Page 1

ÔÑÉÔÇ 5 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2010

Åôïò 35ï Áñ.Öýëëïõ 8514

www.olympio-bima.gr

ÔéìÞ Öýëëïõ 0,75 Åõñþ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ ÅêäïôéêÞ åíçìåñùôéêÞ É.ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Ãñáöåßá -Ôõðïãñáöåßá ÂÏÔÓÇ 18 ÔÇË. 38920, 33633, 38606, 46790-92 FAX 20672 www.olympio-bima.gr e-mail ol-bhma@otenet.gr & info@olympio-bima.gr

Ç öïñïëïãßá êáé ôá ðñïóùðéêÜ äåäïìÝíá ´ ÔÏ ÖÁÊÅËÙÌÁ ÅÐÉÓÔÑÅÖÅÉ ÂÅËÔÉÙÌÅÍÏ

Óýìöùíá ìå ôï ðñïó÷Ýäéï ðñïûðïëïãéóìïý 2011

ÖÏÑÏÊÁÔÁÉÃÉÄÁ ãéá åðé÷åéñÞóåéò - íïéêïêõñéÜ

ÔÏÕ ÃÉÁÍÍÇ ÊÏÑÏÌÇËÇ

Ï

é ðáëéüôåñïé èá èõìïýíôáé ôïõò áëÞóôïõ ìíÞìçò ÖáêÝëïõò Êïéíùíéêþí ÖñïíçìÜôùí. Ãéá üóïõò ü÷é, óçìåéþíïõìå üôé Þôáí áêñéâþò áõôü ðïõ ëÝåé ôï üíïìÜ ôïõò. ÖÜêåëïé ðïõ óõíôÜóóïíôáí áðü áóôõíïìéêïýò êáé ôçñïýíôáí óôçí Áóôõíïìßá ( ôìÞìáôá Áóöáëåßáò óõíÞèùò) êáé ðåñéåß÷áí üëá ôá Ýããñáöá ôá ó÷åôéêÜ ìå ôï öñüíçìá ôïõ «ýðïðôïõ ðïëßôç». Áí Þôáí êïììïõíéóôÞò Þ óõíïäïéðüñïò Þ áñéóôåñüò Þ êåíôñïáñéóôåñüò Þ áäéÜöïñïò êëð, ðïéåò Þôáí ïé ðáñÝåò ôïõ, ïé óõíÞèåéåò ôïõò ê.á. Êé áõôü ãéá íá ìçí Ý÷åé ôç äõíáôüôçôá ï êïììïõíéóôÞò, Þ «êïììïõíéóôÞò» íá êáôáëáìâÜíåé «åõáßóèçôåò» äçìüóéåò èÝóåéò ìÝ÷ñé êáé íá ìåôáíáóôåýåé Þ íá äéïñßæåôáé êëð. êëð. ÌåôÜ ôç ìåôáðïëßôåõóç ï Ê. ÊáñáìáíëÞò íïìéìïðïßçóå ôï, åêôüò íüìïõ ùò ôüôå, ÊÊÅ êáé åðß ÁíäñÝá ÐáðáíäñÝïõ êáôáóôñÜöçêáí ïé öÜêåëïé. Ôï êñÜôïò, âÝâáéá âñÞêå Üëëåò ìåèüäïõò, íá ðáñáêïëïõèåß ôá öñïíÞìáôá ôùí «ýðïðôùí» ðïëéôþí. ¼ìùò ïé öÜêåëïé, üðùò Þôáí ãíùóôïß ôïõëÜ÷éóôïí êáôáñãÞèçêáí. ÁñêåôÜ ÷ñüíéá áñãüôåñá, åðß ÁíäñÝá ÐáðáíäñÝïõ, ï ìáêáñßôçò ÌÝíéïò Êïõôóüãéùñãáò åß÷å ôç öáåéíÞ éäÝá íá öáêåëþóåé åê íÝïõ êáé ïìïéüìïñöá üëïõò ôïõò ¸ëëçíåò êáèéåñþíïíôáò Ýíáí áñéèìü ãéá ôïí êáèÝíá. ¸íáí «ìáãéêü» áñéèìü ðïõ èá Ýäéäå ðñüóâáóç óå üëá ôá áñ÷åßá ðïõ áöïñïýóáí, ôçí çëéêßá ôïõ, ôá ðñïóùðéêÜ ôïõ ÷áñáêôçñéóôéêÜ êáé äåäïìÝíá (õãåßá, ìüñöùóç, ðåñéïõóßá, ðñïôéìÞóåéò êëð). ÓÅË.5

" Á ñ í ç ô é ê ü ò ñ õ è ìü ò á í Ü ð ô õ îç ò " Å ëë å éì ì á 7% " Ôï í å ð ü ì åí ï ì Þ íá ç á ðü ö áó ç ã éá á õ îÞ ó å éò óô ï Ö ÐÁ

ÎÅÊÉÍÇÓÅ ÔÇ ÄÅÕÔÅÑÁ Ç ÕÐÏÂÏËÇ ÁÉÔÇÓÅÙÍ

ÅéóïäçìáôéêÞ åíßó÷õóç óå ïñåéíÝò êáé ìåéïíåêôéêÝò ðåñéï÷Ýò ÃÉÁ ÍÏÉÊÏÊÕÑÉÁ ÌÅ ×ÁÌÇËÁ ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÁ ÓÅË.3

ÁÕÑÉÏ ÔÏ ÌÅÓÇÌÅÑÉ

ÓõíÜíôçóç ôïõ Ã. Ìáãêñéþôç ìå öïñåßò ôçò Ðéåñßáò ÃÉÁ ÔÁ ÐÁÑÁÐËÅÕÑÁ ÄÉÏÄÉÁ ÓÔÏÍ ÊÏÌÂÏ ÔÇÓ ËÅÐÔÏÊÁÑÕÁÓ

ÓÅË.3

ÓÔÏ ÕØÏÓ ÔÏÕ ÌÁÊÑÕÃÉÁËÏÕ

ÍÉÊÏÓ ÌÁÊÑÉÄÇÓ – ÕÐÏØÇÖÉÏÓ ÐÅÑ. ÓÕÌÂÏÕËÏÓ ÌÅ ÔÏÍ ÐÁÍ. ØÙÌÉÁÄÇ:

Ôñï÷áßï áôý÷çìá ôçí ÊõñéáêÞ óôçí ÅèíéêÞ Ïäü

«Óôçí Ðéåñßá ðïõ ïñáìáôßæïìáé .... äåí ðåñéóóåýåé êáíåßò!»

ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ ÓÔÏ «ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ”

ÓÅË.3

Áíáêïßíùóç ôå÷íéêïý óåìéíáñßïõ öùôïâïëôáúêþí

ÓÅË.3

¸

ÄÉÅÑ×ÏÌÅÍÏ É.×. ×ÔÕÐÇÓÅ ÓÅ ÌÅÔÁÖÅÑÏÌÅÍÏ ÊÏÌÌÁÔÉ ÌÁÑÌÁÑÏÕ ÐÏÕ ÅÐÅÓÅ ÁÐÏ ÖÏÑÔÇÃÏ

íá áóõíÞèéóôï êáé åðéêßíäõíï ðåñéóôáôéêü, ôï ïðïßï ïäÞãçóå óå ôñï÷áßï áôý÷çìá., óõíÝâç ôï âñÜäõ ôïõ ÓáââÜôïõ óôçí ÅèíéêÞ Ïäü óôï ýøïò ôïõ ÌáêñõãéÜëïõ. Äõï ìåãÜëá êïììÜôéá ìÜñìáñï Ýðåóáí áðü öïñôçãü ðïõ ôá ìåôÝöåñå, êáèþò Ýóðáóáí ïé éìÜíôåò ðïõ ôá êñáôïýóáí.

Áðü ôá áõôïêßíçôá ðïõ áêïëïõèïýóáí, êÜðïéá êáôÜöåñáí íá ôï áðïöýãïõí, Ýíá üìùò äåí ôá êáôÜöåñå êáé óõãêñïýóôçêå ìå Ýíá áðü ôá êïììÜôéá ìáñìÜñïõ. Ï ïäçãüò

ÏËÏÊËÇÑÙÈÇÊÁÍ ÏÉ ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÔÏÕ 3ïõ ÄÉÅÈÍÏÕÓ ÈÅÑÉÍÏÕ Ó×ÏËÅÉÏÕ

«ÅëëÜäá, ÄéåèíÝò Ó÷ïëåßï Ðïëéôéóìïý»

ôïõ, ðïõ åßíáé êáëüãåñïò, ôñáõìáôßóôçêå êáé íïóçëåýåôáé óôï Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Êáôåñßíçò. Ôï áôý÷çìá óõíÝâç óôéò 21:50 ôï âñÜäõ ôçò ÊõñéáêÞò óôï 455,5 ÷éëéüìåôñï ôçò ÅèíéêÞò Ïäïý Áèçíþí-Èåóóáëïíßêçò, óôï ñåýìá ðñïò ÁèÞíá. Ï ïäçãüò ôïõ öïñôçãïý óõíåëÞöèç åêåßíç ôçí þñá êáé êáôüðéí áöÝèçêå ðñïóùñéíÜ åëåýèåñïò. Ãéá ôï áôý÷çìá ó÷çìáôßæåôáé äéêïãñáößá êáé ç õðüèåóç èá áðïóôáëåß óôïí åéóáããåëÝá.

ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ & ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ

Êáôåñßíç - ÂÝñïéá – ÊïæÜíç – Èåóóáëïíßêç Åîüöëçóç Áóöáëßóôñùí ìå 12 ÁÔÏÊÅÓ ÄÏÓÅÉÓ Áóöáëßóåéò ÁõôïêéíÞôùí-ÆùÞò – ÍïìéêÞ Ðñïóôáóßá – ÏäéêÞ ÂïÞèåéá ÁóöÜëåéåò Ðõñüò. ÊáôÜèåóç öáêÝëùí ÅÓÐÁ & Áíáðôõîéáêïý. ÓõíôáîéïäïôéêÜ ÐñïãñÜììáôá Õøçëþí Áðïäüóåùí Ôçí þñá ðïõ èá êáôáññÝïõí ôá áóöáëéóôéêÜ ôáìåßá åóý äåí èÝëåéò íá Ý÷åéò ìßá êáëÞ éäéùôéêÞ óýíôáîç;;; Ä/íôÞò Ðåñéö. ÕðïêáôáóôçìÜôùí ÓÜêçò ÔæÞìáò. ÐñïúóôÜìåíïò Ãñáöåßùí & íÝùí óõíåñãáôþí É. Ðáðáóôåñãßïõ. Êáôåñßíç Ôçë-Öáî: 23510 24722 – 78474 Êéí: 6946901939 - mail : tzimas1@yahoo.gr

Åõ÷áñéóôÞñéï Ç Äéåýèõíóç Äáóþí Ðéåñßáò åõ÷áñéóôåß ôç Íïìáñ÷éáêÞ Áõôïäéïßêçóç Ðéåñßáò êáé ôïí ÄÞìï Ðéåñßùí ãéá ôçí óõíäñïìÞ ôïõò óôçí óõíôÞñçóç ôïõ äáóéêïý ïäéêïý äéêôýïõ óôï Äçìüóéï äáóéêü óýìðëåãìá (Ñçôßíçò- Âñßáò). Ç Äéåýèõíóç Äáóþí Ðéåñßáò ÓÅË.2

×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

«Ôóå ôóá êï»;…

www.pierikos-archelaos.gr Ðëçñïöïñßåò óôï ôçë. 23510 32153 êáèçìåñéíÜ 6 – 9 ì.ì. ÊñáôÞóåéò óôçí çëåêôñïíéêÞ äéåýèõíóç information@pierikosbc.gr

«¸íáò ößëïò Þñèå áðüøå áð´ ôá ðáëéÜ, öïñôùìÝíïò ìå äåêÜäåò åðåíäýóåéò» óéãïôñáãïõäïýóå åõ÷áñéóôçìÝíïò ï èåßïò Áöåíôïýëçò ôï áðüãåõìá ôïõ ðåñáóìÝíïõ ÓáââÜôïõ. Ðáñáêïëïõèïýóå óôçí ôçëåüñáóç, ôçí åðßóêåøç ôïõ ÊéíÝæïõ Ðñùèõðïõñãïý óôçí ÁèÞíá êáôÜ ôçí ïðïßá Ýäùóå øÞöï åìðéóôïóýíçò óôçí åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá. «¢ìá êÜíïõí íÝåò åðåíäýóåéò ïé ÊéíÝæïé èá öÜìå ìå ÷ñõóÜ êïõôÜëéá» ó÷ïëßáóå ï èåßïò, áíáëïãéæüìåíïò ôï ìÝãåèïò ôçò Êßíáò ìå ôçí ïðïßá ìáò óõíäÝïõí äéá÷ñïíéêïß äåóìïß. Äïèåßóçò åõêáéñßáò, ï Áöåíôïýëçò èõìÞèçêå ìéá óõæÞôçóç ðïõ åß÷å ìå êÜðïéïí «åìðïñåõÜìåíï» óõíôáîéäéþôç óôï ðëïßï ðñïò ÌõôéëÞíç, ðñï äåêáåôßáò. Ôïõ åß÷å ðåé ôüôå üôé, óýìöùíá ìå äéçãÞóåéò ôùí ðáððïýäùí, ïé Ìõôéëçíéïß Ýêáíáí åîáãùãÞ óáðïõíéþí óôçí Êßíá óôéò áñ÷Ýò ôïõ 20ïõ ì.× áéþíá. «Öáßíåôáé üôé ôá óáðïýíéá áðü åëáéüëáäï ÌõôéëÞíçò äåí ôáßñéáæáí óôï öõóéêü ôùí ÊéíÝæùí. ÐñÝðåé íá Ýôóïõæáí ôá ìÜôéá ôïõò êáôÜ ôï ëïýóéìï ìå áðïôÝëåóìá íá áðïêôÞóïõí ó÷éóôïýò ïöèáëìïýò ïé ðåñéóóüôåñïé, áí ü÷é üëïé.» ó÷ïëßáóå ï èåßïò ðïõ åßíáé åðéññåðÞò óå äéáðéóôþóåéò, ôéò ïðïßåò èåùñåß ôåêìçñéùìÝíåò åðéóôçìïíéêÜ áëëÜ ìüíïí ï ßäéïò! «Ìç ëåò áñëïýìðåò» åßðå ï «åìðïñåõÜìåíïò» ðïõ ôïõ öÜíçêáí «êéíÝæéêá» ôá óõìðåñÜóìáôá ôïõ èåßïõ êáé ôá

áßìáôá Üíáøáí. Óôç äéÝíåîç ðáñåíÝâç ï êáðåôÜíéïò. Óôçí áñ÷Þ ðñïóðÜèçóå íá áðïöïñôßóåé ôçí áôìüóöáéñá áëëÜ, üôáí ðëçñïöïñÞèçêå ôï óõìâÜí, ôïõ Þñèå, ðÜíù óôá íåýñá ôïõ, íá êáôåâÜóåé áðü ôï âáðüñé êáé ôïõò äýï åðéâÜôåò, ëÝìå ôþñá! Ï ðëïßáñ÷ïò åß÷å ÊéíÝæá óýæõãï. Ôçí ãíþñéóå óå Ýíá ôáîßäé áëëÜ ðÜèáéíå ãëùóóïäÝôç êÜèå öïñÜ ðïõ ðñïóðáèïýóå íá ðñïöÝñåé ôï üíïìÜ ôçò. ¸ôóé ðñïôßìçóå íá ôçí áðïêáëåß ìå ôï õðïêïñéóôéêü «Ôóå ôóá êï» ðïõ óçìáßíåé óôá êéíÝæéêá «Ó’ áãáðþ». ÊÜðïéá óôéãìÞ, ðïõ ï êáðåôÜíéïò êüíôåõå íá ðÜèåé åãêåöáëéêü ìå ôç óõìðåñéöïñÜ ôùí äéáðëçêôéæüìåíùí åðéâáôþí, åìöáíßóôçêå ç «Ôóå ôóá êï» êáé ôá ðíåýìáôá çñÝìçóáí. Ï êáðåôÜíéïò Ýêáíå ôéò óõóôÜóåéò, åéðþèçêáí ôá «×áßñù ðïëý» êôë. êáé ï èåßïò åßðå:«Ôç äéêÞ ìïõ óýæõãï ôç ëÝíå Ðïë-õôß-ìç». «ÊéíÝæá ðáíôñåõôÞêáôå êé åóåßò;» ñþôçóå Ýêðëçêôïò ï êáðåôÜíéïò. «Ëåò íá âãïõí ìðáôæáíÜêçäåò;» áíáñùôÞèçêå ï «åìðïñåõÜìåíïò» êáé ç ðáñåîÞãçóç Ýëáâå ôÝëïò. ÂÝñá Åëëçíßäá åßíáé ç óýæõãïò ôïõ Áöåíôïýëç- ðïõ íá åýñéóêå Üëëùóôå ÊéíÝæá óôá íéÜôá ôïõ, ï èåßïò, áöïý Ýìåíå óôï ÷ùñéü- áëëÜ ãéá ìéá áêüìç öïñÜ áðïäåß÷ôçêå ðïëýôéìç ç Ðïëõôßìç. ÓÅË.12
ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

Ôñßôç 5 Ïêôùâñßïõ 2010

ÐÉÅÑÉÁ

ÏËÏÊËÇÑÙÈÇÊÁÍ ÏÉ ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÔÏÕ 3ïõ ÄÉÅÈÍÏÕÓ ÈÅÑÉÍÏÕ Ó×ÏËÅÉÏÕ

«ÅëëÜäá, ÄéåèíÝò Ó÷ïëåßï Ðïëéôéóìïý» Ïëïêëçñþèçêáí ôï áðüãåõìá ôçò ÊõñéáêÞò, ïé åñãáóßåò ôïõ 3ïõ Äéåèíïýò Èåñéíïý Ó÷ïëåßïõ ðïõ Ýëáâáí ÷þñá óôçí Ðéåñßá. Áðü ôéò 29 Óåðôåìâñßïõ ùò êáé ôéò 3 Ïêôùâñßïõ, ïé äñÜóåéò ôïõ Ôáìéåßïõ ÈñÜêçò öéëïîåíÞèçêáí óôïí ðïëõ÷þñï Mediterranean óôçí Ðáñáëßá. ¸ôóé, ïëïêëçñþèçêå ìå åðéôõ÷ßá ôï ïñãáíüãñáììá ðïõ åß÷å ó÷åäéáóôåß óôï ðëáßóéï ôïõ ðñïãñÜììáôïò «ÅëëÜäá, ÄéåèíÝò Ó÷ïëåßï Ðïëéôéóìïý». Ðñüêåéôáé ãéá Ýíá ó÷ïëåßï ðïõ ðñáãìáôïðïéåßôáé, âáóéóìÝíï óôçí äéáðïëéôéóìéêÞ åðéêïéíùíßá ôçí åëëçíéêÞ ãëþóóá êáé ôïí ðïëéôéóìü. Ôï Ó÷ïëåßï Þñèå ãéá ðñþôç öïñÜ óôçí Ðéåñßá ìå ôç óõììåôï÷Þ 20 åíÞëéêùí ìåôáíáóôþí, ãõíáéêþí êáé áíäñþí, ðñïåñ÷üìåíùí áðü Áëâáíßá, ÁöãáíéóôÜí, ÌðáãêëáíôÝò êáé Óïìáëßá ðïõ äéáâéïýí óå ÁèÞíá êáé Èåóóáëïíßêç, êáèþò êáé ÑïìÜ áðü ôçí ðåñéï÷Þ ôçò Èåóóáëïíßêçò. Ïé óõììåôÝ÷ïíôåò åêðáéäåõôÞêáí åíôáôéêÜ óå üëåò ôéò ìïñöÝò ôïõ åëëçíéêïý ðïëéôéóìïý: ãëþóóá, ôñáãïýäé, áñ÷áßï èÝáôñï, ÷ïñü, éóôïñßá êáé öéëïóïößá ôïõ ðïëéôéóìïý. Ðñéí ôçí Üöéîç ôïõ óôçí Êáôåñßíç, ôï Èåñéíü Ó÷ïëåßï åß÷å ðåñÜóåé áðü ôçí áñ÷áßá Ïëõìðßá êáé ôçí ÅñÝôñéá ôçò Åýâïéáò. ¼ëá áõôÜ óå ìéá ðñïóðÜèåéá íá åðéêïéíùíÞóåé ôéò äñÜóåéò ôïõ Ýîù áðü ôá üñéá ôçò ÈñÜêçò, üðïõ åßíáé ç âÜóç ôïõ. Ôï Ôáìéåßïí ÈñÜêçò åßíáé Ýíáò ìç êõâåñíçôéêüò ìç êåñäïóêïðéêüò ïñãáíéóìüò ðïõ éäñýèçêå óôçí ÎÜíèç ôï 1994. Ïé âÜóåéò ôïõ ðñïãñÜììáôïò áõôïý ôÝèçêáí óôçí ÈñÜêç ôï 1996, åíþ áíôßóôïé÷åò äñÜóåéò Ý÷ïõí êáôÜ ôï ðáñåëèüí õëïðïéçèåß óôá Áñ÷áßá ¢âäçñá, óôï Êáóôåëüñéæï, óôï Äßïí, óôçí Áñ÷áßá Ïëõìðßá áëëÜ êáé óôç Óôïê÷üëìç ôçò Óïõçäßáò, ôçí ÁëåîÜíäñåéá êáé ôï ÊÜéñï ôçò Áéãýðôïõ, êáèþò êáé óôç íüôéá Âïõëãáñßá.

ÓÊÏÐÏÉ ÔÏÕ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÏÓ Ç ðáñïýóá äñÜóç óôï÷åýåé óôçí äéáðïëéôéóìéêÞ åðéêïéíùíßá ìå ïìÜäåò ìåôáíáóôþí, áëëïäáðþí êáé ëïéðþí êïéíùíéêþí ïìÜäùí óå üëç ôçí åëëçíéêÞ åðéêñÜôåéá. Ôáõôü÷ñïíá, ôßèåíôáé ïé âÜóåéò ãéá ìéá íÝá åëëçíéêÞ óôñáôçãéêÞ, ìÝóá áðü ôçí ôÝ÷íç êáé ôïí ðïëéôéóìü, õðÝñ ôïõ áíèñþðïõ, ôçò åéñÞíçò, ôçò öéëßáò êáé ôçò äçìïêñáôßáò óå åëëçíéêü, áëëÜ êáé ðáãêüóìéï åðßðåäï. Êåíôñéêüò ðõñÞíáò ôïõ ¸ñãïõ åßíáé ç ðáñï÷Þ õðçñåóéþí ìå ôç äçìéïõñãßá êáé ÷ñÞóç ðñüôõðçò ÏëéóôéêÞò êáé ÂéùìáôéêÞò Ìåèüäïõ ãëùóóéêÞò êáé ðïëéôéóìéêÞò óôÞñéîçò åõðáèþí êïéíùíéêþí ïìÜäùí, þóôå íá åîáóöáëßæåôáé ç åíóùìÜôùóÞ ôïõò óôçí åëëçíéêÞ êïéíùíßá êáé ç ëåéôïõñãéêÞ – äçìéïõñãéêÞ ó÷Ýóç ôïõò ìå ôïí õðüëïéðï ðëçèõóìü ôçò åðéêñÜôåéáò. Áðü ôá ðáñáðÜíù ðñïêýðôïõí ïé óôü÷ïé ôïõ ¸ñãïõ ðïõ åßíáé, ç ðïëýðëåõñç óôÞñéîç ìåéïíïôÞôùí, ìåôáíáóôþí, ÑïìÜ, ðñïóöýãùí, áëëïäáðþí, ïìïãåíþí, áíäñþí êáé ãõíáéêþí, ç Üìåóç êéíçôïðïßçóç ôùí ïìÜäùí óôü÷ïõ, áëëÜ êáé ôïõ êïéíùíéêïý éóôïý, ãéá ôçí åðßëõóç æùôéêþí ðñïâëçìÜôùí, ç Üñóç ôùí áíéóïôÞôùí êáé ç Üìâëõíóç ôïõ êéíäýíïõ ôïõ êïéíùíéêïý áðïêëåéóìïý. Åðßóçò, åðéôõã÷Üíåôáé ç ãíùñéìßá ìå ôïí åëëçíéêü ðïëéôéóìü êáé ôçí åëëçíéêÞ ãëþóóá ìÝóá áðü ôï ôñáãïýäé, ôï èÝáôñï, ôï ÷ïñü, ôçí ðïßçóç êáé ôçí öéëïóïößá. ÌÝóá áðü ôçí áðïêüìéóç áõôþí ôùí ãíþóåùí ïé ïìÜäåò ðïõ óõììåôÝ÷ïõí, Ý÷ïõí Üìåóç êáé åõêïëüôåñç áëëçëåðßäñáóç ìå üëïõò ôïõò äçìüóéïõò êáé éäéùôéêïýò öïñåßò êáé óõììåôï÷Þ óôçí ôïðéêÞ êïéíùíßá. ÖÏÑÅÉÓ ÐÏÕ ÓÕÌÌÅÔÅ×ÏÕÍ Ôï Èåñéíü Ó÷ïëåßï ùò ¸ñãï åßíáé ðáíåëëÞíéáò åöáñìïãÞò êáé õëïðïéåßôáé áðü öïñåßò üðùò, ôï ÊÝíôñï ¸ñåõíáò

ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏÓ ÅÕÊÁÑÐÉÄÇ ôçë. 34551-2 ÓÇÌÅÑÁ ÐÉÑÁÍ×ÁÓ ÌÅ ÔÇÍ ÌÁÃÅÉÁ ÔÏÕ 3D ÐÑÏÂÏËÇ:10.15

Åêðáéäåõôéêü Ðñüãñáììá : «ÐåñéâÜëëïí êáé Ðïëéôéóìüò 2010. ÖùíÝò íåñïý ìõñéÜäåò»

OI KYNHÃÏÉ

ÊÁÑÁÔÅ ÊÉÍÔ

ÐÑÏÂÏËÅÓ: 7.40 & 10.20

ÐÑÏÂÏËÇ 7.15

ÓÁÍ ÔÏ ÓÊÕËÏ ÌÅ ÔÇÍ ÃÁÔÁ 2 ÐÑÏÂÏËÇ: 6 ÓÔÁ ÅËËÇÍÉÊÁ

Ó

ôï ðëáßóéï ôçò äñÜóçò «ÐåñéâÜëëïí êáé Ðïëéôéóìüò» ç ÃåíéêÞ Äéåýèõíóç Áñ÷áéïôÞôùí êáé ÐïëéôéóôéêÞò ÊëçñïíïìéÜò åðÝëåîå ãéá ôç äéåôßá 2010 – 2011 ôçí áðåéêüíéóç ôïõ íåñïý êáé ôéò ðïéêßëåò äéáóôÜóåéò ôçò áîßáò ôïõ óôç æùÞ ôùí áíèñþðùí áðü ôçí áñ÷áéüôçôá ùò óÞìåñá. Ç èåìáôéêÞ ôïõ ðñïãñÜììáôïò Ý÷åé ôßôëï «ÖùíÝò íåñïý ìõñéÜäåò». Ç ÊÆ´ Åöïñåßá Ðñïúóôïñéêþí êáé Êëáóéêþí Áñ÷áéïôÞôùí óõììåôÝ÷åé óôï ðñüãñáììá åðéëÝãïíôáò ôïõò áñ÷áéïëïãéêïýò ÷þñïõò ôïõ Äßïõ êáé ôùí ËåéâÞèñùí ìå óçìåßï áíáöïñÜò ôïí Ïñöéêü ìýèï êáé ôç ó÷Ýóç ôïõ ìå ôá íåñÜ ôïõ Ïëýìðïõ. Ôï ðñüãñáììá èá äéåîá÷èåß óôéò 7,8,11 êáé 12 Ïêôùâñßïõ ôïõ 2010 êáé èá ïñãáíùèåß óå óõíå÷Þ ñïÞ óôïõò äõï áñ÷áéïëïãéêïýò ÷þñïõò. Ç çìåñÞóéá äéÜñêåéá ôïõ ðñïãñÜììáôïò ãéá ôá ó÷ïëåßá Þ ôéò ïñãáíùìÝíåò ïìÜäåò åðéóêåðôþí èá åßíáé áðü ôéò 9.30 ùò ôéò 14.00. Ôá ó÷ïëåßá êáëïýíôáé íá óõììåôÝ÷ïõí åíåñãÜ ìå ðïëéôéóôéêÝò äñÜóåéò – åêäçëþóåéò, êáôüðéí óõíåííüçóçò ìå ôçí õðçñåóßá ìáò. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ åïñôáóìïý ç åßóïäïò óôïõò áñ÷áéïëïãéêïýò ÷þñïõò êáé óôï ìïõóåßï èá åßíáé åëåýèåñç. Ãéá ðëçñïöïñßåò êáé äçëþóåéò óõììåôï÷Þò ðáñáêáëïýíôáé ïé åíäéáöåñüìåíïé íá åðéêïéíùíÞóïõí óôo ôçëÝöùíï 23510 53644 (Õðåýèõíïé åðéêïéíùíßáò Å. Áëâáíïý, Å. ÊëéíÜêç, Ê. Ñïãêüôç). ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÐÏËÉÓ ÊÉÔÑÏÕÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÊÁÉ ÐËÁÔÁÌÙÍÏÓ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

ÈåìÜôùí Éóüôçôáò (Ê.Å.È.É.), ôï Ôáìéåßïí ÈñÜêçò, ôçí ÐáíåëëÞíéá ÏñãÜíùóç «Ç ÅëëçíéêÞ Åóôßá» (Ð.Ï.Å.Å.), ôïí ÄéåèíÞ Ïñãáíéóìü ÌåôáíÜóôåõóçò / ÁðïóôïëÞ ÁèÞíáò, ôï Ãñáöåßï ÄéáìåóïëÜâçóçò Äçìïêñßôåéïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ÈñÜêçò, ôï Ìïõóåßï ôçò Ðüëåùò ôùí Áèçíþí, ôïí ÄéåèíÞ Ïñãáíéóìü ÌåôáíÜóôåõóçò / ÁðïóôïëÞ ¼óëï êáé ôçí ÐåñéöÝñåéá ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò.

Ôçí Ôñßôç 5 Ïêôùâñßïõ, óôéò 10.30 ôï âñÜäõ ÓÔÇÍ ÅÊÐÏÌÐÇ «ÊÏÍÔÁ ÓÔÏÕÓ ÁÃÑÏÔÅÓ» ÔÇÓ ÄÉÏÍ ÔÇËÅÏÑÁÓÇÓ ìå ôïí ÃéÜííç Ôóéìðïíßäç ÈÝìá: «Ðñéí ôçí óõãêïìéäÞ áêôéíéäßùí»

ÊÜíôå ôçí áíáããåëßá ôïõ ãÜìïõ óáò óôï “Ïëýìðéï ÂÞìᔠêáé ðÜñôå Ýíá êïõðüíé äùñåÜí óõììåôï÷Þò ãéá ôéò êëçñþóåéò!

Ç åêðïìðÞ «ÊïíôÜ óôïõò Áãñüôåò», ìå ôïí ÃéÜííç Ôóéìðïíßäç, ðïõ ìåôáäßäåôáé ôçí Ôñßôç 5 Ïêôùâñßïõ 2010 óôéò 10.30 ôï âñÜäõ, óôçí ÄÉÏÍ Ôçëåüñáóç, èÝìá ôçò Ý÷åé : «Ðñéí ôçí óõãêïìéäÞ áêôéíéäßùí» Ïíüìáôá ðñïóêåêëçìÝíùí: ÃÉÙÑÃÏÓ ÐÉÐÅÑÃÉÁÔÆÇÓ Ðáñáãùãüò Ãáíü÷ùñáò ÁÍÅÓÔÇÓ ÊÏÊÔÓÉÄÇÓ Ðáñáãùãüò Êáôåñßíçò ÂÁÓÉËÇÓ ÐÁÃÙÍÁÓ Ðñüåäñïò ÁÓ Í. ÅöÝóóïõ ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÅËÅÕÈÅÑÉÁÄÇÓ Ðáñáãùãüò Êáôåñßíçò ÍÉÊÏÓ ÊÁËÁÚÔÆÇÓ ¸ìðïñïò áêôéíéäßùí

Ï Ãñáììáôéêüðïõëïò ÄçìÞôñéïò ôïõ Óðõñßäùíá êáé ôçò Ìáñßáò ôï ãÝíïò ÔæéÜôæéïõ ðïõ ãåííÞèçêå êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç êáé ç Ôåñæïðïýëïõ Áöñïäßôç ôïõ ÅììáíïõÞë êáé ôçò Óïößáò ôï ãÝíïò ÌåôáîÜ ðïõ ãåííÞèçêå óôçí Êáôåñßíç êáé êáôïéêåß óôïí Ôñßëïöï ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí ìå ðïëéôéêü ãÜìï óôï Äçìáñ÷åßï Êáôåñßíçò.

1o Äùñï

2o Äùñï

Åêäüôçò -ÄéåõèõíôÞò

Äéáöçìéóôéêü ÔìÞìá:

ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ

ÎÅÍÏÖÙÍ ÌÐÁÑÁËÉÁÊÏÓ

Áñ÷éìáíäñßôçò Éùáêåßì Ïéêïíïìßêïò

ÔÁÓÏÕËÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÄÏÕ

Â.É. Ìüó÷çò, Ã. ÑÜðôçò, Ð. ÁëåêÜêçò, Ã. Ôóéìðïíßäçò, Ä. Íáôóéüò,

Õðåýèõíïò Ôõðïãñáöåßïõ:

Áä. ÅõáããÝëïõ, Ó. ÆÜ÷ïò,

×. ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ

Ê. Äáëáêéïõñßäçò, É. Êáëéáìðüò,

ÌÁÑÉÁ ÊÏÑÏÌÇËÇ

4ï ÷ëì. Êáôåñßíçò - Ðáñáëßáò Ôçë: 23510 63660

ÄùñïåðéôáãÞ

1000 Åõñþ

Ðïéüôçôá óôï ôáîßäé!

ÄùñïåðéôáãÞ

500 Åõñþ

Ðë.Åëåõèåñßáò 3 Ôçë.: 23520 21888

3o Äùñï

ÅÍÇÌÅÑÙÈÅÉÔÅ ÁÐÏ ÄÅÕÔÅÑÁ ÃÉÁ ÔÉÓ ÁËËÁÃÅÓ ÔÙÍ ÐÑÏÂÏËÙÍ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ Éäéïêôçóßá - ¸êäïóç ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ É. ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å.

Áðü ôçí ÉåñÜ Ìçôñüðïëç áíáêïéíþíåôáé üôé áðü ôïí Ïêôþâñéï ìÝ÷ñé êáé ôï ÌÜßï èá ôåëåßôáé êÜèå ðñþôç ÊõñéáêÞ ôïõ ìçíüò äåýôåñç Èåßá ëåéôïõñãßá óôïí Éåñü Íáü Áãßáò ÔñéÜäïò Êáôåñßíçò, þñá 10.30 11.30 ôï ðñùé ãéá üóïõò ×ñéóôéáíïýò ãéá ïðïéïóäÞðïôå ëüãïõò äåí ìðïñïýí íá åêêëçóéáóôïýí óôçí êáèéåñùìÝíç ëåéôïõñãßá ôï ðñùé. Óôç ëåéôïõñãßá áõôÞ øÜëëå ç ôåóóáñáêïíôáìåëÞò ÅêêëçóéáóôéêÞ ìåéêôÞ ÷ïñùäßá ôïõ Íáïý. ¸ôóé ôçí åñ÷üìåíç ÊõñéáêÞ 3 Ïêôùâñßïõ èá ôåëåóôåß ç äåýôåñç È. Ëåéôïõñãßá óôçí Áãßá ÔñéÜäá óôéò 10.30 ôï ðñùß. Áðü ôçí ÉåñÜ Ìçôñüðïëç

È. Ðáðáêþóôáò, Ñ. ÊïñïìÞëç,

ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ:

Éóì. ÌáêñÞ, Ë. ÔæÝêçò, Ã.Ð. ÊáñáãéÜííçò Áèëçôéêü ñåðïñôÜæ: ÓÐÕÑÏÓ ÓÊÏÕÖÁÓ Ãñáöåßá: Âüôóç 18 60 100 Êáôåñßíç

ÔçëÝöùíá: 23510 33633 - 23510 46790-99

Åóùôåñéêïý ÅôÞóéá: 96 Åõñþ

FAX: 23510 20672

Åëá÷ßóôç: 20 Åõñþ

×åéñüãñáöá ðïõ äçìïóéåýïíôáé

Åîùôåñéêïý ÅôÞóéá: 220 äïë.

