Page 1

ÓÁÂÂÁÔÏ 15 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2011

Åôïò 35ï Áñ.Öýëëïõ 8581

www.olympio-bima.gr

ÔéìÞ Öýëëïõ 0,75 Åõñþ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ ÅêäïôéêÞ åíçìåñùôéêÞ É.ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Ãñáöåßá -Ôõðïãñáöåßá ÂÏÔÓÇ 18 ÔÇË. 38920, 33633, 38606, 46790-92 FAX 20672 www.olympio-bima.gr e-mail ol-bhma@otenet.gr & info@olympio-bima.gr

ÏÉ ÔÅËÉÊÅÓ ÑÕÈÌÉÓÅÉÓ

“Äåí ðëçñþíù” ´ ÄÉÏÄÉÁ ÊÁÉ ÐÁÑÁÂÁÔÉÊÏÔÇÔÁ ÔÏÕ ÃÉÁÍÍÇ ÊÏÑÏÌÇËÇ

Ó

ôçí ðñï ð åé ìá íá ðñï åããß ïõìå ï ðåñé ôåñï êáé ù ô ôåñá ãßíåôáé ôï ìá ôç ðáñá áôéê ôçôá ãåíéê êáé áõô ôç ï ï íá äéåõñõí ìåíç áíôßäñá ç êáô ôùí äéïäßùí áíáöåñ Þêáìå å ôé áöïñ ôï ðñ ôï ê ï ôé áð åé ôïõ öé ï öïõ É. Êáíô ôïõ êá çãçôÞ Íéìðï ñ ôïõ ìåã ïõ ìá ðïéçôÞ Å ôç. Öõ éê ôï ìá ôç ðáñá áôéê ôçôá åßíáé ôåñ ôéï êáé åé ðï êáé ðïéêß å áíáãí åé . ô ï õð ñ ïõí ê ðïéå êïéí ðáñáäï ð íù ôé ïðïßå ìðïñï ìå íá ôçñé ï ìå ôå íá å ãïõìå ê ðïéá ñÞ éìá åíäå ïì íù õìðåñ ìáôá ãéá ôï «ãßãíåóèáé» êáé ôï ãéá «äÝïí ãåíÝóèáé» ôçí õð å ç ôùí äéïäßùí. Ðáñáäï á Ôï íá ìçí ð çñ íåé êáíåß ôá ðñï åð ìåíá áð í ìïõ êáé õìöùíßå äçìïêñáôéêÞ êõ ñíçç êáé éäéùô í êáôá êåõá ô í åßíáé êáô áñ Þí ìéá ðáñá áôéêÞ õìðåñéöïñ . Êáé ù ô ôïéá äåí á ìðïñï å íá ãßíåé êáô Êáíô ðáãê ìéï íïìï ãéáôß ôå éê á ïäçãï å å áðñ åðôå êáé ù åðß ôï ð åß ôïí çìéïã íå ãéá ôï á êáôá ô åé . Ôá äé äéá ôá ð çñ íåé ðïéï ñç éìïðïéåß ìå ôï çìá ôïõ íá äñ ìï å íéê õíÞ ù ù áíôáðïäïôéê ô ï . Ôï êñ ôï äéá ôùí åñãï ùí êáôá êåõ åé êáé õíôçñåß ê ðïéï äñ ìï êé ïé ñÞ ôå ïäçãïß ð çñ íïõí ôá ïäá. Ïé ïäçãïß öõ éê ðïõ ñç éìïðïéï í êáé ì íïí ôáí ñç éìïðïéï í ê ðïéï ôìÞìá Þ ôìÞìáôá å íéêÞ ïäï . Áí åðé ç åß ôï «äåí ðëçñþíù» ô ôå ôá ïäá êáôá êåõÞ Þ õíôÞñç ç Þ êáé ôùí ä ï ðïéï á ôá ð çñ åé Ç êõ ñíç ç ç ðïéá êõ ñíç ç åßíáé õðï ñåùì íç íá ð çñ åé á Þäç ïõí ãßíåé êáé íá ôáìáôÞ åé ôá ñãá ðïõ åßíáé å å é ç êáé ôçí ðåñáéô ñù õíôÞñçç ôùí äñ ìùí Þ íá ð çñ åé êáé áõô . Ìå åöô áéá é ôïõ Ðñù õðïõñãï Þ ôùí õðïõñã í á çì í ôùí öïñï ïãïõì íùí ðï éô í. Äç áäÞ á ð çñ íïõí êé áõôïß ðïõ äåí ïõí áõôïêßíçôá êé áõôïß ðïõ ñç éìïðïéï í ð íéá Þ êá ïõ ôé å íéê ïäï . «Íçóôåýóáíôåò, êáé ìç íçóôåýóáíôåò». Ìéá ô ôïéá åêäï Þ åßíáé äéêç êáé å ñï ôïõ áï . ÓÅ .1

ãéá ôïõò öáñìáêïðïéïýò " Óå ðëÞñç ñÞîç ìå ôçí êõâÝñíçóç " Áðåéëïýí ìå ðñïóöõãÞ óôá åõñùðáúêÜ äéêáóôÞñéá

Åðéôåý÷èçêáí ïé âáóéêïß óôü÷ïé ôçò ÄçìïôéêÞò Áñ÷Þò Êáôåñßíçò ÃÉÁ ÔÉÓ ÐÑÙÔÅÓ ÌÅÑÅÓ ÔÏÕ «ÊÁËËÉÊÑÁÔÇ» ÓÅ .

ÓÅË.12

ÊéíçôïðïéÞóåéò ôùí ÅñãáæïìÝíùí óôïõò ÄÞìïõò ôçí 20ç Éáíïõáñßïõ

Ð

ÓÕÌÐÁÑÁÓÔÁÓÇ ÓÔÏÕÓ ÓÕÌÂÁÓÉÏÕ×ÏÕÓ

ñéí áêüìç óõìðëçñþóåé Ýíá ìÞíá ï «ÊáëëéêñÜôçò», ïé äçìïôéêïß õðÜëëçëïé áðïöÜóéóáí, ãéá ôçí åðüìåíç ÐÝìðôç 20 Éáíïõáñßïõ, 24ùñç áðåñãßá, ãéá ôïõò óõìâáóéïý÷ïõò. Åðßóçò, ç ÐáíåëëÞíéá Ïìïóðïíäßáò ÅñãáæïìÝíùí óôïõò Ïñãáíéóìïýò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò áðïöÜóéóå óôÜóç åñãáóßáò áðü ôéò 08:30 Ýùò ôéò 12:30 ôçò ßäéáò çìÝñáò ãéá ôï õðüëïéðï ðñïóùðéêü.

ÌÅÔÁ ÔÇÍ ÐÁÑÁÔÁÓÇ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ

ÌåôÜâáóç ôïõ «ÂïÞèåéá óôï Óðßôé» óôçí åðï÷Þ ÊáëëéêñÜôç ÓÅ .

Ôçí çì ñá åêåßíç õ çôåßôáé ôïí ñåéï Ð ãï ç õð å ç ìåôáôñïðÞ ôùí õì åùí ñãïõ å áïñß ôïõ ñ íïõ. Ãéá ôï ãï áõô á ðñáãìáôïðïéç åß õãê íôñù ç ôé ôï ðñùß ù áð ôï êôßñéï ôïõ Áñåßïõ Ð ãïõ. ÓÔÁÓÇ ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÔÇÓ ÁÄÅÄÕ ÓÔÉÓ 20 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ Å ïõ å ôåôñ ùñç ô ç åñãá ßá áð ôé 8 ù ôé 1 á ðñï ùñÞ åé ç ÁÄÅÄÕ ôçí Ð ìðôç Éáíïõáñßïõ çì ñá õ Þôç ç ôç õð å ç ôùí õì á éï ùí ôïí ñåéï Ð ãï. Ç êéíçôïðïßç ç ðñáãìáôïðïéåßôáé ãéá íá äéåõêï õí ï í ïé åñãá ìåíïé ïõí íá õììåô ïõí ôï õ á çôÞñéï ðïõ ðñïãñáììáôß åôáé ù áð ôï êôÞñéï ôïõ Áíùô ôïõ Äéêá ôçñßïõ.

×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

Öïýóêåò… íá

ôß ï ôïõ Ãé ñãïõ È ìå ç áð ôï Ãéá ôç ö ç ôùí ðñáãì ôùí Þôáí ôï ôå åõôáßï ñáíôå ï ôïõ åßïõ Áöåíôï ç ìå ôçí ðïßç ç ôï 1 . Ôá ïõìå á êáé ì ïõí . Ôç öõ éêÞ ñïðÞ ôïõ áí ñ ðïõ ðñï ôçí áð ç ôßá-ðïéï åßíáé áõô ðïõ äåí åé íá ôá åé á -åêìåôá å çêáí ï íåïöé å åõ åñé ì êáé ï ìåôáãåí ôåñï íåïêáðéôá éì . Ìåô ôçí êáô ññåõ ç ôïõ õðáñêôï ï éá é ìï öôéá áí íá ìïíô ï åéêïíéêÞ åõçìåñßá ðïõ äçìéïõñãï å õðåñê ñäç ãéá ôï êåö áéï êáé ñ ç ãéá ôïí êï ì êç êáé ôá êñ ôç. Ãéá ôñåé äåêáåôßå ðåñßðïõ ï êáðéôá é ì êõñé ñ ç å ôçí å å åñç áãïñ . Ðñï ôá ô ç ôïõ 8 ôï ïãï åí ôñå å ì íï ê íôá å êé ðå å Êáô íá ðåñßåñãï ôñ ðï ï åßï äåí åßäå íá çê íåôáé ê íç ôçí áôì öáéñá- ìðïõ êáô ðù åé ç õãï êõñßá Ðï õôßìç-á ãåìß áìå öï êå Ðñ ôïé åßäáí ïé É áíäïß íá ê åé ç öï êá ôùí äáíåßùí. Ôá ñé ôï ãåííá ôïõ 8 ðåô ôçêáí áåñïðïñéê ì ñé ôç Í á Õ ñêç ãéá íá áãïñ ïõí ãá ïðï á. Ôç ã ìéáí ôçí á áí ôïí öï ñíï á äåí ôçí åõ áñé ôÞ çêáí. Ðñéí ðñï ïõí íá ôç ùí ïõí Þñ å ç ðñùôï ñïíé ôïõ êáé äåí åß áí íô é íá áãïñ ïõí ðá áô ìðï

ÓÁÂÂÁÓ ×ÉÏÍÉÄÇÓ:

ãéá íá ðåñ ïõí ôçí ñá Êáô ññåõ å ç ìåãá ôåñç é áíäéêÞ ôñ ðå á êáé ôçí ð Þñù áí ðñ ôá ïé õð ç ïé êé ï êï ì êç êáé ôç õí åéá ï ðñù õðïõñã ôïõ . Ôá ñéá ðïõ ôïí åéñïêñïôï áí ï ïé É áíäïß êáíáí ôç äéáäñïìÞ Ñ éêéá éê- Í á Õ ñêç å êáé ðÞãáéíáí Êï é ô ïõ-Ðáãêñ ôé ôïí äßêá áí êáé ôïí êáôáäßêá áí. Ðï ñß êåôáé Þìåñá Ï åßï äåí åé åíçìåñù åß åðé Þìù áð ôçí é áíäéêÞ ðñå åßá. Öáíô åôáé ôé ê ðïõ á ôïí ïõí åé íá ð åé ð ãïõ ãéá íá ã ïõí ôá ðá ì íá Áí ïé É áíäïß áñ êïíôáí íá êáôáíá íïõí ôé ãá ïðï å ìáãåéñåì íå ðï õôå ãåìé ì íå ìå êïõêïõí ñéá ê ôáíá ê ð.- ôé êáé íá ê íïõí áéá äåí öô íïõí ôçí êõñßá Ðï õôßìç ðïõ ãåííÞ çêå öïñ íôá ìáãåéñéê êï öï ìå ìéá êïõô á ôá ñéá -äåí á ìåßíåé ðá ôï ðáã ïõíï ãéá ðáã ïõíï íôå ìåô íá ã õô ïõìå ôçí íïäï ôç ô ìç ôç á á åìåß ìå ôç Ìå ãåéï Ðéï í ôéá ìå íá ñù äéáöïñ áð ôçí É áíäßá ñß êåôáé ç Éñ áíäßá. Åêåß êá å ç öï êá ôùí ôåãá ôéê í äáíåßùí. äç åé åðé çö åß ç ôñ éêá ãéá íá å çãÞ åé ôïõ Éñ áíäï ðù ê íåé ì åì áð ôïí ðåñá ì íï Ì éï ôá ñù ôç êñß ç . ÓÅ .1

ÄÉÁÌÁÑÔÕÑÉÁ ÔÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÙÍ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÌÁÓ:

«¼÷é óôï öèçíü ó÷ïëåßï» ÓÅ .

ÁÐÏ ÌÅËÇ ÔÙÍ ÐÁÌÅ, ÐÁÓÅÂÅ, ÐÁÓÕ, ÌÁÓ ÊÁÉ ÏÃÅ ÐÉÅÑÉÁÓ

Äéáìáñôõñßá óôï óôáèìü äéïäßùí ôçò ËåðôïêáñõÜò ÓÅ .

Åõ÷áñéóôÞñéï Åõ áñé ôï ìå ïõ å ðïõ ìïéñá ôÞêáôå ôïí ð íï ìá ãéá ôïí áðñï ä êçôï áì ôïõ ðï õáãáðçì íïõ õ ãïõ êáé ðáô ñá

ÁËÅÎÁÍÄÑÏÕ ÑÉÆÏÕ

Ç ïéêïãÝíåéÜ ôïõ Ïé óõããåíåßò


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÉÅÑÉÁ

ÓÁÂÂÁÓ ×ÉÏÍÉÄÇÓ:

Åðéôåý÷èçêáí ïé âáóéêïß óôü÷ïé ôçò ÄçìïôéêÞò Áñ÷Þò Êáôåñßíçò ÃÉÁ ÔÉÓ ÐÑÙÔÅÓ ÌÅÑÅÓ ÔÏÕ «ÊÁËËÉÊÑÁÔÇ»

ÓÁÂÂÁÔÏ 15 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2011 3

ÄÉÁÌÁÑÔÕÑÉÁ ÔÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÙÍ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÌÁÓ:

«¼÷é óôï öèçíü ó÷ïëåßï» ÐáñÜóôáóç äéáìáñôõñßáò ôùí åêðáéäåõôéêþí ÐñùôïâÜèìéáò êáé ÄåõôåñïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò ôçò Ðéåñßáò, ÷èåò ôï ìåóçìÝñé óôçí Êáôåñßíç, áíôéäñþíôáò óôçí êáôÜñãçóç êáé óõññßêíùóç ó÷ïëéêþí ìïíÜäùí.

Ç

êáèçìåñéíüôçôá êáé ç åîõðçñÝôçóç ôïõ ðïëßôç ôïõ íÝïõ äÞìïõ Êáôåñßíçò, Þôáí ïé âáóéêüôåñïé óôü÷ïé ðïõ Ýèåóå ç äçìïôéêÞ áñ÷Þ ôïõ íÝïõ ÄÞìïõ Êáôåñßíçò, ãéá ôéò ðñþôåò ìÝñåò ëåéôïõñãßáò ôïõ íÝïõ äéïéêçôéêïý ìïíôÝëïõ. Óôü÷ïé, ðïõ üðùò ôüíéóå ÷áñáêôçñéóôéêÜ ï ÄÞìáñ÷ïò ÓÜââáò ×éïíßäçò, åðéôåý÷èçêáí.

«Áðü ôï ÷éïíïäñïìéêü êÝíôñï óôï Åëáôï÷þñé Ýùò ôéò áêôÝò ôïõ Êïñéíïý ç áðïêïìéäÞ ôùí áðïññéììÜôùí áðïôÝëåóå áðü ôçí 1ç Éáíïõáñßïõ ìÝñïò ôçò êáèçìåñéíÞò ëåéôïõñãßáò ôùí õðçñåóéþí êáèáñéüôçôáò óôï íÝï Êáëëéêñáôéêü ÄÞìï. Ç áðïêïìéäÞ ãßíåôáé ïìáëÜ ôüóï óå ü,ôé áöïñÜ ôá áðïññßììáôá, üóï êáé óå ó÷Ýóç ìå ôá áíáêõêëþóéìá õëéêÜ», áíÝöåñå ï ê. ×éïíßäçò óôçí ðñþôç óõíÝíôåõîç ôýðïõ ðïõ ðáñá÷þñçóå ìå ôçí éäéüôçôá ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ ôïõ íÝïõ Ä. Êáôåñßíçò. Áðü ôïõò âáóéêïýò óôü÷ïõò ðïõ Ýèåóå ç äéïßêçóç ôïõ ÄÞìïõ åßíáé êáé ï ôñüðïò áðïññüöçóçò ôùí 167 õðáëëÞëùí áðü ôïõò Üëëïõò ÄÞìïõò êáé ôç Íïìáñ÷ßá, ç áíáäéÜôáîç ôùí õðçñåóéþí óôï Äçìáñ÷éáêü ìÝãáñï óôç âÜóç åíüò íÝïõ ìïíôÝëïõ ëåéôïõñãßáò, ìå åðßêåíôñï ôçí åîõðçñÝôçóç ôïõ ðïëßôç. «Ï äåýôåñïò óôü÷ïò ìáò Þôáí ðþò èá áðïññïöçèïýí Üìåóá ïé 167 õðÜëëçëïé ïé ïðïßïé Ýñ÷ïíôáé ìå ìåôáôÜîåéò(áðü ôïõò Üëëïõò ÄÞìïõò, ôç Íïìáñ÷ßá, ôá äéÜöïñá ó÷ïëåßá ê.ë.ð.). ¼ëïé áõôïß ïé õðÜëëçëïé áðü ôéò 02 Éáíïõáñßïõ Ý÷ïõí ôïðïèåôçèåß óå ðñïóùñéíÝò èÝóåéò, üðùò êáé ðñïâëÝðåôáé ÷ùñßò íá õðÜñ÷åé ôï ðáñáìéêñü ðñüâëçìá», åßðå ï ê. ×éïíßäçò. ÏÉ ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ Ôñßôïò óôü÷ïò Þôáí ç áíáäéÜôáîç ôùí õðçñåóéþí ôïõ ÄÞìïõ óôç âÜóç åíüò íÝïõ ìïíôÝëïõ ëåéôïõñãßáò ìå åðßêåíôñï ôéò áíïéêôÝò áßèïõóåò. Óå ü,ôé áöïñÜ ëïéðüí ôç äéïßêçóç êáé áöåôÝñïõ ôçí åîõðçñÝôçóç ôïõ ðïëßôç, åí ëåéôïõñãßá Ýãéíå ç ìåôáöïñÜ üëùí ôùí õðçñåóéþí ðïõ áöïñïýí – óôï ìåãáëýôåñï ðïóïóôü - ôïí ðïëßôç óôï éóüãåéï ôïõ Äçìáñ÷åßïõ, áðñüóêïðôá êáé ÷ùñßò íá ôáëáéðùñåßôáé ï ðïëßôçò. Ðñüêåéôáé ãéá Ýíáí åîáéñåôéêü ÷þñï, êÜôé ðñùôïðïñéáêü êáé ðñùôüôõðï óå ðáíåëëÞíéá êëßìáêá, ðïõ ðéóôåýïõìå üôé ãåíéêüôåñá åîõðçñåôåß êáé ôç öéëïóïößá ôïõ ÊáëëéêñÜôç. Åîïéêïíüìçóç 33.000 åõñþ áðü ôç ìåôáöïñÜ ôçò ÄçìïôéêÞò Áóôõíïìßáò ÌÝóá óôéò ðñþôåò 10 ìÝñåò ôïõ íÝïõ Ýôïõò Ýãéíå ç ìåôáöïñÜ ôçò ÄçìïôéêÞò Áóôõíïìßáò óôï êôßñéï ôïõ Äçìáñ÷åßïõ êáé õðÜñ÷åé êáé íÝá öéëïóïößá óôçí áíôéìåôþðéóç ôùí æçôçìÜôùí, üðùò ç áóöÜëåéá ôïõ Äçìüôç ê.ï.ê., åíþ Ýíá åôÞóéï üöåëïò ðïõ èá êáôáãñáöåß ãéá ôïí ÄÞìï åßíáé ôçò ôÜîåùò ôùí 33. 000 åõñþ åôçóßùò(åíïßêéï, èÝñìáíóç, ëïãáñéáóìïß ïñãáíéóìþí êïéíÞò ùöÝëåéáò ê.ë.ð.). ÅðéðëÝïí ôéò ðñÜîåéò äéïéêçôéêïý ðåñéå÷ïìÝíïõ èá åíéó÷ýåé ìüíï äéïéêçôéêü ðñïóùðéêü, åíþ ïé Ýíóôïëïé èá âñßóêïíôáé äßðëá óôá ðñïâëÞìáôá ôïõ Äçìüôç. Åíôüò ôïõ Öåâñïõáñßïõ èá ãßíåé ìéá óõíÜíôçóç åñãáóßáò ìå ôçí ÁóôõíïìéêÞ Äéåýèõíóç Ðéåñßáò ãéá íá åíåñãïðïéçèåß äõíáìéêüôåñá ôï óýìöùíï ðïõ Ý÷ïõìå ìå ôçí Áóôõíïìßá, þóôå íá õðÜñ÷åé áêüìá êáëýôåñç êáé ðéï óõíôïíéóìÝíç óõíåñãáóßá, ðñïò üöåëïò üëùí ôùí äçìïôþí», åßðå. Ôá ïéêïíïìéêÜ ôïõ äÞìïõ Ï ÄÞìáñ÷ïò Êáôåñßíçò óçìåßùóå ðùò ãßíåôáé ìéá óõíôïíéóìÝíç êáé óõóôçìáôéêÞ äïõëåéÜ áðü ôéò áñìüäéåò õðçñåóßåò êáé ôïõò åñãáæïìÝíïõò þóôå íá ãßíåé ç ìåôÜðôùóç êáé ç áíáëõôéêÞ áðïãñáöÞ üëùí ôùí óôïé÷åßùí êáé ôùí ëåðôïìåñåéþí êáé èá åßíáé Ýôïéìïé ðñéí ôï ôÝëïò ôïõ ìÞíá, íùñßôåñá êáé áðü ôá ÷ñïíéêÜ ðåñéèþñéá ðïõ ôïõò äßíåé ï íüìïò, ãéá íá ôá ðáñïõóéÜóïõí.

ÐÁÍÅËËÇÍÉÏÓ ÓÕËËÏÃÏÓ ÌÅÔÁÐÔÕ×ÉÁÊÙÍ ÊÁÈÇÃÇÔÙÍ:

Ðñïò ôá ìÝëç ÓõíäÝóìïõ Ìåôáðôõ÷éáêþí Êáèçãçôþí Ä.Å.Ðéåñßáò Áãáðçôïß óõíÜäåëöïé, Èá èÝëáìå íá óáò õðåíèõìßóïõìå üôé ï ÓÌÅÊÁÄÅ Ðéåñßáò éäñýèçêå ùò Óýíäåóìïò ôïõ ÐáíåëëÞíéïõ ÓÌÅÊÁÄÅ. Ùò åê ôïýôïõ ôá ìÝëç ôïõ ÓõíäÝóìïõ åßíáé áõôïíüçôá êáé ìÝëç ôïõ ÐáíåëëÞíéïõ ÓÌÅÊÁÄÅ. ÌÜëéóôá, üðùò åß÷áìå êáôáëÞîåé êáôÜ ôï óôÜäéï ßäñõóçò ôïõ ÓõíäÝóìïõ ìå ôïí áãáðçôü óõíÜäåëöï, éäñõôéêü ìÝëïò êáé Ðñüåäñï ôïõ ÓõíäÝóìïõ óáò, ê. Ð. ÁëåêÜêç, ôá ìÝëç ôïõ èá áðáëëÜóóïíôáé áðü ôç óõíäñïìÞ ðñïò ôï ÐáíåëëÞíéï ÓÌÅÊÁÄÅ. Óôï ðëáßóéï ëïéðüí ôçò ðñïóðÜèåéáò åíäõíÜìùóçò ôïõ åðéóôçìïíéêïý ìáò ïñãÜíïõ, èá óáò ðáñáêáëïýóáìå íá åããñáöåßôå êáé óôï ÐáíåëëÞíéï ÓÌÅÊÁÄÅ, þóôå êáé ç ôõðéêÞ äéáäéêáóßá íá ïëïêëçñùèåß. Ôçí áßôçóç åããñáöÞò ìðïñåßôå íá ôç âñåßôå óôï http://www.pansmekade.gr, íá ôç óõìðëçñþóåôå êáé íá ôçí áðïóôåßëåôå åßôå óôï çëåêôñïíéêü ìáò ôá÷õäñïìåßï pansmekade@yahoo.gr, åßôå óôçí ôá÷õäñïìéêÞ ìáò äéåýèõíóç (ÁêôÞ Ôñ. Ìïõôóïðïýëïõ 29, 18534 ÐåéñáéÜò). Óáò åõ÷áñéóôïýìå åê ôùí ðñïôÝñùí ãéá ôéò åíÝñãåéÝò óáò. Ç Ðñüåäñïò ×ñ. ÊïõìðÜñïõ-×áíéþôç Äñ. Öéëïëïãßáò Ç ÃñáììáôÝáò ÅëåÜíá Èåïäùñßäç Öõóéêüò, ÌÄÅ Åêðáßäåõóçò

Ëßãï ìåôÜ ôéò 12 ïé åêðáéäåõôéêïß óõãêåíôñþèçêáí óôçí ðëáôåßá Åëåõèåñßáò üðïõ äéÝíåéìáí åíçìåñùôéêÜ öõëëÜäéá óôïõò äéåñ÷üìåíïõò, åíþ áñãüôåñá êáôåõèýíèçêáí óôá ãñáöåßá ôçò ðñùôïâÜèìéáò åêðáßäåõóçò åðß ôçò ïäïý Ð. ÔóáëäÜñç, üðïõ åðÝäùóáí ôï øÞöéóìá äéáìáñôõñßáò óôï ÄéåõèõíôÞ ÐñùôïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò ê. Êñßôïãëïõ, æçôþíôáò íá ðñïùèÞóåé ôá áéôÞìáôÜ ôïõò ðñïò ôï Õðïõñãåßï Ðáéäåßáò. Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ, ï ê. Êñßôïãëïõ áíáêïßíùóå óôá äéïéêçôéêÜ óõìâïýëéá ôçò ÅËÌÅ êáé ôïõ óõëëüãïõ Å ê ð á é ä å õ ô é ê þ í Ð ñ ù ô ï â Ü è ì é á ò Åêðáßäåõóçò ðùò óýíôïìá óôï íïìü ìáò èá áíïßîåé ï äéÜëïãïò ãéá ôçí ðáéäåßá. «ÐÑÏÔÅÑÁÉÏÔÇÔÁ Ç ÐÁÉÄÅÉÁ» «Ç ðáéäåßá ãéá êÜèå ëáü, åßíáé ðåäßï ðñþôçò ðñïôåñáéüôçôáò êáé óçìåßï áíáöïñÜò ôçò êïéíùíéêÞò ôçò ôáõôüôçôáò. Åßíáé ï ÷þñïò óôïí ïðïßï áíôáíáêëÜôáé ôï üíåéñï êÜèå ïéêïãÝíåéáò ãéá ôçí åîÝëéîÞ ôçò ìÝóá áðü ôçí ðñüïäï ôùí ðáéäéþí ôçò.. Óå êáìéÜ ðåñßðôùóç äåí ðñÝðåé ç ïéêïíïìéêÞ êñßóç íá áðïôåëåß áéôéïëïãßá ãéá ôçí õðïâÜèìéóç ôçò Äçìüóéáò Åêðáßäåõóçò. ÐñÝðåé áíôßèåôá íá ðñõôáíåýóåé ç ëïãéêÞ, üôé ôï îåðÝñáóìá ôçò óçìåñéíÞò êïéíùíéêÞò, ðïëéôéóôéêÞò , ïéêïíïìéêÞò, êáðéôáëéóôéêÞò êñßóçò, ðñÝðåé íá ãßíåé êáé ìÝóá áðü ôçí áíáâÜèìéóç ôçò äçìüóéáò êáé äùñåÜí ðáéäåßáò», áíÝöåñáí äÜóêáëïé êáé êáèçãçôÝò. Ï åêðáéäåõôéêüò êüóìïò ôïõ íïìïý Ðéåñßáò, ìå éäéáßôåñç áíçóõ÷ßá ðëçñïöïñåßôáé ôçí Ýíáñîç äéáëüãïõ ìåôáîý õðïõñãåßïõ êáé ðåñéöåñåéáêþí äéåõèýíóåùí ìå áíôéêåßìåíï ôçí êáôÜñãçóç-óõã÷þíåõóç ó÷ïëéêþí ìïíÜäùí. «Ôï êëåßóéìï ôïõëÜ÷éóôïí 100 ó÷ïëåßùí ðáíåëëáäéêÜ óå ðåñéï÷Ýò ôçò ÷þñáò üðïõ ëåéôïõñãïýí óõãêñïôÞìáôá ôá ïðïßá äå äéêáéïëïãïýíôáé áðü ôïí áñéèìü ôùí êáôïßêùí ôïõò, äå ëýíåé ôá ïîýôáôá ðñïâëÞìáôá óôï ÷þñï ôçò ðáéäåßáò, áí êáé óôçí ðñáãìáôéêüôçôá ôá ó÷ïëåßá ðïõ èá êëåßóïõí áíÜ ôç ÷þñá åßíáé ðåñéóóüôåñá áðü 300. Ç êáôÜñãçóç-óõã÷þ-

íåõóç ôùí ó÷ïëåßùí èá Ý÷åé ùò áðïôÝëåóìá: Áýîçóç ôïõ áñéèìïý ôùí ìáèçôþí áíÜ ôìÞìá. ÓðáôÜëç ÷ñüíïõ êáé ôáëáéðùñßá ôùí ìáèçôþí ïé ïðïßïé êáèçìåñéíÜ èá áíáãêÜæïíôáé íá äéáíýïõí ìåãÜëåò áðïóôÜóåéò ìÝ÷ñé íá öôÜóïõí óôï ó÷ïëåßï ôïõò.. Áýîçóç ôùí êéíäýíùí ðïõ Ý÷ïõí íá êÜíïõí ìå ôç óùìáôéêÞ áêåñáéüôçôá ôùí ìáèçôþí (êáôÜ ôç ìåôáêßíçóç). ÊïéíùíéêÝò óõíÝðåéåò, äåäïìÝíïõ üôé ðïëëïß êÜôïéêïé èá áíáãêáóôïýí íá ìåôáêéíçèïýí ðñïêåéìÝíïõ íá ðñïóöÝñïõí óôá ðáéäéÜ ôïõò ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ìüñöùóç, ìå áðïôÝëåóìá ôï ìáñáóìü ôùí ôïðéêþí êïéíùíéþí», ðñüóèåóáí. Éó÷õñßæïíôáé äå ðùò ÷ñåéÜæåôáé âïýëçóç, ðïëéôéêÞ, áðïöáóéóôéêüôçôá, ðñïãñáììáôéóìüò, áýîçóç ôùí äáðáíþí ãéá ôçí ðáéäåßá, ìéá êáé åßíáé ï óçìáíôéêüôåñïò ðáñÜãïíôáò ôùí áñíçôéêþí åîåëßîåùí óôï ÷þñï ôçò åêðáßäåõóçò. ÐÝñá üìùò áðü ôá ìÝôñá ãéá ôçí áýîçóç ôùí êïíäõëßùí óôï ÷þñï ôçò åêðáßäåõóçò, ðñÝðåé íá áðïêáôáóôáèåß ï Þäç áðáîéùìÝíïò ñüëïò ôïõ åêðáéäåõôéêïý êáé ôïõ Ýñãïõ ôïõ, áðü ôçí çãåóßá ôïõ õðïõñãåßïõ ðáéäåßáò, ìéá ðïëéôéêÞ çãåóßá ðïõ Ý÷åé âÜëåé ôïõò åêðáéäåõôéêïýò óôï óôü÷áóôñï üôé äÞèåí åßíáé õðåýèõíïé ãéá ôçí êáêïäáéìïíßá ôïõ åêðáéäåõôéêïý óõóôÞìáôïò, óçìåßùóáí ÔÁ ÁÉÔÇÌÁÔÁ Ôá ÄÓ ôùí óõëëüãùí ôçò ÐñùôïâÜèìéáò êáé ÄåõôåñïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò, óå óõíÜíôçóç ðïõ åß÷áí ìå ôçí õðïõñãü ðáéäåßáò ¢ííá

Äéáìáíôïðïýëïõ óôéò 25 Éïõíßïõ ôïõ 2010, êáôÝèåóáí õðüìíçìá óôçí ðïëéôéêÞ çãåóßá ôïõ õðïõñãåßïõ åðéóçìáßíïíôáò ôá åîÞò ìåßæïíá ôïðéêÜ æçôÞìáôá êáé óôéò äýï âáèìßäåò åêðáßäåõóçò: -¸ëëåéøç õðïäïìþí óå êôßñéá, ôüóï óôçí ÐñùôïâÜèìéá üóï êáé óôç ÄåõôåñïâÜèìéá åêðáßäåõóç. -Åíßó÷õóç êáé åîïðëéóìüò ôùí õðáñ÷ïõóþí õðïäïìþí. -ÓõóôÝãáóç ó÷ïëéêþí ìïíÜäùí, ëåéôïõñãßá ó÷ïëåßùí ìå ðñùéíÞ êáé áðïãåõìáôéíÞ âÜñäéá, ìå áðïôÝëåóìá íá ôáëáéðùñïýíôáé ðïëëïß ãïíåßò. -ÁõîçìÝíïò áñéèìüò ìáèçôþí áíÜ ôìÞìá. Ìåôáîý Üëëùí, óôï õðüìíçìá óçìåéþèçêáí ãåíéêüôåñá ðñïâëÞìáôá ðïõ áöïñïýí ôï ÷þñï ôçò åêðáßäåõóçò êáé ôïõò åêðáéäåõôéêïýò, üðùò * ¢ìåóç áýîçóç ôùí äáðáíþí ãéá ôçí ðáéäåßá óôï 5% ôïõ ÁÅÐ Þ óôï 15% ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý. ¼÷é óôéò ðåñéêïðÝò ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ãéá ôçí ðáéäåßá. * ÃíÞóéåò êáé ïõóéáóôéêÝò êëáäéêÝò êáé óõëëïãéêÝò óõìâÜóåéò åñãáóßáò. *ÁóöáëéóôéêÜ-ÓõíôáîéïäïôéêÜ: ÊáìéÜ áýîçóç ôùí ïñßùí çëéêßáò ãéá óýíôáîç, êáìéÜ ìåßùóç ôùí óõíôÜîåùí * ÊáìéÜ áëëáãÞ óôï óýóôçìá äéïñéóìþí ìÝ÷ñé íá äéïñéóôïýí ùò ìüíéìïé üóïé âñßóêïíôáé óôïõò ðßíáêåò ðñïûðçñåóßáò * Åðéìüñöùóç: ÊáèéÝñùóç åôÞóéáò ðåñéïäéêÞò åðéìüñöùóçò ôùí åêðáéäåõôéêþí ìå ôçí åõèýíç ôùí ÁÅÉ-ÁÔÅÉ ìå áðáëëáãÞ áðü ôá åêðáéäåõôéêÜ êáèÞêïíôá. ÔÁ ÅÑÙÔÇÌÁÔÁ ÔÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÙÍ Åýëïãá äçìéïõñãïýíôáé ôá åñùôÞìáôá, ëÝíå ïé åêðáéäåõôéêïß: 1) ¸÷åé ôçí ðñüèåóç ç ðïëéôéêÞ çãåóßá ôïõ Ï ÖùêáÀäçò Ãåþñãéïò ôïõ õðïõñãåßïõ íá áëëÜîåé Åõñéðßäç êáé ôçò Öáíïýëáò ôï ãÝíïò ôçí áñíçôéêÞ êáôÜóôáóç Ìðßëëá, ðïõ ãåííÞèçêå êáé êáôïéêåß óôï ÷þñï ôçò åêðáßäåõóôçí Êáôåñßíç êáé ç Áéêáôåñßíç óçò Þ ÷ñçóéìïðïéåß õðáñÓïúëåìåôæßäç ôïõ ÁëåîÜíäñïõ êáé ôçò êôÜ ðñïâëÞìáôá ãéá íá Åõñþðçò ôï ãÝíïò ÌáõñïìÜôç ðïõ ðñïùèÞóåé ôï «öèçíü ãåííÞèçêå óôçí ÊáëëéèÝá Ðáñáëßáò ó÷ïëåßï»; êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç ðñüêåéôáé 2) Ç êáôÜñãçóç-óõã÷þíåõóç ó÷ïëéêþí ìïíÜíá ðáíôñåõôïýí ìå ðïëéôéêü ãÜìï. äùí åîõðçñåôåß ðáéäáãùãéêïýò óêïðïýò Þ áõôÞ ÷ñçóéìïðïéåßôáé ùò ðñüó÷çìá ãéá ôçí áöáßñåóç åñãáóéáêþí êáé åêðáéäåõôéêþí êáôáêôÞóåùí ôïõ Äùñï 4ï ÷ëì. Êáôåñßíçò - Ðáñáëßáò Ôçë: 23510 63660 êëÜäïõ ìáò ÄùñïåðéôáãÞ üôáí Þäç ðåñéêüðôïíôáé 10% óôéò ðéóôþóåéò Ðïéüôçôá ôùí õðïõñãåßóôï ôáîßäé Ðë.Åëåõèåñßáò 3 ùí(781.000.000 åõñþ,ôç Ôçë.: 23520 21888 Äùñï ÄùñïåðéôáãÞ óôéãìÞ ìÜëéóôá ðïõ ç çãåóßá ôïõ õðïõñãåßïõ ÃêáñÜôæéáò Ã. äáðáíÜ åêáôïììýñéá åõñþ ãéá äéáöÞìéóç ôïõ Æáëüããïõ 24-26, ôçë. 23510 76125 ÅÓÐÁ;) Åßìáóôå áíôßèåôïé óôç ÄùñïåðéôáãÞ Äùñï ëïãéêÞ ðïõ õðáêïýåé óôéò åðéôáãÝò ôïõ Ä.Í.Ô. Ïé åêðáéäåõôéêïý íá ìçí õðÜñîïõí ðåñéêïðÝò óôï ÷þñï ôçò ðáéäåßáò, íá äïèåß ôï 5% ôïõ êñáôéêïý Äùñï ðñïûðïëïãéóìïý, íá áêõñùèåß ôï ìíçìüíéï êáé ôùí ìÝôñùí ðïõ Ýëáâáí êõâÝñíçóç, Ä.Í.Ô. êáé Ï Ìáñêüðïõëïò Áñéóôåßäçò ôïõ Åõñéðßäç êáé ôçò ÂáóéëéêÞò ôï ãÝíïò Áäáìßäïõ Å.Å. ðïõ ãåííÞèçêå óôç Ãåñìáíßá êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç êáé ç Ïõíáôßíóêá ¸ñéêá

ÊÜíôå ôçí áíáããåëßá ôïõ ãÜìïõ óáò óôï “Ïëýìðéï ÂÞìᔠêáé ðÜñôå Ýíá êïõðüíé äùñåÜí óõììåôï÷Þò ãéá ôéò êëçñþóåéò!

1o

2o

3o

1000 Åõñþ

500 Åõñþ

!

400 Åõñþ

4o

ôïõ ÓôåöÜí êáé ôçò Ìáñßáò ðïõ ãåííÞèçêå óôç Óëïâáêßá êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí ìå ðïëéôéêü ãÜìï.

Åñþôçóç ãéá ôïõò ïöåéëÝôåò ôùí 24 äéó. åõñþ ÁÐÏ ÔÏÍ È. ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ ÊÁÉ ÁËËÏÕÓ ÂÏÕËÅÕÔÅÓ ÔÏÕ ÐÁÓÏÊ Åñþôçóç ôùí âïõëåõôþí êê. ÈáíÜóç Ðáðáãåùñãßïõ, Ðáíáãéþôç ÊïõñïõìðëÞ, ÍÜíôéáò Ãéáííáêïðïýëïõ, Çëßá Èåïäùñßäç êáé Ðáýëïõ Óôáóéíïý ó÷åôéêÜ ìå ôçí áðüóõñóç ôçò ðñüôáóçò äéáãñáöÞò ôùí 24 äéò åõñþ ùò «áíåßóðñáêôùí ÷ñåþí», áðü ôï øçöéóèÝí åðß ôçò áñ÷Þò Ó÷Ýäéï Íüìïõ «Åðåßãïíôá ìÝôñá åöáñìïãÞò ôïõ ÐñïãñÜììáôïò ÓôÞñéîçò ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò» Ïé âïõëåõôÝò ôïõ ÐÁÓÏÊ êáôÝèåóáí åñþôçóç ðñïò ôïí Õðïõñãü Ïéêïíïìéêþí ê. Ãåþñãéï Ðáðáêùíóôáíôßíïõ, ìå èÝìá ôçí áðüóõñóç ôçò ðñüôáóçò äéáãñáöÞò ôùí 24 äéò åõñþ ùò «áíåßóðñáêôùí ÷ñåþí», áðü ôï øçöéóèÝí åðß ôçò áñ÷Þò Ó÷Ýäéï Íüìïõ «Åðåßãïíôá ìÝôñá åöáñìïãÞò ôïõ ÐñïãñÜììáôïò ÓôÞñéîçò ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò». Óôçí åñþôçóÞ ôïõò ïé âïõëåõôÝò áíáöÝñïõí üôé áðåöåý÷èç ç äçìéïõñãßá áñíçôéêþí åíôõðþóåùí óôçí êïéíùíßá óå ðåñßïäï ïéêïíïìéêÞò êñßóçò êáé êïéíùíéêÞò äõóðñáãßáò ìå ôçí áðüóõñóç ôçò óõãêåêñéìÝíçò ðñüôáóçò. ÃåíïìÝíçò äÞëùóçò ôïõ ê. Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí üôé èá åðáíáöÝñåé ôçí äéÜôáîç óôç ÂïõëÞ, ïé âïõëåõôÝò æçôïýí íá êáôáôåèïýí óôï Êïéíïâïýëéï ôüóï ôá ïíüìáôá ôùí ïöåéëåôþí, üóï êáé ôï áðïôÝëåóìá ôçò Ýñåõíáò ôïõ áñìüäéïõ Õðïõñãåßïõ ìå ôçí ïðïßá èá áðïäåéêíýåôáé üôé ïé åìðëåêüìåíïé ïöåéëÝôåò áëëÜ êáé ôá ìÝëç ôùí ïéêïãåíåéþí ôïõò äåí äéáèÝôïõí ìåôï÷Ýò óå õðåñÜêôéåò (off shore) åôáéñåßåò. ÅðéðñïóèÝôùò, íá åíçìåñùèåß ôï Åëëçíéêü Êïéíïâïýëéï áí äéåñåõíÞèçêå åðáñêþò ç ðåñßðôùóç åêðïßçóçò áðü ôï Åëëçíéêü ÊñÜôïò ôùí äéêáéùìÜôùí åßóðñáîçò ôùí ïöåéëþí ðñïò åîåéäéêåõìÝíåò äéåèíåßò éäéùôéêÝò åôáéñåßåò ìÝóù äéåèíïýò äéáãùíéóìïý, þóôå íá åðéôåõ÷èåß ìå ôïí êáëýôåñï ôñüðï ôï êáëýôåñï áðïôÝëåóìá. ÊáôáëÞãïíôáò óôçí åñþôçóÞ ôïõò ïé âïõëåõôÝò, åñùôïýí ôïí ê. Õðïõñãü åÜí åîáóöáëßæïíôáé äéêáóôéêÝò åããõÞóåéò ìÝóù Åëåãêôéêïý Óõíåäñßïõ áíáöïñéêÜ ìå ôá äéêáéþìáôá åßóðñáîçò ôïõ åëëçíéêïý äçìïóßïõ ôùí ïöåéëþí êáé åÜí äýíáôáé íá äéáâåâáéþóåé üôé ç ðñïôåéíüìåíç äéáãñáöÞ äåí èá áðïôåëÝóåé ðñïóå÷þò ìÝñïò ôïõ äçìïóßïõ åëëåßììáôïò.

