Page 1

ÔÑÉÔÇ 9 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2010

Åôïò 35ï Áñ.Öýëëïõ 8538

www.olympio-bima.gr

ÔéìÞ Öýëëïõ 0,75 Åõñþ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ ÅêäïôéêÞ åíçìåñùôéêÞ É.ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Ãñáöåßá -Ôõðïãñáöåßá ÂÏÔÓÇ 18 ÔÇË. 38920, 33633, 38606, 46790-92 FAX 20672 www.olympio-bima.gr e-mail ol-bhma@otenet.gr & info@olympio-bima.gr

ÊÅÍÔÑÉÊÇ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁ

ÔÏÕ ÃÉÁÍÍÇ ÊÏÑÏÌÇËÇ

Ä

çìïêñáôßá óçìáßíåé óôçí ïõóßá óõììåôï÷Þ ôùí ðïëéôþí. Ãéáôß ðþò ìðïñåß íá «êñáôåß» (íá êÜíåé êïõìÜíôï, íá áóêåß åîïõóßá) ï äÞìïò, ï ëáüò… ÷ùñßò íá óõììåôÝ÷åé; Èá ðåßôå âÝâáéá ðùò áí ëåßðïõí ìåñéêïß ðïëßôåò áðü ìéá åêëïãÞ áõôü äåí óçìáßíåé üôé äåí Ý÷ïõìå äçìïêñáôßá. Áóöáëþò. ÓÅË.5

Ðüóïõò óôáõñïýò ðÞñáí ïé õðïøÞöéïé Ðåñéöåñåéáêïß Óýìâïõëïé ÓÅË.3

Ãéá 12 ðåñéöÝñåéåò êáé 221 (áðü ôïõò 325) äÞìïõò

ÏÉ ÌÅÃÁËÅÓ ÌÁ×ÅÓ óôïí ⒠ãýñï ÐÏÉÏÉ ÂÃÇÊÁÍ ÐÑÙÔÏÉ ÐÑÏ×ÈÅÓ ÊÕÑÉÁÊÇ ÓÅË.12

Äéáéôïëüãïò - Äéáôñïöïëüãïò

Õ

url:www.ediaita.gr Êáôåñßíç: Óáñáíôáðüñïõ 6 1ïò üñïöïò Ôçë. 23510 - 39222 Fax: 23510 - 39112 Áéãßíéï: ÁñéóôïôÝëïõò 2Á (äßðëá óôï Äçìáñ÷åßï) Ôçë. 23530 - 24240 Fax: 23530 - 24340 6977 323148 email:vkapetanakis@ediaita.gr

ðáêÝôï ðñïóöïñÜò

4 åâäïìÜäåò + 1 äþñï

ÐÙÓ ÄÉÁÌÏÑÖÙÍÅÔÁÉ Ç ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÓÅË.5

ÅÕ×ÁÑÉÓÔÇÑÉÏ

ÈÝëù íá åõ÷áñéóôÞóù áðü êáñäéÜò üëïõò üóïõò ìå óôÞñéîáí óôçí ðñïóðÜèåéá åêëïãÞò ìïõ óôï äçìïôéêü óõìâïýëéï ôïõ ÄÞìïõ Äßïõ Ïëýìðïõ ìå ôïí óõíäõáóìü «Ïëýìðéá Ãç» ôïõ õðïøÞöéïõ ÄçìÜñ÷ïõ Êþóôá Äçìüðïëïõ. Ðéóôåýù áêñÜíôáôá üôé ç ôåëéêÞ åðéêñÜôçóç ôïõ óõíäõáóìïý ìáò «Ïëýìðéá Ãç» ôçí åñ÷üìåíç ÊõñéáêÞ, åßíáé ðñïò ôï óõìöÝñïí ôïõ ôüðïõ ìáò êáé êáëþ üëïõò ôïõò óõíäçìüôåò ìïõ åíùìÝíïõò, íá åíéó÷ýóïõí ôïí êáëü áãþíá ôçò åëðßäáò êáé ôçò ðñïüäïõ. ÈáíÜóçò Ã. ÊáëáúôæÞò

Åõ÷áñéóôÞñéï ôçò Óïößáò Ìáõñßäïõ Õð. ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç Ðéåñßáò ÌÅ ÔÏ ÓÕÍÄÕÁÓÌÏ ÔÏÕ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇ ØÙÌÉÁÄÇ ÁéóèÜíïìáé ôçí áíÜãêç íá åõ÷áñéóôÞóù ôïõò ðïëßôåò ôçò Ðéåñßáò ðïõ ìå ôßìçóáí ìå ôçí øÞöï ôïõò äåß÷íïíôáò åìðéóôïóýíç óôï ðñüóùðü ìïõ êáé åðéâñáâåýïíôáò ôçí åêëïãéêÞ ìïõ ðñïóðÜèåéá. Ìå åîÝëåîáí óôçí ðñþôç èÝóç äßíïíôÜò ìïõ ôçí åíôïëÞ íá áãùíéóôþ ìå åõèýíç, óõíÝðåéá êáé åíôéìüôçôá ãéá ôï ìÝëëïí ôçò Ðéåñßáò óå ìéá ÄõíáôÞ ÐåñéöÝñåéá ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò. ÁõôÞ ç ðñïóðÜèåéá åßíáé óõëëïãéêÞ êáé èá åðéóöñáãéóôåß ôçí åðüìåíç ÊõñéáêÞ ãé áõôü êáé óáò êáëþ ãéá Ýíá áêüìç äõíáìéêü áãùíéóôéêü ðáñüí óôéò 14 Íïåìâñßïõ. Äåóìåýïìáé üôé èá ôçñÞóù ôçí õðüó÷åóÞ ìïõ êáé èá óáò ôéìÞóù ìå ôï Ýñãï ìïõ ôçí åðüìåíç çìÝñá.

×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

Åêëïãéêü 24ùñï óå äýï ßóá ìÝñç. Ôï ðñþôï 12ùñï ôçò ðåñéóõëëïãÞò. ÌÝñïò Á´ Óôéò 07:00 ì.ì. ôïõ ðåñáóìÝíïõ ÓáââÜôïõ, 12 þñåò ðñéí áíïßîïõí ïé êÜëðåò ôùí áõôïäéïéêçôéêþí åêëïãþí, ï èåßïò Áöåíôïýëçò, áöïý áíáêÜëåóå óôç ìíÞìç ôïõ, üëá üóá áêïýóèçêáí êáôÜ ôçí ðñïåêëïãéêÞ ðåñßïäï, Ýðåóå óå âáèéÜ ðåñéóõëëïãÞ. ¹èåëå íá åðéëÝîåé áíôéêåéìåíéêÜ êáé äßêáéá áõôïýò ðïõ èá øÞöéæå. Ãéá ÷Üñç ôïõò ðñïôßìçóå íá ãßíåé Ýíáò «ðïëéôéêüò áíá÷ùñçôÞò», êáôÜ êÜðïéï ôñüðï. Ï èåßïò ðéóôåýåé üôé «ç åñçìßá» âïçèÜ óå ôÝôïéåò ðåñéðôþóåéò êáé «ç ðüëç» ìðïñåß íá ðåñéìÝíåé ôçí åðÜíïäü ôïõ, áí öõóéêÜ åðéèõìåß íá ôïí áêïýåé êáé ôïí êáëÝóåé. ÄéáöïñåôéêÜ êÜèåôáé «óôçí åñçìßá» êáé áðïëáìâÜíåé ôçí çñåìßá, åêôüò áí «ç åñçìßá» ôïí äéþîåé Þ êÜðïéïò äéáôáñÜîåé ôçí çóõ÷ßá ôïõ. Ðéèáíüôåñï öáßíåôáé ôï äåýôåñï. Áõôü Ýðñáîå ç óýæõãïò êõñßá Ðïëõôßìç, ëüãù êáé Ýñãù. Ôáêôïðïéïýóå óôçí êïõæßíá êÜðïéåò êáôóáñüëåò, üôáí öþíáîå: «Äåí ìå ôñïìÜæïõí ôá íÝá ìÝôñá!» «Ðïéïò ìßëçóå ãéá íÝá ìÝôñá;» áðüñçóå ï èåßïò. «Åóý. Äåí åßðåò üôé, áí øçößóù ôïí «ìíçìïíéïëÜôñç» áíéøéü ìïõ, èá ðåñé-

êïðåß êé Üëëï ç óýíôáîç!» åßðå ç Ðïëõôßìç. «Ãêëéí-ãêëáí» Ýêáíå ìéá êáôóáñüëá. ÌÜëëïí âéÜóôçêå íá åðéâåâáéþóåé ôá ëåãüìåíá ôçò èåßáò. Ëåò êáé õðÞñ÷å ðåñßðôùóç íá áðáñíçèåß ï Áöåíôïýëçò üóá åß÷å ðåé. ÊáìéÜ ðåñßðôùóç äåí õðÞñ÷å êáé áìÝóùò åðáíÝëáâå ôçí ðñïåéäïðïßçóç ìå Üëëá ëüãéá: «Óôáýñùóå» ôïí áíéøéü óôï øçöïäÝëôéï ãéá íá ìáò «óôáõñþóïõí» ìå ôï Ìíçìüíéï óôç ëéôüôçôá. Ìüíï óôáìÜôá íá âáñÜò ôïõò ôåíôæåñÝäåò. ÓêÝðôïìáé!» Ôßðïôå äåí åßðå ç èåßá êáé óõíÝ÷éóå ôéò äïõëåéÝò ôçò. ¢÷íá äåí Ýâãáëå êáé ç êáôóáñüëá, áíôéëáìâáíüìåíç ìÜëëïí ôçí åðéðïëáéüôçôá íá âéáóôåß íá õðåñáóðéóèåß ôç èåßá áíáßôéá. «Åðéðüëáéåò ðïõ åßíáé áõôÝò ïé êáôóáñüëåò!» óêÝöôçêå ï Áöåíôïýëçò áëëÜ ç ðáñÝìâáóç ôçò óõæýãïõ áðïäåß÷èçêå éêáíÞ íá ïäçãÞóåé ôï íïõ óå Ýíá ëáâýñéíèï, ïñéïèåôçìÝíï áðü ôï Ìíçìüíéï, ôçí áíôßäñáóç ôùí áãïñþí, ôï åíäå÷üìåíï åèíéêþí åêëïãþí, ôçí Ýíôáóç ôçò ëéôüôçôáò, ôç âÜèõíóç ôçò ýöåóçò, ôçí áíåñãßá, ôç äéáöèïñÜ, ðïõ ðáñÜ ôéò êõâåñíçôéêÝò ðñïóðÜèåéåò ãéá ôçí áíôéìåôþðéóÞ ôçò, êáëÜ êñáôåß êëð. ÓÅË.12

ÊÁÉÔÇ ÅÓÙÑÏÕ×Á Ôþñá è á ìáò âñå ßôå ó ôç ÍÅÁ ÄÉÅÕÈ ÕÍÓÇ Îçñïìå ñßô ïõ 6 Ôçë. 235 10 74150
ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÐÅÑÁÓÅ Ï ÌÇÍÁÓ ÐÑÏËÇØÇÓ ÔÏÕ ÊÁÑÊÉÍÏÕ ÔÏÕ ÌÁÓÔÏÕ

Åëåýèåñá ç ìåôÜäïóç ðïíôéáêþí ôñáãïõäéþí

Áðüöáóç ðïõ åíäÝ÷åôáé íá áðïôåëÝóåé äåäéêáóìÝíï êáé ãéá Üëëåò áíÜëïãåò ðåñéðôþóåéò åîÝäùóå ôï ðñùôïâÜèìéï ÔñéìåëÝò Åöåôåßï Èåóóáëïíßêçò ðïõ áèþùóå ôïí ðñüåäñï ôçò ÐáíåëëÞíéáò Ïìïóðïíäßáò Ðïíôéáêþí Óùìáôåßùí (ÐÏÐÓ). Ï ôåëåõôáßïò áñíÞèçêå íá ðëçñþóåé ðíåõìáôéêÜ äéêáéþìáôá ãéá ôá ðïíôéáêÜ ôñáãïýäéá ðïõ áíáìåôáäßäïíôáé áðü ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü ôçò ïìïóðïíäßáò, óôçí ÅëëçíéêÞ Åôáéñåßá Ðñïóôáóßáò ôçò ÐíåõìáôéêÞò Éäéïêôçóßáò (ÁÅÐÉ). Ï ðñüåäñïò ôçò ÐÏÐÓ, äéêçãüñïò ×áñÜëáìðïò Áðïóôïëßäçò, êÜèéóå óôï åäþëéï ôïõ äéêáóôçñßïõ ãéá ðáñÜâáóç ôïõ ó÷åôéêïý íüìïõ åðåéäÞ áñíÞèçêå íá êáôáâÜëåé ôï ÷ñçìáôéêü áíôßôéìï ôùí ðíåõìáôéêþí äéêáéùìÜôùí ãéá ôçí áíáìåôÜäïóç ðïíôéáêþí ôñáãïõäéþí áðü ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü ôçò Ïìïóðïíäßáò, óôç Èåóóáëïíßêç. ÌåôÜ ôçí áðáëëáêôéêÞ ðñüôáóç ôïõ åéóáããåëÝá ôçò Ýäñáò, ïé äéêáóôÝò áðïöÜóéóáí ïìüöùíá ôçí áèþùóç ôïõ ðñïÝäñïõ, åíþ ôï ðñïóå÷Ýò ÷ñïíéêü äéÜóôçìá áíáìÝíåôáé ç äçìïóéïðïßçóç ôïõ óêåðôéêïý ôçò áðüöáóçò. «Óýìöùíá ìå Ýããñáöç ãíþìç åðéóôçìüíùí - ëáïãñÜöùí, ôá ðïíôéáêÜ ôñáãïýäéá åßíáé äçìþäç êáé áãíþóôïõ óõíèÝôç êáé óôé÷ïõñãïý. Ùò åê ôïýôïõ áðïôåëåß ðáôñéäïêáðçëßá êáé éåñïóõëßá ãéá ôïí ðïíôéáêü ÷þñï íá êáôáâÜëëåé ï ñáäéïöùíéêüò óôáèìüò ôçò ÐÏÐÓ ðíåõìáôéêÜ äéêáéþìáôá ãéá ôç ìåôÜäïóç áõôþí ôùí ôñáãïõäéþí», áíÝöåñå ï ðñüåäñïò ôùí Ðïíôßùí óôï äéêáóôÞñéï êáé óõíÝ÷éóå: «Ç ÐÏÐÓ äåí èá êáôáâÜëåé ïýôå Ýíá ëåðôü ó’ üëïõò áõôïýò ðïõ åêìåôáëëåýïíôáé ôïí ðïëéôéóìü ôïõ Ðïíôéáêïý Åëëçíéóìïý».

Ôñßôç 9 Íïåìâñßïõ 2010

Ìéá Åëëçíßäá, ìéá Ãáëëßäá êáé ìéá ÔïõñêÜëá ôñáãïõäïýí ôçí ðëïýóéá ðïëõöùíéêÞ ðáñÜäïóç ôùí Âáëêáíßùí

Óå áíáìïíÞ ç Ðéåñßá ÃÉÁ ÔÇ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÔÏÕ ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÏÕ ÊÅÍÔÑÏÕ ÐÑÏËÇØÇÓ

Ï Ïêôþâñéïò åêôüò áðü ðñïåêëïãéêüò ìÞíáò ãéá ôéò áõôïäéïéêçôéêÝò åêëïãÝò, Þôáí êáé ï ìÞíáò ðñüëçøçò êáôÜ ôïõ êáñêßíïõ ôïõ ìáóôïý. ÌÝóá óå áõôü ôï ðëáßóéï, Ýãéíáí ìéá óåéñÜ áðü äñÜóåéò ìå óêïðü ôçí åíçìÝñùóç êáé åõáéóèçôïðïßçóç ôùí ãõíáéêþí êáôÜ êýñéï ëüãï, áëëÜ êáé ôçò êïéíùíßáò ìáò åí ãÝíåé. ÊÜèå ÷ñüíï óôç ÷þñá ìáò åíôïðßæïíôáé ðåñßðïõ 4.500 íÝá ðåñéóôáôéêÜ, áñéèìüò ðïõ êáèéóôÜ óçìáíôéêÞ ôçí Ýãêáéñç ðñüëçøç åíáíôßá óôç óõãêåêñéìÝíç áóèÝíåéá. Ìðïñåß ëïéðüí, ïé äñÜóåéò õðÝñ ôçò ðñüëçøçò ôçò íüóïõ íá ìçí Ýôõ÷áí ôçò ðñïâïëÞò ðïõ ôïõò Üîéæå, ùóôüóï ïé óýëëïãïé êáñêéíïðáèþí êáé ôá Üôïìá ìå åõáéóèçóßá óå áõôüí ôïí ôïìÝá åðÝäåéîáí äñáóôçñéüôçôá. Ìéá óåéñÜ áðü äñÜóåéò ðñáãìáôïðïéÞèçêáí, ïé ïðïßåò áíÝäåéîå ôï æÞôçìá êáé ÷Üñéóáí ðïëýôéìåò ãíþóåéò óå ðïëëïýò áðü åìÜò. Óôçí Êáôåñßíç, ï óýëëïãïò Êáñêéíïðáèþí «Ç Áãßá Áéêáôåñßíç» óå óõíäéïñãÜíùóç ìå ôïí ðïëéôéóôéêü ïñãáíéóìü ôïõ ÄÞìïõ Êáôåñßíçò ðñï÷þñçóå óôç äéáíïìÞ ôïõ ñïæ öéüãêïõ-óÞìáôïò ôïõ áãþíá êáôÜ ôïõ êáñêßíïõ ôïõ ìáóôïý êáé åíçìåñùôéêïý åíôýðïõ. ÐáñÜëëçëá, Ýãéíå ðñïöïñéêÞ åíçìÝñùóç êáè’ üëç ôç äéÜñêåéá ôïõ ìÞíá, êÜôé ðïõ ãßíåôáé Üëëùóôå êáé ôéò õðüëïéðåò ìÝñåò ôïõ ÷ñüíïõ ãéá üëïõò ôïõò åíäéáöåñüìåíïõò. ÓõãêåêñéìÝíá ãéá ôçí Êáôåñßíç, õðÜñ÷åé åäþ êáé áñêåôü ÷ñïíéêü äéÜóôçìá êéíçôéêüôçôá ãéá ôçí

Ôçí Ôñßôç 9 Íïåìâñßïõ, óôéò 10.30 ôï âñÜäõ ÓÔÇÍ ÅÊÐÏÌÐÇ «ÊÏÍÔÁ ÓÔÏÕÓ ÁÃÑÏÔÅÓ» ÔÇÓ ÄÉÏÍ ÔÇËÅÏÑÁÓÇÓ ìå ôïí ÃéÜííç Ôóéìðïíßäç ÈÝìá: «Åëáéïôñéâåßï ÐëÜêáò Ëéôï÷þñïõ» Ç åêðïìðÞ «ÊïíôÜ óôïõò Áãñüôåò», ìå ôïí ÃéÜííç Ôóéìðïíßäç, ðïõ ìåôáäßäåôáé ôçí Ôñßôç 9 Íïåìâñßïõ 2010, óôéò 10.30 ôï âñÜäõ, óôçí ÄÉÏÍ Ôçëåüñáóç, èÝìá ôçò Ý÷åé: «Åëáéïôñéâåßï ÐëÜêáò Ëéôï÷þñïõ». Ìå ôçí åõêáéñßá Ýíáñîçò ôçò äéáäéêáóßáò ðáñÜäïóçò ôçò åëéÜò óôá åëáéïõñãåßá ôçò ðåñéï÷Þò ìáò, ç åêðïìðÞ âñÝèçêå óôï åëáéïôñéâåßï ôïõ ×ñÞóôïõ Äïýëêá óôçí ÐëÜêá Ëéôï÷þñïõ, êáôÝãñáøå ôçí üëç äéáäéêáóßá êáé óõíïìßëçóå ìå ðáñáãùãïýò êáé ôïõò éäéïêôÞôåò ôïõ åëáéïõñãåßïõ.

ëåéôïõñãßá Åîåéäéêåýìåíïõ ÊÝíôñïõ Ðñüëçøçò êáñêßíïõ ôïõ ìáóôïý óôï íÝï Íïóïêïìåßï, ýóôåñá áðü êïéíü áßôçìá ðïëëþí öïñÝùí. ÌÜëéóôá, Ý÷ïõí óõãêåíôñùèåß ðåñßðïõ 7 ÷éëéÜäåò õðïãñáöÝò ìå áßôçìá ôçí Üìåóç äçìéïõñãßá ôïõ ÊÝíôñïõ Ìáóôïý, ðñùôïâïõëßá üðïõ ìåôáîý Üëëùí óçìáíôéêü ñüëï Ýðáéîå ç ÅèåëïíôéêÞ ÏìÜäá ÄñÜóçò íïìïý Ðéåñßáò. Ï êáñêßíïò ôïõ µáóôïý åßíáé ç êõñéüôåñç áéôßá èáíÜôïõ ôïõ ãõíáéêåßïõ ðëçèõóìïý, êÜôé ðïõ êáèéóôÜ óáöÝò üôé ç ðñþéìç äéÜãíùóç óþæåé æùÝò. Ï ðñïëçðôéêüò Ýëåã÷ïò åßíáé ç êáëýôåñç èåñáðåßá êáé ãéá áõôü ãßíåôáé ï áãþíáò þóôå êÜèå ãõíáßêá íá Ý÷åé áõôÞ ôç äõíáôüôçôá êáé óôçí Ðéåñßá. ÃåíéêÜ óôïé÷åßá äåß÷íïõí áõîçôéêÞ ôÜóç êáñêßíïõ ôïõ ìáóôïý ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, åîßóïõ óçìáíôéêü üìùò åßíáé ôï ãåãïíüò üôé õðÜñ÷åé 2% ìåßùóç èíçôüôçôáò ôçò íüóïõ. Ìå üëá ôá ðáñáðÜíù äåäïìÝíá, ïé ðñïóäïêßåò óõãêåíôñþíïíôáé ôþñá óôç äéáâåâáßùóç üôé áðü ôï ÄåêÝìâñéï èá ëåéôïõñãÞóåé ôï ÊÝíôñï Ðñüëçøçò Êáñêßíïõ ôïõ Ìáóôïý ìå åéäéêÜ åêðáéäåõìÝíï ðñïóùðéêü óå ÷þñï ôïõ íÝïõ íïóïêïìåßïõ. Ôç äéáâåâáßùóç áõôÞ Ýëáâå ç âïõëåõôÞò Ðéåñßáò Ìáñßá Ìß÷ïõ, áðü ôïí Ãåíéêü ÃñáììáôÝá ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò ê. Íßêï Ðïëýæï. Ç êá Ìß÷ïõ Ýèåóå ôï èÝìá óôïí Ãåíéêü ÃñáììáôÝá êáôÜ ôç åðßóêåøç ôïõ ôçí ÐáñáóêåõÞ ôï áðüãåõìá óôï íïóïêïìåßï, ðáñüíôïò êáé ôïõ âïõëåõôÞ Ðéåñßáò ÈáíÜóç Ðáðáãåùñãßïõ, üðïõ ï ê. Ðïëýæïò ìå ôïí ÄéïéêçôÞ ôçò 3çò ÕÐÅ ê.×ñÞóôï Æçëßäç, óõíáíôÞèçêå ìå ôï éáôñéêü êáé íïóçëåõôéêü ðñïóùðéêü, ôïõ äéïéêçôÞ ôïõ íïóïêïìåßïõ, ôïõ äéïéêçôÞ ôïõ ØÍÐÏ êáé åêðñïóþðùí ôïõ ÅÊÁÂ. Ïé êéíÞóåéò ïé ïðïßåò ãßíïíôáé Ý÷ïõí óêïðü íá óôáìáôÞóåé ç ôáëáéðùñßá ðïõ õößóôáíôáé ïé ãõíáßêåò áðü ôçí Ðéåñßá, ïé ïðïßåò ðáñáðÝìðïíôáé óôéò ëßóôåò ôùí äçìïóßùí íïóïêïìåßùí ôçò Èåóóáëïíßêçò, üðïõ ðåñéìÝíïõí Ýùò êáé ôñåéò ìÞíåò ãéá íá êÜíïõí ìéá åîÝôáóç ìáóôïãñáößáò Þ áí Ý÷ïõí ôçí ïéêïíïìéêÞ äõíáôüôçôá êáôáöåýãïõí óå éäéùôéêÜ äéáãíùóôéêÜ êÝíôñá. Åëðßäá üëùí ôþñá åßíáé ç åðáöÝò êáé ïé ðéÝóåéò íá óõíå÷éóôïýí êáé íá Ý÷ïõí áðïôÝëåóìá. ðñüêåéôáé ãéá ìéá äïìÞ õãåßáò ôçí ïðïßá ï íïìüò Ý÷åé áíÜãêç, þóôå íá ãßíåé Ýíá âÞìá ðñïò ôç ãåíéêüôåñç áíáâÜèìéóç ôùí ðáñå÷üìåíùí óõíèçêþí æùÞò.

Êõêëïöïñåß êáé óôçí ÅëëÜäá ç ðñþôç äéóêïãñáöéêÞ äïõëåéÜ ôïõ “Trio TZANE” ÔæÜíïõì, ôæÜíåì, jan. ËÝîç ðåñóéêÞ, ðïõ “ôáîßäåøå” óôçí Ôïõñêßá êé áðü åêåß óôçí ÅëëÜäá, ôç Âïõëãáñßá êé áëëïý, äçëþíïíôáò ôçí øõ÷ޅ Ôï “Trio TZANE” åßíáé ìéá éóôïñßá øõ÷Þò, ç éóôïñßá ôçò ìïõóéêÞò óõíÜíôçóçò ôñéþí ãõíáéêþí, ôçò Åëëçíßäáò Îáíèïýëáò ÍôáêïâÜíïõ, ôçò ÔïõñêÜëáò Ãêéïýë ×áôæÝñ Ôïñïýê êáé ôçò Ãáëëßäáò, Óáíôñßí Ìïíëåæïýí, ðïõ ìå ôéò âáëêáíéêÝò ðïëõöùíßåò êáé Üëëåò ðïëõöùíéêÝò éóôïñßåò ôïõò ìáò “áöçãïýíôáé”, ìå ôéò áããåëéêÝò öùíÝò ôïõò, ôçí ðëïýóéá âáëêáíéêÞ ðáñÜäïóç. Ôï “Trio TZANE” åßíáé Ýíá ãõíáéêåßï öùíçôéêü óýíïëï ìå Ýäñá ôï Ðáñßóé, ðïõ “ôáîéäåýåé” ôïõò ëÜôñåéò -êáé ü÷é ìüíï- ôçò ðïëõöùíéêÞò ìïõóéêÞò óôçí ðëïýóéá ðáñÜäïóç ôùí Âáëêáíßùí, “ðáíôñåýïíôáò” ôçí ðáñÜäïóç ìå ìéá óýã÷ñïíç áíôßëçøç êáé äçìéïõñãþíôáò Ýíá ìïíáäéêü áêïõóôéêü áðïôÝëåóìá. Ìå “ü÷çìᔠôç ìïõóéêÞ ôïõò, Ýíá äéáâáëêáíéêü “ôñÝíï” ðïõ ôáîéäåýåé áðü ôçí ¹ðåéñï êáé ôç Ìáêåäïíßá, Ýùò ôá ðÝñáôá ôçò Âïõëãáñßáò êáé ôçò Ôïõñêßáò, ðáôþíôáò ðÜíù óå ìïõóéêÝò ôüóï ãíþñéìåò ìá êáé ôüóï äéáöïñåôéêÜ -êáéíïôüìá èá Ýëåãå êÜðïéïò- äïóìÝíåò, ôï “Trio TZANE” óõóôÞèçêå ðñéí áðü áñêåôü êáéñü óôï åëëçíéêü êïéíü ìå ìéá óåéñÜ óõíáõëéþí êáé ôþñá êõêëïöïñåß êáé óôçí ÅëëÜäá ôçí ðñþôç ôïõ äéóêïãñáöéêÞ äïõëåéÜ, ðïõ Þäç Ý÷åé áãáðçèåß óôçí õðüëïéðç Åõñþðç, üðïõ êõêëïöïñåß áðü ôç ãáëëéêÞ åôáéñßá “Naive”. Ôï “ÃáúôÜíé” åßíáé ç ðñþôç äéóêïãñáöéêÞ äïõëåéÜ ôïõ “Trio TZANE”. ÅëëçíéêÜ, âïõëãáñéêÜ, ôïõñêéêÜ êé Üëëåò âáëêáíéêÝò ãëþóóåò óõíèÝôïõí ôïí ðïëý÷ñùìï “êáìâܔ ôïõ ðëïýóéïõ ðïëõöùíéêïý ñåðåñôïñßïõ ôùí ôñéþí êïñéôóéþí: ôçò Îáíèïýëáò (ôñáãïýäé, êñïõóôÜ, óáíôïýñé), ðïõ ãåííçìÝíç óôçí ÁèÞíá áðü ãïíåßò ðïëéôéêïýò ðñüóöõãåò, ðïõ åß÷áí êáôáöýãåé óôçí ÔáóêÝíäç, Ýìáèå í’ áãáðÜ ôïõò ðïëõöùíéêïýò Þ÷ïõò áðü ôç ãéáãéÜ ôçò, ôç Óáíôñßí (ôñáãïýäé), ðïõ Ý÷åé áöéåñùèåß óôç ìåëÝôç ôïõ âïõëãáñéêïý ôñáãïõäéïý êáé ôçí Ãêéïýë (ôñáãïýäé), ðïõ, áí êáé ìåãÜëùóå óôç Ãáëëßá ðïôÝ äåí Ýðáøå íá áíáæçôåß íÝïõò ìïõóéêïýò äñüìïõò óôçí ðáôñßäá ôçò, ôçí Ôïõñêßá êáé óôçí ïèùìáíéêÞ ìïõóéêÞ ðáñÜäïóç. Ӓ áõôü ôï äéáâáëêáíéêü “ôñÝíï” óõíáíôéïýíôáé ìïõóéêïß, üðùò ï Bïýëãáñïò Íôßìéôáñ Ãêïýãêïö óôçí ãêáíôïýëêá, ï Éñëáíäüò Ðïë Ãêïýíôìáí óôï óÜæé, ï ¸ëëçíáò ÔáîéÜñ÷çò ÂáóéëÜêïò óôï áêïñíôåüí êáé ïé ÃÜëëïé ÁíôñéÝí Åóðéíïýæ óôï íÝé, Íßêïëáò Ìðåê óôï êïíôñáìðÜóï êáé ÁíôïõÜí Ìïñéíü óôï ðÝñóéêï ôüìðáê. Ìå öùíçôéêïýò áõôïó÷åäéáóìïýò êáé äéáóêåõÝò óýã÷ñïíåò, ãñáììÝíåò ãéá ôéò áíÜãêåò ôïõ öùíçôéêïý óõíüëïõ, ïé ôñåéò íåáñÝò åñìçíåýôñéåò ìáò ðñïóöÝñïõí ìéá öñÝóêéá áíôßëçøç ãéá ôéò ìïõóéêÝò ðïõ ôáîéäåýïõí êáé îáíáãåííéïýíôáé, ðëÝêïíôáé êáé îåìáêñáßíïõí óå áñìïíßåò äéáöïñåôéêÝò. Ôï “Trio TZANE” èá äþóåé ìéá óõíáõëßá óôçí ÁèÞíá, óôéò 19 Íïåìâñßïõ, óôç ÃåñìáíéêÞ Åêêëçóßá, óôç Óßíá.

ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏÓ ÅÕÊÁÑÐÉÄÇ ôçë. 34551-2 ÓÇÌÅÑÁ ÓÅ ÂËÅÐÙ 7 ÐÁÍÅËËÇÍÉÁ ÐÑÅÌÉÅÑÁ!!! ME THN MAÃÅÉÁ ÔÏÕ 3D

ÂÑÉÊÏËÁÊÅÓ ÃÉÁ ÊËÁÌÌÁÔÁ

EAT PRAY LOVE

Ï ÔÅËÅÕÔÁÉÏÓ ÌÁ×ÇÔÇÓ ÔÏÕ ÁÍÅÌÏÕ ME THN MAÃÅÉÁ ÔÏÕ 3D

RESIDENT EVIL ME THN MAÃÅÉÁ ÔÏÕ 3D

(Ã)ËÕÊÁÊÉÁ ME THN MAÃÅÉÁ ÔÏÕ 3D ÓÔÁ ÅËËÇÍÉÊÁ

ÃÉÁ ÔÉÓ ÙÑÅÓ ÐÑÏÂÏËÙÍ ÊÁËÅÓÔÅ ÓÔÁ ÔÇË. 34551-2 ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ Éäéïêôçóßá - ¸êäïóç ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ É. ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Åêäüôçò -ÄéåõèõíôÞò

Äéáöçìéóôéêü ÔìÞìá:

ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ

ÎÅÍÏÖÙÍ ÌÐÁÑÁËÉÁÊÏÓ

Áñ÷éìáíäñßôçò Éùáêåßì Ïéêïíïìßêïò

ÔÁÓÏÕËÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÄÏÕ

Â.É. Ìüó÷çò, Ã. ÑÜðôçò, Ð. ÁëåêÜêçò, Ã. Ôóéìðïíßäçò, Ä. Íáôóéüò,

Õðåýèõíïò Ôõðïãñáöåßïõ:

Áä. ÅõáããÝëïõ, Ó. ÆÜ÷ïò,

×. ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ

Ê. Äáëáêéïõñßäçò, É. Êáëéáìðüò,

ÌÁÑÉÁ ÊÏÑÏÌÇËÇ

È. Ðáðáêþóôáò, Ñ. ÊïñïìÞëç, Ã.Ð. ÊáñáãéÜííçò Áèëçôéêü ñåðïñôÜæ: ÓÐÕÑÏÓ ÓÊÏÕÖÁÓ Ãñáöåßá: Âüôóç 18 60 100 Êáôåñßíç

ÔçëÝöùíá:

ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ:

Éóì. ÌáêñÞ, Ë. ÔæÝêçò,

23510 33633 - 23510 46790-99 Åóùôåñéêïý ÅôÞóéá: 96 Åõñþ

FAX: 23510 20672

Åëá÷ßóôç: 20 Åõñþ

×åéñüãñáöá ðïõ äçìïóéåýïíôáé

Åîùôåñéêïý ÅôÞóéá: 220 äïë.

Þ ü÷é äåí åðéóôñÝöïíôáé

Ôñáðåæþí-Ïñãáíéóìþí 315 Åõñþ

email: Ol-bhma@otenet.gr

TV ðñüãñáììá

ÅÔ 3 08.30: Êéíïõìåíá ó÷Ýäéá 10.00: êÜðïõ, êÜðùò êÜðïôå 10.30: Öñïõôïðßá 11.00: ÁíÜìåóá óå äýï áéþíåò 11.30: Ìïíüãñáììá 12.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá. «ÃëÝíôé ëåöôÜ êáé áãÜðç». 13.30: Ôï âëÝììá 14.00: Ç êïõêëáðïèÞêç 14.30: ÏõñÜíéï ôüîï 15.00: Ðáéäéêü ðñüãñáììá 16.00: Æéê êáé Ëïýèåñ 16.30: ÊáëÞ ôý÷ç ôóÜñëé 17.00: Áôßèáóá íéÜôá 18.00: ÐÝôñéíá ëéïíôÜñéá 19.00: ÊëÞñùóç ËÏÔÔÏ 19.10: Ï äñüìïò ðñïò ôçí êÜëðç 20.00: Ôáîéäåýïíôáò 21.10: Ïé áãíïïýìåíïé 22.00: ÍïéêïêõñÝò óå áðüãíùóç 23.00: ÅéäÞóåéò 23.40: Óáí óÞìåñá ôïí 20ï áéþíá. 24.00: Ï âáóéëéÜò ÍÝóôùñ êáé ç áíß÷íåõóç ôïõ óýìðáíôïò. 01.00: Åãêëçìá êáé Ýñåõíá

05.30: Õäñüãåéïò 07.45: ÊáëçìÝñá ìå ôïí Ãéþñãï ÁöôéÜ 10.30: Åäþ êáé ôþñá 12.30: Ðïëý ìðëá -ìðëá 16.00: ¼óï õðÜñ÷ïõí Üíèñùðïé 17.00: Áðïãåõìáôéíü äåëôßï åéäÞóåùí 17.30: That’s life 18.45: ÓÞìåñá ìå ôïí ¢êç Ðáõëüðïõëï 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí. 21.00: Õäñüãåéïò 21.30: Auto alter 21.45: ÔÝ÷íç êáé ðïëéôéóìüò 22.45: ÁèÝáôïò êüóìïò 00.15: Hit parade GR. 01.15: Auto Alter 02.45: Eureka 03.00: Friday night lights 04.00: Flash Gordon

06.00: Êéíïýìåíá ó÷Ýäéá 07.30: ÐñùéíÞ ÌåëÝôç 10.15: Íçóôéêïß ðñÜêôïñåò 11.15: Êïñßíá ç áãñéüãáôá 13.00: ÅéäÞóåéò 13.45: Óïýðåñ óôÜñ 15.45: Áîßæåé íá ôï äåéò 17.45: ÅéäÞóåéò óôç íïçìáôéêÞ 17.50: Öþôçò- Ìáñßá Live 19.45: ÅéäÞóåéò 21.00: ÎÝíç ôáéíßá. “êïßôá ôé Ýãéíå” 23.00: Íüìïò êáé ôÜîç 24.00: Áíåîé÷íßáóôåò õðïèÝóåéò 01.00: Medium 02.15: ÎÝíç ôáéíßá. «Ôï ìÜôé 3». 04.00: Jericho

09.30: Ï èáõìáóôüò êüóìïò ôïõ ùêåáíïý 09.50: ÊáèçìåñéíÜ 11.00: ÁñðáêôéêÜ 12.00: Ç êïõæßíá ôçò ìáìÜò 13.00: ÅéäÞóåéò 14.30: Ôüëìç êáé ãïçôåßá 15.30: Ìáãéêüò êüóìïò 16.30: Ç êïõæßíá ôçò ìáìÜò (Å) 17.00: ÅéäÞóåéò 17.55: ÁèëçôéêÝò ÅéäÞóåéò 18.30: Ïé êüñåò ôïõ Ìáê ËÝïíô 19.10: Áêñáßïé ôáîéäéþôåò 19.30: Ï Üíèñùðïò ôùí ðÜãùí 20.30: Ãßíå Ýíá ìå ôá ð ëÜóìáôá 21.45: Äåëôßï êáéñïý 22.00: ÅéäÞóåéò 23.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá « Äßøá ãéá æùÞ» 00.30: Êáôáöýãéï Üãñéùí æþùí óôï ÓåñåíãêÝôé 02.30: Ôüëìç êáé ãïçôåßá

NET 06.00: Êáé ïé ðáíôñåìÝíïé Ý÷ïõí øõ÷Þ 07.00: ÊáëçìÝñá ÅëëÜäá 10.00: 10 ìå 1 ìáæß 12.50: Ìå áãÜðç 13.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ1 13.50: Áêñùò ïéêïãåíåéáêüí 14.45: Êùí/íïõ êáé ÅëÝíçò 15.15: Ôï êáöÝ ôçò ×áñÜò 16.50: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ 1 17.00: ÊéóìÝô 19.00: Deal 20.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ1 21.00: The X-Factor- Audition 22.00: Ïíåéñïðáãßäá 23.00: ÑÜäéï Áñâýëá 24.00: ÅãêëÞìáôá 01.00: ÁÍÔ 1 01.10: ÊÜñìá 02.10: Ãéá ôçí ¢ííá 03.30: ÊáèñÝöôç êáèñåöôÜêé ìïõ 04.10: ÔçëåìÜñêåôéíãê 04.30: Mobile fun 05.10: Ôáýñïò ìå Ôïîüôç

06.00: ÂÝñá óôï äåîß 07.00: Êïéíùíßá þñá ìÝãá 13.15: Ç æùÞ ôçò Üëëçò 14.00: Äåëôßï åéäÞóåùí 15.00: Singles 16.00: Ç ïéêïãÝíåéá âëÜðôåé 16.50: ÌáôéÝò óôá ãåãïíüôá 17.00: Master Chef 18.00: ÐÜôé ç ðéï üìïñöç éóôïñßá 19.00: Ôá ìõóôéêÜ ôçò ÅäÝì 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 21.00: Ç æùÞ ôçò Üëëç 21.50: Êïýêëåò 23.00: Master chef 24.00: ÎÝíç ôáéíßá. «Aú öïñ Ëïýöá êáé áðáëëáãÞ» 01.00: Ôåëåõôáßá ãåãïíüôá 01.30: ÎÝíç ôáéíßá « Áíôßóôñïöç ìÝôñçóç». 02.30: Óôçí êüøç ôïõ îõñáöéïý 03.45: Êüêêéíï öåããÜñé 04.45: ÔçëåìÜñêåôéíãê 04.00: Öéëïäïîßåò

07.00: ÐÜíù óôçí ùñá 10.00: ÊáöÝò ìå ôçí ÅëÝíç 13.00: ÅéäÞóåéò. 13.15: Êïõò êïõò ôï ìåóçìÝñé 16.00: ÄÝóôå ôïõò 17.00: Äåëôßï ÅéäÞóåùí 17.05: ÄÝóôå ôïõò 18.00: ÏéêïãåíåéáêÝò éóôïñßåò 19.00: ÅéäÞóåéò 20.00: ÊÜôé øÞíåôáé 21.00: Áë ôóáíôßñé íéïõò 23.00: Big brother 24.00: Sex and the city 01.15: Ïé éóôïñßåò ôïõ Áóôõíüìïõ ÌðÝêá 02.15: 10ç åíôïëÞ 03.00: Êüêêéíïò êýêëïò 04.00: ÔçëåáãïñÝò 04.30: Êïõò êïõò ôï ìåóçìÝñé

06.00: ÐñùéíÞ åíçìÝñùóç 10.00: Óõìâáßíåé ôþñá 12.00: ÅéäÞóåéò 13.00: ÌÝíïõìå ÅëëÜäá 15.00: ÅéäÞóåéò 16.00: ÎÝíç ôáéíßá «Ôï áðßèáíï ôáîßäé» 18.00: ÅéäÞóåéò 19.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá «Ôï ãÝëéï âãÞêå áðü ôïí ðáñÜäåéóï» 21.00: ÅéäÞóåéò 22.00: ÎÝíç ôáéíßá. «Ï ãçôåõôÞò ôùí áëüãùí» 01.00: The night the wall came down Schabawki’s note


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÔÑÉÔÇ 9 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2010 3

ÐÉÅÑÉÁ Ôá ôåëéêÜ áðïôåëÝóìáôá óôïõò ôñåéò íÝïõò äÞìïõò ôïõ Íïìïý ìáò

ÄÇËÙÓÇ ÔÏÕ ÈÁÍÁÓÇ ÔÓÉÖÏÄÇÌÏÕ Åßíáé óå üëïõò óáò ãíùóôÝò ïé óõíèÞêåò êÜôù áðü ôéò ïðïßåò êáôÞëèá óôçí åêëïãéêÞ áíáìÝôñçóç ôçò ÊõñéáêÞò. Ç ðáñÜôáîç óôçí ïðïßá ãåííÞèçêá, ìåãÜëùóá êáé áíäñþèçêá ìå ðïýëçóå êáôÜ ôïí ÷õäáéüôåñï ôñüðï, áíôáìåßâïíôÜò ìå ãéá üóá áðü ðáéäß ôçò ðñïóÝöåñá. Äåí åßíáé ôõ÷áßï üôé ïé óõìðáôñéþôåò ìïõ Ëéôï÷ùñßôåò áíáãíþñéóáí ôï Ýñãï ìïõ, êáé ôïõò åõ÷áñéóôþ ãé´áõôü, áëëÜ öáßíåôáé ðùò ïé åãêÝöáëïé ôùí Áèçíþí ãíùñßæïõí êáëýôåñá. ¸ôóé, ìßá åêëïãÞ ðïõ èá ìðïñïýóå íá åßíáé ðåñßðáôïò, ôçí ìåôÝôñåøáí óå ìÜ÷ç áìößññïðç. Ðáñüëá áõôÜ êáé ôçí üðïéá ðñïóùðéêÞ ðéêñßá ðïõ èá ìðïñïýóå íá Ý÷åé ïðïéïóäÞðïôå óôç èÝóç ìïõ, äçëþíù ðùò ðáñáìÝíù ðéóôüò óôéò áñ÷Ýò, óôéò èÝóåéò êáé óôá éäáíéêÜ ôçò ìåãÜëçò ìáò äçìïêñáôéêÞò ðáñÜôáîçò. ÈÝëù íá åõ÷áñéóôÞóù ôïõò óõíåñãÜôåò ìïõ, åðþíõìïõò êáé ìç, ãéá ôïí üìïñöï êáé åéëéêñéíÞ áãþíá ðïõ äþóáìå ìáæß. Ìáæß èá óõíå÷ßóïõìå ôïí ßäéï áãþíá áðü ôç èÝóç ðïõ ï ëáüò ôïõ íÝïõ äÞìïõ ìáò Ýôáîå. Óôï åñþôçìá ôé èá ðñüôåéíá óôïõò øçöïöüñïõò ìïõ ãéá ôçí åðüìåíç ÊõñéáêÞ, Ý÷ù Þäç áðáíôÞóåé ðñïåêëïãéêÜ. Áðåõèýíèçêá óå ðïëßôåò, ïé ïðïßïé ìå åìðéóôåýèçêáí ìå ôçí øÞöï ôïõò, êáé Ý÷ïõí ôç öñüíçóç íá åðéëÝîïõí áðü ìüíïé ôïõò êáé íá áðïöáóßóïõí ÷ùñßò êáìßá ÷åéñáãþãçóç. Óáò åõ÷áñéóôþ áðü êáñäéÜò ÔóéöïäÞìïò ÈáíÜóçò ÄÞìáñ÷ïò Ëéôï÷þñïõ

