôùí åñãáëåßùí åêåßíùí ðïõ èá ìåôáâÜëëïõí áëëÜ êáé èá ðñïâÜëïõí ôçí Âüñåéá Ðéåñßá ùò èåëêôéêü ôïõñéóôéêü ðñïïñéóìü. Óôçí óõíÜíôçóç ôïíßóôçêå ç óçìáóßá ôçò ðñïâïëÞò êáé óõììåôï÷Þò óôéò äéÜöïñåò åêèÝóåéò óôéò ïðïßåò êáé ðñïâÜëëïíôáé ôá ðëåïíåêôÞìáôá êÜèå ðåñéï÷Þò. Åðßóçò óõæçôÞèçêå ôï èÝìá ôçò ìüëõíóçò ôùí èáëÜóóéùí áêôþí êáé ôùí åíåñãåéþí åêåßíùí ðïõ èá ìðïñïýóáí íá ðåñéïñßóïõí ôçí ðåñéâáëëïíôéêÞ õðïâÜèìéóç. Ï ÄÞìáñ÷ïò áíáöÝñèçêå óôï üñáìá ôïõ ãéá ôçí Âüñåéá Ðéåñßá óôá ìÝëç ôïõ Óõëëüãïõ êáé îåôýëéîå ôçí öéëïóïößá ôïõ ãéá ôá ìåëëïíôéêÜ ôïõ âÞìáôá ùò ÄçìÜñ÷ïõ. Åîåñ÷üìåíïé ôçò óõíÜíôçóçò áìöüôåñïé, ôüóï ï ÄÞìáñ÷ïò üóï êáé ôá ìÝëç ôïõ Óõëëüãïõ, åîÝöñáóáí ôçí éêáíïðïßçóç ôïõò ãéá ôçí óõíÜíôçóç êáé åõ÷Þèçêáí íá åðåêôåßíïõí ôçí óõíåñãáóßá ôïõò ìå ìåëëïíôéêÝò óõíáíôÞóåéò. (Ãñáöåßïõ Ôýðïõ ÄçìÜñ÷ïõ Ðýäíáò Êïëéíäñïý)

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ

Ï Óýëëïãïò Êáñêéíïðáèþí Êáôåñßíçò êáé Ðéåñßáò «Ç ÁÃÉÁ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ» ôçí ÄåõôÝñá 7 Öåâñïõáñßïõ (çìÝñá åïñôÞò ôïõ Áãßïõ Ðáñèåíßïõ ÐñïóôÜôç ôùí êáñêéíïðáèþí) èá ðñáãìáôïðïéÞóåé ðñùéíÞ èåßá ëåéôïõñãßá õðÝñ õãåßáò ôùí áóèåíþí êáé õðÝñ áíáðáýóåùò ôùí êåêïéìçìÝíùí êáñêéíïðáèþí óôïí éåñü íáü ôçò Áãßáò ÔñéÜäáò. Ôï Ä.Ó. ôïõ Óõëëüãïõ óáò ðñïóêáëåß íá óõìðñïóåõ÷çèåßôå ìáæß ìáò. Óôï ôÝëïò ôçò ëåéôïõñãßáò èá äïèåß êáöÝò óôçí áßèïõóá ôïõ Éåñïý Íáïý. Ç ðñüåäñïò Ôï ÄÓ

ÅÊÐÑÏÓÙÐÏÓ ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÙÍ: «ÈÅËÏÕÌÅ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÅÓ ÄÅÕÁ, Ï×É ÓÔÇÍ ÉÄÉÙÔÉÊÏÐÏÉÇÓÇ ÔÙÍ ÍÅÑÙÍ»

ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ðñáãìáôïðïßçóáí ôçí ÐáñáóêåõÞ óôç ÂÝñïéá ïé åñãáæüìåíïé óôéò ÄÅÕÁ, ðáñïõóßá ôùí ðñïÝäñùí ôùí 70 óùìáôåßùí ôçò ÷þñáò. Ï ëüãïò ôçò óõãêÝíôñùóçò Þôáí ç åîáéñåôéêÜ äýóêïëç ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç ðïõ áíôéìåôùðßæïõí ðïëëÝò áðü áõôÝò, ç ïðïßá äõó÷åñáßíåôáé ìÜëéóôá, ìðñïóôÜ óôéò åîåëßîåéò ðïõ öÝñíåé ï ÊáëëéêñÜôçò. Åêåß ëïéðüí, ïé åñãáæüìåíïé óôéò ÄÅÕÁ åîÝöñáóáí ôçí áíôßèåóÞ ôïõò óôçí äéáêïðÞ ôùí åðé÷ïñçãÞóåùí ýäñåõóçò áðü ôï êñÜôïò, æÞôçóáí åðéìÞêõíóç óôï ÷ñüíï áðïðëçñùìÞò ôùí äáíåßùí ôùí ÄÅÕÁ êáé ìåßùóç ôùí åðéôïêßùí, åíþ ðáñÜëëçëá ôïíßóôçêå üôé ôï ôéìïëüãéï ôçò ÄÅÇ åßíáé ðïëý õøçëü ãéá ôéò ÄÅÕÁ êáé ãéá áõôü èá ðñÝðåé íá õðïóôåß áëëáãÝò. Ðáñþí óôï Óõìâïýëéï Þôáí êáé ï Óôáýñïò ÇëéÜäçò, áðü ôçí ÄÅÕÁ ôçò Êáôåñßíçò, ôéò áðüøåéò ôïõ ïðïßïõ öéëïîåíåß óÞìåñá ôï «Ïëýìðéï ÂÞìá». Ï ÓÔÁÕÑÏÓ ÇËÉÁÄÇÓ ÐïéÝò åßíáé ïé âáóéêÝò èÝóåéò óáò, üðùò ðñüåêõøáí áðü ôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç óôç ÂÝñïéá: «Ïé èÝóåéò ìáò åßíáé: - ¼÷é óôï êëåßóéìï ôùí ÄÅÕÁ, - Íá ðáñáìåßíïõí üðùò åßíáé áõôüíïìåò åðé÷åéñÞóåéò êáé íá ìçí ðÜíå óôá ÷Ýñéá ôùí äÞìùí, - ¼÷é óôçí éäéùôéêïðïßçóç ôùí åëëçíéêþí õäÜôùí êáé ðïýëçìá ôùí ÄÅÕÁ óå éäéþôåò, - ºäéï ÖÐÁ ãéá ýäñåõóç êáé áðï÷Ýôåõóç, êáèþò ôï äåýôåñï åßíáé õøçëüôåñï áõôÞ ôç óôéãìÞ, - Ôá Ýóïäá ôùí ÄÅÕÁ íá åîõðçñåôïýí ìüíï ôá äéêÜ ôïõò Ýîïäá, - ¼÷é óôçí áðüëõóç ôùí åñãáæïìÝíùí ôçò ÄÅÕÁ» ¼óïí áöïñÜ ðñïâëçìáôéêÝò êáôáóôÜóåéò ðïõ Ý÷ïõí äåé ôï öùò ôçò äçìïóéüôçôáò óå ÄÅÕÁ Üëëùí ðåñéï÷þí ôçò ÷þñáò; «Ãßíåôáé Ýíáò ìåãÜëïò áãþíáò ãéá ôï èÝìá ôùí ÄÅÕÁ. Ôï ìåãáëýôåñï êáêü åßíáé üôé ëåéôïõñãïýí óáí õðïêáôáóôÞìáôá ôùí äÞìùí. ×ùñßò íá èÝëù íá ðñïóâÜëù êáíÝíáí äÞìáñ÷ï êáé êáìßá äéïßêçóç. ÁðëÜ äéá÷åéñßæïíôáé Üëëïé ôç ëåéôïõñãßá ôçò, áí êáé åßíáé éäéùôéêÞ åðé÷åßñçóç».

Äåí åßíáé ïõóéáóôéêÜ áíåîÜñôçôåò äçëáäÞ; «¸ôóé åßíáé. Ãéá ðáñÜäåéãìá, áí ÷ñåéÜæåôáé Üôïìá üíôùò íá ðñïóëáìâÜíïíôáé. Åßôå ìå óýìâáóç, åßôå áïñßóôïõ ÷ñüíïõ, ü÷é üìùò íá ðáßñíïõìå Üôïìá áðëÜ åðåéäÞ ðñÝðåé íá ðÜñïõìå». Áõôü åßíáé Ýíá ðñüâëçìá ðïõ õðÜñ÷åé êáé óôç ÄÅÕÁ Êáôåñßíçò; «Ôþñá ìå ôïí ÊáëëéêñÜôç, ïé áíÜãêåò ôçò ÄÅÕÁÊ åßíáé ìåãÜëåò. ÌéëÜìå ãéá 32 äéáìåñßóìáôá, ãéá ôá ïðïßá áõôÞ ôç óôéãìÞ Ý÷ïõìå Ýîé õäñáõëéêïýò êáé Üëëá ôüóá Üôïìá óôçí áðï÷Ýôåõóç, óáí ôå÷íéêÞ õðçñåóßá. Óßãïõñá èÝëïõìå êé Üëëá Üôïìá. ÐåñéìÝíïõìå Üëëùóôå íá Ýñèïõí áðü Êïñéíü êáé Ðáñáëßá ìå ôç óõã÷þíåõóç. Áõôü ôïí êáéñü ðÜíôùò äåí ìðïñåß íá ðÜñåé Üôïìá, ëüãù ôùí ÷ñåþí ðïõ Ý÷ïõìå». Ïé ÄÅÕÁ ôïõ Êïñéíïý êáé ôçò Ðáñáëßáò óå ôé êáôÜóôáóç âñßóêïíôáé; «Ç Ðáñáëßá åßíáé áñêåôÜ ÷ñåùìÝíç áðü üôé ãíùñßæù, ï Êïñéíüò åßíáé óå êáëÞ êáôÜóôáóç. Áéóéïäïîïýìå üôé ìåôÜ ôç óõã÷þíåõóç èá ðÜìå êáëÜ. Óå áõôü èá âïçèÞóåé ôï ãåãïíüò üôé ï íÝïò ðñüåäñïò, ï ê. ÌðïõóíÜêçò, åßíáé ÷ñüíéá óôï Ä.Ó. ôçò ÄÅÕÁÊ êáé åßíáé ãíþóôçò ôùí ðñáãìÜôùí. Åìåßò óáí åñãáæüìåíïé âïçèÜìå ôïí êÜèå ðñüåäñï íá áíôåðåîÝëèåé óôéò õðï÷ñåþóåéò ðïõ Ý÷åé. ÈÝëù íá ðéóôåýù üôé âñéóêüìáóôå óå êáëü äñüìï. Óáí Ïìïóðïíäßá ðÞñáìå åðßóçò êÜðïéåò áðïöÜóåéò, íá êáôåâïýìå óå óôÜóåéò åñãáóßáò êáé áí ÷ñåéáóôåß íá êÜíïõìå êáé ìéá äéÞìåñç áðåñãßá üëùí ôùí ÄÅÕÁ, óå óõíåñãáóßá êáé ìå ÅÕÄÁÐ, ÅÕÄÁÈ êáé íá èÝóïõìå ôá ðñïâëÞìáôÜ ìáò óôïí õðïõñãü. Ïé åñãáæüìåíïé èÝëïõí íá ìåßíåé ç ÄÅÕÁÊ óôï êáèåóôþò ëåéôïõñãßáò ôçò êáé íá ôç äïõëÝøïõí üðùò îÝñïõí. Áõôü ðïõ äåí èÝëïõí åßíáé ç ýðáñîç ïñéóìÝíùí Ýñãùí êáé åñãïëÜâùí ðïõ õðÜñ÷ïõí áõôÞ ôç óôéãìÞ, þóôå íá ìçí ìåãáëþíåé ôï ÷ñÝïò ôçò åôáéñåßáò. ¹äç åßíáé ðïëëïß ïé éäéþôåò ðïõ ÷ñùóôïýí óôç ÄÅÕÁÊ, ëüãù áíåîüöëçôùí ëïãáñéáóìþí êáé óõíäÝóåùí. Ôá Ýóïäá õðÜñ÷ïõí ëïéðüí, ìå ôá ïðïßá ìðïñåß íá êáëõöèåß Ýíá ìåãÜëï ìÝñïò ôùí ÷ñåþí ðïõ õðÜñ÷ïõí óôç ÄÅÕÁÊ. Âåâáßùò, äåí ëçóìïíåßôáé üôé óçìáíôéêü ìÝñïò ôùí áíåîüöëçôùí ëïãáñéáóìþí ïöåßëåôáé óôçí êñßóç êáé óôï üôé äåí õðÜñ÷åé ÷ñÞìá. Íá ðïýìå üìùò üôé ðëÝïí, áí äåí ðëçñþóåé ï äçìüôçò äåí ðñáãìáôïðïéïýìå ôç óýíäåóç. Áõôï ýóôåñá áðü åíôïëÞ äçìÜñ÷ïõ».

Ç ÁÍÔÉÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÑ×ÇÓ Ê. ÌÁÕÑÉÄÏÕ ÁÍÔÁÐÏÊÑÉÈÇÊÅ ÓÅ ÁÉÔÇÌÁ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÄÉÏÕ-ÏËÕÌÐÏÕ

Êáèáñßæïíôáé êáíÜëéá ôïõ Âáñéêïý ÙÓÔÅ ÍÁ ÌÇ ÓÇÌÅÉÙÈÏÕÍ ÊÁÔÁÓÔÑÏÖÅÓ ÓÅ ÊÁËËÉÅÑÃÇÓÉÌÅÓ ÅÊÔÁÓÅÉÓ.

Ó

õíå÷ßæåôáé ï êáèáñéóìüò êáíáëéþí óå ìåãÜëçò Ýêôáóçò áãñïôéêÞ ðåñéï÷Þ ôïõ Âáñéêïý Ëéôï÷þñïõ ýóôåñá áðü ðáñá÷þñçóç ìç÷áíÞìáôïò åêôÝëåóçò Ýñãùí ðïõ ðáñá÷þñçóå ç ðåñéöåñåéáêÞ åíüôçôá Ðéåñßáò.

Åß÷å ðñïçãçèåß áßôçìá ôïõ äÞìïõ Äßïõ-Ïëýìðïõ óôçí áíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç ê. Óïößá Ìáõñßäïõ ç ïðïßá êáé áíôáðïêñßèçêå Üìåóá. Ðáñá÷þñçóå äå ãéá ÷ñïíéêü äéÜóôçìá åðôÜ çìåñþí Ýíáí õäñáõëéêü åñðõóôñéïöüñï åêóêáöÝá, ìå óôü÷ï, óå ðåñßðôùóç Ýíôïíçò âñï÷üðôùóçò, íá áðïöåõ÷èïýí ðëçììýñåò êáé êáôáóôñïöÝò óå ìåãÜëá ôìÞìáôá êáëëéåñãÞóéìùí åêôÜóåùí. ÌåôÜ ôçí ðáñá÷þñçóç ôïõ ìç÷áíÞìáôïò ï äÞìáñ÷ïò Äßïõ-Ïëýìðïõ, Ãéþñãïò Ðáðáèáíáóßïõ, áðÝóôåéëå åõ÷áñéóôÞñéï Ýããñáöï ðñïò ôçí áíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç óôï ïðïßï áíáöÝñåé ôá åîÞò: «Êõñßá ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç, äéá ôïõ ðáñüíôïò åããñÜöïõ óáò åõ÷áñéóôïýìå ãéá ôçí éêáíïðïßçóç áéôÞìáôüò ìáò ãéá ôçí ðáñá÷þñçóç ìç÷áíÞìáôïò êáèáñéóìïý êáíáëéþí (ôóÜðáò) ôçò Ð. Å. Ðéåñßáò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò ðñïêåéìÝíïõ íá êáèáñé-

Ô

óôïýí ôá êáíÜëéá ôïõ ÔÏÅ ¸ëïõò Âáñéêïý áëëÜ êáé ôçò åõñýôåñçò áãñïôéêÞò ðåñéï÷Þò ôïõ íÝïõ ìáò ÄÞìïõ. Óáò åíçìåñþíïõìå üôé Þäç ìå ôï óõãêåêñéìÝíï ìç÷Üíçìá îåêßíçóáí áðü óÞìåñá óçìáíôéêÜ Ýñãá êáèáñéóìïý ôùí êáíáëéþí, Ýñãá ðïõ åêôåßíïíôáé áðü ôï ýøïò ôçò äçìïôéêÞò êïéíüôçôáò Äßïõ Ýùò êáé ôç èÜëáóóá ôïõ Âáñéêïý êáé ôá ïðïßá, óçìåéùôÝïí, åß÷áí íá

êáèáñéóôïýí ãéá áñêåôÜ ÷ñüíéá. Åõåëðéóôïýìå äå üôé ìåôÜ ôçí ïëïêëÞñùóç ôïõ êáèáñéóìïý ôùí óõãêåêñéìÝíùí êáíáëéþí èá áðïöåõ÷èïýí ðëçììýñåò êáé óõíåðþò êáôáóôñïöÝò óå ìåãÜëá ôìÞìáôá êáëëéåñãÞóéìùí åêôÜóåùí, óå ðåñßðôùóç Ýíôïíçò âñï÷üðôùóçò».

Åðßóêåøç ôçò ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç Ðéåñßáò óôïí Ï.Á.Å.Ä. Êáôåñßíçò

ï Ê.Ð.Á. 2 (ÊÝíôñï Ðñïþèçóçò Áðáó÷üëçóçò) ôïõ Ïñãáíéóìïý Áðáó÷ïëÞóåùò Åñãáôéêïý Äõíáìéêïý (Ï.Á.Å.Ä.) óôçí Êáôåñßíç åðéóêÝöèçêå ç ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò Ðéåñßáò Óïößá Ìáõñßäïõ ôçí ÄåõôÝñá 24 Éáíïõáñßïõ 2011. Ç ê. Ìáõñßäïõ, ðïõ óõíïäåõüôáí áðü ôï óõíåñãÜôç ôçò Ðáíáãéþôç Ôåñæüðïõëï, óõíáíôÞèçêå ìå ôïí ðñïúóôÜìåíï ôïõ Ê. Ð. Á. 2 Êáôåñßíçò Ðáíáãéþôç ÆáñùôéÜäç êáé åíçìåñþèçêå ãéá èÝìáôá áðáó÷üëçóçò êáé åðáããåëìáôéêÞò åðéìüñöùóçò óôï íïìü Ðéåñßáò, ãéá ôéò íÝåò äñÜóåéò êáé ôá íÝá ðñïãñÜììáôá ðïõ õëïðïéïýíôáé êáèþò êáé ãéá ôá ðñïâëÞìáôá êáé ôéò áíÜãêåò ôçò ôïðéêÞò õðçñåóßáò. Ï ðñïúóôÜìåíïò ôçò õðçñåóßáò ê. ÆáñùôéÜäçò åíçìÝñùóå ôçí ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç Ðéåñßáò ó÷åôéêÜ ìå ôá êáßñéá æçôÞìáôá ðïõ ÷åéñßæïíôáé ïé ôïðéêÝò õðçñåóßåò ôïõ Ï.Á.Å.Ä., ãéá ôï Ýíôïíï ðñüâëçìá ôçò Ýëëåéøçò ðñïóùðéêïý ðïõ óå óõíäõáóìü ìå ôïí áõîçìÝíï üãêï åñãáóßáò äõó÷åñáßíåé ôçí åîõðçñÝôçóç ôùí ðïëéôþí, ãéá ôçí áíÜãêç åðÝêôáóçò ôùí êôéñéáêþí åãêáôáóôÜóåùí ôçò õðçñåóßáò êáèþò êáé ãéá ôçí áíÜãêç êáôáðïëÝìçóçò ôïõ öáéíïìÝíïõ ôçò ìáýñçò åñãáóßáò. Áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò, ç ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò Ðéåñßáò äéáâåâáßùóå ôïí ê. ÆáñùôéÜäç üôé ç íÝá ðåñéöåñåéáêÞ áñ÷Þ èá óôçñßîåé ôï óçìáíôéêü Ýñãï ðïõ åðéôåëåß ï Ï.Á.Å.Ä. êáé ïé ôïðéêÝò õðçñåóßåò ôïõ. ¼ðùò ôüíéóå ç ê. Ìáõñßäïõ «áõôÞ ç óõíÜíôçóç åßíáé ìüíï ç áñ÷Þ, èá õðÜñîåé óõíÝ÷åéá ìå ôáêôéêÝò óõíáíôÞóåéò ìå ôïõò áñìüäéïõò öïñåßò êáé ôéò õðçñåóßåò áðáó÷üëçóçò êáé åðáããåëìáôéêÞò åðéìüñöùóçò êáèþò ôá èÝìáôá åñãáóßáò åßíáé áðü ôá óçìáíôéêüôåñá ðñïâëÞìáôá ðïõ áðáó÷ïëïýí ôïí ðïëßôç êáé ÷ñåéÜæïíôáé Üìåóåò ëýóåéò êáé áðáíôÞóåéò».

Ôá ðáéäéÜ ìáò èá ðëçñþóïõí ôá äéêÜ ìáò ëÜèç; ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí 1ç Åßíáé êáëü ùóáýôùò êáé ãéá ôç Ãåñìáíßá áöïý êáé ïé ÔñÜðåæåò ôçò èá ðáßñíïõí ôá äáíåéêÜ êáé ôüêïõò êáé ç ßäéá ùò ÷þñá èá ìáò ðïõëÜåé – ìå ôï áæçìßùôï öõóéêÜ – ôçí ðáñáãùãÞ ôçò óå ïðëéêÜ óõóôÞìáôá, åßäç åîçëåêôñéóìïý êáé ðïëëÜ Üëëá. Êé üëá áõôÜ èá ôá Ý÷åé åîáóöáëßóåé ðëÞñùò ìå ôï íÝï «Óýìöùíï Áíôáãùíéóôéêüôçôá» ðïõ óõìðëçñþíåé óôï áêÝñáéï ôï «Óýìöùíï Óôáèåñüôçôáò». Ìå ôá äýï áõôÜ óýìöùíá èá ìáò âÜëåé «ôá äýï ðüäéá ó’ Ýíá ðáðïýôóé». Êé áõôü ãéáôß –üðùò Þäç êáôÝóôçóå óáöÝò ç êá ¢íãêåëá ÌÝñêåë – èá õðï÷ñåùèïýìå (áëëéþò äåí ìáò ÷ñçìáôïäïôïýí) íá êáôåâÜóïõìå ôï Ýëëåéììá êáé íá ôï äéáôçñïýìå åóáåß – ìå óõíôáãìáôéêÞ ìÜëéóôá ðñüâëåøç – êÜôù ôïõ 3% êáé ôï äçìïóéïíïìéêü ÷ñÝïò êÜôù ôïõ 65%! Ôï Ýëëåéììá áðü ôï 9% ôïõ ÁÅÐ ðåñßðïõ ðïõ åßíáé óÞìåñá ãéá íá ìåéùèåß óôï 3% ôïõ ÁÅÐ èá ÷ñåéáóèåß: á) Íá âñïýìå 6% ôïõ ÁÅÐ äçë. ðåñßðïõ 15 äéò åõñþ. Ðïý êáé ðþò Üñáãå; â) Ãéá íá äéáôçñçèåß ôï Ýëëåéììá óôáèåñü óôï 3% èá ðñÝðåé áöïý ðñþôá ìåéùèïýí áíôßóôïé÷á ïé êñáôéêÝò äáðÜíåò íá ìçí áõîÜíïíôáé Þ íá áõîÜíïíôáé áíÜëïãá ìå ôçí áýîçóç ôùí äçìïóßùí åóüäùí. ÄçëáäÞ íá Ý÷ïõìå áíÜðôõîç êé ü÷é ýöåóç ôçò ïéêïíïìßáò. ÁëëÜ áíÜðôõîç äåí öáßíåôáé áðü ðïõèåíÜ. Ìéá á÷ôßäá öùôüò öÜíçêå áðü ôçí áýîçóç ôùí åîáãùãþí. ¼ìùò äåí öôÜíåé. ×ñåéáæüìáóôå äÝóìç öùôüò êé ü÷é ìéá êÜðïéá áêôßíá. Ôï äçìïóéïíïìéêü ÷ñÝïò åßíáé ðåñßðïõ 340 äéò åõñþ äçë. ãýñù óôï 140% ôïõ ÁÅÐ (ÁêáèÜñéóôï Åèíéêü ðñïúüí ðåñßðïõ 240 äéò åõñþ). ÐñÝðåé íá ðåñéïñéóèåß (êáôÜ ÌÝñêåë) óôï 60%-65% ôïõ ÁÅÐ äçë. óôá 150 äéò åõñþ. Ãéá íá ôï êáôáöÝñïõìå áõôü èá ðñÝðåé íá âñïýìå (ðïý Üñáãå, ðþò êáé ðüôå;) 190 äéò åõñþ. Óôï ìåôáîý âÝâáéá ðñÝðåé íá åîáêïëïõèÞóïõìå ãéá äåêáåôßåò íá ðëçñþíïõìå ôá ôïêï÷ñåïëýóéá ôùí äáíåßùí ìáò. Ìå ôé ëåöôÜ; Äåí áðïêëåßåôáé áõôÜ íá õðïëüãéóáí ïé ïéêïíïìïëüãïé ôçò Ãïõüë Óôñéô Ôæïõñíáë êáé íá áðïöÜíèçêáí (÷èåò ìüëéò) üôé ç ÅëëÜäá åßíáé áäýíáôï íá äéá÷åéñéóèåß ôï ÷ñÝïò ôçò. Ôï ßäéï âÝâáéá ëåí áðü êáéñü ðïëëïß óïâáñïß ïéêïíïìïëüãïé åêôüò áðü ôïí Ïéêïíïìïëüãï – ÊáóóÜíäñá ê. Ñïõìðéíß. Ãåñìáíßá êáé ÊõâÝñíçóç õðïóôçñßæïõí üôé äåí õðÜñ÷åé Üëëïò äñüìïò áðü ôçí åöáñìïãÞ ôïõ éó÷ýïíôïò ìíçìïíßïõ êáé ôïõ íÝïõ ìíçìïíßïõ ðïõ èá õðïãñÜöåé ôï 2013 ðïõ óôçí ðñÜîç óçìáßíåé: Ìåßùóç ìéóèþí, êáôÜñãçóç óõëëïãéêþí óõìâÜóåùí åñãáóßáò, áðïäÝóìåõóç ôùí ìéóèþí áðü ôïí ðëçèùñéóìü áýîçóç ôùí ïñßùí óõíôáîéïäüôçóçò óôá 67 Ýôç ðñïò ôï ðáñüí êáé ðéï øçëÜ áñãüôåñá, áýîçóç ôçò áíåñãßáò. Áîßæåé íá óçìåéþóïõìå üôé, óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ðïõ Ýäùóå ÷èåò óôç äçìïóéüôçôá Eurostat ãéá ôïí ðåñáóìÝíï ÄåêÝìâñéï, ç ÅëëÜäá åßíáé ôñßôç óôçí Åõñþðç óå áíåñãßá ìå ìÝóï ðïóïóôü 12,95%. Ðñïçãïýíôáé Éóðáíßá ìå 20,2% êáé Éñëáíäßá ìå 13,8% Ýðåôáé ç Ðïñôïãáëßá ìå 10,9%. Óôïõò íÝïõò êÜôù ôùí 25 åôþí êáôáëáìâÜíïõìå ôç äåýôåñç èÝóç (ðïóïóôü 33,4%0 ìå ðñþôç ðÜëé ôçí Éóðáíßá (42,8%). ÐñáãìáôéêÜ èëéâåñÞ êáôÜóôáóç… Ìå ôçí åðéìÞêõíóç ôùí ÷ñåþí ìáò ðñïêýðôåé êáé Ýíá Üëëï åîßóïõ óïâáñü æÞôçìá. Ïé ðáñáãùãéêÝò ãåíéÝò ôçò ôåëåõôáßáò 30åôßáò êáôáöÝñáìå, ìå åõèýíç âÝâáéá ôùí ðïëéôéêþí êáé ìéêñïý ôìÞìáôïò ôùí ðïëéôþí, áëëÜ êáé üëùí çìþí ôùí õðïëïßðùí, áöïý åìåßò ôïõò øçößæáìå, íá êáôá÷ñåþóïõìå ôç ÷þñá. Êáé èá êëçèïýí, ôçí åðüìåíç 30åôßá Þ 40åôßá, ôéò äéêÝò óðáôÜëåò áðåñéóêåøßåò, ëáèåìÝíåò åðéëïãÝò êáé áíåõèõíüôçôåò íá ôéò ðëçñþóïõí ôá ðáéäéÜ êáé ôá åããüíéá ìáò! Êé áõôü ìåãáëþíåé áêüìç ðåñéóóüôåñï ôçí åõèýíç ìáò áðÝíáíôß ôïõò áëëÜ êáé ôï ÷ñÝïò ìáò ìå êÜèå êüóôïò, ìå êÜèå èõóßá íá ôï áðïôñÝøïõìå. Óôï êÜôù- êÜôù ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ äçìéïõñãåß êÜðïéïò, áí åßíáé óùóôüò, ðñÝðåé íá ôá ëýíåé ï ßäéïò êé ü÷é íá ôá ìåôáâéâÜæåé óå Üëëïõò. Ðïëý ðåñéóóüôåñï óôá ðáéäéÜ ôá åããüíéá ôïõ. Áí ðñáãìáôéêÜ, üðùò éó÷õñéæüìáóôå, áãáðïýìå ôá ðáéäéÜ êáé ôá åããüíéá ìáò èá ðñÝðåé íá áíáæçôÞóïõìå êáé íá âñïýìå Üëëç ëýóç ðéï äßêáéç, ðéï áíèñþðéíç. Ìðïñïýìå Üñáãå; Áõôü èá ôï åîåôÜóïõìå óôï åðüìåíï öýëëï. ÃéÜííçò ÊïñïìÞëçò

ÅÑÙÔÇÓÇ ÔÏÕ ÂÏÕËÅÕÔÇ ÊÙÓÔÁ ÊÏÕÊÏÄÇÌÏÕ ÐÑÏÓ ÔÏÍ ÕÐÏÕÑÃÏ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÇÓ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ

ÁíáâïëÞ åêëïãþí óôá ÅðéìåëçôÞñéá Óýìöùíá ìå äçëþóåéò óáò ðïõ åßäáí ôï öùò ôçò äçìïóéüôçôáò, ç êõâÝñíçóç ó÷åäéÜæåé-Þ Ý÷åé Þäç áðïöáóßóåé- íÝá áíáâïëÞ ôùí åêëïãþí óôá ÅðéìåëçôÞñéá üëçò ôçò ÷þñáò. Åðé÷åßñçìá, ôï êáèïëéêü üðùò áíáöÝñåôáé áßôçìá ôùí Åðéìåëçôçñßùí ãéá ôçí áíáâïëÞ. Ðáñüëá áõôÜ, õðÞñîáí Ýíôïíåò áíôéäñÜóåéò áðü ôçí åîÝëéîç áõôÞ áðü ìåãÜëá åðéìåëçôÞñéá üëçò ôçò ÷þñáò, ðïõ óôï óýíïëü ôïõò, ôïíßæïõí ðùò ç èÝóç áõôÞ äåí áíôéêáôïðôñßæåé ôçí ðëåéïøçößá ôùí Åðéìåëçôçñßùí. Êáôüðéí áõôþí êáé ìå äåäïìÝíï üôé ðñïêáëåß åýëïãá åñùôÞìáôá ç åê íÝïõ áíáâïëÞ ôùí åêëïãþí óôá ÅðéìåëçôÞñéá, åñùôÜôáé ï áñìüäéïò õðïõñãüò: 1.Ðüóá åðéìåëçôÞñéá óôï óýíïëï æÞôçóáí ôçí áíáâïëÞ ôùí åêëïãþí êáé ãßíåôáé ëüãïò ãéá «êáèïëéêü áßôçìá»; 2.Åðé÷åéñåßôáé óõíÝíùóç ôýðïõ «ÊáëëéêñÜôç» óôá ÅðéìåëçôÞñéá; 3.ÅðåîåñãÜæåôáé ôï áñìüäéï õðïõñãåßï ó÷åôéêü íïìïó÷Ýäéï; 4.Ðïéïò åããõÜôáé üôé ïé åðé÷åéñÞóåéò ôçò ðåñéöÝñåéáò èá åîõðçñåôïýíôáé ôá÷ýôåñá êáé êáëýôåñá áðü Ýíá êåíôñéêü ÅðéìåëçôÞñéï ðïõ èá Ý÷åé Ýäñá ôïõ ìåãÜëá áóôéêÜ êÝíôñá; Ï Åñùôþí ÂïõëåõôÞò Êþóôáò ÊïõêïäÞìïò


6 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÅÌÐÔÇ 3 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2011

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò ÊÕÐÅËËÏ ÅÐÓ ÐÉÅÑÉÁÓ

Ãåýóç ôåëéêïý – åðéêÞ ðñüêñéóç

ÅÈÍÉÊÏÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ-ÁÊÁÄÇÌÉÁ ÐËÁÔÁÌÙÍÁ 1-0

Ýðáéîáí äéðëÞ æþíç Üìõíá ìå ìåãÜëç åðéôõ÷ßá êáé Ý÷ïíôáò êÜôù áðü ôá äïêÜñéá Ýíáí ðïëý êáëü ãéá ìéá áêüìç áãùíéóôéêÞ Óáñðüôá ðáíçãýñéóáí ôçí ðñüêñéóÞ ôïõò óôï ìåãÜëï ôåëéêü. Ç Áêáäçìßá Ðëáôáìþíá Ýìåéíå ìå ôçí ðßêñá ôçò êáëÞò åìöÜíéóçò üìùò óôçí åðáíÜëçøç äåí ìðüñåóå íá âñåé ëýóåéò êáé íá äéåêäéêÞóåé ôçí ðñüêñéóç óôïí ìåãÜëï ôåëéêü. ÖÁÓÅÉÓ ÊÁÉ ÃÊÏË Óôï ðñþôï ëåðôü ï ÌáêñÜêçò áðü åõíïúêÞ èÝóç Ýðéáóå ôï óïõô ãéá íá áðïêñïýóåé óùôÞñéá ï Óáñðüôáò . Óôï 9´ ï ÊáëìáðÜêáò Ýðéáóå ôï óïõô ãéá íá äéþîåé êáé ðÜëé åíôõðùóéáêÜ ï Óáñðüôáò. Óôï 11´ ï ÌðåêéÜñçò åêôÝëåóå êüñíåñ, êüâïíôáò ôçí ìðÜëá óôïí ÃêïõíôáìÜíç ðïõ ôïõ óÝñâéñå ôç ìðÜëá êáé ðÜëé ãéá íá âãÜëåé ï ìÝóïò ôïõ Åèíéêïý ìéá óÝíôñá áêñéâåßáò óôï äåýôåñï äïêÜñé üðïõ ï Ìðßíôáò ìå êåöáëéÜ Ýóôåéëå ôç ìðÜëá óôá äß÷ôõá êÜíïíôáò ôï 1-0. Óôï 32´ ï Åèíéêüò öôÜíåé ðïëý êïíôÜ ãéá äåýôåñç öïñÜ óôï ãêïë üôáí ï ÌðåêéÜñçò ìå åîáéñåôéêÞ óÝíôñá âñÞêå ôïí ÔæéÜìá ðïõ Ýðéáóå áðåõèåßáò ôáêïõíÜêé ãõñéóôü ðñïò ôçí åóôßá ôïõ Íéêïëáúäç ãéá íá ðåñÜóåé ç ìðÜëá óßññéæá Üïõô. Óôï 34´ ï ÈåïäïóéÜäçò âëÝðåé ôçí êüêêéíç êÜñôá ãéá óêëçñü ìáñêÜñéóìá. Óôï 36´ ï Ôæüâáò áðü åõíïßêÞ èÝóç óôÝëíåé ôç ìðÜëá Üïõô Óôï 43´ ï ÔáñáóéÜäçò ìüíïò ðñï ôïõ Óáñðüôá óôÝëíåé ôç ìðÜëá ðÜíù áðü ôï ïñéæüíôéï äïêÜñé ôïõ Åèíéêïý. Óôçí åðáíÜëçøç ðáñÜ ôçí ðßåóå ôçò Áêáäçìßáò Ðëáôáìþíá ôï óêïñ äåí Üëëáîå áöïý ïé ãçðåäïý÷ïé Ýêáíáí ðïëý êáëÞ äéá÷åßñéóç ôïõ áðïôåëÝóìáôïò áêïëïõèþíôáò Ýîõðíç ôáêôéêÞ. Ôïí áãþíá äéáéôÞôåõóå ï ê. ËÝöáò ìå âïçèïýò ôïõò ê.ê. Êáñáúóáñßäç, Ãéáìïýæç åíþ 4ïò Þôáí ï ê. ÊáôáíÜò. ÏÉ ÓÕÍÈÅÓÅÉÓ ÔÙÍ ÏÌÁÄÙÍ ÅÈÍÉÊÏÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ Óáñðüôáò, ÈåïäïóéÜäçò, Äåñìßóçò, Æáðïõíßäçò, ÔæéÜìáò, Ðáðáâáóéëåßïõ, ÃêïõíôáìÜíçò, Æõãüðïõëïò (33´ÔÜóéïò), Ìðßíôáò (59´ Ìåôåíßäçò), ÌðåêéÜñçò, ÅõóôáèéÜäçò (78´ ÌáãêëÜñáò) ÁÊÁÄÇÌÉÁ ÐËÁÔÁÌÙÍÁ Íéêïëáúäçò, Óéíáíßäçò, Áðïóôïëéüò (68´ Óäïýãêáò), Äáóêáëüðïõëïò Ç, ÊïõìïñôæÞò, Ôæüâáò, ÌáêñÜêçò (85´ ÔáöñáëÞò), Êïõíôïýñçò, ÔáñáóéÜäçò, ÊáëáìðÜêáò, ×ñõóüðïõëïò (68´ Êáëïõóßäçò).

Óôï ãÞðåäï ôïõ Óéä. Óôáèìïý ÃéÜííçò Êáëëéáíßäçò ÷èåò ôï áðüãåõìá ç éóôïñéêÞ ôïðéêÞ ïìÜäá ôïõ Åèíéêïý íßêçóå ìå 1-0 ôçí Áêáäçìßá Ðëáôáìþíá áí êáé Ýðáéæå ìå 10 ðáßêôåò áðü ôï 34´ êáé ðÝñáóå óôï ìåãÜëï ôåëéêü ôïõ êõðÝëëïõ ôçò ÅÐÓ Ðéåñßáò. ¹ôáí ìéá äýóêïëç ðñüêñéóç áðÝíáíôé óå ìéá ðïëý êáëÞ ïìÜäá ðïõ äßêáéá ïäçãåß ôçí êïýñóá óôçí Á´ Åñáóéôå÷íéêÞ êáé åßíáé ôï ìåãÜëï öáâïñß ãéá ôçí Üíïäï óôçí Ä´ ÅèíéêÞ. Ç íåáíéêÞ ïìÜäá ôïõ Åèíéêïý ðïõ ôéò ôåëåõôáßåò áãùíéóôéêÝò óôï ðñùôÜèëçìá ôçò Ä´ ÅèíéêÞò ôá ðÜåé ðåñßöçìá Ý÷ïíôáò êáëýøåé ôï ÷áìÝíï âáèìïëïãéêü Ýäáöïò êáé Ýöôáóå ðïëý êïíôÜ ðëÝïí óôç æþíç ôçò óùôçñßáò ôçò Ýäåéîå ÷èåò üôé äéáíýåé ëáìðñÞ ðåñßïäï öüñìáò. Ç Áêáäçìßá Ðëáôáìþíá ðïõ îåêßíçóå åíôõðùóéáêÜ ôï ðáé÷íßäé Ý÷áóå äýï ðïëý ìåãÜëåò åõêáéñßåò óôá ðñþôá äÝêá ëåðôÜ üìùò óôç óõíÝ÷åéá Ýìåéíå ðßóù óôï óêïñ êáé áíôÝäñáóå ìåôÜ ôï çìßùñï üôáí ïé ãçðåäïý÷ïé Ýìåéíáí ìå äÝêá ðáßêôåò. ¸÷áóáí ïé öéëïîåíïýìåíïé äýï ðïëý ìåãÜëåò åõêáéñßåò ìå ôç ìßá íá åßíáé áðü áõôÝò ðïõ äåí ÷Üíïíôáé üðùò ëÝìå óôçí ðïäïóöáéñéêÞ ãëþóóá. Óôçí åðáíÜëçøç ïé ãçðåäïý÷ïé êñÜôçóáí ôï áðïôÝëåóìá áí êáé ìå ðáßêôç ëéãüôåñï

Ïé áãþíåò ôùí ïìÜäùí ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷åëÜïõ êáé ôçò Êáôåñßíç 2008 ÂÉÏÑÏË óôá ðñùôáèëÞìáôá ôçò ÅÊÁÓÊÅÌ

Ôï áãùíéóôéêü ðñüãñáììá ôùí ðñùôáèëçìÜôùí ôçò ÅÊÁÓÊÅÌ óôá ïðïßá óõììåôÝ÷ïõí ïé ïìÜäåò ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷åëÜïõ êáé ôçò Êáôåñßíç 2008 ÂÉÏÑÏË, ôï Óáââáôïêýñéáêï 5 êáé 6 Öåâñïõáñßïõ 2011, Ý÷åé ùò åîÞò: - Áíäñéêü - Á´ êáôçãïñßá – ´ ãýñïò, 2ç áãùíéóôéêÞ. ÓÜââáôï 5.2.2011, ãõìíáóôÞñéï 2ïõ Ãõìíáóßïõ ÁëåîÜíäñåéáò, þñá 18,00 / ÃÁÓ ÁëåîÜíäñåéáò - ÓÖÊ Êáôåñßíç 2008 ÂÉÏÑÏË. - Ãõíáéêþí – Á´ êáôçãïñßá – Á´ ãýñïò, 5ç áãùíéóôéêÞ. ÊõñéáêÞ 6.2.2011, ãõìíáóôÞñéï Êáôåñßíçò, þñá 12,00 / ÓÖÊ Ðéåñéêüò Áñ÷Ýëáïò – Óêõäñáúêüò.. - Åöçâéêü – ´ ãýñïò, 6ç áãùíéóôéêÞ. ÊõñéáêÞ 6.2.2011, ãõìíáóôÞñéï Êáôåñßíçò, þñá 10,00 / ÓÖÊ Ðéåñéêüò Áñ÷Ýëáïò – ÁíáãÝííçóç Ëéôï÷þñïõ. - Ìßíé êïñéôóéþí – Á´ ãýñïò, 2ç áãùíéóôéêÞ. ÊõñéáêÞ 6.2.2011, ãõìíáóôÞñéï Êïëéíäñïý, þñá 10,00 / ÓÖÊ Ðéåñéêüò Áñ÷Ýëáïò - Ößëéððïò Âåñïßáò êáé - Ìßíé áãïñéþí – Á´ ãýñïò, 2ç áãùíéóôéêÞ. ÓÜââáôï 5.2.2011, ãõìíáóôÞñéï Êáôåñßíçò, þñá 12,00 / ÓÖÊ Êáôåñßíç 2008 – Ì. ÁëÝîáíäñïò Êïëéíäñïý. = Óôá äýï ðñïçãïýìåíá ðáé÷íßäéá ç ïìÜäá êïñáóßäùí ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷åëÜïõ áðÝóðáóå äýï óçìáíôéêÝò íßêåò. ÁíáëõôéêÜ: ÓÖÊ Ðéåñéêüò Áñ÷ÝëáïòM.ÁëÝîáíäñïò Êïëéíäñïý 60-35. Ôá äåêÜëåðôá: 10-12,18-10, 16-3 êáé 16-10. Ç óýíèåóç ìå ôçí ïðïßá áãùíßóôçêå ï Ðéåñéêüò Áñ÷Ýëáïò: Ðáðáãåùñãïðïýëïõ 2, Ðïõëéêßäïõ 5, Ìáñêïðïýëïõ 2, ×åëéäþíç 18, Óõñïðïýëïõ 2, ×áñáëáìðßäïõ 5, Ãáôóéïý 2, Ëáìðñéáíßäïõ Ë. 6, Ëáìðñéáíßäïõ Å. 12, Ãéáëßäïõ, Êïéìôæüãëïõ 6. Åðßóçò, Ößëéððïò Âåñïßáò - Ðéåñéêüò Áñ÷Ýëáïò 31-75. Ôá äåêÜëåðôá: 6-11, 1219, 8-23, 5-22. H ïìÜäá ôçò ÂÜóùò ÌðïõñïãéÜííç áðïôåëïýíôáí áðü ôéò: Ðáðáãåùñãïðïýëïõ 6, Ðïõëéêßäïõ 4, ×åëéäþíç 14, Ñïýóôá 3, Êïéìôæüãëïõ 7, Ðéáôßäïõ 7, ×áñáëáìðßäïõ 9, ÎõãùíÜêç 4, Óõñïðïýëïõ 2, Ëáìðñéáíßäïõ 15, Ãéáëßäïõ 2, Ìáñêïðïýëïõ 2.

=

Ôçí ÄåõôÝñá ç ÅÊÁÓÊÅÌ êüâåé ôçí ðßôá ôçò óôçí Áñéäáßá

Ôçí ÄåõôÝñá 7 Öåâñïõáñßïõ 2011, óôï Îåíéôßäåéï Ðíåõìáôéêü Ðïëéôéóôéêü ÊÝíôñï ôïõ ÄÞìïõ Áñéäáßáò (Ëåùöüñïò Áíïßîåùò – ÁðÝíáíôé áðü ôï ÄÁÊ ÁÑÉÄÁÉÁÓ) êáé þñá 7 ì.ì. èá ðñáãìáôïðïéçèåß ç åôÞóéá ÅïñôÞ ÊïðÞò ôçò Âáóéëüðéôáò ôçò Å.ÊÁ.Ó.ÊÅ.Ì. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åïñôáóôéêÞò åêäÞëùóçò, åêôüò áðü ôçí ÊïðÞ ôçò Âáóéëüðéôáò, èá áðïíåìçèïýí ôéìçôéêÝò äéáêñßóåéò: Óôïõò ÐñùôáèëçôÝò Óõëëüãïõò ôçò áãùíéóôéêÞò ðåñéüäïõ 2009-10, êáèþò êáé äéðëþìáôá êáé ìåôÜëëéá óôïõò áèëçôÝò êáé ðñïðïíçôÝò áõôþí. ÁíÜìåóá óôéò ïìÜäåò åßíáé êáé ïé: Á´ Êáôçãïñßá Ãõíáéêþí - ÓÖÊ ÐÉÅÑÉÊÏÓ ÁÑ×ÅËÁÏÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ, ´ Êáôçãïñßá Áíäñþí - ÓÖÊ ÊÁÔÅÑÉÍÇ 2008, Íåáíßäùí - ÓÖÊ ÐÉÅÑÉÊÏÓ ÁÑ×ÅËÁÏÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ, Ðáìðáßäùí - ÓÖÊ ÊÁÔÅÑÉÍÇ 2008 êáé Ìßíé Áãïñéþí - ÓÖÊ ÊÁÔÅÑÉÍÇ 2008. Óôïõò áèëçôÝò êáé áèëÞôñéåò ðïõ óõììåôåß÷áí óôéò ÌéêôÝò ÏìÜäåò Ðáßäùí êáé Êïñáóßäùí áãùíéóôéêÞò ðåñéüäïõ 2009-10. ÁíÜìåóá óôïõò áèëçôÝò êáé ôéò áèëÞôñéåò ðïõ èá ôéìçèïýí åßíáé êáé ïé: ÖÁÊÏÐÏÕËÉÄÇÓ ÃÉÙÑÃÏÓ, ×ÅÑÂÁÔÉÄÇÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ, ÊÏÍÔÓÅÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ, ÐÑÉÓÊÏÌÁÔÇÓ ÁÍÁÓÔÁÓ., ÔÓÁËÌÐÏÕÑÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ (ÓÖÊ ÊÁÔÅÑÉÍÇ 2008), ÐËÁÔÓÁ ÈÅÏÄÙÑÁ (ÁÓ Ì. ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÊÏËÉÍÄÑÏÕ), ËÁÐÐÁ ÎÅÍÉÁ, ×ÅËÉÄÙÍÇ ÌÁÑÉÁËÅÍÁ (ÓÖÊ ÐÉÅÑÉÊÏÓ ÁÑ×ÅËÁÏÓ).

Ó.Ö.Ê. <<Ï ÐÉÅÑÉÊÏÓ>> ÔÌÇÌÁ ÂÏËÅÚ

ÍÉÊÇ ÃÉÁ ÔÉÓ ÐÁÃÊÏÑÁÓÉÄÅÓ ÔÏÕ ÐÉÅÑÉÊÏÕ ÃÁÓ ÁÑ×ÅËÁÏÓ - Ó.Ö.Ê. ÐÉÅÑÉÊÏÓ 1-3 (15-25, 15-25, 28-26, 21-25)

ÍéêÞôñéá Þôáí ç ïìÜäá ôïõ Ðéåñéêïý óôï ôïðéêü íôÝñìðé áöïý êÝñäéóå ôçí ïìÜäá ôïõ Áñ÷åëÜïõ ìå 3-1 óåô óå Ýíá ðáé÷íßäé ìÝôñéï Ýùò êáêü ðïéïôéêÜ ìå ðïëëÜ ëÜèç åêáôÝñùèåí. Ïé ðáßêôñéåò ôïõ Ðéåñéêïý åêìåôáëëåýôçêáí ôï óåñâßò ðïõ ôïõò áðÝöåñå áñêåôïýò ðüíôïõò êáé åðßóçò Þôáí ðéï äåìÝíç ùò ïìÜäá ðáñüôé çëéêéáêÜ Þôáí ðïëý ìéêñüôåñç áðü ôçí ïìÜäá ôïõ Áñ÷åëÜïõ. Óôï 1ï óåô ôá êïñßôóéá ôïõ Áñ÷åëÜïõ ìðÞêáí ðéï äõíáôÜ óôï óåô, ðÞñáí ìéá ìéêñÞ äéáöïñÜ üìùò ãñÞãïñá ôá êïñßôóéá ôïõ Ðéåñéêïý áíôÝäñáóáí, éóïöÜñéóáí êáé îÝöõãáí óôï óêïñ ãéá íá êåñäßóïõí åýêïëá ôï óåô ìå 25-15. ºäéá åéêüíá êáé óôï 2ï óåô ìå ôçí ïìÜäá ôïõ Ðéåñéêïý íá ðáßñíåé ìå ôïí ßäéï ôñüðï ìå 25-15 êáé áõôü ôï óåô. Óôï 3ï óåô Ýãéíå ìÜ÷ç, ïé ðáßêôñéåò ôïõ Ðéåñéêïý Ýêáíáí ðïëëÜ åýêïëá ëÜèç ìå áðïôÝëåóìá ôï óåô íá êñéèåß óôï 28-26 õðÝñ ôïõ Áñ÷åëÜïõ. Óôï 4ï óåô ç ïìÜäá ôïõ Ðéåñéêïý ìðÞêå äõíáôÜ óôï ðáé÷íßäé, ðÞñå ãñÞãïñá ìéá äéáöïñÜ êáé ðáñüôé ç ïìÜäá ôïõ Áñ÷åëÜïõ ðñïóðÜèçóå íá ìåéþóåé ôï óêïñ, ôåëéêÜ ðÞñå êáé ôï 4ï óåô ìå 25-21 êáé ôçí íßêç ìå 3-1 óåô. Ç óýíèåóç: ÌÜôéïõ Ì., Êáñáöïõëßäïõ, ÃêïõôæáìÜíç, Ìáõñßäïõ, Ôóéïõôóéïýëç, ÄïõëéÜêá, ÊáëáúôæÞ, Ìðáôóßëá, ÌÜôéïõ Ä., Êùíóôáíôéíßäïõ Ð., Êùíóôáíôéíßäïõ Ê., Óôýëïõ, Ãêïõôæéïýëç, Ôüóêá. Ôá Üëëá áðïôåëÝóìáôá: 1 ÃÁÓ ÁÑ×ÅËÁÏÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ - ÓÖÊ ÐÉÅÑÉÊÏÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ 1-3 2 ÁÓ ÐÁÍÈÅÏÍ ËÉÔÏ×ÙÑÏÕ 1 - ÌÁÓ ÍÉÊÇ ÁÉÃÉÍÉÏÕ 0-3 Ç âáèìïëïãßá á/á ÏìÜäá 1 ÌÁÓ ÍÉÊÇ ÁÉÃÉÍÉÏÕ 2 ÓÖÊ ÐÉÅÑÉÊÏÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ 3 ÃÁÓ ÁÑ×ÅËÁÏÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ 4 ÁÓ ÐÁÍÈÅÏÍ ËÉÔÏ×ÙÑÏÕ

ÓÅÔ 9-2 8-4 4-6 0-9

Âáèìïß 6 5 4 3

Ç äéïßêçóç êáé ïé ðñïðïíçôÝò ôïõ ôìÞìáôïò âüëåú åõ÷áñéóôïýí èåñìÜ ôïõò ê. Íéê. êáé ×ñ. Ëáìðáäáñßïõ êáé ôçí ôáâÝñíá ÐÅÉÍÁÊÏÈÇÊÇ ãéá ôçí åõãåíéêÞ ÷ïñçãßá ôïõò óå áèëçôéêü õëéêü. ÅÜí êáé åóåßò èÝëåôå íá åããñÜøåôå ôï ðáéäß óáò óôï ïìáäéêü áõôü Üèëçìá ðïõ áóêåß ôï óþìá êáé êáëëéåñãåß ôï ðíåýìá, ìå ðñïðïíçôÝò-êáèçãçôÝò ÖõóéêÞò ÁãùãÞò ìå åéäéêüôçôá óôï âüëåú, äïêéìáóìÝíïõò ðáéäáãùãïýò ìå áèëçôéêÞ ðñïóöïñÜ óôçí ðüëç ìáò, ìðïñåßôå íá áðåõèõíèåßôå ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò óôïõò õðåýèõíïõò ðñïðïíçôÝò-êáèçãçôÝò ÖõóéêÞò ÁãùãÞò ìå ðïëõåôÞ ðåßñá óôï âüëåú, ÓáññÞ Êþí/íï êéí.6944995697 êáé Ðáíáãéùôßäïõ Áéêáôåñßíç êéí.6948724752.

Óôçí Ôïýìðá êÜíåé êïõìÜíôï... áõôüò! ÐÁÏÊ - Ïëõìðéáêüò 1-0 Ðéï åýêïëç ðñüêñéóç äåí èá öáíôáæüôáí ïýôå ï... ÆáãïñÜêçò! Ï ÐÁÏÊ Þôáí óáöÝóôáôá êáëýôåñïò êÝñäéóå ìå 1-0 ôïí Ïëõìðéáêü êáé ïé ðáßêôåò ôïõ äéêáßùóáí ôá ëåãüìåíá ôïõ ðñïÝäñïõ, ðïõ åßðå ðùò óôçí Ôïýìðá êÜíåé áõôüò êïõìÜíôï! ×ñõóüò óêüñåñ ï Óáëðéããßäçò, åíþ ï Ôóéñßëï áöéÝñùóå ôï ãêïë óôïí ÊïíôñÝñáò! Ï ÌéñáëÜò åßäå êüêêéíç êÜñôá êáé êáôÜ ôçí áðï÷þñçóÞ ôïõ ôñáõìáôßóôçêå áðü áíôéêåßìåíá ðïõ äÝ÷ôçêå! Áîßæåé íá óçìåéùèåß üôé ç ðñþôç åõêáéñßá ôùí Ðåéñáéùôþí Ýãéíå óôï 90’! Ôï ðáé÷íßäé ìðïñåß íá ìçí îåêßíçóå ìå ôïõò êáëýôåñïõò ïéùíïýò, ìéáò êáé Ýîù áðü ôï ãÞðåäï Ýãéíáí ðïëëÜ... ôñáãåëáöéêÜ, ìå áðïêïñýöùìá ôï ôçëåöþíçìá ãéá âüìâá! Ðáñüëá áõôÜ ïé äýï ïìÜäåò ìðÞêáí óôïí áãùíéóôéêü ÷þñï ìå ìïíáäéêü óêïðü íá ðÜñïõí ôçí ðñüêñéóç. Ï ÐÁÏÊ ðïõ Ýðáéæå ãéá äýï áðïôåëÝóìáôá ìðÞêå óôï ðáé÷íßäé ìå óêïðü íá äéáôçñÞóåé ôï ìçäÝí óôçí Üìõíá. Áíôßèåôá ï Ïëõìðéáêüò Ýøá÷íå Ýíá ãêïë ðïõ èá ôïí Ýâáæå óå ôñï÷éÜ ðñüêñéóçò. 2´ ÄïêÜñé ãéá ôïí ÐÁÏÊ! Ôï óïõô ôïõ Âéåúñßíéá áðü ôá äåîéÜ êáé áñêåôÜ ðëÜãéá âñÞêå ôï áñéóôåñü êÜèåôï äïêÜñé ôïõ Íéêïðïëßäç ðïõ Þñèå óå åðáöÞ ìå ôç ìðÜëá 9´ Ùñáßá ïñãáíùìÝíç åðßèåóç ãéá ôïõò öéëïîåíïýìåíïõò, ï Ñüìåíôáë äßíïíôáò ìåãÜëç êáìðýëç óôç ìðÜëá óÝíôñáñå ðñïò ôï äåýôåñï äïêÜñé üðïõ ï ÌéñáëÜò Ý÷åé áìõíôéêü ìðñïóôÜ ôïõ êáé äåí ìðïñåß íá ðéÜóåé ôçí êåöáëéÜ üðùò Þèåëå

23´ Ùò ãíùóôüí áðü ïðïéáäÞðïôå ãùíßá êáé áðüóôáóç, ï Ãêáñóßá åêôåëåß áðåõèåßáò ôï öÜïõë, ï Íéêïðïëßäçò, üìùò åßíáé óôç èÝóç ôïõ êáé ìðëïêÜñåé 45´+1´ Ï Ñüìåíôáë âñÞêå ëßãï ÷þñï íá óïõôÜñåé Ýîù áðü ôçí ðåñéï÷Þ, ï ×áëêéÜò ðáñáêïëïõèåß ôç ìðÜëá íá êáôáëÞãåé Üïõô 49´ Ï Âéåúñßíéá âñÞêå ôï ÷þñï íá óïõôÜñåé Ýîù áðü ôç ìåãÜëç ðåñéï÷Þ ìå ôï áñéóôåñü, Ýðåóå êáé ìðëüêáñå ï Íéêïðïëßäçò 57´ ÃÊÏÏÏË (1-0) Ï Óáëðéããßäçò áíïßãåé ôï óêïñ ìå ðëáóÝ ëßãï ìÝóá áðü ôç ìåãÜëç ðåñéï÷Þ, ï åðéèåôéêüò ôïõ ÐÁÏÊ “Ýóðáóå” ôï ôå÷íçôü ïöóÜéíô êáé íßêçóå ôïí Íéêïðïëßäç 73´ ÊáëÞ åõêáéñßá ãéá ôïí ÐÁÏÊ, ï Ëßíï åêôÝëåóå ôï öÜïõë, ç ìðÜëá âñÞêå ðÜíù óôï ôåß÷ïò (óôï ÷Ýñé ôïõ ÌéñáëÜò) êáé êáôáëÞãåé ìüëéò Üïõô 78´ ÌåôÜ áðü êüñíåñ êáé äéþîéìï ôùí áìõíôéêþí, ç ìðÜëá Ýöôáóå óôïí Åë Æáñ, Ýîù áðü ôçí ðåñéï÷Þ, ç ìðÜëá âñÞêå ðÜíù óå óþìáôá êáé êáôÝëçîå ëßãï Üïõô 90´ Ï ÐÜíôåëéôò ïñéæïíôéþèçêå, Þñèå óå åðáöÞ ìå ôç ìðÜëá, ï ×áëêéÜò áðÝêñïõóå óå êüñíåñ äýóêïëá Ïé óõíèÝóåéò ÐÁÏÊ ×áëêéÜò, ÓíÜïõôóíåñ, Ôóéñßëï, ÌáëåæÜò, Óáâßíé (72’ Åë Æáñ), Ãêáñóßá, ºâéôò (94’ ÌðáëÜöáò), ÔóïõêáëÜò, Ëßíï, Âéåúñßíéá, Óáëðéããßäçò (84’ Ìïõóëßìïâéôò) ÏËÕÌÐÉÁÊÏÓ Íéêïðïëßäçò, Ôïñïóßäçò, ÌÝëìðåñãê, Áâñ. Ðáðáäüðïõëïò, Ñáïýë ÌðñÜâï, ÌïíôÝóôï, ÉìðáãÜóá, Ñüìåíôáë (53’ Æáúñß), ÖïõóôÝñ (61’ Öåôöáôæßäçò), ÌéñáëÜò, Ôæéìðïýñ (61’ ÐÜíôåëéôò)


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÐÅÌÐÔÇ 3 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2011

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò FOOTBALL LEAGUE

×ùñßò ÄÞìïõ – Ìéëüóêïâéôò óôïí Ðáíáéôùëéêü Ìå äéðëÞ ðñïðüíçóç óõíå÷ßóôçêå ÷èåò ç ðñïåôïéìáóßá ôïõ Ðéåñéêïý ãéá ôï ÊõñéáêÜôéêï ðáé÷íßäé óôï Áãñßíéï ìå ôçí éóôïñéêÞ ïìÜäá ôïõ Ðáíáéôùëéêïý ãéá ôï ðñùôÜèëçìá ôçò FOOTBALL LEAGUE . ×èåò ïé ðáßêôåò Ýêáíáí ðñïðüíçóç ðñùß êáé áðüãåõìá ìå ôïí Óôáýñï Äéáìáíôüðïõëï íá áíåâÜæåé ôçí Ýíôáóç êáé ôïí ñõèìü èÝëïíôáò ç ïìÜäá íá áíôáðåîÝëèåé óôçí äýóêïëç óåéñÜ áãþíùí ðïõ äßíåé ìå Ðáíáéôùëéêü, ìå ÃéÜííåíá êáé ìå ÂÝñïéá. ÓÞìåñá ôï ðñüãñáììá èá óõíå÷éóôåß óôéò 2.30 êáé èá ðåñéëáìâÜíåé óôïé÷åßá ôå÷íé-

êïôáêôéêÞò. Áðü ôï ðáé÷íßäé ôïõ Ðéåñéêïý óôï Áãñßíéï èá áðïõóéÜæïõí ï ÄÞìïõ êáé ï Ìéëüóêïâéôò ðïõ èá åêôßóïõí ôçí ðïéíÞ ôçò ôéìùñßáò ôïõò. Ï ÊïíôÝùí ðïõ óõìðëÞñùóå êÜñôåò èá áðïõóéÜóåé óôá äýï åíôüò Ýäñáò ðáé÷íßäéá ìå ÃéÜííåíá êáé ÁíáãÝííçóç Êáñäßôóáò. Ôï ðáé÷íßäé ôçò ÊõñéáêÞò ìå ôïí Ðáíáéôùëéêü ìðïñåß íá öáíôÜæåé óáí ðïëý äýóêïëï üìùò ï Ðéåñéêüò ðÜíôïôå üôáí áãùíßæåôáé óôï Áãñßíéï ðáßæåé êáëü ðïäüóöáéñï êáé óýìöùíá ìå ôçí ðñïúóôïñßá Ý÷åé áðïóðÜóåé âáèìü Þ âáèìïýò.