Þ ü÷é äåí åðéóôñÝöïíôáé

Ôñáðåæþí-Ïñãáíéóìþí 315 Åõñþ

email: Ol-bhma@otenet.gr

TV ðñüãñáììá

ÅÔ 3 08.30: Ï ìáóôïñÜêïò 10.00: Ìå ôï Á, ìå ôï Â, ìå ôï Í êáé ìå ôï Ó (Å) 11.00: Åëëçíéêïß ðáñáäïóéáêïß ïéêéóìïß (Å) 11.30: Ôá ãåöýñéá ôïõ Éïíßïõ (Å) 12.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá «Ôï ðïíôéêÜêé» 13.30: Ôá ëáúêÜ ìïõóéêÜ üñãáíá êáé ç êáôáóêåõÞ ôïõò (Å) 14.00: ÌðïõñìðïõëÞèñåò 14.15: Ðéôóéñßêéá (Å) 14.30: ÏõñÜíéï Ôüîï 15.00: Ï äéáâïëÜêïò ôùí ðñïáóôåßùí 16.00: Æáê êáé Êüíôé 17.00: Áôßèáóá íéÜôá 18.00: ÁóôñïöåããéÜ 19.00: ÊëÞñùóç Ëáúêïý Ëá÷åßïõ 19.10: Ôáîßäéá óôç ìíÞìç 20.00: ÍôïêéìáíôÝñ 21.00: Ïé áãíïïýìåíïé 22.00: Desperate housewines 23.00: ÅéäÞóåéò 23.40: Óáí óÞìåñá ôïí 20ï áéþíá 24.00: 4ï öåóôéâáë åëëçíéêïý íôïêéìáíôåñá ×áëêßäáò 00.15: Áíáæçôþíôáò ôç Âåñåíßêç 01.15: Åãêëçìá êáé Ýñåõíá

05.30: Õäñüãåéïò (Å) 06.45: ÊáëçìÝñá ìå ôïí Ãéþñãï ÁöôéÜ. 10.30: Åäþ êáé ôþñá 12.00: Ðïëý ìðëá ìðëá 16.00: Ïóï õðÜñ÷ïõí Üíèñùðïé 17.00: Áðïãåõìáôéíü äåëôßï 17.30: That’s life 18.45: ÓÞìåñá ìå ôïí ¢êç Ðáõëüðïõëï 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 21.00: Õäñüãåéïò 21.30: Auto Alter 21.45: ÔÝ÷íç êáé ðïëéôéóìüò 22.45: ÁèÝáôïò êüóìïò 02.15: Auto Alter 02.30: Eureka 03.15: Karen Sisco 04.15: Flash Gordon

06.00: Óáí ÷åéìùíéÜôéêç ëéáêÜäá 06.45: Êéíïýìåíá ó÷Ýäéá 07.30: ÐñùéíÞ ÌåëÝôç 10.15: Íçóôéêïß ðñÜêôïñåò 11.15: Êïñßíá, ç áãñéüãáôá 12.30: ÅéäÞóåéò 13.30: Óïýðåñ óôÜñ 15.15: Áîßæåé íá ôï äåéò 17.00: ÅéäÞóåéò 17.50: Öþôçò êáé Ìáñßá 19.45: ÅéäÞóåéò 21.00: ÎÝíç ôáéíßá «¸÷åé ï êáéñüò ãõñßóìáôá» 23.15: ÏìÜäá NCIS 23.45: Íüìïò êáé ôÜîç 00.45: Ìåíôéïõì 01.45: ÎÝíç ôáéíßá «ÅöéÜëôçò óôï äñüìï ìå ôéò ëåýêåò: Ôï ðáéäß ôïõ ÖñÝíôé» 04.00: ÎÝíç ôáéíßá «Proximity»

09.00: ÁðïóôïëÞ óôçí ÁñêôéêÞ 10.00: ÊïóìÞìáôá ôïõ âõèïý 10.30: Ç êïõæßíá ôçò ìáìÜò 11.00: ÊáèçìåñéíÜ 12.00: ËçóìïíçìÝíåò öùíÝò 13.00: ÅéäÞóåéò 14.30: Ôïëìç êáé ãïçôåßá 15.30: Ìáãéêüò êüóìïò 16.30: Ç êïõæßíá ôçò ìáìÜò 17.00: ÅéäÞóåéò 17.55: ÁèëçôéêÝò åéäÞóåéò 18.05: ÅéäÞóåéò óôç íïçìáôéêÞ 18.15: Ï èáõìáóôüò êüóìïò ôïõ ùêåáíïý 19.00: ÔóéããÜíïé 19.15: Ïé êüñåò ôïõ Ìáê Ëåïíô 20.50: Åñõèñüäåñìïé- Âñáæéëßá 21.40: Äåëôßï êáéñïý 22.00: ÅéäÞóåéò 23.30: ¼ôáí ç öýóç åêäéêåßôáé 24.00: ÎÝíç ôáéíßá 02.00: Ôá ìåãáëýôåñá ìõóôÞñéá ôïõ êüóìïõ. 03.30: Ôüëìç êáé ãïçôåßá

NET 06.15: Ëßôéíãê 07.00: ÊáëçìÝñá ÅëëÜäá 10.00: 10 ìå 1 ìáæß 12.00: 40 êõìáôá 13.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ-1 13.50: Áêñùò ïéêïãåíåéáêüí 14.45: Êùíóôáíôßíïõ êáé ÅëÝíçò 15.45: Ôï êáöÝ ôçò ×áñÜò 16.15: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ-1 17.00: ÊéóìÝô 19.00: Åñãáæüìåíç ãõíáßêá 20.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ-1 21.00: ×ßëéåò êáé ìßá íý÷ôåò 23.00: Grey’s anatomy 24.00: Ïé óôÜâëïé ôçò ÅñéÝôáò Æáúìç 01.15: ANT 1 news 01.10: ÊÜñìá 03.45: Áããéãìá øõ÷Þò 04.00: Ðüóï ãëõêÜ ìå óêïôþíåéò 04.45: ÔçëåìÜñêåôéíãê 04.20: Mobil Fun 05.20: Óôñßâåéí äéá ôïõ áññáâþíïò

06.00: ÂÝñá óôï äåîß 07.00: êïéíùíßá þñá ìÝãá 10.00: ÅðôÜ èáíÜóéìåò ðåèåñÝò 13.10: Ç æùÞ ôçò Üëëçò 14.00: ÅéäÞóåéò 15.00: Ìáæß óïõ 16.00: ËÜêçò ï ãëõêïýëçò 16.50: ÌáôéÝò óôá ãåãïíüôá 17.20: Singles 18.10: ÐÜôé ç ðéï üìïñöç éóôïñßá. 19.00: Ôá ìõóôéêÜ ôçò ÅäÝì 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 21.00: Ç æùÞ ôçò Üëëçò 21.45: ÐåíÞíôá - ðåíÞíôá 22.50: ÌÜóôåñ óåö 24.00: Ìáýñá ìåóÜíõ÷ôá 01.15: Ôåëåõôáßá ãåãïíüôá 01.15: ÐÜëé áðü ôçí áñ÷Þ 02.15: ÂåíôÝôá 03.15: Ãç êáé ïõñáíüò 05.00: ÔçëåìÜñêåôéíãê 05.30: Öéëïäïîßåò

07.00: ÐÜíù óôçí þñá 10.00: ÊáöÝò ìå ôçí ÅëÝíç 13.00: ÅéäÞóåéò. 13.15: Êïýò êïõò ôï ìåóçìÝñé 16.00: ÄÝóôå ôïõò 17.00: ÅéäÞóåéò 17.05: ÄÝóôå ôïõò 19.00: ÅéäÞóåéò. 20.00: ÊÜôé øÞíåôáé 21.00: Áë Ôóáíôßñé íéïõæ 22.00: Big Brother 24.00: Sex and the city 00.45: ÉáôñéêÝò Ýñåõíåò 02.15: Ïé ìïíïìÜ÷ïé 03.15: Êüêêéíïò êýêëïò 04.00: ÔçëåáãïñÝò 04.30: ÁëëáîÝ ôï 05.00: Êïõò êïõò ôï ìåóçìÝñé

06.00: ÐñùéíÞ åíçìÝñùóç 10.00: Óõìâáßíåé ôþñá 12.00: ÅéäÞóåéò 13.00: ÌÝíïõìå ÅëëÜäá 15.00: ÅéäÞóåéò 16.00: ÎÝíç ôáéíßá. «Ï ìßóôåñ Ìáãêïý». 18.00: ÅéäÞóåéò 18.15: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá «Åíáò âëÜêáò êáé ìéóüò » 20.00: Ï Ýñùôáò ôùí ðñþôùí ðëÜíùí 21.00: ÅéäÞóåéò 22.00: Èåñéíü óéíåìÜ «Ç êïéëÜäá ôïõ ìßóïõò» 24.00: History Channel «Áñ÷áßåò áíáêáëýøåéò»


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÉÅÑÉÁ

ÁÕÑÉÏ ÔÏ ÌÅÓÇÌÅÑÉ

ÓõíÜíôçóç ôïõ Ã. Ìáãêñéþôç ìå öïñåßò ôçò Ðéåñßáò ÃÉÁ ÔÁ ÐÁÑÁÐËÅÕÑÁ ÄÉÏÄÉÁ ÓÔÏÍ ÊÏÌÂÏ ÔÇÓ ËÅÐÔÏÊÁÑÕÁÓ

ÔÑÉÔÇ 5 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2010 3

ÍÉÊÏÓ ÌÁÊÑÉÄÇÓ – ÕÐÏØÇÖÉÏÓ ÐÅÑ. ÓÕÌÂÏÕËÏÓ ÌÅ ÔÏÍ ÐÁÍ. ØÙÌÉÁÄÇ:

«Óôçí Ðéåñßá ðïõ ïñáìáôßæïìáé.... äåí ðåñéóóåýåé êáíåßò!» ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ ÓÔÏ «ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ”

Ï

Íßêïò Ìáêñßäçò åßíáé ï ìéêñüôåñïò çëéáêÜ õðïøÞöéïò Ðåñéöåñåéáêüò Óýìâïõëïò Ðéåñßáò, ìå ôï óõíäõáóìü ôïõ Ðáíáãéþôç ØùìéÜäç. ÐáñÜ ôï íåáñü ôçò çëéêßáò ôïõ áó÷ïëåßôáé ÷ñüíéá ìå ôá êïéíÜ êáé óôï åíåñãçôéêü ôïõ Ý÷åé ðïëëïýò áãþíåò, ùò Ðñüåäñïò ôçò ÏÍÍÅÄ ÊÝíôñïõ Êáôåñßíçò.

ÓõíÜíôçóç ìå ÂïõëåõôÝò, ÄçìÜñ÷ïõò êáé öïñåßò ôçò Ðéåñßáò èá Ý÷åé, ôï ìåóçìÝñé ôçò ÔåôÜñôçò, ï Õöõðïõñãüò Õðïäïìþí ÃéÜííçò Ìáãêñéþôçò, ìåôÜ ôçí áðüöáóç ôçò Áõôïêéíçôüäñïìïò Áéãáßïõ íá ôïðïèåôÞóåé ðáñÜðëåõñá äéüäéá óôïí êüìâï ôçò ËåðôïêáñõÜò. Ôï ñáíôåâïý Ý÷åé ïñéóôåß ãéá ôéò 13:00 óôï ãñáöåßïõ ôïõ ê. Ìáãêñéþôç, óôï Õðïõñãåßï Õðïäïìþí. ÐÁÑÁËËÇËÇ ÊÉÍÇÔÏÐÏÉÇÓÇ ÍÝá êéíçôïðïßçóç óôç ËåðôïêáñõÜ åíÜíôéá óôá äéüäéá, ôçí þñá ðïõ ïé åðéôñïðÝò öïñÝùí, ðïëéôþí êáé ðïëéôéêþí èá âñßóêïíôáé áýñéï, ÔåôÜñôç, óôï ãñáöåßï ôïõ Õöõðïõñãïý ê. Ìáãêñéþôç. Ç ÅðéôñïðÞ Áãþíá êáôÜ ôùí äéïäßùí óõíåäñßáóå, ôï âñÜäõ ôçò ÊõñéáêÞò, Ýêôáêôá óôçí áßèïõóá ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò ËåðôïêáñõÜò êáé áðïöÜóéóå ïìüöùíá ôçí äéåîáãùãÞ íÝáò óõãêÝíôñùóçò äéáìáñôõñßáò êáôÜ ôùí äéïäßùí. ÁöïñìÞ ãéá ôçí áðüöáóç áõôÞ êáé ôéò íÝåò êéíçôïðïéÞóåéò õðÞñîáí ôá ãåãïíüôá ôùí ôåëåõôáßùí çìåñþí, ó÷åôéêÜ ìå ôçí êáôáóêåõÞ íÝùí óôáèìþí äéïäßùí óôéò åéóüäïõò êáé åîüäïõò ôçò áåñïãÝöõñáò ôçò ËåðôïêáñõÜò, ìüëéò 500 ðåñßðïõ ìÝôñá áðü ôïí Þäç õðÜñ÷ïíôá óôáèìü. «Ç ÅðéôñïðÞ Áãþíá êáëåß üëïõò ôïõ Ðéåñéåßò, ôçí ÔåôÜñôç 6 Ïêôùâñßïõ ôï ðñùß, íá óõììåôÜó÷ïõí ìáæéêÜ óôç óõãêÝíôñùóç äéáìáñôõñßáò. Óçìåéþíåôáé ðùò óå üëá ôá äçìïôéêÜ äéáìåñßóìáôá ôçò Í. Ðéåñßáò (Ðëáôáìþíáò, Óêïôßíá, ËåðôïêáñõÜ, Ëéôü÷ùñï, Äßïí áëëÜ êáé óôçí Êáôåñßíç) ãßíïíôáé áíáêïéíþóåéò áðü ï÷Þìáôá, åíþ èá äéáíåìçèåß áðü óðßôé óå óðßôé êáé óå üëá ôá êáôáóôÞìáôá ôçò ðåñéï÷Þò, Ýíôõðï õëéêü. ÌåôÜ áðü óõíåííüçóç ìå ôï ÊÔÅË Ðéåñßáò, ôï ïðïßï óôçñßæåé ôçí åêäÞëùóç äéáìáñôõñßáò, ëåùöïñåßá èá ìåôáöÝñïõí ðïëßôåò áðü Üëëïõò ÄÞìïõò ôçò Ðéåñßáò óôç ãÝöõñá ôçò ËåðôïêáñõÜò.

ÎÅÊÉÍÇÓÅ ÔÇ ÄÅÕÔÅÑÁ Ç ÕÐÏÂÏËÇ ÁÉÔÇÓÅÙÍ

«Ùò íÝïò Üíèñùðïò, áöÞíïíôáò óôçí Üêñç ôá êüììáôá êáé ôïõò êïììáôéêïýò äéá÷ùñéóìïýò, äåóìåýïìáé üôé äå èá ðÜøù óôéãìÞ íá äéåêäéêþ ìå óèÝíïò êáé í’ áãùíßæïìáé ìå ðÜèïò ãéá ôï êáëü ôçò Ðéåñßáò ìáò êáé ôùí ðïëéôþí ôçò», äçëþíåé óôç óçìåñéíÞ ôïõ óõíÝíôåõîç óôï «ÂÞìá ôçò ÄåõôÝñáò», ï ê. Ìáêñßäçò. ÁíáöÝñåé ôïõò ëüãïõò ðïõ ôïí ïäÞãçóáí íá åßíáé õðïøÞöéïò, ó’ Ýíá íÝï èåóìü, üðùò åßíáé áõôüò ôçò áéñåôÞò ÐåñéöÝñåéáò, Ðïéïé ëüãïé óáò þèçóáí íá åßóôå õðïøÞöéïò Ðåñéöåñåéáêüò Óýìâïõëïò Ðéåñßáò ìå ôïí óõíäõáóìü ôïõ Ðáíáãéþôç ØùìéÜäç; Áó÷ïëïýìåíïò ÷ñüíéá ôþñá ìå ôá êïéíÜ, ôüóï ìÝóá áðü ôïí ðïëéôéêü ÷þñï ï ïðïßïò ìå áíÝäåéîå (ùò ðñüåäñï ôçò ÏÍÍÅÄ ÊÝíôñïõ Êáôåñßíçò áðü ôï 1997-2010) üóï êáé ùò åíåñãüò ðïëßôçò ôçò ðüëçò ìáò, áéóèÜíèçêá ôçí áíÜãêç íá ðñïóöÝñù êé åãþ áðü Ýíá äéáöïñåôéêü áõôÞ ôç öïñÜ ÷þñï. Íéþèïíôáò ôçí áíÜãêç ôïõ êüóìïõ êÜèå çëéêßáò ãéá êÜôé ôï íÝï, ôï êáèáñü, ôï äéáöïñåôéêü, ôï Ýíôéìï, êÜíù ôçí ðñïóðÜèåéá ìïõ æçôþíôáò ôçí åìðéóôïóýíç ôüóï ôùí íÝùí üóï êáé ôùí ìåãáëõôÝñùí, êÜèå ðïëéôéêïý ÷þñïõ. Ï êáèÝíáò ìáò óßãïõñá êÜðïõ áíÞêåé, äåí ôï Ýêñõøá ðïôÝ, ùóôüóï ç äéáöïñåôéêüôçôÜ ìáò åßíáé áõôÞ ðïõ ðñÝðåé êáé ïöåßëåé íá ìáò êñáôÞóåé åíùìÝíïõò ãéá ôï êáëü ôçò Ðéåñßáò ìáò, ç ïðïßá ðáñáìÝíåé áäéêçìÝíç ôüóï óå åðßðåäï ôïõñéóôéêü, áãñïôéêü, ðïëéôéóôéêü ìá êõñßùò áíèñþðéíï.

ôïí áíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç êáé ôïõò óõìâïýëïõò ôïõ. Èá ðñÝðåé íá ìáò óõìâïõëåýåôáé ãéáôß ìüíï åìåßò Ý÷ïõìå Üìåóç åðéêïéíùíßá ìå ôïí êüóìï. ¹äç áðü óõæçôÞóåéò ï ê. ØùìéÜäç, ãíùñßæåé üôé ðñùôáñ÷éêÝò áíÜãêåò ôïõ íïìïý ìáò åßíáé ï ôïõñéóìüò, ç áãñïôéêÞ áíáâÜèìéóç, ç ðñïóôáóßá êáé áíÜðôõîç (ïéêïíïìéêÞ êáé ðåñéâáëëïíôéêÞ) ôïõ Ïëýìðïõ, ç êáôáóêåõÞ íÝùí ó÷ïëéêþí ìïíÜäùí êáé öõóéêÜ ç áíåñãßá ðïõ ìáóôßæåé ôïõò íÝïõò.

Ðùò áíôéìåôùðßæåôå ôï èÝìá ÐåñéöÝñåéá ìå ôç íÝá ÊáëëéêñáôéêÞ ôïõ ìïñöÞ; Åßíáé äõíáôüí íá åðéôåõ÷èåß ç óõíï÷Þ ôùí 7 Íïìþí ôçò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò; Óßãïõñá åßíáé êÜôé ôï êáéíïýñéï. Åõ÷Þ üëùí ìáò åßíáé íá ðåôý÷åé åéäÜëëùò Üëëç åõêáéñßá äõóôõ÷þò äå èá õðÜñîåé. ÐëçèõóìéáêÜ, óáöþò ôï ðëåïíÝêôçìá ôï Ý÷åé ç Èåóóáëïíßêç. Åìåßò ùò Ðéåñéåßò, ïöåßëïõìå ôüóï ïé õðïøÞöéïé ôïõ Ð.ØùìéÜäç üóï êáé ïé õðïøÞöéïé ôïõ Ì. Ìðüëáñç íá ìçí êáôáíáëùèïýìå óå ðñïóùðéêÝò êáé êïììáôéêÝò äéáìÜ÷åò. Ïöåßëïõìå (ôï æçôÜ ï áðëüò ðïëßôçò åîÜëëïõ) íá áãùíéóôïýìå åíùìÝíïé, áöïóéùìÝíïé óôïí êüóìï ôçò Ðéåñßáò ìáò. Ï äé÷áóìüò åßíáé åýêïëïò êáé äå âïçèÜåé êáíÝíáí ìáò. Ç óõíï÷Þ åßíáé ôï éäáíéêü êáé èá åðÝëèåé ìüíï ìå ôïí äéÜëïãï êáé ôçí äéáëëáêôéêüôçôá ôùí õðïøçößùí. ¼ëùí ôùí õðïøçößùí. ¼ëùí ôùí êïììÜôùí. Ãéá ôï êáëü ôïõ äéêïý ìáò ìÝëëïíôïò. Ðïéïé èá ðñÝðåé íá åßíáé ïé Üìåóïé óôü÷ïé ôïõ íÝïõ ÐåñéöåñåéÜñ÷ç ãéá ôçí Ðéåñßá; Ï ðåñéöåñåéÜñ÷çò ïöåßëåé íá áêïýåé

Ïé ðïëßôåò åìðéóôåýïíôáé ïëïÝíá êáé ëéãüôåñï ôïõò ðïëéôéêïýò, åóåßò ùò íÝïò Üíèñùðïò ðùò èá ðñïóðáèÞóåôå íá õðåñâåßôå áõôÞ ôç êáôÜóôáóç; Ôï íá õðåñâáßíåéò êÜôé ðÜåé íá ðåé ðùò ôï ãíùñßæåéò, ôï áíÝ÷åóáé êáé ôï ðñïóðåñíÜò. Äåí ìïõ áñÝóïõí áõôÝò ïé ëïãéêÝò. Ïé êáôáóôÜóåéò ðïõ äå ìáò áñÝóïõí , êáé äåí ìáò éêáíïðïéïýí ïöåßëïõí íá áëëÜîïõí. Êé åãþ ùò íÝïò ,ìéáò êáé åßìáé ìüëéò 31 ÷ñïíþí êáé ï ìéêñüôåñïò çëéêéáêÜ ôïõ øçöïäåëôßïõ, èá áãùíéóôþ ìå üëåò ìïõ ôéò äõíÜìåéò. ËÜèç ðñïçãïýìåíùí ãåíéþí äå èá ôá åðùìéóôþ ïýôå åãþ, ìá äå èá áöÞóù íá ôá åðùìéóôïýí ïýôå ïé íåïëáßïé ôïõ Íïìïý ìïõ. Äéáðéóôþíù êáèçìåñéíÜ ðùò ï êüóìïò Ý÷åé áíÜãêç áðü äéÜëïãï, ëýóåéò êáé öõóéêÜ áðü áíèñþðïõò ðïõ èá åìðéóôåõôïýí, èá ôïí áêïýóïõí êá èá ôïõ äþóïõí íÝï üñáìá, íÝåò åëðßäåò, ãéá ôç íÝá ãåíéÜ ðïõ Ýñ÷åôáé äõíáìéêÜ, êáé óéãïõñéÜ ãéá ôçí ðáëáéüôåñç ãåíéÜ ç ïðïßá ðáñÝñ÷åôáé ìå ôá üðïéá ëÜèç ôçò. Ùò íÝïò Üíèñùðïò, áöÞíïíôáò óôçí Üêñç ôá êüììáôá êáé ôïõò êïììáôéêïýò äéá÷ùñéóìïýò, äåóìåýïìáé üôé äå èá ðÜøù óôéãìÞ íá äéåêäéêþ ìå óèÝíïò êáé í’ áãùíßæïìáé ìå ðÜèïò ãéá ôï êáëü ôçò Ðéåñßáò ìáò êáé ôùí ðïëéôþí ôçò. Óôçí Ðéåñßá ðïõ ïñáìáôßæïìáé ....äåí ðåñéóóåýåé êáíåßò.

ÌÇÍÕÓÇ ÊÁÔÁ ÔÇÓ ÁÉÃÁÉÏÕ Ç ÅðéôñïðÞ Áãþíá áðïöÜóéóå íá êáôáôåèåß ìÞíõóç åíáíôßïí ôçò åôáéñåßáò êáé ôçò íïìéêÞò åêðñïóþðïõ ôçò, ç ïðïßá ðáñïõóßá ôçò ÅéóáããåëÝùò, ôïõ Áóôõíïìéêïý ÄéåõèõíôÞ êáé ôñéþí ÄçìÜñ÷ùí ôçò Ðéåñßáò, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óýóêåøçò ôçò ðåñáóìÝíçò ÐáñáóêåõÞò, êáôÝèåóå, ìå ðñùôïöáíÞ èñáóýôçôá, øåõäÞ óôïé÷åßá óõêïöáíôþíôáò ôïõò äéáìáñôõñüìåíïõò ðïëßôåò, ïé ïðïßïé êáè’ üëç ôç äéÜñêåéá ôùí ðñüóöáôùí ãåãïíüôùí óôç ËåðôïêáñõÜ, óõìðåñéöÝñèçêáí êüóìéá ÷ùñßò íá äçìéïõñãÞóïõí ôï ðáñáìéêñü ðñüâëçìá, ãåãïíüò ôï ïðïßï åðéâåâáßùóáí ôá üñãáíá ôçò Áóôõíïìßáò. Ç ôáêôéêÞ áõôÞ Ý÷åé åîáãñéþóåé ôïõò ðïëßôåò, ïé ïðïßïé áðïöÜóéóáí íá ðñïóöýãïõí óôç äéêáéïóýíç êáé íá æçôÞóïõí ôçí ðáñáäåéãìáôéêÞ ôéìùñßá ôçò íïìéêÞò óõìâïýëïõ êáé ôçò åôáéñßáò.

ÄÞìïò Äßïõ - Ïëýìðïõ ÄçìïôéêÞ ÐáñÜôáîç “Ïëýìðéá Ãç” Êþóôáò Äçìüðïõëïò ÕðïøÞöéïò ÄÞìáñ÷ïò

ÍÝá áíáêïßíùóç õðïøçößùí ôïõ óõíäõáóìïý

Ì

å õðåõèõíüôçôá êáé óõíÝðåéá óôéò äåóìåýóåéò ôçò, ç ÄçìïôéêÞ ÐáñÜôáîç “Ïëýìðéá Ãç” áíáêïéíþíåé äþäåêá (12), íÝá ïíüìáôá õðïøçößùí ôçò êáé óôéò ôñåéò (3) äçìïôéêÝò åíüôçôåò . Ç ïìÜäá ôùí óôåëå÷þí ìå ôïí åðéêåöáëÞò ôïõ óõíäõáóìïý Êþóôá Äçìüðïõëï, ìåëåôÜ ìå êÜèå ëåðôïìÝñåéá ôéò õðïøçöéüôçôåò ðïõ áðïìÝíïõí êáé ôéò áìÝóùò åðüìåíåò çìÝñåò, èá áêïëïõèÞóïõí íÝåò áíáêïéíþóåéò õðïøçößùí, ïé ïðïßåò êáé èá ïëïêëçñþóïõí ôï øçöïäÝëôéï íßêçò, ôçò äçìïôéêÞò ìáò ðáñÜôáîçò.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

ÄçìïôéêÞ Åíüôçôá Áíáôïëéêïý Ïëýìðïõ Áíáóôáóßïõ ×áñÜëáìðïò ôïõ Ìé÷áÞë Äñïýãêá Áíôéãüíç ôïõ ÄçìïóèÝíïõò ÆôÜíçò Ãåþñãéïò ôïõ ÉùÜííç Êáêïóïýëçò Áíôþíéïò ôïõ ÍéêïëÜïõ ÊáôóáëÞ Áíáóôáóßá ôïõ ÈåìéóôïêëÝïõò ÊïõêÜñáò Âýñùí ôïõ ÁëåîÜíäñïõ ÌðáêÜëçò ÁèáíÜóéïò ôïõ Áðïóôüëïõ ÌðÜêáò ÉùÜííçò ôïõ Ãåùñãßïõ Ôóáñïý÷áò Êùíóôáíôßíïò ôïõ ÉùÜííç

ÄçìïôéêÞ Åíüôçôá Äßïõ 1. ÍôáëáìðÝêïò Äéïíýóéïò ôïõ ÍéêïëÜïõ 2. ÐáôñÞò ÁóôÝñéïò ôïõ ÉùÜííç ÄçìïôéêÞ Åíüôçôá Ëéôï÷þñïõ 1. Ôóéìïýñáò ÉùÜííçò ôïõ ÍéêïëÜïõ

ÓÏÖÉÁ ÌÁÕÑÉÄÏÕ:

«Ç åêðáßäåõóç ôùí ðáéäéþí ìáò åßíáé ðÜíù áðü üëá»

Ì

Ì

Á Ä

Ð

Ä

Ð

Å

Í Ð

Ø

Ê

Ïé ÷áñáêôçñéóìÝíåò ùò ïñåéíÝò ðåñéï÷Ýò óôçí Ðéåñßá åßíáé ïé êïéíüôçôåò Áãßïõ Äçìçôñßïõ, Âñßáò, Åëáôï÷ùñßïõ, ÊÜôù ÌçëéÜò, ÐáíôåëåÞìïíá, Ñçôßíçò, Öùôåéíþí. ÅðéðëÝïí, óôéò ìåéïíåêôéêÝò ðåñéï÷Ýò ôçò ÷þñáò êáôáôÜóóïíôáé êáé ïé åîÞò ôïõ íïìïý: ËåðôïêáñõÜ, Áëþíéá, ¸ëáöïò, Åîï÷Þ, ÊáóôáíéÜ, Êáôáëþíéá, Êïýêïò, ËéâÜäé, Ìïó÷ïðüôáìïò, Ìïó÷ï÷þñé, ÍÝá Ôñáðåæïýíôá, Ðáëéüóôáíç, Ðáëéü Êåñáìßäé, ÑõÜêéá, ÓåâáóôÞ, ÓöåíäÜìç êáé Ôñßëïöïò. ¼óïí áöïñÜ ôï üñéï ôïõ åéóïäÞìáôïò ãéá íá äéêáéïýôáé êÜðïéïò ôçí ïéêïíïìéêÞ åíßó÷õóç åßíáé 4.700 ôï áíþôáôï üñéï ðïõ åíéó÷ýåôáé ìå 300 åõñþ êáé ãéá üóïõò åßíáé êÜôù áðü ôéò 3.000 åõñþ ç åíßó÷õóç áíÝñ÷åôáé óôá 600 åõñþ. Ïé áéôÞóåéò êáôáôßèåíôáé óôá ÊÅÐ ôùí äÞìùí ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé ôá ðáñáðÜíù ÷ùñéÜ. ÐáñáêÜôù áíáãñÜöïíôáé áíáëõôéêÜ ôá áðáéôïýìåíá äéêáéïëïãçôéêÜ. ÁÐÁÉÔÏÕÌÅÍÁ ÄÉÊÁÉÏËÏÃÇÔÉÊÁ ÃÉÁ ÔÇÍ ÊÁÔÁÂÏËÇ ÔÙÍ ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÉÊÙÍ ÅÍÉÓ×ÕÓÅÙÍ á) Ìïíßìùí êáôïßêùí ïñåéíþí êáé ìåéïíåêôéêþí ðåñéï÷þí • Åêêáèáñéóôéêü ïéêïíïìéêïý Ýôïõò 2010 ÅÉ 2010 Õðåýèõíç äÞëùóç (åéò äéðëïýí) ãéá ôçí áðáëëáãÞ õðï÷ñÝùóçò õðïâïëÞò äÞëùóçò Ö.Å óôï ïðïßï èá áíáãñÜöåôáé õðï÷ñåùôéêÜ ôï áêñéâÝò åéóüäçìá ôïõ Ýôïõò 2009áðü êÜèå ðçãÞ. • Ðéóôïðïéçôéêü ïéêïãåíåéáêÞò êáôÜóôáóçò • Âåâáßùóç áðü ôïí ïéêåßï äÞìï üôé ï äéêáéïý÷ïò åßíáé ìüíéìïò êÜôïéêïò ïñåéíÞò êáé ìåéïíåêôéêÞò ðåñéï÷Þò ôïõëÜ÷éóôïí ôá 2 ôåëåõôáßá Ýôç êáé üôé äéáôçñåß äéêü ôïõ íïéêïêõñéü. Óçìåßùóç: Óõíôáîéïý÷ïé ìç õðü÷ñåïé óå äÞëùóç Ö.Å åêôüò áðü ôçí õðåýèõíç äÞëùóç íá ðñïóêïìßæïõí êáé âåâáßùóç óýíôáîçò áðü 01-01- 2009 Ýùò 31-12-2009 ÅôÞóéï ïéêïãåíåéáêü åéóüäçìá Ýùò 3.000,00 åõñþ ðïóü åíßó÷õóçò 600,00 åõñþ ÅôÞóéï ïéêïãåíåéáêü åéóüäçìá Ýùò 4.700,00 åõñþ, ðïóü åíßó÷õóçò 300,00 åõñþ â) Ïéêïãåíåéþí ìå ôÝêíá õðï÷ñåùôéêÞò åêðáßäåõóçò êáé ÷áìçëÜ åéóïäÞìáôá • Åêêáèáñéóôéêü ïéêïíïìéêïý Ýôïõò 2009 Þ ÅÉ 2009 Þ Õðåýèõíç äÞëùóç (åéò äéðëïýí) ãéá ôçí áðáëëáãÞ õðï÷ñÝùóçò õðïâïëÞò äÞëùóçò Ö.Å óôï ïðïßï èá áíáãñÜöåôáé õðï÷ñåùôéêÜ ôï áêñéâÝò åéóüäçìá ôïõ Ýôïõò 2009áðü êÜèå ðçãÞ. • Ðéóôïðïéçôéêü ïéêïãåíåéáêÞò êáôÜóôáóçò • Âåâáßùóç ôïõ ÄéåõèõíôÞ Äçìüóéïõ ó÷ïëåßïõ ãéá ôçí åããñáöÞ ôïõ ìáèçôÞ êáé ôçí êáíïíéêÞ ðáñáêïëïýèçóç ôùí ìáèçìÜôùí ôï ðñïçãïýìåíï Ýôïò. ÅôÞóéï ïéêïãåíåéáêü åéóüäçìá Ýùò 4.700,00 åõñþ, ðïóü åíßó÷õóçò 300,00 åõñþ.

Ôï 3Þìåñï ðñüãñáììá ôïõ óåìéíáñßïõ, êáëýðôåé üëï ôï ãíùóôéêü ðåäßï ãéá ôéò áñ÷Ýò ëåéôïõñãßáò, ôçí åãêáôÜóôáóç, ôç óõíôÞñçóç êáé ôçí õðïóôÞñéîç ôùí ìåôáôñïðÝùí ôçò Fronius êáé áðåõèýíåôáé óå Ýìðåéñïõò ôå÷íéêïýò êáé ìç÷áíéêïýò. Ç ðáñïõóßáóç ôùí ìáèçìÜôùí èá ãßíåé áðü ôï ôå÷íéêü ôìÞìá ôçò Fronius óå óõíåñãáóßá ìå ìç÷áíéêïýò ôïõ ïìßëïõ. Ôá ìáèÞìáôá èá ãßíïõí óôçí áããëéêÞ êáé åëëçíéêÞ ãëþóóá. Èá äïèïýí óçìåéþóåéò óôá åëëçíéêÜ. Ìå ôçí ïëïêëÞñùóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò ôïõ óåìéíáñßïõ, èá äïèåß óôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò ôï áíáãíùñéóìÝíï ðéóôïðïéçôéêü ôå÷íéêïý, «Fronius Service Partner» («FSP»). Ôï óåìéíÜñéï èá äéåîá÷èåß óôçí Êáôåñßíç 11-12-13 Ïêôùâñßïõ, 10.00ðì – 18.00ìì óôï îåíïäï÷åßï LIDO, Ð. ÔóáëäÜñç 16.

Óôç óõíÝ÷åéá ðñáãìáôïðïéÞèçêå óõíÜíôçóç ìå ôïí ê. ÁóôÝñéï Êñßôïãëïõ, ï ïðïßïò áíáöåñüìåíïò óôá ðñïâëÞìáôá ðïõ áíôéìåôùðßæåé ç Äéåýèõíóç ÐñùôïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò åíçìÝñùóå ãéá ôá æçôÞìáôá ôçò ó÷ïëéêÞò óôÝãçò áëëÜ êáé ôç ìåôáöïñÜ ôùí ìáèçôþí. «ÓõæçôÞóáìå ìå ôïõò áíèñþðïõò ôçò ÐñùôïâÜèìéáò êáé Å Ä ÄåõôåñïâÜèìéáò Ó Ì Åêðáßäåõóçò ôá êôéñéáêÜ ðñïâëÞìáôá ðïõ áðáó÷ïëïýí ôï íïìü ìáò ôá ïðïßá èåùñþ íåõñáëãéêÞò óçìáóßáò æçôÞìáôá. Ï ôïìÝáò ôçò åêðáßäåõóçò åßíáé ðñïôåñáéüôçôÜ ìáò ãéáôß åêåß óôçñßæåôáé ç ìüñöùóç ôùí ðáéäéþí ðïõ èá äéáìïñöþóïõí ôçí êïéíùíßá ìáò áýñéï.

Î

åêßíçóå áðü ÷èåò ç õðïâïëÞ áéôÞóåùí óå ïñåéíÝò êáé ìåéïíåêôéêÝò ðåñéï÷Ýò ôçò ÷þñáò, ãéá åéóïäçìáôéêÞ åíßó÷õóç. Ôï ìÝôñï éó÷ýåé ãéá ïéêïãÝíåéåò ìå ÷áìçëÜ åéóïäÞìáôá êáé ç ðñïèåóìßá êáôáâïëÞò áéôÞóåùí åßíáé ìÝ÷ñé ôéò 31 Äåêåìâñßïõ. Óôçí Ðéåñßá åßíáé áñêåôÝò ïé ðåñéï÷Ýò ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôéò ðáñáðÜíù êáé äõóôõ÷þò äåí ëåßðïõí áõôïß ðïõ ôï åéóüäçìÜ ôïõò äåí îåðåñíÜ ôï ðñïâëåðüìåíï üñéï.

Ï üìéëïò ôùí åôáéñéþí Compa Solar – ÏëõìðéáêÞ ÖùôïâïëôáúêÞ Ï.Å, öñïíôßæïíôáò ãéá ôç óõíå÷Þ êáé åîåéäéêåõìÝíç åêðáßäåõóç ôùí ôå÷íéêþí çëåêôñïëüãùí êáé ôùí óõíåñãáôþí ôçò, äéïñãáíþíåé, óå óõíåñãáóßá ìå ôïí êáôáóêåõáóôéêü ïßêï Fronius GmbH, óåéñÜ ôå÷íéêþí óåìéíáñßùí ìå èÝìá : «Ðéóôïðïßçóç ôå÷íéêþí óôïõò ìåôáôñïðåßò Fronius».

å ôïõò ÄéåõèõíôÝò ôçò ÐñùôïâÜèìéáò êáé ÄåõôåñïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò ôïõ íïìïý Ðéåñßáò ê.ê. ÁóôÝñéï Êñßôïãëïõ êáé ÃéÜííç Êáæôáñßäç óõíáíôÞèçêå, ôï ðñùß ôçò ÄåõôÝñáò 4 Ïêôùâñßïõ, ç õðïøÞöéá ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò Ðéåñßáò, Óïößá Ìáõñßäïõ, óõíïäåßá ôùí õðïøÞöéùí ðåñéöåñåéáêþí óõìâïýëùí ôïõ íïìïý ìå ôï óõíäõáóìü ôïõ Ðáíáãéþôç ØùìéÜäç. Óçìåéþíåôáé üôé ç Óïößá Ìáõñßäïõ ìáæß ìå ôïõò õðïøÞöéïõò Ðåñéöåñåéáêïýò Óõìâïýëïõò åðéóêÝöèçêáí üëá ôá ãñáöåßá ÷áéñåôßæïíôáò ôï áíèñþðéíï äõíáìéêü ðïõ óôåëå÷þíïõí ôéò Õðçñåóßåò êáé áíôÜëëáîáí áðüøåéò ãéá ôçí Ðáéäåßá êáé åéäéêüôåñá ãéá ôéò óõíèÞêåò åêðáßäåõóçò óôï íïìü.

ÇÓ

ÃÉÁ ÍÏÉÊÏÊÕÑÉÁ ÌÅ ×ÁÌÇËÁ ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÁ

Áíáêïßíùóç ôå÷íéêïý óåìéíáñßïõ öùôïâïëôáúêþí

ÅÐÉÓÊÅØÇ ÓÔÏÕÓ ÄÉÅÕÈÕÍÔÅÓ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ ÐÉÅÑÉÁÓ

Ðñþôïò óôáèìüò Þôáí ç Äéåýèõíóç ÄåõôåñïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò üðïõ ï ÄéåõèõíôÞò ê. ÃéÜííçò Êáæôáñßäçò åíçìÝñùóå ãéá ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ õðÜñ÷ïõí õðïäåéêíýïíôáò ùò ôï óçìáíôéêüôåñï ôï óôåãáóôéêü êáé ôüíéóå ôçí Üìåóç áíÜãêç ãéá áíÝãåñóç íÝùí êôçñßùí.

ÅéóïäçìáôéêÞ åíßó÷õóç óå ïñåéíÝò êáé ìåéïíåêôéêÝò ðåñéï÷Ýò

Ð

Å

Í Ð

Ê

Ç åêðáßäåõóç ôùí ðáéäéþí ìáò åßíáé ðÜíù áðü üëá. Äéåêäéêïýìå ùò íïìüò ôï äéêáßùìÜ ìáò íá ðáñÝ÷ïõìå óôá ðáéäéÜ ôéò åíäåäåéãìÝíåò óõíèÞêåò åêðáßäåõóçò þóôå ç ìüñöùóÞ ôïõò íá åßíáé ïõóéáóôéêÞ êáé íá áíôáðïêñßíåôáé óôá óýã÷ñïíá äåäïìÝíá», óçìåßùóå ó÷åôéêÜ ç Óïößá Ìáõñßäïõ.