ÊÁÔÁÃÃÅËÉÁ ÔÏÕ Ê.Ó. ÔÇÓ íåïëáßáò ÓÕÍ:

“Ç êñáôéêÞ ôñïìïêñáôßá óõíå÷ßæåôáé” Ôçí ÐÝìðôç 13 ÃåíÜñç Üíôñåò ôçò ÁíôéôñïìïêñáôéêÞò óõíÝëáâáí ÷ùñßò êáìßá áðïëýôùò áöïñìÞ ôï ìÝëïò ôïõ Óõíáóðéóìïý ÄçìïóèÝíç ÐáðáäÜôï óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ Âýñùíá êïíôÜ óôï óðßôé ôïõ. Ïé Üíôñåò ôçò ÁíôéôñïìïêñáôéêÞò áöïý ôïí ÷ôýðçóáí ôïí Ýâáëáí óå Ýíá áìÜîé êáé ôïí ìåôÝöåñáí óôçí ÃÁÄÁ üðïõ ôïí Ýêëåéóáí óå Ýíá äùìÜôéï, ôïí îåãýìíùóáí êáé ôïõ Ýêáíáí óùìáôéêü Ýëåã÷ï. Áöïý ôïí êñÜôçóáí ãéá ðïëëÝò þñåò ôïí Üöçóáí åëåýèåñï éó÷õñéæüìåíïé üôé «Ýêáíáí ëÜèïò». Ôï ôåëåõôáßï äåßãìá âÜñâáñçò áóôõíïìéêÞò ôñïìïêñáôßáò óå âÜñïò áãùíéæüìåíùí ðïëéôþí Ýñ÷åôáé íá ðñïóôåèåß óå ìéá óåéñÜ áíÜëïãùí ðåñéóôáôéêþí ðïõ Ý÷ïõí óõìâåß ôï ôåëåõôáßï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá êáé áðïäåéêíýïõí üôé ç óõìðåñéöïñÜ ôçò áóôõíïìßáò åíôÜóóåôáé óå Ýíá óõíïëéêüôåñï ó÷Ýäéï ôñïìïêñÜôçóçò ôùí áãùíéæüìåíùí êïììáôéþí ôçò êïéíùíßáò. Ôï ÐÁÓÏÊ äßíåé ñåóéôÜë óôç ëïãéêÞ ôùí «ðñáéôüñùí» êáé óôç óôñáôçãéêÞò ôçò Ýíôáóçò åëðßæïíôáò üôé ìå áõôüí ôïí ôñüðï èá êÜìøåé ôçí áíôßóôáóç ôçò íåïëáßáò êáé ôïõ êüóìïõ ôçò åñãáóßáò. Öáßíåôáé üôé ìå âÜóç ôï "åðé÷åéñçóéáêü ôçò ó÷Ýäéï" ç ÁíôéôñïìïêñáôéêÞ Ý÷åé âãåé ðáãáíéÜ êáé óõëëáìâÜíåé üðïéïí âñßóêåé ìðñïóôÜ ôçò. Óôï êëßìá áóôõíïìïêñáôßáò êáé áóõäïóßáò ôùí êáôáóôáëôéêþí ìç÷áíéóìþí ðïõ Ý÷åé åãêáèéäñýóåé ç êõâÝñíçóç ôïõ ÐÁÓÏÊ üëá åðéôñÝðïíôáé. Óôçí ÁñãåíôéíÞ ôïõ ÂéíôÝëá Ýñ÷ïíôáí êïõêïõëïöüñïé êáé áõôïêßíçôá êÜôù áðü ôï óðßôé óïõ êáé âñéóêüóïõí ìå ôóéìåíôÝíéá ðáðïýôóéá óôïí ùêåáíü. Óôçí ÅëëÜäá ôïõ ÐÁÓÏÊ Ýñ÷ïíôáé êïõêïõëïöüñïé ñÜìðï ôçò áíôéôñïìïêñáôéêÞò ìå ôá üðëá ðñïôåôáìÝíá êáé îáöíéêÜ âñßóêåóáé ãõìíüò óôá ìðïõíôñïýìéá ôçò áíôéôñïìïêñáôéêÞò íá äÝ÷åóáé ôéò êëùôóéÝò êáé ôéò ìðïõíéÝò ôùí ðñïóôáôþí ôïõ ðïëßôç... Ôï óõãêåêñéìÝíï ðåñéóôáôéêü ðñïêáëåß åñùôÞìáôá óå êÜèå äçìïêñáôéêü ðïëßôç. Óôçí äçìïêñáôßá ðïõ ïñáìáôßæåôáé êáé ÷ôßæåé ôï ÐÁÓÏÊ åðéôñÝðåôáé ç áðáãùãÞ ðïëéôþí áðü áóôõíïìéêïýò ìå êáëõììÝíá ðñüóùðá êáé ðáñáôåôáìÝíá üðëá; Óôü÷ïò ôçò êõâÝñíçóçò åßíáé íá èÝóåé ôïí Óõíáóðéóìü, ôïí ÓÕÑÉÆÁ êáé üðïéá Üëëç ðïëéôéêÞ ïñãÜíùóç áíôéäñÜ åêôüò íüìïõ; ÅðéôñÝðåôáé íá åêôïîåýïíôáé óõêïöáíôßåò áðü óôåëÝ÷ç ôçò êõâÝñíçóçò ãéá ó÷Ýóç ïëüêëçñùí éóôïñéêþí ðïëéôéêþí ÷þñùí, ìå ìåãÜëç ðáñáêáôáèÞêç áãþíùí ãéá ôçí äçìïêñáôßá êáé ôéò åëåõèåñßåò, üðùò áõôüò ôçò ñéæïóðáóôéêÞò êáé áíáíåùôéêÞò áñéóôåñÜò ìå ôçí ôñïìïêñáôßá ; Áðáéôïýìå ôçí áðåñßöñáóôç êáôáäßêç êáé ôéìùñßá ôùí õðåõèýíùí ôçò áíôéôñïìïêñáôéêÞò ãéá ôçí áðáãùãÞ ôïõ ìÝëïõò ôïõ Óõíáóðéóìïý ÐáðáäÜôïõ ÄçìïóèÝíç. Áí ðéóôåýïõí üôé ìå ôÝôïéåò ìåèüäïõò èá ìáò êÜíïõí íá óôáìáôÞóïõìå íá áãùíéæüìáóôå êÜíïõí ëÜèïò. Êáëïýìå ôç íåïëáßá êáé ôïõò åñãáæüìåíïõò íá óõììåôÝ÷ïõí ìáæéêÜ óôïõò áãþíåò ôïõ áìÝóùò åðüìåíïõ äéáóôÞìáôïò ãéá ôçí áíáôñïðÞ ôçò ðéï âÜñâáñçò ðïëéôéêÞò êáé ôçò êõâÝñíçóçò ðïõ ôçí õëïðïéåß. (Ãñáöåßï ôýðïõ Êåíôñéêïý Óõìâïõëßïõ íåïëáßáò ÓÕÍ)


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

" ÖÉËÏÆÙÚÊÏ ÓÙÌÁÔÅÉÏ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ «ÁÑÃÏÓ»:

“ÁíåãêÝöáëïé öáñìáêþíïõí áèþá æþá”

ÓÜââáôï 15 Éáíïõáñßïõ 2011

ÅÉÄÇÓÅÉÓ ÓõíÜíôçóç ôçò äéïßêçóçò ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ ÌÅ ÔÏÍ ÄÇÌÁÑ×Ï ÄÉÏÕ - ÏËÕÌÐÏÕ

Â

ñÝèçêå áäÝóðïôï óêõëß äçëçôçñéáóìÝíï óôçí ÊáëëéèÝá Ðáñáëßáò ðßóù áðü ôï Äçìáñ÷åßï. Ï Áíôéðñüåäñïò ôïõ Öéëïæùúêïý Óùìáôåßïõ «ÁÑÃÏÓ» ðáñåõñÝèçêå êáèþò êáé õðÜëëçëïò ôïõ êõíïêïìåßïõ Êáôåñßíçò. ¼÷é ÷ùñßò ôçí áíÜëïãç êôçíéáôñéêÞ åðßâëåøç êáé öñïíôßäá åßíáé áäýíáôï ôï æþï íá áíôáðåîÝëèåé. Ç ÄçìïôéêÞ êôçíßáôñïò ðïõ èá Ýðñåðå íá åß÷å ðáñåõñåèåß ãéá ôç óùôçñßá ôïõ æþïõ äåí Þëèå. Ï õðÜëëçëïò ôïõ êõíïêïìåßïõ äåí ìðïñåß íá ðñïóöÝñåé ôéò áíÜëïãåò õðçñåóßåò üðùò ç êôçíßáôñïò. Äõóôõ÷þò ôï áðïôÝëåóìá Þôáí ìïéñáßï áöïý ôï æþï äåí ìðüñåóå íá óùèåß. ÊÜðïéïé ðïõ áõôïáðïêáëïýíôáé «Üíèñùðïé» öáñìáêþíïõí áèþåò øõ÷Ýò. Ôçí ôåëåõôáßá ðåñßïäï Ý÷ïõí âñåèåß íåêñÜ óêõëéÜ áðü äçëçôçñßáóç, ðÜñá ðïëëÜ. Áõôü ðñÝðåé íá óôáìáôÞóåé. Èá ìåßíïõí áôéìþñçôïé; Èá ôï áöÞóïõìå íá óõíå÷éóôåß; Ãßíïíôáé áíáêñßóåéò áðü ôçí Áóôõíïìßá êáé áí áõôïß ðïõ ôá êÜíïõí âñåèïýí èá ôéìùñçèïýí áíáëüãùò êáé ðáñáäåéãìáôéêÜ üðùò ôïõ áîßæåé. Óôï ðáñåëèüí ðïõ ðéÜóôçêáí Üôïìá áðü ôçí áóôõíïìßá ìå ôçí âïÞèåéá öéëüæùùí êáèþò êáé åõáéóèçôïðïéçìÝíùí ðïëéôþí íá äçëçôçñéÜæïõí æþá âñÝèçêáí áíôéìÝôùðïé ìå ôï Íüìï. Ïé Íüìïé (3170/2003), êáèþò åðßóçò (Íüìïò 1197 (1981) «üðïéïò óêïôþíåé, êáêïðïéåß Þ áðåéëåß æþá ðïõ ðñïóôáôåýïíôáé áðü ôçí éó÷ýïõóá íïìïèåóßá Þ ôá åãêáôáëåßðåé ôéìùñåßôáé óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 8 ôïõ ðïéíéêïý êþäéêá». Áò óçìåéùèåß êáé ï Íüìïò 3617 (1992): «Êáíåßò äåí ìðïñåß íá õðïâÜëëåé ïðïéïäÞðïôå æþï, óå áíáßôéï ðüíï, áãùíßá Þ óôñåò. Êáíåßò äåí åðéôñÝðåôáé íá åãêáôáëåßðåé ôï êáôïéêßäéï ôïõ» ¼ëïé ïé ðáñáðÜíù Íüìïé äåß÷íïõí ôçí ðñïóôáóßá ôùí æþùí êáèþò êáé ôéò ðáñáäåéãìáôéêÝò áõóôçñÝò ðïéíÝò ðïõ åðéâÜëëïíôáé óôá Üôïìá ðïõ êáôáöåýãïõí óå ôÝôïéåò åãêëçìáôéêÝò ðñÜîåéò. ÁñêåôÜ ç ðïëéôåßá äåß÷íåé áíÝ÷åéá óå ôÝôïéá ðåñéóôáôéêÜ. Ï Íïìïò ðåñß ðñïóôáóßáò ôùí æþùí åßíáé êáôáðÝëôçò óå èÝìáôá åãêëçìáôéêüôçôáò êáé êáêïðïßçóçò áõôþí. Ùò öéëïæùúêü Óùìáôåßï êáôáäéêÜæïõìå ôçí óõãêåêñéìÝíç ðñÜîç ùò áðáñÜäåêôç, åãêëçìáôéêÞ êáé ðåñéìÝíïõìå áðü ôéò áíáêñßóåéò ðïõ ãßíïíôáé áðü ôçí Áóôõíïìßá íá âñåèïýí ïé Ýíï÷ïé êáé íá ôéìùñçèïýí üðùò ôïõò áñìüæåé. Åê ôïõ Ä.Ó.

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Áíáêïéíþíåôáé óôïõò öïñåßò êáé óôï êïéíü ôïõ Í. Ðéåñßáò, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 5 ôçò ÊÕÁ Ç.Ð. 37111/ 2021 / 26-9-03 - ÖÅÊ 1391  / 29-9-2003 êáé óå åöáñìïãÞ ôçò ÇÐ 11014/703/Ö104/14-3-2003 – ÖÅÊ 332Â/03,, üôé äéáâéâÜóèçêå áðü ôç Ä/íóç ÐåñéâÜëëïíôïò êáé ×ùñïôáîßáò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò: Ç ìå áñ. Ðñùô. 13944 / 14– 12 – 2010 Áðüöáóç ¸ãêñéóçò Ðåñéâáëëïíôéêþí ¼ñùí ôçò äñáóôçñéüôçôáò: «Âéïìç÷áíßá åìöéÜëùóçò öõóéêïý ìåôáëëéêïý íåñïý ìå ãåþôñçóç», ôçò åôáéñßáò «Ó. Ìåíôåêßäçò Á.Å.», ðïõ ðñïôåßíåôáé íá åãêáôáóôáèåß óôá áãñïôåìÜ÷éá 33, 34, 35 (âéïìç÷áíéêÞ ìïíÜäá) êáé 41 (ãåþôñçóç), óôï Ä.Ä. Êáñßôóáò ôïõ ÄÞìïõ Äßïõ – Ïëýìðïõ Í. Ðéåñßáò (9ç ÏìÜäá, á.á 39 êáé 135 êùäéêïß ÅÓÕÅ 159.8â êáé 252.2 êáé 2ç ÏìÜäá á.á. 7.3). ÊáôÜ ôçò ðáñáðÜíù áðüöáóçò åðéôñÝðåôáé, óýìöùíá ìå ôï ôåëåõôáßï åäÜöéï ôçò ðáñ. 2 ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ Í. 2503 / 97, ðñïóöõãÞ óôïí Õðïõñãü ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò, ìÝóá óå áðïêëåéóôéêÞ ðñïèåóìßá ôñéÜíôá (30) çìåñþí. Ï Ä/ÍÔÇÓ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÂËÁ×ÏÓ ÓÙÌÁÔÅÉÏ ÓÕÍÔÁÎÉÏÕ×ÙÍ ÉÊÁ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ

ÊÏÐÇ ÐÉÔÁÓ ÔÏÕÓ ÓÙÌÁÔÅÉÏÕ ÓÕÍÔÁÎÉÏÕ×ÙÍ ÉÊÁ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ

Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Óùìáôåßïõ Óõíôáîéïý÷ùí ÉÊÁ Íïìïý Ðéåñßáò, óáò ðñïóêáëåß íá ôéìÞóåôå ìå ôçí ðáñïõóßá óáò ôçí åêäÞëùóç ãéá ôçí êïðÞ ôçò ðßôáò ôïõ Óùìáôåßïõ, ç ïðïßá èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôï ÓÜââáôï 22 Éáíïõáñßïõ 2011 êáé þñá 19.00 óôçí áßèïõóá ôïõ êÝíôñïõ äéáóêÝäáóçò «ÅËÉÁ». Ãéá ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï Ï Ðñüåäñïò Ï Ãåí. ÃñáììáôÝáò Èåüäùñïò Ôóéþôóéïõ Âáóßëåéïò Áíáãíùóôüðïõëïò

Ëåéôïõñãßá ÊéíçôÞò ÌïíÜäáò ôïõ Ø.Í.Ð.Ï. Ç ÊéíçôÞ ÌïíÜäá ôïõ Øõ÷éáôñéêïý Íïóïêïìåßïõ ÐÝôñáò Ïëýìðïõ ç ïðïßá óôåëå÷þíåôáé áðü Øõ÷ßáôñï êáé ÅðéóêÝðôñéá Õãåßáò èá åðéóêåöèåß ôçí ÔåôÜñôç 19 Éáíïõáñßïõ 2011 ôá ÁãñïôéêÜ Éáôñåßá, ôïõ Ä.Ä. Åëáößíáò áðü ôéò 9.00 ð.ì Ýùò ôéò 11.00 ðì. êáé ôïõ Ä.Ä. Êáôáëùíßùí áðü ôéò 11.00 ð.ì. Ýùò ôéò 13.00 ì.ì ôïõ ÄÞìïõ Åëáößíáò. Åðßóçò ëåéôïõñãåß êáèçìåñéíÜ (åêôüò ÓáââÜôïõ êáé ÊõñéáêÞò) áðü ôéò 7.00 ð.ì. Ýùò ôéò 2.30 ì.ì. ç ÌïíÜäá êáô’ ïßêïí Öñïíôßäáò Øõ÷éêÞò Õãåßáò (Ì.Ï.Ö.Ø.Õ) Ðëçñïöïñßåò óôï ôçëÝöùíï 23510- 78311. Ï ÄÉÏÉÊÇÔÇÓ ÅÌÌÁÍÏÕÇË ÊÏÓÌÁÄÁÊÇÓ

ÓõíÜíôçóç ìå ôïí ÄÞìáñ÷ï Äßïõ – Ïëýìðïõ Ãéþñãï Ðáðáèáíáóßïõ ðñáãìáôïðïßçóáí ÷èåò ôï ðñùß ï Ðñüåäñïò ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò Çëßáò ×áôæç÷ñéóôïäïýëïõ, ç ’ Áíôéðñüåäñïò Ìáôïýëá Âåëþíç, ï Ã.Ã. Íßêïò Áóáñßäçò, ï Ïéêïíïìéêüò Åðüðôçò ÌÜñêïò Êïõëïýìïãëïõ, ôï ìÝëïò ôïõ ÄÓ ÃéÜííçò ÐåÀäçò êáé ï Åéäéêüò Óýìâïõëïò ôïõ ÅÂÅ Íßêïò ×ïõóïõñßäçò. ÈåñìÜ óõã÷áñçôÞñéá Ýäùóå êáé åðéóÞìùò ï Ðñüåäñïò ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò óôïí ê. Ðáðáèáíáóßïõ ãéá ôçí åêëïãÞ ôïõ êáé ôïõ åõ÷Þèçêå êáëÞ åðéôõ÷ßá óôï äýóêïëï Ýñãï ðïõ Ý÷åé íá åðéôåëÝóåé óôï íÝï êáé ìå äéåõñõìÝíá ðñïâëÞìáôá Êáëëéêñáôéêü ÄÞìï Äßïõ - Ïëýìðïõ. Ï Çë. ×áôæç÷ñéóôïäïýëïõ Óôç óõíÝ÷åéá, ï ê. ×áôæç÷ñéóôïäïýëïõ Ýèåóå óôïí ÄÞìáñ÷ï Äßïõ - Ïëýìðïõ âáóéêÜ æçôÞìáôá ðïõ áðáó÷ïëïýí ôïí åðé÷åéñçìáôéêü êüóìï åíþ, ãåíéêüôåñá, óõæçôÞèçêáí êáé èÝìáôá ðïõ áöïñïýí ôçí ôïðéêÞ áíÜðôõîç. ÓõãêåêñéìÝíá, ï Ðñüåäñïò ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ýèåóå ôá åîÞò æçôÞìáôá: 1. Ôç óõíäñïìÞ ôïõ ÄÞìïõ ìå êÜèå ðñüóöïñï ìÝóï ïéêïíïìéêü Þ/êáé ðëçñïöïñéáêü óå êïéíÝò äñÜóåéò ìå ôï ÅðéìåëçôÞñéï ãéá ôçí åíßó÷õóç ôïõ ôïõñéóôéêïý ðñïößë ( ïõ êëáóóéêïý ðñïôýðïõ êáëïêáéñéíïý ôïõñéóìïý áëëÜ êáé ôïõ åíáëëáêôéêïý ôïõñéóìïý) óôïí åõñý ðëÝïí ÄÞìï Äßïõ - Ïëýìðïõ. Åðßóçò, áíÝöåñå üôé óõíôïíéóìÝíá ïöåßëïõí íá æçôÞóïõí ôçí Üñóç ôùí ãñáöåéïêñáôéêþí äéáäéêáóéþí ðïõ áðáéôïýíôáé ãéá ôéò áãñïôïõñéóôéêÝò ìïíÜäåò þóôå íá áíèÞóåé ôïõñéóôéêÜ êáé ç ðåñéï÷Þ ôïõ ðñþçí ÄÞìïõ Äßïõ. 2. Ôç äéá÷åßñéóç ôïõ ëéìáíéïý ôïõ Ðëáôáìþíá ìå éäéùôéêïïéêïíïìéêÜ êñéôÞñéá þóôå íá ëåéôïõñãÞóåé ùò ðñüôõðç ôïõñéóôéêÞ ìáñßíá, ìå ôáõôü÷ñïíç åîáóöÜëéóç ôùí áíáãêþí ðïõ Ý÷ïõí ïé áëéåßò ôçò ðåñéï÷Þò. 3. Ôçí áíÜãêç êïéíÞò ðñïóðÜèåéáò ðßåóçò ãéá ôç âåëôßùóç ôùí äñüìùí ðïõ åíþíïõí ðáñáëéáêÜ ôïõò ÍÝïõò Ðüñïõò ìå ôï Âáñéêü êáé ôç Ãñßôóá Ëéôï÷þñïõ. Ôïíßóôçêå, äå, üôé ðñÝðåé íá äñÜóïõí óõíôïíéóìÝíá ãéá íá ëÜâïõí üëïé ïé ðïëßôåò êáé êáôáóôçìáôÜñ÷åò ôïõëÜ÷éóôïí ôùí ðåñéï÷þí ËåðôïêáñõÜò, Ðëáôáìþíá, ÍÝùí Ðüñùí, Óêïôßíáò êáé ÐáíôåëåÞìïíá, åéäéêÝò êÜñôåò äéÝëåõóçò

áðü ôá äéüäéá ðïõ ôç óôéãìÞ áõôÞ áðïôåëïýí ìåãÜëï å÷èñü êáé ôùí åðé÷åéñçìáôéþí ôçò Íüôéáò Ðéåñßáò. 4. Ôçí åíßó÷õóç êáé áðü ôï íÝï ÄÞìï Äßïõ – Ïëýìðïõ ôçò õëïðïßçóçò ôïõ ïñÜìáôïò ðïõ ïíïìáôßóôçêå óå ðñþéìï óôÜäéï «Ó÷ïëåßï ôïõ Ïëýìðïõ», ðñùôïâïõëßá ðïõ óôçñßæåôáé áðü áñêåôïýò ðñ. ÄÞìïõò ôçò Ðéåñßáò êáé ôï ÁñéóôïôÝëåéï ÐáíåðéóôÞìéï Èåóóáëïíßêçò êáé áãêáëéÜóôçêå áðü åíåñãïýò ðïëßôåò ôçò Ðéåñßáò. 5. Ôïí åðáíáðñïóäéïñéóìü ôïõ ñüëïõ ôùí ÊÁÐÇ óå üëá ôá ðñþçí äçìïôéêÜ äéáìåñßóìáôá, êáèüôé ôï ÅðéìåëçôÞñéï äÝ÷åôáé ðÜñá ðïëëÜ ðáñÜðïíá áðü ìÝëç ôïõ üôé áóêïýí áèÝìéôï áíôáãùíéóìü óå åðé÷åéñÞóåéò åóôßáóçò êáé áíáøõ÷Þò. Åßíáé âåâáßùò óçìåßá ôùí êáéñþí (ôçò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò) ìá áñêåôïß åðé÷åéñçìáôßåò äéáìáñôýñïíôáé üôé ôá ðåñéöåñåéáêÜ ÊÁÐÇ ìüíï êÝíôñá ãéá ôá ìÝëç ôïõò äåí åßíáé ôç óôéãìÞ áõôÞ, áëëÜ ìåôáôñÜðçêáí óå ÷þñïõò üðïõ íåüôåñïé áðïëáìâÜíïõí öèçíü öáãçôü êáé êáöÝ. 6. Ôçí åíåñãïðïßçóç ôïõ ÄÞìïõ ãéá ôçí êáôáóôñïöÞ åìðïñåõìÜôùí – ðñïúüíôùí ôçò ðáñáïéêïíïìßáò êáé ôïõ ðáñáåìðïñßïõ êáé ç áðïóôïëÞ áéôÞìáôïò ãéá åéäéêïýò åëÝã÷ïõò åéäéêÜ êáôÜ ôïõò êáëïêáéñéíïýò ìÞíåò. Åðßóçò, ïé äýï ðëåõñÝò óõæÞôçóáí åêôåíþò ãéá ôï Âéïôå÷íéêü ÐÜñêï Ëéôï÷þñïõ åðéêåíôñþíïíôáò óôï æÞôçìá ôùí áíôéêåéìåíéêþí áîéþí ôùí ïéêïðÝäùí êáé ôçò åîåýñåóçò ëýóåùí. ÌÜëéóôá ï ê. ×áôæç÷ñéóôïäïýëïõ æÞôçóå íá áðïóôáëåß óôï ÅðéìåëçôÞñéï ôï ôïðïãñáöéêü äéÜãñáììá þóôå íá ðñïùèçèïýí áêüìç êáëýôåñá ôá ïéêüðåäá ôïõ ÂÉ.ÐÅ. Ëéôï÷þñïõ. ÊáôáëÞãïíôáò, ï ê. ×áôæç÷ñéóôïäïýëïõ õðïãñÜììéóå: «èåùñïýìå áõôïíüçôï üôé èá âñåèïýìå êïíôÜ óáò ãéá åéäéêÝò åêäçëþóåéò åíçìÝñùóçò ìüëéò «áíïßîåé» åðéóÞìùò ï ÍÝïò Áíáðôõîéáêüò Íüìïò êáé åéäéêÝò äñÜóåéò ðïõ áíáìÝíïõìå ãéá ôá ìéêñÜ ôïõñéóôéêÜ êáôáëýìáôá. Åðßóçò ðáñáìÝíïõìå

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

ÅÊÔÅËÅÓÇÓ ÂÏËÙÍ ÓÔÏ ÐÅÄÉÏ ÂÏËÇÓ ÁÑÌÁÔÙÍ ËÉÔÏ×ÙÑÏÕ Áíáêïéíþíåôáé üôé êáôÜ ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá áðü 01 Ýùò 28 Öåâñïõáñßïõ 2011 üëåò ôéò çìÝñåò ôçò åâäïìÜäáò ðëçí ÓáââÜôïõ – ÊõñéáêÞò êáé áñãéþí êáé áðü þñá 07.0 Ýùò 24.00 Ù, èá åêôåëïýíôáé âïëÝò áñìÜôùí, ðõñïâïëéêïý, âáñÝùí üðëùí ðåæéêïý êáèþò Á/Ö êáé åëéêïðôÝñùí óôï ðåäßï âïëÞò áñìÜôùí Ëéôï÷þñïõ. Åðéêßíäõíç ðåñéï÷Þ ÷áñáêôçñßæåôáé ç ðåñéëáìâáíïìÝíç ìåôáîý: 40ï 07´Â 22ï 25´ Á 40ï 15´Â 22ï 25´ Á 40ï 15´Â 22ï 32´ Á 40ï 07´Â 22ï 32´ Á Þôïé ç ðåñéï÷Þ É.Ì. Áã. Äéïíõóßïõ – Ãêáëíôñéìüò ñÝìá – ÌÜíá ñÝìá – ýøùìá Ìðáëôáêïýêé –¾øùìá ÁëáôáñéÜ- ÁñÜðçò ñÝìá – ýøùìá ÊáíÜëé. Óôçí ðáñáðÜíù ðåñéï÷Þ èá åêôåëïýíôáé ðõñÜ üðëùí åõèõôåíïýò êáé êáìðýëçò ôñï÷éÜò êáé óå ýøïò Ýùò ðÝíôå ÷éëéÜäùí (5.000) ðïäþí Üíùèåí ôçò óôÜèìçò ôçò èáëÜóóçò êáé áðáãïñåýåôáé êÜèå êßíçóç ï÷çìÜôùí, áôüìùí êáé ðïéìíßùí êáôÜ ôéò ïñéæüìåíåò çìÝñåò êáé þñåò ãéá áðïöõãÞ áôõ÷çìÜôùí. ÅÜí ìåôÜ ôéò âïëÝò âñåèåß êÜðïéï âëÞìá, íá ìçí ôï áããßîåé êáíåßò, äéüôé õðÜñ÷åé êßíäõíïò áôõ÷Þìáôïò êáé íá åéäïðïéçèåß ôï óõíôïìüôåñï ç ÓôñáôéùôéêÞ Þ ç ÁóôõíïìéêÞ Áñ÷Þ ôïõ Ëéôï÷þñïõ. Áðü ôçí ÓôñáôéùôéêÞ Õðçñåóßá.

Ðñüóêëçóç Ï Óýëëïãïò Èñáêþí Êáôåñßíçò äéïñãáíþíåé ôïí åôÞóéï ÷ïñü ôïõ ôï ÓÜââáôï 15-01-2011 êáé þñá 20:30 óôï êÝíôñï “ÁÑÉÁ”. Èá ìáò äéáóêåäÜóïõí ï Èñáêéþôçò ìïõóéêüò Îáíèïýëçò Ãéþñãïò êáé ôï ìïõóéêü ôïðéêü ó÷Þìá “Ðáñïëýìðéïé”.

ÓÕËËÏÃÏÓ ÌÉÊÑÁÓÉÁÔÙÍ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Ï ðñüåäñïò êáé ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Óõëëüãïõ Ìéêñáóéáôþí Ðéåñßáò óáò êáëïýí óôçí êïðÞ ôçò Âáóéëüðéôáò ôçí ÊõñéáêÞ 16 Éáíïõáñßïõ 2011 êáé þñá 11 ôï ðñùß óôçí áßèïõóá ôïõ Ðíåõìáôéêïý ÊÝíôñïõ Ìéêñáóéáôþí Ðéåñßáò åðß ôçò ïäïý Óáñáíôáðüñïõ 17 êáé Êßïõ Ãéá ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ Ï ÃÅÍ. ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ ÉùÜííçò ÂáóéëåéÜäçò Êùíóôáíôßíïò Áãéáííßôçò

óõìðáñáóôÜôåò óå ïôéäÞðïôå åíéó÷ýåé êáé ïéêïíïìéêÜ ôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ üðùò ï áñ÷áéïëïãéêüò ÷þñïò ôïõ Äßïõ êáé ôï ÖåóôéâÜë Ïëýìðïõ. Åßìáóôå âÝâáéïé ãéá ôçí Üñéóôç ìåôáîý ìáò óõíåñãáóßá óå üëá ôá åðßðåäá». Ã. Ðáðáèáíáóßïõ Ï äÞìáñ÷ïò Äßïõ – Ïëýìðïõ óçìåßùóå üôé ç óõíÜíôçóç ìå ôïí Ðñüåäñï êáé ôá ìÝëç ôçò äéïßêçóçò ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò Þôáí éäéáßôåñá åðïéêïäïìçôéêÞ êáèþò óõæçôÞèçêáí «óïâáñÜ èÝìáôá ôçò åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò êáé æçôÞìáôá áíÜðôõîçò». Ï ê. Ðáðáèáíáóßïõ áíáöÝñèçêå, ìåôáîý Üëëùí, óôç óõæÞôçóç ãéá ôï Âéïôå÷íéêü ÐÜñêï Ëéôï÷þñïõ ôïíßæïíôáò üôé «ïé õøçëÝò ôéìÝò ìåôáâßâáóçò ðïõ Ý÷åé êáèïñßóåé êáôÜ ôç óýíôáîç óõìâïëáßùí ç ’ Ä.Ï.Õ. Êáôåñßíçò áðïôåëïýí ôñï÷ïðÝäç óôçí ðþëçóç ïéêïðÝäùí ðñïò åðé÷åéñçìáôßåò êáé óõíåðþò êáé óôçí ßäéá ôçí áíÜðôõîç ôçò ðåñéï÷Þò. Äåí åßíáé äõíáôüí íá ðïõëÜåé ç äçìïôéêÞ åðé÷åßñçóç, ç ïðïßá áíÞêåé 100% óôïí äÞìï êáé ü÷é óå éäéþôåò, óå ôéìÝò 9.000, 11.000 êáé 13.000 åõñþ ôï óôñÝììá êáé ç Åöïñåßá ôåëåßùò áõèáßñåôá íá ôéò õðïëïãßæåé óôéò 40.000 åõñþ, ìå áðïôÝëåóìá íá åßíáé äõóâÜóôáêôï ôï êüóôïò ìåôáâßâáóçò ðñïò êÜèå åíäéáöåñüìåíï åðåíäõôÞ».

Áíáêïßíùóç Ï Öéëüðôù÷ïò Óýëëïãïò Êáôåñßíçò «Ç ÅËÅÇÌÏÓÕÍÇ» ïñãáíþíåé ðñïóêýíçìá – åêêëçóéáóìü óôï ÌïíáóôÞñé ôïõ Áãßïõ Äéïíõóßïõ óôï Ëéôü÷ùñï ôçí ÊõñéáêÞ 23-1-2011 áíÞìåñá ôçò ÃéïñôÞò ôïõ Áãßïõ. Áíá÷þñçóç óôéò 8 ð.ì. áðü ôïí Íáü ôçò Èåßáò ÁíáëÞøåùò – ôçë. Åðéêïéíùíßáò 6972777738, 6972299866 êáé óôï ôïõñéóôéêü ãñáöåßï ÔñÜíôç . Áðü ôï Ä.Ó ôïõ Óõëëüãïõ

ÓÕËËÏÃÏÓ ÈÑÁÊÙÍ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

ÁÍÁÊÏÍÙÓÇ Ï Óýëëïãïò Èñáêþí Êáôåñßíçò äéïñãáíþíåé ôï ÓÜââáôï 15 Éáíïõáñßïõ 2011 êáé þñá 8.30 ì.ì. ôïí êáèéåñùìÝíï åôÞóéï ÷ïñü ôïõ óôï Ïéê. ÊÝíôñï «ÁÑÉÁ» ôï ïðïßï âñßóêåôáé óôï 2ï ÷éëì. ÊáôåñßíçòÃáíü÷ùñáò. Èá ìáò äéáóêåäÜóïõí ï ãíùóôüò Èñáêéþôçò ôñáãïõäéóôÞò ìå ôï áêïñíôåüí ê. ÎÁÍÈÏÕËÇÓ êáé ïé ÐÁÑÁÏËÕÌÐÉÏÉ . Íá ìçí ëÞøåé êáíåßò. Ôï Ä.Ó.

ÐÏÍÔÉÁÊÏÓ ÓÕËËÏÃÏÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ «ÐÁÍÁÃÉÁ ÓÏÕÌÅËÁ»

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Ï Ðïíôéáêüò Óýëëïãïò Êáôåñßíçò «ÐÁÍÁÃÉÁ ÓÏÕÌÅËÁ», ðñïóêáëåß ôá ìÝëç êáé ôïõò ößëïõò ôïõ, óôï ìåãÜëï åôÞóéï ÷ïñü ôïõ, ôï ÓÜââáôï 15 Éáíïõáñßïõ 2011 óôï ïéê. êÝíôñï «ÄÉÏÃÅÍÇÓ». Óå ìéá âñáäéÜ ãåìÜôç ðáñÜäïóç, ÷ïñü êáé ôñáãïýäé óõììåôÝ÷ïõí ïé êáëëéôÝ÷íåò: AëÝîçò Ðáñ÷áñßäçò, ÂáããÝëçò ÁíáóôáóéÜäçò, Êþóôáò Êáóéìßäçò êáé ÃéÜííçò Ðïëõ÷ñïíßäçò êáèþò åðßóçò ôá ÷ïñåõôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ óõëëüãïõ êáé ôïõ óõëëüãïõ Êñçôþí «ÏÉ ÓÔÁÕÑÁÅÔÏÉ», ðïõ èá ðáñïõóéÜóïõí ðáñáäïóéáêïýò ÷ïñïýò ôïõ Ðüíôïõ. Åõ÷üìáóôå ó´ üëïõò êáëÞ, åéñçíéêÞ êáé äçìéïõñãéêÞ ÷ñïíéÜ! Ìå ôéìÞ ôï Ä.Ó

ÌÜëéóôá, ï ÄÞìáñ÷ïò Ýäùóå óôïí ê. ×áôæç÷ñéóôïäïýëïõ ó÷åôéêü Õðüìíçìá «þóôå ç åíçìÝñùóÞ ôïõ ãéá ôï ÂÉÐÁ Ëéôï÷þñïõ íá åßíáé ëåðôïìåñÞò». ÁíáöïñéêÜ ìå ôá ëéìÜíéá, ï ê. Ðáðáèáíáóßïõ åîÝöñáóå ôçí Üðïøç üôé èá ðñÝðåé íá äïèåß ëýóç þóôå êÜðïéá óôéãìÞ íá ëåéôïõñãÞóïõí. ÔÝëïò, áíáöïñéêÜ ìå ôï êüóôïò ôùí äéïäßùí, ï ÄÞìáñ÷ïò åðåóÞìáíå üôé «ìÝ÷ñé íá äïèåß ðïëéôéêÞ ëýóç ãéá ôéò ëçóôñéêÝò óõìâÜóåéò ðïõ Ý÷ïõí õðïãñáöåß, ðñÝðåé íá ðñïùèçèåß Üìåóá ç ëýóç ôçò äùñåÜí äéÝëåõóçò üëùí ôùí äçìïôþí. Äåí åßíáé äõíáôüí, ãéá ðáñÜäåéãìá, Ýíáò êÜôïéêïò ôçò äçìïôéêÞò åíüôçôáò Áíáôïëéêïý Ïëýìðïõ, ðïõ èá ÷ñåéáóôåß íá Ýñèåé óôçí Ýäñá ôïõ äÞìïõ ôïõ, óôï Ëéôü÷ùñï, íá ðñÝðåé íá ðëçñþíåé 6,50 åõñþ ðåñßðïõ. Áõôü ôï èåùñþ áðáñÜäåêôï».

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Ôçí 20ç Éáíïõáñßïõ 2011, çìÝñá ÐÝìðôç, åïñôÞ ôïõ Ïóßïõ Åõèõìßïõ ôïõ ÌåãÜëïõ, ðáíçãõñßæåé ï Éåñüò Íáüò Áãßùí ×ñéóôïöüñïõ êáé Åõèõìßïõ Êáôåñßíçò. Ôçí ÔåôÜñôç 19 Éáíïõáñßïõ óôéò 6 ì.ì. èá ôåëåóèåß ï ÌÝãáò Áñ÷éåñáôéêüò Åóðåñéíüò. Ôçí åðïìÝíç, ÐÝìðôç 20 Éáíïõáñßïõ èá ôåëåóôåß Áñ÷éåñáôéêÞ Èåßá Ëåéôïõñãßá ðñïåîÜñ÷ïíôïò ôïõ ÓåâáóìéùôÜôïõ Ìçôñïðïëßôïõ Êßôñïõò- Êáôåñßíçò êáé Ðëáôáìþíïò ê.ê. Áãáèïíßêïõ. ÁíÞìåñá ôçò åïñôÞò êáé óôéò 5 ì.ì. èá øáëåß ï ðáñáêëçôéêüò êáíþí ôïõ Áãßïõ. Óáò êáëïýìå íá ìáò ôéìÞóåôå ìå ôçí ðáñïõóßá óáò êáé üëïé ìáæß íá äïîÜóïõìå ôï Èåü êáé íá ðáñáêáëÝóïõìå ôïí ¢ãéï Åõèýìéï íá ìåóéôåýåé ãéá ìáò. Ìå ôéìÞ Ãéá ôï Åêêëçóéáóôéêü Óõìâïýëéï Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ Ðñùôïðñåóâýôåñïò ÓÙÊÑÁÔÇÓ Å. ÎÅÍÉÄÇÓ

Ìïñöùôéêüò & Ðïëéôéóôéêüò Óýëëïãïò ÊÜôù ÌçëéÜò Ðéåñßáò «ÏÉ ËÁÆÁÉÏÉ»

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Óáò ðñïóêáëïýìå óôïí åôÞóéï ÷ïñü ôïõ Óõëëüãïõ ìáò, ðïõ èá ãßíåé ôo ÓÜââáôï, 15 Éáíïõáñßïõ 2011, óôçí áßèïõóá äåîéþóåùí “ÅËÁÔÏӔ óôçí ÊÜôù ÌçëéÜ, ìå óõíïäåßá ôïðéêÞò äçìïôéêÞò ïñ÷Þóôñáò. Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï * ¿ñá Ýíáñîçò 8.30´ ì. ì.

ÅÍÙÓÇ ÐÏÍÔÉÙÍ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ H ¸íùóç Ðïíôßùí Ðéåñßáò êáëåß ôá ìÝëç êáé ôïõò ößëïõò ôïõ Óõëëüãïõ ìáò íá ðáñáóôïýí óôçí êïðÞ ôçò âáóéëüðéôáò, ðïõ èá ãßíåé ôï ÓÜââáôï 15-1-2011 êáé þñá 18.00´ì.ì., óôá ãñáöåßá ôïõ Óõëëüãïõ ìáò. Èá ðñáãìáôïðïéçèåß êáé ç êëÞñùóç ôçò ëá÷åéïöüñïõ áãïñÜò ðïõ Ýãéíå ãéá ôçí åíßó÷õóç ôïõ Óõëëüãïõ ìáò. Ãéá ôï Ä.Ó. Ç Ðñüåäñïò Æáúñá Ëáæáñßäïõ


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÓÁÂÂÁÔÏ 15 ÉÁÍÏÕÑÉÏÕ 2011 5

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÉÅÑÉÁ

ÌÅÔÁ ÔÇÍ ÐÁÑÁÔÁÓÇ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ

ÌåôÜâáóç ôïõ «ÂïÞèåéá óôï Óðßôé» óôçí åðï÷Þ ÊáëëéêñÜôç

Ç áâåâáéüôçôá, ðïõ õðÜñ÷åé äåí åßíáé ìüíï áðü ôçí ðëåõñÜ ôùí ùöåëïýìåíùí, áëëÜ êáé ôùí åñãáæüìåíùí, ïé ïðïßïé äåí ðëçñþíïíôáí ôáêôéêÜ áðü ôï ðñüãñáììá. ÌÜëéóôá, õðÜñ÷ïõí êáé ðåñéðôþóåéò ðïõ äåí Ý÷ïõí áíôÝîåé áõôü ôï êáèåóôþò êáé Ý÷ïõí ðáñáéôçèåß áðü ôç èÝóç ôïõò, áíáæçôþíôáò Ýíá êáëýôåñï êáé ðéï óßãïõñï åñãáóéáêü ðåñéâÜëëïí. Óôá ôÝëç ôïõ 2010, ìåôÜ áðü äßìçíç äéáâïýëåõóç óå áíþôáôï åðßðåäï ìå ôïí Åðßôñïðï Laslo Andor êáé ôç ÃåíéêÞ Äéåýèõíóç Áðáó÷üëçóçò ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò, ôï Õðïõñãåßï Åñãáóßáò åß÷å åîáóöáëßóåé ôç óõã÷ñçìáôïäüôçóç ôïõ ÐñïãñÜììáôïò «ÂïÞèåéá óôï Óðßôé», äéáóöáëßæïíôáò ôç óõíÝ÷éóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò ãéá ôï 2011 êáé 4.500 èÝóåéò åñãáóßáò ôùí åñãáæïìÝíùí óôéò 1.050 äïìÝò ôïõ ðñïãñÜììáôïò. Ç ÷ñçìáôïäüôçóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò Ýëçãå ôÝëïò ÄåêÝìâñéïõ. Õðåíèõìßæåôáé üôé ôï ðñüãñáììá «ÂïÞèåéá óôï Óðßôé» èåóìïèåôÞèçêå ôï 2002. KáôÜ ôï 2011 ç äñÜóç èá õëïðïéçèåß ìÝóù åîáôïìéêåõìÝíïõ óõóôÞìáôïò «êïõðïíéþí» (vouchers) ðñïò ôïõò ùöåëïýìåíïõò, ïé ïðïßïé èá åðéëÝãïíôáé áðü ôéò ôïðéêÝò õðçñåóßåò ôïõ ÏÁÅÄ, åíþ õðåýèõíç ãéá ôçí äéá÷åßñéóç ôçò äñÜóçò èá åßíáé ç ÅëëçíéêÞ Åôáéñåßá ÔïðéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Áõôïäéïßêçóçò (ÅÅÔÁÁ). ÄçëáäÞ ï ÏÁÅÄ èá äßíåé ôá êïõðüíéá (ìå êñéôÞñéá) êáé áðü êåé êáé ðÝñá ïé ðÜñï÷ïé ôùí õðçñåóéþí èá åéóðñÜôôïõí ôá êïõðüíéá áðü ôçí ÅÅÔÁÁ. Óõíåðþò, ç ÐåñéöÝñåéá öåýãåé áðü ôï ðáé÷íßäé êáé, åíäå÷ïìÝíùò, ìåëëïíôéêÜ êáé ç ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç. ÉÓÔÏÑÉÊÏ Ùò èåóìüò îåêßíçóå ãéá ðñþôç öïñÜ ôï 1973 ìå íïìïèåôéêü äéÜôáãìá «ðåñß ðñïóôáóßáò õðåñçëßêùí êáé ÷ñïíßùò ðáó÷üíôùí áôüìùí», ðïõ ðñïÝâëåðå ôçí ðáñï÷Þ õðçñåóéþí óôï óðßôé ãéá çëéêéùìÝíïõò ðïõ åß÷áí áíÜãêç áðü öñïíôßäá. Ôï 1988 ï Åëëçíéêüò Åñõèñüò Óôáõñüò óå óõíåñãáóßá ìå ôï õðïõñãåßï Õãåßáò åöÜñìïóå ðéëïôéêÜ ôï «ÂïÞèåéá óôï Óðßôé» óôéò ðåñéï÷Ýò ÅîÜñ÷åéá, ÊõøÝëç, ÐáôÞóéá, Êïëùíü, Âïôáíéêü, Áêáäçìßá ÐëÜôùíïò. Ôï 1997 åöáñìüóôçêå óå ðéëïôéêÞ ìïñöÞ óôïí ÄÞìï Ðåñéóôåñßïõ êé Ýíáí ÷ñüíï áñãüôåñá áðïöáóßóôçêå ç åðÝêôáóÞ ôïõ óå 102 äÞìïõò ìå ïñãáíùìÝíá ÊÁÐÇ. Ôï 2000 ìÝóá áðü ôï ’ ÊÐÓ äçìéïõñãÞèçêáí 183 ÐñïãñÜììáôá ÊïéíùíéêÞò ÌÝñéìíáò, åíþ ôï Ò ÊÐÓ âïÞèçóå óôçí åðÝêôáóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò êáé óôïõò õðüëïéðïõò ÏÔÁ. ÓÞìåñá ôï «ÂïÞèåéá óôï Óðßôé» áíáäåéêíýåôáé ç ðéï äçìïöéëÞò õðçñåóßá ðáñå÷üìåíç áðü ôïõò ÏÔÁ. ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ Ïé õðçñåóßåò ðïõ ðñïóöÝñåé åßíáé: - ÓõìâïõëåõôéêÞ êáé óõíáéóèçìáôéêÞ óôÞñéîç. - ÉáôñéêÞ öñïíôßäá. - ÍïóçëåõôéêÞ ìÝñéìíá êáé öõóéïèåñáðåßá. - ÌéêñïáãïñÝò, ðëçñùìÞ ëïãáñéáóìþí. - Óõíïäåßá óôéò äéÜöïñåò õðçñåóßåò. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ìåôáâáôéêÞò ðåñéüäïõ, äçëáäÞ ìÝ÷ñé 31/12/2011, ôï ðñüãñáììá "ÂïÞèåéá óôï Óðßôé" èá õëïðïéçèåß ìÝóù åîáôïìéêåõìÝíïõ óõóôÞìáôïò êïõðïíéþí.

Äéáìáñôõñßá óôï óôáèìü äéïäßùí ôçò ËåðôïêáñõÜò

ÌÅ ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÔÙÍ ÅÑÃÁÓÉÙÍ ÔÙÍ ÌÁÈÇÔÙÍ

ÔåëåôÞ ëÞîçò ôïõ ðñïãñÜììáôïò e-youth

Å

í áíáìïíÞ åíçìÝñùóçò åßíáé ïé äÞìïé ó÷åôéêÜ ìå ôï ðñüãñáììá «ÂïÞèåéá óôï Óðßôé», ãéá ôï ïðïßï ìðïñåß óôï ôÝëïò ôïõ 2010 ôï õðïõñãåßï Åñãáóßáò íá åß÷å ðåôý÷åé ðáñÜôáóç ÷ñçìáôïäüôçóçò áðü ôçí ÅÅ, ôá ÷ñÝç ôïõ üìùò ðñïò ôïõò õðáëëÞëïõò ðáñáìÝíïõí. Óôï äÞìï Êáôåñßíçò Ýãéíå Þäç ìéá óõíÜíôçóç ìåôáîý ôùí õðåõèýíùí ôïõ ðñïãñÜììáôïò áíÜ êáðïäéóôñéáêü äÞìï êáé ìÝ÷ñé óôéãìÞò ç ëåéôïõñãßá ôïõ ãßíåôáé ìå ôá ðåñóéíÜ äåäïìÝíá.

ÁÐÏ ÌÅËÇ ÔÙÍ ÐÁÌÅ, ÐÁÓÅÂÅ, ÐÁÓÕ, ÌÁÓ êáé ÏÃÅ Ðéåñßáò

Ð

áñÜóôáóç äéáìáñôõñßáò êáé Üíïéãìá ôùí äéïäßùí ôçò ËåðôïêáñõÜò ðñáãìáôïðïßçóáí ôï áðüãåõìá ôçò ÐáñáóêåõÞò ìÝëç ôùí ÐÁÌÅ, ÐÁÓÅÂÅ, ÐÁÓÕ, ÌÁÓ êáé ÏÃÅ Ðéåñßáò. Äçëþíïíôáò ãéá ìéá áêüìç öïñÜ ôçí åíáíôßùóç ôïõò óôï êáèåóôþò ôùí äéïäßùí óôï ïäéêü

ÓÔÏ ÉÄ. Ó×ÏËÅÉÏ «ÐËÁÔÙÍ»

Ô

åëåôÞ ëÞîçò ôïõ ðñïãñÜììáôïò e-youth, ôï ïðïßï äéïñãÜíùóå åðß Ýíá ÷ñüíï ôï ãñáöåßï åõñùðáúêþí ðñïãñáììÜôùí ìå ôçí óõììåôï÷Þ êáé âïÞèåéá ôïõ éäéùôéêïý åêðáéäåõôçñßïõ «ÐëÜôùí» êáé ôïõ 2ïõ ÅÐÁË Êáôåñßíçò ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôï ðñùß ôçò ÐáñáóêåõÞò. Ç åêäÞëùóç ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï ãõìíáóôÞñéï ôïõ «ÐëÜôùí», üðïõ ðáñïõóéÜóôçêáí ôá Ýñãá ôùí ìáèçôþí óôï ðëáßóéï ôïõ ðñïãñÜììáôïò, óêïðüò ôïõ ïðïßïõ Þôáí ç óõíåñãáóßá ôùí íÝùí ãéá ôçí áíÜäåéîç ôçò ðïëéôéóôéêÞò ôïõò êëçñïíïìéÜò.

