Page 1

ÔÑÉÔÇ 18 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2011

Åôïò 35ï Áñ.Öýëëïõ 8582

www.olympio-bima.gr

ÔéìÞ Öýëëïõ 0,75 Åõñþ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ ÅêäïôéêÞ åíçìåñùôéêÞ É.ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Ãñáöåßá -Ôõðïãñáöåßá ÂÏÔÓÇ 18 ÔÇË. 38920, 33633, 38606, 46790-92 FAX 20672 www.olympio-bima.gr e-mail ol-bhma@otenet.gr & info@olympio-bima.gr

Áéóéïäïîßá, áðáéóéïäïîßá êáé... á÷ñùìáôïøßá

Ìå ôï íÝï ìéóèïëüãéï ôïõ Äçìïóßïõ

ÌÅÉÙÍÏÍÔÁÉ

ÔÏÕ ÃÉÁÍÍÇ ÊÏÑÏÌÇËÇ

Ï

ìéóèïß êáé èÝóåéò

Áõóôñáëüò ìåãéóôÜíáò ôïõ Ôýðïõ ÌÝñíôï÷, éäéïêôÞôçò äåêÜäùí ìåãÜëùí åöçìåñßäùí ó’ üëï ôïí êüóìï, ñùôÞèçêå ðñüóöáôá áí âëÝðåé ìÝëëïí óôïí Ýíôõðï ôýðï (ôéò åöçìåñßäåò äçëáäÞ) ðïõ áðåéëåßôáé áðü ôïí çëåêôñïíéêü (internet ê.ë.ð) ÁðÜíôçóå: Íáé Ý÷ïõí ìÝëëïí ïé åöçìåñßäåò. Ìå ôçí ðñïûðüèåóç üôé èá ðñïóáñìïóèïýí óôá íÝá äåäïìÝíá ôïõ ÷þñïõ ôçò ðëçñïöüñçóçò êáé åíçìÝñùóçò. Ï ßäéïò áðáñßèìçóå åðôÜ âáóéêÝò áñ÷Ýò ôéò ïðïßåò ðñÝðåé íá ôçñåß áðáñÝãêëéôá ìéá Ýíôõðç åöçìåñßäá þóôå êáé íá åðéâéþóåé áëëÜ êáé íá ðñÜîåé ôï êáèÞêïí ôçò ùò óïâáñü êáé áîéüðéóôï ìÝóï åíçìÝñùóçò. Ìéá áðü áõôÝò (ç 4ç íïìßæù) ëÝåé: «Ôá êåßìåíÜ ôçò íá åßíáé êáôÜ ôï äõíáôüí åõ÷Üñéóôá, áéóéüäïîá». ÅðÝëåîá áõôÞ ôçí áñ÷Þ, (ôçò áéóéïäïîßáò) ãéá äýï ëüãïõò. Ðñþôïí ãéáôß æïýìå ìéá ðïëý äýóêïëç ðåñßïäï ôçò éóôïñßáò ìáò – õðÞñîáí áóöáëþò êáé äõóêïëüôåñåò – êáé óå ôÝôïéåò ðåñéüäïõò äåí åßíáé êáèüëïõ åýêïëï íá åßíáé êáíåßò åõ÷Üñéóôïò. Éäéáßôåñá óå áíèñþðïõò ðïõ âëÝðïõí íá êáôáññÝåé «åí ìßá íõêôß» ï êüóìïò ôïõò. Ðïõ ÷Üíïõí ôç äïõëåéÜ ôïõò, êëåßíïõí ôï ìáãáæß ôïõò, âëÝðïõí ôá Ýîïäá ôïõò íá áõîÜíïíôáé êáé ôá ÝóïäÜ ôïõò íá ìåéþíïíôáé. Äåýôåñïí üôáí êáíåßò ãñÜöåé åõ÷Üñéóôá, áéóéüäïîá äéáôñÝ÷åé ôïí êßíäõíï íá ðáñåîçãçèåß üôé ôï êÜíåé ãéá ëüãïõò «öôçíÞò ðáñçãïñéÜò» êáé óå êÜèå ðåñßðôùóç ðáñáâáßíåé ôçí ðñþôç êáé êýñéá õðï÷ñÝùóç åíüò äçìïóéïãñÜöïõ (êáé ãåíéêÜ üëùí üóïé áó÷ïëïýíôáé êáôÜ ôïí Ýíá Þ ôïí Üëëïí ôñüðï ìå ôá äçìüóéá ðñÜãìáôá) ðïõ åßíáé ôï íá ëÝåé ôçí áëÞèåéá. ¼ëç ôçí áëÞèåéá. ×ùñßò õóôåñïâïõëßá, óêïðéìüôçôá, ðñïóùðïëçøßá, «÷ùñßò öüâï êáé ðÜèïò». ×áñáêôçñéóôéêü åí ðñïêåéìÝíù, åßíáé áõôü ðïõ åßðå ï ãéáôñüò, öéëüóïöïò êáé ìåãÜëïò áíèñùðéóôÞò ¢ëìðåñ ÓâÜúôóåñ: «Áéóéüäïîïò åßíáé Ýíáò Üíèñùðïò ðïõ âëÝðåé ðáíôïý ðñÜóéíá öáíÜñéá. Áðáéóéüäïîïò åßíáé êÜðïéïò ðïõ âëÝðåé ðáíôïý êüêêéíá. Ï áëçèéíÜ óõíåôüò Üíèñùðïò Ý÷åé á÷ñùìáôïøßá». ÓÅË.5

«Ãéãáíôþíåôáé» ôï «Äåí Ðëçñþíù»

ÁËËÁÃÅÓ ÊÁÉ ÓÔÏ ÙÑÁÑÉÏ ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÔÉ ÐÑÏÂËÅÐÅÔÁÉ ÃÉÁ ÁÐÏËÕÓÅÉÓ, ÐÑÏÓËÇØÅÉÓ, ÌÏÍÉÌÏÔÇÔÁ

ÔñéÞìåñï «ëïõêÝôï» áðü áýñéï óôá öáñìáêåßá

ÓÅË.5

ÊÁÉ ÅÐÅÔÁÉ ÓÕÍÅ×ÅÉÁ

ÊéíçôïðïéÞóåéò ôùí äçìïóßùí õðáëëÞëùí ÌÅ ÁÐÏÖÁÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅÄÕ

Ó

ôï ÷ïñü ôùí êéíçôïðïéÞóåùí ìðáßíïõí ïé äçìüóéïé õðÜëëçëïé ìå ôçí ðñáãìáôïðïßçóç 4ùñçò óôÜóçò åñãáóßáò ôçí ÐÝìðôç 20 Éáíïõáñßïõ êáé 24ùñç áðåñãßá ãéá ôçí ÐÝìðôç 10 Öåâñïõáñßïõ.

Ó

ôïí ÷ïñü ôùí êéíçôïðïéÞóåùí ìðáßíïõí -ãéá ðñþôç öïñÜ ìåôÜ áðü äÝêá ÷ñüíéá- ïé öáñìáêïðïéïß, áíôéäñþíôáò óôéò áðïöÜóåéò ôçò êõâÝñíçóçò ãéá ôï «Üíïéãìá» ôïõ åðáããÝëìáôüò ôïõò.

Ï ÐáíåëëÞíéïò Öáñìáêåõôéêüò Óýëëïãïò ðñïêÞñõîå ôñéÞìåñç áðåñãßá áðü áýñéï ÔåôÜñôç 19 Éáíïõáñßïõ ìÝ÷ñé êáé ôçí ÐáñáóêåõÞ 21 Éáíïõáñßïõ. Ïé êéíçôïðïéÞóåéò èá åðáíáëçöèïýí êáé ôçí åðüìåíç åâäïìÜäá, áðü ôçí ÔåôÜñôç 26 Ýùò ôçí ÐáñáóêåõÞ 28 Éáíïõáñßïõ. Óôç óõíÝ÷åéá, ï Óýëëïãïò èá óõíåäñéÜóåé åê íÝïõ ãéá íá áðïöáóßóåé ôçí ðåñáéôÝñù óôÜóç ôïõ. Õðåíèõìßæåôáé üôé ôçí åñ÷üìåíç ÔåôÜñôç èá êáôáôåèåß óôç ÂïõëÞ ôï íïìïó÷Ýäéï ãéá ôï Üíïéãìá ôïõ åðáããÝëìáôïò. Ï ßäéïò ï õðïõñãüò Õãåßáò ÁíäñÝáò ËïâÝñäïò îåêáèÜñéóå, ìÝóù ôïõ ÂÞìáôïò ôçò ÊõñéáêÞò, üôé ï äéÜëïãïò ïëïêëÞñùèçêå êáé üôé ðëÝïí ç óõæÞôçóç ìåôáöÝñåôáé óôç ÂïõëÞ óôï ðëáßóéï ôïõ íïìïó÷åäßïõ.

ÓÅË.3

ÁíáëõôéêÜ, óôç óõíåäñßáóÞ ôçò, ç åêôåëåóôéêÞ åðéôñïðÞ ôçò ÁÄÅÄÕ áðïöÜóéóå: Óõììåôï÷Þ óôï óõëëáëçôÞñéï ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß óôéò 18 Éáíïõáñßïõ óôéò 6 ôï áðüãåõìá óôá Ðñïðýëáéá ÔåôñÜùñç óôÜóç åñãáóßáò, 8:30- 12:30, ôçí ÐÝìðôç 20 Éáíïõáñßïõ óõìðáñáóôåêüìåíç óôïõò óõìâáóéïý÷ïõò êáé óôï óõëëáëçôÞñéï ðïõ ïñãáíþíïõí ôçí ßäéá çìÝñá Ýîù áðü ôïí ¢ñåéï ÐÜãï. ÓõëëáëçôÞñéï êáôÜ ôçò áêñßâåéáò ôçí ÐÝìðôç 27 Éáíïõáñßïõ 2011. Ðñáãìáôïðïßçóç 24ùñçò áðåñãéáêÞò êéíçôïðïßçóçò ôçí ÐÝìðôç 10 Öåâñïõáñßïõ, åðéäéþêïíôáò ôáõôü÷ñïíá ôçí åíéáßá áãùíéóôéêÞ êéíçôïðïßçóç êáé ìå ôá ÓõíäéêÜôá ôïõ Éäéùôéêïý ÔïìÝá.

×ñÝç êáé ÐñïâëÞìáôá óôï ÓÁÄÁÐ Íüôéáò Ðéåñßáò

ÁÍÅÊÐËÇÑÙÔÅÓ ÏÉ ÕÐÏÓ×ÅÓÅÉÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅËËÅÉØÇ ÁÉÈÏÕÓÙÍ

ÊáôÜëçøç áðü ÷èåò óôï 3ï Ëýêåéï-ÃõìíÜóéï Êáôåñßíçò ÐÏÑÅÉÁ ÓÇÌÅÑÁ ÔÏ ÐÑÙÉ ÐÑÏÓ ÔÏ ÊÅÍÔÑÏ ÔÇÓ ÐÏËÇÓ

×ÈÅÓ, ÓÔÇ ÍÅÁ ÐÁÑÁËÉÁ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ

ÁðïêáëõðôÞñéá ôïõ áíäñéÜíôá ôïõ Ê. ÊáñáìáíëÞ

ÁÃÙÍÁÓ ÄÑÏÌÏÕ ÔÇÓ ÄÇÌÏÔÉÊÇÓ ÁÑ×ÇÓ ÄÉÏÕ – ÏËÕÌÐÏÕ ÃÉÁ ÔÇÍ ÊÁÈÁÑÉÏÔÇÔÁ ÓÅË.5

Ïé áíáöïñÝò óôï Ýñãï, ôçí ðñïóöïñÜ êáé ôçí ðáñáêáôáèÞêç ôïõ Êùíóôáíôßíïõ ÊáñáìáíëÞ, ðïõ õðçñÝôçóå ôçí ÅëëÜäá ùò õðïõñãüò, ðñùèõðïõñãüò êáé ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò, êõñéÜñ÷çóáí óôçí ôåëåôÞ áðïêáëõðôçñßùí ôïõ áíäñéÜíôá ôïõ Êùíóôáíôßíïõ ÊáñáìáíëÞ óôï ðëáêüóôñùôï ôçò íÝáò ðáñáëßáò óôç Èåóóáëïíßêç. «Ï Êùíóôáíôßíïò ÊáñáìáíëÞò îåêßíçóå ùò íåùôåñéóôÞò ðïëéôéêüò. Óôç óõíÝ÷åéá Ýãéíå åèíÜñ÷çò. Êáé óÞìåñá åßíáé óýìâïëï», õðïãñÜììéóå óôçí ïìéëßá ôïõ ï ðñüåäñïò ôçò ÍÄ Áíôþíçò ÓáìáñÜò.

×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

Ôá ðåñÜóìáôá… «ÂáóôÜôå ôá ðåñÜóìáôá!» áíáöþíçóå, ðñéí ëßãåò ìÝñåò, óôï êáöåíåßï, Ýíáò ïãäïçêïíôïýôçò, «óõíáãùíéóôÞò» ôïõ èåßïõ Áöåíôïýëç, óôï Üèëçìá: «ÁîéïðñåðÞò äéáâßùóç ÷áìçëïóõíôáîéïý÷ùí». Ôï Üèëçìá áõôü, üôáí äéåîÜãåôáé óôá «ãÞðåäá» ôïõ Ìíçìïíßïõ, ìå êñéôÝò «ôñïúêáíïýò», ìÜëëïí åìöáíßæåé ÷áñáêôçñéóôéêÜ «extrem sport»! Óå áêñáßåò óõíèÞêåò ôï Üèëçìá êé áí åßíáé «âÜñâáñï»!... ¼÷é óáí êÜðïéïõò ðïõ äÝíïõí Ýíá ó÷ïéíß óôç ìÝóç, óôåñåþíïõí êáëÜ ôçí Üëëç Üêñç, óôá êÜãêåëá ìéáò ãÝöõñáò, êáé «óáëôÜñïõí», óôï ðïôÜìé, ãéá íá áéóèáíèïýí ôç «èùðåßá» ôïõ êéíäýíïõ, êáôÜ ðþò ëÝíå ïé ßäéïé, êÜðïéåò öïñÝò. Ï èåßïò ðéóôåýåé üôé, áí Þôáí, êáôÜ ôé íåüôåñïò (ËÝìå ôþñá!), ìå ëßãç ðñïðüíçóç, èá Ýðéáíå êáé ðÝóôñïöåò óôïí áÝñá! Áñêåß ç ðñüóäåóç ôïõ ó÷ïéíéïý, óôç ãÝöõñá, íá Þôáí äùñåÜí. Ðïý íá äåßôå ôá ñßãç óõãêßíçóçò ðïõ áéóèÜíåôáé Ýíáò óõíôáîéïý÷ïò ôùí 600 åõñþ, üôáí ðåñíÜåé ìéá ãÝöõñá ìå ôï áõôïêßíçôï êáé ãéá íá óçêùèåß ç ìðÜñá ðñÝðåé íá êáôáâÜëåé äéüäéá ð.÷. 3 åõñþ. Áí ðñïçãïõìÝíùò ÷ñåéÜóôçêå íá âÜëåé êáé ëßãç âåíæßíç (ÕðïâïëÝá, ôá «öïõëáñßóìáôá» ðïõ Þîåñåò, ãéá íá Ý÷åéò ôï ü÷çìá óå äéáñêÞ åôïéìüôçôá, íá ôá îå÷Üóåéò. Åêôüò êé áí âñåéò ôñüðï íá óõìðåèåñéÜóåéò ìå Êáôáñéáíïýò!) êáé óêåöôåß ôçí åðéóôñïöÞ, ç áäñåíáëßíç ðáñáêïëïõèåß ôï «õøüìåôñï» ôùí äéïäßùí. «ÌðÜñåì åëâåôéêü!» åßíáé ìéá ðéèáíÞ äéáðßóôùóç ôçò óõæýãïõ, áðü ôï êÜèéóìá ôïõ óõíïäçãïý. Óôï óçìåßï áõôü, ï èåßïò åðéèõìåß íá äéåõêñéíßóåé, üôé ï Êýñéïò óôÝëíåé óôïõò äïýëïõò ôïõ «Ýëåïò» êáé ü÷é «Ýëáéï» ãéá íá ôï «ñß÷íïõí óôç öùôéÜ», ìå ó÷åôéêïýò ó÷ïëéáóìïýò, êÜðïéåò óõíïäçãïß óýæõãïé, üðùò ôï äéêü ôïõ Ýôåñïí Þìéóõ, êõñßá Ðïëõôßìç. (ËÝìå «Þìéóõ», áí êáé ðÜëé ðÞñå êéëÜ óôéò ãéïñôÝò, ìçí ðéÜóåé ï èåßïò, óôï óôüìá, ôïýò åöåõñÝôåò ôùí êïõñáìðéÝäùí êáé ôùí ìåëïìáêÜñïíùí!) ÁõôÜ íá ôá Ý÷åé õðüøç êáé ôï ÐÁÌÅ. ÁëëÜ ðïý åõñýôçôá ïñéæüíôùí óôï äïãìáôéêü ôïõò «âëÝììá»! ÐñïóçëùìÝíïé óôçí ðñïÜóðéóç ôùí óõìöåñüíôùí ôùí áäýíáìùí êáé ôùí ìéêñï-

ÓÅË.3

ìåóáßùí, ìå ôï âëÝììá óôéò ìðÜñåò ôùí äéïäßùí, Þôáí ôçí ÐáñáóêåõÞ 14 Éáíïõáñßïõ, êáé áäéáöüñçóáí ðáíôåëþò ãéá ôá «ìðÜñåì» ôçò êõñßáò Ðïëõôßìçò. Ôçí Üöçóáí íá «íåïöéëåëåõèåñßæåé» êáé íá «ñß÷íåé ëÜäé óôç öùôéÜ» áâÝñôá, ôáîéäåýïíôáò ìå ôï áõôïêßíçôï, ãéá ðñïóùðéêÞ õðüèåóç ôïõ æåýãïõò. ÊÜðïéá óôéãìÞ ðïõ ï èåßïò âáóôïýóå óôï ÷Ýñé ôá «áíõøùôéêÜ» ôçò ìðÜñáò, Þôïé 3 ðáñÜ êÜôé øéëÜ, åêåßíç ñþôçóå: «Èá áêñéâýíïõí êé Üëëï, ôá äéüäéá, óå ìéá ðéèáíÞ åðüìåíç áíáèåþñçóç ôïõ Ìíçìïíßïõ;(!)» «ÖùôéÜ» ðÞñå ï Áöåíôïýëçò. Óéãüêáéãå êñõöÜ. ÌÝ÷ñé ôá åðüìåíá äéüäéá. Åêåß óõíÜíôçóáí ìéá óõãêÝíôñùóç äéáìáñôõñßáò ãéá ôá ïäéêÜ «÷áñÜôóéá» ðïõ åß÷áí áíïßîåé ôéò ìðÜñåò. ÄéÝêñéíå Ýíá ðáíü ðïõ Ýãñáöå: «ÐÁÌÅ». ÓôáìÜôçóå äßðëá êáé åßðå óôç óýæõãï: «Ãéá ôõ÷üí áðïñßåò, ìå ôï Ìíçìüíéï, ñþôá ôá ðáëéêÜñéá. Áõôïß îÝñïõí!» Åêåßíç äåí ñþôçóå. ÊáôÝâçêå, ðÞñå êáé ôïõò êïõñáìðéÝäåò ðïõ åß÷áí ãéá ôï äñüìï íá ôñáôÜñåé ôïõò óõãêåíôñùìÝíïõò, êáé óôÜèçêå ìðñïóôÜ óôï ðáíü. Ðñéí êëåßóåé ôçí ðüñôá ôïõ áõôïêéíÞôïõ åßðå óôïí ïäçãü: «Ìå ðáßñíåéò óôçí åðéóôñïöÞ!» ¢öçóå ôïí èåßï íá ôáêôïðïéÞóåé ìüíïò ôéò ïéêïãåíåéáêÝò õðïèÝóåéò êáé ÷ùñßò ôñáôÜñéóìá. ÌÜëéóôá! Äåí ëÝåé, ï èåßïò. Ãëßôùóå ôá äéüäéá, áëëÜ ðïéïò áíôÝ÷åé ôï «äïýëåìá» óôï êáöåíåßï; Èá äïõí ôçí «áãùíßóôñéá» êõñßá Ðïëõôßìç, óôá blogs –Íá ÷áßñåôáé ôá åðéôåýãìáôÜ ôïõ ï åðéíïçôÞò ôïõ éíôåñíÝô!- åíþ åêåßíïò èá áðïõóéÜæåé áðü ôá ó÷åôéêÜ ðëÜíá;(!) ÕðåñâïëéêÞ ç ðáñÝíèåóç. ¼ôáí ï Áöåíôïýëçò áêïýåé ãéá ðåñÜóìáôá-äßïäïé óôç ãëþóóá ôùí ãñáììáôéæïýìåíùí- ôï ìõáëü ôïõ ðÜåé óôá äéüäéá êáé ïé ôåëåõôáßåò áõîÞóåéò ôïõ öÜíçêáí õðåñâïëéêÝò. ÁëëÜ êáé ç ðïëéôéêÞ ðñïóÝããéóç ôùí êéíçìÜôùí «Äåí ðëçñþíù», ôüóï äéåèíþò üóï êáé óôïí ôüðï ìáò, åßíáé Ýíá äýóêïëï æÞôçìá ðïõ óçêþíåé ðïëý êïõâÝíôá êáèüôé áíôéâáßíåé óôçí åõíïìßá. Ï èåßïò öïâåßôáé ôõ÷üí ðåñáéôÝñù óõíÝðåéåò. ÓÅË.12

«Áðü óÞìåñá Ýíáò ìåãÜëïò Åëëçíáò áðü ôç Ìáêåäïíßá èá åßíáé ðáñþí êáèçìåñéíÜ óôç æùÞ ìáò. Ôá Üøõ÷á áãÜëìáôá ðáßñíïõí æùÞ áð´ôï Ýñãï êáé ôçí ðñïóùðéêüôçôá ôïõ ïíüìáôïò ðïõ öÝñïõí», ôüíéóå ï äÞìáñ÷ïò Èåóóáëïíßêçò ÃéÜííçò ÌðïõôÜñçò. «ÇìÝñá ìíÞìçò êáé ôéìÞò åíüò ìåãÜëïõ Üíäñá ðïõ ðñüóöåñå ðïëëÜ», ÷áñáêôÞñéóå ôç óçìåñéíÞ ìÝñá ï ðñþçí äÞìáñ÷ïò Âáóßëçò Ðáðáãåùñãüðïõëïò.
ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

Ôñßôç

18 Éáíïõáñßïõ 2011

71ïò ðáíåëëÞíéïò ìáèçôéêüò äéáãùíéóìüò óôá ìáèçìáôéêÜ “Ï ÅÕÊËÅÉÄÇӔ

ÊïðÞ ðßôáò ôçò Åíùóçò Äéáâçôéêþí Ðéåñßáò

ÓÁÂÂÁÔÏ, 15 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2011

Ôï ÓáââÜôï 15 Éáíïõáñßïõ äéåîÞ÷èç óôá ÅêðáéäåõôÞñéá ÐËÁÔÙÍ ï 71ïò ÐáíåëëÞíéïò ìáèçôéêüò äéáãùíéóìüò óôá ÌáèçìáôéêÜ «Ï ÅÕÊËÅÉÄÇÓ». Óôï äéáãùíéóìü Ýëáâáí ìÝñïò 18 ìáèçôÝò áðü ôçí Ðéåñßá, ïé ïðïßïé åß÷áí äéáêñéèåß óå åðßðåäï íïìïý óôïí ðñïçãïýìåíï äéáãùíéóìü «Ï ÈÁËÇÓ».

Ôïí åôÞóéï ÷ïñü ôïõò êáé êïðÞ ðßôáò ðñáãìáôïðïßçóå ç ¸íùóç Äéáâçôéêþí Í. Ðéåñßáò, óôï êÝíôñï äéáóêÝäáóçò «ÅëéÜ» óôçí Êáôåñßíç. Ç êïðÞ ôçò ðßôáò Ýãéíå áðü ôçí ðñüåäñï ôçò ¸íùóçò ê. Êáôåñßíá Ôóáôóáñþíç êáé óõíïäåýôçêå áðü åõ÷Ýò ãéá ôç íÝá ÷ñïíéÜ, ìå õãåßá. Ôï «ðáñþí» Ýäùóå ôï äéïéêçôéêü óõìâïýëéï ôçò ¸íùóçò êáèþò êáé ç ãéáôñüò äéáâçôïëüãïò ê. Åõáããåëßá

Ôßãêá. ÐáñáâñÝèçêáí åðßóçò êáé åêðñüóùðïé âïõëåõôþí áëëÜ êáé ï ðñüåäñïò ôïõ äçìïôéêïý óõìâïõëßïõ Êáôåñßíçò, ÁèáíÜóéïò Ëéáêüðïõëïò. ÔÝëïò, üðùò áíáêïéíþèçêå áðü ôçí ê. Ôóáôóáñþíç, ç ôåëéêÞ ãåíéêÞ óõíÝëåõóç ôçò ¸íùóçò áíáìÝíåôáé íá ãßíåé ôçí ÊõñéáêÞ 30/1/2011, åöüóïí âÝâáéá äåí õðÜñîåé áðáñôßá óôéò äýï Üëëåò ðïõ èá ðñïçãçèïýí.

Åéêüíá: ÌáèçôÝò ôçí þñá ôùí åîåôÜóåùí

Ìåôáîý ôùí óõììåôå÷üíôùí Þôáí êáé ï ìáèçôÞò ôïõ Ãåíéêïý Ëõêåßïõ Ëéôï÷þñïõ, Ôóáìðáóßäçò ×Üñçò, ï ïðïßïò ëüãù ôùí åîáéñåôéêþí åðéäüóåþí ôïõ óôá ìáèçìáôéêÜ, Ý÷åé ëÜâåé õðïôñïößá áðü ôï Ôå÷íïëïãéêü Éíóôéôïýôï Ìáóá÷ïõóÝôçò (Ì.É.Ô.). ¸÷åé äå ëÜâåé äéÜöïñåò äéáêñßóåéò, ìåñéêÝò áðü ôéò ïðïßåò åßíáé :×Üëêéíï ìåôÜëëéï óôç ÂáëêáíéÜäá 2010, ×ñõóü ìåôÜëëéï óôç ÌåóïãåéÜäá 2010, åíþ åßíáé ìÝëïò ôçò ÅèíéêÞò ÏìÜäáò Ìáèçìáôéêþí. Óôçí ÅëëÜäá Ý÷åé êáôáêôÞóåé 1 ÷ñõóü, 2 áóçìÝíéá êáé 2 ÷Üëêéíá ìåôÜëëéá, åíþ Äéåèíþò 1 ÷ñõóü, 2 áóçìÝíéá êáé 1 ÷Üëêéíï ìåôÜëëéï. Íá óçìåéùèåß üôé üðïéïé ìáèçôÝò äéáêñéèïýí èá ðÜñïõí ìÝñïò óôïí ôåëéêü äéáãùíéóìü «Ï ÁÑ×ÉÌÇÄÇÓ».

Ïé ìáèçôÝò ðïõ äéáãùíßóôçêáí Þôáí:

ÔÇÍ ÊÕÑÉÁÊÇ, ÓÔÏ 2ï ÃÅË ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

ÅíäéáöÝñïõóá çìåñßäá ìå èÝìá: “Áíïé÷ôü Ëïãéóìéêü”

Ôçí ÊõñéáêÞ 23-01-2011 þñá 11:00 ðì, óôï áìöéèÝáôñï ôïõ 2ïõ ÃÅË Êáôåñßíçò èá ðñáãìáôïðïéçèåß çìåñßäá ìå èÝìá: «Áíïéêôü Ëïãéóìéêü» ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÇÌÅÑÉÄÁÓ 1ç åíüôçôá 1) Ðáñïõóßáóç ôùí êïéíïôÞôùí ÅË/ËÁÊ. (ËÅÓ×ÇÓ ÖÉËÙÍ ÁÍÏÉÊÔÏÕ ËÏÃÉÓÌÉÊÏÕ ÊÏÆÁÍÇÓ êáé ¸íùóçò ÅëëÞíùí ×ñçóôþí êáé Ößëùí ÅË/ËÁÊ)

2) Ðáñåëèüí, ðáñüí êáé ìÝëëïí. 3) ÏöÝëç áðü ôç ÷ñÞóç ôïõ WEB 3.0 Cloud Computing, mobile Internet, Social Media. ÄéÜëåéììá 2ç åíüôçôá 1) Áîéïðïßçóç ðáëáéþí åñãáóôçñßùí ÐëçñïöïñéêÞò ìå schscripts óå LTS-Ubuntu” 2) ËåéôïõñãéêÜ óõóôÞìáôá êáé åöáñìïãÝò, áíôéóôïé÷ßåò ÅË/ËÁÊ / Éäéïôáãïýò ëïãéóìéêïý.

3) ÅãêáôÜóôáóç GNU/Linux ëåéôïõñãéêïý óõóôÞìáôïò. 4) Áíïé÷ôÞ óõæÞôçóç.

Ôçí çìåñßäá äéïñãáíþíïõí: 1. 2ï ÃÅÍÉÊÏ ËÕÊÅÉÏ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ 2. ÄÅÕÔÅÑÏÂÁÈÌÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ 3. ÃÑÁÖÅÉÁ ÐËÇÍÅÔ ÐÉÅÑÉÁÓ, ÖËÙÑÉÍÁÓ 4. ÅÍÙÓÇ ËÅÉÔÏÕÑÃÙÍ ÌÅÓÇÓ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ

5. ÅÍÙÓÇ ÅËËÇÍÙÍ ×ÑÇÓÔÙÍ ÊÁÉ ÖÉËÙÍ ÅË/ËÁÊ www.greeklug.gr 6. ËÅÓ×Ç ÖÉËÙÍ ÁÍÏÉÊÔÏÕ ËÏÃÉÓÌÉÊÏÕ ÊÏÆÁÍÇÓ www.klug.gr 7. ÓÕËËÏÃÏÓ ÃÏÍÅÙÍ & ÊÇÄÅÌÏÍÙÍ 2ïõ ÃÅË ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ 8. ÐÅÊÁÐ ÊÅÍÔÑÉÊÇÓ & ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ ×ÏÑÇÃÏÉ 1. ÅÍÙÓÇ ËÅÉÔÏÕÑÃÙÍ ÌÅÓÇÓ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ Í.

ÐÉÅÑÉÁÓ 2. ÓÕËËÏÃÏÓ ÃÏÍÅÙÍ & ÊÇÄÅÌÏÍÙÍ 2ïõ ÃÅË ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ Óôï ÷þñï ôçò çìåñßäáò èá õðÜñ÷åé ðåñßðôåñï ìå ðëçñïöïñéáêü õëéêü, stickers, CD’s. ÏìéëçôÝò: Óáðáëßäçò Êþóôáò, ÓÝñãéïò Ôóáìðüëùö, Óôåöáíßäçò Öþôçò, Íôïýëáò ÄçìÞôñçò, Ôñéáíôáöýëëïõ ×ñÞóôïò, Ñßôáò ÉùÜííçò, ÌðïÀäßäçò ÉùÜííçò, ÊëÝôóáò ÁëÝîçò

ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏÓ ÅÕÊÁÑÐÉÄÇ ôçë. 34551-2 ÓÇÌÅÑÁ TOURIST ÐÁÍÅËËÇÍÉÁ ÐÑÅÌÉÅÑÁ!

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ Éäéïêôçóßá - ¸êäïóç ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ É. ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Åêäüôçò -ÄéåõèõíôÞò

Äéáöçìéóôéêü ÔìÞìá:

ÃÏÍÅÉÓ ÔÇÓ ÓÕÌÖÏÑÁÓ

ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ

ÎÅÍÏÖÙÍ ÌÐÁÑÁËÉÁÊÏÓ

Áñ÷éìáíäñßôçò Éùáêåßì Ïéêïíïìßêïò

ÔÁÓÏÕËÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÄÏÕ

Â.É. Ìüó÷çò, Ã. ÑÜðôçò, Ð. ÁëåêÜêçò, Ã. Ôóéìðïíßäçò, Ä. Íáôóéüò,

Õðåýèõíïò Ôõðïãñáöåßïõ:

Áä. ÅõáããÝëïõ, Ó. ÆÜ÷ïò,

×. ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ

Ê. Äáëáêéïõñßäçò, É. Êáëéáìðüò,

ÌÁÑÉÁ ÊÏÑÏÌÇËÇ

ÑÏÄÁ ÔÓÁÍÔÁ ÊÁÉ ÊÏÐÁÍÁ

È. Ðáðáêþóôáò, Ñ. ÊïñïìÞëç, Ã.Ð. ÊáñáãéÜííçò ÓÐÕÑÏÓ ÓÊÏÕÖÁÓ Ãñáöåßá: Âüôóç 18 60 100 Êáôåñßíç

ÆÇÔÅÉÔÁÉ ØÅÕÔÇÓ

ÓÔÁ ÅËËÇÍÉÊÁ ÌÅ ÔÇÍ ÌÁÃÅÉÁ ÔÏÕ 3D

ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ:

Éóì. ÌáêñÞ, Ë. ÔæÝêçò, Áèëçôéêü ñåðïñôÜæ:

ÌÁËËÉÁ ÊÏÕÂÁÑÉÁ

ÔçëÝöùíá: 23510 33633 - 23510 46790-99

Åóùôåñéêïý ÅôÞóéá: 96 Åõñþ

FAX: 23510 20672

Åëá÷ßóôç: 20 Åõñþ

×åéñüãñáöá ðïõ äçìïóéåýïíôáé

Åîùôåñéêïý ÅôÞóéá: 220 äïë.

Þ ü÷é äåí åðéóôñÝöïíôáé

Ôñáðåæþí-Ïñãáíéóìþí 315 Åõñþ

email: Ol-bhma@otenet.gr

TV ðñüãñáììá

ÅÔ 3 08.30: Ìå ïäçãü ôç öáíôáóßá 09.00: ÓôÜíëåú 09.30: Ðáßæù êáé ìáèáßíù 10.00: Ôïõ êïõôéïý ôá ðáñáìýèéá 10.30: Ç åðï÷Þ ôïõ ðáñáìõèéïý 11.00: Èçóáõñïß ôçò åëëçíéêÞò öýóçò 11.30: Åäþ ãåííÞèçêå ç Åõñþðç 12.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá. «¸íá ìðïõæïýêé áëëéþôéêï áð’ ô’ Üëëá». 13.30: Ôï êïõôÜëé 14.00: Ï ðáñáìõèÜò 14.30: ÏõñÜíéï ôüîï 15.00: ÖéíÝò êáé ÖÝñìð 16.00: Ïé ìÜãïé ôïõ ÃïõÝâåñëé ÐëÝéò 16.30: Ìéá åõêáéñßá ãéá ôç Óüíé 17.00: Áôßèáóá íéÜôá 24.00: ÎÝíç ôáéíßá «Ãüìïñá»

05.30: Õäñüãåéïò 07.45: ÊáëçìÝñá ìå ôïí Ãéþñãï ÁöôéÜ 10.30: Åäþ êáé ôþñá 12.30: Ðïëý ìðëá -ìðëá 16.00: ¼óï õðÜñ÷ïõí Üíèñùðïé 17.00: Áðïãåõìáôéíü äåëôßï åéäÞóåùí 17.30: That’s life 18.45: ÓÞìåñá ìå ôïí ¢êç Ðáõëüðïõëï 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí. 21.00: Õäñüãåéïò 21.30: Auto alter 21.45: ÔÝ÷íç êáé ðïëéôéóìüò 22.45: ÁèÝáôïò êüóìïò 00.15: Hit parade GR. 01.15: Auto Alter 02.45: Eureka 03.00: Friday night lights 04.00: Æßíá

06.00: Ôï êëåéäß 06.45: Êéíïýìåíá ó÷Ýäéá. 07.30: ÐñùéíÞ ÌåëÝôç 10.15: Íçóôéêïß ðñÜêôïñåò 11.15: Ìáñßá ÜããåëÝ ìïõ 13.00: ÅéäÞóåéò 13.45: Óïýðåñ óôÜñ 15.45: Áîßæåé íá ôï äåéò 17.45: ÅéäÞóåéò óôç íïçìáôéêÞ 17.50: Öþôçò- Ìáñßá Live 19.45: ÅéäÞóåéò 21.00: ÎÝíç ôáéíßá. «×áìüò óôï Ìðñïíî” 22.45: Óå áðüóôáóç áíáðíïÞò 23.45: Áíåîé÷íßáóôåò õðïèÝóåéò 01.00: Medium 02.15: ÎÝíç ôáéíßá. «ÃëõêéÜ ¹âç 2 Ëßëé». 04.00: ÎÝíç ôáéíßá «Áäßóôáêôç áíôßæçëïò»

08.30: Ôï øÜñåìá 09.30: Ï èáõìáóôüò êüóìïò ôçò öýóçò 09.50: ÊáèçìåñéíÜ 11.00: Ìéá Üãñéá æùÞ 11.30: ÅðôÜ çìÝñåò. 12.30: ÌáãåéñéêÞ ôïõ êüóìïõ 13.00: ÅéäÞóåéò 14.30: Ôüëìç êáé ãïçôåßá 15.30: Ìáãéêüò êüóìïò 16.30: Ç ÷áñÜ ôçò æùãñáöéêÞò 17.00: ÅéäÞóåéò 17.55: ÁèëçôéêÝò ÅéäÞóåéò 18.30: Ïé êüñåò ôïõ Ìáê ËÝïíô 19.30: Ãßíå Ýíá ìå ôá ðëÜóìáôá 20.30: Ï äñüìïò ôïõ ìüó÷ïõ 21.45: Äåëôßï êáéñïý 22.00: ÅéäÞóåéò 23.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá « Ôï ôñåëïêüñéôóï» 00.30: ÄéáóðïñÜ 02.30: Ôüëìç êáé ãïçôåßá

NET 06.00: Êáé ïé ðáíôñåìÝíïé Ý÷ïõí øõ÷Þ 07.00: ÊáëçìÝñá ÅëëÜäá 10.00: 10 ìå 1 ìáæß 12.50: Ìå áãÜðç 13.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ1 13.50: Áêñùò ïéêïãåíåéáêüí 14.45: Êùí/íïõ êáé ÅëÝíçò 15.15: Ôï êáöÝ ôçò ×áñÜò 16.50: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ 1 17.00: ÊéóìÝô 19.00: Deal 20.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ1 21.00: The X-Factor- Audition 22.00: Ïíåéñïðáãßäá 23.00: ÑÜäéï Áñâýëá 24.00: ÅãêëÞìáôá 01.00: ÁÍÔ 1 01.10: ÊÜñìá 02.10: Ãéá ôçí ¢ííá 03.30: ÊáèñÝöôç êáèñåöôÜêé ìïõ 04.10: ÔçëåìÜñêåôéíãê 04.30: Mobile fun 05.10: Äåóðïéíßò Ìáñãáñßôá

06.00: ÂÝñá óôï äåîß 07.00: Êïéíùíßá þñá ìÝãá 13.15: Ç æùÞ ôçò Üëëçò 14.00: Äåëôßï åéäÞóåùí 15.00: ¸íáò ìÞíáò êáé êÜôé 16.00: ÌðáìðÜ ìçí ôñÝ÷åéò 16.50: ÌáôéÝò óôá ãåãïíüôá 17.00: Äýï îÝíïé 18.00: ÐÜôé ç ðéï üìïñöç éóôïñßá 19.00: Ôá ìõóôéêÜ ôçò ÅäÝì 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 21.00: Êüêêéíï äùìÜôéï 21.50: Ôï íçóß 24.00: Åìðüëåìç æþíç 01.00: Ôåëåõôáßá ãåãïíüôá 01.30: Book of daniel 02.30: Ïé öñïõñïß ôçò Á÷áúáò 04.45: ÔçëåìÜñêåôéíãê 04.00: Öéëïäïîßåò

07.00: ÐÜíù óôçí ùñá 10.00: ÊáöÝò ìå ôçí ÅëÝíç 13.00: ÅéäÞóåéò. 13.15: Êïõò êïõò ôï ìåóçìÝñé 16.00: ÄÝóôå ôïõò 17.00: Äåëôßï ÅéäÞóåùí 17.05: ÄÝóôå ôïõò 18.00: ÏéêïãåíåéáêÝò éóôïñßåò 19.00: ÅéäÞóåéò 20.00: ÊÜôé øÞíåôáé 21.00: Áë ôóáíôßñé íéïõò 23.00: Big brother 24.00: Sex and the city 01.15: Ïé éóôïñßåò ôïõ Áóôõíüìïõ ÌðÝêá 02.15: 10ç åíôïëÞ 03.00: Êüêêéíïò êýêëïò 04.00: ÔçëåáãïñÝò 04.30: Êïõò êïõò ôï ìåóçìÝñé

06.00: ÐñùéíÞ åíçìÝñùóç 10.00: Óõìâáßíåé ôþñá 12.00: ÅéäÞóåéò 13.00: ÌÝíïõìå ÅëëÜäá 15.00: ÅéäÞóåéò 16.00: ÎÝíç ôáéíßá «Ðïéïò Ýðíéîå ôç Ìüíá» 18.00: ÅéäÞóåéò 18.30: ¼,ôé öôéÜ÷íåôáé, ôï öôéÜ÷íåôå 19.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá «ÄÝêá ìÝñåò óôï Ðáñßóé» 21.00: ÅéäÞóåéò 22.00: Ðñïúóôïñéêïß áóôñïíüìïé. 23.00: ÁíôáðïêñéôÝò 24.00: ÅéäÞóåéò 01.00: Åãêëçìá êáé Ýñåõíá


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

Ôï ÉóëÜì ôçò Í.Á. Åõñþðçò üñãáíï-ôüîï ôçò íÝïïèùìáíéêÞò êïóìïèåùñßáò ÊÁÉ ÔÇÓ ÅÎÙÔÅÑÉÊÇÓ ÐÏËÉÔÉÊÇÓ Á. ÍÔÁÂÏÕÔÏÃËÏÕ. Ôïõ Áè. Áí. Áããåëüðïõëïõ*

Ï

óõããñáöÝáò, ÊáèçãçôÞò Ðáíåðéóôçìßïõ êáé ÕÐÅÎ ôþñá ôçò Ôïõñêßáò, åßíáé âáèýò ãíþóôçò êáé áíáëõôÞò- óôï÷áóôÞò ôçò ðáãêüóìéáò êáé ðåñéöåñåéáêÞò ðïëéôéêÞò éóôïñßáò êáé ôïõ ãåùðïëéôéêïý êáé ãåùïéêïíïìéêïý ÷Üñôïõ äéá÷ñïíéêÜ ôçò ðåñéï÷Þò ìáò. ÖõóéêÜ, ìå ôïí äéêü ôïõ ïñáìáôéóìü ðñïò åîõðçñÝôçóç ôïõ ðåñéöåñåéáêïý êáé ôïõ åõñýôåñïõ êýñïõò ôçò ðáôñßäïò ôïõ. Áð’ áõôÞí ôçí Üðïøç åßíáé Üîéïò óõã÷áñçôçñßùí êáé óåâáóìïý ôùí áðüøåþí ôïõ. Ùò ÕÐÅÎ ôþñá ôï üñáìÜ ôïõ ðáó÷ßæåé íá êÜìåé ðñÜîç. Áöïý «ðñÜîéò åóôß èåùñßáò åðßâáóéò». 1. Ç ÔïõñêéêÞ íÝá ôÜîç ðñáãìÜôùí ðñïâÜëëåé åéò âÜñïò ôïõ êýñïõò êáé ôïõ ãïÞôñïõ ôçò ÅëëÜäïò áëëÜ êáé ôùí ðåñéöåñåéáêþí êáé åõñýôåñùí äéåèíþí ó÷Ýóåþí ôçò ïìïßùò êáé ôùí Üëëùí ãåéôïíéêþí êñáôþí – åèíþí. Åîïý, ï Ðñüåäñïò ôçò Óõñßáò óå óõíÝíôåõîç ðñüóöáôç óôçí ×ïõñéÝô Ýèåóå ôï åñþôçìá: åÜí ç Ôïõñêßá åðéèõìåß áíáóýóôáóç ôçò ÏèùìáíéêÞò Áõôïêñáôïñßáò. Ïé äå ÇÐÁ ðñïâëçìáôßæïíôáé ìå ôéò íÝï-ïèùìáíéêÝò öáíôáóéþóåéò Íôáâïýôïãëïõ. Óýìöùíá, ôïõëÜ÷éóôï, ìå ôïí åíï÷ëçôéêü éóôüôïðï Wikileaks Ôæ. ÁóÜíôæ. Ôá èÝìáôá ôçò äéáôñéâÞò ðÜìðïëëá. Ïé èÝóåéò ôïõ ãéá ôçí ÍïôéïáíáôïëéêÞ Åõñþðç Þ ×åñóüíçóï ôïõ Áßìïõ (ôá ïèùìáíéêÜ ÂáëêÜíéá) åîÞøáí ôï åíäéáöÝñïí ìáò (óåë. 195-202, 229-238, 473-485). Ç ðåñéï÷Þ ìáò åßíáé ðïëý ïéêåßá. Ëüãù ôùí áìÝôñçôùí åñåõíçôéêþí áðïóôïëþí êáé åðéóêÝøåþí ìáò åêåß åðß 50 ôþñá ÷ñüíéá, ùò éóôïñéêïý êáé äç åêêëçóéáóôéêïý éóôïñéêïý åðß èåìÜôùí ôçò ðåñéï÷Þò, êáôüðéí êáé ôùí äéäáêôïñéêþí óðïõäþí ìáò óôï ÂåëéãñÜäé (1963-1967). Ôï üëï üñáìá – ïéêïäüìçìá ôïõ óõããñáöÝá ãéá ôçí ðåñéï÷Þ åñåßäåôáé óôï åêåß ìïõóïõëìáíéêü óôïé÷åßï ðïëõåèíéêÞò õöÞò (Âüóíéïé ìïõóïõëìÜíïé, Áëâáíïß ìïõóïõëìÜíïé, ôïõñêéêÝò Þ ìïõóïõëìáíéêÝò êïéíüôçôåò êáé ìåéïíüôçôåò) «ùò ïèùìáíéêÜ êáôÜëïéðá» (óåë.201). Ï óõããñáöÝáò «óõíäÝåé ôþñá ôçí ìïßñá ôïõ ôçí ðåñéöåñåéáêÞ éó÷ý êáé ôçí âáñýôçôá ôçò Ôïõñêßáò» (óåë. 477). Ïé ìïõóïõëìáíéêïß èýëáêïé, åíïðïéçìÝíïé ðïëéôéóìéêÜ, ïéêïíïìéêÜ êáé óõãêïéíùíéáêÜ, õðü ôçí äéåèíÞ åããõçôéêÞ ïìðñÝëá ôçò Ôïõñêßáò (óåë. 475), åßíáé ôï ðïèïýìåíï êáé ôï æçôïýìåíï ôïõ óõããñáöÝùò. Ïé åíïðïéçìÝíïé èýëáêïé: Âïóíßá – ÓáíôæÜê Óåñâßáò- Êüóóïâï – Áëâáíßá- Óêüðéá – ÂïõëãáñéêÞ ÈñÜêç (ôçí áðïêáëåß Êéñôæáëß) êáé ç ÅëëçíéêÞ ÈñÜêç (ùò ÄõôéêÞ ÈñÜêç). Ìüíïí Ýôóé, êáôÜ ôïí óõããñáöÝá, åîáóöáëßæåôáé ç êõñéáñ÷ßá ôçò Ôïõñêßáò, ùò íåïïèùìáíéêÞò åðéêñÜôåéáò åðß ôïõ åõñùðáúêïý ôìÞìáôüò ôçò óôçí ÁíáôïëéêÞ ÈñÜêç ìÝ÷ñé ÊÐüëåùò, ôçò Åéíôóáìðïýë (áðü ôï «Åéò ôçí ðüëç»). ÃñÜöåé: «Ç æþíç, ðïõ åîéêíåßôáé âïñåéïäõôéêÜ êáé ìÝóù ôïõ Üîïíäá Ìðß÷áôò- ÊåíôñéêÞ Âïóíßá – ÁíáôïëéêÞ Âïóíßá – ÓáíôæÜê – Êüóóïâï –Áëâáíßá – Ìáêåäïíßá – ÊéñôæáëßÄõôéêÞ ÈñÜêç êáôáëÞãåé óôçí ÁíáôïëéêÞ ÈñÜêç, Ý÷åé áðü ôçí óêïðéÜ ôçò Ôïõñêßáò ôïí ÷áñáêôÞñá æùôéêÞò áñôçñßáò ãéá ôçí âáëêáíéêÞ ãåùðïëéôéêÞ êáé ôïí ãåùðïëéôéóìü ôçò» (óåë. 477). Êáé ç ðïëéôéêÞ «öáíôáóßùóç» ôïõ óõããñáöÝùò. «Óå áíôßèåôç ðåñßðôùóç, ç äçìïãñáöéêÞ áðïóýíèåóç áõôÞò ôçò æþíçò êáé ç åêêáèÜñéóÞ ôçò èá óõíåðÜãåôáé ôç ìåßùóç ôçò äñáóôçñéüôçôáò ôçò Ôïõñêßáò óôá ÂáëêÜíéá (óåë. 478). Êáé «óå ìéá óõãêõñßá, êáôÜ ôçí ïðïßá ïé Áëâáíïß êáé ïé Âüóíéïé (ìïõóïõëìÜíïé) äåí áðïëáìâÜíïõí óôáèåñüôçôá êáé åðéññïÞ óôá ÂáëêÜíéá åßíáé áäýíáôï ç Ôïõñêßá íá áéóèÜíåôáé Üíåôá óôçí ÁíáôïëéêÞ ÈñÜêç êáé óôç ÌéêñÜ Áóßá» (óåë. 476). ÅðéëÝãåé, ðñïåéäïðïéþíôáò êáé ôçí ÅëëÜäá. «Ïé ÔïõñêéêÝò êáé ìïõóïõëìáíéêÝò ìåéïíüôçôåò ðïõ äéáâéïýí óôçí Âïõëãáñßá, óôçí ÅëëÜäá, óôçí Ìáêåäïíßá, óôï ÓáíôæÜê ( åðáñ÷ßá ôçò Óåñâßáò), óôï Êüóóïâï êáé óôçí Ñïõìáíßá áðïôåëïýí óçìáíôéêÜ óôïé÷åßá ôçò âáëêáíéêÞò ðïëéôéêÞò ôçò Ôïõñêßáò» (óåë. 200). 2. Ðïéïò , áëÞèåéá, ï áíôßðáëïò ôïõ èåùñÞìáôïò – ïéêïäïìÞìáôïò Íôáâïýôïãëïõ; Á) Óå ðïëéôéêü óêçíéêü. ÃñÜöåé: «Ýíáò åíäå÷üìåíïò âáëêáíéêüò óõíáóðéóìüò» (óåë. 201 «Ýíáò óõíáóðéóìüò áðü ôçí Âïõëãáñßá êáé ôçí ÅëëÜäá» (óåë. 231) «ìéá áíôéïèùìáíéêÞ êáé áíôéôïõñêéêÞ åéêüíá, ç ïðïßá åðáíáöÝñåôáé óôá ÂáëêÜíéá êõñßùò áðü ôïõò ÓÝñâïõò êáé ôïõò ¸ëëçíåò» (óåë.475) «ç áýîçóç ôçò åðéññïÞò ôçò ÅëëÜäïò êáé ôçò Éôáëßáò åðß ôçò Áëâáíßáò åéò âÜñïò ôçò Ôïõñêßáò» (óåë. 480) «Ýíáò åíäå÷üìåíïò Óåñâïåëëçíïâïõëãáñéêüò óõíáóðéóìüò, ðïõ èá Ý÷åé ùò óõíÝðåéá ôçí áýîçóç ôùí ðéÝóåùí åðß ôçò óôñáôçãéêÞò æþíçò, æùôéêÞò áñôçñßáò ôçò Ôïõñêßáò óôçí ðåñéï÷Þ, óôçí äéÜëõóç ôçò Ìáêåäïíßáò êáé óôçí êáôÜññåõóç ôùí ó÷Ýóåùí ôçò Ôïõñêßáò ìå ôçí Âïóíéá êáé ôçí Áëâáíßá» (óåë. 481-482). Â) Óå èñçóêåõôéêü åðßðåäï ÃñÜöåé: «Ãéá ôï ïñèïäïîïóëáâéêü ðåäßï åðéññïÞò, ôï ïðïßï áíôéêáôïðôñßæåé ôï éäáíéêü ôçò ôñßôçò Ñþìçò ôùí Ñþóùí… ðïõ îåêéíþíôáò áðü ôçí Âåóáñáâßá êéíåßôáé íïôßùò ìÝóù Âïõëãáñßáò êáé Óåñâßáò ðñïò ôï Áéãáßï êáé ôçí ÁäñéáôéêÞ, Ýôóé þóôå íá ðåñéëáìâÜíåé êáé ôçí ÅëëÜäá» (óåë. 474). Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ, «ç Ôïõñêßá ü÷é ìüíï èá ÷Üóåé ôçí åðéññïÞ ðïõ áóêåß óôá ÂáëêÜíéá Ýíáíôé ôçò ÅëëÜäïò, ç ïðïßá (åíí. åðé÷åéñåß) ìÝóù ôïõ Ðáôñéáñ÷åßïõ ôïõ Öáíáñßïõ, ðïõ ìå ôç ìéêñÞ ñùìáßéêç ìåéïíüôçôá åðéäéþêåé íá áðïêôÞóåé ïéêïõìåíéêü ÷áñáêôÞñá, êáé Ýíáíôé ôçò Ñùóßáò, ç ïðïßá åðé÷åéñåß íá áóêÞóåé åðéññïÞ óôïõò Ïñèïäüîïõò ÓëÜâïõò óôçí ðåñéï÷Þ ôùí Âáëêáíßùí êáé ôïõ ÊáõêÜóïõ, áëëÜ èá ìåßíåé êáé äß÷ùò óôÞñéãìá åíüøåé ôùí Åëëçíéêþí êáé ñùóéêþí äéåêäéêÞóåùí óôá ÓôåíÜ» (óåë. 201). ÓÕÍÅ×ÉÆÅÔÁÉ Ï ê. ÁèáíÜóéïò Áí. Áããåëüðïõëïò ÊáèçãçôÞò Ðáíåðéóôçìßïõ, êáé Ðñüåäñïò Éäñýìáôïò Åèíéêïý êáé Èñçóêåõôéêïý Ðñïâëçìáôéóìïý