ÓÇÌÅÉÙÓÇ : Ëüãù ôïõ ðåñéïñéóìÝíïõ áñéèìïý áôüìùí óå êÜèå ôìÞìá, ïé èÝóåéò ãéá ôï óåìéíÜñéï Ý÷ïõí óõìðëçñùèåß. Ðáñáêáëïýíôáé ïé åíäéáöåñüìåíïé íá äçëþóïõí óõììåôï÷Þ ãéá ôï åðüìåíï óåìéíÜñéï óôï info@compasolar.gr Þ óôá ôçëÝöùíá 23510.45415, 23510.28737. Ç çìåñïìçíßá äéåîáãùãÞò èá áíáêïéíþíåôáé ìüëéò óõìðëçñþíåôáé íÝï ôìÞìá. Ðñïößë åôáéñéþí Ç Compa Solar (×áñ. ÓáëìáíëÞò, Ìç÷áíïëüãïò Ìç÷áíéêüò ÁÐÈ) êáé ç ÏëõìðéáêÞ ÖùôïâïëôáúêÞ Ï.Å. (×áñ. ÓáëìáíëÞò êáé Í. ÂáêÜëçò, Ìç÷/êüò Ëïãéóìéêïý ÁÐÈ, MSc HCI) äñáóôçñéïðïéïýíôáé óôïí åíåñãåéáêü ôïìÝá áðü ôï 1998 ìå õøçëÞò áðüäïóçò öùôïâïëôáúêÝò åãêáôáóôÜóåéò óå óôÝãåò êáé áãñïýò, óôçí ÅëëÜäá, Áëâáíßá êáé Âïõëãáñßá. ÓÞìåñá ï üìéëïò áðáó÷ïëåß 13 Üôïìá ìüíéìï åîåéäéêåõìÝíï ðñïóùðéêü éêáíü íá áíôáðåîÝëèåé óå ïðïéáäÞðïôå áíÜãêç öùôïâïëôáúêÞò åãêáôÜóôáóçò ìéêñÞò, ìåóáßáò êáé ìåãÜëçò êëßìáêáò. ÐáñÜëëçëá áíôéðñïóùðåýåé åðßóçìá êïñõöáßïõò êáôáóêåõáóôéêïýò ïßêïõò ìå ôåñÜóôéá åìðåéñßá êáé äåêÜäåò GWp åãêáôåóôçìÝíá ðáãêïóìßùò.


"

ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÅÉÄÇÓÅÉÓ “Ï ÖÏÂÏÓ ÖÕËÁÅÉ ÔÁ ÅÑÌÁ”

«ÊÁÔÅÑÉÍÇ 2010 ÍÅÏÓ ÄÇÌÏÓ ÍÅÅÓ ÄÕÍÁÔÏÔÇÔÅÓ»

Íßêïò Ìçëéþôçò: «¿ñá äçìéïõñãßáò ãéá Ýíá äÞìï ðñüôõðï, Ýíá äÞìï ðñùôáãùíéóôÞ»

Å

ðßóêåøç ðñïêåéìÝíïõ íá åíçìåñùèåß ãéá ôç ëåéôïõñãßá êáé ôá ðñïâëÞìáôá ôïõ äÞìïõ Åëáößíáò ðñáãìáôïðïßçóå ï õðïøÞöéïò äÞìáñ÷ïò Êáôåñßíçò ê. Íßêïò Ìçëéþôçò ôï ðñùß ôçò ÄåõôÝñáò óôï äçìáñ÷åßï, óôï Ðáëéü Êåñáìßäé. Ôïí ê. Ìçëéþôç õðïäÝ÷ôçêáí åãêÜñäéá ï äÞìáñ÷ïò ê. Ðáó÷Üëçò ÊáôóÜñáò, ïé áíôéäÞìáñ÷ïé, ïé äçìïôéêïß óýìâïõëïé êáé ïé åñãáæüìåíïé óôï äÞìï. Ðïëëïß Þôáí åðßóçò ïé äçìüôåò ðïõ âñßóêïíôáí óôï äçìáñ÷åßï åêåßíç ôçí þñá êáé åõ÷Þèçêáí óôïí õðïøÞöéï äÞìáñ÷ï êáëÞ åðéôõ÷ßá.

Ðñüóöáôá êáëëùðßóôçêå ï áõôïêéíçôüäñïìïò ìå ôçí ðéíáêßäá ôçò öùôïãñáößáò, ðïõ ìáò åíçìåñþíåé ãéá çëåêôñïíéêü Ýëåã÷ï ôùí ðáñáâÜóåùí ðïõ ðñáãìáôïðïéïýíôáé óôï äñüìï. Áðü ôïí êáéñü ðïõ áðïêôÞóáìå áõôïêéíçôïäñüìïõò êáé ìÜëéóôá ìå ôñåéò ëùñßäåò êõêëïöïñßáò ç óõíôñéðôéêÞ ðëåéïøçößá ôùí ïäçãþí êáôáóôñáôçãåß ôïí Ê.Ï.Ê., êáé óõãêåêñéìÝíá ôï Üñèñï -29- ãéá ôçí èÝóç ôïõ áõôïêéíÞôïõ óôïí äñüìï. Ôçí ßäéá ðáñÜâáóç êÜíïõí ü÷é ìüíï ôá åðéâáôçãÜ áõôïêßíçôá, áëëÜ êáé ðïëëÜ ëåùöïñåßá êáé êÜðïéá öïñôçãÜ. Ôá ìéêñÜ öïñôçãÜ õðåñâáßíïõí ìüíéìá ôçí ôá÷ýôçôá ôùí 100 ÷éë./þñá, ðïõ åßíáé ôï üñéï. Ïé ðñïóðåñÜóåéò áðü ôá äåîéÜ åßíáé Ýíá óõíå÷Ýò öáéíüìåíï. Ôï ßäéï êáé ïé êüíôñåò. Ìüíï ìå áõôÝò ôéò åëÜ÷éóôåò ðáñáôçñÞóåéò ðïõ ãñÜöïíôáé åäþ, ôá çëåêôñïíéêÜ ìÝóá åëÝã÷ïõ ôïõ áõôïêéíçôüäñïìïõ èá Ýðñåðå íá ðÜñïõí öùôéÜ. ÁëëÜ ïýôå êáí Ï ÖÏÂÏÓ ÄÅ ÖÕËÁÅÉ ÔÁ ÅÑÌÁ... Ð.Ã.

Ç “ÁëëáãÞ Ðïñåßáò” ãéá ôï áíïé÷ôü êÜëåóìá ÔóéöïäÞìïõ

ÓÅ ÔÇËÅÏÐÔÉÊÇ ÁÍÁÌÅÔÑÇÓÇ Ç “ÁëëáãÞ Ðïñåßáò”, åðé ôçò áñ÷Þò, äåí Ý÷åé êáíÝíá ðñüâëçìá íá áíôéðáñáôåèåß ðïëéôéêÜ êáé äçìüóéá ãéá ïðïéïäÞðïôå æÞôçìá. ×ñåéÜæåôáé íá åðéóçìÜíïõìå üìùò äýï ðñÜãìáôá: Ïé äçìüôåò ôïõ ÄÞìïõ Äßïõ – Ïëýìðïõ ãíùñßæïõí ðïëý êáëÜ ôá ðåðñáãìÝíá äçìÜñ÷ùí êáé äçìïôéêþí áñ÷þí ôùí äýï ìåãÜëùí êïììÜôùí áëëÜ êáé ôçí ðïëéôéêÞ ðïõ èá åöáñìüóïõí ïé õðïóôçñéæüìåíïé õðïøÞöéïé áðï ôï ÐÁÓÏÊ êáé ôç ÍÝá Äçìïêñáôßá óôá ðëáßóéá ôïõ “ÊáëëéêñÜôç”. Ï ðñáãìáôéêüò äéÜëïãïò ãßíåôáé óôçí êïéíùíßá êáé åðáëçèåýåôáé áðü ôéò ðñáêôéêÝò ôïõ êÜèå ÷þñïõ. Äåýôåñïí, ïé ôçëåìá÷ßåò, üðùò ôïõëÜ÷éóôïí ôéò Ý÷ïõìå ãíùñßóåé, ïõóéáóôéêÜ áðïôåëïýí ìïíïëüãïõò ÷þñéò íá ðñïêýðôïõí óõìðåñÜóìáôá êáé áðüøåéò ìÝóá áðü ïõóéáóôéêü äéÜëïãï. ÐáñÜ ôéò åðéöõëÜîåéò ìáò, ìßá áíôéðáñÜèåóç üëùí ôùí óõíäõáóìþí êáé ôùí åðéêåöáëÞò áõôþí äåí ìáò âñßóêåé áíôßèåôïõò.

Äåëôßï ôýðïõ “ËáúêÞò Óõóðåßñùóçò” ÕðïøÞöéïò äÞìáñ÷ïò Êáôåñßíçò ÓáëðéóôÞò Íßêïò ÕðïøÞöéïò ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò íïìïý Ðéåñßáò Óêïýöáò ÃéÜííçò

Å

íôåßíïíôáé ïé ðåñéïäåßåò – åîïñìÞóåéò – ïìéëßåò ôùí óõíäõáóìþí ôçò «ËáúêÞò Óõóðåßñùóçò» óå ÷þñïõò äïõëåéÜò êáé ëáúêÝò óõíïéêßåò üðùò Ìõëáýëáêï, ÂáôÜí, Êáôáöéþôéêá. Ðåñéïäåßåò êáé ïìéëßåò ãßíáíå óå ÏÁÅÄ, ÉÊÁ, ÅÁÓ, ÌÝñéìíá ðáéäéïý, åêðáéäåõôéêïýò 8ïõ äçìïôéêïý.

Ç óõæÞôçóç ìå ôïõò åñãáæüìåíïõò Þôáí áðïêáëõðôéêÞ áöïý áñêåôïß áíçóõ÷ïýí áí áýñéï èá Ý÷ïõí äïõëåéÜ, áíçóõ÷ßá ðïõ ðñïêýðôåé áðü ôéò áíôåñãáôéêÝò, áíôéëáúêÝò, äéá÷ñïíéêÝò, ðïëéôéêÝò ôüóï ôùí êõâåñíÞóåùí ôïõ ÐÁÓÏÊ üóï êáé ôùí êõâåñíÞóåùí ôçò ÍÄ, ðïõ óôï üíïìá ôçò áíôáãùíéóôéêüôçôáò êáé ôçò êåñäïöïñßáò ôùí ìïíïðùëßùí áðïóÜñèñùóáí ôéò åñãáóéáêÝò ó÷Ýóåéò, ÷ôõðþíôáò ôï äéêáßùìá ãéá ìüíéìç óôáèåñÞ äïõëåéÜ ìå ðëÞñç åñãáóéáêÜ, ìéóèïëïãéêÜ, áóöáëéóôéêÜ, äéêáéþìáôá. Áñêåôïß áðü ôïõò åñãáæüìåíïõò íÝïé óå çëéêßá äïýëåõáí ìå óõìâÜóåéò ïñéóìÝíïõ ÷ñüíïõ, ìåñéêÞ áðáó÷üëçóç, Þ Üëëåò åõÝëéêôåò ìïñöÝò áðáó÷üëçóçò, áíôéêñßæïíôáò ôï áýñéï ìå áâåâáéüôçôá êáé áíáóöÜëåéá. Ïé åðéêåöáëåßò ôùí óõíäõáóìþí ôçò «ËáúêÞò Óõóðåßñùóçò» êÜëåóáí ôïõò åñãáæüìåíïõò íá âãÜëïõí ÷ñÞóéìá ðïëéôéêÜ óõìðåñÜóìáôá ãéá ôçí Üó÷çìç êáôÜóôáóç ðïõ äéáìïñöþíåôáé. Ôïõò êÜëåóáí åðßóçò íá ïñãáíùèïýí, íá óõóðåéñùèïýí óôá ôáîéêÜ óõíäéêÜôá, óôï Ð.Á.ÌÅ êáé íá ìðïõí äñáóôÞñéá óôïí áãþíá áìöéóâçôþíôáò ôçí êõñßáñ÷ç ðïëéôéêÞ ôïõ ÐÁÓÏÊ êáé ôçò ÍÄ, ôçí óôñáôçãéêÞ ôçò ÅÅ, ðïõ èÝëåé åñãáæüìåíïõò öèçíïýò, åõÝëéêôïõò áíáëþóéìïõò ãéá ôéò áíÜãêåò ôçò êåñäïöïñßáò ôïõò êåöáëáßïõ. Ïé ôïðéêÝò êáé ðåñéöåñåéáêÝò åêëïãÝò åßíáé ìßá åõêáéñßá ãéá ôïõò åñãáæüìåíïõò íá ôéìùñÞóïõí áõôÞ ôçí å÷èñéêÞ ðïëéôéêÞ ãéá ôá äéêáéþìáôá êáé óõìöÝñïíôÜ ôïõò, õðåñøçößæïíôáò ôïõò óõíäõáóìïýò ôçò «ËáúêÞò Óõóðåßñùóçò». ØçöïäÝëôéá ðïõ áðïôåëïýíôáé áðü õðïøçößïõò ðïõ áãùíßæïíôáé êáé ðáëåýïõí êáèçìåñéíÜ óôá êéíÞìáôá ôçò áíõðáêïÞò, áðåéèáñ÷ßáò êáôÜ ôçò ÅÅ, ôïõ ÄÍÔ, ôïõ êåöáëáßïõ. Ï êüóìïò ìðïñåß êáé ðñÝðåé íá ôïõò åìðéóôåõôåß óôéò 7 ÍïÝìâñç.

Ï ê. ÊáôóÜñáò åíçìÝñùóå ôïí õðïøÞöéï äÞìáñ÷ï ãéá ôçí êáôÜóôáóç óôï äÞìï, óå ü,ôé áöïñÜ ôá Ýñãá ðïõ ïëïêëçñþèçêáí, áõôÜ ðïõ âñßóêïíôáé óå åîÝëéîç êáèþò êáé ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç ôïõ äÞìïõ. Ï ê. Ìçëéþôçò äÞëùóå ðùò ï óõíäõáóìüò «Êáôåñßíç 2010 íÝïò äÞìïò íÝåò äõíáôüôçôåò», Ýñ÷åôáé íá áîéïðïéÞóåé ôç íÝá áõôïäéïéêçôéêÞ ìåôáññýèìéóç. «Ìáò äßíåôáé ç åõêáéñßá åíùìÝíïé üëïé ìáæß, íá äñáóôçñéïðïéçèïýìå. Ìå óôü÷ï êáé üñáìá, ìå ôüëìç êáé óõíÝðåéá, íá ó÷åäéÜóïõìå, íá ðñïãñáììáôßóïõìå êáé íá õëïðïéÞóïõìå üëá üóá áðáéôïýíôáé ãéá íá ìðïñÝóåé ï äÞìïò ìáò, ï íÝïò ÄÞìïò Êáôåñßíçò, íá ãßíåé ðñùôïðüñïò óôçí ÐåñéöÝñåéá, óôçí ÅëëÜäá êáé óôçí Åõñþðç áîéïðïéþíôáò ôá ìïíáäéêÜ, áëëÜ äõóôõ÷þò ìÝ÷ñé ôþñá áäñáíïðïéçìÝíá, óõãêñéôéêÜ ìáò ðëåïíåêôÞìáôá. Ï äÞìïò Åëáößíáò åßíáé áðü ôïõò ïñåéíïýò äÞìïõò ðïõ åíþèçêáí ìå ôçí Êáôåñßíç, äçìéïõñãþíôáò ôïí ìåãÜëï äÞìï, ðïõ åßíáé ðëÝïí ìéá

ðñáãìáôéêüôçôá êáé åßíáé ãéá ìáò ðñüêëçóç íá åñãáóôïýìå ãéá íá ãßíåé Ýíáò äÞìïò ðñüôõðï, Ýíáò äÞìïò ðñùôáãùíéóôÞò. Óôï äÞìï Åëáößíáò, óôá äþäåêá ÷ñüíéá ëåéôïõñãßáò ôïõ, Ý÷ïõí ãßíåé áñêåôÜ Ýñãá õðïäïìÞò, ôá ïðïßá èá áðïôåëÝóïõí áöåôçñßá

ãéá ôçí áíáðôõîéáêÞ ðïñåßá, óõíïëéêÜ, ôïõ íÝïõ äÞìïõ. Óôü÷ïò ìáò ùò íÝá äçìïôéêÞ áñ÷Þ èá åßíáé ç éóüññïðç áíÜðôõîç êáé ç êáëýôåñç åîõðçñÝôçóç ôïõ ðïëßôç».

ÓÕÍÁÍÔÇÓÇ ÓÕÍÄÕÁÓÌÏÕ Ã. ÐÁÐÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÌÅ ÕÐÏØ. ÔÏÐÉÊÏÕÓ ÊÁÉ ÄÇÌÏÔÉÊÏÕÓ ÕÐÏØÇÖÉÏÕÓ ÔÏÕ ÓÔÇÍ ÊÁÑÉÔÓÁ

«Ìáò åìðéóôåýïíôáé ïé ðïëßôåò»

Ìå ôïõò Õðïøçößïõò Ôïðéêïýò Óõìâïýëïõò ôçò ÄçìïôéêÞò Êïéíüôçôáò Êáñßôóáò êáèþò êáé ìå ôïõò Õðïøçößïõò Äçìïôéêïýò Óõìâïýëïõò ÅêëïãéêÞò ÐåñéöÝñåéáò Äßïõ ðïõ åðßóçò ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôçí Êáñßôóá êáé ðïõ èá áðáñôßæïõí ôï øçöïäÝëôéï «Åíüôçôá – ÁíÜðôõîç – ÍÝá Ðïñåßá» óôï íÝï Êáëëéêñáôéêü ÄÞìï Äßïõ Ïëýìðïõ, óõíáíôÞèçêå ï ÕðïøÞöéïò ÄÞìáñ÷ïò êáé åðéêåöáëÞò ôïõ Óõíäõáóìïý áõôïý, Ãéþñãïò Ðáðáèáíáóßïõ.

Ôñßôç 5 Ïêôùâñßïõ 2010

ÓôåãáóôéêÜ ðñïâëÞìáôá ó÷ïëéêþí ìïíÜäùí ôïõ íïìïý ìáò È. ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ: «ÓÅ ÐÑÙÔÇ ÐÑÏÔÅÑÁÉÏÔÇÔÁ Ç ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÔÙÍ ÍÅÙÍ ÄÉÄÁÊÔÇÑÉÙÍ»

Ôçí ðñïþèçóç ôçò ÷ñçìáôïäüôçóçò ôïõ íÝïõ êôéñßïõ ôïõ Ëõêåßïõ Êïíôáñéþôéóóáò, áëëÜ êáé ôïí ðñïãñáììáôéóìü ãéá ôçí ÷ñçìáôïäüôçóç êáé êáôáóêåõÞ ó÷ïëéêþí êôéñßùí ðïõ Ý÷åé áíÜãêç ç Ðéåñßá æÞôçóå ìå åðéóôïëÞ ôïõ ðñïò ôïõò áñìüäéïõò õðïõñãïýò ï ÂïõëåõôÞò ÐÁÓÏÊ Ðéåñßáò ê. ÈáíÜóçò Ðáðáãåùñãßïõ. ¼ðùò åðéóçìáßíåé ï ê. Ðáðáãåùñãßïõ ðáñÜ ôçí ëåéôïõñãßá ôùí 13 «êáðïäéóôñéáêþí» äÞìùí óôï íïìü äåí Ýãéíå ðåñéöåñåéáêüò ó÷åäéáóìüò ãéá ôçí áðïêÝíôñùóç ôùí ìáèçôþí áíÜ äÞìï Þ åíüôçôåò üìïñùí äÞìùí, áëëÜ óõíå÷ßóôçêå ç óõãêÝíôñùóç ôùí ìáèçôþí óôçí Ýäñá ôïõ íïìïý, óôçí Êáôåñßíç. ÁðïôÝëåóìá áõôïý åßíáé Ýíá éäéáßôåñá áóöõêôéêü ðåñéâÜëëïí ìå óôåãáóôéêÜ áäéÝîïäá êáé ìå ðñïâëÞìáôá áíéóïêáôáíïìÞò ôùí ìáèçôþí óôá ôìÞìáôá ôùí ó÷ïëåßùí ôçò ÐñùôïâÜèìéáò êáé ôçò ÄåõôåñïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò óôçí ðüëç. Ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôïõ óôåãáóôéêïý ðñïâëÞìáôïò êáé ôçí áíáêáôáíïìÞ ôùí ìáèçôþí óôï ðëáßóéï ôçò ëåéôïõñãßáò ôùí íÝùí «êáëëéêñáôéêþí» äÞìùí óôçí Ðéåñßá èá ðñÝðåé íá õëïðïéçèïýí ïé ðñïôÜóåéò ãéá ôçí ßäñõóç êáé ëåéôïõñãßá íÝùí ãõìíáóßùí êáé ëõêåßùí ðåñéöåñåéáêÜ ôçò ðüëçò Êáôåñßíçò êáé íá åãêñéèåß Üìåóá ç ÷ñçìáôïäüôçóç êáé ç êáôáóêåõÞ íÝùí ó÷ïëéêþí ìïíÜäùí. Ìå ôçí ßäñõóç êáé ëåéôïõñãßá íÝùí ó÷ïëéêþí ìïíÜäùí üðùò ôá Ëýêåéá Ðáñáëßáò, Ê. ÌçëéÜò êáé Êïñéíïý èá õðÜñîåé áðïóõìöüñçóç óôá Ëýêåéá ôçò Êáôåñßíçò. Ìå ôçí áíÝãåñóç íÝïõ êôéñßïõ ãéá ôçí óôÝãáóç ôïõ Ëõêåßïõ Êïíôáñéþôéóóáò äßíåôáé ëýóç óôï óïâáñü óôåãáóôéêü ðñüâëçìá óôï ó÷ïëéêü óõãêñüôçìá ðïõ óÞìåñá ëåéôïõñãïýí ãõìíÜóéï êáé ëýêåéï. ÐáñÜëëçëá õðÜñ÷ïõí óõãêåêñéìÝíåò ðñïôÜóåéò (óýìöùíá ìå áðïöÜóåéò êáé ðñïôÜóåéò ôïõ Íïìáñ÷éáêïý Óõìâïõëßïõ Ðéåñßáò êáé ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ Êáôåñßíçò) êáé åßíáé þñéìá íá ÷ñçìáôïäïôçèïýí áðü ôï ÅÓÐÁ Þ ìÝóù ÓÄÉÔ êáé íá êáôáóêåõáóôïýí íÝá ó÷ïëéêÜ êôßñéá.

H VODAFONE ×ÏÑÇÃÏÓ ÔÏÕ ASTROPARTY ÓÔÏ ÊÅÍÔÑÏ ÄÉÁÄÏÓÇÓ ÅÐÉÓÔÇÌÙÍ ÊÁÉ ÌÏÕÓÅÉÏ ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ ÍÏÇÓÉÓ H Vodafone, óôï ðëáßóéï ôçò óõíåñãáóßáò ôçò ìå ôï ÊÝíôñï ÄéÜäïóçò Åðéóôçìþí êáé Ìïõóåßï Ôå÷íïëïãßáò ÍÏÇÓÉÓ, Þôáí öÝôïò ÷ïñçãüò ôïõ Astroparty ðïõ äéïñãÜíùóå ôï ÍÏÇÓÉÓ ôçí ÐáñáóêåõÞ 24 Óåðôåìâñßïõ, óõììåôÝ÷ïíôáò óôéò ÐáíåõñùðáúêÝò åêäçëþóåéò ôçò «ÂñáäéÜò ôùí Åñåõíçôþí 2010».

Ðñüêåéôáé ãéá ôïõò Õðïøçößïõò Ôïðéêïýò Óõìâïýëïõò ôçò ÄçìïôéêÞò Êïéíüôçôáò Êáñßôóáò: Íéêüëáïò Ãêßíáò Ãñçãüñçò ÄáëáìÞôñáò ÁóôÝñéïò ÅõáããÝëïõ ×ñõóÜíèç ÌðáôæïãéÜííç Íéêüëáïò ÐáôñÞò Ìáñßá Ðñïâáôßäïõ Êáèþò åðßóçò êáé ãéá ôïõò Õðïøçößïõò Äçìïôéêïýò Óõìâïýëïõò ÅêëïãéêÞò ÐåñéöÝñåéáò Äßïõ ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôçí Êáñßôóá:

ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Astroparty ôï êïéíü ðáñáêïëïýèçóå åíäéáöÝñïõóåò ðñïâïëÝò óôï ÐëáíçôÜñéï êáé ôï ÊïóìïèÝáôñï, åðéóêÝöèçêå ôï Ìïõóåßï Ôå÷íïëïãßáò, áðüëáõóå ôï íõ÷ôåñéíü ïõñáíü ìå ôçëåóêüðéá, åíþ ðáñáêïëïýèçóå áðëÜ ðåéñÜìáôá öõóéêÞò, óõììåôåß÷å óå åêðáéäåõôéêÜ ðáé÷íßäéá, åíçìåñþèçêå ãéá ðåñéâáëëïíôéêÜ èÝìáôá óôï äéáäñáóôéêü Green Info Point, ðáñáêïëïýèçóå ðôÞóåéò åðßäåéîçò ôçëåêáôåõèõíüìåíùí åëéêïðôÝñùí, êáèþò êáé ôç óõíáõëßá ôùí Dr. Funk. Ôï Astroparty Þôáí ìéá åõêáéñßá ãéá íá ãíùñßóåé ôï åõñý êïéíü Ýíá ÷þñï Üôõðçò åêðáßäåõóçò óå Ýíá åõ÷Üñéóôï êáé äéáóêåäáóôéêü ðåñéâÜëëïí.

Ìáñßá ÆÝñâá ÐÝôñïò ÊéÜöáò Ãéþñãïò Êùôïýëçò Ï ê. Ðáðáèáíáóßïõ ìéëþíôáò óôïõò Õðïøçößïõò Óõìâïýëïõò ôïõ æÞôçóå íá õðÜñ÷åé åíüôçôá êáé áëëçëåããýç ìåôáîý ôïõò, ôïõò æÞôçóå åðßóçò íá êÜíïõí åêëïãéêü áãþíá óýìöùíá ìå ôéò áñ÷Ýò êáé ôéò áîßåò ôïõ Óõíäõáóìïý êáé íá âñßóêïíôáé êïíôÜ óôïõò ðïëßôåò êáé ìÜëéóôá óå ìéá ðåñßïäï ðïõ ç ÷þñá êáé ç ðåñéï÷Þ äéÝñ÷ïíôáé ïéêïíïìéêÞ êñßóç. «Äåí åßíáé ôõ÷áßï ðïõ ïé ðïëßôåò ìÜò Ý÷ïõí áãêáëéÜóåé êáé ìáò äåß÷íïõí ôçí áãÜðç ôïõò êáé ôçí ðñïôßìçóÞ ôïõò», åßðå ï ÅðéêåöáëÞò ôïõ Óõíäõáóìïý êáé ôüíéóå üôé ïé êÜôïéêïé ôïõ Êáëëéêñáôéêïý ÄÞìïõ Äßïõ Ý÷ïõí åêôéìÞóåé áðü ôçí áñ÷Þ ôüóï ôá ðñüóùðá ðïõ áðïôåëïýí ôï Óõíäõáóìü «Åíüôçôá – ÁíÜðôõîç – ÍÝá

ÐáñÜëëçëá, ïé åðéóêÝðôåò ðáñáêïëïýèçóáí óôï ÐëáíçôÜñéï ôçí ðáñáãùãÞ «Ç ãç åßíáé ôï óðßôé ìáò» ðïõ Ý÷åé äçìéïõñãÞóåé ç Vodafone óå óõíåñãáóßá ìå ôï ºäñõìá Ìåßæïíïò Åëëçíéóìïý êáé Ý÷åé ùò èÝìá ôï ðåñéâÜëëïí êáé ôçí ðñïóôáóßá ôïõ.

Ðïñåßá», üóï êáé ôç äéÜèåóç ãéá ðñïóöïñÜ óôá êïéíÜ. Åßìáóôå Ýíáò áíåîÜñôçôïò óõíäõáóìüò ðïõ Ý÷ïõìå ôçí åìðéóôïóýíç ôçò êïéíùíßáò, ãéáôß åðéäéþêïõìå íá åíþóïõìå êáé ü÷é íá ÷ùñßóïõìå ôïõò áíèñþðïõò, íá åíþóïõìå êáé ü÷é íá äé÷Üóïõìå, íá ðñïóöÝñïõìå óôçí êïéíùíßá êáé íá áíïßîïõìå äñüìïõò ãéá ôçí ðåñáéôÝñù áíÜðôõîç ôïõ ôüðïõ, êáôÝëçîå ï ê. Ðáðáèáíáóßïõ. (Áðü ôï Óõíäõáóìü)

Ïé ìéêñïß áëëÜ êáé ïé ìåãÜëïé ößëïé ôïõ ÍÏÇÓÉÓ äïêßìáóáí ôéò ãíþóåéò ôïõò óôï Planetbook, ôï ðñþôï ðåñéâáëëïíôéêü åðéôñáðÝæéï ðáé÷íßäé ðïõ äçìéïõñãÞèçêå áðü ôï Ê.Å.Á.Í (Êýôôáñï Åíáëëáêôéêþí ÁíáæçôÞóåùí ÍÝùí) ìå ôçí õðïóôÞñéîç ôçò Vodafone. Ôï Planetbook Ý÷åé óôü÷ï íá åêðáéäåýóåé êáé íá êáëëéåñãÞóåé ôçí åõáéóèçóßá üëùí ìáò óå ðåñéâáëëïíôéêÜ èÝìáôá óõíäõÜæïíôáò ôç ãíþóç ìå ôçí øõ÷áãùãßá.


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÔÑÉÔÇ 5 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2010 5

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÖÉËÏÆÙÚÊÏ ÓÙÌÁÔÅÉÏ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

«Ï ÁÑÃÏÓ»

H

4ç Ïêôùâñßïõ èåóðßóôçêå ùò Ðáãêüóìéá ÇìÝñá ôùí Æþùí ôï 1931, ìåôÜ áðü ìéá óõíäéÜóêåøç ïéêïëüãùí óôç Öëùñåíôßá, ìå óêïðü íá ôïíßóåé ôçí äåéíÞ èÝóç ôùí åéäþí õðü åîáöÜíéóç. Áðü ôüôå êáé ìåôÜ, óôç ìÝñéìíá ôïõ ïñãáíéóìïý ôçò ÇìÝñáò óõìðåñéëÞöèçóáí üëá ôá åßäç æþùí, åíþ ìÝëç êáé «ößëïé» ôïõ Ý÷ïõí ãßíåé ðëÝïí üëåò ó÷åäüí ïé ÷þñåò ðáãêïóìßùò. Óêïðüò ôçò ÇìÝñáò åßíáé ï åïñôáóìüò üëùí ôùí æùüöéëùí ôïõ êüóìïõ, áó÷Ýôùò åèíéêþí, èñçóêåõôéêþí, ðïëéôéêþí êáé éäåïëïãéêþí ðëáéóßùí. ÄÉÁÊÇÑÕÎÇ ÄÉÊÁÉÙÌÁÔÙÍ ÔÙÍ ÆÙÙÍ Áñèñï 1 ¼ëá ôá æþá ãåííéïýíôáé ìå ßóá äéêáéþìáôá óôç æùÞ êáé óôç äõíáôüôçôá ýðáñîçò. Áñèñï 2 Ï Üíèñùðïò ïöåßëåé íá óÝâåôáé ôç æùÞ êÜèå æþïõ. Ï Üíèñùðïò áíÞêåé óôï æùúêü âáóßëåéï êáé äåí ìðïñåß íá åîïíôþíåé Þ íá åêìåôáëëåýåôáé ôá Üëëá åßäç ôïõ æùúêïý âáóéëåßïõ. Áíôßèåôá, ïöåßëåé íá ÷ñçóéìïðïéåß ôéò ãíþóåéò ãéá ôï êáëü ôùí æþùí. ÊÜèå æþï äéêáéïýôáé öñïíôßäáò, ðñïóï÷Þò êáé ðñïóôáóßáò áðü ôïí Üíèñùðï. Áñèñï 3 ÊáíÝíá æþï äåí ðñÝðåé íá õðïâÜëëåôáé óå êáêïìåôá÷åßñéóç Þ áðÜíèñùðç óõìðåñéöïñÜ. Áí ç èáíÜôùóç åíüò æþïõ èåùñçèåß õðï÷ñåùôéêÞ ðñÝðåé íá ãßíåéò óôéãìéáßá, áíþäõíá êáé ÷ùñßò êáìßá ðñüêëçóç áãùíßáò ôïõ æþïõ. Áñèñï 4 ÊÜèå æþï äéêáéïýôáé íá æÞóåé óôï öõóéêü ôïõ ÷þñï (ãç, èÜëáóóá, áÝñáò) êáé íá áíáðáñÜãåôáé óýìöùíá ìå ôïõò öõóéêïýò íüìïõò. Ç óôÝñçóç åëåõèåñßáò ôïõ æþïõ áêüìç êé áí ãßíåôáé ãéá ìïñöùôéêïýò óêïðïýò åßíáé áíôßèåôç ðñïò ôç äéáêÞñõîç äéêáéùìÜôùí áõôïý. Áñèñï 5. ÊÜèå æþï ðïõ áðü ðáñÜäïóç èåùñåßôáé êáôïéêßäéï äéêáéïýôáé íá æÞóåé ìå ôï ñõèìü êáé ôéò óõíèÞêåò æùÞò êáé åëåõèåñßáò ðïõ áíôéóôïé÷ïýí óôï åßäïò ôïõ. Ç äéáöïñïðïßçóç áõôþí ôùí óõíèçêþí áðü ôïí Üíèñùðï Ý÷åé óêïðïýò êåñäïóêïðéêïýò êáé åßíáé áíôßèåôç ðñïò ôç äéáêÞñõîç. Áñèñï 6 ÊÜèå æþï ðïõ áðïôåëåß óýíôñïöï ôïõ áíèñþðïõ Ý÷åé äéêáßùìá äéÜñêåéáò æùÞò áíÜëïãçò ìå ôç öõóéêÞ ôïõ ìáêñïâéüôçôá. Ç åãêáôÜëåéøç åíüò æþïõ èåùñåßôáé ðñÜîç áðÜíèñùðç êáé åîåõôåëéóôéêÞ. Áñèñï 7 ÁíáöïñéêÜ ìå ôá æþá ðïõ ðñïóöÝñïõí ôéò õðçñåóßåò ôïõò óôïí Üíèñùðï, ç äéÜñêåéá êáé ç Ýíôáóç äïõëåéÜò ðñÝðåé íá åßíáé óå ëïãéêÜ ðëáßóéá, ç äéáôñïöÞ ôïõò éêáíïðïéçôéêÞ êáé ç áíÜðáõóÞ ôïõò õðï÷ñåùôéêÞ. Áñèñï 8. ÏðïéïóäÞðïôå ðåéñáìáôéóìüò ðÜíù óôá æþá, éáôñéêüò, åðéóôçìïíéêüò, êëð. áíôéôßèåôáé ðñïò ôá äéêáéþìáôá ôùí æþùí, åöüóïí ðñïêáëåß ðüíï óùìáôéêü Þ øõ÷éêü. ÐñÝðåé íá åðéäéþêåôáé ç áíôéêáôÜóôáóç ôïõ ðåéñáìáôéóìïý ðÜíù óôá æþá, áðü Üëëåò õðÜñ÷ïõóåò ôå÷íéêÝò. Áñèñï 9. Ôá æþá ðïõ åêôñÝöïíôáé ãéá ôç äéáôñïöÞ ôïõ áíèñþðïõ ðñÝðåé íá óôåãÜæïíôáé, íá ôñÝöïíôáé, íá ìåôáêéíïýíôáé êáé íá èáíáôþíïíôáé ÷ùñßò ðñüêëçóç ðüíïõ êáé áãùíßáò. Áñèñï 10. Áðáãïñåýåôáé ç åêìåôÜëëåõóç ôùí æþùí ãéá ôç äéáóêÝäáóç ôùí áíèñþðùí. Ç Ýêèåóç æþïõ êáé ôá èåÜìáôá ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýí æþá áðïôåëïýí êáôáóôñáôÞãçóç ôçò áîéïðñÝðåéáò êáé ôïõ óåâáóìïý ðñïò ôç æùÞ ôïõ æþïõ. Áñèñï 11. ÊÜèå ðñÜîç ðïõ ÷ùñßò ëüãï ðñïêáëåß èÜíáôï æþïõ åßíáé âéïêôïíßá, åßíáé Ýãêëçìá áðÝíáíôé óôç æùÞ. Áñèñï 12. ÊÜèå ðñÜîç ðïõ ðñïêáëåß èÜíáôï ìåãÜëïõ áñéèìïý Üãñéùí æþùí áðïôåëåß ãåíïêôïíßá, Ýãêëçìá áðÝíáíôé óôï åßäïò. Ç ìüëõíóç êáé ïðïéáäÞðïôå êáôáóôñïöÞ ôïõ öõóéêïý ìáò ðåñéâÜëëïíôïò ïäçãïýí óôç ãåíïêôïíßá. Áñèñï 13. Óåâáóìüò åðéâÜëëåôáé áêüìç êáé óôï íåêñü æþï. ÊÜèå óêçíÞ âßáò óôçí ôçëåüñáóç êáé ôï óéíåìÜ, ìå èýìáôá æþá ðñÝðåé íá áðáãïñåõôåß êáé ìüíï ïé óêçíÝò ðïõ Ý÷ïõí óêïðü íá åíçìåñþóïõí ãéá ôá äéêáéþìáôá ôùí æþùí ïöåßëïõí íá ðñïâÜëëïíôáé. Áñèñï 14. Ïé ïñãáíéóìïß ðñïóôáóßáò êáé ðñïÜóðéóçò ôùí æþùí ðñÝðåé íá áíôéðñïóùðåýïíôáé áðü êÜèå êõâÝñíçóç. Ôá äéêáéþìáôá ôïõ æþïõ ðñÝðåé íá êáôï÷õñùèïýí áð’ ôïõò íüìïõò, üðùò áêñéâþò êáé ôá äéêáéþìáôá ôïõ áíèñþðïõ. Ç ÄéåèíÞò Åíùóç ÄéêáéùìÜôùí ôùí Æþùí Ðáñßóé ôï 1978 ôüíéóå «¼ðùò åìåßò, ïé Üíèñùðïé, Ýôóé êáé ôá óêõëéÜ ðñÝðåé íá êõêëïöïñïýí áäÝóðïôá óôïõò äñüìïõò. Äå ìðïñïýìå íá ôá êñáôÜìå êëåéóìÝíá óå Ýíá êëïõâß, üðùò äåí èÝëïõìå êáé åìåßò ïé ßäéïé íá åßìáóôå ðåñéïñéóìÝíïé». Êáìßá áíôßññçóç. Ôé êÜíïõìå üìùò, óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ôá áäÝóðïôá óêõëéÜ ôçò ðåñéï÷Þò ìáò äõóêïëåýïíôáé íá «åíôá÷èïýí óôï öõóéêü ðåñéâÜëëïí», ôùí åðéêßíäõíùí áõôïêéíçôïäñüìùí, íá âñïõí ôñïöÞ áíÜìåóá óå ìéóïóêéóìÝíåò óáêïýëåò óêïõðéäéþí êáé óôÝãç óå ðÜñêá êáé ðáéäéêÝò ÷áñÝò ðïõ óõ÷íÜæïõí ðáéäéÜ; Ôé ìÝñéìíá õðÜñ÷åé ãéá áõôÜ ôá ôáëáßðùñá æþá; Óýìöùíá ìå ôï íüìï 3170 ôïõ 2003 (Üñèñï 7, ðáñÜãñáöïò 1), «Áñìüäéïé ãéá ôçí ðåñéóõëëïãÞ ôùí áäÝóðïôùí óêýëùí åßíáé ïé äÞìïé êáé ïé êïéíüôçôåò. Ç ðåñéóõëëïãÞ ôùí áäÝóðïôùí óêýëùí ìðïñåß íá ðñáãìáôïðïéåßôáé êáé áðü æùïöéëéêÜ óùìáôåßá, åöüóïí äéáèÝôïõí ôçí áðáñáßôçôç õðïäïìÞ, óå óõíåñãáóßá ìå ôïí áñìüäéï äÞìï Þ êïéíüôçôá». ÐñÝðåé üëïé ìáò íá äåßîïõìå ôçí áñìüæïõóá åõáéóèçóßá ðñïò ôá æþá áõôïý ôïõ ðëáíÞôç. ¼ëïé ïé Üíèñùðïé ðñÝðåé íá óõíåéäçôïðïéÞóïõìå Ýíá ðñÜãìá ãéá íá åëáôôùèåß ç êáêïðïßçóç ôçò Üãñéáò êáé ôçò Þìåñçò ðáíßäáò: üôé ó’ áõôü ôïí êüóìï äåí õðÜñ÷ïõí åðéâëáâåßò ïñãáíéóìïß, áëëÜ êÜèå æùíôáíüò ïñãáíéóìüò åßíáé áðáñáßôçôïò ãéá ôçí ïìáëÞ óõíÝ÷éóç ôçò æùÞò óôïí ðëáíÞôç ìáò. ¼ëïé ïé ïñãáíéóìïß ðáßæïõí êáèïñéóôéêü ñüëï êáé üëïé ìáò Ý÷ïõìå ôçí õðï÷ñÝùóç íá ôïõò óåâüìáóôå. Åê ôïõ Ä.Ó. Öéëïæùúêïý Óùìáôåßïõ Êáôåñßíçò «ÁÑÃÏÓ»

ÅÉÄÇÓÅÉÓ ×ÈÅÓ ÔÏ ÐÑÙÉ ÓÔÇÍ ÁÉÈÏÕÓÁ ÔÏÕ ÍÏÌÁÑ×ÉÁÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ

ÅíçìåñùôéêÞ óõíÜíôçóç ãéá ôçí Üóêçóç ÔÁÌÓ «ÐÁÑÌÅÍÉÙÍ-2010»ÔÁÁÓ «ÁÔËÁÓ-2010»

Óôçí áßèïõóá ôïõ Íïìáñ÷éáêïý Óõìâïõëßïõ Ðéåñßáò óõãêåíôñþèçêáí, ôï ðñùß ôçò ÄåõôÝñáò, üóïé óõììåôÝ÷ïõí óôçí Üóêçóç ÔÁÌÓ «ÐÁÑÌÅÍÉÙÍ-2010»-ÔÁÁÓ «ÁÔËÁÓ-2010». Ç åíçìÝñùóç Ýãéíå õðü ôçí ðñïåäñßá ôïõ Ãåí. ÃñáììáôÝá Í.Á. Ðéåñßáò ÉùÜííç Áäáìüðïõëïõ êáé ôï Óõíôïíéóìü ôïõ ÐñïúóôáìÝíïõ ôïõ ôìÞìáôïò ÐÁÌ-ÐÓÅÁ Ó÷ïõ Äçìçôñßïõ Óêïõñôáíéþôç, åíþ óõììåôåß÷áí åêðñüóùðïé ôçò Áóôõíïìßáò, ôïõ Óôñáôïý êáé ôçò ÐõñïóâåóôéêÞò, êáèþò êáé óôåëÝ÷ç ôùí Äéåõèýíóåùí êáé Õðçñåóéþí

ôçò Íïìáñ÷éáêÞò Áõôïäéïßêçóçò Ðéåñßáò. Ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ôçò Íïìáñ÷éáêÞò Áõôïäéïßêçóçò Ðéåñßáò áíáöÝñèçêå óôçí åôïéìüôçôá êáé ôçí ðñïåôïéìáóßá ðïõ ÷ñåéÜæåôáé íá õðÜñ÷åé óå êÜèå ðåñßðôùóç, äåäïìÝíïõ üôé ïé áóêÞóåéò âåëôéþíïõí ðÜíôá ôï Ýñãï ôùí õðçñåóéþí óå ðåñéðôþóåéò êñßóåùí. ÆÞôçóå åðßóçò ôï æÞëï êáé ôï åíäéáöÝñïí ôùí óõììåôå÷üíôùí óôçí Üóêçóç óå üëç ôç äéÜñêåéÜ ôçò. Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ ï ê. Óêïõñôáíéþôçò ôüíéóå üôé ç Üóêçóç ÔÁÌÓ «ÐÁÑÌÅÍÉÙÍ-2010»-ÔÁÁÓ «ÁÔËÁÓ-2010» åßíáé ÄéáêëáäéêÞ ¢óêçóç ðïõ åêôåëåßôáé áðü ôéò Ýíïðëåò äõíÜìåéò êÜèå äýï ÷ñüíéá, óôçí ïðïßá üìùò åìðëÝêïíôáé êáé

ðïëéôéêÝò áñ÷Ýò (Õðïõñãåßá, Íïìáñ÷ßåò, ÐåñéöÝñåéåò, Ïñãáíéóìïß ê.á.). Óôï ðëáßóéï ôçò Üóêçóçò ÔÁÌÓ «ÐÁÑÌÅÍÉÙÍ-2010»-ÔÁÁÓ «ÁÔËÁÓ-2010» áðü ôï ôìÞìá ÐÁÌÐÓÅÁ ôçò Í.Á. Ðéåñßáò áíáêïéíþíåôáé üôé óôéò 06 Ïêôùâñßïõ 2010 çìÝñá ÔåôÜñôç, êáé ôïðéêÞ þñá 11:30, èá ðñáãìáôïðïéçèåß äïêéìáóôéêÞ åíåñãïðïßçóç ôïõ ÓõóôÞìáôïò Áõôüìáôïõ Ôçëå÷åéñéóìïý ôùí ÓåéñÞíùí Óõíáãåñìïý ÐïëéôéêÞò ¢ìõíáò, äéÜñêåéáò åíüò(1) ëåðôïý óå üëç ôçí åðéêñÜôåéá. Åðßóçò ãíùóôïðïéåßôáé óôï êïéíü, üôé ç Þ÷çóç ôùí ÓåéñÞíùí Ý÷åé êáèáñÜ äïêéìáóôéêü óêïðü êáé åðïìÝíùò äåí õðÜñ÷åé ëüãïò óýã÷õóçò Þ áíçóõ÷ßáò.