Ïé äéáéôçôÝò ôùí ïìÜäùí ôçò Ðéåñßáò óôá ÅèíéêÜ ÐñùôáèëÞìáôá FOOTBALL LEAGUE

ÊÕÐÅËËÏ ÅÐÓ ÐÉÅÑÉÁÓ

¸êðëçîç ìåãáôüíùí ÉÓÔÏÑÉÊÇ ÐÑÏÊÑÉÓÇ

ÅÑÌÇÓ ÅÎÏ×ÇÓ – Á×ÉËËÅÁÓ ÍÅÏÊÁÉÓÁÑÅÉÁÓ 1-1 6-5 óôá ðÝíáëôé

Óôïí äåýôåñï ÷èåóéíü çìéôåëéêü ðïõ Ýãéíå óôï ãÞðåäï ôçò Åîï÷Þò ï ôïðéêüò ÅñìÞò ðÝñáóå óôïí ôåëéêü ôïõ êõðÝëëïõ óôçí øõ÷ïöèüñï äéáäéêáóßá ôùí ðÝíáëôé ìåôÜ ôï éóüðáëï 1-1 ìå ôïí Á÷éëëÝá ÍåïêáéóÜñåéáò. Ïé ãçðåäïý÷ïé ðÝñáóáí ãéá ðñþôç öïñÜ óôçí éóôïñßá ôïõò óå ôåëéêü êõðÝëëïõ ôçò ÅÐÓ Ðéåñßáò ìå ôï íéêçôÞñéï ãêïë íá ôï ðåôõ÷áßíåé óôç äéáäéêáóßá ôùí ðÝíáëôé ï Ýìðåéñïò ÔÜóïò Ìáêñßäçò, ãñÜöïíôáò ôï 6-5. Áîßæåé íá áíáöåñèåß üôé ï Ìáêñßäçò Ý÷åé ðáßîåé ìÝ÷ñé ôþñá óå 6 ôåëéêïýò ôçò ÅÐÓ Ðéåñßáò êáé óÞêùóå 4 öïñÝò ôï êýðåëëï ìå ôçí ïìÜäá ôïõ Ðïóåéäþíá Í. Ðüñùí åíþ äýï öïñÝò Þôáí öéíáëßóô ìå Åèíéêü Êáôåñßíçò êáé Áêáäçìßá Ðëáôáìþíá. Ôï ÷èåóéíü ðáé÷íßäé Þôáí ðïëý äõíáôü, óêëçñü ÷ùñßò íá ðáéêôåß êáëü ðïäüóöáéñï Ýëåéøáí ïé ìåãÜëåò öÜóåéò êáé ïé öéëïîåíïýìåíïé Üíïéîáí ôï óêïñ óôï 44´ ìå óïõô ôïõ Êáëáìðáëßêç ðïõ Ýóôåéëå ôç ìðÜëá óôá äß÷ôõá ôïõ ÁìâñïóéÜäç êáé Ýêáíå ôï 0-1. ¼ëá Ýäåé÷íáí üôé ôï ðáé÷íßäé èá ôåëåßùíå ìå ôï óêïñ áõôü üìùò óôï 90+5 óôéò êáèõóôåñÞóåéò áðü åêôÝëåóç êüñíåñ ôïõ Ðáñáóßäç ï Âáóéëåßïõ Ä. óçêþèçêå ãéá êåöáëéÜ êáé ï Ôáôüëáò óôçí ðñïóðÜèåéÜ ôïõ íá äéþîåé ôç ìðÜëá áõôÞ êáôÝëçîå óôá äß÷ôõá ôïõ ÊïõäïõíÜ ãéá íá ãßíåé Ýôóé ìå áðñüóìåíï ôñüðï ôï 1-1 ðïõ ðÞãå ôéò äýï ïìÜäåò óôçí ðáñÜôáóç. ÌåôÜ êáé ôï çìßùñï ôçò ðáñÜôáóçò êáé ôçí óõìðëÞñùóç ôùí 120 ëåðôþí ïé äýï ïìÜäåò ïäçãÞèçêáí óôçí øõ÷ïöèüñï äéáäéêáóßá ôùí ðÝíáëôé üðïõ ïé ãçðåäïý÷ïé åðéêñÜôçóáí ìå 6-5 ÷Üñéò óå äýï áðïêñïýóåéò ðÝíáëôé ðïõ Ýêáíå ôï ôåñìáôïöýëáêáò ôïõ ÅñìÞ ÁìâñïóéÜäçò.

Ðáíáéôùëéêüò – Ðéåñéêüò ÄéáéôçôÞò : Êïìßíçò Ãéþñãïò ÅÐÓ Èåóðñùôßáò Âïçèïß äéáéôçôïý: Êáëöüãëïõ Ãåþñãéïò, ÅÐÓ Èåóðñùôßáò, ×åúâéäüðïõëïò Âáóßëåéïò ÅÐÓ Áñãïëßäïò 4ïò äéáéôçôÞò: Éùáííßäçò Êùíóôáíôßíïò ÅÐÓ Áñãïëßäïò

FOOTBALL LEAGUE ÐÑÙÔÁÈËÇÌÁ ÍÅÙÍ

Ðáíáéôùëéêüò – Ðéåñéêüò ÄéáéôçôÞò: ÊáëéáêÜôóéïò ÄçìÞôñéïò ÅÐÓ Áñôáò. Âïçèïß äéáéôçôïý: Ìðïõíôïýñçò ÉùÜííçò, ÌáëôÝæïò ÉùÜííçò.

Ïé äéáéôçôÝò ôçò Ðéåñßáò óôá ÅèíéêÜ ÐñùôáèëÞìáôá FOOTBALL LEAGUE

Äüîá ÄñÜìáò- Ôñßêáëá ÐáñáôçñçôÞò äéáéôçóßáò: Ðáðáäçìçôñßïõ ÉùÜííçò ÁíáãÝííçóç Êáñäßôóáò- Åèíéêüò ÐáñáôçñçôÞò äéáéôçóßáò : Íôáìðþóçò ÄçìÞôñéïò

Ä´ ÅÈÍÉÊÇ 4ïò ÏÌÉËÏÓ

ÑÞãáò Öåñáßïò – ÁÏ Êáñäßôóáò ÄéáéôçôÞò: Óõìåùíßäçò Ðáíáãéþôçò Âïçèïß äéáéôçôïý: Êáñáìðïýëáò ×ñÞóôïò, ËáöáíôæÞò Êùí/íïò

FOOTBALL LEAGUE 2

Öùêéêüò – ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò ÄéáéôçôÞò: ÊÝêåëïò Ðáíáãéþôçò ÅÐÓ Áéôùëïáêáñíáíßáò Âïçèïß äéáéôçôïý: Ðõëáñéíüò Áíôþíéïò , Êáêáôóßäçò Ãñçãüñéïò ÅÐÓ Áéôùëïáêáñíáíßáò 4ïò ÄéáéôçôÞò: Ìðïýìðïõñç Êùí/íá ÅÐÓ Åõñõôáíßáò

Ä´ ÅÈÍÉÊÇ 3ïò ÏÌÉËÏÓ

×ÁÍÔ-ÌÐÙË Á2 ÁÍÄÑÙÍ ÓÁÂÂÁÔÏ 5 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ Ùñá 18.00 Áñßùí Ðôïëåìáßäáò – Áñ÷Ýëáïò ÄÅËÏÃËÏÕ- ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ

Ðõñóüò Ãñåâåíþí – Åèíéêüò Êáôåñßíçò ÄéáéôçôÞò: Ìðïýìðáò Êùí/íïò ÅÐÓ Çðåßñïõ Âïçèïß Äéáéôçôïý: ËÜððáò Íéêüëáïò, Áñâáíßôçò Ìé÷áÞë ÃÁÓ Óâïñþíïò – ÍÜïõóá ÄéáéôçôÞò: ÌáíáóÞò Êùí/íïò ÅÐÓ ÔñéêÜëùí Âïçèïß äéáéôçôïý: Íßêïõ Êùí/íïò , Ìáíïýñáò Íéêüëáïò

´ ÅÈÍÉÊÇ ÃÕÍÁÉÊÙÍ ÊÕÑÉÁÊÇ 6 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ Ùñá 20.00

ÓåéñÞíá – Ïëõìðïò ËåðôïêáñõÜò ÄéáéôçôÞò: Áããåëáêüðïõëïò ÉùÜííçò ÅÐÓ Êáñäßôóáò , Ìßóóáò ÄçìÞôñéïò , Êïýêïõëç Óðõñéäïýëá. ÊáóôïñéÜ- Âáôáíéáêüò ÄéáéôçôÞò: Ôïìßäçò ÅëåõèÝñéïò ÅÐÓ ÐÝëëáò Âïçèïß äéáéôçôïý: Óßðêáò Óôáýñïò, Êáñõðßäçò Ìé÷áÞë.

ÍÝìåóéò – ÏñöÝáò Êáôåñßíçò ÑÁËËÇ- ÑÁËËÇ

Ïé äéáéôçôÝò ôçò Ðéåñßáò óôçí Á2 ÁÍÄÑÙÍ Áîéïýðïëç- Ðáíóåññáúêüò ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÕ- ÊÉÏËÅÏÃËÏÕ

ÔÁ ÐÅÍÁËÔÕ ÌðïõñãéÜò 0-1 Ðáñáóßäçò 1-1 Ãéáæéôæüãëïõ 2-1 Âáóéëåßïõ Ä áðÝêñïõóå ï ÊïõäïõíÜò Êáëáìðáëßêçò áðÝêñïõóå ï ÁìâñïóéÜäçò Óáñçãéáííßäçò ÓùêñÜôçò 2-2 Óéãáñôæßäçò 3-2 Âáóéëåßïõ Á 3-3 ÌðáããÝáò 4-3 Ðáðáäüðïõëïò ÔÜóïò 4-4 Êïõúìôæßäçò 5-4 Óüâá 5-5 Êüëá áðÝêñïõóå ï ÁìâñïóéÜäçò Ìáêñßäçò 5-6 Ôïí áãþíá äéáéôÞôåõóå ï ê. Éóáñçò ìå âïçèïýò ôïõò ê.ê. ËáöáôæÞ- Ôüëéï åíþ 4ïò äéáéôçôÞò Þôáí ï ê. ÃêáñáãêÜíçò. ÏÉ ÓÕÍÈÅÓÅÉÓ ÔÙÍ ÏÌÁÄÙÍ ÅÑÌÇÓ ÅÎÏ×ÇÓ ÁìâñïóéÜäçò, Ôïðáëßäçò, ×ñéóôïöïñßäçò, Óüâá, Áíáãíùóôüðïõëïò, Âáóéëåßïõ Á, Âáóéëåßïõ Ä, Áíôùíüðïõëïò (67´ Ðáðáäüðïõëïò), Óáñçãéáííßäçò, ÔæïõíÜñáò (78´ Ìáêñßäçò Á), Ðáñáóßäçò. Á×ÉËËÅÁÓ ÍÅÏÊÁÉÓÁÑÅÉÁÓ ÊïõäïõíÜò, ÌðáããÝáò, Êüëá, Ôáôüëáò, Óéãáñôæßäçò, Ãåìåíåôæßäçò, ÌðïõñãéÜò, ÔóáðñÜíçò (90+4 Êáñõðßäçò), Êáëáìðáëßêçò, ÌðÜêáò (78´ Êïõúìôæßäçò), Ãéáæéôæüãëïõ.

Toyota A. Ðüäáò á.å.å. Êáôåñßíç 1ï ÷ëì. ÐáëáéÜò ÅèíéêÞò Ïäïý Êáôåñßíçò - Èåóóáëïíßêçò Ôçë.: 23510 26320

Ìå äåäïìÝíï ôï ãåãïíüò üôé ï Ðáíáéôùëéêüò êõíçãÜ ôçí áðåõèåßáò Üíïäü ôïõ óôç Óïýðåñ Ëßãêá ïé ãçðåäïý÷ïé èá ðáßîïõí ìå Üã÷ïò óôï ãÞðåäü ôïõò Ý÷ïíôáò óáí óôü÷ï ôç íßêç êáé ôï ôñßðïíôï ãåãïíüò ðïõ èá ìðïñåß íá ôïõò êÜíåé åõÜëùôïõò ðñÜãìá ðïõ ðñÝðåé íá åêìåôáëëåõôïýí ïé ðáßêôåò ôïõ Ðéåñéêïý. Óôï Áãñßíéï ï Ðáíáéôùëéêüò Ý÷åé ôçí ïëüèåñìç óõìðáñÜóôáóç ôùí ïðáäþí ôïõ ðïõ Ý÷ïõí áãêáëéÜóåé ôçí ôåñÜóôéá ðñïóðÜèåéá ðïõ êÜíåé ç ïìÜäá ôïõò ãéá ôçí Üíïäï óôç Óïõðåñ Ëßãêá êáé ïé ãçðåäïý÷ïé èá åßíáé áíáãêáóìÝíïé íá ðáßîïõí õðü ôçí ðßåóç ôïõò ìüíï ãéá ôç íßêç.

ÂÝñïéá ÍÝá ÐåñéöåñåéáêÞ Ïäüò ÂÝñïéáò - Èåóóáëïíßêçò Ôçë.: 23310 75600


8 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÐÅÌÐÔÇ 3 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2011

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÉÅÑÉÁ

ÓÔÇÍ ÁÍÔÉÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÑ×Ç ÐÉÅÑÉÁÓ

Ï áñéóôïý÷ïò ìáèçôÞò ðïõ «ôáîéäåýåé» ãéá ôï Ì.É.Ô. ôùí ÇÐÁ

Ç ÁðÜíôçóç ôïõ Åñãáôéêïý ÊÝíôñïõ Ä Êáôåñßíçò óôéò êáôáããåëßåò ôïõ ÐÁÌÅ

Ó Ô

ïí áñéóôïý÷ï ìáèçôÞ ôçò ⒠ëõêåßïõ Ëéôï÷þñïõ, ×Üñç Ôóáìðáóßäç ðïõ ðñïóêëÞèçêå óôï Ì.É.Ô. ôùí ÇíùìÝíùí Ðïëéôåéþí, Ýíá áðü ôá êïñõöáßá ðáíåðéóôÞìéá ôïõ êüóìïõ, ìåôÜ áðü ðñüôáóç ôçò ÅëëçíéêÞò ÌáèçìáôéêÞò Åôáéñåßáò, õðïäÝ÷ôçêå óôï ãñáöåßï ôçò ç ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò Ðéåñßáò, Óïößá Ìáõñßäïõ ôçí ÔåôÜñôç 2 Öåâñïõáñßïõ 2011. Ï . ÔÓÁÌÐÁÓÉÄÇÓ Ï ×Üñçò Ôóáìðáóßäçò, Ý÷åé áðïóðÜóåé ìÝ÷ñé óôéãìÞò ïêôþ ìåôÜëëéá. Áðü ôç óõììåôï÷Þ ôïõ ôüóï óå äéåèíåßò äéáãùíéóìïýò üóï êáé áðü ôïõò äéáãùíéóìïýò ôçò ÅëëçíéêÞò ÌáèçìáôéêÞò Åôáéñåßáò, Ý÷åé êáôáêôÞóåé äýï ÷ñõóÜ ìåôÜëëéá, ôÝóóåñá áóçìÝíéá êáé äýï ÷Üëêéíá êáèþò êáé åýöçìï ìíåßá áðü ôçí Ðáãêüóìéá ÌáèçìáôéêÞ ÏëõìðéÜäá. Ç ÁÍÔÉÐÅÑÉ ÅÑÅÉÁÑ ÇÓ Ç ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò Ðéåñßáò óõíå÷Üñåé ôïí âñáâåõìÝíï ìáèçôÞ êáé ôïõò ãïíåßò ôïõ ãéá ôçí äéÜêñéóç êáé áðåõèõíüìåíç óôïí ×Üñç ôüíéóå üôé ôþñá áíïßãïíôáé íÝïé ïñßæïíôåò ðïõ èá ðñÝðåé íá áîéïðïéÞóåé ìå ôïí êáëýôåñï äõíáôü ôñüðï. Ðñüóèåóå, üôé áðïôåëåß ôï êáëýôåñï ðáñÜäåéãìá ãéá ôïõò íÝïõò êáèþò ç ìüñöùóç êáé ç ðáéäåßá åßíáé ç êáëýôåñç ðñïßêá ãéá ôïí Üíèñùðï. « ÐÜíôá ïé êüðïé ìáò åðéâñáâåýïíôáé üôáí åßíáé áðïôÝëåóìá óêëçñÞò äïõëåéÜò, äßøáò ãéá ðñüïäï êáé áãÜðçò ãéá ôï áíôéêåßìåíï ðïõ ìáò åíäéáöÝñåé» åðåóÞìáíå ç ê. Ìáõñßäïõ êáôáëÞãïíôáò üôé ç «ðñüóêëçóÞ óïõ áðü ôï Ì.É.Ô áðïôåëåß åðéóôÝãáóìá ðñïóðÜèåéáò êáé äïõëåéÜò ÷ñüíùí. Äïêßìáóåò ôéò äõíÜìåéò óïõ åðéôõ÷þò êáé Ýäåéîåò Ýìðñáêôá ôç èÝëçóÞ óïõ ãéá ìÜèçóç». ÐáñÜëëçëá, ôïõ åõ÷Þèçêå ðñùôßóôùò õãåßá, êáëÞ ðñüïäï óôï ìÝëëïí ðïõ ôïõ äéáãñÜöåôáé , íá åêðëçñùèïýí ôá üíåéñÜ ôïõ, íá åöïäéáóôåß ìå äýíáìç, åðéìïíÞ êáé õðïìïíÞ êáèþò -üðùò åßðå- ï äñüìïò ôçò ìÜèçóçò åßíáé äýóêïëïò êáé íá Ý÷åé ðÜíôá óå êÜèå ôïõ åíÝñãåéá ðáñïíïìáóôÞ ôçí ïéêïãÝíåéÜ ôïõ. ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÊÉÔÑÏÕÓ, ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÊÁÉ ÐËÁÔÁÌÙÍÏÓ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ «Ï ÁÃÉÏÓ ÖÙÔÉÏÓ»

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ

Óáò êáëþ íá ôéìÞóåôå ìå ôçí ðáñïõóßá Óáò ôéò åêäçëþóåéò ôùí Öùôßùí 2011 , ðïõ äéïñãáíþíïõí ôá ðáéäéÜ ìáò áðü 29 Éáíïõáñßïõ Ýùò 6 Öåâñïõáñßïõ óôïí «ÁÃÉÏ ÖÙÔÉÏ» óýìöùíá ìå ôï ðñüãñáììá Ìå åõ÷Ýò ôéìÞò êáé áãÜðçò Ï ÌÇÔÑÏÐÏËÉÔÇÓ + Ï Êßôñïõò , Êáôåñßíçò & Ðëáôáìþíïò ÁÃÁÈÏÍÉÊÏÓ

ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÅÊÄÇËÙÓÅÙÍ ÓÁÂÂÁÔÏ 5 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ ÙÑÁ 6 ì.ì. Ðáíçãõñéêüò åóðåñéíüò ôçò åïñôÞò ôïõ ðñïóôÜôïõ ìáò Áãßïõ Öùôßïõ, ÷ïñïóôáôïýíôïò ôïõ ÓåâáóìéùôÜôïõ Ìçôñïðïëßôïõ ìáò ê. ÁÃÁÈÏÍÉÊÏÕ. ÏìéëçôÞò ï éåñïêÞñõî ð. Óåâáóôéáíüò ÁñÜðçò. ÊÕÑÉÁÊÇ 6 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 7.0 ð.ì. Ïñèñïò – ÐáíçãõñéêÞ Áñ÷éåñáôéêÞ È. Ëåéôïõñãßá. 6.00 ì.ì ÐáñÜêëçóç ôïõ Áãßïõ Öùôßïõ. 7.30 ì. ÐñïâïëÞ ôáéíßáò (ãéá ìåãÜëïõò) óôïí 3ï üñïöï ôïõ «ÁÃÉÏÕ ÖÙÔÉÏÕ». ÓÁÂÂÁÔÏ 26 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ ÙÑÁ 7.00 ì.ì ÁëåîÜíäñïõ Ïóôñüâóêõ «Ç Êáôáéãßäá» áðü ôçí ÅÊÊËÇÓÉÁÓÔÉÊÇ ÓÊÇÍÇ Ç ðáñÜóôáóç èá åðáíáëçöèåß

ôçí ÊõñéáêÞ 27 Öåâñïõáñßïõ êáé ôï ÓÜââáôï 5 Ìáñôßïõ ôçí ßäéá þñá. ÄéåýèõíóçÆáëüããïõ 20- 16çò Ïêôùâñßïõ ôçë. 23510- 29848

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ Ðåñáßá :01/02/2011 ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ Áñ.Ðñùô. : 498 ÊÁÉ ÔÏÕÑÉÓÌÏÕ ÃÅÍÉÊÇ ÃÑÁÌÌÁÔÅÉÁ ÔÏÕÑÉÓÌÏÕ ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÓ ÔÏÕÑÉÓÔÉÊÇÓ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ ÊÁÉ ÊÁÔÁÑÔÉÓÇÓ (Ï.Ô.Å.Ê.) Í.Ð.Ä.Ä. ÅÐÁÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ ÈÅÌÁ: ANAKOINÙÓÇ ÄÉÅÍÅÑÃÅÉÁÓ ÌÅÉÏÄÏÔÉÊÏÕ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏÕ Ôï ÅêðáéäåõôÞñéï Ìáêåäïíßáò, ÐåñéöåñåéáêÞ ÌïíÜäá ôïõ Ï.Ô.Å.Ê. (Ïñ áíé ò Ôïõñé ôéêÞò Åêðáßäåõ ò êáé ÊáôÜñôé ò ) ðïõ åßíáé Í.Ð.Ä.Ä. êáé åðïðôå åôáé áð ôï Õðïõñ åßï Ðï éôé ï êáé Ôïõñé ï , ðïõ åéôïõñ åß ùò ï ðñ á ôùí ô Üôùí Ìåôåêðáßäåõ ò ôùí ð åùí , Êáôåñßí ò , ÄñÜ áò êáé Êá Ü áò ÈÁ ÄÉÅÍÅÑÃÇÓÅÉ ðñ åéñï åéïäïôéê äéá ùíé éá ô ß ù ðé ôïðïé íùí ÊÅÊ ôéò ð åéò : á) Êáôåñßí Ðéåñßáò õíï éêï ðï ï 12. 00 õ ðåñé á áíï íïõ ôïõ .Ð.Á. éá ô åéôïõñ ßá åí ò ô Þáôïò Ìåô/ ò , åéäéê ô ôáò Ìá åéñéêÞò Ô í ò. ) ÄñÜ á õíï éêï ðï ï 9.800 õ ðåñé á áíïíïõ ôïõ .Ð.Á. éá ô í åéôïõñ ßá åí ò ô Þ áôïò Ìåô/ ò åéäéê ô ôáò Å ôéáôïñéêÞò Ô í ò. )Êá Ü á õíï éêï ðï ï 12. 00 õ ðåñé á áíïíïõ .Ð.Á. éá ô í åéôïõñ ßá åí ò ô Þ áôïò Ìåô/ ò åéäéê ô ôáò Ìá åéñéêÞò Ô í ò. Ï äéá ùíé ò á ðñá áôïðïé åß áð ô í áñ äéá ÅðéôñïðÞ ô í äñá ôïõ Åêðáéäåõô ñßïõ Ìáêåäïíßáò ðïõ åäñå åé ô í Ðåñáßá Èå /íßê ò ôéò 10-02-2011 ñá Ð ðô , ñá 11.00 ð . Ðñï öïñ ò öñá é íåò á ßíïíôáé äåêô ò ñé ôéò 10.00ð . ô ò 10-022011. Ï äéá ùíé ò á ßíåé öùíá å ôá áíáöåñ åíá ôï ÐáñÜñô á 1 ô ò ðáñï áò áíáêïßíù ò ô ò ïðïßáò áðïôå åß áíáð ðá ôï ñïò êáé ôï ïðïßï ðáñ åôáé áð ôá ñáöåßá ôïõ Åêðáéäåõô ñßïõ áò. Ðåñé ôåñåò ð ñïöïñßåò ðáñ ïíôáé ôï ô öùíï 2 920 22 ê. Êá é ð Êáñáô Ü åñ Ü é åò ñåò êáé ñåò. Ï Äéåõ õíôÞò Ñåðáí ò Ãå ñ éïò

Ç Áëßêç óôç ×þñá ôçò Åëðßäáò

ôçí áíôåðßèåóç ðÝñáóå ÷èåò ï Ðñüåäñïò ôïõ Åñãáôéêïý ÊÝíôñïõ Êáôåñßíçò Íßêïò Êùíóôáíôßíïõ, åîçãþíôáò ôïõò ëüãïõò áðïìÜêñõíóçò ôïõ óôåëÝ÷ïõò ôïõ ÐÁÌÅ ÓôÝñãéïõ Êëéãêüðïõëïõ áðü ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Å.Ê.Ê.