ÊÅÍÔÑÉÊÇ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁ

Ðüóïõò óôáõñïýò ðÞñáí ïé õðïøÞöéïé Ðåñéöåñåéáêïß Óýìâïõëïé

Äýíáìç ãéá ôçí ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÊÅÍÔÑÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ×. ØÙÌÉÁÄÇÓ ÌÁÕÑÉÄÏÕ ÓÏÖÉÁ ÌÁÊÑÉÄÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ ÐÁÐÁÚÙÁÍÍÏÕ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ (ËÁÊÇÓ) ÔÓÉÌÇÔÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÊÁÆÁÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÌÐÁÓÄÁÑÁÓ ÐÁÕËÏÓ ÁÃÏÑÁÓÔÏÓ ÈÅÏÄÙÑÏÓ ÍÁÂÑÏÆÉÄÏÕ ÌÁÑÉÁ ÌÐÅÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ

8317 6829 5196 5005 4809 3612 3532 3371

ÊÅÍÔÑÉÊÇ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁ ÌÅÔÙÐÏ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ - ÐÁÐÁ×ÑÇÓÔÏÓ ÃÑÇÃÏÑÉÏÓ ÔÓÁÊÉÑÉÄÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ ÍÉÊÏËÁÏÓ ÊÁËÁÌÐÁÊÁÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ ÊÁËÁÚÔÆÉÄÏÕ ÄÅÓÐÏÉÍÁ ÔÁÔÓÉÄÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÊÁÑÃÉÙÔÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ ÐÁÔÁÑÉÄÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ ÊÑÉÔÓÁÍÉÄÁ ÉÙÁÍÍÁ

5684 5666 4830 4621 3706 3515 3477 3369

ËÁÚÊÇ ÓÕÓÐÅÉÑÙÓÇ ÊÅÍÔÑÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ - ÓÊÏÕÖÁÓ ÉÙÁÍÍÇÓ ×ÁËÁÔÓÇÓ ÐÁÍÔÅËÇÓ ÊÁÑÁÊÉÔÓÉÏÓ ÆÁ×ÁÑÉÁÓ ÍÉÊÏËÁÚÄÏÕ ÐÏËÕÎÅÍÇ (ÎÅÍÉÁ) ÑÏÕÔÓÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÃÅÑÏÖÙÊÁ ÁÍÁÓÔÁÓÉÁ ÉÏÑÄÁÍÉÄÏÕ - ÐÁÍÔÅËÉÁ ÓÏÖÉÁ ÐÁÑÁËÕÊÉÄÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÊËÉÃÊÏÐÏÕËÏÓ ÁÓÔÅÑÉÏÓ

ÐÁÑÔÏÆÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ 979 929 905 796 776 584 525 509

ÊÁÈÁÑÁ ×ÅÑÉÁ, ÊÁÈÁÑÅÓ ÉÄÅÅÓ, ÊÁÈÁÑÅÓ ËÕÓÅÉÓ - ÌÐÉÍÔÁÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ ÂÏÕÔÓÁÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÃÊÉÌÐÇ ËÅÌÏÍÉÁ ÐÉÍÁÊÉÄÇÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ ÔÓÁÊÉÑÇ ÊÏÊÙÍÇ ÊÉÏÓÓÅÓ ÌÉ×ÁÇË ÃÊÑÉÍÉÁÓ ÉÙÁÍÍÇÓ ÔÑÁÏÕÄÁÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ

922 734 507 480 404 395 170

ÏÉÊÏËÏÃÉÁ ÁËËÇËÅÃÃÕÇ - ÍÔÅËÇÓ ÌÉ×ÁÇË ÁÍÁÓÔÁÓÉÁÄÏÕ ÓÏÖÉÁ ÆÏÕÌÐÏÕËÉÄÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÁÑÔÆÏÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÊÁÍÁÂÁÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ

619 247 112 102

79

ÑéæïóðáóôéêÞ ÁñéóôåñÞ Åíüôçôá - Ìðïñïýìå íá ôïõò óôáìáôÞóïõìå - ÌÐÏÍÏÂÏËÉÁÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ ÌÉ×ÙËÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ (ÂÑÕÆÁÓ) 340 ÁÃÏÑÁÔÓÉÏÕ ÂÁÓÉËÉÊÇ (ÂÁÓÙ) 339 ÃÊÁÚÍÔÁÔÆÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ 291 ÓÕÌÅÙÍÉÄÇÓ ÅÕÓÔÁÈÉÏÓ (ÓÔÁÈÇÓ) 278 ÃÁËÁÍÏÓ ÓÐÕÑÉÄÙÍ 227 ÑÁÐÔÏÐÏÕËÏÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ 211 ÌÐÉÔÓÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ 126 ÁÓÇÌÉÍÁ ÎÇÑÏÔÕÑÇ – ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÁÑÇ «ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ-ÏÉÊÏËÏÃÉÁ-ÓÕÌÌÅÔÏ×Ç» - ÔÓÉÑÏÐÏÕËÏÓ ËÅÙÍÉÄÁÓ ÄÇÌÏÕ ÅÕÈÕÌÉÁ 202 ÁÂÑÁÁÌ ÉÙÁÍÍÇÓ 118 ÃÊÉÑÃÊÏÕÄÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ 97 ×ÁÔÆÇÁÍÄÑÅÏÕ ÅÕÄÏÎÉÁ 81 ÊÏÓÌÁÓ ÉÙÁÍÍÇÓ - ÌÁÑÉÏÓ 71 ÁÍÔÉÊÁÐÉÔÁËÉÓÔÉÊÇ ÁÑÉÓÔÅÑÁ – ÁÍÔÁÑÓÉÁ ÓÅ ÊÕÂÅÑÍÇÓÇ-ÅÅ-ÄÍÔ-ÊÁËËÉÊÑÁÔÇ ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÑÉÆÏÓ ÆÙÃÑÁÖÉÓÔÏÕ ×ÑÉÓÔÉÍÁ ÌÁÕÑÏÌÌÁÔÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÔÅËÉÏÕ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ ÊÏÕÌÁÍÔÆÉÁÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÌÐÏÕÔÓÉÊÁÓ ÓÔÕËÉÁÍÏÓ

116 76 73 61 49


"

ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

Ôñßôç 9 Íïåìâñßïõ 2010

Ïé óôáõñïß ðïõ ðÞñáí ïé õð. Äçìïôéêïß Óýìâïõëïé ÓÔÁÕÑÏÄÏÓÉÁ ÄÇÌÏÕ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

ÓÔÁÕÑÏÄÏÓÉÁ ÄÇÌÏÕ ÄÉÏÕ - ÏËÕÌÐÏÕ

«Ï ËÁÏÓ ÅÓÔÅÉËÅ ÌÇÍÕÌÁ»

ÓÔÁÕÑÏÄÏÓÉÁ ÄÇÌÏÕ ÐÕÄÍÁÓ - ÊÏËÉÍÄÑÏÕ

Éêáíïðïßçóç åêöñÜæåé ç Ñçãßëëçò ãéá ôï åêëïãéêü áðïôÝëåóìá

Ô

çí Ýíôïíç éêáíïðïßçóÞ ôçò ãéá ôá áðïôåëÝóìáôá ôïõ ðñþôïõ ãýñïõ ôùí äçìïôéêþí êáé ðåñéöåñåéáêþí åêëïãþí åêöñÜæåé ç ÍÄ, ç ïðïßá åêôéìÜ ðùò ïé ðïëßôåò Ýóôåéëáí óôçí êõâÝñíçóç Ýíá îåêÜèáñï ìÞíõìá êáôáäßêçò ôçò ðïëéôéêÞò ðïõ áêïëïõèåß. «Ç ÍÄ êáè' üëç ôçí ðñïåêëïãéêÞ ðåñßïäï æÞôçóå áðü ôïí åëëçíéêü ëáü íá õðÜñîåé ìÞíõìá ãéá áëëáãÞ ðïëéôéêÞò, ôï ìÞíõìá áõôü åóôÜëç» äÞëùóå ï åêðñüóùðïò ôïõ êüììáôïò ÐÜíïò Ðáíáãéùôüðïõëïò, ï ïðïßïò üìùò åîÝöñáóå ôçí áðïñßá ôïõ ãéá ôï áí ôåëéêÜ ï ðñùèõðïõñãüò «äéÜâáóå áõôü ôï ìÞíõìá». «Ùò ÍÝá Äçìïêñáôßá õðïãñáììßóáìå üôé ôï ìÞíõìá áõôü åßíáé ìÞíõìá áðïäïêéìáóßáò êáé áðüññéøçò ôçò ðïëéôéêÞò ôïõ Ìíçìïíßïõ. Êáé ìÞíõìá êáôáäßêçò ôùí áíåýèõíùí ÷åéñéóìþí ôïõ ðñùèõðïõñãïý. Ï åëëçíéêüò ëáüò æÞôçóå ôçí áëëáãÞ ðïëéôéêÞò êáé ìßá ðïëéôéêÞ ðïõ íá óõíäõÜæåé ìÝôñá ãéá äçìïóéïíïìéêÞ åîõãßáíóç, ìÝôñá ðïõ Ý÷ïõí ëçöèåß êáé äåí ÷ñåéÜæïíôáé Üëëá, ìå ìÝôñá ãéá áíÜðôõîç ðïõ äåí Ý÷ïõí ëçöèåß êáé ï ðñùèõðïõñãüò äåí ëáìâÜíåé. Ç êõâÝñíçóç äåí ðñÝðåé íá ðñï÷ùñÞóåé óå íÝá öïñïåéóðñáôéêÜ ìÝôñá ðïõ èá åðéôåßíïõí ôçí áóöõîßá óôçí áãïñÜ» ôüíéóå ï ê. Ðáíáãéùôüðïõëïò. «ÏëéêÞ åðáíáöïñÜ» ÅðéðëÝïí, óôç Ñçãßëëçò åêôéìïýí ðùò ôï ìÞíõìá ðïõ Ýóôåéëáí ïé ðïëßôåò åßíáé êáé ìÞíõìá êáôáäßêçò ôùí ðïëéôéêþí åêâéáóìþí ôïõ ðñùèõðïõñãïý. ÌÜëéóôá, åðéóçìáßíïõí ðùò ç áíáãåííçìÝíç êáé áíáíåùìÝíç ÍÄ Ýíá ÷ñüíï ìåôÜ ôçí ðéï âáñéÜ Þôôá ôçò óôçí éóôïñßá ôïõ êüììáôïò ìå áñ÷çãü ôïí Áíôþíç ÓáìáñÜ áíáëáìâÜíåé êáé ðÜëé ðñùôáãùíéóôéêü ñüëï óôéò åîåëßîåéò. Ôï áðïôÝëåóìá ôùí åêëïãþí, ìå ôç ÍÄ íá ðñïçãåßôáé óôéò ðåñéóóüôåñåò ðåñéöÝñåéåò, äÞìïõò êáé íïìïýò, åßíáé åíäåéêôéêü ôùí íÝùí óõó÷åôéóìþí ðïõ äéáìïñöþíïíôáé, äÞëùóå ï ê. Ðáíáãéùôüðïõëïò, åêôéìþíôáò ðùò ç äéáöïñÜ ôùí äýï êïììÜôùí áðü ôéò 10,5 ìïíÜäåò ðïõ Þôáí 12 ìÞíåò ðñéí, ðëÝïí ðÝöôåé óôéò êÜôù áðü äýï ìïíÜäåò. «Ìå ôçí ðñùôïâïõëßá ôïõ áñ÷çãïý êáé ôùí óôåëå÷þí ôçò, ç ÍÄ áíÝäåéîå ôçí ðïëéôéêÞ óçìáóßá ôçò áíôéìíçìïíéáêÞò øÞöïõ êáé ìå ôéò ðáñåìâÜóåéò ðïõ áíÝðôõîå, óõíÝâáëå êáèïñéóôéêÜ óôç ñáãäáßá ðôþóç ôùí ðïóïóôþí ôïõ ÐÁÓÏÊ» äÞëùóå ï ê. Ðáíáãéùôüðïõëïò. Ãéá ôçí áðï÷Þ ¼óïí áöïñÜ ôá õøçëÜ ðïóïóôÜ áðï÷Þò, óôç Ñçãßëëçò åêôéìïýí ðùò ïé ðïëßôåò åðÝëåîáí íá óôåßëïõí ãåíéêüôåñá Ýíá ìÞíõìá êáé äçëþíïõí ðùò ç ÍÄ ôï Ý÷åé ëÜâåé õðüøç ôçò. Åðéóçìáßíïõí üìùò ðùò óýìöùíá ìå ôçí áíÜãíùóç êáé ôçí åñìçíåßá ôïõ ðïóïóôïý ôçò áðï÷Þò öáßíåôáé ðùò Ýíá óçìáíôéêü ìåñßäéï ôïõ åêëïãéêïý óþìáôïò äåí õðÝêõøå óôï åêâéáóôéêü äßëçììá ôïõ Ãéþñãïõ ÐáðáíäñÝïõ. «Ï ðñùèõðïõñãüò ðñïóðÜèçóå íá äéáóðåßñåé óôï åêëïãéêü óþìá ôï öüâï ðïõ äéáêáôÝ÷åé ôïí ßäéï, äåí ôï ðÝôõ÷å, ç áðï÷Þ êõñßùò áöïñÜ áõôü ôï äßëçììá» ôüíéóå ï ê. Ðáíáãéùôüðïõëïò. ¼óïí áöïñÜ ôï åíäå÷üìåíï ôùí ðñüùñùí åêëïãþí ðïõ åß÷å èÝóåé ï ðñùèõðïõñãüò, óôç ÍÄ åêôéìïýí ðùò ôåëéêÜ ìðëüöáñå, êáèþò åß÷å öïâçèåß ðïëý ðñïåêëïãéêÜ, âëÝðïíôáò ôçí êÜèåôç ðôþóç ôùí ðïóïóôþí ôïõ êüììáôüò ôïõ. «Ôï äßëçììá äåí ðÝñáóå, ç êõâÝñíçóç êáé ðñïóùðéêÜ ï Ãéþñãïò ÐáðáíäñÝïõ åéóÝðñáîáí Ýíá ç÷çñü ìÞíõìá ôçò áðïäïêéìáóßáò ôçò ðïëéôéêÞò ôïõ êáé ôïõ Ìíçìïíßïõ. Êáé ôï ìÞíõìá áõôü èá åðáíáëçöèåß êáé óôï äåýôåñï ãýñï» åêôßìçóå ï ê. Ðáíáãéùôüðïõëïò. Ï åêðñüóùðïò ôçò ÍÄ ÷áñáêôÞñéóå ôï äåýôåñï ãýñï åîßóïõ óçìáíôéêü ìå ôïí ðñþôï êáé êÜëåóå ôïõò ðïëßôåò íá ðñïóÝëèïõí êáé íá øçößóïõí, êáèþò ôï ìÞíõìá ôïõ ðñþôïõ ãýñïõ, üðùò åßðå, ðñÝðåé íá ãßíåé ðéï ç÷çñü ôç äåýôåñç ÊõñéáêÞ. ¼óïí áöïñÜ ôï åíäå÷ïìåíï óõíåñãáóéþí ìå ôá êüììáôá ôçò ÁñéóôåñÜò, ôá ïðïßá êáé áõôÜ ðñïÝôáîáí ôçí áíôéìíçìïíéáêÞ øÞöï, ï ê. Ðáíáãéùôüðïõëïò ôüíéóå ðùò ç êïéíùíßá Ý÷åé ôç äéêÞ ôçò ëïãéêÞ êáé ôá äéêÜ ôçò ìÝôñá. «Ïé êïéíùíßåò èá äéáìïñöþóïõí ôç äéêÞ ôïõò äõíáìéêÞ êáé ç ßäéá åéêüíá ðïõ êáôáãñÜöçêå ÷èåò èá êáôáãñáöåß êáé óôï äåýôåñï ãýñï» åêôßìçóå ï ê. Ðáíáãéùôüðïõëïò. Óôç Ñçãßëçò åìöáíßæïíôáé éäéáßôåñá éêáíïðïéçìÝíïé áðü ôçí ðïñåßá ôïõ Âáóßëç Êéêßëéá óôçí ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò, åíþ ï Áíôþíçò ÓáìáñÜò Þäç åôïéìÜæåé êýêëï ðåñéïäåéþí ôüóï óôï ëåêáíïðÝäéï üóï êáé óå üëç ôç ÷þñá. ÓÞìåñá Þ áýñéï èá ðñáãìáôïðïéçèåß, ìÜëéóôá, åõñåßá óýóêåøç óôç Ñçãßëëçò ìå ôç óõììåôï÷Þ ôùí âïõëåõôþí ôïõ ëåêáíïðåäßïõ êáé êïñõöáßùí óôåëå÷þí ôçò ÍÄ, õðü ôïí Áíôþíç ÓáìáñÜ.


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

Ì

ÔÑÉÔÇ 9 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2010 5

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

Ç ÖÕËÁÎÇ ÔÙÍ ÓÕÍÏÑÙÍ ÌÁÓ

åôÜ ôÞ “öýëáîç” ôçò ïéêïíïìßáò ìáò áðü ôï ÄÍÔ Þñèå ç þñá ôçò “öýëáîçò” ôùí óõíüñùí ìáò áðü ôç Frontex, äçëáäÞ ôçí åéäéêÞ óôñáôéùôéêÞ äýíáìç ôçò ÅÅ. ÅðåéäÞ ç êáëëéåñãçèåßóá óôéò ÇÐÁ êáé åéóá÷èåßóá óôçí ÅÅ ðïëéôéêÞ áöÝëåéá Ý÷åé êáôáíáëùèåß áðü ðëåßóôïõò üóïõò Åõñùðáßïõò êáé áñêåôïýò ¸ëëçíåò ßóùò ïé åõñùðáúóôÝò íá ðáíçãõñßóïõí ôçí áðüöáóç öýëáîçò ôùí óõíüñùí ìáò ùò ôçí åããýçóç ôïõ áðáñáâéÜóôïõ áõôþí áðü ôïõò åõñùðáßïõò åôáßñïõò ìáò. Ðñéí áíáëýóïõìå ôï ôß óçìáßíåé öýëáîç ôùí óõíüñùí ìáò áðü îÝíá óôñáôåýìáôá, Üò êÜíïõìå óýíôïìç éóôïñéêÞ áíáäñïìÞ. Ïé åëëçíéêÝò êõâåñíÞóåéò êõñßùò áëëÜ êáé Üëëåò áðü åôþí Ýèåôáí óôçí ôñÜðåæá ôùí äéáâïõëåýóåùí ôï óïâáñüôáôï ðñüâëçìá åê ôçò áäõíáìßáò öýëáîçò ôùí åêôåôáìÝíùí èáëáóóßùí óõíüñùí ìå óõíÝðåéá ôçí áèñüá åßóïäï ëáèñïìåôáíáóôþí. Ïé ðëÝïí éó÷õñÝò êáé áðÝ÷ïõóåò áðü ôá óýíïñá ôçò ÅÅ ÷þñåò Ýäåé÷íáí íá êùöåýïõí óôéò åêêëÞóåéò ôùí ÷ùñþí ôïõ Íüôïõ (ôá PIGS Þ ãïõñïýíéá óôçí åëëçíéêÞ, üñïò ï ïðïßïò ôåßíåé íá êáèéåñùèåß óôéò ÷þñåò ôïõ åõñþóôïõ ïéêïíïìéêÜ âïñåéïåõñùðáúêïý ÷þñïõ). ÌÜëéóôá ãíùñßæïíôáò üôé ïé ÷þñåò áõôÝò äåí Ý÷ïõí éó÷õñÞ ðïëéôéêÞ åêðñïóþðçóç êáé ïé êáôÜ êáéñïýò êõâåñíÞóåéò, ìå ðñþôåò áõôÝò ôçò ÅëëÜäïò, åßíáé åõÜëùôåò êáé õðïêýðôïõí åýêïëá óå Ýîùèåí åíôïëÝò ðñï÷þñçóáí óå óõìöùíßá (Äïõâëßíï), êáôÜ ôçí ïðïßá ïé áðïêôïýíôåò ôçí õðçêïüôçôá ÷þñáò õðïäï÷Þò ìåôáíÜóôåò äåí áðïêôïýí êáé ôï åõñùðáúêü êåêôçìÝíï, äçëáäÞ ôï äéêáßùìá ôçò åãêáôÜóôáóçò óå ïðïéáäÞðïôå ÷þñá ìÝëïò ôçò ÅÅ. ÐáñÜ ëïéðüí ôç óõãêÝíôñùóç ëáèñïìåôáíáóôþí êõñßùò óå ÷þñåò õðïäï÷Þò ôïõ Íüôïõ, ïé ïéêïíïìéêÜ åýñùóôïé äéáðéóôþíïõí üôé õößóôáíôáé êáé áõôïß ôéò óõíÝðåéåò. Ç Ãáëëßá âñßóêåôáé ðëÝïí óôçí êáôçöïñéêÞ ïäü ðïõ ïäçãåß ìå áêñßâåéá óôçí êáôÜóôáóç, óôçí ïðïßá Þäç âñßóêïíôáé ïé ÷þñåò ôïõ Íüôïõ êáé ü÷é ìüíï ç ÅëëÜäá. Óå êáôáóôÜóåéò Ýêñõèìåò áíáæçôïýíôáé åîéëáóôÞñéá èýìáôá êáé ï ÃÜëëïò ðñüåäñïò åðÝëåîå ôïõò ÑïìÜ, ðñïåñ÷ïìÝíïõò êõñßùò áðü ôç Ñïõìáíßá, íá åêäéþîåé áðü ôç ÷þñá ôïõ. Ç Ãåñìáíßá áëáæïíéêÞ üðùò ðÜíôïôå êáé ìå áíèïýóá ôçí ïéêïíïìßá ôçò áñ÷ßæåé íá èåñìáßíåé ôï øõ÷ñü öáãçôü ôçò åêäßêçóçò ãéá ôéò Þôôåò ôçò êáôÜ ôïõò äýï ðáãêïóìßïõò ðïëÝìïõò, ôïõò ïðïßïõò ðñïåêÜëåóáí ïé éäåïëïãéêÝò æõìþóåéò êáôÜ ôïí 19ï áéþíá êáé ç áðëçóôßá ôùí áóôþí êõñéÜñ÷ùí óôçí ïéêïíïìßá. Åãêáôáëåßðåé ïñéóôéêÜ ôï ðáé÷íßäé ôùí áíïéêôþí óõíüñùí ðïõ õðáãüñåõóáí ïé Áìåñéêáíïß åðßäïîïé êáôåäáöéóôÝò ôçò ÅÅ. Áí êáé äåí áðïóôáóéïðïéåßôáé áðü ôéò áìåñéêáíéêÝò èÝóåéò óôïí ôïìÝá ôçò ïéêïíïìßáò, ç ÌÝñêåë èÝôåé ôÝñìá óôç äéÜäïóç ôïõ ìýèïõ ðåñß ðïëõðïëéôéóìéêüôçôáò óôç ÷þñá ôçò. Êáé ç Ãåñìáíßá öïâÜôáé üôé ìáêñïðñüèåóìá èá êáôáíôÞóåé óôç èÝóç ôçò Ãáëëßáò, áí ü÷é ïéêïíïìéêÜ ïðùóäÞðïôå êáôÜ ôçí êïéíùíéêÞ óõíï÷Þ. ºóùò áõôÞ ç áëëáãÞ ðïëéôéêÞò íá ïäÞãçóå óôçí éêáíïðïßçóç ôïõ åëëçíéêïý áéôÞìáôïò ðñïò öýëáîç ôùí óõíüñùí. Ï ñõèìüò åîüäïõ ëáèñïìåôáíáóôþí áðü ôéò ÷þñåò ôïõò âáßíåé áõîáíüìåíïò. Ïé ëáïß ôùí ÷ùñþí õðïäï÷Þò áíôéìåôùðßæïõí ôá ðñïâëÞìáôá ìå äéáöïñåôéêïýò ôñüðïõò. ¼óïé åðùöåëïýíôáé áðü ôá öèçíÜ çìåñïìßóèéá ôùí ëáèñåñãáæïìÝíùí, ðñïêåéìÝíïõ íá ðáñáôåßíïõí ôïí åðéèáíÜôéï ñüã÷ï ôçò åðé÷åßñçóÞò ôïõò, óå óõíåñãáóßá ìå ôçí ðïëéôéêÞ çãåóßá ðñåóâåýïõí ôï äüãìá ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò êáé äéáäßäïõí ìÝóù ôùí ÌÌÅ êáé ôçò êáôåõèõíüìåíçò äéá âßïõ ðëýóçò åãêåöÜëùí ôï éäåïëüãçìá ôçò ðïëõðïëéôéóìéêüôçôáò. ¢ëëïé ëüãù äéåèíéóôéêÞò éäåïëïãßáò, éäßùò üôáí äåí õößóôáíôáé ôéò óõíÝðåéåò åê ôçò áëëáãÞò ôùí óõíèçêþí ôçò êáèçìåñéíÞò æùÞò óå åðßðåäï ãåéôïíéÜò, ãßíïíôáé äéáðñýóéïé êÞñõêåò ôùí äéêáéùìÜôùí ôùí ëáèñïìåôáíáóôþí ìç áíôéëáìâáíüìåíïé üôé åíéó÷ýïõí ôçí ðïëéôéêÞ êáôåäÜöéóçò ôùí åèíþí ü÷é âÝâáéá ãéá ôçí áíüñèùóç ôùí ðñïëåôáñßùí. ÔÝëïò Üëëïé ëüãù éäåïëïãßáò (ßóùò êáé óôñåâëÞò ðßóôåùò) Þ ëüãù ðñáêôéêþí óõíåðåéþí áíôéäñïýí óôçí ðýêíùóç ôùí ìåôáíáóôþí ðñïóöÝñïíôáò õðçñåóßåò óôçí Ýîáñóç ôïõ åèíéêïý ëáúêéóìïý. Ïé áðüêëçñïé áíáëáìâÜíïõí íá ðñáãìáôïðïéÞóïõí ôï ñéøïêßíäõíï êáé äáðáíçñüôáôï ôáîßäé, áí åìðéóôåõèïýí óå ëáèñåìðüñïõò ôç ìåôáöïñÜ ôïõò, åðåéäÞ ç Åõñþðç ùò èåñáðáéíßäá ôùí ÇÐÁ óõíåêóôñáôåýåé êáé óðÝñíåé ôïí üëåèñï óôéò öôù÷Ýò ÷þñåò Þ åîáêïëïõèåß íá ôéò êáôáëçóôåýåé êáé ìåôÜ ôï ôÝëïò ôçò áðïéêéïêñáôßáò. Áöãáíïß èá Ýñ÷ïíôáé, óôç ÷þñá ìáò, áöïý êáé ìåéò óôÝëëïõìå óôñáôéùôéêïýò óôç ÷þñá ôïõò. ÂÝâáéá äåí áðïöáóßæïõìå, óõìðñÜôôïõìå üìùò. Ïé áäéáöïñïýíôåò ãéá ôéò êïéíùíéêÝò, åèíéêÝò êáé èñçóêåõôéêÝò óõíÝðåéåò, êáèþò ç éäåïëïãßá ôïõò Þ ôï éäåïëïãéêü êåíü ôïõò êáôáðïëåìÜ ôï Ýèíïò êáé ôçí ðßóôç, êüðôïíôáé õðÝñ ôùí äéêáéùìÜôùí ôùí áðïêëÞñùí. Õðü óõíèÞêåò ïéêïíïìéêÞò êñßóåùò üìùò äåí åßíáé äýóêïëï íá õðïäåé÷èïýí ïé ëáèñïìåôáíÜóôåò ùò ç áéôßá üëùí ôùí äåéíþí. Ìßá ôñïðÞ ôùí ðïëéôéêþí ðñáãìÜôùí óôç ãçñáéÜ Þðåéñï èá ïäçãÞóåé åíäå÷ïìÝíùò óôçí åíßó÷õóç ôùí ó÷çìáôéóìþí ðïõ Ý÷ïõí ùò óýíèçìá ôç óùôçñßá ôïõ Ýèíïõò (áëßìïíï áí êáé ôçò ðßóôåùò!). Ï îÝíïò ãéá ôï ÅõáããÝëéï åßíáé ï ìåôáó÷çìáôéóìÝíïò ×ñéóôüò, ï ïðïßïò êôõðÜ ôç èýñá ìáò. Êáé ðñÝðåé íá ôïíßóïõìå üôé äåí êéíäõíåýïõìå ôüóï áðü ôçí ðïëéôéóìéêÞ áëëïôñßùóç åê ôçò óõíõðÜñîåùò ìå áëëüèñçóêïõò, üóï êéíäõíåýïõìå áðü ôïí óöéêôü åíáãêáëéóìü ìå ôéò áðáîßåò ôçò Äýóçò. ¹ èá êáôáäéêÜóïõìå ôïí äõôéêü ìçäåíéóìü Þ èá óõíõðïóôïýìå ôéò óõíÝðåéåò ìå ôïõò äéáâñùìÝíïõò áðü ôïí ìçäåíéóìü åõñùðáßïõò ôçò Äýóçò, üôáí îåóðÜóåé ç ïñãÞ ôùí áðïêëÞñùí. Ç ôÞñçóç ôùí óõíüñùí, ðáñÜ ôçí áíÜëõóç ðïõ ðñïçãÞèçêå, áóöáëþò ðñïêáëåß áíáêïýöéóç óå ðïëëïýò óõìðáôñéþôåò ìáò. Êáèþò Ý÷ïõìå åèéóôåß óôçí õðïôÝëåéá, êáèþò áãíïïýìå ôïí ôñüðï, ìå ôïí ïðïßï óõìðåñéöÝñïíôáé óôïõò õøçëÜ éóôáìÝíïõò óõìðáôñéþôåò ìáò ïé ìåôáöïñåßò åíôïëþí ôùí êõñéÜñ÷ùí, áäõíáôïýìå íá óõíåéäçôïðïéÞóïõìå üôé ç ÷þñá ìáò õðïâáèìßæåôáé áêüìç ðåñéóóüôåñï ü÷é ðëÝïí óôïí ôïìÝá ôçò ðéóôïëçðôéêÞò äõíáôüôçôáò áëëÜ óôïí êáôÜ ðïëý óçìáíôéêüôåñï ôçò åèíéêÞò êõñéáñ÷ßáò. Áöïý ðñïçãÞèçêå ç áðïîÞëùóç ôùí íáñêïðåäßùí ôïõ ¸âñïõ, ôá ðåñéöñáãìÝíá êáé ðëÞñùò óåóçìáóìÝíá, áöïý ìáò åíÝðíåõóáí ôï üñáìá õðïêáôÜóôáóçò ôïõ ãçñÜóêïíôïò ðëçèõóìïý ôùí ãçãåíþí ìå óöñéãçëü åê ìåôáíáóôþí, áöïý áäéáöüñçóáí ãéá ôç óýìðñáîç ôçò Ôïõñêßáò óôçí ðñïþèçóÞ ôïõò óôï Ýäáöïò ôçò ÅÅ, áöïý õðÝâáëáí ôç íïìéìïðïßçóç õðü üñïõò êÜðïéùí áðü áõôïýò, ôþñá öáßíïíôáé íá áíçóõ÷ïýí. Êáé ôß èá ðñÜôôïõí ïé óôñáôéþôåò ôçò åéäéêÞò áõôÞò äýíáìçò; ¼ôé ðñÜôôïõí ïé äõíÜìåéò ôïõ ÏÇÅ óôéò ÷þñåò ðïõ ìáóôßæïíôáé áðü ôïðéêïýò ðïëÝìïõò, ïé ïðïßïé îåóðïýí ãéá åîõðçñÝôçóç ïéêïíïìéêþí óõìöåñüíôùí ôùí éó÷õñþí. ºóùò êÜðïéïé áðü ôïõò “öñïõñïýò” áðïêôÞóïõí ðåñéïõóßá óõíåñãáæüìåíïé ìå ëáèñÝìðïñïõò. Ï ðñþôïò ðïõ Ýóðåõóå íá äçëþóåé ôçí áíôßèåóÞ ôïõ óôï ìÝôñï Þôáí ï åêðñüóùðïò ôçò áñìïóôåßáò ôïõ ÏÇÅ ãéá ôïõò ðñüóöõãåò (UNHCR) óôçí Ôïõñêßá. ÄÞëùóå óõãêåêñéìÝíá: “Áõôïß ðïõ äéáöåýãïõí áðü âáóáíéóôÞñéá êé áõôïß ðïõ öåýãïõí ãéá ïéêïíïìéêïýò ëüãïõò ôáîéäåýïõí ìáæß, áëëÜ ç Frontex ôïõò áíôéìåôùðßæåé üëïõò ùò ïéêïíïìéêïýò ìåôáíÜóôåò”. Óõìöùíïýìå ìå ôç äéáðßóôùóç óðåýäïõìå üìùò íá ðáñáôçñÞóïõìå: Ç Ôïõñêßá åßíáé áðü ôéò ÷þñåò, óôéò ïðïßåò ïé âáóáíéæüìåíïé óõíÞèùò êáôáëÞãïõí óôï êåëëß ôçò áðïìüíùóÞò ôïõò. Ïé âáóáíéæüìåíïé óå Üëëåò ÷þñåò åßíáé èýìáôá êõâåñíÞóåùí áñåóôþí óôç Äýóç êáé ïé ïéêïíïìéêïß ìåôáíÜóôåò åßíáé åðßóçò èýìáôá ôçò áðëçóôßáò ôùí äõôéêþí ãéá êõñéáñ÷ßá êáé Ýëåã÷ï ôïõ ðëïýôïõ. Ç Ôïõñêßá Ý÷åé êÜèå ëüãï íá ðáñáìåßíïõí ôá óýíïñá ôçò ÅëëÜäïò, êáé êáô’ åðÝêôáóç ôçò ÅÅ, áöýëáêôá. Óôá ðëáßóéá ôïõ íåïïèùìáíéóìïý, ôïí ïðïßï äéáêçñýóóåé ùò íÝá åèíéêÞ éäåïëïãßá, ç Ôïõñêßá åðé÷åéñåß íá çãçèåß ôùí ìïõóïõëìÜíùí óôçí åõñùðáúêÞ Þðåéñï. Äåí ãíùñßæïõìå áí èá ôá êáôáöÝñåé. ÐÜíôùò, åíþ ìáò åéñùíåýåôáé ãéá ôï Üóêïðï ôùí äáðáíþí ðñïò áìõíôéêü åîïðëéóìü, áõôÞ ðñïâáßíåé óå ðñïìÞèåéåò ïé ïðïßåò åñìçíåýïõí ôéò ìåëëïíôéêÝò åðéäéþîåéò ôçò. Ôï ó÷Ýäéï “âáñéïðïýëᔠôçò óõíùìïôéêÞò ïñãÜíùóçò ôùí êåìáëéêþí óôñáôéùôéêþí, óôï ïðïßï åìðëÝêåôáé êáé ç ÷þñá ìáò, áëëÜ êáé ç ðñüóöáôç áãïñÜ 35 ãåöõñïðïéþí ìç÷áíçìÜôùí ìáñôõñïýí ôïõò óêïðïýò ôçò ãåßôïíïò, ç ïðïßá ïñÝãåôáé íá áðïêôÞóåé ôçí ðëÞñç êõñéüôçôá ôçò ÈñÜêçò. ¹äç óôéò äçìïôéêÝò åêëïãÝò êáôÞëèáí óôç ÈñÜêç áìéãåßò ìåéïíïôéêïß óõíäõáóìïß óôï÷åýïíôåò ü÷é ìüíï óôçí êáôÜêôçóç êÜðïéùí èþêùí, áëëÜ êáé óôïí ðëÞñç êïéíùíéêü äéá÷ùñéóìü ôùí ìåëþí ôùí äýï êïéíïôÞôùí. Ôï Ýäáöïò åß÷å ðñïåôïéìáóôåß êáôÜëëçëá ìÝóïõ ôïõ åíäïôéóìïý ôùí ðåñéóóïôÝñùí êïììÜôùí êáé ôçò ôõöëÞò óôÞñéîçò ôçò ðïëéôéêÞò ôïõ ôïõñêéêïý ðñïîåíåßïõ ãéá ôçí åöÞìåñç Üãñá øÞöùí. Áðïôåëåß ç ðáñïõóßá ôçò frontex åããýçóç ôùí óõíüñùí ôçò ÷þñáò; Áóöáëþò ü÷é. Óå ðåñßðôùóç êñßóçò èá áåñïìåôáöåñèïýí ü÷é êáô’ áíÜãêç áðü ôá ìéêñÜ åëëçíéêÜ áåñïäñüìéá ôçò áêñéôéêÞò ìáò ðåñéï÷Þò. ºóùò óõíäñÜìïõí ó’ áõôü êáé ïé Ôïýñêïé. Áëßìïíï óå ìáò ðïõ ðéóôåýïõìå óå ôÝôïéïõò ößëïõò äéá÷ñïíéêÜ áíèÝëëçíåò êáé êáëëéåñãïýìå öüâïõò ãéá Ýîùèåí êéíäýíïõò. Ï å÷èñüò åßíáé åíôüò ôùí ôåé÷þí ðëÝïí. Êáé áõôüò åßìáóôå êõñßùò åìåßò ðïõ ðåôÜîáìå óôá óêïõðßäá ôéò ðáôñïðáñÜäïôåò áîßåò ôïõ ÃÝíïõò. “ÌÁÊÑÕÃÉÁÍÍÇӔ

ÅÉÄÇÓÅÉÓ ÐåñéöÝñåéá êáé äÞìïò Äßïõ Ïëýìðïõ ôçí åñ÷üìåíç ÊõñéáêÞ ÐÙÓ ÄÉÁÌÏÑÖÙÍÅÔÁÉ Ç ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ

×ùñßò éäéáßôåñá ðñïâëÞìáôá ïëïêëçñþèçêå ç øçöïöïñßá óôï íïìü Ðéåñßáò ãéá ôéò ÐåñéöåñåéáêÝò êáé äçìïôéêÝò åêëïãÝò, áöÞíïíôáò ìÜëéóôá ëßãåò åêêñåìüôçôåò ãéá ôç äåýôåñç ÊõñéáêÞ. Ìå ôïõò ÓÜââá ×éïíßäç êáé ÂáããÝëç Ðïëýæï íá åêëÝãïíôáé óå Êáôåñßíç êáé Ðýäíá-Êïëéíäñü, óôéò 14 Íïåìâñßïõ ïé Ðéåñéåßò èá êëçèïýí íá øçößóïõí ãéá ÄÞìáñ÷ï Äßïõ Ïëýìðïõ, áíÜìåóá óôïõò Ãéþñãï Ðáðáèáíáóßïõ êáé Êþóôá Äçìüðïõëï, êáé ÐåñéöåñåéÜñ÷ç ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò, üðïõ èá áíáìåôñçèïýí ï Ðáíáãéþôçò ØùìéÜäçò êáé ï ÌÜñêïò Ìðüëáñçò. ÐñùôáãùíéóôÝò ôçò ðñþôçò ÊõñéáêÞò, ëïéðüí, ïé äýï åêëåãÝíôåò äÞìáñ÷ïé, ìå ôïí ÓÜââá ×éïíßäç íá áíáíåþíåé ôç èçôåßá ôïõ, êëåßíïíôáò ôï áðïôÝëåóìá áðü íùñßò. ÐëÝïí, ôï äçìïôéêü óõìâïýëéï ðïõ èá óõóôáèåß áðü 1ç Éáíïõáñßïõ èá Ý÷åé åêðñïóþðïõò ðÝíôå ðáñáôÜîåùí êáé ôïí óõíäõáóìü ôïõ ê. ×éïíßäç íá Ý÷åé áíáìöéóâÞôçôç êáé éó÷õñÞ ðëåéïøçößá. ¼óï ãéá ôïí ê. Ðïëýæï, ç íßêç ôïõ áõôÞ Þôáí ïñéáêÞ êáé óÞìáíå ôçí åðáíáöïñÜ ôïõ óå äçìáñ÷éáêü èþêï áðü ôï 1996 êáé ôï äÞìï Êïëéíäñïý. Áõôü Þôáí êáé ôï ìïíáäéêü ìÝ÷ñé óôéãìÞò «èñßëåñ» óôçí Ðéåñßá, ôï ïðïßï êñÜôçóå ôïõ äçìüôåò ôçò Âüñåéáò Ðéåñßáò êáé ôïõò ëïéðïýò åíäéáöåñüìåíïõò óå áãùíßá ìÝ÷ñé ôï ðñùß ôçò ÄåõôÝñáò. ÐÝñáí ôùí íéêçôþí êáé çôôçìÝíùí, ðïõ óõãêÝíôñùóáí âëÝììáôá êáé ó÷üëéá, áíôéêåßìåíï ó÷ïëéáóìïý áðïôÝëåóå êáé ç áðï÷Þ, ðïõ êáôÜ ðåñéï÷Ýò Ýöèáóå ôï 40%. Ðïëëïß Þôáí ïé ðáñÜãïíôåò ðïõ óõíôÝëåóáí óå áõôü, ïé ïðïßïé éåñáñ÷ïýíôáí äéáöïñåôéêÜ áðü ôïí êáèÝíá. Ðïëëïß ìßëçóáí ãéá óéùðçñÞ áðïäïêéìáóßá ôïõ êõâåñíþíôïò êüììáôïò êáé ôùí óõíäõáóìþí ðïõ óôÞñéîå, áäéáöïñßá ìåãÜëçò ìåñßäáò ôùí ðïëéôþí ãéá ôéò áõôïäéïéêçôéêÝò åêëïãÝò, êáèþò êáé ôçí ãåíéêüôåñç áðáîßùóç ôïõ ðïëéôéêïý óêçíéêïý. Ï ÊáëëéêñÜôçò, êáé ç ìåôáññýèìéóç ðïõ öÝñíåé, ðÝñáóáí ôï ðñþôï óôÜäéï êáé ôþñá áíáìÝíïíôáé ôá ôåëéêÜ áðïôåëÝóìáôá, êáé ç ðïéïôé-

êÞ áíÜëõóÞ ôïõò. Ç åêðñïóþðçóç ôùí äÞìùí ðïõ èá ðÜøïõí íá õðÜñ÷ïõí, êáèþò êáé ç ðáñïõóßá ôùí íïìáñ÷éþí óôçí ÁéñåôÞ ÐåñéöåñåéáêÞ Äéïßêçóç, ìÝíïõí íá åîåôáóôïýí êáé Þäç ãßíïíôáé êÜðïéåò ðñþôåò óõæçôÞóåéò, âÜóåé ôùí ïíïìÜôùí ðïõ öáßíåôáé ðùò åîáóöáëßæïõí ôçí åêëïãÞ ôïõò. Ôï åíäéáöÝñïí ôþñá åðéêåíôñþíåôáé óôïõò óôáõñïýò, ðïõ èá áíáäåßîïõí ôéò óõíèÝóåéò ôùí íÝùí äçìïôéêþí óõìâïõëßùí, áëëÜ êáé óôéò åêëïãÝò ðïõ èá åðáíáëçöèïýí óå äÞìï Äßïõ-Ïëýìðïõ êáé ÐåñéöÝñåéá. Åêåß ï ê. Ðáðáèáíáóßïõ Ý÷åé éó÷íü ðñïâÜäéóìá Ýíáíôé ôïõ Êþóôá Äçìüðïõëïõ êáé üëá ôá åíäå÷üìåíá áíïé÷ôÜ. ÌÝóá óôéò åðüìåíåò ìÝñåò áíáìÝíåôáé íá áíáêïéíùèåß Þ Ýóôù íá äéáöáíåß ç óôÜóç ðïõ èá êñáôÞóïõí ïé çôôçìÝíïé ÈáíÜóçò ÔóéöïäÞìïò êáé Íßêïò ËÜððáò. Ãéá ôçí ÐåñéöÝñåéá, üðïõ ç íïìáñ÷ßá Ðéåñßáò åß÷å éäéáéôåñüôçôåò óå ó÷Ýóç ìå ôï óýíïëï ôçò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò, ï íïìüò ìáò ßóùò íá ìçí êñßíåé ôï áðïôÝëåóìá, áëëÜ ðáñïõóéÜæåé åíäéáöÝñïí, ùò ðñïò ôçí êáôáíïìÞ ôùí åäñþí. Ôá õøçëÜ ðïóïóôÜ ðïõ óõãêÝíôñùóáí ïé óõíäõáóìïß ôïõ ÌÜñêïõ

Ç ÉÙÁÍÍÁ ÐÁÐÁÄÉÁÌÁÍÔÇ ÓÔÇÑÉÆÅÉ ÊÙÓÔÁ ÄÇÌÏÐÏÕËÏ

Ìðüëáñç êáé ôïõ ÊõñéÜêïõ Âåëüðïõëïõ, áíáëïãéêÜ ìå ôï óýíïëï ôçò ÐåñéöÝñåéáò ðÜíôá, áíïßãïõí ðñïïðôéêÝò ãéá êÜðïéïõò áðü ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò óå áõôïýò. Óôï óõíäõáóìü ôïõ ê. Ìðüëáñç Ýãéíå ìåãÜëç ìÜ÷ç, ìå ôï Íßêï Ôóáêéñßäç íá åßíáé ðñþôïò ìå 18 óôáõñïýò äéáöïñÜ áðü ôï Íßêï ÐáðáíéêïëÜïõ êáé íá êåñäßæåé èÝóç óôï ðåñéöåñåéáêü óõìâïýëéï ìáæß ìå ôïí Ãñçãüñç Ðáðá÷ñÞóôï, åíþ ãéá ôï óõíäõáóìü ôïõ ËÁÏÓ, ðáñáìÝíåé ç åëðßäá íá Ý÷åé ìéá Ýäñá êáé óôçí Ðéåñßá, ëüãù ôïõ éó÷õñïý ðïóïóôïý óôçí Ðéåñßá óå ó÷Ýóç ìå Üëëïõò íïìïýò. Áðü åêåß êáé ðÝñá ðïëëÝò áíáëýóåéò, áíáìÝíïíôáé ôéò åðüìåíåò çìÝñåò, ìå ôá ïñéóôéêÜ áðïôåëÝóìáôá äçìïóéåõìÝíá êáé ýóôåñá áðü øý÷ñáéìåò êáé ðïëëáðëÝò áíáãíþóåéò. Ç ðñþôç ðñÜîç ôïõ ÊáëëéêñÜôç Ýëáâå ôÝëïò êáé ôçí åðüìåíç ÊõñéáêÞ èá ëÜâåé ôÝëïò êáé ôï ðñþôï ìÝñïò ôïõ Ýñãïõ. Ôï ðñáãìáôéêü åíäéáöÝñïí üìùò, ãéá ôïõò äÞìïõò êáé ôïõò äçìüôåò, âñßóêåôáé ôïðïèåôçìÝíï óôçí 1ç Éáíïõáñßïõ, üôáí èá îåêéíÞóåé ç åöáñìïãÞ ôïõ êáé èá öáíåß ç áðïôåëåóìáôéêüôçôÜ ôïõ Þ ü÷é.