Öïñïêáôáéãßäá ãéá åðé÷åéñÞóåéò - íïéêïêõñéÜ ÊáôáôÝèçêå ÷èåò óôçí ÂïõëÞ áðü ôïí õðïõñãü Ïéêïíïìéêþí Ãéþñãï Ðáðáêùíóôáíôßíïõ ôï ðñïó÷Ýäéï ôïõ Ðñïûðïëïãéóìïý 2011. Ï íÝïò Ðñïûðïëïãéóìüò óôï÷åýåé óå äçìïóéïíïìéêü Ýëëåéììá 7% ôïõ ÁÅÐ óôï ôÝëïò ôïõ 2011, åíþ ðñïâëÝðåé üôé ï ñõèìüò ïéêïíïìéêÞò áíÜðôõîçò èá ðáñáìåßíåé áñíçôéêüò ôï 2011 êáé èá õðï÷ùñÞóåé êáôÜ 2,6% ôïõ ÁÅÐ. Ï Ðñïûðïëïãéóìüò ðñïâëÝðåé ôç ìåßùóç ôïõ äçìïóéïíïìéêïý åëëåßììáôïò óôï 7% ôïõ ÁÅÐ (16 äéó. åõñþ), áðü 7,8% ôïõ ÁÅÐ åöÝôïò (19,4 äéó. åõñþ). Óå ü,ôé áöïñÜ óôï ÷ñÝïò ôçò ÊåíôñéêÞò ÊõâÝñíçóçò áíáìÝíåôáé íá äéáìïñöùèåß óôá 357,5 äéó. åõñþ, Ýíáíôé 338 äéó. åõñþ åöÝôïò (154% ôïõ ÁÅÐ). ÔÁ ÅÓÏÄÁ Óôü÷ïò ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý åßíáé ç äéåýñõíóç ôçò öïñïëïãéêÞò âÜóçò êáé ç áýîçóç ôùí äçìïóßùí åóüäùí. Ôá êáèáñÜ Ýóïäá ôïõ Ðñïûðïëïãéóìïý áíáìÝíåôáé íá áõîçèïýí êáôÜ 6,9% óôá 56,3 äéó. åõñþ, Ýíáíôé 52,7 äéó. åõñþ åöÝôïò. Ôá ôáêôéêÜ Ýóïäá ôïõ Ðñïûðïëïãéóìïý áíáìÝíåôáé íá áõîçèïýí êáôÜ 5,6% óôá 59,3 äéó. åõñþ, Ýíáíôé 56,1 äéó. åõñþ åöÝôïò. Áõôü óõíåðÜãåôáé ðùò ç êõâÝñíçóç áíáãíùñßæåé ðùò ôï 2010 ç õóôÝñçóç ôùí åóüäùí Ýíáíôé ôïõ áñ÷éêïý óôü÷ïõ èá áíÝëèåé óå 2,6 äéó. åõñþ. ÅÌÌÅÓÏÉ ÊÁÉ ÁÌÅÓÏÉ ÖÏÑÏÉ Ðåñßðïõ 22 äéó. åõñþ áöïñïýí óå Üìåóïõò öüñïõò, 34,7 äéó. åõñþ óå Ýììåóïõò öüñïõò êáé 3,1 äéó. åõñþ óå ëïéðÜ ìç öïñïëïãéêÜ Ýóïäá. Ôá Ýóïäá áðü ôïí öüñï åéóïäÞìáôïò áíáìÝíïíôáé ìåéùìÝíá êáôÜ 0,9% ( 15 äéó. åõñþ), ëüãù ôùí áëëáãþí ðïõ öÝñíåé ç åíåñãïðïßçóç ôïõ íÝïõ öïñïëïãéêïý íüìïõ. ÖÐÁ Ôá Ýóïäá áðü ôïí ÖÐÁ áíáìÝíåôáé íá åíéó÷õèïýí êáôÜ 10,2%, óôá 19,3 äéó. åõñþ. Ãéá ôéò áõîÞóåéò ôùí óõíôåëåóôþí ÖÐÁ ïé ôåëéêÝò áðïöÜóåéò ðáñáðÝìðïíôáé óôï êåßìåíï ôïõ Ðñïûðïëïãéóìïý ôïí ÍïÝìâñéï. ÁÊÉÍÇÔÁ Ôá Ýóïäá áðü ôçí öïñïëüãçóç ôçò áêßíçôçò ðåñéïõóßáò áíáìÝíåôáé íá óçìåéþóïõí áýîçóç 41,9 % óôá 965 åêáô. åõñþ. Ôï ðñïó÷Ýäéï áðïêáëýðôåé áýîçóç ôùí áíôéêåéìåíéêþí áîéþí óå ôñåéò åôÞóéåò äüóåéò, áñ÷Þò ãåíïìÝíçò áðü ôï 2011.

ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ Ôá Ýóïäá áðü ôçí öïñïëüãçóç ôùí åðé÷åéñÞóåùí åêôéìþíôáé óå 2,7 äéó. åõñþ, åê ôùí ïðïßùí 1 äéó. åõñþ èá ðñïÝëèåé áðü ôçí åðéâïëÞ íÝáò Ýêôáêôçò åéóöïñÜò óôéò êåñäïöüñåò åðé÷åéñÞóåéò, ôï 2009(!). ÏÉ ÄÁÐÁÍÅÓ Ïé óõíïëéêÝò äáðÜíåò áíáìÝíåôáé íá áõîçèïýí êáôÜ 2,2% óôá 67,6 äéó. åõñþ, ðïóü ðïõ åßíáé áõîçìÝíï êáôÜ 1,5 äéó. åõñþ óå ó÷Ýóç ìå åöÝôïò. Ïé ðñùôïãåíåßò äáðÜíåò ðñïâëÝðïíôáé óôá 51,8 äéó. åõñþ êáé èá åßíáé ìåéùìÝíåò êáôÜ 1,5% óå ó÷Ýóç ìå åöÝôïò. Ïé äáðÜíåò ãéá ôüêïõò åêôéìþíôáé óôá 15,8 äéó. åõñþ, Þôïé áõîçìÝíåò êáôÜ 19,6% Þ 2,6 äéó. åõñþ óå ó÷Ýóç ìå ôï 2010. Ãéá ôçí ðëçñùìÞ ôùí 750.000 õðáëëÞëùí ôïõ äçìüóéïõ ôïìÝá èá äáðáíçèïýí 11,3 äéó. åõñþ, Þôïé 300 åêáô. åõñþ ëéãüôåñá óå ó÷Ýóç ìå åöÝôïò. Ïé åðé÷ïñçãÞóåéò áóöáëéóôéêþí ôáìåßùí èá åßíáé ìåéùìÝíåò êáôÜ 4,2% óôá 9,9 äéó. åõñþ, åíþ ïé åðé÷ïñçãÞóåéò äçìïóßùí ïñãáíéóìþí èá ðåñéïñéóèïýí êáôÜ 5,9% óå ó÷Ýóç ìå åöÝôïò (2,5 äéó. åõñþ). Ïé óõíïëéêÝò äáðÜíåò ôïõ ÐñïãñÜììáôïò Äçìïóßùí Åðåíäýóåùí ðñïâëÝðïíôáé óôá 8,7 äéó. åõñþ, Ýíáíôé 9 äéó. åõñþ åöÝôïò. Ôá ÷ñÞìáôá áõôÜ èá áðïôåëÝóïõí ôïí ðõëþíá ôçò áíáðôõîéáêÞò ðïëéôéêÞò.

Ãéá íÝï ãýñï êáôáóõêïöÜíôçóçò êáé óôï÷ïðïßçóçò ôùí äçìïóßùí õðáëëÞëùí áðü ôçí êõâÝñíçóç êÜíåé ëüãï ç ÁÄÅÄÕ, ðïõ êáëåß üëïõò ôïõò äçìïóßïõò õðáëëÞëïõò íá óõììåôÜó÷ïõí ìáæéêÜ êáé áãùíéóôéêÜ óôçí ðáíåëëáäéêÞ áðåñãßá ôçò ÐÝìðôçò, 7 Ïêôùâñßïõ. Ïé áðåñãéáêÝò óõãêåíôñþóåéò èá ãßíïõí óôéò 11:30 ôï ðñùß óå ÁèÞíá (Ðëáôåßá Êëáõèìþíïò) êáé Èåóóáëïíßêç (¢ãáëìá ÂåíéæÝëïõ). Óå óõíÝíôåõîç Ôýðïõ ðïõ Ýäùóå ï ðñüåäñïò ôçò ÁÄÅÄÕ Óðýñïò Ðáðáóðýñïò õðïãñÜììéóå üôé ïé óõíäéêáëéóôÝò óôïí äçìüóéï ôïìÝá äåí èá ìðïõí óå äéÜëïãï ãéá ôï íÝï ìéóèïëüãéï, áí äåí õðÜñîåé áðïêáôÜóôáóç ôùí áðùëåéþí ðïõ Ýöåñå ç êõâåñíçôéêÞ ðïëéôéêÞ êáôÜ ôï 2010, áí äåí õðÜñîåé óåâáóìüò óôéò óõëëïãéêÝò äéáðñáãìáôåýóåéò êáé áí äåí ðáñïõóéáóôåß óõãêåêñéìÝíç êáé êïóôïëïãçìÝíç ðñüôáóç áðü ôç ìåñéÜ ôçò êõâÝñíçóçò. ÄÞëùóå üôé ç êõâåñíçôéêÞ ðïëéôéêÞ âÜæåé óôï óôü÷áóôñï ôïõò ìéóèïýò êáô´áñ÷Þí ôùí äçìïóßùí õðáëëÞëùí, áëëÜ êáé ãåíéêüôåñá, áíáöÝñïíôáò ôéò óõíÝðåéåò ðïõ èá Ý÷åé ãéá ôïõò ìéóèïýò óôïí éäéùôéêü ôïìÝá ç õðïíüìåõóç ôùí êëáäéêþí óõìâÜóåùí êáé ç èåóìïèÝôçóç ôçò õðåñï÷Þò ôùí åðé÷åéñçóéáêþí óõìâÜóåùí.

ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí 1ç Óôá áñ÷åßá áõôÜ èá åß÷áí ðñüóâáóç ôõðéêÜ ìåí üóïé åß÷áí ôï äéêáßùìá ïõóéáóôéêÜ äå üóïé åß÷áí ôç äíáôüôçôá ìå ôïí Ýíá Þ ôïí Üëëï ôñüðï. Ùò åðé÷åßñçìá ï Ì. Êïõôóüãéùñãáò ðñïÝâáëå ôçí ðÜôáîç ôçò ãñáöåéïêñáôßáò. Åõôõ÷þò ç éäÝá ôïõ áõôÞ äåí ôåëåóöüñçóå äéüôé áíôÝäñáóáí óèåíáñÜ üóïé åßäáí ôïí êßíäõíï ãéá ôçí éäéùôéêÞ ôïõò æùÞ, ôéò åëåõèåñßåò êáé ôá áíèñþðéíá äéêáéþìáôá ôïõò êáèþò êáé ç Åêêëçóßá êáé ôïõ ôüôå Áñ÷éåðéóêüðïõ ×ñéóôïäïýëïõ óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ. Ôþñá öáßíåôáé ðùò ç éäÝá îáíÜñ÷åôáé. Åêóõã÷ñïíéóìÝíç êáé âåëôéùìÝíç áóöáëþò. Ìå âÜóç ôá ôåëåõôáßá êáôïñèþìáôá ôçò ôå÷íïëïãßáò. Êáé äåí åßíáé ðëÝïí ïãêþäçò öÜêåëïò ìå Ýããñáöá (êáé öùôïãñáößåò åóôßí üôå) êÜèå åßäïõò êáé êÜèå ãñáöéêïý ÷áñáêôÞñá. Ìéá êáëáßóèçôç êáé âïëéêÞ «Ýîõðíç» êÜñôá óáí ôéò ãíùóôÝò ôñáðåæéêÝò êÜñôåò. Ìå ôçí ðáñáðéóôéêÞ ïíïìáóßá «êÜñôá ôïõ ðïëßôç» ðïõ ðñïïñßæåôáé íá áíôéêáôáóôÞóåé ôçí ôáõôüôçôá. Ôá ðáëéÜ ÷ñüíéá, ôüôå ìå ôïõò öáêÝëïõò, ôïõëÜ÷éóôïí Ýëåãáí ôá ðñÜãìáôá ìå ôï üíïìÜ ôïõò. Ôþñá áíôß íá ðïõí, áò ðïýìå, êÜñôá ðáñáêïëïýèçóçò Þ êÜñôá åëÝã÷ïõ ðïëéôþí ôçí ïíïìÜæïõí áèþá «êÜñôá ôïõ ðïëßôç». Ôé óçìáßíåé Üñáãå áõôü äåí ìáò ôï îåêáèáñßæïõí. ÔÝëïò ðÜíôùí. Ç êÜñôá áõôÞ – ðïõ óçìåéùôÝïí Ý÷åé êáé ìåãÜëï êüóôïò (ëÝôå íá ìáò âÜëïõí íá ôçí ðëçñþóïõìå åìåßò;) – èá ðåñéÝ÷åé üëá ôá ïéêïíïìéêÜ óôïé÷åßá ôïõ êáôü÷ïõ ôçò: áêßíçôá, êéíçôÝò áîßåò, ëïãáñéáóìïß, ïöåéëÝò, ÁÖÌ, ÁÌÊÁ ê.á.) êáé ìÜëéóôá ìå ðñüãñáììá ðïõ íá êáôá÷ùñåß åýêïëá ôéò ôõ÷üí áëëáãÝò óå ïðïéïäÞðïôå áðü áõôÜ ôá óôïé÷åßá. ¼ëá ôá ðñïáíáöåñèÝíôá, èá åìöáíßæïíôáé óå «åíéáßá ïèüíç», óôçí ïðïßá èá Ý÷ïõí ðñüóâáóç åêôüò áðü ôïí êÜôï÷ï üëïé ïé ðñïìçèåõôÝò êáé åíäéáöåñüìåíïé áðü ôï äéáäßêôõï. Êáé âÝâáéá óôï äéáäßêôõï, åêôüò áðü ôï êñÜôïò êáé ôïõò ÷Üêåñåò, ìðáßíïõí êé Ýíá óùñü åôáéñßåò áóöáëéóôéêÝò ðïëõåèíéêÝò, ôñÜðåæåò, åéóðñáêôéêÝò ê.á. ùí ïýê Ýóôé áñéèìüò. ÄçëáäÞ ôá ðñïóùðéêÜ ìáò äåäïìÝíá ãíùóôÜ ôïéò ðÜóé. Óå «äéêáßïõò êáé áäßêïõò». Ìå üëåò ôéò óõíÝðåéåò ðïõ áõôü óõíåðÜãåôáé. ¼óï ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôùí ðñïóùðéêþí äåäïìÝíùí ìáò, èá åßíáé ìÜëëïí ìéêñüôåñç áðü üôé ôçí åðï÷Þ ôùí öáêÝëùí êïéíùíéêþí öñïíçìÜôùí! Êáé áò õðÜñ÷åé ôþñá – ôüôå äåí õðÞñ÷å – ç Áñ÷Þ Ðñïóôáóßáò Ðñïóùðéêþí ÄåäïìÝíùí (áíåîÜñôçôç áñ÷Þ) ðïõ âÝâáéá ÷ñçìáôïäïôåßôáé áðü ìáò êáé öñïíôßæåé ãéá ìáò. ÁëÞèåéá ìÞðùò áíôÝäñáóå ôïõò ó÷åäéáóìïýò ôçò ÊõâÝñíçóçò ãéá ôéò «Ýîõðíåò» êÜñôåò êáé äåí ôï ðÞñáìå åßäçóç; Äåí íïìßæù. Óçìåéþíïõìå üôé ç ÁããëéêÞ ÊõâÝñíçóç åðé÷åßñçóå íá åðéâÜëëåé ôçí «êÜñôá ôïõ ðïëßôç» áëëÜ äåí ôá êáôÜöåñå ëüãù Ýíôïíùí ëáúêþí áíôéäñÜóåùí êáé ëüãù õøçëïý êüóôïõò óå êáéñïýò ïéêïíïìéêÞò äõóðñáãßáò. Ãéá ôçí Üëëç «Ýîõðíç» êÜñôá, áõôÞ ôùí óõíáëëáãþí, ïé êõâåñíþíôåò ðñïâÜëëïõí ôï åðé÷åßñçìá ôïõ Ì. Êïõôóüãéùñãá ðåñß ðÜôáîçò ôçò ãñáöåéïêñáôßáò êáé ôçò öïñïäéáöõãÞò ëåò êáé äåí õðÜñ÷ïõí Üëëïé ðñüóöïñïé ôñüðïé, ìéëÞóáìå óôï ÷èåóéíü ìáò öýëëï. Óõìðëçñþíïõìå áðëþò üôé ï ðñïãñáììáôéóìüò ôçò êõâÝñíçóçò, åßíáé áöïý ôéò ðåñÜóåé ÷ùñéóôÜ, ðñþôá ôçí «êÜñôá ôùí óõíáëëáãþí» (áðü 1-1-2011) êáé áñãüôåñá ôçí «êÜñôá ôïõ ðïëßôç» - ðéóôåýïíôáò ðùò Ýôóé èá ìéóïìïéñÜóåé ôéò ëáúêÝò áíôéäñÜóåéò – ç «êÜñôá ôùí óõíáëëáãþí» èá åíóùìáôùèåß óôçí «êÜñôá ôïõ ðïëßôç». ¸ôóé èá Ý÷ïõìå, ãéá ëüãïõò ðñïöáíþò äéåõêüëõíóçò ôïõ ðëÞñïõò åëÝã÷ïõ ôùí ðïëéôþí, ôéò «äýï óå ìßá» Þ ìÜëëïí üëá ôá, åõáßóèçôá êáé ìç, óôïé÷åßá ìáò óå ìéá «Ýîõðíç» êÜñôá. Ðïõ èá ôá åìðåñéÝ÷åé üëá: áñéèìü êÜñôáò (áíôß ôáõôüôçôáò), ÁÖÌ, ÁÌÊÁ, ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá, ïöåéëÝò ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç, õãåßá, óõíÞèåéåò, ðéóôåýù êëð. êáôáñãþíôáò Ýôóé üëá ôá éó÷ýïíôá áðüññçôá (Ôñáðåæéêü, Éáôñéêü, ðñïóùðéêü), êáôáñãþíôáò ïõóéáóôéêÜ ôçí éäéùôéêÞ æùÞ ôïõ êáèåíüò ìáò. Ç êÜñôá áõôÞ èá ðáñáåßíáé – åêôüò áðü áíôéóõíôáãìáôéêÞ – Ýîõðíç. Èá ôá îÝñåé êáé èá ôá ëÝåé üëá. Ôüóï Ýîõðíç ìÜëéóôá (üóï êáé ïé åìðíåõóôÝò ôçò) ðïõ íá ìáò èåùñåß üëïõò åìÜò êïõôïýò. Åßìáóôå Üñáãå ôüóï êïõôïß þóôå íá äå÷ôïýìå ôïí åîåõôåëéóìü ìáò; ÃÉÁÍÍÇÓ ÊÏÑÏÌÇËÇÓ

ÓÕÌÂÁÓÇ ÁÍÁ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇ

ÁíáôñïðÝò óôï ìéóèïëïãéêü êáèåóôþò ôïõ éäéùôéêïý ôïìÝá

ÔÁ ÌÁÊÑÏÏÉÊÏÍÏÌÉÊÁ ÌÅÃÅÈÇ Ôï ðñïó÷Ýäéï ôïõ Ðñïûðïëïãéóìïý ðñïâëÝðåé ðùò ï ñõèìüò ïéêïíïìéêÞò áíÜðôõîçò èá ðáñáìåßíåé áñíçôéêüò ôï 2011 êáé èá õðï÷ùñÞóåé êáôÜ 2,6% ôïõ ÁÅÐ, Ýíáíôé õöÝóåùò 4% åöÝôïò. Ôï ÁÅÐ åêôéìÜôáé ðùò èá äéáìïñöùèåß óå 232 äéó. åõñþ áðü 236 äéó. åõñþ åöÝôïò. Ç éäéùôéêÞ êáôáíÜëùóç èá óçìåéþóåé ðôþóç êáôÜ 4,5%, Ýíáíôé 3,5% ôï 2010, åíþ ç äçìüóéá êáôáíÜëùóç èá óçìåéþóåé õðï÷þñçóç 8%, áðü 9% ôï 2010. Ïé åðåíäýóåéò èá ìåéùèïýí ôï 2011 êáôÜ 7%, ïé åîáãùãÝò èá åíéó÷õèïýí êáôÜ 6,1%, åíþ ïé åéóáãùãÝò áíáìÝíåôáé íá êáôáãñÜøïõí ðôþóç 6,6%. Ãéá ôïí ðëçèùñéóìü åêôéìÜ ðùò èá áíÝëèåé óôï 2,2%, áðü 4,6% ôï 2010. Ôï ðïóïóôü áíåñãßáò õðïëïãßæåôáé óôï 14,5%, Ýíáíôé 11,6% åöÝôïò, åíþ ç áðáó÷üëçóç áíáìÝíåôáé íá ìåéùèåß êáôÜ 3%, Ýíáíôé 2,6% ôï 2010.

Áðåñãßá óå üëï ôï Äçìüóéï ìåèáýñéï ÐÝìðôç ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÁÄÅÄÕ: “ÍÅÏÓ ÃÕÑÏÓ ÊÁÔÁÓÕÊÏÖÁÍÔÇÓÇÓ ÊÁÉ ÓÔÏ×ÏÐÏÉÇÓÇÓ ÔÙÍ ÄÇÌÏÓÉÙÍ ÕÐÁËËÇËÙÍ

Ç öïñïëïãßá êáé ôá ðñïóùðéêÜ äåäïìÝíá

Ï ðñüåäñïò ôçò ÁÄÅÄÕ êáôçãüñçóå ôçí êõâÝñíçóç ãéá ìåèïäåýóåéò ó÷åôéêÜ ìå ôçí áíáâïëÞ ôçò åêäßêáóçò ôçò ðñïóöõãÞò óôï Óõìâïýëéï ôçò Åðéêñáôåßáò åê ìÝñïõò ôçò ÁÄÅÄÕ êáé Üëëùí óõíäéêáëéóôéêþí êáé êïéíùíéêþí ïñãáíþóåùí, ðïõ æçôïýóáí íá êñéèåß ç óõíôáãìáôéêüôçôá êõâåñíçôéêþí ìÝôñùí, üðùò ðñïÝêõøáí áðü ôï Ìíçìüíéï. ÃÉÁ ÔÏÍ ÐÑÏÛÐÏËÏÃÉÓÌÏ Ïé óõíäéêáëéóôÝò ôçò ÁÄÅÄÕ êáôçãüñçóáí ôï êõâåñíçôéêü ó÷Ýäéï ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ëÝãïíôáò üôé ïäçãåß óå áýîçóç ôùí öüñùí, óå áýîçóç ôçò áíåñãßáò êáé óå ìåßùóç ôùí ìéóèþí, ðïëéôéêÞ ðïõ êáôÜ ôïí ê. Ðáðáóðýñï ïäçãåß óå óõññßêíùóç ôçò ïéêïíïìßáò, óå óõññßêíùóç ôùí õðçñåóéþí, óå óõññßêíùóç ôùí êïéíùíéêþí äéêáéùìÜôùí. Ç ÁÄÅÄÕ óôéò áðïöÜóåéò ôçò õðïãñáììßæåé üôé êáôÜ ôçí ðáñåëèïýóá äåêáåôßá ïé ìéóèïß ðáñÝìåéíáí óôáèåñïß ùò ðïóïóôü ôïõ ÁÅÐ (6,9 ùò 7%), åíþ áõôÞ ç óôáèåñüôçôá ìåéþèçêå ôïõëÜ÷éóôïí êáôÜ 10% ôçí ðåñáóìÝíç ÷ñïíéÜ. Ìå üñïõò ðñáãìáôéêïý åéóïäÞìáôïò ç ìåßùóç ðïõ áíôéìåôùðßæïõí ïé äçìüóéïé õðÜëëçëïé ðñïóåããßæåé ôï 25%. Óçìåéþíïõí åðßóçò üôé ç êõâÝñíçóç åìöáíßæåé åðéëåêôéêÜ êáé óêüðéìá êÜðïéåò õøçëÝò áìïéâÝò óå ïñéóìÝíá õðïõñãåßá, ìå óôü÷ï íá åíï÷ïðïéÞóåé ôï ôåñÜóôéï ðïóïóôü ôùí äçìïóßùí õðáëëÞëùí ðïõ åñãÜæïíôáé ìå ÷áìçëïýò ìéóèïýò.

Ñ

ýèìéóç, ìå ôçí ïðïßá èá õðåñéó÷ýïõí ôùí êëáäéêþí ïé óõìâÜóåéò åñãáóßáò ðïõ èá óõíÜðôïíôáé îå÷ùñéóôÜ ãéá êÜèå åðé÷åßñçóç (åðé÷åéñçóéáêÝò óõìâÜóåéò), ðñïùèåß ç êõâÝñíçóç, âáóéæüìåíç óôá üóá õðïãïñåýåé ôï Ìíçìüíéï. Ìå ôïí íÝï ðëáßóéï èá äßíåôáé ç äõíáôüôçôá óå åðé÷åéñÞóåéò ðïõ âñßóêïíôáé óå äéáñèñùôéêÞ êñßóç Þ óå ðñüãñáììá áíáäéÜñèñùóçò íá óõíÜðôïõí åðé÷åéñçóéáêÞ óýìâáóç, ìå ôç óýìöùíç ãíþìç ôùí åñãáæïìÝíùí, ç ïðïßá èá ìðïñåß íá ñõèìßæåé üëá ôá åñãáóéáêÜ æçôÞìáôá (áìïéâÝò, ùñÜñéá ê.ëð.). Ç óõãêåêñéìÝíç åðé÷åéñçóéáêÞ óýìâáóç èá åßíáé éó÷õñüôåñç áðü ôçí êëáäéêÞ êáé èá äéáóöáëßæåé óôï áêÝñáéï ôéò èÝóåéò åñãáóßáò. ÁíáìÝíåôáé íá áêïëïõèÞóïõí áôïìéêÝò óõìâÜóåéò åñãáóßáò (óõìâÜóåéò á ëá êáñô). Ìéëþíôáò óôïí ÂÇÌÁ 99,5 ÷èåò ôï ðñùß ï åðéóôçìïíéêüò äéåõèõíôÞò ôïõ ÉÍÅ ÃÓÅÅ - ÁÄÅÄÕ ÓÜââáò Ñïìðüëçò Ýêáíå ëüãï ãéá êßíçóç ðïõ õðïíïìåýåé ôçí ÅèíéêÞ ÃåíéêÞ ÓõëëïãéêÞ Óýìâáóç Åñãáóßáò, êáèþò êáé ôá ÓõíäéêÜôá, ðïõ Ý÷ïõí ôçí åõèýíç ôùí äéáðñáãìáôåýóåùí ãéá ôç óýíáøç ôçò. Ï åðéóôçìïíéêüò äéåõèõíôÞò ôïõ ÉÍÅ ÃÓÅÅ - ÁÄÅÄÕ ÓÜââáò Ñïìðüëçò óôïí ÂÇÌÁ 99,5 Áêüìç, üðùò áíáöÝñåé ï êáèçãçôÞò ÓÜââáò Ñïìðüëçò óôçí åöçìåñßäá, «ç ðëÞñçò áðïññýèìéóç ôùí åñãáóéáêþí ó÷Ýóåùí èá ïäçãÞóåé óýíôïìá êáé óôéò áôïìéêÝò óõìâÜóåéò åñãáóßáò». ×áñáêôçñéóôéêü ôïõ êëßìáôïò ðïõ åðéêñáôåß óôçí áãïñÜ åñãáóßáò åßíáé ôá åðßóçìá óôïé÷åßá ôïõ Óþìáôïò ÅðéèåùñÞóåùí Åñãáóßáò (ÓÅÐÅ) ãéá ôéò ðñïóëÞøåéò êáé ôá åßäç ôùí óõìâÜóåùí ðïõ Ýãéíáí óôï 8ìçíï Éáíïõáñßïõ - Áõãïýóôïõ 2010. -ÕðåãñÜöçóáí óõíïëéêÜ 355.834 óõìâÜóåéò êáé ïé 190.325 áðü áõôÝò (ôï 53,48%) Þôáí ìå åõÝëéêôåò óõìâÜóåéò åñãáóßáò. Ç áýîçóç ôïõ ðïóïóôïý ôùí åõÝëéêôùí óõìâÜóåùí åßíáé èåáìáôéêÞ: ôïí Éïýëéï ôïõ 2009 ïé åõÝëéêôåò óõìâÜóåéò áðïôåëïýóáí ôï 33% ôïõ óõíüëïõ ôùí óõìâÜóåùí åñãáóßáò, åíþ ôïí ßäéï ìÞíá öÝôïò áããßæïõí ôï 40%. -Ôïí Áýãïõóôï ôïõ 2009 áðïôåëïýóáí ôï 27,9% êáé öÝôïò ôïí Áýãïõóôï Þôáí óôï 32%. Áðü ôéò áñ÷Ýò ôïõ 2010 «ìåôáôñÜðçêáí» ãéá 12.567 åñãáæïìÝíïõò óå åðé÷åéñÞóåéò ïé óõìâÜóåéò ðëÞñïõò áðáó÷üëçóçò óå óõìâÜóåéò ìåñéêÞò áðáó÷üëçóçò êáé åê ðåñéôñïðÞò åñãáóßá.


$

Ïëýìðéï ÂÞìá

Ôñßôç 5 Ïêôùâñßïõ 2010

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò

ÌÐÁÓÊÅÔ Á2 ÁÍÄÑÙÍ

Äçëþóåéò ãéá ôï ÄéåèíÝò ÔïõñíïõÜ ôçò ÊáâÜëáò ÄçìÞôñçò ÃáëÜíçò: «ÐñÝðåé íá áíáóõíôÜîïõìå ôéò äõíÜìåéò ìáò ãéá íá åìöáíéóôïýìå üóï ãßíåôáé ðéï Ýôïéìïé óôçí ðñåìéÝñá» ÃéÜííçò Ðüäáò: «Ç óõììåôï÷Þ ìáò ó´ áõôü ôï ôïõñíïõÜ áðïôÝëåóå êáé ìéá ðïëý êáëÞ åìðåéñßá» ÅÕ×ÁÑÉÓÔÇÑÉÁ ÅÐÉÓÔÏËÇ ÓÔÇ ÅÍÙÓÇ ÊÁÂÁËÁÓ ÌåôÜ ôçí åðéóôñïöÞ ôçò áðïóôïëÞò ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷åëÜïõ áðü ôï åðéôõ÷çìÝíï ÄéåèíÝò ÔïõñíïõÜ ÌðÜóêåô ôçò ÊáâÜëáò, ï ðñïðïíçôÞò ôçò ïìÜäáò ÄçìÞôñçò ÃáëÜíçò êáé ï áíôéðñüåäñïò ôïõ óõëëüãïõ ÃéÜííçò Ðüäáò, Ýêáíáí óôï ôýðï ôéò ðáñáêÜôù äçëþóåéò: ÄçìÞôñçò ÃáëÜíçò - ðñïðïíçôÞò Ðéåñéêïý Áñ÷åëÜïõ: «Ðñþôá áð´ üëá åõ÷áñéóôïýìå ôçí ¸íùóç Êáëáèïóöáßñéóçò ÊáâÜëáò êáé ðñïóùðéêÜ ôïí ê. Ðáðáêùíóôáíôßíïõ ãéá ôçí ðñüóêëçóç óôï ôüóï áîéüëïãï ôïõñíïõÜ ôïõò. Åìåßò, ìüíï êÝñäïò åß÷áìå áðü ôá äýï ðáéãíßäéá ðïõ êÜíáìå ìå ôçí ÊáâÜëá êáé ôç âïõëãÜñéêç ïìÜäá ôçò ÂÜñíáò. Ôï ðñùôÜèëçìá ðëçóéÜæåé êáé ðñÝðåé íá áíáóõíôÜîïõìå ôéò äõíÜìåéò ìáò ãéá íá åìöáíéóôïýìå üóï ãßíåôáé ðéï Ýôïéìïé óôçí ðñåìéÝñá». ÃéÜííçò Ðüäáò – áíôéðñüåäñïò Ðéåñéêïý Áñ÷åëÜïõ: «Ç áðïóôïëÞ ìáò Þôáí õðïäåéãìáôéêÞ êáé ç öéëïîåíßá åê ìÝñïõò ôçò ÊáâÜëáò Üñéóôç. ÈÝëïõìå íá åõ÷áñéóôÞóïõìå ôïí ðñüåäñï êáé ôïõò ðáñÜãïíôåò ôçò ÊáâÜëáò ãéá ôçí Üøïãç äéïñãÜíùóç ôïõ äéåèíïýò ôïõñíïõÜ ìðÜóêåô. Ç ïìÜäá ìáò êáé óôá äýï ðáéãíßäéá Ýðáéîå

ðÜñá ðïëý êáëÜ êáé âÝâáéá ìå åîáéñåôéêÞ áðüäïóç. Ï ôñáõìáôéóìüò ôùí Ôóïõê êáé Ãêïãêßäç óôá äýï ðáéãíßäéá ìáò, åßíáé óßãïõñá Ýíá ãåãïíüò, áëëÜ üìùò ÷Üñç óôç äõíáìéêÞ ôïõò, èá åðáíÝëèïõí óýíôïìá. Ç óõììåôï÷Þ ìáò ó´ áõôü ôï ôïõñíïõÜ áðïôÝëåóå êáé ìéá ðïëý êáëÞ åìðåéñßá êáé ç ôéìÞ ìáò åßíáé ìåãÜëç ðïõ êëçèÞêáìå íá ðÜñïõìå ìÝñïò óå ìéá ôüóï óçìáíôéêÞ äéïñãÜíùóç. ÔÝëïò, èÝëïõìå íá åõ÷áñéóôÞóïõìå éäéáßôåñá êáé ôïí Íßêï Ðåíôáæßäç, ôçì ìÜíáôæåñ ôçò ÊáâÜëáò êáé ðáëéü êáëáèïóöáéñéóôÞ, ãéá ôçí åðßóçò åõãåíéêÞ ôïõ óõìðåñéöïñÜ êáé öéëïîåíßá»

ÅðéóôïëÞ ðñïò ôçí Å.Ê. ÊáâÜëáò Ôï Ä.Ó. ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷åëÜïõ Ýóôåéëå óôçí Å.Ê. ÊáâÜëáò ôçí ðáñáêÜôù óõã÷áñçôÞñéá – åõ÷áñéóôÞñéá åðéóôïëÞ: «ÁãáðçôÝ Ðñüåäñå, Ïé áèëçôÝò, ïé ðñïðïíçôÝò, ïé ößëïé ôçò ïìÜäáò êáé ôá ìÝëç ôïõ äéïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ ôïõ óõëëüãïõ ìáò áéóèáíüìáóôå ôçí õðï÷ñÝùóç íá åêöñÜóïõìå ôüóï óå óáò ðñïóùðéêÜ, üóï êáé óå üëá ôá ìÝëç ôïõ äéïéêçôéêïý óáò óõìâïõëßïõ, ôá èåñìÜ ìáò óõã÷áñçôÞñéá ãéá ôçí Üøïãç êáé õðïäåéãìáôéêÞ äéïñãÜíùóç ôïõ Äéåèíïýò ÔïõñíïõÜ

Ï áíôéðñüåäñïò ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷åëÜïõ ÃéÜííçò Ðüäáò ÌðÜóêåô ðïõ Ýãéíå óôçí üìïñöç ðüëç óáò. Éäéáßôåñá óáò åõ÷áñéóôïýìå ãéá ôç èåñìÞ õðï-

Ï ðñïðïíçôÞò ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷åëÜïõ ÄçìÞôñçò ÃáëÜíçò äï÷Þ êáé öéëïîåíßá êáé óáò åõ÷üìáóôå êáëÞ ðïñåßá óôï ðñùôÜèëçìá».

ÍÁÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ – OLYMPOS CUP 2010 ÅÍÈÏÕÓÉÁÓÅ Ç ÄÉÏÑÃÁÍÙÓÇ ÔÙÍ ÁÃÙÍÙÍ ÉÓÔÉÏÐËÏÉÁÓ ÌÅ ÑÅÊÏÑ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ ÁÐÏ ÔÇÍ Â. ÅËËÁÄÁ ÅÙÓ ÊÁÉ ÔÏÍ ÂÏËÏ ÐÑÙÔÉÁ ÊÁÉ ×ÑÕÓÏ ÌÅÔÁËÉÏ ÓÔÁ LASER 4.7 Ç ÆÙÇ ÌÁÍÉÙÔÇ ÁÑÃÕÑÏ ÌÅÔÁËÉÏ LASER RDL Ç ÉÙÁÍÁ ÌÇÔÓÏÊÁÐÁ ÐÏËËÅÓ ÅËÐÉÄÅÓ ÁÐÏ ÔÏÍ ÅÕÁÃÃÅËÏ ÂÁÑÌÐÅÍÇ Öôù÷ü êïõðüíé êáé áíáìÝíïõìå ôá äéåèíÞ ðáé÷íßäéá ÊáëçìÝñá óáò ößëïé êáé ößëåò êáé óõíå÷ßæïõìå ôçí ðñïóðÜèåéá ìáò ãéá íá áõîÜíïõìå ôá êÝñäç ìáò. ÓÞìåñá Ôñßôç ìåôÜ ôçí äéáêïðÞ ôùí ðñùôáèëçìÜôùí ãéá ôá ðáé÷íßäéá ôùí Åèíéêþí ïìÜäùí Ý÷ïõìå åëÜ÷éóôá ìáôò êáé èá ðïíôÜñïõìå óôï ìåãÜëï íôÝñìðõ ôçò Éñëáíäßáò. ÐÜìå ëïéðüí óÞìåñá óå ðéï õðïâáèìéóìÝíá ðñùôáèëÞìáôá êáèþò ïé åðéëïãÝò åßíáé ìçäáìéíÝò. Óôçí Éñëáíäßá ôáîéäåýïõìå ëïéðüí ìå Ýíá ìåãÜëï íôÝñìðõ íá äéåîÜãåôáé óÞìåñá. Ç ÌðïÝìéáíò õðïäÝ÷åôáé ôçí ðñùôïðüñï ÓÜìñïê êáé ìüíï ìå íßêç èá Ý÷åé åëðßäåò íá äéåêäéêÞóåé ôïí ôßôëï. ¸÷åé êáëÞ Ýäñá êáé êáëÞ Üìõíá óôïé÷åßá ðïõ ìðïñïýí íá ôçí ïäçãÞóïõí óôç íßêç ðïõ èá ìåéþóåé ôçí äéáöïñÜ áðü ôçí êïñõöÞ óôïõò 2 âáèìïýò êáé èá ôçí îáíáâÜëåé óôçí êïýñóá ôïõ ôßôëïõ. ÐÜìå ëïéðüí ìå Ýíá ÷áëáñü ðïíôÜñéóìá óôïí Üóóï ôçí ÌðïÝìéáíò. ÅðéëïãÝò Ôñßôçò ÌðïÝìéáò - ÓÜìñïê : 1 @ 2.30 ÊáëÞ åðéôõ÷ßá óå üôé êáé áí åðéëÝîåôå!!!!!

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Óáò ðñïóêáëïýìå óôçí ÅôÞóéá ÔáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôçò ÅëëçíéêÞò Ïìïóðïíäßáò ×éïíïäñïìßáò (Å.Ï.×.) www.eox.gr - ðïõ öÝôïò öéëïîåíåßôáé óôçí ðüëç ìáò, ìå ïñãáíùôÞ óýëëïãï ôïí ×éïíïäñïìéêü ¼ìéëï Êáôåñßíçò (×.Ï.Ê.). Ç Ã.Ó. åßíáé ôï ÓÜââáôï 9 Ïêôùâñßïõ 2010 ìå þñá Ýíáñîçò óôéò 11.30´ ð.ì. óôï óõíåäñéáêü êÝíôñï ôçò ðüëçò ìáò "ÅÊÁÂÇ" óôçí áßèïõóá ôïõ éóïãåßïõ. Ç ðáñïõóßá óáò èá ìáò äþóåé éäéáßôåñç ÷áñÜ êáé èá óõìâÜëëåé óçìáíôéêÜ óôçí ðñïóðÜèåéÜ ìáò ãéá ôçí áíÜðôõîç ôçò ÷éïíïäñïìßáò óôï Íïìü ìáò. ÃÉÁ ÔÏ Ä.Ó. ÔÏÕ ×.Ï.Ê. Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÓÁÂÂÁÓ ÓÉÏÍÁÊÉÄÇÓ

Ôï ÓÜââáôï 2 Ïêôùâñßïõ êáé ôçí ÊõñéáêÞ 3 Ïêôùâñßïõ, óôçí Ðáñáëßá Êáôåñßíçò êáé ìðñïóôÜ áðü ôéò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ Íáõôéêïý Ïìßëïõ Êáôåñßíçò, ïëïêëçñþèçêå ôï ðñþôï ìÝñïò ôïõ OLYMPOS CUP 2010, ôçò ìåãáëýôåñçò äéïñãÜíùóçò ôïõ Íáõôáèëçôéóìïý óôïí Í. Ðéåñßáò, ìå ôïõò áãþíåò ÉóôéïðëïÀáò. Ïé áãþíåò óõíäéïñãáíþèçêáí áðü ôïí ÍÁÕÔÉÊÏ ÏÌÉËÏ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ, óå óõíåñãáóßá ìå ôïí ÏÑÃÁÍÉÓÌÏ ÁÈËÇÔÉÊÙÍ ÊÅÍÔÑÙÍ ÊÁÉ ÁÈËÇÓÇÓ ÄÇÌÏÕ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ êáé ðÜíôá õðü ôçí áéãßäá ôçò ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÓÔÉÏÐËÏÉÊÇÓ ÏÌÏÓÐÏÍÄÉÁÓ. Óôïõò áãþíåò óõììåôåß÷áí 100 ðåñßðïõ áèëçôÝò êáé áèëÞôñéåò áðü ôçí Âüñåéá ÅëëÜäá, óå ôñåßò êáôçãïñßåò óêáöþí : OPTIMIST, LASER RDL êáé LASER 4,7. Ïé áðïóôïëÝò ôùí áèëçôþí, ðñïðïíçôþí êáé óõíïäþí êáôÝöèáóáí áðü ôçí ÐáñáóêåõÞ ôï áðüãåõìá êáé öéëïîåíÞèçêáí ìå Ýîïäá ôçò äéïñãÜíùóçò óå îåíïäï÷åßá ôçò ðüëçò ìáò. ÐñïóðÜèåéá ôçò ÏñãáíùôéêÞò ÅðéôñïðÞò Áãþíùí ìå ðñüåäñï ôïí ÄÞìáñ÷ï Êáôåñßíçò Êï ÓÜââá ×éïíßäç, Þôáí ç åêäÞëùóç áõôÞ ìå ôçí ðáñï÷Þ êÜèå äõíáôÞò äéåõêüëõíóçò ðñïò ôïõò öéëïîåíïýìåíïõò ïìßëïõò íá áðïôåëÝóåé æùíôáíÞ äéáöÞìéóç ôïõ áéóèÞìáôïò öéëïîåíßáò ôùí êáôïßêùí ôçò ðüëçò, áðïôåëþíôáò ôáõôü÷ñïíá ôçí êáëýôåñç ðñïâïëÞ ôçò Êáôåñßíçò êáé ôïõ Íïìïý Ðéåñßáò óôïõò öéëïîåíïýìåíïõò áèëçôÝò êáé ðñïðïíçôÝò. Ïé Íáõôéêïß ¼ìéëïé ðïõ óõììåôåß÷áí óôï OLYMPOS CUP 2010, åßíáé ïé ðáñáêÜôù : Í.Ï.ÊÁÂ. Íáõôéêüò ¼ìéëïò ÊáâÜëáò ÊáâÜëá Ï.Ö.È.ÁË. ¼ìéëïò Ößëùí ÈáëÜóóçò Áëåîáíäñïýðïëçò Áëåîáíäñïýðïëç Í.Ï.ÁË. Íáõôéêüò ¼ìéëïò Áëåîáíäñïýðïëçò Áëåîáíäñïýðïëç Ï.Ö.È. ¼ìéëïò Ößëùí ÈáëÜóóçò Èåóóáëïíßêç Í.Ï.Ð.Ê. Íáõôéêüò ¼ìéëïò PORTO CARRAS ×áëêéäéêÞ Í.Ï.ÊÁÔ. Íáõôéêüò ¼ìéëïò Êáôåñßíçò Êáôåñßíç Í.Ï.Á.È. Íáõôéêüò ¼ìéëïò ÁêôÞò Èåñìáúêïý Ðåñáßá Èåóóáëïíßêçò Í.Á.Ï.Ê.È. Íáõôéêüò ¼ìéëïò ÊáëáìáñéÜò Èåóóáëïíßêç É.Ï.È. Éóôéïðëïúêüò ¼ìéëïò Èåóóáëïíßêçò Èåóóáëïíßêç É.Ï.Ä.Å. Éóôéïðëïúêüò ¼ìéëïò Ä. Åëåõèåñþí Ä. Åëåõèåñþí ÊáâÜëáò Í.Ï.Â.Á. Íáõôéêüò ¼ìéëïò Âüëïõ Áñãïíáýôåò Âüëïò Ï.Å.Á.Í.Á. ¼ìéëïò Åñ. ÁëéÝùí-Íáõôéêþí ÁèëçìÜôùí Âüëïõ Âüëïò Ç Ýíáñîç ôùí éóôéïäñïìéþí, ìå áðüëõôç åöáñìïãÞ ôïõ ðñïãñÜììáôïò Ýãéíå óôéò 12.00 ç þñá ôïõ ÓáââÜôïõ, çìÝñá óôçí ïðïßá ðñáãìáôïðïéÞèçêáí áðü ôñåßò éóôéïäñïìßåò óôçí êÜèå êáôçãïñßá óêáöþí ðïõ óõììåôåß÷å. Ï ðñüåäñïò ôçò åðéôñïðÞò Áãþíùí, Ïìïóðïíäéáêüò ÐñïðïíçôÞò ôçò ÅëëçíéêÞò ÉóôéïðëïúêÞò Ïìïóðïíäßáò Êïò ÁèáíÜóéïò ÐçíéÜñçò ìå ôï åðéôåëåßï ôïõ, áðïôÝëåóå ðñáãìáôéêÜ åããýçóç ãéá áäéÜâëçôïõò áãþíåò ìå ôçí óõíÝðåéá óôï áãùíéóôéêü ðñüãñáììá êáé ìå ôïí Üøïãï ôñüðï áðü ðëåõñÜò êáíïíéóìþí ôçò ÅëëçíéêÞò ÉóôéïðëïúêÞò Ïìïóðïíäßáò êá ôçò ISAF óôçí äéåîáãùãÞ ôùí Éóôéïäñïìéþí. Ìå äýï ÉóôéïðëïúêÜ óêÜöç óôçí äéÜèåóÞ ôïõ, ôï Ýíá éäéïêôçóßáò ôïõ ìÝëïõò ôïõ Ïìßëïõ ÌÜíïõ ÔóéêåñäÜíïõ êáé ôï åêðáéäåõôéêü óêÜöïò ôçò Ó÷ïëÞò ÉóôéïðëïÀáò ÁíïéêôÞò ÈáëÜóóçò ôïõ Í.Ï.ÊÁÔ., ìå êõâåñíÞôåò ôïí åêðáéäåõôÞ ÉóôéïðëïÀáò Êï Ãéþñãï Ìáíáü êáé ôïí Êï ÃéÜííç Íéêïëüðïõëï, äéåîÞãáãå Ýíáí Üøïãï áãþíá. Ôï ðñüãñáììá ôïõ ÓáââÜôïõ ïëïêëçñþèçêå ôï âñÜäõ ìå äåîßùóç ðïõ ðáñÝèåóå ç ÏñãáíùôéêÞ ÅðéôñïðÞ óôéò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ Íáõôéêïý Ïìßëïõ Êáôåñßíçò, óôçí ïðïßá ðáñåõñÝèçóáí üëïé ïé áèëçôÝò, ðñïðïíçôÝò, óõíïäïß êáé ðïëýò êüóìïò. Happenings üðùò ï åïñôáóìüò ôùí ãåíåèëßùí äýï áèëçôþí ðëáéóßùóáí ôï ðñüãñáììá ôçò åêäÞëùóçò, ç ïðïßá ðñáãìáôïðïéÞèçêå óå Üêñùò ïéêïãåíåéáêü Éóôéïðëïúêü êëßìá. Ôçí ÊõñéáêÞ ôï ðñùß, óõíå÷ßóôçêå ôï áãùíéóôéêü ðñüãñáììá ìå ôçí ðñáãìáôïðïßçóç ôñéþí áêüìç Éóôéïäñïìéþí ãéá êÜèå êëÜóç, åíþ ï åõíïúêüò Üíåìïò êáé ïé êáëÝò êáéñéêÝò óõíèÞêåò âïÞèçóáí ôï Ýñãï ôçò ÅðéôñïðÞò Áãþíùí. Ôï áãùíéóôéêü ðñüãñáììá ïëïêëçñþèçêå óôéò 4.30ì.ì. Áêïëïýèçóå ç åêäßêáóç åíóôÜóåùí ðïõ õðïâëÞèçêáí áðü áèëçôÝò áðü ôçí ÅðéôñïðÞ ÅíóôÜóåùí óôçí ïðïßá ðñïÞäñåõóå ï ¸öïñïò Èåóóáëïíßêçò ôçò Å.É.Ï. Êïò ÁèáíÜóéïò ÐáôçôÜñïò. Ç ÏñãáíùôéêÞ ÅðéôñïðÞ, Ý÷ïíôáò ìåñéìíÞóåé ãéá ôçí ðáñáìéêñÞ ëåðôïìÝñåéá áðü ðëåõñÜò áóöáëåßáò êáé ÉáôñéêÞò ÊÜëõøçò ôùí Áèëçôþí, ïëïêëÞñùóå ôïõò Áãþíåò ÷ùñßò ôï ðáñáìéêñü ðñüâëçìá, áöïý óôïí óôßâï ôùí Áãþíùí âñßóêïíôáí óõíå÷þò êïíôÜ óôïõò áèëçôÝò óõíïäåõôéêÜ óêÜöç ôùí ðñïðïíçôþí êáé ôçò ÅðéôñïðÞò Áãþíùí, êáèþò åðßóçò êáé íáõáãïóùóôéêü óêÜöïò ôçò åôáéñåßáò «ÍÁÕÁÃÏÓÙÓÔÉÊÇ ËÁÌÐÑÏÕ» ðïõ åðéôçñïýóå óõíå÷þò ôçí äéáäéêáóßá. ¢ëëùóôå ãéá ðÜí åíäå÷üìåíï, óå üëç ôçí äéÜñêåéá ôùí áãþíùí õðÞñ÷å ðáñþí êáé óå ðëÞñç åôïéìüôçôá ç Éáôñüò ôçò ÉäéùôéêÞò «ÊËÉÍÉÊÇÓ ÂÅËÉÊÇ» Êá Íßâåò Ðáðáäçìçôñßïõ, ìå üëï ôï åðéôåëåßï ôçò êëéíéêÞò Ýôïéìï ãéá üôé ÷ñåéáóèåß. ¼óïí áöïñÜ ôçí ÉóôéïðëïúêÞ ÏìÜäá ôçò Êáôåñßíçò ìå ðñïðïíçôÞ ôïí ÍÉÊÏ ÓÔÁÕÑÉÄÇ, åîÝðëçîå ãéá áêüìç ìéá öïñÜ ç ÆÙÇ ÌÁÍÉÙÔÇ, ðïõ êáôÝêôçóå ôï ÷ñõóü ìåôÜëëéï óôçí êáôçãïñßá óêáöþí LASER 4.7. ÁèëÞôñéá ðïõ áðÝäåéîå ìå ôçí óôáèåñüôçôá ôùí áðïôåëåóìÜôùí ôçò ôçí ìåãÜëç ôçò êëÜóç ùò áèëÞôñéá ôçò ÉóôéïðëïÀáò. Ç ÏìÜäá ôçò Êáôåñßíçò áðÝóðáóå êáé ôçí äåýôåñç èÝóç êáé ôï áñãõñü ìåôÜëëéï êáé óôá óêÜöç LASER RDL ìå ôçí ÉÙÁÍÍÁ ÌÇÔÓÏÊÁÐÁ óôçí ðñþôç ôçò åìöÜíéóç óå áãþíåò. Óôá óêÜöç ôýðïõ OPTIMIST, ðÝìðôç èÝóç óôá áãüñéá ãéá ôïí ÄÇÌÇÔÑÇ ÐÁÓ×ÏÕËÇ ìå ôçí óõíå÷þò áíïäéêÞ ôïõ ðïñåßá, Ýêôç èÝóç ãéá ôïí ÓÙÊÑÁÔÇ ÃÁÃÁÍÍÅËÇ êáé ðÝìðôç èÝóç óôá êïñßôóéá ãéá ôçí ÄÇÌÇÔÑÁ ÌÇÔÓÏÊÁÐÁ. Ç ìåãÜëç éêáíïðïßçóç ãéá ôçí ïìÜäá ç ðáñïõóßá ôïõ ìéêñïý ÅÕÁÃÃÅËÏÕ ÂÁÑÌÐÅÍÇ, ï ïðïßïò ðáñüëç ôçí ìéêñÞ ðåßñá óå áãþíåò ôåñìÜôéóå óôçí 13Ç èÝóç óôçí êáôçãïñßá OPTIMIST ÐÁÉÄÙÍ áöÞíïíôáò ðïëëÝò åëðßäåò ãéá ôï ìÝëëïí. Áêïëïýèçóáí ï ÓÐÕÑÏÓ ÊÕÑÉÁÊÉÄÇÓ (18Ç èÝóç) êáé ×ÑÇÓÔÏÓ ÊÕÑÉÁÊÏÕ (28Ç èÝóç) óôçí êáôçãïñßá OPTIMIST ÐÁÉÄÙÍ.

Óôçí ôåëåôÞ áðïíïìÞò ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå ìåôÜ ôï ôÝëïò ôçò áãùíéóôéêÞò äéáäéêáóßáò, ðáñåõñÝèçóáí ï ÂïõëåõôÞò Ðéåñßáò Êïò ÁèáíÜóéïò Ðáðáãåùñãßïõ, ï ô. ÂïõëåõôÞò Êïò Áíôþíçò Êáñðïýæáò, ï ÍïìÜñ÷çò Ðéåñßáò Êïò Ãéþñãïò Ðáðáóôåñãßïõ, ïé áíôéíïìÜñ÷åò Êïé ÄçìÞôñçò ×ñéóôïãéÜííçò êáé ÁèáíÜóéïò Öùôßïõ, ï ÁíôéäÞìáñ÷ïò Êïò Ëéáêüðïõëïò, ï ðñüåäñïò ôïõ ÏÁÊÁ Êïò ×áñÜëáìðïò Êáñáôæüãëïõ, åêðñüóùðïò ôïõ Õðïëéìåíáñ÷åßïõ ÓêÜëáò Êáôåñßíçò, ï Ýöïñïò Åèíéêþí ÏìÜäùí ôçò ÅëëçíéêÞò ÉóôéïðëïúêÞò Ïìïóðïíäßáò Êïò ÁèáíÜóéïò ÐáðáéùÜííïõ ï ïðïßïò ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõ ôßìçóå ôçí äéïñãÜíùóç áðü ðëåõñÜò ÅÉÏ, ï Ýöïñïò Í. Èåóóáëïíßêçò ôçò ÅÉÏ Êïò ÁèáíÜóéïò ÐáôçôÜñïò, ï ðñüåäñïò ôïõ ÉÏÄÅ Êïò Ðáíáãéþôçò Áíáãíùóôüðïõëïò (ãíùóôü óôÝëå÷ïò ôçò ÉóôéïðëïúêÞò ÏéêïãÝíåéáò), ï ðñüåäñïò ôïõ ÍÏÁÈ Êïò ÏäõóóÝáò Ðáíáãéùôßäçò, ï åêðñüóùðïò ôçò 3 Å – Coca Cola Êïò Çëßáò ÍôáñëáãéÜííçò, ç ìÝôï÷ïò ôçò «ÊëéíéêÞò Âåëßêç» Éáôñüò Êá Íßâåò Ðáðáäçìçôñßïõ ìå ôïí óýæõãï ôçò Êï Ãéþñãï Ðáðáäçìçôñßïõ ôçò êáôáóêåõáóôéêÞò åôáéñåßáò ÌÅÍÔÙÑ êáé ðëÞèïò êüóìïõ. Óôïí ÷áéñåôéóìü ôïõ ï ðñüåäñïò ôïõ Íáõôéêïý Ïìßëïõ Êáôåñßíçò Êïò Ðáíáãéþôçò Óåúôáíßäçò åõ÷áñßóôçóå ôïõò ÷ïñçãïýò ôùí áãþíùí êáé åîÞñå ôçí óçìáíôéêÞ óõìâïëÞ ôïõò óôçí åðéôõ÷ßá ôïõò. ÓçìáíôéêÞ ôüíéóå ï Êïò Óåúôáíßäçò ç âïÞèåéá ôùí ìåãÜëùí ÷ïñçãþí, ìå ôçí ðáñïõóßá ôçò Coca Cola-3E êáé ôïõ AVRA Active Cáp, ôçò Íïìáñ÷éáêÞò Áõôïäéïßêçóçò Ðéåñßáò, ôçò åôáéñåßáò êáõóßìùí JET Oil êáé ôçò ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÔÉÊÇÓ ÔÑÁÐÅÆÁÓ ÐÉÅÑÉÁÓ. Åðßóçò óõììåôåß÷áí óôçí ðñïóðÜèåéá áõôÞ ôá Clubs OMILOS, ALMIRA êáé CALDERA, ôï êñåïðùëåßï ×. ÌðïãéáôæÞ, ç åôáéñåßá ÓÕÍÈÅÔÉÊÁ ÊÏÕÖÙÌÁÔÁ IRIS Á.Å. êáé ôï Ôõðïãñáöåßï ÁÑÇ ÔÓÉÏÕÐËÇ. Óôçí óõíÝ÷åéá ÷áéñåôéóìü áðåýèõíå óôïõò ðáñåõñéóêïìÝíïõò åê ìÝñïõò ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ Êïõ Ó. ×éïíßäç ï Êïò ×áñÜëáìðïò Êáñáôæüãëïõ ðñüåäñïò ôïõ ÏÁÊÁ, ï ïðïßïò äéáâåâáßùóå ìå ôïí ðéï êáôçãïñçìáôéêü ôñüðï üôé ï ÄÞìïò Êáôåñßíçò èá âñßóêåôáé óõìðáñáóôÜôçò óôéò ðñïóðÜèåéåò ôïõ Íáõôéêïý Ïìßëïõ Êáôåñßíçò ãéá ôçí áíÜðôõîç ôïõ Íáõôáèëçôéóìïý óôçí ðüëç ìáò. Óôïí áãùíéóôéêü ôïìÝá, åß÷áìå ôá ðáñáêÜôù áðïôåëÝóìáôá : OPTIMIST ÁÃÏÑÉÙÍ 1Ç ÈÝóç ÊÁÔÇÃÉÁÍÍÁÊÇÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ 2Ç ÈÝóç ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÉÄÇÓ ÐÅÔÑÏÓ 3Ç ÈÝóç ÌÐÏÆÉÍÇÓ ÈÅÏÄÙÑÏÓ

Ï.Ö.È. Í.Ï.Á.È. Í.Á.Ï.Ê.È.

ÊÁÔÇÃÏÑÉÁ OPTIMIST ÊÏÑÉÔÓÉÙÍ 1Ç ÈÝóç ÖÙÔÁÊÁÊÇ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÁ 2Ç ÈÝóç ËÁÌÐÑÏÕ ×ÑÕÓÁ 3Ç ÈÝóç ÂÁÂÏÕÑÁ ÁÑÅÔÇ

É.Ï.È. Í.Á.Ï.Ê.È. Ï.Ö.È.

ÊÁÔÇÃÏÑÉÁ OPTIMIST ÐÁÉÄÙÍ (çì. ÃÝííçóçò ìåôÜ ôï 1999) 1Ç ÈÝóç ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÉÄÇÓ ÐÅÔÑÏÓ Í.Ï.Á.È. 2Ç ÈÝóç ÊÁÑÍÏÐÏÕËÏÓ ÅÕÓÔÁÈÉÏÓ Í.Ï.Ð.Ê. 3Ç ÈÝóç ÐÏÕËÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ Í.Ï.ÁÈ. ÊÁÔÇÃÏÑÉÁ OPTIMIST ÊÏÑÁÓÉÄÙÍ (çì. ÃÝííçóçò ìåôÜ ôï 1999) 1Ç ÈÝóç ÔÁÌÂÁÊÉÄÏÕ ÍÁÔÁËÉÁ Ï.Ö.È. 2Ç ÈÝóç ÊÁÑÁÂÁ ÊÕÑÉÁÊÇ Í.Ï.Ð.Ê. 3Ç ÈÝóç ÐÁÐÁ×ÑÇÓÔÏÕ ÄÇÌÇÔÑÁ Í.Ï.Á.Ë. ÊÁÔÇÃÏÑÉÁ LASER 4.7 ÁÃÏÑÉÙÍ 1Ç ÈÝóç ÌÐÁËÁÑÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ 2Ç ÈÝóç ÔÓÉÏÐÏÕËÏÓ ÊÉÌÙÍÁÓ 3Ç ÈÝóç ÁÍÁÓÏÃËÏÕ ÁÃÃÅËÏÓ

Í.Ï.Á.È. É.Ï.È. É.Ï.Ä.Å.

ÊÁÔÇÃÏÑÉÁ LASER 4.7 ÊÏÑÉÔÓÉÙÍ 1Ç ÈÝóç ÌÁÍÉÙÔÇ ÆÙÇ Í.Ï.ÊÁÔ. 2Ç ÈÝóç ÈÅÏÖÁÍÉÄÏÕ ÓÔÕËÉÁÍÇ É.Ï.Ä.Å. 3Ç ÈÝóç ÊÁÉÑÉÄÇ ÊÙÍ/ÍÁ Ï.Ö.È. ÊÁÔÇÃÏÑÉÁ LASER RDL ÁÃÏÑÉÙÍ 1Ç ÈÝóç ÄÉÄÁÓÊÁËÏÕ ÁÓÔÅÑÉÏÓ Ï.Ö.È.ÁË. 2Ç ÈÝóç ÂÑÕÙÍÇÓ ÓÔÁÕÑÏÓ É.Ï.Ä.Å. 3Ç ÈÝóç ÌÕÔÁÊÉÄÇÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ Í.Ï.ÊÁÂ. ÊÁÔÇÃÏÑÉÁ LASER RDL ÊÏÑÉÔÓÉÙÍ 1Ç ÈÝóç ÐÅÔÁËÁ ÅËÅÍÇ Ï.È.ÁË. 2Ç ÈÝóç ÌÇÔÓÏÊÁÐÁ ÉÙÁÍÍÁ Í.Ï.ÊÁÔ. 3Ç ÈÝóç ÊÁÓÔÑÏÕÍÇ ÉËÉÁ Í.Ï.Â.Á. ÄÉÅÔÅÓ ÅÐÁÌÅÉÂÏÌÅÍÏ ÊÕÐÅËËÏ ÃÅÍÉÊÇÓ ÊÁÔÇÃÏÑÉÁÓ OPTIMIST 1Ç ÈÝóç ÊÁÔÇÃÉÁÍÍÁÊÇÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ Ï.Ö.È. Ôï âñáâåßï ôïõ ìéêñüôåñïõ áèëçôÞ ôùí áãþíùí, áðÝóðáóå ç ÊëÜñá ÃÜôôïõ áðü ôïí Í.Ï.Â.Á. ôïõ Âüëïõ, ãåííçìÝíç ôïí ÍïÝìâñéï ôïõ 2002. ÌåôÜ ôï ôÝëïò ôùí áðïíïìþí ï Íáõôéêüò ¼ìéëïò Êáôåñßíçò ðáñÝèåóå äåîßùóç óôïõò áèëçôÝò, ðñïðïíçôÝò êáé ãïíåßò ðïõ ðáñåõñÝèçóáí óôçí åêäÞëùóç, ïé ïðïßïé åîÝöñáóáí ôéò èåñìÝò ôïõò åõ÷áñéóôßåò ãéá ôï Üøïãï ôçò äéïñãÜíùóçò êáé ôçí öéëïîåíßá ðïõ ôïõò ðáñåß÷å ç ÏñãáíùôéêÞ ÅðéôñïðÞ. Ç ÏñãáíùôéêÞ ÅðéôñïðÞ ôùí Áãþíùí ðñáãìáôéêÜ áíÝâáóå øçëÜ ôïí ðÞ÷ç óå áõôÞí ôçí äéïñãÜíùóç. Óåâüìåíç ðÜíôá ôïõò ÷ïñçãïýò ôçò, ðáñïõóßáóå Ýíá åðßðåäï áãþíùí

ðïëý õøçëüôåñï áðü áõôü ôùí äéáóõëëïãéêþí ðñùôáèëçìÜôùí. ÁðÝäåéîå üôé ç öéëïîåíßá ôùí êáôïßêùí ôçò Êáôåñßíçò êáé ôïõ Íïìïý Ðéåñßáò óå üëïõò áõôïýò ðïõ ðáñåõñÝèçóáí óôïõò Áãþíåò áðü ïëüêëçñç ôçí Âüñåéï ÅëëÜäá Ýùò êáé ôïí Âüëï, áîßæåé ôçò öÞìçò ôçò. ÁðÝäåéîå üôé ïé Üíèñùðïé ôïõ Íáõôéêïý Ïìßëïõ Êáôåñßíçò óå óõíåñãáóßá ìå ôïí ÏÁÊÁ ôïõ ÄÞìïõ Êáôåñßíçò åßíáé ðñáãìáôéêÜ éêáíïß íá äå÷èïýí ðïëý ìåãáëýôåñçò åìâÝëåéáò äéïñãáíþóåéò ôïõ Íáõôáèëçôéóìïý óôçí ðüëç ìáò. Ìåãáëýôåñåò äéïñãáíþóåéò ÅèíéêÞò ÅìâÝëåéáò ãéá ôéò ïðïßåò ï ðñüåäñïò ôïõ ÍÏÊÁÔ Êïò Ðáíáãéþôçò Óåéôáíßäçò êáôÝâáëå êÜèå äõíáôÞ ðñïóðÜèåéá ìå ôéò åðáöÝò ôïõ íá äéåêäéêÞóåé êáé óýíôïìá ðéóôåýïõìå üôé èá õðÜñîïõí ôá ðñþôá åõ÷Üñéóôá áðïôåëÝóìáôá. ¢ëëùóôå óéãïõñéÜ ðáñÝ÷åé êáé ç äÞëùóç ôïõ ðñïÝäñïõ ôïõ ÏÁÊÁ Êïõ ×áñÜëáìðïõ Êáñáôæüãëïõ üôé ï ÄÞìïò Êáôåñßíçò åßíáé ðÜíôïôå êïíôÜ óôéò ðñïóðÜèåéåò áõôÝò ôïõ Íáõôéêïý Ïìßëïõ Êáôåñßíçò. Ôï ðñüãñáììá ôïõ OLYMPOS CUP 2010 óõíå÷ßæåôáé ôçí åðüìåíç ÊõñéáêÞ ìå ôïõò áãþíåò Êùðçëáóßáò, óôéò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ Íáõôéêïý ïìßëïõ Êáôåñßíçò.


Ïëýìðéï ÂÞìá

7

Ôñßôç 5 Ïêôùâñßïõ 2010

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò

FOOTBALL LEAGUE

Óôá ÃéÜííåíá åêóôñáôåýåé ï Ðéåñéêüò Óôü÷ïò ç óõãêïìéäÞ âáèìþí Ôçí åñ÷üìåíç ÄåõôÝñá 11 Ïêôùâñßïõ ï Ðéåñéêüò èá ðáßîåé óôá ÃéÜííåíá áðÝíáíôé óôçí ðáíßó÷õñç ôïðéêÞ ïìÜäá ôïõ ÐÁÓ ÃéÜííåíá ðïõ öÝôïò Ý÷åé õøçëïýò óôü÷ïõò êáé èÝëåé íá åðéóôñÝøåé óôç Óïýðåñ Ëßãêá. Ï Ðéåñéêüò óôéò 4 ðñþôåò áãùíéóôéêÝò ìåôñÜ ìßá íßêç ìßá éóïðáëßá êáé 2 Þôôåò óå 3 åíôüò Ýäñáò ðáé÷íßäéá êáé 1 ìüëéò åêôüò. Ç óõãêïìéäÞ âáèìþí åßíáé ó÷åôéêÜ ìéêñÞ ôçñïõìÝíùí ôùí áíáëïãéþí áöïý Ýäùóå äýóêïëá ðáé÷íßäéá éäéáßôåñá áõôü ôïõ Ðáíáéôùëéêïý ðïõ åßíáé áðü ôá öáâïñß ãéá ôçí Üíïäï. Ï Ðéåñéêüò åíôüò Ýäñáò óôá 3 ðáé÷íßäéá óõãêÝíôñùóå 4 âáèìïýò åíþ åêôüò Ýäñáò Ý÷áóå óôçí Çëéïõðïëç ìå ôï Ýôóé èÝëù. Ôï ðáé÷íßäé ôçò åñ÷üìåíçò áãùíéóôéêÞò åßíáé ðïëý äýóêïëï ðÜíôïôå èåùñçôéêÜ ëüãù ôïõ üôé ôá ÃéÜííåíá åßíáé ðáíßó÷õñá óôçí Ýäñá ôïõò Ý÷ïõí ðïëý êáëï Ýìøõ÷ï äõíáìéêü êáé Ýíá êáõôü ãÞðåäï êáôÜìåóôï áðü öéëÜèëïõò. Óôü÷ïò ôïõ Ðéåñéêïý åßíáé ç óõãêïìéäÞ âáèìþí áëëÜ êáé ç åõíïéêÞ ðáñÜäïóç ìåôáîý ôùí äýï ïìÜäùí áöïý ïé Êáôåñéíéþôåò óôï ðáñåëèüí Ý÷ïõí ðÜñåé âáèìïýò óôá ÃéÜííåíá. Ï Ã. ×áôæÜñáò Ýêáíå ÷èåò óôïõò ðáßêôåò ôïõ áðïêáôÜóôáóç êÜôù áðü ôçí êåñêßäá óôï ãõìíáóôÞñéï ôïõ Á´ ÄÁÊ Êáôåñßíçò. ÓÞìåñá èá öáíåß åÜí åßíáé óå èÝóç íá áãùíéóôïýí ï ÐïõëÜêïò êáé ï ×áôæÞò. Ï Áñãåíôßíïò ÐÝíôá ðïëý äýóêïëá èá äþóåé ôï ðáñüí ôïõ. Ç ðñïåôïéìáóßá èá ãßíåé óôï âïçèçôéêü ãÞðåäï áí êáé ïé êáéñéêÝò óõíèÞêåò äåí åßíáé êáé ïé êáôáëëçëüôåñåò áöïý ìðÞêáìå ãéá ôá êáëÜ óôï Öèéíüðùñï ìå âñï÷Ýò êáé äýóêïëåò óõíèÞêåò ðñïðüíçóçò.

FOOTBALL LEAGUE 2

Óôç Óêýäñá ðáßæåé áýñéï ç ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò ÓÞìåñá èá âãåé ç áðïóôïëÞ

Åìâüëéìç áãùíéóôéêÞ Ý÷ïõìå áýñéï ãéá ôï ðñùôÜèëçìá ôçò ô ÅèíéêÞò êáé ç ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò èá ðáßîåé óôç Óêýäñá ìå ôïí ôïðéêü Áåôü. ÓÞìåñá ìåôÜ ôçí áðïãåõìáôéíÞ ðñïðüíçóç ï Ã. Êáìðåñßäçò ï Ýìðåéñïò Êáôåñéíéþôçò ôå÷íéêüò èá âãÜëåé ôçí áðïóôïëÞ ãéá ôï áõñéáíü ðáé÷íßäé. Äåí èá áãùíéóôïýí ïé ôñáõìáôßåò Ãéüâôóåö, Óôáößäáò, Ìé÷áçëßäçò Ì. ×èåò Ýãéíå åëáöñÜò ìïñöÞò ðñïðüíçóç ðåñéåß÷å ÷áëÜñùìá – áðïêáôÜóôáóç ôùí ðáéêôþí åíþ êáé ôï óçìåñéíü ðñüãñáììá èá ãßíåé óå ÷áëáñïýò ñõèìïýò ëüãù ôçò áõñéáíÞò áãùíéóôéêÞò óôç Óêýäñá. Ç áðïóôïëÞ èá áíá÷ùñÞóåé áýñéï óôéò 12.30 êáé èá ôç óõíïäåýóïõí áñêåôïß ößëïé ôçò ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò ðñïêåéìÝíïõ íá óõìðáñáóôáèïýí ôçí ïìÜäá ôçò ðüëçò ìáò óôï ðáé÷íßäé ìå ôïí Áåôü Óêýäñáò.