ÅÔÁÉÑÉÁ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ ÁÍÇËÉÊÙÍ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

ÅÕ×ÁÑÉÓÔÇÑÉÏ Ùò Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò Åôáéñßáò Ðñïóôáóßáò Áíçëßêùí Êáôåñßíçò áéóèáíüìáóôå ôçí áíÜãêç íá åõ÷áñéóôÞóïõìå üëïõò üóïõò ðñïóÝöåñáí, åßôå ïéêïíïìéêÜ åßôå ìå ïðïéïäÞðïôå ôñüðï, ôï ðñïçãïýìåíï äéÜóôçìá êáé êõñßùò óôéò ãéïñôÝò ôùí ×ñéóôïõãÝííùí 2010 êáé ôïõ íÝïõ Ýôïõò 2011 ãéá ôçí åíßó÷õóç áíçëßêùí êáé ôùí ïéêïãåíåéþí ôïõò, ðïõ ðñïóôáôåýïíôáé áðü ôçí åôáéñßá ìáò. Éäéáßôåñá èá èÝëáìå íá åõ÷áñéóôÞóïõìå åêåßíïõò ðïõ óõíÝâáëáí óôçí ðñáãìáôïðïßçóç ôçò åïñôáóôéêÞò åêäÞëùóçò ðïõ Ýãéíå óôéò 22 Äåêåìâñßïõ 2010 óôï óõíåäñéáêü êÝíôñï ôïõ ÄÞìïõ Êáôåñßíçò, ôïí ïðïßï êáé åõ÷áñéóôïýìå. ÅêöñÜæïõìå, ëïéðüí, ôéò åõ÷áñéóôßåò ìáò óôïõò åîÞò öïñåßò êáé ðïëßôåò: 1. Ìïõóéêü Ó÷ïëåßï Êáôåñßíçò (êáèþò êáé óôïõò ÷ïñçãïýò êáé óõìðáñáóôÜôåò ôïõ). 2. ÈÝáôñï «ÐÇÃÁÓÏÓ» 3. ÃêáíÞò Ãñçãüñéïò 4. ×áëåðëÞò Á.Å. FYLLIANA

ÔÑÉÔÇ 18 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2011 3

ÐÉÅÑÉÁ ÁÍÅÊÐËÇÑÙÔÅÓ ÏÉ ÕÐÏÓ×ÅÓÅÉÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅËËÅÉØÇ ÁÉÈÏÕÓÙÍ

ÊáôÜëçøç áðü ÷èåò óôï 3ï Ëýêåéï-ÃõìíÜóéï Êáôåñßíçò ÐÏÑÅÉÁ ÓÇÌÅÑÁ ÔÏ ÐÑÙÉ ÐÑÏÓ ÔÏ ÊÅÍÔÑÏ ÔÇÓ ÐÏËÇÓ Óå êáôÜëçøç ðñï÷þñçóáí ÷èåò ôï ðñùß ïé ìáèçôÝò ôïõ ó÷ïëéêïý óõãêñïôÞìáôïò 3ïõ ÃõìíáóßïõËõêåßïõ Êáôåñßíçò, áíôéäñþíôáò óôï ãåãïíüò üôé ðáñÜ ôéò áëëåðÜëëçëåò õðïó÷Ýóåéò ðïõ Ý÷ïõí ëÜâåé, ôï ðñüâëçìá ôçò Ýëëåéøçò áéèïõóþí äåí Ý÷åé ëõèåß áêüìá. Ïé ðñïêáô áßèïõóåò äåí Ý÷ïõí ôïðïèåôçèåß, ïýôå õðÜñ÷åé çìåñïìçíßá ãéá ôï ðüôå èá ãßíåé áõôü, êÜôé ôï ïðïßï èá æçôÞóïõí íá ìÜèïõí óÞìåñá ïé ìáèçôÝò, ðñáãìáôïðïéþíôáò ðïñåßá áðü ôï ó÷ïëåßï ôïõò ðñïò ôï êÝíôñï ôçò ðüëçò. Ïé ìáèçôÝò Ý÷ïõí êåßìåíï ìå ôï éóôïñéêü ôùí õðïó÷Ýóåùí, ôïõò ëüãïõò ðïõ ôïõò þèçóáí óå áõôÝò ôéò ìïñöÝò äéáìáñôõñßáò êáé ôçí ÜðïøÞ ôïõò ãéá ôç ãåíéêüôåñç åéêüíá ðïõ äéáìïñöþíåôáé óôï ÷þñï ôçò äçìüóéáò ðáéäåßáò. Ç ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ÔÙÍ ÌÁÈÇÔÙÍ

3ÏÕ ÃÕÌÍÁÓÉÏÕ-ËÕÊÅÉÏÕ «Õðïó÷Ýóåéò ðïõ ëÜâáìå ãéá ôçí ðáñÜäïóç ôùí íÝùí áéèïõóþí óôï 3ï ãåë. : ·Áðü Ì.Ìé÷ïõ :Óôéò 11 Óåðôåìâñßïõ --->ãéá Áñ÷Ýò Ïêôùâñßïõ · Áðü Æ. Óáôñáæåìç: Óôéò 19 Ïêôþâñéïõ --->ãéá Áñ÷Ýò ÄåêÝìâñç · Áðü Ã. Ðáðáóôåñãéïõ Óôéò 21 Ïêôþâñéïõ ---> ãéá åíôüò ×ñéóôïõãÝííùí · Áðü Äçìáñ÷åßï ~óôá ìÝóá ÄåêÝìâñç~ --->ãéá áñ÷Ýò Éáíïõáñßïõ. ÙÓ ÐÏÔÅ ÈÁ ÔÏÕÓ ÁÍÅ×ÏÌÁÓÔÅ; ¸÷ïõí ðåñÜóåé 2 ìÞíåò ìåôÜ ôéò ìáèçôéêÝò êáôáëÞøåéò. ËÜâáìå ðïëëÝò õðïó÷Ýóåéò áðü ðïëéôéêÜ ðñüóùðá ôçò Êáôåñßíçò óå ðïñåßåò ðïõ ïñãáíþóáìå. Ðáñüëá áõôÜ ôá áéôÞìáôá ìáò Ýìåéíáí áíéêáíïðïßçôá. Ôï êôçñéáêü ðñüâëçìá, ïé áßèïõóåò ðïõ äåí êáôáóêåõÜóôçêáí ðïôÝ, ïé ôéìÝò ôïõ êõëéêåßïõ, ç õëïðïßçóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò äéäáóêáëßáò ìÝóù H/Y (2á ãõìíáóßïõ) åßíáé ìåñéêÜ áðü ôá áéôÞìáôá ðïõ Ýìåéíáí áíéêáíïðïßçôá. Óå êÜèå ôìÞìá ôïõ ó÷ïëåßïõ ìáò õðÜñ÷ïõí áðü 27-30 ìáèçôÝò. ¸íá êëßìá äýóêïëï ãéá íá áöïìïéùèåß ç õëç áðü ôïõò ìáèçôÝò, êáé áêüìá ðéï äýóêïëï ãéá ôïí êáèçãçôÞ. Ç êáôÜóôáóç ãßíåôáé áêüìá ðéï äýóêïëç ãéá ôïõò ìáèçôÝò ôçò ôñßôçò ëõêåßïõ ïé ïðïßïé ìïéñÜæïíôáé áêüìá óå åñãáóôÞñéá (!) ÷çìåßáò-öõóéêÞò ãéá íá ÷ùñÝóïõí. Ãéá íá ëõèåß ôï ðñüâëçìá áðü ðåñõóé áêïýìå õðïó÷Ýóåéò ðñïåêëïãéêÜ êáé ìåôåêëïãéêÜ ãéá ôçí êáôáóêåõÞ êáé ôçí óýíôïìç ðáñÜäïóç áéèïõóþí. ¼ìùò ç çìåñïìçíßá ðáñÜäïóçò ôïõò áêüìá äåí ìáò Ý÷åé áíáêïéíùèåß. Óôéò ðñþôåò ìáèçôéêÝò êéíçôïðïéÞóåéò, óôéò êáôáëÞøåéò ôïõ Ïêôùâñßïõ ç óôÜóç ôùí ãïíÝùí êáé áôüìùí ôïõ 15ìåëïõò áðÝíáíôé ìáò Þôáí áðü áäéÜöïñç Ýùò êáé åíÜíôéá. Ï áíýðáñêôïò óýëëïãïò ãïíÝùí ðïõ åêðñïóùðåß ìïíü ìéá ìéêñÞ ìåéïøçößá ãïíÝùí êáé äåí åêðñïóùðåßôáé óôïí äçìïôéêü óýìâïõëï, áíôß íá óôçñßîåé ôéò ðñùôïâïõëßåò ôùí ìáèçôþí, óôï÷ïðïßçóå óõãêåêñéìÝíá Üôïìá ùò «áëÞôåò ðïõ îåóçêþíïõí ôïõò ìáèçôÝò» êáèþò êáé üôé èá ðñïêáëïýóáìå õëéêÝò æçìéÝò óôïí ÷þñï ôïõ ó÷ïëåßïõ. (êÜôé ôÝôïéï äåí óõíÝâç êáèþò åß÷áìå ðåñéöñïýñçóç óôï ó÷ïëåßï áðü ìáèçôÝò ìÝ÷ñé êáé ôéò 1-2 ôï âñÜäõ êáèçìåñéíÜ). Ùò ìáèçôÝò, áíáñùôéüìáóôå, üôáí âëÝðïõìå óôá åñãáóôÞñéá ôïí ðáíÜêñéâï êáé á÷ñçóéìïðïßçôï åîïðëéóìü, ðïõ âñÝèçêáí ëåöôÜ ãéá áõôüí. Ðùò åßíáé äõíáôüí ôï õðïõñãåßï íá êÜíåé äáðÜíåò ãéá õëéêïôå÷íéêÞ õðïäïìÞ, êáé íá áäéáöïñåß ãéá ôï êôçñéáêü ìáò ðñüâëçìá; Ãéáôß ðñïôéìÜ íá óôçñßæåé ðïëõåèíéêÝò åîïðëßæïíôáò ôá ó÷ïëåßá ìå ìç÷áíÞìáôá áíôß íá êáôáóêåõÜæåé íÝá ó÷ïëéêÜ êôÞñéá; Êáëïýìå ôçí Ôñßôç 18 Éáíïõáñßïõ, ìáèçôÝò ôïõ ôñßôïõ ëõêåßïõ-ãõìíáóßïõ, ãïíåßò, êáèçãçôÝò óå ðïñåßá óôçí Êáôåñßíç. (ðñïóõãêÝíôñùóç 9ðì óôï 3ï ëõêåéï)

5. ËåïíôéÜäïõ ÅëÝíç, ÓõìâïëáéïãñÜöïò 6. Äéêçãïñéêüò Óýëëïãïò Êáôåñßíçò. 7. Åöçìåñßäá ôïõ 4ïõ Ëõêåßïõ Êáôåñßíçò «ÅËÅÕÈÅÑÏÐÁÉÄÅÉÁ». Åõ÷áñéóôßåò ðñïò üëç ôçí ïìÜäá ôùí ìáèçôþí áëëÜ êáé ðñïò ôïõò óõíôïíéóôÝò åêðáéäåõôéêïýò ôïõò ðïõ âïÞèçóáí óôçí óõãêÝíôñùóç ÷ñçìÜôùí ôá ïðïßá ðñïóöÝñèçêáí óôçí Åôáéñßá Ðñïóôáóßáò Áíçëßêùí Êáôåñßíçò. 8. Æá÷áñïðëáóôåßá «ÌÐÏÕÓÉÁÓ» 9. Öéëüðôù÷ïò Óýëëïãïò «ÅËÅÇÌÏÓÕÍÇ» 10. ÊáìáíáôæÞò Ìé÷Üëçò 11. Âéâëéïðùëåßï «ÊÕÂÏÓ 12. ÄÉÏÍ TV 13. Åöçìåñßäåò «ÅÐÔÁ» êáé «ÐÏËÉÔÅÉÁ» ãéá ôçí éäéáßôåñç ðñïóöïñÜ ôïõò óôçí Åôáéñßá Ðñïóôáóßáò Áíçëßêùí. 14. Minimal ÄéáöçìéóôéêÞ , ÃéÜííçò Óôáìáôßïõ 15. Åöçìåñßäåò «ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ» êáé «ÂÇÌÁ ÄÅÕÔÅÑÁÓ» «ÐÉÅÑÉÊÏÉ ÁÍÔÉËÁËÏÉ» , «ÇÌÅÑÇÓÉÁ» êáé «ÔÏÐÉÊÇ» «ÐÏËÉÔÇÓ ÔÇÓ ÐÉÅÑÉÁÓ» , «ÅÍÇÌÅÑÙÓÇ ÊÁÉ ÁÃÃÅËÉÅÓ», «ÁÑÃÙ» . 16. Ñáäéüöùíá : «Äçìïôéêü Ñáäéüöùíï Êáôåñßíçò», «ÑÜäéï ÅíçìÝñùóç», «Óïýðåñ FM» -ÓÊÁÉ 17. Ôõðïãñáöåßï «×ÑÕÓÉÊÏÓ»

Äåí äéáðñáãìáôåõüìáóôå ôçí ðáéäåßá ìáò ìå êáíÝíáí. Áðáéôïýìå íá ìáò áíáêïéíùèåß åðáêñéâþò ç çìåñïìçíßá ðáñÜäïóçò ôùí íÝùí áéèïõóþí, êáèþò êáé äçìüóéá êáé äùñåÜí ðáéäåßá. Ïýôå Ýíá åõñþ ãéá âéâëßá (Á êáé  ãëþóóáò). Õëïðïßçóç ðñïãñÜììáôïò äéäáóêáëßáò ìå Ç/Õ. (óõíèÞìáôá ìáò) Ç ÃÅÍÉÁ ÌÁÓ Å×ÅÉ ÉÄÁÍÉÊÁ, ÏÕÔÅ ÐÏÕËÉÅÔÁÉ ÏÕÔÅ ÐÑÏÓÊÕÍÁ ÄÙÑÅÁÍ ÂÉÂËÉÁ ÓÅ ÊÁÈÅ ÌÁÈÇÔÇ, ÄÅ ÄÉÍÏÕÌÅ ÁÐÏ ÔÇÍ ÔÓÅÐÇ ÌÁÓ ÄÅÊÁÑÁ ÔÓÁÊÉÓÔÇ ÁÍÁÃÊÇ ÔÏÕ ËÁÏÕ Ç ÄÙÑÅÁÍ ÐÁÉÄÅÉÁ, ÅÎÙ ÁÐÏ ÔÁ Ó×ÏËÅÉÁ ÌÁÓ ÊÁÈÅ ÅÔÁÉÑÉÁ ÌÁÓ ÈÅËÏÕÍ ÐÅËÁÔÅÓ ÌÅÓÁ ÓÔÁ Ó×ÏËÅÉÁ,ÁÍÍÁ ÄÉÁÌÁÍÔÏÐÏÕËÏÕ ÏÍÅÉÑÁ ÃËÕÊÁ! ÔÅÑÌÁ ÐÉÁ ÓÔÇÍ ÊÏÑÏÉÄÉÁ, ÂÉÂËÉÁ ÊÁÉ ÊÁÈÇÃÇÔÅÓ ÔÙÑÁ ÓÔÁ Ó×ÏËÅÉÁ. ÌáèçôÝò Ôñßôïõ Ãõìíáóßïõ-Ëõêåßïõ» ÄÇËÙÓÇ ÔÇÓ ÂÏÕËÅÕÔÏÕ ÌÁÑÉÁÓ ÌÉ×ÏÕ Ìå áöïñìÞ ôéò êéíçôïðïéÞóåéò ôùí ìáèçôþí ôïõ 3ïõ ó÷ïëéêïý óõãêñïôÞìáôïò ãõìíáóßïõ - ëõêåßïõ Êáôåñßíçò, ëüãù ôçò Ýëëåéøçò ó÷ïëéêþí áéèïõóþí ç ÂïõëåõôÞò Ðéåñßáò êá Ìáñßá Ìß÷ïõ áíáöÝñåé ôá åîÞò: «Åßíáé ãíùóôü ðùò ôï êôéñéáêü ðñüâëçìá ðïõ áíôéìåôùðßæåé ôï 3ï ó÷ïëéêü óõãêñüôçìá Êáôåñßíçò, áðïôåëåß Ýíá ÷ñüíéï ðñüâëçìá, ðïõ âéþíïõí êáèçìåñéíÜ ïé ìáèçôÝò êáé ïé êáèçãçôÝò ôïõ. ÐÝñá áðü ôçí Ýëëåéøç áéèïõóþí ôï 3ï ãõìíÜóéï êáé ëýêåéï äå äéáèÝôåé ãõìíáóôÞñéï áëëÜ ïýôå êáé áßèïõóá ðïëëáðëþí ÷ñÞóåùí. Óôï ðëáßóéï ôùí ðñïóðáèåéþí ãéá åîåýñåóç ëýóçò åðéóêÝöôçêá ôï 3ï ó÷ïëéêü óõãêñüôçìá óôéò 9 Ïêôùâñßïõ 2010 ìå ôïí ìç÷áíéêü ôçò Äéåýèõíóçò Åîïðëéóìïý ôïõ Ïñãáíéóìïý Ó÷ïëéêþí Êôéñßùí ê. Áíôþíç ÓáââÜêç. Ï ê. ÓáââÜêçò Þëèå óôçí Ðéåñßá ðñïêåéìÝíïõ íá åðéóðåõóôïýí ïé äéáäéêáóßåò ãéá ôçí åîáóöÜëéóç êáé ïé åñãáóßåò ãéá ôçí ôïðïèÝôçóç ôùí áéèïõóþí ðïõ áðáéôïýíôáé óôï 3ï ãõìíÜóéï êáé ëýêåéï Êáôåñßíçò. ÊáôÜ ôçí åðßóêåøç óôï ó÷ïëåßï, óõæçôÞóáìå ìå ôïõò äéåõèõíôÝò ê. ÉïñäÜíç Ôóáïõóßäç êáé Êùíóôáíôßíï Ðéðßëç, êáèþò êáé ìå ôïí åêðñüóùðï ôïõ ÄÞìïõ Êáôåñßíçò ê ×áñÜëáìðï .Êáñáôæüãëïõ ôá ðñïâëÞìáôá ôïõ ó÷ïëåßïõ ðïõ óôåãÜæåé 750 ìáèçôÝò êáé ìáèÞôñéåò. Ï ê. ÓáââÜêçò åíçìåñþèçêå ãéá ôá ðñïâëÞìáôá êáé ôéò ðñïóðÜèåéåò ðïõ Ý÷ïõí ãßíåé, Ýôóé þóôå íá âñåèåß éêáíïðïéçôéêÞ ëýóç, åíþ áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõò ïé äéåõèõíôÝò ôùí ó÷ïëåßùí êáé ï åêðñüóùðïò ôïõ ÄÞìïõ ôïí åíçìÝñùóáí ãéá ôéò åíÝñãåéåò ðïõ Ý÷ïõí êÜíåé. Óôç óõíÜíôçóç ðïõ åß÷á êáé ìå ôïõò ìáèçôÝò ôïõ äåêáðåíôáìåëïýò ôïõ ãõìíáóßïõ, ìïõ ðåñéÝãñáøáí ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ áíôéìåôùðßæïõí óôï ó÷ïëåßï, êáé áíáãíþñéóáí ôçí ðñïóðÜèåéá ðïõ êáôáâÜëëåôáé ãéá ôçí åðßëõóç ôïõò. Óôéò 22 Íïåìâñßïõ 2010 åðáíÞëèá óôï óõãêåêñéìÝíï èÝìá äçìïóéïðïéþíôáò ôçí åðéêïéíùíßá ðïõ åß÷á ìå ôïí ÄéåõèõíôÞ ôïõ Ó÷ïëéêïý Åîïðëéóìïý ôïõ Ïñãáíéóìïý Ó÷ïëéêþí Êôéñßùí ê. Âáóßëç ÍÜíï, üôé ïé Ýîé ðñïêÜô áßèïõóåò ðïõ áðáéôïýíôáé, Þôáí Ýôïéìåò ðñïò ðáñÜäïóç ãéá ôï 3ï ãõìíÜóéï –ëýêåéï Êáôåñßíçò, áðü ôïí Ïêôþâñéï. Ùóôüóï üðùò åß÷á õðïãñáììßóåé ôüôå, Ýôóé êáé ôþñá, ãéá ôçí ôïðïèÝôçóç ôïõò óå ÷þñï ôïõ ó÷ïëåßïõ ðñÝðåé íá êáôáóêåõáóôïýí ïé õðïäïìÝò õðïäï÷Þò ôïõò, üðùò áðáéôåßôáé áðü ôïí Ï.Ó.Ê, ðïõ åßíáé èÝìá áñìïäéüôçôáò ôïõ ÄÞìïõ Êáôåñßíçò. Èåùñþ üôé áðü ôçí ðëåõñÜ ìïõ, üðùò åß÷á õðï÷ñÝùóç, áó÷ïëÞèçêá ãéá ôçí åðßëõóç ôïõ èÝìáôïò ðéóôåýïíôáò üôé ìåëëïíôéêÜ èá ðñÝðåé íá äïèåß ïõóéáóôéêÞ ëýóç ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí ðñïâëçìÜôùí ôùí ó÷ïëéêþí êôéñßùí.

18. Blog «Ðïëßôçò ôçò Ðéåñßáò» êáé «ËåõôåñéÜ 19. ÊáôáóôÞìáôá «ÊÏÕ-ÊÏÕ» 20. «ÂÅÍÉÁÌÉÍ» 21. COOPER – Univel A.E. 22. ÌïñöùôéêÞ ¸íùóç Êáôáöõãéùôþí 23. Óõíåôáéñéóìüò Îõëïõñãþí Ðéåñßáò 24. Âéïôå÷íßá åíäõìÜôùí «Áäåëöïß Óõìåùíßäç» 25. ÉùÜííçò ÌÜóéïò, ÊáèçãçôÞò 26. Áíáóôáóßá Áóëáíßäïõ äéêçãüñïò 27. Óýëëïãïò ÃïíÝùí êáé Êçäåìüíùí 3ïõ Ãõìíáóßïõ Êáôåñßíçò. 28. ÅÕÊÁÑÐÉÄÇÓ , ÊéíçìáôïãñáöéêÝò Åðé÷åéñÞóåéò Á.Å 29. Forthnet – ÃêñÝìïò Á. ÉùÜííçò ÔÝëïò, åõ÷áñéóôïýìå åêåßíïõò ôïõò åèåëïíôÝò – ìÝëç ôçò åôáéñßáò Ðñïóôáóßáò Áíçëßêùí Êáôåñßíçò, ôïõò öïñåßò êáé ôïõò ðïëßôåò ðïõ åìöáíþò Þ áöáíþò êáé ìå êÜèå äõíáôü ôñüðï óõíÝâáëáí èåôéêÜ óôï íá ðñáãìáôïðïéçèåß ç ãéïñôÞ ôçò Åôáéñåßáò Ðñïóôáóßáò Áíçëßêùí Êáôåñßíçò. ÅÊ ÌÅÑÏÕÓ ÔÏÕ Ä.Ó Ç ÐÑÏÅÄÑÏÓ Ç ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ Ìáñßá ÄçìçôñéÜäïõ Öñåéäåñßêç ÆÜ÷ïõ ÁíôéåéóáããåëÝáò Ðñùôïäéêþí Êáôåñßíçò

...

...

ÔáéñéÜæåé Ýíá ãëõêÜêé ôïõ êïõôáëéïý; ¢ëëï ðñüâëçìá êáé áõôü! Ôé íá ôçí êåñÜóïõìå; ¸íá ãëõêü ôïõ êïõôáëéïý, áëëÜ ôé; Äéüôé äåí ìðïñïýìå ÷ùñßò Ýíá êÝñáóìá. ÁëëÜ ôß áðü üëá; ¼ôáí õðÜñ÷åé ìåãÜëç ðïéêéëßá áíáöýïíôáé Üëëá ðñïâëÞìáôá. ¸íá íåñáíôæÜêé, Ýíá ðåñãáìüíôï Þ ìåëéôæáíÜêé; ÓéñïðéáóôÜ äåí ôï óõæçôÜìå äéüôé ïé ãåßôïíåò åßíáé ðéï ðñï÷þ! Êáé êáëýôåñá íá áðïöýãïõìå ôç óýãêñéóç! Ìéá ãåíéêÞ ÷ñåéÜæåôáé áðáñáßôçôá äéüôé ðñþôç öïñÜ óôï óðéôéêü ìáò êáé äåí êÜíåé íá äßíïõìå äéêáéþìáôá. Öôù÷ïß, öôù÷ïß áëëÜ ìç öáíïýìå Ýñìáéá ôïõ ñéæéêïý ìáò. Ìéá áîéïðñÝðåéá ôïõëÜ÷éóôïí ðñÝðåé íá ôçí âñïíôïöùíÜîïõìå üôé ôçí äéáèÝôïõìå! Áñ÷Ýò ôïõ Üëëïõ ìÞíá áíáìÝíåôáé íá öôÜóåé ç ×ßëáñé Êëßíôïí óôç ÷þñá ìáò. ÌåôÜ èá ðÜåé êáé óôïõò ãåßôïíåò êáé ...áõôÜ! ÏõäÝí íåþôåñïí! Åðßóçìåò áíáêïéíþóåéò äåí õðÜñ÷ïõí. Áðü äéáññïÝò ü,ôé ìáèáßíïõìå áëëÜ üðïõ õðÜñ÷åé êáðíüò êÜðïõ åêåß ôñéãýñù èá ðÞñáí öùôéÜ êáé ôßðïôá öñýãáíá! Èá Ýñèåé, ðïý èá ðÜåé; Äéüôé ç ðáñïõóßá ôçò, ëÝíå, èá åßíáé êáé Ýíá ìÞíõìá ôçò õðïóôÞñéîçò ôùí ÇÐÁ óôéò ðñïóðÜèåéåò ôçò åëëçíéêÞò êõâÝñíçóçò ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò êñßóçò. ¢ìá ìåßíïõìå óôá ìçíýìáôá õðïóôÞñéîçò ìüíï ...êëÜöôá ×áñÜëáìðå! ÊÜôé óáí ôéò îýëéíåò áíáêïéíþóåéò óõìðáñÜóôáóçò óôïí ðïëëÜ äïêéìáæüìåíï ëáü ôïõ ....ÔóáêéóôÜí! Êáé êáìéÜ åðéôáãïýëá êáëü èá ìáò Ýêáìíå! Ôüóá êáé ôüóá èá Ý÷åé ç áôæÝíôá ôçò. Äåí èá Ý÷åé ëßãï Óêïðéáíü; Ãéá ôá âáöôßóéá äåí èá ðïõí ôßðïôá; Ôüóåò êáé ôüóåò ëåðôïìÝñåéåò! Óå ðïéÜ åêêëçóßá, ðïéüò èá åßíáé ï íïíüò, ôé ìðïìðïíéÝñåò, ðïý èá ãßíåé ç äåîßùóç; ¸ôóé ÷ùñßò ...âñÝîéìï èá ôï ãéïñôÜóïõìå; Äåí èá Ý÷åé êáé ëßãï Áéãáßï; Ëßãï Êõðñéáêü; Ãéá íá ìçí îå÷íéüìáóôå! Áðü üëá èá Ý÷åé ï ìðáîÝò! Äéüôé èÝëåé ôçí ðåñéðïßçóç ôïõ êé áõôüò! Ëßãï óêÜëéóìá, ëßãï ëéðáóìáôÜêé, êáèÜñéóìá áðü ôá îåñÜ ÷üñôá íá ìçí ðÜñïõí öùôéÜ. ¢íïéîç ðëçóéÜæåé! ¢íôå, ìðïñåß íá Ý÷åé êáé ëßãï ÉóñáÞë, ìå ôï ïðïßï äéáöáßíåôáé ìéá êáéíïýñéá åðï÷Þ äéáâïõëåýóåùí êáé ó÷Ýóåùí. ÔåëéêÜ ãåìÜôç ç áôæÝíôá öáßíåôáé êáé ÷ïñôáóôéêÞ ìÝñá äéðëùìáôéêþí êéíÞóåùí. ÐÜíôùò ôï ãëõêü ôïõ êïõôáëéïý åíäåßêíõôáé. ¸÷åé êáé ëéãüôåñá ëéðáñÜ!

«Ãéãáíôþíåôáé» ôï «Äåí Ðëçñþíù» ÌÝñá ìå ôç ìÝñá áõîÜíåôáé ï áñéèìüò ôùí ðïëéôþí ðïõ áñíïýíôáé íá ðëçñþóïõí äéüäéá óôéò åèíéêÝò ïäïýò.

Ïé åôáéñßåò ðïõ äéá÷åéñßæïíôáé ôïõò óôáèìïýò ôùí äéïäßùí åêôéìïýí üôé ðåñßðïõ ôï 10% ôùí äéåñ÷üìåíùí ïäçãþí áñíåßôáé íá êáôáâÜëåé ôï éäéáßôåñá «ôóïõ÷ôåñü» áíôßôéìï. Ôï… êßíçìá «Äåí ðëçñþíù» Üñ÷éóå íá ãéãáíôþíåôáé áìÝóùò ìåôÜ ôéò ãéïñôÝò êáé éäéáßôåñá ìåôÜ ôá ãåãïíüôá ðïõ óõíÝâçóáí óôç Óôõëßäá, üðïõ ï ÄÞìáñ÷ïò ôçò ðåñéï÷Þò Áðüóôïëïò ÃêëÝôóïò Ýóðáóå ôéò «ìðÜñåò», ïé ïðïßåò åìðüäéóáí ôç äéÝëåõóç ôùí êáôïßêùí. ÁðïìÝíåé íá äïýìå áí óõíå÷éóôåß ç Üñíçóç êáôáâïëÞò ôùí äéïäßùí, ìåôÜ ôï «ðñÜóéíï öùò» ðïõ Üíáøå ç Áñ÷Þ Ðñïóôáóßáò Ðñïóùðéêþí ÄåäïìÝíùí ðïõ äßíåé ôï äéêáßùìá óôéò åôáéñßåò ðïõ åêìåôáëëåýïíôáé ôá äéüäéá íá ÷ñçóéìïðïéïýí ôï öùôïãñáöéêü õëéêü êáé íá åêäßäïõí äéáôáãÝò ðëçñùìÝò, ìÝóù ôçò Äéêáéïóýíçò. ÊËÉÌÁÊÙÍÏÍÔÁÉ ÏÉ ÊÉÍÇÔÏÐÏÉÇÓÅÉÓ Ïé êéíçôïðïéÞóåéò ôùí ðïëéôþí êáé öïñÝùí, áðü ðïëëÝò ðåñéï÷Ýò ôçò ÷þñáò, êáôÜ ôùí äéïäßùí åßíáé ôï ìüíï óßãïõñï ðùò èá óõíå÷éóôïýí ôéò êéíçôïðïéÞóåéò, üðùò Üëëùóôå áðïöáóßóôçêå ôï ÓÜââáôï óôç Ëáìßá áðü ôéò åðéôñïðÝò áãþíá. Ç åðüìåíç ðáíåëëáäéêÞ êéíçôïðïßçóç ìå «Üíïéãìá» ôùí äéïäßùí èá ãßíåé óôéò 6 Öåâñïõáñßïõ 2011, åíþ óå ôïðéêü åðßðåäï ðñïãñáììáôßæïíôáé êáé Üëëåò êéíçôïðïéÞóåéò. ÔÏ ÊÉÍÇÌÁ ÊÁÔÁ ÔÙÍ ÄÉÏÄÉÙÍ Ðïëßôåò áðü ïëüêëçñç ôç ÷þñá ïñãáíþíïíôáé, óõãêñïýïíôáé ìåôùðéêÜ, áñíïýíôáé íá ðëçñþóïõí ôá äéüäéá êáé áðáéôïýí íá áëëÜîïõí ïé óõìâÜóåéò ðáñá÷þñçóçò ôùí Ýñãùí óôïõò ìåãáëïåñãïëÜâïõò. Ôï êßíçìá áíáðôýóóåôáé ñáãäáßá öÝñíïíôáò óå äýóêïëç èÝóç ôéò éäéùôéêÝò åôáéñåßåò ðïõ åêìåôáëëåýïíôáé ôá äéüäéá, áöïý ïé óõìâÜóåéò ðáñá÷þñçóçò êéíäõíåýïõí íá ôéíá÷ôïýí, óôçí ðñÜîç, óôïí áÝñá! Óôçí áñ÷Þ óôïõò óôáèìïýò äéïäßùí óõãêåíôñþíïíôáé ëßãá Üôïìá, áëëÜ óôç óõíÝ÷åéá ôï ðëÞèïò ìåãÜëùíå, åíþ üëï êáé ðåñéóóüôåñïé óõìðïëßôåò ìáò áñíïýíôáí íá ðëçñþóïõí äéüäéá. Ç êßíçóç áõôÞ èïñýâçóå ôéò åôáéñßåò êáé áðïöÜóéóáí íá óôÝëíïõí äéáôáãÝò ðëçñùìÞò óå üëïõò ôïõò ïäçãïýò ðïõ äåí ðëçñþíïõí äéüäéá.


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

"

Ðñüãñáììá åðé÷ïñÞãçóçò îåíïäï÷åéáêþí åðé÷åéñÞóåùí ãéá ôç äéáôÞñçóç èÝóåùí åñãáóßáò ÃÉÁ ÔÁ ÅÔÇ 2010-2011.

Ðñüãñáììá åðé÷ïñÞãçóçò îåíïäï÷åéáêþí åðé÷åéñÞóåùí ãéá ôç äéáôÞñçóç èÝóåùí åñãáóßáò ôùí îåíïäï÷ïûðáëëÞëùí ôçí ÷ñïíéêÞ ðåñßïäï áðü 1ç Íïåìâñßïõ 2010 Ýùò 28ç Öåâñïõáñßïõ 2011, èÝôåé óå åöáñìïãÞ ï ÏÁÅÄ.

Ôçí ó÷åôéêÞ õðïõñãéêÞ áðüöáóç õðÝãñáøå ï áíáðëçñùôÞò õðïõñãüò ê. Ã. ÊïõôñïõìÜíçò, åíþ ï ÄéïéêçôÞò ôïõ ÏÁÅÄ ê. Ç. Êéêßëéáò åîÝäùóå åñìçíåõôéêÞ åãêýêëéï ãéá ôçí Ýíáñîç ôïõ ðñïãñÜììáôïò. Ç åðé÷ïñÞãçóç ôùí åðé÷åéñÞóåùí, ðïõ èá óõíå÷ßóïõí ôçí ëåéôïõñãßá ôïõò ôçí ðåñßïäï áõôÞ, èá åßíáé éóüðïóç ìå ôï çìåñÞóéï åðßäïìá áíåñãßáò, ðïõ äéêáéïýôáé ï êÜèå áðáó÷ïëïýìåíïò îåíïäï÷ïûðÜëëçëïò ãéá êÜèå çìÝñá áðáó÷üëçóçò ôïõ óôï äéÜóôçìá áõôü. Ôï áíþôåñï üñéï åßíáé 25 çìÝñåò áðáó÷üëçóçò áíÜ ìÞíá, ìÝ÷ñé 100 çìÝñåò óõíïëéêÜ. Óôï ðñüãñáììá ìðïñïýí íá óõììåôÜó÷ïõí êáé üóåò åðé÷åéñÞóåéò ëåéôïõñãÞóïõí ãéá ìéêñüôåñï äéÜóôçìá áðü ôïõò ôÝóóåñåéò ìÞíåò, ìå åðé÷ïñÞãçóç áíÜëïãç ãéá êÜèå îåíïäï÷ïûðÜëëçëï. Ïé îåíïäï÷åéáêÝò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ åðéèõìïýí íá åíôá÷èïýí óôï ðñüãñáììá èá ðñÝðåé íá õðïâÜëëïõí ôçí áßôçóç ôïõò óôï ÊÝíôñï Ðñïþèçóçò Áðáó÷üëçóçò (ÊÐÁ) ôçò ðåñéï÷Þò ôïõò, ìÝ÷ñé ôéò 11 Öåâñïõáñßïõ 2011. ÐÑÏÛÐÏÈÅÓÅÉÓ ÕÐÁÃÙÃÇÓ ÓÔÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ Óôï ðñüãñáììá ìðïñïýí íá õðá÷èïýí ïé êÜèå ìïñöÞò îåíïäï÷åéáêÝò åðé÷åéñÞóåéò, åöüóïí ðëçñïýí ôéò ðáñáêÜôù ðñïûðïèÝóåéò: á) Ëåéôïõñãïýí åêôüò ôçò ðåñéï÷Þò ôçò ôÝùò ÄéïéêÞóåùò Ðñùôåõïýóçò êáé ôïõ Ðïëåïäïìéêïý ÓõãêñïôÞìáôïò Èåóóáëïíßêçò. â) Ëåéôïõñãïýí ìå Üäåéá ôïõ Å.Ï.Ô. ã) Åßíáé åðï÷éêÝò, äéÝêïøáí äçëáäÞ ôéò åñãáóßåò ôïõò êáôÜ ôçí ðñïçãïýìåíç ðåíôáåôßá (2005-2009) ,ôïõëÜ÷éóôïí ãéá äýï Ýôç, ôçí ðåñßïäï áðü 1ç Íïåìâñßïõ ìÝ÷ñé 28ç Öåâñïõáñßïõ, åêôüò áí ìåôåß÷áí óå Ýíá ôïõëÜ÷éóôïí áðü ôá ðñïçãïýìåíá ðñïãñÜììáôá äéáôÞñçóçò èÝóåùí åñãáóßáò ãéá ôçí ÷åéìåñéíÞ ðåñßïäï Þ åßíáé íÝåò (Üñ÷éóáí äçëáäÞ íá ëåéôïõñãïýí áðü ôçí 1ç Éáíïõáñßïõ 2009 êáé ìåôÜ) ïðüôå èá ðñÝðåé íá äéÝêïøáí ôç ëåéôïõñãßá ôïõò êáôÜ ôï ðñïçãïýìåíï Ýôïò (2009) ðñéí áðü ôç 10ç Íïåìâñßïõ. Åðé÷åéñÞóåéò ðïõ Üñ÷éóáí íá ëåéôïõñãïýí áðü ôçí 1ç Íïåìâñßïõ 2009 êáé ìåôÜ, äåí åðé÷ïñçãïýíôáé. ðëçñïöïñßåò ãéá ôï ðñüãñáììá, ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá âñïõí óôçí éóôïóåëßäá ôïõ Ïñãáíéóìïý Áðáó÷üëçóçò Åñãáôéêïý Äõíáìéêïý, óôç äéåýèõíóç www.oaed.gr.

Ôñßôç

ÅÉÄÇÓÅÉÓ

18 Éáíïõáñßïõ 2011

Ç íÝá ÊïéíÞ ÁãñïôéêÞ ÐïëéôéêÞ êáé ç ÅëëçíéêÞ Ãåùñãßá

Ç

ÅëëçíéêÞ Ãåùñãßá áíáæçôÜ èÝóç åðéâßùóçò êáé äéáôÞñçóçò ôùí åõñùðáúêþí êåêôçìÝíùí óôï äýóêïëï ðåñéâÜëëïí ðïõ Ý÷åé äéáìïñöùèåß áðü ôçí ìÝ÷ñé ôþñá åöáñìïæüìåíç ðïëéôéêÞ, ôçí åõñùðáúêÞ äéåýñõíóç êáé ôçí ïéêïíïìéêÞ êñßóç ç ïðïßá åðçñåÜæåé êáèïñéóôéêÜ ôçí óõæÞôçóç ãéá ôç ìåôáññýèìéóç êáé ôç íÝá ÊïéíÞ ÁãñïôéêÞ ÐïëéôéêÞ óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç ãéá ôçí ðåñßïäï 2014 – 2020. Ç óçìåñéíÞ ÊÁÐ åßíáé ìéá áíôéãñáöÞ áãñïôéêÞò ðïëéôéêÞò ðïõ åðé÷åéñÞèçêå íá åöáñìïóôåß ôç äåêáåôßá ôïõ 1990 óôéò ÇíùìÝíåò Ðïëéôåßåò ôçò ÁìåñéêÞò êáé åãêáôáëåßöèçêå óýíôïìá (óå ìéá äéåôßá) äéüôé åß÷å êáôáóôñïöéêÜ áðïôåëÝóìáôá óôçí ãåùñãéêÞ ðáñáãùãÞ. Ç åöáñìïãÞ ôçò óôçí Å.Å. äåí Ýöåñå ôá åðéäéùêüìåíá áðïôåëÝóìáôá (ìåßùóç äáðáíþí, åîÜëåéøç áðïèåìÜôùí óå ãÜëá, âïýôõñï êáé ìåßùóç áãñïôéêïý ðëçèõóìïý) ãé' áõôü êáé åãêáôáëåßðåôáé. ÏäÞãçóå ìÜëéóôá óå áíôßèåôá áðïôåëÝóìáôá, ìéáò êáé ç Å.Å. Ýãéíå åéóáãùãéêÞ äýíáìç óå áãñïôéêÜ ðñïúüíôá (ð.÷. óéôçñÜ, êñÝáò), üðïõ ðñéí ôçí ÊÁÐ Þôáí êáèáñÜ åîáãùãéêÞ. Óôçí ÅëëÜäá, õðÞñîáí äïìéêÝò êáôáóôñïöéêÝò áëëáãÝò, ïé ïðïßåò Ýöôáóáí óôï óçìåßï ç ÷þñá íá ÷Üóåé ôçí áõôÜñêåéá ôçò óå âáóéêÜ áãñïôéêÜ ðñïúüíôá (óéôçñÜ, æÜ÷áñç, êáðíü) êáé íá åêôéíá÷èåß ôï Üíïéãìá óôï éóïæýãéï ôùí áãñïôéêþí ðñïúüíôùí óôá Ýîé äéó. åõñþ ôï ÷ñüíï. ÌÜëéóôá ï ãåùñãéêüò ôïìÝáò Ý÷áóå 150.000 èÝóåéò åñãáóßáò. Îåêéíþíôáò ôçí äéáâïýëåõóç êáé ôç óõæÞôçóç ãéá ôç íÝá ÊÁÐ, Ýíáò üñïò áðïôåëåß ôï êëåéäß ôùí åðåñ÷üìåíùí áëëáãþí. Ï üñïò áõôüò åßíáé ï «åíåñãüò áãñüôçò». Åßíáé ï üñïò ðïõ ðåñéÝ÷åôáé óôï êåßìåíï ðñïò äéáâïýëåõóç ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò êáé ðñïóäéïñßæåé ôïõò äéêáéïý÷ïõò ôùí êïéíïôéêþí åðéäïôÞóåùí. ÓõãêåêñéìÝíá ç ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ óôï áñ÷éêü êåßìåíï ðñïóáíáôïëéóìïý ãéá ôçí ÊïéíÞ ÁãñïôéêÞ ÐïëéôéêÞ ìåôÜ ôï 2013 ðáñïõóéÜæåé ôñåéò ðñïôÜóåéò ìå óêïðü íá äïêéìÜóåé ôéò áíôéäñÜóåéò ôùí êñáôþí-ìåëþí êáé ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ. Ç ðñþôç ðñüôáóç ðñïôåßíåé ôç äéáôÞñçóç ôïõ óçìåñéíïý êáèåóôþôïò ìå åëÜ÷éóôåò áëëáãÝò, ç äåýôåñç ðñïôåßíåé áíáèåþñçóç ôçò ÊÁÐ êáé åéäéêüôåñá óôáäéáêÞ êáôÜñãçóç ôùí åéóïäçìáôéêþí åíéó÷ýóåùí ðñïò ôïõò áãñüôåò êáé ç ôñßôç ðñüôáóç ç ïðïßá –êáôÜ ôçí ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ – Ý÷åé ôéò ðåñéóóüôåñåò åëðßäåò íá õéïèåôçèåß ðñïôåßíåé íá õðÜñîåé åðáíáó÷åäéáóìüò, áíáêáôáíïìÞ êáé êáëýôåñç óôü÷åõóç ôçò óôÞñéîçò ôçò áãñïôéêÞò ðïëéôéêÞò êáé ç õðïóôÞñéîç ðñïò ôïõò áãñüôåò íá âáóßæåôáé ôüóï óå ïéêïíïìéêÜ êñéôÞñéá üóï êáé óå ðåñéâáëëïíôéêÜ, åíþ èá áðåõèýíåôáé êáôÜ êýñéï ëüãï óôïõò åíåñãïýò ãåùñãïýò. ÄçëáäÞ áõôïýò ðïõ óõíå÷ßæïõí íá êáëëéåñãïýí êáé íá ðáñÜãïõí êé ü÷é áõôïýò ðïõ Ý÷ïõí óõíôáîéïäïôçèåß Þ Ý÷ïõí åãêáôáëåßøåé ôï áãñïôéêü åðÜããåëìá. Ç áíáìüñöùóç ôçò ÊÁÐ Þôáí ðÜíôá Ýíá åîáéñåôéêÜ äýóêïëï Ýñãï êáé óôçí óçìåñéíÞ óõãêõñßá èá åßíáé áêüìç äõóêïëüôåñï êáèþò ç ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç Ý÷åé äéåõñõíèåß ìå ôçí ðñïó÷þñçóç íÝùí êñáôþí ìåëþí ðïõ äéáèÝôïõí óçìáíôéêü ãåùñãéêü ôïìÝá.

ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÓ ÓÕËËÏÃÏÓ ÓÉÄ. ÓÔÁÈÌÏÕ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

ÊïðÞ Âáóéëüðéôáò Ôçí ÊõñéáêÞ 23 Éáíïõáñßïõ 2011 êáé þñá 11.30 ð.ì. óôçí áßèïõóá «×ñÞóôïò Ðáðáäüðïõëïò» ôïõ Óõëëüãïõ ìáò èá ðñáãìáôïðïéçèåß ç êïðÞ ôçò âáóéëüðéôáò». Êáëïýíôáé ôá ìÝëç êáé ïé ößëïé ôïõ Óõëëüãïõ íá ðáñåõñåèïýí óôçí åêäÞëùóç. Ãéá ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï Ï Ðñüåäñïò Ï ÃñáììáôÝáò Íéêüëáïò ÖùôéÜäçò Ðáíáãéþôçò Ðáíßäçò

Ç äéáðñáãìÜôåõóç èá åßíáé ðëÝïí ðéï ðåñßðëïêç åíþ ç ïéêïíïìéêÞ êñßóç óôá äçìüóéá ïéêïíïìéêÜ èá ïäçãÞóåé ôá êñÜôç ìÝëç óå ðéï óêëçñÞ óôÜóç áíáöïñéêÜ ìå ôï ôé êåñäßæïõí êáé ôé ÷Üíïõí. Ïé íÝåò ÷þñåò ðïõ Ý÷ïõí åíôá÷èåß óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç –êýñéá ôçò ÍïôéáíáôïëéêÞò Åõñþðçò – èá äéåêäéêÞóïõí ìåãáëýôåñá êïíäýëéá áðü áõôÜ ðïõ ìÝ÷ñé ôþñá ðáßñíïõí êé áí áõôü ôï åðéôý÷ïõí èá åßíáé óå âÜñïò ôùí ðáëéþí ìåëþí ôçò Å.Å. üðùò åßíáé ç ÅëëÜäá êáé ïé Üëëåò ÷þñåò ôïõ Íüôïõ (Éôáëßá, Éóðáíßá, Ðïñôïãáëßá). Åßíáé åðßóçò âÝâáéï üôé èá áóêçèïýí äçìïóéïíïìéêÝò ðéÝóåéò óôéò äáðÜíåò ôçò ÊÁÐ åíüøåé êáé ôùí ðåñéêïðþí ðïõ èá åðÝëèïõí óôïí ãåùñãéêü ôïìÝá óôï ðëáßóéï ôïõ íÝïõ åðôáåôïýò êïéíïôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý. Ç ðñüêëçóç ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ Ãåùñãßá, åí üøåé ôçò ìåôáññýèìéóçò ôçò ÊÁÐ ìåôÜ ôï 2013, åßíáé ç óôÞñéîç ôïõ áãñïôéêïý åéóïäÞìáôïò êáé ç åðéâßùóç ôùí áãñïôéêþí íïéêïêõñéþí ìå ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí óõíåðåéþí áðü ôçí ïéêïíïìéêÞ êñßóç, ôçí áõîáíüìåíç êáé åíôåéíüìåíç áóôÜèåéá ôùí áãïñþí, ôùí óõíåðåéþí áðü ôéò êëéìáôéêÝò áëëáãÝò. Ï êñßóéìïò óôü÷ïò åßíáé ìå óõíôåôáãìÝíåò üëåò ìáò ôéò äõíÜìåéò íá äéåêäéêÞóïõìå ôï êáëýôåñï, íá äéáôçñÞóïõìå ôá êåêôçìÝíá êáé íá åíôÜîïõìå óôçí äéáðñáãìáôåõôéêÞ ìáò óôñáôçãéêÞ ôéò ëéãüôåñåò äõíáôÝò áðþëåéåò. Åßíáé áðáñáßôçôï, åíüøåé ôùí óêëçñþí äéáðñáãìáôåýóåùí êáé ðéÝóåùí, íá äéáìïñöþóïõìå óôñáôçãéêÝò äéáðñáãìÜôåõóçò ìå ðáñáäïóéáêïýò óõììÜ÷ïõò êïéíþí óõìöåñüíôùí üðùò ïé ÷þñåò ôïõ Ìåóïãåéáêïý Íüôïõ (Éóðáíßá, Ðïñôïãáëßá, Éôáëßá), áëëÜ êáé Üëëåò äõíáôÝò óõììá÷ßåò ãéá íá åîáóöáëßóïõìå óôï áêÝñáéï Þ ôïõëÜ÷éóôïí ìå ôéò åëÜ÷éóôåò áðþëåéåò ôéò Üìåóåò åíéó÷ýóåéò ðïõ åéóñÝïõí óôç ÷þñá ìáò. Óôï ðëáßóéï áõôü áðáéôåßôáé óôï åðüìåíï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá íá ãßíåé áíïé÷ôüò äéÜëïãïò ìå ôïõò óõíäéêáëéóôéêïýò – óõíåôáéñéóôéêïýò öïñåßò êáé ôéò ïñãáíùìÝíåò ïìÜäåò ôùí áãñïôþí ãéá íá äéáìïñöùèåß ç åëëçíéêÞ ðñüôáóç ìå åðé÷åéñÞìáôá êáé ôåêìçñßùóç, ìå äåßêôåò êáé êñéôÞñéá ãéá ìéá ÊïéíÞ ÁãñïôéêÞ ÐïëéôéêÞ, ãéá ìéá åõñùðáúêÞ ãåùñãßá ìå åíåñãïýò áãñüôåò ç ïðïßá: - Èá åîáóöáëßæåé ôçí äéáôñïöéêÞ áóöÜëåéá êáé åðÜñêåéá - Èá ðáñÝ÷åé áíáíåþóéìåò ðñþôåò ýëåò - Èá ðñïóôáôåýåé ôï ðåñéâÜëëïí êáé ôçí âéïðïéêéëüôçôá - Èá äçìéïõñãåß èÝóåéò åñãáóßáò äéáôçñþíôáò æùíôáíü êáé õãéÞ ôïí êïéíùíéêü êáé ïéêïíïìéêü éóôü óõìâÜëëïíôáò óôçí ðåñéöåñåéáêÞ áíÜðôõîç. ÈáíÜóçò Ðáðáãåùñãßïõ ÂïõëåõôÞò ÐÁÓÏÊ Í. Ðéåñßáò

Áíáêïßíùóç

Åõ÷áñéóôÞñéï

Ï Öéëüðôù÷ïò Óýëëïãïò Êáôåñßíçò «Ç ÅËÅÇÌÏÓÕÍÇ» ïñãáíþíåé ðñïóêýíçìá – åêêëçóéáóìü óôï ÌïíáóôÞñé ôïõ Áãßïõ Äéïíõóßïõ óôï Ëéôü÷ùñï ôçí ÊõñéáêÞ 23-1-2011 áíÞìåñá ôçò ÃéïñôÞò ôïõ Áãßïõ. Áíá÷þñçóç óôéò 8 ð.ì. áðü ôïí Íáü ôçò Èåßáò ÁíáëÞøåùò – ôçë. Åðéêïéíùíßáò 6972777738, 6972299866 êáé óôï ôïõñéóôéêü ãñáöåßï ÔñÜíôç . Áðü ôï Ä.Ó ôïõ Óõëëüãïõ

Ôï Ä.Ó. ôïõ Óõëëüãïõ «ÌÝñéìíáò Ðáéäéïý Êáôåñßíçò» áéóèÜíåôáé ôçí áíÜãêç íá åõ÷áñéóôÞóåé èåñìÜ ôï åñãáóôÞñéï áñãõñï÷ñõóï÷ïßáò ôçò ÅðáããåëìáôéêÞò ó÷ïëÞò Êáôåñßíçò, ãéá ôç äùñåÜ 600 Å ðïóü ðïõ óõãêåíôñþèçêå áðü ôçí ðþëçóç êïóìçìÜôùí ðïõ êáôáóêåõÜóôçêá óôï åñãáóôÞñé. Ãéá ôï Ä.Ó.

Ç ðñüåäñïò ÂáñâÜñá ÃáâñÜ

ÓÙÌÁÔÅÉÏ ÓÕÍÔÁÎÉÏÕ×ÙÍ ÉÊÁ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ

ÊÏÐÇ ÐÉÔÁÓ ÔÏÕÓ ÓÙÌÁÔÅÉÏÕ ÓÕÍÔÁÎÉÏÕ×ÙÍ ÉÊÁ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ

Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Óùìáôåßïõ Óõíôáîéïý÷ùí ÉÊÁ Íïìïý Ðéåñßáò, óáò ðñïóêáëåß íá ôéìÞóåôå ìå ôçí ðáñïõóßá óáò ôçí åêäÞëùóç ãéá ôçí êïðÞ ôçò ðßôáò ôïõ Óùìáôåßïõ, ç ïðïßá èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôï ÓÜââáôï 22 Éáíïõáñßïõ 2011 êáé þñá 19.00 óôçí áßèïõóá ôïõ êÝíôñïõ äéáóêÝäáóçò «ÅËÉÁ». Ãéá ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï Ï Ðñüåäñïò Ï Ãåí. ÃñáììáôÝáò Èåüäùñïò Ôóéþôóéïõ Âáóßëåéïò Áíáãíùóôüðïõëïò

ÐÅÑÉËÇØÇ ÔÇÓ 1ç ÐÑÏÓÊËÇÓÇÓ ÅÊÄÇËÙÓÇÓ ÅÍÄÉÁÖÅÑÏÍÔÏÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÕÐÏÂÏËÇ ÅÐÅÍÄÕÔÉÊÙÍ Ó×ÅÄÉÙÍ ÓÔÏ ÐËÁÉÓÉÏ ÔÏÕ ÔÏÐÉÊÏÕ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÏÓ ÐÑÏÓÅÃÃÉÓÇÓ LEADER ÔÇÓ ÏÌÁÄÁÓ ÔÏÐÉÊÇÓ ÄÑÁÓÇÓ (Ï.Ô.Ä.): «ÐÉÅÑÉÊÇ ÁÍÁÐÔÕÎÉÁÊÇ ÁÅ ÏÔÁ» Óôï ðëáßóéï õëïðïßçóçò ôïõ Ôïðéêïý ÐñïãñÜììáôïò ôïõ ¢îïíá 4: «ÅöáñìïãÞ ðñïóÝããéóçò LEADER» ôïõ ÐñïãñÜììáôïò «ÁãñïôéêÞ ÁíÜðôõîç ôçò ÅëëÜäáò 2007-2013» (Ð.Á.Á.), ç ÏìÜäá ÔïðéêÞò ÄñÜóçò (Ï.Ô.Ä.) «ÐÉÅÑÉÊÇ ÁÍÁÐÔÕÎÉÁÊÇ Á.Å. Ï.Ô.Á êáëåß ôïõò åíäéáöåñüìåíïõò (öõóéêÜ Þ íïìéêÜ ðñüóùðá äçìïóßïõ Þ éäéùôéêïý äéêáßïõ) íá åêäçëþóïõí ôï åíäéáöÝñïí ôïõò ãéá Ýíôáîç óôï ðñüãñáììá. Ðåñéï÷Þ åöáñìïãÞò ôùí äñÜóåùí, óôçí ïðïßá áíáöÝñåôáé ç ðáñïýóá ðñüóêëçóç, áðïôåëåß ç ðåñéï÷Þ ðáñÝìâáóçò ôïõ ôïðéêïý ðñïãñÜììáôïò LEADER ôçò Ï.Ô.Ä., üðùò áõôÞ ðåñéãñÜöåôáé áíáëõôéêÜ óôï Ðëçñïöïñéáêü ¸íôõðï. Ç ðáñïýóá ðñüóêëçóç åêäÞëùóçò åíäéáöÝñïíôïò áöïñÜ óôá åîÞò ÌÝôñá/ÄñÜóåéò:

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Ï Óýëëïãïò áôüìùí ìå áíáðçñßá áíáêïéíþíåé óôá ìÝëç ôïõ üôé óôéò 6 Öåâñïõáñßïõ 2011 çìÝñá ÊõñéáêÞ êáé þñá 11.00 – 17.00 ìì. óôá ãñáöåßá ôïõ Óõëëüãïõ ðïõ âñßóêïíôáé åðß ôçò ïäïý Áñôåóêïý 13, äéåíåñãïýíôáé åêëïãÝò ãéá ôçí áíÜäåéîç ôïõ íÝïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ. Åðßóçò êáëïýíôáé ïé åíäéáöåñüìåíïé ðïõ èÝëïõí íá åßíáé õðïøÞöéïé ãéá ôéò åêëïãÝò ôéò 6çò Öåâñïõáñßïõ 2011 íá äçëþóïõí õðïøçöéüôçôá óôá ãñáöåßá ôïõ Óõëëüãïõ, áðü ôéò 17 Éáíïõáñßïõ 2011 Ýùò 1 Öåâñïõáñßïõ 2011. Ãéá ôï ëüãï áõôü ôï ãñáöåßï èá åßíáé áíïéêôü áðü ôéò 9 ôï ðñùß ìÝ÷ñé ôéò 12 ôï ìåóçìÝñé. Ç óõììåôï÷Þ üëùí óáò êñßíåôáé áðáñáßôçôç ãéá ôçí åðéôõ÷ßá ôùí åêëïãþí êáé ôùí ìåëþí ôïõ Óõëëüãïõ. Ðëçñïöïñßåò óôï ôçë. 6947445343

ÓÙÌÁÔÅÉÏ ÓÕÍÔÁÎÉÏÕ×ÙÍ Ô.Å.Â.Å. – Ï.Á.Å.Å. Í. ÐÉÅÑÉÁÓ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Ôï Óùìáôåßï Óõíôáîéïý÷ùí Ô.Å.Â.Å. – Ï.Á.Å.Å. Í. Ðéåñßáò åíçìåñþíåé ôá ìÝëç ôïõ üôé ìå ïìüöùíç áðüöáóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ, ðñïóÝöåñå ôï ðïóü ôùí 275,00 Åõñþ óôç ÌÝñéìíá Ðáéäéïý Êáôåñßíçò ëüãù ìç åõñÝóåùò ôçò ðñùôï÷ñïíéÜôéêçò ëßñáò êáôÜ ôçí åêäÞëùóç êïðÞò ðßôáò ðïõ äéïñãÜíùóå ôï Óùìáôåßï óôéò 9 Éáíïõáñßïõ 2011 óôï êÝíôñï Ðéåñßäá. Ãéá ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Ôçí 20ç Éáíïõáñßïõ 2011, çìÝñá ÐÝìðôç, åïñôÞ ôïõ Ïóßïõ Åõèõìßïõ ôïõ ÌåãÜëïõ, ðáíçãõñßæåé ï Éåñüò Íáüò Áãßùí ×ñéóôïöüñïõ êáé Åõèõìßïõ Êáôåñßíçò. Ôçí ÔåôÜñôç 19 Éáíïõáñßïõ óôéò 6 ì.ì. èá ôåëåóèåß ï ÌÝãáò Áñ÷éåñáôéêüò Åóðåñéíüò. Ôçí åðïìÝíç, ÐÝìðôç 20 Éáíïõáñßïõ èá ôåëåóôåß Áñ÷éåñáôéêÞ Èåßá Ëåéôïõñãßá ðñïåîÜñ÷ïíôïò ôïõ ÓåâáóìéùôÜôïõ Ìçôñïðïëßôïõ Êßôñïõò- Êáôåñßíçò êáé Ðëáôáìþíïò ê.ê. Áãáèïíßêïõ. ÁíÞìåñá ôçò åïñôÞò êáé óôéò 5 ì.ì. èá øáëåß ï ðáñáêëçôéêüò êáíþí ôïõ Áãßïõ. Óáò êáëïýìå íá ìáò ôéìÞóåôå ìå ôçí ðáñïõóßá óáò êáé üëïé ìáæß íá äïîÜóïõìå ôï Èåü êáé íá ðáñáêáëÝóïõìå ôïí ¢ãéï Åõèýìéï íá ìåóéôåýåé ãéá ìáò. Ìå ôéìÞ Ãéá ôï Åêêëçóéáóôéêü Óõìâïýëéï Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ Ðñùôïðñåóâýôåñïò ÓÙÊÑÁÔÇÓ Å. ÎÅÍÉÄÇÓ

Ïé äñÜóåéò ðïõ åíôÜóóïíôáé óôï ðñüãñáììá, ïé äéêáéïý÷ïé, ïé åðéëÝîéìåò äáðÜíåò, ôá ðïóïóôÜ åðé÷ïñÞãçóçò, ïé üñïé êáé ïé ðñïûðïèÝóåéò óõììåôï÷Þò, ïé ðñïâëåðüìåíåò äéáäéêáóßåò êáé ôá êñéôÞñéá åðéëåîéìüôçôáò êáé åðéëïãÞò ôùí ðñïôåéíüìåíùí åðåíäõôéêþí ó÷åäßùí, êáèþò êáé ï ôñüðïò êáé ïé üñïé õëïðïßçóçò ôùí Ýñãùí ðåñéãñÜöïíôáé áíáëõôéêÜ óôï Ðëçñïöïñéáêü ¸íôõðï êáé óôçí Ðñüóêëçóç ÅêäÞëùóçò ÅíäéáöÝñïíôïò, ôá ïðïßá ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá ðñïìçèåýïíôáé áðü ôá ãñáöåßá ôçò ÐÉÅÑÉÊÇÓ ÁÍÁÐÔÕÎÉÁÊÇÓ Á.Å. Ï.Ô.Á, (Ä/íóç: 16çò Ïêôùâñßïõ 17 - Êáôåñßíç), üðùò åðßóçò êáé ôï ÖÜêåëï Õðïøçöéüôçôáò, êáôÜ ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò 9.00 -14.30 ì.ì. Åðßóçò, åßíáé äéáèÝóéìá óôçí éóôïóåëßäá ôçò ÐÉÅÑÉÊÇÓ ÁÍÁÐÔÕÎÉÁÊÇÓ Á.Å. Ï.Ô.Á.`: http://www.pieriki-anaptixiaki.gr. Ïé åðåíäõôéêÝò ðñïôÜóåéò õðïâÜëëïíôáé óôçí Ýäñá ôçò ÐÉÅÑÉÊÇÓ ÁÍÁÐÔÕÎÉÁÊÇÓ Á.Å. Ï.Ô.Á, (Ä/íóç: 16çò Ïêôùâñßïõ 17Â, Êáôåñßíç - Ô.Ê. 60100) ìÝ÷ñé 31 Ìáñôßïõ 2011 êáé þñá 14:00 ì.ì. åßôå éäéï÷åßñùò, åßôå ìå óõóôçìÝíç ôá÷õäñïìéêÞ åðéóôïëÞ Þ ôá÷õìåôáöïñÜ, ìå ôçí Ýíäåéîç «Ãéá ôçí ðñüóêëçóç åêäÞëùóçò åíäéáöÝñïíôïò ôïõ ôïðéêïý ðñïãñÜììáôïò ôçò Ï.Ô.Ä. ÐÉÅÑÉÊÇÓ ÁÍÁÐÔÕÎÉÁÊÇÓ ÁÅ ÏÔÁ.». Éó÷ýïõóåò åßíáé ìüíï ïé ðñïôÜóåéò ðïõ èá ðáñáëçöèïýí áðü ôçí Ï.Ô.Ä. ìÝ÷ñé ôçí êáôáëçêôéêÞ çìåñïìçíßá êáé þñá õðïâïëÞò ðñïôÜóåùí. Óå ðåñßðôùóç õðïâïëÞò ìå óõóôçìÝíç åðéóôïëÞ Þ ìå ôá÷õìåôáöïñÜ èá ðñÝðåé ï öÜêåëïò ôçò ðñüôáóçò íá ðåñéÝëèåé ïìïßùò ìÝ÷ñé ôçí ðñïáíáöåñèåßóá çìÝñá êáé þñá ìå áðïêëåéóôéêÞ åõèýíç ôùí åíäéáöåñïìÝíùí. Óå ðåñßðôùóç ðïõ ãéá ïðïéïäÞðïôå ëüãï êÜðïéá ðñüôáóç õðïâëçèåß Þ ðåñéÝëèåé óôï ðñùôüêïëëï ôçò Ï.Ô.Ä. ìåôÜ ôçí êáôáëçêôéêÞ çìåñïìçíßá êáé þñá õðïâïëÞò äåí ãßíåôáé äåêôÞ ùò ïõäÝðïôå õðïâëçèåßóá êáé åðéóôñÝöåôáé óå áõôïýò ðïõ ôçí õðÝâáëáí. Ðëçñïöïñßåò êáé äéåõêñéíÞóåéò ãéá ôï ðåñéå÷üìåíï ôçò ðáñïýóáò ðñüóêëçóçò åêäÞëùóçò åíäéáöÝñïíôïò äßíïíôáé áðü ôçí ÐÉÅÑÉÊÇ ÁÍÁÐÔÕÎÉÁÊÇ Á.Å. Ï.Ô.Á, óôï ôçëÝöùíï 2351027541, êáôÜ ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò. Õðåýèõíïé êá Ðáñôóáëßäïõ ÌðÝôôõ êáé êá ×ñéóôïöüñïõ Õáêßíèç. Ãéá ôçí ÐÉÅÑÉÊÇ ÁÍÁÐÔÕÎÉÁÊÇ Á.Å. Ï.Ô.Á. ÐÁÐÁÓÔÅÑÃÉÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Ðñüåäñïò Ä.Ó. & Å.Ä.Ð. Leader


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÔÑÉÔÇ 18 ÉÁÍÏÕÑÉÏÕ 2011 5

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÅÐÉÓÔÏËÅÓ ÁãáðçôÝ ìïõ ê. ÄÞìáñ÷å. ¼ëá ùñáßá êáé êáëÜ. Óå øçößóáìå ãéá üóá êáëÜ Ý÷åéò êÜíåéò, êáé ìðñÜâï óïõ. ÕðÜñ÷åé üìùò êáé êÜôé ðïõ, äåí îÝñù ôé íá õðïèÝóù. Ìðïñåß íá ìç óáò ôï åßðå êáíåßò, êáé íá ìç ôï îÝñåôå. ¹ ìðïñåß êáé íá ôï îÝñåôå áëëÜ íá ìç ôïõ äþóáôå êáé ôüóï óçìáóßá. ¸íá åßíáé óßãïõñï: Óôïí ðåæüäñïìï ÌåãÜëïõ ÁëåîÜíäñïõ êÜèå ìÝñá êéíäõíåýåé ç æùÞ ìáò. Êéíäõíåýïõí ôá ìéêñÜ ðáéäéÜ ìáò, ôá åããüíéá ìáò, ïé ìáíÜäåò ðïõ êñáôïýí áðü ôï ÷Ýñé ôá ìéêñÜ ðáéäéÜ êáé ïé çëéêéùìÝíïé, áðü ôá äéÜöïñá ï÷Þìáôá (öïñôçãÜ, çìéöïñôçãÜ, ìç÷áíÜêéá, ðïäÞëáôá êëð.), ôá ïðïßá êõêëïöïñïýí ðñïêëçôéêÜ êáé ðáñÜíïìá ìÝñá – íý÷ôá, üëåò ôéò þñåò ôïõ åéêïóéôåôñÜùñïõ, ðñùß-ìåóçìÝñé-áðüãåõìáâñÜäõ. Ðñï÷ôÝò Ýíáò íåáñüò ðïäçëÜôçò, ðïõ Ýôñå÷å ìå ôá÷ýôçôá êÜíïíôáò åðéêßíäõíïõò åëéãìïýò, Ýðåóå ðÜíù óå ìéá íåáñÞ ìçôÝñá êáé ôï êáñïôóÜêé ìå ôï ìùñü ôçò. Ï ßäéïò Ýðåóå êÜôù óôïí ðåæüäñïìï êáé ÷ôýðçóå óôïí áãêþíá, ôï ìùñü óôï êáñïôóÜêé åõôõ÷þò äåí Ýðáèå êÜôé óïâáñü. Ìéá Üëëç öïñÜ Ýíáò Üëëïò ÷ôýðçóå Ýíáí çëéêéùìÝíï. ¼óåò öïñÝò ðáßñíù ôïí ìéêñü åããïíü ìïõ ãéá íá ðåñðáôÞóïõìå óôïí ðåæüäñïìï, ôñÝìåé ç øõ÷Þ ìïõ áðü ôá ôñï÷ïöüñá ðïõ ðåñíïýí óýñéæá ìå êßíäõíï íá ìáò ÷ôõðÞóïõí. Áõôüò äåí åßíáé ðåæüäñïìïò. Åßíáé áãáíÜêôçóç êáé êáñìáíéüëá. Åêôüò áðü êáñìáíéüëá, åßíáé êáé ðáñÜíïìï ðÜñêéíãê. ÊáèçìåñéíÜ ðÜíù áðü 15 ìïôïóéêëÝôåò ìéêñïý êáé ìåãÜëïõ êõâéóìïý åßíáé ðáñêáñéóìÝíåò ôïõ êáëïý êáéñïý óôçí êåíôñéêÞ ìáò ðëáôåßá, ôçí Ðëáôåßá Åëåõèåñßáò. Ùñáßá åßíáé ôá ðáñôÝñéá êáé ôá íåñÜ ðïõ öôéÜîáôå óôçí ðëáôåßá, ê. ÄÞìáñ÷å, áëëÜ äåí ìðïñþ íá êáôáëÜâù ãéáôß åðéôñÝðåôå ó’ áõôÝò ôéò ìç÷áíÝò íá êõêëïöïñïýí êáé íá ðáñêÜñïõí óôçí ðëáôåßá êáé ó’ ïëüêëçñï ôïí ðåæüäñïìï – ìÝ÷ñé ôï óéíôñéâÜíé, êáé íá ìáò åìðïäßæïõí åìÜò ôïõò ðåæïýò; Ñþôçóá ôçí ôñï÷áßá, êáé ìïõ åßðå üôé óôçí Ðëáôåßá Åëåõèåñßáò êáé óôïí ðåæüäñïìï äåí Ý÷åé áñìïäéüôçôá íá åðÝìâåé êáé íá åëÝã÷åé ôá ðáñÜíïìá ôñï÷ïöüñá, áëëÜ ï ÄÞìïò. Óáò ðáñáêáëþ íá ìïõ áðáíôÞóåôå, ê. ÄÞìáñ÷å, åßóôå áñìüäéïò; Åêôüò áðü óáò, íïìßæù üôé õðÜñ÷ïõí êé Üëëïé áñìüäéïé óôç ÄçìïôéêÞ Áóôõíïìßá, ôïõò ïðïßïõò ðñïóëÜâáôå êáé ìéóèïäïôïýíôáé áðü ôïõò öüñïõò ðïõ ðëçñþíïõìå åìåßò ïé ðïëßôåò– áêñéâþò ãéá íá ðåñéðïëïýí óôïí ðåæüäñïìï êáé íá ìáò ðñïóôáôåýïõí áðü ôïõò áäßóôáêôïõò ðáñÜíïìïõò. ¼óï åìåßò ïé ðåæïß êéíäõíåýïõìå, íïìßæù, ê. ÄÞìáñ÷å, üôé åóåßò êáé ïé áñìüäéïé ôçò äçìïôéêÞò áóôõíïìßáò äåí êÜíåôå óùóôÜ ôç äïõëåéÜ óáò. ÅÜí Þìïõí åãþ óôç èÝóç óáò, èá êáëïýóá áìÝóùò ôïí ÄéåõèõíôÞ êáé ôïõò õðáëëÞëïõò ôçò ÄçìïôéêÞò Áóôõíïìßáò, èá æçôïýóá ðëÞñç åíçìÝñùóç, èá Ýêáíá ï ßäéïò ìéá âüëôá óôïí ðåæüäñïìï ôï ìåóçìåñÜêé, ë.÷. óôéò 11 ç þñá, íá äéáðéóôþóù åðéôüðïõ ôï ðñüâëçìá, êáé èá æçôïýóá Üìåóá ôï áõôïíüçôï: Íá êÜíïõí ïé õðÜëëçëïé ìïõ ôï êáèÞêïí ôïõò. Êáé èá æçôïýóá êáé óõããíþìç áðü ôïõò äçìüôåò ãéá ôçí áðåéëÞ ôçò óùìáôéêÞò ôïõò áêåñáéüôçôáò êáé ôçí øõ÷éêÞ ïäýíç ðïõ õößóôáíôáé. Óå ïðïéáäÞðïôå Üëëç ðüëç ôçò Åõñþðçò, ë.÷. ôçò Ãåñìáíßáò, áðáãïñåýåôáé áõóôçñÜ ç äéÝëåõóç ôñï÷ïöüñùí áðü ðåæüäñïìï üëåò ôéò þñåò ôïõ 24ùñïõ, ïé ðáñáâÜôåò ðïäçëÜôåò êáé ïäçãïß óõëëáìâÜíïíôáé êáé ïäçãïýíôáé óôï áõôüöùñï, ôïõò åðéâÜëëïíôáé áõóôçñÝò ðïéíÝò, êëð. Óôéò Üëëåò ÷þñåò áðáãïñåýåôáé áðïëýôùò ç åßóïäïò óå ðåæüäñïìï öïñôçãþí ãéá íá ðáñáäþóïõí óôá ìáãáæéÜ åìðïñåýìáôá. Áõôü ãßíåôáé ìüíï áðü ãåéôïíéêïýò ðñïò ôïí ðåæüäñïìï ðáñáäñüìïõò êáé ìüíï óå ìç åñãÜóéìåò þñåò. Åäþ óå ìáò ìÝñá ìåóçìÝñé ôá ôñï÷ïöüñá áëùíßæïõí ðåæüäñïìï êáé Ðëáôåßá Åëåõèåñßáò, ðåñíïýí îõóôÜ äßðëá áðü ôïõò õðáëëÞëïõò ôçò ÄçìïôéêÞò óáò Áóôõíïìßáò êáé êáíåßò áðü ôïõò õðáëëÞëïõò óáò áõôïýò äåí óõãêéíåßôáé. Óöõñßæïõí áäéÜöïñá êáé êïéôÜæïõí óå Üëëç ìåñéÜ. Óáò ñùôþ ðïëý áðëÜ íá ìïõ áðáíôÞóåôå: Åóåßò ðñïóùðéêÜ êáé ç ÄçìïôéêÞ óáò Áóôõíïìßá, ôé êÜíåôå ãéá íá ìáò ðñïóôáôÝøåôå; Èåüäùñïò ÄçìçôñéÜäçò

ÐÉÅÑÉÁ

×ñÝç êáé ÐñïâëÞìáôá óôï ÓÁÄÁÐ Íüôéáò Ðéåñßáò

ÁÃÙÍÁÓ ÄÑÏÌÏÕ ÔÇÓ ÄÇÌÏÔÉÊÇÓ ÁÑ×ÇÓ ÄÉÏÕ – ÏËÕÌÐÏÕ ÃÉÁ ÔÇÍ ÊÁÈÁÑÉÏÔÇÔÁ ×ñÝç êáé ôåñÜóôéá ðñïâëÞìáôá óôïí ôïìÝá ôçò êáèáñéüôçôáò ðáñÝëáâå ç äéïßêçóç ôïõ ÄÞìïõ Äßïõ – Ïëýìðïõ. Áðü ôçí çìÝñá ðïõ áíÝëáâå ôá çíßá ôïõ ÄÞìïõ ï Ãéþñãïò Ðáðáèáíáóßïõ êáé ôïí ôïìÝá ôçò êáèáñéüôçôáò ï ÁíôéäÞìáñ÷ïò ê. Âáóßëçò Âñï÷áñßäçò Ý÷ïõí îåêéíÞóåé Ýíá áãþíá äñüìïõ þóôå íá ëýóïõí ôï ôüóï óçìáíôéêü ðñüâëçìá ðïõ áðáó÷ïëåß ôç Íüôéá Ðéåñßáò. Ï áñìüäéïò ÁíôéäÞìáñ÷ïò Âáóßëçò Âñï÷áñßäçò, ìå ÷èåóéíÝò ôïõ äçëþóåéò óôá ôïðéêÜ Ì.Ì.Å. åìöáíßóôçêå áéóéüäïîïò, ëÝãïíôáò ðùò ï ôïìÝáò ôçò êáèáñéüôçôáò âñßóêåôáé óå êáëü äñüìï, ðñïóèÝôïíôáò ðùò ç íÝá äéïßêçóç ôïõ ÄÞìïõ ðáñÝëáâå ìéá Üêñùò ðñïâëçìáôéêÞ êáôÜóôáóç áëëÜ õðÜñ÷åé ðëÝïí ç ðïëéôéêÞ âïýëçóç íá äïèïýí éêáíïðïéçôéêÝò ëýóåéò êáé Þäç ãßíïíôáé óïâáñÝò ðñïóðÜèåéåò ãéá íá õðÜñ÷åé åðáñêÞò êáèáñéüôçôá ó’ ïëüêëçñï ôï ÄÞìï. Ï ê. Âñï÷áñßäçò óçìåßùóå üôé ï ÄÞìïò Äßïõ-Ïëýìðïõ Ý÷åé ñßîåé ìåãÜëï âÜñïò óôï æÞôçìá ôçò êáèáñéüôçôáò ü÷é ìüíï åðåéäÞ ç êáèáñéüôçôá åßíáé æÞôçìá åîáóöÜëéóçò ôçò õãåßáò ôùí êáôïßêùí êáé ðñïóôáóßáò ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò, åßíáé, üðùò ôüíéóå, êáé æÞôçìá ïéêïíïìéêÞò áíÜðôõîçò, äåäïìÝíïõ üôé ç ðåñéï÷Þ åßíáé ôïõñéóôéêÞ. Áõôüò åßíáé Ýíáò åðéðëÝïí ëüãïò þóôå ç åéêüíá ôïõ äÞìïõ íá åßíáé ç êáëýôåñç äõíáôÞ, ðñïêåéìÝíïõ íá ðñïóåëêýåé ôïõñßóôåò êáé ü÷é íá ôïõò áðùèåß. Ï ê. ÂÑÏ×ÁÑÉÄÇ Ïé äçëþóåéò ôïõ ÁíôéäçìÜñ÷ïõ Êáèáñéüôçôáò, Âáóßëç Âñï÷áñßäç, Ý÷ïõí ùò åîÞò: «Óôéò 31/12/2010 êáôáñãÞèçêå ï ÓÁÄÁÐ, ðïõ ìÝ÷ñé ôüôå áíÞêå óôïõò ðñþçí ÄÞìïõò Ëéôï÷þñïõ êáé Ä.Áí.Ïëýìðïõ. Ï ÓÁÄÁÐ åß÷å áíáëÜâåé ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôïõ ðåñáóìÝíïõ ÷ñüíïõ ôçí áðïêïìéäÞ áëëÜ êáé ôçí ðñïþèçóç ëåéôïõñãßáò ôïõ ×ÕÔÁ. Åðßóçò, ï ÓÁÄÁÐ ðáñáëÜìâáíå óêïõðßäéá áðü ôïõò ÄÞìïõò Äßïõ, ÐÝôñáò êáé Ðáñáëßáò êáèþò êáé áðü éäéþôåò. Áðü 1/1/2011 ï ÓÁÄÁÐ ìåôáôñÝðåôáé óå õðçñåóßá êáèáñéüôçôáò êáé ðñÝðåé íá ôïíßóïõìå üôé ï «ÊáëëéêñÜôçò» áðïêëåßåé ôçí åðéëïãÞ éäéþôç åñãïëÜâïõ ãéá ôçí áðïêïìéäÞ óêïõðéäéþí êáé ãéá ôçí êáèáñéüôçôá, êÜôé ðïõ áí ãßíïíôáí, èá Þôáí, êáôÜ ôçí ðñïóùðéêÞ ìïõ Üðïøç, ìéá äéåõêüëõíóç ãéá ôçí ïìáëÞ ìåôÜâáóç óôï åðüìåíï óôÜäéï. ÔÉ ÐÁÑÅËÁÂÅ Ç ÍÅÁ ÄÇÌÏÔÉÊÇ ÁÑ×Ç Ìå ôçí Ýíáñîç ôçò äçìïôéêÞò ìáò èçôåßáò ðáñáëÜâáìå Ýíáí ô. «ÓÁÄÁл

óôïí ïðïßï ïöåßëïíôáí ôï ðïóü ôùí 700.000 åõñþ ðåñßðïõ. Ôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôùí ïöåéëþí ðñïò ôïí ô. ÓÁÄÁÐ Þôáí áðü ôïí ðñ. äÞìï Áí.Ïëýìðïõ åíþ ðïëý ìéêñüôåñá ðïóÜ ïöåßëïíôáí áðü ôïõò õðüëïéðïõò äÞìïõò êáé Ýíá ìéêñü ìÝñïò ïöåéëþí ðñïÝñ÷ïíôáí áðü éäéþôåò ïé ïðïßïé åíáðÝèåôáí óêïõðßäéá óôïí ×ÕÔÁ. Áðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ, ï ô. ÓÁÄÁÐ Ý÷åé ÷ñÝïò ðñïò ôï åñãáôéêü ðñïóùðéêü êáé ðñïò ðñïìçèåõôÝò, ýøïõò 500.000 åõñþ ðåñßðïõ. Êáé âåâáßùò áõôÝò ïé ïöåéëÝò ôïõ ÓÁÄÁÐ ðñïò åñãáæüìåíïõò êáé ðñïìçèåõôÝò ðñïÝñ÷ïíôáí áðü ôç ìç áðüäïóç ïöåéëþí êÜðïéùí äÞìùí ðïõ óõììåôåß÷áí óôç ëåéôïõñãßá ôïõ ÓõíäÝóìïõ ÁðïêïìéäÞò ÁðïññéììÜôùí. ÅðéðëÝïí, ëüãù áõôÞò ôçò êáôÜóôáóçò õößóôáôï Ýíáò ìç óõíôçñçìÝíïò óôüëïò åíþ êáé ìå ôçí áëëáãÞ êáèåóôþôïò ç õðüèåóç ôçò êáèáñéüôçôáò Þôáí óôá üñéá ôçò äéÜëõóçò. Êáé èá ðñÝðåé íá óçìåéùèåß üôé óõíÝðåéá áõôïý ôïõ ÷ñÝïõò ðñïò ôïõò åñãáæüìåíïõò åß÷áìå óôá ôÝëç ôïõ 2010 êáé áðåñãßá åñãáæïìÝíùí óôïí ÓÁÄÁÐ ìå áðïôÝëåóìá íá óõãêåíôñùèåß õðåñâïëéêüò üãêïò áðïññéììÜôùí. ÔÉ ÅÃÉÍÅ ÁÐÏ 3/1/2011 Ïé åíÝñãåéåò ðïõ êÜíáìå þóôå íá áñ÷ßóåé íá áíáóôñÝöåôáé ç êáôÜóôáóç, Þôáí ïé åîÞò: Ôçí ðñþôç åâäïìÜäá, áðïêëåéóôéêü ìáò ìÝëçìá Þôáí íá óõëëÝîïõìå ôá óõóóùñåõìÝíá óêïõðßäéá êáé íá êáèáñßóïõìå ôïõò ÷þñïõò äßðëá óôïõò êÜäïõò êáé üðïõ áëëïý åß÷áí ðñïêëçèåß åóôßåò ìüëõíóçò. Áðü ôïí Ýëåã÷ï ðïõ êÜíáìå óôïí óôüëï ôùí áðïññéììáôïöüñùí, óôïí ÓÁÄÁÐ, äéáðéóôþóáìå üôé áðü ôá óõíïëéêÜ 12 áðïññéììáôïöüñá ëåéôïõñãïýóáí ìüíï ôñßá. Êáé áõôÜ ëåéôïõñãïýóáí ìå êÜðïéá ðñïâëÞìáôá. Óôç óõíÝ÷åéá åðéäéïñèþóáìå Üìåóá Üëëá ôñßá áðïññéììáôïöüñá, þóôå íá ìðïñÝóïõìå íá êÜíïõìå ìéá êÜðùò áîéïðñåðÞ áðïêïìéäÞ áðïññéììÜôùí. Êáé

Ìåéþíïíôáé ìéóèïß êáé èÝóåéò

Ï êýâïò ãéá ôï íÝï ìéóèïëüãéï ôïõ Äçìïóßïõ åññßöèç, êáèþò ìåôÜ ôçí åðéóôñïöÞ ôïõ Ã.Ðáðáêùíóôáíôßíïõ áðü ôéò ÂñõîÝëëåò ôï èÝìá èá ôåèåß óå óõíÜíôçóç ìå ôïí Ã.Ñáãêïýóç, ï ïðïßïò Ý÷åé Þäç ðñïåôïéìÜóåé ôï Ýäáöïò ãéá ôéò èåóìéêÝò áëëáãÝò óôç ëåéôïõñãßá ôïõ Äçìïóßïõ.

Óýìöùíá ìå Ýãêõñåò ðëçñïöïñßåò ï «ÊáëëéêñÜôçò» óôï êñÜôïò èá öÝñåé óçìáíôéêüôáôåò áëëáãÝò óôéò áìïéâÝò ôùí äçìïóßùí õðáëëÞëùí, åêôüò áðü ôïò áíáôñïðÝò óôç äïìÞ, ôç äéÜôáîç, ôéò äéáäéêáóßåò êáé ôï ùñÜñéï ôïõ Äçìïóßïõ. “×ÁÌÅÍÏɔ 100.000 ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÏÉ Áðü ôçí åîßóùóç ðïõ èá ãßíåé áíáìÝíåôáé íá èéãïýí ðåñßðïõ 100.000 åñãáæüìåíïé, ïé ïðïßïé èá äïõí ôéò áðïäï÷Ýò ôïõò íá ìåéþíïíôáé áðü ëßãá åõñþ ìÝ÷ñé êáé 1.000. Ôï íÝï ìéóèïëüãéï èá ðåñéëáìâÜíåé êáé áõîÞóåéò, êáèþò äÜóêáëïé êáé êáèçãçôÝò ëáìâÜíïõí «øé÷ßá», áëëÜ äïõëåýïõí åëÜ÷éóôåò þñåò. Èá åéóá÷èåß ôï êñéôÞñéï ôçò ðáñáãùãéêüôçôáò, êÜôé ðïõ èá äþóåé êßíçôñï óå üóïõò õðáëëÞëïõò èÝëïõí íá åíéó÷ýóïõí ôï åéóüäçìÜ ôïõò êáé íá êÜíïõí êáñéÝñá.

ÈÅÓÌÉÊÅÓ ÁËËÁÃÅÓ Óôéò èåóìéêÝò áëëáãÝò êáé ôçí áðïêáôÜóôáóç ôçò ìéóèïëïãéêÞò äéêáéïóýíçò óôï Äçìüóéï åðéêåíôñþíåé ôçí ðñïóï÷Þ ôçò ç ÁÄÅÄÕ, ôïíßæïíôáò üôé ç åîßóùóç ôùí áðïäï÷þí ðñÝðåé íá ãßíåé ðñïò ôá ðÜíù êáé ü÷é ðñïò ôá êÜôù, üðùò öáßíåôáé üôé åßíáé óôéò ðñïèÝóåéò ôçò êõâÝñíçóçò.

ÁÐÏËÕÓÅÉÓ Ãéá ôçí ÁÄÅÄÕ êñßóéìï åßíáé êáé ôï èÝìá ôùí áðïëýóåùí. ÓõíäéêáëéóôÝò ðéóôåýïõí ðùò ôá íÝá ïñãáíïãñÜììáôá ôùí õðçñåóéþí èá åßíáé ðïëý öåéäùëÜ óå èÝóåéò åñãáóßáò, ìå óôü÷ï íá ìåéùèåß äñáìáôéêÜ ï áñéèìüò ôùí äçìïóßùí ëåéôïõñãþí óå ëßãá ÷ñüíéá. ÌÏÍÉÌÏÔÇÔÁ «Ìå ôçí êáôÜñãçóç ôùí èÝóåùí êáôáñãåßôáé êáé ç ìïíéìüôçôá, ç ïðïßá áðü åäþ êáé ðÝñá èá áöïñÜ êÜèå ÷ñüíï üëï êáé ëéãüôåñïõò åñãáæüìåíïõò» óçìåéþíïõí. ÐÑÏÓËÇØÅÉÓ Êåíôñéêü åßíáé êáé ôï èÝìá ôùí ðñïóëÞøåùí: Ìå ôïí êáíüíá «5 óõíôáîéïäïôÞóåéò - 1 ðñüóëçøç» íá êáèïñßæåé ôï äáíåéáêü ìÝëëïí ôçò ÅëëÜäáò, ç ÁÄÅÄÕ äéåêäéêåß ïé íÝåò ðñïóëÞøåéò íá áöïñïýí óå ìüíéìï ðñïóùðéêü êáé íá ìçí åðé÷åéñÞóåé ç êõâÝñíçóç íá áëëÜîåé ôéò åñãáóéáêÝò ó÷Ýóåéò êáé ôá äéêáéþìáôá ôùí íÝùí åñãáæïìÝíùí.

óôá ìÝóá ôçò äåýôåñçò åâäïìÜäáò ç êáôÜóôáóç åß÷å áñêåôÜ åîïìáëõíèåß. Áðü êåé êáé ðÝñá, óõíôÜîáìå Ýíá ðñüãñáììá óõíôÞñçóçò êáé åðéäéüñèùóçò ôùí áðïññéììáôïöüñùí êáé âÜëáìå óôü÷ï þóôå ìÝ÷ñé ôá ôÝëç Ìáñôßïõ üëá ôá áõôïêßíçôá íá åßíáé óå êáôÜóôáóç êõêëïöïñßáò. Åêôüò áõôïý, óå óõíåííüçóç ìå ôïí ÄÞìáñ÷ï áðïöáóßóáìå íá åíôÜîïõìå óôïí êáéíïýñãéï ðñïûðïëïãéóìü ôçí áãïñÜ äõï êáéíïýñãéùí áðïññéììáôïöüñùí êáé ìå ïñßæïíôá ðåíôáåôßáò ôçí áíôéêáôÜóôáóç üëùí ôùí õðáñ÷üíôùí. ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÁÐÏÊÏÌÉÄÇÓ ÁÐÏÑÑÉÌÌÁÔÙÍ Ðñïò åíçìÝñùóç ôùí äçìïôþí ðëçñïöïñïýìå üôé áðü äù êáé ðÝñá ç áðïêïìéäÞ èá ãßíåôáé ôéò ìÝñåò êáé þñåò ðïõ ßó÷õáí ìÝ÷ñé 31/12/2010, äçëáäÞ ÄåõôÝñá, Ôñßôç, ÔÝôáñôç, ÐáñáóêåõÞ êáé ÓÜââáôï óôïõò ðñþçí ÄÞìïõò Áí.Ïëõìðïõ êáé Ëéôü÷ùñïõ êáé óôïí ðñþçí ÄÞìï Äßïõ óôá äéáìåñßóìáôá ôçò Í.ÅöÝóïõ êáé Êïíôáñéþôéóóáò êÜèå ÄåõôÝñá êáé ÐáñáóêåõÞ êáé óôá õðüëïéðá äéáìåñßóìáôá (Äßïí, Êáñßôóá, Âñïíôïý êáé ¢ãéï Óðõñßäùíá) êÜèå Ôñßôç êáé ÓÜââáôï. ¼ðùò åßðá ðñïçãïõìÝíùò, ãßíåôáé áãþíáò ìåãÜëïò ãéá íá ïìáëïðïéçèåß ðëÞñùò ç êáôÜóôáóç. Ãé áõôü êáé êáëïýìå ôïõò äçìüôåò, áí äéáðéóôþíïõí ïðïéïäÞðïôå æÞôçìá êáèáñéüôçôáò ðïõ ÷ñÞæåé ðáñÝìâáóçò, íá åðéêïéíùíïýí ìå ôéò êáôÜ ôüðïõò ÄçìïôéêÝò êáé ÔïðéêÝò Êïéíüôçôåò ôïõ ÄÞìïõ. Êáé áêïëïýèùò, ïé ÄçìïôéêÝò êáé ÔïðéêÝò Êïéíüôçôåò èá åðéêïéíùíïýí ìå ôç óåéñÜ ôïõò óôçí õðçñåóßá êáèáñéüôçôáò ôïõ ÄÞìïõ, ç ïðïßá óôåãÜæåôáé óôï êôßñéï ôïõ ðñ. ÓÁÄÁÐ, ðñïêåéìÝíïõ íá åðéëýïíôáé Üìåóá ôá üðïéá ðñïâëÞìáôá ðñïêýðôïõí».