Ï ê. Êùíóôáíôßíïõ Ýêáíå ëüãï ãéá ðáé÷íéäÜêéá êáé èåáôñéíéóìü áðü ôçí ðëåõñÜ ôùí óôåëå÷þí ôïõ ÐÁÌÅ. «Èá ðñÝðåé íá êáôáëÜâïõí åðéôÝëïõò üôé ìå øåõôéÝò, ìå ëáúêéóìïýò êáé ìå ëáóðïëïãßá äåí ìðïñïýí íá ðåßóïõí, äåí ìðïñïýí íá ðáñáðëçñïöïñÞóïõí, äåí ìðïñïýí íá êïñïúäÝøïõí êáé íá åîáðáôÞóïõí ôïõò åñãáæüìåíïõò, ôïõò Üíåñãïõò, ôïõò óõíôáîéïý÷ïõò êáé ôïõò ðïëßôåò ôçò Ðéåñßáò. ÁõôÜ äåí ðåñíïýí ðéá. Áò ôï ðÜñïõí ÷áìðÜñé. ÅéëéêñéíÜ äåí ðåñéìÝíáìå ìåôÜ áðü üëá áõôÜ ðïõ Ýãéíáí ôçí ÄåõôÝñá 24/1/2011 êáôÜ ôç óõíåäñßáóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ Åñãáôéêïý ÊÝíôñïõ áëëÜ êáé ìåôÜ ôçí ëÞîç ôçò óõíåäñßáóçò íá Ý÷ïõí ôï èñÜóïò ïé ôáîéêïß óõíäéêáëéóôéêÝò íá êáôáããåßëïõí ôï Ä.Ó. êáé ôïí Ðñüåäñï ôïõ Åñãáôéêïý ÊÝíôñïõ. Ìáò èõìßæïõí ôïí êåñáìéäüãáôï ôçò ãåéôïíéÜò ðïõ åì ðçä..åé åì öùíÜæåé áðü ðÜíù», óçìåßùóå ï ê. Êùíóôáíôßíïõ. Ï Ðñüåäñïò ôïõ Åñãáôéêïý ÊÝíôñïõ Êáôåñßíçò åîÞãçóå ôïõò ëüãïõò ðïõ ï ê. Êëéãêüðïõëïò áðïìáêñýíèçêå áðü ôï äéïéêçôéêü óõìâïýëéï ëÝãïíôáò ðùò ùò ïéêïäüìïò ìÝëïò ôïõ Óùìáôåßïõ ïéêïäüìùí Êáôåñßíçò åêëÝ÷ôçêå óôéò áñ÷Ýò ôïõ 2009 ìÝëïò óôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Óùìáôåßïõ Ïéêïäüìùí Êáôåñßíçò êáé áíôéðñüóùðïò ôïõ óùìáôåßïõ ïéêïäüìùí óôï Åñãáôéêü ÊÝíôñï Êáôåñßíçò êáé óôéò åêëïãÝò ôïõ Åñãáôéêïý ÊÝíôñïõ ôïí Ïêôþâñç ôïõ 2009 åêëÝ÷èçêå ìÝëïò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ Åñãáôéêïý ÊÝíôñïõ. Äýï ìÞíåò áñãüôåñá ôï ÄåêÝìâñç ôïõ 2009 Ýðáøå ìå ôç èÝëçóÞ ôïõ íá åßíáé ïéêïäüìïò ãéáôß ðñïóëÞöèçêå ùò ïäçãüò óôçí ÄÅÕÁÊ êáé ìÜëéóôá óõììåôåß÷å êáé øÞöéóå êáé óôéò åêëïãÝò ôïõ óùìáôåßïõ åñãáæïìÝíùí óôçí ÄÅÕÁÊ êáé óôç óõíÝ÷åéá õðÝâáëå ôçí ðáñáßôçóÞ ôïõ áðü ìÝëïò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ óùìáôåßïõ ïéêïäüìùí. Ôï óùìáôåßï ïéêïäüìùí Êáôåñßíçò, ðñüóèåóå ï ê. Êùíóôáíôßíïõ, åöáñìüæïíôáò ôïí Óõíäéêáëéóôéêü Íüìï 1264/82 Üñèñï 7 ðáñÜãñáöïò 1 åäÜöéï â êáé ôï êáôáóôáôéêü ôïõ, Üñèñï 4 ðáñÜãñáöïé 1 êáé 5, ìå ïìüöùíç áðüöáóÞ ôïõ äéÝãñáøå ôïí ê. Êëéãêüðïõëï áðü

ìÝëïò ôïõ óùìáôåßïõ êáé áðü áíôéðñüóùðï óôï Åñãáôéêü ÊÝíôñï ðïõ Þôáí ôïí áíôéêáôÝóôçóå ìå ôïí ðñþôï åðéëá÷üíôá ôïõ óõíäõáóìïý ôïõ ÔáîéêÞ ÏéêïäïìéêÞ Åíüôçôá åðåéäÞ üðùò áíáöÝñåé ç áðüöáóç Ýðáøå íá åßíáé ïéêïäüìïò, Üëëáîå ìå ôç èÝëçóÞ ôïõ åðÜããåëìá êáé åñãÜæåôáé ðëÝïí ùò ïäçãüò óôçí ÄÅÕÁÊ. Ôçí áðüöáóÞ ôïõ áõôÞ ôï óùìáôåßï ïéêïäüìùí Êáôåñßíçò ôçí Ýóôåéëå óôçí Äéïßêçóç ôïõ Åñãáôéêïý ÊÝíôñïõ ðïõ ìåôÜ áðü ôá ðáñáðÜíù åß÷å õðï÷ñÝùóç íá åöáñìüóåé ôï Êáôáóôáôéêü ôïõ Åñãáôéêïý ÊÝíôñïõ ðïõ ñçôÜ áíáöÝñåé óôï Üñèñï 15 ðáñÜãñáöï 4 üôé: «Åðßóçò ÷Üíïõí ôçí éäéüôçôá ôïõ áíôéðñïóþðïõ êáé äéáãñÜöïíôáé áðü ôï Ìçôñþï åêåßíïé ïé ïðïßïé óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí íüìùí êáé ôïõ êáôáóôáôéêïý ôïõ óùìáôåßïõ ôïõò áðïäåäåéãìÝíá Ý÷ïõí ÷Üóåé ôçí éäéüôçôá ôïõ ìÝëïõò ôïõ óùìáôåßïõ ðïõ åêðñïóùðïýí ãéáôß Ýãéíáí åñãïäüôåò Þ áóêïýí Üëëï åðÜããåëìá Þ Ýãéíáí ïñéóôéêÜ óõíôáîéïý÷ïé». «Êáé ï óýíôñïöïò Êëéãêüðïõëïò Ý÷åé ÷Üóåé ôçí éäéüôçôá ôïõ ìÝëïõò ôïõ óùìáôåßïõ ïéêïäüìùí êáé ôçí éäéüôçôá ôïõ áíôéðñïóþðïõ ôïõ óùìáôåßïõ ôïõ óôï Åñãáôéêü ÊÝíôñï åðåéäÞ ìå ôç èÝëçóÞ ôïõ Ýðáøå íá åßíáé ïéêïäüìïò êáé åñãÜæåôáé ðëÝïí ùò ïäçãüò. ÅîçãÞóáìå óôï óõíÜäåëöï Êëéãêüðïõëï åðáíåéëçììÝíá üôé äåí Ý÷ïõìå ôßðïôå ðñïóùðéêÜ ìáæß ôïõ ïýôå ìå ôçí ðáñÜôáîÞ ôïõ êáé üôé êáëü èá Þôáí íá õðïâÜëëåé ôçí ðáñáßôçóÞ ôïõ êáé íá áíôéêáôáóôáèåß áðü ôïí ðñþôï åðéëá÷üíôá ôïõ óõíäõáóìïý ôïõ ðïõ åßíáé ìÝëïò ôïõ ÐÁÌÅ. Äåí äÝ÷èçêå êáé ìÜëéóôá áðåßëçóå üôé áí ðñï÷ùñÞóïõìå óôçí áíôéêáôÜóôáóÞ ôïõ «èá êÜíïõí êáôÜëçøç ôïõ Åñãáôéêïý ÊÝíôñïõ». Óôçí óõíåäñßáóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ Åñãáôéêïý ÊÝíôñïõ óôéò 24/1/2011 óôï ïðïßï êëÞèçêå êáé ï óõíÜäåëöïò Êëéãêüðïõëïò ôïõ åîçãÞóáìå êáé ðÜëé üôé äåí ìðïñåß íá óõíå÷ßóåé íá åßíáé ìÝëïò ôïõ ÄÓ ôïõ Åñãáôéêïý ÊÝíôñïõ êáé üôé ðñÝðåé íá áíôéêáôáóôáèåß áðü ôïí ðñþôï åðéëá÷üíôá ôïõ óõíäõáóìïý ôïõ (ôïí ïðïßï õðüøç áí êáé áíáæçôÞóáìå ðïëëÝò öïñÝò ôçëåöùíéêÜ äåí ìáò áðÜíôçóå êáé äåí Þñèå óôç óõíåäñßáóç). Ç áðÜíôçóÞ ôïõ ó/öïõ Êëéãêüðïõëïõ Þôáí èñáóýôáôåò áðåéëÝò ãéá ôéò ìåëëïíôéêÝò óõíåäñéÜóåéò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ Åñãáôéêïý ÊÝíôñïõ (áò ìáò åîçãÞóåé ôé åííïïýóå), áðåßëçóå üôé èá êáôáããåßëåé üëï ôï Ä.Ó. ôïõ Åñãáôéêïý ÊÝíôñïõ êáé üôé üëç ç ÅëëÜäá èá ìÜèåé ãéá ôçí áíôéêáôÜóôáóÞ ôïõ, ìßëçóå

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÐÅÑÉ ÅÑÅÉÁ ÊÅÍÔÑÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ ÃÅÍÉÊÇ Ä/ÍÓÇ ÐÅÑÉ ÅÑÅÉÁÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÁÓÙÍ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

Áíáêïéí íïõ å ôé å ô í õð áñß . 2 8/2 -12-2010 ðñÜ áò, ðïõ ôåß á å éá ê å ôï ÄÞ ï Ëéôï ñïõ ôïõ Í. Ðéåñßáò áñáêô ñß ô êå öùíá å ôéò äéáôÜ åéò ôïõ Üñ ñïõ 14 ôïõ Í.998/ 9, Ðåñß ðñïôá ßáò Äá í ê ð åôÜ áð áßô ô ò Ìðß éïõ á é éêÞò ôïõ Èù Ü ùò ÌÇ ÄÁÓÉÊÇ ÅÊÔÁÓÇ êôáå ôïé åßá Á- -Ã-Ä-Á å áäï 49 ,2 ô. . ðïõ ñßêåôáé ô Ãñßô á ôïõ ÄÞ ïõ Ëéôï ñïõ ôïõ Í. Ðéåñßáò. Êáôåñßí 2 -12-2010 Ï Ðñï ôÜ åíïò ô ò Ä/í ò Ã. Ìáõñßä ò ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÁÐÏÊÅÍÔÑÙÌÅÍÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ- ÈÑÁÊÇÓ ÃÅÍÉÊÇ Ä/ÍÓÇ ÄÁÓÙÍ ÁÃÑÏÔÉÊÙÍ ÕÐÏÈÅÓÅÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÁÓÙÍ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

Áíáêïéí íïõ å ôé å ô í õð áñß . 2 /2 -1-2011 ðñÜ áò, ðïõ ôåß á å éá ê å ôï Ä ïôéê Äéá ñé á Ëéôï ñïõ ôïõ ÄÞ ïõ Äßïõ- Ï ðïõ Í. Ðéåñßáò áñáêô ñß ô êå öùíá å ôéò äéáôÜ åéò ôïõ Üñ ñïõ 14 ôïõ Í.998/ 9, Ðåñß ðñï ôá ßáò Äá í ê ð åôÜ áð áßô ô ò ÓðõñéäÜê Ìáñßáò ôïõ Á áíá ßïõ ùò ÌÇ ÄÁÓÉÊÇ ÅÊÔÁÓÇ êôá Å1 å ôïé åßá Á-ÊË-Ä-Å-Á å áäï 12. 9, 0 ô. . ðïõ ñß êåôáé ô Ãêáñ Ü á ôïõ Ä ïôéêï äéá åñß áôïò Ëéôï ñïõ ôïõ ÄÞ ïõ Äßïõ- Ï ðïõ Í.Ðéåñßáò. Êáôåñßí 2 -1-2011 Ï Ðñï ôÜ åíïò ô ò Ä/í ò Ã. Ìáõñßä ò

áðáîéùôéêÜ ãéá üëïõò ôïõò óõíáäÝëöïõò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ Åñãáôéêïý ÊÝíôñïõ, ìßëçóå ãéá ðñáîéêüðçìá êáé ìåôÜ ôï ÄÓ åðÝóôñåøå óôï Åñãáôéêü ÊÝíôñï êáé ìå ôñüðï áíôéóõíáäåëöéêü êáôáöÝñèçêå åíáíôßïí ôïõ ÐñïÝäñïõ ìßëçóå ãéá öáóéóìü, ãéá óõììïñßá êáé Ýíá óùñü Üëëåò êáôçãüñéåò. ¸ôóé áêñéâþò Ý÷ïõí ôá ðñÜãìáôá êáé ôï åñþôçìá åßíáé. Ôé Üëëï èá ìðïñïýóå íá êÜíåé ç Äéïßêçóç ôïõ Åñãáôéêïý ÊÝíôñïõ; Áò ìáò ðïýíå ïé ôáîéêïß óõíäéêáëéóôÝò. Íá êÜíïõìå ôá óôñáâÜ ìÜôéá êáé íá ìçí åöáñìüóïõìå ôï êáôáóôáôéêü ôïõ Åñãáôéêïý ÊÝíôñïõ êáé ôïí Íüìï 1264/82, íá ðåôÜîïõìå óôï êáëÜèé ôùí á÷ñÞóôùí ôçí ïìüöùíç áðüöáóç ôïõ ÄÓ ôïõ Óùìáôåßïõ Ïéêïäüìùí Êáôåñßíçò êáé íá åðéôñÝøïõìå ôçí ðáñÜíïìç óõììåôï÷Þ ôïõ óõí/öïõ Êëéãêüðïõëïõ óôï ÄÓ; ÅéëéêñéíÜ äåí ìðïñïýìå íá êáôáëÜâïõìå ãéáôß áõôÞ ç áðáñÜäåêôç áíôßäñáóç ôç óôéãìÞ ðïõ èá áíôéêáèßóôáôï êáé ôç èÝóç ôïõ èá Ýðáéñíå ï ðñþôïò åðéëá÷þí ôïõ øçöïäåëôßïõ ôçò äéêÞò ôïõ ðáñÜôáîçò; ¹èåëáí íá ìç ôçñÞóïõìå ôï êáôáóôáôéêü; Áõôü Þèåëáí; Ãé áõôü ìáò êáôáããÝëëïõí ìáò êáôçãïñïýí êáé ìáò âñßæïõí; Áõôü åííïïýí üôáí ìéëÜíå ãéá ðñáîéêüðçìá êáé ãéá êáèáßñåóç; Ëßãç óïâáñüôçôá äåí âëÜðôåé», ôüíéóå ï ê. Êùíóôáíôßíïõ. ÃÉÁ ÔÉÓ ÁËËÅÓ ÊÁÔÇÃÏÑÉÅÓ: Ï Ðñüåäñïò ôïõ Åñãáôéêïý ÊÝíôñïõ Êáôåñßíçò Ýäùóå áðÜíôçóç êáé óôéò Üëëåò êáôçãïñßåò ôïõ ÐÁÌÅ ëÝãïíôáò ðùò «Ý÷ïõí ôï èñÜóïò íá ìáò êáôçãïñïýí åäþ êáé ðïëëÜ ÷ñüíéá êáé ìå êõâÝñíçóç Í.Ä. êáé ìå êõâÝñíçóç ÐÁÓÏÊ ãéá êõâåñíçôéêü óõíäéêáëéóìü áõôïß ðïõ Ý÷ïõí áíÜãåé ôïí åáõôü ôïõò óå åñãïëÜâï ôçò åñãáôéêÞò ôÜîçò, áõôïß ðïõ êáèïäçãïýìåíïé áðü ôï ìáêñý ÷Ýñé ôïõ êüììáôïò åðé÷åéñïýí íá äéáóðïýí ðÜíôá ôçí ôáîéêÞ äéåêäéêçôéêÞ ìáò åíüôçôá êáé ôç óõíï÷Þ ôçò åñãáôéêÞò ìáò ôÜîçò. Äõóôõ÷þò Ý÷oõí ÷Üóåé ôï óôü÷ï ôïõò. Ãé áõôïýò ï ôáîéêüò ôïõò å÷èñüò âñßóêåôáé ìÝóá óôéò ãñáììÝò ôùí åñãáæüìåíùí êáé ôùí óõíäéêÜôùí. Ï ôáîéêüò å÷èñüò êáé áíôßðáëüò ôïõò åßíáé ç ÃÓÅÅ, ôá óõíäéêÜôá, ôï Åñãáôéêü ÊÝíôñï, ôá óùìáôåßá. Áõôïß åßíáé ïé ôáîéêïß ôïõò áíôßðáëïé êáé ü÷é ç ôñüéêá ôï ÄÍÔ, ïé áíôåñãáôéêÝò ðïëéôéêÝò ôçò ÊõâÝñíçóçò, ç áíåñãßá, ç áêñßâåéá, ï íåïöéëåëåõèåñéóìüò, ï ÓÅÂ, ïé Ý÷ïíôåò êáé êáôÝ÷ïíôåò, ç êëïðÞ ôùí ÷ñçìÜôùí ôùí áóöáëéóôéêþí ìáò ôáìåßùí êáé ôá ðñïâëÞìáôá. ÁõôÜ ãéá áõôïýò Ýñ÷ïíôáé óå äåýôåñç ìïßñá. Ðñïçãåßôáé ç ÃÓÅÅ, ôï Åñãáôéêü ÊÝíôñï êáé ôá ìç õãéÞ óùìáôåßá.

Áò óôáìáôÞóïõí ïé óõíÜäåëöïé ôïõ ÐÁÌÅ íá êáôáããÝëëïõí óõíå÷þò üðïõ âñåèïýí êáé üðïõ óôáèïýí ôï Åñãáôéêü ìáò êÝíôñï êáé ôç ÃÓÅÅ. ÐoôÝ äåí ìáò õðÝäåéîå ç ÍïìéêÞ Õðçñåóßá ôçò ÃÓÅÅ íá áíôéêáôáóôÞóïõìå ôï ê. Êëéãêüðïõëï. Åßíáé ôåñÜóôéï øÝìá. Áí åßíáé äõíáôüí íá áó÷ïëçèïýí ìå ôï óýíôñïöï Êëéãêüðïõëï. Áò áöÞóïõí ôá ðá÷éÜ ëüãéá êáé ôïõò ðáëéêáñéóìïýò. Áí äåí ìðïñïýí íá âïçèÞóïõí ðñáãìáôéêÜ ôïõò åñãáæüìåíïõò êáé ôïõò Üíåñãïõò ôïõëÜ÷éóôïí ìçí ôïõò êÜíïõí æçìéÜ. Ìå ôçí óôÜóç ôïõò êáé ôç óõìðåñéöïñÜ ôïõò êïõâáëÜíå íåñü óôï ìýëï ôçò êõâÝñíçóçò êáé ôçò ôñüéêáò êáé ãßíïíôáé ôï êáëýôåñï ìáîéëáñÜêé ãéá íá ðåñíÜíå ôá áíôåñãáôéêÜ ôïõò ó÷Ýäéá. Áò ôï êáôáëÜâïõí åðéôÝëïõò. Ç êïéíùíßá ôçò Ðéåñßáò äõóôõ÷þò ãéá ôïõò åðéêåöáëÞò ôïõ ÐÁÌÅ Ðéåñßáò åßíáé ìéêñÞ. Ãíùñéæüìáóôå üëïé ìáò. Ìáò ãíùñßæïõí êáé ìáò îÝñïõí êáëÜ üëïõò ìáò. Ãíùñßæïõí ôé êÜíåé ôï Åñãáôéêü ÊÝíôñï ãéá ôïõò åñãáæüìåíïõò ôçò Ðéåñßáò êáé ôé êÜíåé ôï ÐÁÌÅ ðïõ Ý÷åé ôáõôéóèåß ìå ôï êüììá êáé ôïí Ðåñéóóü. ÊáèçìåñéíÜ üëïé ìáò äßíïõìå åîåôÜóåéò, ÏõäÝðïôå ôï Åñãáôéêü ìáò ÊÝíôñï õðÝãñáøå åê ðåñéôñïðÞò åñãáóßá, ïõäÝðïôå âÜëáìå ðëÜôåò ãéá ôéò áðïëýóåéò óôïí «Áñâáíéôßäç» ôéò ïðïßåò êáôáããåßëáìå êáé åßìáóôå óôá äéêáóôÞñéá ãéá íá ôéò áêõñþóïõìå, ïõäÝðïôå óõìöùíÞóáìå ìå ôéò åéäéêÝò åðé÷åéñçóéáêÝò ÓõëëïãéêÝò ÓõìâÜóåéò Åñãáóßáò ðïõ ôéò êáôáããåßëáìå áðü ôçí ðñþôç çìÝñá ìå ïñãÞ êáé áãáíÜêôçóç, ïõäÝðïôå êÜíáìå üëá áõôÜ ôá ðñùôÜêïõóôá ãéá ôá ïðïßá øåõäþò ìáò êáôáããÝëëïõí. ºóùò ìáò ìðåñäåýïõí ìå êÜðïéïõò Üëëïõò. Ãé áõôü áò ñùôÞóïõí ôïõò «äéêïýò ôïõò» ãéá íá ôïõò ðïýíå ôß êÜíáíå óôéò «äéêÝò ôïõò» åðé÷åéñÞóåéò. Áí ìåéþóáíå ìéóèïýò Þ áí êÜíáíå áðïëýóåéò. Ôé ëÝíå ãéá ôéò áðïëýóåéò óôçí ôõðïåêäïôéêÞ êáé óôïí 902. Èá ôéò êáôáããåßëïõí; Èá êÜíïõí êáôáëÞøåéò; Åäþ éó÷ýåé ôï äÜóêáëå ðïõ äßäáóêåò… Ôï Åñãáôéêü ìáò ÊÝíôñï êáèçìåñéíÜ âñßóêåôáé Ýìðñáêôá äßðëá óôïí åñãáæüìåíï, óôïí óõíôáîéïý÷ï, óôïí Üíåñãï. Äßðëá óôá ðñïâëÞìáôÜ ôïõ. Ôï Åñãáôéêü ìáò êÝíôñï äïõëåýåé êáé Ý÷åé êáôáîéùèåß óôïõò åñãáæüìåíïõò ôçò Ðéåñßáò Ìüíï üóïé äåí èÝëïõí äåí ôï âëÝðïõí. Êáé öõóéêÜ ðñÝðåé íá óõíå÷ßóïõìå êáé íá åíôåßíïõìå ôéò ðñïóðÜèåéÝò ìáò. Êáé öõóéêÜ èá ðñÝðåé íá óõíå÷ßóïõìå ôéò äéåêäéêÞóåéò ìáò êáé ôïõò áãþíåò ìáò. Áò ìáò ðåé ôï ÐÁÌÅ Ðéåñßáò ôé êÜíåé êáé ôé Ý÷åé êÜíåé ãéá ôïõò åñãáæüìåíïõò êáé ôïõò Üíåñãïõò êáé ôïõò óõíôáîéïý÷ïõò ôïõ Íïìïý ìáò ìÝ÷ñé óÞìåñá. Áðïëýôùò ôßðïôå ðÝñá áðü ôá óõíèÞìáôá, ôéò êïñüíåò êáé ôéò êáôáããåëßåò ôïõò êáé ôéò óõìâïëéêÝò êáôáëÞøåéò ðïõ êÜíïõí ãéá íá âãáßíïõí öùôïãñáößåò. ¼óï ãéá ôïõò Üëëïõò ÷áñáêôçñéóìïýò êáé ôç ëÜóðç ôïõò ôá åðéóôñÝöïõìå êáé äçëþíïõìå üôé äåí ðñüêåéôáé íá áó÷ïëçèïýìå Üëëï ìáæß ôïõò.

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Ç ÅñãáôéêÞ ÔáîéêÞ Åíüôçôá Ðéåñßáò ðïõ óõóðåéñþíåôáé óôï ÐÁÌÅ äéïñãáíþíåé åêäÞëùóç- óýóêåøç ìå åñãáæüìåíïõò óôçí ïéêïäïìÞ ãåíéêüôåñá óôïí ôïìÝá ôçò êáôáóêåõÞò. Ôï èÝìá ôçò åêäÞëùóçò Áíåñ ßá, á å áé ô ôá, áíá öÜåéá ôïí ê Üäï ô ò ïéêïäï Þò ôï ôùðï ô ò áíôåðß å ò ðñïïðôéêÞ . Ç åêäÞëùóç èá ðñáãìáôïðïéçèåß óôï óõíåäñéáêü êÝíôñï ôïõ äÞìïõ Êáôåñßíçò “ÅÊÁÂǔ óôïí 1ï üñïöï ôçí ÊõñéáêÞ å Üñ ôéò 11ð. . Óôçí åêäÞëùóç èá ðáñáâñåèåß ï Ðñüåäñïò ôçò Ïìïóðïíäßáò Ïéêïäüìùí ÅëëÜäïò ÃéÜííçò ÐÜóóïõëáò. Ç ðáñïõóßá üëùí ôùí ïéêïäüìùí åßíáé áðáñáßôçôç ãéá íá âïçèÞóåé óôçí óõæÞôçóç êáé óôçí ïñãÜíùóç ôçò ðÜëçò. ÅÑÃÁÔÉÊÇ ÔÁ ÉÊÇ ÅÍÏÔÇÔÁ ÏÉÊÏÄÏÌÙÍ ÐÉÅÑÉÁÓ

õï ìÝñåò ðñéí öýãåéò óïõ Ýêïøá Ýíá êëáäß ðáó÷áëéÜò ôï Ýíéùóåò óôá ÷Ýñéá óïõ êáé ìýñéóåò ôçí Üãïõñç ìõñùäéÜ ôïõ. Åß÷áìå öõôÝøåé ìáæß ðñéí 3 ÷ñüíéá ôï öõôþñéï ðïõ è' Üíèéæå êÜèå ÐÜó÷á Èåïý èÝëïíôïò. ÖÝôïò ìáæß ìå ôç ìõãäáëéÜ Üíèéóå ÄåêÝìâñç ìÞíá ôïõ '10. Åß÷áíå ìåßíåé ìüíï äõï ìÝñåò ãéá ôïí áðï÷áéñåôéóìü. ×Ýñé, ÷Ýñé ïé ôñåéò ìáò Åëðßäá, ÁËÉÊÇ, ÃéÜííçò ìåôñïýóáìå ìÝ÷ñé ôçí ôåëåõôáßá áíÜóá. Óå óõíïäåýóáìå ìÝ÷ñé ôçí ðüñôá, Ýêáíåò ôá ðñþôá âÞìáôá óïõ ãéá Ýíáí Üëëï êüóìï áüñáôï óôá äéêÜ ìáò èíçôÜ ìÜôéá. Ðéóôåýïõìå áõôÜ ðïõ âëÝðïõìå, äåí ðéóôåýïõìå áõôÜ ðïõ äåí âëÝðïõìå, ðéóôåýïõìå áõôÜ ðïõ îÝñïõìå êáé ü÷é áõôÜ ðïõ åßíáé. Ôá ïñáôÜ "åßíáé" åßíáé óõ÷íÜ áíáëçèÞ êáé ôá áüñáôá ¨åßíáé" åßíáé áëçèÞ ìåôñÞóéìá ìå ìÝôñá ìåôáöõóéêÜ. Áêßíçôç ôþñá ðéá - ðáñáäüèçêåò óôá ÷Ýñéá ôïõ Èåïý êáé Üöçóåò åìÜò íá áéùñïýìáóôå ìÝóá óå Ýíá áðÝñáíôï êåíü. ×ùñßò íá ìå êñáôÜò ôï ÷Ýñé îáöíéêÜ Ýíéùóá ìåãÜëç - ç åíçëéêßùóç óôá 18 åßíáé ôõðéêÞ ç Üëëç ãßíåôáé üôáí ôç íéþóåéò êáé åãþ ôþñá íéþèù ìåãÜëç. Ôá ôåëåõôáßá óïõ ëüãéá "åßìáé åõôõ÷éóìÝíç äåí öïâÜìáé ôï èÜíáôï, Ý÷ù åóÜò ôá ðáéäéÜ ìïõ, åßìáé åõôõ÷éóìÝíç, åõôõ÷þò äåí ãÝííçóá ðáéäß ôçò êïéëéÜò...Ý÷ù åóÝíá..." ÃÝííçóç, èíçôüò èÜíáôïò, áëçèéíÞ æùÞ Ýíá êïõâÜñé óêÝøåéò...Ôï áðÝñáíôï êåíü ðïõ êïëõìðþ õðï÷ùñåß...ôé êåíü íá õðÜñîåé; Ìå Þ ÷ùñßò åóÝíá ç æùÞ åßíáé óôáèåñÞ ãéáôß Ýôóé ìå Ýìáèåò. Á÷áñéóôßá íá êëÜøù ãéá ôçí áðþëåéá óïõ ðáñÜ ìüíï íá åõ÷áñéóôçèþ ôçí ýðáñîç óïõ óôç æùÞ ìïõ. Ôý÷ç, èåßá ðñüíïéá - óßãïõñá áãÜðç êáé ðåñéóóÞ êáëïóýíç. Ç áãÜðç äåí êáêïìáèáßíåé ôá ðáéäéÜ. ÊÁÊÏÌÁÈÅÔÅ ÌÅ ÁÃÁÐÇ - Ýôóé ìå ìåãÜëùóåò ìå ôïïïïïïïïïïïïïïüóç áãÜðç. ÐåñÞöáíç êáé üñèéá Ýöõãåò ÷ùñßò íá õðïöÝñåéò êáé áíáêïýöéóåò åìÜò - íïìßæåéò - æùÞ áãÝñù÷ç Ýæçóåò ìå ôçí åëðßäá óïõ. Ìå ôçí Åëðßäá óïõ êáé ôçí åëðßäá üóïé ìáò Ýæçóáí îÝñïõí. ¼óïé äåí ãíùñßæïõí âëÝðïõí óå ìÝíá, åóÝíá ìáíïýëá - ðüóï ìïéÜæïõìå! Óïõ êëåßíù ðïíçñÜ ôï ìÜôé ãéáôß êáôÜöåñåò íá îåãåëÜóåéò ïðôéêÜ üóïõò äåí ãíùñßæïõí ôçí âéïëïãéêÞ ìáò éóôïñßá - ðüóï åìÝíá Ýêáíåò íá ìïéÜæù óå óÝíá ìáíïýëá! ÅÉÌÁÉ ôï äçìéïýñãçìá-ðáéäß óïõ ìáíïýëá. Ôï óðßôé äåí èá åßíáé Üäåéï ÷ùñßò åóÝíá, ìïõ Ýìáèåò íá æù ôç æùÞ ìáò ìå ôéò ìõñùäéÝò ôùí êïðéáóôéêþí öáãçôþí ìáò ìáíôß, ëá÷áíïóáñìÜäåò, ðßôåò êáé áíáñßèìçôåò êïðéáóôéêÝò ëé÷ïõäéÝò êáé óõíèÝóåéò ëá÷ôáñéóôþí ìõñùäéþí. Ðïßïò åßðå üôé ç áãÜðç äåí èÝëåé êüðï èÝëåé ðïëý êüðï êáé êáèüëïõ äåí âáñéÝóáé. Ôï óðßôé ìïõ ìõñßæåé ìáìÜ êáé áêïýãïíôáé ðáéäéêÝò, ÷áñïýìåíåò öùíÝò. Ôï ðáéäß ôçò êáñäéÜò êáé ôçò êáêïìáèçìÝíçò ÁãÜðçò âëÝðåé ôç ìÜíá ôïõ ìå ôá ìÜôéá ôçò êáñäéÜò. Áõôü ðïõ öáßíåôáé óõ÷íÜ äåí åßíáé. "Åßíáé" åßíáé ôï áüñáôï êáé åóý "åßóáé" ¸÷ù êáé áäåëöÞ äßäõìç - öáßíåôáé ßäéá- äåí åßíáé - ãéáôß ç ìÜíá åßíáé Üëëç. Ôï äçìéïýñãçìá ðáéäß æõìþíåôáé, ðëÜèåôáé, öïõóêþíåé êáé èÝëåé áãÜðç, ôïïïïïïïïïïïïïïïïüóç áãÜðç. Êëåßíù ôá ìÜôéá êáé ëéãþíïìáé áðï áãÜðç ðëçììõñßæù, âëÝðù ôïí ôñßôï ìïõ ãéü íá êÜíåé ôá ðñþôá âÞìáôá öèáñôÞò ýëçò ãïñãÜ, ãïñãÜ ìå ÷Ýñéá áíïé÷ôÜ æçôþíôáò éóïññïðßá. Ï ÉÜóïíáò ìáèáßíåé íá ðåñðáôÜ óôçí "êïéëÜäá Êëáõèìþíïò" êáé ç Áëßêç ôçò êáñäéÜò ìïõ ðåñíÜ "Ýíèá ïýê Ýóôé ðüíïò, ïý ëýðç, ïõ óôåíáãìüò, áëëÜ æùÞ áôåëåýôçôïò". Ãéáôß íá êëÜøù; Åßóáé óôá ÷Ýñéá ôïõ Èåïý. Ï ÷ñüíïò ðïõ ìáò áðïìÝíåé Üãíùóôïò äåí ìáò áíÞêåé - ìüíï ç äéá÷åßñéóç åßíáé äéêü ìáò Ýñãï, áò ãßíåé ëïéðüí ìå êáëïóýíç üðùò ìáò Ýìáèåò ãéáôß êáé áõôÞ ìáíïýëá ìõñßæåé. Óô

íÞ

ô ò áíï áò ïõ ÁËÉÊÇÓ Ï ËÉÏÕÑÏÕ - Ç . à íí ò - Ç . ÈáíÜôïõ: Ç êá ï í äåí åé ï ôå áñ Þ ï ôå ô ïò. Å ðßäá ï éï ñïõ-Ôåñ ßäïõ

ÅÕ×ÁÑÉÓÔÇÑÉÏ

Ç ïéêïãÝíåéá ÉùÜííç êáé Åëðßäáò Ôåñæßäç èÝëåé íá åõ÷áñéóôÞóåé ãéá ôçí óõìðáñÜóôáóç óôçí áðþëåéá ôçò ðïëõáãáðçìÝíçò ìçôÝñáò ìáò óõããåíåßò êáé ößëïõò, áëëÜ êáé ößëïõò ößëùí êáé óõããåíþí. Ç óõììåôï÷Þ ðïëëþí ãéá êáôÜèåóç áßìáôïò Þôáí óõãêéíçôéêÞ. Ç öéëáíèñùðéêÞ äéÜóôáóç åðßóçò. ÄùñåÝò óôçí ìíÞìç ôçò ìçôÝñáò ìáò Ýãéíáí óôçí ÅËÅÐÁÐ, ÌÅÑÉÌÍÁ ðáéäéïý ôçò ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ, Ãçñïêïìåßï ÂÝñïéáò, ×áìüãåëï ôïõ Ðáéäéïý êáé äåíôñïöýôåõóç. Åõ÷áñéóôïýìå èåñìÜ Åöç êáé ×áñïýëá Äáóêáëïðïýëïõ, ×áñïýëá Ïõóïõëôæüãëïõ, ÁíèÞ ÓéìÜêç, ÈùìÜ Ôæßêá, Ãéþñãï ÊáÀôáôæÞ, ôï óýëëïãï áéìïäïôþí Áéãéíßïõ, ôçí Ïéê. ×ñÞóôïõ Íôéôóéüðïõëïõ êáé ÐÝôñïõ Ôåñæßäç, ïéê. Ãåùñãßïõ êáé ÂáóéëéêÞò Êïýôñá, ïéê. ÁëÝêïõ Ìáãéþíïõ, ïéê. ÂáóäÝêç, ïéê. Êùí. ÍÜôóç, ïéê. ÓÜââá Êõáìßäç, ïéê. ÔÝóóá Êïôôßêá, ïéê. ÌÜñéïõ êáé Åýá ÊïõôóïãåùñêÜêç, ïéê. Çëßá, Ìáñßá, Êïýëá ×ïìóßïãëïõ, ïéê. Éùáííßäç Íßôóá, ÂáñäÞ Ôïýëá, Caroline De Marco, Ifi Diakogiannis, Åõãåíßá êáé Ìáñßêá Ìùàóüãëïõ, ïéê. ¢ñç Óéäåñßäç, ôïõò óõãêáôïßêïõò ôçò ðïëõêáôïéêßáò óôçí ÏñÝóôïõ, Åõáããåëßá êáé Êþóôá Íôéôóéüðïõëï êáé ðïëëïýò óõíÜäåëöïõò åêðáéäåõôéêïýò êáé ãéáôñïýò. Ôï 40ï Ìí õíï Èá ôå å ôåß ô í ÊõñéáêÞ å ñïõáñßïõ 2011 ôï Éåñ Íá Á ßïõ Ðáíôå åÞ ïíïò ÐáíïñÜ áôïò Èå á ïíßê ò. ÓÇÌ.: Ç äå ßù á äï åß ôï åíïäï åßï ÁÓÔÅÑÉÁ

ÐÅÑÉ ÅÑÅÉÁ ÊÅÍÔÑÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ ÐÅÑÉ ÅÑÅÉÁÊÇ ÅÍÏÔÇÔÁ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÄéïñãÜíùóç çìåñßäáò ìå èÝìá «Âáêôçñßäéï ôçò áêôéíéäéÜò: ÐåñéãñáöÞ – Óõìðôþìáôá – Ðñüëçøç» Çìåñßäá ìå èÝìá áêô ñßäéï ô ò áêôéíéäéÜò: Ðåñé ñáöÞ Óõ ðô áôá Ðñ ïñãáíþíåé ç Äéåýèõíóç ÁãñïôéêÞò Ïéêïíïìßáò êáé ÊôçíéáôñéêÞò ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò Ðéåñßáò êáé ç ÏñãÜíùóç Ðáñáãùãþí Æåõò ôçí ÊõñéáêÞ å ñïõáñßïõ ôéò 11 ôï ðñùß ôï õíåäñéáê ñï ô ò ÅÁÓ Ðéåñßáò. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò çìåñßäáò èá óõæçôçèïýí èÝìáôá ðïõ áöïñïýí ôçí éóôïñßá, ôï ðáñüí êáé ôï ìÝëëïí ôçò êáëëéÝñãåéáò ôïõ áêôéíéäßïõ óôçí Ðéåñßá êáèþò êáé ôá ìÝôñá ðñüëçøçò êáé áíôéìåôþðéóçò ôçò áóèÝíåéáò ðïõ ïöåßëåôáé óôï âáêôçñßäéï ôçò áêôéíéäéÜò Pseudomonas Syringae êáé ôéò äõíçôéêÝò óõíÝðåéåò ôçò åìöÜíéóÞò ôïõ óôçí ðåñéï÷Þ ìáò.