Toyota A. Ðüäáò á.å.å. Êáôåñßíç 1ï ÷ëì. ÐáëáéÜò ÅèíéêÞò Ïäïý Êáôåñßíçò - Èåóóáëïíßêçò Ôçë.: 23510 26320

ÂÝñïéá ÍÝá ÐåñéöåñåéáêÞ Ïäüò ÂÝñïéáò - Èåóóáëïíßêçò Ôçë.: 23310 75600

Áãéáóìüò ÷èåò óôï Óýíäåóìï Äéáéôçôþí Ðïäïóöáßñïõ Í.Ðéåñßáò ¸ãéíå ÷èåò ôï âñÜäõ ï áãéáóìüò ôùí äéáéôçôþí ðïäïóöáßñïõ óôçí áßèïõóá äéäáóêáëßáò ôïõ ÓõíäÝóìïõ Äéáéôçôþí ðïäïóöáßñïõ Í. Ðéåñßáò. Ôïí áãéáóìü ôÝëåóå óôçí êáôÜìåóôç áßèïõóá ï ðáôÞñ Äéïíýóéïò Ãêüëéáò ôçò Áãßáò ¢ííáò ðïõ åõ÷Þèçêå ìåôÜ ôçí ôÝëåóÞ ôïõ õãåßá êáé óùóôÞ ôÝëåóç ôùí êáíïíéóìþí ðñïò ôïõò äéáéôçôÝò äåß÷íïíôáò üôé ãíùñßæåé ðïëý êáëÜ ôá áèëçôéêÜ äñþìåíá. Óôïí áãéáóìü ðáñÝóôç óýóóùìï ôï Ä.Ó. ìå åðéêåöáëÞò ôïí ðñüåäñï ÄçìÞôñç Íôáìðþóç, ôïí êáèçãçôÞ äéáéôçóßáò Áñãýñç Ìáâßíç ãñáììáôÝáò ôçò ÅÄ/ÅÐÓ Ðéåñßáò , ôïí ôáìßá ôçò ÅÐÓ Ðéåñßáò Êþóôá ÊáñÝêëá êáé ôï ìÝëïò ôïõ Ä.Ó. ôçò ÅÐÓ Ðéåñßáò Íßêï ÃåùñãéÜäç ìÝëïò ôçò ÅðéôñïðÞò ÐñùôáèëçìÜôùí ðïõ áðçýèõíå ÷áéñåôéóìü ôïõ ðñïÝäñïõ ôçò ÅÐÓ Ðéåñßáò Áíôþíç Ðáðáðåôñßäç (ÊáíÜñç). Óôá ìåóôÜ ëüãéá ôïõ ï Íßêïò ÃåùñãéÜäçò äåí ðáñÝëåéøå íá ôïíßóåé ôéò ðïëý êáëÝò ìÝ÷ñé ôþñá äéáéôçóßåò ôùí äéáéôçôþí ðïäïóöáßñïõ ôçò Ðéåñßáò êáé åîÞñå ôï ãåãïíüò üôé äçìéïõñãÞèçêáí ðïëëÝò íÝåò ó÷ïëÝò äéáéôçóßáò ðïõ Ý÷ïõí âãÜëåé íÝïõò äéáéôçôÝò äßíïíôáò êáéíïýñãéá äéÜóôáóç óôá ðïäïóöáéñéêÜ äñþìåíá ôçò Ðéåñßáò. Áêïëïýèçóå ìåôÜ ôçí ïëïêëÞñùóç ôïõ áãéáóìïý ìðïõöÝò ìå áíáøõêôéêÜ êáé åäÝóìáôá.

ÖÙÔÏ ÓÁÂÂÁÓ ÖÙÔÉÁÄÇÓ


8 Ö3‘‰Ã‡ÖÖ֏ŠÃvƒ‘‰ÄÖÖ

Ö

‹ÄŒ‰Öƒ‡Œ‚Ö ZÖ ‹ƒ‰ˆ†’ŠŽˆØƒŽ†ƒ’ňňØ؆vˆ†’Š“ƒØň”Ø‘Š†’Šƒ”

OIKONOMIA ŸħķŌŒŸōŒņŸķņōňńŒņŸŸĽŊĻēēĻōĹŒņŸ ńĻџōňŎŸĮĻēĿĹňŎŸīĻŊĻńĻōĻłŁńŗņŸńĻџŘĻņĿĹŒņ

ĝņňľňŋŸ ŸŸŌōňŸı ĝ

ǯȔȓȝțȜȒȓȤȜȎșȎȚŸȊȘȗȍȤțȎȒȚŸ ȘșȗțȞȆșȎȒŸȜȗŸȧȐǢȤțȒȗ

Ÿ

MPB: ǯȘȒȜȤȓȒȗŸŸ ǬȖȒȗȌșȅȞȡȕŸ ǴȎȞȊȔȊȈȗȝŸ ŸǵǬdzǴǬ

ĮňŸŘŁēŕŌŃňŸńĻџŁŸŖŏĿŌŁŸĿĹņĻџňџēĿĽĻŅŖōĿŊňџĻņōĻĽŒņŃŌōķŋŸōŒņŸōŊĻʼnĿŀŗņŸŌōŁņŸʼnŊňŌʼnĶłĿŃĻŸĽŃĻŸōŁņŸʼnŊňŌķŅńŎŌŁŸńĻōĻłķŌĿŒņ

ŸħĿŸĶņňľňŸ ŸŌōŃŋŸ ŸēňņĶľĿŋŸķńŅĿŃŌĿŸňŸ ğĿņŃńŕŋŸŘĿĹńōŁŋŸĮŃēŗņŸōňŎŸıŊŁēĻōŃŌōŁŊĹňŎ ŸĢŸĻŇĹĻŸ ōŒņŸŌŎņĻŅŅĻĽŗņŸľŃĻēňŊŏŗłŁńĿŸŌĿŸ ŸĿńĻōňēēŖŊŃĻŸĿŎŊŗ

ȏȦȕŸȕȊŸ•șȈȖȗȝȕ–ŸȜȊŸȎȘȒȜȤȓȒȊŸțȎŸȎȘȈȘȎȍȗŸȓȅȜȡŸȊȘȤŸŸȘșȗȓȎȒǢȆȕȗȝŸȕȊŸȊȘȗȓȔȒǢȊȓȡȑȎȈŸȜȗŸȓȤțȜȗȚŸȟșȇǢȊȜȗȚ ŸȓȅȜȒŸȘȗȝŸȏȐȜȎȈŸ ȅȔȔȡțȜȎŸȓȊȒŸȐŸǽșȅȘȎȏȊŸȜȐȚŸǯȔȔȅȍȗȚ ŸȍȎȕŸȆȟȎȒŸȊȓȤǢȐŸȊȘȗȜȝȘȡȑȎȈŸțȜȒȚŸȘșȗțȞȎșȤǢȎȕȎȚŸȊȘȗȍȤțȎȒȚ

ǺȊșȤȜȒŸȜȊŸȎȘȒȜȤȓȒȊŸȜȡȕŸȘșȗȑȎțǢȒȊȓȦȕŸȓȊȜȊȑȆțȎȡȕŸȘȊșȊǢȆȕȗȝȕŸțȜȗŸȎȘȈȘȎȍȗŸȜȗȝŸ ŸȗȒŸȊȘȗȍȤțȎȒȚŸȘȗȝŸȘșȗțȞȆșȎȒŸȜȗŸ DZŸǢȎȈȡțȐŸȜȡȕŸȓȊȜȊȑȎȜȒȓȦȕŸȎȘȒȜȗȓȈȡȕŸȑȊŸȎȘȒȜșȆȠȎȒŸȜȐȕŸȘȜȦȧȐǢȤțȒȗŸǢȆțȡŸȜȡȕŸȆȕȜȗȓȡȕŸȌșȊǢǢȊȜȈȡȕŸȓȊȒŸȜȗȝŸǽȊǢȎȈȗȝŸ țȐŸȓȊȒŸȜȡȕŸȍȊȕȎȒȊȓȦȕŸȎȘȒȜȗȓȈȡȕŸȌȒȊŸȤțȊŸȕȆȊŸȍȅȕȎȒȊŸȍȈȕȗȕȜȊȒŸ ǺȊșȊȓȊȜȊȑȐȓȦȕŸȓȊȒŸȧȊȕȎȈȡȕŸȎȈȕȊȒŸȎȔȓȝțȜȒȓȤȜȎșȎȚ

ȓȊȒŸȓȝșȈȡȚŸȑȊŸ•ȘșȗțȜȊȜȎȥțȗȝȕ–ŸȜȊŸȆțȗȍȊŸȘȗȝŸȆȟȗȝȕŸȘȒȎțȜȎȈŸ țȐǢȊȕȜȒȓȅŸȊȘȤŸȜȗŸȊȝȖȐǢȆȕȗŸȓȤțȜȗȚŸȟșȐǢȊȜȗȍȤȜȐțȐȚ ŸDZȍȐ Ÿ ǽȐȕŸȈȍȒȊŸțȜȒȌǢȇ ŸȗŸȘȎșȒȗșȒțǢȤȚŸȜȗȝŸȍȒȊȑȆțȒǢȗȝŸȎȒțȗȍȇǢȊ- țȜȗŸȍȎȥȜȎșȗŸȜșȈǢȐȕȗŸȗȒŸȜșȅȘȎȏȎȚŸȘȗȝŸȎȘȆȔȎȖȊȕŸȕȊŸțȝȌȓșȊȜȇȜȗȚŸȓȅȕȎȒŸȎȘȒȟȎȒșȇțȎȒȚŸȓȊȒŸȒȍȒȦȜȎȚŸȕȊŸȟșȐțȒǢȗȘȗȒȗȥȕŸȜȒȚŸȓȊȜȊ- țȗȝȕŸȜȐȕŸȓȊȜȊȑȎȜȒȓȇŸȋȅțȐŸȜȗȝȚŸǢȆțȡŸȝȠȐȔȦȕŸȓȊȜȊȑȎȜȒȓȦȕŸ ȑȆțȎȒȚŸȜȗȝȚŸȡȚŸșȎȝțȜȤȜȐȜȊ ŸǹŸȊȕȜȊȌȡȕȒțǢȤȚŸȞȆșȎȒŸȓȊȔȥȜȎșȎȚŸ ȎȘȒȜȗȓȈȡȕŸ•ǢȅȜȡțȊȕ–ŸȘȎșȒțțȤȜȎșȗ ŸȊȔȔȅŸȓȊȒŸȌȎȕȒȓȤȜȎșȊŸȟȜȝȊȘȗȍȤțȎȒȚŸȌȒȊŸȓȊȜȊȑȆȜȎȚ ȎȘȎȕȍȝȜȆȚ ŸȊȝȖȅȕȗȕȜȊȚŸȘȅȕȜȡȚŸȜȗŸ ȘȇȑȐȓȊȕŸȜȊŸȘȎșȒȑȦșȒȊŸȜȗȝŸȓȔȅȍȗȝ Ÿ ȓȤțȜȗȚŸȟșȐǢȊȜȗȍȤȜȐțȐȚŸȌȒȊŸȤțȗȝȚ ŸȔȈȌȗȝȚ ŸȘȊȈșȕȗȝȕŸȍȅȕȎȒȊŸ ȊȝȜȇŸȜȐȕŸȘȎșȈȗȍȗ

•ǬȕȜȊȌȡȕȒțǢȤ–ŸțȜȐȕŸȘșȗțȘȅȑȎȒȊŸțȝȌȓșȅȜȐțȐȚŸȜȡȕŸȓȊȜȊȑȆțȎȡȕŸȊțȓȎȈŸȐŸȎȘȒȋșȅȍȝȕțȐŸȜȐȚŸȗȒȓȗȕȗǢȒȓȇȚŸȍșȊțȜȐșȒȤȜȐǹȒŸȍȥȗŸȘșȤțȞȊȜȎȚŸȎȓȍȤțȎȒȚŸȆȕȜȗȓȡȕŸȌșȊǢǢȊȜȈȡȕŸȜȗȝŸȍȐǢȗ- ȜȊȚ ŸǯȘȒȟȎȒșȇțȎȒȚŸȓȊȒŸȒȍȒȦȜȎȚŸȊȘȗțȥșȗȝȕŸȓȊȜȊȑȆțȎȒȚŸȌȒȊŸȜȐȕŸ țȈȗȝŸȆȖȒŸȓȊȒŸȜșȒȦȕŸǢȐȕȦȕŸȘșȗțȆȔȓȝțȊȕŸȜȗŸȎȕȍȒȊȞȆșȗȕŸȓȊȑȦȚŸ ȓȅȔȝȠȐŸȊȕȊȌȓȦȕŸȓȊȒŸȗȒŸȜșȊȘȎȏȈȜȎȚŸȘșȗȋȔȆȘȗȝȕŸȤȜȒŸȝȘȤŸȊȝȜȆȚŸ ȘșȤțȞȎșȊȕŸȎȘȒȜȤȓȒȗŸ ŸȓȊȒŸ ŸȊȕȜȒțȜȗȈȟȡȚ ŸǺșȤȓȎȒȜȊȒŸ ȜȒȚŸțȝȕȑȇȓȎȚ ŸȍȎȕŸȑȊŸȎȈȕȊȒŸȎȥȓȗȔȗŸȕȊŸȋȎȔȜȒȡȑȗȥȕŸȗȒŸțȝȕȑȇȓȎȚŸ ȌȒȊŸȓȎȞȅȔȊȒȊŸȘȗȝŸȎȈȕȊȒŸȊȞȗșȗȔȤȌȐȜȊŸȤȜȊȕŸȍȒȊȓșȊȜȦȕȜȊȒŸȡȚŸȜȐŸ șȎȝțȜȤȜȐȜȊȚŸȜȗȝŸȜșȊȘȎȏȒȓȗȥŸțȝțȜȇǢȊȜȗȚ

ȔȇȖȐŸȦțȜȎŸȌȒȊŸȕȊŸȎȈȕȊȒŸȐŸȘșȗȑȎțǢȒȊȓȇŸȓȊȜȅȑȎțȐŸǢȒȊȚŸȜșȅȘȎȏȊȚŸȎȔȓȝțȜȒȓȤȜȎșȐ ŸȑȊŸȘșȆȘȎȒŸȜȗŸȗȕȗǢȊțȜȒȓȤŸȎȘȒȜȤȓȒȗŸȕȊŸȎȈȕȊȒŸ ħĿĹŒŌŁŸńĻōĻłķŌĿŒņ ȜȗȝȔȅȟȒțȜȗȕŸ ŸȓȊȒŸ ŸȊȕȜȒțȜȗȈȟȡȚ

ǼȜȗŸȎȖȅǢȐȕȗ ŸȗȒŸȓȊȜȊȑȆțȎȒȚŸǢȎȒȦȑȐȓȊȕŸȓȊȜȅŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦŸ ǹțȗȕŸȊȞȗșȅŸȜȗŸǽȊǢȎȈȗŸǺȊșȊȓȊȜȊȑȐȓȦȕŸȓȊȒŸȧȊȕȎȈȡȕŸȊțȓȎȈŸ ȊȘȤŸȜȐȕŸȊșȟȇŸȜȗȝŸȆȜȗȝȚ ŸȓȊȜȅŸŸȍȒț ŸȎȝșȦŸȊȓȤǢȐŸȜȗȕŸdzȗȥȔȒȗ Ÿ ȎȘȈțȐȚŸȅȜȝȘȗŸȊȕȜȊȌȡȕȒțǢȤŸțȜȒȚŸȜșȅȘȎȏȎȚŸȘșȗțȞȆșȗȕȜȊȚŸȎȘȒ- ȎȕȦŸȓȅȘȗȒȎȚŸȎȕȍȎȈȖȎȒȚŸțȜȊȑȎșȗȘȗȈȐțȐȚŸȓȊȜȊȌșȅȞȗȕȜȊȒŸȜȗȕŸ ȜȤȓȒȗŸ ŸȌȒȊŸȜȗŸȜșȈǢȐȕȗ Ÿ ŸțȜȗŸȎȖȅǢȐȕȗŸȓȊȒŸ ŸțȜȗŸ ǬȥȌȗȝțȜȗŸȓȊȒŸǼȎȘȜȆǢȋșȒȗ

ȆȜȗȚŸȌȒȊŸȘȗțȅŸȡȚŸŸȟȒȔ ŸȎȝșȦŸȓȊȒŸȜȊŸȎȘȒȜȤȓȒȊŸȊȝȖȅȕȗȕȜȊȒŸȤțȗŸ ȝȠȐȔȤȜȎșȗŸȎȈȕȊȒŸȜȗŸȘȗțȤŸȓȊȒŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȐŸȍȒȅșȓȎȒȊ Ÿ ǹȒŸȜșȊȘȎȏȈȜȎȚŸȍȒȊȜȝȘȦȕȗȝȕŸȜȐȕŸȊȕȐțȝȟȈȊŸȤȜȒŸȡȚŸȜȗŸȜȆȔȗȚŸ ȜȗȝŸȆȜȗȝȚŸȑȊŸȍȒȊȜȐșȐȑȎȈŸȐŸȜȅțȐŸǢȎȈȡțȐȚ ŸǢȎŸșȝȑǢȤŸȜȐȚŸȜȅȖȐȚŸ ǼȜȐȕŸȘȊșȗȥțȊŸȞȅțȐ ŸȜȊŸȎȘȒȜȤȓȒȊŸȜȡȕŸȘșȗȑȎțǢȒȊȓȦȕŸȎȘȒ- ȜȡȕŸŸȍȒț ŸȎȝșȦŸȜȗŸǢȇȕȊ ŸȊȓșȒȋȦȚŸȌȒȊȜȈŸȗȒŸȓȊȜȊȑȆțȎȒȚŸǢȎȜȊȜȗȓȈȡȕŸȘȗȝŸȘșȗțȞȆșȗȝȕŸȗȒŸȎǢȘȗșȒȓȆȚŸȜșȅȘȎȏȎȚŸȍȒȊǢȗșȞȦȕȗ- ȜșȆȘȗȕȜȊȒŸțȎŸȓȎȞȅȔȊȒȗŸȓȈȕȐțȐȚŸȎȘȒȟȎȒșȇțȎȡȕŸȓȊȒŸȒȍȒȡȜȦȕŸȌȒȊŸ ȕȜȊȒŸțȜȗŸŸȌȒȊŸȜȗŸȆȜȗȚ ŸȎȕȦŸțȜȗŸ ŸǢȎŸ ŸȓȝǢȊȈȕȗȕȜȊȒŸ ȜȐȕŸȓȅȔȝȠȐŸȊȕȊȌȓȦȕ

ȗȒŸțȝȕȜȗǢȤȜȎșȎȚŸȍȒȅșȓȎȒȎȚ ŸǶȒȓșȤȜȎșȊŸȘȒțȜȡȜȒȓȅŸȒȍșȥǢȊȜȊŸ ȞȑȅȕȗȝȕŸȊȓȤǢȐŸȓȊȒŸțȜȗŸ ŸDZŸȘșȡȜȗȋȗȝȔȈȊŸǢȎȌȅȔȡȕŸȜșȊȘȎ-

ǼȥǢȞȡȕȊŸǢȎŸȜȗȝȚŸȤșȗȝȚŸ ȆȓȍȗțȐȚŸȜȡȕŸǬȖȒȗȌșȅȞȡȕŸ ǴȎȞȊȔȊȈȗȝŸŸǵǬdzǴǬŸ ȜȐȚŸ+RPǘGŸWHIMERPŸ RGD ŸȜȗŸ ȎȘȒȜȤȓȒȤŸȜȗȝȚŸȌȒȊŸȜȐȕŸȘȎșȈȗȍȗŸŸǼȎȘȜȎǢȋșȈȗȝŸŸ ǢȆȟșȒŸŸȧȎȓȎǢȋșȈȗȝŸŸ ȑȊŸȊȕȆșȟȎȜȊȒŸțȎŸ ŸȊȕȊȞȆșȎȒŸțȎŸțȐǢȎșȒȕȇŸȊȕȊȓȗȈȕȡțȇŸȜȐȚŸȐŸȜșȅȘȎȏȊ

S&B: ǺȊșȅȜȊțȐŸŸ ȜȐȚŸȔȇȖȐȚŸ ŸȓȗȒȕȗȥŸŸ ȗǢȗȔȗȌȒȊȓȗȥŸ ȍȊȕȎȈȗȝ ŸǬȘȤŸȜȒȚŸŸǶȊșȜȈȗȝŸŸ țȜȒȚŸŸdzȗȝȕȈȗȝŸŸȘȊșȆȜȎȒȕȎŸȐŸ/µ ŸǭȒȗǢȐȟȊȕȒȓȅŸǹșȝȓȜȅŸȜȐȕŸȐǢȎșȗǢȐȕȈȊŸȔȇȖȎȡȚŸȜȗȝŸȓȗȒȕȗȥŸȗǢȗȔȗȌȒȊȓȗȥŸȍȊȕȎȈȗȝŸȥȠȗȝȚŸŸ ȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸǢȎŸȍȒȊȟȎȒșȒțȜȇŸ ȜȐȕŸEIVRŸ RGDŸŸ

ŸīŊňŌĽĿŃŒēķņĿŋŸńĻџĿʼnŃŏŎŅĻńōŃńķŋŸŐĻŊĻńōŁŊĹŀĿџōŃŋŸōŊĿŃŋŸĿŅŅŁņŃńķŋŸōŊĶʼnĿŀĿŋŸʼnňŎŸēĿŅĿōĶŸĠłņŃńĸ ŸEIVRŸńĻџ īĿŃŊĻŃŗŋŸŁŸ H +@PBEEŸ*OG>VŸŌōŁŸŌŐĿōŃńĸŸōŁŋŸķńłĿŌŁŸʼnňŎŸľŕłŁńĿŸŐłĿŋŸŸŌōŁŸľŁēňŌŃŕōŁōĻ ŸĭŁēĿŃŗņĿŃ ŸŒŌōŕŌň Ÿ ōŁņŸʼnŊňŌʼnĶłĿŃĻŸōŒņŸōŊĻʼnĿŀŗņŸņĻŸĻŅŅĶŇňŎņŸōňŸńŅĹēĻŸŌōňņŸńŅĶľňŸńĻџņĻŸńĻłŁŌŎŐĶŌňŎņŸōňŎŋŸĿʼnĿņľŎōķŋŸľŁŅŗņňņōĻŋŸĿēʼnŃŌōňŌŖņŁŸŌōňŸʼnŊŕĽŊĻēēĻŸĿŇŎĽĹĻņŌŁŋŸōŁŋŸĿŅŅŁņŃńĸŋŸńŎļķŊņŁŌŁŋ

ΛΟΝΔΙΝΟ XETRA D CAC 40 DJ INDU NASDAQ NIKKEI Ευρω/$ Euribor 3M Χρυσός BRENT

5.570,40 6.152,88 3.664,98 10.787,03 2.352,11 9.381,06 1,36930 0,95300 1.313,500 83,43

ǺȊșȤȜȒŸȗȒŸȜșȅȘȎȏȎȚŸȘȊșȊȍȆȟȗȕȜȊȒŸȤȜȒŸȗȒŸȎȓșȗȆȚŸȜȡȕŸȓȊȜȊȑȆțȎȡȕŸȑȊŸȍȒȊȜȐșȐȑȗȥȕŸȘȒȑȊȕȤȜȊȜȊŸțȎŸȋșȊȟȝȘșȤȑȎțǢȗŸȎȘȈȘȎȍȗ Ÿ ȗȒŸȘȊșȅȌȗȕȜȎȚŸȘȗȝŸȘșȗȓȊȔȗȥȕŸȜȒȚŸȎȓșȗȆȚŸȆȟȗȝȕŸȡȚŸȆȕȊŸȋȊȑǢȤŸțȜȊȑȎșȗȘȗȒȐȑȎȈ ŸǨȘȡȚŸȍȒȊȋȎȋȊȒȦȕȗȝȕ ŸȗȒŸȊȕȊȔȇȠȎȒȚŸȘȗȝŸȎȈȟȊȕŸ ȘȝșȗȍȗȜȇțȎȒŸȗȒŸȊȕȐțȝȟȈȎȚŸȌȒȊŸȘȜȦȟȎȝțȐŸȜȐȚŸǯȔȔȅȍȊȚŸȆȟȗȝȕŸȝȘȗȟȡșȇțȎȒ ŸȜȗȝȔȅȟȒțȜȗȕŸȘșȗțȡșȒȕȅ ŸǹȒŸțȝȕȎȟȒȏȤǢȎȕȎȚŸȎȓșȗȆȚŸ ȘșȊȌǢȊȜȗȘȗȒȗȥȕȜȊȒŸȓȝșȈȡȚŸȊȘȤŸȎȘȒȟȎȒșȇțȎȒȚŸȊȔȔȅŸȓȊȒŸȊȘȤŸȒȍȒȦȜȎȚŸȓȊȜȊȑȆȜȎȚŸȘȗȝŸȊȘȗțȥșȗȝȕŸȜȊŸȟșȇǢȊȜȅŸȜȗȝȚŸȌȒȊŸȕȊŸȒȓȊȕȗȘȗȒȇțȗȝȕŸțȝȌȓȎȓșȒǢȆȕȎȚŸȊȕȅȌȓȎȚŸȜȗȝȚ

-0,40 -0,94 -0,73 -0,39 -0,79 -0,25

ǹȒŸȜșȎȒȚŸȜșȅȘȎȏȎȚŸțȜȒȚŸȗȘȗȈȎȚŸȊȕȊȞȆșȎȜȊȒŸȐŸȆȓȑȎțȐŸȜȐȚŸ H +@PBEEŸ*OG>VŸȍȐȔȦȕȗȝȕŸȊȒțȒȤȍȗȖȎȚŸȌȒȊŸȜȐȕŸȘșȤȗȍȗŸȘȗȝŸȆȟȎȒŸ țȐǢȎȒȡȑȎȈŸȓȊȒŸțȜȐșȈȏȗȝȕŸȜȊŸȍȒȊșȑșȡȜȒȓȅŸǢȆȜșȊŸȘȗȝŸȍșȗǢȗȔȗȌȎȈŸȐŸȓȝȋȆșȕȐțȐŸțȜȗŸȘȔȊȈțȒȗŸȜȗȝŸȘșȗȌșȅǢǢȊȜȗȚŸȔȒȜȤȜȐȜȊȚ ŸǽȐȕŸ ȎȘȤǢȎȕȐŸȍȒȎȜȈȊ ŸǢȅȔȒțȜȊ ŸȊȕȊǢȆȕȗȝȕŸȊȥȖȐțȐŸȜȡȕŸȎțȤȍȡȕŸȊȘȤŸȜȐȕŸȎȈțȘșȊȖȐŸȞȤșȡȕ ŸǨțȗȕŸȊȞȗșȅŸțȜȐŸȍșȊțȜȐșȒȤȜȐȜȊŸȜȡȕŸȎȖȊȌȗșȦȕŸȓȊȒŸȜȡȕŸțȝȌȟȡȕȎȥțȎȡȕ ŸȐŸǯȑȕȒȓȇ ŸȐŸǺȎȒșȊȒȦȚŸȓȊȒŸȐŸEIVRŸ RGDŸŸŸŸȊȕȊȌȕȡșȈȏȗȝȕŸȜȗŸȗȒȓȗȕȗǢȒȓȤŸȤȞȎȔȗȚŸȘȗȝŸȘșȗȓȥȘȜȎȒŸ ȊȘȤŸȜȐȕŸȎȕȗȘȗȈȐțȐŸȜȗȝŸȜșȊȘȎȏȒȓȗȥŸȓȔȅȍȗȝŸțȎŸȎȘȈȘȎȍȗŸȗȒȓȗȕȗǢȒȦȕŸȓȔȈǢȊȓȊȚŸȓȊȒŸȍȒȎȥșȝȕțȐȚŸȜȗȝŸȍȒȎȑȕȗȥȚŸȍȒȓȜȥȗȝŸȜȡȕŸȜșȊȘȎȏȦȕ ŸǺȊșŸȤȔȊŸȊȝȜȅ ŸȜȗȕȈȏȗȝȕŸȤȜȒŸȗȒŸȎȕŸȔȤȌȡŸȓȒȕȇțȎȒȚŸȍȎȕŸȋȗȐȑȗȥȕŸțȜȐȕŸȎȘȈȔȝțȐŸȜȡȕŸȘșȗȋȔȐǢȅȜȡȕŸȓȎȞȊȔȊȒȊȓȇȚŸȎȘȅșȓȎȒȊȚŸȇŸșȎȝțȜȤȜȐȜȊȚŸȜȡȕŸȎȔȔȐȕȒȓȦȕŸȘȒțȜȡȜȒȓȦȕŸȒȍșȝǢȅȜȡȕ ŸǢȎŸȜȐȕŸǯȑȕȒȓȇŸǽșȅȘȎȏȊŸŸŸŸȕȊŸȝȘȗȌșȊǢǢȈȏȎȒŸȤȜȒŸȜȊŸȓȎȞȅȔȊȒȊŸȘȗȝŸȑȊŸ ȊȕȜȔȇțȎȒŸȍȎȕŸȑȊŸȟșȐțȒǢȗȘȗȒȐȑȗȥȕŸȘșȗȚŸȊȝȜȇŸȜȐȕŸȓȊȜȎȥȑȝȕțȐ ŸǺȊșŸȤȔȊŸȊȝȜȅ ŸǢȤȕȗŸȜȗŸŸȜȡȕŸȎȘȎȕȍȝȜȦȕŸȍȎȕŸȘȒțȜȎȥȎȒŸȤȜȒŸ ȗŸȎȔȔȐȕȒȓȤȚŸȜșȊȘȎȏȒȓȤȚŸȓȔȅȍȗȚŸȑȊŸȎȕȗȘȗȒȐȑȎȈŸȘȎșȊȒȜȆșȡ ŸțȥǢȞȡȕȊŸǢȎŸȜȐȕŸȆȓȑȎțȐ

Āûñöìýóüýñûóù

1,37 % ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

ȂǼīǹȁǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ ALAPIS (Ȁȅ) ALPHA ǺǹȃȀ (Ȁȅ) COCA - COLA ȉȇǿǹ ǼȌǿȁȅȃ (Ȁȅ) EUROBANK EFG (Ȁȅ) EUROBANK PROPERTIES ǹǼǼǹȆ (Ȁȅ) FOLLI - FOLLIE (Kȅ) FORTHNET (Ȁȅ) FOURLIS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Kȅ) FRIGOGLASS (KO) INTRACOM HOLDINGS (Ȁȅ) J. & P. - ǹǺǹȄ (Ȁȅ) JUMBO (Ȁȅ) LAMDA DEVELOPMENT(Ȁȅ) MARFIN INVESTMENT GROUP (Ȁȅ) MARFIN POPULAR BANK (Ȁȅ) PROTON ȉȇǹȆǼǽǹ ǹ.Ǽ. (KO) S & B ǺǿȅȂǾȋ. ȅȇȊȀȉǹ (Ȁȅ) ǹīȇȅȉǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǹǼȇȅȆȅȇǿǹ ǹǿīǹǿȅȊ (Ȁȅ) ǺǿȅȋǹȁȀȅ (Ȁǹ) ǺȍǺȅȈ ȂȆǹȂȆǾȈ (Ȁȅ) īǼȀ ȉǼȇȃǹ (Ȁȅ) īǼȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǻǼǾ (Ȁȅ) ǻȅȁ (Ȁȅ) ǼĬȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (KO) ǻǿȀ ȅȂȅȁȅīǿȍȃ ǼĬȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (KO) ǻǿȀ ȂǼȉȅȋǾȈ ǼĬȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (KO) ǼȁǺǹȁ (Ȁǹ) ǼȁȁǹȀȉȍȇ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȆǼȉȇǼȁǹǿǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȋȇǾȂǹȉǿȈȉǾȇǿǹ (Ȁȅ) ǼȊǹĬ (Ȁȅ) ǼȊǻǹȆ (Ȁȅ) ǿǹȈȍ (Ȁȅ) ǿǹȉȇǿȀȅ ǹĬǾȃȍȃ (Ȁȅ) ǿȃȉȇǹȁȅȉ (Ȁȅ) ȀǹǼ (Ȁȅ) ȀȊȆȇȅȊ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ȀȊȆȇȅȊ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǻǿȀǹǿȍȂǹ ȂǼȉȀǹ (Ȁȅ) ȂǾȋǹȃǿȀǾ (Ȁȅ) ȂǾȋǹȃǿȀǾ (Ȇȅ) Ȃȅȉȅȇ ȅȎȁ (Ȁȅ) ȂȊȉǿȁǾȃǹǿȅȈ (Ȁȅ) ȅȁĬ (Ȁȅ) ȅȁȆ (Ȁȅ) ȅȆǹȆ (Ȁȅ) ȅȉǼ (Ȁȅ) ȆǼǿȇǹǿȍȈ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ȆȁǹǿȈǿȅ COMPUTERS (Ȁȅ) ȈǹȇǹȃȉǾȈ īȇ. (Ȁȅ) ȈǿǻǼȃȅȇ (Ȁȅ) ȉǹȋȊǻȇȅȂǿȀȅ ȉǹȂǿǼȊȉǾȇǿȅ (Ȁȅ) ȉǼȇȃǹ ǼȃǼȇīǼǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȉǿȉǹȃ (Ȁȅ) ȉǿȉǹȃ (Ȇȅ) ȊīǼǿǹ (Ȁȅ) ȋǹȁȀȅȇ (Ȁǹ)

1,55 4,77 19,3 4,5 5,92 14,7 0,66 5,86 9 0,57 1,25 4,98 3,8 0,81 1,48 0,96 3,65 0,9 2,24 3,75 2,35 4,1 2,2 11,53 0,82 0,69 0,39 7,38 1,16 3,02 5,72 5,01 3,92 4,86 1,9 0,61 2,84 4,1 3,66 0,45 7,8 0,42 0,34 7,25 4,26 11,44 13,45 11,94 5,29 3,75 4,59 4 2,31 3,86 2,72 14,97 9 0,8 0,67

3,33 7,19 -0,41 5,14 0,34 1,59 1,54 -1,35 -1,42 1,63 1,22 0,26 2,53 2,07 5,49

-0,44 0,54

1,85 2,04 1,23 4,55 8,33 2,5 2,03 -1,04 -2,53 -0,25 -1,82 -1,04 1,67 0,71 2,24 0,55 -4,26 -3,58 -5,56 1,43 0,35 -1,47 1,19 1,73 3,02 2,56 -0,43 -2,53 -1,09 -1,45

4,69

398.611 1.234.537 378.078 1.148.692 12.047 127.645 67.171 6.366 7.439 104.481 40.638 106.162 7.032 1.362.501 1.146.159 93.438 487 352.301 32.120 145.464 154.169 39.535 43.416 258.680 42.838 33.983.312 28.858.843 12.469.023 12.980 129.366 59.606 147.826 9.535 11.276 2.386 39.395 115.940 3.404 948.053 3.493.298 38.858 115.312 58.218 136.352 156.977 968 4.891 433.366 678.019 877.618 735 7.444 22.867 459.639 88.291 72.803 811 30.584 39.553

1,5 4,44 19,1 4,29 5,9 14,5 0,65 5,86 8,8 0,56 1,2 4,78 3,76 0,79 1,44 0,91 3,65 0,88 2,19 3,55 2,32 3,99 2,15 11,26 0,79 0,64 0,35 7,12 1,15 2,92 5,66 5 3,91 4,84 1,9 0,59 2,78 4,06 3,54 0,43 7,77 0,41 0,33 7,19 4,13 11,3 13,27 11,6 5,17 3,58 4,48 4 2,3 3,8 2,72 14,92 8,79 0,78 0,64

1,59 4,77 19,5 4,5 5,98 14,9 0,67 6,09 9,13 0,58 1,27 5 3,8 0,82 1,48 0,96 3,65 0,92 2,3 3,75 2,49 4,1 2,2 11,53 0,84 0,69 0,39 7,38 1,18 3,05 5,8 5,2 4,02 4,94 1,93 0,62 2,85 4,15 3,66 0,45 8,09 0,43 0,37 7,37 4,26 11,55 13,89 11,94 5,29 3,75 4,7 4 2,37 3,98 2,81 15,5 9 0,8 0,67

ǻǿǹȆȇǹīȂǹȉǼȊȈǿȂǹ ǹȂȅǿǺǹǿǹ ȀǼĭǹȁǹǿǹ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ȂǼȉȅȋǿȀȅ ǼȈ 7,1 NBGAM ETF īǼȃ.ǻǼǿȀ ȋǹ ȂǼȉȅȋǿȀȅ ǼȈȍ 15,39

1,00 1,38

1.053 2

7,05 15,39

7,1 15,39

-2,13

1.529

0,43

0,46

-0,98 2,13 -1,85 -1,92 2,17

55.308 10 1.115 5.110 50

1 0,48 1,55 0,49 0,47

1,04 0,48 1,59 0,52 0,47

23.980 7.862 30.746 17.590 1.000

0,48 0,4 0,4 0,76 0,43

0,52 0,42 0,4 0,84 0,43

1,94

100 210 24.723 12.802

1,9 0,63 8,41 1,03

1,92 0,63 8,55 1,13

-2,11 1,56

5.556 50

0,91 0,65

0,94 0,65

ȂǼȈǹǿǹ Ȁǹǿ ȂǿȀȇǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ A.S. COMPANY (Ȁȅ) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ǹ.ȉ.Ǽ. (Ȁȅ) AUDIOVISUAL (Ȁȅ) AUTOHELLAS (Ȁȅ) AXON ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) BYTE COMPUTER (Ȁȅ) CPI (Ȁȅ) CENTRIC ȆȅȁȊȂǼȈǹ (Ȁȅ) CYCLON ǼȁȁǹȈ (ȀO) DIONIC (Ȁȅ) EURODRIP (ȀO) QUALITY & RELIABILITY (Ȁȅ) EUROLINE AEEX (Ȁȅ) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (ȀO) FLEXOPACK (Ȁȅ) INFO - QUEST (Ȁȅ) ĭǿȃȉǼȄȆȅȇȉ (Ȁȅ) INFORM ȁȊȀȅȈ Ȇ. (Ȁȅ) INTERINVEST AEEX (Kȅ)

0,46 0,7 1,01 0,48 1,59 0,51 0,47 0,38 0,5 0,42 0,4 0,83 0,43 1,18 1,92 0,63 8,55 1,05 0,36 0,93 0,65