Áéóéïäïîßá, áðáéóéïäïîßá êáé... á÷ñùìáôïøßá ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí 1ç

Ìáò óõìâïõëåýåé ì’ Üëëá ëüãéá íá ëÝìå ôá ðñÜãìáôá ìå ôï üíïìÜ ôïõò. Ïýôå êáëýôåñá ïýôå ÷åéñüôåñá áðü üôé åßíáé. «Ôçí áëÞèåéá êáé ìüíï ôçí áëÞèåéá». Óôï ßäéï ðåñßðïõ ðíåýìá êé ï íïìðåëßóôáò Ñ. Êßðëéíãê óôï êïñõöáßï ðïßçìÜ ôïõ «Áí….» ëÝåé: «áí í’ áíôéêñßæåéò óïõ âáóôÜ íßêç êáé óõìöïñÜ ðáñüìïéá êé üìïéá íá öÝñåóáé ó’ áõôïýò ôïõò äõü ôõñáííéêïýò áðáôåþíåò..» ÁëëÜ êáé óôï ÷þñï ôçò öéëïóïößáò êáé åêåß ïé áðüøåéò äéßóôáíôáé. Óå ãåíéêÝò ãñáììÝò èá ìðïñïýóáìå íá ðïýìå üôé õðÝñ ôçò áéóéïäïîßáò (ïðôéìéóìüò), ôçò èåôéêÞò äçëïíüôé óôÜóçò áðÝíáíôé óôïí êüóìï êáé ôïí Üíèñùðï, ôçò áíôßëçøçò üôé ï êüóìïò åßíáé êáëüò êáé ðáñÜ ôéò üðïéåò ðáñáôçñïýìåíåò ó’ áõôüí áôÝëåéåò êáé åëëåßøåéò ôï êáëü èá åðéêñáôÞóåé ôïõ êáêïý, êáé ôçò ðåðïßèçóçò üôé ç öýóç ôïõ áíèñþðïõ åßíáé êáëÞ, ôÜ÷èçêáí ï ÐëÜôùíáò, ï ÁñéóôïôÝëçò, ï Éåñüò Áõãïõóôßíïò, ï ÈùìÜò ï ÁêéíÜôçò, ï ËÜúìðíéôò, ï Êáíô ê.á. Ôçí áíôßèåôç áêñéâþò Üðïøç üôé äçë. ï êüóìïò ìáò åßíáé ï ÷åéñüôåñïò, üôé ç æùÞ äåí Ý÷åé íüçìá, üôé ï Üíèñùðïò åßíáé êáôáäéêáóìÝíïò íá æåé óôç äõóôõ÷ßá õðïóôçñßæïõí ïé ïðáäïß ôçò áðáéóéïäïîßáò (ôïõ ðåóéìéóìïý) ìå êõñéüôåñï åêðñüóùðü ôïõò ôïí Óïðåí÷Üïõåñ. ÕðÝñìá÷ïé ôçò èåùñßáò áõôÞò Þôáí åðßóçò ï Çãçóßáò ÐåéóéèÜíáôïò êáôÜ ôçí áñ÷áéüôçôá êáé ï ¸íôïõáñíô öïí ×Üñôìáí êáôÜ ôçí íåüôåñç, åðï÷Þ. Áîßæåé íá óõìðëçñþóïõìå üôé ãéá ìáò ôïõò ×ñéóôéáíïýò ï Éçóïýò ×ñéóôüò åßíáé ï ÄÜóêáëïò êáé ï Èåüò ôçò áãÜðçò êáé ôçò ÷áñÜò. Óôçí ÊáéíÞ ÄéáèÞêç ç ëÝîç «÷áßñåôå» (íá åßóôå ÷áñïýìåíïé) áíáöÝñåôáé ðåñéóóüôåñåò áðü 800 öïñÝò. Êé åðßóçò üôé ç öéëïóïöéêÞ ôïðïèÝôçóç ôïõ êáèåíüò ìáò åßíáé êáèáñÜ ðñïóùðéêÞ õðüèåóç êáé åîáñôÜôáé áðü ðÜñá ðïëëïýò ðáñÜãïíôåò (ïéêïãÝíåéá, ãíþóåéò, åìðåéñßåò, óõíèÞêåò êëð). ¼óï ãéá ôç óýóôáóç ôïõ ê. ÌÝñíôï÷ ðñïò åìÜò ôïõò äçìïóéïãñÜöïõò íá ãñÜöïõìå åõ÷Üñéóôá êáé áéóéüäïîá ôßèåôáé ôï åîÞò åñþôçìá: ôá êåßìåíá ìéáò åöçìåñßäáò ðñÝðåé ðñùôßóôùò íá åßíáé áéóéïäïîßá Þ áëçèéíÜ; ÐñïóùðéêÜ Ý÷ù ôç ãíþìç ðùò ðñÝðåé áðáñáéôÞôùò íá åßíáé êáé ôá äýï: êáé áéóéüäïîá êáé áëçèéíÜ. ¼÷é ðùò êÜôé ôÝôïéï åßíáé ðÜíôïôå åýêïëï Þ áðëü. Ùóôüóï åßíáé – åêôüò åõëüãùí åîáéñÝóåùí – äõíáôü. ÊÜðïéïò åß÷å ðåé: «Ìðïñåß êÜðïéåò öïñÝò ïé áðáéóéüäïîïé íá Ý÷ïõí ìáêñïðñüèåóìá äßêéï, ïé áéóéüäïîïé üìùò ðåñíïýí êáëýôåñá óôï ìåôáîý» Êáé âÝâáéá ôç ìåãáëýôåñç áîßá Ý÷åé áõôü ôï «ìåôáîý». Ãéáôß üðùò åßðå ÷áñéôïëïãþíôáò êé ï ãíùóôüò êáé ðïëõóõæçôçìÝíïò ïéêïíïìïëüãïò ÌÝúíáñíô ÊÝõíò : «ìáêñïðñüèåóìá üëïé èá Ý÷ïõìå ðåèÜíåé». Êáé áéóéüäïîá ëïéðüí êáé áëçèéíÜ. ÁëëÜ ðùò ìðïñïýìå íá ðåôý÷ïõìå êÜôé ôÝôïéï; Èá ôï äïýìå óôç óõíÝ÷åéá. ÃéÜííçò ÊïñïìÞëçò

Ìå ôç óõììåôï÷Þ óôï Ðñüãñáììá «Åîïéêïíüìçóç êáô’ Ïßêïí», åîïéêïíïìïýìå ÷ñÞìáôá êáé åíÝñãåéá, óõìâÜëëïõìå óôçí ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò. Ôá êôÞñéá óôçí ÅëëÜäá åõèýíïíôáé ðåñßðïõ ãéá ôï 36% ôçò óõíïëéêÞò åíåñãåéáêÞò êáôáíÜëùóçò. ÊáôÜ ôçí ðåñßïäï 2000–2005 áýîçóáí ôçí åíåñãåéáêÞ ôïõò êáôáíÜëùóç êáôÜ ðåñßðïõ 24%. Äõóôõ÷þò, áõôü ôá êáôáôÜóóåé íá åßíáé áíÜìåóá óôá ðéï åíåñãïâüñá êôÞñéá ôçò Åõñþðçò. ¸íáò áðü ôïõò âáóéêïýò ëüãïõò ãéá ôïõò ïðïßïõò ôá åëëçíéêÜ êôÞñéá åßíáé éäéáéôÝñùò åíåñãïâüñá åßíáé ç ðáëáéüôçôÜ ôïõò êáé ç ìç åíóùìÜôùóç óýã÷ñïíçò ôå÷íïëïãßáò óå áõôÜ, ëüãù Ýëëåéøçò ó÷åôéêÞò íïìïèåóßáò ôá ôåëåõôáßá 30 ÷ñüíéá. Ðåñéóóüôåñá áðü áõôÜ ôá êôÞñéá ïéêïäïìÞèçêáí ðñéí ôï 1980 êáé áíôéìåôùðßæïõí èÝìáôá üðùò: * ìåñéêÞ Þ ðáíôåëÞ Ýëëåéøç èåñìïìüíùóçò, * ðáëáéÜò ôå÷íïëïãßáò êïõöþìáôá (ðëáßóéá/ìïíïß õáëïðßíáêåò), * åëëéðÞ çëéïðñïóôáóßá ôùí íüôéùí êáé äõôéêþí üøåþí ôïõò, * ìç åðáñêÞ áîéïðïßçóç ôïõ õøçëïý çëéáêïý äõíáìéêïý ôçò ÷þñáò, * áíåðáñêÞ óõíôÞñçóç ôùí óõóôçìÜôùí èÝñìáíóçò/êëéìáôéóìïý ìå áðïôÝëåóìá ôç ÷áìçëÞ áðüäïóç. Ôï Õðïõñãåßï ÐåñéâÜëëïíôïò ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò (Õ.Ð.Å.Ê.Á.), ïëïêëçñþíïíôáò ôï èåóìéêü ðëáßóéï ãéá ôçí åíåñãåéáêÞ áðüäïóç ôùí êôçñßùí, ðñï÷ùñÜåé, ìå ôç óõã÷ñçìáôïäüôçóç ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò, óå ìßá äÝóìç ïéêïíïìéêþí êéíÞôñùí, ðñïêåéìÝíïõ íá ðñáãìáôïðïéçèïýí ðáñåìâÜóåéò åíåñãåéáêÞò áíáâÜèìéóçò ôùí êôçñßùí ôïõ ïéêéáêïý ôïìÝá, ìÝóù ôïõ ÐñïãñÜììáôïò «Åîïéêïíüìçóç êáô’ Ïßêïí». Ðñüêåéôáé ãéá Ýíá óõã÷ñçìáôïäïôïýìåíï Ðñüãñáììá ðïõ áðåõèýíåôáé óå éäéïêôÞôåò êáôïéêéþí ðïõ Ý÷ïõí êáôáóêåõáóôåß ðñéí ôï 1980 (äçëáäÞ ðñéí ôçí åöáñìïãÞ ôïõ Êáíïíéóìïý èåñìïìüíùóçò êáé Üñá åßíáé èåñìéêÜ áðñïóôÜôåõôá) êáé åßíáé ÷áìçëÞò åíåñãåéáêÞò êáôçãïñßáò. ÐáñÝ÷åé êßíçôñá óôïõò ùöåëïýìåíïõò íá ðñáãìáôïðïéÞóïõí ôéò ðéï óçìáíôéêÝò ðáñåìâÜóåéò ìå óôü÷ï íá âåëôéþóïõí ôçí åíåñãåéáêÞ áðüäïóç ôïõ óðéôéïý ôïõò. Óôï ðñüãñáììá ìðïñåß íá åíôá÷èåß êÜèå êôÞñéï êáôïéêßáò ðïõ éêáíïðïéåß ôá áêüëïõèá êñéôÞñéá: * ×ñçóéìïðïéåßôáé ùò êýñéá Þ ðñþôç äåõôåñåýïõóá êáôïéêßá. * Âñßóêåôáé óå ðåñéï÷Ýò ìå ôéìÞ æþíçò ÷áìçëüôåñç Þ ßóç ôùí 1.750 €/ô.ì. * ¸÷åé ïéêïäïìéêÞ Üäåéá, ðïõ Ý÷åé åêäïèåß ðñéí ôçí 31.12.1979 Þ ìåôáãåíÝóôåñá, áëëÜ íïìßìùò äåí Ý÷åé ãßíåé ìåëÝôç èåñìïìüíùóçò ëüãù õðáãùãÞò ôïõ ó÷åôéêïý áéôÞìáôïò óôéò ìåôáâáôéêÝò äéáôÜîåéò ôïõ êáíïíéóìïý èåñìïìüíùóçò. * ¸÷åé êáôáôá÷èåß âÜóåé ôïõ Ðéóôïðïéçôéêïý ÅíåñãåéáêÞò Áðüäïóçò (Ð.Å.Á.) óå êáôçãïñßá ÷áìçëüôåñç Þ ßóç ôçò Ä. Ôï Ðñüãñáììá ðåñéëáìâÜíåé ôñåßò êáôçãïñßåò êéíÞôñùí, ç Ýíôáîç óôéò ïðïßåò ãßíåôáé ìå âÜóç ôï åéóüäçìá ôùí åíäéáöåñïìÝíùí. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò åðéóêåöôåßôå ôçí çëåêôñïíéêÞ óåëßäá ôïõ ðñïãñÜììáôïò: http://exoikonomisi.ypeka.gr Þ êáëÝóôå óôï ôçë. 210-9797400


$

Ïëýìðéï ÂÞìá

Ôñßôç

18 Éáíïõáñßïõ 2011

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò

ÄÇËÙÓÅÉÓ ÌÅÔÁ ÔÏÍ ÁÃÙÍÁ ÌÅ ÔÏN ÁÑÊÁÄÉÊÏ

ÔåñÜóôéá åðéôõ÷ßá óôç Èåóóáëïíßêç!

ÄçìÞôñçò ÃáëÜíçò: «Øõ÷ñáéìßá êáé óõãêÝíôñùóç óôï óôü÷ï ìáò» ÌåôÜ ôïí áãþíá ìå ôïí Áñêáäéêü, ï ðñïðïíçôÞò ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷åëÜïõ ÄçìÞôñçò ÃáëÜíçò, Ýêáíå ôçí ðáñáêÜôù äÞëùóç: «Ç ïìÜäá ìáò åßíáé êáëÞ, ðñïðïíçìÝíç êáé èá âñåé ôï äñüìï ôçò. Ôñáõìáôéóìïß êáé áôõ÷ßá ìáò âãÜæïõí áðü ôï óôü÷ï ðïõ èÝóáìå. Èá ðñÝðåé íá áíáôÜîïõìå ëßãï ôï çèéêü ìáò, íá äïýìå ôá ëÜèç ìáò êáé íá ìç óðáôáëÜìå ôïí êüðï ìáò, üðùò ôá ôåëåõôáßá äýï ëåðôÜ ó´ áõôü ôï ðáé÷íßäé üðïõ êÜíáìå ðÝíôå ëÜèç. Øõ÷ñáéìßá êáé óõãêÝíôñùóç óôï óôü÷ï ìáò».

ÓÖÊ ÐÉÅÑÉÊÏÓ ÁÑ×ÅËÁÏÓ

ÅíùìÝíïé êáé äõíáôïß óôéò Þôôåò êáé óôá äýóêïëá

Ç ôÝôáñôç óõíå÷üìåíç Þôôá êáé äåýôåñç åíôüò Ýäñáò áðïôåëåß áñíçôéêü ñåêüñ ãéá ôçí ïìÜäá ìðÜóêåô ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷Ýëáïõ. Ôï êáëü îåêßíçìá, åéäéêÜ óôá åíôüò Ýäñáò ðáé÷íßäéá, äåí óõíïäåýôçêå ìå áíÜëïãç óõíÝ÷åéá ãéá ôïí óýëëïãï ôçò ðüëçò ìáò. Ïé éäéáéôåñüôçôåò êáé ï óêëçñüò áíôáãùíéóìüò óôï ðñùôÜèëçìá ôçò Á2 êáèéóôÜ äýóêïëç ôçí áðïóôïëÞ üëùí ôùí ïìÜäùí ðïõ óõììåôÝ÷ïõí ó’ áõôü. Áí åîáéñÝóïõìå ôçí ïìÜäá ôïõ ÊÁÏÄ, ïé õðüëïéðåò ïìÜäåò ó÷åäüí åßíáé éóïäýíáìåò êáé êÜèå áðïôÝëåóìá êñßíåôáé ðëÝïí óôç ëåðôïìÝñåéá. Óå ëåðôïìÝñåéåò, ðïõ üìùò óôïß÷çóáí, êñßèçêå êáé ôï ôåëåõôáßï ðáé÷íßäé ôçò ïìÜäáò ìáò ìå ôïí Áñêáäéêü. Äåí åßìáóôå ïé åéäéêïß ôïõ ìðÜóêåô ãéá íá êñßíïõìå ôá áãùíéóôéêÜ óõóôÞìáôá áëëÜ åßíáé öáíåñü üôé ïé äõíáôüôçôåò ôçò ïìÜäáò åßíáé ìåãáëýôåñåò. Óå üëá ôá åêôüò Ýäñáò ðáé÷íßäéá, ìå åîáßñåóç áõôü ôïõ Ñåèýìíïõ, ç ïìÜäá çôôÞèçêå ìå ïñéáêÞ äéáöïñÜ ðñÜãìá ðïõ óçìáßíåé ðþò íáé ìåí åßíáé ðÜíôá êïíôÜ óôï óêïñ, áëëÜ áðü ëÜèç Þ áóôï÷ßá Ýñ÷åôáé ç Þôôá óôï ôÝëïò. Ç ðßåóç, ôï Üã÷ïò, ßóùò êáé ç áíÜãêç ðïõ äéáêáôÝ÷åé êÜèå êáëáèïóöáéñéóôÞ ãéá íá äåßîåé ôï ôáëÝíôï, ôçí ðñïóöïñÜ ôïõ, óå óõíäõáóìü ìå ôï ìïíüäñïìï ôçò íßêçò, üëá áõôÜ ëåéôïõñãïýí ðïëëÝò öïñÝò óå âÜñïò ôçò óõíï÷Þò ôçò ïìÜäáò êáé ôçò çñåìßáò ðïõ ðñÝðåé íá äéáêñßíåé ôéò êéíÞóåéò ôùí ðáéêôþí ìÝóá óôï ðáñêÝ. Åðßóçò óå êáìéÜ ðåñßðôùóç äåí èá ðñÝðåé íá ëçóìïíïýìå ôç óõììåôï÷Þ ôïõ óõëëüãïõ óå ôüóï õøçëü åðßðåäï, ìåôÜ áðü áðïõóßá åßêïóé ðÝíôå êáé ðëÝïí åôþí. Ï ðñïâëçìáôéóìüò êáé ç áíçóõ÷ßá ðïõ åðéêñáôåß óôéò ôÜîåéò ôùí öéëÜèëùí, ìåôÜ ôá ôåëåõôáßá áñíçôéêÜ áðïôåëÝóìáôá, ßóùò íá ìçí õðÞñ÷å áí ç ïìÜäá êáôáêôïýóå äýï åêôüò Ýäñáò íßêåò ðïõ äéêáéïýíôáí êáé Ý÷áóå óôç ëÞîç.

¼óï áöïñÜ ôïõò åíôüò Ýäñáò áãþíåò ç Þôôá áðü ôïí ÊÁÏÄ óôçí Êáôåñßíç Þôáí äßêáéç êáèþò ï áíôßðáëïò ðáñïõóßáóå åîáéñåôéêü óýíïëï êáé áðïôåëåß ôï áðüëõôï öáâïñß ãéá ôçí Üíïäï óôçí Á1. Ôï áñíçôéêü áðïôÝëåóìá ôïõ ÓáââÜôïõ ìå ôïí Áñêáäéêü, (åíüò åðßóçò áîéüìá÷ïõ áíôéðÜëïõ), èá ðñÝðåé íá îå÷áóôåß óýíôïìá. Ïé ðáßêôåò êáé ï ðñïðïíçôÞò ãíùñßæïõí êáëýôåñá áðü üëïõò åìÜò ðùò ðñÝðåé íá äéäá÷ôïýí áðü ôá ëÜèç ðïõ Ýãéíáí, áðü ôá óõóôÞìáôá ðïõ ßóùò äåí âãÞêáí óôï ðáé÷íßäé êáé íá äïõëÝøïõí ðÜíù ó’ áõôÜ. Ôï ðñùôÜèëçìá Ý÷åé ðïëý äñüìï áêüìç. Ôßðïôå äåí Ý÷åé êñéèåß. Áðáéôåßôáé áõôïóõãêÝíôñùóç, øõ÷ñáéìßá êáé ðßóôç óôéò äõíáôüôçôåò ôçò ïìÜäáò. Êáíåßò äåí áìöéóâçôåß ôéò éêáíüôçôåò ôùí ðáéêôþí êáé äåí ðáñáãíùñßæåé ôï ãåãïíüò üôé Ýíá íÝï óýíïëï ÷ñåéÜæåôáé ÷ñüíï ãéá íá äÝóåé êáëýôåñá êáé íá áðïäþóåé ôá áíáìåíüìåíá. ¼ëïé óôç æùÞ óôá äýóêïëá ìáèáßíïõìå ðåñéóóüôåñá, áðïêôïýìå åìðåéñßåò, ãéíüìáóôå äõíáôïß ãéá íá áíôáðåîÝëèïõìå ï êáèÝíáò óôïí áãþíá ôïõ. ¸ôóé êáé ïé êáëáèïóöáéñéóôÝò ìáò ðñÝðåé íá öáíïýí «ðåéóìùìÝíïé» êáé äõíáôïß êáé áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ ï êüóìïò êáé ðÜëé èá åíèáññýíåé êáé èá ÷åéñïêñïôÞóåé ôéò ðñïóðÜèåéåò ôïõò. ¢ëëùóôå ç ìáæéêÞ ðáñïõóßá ôùí öéëÜèëùí êáé ç óõìðáñÜóôáóç ôïõò óôçí ïìÜäá áðïôåëåß óçìåßï éäéáßôåñçò áíáöïñÜò óå êÜèå ìáôò. Ôá åõ÷ïëüãéá âÝâáéá äåí áðïôåëïýí ôçí åýêïëç ëýóç óôá äýóêïëá. Ôþñá üìùò ìáò ÷ñåéÜæåôáé ôï ìðÜóêåô ôçò Êáôåñßíçò ðåñéóóüôåñï áðü ðïôÝ. Ìå êáëïðñïáßñåôç êñéôéêÞ ðñÝðåé üëïé ìáæß, åíùìÝíïé êáé äõíáôïß íá ÷áñïýìå ôï Üèëçìá, íá ðñïóöÝñïõìå óôïí áèëçôéóìü êáé íá óôçñßîïõìå ìïíéáóìÝíïé ôçí óðïõäáßá ïìÜäá ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷Ýëáïõ. ÃéÜííçò Ôóáðïõñíéþôçò

Ç Áí. Êïëéíäñïý Ýêïøç ôçí âáóéëüðéôÜ ôçò

Éáí 17 |10:35 Ôçí êáèéåñùìÝíç êïðÞ ôçò ðñùôï÷ñïíéÜôéêçò ðßôáò ôïõ óôç Èåóóáëïíßêç ðñáãìáôïðïßçóå ÷èåò (16 Éáíïõáñßïõ 2011) ï Óýíäåóìïò ÅëëÞíùí Ðñïðïíçôþí Êáëáèïóöáßñéóçò. Ç áðÞ÷çóç ôùí ðñïðïíçôþí ôçò âïñåßïõ ÅëëÜäáò Þôáí ôåñÜóôéá, êáèþò ç áßèïõóá ôïõ îåíïäï÷åßïõ “MAKEDONIA PALLAS”, üðïõ Ýëáâå ÷þñá ç åêäÞëùóç Þôáí êáôÜìåóôç. Ôï “ðáñþí” áðü ôï ÄÓ ôïõ ÓÅÐÊ Ýäùóå ï ðñüåäñüò ôïõ Ðáíáãéþôçò ÃéáííÜêçò, ï ᒠáíôéðñüåäñïò Èåüäùñïò Ñïäüðïõëïò, ï ãåíéêüò ãñáììáôÝáò Èåüäùñïò ÌðïëÜôïãëïõ, ï ôáìßáò ÓùêñÜôçò ÇëéÜäçò, ï åéäéêüò ãñáììáôÝáò ÁëÝêïò ÄÜãëáò êáé ôá ìÝëç: Óïýëçò Ìáñêüðïõëïò, Ðáíáãéþôçò ÁèáíáóéÜäçò êáé Êþóôáò Êïõñêïýìðáò. Óôï ðåñéèþñéï ôçò êïðÞò ôçò ðßôáò ôéìÞèçêáí óðïõäáßåò ðñïóùðéêüôçôåò ôïõ ìðáóêåôéêïý ÷þñïõ, ìå ôïí ÃéÜííç Óãïõñü, ðïõ Üíïéîå ôï... ÷ïñü ôùí âñáâåýóåùí, íá ðáñáèÝôåé ìßá óõãêéíçôéêÞ ïìéëßá, áíáöåñüìåíïò óôá ðñþôá ôïõ âÞìáôá óôï ìðÜóêåô. Ôï âñáâåßï ôïõò ðáñÝëáâáí åðßóçò ïé ê.ê. Óðýñïò Ìïõóéþíçò êáé ÁëÝêïò ÐáñáóêåõÜò, åíþ ï ÖñáíôæÝóêïò ÖñáíôæÝóêïò äåí êáôÜöåñå íá ðáñáâñåèåß ëüãù áóèåíåßáò... Áðü ôï ÷þñï ôçò ðïëéôéêÞò Þñèáí ìåôáîý Üëëùí ïé âïõëåõôÝò ÃéÜííçò Éùáííßäçò, Óôáýñïò ÊáëáöÜôçò, Ãéþñãïò Ïñöáíüò, ï ðåñéöåñåéÜñ÷çò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò Ðáíáãéþôçò ØùìéÜäçò, êáèþò êáé ï äÞìáñ÷ïò ÊáëáìáñéÜò Èåïäüóçò Ìðáêïãëßäçò.

Ôá âéïãñáöéêÜ ôùí âñáâåõèÝíôùí: ÃéÜííçò Óãïõñüò

Ï ÃéÜííçò Óãïõñüò åêëÝ÷èçêå ôï 2003 êáé ôï 2007 ÍïìÜñ÷çò Áèçíþí êáé ôï 2010 ÐåñéöåñåéÜñ÷çò. Ðñéí ôçí ëáìðñÞ ðïëéôéêÞ ôïõ óôáäéïäñïìßá ãáëïõ÷Þèçêå óôá ðáñêÝ ôïõ ìðÜóêåô, áñ÷éêÜ óôïí ¸óðåñï Èåóóáëïíßêçò (áðü ôï 1964 ùò ôï 1970) êáé óôç óõíÝ÷åéá óôïí Ìßëùíá áðü ôïí 1971 ùò ôï 1980. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò êáñéÝñáò ôïõ ùò ðáßêôçò,ðñüóöåñå óçìáíôéêü Ýñãï êé ùò ðñïðïíçôÞò. Áðü ôï 1972 ùò ôï 1980 åñãÜóôçêå óôá ôìÞìáôá Ðáßäùí êé ÅöÞâùí ôïõ Ìßëùíá, åíþ ôï 1978 ßäñõóå ôçí Áêáäçìßá ôïõ íåïóìõñùíéþôéêïõ óùìáôåßïõ ðïõ áðïôåëåß ìÝ÷ñé óÞìåñá ìéá áðü ôéò ðéï ðáñáãùãéêÝò ôïõ áèçíáúêïý ìðÜóêåô. Áðü ôï 1981 ùò ôï 1982 äéáôÝëåóå ðñïðïíçôÞò ôçò áíäñéêÞò ïìÜäáò ôïõ Ìßëùíá, åíþ ôï 1979 êáé ôï 1980 áðïôÝëåóå ðáñÜëëçëá êáé ðñïðïíçôÞò óôçí ïìÜäá ìðÜóêåô ôùí áðïöïßôùí ôçò Ëåïíôåßïõ, ãéá íá êëåßóåé ôïí êýêëï ôïõ ùò ðñüåäñïò ôçò ïìÜäáò áðü ôï 1983 ùò ôï 1996. Ìðïñåß ôï 1983 íá áðï÷þñçóå áðü ôïõò ðÜãêïõò êáé Üëëáîå ôåñÝí, ùóôüóï ðáñÝìåéíå óôïí áèëçôéóìü, äéáäñáìáôßæïíôáò ðñùôáãùíéóôéêü ñüëï óôçí ¢ñóç Âáñþí áðü äéáöïñåôéêÜ ðüóôá (Ðñüåäñïò ÅëëçíéêÞò Ïìïóðïíäßáò, Áñ÷çãüò ÏëõìðéáêÞò ÁðïóôïëÞò êôë). Áðïôåëåß áðü ôï 1996 ìÝ÷ñé êáé óÞìåñá ìÝëïò ôçò ÅëëçíéêÞò ÏëõìðéáêÞò ÅðéôñïðÞ. ÅñãÜæåôáé ùò áíþôåñï äéïéêçôéêü óôÝëå÷ïò ôçò Alpha Bank êé åßíáé ðáíôñåìÝíïò ìå ôçí ÖáíÞ êáé Ý÷åé ôñßá ðáéäéÜ.

Óðýñïò Ìïõóéþíçò

«¹ôáí Ýíá ùñáßï ôáîßäé ðïõ ôï åõ÷áñéóôÞèçêá êáé ôï ÷Üñçêá, ãéáôß ìïõ Üñåóå ðïëý áõôü ðïõ Ýêáíá». ¸ôóé ðåñéãñÜöåé ôçí åíáó÷üëçóÞ ôïõ ìå ôïí áèëçôéóìü ï Óðýñïò Ìïõóéþíçò, ðïõ óõíÝäåóå ôï üíïìÜ ôïõ ìå ôç ãõíáéêåßá ïìÜäá ôçòÌÅÍÔ. Îåêßíçóå ôç äñáóôçñéüôçôÜ ôïõ ùò Ýöïñïò ôïõ ãõíáéêåßïõ âüëåú ôçò ÌÅÍÔ, ðñéí «ìåôáðçäÞóåé» óôçí ïìÜäá ìðÜóêåô, óôçí ïðïßá Ýìåéíå áðü ôï 1983 ùò ôï1993. ÐáñÜëëçëá áðïôÝëåóå Ýöïñï ôçò ÅèíéêÞò ïìÜäáò Íåáíßäùí (1988-1992) êáé õðåýèõíï ôïõ êëéìáêßïõ Ãõíáéêåßïõ ÌðÜóêåô ôçò Âïñåßïõ ÅëëÜäïò. Ç ìåãáëýôåñç ôïõ ðñïóöïñÜ, ùóôüóï, äåí Þôáí Üëëç áðü ôç äçìéïõñãßá êáé ôçí áíÜðôõîç ôùí ôìçìÜôùí õðïäïìÞò ôçò ÌÅÍÔ (ìå ðñïðïíçôÝò ôïõò Íßêï Âáìâáêïýëç, Ìáñßá ×áôæçáíáóôáóßïõ êáé åí óõíå÷åßá ôçí ÁëÝêá Ìáêñßäïõ), áðü ôçí ïìÜäá áíáäåß÷ôçêáí 7 äéåèíåßò ðáßêôñéåò ìå ôçí ÅèíéêÞ Êïñáóßäùí, 7 ìå ôçí Íåáíßäùí êáé 5 ìå ôçí Ãõíáéêþí.

ÖñáíôæÝóêïò ÖñáíôæÝóêïò

Áí êáé ïõäÝðïôå äåí õðÞñîå áèëçôÞò ôïõ ìðÜóêåô ï ÖñáíôæÝóêïò ÖñáíôæÝóêïò áãÜðçóå ôï Üèëçìá üóï ëßãïé. Ìéêñüò Ýôñå÷å óôá êïõëïõÜñ ôïõ óôßâïõ ìå ôá ÷ñþìáôá ôïõ «Áåôïý Èåóóáëïíßêçò» êé üôáí ìåãÜëùóå áíÝëáâå ôá çíßá ôçò ïìÜäáò ôçò ãåéôïíéÜò ôïõ, ôïõ Öéëßððïõ. Ç óôáäéïäñïìßá ôïõ ùò ðáñÜãïíôáò îåêßíçóå ôá 1982 êáé óõíå÷ßæåôáé ùò êáé óÞìåñá. Ç óõëëïãéêÞ ðñïóðÜèåéá -üðùò ôïíßæåé ï ßäéïò- ïäÞãçóå ìéá ìéêñÞ óõíïéêéáêÞ ïìÜäá áðü ôï ’ Ôïðéêü óôçí Á1 êáé ìÜëéóôá äýï öïñÝò! Áðü ôçí ïìÜäá ôïõ Öéëßððïõ áíáäåß÷ôçêáí áñêåôïß ðáßêôåò ðïõ áãùíßóôçêáí óôç ìåãÜëç êáôçãïñßá üðùò ï ×ñÞóôïò Êùíóôáíôéíßäçò, ï ÐáíôåëÞò Ðáðáúùáêåßì êé ï ÌðÜìðçò ÐáðáäÜêçò.

ÁëÝêïò ÐáñáóêåõÜò

Îåêßíçóå ôçí êáñéÝñá ôïõ óôïí ÐÁÏÊ ôï 1962. Áðü ôï ðáéäéêü, óôï åöçâéêü êé áðü óôï áíäñéêü, üðïõ áãùíßóôçêå ùò ôï 1978 áðïôåëþíôáò Ýíáí áðü ôïõò ñÝêïñíôìáí óõììåôï÷þí óôçí éóôïñßá ôïõ «äéêåöÜëïõ ôïõ âïññÜ». Ïé ôßôëïé êé ïé ðñïóùðéêÝò äéáêñßóåéò óõíå÷ßóôçêáí ìå ôç öáíÝëá ôïõ ÂÁÏ, üðïõ áãùíßóôçêå áðü ôï 1978 ùò ôï 1987. Ç ìïßñá ôá Ýöåñå Ýôóé þóôå óôáìÜôçóå ôçí êáñéÝñá ôïõ óôéò 14 Éïõíßïõ ôïõ 1987, ôçí ßäéá çìÝñá ðïõ ç ÅèíéêÞ ÅëëÜäïò êáôÝêôçóå ôï ÐñùôÜèëçìá Åõñþðçò, ëüãù ðñïâëÞìáôïò êõêëïöïñéêïý. Ï íÝïò êýêëïò ôçò ìðáóêåôéêÞò ôïõ æùÞò ôïí âñÞêå íá áó÷ïëåßôáé ìå ôçí ðñïðïíçôéêÞ. Îåêßíçóå óôçí Á.Å. ÐïëõêÜóôñïõ, üðïõ ïäÞãçóå ôçí íåáíéêÞ áõôÞ ïìÜäá óôçí êáôÜêôçóç ôñéþí ðñùôáèëçìÜôùí. Ôï 1989 åðÝóôñåøå åêåß ðïõ îåêßíçóå, óôï ðáéäéêü ôïõ ÐÁÏÊ, ðáíçãõñßæïíôáò ôçí 2ç èÝóç óôï ÐáíåëëÞíéï ÐñùôÜèëçìá. Ôï 1991 ïé Ðáßäåò áíáäåß÷ôçêáí ðñùôáèëçôÝò ÅëëÜäïò. ÁíáëõôéêÜ üóïé ðñïðïíçôÝò ôéìÞèçêáí áðü ôïí ÓÅÐÊ: Êáôçãïñßåò Áíäñþí ÃáëÜíçò ÄçìÞôñçò (¢íïäïò óôçí A2 ÅèíéêÞ ÓÖÊ Ðéåñéêüò Áñ÷Ýëáïò) ÃéÜóáñçò Ãñçãüñéïò (ÐñùôÜèëçìá óôç ô ÅèíéêÞ 3ïò üìéëïò Á.Ï. Áßïëïò ÔñéêÜëùí) Ãêßìáò ÄçìÞôñçò (¢íïäïò óôç ´ ÅèíéêÞ Á.Ó. Ößëéððïò ÂÝñïéáò) Ìýèïõ ÄçìÞôñçò (ÐñùôÜèëçìá óôç ô ÅèíéêÞ 4ïò üìéëïò Ó.Á. Óôñáôùíßïõ) Ôæéëßíçò ÆÞóçò (ÐñùôÜèëçìá óôçí ÅÊÁÓÄÕÌ ÇñáêëÞò Á.Ó. ÊïæÜíçò) ÌðÝóóáò Èåüäùñïò (ÐñùôÜèëçìá óôçí ÅÊÁÓÁÌÁÈ Á.Ó. ÔéôÜíåò ÄñÜìáò) Ìðïýìðáò ¢ããåëïò (ÐñùôÜèëçìá óôçí ÅÊÁÓ× Á.Ï. Ðïëõãýñïõ) Ôñéáíôáöõëëßäçò Íéêçöüñïò (ÐñùôÜèëçìá óôçí ÅÓÊÁÈ Ã.Ó. Áìðåëþíáò) Ôïýóáò ÈùìÜò (ÐñùôÜèëçìá óôçí ÅÊÁÓÊÅÌ ÁÏÊ ÂÅÑÏÉÁÓ) ÄåëáðÜó÷ïò ÓÜêçò (ÐñùôÜèëçìá óôçí ÅÊÁÓÈ ÁñéóôïôÝëçò ÁÅÓ ÅðáíïìÞò) Ñüäáò ÄçìÞôñçò (¢íïäïò óôç Ò ÅèíéêÞ Ã.Ó. Ìáêáìðß) Ìçôáêßäçò ÓôáìÜôçò (ÐñùôÜèëçìá óôç ’ ÅÊÁÓÈ ÊÁÓ Í. Ñáéäåóôüò) ÓêáíäÜëçò Áíôþíçò (¢íïäïò óôçí Á´ ÅÊÁÓÈ Åëðßò Á.Ó. ÁìðåëïêÞðùí) Êáñáãéáííßäçò ÍåêôÜñéïò (¢íïäïò óôçí Á´ ÅÊÁÓÈ Á.Ï. Äüîá Ñåôæéêßïõ) Êïéëáíßôçò ÂÜéïò (ÐñùôÜèëçìá óôç Ò ÅÊÁÓÈ Á.Ï. Ìáëáêüðçò) ÑéôæáëÝïõ Ëßíá (¢íïäïò óôç ´ ÅÊÁÓÈ ÁÌÓ Ðáíüñáìá) ÊïõôóïãåùñãÜêçò ÄçìÞôñçò (¢íïäïò óôç ´ ÅÊÁÓÈ ÁÌÓ Ðýñãïò ×áëÜóôñáò) Ìáíùëüðïõëïò ÔÜóïò (¢íïäïò óôç ´ ÅÊÁÓÈ ÁÐÓ Íáýáñ÷ïò Âüôóçò) Êáôçãïñßåò Ãõíáéêþí Áôáêôßäçò Ãéþñãïò (ÐñùôÜèëçìá Á2 ÅèíéêÞò üìéëïò ÂïññÜ ÌÅÍÔ) Ãêüíçò ÆÞóçò (ÐñùôÜèëçìá ÅÊÁÓÄÕÌ ÃÓÊ ËáóóáíÞò) ÊáñÜ Á÷ìÝô ÍåäÞì (ÐñùôÜèëçìá ÅÊÁÓÁÌÁÈ Ãõíáéêþí ÁÐÓ Áóðßò ÎÜíèçò) ÁñáðáôóÜíç Áöñïäßôç (ÐñùôÜèëçìá ÅÓÊÁÈ Ãõíáéêþí Ïëýìðéá ËÜñéóáò) Óôáúêïðïýëïõ ÔÜíéá (ÐñùôÜèëçìá ´ ÅÊÁÓÈ Ãõíáéêþí ÁÐÓ Ìáêåäïíéêüò) ÅéäéêÜ âñáâåßá Åõñõðßäçò ÌåëåôéÜäçò (ÐáíåëëÞíéï ÐñùôÜèëçìá Êïñáóßäùí 2010 Á.Ó. ÐÁÏÊ) ÓùôÞñçò Êïêêéíüðïõëïò (ÐáíåëëÞíéï ÐñùôÜèëçìá ÅöÞâùí 2010 ÌÁÓ Ìáíôïõëßäçò)

Ó.Ö.Ê. <<Ï ÐÉÅÑÉÊÏÓ>> ÔÌÇÌÁ ÂÏËÅÚ

ÍÉÊÅÓ ÃÉÁ ÁÍÄÑÅÓ ÊÁÉ ÃÕÍÁÉÊÅÓ ÔÏÕ ÐÉÅÑÉÊÏÕ ÓÔÁ ÔÏÐÉÊÁ ‘‘ÍÔÅÑÌÐɒ’ ÁÍÄÑÅÓ: ÃÁÓ ÁÑ×ÅËÁÏÓ –Ó.Ö.Ê. ÐÉÅÑÉÊÏÓ 1-3 (20-25, 25-19, 29-31, 19-25)

ÃÕÍÁÉÊÅÓ:Ó.Ö.Ê. ÐÉÅÑÉÊÏÓ – ÃÁÓ ÁÑ×ÅËÁÏÓ 3-1 (24-26, 27-25, 25-20, 25-19)

Ôï ÓÜââáôï 15-1-2011 ìåôÜ êáé ôçí íßêç ôçò ïìÜäáò ìáò ÁíáãÝííçóçò Êïëéíäñïý Ýãéíå ç êïðÞ ôçò ðßôáò óôçí ôáâÝñíá ÓôáâÜñáò óôïí Êïëéíäñü. Óôçí åêäÞëùóç ðáñåõñÝèçêå üëï ôï Ä.Ó. ôçò ïìÜäáò ï ðñïðïíçôÞò ê. ÍéêïëÜïõ ÃéÜííçò êáé üëïé ïé ðïäïóöáéñéóôÝò.

Ôï öëïõñß ôï êÝñäéóå ï Ãëõêüò Íéêüëáïò ðïäïóöáéñéóôÞò óôïí ïðïßï äüèçêå Ýíá… óõìâïëéêü ðïóü. Ôï íÝï Ä.Ó. êÜíåé ìåãÜëç ðñïóðÜèåéá íá îáíáâñåß ç ïìÜäá ôïõ Êïëéíäñïý ôç èÝóç ðïõ ôçò áîßæåé.

Íéêçöüñï Þôáí ôï Óáââáôïêýñéáêï ãéá Üíäñåò êáé ãõíáßêåò ôïõ Ðéåñéêïý, üðïõ óôá ôïðéêÜ íôÝñìðé êÝñäéóáí êáé ïé äõï ïìÜäåò óõíå÷ßæïíôáò ôçí îÝöñåíç ðïñåßá ôïõò ðñïò ôçí êáôÜêôçóç ôùí ðñùôáèëçìÜôùí. Ôüóï ïé Üíäñåò üóï êáé ïé ãõíáßêåò ôïõ Ðéåñéêïý êÝñäéóáí ôéò áíôßóôïé÷åò ïìÜäåò ôïõ Áñ÷åëÜïõ ìå ôï ßäéï óêïñ 3-1 óåô. Ïé Üíäñåò äéáôÞñçóáí ôï áðüëõôï óôéò íßêåò ìå 5 óôéò 5 ðáñáìÝíïíôáò óôçí 1ç èÝóç ôçò âáèìïëïãßáò, êáé ïé ãõíáßêåò óõíå÷ßæïõí íá âñßóêïíôáé óôçí ðñïíïìéïý÷ï äõÜäá ðïõ ïäçãåß óôá play off ãéá ôçí êáôÜêôçóç ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò êáé ôçí Üíïäï óôçí Á2 ÅèíéêÞ êáôçãïñßá. Ïé äõï ïìÜäåò ôïõ Ðéåñéêïý Ýäåéîáí üôé ç öåôéíÞ áãùíéóôéêÞ ôïõò ðáñïõóßá óôçñßæåôáé óôçí Üñéóôç ïñãÜíùóç ðïõ õðÜñ÷åé óôï ôìÞìá óå üëïõò ôïõò ôïìåßò, óôçí óêëçñÞ äïõëåéÜ ðïõ ãßíåôáé óå üëá ôá ôìÞìáôá ôïõ Ðéåñéêïý, óôçí ðåéèáñ÷çìÝíç óõìðåñéöïñÜ ôùí ðáéêôþí ðïõ áêïëïõèþíôáò ðéóôÜ ôéò ïäçãßåò ðñïðïíçôÞ êáé äéïßêçóçò, ïäåýåé ðñïò ôçí õëïðïßçóç ôùí óôü÷ùí ðïõ äåí åßíáé Üëëïé áðü ôçí Üíïäï óôçí ´Â êáé Á2 ÅèíéêÞ êáôçãïñßá áíôßóôïé÷á. Ìéá Üíïäï ðïõ ï êüóìïò ôçò Êáôåñßíçò ðïõ ãÝìéóå ôï ãÞðåäï Ýäåéîå üôé äéøÜåé êáé áíõðïìïíåß íá äåé ôéò ïìÜäåò ôïõ Ðéåñéêïý íá áãùíßæïíôáé óôéò õøçëüôåñåò êáôçãïñßåò. Áíáëõôéêü ñåðïñôÜæ ãéá ôá ðáé÷íßäéá ôéò åðüìåíåò ìÝñåò. ÅÜí êáé åóåßò èÝëåôå íá åããñÜøåôå ôï ðáéäß óáò óôï ïìáäéêü áõôü Üèëçìá ðïõ áóêåß ôï óþìá êáé êáëëéåñãåß ôï ðíåýìá, ìå ðñïðïíçôÝò-êáèçãçôÝò ÖõóéêÞò ÁãùãÞò ìå åéäéêüôçôá óôï âüëåú, äïêéìáóìÝíïõò ðáéäáãùãïýò ìå áèëçôéêÞ ðñïóöïñÜ óôçí ðüëç ìáò, ìðïñåßôå íá áðåõèõíèåßôå ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò óôïõò õðåýèõíïõò ðñïðïíçôÝò-êáèçãçôÝò ÖõóéêÞò ÁãùãÞò ìå ðïëõåôÞ ðåßñá óôï âüëåú, ÓáññÞ Êþí/íï êéí.6944995697 êáé Ðáíáãéùôßäïõ Áéêáôåñßíç êéí.6948724752.

ÌÐÁÓÊÅÔ ÅÊÁÓÊÅÌ

ÆÁÖÅÉÑÁÊÇÓ-ÂÁÔÁÍÉÁÊÏÓ 74-65

¢äéêç Þôôá ãéá ôïí Âáôáíéáêü óôï åêôüò Ýäñáò ðáé÷íßäé ôïõ ÓáââÜôïõ. Óôï ᒠçìß÷ñïíï, ðáñÜ ôéò óçìáíôéêÝò áðïõóßåò, ïé Êáôåñéíéþôåò Ýäåé÷íáí íá äéåêäéêïýí ìå áîéþóåéò ôç íßêç. ¸êëåéóáí ìÜëéóôá ôï çìß÷ñïíï ìå éóïðáëßá 35-35. Óôç óõíÝ÷åéá ï áãþíáò Þôáí áìößññïðïò êáé ïé äõï ïìÜäåò åíáëëÜóóïíôáí óôï óêïñ. ¼ìùò, êÜðïéåò ëÜèïò åðéëïãÝò óå Üìõíá êáé åðßèåóç êáé óßãïõñá ç êáêÞ äéáéôçóßá ïäÞãçóáí óôï ôåëéêü áðïôÝëåóìá. Ïé Üíèñùðïé ôïõ Âáôáíéáêïý åêöñÜæïõí Ýíôïíá ðáñÜðïíá ãéá ôçí áðáñÜäåêôá ðñïêëçôéêÞ äéáéôçóßá ôïõ ê. Áñâáíßôç ôïõ óõíäÝóìïõ äéáéôçôþí Âåñïßáò. ÌÜëéóôá, óêïðåýïõí íá æçôÞóïõí êáé öÝôïò (óõíÝâç êáé ðÝñõóé) ôçí åîáßñåóç ôïõ åí ëüãù äéáéôçôÞ áðü ôïõò åðüìåíïõò áãþíåò ðïõ èá äþóïõí. Ç äéáéôçóßá ôïõ ê. Ôüãêá, áí êáé ìå ëßãá ëÜèç, Þôáí áìåñüëçðôç. ÆÁÖÅÉÑÁÊÇÓ (ÔæéïõìÜêçò): Âáúãêáíô 3(1), Ìïõñáôßäçò 9, Æéáííçò 6, Óêïõëáñéþôçò 12, Ïõããñßíçò 17, ÓðïñÝëëáò 22, ÌõëùíÜò 5(1) ÁÅÊ ÂÁÔÁÍÉÁÊÏÓ (Öþôáò): ÔæÞìáò 4, Ðßôïò, Êïõôóéêáíßäçò 3(1), ÊïôóéìðÝëçò 17(1), Öåëåêßäçò 9(1), Åõáããåëüðïõëïò 2, Ðüóéïò 12, Êüêêéíïò 12, Áêåñìáíßäçò 6(1). ÏìÜäá Âáèìïß (Íßêåò -¹ôôåò) ÁÏÊ ÂÅÑÏÉÁÓ 18 (8-2) ÃÁÓ ÌÅËÉÊÇÓ 18 (8-2) ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ 17 (7-3) ÊÁÑÕÙÔÉÓÓÁÓ 17 (7-3) ÖÏ ÁÑÉÄÁÉÁÓ 17 (7-3) ÆÁÖÅÉÑÁÊÇÓ ÍÁÏÕÓ 15 (5-5) ÁÅ ÂÁÔÁÍÉÁÊÏÕ 14 (4-6) ÁÏÊ ÃÏÕÌÅÍÉÓÓÁÓ 14 (4-6) ÃÁÓ ÊÏÑÉÍÏÓ 13 (3-7) ÖÏ ÓÙÓÁÍÄÑÁÓ 13 (3-7) ÁÓ ÓÊÕÄÑÁÚÊÏÓ 13 (3-7) ÓÖÊ ÊÁÔÅÑÉÍÇ 2008 10 (1-8)


Ïëýìðéï ÂÞìá

%

Ôñßôç

18 Éáíïõáñßïõ 2011

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò FOOTBALL LEAGUE

Ôçí Çëéïýðïëç õðïäÝ÷åôáé ï Ðéåñéêüò

Ãõñßæïõí óåëßäá ïé Êáôåñéíéþôåò Ôï ðáé÷íßäé óôï ãÞðåäï ôïõ Åëëçíéêïý áíÞêåé óôçí éóôïñßá êáé ï Ðéåñéêüò ãõñßæåé óåëßäá õðïäå÷üìåíïò óôçí Êáôåñßíç ôçí åñ÷üìåíç áãùíéóôéêÞ ôçí ïìÜäá ôçò Çëéïýðïëçò. Ç ðïëý êáëÞ åìöÜíéóç ôïõ Ðéåñéêïý ìå ôïí Åèíéêü Ðåéñáéþò äåí óõíïäåýôçêå ìå ôçí áíÜëïãç óõãêïìéäÞ âáèìïý Þ âáèìþí êáé ç ïìÜäá ôçò ðüëçò ìáò åßíáé áðïöáóéóìÝíç íá ðñï÷ùñÞóåé ìå

áêüìç ðåñéóóüôåñï ðåßóìá óôï öåôéíï ðñùôÜèëçìá ôçò Football League. ×èåò ïé ðáßêôåò Ýêáíáí ôï áðüãåõìá ôï ðñüãñáììá ðïõ Ýãéíå óå äýï ãêñïõð áöïý üóïé Ýðáéîáí Ýêáíáí áðïèåñáðåßá åíþ ïé õðïëïéðïé Ýêáíáí êáíïíéêÞ ðñïðüíçóç. Åí ôù ìåôáîý ï ÐÝíôá Ýôñåîå ÷èåò êáé äåß÷íåé üôé óéãÜ óéãÜ èá áñ÷ßóåé íá ìðáßíåé óôï êáíïíéêü ðñüãñáììá. ¼óïí áöïñÜ ôçí ðåñßðôùóç ôïõ ÌáñóÝëïõ Ðåñïõôæßíé ôï èÝìá ôïõ ðñï÷ùñÜ. Ï Ðéåñéêüò áíôéìåôùðßæåé ôçí Çëéïýðïëç ó’ Ýíá ðáé÷íßäé ðïõ ç íßêç åßíáé ìïíüäñïìïò ãéá ôçí Êáôåñéíéþôéêç ïìÜäá. Ï Óôáýñïò Äéáìáíôüðïõëïò óÞìåñá èá êÜíåé óôïõò ðáßêôåò ôïõ ðñùéíÞ ðñïðüíçóç óôéò 8 êáé èá áíåâÜóåé ôçí Ýíôáóç êáé ôï ñõèìü. Äåí õðÜñ÷åé êáíÝíáò ôñáõìáôßáò ðáßêôçò óôïí Ðéåñéêü êáé üëïé ïé ðáßêôåò ðëçí ôïõ Ãïõóïýëç åßíáé óôç äéÜèåóç ôïõ Êáôåñéíéþôç ôå÷íéêïý.