Óôï ðñüãñáììá óõììåôåß÷áí ìáèçôÝò äåõôÝñáò êáé ôñßôçò ëõêåßïõ, áñêåôïß áðü ôïõò ïðïßïõò áðïöïßôçóáí ìÜëéóôá êáôÜ ôç äéÜñêåéÜ ôïõ. ×ùñßóôçêáí óå ôÝóóåñéò ïìÜäåò ìå åíäéáöÝñïíôá óå äéáôñïöéêÝò óõíÞèåéåò, áñ÷éôåêôïíéêÞ êáé ãåíéêüôåñá ôçí ðáñÜäïóç. ÓõíïëéêÜ ðÞñáí ìÝñïò 36 ìáèçôÝò. Êýñéá äéïñãáíþôñéá áðü åëëçíéêÞò ðëåõñÜò Þôáí ç Äéåýèõíóç ÄåõôåñïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò, ìå ôï ãñáöåßï Åõñùðáúêþí ÐñïãñáììÜôùí ìå õðåýèõíç ôçí Óïößá Á ñ ã õ ñ ï ð ï ý ë ï õ . ÓõìðáñáóôÜôçò óôçí ðñïóðÜèåéá áõôÞ Þôáí ôï éäéùôéêü ó÷ïëåßï «ÐëÜôùí» êáé ãéá áõôü ôï ëüãï ç êá Áñãõñïðïýëïõ åõ÷áñßóôçóå ôïí ê.ÁíÝóôç Ðáðáäüðïõëï ãéá ôçí âïÞèåéá óôéò ìåôáêéíÞóåéò êáé ôéò åîïñìÞóåéò. ÂïÞèåéá êáé óõììåôï÷Þ ðñüóöåñå êáé ôï 2ï ÅÐÁË, üóïí áöïñÜ ôéò ôñåéò ðïäçëáôïäñïìßåò ìå ïéêïëïãéêü êáé äéáðïëéôéóôéêü ÷áñáêôÞñá. Åêåß óçìáíôéêü ìåñßäéï åß÷áí êáé ôá ðïäçëáôéêÜ óùìáôåßá ôçò Êáôåñßíçò. Óôçí åêäÞëùóç óõììåôåß÷áí ðïëëïß ìáèçôÝò ðÝñá áðü ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò, óå Ýíá ðñüãñáììá ðïõ Ýêëåéóå ìå åðéôõ÷ßá êáé Üöçóå ôéò êáëýôåñåò åíôõðþóåéò. ÓÏÖÉÁ ÁÑÃÕÑÏÐÏÕËÏÕ Õðåýèõíç Åõñùðáúêþí ÐñïãñáììÜôùí ’âÜèìéáò Åêðáßäåõóçò «Ôï óõãêåêñéìÝíï ðñüãñáììá ÷ñçìáôïäïôåßôáé êáé êéíåßôáé áðü ôéò ÂñõîÝëëåò êáé Ý÷åé äéÜñêåéá Ýíá ÷ñüíï. ÌÝóá óôç ÷ñïíéÜ ðñáãìáôïðïéÞèçêáí ôÝóóåñéò óõíáíôÞóåéò, ìå ôçí ðñþôç íá ðñáãìáôïðïéåßôáé ôïí ÌÜñôç ôïõ 2010 óôçí Êáôåñßíç, üðïõ óõãêåíôñþèçêáí ïé åôáßñïé êáé ïñãáíþèçêå ôï ðñüãñáììá. Áðü åêåß êáé ðÝñá åß÷áìå óõíáíôÞóåéò óå Ñïõìáíßá, Âïõëãáñßá êáé Éôáëßá. Åäþ äéïñãáíþíïõìå ôçí ôåëåôÞ ëÞîçò üðïõ ðáñïõóéÜæïíôáé ôá åêðáéäåõôéêÜ ðïëõìåóéêÜ ðñïúüíôá. Ôá ðáéäéÜ äåß÷íïõí ìåãÜëï åíäéáöÝñïí óå üôé

äßêôõï ôçò ÷þñáò, ïé óõãêåíôñùìÝíïé îåêßíçóáí ìå áõôïêéíçôïðïìðÞ áðü ôçí íüôéá Ýîïäï ôçò Êáôåñßíçò ðñïò ôïí óôáèìü ôçò ËåðôïêáñõÜò, üðïõ åíþèçêáí ìå äéáìáñôõñüìåíïõò áðü ôçí íüôéá Ðéåñßá.

Ý÷åé ó÷Ýóç ìå êáéíïôüìá ðñïãñÜììáôá. ¢ëëùóôå åßíáé êáé ðïëý ðñï÷ùñçìÝíá óå èÝìáôá ôå÷íïëïãßáò. Âåâáßùò õðÜñ÷åé êáé ç åðßâëåøç ôùí êáèçãçôþí, øÜ÷íïõí üìùò êáé áðü ìüíá ôïõò óôï äéáäßêôõï. ÌåôÜ ôç óõëëïãÞ õëéêïý äçìéïýñãçóáí ôÝóóåñá ðñïúüíôá, áíÜ êáôçãïñßá äçëáäÞ, ðïõ Ý÷ïõí ó÷Ýóç ìå ôçí ðïëéôéóôéêÞ êëçñïíïìéÜ ôïõ ôüðïõ ìáò. Åßíáé éóôïñßá, ôïðéêïß ìýèïé êáé èñýëïé, Þèç êáé Ýèéìá ôçò Ðéåñßáò, ðáñáäïóéáêÝò óõíôáãÝò, ðåñéâÜëëïí êáé áñ÷éôåêôïíéêÞ». Ï ÖÉËÁÑÅÔÏÓ ÐÁÐÁÂÑÁÌÉÄÇÓ Õðåýèõíïò, ÊáèçãçôÞò ÐëçñïöïñéêÞò «Ôá ðáéäéÜ áíôáðïêñßèçêáí áìÝóùò üôáí ôïõò åßðáìå ãéá ôï ðñüãñáììá. Ôï ðñþôï êáé êýñéï ðïõ ôïõò Üñåóå Þôáí üôé èá õðÜñ÷ïõí åêäñïìÝò óôï åîùôåñéêü, üðïõ èá Ýñèïõí óå åðáöÞ ìå Üëëï êüóìï. Óå ìåãÜëï ðïóïóôü ïé ìáèçôÝò ðïõ óõììåôåß÷áí Þôáí áðü ôï ó÷ïëåßï ìáò, ãéáôß ãíþñéæáí êáé åìÜò ôïõò õðåýèõíïõò êáèçãçôÝò.

Óôï ðëáßóéï ôïõ ðñïãñÜììáôïò Ýãéíáí êÜðïéåò åêäçëþóåéò üðùò ïé ðïäçëáôïäñïìßåò. ÌáæÝøáìå ôéò ðëçñïöïñßåò ðïõ óõãêåíôñþèçêáí êáé ìå ôç âïÞèåéÜ ìïõ, äçìéïõñãÞóáìå âßíôåï êáé ðáñïõóéÜóåéò, ôá ïðïßá óôåßëáìå óôï åîùôåñéêü ìáæß ìå ôÝóóåñéò áíôéðñïóþðïõò, Ýíáí áðü êÜèå ïìÜäá. Ðëçñïöïñßåò óõëëÝ÷èçêáí êáé áðü åêåß êáé üôáí ãýñéóáí ðßóù âåëôéþóáìå ôá âßíôåï, êÜíáìå êáé êÜðïéá íÝá ìå âÜóç ü÷é ìüíï ôçí êáôåñéíéþôéêç áëëÜ ôçí åëëçíéêÞ ðáñÜäïóç. Ôá óôåßëáìå, åßäáìå êáé ôéò ðáñïõóéÜóåéò ôùí Üëëùí óõììåôå÷üíôùí êáé Ýðåéôá âãÜëáìå ôï ôåëéêü ðñïúüí. Ôá ôåëéêÜ ðñïúüíôá ðáñïõóéÜóôçêáí óôçí Éôáëßá, üðïõ Ýãéíå ôï ôåëåõôáßï ôáîßäé ôþñá ôï ÄåêÝìâñéï. Ç åêäÞëùóç áõôÞ ãßíåôáé ãéá íá äåßîïõìå óôá õðüëïéðá ðáéäéÜ ðïõ äåí ðÞñáí ìÝñïò óôéò åêäñïìÝò, áëëÜ ïýôå óôéò ïìÜäåò ôçí äïõëåéÜ ðïõ êÜíáìå. ¸ôóé ðáßñíïõí ìéá éäÝá ãéá ðåñáéôÝñù äñÜóåéò ßäéïõ ôýðïõ, þóôå íá ðÜñïõí êáé áõôïß ìÝñïò».

ÄÞëùóç ôïõ äçìÜñ÷ïõ Ðýäíáò - Êïëéíäñïý

Ôï ôé Ýãéíå óôéò ðñþôåò ìÝñåò ôçò èçôåßáò ìáò áëëÜ êáé ôï ôé óôçí ðñüóöáôç óõíåäñßáóç ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ åßíáé ãíùóôü êáé ãñáììÝíï óôá åðßóçìá ðñáêôéêÜ êáé ôï Üêïõóáí êáé Ýãéíå ðëÞñùò áíôéëçðôü áðü ôïõò ðáñáêïëïõèïýíôåò óõíäçìüôåò ôçò Óõíåäñßáóçò. Ï êÜèå ãñáöéêüò ìðïñåß íá ãñÜöåé ïôéäÞðïôå èÝëåé ôïí ïðïßï äåí ðñïôéèÝìåèá íá áêïëïõèÞóïõìå êáèüôé äåí ëáìâÜíïõìå õðüøç ôçí äéêÞ ôïõ ëïãéêÞ áëëÜ ôçí ëïãéêÞ ôùí êáëüðéóôá óêåðôüìåíùí óõíäçìïôþí ìáò. (Ãñáöåßï Ôýðïõ êáé Äçìïóßùí Ó÷Ýóåùí ÄçìÜñ÷ïõ Ðýäíáò Êïëéíäñïý ê. ÅõÜããåëïõ Ðïëýæïõ)

Ç åèåëïíôéêÞ ïìÜäá ãéá ôá äéüäéá Ößëåò êáé ößëïé ôçò ÅèåëïíôéêÞò ÏìÜäáò ÄñÜóçò Í. Ðéåñßáò, Åäþ êáé äýï åâäïìÜäåò äéáâÜæïõìå ðáíôïý êáé áêïýìå, ðùò ðåñßðïõ 100.000 åéäïðïéçôÞñéá Ý÷ïõí áðïóôáëåß áðü ôéò êïéíïðñáîßåò ðñïò ôïõò ïäçãïýò ðïõ áñíÞèçêáí íá ðëçñþóïõí ôï áíôßôéìï ôùí äéïäßùí. ÌÝ÷ñé óôéãìÞò ÊÁÍÅÍÁ ìÝëïò Þ ößëïò ôçò ïìÜäáò ìáò äåí Ý÷åé ëÜâåé êÜðïéï åéäïðïéçôÞñéï ðëçñùìÞò áðü ôéò åôáéñåßåò. Óáò ðáñáêáëïýìå, áí ôéò åðüìåíåò çìÝñåò ëÜâåôå ïðïéáäÞðïôå åðéóôïëÞ, íá åðéêïéíùíÞóåôå ìáæß ìáò (info@otoposmou.gr). Óå êÜèå ðåñßðôùóç, áí êÜðïôå áðïöáóßóïõí íá ìáò óôåßëïõí êÜðïéï åéäïðïéçôÞñéï ðëçñùìÞò, åìåßò èá êáôáâÜëïõìå ôï áíôßôéìï óôï Ôáìåßï Ðáñáêáôáèçêþí êáé Äáíåßùí êáé äåí èá õðïêýøïõìå óôïõò åêâéáóìïýò ôùí åôáéñåéþí åêìåôÜëëåõóçò. Äåí åßìáóôå «ôæáìðáôæÞäåò», üðùò ìáò áðïêáëïýí êÜðïéïé ðëçñùìÝíïé ìåãáëïäçìïóéïãñÜöïé ôùí Áèçíþí, ïýôå Ý÷ïõìå ôçí ðñüèåóç íá ðñïâïýìå óå ìç íüìéìåò ðñÜîåéò. Áðåíáíôßáò! Õðåñáóðéæüìáóôå ôï óõìöÝñïí ôçò ÷þñáò ìáò êáé áãùíéæüìáóôå ãéá ôçí êáôÜñãçóç ôùí ëçóôñéêþí óõìâÜóåùí ðáñá÷þñçóçò. ÅèåëïíôéêÞ ÏìÜäá ÄñÜóçò Í. Ðéåñßáò (ÅÏÄíÐ)

Ç ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Áêïëïõèåß ç áíáêïßíùóç ôùí ãñáììáôåéþí ÐÁÌÅ, ÐÁÓÅÂÅ, ÐÁÓÕ, ÌÁÓ êáé ÏÃÅ Ðéåñßáò, ãéá ôçí ÷èåóéíÞ êéíçôïðïßçóç: «Ç êõâÝñíçóç åðé÷åéñåß íá ôñïìïêñáôÞóåé ôï ëáü ãéá íá ìç óçêþóåé êåöÜëé, ãéá íá ìçí ðáëÝøåé ïñãáíùìÝíá ãéá ôçí êáôÜñãçóç ôùí äéïäßùí. Ôá äéüäéá êáé ïé äéáñêåßò áõîÞóåéò äåí Ýãéíáí ãéá êáëýôåñïõò äñüìïõò, áëëÜ ãéá íá ùöåëçèïýí ïé ìåãáëïåñãïëÜâïé. Å÷ïõí ôåñÜóôéåò åõèýíåò ôï ÐÁÓÏÊ, ç ÍÄ êáé ôá Üëëá êüììáôá ôïõ óõóôÞìáôïò, ãéáôß ìáæß øÞöéóáí ôçí ðáñÜäïóç ôùí ïäéêþí áîüíùí óôïõò ìåãáëïåñãïëÜâïõò. Åßíáé øÝìá üôé áõôïß ðëçñþíïõí ãéá ôï öôéÜîéìï ôùí äñüìùí. Óôçí ïõóßá ôï äçìüóéï ÷ñçìáôïäïôåß ôá Ýñãá êáé áõôïß óõììåôÝ÷ïõí ìüëéò êáôÜ 10%, åíþ ôïõò ðáñá÷ùñåßôáé ôï äéêáßùìá íá ôá åêìåôáëëåýïíôáé ãéá äåêáåôßåò (30 - 35 ÷ñüíéá)! Ç ÅõñùðáúêÞ Åíùóç óôçñßæåé ôçí áýîçóç êáé ôùí äéïäßùí êáé ôùí ôéìþí. Äå öôÜíåé íá áãáíáêôïýìå. Ìüíï ç áôïìéêÞ áíôßäñáóç äåí áñêåß ãéá íá óôáìáôÞóåé ôç ìåãÜëç ëçóôåßá ðïõ õößóôáôáé ï ëáüò. Ôá äéüäéá åßíáé ìÝñïò ôïõ ðïëÝìïõ ðïõ Ý÷ïõí åîáðïëýóåé êáôÜ ôïõ ëáïý (ÐÁÓÏÊ - ÍÄ - ÅÅ) ãéá íá ðñïóôáôÝøïõí ôá ôåñÜóôéá êÝñäç ôùí åðé÷åéñçìáôéêþí ïìßëùí. ÁðáíôÜìå ó' áõôüí ôïí ðüëåìï ðïõ ìáò Ý÷ïõí êçñýîåé ìå êéíçôïðïßçóç ôçí ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 14 ÃÅÍÁÑÇ ìå Üíïéãìá ôùí äéïäßùí óå üëç ôçí ÅëëÜäá, ãéá íá ðåñíÜíå ïé åñãáæüìåíïé, ôá ëáúêÜ óôñþìáôá ÷ùñßò íá ðëçñþíïõí. Íá äõíáìþóïõìå ôç ëáúêÞ ðÜëç êáé áíôåðßèåóç: Ãéá íá êáôáñãçèïýí üëá ôá äéüäéá êáé ï ÖÐÁ óôá åßäç ðëáôéÜò ëáúêÞò êáôáíÜëùóçò, óôï çëåêôñéêü ñåýìá, óôï íåñü, óôï ðåôñÝëáéï. ÊáôÜ ôùí áõîÞóåùí ôùí ôéìþí óôá åéóéôÞñéá, óôç ÄÅÇ, óôá êáýóéìá. Ãéá íá áðïêñïýóïõìå ôç ìåßùóç ôùí ìéóèþí. Ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôùí áíÝñãùí, ôùí áõôïáðáó÷ïëïýìåíùí, ôùí öôù÷þí êáé ìåóáßùí áãñïôþí áðü ôá ÷ñÝç óôéò ôñÜðåæåò».

Ç êßíçóç ÓÕÌÌÅÔÅ×Ù ãéá ôï êõíïêïìåßï Ìå áöïñìÞ ôï ÷èåóéíü äçìïóßåõìá ðåñß êõíïêïìåßïõ, äéåõêñéíßæïõìå üôé: Ôï "ðïëßôåò" ðïõ áíáöÝñåé ôï óùìáôåßï ¢ñãïò åßíáé åíåñãïß ðïëßôåò ôçò áíåîÜñôçôçò êßíçóçò ÓÕÌÌÅÔÅ×Ù: ÁäÝóðïôá Êáôåñßíçò êáé ïñéóìÝíùí ìåëþí ôïõ öéëïæùéêïý óùìáôåßïõ "ÅËÐÉÄÁ ÊÁÉ ÓÔÏÑÃÇ". Ïé åèåëïíôÝò áõôïß åðéóêÝðôïíôáé êáèçìåñéíÜ ôï êõíïêïìåßï áðü ôéò 4 Ïêôùâñßïõ êáé äþèå, ðñïêåéìÝíïõ íá êáôáãñÜöïõí ôá ðñïâëÞìáôá, íá åëÝã÷ïõí ôçí êáèáñéüôçôá êáé ôçí õãåßá ôùí æþùí áëëÜ êáé ôçí ãåíéêÞ ëåéôïõñãßá. ÌÜëéóôá ôï ôåëåõôáßï äßìçíï ïé åðéóêÝøåéò ãßíïíôáé äýï öïñÝò ôçí çìÝñá åîáíáãêáóôéêÜ ðñïêåéìÝíïõ íá äßíïíôáé öÜñìáêá óå áóèåíÞ æþá, ðñÜãìá ôï ïðïßï äåí èá Þôáí áðáñáßôçôï åÜí ôï êõíïêïìåßï ëåéôïõñãïýóå âÜóåé ðñïäéáãñáöþí êáé ìå åîåéäéêåõìÝíï ðñïóùðéêü. Óôéò 4 Ïêôùâñßïõ åðßóçò åðéäüèçêå ìå áðüëõôï ðíåýìá óõíåñãáóßáò áðü ìÝñïõò ìáò öÜêåëïò ìå ôéò äéáðéóôùìÝíåò åëëåßøåéò êáé ðñïôÜóåéò ðñïò óõæÞôçóç ãéá íá ëåéôïõñãÞóåé ôï íÝï êõíïêïìåßï óôïé÷åéùäþò êáé ìå áîéïðñÝðåéá óôïí õðåýèõíï ê. ÆÞíùíá ÓáôñáæÝìç, ï ïðïßïò ìáò õðïó÷Ýèçêå ñáíôåâïý. ¸êôïôå áãíïïýìáóôå ðáíôåëþò. Ôï ßäéï áãíïÞèçêáí êáé ïé ðñïóðÜèåéåò ãéá ñáíôåâïý ðñïêåéìÝíïõ íá óõæçôçèïýí ôá èÝìáôá áõôÜ. Å÷èÝò ðëÞñçò öÜêåëïò äüèçêå óôïí Ã. ÃñáììáôÝá ôïõ êõñßïõ ÄçìÜñ÷ïõ, ê. ÂáëÜíôç Èåïäþñïõ êáé áíáìÝíåôáé íá äéáðéóôþóïõìå ôéò ðñïèÝóåéò ôïõò. ÐëÝïí üìùò, êáèþò Ýãéíáí ðëåßóôåò ðñïóåããßóåéò óôïí ê. ÓáôñáæÝìç åê ìÝñïõò ìáò áðü äçìïôéêïýò óõìâïýëïõò, ôïõò ïðïßïõò ðñïóåããßóáìå ãéá ôï èÝìá áõôü äßíïíôáò üëá ôá óôïé÷åßá, êáé åöüóïí ìå ëýðç äéáðéóôþíïõìå ðùò ï ê. ÓáôñáæÝìçò åðéìÝíåé íá ðñïóðáèåß íá äéáøåýóåé áõôüðôåò ìÜñôõñåò êáé öùôïãñáöéêÜ íôïêïõìÝíôá, êáé ìå áöïñìÞ ôçí ÷èåóéíÞ äçìïóßåõóç ìå ôá åðéöáíåéáêÜ óõìðåñÜóìáôá ðåñß êõíïêïìåßïõ, Þñèå ç þñá íá èÝóïõìå óôç äéÜèåóç êÜèå åíäéáöåñüìåíïõ ôá öùôïãñáöéêÜ óôïé÷åßá êáé ôéò åêèÝóåéò ðïõ õðÜñ÷ïõí áðü ôéò 4 Ïêôùâñßïõ êáé ìåôÜ, üóïí áöïñÜ óôçí õðïôõðþäç ëåéôïõñãßá, ç ïðïßá âåëôéþèçêå óå ó÷Ýóç ìå ôçí êáèáñéüôçôá êáé ôçí óßôéóç áðü ôçí óôéãìÞ ðïõ Üñ÷éóáí ïé åðéóêÝøåéò ìáò. ¼ðïéïò åíäéáöÝñåôáé ãéá áõôÜ ôá óôïé÷åßá ìðïñåß íá åðéêïéíùíÞóåé ìå ôï adespotakaterinis@gmail.com.


Ïëýìðéï ÂÞìá

$

ÓÜââáôï 15 Éáíïõáñßïõ 2011

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò

ÖÏÕË ÃÉÁ ÍÉÊÇ

ÌÐÁÓÊÅÔ Á2 ÁÍÄÑÙÍ

¼ËÏÉ ÏÉ ÄÑÏÌÏÉ ÏÄÇÃÏÕÍ ÓÇÌÅÑÁ ÓÔÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÃÕÌÍÁÓÔÇÑÉÏ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÙÑÁ 5.30 ì.ì

ÐÉÅÑÉÊÏÓ ÁÑ×ÅËÁÏÓ - ÁÑÊÁÄÉÊÏÓ

ÐñåìéÝñá óÞìåñá ãéá ôïí Ðéåñéêü Áñ÷Ýëáï ðïõ õðïäÝ÷åôáé óôï êëåéóôü ãõìíáóôÞñéï ôçò ðüëçò ìáò óôéò 5.30 ôï áðüãåõìá ôïí Áñêáäéêü ãéá ôï ðñùôÜèëçìá ôçò Á2 áíäñþí. Ç íßêç åßíáé ìïíüäñïìïò ãéá ôïí Ðéåñéêü Áñ÷Ýëáï ðïõ èÝëåé íá åðéóôñÝøåé óôá íéêçöüñá áðïôåëÝóìáôá êáé íá êÜíåé ôï êáëýôåñï äõíáôü ðïäïñéêü ôï 2011 óôçí Êáôåñßíç. Íßêç êáé ìüíï íßêç èÝëïõí ïé ðáßêôåò ôïõ Ä. ÃáëÜíç ðïõ Ý÷åé ðñïåôïéìÜóåé ôçí ïìÜäá ãéá ôï óçìåñéíü äýóêïëï ðáé÷íßäé ìå ôïí Áñêáäéêü. Ï Ðéåñéêüò Áñ÷Ýëáïò óôï óçìåñéíü ðáé÷íßäé èá ðáñïõóéáóôåß ðéï éó÷õñüò Ýíáíôé ôçò ðåñáóìÝíçò áãùíéóôéêÞò üðïõ ôïõ Ýëåéðáí ïé ôñáõìáôßåò Ãêïãêßäçò, Ðå÷ëéâÜíçò êáé Óéâïñüôêá. Êáôáëõôéêüò ðáñÜãïíôáò ãéá ôçí Ýêâáóç ôïõ óçìåñéíïý áãþíá èá åßíáé ç ðáñïõóßá ôùí öéëÜèëùí ôïõ ìðÜóêåô ðïõ áíáìÝíåôáé íá êáôáêëýóïõí ôï êëåéóôü ãõìíáóôÞñéï êáé íá äþóïõí ôçí áðáñáßôçôç äõíáìéêÞ óôïõò ðáßêôåò þóôå íá öôÜóïõí óôçí êáôÜêôçóç ôïõ ñïæ öýëëïõ ôçò óõíÜíôçóçò.

Ä´ ÅÈÍÉÊÇ

Áýñéï ãÞðåäï Óéä. Óôáèìïý ÃéÜííçò Êáëëéáíßäçò þñá 15.00

ÊÁÔÅÑÉÍÉÙÔÉÊÏ ÍÔÅÑÌÐÉ

Ï ÃÁÓ Óâïñþíïò äßíåé ìåãÜëç óçìáóßá óôçí Ýêâáóç ôïõ áõñéáíïý áãþíá þóôå íá êëåßóåé ìå èåôéêü áðïôÝëåóìá ôïí ðñþôï ãýñï ìå áíÜëïãç óõãêïìéäÞ âáèìþí. Ç óõãêÝíôñùóç ôùí ðáéêôþí èá ãßíåé óôéò 1 óôï ãÞðåäï ôïõ Óâïñþíïõ êáé óôç óõíÝ÷åéá èá áíá÷ùñÞóïõí ãéá ôï ÃéÜííçò Êáëëéáíßäçò. Åí ôù ìåôáîý ïëïêëçñþèçêå ç ìåôáãñáöÞ ôïõ íåáñïý ÃéÜííç Ìõóôáêßäç óôç ×üöåí ×Üúí. Ï É. Ìõóôáêßäçò õðÝãñáøå 3åôÝò äåëôßï óôçí ïìÜäá íÝùí ôçò ÃåñìáíéêÞò ïìÜäáò ðïõ ìåôÝ÷åé óôçí Óïýðåñ Ëßãêá ôçò ÷þñáò ôçò. Ï íåáñüò öïñ ôçò ìéêôÞò ïìÜäáò ôçò ÅÐÓ Ðéåñßáò èá ðñïóðáèÞóåé íá êåñäßóåé ìå ôéò åìöáíßóåéò ôïõ ôïõò ðñïðïíçôÝò ôçò ãåñìáíéêÞò ïìÜäáò êáé áíáìÝíåôáé íá Ý÷åé ëáìðñÞ êáñéÝñá.

Ï Áèëçôéêüò Ðïëéôéóôéêüò Óýëëïãïò ÄñïìÝùí Ðéåñßáò ‘’ÆÅÕӔ óáò ðñïóêáëåß íá ôéìÞóåôå ìå ôçí ðáñïõóßá óáò ôïí åôÞóéï ÷ïñü ôïõ, ðïõ èá ãßíåé ðáñÜëëçëá ìå ôçí êïðÞ ôçò Ðñùôï÷ñïíéÜôéêçò ðßôáò, ôï ÓÜââáôï 15 Éáíïõáñßïõ 2011 êáé þñá 20:30 óôçí áßèïõóá äåîéþóåùí Âarbarella. Óáò ðåñéìÝíïõìå. Ìå ôéìÞ ôï Ä.Ó.

×ÁÍÔ-ÌÐÙË Á2 ÁÍÄÑÙÍ ÓÇÌÅÑÁ ÊËÅÉÓÔÏ ÃÕÌÍÁÓÔÇÑÉÏ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÙÑÁ 15.00

Äßøá ãéá íßêç

ÅÈÍÉÊÏÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ – ÃÁÓ ÓÂÏÑÙÍÏÓ

Óôï ìïíáäéêü ðáé÷íßäé ðïõ ãßíåôáé óôçí Êáôåñßíç ãéá ôá ÅèíéêÜ ðñùôáèëÞìáôá ï Åèíéêüò öéëïîåíåß óôï ãÞðåäï ôïõ Óéä. Óôáèìïý óôï Êáôåñéíéþôéêï íôÝñìðé ôïí ÃÁÓ ÓÂïñþíï óôéò 3 ôï áðüãåõìá ó’ Ýíáí áãþíá ìå ìåãÜëï âáèìïëïãéêü åíäéáöÝñïí êáé ãéá ôéò äýï ïìÜäåò. Ï ãçðåäïý÷ïò Åèíéêïò Êáôåñßíçò ðïõ âñßóêåôáé óå áíïäéêÞ ðïñåßá Ý÷åé îåêïëëÞóåé âáèìïëïãéêÜ êáé åëðßæåé âÜóéìá ôï 2011 íá ðåôý÷åé ôï äýóêïëï óôü÷ï ôçò ðáñáìïíÞò óôçí êáôçãïñßá. Ç ïìÜäá ôïõ ÓÜêç Ðáðáâáóéëåßïõ ðñïÝñ÷åôáé áðü ìéá åíôõðùóéáêÞ åìöÜíéóç êáé ìéá óðïõäáßá íßêç ìå 3-0 ôÝñìáôá ôçí ðåñáóìÝíç åìâüëéìç áãùíéóôéêÞ êáé åõåëðéóôåß áýñéï íá óõíå÷ßóåé ôá íéêçöüñá áðïôåëÝóìáôá. Ï öéëïîåíïýìåíïò ÃÁÓ Óâïñþíïò ðñïÝñ÷åôáé áðü ôï éóüðáëï áðïôÝëåóìá óôï ãÞðåäï ôïõ ôçí ðåñáóìÝíç áãùíéóôéêÞ êáé èÝëåé íá êáëýøåé ôï ÷áìÝíï Ýäáöïò þóôå íá ìç ÷Üóåé óå êáìßá ðåñßðôùóç ôçí åðáöÞ ôïõ áðü ôéò ïìÜäåò ðïõ âñßóêïíôáé óôï ãêñïõð ðïõ ðáñáìÝíïõí óôçí êáôçãïñßá. ÅÈÍÉÊÏÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ Ï ÓÜêçò Ðáðáâáóéëåßïõ ï ðñïðïíçôÞò ôïõ Åèíéêïý äåí èá Ý÷åé óôçí áðïóôïëÞ ôïõò ôñáõìáôßåò Ìåôåíßäç , ÊëéÜíç , ÊáôóáìÜãêá êáé ÔÜóóéï. ÅðéóôñÝöïõí óôçí åíåñãü äñÜóç ï ÅõóôáèéÜäçò êáé ï ÈåïäïóéÜäçò êáé ôÝèçêáí óôç äéÜèåóç ôïõ ôå÷íéêïý ôçò ïìÜäáò. Ìå íßêç ï Åèíéêüò âëÝðåé ðëÝïí ìå áîéþóåéò óôï ôåëåßùìá ôïõ ðñþôïõ ãýñïõ üôé ìðïñåß íá êÜíåé ôçí õðÝñâáóç êáé íá ðåôý÷åé óôá õðüëïéðá 17 ðáé÷íßäéá áõôü ðïõ öÜíôáæå ðïëý äýóêïëï üôáí ç ïìÜäá åß÷å ëéãïóôïýò âáèìïýò. ÃÁÓ ÓÂÏÑÙÍÏÓ Ï Çëßáò ÂÜëëçò ï ðñïðïíçôÞò ôïõ ÃÁÓ Óâïñþíïõ äåí èá Ý÷åé óôç äéÜèåóÞ ôïõ ãéá ôï áõñéáíü ðáé÷íßäé ôïõ Êåóßäç, Êáôóßìðïõñá, Êïëáîßäç, åíþ áìößâïëç åßíáé ç óõììåôï÷Þ ôïõ óôñáôåõìÝíïõ Ôñéáíôáöýëëïõ.

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ

Ï Ðéåñéêüò Áñ÷Ýëáïò ìå ôç âïÞèåéá ôùí öéëÜèëùí ôïõ èá ðÜñåé ôçí íßêç êáé ðÝñá áðü ôïõò âáèìïýò èá îåêéíÞóåé ôç íÝá ÷ñïíéÜ ìå ôïõò êáëýôåñïõò ïéùíïýò óôï äýóêïëï öåôéíü ðñùôÜèëçìá ôçò Á2 áíäñþí. Ôï ðáé÷íßäé Ý÷åé óçìáíôéêÞ áîßá ãéá ôïí Ðéåñéêü Áñ÷Ýëáï ðïõ èá åðéóôñÝøåé óôéò åðéôõ÷ßåò êáé èá îáíáâñåé êáé ðÜëé ôïí êáëü ôïõ áãùíéóôéêü ñõèìü ðñïóöÝñïíôáò óôïõò öéëÜèëïõò ôïõ íßêçò êáé èÝáìá.

ÁÑ×ÅËÁÏÓ – ÊÅÑÊÕÑÁ

Ìå ìïíáäéêü óôü÷ï ôç íßêç ï Áñ÷Ýëáïò óÞìåñá óôéò 3 ôï áðüãåõìá áíôéìåôùðßæåé ôçí ÊÝñêõñá ãéá ôï ðñùôÜèëçìá ôçò Á2 áíäñþí. ×èåò ï ôå÷íéêüò ôïõ Áñ÷åëÜïõ ÓùêñÜôçò Óêïýöáò ïëïêëÞñùóå ôçí ðñïåôïéìáóßá ôùí ðáéêôþí êÜíïíôáò ôçí ôåëåõôáßá ðñïðüíçóç ðïõ ðåñéåß÷å óôïé÷åßá ôáêôéêÞò. Íßêç êáé ìüíï íßêç èÝëåé ï Áñ÷Ýëáïò óôï óçìåñéíü ðáé÷íßäé áðÝíáíôé óôçí ÊÝñêõñá ìéá ïìÜäá ðïëý êáëÜ äïõëåìÝíç ðïõ óôçñßæåôáé óå ðáßêôåò áðü ôéò Áêáäçìßåò. Ï Áñ÷Ýëáïò óôï÷åýïíôáò óôçí ðáñáìïíÞ äçìéïõñãåß ôéò ðñïûðïèÝóåéò þóôå óôç óõíÝ÷åéá íá äçìéïõñãÞóåé ìéá ðáíßó÷õñç ïìÜäá ìå ðñïïðôéêÞ óôï ìÝëëïí. Ïé ðáßêôåò ôïõ Áñ÷åëÜïõ ðáé÷íßäé ìå ðáé÷íßäé áðïêôïýí ôåñÜóôéåò åìðåéñßåò êáé óéãÜ óéãÜ ç éóôïñéêÞ ïìÜäá ôçò Êáôåñßíçò âñßóêåé ôï äñüìï ôçò. ÕðÜñ÷ïõí ðÜñá ðïëëÜ ðåñéèþñéá ãéá ôïõò Áñ÷åëáúôåò ðñïêåéìÝíïõ íá ìðïñÝóïõí óôï öåôéíü ðñùôÜèëçìá íá îåäéðëþóïõí ôéò áñåôÝò ôïõò áöïý ãßíåôáé ðïëý

óêëçñÞ äïõëåéÜ óå âÜèïò óå üëïõò ôïõò ôïìåßò. ÐÝñá áðü ôï áãùíéóôéêü êïììÜôé õðÜñ÷åé êáé ç ôåñÜóôéá åìðåéñßá ðïõ Ý÷ïõí ïé Üíèñùðïé ôïõ Êáôåñéíéþôéêïõ ×áíôìðùë êáé ðïõ èùñáêßæïõí ôïí Áñ÷Ýëáï êáé èá ôïõ äþóïõí ôçí áðáñáßôçôç þèçóç þóôå

ÌÐÁÓÊÅÔ Ã´ ÅÈÍÉÊÇ

ÅðéóôñïöÞ óôéò íßêåò ÁÉÃÉÍÉÁÊÏÓ- ÁÑÃÏÓ ÏÑÅÓÔÉÊÏ

Ä´ ÅÈÍÉÊÇ

Ìïíüäñïìïò ç íßêç ÐÅÍÔÁÂÑÕÓÏÓ – ÏËÕÌÐÏÓ ËÅÐÔÏÊÁÑÕÁÓ Íßêç êáé ìüíï íßêç èÝëåé ï Ïëõìðïò ËåðôïêáñõÜò óôï áõñéáíü ðáé÷íßäé ðïõ äßíåé óôïí ÐåíôÜâñõóï ìå ôçí ôïðéêÞ ïìÜäá. Ï ÐåíôÜâñõóïò Ý÷åé íåáñïýò ðïäïóöáéñéóôÝò ðïõ ðñïóðáèïýí êÜèå áãùíéóôéêÞ ó’ üëá ôá ðáé÷íßäéá íá äþóïõí ôïí êáëýôåñï åáõôü ôïõò ðáñÜ ôçí äýóêïëç âáèìïëïãéêÞ ôïõ èÝóç. Ï Ïëõìðïò ËåðôïêáñõÜò ðïõ èá áíá÷ùñÞóåé áýñéï óôéò 10 ãéá ôïí ÐåíôÜâñõóï äåí èá Ý÷åé óôçí áðïóôïëÞ ôïõò Ôéïýôéï ðïõ óõìðëÞñùóå 7 êÜñôåò êáé èá ëåßøåé ãéá 2 áãùíéóôéêÝò, ôïí ×áôæÞ ðïõ óõìðëÞñùóå 4 êÜñôåò êáé èá ëåßøåé ìßá áãùíéóôéêÞ êáé ôïí ÌðáëáìðÜíç ðïõ ôáëáéðùñåßôáé áðü ôïõò ðñïóáãùãïýò.´ Åíéó÷ýåôáé ï Ïëõìðïò ËåðôïêáñõÜò ìå ôïõò Ìõóôñßäç êáé Ìåñêïýñé ôùí ïðïßùí åêäüèçêáí ôá äåëôßá. Ï Ïëõìðïò ËåðôïêáñõÜò èÝëåé íá êñáôçèåß óôï ãêñïõð ôùí ïìÜäùí ðïõ ðáñáìÝíïõí óôçí êáôçãïñßá Ý÷ïíôáò åðßãíùóç ôçò äýóêïëçò óõíÝ÷åéáò ðïõ ôïí ðåñéìÝíåé óôá ðáé÷íßäéá ôïõ 2ïõ ãýñïõ.

íá ìðïñÝóåé íá îáíáìðåß óôï êëÜìð ôùí éó÷õñþí ôïõ áèëÞìáôïò. ÂÞìá, âÞìá êôßæåôáé ç íÝá ïìÜäá êáé ï ÓùêñÜôçò Óêïýöáò üëá äåß÷íïõí üôé ìå ôïõò ðáßêôåò ôïõ èá îáíáöÝñïõí ôïí Áñ÷Ýëáï øçëÜ óôï ÷þñï ôïõ ×áíôìðïë.

Óôï êëåéóôü ãõìíáóôÞñéï ôïõ Áéãéíßïõ óôéò 6 ôï áðüãåõìá áýñéï ï Áéãéíéáêüò áíôéìåôùðßæåé ôï ¢ñãïò Ïñåóôéêü ãéá ôï ðñùôÜèëçìá ôçò ô ÅèíéêÞò. Ç ïìÜäá ôçò Âüñåéáò Ðéåñßáò äåí áíôéìåôùðßæåé êáìßá áðïõóßá ðáßêôç êáé üëïé åßíáé óôç äéÜèåóç ôïõ ôå÷íéêïý ÊïíôïãéÜííç.

Óôü÷ïò åßíáé ç åðéóôñïöÞ óôéò íßêåò ìåôÜ ôçí Üäéêç Þôôá ðïõ õðÝóôç ï Áéãéíéáêüò óôç Ìåôáìüñöùóç Âüëïõ ðáñÜ ôçí óðïõäáßá åìöÜíéóç ðïõ ðñáãìáôïðïßçóáí ïé ðáßêôåò ôïõ ôçí êïñõöáßá ßóùò åêôüò Ýäñáò óôï öåôéíü ðñùôÜèëçìá. Ôï ðáé÷íßäé èá äéáéôçôåýóïõí ïé Ëáñéóáßïé ê.ê. ÁãïñïãéÜííçò, Ãåñáêßíçò. Ï Áéãéíéáêüò èåëåé íá åêìåôáëëåõôåß ôá äýï óõíå÷üìåíá åíôüò Ýäñáò ðáé÷íßäéá áñ÷Þò ãåíïìÝíçò áðü áýñéï ìå ôï Áñãïò Ïñåóôéêü íá êÜíåé ôç íßêç êáé íá õðïäå÷èåß óôç óõíÝ÷åéá ôçí ÌáêÜìðé Èåóóáëïíßêçò þóôå íá æåõãáñþóåé ôéò åðéôõ÷ßåò ôïõ. Ïé ößëáèëïé èá óôáèïýí óôï ðëåõñï ôçò ïìÜäáò ôïõ Áéãéíéáêïý êáé èá ôç âïçèÞóïõí óôçí ðñïóðÜèåéá ðïõ èá êáôáâÜëåé ãéá ôçí êáôÜêôçóç ôïõ ñïæ öýëëïõ ôçò óõíÜíôçóçò.

ÅÐÓ ÐÉÅÑÉÁÓ ÅÄ/ÅÐÓ ÐÉÅÑÉÁÓ ÕÐÅÕÈÕÍÏÓ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ ÄÉÁÉÔÇÓÉÁÓ ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

Áðü ôçí ÅðéôñïðÞ Äéáéôçóßáò êáé ôïí õðåýèõíï Ó÷ïëþí Äéáéôçóßáò ðïäïóöáßñïõ ôçò ÅÐÓ Ðéåñßáò ãßíåôáé ãíùóôü üôé èá ëåéôïõñãÞóåé íÝá Ó÷ïëÞ äéáéôçóßáò ðïäïóöáßñïõ ôçò ÅÐÏ Ìáâßíçò Áñãýñéïò (ôçë. 6944915644). Ôá ìáèÞìáôá ôçò Ó÷ïëÞò èá îåêéíÞóïõí ôç ÄåõôÝñá 17-01-2011 êáé þñá 17.00 óôçí áßèïõóá äéäáóêáëßáò ôùí ãñáöåßùí ôïõ Ä.Ó.Ä.Ð.Í. Ðéåñßáò (ÊñÝóíáò 28 Êáôåñßíç) êáé èá óõíå÷éóôïýí êÜèå ÔåôÜñôç êáé ÐáñáóêåõÞ ìÝ÷ñé ôéò 18-02-2011 óôïí ßäéï ÷þñï. Äéêáßùìá õðïâïëÞò áéôÞóåùí Ý÷ïõí ïé íÝïé êáé ïé íÝåò áðü 16 Ýùò êáé 26 åôþí ðïõ Ý÷ïõí áðïöïéôÞóåé ôï ÃõìíÜóéï Þ Üëëç éóüôéìç êñáôéêÞ Ó÷ïëÞ. ¼óïé åíäéáöÝñïíôáé íá ðáñáêïëïõèÞóïõí ôç íÝá Ó÷ïëÞ Äéáéôçóßáò ìðïñïýí íá õðïâÜëïõí ó÷åôéêÞ áßôçóç ìå ôçí öùôïôõðßá ôçò ôáõôüôçôÜò ôùí óôá Ãñáöåßá ôçò ÅÐÓ Ðéåñßáò (Âüôóç 9 Êáôåñßíç) ôçë. 23510-27565 êÜèå ìÝñá åêôüò ÓáââÜôïõ êáé ÊõñéáêÞò ôéò þñåò 09.00 Ýùò êáé 14.00. Ï õðåýèõíïò ôçò Ó÷ïëÞò Ìáâßíçò Áñãýñéïò


Ïëýìðéï ÂÞìá

%

ÓÜââáôï 15 Éáíïõáñßïõ 2011

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò FOOTBALL LEAGUE

Ìå óôü÷ï ôï èåôéêü áðïôÝëåóìá

ÅÈÍÉÊÏÓ ÐÅÉÑÁÉÙÓ – ÐÉÅÑÉÊÏÓ ¸íá äýóêïëï ðáé÷íßäé äßíåé áýñéï ï Ðéåñéêüò ìå ôïí Åèíéêü Ðåéñáéþò óôï ãÞðåäï ôïõ Åëëçíéêïý ãéá ôï ðñùôÜèëçìá ôçò FOOTBALL LEAGUE ìå ôïõò Êáôåñéíéþôåò íá èÝëïõí íá áðïóðÜóïõí èåôéêü áðïôÝëåóìá. ×èåò ï Óôáýñïò Äéáìáíôüðïõëïò Ýêáíå óôïõò ðáßêôåò ôïõ ôáêôéêÞ êáé ç ðñïåôïéìáóßá ïëïêëçñþèçêå ìå ïéêïãåíåéáêü äßôåñìá. Áðüíôåò áðü ôï áõñéáíü ðáé÷íßäé èá åßíáé óßãïõñá ï ÐÝíôá ðïõ êÜíåé áôïìéêü ðñüãñáììá , ï Ãïõóïýëçò, ðïõ áêïëïõèåß èåñáðåõôéêÞ áãùãÞ ìåôÜ ôçí åã÷åßñéóç óôçí ïðïßá õðïâëÞèçêå êáé ï Êùíóôáíôéíßäçò ðïõ ôáëáéðùñåßôáé áðü ßùóç. ÓÞìåñá èá ãßíåé ôåëåõôáßá ðñïðüíçóç óôéò 10 ôï ðñùß êáé èá âãåé ç áðïóôïëÞ ôùí ðáéêôþí ðïõ èá áíá÷ùñÞóïõí óôéò 12 ãéá ôçí ÁèÞíá. Ï Ðéåñéêüò ðïõ ðñïÝñ÷åôáé áðü ôï åíôõðùóéáêü 4-1 åðß ôïõ Ðáíèñáêéêïý äåß÷íåé üôé ìðïñåß íá áðïóðÜóåé âáèìü Þ âáèìïýò áðü ôïí Åèíéêü Ðåéñáéþò óôï ðñþôï ðáé÷íßäé ôïõ 2ïõ ãýñïõ. Ôï êëßìá óôçí Êáôåñéíéþôéêç ïìÜäá åßíáé ðÜñá ðïëý êáëü êáé ï Óôáýñïò Äéáìáíôüðïõëïò Ý÷åé âÜëåé ôç äéêÞ ôïõ óöñáãßäá óôçí ìÝ÷ñé ôþñá ðïñåßá ôçò áðü ôçí Ýëåõóç ôïõ óôç ãåíÝôåéñÜ ôïõ. Ôï áõñéáíü ðáé÷íßäé ìðïñåß íá öáíôÜæåé äýóêïëï üìùò ïé ðáßêôåò ôïõ Ðéåñéêïý åßíáé áðïöáóéóìÝíïé íá êÜíïõí ôçí õðÝñâáóç êáé íá åðéóôñÝøïõí áðü ôçí ÁèÞíá ìå èåôéêü áðïôÝëåóìá.