5 6,41

-0,52 6,78

INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (Ȁȅ) LOGISMOS (Ȁȅ) MEDICON ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ǼȁȆ) ȀȅȇǻǼȁȁȅȊ ȋ. ǹĭȅǿ (Ȁȅ) MEVACO (Ȁȅ) MIG REAL ESTATE (Ȁȅ) MINERVA (Ȁǹ) AVENIR ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) MLS ȆȁǾȇȅĭȅȇǿȀǾ (Ȁȅ) NEXANS ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) PASAL ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) PROFILE (Ȁȅ) REDS (ȀO) RILKEN (Kȅ) SCIENS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (ȀO) SPACE HELLAS (Ȁȅ) SPRIDER STORES (Ȁȅ) TRASTOR ǹ.Ǽ.Ǽ.ǹ.Ȇ. (Ȁȅ) VELL GROUP ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) YALCO - ȀȍȃȈȉǹȃȉǿȃȅȊ (Ȁǹ) ǹǿȅȁǿȀǾ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǹȀȇǿȉǹȈ (Ȁȅ) ǹȁȀȅ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǹȁȅȊȂȊȁ (Ȁȅ) ǹȁĭǹ īȀȇǿȈǿȃ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) ǹȃǻȇȅȂǼǻǹ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǹȉȉǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ (Ȁȅ) ǺǹȇǺǼȇǾȈ ȃ. - MODA BAGNO (Ȁȅ) ǺǹȇǻǹȈ (Ȁȅ) ǺǿȅȀǹȇȆǼȉ (Ȁȅ) ǺǿȈ (Ȁȅ) ǺȅīǿǹȉǽȅīȁȅȊ SYSTEMS (Ȁȅ) īǹȁǹȄǿǻǿ (Ȁȅ) īǿȅȊȇȅȂȆȇȅȀǼȇȈ (Ȁȅ) ǻǹǿȅȈ ȆȁǹȈȉǿȀǹ (Ȁȅ) ǻǿǹȈ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǻǿǹȈ ǿȋĬ/īǼǿǼȈ (Ȁȅ) ǻȅȂǿȀǾ ȀȇǾȉǾȈ (Ȁȅ) ǻȅȊȇȅȈ (Ȁȅ) ǻȇȅȂǼǹȈ (Ȁȅ) ǼǺȇȅĭǹȇȂǹ (Ȁȅ) ǼǿǻǾȈǼȅĭȍȃǿȀǾ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǼȀȉǼȇ (Ȁȅ) Ǽȁ. ǺǿȅȂ. ǽǹȋǹȇǾȈ (Ȁǹ) ǼȁǹȈȉȇȅȃ (ȀO) ǼȁǺǼ ǼȃǻȊȂǹȉȍȃ (Ȁȅ) ǼȁīǼȀǹ (Ȁȅ) ǼȁǼȊĬǼȇǾ ȉǾȁǼȅȇǹȈǾ (Ȁȅ) Ǽȁǿȃȅǿȁ (Ȁȅ) ǼȁȁǹǻȅȈ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ Ȁǹȁȍǻǿǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǾ ȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ (Ȁȅ) Ǽȁȉȅȃ (Kȅ) ǼȁȉȇǹȀ (Ȁȅ) ǼȆǿȁǼȀȉȅȈ (Ȁȅ) ǼȉǼȂ (Ȁǹ) ǼȊȇȍȆǹȎȀǾ ȆǿȈȉǾ (Ȁȅ) ǼȊȇȍȈȊȂǺȅȊȁȅǿ (Ȁȅ) ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ ǹĬǾȃȍȃ (Ȁȅ) ǿȀȉǿȃȅȈ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǿȁȊǻǹ (Ȁȅ) ǿȂȆǼȇǿȅ (Ȁȅ) ǿȃȉǼǹȁ ȅȂǿȁȅȈ (Ȁȅ) ǿȃȉǼǹȁ ȅȂǿȁȅȈ (Ȇȅ) ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ-ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ (Ȇȅ) ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ-ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ (Ȁȅ) ǿȃȉǼȇȉǼȀ (Ȁȅ) ȀǹĬǾȂǼȇǿȃǾ (Ȁȅ) ȀǹȃǹȀǾȈ Ȉ. (Ȁȅ) ȀǹȇǹȂȅȁǼīȀȅȈ (Ȁȅ) ȀǹȇǹȉǽǾ (Ȁȅ) ȀǼȆǼȃȅȊ ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȀȁȅȊȀǿȃǹȈ - ȁǹȆȆǹȈ (Ȁȅ) ȀȅȇȇǼȈ (Ȁȅ) ȀȇǼȀǹ (Ȁȅ) ȀȇǼȉǹ ĭǹȇȂ (Ȁȅ) Ȁȇǿ - Ȁȇǿ (Ȁȅ) ȀȉǾȂǹ Ȁ. ȁǹǽǹȇǿǻǾ (Ȁȅ) ȀȊȇǿǹȀǿǻǾȈ Ǿ.- F.H.L. (Ȁȅ) ȀȊȇǿǹȀȅȊȁǾȈ (Ȁȅ) ȁǹȃǹȀǹȂ (Ȁȅ) ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ȃ. (ȀA) ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ȃ. (ȆA) ȁǿǺǹȃǾ ǼȀǻȅȉ. ȅȇī. (Ȁȅ) ȁȅȊȁǾ ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȂǹĬǿȅȈ ȆȊȇǿȂǹȋǹ (Ȁȅ) ȂȅȉȅǻȊȃǹȂǿȀǾ (Ȁȅ)

0,78 1,59 0,57 0,44 2,31 4,09 0,38 0,86 3,84 1,11 0,36 2,28 2,55 0,43 0,49 0,69 2,84 0,49 1,47 0,36 0,82 0,39 0,36 1,62 0,74 0,38 0,59 0,61 0,96 1,55 0,34 0,72 1,02 0,81 1,28 0,36 0,76 5,6 0,58 1,48 1,1 1,22 0,36 0,39 0,41 0,59 0,78 0,77 0,65 0,77 0,71 1,73 29,96 1,14 0,3 0,52 2,11 0,34 0,45 0,53 3,31 1,18 0,69 0,24 0,37 0,9 8,26 0,61 0,29 0,61 4,91 1,64 0,65 1,34 1,05 0,7 4,63 0,55 3,23 0,85 0,45 0,66 0,61 0,6 0,57 0,47 0,3 1,65 0,59 0,99

1,3 6 1,79

12.262 2.490 44.042

0,76 1,55 0,56

0,78 1,6 0,58

-9,41 4,87

593 303 1.100 600 1.514

2,3 4 0,35 0,83 3,51

2,54 4,1 0,38 0,86 3,88

16.173 32.079 2.266 7.778 16.100 3.579 262 9.435

0,35 2,23 2,5 0,41 0,46 0,69 2,61 0,47

0,37 2,29 2,55 0,44 0,53 0,73 2,84 0,5

6.421 3.380 57.943 674 500

0,36 0,81 0,37 0,33 1,62

0,39 0,84 0,39 0,36 1,62

-3,37 -1,54 2,86 1,33 2,38 -3,92 -2,82 -1,05 -2 -2,7 1,23 2,63 -2,41 -7,32 -1,67 -7,58

19.963 266 20 10.432

0,37 0,59 0,61 0,93

0,39 0,62 0,61 0,96

-8,11

2.000

0,34

0,36

7,04

213

0,64

0,76

-3,33 2,07

32.210 425

0,58 1,45

0,6 1,48

5,88

0,23 -1,72

15.600 4.000 10.540 5.000 5.352 4.488 1.145 71.792 1.985 21 9.195 3.814

0,32 0,39 0,39 0,59 0,75 0,72 0,65 0,74 0,66 1,58 29,91 1,09

0,36 0,39 0,42 0,63 0,83 0,77 0,66 0,8 0,71 1,73 30,21 1,16

-1,89 -2,31 3,03 12,5 -3,64 0,3

3.470 1.580 602 1.838.552 1.379 70.500

0,51 2,01 0,31 0,39 0,53 3,28

0,53 2,16 0,34 0,48 0,55 3,32

2,99

14.821 8.140 16.440

0,66 0,23 0,35

0,73 0,25 0,38

-6,45 -3,17 -0,2

11.217 7.841 50 136 1 439 1.540 52.700 2.990 3.700 200 4.347 4.242 10.138 60

0,28 0,58 4,91 1,58 0,65 1,3 0,97 0,7 4,52 0,54 3,23 0,79 0,45 0,6 0,59

0,32 0,64 4,91 1,66 0,65 1,35 1,05 0,72 4,72 0,57 3,23 0,87 0,46 0,68 0,61

1.000 780 1

0,57 0,47 0,3

0,57 0,47 0,3

13.145 650

0,54 0,91

0,62 0,99

2,5 -1,67 5,48 -1,52 5,48

-7,14 -1,47 8,25 1,45 -2,73

-2,3 -4,26 5,17 -5

-1,98

ǼȜȗȕŸȊȕȜȈȘȗȍȊ ŸȜȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȅȕȗȍȗŸțȐǢȎȈȡțȊȕŸȗȒŸȍȎȈȓȜȎȚŸǾȌȎȈȊȚŸ ŸȓȊȒŸǽșȊȘȎȏȦȕŸ 

ǬȘȤŸȜȒȚŸǢȎȜȗȟȆȚŸȘȗȝŸȍȒȊȓȒȕȇȑȐȓȊȕŸŸȆȓȔȎȒțȊȕŸǢȎŸȅȕȗȍȗ ŸŸǢȎŸȘȜȦțȐŸȓȊȒŸŸȘȊșȆǢȎȒȕȊȕŸȊǢȎȜȅȋȔȐȜȎȚ Ÿ ǶȎŸȝȠȐȔȅŸȓȆșȍȐŸȆȓȔȎȒțȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸȜȐȚŸEIVR Ÿ ȓȊȒŸȜȐȚŸ#MPH=RGDŸŸŸŸ  ŸDZŸǢȎȜȗȟȇŸȜȐȚŸǯȑȕȒȓȇȚŸȆȓȔȎȒțȎŸțȜȊŸ ŸȎȝșȦŸǢȎŸȅȕȗȍȗŸțȎŸȘȗțȗțȜȤŸ 

ǽȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȅȕȗȍȗŸțȐǢȎȈȡțȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸEL@>ŸŸ  ŸǯǽǯǶŸ  ŸǯȍșȊțȐŸŸŸŸ ŸȓȊȒŸǶȥȔȗȒŸ ǴȎȘȎȕȗȥŸ 

ǽȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȘȜȦțȐŸȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸ$B@PRL@SŸ  ŸǴȊșȍȊțȒȔȅșȐȚŸŸŸŸ  Ÿ+@?B>HGŸŸŸŸ Ÿ ȓȊȒŸǶȗȟȔȤȚŸ  Ÿ

ĤńōĹņňŋŸŸ ǶȕȐǢȤȕȒȗŸțȝȕȎșȌȊțȈȊȚŸǢȎŸ ŸȜȐȕŸ!VBGRŸPL@SŸ!HPIHPRLBHG

•DZŸȎȕŸȔȤȌȡŸțȝǢȞȡȕȈȊŸȎȈȕȊȒŸȊȘȗȜȆȔȎțǢȊŸȜȡȕŸȒțȟȝșȦȕŸ ȎǢȘȗșȒȓȦȕŸțȟȆțȎȡȕŸȘȗȝŸȆȟȎȒŸȍȐǢȒȗȝșȌȇțȎȒŸȐŸȎȜȊȒșȎȈȊŸȓȊȜȅŸ ȜȐȕŸȜȎȔȎȝȜȊȈȊŸȍȎȓȊȎȜȈȊŸțȜȐȕŸǴȈȕȊŸȓȊȒŸȊȘȗȜȎȔȎȈŸǢȆșȗȚŸȜȗȝŸțȜșȊȜȐȌȒȓȗȥŸțȟȎȍȒȊțǢȗȥŸȜȐȚŸȎȜȊȒșȎȈȊȚŸȌȒȊŸȊȥȖȐțȐŸȜȐȚŸȎȖȊȌȡȌȒȓȇȚŸ ȍșȊțȜȐșȒȤȜȐȜȊȚ– ŸȎȘȒțȐǢȊȈȕȎȜȊȒŸțȎŸțȟȎȜȒȓȇŸȊȕȊȓȗȈȕȡțȐ

ǶȆțȊŸțȜȗŸȘȔȊȈțȒȗŸȊȝȜȤ ŸȐŸdzȓȜȈȕȗȚŸǯȔȔȅȚ ŸȓȊȜȅŸȜȐȕŸȜȎȔȎȝȜȊȈȊŸ ȜșȒȎȜȈȊ ŸȆȟȎȒŸȊȝȖȇțȎȒŸțȜȊȍȒȊȓȅŸȜȒȚŸȎȖȊȌȡȌȆȚŸȜȐȚŸȡȚŸȘȗțȗțȜȤŸ ȎȘȈŸȜȗȝŸȓȥȓȔȗȝŸȎșȌȊțȒȦȕŸȊȘȤŸŸȜȗŸŸțȎŸŸȜȗŸ Ÿ ȎȕȦŸȌȒȊŸȜȐȕŸȟșȇțȐŸŸȗȒŸȘȡȔȇțȎȒȚŸȊȕȊǢȆȕȗȕȜȊȒŸȕȊŸȞȜȅțȗȝȕŸ țȜȗŸŸȜȗȝŸȓȥȓȔȗȝŸȎșȌȊțȒȦȕŸȜȐȚŸȎȜȊȒșȎȈȊȚ Ÿ ǯȘȈțȐȚ ŸȓȊȜȅŸȜȐŸȍȒȅșȓȎȒȊŸȜȡȕŸțȝȕȊȕȜȇțȎȡȕŸǢȎŸȜȊŸǢȆȔȐŸȜȐȚŸ ȓȒȕȎȏȒȓȇȚŸȊȕȜȒȘșȗțȡȘȎȈȊȚ ŸȆȌȒȕȊȕŸțȝȏȐȜȇțȎȒȚŸȓȊȒŸȍȒȎșȎȝȕȐȜȒȓȆȚŸȎȘȊȞȆȚŸȌȒȊŸȜȐȕŸȍȒȎȥșȝȕțȐŸȜȐȚŸțȝȕȎșȌȊțȈȊȚŸǢȎŸȜȐȕŸdzȓȜȈȕȗȚŸǯȔȔȅȚŸȓȊȒŸțȜȗȝȚŸȝȘȤȔȗȒȘȗȝȚŸȜȗǢȎȈȚŸȘȗȝŸȍșȊțȜȐșȒȗȘȗȒȎȈȜȊȒŸȐŸȎȜȊȒșȎȈȊŸǢȎŸȆǢȞȊțȐŸțȜȒȚŸǬȕȊȕȎȦțȒǢȎȚŸǺȐȌȆȚŸǯȕȆșȌȎȒȊȚ Ÿ ǢȆțȡŸȜȐȚŸȑȝȌȊȜșȒȓȇȚŸȜȐȚŸdzȧ ǯ DZ ŸǬ ǯ

˂˥˟˗ˬˣ˦˨ƹˌˣ˦˪˧ƹ  ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

ǹȒŸȎȘȒǢȆșȗȝȚŸȓȔȊȍȒȓȗȈŸȍȎȈȓȜȎȚŸȆȓȔȎȒțȊȕŸțȜȐȕŸȘȔȎȒȗȕȤȜȐȜȅŸȜȗȝȚŸǢȎŸȓȆșȍȐ ŸǢȎŸȎȖȊȈșȎțȎ ŸǢȎȜȊȖȥŸȅȔȔȡȕ ŸȜȗŸȍȎȈȓȜȐŸ ǬțȞȊȔȎȒȦȕ ŸȘȗȝŸțȐǢȎȈȡțȎŸȘȜȦțȐŸ 

ŸħņŁēŕņŃňŸŌŎņĿŊĽĻŌĹĻŋŸēĿŸōŁņŸńŃņĿŀŃńĸŸĿōĻŃŊĿĹĻ ŸńŊĻōŃńŗņŸŌŎēŏĿŊŕņōŒņ Ÿ!VBGRŸPL@SŸ!HPIHPRLBHGŸ$MCBRGŸ!H Ÿ ĽŃĻŸōŁņŸʼnŊňēĸłĿŃĻŸńĻџĿŇĻĽŒĽĸŸĿŅŅŁņŃńŗņŸēĻŊēĶŊŒņŸ ʼnňŌňŖŸŸĿńĻō ŸĿŎŊŗ ŸĽŃĻŸōĻŸķōŁŸ ŸŎʼnķĽŊĻőĿŸ ōňŸĭĶļļĻōňŸŁŸĤńōĹņňŋŸĠŅŅĶŋŸŸĝĠ

BoA-Merill Lynch: īŃňŸʼnŊňŌĽĿŃŒēķņĿŋŸňџĿŅŅŁņŃńķŋŸōŊĶʼnĿŀĿŋ

ǹdzŸǬǮǹǻǯǼ

ǹŸȍȎȈȓȜȐȚŸȝȠȐȔȇȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸțȐǢȎȈȡțȎŸȅȕȗȍȗŸ  ŸȎȕȦŸȗŸȍȎȈȓȜȐȚŸȜȐȚŸǢȎțȊȈȊȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸȆȓȔȎȒțȎŸȟȡșȈȚŸǢȎȜȊȋȗȔȇŸȓȊȒŸȗŸȍȎȈȓȜȐȚŸȜȐȚŸǢȒȓșȇȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸțȐǢȎȈȡțȎŸȅȕȗȍȗŸ 

ȂȆǾȉȇȅȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋǿȀǾ (KO) ȃǹȀǹȈ ȂȅȊȈǿȀǾ (Ȁȅ) ȃǹȊȉǼȂȆȅȇǿȀǾ (Ȁȅ) ȃǼȍȇǿȅȃ (Ȁȅ) ȃǾȇǼȊȈ (ȀO) ȃȉȇȅȊȀĭǹȇȂȆǼȃ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ȆǹȇȃǹȈȈȅȈ (Ȁȅ) ȆǹȎȇǾȈ ȆȁǹȈȉǿȀȍȃ (Ȁȅ) ȆǼȉȇȅȆȅȊȁȅȈ ȆǼȉȇȅȈ (Ȁȅ) ȆǾīǹȈȅȈ ǼȀǻȅȉǿȀǾ ǹ.Ǽ. (KO) ȆȁǹȈȉǿȀǹ ĬȇǹȀǾȈ (Ȁȅ) ȆȁǹȈȉǿȀǹ ȀȇǾȉǾȈ (Ȁȅ) ȇǼǺȅȎȁ (Ȁȅ) ȈǹȇǹȃȉȅȆȅȊȁȅȈ ȀȊȁ/ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȈǼȁȂǹȃ (ȀO) ȈǼȁȅȃȉǹ (Ȁȅ) ȈȆȊȇȅȊ ǹīȇ. ȅǿȀ. (Ȁȅ) ȈĭǹȀǿǹȃǹȀǾȈ (Ȁȅ) Ȉȍȁ/īǼǿǹ ȀȅȇǿȃĬȅY (Ȁȅ) ȉ BANK (Ȁȅ) ȉǼȋȃǿȀǾ ȅȁȊȂȆǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȉǽǿȇǹȀǿǹȃ ȆȇOĭǿȁ (Ȁǹ) ȉǾȁǼȉȊȆȅȈ (Ȁȅ) ȋǹȉǽǾȀȇǹȃǿȍȉǾ Ǽ. Ȋǿȅǿ (Ȁȅ) ȋǹȎǻǼȂǼȃȅȈ (Ȁȅ)

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å 0,59 0,88 0,4 0,9 0,62 0,55 0,98 0,59 2,71 0,87 0,52 3,7 0,65 2,7 0,5 0,61 0,62 0,56 0,78 0,37 1,3 0,42 3,2 0,36 1,26

-3,28 -5,38

7,37 0,78 9,74 0,39 0,48 0,46 0,41 0,92 0,21 0,97 0,44 0,24 0,16 0,16 0,1 12,91 0,57 0,39 0,23 3,36 1,55 2,16 0,34 7,23 0,24 2,07 7,24 4,8 14 0,14 61 2,64 0,28 18,02 0,25 0,1 0,13 0,4 1,17 0,38 0,16 0,33 16,75 6,35 0,15 0,13

7,84

-4,91 -1,89 2,78 -2,99 2,04 -3,13 -5,08 4,00 2,78 -1,52

Œ…„

4.165 10 1.201 6.270 76.995 10 56.700 559 2.162 801 6.670 30 5.500

0,55 0,88 0,37 0,81 0,59 0,55 0,97 0,54 2,7 0,81 0,5 3,7 0,65

0,6 0,88 0,4 0,9 0,64 0,55 1,02 0,63 2,85 0,87 0,54 3,7 0,66

4.000 20.703 5 3.193 110.452 97.869 11.584

0,5 0,59 0,62 0,54 0,75 0,36 1,28

0,5 0,62 0,62 0,63 0,79 0,38 1,33

-0,62

1.863

3,15

3,2

5,00

319

1,12

1,31

-3,03 -1,27

870 763 5.250

6,96 0,76 9,74

7,6 0,79 9,74

1.636 1.000

0,92 0,21

0,92 0,21

2,44 121.530

0,4

0,45

ǼǿǻǿȀȍȃ ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀȍȃ ALPHA ǹȈȉǿȀǹ ǹȀǿȃǾȉǹ (Ȁȅ) ATTICA ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Kȅ) CROWN HELLAS CAN (ȀO) ELBISCO ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁǹ) ELMEC SPORT (Ȁȅ) INFORMER (Ȁȅ) INTERFISH ǿȋĬ/īǼǿǼȈ (Ȁȅ) MARFIN Ǽīȃǹȉǿǹ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) NUTRIART (Ȁȅ) OLYMPIC CATERING (Ȁȅ) PAPERPACK ȉȈȅȊȀǹȇǿǻǾȈ ǿ. (Ȁȅ) PC SYSTEMS (Ȁȅ) SATO AE (Ȁȅ) SPIDER - ȆǼȉȈǿȅȈ ȃ.& Ȋǿȅǿ (Kȅ) UNIBIOS (Ȁȅ) VIVARTIA ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) VIVERE (Ȁȅ) ǹĬǾȃǹ (Ȁȅ) ǹȃǼȀ (Ȁȅ) ǹȃǼȀ (Ȇȅ `90) ǹȃǼȀ (Ȇȅ `96) ǹȈȉǾȇ ȆǹȁǹȈ (Ȁȅ) ǺǹȁȀǹȃ ǹȀǿȃǾȉǹ (Ȁȅ) īǼȀǼ (Ȁǹ) īǼȃǿȀǾ ǼȂȆȅȇǿȅȊ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǽǹȂȆǹ (Ȁǹ) ǾȇǹȀȁǾȈ ǹīǼȉ (Ȁȅ) ǿȅȃǿȀǾ ȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȀǹȇǻǹȈǿȁǹȇǾȈ (ȀO) ȀǹȇǼȁǿǹ (Ȁǹ) ȀǼȀȇȅȌ (Ȁȅ) ȀȁȍȈ/īǿǹ ȃǹȊȆǹȀȉȅȊ (Ȁǹ) ȁǹȂȌǹ (Ȁȅ) ȂȅȊǽǹȀǾȈ (Ȁǹ) ȂȅȋȁȅȈ (Ȁȅ) ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ ǿ. & ȊǿȅȈ (Ȁǹ) ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ ǿ. & ȊǿȅȈ (Ȇǹ) ȃǿȀǹȈ (Ȁȅ) ȆǼȇȈǼȊȈ (Ȁȅ) ȈǹȃȊȅ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ȉǼīȅȆȅȊȁȅȈ ȋ.Ȁ. (Ȁȅ) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ (Ȁȅ) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ (Ȇȅ) ĭǿǼȇǹȉǼȄ (Ȁȅ) ȋǹȉǽǾȎȍǹȃȃȅȊ (Ȁȅ)

-4,55

3.382

0,15

0,16

49.506 177

0,1 12,57

0,11 13

5,41 757 4,55 101.346

0,34 0,22

0,4 0,24

200 3.583 10.338 40 3.580 6.486

1,55 2,11 0,32 7,23 0,24 2,06

1,55 2,24 0,38 7,23 0,24 2,09

-9,09 2,79

-8,82 2,37 -2,86

0,49 0,21

45.000

4,79

4,8

-12,5 0,74 -8,33

25.600 5 1.222

0,13 61 2,6

0,15 61 2,74

-6,15 4,17 -9,09 -7,14

1.500 270 48.854 10.000

17,55 0,25 0,1 0,13

19,2 0,25 0,11 0,13

1.500

1,17

1,17

8.241 686

0,15 0,31

0,16 0,34

1.032 52.118

0,15 0,13

0,15 0,14

12,5 100.516

0,08

0,09

-16,67 -7,14

ȊȆȅ ǼȆǿȉǾȇǾȈǾ ALTEC (Ȁȅ) COMPUCON (ȀO) FASHION BOX (Ȁȅ) HELLAS ONLINE (Ȁȅ) PLIAS (Ȁǹ) RIDENCO (Ȁȅ) ǹǼīǼȀ (Ȁȅ) ǹȉȁǹȃȉǿȀ (Ȁȅ) ǹȉȉǿ - Ȁǹȉ (Ȁȅ) ǺǹȇǹīȀǾȈ (Ȁȅ) ǺǹȇǺǹȇǼȈȅȈ (Ȁǹ) ǼǻȇǹȈǾ - ȌǹȁȁǿǻǹȈ ȋ. (Ȁȅ) ǼǿȀȅȃǹ - ǾȋȅȈ (Ȁȅ)

0,09 0,12 1,5 0,69 2,3 0,09 0,32 0,18 0,12 0,59 0,14 0,12 0,12

-6,76

6,67

-3,28 -6,67 9,09

2.513 299

1,5 0,69

1,5 0,69

12.942 200 25.872 50 1.013 5.500

0,31 0,18 0,12 0,59 0,14 0,12

0,32 0,18 0,12 0,59 0,15 0,12

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

ȂǿȃȍǿȀǼȈ īȇǹȂȂǼȈ ǹȃǼ (Ȁȅ) ǺǿȅȉǼȇ (Ȁȅ) ǼȁǺǿǼȂǼȀ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹǿ ǿȋĬ/īǼǿǹǿ (Ȁȅ) ǼȁĭǿȀȅ (Ȁȅ) ǼȊȇȍȈȊȂȂǼȉȅȋǼȈ (Ȁȅ) ǿȆȆȅȉȅȊȇ (Ȁǹ) ȀǼȇǹȂǼǿǹ-ǹȁȁǹȉǿȃǾ (Ȁȅ) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (Ȁȅ) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (ȆO) ȀȅȊȂȆǹȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) ȂǹȇǹȀ ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ (Ȁȅ) ȂǹȎȁȁǾȈ Ȃ.ǿ.(Ȁȅ) ȃǼȁ (Ȁȅ) ȆǼȉǽǼȉǹȀǿȈ ǹ. (Ȁȅ) ȆȇȅȅǻǼȊȉǿȀǾ (Ȁȅ) ȈǿǻȂǹ (Ȁȅ) ȉǼȄǹȆȇǼȉ (Ȁȅ)

3,1 0,23 3,7 0,11 0,42 0,26 0,18 0,65 0,05 0,08 0,22 0,3 0,2 0,28 0,41 0,23 1,05 0,09

-8,55 3.664 4,55 12.496

3,06 0,2

3,15 0,25

1

0,42

0,42

11.055

0,05

0,05

-4,76 17.350 -3,45 18.542 -6,82 34.423 23.500

0,2 0,27 0,4 0,21

0,21 0,29 0,42 0,24

2

2

7,69

ǼȃǹȁȁǹȀȉǿȀǾ ǹīȅȇǹ 0,95 3,96 1,78 1,4 0,72 2,92 1,14 2,13 2,47 2,34 2,52 2,16 2,86 4,03

ǹȉȇǹȈȉ Ǻǿȃȉǹ ǼȃǺǿ ǼȃȉǼȇ ǼȆȈǿȁ Ǽȋ ȀȇǾȉȍȃ ȂǹȈȅȆ ȃȉȅȀȋȅ ȃȉȅȆȁǼȇ ȆǼȇĭ ȅȆȉȇȅȃ ȅȇǹȅȇǹ ĭȅȊȃȉȁ

5

10

ȊȆȅ ǹȃǹȈȉȅȁǾ ALTIUS ǹǼǼǼȋ KO 1,07 HITECH SNT ǹǼ 0,62 MICROLAND COMPUTERS(Ȁȅ) 0,64 ǹīȇȅȉǿȀǾ ǹȈĭǹȁǿȈȉǿȀǾ ǹ.Ǽ. 1,53 ǹȁȊȈǿǻǹ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 2,19 ǹȁȊȈǿǻǹ ǹǺǼǼ(Ȇȅ) 1,2 ǹȁĭǹ-ǺǾȉǹ ǺǹȈǿȁȅȆȅȊȁȅȈ ǹ.Ǽ. 35,73 ǹȈȆǿȈ Ȇȇȅȃȅǿǹ ǹ.Ǽ.ī.ǹ. 0,67 ǹȉǼȇȂȍȃ ǹ.Ǽ(Ȁȅ) 0,12 ǹĭȅǿ ȂǼȈȅȋȍȇǿȉǾ ǹȉǼ(Ȁȅ) 0,12 ǺETANET ABEE 0,06 ǻǿǼȀǹȉ ǹȉǼ(Ȁȅ) 0,1 ǼȀǻȅȈǼǿȈ ȁȊȂȆǼȇǾ ǹ.Ǽ. 0,6 ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ(Ȁȅ) 0,08 ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ(Ȇȅ) 0,14 ǼȃȍȂǼȃǾ ȀȁȍȈȉȅȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ ǹ.Ǽ(ȀO 0,05 ȁǹȃ ȃǼȉ ǹ.Ǽ (Ȁȅ) 0,12 ȂǹȄǿȂ - ȆǼȇȉȈǿȃǿǻǾȈ ǹǼ(Ȁǹ) 0,1 ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ ǹ.Ǽ. 0,39 ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ ǹǼ (Ȇȅ) 0,54 ȈǹȅȈ ĭǼȇȇȊȈ 0,78 ȋǹȁȊǺǻȅĭȊȁȁȍȃ(Ȁȅ) 0,12 ȍȂǼīǹ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) 0,88

ǻȡĮȖĮIJıĮȞȓȠȣ ʌȜĮIJİȓĮȀȜĮȣșȝȫȞȠȢ ǹșȒȞĮ ȉȘȜ)D[(PDLOVDOHV#FIVJUZHEVLWHZZZFIVJU ȆȜǼȜİȣșİȡȓĮȢȀĮIJİȡȓȞȘIJȘȜ)D[ ǹȡĮįİȓĮȢȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢǹʌȩijĮıȘIJȘȢǼʌȚIJȡȠʌȒȢȀİijĮȜĮȚĮȖȠȡȐȢ ǹȇȂǹǼǺǹĭȂǻȅȊĭǹǼǼǹĬǾȃȍȃ


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

'

Ôñßôç 5 Ïêôùâñßïõ 2010

ÓõíÜíôçóç Ê. ÊïõêïäÞìïõ ìå ôïí Ðñüåäñï ôïõ Óõëëüãïõ Öáñìáêïðïéþí Í.Ðéåñßáò Ìå ôïí ðñüåäñï ôïõ Óõëëüãïõ Öáñìáêåõôéêïý Óõëëüãïõ Í. Ðéåñßáò Ðïëõ÷ñüíç Óõìåùíßäç, óõíáíôÞèçêå ï âïõëåõôÞò Ðéåñßáò ê. ÊïõêïäÞìïò Êþóôáò êáé óõæÞôçóáí ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ áíôéìåôùðßæåé ï êëÜäïò.

e-mail: tsimponidis@yahoo.gr

Ï ê. Óõìåùíßäçò åíçìÝñùóå ôïí ê. ÊïõêïäÞìï ãéá ôç «óôï÷ïðïßçóç» üðùò åßðå ôùí öáñìáêïðïéþí ìå ôï ðïëõóõæçôçìÝíï ðïóïóôü êÝñäïõò ôùí öáñìáêïðïéþí. Ï ê. Óõìåùíßäçò, áíÝöåñå ðùò ôï ðïóïóôü êÝñäïõò äåí åßíáé ôï 32, 5% ðïõ áíáöÝñåé ôï õðïõñãåßï áëëÜ ìéêôü 23,2% ìå ôï ïðïßï èá ðñÝðåé íá êáëýøïõí ëåéôïõñãéêÜ êáé Üëëá Ýîïäá. Óôï÷ïðïéåßôáé ôï öáñìáêåßï, üðùò åßäáìå ôï ôåëåõôáßï äéÜóôçìá íá óôï÷ïðïéïýíôáé ïé ìåôáöïñåßò. ÊÁÊÏÐËÇÑÙÔÇÓ ÔÏ ÄÇÌÏÓÉÏ Ôï åíäå÷üìåíï íá êáôáããåßëïõí ïé öáñìáêïðïéïß óå üëç ôçí ÅëëÜäá ôéò óõìâÜóåéò ôïõò ìå ôï Äçìüóéï, áöïý Ý÷ïõí íá ðëçñùèïýí åäþ êáé 10 ìÞíåò áíÝöåñå ï ê. Óõìåùíßäçò óôïí âïõëåõôÞ Ðéåñßáò, ôïíßæïíôáò ùò ôáõôü÷ñïíá ìå ôçí êáèõóôÝñçóç ðëçñùìþí, ìåéþíåôáé ï ÷ñüíïò ðßóôùóçò óôá öáñìáêåßá áðü ôéò åôáéñßåò, åíþ äåí åßíáé êáé ëßãåò ïé åôáéñßåò ðïõ æçôïýí ðëçñùìÞ ìå áíôéêáôáâïëÞ. Áõôü Ý÷åé ùò áðïôÝëåóìá íá óùñåýïíôáé õðï÷ñåþóåéò ôùí öáñìáêïðïéþí. ¼ðùò åßðå ï ê. Óõìåùíßäçò óå ðñüóöáôåò äçëþóåéò ôïõ ï áñìüäéïò õðïõñãüò Õãåßáò åßðå ðùò ïé ðëçñùìÝò èá ãßíïõí óôáäéáêÜ. Ðñüêåéôáé ãéá åìðáéãìü ôùí öáñìáêïðïéþí, óçìåßùóå, áöïý âÜóåé ôùí óõìâÜóåùí ôá öáñ-

ÁÍ. ÄÁÓ.ÓÕÍ/ÌÏÓ ËÏÖÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

Áñ.ðñùô. 25/2-10-2010

ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ Ï Á.Ä.Ó Ëüöïõ Ðéåñßáò óýìöùíá ìå ôçí Í. 10/20-92010 áðüöáóç ôïõ Ä.Ó. ÄÉÁÊÇÑÕÔÔÅÉ ÏÔÉ: Ôçí 14 Ïêôùâñßïõ 2010 çìÝñá ÐÝìðôç óôï ãñáöåßï ôïõ Óõíåôáéñéóìïý êáé þñá 8.30 ì.ì èá ãßíåé ìåéïäïôéêüò äéáãùíéóìüò ìå êëåéóôÝò ðñïóöïñÝò ãéá ôçí áíÜäåéîç ìåéïäüôç åñãïëÜâïõ ãéá ôçí êïðÞ êáé ìåôáöïñÜ îõëåßáò ãéá áôïìéêÝò áíÜãêåò áðü ôá äáóéêÜ ôìÞìáôá 4á+ 5á, èÝóç ÍôñáìÜëá ôïõ äÜóïõò Ëüöïõ ÐáëéïæéáæéÜêïõ óýìöùíá ìå ôç äéá÷åéñéóôéêÞ Ýêèåóç 2003/2012. Ôá ðáñáðÜíù ôìÞìáôá ðåñéëáìâÜíïõí : á) êáõóüîõëá ïîõÜò 1900 ×ÊÌ ðåñßðïõ â) êáõóüîõëá äñõüò, üóôñéáò, êáóôáíéÜò 400×ÊÌ ðåñßðïõ ã) ôå÷íéêü îýëï ïîõÜò – êáóôáíéÜò – äñõüò 1400 ÊÌ ðåñßðïõ. Ïé üñïé ôçò äéáêÞñõîçò åßíáé: 1) Åããýçóç óõììåôï÷Þò ïñßæåôáé ôï ðïóü ôùí 300 åõñþ óå ìåôñçôÜ 2) Õðåýèõíç äÞëùóç ôïõ óõììåôÝ÷ïíôïò üôé áðïäÝ÷åôáé ôïõò üñïõò ôçò äéáêÞñõîçò. 3) Ïé üñïé ôçò äéáêÞñõîçò âñßóêïíôáé êáôáôåèåéìÝíïé óôï ãñáöåßï ôïõ Óõíåôáéñéóìïý üðïõ ìðïñïýí ïé åíäéáöåñüìåíïé íá åíçìåñþíïíôáé êáôÜ ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò. 4) Óå ðåñßðôùóç ìç áíÜäåéîçò ìåéïäüôç åñãïëÜâïõ èá áêïëïõèÞóåé åðáíáëçðôéêüò äéáãùíéóìüò ôçí ÐÝìðôç 21 Ïêôùâñßïõ 2010, ôçí ßäéá þñá êáé óôïí ßäéï ÷þñï. Ãéá ôïí Á.Ä.Ó Ëüöïõ Ðéåñßáò Ï ðñüåäñïò Åõáããåëüðïõëïò Ãåþñãéïò

ÍÏÌÁÑ×ÉÁÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

ÈÅÌÁ: Çìåñïìçíßá Ýíáñîçò óõãêïìéäÞò áêôéíéäßùí ãéá ôçí åìðïñéêÞ ðåñßïäï 2010-2011. Ó×ÅÔ.: Ç õð’ áñéè. 06/11229/4-10-2010 áðüöáóç ôçò Ä/íóçò Ãåùñãßáò Ðéåñßáò Áðü ôç Äéåýèõíóç Ãåùñãßáò ôçò Íïìáñ÷éáêÞò Áõôïäéïßêçóçò Ðéåñßáò áíáêïéíþíåôáé üôé ïñßæåôáé ç 11 – 10 – 2010 ùò çìåñïìçíßá Ýíáñîçò ôçò óõãêïìéäÞò êáé ôçò óõóêåõáóßáò ôùí áêôéíéäßùí ãéá ôçí åìðïñéêÞ ðåñßïäï 2010 – 2011. Óå åöáñìïãÞ ôïõ Üñèñïõ 3 ôçò 290524/3-9-2010 áðüöáóçò, ôïõ Õðïõñãåßïõ ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Ôñïößìùí, êáèïñßæïíôáé ïé õðï÷ñåþóåéò ôùí óõíáëëáóóüìåíùí ùò åîÞò: 1. Ïé ðáñáãùãïß áêôéíéäßùí ðñïâáßíïõí óå óõãêïìéäÞ ôïõ ðñïúüíôïò ìåôÜ ôçí ïñéóèåßóá óôçí ðáñïýóá áðüöáóç çìåñïìçíßá êáé åöüóïí Ý÷åé äéáóöáëéóèåß üôé ïé óõãêïìéóìÝíïé êáñðïß åßíáé åðáñêþò áíåðôõãìÝíïé êáé óå éêáíïðïéçôéêü óôÜäéï ùñßìáíóçò. Óôç óõíÝ÷åéá, êÜèå öïñÜ ðïõ ðñïâáßíïõí óå óõãêïìéäÞ ôùí êáñðþí, êáôáèÝôïõí ôçí åðüìåíç çìÝñá óôç Ä/íóç Ãåùñãßáò Ðéåñßáò Õðåýèõíç ÄÞëùóç óôçí ïðïßá áíáöÝñïõí ôçí çìåñïìçíßá óõãêïìéäÞò ôïõò êáèþò êáé ôç óõãêïìéóìÝíç ðïóüôçôá. 2. Ïé ôõðïðïéçôÝò – óõóêåõáóôÝò óôçí ðåñéï÷Þ ðáñáãùãÞò ðñïâáßíïõí óå ôõðïðïßçóç – óõóêåõáóßá ôùí áêôéíéäßùí åöüóïí áõôÜ Ý÷ïõí áðïêôÞóåé öõóéïëïãéêÜ, ôïõëÜ÷éóôïí 6,2? Brix Þ ìÝóç ðåñéåêôéêüôçôá óå îçñÜ ïõóßá 15%. 3. Ïé Ýìðïñïé äéáèÝôïõí ôá áêôéíßäéá óå üëá ôá Üëëá óôÜäéá åìðïñßáò ðïõ Ýðïíôáé ôçò ôõðïðïßçóçò – óõóêåõáóßáò, ôçò åéóáãùãÞò êáé ôçò åîáãùãÞò, áöïý áõôÜ Ý÷ïõí áðïêôÞóåé ôïõëÜ÷éóôïí 9,5? Brix. 4. ¼ëïé ïé óõíáëëáóóüìåíïé óôïí ôïìÝá ôùí áêôéíéäßùí ôçñïýí ùò ðñïò ôéò õðï÷ñåþóåéò ôïõò, êáé ôéò ëïéðÝò äéáôÜîåéò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü ôçí êïéíÞ ÕðïõñãéêÞ áðüöáóç 257543/2003. Åðéóçìáßíåôáé üôé ç Äéåýèõíóç Ãåùñãßáò Ðéåñßáò èá äéåíåñãåß äåéãìáôïëçðôéêïýò åëÝã÷ïõò êáôÜ ôï óôÜäéï ôçò ôõðïðïßçóçò – óõóêåõáóßáò ôùí áêôéíéäßùí óôá ôõðïðïéçôÞñéá – óõóêåõáóôÞñéá ôïõ íïìïý, ðñïêåéìÝíïõ íá äéáóöáëéóèåß üôé ôï ðñï?üí Ý÷åé áðïêôÞóåé ôïõëÜ÷éóôïí 6,2? Brix Þ ìÝóç ðåñéåêôéêüôçôá óå îçñÜ ïõóßá 15%. Óå ðåñßðôùóç äéáðßóôùóçò ðáñáâÜóåùí, ïé áíôßóôïé÷åò ðáñôßäåò, åßôå êáôáóôñÝöïíôáé ìå åõèýíç ôïõ êáôÝ÷ïíôïò öïñÝá, åßôå äéáóöáëßæåôáé ç ìç äéÜèåóç ôïõò ãéá áíèñþðéíç êáôáíÜëùóç, åíþ ïé õðåýèõíïé ðáñáðÝìðïíôáé óôéò áñìüäéåò åðéôñïðÝò åðéâïëÞò êõñþóåùí óýìöùíá ìå ôçí áñéè. 313312/1994 ÊÕÁ , üðùò ôñïðïðïéÞèçêå êáé éó÷ýåé.