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÅÌÐÔÇ 3 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2011 9

1ï ÓõíÝäñéï Ôïõñéóìïý óôçí ÐåñéöÝñåéá ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò

ÐñïôÜóåéò ôïõñéóôéêÞò áíÜðôõîçò êáôÝèåóå ï Ðñüåäñïò ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò

Óôï ðñþôï óõíÝäñéï ôïõñéóìïý ðïõ äéïñãáíþèçêå óôçí ÐåñéöÝñåéá ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò óõììåôåß÷å ï Ðñüåäñïò ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò Çëßáò ×áôæç÷ñéóôïäïýëïõ, ôçí Ôñßôç 1 Öåâñïõáñßïõ, êáôüðéí ó÷åôéêÞò ðñüóêëçóçò áðü ôïí ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç Äéïíýóç ØùìéÜäç êáé ôçí ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç Ðéåñßáò Óïößá Ìáõñßäïõ. Óôï ðñþôï óõíÝäñéï óõììåôåß÷áí åðßóçò åðáããåëìáôßåò êáé öïñåßò ôïõ ôïõñéóìïý áðü üëå ôéò ÐåñéöåñéáêÝò Åíüôçôåò ôçò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò ìå éäéáßôåñá äõíáìéêÞ åêðñïóþðçóç áðü ôçí Ðéåñßá. Åðßóçò, óôç óýóêåøç ðáñáâñÝèçêáí ç ’ Áíôéðñüåäñïò ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò Óôáìáôßá Âåëþíç êáé ôï ìÝëïò ôïõ ÄÓ ÐÝôñïò Êáôóéþêáëçò. Ï ê. ×áôæç÷ñéóôïäïýëïõ êáôÝèåóå óôïí ÐåñéöåñåéÜñ÷ç ìéá óåéñÜ ðñïôÜóåéò áíÜðôõîçò ãéá ôçí ÐåñéöåñåéáêÞ Åíüôçôá Ðéåñßáò áëëÜ êáé ôçí åõñýôåñç ÐåñéöÝñåéá ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò. ÓõãêåêñéìÝíá ïé ðñïôÜóåéò áöïñïýí ôá åîÞò:

Áðü ôçí ÐåñéöÝñåéá ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò æçôïýìå : 1. Íá äïèåß éäéáßôåñç Ýìöáóç óôïí íÝï Áíáðôõîéáêü Íüìï ( óôçí êáôÜñôéóç ôïõ ïðïßïõ ìå ëýðç äéáðéóôþíïõìå üôé äåí Ý÷åé äïèåß ç ðñÝðïõóá óçìáóßá óôéò áðüøåéò ôçò ÐåñéöÝñåéáò êáé ôùí Ðåñéöåñåéáêþí ÅíïôÞôùí ) ãéá åðåíäýóåéò óå üóï ãßíåôáé ìåãáëýôåñç ãêÜìá åðé÷åéñÞóåùí ðïõ ó÷åôßæïíôáé Üìåóá ìå ôïí ôïõñéóìü. 2. Ôçí ôá÷ýôåñç äõíáôÞ åêôáìßåõóç êïíäõëßùí ãéá óõììåôï÷Þ áðü êïéíïý óå êëáäéêÝò åêèÝóåéò ôïõ åîùôåñéêïý êáé åíôüò ôçò ÷þñáò. 3. Ôçí õéïèÝôçóç ôïõ Ïëýìðïõ ùò Ýíá âáóéêü ôïõñéóôéêü «ðñïúüí» üëçò ôçò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò ìå áðüëõôï óåâáóìü óôá ðåñéâáëëïíôéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ. 4. Ôçí áíáãíþñéóç ôùí éäéáßôåñùí ôïõñéóôéêþí ÷áñáêôçñéóôéêþí ôçò Ðéåñßáò, þóôå íá äÝóïõí üëåò ïé óõíéóôþóåò ôïõ ôïõñéóìïý êáôÜ ôñüðï óõìðëçñùìáôéêü êáé ü÷é áðüëõôá áíôáãùíéóôéêü ìå ôéò ëïéðÝò ÐåñéöåñåéáêÝò Åíüôçôåò ôçò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò. Ìå Üëëá ëüãéá íá áðïôõðùèåß îåêÜèáñá ç áãïñÜ óôü÷ïò êáé ç âÜóç ôïõ ôïõñéóôéêïý ÷áñáêôÞñá ôçò êÜèå ðåñéï÷Þò þóôå íá äßíåôáé ç áíÜëïãç Ýìöáóç óôç äéáöçìéóôéêÞ ðñïâïëÞ ( ìéá ìáæéêÞ äçëáäÞ ôïõñéóôéêÞ êáìðÜíéá äåí âïçèÜ éäéáßôåñá ). 5. Ôçí ÷ñçìáôïäüôçóç ôçò óÞìáíóçò ìå ðéíáêßäåò ôïõñéóôéêïý åíäéáöÝñïíôïò óôïõò Åèíéêïýò Ïäéêïýò Üîïíåò êáôÜ ôñüðï ïìïéüìïñöï óå üëç ôçí ÐåñéöÝñåéá. 6. Ôï óõíôïíéóìü ìéáò ôçëåïðôéêÞò êáé ñáäéïöùíéêÞò äéáöÞìéóçò þóôå êÜèå ÐåñéöåñåéáêÞ Åíüôçôá íá ðñïâÜëëåôáé óôá ìÝóá ìáæéêÞò åíçìÝñùóçò ôçò Üëëçò. Áí êÜíåôå ìéá åðßóçìç Ýñåõíá èá äéáðéóôþóåôå ãéá ðáñÜäåéãìá üôé áêüìç êáé Èåóóáëïíéêåßò äåí Ý÷ïõí åðéóêåöôåß ðïôÝ ôçí ôïõñéóôéêÞ Ðéåñßá !

7. Íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ôï äéáäßêôõï þóôå íá ðñïâÜëëåôáé ç ôïõñéóôéêÞ ÊåíôñéêÞ Ìáêåäïíßá óå ìéá åíéáßá äõíáìéêÞ óåëßäá ùò ïëüôçôá - ìå ôá äéáêñéôÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ êÜèå ðåñéï÷Þò – üðïõ èá ðáñïõóéÜæïíôáé ôá êáôáëýìáôá êáé ôá ðáñÜðëåõñá ôïõñéóôéêÜ åðáããÝëìáôá ðïõ óõíåéóöÝñïõí óôï ôïõñéóôéêü ðñïúüí. 8. Ôçí áîéïðïßçóç ôçò ÌåëÝôçò ðïõ Þäç Ý÷åé áãêáëéÜóåé ï ê. ØùìéÜäçò ãéá ôçí áêôïðëïúêÞ äéáóýíäåóç ôùí Íïìþí Ðéåñßáò, Èåóóáëïíßêçò êáé ×áëêéäéêÞò. 9. Ôçí ìåôáôñïðÞ üëùí ôùí ëéìáíéþí ôçò Ðéåñßáò óå ôïõñéóôéêÝò ìáñßíåò ìå óôü÷ï ôçí áîéïðïßçóÞ ôïõò ìå éäéùôéêïïéêïíïìéêÜ êñéôÞñéá êáé óåâáóìü óôéò áíÜãêåò ôùí áëéÝùí. 10. Ôçí áíÜðôõîç ôïõ Ðñïðïíçôéêïý – Áèëçôéêïý ôïõñéóìïý óôá ïñåéíÜ ÐéÝñéá êáé óôïí Êïëéíäñü Ðéåñßáò üðïõ õðÜñ÷åé Þäç ìéá âáóéêÞ áèëçôéêÞ õðïäïìÞ. Ç Ðéåñßá åíäåßêíõôáé óáí ðåñéï÷Þ ãéá íá åßíáé åðéóêÝøéìç áðü ïìÜäåò êáé êáôÜ ôçí êáëïêáéñéíÞ ôïõò ðñïåôïéìáóßá. 11. Ôçí áîéïðïßçóç ôùí Áëõêþí Êßôñïõò ìå ðáñá÷þñçóç ôïõëÜ÷éóôïí 100 óôñåììÜôùí ãéá íá äçìéïõñãçèåß ìéá ðñüôõðç ìïíÜäá èåñáðåõôéêïý & éáìáôéêïý ôïõñéóìïý. 12. Ôçí Üñóç ôùí ãñáöåéïêñáôéêþí åìðïäßùí ãéá íá ìðïñÝóïõí åðéôÝëïõò íá äçìéïõñãçèïýí âéþóéìåò áãñïôïõñéóôéêÝò ìïíÜäåò óå óçìåßá ôçò ÐåñéöÝñåéáò üðïõ äåí åõäïêéìåß ôï ôïõñéóôéêü ðñüôõðï èÜëáóóá - Þëéïò - áììïõäéÜ. 13. Ôçí áðåõèåßáò óýíäåóç ôçò ôïðéêÞò áãñïôéêÞò ìáò ðáñáãùãÞò ìå ôéò ôïõñéóôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò. 14. Ôçí ïëïêëÞñùóç ôùí Ýñãùí áíôéìåôþðéóçò ôçò äéÜâñùóçò óå ïñéóìÝíåò áêôÝò êáé ôçò

ÊïéíïðïéÞèçêå ï íÝïò áíáðôõîéáêüò íüìïò 3908/2011 ÊïéíïðïéÞèçêå ôçí ÔåôÜñôç 2 Öåâñïõáñßïõ, áðü ôï Åèíéêü Ôõðïãñáöåßï ï íÝïò Áíáðôõîéáêüò Íüìïò 3908/2011 (ÖÅÊ 8 Á/1.2.2011), ï ïðïßïò ðåñéëáìâÜíåé óçìáíôéêÝò ôñïðïðïéÞóåéò, üðùò ç áýîçóç ôïõ ÷ñüíïõ äéÜñêåéáò ôùí öïñïáðáëëáãþí áðü 6 ÷ñüíéá ãéá ôéò õöéóôÜìåíåò åðé÷åéñÞóåéò êáé 8 ÷ñüíéá ãéá ôéò íÝåò, óå 8 êáé 10 ÷ñüíéá áíôßóôïé÷á. Åðßóçò, ìåéþíåôáé óôï 50% ôï êáôþôáôï ýøïò åðåíäõôéêþí ó÷åäßùí «ãåíéêÞò åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò» êáôÜ êáôçãïñßá åðé÷åéñÞóåùí ðñïêåéìÝíïõ íá ãßíåé ðéï åëêõóôéêüò ãéá ôéò ìéêñïìåóáßåò åðé÷åéñÞóåéò íá óõììåôÝ÷ïõí. Ï êáôþôáôïò ðñïûðïëïãéóìüò äéáìïñöþèçêå ùò åîÞò: Ãéá ôéò ìåãÜëåò åðé÷åéñÞóåéò áðü 1 åêáô. åõñþ êáôþôáôç åðÝíäõóç, äéáìïñöþèçêå óôéò 500.000 åõñþ, Ãéá ôéò ìåóáßåò áðü 500.000 åõñþ óôéò 250.000 åõñþ, Óôéò ìéêñÝò áðü 300.000 åõñþ ôï êáôþôáôï ýøïò åðÝíäõóçò Ýãéíå 150.000 åõñþ êáé Óôéò ðïëý ìéêñÝò åðé÷åéñÞóåéò, áðü 200.000 åõñþ äéáìïñöþèçêå óôéò 100.000 åõñþ. Óçìåéþíåôáé üôé ïé ðñïêçñýîåéò ãéá õðïâïëÞ ó÷åäßùí èá ãßíïíôáé äýï öïñÝò ôï ÷ñüíï: Áðñßëéï êáé Ïêôþâñéï. Åðßóçò, ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ïé öïñïáðáëëáãÝò êáé ü÷é ïé åðéäïôÞóåéò ùò âáóéêü ìÝôñï åíßó÷õóçò, ìå ó÷Ýóç 3 ðñïò 1. Ôá ðïóïóôÜ åíßó÷õóçò êÜèå åðåíäõôéêïý ó÷åäßïõ, êáôÜ æþíç êéíÞôñùí, åßíáé ôá åîÞò: Óôçí Á´ æþíç (Íïìïß ÁôôéêÞò êáé Âïéùôßáò), óå 15% ãéá

ÁíáíÝùóç Åéäéêþí Ìçôñþùí ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò Óýìöùíá ìå ôéò êåßìåíåò äéáôÜîåéò, ôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò åíçìåñþíåé ôá ìÝëç ôïõ ðïõ åßíáé åããåãñáììÝíá óôá ÅéäéêÜ Ìçôñþá ôùí ÅîáãùãÝùí, ôùí Áóöáëéóôþí êáé ôùí Ìåóéôþí Áóôéêþí ÓõìâÜóåùí, ôùí ïðïßùí ç Üäåéá ëÞãåé óôéò 31 Ìáñôßïõ 2011, üôé ðñÝðåé íá ðñïóÝëèïõí óôçí áñìüäéá õðçñåóßá ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ ãéá íá ðñáãìáôïðïéÞóïõí ôçí áíáíÝùóç ôçò ÜäåéÜò ôïõò. Ôïíßæåôáé üôé äåí èá äïèåß ðáñÜôáóç ôçò ðñïèåóìßáò ðÝñáí ôçò 31çò Ìáñôßïõ. Õðïãñáììßæåôáé, üôé üëïé ïé åíäéáöåñüìåíïé Ý÷ïõí ëÜâåé êáé ðñïóùðéêÞ åðéóôïëÞ áðü ôçí áñìüäéá õðçñåóßá ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ. Ðëçñïöïñßåò: ÔÌÇÌÁ: ÅÉÄÉÊÙÍ ÌÇÔÑÙÙÍ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ ÔÇËÅÖÙÍÏ: 23510 47265 FAX: 2351047267

ÌåãÜëåò åðé÷åéñÞóåéò, 20% ãéá Ìåóáßåò åðé÷åéñÞóåéò êáé 25% ãéá ÌéêñÝò êáé Ðïëý ÌéêñÝò åðé÷åéñÞóåéò. Óôç ´ æþíç (ïé Íïìïß ìå êáôÜ êåöáëÞ ÁÅÐ ìåãáëýôåñï áðü ôï 75% ôïõ ìÝóïõ üñïõ ôçò ÷þñáò ), óå 30% ãéá ÌåãÜëåò åðé÷åéñÞóåéò, 35% ãéá Ìåóáßåò åðé÷åéñÞóåéò

ÅÊÈÅÓÅÉÓ – ÅÐÉ×ÅÉÑÇÌÁÔÉÊÅÓ ÁÐÏÓÔÏËÅÓ Ôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò åíçìåñþíåé ôá ìÝëç ôïõ ãéá ôéò êÜôùèé åêèÝóåéò:

êáé 40% ãéá ÌéêñÝò êáé Ðïëý ÌéêñÝò åðé÷åéñÞóåéò. Óôç ô æþíç (ïé Íïìïß ìå êáôÜ êåöáëÞ ÁÅÐ ìéêñüôåñï áðü ôï 75% ôïõ ìÝóïõ üñïõ ôçò ÷þñáò, ç ÐåñéöÝñåéá ÁíáôïëéêÞò Ìáêåäïíßáò êáé ÈñÜêçò, ôá íçóéÜ ôùí Ðåñéöåñåéþí Íïôßïõ êáé Âïñåßïõ Áéãáßïõ êáé Éïíßùí ÍÞóùí, êáèþò êáé ïé ðáñáìåèüñéïé Íïìïß ôçò ÷þñáò), óå 40% ãéá ÌåãÜëåò åðé÷åéñÞóåéò, 45% ãéá Ìåóáßåò åðé÷åéñÞóåéò êáé 50% ãéá ÌéêñÝò êáé Ðïëý ÌéêñÝò åðé÷åéñÞóåéò. Åéäéêüôåñá ï íÝïò Åðåíäõôéêüò Íüìïò ðñïâëÝðåé 3 ãåíéêÝò êáé 4 åéäéêÝò êáôçãïñßåò åðåíäõôéêþí ó÷åäßùí êáé áíôßóôïé÷á êáèåóôþôá åðåíäýóåùí. ÓõãêåêñéìÝíá ôá ãåíéêÜ êáèåóôþôá åðåíäýóåùí, åíéó÷ýïõí áíôáãùíéóôéêÜ êáé âéþóéìá åðåíäõôéêÜ ó÷Ýäéá ìå ôåêìçñéùìÝíåò ðñïïðôéêÝò êåñäïöïñßáò, óôçñßæïõí ôéò åðåíäýóåéò óôçí ôå÷íïëïãéêÞ áíÜðôõîç êáé ôçí êáéíïôïìßá, ðñïùèïýí ôçí ðåñéöåñåéáêÞ óõíï÷Þ êáé ôçí ðñÜóéíç áíÜðôõîç, êáé âåëôéþíïõí ôçí åðé÷åéñçìáôéêüôçôá êáé ôçí ðïéüôçôá ôùí åðåíäõôéêþí áðïöÜóåùí. Ôá åéäéêÜ êáèåóôþôá åðåíäýóåùí, áíôéìåôùðßæïõí åéäéêüôåñåò ðñïêëÞóåéò ôçò áíáðôõîéáêÞò äéáäéêáóßáò êáé áíôéóôïé÷ïýí óå ôïìåßò óôïõò ïðïßïõò äßíåôáé éäéáßôåñç Ýìöáóç. Áöïñïýí ôç íåáíéêÞ åðé÷åéñçìáôéêüôçôá, ôá ìåãÜëá åðåíäõôéêÜ ó÷Ýäéá, ôá ïëïêëçñùìÝíá ðïëõåôÞ åðé÷åéñçìáôéêÜ ó÷Ýäéá ãéá ôïí ôå÷íïëïãéêü êáé ïñãáíùôéêü åêóõã÷ñïíéóìü åðé÷åéñçìáôéêþí ìïíÜäùí êáé ôéò åðåíäýóåéò óõíÝñãåéáò êáé äéêôýùóçò (clusters). (ðçãÞ: www.e-forologia.gr)

Óçìåßùóç: Ôï Åëëçíïôïõñêéêü Åìðïñéêü ÅðéìåëçôÞñéï óå óõíåñãáóßá ìå ôç äéïñãáíþôñéá åôáéñåßá ðñáãìáôïðïéåß åðé÷åéñçìáôéêÞ áðïóôïëÞ óôï ðëáßóéï ôçò Ýêèåóçò êáé êáëýðôåé: 1) êüóôïò îåíïäï÷åßïõ, 2) Ýíá ãåýìá çìåñçóßùò, 3) ìåôáöïñÜ, 4) ôïõñéóôéêü ðñüãñáììá ãéá ôçí ÊõñéáêÞ 6 Öåâñïõáñßïõ. Äçëþóåéò óõììåôï÷Þò Ýùò 1 Öåâñïõáñßïõ 2011 Ðëçñïöïñßåò:210 2505200, öáî: 210 2505250 e-mail: info@etee.gr

> 1o International POOLabout Salon (ðñïúüíôá êáé õðçñåóßåò ðéóßíáò) ×ñüíïò: 4-7 Öåâñïõáñßïõ 2011 ×þñïò: Åêèåóéáêü êÝíôñï Expo Athens óôçí Áíèïýóá ÁôôéêÞò. Ðëçñïöïñßåò: 2108250128-9, öáî: 2108250130 website: www.actionway.gr Ôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò êáé ç ÐéåñéêÞ ÁíáðôõîéáêÞ óáò ðñïóêáëïýí > ¸êèåóç «JEWEX 2011» (ÃáìÞëéá äá÷ôõëßäéá, ×ñõóÜ – óôçí åíçìåñùôéêÞ çìåñßäá ãéá ôï íÝï ðñüãñáììá ôïõ ÁóçìÝíéá áîåóïõÜñ, êïóìÞìáôá êáé ñïëüãéá) Leader, ôçí ÔåôÜñôç 09 Öåâñïõáñßïõ 2011 ×ñüíïò: 4-7 Öåâñïõáñßïõ 2011 óôéò 7 ôï áðüãåõìá, óôçí áßèïõóá óõíåäñéÜóåùí ôïõ ÄÓ ×þñïò: Óìýñíç Ôïõñêßáò ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ (3ïò ¼ñïöïò). Åßóïäïò åëåýèåñç

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ

Ðéåñßáò. 15. Ôçí óõíïëéêÞ áíÜäåéîç ôùí ðáñáäïóéáêþí ïéêéóìþí ôçò Ìáêåäïíßáò êáé üëùí ôùí áñ÷áéïëïãéêþí ìáò ÷þñùí ðïõ ðñÝðåé íá ðáñïõóéÜæïíôáé ùò ìéá åíüôçôá ( ãéá ðáñÜäåéãìá Äßïí Âåñãßíá - ÐÝëëá ìå ôïõò ìéêñüôåñïõò áñ÷áéïëïãéêïýò ÷þñïõò üðùò Ý÷ïõìå óôéò ËïõëïõäéÝò Êßôñïõò – Áñ÷áßá Ðýäíá - Ëåßâçèñá ). 16. Ôçí óõíäñïìÞ ôçò ÐåñéöÝñåéáò þóôå íá ëõôñùèïýìå åðéôÝëïõò áðü ôéò ðáëéíùäßåò óôï èÝìá ôùí äéïäßùí ðïõ åðçñåÜæåé ôñïìáêôéêÜ ôçí êßíçóç ôïõ åóùôåñéêïý ôïõñéóìïý óôçí ðåñéï÷Þ ìáò. ÅðéâÜëëåôáé ëïéðüí ç ÐåñéöÝñåéá íá óõíäñÜìåé óôçí êáôáóêåõÞ ôùí ðáñÜðëåõñùí Ýñãùí þóôå íá åîáóöáëßæïíôáé åíáëëáêôéêÝò äéáäñïìÝò ãéá ôïõò äéåñ÷üìåíïõò ïäçãïýò. 17. Óå ðåñßðôùóç ðïõ ðáñá÷ùñïýíôáé äçìüóéåò åêôÜóåéò åßíáé èåìéôü ç ÐåñéöÝñåéá íá áóêåß Ýíáí åðïðôéêü ñüëï þóôå íá åîáóöáëßæïíôáé áíôéóôáèìéóôéêÜ ïöÝëç ãéá ôéò ôïðéêÝò ìáò êïéíùíßåò êáé íá ìçí åìðëåêüìáóôå óå êáôá÷ñçóôéêÝò óõìâÜóåéò äéáìáñôõñüìåíïé åê ôùí õóôÝñùí. 18. Íá êáôáóêåõáóôïýí Ýñãá ôïõñéóôéêÞò õðïäïìÞò, üðùò parking ëåùöïñåßùí óå ðåñéï÷Ýò õøçëÞò ôïõñéóôéêÞò åðéóêåøéìüôçôáò. 19. Íá ãßíåé Ýíáò óõíôïíéóìüò ìå ôïõò ÄÞìïõò þóôå ç êáèáñéüôçôá óôçí ÐåñéöÝñåéá ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò íá åßíáé ï êáèñÝðôçò ôçò ðïéüôçôáò ôïõ ôïõñéóôéêïý ðñïößë ðïõ åìöáíßæïõìå. 20. Íá äéáóöáëéóôåß ìÝóù ôùí áñìüäéùí õðçñåóéþí ï Ýëåã÷ïò ôïõ ðáñáåìðïñßïõ êáé ôùí ðëáíüäéùí ìéêñïðùëçôþí ðïõ êáôáëáìâÜíïõí ðåæïäñüìéá óå ôïõñéóôéêÝò ðåñéï÷Ýò êáé ðáñåíï÷ëïýí ôïõò ëïõüìåíïõò óôéò ðáñáëßåò.

ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ ÊÁÔÁÑÔÉÓÇÓ Ó×ÏËÇÓ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ Ôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò óõíå÷ßæïíôáò ôçí óõíåñãáóßá ìå ôï ÐáíåðéóôÞìéï Ìáêåäïíßáò ðñïãñáììáôßæåé ôçí õëïðïßçóç ôïõ ðáñáêÜôù åêðáéäåõôéêïý ðñïãñÜììáôïò:

* 1. Ðùò èá áõîÞóù ôéò ðùëÞóåéò ìïõ (marketing, ôå÷íéêÝò ðùëÞóåùí, äéáðñáãìáôåýóåéò ðùëÞóåùí) ¸íáñîç: 16-2-2011 Ýùò 09-3-2011 ÄéÜñêåéá: 24 þñåò Êüóôïò óõììåôï÷Þò: ìÝëç Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò 80 + 23% ÖÐÁ åõñþ , ìç ìÝëç 200 +23% ÖÐÁ åõñþ ÅéóçãçôÝò: Óïõìðåíéþôçò ÄçìÞôñçò, ÊáèçãçôÞò ÔìÞìáôïò Ï.Ä.Å. ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Ìáêåäïíßáò ÐáñÜëëçëá óôá ðëáßóéá ëåéôïõñãßáò ôçò ÅðéìåëçôçñéáêÞò Ó÷ïëÞò ðñïãñáììáôßæåôáé êáé ç õëïðïßçóç åíüò åêðáéäåõôéêïý ðñïãñÜììáôïò ìå èÝìá: * Êïóôïëüãçóç ðñïúüíôùí êáé õðçñåóéþí - ÂáóéêÝò Ýííïéåò êüóôïõò, Åßäç êüóôïõò, ÈÝóåéò êüóôïõò - Ðßíáêáò Åðéìåñéóìïý Äáðáíþí, ÌÝèïäïé åðéìåñéóìïý êüóôïõò - Êïóôïëüãçóç âÜóåé ðñüôõðùí ÷ñüíùí, Ðáñáäåßãìáôá ÄéÜñêåéá: 20þñåò Êüóôïò óõììåôï÷Þò: ìÝëç Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò 38 åõñþ , ìç ìÝëç 60 åõñþ ÅéóçãçôÞò: Óôáõñéáíßäçò Êùíóôáíôßíïò, Ìç÷áíéêüò ÐáñáãùãÞò êáé Äéïßêçóçò – Êïóôïëüãïò, Óýìâïõëïò Åðé÷åéñÞóåùí Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò êáé Äçëþóåéò Óõììåôï÷Þò, ìðïñåßôå íá áðåõèýíåóôå óôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò ôçë. 2351047263, 2351023211 Þ óôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò www.champier
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š ΤΗΛ.:

ƮƧƵƣƯƣƴƵƩƴ Ȁ ȉ Ǿ Ȃ ǹȉ ȅ Ȃ Ǽ Ȉ ǿ ȉ ǿ Ȁ ȅ ī ȇǹ ĭ Ǽ ǿ ȅ

FAX :

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

χή Παραλία (αριστερά). Τιμή 45.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τμ (15ετίας) 2 Δ,Σ,Κ, WC τζάκι, ωρομέτρηση, περιοχή Πάρκου. Τιμή 85.000 Ε.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ (καινούργιο) 2 ΔΣΚ WC 3ος όροφος γωνιακό πάρκιγκ περιοχή Καμμένος Μύλος Τιμή 115.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 111 τμ (καινούργιο άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ,Τ,Κ WC κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, ατομικη΄θέρμανση, τζάκι, περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών 140.000 Ε.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93 τμ με 2 Δ,Σ,Κ, WC (κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη περιοχή Κέντρου) Τιμή 80.000 Ε.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 2 Δ,Σ,Κ, WC ατομική θέρμανση , τζάκι, κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 132.000 Ε.