Á´ ÅÑÁÓÉÔÅ×ÍÉÊÇ

ÐñåìéÝñá 2ïõ ãýñïõ

Ìå ôá ðáé÷íßäéá ôçò 1çò áãùíéóôéêÞò ôïõ äåõôåñïõ ãýñïõ óõíå÷ßæåôáé áýñéï ôï ðñùôÜèëçìá ôçò Á´ Åñáóéôå÷íéêÞò ìå ôï åíäéáöÝñïí íá öïõíôùíåé óå êïñõöÞ êáé ïõñÜ ôïõ âáèìïëïãéêïý ðßíáêá. ÁÅ ÄÑÕÁÍÉÓÔÁ – ÅÑÌÇÓ ÅÎÏ×ÇÓ Óôï ãÞðåäï ôïõ Ìïó÷ïðïôÜìïõ áýñéï ç ôïðéêÞ ÁÅ ÄñõÜíéóôá èÝëåé íá êÜíåé íéêçöüñï íôåìðïýôï óôï 2ï ãýñï åðß ôïõ ÅñìÞ Åîï÷Þò. Åßíáé Ýíá ðáé÷íßäé äýóêïëï ãéá ôïõò ãçðåäïý÷ïõò ðïõ èÝëïõí íá êÜíïõí ôç íßêç þóôå íá åëðßæïõí âÜóéìá óå ðéèáíÞ ðáñáìïíÞ ôïõ óôçí êáôçãïñßá. Ï ÅñìÞò Åîï÷Þò áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ èá ðáßîåé ãéá ôï èåôéêü áðïôÝëåóìá þóôå íá ìçí ÷Üóåé ü,ôé ðïëýôéìï áðÝêôçóå ìÝ÷ñé ôþñá. ÅËÐÉÓ ÁÍÄÑÏÌÁ×ÇÓ – à ÏËÕÌÐÉÏÓ ËÏÖÏÕ Óôï ãåéôïíéêï íôÝñìðé ç Åëðßäá ÁíäñïìÜ÷çò öéëïîåíåß ôïí éóôïñéêü Ã. Ïëýìðéï Ëüöïõ ó’Ýíá äýóêïëï ðáé÷íßäé áíïéêôü óå êÜèå áðïôÝëåóìá. Ïé ãçðåäïý÷ïé ðïõ ôá ðÞãáí ðåñßöçìá óôïí ðñþôï ãýñï Ý÷ïíôáò áðïêôÞóåé ðïëýôéìïõò âáèìïýò óôç ìÜ÷ç ôçò êáôáîßùóçò óôçí êáôçãïñßá èá ðñïóðáèÞóïõí ìå ôïí ßäéï æÞëï êáé óôï äåýôåñï ãýñï. Óôïí áíôßðïäá ï Ã. Ïëõìðéïò Ëüöïõ èåëåé íá îåêéíÞóåé ìå åðéôõ÷ßá þóôå íá áíáóôñÝøåé ôï óå âÜñïò ôïõ áñíçôéêü âáèìïëïãéêü êëßìá. ÁÅ ÊÁÑÉÔÓÁÓ – ÁÑÉÓÔÏÔÅËÇÓ ÊÁÔÁ×Á

Ôïí ÷áñáêôÞñá ôïõ íôÝñìðé Ý÷åé ôï áõñéáíü ðáé÷íßäé óôï ãÞðåäï ôçò Êáñßôóáò ìå ôçí ôïðéêÞ ÁÅ Êáñßôóáò íá õðïäÝ÷åôáé ôïí ðÜíôá åðéêßíäõíï êáé õðïëïãßóéìï ÁñéóôïôÝëç Êáôá÷Ü. Ïé ãçðåäïý÷ïé èÝëïõí ôï ôñßðïíôï þóôå íá åðéóôñÝøïõí êáé ðÜëé óôéò êïñõöáßåò èÝóåéò ôïõ âáèìïëïãéêïý ðßíáêá Ý÷ïõí üìùò ðïëý äýóêïëï Ýñãï áðÝíáíôé óôïí ÁñéóôïôÝëç Êáôá÷Ü ìéá ïìÜäá ðïõ îÝñåé ôé æçôÜåé óôï ãÞðåäï. ÁíáìÝíåôáé íá ãßíåé Ýíá ðïëý êáëü ðáé÷íßäé ìå áíïéêôü óå êÜèå áðïôÝëåóìá. ÁÊÁÄÇÌÉÁ ÐËÁÔÁÌÙÍÁ – ÈÅÑÌÁÚÊÏÓ ÊÏÑÉÍÏÕ

Ç ðñùôïðüñïò Áêáäçìßá Ðëáôáìþíá õðïäÝ÷åôáé óôï ãÞðåäï ôùí Í. Ðüññùí ôïí Èåñìáúêü Êïñéíïý. Ôï åîðñÝò ôïõ Íüôïõ ðïõ ôñÝ÷åé öïõë ãéá ôç Ä´ ÅèíéêÞ Ý÷ïíôáò ôåñìáôßóåé êáé ôõðéêÜ óáí ðñùôáèëÞôñéá ÷åéìþíá èÝëåé óôï äåýôåñï ãýñï íá óôåßëåé êáé ðÜëé ôï ç÷çñü ìÞíõìá üôé öÝôïò äåí èá ÷Üóåé ôçí Üíïäï. Ôï ðáé÷íßäé öáíôÜæåé åýêïëï ãéá ôïõò ãçðåäïý÷ïõò ìå ôïí Èåñìáúêü Êïñéíïý üìùò íá äéøÜ ãéá èåôéêü áðïôÝëåóìá ðïíôÜñïíôáò óôçí õðïôßìçóÞ ôïõ áðü ôïõò ãçðåäïý÷ïõò. ÐÉÍÄÏÓ ÁÍÙ ÁÃÉÁÍÍÇÁÍÁÃÅÍÍÇÓÇ ÓÖÅÍÄÁÌÇÓ ¸íá êëáóéêü ðïíôéáêü íôÝñìðé èá ãßíåé áýñéï óôï ãÞðåäï ôïõ Áíù ÁãéÜííç ìå ôçí ôïðéêÞ Ðßíäï íá õðïäÝ÷åôáé ôçí ÁíáãÝííçóç ÓöåíäÜìçò. Ç Ðßíäïò ðïõ Ýäåéîå óôï îåêßíçìá ôïõ 2011 üôé ìðïñåß íá åðé-

óôñÝøåé êáé ðÜëé óôéò êïñõöáßåò èÝóåéò èá ðáßîåé ãéá ôç íßêç áðÝíáíôé óôçí ÁíáãÝííçóç ÓöåíäÜìçò ðïõ ðáßæåé ôá ôåëåõôáßá ôçò ÷áñôéÜ ãéá ôçí ðáñáìïíÞ óôçí êáôçãïñßá. Öáâïñß ãéá ôç íßêç ç ôïðéêÞ ïìÜäá ôïõ Áíù ÁãéÜííç ðïõ áíáìÝíåôáé åýêïëá Þ äýóêïëá íá åðéêñáôÞóåé. ÊÁËËÉÈÅÁÊÏÓ ÊÁËËÉÈÅÁÓ – ÄÉÁÓ ÄÉÏÕ Ìå óôü÷ï ôç íßêç áýñéï ï Êáëëéèåáêüò óôï ãÞðåäï ôçò ÊáëëéèÝáò èá ðáßîåé ìå ôïí ïõñáãü Äßá Äßïõ. Ïé ãçðåäïý÷ïé èá êÜíïõí óôï îåêßíçìá ôïõ 2011 ôéò áðáñáßôçôåò ðñïóðÜèåéåò þóôå íá îåêïëëÞóïõí áðü ôçí äýóêïëç âáèìïëïãéêÞ ôïõò èÝóç êáé íá åëðßæïõí óôç óõíÝ÷åéá ãéá ðéèáíÞ ðáñáìïíÞ óôçí êáôçãïñßá. Ïé íåáñïß ðáßêôåò ôïõ Êáëëéèåáêïý áí êáé óôïí áãùíéóôéêü ÷þñï óôÝêïíôáé ðïëý êáëÜ äåí ìðïñïýí íá åéóðñÜîïõí ôïõò áðáñáßôçôïõò âáèìïýò ëüãù ôçò áðåéñßáò ôïõò.

Ä´ ÅÈÍÉÊÇ

ÍôÝñìðé êïñõöÞò ÍÁÏÕÓÁ – ÂÁÔÁÍÉÁÊÏÓ

Ï ðñùôïðüñïò Âáôáíéáêüò åêóôñáôåýåé áýñéï óôç ÍÜïõóá üðïõ èá áíôéìåôùðßóåé ôçí ôïðéêÞ éóôïñéêÞ ïìþíõìç ïìÜäá ãéá ôïí 3ï üìéëï ôçò Ä´ ÅèíéêÞò. Ï Âáôáíéáêüò ðïõ âñßóêåôáé óôï ñåôéñÝ ôïõ âáèìïëïãéêïý ðßíáêá èÝëåé íá áðïóðÜóåé èåôéêü áðïôÝëåóìá êáé íá óõíå÷ßóåé ôç öåôéíÞ åêðëçêôéêÞ ôïõ ðïñåßá ðïõ ôïí Ý÷åé óôÝøåé ìÝ÷ñé ôþñá ðñùôáèëçôÞ ÷åéìþíá óôïí üìéëü ôïõ. Ï ÔÜóïò Éùáííßäçò ï ðñïðïíçôÞò ôïõ Âáôáíéáêïý Ý÷åé äïõëÝøåé ìå ôïõò ðáßêôåò ôïõ ãéá ôï äýóêïëï áõñéáíü ðáé÷íßäé ìå ôç ÍÜïõóá ìéá ïìÜäá éäéáßôåñá åðéêßíäõíç ðïõ ÷ñåéÜæåôáé ìåãÜëç ðñïóï÷Þ. Ï Âáôáíéáêüò íßêçóå óôï Âáôåñü óôï ìåãÜëï íôÝñìðé ôïí ôïðéêü Åèíéêü êáé Ýâáëå ðëþñç ãéá ôçí ô ÅèíéêÞ. Ç ïìÜäá ôçò ðüëçò ìáò èá ðáßîåé áýñéï ãéá ôç íßêç êáé ôïõò 3 âáèìïýò ðïõ èá ôçí äéáôçñÞóïõí óôçí êïñõöáßá èÝóç ôïõ 3ïõ ïìßëïõ þóôå íá îåêéíÞóåé ìå ôïõò êáëýôåñïõò ïéùíïýò ôá ðáé÷íßäéá ôïõ 2ïõ ãýñïõ.

Ôï ðñùôÜèëçìá Ý÷åé áêüìç ðïëý äñüìï ìðñïóôÜ ôïõ êáé ï Âáôáíéáêüò áðïöåýãïíôáò ôéò ôõìðáíïêñïõóßåò ðñïóðáèåß êÜèå áãùíéóôéêÞ íá ðáßñíåé ôïõò âáèìïýò þóôå íá ðåôý÷åé ôïí äýóêïëï õøçëü óôü÷ï ôçò áíüäïõ.

ÁÉÃÉÍÉÁÊÏÓ – ÁÐÏËËÙÍ ËÉÔÏ×ÙÑÏÕ ¸íá íôÝñìðé áðü ôá ðáëéÜ èá ãéíåé áýñéï óôï ãÞðåäï ôïõ Áéãéíßïõ ìå ôïí ôïðéêü Áéãéíéáêü íá öéëïîåíåß ôïí éóôïñéêü Áðüëëùíá Ëéôï÷þñïõ. Ï Áéãéíéáêüò ðïõ ðÝñõóé ôï 2010 äåí åß÷å êáëÞ ðáñïõóßá èåëåé íá îåêéíÞóåé ôï 2011 êáé íá áíáóôñÝøåé ôï óå âÜñïò ôïõ êëßìá. Å÷åé äýóêïëï Ýñãï áðÝíáíôé óôïí Áðüëëùíá Ëéôï÷þñïõ ðïõ ôéò ôåëåõôáßåò áãùíéóôéêÝò äåß÷íåé íá áíáêÜìðôåé êáé íá óõãêåíôñþíåé âáèìïýò ðïõ ôïí îåêüëëçóáí áðü ôéò äýóêïëåò èÝóåéò. Ôï ðáé÷íßäé óõãêåíôñþíåé ôï åíäéáöÝñïí ôùí öéëÜèëùí ôçò Âüñåéáò Ðéåñßáò êáé åõ÷Þò Ýñãïí åßíáé íá ðáé÷èåß êáëü ðïäüóöáéñï. ÐÁÏ ÊÁÔÙ ÌÇËÉÁÓ – Á×ÉËËÅÁÓ ÍÅÏÊÁÉÓÁÑÅÉÁÓ

Óôï ãÞðåäï ôçò Ê. ÌçëéÜò áýñéï ï ôïðéêüò ÐÁÏ õðïäÝ÷åôáé ôïí éó÷õñü Á÷éëëÝá ÍåïêáéóÜñåéáò ó’ Ýíáí áãþíá ðïõ óõãêåíôñþíåé ôï åíäéáöÝñïí ôçò 17çò áãùíéóôéêÞò. Åßíáé Ýíá êëáóéêü íôÝñìðé ìåôáîý äýï ãåéôïíéêþí ïìÜäùí ðïõ óôïí ðñþôï ãýñï Ýäùóáí êáëü êáé ðïéïôéêü ðïäïóöáéñï. Ï ãçðåäïý÷ïò ÐÁÏ Ê. ÌçëéÜò ðïõ óôçñßæåôáé óå ãçãåíåßò ðïäïóöáéñéóôÝò îÝñåé íá åêìåôáëëåýåôáé ôïí ðáñÜãïíôá Ýäñá êáé óôÝêåôáé ìå áîéþóåéò óôï öåôéíü ðñùôÜèëçìá ôçò Á´ Åñáóéôå÷íéêÞò ðëçóéÜæïíôáò ìÜëéóôá óôéò êïñõöáßåò èÝóåéò ôïõ âáèìïëïãéêïý ðßíáêá. Ï öéëïîåíïýìåíïò Á÷éëëÝáò ÍåïêáéóÜñåéáò ðïõ äßêáéá áíáäåß÷èçêå äåõôåñáèëçôÞò ÷åéìþíá Ý÷åé ìéá ðïëý êáëÞ ðáñïõóßá óôï öåôéíü ðñùôÜèëçìá ôçò Á´ åñáóéôå÷íéêÞò áí êáé íåïöþôéóôïò êáé åßíáé ôï õð’ áñéèìüí 2 öáâïñß ãéá ôçí óõììåôï÷Þ óôïí ôåëéêü ôçò áíüäïõ óôç Ä´ ÅèíéêÞ. Ï äåýôåñïò ãýñïò áíáìÝíåôáé éäéáßôåñá óõíáñðáóôéêüò êáé ãéá ôéò äýï ïìÜäåò ðïõ áðïôåëïýí ôçí åõ÷Üñéóôç Ýêðëçîç – üáóç óôï öåôéíü ðñùôÜèëçìá ôçò Á´ Åñáóéôå÷íéêÞò.

Toyota A. Ðüäáò á.å.å. Êáôåñßíç 1ï ÷ëì. ÐáëáéÜò ÅèíéêÞò Ïäïý Êáôåñßíçò - Èåóóáëïíßêçò Ôçë.: 23510 26320

ÂÝñïéá ÍÝá ÐåñéöåñåéáêÞ Ïäüò ÂÝñïéáò - Èåóóáëïíßêçò Ôçë.: 23310 75600


8 Ö֓‚ƒƒ‚ÏÖÖÖÖ։‚Ä‚‘‰ÄÖÖÖ

Ö

‹ÄŒ‰Öƒ‡Œ‚Ö ZÖ ‹ƒ‰ˆ†’ŠŽˆØƒŽ†ƒ’ňňØ؆vˆ†’Š“ƒØň”Ø‘Š†’Šƒ”

OIKONOMIA #MPH=RGDŸ#$%ŸǯȖȊșȜȐǢȆȕȗŸ ȊȘȤŸȜȐȕŸȎȝșȡȏȦȕȐŸȜȗŸȀ Ǭ Ÿ #MPHF@?B>RŸ ǬȕȊȍȒȅșȑșȡțȐŸ ȍȊȕȎȒțǢȗȥŸǢȆțȡŸ ȗǢȗȔȗȌȒȊȓȗȥŸ ŸȎȓȊȜ

īĻŊĶŸōĻŸĿņĻŅŅĻńōŃńĶŸŌĿņĶŊŃĻŸĽŃĻŸōŁņŸʼnňŊĿĹĻŸōŁŋŸĿŅŅŁņŃńĸŋŸĻĽňŊĶŋŸōňŸ ŸŌōŁņŸʼnĻŊňŖŌĻŸŏĶŌŁŸōňŸı ĝ ŸʼnĻŊĻēķņĿџĿŇĻŊōŁēķņňŸĻʼnŕŸōŃŋŸĿŇĿŅĹŇĿŃŋŸŌōŁņŸĠŎŊŒŀŗņŁ ŸĿńōŃēňŖņŸňџĻņĻŅŎōķŋŸōŁŋŸ#MPH=RGDŸŸ#$% Ÿ

ǼȐǢȎȒȦȕȎȜȊȒŸȤȜȒŸȜȗŸțȥȕȗȔȗŸȜȗȝŸȎȕȎșȌȐȜȒȓȗȥŸȜȐȚŸ ȎȜȊȒșȎȈȊȚŸȊȕȆșȟȎȜȊȒŸțȎŸŸ ȟȒȔ ŸȎȝșȦ ŸŸǺȊșȅȔȔȐȔȊ ŸȐŸ #MPHF@?B>RŸȆȟȎȒŸțȝȕȅȠȎȒŸțȝǢȋȅțȎȒȚŸAR>LHPBGUŸǢȎŸ ȎȔȔȐȕȒȓȆȚŸȜșȅȘȎȏȎȚŸȇŸȑȝȌȊȜșȒȓȆȚŸȊȝȜȦȕ ŸȘșȗȓȎȒǢȆȕȗȝŸ ȕȊŸȊȕȜȒǢȎȜȡȘȈȏȎȒŸȜȐȕŸȓȊȑȝțȜȆșȐțȐŸȘȔȐșȡǢȦȕŸȊȘȤŸȜȊŸ ȊțȞȊȔȒțȜȒȓȅŸȜȊǢȎȈȊ Ÿ ȘșȤȋȔȐǢȊŸȘȗȝŸȊȞȗșȅŸȤȔȎȚŸȜȒȚŸ ȎȜȊȒșȈȎȚŸȘȊșȗȟȇȚŸȝȘȐșȎțȒȦȕŸȝȌȎȈȊȚ ŸȓȊȒŸȕȊŸȎȖȊțȞȊȔȈȏȎȒŸȜȐŸșȎȝțȜȤȜȐȜȊŸȘȗȝŸȊȘȊȒȜȎȈȜȊȒŸȌȒȊŸȜȐŸȔȎȒȜȗȝșȌȈȊŸȜȐȚ ŸŸ •DZŸȎȜȊȒșȎȈȊŸȑȆȔȎȒŸȕȊŸȜȗȕȈțȎȒŸ ȤȜȒŸȗŸȤǢȒȔȗȚŸ#1X-+#"'! Ÿ ȎȕŸǢȆțȡŸǢȈȊȚŸȒȍȒȊȈȜȎșȊŸȍȥțȓȗȔȐȚŸȗȒȓȗȕȗǢȒȓȇȚŸțȝȌȓȝșȈȊȚ ŸȆȟȎȒŸȗȔȗȓȔȐșȦțȎȒŸȎȘȎȕȍȥțȎȒȚŸȘȗȝŸ ȎȈȟȎŸȘșȗȌșȊǢǢȊȜȈțȎȒŸȘșȗŸ ȜȐȚŸȗȒȓȗȕȗǢȒȓȇȚŸȓșȈțȐȚ ŸțȎŸ țȝȕȎșȌȊțȈȊŸǢȎŸȌȒȊȜșȗȥȚŸ Ÿ ǢȎȜȤȟȗȝȚ ŸȓȊȒŸțȝȕȎȟȈȏȎȒŸȜȐȕŸ ȘșȗțȞȗșȅŸȜȐȚŸțȜȗȕŸȎȝșȥȜȎșȗŸȟȦșȗŸȜȐȚŸȝȌȎȈȊȚ ŸǢȎŸȜȐȕŸ ȘȊșȗȟȇŸȘȗȒȗȜȒȓȦȕŸȝȘȐșȎțȒȦȕŸȝȌȎȈȊȚ– ŸȊȕȊȞȆșȎȜȊȒŸțȎŸ țȟȎȜȒȓȇŸȊȕȊȓȗȈȕȡțȐ Ÿ

0,24 0,22 0,27 -0,86

ĠĽńŊĹłŁńĿŸĻʼnŕŸōŁņŸĠʼnŃōŊňʼnĸŸĝņōĻĽŒņŃŌēňŖŸŁŸ ĿŇĻĽňŊĶŸōňŎŸōňēķĻŸĿēʼnňŊĹĻŋ ŸľŃĶłĿŌŁŋŸńĻџʼnŊňŗłŁŌŁŋŸʼnĻĽŒōňŖŸōŁŋŸĿōĻŃŊĿĹĻŋŸ•ĠĞğĝŸĝĞĠĠ–ŸĻʼnŕŸ ōŁņŸĿōĻŃŊĹĻŸ•ĠĦĝĴĭŸ1,'*#2#XŸ&#**/Ÿ # –ŸēĿŸ ōŁņŸĿʼnŃļňŅĸŸľŃňŊłŒōŃńŗņŸēķōŊŒņ

īŊňŌŏŎĽĸŸŌōŁŸŘŃńĻŃňŌŖņŁŸʼnŊňĻņĸĽĽĿŃŅĿŸňŸĨĹńňŋŸŘĻŌńĻŅĻņōŒņĶńŁŋ ŸļĻŌŃńŕŋŸēķōňŐňŋŸōňŎŸŏĿŊŗņŎēňŎŸōňŎŊŃŌōŃńňŖŸ ňēĹŅňŎ ŸĽŃĻŸōňŸľŁēňŌĹĿŎēĻŸōŁŋŸĿŏŁēĿŊĹľĻŋŸ•īŊŗōňŸģķēĻ– Ÿ ŌŖēŏŒņĻŸēĿŸōňŸňʼnňĹňŸŁŸĿōĻŃŊĿĹĻŸ•ĠŅŅŁņŃńĸŸĮňŎŊŃŌōŃńĸŸ ĝĩĮĠ– ŸłŎĽĻōŊŃńĸŸōňŎŸňēĹŅňŎ ŸŁŸňʼnňĹĻŸķŐĿџēŃŌłŗŌĿџńĻџ ŅĿŃōňŎŊĽĿşōňŸĩĿņňľňŐĿĹňŸħĻńĿľňņĹĻŸīĻŅŅĶŋŸŌōŁŸģĿŌŌĻŅňņĹńŁ ŸňŏĿĹŅĿџʼnŊňŋŸōňŸĤĥĝŸʼnňŌŕŸ ŸĿńĻō ŸĿŎŊŗŸĻʼnŕŸʼnŊŕŌōŃēňŸʼnňŎŸōŁŋŸĿʼnĿļŅĸłŁŸŅŕĽŒŸēŁŸĿēʼnŊŕłĿŌēŁŋŸʼnŅŁŊŒēĸŋŸ ōňŎŸēŃŌłŗēĻōňŋŸōňŎŸķōňŎŋŸ

ŸǷȊŸǢȎȒȡȑȎȈŸȊȘȤŸŸțȎŸŸȆȜȗȚŸȐŸȍȒȅșȓȎȒȊŸȜȐȚŸȒțȟȥȗȚŸȜȐȚŸ șȇȜșȊȚŸ•ǢȐŸȅțȓȐțȐȚŸȊȕȜȊȌȡȕȒțǢȗȥ–Ÿ,HGŸ!HFI@LBLBHG Ÿ ȐŸȗȘȗȈȊŸȎȘȒȋȅȔȔȎȜȊȒŸțȜȐȕŸȎȖȊȌȗșȊȏȤǢȎȕȐŸțȟȎȜȒȓȅŸǢȎŸȜȐȕŸ ȘȊșȊțȓȎȝȇ ŸȎǢȘȗșȈȊ ŸȍȒȅȑȎțȐ ŸȍȒȊȕȗǢȇŸȓȊȒŸȘșȗȦȑȐțȐŸ ȎȘȦȕȝǢȗȝŸȘȊȌȡȜȗȥŸțȎŸțȝȕȎșȌȊțȈȊŸǢȎŸȜșȈȜȊŸǢȆșȐ Ÿ

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

ȂǼīǹȁǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ 0,4 3,81 19,85 3,79 5,97 0,57 5,35 10,57 0,4 1,22 5,35 3,74 0,68 1,08 0,71 3,88 0,73 2,11 3,87 1,51 3,06 1,89 10,91 0,39 6,55 1,14 3,42 5,82 4,95 3,68 4,59 1,19 0,6 2,4 12,04 2,63 9,99 0,33 0,23 7,98 4,58 10,57 11,75 13,2 6,8 1,63 4,45 2,8 2,5 3,03 2,97 16 9 0,6 0,64

603.463 2.036.853 430.784 1.213.713 11.672 46.840 37.139 18.960 404.275 37.193 286.904 6.726 1.296.915 2.456.973 2,9 232.964 3,74 2.176 -1,35 272.972 158.199 0,26 75.416 -1,31 133.029 1,32 34.262 -1,05 47.954 1,96 530.493 -2,5 60.070 1,71 3.166.251 0,88 16.945 2,4 148.719 -2,84 144.217 -0,2 52.406 0,27 4.280 0,66 39.320 -1,65 19.541 22.829 1,69 446.571 0,42 200.337 1,54 2.013.436 0,4 20.464 15.952 33.765 1,01 167.569 1,78 169.451 1,15 4.654 3,43 4.140 0,76 624.074 -2,86 969.956 -4,12 5.397.570 0,23 170 159.639 0,4 14.811 1,68 395.447 1,37 17.123 0,95 57.511 0,45 140 -1,64 42.736 7.070 2,97 -1,64 2,43 0,17 -1,72 2,88 0,67 -2,44 2,52 2,1 -0,8 3,03

0,39 3,61 19,68 3,6 5,92 0,56 5,13 10,35 0,39 1,17 5,16 3,72 0,65 1,06 0,67 3,74 0,71 2,08 3,75 1,48 2,96 1,83 10,65 0,36 6,28 1,13 3,3 5,82 4,85 3,65 4,47 1,18 0,57 2,32 11,75 2,48 9,8 0,32 0,21 7,79 4,41 10,35 11,35 12,76 6,8 1,59 4,44 2,8 2,42 2,89 2,9 15,71 8,96 0,59 0,61

0,4 3,82 20,3 3,85 6 0,58 5,35 10,6 0,41 1,23 5,37 3,74 0,68 1,08 0,72 3,88 0,75 2,14 3,91 1,53 3,06 1,92 11,06 0,39 6,55 1,16 3,43 6,01 4,96 3,71 4,59 1,21 0,61 2,46 12,08 2,63 10,2 0,33 0,23 8,08 4,58 10,58 11,75 13,48 7,13 1,7 4,46 2,84 2,5 3,04 2,97 16 9 0,62 0,64

ǻǿǹȆȇǹīȂǹȉǼȊȈǿȂǹ ǹȂȅǿǺǹǿǹ ȀǼĭǹȁǹǿǹ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ȂǼȉȅȋǿȀȅ ǼȈ NBGAM ETF īǼȃ.ǻǼǿȀ ȋǹ ȂǼȉȅȋǿȀȅ ǼȈȍȉ

6,85 15,2

0,15 0,60

120 470

6,85 15,2

6,86 15,2

3,26

1.690 1.000 56.698

0,33 0,36 0,9 0,48 1,66 0,22 0,46 0,45 0,34 0,36 0,4 0,38 0,99 1,41 1,44 0,53 8,42 1,19 1,02 1,1 0,64 1,18 0,4 0,57 1,94

0,36 0,37 0,95 0,48 1,7 0,23 0,47 0,45 0,36 0,36 0,41 0,45 1,02 1,41 1,44 0,58 8,58 1,2 1,06 1,12 0,68 1,22 0,42 0,57 2,02

ȂǼȈǹǿǹ Ȁǹǿ ȂǿȀȇǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ A.S. COMPANY (Ȁȅ) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ǹ.ȉ.Ǽ. (Ȁȅ) AUDIOVISUAL (Ȁȅ) AUTOHELLAS (Ȁȅ) AVENIR ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) AXON ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) BYTE COMPUTER (Ȁȅ) CENTRIC ȆȅȁȊȂǼȈǹ (Ȁȅ) CPI (Ȁȅ) CYCLON ǼȁȁǹȈ (ȀO) DIONIC (Ȁȅ) EURODRIP (ȀO) EUROLINE AEEX (Ȁȅ) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (ȀO) FLEXOPACK (Ȁȅ) INFO - QUEST (Ȁȅ) INFORM ȁȊȀȅȈ Ȇ. (Ȁȅ) INTERINVEST AEEX (Kȅ) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (Ȁȅ) LOGISMOS (Ȁȅ) MEDICON ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ)

0,35 0,36 0,95 0,48 1,7 0,23 0,47 0,45 0,36 0,36 0,41 0,45 1,01 1,41 1,44 0,57 8,58 1,2 1,03 1,11 0,66 1,22 0,42 0,57 2,02

1,8 2,17

-2,38 18,42

0,84 0,98 0,91 -1,49 3,39 2,44 -9,52 3,06

2.000 412.062 1.100 25 22.721 8.969 509.617 29.809 510 709 11.224 11.500 4.610 3.000 15.404 5.069 18.100 50 340

MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ǼȁȆ) MEVACO (Ȁȅ) MIG REAL ESTATE (Ȁȅ) MINERVA (Ȁǹ) MLS ȆȁǾȇȅĭȅȇǿȀǾ (Ȁȅ) NEXANS ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) PASAL ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) PROFILE (Ȁȅ) QUALITY & RELIABILITY (Ȁȅ) REDS (ȀO) RILKEN (Kȅ) SCIENS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (ȀO) SPACE HELLAS (Ȁȅ) SPRIDER STORES (Ȁȅ) TRASTOR ǹ.Ǽ.Ǽ.ǹ.Ȇ. (Ȁȅ) VELL GROUP ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) YALCO - ȀȍȃȈȉǹȃȉǿȃȅȊ (Ȁǹ) ǹǿȅȁǿȀǾ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǹȀȇǿȉǹȈ (Ȁȅ) ǹȁȀȅ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǹȁȅȊȂȊȁ (Ȁȅ) ǹȁĭǹ īȀȇǿȈǿȃ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) ǹȃǻȇȅȂǼǻǹ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǹȉȉǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ (Ȁȅ) ǺǹȇǺǼȇǾȈ ȃ. - MODA BAGNO (Ȁȅ) ǺǿȅȀǹȇȆǼȉ (Ȁȅ) ǺǿȈ (Ȁȅ) ǺȅīǿǹȉǽȅīȁȅȊ SYSTEMS (Ȁȅ) īǹȁǹȄǿǻǿ (Ȁȅ) īǿȅȊȇȅȂȆȇȅȀǼȇȈ (Ȁȅ) ǻǹǿȅȈ ȆȁǹȈȉǿȀǹ (Ȁȅ) ǻǿǹȈ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǻǿǹȈ ǿȋĬ/īǼǿǼȈ (Ȁȅ) ǻȅȂǿȀǾ ȀȇǾȉǾȈ (Ȁȅ) ǻȅȊȇȅȈ (Ȁȅ) ǻȇȅȂǼǹȈ (Ȁȅ) ǼǺȇȅĭǹȇȂǹ (Ȁȅ) ǼǿǻǾȈǼȅĭȍȃǿȀǾ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǼȀȉǼȇ (Ȁȅ) Ǽȁ. ǺǿȅȂ. ǽǹȋǹȇǾȈ (Ȁǹ) ǼȁǹȈȉȇȅȃ (ȀO) ǼȁǺǼ ǼȃǻȊȂǹȉȍȃ (Ȁȅ) ǼȁīǼȀǹ (Ȁȅ) ǼȁǼȊĬǼȇǾ ȉǾȁǼȅȇǹȈǾ (Ȁȅ) Ǽȁǿȃȅǿȁ (Ȁȅ) ǼȁȁǹǻȅȈ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ Ȁǹȁȍǻǿǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǾ ȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ (Ȁȅ) Ǽȁȉȅȃ (Kȅ) ǼȁȉȇǹȀ (Ȁȅ) ǼȆǿȁǼȀȉȅȈ (Ȁȅ) ǼȉǼȂ (Ȁǹ) ǼȊȇȍȆǹȎȀǾ ȆǿȈȉǾ (Ȁȅ) ǼȊȇȍȈȊȂǺȅȊȁȅǿ (Ȁȅ) ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ ǹĬǾȃȍȃ (Ȁȅ) ǿȀȉǿȃȅȈ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǿȁȊǻǹ (Ȁȅ) ǿȂȆǼȇǿȅ (Ȁȅ) ǿȃȉǼǹȁ ȅȂǿȁȅȈ (Ȁȅ) ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ-ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ (Ȇȅ) ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ-ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ (Ȁȅ) ǿȃȉǼȇȉǼȀ (Ȁȅ) ȀǹĬǾȂǼȇǿȃǾ (Ȁȅ) ȀǹȃǹȀǾȈ Ȉ. (Ȁȅ) ȀǹȇǹȂȅȁǼīȀȅȈ (Ȁȅ) ȀǹȇǹȉǽǾ (Ȁȅ) ȀǼȆǼȃȅȊ ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȀȁȅȊȀǿȃǹȈ - ȁǹȆȆǹȈ (Ȁȅ) ȀȅȇǻǼȁȁȅȊ ȋ. ǹĭȅǿ (Ȁȅ) ȀȅȇȇǼȈ (Ȁȅ) ȀȇǼȀǹ (Ȁȅ) ȀȇǼȉǹ ĭǹȇȂ (Ȁȅ) Ȁȇǿ - Ȁȇǿ (Ȁȅ) ȀȉǾȂǹ Ȁ. ȁǹǽǹȇǿǻǾ (Ȁȅ) ȀȊȇǿǹȀǿǻǾȈ Ǿ.- F.H.L. (Ȁȅ) ȀȊȇǿǹȀȅȊȁǾȈ (Ȁȅ) ȁǹȃǹȀǹȂ (Ȁȅ) ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ȃ. (ȀA) ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ȃ. (ȆA) ȁǿǺǹȃǾ ǼȀǻȅȉ. ȅȇī. (Ȁȅ) ȁȅȊȁǾ ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȂǹĬǿȅȈ ȆȊȇǿȂǹȋǹ (Ȁȅ) ȂȅȉȅǻȊȃǹȂǿȀǾ (Ȁȅ) ȂȆǾȉȇȅȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋǿȀǾ (KO) ȃǹȀǹȈ ȂȅȊȈǿȀǾ (Ȁȅ) ȃǹȊȉǼȂȆȅȇǿȀǾ (Ȁȅ) ȃǼȍȇǿȅȃ (Ȁȅ) ȃǾȇǼȊȈ (ȀO) ȃȉȇȅȊȀĭǹȇȂȆǼȃ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ȆǹȇȃǹȈȈȅȈ (Ȁȅ)

DZŸ ȊȖȈȊŸ ȜȡȕŸ țȝȕȊȔȔȊȌȦȕŸ ȊȕȇȔȑȎŸ țȜȊŸ Ÿ ȎȓȊȜ Ÿ ȎȝșȦ

ǹŸȍȎȈȓȜȐȚŸȝȠȐȔȇȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸȎȕȒțȟȥȑȐȓȎŸțȎŸ ȘȗțȗțȜȤŸ ŸȎȕȦŸȗŸȍȎȈȓȜȐȚŸȜȐȚŸǢȎțȊȈȊȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸțȐǢȎȈȡțȎŸȅȕȗȍȗŸțȎŸȘȗțȗțȜȤŸ ŸȓȊȒŸȗŸȍȎȈȓȜȐȚŸ ȜȐȚŸǢȒȓșȇȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸțȐǢȎȈȡțȎŸȅȕȗȍȗŸțȎŸȘȗțȗțȜȤŸ 

ǬȘȤŸȜȒȚŸǢȎȜȗȟȆȚŸȜȐȚŸȝȠȐȔȇȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚ ŸȜȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȅȕȗȍȗŸȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸȜȐȚŸ+'%Ÿ  Ÿ ȜȐȚŸEIVRŸ RGDŸ  ŸȜȐȚŸ#MPH=RGDŸ ŸȓȊȒŸȜȐȚŸ ǯȔȔȅȓȜȡșŸ 

ǬȘȤŸ ȜȗȝȚŸ ȎȘȒǢȆșȗȝȚŸ ȍȎȈȓȜȎȚŸ ȜȐŸ ǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸ ȅȕȗȍȗŸ ȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸȗȒŸȍȎȈȓȜȎȚŸǺșȗțȡȘ ŸµŸǹȒȓȒȊȓȦȕŸǺșȗȢȤȕȜȡȕŸ  ŸǾȘȐșȎțȒȦȕŸǴȗȒȕȇȚŸȂȞȆȔȎȒȊȚŸ ŸȓȊȒŸȀșȐǢȊȜȗȗȒȓȗȕȗǢȒȓȦȕŸǾȘȐșȎțȒȦȕŸ 

ǺȊșȅȔȔȐȔȊ ŸȤȘȡȚŸȎȘȒțȐǢȊȈȕȎȜȊȒ ŸȗŸǨǢȒȔȗȚŸȎȈȕȊȒŸȆȕȊȚŸȊȘȤŸȜȗȝȚŸ ǢȎȌȊȔȥȜȎșȗȝȚŸȎșȌȗȍȤȜȎȚŸȜȐȚŸȟȦșȊȚŸȓȊȒŸȆȟȎȒŸȓȊȜȊȋȅȔȎȒŸǢȤȕȗŸȓȊȜȅŸ ȜȐȕŸȜȎȔȎȝȜȊȈȊŸȜȎȜșȊȎȜȈȊ ŸțȥǢȞȡȕȊŸǢȎŸȜȊŸȎȘȈțȐǢȊŸțȜȗȒȟȎȈȊ ŸȜȗŸ ȘȗțȤȕŸȜȡȕŸ ŸȎȝșȦ ŸȊȘȤŸȜȊŸȗȘȗȈȊŸ ŸȎȝșȦŸțȜȊŸ ȊțȞȊȔȒțȜȒȓȅŸǽȊǢȎȈȊŸȌȒȊŸȎșȌȗȍȗȜȒȓȆȚŸȎȒțȞȗșȆȚŸȜȡȕŸȎșȌȊȏȗǢȆȕȡȕŸ Ȝȗȝ ŸȓȊȒŸ ŸȎȝșȦŸțȜȗŸȧȐǢȤțȒȗŸȌȒȊŸȞȤșȗȝȚ

ǨȘȡȚŸȝȘȗțȜȐșȈȏȎȒŸȗŸǨǢȒȔȗȚŸȧȊțȓȊȔȊȕȜȡȕȅȓȐ ŸȜȤțȗŸȜȗŸǢȈțȑȡǢȊŸȜȗȝŸŸȤțȗŸȓȊȒŸȜȗŸǢȈțȑȡǢȊŸȜȗȝŸŸȆȟȗȝȕŸȗȔȗțȟȎșȦȚŸȓȊȜȊȋȔȐȑȎȈŸȘșȗȚŸȜȗŸdzǴǬŸ ŸǯǽǬǶ ŸȜȐŸțȜȒȌǢȇŸȘȗȝŸȜȗŸdzǴǬŸȗȞȎȈȔȎȒŸȊȘȤŸ ȘȊșȗȟȇŸȝȘȐșȎțȒȦȕŸȍȒȊǢȗȕȇȚŸȜȗȝŸȘșȗțȡȘȒȓȗȥŸȜȗȝ ŸȘȗțȤŸȥȠȗȝȚŸ ŸȎȝșȦ

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„ 5,27 0,79 3,05 1,04 2,49 2,52 0,44 0,49 0,56 0,64 2,39 0,38 1,43 0,29 0,81 0,12 0,32 1,74 0,57 0,37 0,5 0,5 1,15 1,05 0,34 0,62 0,71 1,15 0,35 0,74 5,75 0,6 1,62 0,97 1,16 0,32 0,42 0,35 0,59 0,76 0,68 0,47 0,6 0,32 1,22 29,96 0,95 0,33 0,56 1,72 0,33 0,37 0,57 3,25 0,29 0,74 0,3 0,25 1,1 0,56 0,22 0,6 4,8 1,56 0,75 1,45 0,94 0,9 0,35 4,33 0,48 2,99 0,82 0,41 0,5 0,4 0,6 0,52 0,4 0,74 1,64 0,54 0,6 0,48 0,82 0,39 0,61 0,79 0,47 0,62

ǹŸǮȎȕȒȓȤȚŸȧȎȈȓȜȐȚŸǽȒǢȦȕŸȆȓȔȎȒțȎŸțȜȒȚŸ ŸǢȗȕȅȍȎȚ ŸǼȎŸȎȋȍȗǢȊȍȒȊȈȊŸȋȅțȐŸȓȊȜȆȌșȊȠȎŸȓȆșȍȐŸȓȊȜȅŸ Ÿ ǽȊŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȊŸȓȆșȍȐŸȌȒȊŸȜȗȕŸȜșȊȘȎȏȒȓȤŸȍȎȈȓȜȐŸȆȞȜȊțȊȕŸ ȜȗŸ 

ǬȕȜȒȑȆȜȡȚŸȜȒȚŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȎȚŸȊȘȦȔȎȒȎȚŸȘȊșȗȝțȈȊțȊȕŸȗȒŸ ȍȎȈȓȜȎȚŸǽȐȔȎȘȒȓȗȒȕȡȕȒȦȕŸ ŸȓȊȒŸǽșȗȞȈǢȡȕŸµŸǺȗȜȦȕŸ  

ŸǢȎȜȗȟȆȚŸȓȒȕȇȑȐȓȊȕŸȊȕȗȍȒȓȅ ŸŸȘȜȡȜȒȓȅŸȓȊȒŸŸ ȘȊșȆǢȎȒȕȊȕŸțȜȊȑȎșȆȚ

ǽȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȅȕȗȍȗŸțȐǢȎȈȡțȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸ"BHGB>Ÿ  Ÿ1GB=BHKŸ  ŸǥȍșȊțȐŸ  ŸǷMLPBRPLŸ  ŸȓȊȒŸWRI@PIRGDŸ 

ǬȘȊȕȜȦȕȜȊȚŸțȜȗŸȍȐǢȗțȈȎȝǢȊŸȗŸȜȗȝșȒțȜȒȓȤȚŸȤǢȒȔȗȚŸȝȘȗȌșȊǢǢȈȏȎȒŸȤȜȒŸȎȘȈŸŸȟșȤȕȒȊŸȔȎȒȜȗȝșȌȎȈŸȜȗŸȖȎȕȗȍȗȟȎȈȗŸǢȎŸțȝȕȆȘȎȒȊŸ ȓȊȒŸȎȓȘȔȐșȦȕȎȒŸȜȒȚŸȝȘȗȟșȎȦțȎȒȚŸȜȐȚŸȊȘȤŸȜȐŸǢȈțȑȡțȐ ŸȆȟȗȕȜȊȚŸ ȓȊȜȊȋȅȔȎȒŸțȝȕȗȔȒȓȅŸȊȘȤŸȜȗŸŸȆȡȚŸȓȊȒŸȜȗŸŸȜȗŸȘȗțȤŸȜȡȕŸ  ŸȎȝșȦŸȌȒȊŸǢȒțȑȦǢȊȜȊŸȜȗȝŸȖȎȕȗȍȗȟȎȈȗȝ ŸȒȍȒȗȓȜȐțȈȊȚŸ ȜȗȝŸdzǴǬ ǯǽǬǶ

Āûñöìýóüýñûóù

0,23 % ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

ħĿŸňŊŃĻńĸŸĶņňľňŸ ŸňŅňńŅĸŊŒŌĿŸōŁņŸōĿŅĿŎōĻĹĻŸŌŎņĿľŊĹĻŌŁŸōŁŋŸĿļľňēĶľĻŋŸōňŸıŊŁēĻōŃŌōĸŊŃňŸ ĝłŁņŗņŸēĿōĶŸĻʼnŕŸľŃĻńŎēĶņŌĿŃŋ Ÿ

ǬȕȜȒȑȆȜȡȚ ŸȜȒȚŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȎȚŸȊȘȦȔȎȒȎȚŸȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸȗȒŸ ǢȎȜȗȟȆȚŸȜȐȚŸǺȎȒșȊȒȦȚŸ  ŸȜȗȝŸǹǽǯŸ ŸȓȊȒŸȜȡȕŸ ǯǵǺǯŸ 

ĭōŁŸŘŃńĻŃňŌŖņŁŸňŸęēŃŅňŋŸ ŘĻŌńĻŅĻņōŒņĶńŁŸĽŃĻŸōĻŸ ʼnĿŊşňŏĿŃŅĸŋŸŌōňŸĤĥĝ

ŸǷȊŸȜșȗȘȗȘȗȒȐȑȗȥȕŸȓȊȜȅŸȜȆȜȗȒȗŸȜșȤȘȗŸȗȒŸțȝǢȋȅțȎȒȚŸ țȝȕȎșȌȊțȈȊȚŸȍȒȊȕȗǢȇȚŸȓȊȒŸȟșȐțȒȍȊȕȎȈȗȝŸȜȡȕŸȠȝȌȎȈȡȕŸ ȜȐȚŸȎȖȊȌȗșȊȏȤǢȎȕȐȚŸȎȜȊȒșȈȊȚ ŸȗȒŸȗȘȗȈȎȚŸǢȎȜȊȋȒȋȅȏȗȕȜȊȒŸ țȜȐŸȕȆȊŸȗȕȜȤȜȐȜȊ ŸȦțȜȎŸȕȊŸȊșȑȗȥȕŸȗȒŸȘșȗȋȔȎȘȤǢȎȕȗȒŸțȎŸ ȊȝȜȆȚŸȤșȗȒŸȊȘȗȓȔȎȒțȜȒȓȤȜȐȜȊȚ