Ï ìåãÜëïò íéêçôÞò ôùí áõôïäéïéêçôéêþí åêëïãþí ÓõíÝ÷åéá áðï ôçí 1ç ¼ìùò ôé ãßíåôáé üôáí äåí ðÜåé íá øçößóåé Þ ðçãáßíåé ìåí êáé ñß÷íåé åõóõíåßäçôá Üêõñï, Þ üôáí (êáôÜ Ìçôñüðïõëï, ôïõò ìáõñßæåé üëïõò ñß÷íïíôáò ëåõêü»;) ôï 50% ôïõ ëáïý; ¸÷ïõìå äçìïêñáôßá üôáí ìå ôïí Ýíá Þ Üëëï ôñüðï áðïõóéÜæïõí ïé ìéóïß ôùí å÷üíôùí äéêáßùìá øÞöïõ; ¼÷é âÝâáéá. Êé áí ðñïóèÝóïõìå êáé ôï ãåãïíüò üôé êáé áõôïß ðïõ ôåëéêÜ øçößæïõí áóêïýí ðñáãìáôéêÜ åîïõóßá ìüíï ôá ëßãá äåõôåñüëåðôá üôáí (ðßóù áðü ôï ðáñáâÜí) «óôáõñþíïõí» ôïõò õðïøçößïõò ôçò áñåóêåßáò ôïõò åêëÝãïíôáò Ýôóé ôïõò áíôéðñïóþðïõò ôïõò, ïé ïðïßïé ìÜëéóôá äåí ôïõò äßíïõí ëüãï ãéá ôéò ðñÜîåéò ôïõò ðáñÜ óðÜíéá êáé åðéëåêôéêÜ, ôé áðïìÝíåé ôüôå áðü ìéá éó÷õñÞ êáé óùóôÞ äçìïêñáôßá; Èá Þôáí óßãïõñá óùóôüôåñï íá ìéëïýóáìå ãéá ìéá «êáô’ åðßöáóéí äçìïêñáôßá» Þ Ýóôù «åëëåéììáôéêÞ äçìïêñáôßá». Ùò ðñïò ôá ôõðéêÜ áðïôåëÝóìáôá ôùí ðñï÷èåóéíþí åêëïãþí ðïõ áðïôåëïýí – êáé êáôÜ ÷èåóéíÞ äÞëùóç ôïõ õðïõñãïý Åóùôåñéêþí ê. ÃéÜííç Ñáãêïýóç- «ôï ðïëéôéêü óêÝëïò ôùí åêëïãþí áõôþí», ðïõ äçëáäÞ áðü áõôÜ êáé ìüíïí ìðïñïýìå íá åîÜãïõìå ðïëéôéêÜ óõìðåñÜóìáôá ( ç åðüìåíç ÊõñéáêÞ äåí ìåôñÜåé ùò óýíïëï «åôåñüêëçôùí» äõíÜìåùí êáé ðñïóùðéêÞò áêôéíïâïëßáò êáé áãþíá) åðéóçìáßíïõìå ôá åîÞò: 1. Ìå âÜóç ôï 50% ðåñßðïõ ôùí øçöïöüñùí ðïõ Üóêçóáí ôï åêëïãéêü ôïõò äéêáßùìá êáé êáèÞêïí êáé ôï ïðïßï áõèáßñåôá ãßíåôáé… 100%, ôï Ðáóïê ðÞñå 33,5% ðåñßðïõ (10% ëéãüôåñï áðü üôé ôïí ðåñáóìÝíï Ïêôþâñéï) ç ÍÄ 32,5% ðåñßðïõ (2% ëéãüôåñï áðü üôé ôïí ðåñáóìÝíï Ïêôþâñéï) ôï ÊÊÅ 11% (3,5% ðåñéóóüôåñï áðü ôéò åèíéêÝò åêëïãÝò), ï ËÁ.ÏÓ ðåñßðïõ üóá êáé óôéò åèíéêÝò åêëïãÝò. Ôï Ðáóïê äçë. áí êáé åìöáíßæåôáé ùò ðñþôï êüììá Ý÷áóå ó’ Ýíá ÷ñüíï ôï 10% ôïõ åíåñãïý åêëïãéêïý óþìáôïò, äçë. ôï 23% êáé ðëÝïí ôçò äýíáìÞò ôïõ. Áí óõíåðþò áêïëïõèÞóïõìå ôçí ëïãéêÞ ôïõ ðñùèõðïõñãïý ôùí óõíåñãáôþí ôïõ üôé ç ðñï÷èåóéíÞ ÊõñéáêÞ åß÷å êáèáñÜ êïììáôéêü ÷áñáêôÞñá êé ü÷é áõôïäéïéêçôéêü ôüôå ç êõâÝñíçóç Ý÷áóå ôç äåäçëùìÝíç. Ùóôüóï ï Ðñùèõðïõñãüò ôá «ãýñéóå» ðñï÷èÝò ôï âñÜäõ êé åîÞãçóå üôé «åðáíáâåâáéþèçêå ç óôÞñéîç ôïõ ëáïý óôï ðñüóùðü ôïõ êáé óôçí êõâÝñíçóç». Ôï ðþò âãáßíåé Ýíá ôÝôïéï óõìðÝñáóìá ìüíï ï ßäéïò îÝñåé…Ðþò êáé ãéá ðüóï èá êõâåñíÜåé ìå ôçí Ýãêñéóç ôïõ 1/3 ôïõ ëáïý ðïõ øÞöéóå èá ôï äïýìå óýíôïìá. 2. Ï ìåãÜëïò íéêçôÞò ôùí åêëïãþí Þôáí ç áðï÷Þ. Áöïý óõãêÝíôñùóå ðïóïóôü 42% ðåñßðïõ. ÁöÞíïíôáò ðßóù ôçò üëá áíåîáéñÝôùò ôá êüììáôá. Áí ìÜëéóôá ðÜñïõìå õðüøç ìáò (áñêïýìåíïé óôá ìåôÜ ôç ìåôáðïëßôåõóç ÷ñüíéá) üôé ôï ðïóïóôü áõôü åßíáé ôï ìåãáëýôåñï üëùí ôùí áõôïäéïéêçôéêþí åêëïãþí ðïõ Ýãéíáí Ýêôïôå, ãßíåôáé öáíåñü ðùò áîßæåé íá ôï ìåëåôÞóïõìå éäéáßôåñá. Ç ÁÐÏ×Ç Êáô’ áñ÷Þí èá ðñÝðåé íá óçìåéþóïõìå üôé ç áðï÷Þ äåí åßíáé åëëçíéêü öáéíüìåíï. Îåêßíçóå áðü ôéò ÇÐÁ, üðïõ èñéáìâåýåé êõñéïëåêôéêÜ áöïý îåðåñíÜ ìüíéìá ôï 50%, îáðëþèçêå óôçí Åõñþðç (Áããëßá, Ãáëëßá êëð) êáé Ýöôáóå, ùò óõíÞèùò ìå êáèõóôÝñçóç êáé óå ìáò. Êé üðùò äåß÷íïõí ôá ðñÜãìáôá ìÜëëïí «äåí Þñèå ãéá íá öýãåé». ÅðéìÝíåé ìüíéìá êáé óôáèåñÜ íá áõîÜíåôáé êáé êáèþò öáßíåôáé Ý÷åé áêüìá Ýäáöïò íá ìåãáëþóåé êé Üëëï öôÜíïíôáò ôï 50% Þ êáé ôï 60%. Ùò ðñïò ôçí åñìçíåßá ôçò ïé áðüøåéò äéúóôáíôáé. Ðïëëïß õðïóôçñßæïõí ðùò áðïôåëåß «ãýñéóìá ôçò ðëÜôçò óôï ðïëéôéêü óýóôçìá». ¢ëëïé (êõâåñíçôéêïß ðáñÜãïíôåò ôùí ÷ùñþí) ðùò áðïôåëåß Ýêöñáóç áíï÷Þò ðñïò ôçí êõâÝñíçóç êáé ôá ðåðñáãìÝíá ôçò. Ç áëÞèåéá åßíáé üôé êÜôé ôÝôïéï ôïõò âïëåýåé. ¢ëëïé (ôçò áíôéðïëßôåõóçò óõíÞèùò) üôé ìå ôïí ôñüðï áõôü ïé áäéêçìÝíïé, ïé ôáðåéíùìÝíïé, ïé êáôáöñïíåìÝíïé äéáôñáíþíïõí ôçí ïñãÞ ôïõò ðñïò ôçí åêÜóôïôå êõâÝñíçóç Þ ðñïò ôï ðïëéôéêü óýóôçìá ãåíéêüôåñá. ÊÜðïéïé Üëëïé ôÝëïò ùò íïìïôåëåéáêÞ óõíÝðåéá ôçò öéëåëåýèåñçò äçìïêñáôßáò üðùò áõôÞ äéáìïñöþèçêå êáé åîåëßóóåôáé óôçí Åõñþðç, óôçí ÁìåñéêÞ, óôïí êüóìï. Ôçí âëÝðïõí äçëáäÞ óáí áíáãêáóôéêÞ óõíÝðåéá ôçò üëï êáé ìåãáëýôåñçò åëåõèåñßáò ôïõ áôüìïõ êáé ôçò áãïñÜò åõñýôåñá. ×áñáêôçñéóôéêü ôï ñçèÝí áðü ôï ãßãáíôá ôçò ëïãïôå÷íßáò Öéïíôüñ ÍôïóôïãéÝöóêé ðïõ Ýãñáøå: «…Îåêéíþíôáò áðü ôçí áðåñéüñéóôç åëåõèåñßá êáôÝëçîá óå Ýíáí áðåñéüñéóôï äåóðïôéóìü». Ï Æáí Æáê Ñïõóþ åðßóçò Ý÷åé ðåé: «Ç åëåõèåñßá åßíáé ôñïöÞ ðïõ ôñþãåôáé åýêïëá, áëëÜ ÷ùíåýåôáé äýóêïëá». Ìå äýï ëüãéá ç áðï÷Þ ìðïñåß íá åñìçíåõôåß ùò ðñïåéäïðïßçóç, ùò áäéáöïñßá, ùò ïñãÞ, ùò áíï÷Þ. ¹ êé üëá áõôÜ ìáæß. ÊÜôé ðïõ ðéèáíüôáôá åßíáé ðéï êïíôÜ óôçí áëÞèåéá. Óôïõò áðÝ÷ïíôåò óõìðåñéëáìâÜíïíôáé óßãïõñá êáé áíÞìðïñïé, ãÝñïíôåò, áäéÜöïñïé, ïñãéóìÝíïé, áíå÷üìåíïé, áðïãïçôåõìÝíïé áðü ôçí êõâÝñíçóç êáé ôï óýóôçìá. Äåí áðïêëåßåôáé ðÜíôùò ôï ìåãáëýôåñï ðïóïóôü ôçò áðï÷Þò íá áðïôåëåß ãÝííçìá ôçò áðïìüíùóçò ôçò ìïíáîéÜò êáé ôçò áðïîÝíùóçò «Üíùèåí» ôïõ áíèñþðïõ áðü ôá êïéíÜ êáé ôçò áóõäïóßáò ôçò áãïñÜò. Óõíå÷ßæåôáé. ÃÉÁÍÍÇÓ ÊÏÑÏÌÇËÇÓ

Ä/íôÝò, Ä/íôñéåò, ðñïúóôÜìåíïé êáé ðñïúóôáìÝíåò ôùí Äçìïôéêþí Ó÷ïëåßùí êáé Íçðéáãùãåßùí ôçò Ä/íóçò Ð.Å. Ðéåñßáò, Ï Ä/íôÞò Ð.Å. êáé ïé óõíåñãÜôåò ôïõ Ìå ôçí ïëïêëÞñùóç ôùí åêëïãþí ãéá ôçí áíÜäåéîç áéñåôþí åêðñïóþðùí óôï ÐÕÓÐÅ Ðéåñßáò, ÁÐÕÓÐÅ ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò êáé ÊÕÓÐÅ

Ç äçìïôéêÞ óýìâïõëïò êáé äéáôåëÝóáóá ðñüåäñïò ôïõ äçìïôéêïý óõìâïõëßïõ Ëéôï÷þñïõ, ÉùÜííá ÐáðáäéáìáíôÞ - Êáñðþíç, ìåôÜ ôéò åêëïãÝò ôçò 7çò Íïåìâñßïõ 2010, ðñïÝâç óôçí áêüëïõèç äÞëùóç – áíáêïßíùóç: «Åõ÷áñéóôþ ôïõò óõíäçìüôåò ìïõ ðïõ ìå ôßìçóáí ìå ôéò øÞöïõò ôïõò óôïí êáèáñü áãþíá ðïõ Ýêáíá õðÝñ ôïõ óõíäõáóìïý «ÊÉÍÇÓÇ ÅÕÈÕÍÇÓ» ôïõ äÞìïõ Äßïõ Ïëýìðïõ» ÓôÞñéîá ôçí «ÊÉÍÇÓÇ ÅÕÈÕÍÇÓ» ãéá ëüãïõò áñ÷Þò. ¢ëëïé åðÝëåîáí íá öõãïìá÷Þóïõí. Óôï äåýôåñï ãýñï óôçñßæù ÊÙÓÔÁ ÄÇÌÏÐÏÕËÏ êáé ôï óõíäõáóìü ÏËÕÌÐÉÁ ÃÇ ðïõ óôçñßæåôáé áðü ôç ÍÝá Äçìïêñáôßá áðü ôçí ïðïßá ðñïÝñ÷ïìáé êáé áðü ôçí ïðïßá ðïôÝ äåí Ý÷ù áðïóõíäåèåß. ÉùÜííá ÐáðáäéáìáíôÞ – Êáñðþíç ÄçìïôéêÞ Óýìâïõëïò Ëéôï÷þñïõ

ÅêöñÜæïõí ôéò èåñìÝò ôïõò åõ÷áñéóôßåò á) Óå üëïõò ôïõò õðïøÞöéïõò åêð/êïýò, ïé ïðïßïé Ýäåéîáí åõðñÝðåéá, äçìïêñáôéêü Þèïò êáé ðïëéôéóìü ìå ôï ðáñÜäåéãìÜ ôïõò ðñïåêëïãéêÜ êáé ìåôåêëïãéêÜ â) ¼ëïõò ôïõò Ä/íôÝò ôùí ó÷ïëåßùí ðïõ ëåéôïýñãçóáí ôá åêëïãéêÜ ôìÞìáôá, êáé ìáò ðáñåß÷áí êÜèå äéåõêüëõíóç ã) ¼ëá ôá ìÝëç ôùí åöïñåõôéêþí åðéôñïðþí ðïõ êáôÝâáëáí êÜèå äõíáôÞ ðñïóðÜèåéá ãéá íá ãßíïõí ïé åêëïãÝò Üøïãá êáé ÷ùñßò ðñïâëÞìáôá ä) Ôá ìÝëç ôçò Íïìáñ÷éáêÞò ÅðéôñïðÞò, ôá ïðïßá ìåôÝäùóáí ôá áðïôåëÝóìáôá Ýãêáéñá êáé Ýãêõñá å) ÔÝëïò, ó’ üëïõò ôïõò åêð/êïýò, ïé ïðïßïé åêëÝ÷ôçêáí óôá õðçñåóéáêÜ Óõìâïýëéá ìáæß ìå ôá «åéëéêñéíÞ óõã÷áñçôÞñéÜ ìïõ», åý÷ïìáé «êáëÞ äýíáìç» óôï Ýñãï ôïõò êáé «êáëÞ óõíåñãáóßá» ìå ôá õðüëïéðá ìÝëç. Ï ÄéåõèõíôÞò Ð.Å. Í.Ðéåñßáò Êñßôïãëïõ ÁóôÝñéïò


6

Ïëýìðéï ÂÞìá

Ôñßôç 9 Íïåìâñßïõ 2010

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò

×ÁÍÔ-ÌÐÙË Á2 ÁÍÄÑÙÍ

ÖéëéêÞ íßêç óôá ÃéáííéôóÜ

Äõíáôïß ïé Êáôåñéíéþôåò ÃéáííéôóÜ – Áñ÷Ýëáïò 20-30 Öéëéêü ðáé÷íßäé Ýäùóå óôá ÃéáííéôóÜ ï Áñ÷Ýëáïò èÝëïíôáò Ýôóé íá áîéïðïéÞóåé ôï ñåðü ëüãù ôùí åêëïãþí. Ç ïìÜäá ôçò ðüëçò ìáò íßêçóå ìå 30-20 ôçí ïìÜäá ôùí Ãéáííéôóþí ðïõ áãùíßæåôáé óôï ðñùôÜèëçìá ôçò ´ ÅèíéêÞò êáôçãïñßáò. ¸ãéíå Ýíá ðïëý äõíáôü öéëéêü ðáé÷íßäé ìå ìåãÜëï åíäéáöÝñïí êáé áðü ôéò äýï ðëåõñÝò ìå ôïí Êáôåñéíéþôç ôå÷íéêü ÓùêñÜôç Óêïýöá íá ìÝíåé éêáíïðïéçìÝíïò áðü ôçí åéêüíá ðïõ ðáñïõóßáóå ç ïìÜäá ôïõ Áñ÷åëÜïõ. Ïé ðáßêôåò Ýðáéîáí ðåéèáñ÷çìÝíï ÷áíôìðïë, ðßåóáí ó’ üëï ôï ãÞðåäï êáé Ýäåéîáí üôé Ý÷ïõí ðïëëÜ áêüìç ðåñéèþñéá âåëôßùóçò.

Ï Áñ÷Ýëáïò ðïõ îåêßíçóå ìå Üëëåò ðñïûðïèÝóåéò óôç öåôéíÞ ÷ñïíéÜ áãùíßæåôáé óôï ðñùôÜèëçìá ôçò Á2 áíäñþí êáé ðñïóðáèåß íá óõãêåíôñþóåé ôïõò áðáñáßôçôïõò âáèìïýò þóôå íá åîáóöáëßóåé ôçí ðáñáìïíÞ óôçí êáôçãïñßá. Ôï ÓÜââáôï ï Áñ÷Ýëáïò èá êáôÝâåé óôï ËïõôñÜêé üðïõ èá áíôéìåôùðßóåé ãéá ôï ðñùôÜèëçìá ôçò Á2 áíäñþí ôçí ôïðéêÞ ïìÜäá ðïõ áðïôåëåß ôçí åõ÷Üñéóôç Ýêðëçîç ôïõ öåôéíïý ðñùôáèëÞìáôïò. Ç ðñïåôïéìáóßá èá óõíå÷éóèåß êáíïíéêÜ ìÝ÷ñé êáé ôçí ÐáñáóêåõÞ êáé èá áðïöáóéóèåß ðéá èá åßíáé ç áðïóôïëÞ ãéá ôï ðáé÷íßäé óôï ËïõôñÜêé.

ÓÕÃÊÑÁÔÇÌÅÍÁ ÁÉÓÉÏÄÏÎÏÓ Ï ÐÑÏÐÏÍÇÔÇÓ ÔÏÕ ÂÁÔÁÍÉÁÊÏÕ, ÔÁÓÏÓ ÉÙÁÍÍÉÄÇÓ

«Ìðïñïýìå Üíïäï»

Ôï üíïìá ôïõ ÔÜóïõ Éùáííßäç Ý÷åé óõíäåèåß ìå ôïí Âáôáíéáêü, üðïõ åñãÜóôçêå ìå åðéôõ÷ßá åðß óåéñÜ åôþí ¹ôáí ï ðñïðïíçôÞò ðïõ áíÝäåéîå ðëÞèïò ðïäïóöáéñéóôþí, ìå óõóôçìáôéêÞ äïõëåéÜ óôá ôìÞìáôá õðïäïìÞò, åðßóçò áíÝâáóå ôçí ïìÜäá óôç Ä´ åèíéêÞ êáé êáèéåñþèçêå óôçí êáôçãïñßá. Óôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá ï ÃåñÜóéìïò Ðïôïõñßäçò óôç äéïßêçóç êáé ï ÔÜóïò Éùáííßäçò óôçí ôå÷íéêÞ çãåóßá Ý÷ïõí óõíåñãáóôåß ìå åðéôõ÷ßá, ôï ßäéï ãßíåôáé êáé öÝôïò. Åäþ êáé 5 áãùíéóôéêÝò ï Éùáííßäçò åðÝóôñåøå óôï «ôéìüíé» ôïõ Âáôáíéáêïý êáé ôá áðïôåëÝóìáôá åßíáé ïñáôÜ. 3 íßêåò êáé 2 éóïðáëßåò, ìå ôçí ïìÜäá íá öèÜíåé ðëÝïí óå èÝóç âïëÞò áðü ôçí êïñõöÞ êáé íá áéóéïäïîåß ðùò óôç óõíÝ÷åéá ìðïñåß íá êÜíåé ôçí õðÝñâáóç ðïõ üëïé ðåñéìÝíïõí óôçí Êáôåñßíç. Ï ÔÜóïò Éùáííßäçò óÞìåñá ìéëÜ ãéá ôçí ïìÜäá, ôï ðñùôÜèëçìá, ôéò ðñïïðôéêÝò ðïõ õðÜñ÷ïõí. Áñ÷éêÜ ôïðïèåôåßôáé óôï Ýìøõ÷ï äõíáìéêü ðïõ Ý÷åé öÝôïò ï óýëëïãïò: «Ç ðåñóéíÞ ïìÜäá Ý÷åé áëëÜîåé ôåëåßùò, Ý÷ïõí Ýëèåé áîéüëïãïé ðïäïóöáéñéóôÝò, ðïõ áãùíßóôçêáí óå ìåãáëýôåñåò êáôçãïñßåò, áëëÜ êáé íåáñïß ìå ðïëëÝò äõíáôüôçôåò. Ãíùñßæù ôïõò ðáßêôåò, Üëëùóôå Ý÷ù óõíåñãáóôåß ìå ðïëëïýò óôï ðáñåëèüí, êÜðïéïé Üëëïé åðÝóôñåøáí, åíþ åß÷á ðáñáêïëïõèÞóåé êáé ðáé÷íßäéá ôçò ïìÜäáò. Ðéóôåýù üôé Ý÷ïõìå êáëü õëéêü, ðïëëÝò åíáëëáêôéêÝò ëýóåéò, áðïôåëåß ðÜãéá èÝóç ôïõ ðñïÝäñïõ ï ðñùôáèëçôéóìüò êáé ç Üíïäïò óôç ô åèíéêÞ. ¸÷ïõìå ôç èÝëçóç ãéá íá ôï ðåôý÷ïõìå áõôü, èá ðáßîïõí óçìáíôéêü ñüëï ôá åðüìåíá ôñßá ðáé÷íßäéá, üðïõ åöüóïí äåí õðÜñîïõí áðþëåéåò, èá Ý÷ïõìå êÜíåé Ýíá óçìáíôéêü âÞìá. Åßíáé âáóéêü, ðÜíôùò, íá ìçí õðÜñ÷ïõí áõîïìåéþóåéò óôçí áðüäïóÞ ìáò, íá óôáèåñïðïéÞóïõìå ôçí áðüäïóÞ ìáò êáé ðáñÜëëçëá íá áëëÜîïõìå ôïõò ñõèìïýò, ôüóï ùò ïìÜäá üóï êáé ùò ðñïóùðéêüôçôåò». «ÙÈÇÓÇ ÊÁÉ ØÕ×ÏËÏÃÉÁ»: Ôé Ýãéíå óôï äéÜóôçìá ðïõ áíÝëáâå îáíÜ ôçí ïìÜäá; Ï Ýìðåéñïò ðñïðïíçôÞò åðéóçìáßíåé: «Èá Ýëåãá üôé ç äéá÷åßñéóç ôïõ õëéêïý åßíáé äéáöïñåôéêÞ, ðñïóðáèþ íá âÜëù ôç äéêÞ ìïõ óöñáãßäá êáé íá ðåñÜóù ôç äéêÞ ìïõ öéëïóïößá óôïí ôñüðï ðïõ áãùíßæåôáé ç ïìÜäá, íïìßæù ðùò ïé ôåëåõôáßåò åðéôõ÷ßåò

“Íáé” ôïõ ÆáãïñÜêç ãéá Óïýðåñ Ëéãê Ï Èüäùñïò ÆáãïñÜêçò äÝ÷ôçêå, ôåëéêÜ, ôçí ðñüôáóç ôïõ Íéêüëá ÐáôÝñá êáé èá áíôéêáôáóôÞóåé ôïí Çëßá Âéïëßäç óôï äéïéêçôéêü óõìâïýëéï ôçò Óïýðåñ Ëéãê. ÓõãêåêñéìÝíá, ï ðñüåäñïò ôçò ÐÁÅ Ðáíáèçíáúêüò, ìå åðéóôïëÞ ôïõ óôïí ïìüëïãü ôïõ óôï ÐÁÏÊ, ôïõ åîÝöñáæå ôçí åìðéóôïóýíç ôïõ êáé ôïõ æçôïýóå íá ãßíåé ìÝëïò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò äéïñãáíþôñéáò áñ÷Þò ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò. Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ, ï “Æáãüñ” óêÝöôçêå ôçí ðñüôáóç êáé ôåëéêÜ áðÜíôçóå èåôéêÜ óôïí ÐáôÝñá, ãéáôß èÝëåé íá Ý÷åé “öùíޔ ï “äéêÝöáëïò” óôá êÝíôñá áðïöÜóåùí, åíþ äåí åßíáé... êñõöü ðùò ðïëëïß èåùñïýí ðùò èá åßíáé ï äéÜäï÷ïò ôïõ ÂáããÝëç ÌáñéíÜêç óôçí ðñïåäñßá ôçò Óïýðåñ Ëéãê.

Ý÷ïõí äþóåé Üëëç øõ÷ïëïãßá êáé þèçóç óôïõò ðáßêôåò, üôé äçëáäÞ ìðïñïýìå íá êÜíïõìå ðñùôáèëçôéóìü». «ÏÉ ÌÍÇÓÔÇÑÅÓ ÔÏÕ ÔÉÔËÏÕ»: Ðïéá åßíáé ç ãíþìç ôïõ ÔÜóïõ Éùáííßäç ãéá ôï öåôéíü ðñùôÜèëçìá; «Èá Ýëåãá ðùò åßíáé éóïññïðçìÝíï», áðáíôÜ ï ðñïðïíçôÞò ôïõ Âáôáíéáêïý, óõìðëçñþíïíôáò: «Öáßíåôáé ðùò 3-4 ïìÜäåò èá äéåêäéêÞóïõí ôïí ôßôëï, ç ÊáóôïñéÜ ðáñïõóéÜæåôáé êáëÞ, ôï ßäéï ç ÍÜïõóá, åìåßò êáé ôï Âáôåñü. Ç ÁëåîÜíäñåéá åðßóçò êÜíåé ðïëý êáëÞ ðïñåßá, Ý÷åé ðïëý êáëÞ ïìÜäá, äåí ðéóôåýù üìùò üôé èá ðÜåé ãéá ðñùôÜèëçìá. ÂÝâáéá ãéá ôïí ôßôëï ðáßæïõí ñüëï ðïëëïß ðáñÜãïíôåò, ïé áíôï÷Ýò ðïõ èá äåßîïõí ïé ïìÜäåò, áêüìá ôï ïéêïíïìéêü êáé ðïéïé èá êáôáöÝñïõí íá áíôáðïêñéèïýí ìÝ÷ñé ôÝëïõò. Ãíþìç ìïõ, ðÜíôùò, åßíáé üôé åíäéáöÝñïí èá õðÜñ÷åé ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò». «ÊÅÖÁËÁÉÏ Ï ÐÏÔÏÕÑÉÄÇÓ»: Ôåëåõôáßá åñþôçóç Þôáí ãéá ôïí ðñüåäñï ôïõ óõëëüãïõ, ôïí ÃåñÜóéìï Ðïôïõñßäç. Ï Éùáííßäçò ôüíéóå: «ÓõíåñãÜæïìáé ìáæß ôïõ ðÜñá ðïëëÜ ÷ñüíéá, ç ðïñåßá ìáò åßíáé êïéíÞ óôïí Âáôáíéáêü. Ï Ðïôïõñßäçò âñßóêåôáé ðÜíôá êïíôÜ óôçí ïìÜäá, èá Ýëåãá åßíáé ï ôåëåõôáßïò ðïõ öåýãåé, ç ðáñïõóßá ôïõ áðïôåëåß êåöÜëáéï ãéá ôïí Âáôáíéáêü».

Ä´ ÅÈÍÉÊÇ

Ôïí ÐåíôÜâñõóï áíôéìåôùðßæåé ï Âáôáíéáêüò ¸íá åýêïëï èåùñçôéêÜ ðáé÷íßäé Ý÷åé ôï åñ÷üìåíï ÓÜââáôï 13 Íïåìâñßïõ ï Âáôáíéáêüò ðïõ õðïäÝ÷åôáé óôï ãÞðåäü ôïõ ôçí áäýíáìç ïìÜäá ôïõ ÐåíôÜâñõóóïõ. ×èåò ï ÔÜóïò Éùáííßäçò Ýêáíå êáíïíéêÜ ôï ðñüãñáììá óôïõò ðáßêôåò ôïõ êáé ôï óçìåñéíü ðñüãñáììá ðåñéëáìâÜíåé áóêÞóåéò ôå÷íéêïôáêôéêÞò. Ôï ðáé÷íßäé èá ãßíåé óôéò 3 óôï ãÞðåäï ôïõ Âáôáíéáêïý êáé ç ôïðéêÞ ïìÜäá ðïõ âñßóêåôáé øçëÜ óôï âáèìïëïãéêü ðßíáêá áíáìÝíåôáé íá ðåñÜóåé Ýíá åõ÷Üñéóôï ðïäïóöáéñéêü áðüãåõìá óôï êõíÞãé ôïõ ðëáóáñßóìáôïò óôï ãêñïõð ôùí ðñùôïðüñùí. Ï Âáôáíéáêüò åßíáé öÝôïò ðïëý éó÷õñüò êáé ôï êëßìá óôçí ïìÜäá ôçò Êáôåñßíçò åßíáé ðÜñá ðïëý êáëü. Ôï âÜñïò Ý÷åé ðÝóåé óå ãçãåíåßò ðáßêôåò åíþ áîßæåé íá áíáöåñèåß üôé ç åìöÜíéóç ôïõ Âáôáíéáêïý óôï ðñüóöáôï öéëéêü ðáé÷íßäé ìå ôïí Ðéåñéêü Þôáí êÜôé ðáñáðÜíù áðü åíèáññõíôéêÞ. Ï Âáôáíéáêüò Ý÷åé óôï ñüóôåñ ôïõ ðáßêôåò ðïõ ìðïñïýí íá êÜíïõí ôç äéáöïñÜ óôçí êáôçãïñßá êáé üëá äåß÷íïõí üôé óôç óõíÝ÷åéá ç ïìÜäá ôçò Êáôåñßíçò èá ðÜåé áêüìç êáëýôåñá.

Ä ´ ÅÈÍÉÊÇ

Ôç ÓéÜôéóôá õðïäÝ÷èçêå ç ËåðôïêáñõÜ Äåí ðáßæïõí Ôéïýôéïò – Ðáðáäüðïõëïò Óôï âïçèçôéêü ãÞðåäï ôçò ËåðôïêáñõÜò Ýãéíå ÷èåò ç ðñïåôïéìáóßá ôçò ïìÜäáò ôïõ Ïëõìðïõ åíüøåé ôïõ áãþíá ìå ôï Ìáêåäïíéêü ÓéÜôéóôá ðïõ èá ãßíåé ôï åñ÷üìåíï ÓÜââáôï ãéá ôï ðñùôÜèëçìá ôçò Ä´ ÅèíéêÞò êáôçãïñßáò. Ï Ýìðåéñïò ôå÷íéêüò Ê. Ôóáãêáëßäçò äåí èá Ý÷åé óôç äéÜèåóÞ ôïõ ôïõò ôéìùñçìÝíïõò Ðáðáäüðïõëï êáé Ôéïýôéï ðïõ óõìðëÞñùóáí êßôñéíåò êÜñôåò. ×èåò ç ðñïðüíçóç ðåñéëÜìâáíå ìéêôÜ óôïé÷åßá ôå÷íéêïôáêôéêÞò åíþ óÞìåñá èá ãßíåé êáíïíéêÜ ôï ðñü-

ãñáììá óôéò 16.15 óôï âïçèçôéêü ãÞðåäï ôçò ËåðôïêáñõÜò. Ï ¼ëõìðïò ìå ôçí âáèìïëïãéêÞ óõãêïìéäÞ ôùí ôåëåõôáßùí çìåñþí áíÝâçêå óôçí ðñþôç ïêôÜäá ôïõ 3ïõ ïìßëïõ êáé üëá äåß÷íïõí üôé èá ðñïóèÝóåé 3 áêüìç ðïëýôéìïõò âáèìïýò óôï åíåñãçôéêü ôïõ ôï ÓÜââáôï 13 Íïåìâñßïõ áðÝíáíôé óôïí Ìáêåäïíéêü ðïõ öáíôÜæåé óáí Ýíáò ðïëý éó÷íüò áíôßðáëïò. ÕðÜñ÷åé óõãêñáôçìÝíç áéóéïäïîßá ðëçí üìùò óå êáìßá ðåñßðôùóç äåí èá õðïôéìçèåß ï áíôßðáëïò ãéá íá ìçí õðÜñ÷åé áðñüâëåðôç åîÝëéîç.

ÍÅÁ ÔÙÍ ÏÌÁÄÙÍ ÔÇÓ Â ÅÈÍÉÊÇÓ ÉÙÍÉÊÏÓ Ìå ðñùéíÞ ðñïðüíçóç ÷èåò îåêßíçóå ç ðñïåôïéìáóßá ôïõ Éùíéêïý, ãéá ôï óáââáôéÜôéêï åíôüò Ýäñáò ðáé÷íßäé êüíôñá óôïí Ðéåñéêü. Ïé Íéêáéþôåò Ýêáíáí ôñÝîéìï êáé áóêÞóåéò äýíáìçò. Ï ôå÷íéêüò ôùí «êõáíïëåýêùí» ÃéÜííçò ÐåôñÜêçò, åßäå üëïõò ôïõò ðáßêôåò íá óõììåôÝ÷ïõí óôï ðñüãñáììá ðëçí ôïõ ×éïíßäç ðïõ Ýêáíå áôïìéêü êáé ôïí Áäáìüðïõëï ðïõ Ýêáíå ìüíï âÜñç, ëüãù åíüò ðñïâëÞìáôïò óôï ãüíáôï, ðïõ «êëçñïíüìçóå óå ìéá óýãêñïõóç ìå ôïí ÌáêñÜêç ôçí ðñïçãïýìåíç åâäïìÜäá. Áñâáíßôçò êáé ÔóéìéêëÞò, Ýôñåîáí êáíïíéêÜ êáé åêôüò áðñïüðôïõ èá óõìðåñéëçöèïýí óôçí áðïóôïëÞ ãéá ôï ìáôò ìå ôïõò Êáôåñéíéþôåò. Ç ðñïðüíçóç ôçò Ôñßôçò åßíáé ðñïãñáììáôéóìÝíç ãéá ôéò 10:30 ôï ðñùß, óôï ãÞðåäï ôçò Íßêáéáò.

ÔÑÉÊÁËÁ

Ç áðïãåõìáôéíÞ ðñïðüíçóç ÷èåò ôùí ÔñéêÜëùí Ýëáâå ÷þñá óå ãÞðåäï ðïõ âñßóêåôáé óôïí Ðáëáéüðõñãï, äéüôé ïé åñãáóßåò ðïõ ðñáãìáôïðïéïýíôáé óôçí ÐçãÞ äåí Ý÷ïõí ôåëåéþóåé áêüìç. Ï ôå÷íéêüò ôùí “êõáíÝñõèñùí”, Ãéþñãïò ÌðÝíïò åßäå ìå éêáíïðïßçóç ôïõò Óáââßäç, Ôåëêßíóêé íá óõììåôÝ÷ïõí óôï êáíïíéêü ðñüãñáììá ðñïðüíçóçò, êáèþò îåðÝñáóáí ôá ðñïâëÞìáôá ôñáõìáôéóìïý ðïõ áíôéìåôþðéæáí. Áðï êåé êáé ðåñá ï ÌðáñéÝíôïò ãõìíÜóôçêå ìüíïò ôïõ, åíþ ï Óðáóüãåâéôò äåí ðñïðïíÞèçêå ãéáôß åß÷å óôïìá÷éêÝò äéáôáñá÷Ýò. Èõìßæïõìå üôé äåí õðïëïãßæïíôáé ãéá ôï ìáôò ìå ôçí Çëéïýðïëç ïé ôñáõìáôßåò ÓôåðÜíïâéôò, ÓêÜãêëéá êáé ÂåíÝôçò. (ÐçãÞ: goaltrikala)

ÏÖÇ

www.pierikos-archelaos.gr Ðëçñïöïñßåò óôï ôçë. 23510 32153 êáèçìåñéíÜ 6 – 9 ì.ì. ÊñáôÞóåéò óôçí çëåêôñïíéêÞ äéåýèõíóç information@pierikosbc.gr

Ï Íßêïò Áíáóôüðïõëïò ìåôÜ ôï äéÞìåñï ñåðü ðïõ åß÷å äþóåé óôïõò ðáßêôåò ôïõ ãéá íá îåêïõñáóôïýí îåêßíçóå ÷èåò ôçí ðñïåôïéìáóßá ãéá ôï åðüìåíï ðáé÷íßäé ìå ôçí Äüîá ÄñÜìáò óôéò 15/11. Óå áóêÞóåéò ãéá ôç âåëôßùóç ôçò öõóéêÞò êáôÜóôáóçò ôùí ðáéêôþí áöéåñþèçêå ç ðñïðüíçóç ôçò ÄåõôÝñáò. Áîßæåé íá áíáöÝñïõìå üôé ç ðñïðüíçóç ðåñéåëÜìâáíå áðïêëåéóôéêÜ ôñÝîéìï. Óôï ìåôáîý, ï

ÏõêÜñ óõíå÷ßæåé íá áêïëïõèåß áôïìéêü ðñüãñáììá. Ï ìÝóïò ôïõ ÏÖÇ Ýôñåîå ìüíïò ôïõ êáé Ýêáíå áóêÞóåéò áóêÞóåéò óôçí áßèïõóá ìå ôá âÜñç. ÍÝá ðñïðüíçóç èá ãßíåé ôçí Ôñßôç óôéò 4 ì.ì. óôï áèëçôéêü êÝíôñï. Ôçí ÔåôÜñôç ç ðñïðüíçóç èá ãßíåé óå äýï ãêñïõð. Ôï ðñþôï ãêñïõð èá áñ÷ßóåé óôéò 3.30 ì.ì. êáé ôï äåýôåñï óôéò 5 ì.ì. Áðü êåé êáé ðÝñá ôçí ÐÝìðôç óôéò 3 ì.ì. ï Íßêïò Áíáóôüðïõëïò èá Ý÷åé óõíÜíôçóç ìå ôïõò åêðñïóþðïõò ôùí ÌÌÅ.

ÈÑÁÓÕÂÏÕËÏÓ

Ìå ðñùéíÞ (11:30) ðñïðüíçóç óôï ÓôÜäéï ôçò ÖõëÞò óõíÝ÷éóáí ÷èåò ÄåõôÝñá ïé ðáßêôåò ôïõ Áíôþíç Ìáíßêá ôçí ðñïåôïéìáóßá ôïõò, ãéá ôïí åêôüò Ýäñáò áãþíá êüíôñá óôïí Ðáíèñáêéêü. Ôï ðñüãñáììá ðåñéåëÜìâáíå áóêÞóåéò öõóéêÞò êáôÜóôáóçò êáé áóêÞóåéò ìå ìðÜëá. Ãéá ðñïëçðôéêïýò ëüãïõò ãõìíÜóôçêáí áôïìéêÜ ïé Ìðåíßóêïò, Æþíáò. Óôï ìåôáîý ïé äéïéêïýíôåò ôïõ Èñáóýâïõëïõ óå óõííåíüçóç ìå ôçí ôå÷íéêÞ çãåóßá ðñïóðáèïýí íá “êëåßóïõí” öéëéêü ãéá ôï áðüãåõìá ôçò Ôñßôçò.

ÊÁËËÉÈÅÁ

Ïé ðáßêôåò ôïõ Ãéþñãïõ Âëáóôïý ÷èåò ÄåõôÝñá åðÝóôñåøáí óôéò ðñïðïíÞóåéò êáé óõíÝ÷éóáí ôçí ðñïåôïéìáóßá ôïõò ãéá ôçí áíáìÝôñçóç ôïõ ÓáââÜôïõ êüíôñá óôïí ÐÁÓ ÃéÜííéíá. Ôï ðñüãñáììá ðåñéåëÜìâáíå áóêÞóåéò ìå ìðÜëá êáé Ýëáâå ÷þñá óôï ãÞðåäï ôçò ÂÜñçò. ÁôïìéêÞ ðñïðüíçóç Ýêáíå ï Ôóáìïõñëßäçò (åíï÷ëÞóåéò óôç ãÜìðá), åíþ ï Êáôóáñüò óõììåôåß÷å óôï êáíïíéêü ðñüãñáììá ìå ôçí õðüëïéðç ïìÜäá äåß÷íïíôáò ì’ áõôü ôïí ôñüðï üôé îåðÝñáóå ôï ðñüâëçìá ôñáõìáôéóìïý ðïõ ôïí ôáëáéðùñïýóå. Áðü êåé êáé ðÝñá ôçí Ôñßôç ïé ðáßêôåò ôçò ÊáëëéèÝáò èá ãõìíáóôïýí óôéò 15:00 óôï âïçèçôéêü ãÞðåäï ôçò ÂÜñçò. Áîßæåé íá áíáöÝñïõìå üôé óå ðåñßðôùóç ðïõ ïé êáéñéêÝò óõíèÞêåò äåí åßíáé êáëÝò, õðÜñ÷åé ðéèáíüôçôá íá ãõìíáóôïýí óôéò ÔæéôæéöéÝò, êáèþò ôï ãÞðåäï åêåß Ý÷åé ðëáóôéêü ÷ëïïôÜðçôá, ï ïðïßïò äåí åðéâáñýíåôáé éäéáßôåñá áðü ôç äõíáôÞ âñï÷Þ.

ÅÈÍÉÊÏÓ ÁÓÔÅÑÁÓ Ìå äéðëÞ ðñïðüíçóç îåêßíçóå ÷èåò ÄåõôÝñá ç ðñïåôïéìáóßá ôùí ðáéêôþí ôïõ Åèíéêïý ÁóôÝñá, ãéá ôïí åêôüò Ýäñáò

áãþíá ôïõ ÓáââÜôïõ, êüíôñá óôïí Ðáíáéôùëéêü. ÌåôÜ ôï äéÞìåñï ñåðü ï ôå÷íéêüò ôçò Êáéóáñéáíéþôéêçò ïìÜäáò Íßêïò ÐáíôÝëçò, ìáæß ìå ïõò óõíåñãÜôåò ôïõ, ðåñßìåíå ôïõò ðáßêôåò ðïõ ïõóéáóôéêÜ Ýâãáëáí Ýíá äýóêïëï êáé åðßðïíï ðñüãñáììá. Óßãïõñá ïé ñõèìïß Þôáí éäéáßôåñá äõíáôïß, áöïý ï ðñïðïíçôÞò ôïõ Åèíéêïý ÁóôÝñá åðéèõìåß ïé ðáßêôåò ôïõ íá ðáñïõóéáóôïýí óôçí êáëýôåñç áãùíéóôéêÞ êáôÜóôáóç êáé ðáíÝôïéìïé ãéá ôï äåýôåñï óôç óåéñÜ åêôüò Ýäñáò ðáé÷íßäé. ÖõóéêÜ ôá ðñïâëÞìáôá äåí ëåßðïõí ãéá ôïí ÐáíôÝëç êáé óôçí ðáñïýóá öÜóç åðéêåíôñþíïíôáé óôçí áãùíéóôéêÞ åôïéìüôçôá ôùí ÃéáííéôóáíÜêç êáé Ãêüãêá. Ïé äýï ðáßêôåò Ýêáíáí êáé ôç ÄåõôÝñá åíôáôéêÞ èåñáðåßá êáé áêïëïýèçóáí áôïìéêü ðñüãñáììá, ÷ùñßò üìùò íá ìðïñÝóåé íá ìéëÞóåé êáíåßò ìå âåâáéüôçôá ãéá ôï áí èá ðñïëÜâïõí íá ôåèïýí óôçí äéÜèåóç ôçò ôå÷íéêÞò çãåóßáò ãéá ôï ðáé÷íßäé ôïõ ÓáââÜôïõ. Áðü åêåß êáé ðÝñá ï Íßêïò ÐáíôÝëçò äåí Ýäåéîå êÜðïéåò óêÝøåéò Þ ðñïèÝóåéò, áíáöïñéêÜ ìå ôï ðáé÷íßäé óôï Áãñßíéï, èåùñþíôáò üôé õðÜñ÷ïõí áêüìç áñêåôÝò çìÝñåò ãéá íá äïõëÝøåé ìå ôïõò ðáßêôåò ôïõ êáé íá êáôáëÞîåé óå ïñéóôéêÜ óõìðåñÜóìáôá.