FOOTBALL LEAGUE 2

ÐñáãìáôïðïéÞèçêå ÷èåò ç êáèéåñùìÝíç óõíÝíôåõîç ôýðïõ ôçò ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò Ãéþôçò Óôáìáôüðïõëïò: «¸÷ù áðïóôïëÞ êáé óêïðåýù íá ôçí ôåëåéþóù óôçí ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò

Óôá ãñáöåßá ôçò ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò Ýãéíå ÷èåò ç óõíÝíôåõîç ôýðïõ ôçò ïìÜäáò ôçò ðüëçò ìáò ìå ôïí ðñïðïíçôÞ Ãéþôç Óôáìáôüðïõëï íá ðñï÷ùñÜ óôçí áíÜëõóç ôïõ ðáé÷íéäéïý ìå ôç Íßêç Âüëïõ üóï êáé óôï áõñéáíü ðáé÷íßäé ìå ôïí Ôýñíáâï åíþ áíáöÝñèçêå êáé óôçí åìðëïêÞ ôïõ ïíüìáôüò ôïõ óôïí ÁóôÝñá Ôñßðïëçò. ÃÉÙÔÇÓ ÓÔÁÌÁÔÏÐÏÕËÏÓ:

Óôï ðñïçãïýìåíï ðáé÷íßäé öÜíçêå üôé üëá êñßíïíôáé óôç ëåðôïìÝñåéá óôï ðñùôÜèëçìá êáé ãéá ìÝíá ðáñáìÝíåé ç öÜóç ôïõ ðÝíáëôé ìéáò áìöéóâçôïýìåíç öÜóç áðü ôçí ïðïßá ÷Üóáìå áðü ôç íßêç Âüëïõ. Åìåßò åß÷áìå äýï öÜóåéò ãéá ãêïë ãéá íá éóïöáñßóïõìå ðïõ èá Þôáí ôï ðéï äßêáéï áðïôÝëåóìá. Ç ïìÜäá ôïõ Âüëïõ åß÷å ðïéüôçôá , áìýíèçêå óùóôÜ Ýêëåéóå ôïõò äéáäñüìïõò êáé ìáò äõóêüëåøå. Îå÷Üóáìå ðïëý ãñÞãïñá ôï ðáé÷íßäé êáé êïéôÜìå ôï åðüìåíïò ôïí Ôýñíáâï.

Áíôéìåôùðßæïõìå ìéá ðïéïôéêÞ ïìÜäá ìå ðïëý êáëÞ ðáñïõóßá åíôüò êáé åêôüò Ýäñáò. Ðáßñíåé áðïôåëÝóìáôá ìÝóá êáé Ýîù êáé ðñïóðáèåß íá ðáßîåé ðïäüóöáéñï. Óôü÷ïò ìáò åßíáé ôï áðïôÝëåóìá óôïí Ôýñíáâï. ÂëÝðïíôáò ôç âáèìïëïãßá ìå 1-2 èåôéêÜ áðïôåëÝóìáôá îåöåýãåéò êáé áðü ôçí Üëëç ç äéáöïñÜ åßíáé ðïëý ìéêñÞ áðü ôçí åðéêßíäõíç æþíç. Ôéò åðüìåíåò 2 ìÝñåò èá åôïéìÜóïõìå êáëÜ ôçí ïìÜäá ãéá íá ðÜñåé áðïôÝëåóìá óôï äýóêïëï ðáé÷íéäé óôïí Ôýñíáâï. Óôï áãùíéóôéêü ìÝñïò ï Âåßäáìåíßäçò Ý÷åé Ýíá ðñüâëçìá óôç ìÝóç êáé ÷èåò äåí ðñïðïíÞèçêå. Ï Ôóéôëáêßäçò ôáëáéðùñåßôáé óôïõò ðñïóáãùãïýò êáé ÷èåò äåí ðñïðïíÞèçêå . Ï ×ñÞóôïò Âåëþíçò ãéá ðñïëçðôéêïýò ëüãïõò äåí Ýâãáëå ôçí ðñïðüíçóç áöïý áíôéìåôùðßæåé Ýíá ðñüâëçìá óôïí äéêÝöáëï. ¼ëïé ïé Üëëïé ðáßêôåò åßíáé óôç äéÜèåóÞ ìáò. Èá äïýìå óôéò ðñïðïíÞóåéò ðïéïé èá åßíáé Ýôïéìïé ãéá ôïí Ôýñíáâï. ¼óïí áöïñÜ ôá ìåôáãñáöéêÜ èÝìáôá óõíå÷ßæïõìå ôçí áíáæÞôçóç ãéá Ýíáí åðéèåôéêü. Ï ðáßêôçò èá ðñÝðåé íá ìðåé áðåõèåßáò óôçí ïìÜäá áêïëïõèþíôáò ôç öéëïóïößá ìáò ðïõ áöïñÜ ôï ïéêïíïìéêü óêÝëïò êáé ðéóôåýïõìå üôé ìå ôç äïõëåéÜ ìáò ìðïñïýìå íá ðåßóïõìå íá Ýñèïõí êÜðïéïé êáëïß ðáßêôåò. ÌÝ÷ñé ôçí åñ÷üìåíç åâäïìÜäá èá ðñÝðåé íá ðÜñïõìå Ýíáí äýï ðáßêôåò. Åíáò ìéêñüò óôü÷ïò ìáò ðñáãìáôïðïéÞèçêå ìå ôç ëÞîç ôïõ ðñþôïõ ãýñïõ áöïý åßìáóôå ðÜíù áðü ôç ãñáììÞ óùôçñßáò êáé áõôüò èá åßíáé ï óôü÷ïò ìáò êáé óôï äåýôåñï ãýñï. ØÜ÷íïõìå ãéá öïñ ðïõ íá ôáéñéÜæåé óôç öéëïóïößá ìáò ðñïêåéìÝíïõ êáé ï ßäéïò íá îåäéðëþóåé ôéò áñåôÝò ôïõ áëëÜ íá êéíåßôáé ìÝóá óôá ïéêïíïìéêÜ ðëáßóéá ôçò ïìÜäáò. Ðáßêôçêå ôï üíïìÜ ìïõ ãéá ôïí ÁóôÝñá Ôñßðïëçò áëëÜ åãþ äåí îÝñù ôßðïôá. Åãþ Ý÷ù áðïóôïëÞ êáé óêïðåýù íá ôçí ôåëåéþóù óôçí ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò. Ó÷åôéêÜ ìå ôïí öïñ ðïõ ðñïðïíåßôáé ìáæß ìáò èá îåêáèáñßóåé ôï èÝìá ôéò ðñïóå÷åßò ìÝñåò.

Ïé äéáéôçôÝò ôùí áãþíùí ôçò Á´ Åñáóéôå÷íéêÞò ôçò ÅÐÓ Ðéåñßáò ÔÅÔÁÑÔÇ 15 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ ÙÑÁ 15.00 18ç ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ ÁíáãÝííçóç ÓöåíäÜìçò – ÁÅ ÄñõÜíéóôá ãçð. ÓöåíäÜìçò ÁÓËÁÍÉÄÇÓ – ÍÔÏÕÑÁÊÏÃËÏÕ- ÖÑÁÃÊÏÕËÇ Ã. Ïëýìðéïò Ëüöïõ – ÁñéóôïôÝëçò Êáôá÷Ü ãçð. Ëüöïõ ÊÁÔÁÍÁÓ – ÖÉÑÉÍÉÄÇÓ- ×ÁÑÁËÁÌÐÉÄÇÓ Èåñìáúêüò Êïñéíïý – Åëðßò ÁíäñïìÜ÷çò ãçð. Êïñéíïý ËÁÖÁÍÔÆÇÓ – ÍÔÁÌÐÙÓÇÓ É.ÔÏÕ Ö. – ÔÓÁÑÔÓÁÌÐÁËÉÄÇÓ Á÷éëëÝáò ÍåïêáéóÜñåéáò – Áêáäçìßá Ðëáôáìþíá ãçð. ÍåïêáéóÜñåéáò ËÅÖÁÓ – ÊÁÑÁÚÓÁÑÉÄÇÓ- ÁÔÌÁÔÆÉÄÇÓ Áðüëëùí Ëéôï÷þñïõ – ÐÁÏ Ê. ÌçëéÜò ãçð. Ëéôï÷þñïõ ÊÁÆÁÓ – ÂÁÓÉËÅÉÁÄÇÓ – ÖÙÔÉÏÕ Äßáò Äßïõ – Ðßíäïò Á. ÁãéÜííç ãçð. Äßïõ ÔÏËÉÏÓ – ÍÉÊÏËÉÔÓ- ÔÏÕËÊÅÑÉÄÇÓ Áéãéíéáêüò- Êáëëéèåáêüò ãçð. Áéãéíßïõ ÉÓÁÑÇÓ – ÈÅÏÄÙÑÉÄÇÓ – ÖÙÔÉÁÄÇÓ ÅñìÞò Åîï÷Þò – ÁÅ Êáñßôóáò ãçð. Åîï÷Þò ÐÁÐÁÑÃÕÑÉÏÕ – ÃÉÁÌÏÕÆÇÓ – ÓÂÁÑÍÁÓ ÁÍÁÐËÇÑÙÌÁÔÉÊÏÉ ÔÅÔÁÑÔÇ: Áâñáìßäçò Íôáìðþóçò É. ôïõ Ð.

ÐÑÙÔÁÈËÇÌÁ ÍÅÙÍ FOOTBALL LEAGUE

ÁÍÙÄÕÍÇ ÇÔÔÁ

ÍÅÏÉ ÅÈÍÉÊÏÕ ÐÅÉÑÁÉÙÓ – ÍÅÏÉ ÐÉÅÑÉÊÏÕ 2-0

Áíþäõíç Þôôá ãéá ôçí ïìÜäá ÍÝùí ôïõ Ðéåñéêïý óôçí ÁèÞíá áðü ôçí áðü ôçí áíôßóôïé÷ç ôïõ Åèíéêïý Ðåéñáéþò ìå 2-0 ôÝñìáôá. Óôï ðáé÷íßäé åß÷áìå ôïí ôñáõìáôéóìü ôïõ Ôüóêá ðïõ áíôéêáôáóôÜèçêå ðïëý íùñßò áöïõ ìüëéò óôï 30´ ôÝèçêå íïê Üïõô. Ïé ãçðåäïý÷ïé óôï 20´ åß÷áí ïñéæüíôéï äïêÜñé ìå ôïí Óáìéþôç êáé ôï óêïñ óôï 1ï çìß÷ñïíï ôåëåßùóå éóüðáëï ÷ùñßò ôÝñìáôá. Óôï 57´ ï Óáìéþôçò Ýâãáëå óôïí ÊáôóéêïãéÜííç ðïõ ìå óïõô Ýêáíå ôï 1-0. Óôï 82´ ï Óáìéþôçò âñÞêå ôïí ÌùûóéÜäç ðïõ ìå ðëáóÝ Ýêáíå ôï 2-0. ÏÉ ÓÕÍÈÅÓÅÉÓ ÔÙÍ ÏÌÁÄÙÍ ÍÅÏÉ ÅÈÍÉÊÏÕ ÐÅÉÑÁÉÙÓ ÌåúìÜñïãëïõ, Ãêéüêá, Éáôñïý, Âñïýæáò,

ÌùûóéÜäçò, Óáìéùôçò, Ìðßôæáò (89´ Ñïýóôáò) ÊõñéáêÜêçò (84´ÐëçèÞò), ÊáôóéãéÜííçò, Óáëéâáóßá, ÌÜíôæéïò (86´Óïýëéìéãê).

ÓÕËËÏÃÏÓ ÐÁËÁÉÌÁ×ÙÍ ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÉÓÔÙÍ ÐÉÅÑÉÊÏÕ

Êõêëïöüñçóå ôï åðåôåéáêü Çìåñïëüãéï ôùí ÐáëáéìÜ÷ùí ôïõ Ðéåñéêïý

ÍÅÏÉ ÐÉÅÑÉÊÏÕ Ôóéíôþôáò, Óêïýñôçò, Ðáíáãéùôßäçò Ã, ÆáíÝôáò, Íßêïõ, Ôüóêáò (30´ ë.ô. Íïýëáò), ÊáñáãéÜííçò, ÔóáíÜêáò (85´ Ôæéïýôæéïò), Ðáíáãéùôßäçò Á. Óå÷ïëÜñé, Ôóéþìçò (83´ ÔóéêáäÝñçò).

ÊÏËÕÌÂÇÔÉÊÏÉ ÓÕËËÏÃÏÉ ÁÊÁÄÇÌÉÁ ’92 ÊÁÉ Á.Ó. ÄÉÁÓ

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Ìå ÷áñÜ óáò ðñïóêáëïýìå óôçí êáèéåñùìÝíç åôÞóéá êïðÞ âáóéëüðéôáò, ôçí ÊõñéáêÞ, 23 Éáíïõáñßïõ 2011 êáé þñá 11 ð.ì. óôï îåíïäï÷åßï GRAND PLATON. Ç åêäÞëùóç èá óõìðåñéëáìâÜíåé êáé Show ìå ôá÷õäáêôõëïõñãü!

ÅÕ×ÁÑÉÓÔÇÑÉÁ

ÃÉÁ ÔÇ ÃÉÏÑÔÇ ÓÔÉÂÏÕ ÓÔÏÍ ÁÃÉÏ ÍÉÊÏËÁÏ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÍÁÏÕÓÁÓ

Ìå áöïñìÞ ôç óõìðëÞñùóç ðåíÞíôá ÷ñüíùí áðü ôçí ßäñõóç ôïõ Ðéåñéêïý, ï Óýëëïãïò ÐáëáéìÜ÷ùí ðïäïóöáéñéóôþí ôïõ éóôïñéêïý ìáò óùìáôåßïõ êõêëïöüñçóå ôï åðåôåéáêü çìåñïëüãéï «50 ÷ñüíéá Ðéåñéêüò ôï ÷ñõóü Éùâçëáßï». Ôï çìåñïëüãéï ðïõ áíáöÝñåôáé óôçí ðåíçíôÜ÷ñïíç äéáäñïìÞ ôïõ Óõëëüãïõ äéáôßèåôáé áðü ôá ìÝëç ôùí ðáëáéìÜ÷ùí ðïäïóöáéñéóôþí.

Ôï Ä.Ó. ôçò ÅÁÓ ÓÅÃÁÓ Ðéåñßáò Çìáèßáò áéóèÜíåôáé ôçí õðï÷ñÝùóç íá åõ÷áñéóôÞóåé äçìüóéá ãéá ôçí Üøïãç åêäÞëùóç ôçò åôÞóéáò ãéïñôÞò áèëçôéóìïý ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óå áßèïõóá ôïõ îåíïäï÷åßïõ ´´ÂÅÑÌÉÏÍ´´ óôï ´Áãéï Íéêüëáï ôïõ ÄÞìïõ ÍÜïõóáò ôçí ÊõñéáêÞ 16 Éáíïõáñßïõ 2011 ôïõò: 1. ÁíáóôÜóéï Êáñáìðáôæü ÄÞìáñ÷ï ÍÜïõóáò êáé ôïõò óõíåñãÜôåò ôïõ ðïõ ìå ÷áñÜ êáé áãÜðç öéëïîÝíçóáí ôçí åêäÞëùóç 2. Õðáëëçëéêü ðñïóùðéêü ôïõ îåíïäï÷åßïõ ´´ÂÅÑÌÉÏÍ´´ óôïí ´Áãéï Íéêüëáï ÍÜïõóáò ãéá ôçí Üøïãç öéëïîåíßá ôïõò 3. Ôïõò ößëïõò ôïõ Êëáóóéêïý Áèëçôéóìïý ðïõ ðáñáâñÝèçêáí óôçí åêäÞëùóç. Áðü ôçí ÅÁÓ ÓÅÃÁÓ Ðéåñßáò Çìáèßáò

Toyota A. Ðüäáò á.å.å. Êáôåñßíç 1ï ÷ëì. ÐáëáéÜò ÅèíéêÞò Ïäïý Êáôåñßíçò - Èåóóáëïíßêçò Ôçë.: 23510 26320

ÂÝñïéá ÍÝá ÐåñéöåñåéáêÞ Ïäüò ÂÝñïéáò - Èåóóáëïíßêçò Ôçë.: 23310 75600

Ðáí.- ÌðëÝôóéïõ- Ãåñìáíüò-


8 ÖÖщÇÖÖÖ։‚Ä‚‘‰ÄÖÖÖ

Ö

‹ÄŒ‰Öƒ‡Œ‚Ö ZÖ ‹ƒ‰ˆ†’ŠŽˆØƒŽ†ƒ’ňňØ؆vˆ†’Š“ƒØň”Ø‘Š†’Šƒ”

OIKONOMIA ŸǺȜȦțȐŸŸțȜȗŸȍȎȓȅǢȐȕȗ

ǶȎȈȡțȐŸ ŸȓȊȜȆȌșȊȠȎŸȐŸ ȗȒȓȗȍȗǢȒȓȇŸȍșȊțȜȐșȒȤȜȐȜȊŸ ȜȗȕŸǹȓȜȦȋșȒȗŸ

!PHNGŸ&@EERKŸ ǬȌȡȌȇŸȊȘȤŸ ǢȎȜȤȟȗȝȚŸ ȌȒȊŸȜȐŸ țȝȌȟȦȕȎȝțȐŸ ǢȎŸ*HFHG?

ǺȜȦțȐŸ ŸȓȊȜȆȌșȊȠȎŸȜȗȕŸǹȓȜȦȋșȒȗŸŸȐŸȗȒȓȗȍȗǢȒȓȇŸ ǴȊȜȅŸȜȐȕŸȘȎșȈȗȍȗŸȜȡȕŸȜȎȔȎȝȜȊȈȡȕŸȍȦȍȎȓȊŸǢȐȕȦȕ ŸȍȐȔȊȍȇŸ ȍșȊțȜȐșȒȤȜȐȜȊŸțȎŸȎȘȈȘȎȍȗŸȤȌȓȗȝ Ÿ ȊȘȤŸȜȗŸǷȗȆǢȋșȒȗŸŸȆȡȚŸȜȗȕŸǹȓȜȦȋșȒȗŸ ŸȜȗŸǢȆȌȎȑȗȚŸȜȐȚŸ țȝȕȗȔȒȓȇȚŸȗȒȓȗȍȗǢȒȓȇȚŸȍșȊțȜȐșȒȤȜȐȜȊȚ ŸǢȎȜșȗȥǢȎȕȗŸǢȎŸȋȅțȐŸ ǼȜȗŸȍȒȅțȜȐǢȊŸǷȗȎǢȋșȈȗȝŸŸ ŸǹȓȜȡȋșȈȗȝŸŸȐŸȒȍȒȡȜȒ ȜȒȚŸȎȓȍȗȑȎȈțȎȚŸȗȒȓȗȍȗǢȒȓȆȚŸȅȍȎȒȎȚ ŸȊȕȇȔȑȎŸțȎŸ ŸȗȒȓȗȍȗ ǢȒȓȆȚŸȅȍȎȒȎȚ ŸȘȗȝŸȊȕȜȒțȜȗȒȟȗȥȕŸțȎŸ ŸȟȒȔȒȅȍȎȚŸFŸȎȘȒ ȓȇŸȗȒȓȗȍȗǢȒȓȇŸȍșȊțȜȐșȒȤȜȐȜȊŸȎǢȞȅȕȒțȎŸȘȜȦțȐŸ 

ȞȅȕȎȒȊȚŸȓȊȒŸ ŸŸȟȒȔȒȅȍȎȚŸFŸȤȌȓȗȝ Ÿ ǼȥǢȞȡȕȊŸŸǢȎŸȜȊŸțȜȗȒȟȎȈȊŸȜȐȚŸǯȔȔȐȕȒȓȇȚŸǼȜȊȜȒțȜȒȓȇȚŸǬșȟȇȚ Ÿ ǺȊșȊȜȐșȇȑȐȓȎŸȍȐȔȊȍȇ ŸǢȎȈȡțȐŸȓȊȜȅŸ ŸțȜȗȕŸȊșȒȑǢȤŸ ȓȊȜȅŸȜȗŸǢȇȕȊŸǹȓȜȦȋșȒȗŸŸŸȜȗŸǢȆȌȎȑȗȚŸȜȐȚŸțȝȕȗȔȒȓȇȚŸȗȒȓȗ ȍȗǢȒȓȇȚŸȍșȊțȜȐșȒȤȜȐȜȊȚŸdzȍȒȡȜȒȓȇȚŸ ȧȐǢȤțȒȊȚ ŸǢȎȜșȗȥǢȎȕȗŸ ȜȡȕŸȗȒȓȗȍȗǢȒȓȦȕŸȊȍȎȒȦȕ ŸȓȊȜȅŸ ŸŸțȜȐȕŸȎȘȒȞȅȕȎȒȊŸȓȊȒŸȓȊȜȅŸ ǢȎŸȋȅțȐŸȜȒȚŸȎȓȍȗȑȎȈțȎȚŸȗȒȓȗȍȗǢȒȓȆȚŸȅȍȎȒȎȚ ŸŸȊȕȇȔȑȎŸțȎŸ Ÿ ŸțȜȗȕŸȤȌȓȗŸțȎŸțȟȆțȐŸǢȎŸȜȐȕŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȐŸȘȎșȈȗȍȗŸǷȗȎǢ ȗȒȓȗȍȗǢȒȓȆȚŸȅȍȎȒȎȚ ŸȘȗȝŸȊȕȜȒțȜȗȒȟȗȥȕŸțȎŸ ŸȟȒȔȒȅȍȎȚŸFŸ ȋșȈȗȝŸŸŸ ŸǹȓȜȡȋșȈȗȝŸ

ȎȘȒȞȅȕȎȒȊȚŸȓȊȒŸ ŸȟȒȔȒȅȍȎȚŸFŸȤȌȓȗȝ ŸȘȊșȗȝțȈȊțȎŸȍȐȔȊ ȍȇ ŸǢȎȈȡțȐŸȓȊȜȅŸ ŸŸțȜȗȕŸȊșȒȑǢȤŸȜȡȕŸȗȒȓȗȍȗǢȒȓȦȕŸȊȍȎȒ ǴȊȜȅŸȜȐȕŸȈȍȒȊŸȟșȗȕȒȓȇŸȘȎșȈȗȍȗ ŸǷȗȎǢȋșȈȗȝŸŸ ŸǹȓȜȡ Ȧȕ ŸȓȊȜȅŸ ŸțȜȐȕŸȎȘȒȞȅȕȎȒȊŸȓȊȒŸȓȊȜȅŸŸ ŸŸțȜȗȕŸȤȌȓȗ ŸțȎŸ ȋșȈȗȝŸ ŸȐŸȒȍȒȡȜȒȓȇŸȗȒȓȗȍȗǢȒȓȇŸȍșȊțȜȐșȒȤȜȐȜȊ ŸȎǢȞȊȕȈ țȟȆțȐŸǢȎŸȜȗȕŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȗŸǢȇȕȊŸȜȗȝŸ ȏȎȒŸǢȎȈȡțȐŸȓȊȜȅŸ ŸțȜȗȕŸȊșȒȑǢȤŸȜȡȕŸȊȍȎȒȦȕ ŸȓȊȜȅŸ Ÿ țȜȐȕŸȎȘȒȞȅȕȎȒȊŸȓȊȒŸȓȊȜȅŸ ŸțȜȗȕŸȤȌȓȗ ŸțȎŸțȥȌȓșȒțȐŸǢȎŸȜȐȕŸ ǽȗŸǢȆȌȎȑȗȚŸȜȐȚŸȒȍȒȡȜȒȓȇȚŸȗȒȓȗȍȗǢȒȓȇȚŸȍșȊțȜȐșȒȤȜȐȜȊȚ ŸȊȕȇȔ ȊȕȜȈțȜȗȒȟȐŸȘȎșȈȗȍȗŸǷȗȎǢȋșȈȗȝŸŸŸ ŸǹȓȜȡȋșȈȗȝŸ ŸǽȗŸ ȑȎŸțȎŸ ŸȗȒȓȗȍȗǢȒȓȆȚŸȅȍȎȒȎȚ ŸȘȗȝŸȊȕȜȒțȜȗȒȟȗȥȕŸțȎŸ ŸȟȒȔȒ ȘȗțȗțȜȤŸțȝǢǢȎȜȗȟȇȚŸȜȐȚŸȍȐǢȤțȒȊȚŸȗȒȓȗȍȗǢȒȓȇȚŸȍșȊțȜȐșȒȤ ȅȍȎȚŸFŸȎȘȒȞȅȕȎȒȊȚŸȓȊȒŸ ŸȟȒȔȒȅȍȎȚŸFŸȤȌȓȗȝ ŸȘȊșȗȝțȈ ȜȐȜȊȚŸțȜȗŸțȝȕȗȔȒȓȤŸȗȒȓȗȍȗǢȒȓȤŸȤȌȓȗ ŸȌȒȊŸȜȐȕŸȊȕȡȜȆșȡŸȘȎșȈ ȊțȎ ŸȍȐȔȊȍȇ ŸǢȎȈȡțȐŸȓȊȜȅŸ ŸŸțȜȗȕŸȊșȒȑǢȤŸȜȡȕŸȗȒȓȗȍȗǢȒ ȗȍȗ ŸȎȈȕȊȒŸ 

ȓȦȕŸȊȍȎȒȦȕ ŸȓȊȜȅŸ ŸțȜȐȕŸȎȘȒȞȅȕȎȒȊŸȓȊȒŸȓȊȜȅŸŸțȜȗȕŸ ȤȌȓȗ ŸțȎŸțȟȆțȐŸǢȎŸȜȗȕŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȗŸǢȇȕȊŸȜȗȝŸ Ÿ ǼȜȗŸȍȎȓȅǢȐȕȗŸdzȊȕȗȝȊșȈȗȝŸ ŸǹȓȜȡȋșȈȗȝŸ ŸȐŸțȝȕȗȔȒȓȇŸ ȗȒȓȗȍȗǢȒȓȇŸȍșȊțȜȐșȒȤȜȐȜȊŸȎǢȞȊȕȈȏȎȒ ŸǢȎȈȡțȐŸȓȊȜȅŸ ŸțȜȗȕŸ ǬȕȜȈțȜȗȒȟȊ ŸȜȗŸǢȆȌȎȑȗȚŸȜȐȚŸȍȐǢȤțȒȊȚŸȗȒȓȗȍȗǢȒȓȇȚŸȍșȊțȜȐ ȊșȒȑǢȤŸȜȡȕŸȊȍȎȒȦȕ ŸȓȊȜȅŸ ŸțȜȐȕŸȎȘȒȞȅȕȎȒȊŸȓȊȒŸȓȊȜȅŸ Ÿ șȒȤȜȐȜȊȚŸȓȊȜȅŸȜȗŸǢȇȕȊŸǹȓȜȦȋșȒȗŸ ŸȊȕȇȔȑȎŸțȎŸŸȗȒȓȗȍȗ țȜȗȕŸȤȌȓȗ ŸțȎŸțȟȆțȐŸǢȎŸȜȗŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȗŸȍȎȓȅǢȐȕȗŸȜȗȝŸ

ǢȒȓȆȚŸȅȍȎȒȎȚ ŸȘȗȝŸȊȕȜȒțȜȗȒȟȗȥȕŸŸțȎŸŸȟȒȔȒȅȍȎȚŸFŸȎȘȒȞȅȕȎȒ ȊȚŸȓȊȒŸ ŸȟȒȔȒȅȍȎȚŸFŸȤȌȓȗȝ ŸǽȗŸȘȗțȗțȜȤŸțȝǢǢȎȜȗȟȇȚŸȜȐȚŸ ǬȕȜȈțȜȗȒȟȊ ŸȐŸȒȍȒȡȜȒȓȇŸȗȒȓȗȍȗǢȒȓȇŸȍșȊțȜȐșȒȤȜȐȜȊ ŸȎǢȞȊȕȈȏȎȒŸ ȍȐǢȤțȒȊȚŸȗȒȓȗȍȗǢȒȓȇȚŸȍșȊțȜȐșȒȤȜȐȜȊȚŸțȜȗŸțȝȕȗȔȒȓȤŸȗȒȓȗȍȗ ǢȎȈȡțȐŸȓȊȜȅŸ ŸțȜȗȕŸȊșȒȑǢȤŸȜȡȕŸȊȍȎȒȦȕ ŸȓȊȜȅŸŸțȜȐȕŸ ǢȒȓȤŸȤȌȓȗ ŸȌȒȊŸȜȗŸǢȇȕȊŸǹȓȜȦȋșȒȗŸ ŸȎȈȕȊȒŸ 

ȎȘȒȞȅȕȎȒȊŸȓȊȒŸȓȊȜȅŸ ŸțȜȗȕŸȤȌȓȗ ŸțȎŸțȟȆțȐŸǢȎŸȜȐȕŸȊȕȜȈ țȜȗȒȟȐŸȘȎșȈȗȍȗŸdzȊȕȗȝȊșȈȗȝŸ ŸǹȓȜȡȋșȈȗȝŸŸ

ŸĝĽŒĽĸ ĝĽŒĽĸŸńĻōĶŸōŁŋŸ ńĻōĶ ōŁŋ Crown Hellas Can ńĻōķłĿŌĻņŸĿņŗʼnŃňņŸōňŎŸ īňŅŎēĿŅňŖŋŸīŊŒōňľŃńĿĹňŎŸĝłŁņŗņŸňџēķōňŐňџ+BLB>R +BLB>RŸ*BFBL@? *BFBL@? ʼnňŌňŌōŕŸ Ÿ ŘŊĻńĶńŁŋŸʼnňŌňŌōŕŸ  ŸŘŃľŗŅŁŋŸ ʼnňŌňŌōŕŸ ŸŘŃŗŐņňŋŸʼnňŌňŌōŕŸ Ÿ ńĻџĥŗōŌŃńĻŋŸʼnňŌňŌōŕŸ  Ÿ ǬȈȜȐǢȊŸȜȡȕŸȊȕȡȜȆșȡŸ ǢȎȜȤȟȡȕŸȎȈȕȊȒŸȕȊŸȑȎȡșȐ ȑȎȈŸȅȓȝșȐŸȐŸȊȘȤŸ Ÿ ȊȘȤȞȊțȐŸȜȗȝŸȍȒȗȒȓȐȜȒȓȗȥŸ țȝǢȋȗȝȔȈȗȝŸȜȐȚŸȎȜȊȒșȎȈ ȊȚŸǢȎŸȜȐȕŸȗȘȗȈȊŸȊȘȗȞȊțȈ țȑȐȓȎŸȐŸȆȕȊșȖȐŸȍȒȊȍȒȓȊțȈ ȊȚŸțȝȌȟȦȕȎȝțȇȚŸȜȐȚŸǢȎŸȜȐŸ *HFHG? ŸDZŸțȝȏȇȜȐțȐŸȜȐȚŸ ȊȌȡȌȇȚŸȆȟȎȒŸȗșȒțȑȎȈŸȌȒȊŸȜȐȕŸ  Ÿ DZŸ!PHNGŸ&@EERKŸȑȎȡ șȎȈŸȤȜȒŸȐŸȊȌȡȌȇŸȎȈȕȊȒŸȕȗǢȒ ȓȅŸȓȊȒŸȗȝțȒȊțȜȒȓȅŸȊȋȅțȒ ǢȐŸȓȊȒŸȤȜȒŸȎȕȜȅțțȎȜȊȒŸțȜȐŸ ȌșȊǢǢȇŸȘșȤțȞȊȜȡȕŸȎȕȎș ȌȎȒȦȕŸȜȡȕŸȊȕȡȜȆșȡŸǢȎȜȤ ȟȡȕ ŸțȜȒȚŸȗȘȗȈȎȚŸȘȎșȒȔȊǢȋȅ ȕȎȜȊȒŸȓȊȒŸȐŸȎȘȒȍȈȡȖȐŸȊȕȜȒ ȓȊȜȅțȜȊțȐȚŸȜȗȝŸȍȒȗȒȓȐȜȒȓȗȥŸ țȝǢȋȗȝȔȈȗȝŸȜȐȚ ŸȡȚŸȘșȗȚŸ ȜȐȕŸȗȘȗȈȊŸȜȗŸǺșȡȜȗȍȒȓȎȈȗŸ ǬȑȐȕȦȕŸȆȟȎȒŸȇȍȐŸȊȘȗșșȈȠȎȒŸ țȟȎȜȒȓȤŸȊȈȜȐǢȊŸȌȒȊŸȆȓȍȗțȐŸ ȘșȗțȡșȒȕȇȚŸȍȒȊȜȊȌȇȚŸțȜȒȚŸ  Ÿ

ĭōĻŸŸľňŅĶŊŃĻŸŎʼnňŐŒŊĿşŁŸōŃēĸŸōňŎŸĻŊĽňŖŸʼnĿōŊĿŅĻĹňŎ ŸīŊňŋ īŊňŋŸōĻŸŸľňŅĶŊŃĻŸōňŸļĻŊķŅџŎʼnňŐŗŊŁŌĿŸŐłĿŋŸŸŸŸŁŸōŃēĸŸōňŎŸĻŊĽňŖŸʼnĿōŊĿŅĻĹňŎ ŸńĻłŗŋŸňџńŃņĸŌĿŃŋŸōŁŋŸńŃņĿŀŃńĸŋŸ ōĻ ľňŅĶŊŃĻ ōň ļĻŊķŅŃ ŎʼnňŐŗŊŁŌĿ ŐłĿŋ Ł ōŃēĸ ōňŎ ĻŊĽňŖ ʼnĿōŊĿŅĻĹňŎ ńĻłŗŋ ňŃ ńŃņĸŌĿŃŋ ōŁŋ ńŃņĿŀŃńĸŋ ńŎļķŊņŁŌŁŋŸńĻōĶŸōŁŋŸŎʼnĿŊłķŊēĻņŌŁŋŸōŁŋŸňŃńňņňēĹĻŋŸōŊňŏňľňōňŖņŸōŃŋŸĿńōŃēĸŌĿŃŋŸĽŃĻŸēĿĹŒŌŁŸōŁŋŸŀĸōŁŌŁŋ

ǼȜȊŸțȝǢȋȤȔȊȒȊŸȘȊșȅȍȗțȐȚŸǿȎȋșȗȝȊșȈȗȝŸȐŸȜȒǢȇŸȝȘȗȟȦșȐțȎŸȆȡȚŸŸțȎȕȜȚŸțȜȊŸ ŸȍȗȔȅșȒȊ ŸǽȗŸȜȎȔȎȝȜȊȈȗŸȆȜȗȚŸțȐǢȎȒȦȕȎȒŸ ȓȆșȍȐŸ

ǽȗŸǶȘșȎȕȜ ŸțȜȊŸțȝǢȋȤȔȊȒȊŸǶȊșȜȈȗȝ ŸȝȘȗȟȡșȎȈŸȓȊȜȅŸŸțȎȕȜȚŸțȜȊŸ ŸȍȗȔȅșȒȊ Ÿ ǯȕŸȜȡŸǢȎȜȊȖȥ ŸȗȒŸȊȕȊȔȝȜȆȚŸȎȓȜȒǢȗȥȕŸȤȜȒŸȈțȡȚŸțȥȕȜȗǢȊŸȗȒŸȜȒǢȆȚŸȊȕȆȔȑȗȝȕŸțȜȊŸŸȍȗȔȅșȒȊ

•ǭșȊȟȝȘșȤȑȎțǢȊŸȗȒŸȘșȗȗȘȜȒȓȆȚŸȌȒȊŸȜȗŸȊșȌȤŸȎȈȕȊȒŸȕȊŸȘșȗțȎȌȌȈțȎȒŸȜȊŸŸȍȗȔȅșȒȊŸȓȊȒŸȗȒŸȎȘȎȕȍȝȜȆȚŸȊȘȗȞȅțȒțȊȕŸȕȊŸțȘșȦȖȗȝȕŸ ȜȒȚŸȜȒǢȆȚŸȘșȗȚŸȜȊŸȘȅȕȡ– ŸȔȆȎȒŸȗŸǭȈȓȜȗșŸǼȗȝǢ ŸȊȕȊȔȝȜȇȚŸȜȐȚŸWMPTBGŸµŸ%@PLQŸțȜȐŸǼȒȌȓȊȘȗȥșȐŸȓȊȒŸȘșȗțȑȆȜȎȒŸ •ǺȗȔȔȗȈŸȎȘȎȕȍȝȜȆȚŸȍȒȊȋȔȆȘȗȝȕŸȎȘȒȜȅȟȝȕțȐŸȜȐȚŸȊȕȅȓȊǢȠȐȚŸțȜȐȕŸȘȊȌȓȤțǢȒȊŸȗȒȓȗȕȗǢȈȊŸȓȊȒŸȌȒ™ŸȊȝȜȤŸȋȔȆȘȗȝǢȎŸȕȊŸȊȝȖȅȕȗȕȜȊȒŸ ȗȒŸȜȒǢȆȚ–

ǬǮǹǻǯǼ ΛΟΝΔΙΝΟ 5.985,04 XETRA D 7.073,48 CAC 40 3.972,65 DJ INDU 11.787,38 NASDAQ 2.755,30 NIKKEI 10.502,86 0,04 Ευρω/$ /$ 1,32910 Euribor 3M 1,00900 Χρυσός 1.360,500 BRENT 98,89

ǹŸdzșȊȕȤȚŸȝȘȗȝșȌȤȚŸǺȎȜșȎȔȊȈȗȝ ŸǶȊțȗȥȕȜŸǶȒșŸǴȊȏȎǢȈ ŸȘȗȝŸȘșȗȎȍșȎȥȎȒŸȜȗȝŸǹǺǯǴ ŸȟȊșȊȓȜȇșȒțȎŸșȎȊȔȒțȜȒȓȤŸțȜȒȚŸȘȊșȗȥțȎȚŸ țȝȕȑȇȓȎȚŸȜȗŸȎȕȍȎȟȤǢȎȕȗŸȕȊŸȞȜȅțȎȒŸȐŸȜȒǢȇŸȜȗȝŸȊșȌȗȥŸȜȊŸŸȍȗȔȅșȒȊŸȜȗŸȋȊșȆȔȒ Ÿ

-0,28 -0,03 -0,27 0,47

•DZŸȜȒǢȇŸȜȡȕŸŸȍȗȔȊșȈȡȕŸȍȎȕŸȎȈȕȊȒŸȎȖȡȘșȊȌǢȊȜȒȓȇŸȓȊȒŸȊȕŸȌȈȕȎȒŸȓȅȜȒŸȜȆȜȗȒȗŸȍȎȕŸȟșȎȒȅȏȎȜȊȒŸȕȊŸȘșȊȌǢȊȜȗȘȗȒȐȑȎȈŸȆȓȜȊȓȜȐŸ țȝȕȎȍșȈȊțȐŸȜȗȝŸǹǺǯǴ– ŸȜȤȕȒțȎ

ǽȐȕŸȘȎșȊțǢȆȕȐŸǺȊșȊțȓȎȝȇŸȜȗŸȊșȌȤŸȆȓȔȎȒțȎŸțȜȐŸǷȆȊŸǾȤșȓȐŸțȜȊŸ ŸȍȗȔȅșȒȊ ŸȎȕȒțȟȝǢȆȕȗŸȓȊȜȅŸŸțȎȕȜȚ ŸǼȜȗŸǵȗȕȍȈȕȗ ŸȜȗŸ ǶȘșȎȕȜŸȆȞȜȊțȎŸțȜȐŸȍȒȅșȓȎȒȊŸȜȐȚŸțȝȕȎȍșȈȊțȐȚŸǢȒȊŸȊȕȅțȊŸȊȘȤŸȜȊŸŸȍȗȔȅșȒȊŸ ŸȍȗȔȅșȒȊŸȌȒȊŸȕȊŸȓȔȎȈțȎȒŸȜȎȔȒȓȅŸțȜȊŸ Ÿ ǢȎŸȓȆșȍȐŸŸțȎȕȜȚ

Āûñöìýóüýñûóù

0,08% ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

ȂǼīǹȁǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ ALAPIS (Ȁȅ) ALPHA ǺǹȃȀ (Ȁȅ) COCA - COLA ȉȇǿǹ ǼȌǿȁȅȃ (Ȁȅ) EUROBANK EFG (Ȁȅ) EUROBANK PROPERTIES ǹǼǼǹȆ (Ȁȅ) FORTHNET (Ȁȅ) FOURLIS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Kȅ) FRIGOGLASS (KO) INTRACOM HOLDINGS (Ȁȅ) J. & P. - ǹǺǹȄ (Ȁȅ) JUMBO (Ȁȅ) LAMDA DEVELOPMENT(Ȁȅ) MARFIN INVESTMENT GROUP (Ȁȅ) MARFIN POPULAR BANK (Ȁȅ) PROTON ȉȇǹȆǼǽǹ ǹ.Ǽ. (KO) S & B ǺǿȅȂǾȋ. ȅȇȊȀȉǹ (Ȁȅ) ǹīȇȅȉǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǹǼȇȅȆȅȇǿǹ ǹǿīǹǿȅȊ (Ȁȅ) ǺǿȅȋǹȁȀȅ (Ȁǹ) ǺȍǺȅȈ ȂȆǹȂȆǾȈ (Ȁȅ) īǼȀ ȉǼȇȃǹ (Ȁȅ) īǼȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǻǼǾ (Ȁȅ) ǻȅȁ (Ȁȅ) ǼĬȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (KO) ǼȁǺǹȁ (Ȁǹ) ǼȁȁǹȀȉȍȇ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȆǼȉȇǼȁǹǿǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȋȇǾȂǹȉǿȈȉǾȇǿǹ (Ȁȅ) ǼȊǹĬ (Ȁȅ) ǼȊǻǹȆ (Ȁȅ) ǿǹȈȍ (Ȁȅ) ǿǹȉȇǿȀȅ ǹĬǾȃȍȃ (Ȁȅ) ǿȃȉȇǹȁȅȉ (Ȁȅ) ȀǹǼ (Ȁȅ) ȀȊȆȇȅȊ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ȂǼȉȀǹ (Ȁȅ) ȂǾȋǹȃǿȀǾ (Ȁȅ) ȂǾȋǹȃǿȀǾ (Ȇȅ) Ȃȅȉȅȇ ȅȎȁ (Ȁȅ) ȂȊȉǿȁǾȃǹǿȅȈ (Ȁȅ) ȅȁĬ (Ȁȅ) ȅȁȆ (Ȁȅ) ȅȆǹȆ (Ȁȅ) ȅȉǼ (Ȁȅ) ȆǼǿȇǹǿȍȈ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ȆȁǹǿȈǿȅ COMPUTERS (Ȁȅ) ȈǹȇǹȃȉǾȈ īȇ. (Ȁȅ) ȈǿǻǼȃȅȇ (Ȁȅ) ȉǹȋȊǻȇȅȂǿȀȅ ȉǹȂǿǼȊȉǾȇǿȅ (Ȁȅ) ȉǼȇȃǹ ǼȃǼȇīǼǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȉǿȉǹȃ (Ȁȅ) ȉǿȉǹȃ (Ȇȅ) ȊīǼǿǹ (Ȁȅ) ȋǹȁȀȅȇ (Ȁǹ)

0,4 3,8 20,3 3,76 6,06 0,58 5,36 11,09 0,42 1,23 5,5 3,82 0,67 1,07 0,72 3,95 0,78 2,17 3,94 1,46 3,09 1,92 10,88 0,4 6,45 1,23 3,45 6,09 4,92 3,74 4,65 1,22 0,61 2,39 12,85 2,7 10,15 0,34 0,24 8 4,55 10,96 11,9 13,25 6,99 1,55 4,48 2,8 2,75 2,98 2,96 16,15 9,2 0,62 0,7

10 -1,65 -0,34 0,94 2,22 3,33 9,37

671.575 1.408.139 171.162 1.093.212 7.145 55.291 29.004 49.882 423.020 39.045 219.255 3.894 543.339 1.660.413 238.128 20 386.256 21.602 94.350 278.768 57.064 35.545 514.768 63.890 3.406.733 97.543 163.746 83.544 138.296 5.788 9.724 11.522 56.178 220.947 167.493 1.641.571 32.208 72.907 24.005 80.627 232.785 10.601 6.678 416.223 478.416 4.112.917 2.200 1.605 190.383 250.385 32.308 134.000 254 28.728 141.767

0,4 3,78 19,53 3,76 5,9 0,57 5,25 10,6 0,4 1,22 5,35 3,69 0,66 1,06 0,7 3,94 0,75 2,06 3,87 1,44 3,02 1,86 10,88 0,38 6,44 1,16 3,4 5,94 4,87 3,65 4,5 1,19 0,6 2,37 12,01 2,58 9,98 0,32 0,22 7,91 4,54 10,5 11,66 13,02 6,84 1,5 4,45 2,78 2,54 2,98 2,96 16 9,1 0,61 0,65

0,42 3,94 20,8 3,94 6,06 0,6 5,38 11,09 0,43 1,25 5,54 3,84 0,69 1,08 0,74 3,95 0,78 2,17 4 1,54 3,12 1,97 11,25 0,42 6,71 1,25 3,55 6,15 5 3,76 4,7 1,23 0,62 2,44 12,89 2,71 10,2 0,35 0,24 8,12 4,66 11 11,99 13,56 7,11 1,63 4,49 2,86 2,75 3,11 3,04 16,38 9,2 0,64 0,71

0,00 0,66

205 2

6,85 15,3

6,9 15,3

-0,26 2,27 -0,79 1,51 1,75 0,19 4,92 5 0,82 2,8 2,14 -1,47 -0,93 1,41 1,8 6,85 2,84 1,81 -3,31 0,98 1,59 -0,27 2,56 -1,53 7,89 0,88 4,64 -0,61 1,63 1,31 2,52 1,67 -0,42 6,73 2,66 1,6 3,03 4,35 0,25 -0,66 3,69 1,28 0,38 2,79 -4,91 0,67

ǻǿǹȆȇǹīȂǹȉǼȊȈǿȂǹ ǹȂȅǿǺǹǿǹ ȀǼĭǹȁǹǿǹ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ȂǼȉȅȋǿȀȅ Ǽ NBGAM ETF īǼȃ.ǻǼǿȀ ȋǹ ȂǼȉȅȋǿȀȅ ǼȈȍ

6,85 15,3

ȂǼȈǹǿǹ Ȁǹǿ ȂǿȀȇǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ A.S. COMPANY (Ȁȅ) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ǹ.ȉ.Ǽ. (Ȁȅ) AUDIOVISUAL (Ȁȅ) AUTOHELLAS (Ȁȅ) AVENIR ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) AXON ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) BYTE COMPUTER (Ȁȅ) CENTRIC ȆȅȁȊȂǼȈǹ (Ȁȅ) CPI (Ȁȅ) CYCLON ǼȁȁǹȈ (ȀO) DIONIC (Ȁȅ) EURODRIP (ȀO) EUROLINE AEEX (Ȁȅ) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (ȀO) FLEXOPACK (Ȁȅ) INFO - QUEST (Ȁȅ) INFORM ȁȊȀȅȈ Ȇ. (Ȁȅ) INTERINVEST AEEX (Kȅ) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (Ȁȅ) LOGISMOS (Ȁȅ) MEDICON ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ)

0,37 0,36 0,98 0,48 1,71 0,24 0,48 0,46 0,37 0,36 0,41 0,5 1,02 1,41 1,43 0,58 8,58 1,21 1,03 1,12 0,67 1,22 0,44 0,57 2