-0,44

ALAPIS (Ȁȅ) ALPHA ǺǹȃȀ (Ȁȅ) COCA - COLA ȉȇǿǹ ǼȌǿȁȅȃ (Ȁȅ) EUROBANK EFG (Ȁȅ) EUROBANK PROPERTIES ǹǼǼǹȆ (Ȁȅ) FORTHNET (Ȁȅ) FOURLIS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Kȅ) FRIGOGLASS (KO) INTRACOM HOLDINGS (Ȁȅ) J. & P. - ǹǺǹȄ (Ȁȅ) JUMBO (Ȁȅ) LAMDA DEVELOPMENT(Ȁȅ) MARFIN INVESTMENT GROUP (Ȁȅ) MARFIN POPULAR BANK (Ȁȅ) PROTON ȉȇǹȆǼǽǹ ǹ.Ǽ. (KO) S & B ǺǿȅȂǾȋ. ȅȇȊȀȉǹ (Ȁȅ) ǹīȇȅȉǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǹǼȇȅȆȅȇǿǹ ǹǿīǹǿȅȊ (Ȁȅ) ǺǿȅȋǹȁȀȅ (Ȁǹ) ǺȍǺȅȈ ȂȆǹȂȆǾȈ (Ȁȅ) īǼȀ ȉǼȇȃǹ (Ȁȅ) īǼȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǻǼǾ (Ȁȅ) ǻȅȁ (Ȁȅ) ǼĬȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (KO) ǼȁǺǹȁ (Ȁǹ) ǼȁȁǹȀȉȍȇ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȆǼȉȇǼȁǹǿǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȋȇǾȂǹȉǿȈȉǾȇǿǹ (Ȁȅ) ǼȊǹĬ (Ȁȅ) ǼȊǻǹȆ (Ȁȅ) ǿǹȈȍ (Ȁȅ) ǿǹȉȇǿȀȅ ǹĬǾȃȍȃ (Ȁȅ) ǿȃȉȇǹȁȅȉ (Ȁȅ) ȀǹǼ (Ȁȅ) ȀȊȆȇȅȊ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ȂǼȉȀǹ (Ȁȅ) ȂǾȋǹȃǿȀǾ (Ȁȅ) ȂǾȋǹȃǿȀǾ (Ȇȅ) Ȃȅȉȅȇ ȅȎȁ (Ȁȅ) ȂȊȉǿȁǾȃǹǿȅȈ (Ȁȅ) ȅȁĬ (Ȁȅ) ȅȁȆ (Ȁȅ) ȅȆǹȆ (Ȁȅ) ȅȉǼ (Ȁȅ) ȆǼǿȇǹǿȍȈ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ȆȁǹǿȈǿȅ COMPUTERS (Ȁȅ) ȈǹȇǹȃȉǾȈ īȇ. (Ȁȅ) ȈǿǻǼȃȅȇ (Ȁȅ) ȉǹȋȊǻȇȅȂǿȀȅ ȉǹȂǿǼȊȉǾȇǿȅ (Ȁȅ) ȉǼȇȃǹ ǼȃǼȇīǼǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȉǿȉǹȃ (Ȁȅ) ȉǿȉǹȃ (Ȇȅ) ȊīǼǿǹ (Ȁȅ) ȋǹȁȀȅȇ (Ȁǹ)

ǼȥǢȞȡȕȊŸǢȎŸȜȐȕŸ#MPH=RGDŸ#$% ŸȐŸȎȞȊșǢȗȌȇŸȎȕȤȚŸȇŸȘȎșȒțțȤȜȎșȡȕŸȊȘȤŸȜȊŸȘșȗȊȕȊȞȎșȑȆȕȜȊŸȎȕȍȎȟȤǢȎȕȊŸțȎŸȎȝșȡȘȊȢȓȤŸȎȘȈȘȎȍȗŸȑȊŸȊȘȗȜȎȔȗȥțȎŸțȐǢȊȕȜȒȓȤŸȑȎȜȒȓȤŸȓȊȜȊȔȥȜȐŸȘȗȝŸȑȊŸȊȔȔȅȖȎȒŸȜȐȕŸȜșȆȟȗȝțȊŸȎȒȓȤȕȊ Ÿ

Ġʼn Ÿĝņō Ÿ •īŊĶŌŃņň– ŸŎʼnŕŸŕŊňŎŋ Ÿ ŌōŁŸŌŎēŏŒņĹĻŸ ĠŅĻĜŋŸ ŸĠĞğĝ

ǼȜȐŸțȝȕȎȍșȈȊțȇŸȜȐȚ ŸȐŸȗȔȗǢȆȔȎȒȊŸȜȐȚŸǯȘȒȜșȗȘȇȚŸǬȕȜȊȌȡȕȒțǢȗȥŸȊȘȗȞȅțȒțȎŸȜȐȕŸȆȌȓșȒțȐŸȜȐȚŸȌȕȡțȜȗȘȗȒȐȑȎȈțȊȚŸ țȝȌȓȆȕȜșȡțȐȚŸȘȗȝŸȊȞȗșȅŸțȜȐȕŸȎȖȊȌȗșȅŸȊȘȤŸȜȐȕŸȎȜȊȒșȎȈȊŸ •ǯǵǬȃǼŸ1,'*#2#XŸ&#**/Ÿ # –ŸȜȗȝŸȜȗǢȆȊŸȎǢȘȗșȈȊȚ Ÿ ȍȒȅȑȎțȐȚŸȓȊȒŸȘșȗȦȑȐțȐȚŸȘȊȌȡȜȗȥŸȜȐȚŸȎȜȊȒșȎȈȊȚŸ•ǯǭǮǬŸ Ǭǭǯǯ–ŸȝȘȤŸȜȗȝȚŸȓȅȜȡȑȒŸȤșȗȝȚŸȓȊȒŸȘșȗȣȘȗȑȆțȎȒȚŸȍȒȗșȑȡȜȒȓȅŸǢȆȜșȊ ŸțȥǢȞȡȕȊŸǢȎŸȜȗŸȅșȑșȗŸȍŸȘȊșȅȌșȊȞȗȚŸŸ Ƿ Ÿ ŸȘșȗȓȎȒǢȆȕȗȝŸȕȊŸȎȖȊțȞȊȔȒțȜȎȈŸȐŸțȝǢǢȤșȞȡțȐŸǢȎŸțȟȎȜȒȓȆȚŸȍȎțǢȎȥțȎȒȚ ȜșȗȘȗȘȗȒȇțȎȒȚŸȘȗȝŸȘșȗȜȅȑȐȓȊȕŸȓȊȒŸȆȌȒȕȊȕŸȊȘȗȍȎȓȜȆȚŸȊȘȤŸȜȐȕŸǯȘȒȜșȗȘȇ

ǬǮǹǻǯǼ 5.997,15 7.074,83 3.984,37 11.757,63 2.742,72 10.499,04 1,33660 1,00600 1.367,000 99,92

ǶȎŸȑȎȜȒȓȤŸȘșȤțȐǢȗŸ ȆȓȔȎȒțȎŸȜȐȕŸȎȋȍȗǢȅȍȊŸȜȗŸ ȀșȐǢȊȜȒțȜȇșȒȗŸǬȑȐȕȦȕ

ǺȊșȅŸȜȊŸȎȕȊȔȔȊȓȜȒȓȅŸțȎȕȅșȒȊŸȌȒȊŸȜȐȕŸȘȗșȎȈȊŸȜȐȚŸȎȔȔȐȕȒȓȇȚŸ •ȧȎȕŸȊȕȊǢȆȕȗȝǢȎŸȤȜȒŸǢȒȊŸȜȆȜȗȒȊŸȎȖȆȔȒȖȐŸȑȊŸȅȔȔȊȏȎŸȜȐȕŸȎȜȊȒȊȌȗșȅȚŸȜȗŸ ŸțȜȐȕŸȘȊșȗȥțȊŸȞȅțȐŸȜȗŸȀ Ǭ ŸȘȊșȊǢȆȕȎȒŸȎȖȊș- șȒȓȇŸȓȎșȍȗȞȗșȈȊŸȤǢȡȚŸȎȓȜȒǢȗȥǢȎŸȤȜȒŸȑȊŸȋȎȔȜȈȡȕȎŸȜȐȕŸȅȘȗȠȐŸ ȜȐǢȆȕȗŸȊȘȤŸȜȒȚŸȎȖȎȔȈȖȎȒȚŸțȜȐȕŸǯȝșȡȏȦȕȐ ŸȎȓȜȒǢȗȥȕŸȗȒŸȊȕȊȔȝ- ȜȡȕŸȎȘȎȕȍȝȜȦȕŸȌȒȊŸȜȗŸșȈțȓȗ ŸȓȊȑȦȚ ŸȐŸȊȌȗșȅŸȞȊȈȕȎȜȊȒŸȕȊŸȑȆȜȎȒŸ ȜȆȚŸȜȐȚŸ#MPH=RGDŸ#$%

ȓȅȘȡȚŸȝȠȐȔȤŸȓȤțȜȗȚŸȓȎȞȊȔȊȈȗȝŸțȜȗŸ – ŸȜȗȕȈȏȗȝȕŸȗȒŸȊȕȊȔȝȜȆȚŸȜȐȚŸȜșȅȘȎȏȊȚ

ǨȘȡȚŸȊȕȊȞȆșȗȝȕ ŸȐŸȓșȈțȐŸțȜȐȕŸȘȎșȒȞȆșȎȒȊŸȜȐȚŸǯȝșȡȏȦȕȐȚŸȆȟȎȒŸȎȘȐșȎȅțȎȒŸȜȐȕŸȊȕȜȈȔȐȠȐŸȜȡȕŸȎȘȎȕȍȝȜȦȕŸțȟȎȜȒȓȅŸǢȎŸ ǺȊșȅȔȔȐȔȊ ŸȎȓȜȒǢȗȥȕŸȤȜȒŸȗȒŸȎȔȔȐȕȒȓȆȚŸȎȘȒȟȎȒșȇțȎȒȚŸȑȊŸȎȓǢȎȜȗŸșȈțȓȗ Ÿ ȜȊȔȔȎȝȜȗȥȕŸȜȐȕŸȎȝȓȊȒșȈȊŸȌȒȊŸǢȎȈȡțȐŸȜȗȝŸȔȎȒȜȗȝșȌȒȓȗȥŸȓȤțȜȗȝȚ Ÿ ȌȎȌȗȕȤȚŸȘȗȝŸȑȊŸȗȍȐȌȇțȎȒŸțȎŸȍȐǢȒȗȝșȌȈȊŸȊȖȈȊȚŸȈțȐȚŸǢȎŸȜȗŸ •ǺȒțȜȎȥȗȝǢȎŸȤȜȒŸǢȒȊŸȅǢȎțȐŸȓȊȒŸțȝȔȔȗȌȒȓȇŸȊȕȜȒǢȎȜȦȘȒțȐŸȜȗȝŸ ŸȜȐȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸȜȗȝȚ Ÿ ȘșȗȋȔȇǢȊȜȗȚŸțȎŸȎȘȈȘȎȍȗŸǯȝșȡȘȊȢȓȇȚŸǥȕȡțȐȚŸȑȊŸȎȈȕȊȒŸțȡȜȇșȒȊŸ ȓȊȑȐțȝȟȅȏȗȕȜȊȚŸȜȗȝȚŸȎȘȎȕȍȝȜȆȚŸȓȊȒŸȋȎȔȜȒȦȕȗȕȜȊȚŸȜȐȕŸȊȕȜȈȔȐǵȊǢȋȅȕȗȕȜȊȚŸȝȘȤȠȐŸȤȔȊŸȜȊŸȘȊșȊȘȅȕȡ ŸȐŸ#MPH=RGDŸ#$%Ÿ ȠȐŸȌȒȊŸȜȗŸșȈțȓȗŸȓȊȒŸțȎŸȊȝȜȤŸțȝȕȐȌȗșȗȥȕŸȘșȤțȞȊȜȎȚŸȍȐȔȦțȎȒȚŸ ȑȆȜȎȒŸțȜȤȟȗŸȌȒȊŸȜȗŸȌȎȕȒȓȤŸȍȎȈȓȜȐŸȌȒȊŸȜȗŸȜȆȔȗȚŸȜȗȝŸŸŸȝȠȐțȜȎȔȎȟȦȕŸȜȐȚŸǯȝșȡȘȊȢȓȇȚŸǥȕȡțȐȚ– ŸȜȗȕȈȏȗȝȕ

ȔȤȜȎșȊŸȊȘȤŸȜȊŸȜșȆȟȗȕȜȊŸȎȘȈȘȎȍȊ ŸțȜȒȚŸ ŸǢȗȕȅȍȎȚ ŸǹŸțȜȤȟȗȚŸ ȊȝȜȤȚŸȘȎșȒȆȟȎȒŸ•ȆȓȘȜȡțȐ–ŸŸȔȤȌȡŸȜȗȝŸȊȝȖȐǢȆȕȗȝŸșȈțȓȗȝ Ÿ ǼȥǢȞȡȕȊŸǢȎŸțȟȎȜȒȓȅŸȍȐǢȗțȒȎȥǢȊȜȊ ŸȜȊŸȘȊșȊȓȅȜȡŸȎȕȍȎȟȤǢȎȕȊŸȎȈȕȊȒŸȝȘȤŸȎȖȆȜȊțȐŸŸȎȘȆȓȜȊțȐŸȜȗȝŸǢȐȟȊȕȒțǢȗȥŸțȜȇșȒȖȐȚŸ DZŸȍȝȕȊȜȤȜȐȜȊŸȊȕȤȍȗȝŸȘȗȝŸȘșȗȓȥȘȜȎȒŸȗȞȎȈȔȎȜȊȒŸȓȝșȈȡȚŸțȜȗȕŸ ȜȐȚŸǯȝșȡȏȦȕȐȚŸ#$/$ ŸțȜȊŸŸȍȒȚŸǯȝșȦŸțȇǢȎșȊ ŸŸȟȊǢȐ- ȜșȊȘȎȏȒȓȤŸȓȔȅȍȗ ŸȗŸȗȘȗȈȗȚŸȆȟȎȒŸȎȘȒȋȊșȝȕȑȎȈŸȒȍȒȊȈȜȎșȊŸȊȘȤŸȜȒȚŸ ȔȤȜȎșȗŸȓȤțȜȗȚŸȟșȐǢȊȜȗȍȤȜȐțȐȚŸȜșȆȟȗȕŸȓȤțȜȗȚŸțȜȗŸ ŸȌȒȊŸ ȎȖȎȔȈȖȎȒȚŸȜȗȝŸȜȎȔȎȝȜȊȈȗȝŸȆȜȗȝȚŸȜȤțȗŸțȜȐȕŸǯȔȔȅȍȊŸȤțȗŸȓȊȒŸțȜȐȕŸ ȜȗȝȚŸȘșȗțȞȎȥȌȗȕȜȎȚŸțȜȗŸǢȐȟȊȕȒțǢȤŸȇŸțȎŸȘșȗȐȌȗȥǢȎȕȎȚŸțȝǢ- ǯȝșȡȏȦȕȐ Ÿ ȞȡȕȈȎȚŸțȜȇșȒȖȐȚ ŸŸȊȌȗșȆȚŸȗǢȗȔȤȌȡȕŸȊȘȤŸȜȗŸǢȐȟȊȕȒțǢȤ ŸŸ ȆȓȍȗțȐŸȎȝșȡȗǢȗȔȤȌȡȕ Ÿ

ŸĭŎēŏŒņĹĻŸĽŃĻŸōŁņŸ ĻņĻľŃĶŊłŊŒŌŁŸōňŎŸ ēĻńŊňʼnŊŕłĿŌēňŎŸľĻņĿŃŌēňŖŸōŁŋ ŸēķŌŒŸōŁŋŸķńľňŌŁŋŸńňŃņňŖŸĿŇĻŌŏĻŅŃŌēķņňŎŸňēňŅňĽŃĻńňŖŸľĻņĿĹňŎŸ ŖőňŎŋŸŸĿńĻō ŸĿŎŊŗ Ÿ ŎʼnķĽŊĻőĿŸŁŸ#MPHF@?B>RŸ ēĿŸōŊĿŃŋŸēĿĽĶŅĿŋŸĿŅŅŁņŃńķŋŸōŊĶʼnĿŀĿŋŸńĻџķņĻņŸ ĻŅŅňľĻʼnŕŸĿʼnĿņľŎōĸŸ $MG?

ΛΟΝΔΙΝΟ XETRA D CAC 40 DJ INDU NASDAQ NIKKEI Ευρω/$ /$ Euribor 3M Χρυσός BRENT

ŸǼȜȒȚŸ ŸǢȗȕȅȍȎȚ

0,38 5,33 1,67

130 1.000 1.188

66.360 971 13.770 4.700 100 3.645 25 -2,56 100.163 -1,18 4,76 2,08 -3,45 6,67

2,53 -7,69

4,17

5,08

5.206 398 84.604 475 200 310 279 100 2.201 5.100 290

580 -3,52 5,26 1,25 -3

340 20.880 33.000 2.002 9.800

-2,78 -4,84 2,7 1,49 -4,08 -3,23

6.872 12.030 2.240 6.050 10.000 2.530

2,52 -0,07 -2,06

-2,4 -3,33

19 6.011 2.781 150 4.081 550 8.807 5.000 110 33.500 2.500

3,45 -10,71 8,91

12.100 4.325 2

-2,82 5,71

3,45 -1,27 0,69 -2,08 3,45 2,94 3,84 4,35 -1,64 -2,38 -1,96 -2,44

15.776 3.300 170 105 5.150 1.500 8.742 5.176 550 4.430 5.282 4.183 350 4.410 2.200

7,25 3,14 -1,82 3,45

1.267 212 31.100 1.369 850

2,63 5,17 5,33 4,44 -1,59

1.000 5.645 19.385 360 16.263

4,76 0,68 2,91 1,04 2,45 2,37 0,42 0,47 0,56 0,62 2,39 0,36 1,43 0,27 0,81 0,12 0,32 1,74 0,57 0,36 0,48 0,5 1,15 1,05 0,31 0,61 0,71 1,15 0,35 0,74 5,37 0,59 1,62 0,94 1,16 0,3 0,42 0,34 0,57 0,69 0,67 0,45 0,58 0,32 1,12 29,38 0,93 0,33 0,53 1,72 0,32 0,34 0,57 3,25 0,29 0,74 0,29 0,23 1,1 0,56 0,2 0,58 4,8 1,54 0,75 1,41 0,94 0,85 0,31 4,25 0,45 2,98 0,76 0,39 0,49 0,37 0,6 0,52 0,4 0,7 1,57 0,5 0,56 0,48 0,82 0,38 0,56 0,74 0,47 0,62

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

5,42 0,79 3,15 1,04 2,5 2,53 0,44 0,49 0,56 0,65 2,39 0,38 1,43 0,3 0,81 0,13 0,32 1,74 0,57 0,38 0,5 0,5 1,15 1,05 0,34 0,62 0,71 1,15 0,35 0,74 5,84 0,6 1,62 0,97 1,16 0,32 0,42 0,36 0,63 0,8 0,68 0,48 0,61 0,32 1,22 30 1 0,33 0,56 1,77 0,33 0,37 0,57 3,32 0,29 0,74 0,3 0,26 1,1 0,56 0,24 0,6 4,8 1,58 0,75 1,45 0,96 0,9 0,36 4,5 0,49 3,05 0,82 0,44 0,5 0,42 0,6 0,52 0,4 0,75 1,65 0,57 0,6 0,48 0,82 0,39 0,62 0,79 0,47 0,63

ǽȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȘȜȦțȐŸȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸ#E=BK>HŸ  ŸdzǢȘȆșȒȗŸ ŸǬșȌȡŸ%PHMIŸ 

Ÿ*HUBKFHKŸ  Ÿ2@EEŸ%PHMIŸ ŸȓȊȒŸǭȒȗȜȆșŸ 

ŸǷȅȓȊȚŸDZŸȓ ŸǶ ŸȀȊȜȏȐȌȎȡșȌȈȗȝŸ ȕȆȊŸȗȒȓȗȕȗǢȒȓȇŸȍȒȎȝȑȥȕȜșȒȊ DZŸȓȊ ŸǶȊșȈȊŸȀȊȜȏȐȌȎȡșȌȈȗȝŸȊȕȆȔȊȋȎŸŸȊȘȤŸȜȐȕŸȐŸdzȊȕȗȝȊșȈȗȝŸȜȐŸȑȆțȐŸȜȐȚŸȗȒȓȗȕȗǢȒȓȇȚŸȍȒȎȝȑȥȕȜșȒȊȚŸțȜȐȕŸ•ǷȅȓȊȚŸǶȗȝțȒȓȇ– ŸȊȕȜȒȓȊȑȒțȜȦȕȜȊȚŸȜȗȕŸȓ ŸǼȜȆȔȒȗŸǭȊțȒȔȅȓȐŸȗŸȗȘȗȈȗȚŸȊȘȗȟȦșȐțȎŸȊȘȤŸȜȐȕŸȎȜȊȒșȎȈȊŸȔȤȌȡŸțȝȕȜȊȖȒȗȍȤȜȐțȐȚ

ǯȘȈțȐȚŸȗŸȓȗȚ ŸǵȊȝșȆȕȜȐȚŸǺȎȜșȤȟȎȒȔȗȚŸȜȗȝŸDzȎȗȍȦșȗȝŸȊȕȊȔȊǢȋȅȕȎȒŸȜȐŸȑȆțȐŸȜȗȝŸȝȘȎȥȑȝȕȗȝŸȎțȡȜȎșȒȓȗȥŸȎȔȆȌȟȗȝŸțȜȐŸȑȆțȐŸ ȜȐȚŸȓȊȚ ŸȀȊȜȏȐȌȎȡșȌȈȗȝ

˂˥˟˗ˬˣ˦˨ƹˌˣ˦˪˧ƹ  

ȆǹȎȇǾȈ ȆȁǹȈȉǿȀȍȃ (Ȁȅ) ȆǼȉȇȅȆȅȊȁȅȈ ȆǼȉȇȅȈ (Ȁȅ) ȆǾīǹȈȅȈ ǼȀǻȅȉǿȀǾ ǹ.Ǽ. (KO) ȆȁǹȈȉǿȀǹ ĬȇǹȀǾȈ (Ȁȅ) ȆȁǹȈȉǿȀǹ ȀȇǾȉǾȈ (Ȁȅ) ȇǼǺȅȎȁ (Ȁȅ) ȈǹȇǹȃȉȅȆȅȊȁȅȈ ȀȊȁ/ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȈǼȁȂǹȃ (ȀO) ȈǼȁȅȃȉǹ (Ȁȅ) ȈȆȊȇȅȊ ǹīȇ. ȅǿȀ. (Ȁȅ) ȈĭǹȀǿǹȃǹȀǾȈ (Ȁȅ) Ȉȍȁ/īǼǿǹ ȀȅȇǿȃĬȅY (Ȁȅ) ȉǼȋȃǿȀǾ ȅȁȊȂȆǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȉǼȋȃǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ (Ȁȅ) ȉǽǿȇǹȀǿǹȃ ȆȇOĭǿȁ (Ȁǹ) ȉǾȁǼȉȊȆȅȈ (Ȁȅ) ĭǿȃȉǼȄȆȅȇȉ (Ȁȅ) ȋǹȉǽǾȀȇǹȃǿȍȉǾ Ǽ. Ȋǿȅǿ (Ȁȅ) ȋǹȎǻǼȂǼȃȅȈ (Ȁȅ)

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å

0,6 2,49 0,6 0,47 3,18 0,76 2,26 0,34 0,71 0,51 0,4 0,67 1,21 0,42 0,42 1,6 0,3 0,72 0,96

3,45 -0,8

1.000 6.598 5.510 11.560 2.000

10.295 2.600 -6,98 1.150 -1,47 122.500 0,83 55.585 -6,67 5.000 5,00 1.000

1,05

1.455

0,59 2,48 0,6 0,47 3,18 0,75 2,26 0,34 0,7 0,49 0,4 0,67 1,17 0,36 0,41 1,6 0,3 0,72 0,94

Œ…„

0,6 2,55 0,6 0,47 3,18 0,76 2,26 0,34 0,72 0,51 0,4 0,68 1,22 0,42 0,42 1,6 0,3 0,72 0,98

ǼǿǻǿȀȍȃ ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀȍȃ ALPHA ǹȈȉǿȀǹ ǹȀǿȃǾȉǹ (Ȁȅ) ATTICA ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Kȅ) CROWN HELLAS CAN (ȀO) ELBISCO ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁǹ) INTERFISH ǿȋĬ/īǼǿǼȈ (Ȁȅ) MARFIN Ǽīȃǹȉǿǹ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) NUTRIART (Ȁȅ) OLYMPIC CATERING (Ȁȅ) PAPERPACK ȉȈȅȊȀǹȇǿǻǾȈ ǿ. (Ȁȅ) PC SYSTEMS (Ȁȅ) SATO AE (Ȁȅ) SPIDER - ȆǼȉȈǿȅȈ ȃ.& Ȋǿȅǿ (Kȅ) UNIBIOS (Ȁȅ) VIVARTIA ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) VIVERE (Ȁȅ) ǹĬǾȃǹ (Ȁȅ) ǹȃǼȀ (Ȁȅ) ǹȃǼȀ (Ȇȅ `90) ǹȃǼȀ (Ȇȅ `96) ǹȈȉǾȇ ȆǹȁǹȈ (Ȁȅ) ǺǹȁȀǹȃ ǹȀǿȃǾȉǹ (Ȁȅ) ǺǹȇǻǹȈ (Ȁȅ) īǼȀǼ (Ȁǹ) īǼȃǿȀǾ ǼȂȆȅȇǿȅȊ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǽǹȂȆǹ (Ȁǹ) ǾȇǹȀȁǾȈ ǹīǼȉ (Ȁȅ) ǿȅȃǿȀǾ ȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȀǹȇǼȁǿǹ (Ȁǹ) ȀǼȀȇȅȌ (Ȁȅ) ȀȁȍȈ/īǿǹ ȃǹȊȆǹȀȉȅȊ (Ȁǹ) ȁǹȂȌǹ (Ȁȅ) ȂȅȊǽǹȀǾȈ (Ȁǹ) ȂȅȋȁȅȈ (Ȁȅ) ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ ǿ. & ȊǿȅȈ (Ȁǹ) ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ ǿ. & ȊǿȅȈ (Ȇǹ) ȃǿȀǹȈ (Ȁȅ) ȆǼȇȈǼȊȈ (Ȁȅ) ȈǹȃȊȅ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ȉǼīȅȆȅȊȁȅȈ ȋ.Ȁ. (Ȁȅ) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ (Ȁȅ) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ (Ȇȅ) ĭǿǼȇǹȉǼȄ (Ȁȅ) ȋǹȉǽǾȎȍǹȃȃȅȊ (Ȁȅ)

7,6 0,72 9,74 0,49 0,3 0,6 0,22 0,62 1,03 0,14 0,14 0,21 0,08 12,56 0,3 0,29 0,2 2,96 0,9 2,02 0,49 1,1 7,49 0,21 1,54 6,82 4,5 14 65,95 1,69 17,35 0,25 0,1 0,12 0,44 1,18 0,24 0,12 0,35 13 4,31 0,14 0,09

7,46

250 1.606

7,6 0,7

7,6 0,73

-19,67

300

0,49

0,49

-3,23 10

3.802 750

0,6 0,22

0,6 0,22

4

16.100 868 257.527

0,98 0,14 0,14

1,04 0,14 0,15

14,29

11.350 279 1.940 9.100 22.401

0,07 12,56 0,28 0,29 0,19

0,08 12,56 0,33 0,29 0,2

2,04 5 -1,28 0,15 -0,22

4.816 694 2.644 30 450 3.197 70 1.518

2 0,48 1,1 7,49 0,21 1,49 6,61 4,5

2,05 0,52 1,1 7,49 0,21 1,56 7,17 4,55

-0,59

1.110

1,64

1,7

8,7

300 1.000 200

0,25 0,1 0,12

0,25 0,1 0,12

1.586

0,12

0,12

37.600

0,09

0,09

7,14 7,41 5,26

4,12 2,08

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

ȀȁȍȃǹȉǼȄ (ȆO) ȀȅȊȂȆǹȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) ȂǹȎȁȁǾȈ Ȃ.ǿ.(Ȁȅ) ȂǿȃȍǿȀǼȈ īȇǹȂȂǼȈ ǹȃǼ (Ȁȅ) ȃǼȁ (Ȁȅ) ȆǼȉǽǼȉǹȀǿȈ ǹ. (Ȁȅ) ȆȇȅȅǻǼȊȉǿȀǾ (Ȁȅ) ȈǿǻȂǹ (Ȁȅ) ȉǼȄǹȆȇǼȉ (Ȁȅ)

0,05 0,13 0,18 2,67 0,21 0,36 0,24 0,9 0,09

-5,26 11.400 3.092 5 3.500 2,86 2.440 9,09 6.900 4,65 1

0,18 2,63 0,21 0,35 0,23 0,9

0,18 2,7 0,22 0,37 0,24 0,9

2,21

2,21

ǼȃǹȁȁǹȀȉǿȀǾ ǹīȅȇǹ ALPHA TRUST (Ȁȅ) VIDAVO (Ȁȅ) ENVITEC (Ȁȅ) ǼȃȉǼȇȈȅĭȉ (Ȁȅ) EPSILON NET (Ȁȅ) EUROXX (Ȁȅ) ȀȇǾȉȍȃ ǹȇȉȅȈ (Ȁȅ) MEDITERRA (Ȁȅ) Ǻǿȅǿǹȉȇ & ȇȅȂȆȅȉ. ȉǼȋȃȅȁ. (Ȁȅ) ȃȉȅȆȁǼȇ (Ȁȅ) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (Ȁȅ) ȅȆȉȅǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǼȈ ȉǼȋȃȅȁ. (Ȁȅ) DIVERSA (Ȁȅ) ĭȅȊȃȉȁǿȃȀ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ)

0,97 3,96 1,64 1,4 0,54 3 1,13 2 2,47 2,34 2,52 1,8 2,86 2,21

9,95

100

ȊȆȅ ǹȃǹȈȉȅȁǾ ALTIUS ǹǼǼǼȋ KO 1,07 HITECH SNT ǹǼ 0,62 MICROLAND COMPUTERS(Ȁȅ) 0,64 ǹīȇȅȉǿȀǾ ǹȈĭǹȁǿȈȉǿȀǾ ǹ.Ǽ. 1,53 ǹȁȊȈǿǻǹ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 2,19 ǹȁȊȈǿǻǹ ǹǺǼǼ(Ȇȅ) 1,2 ǹȁĭǹ-ǺǾȉǹ ǺǹȈǿȁȅȆȅȊȁȅȈ ǹ.Ǽ. 35,73 ǹȈȆǿȈ Ȇȇȅȃȅǿǹ ǹ.Ǽ.ī.ǹ. 0,67 ǹȉǼȇȂȍȃ ǹ.Ǽ(Ȁȅ) 0,12 ǹĭȅǿ ȂǼȈȅȋȍȇǿȉǾ ǹȉǼ(Ȁȅ) 0,12 0,06 ǺETANET ABEE ǻǿǼȀǹȉ ǹȉǼ(Ȁȅ) 0,1 ǼȀǻȅȈǼǿȈ ȁȊȂȆǼȇǾ ǹ.Ǽ. 0,6 ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ(Ȁȅ) 0,08 ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ(Ȇȅ) 0,14 ǼȃȍȂǼȃǾ ȀȁȍȈȉȅȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ ǹ.Ǽ(ȀO 0,05 ȀǹȇǻǹȈǿȁǹȇǾȈ (ȀO) 0,14 ȁǹȃ ȃǼȉ ǹ.Ǽ (Ȁȅ) 0,12 ȂǹȄǿȂ - ȆǼȇȉȈǿȃǿǻǾȈ ǹǼ(Ȁǹ) 0,1 ȂǹȇǹȀ ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ (Ȁȅ) 0,29 ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ ǹ.Ǽ. 0,39 ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ ǹǼ (Ȇȅ) 0,54 ȈǹȅȈ ĭǼȇȇȊȈ 0,78 ȋǹȁȊǺǻȅĭȊȁȁȍȃ(Ȁȅ) 0,12 ȍȂǼīǹ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) 0,88

ȊȆȅ ǼȆǿȉǾȇǾȈǾ ALTEC (Ȁȅ) COMPUCON (ȀO) FASHION BOX (Ȁȅ) HELLAS ONLINE (Ȁȅ) PLIAS (Ȁǹ) RIDENCO (Ȁȅ) ǹǼīǼȀ (Ȁȅ) ǹȉȁǹȃȉǿȀ (Ȁȅ) ǹȉȉǿ - Ȁǹȉ (Ȁȅ) ǺǹȇǹīȀǾȈ (Ȁȅ) ǺǹȇǺǹȇǼȈȅȈ (Ȁǹ) ǺǿȅȉǼȇ (Ȁȅ) ǼǻȇǹȈǾ - ȌǹȁȁǿǻǹȈ ȋ. (Ȁȅ) ǼǿȀȅȃǹ - ǾȋȅȈ (Ȁȅ) ǼȁǺǿǼȂǼȀ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹǿ ǿȋĬ/īǼǿǹǿ (Ȁȅ) ǼȁĭǿȀȅ (Ȁȅ) ǼȊȇȍȈȊȂȂǼȉȅȋǼȈ (Ȁȅ) ǿȆȆȅȉȅȊȇ (Ȁǹ) ȀǼȇǹȂǼǿǹ-ǹȁȁǹȉǿȃǾ (Ȁȅ) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (Ȁȅ)

0,07 0,07 1,5 0,48 0,53 0,08 0,23 0,18 0,08 0,56 0,16 0,12 0,09 0,04 3,7 0,08 0,38 0,15 0,17 0,29 0,04

37.018

0,07

0,07

2

0,48

0,48

10.226

0,22

0,24

3.400 17.100

0,08 0,52

0,08 0,6

-7,69 12,5

28.500 301

0,12 0,08

0,12 0,09

5,56

38

0,33

0,38

3,57

50

0,29

0,29

6,67

ǻȡĮȖĮIJıĮȞȓȠȣ ʌȜĮIJİȓĮȀȜĮȣșȝȫȞȠȢ ǹșȒȞĮ ȉȘȜ)D[(PDLOVDOHV#FIVJUZHEVLWHZZZFIVJU ȆȜǼȜİȣșİȡȓĮȢȀĮIJİȡȓȞȘIJȘȜ)D[ ǹȡĮįİȓĮȢȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢǹʌȩijĮıȘIJȘȢǼʌȚIJȡȠʌȒȢȀİijĮȜĮȚĮȖȠȡȐȢ ǹȇȂǹǼǺǹĭȂǻȅȊĭǹǼǼǹĬǾȃȍȃ


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

'

Óýóêåøç ãéá Ýñãá ó÷ïëéêÞò óôÝãçò ÓÔÇÍ ÊÅÍÔÑÉÊÇ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁ

Ï

ðñïãñáììáôéóìüò Ýñãùí ó÷ïëéêÞò óôÝãçò óôçí ÊåíôñéêÞ Ìáêåäïíßá Þôáí ôï áíôéêåßìåíï ôçò óýóêåøçò ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå ÷èåò (ÐáñáóêåõÞ 14 Éáíïõáñßïõ 2011) óôï ãñáöåßï ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ôçò ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò Ìáêåäïíßáò – ÈñÜêçò ê. Èýìéïõ Óþêïõ. Óôç óýóêåøç óõììåôåß÷å êëéìÜêéï ôïõ Ïñãáíéóìïý Ó÷ïëéêþí Êôéñßùí (ÏÓÊ ÁÅ), ìå åðéêåöáëÞò ôï Äéåõèýíïíôá Óýìâïõëï ôïõ Ïñãáíéóìïý ê. ÇñáêëÞ Äñïýëéá, êáèþò êáé óôåëÝ÷ç ôçò ÅíäéÜìåóçò Äéá÷åéñéóôéêÞò Áñ÷Þò, ðïõ ÷åéñßæåôáé ôï ÅÓÐÁ, ìå åðéêåöáëÞò ôçí ÐñïúóôáìÝíç ê. ÁããåëéêÞ Ùñáéïðïýëïõ.

Ïñßóèçêáí èåìáôéêïß áíôéðåñéöåñåéÜñ÷åò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò Ìå áðüöáóç ôïõ ÐåñéöåñåéÜñ÷ç ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò Ðáíáãéþôç ØùìéÜäç, ïñßæïíôáé ïé Èåìáôéêïß ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷åò êáé ïé áñìïäéüôçôÝò ôïõò ùò åîÞò: 1) Èåìáôéêüò ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò Áíáðôõîéáêïý Ðñïãñáììáôéóìïý, Õðïäïìþí êáé Ïéêïíïìéêþí: ØùìéÜäçò Äéïíýóéïò Á) Ðñïåäñåýåé ôçò «ÏéêïíïìéêÞò ÅðéôñïðÞò» Â) ôïõ åê÷ùñïýíôáé ïé áñìïäéüôçôåò ôïõ «Áíáðôõîéáêïý Ðñïãñáììáôéóìïý, Õðïäïìþí êáé Ïéêïíïìéêþí» êáé åéäéêÜ: * ôïõ Ó÷åäéáóìïý ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò ÐïëéôéêÞò, ôçò ÅöáñìïãÞò ÐñïãñáììÜôùí êáé ¸ñãùí, ôùí ÊéíÞôñùí ÐåñéöåñåéáêÞò ÁíÜðôõîçò êáé ôçò Ôåêìçñßùóçò ôçò Äéåýèõíóçò «Áíáðôõîéáêïý Ðñïãñáììáôéóìïý» ôçò ÐåñéöÝñåéáò * ôïõ ×ùñéêïý Ó÷åäéáóìïý, ÐåñéâÜëëïíôïò êáé Õäñïïéêïíïìßáò ôçò Äéåýèõíóçò «ÐåñéâÜëëïíôïò êáé ×ùñéêïý Ó÷åäéáóìïý» ôçò ÐåñéöÝñåéáò * ôùí Óõãêïéíùíéáêþí ¸ñãùí, Åñãáóôçñßùí êáé Äïìþí ÐåñéâÜëëïíôïò ôçò «Äéåýèõíóçò ôå÷íéêþí ¸ñãùí» ôçò ÐåñéöÝñåéáò * ôçò Äéåýèõíóçò «Ïéêïíïìéêþí» ôçò ÐåñéöÝñåéáò êáèþò êáé * ôïõ Áèëçôéóìïý, Ðïëéôéóìïý êáé Ôïõñéóìïý ôçò Äéåýèõíóçò ÊïéíùíéêÞò ÌÝñéìíáò ôçò ÐåñéöÝñåéáò 2) Èåìáôéêüò ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò ÁíÜðôõîçò: Öùôüðïõëïò Åõèýìéïò

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÐÁÉÄÅÉÁÓ ÄÉÁ ÂÉÏÕ ÌÁÈÇÓÇÓ & ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÇ Ä/ÍÓÇ Ð/ÈÌÉÁÓ & Ä/ÈÌÉÁÓ ÅÊÐ/ÓÇÓ ÊÅÍÔÑÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ Ð/ÈÌÉÁÓ ÅÊÐ/ÓÇÓ ÐÉÅÑÉÁÓ Ôï Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò Äéá Âßïõ ÌÜèçóçò & ÈñçóêåõìÜôùí, óå óõíÝ÷åéá ôçò áñéèì. 79004/Ä4/6-7-2010 åãêýêëéï ìå èÝìá « Ðñüóêëçóç õðïâïëÞò áéôÞóåùí åêðáéäåõôéêþí åéäéêþí êáôçãïñéþí ãéá Ýíôáîç êáé êáôÜôáîç óå ðßíáêåò äéïñéóìþ텻 óôÝëíåé ôçí áñéèì. Ö.361.1/6/2701/Ä1/11-1-2011 ìå èÝìá « ÓõìðëçñùìáôéêÞ ðñüóêëçóç õðïøçößùí åêðáéäåõôéêþí êëÜäùí Ð/èìéáò Åêð/óçò åéäéêþí êáôçãïñéþí ôùí ðåñ. ⒠êáé 㒠ðáñ. 10 ôïõ Üñèñïõ 9 ôïõ Í. 3848/2010 (ÖÅÊ 71 Á’ ) » êáé êáëåß ôïõò õðïøÞöéïõò åêðáéäåõôéêïýò êëÜäùí ÐÅ60 êáé ÐÅ70 ìå ðïóïóôü ìüíéìçò áíáðçñßáò 67% êáé Üíù, ðïõ óõìðëçñþíïõí ôïõëÜ÷éóôïí äþäåêá (12) ìÞíåò ðñáãìáôéêÞò ðñïûðçñåóßáò ðñïóùñéíïý áíáðëçñùôÞ Þ ùñïìéóèßïõ åêðáéäåõôéêïý ìÝ÷ñé 30 Éïõëßïõ 2010 êáé åêðáéäåõôéêþí ãïíÝùí ôÝêíùí ìå ðïóïóôü ìüíéìçò áíáðçñßáò 67% êáé Üíù, ðïõ óõìðëçñþíïõí ôïõëÜ÷éóôïí äþäåêá (12) ìÞíåò ðñáãìáôéêÞò ðñïûðçñåóßáò ðñïóùñéíïý áíáðëçñùôÞ Þ ùñïìéóèßïõ åêðáéäåõôéêïý ìÝ÷ñé 30 Éïõëßïõ 2010 ãéá

Á) Ðñïåäñåýåé ôçò ÅðéôñïðÞò Âéïìç÷áíßáò, ÅíÝñãåéáò, Öõóéêþí Ðüñùí, Äéá Âßïõ ÌÜèçóçò, Áðáó÷üëçóçò êáé Åìðïñßïõ ôïõ Ðåñéöåñåéáêïý Óõìâïõëßïõ Â) ôïõ åê÷ùñïýíôáé ïé áñìïäéüôçôåò ôçò ÃåíéêÞò Äéåýèõíóçò «ÁíÜðôõîçò» êáé åéäéêÜ: * ôùí ôå÷íéêþí Åöáñìïãþí êáé Äéïéêçôéêþí Äéáäéêáóéþí ôçò Äéåýèõíóçò «Âéïìç÷áíßáò, ÅíÝñãåéáò êáé Öõóéêþí Ðüñùí» ôçò ÐåñéöÝñåéáò êáèþò êáé * ôçò ÕðïóôÞñéîçò ôçò Åêðáßäåõóçò, Äéá Âßïõ ÌÜèçóçò êáé Ðáéäåßáò, Áðáó÷üëçóçò êáé Åìðïñßïõ, ôçò Äéåýèõíóçò «Äéá Âßïõ ÌÜèçóçò, Áðáó÷üëçóçò, Åìðïñßïõ êáé Ôïõñéóìïý» 3) Èåìáôéêüò ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò ÐåñéöåñåéáêÞò ÁãñïôéêÞò Ïéêïíïìßáò êáé ÊôçíéáôñéêÞò: ÅõèõìéÜäçò ÄçìÞôñéïò Á) Ðñïåäñåýåé ôçò ÅðéôñïðÞò «ÁãñïôéêÞò Ïéêïíïìßáò êáé ÊôçíéáôñéêÞò» ôïõ Ðåñéöåñåéáêïý Óõìâïõëßïõ Â) ôïõ åê÷ùñïýíôáé ïé áñìïäéüôçôåò ôçò ÃåíéêÞò Äéåýèõíóçò «ÐåñéöåñåéáêÞò ÁãñïôéêÞò Ïéêïíïìßáò êáé ÊôçíéáôñéêÞò» êáé åéäéêÜ: * ôïõ Ðñïãñáììáôéóìïý, ôçò ÖõôéêÞò êáé ÆùéêÞò ðáñáãùãÞò êáé ôçò Áëéåßáò, ôçò Äéåýèõíóçò «ÁãñïôéêÞò Ïéêïíïìßáò» ôçò ÐåñéöÝñåéáò * ôçò Õãåßáò ôùí æþùí, ÊôçíéáôñéêÞò Äçìüóéáò Õãåßáò êáé ÊôçíéáôñéêÞò Áíôßëçøçò ÖáñìÜêùí, ôçò Äéåýèõíóçò «ÊôçíéáôñéêÞò» ôçò ÐåñéöÝñåéáò, êáèþò êáé * ôçò Ôïðïãñáößáò, ôïõ Åðïéêéóìïý êáé Áíáäáóìïý, ôçò Äéåýèõíóçò «ÐïëéôéêÞò Ãçò» ôçò ÐåñéöÝñåéáò

ÓÕÌÐËÇÑÙÌÁÔÉÊÇ ÅÃÊÕÊËÉÏÓ ÄÉÏÑÉÓÌÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÙÍ ÊËÁÄÙÍ ÐÅ60 ÊÁÉ ÐÅ70 Ð/ÈÌÉÁÓ ÅÊÐ/ÓÇÓ ÅÉÄÉÊÙÍ ÊÁÔÇÃÏÑÉÙÍ ÔÏÕ ÅÔÏÕÓ 2010-2011 ìüíéìï äéïñéóìü óå êåíÝò ïñãáíéêÝò èÝóåéò ó÷ïëåßùí ÐñùôïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò ó÷ïëéêïý Ýôïõò 2010-2011. Äéêáßùìá õðïâïëÞò Áßôçóçò – ÄÞëùóçò Ý÷ïõí üóïé : Á) åß÷áí õðïâÜëåé áßôçóç Ýíôáîçò óôïõò ðßíáêåò ôùí åéäéêþí êáôçãïñéþí, óå åöáñìïãÞ ôçò áñèì. 79004/Ä2/6-7-2010 åãêõêëßïõ áëëÜ êñßèçêáí áðïññéðôÝïé áðïêëåéóôéêÜ ãéá ôï ëüãï ôçò ìç ðñïóêüìéóçò ôïõ áðáñáßôçôïõ ðéóôïðïéçôéêïý ÐñùôïâÜèìéáò ÕãåéïíïìéêÞò ÅðéôñïðÞò, êáé Â) äåí Ý÷ïõí ùò ôþñá äéïñéóôåß ùò ìüíéìïé åêðáéäåõôéêïß ìå Üëëåò äéáôÜîåéò.