ΜΕΖΟΝΕΤΑ 140 τμ γωνιακη 3 ΔΣΚWC εξαιρετική κατασκευή (παραδοταία με κλειδί στο χέρι) περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 190.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 113 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ,Τ,Κ, WC, τζάκι, ατομική θέρμανση, κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 142.000Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 116 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ.,Τ, Κ, WC, ωρομέτρηση, τζάκι, κλειστή θέση πάρκινγκ περιοχή Βατάν. Τιμή 140.000 Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ των 100 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση, χώρος στάθμευσης (καινούργια παραδοτέα με το κλειδί στο χέρι) περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 1000 Ε/τμ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 89 τμ 2ΔΣΚWC (15ετίας) ωρομέτρηση, τζάκι, τέντες, περιοχή Αγία Τριάδα. Τιμή 80.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 95 τμ 2ΔΣΤΚ, WC, ωρομέτρηση, θέση πάρκιγκ πολύ καλή κατάσταση περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 70.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 125 τμ (σε άριστη κατάσταση 2 ΔΣΚΤ, κεντρική θέρμανση, περιοχή Κέντρου, Τιμή 100.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση σε άριστη κατάσταση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 75.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 56τμ 1ΔΣΚWC μεγάλο μπαλκόνι (μεταχειρισμένο) ρετιρέ περιοχή Καμένος Μύλος. Τιμή 35.000 Ε ΓΡΑΦΕΙΑ 400 τμ πωλούνται και μεμονωμένα ανά όροφο περιοχή Κέντρου πλατεία Δημαρχείου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 46 τμ 1 ΔΣΚ μπάνιο περιο-

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΔΙΟΡΟΦΟ κτίσμα (στα μπετά) αποτελούμενο από κατάστημα 80 τμ και όροφο 130 τμ σε 300 τμ οικόπεδο περιοχή Ν. Ζωή τιμή 150.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ κτίσμα (στα μπετά) αποτελούμενο από υπόγειο 100 τμ πυλωτή 100 τμ και 2 ορόφος από 100 τμ σε 250 τμ οικόπεδο πολύ καλή θέση περιοχή Ολ. Ακτή. Τιμή 170.000 Ε MEZONETA 100 τμ (καινούργια άριστη κατασκευή, παραδίδεται με το κλειδί στο χέρι) 3 Δ,Σ,Κ,2WC, πάρκιγκ, περιοχή Καλλιθέα.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 190 τμ εξαιρετική θέση (μαζί με άδεια οικοδομής) περοιχή Παραλία τιμή 100.000 Ε

εισόδημα 2000 μηνιαίως) στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης - Ν.Κεραμιδίου. Τιμή 350.000 Ε.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 338 τμ εξαιρετική θέση με 2 φάτσες περιοχή Παραλία τιμή 150.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 40 τμ σε κεντρικό σημείο (αποφέρει εισόδημα 330 Ε μηνιαίως) Τιμή 180.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 384 μ. πολύ καλή θέση περιοχή Ευαγγελικά Τιμή 120.000 Ε

ΔΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΣΜΑ 170τμ ισόγειο+170 τμ όροφος+170τμ υπόγειο σε 1671 τμ έκταση (στα μπετά) φάτσα στην παλιά Εθνική οδό. Τιμή 170.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 735 τμ γωνιακό με φάτσα σε ΚΧ περιοχή Επέκταση Βατάν τιμή 220 Ε/τμ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 731 τμ γωνιακό φάτσα σε παιδική χαρά περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού Τιμή 250 Ε/τμ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 450 τμ φάτσα θάλασσα περιοχή Κορινού (οικισμός Ολυμπιάδα) τιμή 60.000 Ε OIKOΠΕΔΟ 645 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 120.000Ε/τμ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 150.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 552 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Καπνικού Σταθμού. Τιμή 160.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 250 τμ γωνιακό, περιοχή Ολυμπιακη Ακτή. Τιμή 80.000 Ε.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 360 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Σταδίου. Τιμή 100.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο, περιοχή επέκταση Βατάν. Τιμή 72.000 Ε.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 203 τμ γωνιακό με άδεια μονοκατοικίας κατάλληλο και για κατάστημα περιοχή Σταθμού. Τιμή 55.000 Ε. Πληρωμένη η επίβλεψη της άδειας του κτιρίου και το ΙΚΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 230 τμ, οικοδομήσιμο, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 50.000 Ε. ΟΙΚΟΠΕΔΟ 262 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Σταδίου τιμή 300 Ε/τμ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 420 τμ ΣΔ 1,2 πολύ καλή θέση περιοχή Παραλία Τιμή 350.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 352 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Βατάν τιμή 90.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 239 τμ σε πολύ καλή θέση περιοχή Μαρτίου Τιμή 75.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 431 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Μαρτίου Τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 200 τμ με 60 τμ ΣΔ 1,2 περοιχή Πάρκου τιμή 80.000 Ε ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 384 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Ν. Ζωή - Θρακιώτικα τιμή 120.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 58 τμ σε κεντρικό σημείο Τιμή 117.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ γωνιακό περιοχή επέκταση Σταδίου τιμή 150.000 Ε

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 500 τμ (ισόγειο) σε έκταση 6500 τμ (αποφέρει

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10.000 τμ (φάτσα θάλασσα) περιοχή βαρικό τιμή 100.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2800 τμ άρτιο, οικοδομήσιμο, φάτσα στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης, - Ν. Εφέσου. Τιμή 200.000 Ε. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000 τμ φάτσα θάλασσα (μέσα στα κάμπιγκ) περιοχή Βαρικό τιμή 150.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3.000 τμ οικοδομίσιμο θέση προσήλιο Σβορώνου (εξαιρετική τοποθεσία). Τιμή 210.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11.000 τμ νερό, ρεύμα (υπάρχει και οικοδομική άδεια) περιοχή Περίσταση - Παναγία. Τιμή 100.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7900 τμ στο κεντρικό δρόμο για Νεοκαισάρεια Τιμή 88.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τμ γωνιακό στη ΠΕΟ με κόμβο και άδεια επαγγελματικό. Πληροφορίες αποκλειστικά στο γραφείο μας.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 16.000 τμ (300 μ. φάτσα) φάτσα στη Ν. Εθνική Οδό , τιμή 8000 Ε το στρέμμα

ΕΥΚΑΙΡΙΑ παλιά μονοκατοικία

ȉȘȜID[ ȀȚȞȘIJȩ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 115) 75 τμ 5ος όροφος 2 ΔΣΚ μπάνιο, ανακαινισμένο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Πάρκο. Τιμή 55.000 Ε 116) 130 τμ 1ος όροφος, 3 ΔΣΚ, μπάνιο, αποθήκη, ωρομέτρηση, 15ετίας πάρκιγκ-πυλωτή. Περιοχή Πάρκο. Τιμή 138.000 Ε 164) 160 τμ 4ος όροφος 4Δ,Σ,Κ,2 μπάνια, κεντρική θέρμανση, τέντες, ηλιακό 25 ετών. Περιοχή Αγία Παρασκευή Τιμή 115.000 Ε 166) 105 τμ οροφοδιαμέρισμα 2ος όροφος 3 ετών, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, αποθήκη, πάρκιγκ ανοιχτό, ωρομέτρηση. Περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 115.000 Ε 167) 50 τμ 2ος όροφος, 25 ετών, 1 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 32.000 Ε 221) 60 τμ 1 όροφος, 2 δωμ., ΣΚ μπάνιο, 8ετίας, ατομικό λέβητα. Περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 80.000 Ε 246) 110 τμ 4ος όροφος (γίνεται και επαγγελματικός χώρος) 2 Δ, Σ,Κ, μπάνιο διαμπερές, ατομικό λέβητα, περιοχή Πεζόδρομος. Τιμή 75.000 Ε 281) 70 τμ 2ος όροφος, 2 Δ,Σ,Κ,μπάνιο γωνιακό, τέντες, κλιματιστικό περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 75.000 Ε 294) 90 τμ ρετιρέ 4ος όροφος, πλήρες ανακαινισμένη 2 Δωμ., Σ.,Κ., μπάνιο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Κέντρο. Τιμή 75.000 Ε ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 837) 170 τμ μεζονέτα, καινούργιο, τελειωμένο, LUX κατασκευής με 80 τμ ημιυπόγειο σε 500 τμ οικόπεδο Περιοχή - Περίσταση 850) 2Χ105 τμ ισόγειο και 1ος όροφος 40 ετών χτισμα σε 170 τμ οικόπεδο με ΣΔ 1,2 τιμή 150.000 Ε. Περιοχή Αστικά 860) 140 τμ ισόγεια μονοκατοικία σε 900 τμ έκταση γωνιακό, 5ετίας, σαλοκουζίνα, 3 δωμ., 2WC, αποθήκη, τζάκι περιοχή - κοντά στην Κατερίνη 873) 135 τμ μεζονέτα 5ετίας, 3 Δωμ., ΣΚ 2 WC με 45 τμ ισόγεια γκαρσονιέρα σε 126 τμ οικόπεδο. Περιοχή ΙΚΑ

ZZZPHVLWLNRWKDQRVJU HPDLOLQIR#PHVLWLNRWKDQRVJU

875) 230 τμ μεζονέτα σε 400 τμ γωνιακό οικόπεδο, ΣΔ 6 Δωμ., 4 μπάνια και 120 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή 25η Μαρτίου 876) 120 τμ ισόγεια μονοκατοικία, 7ετίας σε 290 τμ ΣΔ 2 Δ, μπάνιο, 30 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 210.000 Ε 877) 3Χ175 τμ σε 1 στρέμμα έκταση περιοχή - Περίσταση 878) Μεζονέτα 200 τμ 1ος και 2ος όροφος, 8ετίας, σε 500 τμ γωνιακό οικόπεδο, 3 ΔΣΚ, 2 μπάνια, ατομικό λέβητα. Περιοχή Καταφιώτικα 879) 80 τμ ισόγεια μονοκατοικία παλιά σε 206 τμ οικόπεδο περιοχή Βατάν. Τιμή 60.000 Ε 880) 110 τμ μεζονέτα 5ετίας σε 150 τμ οικόπεδο 2 ΔΣΚ 2 μπάνια αποθήκη, πυλωτή. Περιοχή Βατάν. Τιμή 120.000 Ε 881) 120 τμ μεζονέτα και 40 τμ γκαρσονιέρα στο ισόγειο σε 300 τμ οικόπεδο 8ετίας περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 270.000 Ε 882) 100 τμ μονοκατοικία σε 715 τμ οικόπεδο Περιοχή Ευαγγελικά. ΟΙΚΟΠΕΔΑ 511) 490 τμ γωνιακό, περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 155.000 Ε 635) 174 τμ με 3 φάτσες Τιμή 34.000 Ε Περιοχή Γερμανικά 645) 686 τμ με 3 προσόψεις περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά τιμή 210.000 Ε. (δίνεται και το μισό 343 τμ) 653) 1.358 τμ με 30μ. πρόσοψη περιοχή ΚΤΕΛ. Τιμή 240 Ευρώ το τμ 662) 1.350τμ περιοχή Ανω Αγιάννης Τιμή 70.000 Ε 665) 196 τ.μ. με 15 μ. φάτσα Περιοχή Βατάν κοντά στη λαϊκή της Τετάρτης. Τιμή 60.000 ευρώ 667) 606 τμ με 3 φάτσες, περιοχή - Περίσταση. Τιμή 130.000 Ε. Δίδεται και το μισό 668) 478 τμ με 20 μ. φάτσα. Περιοχή - Σταθμός. Τιμή 90.000 Ε. 669) 490 τμ με 2 προσόψεις περιοχή ΚΤΕΛ. Τιμή 135.000 Ε (δίνεται και μισό)

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 389 τμ γωνιακό εξαιρετική θέση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 200.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 580 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 180.000 Ε

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 311) 16 στρ. κοντά στον Κ. Αγιάννη Τιμή 45.000 Ε 322) 5.150 στρεμ. γωνιακό κοντά στη Ν. Εφεσσο. Τιμή 30.000 Ε 337) 20 στρ. με νερό, ρεύμα, δέντρα. Περιοχή Σεβαστή. Τιμή 50.000 Ε 338) 15 στρ. περιοχή Παλιά Χράνη. Τιμή 20.000 Ε 339) 4 στρ. περιοχή επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 150.000 Ε 341) 5.650 στρεμ. περιοχή προς Κατερινόσκαλα. Τιμή 23.000 Ε 342) 8.100 στρ. περιοχή προς καινούργιο Νοσοκομείο. Τιμή 100.000 Ε 343) 2.900 στρ. γωνιακό επαγγελματικό σε κεντρικό κόμβο της Κατερίνης 346) 2Χ5 στρ. με νερό, ρεύμα, επαγγελματικό βρίσκεται σε παράπλευρο δρόμο της ΝΕΟ προς Αθήνα 347) 22 στρ. περιοχή Παλιόστανη. Τιμή 22.000 Ε 377) 4.700 στρ. με 41 μ. πρόσοψη, κοντά στην Περίσταση. Τιμή 85.000 Ε 418) 17 στρμ. με 110 μ πρόσοψη περιοχή Βιοζωκάτ Τιμή 180.000 484) 2,250 στρ. με άδεια για κατοικία, νερό, ρεύμα, περίφραξη Τιμή 60.000 Ε. Περιοχή Νεοκαισάρεια 488) 2 στρ. 2 κομμάτι από ΠΕΟ Τιμή 70.000 Ε 489) 9.600 στρ. κοντά στην Παραλία Τιμή 78.000 Ε 493) 5,850 στρεμ. με Πανοραμική θέα, σε ύψωμα περιοχή Νεοκαισάρεια Τιμή 30.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ȈǼȅȁǼȈȉǿȈǻǿǹȈȉǹȈǼǿȈ ȈǼȀǼȃȉȇǿȀǹȈǾȂǼǿǹȉǾȈȆȅȁǾȈ ǺǿȁȁǼȈȂǼǽȅȃǼȉǼȈȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȈǼȅȁǹȉǹ ȆǹȇǹĬǹȁǹȈȈǿǹȉǾȈȆǿǼȇǿǹȈ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο γωνιακό 495 τμ πίσω από την Αγία Αννα. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 3.800 τμ φάτσα στην Εθνική οδό μετά το τούνελ δεξιά. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6977 760579 ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 55 τμ (μεταχειρισμένο) 1ΔΣΚWC μεγάλο μπαλκόνι, ρετιρέ (δυνατότητα ατομικής θέρμανσης) περιοχή Καμένος Μύλος. Τιμή 35.000 Ε. Πληρ. τηλ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία με υπόγειο σε 1800 τμ οικόπεδο στην περιοχή της Ελιάς. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 400 τμ στην περιοχή του Καπνικού Σταθμού σε πολύ καλή τιμή. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 650 τμ στο Βατάν σε καλή τιμή. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα με υπόγειο και αρίστης κατασκευής πίσω από τη Νομαρχία. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459

Ενοικιάζεται μαγαζί 36 τμ με υπόγειο σε καλό πεζόδρομο. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα και αγροτεμάχια στην Περίσταση. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459

Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελματικός χώρος 120 τμ με τουαλέτα ΑΜΕΑ. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 330 τμ οικόπεδο κοντά στην Παλιά Πυροσβεστική με Σ.Δ. 1,2

Ενοικιάζεται δυάρι 3 ετών με ωρομέτρηση στον 1ο όροφο, κοντά στο συντριβάνι.Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 Ενοικιάζεται 95 τμ 3, όροφος, ωρομέτρηση στα Καταφιώτικα. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ καταστήματα και γραφεία. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 460 τμ οικόπεδο με 90 τμ παλιό σπίτι επί της 19ης Μαϊου ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες κεντρικές και επιπλωμένες. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κεντρικό διαμέρισμα 140 τμ κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα πρώτου ορόφου τριετίας 2 ΔΣΚ μεγάλα μπαλκόνια θέση τζάκι, κλειστό γκαράζ 30 τμ μετά τα ΚΤΕΛ στην 19ης

Μαϊου. Πληρ. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σε 4,5 στρ. μπροστά στην θάλασσα στην αμμώδη Παραλία Κορινού Πιερίας συγκρότημα 6 ανεξάρτητων διόρωφων κατοικιών. Κάθε κατοικία είναι 85 τμ σε κήπο 500 μέτρων. Παραδίδονται στα τούβλα ή τελειωμένες. Πληρ. τηλ. 23510 47497, 6976 760579, 6944 865855 ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργιο διαμέρισμα 100 τμ 2 ευρύχωρα ΔΣΚ, κλειστή θέση πάρκιγκ, ξεχωριστή αποθήκη, ατομική θέρμανση με δικό του καυστήρα. Τιμή μόνο 105.000 Ε. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 218 τμ συντελεστή δόμησης 1,2. Τιμή 106,000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα (κατάλληλη και για επαγγελματική χρήση) περιοχή κέντρου. Τιμή 30.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 90 τμ σαλοτραπεζ., κουζίνα, τουαλέτα (αποφέρει ενοίκιο 250 Ε). Περιοχή Κέντρο. Τιμή 60.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στον κεντρικό δρόμο στην Περίσταση από 250 τμ υπόγειο, ισόγειο, ημιόροφος και 1ος. Πληρ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497, 6976 760579

ȈǿǻǾȇȅȆȅȊȁȅȈ ǹȖȉȡȚȐįȠȢțĮȚȂǹȜİȟȐȞįȡȠȣ ȀȅȃȉǹȈȉȅȃȆȁǹȉǹȃȅȆǿȈȍǹȆȅȉȅȠǻǾȂȅȉǿȀȅ

ȉǾȁ7(/()$;

ΠΩΛOYNTAI OIKOΠEΔA Οικόπεδο γωνιακό 380 τμ κοντά στα Δικαστήρια, Καπνικό Σταθμό Οικόπεδο γωνιακό 370 τμ περιοχή ΚΤΕΛ Οικόπεδο γωνιακό 270 τμ περιοχή Παναγίας Σουμελά Οικόπεδο 750 τμ με θέα (βλέπει θάλασσα) στο Λιτόχωρο Οικόπεδο στην Περίσταση 300 τμ Διόροφο γιαπί σε 220 τμ οικόπεδο στο Σταθμό Οικόπεδο στην Παραλία 311 τμ Οικόπεδο στο Σταθμό 480 τμ Δύο οικόπεδα των 500 τμ στη Νεοκαισάρεια Πιερίας Οικόπεδο 400 τμ κεντρικό στο Λιτόχωρο Οικόπεδο 170 τμ Αγία Τριάδα 1 στρεμ. οικόπεδο γωνιακό στο κέντρο της Κονταριώτισσας Οικόπεδο 400 τμ στο Σβορώνο Οικόπεδο 430 & 250 τμ Μαρτίου Οικόπεδο 400 τμ στο Καπνικό Σταθμό Δύο οικόπεδα επέκταση Ευαγγελικών 400 και 450 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ: οικόπεδο 1 στρέμμα στον Αγ. Σπυρίδωνα Oικόπεδο 250τμ στην Oλυμπιακή Aκτή OIKOΠEΔA ΣTH ΛEΠTOKAPYA και Σκοτίνα, όσα μέτρα θέλετε. Bλεπουν θάλασσα και βουνά. ΠΩΛOYNTAI KATΑΣΤ/TA Μαγαζί 90 τμ με πατάρι

Θ. ΓΡΟΥΣΠΑΣ - Ι.ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ȆȍȁȅȊȃȉǹǿ ȃǼȅǻȂǾȉǹ ǺǹȈǿȁǼǿȅȊǺ īȀǹȇȈȅȃǿǼȇǹIJȝȝİȝİȖȐȜĮ ȝʌĮȜțȩȞȚĮĮȣIJȩȞȠȝȘșȑȡȝĮȞıȘ İȖțĮIJȐıIJĮıȘijȣıȚțȠȪĮİȡȓȠȣ șİȡȝȠȘȤȠȝȠȞȦIJȚțȐİȟȦIJțȠȣijȫȝĮIJĮ țĮȚșȑıȘ3DUNLQJ ȁǹȋǹȃǹ ǹȊȄǼȃȉǿȅȊ ǻǿǹȂǼȇǿȈȂǹȐȡȚIJȝ ȖȦȞȚĮțȩȝİȝİȖȐȜĮȝʌĮȜțȩȞȚĮĮȣIJȩȞȠȝȘ șȑȡȝĮȞıȘİȖțĮIJȐıIJĮıȘijȣıȚțȠȪĮİȡȓȠȣ șİȡȝȠȘȤȠȝȠȞȦIJȚțȐİȟȦIJțȠȣijȫȝĮIJĮțĮȚ țȜİȚıIJȒșȑıȘ3DUNLQJ ȊȆȅȀǹȉǹȈȀǼȊǾ ȆȁǹȀǹȁǿȉȅȋȍȇȅȊ ȈȣȖțȡȩIJȘȝĮʌȠȜȣIJİȜȫȞ įȚȩȡȠijȦȞȝİȗȠȞİIJȫȞȝİIJȝȒȝĮ ȣʌȠȖİȓȠȣĮIJȠȝȚțȩțȒʌȠțĮȚʌȚıȓȞĮ ǽǾȉȅȊȃȉǹǿȅǿȀȅȆǼǻǹīǿǹ ǹīȅȇǹǾǹȃȉǿȆǹȇȅȋǾ ȉȘȜ 

Μαγαζί στον παλιό Διεθνή 286 τμ και υπόγειο 286 τμ Μαγαζιά διάφορα στην πόλη Μαγαζί 50 τμ σε κεντρικό σημείο ΠΩΛOYNTAI ΔIAM/TA Μεζονέτες 130 και 140 τμ στην επέκταση Ευαγγελικών υπό κατασκευή Γκαρσονιέρα δεκαπενταετίας 70 τμ Κεντρικό διαμέρισμα ρετιρέ με 3Δ δεκαετίας Διαμέρισμα πενταετίας, 3 υπνοδωμάτια, ρετιρέ στα Ευαγγελικά Μονοκατοικία στο Μακρύγιαλο καινούργιο σε 500 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα δεκαετίας 115 τμ περιοχή Αγίας Τριάδος Μονοκατοικία στο Σταθμό σε 430 τμ οικόπεδο Τριόροφη οικοδομή ημιτελή στο Λιτόχωρο ενορία Αγίου Δημητρίου Μεταχειρισμένα διαμερίσματα σε διάφορα μέρη της πόλης Διόροφη κατοικία σε οικόπεδο 350 τμ στην Καλλιθέα Γκαρσονιέρα στην Παραλία 32.000 Ε Μονοκατοικία 80 τμ σε οικόπεδο 1.200 τμ στη Βρύα με ωραία θέα Διαμέρισμα καινούργιο ρετιρέ κοντά στο Νοσοκομείο 55 τμ Διόροφη καινούργια μονοκατοικία σε 270 τμ οικόπεδο περιοχη Αγίας Τριάδος

Μονοκατοικία στο γιαπί Διαμέρισμα 95 τμ ανακαινισμένο 4ος όροφος κεντρικό Διαμερίσματα καινούργια των 100 τμ με ατομική θέρμανση με πάρκιγκ 1ος, 2ος, 3ος όροφος Ευαγγελικά Μεζονέτα λουξ κατασκυεής σε 150 τμ οικόπεδο Μονοκατοικία δυόροφη σε 500 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα υπό κατασκευή στα Ευαγγελικά ΞENOΔOXEIA στην Oλυμπιακή Aκτή-Παραλία MONOKATOIKIEΣ σ’ όλα τα σημεία της πόλης. Διαμερίσματα σε δυόροφες οικοδομές 60τμ, 70τμ σε ωραία τοποθεσία βλέπουν Ολυμπο και θάλασσα στο Λιτόχωρο Kαινούργια και μεταχειρισμένα διαμερίσματα των 50τμ στην Oλυμπιακή Aκτή. Διαμερίσματα υπό κατασκευήν στην Κατερίνη ΠΩΛOYNTAI ΧΩΡΑΦΙΑ Χωράφι 8 στρεμ. στον Αγιο Αθανάσιο Χωράφι μελλοντικό 4 στρεμ. επέκταση Ευαγγελικών. Χωράφι μελλοντικό 4 στρεμ. επέκταση Ευαγγελικών Χωράφι 4 στρμ. στον δρόμο για Παραλία 23 στρεμ. χωράφι στο Δίον Πιερίας Χωράφι στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο 1300 τμ με άδεια οικοδομής

Χωράφι 6 στρεμ. στο Σβορώνο Χωράφι 4 στρεμ. προς Παλιό Κεραμίδι Χωράφι 5 στρεμ. στην Καλλιθέα 6 στρέμματα χωράφι, στην Κατερίνη, μόνο 25.000 Ευρώ Χωράφι 14 στρεμ. στο Λιτόχωρο σε ωραία τοποθεσία Χωράφι 6 στρεμ. δίπλα στην Παναγία Περίστασης Χωράφι 7 στρεμμάτων νερό ρεύμα στην Παραλία Χωράφι 4.500 τμ με μεγάλη φάτσα, γωνιακό στον Επαρχιακό δρόμο Καρίτσας - Δίου Χωράφι 10 στρεμ. προς Ολυμπιακη Ακτή. Χωράφι 15 στρμ. στον παλιό διεθνή πάνω στο σταυροδρόμι προς Αλυκές. Xωράφια: μελλοντικά μέσα στην Oλυμπιακή Aκτή. Ενοικιαζόμενα δωμάτια 10ετίας στην Ολυμπιακή Ακτή σε καλό σημείο ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ξενοδοχεία των 18 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 12 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 13 δωματίων στην Ολυμπιακή Ακτή ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: καινούργια διαμερίσματα με ατομική θέρμανση και κλειστά γκαράζ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ - ΟΛΗ ΜΕΡΑ ... ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

σε οικόπεδο 762 τμ περιοχή Περίσταση. Τιμή 85.000 Ε

670) 600 τμ με Πανοραμική θέα την Κατερίνη, πάνω σε 2 δρόμους περιοχή Π. Κεραμίδι Τιμή 45.000 Ε 673) 293 τμ γωνιακό βλέπει μπροστά σε κεντρική πλατεία στα Ευαγγελικά. Τιμή 140.000 Ε 674) 730 τμ με ΣΔ 1,2 με 3 φάτσες περιοχή Ευαγγελικά 677) 290 τμ με 21 μ. φάτσα περιοχή Περίσταση. Τιμή 60.000 Ε 678) 500 τμ περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 160.000 Ε 681) 1077 τμ περιοχή - Κ. Αγιάννης. Τιμή 50.000 Ε 683) 252 τμ με 33 μ. φάτσα περιοχή Σβορώνος. Τιμή 50.000 Ε 684) 391 τμ με 14 μ. φάτσα περιοχή 25η Μαρτίου Τιμή 135.000 Ε 686) 552 τμ γωνίες περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 155.000 Ε 687) 300 τμ γωνιακό, περιοχή Καλλλιθέα Τιμή 65.000 Ε 690) 320 τμ με 3 φάτσες. Περιοχή - Επεκ. Ευαγγελικά. Τιμή 65.000Ε 691) 600 τμ με Σ.Δ. 0,20 γωνιακό με πανοραμική θέα την θάλασσα. Περιοχή Τοπόλιανη. Τιμή 60.000 Ε 694) 400 τμ γωνιακό, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 110.000 Ε 695) 711 τμ γωνιακό περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 185.000 Ε 697) 310 τμ γωνιακό, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Γήπεδο Πιερικού. Τιμή 110.000 Ε 698) 388 τμ πάνω σε 2 δρόμους διαμπερές περιοχή Σταθμός. Τιμή 80.000 Ε ȈȉǼĭǹȃȅȈȋǹȈǹȆǾȈ ȀĮııȐȞįȡȠȣȀĮIJİȡȓȞȘ

Κτηματομεσιτικά Γραφεία

23510.75.207 23510.27566, 23510.45002 6944.727360 6944.504786

ǼĬȃǹȃȉǿȈȉǹȈǼȍȈ ȘȝȚȩȡȠijȠȢ ZZZPHWDQDVWLVFRPJUHPDLOLQIR#PHWDQDVWLVFRPJU

¨¤¨¬Ÿ®š©§­™©¡§­

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε. Ν. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ. Αλεξάνδρου & Τσιμισκή 2 γωνία τηλ. 23510 27723, 2351028821, 2351038424, 6976/424203, 6977/241187 MONAΔIKEΣ EYKAIPIEΣ KAINOYPΓIA ΔIAMEPIΣMATA (με παρκιγκ + ατομ. θερμανση) 60τμ 80τμ 87τμ 109 τμ 122 τμ 106 τμ 120 τμ 160 τμ 97 τμ 90 τμ 104 τμ 93 τμ 70 τμ 75 τμ

54.500 Ε 72.800 Ε 79.000 Ε 99.000 Ε 96.700 Ε 88.000 Ε 91.000 Ε 117.000 Ε 75.000 Ε 67.500 Ε 91.000 Ε 83.600 Ε 42.000 54.000

ΔIAMEPIΣMATA (ελαφρως μεταχειρισμένα) 100 τμ 70.000 103 τμ 73.500 107 τμ 73.500 107 τμ 70.000 105 τμ 53.000 135 τμ 88.000 142 τμ 126.000 ΔIOPOΦH KATOIKIA 180 τ.μ. + μαγαζί επί οικοπ. 180 τ.μ. 85.000

ZHTOYNTAI METAXEIPIΣMENA ΔIAMEPIΣMATA KAI OIKOΠEΔA ΠAPAΛIAKA ΔIAMEPIΣMATA ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤ/ΝΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

EΞOXIKEΣ KATOIKIEΣ Σε όλο το Nομό Λεπτοκαρυά, Πλάκα Λιτοχώρου, Eλατοχώρι, Λιτόχωρο, (επιπλωμένα και μη), λούξ κατασκευής. 85τμ σε οικ. 110τμ 60.000 Ε 120τμ σε οικ. 1350 τμ καινούργια πολυτελείας 160.000 Ε KAΛΛIΘEA 120 τμ επι 220 τμ οικ. 55.000 (τουβλο) ΠEPIΣTAΣH 200 τμ επι 250 τμ οικ. 64.500.000

MEZONETEΣ

140τμ +ημιυπ. 70τμ επί 190τμ οικ.+ 35τμ υπόλοιπο δόμησης αυτόνομες 82.000 Ε (τούβλο) 140τμ +υπογ. 60τμ αποπερατωμένο 135.000 Ε 135 τμ + πυλ. σε 160τμ οικ. 79.000 Ε (σοβά+σκεπή) 77,50 τμ 200.000 Ε 65 τμ 175.000 Ε 50 τμ 53.000 Ε 96 τμ + υπόγ. 145.000 Ε 35τμ 30.000 Ε

KATAΣTHMATA

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

60 τμ 58 τμ 55 τμ 295 τμ 416 τμ

ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙ/ΛΑ Π. ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΑΙ. ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ

44.000 Ε 64.500 Ε 44.000 Ε 60.000 Ε 70.000

ΓPAΦEIA 180 τμ 26.000 Ε 150 τμ 26.000 Ε 400 τμ 58.000 Ε 400 τμ 70.000 Ε ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ σε προνομιούχες περιοχές σε Επαρχιακές οδούς στην Π.Ε.Ο.