ËÅÂÁÄÅÉÁÊÏÓ

Óå åñãïìåôñéêÝò åîåôÜóåéò õðïâëÞèçêáí ÷èåò ôï ðñùß ôçò ÄåõôÝñáò ïé ðáßêôåò ôïõ Ëåâáäåéáêïý. Ïé Âïéùôïß åðéóêÝöôçêáí åñãïìåôñéêü êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò êáé ðÝñáóáí áíÜ ãêñïõð ôéò åîåôÜóåéò. Óôï ìåôáîý, ôçí Ôñßôç ìåôÜ ôçí ðñùéíÞ ðñïðüíçóç ðïõ èá ëÜâåé ÷þñá óôï ÓôÜäéï ôçò ËéâáäåéÜò, ç ïìÜäá ôïõ Âáóßëç Âïýæá óôéò 16:00 èá áíôéìåôùðßóåé óå öéëéêÞ áíáìÝôñçóç ðïõ èá ãßíåé óôç ÍÝá Óìýñíç, ôïí Ðáíéþíéï. Ï Êáñäéôóéþôçò ôå÷íéêüò áíáìÝíåôáé íá äþóåé ÷ñüíï óõììåôï÷Þò óå üóïõò ðáßêôåò èá Ý÷åé óôç äéÜèåóç ôïõ. Èõìßæïõìå üôé äåí èá áãùíéóôïýí óôï öéëéêü ìå ôïõò “êõáíÝñõèñïõò” ïé Ðüðïâéôò, Ìðåãêüíéá ðïõ óõíå÷ßæïõí ôçí áôïìéêÞ ôïõò ðñïðüíçóç. ÁíáöïñéêÜ ìå ôçí ðåñßðôùóç ôïõ ÊñïÜôç åðéèåôéêïý, õðÜñ÷ïõí áñêåôÝò ðéèáíüôçôåò íá ðñïëÜâåé ôï ìáôò ôçò 9çò áãùíéóôéêÞò êüíôñá óôïí Åèíéêü.


Ïëýìðéï ÂÞìá

%

Ôñßôç 9 Íïåìâñßïõ 2010

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò

FOOTBALL LEAGUE

Ï Óôáýñïò Äéáìáíôüðïõëïò óôï ôéìüíé ôïõ Ðéåñéêïý

«Èá ìéëÞóïõìå ìå Ýñãá êáé ü÷é ìå ëüãéá» Ï Ýìðåéñïò Êáôåñéíéþôçò ðñïðïíçôÞò Óôáýñïò Äéáìáíôüðïõëïò åßíáé áðü ÷èåò áñãÜ ôï áðüãåõìá ï íÝïò ôå÷íéêüò ôïõ Ðéåñéêïý.

ôï ïñãáíüãñáììá ðïõ èá áêïëïõèÞóåé óôïí Ðéåñéêü. ÓÞìåñá åíäÝ÷åôáé íá ðáñïõóéÜóåé êáé ôïõò óõíåñãÜôåò ôïõ óôï ôå÷íéêü ôéì ôçò ïìÜäáò.

Ï ×áôæÜñáò áðï÷áéñÝôçóå ôïõò ðáßêôåò Áôïìéêü ðñüãñáììá Ýêáíáí ÐÝíôáÐïõñôïõëßäçò – ÐïõëÜêïò – ÃêïõãêïõëéÜò

Ç Äéïßêçóç ôçò ÐÁÅ Ðéåñéêüò áìÝóùò ìåôÜ ôçí ëýóç ôçò óõíåñãáóßáò ôçò êïéíÞ óõíáéíÝóåé ìå ôïí Ãéþñãï ×áôæÜñá åîÝôáóå ðñïóåêôéêÜ üëåò ôéò ðåñéðôþóåéò ðïõ åß÷å óôï ôñáðÝæé êáé åðéêñÜôçóå ç Üðïøç íá áíáôåèåß ç ôå÷íéêÞ çãåóßá óôïí Êáôåñéíéþôç Óôáýñï Äéáìáíôüðïõëï. Äåí ÷ñåéÜæïíôáé éäéáßôåñåò óõóôÜóåéò êáé ðïëëÝò ëåðôïìÝñåéåò ãéá ôïí ðñïðïíçôÞ Óôáýñï Äéáìáíôüðïõëï ðïõ èÞôåõóå åðß óåéñÜ åôþí óôï åðáããåëìáôéêü ðïäüóöáéñï ìå ìåãÜëç åðéôõ÷ßá. Êïñõöáßá ïìÜäá ï Ïëõìðéáêüò Ðåéñáéþò ìå ôïí Êáôåñéíéþôç ôå÷íéêü íá åßíáé áðü ôïõò ðéï ãíùóôïýò óôï ÷þñï ôïõ åðáããåëìáôéêïý ðïäïóöáßñïõ. ¸âáëå ôç óöñáãßäá ôïõ óôïí Ïëõìðéáêü Âüëïõ êáé ïõóéáóôéêÜ Þôáí ï ðñïðïíçôÞò ðïõ Ýâáëå ôá èåìÝëéá þóôå ç ïìÜäá ôçò Èåóóáëßáò íá ðÜñåé ôçí Üãïõóá ðñïò ôçí Óïýðåñ Ëßãêá. ×èåò ôï âñÜäõ ôï Ï.Â. åðéêïéíþíçóå ìå ôïí Óôáýñï Äéáìáíôüðïõëï ï ïðïßïò Þôáí ëáêùíéêüôáôïò óôçí ðñþôç ôïõ äÞëùóç ãéá ôïí åñ÷ïìü ôïõ óôïí Ðéåñéêü. ×áñáêôçñéóôéêÜ åßðå ôá åîÞò: «ÐñÝðåé íá öÝñïõìå ôïí Ðéåñéêü åêåß ðïõ ôïõ áîßæåé. Èá ìéëÞóïõìå ìå Ýñãá êáé ü÷é ìå ëüãéá. Ôá õðüëïéðá èá ôá ðïýìå óôï ãÞðåäï». ÓÞìåñá ï Óôáýñïò Äéáìáíôüðïõëïò èá êÜíåé ôçí ðñþôç ôïõ ðñïðüíçóç óôïí Ðéåñéêü óôéò 15.00 åíþ áîßæåé íá áíáöåñèåß üôé èá ãßíåé ç ðáñïõóßáóÞ ôïõ áðü ðëåõñÜò ÐÁÅ óôïõò ðïäïóöáéñéóôÝò. Áðü ÷èåò ôï âñÜäõ ï Ýìðåéñïò Êáôåñéíéþôçò ôå÷íéêüò êáôÝóôñùíå ôá ðëÜíá áëëÜ êáé

ÊáíïíéêÜ Ýêáíå ÷èåò ôï áðüãåõìá ôçí ôåëåõôáßá ðñïðüíçóç ôùí ðáéêôþí ôïõ Ðéåñéêïý ï Ãéþñãïò ×áôæÜñáò. Äåí Ýêáíáí ìå ôïõò õðüëïéðïõò ðáßêôåò ðñïðüíçóç ï ÐÝíôá, ï ÃêïõãêïõëéÜò, ï Ðïõñôïõëßäçò êáé ï ÐïõëÜêïò

ÄÇËÙÓÇ ÐÑÏÅÄÑÏÕ ÄÇÌÇÔÑÇ ÅËÅÕÈÅÑÉÁÄÇ

FOOTBALL LEAGUE 2

Óôá ÃéáííéôóÜ äïêéìÜæåôáé ç ÁÅ Ðïíôßùí ÊïìðëÝ ïé Êáôåñéíéþôåò

Óôï ãÞðåäï ôçò Í. ÅöÝóïõ (åðÜíù) ðñáãìáôïðïéÞèçêå ÷èåò êáíïíéêÜ ôï ðñüãñáììá ôçò ðñïåôïéìáóßáò ôçò ÁÅ Ðïíôßùí ãéá ôï ðáé÷íßäé ôçò åñ÷üìåíçò áãùíéóôéêÞò ìå ôçí ÁíáãÝííçóç Ãéáííéôóþí. Óôá ÃéáííéôóÜ èá ðáßîåé ãéá ôçí 9ç áãùíéóôéêÞ ôçò FOOTBALL LEAGUE 2 ç ÁÅ Ðïíôßùí áðÝíáíôé óôçí äõíáôÞ ïìÜäá ôçò ÁíáãÝííçóçò ðïõ ðáßæåé êáëü êáé ðïéïôéêü ðïäüóöáéñï. Åßíáé Ýíá ðáé÷íßäé ðïõ ðñïóöÝñåôáé ãéá ôçí ïìÜäá ôçò ÁÅ Ðïíôßùí ðïõ ðÜíôïôå áðÝíáíôé óå ïìÜäåò ðïõ ðñïóðáèïýí íá ðáßîïõí êáëü ðïäüóöáéñï ïé ðáßêôåò ôçò áðïäßäïõí ðïëý êáëü ðïäüóöáéñï êáé ìðïñïýí íá áðïóðÜóïõí èåôéêü áðïôÝëåóìá. ×èåò ìðÞêå êáíïíéêÜ óôçí ðñïåôïéìáóßá êáé ï ÌÜîéìïò Ìé÷áçëßäçò

ðïõ áíÝâáóå óôñïöÝò êáé Ýäåéîå üôé åßíáé 100%. ÓÞìåñá èá ãßíåé ðéèáíüôáôá êáé ðÜëé ç ðñïðüíçóç óôï ãÞðåäï ôçò Í. ÅöÝóïõ áöïý ï áãùíéóôéêüò ÷þñïò ôïõ ãçðÝäïõ ôçò Í. ÆùÞò åßíáé ðïëý âáñýò êáé äåí åíäåßêíõ-

ôáé óå êáìßá ðåñßðôùóç ïýôå ãéá ðñïðïíçôéêü êÝíôñï. Ç ÁÅ Ðïíôßùí ìåôÜ ôï ðáé÷íßäé ôïõ åêôüò Ýäñáò óôá ÃéáííéôóÜ ôï åñ÷üìåíï ÓÜââáôï 13 Íïåìâñßïõ èá õðïäå÷èåß óôçí Êáôåñßíç ôçí ïìÜäá ôçò ÊïæÜíçò.

ÐïõëÜêïò: ¸÷ïõìå ðåñéèþñéá áíôßäñáóçò! ÁíáëõôéêÜ ç óõíÝíôåõîç ôïõ ÐïõëÜêïõóôá ÁèëçôéêÜ ÍÝá êáé ôïí Èåüöéëï Øõ÷ïãéü Êáôáñ÷Þí, ðïéåò åßíáé ïé åíôõðþóåéò áðü ôïí Ðéåñéêü ôïõò ðñþôïõò óïõ ìÞíåò óôçí ïìÜäá; Íéþèåéò äéêáéùìÝíïò ãéá ôçí åðéëïãÞ óïõ ôï êáëïêáßñé; «Íáé, áõôü åßíáé äåäïìÝíï. Ï Ðéåñéêüò åßíáé Ýíá õãéÝò óùìáôåßï, ðïõ îå÷ùñßæåé ãéá ôçí ïñãÜíùóÞ ôïõ. ÄéáèÝôåé âïçèçôéêÜ, áí êáé öÝôïò åßìáóôå Üôõ÷ïé, ãéáôß êáé ïé Ðüíôéïé ÷ñçóéìïðïéïýí ßäéá Ýäñá êáé ç åðéâÜñõíóç åßíáé ìåãáëýôåñç». Ç âáèìïëïãéêÞ óõãêïìéäÞ óáò üìùò ñåáëéóôéêÜ ìðïñïýóå íá åßíáé ìåãáëýôåñç ùò ôþñá… «Óßãïõñá ìðïñïýóå. Áôõ÷ßåò êáé óõãêõñßåò ìáò óôÝñçóáí Ýíá êáëýôåñï ðëáóÜñéóìá ùò ôþñá êáé ôç óõãêïìéäÞ ðïõ ðñïóäïêïýóáìå. ÅéäéêÜ óå óõãêåêñéìÝíá ìáôò, üðùò ìå ÊáëëéèÝá êáé Ðáíáéôùëéêü óôçí Êáôåñßíç êáé ìå Çëéïýðïëç åêôüò. Âåâáßùò, õðÜñ÷ïõí ðïëëÜ ÷ñïíéêÜ ðåñéèþñéá ãéá íá áíôéäñÜóïõìå êáé íá áíáêÜìøïõìå êáé ðñïóùðéêÜ ðéóôåýù üôé áõôü èá óõìâåß ãñÞãïñá». Áêïëïõèåß ôï êñßóéìï ðáé÷íßäé óôç Íßêáéá ìå ôïí Éùíéêü, áëëÜ êáé ãåíéêÜ ìéá äýóêïëç óåéñÜ áãþíùí (ó.ó. Äéáãüñáò åíôüò, Ôñßêáëá åêôüò êáé Ëåâáäåéáêüò åêôüò). Ôé íá ðåñéìÝíïõìå; «Äåí êïéôÜæïõìå ôá ðáé÷íßäéá ðïõ áêïëïõèïýí áëëÜ êÜèå öïñÜ ôï áìÝóùò åðüìåíï. Ìå ôïí Éùíéêü Ý÷ïõìå ßäéï óôü÷ï êáé èá ðÜìå ãéá ôï ðñþôï èåôéêü áðïôÝëåóìá ìáêñéÜ áðü ôçí Êáôåñßíç, ôï ïðïßï ìÝ÷ñé óôéãìÞò äåí Ý÷åé Ýñèåé. Èåùñþ üôé åßíáé óôï ÷Ýñé ôïõ Ðéåñéêïý íá ðÜñåé áõôü ðïõ èÝëåé, áðü åìÜò åîáñôÜôáé. ¼ëá ôá ìáôò óôçí êáôçãïñßá Üëëùóôå åßíáé äýóêïëá. Ç ïìÜäá ðïõ èá êÜíåé ôá ëéãüôåñá ëÜèç êáé èá åßíáé ðéï ôõ÷åñÞ, èá âñåèåß ðéï êïíôÜ óôç íßêç». Ìå âÜóç ôá ðáñáðÜíù íá õðïèÝóïõìå üôé áíôéêåéìåíéêüò óôü÷ïò ôïõ Ðéåñéêïý åßíáé ç áðïöõãÞ ôùí ðëÝé Üïõô ãéá ôçí óùôçñßá; «Ãéá öÝôïò íïìßæù üôé áõôü ðñïÝ÷åé, ç üóï ôï äõíáôüí ôá÷ýôåñç óùôçñßá êáé âåâáßùò ÷ùñßò ôçí óõììåôï÷Þ óôá ðëÝé Üïõô. Áò ìçí îå÷íÜìå üôé «÷ôßæåôáé» ìéá íÝá ïìÜäá, ç ïðïßá èá ÷ñåéáóôåß ëßãï

ðïõ Ýêáíáí áôïìéêü ðñüãñáììá. Ïé âáóéêïß ðáßêôåò ôïõ Ðéåñéêïý èá äþóïõí ôï ðáñüí ôïõò êáíïíéêÜ óôï ðáé÷íßäé ôïõ ÓáââÜôïõ óôçí ÁèÞíá ìå ôïí Éùíéêü áöïý ç ðåñßðôùóÞ ôïõò äåí åßíáé éäéáßôåñá áíçóõ÷çôéêÞ. Áðþí èá åßíáé ï ÊïíôÝùí ðïõ áêïëïõèåß èåñáðåõôéêÞ áãùãÞ. Ïé ðáßêôåò Ýêáíáí ÷èåò óðñéíô – ôá÷ýôçôåò êáé áêïëïýèçóå Ýíá ðñüãñáììá ðïõ ðåñéëÜìâáíå ìßíé äßôåñìá äéÜñêåéáò 3×8 ëåðôþí. ÌåôÜ ôçí ðñïðüíçóç ï Ãéþñãïò ×áôæÜñáò áíáêïßíùóå óôïõò ðïäïóöáéñéóôÝò ôç ëýóç ôçò óõíåñãáóßáò ôïõ ìå ôçí ïìÜäá ôïõ Ðéåñéêïý. Ï Ã. ×áôæÜñáò Ýäåéîå áíùôåñüôçôá êáé óôïé÷åßá ðëÞñç åðáããåëìáôßá ôå÷íéêïý êáé áöïý åõ÷áñßóôçóå üëïõò ãéá ôçí Üñéóôç óõíåñãáóßá ôïõò ôïõò åõ÷Þèçêå êáëÞ ðïñåßá íá ôá äþóïõí üëá ãéá ôçí ïìÜäá êáé áêïëïýèùò Ýöõãå áðü ôïí Ðéåñéêü óáí êýñéïò.

÷ñüíï áêüìá. Âåâáßùò, èá ðñïóðáèÞóïõìå íá ôåñìáôßóïõìå üóï øçëüôåñá ãßíåôáé. Äåí åßìáóôå óå èÝóç íá ìéëÜìå áêüìá ãéá åîÜäá, óôçí ïðïßá ôåñìÜôéóå ðÝñõóé ï Ðéåñéêüò, áëëÜ ìðïñþ íá ðù ìå ðëÞñç åðßãíùóç üôé äåí èá åßìáóôå êïìðÜñóïé. Èá áöÞóïõìå ôï óôßãìá ìáò êáé ï êüóìïò èá ÷áßñåôáé áðü ôï ðïäüóöáéñï ðïõ èá ðáßæïõìå. Áãùíéæüìáóôå åðéèåôéêÜ êáé ôá áðïôåëÝóìáôá èá «ãõñßóïõí» õðÝñ ìáò. Óå êÜðïéá öÜóç èá ìáò âïçèÞóïõí». Ðïéï èåùñåßò áôïý ôçò ïìÜäáò êáé ôé èá ÷ñåéáóôåß ãéá íá õëïðïéÞóåé ôïõò óôü÷ïõò ôçò; «Áôïý ìáò åßíáé üôé äïõëåýïõìå óêëçñÜ êáé äéáèÝôïõìå Ýíá éó÷õñü óýíïëï. Ãéá íá ðåôý÷ïõìå ôï óôü÷ï ìáò ðñÝðåé íá åêìåôáëëåõôïýìå ðáñáðÜíù ôçí Ýäñá ìáò, óôçí ïðïßá Ý÷ïõìå ìüíï äõï íßêåò, áëëÜ êáé íá áñ÷ßóïõìå íá ìáæåýïõìå âáèìïýò êáé åêôüò Ýäñáò, ôï ïðïßï åðßóçò ìáò Ý÷åé ëåßøåé ìÝ÷ñé óôéãìÞò». Ç óõíåñãáóßá ìå ôïí ÃêïõãêïõëéÜ «Ôï ðëåïíÝêôçìÜ ìáò ìå ôïí Ãéþñãï (ó.ó. ÃêïõãêïõëéÜ) åßíáé üôé êáé ïé äõï ãíùñßæïõìå ðëÝïí êáëÜ ôá… êáôáôüðéá óôçí êáôçãïñßá êáé áñêåôïýò áíôéðÜëïõò ìáò. Äåß÷íïõìå íá ôáéñéÜæïõìå ìåôáîý ìáò êáé âïçèïýìå üóï ìðïñïýìå ï Ýíáò ôïí Üëëï êáé ìáæß ôçí ïìÜäá. ÖõóéêÜ, õðÜñ÷ïõí êáé áñêåôïß ðïéïôéêïß ðáßêôåò ðéï ðßóù ìáò, óôï êÝíôñï, ðïõ âïçèïýí åðßóçò ôá ìÝãéóôá ãéá íá öáßíåôáé ï åêÜóôïôå óêüñåñ. Ç äïõëåéÜ åßíáé ïìáäéêÞ». «Êáëýôåñïò ï ÐÁÓ» «Ùò ôþñá Ý÷ù îå÷ùñßóåé ôïí ÐÁÓ ÃéÜííéíá, åßíáé äßêáéá ðñþôïò êáé âñßóêåôáé ìéá… ôá÷ýôçôá ðÜíù áðü ôïõò õðüëïéðïõò. Ï ÏÖÇ åðßóçò ìå åíôõðùóßáóå ìå ôï íéêçöüñï óåñß ôïõ. Ôçí Üíïäï èá äéåêäéêÞóïõí êáé Üëëïé, üðùò ï Ëåâáäåéáêüò, ðïõ äåí îåêßíçóå êáëÜ êáé ï Ðáíáéôùëéêüò. Ãéá ôç óùôçñßá, üëá åßíáé ñåõóôÜ êáé ðïëëÜ èá êñéèïýí áðü ôéò ðñïóèÞêåò ôçò êÜèå ïìÜäáò ôïí ÉáíïõÜñéï. ÁíáöïñéêÜ ìå åìÝíá, èá Þèåëá íá äþóù ðåñéóóüôåñá áð’ üôé ðÝñõóé óôï ÁéãÜëåù êáé ãéáôß ü÷é, íá âñåèþ øçëüôåñá ìå ôïí Ðéåñéêü óôï ìÝëëïí

Ç ÐÁÅ ÐÉÅÑÉÊÏÓ, ìåôÜ ôçí áðüöáóç ôïõ ðñïðïíçôÞ ê. Ãéþñãïõ ×áôæÜñá ãéá ôç ëýóç, êïéíÞ óõíáéíÝóåé, ôçò óõíåñãáóßáò ìáò, èÝëåé äçìüóéá íá ôïí åõ÷áñéóôÞóåé ãéá ôçí ðñïóöïñÜ ôïõ óôçí ïìÜäá, ôïí èåùñåß ðÜíù áð’ üëá ößëï êáé ôïõ åý÷åôáé êáëÞ åðéôõ÷ßá óôç óõíÝ÷åéá ôçò ðñïðïíçôéêÞò ôïõ êáñéÝñáò. Ìå ôéìÞ, Ï Ðñüåäñïò ôïõ ÄÓ ÄçìÞôñéïò ÅëåõèåñéÜäçò.

ËÕÓÇ, ÊÏÉÍÇ ÓÕÍÁÉÍÅÓÅÉ, ÔÇÓ ÓÕÍÅÑÃÁÓÉÁÓ ÌÅ ÔÏÍ ÐÑÏÐÏÍÇÔÇ Ã. ×ÁÔÆÁÑÁ Ç ÐÁÅ ÐÉÅÑÉÊÏÓ áíáêïéíþíåé ôç ëýóç ôçò óõíåñãáóßáò, êïéíÞ óõíáéíÝóåé, ìå ôïí ðñïðïíçôÞ Ãéþñãï ×áôæÜñá Ï ê. ×áôæÜñáò, áìÝóùò ìåôÜ ôçò ëýóç ôçò óõíåñãáóßáò, áðÝóôåéëå ôçí áêüëïõèç äÞëùóç ôçí ïðïßá äçìïóéåýïõìå: ÌåôÜ áðü þñéìç óêÝøç, ôï ôåëåõôáßï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá áðïöÜóéóá, ãéá ëüãïõò ðñïðïíçôéêÞò åõèéîßáò, ìå äéêÞ ìïõ ðñùôïâïõëßá íá ëýóù, êïéíÞ óõíáéíÝóåé, ôç óõíåñãáóßá ìïõ ìå ôçí ïìÜäá ôçò ÐÁÅ ÐÉÅÑÉÊÏÓ. ÈÝëù íá åõ÷áñéóôÞóù ôïõ äýï ìåãáëïìåôü÷ïõò ôçò ÐÁÅ, ê. Íôïýìï êáé ê. ÅëåõèåñéÜäç ãéá ôçí Üøïãç óõíåñãáóßá ðïõ åß÷áìå üëï áõôü ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá, ôïí êüóìï ôçò Êáôåñßíçò, ôïõò óõíåñãÜôåò ìïõ êáé ôÝëïò üëïõò ôïõò ðïäïóöáéñéóôÝò. Ðéóôåýù üôé ïé âÜóåéò ãéá áõôü ôï ïðïßï ïñáìáôéóèÞêáìå Ý÷ïõí ìðåé. Åý÷ïìáé ìÝóá áðü ôçí êáñäéÜ ìïõ, ü,ôé êáëýôåñï óôçí ïìÜäá ôïõ Ðéåñéêïý. Ìå ôéìÞ, Ãéþñãïò ×áôæÜñáò


8 ÖщÇÖÖÖÖÖÖ-.$,!‘(.8ÖÖ

Ö

‹ÄŒ‰Öƒ‡Œ‚Ö ZÖ ‹ƒ‰ˆ†’ŠŽˆØƒŽ†ƒ’ňňØ؆vˆ†’Š“ƒØň”Ø‘Š†’Šƒ”

OIKONOMIA ŸǼȝǢȞȡȕȈȊ •ȊȕȅțȊ–

ǼȝȕȎșȌȊțȈȊŸȜȗȝŸ ǯȔȔȐȕȒȓȗȥŸǷȐȗȌȕȦǢȗȕȊŸ ǢȎŸȜȐȕŸ*EHO?™KŸX@UBKL@P

ǶȎŸȍȒȎȑȕȇŸ ȍȒȊȌȡȕȒțǢȤŸ ȜȗȝŸǹǵǺŸȐŸ ȎȓȘȗȈȐțȐŸȜȡȕŸ •ȧȐǢȐȜșȗȥȔȊ– Ÿ «Ǭȕȑȇ ǶȊșȈȕȊ– Ÿ •ǻȗǢȈȔȕȜȊ–ŸȓȊȒŸ •ǶȒȔȆȕȊ–

ħĿŸŌńňʼnŕŸņĻŸļĿŅōŃŗŌĿџōŃŋŸʼnĻŊĿŐŕēĿņĿŋŸŎʼnŁŊĿŌĹĿŋŸōňŎ ŸňŸĠŅŅŁņŃńŕŋŸĨŁňĽņŗēňņĻŋŸłĻŸŌŎņĿŊĽĻŌłĿşēĿŸ ōŁŸłŎĽĻōŊŃńĸŸĿōĻŃŊĿĹĻŸōňŎŸĞŊĿōĻņŃńňŖŸĨŁňĽņŗēňņĻ Ÿ &@EE@GB>Ÿ*EHO?™KŸ/ ŸŕʼnŒŋŸʼnŊňļŅķʼnĿџŌŎēŏŒņĹĻŸʼnňŎŸ ŎʼnĿĽŊĶŏŁŸʼnŊŕŌŏĻōĻŸēĿōĻŇŖŸōŒņŸľŖňŸʼnŅĿŎŊŗņ

DZŸțȝǢȞȡȕȈȊŸțȝȕȎșȌȊțȈȊȚŸȑȊŸȎȕȒțȟȥțȎȒŸȎȘȈțȐȚŸȜȐȕŸȜȎȟȕȒ ȓȇŸȝȘȗțȜȇșȒȖȐŸȘȗȝŸȎȈȕȊȒŸțȜȐŸȍȒȅȑȎțȐŸȜȐȚŸȎȔȔȐȕȒȓȇȚŸȕȊȝȜȒȔȈ ȊȚ ŸȆȕȊŸȜȗǢȆȊȚŸȘȗȝŸȋșȈțȓȎȜȊȒŸțȜȗŸȎȘȈȓȎȕȜșȗŸȜȡȕŸȍșȊțȜȐșȒȗ ȜȇȜȡȕŸȓȊȒŸȜȡȕŸȍȥȗŸȗșȌȊȕȒțǢȦȕ Ÿ

ǾȘȎȕȑȝǢȈȏȎȜȊȒŸȤȜȒŸȘșȤțȞȊȜȊŸȗŸȝȘȗȝșȌȤȚŸDzȊȔȊțțȈȡȕŸǾȘȗ ȑȆțȎȡȕȚ ŸǮȒȅȕȕȐȚŸȧȒȊǢȊȕȜȈȍȐȚ ŸȝȘȆȌșȊȠȎŸȜȒȚŸȎȌȓȝȓȔȈȗȝȚŸǢȎŸ ȜȒȚŸȗȘȗȈȎȚ ŸȟȗșȐȌȗȥȕȜȊȒŸǺșȡȜȤȓȗȔȔȊŸǮȎȕȒȓȇȚŸǯȘȒȑȎȦșȐțȐȚŸ ȘȒțȜȗȘȗȒȐȜȒȓȅŸțȜȊŸŸȘȔȗȈȊŸȘȗȝŸȔȎȒȜȗȝșȌȗȥțȊȕŸǢȎŸȘșȗțȡ șȒȕȅŸȘȒțȜȗȘȗȒȐȜȒȓȅŸȓȊȒŸȜȊŸȗȘȗȈȊŸȆȔȐȌȊȕŸțȜȒȚŸŸǹȓȜȡȋșȈȗȝ Ÿ ǹŸȍȒȎȝȑȥȕȡȕŸțȥǢȋȗȝȔȗȚŸȜȗȝŸ*EHO?™KŸX@UBKL@P ŸǻȈȜțȊșȕȜŸ ǺȊșȅȔȔȐȔȊ ŸȍȈȕȎȜȊȒŸȎȖȅǢȐȕȐŸȘȊșȅȜȊțȐŸțȎŸȤȔȊŸȜȊŸȘȒțȜȗȘȗȒȐ ǼȅȕȜȔȎș ŸȎȈȘȎŸȤȜȒŸȐŸȋȗȇȑȎȒȊŸțȜȗȕŸǯȔȔȐȕȒȓȤŸǷȐȗȌȕȦǢȗȕȊŸȎȈȕȊȒŸ ȜȒȓȅŸȜȊŸȗȘȗȈȊŸȆȔȐȌȊȕŸțȜȒȚŸŸǿȎȋșȗȝȊșȈȗȝŸ

ȐŸȊȕȜȊȘȤȓșȒțȐŸțȎŸȆȕȊŸȓȅȔȎțǢȊŸȌȒȊŸȋȗȇȑȎȒȊŸȜȐȚŸȎȔȔȐȕȒȓȇȚŸȕȊȝ ȜȒȔȒȊȓȇȚŸȓȗȒȕȤȜȐȜȊȚŸȦțȜȎŸȕȊŸȊȕȊȋȊȑǢȒțȜȎȈŸȐŸȊțȞȅȔȎȒȊŸȓȊȒŸȐŸ DZŸȘșȗȐȌȗȥǢȎȕȐŸȊȘȤȞȊțȐŸȜȗȝŸȘșȦȐȕŸȝȘȗȝșȌȗȥŸǺșȗțȜȊțȈ ȘȗȒȤȜȐȜȊŸțȎŸȊȝȜȤȕŸȜȗȕŸȓșȈțȒǢȗŸȜȗǢȆȊ

ȊȚŸȜȗȝŸǺȗȔȈȜȐ ŸǶȒȟȅȔȐŸȀșȝțȗȟȗǫȍȐ ŸȘșȗȆȋȔȎȘȎŸǢȎȜȊȖȥŸȅȔȔȡȕŸ ȤȜȒŸȜȊŸȘȒțȜȗȘȗȒȐȜȒȓȅŸȓȔȅțȐȚŸȓȊȒŸȓȝȋȎșȕȐȜȒȓȇȚŸȘȒțȜȗȘȗȈȐțȐȚŸ ǹŸȊȕȜȒȘșȤȎȍșȗȚŸȜȗȝŸǯȔȔȐȕȒȓȗȥŸǷȐȗȌȕȦǢȗȕȊ ŸǮȒȦșȌȗȚŸǭȎș ȘȗȝŸȎȓȍȤȑȐȓȊȕŸȇŸȑȎȡșȇȑȐȓȊȕŸǢȆȟșȒŸȜȒȚŸ ŸȎȖȊȓȗ ȕȈȓȗȚ ŸȍȇȔȡțȎŸȊȘȤŸȜȐȕŸȘȔȎȝșȅŸȜȗȝŸȤȜȒŸȗŸȗșȌȊȕȒțǢȤȚŸȊȘȤŸȜȗŸ ȔȗȝȑȗȥȕŸȕȊŸȒțȟȥȗȝȕŸǢȆȟșȒŸȜȐȕŸȐǢȎșȗǢȐȕȈȊŸȔȇȖȐȚŸȊȝȜȦȕŸȇŸȜȐȕŸ ȐǢȎșȗǢȐȕȈȊŸȑȎȦșȐțȇȚŸȜȗȝȚŸȓȊȒ ŸȘȅȕȜȡȚ ŸȤȟȒŸȊșȌȤȜȎșȊŸȊȘȤŸȜȒȚŸ ŸȘȊșȆȟȎȒŸțȝȕȎȟȦȚŸȜȐȚŸȝȘȐșȎțȈȎȚŸȜȗȝŸțȜȐŸȟȦșȊ

ŸǿȎȋșȗȝȊșȈȗȝŸ

ǼȎŸȎȓȘȗȈȐțȐŸȓȊȒŸȊȘȗǢȅ ȓșȝȕțȐŸȜȡȕŸȘȔȗȈȡȕŸ•ȧȐǢȐ ȜșȗȥȔȊ– Ÿ•Ǭȕȑȇ ǶȊșȈ ȕȊ– Ÿ•ǻȗǢȈȔȕȜȊ– Ÿ•ǶȒȔȆ ȕȊ– Ÿ•ǶȊșȈȕȊ– Ÿ•ǻȗȍȅȕȑȐ–Ÿ ȓȊȒŸ•ǷȜȊȔȒȅȕȊ–ŸȘșȗȟȡșȅŸ ȗŸǹǵǺŸǢȎŸȊȕȗȒȟȜȤŸȍȒȎȑȕȇŸ ȘȔȎȒȗȍȗȜȒȓȤŸȍȒȊȌȡȕȒțǢȤ

ǽȐȚŸȊȘȤȞȊțȐȚŸȊȝȜȇȚŸ ȘșȗȐȌȇȑȐȓȎŸȊȘȤȞȊțȐŸȜȐȚŸ ǮȕȡǢȗȍȗȜȒȓȇȚŸǯȘȒȜșȗȘȇȚŸ ȘȗȝŸȆȓșȒȕȎŸȤȜȒŸȜȊŸȘȔȗȈȊŸ ȊȝȜȅŸȎȈȕȊȒŸȎȘȒȓȈȕȍȝȕȊŸȓȊȒŸ ȎȘȒȋȔȊȋȇŸȓȊȒŸȍȐǢȒȗȝșȌȗȥȕŸ ȘșȗȋȔȇǢȊȜȊŸțȜȐȕŸȎȥșȝȑ ǢȐŸȔȎȒȜȗȝșȌȈȊŸȜȐȚŸȊȓȜȗȘȔȗǫ ȊȚ ŸǨȘȡȚŸȜȤȕȒțȎŸȗŸȘșȤȎȍșȗȚŸ ȓȊȒŸȍȒȎȝȑȥȕȡȕŸțȥǢȋȗȝȔȗȚŸ ȜȗȝŸǹǵǺ ŸǮȒȦșȌȗȚŸǬȕȡǢȎ șȈȜȐȚ Ÿ•ȜȗŸȘșȤȋȔȐǢȊŸȜȡȕŸ ȊȕȎȕȎșȌȦȕŸȎȌȓȊȜȊȔȎȔȎȒǢ ǢȆȕȡȕŸȊȘȤŸȜȗȝȚŸȒȍȒȗȓȜȇȜȎȚŸ ȜȗȝȚŸȘȔȗȈȡȕŸțȜȗŸǵȒǢȅȕȒŸȜȗȝŸ ǺȎȒșȊȒȅŸȎȈȕȊȒŸȘșȡȜȈțȜȡȚŸ ȑȆǢȊŸȘșȗțȜȊțȈȊȚŸȜȗȝŸȘȎșȒ ȋȅȔȔȗȕȜȗȚŸȓȊȒŸȍȎȝȜȎșȎȝȤ ȕȜȡȚŸȗȒȓȗȕȗǢȒȓȤ– ŸǹŸǹǵǺŸ ȑȊŸȘșȗȟȡșȇțȎȒŸȎȘȈțȐȚŸțȜȐȕŸ ȎȓȘȗȈȐțȐŸȘȔȗȈȡȕŸȘȗȝŸȆȟȗȝȕŸ ȎȌȓȊȜȊȔȎȒȞȑȎȈŸțȜȗȕŸȎǢȘȗșȒ ȓȤŸȔȒǢȆȕȊŸȓȊȒŸțȜȗȝȚŸȟȦșȗȝȚŸ ȜȐȚŸȕȊȝȘȐȌȗȎȘȒțȓȎȝȇȚ Ÿ-ȒŸ ȍȒȊȓȐșȥȖȎȒȚŸȑȊŸȎȓȍȗȑȗȥȕŸ ȎȕȜȤȚŸȜȐȚŸȎȋȍȗǢȅȍȊȚŸȓȊȒŸ ȐŸȐǢȎșȗǢȐȕȈȎȚŸȜȗȝŸȍȒȊȌȡ ȕȒțǢȗȥŸȑȊŸȎȈȕȊȒŸŸȐǢȆșȎȚŸ ǢȎȜȅŸȜȐȕŸȍȐǢȗțȈȎȝțȐŸȜȐȚŸ ȊȘȤȞȊțȐȚŸȍȒȊȓȇșȝȖȐȚ

5.846,39 6.752,58 3.915,39 11.387,92 2.577,35 9.732,92 1,39090 1,05000 1.388,500 87,60

ŸēĿōňŐķŋŸńŃņĸłŁńĻņŸĻņňľŃńĶ ŸŸʼnōŒōŃńĶŸńĻџ ŸʼnĻŊķēĿŃņĻņŸŌōĻłĿŊķŋ

ǹȒŸǥȔȔȐȕȎȚŸȎȘȎȕȍȝȜȆȚŸțȜȒȚŸ ŸȓȊȜȎȈȟȊȕŸȜȗŸ ŸȜȗȝŸțȝȕȤȔȗȝŸȜȐȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸȜȡȕŸǢȎȜȗȟȦȕŸțȜȗŸȀǬ ŸǽȗȕŸǹȓȜȦ ȋșȒȗ ŸȗȒŸȖȆȕȗȒŸȎȘȎȕȍȝȜȆȚŸțȜȗŸțȥȕȗȔȤŸȜȗȝȚŸȎǢȞȅȕȒțȊȕŸȎȒțșȗȆȚŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ Ÿ

ĮŁŸ ēĿĽĻŅŖōĿŊŁŸ ĶņňľňŸ ŌŁēĿĹŒŌĻņŸ ňџ ēĿōňŐķŋŸ #MPHEBG@Ÿ  ŸEL@>Ÿ  ŸĤņōĿĶŅńňŸ Ÿ ńĻџĠʼnĹŅĿńōňŋŸ  Ÿ

ǹȒŸǥȔȔȐȕȎȚŸȑȎțǢȒȓȗȈŸȎȘȎȕȍȝȜȆȚŸȒȍȒȡȜȒȓȆȚŸȟșȐǢȊȜȗȗȒȓȗȕȗǢȒȓȆȚŸȎȜȊȒșȎȈȎȚŸȜȗȕŸǹȓȜȦȋșȒȗŸŸȘșȊȌǢȊȜȗȘȗȈȐțȊȕŸȜȗŸ ŸȜȡȕŸ țȝȕȊȔȔȊȌȦȕŸȜȗȕŸǼȎȘȜȆǢȋșȒȗŸŸȘșȊȌǢȊȜȗȘȗȈȐțȊȕŸȜȗŸ ŸȓȊȒŸȜȗȕŸǹȓȜȦȋșȒȗŸŸȜȗŸ Ÿ

DZŸțȝȕȗȔȒȓȇŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐŸȜȗȝŸȀǬŸȆȓȔȎȒțȎŸțȜȊŸ ŸȍȒț

ŸȊȝȖȐǢȆȕȐŸȓȊȜȅŸ ŸȊȘȤŸȜȗȕŸǼȎȘȜȆǢȋșȒȗŸ ŸȊȔȔȅŸǢȎȒȡǢȆȕȐŸ ȓȊȜȅŸ ŸțȎŸțȟȆțȐŸǢȎŸȜȗȕŸǹȓȜȦȋșȒȗŸ ŸŸǹŸȊșȒȑǢȤȚŸȜȡȕŸȎȕȎșȌȦȕŸǢȎșȈȍȡȕŸȜȗȕŸǹȓȜȦȋșȒȗŸȊȕȇȔȑȎŸțȜȒȚŸ ŸȆȕȊȕȜȒŸ Ÿ ȜȗȕŸȘșȗȐȌȗȥǢȎȕȗŸǢȇȕȊŸǹȓȜȦȋșȒȗȚŸŸ ŸŸǽȗȕŸǹȓȜȦȋșȒȗŸŸȍȐǢȒȗȝșȌȇȑȐȓȊȕŸ ŸȕȆȎȚŸǢȎșȈȍȎȚ ŸȆȕȊȕȜȒŸ ŸȜȗȕŸ ȘșȗȐȌȗȥǢȎȕȗŸǢȇȕȊ

Āûñöìýóüýñûóù LOGISMOS (Ȁȅ)

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“ MEDICON ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ)

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„ 0,81 4,65 19,5 4,37 6,17 17,01 0,55 6,71 10 0,51 1,33 5,28 4,04 0,71 1,34 0,88 3,55 0,84 2,16 3,66 2,28 3,8 1,9 0,01 12,12 0,74 7,66 1,2 3,48 5,51 5,85 4,07 4,78 1,71 0,55 3,08 4,51 3,29 8,76 0,3 0,26 7,93 4,51 11 12,5 12,75 6,12 3,31 4,79 3,85 2,45 3,33 3,09 15,63 9,39 0,74 0,65

-10,99 1.724.727 3,1 4.983.923 156.313 5,81 1.297.223 3,01 18.977 0,06 33.636 1,85 158.400 2,44 79.600 -0,79 36.214 2 209.291 3,1 3.110 2,13 86.046 1 5.434 1.258.328 1,52 921.076 2,33 220.738 4,72 14.300 370.683 1,89 1.921 78.986 7,55 255.204 0,8 73.949 163.481 1.800 0,66 169.768 4,23 1.691 3,51 3.979.820 3,45 8.000 4,82 406.749 1,29 76.790 2,27 103.909 0,25 11.525 1,06 9.512 -0,58 2.411 -1,79 25.139 3,36 95.692 -2,17 498 -0,9 1.480.996 -0,79 18.865 -25 374.756 -16,13 199.709 1,67 27.507 0,45 65.451 0,92 520 0,08 1.436 -3,04 399.254 4,26 1.340.677 0,3 752.638 0,42 508 -0,77 2.686 1,66 22.452 1,52 318.181 2,66 65.763 1,23 45.572 1,08 1.970 27.057 1,56 17.517

0,81 4,63 19,5 4,33 5,96 17 0,55 6,55 10 0,51 1,32 5,27 4 0,71 1,33 0,88 3,55 0,83 2,13 3,66 2,22 3,75 1,88 0,01 12,12 0,73 7,58 1,18 3,37 5,48 5,81 4,06 4,73 1,68 0,55 3 4,51 3,27 8,67 0,29 0,25 7,8 4,47 10,83 12,49 12,75 5,91 3,28 4,45 3,79 2,41 3,33 3,04 15,4 9,08 0,74 0,64

0,97 4,77 19,9 4,43 6,19 17,29 0,57 6,73 10,48 0,53 1,35 5,43 4,08 0,74 1,39 0,92 3,68 0,91 2,21 3,83 2,37 3,85 2,02 0,01 12,34 0,74 7,77 1,2 3,51 5,61 5,9 4,11 4,82 1,74 0,58 3,1 4,7 3,45 9 0,41 0,3 7,99 4,61 11 12,74 13,5 6,23 3,39 4,79 3,88 2,49 3,45 3,12 15,9 9,39 0,77 0,67

ǻǿǹȆȇǹīȂǹȉǼȊȈǿȂǹ ǹȂȅǿǺǹǿǹ ȀǼĭǹȁǹǿǹ 7,35 ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ȂǼȉȅȋǿȀȅ ǼȈ NBGAM ETF īǼȃ.ǻǼǿȀ ȋǹ ȂǼȉȅȋǿȀȅ ǼȈȍȉ 15,93