ÁÐÏÓÐÁÓÌÁ Ôçò ìå áñéèì. 403/2010 Ä´ ÅðáíáëçðôéêÞò Ðåñßëçøçò Êáôáó÷åôÞñéáò Ýêèåóçò Áêßíçôçò ðåñéïõóßáò. Ç ÄéêáóôéêÞ ÅðéìåëÞôñéá ôïõ Ðñùôïäéêåßïõ Êáôåñßíçò, ÆÁÖÅÉÑÉÁ Â. ÌÁÑÊÏÕ, ÃÍÙÓÔÏÐÏÉÙ ¼ôé óôéò 2 Öåâñïõáñßïõ 2011, çìÝñá ÔÅÔÁÑÔÇ êáé áðü ôçí 4ç Ýùò êáé ôçí 5ç áðïãåõìáôéíÞ þñá ôçò ßäéáò çìÝñáò, óôï åéñçíïäéêåßï Êáôåñßíçò êáé åíþðéïí ôïõ ÓõìâïëáéïãñÜöïõ Êáôåñßíçò ê. Äçìçôñßïõ Êïõôóï÷Þíá, åêôßèåôáé óå äçìüóéï áíáãêáóôéêü ðëåéóôçñéáóìü ç ðáñáêÜôù áêßíçôç ðåñéïõóßá ôïõ Ðáýëïõ Óôåñãéüðïõëïõ ôïõ ÉùÜííç êáé ôçò ÅëÝíçò, êáôïßêïõ Êáôåñßíçò, ìå åðßóðåõóç ôïõ ÈåìéóôïêëÞ Êùíóôáíôéíßäç ôïõ Âáóéëåßïõ, êáôïßêïõ ÍÜïõóáò, ÄçëáäÞ: Ìéá äéþñïöç ìïíïêáôïéêßá (ìåæïíÝôá) ìå õðüãåéï, ðïõ áðïôåëåßôáé óôï õðüãåéï áðü Ýíá åíéáßï ÷þñï ãêáñÜæ åìâáäïý (17,20) ôì.. óôï éóüãåéï áðü óáëüíé- ôñáðåæáñßá, êïõæßíá êáé WC åìâáäïý (49,86) ô.ì. êáé äýï (2) çìéõðáßèñéïõò ÷þñïõò åìâáäïý ôïõ åíüò (4,94) ô.ì. êáé ôïõ Üëëïõ (3,42) ô.ì. ðïõ äåí óõìðåñéëáìâÜíïíôáé óôï åìâáäüí ôïõ ïñüöïõ, óôïí ðñþôï ìåôÜ ôï éóüãåéï üñïöï áðü ôñßá (3) äùìÜôéá, áðïèÞêç, ëïõôñïáðï÷ùñçôÞñéï êáé ÷ùë åìâáäïý (53,60) ô.ì. êáé áðü (2) çìéõðáßèñéïõò ÷þñïõò åìâáäïý ôïõ åíüò (4,94) ô.ì. êáé ôïõ Üëëïõ (3,42) ô.ì. ðïõ äåí óõìðåñéëáìâÜíïíôáé óôï åìâáäüí ôïõ ïñüöïõ, óõíäÝïíôáé äå ìåôáîý ôïõò ïé üñïöïé ìå åóùôåñéêÞ óêÜëá, ìå áíáëïãßá (óôï üëï ïéêüðåäï ôùí (2.372,35) ô.ì. (76,08%ï) åî áäéáéñÝôïõ êáé ðïóïóôü óôçí äüìçóç (54,51%ï), åî áäéáéñÝôïõ êáé ìå äéêáßùìá áðïêëåéóôéêÞò ÷ñÞóçò êáé êáôï÷Þò ôïõ áêÜëõðôïõ ÷þñïõ ôïõ ôìÞìáôïò áõôïý êáé ìå üëá ôá äéêáéþìáôá êáé ôéò õðï÷ñåþóåéò ðïõ áðïññÝïõí áðü ôçí êÜèåôç éäéïêôçóßá êáé ç ïðïßá ùò Üíù áíáöåñüìåíç äéþñïöç ïéêïäïìÞ (ìåæïíÝôá), åßíáé êôéóìÝíç óå ïéêüðåäï ðïõ âñßóêåôáé óôï Ä.Ä. Êáôåñßíçò ôïõ ïìùíýìïõ ÄÞìïõ óôçí åíüôçôá åðÝêôáóç Åèíéêïý Óôáäßïõ, óôï Ï.Ô. 572 êáé óôç óõìâïëÞ ôùí ïäþí 25çò Ìáñôßïõ, ÃïñãïðïôÜìïõ êáé áíþíõìçò äçìïôéêÞò ïäïý, ìå áñéèìü ïéêïðÝäïõ 01, åìâáäïý (2.372,35) ô.ì. êáé óõíïñåýåé âüñåéá ìå äçìïôéêÞ ïäü, âïñåéáíáôïëéêÜ ìå ôçí ïäü 25ç Ìáñôßïõ, áíáôïëéêÜ ìå ôçí ïäü 25çò Ìáñôßïõ, íïôéïáíáôïëéêÜ ìå äéáóôáýñùóç ôùí ïäþí 25çò Ìáñôßïõ êáé ÃïñãïðïôÜìïõ, íüôéá ìå ôçí ïäü ÃïñãïðïôÜìïõ êáé äõôéêÜ ìå Üëëï ôìÞìá ôïõ ìå áñéèìü 01 ïéêïðÝäïõ éäéïêôçóßáò Ãåùñãßïõ êáé ÐÝôñïõ Ðåôñßäç êáé åéäéêüôåñá óå ôìÞìá áõôïý ôïõ ïéêïðÝäïõ, åìâáäïý (180,50) ô.ì. ôï ïðïßï óõíïñåýåé âïñåéïáíáôïëéêÜ ìå Üëëá ôìÞìáôá êÜèåôçò éäéïêôçóßáò ìå ôá óôïé÷åßá Ê5 êáé Ê6, íïôéïáíáôïëéêÜ ìå Üëëï ôìÞìá êÜèåôçò éäéïêôçóßáò ìå ôï óôïé÷åßï Ê2, íïôéïäõôéêÜ ìå ôçí ïäü ÃïñãïðïôÜìïõ êáé ÂïñåéïäõôéêÜ ìå Üëëï ôìÞìá êÜèåôçò éäéïêôçóßáò êáé ìå ôéìÞ ðñþôçò ðñïóöïñÜò óýìöùíá ìå ôçí õð’ áñéèì. 275/2010 áðüöáóç ôïõ Ìïíïìåëïýò Ðñùôïäéêåßïõ Êáôåñßíçò, (133,333,33) Åõñþ. Åðß ôïõ ùò Üíù áêéíÞôïõ õðÜñ÷ïõí (3) âÜñç. Êáëïýíôáé üóïé èÝëïõí íá ðëåéïäïôÞóïõí. Êáôåñßíç 15-01-2011 Ç ÄéêáóôéêÞ ÅðéìåëÞôñéá Æáöåéñßá ÌÜñêïõ

Ç ðñïèåóìßá õðïâïëÞò áéôÞóåùí ïñßæåôáé áðü 12-01-2011 Ýùò 19-01-2011. Ïëüêëçñç ç ðñüóêëçóç õðïøçößùí åêðáéäåõôéêþí ãéá Ýíôáîç óôïõò ðßíáêåò áíáðëçñùôþí Ý÷åé áíáñôçèåß óôçí éóôïóåëßäá ôçò Ä/íóçò Ð/èìéáò Åêð/óçò Ðéåñßáò http://dipe.pie.sch.gr Ï ÄéåõèõíôÞò Ð.Å Ðéåñßáò Êñßôïãëïõ ÁóôÝñéïò

Áíáêïßíùóç Óýìöùíá ìå ôéò õð’ áñéèì. 1038/88, 2756/94 ê.á. áðïöÜóåéò ôïõ Ó.ô.Å áíáêïéíþíïõìå ðåñßëçøç ôïõ õð’ áñéèì. 391/4-2-1999 åããñÜöïõ ôïõ Ä/íôÞ Äáóþí Í. Ðéåñßáò, ç ïðïßá åîåäüèç ýóôåñá áðü áßôçóç ôïõ ÊõñéÜêïõ Ãåùñãßïõ êáôïßêïõ Ðëáôáìþíá ãéá ôçí óõíÝ÷éóç ôçò äéáäéêáóßáò ôïõ Üñèñïõ 14 ôïõ Í. 998/79, þóôå íá áðïôåëÝóåé ðñÜîç ÷áñáêôçñéóìïý óýìöùíá ìå ôçí ïðïßá «ç Ýêôáóç üðùò åìöáíßæåôáé óôï áðü 20-1-1999 ôïðïãñáöéêü äéÜãñáììá ôïõ Áãñïíüìïõ ÔïðïãñÜöïõ Ìç÷áíéêïý ÊïñÝëá Óùôçñßïõ , êëßìáêïò 1:500 êáé ìå óôïé÷åßá Ê1-Ê2-Ê3-Ê4-…. Ê8- Ê9- Ê1 ðïõ âñßóêåôáé óôç èÝóç «Áìðåëïýëé» ôçò ðåñéöÝñåéáò Äçì. Äéáìåñßóìáôïò ÐáíôåëåÞìïíá ôïõ Äçì. Áíáô. Ïëýìðïõ, äåí åßíáé äáóéêÞ Ýêôáóç êáé óõíåðþò äåí äéÝðåôáé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò äáóéêÞò Íïìïèåóßáò. ÊáôÜ ôçò ðñÜîçò áõôÞò åðéôñÝðïíôáé áíôéññÞóåéò üðùò ðñïâëÝðåôáé áðü ôï Üñèñï 14 ôïõ Í. 998/79. Êáôåñßíç 14-1-2011

Áíáêïßíùóç Óýìöùíá ìå ôéò õð’ áñéèì. 1038/88, 2756/94 ê.á. áðïöÜóåéò ôïõ Ó.ô.Å áíáêïéíþíïõìå ðåñßëçøç ôïõ õð’ áñéèì. 3705/14-7-1995 åããñÜöïõ ôïõ Ä/íôÞ Äáóþí Í. Ðéåñßáò, ç ïðïßá åîåäüèç ýóôåñá áðü áßôçóç ôïõ ÊõñéÜêïõ Ãåùñãßïõ ôïõ ÍéêïëÜïõ êáôïßêïõ Ðëáôáìþíá Í. Ðéåñßáò ãéá ôçí óõíÝ÷éóç ôçò äéáäéêáóßáò ôïõ Üñèñïõ 14 ôïõ Í. 998/79, þóôå íá áðïôåëÝóåé ðñÜîç ÷áñáêôçñéóìïý óýìöùíá ìå ôçí ïðïßá ç Ýêôáóç ç ïðïßá áíáöÝñåôáé ó’ áõôÞí üðùò åìöáíßæåôáé óôï áðü 6-6-95 ôïðïãñáöéêü äéÜãñáììá ôïõ ÔïðïãñÜöïõ Ìç÷áíéêïý ÊïñÝëá Óùôçñßïõ êëßìáêáò 1:500 êáé ìå óôïé÷åßá Ê1-Ê2-Ê3-Ê4Ê5-Ê6-Ê7-Ê8-Ê9-Ê10-Ê11-Ê12-Ê1, ðïõ âñßóêåôáé óôç èÝóç «Áìðåëïýëé» ôçò ðåñéöÝñåéáò «ÐáíôåëåÞìïíá» äåí åðïðôåýïíôáí ðïôÝ, ïýôå åðïðôåýåôáé óÞìåñá áðü ôç ÄáóéêÞ Õðçñåóßá óôá ðëáßóéá ôçò ÄáóéêÞò Íïìïèåóßáò. ÊáôÜ ôçò ðñÜîçò áõôÞò åðéôñÝðïíôáé áíôéññÞóåéò üðùò ðñïâëÝðåôáé áðü ôï Üñèñï 14 ôïõ Í. 998/79. Êáôåñßíç 14-1-2011

ÁÐÏÓÐÁÓÌÁ Ôçò õð’ áñéèìüí 116/2010 Ðåñßëçøçò êáôáó÷åôÞñéáò Ýêèåóçò áêßíçôçò ðåñéïõóßáò ôçò ÄéêáóôéêÞò ÅðéìåëÞôñéáò ôïõ Ðñùôïäéêåßïõ Êáôåñßíçò Ðáíáãéþôáò ÊïôóÞ. Ôçí 2ç Öåâñïõáñßïõ ôïõ 2011, çìÝñá ÔåôÜñôç êáé áðü ùñá 16.00 ì.ì. Ýùò 17ç ì.ì. óôçí áßèïõóá áêñïáôçñßïõ ôïõ Åéñçíïäéêåßïõ Êáôåñßíçò, Äéê. ÌÝãáñï Êáôåñßíçò ÖëÝìéãê 2, êáé åíþðéïí ôçò Óõìâ/öïõ Êáôåñßíçò ê. ÐáñáóêåõÞò ÐÜôóéá, ÕøçëÜíôïõ 2, Êáôåñßíç, Þ ôïõ íïìßìïõ áíáðëçñùôÞ ôçò, èá åêðëåéóôçñéáóèåß ç áêßíçôç ðåñéïõóßá ôïõ Ðáíáãéþôç Ã. ×ïôïêïõñßäç, êÜôïéêï Êáôåñßíçò, åðéóðåýóåé ôçò ÁÅ ìå ôçí åðùíõìßá «ÁÍÁÓÔÁÓÉÁÄÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÁÍÙÍÕÌÇ ÅÔÁÉÑÉÁ» ÈÅÑÌÁÍÓÇ – ØÕÎÇ- ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÓ – ÓÕÍÔÇÑÇÓÅÉÓ êáé ìå ôï äéáêñéôéêü ôßôëï «AD THERM», ç ïðïßá åäñåýåé óôï 1ï ÷éëì. Åð. Ïäïý Êáôåñßíçò- Ãáíü÷ùñáò, êáé åêð/ôáé íüìéìá. ÄçëáäÞ: Ç øéëÞ êõñéüôçôá, åíüò äéáìåñßóìáôïò ôïõ 1ïõ ïñüöïõ ðÜíù áðü ôï éóüãåéï (ïñïöïäéáìÝñéóìá), ìå ôïõò äýï åîþóôåò, åìâ. êáè. 115,20 ôì. êáé ìéêôïý 129 ô.ì. óõãêåßìåíï áðü ôñßá äùìÜôéá, óáëüíé, ôñáðåæáñßá, êïõæßíá, ëïõôñü – WC , ÷ùëë êáé äéÜäñïìï, ïéêïäïìÞò óå ïéêüðåäï åìâ. 500 ô.ì.ðïõ âñßóêåôáé óôçí Êáôåñßíç, óôçí åíüôçôá «Áíáèåþñçóç Åõáããåëéêþí» , óôï ìå áñéèìü 4 Ï.Ô ôçò äéáíïìÞò êáé óôï 98 ôïõ åãêåêñéìÝíïõ ñõìïôïìéêïý ó÷åäßïõ Êáôåñßíçò êáé óôçí ïäü Ì. Ìðüôóáñç . ÅêôéìÞèçêå 75.000 åõñþ, ôéìÞ ðñþôçò ðñïóöïñÜò 50.000 åõñþ. ÂÁÑÇ 2 ðñïóçìåéþóåéò êáé 1 êáôÜó÷åóç. Êáëïýíôáé üóïé èÝëïõí íá ðëåéïäïôÞóïõí.

×ñåéÜæåôáé ôç âïÞèåéÜ ìáò Ç ìéêñÞ Ðáñáóêåõïýëá Âáóéëåßïõ ðÜó÷åé áðü ìåèáéìïññáãéêü óõããåíÞ õäñïêÝöáëï. Ðáñáêáëåßôáé üðïéïò èÝëåé íá âïçèÞóåé, þóôå ôï ðáéäß íá íïóçëåõôåß óôçí Áããëßá, ìðïñåß íá êáôáèÝóåé ôï ðïóü ôï ïðïßï åðéèõìåß óôçí ÅìðïñéêÞ ÔñÜðåæá Áñéèìüò Ëïãáñéáóìïý: 59422618. Óôç ìéêñÞ Ðáñáóêåõïýëá åõ÷üìáóôå êïõñÜãéï êáé åëðßäá üôé èá ðÜíå üëá êáëÜ.

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Áíáêïéíþíåôáé óôïõò öïñåßò êáé óôï êïéíü ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò Ðéåñßáò, óýìöùíá ìå ôçí Ç.Ð. 37111/ 2021 / 26-9-03 ÊïéíÞ ÕðïõñãéêÞ Áðüöáóç (ÖÅÊ 1391  / 29-9-2003) êáé óå åöáñìïãÞ ôçò ðáñ. 2â ôïõ Üñèñïõ 9 ôçò ìå ÇÐ 11014/703/Ö104/14-3-2003 – ÖÅÊ 332Â/03 ÊÕÁ, üôé äéáâéâÜóèçêáí áðü ôç Ä/íóç ÐåñéâÜëëïíôïò êáé ×ùñïôáîßáò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò: 1) Ç ìå áñ. Ðñùô. 12822 / 16 – 12 – 2010 Áðüöáóç ãéá ôçí ÕðáãùãÞ óôç äéáäéêáóßá ¸ãêñéóçò Ðåñéâáëëïíôéêþí ¼ñùí ôçò Õðïêáôçãïñßáò 4, ôïõ Ýñãïõ «Áíüñõîç êáé ëåéôïõñãßá áñäåõôéêÞò ãåþôñçóçò, ãéá ëïãáñéáóìü ôïõ Ãåùñãßïõ ÔæÞìá, óôçí ôïðïèåóßá «Êáøïýñá» ôçò êôçìáôéêÞò ðåñéï÷Þò ôïõ Ä.Ä. Ëéôï÷þñïõ ôïõ ÄÞìïõ Äßïõ -Ïëýìðïõ ôïõ Í. Ðéåñßáò, ìå âÜèïò ãåþôñçóçò 110 ì., åôÞóéá ðáñï÷Þ 13.700 ì3 êáé óõíôåôáãìÝíåò: × = 377119 êáé Ø = 4449635. 2) Ç ìå áñ. Ðñùô. 13093 / 22 – 12 – 2010 Áðüöáóç ãéá ôçí ÕðáãùãÞ óôç äéáäéêáóßá ¸ãêñéóçò Ðåñéâáëëïíôéêþí ¼ñùí ôçò Õðïêáôçãïñßáò 4, ôçò äñáóôçñéüôçôáò (ðïõ áíÞêåé óôçí 9ç ïìÜäá, õðïêáôçãïñßá Â3) õöéóôÜìåíçò ðôçíïôñïöéêÞò ìïíÜäáò, äõíáìéêüôçôáò 19.800 ðôçíþí ùïðáñáãùãÞò, ìå õöéóôÜìåíç ãåþôñçóç, ôçò åôáéñßáò «Õéïß Ã. Óõñáíßäç Ï.Å.», ðïõ âñßóêåôáé óôçí åêôüò ó÷åäßïõ ðåñéï÷Þ ôïõ áãñïêôÞìáôïò Äßïõ (èÝóç ¸ëïò Âáñéêïý) ôïõ ÄÞìïõ Äßïõ – Ïëýìðïõ Í. Ðéåñßáò. 3) Ç ìå áñ. Ðñùô. 13489 / 14 – 12 – 2010 Áðüöáóç ãéá ôçí ÕðáãùãÞ óôç äéáäéêáóßá ¸ãêñéóçò Ðåñéâáëëïíôéêþí ¼ñùí ôçò Õðïêáôçãïñßáò 4, ôçò äñáóôçñéüôçôáò: «Ìéêôü ðñáôÞñéï áíåöïäéáóìïý ï÷çìÜôùí ìå õãñÜ êáýóéìá êáé õãñáÝñéï» ôçò áôïìéêÞò åðé÷åßñçóçò «Ãêáóäüãêá ÅëÝíç», ðïõ åßíáé åãêáôåóôçìÝíç óôï áãñïô/÷éï 1070 ÍÝáò ÅöÝóïõ, 4ï ÷ëì. Å.Ï. Êáôåñßíçò – Í. ÅöÝóïõ ÄÞìïõ Äßïõ - Ïëýìðïõ Í. Ðéåñßáò, ç ïðïßá ðñïôåßíåôáé íá åãêáôáóôÞóåé äåîáìåíÞ õãñáåñßïõ 9 ê.ì. (9ç ÏìÜäá, á.á 267, êùäéêüò ÅÓÕÅ 502.0 êáé 10ç ÏìÜäá á.á. 24 ôçò ÊÕÁ 15393/2332/02). Ï Ä/ÍÔÇÓ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

ÓÜââáôï 15 Éáíïõáñßïõ 2011

TO 2010: ÅÔÏÓ AÔÕÐÇÓ ÐÔÙ×ÅÕÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅËËÁÄÁ

ÔÏ 2011 ÁÑÁÃÅ ÅÔÏÓ ÅÐÉÓÇÌÇÓ ÐÔÙ×ÅÕÓÇÓ; ÁËÉÌÏÍÏ!.. ô.

ÃñÜöåé ï Ã. ÂáæÜêáò – åêðáéäåõôéêüò

Ná ôé éó÷õñßóôçêå ï ðñùèõðïõñãüò ëßãï ðñéí ôçí øÞöéóç ôïõ êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý ôïõ 2011 óôéò 22/12/2010: «ÐÜìå ëÝíå ðïëëïß, ïýôùò Þ Üëëùò ãéá ÷ñåïêïðßá. “ç ðïëéôéêÞ ìáò äåí Ý÷åé ðåôý÷åé, åßíáé áäéÝîïäç, äåí ïäçãåß ðïõèåíܔ. Äåí õðÜñ÷åé ðéï äéáâñùôéêÞ, ðéï åðéêßíäõíç êáé ðéï Üäéêç óõæÞôçóç áð’ áõôÞí ðïõ óõíôçñïýí ïñéóìÝíïé ãéá ôç ÷ñåïêïðßá ôçò ÷þñáò. Íáé, âñåèÞêáìå óôá ðñüèõñá ôçò ÷ñåïêïðßáò. Ç ÷þñá óÞìåñá, üìùò, åßíáé äéáóöáëéóìÝíç ìå ôç ÷ñçìáôïäüôçóç êáé ìå Ýíá ðñüãñáììá ïéêïíïìéêÞò ðïëéôéêÞò ðïõ ìåéþíåé äñáóôéêÜ ôá åëëåßììáôá êáé îáíáâÜæåé ôç ÷þñá óå ôñï÷éÜ âéþóéìçò áíÜðôõîçò… ÓÞìåñá ôï æÞôçìá ôïõ ÷ñÝïõò ôï áíôéìåôùðßæïõìå ìå óýíåóç, óõóôçìáôéêÜ êáé ïñãáíùìÝíá. ¼÷é ìüíï ìå ôï ðñüãñáììÜ ìáò áëëÜ êáé ìå åõíïúêÝò ñõèìßóåéò, üðùò ìå ôéò ðñïóåêôéêÝò äéáðñáãìáôåýóåéò ìáò ãéá ôçí åðéìÞêõíóç ôçò áðïðëçñùìÞò ôïõ ÷ñÝïõò. ÁõôÞ ç åõåñãåôéêÞ ãéá ôçí ÅëëÜäá êáé ôïí öïñïëïãïýìåíï áíôéìåôþðéóç èá Ý÷åé óõíÝ÷åéá, ìüíï åÜí ðáñáìåßíïõìå óõíåðåßò óôéò ðñïóðÜèåéÝò ìáò.» ÁõôÜ Ýëåãå ï Ã. Á. ÐáðáíäñÝïõ, üôáí ôçí ßäéá þñá, áëëÜ êáé áðü ôï ÍïÝìâñéï ôá spreads êáé ôá åðéôüêéá ôùí åëëçíéêþí ïìïëüãùí óôéò áãïñÝò, óôéò ïðïßåò ï ßäéïò êáé ç êõâÝñíçóÞ ìáò õðïêëßíåôáé, ãíþñéæáí íÝá éóôïñéêÜ ñåêüñ. Ï ÍïÝìâñéïò 2010 õðÞñîå ï ÷åéñüôåñïò ìÞíáò ãéá ôïõò åëëçíéêïýò êñáôéêïýò ôßôëïõò. ÁëëÜ êáé ôï ÄåêÝìâñéï ôïõ 2010 ïé áãïñÝò êõñéïëåêôéêÜ áöÞíéáóáí. Ç ÅëëÜäá äáíåéæüìåíç ìå 3ìçíá êáé 6ìçíá Ýíôïêá ãñáììÜôéá ôïõ Äçìïóßïõ, Ý÷åé öôÜóåé íá ðëçñþíåé åðéôüêéá ôçò ßäéáò ôÜîçò ìå åêåßíá ðïõ ðëçñþíåé ç ðôù÷åõìÝíç ÁñãåíôéíÞ. Åíþ Ýôóé ðÜåé ç êáôÜóôáóç óôçí ÅëëÜäá, áêïëïýèçóå ç Éñëáíäßá êáé ìÜëëïí èá Ýñèåé ç óåéñÜ ôçò Ðïñôïãáëßáò, Éóðáíßáò, ôïõ Âåëãßïõ ê.ë.ð. Ç ÅõñùðáúêÞ ÊåíôñéêÞ ÔñÜðåæá (ÅÊÔ) ìåèüäåõóå ôç äçìéïõñãßá åíüò ìüíéìïõ ôáìåßïõ åõñùðáúêÞò óôáèåñüôçôáò ðïõ èá åðïðôåýåé êáé èá êçäåìïíåýåé ôéò ÷þñåò õðü ÷ñåïêïðßá. Ïé áãïñÝò åßíáé éäéáßôåñá åíèáññõìÝíåò áðü áõôü ôï ôáìåßï, ãéáôß ðñïóäïêïýí êÝñäç, åîáóöáëßæïíôáò åðåíäýóåéò óôá êñáôéêÜ ÷ñåüãñáöá, üóùí ÷ùñþí ìðáßíïõí óôï ôáìåßï áõôü. ÅðåéäÞ üìùò ç êñßóç ÷ñÝïõò óôç æþíç ôïõ åõñþ, ìåôÜ ôçí ÅëëÜäá êáé ôçí Éñëáíäßá èá ïäçãÞóåé êáôÜ ôç äéáäéêáóßá – íôüìéíï êé Üëëåò ÷þñåò óå ðïñåßá ðôþ÷åõóçò êáé ôï ðñïáíáöåñèÝí ôáìåßï ôçò ÅÊÔ èá áäõíáôåß íá ôéò ÷ñçìáôïäïôåß, ñß÷ôçêå óôçí «ðéÜôóá» ôï åõñùïìüëïãï ùò ëýóç ðñïóùñéíÞò áíôéìåôþðéóçò ôùí ÷ñçìáôïäïôéêþí äõóêïëéþí. Ãéá ôçí Ýêäïóç ôïõ üìùò äå óõìöùíåß ç Ãåñìáíßá, åðåéäÞ ðñïöáíþò óå ôÝôïéåò ïéêïíïìéêÝò êñßóåéò èÝëåé íá Ý÷åé ëéãüôåñåò äåóìåýóåéò êáé ìå ôéò ëéãüôåñåò áðþëåéåò. Êáé ç ÅëëÜäá; ÁíáöÝñáìå óôç áñ÷Þ ôïõ Üñèñïõ ìáò ôéò ðáëéíäñïìÞóåéò ôïõ ðñùèõðïõñãïý ìáò ó÷åôéêÜ ìå ôï åõñùïìüëïãï!... Ôéò ðñïÜëëåò ðëçñïöïñçèÞêáìå üôé ç êõâÝñíçóç áíÝèåóå óôçí ê. ÂÜóù ÐáðáíäñÝïõ ôç óõëëïãÞ õðïãñáöþí ãéá åðéôåõ÷èåß ç Ýêäïóç ôïõ åõñùïìïëüãïõ. Ç ÍÄ åìöáíßæåôáé õðÝñìá÷Þ ôïõ. Ç áñéóôåñÜ ôï åðéäïêéìÜæåé, ôï ÊÊÅ äåí ôï èÝëåé. ÁëëÜ üëïé áõôïß åßôå óõìöùíïýí, åßôå äéáöùíïýí ìå ôï åõñùïìüëïãï, äå ìáò ëÝíå ôé åßíáé áõôü. Äåí Ý÷ïõí ïéêïíïìïëüãïõò ôá êüììáôá éäéáßôåñá ôá áñéóôåñÜ; Ãéáôß äå ìáò ëÝíå üôé ôï åõñùïìüëïãï áöáéñåß áðü ôç äéêáéïäïóßá ôùí êñáôþí ôï ôåëåõôáßï áðïêïýìðé ôçò äçìïóéïíïìéêÞò ôïõò ðïëéôéêÞò: íá áðïöáóßæïõí ôá ßäéá ðüôå êáé ðþò èá ðñïóöýãïõí óôéò áãïñÝò êåöáëáßïõ ãéá äáíåéóìü. Áí ÷Üóïõí êáé áõôü ôï ðñïíüìéï, ôüôå êáé ç ßäéá ç õðüóôáóÞ ôïõò äåí Ý÷åé êáíÝíá íüçìá. Åßíáé óáí íá áíáèÝôåé Ýíá íïéêïêõñéü óå êÜðïéïí Üëëïí íá äáíåßæåôáé óôï üíïìÜ ôïõ, ìå ôïõò üñïõò êáé ôéò ðñïûðïèÝóåéò ðïõ áðïöáóßæåé áõôüò. Ãéáôß äå ìáò åíçìåñþíïõí üôé ãéá íá õðïóôçñé÷èåß ôï åõñùïìüëïãï êáé ãéá íá åîáóöáëßæåé ÷áìçëÜ åðéôüêéá, èá ÷ñåéáóèåß áöåíüò ðëçèùñéóôéêü ÷ñÞìá, ðëçèùñéóôéêü åõñþ, êáé áöåôÝñïõ íá áðïìïíþíåé üóï ôï äõíáôüí ôéò ðéï áäýíáôåò ïéêïíïìßåò. Êé áõôü, ãéá íá ãßíåé ìå üñïõò ðïõ óõìöÝñïõí ôïõò éó÷õñïýò åôáßñïõò, ìðïñåß íá óõìâåß ìüíï Þ êýñéá ìå ôçí åéóáãùãÞ åíüò åõñþ ðïëëþí ôá÷õôÞôùí. Åíüò óêëçñïý êáé óôáèåñïý åõñþ ãéá ôéò éó÷õñÝò ïéêïíïìßåò êáé åíüò ìáëáêïý, ðëçèùñéóôéêïý êáé õðïôéìçìÝíïõ åõñþ ãéá ôéò ðéï áäýíáìåò ïéêïíïìßåò ôçò åõñùæþíçò. ¸ôóé èá äéåõñýíåôáé ï êýêëïò êõêëïöïñßáò ôïõ óêëçñïý åõñþ öïñôþíïíôáò ôéò ðëçèùñéóôéêÝò ðéÝóåéò êáé õðïôéìÞóåéò óôï ìáëáêü åõñþ. Ìå Üëëá ëüãéá, ç õéïèÝôçóç ôïõ åõñùïìïëüãïõ ôï ðéèáíüôåñï åßíáé íá åðéóðåýóåé ôéò äéáäéêáóßåò åóùôåñéêÞò äéÜóðáóçò ôçò åõñùæþíçò óå äýï ïìÜäåò ÷ùñþí: áð’ ôç ìéá ó’ åêåßíåò ðïõ èá ÷ñçóéìïðïéïýí ôï óêëçñü åõñþ êé áð’ ôçí Üëëç óôéò Üëëåò ðïõ èá ÷ñçóéìïðïéïýí ìéá ïëüêëçñç ðïéêéëßá ìáëáêþí åõñþ. ¼ëá áõôÜ ôá íïìßóìáôá èá êõêëïöïñïýí êáé èá êáèïñßæåôáé ç ìåôáîý ôïõò éóïôéìßá áðü ôçí ÅÊÔ. Öáíôáóôåßôå ôüôå ôé Ý÷åé íá ãßíåé. Ôï åëëçíéêü êñÜôïò, ðïõ èá ôïõ Ý÷åé äïèåß ôï äéêü ôïõ ìáëáêü åõñþ, èá äáíåßæåôáé ìÝóù ôïõ åõñùïìïëüãïõ óå óêëçñü åõñþ, ôï ïðïßï èá ðëçñþíåé óôçí ôñÝ÷ïõóá áîßá ôïõ äéêïý ôïõ ðëçèùñéóôéêïý êáé õðïôéìçìÝíïõ åõñþ. Ôï ßäéï êáé ïé åëëçíéêÝò åðé÷åéñÞóåéò êáé ôá íïéêïêõñéÜ ôá ïðïßá èá äáíåßæïíôáé áðü ôçí åíéáßá äéáôñáðåæéêÞ áãïñÜ óå óêëçñü åõñþ êáé èá ðëçñþíïõí ìå ìáëáêü. Öáíôáæüìáóôå ôé èá óçìáßíåé íá áìåéâüìáóôå ìå ðëçèùñéóôéêü íüìéóìá, ðïõ ç ÅÊÔ èá Ý÷åé ôï äéêáßùìá íá õðïôéìÜ êáôÜ ôï äïêïýí, ïé êáôáèÝóåéò ìáò óôéò ôñÜðåæåò íá åßíáé óôï ßäéï íüìéóìá áëëÜ ïé õðï÷ñåþóåéò ìáò ðñïò ôéò ôñÜðåæåò íá åßíáé óå óêëçñü åõñþ. Óôçí ïõóßá áõôÞ ôç ëýóç ðñïôåßíïõí üóïé æçôïýí åõñùïìüëïãï. Áõôü ôï ãíùñßæïõí ðïëý êáëÜ ïé éèýíïíôåò ôçò Å.Å êáé ãé’ áõôü äéóôÜæïõí óôçí Ýêäïóç ôïõ åõñùïìïëüãïõ. Èá ïäçãÞóåé óå áíáèåþñçóç ïëüêëçñïõ ôïõ ïéêïäïìÞìáôïò ôçò åõñùæþíçò. Ðñïò ìéá ôÝôïéá êáôåýèõíóç, üðùò ôçí ðåñéãñÜøáìå, åßíáé ç ðéèáíüôçôá ìåôåîÝëéîçò ôçò åõñùæþíçò ìå åõñùïìüëïãï Þ ÷ùñßò áõôü êáé Þäç áðü ôá åðéôåëåßá óôéò äõï ü÷èåò ôïõ Áôëáíôéêïý áõôÞ ìåëåôÜôáé óôéò ëåðôïìÝñåéÝò ôçò. ¼óïé ëïéðüí óõíçãïñïýí õðÝñ ìéáò ëýóçò (åõñùïìüëïãï), ðïõ ìå ìáèçìáôéêÞ âåâáéüôçôá èá ïäçãÞóåé ôçí ÅëëÜäá êáé áñêåôÝò ÷þñåò óå ðëçèùñéóôéêü íüìéóìá ìå ü,ôé óçìáßíåé êÜôé ôÝôïéï, èá èÝëáìå ðïëý íá äïýìå ôé Ý÷ïõí íá ðïõí üëïé áõôïß ðïõ ôñïìïêñáôïýí ôïí êüóìï ìå ðáñáìýèéá ãéá äéáñêåßò õðïôéìÞóåéò, áí ôõ÷üí êáé åðéóôñÝøïõìå óå åèíéêü íüìéóìá êáé êéíäõíïëïãïýí áóýóôïëá ðáñïõóéÜæïíôáò ôçí Ýîïäï áðü ôï åõñþ ùò óõíþíõìï âéâëéêÞò êáôáóôñïöÞò. Åí ðÜóç ðåñéðôþóåé ôï âÜèåìá ôçò êñßóçò ôïõ åõñþ, ç áõîáíüìåíç áíáóôÜôùóç óôéò áãïñÝò, ç åêôñùìáôéêÞ äéüãêùóç ôùí ôñáðåæþí, ðïõ óõíå÷ßæåôáé, êáé ôï óðïõäáéüôåñï: ç áäõíáìßá ôùí ðïëéôéêþí çãåóéþí íá áðïöýãïõí ôçí ðåðáôçìÝíç ðïõ ïäÞãçóå ôá ðñÜãìáôá ó’ áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç ðñïåîïöëïýí üôé âáäßæïõìå ôá÷ýôáôá óôçí åðßóçìç ðôþ÷åõóç ôçò ÷þñáò. Ãéá üðïéïí «øÜ÷íåôáé» ôé óçìáßíåé åðßóçìç ðôþ÷åõóç, ðáñáèÝôù Ýíá áðüóðáóìá áðü ôï Ýãêõñï ãåñìáíéêü ðåñéïäéêü (Der Spiegel) íá äéáâÜóåé ôé óõíÝâç óôçí ÁñãåíôéíÞ , üôáí ôï 1998-2000 ôï ÄÍÔ Ýêáíå … äþñï êáé ó’ áõôÞí ôïí ìç÷áíéóìü åðéìÞêõíóçò ôïõ ÷ñÝïõò, ðïõ åôïéìÜæåé êáé ãéá ôç ÷þñá ìáò: « ¼ôáí ïé åðé÷åéñçìáôßåò ôçò ÁñãåíôéíÞò åß÷áí ìåôáöÝñåé ôá äïëÜñéÜ ôïõò óôï åîùôåñéêü, ç äåýôåñç öÜóç ôçò êáôÜññåõóçò îåêßíçóå. Ç êõâÝñíçóç ôçò ÁñãåíôéíÞò ðÜãùóå üëåò ôéò ôñáðåæéêÝò êáôáèÝóåéò åðéôñÝðïíôáò ìüíï óå êÜèå êáôáèÝôç ôï ðïëý 250 äïë. ôç âäïìÜäá. Ïé ìéêñïß åðåíäõôÝò ðïõ åß÷áí áöÞóåé ôá ëåöôÜ ôïõò óôéò ôñÜðåæåò, Þôáí åêåßíïé ðïõ åðëÞãçóáí ðåñéóóüôåñï. ÄåêÜäåò ÷éëéÜäåò áðåëðéóìÝíïé ðïëßôåò üñìçóáí óôéò ôñÜðåæåò êáé ðïëëïß ðÝñáóáí íý÷ôåò íá êïéìïýíôáé ìðñïóôÜ áðü ôá ÁÔÌ. Ç ôåëåõôáßá öÜóç ôçò êáôñáêýëáò îåêßíçóå óôá ðñïÜóôéá ôïõ ÌðïõÝíïò ¢éñåò. Áöïý ç êáôáíÜëùóç Ýðåóå êáôÜ 60%, ïé íÝïé Üñ÷éóáí íá ëåçëáôïýí ôá óïýðåñ ìÜñêåô. Ôï ÄåêÝìâñéï ôïõ 2001, 40.000 Üíèñùðïé óõãêåíôñþèçêáí óôçí ÐëÜæá íôå ÌÜãéï ìðñïóôÜ áðü ôï ÊÜæá ÑïóÜíôá, ôï ðñïåäñéêü ìÝãáñï. Åêåß Üñ÷éóáí íá ÷ôõðïýí êáôóáñüëåò êáé ôçãÜíéá üëïé ìáæß, íý÷ôá êáé ìÝñá , ìÝ÷ñéò üôïõ Ýíáò íåõñéêüò ðñüåäñïò, ï ÖåñíÜíôï íôå ëá Ñïýá, äéÝöõãå ìå åëéêüðôåñï». (“Der Spiegel”, 11/4/2008) Ðïëý öïâïýìáóôå üôé ç ÅëëÜäá äå èá ìðïñÝóåé í’ áðïöýãåé ìéá ôÝôïéá åîÝëéîç, ðáñáôçñþíôáò üôé ç êõâÝñíçóç áêïëïõèåß âÞìá ðñïò âÞìá ôïí ßäéï áêñéâþò äñüìï ðïõ ïäÞãçóå ôçí ÁñãåíôéíÞ ó’ áõôÞí ôçí êáôÜóôáóç.Ç ÅëëÜäá áðü ôï 2010 ìÝ÷ñé êáé ôç óôéãìÞ áõôÞ âéþíåé ìéá ôá÷ýôáôç áðïóýíèåóç. Ïé ¸ëëçíåò ðåñÜóáìå ðñïóöÜôùò ôéò ãéïñôÝò. Ôá «óôïëßäéá» ôùí öåôåéíþí ãéïñôþí: Ðåñßóêåøç, áíçóõ÷ßá, êáôÞöåéá, áðüãíùóç áëëÜ êáé ïñãÞ ãéá ü,ôé ÷ôéæüôáí ìåèïäéêÜ ãéá ôÝóóåñåò äåêáåôßåò óôïí ôüðï íá äéåêäéêåßôáé áðü ôïõò äáíåéóôÝò êé åðåéäÞ ç ßäéá ç ÷þñá õðïèçêåýåôáé. ¢ñáãå äå èá âñïýìå ôç äýíáìç ïé Ýíôéìïé ðïëßôåò áõôÞò ôçò ÷þñáò íá êáôáëÜâïõìå üôé áõôÜ ðïõ ìáò æçôïýí ïé ôïêïãëýöïé ôá Ý÷ïõìå ðëçñþóåé Þäç äéðëÜ êáé ôñßäéðëá; Åßíáé ôüóï äýóêïëï, Ýôóé âáñéÜ åíï÷ïðïéçìÝíïé êáé çôôçìÝíïé – üðùò ìáò óôï÷ïðïéïýí- íá ìðïñÝóïõìå íá ðïýìå «Üé óé÷ôßñ» óôïõò ôïêïãëýöïõò êáé óôïõò êÜèå áðü÷ñùóçò ìðñÜâïõò ôïõò; Ç åëðßäá ðåèáßíåé ôåëåõôáßá!...
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š ΤΗΛ.:

ƮƧƵƣƯƣƴƵƩƴ Ȁ ȉ Ǿ Ȃ ǹȉ ȅ Ȃ Ǽ Ȉ ǿ ȉ ǿ Ȁ ȅ ī ȇǹ ĭ Ǽ ǿ ȅ

FAX :

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

χή Παραλία (αριστερά). Τιμή 45.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τμ (15ετίας) 2 Δ,Σ,Κ, WC τζάκι, ωρομέτρηση, περιοχή Πάρκου. Τιμή 85.000 Ε.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ (καινούργιο) 2 ΔΣΚ WC 3ος όροφος γωνιακό πάρκιγκ περιοχή Καμμένος Μύλος Τιμή 115.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 111 τμ (καινούργιο άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ,Τ,Κ WC κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, ατομικη΄θέρμανση, τζάκι, περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών 140.000 Ε.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93 τμ με 2 Δ,Σ,Κ, WC (κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη περιοχή Κέντρου) Τιμή 80.000 Ε.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 2 Δ,Σ,Κ, WC ατομική θέρμανση , τζάκι, κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 132.000 Ε.