ΟΙΚΟΠΕΔΟΧΩΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ENOIKIAΣEIΣ AKINHTΩN EYKOΛIEΣ EΞOΦΛHΣHΣ-ΔANEIA ΔHΛΩΣTE TA ΠPOΣ ΠΩΛHΣHAKINHTA ΣAΣ και ΠOIKIΛIA! και ΠOIOTHTA ! ... και EΞYΠHPETHΣH! MAΣ ΣYNOΔEYEI ΠEIPA 25 ETΩN ! !!

ƵƱƫƴƮƧƵƳƩƵƱƫƴ ǹȖȠȡȐȗȠȞIJĮȚțĮȚĮȞIJĮȜȜȐııȠȞIJĮȚ IJĮʌĮȜȚȐıĮȢȤȡȣıĮijȚțȐ

ȌȦȝȐȢȋȡȒıIJȠȢ ǽĮȜȩȖȖȠȣȉȘȜ

¬ºÄ¸ÏȼÄÈάÈÖÄÀ ºÊÐÅÀÐ ¯×ͺ˝ÀÅ·ÍÊÂÈË ÉÈÄÅÀÐ ȆȦȜȠȪȞIJĮȚıIJȘȞİʌȑțIJĮıȘǼȣĮȖȖİȜȚțȫȞ

›©™®¡§¬£¬±¥ ¤¥Ÿ¤§«­¥±¥ «¬®™¥¡™«¬§£¡«¤§¡¥™±¥

¬§¤¨™¢§›£§­¥¡¢¤™¥±£Ÿ ¬§­£§­¤¡œŸ«™¢Ÿ ¢™©™›¡™¥¥Ÿ¥¬¡¥§­ œÅË¿šÕÉÑÅÇÊ¢¹Ì½É·Å¿ ¬Ÿ£  ¢¡¥Ÿ¬§

ǻȚĮȝȑȡȚıȝĮIJȝȝİ ĮʌȠșȒțȘșȑıȘıIJȐșȝİȣıȘȢ șİȡȝȚįȠȝȑIJȡȘıȘıIJȘșȑȡȝĮȞıȘ țĮȚȝİȘȜȚĮțȩıȣȜȜȑțIJȘțĮȚ İȞĮȜȜȐțIJȘȖȚĮIJȠȗİıIJȩȞİȡȩ ȅȡȠijȠįȚĮȝȑȡȚıȝĮIJȝıIJȠȞ Į¶ȩȡȠijȠțĮȚȝİȗȠȞȑIJĮIJȝ ıIJȠȞȕ¶țĮȚȖ¶ȩȡȠijȠıİįȪȠ ĮȞİȟȐȡIJȘIJİȢįȚʌȜȠțĮIJȠȚțȓİȢ ȆȜȘȡIJȘȜ 
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š

//////////////////////////////////////////////////////// ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ////////////////////////////////////////////////////////

ƬƵƩƮƣƵƱƮƧƴƫƵƩƴ īȀȅȁȉȈǿȅȈĬǼȅǻǹȈȉǼȇǿȅȈ ȉǾȁȉǾȁĭǹȋ ȀȚȞ -Εργατ.Κέντρο 110τμ. ανακαινισμένο ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ -Κοντά στην Αγ.Αννα σε οικοπ. 262τμ. πυλωτη 118τμ & 1ος ορ.118τμ. -Ν.Ζωή σε οικόπ. 300τμ., 100τμ.,7ετίας -70τμ. σε οικόπεδο 330τμ. -Σβορώνος σε οικοπ. 237τμ., 1ος όρ. 126τμ. με πυλωτή στο σουβά MEZONETEΣ -Εθνικο Σταδιο ισογειο 56τμ. 1ος ορ. 59τμ & ημιυπογ. -Ν.Ζωη οικοπ.260τμ., 162,5τμ στα τουβλα -Επεκτ. Ευαγγελικων σε οικοπ. 170τμ.145 τμ. -Μαρτίου σε οικοπ. 150τμ., 70 & 70τμ. στα τούβλα με πυλωτή ΟΙΚΟΠΕΔΑ -Κοντά στα ΚΤΕΛ 500 & 600τμ. -Εθν. Στάδιο 262 & 264τμ. -Μαρτιου 800τμ. -Ν.Ζωη 310,442, 490 & 518τμ. -Λαϊκή της Τετάρτης 660τμ -Καπνικος 250,270,300,400,450, 514 τμ.

-Σ.Σταθμος 248,443 & 500τμ. -Καταφιωτικα 490τμ. σε Σ.Δ. 1,2 -Ν. Ζωή, 645τμ. γωνιακό -Καπνικός 516,600,800,979 & 1187τμ. -Καλλιθέα 400, 503τμ. -Περισταση 303,418,605τμ. -Κορινος-Ολυμπιαδα 400 & 450τμ. -Σκοτίνα 870 & 1118,77τμ. με άδεια -Περίσταση 212τμ. με άδεια μεζονέτας -Μυλαύλακο 389,5τμ. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ -Επ.Οδ.Κατ/νης-Ν.Εφεσσου δευτερο απο τον δρομο 5 & 10στρ. -Βαρικο Λιτοχωρου 6020τμ. -Παραλια Κατερινης 7500τμ. -Επ.Οδ.Κατ/νης-Ν.Εφεσσου 8στρ. -Αγ. Αθανάσιο 4.469 & 7.950τμ. -Περίσταση 5, 7,5 & 12στρ. -Κοντά στην Πιερίδα, 4.300τμ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ -Επι της Π.Ε.Ο Κατ/νης-Θεσ/κης 6000τμ. διπλα στο LIDL -Ολυμπιακή Ακτή σε οικοπ. 250τμ., ισόγειο κατάστημα & 2 όροφ. ενοικιαζόμενα

//////////////////////////////////// ΑΚΙΝΗΤΑ ////////////////////////////// στην Θεσ/νίκη κοντά στην στάση Φλέμιγκ 2 ΔΣΚ σε καλή κατάσταση, ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο με άδεια 2ος όροφος. Τιμή 100.000 Ε. οικοδομής 189 τμ, δεύτερος Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. δρόμος αριστερά στην Παραλία 23510 75207, 6944 727360, 6944 Κατερίνης. Τιμή 100.000 Ε.Πληρ. 504786 Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 γκαρσονιέρες καινούργιες χωρίς κοινόχρηστα, 38.000 Ε η μία και 46.000 η άλλη. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6976 ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 424203 ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατο γωνιακό ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτίσμα τριόροφο από ιδιώτη 241 τμ με άδεια διαμέρισμα 2ου ορόφου Ε135 οικοδομής 200 τμ σε πολύ 840 τμ ο κάθε όροφος σε 4,5 τμ, 3ΔΣΚ2WC ατομικό λέβητα, καλή τιμή λόγω ανάγκης, στην στρέμματα οικόπεδο, 3ο χλμ αποθήκη στο υπόγειο με πάρκιγκ επέκταση Ευαγγελικών. Πληρ. ΠΕΟ Κατερίνης - Θεσ/νίκης σε υπό κατασκευή οικοδομή. κοντά στην Αστυνομία. Πληρ. τηλ. 6936 118894 Πληρ. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 τηλ. 00491716438383 και ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 7 0049306068176 κον Κυριάκο 34974, 6977 255792 στρεμμάτων με αποθήκη 50 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία οικόπεδο νερό, ρεύμα, καλλιεργημένο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 433 τμ κρασπεδωμένο και με με ακτινίδια και δεδροφυτείες. Rottweiler αποχετεύσεις περιοχή Σταθμού. Περιοχή Τσουκινίδα (πίσω από Τιμή 60.000 Ε μόνο. Πληρ. την Πιερίδα). Πληρ. τηλ. 23510 ΠΩΛΕITAI rottweiler ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ καθαρόαιμο, 250 Ευρώ. Πληρ. 29713, 23510 75576 τηλ. 23510 75207, 6944 727360 τηλ. 6976 996416 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε677 τμ Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο στην οδό Παυσανία (κοντά στο ΔΙΑΦΟΡΑ κεντρικό Ε=520 τμ με πρόσωπο 13ο Δημοτικό Σχολείο) με νότιο 20μ. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο ΠΩΛΕΙΤΑΙ σόμπα πετρελαίου προσανατολισμό. Πληρ. τηλ. Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 σχεδόν καινούργια σε τιμή 23510 34974, 6977 255792 ευκαιρίας μαζί με τα μπουριά. 255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 120 Πληρ τηλ. 23510 27723, 6976 ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποθηκευτικός χώρος 424203 τμ σε 1700 μέτρα οικόπεδο στην 3.000 τμ φάτσα στη Νέα Εθνική Περιοχή της Ελιάς. Πληρ. Μεσιτικό Οδό τιμή μόνο 650.000 Ε. Πληρ. Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6979 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ α) διαμερίσματα ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 2άρια, 80 τμ καθαρά με 862459 2ΔΣΚWC και αποθήκη μεγάλα 75207, 6944 504786 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 400 τμ μπαλκόνια, χώρος στάθμευσης ΠΩΛΕΙΤΑΙ διπλοκατοικία στον Κάτω Αγιάννη. Πληρ. τηλ. στην πυλωτή και ατομική θέρμανση β) μεζονέτες στην Κονταριώτισσα 120 τμ στο 6976776255 τούβλο σε 380 τμ οικόπεδο σε πολύ αυτόνομες όχι μεσοτοιχία ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 95 τμ περιοχή Ευαγγελικά οδός καλή θέση. Τιμή 70.000 Ε. Πληρ. Αγησιλάου πλησίον 3ο Δημ. καινούργια κατασκευή με ατομικό Μεσιτικο ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 10ο Γυμ. Πληρ. Καλογιάννης καλοριφέρ 88.000 Ε. Πληρ. τηλ. 75207, 6944 727360 Ι. τηλ. 6944 372687, 23510 23510 27723, 6977 241187 29821 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 3 ετών, ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 200 τμ 1ου ορόφου, μεγάλη βεράντα, 2 ȅǿȀȅǻȅȂǿȀǼȈǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ στην ΠΑΡΑΛΙΑ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2ος ΔΣΚWC, θέση τζάκι, κλειστή θέση δρόμος από θάλασσα με άδεια ǿǻǿǹȂǹȃȉǿǻǾȈ στάθμευσης 30 μέτρα, επί της οικοδομής. Μεσιτικό "ΛΥΣΕΙΣ" ǹȆǿȆǼȇǿǻǾȈ 19ης Μαϊου μετά το ΚΤΕΛ. Πληρ. τηλ. 23510 77007, 6932 962638 τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ȉȘȜ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα σε ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΠΑΤΣΗΣ πεζόδρομο 75 τμ με υπόγειο και țȚȞ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο με άδεια πατάρι. Φέρει εισόδημα 1100 το οικοδομής 189 τμ δεύτερος δρόμος μήνα. Τιμή 400.000 Ε. Μεσιτικό ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αριστερά στην Παραλία Κατερίνης. Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 Τιμή 100.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό ǻȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮǻȦȝȐIJȚĮ 255792 Μετανάστης τηλ. 23510 75207, ȈĮȜȩȞȚțȠȣȗȓȞĮțĮȚȝʌȐȞȚȠ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 330 τμ με 2 6944 727360 IJȝțĮȚIJȝıIJȘȞȠįȩ φάτσες, εξαιρετική θέση Παραλία ǻĮȖțȜȒ Σε 250 τμ οικόπεδο πωλείται Κατερίνης. Τιμή 150.000 Ε. Πληρ. ȃȚțȠȝȘįİȓĮȢ τριόροφη οικοδομή στα μπετά, įȣȐȡȚIJȝ τηλ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. στην Ολυμπιακή Ακτή. Πληρ. 23510 75207, 6944 727360 Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος ȅȜĮIJĮįȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮ įȚĮșȑIJȠȣȞ Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 74 τμ șȑıİȚȢıIJȐșȝİȣıȘȢ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ȀȆǹȉȈǾȈ ǹīȁǹȊȇǹȈǻǿȆȁǹȈȉȅǼȇīȀǼȃȉȇȅ ȉȘȜ ǼȀȉǿȂǾȈǼǿȈǹȀǿȃǾȉȍȃ ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα κεντρικότατη στον 3ο όροφο με ωρομέτρηση σε άριστη κατάσταση ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα καινούργιο 100 τμ 2 ΔΣΚ με ατομικό λέβητα και κλειστό πάρκιγκ. Τιμή 105.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 272 τμ με π. οικία, ΣΔ 1 απέναντι από το Δασαρχείο. Τιμή 80.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα # 137 τμ δεκαετίας 3ΔΣΚ τζάκι, κλειστό πάρκγι στα Χοιράδικα ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 107 τμ δεκαπενταετίας, απέναντι από το πάρκο 3ος όροφος. Τιμή 85.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 5.400 τμ απέναντι από το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ.

Τιμή 65.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε=257 νότιο, επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 60.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο πίσω από τον ΟΑΕΔ 400 μετ. Τιμή 80.000 Ε ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 γραφεία στον πεζόδρομο Ε=290 τμ. όλα μαζί ή και μεμονωμένα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 4.400 μετά το κανάλι, κοντά στο σκυρόδεμα. Τιμή 40.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ 90 τμ μεταχειρισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου, με αλλαγμένα κουφώματα, πόρτα ασφαλείας 2ΔΣΚWC. Τιμή 60.000 Ε

Από την εταιρεία Ζησκάτας ΑΕ ζητείται τεχνικός για το συνεργείο της VOLKSWAGEN. Θα προτιμηθούν άτομα με γνώσεις αγγλικών, Η/ Υ και κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ Οχημάτων ή Μηχανολόγων. Πληρ. τηλ. 23510 75895

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνέταιρος

ωρομέτρηση, τέντες, τζάκι, 2 ντουλάπες 8ετίας. Πάρκιγκ, πυλωτή. Περιοχή επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 350 Ε. Μεσιτικό Γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 6977 353548 και 73013

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα σε νεόδμητη οικοδομή με 2 δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο στο κέντρο της πόλης με ατομική θέρμανση και δυνατότητα θέσης στάθμευσης. Πληρ. τηλ. 6977 323148

απ' το μεγάλο πάρκο. Πληρ. τηλ. 6945 503977 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 4 γκαρσονιέρες, 2 χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187

ENOIKIAZETAI οροφοδιαμέρισμα στον δεύτερο όροφο τριώροφης οικοδομής κοντά στην Αγία Παρασκευή, Κατερίνη, σε αυλή με δέντρα και θέση πάρκιγκ. Τρία δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, 2 WC, τζάκι, air condition, εντοιχισμένες ντουλάπες και βιβλιοθήκες. Τιμές 330 Ε. Πληρ. τηλ. 6979 985665, 23510 28346

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 60 τμ επί του πεζοδρόμου, Κύπρου 1, 1ος όροφος σε πολύ καλή τιμή. Πληρ. τηλ. 23510 29001 & 6972 410305 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα, 100 τμ, οδός Περδίκα, περιοχή ΟΤΕ, 2 Δ (σαλόνι, κουζίνα, καθιστικό). Πληρ. τηλ. 23510 31421, 6972229489 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 62 τμ, 2 δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, αποθήκη, ωρομέτρηση, ελάχιστα κοινόχρηστα. Τηλ. 6972870500

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα διαμπερές 86 τμ στον 1ο όροφο 2 ΔΣΚWC με μεγάλο μπαλκόνι, θερμοσυσσωρευτές και ασανσέρ στην περιοχή του Καμμένου Μύλου. Τιμή 250 Ε. Πληρ. τηλ. 6948 566220 και 6942 066188

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 50 τμ στην Πλατεία Ελευθερίας στον 1ο όροφο. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6976 424203

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 50 τμ στην οδό Βότση 14 κέντρο της πόλης ανακαινισμένο. Πληρ. τηλ. 23510 39951 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στην οδό Κρέσνας, 1ΔΣΚWC τιμή ενοικίου 230 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 28346, 6979 985665

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένη γκαρσονιέρα 45 τμ στον 1ο όροφο στην Θεσ/νίκη κοντά στο Υπ. Μακ. Θράκης. Πληρ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497, 6976 760579

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 51 τμ 1Δ,Σ,Κ,WC με πολύ οικονομική θέρμανση, στον 1ο όροφο, απέναντι

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 γκαρσονιέρες καινούργιες με ωρομέτρηση χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 23510

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ENOIKIAΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γωνιακά καταστήματα 40 τμ με υπόγειο και πατάρι, πάνω στον Εγγλέζικο. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση γυναικείων ετοίμων ενδυμάτων με εξασφαλισμένη πελατεία, λόγω συνταξιοδοτήσεως στον πεζόδρομο της Μ. Αλεξάνδρου. Δεκτές μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6945 086154 ΠΩΛΕΙΤΑΙ studio 25 τμ (άριστη κατάσταση-επιπλωμένο) 1Δ,Σ,μπάνιο, ημιόροφος, περιοχή Λάρισα - κέντρο. Τιμή 25.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑǹıIJȣȞȠȝȓĮ DZȝİıȘįȡȐıȘ ȉȡȠȤĮȓĮ  ǻȘȝȠIJȚțȒǹıIJȣȞȠȝȓĮ ȆȣȡȠıȕİıIJȚțȒ ȁȚȝİȞĮȡȤİȓȠ ȅȉǼȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȅȉǼǺȜȐȕİȢ ǻǼǾ  ǻǼȊǹȀ  ǻǼȊǹȀǺȜȐȕİȢ ǼʌȚȝİȜȘIJȒȡȚȠȆȚİȡȓĮȢ ǻȅȊǹǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǺǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȅǹǼǻ  ȉİȜȦȞİȓȠ  ǻĮıĮȡȤİȓȠ ȃȅȈȅȀȅȂǼǿȅ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȇĮȞIJİȕȠȪ   ǼʌİȓȖȠȞIJĮ ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ ȀǹȁȅȈȈǹȂǹȇǼǿȉǾȈ

ȇĮȞIJİȕȠȪ  ȅȡșȠʌİįȚțȒ ȂĮȚİȣIJȚțȒ ȀȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȀȊȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ǼȀǹǺ  ȌȣȤȚĮIJȡȚțȩȃȠıȠțȠȝİȓȠ ȆȑIJȡĮȢȅȜȪȝʌȠȣ ȈȊīȀȅǿȃȍȃǿǼȈ ǹıIJȚțȐȁİȦijȠȡİȓĮȀĮIJİȡȓȞȘȢ  ȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ   ǹʌȠșȒțȘȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȀȉǼȁȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȅȈǼȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȉǹȄǿ ȈȦȝĮIJİȓȠǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞȅįȘȖȫȞȉǹȄǿ  ȇĮįȚȠIJĮȟȓȀĮIJİȡȓȞȘȢ 

πάρκιγκ-κεντρικό ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα 2ου ορόφου 3ΔΣΚWC πάρκιγκ έτοιμο καινούργιο ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 715 τμ επί των οδών (Ευαγγελικά) Σωκράτους κατάλληλο και για κατάστημα με πρόσωπο 29 μ. EΠΕΚΤΑΣΗ Ευαγγελικών πωλείται γωνιακό οικόπεδο Ε 343 τμ . Τιμή 105.000 Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 4ου ορ., 105 τμ σε πεζόδρομο με ατομ. λέβητα, 70.000 Ε

Επεκταση Ευαγγελικά πωλουνται καινουργια διαμερίσματα 90+95 τμ 2Δ,Σ,Κ, τζάκι, αποθήκη, ατομικό λέβητα και κλειστό πάρκιγκ Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο κεντρικό Ε=520 τμ με πρόσωπο 20μ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 391 τμ περιοχή Σταδίου μετά των ΒαλαωρίτουȈȦȝĮIJİȓȠȇĮįȚȠIJĮȟȓ ³ȅDZȖȚȠȢȋȡȚıIJȩijȠȡȠȢ´ ȉǹȄǿȀȠȡȚȞȠȪ ǵȜȣȝʌȠȢȉǹȄǿ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ȆȚȐIJıĮȄȘȡȠȝİȡȓIJȠȣ ȆȚȐIJıĮȈȣȞIJȡȚȕȐȞȚ ȅǻǿȀǾǺȅǾĬǼǿǹ ([SUHVV6HUYLFH +HOODV6HUYLFH 3LHULD6HUYLFH ȀȉǼȅ  .7(2$8729,6,21 ǿǻǿȍȉǿȀȅȀȉǼȅ Ǽȁȉǹ ȀĮIJİȡȓȞȘ  ȀȓIJȡȠȢ  ȀȠȜȚȞįȡȩȢ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ǹȚȖȓȞȚȠ  ȀȠȡȚȞȩȢ  ȁİʌIJȠțĮȡȣȐ ȂİșȫȞȘ  ȆȜĮIJĮȝȫȞĮȢ ȃȅȂǹȇȋǿǹȆǿǼȇǿǹȈ ǻǾȂȅǿȃȆǿǼȇǿǹȈ ǻȒȝȠȢȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȒȝȠȢǹȚȖȚȞȓȠȣ ǻȒȝȠȢǹȞĮIJȠȜȚțȠȪȅȜȪȝʌȠȣ  ǻȒȝȠȢǻȓȠȣ ǻȒȝȠȢǼȜĮijȓȞĮȢ ǻȒȝȠȢȀȠȜȚȞįȡȠȪȢ ǻȒȝȠȢȀȠȡȚȞȠȪ ǻȒȝȠȢȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ǻȒȝȠȢȂİșȫȞȘȢ ǻȒȝȠȢȆĮȡĮȜȓĮȢ ǻȒȝȠȢȆȑIJȡĮȢ ǻȒȝȠȢȆȚİȡȓȦȞ ǻȒȝȠȢȆȪįȞĮȢ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

A) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ 8, ΤΗΛ. 46430 Β) ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 34, ΤΗΛ. 38936

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα ρετιρέ δεκαετίας (περιοχή "Ευκαρπίδη") Ε=111 και Ε=90, 2Δ,Σ,Κ, σε άριστη κατάσταση

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 140 τμ, 3Δ,Σ,Κ,2 WC, τζάκι, αποθήκη στο υπόγειο και πάρκιγκ στην επέκταση Ευαγγελικών

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 260 τμ με άδεια πυλωτής και 2 ορόφων από 115 τμ ο όροφος πίσω από τα ΚΤΕΛ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 τμ σε πάροδο της 7ης Μεραρχίας. Τιμή 85.000 Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο απέναντι από το κολυμβητήριο γωνιακό 250 τμ 60.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολοκαίνουργιο διαμερισμα ετοιμοπαράδοτο 105τμ 2Δ, σαλόνι, κουζίνα, WC και πάρκινγκ, κεντρικό. Τιμή 95.000 Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα καινούργιο πριν τη Νομαρχία 3 Δ,Σ,Κ, WC με κλειστό πάρκιγκ Επέκταση Ευαγγελικών κοντα στο 3ο Λύκειο πωλείται οικόπεδο 500 τμ και 250 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα 140 τμ πενταετίας και με γκαρσονιέρα 40 τμ στο ισόγειο έναντι Δασαρχείου σε άριστη κατάσταση . Πωλείται κτήμα επαγγελματικό 8 στρεμ., τέρμα Μαρτίου (απέναντι από την SCODA)

ȂȓĮİʌȓıțİȥȘıIJȠīȡĮijİȓȠȝĮȢșĮıĮȢȕȠȘșȒıİȚȞĮįİȓIJİʌȜȒșȠȢĮțȚȞȒIJȦȞ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία 120 τμ σε 500 τμ οικόπεδο (σε καλή κατάσταση, ανακαινισμένη) 3Δ,Σ,Κ, WC ατομικό καλοριφέρ περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Ενοίκιο 300 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα μικρά για φοιτητές στην Θεσ/νίκη. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6979 862459

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 24 τμ επί της οδού Ζαλόγγου 7 (κοντά στο συντριβάνι). Πληρ. τηλ. 23510 21923

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατο γωνιακό διαμέρσμα 2ου ορόφου Ε135 τμ, 3ΔΣΚ2WC, ατομικό λέβητα, αποθήκη στο υπόγειο, με πάρκιγκ σε υπό κατασκευή οικοδομή

ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητο διαμέρσμα 4ου όροφου 3Δ,2WC,κουζίνα, σαλόνι, ατομική θέρμανση,

οδήγησης. Πληρ. τηλ. 6994 476023

27723, 6977 241187

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 302 τμ τέρμα Καταφυγιώτικα. Τιμή 55.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό οικόπεδο επαγγελματικό Ε=450 τμ σε παράπλευρο της Ν.Ε. κοντά στον (Αγοραστό) Τιμή 145.000 Ε

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εξωτερικοί πωλητές-τριες με πείρα στις πωλήσεις και δίπλωμα

από εξαγωγική βιοτεχνία παραγωγής απορρυπαντικών και χημικών προϊόντων με

25ετή δραστηριότητα και σταθερή πελατεία. Πληρ. τηλ. 6977 459400 και email: aias12@hotmail.com

////////////////////////////////////// ENOIKIAΣEIΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ////////////////////////////////////

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 6 στρεμ. 2ο από το Επαρχιακό Π. Κεραμιδίου με μεγάλα ελαιόδενδρα. Τιμή 50.000 Ε

ΒΑΤΑΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα γωνιακό 5ετίας 3Δ,Σ,Κ, WC ατομική θέρμανση Ε=116 τμ Τιμή 105.000 Ε

ζητά να προσλάβει 3 νέους ηλικίας 2535 ετών για το τμήμα ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών εργασιών. Θα προτιμηθούν απόφοιτοι Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών. Προσφέρονται εκπαίδευση - bonus - ταξίδια. Βιογραφικά στο fax 23510 78030 ή στη διεύθυνση Γ. Ολυμπίου 2 - Κατερίνη υπ' όψιν κου Βασιλειάδη.

ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȒǼʌȚȤİȓȡȘıȘȗȘIJİȓǾȜİțIJȡȠȜȩȖȠ± ǾȜİțIJȡȠȞȚțȩĮʌȩijȠȚIJȠȉǼǿȝİİȝʌİȚȡȓĮıİʌȓȞĮțİȢ ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȫȞİȖțĮIJĮıIJȐıİȦȞțĮȚĮȣIJȠȝĮIJȚıȝȫȞ 3/&,QYHUWHUVıȣȞIJȒȡȘıȘǾȂİȟȠʌȜȚıȝȠȪ ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞİȢıIJȡĮIJȚȦIJȚțȑȢȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ țĮȜȒȖȞȫıȘIJȘȢĮȖȖȜȚțȒȢȖȜȫııĮȢ ǾȊțĮȚįȣȞĮIJȩIJȘIJĮİȡȖĮıȓĮȢıİȕȐȡįȚİȢ īȚĮȕȚȠȖȡĮijȚțȐĮʌİȣșȪȞİıIJİıIJĮ IJȘȜ)$;

ȆǼȇǻǿȀǹȀǹȉǼȇǿȃǾ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ & ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -Επέκταση Ευαγγελικων 3ος ορ. 93τμ. με ατ/κη θερ/νση & παρκιν -Περιοχή Αγ.Παρασκευης 1ος 63τμ. & 75τμ., 2ος όρ. 126τμ. & 3ος όρ. 63τμ. -Σ.Σταθμος διοροφη οικοδομη 80,85τμ. καθε οροφος -Σ.Σταθμός 68,92 & 120τμ., ατ/κη θέρ/ νση,ηλιακό,ενεργειακό τζάκι (θέση στάθμευσης) -7ο Γυμνάσιο, 1ος, 2ος, 3ος όρ., 75τμ. & 95τμ. -Ν. Ζωή, 3ος όρ., 3Δωματίων ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤ/ΝΑ -Κέντρο, στούντιο, 1ος όρ., 3ετίας -Παλαια Δικαστηρια 2ος ορ.118,44τμ. με θερμιδομετρηση -Αστικα 4ος ορ. 129τμ.& πυλωτη 78τμ. -Καταφιώτικα 3ος όρ. 70τμ. 2Δ,πάρκιν, 7ετίας -Αστικά 2ος ορ. 85τμ., 3Δ με τζάκι & ωρομέτρηση -Γκαρσονιερα ρετιρέ 50τμ. -Ξάνθου 4ος όρ. 68,35τμ. -Κέντρο, 3ος ορ. 160τμ. στα τούβλα -Αγ. Τριάδα 1ος όρ., 110τμ.