2,37 3,58

2.408 4.548

7,35 15,93

7,42 15,93

5,26

150

0,39

0,4

1,03

24.689 4.567 3.500 209.193 13.330 1.580 33.650

0,97 0,3 1,35 0,22 0,51 0,46 0,48

1,01 0,37 1,39 0,25 0,54 0,51 0,51

2.905 20.601 65.076 16.540 1.002 480 6.097 23.800 69 15.346 9.250 50.720 22.168

0,4 0,38 0,97 0,52 1,61 0,56 8,78 1,18 1,04 0,77 0,76 1,39 0,49

0,42 0,41 1,01 0,61 1,62 0,63 8,88 1,21 1,04 0,83 0,79 1,48 0,53

ȂǼȈǹǿǹ Ȁǹǿ ȂǿȀȇǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ 0,4 0,67 0,98 0,36 1,35 0,22 0,51 0,49 0,48 0,38 0,41 0,4 1 0,61 1,61 0,63 8,88 1,21 1,04 0,8 0,76 1,42 0,51

-4,35 -1,92 -2

2,5 -2,44 3,09 19,61 -0,62 8,62 1,68 2,97 3,9 5,56 -2,74 2

MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ǼȁȆ) MEVACO (Ȁȅ) MIG REAL ESTATE (Ȁȅ) MINERVA (Ȁǹ) MLS ȆȁǾȇȅĭȅȇǿȀǾ (Ȁȅ) NEXANS ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) PASAL ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) PROFILE (Ȁȅ) QUALITY & RELIABILITY (Ȁȅ) REDS (ȀO) RILKEN (Kȅ) SCIENS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (ȀO) SPACE HELLAS (Ȁȅ) SPRIDER STORES (Ȁȅ) TRASTOR ǹ.Ǽ.Ǽ.ǹ.Ȇ. (Ȁȅ) VELL GROUP ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) YALCO - ȀȍȃȈȉǹȃȉǿȃȅȊ (Ȁǹ) ǹǿȅȁǿȀǾ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǹȀȇǿȉǹȈ (Ȁȅ) ǹȁȀȅ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǹȁȅȊȂȊȁ (Ȁȅ) ǹȁĭǹ īȀȇǿȈǿȃ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) ǹȃǻȇȅȂǼǻǹ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǹȉȉǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ (Ȁȅ) ǺǹȇǺǼȇǾȈ ȃ. - MODA BAGNO (Ȁȅ) ǺǹȇǻǹȈ (Ȁȅ) ǺǿȅȀǹȇȆǼȉ (Ȁȅ) ǺǿȈ (Ȁȅ) ǺȅīǿǹȉǽȅīȁȅȊ SYSTEMS (Ȁȅ) īǹȁǹȄǿǻǿ (Ȁȅ) īǿȅȊȇȅȂȆȇȅȀǼȇȈ (Ȁȅ) ǻǹǿȅȈ ȆȁǹȈȉǿȀǹ (Ȁȅ) ǻǿǹȈ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǻǿǹȈ ǿȋĬ/īǼǿǼȈ (Ȁȅ) ǻȅȂǿȀǾ ȀȇǾȉǾȈ (Ȁȅ) ǻȅȊȇȅȈ (Ȁȅ) ǻȇȅȂǼǹȈ (Ȁȅ) ǼǺȇȅĭǹȇȂǹ (Ȁȅ) ǼǿǻǾȈǼȅĭȍȃǿȀǾ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǼȀȉǼȇ (Ȁȅ) Ǽȁ. ǺǿȅȂ. ǽǹȋǹȇǾȈ (Ȁǹ) ǼȁǹȈȉȇȅȃ (ȀO) ǼȁǺǼ ǼȃǻȊȂǹȉȍȃ (Ȁȅ) ǼȁīǼȀǹ (Ȁȅ) ǼȁǼȊĬǼȇǾ ȉǾȁǼȅȇǹȈǾ (Ȁȅ) Ǽȁǿȃȅǿȁ (Ȁȅ) ǼȁȁǹǻȅȈ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ Ȁǹȁȍǻǿǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǾ ȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ (Ȁȅ) Ǽȁȉȅȃ (Kȅ) ǼȁȉȇǹȀ (Ȁȅ) ǼȆǿȁǼȀȉȅȈ (Ȁȅ) ǼȉǼȂ (Ȁǹ) ǼȊȇȍȆǹȎȀǾ ȆǿȈȉǾ (Ȁȅ) ǼȊȇȍȈȊȂǺȅȊȁȅǿ (Ȁȅ) ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ ǹĬǾȃȍȃ (Ȁȅ) ǿȀȉǿȃȅȈ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǿȁȊǻǹ (Ȁȅ) ǿȂȆǼȇǿȅ (Ȁȅ) ǿȃȉǼǹȁ ȅȂǿȁȅȈ (Ȁȅ) ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ-ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ (Ȇȅ) ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ-ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ (Ȁȅ) ǿȃȉǼȇȉǼȀ (Ȁȅ) ȀǹĬǾȂǼȇǿȃǾ (Ȁȅ) ȀǹȃǹȀǾȈ Ȉ. (Ȁȅ) ȀǹȇǹȂȅȁǼīȀȅȈ (Ȁȅ) ȀǹȇǹȉǽǾ (Ȁȅ) ȀǼȆǼȃȅȊ ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȀȁȅȊȀǿȃǹȈ - ȁǹȆȆǹȈ (Ȁȅ) ȀȅȇǻǼȁȁȅȊ ȋ. ǹĭȅǿ (Ȁȅ) ȀȅȇȇǼȈ (Ȁȅ) ȀȇǼȀǹ (Ȁȅ) ȀȇǼȉǹ ĭǹȇȂ (Ȁȅ) Ȁȇǿ - Ȁȇǿ (Ȁȅ) ȀȉǾȂǹ Ȁ. ȁǹǽǹȇǿǻǾ (Ȁȅ) ȀȊȇǿǹȀǿǻǾȈ Ǿ.- F.H.L. (Ȁȅ) ȀȊȇǿǹȀȅȊȁǾȈ (Ȁȅ) ȁǹȃǹȀǹȂ (Ȁȅ) ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ȃ. (ȀA) ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ȃ. (ȆA) ȁǿǺǹȃǾ ǼȀǻȅȉ. ȅȇī. (Ȁȅ) ȁȅȊȁǾ ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȂǹĬǿȅȈ ȆȊȇǿȂǹȋǹ (Ȁȅ) ȂȅȉȅǻȊȃǹȂǿȀǾ (Ȁȅ) ȂȆǾȉȇȅȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋǿȀǾ (KO) ȃǹȀǹȈ ȂȅȊȈǿȀǾ (Ȁȅ) ȃǹȊȉǼȂȆȅȇǿȀǾ (Ȁȅ) ȃǼȍȇǿȅȃ (Ȁȅ)

0,73

Ɍ‡ 1,92 ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„ 5,72 0,81 3,64 1,04 2,32 2,65 0,47 0,47 0,77 0,75 2,63 0,4 1,45 0,41 0,82 0,27 0,33 1,69 0,63 0,39 0,6 0,51 1,11 0,7 0,4 0,85 0,66 0,76 1,27 0,31 0,67 6,5 0,68 1,68 1,12 1,22 0,31 0,39 0,4 0,68 0,79 0,76 0,6 0,63 0,6 1,89 30,56 1,16 0,33 0,55 2,19 0,33 0,41 0,6 3,41 0,48 0,84 0,25 0,31 1,06 0,61 0,33 0,64 5,08 1,75 0,56 1,42 0,99 0,91 0,31 4,15 0,52 3,04 0,77 0,52 0,64 0,4 0,56 0,57 0,48 0,29 1,43 0,66 0,71 0,61 0,94 0,4 0,61

LOGISMOS (Ȁȅ)

3.782 160 1

5,14 0,81 3,64

5,72 0,83 3,64

1,31 8,61 2,17 2,17

59.490 271 70 8.750

2,27 2,25 0,47 0,45

2,33 2,65 0,49 0,47

1,35 1,15 2,56

1.533 1.050 18.900

0,75 2,58 0,38

0,75 2,75 0,4

2,5 2,5

27.083 15.157 26.379 1.165 545 570 750 1.606

0,4 0,8 0,26 0,33 1,62 0,63 0,39 0,59

0,44 0,83 0,29 0,34 1,7 0,63 0,39 0,6

0,91 4,48 -4,76 -1,16

2.011 2.090 5.169 150 430

1,07 0,61 0,39 0,85 0,66

1,11 0,79 0,44 0,85 0,66

0,79

50

1,26

1,27

3,03 1,2

83.065 50

0,65 1,68

0,7 1,68

-8,82 8,33 2,56

5.201 8.190 14.736

0,31 0,36 0,38

0,33 0,39 0,4

2,6

1.200 2.200 9.854 5.397 1.500

0,79 0,74 0,6 0,62 0,59

0,79 0,77 0,63 0,69 0,63

-3,13 12,77

7.508 2.969 626 1.690 150 2.862 1.230 505 55.359 950 1.000 2.480 10.250 3.877

30,37 1,15 0,29 0,54 2,19 0,3 0,4 0,58 3,37 0,48 0,81 0,25 0,29 0,94

31,5 1,2 0,35 0,56 2,19 0,33 0,41 0,6 3,43 0,48 0,84 0,26 0,31 1,12

3,04 1,16 -9,68 1,43

330 305 201 60

4,9 1,7 0,56 1,34

5,09 1,75 0,58 1,42

1,11 6,9 0,24

46.793 3.496 220 4.892 173 666 140 450 3.742

0,91 0,31 4,14 0,52 2,9 0,77 0,49 0,64 0,4

0,94 0,31 4,2 0,54 3,12 0,8 0,52 0,65 0,44

-3,39

2.300

0,57

0,59

-1,38

3.500 2.324

0,29 1,38

0,29 1,55

1,43

600 1.080

0,71 0,57

0,71 0,61

5,26 8,93

300 3.040

0,39 0,52

0,4 0,61

-8,33 1,2 -10

-4,76 -1,56 -1,64 -0,13 3,13

10 2,5 3,45 0,59 -4 1,2

-4,7 1,32 1,96 3,23

ĮŊĶʼnĿŀĻŸīĿŃŊĻŃŗŋŸ ǬȌȗșȅŸ ŸǢȎȜȗȟȦȕ ŸȊȘȤŸȜȐŸ/V@GLŸ#GL@PIPBK@K DZŸȎȕŸȔȤȌȡŸȎȜȊȒșȎȈȊŸȎȈȕȊȒ ŸȓȊȜȅŸȜȐȕŸȆȕȕȗȒȊŸȜȗȝŸǷ Ÿ Ÿ ȓȊȒŸȜȐȚŸȊȘȤȞȊțȐȚŸ  ŸȜȐȚŸǯȘȒȜșȗȘȇȚŸǴȎȞȊȔȊȒȊ ȌȗșȅȚŸȕȗǢȒȓȤŸȘșȤțȡȘȗŸȘȗȝŸȆȟȎȒŸțȜȎȕȤŸȍȎțǢȤŸǢȎŸȜȗȕŸȓ ŸǶȒȟȅ ȔȐŸǼȅȔȔȊŸȜȗȝŸǮȎȡșȌȈȗȝ ŸǺșȤȎȍșȗŸȧǼŸȓȊȒŸ!#-ŸȜȐȚŸǽșȅȘȎȏȊȚŸ ǺȎȒșȊȒȦȚ Ÿ

˂˥˟˗ˬˣ˦˨ƹˌˣ˦˪˧ƹ  

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“ MEDICON ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ)

10 6,58 -0,55

ĮŁŸēĿĽĻŅŖōĿŊŁŸʼnōŗŌŁŸńĻōķĽŊĻőĻņŸňџēĿōňŐķŋŸ ħŁŐĻņŃńĸŸńňŸ  ŸĥŅŒņĻōķҟʼnňŸ ŸńĻџ ħŁŐĻņŃńĸŸʼnňŸ 

ĭōŁņŸĻĽňŊĶŸ ŸēĿōňŐŗņŸōŁŋŸĮŊĶʼnĿŀĻŋŸīĿŃŊĻŃŗŋ Ÿ ŌŎņňŅŃńĸŋŸĻŇĹĻŋŸ ŸĿŎŊŗ ŸʼnŊňŐŗŊŁŌĿŸŁŸ/V@GLŸ #GL@PIPBK@KŸ*BFBL@?

ǼȎȘȜȆǢȋșȒȗŸ ŸȊȔȔȅŸǢȎȒȡǢȆȕȐŸȓȊȜȅŸŸțȎŸțȟȆțȐŸǢȎŸȜȗȕŸǹȓȜȦȋșȒȗŸ Ÿ

1,27 %

A.S. COMPANY (Ȁȅ) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ǹ.ȉ.Ǽ. (Ȁȅ) AUDIOVISUAL (Ȁȅ) AUTOHELLAS (Ȁȅ) AVENIR ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) AXON ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) BYTE COMPUTER (Ȁȅ) CENTRIC ȆȅȁȊȂǼȈǹ (Ȁȅ) CPI (Ȁȅ) CYCLON ǼȁȁǹȈ (ȀO) DIONIC (Ȁȅ) EURODRIP (ȀO) EUROLINE AEEX (Ȁȅ) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (ȀO) FLEXOPACK (Ȁȅ) INFO - QUEST (Ȁȅ) INFORM ȁȊȀȅȈ Ȇ. (Ȁȅ) INTERINVEST AEEX (Kȅ) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (Ȁȅ)

ĪŸľĿĹńōŁŋŸŎőŁŅĸŋŸńĿŏĻŅĻŃňʼnňĹŁŌŁŋŸŌŁēĿĹŒŌĿŸ ĶņňľňŸŌĿŸʼnňŌňŌōŕŸ ŸĿņŗŸňŸľĿĹńōŁŋŸōŁŋŸēĿŌĻĹĻŋŸńĿŏĻŅĻŃňʼnňĹŁŌŁŋŸĿņŃŌŐŖłŁńĿŸŌĿŸʼnňŌňŌōŕŸ Ÿ ńĻџňŸľĿĹńōŁŋŸōŁŋŸēŃńŊĸŋŸńĿŏĻŅĻŃňʼnňĹŁŌŁŋŸŌŁēĿĹŒŌĿŸĶņňľňŸ 

ŸħĿŃŗłŁńĿŸŁŸŌŎēēĿōňŐĸŸōŒņŸŇķņŒņŸĿʼnĿņľŎōŗņŸŌōŁŸŌŎņňŅŃńĸŸńĿŏĻŅĻŃňʼnňĹŁŌŁŸōňŎŸıŊŁēĻōŃŌōŁŊĹňŎŸĝłŁņŗņ ŸōňņŸ ĪńōŗļŊŃň ŸńĻџľŃĻēňŊŏŗłŁńĿŸŌōňŸ ŸķņĻņōџ ŸōňņŸʼnŊňŁĽňŖēĿņňŸēĸņĻ

ǹȒŸȖȆȕȗȒŸȎȘȎȕȍȝȜȆȚŸȘșȊȌǢȊȜȗȘȗȈȐțȊȕŸȜȗŸ ŸȜȡȕŸțȝȕȊȔȔȊȌȦȕŸȜȗȕŸǼȎȘȜȆǢȋșȒȗŸŸȜȗŸ ŸȜȡȕŸțȝȕȊȔȔȊȌȦȕ ŸȎȕȦŸȜȗȕŸ ǹȓȜȦȋșȒȗŸŸȎȈȟȊȕŸȎȘȈțȐȚŸȜȗŸ ŸǹȒŸǥȔȔȐȕȎȚŸȒȍȒȦȜȎȚŸȎȘȎȕȍȝȜȆȚŸȘșȊȌǢȊȜȗȘȗȈȐțȊȕŸȜȗŸ ŸȜȡȕŸțȝȕȊȔȔȊȌȦȕŸȜȗȕŸǼȎȘȜȆǢ ȋșȒȗŸŸȘșȊȌǢȊȜȗȘȗȈȐțȊȕŸȜȗŸ ŸȓȊȒŸȜȗȕŸǹȓȜȦȋșȒȗŸŸȜȗŸ Ÿ

ȂǼīǹȁǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ

ĢŸĻŇĹĻŸōŒņŸŌŎņĻŅŅĻĽŗņŸĻņĸŅłĿŸŌōĻŸ ŸĿńĻō Ÿ ĿŎŊŗ Ÿ

ĝņōŃłķōŒŋŸōŃŋŸēĿĽĻŅŖōĿŊĿŋŸĻʼnŗŅĿŃĿŋŸʼnĻŊňŎŌĹĻŌĻņŸňџľĿĹńōĿŋŸōŁŋŸįĽĿĹĻŋŸ ŸńĻџōŒņŸĮĻŇŃľŃŗņŸ 

DZŸțȝȕȗȔȒȓȇŸȊȖȈȊŸȜȡȕŸțȝȕȊȔȔȊȌȦȕŸȆȞȜȊțȎŸȜȊŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦŸȊȝȖȐǢȆȕȐŸȓȊȜȅŸŸțȎŸțȟȆțȐŸǢȎŸȜȗȕŸ

ALAPIS (Ȁȅ) ALPHA ǺǹȃȀ (Ȁȅ) COCA - COLA ȉȇǿǹ ǼȌǿȁȅȃ (Ȁȅ) EUROBANK EFG (Ȁȅ) EUROBANK PROPERTIES ǹǼǼǹȆ (Ȁȅ) FOLLI - FOLLIE (Kȅ) FORTHNET (Ȁȅ) FOURLIS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Kȅ) FRIGOGLASS (KO) INTRACOM HOLDINGS (Ȁȅ) J. & P. - ǹǺǹȄ (Ȁȅ) JUMBO (Ȁȅ) LAMDA DEVELOPMENT(Ȁȅ) MARFIN INVESTMENT GROUP (Ȁȅ) MARFIN POPULAR BANK (Ȁȅ) PROTON ȉȇǹȆǼǽǹ ǹ.Ǽ. (KO) S & B ǺǿȅȂǾȋ. ȅȇȊȀȉǹ (Ȁȅ) ǹīȇȅȉǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǹǼȇȅȆȅȇǿǹ ǹǿīǹǿȅȊ (Ȁȅ) ǺǿȅȋǹȁȀȅ (Ȁǹ) ǺȍǺȅȈ ȂȆǹȂȆǾȈ (Ȁȅ) īǼȀ ȉǼȇȃǹ (Ȁȅ) īǼȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) īǼȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ ǻǿȀǹǿȍȂǹ ǻǼǾ (Ȁȅ) ǻȅȁ (Ȁȅ) ǼĬȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (KO) ǼȁǺǹȁ (Ȁǹ) ǼȁȁǹȀȉȍȇ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȆǼȉȇǼȁǹǿǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȋȇǾȂǹȉǿȈȉǾȇǿǹ (Ȁȅ) ǼȊǹĬ (Ȁȅ) ǼȊǻǹȆ (Ȁȅ) ǿǹȈȍ (Ȁȅ) ǿǹȉȇǿȀȅ ǹĬǾȃȍȃ (Ȁȅ) ǿȃȉȇǹȁȅȉ (Ȁȅ) ȀǹǼ (Ȁȅ) ȀȊȆȇȅȊ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ȂǼȉȀǹ (Ȁȅ) ȂǾȋǹȃǿȀǾ (Ȁȅ) ȂǾȋǹȃǿȀǾ (Ȇȅ) Ȃȅȉȅȇ ȅȎȁ (Ȁȅ) ȂȊȉǿȁǾȃǹǿȅȈ (Ȁȅ) ȅȁĬ (Ȁȅ) ȅȁȆ (Ȁȅ) ȅȆǹȆ (Ȁȅ) ȅȉǼ (Ȁȅ) ȆǼǿȇǹǿȍȈ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ȆȁǹǿȈǿȅ COMPUTERS (Ȁȅ) ȈǹȇǹȃȉǾȈ īȇ. (Ȁȅ) ȈǿǻǼȃȅȇ (Ȁȅ) ȉǹȋȊǻȇȅȂǿȀȅ ȉǹȂǿǼȊȉǾȇǿȅ (Ȁȅ) ȉǼȇȃǹ ǼȃǼȇīǼǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȉǿȉǹȃ (Ȁȅ) ȉǿȉǹȃ (Ȇȅ) ȊīǼǿǹ (Ȁȅ) ȋǹȁȀȅȇ (Ȁǹ)

-ŸğĿņŃńŕŋŸŘĿĹńōŁŋŸĮŃēŗņŸķńŅĿŃŌĿŸŌōŃŋŸ Ÿ ēňņĶľĿŋŸŌŁēĿŃŗņňņōĻŋŸĶņňľňŸŌĿŸʼnňŌňŌōŕŸ ŸĠņľňŌŎņĿľŊŃĻńĶŸńĻōķĽŊĻőĿŸĻņŗōĿŊŁŸōŃēĸŋŸōŃŋŸ Ÿ ēňņĶľĿŋ ŸŕōĻņŸŌŁēĿĹŒņĿŸĶņňľňŸķŒŋŸńĻџ 

ħĿŃŗłŁńĿŸŁŸŌŎēēĿōňŐĸŸōŒņŸŇķņŒņŸŸ ĿʼnĿņľŎōŗņŸŌōňŸıŊŁēĻōŃŌōĸŊŃňŸōňņŸĪńōŗļŊŃň

ǹȒŸǥȔȔȐȕȎȚŸȎȘȎȕȍȝȜȆȚŸȎǢȞȊȕȈȏȗȕȜȊȒŸȘȡȔȐȜȆȚ ŸǢȎŸȎȓșȗȆȚŸȓȎȞȊȔȊȈȡȕŸȥȠȗȝȚŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸȗȒŸȗȘȗȈȎȚŸȘșȗȆșȟȗȕȜȊȒŸȊȘȤŸǥȔȔȐ ȕȎȚŸȒȍȒȦȜȎȚŸ ŸȎȓȊȜ ŸȊȘȤŸȒȍȒȡȜȒȓȆȚŸȟșȐǢȊȜȗȗȒȓȗȕȗǢȒȓȆȚŸȎȜȊȒșȎȈȎȚŸ ŸȎȓȊȜ ŸȊȘȤŸȒȍȒȡȜȒȓȆȚŸǢȐŸȟșȐǢȊȜȗȗȒȓȗȕȗǢȒȓȆȚŸȎȜȊȒ șȎȈȎȚŸ ŸȎȓȊȜ ŸȓȊȒŸȊȘȤŸȜȗŸȍȐǢȤțȒȗŸȜȗǢȆȊŸ ŸȎȓȊȜ Ÿ

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ÿ ħĿŸŌŁēĻņōŃńĶŸńķŊľŁ ŸĻŅŅĶŸĻŊńĿōĶŸŐĻēŁŅŕōĿŊĻŸĻʼnŕŸ ōňŸĿņľňŌŎņĿľŊŃĻńĶŸŎőŁŅĶŸķńŅĿŃŌĿŸŁŸŐŊŁēĻōŃŌōŁŊŃĻńĸŸĻĽňŊĶŸŌōŁŸŌŎņĿľŊĹĻŌŁŸōŁŋŸŘĿŎōķŊĻŋ ŸŌōňņŸĻʼnŕŁŐňŸōŁŋŸĻʼnŕŏĻŌŁŋŸĽŃĻŸōŁņŸĻʼnňŏŎĽĸŸʼnŊŕŒŊŒņŸĿńŅňĽŗņ

ĝʼnŕŸōňŎŋŸĿʼnŃēķŊňŎŋŸľĿĹńōĿŋŸōŁŸēĿĽĻŅŖōĿŊŁŸĶņňľňŸ ńĻōķĽŊĻőĻņŸňџľĿĹńōĿŋŸōŒņŸĮŁŅĿʼnŃńňŃņŒņŃŗņŸ Ÿ ńĻџōŒņŸĝŌŏĻŅĿŃŗņŸ 

ǹȒŸȎȒțșȗȆȚŸȘșȗȆșȟȗȕȜȊȒŸȊȘȤŸȑȎțǢȒȓȗȥȚŸȎȘȎȕȍȝȜȆȚŸ ŸȎȓȊȜ ŸȓȊȒŸȝȘȎșȅȓȜȒȎȚŸȎȜȊȒșȈȎȚŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȕȦŸȎȓșȗȆȚŸȎǢȞȅȕȒțȊȕŸ ȜȊŸȖȆȕȊŸȕȗǢȒȓȅŸȘșȤțȡȘȊŸ ŸȎȓȊȜ ŸȓȊȒŸȜȊŸȖȆȕȊŸȞȝțȒȓȅŸȘșȤțȡȘȊŸ ŸȎȓȊȜ Ÿ

-0,49 -0,02 -0,03 -0,49 -0,06 1,11

ĥķŊľŁŸ ŸŸŸŌōňŸŸ ıŊŁēĻōŃŌōĸŊŃň ŸńĻłŗŋŸŸ ōňŸĿņľĿŐŕēĿņňŸʼnŊŕŒŊŒņŸŸ ĿńŅňĽŗņŸĻʼnňēĻńŊŖņĿōĻŃ

ǺȡȔȐȜȆȚŸȗȒŸǥȔȔȐȕȎȚŸǢȎŸȎȓșȗȆȚŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ

ǬǮǹǻǯǼ ΛΟΝΔΙΝΟ XETRA D CAC 40 DJ INDU NASDAQ NIKKEI Ευρω/$ Euribor 3M Χρυσός BRENT

•ǶȎŸȜȐȕŸȝȘȗȌșȊȞȇŸȜȐȚŸțȐǢȊȕȜȒȓȇȚŸȊȝȜȇȚŸțȝǢȞȡȕȈȊȚŸǢȎŸȜȐȕŸ &@EE@GB>Ÿ*EHO?™K ŸțȜȗȟȎȥȗȝǢȎŸȕȊŸȟșȐțȒǢȗȘȗȒȇțȗȝǢȎŸȜȐȕŸȜȎșȅ țȜȒȊŸȜȎȟȕȗȌȕȡțȈȊŸȓȊȒŸȜȐȕŸȐȌȎȜȒȓȇŸȑȆțȐŸȜȗȝŸ*EHO?KŸX@UBKL@P Ÿ ȘșȗȓȎȒǢȆȕȗȝŸȕȊŸȍȒȊțȞȊȔȒțȜȎȈŸȐŸȋȒȡțȒǢȤȜȐȜȊŸȜȗȝŸǯȔȔȐȕȒȓȗȥŸ ǷȐȗȌȕȦǢȗȕȊ– ŸțȐǢȎȈȡțȎ

ŸǼȜȒȚŸ ŸǢȗȕȅȍȎȚ

MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ǼȁȆ) MEVACO (Ȁȅ) MIG REAL ESTATE (Ȁȅ) MINERVA (Ȁǹ) MLS ȆȁǾȇȅĭȅȇǿȀǾ (Ȁȅ) NEXANS ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) PASAL ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) PROFILE (Ȁȅ) QUALITY & RELIABILITY (Ȁȅ) REDS (ȀO) RILKEN (Kȅ) SCIENS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (ȀO) SPACE HELLAS (Ȁȅ) SPRIDER STORES (Ȁȅ) TRASTOR ǹ.Ǽ.Ǽ.ǹ.Ȇ. (Ȁȅ) VELL GROUP ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) YALCO - ȀȍȃȈȉǹȃȉǿȃȅȊ (Ȁǹ) ǹǿȅȁǿȀǾ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǹȀȇǿȉǹȈ (Ȁȅ) ǹȁȀȅ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǹȁȅȊȂȊȁ (Ȁȅ) ǹȁĭǹ īȀȇǿȈǿȃ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) ǹȃǻȇȅȂǼǻǹ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǹȉȉǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ (Ȁȅ) ǺǹȇǺǼȇǾȈ ȃ. - MODA BAGNO (Ȁȅ) ǺǹȇǻǹȈ (Ȁȅ) ǺǿȅȀǹȇȆǼȉ (Ȁȅ) ǺǿȈ (Ȁȅ) ǺȅīǿǹȉǽȅīȁȅȊ SYSTEMS (Ȁȅ) īǹȁǹȄǿǻǿ (Ȁȅ) īǿȅȊȇȅȂȆȇȅȀǼȇȈ (Ȁȅ) ǻǹǿȅȈ ȆȁǹȈȉǿȀǹ (Ȁȅ) ǻǿǹȈ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǻǿǹȈ ǿȋĬ/īǼǿǼȈ (Ȁȅ) ǻȅȂǿȀǾ ȀȇǾȉǾȈ (Ȁȅ) ǻȅȊȇȅȈ (Ȁȅ) ǻȇȅȂǼǹȈ (Ȁȅ) ǼǺȇȅĭǹȇȂǹ (Ȁȅ) ǼǿǻǾȈǼȅĭȍȃǿȀǾ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǼȀȉǼȇ (Ȁȅ) Ǽȁ. ǺǿȅȂ. ǽǹȋǹȇǾȈ (Ȁǹ) ǼȁǹȈȉȇȅȃ (ȀO) ǼȁǺǼ ǼȃǻȊȂǹȉȍȃ (Ȁȅ) ǼȁīǼȀǹ (Ȁȅ) ǼȁǼȊĬǼȇǾ ȉǾȁǼȅȇǹȈǾ (Ȁȅ) Ǽȁǿȃȅǿȁ (Ȁȅ) ǼȁȁǹǻȅȈ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ Ȁǹȁȍǻǿǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǾ ȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ (Ȁȅ) Ǽȁȉȅȃ (Kȅ) ǼȁȉȇǹȀ (Ȁȅ) ǼȆǿȁǼȀȉȅȈ (Ȁȅ) ǼȉǼȂ (Ȁǹ) ǼȊȇȍȆǹȎȀǾ ȆǿȈȉǾ (Ȁȅ) ǼȊȇȍȈȊȂǺȅȊȁȅǿ (Ȁȅ) ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ ǹĬǾȃȍȃ (Ȁȅ) ǿȀȉǿȃȅȈ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǿȁȊǻǹ (Ȁȅ) ǿȂȆǼȇǿȅ (Ȁȅ) ǿȃȉǼǹȁ ȅȂǿȁȅȈ (Ȁȅ) ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ-ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ (Ȇȅ) ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ-ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ (Ȁȅ) ǿȃȉǼȇȉǼȀ (Ȁȅ) ȀǹĬǾȂǼȇǿȃǾ (Ȁȅ) ȀǹȃǹȀǾȈ Ȉ. (Ȁȅ) ȀǹȇǹȂȅȁǼīȀȅȈ (Ȁȅ) ȀǹȇǹȉǽǾ (Ȁȅ) ȀǼȆǼȃȅȊ ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȀȁȅȊȀǿȃǹȈ - ȁǹȆȆǹȈ (Ȁȅ) ȀȅȇǻǼȁȁȅȊ ȋ. ǹĭȅǿ (Ȁȅ) ȀȅȇȇǼȈ (Ȁȅ) ȀȇǼȀǹ (Ȁȅ) ȀȇǼȉǹ ĭǹȇȂ (Ȁȅ) Ȁȇǿ - Ȁȇǿ (Ȁȅ) ȀȉǾȂǹ Ȁ. ȁǹǽǹȇǿǻǾ (Ȁȅ) ȀȊȇǿǹȀǿǻǾȈ Ǿ.- F.H.L. (Ȁȅ) ȀȊȇǿǹȀȅȊȁǾȈ (Ȁȅ) ȁǹȃǹȀǹȂ (Ȁȅ) ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ȃ. (ȀA) ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ȃ. (ȆA) ȁǿǺǹȃǾ ǼȀǻȅȉ. ȅȇī. (Ȁȅ) ȁȅȊȁǾ ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȂǹĬǿȅȈ ȆȊȇǿȂǹȋǹ (Ȁȅ) ȂȅȉȅǻȊȃǹȂǿȀǾ (Ȁȅ) ȂȆǾȉȇȅȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋǿȀǾ (KO) ȃǹȀǹȈ ȂȅȊȈǿȀǾ (Ȁȅ) ȃǹȊȉǼȂȆȅȇǿȀǾ (Ȁȅ) ȃǼȍȇǿȅȃ (Ȁȅ)

0,73 Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„ 1,92 5,72 10 3.782 5,14 5,72 0,81 6,58 160 0,81 0,83 3,64 -0,55 1 3,64 3,64 1,04 2,32 1,31 59.490 2,27 2,33 2,65 8,61 271 2,25 2,65 0,47 2,17 70 0,47 0,49 0,47 2,17 8.750 0,45 0,47 0,77 0,75 1,35 1.533 0,75 0,75 2,63 1,15 1.050 2,58 2,75 0,4 2,56 18.900 0,38 0,4 1,45 0,41 2,5 27.083 0,4 0,44 0,82 2,5 15.157 0,8 0,83 0,27 26.379 0,26 0,29 0,33 -8,33 1.165 0,33 0,34 1,69 1,2 545 1,62 1,7 0,63 -10 570 0,63 0,63 0,39 750 0,39 0,39 0,6 1.606 0,59 0,6 0,51 1,11 0,91 2.011 1,07 1,11 0,7 4,48 2.090 0,61 0,79 0,4 -4,76 5.169 0,39 0,44 0,85 -1,16 150 0,85 0,85 0,66 430 0,66 0,66 0,76 1,27 0,79 50 1,26 1,27 0,31 0,67 6,5 0,68 3,03 83.065 0,65 0,7 1,68 1,2 50 1,68 1,68 1,12 1,22 0,31 -8,82 5.201 0,31 0,33 0,39 8,33 8.190 0,36 0,39 0,4 2,56 14.736 0,38 0,4 0,68 0,79 2,6 1.200 0,79 0,79 0,76 2.200 0,74 0,77 0,6 -4,76 9.854 0,6 0,63 0,63 -1,56 5.397 0,62 0,69 0,6 -1,64 1.500 0,59 0,63 1,89 30,56 -0,13 7.508 30,37 31,5 1,16 2.969 1,15 1,2 0,33 3,13 626 0,29 0,35 0,55 1.690 0,54 0,56 2,19 150 2,19 2,19 0,33 10 2.862 0,3 0,33 0,41 2,5 1.230 0,4 0,41 0,6 3,45 505 0,58 0,6 3,41 0,59 55.359 3,37 3,43 0,48 -4 950 0,48 0,48 0,84 1,2 1.000 0,81 0,84 0,25 2.480 0,25 0,26 0,31 -3,13 10.250 0,29 0,31 1,06 12,77 3.877 0,94 1,12 0,61 0,33 0,64 5,08 3,04 330 4,9 5,09 1,75 1,16 305 1,7 1,75 0,56 -9,68 201 0,56 0,58 1,42 1,43 60 1,34 1,42 0,99 0,91 1,11 46.793 0,91 0,94 0,31 6,9 3.496 0,31 0,31 4,15 0,24 220 4,14 4,2 0,52 4.892 0,52 0,54 3,04 -4,7 173 2,9 3,12 0,77 1,32 666 0,77 0,8 0,52 1,96 140 0,49 0,52 0,64 3,23 450 0,64 0,65 0,4 3.742 0,4 0,44 0,56 0,57 -3,39 2.300 0,57 0,59 0,48 0,29 3.500 0,29 0,29 1,43 -1,38 2.324 1,38 1,55 0,66 0,71 1,43 600 0,71 0,71 0,61 1.080 0,57 0,61 0,94 0,4 5,26 300 0,39 0,4 0,61 8,93 3.040 0,52 0,61

ǼȁǺǿǼȂǼȀ (Ȁȅ) ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“ ǿȋĬ/īǼǿǹǿ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹǿ ǼȁĭǿȀȅ (Ȁȅ) ǼȊȇȍȈȊȂȂǼȉȅȋǼȈ (Ȁȅ) ǿȆȆȅȉȅȊȇ (Ȁǹ) ȀǼȇǹȂǼǿǹ-ǹȁȁǹȉǿȃǾ (Ȁȅ) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (Ȁȅ) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (ȆO) ȀȅȊȂȆǹȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) ȂǹȇǹȀ ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ (Ȁȅ) ȂǹȎȁȁǾȈ Ȃ.ǿ.(Ȁȅ) ȂǿȃȍǿȀǼȈ īȇǹȂȂǼȈ ǹȃǼ (Ȁȅ) ȃǼȁ (Ȁȅ) ȆǼȉǽǼȉǹȀǿȈ ǹ. (Ȁȅ) ȆȇȅȅǻǼȊȉǿȀǾ (Ȁȅ) ȈǿǻȂǹ (Ȁȅ) ȉǼȄǹȆȇǼȉ (Ȁȅ)

3,7 0,09 0,45 0,1 0,18 0,54 0,05 0,05 0,2 0,3 0,22 2,89 0,18 0,44 0,26 1 0,09

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„ 30

0,1

0,1

5.050 1.700 2.000

0,05 0,05 0,2

0,05 0,05 0,2

1.400 -2,03 2.996 -10 489 2,33 35.979

0,21 2,85 0,18 0,42

0,22 2,92 0,18 0,46

4.720

0,09

0,09

9,88

100

2

2

9,74

140

4

4

-16,67 -16,67

ǼȃǹȁȁǹȀȉǿȀǾ ǹīȅȇǹ ALPHA TRUST (Ȁȅ) VIDAVO (Ȁȅ) ENVITEC (Ȁȅ) ǼȃȉǼȇȈȅĭȉ (Ȁȅ) EPSILON NET (Ȁȅ) EUROXX (Ȁȅ) ȀȇǾȉȍȃ ǹȇȉȅȈ (Ȁȅ) MEDITERRA (Ȁȅ) Ǻǿȅǿǹȉȇ & ȇȅȂȆȅȉ. ȉǼȋȃȅȁ. (Ȁȅ) ȃȉȅȆȁǼȇ (Ȁȅ) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (Ȁȅ) ȅȆȉȅǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǼȈ ȉǼȋȃȅȁ. (Ȁȅ) DIVERSA (Ȁȅ) ĭȅȊȃȉȁǿȃȀ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ)

0,9 3,96 1,78 1,4 0,65 2,9 1,14 1,95 2,47 2,34 2,52 2,16 2,86 4,28

ȊȆȅ ǹȃǹȈȉȅȁǾ ALTIUS ǹǼǼǼȋ KO 1,07 HITECH SNT ǹǼ 0,62 MICROLAND COMPUTERS(Ȁȅ) 0,64 ǹīȇȅȉǿȀǾ ǹȈĭǹȁǿȈȉǿȀǾ ǹ.Ǽ. 1,53 ǹȁȊȈǿǻǹ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 2,19 ǹȁȊȈǿǻǹ ǹǺǼǼ(Ȇȅ) 1,2 ǹȁĭǹ-ǺǾȉǹ ǺǹȈǿȁȅȆȅȊȁȅȈ ǹ.Ǽ. 35,73 ǹȈȆǿȈ Ȇȇȅȃȅǿǹ ǹ.Ǽ.ī.ǹ. 0,67 ǹȉǼȇȂȍȃ ǹ.Ǽ(Ȁȅ) 0,12 ǹĭȅǿ ȂǼȈȅȋȍȇǿȉǾ ǹȉǼ(Ȁȅ) 0,12 ǺETANET ABEE 0,06 ǻǿǼȀǹȉ ǹȉǼ(Ȁȅ) 0,1 ǼȀǻȅȈǼǿȈ ȁȊȂȆǼȇǾ ǹ.Ǽ. 0,6 ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ(Ȁȅ) 0,08 ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ(Ȇȅ) 0,14 ǼȃȍȂǼȃǾ ȀȁȍȈȉȅȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ ǹ.Ǽ(Ȁ 0,05 ȁǹȃ ȃǼȉ ǹ.Ǽ (Ȁȅ) 0,12 ȂǹȄǿȂ - ȆǼȇȉȈǿȃǿǻǾȈ ǹǼ(Ȁǹ) 0,1 ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ ǹ.Ǽ. 0,39 ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ ǹǼ (Ȇȅ) 0,54 ȈǹȅȈ ĭǼȇȇȊȈ 0,78 ȋǹȁȊǺǻȅĭȊȁȁȍȃ(Ȁȅ) 0,12 ȍȂǼīǹ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) 0,88

ǻȡĮȖĮIJıĮȞȓȠȣ ʌȜĮIJİȓĮȀȜĮȣșȝȫȞȠȢ ǹșȒȞĮ ȉȘȜ)D[(PDLOVDOHV#FIVJUZHEVLWHZZZFIVJU ȆȜǼȜİȣșİȡȓĮȢȀĮIJİȡȓȞȘIJȘȜ)D[ ǹȡĮįİȓĮȢȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢǹʌȩijĮıȘIJȘȢǼʌȚIJȡȠʌȒȢȀİijĮȜĮȚĮȖȠȡȐȢ ǹȇȂǹǼǺǹĭȂǻȅȊĭǹǼǼǹĬǾȃȍȃ


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

'

Ôñßôç 9 Íïåìâñßïõ 2010

¸íáò Ýëëçíáò åðéóôÞìïíáò êáèïäçãåß ôç íÝá áðïóôïëÞ “¢ñôåìéò” ôçò NASA ðïõ ìåëåôÜ ôï ìáãíçôéêü ðåäßï Ãçò-¹ëéïõ-ÓåëÞíçò

Äýï íÝá äéáóôçìüðëïéá Üñ÷éóáí íá óõëëÝãïõí åðéóôçìïíéêÜ óôïé÷åßá ãéá ôéò áëëçëåðéäñÜóåéò ôïõ ìáãíçôéêïý ðåñéâÜëëïíôïò ôçò Ãçò êáé ôçò ÓåëÞíçò ìå ôïí çëéáêü Üíåìï, óôï ðëáßóéï ôçò íÝáò áðïóôïëÞò ôçò NASA ìå ôçí åëëçíïðñåðÞ ïíïìáóßá “Artemis” (¢ñôåìéò), ðïõ ðáñáðÝìðåé óôçí óåëçíéáêÞ èåÜ ôçò åëëçíéêÞò ìõèïëïãßáò. ÅðéêåöáëÞò åðéóôÞìïíáò åßíáé ï åëëçíéêÞò êáôáãùãÞò Âáóßëçò Áããåëüðïõëïò, êáèçãçôÞò äéáóôçìéêÞò öõóéêÞò ôïõ Éíóôéôïýôïõ ÃåùöõóéêÞò êáé ÐëáíçôéêÞò ÖõóéêÞò êáé ôïõ ÔìÞìáôïò Åðéóôçìþí Ãçò êáé ÄéáóôÞìáôïò óôï ðáíåðéóôÞìéï ôçò Êáëéöüñíéá-Ëïò ¢íôæåëåò (UCLA). Ç “Artemis” (áêñùíýìéï ôùí áããëéêþí ëÝîåùí “Acceleration, Reconnection, Turbulence and Electrodynamics of the Moon Interaction with the Sun”, äçëáäÞ “ÅðéôÜ÷õíóç, Åðáíáóýíäåóç, ÁíáôÜñáîç êáé ÇëåêôñïäõíáìéêÞ ôçò ÄéÜäñáóçò ôçò ÓåëÞíçò ìå ôïí ¹ëéï”) ðåñéëáìâÜíåé äýï óåëçíéáêïýò äïñõöüñïõò, ï ðñþôïò åê ôùí ïðïßùí âñßóêåôáé êïíôÜ óôï ãÞéíï äïñõöüñï áðü ôéò 25 Áõãïýóôïõ êáé ï äåýôåñïò áðü ôéò 22 Ïêôùâñßïõ. Åðß ðåñßðïõ Ýîé ìÞíåò ïé äýï äéáóôçìïóõóêåõÝò èá åêôåëïýí ðåñßðëïêåò “÷ïñïãñáößåò” óôçí ðåñéï÷Þ ôçò ÓåëÞíçò, óå ìéá éäéüôõðç ôñï÷éÜ ü÷é áêñéâþò ãýñù áðü áõôÞí, áëëÜ éóïññïðþíôáò áíÜìåóá óôç âáñýôçôá ôçò Ãçò, ôçò ÓåëÞíçò êáé ôïõ ¹ëéïõ. Óôç óõíÝ÷åéá, ôïí Áðñßëéï ôïõ 2011, ôá äýï óêÜöç èá ôåèïýí óå åëëåéðôéêÞ ôñï÷éÜ ãýñù áðü ôï öåããÜñé, üðïõ êáé èá ðáñáìåßíïõí ãéá ÷ñüíéá, ìåôáäßäïíôáò åðéóôçìïíéêÜ óôïé÷åßá, ìÝñá ðáñÜ ìÝñá. Óôü÷ïò åßíáé íá ñßîïõí ðåñéóóüôåñï öùò áöåíüò óôï ðþò ç ìáãíçôüóöáéñá ôçò Ãçò åðçñåÜæåôáé áðü ôïí éó÷õñü çëéáêü Üíåìï êáé, áöåôÝñïõ, ðþò ï çëéáêüò Üíåìïò åðçñåÜæåé ôï öåããÜñé ðïõ äåí ðñïóôáôåýåôáé áðü áíÜëïãï ìáãíçôéêü ðåäßï ìå áõôü ðïõ äéáèÝôåé ï ðëáíÞôçò ìáò. Ç áðïóôïëÞ Artemis -ãéá ôçí ïðïßá óõíåñãÜæïíôáé ìå ôï UCLA ôï ðáíåðéóôÞìéï ôçò Êáëéöüñíéá-ÌðÝñêëåú, êáèþò åðßóçò ôï ÅñãáóôÞñéï Áåñéïðñïþèçóçò êáé ôï ÊÝíôñï Äéáóôçìéêþí ÐôÞóåùí Ãêüíôáñíô ôçò NASA- èá êÜíåé ôáõôü÷ñïíåò ìåôñÞóåéò óùìáôéäßùí, êáèþò åðßóçò çëåêôñéêþí êáé ìáãíçôéêþí ðåäßùí, ðñïêåéìÝíïõ íá äçìéïõñãÞóåé ãéá ðñþôç öïñÜ Ýíá ôñéóäéÜóôáôï “÷Üñôç” ðïõ èá äåß÷íåé ðþò ç åðéôÜ÷õíóç ôùí óùìáôéäßùí ëáìâÜíåé ÷þñá êïíôÜ óôçí ôñï÷éÜ ôïõ öåããáñéïý, óôçí ãÞéíç ìáãíçôüóöáéñá êáé óôïí çëéáêü Üíåìï. Åðßóçò, ïé äýï äïñõöüñïé èá êÜíïõí ìïíáäéêÝò ìÝ÷ñé óÞìåñá ðáñáôçñÞóåéò ôïõ äéáóôçìéêïý ðåñéâÜëëïíôïò ðßóù áðü ôç óêïôåéíÞ ðëåõñÜ ôçò ÓåëÞíçò, üðïõ âñßóêåôáé ôï ìåãáëýôåñï ãíùóôü “êåíü ðëÜóìáôïò” óôï çëéáêü óýóôçìá, ôï ïðïßï äçìéïõñãåßôáé êáèþò ðåñíÜåé ï çëéá-