ΜΕΖΟΝΕΤΑ 140 τμ γωνιακη 3 ΔΣΚWC εξαιρετική κατασκευή (παραδοταία με κλειδί στο χέρι) περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 190.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 113 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ,Τ,Κ, WC, τζάκι, ατομική θέρμανση, κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 142.000Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 116 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ.,Τ, Κ, WC, ωρομέτρηση, τζάκι, κλειστή θέση πάρκινγκ περιοχή Βατάν. Τιμή 140.000 Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ των 100 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση, χώρος στάθμευσης (καινούργια παραδοτέα με το κλειδί στο χέρι) περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 1000 Ε/τμ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 89 τμ 2ΔΣΚWC (15ετίας) ωρομέτρηση, τζάκι, τέντες, περιοχή Αγία Τριάδα. Τιμή 80.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 95 τμ 2ΔΣΤΚ, WC, ωρομέτρηση, θέση πάρκιγκ πολύ καλή κατάσταση περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 70.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 125 τμ (σε άριστη κατάσταση 2 ΔΣΚΤ, κεντρική θέρμανση, περιοχή Κέντρου, Τιμή 100.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση σε άριστη κατάσταση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 75.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 56τμ 1ΔΣΚWC μεγάλο μπαλκόνι (μεταχειρισμένο) ρετιρέ κεντρική θέρμανση περιοχή Καμένος Μύλος. Τιμή 40.000 Ε ΓΡΑΦΕΙΑ 400 τμ πωλούνται και μεμονωμένα ανά όροφο περιοχή Κέντρου πλατεία Δημαρχείου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 46 τμ 1 ΔΣΚ μπάνιο περιο-

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΔΙΟΡΟΦΟ κτίσμα (στα μπετά) αποτελούμενο από κατάστημα 80 τμ και όροφο 130 τμ σε 300 τμ οικόπεδο περιοχή Ν. Ζωή τιμή 150.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ κτίσμα (στα μπετά) αποτελούμενο από υπόγειο 100 τμ πυλωτή 100 τμ και 2 ορόφος από 100 τμ σε 250 τμ οικόπεδο πολύ καλή θέση περιοχή Ολ. Ακτή. Τιμή 170.000 Ε MEZONETA 100 τμ (καινούργια άριστη κατασκευή, παραδίδεται με το κλειδί στο χέρι) 3 Δ,Σ,Κ,2WC, πάρκιγκ, περιοχή Καλλιθέα. ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 250 τμ γωνιακό, περιοχή Ολυμπιακη Ακτή. Τιμή 80.000 Ε. ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο, περιοχή επέκταση Βατάν. Τιμή 72.000 Ε. ΟΙΚΟΠΕΔΟ 230 τμ, οικοδομήσιμο, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 50.000 Ε. ΟΙΚΟΠΕΔΟ 262 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Σταδίου τιμή 300 Ε/τμ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 420 τμ ΣΔ 1,2 πολύ καλή θέση περιοχή Παραλία Τιμή 350.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 190 τμ εξαιρετική θέση (μαζί με άδεια οικοδομής) περοιχή Παραλία τιμή 100.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 338 τμ εξαιρετική θέση με 2 φάτσες περιοχή Παραλία τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 384 μ. πολύ καλή θέση περιοχή Ευαγγελικά Τιμή 120.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 735 τμ γωνιακό με φάτσα σε ΚΧ περιοχή Επέκταση Βατάν τιμή 220 Ε/τμ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 731 τμ γωνιακό φάτσα σε παιδική χαρά περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού Τιμή 250 Ε/τμ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 450 τμ φάτσα θάλασσα περιοχή Κορινού (οικισμός Ολυμπιάδα) τιμή 60.000 Ε OIKOΠΕΔΟ 645 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 120.000Ε/ τμ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 552 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Καπνικού Σταθμού. Τιμή 160.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 360 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Σταδίου. Τιμή 100.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 203 τμ γωνιακό με άδεια μονοκατοικίας κατάλληλο και για κατάστημα περιοχή Σταθμού. Τιμή 55.000 Ε. Πληρωμένη η επίβλεψη της άδειας του κτιρίου και το ΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 239 τμ σε πολύ καλή θέση περιοχή Μαρτίου Τιμή 75.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 431 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Μαρτίου Τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 200 τμ με 60 τμ ΣΔ 1,2 περοιχή Πάρκου τιμή 80.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 352 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Βατάν τιμή 90.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 384 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Ν. Ζωή - Θρακιώτικα τιμή 120.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 58 τμ σε κεντρικό σημείο Τιμή 117.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ γωνιακό περιοχή επέκταση Σταδίου τιμή 150.000 Ε

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 500 τμ (ισόγειο) σε έκταση 6500 τμ (αποφέρει εισόδημα 2000 μηνιαίως) στον επαρχι-

ακό δρόμο Κατερίνης - Ν.Κεραμιδίου. Τιμή 350.000 Ε. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 40 τμ σε κεντρικό σημείο (αποφέρει εισόδημα 330 Ε μηνιαίως) Τιμή 180.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΣΜΑ 170τμ ισόγειο+170 τμ όροφος+170τμ υπόγειο σε 1671 τμ έκταση (στα μπετά) φάτσα στην παλιά Εθνική οδό. Τιμή 170.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10.000 τμ (φάτσα θάλασσα) περιοχή βαρικό τιμή 100.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2800 τμ άρτιο, οικοδομήσιμο, φάτσα στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης, - Ν. Εφέσου. Τιμή 200.000 Ε. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000 τμ φάτσα θάλασσα (μέσα στα κάμπιγκ) περιοχή Βαρικό τιμή 150.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3.000 τμ οικοδομίσιμο θέση προσήλιο Σβορώνου (εξαιρετική τοποθεσία). Τιμή 210.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11.000 τμ νερό, ρεύμα (υπάρχει και οικοδομική άδεια) περιοχή Περίσταση - Παναγία. Τιμή 100.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7900 τμ στο κεντρικό δρόμο για Νεοκαισάρεια Τιμή 88.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τμ γωνιακό στη ΠΕΟ με κόμβο και άδεια επαγγελματικό. Πληροφορίες αποκλειστικά στο γραφείο μας.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 16.000 τμ (300 μ. φάτσα) φάτσα στη Ν. Εθνική Οδό , τιμή 8000 Ε το στρέμμα

ΕΥΚΑΙΡΙΑ παλιά μονοκατοικία

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 580 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 180.000 Ε

678) 500 τμ περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 160.000 Ε 681) 1077 τμ περιοχή - Κ. Αγιάννης. Τιμή 50.000 Ε 683) 252 τμ με 33 μ. φάτσα περιοχή Σβορώνος. Τιμή 50.000 Ε 684) 391 τμ με 14 μ. φάτσα περιοχή 25η Μαρτίου Τιμή 135.000 Ε 686) 552 τμ γωνίες περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 155.000 Ε 687) 300 τμ γωνιακό, περιοχή Καλλλιθέα Τιμή 65.000 Ε 690) 320 τμ με 3 φάτσες. Περιοχή - Επεκ. Ευαγγελικά. Τιμή 65.000Ε 691) 600 τμ με Σ.Δ. 0,20 γωνιακό με πανοραμική θέα την θάλασσα. Περιοχή Τοπόλιανη. Τιμή 60.000 Ε 694) 400 τμ γωνιακό, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 110.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 164) 160 τμ 4ος όροφος 4Δ,Σ,Κ,2 μπάνια, κεντρική θέρμανση, τέντες, ηλιακό 25 ετών. Περιοχή Αγία Παρασκευή Τιμή 115.000 Ε 166) 105 τμ οροφοδιαμέρισμα 2ος όροφος 3 ετών, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, αποθήκη, πάρκιγκ ανοιχτό, ωρομέτρηση. Περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 115.000 Ε 167) 50 τμ 2ος όροφος, 25 ετών, 1 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 32.000 Ε 221) 60 τμ 1 όροφος, 2 δωμ., ΣΚ μπάνιο, 8ετίας, ατομικό λέβητα. Περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 80.000 Ε 246) 110 τμ 4ος όροφος (γίνεται και επαγγελματικός χώρος) 2 Δ, Σ,Κ, μπάνιο διαμπερές, ατομικό λέβητα, περιοχή Πεζόδρομος. Τιμή 75.000 Ε 281) 70 τμ 2ος όροφος, 2 Δ,Σ,Κ,μπάνιο γωνιακό, τέντες, κλιματιστικό περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 75.000 Ε 294) 90 τμ ρετιρέ 4ος όροφος, πλήρες ανακαινισμένη 2 Δωμ., Σ.,Κ., μπάνιο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Κέντρο. Τιμή 75.000 Ε

ZZZPHVLWLNRWKDQRVJU HPDLOLQIR#PHVLWLNRWKDQRVJU

875) 230 τμ μεζονέτα σε 400 τμ γωνιακό οικόπεδο, ΣΔ 6 Δωμ., 4 μπάνια και 120 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή 25η Μαρτίου 876) 120 τμ ισόγεια μονοκατοικία, 7ετίας σε 290 τμ ΣΔ 2 Δ, μπάνιο, 30 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 210.000 Ε 877) 3Χ175 τμ σε 1 στρέμμα έκταση περιοχή - Περίσταση 878) Μεζονέτα 200 τμ 1ος και 2ος όροφος, 8ετίας, σε 500 τμ γωνιακό οικόπεδο, 3 ΔΣΚ, 2 μπάνια, ατομικό λέβητα. Περιοχή Καταφιώτικα 879) 80 τμ ισόγεια μονοκατοικία παλιά σε 206 τμ οικόπεδο περιοχή Βατάν. Τιμή 60.000 Ε 880) 110 τμ μεζονέτα 5ετίας σε 150 τμ οικόπεδο 2 ΔΣΚ 2 μπάνια αποθήκη, πυλωτή. Περιοχή Βατάν. Τιμή 120.000 Ε 881) 120 τμ μεζονέτα και 40 τμ γκαρσονιέρα στο ισόγειο σε 300 τμ οικόπεδο 8ετίας περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 270.000 Ε 882) 100 τμ μονοκατοικία σε 715 τμ οικόπεδο Περιοχή Ευαγγελικά. ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 837) 170 τμ μεζονέτα, καινούργιο, τελειωμένο, LUX κατασκευής με 80 τμ ημιυπόγειο σε 500 τμ οικόπεδο Περιοχή - Περίσταση 850) 2Χ105 τμ ισόγειο και 1ος όροφος 40 ετών χτισμα σε 170 τμ οικόπεδο με ΣΔ 1,2 τιμή 150.000 Ε. Περιοχή Αστικά 860) 140 τμ ισόγεια μονοκατοικία σε 900 τμ έκταση γωνιακό, 5ετίας, σαλοκουζίνα, 3 δωμ., 2WC, αποθήκη, τζάκι περιοχή - κοντά στην Κατερίνη 872) 2Χ150 τμ σε 745 τμ οικόπεδο, ισόγειο 10ετίας και 1 όροφος στο τούβλο περιοχή σε χωριό. Τιμή 140.000 Ε 873) 135 τμ μεζονέτα 5ετίας, 3 Δωμ., ΣΚ 2 WC με 45 τμ ισόγεια γκαρσονιέρα σε 126 τμ οικόπεδο. Περιοχή ΙΚΑ

511) 490 τμ γωνιακό, περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 155.000 Ε 635) 174 τμ με 3 φάτσες Τιμή 34.000 Ε Περιοχή Γερμανικά 611) 506 τμ γωνιακό, μαζί με άδεια, περιοχή Γήπεδο Πιερικού Τιμή 155.000 Ε 645) 686 τμ με 3 προσόψεις περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά τιμή 210.000 Ε. (δίνεται και το μισό 343 τμ) 653) 1.358 τμ με 30μ. πρόσοψη περιοχή ΚΤΕΛ. Τιμή 240 Ευρώ το τμ 662) 1.350τμ περιοχή Ανω Αγιάννης Τιμή 70.000 Ε 665) 196 τ.μ. με 15 μ. φάτσα Περιοχή Βατάν κοντά στη λαϊκή της Τετάρτης. Τιμή 60.000 ευρώ

695) 711 τμ γωνιακό περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 185.000 Ε 697) 310 τμ γωνιακό, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Γήπεδο Πιερικού. Τιμή 110.000 Ε 698) 388 τμ πάνω σε 2 δρόμους διαμπερές περιοχή Σταθμός. Τιμή 80.000 Ε

311) 16 στρ. κοντά στον Κ. Αγιάννη Τιμή 45.000 Ε 322) 5.150 στρεμ. γωνιακό κοντά στη Ν. Εφεσσο. Τιμή 30.000 Ε 323) 3Χ4 στρεμ. περιοχή Καλλιθέα 377) 4.700 στρ. με 41 μ. πρόσοψη, κοντά στην Περίσταση. Τιμή 85.000 Ε 418) 17 στρμ. με 110 μ πρόσοψη περιοχή Βιοζωκάτ Τιμή 180.000 484) 2,250 στρ. με άδεια για κατοικία, νερό, ρεύμα, περίφραξη Τιμή 60.000 Ε. Περιοχή Νεοκαισάρεια 488) 2 στρ. 2 κομμάτι από ΠΕΟ Τιμή 70.000 Ε 489) 9.600 στρ. κοντά στην Παραλία Τιμή 78.000 Ε 493) 5,850 στρεμ. με Πανοραμική θέα, σε ύψωμα περιοχή Νεοκαισάρεια Τιμή 30.000 Ε 495) 12,250 στρμ. στην ΠΕΟ μετά τον Κορινό. Τιμή 180.000 Ε 496) 8,900 στρμ. στην Μεθώνη 2ο κομμάτι από θάλασσα. Τιμή 75.000 Ε 498) 2.800 στρ. με 75 μ πρόσοψη πάνω στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ȈǼȅȁǼȈȉǿȈǻǿǹȈȉǹȈǼǿȈ ȈǼȀǼȃȉȇǿȀǹȈǾȂǼǿǹȉǾȈȆȅȁǾȈ ǺǿȁȁǼȈȂǼǽȅȃǼȉǼȈȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȈǼȅȁǹȉǹ ȆǹȇǹĬǹȁǹȈȈǿǹȉǾȈȆǿǼȇǿǹȈ

Ενοικιάζεται μαγαζί 36 τμ με υπόγειο σε καλό πεζόδρομο. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελματικός χώρος 120 τμ με τουαλέτα ΑΜΕΑ. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579

ǻǾȂǾȉȇǿȅȊ ǹȆȅȈȉȅȁȅȊ

Ενοικιάζεται δυάρι 3 ετών με ωρομέτρηση στον 1ο όροφο, κοντά στο συντριβάνι. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 Ενοικιάζεται 95 τμ 3, όροφος, ωρομέτρηση στα Καταφιώτικα. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία με υπόγειο σε 1800 τμ οικόπεδο στην περιοχή της Ελιάς. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459

ȉǾȁ.,1 ȀȇǼȈȃǹȈȀǹȉǼȇǿȃǾ ȈIJİijȐȞȚĮıIJȠȜȚıȝȠȓȞĮȫȞ ȉȅīȇǹĭǼǿȅǻǿǹȃȊȀȉǼȇǼȊǼǿ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 400 τμ στην περιοχή του Καπνικού Σταθμού σε πολύ καλή τιμή. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 650 τμ στο Βατάν σε καλή τιμή. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα με υπόγειο και αρίστης κατασκευής πίσω από τη Νομαρχία. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα και αγροτεμάχια στην Περίσταση. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459 ΠΩΛΕΙΤΑΙ 330 τμ οικόπεδο κοντά στην Παλιά Πυροσβεστική με Σ.Δ. 1,2

›Á¹ÌÁÊÄÁÂɵÊ˹Ê ¹»»½Ã·½Ê ̿ýÎÑŽ·Ë̽ ËÌÇ

ΠΩΛOYNTAI OIKOΠEΔA Οικόπεδο γωνιακό 380 τμ κοντά στα Δικαστήρια, Καπνικό Σταθμό Οικόπεδο γωνιακό 370 τμ περιοχή ΚΤΕΛ Οικόπεδο γωνιακό 270 τμ περιοχή Παναγίας Σουμελά Οικόπεδο 750 τμ με θέα (βλέπει θάλασσα) στο Λιτόχωρο Οικόπεδο στην Περίσταση 300 τμ Διόροφο γιαπί σε 220 τμ οικόπεδο στο Σταθμό Οικόπεδο στην Παραλία 311 τμ Οικόπεδο στο Σταθμό 480 τμ Δύο οικόπεδα των 500 τμ στη Νεοκαισάρεια Πιερίας Οικόπεδο 400 τμ κεντρικό στο Λιτόχωρο Οικόπεδο 170 τμ Αγία Τριάδα 1 στρεμ. οικόπεδο γωνιακό στο κέντρο της Κονταριώτισσας Οικόπεδο 400 τμ στο Σβορώνο Οικόπεδο 430 & 250 τμ Μαρτίου Οικόπεδο 400 τμ στο Καπνικό Σταθμό Δύο οικόπεδα επέκταση Ευαγγελικών 400 και 450 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ: οικόπεδο 1 στρέμμα στον Αγ. Σπυρίδωνα Oικόπεδο 250τμ στην Oλυμπιακή Aκτή OIKOΠEΔA ΣTH ΛEΠTOKAPYA και Σκοτίνα, όσα μέτρα θέλετε. Bλεπουν θάλασσα και βουνά. ΠΩΛOYNTAI KATΑΣΤ/TA Μαγαζί 90 τμ με πατάρι

Μαγαζί στον παλιό Διεθνή 286 τμ και υπόγειο 286 τμ Μαγαζιά διάφορα στην πόλη Μαγαζί 50 τμ σε κεντρικό σημείο ΠΩΛOYNTAI ΔIAM/TA Μεζονέτες 130 και 140 τμ στην επέκταση Ευαγγελικών υπό κατασκευή Γκαρσονιέρα δεκαπενταετίας 70 τμ Κεντρικό διαμέρισμα ρετιρέ με 3Δ δεκαετίας Διαμέρισμα πενταετίας, 3 υπνοδωμάτια, ρετιρέ στα Ευαγγελικά Μονοκατοικία στο Μακρύγιαλο καινούργιο σε 500 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα δεκαετίας 115 τμ περιοχή Αγίας Τριάδος Μονοκατοικία στο Σταθμό σε 430 τμ οικόπεδο Τριόροφη οικοδομή ημιτελή στο Λιτόχωρο ενορία Αγίου Δημητρίου Μεταχειρισμένα διαμερίσματα σε διάφορα μέρη της πόλης Διόροφη κατοικία σε οικόπεδο 350 τμ στην Καλλιθέα Γκαρσονιέρα στην Παραλία 32.000 Ε Μονοκατοικία 80 τμ σε οικόπεδο 1.200 τμ στη Βρύα με ωραία θέα Διαμέρισμα καινούργιο ρετιρέ κοντά στο Νοσοκομείο 55 τμ Διόροφη καινούργια μονοκατοικία σε 270 τμ οικόπεδο περιοχη Αγίας Τριάδος

Μονοκατοικία στο γιαπί Διαμέρισμα 95 τμ ανακαινισμένο 4ος όροφος κεντρικό Διαμερίσματα καινούργια των 100 τμ με ατομική θέρμανση με πάρκιγκ 1ος, 2ος, 3ος όροφος Ευαγγελικά Μεζονέτα λουξ κατασκυεής σε 150 τμ οικόπεδο Μονοκατοικία δυόροφη σε 500 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα υπό κατασκευή στα Ευαγγελικά ΞENOΔOXEIA στην Oλυμπιακή Aκτή-Παραλία MONOKATOIKIEΣ σ’ όλα τα σημεία της πόλης. Διαμερίσματα σε δυόροφες οικοδομές 60τμ, 70τμ σε ωραία τοποθεσία βλέπουν Ολυμπο και θάλασσα στο Λιτόχωρο Kαινούργια και μεταχειρισμένα διαμερίσματα των 50τμ στην Oλυμπιακή Aκτή. Διαμερίσματα υπό κατασκευήν στην Κατερίνη ΠΩΛOYNTAI ΧΩΡΑΦΙΑ Χωράφι 8 στρεμ. στον Αγιο Αθανάσιο Χωράφι μελλοντικό 4 στρεμ. επέκταση Ευαγγελικών. Χωράφι μελλοντικό 4 στρεμ. επέκταση Ευαγγελικών Χωράφι 4 στρμ. στον δρόμο για Παραλία 23 στρεμ. χωράφι στο Δίον Πιερίας Χωράφι στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο 1300 τμ με άδεια οικοδομής

Χωράφι 6 στρεμ. στο Σβορώνο Χωράφι 4 στρεμ. προς Παλιό Κεραμίδι Χωράφι 5 στρεμ. στην Καλλιθέα 6 στρέμματα χωράφι, στην Κατερίνη, μόνο 25.000 Ευρώ Χωράφι 14 στρεμ. στο Λιτόχωρο σε ωραία τοποθεσία Χωράφι 6 στρεμ. δίπλα στην Παναγία Περίστασης Χωράφι 7 στρεμμάτων νερό ρεύμα στην Παραλία Χωράφι 4.500 τμ με μεγάλη φάτσα, γωνιακό στον Επαρχιακό δρόμο Καρίτσας - Δίου Χωράφι 10 στρεμ. προς Ολυμπιακη Ακτή. Χωράφι 15 στρμ. στον παλιό διεθνή πάνω στο σταυροδρόμι προς Αλυκές. Xωράφια: μελλοντικά μέσα στην Oλυμπιακή Aκτή. Ενοικιαζόμενα δωμάτια 10ετίας στην Ολυμπιακή Ακτή σε καλό σημείο ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ξενοδοχεία των 18 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 12 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 13 δωματίων στην Ολυμπιακή Ακτή ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: καινούργια διαμερίσματα με ατομική θέρμανση και κλειστά γκαράζ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ - ΟΛΗ ΜΕΡΑ ... ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε. Ν. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ. Αλεξάνδρου & Τσιμισκή 2 γωνία τηλ. 23510 27723, 2351028821, 2351038424, 6976/424203, 6977/241187 MONAΔIKEΣ EYKAIPIEΣ KAINOYPΓIA ΔIAMEPIΣMATA (με παρκιγκ + ατομ. θερμανση) 60τμ 80τμ 87τμ 109 τμ 122 τμ 106 τμ 120 τμ 160 τμ 97 τμ 90 τμ 104 τμ 93 τμ 70 τμ 75 τμ

54.500 Ε 72.800 Ε 79.000 Ε 99.000 Ε 96.700 Ε 88.000 Ε 91.000 Ε 117.000 Ε 75.000 Ε 67.500 Ε 91.000 Ε 83.600 Ε 42.000 54.000

ΔIAMEPIΣMATA (ελαφρως μεταχειρισμένα) 100 τμ 70.000 103 τμ 73.500 107 τμ 73.500 107 τμ 70.000 105 τμ 53.000 135 τμ 88.000 142 τμ 126.000 ΔIOPOΦH KATOIKIA 180 τ.μ. + μαγαζί επί οικοπ. 180 τ.μ. 85.000

ZHTOYNTAI METAXEIPIΣMENA ΔIAMEPIΣMATA KAI OIKOΠEΔA ΠAPAΛIAKA ΔIAMEPIΣMATA ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤ/ΝΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

EΞOXIKEΣ KATOIKIEΣ Σε όλο το Nομό Λεπτοκαρυά, Πλάκα Λιτοχώρου, Eλατοχώρι, Λιτόχωρο, (επιπλωμένα και μη), λούξ κατασκευής. 85τμ σε οικ. 110τμ 60.000 Ε 120τμ σε οικ. 1350 τμ καινούργια πολυτελείας 160.000 Ε KAΛΛIΘEA 120 τμ επι 220 τμ οικ. 55.000 (τουβλο) ΠEPIΣTAΣH 200 τμ επι 250 τμ οικ. 64.500.000

MEZONETEΣ

140τμ +ημιυπ. 70τμ επί 190τμ οικ.+ 35τμ υπόλοιπο δόμησης αυτόνομες 82.000 Ε (τούβλο) 140τμ +υπογ. 60τμ αποπερατωμένο 135.000 Ε 135 τμ + πυλ. σε 160τμ οικ. 79.000 Ε (σοβά+σκεπή) 77,50 τμ 200.000 Ε 65 τμ 175.000 Ε 50 τμ 53.000 Ε 96 τμ + υπόγ. 145.000 Ε 35τμ 30.000 Ε

KATAΣTHMATA

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

60 τμ 58 τμ 55 τμ 295 τμ 416 τμ

ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙ/ΛΑ Π. ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΑΙ. ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ

44.000 Ε 64.500 Ε 44.000 Ε 60.000 Ε 70.000

ΓPAΦEIA 180 τμ 26.000 Ε 150 τμ 26.000 Ε 400 τμ 58.000 Ε 400 τμ 70.000 Ε ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ σε προνομιούχες περιοχές σε Επαρχιακές οδούς στην Π.Ε.Ο.

ΟΙΚΟΠΕΔΟΧΩΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ENOIKIAΣEIΣ AKINHTΩN EYKOΛIEΣ EΞOΦΛHΣHΣ-ΔANEIA ΔHΛΩΣTE TA ΠPOΣ ΠΩΛHΣHAKINHTA ΣAΣ και ΠOIKIΛIA! και ΠOIOTHTA ! ... και EΞYΠHPETHΣH! MAΣ ΣYNOΔEYEI ΠEIPA 25 ETΩN ! !!

ƵƱƫƴƮƧƵƳƩƵƱƫƴ ǹȖȠȡȐȗȠȞIJĮȚțĮȚĮȞIJĮȜȜȐııȠȞIJĮȚ IJĮʌĮȜȚȐıĮȢȤȡȣıĮijȚțȐ

ȌȦȝȐȢȋȡȒıIJȠȢ ǽĮȜȩȖȖȠȣȉȘȜ

¬ºÄ¸ÏȼÄÈάÈÖÄÀ ºÊÐÅÀÐ ¯×ͺ˝ÀÅ·ÍÊÂÈË ÉÈÄÅÀÐ ȆȦȜȠȪȞIJĮȚıIJȘȞİʌȑțIJĮıȘǼȣĮȖȖİȜȚțȫȞ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ )81(5$/

 ǹȖȉȡȚȐįȠȢțĮȚȂǹȜİȟȐȞįȡȠȣ ȀȅȃȉǹȈȉȅȃȆȁǹȉǹȃȅȆǿȈȍǹȆȅȉȅȠǻǾȂȅȉǿȀȅ

ȉǾȁ7(/()$;

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 389 τμ γωνιακό εξαιρετική θέση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 200.000 Ε

668) 478 τμ με 20 μ. φάτσα. Περιοχή - Σταθμός. Τιμή 90.000 Ε. 669) 490 τμ με 2 προσόψεις περιοχή ΚΤΕΛ. Τιμή 135.000 Ε (δίνεται και μισό) 670) 600 τμ με Πανοραμική θέα την Κατερίνη, πάνω σε 2 δρόμους περιοχή Π. Κεραμίδι Τιμή 45.000 Ε 673) 293 τμ γωνιακό βλέπει μπροστά σε κεντρική πλατεία στα Ευαγγελικά. Τιμή 140.000 Ε 674) 730 τμ με ΣΔ 1,2 με 3 φάτσες περιοχή Ευαγγελικά 677) 290 τμ με 21 μ. φάτσα περιοχή Περίσταση. Τιμή 60.000 Ε

ȉȘȜID[ ȀȚȞȘIJȩ 

ȈǿǻǾȇȅȆȅȊȁȅȈ

σε οικόπεδο 762 τμ περιοχή Περίσταση. Τιμή 85.000 Ε

667) 606 τμ με 3 φάτσες, περιοχή - Περίσταση. Τιμή 130.000 Ε. Δίδεται και το μισό

ȈȉǼĭǹȃȅȈȋǹȈǹȆǾȈ ȀĮııȐȞįȡȠȣȀĮIJİȡȓȞȘ

Κτηματομεσιτικά Γραφεία

23510.75.207 23510.27566, 23510.45002 6944.727360 6944.504786

ǼĬȃǹȃȉǿȈȉǹȈǼȍȈ ȘȝȚȩȡȠijȠȢ ZZZPHWDQDVWLVFRPJUHPDLOLQIR#PHWDQDVWLVFRPJU

«™šš™¬§¡™¥§­™©¡§­

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 460 τμ οικόπεδο με 90 τμ παλιό σπίτι επί της 19ης Μαϊου ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες κεντρικές και επιπλωμένες. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ καταστήματα και γραφεία. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κεντρικό διαμέρισμα 140 τμ κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα πρώτου ορόφου τριετίας 2 ΔΣΚ μεγάλα μπαλκόνια θέση τζάκι, κλειστό γκαράζ 30 τμ μετά τα ΚΤΕΛ στην 19ης Μαϊου. Πληρ. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σε 4,5 στρ. μπροστά στην θάλασσα στην αμμώδη Παραλία Κορινού Πιερίας συγκρότημα 6 ανεξάρτητων διόρωφων κατοικιών. Κάθε κατοικία είναι 85 τμ σε κήπο 500 μέτρων. Παραδίδονται στα τούβλα ή τελειωμένες. Πληρ. τηλ. 23510 47497, 6976 760579, 6944 865855 ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργιο διαμέρισμα 100 τμ 2 ευρύχωρα ΔΣΚ, κλειστή θέση πάρκιγκ, ξεχωριστή αποθήκη, ατομική θέρμανση με δικό του καυστήρα. Τιμή μόνο 105.000 Ε. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360

›©™®¡§¬£¬±¥ ¤¥Ÿ¤§«­¥±¥ «¬®™¥¡™«¬§£¡«¤§¡¥™±¥

¬§¤¨™¢§›£§­¥¡¢¤™¥±£Ÿ ¬§­£§­¤¡œŸ«™¢Ÿ ¢™©™›¡™¥¥Ÿ¥¬¡¥§­ œÅË¿šÕÉÑÅÇÊ¢¹Ì½É·Å¿ ¬Ÿ£  ¢¡¥Ÿ¬§

ǻȚĮȝȑȡȚıȝĮIJȝȝİ ĮʌȠșȒțȘșȑıȘıIJȐșȝİȣıȘȢ șİȡȝȚįȠȝȑIJȡȘıȘıIJȘșȑȡȝĮȞıȘ țĮȚȝİȘȜȚĮțȩıȣȜȜȑțIJȘțĮȚ İȞĮȜȜȐțIJȘȖȚĮIJȠȗİıIJȩȞİȡȩ ȅȡȠijȠįȚĮȝȑȡȚıȝĮIJȝıIJȠȞ Į¶ȩȡȠijȠțĮȚȝİȗȠȞȑIJĮIJȝ ıIJȠȞȕ¶țĮȚȖ¶ȩȡȠijȠıİįȪȠ ĮȞİȟȐȡIJȘIJİȢįȚʌȜȠțĮIJȠȚțȓİȢ ȆȜȘȡIJȘȜ 
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š

//////////////////////////////////////////////////////// ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ////////////////////////////////////////////////////////

ƬƵƩƮƣƵƱƮƧƴƫƵƩƴ īȀȅȁȉȈǿȅȈĬǼȅǻǹȈȉǼȇǿȅȈ

Από το PC World Computers ζητούνται δύο τεχνικοί με γνώσεις μηχανοργάνωσης. Απαραίτητη προϋπόθεση διετής εμπειρία σε κατάστημα Η/Υ. Μισθός υψηλός. Πληρ. τηλ. 23510 38675

ȆǼȇǻǿȀǹȀǹȉǼȇǿȃǾ

ȉǾȁȉǾȁĭǹȋ ȀȚȞ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ & ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -Επέκταση Ευαγγελικων 3ος ορ. 93τμ. με ατ/κη θερ/νση & παρκιν -Περιοχή Αγ.Παρασκευης 1ος 63τμ. & 75τμ., 2ος όρ. 126τμ. & 3ος όρ. 6 3τμ. -Σ.Σταθμος διοροφη οικοδομη 80,85τμ. καθε οροφος -Σ.Σταθμός 68,92 & 120τμ., ατ/κη θέρ/ νση,ηλιακό,ενεργειακό τζάκι (θέση στάθμευσης) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤ/ΝΑ -Θρακιώτικα, 2ος όρ.,73τμ. 2Δ, 8ετίας, ωρομέτρηση, θέση σταθμ. -Κέντρο, στούντιο, 1ος όρ., 3ετίας -Παλαια Δικαστηρια 2ος ορ.118,44τμ. με θερμιδομετρηση -Αστικα 4ος ορ. 129τμ.& πυλωτη 78τμ. -Καταφιώτικα 3ος όρ. 70τμ. 2Δ,πάρκιν, 7ετίας -Αστικά 2ος ορ. 85τμ., 3Δ με τζάκι & ωρομέτρηση -Γκαρσονιερα ρετιρέ 50τμ. -Ξάνθου 4ος όρ. 68,35τμ.-50.000€ -Κέντρο, 3ος ορ. 160τμ. στα τούβλα - Aγία Τριάδα 1ος ορ., 110 τμ - Εργατικό Κέντρο 110 τμ ανακαινισμένο

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ -Κοντα στην Αγ.Αννα σε οικοπ. 262τμ. πυλωτη 118τμ & 1ος ορ.118τμ. -Ν.Ζωή σε οικόπ. 300τμ., 100τμ.,7ετίας -70τμ. σε οικόπεδο 330τμ. -Σβορώνος σε οικοπ. 237τμ., 1ος όρ. 126τμ. με πυλωτή στο σουβά MEZONETEΣ -Εθνικο Σταδιο ισογειο 56τμ. 1ος ορ. 59τμ & ημιυπογ. -Ν.Ζωη οικοπ.260τμ., 162,5τμ στα τουβλα -Επεκτ. Ευαγγελικων σε οικοπ. 170τμ.145 τμ. -Μαρτίου σε οικοπ. 150τμ., 70 & 70τμ. στα τούβλα με πυλωτή ΟΙΚΟΠΕΔΑ -Κοντά στα ΚΤΕΛ 500 & 600τμ. -Εθν. Στάδιο 262 & 264τμ. -Μαρτιου 800τμ. -Ν.Ζωη 310,442, 490 & 518τμ. -Μετά τα ΚΤΕΛ 258τμ. με άδεια -Λαϊκή της Τετάρτης 660τμ -Καπνικος 250,270,300,400,450, 514, 516τμ. -Σ.Σταθμος 248,443 & 500τμ. -Καταφιωτικα 490τμ. σε Σ.Δ. 1,2

-Ν. Ζωή, 645τμ. γωνιακό -Καπνικός 600,800,979 & 1187τμ. -Καλλιθέα 400, 503τμ. -Περισταση 303,418,605τμ. -Κορινος-Ολυμπιαδα 400 & 450τμ. -Σκοτίνα 870 & 1118,77τμ. με άδεια ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ -Επ.Οδ.Κατ/νης-Ν.Εφεσσου δευτερο απο τον δρομο 12στρ. -Βαρικο Λιτοχωρου 6020τμ. -Παραλια Κατερινης 7500τμ. -Επ.Οδ.Κατ/νης-Ν.Εφεσσου 8στρ. -Αγ. Αθανάσιο 4.469 & 7.950τμ. -Περίσταση 5, 7,5 & 12στρ. -Κοντά στην Πιερίδα, 4.300τμ. - Καλλιθέα 20 στρ. 900 μ. από τον οικισμό - Κορινό 8,5 και 9,5 με ελιές και 12,5 με ακτινίδια - ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ και όλα μαζί ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ -Καταστημα επι της Ειρηνης, 27τμ. -Επι της Π.Ε.Ο Κατ/νης-Θεσ/κης 6000τμ. διπλα στο LIDL -Ολυμπιακή Ακτή σε οικοπ. 250τμ., ισόγειο κατάστημα & 2 όροφ. ενοικιαζόμενα

//////////////////////////////////// ΑΚΙΝΗΤΑ ////////////////////////////// ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 200 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο με άδεια στην ΠΑΡΑΛΙΑ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2ος οικοδομής 189 τμ δεύτερος δρόμος δρόμος από θάλασσα με άδεια αριστερά στην Παραλία Κατερίνης. οικοδομής. Μεσιτικό "ΛΥΣΕΙΣ" Τιμή 100.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό τηλ. 23510 77007, 6932 962638 Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα σε

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 242 τμ στην Παραλία Λεπτοκαρυάς δίπλα στη θάλασσα (άρτιο και οικοδομήσιμο). Πληρ. τηλ κ. Δημήτρης 6973 279433

πεζόδρομο 75 τμ με υπόγειο και πατάρι. Φέρει εισόδημα 1100 το μήνα. Τιμή 400.000 Ε. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 330 τμ με 2 φάτσες, εξαιρετική θέση Παραλία Κατερίνης. Τιμή 150.000 Ε. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ! ΠΩΛΕΙΤΑΙ: οικόπεδο 2050 τμ εκτός σχεδίου και 5μ. μόνο από τα εντός σχεδίου πόλεως. Πωλείται εξ' ολοκλήρου ή μεμονωμένα. Στα 1000 τμ κτίζει 100 τμ. Στα 2000 τμ κτίζει 200 τμ. ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ στα 1000 τμ: 30.000 Ε. ΘΕΣΗ: Καλλιθέα Πιερίας 50 μ. πίσω από το κέντρο Αστέρια. Πληρ. τηλ. 6976 873374 ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ! - ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ: αγρόκτημα στο Λιτόχωρο 600 τμ το καλύτερο με πολύ θέα. ΤΙΜΗ: 35.000 Ε. ΘΕΣΗ Οξυά Λιτοχώρου, οδός ονείρων Τέρμα. Πληρ. τηλ. 6976 873374 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 80 τμ 2ΔΣΚWC έναντι ΟΤΕ. Πληρ. τηλ. 6976 633082 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειος επαγγελματικός χώρος 120 τμ στην Καλαμαριά - Θεσ/νίκη στην οδό Χειμωνίδου 27. Πληρ. τηλ. 6976 633082 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε677 τμ στην οδό Παυσανία (κοντά στο 13ο Δημοτικό Σχολείο) με νότιο προσανατολισμό. Πληρ. τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 120 τμ σε 1700 μέτρα οικόπεδο στην Περιοχή της Ελιάς. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6979 862459 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 400 τμ στον Κάτω Αγιάννη. Πληρ. τηλ. 6976776255 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 95 τμ καινούργια κατασκευή με ατομικό καλοριφέρ 88.000 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 γκαρσονιέρες καινούργιες χωρίς κοινόχρηστα, 38.000 Ε η μία και 46.000 η άλλη. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6976 424203 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατο γωνιακό διαμέρισμα 2ου ορόφου Ε135 τμ, 3ΔΣΚ2WC ατομικό λέβητα, αποθήκη στο υπόγειο με πάρκιγκ σε υπό κατασκευή οικοδομή. Πληρ. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία οικόπεδο 433 τμ κρασπεδωμένο και με αποχετεύσεις περιοχή Σταθμού. Τιμή 60.000 Ε μόνο. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο κεντρικό Ε=520 τμ με πρόσωπο 20μ. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποθηκευτικός χώρος 3.000 τμ φάτσα στη Νέα Εθνική Οδό τιμή μόνο 650.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 504786 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διπλοκατοικία στην Κονταριώτισσα 120 τμ στο τούβλο σε 380 τμ οικόπεδο σε πολύ καλή θέση. Τιμή 70.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικο ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

Σε 250 τμ οικόπεδο πωλείται τριόροφη οικοδομή στα μπετά, στην Ολυμπιακή Ακτή. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 γραφεία στον πεζόδρομο Ε=290 τμ. όλα μαζί ή και μεμονωμένα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 4.400 μετά το κανάλι, κοντά στο σκυρόδεμα. Τιμή 40.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ 90 τμ μεταχειρισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου, με αλλαγμένα κουφώματα, πόρτα ασφαλείας 2ΔΣΚWC. Τιμή 60.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 6 στρεμ. 2ο από το Επαρχιακό Π. Κεραμιδίου με μεγάλα ελαιόδενδρα. Τιμή 50.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 4ου ορ., 105

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 218 τμ σ.δ 1,2 κεντρικό. Τιμή 106.000 Ε ΒΑΤΑΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα γωνιακό 5ετίας 3Δ,Σ,Κ, WC ατομική θέρμανση Ε=116 τμ Τιμή 105.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 715 τμ επί των οδών (Ευαγγελικά) Σωκράτους κατάλληλο και για κατάστημα με πρόσωπο 29 μ. EΠΕΚΤΑΣΗ Ευαγγελικών πωλείται γωνιακό οικόπεδο Ε 343 τμ . Τιμή 105.000 Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό οικόπεδο επαγγελματικό Ε=450 τμ σε παράπλευρο της Ν.Ε. κοντά στον (Αγοραστό) Τιμή 145.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό οικόπεδο κοντά στο γήπεδο του Πιερικού Ε 310 τμ. Τιμή 110.000 Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητο διαμέρσμα 4ου όροφου 3Δ,2WC,κουζίνα, σαλόνι, ατομική θέρμανση, πάρκιγκκεντρικό

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 4000 τμ τέρμα Μιαούλη (σιλο Παγγέλα). Τιμή 130.000 Ε.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο κατάστημα διαμπερές 180 τμ με υπόγειο 130 τμ ωρομέτρηση, ασανσέρ, 2 χώροι στάθμευσης στην οδό Ζαλόγγου 43. Τιμή 350 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 23876 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 85 τμ κοντά στην ΕΚΑΒΗ, 245 Ε μαζί με τα κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένη γκαρσονιέρα 45 τμ στον 1ο όροφο στην Θεσ/νίκη κοντά στο Υπ. Μακ. Θράκης. Πληρ. Μεσιτικό

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γωνιακά καταστήματα 40 τμ με υπόγειο και πατάρι, πάνω στον Εγγλέζικο. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497

ΠΩΛΕΙΤΑΙ περίπτερο κεντρικό χωρίς αέρα, χαμηλό ενοίκιο λόγω συνταξιοδότησης. Πληρ. τηλ. 23510 78657 ΠΩΛΕΙΤΑΙ studio 25 τμ (άριστη κατάσταση-επιπλωμένο) 1Δ,Σ,μπάνιο, ημιόροφος, περιοχή Λάρισα - κέντρο. Τιμή 25.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ǻȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮǻȦȝȐIJȚĮ ȈĮȜȩȞȚțȠȣȗȓȞĮțĮȚȝʌȐȞȚȠ IJȝțĮȚIJȝıIJȘȞȠįȩ ǻĮȖțȜȒ ȃȚțȠȝȘįİȓĮȢ įȣȐȡȚIJȝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα 2ου ορόφου 3ΔΣΚWC πάρκιγκ έτοιμο καινούργιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα στον κεντρικό δρόμο στην Περίσταση από 250 τμ υπόγειο, ισόγειο, ημιόροφος και 1ος. Πληρ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497, 6976 760579

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ENOIKIAΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ǼȀȉǿȂǾȈǼǿȈǹȀǿȃǾȉȍȃ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 4 γκαρσονιέρες, 2 χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα μικρά για φοιτητές στην Θεσ/ νίκη. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6979 862459

ȉȘȜ țȚȞ 

ȀȆǹȉȈǾȈ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 120 τμ με τρεις χώρους στην οδό Σαλαμίνας 4 κοντά στα Δικαστήρια στην Θεσσαλονίκη. Πληρ. τηλ. 6976 633082

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 50 τμ στην Πλατεία Ελευθερίας στον 1ο όροφο. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6976 424203

ǿǻǿǹȂǹȃȉǿǻǾȈ ǹȆǿȆǼȇǿǻǾȈ

ȅȜĮIJĮįȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮ įȚĮșȑIJȠȣȞ șȑıİȚȢıIJȐșȝİȣıȘȢ

Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6976 424203, 6977 241187

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 51 τμ 1Δ,Σ,Κ,WC με πολύ οικονομική θέρμανση, στον 1ο όροφο, απέναντι απ' το μεγάλο πάρκο. Πληρ. τηλ. 6945 503977 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα σε νεόδμητη οικοδομή με 2 δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο στο κέντρο της πόλης με ατομική θέρμανση και δυνατότητα θέσης στάθμευσης. Πληρ. τηλ. 6977 323148

ȅǿȀȅǻȅȂǿȀǼȈǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ

ǹīȁǹȊȇǹȈǻǿȆȁǹȈȉȅǼȇīȀǼȃȉȇȅ ȉȘȜ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο πίσω από τον ΟΑΕΔ 400 μετ. Τιμή 80.000 Ε

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 24 τμ επί της οδού Ζαλόγγου 7 (κοντά στο συντριβάνι). Πληρ. τηλ. 23510 21923

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ α) διαμερίσματα 2άρια, 80 τμ καθαρά με 2ΔΣΚWC και αποθήκη μεγάλα μπαλκόνια, χώρος στάθμευσης στην πυλωτή και ατομική θέρμανση β) μεζονέτες αυτόνομες όχι μεσοτοιχία περιοχή Ευαγγελικά οδός Αγησιλάου πλησίον 3ο Δημ. 10ο Γυμ. Πληρ. Καλογιάννης Ι. τηλ. 6944 372687, 23510 29821

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας για το εξωτερικό ή και βοηθός με προοπτική να πάρει το μαγαζί. Πληρ. τηλ. 23510 32654, 6981 018866 ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εξωτερικοί πωλητές-τριες με πείρα στις πωλήσεις και δίπλωμα οδήγησης. Πληρ. τηλ. 6994 476023

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνέταιρος από εξαγωγική βιοτεχνία παραγωγής απορρυπαντικών και χημικών προϊόντων με

ENOIKIAZETAI διαμέρισμα 3ΔΣΚ WC (καινούργιο) ωρομέτρηση, θέση πάρκιγκ με εντοιχισμένα όλα τα ηλεκτρικά περιοχή Καταφυγιώτικα. Τιμή ενοικίου 400 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ENOIKIAZETAI 100 τμ διαμέρισμα 2 όροφος, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, ωρομέτρηση, τέντες, τζάκι, 2 ντουλάπες 8ετίας. Πάρκιγκ, πυλωτή. Περιοχή επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 350 Ε. Μεσιτικό Γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 6977 353548 και 73013

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 αγροτεμάχια, 4 στρ. στα Ευαγγελικά, 4,5 στρ. στα Λύκεια - Πολυκλαδικό και 23.800 στρ. στον Σβορώνο Πιερίας για όλες τις καλλιέργειες.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σόμπα πετρελαίου σχεδόν καινούργια σε τιμή ευκαιρίας μαζί με τα μπουριά. Πληρ τηλ. 23510 27723, 6976 424203

25ετή δραστηριότητα και σταθερή πελατεία. Πληρ. τηλ. 6977 459400 και e-mail: aias12@hotmail.com

Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497, 6976 760579

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Rottweiler ΠΩΛΕITAI rottweiler καθαρόαιμο, 250 Ευρώ. Πληρ. τηλ. 6976 996416

ZHTEITAI υπάλληλος γραφείου με γνώσεις Η/Υ και αγγλικών προτίμηση σε απόφοιτους ΤΕΙ Οργάνωση Διοίκηση. Αποστείλατε βιογραφικό στο 23510 75537

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ Σύμβουλος ζητείται για συνεργασία με το Πρακτορείο Ασφαλειών PRAXIS με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για την ασφάλιση αυτοκινήτων και γενικών κλάδων. Υπεύθυνος κ. Μπισμπινάς τηλ. 2310 522507, artemism@ praxisone.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία εσωτερική για περιποίηση ζεύγους ηλικιωμένων. Πληρ. τηλ. 6937 575482, 6994 647583

Νέα Ξενοδοχειακή μονάδα 5* στην Πιερία, ζητά να προσλάβει Διευθυντή Ξενοδοχείου, με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα: e-mail:olympmar@ konstolymp.gr ή Τ.Θ. 153 - Τ.Κ. 60100 Κατερίνη, fax 23510 37748

////////////////////////////////////// ENOIKIAΣEIΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ////////////////////////////////////

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο με άδεια οικοδομής 189 τμ, δεύτερος δρόμος αριστερά στην Παραλία Κατερίνης. Τιμή 100.000 Ε.Πληρ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 3 ετών, 1ου ορόφου, μεγάλη βεράντα, 2 ΔΣΚWC, θέση τζάκι, κλειστή θέση στάθμευσης 30 μέτρα, επί της 19ης Μαϊου μετά το ΚΤΕΛ. Πληρ. τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΠΑΤΣΗΣ

τμ σε πεζόδρομο με ατομ. λέβητα, 70.000 Ε

Από την εταιρεία Ζησκάτας ΑΕ ζητείται τεχνικός για το συνεργείο της VOLKSWAGEN. Θα προτιμηθούν άτομα με γνώσεις αγγλικών, Η/Υ και κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ Οχημάτων ή Μηχανολόγων. Πληρ. τηλ. 23510 75895

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 γκαρσονιέρες καινούργιες με ωρομέτρηση χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187

ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε=257 νότιο, επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 60.000 Ε.