5,71 3,16 0,59 4,35 2,13 2,22 2,78

11,11 0,99 -0,69 1,75 0,83 0,9 1,52 4,76 -0,99

13.840 600 124.641 30 6.135 184.962 36.496 3.000 139.055

0,36 0,36 0,94 0,48 1,7 0,23 0,45 0,45 0,35

0,38 0,36 1,02 0,5 1,75 0,24 0,49 0,46 0,39

5.386 494.736 4.250

0,41 0,45 1,02

0,42 0,52 1,02

585 2.714 50 34.251 1.042 2.373 38.700 11.677 59.449 150 70

1,41 0,53 8,58 1,19 1,02 1,1 0,65 1,21 0,42 0,57 2

1,44 0,58 8,58 1,24 1,07 1,12 0,69 1,25 0,45 0,57 2

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ǼȁȆ) MEVACO (Ȁȅ) MIG REAL ESTATE (Ȁȅ) MINERVA (Ȁǹ) MLS ȆȁǾȇȅĭȅȇǿȀǾ (Ȁȅ) NEXANS ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) PASAL ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) PROFILE (Ȁȅ) QUALITY & RELIABILITY (Ȁȅ) REDS (ȀO) RILKEN (Kȅ) SCIENS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (ȀO) SPACE HELLAS (Ȁȅ) SPRIDER STORES (Ȁȅ) TRASTOR ǹ.Ǽ.Ǽ.ǹ.Ȇ. (Ȁȅ) VELL GROUP ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) YALCO - ȀȍȃȈȉǹȃȉǿȃȅȊ (Ȁǹ) ǹǿȅȁǿȀǾ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǹȀȇǿȉǹȈ (Ȁȅ) ǹȁȀȅ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǹȁȅȊȂȊȁ (Ȁȅ) ǹȁĭǹ īȀȇǿȈǿȃ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) ǹȃǻȇȅȂǼǻǹ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǹȉȉǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ (Ȁȅ) ǺǹȇǺǼȇǾȈ ȃ. - MODA BAGNO (Ȁȅ) ǺǿȅȀǹȇȆǼȉ (Ȁȅ) ǺǿȈ (Ȁȅ) ǺȅīǿǹȉǽȅīȁȅȊ SYSTEMS (Ȁȅ) īǹȁǹȄǿǻǿ (Ȁȅ) īǿȅȊȇȅȂȆȇȅȀǼȇȈ (Ȁȅ) ǻǹǿȅȈ ȆȁǹȈȉǿȀǹ (Ȁȅ) ǻǿǹȈ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǻǿǹȈ ǿȋĬ/īǼǿǼȈ (Ȁȅ) ǻȅȂǿȀǾ ȀȇǾȉǾȈ (Ȁȅ) ǻȅȊȇȅȈ (Ȁȅ) ǻȇȅȂǼǹȈ (Ȁȅ) ǼǺȇȅĭǹȇȂǹ (Ȁȅ) ǼǿǻǾȈǼȅĭȍȃǿȀǾ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǼȀȉǼȇ (Ȁȅ) Ǽȁ. ǺǿȅȂ. ǽǹȋǹȇǾȈ (Ȁǹ) ǼȁǹȈȉȇȅȃ (ȀO) ǼȁǺǼ ǼȃǻȊȂǹȉȍȃ (Ȁȅ) ǼȁīǼȀǹ (Ȁȅ) ǼȁǼȊĬǼȇǾ ȉǾȁǼȅȇǹȈǾ (Ȁȅ) Ǽȁǿȃȅǿȁ (Ȁȅ) ǼȁȁǹǻȅȈ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ Ȁǹȁȍǻǿǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǾ ȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ (Ȁȅ) Ǽȁȉȅȃ (Kȅ) ǼȁȉȇǹȀ (Ȁȅ) ǼȆǿȁǼȀȉȅȈ (Ȁȅ) ǼȉǼȂ (Ȁǹ) ǼȊȇȍȆǹȎȀǾ ȆǿȈȉǾ (Ȁȅ) ǼȊȇȍȈȊȂǺȅȊȁȅǿ (Ȁȅ) ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ ǹĬǾȃȍȃ (Ȁȅ) ǿȀȉǿȃȅȈ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǿȁȊǻǹ (Ȁȅ) ǿȂȆǼȇǿȅ (Ȁȅ) ǿȃȉǼǹȁ ȅȂǿȁȅȈ (Ȁȅ) ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ-ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ (Ȇȅ) ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ-ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ (Ȁȅ) ǿȃȉǼȇȉǼȀ (Ȁȅ) ȀǹĬǾȂǼȇǿȃǾ (Ȁȅ) ȀǹȃǹȀǾȈ Ȉ. (Ȁȅ) ȀǹȇǹȂȅȁǼīȀȅȈ (Ȁȅ) ȀǹȇǹȉǽǾ (Ȁȅ) ȀǼȆǼȃȅȊ ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȀȁȅȊȀǿȃǹȈ - ȁǹȆȆǹȈ (Ȁȅ) ȀȅȇǻǼȁȁȅȊ ȋ. ǹĭȅǿ (Ȁȅ) ȀȅȇȇǼȈ (Ȁȅ) ȀȇǼȀǹ (Ȁȅ) ȀȇǼȉǹ ĭǹȇȂ (Ȁȅ) Ȁȇǿ - Ȁȇǿ (Ȁȅ) ȀȉǾȂǹ Ȁ. ȁǹǽǹȇǿǻǾ (Ȁȅ) ȀȊȇǿǹȀǿǻǾȈ Ǿ.- F.H.L. (Ȁȅ) ȀȊȇǿǹȀȅȊȁǾȈ (Ȁȅ) ȁǹȃǹȀǹȂ (Ȁȅ) ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ȃ. (ȀA) ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ȃ. (ȆA) ȁǿǺǹȃǾ ǼȀǻȅȉ. ȅȇī. (Ȁȅ) ȁȅȊȁǾ ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȂǹĬǿȅȈ ȆȊȇǿȂǹȋǹ (Ȁȅ) ȂȅȉȅǻȊȃǹȂǿȀǾ (Ȁȅ) ȂȆǾȉȇȅȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋǿȀǾ (KO) ȃǹȀǹȈ ȂȅȊȈǿȀǾ (Ȁȅ) ȃǹȊȉǼȂȆȅȇǿȀǾ (Ȁȅ) ȃǼȍȇǿȅȃ (Ȁȅ) ȃǾȇǼȊȈ (ȀO) ȃȉȇȅȊȀĭǹȇȂȆǼȃ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ȆǹȇȃǹȈȈȅȈ (Ȁȅ)

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„ 5,34 0,83 3 1,04 2,49 2,52 0,44 0,52 0,56 0,64 2,44 0,37 1,43 0,3 0,81 0,12 0,29 1,75 0,59 0,41 0,52 0,5 1,15 1,05 0,34 0,62 0,71 1,14 0,34 0,74 5,5 0,6 1,59 1 1,16 0,31 0,41 0,36 0,59 0,78 0,7 0,5 0,6 0,32 1,23 30,29 1,04 0,33 0,55 1,74 0,33 0,42 0,57 3,21 0,29 0,72 0,29 0,26 1 0,56 0,21 0,6 4,8 1,6 0,74 1,5 0,94 0,91 0,36 4,35 0,48 2,99 0,82 0,43 0,5 0,42 0,6 0,52 0,4 0,69 1,61 0,54 0,58 0,49 0,77 0,38 0,65 0,78 0,43 0,68

1,33 5,06 -1,64

169 200 245

5,34 0,83 2,94

5,42 0,83 3,01

6,12

8.315 504 624 5.050

2,46 2,38 0,43 0,5

2,5 2,52 0,44 0,52

7.525 2,09 1.751 -2,63 153.385

0,62 2,33 0,35

0,66 2,46 0,38

3,45

21.451 2.531 29.500 41.210 200 269 35.845 6.356

0,28 0,78 0,12 0,29 1,75 0,57 0,35 0,47

0,3 0,81 0,13 0,3 1,75 0,59 0,42 0,54

2.000

1,15

1,17

3.060 100

0,33 0,62

0,36 0,62

-0,87 -2,86

143 2.000

1,07 0,32

1,14 0,34

-4,35

100 21.600 3.890 2

5,5 0,6 1,56 1

5,5 0,62 1,6 1

12.567 46.769 6.000 5.250 27.882 29.672 1.310 5.090 3.950 7.140 2.921 33.850

0,31 0,38 0,35 0,58 0,75 0,66 0,47 0,59 0,3 1,22 30 0,96

0,32 0,43 0,36 0,62 0,83 0,71 0,5 0,63 0,33 1,26 30,38 1,12

-2,7 -3,33 4 -9,09

2.150 1.300 15.522 43.979 38.604 77.794 1.525 5.769 3.300 3.350 1.003

0,54 1,7 0,32 0,38 0,53 3,19 0,28 0,7 0,29 0,25 1

0,56 1,76 0,34 0,44 0,57 3,28 0,29 0,76 0,3 0,26 1,09

-4,55

2.607

0,2

0,22

2.505 110 3.412 1.200 2.500 76.792 6.528 260 12.000 16.659 6.655 4.770 2.990 190

4,76 1,56 0,68 1,45 0,94 0,88 0,33 4,33 0,48 2,95 0,78 0,41 0,49 0,41

4,8 1,6 0,81 1,5 0,95 0,95 0,37 4,65 0,48 3,02 0,82 0,43 0,52 0,42

369 3.391 27.150 7.350 3.438 30 260 55 20.040 1.000 142.806

0,69 1,57 0,53 0,56 0,44 0,77 0,38 0,63 0,77 0,43 0,61

0,69 1,8 0,55 0,6 0,5 0,77 0,38 0,65 0,8 0,43 0,71

-9,38 0,57 3,51 10,81 4

-1,85 3,09 -3,13 -2,38 2,86 2,63 2,94 6,38

0,82 1,1 9,47 -1,79 1,16 13,51 -1,23

2,56 -1,33 3,45 1,11 2,86 0,46

4,88 5

-6,76 -1,83 -3,33 2,08 -6,1 -2,56 6,56 -1,27 -8,51 9,68

ȆǹȎȇǾȈ ȆȁǹȈȉǿȀȍȃ (Ȁȅ) ȆǼȉȇȅȆȅȊȁȅȈ ȆǼȉȇȅȈ (Ȁȅ) ȆǾīǹȈȅȈ ǼȀǻȅȉǿȀǾ ǹ.Ǽ. (KO) ȆȁǹȈȉǿȀǹ ĬȇǹȀǾȈ (Ȁȅ) ȆȁǹȈȉǿȀǹ ȀȇǾȉǾȈ (Ȁȅ) ȇǼǺȅȎȁ (Ȁȅ) ȈǹȇǹȃȉȅȆȅȊȁȅȈ ȀȊȁ/ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȈǼȁȂǹȃ (ȀO) ȈǼȁȅȃȉǹ (Ȁȅ) ȈȆȊȇȅȊ ǹīȇ. ȅǿȀ. (Ȁȅ) ȈĭǹȀǿǹȃǹȀǾȈ (Ȁȅ) Ȉȍȁ/īǼǿǹ ȀȅȇǿȃĬȅY (Ȁȅ) ȉǼȋȃǿȀǾ ȅȁȊȂȆǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȉǼȋȃǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ (Ȁȅ) ȉǽǿȇǹȀǿǹȃ ȆȇOĭǿȁ (Ȁǹ) ȉǾȁǼȉȊȆȅȈ (Ȁȅ) ĭǿȃȉǼȄȆȅȇȉ (Ȁȅ) ȋǹȉǽǾȀȇǹȃǿȍȉǾ Ǽ. Ȋǿȅǿ (Ȁȅ) ȋǹȎǻǼȂǼȃȅȈ (Ȁȅ)

ŸĝņňľňŋŸ ŸŸŸŌōňŸı ĝ

ŸǶȎ ǶȎŸȑȎȜȒȓȤŸȘșȤțȐǢȗŸȖȎȓȈȕȐțȎŸȜȐȕŸȎȋȍȗǢȅȍȊŸȜȗŸȀșȐ ȑȎȜȒȓȤ ȘșȤțȐǢȗ ȖȎȓȈȕȐțȎ ȜȐȕ ȎȋȍȗǢȅȍȊ Ȝȗ ȀșȐ ǢȊȜȒțȜȇșȒȗŸǬȑȐȕȦȕ ŸǢȎŸȜȗŸȎȕȍȒȊȞȆșȗȕŸȕȊŸȎȈȕȊȒŸțȜșȊǢǢȆ ȕȗŸțȜȒȚŸțȝȕȎȍșȒȅțȎȒȚŸȜȗȝŸ#MPHUPHMIŸȓȊȒŸȜȗȝŸ#>HǘGŸțȜȒȚŸ ǭșȝȖȆȔȔȎȚ ŸȤȘȗȝŸȑȊŸțȝȏȐȜȐȑȎȈŸȐŸȎȕȈțȟȝțȐŸȜȗȝŸǢȐȟȊȕȒ țǢȗȥŸȍȒȅțȡțȐȚ

ǺȒȗŸțȝȌȓȎȓșȒǢȆȕȊ ŸȗŸȌȎȕȒȓȤȚŸȍȎȈȓȜȐȚŸȜȒǢȦȕŸȆȓȔȎȒțȎŸțȜȒȚŸ  ŸǢȗȕȅȍȎȚ ŸțȐǢȎȒȦȕȗȕȜȊȚŸȅȕȗȍȗŸ 

DZŸțȝȕȗȔȒȓȇŸȊȖȈȊŸȜȡȕŸțȝȕȊȔȔȊȌȦȕŸȍȒȊǢȗșȞȦȑȐȓȎŸțȜȊŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ

ǶȎŸȊșȕȐȜȒȓȤŸȘșȤțȐǢȗŸȜȎșǢȅȜȒțȎŸȗŸȓȔȅȍȗȚŸȜȡȕŸȜșȊȘȎȏȦȕŸ ǢȎŸȜȗȕŸȎȘȒǢȆșȗȝȚŸȍȎȈȓȜȐŸȕȊŸȓȊȜȊȌșȅȞȎȒŸȘȜȦțȐŸȜȐȚŸȜȅȖȐȚŸ ȜȗȝŸ ŸǯȖȊȈșȎțȐŸȊȘȗȜȆȔȎțȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸȜȐȚŸǬȌșȗȜȒ ȓȇȚ ŸȜȐȚŸǮȎȕȒȓȇȚŸȓȊȒŸȜȐȚŸ+RPǘGŸǯȌȕȊȜȈȊ ŸȗȒŸȗȘȗȈȎȚŸȎȈȟȊȕŸ ȓȆșȍȐŸ Ÿ ŸȓȊȒŸ ŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȊ

ǬȘȤŸȜȗŸțȥȕȗȔȗŸȜȡȕŸǢȎȜȗȟȦȕŸȘȗȝŸȍȒȊȓȒȕȇȑȐȓȊȕ ŸŸ ȓȒȕȇȑȐȓȊȕŸȊȕȗȍȒȓȅ ŸŸȝȘȗȟȦșȐțȊȕŸȓȊȒŸŸȘȊșȆǢȎȒȕȊȕŸ ȊǢȎȜȅȋȔȐȜȎȚ Ÿ

ŸĠʼn Ÿĝņō Ÿ•īŊĶŌŃņň– Ÿ ŎʼnŕŸŕŊňŎŋ ŸŌōŁŸŌŎēŏŒņĹĻŸ ĠŅĻĜŋŸYŸĠĞğĝ ŸĠĽńŊĹłŁńĿ ĠĽńŊĹłŁńĿŸĻʼnŕŸōŁņŸĠʼnŃōŊňʼnĸŸĝņōĻĽŒņŃŌēňŖŸŁŸĿŇĻĽňĻʼnŕ ōŁņ ĠʼnŃōŊňʼnĸ ĝņōĻĽŒņŃŌēňŖ Ł ĿŇĻĽň ŊĶŸōňŎŸōňēķĻŸĿēʼnňŊĹĻŋ ŸľŃĶłĿŌŁŋŸńĻџʼnŊňŗłŁŌŁŋŸʼnĻĽŒōňŖŸōŁŋŸĿōĻŃŊĿĹĻŋŸ•ĠĞğĝŸĝĞĠĠ–ŸĻʼnŕŸōŁņŸĿōĻŃŊĹĻŸ•ĠĦĝĴĭŸ1,'*#2#XŸ&#**/Ÿ # –ŸēĿŸōŁņŸĿʼnŃļňŅĸŸľŃňŊłŒōŃńŗņŸēķōŊŒņ

ǼȜȐŸțȝȕȎȍșȈȊțȇŸȜȐȚ ŸȐŸȗȔȗǢȆȔȎȒȊŸȜȐȚŸǯȘȒȜșȗȘȇȚŸǬȕȜȊȌȡ ȕȒțǢȗȥŸȊȘȗȞȅțȒțȎŸȜȐȕŸȆȌȓșȒțȐŸȜȐȚŸȌȕȡțȜȗȘȗȒȐȑȎȈțȊȚŸțȝȌȓȆ ȕȜșȡțȐȚŸȘȗȝŸȊȞȗșȅŸțȜȐȕŸȎȖȊȌȗșȅŸȊȘȤŸȜȐȕŸȎȜȊȒșȎȈȊŸ•ǯǵǬȃǼŸ 1,'*#2#XŸ&#**/Ÿ # –ŸȜȗȝŸȜȗǢȆȊŸȎǢȘȗșȈȊȚ ŸȍȒȅȑȎțȐȚŸȓȊȒŸ ȘșȗȦȑȐțȐȚŸȘȊȌȡȜȗȥŸȜȐȚŸȎȜȊȒșȎȈȊȚŸ•ǯǭǮǬŸǬǭǯǯ–ŸȝȘȤŸȜȗȝȚŸ ȓȅȜȡȑȒŸȤșȗȝȚŸȓȊȒŸȘșȗȣȘȗȑȆțȎȒȚŸȍȒȗșȑȡȜȒȓȅŸǢȆȜșȊ ŸțȥǢȞȡ ȕȊŸǢȎŸȜȗŸȅșȑșȗŸȍŸȘȊșȅȌșȊȞȗȚŸŸǷ Ÿ ŸȘșȗȓȎȒǢȆȕȗȝŸ ȕȊŸȎȖȊțȞȊȔȒțȜȎȈŸȐŸțȝǢǢȤșȞȡțȐŸǢȎŸțȟȎȜȒȓȆȚŸȍȎțǢȎȥțȎȒȚ Ȝșȗ ȘȗȘȗȒȇțȎȒȚŸȘȗȝŸȘșȗȜȅȑȐȓȊȕŸȓȊȒŸȆȌȒȕȊȕŸȊȘȗȍȎȓȜȆȚŸȊȘȤŸȜȐȕŸ ǯȘȒȜșȗȘȇ ŸǷȊŸȜșȗȘȗȘȗȒȐȑȗȥȕŸȓȊȜȅŸȜȆȜȗȒȗŸȜșȤȘȗŸȗȒŸțȝǢȋȅțȎȒȚŸțȝȕȎș ȌȊțȈȊȚŸȍȒȊȕȗǢȇȚŸȓȊȒŸȟșȐțȒȍȊȕȎȈȗȝŸȜȡȕŸȠȝȌȎȈȡȕŸȜȐȚŸȎȖȊȌȗ șȊȏȤǢȎȕȐȚŸȎȜȊȒșȈȊȚ ŸȗȒŸȗȘȗȈȎȚŸǢȎȜȊȋȒȋȅȏȗȕȜȊȒŸțȜȐŸȕȆȊŸȗȕȜȤȜȐ ȜȊ ŸȦțȜȎŸȕȊŸȊșȑȗȥȕŸȗȒŸȘșȗȋȔȎȘȤǢȎȕȗȒŸțȎŸȊȝȜȆȚŸȤșȗȒŸȊȘȗȓȔȎȒ țȜȒȓȤȜȐȜȊȚ

ŸǷȊŸǢȎȒȡȑȎȈŸȊȘȤŸŸțȎŸŸȆȜȗȚŸȐŸȍȒȅșȓȎȒȊŸȜȐȚŸȒțȟȥȗȚŸȜȐȚŸ șȇȜșȊȚŸ•ǢȐŸȅțȓȐțȐȚŸȊȕȜȊȌȡȕȒțǢȗȥ–Ÿ,HGŸ!HFI@LBLBHG ŸȐŸ ȗȘȗȈȊŸȎȘȒȋȅȔȔȎȜȊȒŸțȜȐȕŸȎȖȊȌȗșȊȏȤǢȎȕȐŸțȟȎȜȒȓȅŸǢȎŸȜȐȕŸȘȊșȊ țȓȎȝȇ ŸȎǢȘȗșȈȊ ŸȍȒȅȑȎțȐ ŸȍȒȊȕȗǢȇŸȓȊȒŸȘșȗȦȑȐțȐŸȎȘȦȕȝǢȗȝŸ ȘȊȌȡȜȗȥŸțȎŸțȝȕȎșȌȊțȈȊŸǢȎŸȜșȈȜȊŸǢȆșȐ Ÿ

ĠĦĞĝĦŸǼȝǢǢȎȜȗȟȇŸȑȝȌȊȜșȒ ȓȇȚŸțȜȐȕŸǬǶǴŸȜȐȚŸ!HGKMELRGLŸ µŸ!HGKLPM>LBHGŸ/HEMLBHGK ǼȜȐȕŸ ȊȥȖȐțȐŸ ǢȎȜȗȟȒȓȗȥŸ ȓȎȞȊȔȊȈȗȝŸ ȜȐȚŸ !HGKMELRGLŸ µŸ !HGKLPM>LBHGŸ/HEMLBHGKŸțȝǢǢȎȜȎȈȟȎŸȐŸ#ETREŸ!HEHMP ŸȑȝȌȊȜșȒȓȇŸ ȜȐȚŸǯǵǭǬǵ ŸȓȊȜȊȋȅȔȔȗȕȜȊȚŸȜȗŸȘȗțȤŸȜȡȕŸ ŸȎȝșȦŸȌȒȊŸȜȐȕŸ ȊȘȤȓȜȐțȐŸȜȗȝŸ ŸȜȐȚŸȎȕŸȔȤȌȡŸȎȜȊȒșȎȈȊȚ Ÿ

˂˥˟˗ˬˣ˦˨ƹˌˣ˦˪˧ƹ  Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å

0,59 2,51 0,6 0,49 3,27 0,78 2,26 0,34 0,71 0,51 0,38 0,8 1,2 0,46 0,38 1,49 0,3 0,75 0,99

-1,67 0,8

Œ…„

845 5.600 620 5.500 3.002 7.340 500 1.000 39.735

0,55 2,46 0,57 0,46 3,24 0,76 2,26 0,34 0,71

0,59 2,53 0,64 0,49 3,32 0,78 2,26 0,34 0,74

-5,00 1.000 19,40 1.058.812 -0,83 45.143 9,52 12.210 -9,52 310 -6,88 1.562

0,38 0,68 1,19 0,43 0,38 1,49

0,38 0,8 1,21 0,46 0,38 1,6

4,26 2,83 2,63

4,17 3,13

60 191

0,75 0,94

0,75 0,99

1,39

80 7.358

7,6 0,72

7,6 0,75

1.500 1.600 993

0,3 0,6 0,22

0,3 0,61 0,22

64.758 6.132 7.636 5.400 72.310 632 4.000 6.580 90.111

1,08 0,14 0,14 0,19 0,07 12,56 0,32 0,3 0,19

1,2 0,14 0,15 0,21 0,08 12,56 0,34 0,3 0,2

1.414 796 1.995 50 8.440 4.069 1.300 100 20

2,09 0,53 1,1 7,4 0,2 1,47 6,82 4,51 14

2,12 0,53 1,1 7,4 0,2 1,53 6,82 4,51 14

1,78

1.000

1,64

1,75

-16

2.000 5.317 1.080

0,21 0,09 0,11

0,21 0,1 0,12

ǼǿǻǿȀȍȃ ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀȍȃ ALPHA ǹȈȉǿȀǹ ǹȀǿȃǾȉǹ (Ȁȅ) ATTICA ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Kȅ) CROWN HELLAS CAN (ȀO) ELBISCO ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁǹ) INTERFISH ǿȋĬ/īǼǿǼȈ (Ȁȅ) MARFIN Ǽīȃǹȉǿǹ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) NUTRIART (Ȁȅ) OLYMPIC CATERING (Ȁȅ) PAPERPACK ȉȈȅȊȀǹȇǿǻǾȈ ǿ. (Ȁȅ) PC SYSTEMS (Ȁȅ) SATO AE (Ȁȅ) SPIDER - ȆǼȉȈǿȅȈ ȃ.& Ȋǿȅǿ (Kȅ) UNIBIOS (Ȁȅ) VIVARTIA ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) VIVERE (Ȁȅ) ǹĬǾȃǹ (Ȁȅ) ǹȃǼȀ (Ȁȅ) ǹȃǼȀ (Ȇȅ `90) ǹȃǼȀ (Ȇȅ `96) ǹȈȉǾȇ ȆǹȁǹȈ (Ȁȅ) ǺǹȁȀǹȃ ǹȀǿȃǾȉǹ (Ȁȅ) ǺǹȇǻǹȈ (Ȁȅ) īǼȀǼ (Ȁǹ) īǼȃǿȀǾ ǼȂȆȅȇǿȅȊ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǽǹȂȆǹ (Ȁǹ) ǾȇǹȀȁǾȈ ǹīǼȉ (Ȁȅ) ǿȅȃǿȀǾ ȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȀǹȇǼȁǿǹ (Ȁǹ) ȀǼȀȇȅȌ (Ȁȅ) ȀȁȍȈ/īǿǹ ȃǹȊȆǹȀȉȅȊ (Ȁǹ) ȁǹȂȌǹ (Ȁȅ) ȂȅȊǽǹȀǾȈ (Ȁǹ) ȂȅȋȁȅȈ (Ȁȅ) ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ ǿ. & ȊǿȅȈ (Ȁǹ) ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ ǿ. & ȊǿȅȈ (Ȇǹ) ȃǿȀǹȈ (Ȁȅ) ȆǼȇȈǼȊȈ (Ȁȅ) ȈǹȃȊȅ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ȉǼīȅȆȅȊȁȅȈ ȋ.Ȁ. (Ȁȅ) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ (Ȁȅ) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ (Ȇȅ) ĭǿǼȇǹȉǼȄ (Ȁȅ) ȋǹȉǽǾȎȍǹȃȃȅȊ (Ȁȅ)

7,6 0,73 9,74 0,49 0,3 0,61 0,22 0,62 1,19 0,14 0,15 0,2 0,08 12,56 0,33 0,3 0,2 2,96 0,9 2,11 0,53 1,1 7,4 0,2 1,52 6,82 4,51 14 65,95 1,72 17,35 0,21 0,1 0,12 0,44 1,16 0,24 0,12 0,35 13 4,31 0,15 0,1

1,67

9,09 7,14 -4,76

10 3,45

4,46 8,16 -1,2 -4,76 -1,3 0,22

-1,69

235

1,15

1,16

1.165

0,12

0,12

7,14 11,11

5.045 3.290

0,13 0,1

0,15 0,1

14,29

2.033

0,07

0,08

-4,17

3.920

0,45

0,48

4,35

1.500 3.707

0,08 0,22

0,08 0,25

60 7.139 3.983 310

0,15 0,11 0,09 0,04

0,15 0,12 0,1 0,04

10.000 1

0,07 0,41

0,08 0,41

50 1.000

0,31 0,04

0,31 0,04

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

ȀȁȍȃǹȉǼȄ (ȆO) ȀȅȊȂȆǹȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) ȂǹȎȁȁǾȈ Ȃ.ǿ.(Ȁȅ) ȂǿȃȍǿȀǼȈ īȇǹȂȂǼȈ ǹȃǼ (Ȁȅ) ȃǼȁ (Ȁȅ) ȆǼȉǽǼȉǹȀǿȈ ǹ. (Ȁȅ) ȆȇȅȅǻǼȊȉǿȀǾ (Ȁȅ) ȈǿǻȂǹ (Ȁȅ) ȉǼȄǹȆȇǼȉ (Ȁȅ)

0,05 0,14 0,19 2,68 0,23 0,36 0,23 0,94 0,09

4.800 5.000 3.200 4.148 5.136 18.210 -4,17 6.800 4,44 100 7,69 5,56 0,37 9,52

0,05 0,14 0,18 2,48 0,21 0,34 0,22 0,94

0,05 0,14 0,19 2,74 0,23 0,38 0,23 0,94

2,1

2,38

ǼȃǹȁȁǹȀȉǿȀǾ ǹīȅȇǹ ALPHA TRUST (Ȁȅ) VIDAVO (Ȁȅ) ENVITEC (Ȁȅ) ǼȃȉǼȇȈȅĭȉ (Ȁȅ) EPSILON NET (Ȁȅ) EUROXX (Ȁȅ) ȀȇǾȉȍȃ ǹȇȉȅȈ (Ȁȅ) MEDITERRA (Ȁȅ) Ǻǿȅǿǹȉȇ & ȇȅȂȆȅȉ. ȉǼȋȃȅȁ. (Ȁȅ) ȃȉȅȆȁǼȇ (Ȁȅ) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (Ȁȅ) ȅȆȉȅǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǼȈ ȉǼȋȃȅȁ. (Ȁȅ) DIVERSA (Ȁȅ) ĭȅȊȃȉȁǿȃȀ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ)

0,97 3,96 1,64 1,4 0,54 3 1,13 2 2,47 2,34 2,52 1,8 2,86 2,38

7,69

45

ȊȆȅ ǹȃǹȈȉȅȁǾ ALTIUS ǹǼǼǼȋ KO 1,07 HITECH SNT ǹǼ 0,62 MICROLAND COMPUTERS(Ȁȅ) 0,64 ǹīȇȅȉǿȀǾ ǹȈĭǹȁǿȈȉǿȀǾ ǹ.Ǽ. 1,53 ǹȁȊȈǿǻǹ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 2,19 ǹȁȊȈǿǻǹ ǹǺǼǼ(Ȇȅ) 1,2 ǹȁĭǹ-ǺǾȉǹ ǺǹȈǿȁȅȆȅȊȁȅȈ ǹ.Ǽ. 35,73 ǹȈȆǿȈ Ȇȇȅȃȅǿǹ ǹ.Ǽ.ī.ǹ. 0,67 ǹȉǼȇȂȍȃ ǹ.Ǽ(Ȁȅ) 0,12 ǹĭȅǿ ȂǼȈȅȋȍȇǿȉǾ ǹȉǼ(Ȁȅ) 0,12 ǺETANET ABEE 0,06 ǻǿǼȀǹȉ ǹȉǼ(Ȁȅ) 0,1 ǼȀǻȅȈǼǿȈ ȁȊȂȆǼȇǾ ǹ.Ǽ. 0,6 ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ(Ȁȅ) 0,08 ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ(Ȇȅ) 0,14 ǼȃȍȂǼȃǾ ȀȁȍȈȉȅȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ ǹ.Ǽ(ȀO 0,05 ȀǹȇǻǹȈǿȁǹȇǾȈ (ȀO) 0,14 ȁǹȃ ȃǼȉ ǹ.Ǽ (Ȁȅ) 0,12 ȂǹȄǿȂ - ȆǼȇȉȈǿȃǿǻǾȈ ǹǼ(Ȁǹ) 0,1 ȂǹȇǹȀ ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ (Ȁȅ) 0,29 ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ ǹ.Ǽ. 0,39 ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ ǹǼ (Ȇȅ) 0,54 ȈǹȅȈ ĭǼȇȇȊȈ 0,78 ȋǹȁȊǺǻȅĭȊȁȁȍȃ(Ȁȅ) 0,12 ȍȂǼīǹ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) 0,88

ȊȆȅ ǼȆǿȉǾȇǾȈǾ ALTEC (Ȁȅ) COMPUCON (ȀO) FASHION BOX (Ȁȅ) HELLAS ONLINE (Ȁȅ) PLIAS (Ȁǹ) RIDENCO (Ȁȅ) ǹǼīǼȀ (Ȁȅ) ǹȉȁǹȃȉǿȀ (Ȁȅ) ǹȉȉǿ - Ȁǹȉ (Ȁȅ) ǺǹȇǹīȀǾȈ (Ȁȅ) ǺǹȇǺǹȇǼȈȅȈ (Ȁǹ) ǺǿȅȉǼȇ (Ȁȅ) ǼǻȇǹȈǾ - ȌǹȁȁǿǻǹȈ ȋ. (Ȁȅ) ǼǿȀȅȃǹ - ǾȋȅȈ (Ȁȅ) ǼȁǺǿǼȂǼȀ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹǿ ǿȋĬ/īǼǿǹǿ (Ȁȅ) ǼȁĭǿȀȅ (Ȁȅ) ǼȊȇȍȈȊȂȂǼȉȅȋǼȈ (Ȁȅ) ǿȆȆȅȉȅȊȇ (Ȁǹ) ȀǼȇǹȂǼǿǹ-ǹȁȁǹȉǿȃǾ (Ȁȅ) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (Ȁȅ)

0,08 0,07 1,5 0,46 0,53 0,08 0,24 0,18 0,08 0,56 0,15 0,12 0,1 0,04 3,7 0,08 0,41 0,15 0,17 0,31 0,04

ǻȡĮȖĮIJıĮȞȓȠȣ ʌȜĮIJİȓĮȀȜĮȣșȝȫȞȠȢ ǹșȒȞĮ -6,25 11,11

7,89

6,9

ȉȘȜ)D[(PDLOVDOHV#FIVJUZHEVLWHZZZFIVJU ȆȜǼȜİȣșİȡȓĮȢȀĮIJİȡȓȞȘIJȘȜ)D[ ǹȡĮįİȓĮȢȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢǹʌȩijĮıȘIJȘȢǼʌȚIJȡȠʌȒȢȀİijĮȜĮȚĮȖȠȡȐȢ ǹȇȂǹǼǺǹĭȂǻȅȊĭǹǼǼǹĬǾȃȍȃ


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

9

Ôñßôç

ÓÔÇÍ ÁÉÈÏÕÓÁ ÅÊÁÂÇ ÐÁËËÁÓ

ÔÉÌÇÈÇÊÅ Ç ÌÍÇÌÇ ÔÏÕ ÐÑÙÔÏÕ ÁÓÊÇÔÇ

Ôçí âáóéëüðéôá ôïõ Ýêïøå ôï Ëýêåéï Åëëçíßäùí Êáôåñßíçò Ôï âñÜäõ ôçò ÊõñéáêÞò, óå ìéá üìïñöç åêäÞëùóç, Ýãéíå ç êïðÞ ôçò Âáóéëüðéôáò áðü ôï Ëýêåéï Åëëçíßäùí Êáôåñßíçò. Ôá ìÝëç ôïõ óõëëüãïõ êáé ïé åêëåêôïß ðñïóêåêëçìÝíïé óõíáíôÞèçêáí óå éäéáßôåñá öéëéêü êëßìá óôçí áßèïõóá ÅêÜâç ÐáëëÜò ôïõ ðíåõìáôéêïý êÝíôñïõ ôïõ äÞìïõ Êáôåñßíçò êáé áíôÜëëáîáí åõ÷Ýò ãéá ôï íÝï Ýôïò.

18 Éáíïõáñßïõ 2011

Ðáíçãýñéóå ï éåñüò íáüò Áãßïõ Áíôùíßïõ óôï Óâïñþíï ÐëÞèïò ðéóôþí âñÝèçêáí ôï ðñùß ôçò ÄåõôÝñáò óôçí åêêëçóßá ôïõ Áãßïõ Áíôùíßïõ óôï Óâïñþíï ôéìþíôáò ôïí éåñü íáü ðïõ ãéüñôáæå êáé ôçí ìíÞìç ôïõ áãßïõ. Ïé êÜôïéêïé ôçò ðåñéï÷Þò êáé ïé åðéóêÝðôåò ãéüñôáóáí ìå ôçí áðáéôïýìåíç åõóÝâåéá ôçí çìÝñá ðïõ ç ïñèïäïîßá ìíçìïíåýõåé Ýíáò óçìáíôéêüò Üãéïò, ðïõ êáôáãñÜöåôáé ùò ï ðñþôïò áóêçôÞò ôïõ ×ñéóôéáíéóìïý, ï ïðïßïò èåìåëßùóå ôïí õãéÞ ìïíá÷éóìü.

Ìåôáîý ôùí êáëåóìÝíùí ôïõ Ëõêåßïõ êáé ôçò ðñïÝäñïõ Ìáñßáò ÅîÜñ÷ïõ ðáñåõñéóêüìåíïé óôçí åêäÞëùóç Þôáí êáé ïé âïõëåõôÝò ÐÁÓÏÊ Ðéåñßáò, ÈáíÜóçò Ðáðáãåùñãßïõ êáé Ìáñßá Ìß÷ïõ, ç áíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò Óïößá Ìáõñßäïõ êáé ïé ðåñéöåñåéáêïß óýìâïõëïé Íßêïò Ìáêñßäçò êáé ËÜêçò ÐáðáúùÜííïõ, ç áíôéäÞìáñ÷ïò Êáôåñßíçò Ðüðç ÔæïõìÝñêáÌðáôÜëá, ï ðñüåäñïò êáé ç áíôéðñüåäñïò ôïõ ðïëéôéóôéêïý ïñãáíéóìïý ôïõ äÞìïõ Êáôåñßíçò ËÜìðçò Êáñáôæüãëïõ êáé Åõäïêßá Êßôóéïõ-Ðáðáñãõñßïõ, ï åêðñüóùðïò ôçò Ìçôñüðïëçò Êßôñïõò, Êáôåñßíçò êáé Ðëáôáìþíïò áñ÷éìáíäñßôçò Éùáêåßì Ïéêïíïìßêïò, ç ⒠áíôéðñüåäñïò ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò Ìáôïýëá Âåëþíç, ç ÌéñÜíôá ÐáððÜ õðåýèõíç ôïõ Ãñáöåßïõ Ðïëéôéóìïý êáé Êáëëéôå÷íéêþí Áãþíùí ôçò ÄåõôåñïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò.

Ðáñüíôåò óôçí ðáíçãõñéêÞ ëåéôïõñãßá Þôáí ï åïñôÜæùí ðñþçí âïõëåõôÞò Áíôþíçò Êáñðïýæáò, ïé ÈáíÜóçò Ðáðáãåùñãßïõ êáé ÈáíÜóçò Ëéáêüðïõëïò, êáèþò êáé ï ÆÞíùíáò ÓáôñáæÝìçò. Ï ÌÅÃÁÓ ÁÍÔÙÍÉÏÓ Ï ÌÝãáò Áíôþíéïò, ï áñ÷çãüò ôïõ ìïíá÷éêïý âßïõ, ãåííÞèçêå óôçí Áßãõðôï ôï 251 ì.×. (Þ ôï 264). Óáí ðáéäß ï Áíôþíéïò ðáñïõóßáóå ðëïýóéá åóùôåñéêÜ ÷áñßóìáôá. Ïé ãïíåßò ôïõ Þôáí åõóåâåßò êáé ðëïýóéïé ÷ñéóôéáíïß. Äõóôõ÷þò, üôáí ï Áíôþíéïò Þôáí 20 ðåñßðïõ åôþí, ïé ãïíåßò ôïõ ðÝèáíáí, áöÞíïíôáò ïñöáíïýò áõôüí êáé ôçí ìéêñüôåñç áäåñöÞ ôïõ. Ï ¢ãéïò Áíôþíéïò áíÝëáâå Ýôóé ôçí åðéìÝëåéá ôçò áäåñöÞò ôïõ ÷ùñßò üìùò, ðáñÜ ôçí ìåãÜëç ëýðç ôïõ, íá óôáìáôÞóåé óôéãìÞ íá áó÷ïëåßôáé ìå ôçí Áãßá ÃñáöÞ êáé ôïí Èåü. ¸ôóé üôáí Üêïõóå ôçí åõáããåëéêÞ öùíÞ «Åé èÝëåéò ôÝëåéïò åßíáé, ýðáãå ðþëçóüí óïõ ôá õðÜñ÷ïíôá êáé äïò ðôù÷ïßò, êáé Ýîåéò èçóáõñüí åí ïõñáíþ, êáé äåýñï áêïëïýèåé ìïé» (Ìáôè. 19:21), ôçí Ýêáíå áìÝóùò ðñÜîç. Ìïßñáóå üëá ôïõ ôá õðÜñ÷ïíôá êáé ôçí ãïíéêÞ ôïõ ðåñéïõóßá óôïõò öôù÷ïýò, åãêáôÝëåéøå ôçí ôýñâç ôïõ êüóìïõ êáé áíá÷þñçóå óôçí Ýñçìï Ý÷ïíôáò áöÞóåé ôçí áäåñöÞ ôïõ óôéò öñïíôßäåò åíüò ðáñèåíáãùãåßïõ ìå åíÜñåôåò ãõíáßêåò. Åðß åßêïóé ÷ñüíéá áíôéìåôþðéóå áðßóôåõôïõò ðåéñáóìïýò. Íý÷ôá êáé çìÝñá Ýêáíå áóêçôéêïýò áãþíåò ìå ôïõò ïðïßïõò íÝêñùóå ôá óêéñôÞìáôá ôùí ðáèþí, Ýöôáóå óôïí âáèìü ôçò áðÜèåéáò, õðåñâáßíïíôáò ôá üñéá ôçò áíèñþðéíçò öýóçò. Ïé åíÜñåôåò ðñÜîåéò ôïõ Ýãéíáí

Áñ÷Þ ôïõ ÷ñüíïõ êáé ç äéïßêçóç ôïõ Ëõêåßïõ Åëëçíßäùí Ýêáíå ôïí ðñïãñáììáôéóìü ôçò ÷ñïíéÜò êáé Þäç äñïìïëüãçóå ôéò ðñþôåò åêäçëþóåéò. Åêôüò áðü ôïí åôÞóéï ÷ïñü ðïõ óýíôïìá èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôï Ëýêåéï ðñïãñáììáôßæåé ôñéÞìåñç åêäñïìÞ óôçí ÁèÞíá. Ôõ÷åñÞ ôçò âñáäéÜò Þôáí ç êõñßá ÂéâÞ ÓáëéÜ÷ç.

ÅÑÙÔÇÓÇ ÔÏÕ ÂÏÕËÅÕÔÇ Ê. ÊÏÕÊÏÄÇÌÏÕ ÐÑÏÓ ÔÇÍ ÕÐÏÕÑÃÏ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ

¢ñóç ÷áñáêôçñéóìïý æþíçò õøçëÞò Ðáñáãùãéêüôçôáò Ìå ôï ÐÄ 31.1.90 (ÖÅÊ 87Ä/90Êáèïñéóìüò Æþíçò Ïéêéóôéêïý ÅëÝã÷ïõ (Æ.Ï.Å.) êáôùôÜôïõ ïñßïõ êáôÜôìçóçò êáé ëïéðþí üñùí êáé ðåñéïñéóìþí äüìçóçò óôçí åêôüò åãêåêñéìÝíïõ ó÷åäßïõ êáé åêôüò ïñßùí ïéêéóìþí ðñïûöéóôáìÝíïõ ôïõ Ýôïõò 1923 ðåñéï÷Þ ôïõ ÄÞìïõ Ëéôü÷ùñïõ (Í.Ðéåñßáò) ç ðåñéï÷Þ áðü ôï Âáñéêü Ëéôï÷þñïõ Ýùò ôçí ÐëÜêá Ëéôï÷þñïõ, ÷áñáêôçñßóôçêå ùò æþíç õøçëÞò ðáñáãùãéêüôçôáò. ÅðåéäÞ ç ðåñéï÷Þ áõôÞ ðáñïõóéÜæåé ôïõñéóôéêü åíäéáöÝñïí êáé ç õðüãåéá óôÜèìç ôùí õäÜôùí åßíáé õøçëÞ ìå áðïôÝëåóìá íá õðïâáèìßæåôáé ç ãïíéìüôçôá ôïõ åäÜöïõò ç Íïìáñ÷éáêÞ ÅðéôñïðÞ ×ùñïôáîßáò êé ÐåñéâÜëëïíôïò Ðéåñßáò óýìöùíá ìå ôçí áñéè.06/200/10-1-2006 äéáôýðùóå óýìöùíç Üðïøç ìå áðüöáóç Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ

Ëéôï÷þñïõ ãéá ôçí Üñóç ôïõ ÷áñáêôçñéóìïý ùò æþíçò ÕøçëÞò Ðáñáãùãéêüôçôáò óå æþíç ìéêôÞò ÷ñÞóçò. ÅðéðëÝïí, èá ðñÝðåé íá óçìåéùèåß üôé åíþ ç ðåñéï÷Þ åßíáé ÷áñáêôçñéóìÝíç ùò æþíçò ÕøçëÞò Ðáñáãùãéêüôçôáò ç åöïñßá ðñïóäéïñßæåé ôçí öïñïëïãéêÞ áîßá ôùí áãñïôåìá÷ßùí ìå ôçí áíôéêåéìåíéêÞ áîßá ïéêïðÝäùí. ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÕÔÙÍ ÅñùôÜôáé ç áñìüäéá õðïõñãüò: -Ðñïôßèåôáé íá ðñï÷ùñÞóåé óå Üñóç ôïõ ÷áñáêôçñéóìïý áðü æþíç ÕøçëÞò Ðáñáãùãéêüôçôáò óå ìéêôÞò ÷ñÞóçò ãéá ôç óõãêåêñéìÝíç ðåñéï÷Þ; Ï Åñùôþí ÂïõëåõôÞò Êþóôáò ÊïõêïäÞìïò

Ç ÍÏÄÅ Ðéåñßáò ôçò ÍÄ óõã÷áßñåé

ÄÞëùóç ôïõ ÐåñéöåñåéÜñ÷ç ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò

ÔÁ ÌÅËÇ ÔÇÓ ÄÁÊÅ ÐÏÕ ÅÊËÅ×ÔÇÊÁÍ ÓÔÇÍ ÅËÌÅ ÊÁÉ ÓÔÏÕÓ ÏÉÊÏÍÏÌÏËÏÃÏÕÓ

ÃÉÁ ÔÏÍ ÁÍÄÑÉÁÍÔÁ ÔÏÕ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ ÊÁÑÁÌÁÍËÇ

Ï Ðñüåäñïò êáé ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò ÍÏÄÅ Ðéåñßáò óõã÷áßñïõí ôá ìÝëç ôùí óõíäõáóìþí ôçò ÄÁÊÅ ôùí åêðáéäåõôéêþí ôçò Â/âÜèìéáò Åêðáßäåõóçò Ðéåñßáò êáé ôçò ÄÇ.ÊÉ.Ï ôùí ïéêïíïìïëüãùí ãéá ôçí áíÜäåéîç ôïõò óôéò åêëüãéìåò èÝóåéò ôùí óõíäéêáëéóôéêþí ïñãÜíùí, óôéò ðñüóöáôåò åêëïãÝò ôùí êëÜäùí ôïõò. ÓõãêåêñéìÝíá óôéò åêëïãÝò ôùí åêðáéäåõôéêþí Â/âÜèìéáò åêðáßäåõóçò, ç ÄÁÊÅ áíáäåß÷èçêå ðñþôç äýíáìç ìå ðïóïóôü 38,76%. Áðü ôç ÄÁÊÅ åêëÝ÷èçêáí ï ê. Èåüäùñïò ÓéáìÜãêáò (ðñüåäñïò) ìå 195 øÞöïõò êáé áêïëïýèçóáí åðßóçò áðü ôç ÄÁÊÅ ç ê. ÖáíÞ Æéþãá êáé ï ê. ×ñÞóôïò Áíôùíßïõ. Óôéò åêëïãÝò ôùí ïéêïíïìïëüãùí ìåôÜ áðü ðïëëÜ ÷ñüíéá ç ÄÇ.ÊÉ.Ï áíáäåß÷èçêå 1ç äýíáìç óôï íïìü Ðéåñßáò, óôçí åêëïãÞ ôçò óõíÝëåõóçò ôùí áíôéðñïóþðùí ìå ðïóïóôü 64% åíþ äéáôÞñçóå ôéò äõíÜìåéò ôçò óôçí áíÜäåéîç ôùí ìåëþí, óôç äéïßêçóç ôïõ ðåñéöåñåéáêïý ôìÞìáôïò ôçò ÊåíôñïäõôéêÞò Ìáêåäïíßáò. ÓõãêåêñéìÝíá áðü ôç ÄÇ.ÊÉ.Ï åêëÝ÷èçêáí óôç äéïßêçóç ôïõ ôìÞìáôïò ôçò ÊåíôñïäõôéêÞò Ìáêåäïíßáò ïé : Ãåþñãéïò Áèáíáóßïõ êáé Âáóßëçò Ëéìðáíïâíüò. ÅðéðëÝïí óôç óõíÝëåõóç ôùí áíôéðñïóþðùí ôïõ Ïéêïíïìéêïý ÅðéìåëçôÞñßïõ ÅëëÜäáò (ðáíåëëáäéêü øçöïäÝëôéï) åêëÝ÷èçêå ï Îåíïöþí ÌðáñáëéÜêïò. (Ãñáöåßï Ôýðïõ ÍÏÄÅ Ðéåñßáò)

ÌåôÜ ôçí åêäÞëùóç ôùí áðïêáëõðôçñßùí ôïõ áíäñéÜíôá ôïõ Êùíóôáíôßíïõ ÊáñáìáíëÞ, ï ÐåñéöåñåéÜñ÷çò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò Ð. ØùìéÜäçò Ýêáíå ôçí áêüëïõèç äÞëùóç: «Ç Èåóóáëïíßêç óÞìåñá ôéìÜ ôïí ðïëéôéêü Üíäñá ðïõ Üëëáîå ôç ìïßñá ôïõ åëëçíéêïý ëáïý. Ï Êùíóôáíôßíïò ÊáñáìáíëÞò Ýíùóå ôïõò ¸ëëçíåò óå êñßóéìåò óôéãìÝò, Ýíùóå êáé ôïõò Èåóóáëïíéêåßò óÞìåñá ìå ôïí áíäñéÜíôá ôïõ. ¹ôáí Ýíáò êïñõöáßïò ðïëéôéêüò ìå ôåñÜóôéï Ýñãï êáé öÞìç ðïõ îåðÝñáóå ôç ÷þñá. Ï áíäñéÜíôáò óôç ÍÝá Ðáñáëßá èá èõìßæåé óôïõò íåüôåñïõò üôé õðÞñîå ï ðïëéôéêüò ðïõ áíÝäåéîå ôç öôù÷Þ ìåôáðïëåìéêÞ ÅëëÜäá. Ìüíï ìå ôïõò öüñïõò ôùí ÅëëÞíùí ðïëéôþí êáôüñèùóå íá áëëÜîåé ôç ÷þñá. ÓôÝãíùóå ôçí øõ÷Þ ôïõ ãéá íá êõâåñíÞóåé. Ìáò Ýâáëå óôçí ÅÏÊ áëëÜ, äõóôõ÷þò, äåí Þôáí åêåßíïò ðïõ äéá÷åéñßóôçêå ôá åõñùðáúêÜ êïíäýëéá. Áí áõôü åß÷å óõìâåß, ôüôå óßãïõñá ç ÅëëÜäá äåí èá âñéóêüôáí óôï óçìåßï ðïõ åßíáé óÞìåñá. Ï ÊáñáìáíëÞò Þôáí ï ìïíáäéêüò ðïõ äÜêñõóå ãéá ôç Ìáêåäïíßá. Ãéá åìÜò ôïõò Ìáêåäüíåò, áõôü ôï äÜêñõ åßíáé êáé èá åßíáé ç óçìáßá ìáò óôïí áãþíá ãéá ôçí õðåñÜóðéóç ôïõ ïíüìáôïò ôçò Ìáêåäïíßáò ìáò».

ãíùóôÝò êáé Ýöåñáí ðëÞèïò ìéìçôþí, þóôå ç Ýñçìïò ìåôáìïñöþèçêå óå ðüëç. Ӓ áõôÞí ôçí «ðüëç» ï ÌÝãáò Áíôþíéïò Þôáí ï íïìïèÝôçò êáé éäñõôÞò ôïõ ìïíá÷éêïý âßïõ. Óôçí Ýñçìï ãíþñéóáí ôïí ¢ãéï Áíôþíéï, ï ÌÝãáò Âáóßëåéïò êáé ï ÌÝãáò ÁèáíÜóéïò. Ï ÌÝãáò ÁèáíÜóéïò, ìÜëéóôá, Ýãñáøå ôïí âßï ôïõ Áãßïõ Áíôùíßïõ ôïõ ÌåãÜëïõ. ÁëëÜ êáé ïé ðéóôïß ðïõ äåí Þôáí óôçí Ýñçìï áðüëáõóáí ôïõò êáñðïýò ôçò áñåôÞò ôïõ ÌåãÜëïõ Áíôùíßïõ. ¼ôáí ï Ìáîéìßíïò ôï 312 Ýêáíå äéùãìü êáôÜ ôùí ×ñéóôéáíþí êáé èáíÜôùóå ðïëëïýò, ï ÌÝãáò Áíôþíéïò ðÞãå êáé âïÞèçóå êáé ðáñçãüñçóå ôïõò ðéóôïýò. ¼ôáí ç Åêêëçóßá ôáñáóóüôáí áðü ôïõò Áñåéáíïýò, ï ÌÝãáò Áíôþíéïò êáôÝâçêå ìå æÞëï óôçí ÁëåîÜíäñåéá ôï 335 ì.×. êáé áãùíßóôçêå ãéá ôçí Ïñèïäïîßá.