Åõ÷áñéóôÞñéï Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò ÌÝñéìíáò Ðáéäéïý Êáôåñßíçò áéóèÜíåôáé ôçí áíÜãêç íá åõ÷áñéóôÞóåé èåñìÜ ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï ÍÝùí ãéá ôç äùñåÜ åîïðëéóìïý óôï Å.Ê.Ê.Å.Å ìáò ãåìßæåé ìå áéóéïäïîßá íá äéáðéóôþíïõìå üôé ïé íÝïé ôçò Êáôåñßíçò óôÝêïíôáé äßðëá óôá Üôïìá ìå Áíáðçñßåò. Åéäéêüôåñá óå ðåñéüäïõò ðïõ âéþíïõìå ðïëëÝò äõóêïëßåò üðùò ç óçìåñéíÞ, üðïõ ç áëëçëåããýç êáé ç êïéíùíéêÞ óõíï÷Þ áðïêôïýí éäéáßôåñç óðïõäáéüôçôá. Ãéá ôï Ä.Ó. Ç Ðñüåäñïò

êüò Üíåìïò êáé áðïññïöÜôáé áðü ôï öåããÜñé. Ôï ðëÜóìá áðïôåëåßôáé áðü êáõôÜ éïíéóìÝíá íÝöç áåñßùí ðïõ ìåôáöÝñïõí çëåêôñïìáãíçôéêÜ êáé çëåêôñïóôáôéêÜ êýìáôá. “Èá ìåëåôÞóïõìå ôï äéáóôçìéêü ðåñéâÜëëïí ãýñù áðü ôç Ãç êáé ãýñù áðü ôç ÓåëÞíç, ðïõ äåí Ý÷åé áêüìá êáôáíïçèåß êáëÜ. Ôï Artemis èá ðáñÝ÷åé ìïíáäéêÜ óôïé÷åßá êáé èá ðÜåé åêåß ðïõ äåí Ý÷åé ðÜåé êáíÝíá Üëëï äéáóôçìéêü óêÜöïò ìÝ÷ñé ôþñá”, äÞëùóå ï ê. Áããåëüðïõëïò. ¼ðùò åîÞãçóå, ïé äïñõöüñïé ôïõ Artemis èá ôïðïèåôçèïýí óôï äéáðëáíçôéêü äéÜóôçìá, ãéá ðñþôç öïñÜ óôá ëåãüìåíá “óçìåßá ËáãêñÜíæ”, üðïõ ïé âáñýôçôåò ôçò Ãçò êáé ôçò ÓåëÞíçò åßíáé ðåñßðïõ ßóåò. Ôá äýï áõôÜ óçìåßá âñßóêïíôáé áêñéâþò Ýîù áðü ôçí ãÞéíç ìáãíçôüóöáéñá, ðñÜãìá ðïõ èá åðéôñÝøåé ôçí éäáíéêÞ ìåëÝôç ôçò åðßäñáóçò ôïõ çëéáêïý áíÝìïõ óôçí ìáãíçôüóöáéñá ôçò Ãçò êáé ôùí “áíáôáñÜîåùí” ðïõ áõôüò ðñïêáëåß. Ç áðïóôïëÞ Artemis èá óõíåñãÜæåôáé ìå ôéò Üëëåò áìåñéêáíéêÝò ôñÝ÷ïõóåò óåëçíéáêÝò áðïóôïëÝò (LRO, LADEE, Grail) ãéá íá ðñïåôïéìÜóåé ôï Ýäáöïò ãéá ôçí ìåëëïíôéêÞ ñïìðïôéêÞ åîåñåýíçóç ôçò ÓåëÞíçò. Ôï Artemis åßíáé ðáñáêëÜäé ôçò áðïóôïëÞò Themis (áðü ôçí åëëçíéêÞ èåÜ ôçò äéêáéïóýíçò “ÈÝìéäá”) ôçò NASA êáé ôïõ ðáíåðéóôçìßïõ ÌðÝñêëåú, ðïõ îåêßíçóå ôï 2007 êáé ðåñéëáìâÜíåé ôñåéò áêüìá äïñõöüñïõò óå ôñï÷éÜ ãýñù áðü ôç Ãç (ðïõ ìåëåôïýí ôá çëåêôñïìáãíçôéêÜ ðåäßá ôïõ ðëÜóìáôïò ðÜíù áðü ôç ãÞéíç áôìüóöáéñá) êáé óôçí ïðïßá ï Áããåëüðïõëïò åßíáé åðßóçò ï åðéêåöáëÞò åðéóôçìïíéêüò åñåõíçôÞò. ¼ðùò áíÝöåñå ï Ýëëçíáò åñåõíçôÞò, “ôï äéáóôçìéêü ðåñéâÜëëïí åßíáé ðïëý äéáöïñåôéêü ôüóï ìáêñéÜ áðü ôçí åóùôåñéêÞ ìáãíçôüóöáéñá, åðåéäÞ äåí åðçñåÜæåôáé ðïëý áðü ôï éó÷õñü ãÞéíï ìáãíçôéêü ðåäßï. Åßíáé Ýíá ‘êáèáñü’ ðåñéâÜëëïí, üðïõ ìðïñïýìå íá êáôáíïÞóïõìå èåìåëéþäç öáéíüìåíá, üðùò ç ìáãíçôéêÞ åðáíáóýíäåóç, ç åðéôÜ÷õíóç óùìáôéäßùí êáé ç áíáôÜñáîç, ôá ïðïßá åßíáé ðïëý äýóêïëï íá ìåëåôçèïýí óôï åñãáóôÞñéï. ¼ëá áõôÜ ôá öáéíüìåíá åßíáé óçìáíôéêÜ, åðåéäÞ áðïôåëïýí ìÝóá ìå ôá ïðïßá ìåôáôñÝðåôáé ç ìáãíçôéêÞ åíÝñãåéá óå óùìáôéäéáêÞ êáé åìöáíßæïíôáé óå ðïëëÜ Üëëá ðåñéâÜëëïíôá, üðùò óôá ìç÷áíÞìáôá óýíôçîçò êáé óôá ìáêñéíÜ Üóôñá”. Ç áðïóôïëÞ “ÈÝìéò”, õðü ôçí êáèïäÞãçóç ôïõ Áããåëüðïõëïõ, Ý÷åé Þäç áíáêáëýøåé ìéá óåéñÜ áðü ÜãíùóôÜ ìÝ÷ñé ðñüóöáôá öáéíüìåíá, üðùò üôé Ýíá óÝëáò óõãêñïýåôáé ìå Ýíá Üëëï, ìáãíçôéêïýò äéáóôçìéêïýò “óåéóìïýò” êáé “óöáßñåò ðëÜóìáôïò” ðïõ -óå Ýíá åßäïò êïóìéêïý…ìðéëéÜñäïõ- äéáó÷ßæïõí áóôñáðéáßá ôçí “ïõñܔ ôçò ãÞéíçò ìáãíçôüóöáéñáò. Ôï 2008, ï Áããåëüðïõëïò êáé ïé óõíåñãÜôåò ôïõ óôçí áðïóôïëÞ “ÈÝìéò” áíáêÜëõøáí ôïí ìç÷áíéóìü ðïõ ðõñïäïôåß ôéò ìáãíçôéêÝò êáôáéãßäåò, ïé ïðïßåò, åêôüò áðü ôéò èåáìáôéêÝò åêñÞîåéò åíÝñãåéáò êáé öùôüò óôï âüñåéï ðüëï (ôï ãíùóôü âüñåéï óÝëáò), åðßóçò óðÝñíïõí áíáôáñá÷Þ óôïõò äïñõöüñïõò ãýñù áðü ôç Ãç, êáèþò åðßóçò óôá åðßãåéá äßêôõá çëåêôñéóìïý êáé ôçëåðéêïéíùíéþí. Ï Âáóßëçò Áããåëüðïõëïò áðïöïßôçóå ôï 1986 áðü ôï ÔìÞìá ÖõóéêÞò ôïõ Áñéóôïôåëåßïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Èåóóáëïíßêçò êáé óôç óõíÝ÷åéá Ýêáíå ìåôáðôõ÷éáêÜ êáé äéäáêôïñéêü (ìå õðïôñïößá ôïõ Éäñýìáôïò ÖïõëìðñÜéô), óôç öõóéêÞ ôïõ äéáóôçìéêïý ðëÜóìáôïò, óôï ðáíåðéóôÞìéï UCLA. ¸÷åé ôéìçèåß äýï öïñÝò áðü ôçí ÁìåñéêáíéêÞ ÃåùöõóéêÞ ¸íùóç ãéá ôï åñåõíçôéêü Ýñãï ôïõ.

ÂáñâÜñá ÃáâñÜ

ÅíçìÝñùóç ãéá ôï åêðáéäåõôéêü ðñüãñáììá «ÏäõóóÝáò» «ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇ ÔÙÍ ÌÅÔÁÍÁÓÔÙÍ ÓÔÇÍ ÅËËÇÍÉÊÇ ÃËÙÓÓÁ, ÔÇÍ ÅËËÇÍÉÊÇ ÉÓÔÏÑÉÁ ÊÁÉ ÔÏÍ ÅËËÇÍÉÊÏ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ» Ç ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Äéá Âßïõ ÌÜèçóçò (Ã.Ã.Ä.Â.Ì.) ôïõ Õð.Å.Ð.È. ïñãÜíùóå êáé ëåéôïõñãåß ôï Åêðáéäåõôéêü Ðñüãñáììá «Åêðáßäåõóç ôùí ìåôáíáóôþí óôçí åëëçíéêÞ ãëþóóá, ôçí åëëçíéêÞ éóôïñßá êáé ôïí åëëçíéêü ðïëéôéóìü ÏÄÕÓÓÅÁÓ». Ç õëïðïßçóç ôïõ ¸ñãïõ Ý÷åé áíáôåèåß óôï Éíóôéôïýôï Äéáñêïýò Åêðáßäåõóçò Åíçëßêùí (É.Ä.ÅÊ.Å.) ðïõ õðÜãåôáé óôç Ã.Ã.Ä.Â.Ì. ôïõ ÕÐ.Å.Ð.È. Ôï ¸ñãï åíôÜóóåôáé óôï åðé÷åéñçóéáêü Ðñüãñáììá «Åêðáßäåõóç êáé Äéá Âßïõ ÌÜèçóç» ôïõ ÕÐ.Å.Ð.È. êáé óõã÷ñçìáôïäïôåßôáé áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç êáé ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï. O «ÏäõóóÝáò» áðåõèýíåôáé óå Ðïëßôåò ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò (Å.Å.) êáé óå õðçêüïõò Ôñßôùí ÷ùñþí áíåîáñôÞôùò êáôáãùãÞò, áðü ôçí çëéêßá ôùí 16 åôþí êáé Üíù, ÷ùñßò êáìßá äéÜêñéóç, ðïõ äéáìÝíïõí íüìéìá óôç ÷þñá ìáò. Ôï ¸ñãï áöïñÜ óôçí ïñãÜíùóç êáé ëåéôïõñãßá åêðáéäåõôéêïý ðñïãñÜììáôïò ãéá ôçí åêìÜèçóç ôçò ÅëëçíéêÞò Ãëþóóáò ùò Äåýôåñçò, óôïé÷åßùí ôçò åëëçíéêÞò éóôïñßáò êáé ôïõ åëëçíéêïý ðïëéôéóìïý, þóôå üëïé ïé åêðáéäåõüìåíïé íá áðïêôÞóïõí ôéò ãëùóóéêÝò äåîéüôçôåò êáé ôéò ðñáêôéêÝò êïéíùíéêÝò êáé äéáðïëéôéóìéêÝò éêáíüôçôåò ðïõ áðáéôïýíôáé ãéá ôçí åðßôåõîç ãëùóóéêÞò êáé ðïëéôéóìéêÞò êáôáíüçóçò, áðáñáßôçôùí óôïé÷åßùí ãéá ôçí åíåñãü êïéíùíéêÞ Ýíôáîç ôùí ßäéùí êáé ôùí ïéêïãåíåéþí ôïõò. Ç ïëïêëÞñùóç ôïõ ðñïâëåðüìåíïõ êýêëïõ óðïõäþí äßíåé óôïõò åêðáéäåõüìåíïõò ôç äõíáôüôçôá íá óõììåôÝ÷ïõí óôéò ÅîåôÜóåéò Ðéóôïðïßçóçò ÅëëçíïìÜèåéáò ÅðéðÝäïõ Á2 ôçò Ã.Ã.Ä.Â.Ì., ôï ïðïßï èåùñåßôáé áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç ãéá ôçí áðüêôçóç áðü ôïõò Õðçêüïõò ôñßôùí ÷ùñþí ôïõ êáèåóôþôïò ôïõ åðß ìáêñüí äéáìÝíïíôïò, óýìöùíá ìå ôçí åëëçíéêÞ Íïìïèåóßá ãéá ôï Óýóôçìá Ðéóôïðïßçóçò. Ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá áðåõèõíèïýí ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò óôá Ê.Å.Å Ðéåñßáò åðß ôçò ïäïý Áíäñéáíïõðüëåùò 14, óôï ôçë. 23510-25605 áðü Ôñßôç 9 Íïåìâñßïõ Ýùò êáé ÐÝìðôç 18 Íïåìâñßïõ, 13:10-16:00. Õðåýèõíç ÐñïãñÜììáôïò, êá. ËéÜðç Êùíóôáíôßá.

ÅÊËÏÃÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ Áñéè. Ðñùô. 1/8-11-2010

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Ç ÅêëïãéêÞ ÅðéôñïðÞ ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò ãíùóôïðïéåß óôá ìÝëç ôïõ üôé ïé åêëïãÝò ãéá ôçí áíÜäåéîç íÝùí ìåëþí ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ èá ãßíïõí óôéò 5 êáé 6 (Ôñßôç êáé ÔåôÜñôç) Áðñéëßïõ 2011 óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 22 ôïõ Í. 3419/2005 óå óõíäõáóìü ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Ð.Ä. 372/92 üðùò áõôü ôñïðïðïéÞèçêå êáé éó÷ýåé óÞìåñá. Óôïõò åêëïãéêïýò êáôáëüãïõò êáôá÷ùñïýíôáé åêåßíá ôá ìÝëç ðïõ Ý÷ïõí óõìðëçñþóåé Ýíá ÷ñüíï áðü ôçí åããñáöÞ ôïõò óôï ÅðéìåëçôÞñéï êáé Ý÷ïõí åîïöëÞóåé Þ äéáêáíïíßóåé ôéò ïéêïíïìéêÝò ôïõò õðï÷ñåþóåéò ãéá ôï Ýôïò 2010. Ç åîüöëçóç ïöåéëïìÝíùí óõíäñïìþí ðáñåëèïõóþí ÷ñÞóåùí ðñÝðåé íá ãßíåé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé êáé 24 Öåâñïõáñßïõ 2011 êáé ìÝ÷ñé ðÝñáôïò ôïõ íïìßìïõ ùñáñßïõ åñãáóßáò óôéò 2,30 ì.ì. Óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 22 ôïõ Í. 3419/2005 ï ðñïóùðéêÝò åôáéñåßåò (ÏÅ êáé ÅÅ) êáèþò ïé ÁÅ êáé ÅÐÅ êáé Óõíåôáéñéóìïß åêðñïóùðïýíôáé ùò áêïëïýèùò: Ïé ÏÅ êáé ÅÅ ìÝ÷ñé êáé äýï ïìüññõèìïõò åôáßñïõò. Ïé ÅÐÅ ìÝ÷ñé äýï áðü ôïõò äéá÷åéñéóôÝò Þ Ýíáí äéá÷åéñéóôÞ êáé Ýíáí åôáßñï. Ïé ÁÅ ìå ôñßá ìÝëç áðü ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò åôáéñåßáò Ãéá ôá õðïêáôáóôÞìáôá ï äéåõèõíôÞò áõôïý Þ ï áíáðëçñùôÞò ôïõ Ãéá áëëïäáðÝò ÁÅ êáé ÅÐÅ ï íüìéìïò åêðñüóùðïò Þ ðñÜêôïñáò Þ áíôßêëçôïò õðü ôïí üñï ôçò áìïéâáéüôçôáò. Ïé Óõíåôáéñéóìïß áðü ôïí Ðñüåäñï êáé ôï Ãåíéêü ÃñáììáôÝá Þ ôïõò áíáðëçñùôÝò ôïõò. Ïé åêðñüóùðïé ôùí íïìéêþí ðñïóþðùí èá øçößæïõí ðñïóêïìßæïíôáò êáôÜ ôéò çìÝñåò äéåîáãùãÞò ôùí åêëïãþí åíþðéïí ôçò åêëïãéêÞò åðéôñïðÞò, åîïõóéïäüôçóç õðïãåãñáììÝíç áíáëüãùò áðü ôïí äéá÷åéñéóôÞ, ôïí ðñüåäñï Þ ôïí Äéåõèýíïíôá óýìâïõëï. Ôï åêëïãéêü äéêáßùìá áóêåßôáé áõôïðñïóþðùò áðü ôïõò íïìéìïðïéïýìåíïõò ðñïò ôïýôï ìå ìõóôéêÞ äéá øçöïäåëôßùí øçöïöïñßá äåí äýíåôáé íá Ý÷åé ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá øÞöïõò üóåò éäéüôçôåò êáé áí Ý÷åé. Åêëüãéìïé åßíáé ïé Ý÷ïíôåò ôá ðñïóüíôá ôïõ åêëïãÝá êáé äéáôåëÝóáíôåò ìÝëç ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ ôïõëÜ÷éóôïí ãéá ôñßá ÷ñüíéá. ÊáôÜëïãïò ìåëþí óôá ãñáöåßá ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ ðñïò åíçìÝñùóç ôùí åíäéáöåñïìÝíùí. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò óôçí Ãñáììáôåßá ôçò ÅêëïãéêÞò ÅðéôñïðÞò.

e-mail: tsimponidis@yahoo.gr

ÐÏÉÏÉ ÁÃÑÏÔÅÓ ÄÅÍ ÈÁ ÐËÇÑÙÓÏÕÍ ÃÉÁ ÔÉÓ ÍÅÅÓ ÄÇËÙÓÅÉÓ ÔÏÕ ÏÓÄÅ ÃÉÁ ÔÏ 2011

Ôïõò áãñüôåò- ðáñáãùãïýò åêåßíïõò ãéá ôïõò ïðïßïõò ôï êüóôïò åíåñãïðïßçóçò èá áíáëÜâåé ôï êñÜôïò ãéá ôï Ýôïò 2011 ïñßæåé ç ó÷åôéêÞ áðüöáóç ôïõ õðïõñãåßïõ ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò ðïõ äçìïóéåýèçêå ðñüóöáôá êáé åßíáé óôçí äéÜèåóç êÜèå åíäéáöåñüìåíïõ, âÜæïíôáò Ýíá ïñéóôéêü ôÝëïò óôçí ðáñáöéëïëïãßá ðïõ õðÞñîå ìÝ÷ñé óÞìåñá. Ãéá ôçí êáëýôåñç ëïéðüí åíçìÝñùóç ôùí åíäéáöåñüìåíùí èá ðñÝðåé íá ãíùñßóåôå ðùò óýìöùíá ìå ôç ó÷åôéêÞ áðüöáóç, äåí èá ðëçñþóïõí ãéá ôéò äçëþóåéò ÏÓÄÅ ïé áãñüôåò ðïõ ç ãåùñãßá áðïôåëåß êýñéá äñáóôçñéüôçôÜ ôïõò êáé åßíáé êÜôï÷ïé äéêáéùìÜôùí åíéáßáò åíßó÷õóçò 2010 áðü 200 ìÝ÷ñé êáé 10.000 åõñþ êáé ïé áãñüôåò ðïõ åßíáé óõíôáîéïý÷ïé ôïõ Ïñãáíéóìïý Ãåùñãéêþí Áóöáëßóåùí(ÏÃÁ) êÜôï÷ïé äéêáéùìÜôùí åíéáßáò åíßó÷õóçò áðü 200 ìÝ÷ñé 5.000 åõñþ. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ëåðôïìÝñåéåò Þ óôïé÷åßá ãéá ôï üëï èÝìá ìðïñåßôå íá âñåßôå áíáëõôéêÜ ôçí áðüöáóç óôï ó÷åôéêü site ôïõ õðïõñãåßïõ ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò, ôï ãíùóôü minagric.gr. ***

Ç õðïìïíÞ Ý÷åé êáé ôá üñéÜ ôçò ÐÏÔÅ ÊÁÉ ÐÏÉÏÓ ÈÁ ÁÓ×ÏËÇÈÅÉ ÌÅ ÔÏÕÓ ÁÐËÇÑÙÔÏÕÓ ÑÏÄÁÊÉÍÏÐÁÑÁÃÙÃÏÕÓ;

ÏñãÞ, áãáíÜêôçóç êáé áðüãíùóç óôçí êáèçìåñéíüôçôá ôùí åêáôïíôÜäùí ÷éëéÜäùí ñïäáêéíïðáñáãùãþí ôçò Âüñåéáò ÅëëÜäáò êáé êõñßùò áðü ôïõò Íïìïýò ÐÝëëáò, Çìáèßáò, áëëÜ êáé ôçò Ðéåñßáò. Ôïõò åíÝðáéîáí ãéá ìéá áêüìç öïñÜ ðáñÝäùóáí ôá âéïìç÷áíéêÜ ôïõò ñïäÜêéíá êáé äåí ãíùñßæïõí ôï ðüôå èá ôïõò ðëçñþóïõí ïé öïñåßò óõãêÝíôñùóçò, ôõðïðïßçóçò êáé åìðïñßáò. ÆÞôçóáí 30 ëåðôÜ ãéá êÜèå êéëü ðïõ èá ðáñáäþóïõí, ôïõò áíôÝôåéíáí êÜôé ãéá 20 ëåðôÜ, ÷ùñßò üìùò íá ôïõò ðñïóäéïñßóïõí ôïí ÷ñüíï. Ëåò êáé áõôïß ïé Üíèñùðïé Ý÷ïõí ôçí äõíáôüôçôá íá ðåñéìÝíïõí. Ëåò êáé äåí Ý÷ïõí êáé áõôïß áíÜãêåò ãéá íá æÞóïõí ìå ôéò ïéêïãÝíåéÝò ôïõò. Êáé ç ðñïçãïýìåíç áëëÜ êáé áõôÞ ç êáé óïóéáëéóôéêÞ êõâÝñíçóç ôïõ Ãéþñãïõ ÐáðáíäñÝïõ, åßôå åðß Êáôåñßíáò ÌðáôæåëÞ, åßôå åðß ôïõ óçìåñéíïý Õðïõñãïý ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò Êþóôá Óêáíäáëßäç, áäéáöïñïýí ãéá ôçí êáôÜóôáóç óôçí ïðïßá âñßóêïíôáé ïé ðáñáãùãïß âéïìç÷áíéêþí ñïäáêßíùí. Ãéá ôçí êïíóåñâïðïéßá âÝâáéá ïõäåßò ëüãïò. Ôçí äïõëåéÜ ôçò êÜíåé, ôá óõìöÝñïíôá êáé ôá êÝñäç ôçò õðåñáóðßæåôáé, ÷ùñßò íá öáßíåôáé êáìßá áðïëýôùò ðßåóç áðü ôçí åðßóçìç ðïëéôåßá. Ôï êáæÜíé óéãïâñÜæåé. Åðß ôïõ ðáñüíôïò…

***

ÔÏ ÄÍÔ ÆÇÔÁÅÉ ÊÁÔÁÑÃÇÓÇ ÁÃÑÏÔÉÊÙÍ ÅÐÉÄÏÔÇÓÅÙÍ ÓÔÇÍ ÑÏÕÌÁÍÉÁ!!

Ïé åéäéêïß ôïõ Äéåèíïýò Íïìéóìáôéêïý Ôáìåßïõ (ÄÍÔ) æÞôçóáí áðü ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìßáò ôçò Ñïõìáíßáò, ôçí áðáëïéöÞ áðü ôïí ðñïûðïëïãéóìü ôïõ, ôùí åðéäïôÞóåùí ðåôñåëáßïõ ðñïò ôïõò áãñüôåò, ãéá ôï 2011. ÐáñÜëëçëá, ç õðüäåéîç áõôÞ ôïõ ÄÍÔ óõíïäåýåôáé ìå õðüäåéîç ãéá ôçí êáôáâïëÞ ôùí åðé÷ïñçãÞóåùí ðñïò ôïõò êôçíïôñüöïõò ôçò ÷þñáò, áðü åõñùðáúêÜ êïíäýëéá. Ùóôüóï, ïé ÑïõìÜíïé åîÝöñáóáí ôçí äéáöùíßá ôïõò, ìå ôçí åöáñìïãÞ ôïõ ìÝôñïõ ãéá ôïí ðñïûðïëïãéóìü ôïõ 2011, êáèþò êáé Üëëåò åõñùðáúêÝò ÷þñåò åöáñìüæïõí ôçí ðñáêôéêÞ áõôÞ. ÐáñÜëëçëá, óôçí ðåñßðôùóç ôçò Ñïõìáíßáò, ç êáôáâïëÞ ôùí åðéäïôÞóåùí Ý÷åé ôï «ðñÜóéíï öùò» ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò. Óôçí ðåñßðôùóç ìç êáôáâïëÞò ôùí åðéäïôÞóåùí, áíáìÝíïíôáé áíôéäñÜóåéò áðü ôïõò ÑïõìÜíïõò áãñüôåò, áëëÜ êáé Üìåóåò óõíÝðåéåò ãéá ôçí áãñïôéêÞ ðáñáãùãÞ ôçò ÷þñáò ãéá ôï 2011, óå ìéá ðåñßïäï ðïõ ãßíåôáé ðñïóðÜèåéá ãéá ôç âåëôßùóç ôçò áíôáãùíéóôéêüôçôáò ôùí áãñïôéêþí êáé êôçíïôñïöéêþí åîáãùãþí ôçò Ñïõìáíßáò. Êáé ãíùñßæåôå ôé ãßíåôáé üôáí áõôÜ óõìâáßíïõí óôçí ãåéôïíéÜ ìáò êáé Ý÷ïíôáò ùò äåäïìÝíï üôé êáé åìåßò åßìáóôå ÷þñá ôïõ ÄÍÔ! ***

ÁËËÏÉ 37.000 ÔÏÍÏÉ ÁÃÅËÁÄÉÍÏÕ ÃÁËÁÊÔÏÓ ÃÉÁ ÔÏÕÓ ÊÔÇÍÏÔÑÏÖÏÕÓ

ÓõíïëéêÞ ðïóüôçôá 37.000 ôüíùí áãåëáäéíïý ãÜëáêôïò áðü ôï åèíéêü áðüèåìá êáôáíÝìåôáé óå êôçíïôñüöïõò ãéá ôçí ãáëáêôïêïìéêÞ ðåñßïäï 2010-2011, ìå áðüöáóç ðïõ õðÝãñáøå ðñüóöáôá ç õöõðïõñãüò ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò. Ìå ôçí Áðüöáóç áëëÜæåé ñéæéêÜ ôï êáèåóôþò êáôáíïìÞò ôùí ðïóïóôþóåùí áãåëáäéíïý ãÜëáêôïò, óå ìéá ðñïóðÜèåéá áíÜðôõîçò ôïõ êëÜäïõ êáé åîáóöÜëéóçò éêáíïðïéçôéêïý åéóïäÞìáôïò óôïõò êôçíïôñüöïõò ðïõ ðáñÜãïõí ðñïúüí. ¼ðùò äÞëùóå ç áñìüäéá ãéá ôçí êôçíïôñïößá õöõðïõñãüò, ôßèåôáé ôÝñìá óå ðåëáôåéáêÝò êáé ñïõóöåôïëïãéêÝò ðñáêôéêÝò ôïõ ðáñåëèüíôïò êáé ðïóüóôùóç áãåëáäéíïý ãÜëáêôïò èá ðÜñïõí ïé êáôÜ êýñéï åðÜããåëìá êôçíïôñüöïé ðïõ áðïäåäåéãìÝíá ëåéôïõñãïýí ôçí åêìåôÜëëåõóÞ ôïõò êáé ðáñÜãïõí. Ìå âÜóç ôá íÝá êñéôÞñéá äéêáéïý÷ïé åßíáé ïé åîÞò: á) Ïé åíåñãïß ðáñáãùãïß ðïõ ðÝñõóé Ýêáíáí õðÝñâáóç ôçò áôïìéêÞò ôïõò ðïóüóôùóçò, â) ïé ðáñáãùãïß ðïõ Ý÷ïõí åíôá÷èåß óå áíáðôõîéáêÜ ðñïãñÜììáôá êáé ã) ïé íÝïé êôçíïôñüöïé áíåîÜñôçôá áí Ý÷ïõí åíôá÷èåß óå áíáðôõîéáêÜ ðñïãñÜììáôá...

Ôáîéäåýïíôáò óôïí êüóìï ôçò ãåýóçò

Ìå ôïí ÄçìÞôñç ÐëéÜöá

Ößëåò êáé ößëïé Áíáöåñüìåíïé óå ðñïçãïýìåíá Üñèñá óôï èõìÜñé êáé óï äåíäñïëßâáíï, äåí èá ìðïñïýóáìå íá áöÞóïõìå … ðáñáðïíåìÝíï, êáé áð’ Ýîù, ôï ìáúíôáíü. ¸íá âüôáíï ìå éäéáßôåñá ðñùôáãùíéóôéêü ñüëï óôá åëëçíéêÜ ðáñáäïóéáêÜ öáãçôÜ. Ðáëáéüôåñá äåí õðÞñ÷å êÞðïò ÷ùñßò ìáúíôáíü. ÓÞìåñá æþíôáò óå äéáìåñßóìáôá, ðïëëÝò íïéêïêõñÝò ôïí öõôåýïõí óå ãëÜóôñåò óôá ìðáëêüíéá ôïõò. Ï ëüãïò; Ìá öõóéêÜ ãéá íá ôïí Ý÷ïõí öñÝóêï áíÜ ðÜóá óôéãìÞ, êáé íá ãáñíßñïõí ì’ áõôüí, (ìå ôïí ìáúäáíü), ôá ðéÜôá ôïõò. Óôçí êïõæßíá ìáò, óôçí ÅëëçíéêÞ êïõæßíá, ßóùò ôï ðéï äéÜóçìï ðéÜôï ìå ìáúíôáíü, åßíáé êáé ç ìáúíôáíïóáëÜôá ôçò Óýñïõ. ÓõíÞèùò ôçí áíáìåéãíýïõìå ìå êÜðáñç, êáé øùìß ü÷é öñÝóêï (2-3 çìåñþí). Óå ðéï ìïíôÝñíá Ýêäïóç, ìðïñïýìå íá áíôéêáôáóôÞóïõìå ôï ìðáãéÜôéêï øùìß ìå êñïõôüí Þ ìðñïõóêÝôá (åëáöñþò âñåãìÝíá). ÁõôÜ ãéá ôçí Óýñï. ÅÜí êáôåâïýìå ðéï êÜôù, êáé ðÜìå ÊÑÇÔÇ, åêåß ãåõüìáóôå Ýíá Üëëï ðéÜôï, ðïõ áðáéôåß ðÜñá ðïëý ìáúíôáíü. Åßíáé ìáãåéñåõôüò ìðáêáëéÜñïò ìå áõãïëÝìïíï. Óôéò óõãêåêñéìÝíåò ðåñéðôþóåéò, üôáí äçë. ÷ñçóéìïðïéïýìå óôçí ìáãåéñéêÞ ôïí ìáúíôáíü ùò êõñßáñ÷ï õëéêü, ôï ìåãÜëï ìõóôéêü åßíáé íá ìçí ôï ëáìâÜíïõìå, íá ìçí ôï ÷ñçóéìïðïéïýìå, óáí Ýíá áñùìáôéêü âüôáíï, áëëÜ ùò Ýíá (éäéáßôåñï) öõëëþäåò ëá÷áíéêü. ¼óï ãéá ôçí ãåýóç ôïõ ìáúíôáíïý, äÝíåé, ôáéñéÜæåé áñìïíéêüëáôá, ìå õëéêÜ üðùò ôï îßäé, ôï êñáóß, ôï óêüñäï. Ï óõíäõáóìüò üëùí áõôþí ôùí (êáôÜ ôá Üëëá ôáðåéíþí) õëéêþí, áíáäåéêíýåé ãåõóôéêÜ ôá æõìáñéêÜ, ôéò ìðñéæüëåò, ôá èáëáóóéíÜ, ôá ëá÷áíéêÜ. Õð’ üøéí üìùò üôé áðü Ýíá êáéóÜêé ìáúäáíü, ÷ñçóéìïðïéïýìå óôï öáãçôü ìüíï ôá öõëëáñÜêéá. Áöáéñïýìå ôá óêëçñÜ, ðéêñÜ êëáäÜêéá ôïõ, ôá ïðïßá üìùò äåí ôá ðåôÜìå. Ôá ÷ñçóéìïðïéïýìå ãéá íá öôéÜîïõìå æùìü. Ãéá ôçí ìáúíôáíïóáëÜôá ðïõ áíáöÝñèçêá ðñïçãïõìÝíùò, ðñïóùðéêÜ ôçí èåùñþ ìéá ðñáãìáôéêÜ íïóôéìüôáôç óáëÜôá. Ìðïñåß íá «óôáèåß» ìå éäéáßôåñåò áîéþóåéò ìüíç ôçò óôï ôñáðÝæé ìáò, áëëÜ ìðïñïýìå íá ôçí ÷ñçóéìïðïéÞóïõìå óáí Ýíá åîáéñåôéêü óõíïäåõôéêü óå äéÜöïñá ðéÜôá. Èá óáò ôçí ðñüôåéíá áíåðéöýëáêôá óå ìéá âñáóôÞ ðáôáôïóáëÜ-

ôá, ðÜíù óå øçôÜ öéëÝôá øáñéþí, óå ìéá áðëÞ íôïìáôïóáëÜôá, áíáêáôåìÝíç ìå æõìáñéêÜ ôçò åðéëïãÞò ìáò, ìÝóá óå ìðáãêåôïýëá ìå ôüíï. Ôçí ðñïôéìþ âÝâáéá êáé óáí íôéðÜêé ìå ôóßðò, ìå êñéôóßíéá ðïëýóðïñá, ìå øçìÝíá ðéáôÜêéá ùìÜ ëá÷áíéêÜ. ÐÜìå ôþñá íá ôçí öôéÜîïõìå. ÁëÝèïõìå óôï ìðëÝíôåñ ôïí ìáúíôáíü, óêïñäÜêé, êñåììõäÜêé, êÜðáñç, ìÝ÷ñé íá ãßíïõí áëïéöÞ. ÐñïóèÝôïõìå óôç óõíÝ÷åéá ôï ìðáãéÜôéêï øùìß, êáé áíáêáôåý-

ÊÜíôå ôçí áíáããåëßá ôïõ ãÜìïõ óáò óôï “Ïëýìðéï ÂÞìᔠêáé ðÜñôå Ýíá êïõðüíé äùñåÜí óõììåôï÷Þò ãéá ôéò êëçñþóåéò!

ïõìå ìÝ÷ñé íá ïìïãåíïðïéçèåß ôï ìåßãìá. Óôç óõíÝ÷åéá ñß÷íïõìå, áñãÜ- áñãÜ, åëáéüëáäï, ÷õìü ëåìïíéïý, îýäé. ¼ëá áõôÜ, öõóéêÜ åíáëëÜî, ÷ôõðþíôáò êáëÜ ìåôÜ áðü êÜèå ðñïóèÞêç. Äåí óôáìáôÜìå åäþ üìùò. Óõíå÷ßæïõìå ôï áíáêÜôåìá Ýùò ôï ìåßãìá ìáò íá áðïêôÞóåé ôçí õöÞ áðáëÞò áëïéöÞò. ÁëÜôé êáé ðéðÝñé ðñïóèÝôïõìå ðñïáéñåôéêÜ êáé óå ðïóüôçôåò ðïõ åìåßò èÝëïõìå. Ç ÌÁÚÍÔÁÍÏÓÁËÁÔÁ ìáò åßíáé Ýôïéìç ãéá óåñâßñéóìá. Ïðïéá áðü ôéò ðáñáðÜíù ðñïôÜóåéò ìïõ õéïèåôÞóåôå åãþ

ðÜíôùò óáò åý÷ïìáé ÊÁËÇ ÏÑÅÎÇ Õ.Ã. ÅÜí ößëåò ìïõ, óáò ðåñéóóÝøåé ìáúäáíüò êáé êüñåò áðü ìðáãéÜôéêï øùìß, ìçí ôá ðåôÜîåôå. ÁðëÜ ÷ôõðÞóôå óôï ìðëÝíôåñ. ¸ôóé èá Ý÷åôå Ýíá õðÝñï÷ï ìßãìá, ôï ïðïßï ôï êáôáøý÷åôå, þóôå íá ôï Ý÷åôå … óå åôïéìüôçôá, ãéá íá ôï ðñïóèÝóåôå óå êåöôÝäåò, ìðéöôÝêéá, óå ãÝìéóç êïôüðïõëïõ, óå ãÝìéóç ãáëïðïýëáò, óå êñïêÝôåò,(ôçí óôéãìÞ ðïõ ôéò åôïéìÜæåôå), áêüìç êáé ãéá íá óêåðÜóåôå ì’ áõôü ôï ìßãìá ôï êñÝáò.

Ï Ìé÷áëÞôóéïò Âáóßëåéïò ôïõ Åëåõèåñßïõ êáé ôçò Ãåùñãßáò ôï ãÝíïò ÐáëçãéÜííç ðïõ ãåííÞèçêå óôçí Êáôåñéíç êáé êáôïéêåß óôïí ¢ãéï Óðõñßäùíá Ðéåñßáò êáé ç Óôïõëéïðïýëïõ Áíáóôáóßá ôïõ Äçìçôñßïõ êáé ôçò Èåïäþñáò ôï ãÝíïò Ìðéôæéïðïýëïõ ðïõ ãåííÞèçêå óôç Èåóóáëïíßêç êáé êáôïéêåß óôïí ¢ãéï Óðõñßäùíá ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí ìå Èñçóêåõôéêü ãÜìï óôïí Éåñü Íáü Èåßáò ÁíáëÞøåùò óôéò 21 Íïåìâñßïõ 2010.

1o Äùñï

2o Äùñï

3o Äùñï

4ï ÷ëì. Êáôåñßíçò - Ðáñáëßáò Ôçë: 23510 63660

ÄùñïåðéôáãÞ

1000 Åõñþ

Ðïéüôçôá óôï ôáîßäé!