«™šš™¬§¡™¥§­™©¡§­ǹıIJȣȞȠȝȓĮ DZȝİıȘįȡȐıȘ ȉȡȠȤĮȓĮ  ǻȘȝȠIJȚțȒǹıIJȣȞȠȝȓĮ ȆȣȡȠıȕİıIJȚțȒ ȁȚȝİȞĮȡȤİȓȠ ȅȉǼȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȅȉǼǺȜȐȕİȢ ǻǼǾ  ǻǼȊǹȀ  ǻǼȊǹȀǺȜȐȕİȢ ǼʌȚȝİȜȘIJȒȡȚȠȆȚİȡȓĮȢ ǻȅȊǹǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǺǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȅǹǼǻ  ȉİȜȦȞİȓȠ  ǻĮıĮȡȤİȓȠ ȃȅȈȅȀȅȂǼǿȅ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȇĮȞIJİȕȠȪ   ǼʌİȓȖȠȞIJĮ ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ ȀǹȁȅȈȈǹȂǹȇǼǿȉǾȈ

ȇĮȞIJİȕȠȪ  ȅȡșȠʌİįȚțȒ ȂĮȚİȣIJȚțȒ ȀȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȀȊȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ǼȀǹǺ  ȌȣȤȚĮIJȡȚțȩȃȠıȠțȠȝİȓȠ ȆȑIJȡĮȢȅȜȪȝʌȠȣ ȈȊīȀȅǿȃȍȃǿǼȈ ǹıIJȚțȐȁİȦijȠȡİȓĮȀĮIJİȡȓȞȘȢ  ȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ   ǹʌȠșȒțȘȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȀȉǼȁȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȅȈǼȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȉǹȄǿ ȈȦȝĮIJİȓȠǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞȅįȘȖȫȞȉǹȄǿ  ȇĮįȚȠIJĮȟȓȀĮIJİȡȓȞȘȢ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 74 τμ με πάρκιγκ. Τιμή 42.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στα μπετά, πυλωτή συν όροφος 120 τμ σε οικόπεδο 240 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 302 τμ τέρμα Καταφυγιώτικα. Τιμή 55.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατο γωνιακό διαμέρσμα 2ου ορόφου Ε135 τμ, 3ΔΣΚ2WC, ατομικό λέβητα, αποθήκη στο υπόγειο, με πάρκιγκ σε υπό κατασκευή Επεκταση Ευαγγελικά πωλουνται καινουργια διαμερίσματα 90+95 τμ 2Δ,Σ,Κ, τζάκι, αποθήκη, ατομικό λέβητα και κλειστό πάρκιγκ Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο κεντρικό Ε=520 τμ με πρόσωπο 20μ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα ρετιρέ δεκαετίας (περιοχή "Ευκαρπίδη") Ε=111 και Ε=90, 2Δ,Σ,Κ, σε άριστη κατάσταση ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 260 τμ με άδεια πυλωτής και 2 ορόφων από 115 τμ οȈȦȝĮIJİȓȠȇĮįȚȠIJĮȟȓ ³ȅDZȖȚȠȢȋȡȚıIJȩijȠȡȠȢ´ ȉǹȄǿȀȠȡȚȞȠȪ ǵȜȣȝʌȠȢȉǹȄǿ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ȆȚȐIJıĮȄȘȡȠȝİȡȓIJȠȣ ȆȚȐIJıĮȈȣȞIJȡȚȕȐȞȚ ȅǻǿȀǾǺȅǾĬǼǿǹ ([SUHVV6HUYLFH +HOODV6HUYLFH 3LHULD6HUYLFH ȀȉǼȅ  .7(2$8729,6,21 ǿǻǿȍȉǿȀȅȀȉǼȅ Ǽȁȉǹ ȀĮIJİȡȓȞȘ  ȀȓIJȡȠȢ  ȀȠȜȚȞįȡȩȢ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ǹȚȖȓȞȚȠ  ȀȠȡȚȞȩȢ  ȁİʌIJȠțĮȡȣȐ ȂİșȫȞȘ  ȆȜĮIJĮȝȫȞĮȢ ȃȅȂǹȇȋǿǹȆǿǼȇǿǹȈ ǻǾȂȅǿȃȆǿǼȇǿǹȈ ǻȒȝȠȢȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȒȝȠȢǹȚȖȚȞȓȠȣ ǻȒȝȠȢǹȞĮIJȠȜȚțȠȪȅȜȪȝʌȠȣ  ǻȒȝȠȢǻȓȠȣ ǻȒȝȠȢǼȜĮijȓȞĮȢ ǻȒȝȠȢȀȠȜȚȞįȡȠȪȢ ǻȒȝȠȢȀȠȡȚȞȠȪ ǻȒȝȠȢȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ǻȒȝȠȢȂİșȫȞȘȢ ǻȒȝȠȢȆĮȡĮȜȓĮȢ ǻȒȝȠȢȆȑIJȡĮȢ ǻȒȝȠȢȆȚİȡȓȦȞ ǻȒȝȠȢȆȪįȞĮȢ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

όροφος πίσω από τα ΚΤΕΛ ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 70 τμ 2ος όροφος κεντρική 18 ετών με δικαίωμα κατασκευής ατομικού λέβητα. Τιμή 42000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο απέναντι από το κολυμβητήριο γωνιακό 250 τμ 60.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα καινούργιο πριν τη Νομαρχία 3 Δ,Σ,Κ, WC με κλειστό πάρκιγκ Επέκταση Ευαγγελικών κοντα στο 3ο Λύκειο πωλείται οικόπεδο 500 τμ και 250 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα 140 τμ πενταετίας και με γκαρσονιέρα 40 τμ στο ισόγειο έναντι Δασαρχείου σε άριστη κατάσταση . Πωλείται κτήμα επαγγελματικό 8 στρεμ., τέρμα Μαρτίου (απέναντι από την SCODA) ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 391 τμ περιοχή Σταδίου μετά των Βαλαωρίτου

ȂȓĮİʌȓıțİȥȘıIJȠīȡĮijİȓȠȝĮȢșĮıĮȢȕȠȘșȒıİȚȞĮįİȓIJİʌȜȒșȠȢĮțȚȞȒIJȦȞ

ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 18 ΤΗΛ. 34334

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 140 τμ, 3Δ,Σ,Κ,2 WC, τζάκι, αποθήκη στο υπόγειο και πάρκιγκ στην επέκταση Ευαγγελικών ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 τμ σε πάροδο της 7ης Μεραρχίας. Τιμή 90.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολοκαίνουργιο διαμερισμα ετοιμοπαράδοτο 105τμ 2Δ, σαλόνι, κουζίνα, WC και πάρκινγκ, κεντρικό. Τιμή 95.000 Ε. Πωλείται: Ε μεζονέτα 131 τμ 3Δ,Σ,Κ 3(WC-λουτρά) πυλωτή 66 τμ με 25 τμ κλειστή είσοδο + αποθήκη, στέγη + αποθήκη+περιτοίχηση (μπετόν). Βλέπει σε ΚΧ-πάρκο, στο σοβά. Τιμή 125.000 Ε. Περιοχή Ν. Ζωής Ευαγγελικά Περιοχή ΚΤΕΛ. Πωλούνται: μεζονέτες 160 τμ 3Δ,Σ,Κ 3 (WC-λουτρά) πυλωτή 85 τμ με στέγη+περίφραξη στο σοβά Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο γωνιακό 1000 τμ ή πωλείται και το μισό

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 85 τμ στο κέντρο στον 1ο όροφο. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 50 τμ γκαρσονιέρα 2 όροφος 1 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, ωρομέτρηση. Περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 260 Ε. Μεσιτικό Γραφείο Θάνος τηλ. 6977 353548, 23510 73013

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα περιοχή Συντριβανίου 2Δ,Σ,Κ,2WC κεντρική θέρμανση σε πολύ καλή κατάσταση. Ενοίκιο 285 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα κεντρικότατο δίπλα στις τράπεζες 160 τμ, κατάλληλο για διάφορες επιχειρήσεις. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα με ωρομέτρηση πλήρως επιπλωμένη. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667 6979 862459 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα περιοχή Γυμναστηρίου 3Δ,Σ,Κ, χωρίς κοινόχρηστα ενοίκιο 350 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 120 τμ διαμέρισμα, 2ο όροφος 3 ΔΣΚ2 μπάνια, τζάκι, ατομικό λέβητα, 10ετίας τιμή 400 Ευρώ. Μεσιτικό Γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 23510 73013, 6977 353548

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τμ σε άριστη κατάσταση 2 Δ,Σ,Κ,WC και μπάνιο, ατομική θέρμανση στον πεζόδρομο. Τιμή ενοικίου 320 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 23510 75207, 6944 727360 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 90 τμ (καινούργιο) 2 Δ, Σ,Κ, Τ, WC, ωρομέτρηση, περιοχή Πάρκου. Τιμή 300 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 57 τμ σε πεζόδρομο 1ος όροφος. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα στην Καμάρα 80 και 40 τμ. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 100 τμ διαμέρισμα 2ΔΣΚ, μπάνιο, 1ος όροφος γωνιακό, φυσικό αέριο. Περιοχή Θεσσαλονίκη οδός Βούλγαρη. Τιμή 400 Ε. Μεσιτικό Γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 6977 353548, 73013 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ αγροτεμάχια 22.800 στρ. στον Σβορώνο, 4 στρμ. στα Ευαγγελικά και 4.500 στρμ. στο Πολυκλαδικό για όλες τις καλλιέργειες. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187, 6976 424203 e-mail:estia6@otenet.gr

ενοικίου 350 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα ΚΟΥΤΑΒΑΚΙΑ 100 τμ (καινούργιο λουξ Χαρίζονται: κουταβάκια μεσαίου μεγέθους. Πληρ. τηλ. 23513 02093, 6908 201129

ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ

κατασκευής) 2Δ,Σ,Κ,WC ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικής γλώσσας παραδίδει ιδιαίτερα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, χρήση μόνο Αγγλικής γλώσσας, παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό, χαμηλές τιμέ.ς Πληρ. τηλ. 6993 776727

ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 40 τμ γκαρσονιέρα 1ος όροφος, ΣΔ, Δωμ., μπάνιο, ντουλάπα, ωρομέτρηση 4ετίας. Περιοχή Κέντρο. Τιμή 240 Ευρώ. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «ΘΑΝΟΣ» τηλ. 23510 73013, 6977 353548

Πτυχιούχος νοσηλεύτρια ζητά να εργαστεί κοντά σε ιδιώτη ιατρό. Πληρ. τηλ. 6979 477031

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα (καινούργιο) 3ΔΣΤΚ 1WC 1 μπάνιο, ωρομέτρηση, θέση πάρκιγκ περιοχή Σταθμός. Τιμή

Κυρία Ελληνίδα με προϋπηρεσία ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων ή παιδιών. Πληρ. τηλ. 23510 73958, 6989 394201

Μεσιτικό γραφείο

www.katerinirealestate.gr

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κρέσνας 5 και Ζαλόγγου γωνία Κατερίνη ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 135) Μεζονέτες στο σοβά ή τελειωμένες πίσω από τα ΚΤΕΛ 137) Τριωροφη οικοδομη στο τουβλο στην επεκταση Ευαγγελικων. 125 τμ 1ος οροφος 140) Σε 500 τμ οικόπεδο ανεξάρτητο διόροφη μονοκατοικία 85 τμ μπροστά στο κύμα στην Παραλία Κορινού 141) Σε 160 τμ οικόπεδο μεζονέτα με σκεπή στο τούβλο πίσω από τον ΓΑΛΑΞΙΑ 142) Παλιό Ελευθεροχώρι ισόγεια κατοικία 50 τμ στο τούβλο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ 260) Σε διώροφη οικοδομή μέσα από τον Εγγλέζικο διαμέρισμα 2ος όροφος 150 τμ στον σοβά 261) 52 τμ 2ος όροφος, air condition, τέντες στην Ολυμπιακή Ακτή 263) Κεντρικο διαμερισμα 58 τμ στον 4ο οροφο καταλληλο και για επαγγελματικη στεγη. 264) Περιοχή ΙΚΑ – Βατάν σε 3ώροφη οικοδομή οροφοδιαμέρισμα 1ος όροφος, 132 τμ, 3ΔΣΚ, ηλιακό, ατομικός λέβητας, συναγερμός κτλ 265) οροφοδιαμερίσματα 20ετίας 100 τμ στα Αστικά σε καλή κατάσταση 1ος, 3ος και 4ος όροφος 267) 104 τμ, 5ος όρ., 3 Δ, ατομ. λέβητας στα Αστικά 268) 110 τμ διαμέρισμα σε πεζόδρομο στον 5ο όροφο με αυτόνομη θέρμανση 269) 80 τμ 2ος όροφος χωρίς ασανσέρ σε πεζόδρομο κατάλληλο για επαγγελματική στέγη ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 251) Σε 500 τμ οικόπεδο μονοκατοικία με σκεπή στη Νεοκαισάρεια 321) σε 200 τ.μ. οικόπεδο με συντ. 1,2, 70 τ.μ. παλιά μονοκατοικία κοντά στο πάρκο. 350) Μεζονέτα σε άριστη κατάσταση κοντά στο γήπεδο του Πιερικού 3 ετών. 351) Μονοκατοικία 50 τμ στα τούβλα στο Παλιό Ελατοχώρι κεντρικό οικόπεδο 352) Μονοκατοικια 100 τμ σε 290 τμ οικοπεδο στην επεκταση Ευαγγελικων 353) Μονοκατοικια 86 τμ σε 1250 τμ οικοπεδο στο Κιτρος 354) Μονοκατοικια 120 τμ σε 1060 τμ οικοπεδο στον οικισμο Πανοραμα Γανοχωρας με ωραια θεα ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 443) Κατάστημα 65 τ.μ. με 75 τ.μ. 2ο όροφο επί της Εθν. Αντίστασης. 445) 40 τ.μ. +40 τ.μ. πατάρι οδός Κρέσνας 446) 100 τ.μ. +120 τ.μ. υπόγειο καινούργιο κοντά στο δημαρχείο. 449) Πωλούνται θέσεις σε υπόγειο πάρκιγκ στην πλατεία Βενιζέλου 450) 80 τμ με πατάρι στην Ολυμπιακή Ακτή 451) 32 τμ κατάστημα και 72 τμ διαμέρισμα πωλούνται μαζί στην οδό Ζαλόγγου 452) Πωλείται 140 τμ 2ος όροφος διαμπερές επαγγελματική στέγη, βλέπει πλατεία 453) 22 τμ κλειστο παρκιγκ κοντα στο συντριβανι

Τηλ./FAX. 23510-47497, κιν: 6976 760579

454) Σε 403 τμ μέτρα κεντρικό οικόπεδο στην Βροντού με ισόγειο μαγαζί 120 μέτρα, 1ος όροφος 120 τμ διαμέρισμα 455) Πωλούνται καταστήματα 145 τμ 85 και 37 τμ χωριστά ή όλα μαζί πάνω στον δρόμο για Παλιό Κεραμίδι 456) Πωλούνται άδειες για 200 τμ καταστήματα με κόμβο στον δρόμο για Ν. Εφεσο 457) Κεντρικά καταστήματα σε καλό πεζόδρομο 458) 6 γραφεία σε πεζόδρομο πωλούνται όλα μαζί και χωριστά 462) 231 τμ νότιο επέκταση Ευαγγελικών 7,5Χ30 μέτρα ΟΙΚΟΠΕΔΑ 535) 451 τ.μ. οικόπεδο στην Καλλιθέα μέσα στο χωριό. 551) 1200 τμ. στον Κούκο με θέα 571) 300 τμ. οικόπεδο στο Ελατοχώρι στο Παλιό χωριό 579) 500 τ.μ. οικόπεδο στην Ολ.Ακτή 585) 340 τ.μ. δίπλα στη Νομαρχία 586) 360 τ.μ. στην επέκταση Σταδίου 587) 455 τ.μ. οικόπεδο στην επέκταση Σταδίου δίπλα στον Αγροτικό Συνεταιρισμό. 589) 1500 τ.μ. οικόπεδο Ελατοχώρι, παλιό χωριό μπαίνοντας δεξιά πάνω στο δρόμο. 590) 250 τ.μ. οικόπεδο με άδεια στον 3ο δρόμο Ολυμπιακής Ακτής. 591) 566 τ.μ. οικόπεδο με μεγάλη φάτσα στα Ευαγγελικά προς την Αγία Άννα. 593) 401 τ.μ. οικόπεδο κοντά στο ΙΚΑ 599) Σε 500 τμ οικόπεδο 400 τμ κτίσμα στα μπετά στην Ολυμπιακή Ακτή 601) 400 τμ επέκταση Ευαγγελικών βλέπει Κ.Χ. 602) Πωλείται 450 τμ οικόπεδο στον παραλιακό οικισμό του Κορινού 603) 1280 τμ γωνιακό 800 τμ στον Κάτω Αγιάννη 604) 3.000 τμ στην Καλλιθέα δίπλα στο σχέδιο 606) 3Χ400 τμ συνεχόμενα οικόπεδα στον Παραλιακό οικισμό Καλλιθέας 610) 725 τμ οικοπεδο στην Καλλιθεα 612) γωνιακό 4200 στρ. στο Νέο Κεραμίδι πάνω στο δρόμο για το Νέο Νοσοκομείο 613) 600 τμ οικόπεδο στον Οικισμό "ΠΑΙΔΕΙΑ" Λιτοχώρου 614) 4 στρ. στην Παναγία πίσω από τα ψυγεία ΒΑΛΙΔΗ, βλέπει ΟΛΥΜΠΟ 615) 800 τμ κεντρικό οικόπεδο στην Ρητίνη μετά το Γυμνάσιο 616) 3Χ400 τμ οικόπεδα στον Κ. Αγιάννη σε πλαγιά με θέα 618) 240 τμ οικόπεδο στο Λιτόχωρο με θέα θάλασσα και βουνό πίσω από το Γυμνάσιο 619) Οικόπεδα πίσω από τον ΟΑΕΔ σε πολύ καλή τιμή 620) Σε 400 μέτρα οικόπεδο διώροφη οικοδομή, μαγαζί 135 τμ οροφοδιαμέρισμα, στον σοβά στην Κάτω Μηλιά 621) 2920 τμ οικόπεδο δίπλα στο σχέδιο σε κεντρικό κόμβο γωνιακό κατάλληλο για επαγγελματική στέγη 622) 400 τμ δις γωνιαίο στο Λιτόχωρο με υπέροχη θέα στην Αγία Μαρίνα 623) 4 στρεμ. ή 8 στρεμ. γωνιακό

στο Νέο Κεραμίδι δίπλα στο Νέο Νοσοκομείο ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 636) 3200 τ.μ. τεμάχιο στο δρόμο για Μ. Μηλιά οικοδομήσιμο με μεγάλη φάτσα και ωραία θέα. 658) 12 στρεμ. Στον Αγ. Μηνά Ν. Εφέσου. 663) 8 στρέμματα στον δρόμο Σβορώνου- Νεοκαισάρεια 664) 6 στρέμματα πριν την Κατερινόσκαλα πάνω στο δρόμο. 665) Στην επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας 3.350 τ.μ. με τρεις δρόμους κατάλληλο για επαγγελματική στέγη. 666) 3.400 τ.μ. Επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας πίσω από τον Πογιαρίδη. 667) 5.500 τ.μ. χωράφι ανάμεσα στην παλιά και νέα Εθνική οδό. 669) 6 στρεμ. Ανάμεσα ΣβορώνοΝεοκαισάρεια 671) 4,5 στρεμ. πριν από την Παραλία δεξιά πάνω στο δρόμο 674) 9 στρεμ. με ελιές κοντά στην Κονταριώτισσα 676) 9 στρ. αριστερά από τον ΠΕΟ πίσω από την Πυροσβεστική 679) Πωλούνται 30 στρ. ακτινίδια και ελιές στον Κορινό με όλο τον εξοπλισμό (τρακτέρ - εργαλεία κτλ) 680) 14,5 στρ. δίπλα στον Βιολογικό (10 στρ. ακτινίδια + 4,5 στρ. τριφύλλι) 681) 5 στρ. ακτινίδια πίσω από τον Βιολογικό 682) 9,2 στρ. ανάμεσα στη Ν. Εφεσσο και Κονταριώτισσα στο ύψωμα με θέα ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 701) 8 δωμάτια σε 250 τ.μ. στην Ολυμπιακή Ακτή στο δεύτερο δρόμο 716) 16 Ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Παραλία 717) 18 ενοικιαζόμενα δωμάτια σε 500 τ.μ. στην Κατερινόσκαλα 718) 30 δωμάτια με πισίνα στην Ολυμπιακή Ακτή. 719) 5 διπλά και 3 μονά σε καλή κατάσταση στην Ολυμπιακή Ακτή. 720) Σε 800 τμ οικόπεδο 23 δωμάτια ανακαινισμένα με πισίνα, θέρμανση κτλ 722) Σε 250 τμ κατάστημα και 14 δωμάτια πλήρως ανακαινισμένα στον πεζόδρομο της Ολυμπιακής Ακτής ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Παραλία 55 τμ επιπλωμένο στον 3ο όροφο Επιχείρηση cafe κεντρική στην Ολυμπιακή Ακτή μπροστά στο κύμα Ενοικιάζεται μαγαζί 36 τμ με υπόγειο σε καλό πεζόδρομο Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελματικός χώρος 120 τμ με τουαλέτα ΑΜΕΑ Ενοικιάζεται δυάρι 3 ετών με ωρομέτρηση στον 1ο όροφο, κοντά στο συντριβάνι Ενοικιάζεται 95 τμ 3, όροφος, ωρομέτρηση στα Καταφιώτικα Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 57 τμ στον 1ο όρ. σε πεζόδρομο Κατάστημα 37 τμ επί της Κασσάνδρου Σε πεζόδρομο επαγγελματική στέγη με 8Δ 1ος όροφος 4.000 τμ επαγγελματική στέγη στον δρόμο για Παραλία


 

Ó

ÓõíÝíôåõîç ôýðïõ ðáñá÷þñçóå ï äÞìáñ÷ïò Êáôåñßíçò ÓÜââáò ×éïíßäçò ÷èåò ôï ðñùß ô ôçí ðñþôç ôïõ ìÝóá óôï 2011. Êýñéï èÝìá áðïôÝëåóå ç ìåôÜâáóç ôïõ äÞìïõ óôçí åðï÷Þ ôïõ ÊáëëéêñÜôç, üìùò ï äÞìáñ÷ïò äåí áðÝöõãå íá ó÷ïëéÜóåé ôçí åßäçóç ðïõ åßäå ôï öùò ôçò äçìïóéüôçôáò ó÷åôéêÜ ìå ôá óôïé÷åßá ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò ãéá ôï ÷ñÝïò ôïõ äÞìïõ Êáôåñßíçò. ¼ðùò åßðå, êáé Ýäåéîå, ÷áñáêôçñéóôéêÜ: «ôï ðïóü ðïõ áíáöÝñåôáé (12.004.687 åõñþ) åßíáé ßäéï ìå áõôü ðïõ ãñÜöáìå óôï ðñïåêëïãéêü ìáò öõëëÜäéï. Åìåßò äåí êñýøáìå ôßðïôå».

Ó

õãêñïôÞèçêáí êáôÜ ôç ÷èåóéíÞ óõíåäñßáóç ôïõ Ðåñéöåñåéáêïý Óõìâïõëßïõ ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò ïé èåìáôéêÝò åðéôñïðÝò, óôéò ïðïßåò õðÜñ÷åé êáé ðéåñéêÞ åêðñïóþðçóç. ÓõãêåêñéìÝíá, óôçí åðéôñïðÞ ÁãñïôéêÞò Ïéêïíïìßáò êáé ÊôçíéáôñéêÞò óõììåôÝ÷ïõí ï ÄçìÞôñçò ÔóéìÞôñçò êáé ï Ãñçãüñçò Ðáðá÷ñÞóôïò, åíþ áíáðëçñùìáôéêü ìÝëïò åßíáé ï Íßêïò ÐáðáíéêïëÜïõ. Óôçí åðéôñïðÞ ÃåíéêÞò Äéåýèõíóçò ÁíÜðôõîçò êáé åéäéêüôåñá Âéïìç÷áíßáò, ÅíÝñãåéáò, Öõóéêþí Ðüñùí, Äéá Âßïõ ÌÜèçóçò, Áðáó÷üëçóçò êáé Åìðïñßïõ óõììåôÝ÷ïõí ïé Íßêïò Ìáêñßäçò êáé Íßêïò ÐáðáíéêïëÜïõ, åíþ ïé ßäéïé ïñßóôçêáí êáé ãéá ôçí åðéôñïðÞ ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò.

ÁðïöáóéóìÝíïò íá áíáâáèìßóåé ôçí åìðïñïðáíÞãõñç ôïõ Áéãéíßïõ åìöáíßóôçêå, óôçí ðñþôç óõíåäñßáóç ôïõ äçìïôéêïý óõìâïõëßïõ Ðýäíáò – Êïëéíäñïý, ï ÄÞìáñ÷ïò ÂáããÝëçò Ðïëýæïò. Ãéá ôï óêïðü áõôü ç äçìïôéêÞ áñ÷Þ áíáæçôåß åðåíäõôÞ, áëëÜ êáé ðÜëé áí äåí âñåèåß ïé ðáñåìâÜóåéò ìðïñïýí íá ãßíïõí áðü ôïõò ðüñïõò ôçò åìðïñïðáíÞãõñçò. Áõôü ðïõ ÷áñïðïßçóå éäéáßôåñá ôïõò êáôïßêïõò ôïõ Áéãéíßïõ Þôáí ç äÞëùóç ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ ÂáããÝëç Ðïëýæïõ, üôé üëá ôá Ýóïäá ôçò åìðïñïðáíÞãõñçò Áéãéíßïõ èá ðçãáßíïõí ãéá ôçí áíáâÜèìéóç ôïõ èåóìïý.

ÓåéñÜ åðáöþí ìå öïñåßò ôçò Ðéåñßáò îåêßíçóå ï ÄÞìáñ÷ïò Äßïõ – Ïëýìðïõ Ãéþñãïò Ðáðáèáíáóßïõ. Ôçí ÐÝìðôç åß÷å óõíÜíôçóç ìå ôïí ðñüåäñï ôïõ õðåñáóôéêïý ÊÔÅË, åíþ ÷èåò ìå ôç äéïßêçóç ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ êáé Ýðåôáé óõíÝ÷åéá.

Ë

ßãåò ìÝñåò ðñéí ôï ôÝëïò ôïõ 2010 õðçñåóéáêïß êáé äéïéêçôéêïß ðáñÜãïíôåò ôïõ äÞìïõ Êáôåñßíçò åðéóêÝöèçêáí ôï äçìáñ÷åßï åíüò åê ôùí äÞìùí ðïõ óõíåíþèçêáí ìå ôçí Êáôåñßíç, þóôå íá äéåõèåôÞóïõí ïñéóìÝíá èÝìáôá. ÂñÞêáí üìùò ôçí ðüñôá êëåéóôÞ êáé ôïõò õðáëëÞëïõò óå… Üäåéá áðü ôç óçìáßá. ¼óï ãéá ôïõò áéñåôïýò...

Ç

åñþôçóç ãéá ôçí êåíÞ èÝóç ôïõ áêôéíïëüãïõ ðïõ êáôÝèåóå ï ÈáíÜóçò Ðáðáãåùñãßïõ óõæçôÞèçêå ðñï÷èÝò, ìå ôïí áñìüäéï õöõðïõñãü Åñãáóßáò êáé ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò Âáóßëç ÊåãêÝñïãëïõ íá áðáíôÜ üôé óôéò åðüìåíåò çìÝñåò õðïãñÜöåôáé óýìâáóç ìå éáôñü áêôéíïëüãï êáé ìÝóá óôïí ÉáíïõÜñéï èá ðñïêçñõ÷èïýí êáé Üëëåò èÝóåéò Éáôñþí ãéá ôç Íïìáñ÷éáêÞ ÌïíÜäá Õãåßáò ÉÊÁ Êáôåñßíçò. ÐÜíôùò äåí åßíáé ëßãïé áõôïß ðïõ êñáôïýí ìéêñü êáëÜèé. Äåí åßíáé Üëëùóôå ç ðñþôç öïñÜ ðïõ ç Ðéåñßá ëáìâÜíåé õðüó÷åóç üôé áõôü ôï ÷ñüíéï ðñüâëçìá èá ëõèåß.

www.olympio-bima.gr

Ïé ôåëéêÝò ñõèìßóåéò ãéá ôïõò öáñìáêïðïéïýò Ôéò ñõèìßóåéò ãéá ôï åðÜããåëìá ôùí öáñìáêïðïéþí ðïõ èá óõìðåñéëçöèïýí óôï ðïëõíïìïó÷Ýäéï ãéá ôá êëåéóôÜ åðáããÝëìáôá, ôï ïðïßï èá êáôáôåèåß

óôçí ÂïõëÞ ôçí åðüìåíç ÔåôÜñôç, áíáêïßíùóå óôïõò åðáããåëìáôßåò ôïõ êëÜäïõ ï õðïõñãüò Õãåßáò ÁíäñÝáò ËïâÝñäïò.

Ï Ð. ØùìéÜäçò ãéá ôá ðñáôÞñéá âåíæßíçò ôçò ìåèïñßïõ

Á

ðáíôþíôáò óå åñþôçóç äçìïóéïãñÜöïõ ó÷åôéêÜ ìå ôéò áíôéäñÜóåéò ôùí ðñáôçñéïý÷ùí ôïõ Êéëêßò ãéá ôçí ðñïùèïýìåíç åðáíáëåéôïõñãßá ôùí ðñáôçñßùí äéÜèåóçò áöïñïëïãÞôùí ðåôñåëáéïåéäþí ðñïúüíôùí óôïõò ìåèïñéáêïýò óôáèìïýò ôçò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò, ï ÐåñéöåñåéÜñ÷çò Ðáíáãéþôçò ØùìéÜäçò Ýêáíå ôçí áêüëïõèç äÞëùóç: «Êáíåßò ëïãéêüò Üíèñùðïò, êáíåßò ðïëßôçò äåí ìðïñåß íá äå÷èåß ôçí èåóìïèÝôçóç äéáöïñåôéêþí üñùí ëåéôïõñãßáò ãéá ôá ðñáôÞñéá âåíæßíçò ðïõ âñßóêïíôáé óôç íåêñÞ æþíç ôùí ôåëùíåßùí. Åßíáé áäéáíüçôï ôï êñÜôïò ôï 2006 íá áëëÜæåé áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç ìéëþíôáò ãéá äçìéïõñãßá óõíèçêþí áèÝìéôïõ áíôáãùíéóìïý êáé ôï 2011 íá ôçí åðáíáöÝñåé! Êáëþ ôþñá ôï õðïõñãåßï íá áíáêáëÝóåé ôçí áðüöáóÞ ôïõ. Áí äåí ôï êÜíåé, ç êõâÝñíçóç èá Ý÷åé êáôáöÝñåé Ýíá áêüìç éó÷õñüôáôï ðëÞãìá óôçí ðåñéöÝñåéá êáé ìÜëéóôá óôçí åäþ êáé äåêáåôßåò åãêáôáëåëåéììÝíç êáé áäéêçìÝíç ìåèüñéï. ÅëëÜäá äåí åßíáé ìüíï ç ÁèÞíá. Áò êÜíïõí âåíæéíÜäéêá duty free óôï ÊïëùíÜê酻.

ØÇÖÉÓÌÁ Ï Óýëëïãïò Äéäáóêüíôùí ôïõ 6ïõ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ Êáôåñßíçò ìå ïäýíç, ìüëéò ðëçñïöïñÞèçêå ôïí èÜíáôï ôçò áãáðçôÞò óõíáäÝëöïõ Å Ñ ÉÁÓ ÊÁËÁ Ô É ÏÕ óõíÞëèå óå Ýêôáêôç óõíåäñßáóç êáé áðïöÜóéóå íá ôéìÞóåé ôçí ðñïóöéëÞ åêëéðïýóá óõíÜäåëöï, ç ïðïßá êáôÝèåóå ôçí øõ÷Þ ôçò åðß 18 ÷ñüíéá óôçí åêðáßäåõóç, ìå ôéò ðáñáðÜíù äñÜóåéò: 1. Íá åêöñÜóåé ôá óõëëõðçôÞñéá óôçí ïéêïãÝíåéá êáé óôïõò ïéêåßïõò ôçò. 2. Íá êáôáèÝóåé óôåöÜíé óôç ìíÞìç ôçò. 3. Óýóóùìïò ï Óýëëïãïò íá ðáñåõñåèåß óôçí íåêñþóéìï áêïëïõèßá ðïõ èá ëÜâåé ÷þñá ôï ÓÜââáôï 15/1/2011 óôïí Éåñü Íáü Áãßáò Áéêáôåñßíçò. 4. Ôïí åðéêÞäåéï íá åêöùíÞóåé ï ÄéåõèõíôÞò ôïõ Ó÷ïëåßïõ ê. Èåï÷Üñçò Âáóßëåéïò. 5. Íá óõãêåíôñùèåß Ýíá ÷ñçìáôéêü ðïóü ôï ïðïßï èá êáôáôåèåß óôç ìíÞìç ôçò . 6. Íá äçìïóéåõèåß ôï ðáñüí óôïí ôïðéêü ôýðï.

Ï

Ï ÓÕËËÏ ÏÓ É ÁÓÊÏÍÔ Í ÔÏÕ ÇÌÏÔÉÊÏÕ Ó ÏËÅÉÏÕ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ Ó Ê È

Ïé ôåëéêÝò ñõèìßóåéò óôéò ïðïßåò êáôáëÞãåé ç êõâÝñíçóç, Ýðåéôá êáé áðü ôá ó÷üëéá ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò, ðåñéëáìâÜíïõí áðüëõôç áðáãüñåõóç êÜèå éäéïêôçóéáêïý ðåñéïñéóìïý êáé ðëÞñç áðåëåõèÝñùóç ôïõ ùñáñßïõ ãéá ÓÜââáôï, ÄåõôÝñá êáé ÔåôÜñôç. Åðßóçò, èá ðñÝðåé íá ìåéùèåß ôï ðëçèõóìéáêü êñéôÞñéï ãéá ôï Üíïéãìá íÝùí öáñìáêåßùí. Óçìåéþíåôáé üôé ïé öáñìáêåõôéêïß óýëëïãïé Ý÷ïõí ðñïåéäïðïéÞóåé üôé äåí ðñüêåéôáé íá óõíáéíÝóïõí óå èÝìáôá ðïõ ïõäÝðïôå ôÝèçêáí óôï ôñáðÝæé ôïõ äéáëüãïõ, üðùò ôï Üíïéãìá ôùí öáñìáêåßùí ôá áðïãåýìáôá ôçò ÄåõôÝñáò êáé ôçò ÔåôÜñôçò. ÏÉ ÔÅËÉÊÅÓ ÑÕÈÌÉÓÅÉÓ ÓõãêåêñéìÝíá, ïé ôåëéêÝò ñõèìßóåéò ðåñéëáìâÜíïõí:

Áðüëõôç áðáãüñåõóç êÜèå éäéïêôçóéáêïý ðåñéïñéóìïý. Åîáßñåóç ìüíï ãéá ôéò ðëçèõóìéáêÝò áíÜãêåò ìå óêïðü ôçí äéáóðïñÜ ôùí öáñìáêåßùí êáé ôçí åîõðçñÝôçóç ôïõ ðïëßôç (ç ÅëëÜäá ùò íçóéùôéêÞ ÷þñá ãåìÜôç áðü ïñåéíü üãêï). Ôï êñéôÞñéï áðü 1:1500, ãßíåôáé 1:1000 ÐëÞñçò áðåëåõèÝñùóç ùñáñßïõ ãéá ÓÜââáôï - ÄåõôÝñá ÔåôÜñôç. Ç ìåóïóôáèìéêÞ Ýêðôùóç áíÝñ÷åôáé óôï 4,5%. Åäþ íá ðñïóôåèåß üôé óôá áêñéâÜ öÜñìáêá ôï êÝñäïò ôùí öáñìáêïðïéþí Ýðåóå åõèÝùò óôï 14,3% (áðü 35%). Ôá áêñéâÜ öÜñìáêá áðïôåëïýí ôï 20% ôçò óõíïëéêÞò öáñìáêåõôéêÞò äáðÜíçò ôùí áóöáëéóôéêþí ôáìåßùí. Ïé óõìðñÜîåéò/ óõíåôáéñéóìïß / åôáéñåßåò áäåéïý÷ùí öáñìáêïðïéþí åðéôñÝðïíôáé.

Ï õðïõñãüò åîÞãçóå óôïõò öáñìáêïðïéïýò üôé èá óõìðåñéëÜâåé ôéò óõãêåêñéìÝíåò ñõèìßóåéò óôï íïìïó÷Ýäéï êáé ðñüóèåóå üôé äåí åßíáé äéáôåèåéìÝíïò íá óõæçôÞóåé Üëëï ãé´áõôü ôï èÝìá. «Ôá ó÷üëéá ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò äéêáéþíïõí ôéò áñ÷éêÝò ðñïôÜóåéò ôçò êõâÝñíçóçò, ðïõ åîÝöñáóá ï ßäéïò óôçí áßèïõóá áõôÞ» åßðå ï ê. ËïâÝñäïò óôç óõíÜíôçóç ìå ôïí ÐáíåëëÞíéï Öáñìáêåõôéêü Óýëëïãï. «ÐËÇÑÇÓ ÑÇÎÇ» Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõò ïé öáñìáêïðïéïß åìöáíßæïíôáé áíõðï÷þñçôïé. ¼ðùò åßðå ï ðñüåäñïò ôïõ ÐáíåëëÞíéïõ Öáñìáêåõôéêïý Óõëëüãïõ Èüäùñïò Áìðáôæüãëïõ, èá ðñïóöýãåé óôá åõñùðáúêÜ äéêáóôÞñéá ãéá ðáñÜâáóç ôçò ïäçãßáò ðïõ åîáéñåß ôá

öáñìáêåßá áðü ôçí áðåëåõèÝñùóç åðáããåëìÜôùí êáé Ýêáíå ëüãï ãéá ðëÞñç ñÞîç ìå ôï õðïõñãåßï Õãåßáò. Ï ðñüåäñïò ôïõ Öáñìáêåõôéêïý Óõëëüãïõ ÁôôéêÞò Ê.ËïõñÜíôïò æÞôçóå áðü ôïõò öáñìáêïðïéïýò ôçò ÁôôéêÞò íá êëåßóïõí, ïõóéáóôéêÜ, ôá öáñìáêåßá, áöïý, üðùò åßðå, èá áíáêáëÝóåé áðü áýñéï ôç ëßóôá ìå ôá äéçìåñåýïíôá êáé äéáíõêôåñåýïíôá öáñìáêåßá. ÈÁ ÊËÅÉÓÏÕÍ Óôïí ÐåéñáéÜ, Þäç ï Öáñìáêåõôéêüò Óýëëïãïò áðïöÜóéóå íá êëåßóïõí ôá öáñìáêåßá ôçò ðåñéï÷Þò ôçí ÄåõôÝñá êáé ôçí Ôñßôç 17 êáé 18 Éáíïõáñßïõ, áíôéäñþíôáò óôéò ñõèìßóåéò ôïõ õðïõñãåßïõ Õãåßáò.

×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

Öïýóêåò… ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí 1ç Öïýóêåò õðÜñ÷ïõí êáé óôçí Éóðáíßá. Ðïý íá äåßôå ôé ôñáâÜåé ï ÈáðáôÝñï; Óôá éóðáíéêÜ äåí ðñïöÝñïõí ôï «óßãìá» êáé ôï ëÝíå «èÞôá». Ðþò íá ðåé ôç «öïýóêá»; «Öïýèêá»; Áõôü êé áí åßíáé ãëùóóïäÝôçò! ÂëÝðåôå êáé ïé Éóðáíïß Þèåëáí íá ôá ‘÷ïõí üëá êáé ìå ôï ðáñáðÜíù! Ðáñüìïéá áôìüóöáéñá åðéêñáôåß óôçí Ðïñôïãáëßá êáé óôç Ãáëëßá. Ïé ÃÜëëïé Ý÷ïõí ãßíåé áðáéóéüäïîïé. Ï Áöåíôïýëçò ðëçñïöïñÞèçêå, áðü ôçëåïñÜóåùò, üôé ôï 60% ðåñßðïõ, ôùí ÃÜëëùí, ðåñéìÝíïõí ôá ÷åéñüôåñá, ìÝóá óôï 2011. Ðþò íá çóõ÷Üóåé ï ê. ÍéêïëÜ êáé íá ÷áñåß ôçí ðñïåäñßá êáé ôçí ÊÜñëá ôïõ. ÌðñïóôÜ Ý÷åé åêëïãÝò êáé îïðßóù ôïí ê. Íôïìéíßê ôïõ ÄïõÍïõÔïõ ðïõ åßíáé Üóïò óôá «ñù». Ôá «ñù»ôçò êñßóçò. ¼÷é ôçò ÊÜñëáò, êïõôóïìðüëç õðïâïëÝá. Äåí èá ôï êÜíïõìå ìåóçìåñéáíÜäéêï ìå «êïéíùíéêÞ ìáãåéñéêÞ» óçìåéþíåé ï èåßïò! Ðéèáíþò íá óêåöôåß êÜðïéïò üôé îåìåßíáìå óôçí ÅëëÜäá, áðü öïýóêåò, êáé ï èåßïò Ýöôáóå, åí ìÝóù äñéìõôÜôïõ ÷åéìþíïò- õðïâïëÝá ìçí âëÝðåéò ìüíï ôïí êáéñü, äåò êáé ôéò ôóÝðåò!- ìÝ÷ñé ôçí ðáãùìÝíç Éóëáíäßá ãéá íá ôéò âñåé. Åäþ, êáôÜ ôç ìåôáðïëßôåõóç, öïõóêþóáìå ðáíôåëþò! ÓÞìåñá åìöáíßæïíôáé õðåñ÷ñåùìÝíá, ôï êñÜôïò êáé ôá íïéêïêõñéÜ. Öïýóêåò õðÜñ÷ïõí óôá óôåãáóôéêÜ, óôá êáôáíáëùôéêÜ äÜíåéá êëð. «Ãßíáìå Ýíá áðÝñáíôï “ìðáëïýí”!» ó÷ïëéÜæåé, ç èåßá, ÷áñéôïëïãþíôáò. «¸ôóé êáé óêÜóïõí üëá ìáæß ôá “ìðáëïýí”, ðÜåé ôï “óáëïýí”!» áðáíôÜåé ï óýæõãïò. Ïé öïýóêåò åßíáé âÝâáéá êëåéóìÝíåò óôï ðáêÝôï óôÞñéîçò.

¼óï ôï êáðÜêé åßíáé ãåñü, ôï «óáëïýí» äåí êéíäõíåýåé. Ôåëåõôáßá üìùò ç Åõñùæþíç äåí äåß÷íåé íá âáóôÜåé ãåñÜ, ôéò äéáöùíßåò ôïõò ìÝóá! Ðñþôç öïñÜ åßäå, ï èåßïò, «Üëïãï» íá ôñÝ÷åé ìüíï êáé íá âãåé äåýôåñï! Ôï ÷åéñüôåñï åßíáé üôé ï êáðéôáëéóìüò äåí ðáñáäÝ÷åôáé ôá ëÜèç ôïõ, ãéá ôçí êñßóç, êáé èÝëåé íá ðëçñþóïõìå ôá óðáóìÝíá, åìåßò ðïõ ìÝ÷ñé ÷ôåò ôá åß÷áìå üëá êáé öïâüìáóôå üôé èá ôá ÷Üóïõìå. «ÓðáóìÝíá ðëçñþíáìå ïëüêëçñï ôï 2010. ÖïâÜìáé üôé, ôï 2011, èá æçôÞóïõí íá äþóïõìå êÜôé ðáñáðÜíù» åßðå, ðñï÷ôÝò, ç Ðïëõôßìç. «Ãéáôß íá öïâçèïýìå; Äåí ôá åß÷áìå åìåßò üëá, ãéá íá ôá ÷Üóïõìå. Ôá õðÜñ÷ïíôá åß÷áí åìÜò, ïðüôå äéêü ôïõò åßíáé ôï ðñüâëçìá, áí ìÜò ÷Üóïõí!» ó÷ïëßáóå ï Áöåíôïýëçò. «Äåí áöÞíåéò Þóõ÷ç ôçí ðïßçóç; Ç áîéùìáôéêÞ áíôéðïëßôåõóç ôé êÜíåé; Èá ìáò ðñïóôáôåýóåé, áðü åðß ðëÝïí óêëçñÜ ìÝôñá» áðÜíôçóå ç èåßá. ÁíÝêáèåí ï Áöåíôïýëçò åß÷å ôçí õðïøßá üôé ç óýæõãïò åßíáé êñõöïäåîéÜ. Ôþñá ðïõ åßäå ôïí óïóéáëéóìü, óôñéìùãìÝíï, âñÞêå ôçí åõêáéñßá íá îåóðáèþóåé. Ï èåßïò áéóèÜíèçêå ôçí õðï÷ñÝùóç íá õðåñáóðéóôåß ôïí óïóéáëéóìü êáé åßðå: «Ôåëåéþóôå ðñþôá ôç óõæÞôçóç ãéá ôïõò “íôéíôÞäåò” êáé âëÝðïõìå». «Åßäáìå êáé ôïõò “ìïõóôáêáëÞäåò” ìå ôá æéâÜãêï ôïõ ‘80» ó÷ïëßáóå åêåßíç. «Äåí ôïõò åß÷áìå åìåßò. Åêåßíïé ìáò åß÷áí!» áðÜíôçóå ï Áöåíôïýëçò. ÌÜëéóôá!

É

“Äåí ðëçñþíù” ÓõíÝ÷åéá áðï ôçí 1ç ã) Ôá ðñïçãçèÝíôá éó÷ýïõí ìå ìéá âáóéêÞ êé áðáñÜâáôç ðñïûðüèåóç: Í Êé åäþ áêñéâþò äçìéïõñãïýíôáé ðñïâëÞìáôá óïâáñÜ. Ôé ãßíåôáé ð.÷. üôáí ôï ôßìçìá åßíáé äõóáíÜëïãá ìåãÜëï óå ó÷Ýóç ìå ôï ðñïóöåñüìåíï Ýñãï; Ç üôáí ðëçñþíåôáé ãéá äñüìïõò ðïõ áêüìá äåí Ýãéíáí; ¹ ôï õøçëü áõôü ôßìçìá õðï÷ñåïýôáé íá ôï ðëçñþóåé Ýíáò ðïëßôçò ðïõ åðéóêÝðôåôáé äéðëáíÞ ôïõ êïéíüôçôá êáé ÷ñçóéìïðïéåß åëÜ÷éóôá ìüíï ÷éëéüìåôñá ôïõ åèíéêïý äñüìïõ Þ êáé êÜðïéïò ãåùñãüò ðïõ ðñÝðåé íá ðÜåé óôá êôÞìáôá ôïõ ðïõ âñßóêïíôáé óôçí áíôßèåôç ðëåõñÜ ôïõ äñüìïõ áðü áõôÞ ðïõ äéáìÝíåé; Åäþ õðÜñ÷åé Üäéêï. Êáé « » Åäþ ç Ðïëéôåßá, óêüðéìá Þ ü÷é äåí Ý÷åé óçìáóßá, «íïìéìïðïéåß» Þ êáëýôåñá áöÞíåé ðáñÜèõñá ãéá ðáñáâáôéêüôçôá êáé áíõðáêïÞ. Áäéêåß êáôáöáíþò Ýíá ìéêñü Þ ìåãÜëï ôìÞìá ðïëéôþí êáé åýëïãá ðñïêáëåß ôçí áíôßäñáóÞ ôïõ. ä) Óå ðáñüìïéåò ðåñéðôþóåéò õðÜñ÷ïõí ðïëëÝò ìïñöÝò áíôßäñáóçò. Ç åßíáé íá êëçèïýí áðü ôïõò èéãüìåíïõò ðïëßôåò (Þ öïñåßò ðïëéôþí) üëïé ïé âïõëåõôÝò êáé ïé Üëëïé ôïðéêïß Üñ÷ïíôåò (áíôéðåñéöåñåéÜñ÷åò, äÞìáñ÷ïé êëð) ôçò ðåñéï÷Þò, íá äïõí áðü êïéíïý ôï èÝìá êáé ïé ó÷åôéêÝò áðïöÜóåéò êáé ðñïôÜóåéò, äéá ôùí âïõëåõôþí (ôïõëÜ÷éóôïí) íá ìåôáöåñèïýí óôïí áñìüäéï õðïõñãü, óôïí ðñùèõðïõñãü, óôïõò áñ÷çãïýò ôùí êïììÜôùí. Áí ãßíåé áõôü êáé óå ëïãéêü ÷ñïíéêü äéÜóôçìá äåí õðÜñîåé éêáíïðïéçôéêÞ áðÜíôçóç ôüôå ôïðéêïß ðáñÜãïíôåò êáé èéãüìåíïé ìå íÝá åõñåßá óýóêåøç ôïõò áðïöáóßæïõí äçìïêñáôéêÜ ôéò ðáñáðÝñá áíôéäñÜóåéò ôïõò. Åîõðáêïýåôáé üôé ïé ßäéïé ðñïóôáôåýïõí – êé áí äåí ìðïñïýí, êáôáããÝëëïõí – ôï íá õðåéóÝëèïõí êáé íá « » Þ íá äéáóôñÝøïõí ôéò üðïéåò áíôéäñÜóåéò óå éäéïôåëåßò Üñá áðáñÜäåêôåò áôñáðïýò. Åîõðáêïýåôáé åðßóçò üôé ïé áðïöáóßæïíôåò äõíáìéêÝò êéíçôïðïéÞóåéò êáé áíôéäñÜóåéò ðñÝðåé íá åßíáé äéáôåèåéìÝíïé íá õðïóôïýí ôéò üðïéåò óõíÝðåéåò ôùí ðñÜîåþí ôïõò. Äßêáéåò Þ Üäéêåò. ÌéêñÝò ç ìåãÜëåò. èõìßæïõìå áðëþò Ýíá åðåéóüäéï áðü ôç æùÞ êáé äñÜóç ôïõ (êáôÜ ôï éó÷ýïí ôüôå äßêéï ôçò ÂñåôáíéêÞò áõôïêñáôïñßáò), « » Ì ÖåâñïõÜñéïò ôïõ 1922. Ï ÃêÜíôé óôÝëíåé ôåëåóßãñáöï óôïí Âñåôáíü ÁíôéâáóéëÝá æçôþíôáò ìÝóá óå 15 ìÝñåò, íá ðáñá÷ùñçèåß ç áõôïíïìßá ôçò Éíäßáò. Ӓ áõôü ôï äéÜóôçìá üìùò, åêäçëþíåôáé Ýíôïíç âßá áðü ôïí éíäéêü ü÷ëï, åíáíôßïí ¢ããëùí áóôõíïìéêþí. Åãêëþâéóáí êáé Ýêáøáí äÝêá ïêôþ Üôïìá. Ôá Ýêôñïðá áíáãêÜæïõí ôïí ÃêÜíôé íá áðïóýñïõí ôï ôåëåóßãñáöï. ÏÉ Óôï äéêáóôÞñéï, áñ÷ßæïíôáò ôçí áðïëïãßá ôïõ, ï ïðïßïò ôïí êáôçãïñïýóå ãéá ôá åðåéóüäéá óå âÜñïò ôùí áóôõíïìéêþí. Ôåëåéþíïíôáò åßðå: «Ãéá üëá áõôÜ, êýñéå äéêáóôÜ, äåí óáò ìÝíåé ôßðïôå Üëëï ðáñÜ íá äþóåôå ôçí ðáñáßôçóç óáò, äéá÷ùñßæïíôáò ôç èÝóç óáò áðü ôï óýóôçìá ðïõ õðçñåôåßôå áõôÞ ôç óôéãìÞ. Á » Ï äéêáóôÞò åíôõðùóéÜæåôáé áðü ôï ìåãáëåßï êáé ôç óôÜóç ôïõ Éíäïý ÓùêñÜôç. Ïé äçìïóéïãñÜöïé, óôéò áíôáðïêñßóåéò ôïõò, áíáöÝñïõí ôïí èáõìáóìü êáé ôï óåâáóìü ôïõò, ãéá ôïí åéñçíéóôÞ Üãéï ôçò Éíäßáò. Ç öÞìç ôïõ Ý÷åé ôéíá÷èåß óôá ýøç! Ôïõ åðéâëÞèçêå öõëÜêéóç Ýîé ÷ñüíùí. ÌåôÜ áðü äýï ÷ñüíéá öõëÜêéóçò, ç åã÷åßñçóç óêùëçêïåéäßôéäáò óôçí ïðïßá õðïâëÞèçêå, ãßíåôáé áéôßá áðïöõëÜêéóÞò ôïõ. ÉÁÍÍÇÓ ÊÏÑÏÌÇËÇÓ

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011  

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you