ÊáôÜöåñå ìÜëéóôá ìå ôçí ÷Üñç ðïõ åß÷áí ïé ëüãïé ôïõ íá åðáíáöÝñåé ðïëëïýò áðßóôïõò óôçí Ïñèïäïîßá. Æþíôáò Ýôóé, Ýãéíå ðñüôõðï áñåôÞò êáé êáíüíáò ôùí ìïíáæüíôùí. ÐáñÝäùóå ôçí øõ÷Þ ôïõ óôïí Êýñéï óôéò 17 Éáíïõáñßïõ 356 ì.×. óå çëéêßá 105 åôþí. Ç ïñèüäïîç ÷ñéóôéáíéêÞ åêêëçóßá åïñôÜæåé ôçí ìíÞìç ôïõ Áãßïõ Áíôùíßïõ óôéò 17 Éáíïõáñßïõ.

ÁÐÏ ÔÏÕÓ ÕÐÁËËÇËÏÕÓ ÔÏÕ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏÕ ÔÌÇÌÁÔÏÓ

ÊïðÞ ôçò Âáóéëüðéôáò óôï ÉÊÁ Êáôåñßíçò Ôçí Âáóéëüðéôá ôïõò Ýêïøáí ïé äéïéêçôéêïß õðÜëëçëïé ôïõ ÉÊÁ Êáôåñßíçò óå ìéá óåìíÞ åêäÞëùóç óôá ãñáöåßá ôïõ õðïêáôáóôÞìáôïò ôçí ÐáñáóêåõÞ ìå ôç ëÞîç ôïõ ùñáñßïõ. Óå ìéá óýíôïìç ôïðïèÝôçóÞ ôïõ ï ÄéåõèõíôÞò ôïõ õðïêáôáóôÞìáôïò Áíôþíçò ÌÜíôæéïò áíáöÝñèçêå óå ìéá äýóêïëç ÷ñïíéÜ ðïõ ðÝñáóå, ÷ñïíéÜ ðïõ óçìáäåýôçêå áðü ôçí ìåãÜëç áðþëåéá ôïõ óõíáäÝëöïõ Ãéþñãïõ Ôóá÷áëÜ áëëÜ êáé Üëëùí óõíáäÝëöùí ðïõ Ýöõãáí ãéá óïâáñïýò ëüãïõò õãåßáò. Ìéá ÷ñïíéÜ ðïõ âñÞêå ôïõò õðáëëÞëïõò üðùò êáé üëïõò ôïõò åñãáæüìåíïõò ìå ìåßùóç ìéóèþí êáé ðáñÜëëçëç áýîçóç ôéìþí ó÷åäüí óå üëá ôá âáóéêÜ áãáèÜ, ìéá ÷ñïíéÜ ðïõ åãêáéíßáóå ôçí áâåâáéüôçôá óôéò åñãáóéáêÝò ó÷Ýóåéò, óôï áóöáëéóôéêü êáé ôï óõíôáîéïäïôéêü ôùí åñãáæïìÝíùí. Ï ê. ÌÜíôæéïò áíáöÝñèçêå êáé óôéò äõóêïëßåò ðïõ öáßíïíôáé óôçí áõãÞ ôïõ íÝïõ Ýôïõò êáé êÜëåóå ôïõò óõíáäÝëöïõò íá äõíáìþóïõí ôçí áëëçëåããýç ôïõò óôç äïõëåéÜ ôïõò, óôï ãñáöåßï, óôï ôìÞìá êáé óå üëï ôï õðïêáôÜóôçìá óáí áíáãêáßá ðñïûðüèåóç ãéá íá îåðåñáóôïýí ïé äõóêïëßåò ðïõ Ýñ÷ïíôáé. ÐáñÜëëçëá ôïõò êÜëåóå îåðåñíþíôáò ôïí åáõôü ôïõò íá õðåñáóðéóôïýí ôï ÉÊÁ óáí ôïí âáóéêü öïñÝá ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò óôïí ïðïßï åêöñÜæåôáé ç áëëçëåããýç ôùí åñãáæïìÝíùí êáé ç áëëçëåããýç ôùí ãåíåþí. Óçìåßùóå üôé ôþñá óôçí ðåñßïäï ôçò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò, ôçò áóôÜèåéáò êáé ôçò áâåâáéüôçôáò ïé åñãáæüìåíïé Ý÷ïõí ðéï ðïëý ôçí áíÜãêç áðü Ýíá Ôáìåßï ôïõ ïðïßïõ ïé åñãáæüìåíïé èá åíçìåñþíïíôáé ãéá ôá äéêáéþìáôÜ ôïõò, èá ôïí ðñïóôáôåýïíôáé áðü ðáñáâáôéêÝò óõìðåñéöïñÝò, áíáãíùñßæïíôáò ðáñÜëëçëá ôéò äýóêïëåò óõíèÞêåò óôéò ïðïßåò ðáëåýïõí êáèçìåñéíÜ ïé õðÜëëçëïé ôïõ ÉÊÁ, áëëÜ êáé ôéò áêüìá ðéï äýóêïëåò óõíèÞêåò ôùí åñãáæïìÝíùí êáé ôùí óõíôáîéïý÷ùí

×ÁÑÉÓÅÉÏ ÃÇÑÏÊÏÌÅÉÏ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ Èåóóáëïíßêç 17 Éáíïõáñßïõ 2011

ÅÊÐÏÉÇÓÇ ÁÊÉÍÇÔÏÕ Ôï ×áñßóåéï Ãçñïêïìåßï Èåóóáëïíßêçò äéåíåñãåß ôÝôáñôç ôåëåéùôéêÞ äçìüóéá äçìïðñáóßá ãéá ôçí åêðïßçóç åíüò ïéêïðÝäïõ åìâáäïý 680 ô.ì. ôï ïðïßï âñßóêåôáé óôá Êáôáëþíéá Ðéåñßáò. Ç ùò Üíù äçìïðñáóßá èá äéåíåñãçèåß óôá ãñáöåßá ôïõ ×áñéóåßïõ Ãçñïêïìåßïõ (Äçì. ×áñßóç ôÝñìá ¢íù Ôïýìðá Èåóóáëïíßêç) ôçí ÊÕÑÉÁÊÇ 30 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2011 êáé áðü þñá 10-12 ð.ì. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò óôá ôçëÝöùíá: 2310/912-645 & 2310-912-570, åñãÜóéìåò þñåò.

ôïõ éäéùôéêïý ôïìÝá ðïõ ðñïóâëÝðïõí óôéò õðçñåóßåò ôïõ ÉÊÁ – ÅÔÁÌ Êáôåñßíçò. ÔÝëïò ôïõò åõ÷Þèçêå êáëÞ äýíáìç, õãåßá áôïìéêÞ êáé ïéêïãåíåéáêÞ, êïéíùíéêÞ ðñüïäï ìå ôçí ðñïôñïðÞ íá åßíáé êáé ôïõ ÷ñüíïõ üëïé ðáñüíôåò óôçí êïðÞ ôçò ðßôáò. Ôõ÷åñüò ôçò ðßôôáò Þôáí ï Ãåþñãéïò ÓéáìÜôñáò . 24 ËÏ×ÏÓ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÕ 4ï Ãñáöåßï Ö.916.2/1/117 Ó.21

Ëéôü÷ùñï 17 Éáíïõáñßïõ 2011

ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ 1. Ï 24 Ëü÷ïò Ìç÷áíéêïý, ðñïêçñýóóåé ðñü÷åéñï äéáãùíéóìü – ðñïöïñéêÞ äçìïðñáóßá ãéá ôçí áíÜèåóç ôïõ Ýñãïõ «ÁÍÁÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÄÉÊÔÕÏÕ ÕÄÑÅÕÓÇÓ ÔÏÕ ÓÔÑÄÏÕ «ÌÐÁËÁÍÉÊÁ», ìå ðñïûðïëïãéóìü 35.000,00 åõñþ. 2. Ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá ðáñáëÜâïõí ôá ôåý÷ç ôïõ äéáãùíéóìïý (Ôå÷íéêÞ ÐåñéãñáöÞ êáé üñïõò äéáãùíéóìïý) áðü ôçí Ýäñá ôçò õðçñåóßáò 24 ËÌ×, ïäüò: ÓÔÑ/ÄÏ ÌÐÁËÁÍÉÊÁ ô ÔÏÌÅÁÓ, ××IV ÔÈÔ, ìÝ÷ñé ôéò 24 Éáíïõáñßïõ 2011. Ðëçñïöïñßåò óôï ôçëÝöùíï 23520-90990. 3. Ï äéáãùíéóìüò èá äéåîá÷èåß óôéò 25 Éáíïõáñßïõ 2011, çìÝñá Ôñßôç êáé þñá 10 ð.ì. ìå ðñü÷åéñï äéáãùíéóìü – ðñïöïñéêÞ äçìïðñáóßá ôïõ Üñèñïõ 29 ôïõ Í. 3669/08 (ÊÄÅ). 4. Óôï äéáãùíéóìü ãßíïíôáé äåêôïß çìåäáðïß äéáãùíéæüìåíïé, ïé ïðïßïé åìðïñåýïíôáé åßäç õäñáõëéêþí åãêáôáóôÜóåùí êáé Ý÷ïõí äõíáôüôçôá êáôáóêåõÞò ôïõ Ýñãïõ ìå åîåéäéêåõìÝíï óõíåñãåßï êáé ôå÷íéêÞò õðïóôÞñéîçò ôùí ðñïò ðñïìÞèåéá ìç÷áíçìÜôùí. 5. Ãéá ôç óõììåôï÷Þ óôï äéáãùíéóìü áðáéôåßôáé ç êáôÜèåóç åããõçôéêÞò åðéóôïëÞò ýøïõò 700,00 åõñþ êáé éó÷ý ôïõëÜ÷éóôïí 100 çìåñþí, ìåôÜ ôçí çìÝñá äéåîáãùãÞò ôïõ äéáãùíéóìïý. Ï ÷ñüíïò éó÷ýïò ôùí ðñïóöïñþí åßíáé 2 ìÞíåò. 6. Ôï Ýñãï ÷ñçìáôïäïôåßôáé áðü ÕÅÈÁ/ÃÅÓ. ÐñïêáôáâïëÞ äå èá ÷ïñçãçèåß. 7. Ôï áðïôÝëåóìá ôçò äçìïðñáóßáò èá åãêñéèåß áðü ôïí 24 ËÌ×. Ëéôü÷ùñï 17 Éáíïõáñßïõ 2011 Ô÷çò (Ì×) Âáóßëåéïò ÂïõôóÜò ÄêôÞò 24 ËÌ×
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š ΤΗΛ.:

ƮƧƵƣƯƣƴƵƩƴ Ȁ ȉ Ǿ Ȃ ǹȉ ȅ Ȃ Ǽ Ȉ ǿ ȉ ǿ Ȁ ȅ ī ȇǹ ĭ Ǽ ǿ ȅ

FAX :

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

χή Παραλία (αριστερά). Τιμή 45.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τμ (15ετίας) 2 Δ,Σ,Κ, WC τζάκι, ωρομέτρηση, περιοχή Πάρκου. Τιμή 85.000 Ε.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ (καινούργιο) 2 ΔΣΚ WC 3ος όροφος γωνιακό πάρκιγκ περιοχή Καμμένος Μύλος Τιμή 115.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 111 τμ (καινούργιο άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ,Τ,Κ WC κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, ατομικη΄θέρμανση, τζάκι, περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών 140.000 Ε.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93 τμ με 2 Δ,Σ,Κ, WC (κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη περιοχή Κέντρου) Τιμή 80.000 Ε.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 2 Δ,Σ,Κ, WC ατομική θέρμανση , τζάκι, κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 132.000 Ε.

ΜΕΖΟΝΕΤΑ 140 τμ γωνιακη 3 ΔΣΚWC εξαιρετική κατασκευή (παραδοταία με κλειδί στο χέρι) περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 190.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 113 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ,Τ,Κ, WC, τζάκι, ατομική θέρμανση, κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 142.000Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 116 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ.,Τ, Κ, WC, ωρομέτρηση, τζάκι, κλειστή θέση πάρκινγκ περιοχή Βατάν. Τιμή 140.000 Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ των 100 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση, χώρος στάθμευσης (καινούργια παραδοτέα με το κλειδί στο χέρι) περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 1000 Ε/τμ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 89 τμ 2ΔΣΚWC (15ετίας) ωρομέτρηση, τζάκι, τέντες, περιοχή Αγία Τριάδα. Τιμή 80.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 95 τμ 2ΔΣΤΚ, WC, ωρομέτρηση, θέση πάρκιγκ πολύ καλή κατάσταση περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 70.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 125 τμ (σε άριστη κατάσταση 2 ΔΣΚΤ, κεντρική θέρμανση, περιοχή Κέντρου, Τιμή 100.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση σε άριστη κατάσταση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 75.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 56τμ 1ΔΣΚWC μεγάλο μπαλκόνι (μεταχειρισμένο) ρετιρέ περιοχή Καμένος Μύλος. Τιμή 35.000 Ε ΓΡΑΦΕΙΑ 400 τμ πωλούνται και μεμονωμένα ανά όροφο περιοχή Κέντρου πλατεία Δημαρχείου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 46 τμ 1 ΔΣΚ μπάνιο περιο-

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΔΙΟΡΟΦΟ κτίσμα (στα μπετά) αποτελούμενο από κατάστημα 80 τμ και όροφο 130 τμ σε 300 τμ οικόπεδο περιοχή Ν. Ζωή τιμή 150.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ κτίσμα (στα μπετά) αποτελούμενο από υπόγειο 100 τμ πυλωτή 100 τμ και 2 ορόφος από 100 τμ σε 250 τμ οικόπεδο πολύ καλή θέση περιοχή Ολ. Ακτή. Τιμή 170.000 Ε MEZONETA 100 τμ (καινούργια άριστη κατασκευή, παραδίδεται με το κλειδί στο χέρι) 3 Δ,Σ,Κ,2WC, πάρκιγκ, περιοχή Καλλιθέα.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 190 τμ εξαιρετική θέση (μαζί με άδεια οικοδομής) περοιχή Παραλία τιμή 100.000 Ε

εισόδημα 2000 μηνιαίως) στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης - Ν.Κεραμιδίου. Τιμή 350.000 Ε.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 338 τμ εξαιρετική θέση με 2 φάτσες περιοχή Παραλία τιμή 150.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 40 τμ σε κεντρικό σημείο (αποφέρει εισόδημα 330 Ε μηνιαίως) Τιμή 180.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 384 μ. πολύ καλή θέση περιοχή Ευαγγελικά Τιμή 120.000 Ε

ΔΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΣΜΑ 170τμ ισόγειο+170 τμ όροφος+170τμ υπόγειο σε 1671 τμ έκταση (στα μπετά) φάτσα στην παλιά Εθνική οδό. Τιμή 170.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 735 τμ γωνιακό με φάτσα σε ΚΧ περιοχή Επέκταση Βατάν τιμή 220 Ε/τμ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 731 τμ γωνιακό φάτσα σε παιδική χαρά περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού Τιμή 250 Ε/τμ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 450 τμ φάτσα θάλασσα περιοχή Κορινού (οικισμός Ολυμπιάδα) τιμή 60.000 Ε OIKOΠΕΔΟ 645 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 120.000Ε/τμ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 150.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 552 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Καπνικού Σταθμού. Τιμή 160.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 250 τμ γωνιακό, περιοχή Ολυμπιακη Ακτή. Τιμή 80.000 Ε.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 360 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Σταδίου. Τιμή 100.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο, περιοχή επέκταση Βατάν. Τιμή 72.000 Ε.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 203 τμ γωνιακό με άδεια μονοκατοικίας κατάλληλο και για κατάστημα περιοχή Σταθμού. Τιμή 55.000 Ε. Πληρωμένη η επίβλεψη της άδειας του κτιρίου και το ΙΚΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 230 τμ, οικοδομήσιμο, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 50.000 Ε. ΟΙΚΟΠΕΔΟ 262 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Σταδίου τιμή 300 Ε/τμ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 420 τμ ΣΔ 1,2 πολύ καλή θέση περιοχή Παραλία Τιμή 350.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 352 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Βατάν τιμή 90.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 239 τμ σε πολύ καλή θέση περιοχή Μαρτίου Τιμή 75.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 431 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Μαρτίου Τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 200 τμ με 60 τμ ΣΔ 1,2 περοιχή Πάρκου τιμή 80.000 Ε ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 384 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Ν. Ζωή - Θρακιώτικα τιμή 120.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 58 τμ σε κεντρικό σημείο Τιμή 117.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ γωνιακό περιοχή επέκταση Σταδίου τιμή 150.000 Ε

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 500 τμ (ισόγειο) σε έκταση 6500 τμ (αποφέρει

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10.000 τμ (φάτσα θάλασσα) περιοχή βαρικό τιμή 100.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2800 τμ άρτιο, οικοδομήσιμο, φάτσα στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης, - Ν. Εφέσου. Τιμή 200.000 Ε. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000 τμ φάτσα θάλασσα (μέσα στα κάμπιγκ) περιοχή Βαρικό τιμή 150.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3.000 τμ οικοδομίσιμο θέση προσήλιο Σβορώνου (εξαιρετική τοποθεσία). Τιμή 210.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11.000 τμ νερό, ρεύμα (υπάρχει και οικοδομική άδεια) περιοχή Περίσταση - Παναγία. Τιμή 100.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7900 τμ στο κεντρικό δρόμο για Νεοκαισάρεια Τιμή 88.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τμ γωνιακό στη ΠΕΟ με κόμβο και άδεια επαγγελματικό. Πληροφορίες αποκλειστικά στο γραφείο μας.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 16.000 τμ (300 μ. φάτσα) φάτσα στη Ν. Εθνική Οδό , τιμή 8000 Ε το στρέμμα

ΕΥΚΑΙΡΙΑ παλιά μονοκατοικία

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 580 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 180.000 Ε

678) 500 τμ περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 160.000 Ε 681) 1077 τμ περιοχή - Κ. Αγιάννης. Τιμή 50.000 Ε 683) 252 τμ με 33 μ. φάτσα περιοχή Σβορώνος. Τιμή 50.000 Ε 684) 391 τμ με 14 μ. φάτσα περιοχή 25η Μαρτίου Τιμή 135.000 Ε 686) 552 τμ γωνίες περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 155.000 Ε 687) 300 τμ γωνιακό, περιοχή Καλλλιθέα Τιμή 65.000 Ε 690) 320 τμ με 3 φάτσες. Περιοχή - Επεκ. Ευαγγελικά. Τιμή 65.000Ε 691) 600 τμ με Σ.Δ. 0,20 γωνιακό με πανοραμική θέα την θάλασσα. Περιοχή Τοπόλιανη. Τιμή 60.000 Ε 694) 400 τμ γωνιακό, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 110.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 164) 160 τμ 4ος όροφος 4Δ,Σ,Κ,2 μπάνια, κεντρική θέρμανση, τέντες, ηλιακό 25 ετών. Περιοχή Αγία Παρασκευή Τιμή 115.000 Ε 166) 105 τμ οροφοδιαμέρισμα 2ος όροφος 3 ετών, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, αποθήκη, πάρκιγκ ανοιχτό, ωρομέτρηση. Περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 115.000 Ε 167) 50 τμ 2ος όροφος, 25 ετών, 1 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 32.000 Ε 221) 60 τμ 1 όροφος, 2 δωμ., ΣΚ μπάνιο, 8ετίας, ατομικό λέβητα. Περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 80.000 Ε 246) 110 τμ 4ος όροφος (γίνεται και επαγγελματικός χώρος) 2 Δ, Σ,Κ, μπάνιο διαμπερές, ατομικό λέβητα, περιοχή Πεζόδρομος. Τιμή 75.000 Ε 281) 70 τμ 2ος όροφος, 2 Δ,Σ,Κ,μπάνιο γωνιακό, τέντες, κλιματιστικό περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 75.000 Ε 294) 90 τμ ρετιρέ 4ος όροφος, πλήρες ανακαινισμένη 2 Δωμ., Σ.,Κ., μπάνιο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Κέντρο. Τιμή 75.000 Ε

ZZZPHVLWLNRWKDQRVJU HPDLOLQIR#PHVLWLNRWKDQRVJU

875) 230 τμ μεζονέτα σε 400 τμ γωνιακό οικόπεδο, ΣΔ 6 Δωμ., 4 μπάνια και 120 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή 25η Μαρτίου 876) 120 τμ ισόγεια μονοκατοικία, 7ετίας σε 290 τμ ΣΔ 2 Δ, μπάνιο, 30 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 210.000 Ε 877) 3Χ175 τμ σε 1 στρέμμα έκταση περιοχή - Περίσταση 878) Μεζονέτα 200 τμ 1ος και 2ος όροφος, 8ετίας, σε 500 τμ γωνιακό οικόπεδο, 3 ΔΣΚ, 2 μπάνια, ατομικό λέβητα. Περιοχή Καταφιώτικα 879) 80 τμ ισόγεια μονοκατοικία παλιά σε 206 τμ οικόπεδο περιοχή Βατάν. Τιμή 60.000 Ε 880) 110 τμ μεζονέτα 5ετίας σε 150 τμ οικόπεδο 2 ΔΣΚ 2 μπάνια αποθήκη, πυλωτή. Περιοχή Βατάν. Τιμή 120.000 Ε 881) 120 τμ μεζονέτα και 40 τμ γκαρσονιέρα στο ισόγειο σε 300 τμ οικόπεδο 8ετίας περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 270.000 Ε 882) 100 τμ μονοκατοικία σε 715 τμ οικόπεδο Περιοχή Ευαγγελικά. ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 837) 170 τμ μεζονέτα, καινούργιο, τελειωμένο, LUX κατασκευής με 80 τμ ημιυπόγειο σε 500 τμ οικόπεδο Περιοχή - Περίσταση 850) 2Χ105 τμ ισόγειο και 1ος όροφος 40 ετών χτισμα σε 170 τμ οικόπεδο με ΣΔ 1,2 τιμή 150.000 Ε. Περιοχή Αστικά 860) 140 τμ ισόγεια μονοκατοικία σε 900 τμ έκταση γωνιακό, 5ετίας, σαλοκουζίνα, 3 δωμ., 2WC, αποθήκη, τζάκι περιοχή - κοντά στην Κατερίνη 872) 2Χ150 τμ σε 745 τμ οικόπεδο, ισόγειο 10ετίας και 1 όροφος στο τούβλο περιοχή σε χωριό. Τιμή 140.000 Ε 873) 135 τμ μεζονέτα 5ετίας, 3 Δωμ., ΣΚ 2 WC με 45 τμ ισόγεια γκαρσονιέρα σε 126 τμ οικόπεδο. Περιοχή ΙΚΑ

511) 490 τμ γωνιακό, περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 155.000 Ε 635) 174 τμ με 3 φάτσες Τιμή 34.000 Ε Περιοχή Γερμανικά 611) 506 τμ γωνιακό, μαζί με άδεια, περιοχή Γήπεδο Πιερικού Τιμή 155.000 Ε 645) 686 τμ με 3 προσόψεις περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά τιμή 210.000 Ε. (δίνεται και το μισό 343 τμ) 653) 1.358 τμ με 30μ. πρόσοψη περιοχή ΚΤΕΛ. Τιμή 240 Ευρώ το τμ 662) 1.350τμ περιοχή Ανω Αγιάννης Τιμή 70.000 Ε 665) 196 τ.μ. με 15 μ. φάτσα Περιοχή Βατάν κοντά στη λαϊκή της Τετάρτης. Τιμή 60.000 ευρώ

695) 711 τμ γωνιακό περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 185.000 Ε 697) 310 τμ γωνιακό, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Γήπεδο Πιερικού. Τιμή 110.000 Ε 698) 388 τμ πάνω σε 2 δρόμους διαμπερές περιοχή Σταθμός. Τιμή 80.000 Ε

Ενοικιάζεται μαγαζί 36 τμ με υπόγειο σε καλό πεζόδρομο. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελματικός χώρος 120 τμ με τουαλέτα ΑΜΕΑ. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 Ενοικιάζεται δυάρι 3 ετών με ωρομέτρηση στον 1ο όροφο, κοντά στο συντριβάνι.Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 Ενοικιάζεται 95 τμ 3, όροφος, ωρομέτρηση στα Καταφιώτικα. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία με υπόγειο σε 1800 τμ οικόπεδο στην περιοχή της Ελιάς. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 400 τμ στην περιοχή του Καπνικού Σταθμού σε πολύ καλή τιμή. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 650 τμ στο Βατάν σε καλή τιμή. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα με υπόγειο και αρίστης κατασκευής πίσω από τη Νομαρχία. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα και αγροτεμάχια στην Περίσταση. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459 ΠΩΛΕΙΤΑΙ 330 τμ οικόπεδο κοντά στην Παλιά Πυροσβεστική με Σ.Δ. 1,2 ΠΩΛΕΙΤΑΙ 460 τμ οικόπεδο με 90 τμ παλιό σπίτι επί της 19ης Μαϊου ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες κεντρικές και επιπλωμένες. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ καταστήματα και γραφεία. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κεντρικό διαμέρισμα 140 τμ κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα πρώτου ορόφου τριετίας 2 ΔΣΚ μεγάλα μπαλκόνια θέση τζάκι, κλειστό γκαράζ 30 τμ μετά τα ΚΤΕΛ στην 19ης Μαϊου. Πληρ. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σε 4,5 στρ. μπροστά στην θάλασσα στην αμμώδη Παραλία Κορινού Πιερίας συγκρότημα 6 ανεξάρτητων διόρωφων κατοικιών. Κάθε κατοικία είναι 85 τμ σε κήπο 500 μέτρων. Παραδίδονται στα τούβλα ή τελειωμένες. Πληρ. τηλ. 23510 47497, 6976 760579, 6944 865855

ΠΩΛOYNTAI OIKOΠEΔA Οικόπεδο γωνιακό 380 τμ κοντά στα Δικαστήρια, Καπνικό Σταθμό Οικόπεδο γωνιακό 370 τμ περιοχή ΚΤΕΛ Οικόπεδο γωνιακό 270 τμ περιοχή Παναγίας Σουμελά Οικόπεδο 750 τμ με θέα (βλέπει θάλασσα) στο Λιτόχωρο Οικόπεδο στην Περίσταση 300 τμ Διόροφο γιαπί σε 220 τμ οικόπεδο στο Σταθμό Οικόπεδο στην Παραλία 311 τμ Οικόπεδο στο Σταθμό 480 τμ Δύο οικόπεδα των 500 τμ στη Νεοκαισάρεια Πιερίας Οικόπεδο 400 τμ κεντρικό στο Λιτόχωρο Οικόπεδο 170 τμ Αγία Τριάδα 1 στρεμ. οικόπεδο γωνιακό στο κέντρο της Κονταριώτισσας Οικόπεδο 400 τμ στο Σβορώνο Οικόπεδο 430 & 250 τμ Μαρτίου Οικόπεδο 400 τμ στο Καπνικό Σταθμό Δύο οικόπεδα επέκταση Ευαγγελικών 400 και 450 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ: οικόπεδο 1 στρέμμα στον Αγ. Σπυρίδωνα Oικόπεδο 250τμ στην Oλυμπιακή Aκτή OIKOΠEΔA ΣTH ΛEΠTOKAPYA και Σκοτίνα, όσα μέτρα θέλετε. Bλεπουν θάλασσα και βουνά. ΠΩΛOYNTAI KATΑΣΤ/TA Μαγαζί 90 τμ με πατάρι

Μαγαζί στον παλιό Διεθνή 286 τμ και υπόγειο 286 τμ Μαγαζιά διάφορα στην πόλη Μαγαζί 50 τμ σε κεντρικό σημείο ΠΩΛOYNTAI ΔIAM/TA Μεζονέτες 130 και 140 τμ στην επέκταση Ευαγγελικών υπό κατασκευή Γκαρσονιέρα δεκαπενταετίας 70 τμ Κεντρικό διαμέρισμα ρετιρέ με 3Δ δεκαετίας Διαμέρισμα πενταετίας, 3 υπνοδωμάτια, ρετιρέ στα Ευαγγελικά Μονοκατοικία στο Μακρύγιαλο καινούργιο σε 500 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα δεκαετίας 115 τμ περιοχή Αγίας Τριάδος Μονοκατοικία στο Σταθμό σε 430 τμ οικόπεδο Τριόροφη οικοδομή ημιτελή στο Λιτόχωρο ενορία Αγίου Δημητρίου Μεταχειρισμένα διαμερίσματα σε διάφορα μέρη της πόλης Διόροφη κατοικία σε οικόπεδο 350 τμ στην Καλλιθέα Γκαρσονιέρα στην Παραλία 32.000 Ε Μονοκατοικία 80 τμ σε οικόπεδο 1.200 τμ στη Βρύα με ωραία θέα Διαμέρισμα καινούργιο ρετιρέ κοντά στο Νοσοκομείο 55 τμ Διόροφη καινούργια μονοκατοικία σε 270 τμ οικόπεδο περιοχη Αγίας Τριάδος

Μονοκατοικία στο γιαπί Διαμέρισμα 95 τμ ανακαινισμένο 4ος όροφος κεντρικό Διαμερίσματα καινούργια των 100 τμ με ατομική θέρμανση με πάρκιγκ 1ος, 2ος, 3ος όροφος Ευαγγελικά Μεζονέτα λουξ κατασκυεής σε 150 τμ οικόπεδο Μονοκατοικία δυόροφη σε 500 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα υπό κατασκευή στα Ευαγγελικά ΞENOΔOXEIA στην Oλυμπιακή Aκτή-Παραλία MONOKATOIKIEΣ σ’ όλα τα σημεία της πόλης. Διαμερίσματα σε δυόροφες οικοδομές 60τμ, 70τμ σε ωραία τοποθεσία βλέπουν Ολυμπο και θάλασσα στο Λιτόχωρο Kαινούργια και μεταχειρισμένα διαμερίσματα των 50τμ στην Oλυμπιακή Aκτή. Διαμερίσματα υπό κατασκευήν στην Κατερίνη ΠΩΛOYNTAI ΧΩΡΑΦΙΑ Χωράφι 8 στρεμ. στον Αγιο Αθανάσιο Χωράφι μελλοντικό 4 στρεμ. επέκταση Ευαγγελικών. Χωράφι μελλοντικό 4 στρεμ. επέκταση Ευαγγελικών Χωράφι 4 στρμ. στον δρόμο για Παραλία 23 στρεμ. χωράφι στο Δίον Πιερίας Χωράφι στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο 1300 τμ με άδεια οικοδομής

Χωράφι 6 στρεμ. στο Σβορώνο Χωράφι 4 στρεμ. προς Παλιό Κεραμίδι Χωράφι 5 στρεμ. στην Καλλιθέα 6 στρέμματα χωράφι, στην Κατερίνη, μόνο 25.000 Ευρώ Χωράφι 14 στρεμ. στο Λιτόχωρο σε ωραία τοποθεσία Χωράφι 6 στρεμ. δίπλα στην Παναγία Περίστασης Χωράφι 7 στρεμμάτων νερό ρεύμα στην Παραλία Χωράφι 4.500 τμ με μεγάλη φάτσα, γωνιακό στον Επαρχιακό δρόμο Καρίτσας - Δίου Χωράφι 10 στρεμ. προς Ολυμπιακη Ακτή. Χωράφι 15 στρμ. στον παλιό διεθνή πάνω στο σταυροδρόμι προς Αλυκές. Xωράφια: μελλοντικά μέσα στην Oλυμπιακή Aκτή. Ενοικιαζόμενα δωμάτια 10ετίας στην Ολυμπιακή Ακτή σε καλό σημείο ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ξενοδοχεία των 18 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 12 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 13 δωματίων στην Ολυμπιακή Ακτή ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: καινούργια διαμερίσματα με ατομική θέρμανση και κλειστά γκαράζ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ - ΟΛΗ ΜΕΡΑ ... ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε. Ν. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ. Αλεξάνδρου & Τσιμισκή 2 γωνία τηλ. 23510 27723, 2351028821, 2351038424, 6976/424203, 6977/241187 MONAΔIKEΣ EYKAIPIEΣ KAINOYPΓIA ΔIAMEPIΣMATA (με παρκιγκ + ατομ. θερμανση) 60τμ 80τμ 87τμ 109 τμ 122 τμ 106 τμ 120 τμ 160 τμ 97 τμ 90 τμ 104 τμ 93 τμ 70 τμ 75 τμ

54.500 Ε 72.800 Ε 79.000 Ε 99.000 Ε 96.700 Ε 88.000 Ε 91.000 Ε 117.000 Ε 75.000 Ε 67.500 Ε 91.000 Ε 83.600 Ε 42.000 54.000

ΔIAMEPIΣMATA (ελαφρως μεταχειρισμένα) 100 τμ 70.000 103 τμ 73.500 107 τμ 73.500 107 τμ 70.000 105 τμ 53.000 135 τμ 88.000 142 τμ 126.000 ΔIOPOΦH KATOIKIA 180 τ.μ. + μαγαζί επί οικοπ. 180 τ.μ. 85.000

ZHTOYNTAI METAXEIPIΣMENA ΔIAMEPIΣMATA KAI OIKOΠEΔA ΠAPAΛIAKA ΔIAMEPIΣMATA ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤ/ΝΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

EΞOXIKEΣ KATOIKIEΣ Σε όλο το Nομό Λεπτοκαρυά, Πλάκα Λιτοχώρου, Eλατοχώρι, Λιτόχωρο, (επιπλωμένα και μη), λούξ κατασκευής. 85τμ σε οικ. 110τμ 60.000 Ε 120τμ σε οικ. 1350 τμ καινούργια πολυτελείας 160.000 Ε KAΛΛIΘEA 120 τμ επι 220 τμ οικ. 55.000 (τουβλο) ΠEPIΣTAΣH 200 τμ επι 250 τμ οικ. 64.500.000

MEZONETEΣ

140τμ +ημιυπ. 70τμ επί 190τμ οικ.+ 35τμ υπόλοιπο δόμησης αυτόνομες 82.000 Ε (τούβλο) 140τμ +υπογ. 60τμ αποπερατωμένο 135.000 Ε 135 τμ + πυλ. σε 160τμ οικ. 79.000 Ε (σοβά+σκεπή) 77,50 τμ 200.000 Ε 65 τμ 175.000 Ε 50 τμ 53.000 Ε 96 τμ + υπόγ. 145.000 Ε 35τμ 30.000 Ε

KATAΣTHMATA

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

60 τμ 58 τμ 55 τμ 295 τμ 416 τμ

ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙ/ΛΑ Π. ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΑΙ. ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ

44.000 Ε 64.500 Ε 44.000 Ε 60.000 Ε 70.000

ΓPAΦEIA 180 τμ 26.000 Ε 150 τμ 26.000 Ε 400 τμ 58.000 Ε 400 τμ 70.000 Ε ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ σε προνομιούχες περιοχές σε Επαρχιακές οδούς στην Π.Ε.Ο.

ΟΙΚΟΠΕΔΟΧΩΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ENOIKIAΣEIΣ AKINHTΩN EYKOΛIEΣ EΞOΦΛHΣHΣ-ΔANEIA ΔHΛΩΣTE TA ΠPOΣ ΠΩΛHΣHAKINHTA ΣAΣ και ΠOIKIΛIA! και ΠOIOTHTA ! ... και EΞYΠHPETHΣH! MAΣ ΣYNOΔEYEI ΠEIPA 25 ETΩN ! !!

ƵƱƫƴƮƧƵƳƩƵƱƫƴ ǹȖȠȡȐȗȠȞIJĮȚțĮȚĮȞIJĮȜȜȐııȠȞIJĮȚ IJĮʌĮȜȚȐıĮȢȤȡȣıĮijȚțȐ

ȌȦȝȐȢȋȡȒıIJȠȢ ǽĮȜȩȖȖȠȣȉȘȜ

¬ºÄ¸ÏȼÄÈάÈÖÄÀ ºÊÐÅÀÐ ¯×ͺ˝ÀÅ·ÍÊÂÈË ÉÈÄÅÀÐ ȆȦȜȠȪȞIJĮȚıIJȘȞİʌȑțIJĮıȘǼȣĮȖȖİȜȚțȫȞ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 311) 16 στρ. κοντά στον Κ. Αγιάννη Τιμή 45.000 Ε 322) 5.150 στρεμ. γωνιακό κοντά στη Ν. Εφεσσο. Τιμή 30.000 Ε 323) 3Χ4 στρεμ. περιοχή Καλλιθέα 377) 4.700 στρ. με 41 μ. πρόσοψη, κοντά στην Περίσταση. Τιμή 85.000 Ε 418) 17 στρμ. με 110 μ πρόσοψη περιοχή Βιοζωκάτ Τιμή 180.000 484) 2,250 στρ. με άδεια για κατοικία, νερό, ρεύμα, περίφραξη Τιμή 60.000 Ε. Περιοχή Νεοκαισάρεια 488) 2 στρ. 2 κομμάτι από ΠΕΟ Τιμή 70.000 Ε 489) 9.600 στρ. κοντά στην Παραλία Τιμή 78.000 Ε 493) 5,850 στρεμ. με Πανοραμική θέα, σε ύψωμα περιοχή Νεοκαισάρεια Τιμή 30.000 Ε 495) 12,250 στρμ. στην ΠΕΟ μετά τον Κορινό. Τιμή 180.000 Ε 496) 8,900 στρμ. στην Μεθώνη 2ο κομμάτι από θάλασσα. Τιμή 75.000 Ε 498) 2.800 στρ. με 75 μ πρόσοψη πάνω στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ȈǼȅȁǼȈȉǿȈǻǿǹȈȉǹȈǼǿȈ ȈǼȀǼȃȉȇǿȀǹȈǾȂǼǿǹȉǾȈȆȅȁǾȈ ǺǿȁȁǼȈȂǼǽȅȃǼȉǼȈȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȈǼȅȁǹȉǹ ȆǹȇǹĬǹȁǹȈȈǿǹȉǾȈȆǿǼȇǿǹȈ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 55 τμ (μεταχειρισμένο) 1ΔΣΚWC μεγάλο μπαλκόνι, ρετιρέ (δυνατότητα ατομικής θέρμανσης) περιοχή Καμένος Μύλος. Τιμή 35.000 Ε. Πληρ. τηλ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

 ǹȖȉȡȚȐįȠȢțĮȚȂǹȜİȟȐȞįȡȠȣ ȀȅȃȉǹȈȉȅȃȆȁǹȉǹȃȅȆǿȈȍǹȆȅȉȅȠǻǾȂȅȉǿȀȅ

ȉǾȁ7(/()$;

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 389 τμ γωνιακό εξαιρετική θέση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 200.000 Ε

668) 478 τμ με 20 μ. φάτσα. Περιοχή - Σταθμός. Τιμή 90.000 Ε. 669) 490 τμ με 2 προσόψεις περιοχή ΚΤΕΛ. Τιμή 135.000 Ε (δίνεται και μισό) 670) 600 τμ με Πανοραμική θέα την Κατερίνη, πάνω σε 2 δρόμους περιοχή Π. Κεραμίδι Τιμή 45.000 Ε 673) 293 τμ γωνιακό βλέπει μπροστά σε κεντρική πλατεία στα Ευαγγελικά. Τιμή 140.000 Ε 674) 730 τμ με ΣΔ 1,2 με 3 φάτσες περιοχή Ευαγγελικά 677) 290 τμ με 21 μ. φάτσα περιοχή Περίσταση. Τιμή 60.000 Ε

ȉȘȜID[ ȀȚȞȘIJȩ 

ȈǿǻǾȇȅȆȅȊȁȅȈ

σε οικόπεδο 762 τμ περιοχή Περίσταση. Τιμή 85.000 Ε

667) 606 τμ με 3 φάτσες, περιοχή - Περίσταση. Τιμή 130.000 Ε. Δίδεται και το μισό

ȈȉǼĭǹȃȅȈȋǹȈǹȆǾȈ ȀĮııȐȞįȡȠȣȀĮIJİȡȓȞȘ

Κτηματομεσιτικά Γραφεία

23510.75.207 23510.27566, 23510.45002 6944.727360 6944.504786

ǼĬȃǹȃȉǿȈȉǹȈǼȍȈ ȘȝȚȩȡȠijȠȢ ZZZPHWDQDVWLVFRPJUHPDLOLQIR#PHWDQDVWLVFRPJU

¬©¡¬Ÿ¡™¥§­™©¡§­

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργιο διαμέρισμα 100 τμ 2 ευρύχωρα ΔΣΚ, κλειστή θέση πάρκιγκ, ξεχωριστή αποθήκη, ατομική θέρμανση με δικό του καυστήρα. Τιμή μόνο 105.000 Ε. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 218 τμ συντελεστή δόμησης 1,2. Τιμή 106,000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα (κατάλληλη και για επαγγελματική χρήση) περιοχή κέντρου. Τιμή 30.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 90 τμ σαλοτραπεζ., κουζίνα, τουαλέτα (αποφέρει ενοίκιο 250 Ε). Περιοχή Κέντρο. Τιμή 60.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στον κεντρικό δρόμο στην Περίσταση από 250 τμ υπόγειο, ισόγειο, ημιόροφος και 1ος. Πληρ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497, 6976 760579 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 27 τμ με τουαλέτα πάνω στη Μ. Αλεξάνδρου. Τιμή ενοικίου 250 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα (ρετιρέ μεταχειρισμένο) 1ΔΣΚWC μεγάλο μπαλκόνι, στην περιοχή Καμένου Μύλου. Τιμή 40.000 Ε (συζητήσιμη). Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360

Θ. ΓΡΟΥΣΠΑΣ - Ι.ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ȆȍȁȅȊȃȉǹǿ ȃǼȅǻȂǾȉǹ ǺǹȈǿȁǼǿȅȊǺ īȀǹȇȈȅȃǿǼȇǹIJȝȝİȝİȖȐȜĮ ȝʌĮȜțȩȞȚĮĮȣIJȩȞȠȝȘșȑȡȝĮȞıȘ İȖțĮIJȐıIJĮıȘijȣıȚțȠȪĮİȡȓȠȣ șİȡȝȠȘȤȠȝȠȞȦIJȚțȐİȟȦIJțȠȣijȫȝĮIJĮ țĮȚșȑıȘ3DUNLQJ ȁǹȋǹȃǹ ǹȊȄǼȃȉǿȅȊ ǻǿǹȂǼȇǿȈȂǹȐȡȚIJȝ ȖȦȞȚĮțȩȝİȝİȖȐȜĮȝʌĮȜțȩȞȚĮĮȣIJȩȞȠȝȘ șȑȡȝĮȞıȘİȖțĮIJȐıIJĮıȘijȣıȚțȠȪĮİȡȓȠȣ șİȡȝȠȘȤȠȝȠȞȦIJȚțȐİȟȦIJțȠȣijȫȝĮIJĮțĮȚ țȜİȚıIJȒșȑıȘ3DUNLQJ ȊȆȅȀǹȉǹȈȀǼȊǾ ȆȁǹȀǹȁǿȉȅȋȍȇȅȊ ȈȣȖțȡȩIJȘȝĮʌȠȜȣIJİȜȫȞ įȚȩȡȠijȦȞȝİȗȠȞİIJȫȞȝİIJȝȒȝĮ ȣʌȠȖİȓȠȣĮIJȠȝȚțȩțȒʌȠțĮȚʌȚıȓȞĮ ǽǾȉȅȊȃȉǹǿȅǿȀȅȆǼǻǹīǿǹ ǹīȅȇǹǾǹȃȉǿȆǹȇȅȋǾ ȉȘȜ 

›©™®¡§¬£¬±¥ ¤¥Ÿ¤§«­¥±¥ «¬®™¥¡™«¬§£¡«¤§¡¥™±¥

¬§¤¨™¢§›£§­¥¡¢¤™¥±£Ÿ ¬§­£§­¤¡œŸ«™¢Ÿ ¢™©™›¡™¥¥Ÿ¥¬¡¥§­ œÅË¿šÕÉÑÅÇÊ¢¹Ì½É·Å¿ ¬Ÿ£  ¢¡¥Ÿ¬§

ǻȚĮȝȑȡȚıȝĮIJȝȝİ ĮʌȠșȒțȘșȑıȘıIJȐșȝİȣıȘȢ șİȡȝȚįȠȝȑIJȡȘıȘıIJȘșȑȡȝĮȞıȘ țĮȚȝİȘȜȚĮțȩıȣȜȜȑțIJȘțĮȚ İȞĮȜȜȐțIJȘȖȚĮIJȠȗİıIJȩȞİȡȩ ȅȡȠijȠįȚĮȝȑȡȚıȝĮIJȝıIJȠȞ Į¶ȩȡȠijȠțĮȚȝİȗȠȞȑIJĮIJȝ ıIJȠȞȕ¶țĮȚȖ¶ȩȡȠijȠıİįȪȠ ĮȞİȟȐȡIJȘIJİȢįȚʌȜȠțĮIJȠȚțȓİȢ ȆȜȘȡIJȘȜ 
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š

//////////////////////////////////////////////////////// ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ////////////////////////////////////////////////////////

ƬƵƩƮƣƵƱƮƧƴƫƵƩƴ īȀȅȁȉȈǿȅȈĬǼȅǻǹȈȉǼȇǿȅȈ ȆǼȇǻǿȀǹȀǹȉǼȇǿȃǾ

Τουριστικό γραφείο ζητά να προσλάβει για τους καλοκαιρινούς μήνες υπάλληλο με γνώση πολωνικής και ελληνικής γλώσσας. Πληρ. τηλ. 210 3301551 και 6976 119159

ȉǾȁȉǾȁĭǹȋ ȀȚȞ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ & ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -Επέκταση Ευαγγελικων 3ος ορ. 93τμ. με ατ/κη θερ/νση & παρκιν -Περιοχή Αγ.Παρασκευης 1ος 63τμ. & 75τμ., 2ος όρ. 126τμ. & 3ος όρ. 6 3τμ. -Σ.Σταθμος διοροφη οικοδομη 80,85τμ. καθε οροφος -Σ.Σταθμός 68,92 & 120τμ., ατ/κη θέρ/ νση,ηλιακό,ενεργειακό τζάκι (θέση στάθμευσης) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤ/ΝΑ -Θρακιώτικα, 2ος όρ.,73τμ. 2Δ, 8ετίας, ωρομέτρηση, θέση σταθμ. -Κέντρο, στούντιο, 1ος όρ., 3ετίας -Παλαια Δικαστηρια 2ος ορ.118,44τμ. με θερμιδομετρηση -Αστικα 4ος ορ. 129τμ.& πυλωτη 78τμ. -Καταφιώτικα 3ος όρ. 70τμ. 2Δ,πάρκιν, 7ετίας -Αστικά 2ος ορ. 85τμ., 3Δ με τζάκι & ωρομέτρηση -Γκαρσονιερα ρετιρέ 50τμ. -Ξάνθου 4ος όρ. 68,35τμ.-50.000€ -Κέντρο, 3ος ορ. 160τμ. στα τούβλα - Aγία Τριάδα 1ος ορ., 110 τμ - Εργατικό Κέντρο 110 τμ ανακαινισμένο

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ -Κοντα στην Αγ.Αννα σε οικοπ. 262τμ. πυλωτη 118τμ & 1ος ορ.118τμ. -Ν.Ζωή σε οικόπ. 300τμ., 100τμ.,7ετίας -70τμ. σε οικόπεδο 330τμ. -Σβορώνος σε οικοπ. 237τμ., 1ος όρ. 126τμ. με πυλωτή στο σουβά MEZONETEΣ -Εθνικο Σταδιο ισογειο 56τμ. 1ος ορ. 59τμ & ημιυπογ. -Ν.Ζωη οικοπ.260τμ., 162,5τμ στα τουβλα -Επεκτ. Ευαγγελικων σε οικοπ. 170τμ.145 τμ. -Μαρτίου σε οικοπ. 150τμ., 70 & 70τμ. στα τούβλα με πυλωτή ΟΙΚΟΠΕΔΑ -Κοντά στα ΚΤΕΛ 500 & 600τμ. -Εθν. Στάδιο 262 & 264τμ. -Μαρτιου 800τμ. -Ν.Ζωη 310,442, 490 & 518τμ. -Μετά τα ΚΤΕΛ 258τμ. με άδεια -Λαϊκή της Τετάρτης 660τμ -Καπνικος 250,270,300,400,450, 514, 516τμ. -Σ.Σταθμος 248,443 & 500τμ. -Καταφιωτικα 490τμ. σε Σ.Δ. 1,2

Από το PC World Computers ζητούνται δύο τεχνικοί με γνώσεις μηχανοργάνωσης. Απαραίτητη προϋπόθεση διετής εμπειρία σε κατάστημα Η/Υ. Μισθός υψηλός. Πληρ. τηλ. 23510 38675

-Ν. Ζωή, 645τμ. γωνιακό -Καπνικός 600,800,979 & 1187τμ. -Καλλιθέα 400, 503τμ. -Περισταση 303,418,605τμ. -Κορινος-Ολυμπιαδα 400 & 450τμ. -Σκοτίνα 870 & 1118,77τμ. με άδεια ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ -Επ.Οδ.Κατ/νης-Ν.Εφεσσου δευτερο απο τον δρομο 12στρ. -Βαρικο Λιτοχωρου 6020τμ. -Παραλια Κατερινης 7500τμ. -Επ.Οδ.Κατ/νης-Ν.Εφεσσου 8στρ. -Αγ. Αθανάσιο 4.469 & 7.950τμ. -Περίσταση 5, 7,5 & 12στρ. -Κοντά στην Πιερίδα, 4.300τμ. - Καλλιθέα 20 στρ. 900 μ. από τον οικισμό - Κορινό 8,5 και 9,5 με ελιές και 12,5 με ακτινίδια - ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ και όλα μαζί ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ -Καταστημα επι της Ειρηνης, 27τμ. -Επι της Π.Ε.Ο Κατ/νης-Θεσ/κης 6000τμ. διπλα στο LIDL -Ολυμπιακή Ακτή σε οικοπ. 250τμ., ισόγειο κατάστημα & 2 όροφ. ενοικιαζόμενα

//////////////////////////////////// ΑΚΙΝΗΤΑ ////////////////////////////// καινούργιες χωρίς κοινόχρηστα, 38.000 Ε η μία και 46.000 η άλλη. ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6976 424203 ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικής ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατο γωνιακό γλώσσας παραδίδει ιδιαίτερα διαμέρισμα 2ου ορόφου Ε135 σε μαθητές Γυμνασίου τμ, 3ΔΣΚ2WC ατομικό λέβητα, και Λυκείου, χρήση αποθήκη στο υπόγειο με πάρκιγκ μόνο Αγγλικής γλώσσας, παρέχεται εκπαιδευτικό σε υπό κατασκευή οικοδομή. υλικό, χαμηλές τιμέ.ς Πληρ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ Πληρ. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 τηλ. 6993 776727 34974, 6977 255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 242 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία οικόπεδο στην Παραλία Λεπτοκαρυάς ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτίσμα τριόροφο 433 τμ κρασπεδωμένο και με δίπλα στη θάλασσα (άρτιο και 840 τμ ο κάθε όροφος σε 4,5 αποχετεύσεις περιοχή Σταθμού. οικοδομήσιμο). Πληρ. τηλ κ. στρέμματα οικόπεδο, 3ο χλμ Τιμή 60.000 Ε μόνο. Πληρ. Δημήτρης 6973 279433 ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΠΕΟ Κατερίνης - Θεσ/νίκης ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 80 τμ κοντά στην Αστυνομία. Πληρ. τηλ. 23510 75207, 6944 727360 2ΔΣΚWC έναντι ΟΤΕ. Πληρ. τηλ. τηλ. 00491716438383 και Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο 0049306068176 κον Κυριάκο 6976 633082 κεντρικό Ε=520 τμ με πρόσωπο ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειος 20μ. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 120 τμ Rottweiler Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 στην Καλαμαριά - Θεσ/νίκη στην 255792 ΠΩΛΕITAI rottweiler οδό Χειμωνίδου 27. Πληρ. τηλ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποθηκευτικός χώρος καθαρόαιμο, 250 Ευρώ. Πληρ. 6976 633082 3.000 τμ φάτσα στη Νέα Εθνική τηλ. 6976 996416 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε677 τμ Οδό τιμή μόνο 650.000 Ε. Πληρ. στην οδό Παυσανία (κοντά στο ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 13ο Δημοτικό Σχολείο) με νότιο 75207, 6944 504786 ΠΩΛΕΙΤΑΙ σόμπα πετρελαίου προσανατολισμό. Πληρ. τηλ. σχεδόν καινούργια σε τιμή ΠΩΛΕΙΤΑΙ διπλοκατοικία 23510 34974, 6977 255792 ευκαιρίας μαζί με τα μπουριά. στην Κονταριώτισσα 120 τμ στο Πληρ τηλ. 23510 27723, 6976 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 120 τούβλο σε 380 τμ οικόπεδο σε πολύ 424203 τμ σε 1700 μέτρα οικόπεδο στην καλή θέση. Τιμή 70.000 Ε. Πληρ. Περιοχή της Ελιάς. Πληρ. Μεσιτικό Μεσιτικο ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ α) διαμερίσματα Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6979 75207, 6944 727360 2άρια, 80 τμ καθαρά με 862459 2ΔΣΚWC και αποθήκη μεγάλα ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 3 ετών, μπαλκόνια, χώρος στάθμευσης ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 400 τμ στην πυλωτή και ατομική 1ου ορόφου, μεγάλη βεράντα, 2 στον Κάτω Αγιάννη. Πληρ. τηλ. θέρμανση β) μεζονέτες ΔΣΚWC, θέση τζάκι, κλειστή θέση 6976776255 αυτόνομες όχι μεσοτοιχία στάθμευσης 30 μέτρα, επί της περιοχή Ευαγγελικά οδός ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 95 τμ 19ης Μαϊου μετά το ΚΤΕΛ. Πληρ. Αγησιλάου πλησίον 3ο Δημ. καινούργια κατασκευή με ατομικό τηλ. 23510 34974, 6977 255792 10ο Γυμ. Πληρ. Καλογιάννης καλοριφέρ 88.000 Ε. Πληρ. τηλ. Ι. τηλ. 6944 372687, 23510 ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΠΑΤΣΗΣ 23510 27723, 6977 241187 29821 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 200 τμ ȅǿȀȅǻȅȂǿȀǼȈǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο με άδεια στην ΠΑΡΑΛΙΑ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2ος οικοδομής 189 τμ δεύτερος δρόμος δρόμος από θάλασσα με άδεια ǿǻǿǹȂǹȃȉǿǻǾȈ αριστερά στην Παραλία Κατερίνης. οικοδομής. Μεσιτικό "ΛΥΣΕΙΣ" ǹȆǿȆǼȇǿǻǾȈ Τιμή 100.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό τηλ. 23510 77007, 6932 962638 Μετανάστης τηλ. 23510 75207, ȉȘȜ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα σε 6944 727360 țȚȞ πεζόδρομο 75 τμ με υπόγειο και Σε 250 τμ οικόπεδο πωλείται πατάρι. Φέρει εισόδημα 1100 το τριόροφη οικοδομή στα μπετά, μήνα. Τιμή 400.000 Ε. Μεσιτικό ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στην Ολυμπιακή Ακτή. Πληρ. Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 ǻȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮǻȦȝȐIJȚĮ Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος 255792 ȈĮȜȩȞȚțȠȣȗȓȞĮțĮȚȝʌȐȞȚȠ Κυριάκος τηλ. 6976 760579 IJȝțĮȚIJȝıIJȘȞȠįȩ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 330 τμ με 2 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο με άδεια ǻĮȖțȜȒ φάτσες, εξαιρετική θέση Παραλία οικοδομής 189 τμ, δεύτερος ȃȚțȠȝȘįİȓĮȢ Κατερίνης. Τιμή 150.000 Ε. Πληρ. įȣȐȡȚIJȝ δρόμος αριστερά στην Παραλία τηλ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. Κατερίνης. Τιμή 100.000 Ε.Πληρ. 23510 75207, 6944 727360 ȅȜĮIJĮįȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮ Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 įȚĮșȑIJȠȣȞ 75207, 6944 727360 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 γκαρσονιέρες șȑıİȚȢıIJȐșȝİȣıȘȢ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 γραφεία στον πεζόδρομο Ε=290 τμ. όλα μαζί ή και μεμονωμένα.

ΒΑΤΑΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα γωνιακό 5ετίας 3Δ,Σ,Κ, WC ατομική θέρμανση Ε=116 τμ Τιμή 105.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα # 137 τμ δεκαετίας 3ΔΣΚ τζάκι, κλειστό πάρκγι στα Χοιράδικα

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 4.400 μετά το κανάλι, κοντά στο σκυρόδεμα. Τιμή 40.000 Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 107 τμ δεκαπενταετίας, απέναντι από το πάρκο 3ος όροφος. Τιμή 85.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 90 τμ μεταχειρισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου, με αλλαγμένα κουφώματα, πόρτα ασφαλείας 2ΔΣΚWC. Τιμή 60.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό οικόπεδο επαγγελματικό Ε=450 τμ σε παράπλευρο της Ν.Ε. κοντά στον (Αγοραστό) Τιμή 145.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε=257 νότιο, επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 60.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο πίσω από τον ΟΑΕΔ 400 μετ. Τιμή 80.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 6 στρεμ. 2ο από το Επαρχιακό Π. Κεραμιδίου με μεγάλα ελαιόδενδρα. Τιμή 50.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 4ου ορ., 105 τμ σε πεζόδρομο με ατομ. λέβητα, 70.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητο διαμέρσμα 4ου όροφου 3Δ,2WC,κουζίνα, σαλόνι, ατομική θέρμανση, πάρκιγκ-κεντρικό ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα 2ου ορόφου 3ΔΣΚWC πάρκιγκ έτοιμο καινούργιο ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 715 τμ επί των οδών (Ευαγγελικά) Σωκράτους κατάλληλο και για κατάστημα με πρόσωπο 29 μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνέταιρος από εξαγωγική βιοτεχνία παραγωγής απορρυπαντικών και χημικών προϊόντων με 25ετή δραστηριότητα και σταθερή πελατεία. Πληρ. τηλ. 6977 459400 και e-mail: aias12@hotmail.com ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εξωτερικοί πωλητές-τριες με πείρα στις πωλήσεις και δίπλωμα οδήγησης. Πληρ. τηλ. 6994 476023

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 57 τμ σε πεζόδρομο 1ος όροφος. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα στην Καμάρα 80 και 40 τμ. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 24 τμ επί της οδού Ζαλόγγου 7 (κοντά στο συντριβάνι). Πληρ. τηλ. 23510 21923

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 50 τμ στην Πλατεία Ελευθερίας στον 1ο όροφο. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6976 424203 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 120 τμ με τρεις χώρους στην οδό Σαλαμίνας 4 κοντά στα Δικαστήρια στην Θεσσαλονίκη. Πληρ. τηλ. 6976 633082

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 62 τμ, 2 δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, αποθήκη, ωρομέτρηση, ελάχιστα κοινόχρηστα. Τηλ. 6972870500 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τμ στην οδό Ευριπίδου 18, έναντι Δημοτικής Αστυνομίας. Τιμή 300 Ε. Πληρ. τηλ. 6946 006021 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 51 τμ 1Δ,Σ,Κ,WC με πολύ οικονομική θέρμανση, στον 1ο όροφο, απέναντι απ' το μεγάλο πάρκο. Πληρ. τηλ. 6945 503977 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα σε νεόδμητη οικοδομή με 2 δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο στο κέντρο της πόλης με ατομική θέρμανση και δυνατότητα θέσης στάθμευσης. Πληρ. τηλ. 6977 323148

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 γκαρσονιέρες καινούργιες με ωρομέτρηση χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα μικρά για φοιτητές στην Θεσ/ νίκη. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6979 862459 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 αγροτεμάχια, 4 στρ. στα Ευαγγελικά, 4,5 στρ. στα Λύκεια - Πολυκλαδικό και 23.800 στρ. στον Σβορώνο Πιερίας για όλες τις καλλιέργειες. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6976 424203, 6977 241187

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ENOIKIAΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γωνιακά καταστήματα 40 τμ με υπόγειο και πατάρι, πάνω στον Εγγλέζικο. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση παιδότοπος στο κέντρο της πόλης με εξασφαλισμένη πελατεία. Δεκτές μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6943 669535 και 6987 906597

ΠΩΛΕΙΤΑΙ περίπτερο κεντρικό χωρίς αέρα, χαμηλό ενοίκιο λόγω συνταξιοδότησης. Πληρ. τηλ. 23510 78657 ΠΩΛΕΙΤΑΙ studio 25 τμ (άριστη κατάσταση-επιπλωμένο) 1Δ,Σ,μπάνιο, ημιόροφος, περιοχή Λάρισα - κέντρο. Τιμή 25.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑǹıIJȣȞȠȝȓĮ DZȝİıȘįȡȐıȘ ȉȡȠȤĮȓĮ  ǻȘȝȠIJȚțȒǹıIJȣȞȠȝȓĮ ȆȣȡȠıȕİıIJȚțȒ ȁȚȝİȞĮȡȤİȓȠ ȅȉǼȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȅȉǼǺȜȐȕİȢ ǻǼǾ  ǻǼȊǹȀ  ǻǼȊǹȀǺȜȐȕİȢ ǼʌȚȝİȜȘIJȒȡȚȠȆȚİȡȓĮȢ ǻȅȊǹǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǺǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȅǹǼǻ  ȉİȜȦȞİȓȠ  ǻĮıĮȡȤİȓȠ ȃȅȈȅȀȅȂǼǿȅ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȇĮȞIJİȕȠȪ   ǼʌİȓȖȠȞIJĮ ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ ȀǹȁȅȈȈǹȂǹȇǼǿȉǾȈ

ȇĮȞIJİȕȠȪ  ȅȡșȠʌİįȚțȒ ȂĮȚİȣIJȚțȒ ȀȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȀȊȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ǼȀǹǺ  ȌȣȤȚĮIJȡȚțȩȃȠıȠțȠȝİȓȠ ȆȑIJȡĮȢȅȜȪȝʌȠȣ ȈȊīȀȅǿȃȍȃǿǼȈ ǹıIJȚțȐȁİȦijȠȡİȓĮȀĮIJİȡȓȞȘȢ  ȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ   ǹʌȠșȒțȘȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȀȉǼȁȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȅȈǼȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȉǹȄǿ ȈȦȝĮIJİȓȠǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞȅįȘȖȫȞȉǹȄǿ  ȇĮįȚȠIJĮȟȓȀĮIJİȡȓȞȘȢ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό οικόπεδο κοντά στο γήπεδο του Πιερικού Ε 310 τμ. Τιμή 110.000 Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 272 τμ με π. οικία, ΣΔ 1 απέναντι από το Δασαρχείο. Τιμή 80.000 Ε

Από την εταιρεία Ζησκάτας ΑΕ ζητείται τεχνικός για το συνεργείο της VOLKSWAGEN. Θα προτιμηθούν άτομα με γνώσεις αγγλικών, Η/Υ και κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ Οχημάτων ή Μηχανολόγων. Πληρ. τηλ. 23510 75895

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 4 γκαρσονιέρες, 2 χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187

ȀȆǹȉȈǾȈ ǼȀȉǿȂǾȈǼǿȈǹȀǿȃǾȉȍȃ

ζητά να προσλάβει 3 νέους ηλικίας 2535 ετών για το τμήμα ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών εργασιών. Θα προτιμηθούν απόφοιτοι Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών. Προσφέρονται εκπαίδευση - bonus - ταξίδια. Βιογραφικά στο fax 23510 78030 ή στη διεύθυνση Γ. Ολυμπίου 2 - Κατερίνη υπ' όψιν κου Βασιλειάδη.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ Σύμβουλος ζητείται για συνεργασία με το Πρακτορείο Ασφαλειών PRAXIS με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για την ασφάλιση αυτοκινήτων και γενικών κλάδων. Υπεύθυνος κ. Μπισμπινάς τηλ. 2310 522507, artemism@ praxisone.gr

Νέα Ξενοδοχειακή μονάδα 5* στην Πιερία, ζητά να προσλάβει Διευθυντή Ξενοδοχείου, με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα: e-mail:olympmar@ konstolymp.gr ή Τ.Θ. 153 - Τ.Κ. 60100 Κατερίνη, fax 23510 37748

////////////////////////////////////// ENOIKIAΣEIΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ////////////////////////////////////

EΠΕΚΤΑΣΗ Ευαγγελικών πωλείται γωνιακό οικόπεδο Ε 343 τμ . Τιμή 105.000 Ε.

ǹīȁǹȊȇǹȈǻǿȆȁǹȈȉȅǼȇīȀǼȃȉȇȅ ȉȘȜ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό όλων των ειδικοτήτων (αποθηκάριος-πωλητήςταμείας-βοηθός λογιστή) για το πολυκατάστημα Βροντινός στο 1ο χιλμ. ΠΕΟ ΚατερίνηςΘεσσαλονίκης. Αποστολή βιογραφικών με φωτο στην θυρίδα Τ.Θ. -333 υπ' όψιν κ. Βροντινού Χρήστου

ZHTEITAI υπάλληλος γραφείου με γνώσεις Η/Υ και αγγλικών προτίμηση σε απόφοιτους ΤΕΙ Οργάνωση Διοίκηση. Αποστείλατε βιογραφικό στο 23510 75537

ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 5.400 τμ απέναντι από το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. Τιμή 65.000 Ε

¬©¡¬Ÿ¡™¥§­™©¡§­

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 74 τμ με πάρκιγκ. Τιμή 42.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 302 τμ τέρμα Καταφυγιώτικα. Τιμή 55.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατο γωνιακό διαμέρσμα 2ου ορόφου Ε135 τμ, 3ΔΣΚ2WC, ατομικό λέβητα, αποθήκη στο υπόγειο, με πάρκιγκ σε υπό κατασκευή οικοδομή Επεκταση Ευαγγελικά πωλουνται καινουργια διαμερίσματα 90+95 τμ 2Δ,Σ,Κ, τζάκι, αποθήκη, ατομικό λέβητα και κλειστό πάρκιγκ Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο κεντρικό Ε=520 τμ με πρόσωπο 20μ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 391 τμ περιοχή Σταδίου μετά των ΒαλαωρίτουȈȦȝĮIJİȓȠȇĮįȚȠIJĮȟȓ ³ȅDZȖȚȠȢȋȡȚıIJȩijȠȡȠȢ´ ȉǹȄǿȀȠȡȚȞȠȪ ǵȜȣȝʌȠȢȉǹȄǿ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ȆȚȐIJıĮȄȘȡȠȝİȡȓIJȠȣ ȆȚȐIJıĮȈȣȞIJȡȚȕȐȞȚ ȅǻǿȀǾǺȅǾĬǼǿǹ ([SUHVV6HUYLFH +HOODV6HUYLFH 3LHULD6HUYLFH ȀȉǼȅ  .7(2$8729,6,21 ǿǻǿȍȉǿȀȅȀȉǼȅ Ǽȁȉǹ ȀĮIJİȡȓȞȘ  ȀȓIJȡȠȢ  ȀȠȜȚȞįȡȩȢ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ǹȚȖȓȞȚȠ  ȀȠȡȚȞȩȢ  ȁİʌIJȠțĮȡȣȐ ȂİșȫȞȘ  ȆȜĮIJĮȝȫȞĮȢ ȃȅȂǹȇȋǿǹȆǿǼȇǿǹȈ ǻǾȂȅǿȃȆǿǼȇǿǹȈ ǻȒȝȠȢȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȒȝȠȢǹȚȖȚȞȓȠȣ ǻȒȝȠȢǹȞĮIJȠȜȚțȠȪȅȜȪȝʌȠȣ  ǻȒȝȠȢǻȓȠȣ ǻȒȝȠȢǼȜĮijȓȞĮȢ ǻȒȝȠȢȀȠȜȚȞįȡȠȪȢ ǻȒȝȠȢȀȠȡȚȞȠȪ ǻȒȝȠȢȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ǻȒȝȠȢȂİșȫȞȘȢ ǻȒȝȠȢȆĮȡĮȜȓĮȢ ǻȒȝȠȢȆȑIJȡĮȢ ǻȒȝȠȢȆȚİȡȓȦȞ ǻȒȝȠȢȆȪįȞĮȢ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

A) ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 34, ΤΗΛ. 38936 Β) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ 8, ΤΗΛ. 46430

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα ρετιρέ δεκαετίας (περιοχή "Ευκαρπίδη") Ε=111 και Ε=90, 2Δ,Σ,Κ, σε άριστη κατάσταση

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 140 τμ, 3Δ,Σ,Κ,2 WC, τζάκι, αποθήκη στο υπόγειο και πάρκιγκ στην επέκταση Ευαγγελικών

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 260 τμ με άδεια πυλωτής και 2 ορόφων από 115 τμ ο όροφος πίσω από τα ΚΤΕΛ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 τμ σε πάροδο της 7ης Μεραρχίας. Τιμή 85.000 Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο απέναντι από το κολυμβητήριο γωνιακό 250 τμ 60.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολοκαίνουργιο διαμερισμα ετοιμοπαράδοτο 105τμ 2Δ, σαλόνι, κουζίνα, WC και πάρκινγκ, κεντρικό. Τιμή 95.000 Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα καινούργιο πριν τη Νομαρχία 3 Δ,Σ,Κ, WC με κλειστό πάρκιγκ Επέκταση Ευαγγελικών κοντα στο 3ο Λύκειο πωλείται οικόπεδο 500 τμ και 250 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα 140 τμ πενταετίας και με γκαρσονιέρα 40 τμ στο ισόγειο έναντι Δασαρχείου σε άριστη κατάσταση . Πωλείται κτήμα επαγγελματικό 8 στρεμ., τέρμα Μαρτίου (απέναντι από την SCODA)

ȂȓĮİʌȓıțİȥȘıIJȠīȡĮijİȓȠȝĮȢșĮıĮȢȕȠȘșȒıİȚȞĮįİȓIJİʌȜȒșȠȢĮțȚȞȒIJȦȞ

Πωλείται: Ε μεζονέτα 131 τμ 3Δ,Σ,Κ 3(WC-λουτρά) πυλωτή 66 τμ με 25 τμ κλειστή είσοδο + αποθήκη, στέγη + αποθήκη+περιτοίχηση (μπετόν). Βλέπει σε ΚΧ-πάρκο, στο σοβά. Τιμή 125.000 Ε. Περιοχή Ν. Ζωής Ευαγγελικά Περιοχή ΚΤΕΛ. Πωλούνται: μεζονέτες 160 τμ 3Δ,Σ,Κ 3 (WCλουτρά) πυλωτή 85 τμ με στέγη+περίφραξη στο σοβά Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο γωνιακό 1000 τμ ή πωλείται και το μισό

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα στον κεντρικό δρόμο στην Περίσταση από 250 τμ υπόγειο, ισόγειο, ημιόροφος και 1ος. Πληρ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497, 6976 760579 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο κατάστημα διαμπερές 180 τμ με υπόγειο 130 τμ ωρομέτρηση, ασανσέρ, 2 χώροι στάθμευσης στην οδό Ζαλόγγου 43. Τιμή 350 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 23876

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένη γκαρσονιέρα 45 τμ στον 1ο όροφο στην Θεσ/νίκη κοντά στο Υπ. Μακ. Θράκης. Πληρ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497, 6976 760579 ENOIKIAZETAI 100 τμ διαμέρισμα 2 όροφος, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, ωρομέτρηση, τέντες, τζάκι, 2 ντουλάπες 8ετίας. Πάρκιγκ, πυλωτή. Περιοχή επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 350 Ε. Μεσιτικό Γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 6977 353548 και 73013

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 85 τμ στο κέντρο στον 1ο όροφο. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187 Αναλαμβάνω γεωλογικές περιβαλλοντικές μελέτες αδειοδότησης γεωτρήσεων, ανανεώσεις αδειών χρήσης νερού και γεωτεχνικές μελέτες για θεμελιώσεις κτιρίων. Πληρ. τηλ. 6944 932717 και 6944 941321

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 120 τμ διαμέρισμα, 2ο όροφος 3 ΔΣΚ2 μπάνια, τζάκι, ατομικό λέβητα, 10ετίας τιμή 400 Ευρώ. Μεσιτικό Γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 23510 73013, 6977 353548 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 100 τμ διαμέρισμα 2ΔΣΚ, μπάνιο, 1ος όροφος γωνιακό, φυσικό αέριο. Περιοχή Θεσσαλονίκη οδός Βούλγαρη. Τιμή 400 Ε. Μεσιτικό Γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 6977 353548, 73013

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 85 τμ κοντά στην ΕΚΑΒΗ, 245 Ε μαζί με τα κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187

e-mail:estia6@otenet.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 50 τμ γκαρσονιέρα 2 όροφος 1 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, ωρομέτρηση. Περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 260 Ε. Μεσιτικό Γραφείο Θάνος τηλ. 6977 353548, 23510 73013

χωρίς κοινόχρηστα ενοίκιο 350 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ αγροτεμάχια 22.800 στρ. στον Σβορώνο, 4 στρμ. στα Ευαγγελικά και 4.500 στρμ. στο Πολυκλαδικό για όλες τις καλλιέργειες. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187, 6976 424203

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα κεντρικότατο δίπλα στις τράπεζες 160 τμ, κατάλληλο για διάφορες επιχειρήσεις. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ με ωρομέτρηση πλήρως ΚΟΥΤΑΒΑΚΙΑ

Χαρίζονται: κουταβάκια μεσαίου μεγέθους. Πληρ. τηλ. 23513 02093, 6908 201129

ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Πτυχιούχος νοσηλεύτρια ζητά να εργαστεί κοντά σε ιδιώτη ιατρό. Πληρ. τηλ. 6979 477031

ENOIKIAZETAI διαμέρισμα 3ΔΣΚ WC (καινούργιο) ωρομέτρηση, θέση πάρκιγκ με εντοιχισμένα όλα τα ηλεκτρικά περιοχή Καταφυγιώτικα. Τιμή ενοικίου 400 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360

Κυρία Ελληνίδα με προϋπηρεσία ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων ή παιδιών. Πληρ. τηλ. 23510 73958, 6989 394201

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα περιοχή Γυμναστηρίου 3Δ,Σ,Κ,

Μεσιτικό γραφείο

www.katerinirealestate.gr

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κρέσνας 5 και Ζαλόγγου γωνία Κατερίνη ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 135) Μεζονέτες στο σοβά ή τελειωμένες πίσω από τα ΚΤΕΛ 137) Τριωροφη οικοδομη στο τουβλο στην επεκταση Ευαγγελικων. 125 τμ 1ος οροφος 140) Σε 500 τμ οικόπεδο ανεξάρτητο διόροφη μονοκατοικία 85 τμ μπροστά στο κύμα στην Παραλία Κορινού 141) Σε 160 τμ οικόπεδο μεζονέτα με σκεπή στο τούβλο πίσω από τον ΓΑΛΑΞΙΑ 142) Παλιό Ελευθεροχώρι ισόγεια κατοικία 50 τμ στο τούβλο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ 260) Σε διώροφη οικοδομή μέσα από τον Εγγλέζικο διαμέρισμα 2ος όροφος 150 τμ στον σοβά 261) 52 τμ 2ος όροφος, air condition, τέντες στην Ολυμπιακή Ακτή 263) Κεντρικο διαμερισμα 58 τμ στον 4ο οροφο καταλληλο και για επαγγελματικη στεγη. 264) Περιοχή ΙΚΑ – Βατάν σε 3ώροφη οικοδομή οροφοδιαμέρισμα 1ος όροφος, 132 τμ, 3ΔΣΚ, ηλιακό, ατομικός λέβητας, συναγερμός κτλ 265) οροφοδιαμερίσματα 20ετίας 100 τμ στα Αστικά σε καλή κατάσταση 1ος, 3ος και 4ος όροφος 267) 104 τμ, 5ος όρ., 3 Δ, ατομ. λέβητας στα Αστικά 268) 110 τμ διαμέρισμα σε πεζόδρομο στον 5ο όροφο με αυτόνομη θέρμανση 269) 80 τμ 2ος όροφος χωρίς ασανσέρ σε πεζόδρομο κατάλληλο για επαγγελματική στέγη ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 251) Σε 500 τμ οικόπεδο μονοκατοικία με σκεπή στη Νεοκαισάρεια 321) σε 200 τ.μ. οικόπεδο με συντ. 1,2, 70 τ.μ. παλιά μονοκατοικία κοντά στο πάρκο. 350) Μεζονέτα σε άριστη κατάσταση κοντά στο γήπεδο του Πιερικού 3 ετών. 351) Μονοκατοικία 50 τμ στα τούβλα στο Παλιό Ελατοχώρι κεντρικό οικόπεδο 352) Μονοκατοικια 100 τμ σε 290 τμ οικοπεδο στην επεκταση Ευαγγελικων 353) Μονοκατοικια 86 τμ σε 1250 τμ οικοπεδο στο Κιτρος 354) Μονοκατοικια 120 τμ σε 1060 τμ οικοπεδο στον οικισμο Πανοραμα Γανοχωρας με ωραια θεα ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 443) Κατάστημα 65 τ.μ. με 75 τ.μ. 2ο όροφο επί της Εθν. Αντίστασης. 445) 40 τ.μ. +40 τ.μ. πατάρι οδός Κρέσνας 446) 100 τ.μ. +120 τ.μ. υπόγειο καινούργιο κοντά στο δημαρχείο. 449) Πωλούνται θέσεις σε υπόγειο πάρκιγκ στην πλατεία Βενιζέλου 450) 80 τμ με πατάρι στην Ολυμπιακή Ακτή 451) 32 τμ κατάστημα και 72 τμ διαμέρισμα πωλούνται μαζί στην οδό Ζαλόγγου 452) Πωλείται 140 τμ 2ος όροφος διαμπερές επαγγελματική στέγη, βλέπει πλατεία 453) 22 τμ κλειστο παρκιγκ κοντα στο συντριβανι

Τηλ./FAX. 23510-47497, κιν: 6976 760579

454) Σε 403 τμ μέτρα κεντρικό οικόπεδο στην Βροντού με ισόγειο μαγαζί 120 μέτρα, 1ος όροφος 120 τμ διαμέρισμα 455) Πωλούνται καταστήματα 145 τμ 85 και 37 τμ χωριστά ή όλα μαζί πάνω στον δρόμο για Παλιό Κεραμίδι 456) Πωλούνται άδειες για 200 τμ καταστήματα με κόμβο στον δρόμο για Ν. Εφεσο 457) Κεντρικά καταστήματα σε καλό πεζόδρομο 458) 6 γραφεία σε πεζόδρομο πωλούνται όλα μαζί και χωριστά 462) 231 τμ νότιο επέκταση Ευαγγελικών 7,5Χ30 μέτρα ΟΙΚΟΠΕΔΑ 535) 451 τ.μ. οικόπεδο στην Καλλιθέα μέσα στο χωριό. 551) 1200 τμ. στον Κούκο με θέα 571) 300 τμ. οικόπεδο στο Ελατοχώρι στο Παλιό χωριό 579) 500 τ.μ. οικόπεδο στην Ολ.Ακτή 585) 340 τ.μ. δίπλα στη Νομαρχία 586) 360 τ.μ. στην επέκταση Σταδίου 587) 455 τ.μ. οικόπεδο στην επέκταση Σταδίου δίπλα στον Αγροτικό Συνεταιρισμό. 589) 1500 τ.μ. οικόπεδο Ελατοχώρι, παλιό χωριό μπαίνοντας δεξιά πάνω στο δρόμο. 590) 250 τ.μ. οικόπεδο με άδεια στον 3ο δρόμο Ολυμπιακής Ακτής. 591) 566 τ.μ. οικόπεδο με μεγάλη φάτσα στα Ευαγγελικά προς την Αγία Άννα. 593) 401 τ.μ. οικόπεδο κοντά στο ΙΚΑ 599) Σε 500 τμ οικόπεδο 400 τμ κτίσμα στα μπετά στην Ολυμπιακή Ακτή 601) 400 τμ επέκταση Ευαγγελικών βλέπει Κ.Χ. 602) Πωλείται 450 τμ οικόπεδο στον παραλιακό οικισμό του Κορινού 603) 1280 τμ γωνιακό 800 τμ στον Κάτω Αγιάννη 604) 3.000 τμ στην Καλλιθέα δίπλα στο σχέδιο 606) 3Χ400 τμ συνεχόμενα οικόπεδα στον Παραλιακό οικισμό Καλλιθέας 610) 725 τμ οικοπεδο στην Καλλιθεα 612) γωνιακό 4200 στρ. στο Νέο Κεραμίδι πάνω στο δρόμο για το Νέο Νοσοκομείο 613) 600 τμ οικόπεδο στον Οικισμό "ΠΑΙΔΕΙΑ" Λιτοχώρου 614) 4 στρ. στην Παναγία πίσω από τα ψυγεία ΒΑΛΙΔΗ, βλέπει ΟΛΥΜΠΟ 615) 800 τμ κεντρικό οικόπεδο στην Ρητίνη μετά το Γυμνάσιο 616) 3Χ400 τμ οικόπεδα στον Κ. Αγιάννη σε πλαγιά με θέα 618) 240 τμ οικόπεδο στο Λιτόχωρο με θέα θάλασσα και βουνό πίσω από το Γυμνάσιο 619) Οικόπεδα πίσω από τον ΟΑΕΔ σε πολύ καλή τιμή 620) Σε 400 μέτρα οικόπεδο διώροφη οικοδομή, μαγαζί 135 τμ οροφοδιαμέρισμα, στον σοβά στην Κάτω Μηλιά 621) 2920 τμ οικόπεδο δίπλα στο σχέδιο σε κεντρικό κόμβο γωνιακό κατάλληλο για επαγγελματική στέγη 622) 400 τμ δις γωνιαίο στο Λιτόχωρο με υπέροχη θέα στην Αγία Μαρίνα 623) 4 στρεμ. ή 8 στρεμ. γωνιακό

στο Νέο Κεραμίδι δίπλα στο Νέο Νοσοκομείο ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 636) 3200 τ.μ. τεμάχιο στο δρόμο για Μ. Μηλιά οικοδομήσιμο με μεγάλη φάτσα και ωραία θέα. 658) 12 στρεμ. Στον Αγ. Μηνά Ν. Εφέσου. 663) 8 στρέμματα στον δρόμο Σβορώνου- Νεοκαισάρεια 664) 6 στρέμματα πριν την Κατερινόσκαλα πάνω στο δρόμο. 665) Στην επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας 3.350 τ.μ. με τρεις δρόμους κατάλληλο για επαγγελματική στέγη. 666) 3.400 τ.μ. Επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας πίσω από τον Πογιαρίδη. 667) 5.500 τ.μ. χωράφι ανάμεσα στην παλιά και νέα Εθνική οδό. 669) 6 στρεμ. Ανάμεσα ΣβορώνοΝεοκαισάρεια 671) 4,5 στρεμ. πριν από την Παραλία δεξιά πάνω στο δρόμο 674) 9 στρεμ. με ελιές κοντά στην Κονταριώτισσα 676) 9 στρ. αριστερά από τον ΠΕΟ πίσω από την Πυροσβεστική 679) Πωλούνται 30 στρ. ακτινίδια και ελιές στον Κορινό με όλο τον εξοπλισμό (τρακτέρ - εργαλεία κτλ) 680) 14,5 στρ. δίπλα στον Βιολογικό (10 στρ. ακτινίδια + 4,5 στρ. τριφύλλι) 681) 5 στρ. ακτινίδια πίσω από τον Βιολογικό 682) 9,2 στρ. ανάμεσα στη Ν. Εφεσσο και Κονταριώτισσα στο ύψωμα με θέα ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 701) 8 δωμάτια σε 250 τ.μ. στην Ολυμπιακή Ακτή στο δεύτερο δρόμο 716) 16 Ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Παραλία 717) 18 ενοικιαζόμενα δωμάτια σε 500 τ.μ. στην Κατερινόσκαλα 718) 30 δωμάτια με πισίνα στην Ολυμπιακή Ακτή. 719) 5 διπλά και 3 μονά σε καλή κατάσταση στην Ολυμπιακή Ακτή. 720) Σε 800 τμ οικόπεδο 23 δωμάτια ανακαινισμένα με πισίνα, θέρμανση κτλ 722) Σε 250 τμ κατάστημα και 14 δωμάτια πλήρως ανακαινισμένα στον πεζόδρομο της Ολυμπιακής Ακτής ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Παραλία 55 τμ επιπλωμένο στον 3ο όροφο Επιχείρηση cafe κεντρική στην Ολυμπιακή Ακτή μπροστά στο κύμα Ενοικιάζεται μαγαζί 36 τμ με υπόγειο σε καλό πεζόδρομο Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελματικός χώρος 120 τμ με τουαλέτα ΑΜΕΑ Ενοικιάζεται δυάρι 3 ετών με ωρομέτρηση στον 1ο όροφο, κοντά στο συντριβάνι Ενοικιάζεται 95 τμ 3, όροφος, ωρομέτρηση στα Καταφιώτικα Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 57 τμ στον 1ο όρ. σε πεζόδρομο Κατάστημα 37 τμ επί της Κασσάνδρου Σε πεζόδρομο επαγγελματική στέγη με 8Δ 1ος όροφος 4.000 τμ επαγγελματική στέγη στον δρόμο για Παραλία


 

Ôñßôç 18 Éáíïõáñßïõ 2011

Ìéá ìÜëëïí áðñüóåêôç êßíçóç åíüò öïñôçãïý, åß÷å ùò áðïôÝëåóìá íá óðÜóïõí äõï áðü ôéò æáñíôéíéÝñåò ðïõ Ý÷ïõí ôïðïèåôçèåß óôçí Ðëáôåßá Åëåõèåñßáò. Ðéèáíüí ç ôïðïèÝôçóÞ ôïõò åêåß íá óçìáôïäïôïýóå ÷þñï ôïí ïðïßï äåí åðéôñÝðåôáé íá ðñïóåããßæïõí áõôïêßíçôá, üìùò ç ýðáñîÞ ôïõò ôï ôåëåõôáßï äéÜóôçìá äçìéïõñãåß ðñüâëçìá ôïõò ìåôáöïñåßò ðïõ êéíïýíôáé óôï ðåæüäñïìï êáé áíôßóôïé÷á áõôïß ôáëáéðùñïýí ôïõò ðåæïýò ðïõ äéáó÷ßæïõí Ýíá áðü ôá ðëÝïí ðïëõóý÷íáóôá óçìåßá ôçò Êáôåñßíçò.

Êáôáêëýóôçêå áðü áõôïêßíçôá ç ðåñéï÷Þ ãýñù áðü ôçí åêêëçóßá ôïõ Áãßïõ Áíôùíßïõ óôï Óâïñþíï ÷èåò ôï ðñùß ôçí þñá ðïõ ãéíüôáí ç ðáíçãõñéêÞ ëåéôïõñãßá. Ôï ãåãïíüò áõôü, óå óõíäõáóìü ìå ôá Ýñãá ðïõ ãßíïíôáé áõôü ôï äéÜóôçìá óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ, Ýöåñå ìéá ó÷åôéêÞ ôáëáéðùñßá óôïõò ïäçãïýò, êáèþò áðü ôá áìÜîéá êáé ôï óêÜøéìï, ëßãïò Þôáí ï åëåýèåñïò ÷þñïò ðïõ Ýìåíå óôï äñüìï.

4 Ôïí Ðïëéïý÷ï ôçò ¢ãéï ÁèáíÜóéï ãéïñôÜæåé óÞìåñá ç ÊáóôáíéÜ. Ôï ðñùß óôïí ïìþíõìï Éåñü Íáü èá ôåëåóèåß Èåßá Ëåéôïõñãßá, åíþ óôç óõíÝ÷åéá èá áêïëïõèÞóïõí ÷ïñåõôéêÝò åêäçëþóåéò. 4 Áêüìç êáé ôéò ÊõñéáêÝò åñãÜæïíôáé óôçí õðçñåóßá êáèáñéüôçôáò ôïõ ÄÞìïõ Ðýäíáò – Êïëéíäñïý. ¼ôáí õðÜñ÷åé öéëüôéìï üëá ãßíïíôáé êáé ÷ùñßò ðåñéôôÜ Ýîïäá. 4 Åðßäïîïò õðïøÞöéïò ÂïõëåõôÞò åèåÜèç ôçí ÊõñéáêÞ óå ÷ùñéü ôçò Âüñåéáò Ðéåñßáò. Äåí ôïõò áíáêïßíùóå ðùò èÝëåé íá êáôÝâåé ãéá ÂïõëåõôÞò.

ä Ôïí ýìíï ôùí Ðïíôßùí Ýðëåîå ÷èåò âñÜäõ óôç Ó÷ïëÞ ÃïíÝùí ï ÓáñÜíôïò ÊáñãÜêïò. Ç áíáãíþñéóç ôçò ãåíïêôïíßáò ôùí Ðïíôßùí áðü ôç ÂïõëÞ ôùí ÅëëÞíùí ïöåßëåôáé óôïõò áãþíåò êáé ìüíï ôùí Ðïíôßùí åßðå. ä Ïé ÌéêñáóéÜôåò Ýöåñáí ôïí áÝñá ôïõ ðïëéôéóìïý óôçí ÅëëÜäá. Ðñéí ôçí êáôáóôñïöÞ ç Óìýñíç ôùí ÅëëÞíùí óõíôçñïýóå ðÝíôå ìïõóéêÜ èÝáôñá êáé ç ÁèÞíá êáíÝíá. ä ÁôÝëåéùôá Þôáí áõôÜ ðïõ åßðå ãéá ôïõò ðñüóöõãåò ï ê.ÊáñãÜêïò, ãéá ôïí äõíáìéóìü ôïõò, ôçí êïõëôïýñá ôïõò, ôïí åêóõã÷ñïíéóìü ðïõ Ýöåñáí óôçí ÅëëÜäá óå üëïõò ôïõò ôïìåßò. ÅðåóÞìáíå üìùò êáé êÜôé ðïõ óõíÞèùò áãíïåßôáé. ¼ôé ìÝóá óå ðïëý ëßãá ÷ñüíéá, ç ÅëëÜäá êáôÜöåñå íá åíóùìáôþóåé 1.500.000 ¸ëëçíåò áðü ôçí áðÝíáíôé áêôÞ, åðéôåëþíôáò Ýíá èáýìá.

Ä

éêáéþèçêå ôï áßôçìá ôçò ¸íùóçò Óùìáôåßùí Áôüìùí ìå Áíáðçñßá êáé ðëÝïí, «ïé ÷ñüíéá ðÜó÷ïíôåò (êáñêéíïðáèåßò, íåöñïðáèåßò, Á.ÌÅ.Á. êëð.) ðïõ ðñïóÝñ÷ïíôáé óôá Íïóïêïìåßá êáé óôá ÊÝíôñá Õãåßáò, óôá ïðïßá ðáñáêïëïõèïýíôáé, äåí åðéâáñýíïíôáé ôçò êáôáâïëÞò ôïõ åîÝôáóôñïõ». Áõôü áíáöÝñåôáé óå åðåßãïõóá åãêýêëéï ôïõ õðïõñãåßïõ Õãåßáò, ç ïðïßá åêäüèçêå Ýðåéôá êáé áðü ðñüóöáôåò êéíçôïðïéÞóåéò ôçò Å.Ó.ÁìåÁ.

4 Êáèïñßóôçêáí, ìå áðüöáóç ôïõ ÐåñéöåñåéÜñ÷ç ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò, ïé áñìïäéüôçôåò ôùí ôñéþí èåìáôéêþí Áíôéðåñéöåñåéáñ÷þí. Êáé ïé ôñåéò èåìáôéêïß ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷åò, åßíáé åêëåãìÝíïé áðü ôç Èåóóáëïíßêç. Áðü ôá áñíçôéêÜ ôçò óõíÝíùóçò . 4 Óôïí ÷ïñü ôùí êéíçôïðïéÞóåùí ìðáßíïõí -ãéá ðñþôç öïñÜ ìåôÜ áðü äÝêá ÷ñüíéá- ïé öáñìáêïðïéïß, áíôéäñþíôáò óôéò áðïöÜóåéò ôçò êõâÝñíçóçò ãéá ôï «Üíïéãìá» ôïõ åðáããÝëìáôüò ôïõò. Ï ÐáíåëëÞíéïò Öáñìáêåõôéêüò Óýëëïãïò ðñïêÞñõîå ôñéÞìåñç áðåñãßá áðü ìåèáýñéï ÔåôÜñôç (19-21 Éáíïõáñßïõ). Ïé êéíçôïðïéÞóåéò èá åðáíáëçöèïýí êáé ôçí åðüìåíç åâäïìÜäá, 26-28 Éáíïõáñßïõ.

ä Åêåß âÝâáéá ðïõ åðÞëèå ç ïëïêëçñùôéêÞ áíáôñïðÞ Þôáí óôçí åëëçíéêÞ êïõæßíá. Ç óðáñôéáôéêÞ äéáôñïöÞ ôïõ íôüðéïõ ¸ëëçíá åìðëïõôßóôçêå áðü ôï Üñùìá êáé ôçí ðïéêéëßá ôçò ìéêñáóéÜôéêçò êïõæßíáò. ä Äåí ðáñÝëåéøå íá áíáöåñèåß óå Ýíá Üëëï óçìáíôéêü èÝìá, áõôü ôçò êáèáñéüôçôáò ðïõ Üëëáîå ôéò óõíÞèåéåò ôùí ÅëëÞíùí ìå ôçí åéóâïëÞ ôùí ðñïóöýãùí. Ìáò Ýìáèáí íá ðëåíüìáóôå åßðå ÷áñáêôçñéóôéêÜ, ðñïêáëþíôáò ôç èõìçäßá ìå ðáñáäåßãìáôá ðïõ Ýöåñå. Ìßëçóå ãéá ðåñéóóüôåñï áðü ìßá þñá êáé êñÜôçóå áìåßùôï ôï åíäéáöÝñïí ôïõ áêñïáôçñßïõ ôïõ. Ãëáöõñüò êáé Üñéóôïò ãíþóôçò ôçò éóôïñßáò êáé ôçò ãåùãñáößáò ôçò ÅëëÜäáò äéÝôñå÷å ôïí Åëëáäéêü ÷þñï ìå Üíåóç ðåñíþíôáò óôçí áðÝíáíôé ü÷èç ìå ôçí ßäéá åõêïëßá. Ïé éóôïñéêÝò ðåñßïäïé áðü ôçí áñ÷áéüôçôá ùò ôç óýã÷ñïíç Þôáí Ýäáöïò áðü üðïõ áíôëïýóå ðáñáäåßãìáôá êáé ðñïóùðéêüôçôåò ðñïò åðßññùóéí ôùí üóùí áíÝöåñå.

Èýåëëá áíôéäñÜóåùí áðü âïõëåõôÝò ôïõ Ðá.óï.ê ÊÁÔÁ ÔÇÓ ÑÕÈÌÉÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇ ÄÏÌÇÓÇ ÓÔÉÓ ÐÅÑÉÏ×ÅÓ NATURA Ôçí Ýíôïíç áíôßäñáóç âïõëåõôþí ôïõ ÐÁÓÏÊ Ý÷åé ðñïêáëÝóåé ôï íïìïó÷Ýäéï ôçò õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, Ôßíáò Ìðéñìðßëç ãéá ôç âéïðïéêéëüôçôá, ôïõ ïðïßïõ âáóéêÞ äéÜôáîç áíáöÝñåé üôé óå ðåñéï÷Ýò ðïõ Ý÷ïõí ÷áñáêôçñéóôåß Natura êáèïñßæåôáé óå 10 óôñÝììáôá ôï åìâáäüí ôùí ïéêïðÝäùí åíôüò ôùí ïðïßùí èá åðéôñÝðåôáé óôï åîÞò ç ïéêïäïìéêÞ Þ Üëëç äñáóôçñéüôçôá. Ïé âïõëåõôÝò ðñïåéäïðïßçóáí Þäç ôçí êõâÝñíçóç üôé «áõôü ôï íïìïó÷Ýäéï äåí ðåñíÜåé» êáé ôçí êÜëåóáí íá æçôÞóåé áðü ôçí áñìüäéá õðïõñãü «íá ôï ðÜñåé ðßóù». Ç ê.Ìðéñìðßëç äÝ÷åôáé éó÷õñÞ êñéôéêÞ áðü ôïõò âïõëåõôÝò åðåéäÞ-ãéá Üëëç ìßá öïñÜ, üðùò ëÝíå-íïìïèåôåß ÷ùñßò íá óõíåñãÜæåôáé ìå ôá ìÝëç ôçò ÊïéíïâïõëåõôéêÞò ÏìÜäáò, üðùò áíáöÝñïõí «Ôá ÍÝá».

×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

Ôá ðåñÜóìáôá… ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí 1ç Áò åðáíÝëèïõìå óôïí êýñéï: «ÂáóôÜôå ôá ðåñÜóìáôá»! ¸íåêåí éá÷Þò, ï Áöåíôïýëçò, ôïõ áðÝíåéìå ôï ðáñùíýìéï: «Ëåïíôüêáñäïò» (!). Óôç óõíÝ÷åéá ñþôçóå: «ÖÜíçêáí ìðåêÜôóåò;(!)» «Ôéò îåðÜóôñåøáí ôá öõôïöÜñìáêá!» áðÜíôçóå åêåßíïò. «Ïéêïëüãï óå âñßóêù áëëÜ äåí êáôÜëáâá óå ðïéá ðåñÜóìáôá áíáöÝñåóáé. ÌÞðùò åííïåßò ôïí öñÜ÷ôç óôïí ¸âñï;» åßðå ï èåßïò. «Èá åìðïäßæåé ôéò ìðåêÜôóåò íá ìðáßíïõí óôçí ÅëëÜäá;» áðüñçóå ï «Ëåïíôüêáñäïò». «ÌÜëëïí ôïõò ¸ëëçíåò íá ôçí êïðáíÞóïõí ãéá íá âñïõí äïõëåéÜ Ýîù!» ðéèáíïëüãçóå ï Áöåíôïýëçò êáé óõíÝ÷éóå øÜ÷íïíôáò Üêñç ìå ôá ðåñÜóìáôá: «ÌÞðùò äéÜâáóåò ôçí éóôïñßá ôïõ ´21 êáé óå óõíåðÞñå;(!)» «ØÜ÷íù äßïäï ãéá íá ôá öÝñù âüëôá. Ïéêïëüãïò åßìáé. Ïéêïíüìïò ðþò íá ãßíù ìå 600 ôï ìÞíá, åêåß ðïõ ðÞãáí ôá Ýîïäá; ÐÜí åõñþ åîåñ÷üìåíï ôçò ôóÝðçò óõëëáìâÜíåôáé!» åîÞãçóå åêåßíïò. Ôç óõæÞôçóç äéÝêïøå ç èåßá Ðïëõôßìç. Åß÷å îå÷Üóåé ôï ðïñôïöüëé óôï óðßôé êáé ðÝñáóå áðü ôï êáöåíåßï íá æçôÞóåé ëåöôÜ ãéá íá áãïñÜóåé ôá áðáñáßôçôá ôçò çìÝñáò. «ÂáóôÜôå ôá ðåñÜóìáôá!» áíáöþíçóå ï Áöåíôïýëçò. «No pasaran!» åßðå ï «Ëåïíôüêáñäïò». «Óôïí åðüìåíï ôüíï, èá ðáñáããåßëù êáöÝ!» åßðå ç èåßá êáé ï Áöåíôïýëçò «îçëþèçêå» áõèùñåß êáé ðáñá÷ñÞìá! -Ù-

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011  

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you