ÄùñïåðéôáãÞ

500 Åõñþ

Ðë.Åëåõèåñßáò 3 Ôçë.: 23520 21888

ÃêáñÜôæéáò Ã. Æáëüããïõ 24-26, ôçë. 23510 76125

ÄùñïåðéôáãÞ

400 Åõñþ

4o Äùñï

Ï ÅõÜããåëïò Ãåùñãßïõ ôïõ Ðáíáãéþôç êáé ôçò ÁèçíÜò ôï ãÝíïò Ðåóéñßäïõ ðïõ ãåííÞèçêå êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç êáé ç ÏÁÍÁ – ÂÁËÅÍÔÉÍÁ ÔÓÅÐÏÚ ôïõ Êùíóôáíôßí êáé ôçò Ðïýóáò ôï ãÝíïò ÌðáñìðïãéÜí ðïõ ãåííÞèçêå óôç Ñïõìáíßá êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí ìå ðïëéôéêü ãÜìï óôï Äçìáñ÷åßï Êáôåñßíçò. *** Ï Êïêêïâßäçò Çëßáò ôïõ ÍéêïëÜïõ êáé ôçò ×ñéóôßíáò ôï ãÝíïò Êïõôìåñßäç ðïõ ãåííÞèçêå êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç êáé ç ÄñáãáóéÜ Åëåõèåñßá ôïõ ×ñÞóôïõ êáé ôçò Áíäñïíßêçò ôï ãÝíïò ÐáëÜãêá ðïõ ãåííÞèçêå êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí ìå ðïëéôéêü ãÜìï.
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š ΤΗΛ.:

ƮƧƵƣƯƣƴƵƩƴ Ȁ ȉ Ǿ Ȃ ǹȉ ȅ Ȃ Ǽ Ȉ ǿ ȉ ǿ Ȁ ȅ ī ȇǹ ĭ Ǽ ǿ ȅ

FAX :

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 95 τμ 2ΔΣΤΚ, WC, ωρομέτρηση, θέση πάρκιγκ πολύ καλή κατάσταση περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 70.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1 ΔΣΚ WC αποθήκη θερμιδομέτρηση καινούργιο περιοχή Καμμένος Μύλος. Τιμή 80.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93 τμ με 2 Δ,Σ,Κ, WC (κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη περιοχή Κέντρου) Τιμή 80.000 Ε.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 125 τμ (σε άριστη κατάσταση 2 ΔΣΚΤ, κεντρική θέρμανση, περιοχή Κέντρου, Τιμή 100.000 Ε ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 53 τμ 1ΔΣΚWC (μεταχειρισμένη) 4ος όροφος κεντρική θέρμανση περιοχή Αστικά. Τιμή 40.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση σε άριστη κατάσταση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 75.000 Ε ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ 2ΔΣ,τραπεζαρία, κουζίνα, WC, ηλιακό, τέντες, ωρομέτρηση σε πολύ καλή κατάσταση, 2ος όροφος περιοχή Μαρτίου. Τιμή 100.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 111 τμ (3ετίας άριστη κατάσταση) 3Δ,Σ,τραπεζαρία, κουζίνα, WC διαμπερές, ατομικό λέβητα, κλειστή θέση πάρκιγκ, ρετιρέ. Περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 185.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 56τμ 1ΔΣΚWC μεγάλο μπαλκόνι (μεταχειρισμένο) ρετιρέ κεντρική θέρμανση περιοχή Καμένος Μύλος. Τιμή 45.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110 τμ (σε άριστη κατάσταση, ανακαινισμένο) 3 Δ,Σ,Κ,WC, αποθήκη, κεντρική θέρμανση, 2ος όροφος. Περιοχή Αγία Παρασκευή. Τιμή 100.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 114 τμ 2Δ,Σ,Κ,WC, ατομική θέρμανση, αποθήκη, πλήρως ανακαινισμένο. Περιοχή Καμένος Μύλος. Τιμή 100.000 Ε ΓΡΑΦΕΙΑ 400 τμ πωλούνται και μεμονωμένα ανά όροφο περιοχή Κέντρου πλατεία Δημαρχείου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 46 τμ 1 ΔΣΚ μπάνιο περιοχή Παραλία (αριστερά). Τιμή 45.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ (καινούργιο) 2 ΔΣΚ WC 3ος όροφος γωνιακό πάρκιγκ περιοχή Καμμένος Μύλος Τιμή 115.000 Ε

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 140 τμ γωνιακη 3 ΔΣΚWC εξαιρετική κατασκευή (παραδοταία με κλειδί στο χέρι) περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 190.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ κτίσμα (στα μπετά) αποτελούμενο από κατάστημα 80 τμ και όροφο 130 τμ σε 300 τμ οικόπεδο περιοχή Ν. Ζωή τιμή 150.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ κτίσμα (στα μπετά) αποτελούμενο από υπόγειο 100 τμ πυλωτή 100 τμ και 2 ορόφος από 100 τμ σε 250 τμ οικόπεδο πολύ καλή θέση περιοχή Ολ. Ακτή. Τιμή 170.000 Ε MEZONETA 100 τμ (καινούργια άριστη κατασκευή, παραδίδεται με το κλειδί στο χέρι) 3 Δ,Σ,Κ,2WC, πάρκιγκ, περιοχή Καλλιθέα. ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 665 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο βλέπει πλατεία περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού τιμή 96.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 338 τμ εξαιρετική θέση με 2 φάτσες περιοχή Παραλία τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 384 μ. πολύ καλή θέση περιοχή Ευαγγελικά Τιμή 120.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 735 τμ γωνιακό με φάτσα σε ΚΧ περιοχή Επέκταση Βατάν τιμή 220 Ε/τμ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 731 τμ γωνιακό φάτσα σε παιδική χαρά περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού Τιμή 250 Ε/τμ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 450 τμ φάτσα θάλασσα περιοχή Κορινού (οικισμός Ολυμπιάδα) τιμή 60.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 404 τμ άρτιο οικοδομήσιμο πολύ καλή θέση περιοχή Λεπτοκαρυά. ΟΙΚΟΠΕΔΟ 262 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Σταδίου τιμή 300 Ε/τμ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 902 τμ οικοδομήσιμο εξαιρετική θέση περιοχή Ευαγγελικών. Τιμή 400.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 352 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Βατάν τιμή 90.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 384 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Ν. Ζωή - Θρακιώτικα τιμή 120.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ γωνιακό περιοχή επέκταση Σταδίου τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 190 τμ εξαιρετική θέση (μαζί με άδεια οικοδομής) περοιχή Παραλία τιμή 100.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 431 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Μαρτίου Τιμή 150.000 Ε

OIKOΠΕΔΟ 667 τμ γωνιακό με φάτσα σε ΚΧ. Περιοχή Νέα Δικαστήρια. Τιμή 210.000 Ε

OIKOΠΕΔΟ 647 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 190Ε/ τμ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 420 τμ ΣΔ 1,2 πολύ καλή θέση περιοχή Παραλία Τιμή 350.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 239 τμ σε πολύ καλή θέση περιοχή Μαρτίου Τιμή 75.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 200 τμ με 60 τμ ΣΔ 1,2 περοιχή Πάρκου τιμή 80.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 389 τμ γωνιακό εξαιρετική θέση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 200.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 552 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Καπνικού Σταθμού. Τιμή 160.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 360 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Σταδίου. Τιμή 100.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 203 τμ γωνιακό με άδεια μονοκατοικίας κατάλληλο και για κατάστημα περιοχή Σταθμού. Τιμή 55.000 Ε. Πληρωμένη η επίβλεψη της άδειας του κτιρίου και το ΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 58 τμ σε κεντρικό σημείο Τιμή 117.000 Ε ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 40 τμ σε κεντρικό σημείο (αποφέρει εισόδημα 330 Ε μηνιαίως) Τιμή 180.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΣΜΑ 170τμ ισόγειο+170 τμ όροφος+170τμ υπόγειο σε 1671 τμ έκταση (στα μπετά) φάτσα στην παλιά Εθνική οδό. Τιμή 170.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10.000 τμ (φάτσα θάλασσα) περιοχή βαρικό τιμή 100.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000 τμ φάτσα θάλασσα (μέσα στα κάμπιγκ) περιοχή Βαρικό τιμή 150.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3.000 τμ οικοδομίσιμο θέση προσήλιο Σβορώνου (εξαιρετική τοποθεσία). Τιμή 210.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11.000 τμ νερό, ρεύμα (υπάρχει και οικοδομική άδεια) περιοχή Περίσταση - Παναγία. Τιμή 100.000 Ε

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 16.000 τμ (300 μ. φάτσα) πωλείται και με μακροχρόνιο διακανονισμό στη Ν. Εθνική Οδό περιοχή Βαρυκό, τιμή 10000 Ε το στρέμμα

678) 500 τμ περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 160.000 Ε 681) 1077 τμ περιοχή - Κ. Αγιάννης. Τιμή 50.000 Ε 683) 252 τμ με 33 μ. φάτσα περιοχή Σβορώνος. Τιμή 50.000 Ε 684) 391 τμ με 14 μ. φάτσα περιοχή 25η Μαρτίου Τιμή 135.000 Ε 686) 552 τμ γωνίες περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 155.000 Ε 687) 300 τμ γωνιακό, περιοχή Καλλλιθέα Τιμή 65.000 Ε 690) 320 τμ με 3 φάτσες. Περιοχή - Επεκ. Ευαγγελικά. Τιμή 65.000Ε 691) 600 τμ με Σ.Δ. 0,20 γωνιακό με πανοραμική θέα την θάλασσα. Περιοχή Τοπόλιανη. Τιμή 60.000 Ε 694) 400 τμ γωνιακό, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 130.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 164) 160 τμ 4ος όροφος 4Δ,Σ,Κ,2 μπάνια, κεντρική θέρμανση, τέντες, ηλιακό 25 ετών. Περιοχή Αγία Παρασκευή Τιμή 115.000 Ε 166) 105 τμ οροφοδιαμέρισμα 2ος όροφος 3 ετών, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, αποθήκη, πάρκιγκ ανοιχτό, ωρομέτρηση. Περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 115.000 Ε 167) 50 τμ 2ος όροφος, 25 ετών, 1 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 32.000 Ε 221) 60 τμ 1 όροφος, 2 δωμ., ΣΚ μπάνιο, 8ετίας, ατομικό λέβητα. Περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 80.000 Ε 246) 110 τμ 4ος όροφος (γίνεται και επαγγελματικός χώρος) 2 Δ, Σ,Κ, μπάνιο διαμπερές, ατομικό λέβητα, περιοχή Πεζόδρομος. Τιμή 75.000 Ε 281) 70 τμ 2ος όροφος, 2 Δ,Σ,Κ,μπάνιο γωνιακό, τέντες, κλιματιστικό περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 75.000 Ε 294) 90 τμ ρετιρέ 4ος όροφος, πλήρες ανακαινισμένη 2 Δωμ., Σ.,Κ., μπάνιο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Κέντρο. Τιμή 75.000 Ε

ZZZPHVLWLNRWKDQRVJU HPDLOLQIR#PHVLWLNRWKDQRVJU

875) 230 τμ μεζονέτα σε 400 τμ γωνιακό οικόπεδο, ΣΔ 6 Δωμ., 4 μπάνια και 120 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή 25η Μαρτίου 876) 120 τμ ισόγεια μονοκατοικία, 7ετίας σε 290 τμ ΣΔ 2 Δ, μπάνιο, 30 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 210.000 Ε 877) 3Χ175 τμ σε 1 στρέμμα έκταση περιοχή - Περίσταση 878) Μεζονέτα 200 τμ 1ος και 2ος όροφος, 8ετίας, σε 500 τμ γωνιακό οικόπεδο, 3 ΔΣΚ, 2 μπάνια, ατομικό λέβητα. Περιοχή Καταφιώτικα 879) 80 τμ ισόγεια μονοκατοικία παλιά σε 206 τμ οικόπεδο περιοχή Βατάν. Τιμή 60.000 Ε 880) 110 τμ μεζονέτα 5ετίας σε 150 τμ οικόπεδο 2 ΔΣΚ 2 μπάνια αποθήκη, πυλωτή. Περιοχή Βατάν. Τιμή 120.000 Ε 881) 120 τμ μεζονέτα και 40 τμ γκαρσονιέρα στο ισόγειο σε 300 τμ οικόπεδο 8ετίας περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 270.000 Ε 882) 100 τμ μονοκατοικία σε 715 τμ οικόπεδο Περιοχή Ευαγγελικά. ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 837) 170 τμ μεζονέτα, καινούργιο, τελειωμένο, LUX κατασκευής με 80 τμ ημιυπόγειο σε 500 τμ οικόπεδο Περιοχή - Περίσταση 850) 2Χ105 τμ ισόγειο και 1ος όροφος 40 ετών χτισμα σε 170 τμ οικόπεδο με ΣΔ 1,2 τιμή 150.000 Ε. Περιοχή Αστικά 860) 140 τμ ισόγεια μονοκατοικία σε 900 τμ έκταση γωνιακό, 5ετίας, σαλοκουζίνα, 3 δωμ., 2WC, αποθήκη, τζάκι περιοχή - κοντά στην Κατερίνη 872) 2Χ150 τμ σε 745 τμ οικόπεδο, ισόγειο 10ετίας και 1 όροφος στο τούβλο περιοχή σε χωριό. Τιμή 140.000 Ε 873) 135 τμ μεζονέτα 5ετίας, 3 Δωμ., ΣΚ 2 WC με 45 τμ ισόγεια γκαρσονιέρα σε 126 τμ οικόπεδο. Περιοχή ΙΚΑ

511) 490 τμ γωνιακό, περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 155.000 Ε 635) 174 τμ με 3 φάτσες Τιμή 34.000 Ε Περιοχή Γερμανικά 611) 506 τμ γωνιακό, μαζί με άδεια, περιοχή Γήπεδο Πιερικού Τιμή 155.000 Ε 645) 686 τμ με 3 προσόψεις περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά τιμή 210.000 Ε. (δίνεται και το μισό 343 τμ) 653) 1.358 τμ με 30μ. πρόσοψη περιοχή ΚΤΕΛ. Τιμή 240 Ευρώ το τμ 662) 1.350τμ περιοχή Ανω Αγιάννης Τιμή 70.000 Ε 665) 196 τ.μ. με 15 μ. φάτσα Περιοχή Βατάν κοντά στη λαϊκή της Τετάρτης. Τιμή 65.000 ευρώ

695) 711 τμ γωνιακό περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 185.000 Ε 697) 310 τμ γωνιακό, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Γήπεδο Πιερικού. Τιμή 110.000 Ε 698) 388 τμ πάνω σε 2 δρόμους διαμπερές περιοχή Σταθμός. Τιμή 80.000 Ε

ǻǾȂǾȉȇǿȅȊ ǹȆȅȈȉȅȁȅȊ

ȉǾȁ.,1 ȀȇǼȈȃǹȈȀǹȉǼȇǿȃǾ ȈIJİijȐȞȚĮıIJȠȜȚıȝȠȓȞĮȫȞ ȉȅīȇǹĭǼǿȅǻǿǹȃȊȀȉǼȇǼȊǼǿ

›Á¹ÌÁÊÄÁÂɵÊ˹ʹ»»½Ã·½Ê ̿ýÎÑŽ·Ë̽ËÌÇ

322) 5.150 στρεμ. γωνιακό κοντά στη Ν. Εφεσσο. Τιμή 30.000 Ε 323) 3Χ4 στρεμ. περιοχή Καλλιθέα 377) 4.700 στρ. με 41 μ. πρόσοψη, κοντά στην Περίσταση. Τιμή 85.000 Ε 418) 17 στρμ. με 110 μ πρόσοψη περιοχή Βιοζωκάτ Τιμή 180.000 484) 2,250 στρ. με άδεια για κατοικία, νερό, ρεύμα, περίφραξη Τιμή 60.000 Ε. Περιοχή Νεοκαισάρεια 488) 2 στρ. 2 κομμάτι από ΠΕΟ Τιμή 70.000 Ε 489) 9.600 στρ. κοντά στην Παραλία Τιμή 78.000 Ε 493) 5,850 στρεμ. με Πανοραμική θέα, σε ύψωμα περιοχή Νεοκαισάρεια Τιμή 30.000 Ε 495) 12,250 στρμ. στην ΠΕΟ μετά τον Κορινό. Τιμή 180.000 Ε 496) 8,900 στρμ. στην Μεθώνη 2ο κομμάτι από θάλασσα. Τιμή 75.000 Ε 498) 2.800 στρ. με 75 μ πρόσοψη πάνω στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ȈǼȅȁǼȈȉǿȈǻǿǹȈȉǹȈǼǿȈ ȈǼȀǼȃȉȇǿȀǹȈǾȂǼǿǹȉǾȈȆȅȁǾȈ ǺǿȁȁǼȈȂǼǽȅȃǼȉǼȈȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȈǼȅȁǹȉǹ ȆǹȇǹĬǹȁǹȈȈǿǹȉǾȈȆǿǼȇǿǹȈ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σε 4,5 στρ. μπροστά στην θάλασσα στην αμμώδη Παραλία Κορινού Πιερίας συγκρότημα 6 ανεξάρτητων διόρωφων κατοικιών. Κάθε κατοικία είναι 85 τμ σε κήπο 500 μέτρων. Παραδίδονται στα τούβλα ή τελειωμένες. Πληρ. τηλ. 23510 47497, 6976 760579, 6944 865855 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μεταχειρισμένο 90 τμ κοντά στην Κλινική Μπεκτά

διαμπερές στον 1ο όροφο 2ΔΣΚ με δικαίωμα κατασκευής ατομικού λέβητα. Πληρ. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792. Τιμή 53.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργιο διαμέρισμα 100 τμ 2 ευρύχωρα ΔΣΚ, κλειστή θέση πάρκιγκ, ξεχωριστή αποθήκη, ατομική θέρμανση με δικό του καυστήρα. Τιμή μόνο 105.000 Ε. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 218 τμ συντελεστή δόμησης 1,2. Τιμή 106,000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα (κατάλληλη και για επαγγελματική χρήση) περιοχή κέντρου. Τιμή 30.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 90 τμ σαλοτραπεζ., κουζίνα, τουαλέτα (αποφέρει ενοίκιο 250 Ε). Περιοχή Κέντρο. Τιμή 60.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στον κεντρικό δρόμο στην Περίσταση από 250 τμ υπόγειο, ισόγειο, ημιόροφος και 1ος. Πληρ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497, 6976 760579

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 27 τμ με τουαλέτα πάνω στη Μ. ›©™®¡§¬£¬±¥ ¤¥Ÿ¤§«­¥±¥ Αλεξάνδρου. Τιμή ενοικίου 250 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 «¬®™¥¡™«¬§£¡«¤§¡¥™±¥ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα (ρετιρέ μεταχειρισμένο) 1ΔΣΚWC μεγάλο μπαλκόνι, στην περιοχή Καμένου Μύλου. Τιμή 40.000 Ε (συζητήσιμη). Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360

¬§¤¨™¢§›£§­¥¡¢¤™¥±£Ÿ ¬§­£§­¤¡œŸ«™¢Ÿ ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο 80 τμ κεντρικότατο 1ος όροφος (αποφέρει εισόδημα 300Ε). Τιμή 150.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης ¢™©™›¡™¥¥Ÿ¥¬¡¥§­ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 œÅË¿šÕÉÑÅÇÊ¢¹Ì½É·Å¿ ¬Ÿ£  ¢¡¥Ÿ¬§

ΠΩΛOYNTAI OIKOΠEΔA Οικόπεδο γωνιακό 380 τμ κοντά στα Δικαστήρια, Καπνικό Σταθμό Οικόπεδο γωνιακό 370 τμ περιοχή ΚΤΕΛ Οικόπεδο γωνιακό 270 τμ περιοχή Παναγίας Σουμελά Οικόπεδο 750 τμ με θέα (βλέπει θάλασσα) στο Λιτόχωρο Οικόπεδο στην Περίσταση 300 τμ Διόροφο γιαπί σε 220 τμ οικόπεδο στο Σταθμό Οικόπεδο στην Παραλία 311 τμ Οικόπεδο στο Σταθμό 480 τμ Δύο οικόπεδα των 500 τμ στη Νεοκαισάρεια Πιερίας Οικόπεδο 400 τμ κεντρικό στο Λιτόχωρο Οικόπεδο 170 τμ Αγία Τριάδα 1 στρεμ. οικόπεδο γωνιακό στο κέντρο της Κονταριώτισσας Οικόπεδο 400 τμ στο Σβορώνο Οικόπεδο 430 & 250 τμ Μαρτίου Οικόπεδο 400 τμ στο Καπνικό Σταθμό Δύο οικόπεδα επέκταση Ευαγγελικών 400 και 450 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ: οικόπεδο 1 στρέμμα στον Αγ. Σπυρίδωνα Oικόπεδο 250τμ στην Oλυμπιακή Aκτή OIKOΠEΔA ΣTH ΛEΠTOKAPYA και Σκοτίνα, όσα μέτρα θέλετε. Bλεπουν θάλασσα και βουνά. ΠΩΛOYNTAI KATΑΣΤ/TA Μαγαζί 90 τμ με πατάρι

Μαγαζί στον παλιό Διεθνή 286 τμ και υπόγειο 286 τμ Μαγαζιά διάφορα στην πόλη Μαγαζί 50 τμ σε κεντρικό σημείο ΠΩΛOYNTAI ΔIAM/TA Μεζονέτες 130 και 140 τμ στην επέκταση Ευαγγελικών υπό κατασκευή Γκαρσονιέρα δεκαπενταετίας 70 τμ Κεντρικό διαμέρισμα ρετιρέ με 3Δ δεκαετίας Διαμέρισμα πενταετίας, 3 υπνοδωμάτια, ρετιρέ στα Ευαγγελικά Μονοκατοικία στο Μακρύγιαλο καινούργιο σε 500 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα δεκαετίας 115 τμ περιοχή Αγίας Τριάδος Μονοκατοικία στο Σταθμό σε 430 τμ οικόπεδο Τριόροφη οικοδομή ημιτελή στο Λιτόχωρο ενορία Αγίου Δημητρίου Μεταχειρισμένα διαμερίσματα σε διάφορα μέρη της πόλης Διόροφη κατοικία σε οικόπεδο 350 τμ στην Καλλιθέα Γκαρσονιέρα στην Παραλία 32.000 Ε Μονοκατοικία 80 τμ σε οικόπεδο 1.200 τμ στη Βρύα με ωραία θέα Διαμέρισμα καινούργιο ρετιρέ κοντά στο Νοσοκομείο 55 τμ Διόροφη καινούργια μονοκατοικία σε 270 τμ οικόπεδο περιοχη Αγίας Τριάδος

Μονοκατοικία στο γιαπί Διαμέρισμα 95 τμ ανακαινισμένο 4ος όροφος κεντρικό Διαμερίσματα καινούργια των 100 τμ με ατομική θέρμανση με πάρκιγκ 1ος, 2ος, 3ος όροφος Ευαγγελικά Μεζονέτα λουξ κατασκυεής σε 150 τμ οικόπεδο Μονοκατοικία δυόροφη σε 500 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα υπό κατασκευή στα Ευαγγελικά ΞENOΔOXEIA στην Oλυμπιακή Aκτή-Παραλία MONOKATOIKIEΣ σ’ όλα τα σημεία της πόλης. Διαμερίσματα σε δυόροφες οικοδομές 60τμ, 70τμ σε ωραία τοποθεσία βλέπουν Ολυμπο και θάλασσα στο Λιτόχωρο Kαινούργια και μεταχειρισμένα διαμερίσματα των 50τμ στην Oλυμπιακή Aκτή. Διαμερίσματα υπό κατασκευήν στην Κατερίνη ΠΩΛOYNTAI ΧΩΡΑΦΙΑ Χωράφι 8 στρεμ. στον Αγιο Αθανάσιο Χωράφι μελλοντικό 4 στρεμ. επέκταση Ευαγγελικών. Χωράφι μελλοντικό 4 στρεμ. επέκταση Ευαγγελικών Χωράφι 4 στρμ. στον δρόμο για Παραλία 23 στρεμ. χωράφι στο Δίον Πιερίας Χωράφι στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο 1300 τμ με άδεια οικοδομής

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα κεντρικό μεταχειρισμένο σε πολύ καλή τιμή. Μεσιτικό "ΛΥΣΕΙΣ" τηλ. 23510 77007, 6932 962638 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 8 στρεμ. δεύτερο από τη ΝΕΟ (Αγιος Αθανάσιος) Πληρ. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792

Χωράφι 6 στρεμ. στο Σβορώνο Χωράφι 4 στρεμ. προς Παλιό Κεραμίδι Χωράφι 5 στρεμ. στην Καλλιθέα 6 στρέμματα χωράφι, στην Κατερίνη, μόνο 25.000 Ευρώ Χωράφι 14 στρεμ. στο Λιτόχωρο σε ωραία τοποθεσία Χωράφι 6 στρεμ. δίπλα στην Παναγία Περίστασης Χωράφι 7 στρεμμάτων νερό ρεύμα στην Παραλία Χωράφι 4.500 τμ με μεγάλη φάτσα, γωνιακό στον Επαρχιακό δρόμο Καρίτσας - Δίου Χωράφι 10 στρεμ. προς Ολυμπιακη Ακτή. Χωράφι 15 στρμ. στον παλιό διεθνή πάνω στο σταυροδρόμι προς Αλυκές. Xωράφια: μελλοντικά μέσα στην Oλυμπιακή Aκτή. Ενοικιαζόμενα δωμάτια 10ετίας στην Ολυμπιακή Ακτή σε καλό σημείο ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ξενοδοχεία των 18 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 12 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 13 δωματίων στην Ολυμπιακή Ακτή ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: καινούργια διαμερίσματα με ατομική θέρμανση και κλειστά γκαράζ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ - ΟΛΗ ΜΕΡΑ ... ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε. Ν. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ. Αλεξάνδρου & Τσιμισκή 2 γωνία τηλ. 23510 27723, 2351028821, 2351038424, 6976/424203, 6977/241187 MONAΔIKEΣ EYKAIPIEΣ KAINOYPΓIA ΔIAMEPIΣMATA (με παρκιγκ + ατομ. θερμανση) 60τμ 80τμ 87τμ 109 τμ 122 τμ 106 τμ 120 τμ 160 τμ 97 τμ 90 τμ 104 τμ 93 τμ 70 τμ 75 τμ

54.500 Ε 72.800 Ε 79.000 Ε 99.000 Ε 96.700 Ε 88.000 Ε 91.000 Ε 117.000 Ε 75.000 Ε 67.500 Ε 91.000 Ε 83.600 Ε 42.000 54.000

ΔIAMEPIΣMATA (ελαφρως μεταχειρισμένα) 100 τμ 70.000 73.500 103 τμ 73.500 107 τμ 70.000 107 τμ 53.000 105 τμ 88.000 135 τμ 126.000 142 τμ ΔIOPOΦH KATOIKIA 180 τ.μ. + μαγαζί επί οικοπ. 180 τ.μ. 85.000

ZHTOYNTAI METAXEIPIΣMENA ΔIAMEPIΣMATA KAI OIKOΠEΔA ΠAPAΛIAKA ΔIAMEPIΣMATA ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤ/ΝΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

EΞOXIKEΣ KATOIKIEΣ Σε όλο το Nομό Λεπτοκαρυά, Πλάκα Λιτοχώρου, Eλατοχώρι, Λιτόχωρο, (επιπλωμένα και μη), λούξ κατασκευής. 85τμ σε οικ. 110τμ 60.000 Ε 120τμ σε οικ. 1350 τμ καινούργια πολυτελείας 160.000 Ε KAΛΛIΘEA 120 τμ επι 220 τμ οικ. 55.000 (τουβλο) ΠEPIΣTAΣH 200 τμ επι 250 τμ οικ. 64.500.000

MEZONETEΣ

140τμ +ημιυπ. 70τμ επί 190τμ οικ.+ 35τμ υπόλοιπο δόμησης αυτόνομες 82.000 Ε (τούβλο) 140τμ +υπογ. 60τμ αποπερατωμένο 135.000 Ε 135 τμ + πυλ. σε 160τμ οικ. 79.000 Ε (σοβά+σκεπή) 77,50 τμ 200.000 Ε 175.000 Ε 65 τμ 53.000 Ε 50 τμ 96 τμ + υπόγ. 145.000 Ε 35τμ 30.000 Ε

KATAΣTHMATA

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

60 τμ 58 τμ 55 τμ 295 τμ 416 τμ

ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙ/ΛΑ Π. ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΑΙ. ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ

44.000 Ε 64.500 Ε 44.000 Ε 60.000 Ε 70.000

ΓPAΦEIA 180 τμ 26.000 Ε 26.000 Ε 150 τμ 58.000 Ε 400 τμ 70.000 Ε 400 τμ ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ σε προνομιούχες περιοχές σε Επαρχιακές οδούς στην Π.Ε.Ο.

ΟΙΚΟΠΕΔΟΧΩΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ENOIKIAΣEIΣ AKINHTΩN EYKOΛIEΣ EΞOΦΛHΣHΣ-ΔANEIA ΔHΛΩΣTE TA ΠPOΣ ΠΩΛHΣHAKINHTA ΣAΣ και ΠOIKIΛIA! και ΠOIOTHTA ! ... και EΞYΠHPETHΣH! MAΣ ΣYNOΔEYEI ΠEIPA 25 ETΩN ! !!

ƵƱƫƴƮƧƵƳƩƵƱƫƴ ǹȖȠȡȐȗȠȞIJĮȚțĮȚĮȞIJĮȜȜȐııȠȞIJĮȚ IJĮʌĮȜȚȐıĮȢȤȡȣıĮijȚțȐ

ȌȦȝȐȢȋȡȒıIJȠȢ ǽĮȜȜȩȖȖȠȣȉȘȜ

Aνεξαρτησίας 17 ΠΑΡΓΑ τηλ.: 2684031767 www.ionion-realestate.com

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 311) 16 στρ. κοντά στον Κ. Αγιάννη Τιμή 45.000 Ε

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ )81(5$/

 ǹȖȉȡȚȐįȠȢțĮȚȂǹȜİȟȐȞįȡȠȣ ȀȅȃȉǹȈȉȅȃȆȁǹȉǹȃȅȆǿȈȍǹȆȅȉȅȠǻǾȂȅȉǿȀȅ

ȉǾȁ7(/()$;

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τμ γωνιακό στη ΠΕΟ με κόμβο και άδεια επαγγελματικό. Πληροφορίες αποκλειστικά στο γραφείο μας.

668) 478 τμ με 20 μ. φάτσα. Περιοχή - Σταθμός. Τιμή 90.000 Ε. 669) 490 τμ με 2 προσόψεις περιοχή ΚΤΕΛ. Τιμή 135.000 Ε (δίνεται και μισό) 670) 600 τμ με Πανοραμική θέα την Κατερίνη, πάνω σε 2 δρόμους περιοχή Π. Κεραμίδι Τιμή 45.000 Ε 673) 293 τμ γωνιακό βλέπει μπροστά σε κεντρική πλατεία στα Ευαγγελικά. Τιμή 140.000 Ε 674) 730 τμ με ΣΔ 1,2 με 3 φάτσες περιοχή Ευαγγελικά 677) 290 τμ με 21 μ. φάτσα περιοχή Περίσταση. Τιμή 60.000 Ε

ȉȘȜID[ ȀȚȞȘIJȩ 

ȈǿǻǾȇȅȆȅȊȁȅȈ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7900 τμ στο κεντρικό δρόμο για Νεοκαισάρεια Τιμή 88.000 Ε

667) 606 τμ με 3 φάτσες, περιοχή - Περίσταση. Τιμή 130.000 Ε. Δίδεται και το μισό

ȈȉǼĭǹȃȅȈȋǹȈǹȆǾȈ ȀĮııȐȞįȡȠȣȀĮIJİȡȓȞȘ

Κτηματομεσιτικά Γραφεία

23510.75.207 23510.27566, 23510.45002 6944.727360 6944.504786

ǼĬȃǹȃȉǿȈȉǹȈǼȍȈ ȘȝȚȩȡȠijȠȢ ZZZPHWDQDVWLVFRPJUHPDLOLQIR#PHWDQDVWLVFRPJU

¬©¡¬Ÿ¥§¤š©¡§­

›Á¹ÌÁÊÄÁÂɵÊ˹Ê

›Á¹ÌÁÊÄÁÂɵÊ˹Ê

¹»»½Ã·½Ê̿ýÎÑŽ·Ë̽ ËÌÇ

¹»»½Ã·½Ê̿ýÎÑŽ·Ë̽ ËÌÇ

¬ºÄ¸ÏȼÄÈάÈÖÄÀ ºÊÐÅÀÐ ¯×ͺ˝ÀÅ·ÍÊÂÈË ÉÈÄÅÀÐ ȆȦȜȠȪȞIJĮȚıIJȘȞİʌȑțIJĮıȘǼȣĮȖȖİȜȚțȫȞ ǻȚĮȝȑȡȚıȝĮIJȝȝİĮʌȠșȒțȘ șȑıȘıIJȐșȝİȣıȘȢșİȡȝȚįȠȝȑIJȡȘıȘıIJȘ șȑȡȝĮȞıȘțĮȚȝİȘȜȚĮțȩıȣȜȜȑțIJȘțĮȚ İȞĮȜȜȐțIJȘȖȚĮIJȠȗİıIJȩȞİȡȩ ȅȡȠijȠįȚĮȝȑȡȚıȝĮIJȝıIJȠȞĮ¶ ȩȡȠijȠțĮȚȝİȗȠȞȑIJĮIJȝıIJȠȞȕ¶ țĮȚȖ¶ȩȡȠijȠıİįȪȠĮȞİȟȐȡIJȘIJİȢ įȚʌȜȠțĮIJȠȚțȓİȢ ȆȜȘȡIJȘȜ 
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š

//////////////////////////////////////////////////////// ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ////////////////////////////////////////////////////////

ƬƵƩƮƣƵƱƮƧƴƫƵƩƴ īȀȅȁȉȈǿȅȈĬǼȅǻǹȈȉǼȇǿȅȈ

ALLIANZ , Δ/ΝΣΗ Φ. ΦΛΟΓΕΡΑ. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ, ΤΕΙ, Λυκείου. Γίνετε σήμερα συνεργάτες μας και δημιουργήστε προοπτικές καριέρας.

ȆǼȇǻǿȀǹȀǹȉǼȇǿȃǾ

ȉǾȁȉǾȁĭǹȋ ȀȚȞ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ & ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -Επέκταση Ευαγγελικων 3ος ορ. 93τμ. με ατ/κη θερ/νση & παρκιν -Περιοχή Αγ.Παρασκευης 1ος 63τμ. & 75τμ., 2ος όροφ. 126τμ. & 3ος όροφ. 63τμ. -Σ.Σταθμος διοροφη οικοδομη 80,85τμ. καθε οροφος -Σ.Σταθμός 68,92 & 120τμ., ατ/κη θέρ/ νση,ηλιακό,ενεργειακό τζάκι (θέση στάθμευσης) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤ/ΝΑ - Θρακιώτικα 2ος όρ. 73 τμ 2Δ, 8ετίας, ωρομέτρηση και θέση στάθμ. - Κέντρο, στούντιο 1ος όρ. 3ετίας. -Κεντρο 3ος ορ. 131τμ.με ορομετρηση,παρκιν,τζακι -Παλαια Δικαστηρια 2ος ορ.118,44τμ. με θερμιδομετρηση -Αστικα 4ος ορ. 129τμ.& πυλωτη 78τμ. -Καταφιώτικα 3ος όρ. 70τμ. 2Δ,πάρκιν, 7ετίας -Αστικά 2ος ορ. 100τμ., 3Δ με τζάκι & ωρομέτρηση -Γκαρσονιερα ρετιρέ 50τμ. -Λεπτοκαρυά σε οικοπ.430τμ., 147τμ.

& 147τμ. ο 1ος όροφ.,στα μπετά ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - 70 τμ σε οικόπεδο 330 τμ -Κοντα στην Αγ.Αννα σε οικοπ. 262τμ. πυλωτη 118τμ & 1ος ορ.118τμ. -Μαρτίου σε οικόπ. 237,5τμ., πυλωτή 120τμ. & 1ος ορ. 120τμ. στα μπετά -Ν.Ζωή σε οικόπ. 300τμ., 100τμ.,7ετίας MEZONETEΣ -Εθνικο Σταδιο ισογειο 56τμ. 1ος ορ. 59τμ & ημιυπογ. -Ν.Ζωη οικοπ.260τμ., 162,5τμ στα τουβλα -Επεκταση Ευαγγελικων σε οικοπ. 170τμ.145 τμ. -Σκοτίνα σε οικοπ. 1200τμ., 40τμ. & 40τμ., στα τούβλα ΟΙΚΟΠΕΔΑ - Ν. Εφεσος 500,858 και 946 τμ -Κοντά στα ΚΤΕΛ 500 & 600τμ. -Εθν. Στάδιο 262 & 264τμ. -Μαρτιου 800τμ. -Ν.Ζωη 310,442, 490 & 518τμ. -Μετά τα ΚΤΕΛ 258τμ. με άδεια -Λαϊκή της Τετάρτης 660,63τμ

-Καπνικος 400,450, 514, 516, 600,800,979 & 1187τμ. -Σ.Σταθμος 248,4 τμ.,& 443,4τμ -Καταφιωτικα 490τμ. σε Σ.Δ. 1,2 -Καλλιθέα 400, 503τμ. -Περισταση 418,303,605τμ. -Κορινος-Ολυμπιαδα 400 & 450τμ. -Σκοτίνα 870 & 1118,77τμ. με άδεια ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ -Επ.Οδ.Κατ/νης-Ν.Εφεσσου δευτερο απο τον δρομο 5 & 10στρ. -Βαρικο Λιτοχωρου 6020τμ. -Παραλια Κατερινης 7500τμ. -Επ.Οδ.Κατ/νης-Ν.Εφεσσου 8στρ. -Αγ. Αθανάσιο 4.469 & 7.950τμ. -Περίσταση 5, 7,5 & 12στρ. -Κίτρος 4.5, 10 και 15 στρ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ -Καταστημα επι της Ειρηνης, 27τμ. -Επι της Π.Ε.Ο Κατ/νης-Θεσ/κης 6000τμ. διπλα στο LIDL -Ολυμπιακή Ακτή σε οικοπ. 250τμ., ισόγειο κατάστημα & 2 όροφ. ενοικιαζόμενα

//////////////////////////////////// ΑΚΙΝΗΤΑ //////////////////////////////

2 WC, 3 αποθήκες και θέση στάθμευσης. Πληρ. τηλ. Ι. Διαμαντίδης τηλ. 23510 38992 και 6972 027457 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα σε πεζόδρομο 75 τμ με υπόγειο και πατάρι. Φέρει εισόδημα 1100 το μήνα. Τιμή 400.000 Ε. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε677 τμ στην οδό Παυσανία (κοντά στο 13ο Δημοτικό Σχολείο) με νότιο προσανατολισμό. Πληρ. τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 400 τμ στον Κάτω Αγιάννη. Πληρ. τηλ. 6976776255 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 330 τμ με 2 φάτσες, εξαιρετική θέση Παραλία Κατερίνης. Τιμή 150.000 Ε. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 γκαρσονιέρες καινούργιες χωρίς κοινόχρηστα, 38.000 Ε η μία και 46.000 η άλλη. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6976 424203 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 120 τμ σε 1700 μέτρα οικόπεδο στην Περιοχή της Ελιάς. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6979 862459 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 95 τμ καινούργια κατασκευή με ατομικό καλοριφέρ 88.000 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ρετιρέ επί της Φιλίππου 82 (έναντι Αγίας Αννης) με Σ, Κ, 3 μεγάλα δωμάτια,

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα ανακαινισμένο στη Θεσσαλονίκη κοντά στα Πανεπιστήμια απέναντι από τη Ροτόντα. Διαθέτει δύο δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, WC. Τιμή 95.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6979 985665, 6972 823840 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατο γωνιακό διαμέρισμα 2ου ορόφου Ε135 τμ, 3ΔΣΚ2WC ατομικό λέβητα, αποθήκη στο υπόγειο με πάρκιγκ σε υπό κατασκευή οικοδομή.Πληρ. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία οικόπεδο 433 τμ κρασπεδωμένο και με αποχετεύσεις περιοχή Σταθμού. Τιμή 60.000 Ε μόνο. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο κεντρικό Ε=520 τμ με πρόσωπο 20μ. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 200 τμ στην ΠΑΡΑΛΙΑ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2ος δρόμος από θάλασσα με άδεια οικοδομής. Μεσιτικό "ΛΥΣΕΙΣ" τηλ. 23510 77007, 6932 962638

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο με άδεια οικοδομής 189 τμ δεύτερος δρόμος αριστερά στην Παραλία Κατερίνης. Τιμή 100.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 Σε 250 τμ οικόπεδο πωλείται τριόροφη οικοδομή στα μπετά, στην Ολυμπιακή Ακτή. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποθηκευτικός χώρος 3.000 τμ φάτσα στη Νέα Εθνική Οδό τιμή μόνο 650.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 504786 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διπλοκατοικία στην Κονταριώτισσα 120 τμ στο τούβλο σε 380 τμ οικόπεδο σε πολύ καλή θέση. Τιμή 70.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικο ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο με άδεια οικοδομής 189 τμ, δεύτερος δρόμος αριστερά στην Παραλία Κατερίνης. Τιμή 100.000 Ε.Πληρ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ α) διαμερίσματα 2άρια, 80 τμ καθαρά με 2ΔΣΚWC και αποθήκη μεγάλα μπαλκόνια, χώρος στάθμευσης στην πυλωτή και ατομική θέρμανση β) μεζονέτες αυτόνομες όχι μεσοτοιχία περιοχή Ευαγγελικά οδός Αγησιλάου πλησίον 3ο Δημ. 10ο Γυμ. Πληρ. Καλογιάννης Ι. τηλ. 6944 372687, 23510 29821

ȀȆǹȉȈǾȈ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 715 τμ επί των οδών (Ευαγγελικά) Σωκράτους κατάλληλο και για κατάστημα με πρόσωπο 29 μ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 74 τμ με πάρκιγκ. Τιμή 42.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητο διαμέρσμα 4ου όροφου 3Δ,2WC,κουζίνα, σαλόνι, ατομική θέρμανση, πάρκιγκ-κεντρικό ΠΩΛΕΙΤΑΙ στούντιο 40 τμ 1ου ορόφου ΣΚ-WC 3 ετών οικοδομή ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα 2ου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό διαμέρισμα 142 τμ 3ο όροφο. Τιμή 110.000 Ε EΠΕΚΤΑΣΗ Ευαγγελικών πωλείται γωνιακό οικόπεδο Ε 343 τμ . Τιμή 105.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό οικόπεδο κοντά στο γήπεδο του Πιερικού Ε 310 τμ. Τιμή 110.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 4000 τμ τέρμα

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στα μπετά, πυλωτή συν όροφος 120 τμ σε οικόπεδο 240 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 302 τμ τέρμα Καταφυγιώτικα. Τιμή 55.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατο γωνιακό διαμέρσμα 2ου ορόφου Ε135 τμ, 3ΔΣΚ2WC, ατομικό λέβητα, αποθήκη στο υπόγειο, με πάρκιγκ σε υπό κατασκευή

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο κατάστημα διαμπερές 180 τμ με υπόγειο 130 τμ ωρομέτρηση, ασανσέρ, 2 χώροι στάθμευσης στην οδό Ζαλόγγου 43. Τιμή 500 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 23876 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ αγροτεμάχια 22.800 στρ. στον Σβορώνο, 4

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γωνιακά καταστήματα 40 τμ με υπόγειο και πατάρι, πάνω στον Εγγλέζικο. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλυντήριο αυτοκινήτου πλήρως εξοπλισμένο με καινούργια μηχανήματα και εξασφαλισμένη πελατεία. Πληρ. τηλ. 6977 229092. Τιμή 16.000 Ε συζητήσιμη ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεοσύστατη επιχείρηση βιβλιοπωλείου στην περιοχή της Καλλιθέας λόγω ξαφνικής αποχώρησης στο εξωτερικό. Πληρ. τηλ. 23510 63895 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ουζερί - ψητοπωλείο με σταθερή πελατεία για οικογενειακούς λόγους. Πληρ. τηλ. 6976 913713 ΠΩΛΕΙΤΑΙ studio 25 τμ (άριστη κατάσταση-επιπλωμένο) 1Δ,Σ,μπάνιο, ημιόροφος, περιοχή Λάρισα - κέντρο. Τιμή 25.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑǹıIJȣȞȠȝȓĮ DZȝİıȘįȡȐıȘ ȉȡȠȤĮȓĮ  ǻȘȝȠIJȚțȒǹıIJȣȞȠȝȓĮ ȆȣȡȠıȕİıIJȚțȒ ȁȚȝİȞĮȡȤİȓȠ ȅȉǼȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȅȉǼǺȜȐȕİȢ ǻǼǾ  ǻǼȊǹȀ  ǻǼȊǹȀǺȜȐȕİȢ ǼʌȚȝİȜȘIJȒȡȚȠȆȚİȡȓĮȢ ǻȅȊǹǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǺǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȅǹǼǻ  ȉİȜȦȞİȓȠ  ǻĮıĮȡȤİȓȠ ȃȅȈȅȀȅȂǼǿȅ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȇĮȞIJİȕȠȪ   ǼʌİȓȖȠȞIJĮ ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ ȀǹȁȅȈȈǹȂǹȇǼǿȉǾȈ

ȇĮȞIJİȕȠȪ  ȅȡșȠʌİįȚțȒ ȂĮȚİȣIJȚțȒ ȀȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȀȊȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ǼȀǹǺ  ȌȣȤȚĮIJȡȚțȩȃȠıȠțȠȝİȓȠ ȆȑIJȡĮȢȅȜȪȝʌȠȣ ȈȊīȀȅǿȃȍȃǿǼȈ ǹıIJȚțȐȁİȦijȠȡİȓĮȀĮIJİȡȓȞȘȢ  ȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ   ǹʌȠșȒțȘȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȀȉǼȁȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȅȈǼȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȉǹȄǿ ȈȦȝĮIJİȓȠǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞȅįȘȖȫȞȉǹȄǿ  ȇĮįȚȠIJĮȟȓȀĮIJİȡȓȞȘȢ 

Επεκταση Ευαγγελικά πωλουνται καινουργια διαμερίσματα 90+95 τμ 2Δ,Σ,Κ, τζάκι, αποθήκη, ατομικό λέβητα και κλειστό πάρκιγκ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα ρετιρέ δεκαετίας (περιοχή "Ευκαρπίδη") Ε=111 και Ε=90, 2Δ,Σ,Κ, σε άριστη κατάσταση

ΒΑΤΑΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα γωνιακό 5ετίας 3Δ,Σ,Κ, WC ατομική θέρμανση Ε=116 τμ Τιμή 105.000 Ε

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 γκαρσονιέρες καινούργιες με ωρομέτρηση χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ENOIKIAΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ǼȀȉǿȂǾȈǼǿȈǹȀǿȃǾȉȍȃ Μιαούλη (σιλο Παγγέλα). Τιμή 130.000 Ε.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα μικρά για φοιτητές στην Θεσ/νίκη. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6979 862459

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 50 τμ στην Πλατεία Ελευθερίας στον 1ο όροφο. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6976 424203

Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο κεντρικό Ε=520 τμ με πρόσωπο 20μ

ορόφου 3ΔΣΚWC πάρκιγκ έτοιμο καινούργιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα για φοιτητές κοντά στα Πανεπιστήμια, ανακαινισμένο τρία δωμάτια, 360 Ευρώ. Πληρ. τηλ. 6979 985665, 6972 823840

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 3 ΔΣΚWC (10ετίας) με ατομικό λέβητα, πάρκιγκ περιοχή Βατάν. Τιμή ενοικίου 350 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ǹīȁǹȊȇǹȈǻǿȆȁǹȈȉȅǼȇīȀǼȃȉȇȅ ȉȘȜ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 218 τμ σ.δ 1,2 κεντρικό. Τιμή 106.000 Ε

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 57 τμ σε πεζόδρομο 1ος όροφος. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 50 τμ πλήρως ανακαινισμένο με ατομική θέρμανση στην οδό τέρμα Δορυλαίου. Πληρ. τηλ. 6956 249594 κος Γιώργος ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 28 τμ στο κέντρο της πόλης με φάτσα σε μικρή πλατείας πλήρως επιπλωμένο 150 Ευρώ. Πληρ. τηλ. 6937 230959 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία σε 700 μ οικόπεδο με πάρκιγκ στην οδό Ναυαρίνου 18 κοντά στην Εφορία. Πληρ. τηλ. 23510 34250, 6977 444187

ȃȚțȠȝȘįİȓĮȢ įȣȐȡȚIJȝ ĭȚȜȓʌʌȠȣ ǹȖȓĮǹȞȞĮȇİIJȚȡȑIJȝ ǻĮȖțȜȒ ǻȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮIJȝ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 85 τμ κοντά στην ΕΚΑΒΗ, 245 Ε μαζί με τα κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 90 τμ 2 δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, Βασ. Ηρακλείου περιοχή Πάρκου. Πληρ. τηλ. 23510 91557

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

Aνεξαρτησίας 17 ΠΑΡΓΑ τηλ.: 2684031767 www.ionion-realestate.com

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 4 γκαρσονιέρες, 2 χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 24 τμ επί της οδού Ζαλόγγου 7 (κοντά στο συντριβάνι). Πληρ. τηλ. 23510 21923

ǿǻǿǹȂǹȃȉǿǻǾȈ ǹȆǿȆǼȇǿǻǾȈ

ȅȜĮIJĮįȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮ įȚĮșȑIJȠȣȞ șȑıİȚȢıIJȐșȝİȣıȘȢ

Κυρία Ελληνίδα με πείρα ζητά εργασία για φροντίδα ηλικιωμένων ή φύλαξη μικρών παιδιών. Πληρ. τηλ. 23510 37654 από 10.00πμ-12.30μμ Κυρία Ελληνίδα ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων ατόμου. Πληρ. τηλ. 23510 26499 Κυρία ελληνίδα ζητά εργασία για καθαριότητα γραφείων, σκάλες κλπ. Πληρ. τηλ. 6981 846375

στρμ. στα Ευαγγελικά και 4.500 στρμ. στο Πολυκλαδικό για όλες τις καλλιέργειες. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187, 6976 424203

ȅǿȀȅǻȅȂǿȀǼȈǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ

Αγορές - Πωλήσεις Ακινήτων στα παράλια του Ιονίου

ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Παρέχεται Μισθός, Bonus, Εκπαίδευση, ταξίδια. Βιογραφικό απαραίτητα. Πληρ. τηλ. 6977 695949 e-mail:flogera@otenet.gr, Eφέσου 2, Κατερίνη

////////////////////////////////////// ENOIKIAΣEIΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ////////////////////////////////////

ȉȘȜ țȚȞ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό οικόπεδο επαγγελματικό Ε=450 τμ σε παράπλευρο της Ν.Ε. κοντά στον (Αγοραστό) Τιμή 145.000 Ε