¨¤¨¬Ÿ®š©§­™©¡§­

Πωλείται: Ε μεζονέτα 131 τμ 3Δ,Σ,Κ 3(WC-λουτρά) πυλωτή 66 τμ με 25 τμ κλειστή είσοδο + αποθήκη, στέγη + αποθήκη+περιτοίχηση (μπετόν). Βλέπει σε ΚΧ-πάρκο, στο σοβά. Τιμή 125.000 Ε. Περιοχή Ν. Ζωής Ευαγγελικά Περιοχή ΚΤΕΛ. Πωλούνται: μεζονέτες 160 τμ 3Δ,Σ,Κ 3 (WC-λουτρά) πυλωτή 85 τμ με στέγη+περίφραξη στο σοβά Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο γωνιακό 1000 τμ ή πωλείται και το μισό

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 αγροτεμάχια, 4 στρ. στα Ευαγγελικά, 4,5 στρ. στα Λύκεια - Πολυκλαδικό και 23.800 στρ. στον Σβορώνο Πιερίας για όλες τις καλλιέργειες. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6976 424203, 6977 241187

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 50 τμ γκαρσονιέρα 2 όροφος 1 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, ωρομέτρηση. Περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 260 Ε. Μεσιτικό Γραφείο Θάνος τηλ. 6977 353548, 23510 73013

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα στην Καμάρα 80 και 40 τμ. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 120 τμ διαμέρισμα, 2ο όροφος 3 ΔΣΚ2 μπάνια, τζάκι, ατομικό λέβητα, 10ετίας τιμή 400 Ευρώ. Μεσιτικό Γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 23510 73013, 6977 353548

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα στον κεντρικό δρόμο στην Περίσταση από 250 τμ υπόγειο, ισόγειο, ημιόροφος και 1ος. Πληρ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497, 6976 760579

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ αγροτεμάχια 22.800 στρ. στον Σβορώνο, 4 στρμ. στα Ευαγγελικά και 4.500 στρμ. στο Πολυκλαδικό για όλες τις καλλιέργειες. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187, 6976 424203

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 85 τμ κοντά στην ΕΚΑΒΗ, 245 Ε μαζί με τα κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα περιοχή Γυμναστηρίου 3Δ,Σ,Κ, χωρίς κοινόχρηστα ενοίκιο 350 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 57 τμ σε πεζόδρομο 1ος όροφος. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579

ȀȍȃȃȅȈǿ īȇǾīȅȇǿǹǻǾȈ

ENOIKIAZETAI 100 τμ διαμέρισμα 2 όροφος, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο,

ǹȇȋǿȉǼȀȉȍȃȂǾȋǹȃǿȀȅȈ ȉǹȀȉȅȆȅǿǾȈǾ ǾȂǿȊȆǹǿĬȇǿȍȃȆǿȁȅȉǼȈ ȀȁȆ ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀǹ ǼȃǼȇīǼǿǹȀǾȈǹȆȅǻȅȈǾȈ ȂǼȁǼȉǼȈȅǿȀȅǻȀȍȃ ǹǻǼǿȍȃȀǹȉǹȈȀǼȊǼȈ

Αναλαμβάνω γεωλογικές περιβαλλοντικές μελέτες αδειοδότησης γεωτρήσεων, ανανεώσεις αδειών χρήσης νερού και γεωτεχνικές μελέτες για θεμελιώσεις κτιρίων. Πληρ. τηλ. 6944 932717 και 6944 941321 e-mail:estia6@otenet.gr

īȅȁȊȂȆǿȅȊȀǹȉǼȇǿȃǾ ȉǾȁ 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα με ωρομέτρηση πλήρως επιπλωμένη. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667 6979 862459 ENOIKIAZETAI διαμέρισμα 3ΔΣΚ WC (καινούργιο) ωρομέτρηση, θέση πάρκιγκ με εντοιχισμένα όλα τα ηλεκτρικά περιοχή Καταφυγιώτικα. Τιμή ενοικίου 400 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 85 τμ στο κέντρο στον 1ο όροφο. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τμ σε άριστη κατάσταση 2 Δ,Σ,Κ,WC και μπάνιο, ατομική θέρμανση στον πεζόδρομο. Τιμή ενοικίου 320 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 23510 75207, 6944 727360 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα κεντρικότατο δίπλα στις τράπεζες 160 τμ, κατάλληλο για διάφορες επιχειρήσεις. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ 90 τμ ΚΟΥΤΑΒΑΚΙΑ (καινούργιο) 2 Δ, Σ,Κ,

Χαρίζονται: κουταβάκια μεσαίου μεγέθους. Πληρ. τηλ. 23513 02093, 6908 201129

ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑ έντιμη και αξιοπρεπής ΖΗΤΕΙ εργασία. Πληρ. τηλ. 6975 654057 Κυρία Ελληνίδα με προϋπηρεσία ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων ή παιδιών. Πληρ. τηλ. 23510 73958, 6989 394201

Μεσιτικό γραφείο

www.katerinirealestate.gr

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κρέσνας 5 και Ζαλόγγου γωνία Κατερίνη ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 135) Μεζονέτες στο σοβά ή τελειωμένες πίσω από τα ΚΤΕΛ 137) Τριωροφη οικοδομη στο τουβλο στην επεκταση Ευαγγελικων. 125 τμ 1ος οροφος 140) Σε 500 τμ οικόπεδο ανεξάρτητο διόροφη μονοκατοικία 85 τμ μπροστά στο κύμα στην Παραλία Κορινού ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ 260) Σε διώροφη οικοδομή μέσα από τον Εγγλέζικο διαμέρισμα 2ος όροφος 150 τμ στον σοβά 261) 52 τμ 2ος όροφος, air condition, τέντες στην Ολυμπιακή Ακτή 263) Κεντρικο διαμερισμα 58 τμ στον 4ο οροφο καταλληλο και για επαγγελματικη στεγη. 264) Περιοχή ΙΚΑ – Βατάν σε 3ώροφη οικοδομή οροφοδιαμέρισμα 1ος όροφος, 132 τμ, 3ΔΣΚ, ηλιακό, ατομικός λέβητας, συναγερμός κτλ 265) οροφοδιαμερίσματα 20ετίας 100 τμ στα Αστικά σε καλή κατάσταση 1ος, 3ος και 4ος όροφος 267) 104 τμ, 5ος όρ., 3 Δ, ατομ. λέβητας στα Αστικά 268) 110 τμ διαμέρισμα σε πεζόδρομο στον 5ο όροφο με αυτόνομη θέρμανση 269) 80 τμ 2ος όροφος χωρίς ασανσέρ σε πεζόδρομο κατάλληλο για επαγγελματική στέγη ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 251) Σε 500 τμ οικόπεδο μονοκατοικία με σκεπή στη Νεοκαισάρεια 351) Μονοκατοικία 50 τμ στα τούβλα στο Παλιό Ελατοχώρι κεντρικό οικόπεδο 352) Μονοκατοικια 100 τμ σε 290 τμ οικοπεδο στην επεκταση Ευαγγελικων 353) Μονοκατοικια 86 τμ σε 1250 τμ οικοπεδο στο Κιτρος 354) Μονοκατοικια 120 τμ σε 1060 τμ οικοπεδο στον οικισμο Πανοραμα Γανοχωρας με ωραια θεα 620) Σε 400 μέτρα οικόπεδο διώροφη οικοδομή, μαγαζί 135 τμ οροφοδιαμέρισμα, στον σοβά στην Κάτω Μηλιά ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 443) Κατάστημα 65 τ.μ. με 75 τ.μ. 2ο όροφο επί της Εθν. Αντίστασης. 445) 40 τ.μ. +40 τ.μ. πατάρι οδός Κρέσνας 446) 100 τ.μ. +120 τ.μ. υπόγειο καινούργιο κοντά στο δημαρχείο. 450) 80 τμ με πατάρι στην Ολυμπιακή Ακτή 451) 32 τμ κατάστημα και 72 τμ διαμέρισμα πωλούνται μαζί στην οδό Ζαλόγγου 452) Πωλείται 140 τμ 2ος όροφος διαμπερές επαγγελματική στέγη, βλέπει πλατεία 453) 22 τμ κλειστο παρκιγκ κοντα στο συντριβανι 454) Σε 403 τμ μέτρα κεντρικό οικόπεδο στην Βροντού με ισόγειο μαγαζί 120 μέτρα, 1ος όροφος 120 τμ διαμέρισμα

Τηλ./FAX. 23510-47497, κιν: 6976 760579

455) Πωλούνται καταστήματα 145 τμ 85 και 37 τμ χωριστά ή όλα μαζί πάνω στον δρόμο για Παλιό Κεραμίδι 456) Πωλούνται άδειες για 200 τμ καταστήματα με κόμβο στον δρόμο για Ν. Εφεσο 457) Κεντρικά καταστήματα σε καλό πεζόδρομο 458) 6 γραφεία σε πεζόδρομο πωλούνται όλα μαζί και χωριστά ΟΙΚΟΠΕΔΑ 462) 231 τμ νότιο επέκταση Ευαγγελικών 7,5Χ30 μέτρα 535) 451 τ.μ. οικόπεδο στην Καλλιθέα μέσα στο χωριό. 551) 1200 τμ. στον Κούκο με θέα 571) 300 τμ. οικόπεδο στο Ελατοχώρι στο Παλιό χωριό 579) 500 τ.μ. οικόπεδο στην Ολ.Ακτή 585) 340 τ.μ. δίπλα στη Νομαρχία 586) 360 τ.μ. στην επέκταση Σταδίου 587) 455 τ.μ. οικόπεδο στην επέκταση Σταδίου δίπλα στον Αγροτικό Συνεταιρισμό. 589) 1500 τ.μ. οικόπεδο Ελατοχώρι, παλιό χωριό μπαίνοντας δεξιά πάνω στο δρόμο. 590) 250 τ.μ. οικόπεδο με άδεια στον 3ο δρόμο Ολυμπιακής Ακτής. 591) 566 τ.μ. οικόπεδο με μεγάλη φάτσα στα Ευαγγελικά προς την Αγία Άννα. 593) 401 τ.μ. οικόπεδο κοντά στο ΙΚΑ 599) Σε 500 τμ οικόπεδο 400 τμ κτίσμα στα μπετά στην Ολυμπιακή Ακτή 601) 400 τμ επέκταση Ευαγγελικών βλέπει Κ.Χ. 602) Πωλείται 450 τμ οικόπεδο στον παραλιακό οικισμό του Κορινού 603) 1280 τμ γωνιακό 800 τμ στον Κάτω Αγιάννη 604) 3.000 τμ στην Καλλιθέα δίπλα στο σχέδιο 606) 3Χ400 τμ συνεχόμενα οικόπεδα στον Παραλιακό οικισμό Καλλιθέας 610) 725 τμ οικοπεδο στην Καλλιθεα 612) γωνιακό 4200 στρ. στο Νέο Κεραμίδι πάνω στο δρόμο για το Νέο Νοσοκομείο 613) 600 τμ οικόπεδο στον Οικισμό "ΠΑΙΔΕΙΑ" Λιτοχώρου 615) 800 τμ κεντρικό οικόπεδο στην Ρητίνη μετά το Γυμνάσιο 616) 3Χ400 τμ οικόπεδα στον Κ. Αγιάννη σε πλαγιά με θέα 618) 240 τμ οικόπεδο στο Λιτόχωρο με θέα θάλασσα και βουνό πίσω από το Γυμνάσιο 619) Οικόπεδα πίσω από τον ΟΑΕΔ σε πολύ καλή τιμή 621) 2920 τμ οικόπεδο δίπλα στο σχέδιο σε κεντρικό κόμβο γωνιακό κατάλληλο για επαγγελματική στέγη 622) 400 τμ δις γωνιαίο στο Λιτόχωρο με υπέροχη θέα στην Αγία Μαρίνα 623) 4 στρεμ. ή 8 στρεμ. γωνιακό στο Νέο Κεραμίδι δίπλα στο Νέο Νοσοκομείο ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 636) 3200 τ.μ. τεμάχιο στο δρόμο για Μ. Μηλιά οικοδομήσιμο με μεγάλη

φάτσα και ωραία θέα. 658) 12 στρεμ. Στον Αγ. Μηνά Ν. Εφέσου. 663) 8 στρέμματα στον δρόμο Σβορώνου- Νεοκαισάρεια 664) 6 στρέμματα πριν την Κατερινόσκαλα πάνω στο δρόμο. 665) Στην επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας 3.350 τ.μ. με τρεις δρόμους κατάλληλο για επαγγελματική στέγη. 666) 3.400 τ.μ. Επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας πίσω από τον Πογιαρίδη. 667) 5.500 τ.μ. χωράφι ανάμεσα στην παλιά και νέα Εθνική οδό. 669) 6 στρεμ. Ανάμεσα ΣβορώνοΝεοκαισάρεια 671) 4,5 στρεμ. πριν από την Παραλία δεξιά πάνω στο δρόμο 674) 9 στρεμ. με ελιές κοντά στην Κονταριώτισσα 676) 9 στρ. αριστερά από τον ΠΕΟ πίσω από την Πυροσβεστική 679) Πωλούνται 30 στρ. ακτινίδια και ελιές στον Κορινό με όλο τον εξοπλισμό (τρακτέρ - εργαλεία κτλ) 680) 14,5 στρ. δίπλα στον Βιολογικό (10 στρ. ακτινίδια + 4,5 στρ. τριφύλλι) 681) 5 στρ. ακτινίδια πίσω από τον Βιολογικό 682) 9,2 στρ. ανάμεσα στη Ν. Εφεσσο και Κονταριώτισσα στο ύψωμα με θέα ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 701) 8 δωμάτια σε 250 τ.μ. στην Ολυμπιακή Ακτή στο δεύτερο δρόμο 716) 16 Ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Παραλία 717) 18 ενοικιαζόμενα δωμάτια σε 500 τ.μ. στην Κατερινόσκαλα 718) 30 δωμάτια με πισίνα στην Ολυμπιακή Ακτή. 719) 5 διπλά και 3 μονά σε καλή κατάσταση στην Ολυμπιακή Ακτή. 720) Σε 800 τμ οικόπεδο 23 δωμάτια ανακαινισμένα με πισίνα, θέρμανση κτλ 722) Σε 250 τμ κατάστημα και 14 δωμάτια πλήρως ανακαινισμένα στον πεζόδρομο της Ολυμπιακής Ακτής ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Παραλία 55 τμ επιπλωμένο στον 3ο όροφο Επιχείρηση cafe κεντρική στην Ολυμπιακή Ακτή μπροστά στο κύμα Ενοικιάζεται μαγαζί 36 τμ με υπόγειο σε καλό πεζόδρομο Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελματικός χώρος 120 τμ με τουαλέτα ΑΜΕΑ Ενοικιάζεται δυάρι 3 ετών με ωρομέτρηση στον 1ο όροφο, κοντά στο συντριβάνι Ενοικιάζεται 95 τμ 3, όροφος, ωρομέτρηση στα Καταφιώτικα Κατάστημα 37 τμ επί της Κασσάνδρου Σε πεζόδρομο επαγγελματική στέγη με 8Δ 1ος όροφος 4.000 τμ επαγγελματική στέγη στον δρόμο για Παραλία


12 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÅÌÐÔÇ 3 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2011

Ó

ôç Âüñåéá Ðéåñßá âñÝèçêáí ôá óôåëÝ÷ç ôçò ÐéåñéêÞò ÁíáðôõîéáêÞò ãéá íá åíçìåñþóïõí ôïõò êáôïßêïõò ôçò ðåñéï÷Þò ãéá ôéò äõíáôüôçôåò ÷ñçìáôïäüôçóçò Áãñïôïõñéóôéêþí åðé÷åéñÞóåùí ðïõ äßíåé ôï Leader. Ôï áðüãåõìá ôçò ÄåõôÝñáò Ýãéíå åíçìÝñùóç óôï Áéãßíéï, åíþ ÷èåò ôï áðüãåõìá ðñáãìáôïðïßçóáí óõíÜíôçóç óôïí Êïëéíäñü.

Ì

Ó

åãÜëç óõììåôï÷Þ áðü åðáããåëìáôßåò ôïõ ôïõñéóìïý åß÷å ç Ðéåñßá óôçí óõíÜíôçóç ôïõñéóôéêþí öïñÝùí êáé ðåñéöåñåéáêþí áéñåôþí óôçí ðåñéöÝñåéá ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò ôï âñÜäõ ôçò Ôñßôçò. ÈÝìá ôçò óõíÜíôçóçò Þôáí ôá ôïõñéóôéêÜ æçôÞìáôá, üðïõ üìùò äéáôõðþèçêáí äéáöùíßåò ó÷åôéêÜ ìå ôçí áôæÝíôá ôçò áíôéðåñéöÝñåéáò Ðéåñßáò êáé ôçí Ýëëåéøç ðñïôÜóåùí ãéá ôïí ïñåéíü ôïõñéóìü. Íá óçìåéþóïõìå ðÜíôùò üôé åðñüêåéôï ãéá ìéá áñ÷éêÞ óõíÜíôçóç üðïõ ïýôùò Þ Üëëùò äåí ðÜñèçêáí áðïöÜóåéò.

õíÜíôçóç ìå ôç äéïßêçóç ôïõ óõíäÝóìïõ ÅîáãùãÝùí Âïñåßïõ ÅëëÜäïò åß÷å ç ÂïõëåõôÞò Ìáñßá Ìß÷ïõ. Ç óõíÜíôçóç êñÜôçóå áñêåôÞ þñá ìå ôïí Ðñüåäñï ÄçìÞôñç ËáêáóÜ êáé ìÝëç ôïõ ä.ó. êáé óõæçôÞèçêáí ìéá óåéñÜ áðü æçôÞìáôá ðïõ áöïñïýí ôéò äñÜóåéò, ôéò ðñïôÜóåéò êáé ôéò ðñùôïâïõëßåò ôïõ ÓõíäÝóìïõ ÅîáãùãÝùí Âïñåßïõ ÅëëÜäïò, ãéá ôéò åðé÷åéñÞóåéò ôçò Ìáêåäïíßáò, êáé ôéò ðñïïðôéêÝò áíÜðôõîçò.

Ç

ìåñßäá äéïñãáíþíåé óÞìåñá óôçí Êáôåñßíç ç ÐÁÓÅÃÅÓ, ðñïêåéìÝíïõ íá åíçìåñþóåé ôïõò êáðíïðáñáãùãïýò ó÷åôéêÜ ìå ôéò ðïëéôéêÝò ãéá ôçí áíáóõãêñüôçóç ôùí ÁÓÏ êáé ôéò åîåëßîåéò óôçí ÊÁÐ ìåôÜ ôï 2013. Ç åêäÞëùóç îåêéíÜ óôéò 10 ôï ðñùß óôï êôßñéï ôçò ÅÁÓ Ðéåñßáò üðïõ, åêôüò áðü óôåëÝ÷ç ôçò óõíïìðïóðïíäßáò èá ðáñáâñåèïýí ðñüåäñïé êáé ôá ìÝëç ôïõ Ä.Ó. ôùí Åíþóåùí, ðñüåäñïé êáé ìÝëç ôïõ ÄÓ ôùí ÐñùôïâÜèìéùí Óõíåôáéñéóìþí, Áíþíõìåò ÓõíåôáéñéóôéêÝò Åôáéñåßåò êáé Êïéíïðñáîßåò. Ðáñüíôåò èá åßíáé êáé ï ðñïÝäñïò ôçò ÐÁÓÅÃÅÓ ÔæáíÝôïò Êáñáìß÷áò êáé ï Åéäéêüò ÃñáììáôÝáò ôïõ Õðïõñãåßïõ ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Ôñïößìùí, ÅõÜããåëïò ÄéâÜñçò.

Ôçí ÊõñéáêÞ 13 Öåâñïõáñßïõ, çìÝñá ðïõ èá ôéìçèåß ç ÅðáíÜóôáóç ôïõ 1878, ï ðñþçí Õðïõñãüò Êþóôáò ÃêéïõëÝêáò èá åêöùíÞóåé ôïí ðáíçãõñéêü ôçò çìÝñáò, ìåôÜ ôç Äïîïëïãßá ðïõ èá ôåëåóôåß óôïí Éåñü Íáü Áãßïõ Ãåùñãßïõ. ÁíáìÝíåôáé áðÜíôçóç áðü ôçí ÊõâÝñíçóç ãéá ôï ðïéïò èá ôçí åêðñïóùðÞóåé óôçí éóôïñéêÞ åðÝôåéï ôïõ Êïëéíäñïý.

www.olympio-bima.gr Ìåéþóåéò ìå äüóåéò óôéò åðéêïõñéêÝò óõíôÜîåéò Ç áíôßóôñïöç ìÝôñçóç ãéá ðåñéêïðÝò êáé óôéò åðéêïõñéêÝò óõíôÜîåéò Üñ÷éóå ÷èåò ìå ôéò óõíáíôÞóåéò ðïõ åß÷áí ïé åëåãêôÝò ôçò ôñüéêáò ìå ôï õðïõñãåßï Åñãáóßáò. Ç ÔÑÏÉÊÁ Ôï ôå÷íéêü êëéìÜêéï ôçò ôñüéêáò óõíáíôÞèçêå ìå ôïí áíáðëçñùôÞ õðïõñãü Åñãáóßáò Ã.ÊïõôñïõìÜíçò êáé ôç ôçí ãã Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí ÁèçíÜ ÄñÝôôá. Åðß ôÜðçôïò óôç óõíÜíôçóç âñÝèçêáí ç ðïñåßá ôùí åóüäùí ôùí áóöáëéóôéêþí ôáìåßùí êáé ç ìåßùóç ôùí öáñìáêåõôéêþí äáðáíþí. Áñãüôåñá, Ýãéíå ç êáèïñéóôéêÞ óõíÜíôçóç, óôç äéÜñêåéá ôçò ïðïßáò óõæçôÞèçêáí ïé áëëáãÝò óôá åðéêïõñéêÜ ôáìåßá. ÔÇ ÄÅÕÔÅÑÁ Ïé óõæçôÞóåéò èá êïñõöùèïýí ôçí åñ÷üìåíç ÄåõôÝñá, ìå ôç óõíÜíôçóç ðïõ èá Ý÷åé ìå ôçí ðïëéôéêÞ çãåóßá ôïõ õðïõñãåßïõ ôï êëéìÜêéï ôùí åðéêåöáëÞò ôçò ôñüéêáò ÄÍÔ, Êïìéóéüí êáé ÅÊÔ. Ôï ìÝëëïí ôùí åðéêïõñéêþí óõíôÜîåùí ðñïâëÝðåôáé äõóïßùíï, ëüãù ôùí õøçëþí åëëåéììÜôùí óôá áóöáëéóôéêÜ ôáìåßá êáé ôç äõóìåíÞ áñéèìçôéêÞ ó÷Ýóç åñãáæïìÝíùí ðñïò óõíôáîéïý÷ïõò.

ÂÁÓÉËÅÉÏÓ Ã. ÌÐÏÔÆÙÑÇÓ ÉÁÔÑÏÓ ÑÅÕÌÁÔÏËÏÃÏÓ

ÁÍÅÑÃÉÁ-ÌÅÑÉÊÇ ÁÐÁÓ×ÏËÇÓÇ Ç áíåñãßá êáé ïé íÝåò, åëáóôéêÝò ìïñöÝò áðáó÷üëçóçò ïäçãïýí óôç ìåßùóç ôùí åíåñãþí áóöáëéóìÝíùí êáé óôçí áíáôñïðÞ ôçò áóöáëéóôéêÞò ó÷Ýóçò óôïõò åðéêïõñéêïýò áóöáëéóôéêïýò ïñãáíéóìïýò êÜôù áðü ôï «Ýíáò ðñïò ôÝó-

óåñéò», ðïõ èåùñåßôáé ç åëÜ÷éóôç ðñïûðüèåóç þóôå ôï Ôáìåßï íá åßíáé õãéÝò. Óôï «êüêêéíï» åßíáé ôá åííÝá áðü ôá äÝêá åðéêïõñéêÜ ôáìåßá êáé óôç äõóìåíÝóôåñç èÝóç åßíáé ôá åðéêïõñéêÜ ôùí ôñáðåæþí, ôùí ?ÅÊÏ êáé áõôÜ ðïõ Ý÷ïõí åíôá÷èåß óôï ÅÔÅÁÌ (ìéóèùôþí). ÏÉ ÁÓÖÁËÉÓÌÅÍÏÉ Ïé åí åíåñãåßá áóöáëéóìÝíïé óôá ôáìåßá åðéêïõñéêÞò áóöÜëéóçò ðïõ áðåéëïýíôáé ìå ìåéþóåéò óõíôÜîåùí åßíáé 2.887.873 Üôïìá. Ïé óõíôáîéïý÷ïé îåðåñíïýí ôï Ýíá åêáôïììýñéï. Óýìöùíá ìå ôïí êõâåñíçôéêü ó÷åäéáóìü êáé ôéò åðéôáãÝò ôïõ Ìíçìïíßïõ, èá ãßíïõí áíáëïãéóôéêÝò ìåëÝôåò ãéá ôá åðéêïõñéêÜ ôáìåßá êáé üóïé áóöáëéóôéêïß öïñåßò Ý÷ïõí åëëåßììáôá èá ðñÝðåé íá ìåéþóïõí ôéò óõíôÜîåéò. Ôï ðïóïóôü ôçò ìåßùóçò äåí èá åßíáé åíéáßï, áëëÜ èá åîáñôÜôáé áðü ôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç ôïõ êÜèå Ôáìåßïõ êáé óôü÷ïò åßíáé ïé åðéêïõñéêÝò óõíôÜîåéò íá äéáìïñöþíïíôáé óôï 20% ôïõ óõíôÜîéìïõ ìéóèïý. ÌÅ ÄÏÓÅÉÓ Ïé ìåéþóåéò óôéò óõíôÜîåéò èá ãßíïõí óå äüóåéò ãéá íá

ÁÐÙËÅÉÁ ×Üèçêå äßðëùìá ãåùñãéêïý åëêõóôÞñá óôï Áéãßíéï ôïõ ÇñáêëÞ Êïýñôç ôïõ Ãåùñãßïõ. ¼ðïéïò ôï âñåé íá åðéêïéíùíÞóåé óôï ôçë. 23530-22565 Þ óôï ðëçóéÝóôåñï Áóôõíïìéêü ÔìÞìá.

Åðéóô. ÓõíåñãÜôçò Ã. Í. Ðáðáãåùñãßïõ Èåó/íßêçò Õð. ÄéäÜêôùñ Ðáí/ìéïõ Éùáííßíùí

ÁÐÙËÅÉÁ

¸ëåã÷ïò Áñèñþóåùí êáé Ìõþí ìå ÕðÝñç÷ï

×Üèçêå äßðëùìá ãåùñãéêïý áíåëêõóôÞñá óôçí ÓåâáóôÞ Ðéåñßáò. Ðáñáêáëåßôáé üðïéïò ôï âñåé íá åðéêïéíùíÞóåé ìå ôï Áóôõíïìéêü ÔìÞìá Þ ìå ôïí ê. Ìáõñïìáôßäç Ãåþñãéï ôïõ Óðõñßäùíá êáé óôá ôçë. 23510- 71924

ÐËÁÔÅÉÁ ÅËÅÕÈÅÑÉÁÓ 1 (4ïò üñïöïò) 23510 26826 6974 892363 vbotzoris@gmail.com

23510 26686

ÅôÞóéï ìíçìüóõíï Ðñïóêáëïýìå üëïõò ôïõò óõããåíåßò, ößëïõò êáé ãíùóôïýò óôï ìíçìüóõíï ðïõ èá ôåëåóôåß ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôïõ áãáðçìÝíïõ ìáò óõæýãïõ, ðáôÝñá, áäåëöïý êáé ðáððïý

ÁÓÔÅÑÉÏÕ ÍÉÊÏÄÅËËÇ

Óõí/÷ïõ Åìðüñïõ Ôçí ÊõñéáêÞ 6 Öåâñïõáñßïõ 2011, óôïí Éåñü Íáü Áãßáò ÐáñáóêåõÞò Êáôåñßíçò. Ç óýæõãïò, ôá ðáéäéÜ Ôá áäÝëöéá , ôá åããüíéá ÓÇÌ.: Ï êáöÝò èá ðñïóöåñèåß óôçí áßèïõóá ôïõ Éåñïý Íáïý.

×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

Íïìßóìáôá… ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí 1ç Ï Áöåíôïýëçò, Ýêôïôå, öÝñåé ôñáýìá óôïí äåîéü ìçñü, åíèýìéï ôïõ óåâáóìïý, ðñïò ôïõò ãïíåßò. ¸÷åé âÝâáéá êáé ôç óýæõãï íá åðáéíåß ôï «êáèáñôÞñéï ðõñ»(!), áí êáé öïâåßôáé üôé ôï ìáãáñßóáìå êé áõôü, åðß ôùí çìåñþí ìáò, ìå ôüóá ðïõ âëÝðåé ïëüãõñá! Ìå ôá ñÝóôá, áðü ôï åéêïóÜñéêï, ðÞãáéíå óôïí êéíçìáôïãñÜöï. ÓõíÞèùò Ýâëåðå êÜðïéï çèéêïðëáóôéêü Ýñãï, üðùò ôï «ÄÜöíéò êáé ×ëüç» Þ áêüíéæå ôï áóôõíïìéêü ôïõ äáéìüíéï ìå ôïí «Ëáìðßñç» Þ Ýóêáãå óôá ãÝëéá ìå êùìùäßåò, óôéò ïðïßåò ãßíïíôáí «Ôçò êáêïìïßñáò». ¸ðáéñíå êáé îçñïýò êáñðïýò ãéá íá ìç æçëåýåé ôï óôïìÜ÷é ôéò áðïëáýóåéò ôïõ íïõ. Ìéá öïñÜ èÝëçóå íá öÜåé öïõíôïýêéá, ðåôþíôáò ôá øçëÜ, ìå ôï óôüìá áíïé÷ôü. ¸öõãå Ýíá, êáôÜ ëÜèïò êáé

«âÜñåóå» ôç öáëÜêñá ôïõ ìðñïóôéíïý(!) ðïõ åß÷å êÜôé ÷Ýñéá… Óáí êïõðéÜ! Óôçí áßèïõóá Ýãéíå «ôçò êáêïìïßñáò». Ï «ìðñïóôéíüò» äïýëåõå ôá «êïõðéÜ», Üíáøáí ôá öþôá, ï èåßïò öþíáæå «óüñé» êé Ý÷áóå ôï «óôüñé» ôçò ôáéíßáò ãéá íá âñåé ôï öïõíôïýêé! ÌåôÜ ôï Ýñãï ðÞãáéíå ãéá óïõâëÜêé óôçí ôáâÝñíá ôïõ «ÌåñáêëÞ». Åß÷å ðáíÝñéá ìå öÝôåò øùìß êáé ìéá ôáìðÝëá Ýãñáöå: «êáôÜ âïýëçóç». Ï Áöåíôïýëçò Ýôñùãå Ýíá óïõâëÜêé êáé ðïëý «êáôÜ âïýëçóç», ðëÞñùíå êáé ðÜëé êÜôé ðåñßóóåõå, áðü ôï åéêïóÜñéêï. «Áõôü Þôáí “óêëçñü” íüìéóìá!» ó÷ïëßáóå ï èåßïò. «¸÷åéò äýï åõñþ íá ðÜñù ãÜëá;» ñþôçóå ç óýæõãïò. Ôá óõìðåñÜóìáôá äéêÜ óáò. -Ù-

ìçí õðÜñîïõí âßáéåò áíáôñïðÝò óôá áóöáëéóôéêÜ äéêáéþìáôá. ÌÜëéóôá åîåôÜæåôáé ôï åíäå÷üìåíï íá õðÜñîåé ìéá ìåôáâáôéêÞ ðåñßïäïò áðü ôñßá Ýùò êáé äÝêá ÷ñüíéá, áíÜëïãá ìå ôï ðïóïóôü ìåßùóçò óå êÜèå áóöáëéóôéêü öïñÝá. ÏñéóôéêÜ ïé áëëáãÝò èá áããßîïõí üóïõò åãêáôáëåßøïõí ôçí åñãáóßá ôïõò ìåôÜ ôï 2012. ÏÉ ÌÅËÅÔÅÓ ÔÝëïò, Ý÷åé Þäç åãêñéèåß ç äéåíÝñãåéá äçìüóéïõ áíïé÷ôïý äéáãùíéóìïý ãéá ôçí áíÜäåéîç áíáäü÷ïõ ðïõ èá åêðïíÞóåé ôéò áðáéôïýìåíåò áíáëïãéóôéêÝò ìåëÝôåò ãéá ôá ôáìåßá åðéêïõñéêÞò áóöÜëéóçò. Ìå ôç ìåëÝôç ï áíÜäï÷ïò èá åêôéìÞóåé ôá ìåëëïíôéêÜ åôÞóéá Ýóïäá êáé Ýîïäá ôùí åôþí 2008-2060 êáé èá êáèïñßóåé ôï ýøïò ôùí óõíôÜîåùí ðïõ ìðïñåß íá ÷ïñçãåß ôï Ôáìåßï áðü ôï 2011 Ýùò ôï 2060 þóôå íá ìçí ðñïêýðôåé Ýëëåéììá. Ãéá ôç óýíôáîç ôùí ìåëåôþí êáé ôá ðïñßóìáôá êÜèå áíÜäï÷ïò èá ëÜâåé áðü ôçí ÅèíéêÞ ÁíáëïãéóôéêÞ Áñ÷Þ ôá ìçôñþá (Üôïìï ðñïò Üôïìï) ôùí áóöáëéóìÝíùí êáé óõíôáîéïý÷ùí ãéá êÜèå Ôáìåßï ÷ùñéóôÜ êáé ãéá ôá Ýôç 2006 - 2008. Èá ëÜâåé áêüìç óõãêåíôñùôéêÜ ïéêïíïìéêÜ, äçìïãñáöéêÜ êáé Üëëá óôïé÷åßá.

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011  

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011