¬©¡¬Ÿ¥§¤š©¡§­

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 260 τμ με άδεια πυλωτής και 2 ορόφων από 115 τμ ο όροφος πίσω από τα ΚΤΕΛ ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 70 τμ 2ος όροφος κεντρική 18 ετών με δικαίωμα κατασκευής ατομικού λέβητα. Τιμή 47000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο απέναντι από το κολυμβητήριο γωνιακό 250 τμ 60.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε 144 τμ κεντρικότατο ΣΔ2 με παλιά διόρο-ȈȦȝĮIJİȓȠȇĮįȚȠIJĮȟȓ ³ȅDZȖȚȠȢȋȡȚıIJȩijȠȡȠȢ´ ȉǹȄǿȀȠȡȚȞȠȪ ǵȜȣȝʌȠȢȉǹȄǿ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ȆȚȐIJıĮȄȘȡȠȝİȡȓIJȠȣ ȆȚȐIJıĮȈȣȞIJȡȚȕȐȞȚ ȅǻǿȀǾǺȅǾĬǼǿǹ ([SUHVV6HUYLFH +HOODV6HUYLFH 3LHULD6HUYLFH ȀȉǼȅ  .7(2$8729,6,21 ǿǻǿȍȉǿȀȅȀȉǼȅ Ǽȁȉǹ ȀĮIJİȡȓȞȘ  ȀȓIJȡȠȢ  ȀȠȜȚȞįȡȩȢ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ǹȚȖȓȞȚȠ  ȀȠȡȚȞȩȢ  ȁİʌIJȠțĮȡȣȐ ȂİșȫȞȘ  ȆȜĮIJĮȝȫȞĮȢ ȃȅȂǹȇȋǿǹȆǿǼȇǿǹȈ ǻǾȂȅǿȃȆǿǼȇǿǹȈ ǻȒȝȠȢȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȒȝȠȢǹȚȖȚȞȓȠȣ ǻȒȝȠȢǹȞĮIJȠȜȚțȠȪȅȜȪȝʌȠȣ  ǻȒȝȠȢǻȓȠȣ ǻȒȝȠȢǼȜĮijȓȞĮȢ ǻȒȝȠȢȀȠȜȚȞįȡȠȪȢ ǻȒȝȠȢȀȠȡȚȞȠȪ ǻȒȝȠȢȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ǻȒȝȠȢȂİșȫȞȘȢ ǻȒȝȠȢȆĮȡĮȜȓĮȢ ǻȒȝȠȢȆȑIJȡĮȢ ǻȒȝȠȢȆȚİȡȓȦȞ ǻȒȝȠȢȆȪįȞĮȢ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

φη κατοικία ΣΤΑΔΙΟ πωλείται οικόπεδο 250 τμ γωνιακό τέρμα Γοργοποτάμου. Τιμή 75.000 Ε ΣΤΑΔΙΟ Πωλείται οικόπεδο 260 τμ ενδιάμεσο. Τιμή 75.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα καινούργιο πριν τη Νομαρχία 3 Δ,Σ,Κ, WC με κλειστό πάρκιγκ Επέκταση Ευαγγελικών κον΄τα στο 3ο Λύκειο πωλείται οικόπεδο 500 τμ και 250 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα 140 τμ πενταετίας και με γκαρσονιέρα 40 τμ στο ισόγειο έναντι Δασαρχείου σε άριστη κατάσταση . Πωλείται κτήμα επαγγελματικό 8 στρεμ., τέρμα Μαρτίου (απέναντι από την SCODA) ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 391 τμ περιοχή Σταδίου μετά των Βαλαωρίτου

ȂȓĮİʌȓıțİȥȘıIJȠīȡĮijİȓȠȝĮȢșĮıĮȢȕȠȘșȒıİȚȞĮįİȓIJİʌȜȒșȠȢĮțȚȞȒIJȦȞ

A) ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 1, ΤΗΛ. 21415 Β) ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΝΑ 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 21, ΤΗΛ. 25470

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 140 τμ, 3Δ,Σ,Κ,2 WC, τζάκι, αποθήκη στο υπόγειο και πάρκιγκ στην επέκταση Ευαγγελικών ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 τμ σε πάροδο της 7ης Μεραρχίας. Τιμή 90.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολοκαίνουργιο διαμερισμα ετοιμοπαράδοτο 105τμ 2Δ, σαλόνι, κουζίνα, WC και πάρκινγκ, κεντρικό. Τιμή 102.000 Ε. Πωλείται: Ε μεζονέτα 131 τμ 3Δ,Σ,Κ 3(WC-λουτρά) πυλωτή 66 τμ με 25 τμ κλειστή είσοδο + αποθήκη, στέγη + αποθήκη+περιτοίχηση (μπετόν). Βλέπει σε ΚΧ-πάρκο, στο σοβά. Τιμή 125.000 Ε. Περιοχή Ν. Ζωής Ευαγγελικά Περιοχή ΚΤΕΛ. Πωλούνται: μεζονέτες 160 τμ 3Δ,Σ,Κ 3 (WCλουτρά) πυλωτή 85 τμ με στέγη+περίφραξη στο σοβά Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο γωνιακό 1000 τμ ή πωλείται και το μισό

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 70 τμ διαμέρισμα 2ος όροφος, 2 ΔΣΚ μπάνιο ωρομέτρηση 8ετίας περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 320 Ευρώ. Μεσιτικό Γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 23510 73013, 6977 353548

ENOIKIAZETAI διαμέρισμα 3ΔΣΚ WC (καινούργιο) ωρομέτρηση, θέση πάρκιγκ με εντοιχισμένα όλα τα ηλεκτρικά περιοχή Καταφυγιώτικα. Τιμή ενοικίου 400 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 80 τμ μοναχικό οροφοδιαμέρισμα καινούργια 2 ΔΣΚ μπάνιο, 1ος όροφος, ατομικό περιοχή επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 350 Ευρώ. Μεσιτικό Γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 23510 73013, 6977 353548

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα στον κεντρικό δρόμο στην Περίσταση από 250 τμ υπόγειο, ισόγειο, ημιόροφος και 1ος. Πληρ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497, 6976 760579

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 60 τμ γκαρσονιέρα επιπλωμένο, 4ος όροφος ρετιρέ 1 ΔΣΚ μπάνιο, ωρομέτρηση περιοχή Κέντρο. Τιμή 300 Ευρώ. Μεσιτικό Γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 23510 73013, 6977 353548

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένη γκαρσονιέρα 45 τμ στον 1ο όροφο στην Θεσ/νίκη κοντά στο Υπ. Μακ. Θράκης. Πληρ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497, 6976 760579

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 90 τμ διαμέρισμα ρετιρέ 3ος όροφος 15ετίας 2 ΔΣΚ μπάνιο, ωρομέτρηση. Περιοχή Αγία Παρασκευή. Τιμή 280 Ευρώ. Μεσιτικό Γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 23510 73013, 6977 353548

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 85 τμ στο κέντρο στον 1ο όροφο. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τμ σε άριστη κατάσταση 2 Δ,Σ,Κ,WC και μπάνιο, ατομική θέρμανση στον πεζόδρομο. Τιμή ενοικίου 320 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 56 τμ σε πεζόδρομο, κατάλληλο για καφενείο και ουζερί. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα περιοχή Γυμναστηρίου 3Δ,Σ,Κ, χωρίς κοινόχρηστα ενοίκιο 350 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα στην Καμάρα 80 και 40 τμ. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 40 τμ γκαρσονιέρα 1ος όροφος, ΣΔ, Δωμ., μπάνιο, ντουλάπα, ωρομέτρηση 4ετίας. Περιοχή Κέντρο. Τιμή 240 Ευρώ. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «ΘΑΝΟΣ» τηλ. 23510 73013, 6977 353548

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 120 τμ διαμέρισμα, 2ο όροφος 3 ΔΣΚ2 μπάνια, τζάκι, ατομικό λέβητα, 10ετίας τιμή 400 Ευρώ. Μεσιτικό Γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 23510 73013, 6977 353548

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα (καινούργιο) 3ΔΣΤΚ 1WC 1 μπάνιο, ωρομέτρηση, θέση πάρκιγκ περιοχή Σταθμός. Τιμή ενοικίου 350 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα περιοχή Συντριβανίου 2Δ,Σ,Κ,2WC κεντρική θέρμανση σε πολύ καλή κατάσταση. Ενοίκιο 285 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τμ (καινούργιο λουξ κατασκευής) 2Δ,Σ,Κ,WC ατομική θέρμανση, τζάκι, χώρος στάθμευσης περιοχή Μαρτίου. Τιμή ενοικίου 400 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο "Μετανάστης". Τηλ. 23510 75207 6944 727360 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα με ωρομέτρηση πλήρως επιπλωμένη. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667 6979 862459

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χώρος αισθητικής, πλήρως εξοπλισμένος με μοντέρνο design λόγω συνταξιοδοτήσεως. Δεκτές μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 23510 23306, 23510 20137

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ σόμπα πετρελαίου σχεδόν καινούργια σε τιμή ευκαιρίας μαζί με τα μπουριά. Πληρ τηλ. 23510 27723, 6976 424203

ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικής γλώσσας παραδίδει ιδιαίτερα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, χρήση μόνο Αγγλικής γλώσσας, παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό, χαμηλές τιμέ.ς Πληρ. τηλ. 6993 776727

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα Γερμανικών από ομογενή από τη Γερμανία καθηγήτρια, πτυχιούχο με άδεια διδασκαλίας και μακροχρόνια εμπειρία για όλα τα επίπεδα. Πληρ. τηλ. 6972 769264 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ αναλαμβάνει την φύλαξη παιδιών και παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6942 866629 e-mail:estia6@otenet.gr

Μεσιτικό γραφείο

www.katerinirealestate.gr

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κρέσνας 5 και Ζαλόγγου γωνία Κατερίνη ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 135) Μεζονέτες στο σοβά ή τελειωμένες πίσω από τα ΚΤΕΛ 137) Τριωροφη οικοδομη στο τουβλο στην επεκταση Ευαγγελικων. 125 τμ 1ος οροφος 140) Σε 500 τμ οικόπεδο ανεξάρτητο διόροφη μονοκατοικία 85 τμ μπροστά στο κύμα στην Παραλία Κορινού ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ 256) 80 τ.μ. 2 Δ – 2ος όροφος οδός Σκρά. 258) Σε 205 τμ. οικόπεδο ισόγεια μονοκατοικία στην Περίσταση. 260) Σε διώροφη οικοδομή μέσα από τον Εγγλέζικο διαμέρισμα 2ος όροφος 150 τμ στον σοβά 261) 52 τμ 2ος όροφος, air condition, τέντες στην Ολυμπιακή Ακτή 263) Κεντρικο διαμερισμα 58 τμ στον 4ο οροφο καταλληλο και για επαγγελματικη στεγη. 264) Περιοχή ΙΚΑ – Βατάν σε 3ώροφη οικοδομή οροφοδιαμέρισμα 1ος όροφος, 132 τμ, 3ΔΣΚ, ηλιακό, ατομικός λέβητας, συναγερμός κτλ 265) οροφοδιαμερίσματα 20ετίας 100 τμ στα Αστικά σε καλή κατάσταση 1ος, 3ος και 4ος όροφος 267) 104 τμ, 5ος όρ., 3 Δ, ατομ. λέβητας στα Αστικά 268) 86 τμ περίπου 3ος όροφος 3Δ ανακαινισμένο με ατομικό λέβητα κοντά στο Παλιό Υποθηκοφυλάκιο ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 251) Σε 500 τμ οικόπεδο μονοκατοικία με σκεπή στη Νεοκαισάρεια 321) σε 200 τ.μ. οικόπεδο με συντ. 1,2, 70 τ.μ. παλιά μονοκατοικία κοντά στο πάρκο. 346) Σε 340 τ.μ. οικόπεδο διώροφη οικοδομή με σκεπή στο Σβορώνο. 350) Μεζονέτα σε άριστη κατάσταση κοντά στο γήπεδο του Πιερικού 3 ετών. 351) Μονοκατοικία 50 τμ στα τούβλα στο Παλιό Ελατοχώρι κεντρικό οικόπεδο 352) Μονοκατοικια 100 τμ σε 290 τμ οικοπεδο στην επεκταση Ευαγγελικων 353) Μονοκατοικια 86 τμ σε 1250 τμ οικοπεδο στο Κιτρος 354) Μονοκατοικια 120 τμ σε 1060 τμ οικοπεδο στον οικισμο Πανοραμα Γανοχωρας με ωραια θεα 355) 100 τμ μονοκατοικία σε 200 τμ οικόπεδο στην Περίσταση ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 443) Κατάστημα 65 τ.μ. με 75 τ.μ. 2ο όροφο επί της Εθν. Αντίστασης. 445) 40 τ.μ. +40 τ.μ. πατάρι οδός Κρέσνας 446) 100 τ.μ. +120 τ.μ. υπόγειο καινούργιο κοντά στο δημαρχείο. 449) Πωλούνται θέσεις σε υπόγειο πάρκιγκ στην πλατεία Βενιζέλου

Τηλ./FAX. 23510-47497, κιν: 6976 760579

450) 80 τμ με πατάρι στην Ολυμπιακή Ακτή 451) 32 τμ κατάστημα και 72 τμ διαμέρισμα πωλούνται μαζί στην οδό Ζαλόγγου 452) Πωλείται 140 τμ 2ος όροφος διαμπερές επαγγελματική στέγη, βλέπει πλατεία 453) 22 τμ κλειστο παρκιγκ κοντα στο συντριβανι 454) Σε 403 τμ μέτρα κεντρικό οικόπεδο στην Βροντού με ισόγειο μαγαζί 120 μέτρα, 1ος όροφος 120 τμ διαμέρισμα 455) Πωλούνται καταστήματα 145 τμ 85 και 37 τμ χωριστά ή όλα μαζί πάνω στον δρόμο για Παλιό Κεραμίδι 456) Πωλούνται άδειες για 200 τμ καταστήματα με κόμβο στον δρόμο για Ν. Εφεσο ΟΙΚΟΠΕΔΑ 535) 451 τ.μ. οικόπεδο στην Καλλιθέα μέσα στο χωριό. 551) 1200 τμ. στον Κούκο με θέα 571) 300 τμ. οικόπεδο στο Ελατοχώρι στο Παλιό χωριό 578) 291 τ.μ. νότιο στην Περίσταση 579) 500 τ.μ. οικόπεδο στην Ολ.Ακτή 581) 400 τ.μ. οικόπεδο κεντρικό στο Σβορώνο 585) 340 τ.μ. δίπλα στη Νομαρχία 586) 360 τ.μ. στην επέκταση Σταδίου 587) 455 τ.μ. οικόπεδο στην επέκταση Σταδίου δίπλα στον Αγροτικό Συνεταιρισμό. 589) 1500 τ.μ. οικόπεδο Ελατοχώρι, παλιό χωριό μπαίνοντας δεξιά πάνω στο δρόμο. 590) 250 τ.μ. οικόπεδο με άδεια στον 3ο δρόμο Ολυμπιακής Ακτής. 591) 566 τ.μ. οικόπεδο με μεγάλη φάτσα στα Ευαγγελικά προς την Αγία Άννα. 593) 401 τ.μ. οικόπεδο κοντά στο ΙΚΑ 597) 1000 τ.μ. οικόπεδο επέκταση Μαρτίου 599) Σε 500 τμ οικόπεδο 400 τμ κτίσμα στα μπετά στην Ολυμπιακή Ακτή 601) 400 τμ επέκταση Ευαγγελικών βλέπει Κ.Χ. 602) Πωλείται 450 τμ οικόπεδο στον παραλιακό οικισμό του Κορινού 603) 1280 τμ γωνιακό 800 τμ στον Κάτω Αγιάννη 604) 3.000 τμ στην Καλλιθέα δίπλα στο σχέδιο 606) 3Χ400 τμ συνεχόμενα οικόπεδα στον Παραλιακό οικισμό Καλλιθέας 610) 725 τμ οικοπεδο στην Καλλιθεα 612) γωνιακό 4200 στρ. στο Νέο Κεραμίδι πάνω στο δρόμο για το Νέο Νοσοκομείο 613) 600 τμ οικόπεδο στον Οικισμό "ΠΑΙΔΕΙΑ" Λιτοχώρου 614) 4 στρ. στην Παναγία πίσω από τα ψυγεία ΒΑΛΙΔΗ, βλέπει ΟΛΥΜΠΟ 615) 800 τμ κεντρικό οικόπεδο στην Ρητίνη μετά το Γυμνάσιο

616) 3Χ400 τμ οικόπεδα στον Κ. Αγιάννη σε πλαγιά με θέα 618) 240 τμ οικόπεδο στο Λιτόχωρο με θέα θάλασσα και βουνό πίσω από το Γυμνάσιο ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 629) 4200 στον περιφερειακό Ν. Εφέσου 636) 3200 τ.μ. τεμάχιο στο δρόμο για Μ. Μηλιά οικοδομήσιμο με μεγάλη φάτσα και ωραία θέα. 658) 12 στρεμ. Στον Αγ. Μηνά Ν. Εφέσου. 663) 8 στρέμματα στον δρόμο Σβορώνου- Νεοκαισάρεια 664) 6 στρέμματα πριν την Κατερινόσκαλα πάνω στο δρόμο. 665) Στην επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας 3.350 τ.μ. με τρεις δρόμους κατάλληλο για επαγγελματική στέγη. 666) 3.400 τ.μ. Επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας πίσω από τον Πογιαρίδη. 667) 5.500 τ.μ. χωράφι ανάμεσα στην παλιά και νέα Εθνική οδό. 669) 6 στρεμ. Ανάμεσα ΣβορώνοΝεοκαισάρεια 670) 25 στρέμ. μετά το Μαυρονέρι προς το Λόφο. 671) 4,5 στρεμ. πριν από την Παραλία δεξιά πάνω στο δρόμο 674) 9 στρεμ. με ελιές κοντά στην Κονταριώτισσα 676) 9 στρ. αριστερά από τον ΠΕΟ πίσω από την Πυροσβεστική 678) 4,5 στρ. στην Γανόχωρα βλέπει Π. Κεραμίδι 679) Πωλούνται 30 στρ. ακτινίδια και ελιές στον Κορινό με όλο τον εξοπλισμό (τρακτέρ - εργαλεία κτλ) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 701) 8 δωμάτια σε 250 τ.μ. στην Ολυμπιακή Ακτή στο δεύτερο δρόμο 716) 16 Ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Παραλία 717) 18 ενοικιαζόμενα δωμάτια σε 500 τ.μ. στην Κατερινόσκαλα 718) 30 δωμάτια με πισίνα στην Ολυμπιακή Ακτή. 719) 5 διπλά και 3 μονά σε καλή κατάσταση στην Ολυμπιακή Ακτή. 720) Σε 800 τμ οικόπεδο 23 δωμάτια ανακαινισμένα με πισίνα, θέρμανση κτλ 721) Σε 400 τμ οικόπεδο στην Παραλία 160 τμ μαγαζί μπροστά στο λιμάνι 722) Σε 250 τμ κατάστημα και 14 δωμάτια πλήρως ανακαινισμένα στον πεζόδρομο της Ολυμπιακής Ακτής ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Ενοικιάζεται δυάρι κοντά στην παλιά Πυροσβεστική Κατάστημα 37 τμ επί της Κασσάνδρου Σε πεζόδρομο επαγγελματική στέγη με 8Δ 1ος όροφος 4.000 τμ επαγγελματική στέγη στον δρόμο για Παραλία
Ôñßôç 9 Íïåìâñßïõ 2010

ÄÞìïò Êáôåñßíçò Êõñßáñ÷ïò ï ÓÜââáò ×éïíßäçò ¢íåôç Þôáí ç åðéêñÜôçóç ôïõ ÓÜââá ×éïíßäç óôï íÝï äÞìï Êáôåñßíçò. ÅêëÝ÷èçêå áðü ôçí ðñþôç ÊõñéáêÞ, áöÞíïíôáò áñêåôÜ ðßóù ôïõò Íßêï Ìçëéþôç, ×ñÞóôï Êáñáöïõëßäç, Íßêï ÓáëðéóôÞ êáé Áíôþíç ÌÜíôæéï. Éäéáßôåñá õøçëÜ ôá ðïóïóôÜ óôá ïñåéíÜ, ôçí Ðáñáëßá êáé ôïí Êïñéíü. Äõíáìéêü îåêßíçìá óôéò åêëïãéêÝò áíáìåôñÞóåéò ãéá ôïí ÓÜêç Ãêïýíá. Ìå ôçí êáôáìÝôñçóç ôùí óôáõñþí íá åßíáé óôá ìéóÜ äéáôçñïýóå ôçí ðñþôç èÝóç ìåôáîý ôùí õðïøçößùí óõìâïýëùí ôïõ Íßêïõ Ìçëéþôç, ðñïóðåñíþíôáò Ýìðåéñá êáé «ìðáñïõôïêáðíéóìÝíá» óôåëÝ÷ç. Áó÷Ýôùò ôïõ ôåëéêïý áðïôåëÝóìáôïò, öáßíåôáé ðùò åßíáé ðïëý êïíôÜ óå ìéá áðü ôéò ðñþôåò èÝóåéò, êÜôé ðïõ áðïôåëåß óçìáíôéêÞ åðéôõ÷ßá êáé ôïõ äßíåé þèçóç ãéá ôçí ðáñïõóßá ðïõ èá åðéäåßîåé óôï íÝï äçìïôéêü óõìâïýëéï.

ÄÞìïò Äßïõ – Ïëýìðïõ « ÓêëçñÞ ÌÜ÷ç» ãéá ÐáðáèáíáóßïõÄçìüðïõëï Ãéþñãïò Ðáðáèáíáóßïõ êáé Êþóôáò Äçìüðïõëïò èá áíáìåôñçèïýí ôçí ÊõñéáêÞ óôï ÄÞìïõ Äßïõ – Ïëýìðïõ. Ðëçñïöïñßåò áíáöÝñïõí üôé áñãÜ ôï âñÜäõ ôùí åêëïãþí Ýãéíáí óôçí ðåñéï÷Þ ïé ðñþôåò åðáöÝò. Ï ÓÜêçò ÔóéöïäÞìïò, óå ãñáðôÞ ôïõ äÞëùóç, áíáöÝñåé üôé ïé ðïëßôåò ðïõ ôïí óôÞñéîáí áò åðéëÝîïõí áðü ìüíïé ôïõò êáé íá áðïöáóßóïõí ÷ùñßò êáìßá ÷åéñáãþãçóç. ÐÜíôùò, ç êá ÉùÜííá ÐáðáäéáìáíôÞ, ç ïðïßá Þôáí õðïøÞöéá äçìïôéêÞ óýìâïõëïò ìå ôïí ê. ÔóéöïäÞìï, äÞëùóå üôé óôçñßæåé ôïí Êþóôá Äçìüðïõëï. ¢ãíùóôåò ðáñáìÝíïõí áêüìç ïé ðñïèÝóåéò ôïõ Íßêïõ ËÜððá êáé ôùí áíèñþðùí ðïõ óôÞñéîáí ôïí óõíäõáóìü ôïõ, Êáèþò êáé ôçò êá. Êïõñßôáò (Ê.Ê.Å.) êáé ÂåãëéñÞ (ÓÕÍ). ÄÞìïò Ðýäíáò – Êïëéíäñïý ÊåöÜëáéï ãéá ôç Âüñåéá Ðéåñßá ï ÂáããÝëçò Ðïëýæïò Êõñßáñ÷ïò ôïõ «ðáé÷íéäéïý» óôç Âüñåéá Ðéåñßá ï ÂáããÝëçò Ðïëýæïò, êáèþò åêëÝ÷èçêå áðü ôçí ðñþôç ÊõñéáêÞ ÄÞìáñ÷ïò Ðýäíáò – Êïëéíäñïý, áí êáé åß÷å íá áíôéìåôùðßóåé ðïëë܅ «ìÝôùðá». Ðïëý õøçëÜ ôá ðïóïóôÜ óå Êïëéíäñü, Ðáëéüóôáíç, ÐáëéÜìðåëá êáé ÌåãÜëç ÃÝöõñá, åíþ ìéêñÞ ç äéáöïñÜ ìå ôïí áíôßðáëü ôïõ, ÂáããÝëç ËáãäÜñç, óôéò Üëëåò ðåñéï÷Ýò.

Áíáãíùñßóôçêå ôï Ýñãï ôïõò Óôéò äýï ðñþôåò èÝóåéò, áí êáé ìÝ÷ñé ôçí þñá ðïõ ãñÜöåôáé ç óôÞëç äåí Ý÷åé ïëïêëçñùèåß ç êáôáìÝôñçóç óå üëá ôá åêëïãéêÜ ôìÞìáôá, ïé ÈáíÜóçò Ëéáêüðïõëïò êáé Íßêïò Ðáðáæéþãáò. Ïé Êáôåñéíéþôåò åðéâñÜâåõóáí ôï Ýñãï ôïõò ôá ðñïçãïýìåíá ÷ñüíéá.

Ð

ïëý êáëÞ ç ñïÞ áðïôåëåóìÜôùí áðü ôç íïìáñ÷ßá Ðéåñßáò, ðáñÜ ôïí üãêï óôáõñþí êáé øÞöùí êáé ôï ðëÞèïò åêëïãéêþí ôìçìÜôùí. Äéåêðåñáéþíïíôáò áñ÷éêÜ ôï èñßëåñ ôïõ ÄÞìïõ ÐýäíáòÊïëéíäñïý «÷ùñßò áíÜóá», ìÝ÷ñé ôçí áíáôïëÞ ôïõ çëßïõ ôç ÄåõôÝñá ôï ðñùß, ïé õðÜëëçëïé ôçò íïìáñ÷éáêÞò áõôïäéïßêçóçò óõíå÷ßæïõí êáé ìå ôç óôáõñïäïóßá, ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò ïðïßáò ðåñéìÝíïõí ïõê ïëßãïé õðïøÞöéïé óýìâïõëïé, ðïõ åßíáé ïñéáêÜ åíôüò Þ åêôüò äçìïôéêþí óõìâïõëßùí.

Éêáíïðïßçóç ãéá ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò ðñþôç ÊõñéáêÞ êáé áéóéïäïîßá ãéá ôçí åîÝëéîç ôçò äåýôåñçò óå ÐåñéöÝñåéá êáé Íüôéá Ðéåñßá åðéêñáôåß óôï óôñáôüðåäï ôçò ôïðéêÞò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò. Êáé ðþò íá ìçí åßíáé éêáíïðïéçìÝíïé Üëëùóôå ìéáò êáé áðü ôïõò 13 ÄÞìïõ ðïõ êÝñäéóå ç ÍÄ óôçí åðéêñÜôåéá áðü ôçí ðñþôç ÊõñéáêÞ (6 ìå ôç óôÞñéîç ôïõ êüììáôïò, 1 ìå ôçí õðïóôÞñéîç ôçò ÍÄ êáé ôïõ ËÁÏÓ, åíþ 6 åêëÝ÷èçêáí ùò áíåîÜñôçôïé ðñïåñ÷üìåíïé áðü ôç ÍÄ), ïé äõï äÞìïé (Êáôåñßíçò êáé Ðýäíáò - Êïëéíäñïý) åßíáé óôçí Ðéåñßá…

www.olympio-bima.gr Ïé ìåãÜëåò ìÜ÷åò óôïí ⒠ãýñï Ìå ôï âëÝììá óôñáììÝíï óôïí äåýôåñï ãýñï, ôùí ðåñéöåñåéáêþí êáé äçìïôéêþí åêëïãþí, ôá êüììáôá Ý÷ïõí áðïäõèåß áðü ôï âñÜäõ ôçò ÊõñéáêÞò óå Ýíáí ìáñáèþíéï äéáâïõëåýóåùí êáé æõìþóåùí áöïý ïé åêëïãéêÝò ìÜ÷åò ó÷åäüí óôï óýíïëü ôïõò èá êñéèïýí ôçí åñ÷üìåíç ÊõñéáêÞ. Áðü ôá áðïôåëÝóìáôá ðñïêýðôåé üôé ôï ÐÁÓÏÊ åîáêïëïõèåß íá ðáñáìÝíåé ðñþôï êïììá, åíþ ç ÍÄ åìöáíßæåôáé íá Ý÷åé ðåñéïñßóåé óå 2% ðåñßðïõ ôçí äéáöïñÜ ôçò ìå ôï ÐÁÓÏÊ êáé ôï ÊÊÅ åíéó÷ýåé ôéò äõíÜìåéò ôïõ. Ç ÁÐÏ×Ç "ÊåñäéóìÝíç" áðïäåéêíýåôáé êáé ç áðï÷Þ, ðïõ ðëçóéÜæåé ôï 40%, ç ïðïßá áíáäåéêíýåé ôçí "êñßóç üëïõ ôïõ ðïëéôéêïý óõóôÞìáôïò", üðùò äÞëùóå ï ðñüåäñïò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ Áë. Ôóßðñáò. Óôç ìåãáëýôåñç ðåñéöÝñåéá ôçò ÷þñáò, óôçí ÁôôéêÞ, ðñïçãåßôáé ï ÃéÜííçò Óãïõñüò, ï ïðïßïò èá áíáìåôñçèåß óôïí äåýôåñï ãýñï ìå ôïí Â. Êéêßëéá. Áðü ôïí ðñþôï ãýñï åêëÝãåôáé ï åðßóçò õðïóôçñéæüìåíïò áðü ôï ÐÁÓÏÊ óôçí ðåñéöÝñåéá ôïõ Í. Áéãáßïõ Ã. Ìá÷áéñßäçò, åíþ õðïøÞöéïé óôçñéæüìåíïé åßôå áìéãþò áðü ôï ÐÁÓÏÊ, åßôå ìå óõíåñãáóßåò, ðñïçãïýíôáé óå ðÝíôå áêüìç ðåñéöÝñåéåò. Óôéò õðüëïéðåò Ýîé ðåñéöÝñåéåò âñßóêïíôáé óôçí ðñþôç èÝóç, õðïøÞöéïé ìå ôç óôÞñéîç ôçò ÍÄ. ÓÔÏÕÓ ÄÇÌÏÕÓ Óå åðßðåäï äÞìùí, ç ìÜ÷ç Ý÷åé îåêáèáñßóåé áðü ôçí ðñþôç ÊõñéáêÞ óå 104, åíþ óå åðáíáëçðôéêÝò åêëïãÝò èá ïäçãçèïýí 221 äÞìïé. Óå íôÝñìðé, ãéá ôï ðïéïò èá åîáóöáëßóåé ôçí ðñùôéÜ óôïí ðñþôï ãýñï, åßíáé 39 äÞìïé. Óôçí ÁèÞíá, ï Íéê. ÊáêëáìÜíçò ðñïçãåßôáé ìå 34,9% êáé áêïëïõèåß ï Ã.

Êáìßíçò ìå 28,4%. Óôïí ÐåéñáéÜ, ï Ã. Ìß÷áò Ý÷åé óáöÝò ðñïâÜäéóìá ìå 29,5%, Ýíáíôé ôïõ Â. Ìé÷áëïëéÜêïõ ðïõ ëáìâÜíåé 23%. Ôñßôïò åßíáé ï Ð. Ìáíôïýâáëïò ìå 18,77%. Óôç Èåóóáëïíßêç ï Ê. ÃêéïõëÝêáò åßíáé ðñþôïò ìå 37,8% êáé ï Éù. ÌðïõôÜñçò äåýôåñïò ìå 33,5%. ÐÏÉÏÉ ÐÑÏÇÃÏÕÍÔÁÉ ÓÔÉÓ 13 ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÅÓ Ç åîÝëéîç ôùí áðïôåëåóìÜôùí ãéá ôéò 13 ÐåñéöÝñåéåò Ý÷åé ùò åîÞò: Óôçí ÐåñéöÝñåéá ÁíáôïëéêÞò Ìáêåäïíßáò êáé ÈñÜêçò ðñïçãåßôáé ï Ã.Ðáõëßäçò ìå 41,7% õðïóôçñéæüìåíïò áðü ôç ÍÄ êáé áêïëïõèåß ï Á. Ãéáííáêßäçò ìå 41,1% õðïóôçñéæüìåíïò áðü ôï ÐÁÓÏÊ. Óôçí ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò ðñïçãåßôáé ï Ã. Óãïõñüò õðïóôçñéæüìåíïò áðü ôï ÐÁÓÏÊ ìå 24,07% êáé áêïëïõèåß ï Â. Êéêßëéáò ìå 20,51% õðïóôçñéæüìåíïò áðü ôç ÍÄ. Óôçí ÐåñéöÝñåéá Â. Áéãáßïõ ðñïçãåßôáé ï Ð.ÂïãéáôæÞò õðïóôçñéæüìåíïò áðü ôç ÍÄ ìå 38,29% êáé áêïëïõèåß ï Á. ÃéáêáëÞò õðïóôçñéæüìåíïò áðü ôï ÐÁÓÏÊ ìå 36,3%. Óôçí ÐåñéöÝñåéá ÄõôéêÞò ÅëëÜäáò ðñïçãåßôáé ï Á. ÊáôóéöÜñáò ìå 43,2% õðïóôçñéæüìåíïò áðü ôï ÐÁÓÏÊ êáé áêïëïõèåß ï Ã.Ðáðáíáóôáóßïõ ìå 26,7% õðïóôçñéæüìåíïò áðü ôç ÍÄ. Óôçí ÐåñéöÝñåéá ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò ðñïçãåßôáé ï Ã. ÄÜêçò õðïóôçñéæüìåíïò áðü ôç ÍÄ ìå ðïóïóôü 46,25% êáé áêïëïõèåß ï Ðáðáúïñäáíßäçò É. õðïóôçñéæüìåíïò áðü ôï ÐÁÓÏÊ ìå 38,44%.

×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

Åêëïãéêü 24ùñï óå äýï ßóá ìÝñç. Ôï ðñþôï 12ùñï ôçò ðåñéóõëëïãÞò. ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí 1ç Áðü ôïí ëáâýñéíèï áõôü, ï èåßïò, Ýðñåðå íá âãåé ìå ìïíáäéêü âïÞèçìá Ýíá «ìßôï ôïõ ÊáëëéêñÜôç», êéíïýìåíïò óôéò á÷áíåßò åêôÜóåéò ôùí íÝùí ÄÞìùí, õðü ôï áìõäñü öùò ôçò ðñùôüãíùñçò ãéá ôá åëëçíéêÜ äåäïìÝíá (ïñéæüíôéá ïéêïíïìßá êëð) äéïéêçôéêÞò ìåôáññýèìéóçò ðïõ ç åðéôõ÷ßá ôçò èá êñéèåß óôçí ðñÜîç. «Ç ôñéâÞ ìå ôçí êïéíùíßá èá áðïäåßîåé, áí ï ÊáëëéêñÜôçò èá êñáôÞóåé êáëÜ.» óõëëïãßóôçêå ï èåßïò, ðñïóðáèþíôáò íá âãåé, áðü ôïí ëáâýñéíèï. Ðþò íá ôá êáôáöÝñåé ìå ìïíáäéêü âïÞèçìá Ýíá «ìßôï» ðïõ êáôáóêåýáóå ï áñ÷éôÝêôïíáò ÊáëëéêñÜôçò; ×Üèçêå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíáò õöáíôÞò Þ ìéá õöÜíôñá, ìå åîåéäßêåõóç óôïõò «ìßôïõò»;(!) Ç óýæõãïò ðÜëé, áíôß íá ðéÜóåé ôçí áíÝìç, ìðáò êáé åíéó÷õèåß «ï ìßôïò», ðåñßëáâå ôéò êáôóáñüëåò êáé åðéóôñÜôåõóå ïëüêëçñç ìðÜíôá êñïõóôþí-ôé ôïõò èÝëåé ôüóïõò ôåíôæåñÝäåò;(!)- ìå áðïôÝëåóìá íá êéíäõíåýåé íá êïðåß ôï íÞìá ôçò óêÝøçò ôïõ Áöåíôïýëç, áðü ôïõò åíï÷ëçôéêïýò èïñýâïõò. ÔåëéêÜ ôá ìáãåéñéêÜ óêåýç êáé ïé èüñõâïé Ýêáíáí êáëÜ ôç äïõëåéÜ ôïõò. Åíþ ï èåßïò ðñïóðáèïýóå íá ðñïóáíáôïëßóåé ôç óêÝøç óôçí áõôïäéïßêçóç, ï íïõò åîåôñÜðç óå ðïíçñÝò áôñáðïýò êáé öþíáîå: «¼ëïé ìáæß ôá öÜãáôå!», õðáéíéóóüìåíïò ôç äéáöèïñÜ üëùí ôùí Üëëùí, ðëçí ôïõ ìéêñïóõíôáîéïý÷ïõ

åáõôïý ôïõ. «¼ëï êáé èá Ýãëåéøåò êáíÝíá êïêáëÜêé!» áðÜíôçóå ç óýæõãïò. «Êõñßá Ðïëõôßìç, ðïõ íá ôï âñåé ôï êïêáëÜêé Ýíáò «áíá÷ùñçôÞò», üðùò åãþ; ¸÷åéò äåé ðïëëïýò åñçìßôåò êáëïèñåììÝíïõò;» åßðå ï èåßïò. «¸íáò «Áíá÷ùñçôÞò» ãéá ôïõò ìéóïýò åßíáé, áíáãêáóôéêÜ, ãéá ôïõò Üëëïõò ìéóïýò, Ýíáò «Åñ÷üìåíïò» ó÷ïëßáóå ç Ðïëõôßìç. «Íôï åßðáôå;(!)» áíáöþíçóå ï Áöåíôïýëçò, Ýêðëçêôïò ìå ôç óïößá ôçò óõæýãïõ. ÐáñáìÝíåé áäéåõêñßíéóôï, áí ìå ôç ëÝîç «Íôï», ï èåßïò åêöñÜóôçêå óôçí ðïíôéáêÞ äéÜëåêôï Þ åßðå ôçí ðñþôç íüôá ôïõ ðåíôáãñÜììïõ, ðáñáóõñìÝíïò áðü ôç «ìïõóéêÞ» ðïõ Ýðáéæáí ïé êáôóáñüëåò ôçò êõñßáò Ðïëõôßìçò. «Ç óïöÞ ñÞóç, ðïõ óáò åîÝðëçîå, áíÞêåé óôïí Åëýôç. ÄéÜâáóå êáé ëßãï ôï íïìðåëßóôá ðïéçôÞ ðïõ Ý÷åéò êïëëÞóåé ìå ôïí ÊáâÜöç!» äéåõêñßíéóå ç èåßá êáé ïé êáôóáñüëåò, óéþðçóáí ðñïóþñáò, åðéôñÝðïíôáò óôïí Áöåíôïýëç íá óêåöôåß ìå ôçí çóõ÷ßá ôïõ. «Ì’ Ýöáãåò ÁëåîáíäñéíÝ! Èá ìåßíåéò «áäéÜâáóôïò» óôç âéâëéïèÞêç, åðß ðåíèÞìåñï» ó÷ïëßáóå ï èåßïò êáé åðÝóôñåøå óôéò ðñïóðÜèåéåò íá âãåé áðü ôïí ëáâýñéíèï. (Óõíå÷ßæåôáé) -Ù-

Óôçí ÐåñéöÝñåéá Çðåßñïõ ðñïçãåßôáé ï Êá÷ñéìÜíçò Á. õðïóôçñéæüìåíïò áðü ôç ÍÄ ìå 44,7% êáé áêïëïõèåß ï Áñãýñçò Åõ. õðïóôçñéæüìåíïò áðü ôï ÐÁÓÏÊ ìå 38,6%. Óôçí ÐåñéöÝñåéá Èåóóáëßáò ðñïçãåßôáé ï Ê. Áãïñáóôüò õðïóôçñéæüìåíïò áðü ôç ÍÄ ìå 38,53% êáé áêïëïõèåß ï Á. Ðáðáôüëéáò õðïóôçñéæüìåíïò áðü ôï ÐÁÓÏÊ ìå 34,78%. Óôçí ÐåñéöÝñåéá Éïíßùí ÍÞóùí ðñïçãåßôáé ï Óðõñ. Óðýñïõ õðïóôçñéæüìåíïò áðü ôç ÍÄ ìå 29,1% êáé áêïëïõèåß ï Ç. ÌðåñéÜôïò õðïóôçñéæüìåíïò áðü ôï ÐÁÓÏÊ ìå 26,6%. Óôçí ÐåñéöÝñåéá ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò ðñïçãåßôáé ï Ð. ØùìéÜäçò õðïóôçñéæüìåíïò áðü ôç ÍÄ ìå 43,23% êáé áêïëïõèåß ï Ì. Ìðüëáñçò õðïóôçñéæüìåíïò áðü ôï ÐÁÓÏÊ ìå 30,68%. Óôçí ÐåñéöÝñåéá ÊñÞôçò ðñïçãåßôáé ï Óô. ÁñíáïõôÜêçò õðïóôçñéæüìåíïò áðü ôï ÐÁÓÏÊ ìå 50% êáé áêïëïõèåß ï ÃéáííïõëÜêçò Ä. ìå 17,8%. Óôçí ÐåñéöÝñåéá Íïôßïõ Áéãáßïõ êåñäßæåé áðü ôïí ðñþôï ãýñï ï É. Ìá÷áéñßäçò õðïóôçñéæüìåíïò áðü ôï ÐÁÓÏÊ ìå 50,83% Óôçí ÐåñéöÝñåéá ÐåëïðïííÞóïõ ðñïçãåßôáé ï Ð. Ôáôïýëçò õðïóôçñéæüìåíïò áðü ôï ÐÁÓÏÊ ìå 41,8% êáé áêïëïõèåß ï Ä. ÄñÜêïò õðïóôçñéæüìåíïò áðü ôç ÍÄ ìå 40,89%. ÔÝëïò, óôçí ÐåñéöÝñåéá ÓôåñåÜò ÅëëÜäáò ðñïçãåßôáé ï ÐåñãáíôÜò Ê. õðïóôçñéæüìåíïò áðü ôï ÐÁÓÏÊ ìå 39,9% êáé áêïëïõèåß ï ×åéìÜñáò Á. õðïóôçñéæüìåíïò áðü ôç ÍÄ ìå 35,11%.

ÓÖÏÄÑÇ ÊÑÉÔÉÊÇ ÃÉÁ ÔÉÓ «ÃÊÁÖÅÓ»

Ï ôñüðïò åöáñìïãÞò ôçò ðåñáßùóçò Þôáí ëÜèïò

ËÅÅÉ Ç ËÏÕÊÁ ÊÁÔÓÅËÇ

Ï ôñüðïò åöáñìïãÞò ôçò ðåñáßùóçò Þôáí ëÜèïò, åêôßìçóå ç õðïõñãüò Áðáó÷üëçóçò Ëïýêá ÊáôóÝëç, óå äçëþóåéò ôçò óå ñáäéïöùíéêü óôáèìü ôçí ÄåõôÝñá, áðïäßäïíôáò åí ìÝñåé

óå áõôÜ ôá ðñïâëÞìáôá ôçí áðï÷Þ Þ ôï ëåõêü óôéò áõôïäéïéêçôéêÝò åêëïãÝò. «ÅÜí äþóïõìå (óå üóïõò áðåß÷áí Þ øÞöéóáí ëåõêü) ôï ìÞíõìá üôé èá êÜíïõìå ôá áäýíáôá äõíáôÜ, èá äéáðñáãìáôåõèïýìå ìå óèÝíïò áõôÜ ðïõ ìðïñïýìå íá äéáðñáãìáôåõèïýìå, üôé èá õëïðïéÞóïõìå ìå áêüìá ãñçãïñüôåñïõò ñõèìïýò áõôÜ ðïõ ìðïñïýìå ãéá íá Ý÷ïõìå ìéá Üëëç ïéêïíïìßá, êáé íá ìç êÜíïõìå ãêÜöåò, óáí êáé áõôÝò ðïõ Ý÷ïõìå êÜíåé, ðéóôåýù üôé áõôü ôïí êüóìï èá ôïí Ý÷ïõìå ðÜíôïôå äßðëá ìáò», áíÝöåñå. «Ç ðåñáßùóç Ýôóé üðùò Ýãéíå Þôáí ëÜèïò. ¼÷é ç ðåñáßùóç ùò ðåñáßùóç, áëëÜ ï ôñüðïò åöáñìïãÞò (...) ¢ñá ðñÝðåé íá ðñïóÝ÷ïõìå ðÜñá ðïëý ðùò åöáñìüæïõìå ðïëéôéêÝò», õðïãñÜììéóå, ìéëþíôáò óôï ñáäéïöùíéêü óôáèìü ÁÍÔ1. Ç ê. ÊáôóÝëç óçìåßùóå ìåôáîý Üëëùí üôé ìåãÜëï ôìÞìá áðü ôï ðïóïóôü ôçò áðï÷Þò ðñïÝñ÷åôáé áðü äõóáñåóôçìÝíïõò øçöïöüñïõò ôïõ ÐÁÓÏÊ. «Ç áðï÷Þ êáé ôá ëåõêÜ äåí åßíáé åíïðïéçìÝíï ðïóïóôü êáé äåí óõìöùíþ ìå áõôïýò ðïõ ëÝíå üôé åßíáé åíÜíôéá óôï ðïëéôéêü óýóôçìá», åßðå êáé ðñüóèåóå: «Óå áõôÝò ôéò åêëïãÝò Ýíá ìåãÜëï êïììÜôé áõôÞò ôçò áðï÷Þò Þ êáé ôïõ ëåõêïý Þôáí êáé ðáñáäïóéáêïß øçöïöüñïé ôïõ ÐÁÓÏÊ. Øçöïöüñïé ïé ïðïßïé ðñéí Ýíá ÷ñüíï åß÷áí øçößóåé ôï ÐÁÓÏÊ êáé ôþñá Þèåëáí íá óôåßëïõí ôç äéáìáñôõñßá ôïõò áëëÜ êáé ôç óôÞñéîÞ ôïõò óôçí êõâÝñíçóç. Áõôüò ï êüóìïò äåí Þèåëå íá áëëÜîåé ç êõâÝñíçóç, äåí Þèåëáí íá õðÜñîïõí åêëïãÝò, åßíáé ðïëý ìåãÜëï ôï ðïóïóôü áõôïý ôïõ êüóìïõ».

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010  

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010  

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Advertisement