ÔÏ ÔÑÉÌÇÍÏ ÔÏÕ ÅËÃÁ ÐÁÑÇËÈÅ ÏÉ ÁÃÑÏÔÅÓ ÏÌÙÓ ÄÅÍ ÐËÇÑÙÈÇÊÁÍ

ìáêåßá ðñÝðåé íá ðëçñþíïíôáé 45 çìÝñåò áðü ôçí êáôÜèåóç ôùí äéêáéïëïãçôéêþí. ¼ôáí ôï êñÜôïò, ôüíéóå, äåí êñáôÜåé ôï ëüãï ôïõ, ï ðïëßôçò ðùò èá êñáôÞóåé ôï äéêü ôïõ ðñïò ôçí ðïëéôåßá; ÔÝëïò ï ê. Óõìåùíßäçò, áíÝöåñå óôïí âïõëåõôÞ Ðéåñßáò êáé ôï ðñüâëçìá ôçò ôå÷íçôÞò Ýëëåéøçò öáñìÜêùí ðïõ ðñïêáëïýí ïñéóìÝíåò öáñìáêåõôéêÝò åôáéñßåò, öáéíüìåíï ðïõ ðëÞôôåé ôüóï ôç ëåéôïõñãßá ôùí öáñìáêåßùí üóï êáé ôçí ðáñï÷Þ õðçñåóéþí óôïõò ðïëßôåò. Ï ê. ÊÏÕÊÏÄÇÌÏÓ Ç êõâÝñíçóç åðé÷åéñåß íá êëåßóåé ìÝôùðá, áíïßãïíôáò íÝá. Öáýëïò êýêëïò. Ïöåßëåé íá óôçñßîåé õãéåßò åðé÷åéñÞóåéò êáé ü÷é íá ôéò ïäçãÞóåé óôï êëåßóéìï. Äåí áðïôåëåß ðáñÜ ìéá áêüìç Ýìðñáêôç áðüäåéîç ôçò äõóðñáãßáò ôçò êáé ôçò áäõíáìßáò ôçò íá äþóåé ëýóç óôá ðñïâëÞìáôá, ôüíéóå ï ê. ÊïõêïäÞìïò, ìåôÜ ôç óõíÜíôçóÞ ôïõ ìå ôïí ðñüåäñï ôïõ Óõëëüãïõ Öáñìáêïðïéþí.

ÓÙÌÁÔÅÉÏ ÅÑÃÁÔÏÛÐÁËËÇËÙÍ ÅÐÉÓÉÔÉÓÌÏÕ – ÔÏÕÑÉÓÌÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

ÓõíáäÝëöéóóåò, ÓõíÜäåëöïé ¼óïé åñãáóôÞêáôå êáôÜ ôç öåôéíÞ ðåñßïäï óå ôïõñéóôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò üðùò ð.÷. îåíïäï÷åßá, åóôéáôüñéá, ôáâÝñíåò êëð. Ý÷åôå ôï äéêáßùìá âÜóç ôïõ íüìïõ íá åðáíáðñïóëçöèåßôå êáé êáôÜ ôçí ðñïóå÷Þ èåñéíÞ ðåñßïäï óôçí ßäéá åðé÷åßñçóç ðïõ åß÷áôå åñãáóôåß. Ãéá íá áðïêôÞóåôå ôï äéêáßùìá áõôü ðñÝðåé ôï ôÝëïò Éáíïõáñßïõ ôï áñãüôåñï íá õðïâÜëëåôáé óôï Óùìáôåßï ìáò ôçí áßôçóç åðáíáðñüóëçøçò ç ïðïßá ÷ïñçãåßôáé áðü ôï ßäéï ôï Óùìáôåßï êáé ðïõ áõôü Ý÷åé ôçí õðï÷ñÝùóç íá ôçí åðéäþóåé óôçí åðé÷åßñçóç ôçí ïðïßá Ý÷åôå åñãáóôåß. Ôï ãñáöåßï ôïõ Óùìáôåßïõ ìáò âñßóêåôå óôï Åñãáôïûðáëëçëéêü ÊÝíôñï Êáôåñßíçò ïäüò Áãßáò Ëáýñáò 24, ðëçñïöïñßåò äßíïíôáé êáèçìåñéíÜ ãéá üëá ôá èÝìáôá ðïõ óáò áðáó÷ïëïýí ôéò þñåò áðü 10.30 ð.ì. Ýùò 13.30 ì.ì Ãéá ôï Ä.Ó. Ï Ðñüåäñïò ÏÃåí. ÃñáììáôÝáò ÂáëÜóçò Êïôñþíçò ÐÜôñïêëïò ÔóéñïãéÜííçò

Åõ÷áñéóôÞñéï

Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò ÌÝñéìíáò Ðáéäéïý Êáôåñßíçò áéóèÜíåôáé ôçí áíÜãêç íá åõ÷áñéóôÞóåé èåñìÜ ôï óýëëïãï Äéäáóêüíôùí êáé ôç ãñáììáôÝá ôïõ 4ïõ Ëõêåßïõ Êáôåñßíçò ãéá ôç äùñåÜ 100 Å óôç ìíÞìç ôïõ ðáôÝñá ôïõ óõíáäÝëöïõ ôïõò Ãåùñãßïõ Êïýôëá. Ãéá ôï Ä.Ó. Ç Ðñüåäñïò ÂáñâÜñá ÃáâñÜ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

ÌðÞêáìå êáé óôï ìÞíá Ïêôþâñéï, áëëÜ ïé åêôéìÞóåéò áðü ôïí ÅËÃÁ ãéá ôéò ðïëý ìåãÜëåò æçìéÝò ðïõ õðÝóôçóáí ïé äåíäñþäåéò êáëëéÝñãåéåò ôçò ðåñéï÷Þò ìáò(êåñáóéÝò, ñïäáêéíéÝò, áêôéíéäéÝò êëð.) áðü ôçí áíåìïèýåëëá êáé ôéò âñï÷Ýò ôïõ ðåñáóìÝíïõ ÌáÀïõ-Éïõíßïõ, äåí Ý÷ïõí ðñï÷ùñÞóåé, üðùò ðñïâëÝðåôáé áðü ôçí äéáäéêáóßá ôïõ Ïñãáíéóìïý. ¸÷ïíôáò ëïéðüí ôï äåäïìÝíï ôïõ 3ìÞíïõ áðü ôçí çìåñïìçíßá ôçò æçìéÜò, ôçí åêôßìçóç áðü ôïõò ãåùðüíïõò ôïõ Ïñãáíéóìïý, ôçí õðïâïëÞ åíôÜóåùí ôùí ðëçãÝíôùí ðáñáãùãþí êáé ôçí ðëçñùìÞ ôùí áãñïôþí, ãéá ôï ïðïßï åßíáé ãíùóôüò ï ÅËÃÁ, èá ðñÝðåé íá åðéóðåõóèïýí êáôÜ ðïëý ïé äéáäéêáóßåò áõôÝò, áöïý Þäç äßíïíôáé æçìéÝò ðïõ õðÝóôçóáí áãñüôåò óå Üëëïõò áãñïôïðáñáãùãéêïýò íïìïýò ôçò ÷þñáò ìáò(üðùò ãéá ðáñÜäåéãìá óôïõò áãñüôåò ôïõ íïìïý ¸âñïõ). Ï ëüãïò áíÞêåé óôïõò èåóìïèåôçìÝíïõò åêðñïóþðïõò ìáò ðïõ ìðïñïýí êáé ðñÝðåé íá ðéÝóïõí ôçí üëç êáôÜóôáóç ãéá íá ïëïêëçñùèåß ç äéáäéêáóßá êáé íá ðëçñùèïýí ïé ðëçãÝíôåò áãñüôåò!

Íá åêìåôáëëåõôïýìå ÔÇÍ ÐÁÑÁÃÙÃÇ ÔÏÕ ÐÉÏ ÁÊÑÉÂÏÕ ÅËÁÉÏËÁÄÏÕ ÓÔÏÍ ÐËÁÍÇÔÇ ÌÁÓ

Óôá 182 äïëÜñéá ôï ìðïõêÜëé öôÜíåé ôï êüóôïò ôïõ ðåñéâüçôïõ åëáéüëáäïõ «Lambda». ÐáñÜãåôáé áðü ÊïñùíÝéêç åëéÜ, óôçí ÊñÞôç êáé óõãêåêñéìÝíá ôõðïðïéåßôáé êáé óõóêåõÜæåôáé áðü ôïí Áãñïôéêü Óõíåôáéñéóìü ÊñéôóÜò ôïõ íïìïý Ëáóéèßïõ, óýìöùíá ìå äçìïóßåõìá ÌÌÅ. Ôï åëáéüëáäï «Lambda» öçìßæåôáé ãéá ôç ìåóôÞ ãåýóç ôïõ êáé üóïé ôï äïêéìÜæïõí õðïóôçñßæïõí üôé, áí êáé åßíáé áêñéâü, áîßæåé «ìÝ÷ñé êáé ôï ôåëåõôáßï äïëÜñéï». ÐÝñá áðü ôï ãåãïíüò üôé ôï åëáéüëáäï óõìâÜëëåé óôçí êáëÞ õãåßá êáé ôç ìáêñïæùßá, âïçèÜ óôçí ðñüëçøç êáñäéïðáèåéþí êáé åãêåöáëéêþí êáèþò åßíáé ðëïýóéï óå áíôéïîåéäùôéêÜ. Ìðïñåß ùò åßäçóç íá áêïýãåôáé õðåñâïëéêÞ ç ðñïóöåñüìåíç ôéìÞ áëëÜ áõôÞ áðïôåëåß êáé ôçí åéäïðïéü äéáöïñÜ Ýíáíôé ôùí Üëëùí åëáéïëÜäùí ðïõ ðáñÜãïíôáé óôçí Ìåóüãåéï êáé ßóùò èá ðñÝðåé ôï áñìüäéï õðïõñãåßï ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò ìå áõôüí ôïí Ýìðñáêôï ôñüðï íá ðñïôåßíåé óôïõò áãñüôåò-ðáñáãùãïýò óõãêåêñéìÝíá âÞìáôá óôïí ôïìÝá ôùí áíáäéáñèñþóåùí ôùí êáëëéåñãåéþí!

ÁÌÐÅËÏÕÑÃÏÉ ÕÐÏÂÁËÔÅ ÄÇËÙÓÅÉÓ ÓÕÃÊÏÌÉÄÇÓ ÓÔÁÖÕËÉÙÍ ÌÅ×ÑÉ 31 ÄÅÊÅÌÂÑÇ ÓÔÇ Ä/ÍÓÇ ÃÅÙÑÃÉÁÓ

ÁËËÏ 1 ÄÉÓ ÅÕÑÙ ÄÁÍÅÉÏ ÐÇÑÅ Ï ÅËÃÁ ÃÉÁ ÍÁ ÊÁËÕØÅÉ ÔÉӅ ÁÍÁÃÊÅÓ ÔÏÕ!!! Ôñïðïëïãßá êáôÝèåóáí óôçí ÂïõëÞ ôçí ðåñáóìÝíç åâäïìÜäá, ïé õðïõñãïß Ïéêïíïìéêþí, ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé ÐåñéâÜëëïíôïò, óýìöùíá ìå ôçí ïðïßá ôï åëëçíéêü äçìüóéï áíáëáìâÜíåé ôçí ðëçñùìÞ ôùí äáíåßùí ðïõ åß÷å óõíÜøåé ï ÅËÃÁ êõñßùò ðñïò ôçí ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá. Ôá äÜíåéá áõôÜ ôïõ ÅËÃÁ áíÝñ÷ïíôáé óôï áóôñïíïìéêü ðïóü ôïõ 1.010.000.000 Åõñþ êé Ýôóé ðëÝïí êáôÜ ôï áíôßóôïé÷ï ðïóü áõîÞèçêå ôï ÷ñÝïò ôïõ åëëçíéêïý äçìïóßïõ, êáôÜ Üëëï Ýíá äéò Åõñþ. ÓõíïëéêÜ ï ÅËÃÁ Ý÷åé ðÜñåé äÜíåéï ìå ôçí åããýçóç ôïõ Åëëçíéêïý äçìïóßïõ ýøïõò 3 äéò ðåñßðïõ Åõñþ ôá ïðïßá Ý÷åé Þäç áíáãíùñßóåé ôï äçìüóéï ùò ÷ñÝïò ôïõ êñÜôïõò êáé èá åîïöëçèïýí ìå êñáôéêÜ ïìüëïãá ðñïò ôéò ôñÜðåæåò ðïõ ôá ÷ïñÞãçóáí. Ìå ôç ñýèìéóç ôùí ÷ñåþí áõôþí åîõãéáßíåôáé ï ÅËÃÁ ï ïðïßïò èá ëåéôïõñãåß ðëÝïí êáé ìå íÝï èåóìéêü ðëáßóéï åíþ åíéó÷ýåôáé ç êåöáëáéáêÞ åðÜñêåéá ôçò ÁÔÅ. ÈÝëù íá ðéóôåýù ðùò êÜðïéá óôéãìÞ, êÜðïéïò èá âñåèåß íá âÜëåé Ýíá ôÝëïò ó áõôÞí ôçí êáôÜóôáóç óôçí ïðïßá ïäçãïýí ôïí ìåãáëýôåñï ïñãáíéóìü ðñïóôáóßáò ôïõ ¸ëëçíá áãñüôç!

H Ä/íóç Ãåùñãßáò Ðéåñßáò áíáêïßíùóå ðñïò üëïõò ôïõò áãñüôåò-ðáñáãùãïýò ôïõ íïìïý, üôé : ïé êáëëéåñãçôÝò áìðÝëïõ ìå ïéíïðïéÞóéìåò ðïéêéëßåò èá ðñÝðåé, üðùò êÜèå ÷ñüíï, íá õðïâÜëëïõí óôçí Õðçñåóßá áõôÞ, áìÝóùò ìåôÜ ôïí ôñýãï êáé ü÷é áñãüôåñá áð´ ôçí 31ç Äåêåìâñßïõ äÞëùóç óõãêïìéäÞò óôáöõëéþí. Ôïíßæåôáé üôé ç äÞëùóç óõãêïìéäÞò åßíáé õðï÷ñåùôéêÞ âÜóåé ÊïéíïôéêÞò êáé åèíéêÞò íïìïèåóßáò êáé ðùò üóïé ðáñáãùãïß äåí ôçí õðïâÜëëïõí äå èá ìðïñïýí: Íá åíôÜóóïíôáé óå ÊïéíïôéêÜ Þ ÅèíéêÜ ðñïãñÜììáôá, íá ëáìâÜíïõí ïðïéáäÞðïôå åèíéêÞ åíßó÷õóç, íá ðáßñíïõí âåâáéþóåéò, ðéóôïðïéçôéêÜ êëð., ðïõ ðéèáíüí íá ôïõò åßíáé áðáñáßôçôá ãéá ïðïéáäÞðïôå ãåùñãéêÞ äñáóôçñéüôçôá. Êáé ôÝëïò, èá åîáéñïýíôáé áð’ üëá ôá ðáñåìâáôéêÜ ìÝôñá ôïõ áìðåëïïéíéêïý ôïìÝá. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ïé åíäéáöåñüìåíïé ðáñáãùãïß-áìðåëïõñãïß ôïõ íïìïý ìáò ìðïñïýí íá áðåõèýíïíôáé óôï ôçëÝöùíï 2351351310 óôçí Äéåýèõíóç Ãåùñãßáò Ðéåñßáò, óôï éóüãåéï ôïõ Íïìáñ÷éáêïý ìåãÜñïõ….

ÓÕËËÏÃÏÓ ÈÑÁÊÙÍ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

ÅÍÁÑÎÇ ÌÁÈÇÌÁÔÙÍ ×ÏÑÙÄÉÁÓ Ï Óýëëïãïò Èñáêþí Êáôåñßíçò óáò êÜíåé ãíùóôü üôé áðü ÄåõôÝñá 4-10-2010 êáé þñá 5 ì.ì. áñ÷ßæïõí ôá ìáèÞìáôá ÷ïñùäßáò ðáñáäïóéáêþí ôñáãïõäéþí. Ôá ìáèÞìáôá èá ãßíïíôáé óôçí áßèïõóá ðïëëáðëþí ÷ñÞóåùí ôïõ Óõëëüãïõ ðïõ âñßóêåôáé ãùíßá ÑÞãá Öåñáßïõ êáé ÐëïõôÜñ÷ïõ 9. Áðü ôï Ä.Ó.

Ç Äéåýèõíóç Ä.Å. Í. Ðéåñßáò áíáêïéíþíåé üôé : Äéáäéêáóßá åéóáãùãÞò óôçí ÔñéôïâÜèìéá Åêðáßäåõóç áôüìùí ðïõ ðÜó÷ïõí áðü óïâáñÝò ðáèÞóåéò, óå ðïóïóôü 5% êáè´ õðÝñâáóç ôïõ áñéèìïý åéóáêôÝùí, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 35 ôïõ í. 3794/2009 (ÖÅÊ 156 Á´/4-9-2009) Ôï Õðïõñãåßï Ðáéäåßáò, ÄéÜ Âßïõ ÌÜèçóçò êáé ÈñçóêåõìÜôùí, áíáêïéíþíåé üôé, áðü öÝôïò, ïé õðïøÞöéïé, êÜôï÷ïé ôßôëïõ áðüëõóçò Ëõêåßïõ Þ áíôßóôïé÷ïõ ó÷ïëåßïõ ôçò çìåäáðÞò Þ áëëïäáðÞò, ðïõ ðÜó÷ïõí áðü óïâáñÝò ðáèÞóåéò, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñ.35 ôïõ í.3794/2009(ÖÅÊ 156Á´/4-9-2009) êáé åéóÜãïíôáé óå ðïóïóôü èÝóåùí 5%, êáè´ õðÝñâáóç ôïõ áñéèìïý åéóáêôÝùí óôéò ó÷ïëÝò êáé ôá ôìÞìáôá ôñéôïâÜèìéáò åêðáßäåõóçò, ê á ë ï ý í ô á é íá õðïâÜëïõí Áßôçóç-Ìç÷áíïãñáöéêü Äåëôßï ü÷é óôéò Ãñáììáôåßåò ôùí Ó÷ïëþí, ðïõ åðéèõìïýí íá öïéôÞóïõí, áëëÜ ìå êåíôñéêÞ äéáäéêáóßá. Á. ÊáôÜ ôï ðñþôï óôÜäéï áõôÞò ôçò äéáäéêáóßáò ïé õðïøÞöéïé èá ðñÝðåé íá öñïíôßóïõí ãéá ôçí áðüêôçóç ôïõ Ðéóôïðïéçôéêïý äéáðßóôùóçò ôçò ðÜèçóÞò ôïõò, ôï ïðïßï èá åêäïèåß áðü ôéò åéäéêÝò åðôáìåëåßò ÅðéôñïðÝò ðïõ åäñåýïõí óôá åîÞò Íïóïêïìåßá: 1.Ðáíåðéóôçìéáêü Ãåíéêü Íïóïêïìåßï (Ð.Ã.Í.) ÁËÅÎÁÍÄÑÏÕÐÏËÇÓ 2.Ðáíåðéóôçìéáêü Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Èåóóáëïíßêçò «Á×ÅÐÁ» 3.Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Èåóóáëïíßêçò «ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ» 4.Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Èåóóáëïíßêçò «ÉÐÐÏÊÑÁÔÅÉÏ» 5.Ðáíåðéóôçìéáêü Ãåíéêü Íïóïêïìåßï ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ 6.Ðáíåðéóôçìéáêü Ãåíéêü Íïóïêïìåßï ËÁÑÉÓÁÓ 7.Ðáíåðéóôçìéáêü Ãåíéêü Íïóïêïìåßï ÐÁÔÑÙÍ 8.Ðáíåðéóôçìéáêü Ãåíéêü Íïóïêïìåßï ÇÑÁÊËÅÉÏÕ 9.Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Áèçíþí «Ã. ÃÅÍÍÇÌÁÔÁÓ» 10.Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Áèçíþí «ÊÏÑÃÉÁËÅÍÅÉÏ-ÌÐÅÍÁÊÅÉÏ» Åëëçíéêüò Åñõèñüò Óôáõñüò 11.Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Áèçíþí «ËÁÚÊÏ» 12.Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Áèçíþí «Ï ÅÕÁÃÃÅËÉÓÌÏÓ» 13.Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Íßêáéáò ÐåéñáéÜ «Ï ¢ÃÉÏÓ ÐÁÍÔÅËÅÇÌÙÍ» 14.Ðáíåðéóôçìéáêü Ãåíéêü Íïóïêïìåßï «ÁÔÔÉÊÏÍ». Ïé ÅðéôñïðÝò áõôÝò Ý÷ïõí ïñéóôåß, ìå áðüöáóç ôïõ ÊÅÓÕ, ãéá äéáðßóôùóç ôùí ðáèÞóåùí ôùí õðïøçößùí ãéá åéóáãùãÞ óôçí ôñéôïâÜèìéá åêðáßäåõóç, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 35 ôïõ í. 3794/09 êáé áðïôåëïýíôáé áðü éáôñïýò ôùí áêüëïõèùí åéäéêïôÞôùí : Ðáèïëïãßáò, ×åéñïõñãéêÞò, Êáñäéïëïãßáò, Íåõñïëïãßáò, Åíäïêñéíïëïãßáò, ÏñèïðåäéêÞò êáé Ïöèáëìïëïãßáò. Ãéá ôçí Ýêäïóç ôïõ ðéóôïðïéçôéêïý äéáðßóôùóçò ðÜèçóçò ïé õðïøÞöéïé õðïâÜëëïõí óôéò ðáñáðÜíù ÅðéôñïðÝò : á) Áßôçóç (õðüäåéãìá áßôçóçò õðÜñ÷åé óôï ôÝëïò ôïõ ðáñüíôïò äåëôßïõ êáé óôçí éóôïóåëßäá ôïõ ÕÐÄÂÌ http://www.minedu.gov.gr, óôçí åðéëïãÞ ÅÎÅÔÁÓÅÉÓ/ÕðïøÞöéïé ìå óïâáñÝò ðáèÞóåéò/¸ããñáöá ÅîåôÜóåùí Õðïøçößùí ìå óïâáñÝò ðáèÞóåéò) â) ÉáôñéêÝò ãíùìáôåýóåéò áðü Äçìüóéï Íïóïêïìåßï, ïé ïðïßåò öÝñïõí óöñáãßäá Äéåõèõíôïý åßôå ÊëéíéêÞò ÅÓÕ Þ Åñãáóôçñßïõ Þ Ðáíåðéóôçìéáêïý ÔìÞìáôïò áíôßóôïé÷á êáé ã) öùôïáíôßãñáöï áóôõíïìéêÞò ôáõôüôçôáò Óå ðåñßðôùóç ðïõ ï õðïøÞöéïò Ý÷åé óôçí êáôï÷Þ ôïõ ãíùìÜôåõóç éáôñïý ìÝëïõò ÄÅÐ ÷ùñßò óöñáãßäá íïóïêïìåßïõ, èá áðåõèýíåôáé óôï Íïóïêïìåßï, óôï ïðïßï áíÞêåé ï éáôñüò ìÝëïò ÄÅÐ ðïõ Ý÷åé ÷ïñçãÞóåé ôç âåâáßùóç, ãéá ôç óöñÜãéóÞ ôçò, óýìöùíá ìå ôá ðáñáðÜíù.

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Ï Öéëüðôù÷ïò Óýëëïãïò Êáôåñßíçò «Ç ÅËÅÇÌÏÓÕÍÇ» äéïñãáíþíåé ôï ÓÜââáôï 9 Ïêôùâñßïõ 2010 çìåñÞóéá åêäñïìÞ óôï ðáæÜñé ôçò ÎÜíèçò êáé åðßóêåøç óôï Ìïõóåßï ôçò ÊáâÜëáò. Ãéá óõììåôï÷Þ äçëþíåôå óôï Ôïõñéóôéêü Ãñáöåßï «ÔñÜíôçò» ôçë. 23510- 25168

Ãéá äéåõêüëõíóç êáé áðïöõãÞ êÜèå ôáëáéðùñßáò ôüóï ôïõ éäßïõ ôïõ õðïøçößïõ üóï êáé ôùí Åðéôñïðþí, ïé õðïøÞöéïé èá ðñÝðåé íá áðåõèýíïíôáé óå Ýíá êáé ìüíï Íïóïêïìåßï áðü ôá áíáöåñüìåíá ãéá ôçí Ýêäïóç ôüóï ôùí éáôñéêþí ãíùìáôåýóåùí üóï êáé ôçí ôåëéêÞ äéáðßóôùóç êáé Ýêäïóç ôùí ðéóôïðïéçôéêþí. Ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá óôï ïðïßï ïé õðïøÞöéïé èá õðïâÜëïõí óôéò ÅðéôñïðÝò ôùí ùò Üíù Íïóïêïìåßùí ôá áíáöåñüìåíá äéêáéïëïãçôéêÜ ïñßæåôáé ãéá öÝôïò áðü 4ç Ïêôùâñßïõ ìÝ÷ñé êáé 20Þ Ïêôùâñßïõ 2010. Ôá äéêáéïëïãçôéêÜ áõôÜ ìðïñåß íá õðïâëçèïýí áðü ôïí ßäéï ôïí õðïøÞöéï Þ íüìéìá åîïõóéïäïôçìÝíï åêðñüóùðü ôïõ. Åðßóçò ìðïñïýí íá áðïóôáëïýí ôá÷õäñïìéêþò ìå óõóôçìÝíç åðéóôïëÞ Þ ôá÷õìåôáöïñÜ. Ôï åìðñüèåóìï ôçò áßôçóçò êñßíåôáé áðü ôçí çìåñïìçíßá ôçò ôá÷õäñïìéêÞò óÞìáíóçò. Â. ÌåôÜ ôçí áðüêôçóç ôïõ ðéóôïðïéçôéêïý äéáðßóôùóçò ôçò ðÜèçóçò ãéá åéóáãùãÞ óôçí ôñéôïâÜèìéá åêðáßäåõóç óå ðïóïóôü 5%, ïé õðïøÞöéïé èá êëçèïýí íá õðïâÜëïõí áßôçóç-ìç÷áíïãñáöéêü äåëôßï ðñïôéìÞóåùí, åíôüò ôïõ ìçíüò Íïåìâñßïõ, óôá Ëýêåéá. Ç õðïâïëÞ ôùí áéôÞóåùí-ìç÷áíïãñáöéêþí äåëôßùí èá ãßíåôáé, ðñïò åîõðçñÝôçóç ôùí õðïøçößùí, óå ïðïéïäÞðïôå Ëýêåéï. Óôï ôÝëïò Ïêôùâñßïõ, ìå íåüôåñç áíáêïßíùóç, èá ãíùóôïðïéçèåß ç áêñéâÞò çìåñïìçíßá õðïâïëÞò ôùí áéôÞóåùí-ìç÷áíïãñáöéêþí äåëôßùí êáèþò êáé ç çìåñïìçíßá áíÜñôçóçò ôïõ åíôýðïõ ôïõ ìç÷áíïãñáöéêïý äåëôßïõ óôçí éóôïóåëßäá ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðáéäåßáò. Ïé õðïøÞöéïé ïöåßëïõí êáôÜ ôçí ðñïóÝëåõóÞ ôïõò óôï Ëýêåéï êáôÜèåóçò íá Ý÷ïõí åëÝãîåé üôé öÝñïõí ôá ðëÞñç äéêáéïëïãçôéêÜ, ðïõ áðáéôïýíôáé êáé ôá ïðïßá åßíáé: á) Ôßôëïò áðüëõóçò áðü Ëýêåéï Þ áíôßóôïé÷ï Ó÷ïëåßï ôçò çìåäáðÞò Þ åðéêõñùìÝíï áíôßãñáöü ôïõ Þ ðñùôüôõðïò ôßôëïò áðüëõóçò Ëõêåßïõ ôçò áëëïäáðÞò. Ãéá ôïõò ôßôëïõò áëëïäáðÞò õðïâÜëëïíôáé åðß ðëÝïí: i) Båâáßùóç ôçò ïéêåßáò áñìüäéáò äéðëùìáôéêÞò áñ÷Þò ôçò ÷þñáò ðñïÝëåõóçò ôïõ ôßôëïõ Ëõêåßïõ, áðü ôçí ïðïßá íá ðñïêýðôåé üôé ï ôßôëïò Ëõêåßïõ, ðïõ êáôÝ÷åé ï õðïøÞöéïò, ôïõ ðáñÝ÷åé ôï äéêáßùìá åéóáãùãÞò óå ÐáíåðéóôÞìéá ôçò ÷þñáò áõôÞò. ii) Âåâáßùóç ðëÞñïõò öïßôçóçò êáôÜ ôéò ôñåéò ôåëåõôáßåò ôÜîåéò ôïõ Ëõêåßïõ óôï åîùôåñéêü áðü ôçí áñìüäéá åêðáéäåõôéêÞ áñ÷Þ ôçò ÷þñáò ðñïÝëåõóçò ôïõ ôßôëïõ. iii) Âåâáßùóç ôçò ïéêåßáò åëëçíéêÞò äéðëùìáôéêÞò áñ÷Þò ìå ôçí ïðïßá èá âåâáéþíåôáé ç öïßôçóç êáôÜ ôçí ôåëåõôáßá ôñéåôßá óôï åîùôåñéêü êáé ç ãíçóéüôçôá èåþñçóçò ôïõ ôßôëïõ Ëõêåßïõ áðü ôçí áñìüäéá åêðáéäåõôéêÞ áñ÷Þ ôçò ÷þñáò ðñïÝëåõóçò. Óôçí ßäéá âåâáßùóç èá ðåñéëáìâÜíåôáé êáé ç ãåíéêÞ ìÝóç âáèìïëïãßá ôïõ ôßôëïõ áðüëõóçò óôçí åéêïóÜâáèìç êëßìáêá (0-20). Ôá õðü óôïé÷. (i) êáé (ii) äéêáéïëïãçôéêÜ èá ðñÝðåé íá åßíáé åðßóçìá ìåôáöñáóìÝíá, áðü ôéò áñìüäéåò áñ÷Ýò, óôçí åëëçíéêÞ ãëþóóá. â) Ðéóôïðïéçôéêü ôçò áñìüäéáò åðôáìåëïýò ÅðéôñïðÞò Íïóïêïìåßïõ, ðïõ Ý÷åé óõóôáèåß êáôüðéí åéóÞãçóçò ôïõ Êåíôñéêïý Óõìâïõëßïõ Õãåßáò, (ÊÅÓÕ), ãéá ôçí ðéóôïðïßçóç ôçò ðÜèçóçò, ãéá åéóáãùãÞ óôçí ôñéôïâÜèìéá åêðáßäåõóç. ã) Õðåýèõíç ÄÞëùóç üôé äåí åßíáé êÜôï÷ïò ðôõ÷ßïõ ÔìÞìáôïò Þ Ó÷ïëÞò ôñéôïâÜèìéáò åêðáßäåõóçò, ôï ïðïßï Ý÷åé áðïêôçèåß ìåôÜ áðü ôçí åéóáãùãÞ ôïõ óå áõôü ìå ôçí êáôçãïñßá ôùí áôüìùí ðïõ ðÜó÷ïõí áðü óïâáñÝò ðáèÞóåéò. ä) Öùôïôõðßá áóôõíïìéêÞò ôáõôüôçôáò Þ äéáâáôçñßïõ. Ï Ýëåã÷ïò ôùí ìç÷áíïãñáöéêþí äåëôßùí êáé ôùí äéêáéïëïãçôéêþí èá ðñáãìáôïðïéçèåß áðü ôçí êåíôñéêÞ õðçñåóßá ôïõ Õðïõñãåßïõ. Ïé õðïøÞöéïé, ãéá ôçí ïëïêëÞñùóç ôùí äéáäéêáóéþí åðéëïãÞò, èá åíçìåñùèïýí ìå áíáêïßíùóç óôçí éóôïóåëßäá ôïõ Õðïõñãåßïõ êáé ôá áðïôåëÝóìáôá åðéôõ÷ßáò ôùí õðïøçößùí èá áíáêïéíùèïýí åðßóçò ôüóï óôçí éóôïóåëßäá ôïõ Õðïõñãåßïõ üóï êáé óôá Ëýêåéá êáôÜèåóçò ôïõ ìç÷áíïãñáöéêïý. ÔçëÝöùíá åðéêïéíùíßáò ìå ôçí áñìüäéá õðçñåóßá ôïõ ÕÐÄÂÌÈ ðïõ åßíáé ç ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÊÁÉ ÄÉÅÎÁÃÙÃÇÓ ÅÎÅÔÁÓÅÙÍ: 210-3442100, 3442101, 3442099, 3442702.
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š ΤΗΛ.: FAX :

ƮƧƵƣƯƣƴƵƩƴ Ȁ ȉ Ǿ Ȃ ǹȉ ȅ Ȃ Ǽ Ȉ ǿ ȉ ǿ Ȁ ȅ ī ȇǹ ĭ Ǽ ǿ ȅ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 95 τμ 2ΔΣΤΚ, WC, ωρομέτρηση, θέση πάρκιγκ πολύ καλή κατάσταση περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 70.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1 ΔΣΚ WC αποθήκη θερμιδομέτρηση καινούργιο περιοχή Καμμένος Μύλος. Τιμή 80.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93 τμ με 2 Δ,Σ,Κ, WC (κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη περιοχή Κέντρου) Τιμή 80.000 Ε.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 125 τμ (σε άριστη κατάσταση 2 ΔΣΚΤ, κεντρική θέρμανση, περιοχή Κέντρου, Τιμή 100.000 Ε ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 53 τμ 1ΔΣΚWC (μεταχειρισμένη) 4ος όροφος κεντρική θέρμανση περιοχή Αστικά. Τιμή 40.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση σε άριστη κατάσταση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 75.000 Ε ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ 2ΔΣ,τραπεζαρία, κουζίνα, WC, ηλιακό, τέντες, ωρομέτρηση σε πολύ καλή κατάσταση, 2ος όροφος περιοχή Μαρτίου. Τιμή 100.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 111 τμ (3ετίας άριστη κατάσταση) 3Δ,Σ,τραπεζαρία, κουζίνα, WC διαμπερές, ατομικό λέβητα, κλειστή θέση πάρκιγκ, ρετιρέ. Περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 185.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 56τμ 1ΔΣΚWC μεγάλο μπαλκόνι (μεταχειρισμένο) ρετιρέ κεντρική θέρμανση περιοχή Καμένος Μύλος. Τιμή 45.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110 τμ (σε άριστη κατάσταση, ανακαινισμένο) 3 Δ,Σ,Κ,WC, αποθήκη, κεντρική θέρμανση, 2ος όροφος. Περιοχή Αγία Παρασκευή. Τιμή 100.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 114 τμ 2Δ,Σ,Κ,WC, ατομική θέρμανση, αποθήκη, πλήρως ανακαινισμένο. Περιοχή Καμένος Μύλος. Τιμή 100.000 Ε ΓΡΑΦΕΙΑ 400 τμ πωλούνται και μεμονωμένα ανά όροφο περιοχή Κέντρου πλατεία Δημαρχείου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 46 τμ 1 ΔΣΚ μπάνιο περιοχή Παραλία (αριστερά). Τιμή 45.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ (καινούργιο) 2 ΔΣΚ WC 3ος όροφος γωνιακό πάρκιγκ περιοχή Καμμένος Μύλος Τιμή 115.000 Ε

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 140 τμ γωνιακη 3 ΔΣΚWC εξαιρετική κατασκευή (παραδοταία με κλειδί στο χέρι) περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 190.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ κτίσμα (στα μπετά) αποτελούμενο από κατάστημα 80 τμ και όροφο 130 τμ σε 300 τμ οικόπεδο περιοχή Ν. Ζωή τιμή 150.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ κτίσμα (στα μπετά) αποτελούμενο από υπόγειο 100 τμ πυλωτή 100 τμ και 2 ορόφος από 100 τμ σε 250 τμ οικόπεδο πολύ καλή θέση περιοχή Ολ. Ακτή. Τιμή 170.000 Ε MEZONETA 100 τμ (καινούργια άριστη κατασκευή, παραδίδεται με το κλειδί στο χέρι) 3 Δ,Σ,Κ,2WC, πάρκιγκ, περιοχή Καλλιθέα. ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 200 τμ με 60 τμ ΣΔ 1,2 περοιχή Πάρκου τιμή 80.000 Ε OIKOΠΕΔΟ 667 τμ γωνιακό με φάτσα σε ΚΧ. Περιοχή Νέα Δικαστήρια. Τιμή 210.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 338 τμ εξαιρετική θέση με 2 φάτσες περιοχή Παραλία τιμή 150.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 190 τμ εξαιρετική θέση (μαζί με άδεια οικοδομής) περοιχή Παραλία τιμή 100.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 40 τμ σε κεντρικό σημείο (αποφέρει εισόδημα 330 Ε μηνιαίως) Τιμή 180.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΣΜΑ 170τμ ισόγειο+170 τμ όροφος+170τμ υπόγειο σε 1671 τμ έκταση (στα μπετά) φάτσα στην παλιά Εθνική οδό. Τιμή 170.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 731 τμ γωνιακό φάτσα σε παιδική χαρά περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού Τιμή 250 Ε/τμ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 450 τμ φάτσα θάλασσα περιοχή Κορινού (οικισμός Ολυμπιάδα) τιμή 60.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 902 τμ οικοδομήσιμο εξαιρετική θέση περιοχή Ευαγγελικών. Τιμή 400.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ γωνιακό περιοχή επέκταση Σταδίου τιμή 150.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 58 τμ σε κεντρικό σημείο Τιμή 117.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 735 τμ γωνιακό με φάτσα σε ΚΧ περιοχή Επέκταση Βατάν τιμή 220 Ε/τμ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 262 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Σταδίου τιμή 300 Ε/τμ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 384 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Ν. Ζωή - Θρακιώτικα τιμή 120.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 384 μ. πολύ καλή θέση περιοχή Ευαγγελικά Τιμή 120.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 404 τμ άρτιο οικοδομήσιμο πολύ καλή θέση περιοχή Λεπτοκαρυά.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 352 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Βατάν τιμή 90.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 431 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Μαρτίου Τιμή 150.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 389 τμ γωνιακό εξαιρετική θέση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 200.000 Ε

OIKOΠΕΔΟ 647 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 220Ε/ τμ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 420 τμ ΣΔ 1,2 πολύ καλή θέση περιοχή Παραλία Τιμή 350.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 239 τμ σε πολύ καλή θέση περιοχή Μαρτίου Τιμή 75.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 665 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο βλέπει πλατεία περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού τιμή 96.000 Ε

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10.000 τμ (φάτσα θάλασσα) περιοχή βαρικό τιμή 100.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000 τμ φάτσα θάλασσα (μέσα στα κάμπιγκ) περιοχή Βαρικό τιμή 150.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3.000 τμ οικοδομίσιμο θέση προσήλιο Σβορώνου (εξαιρετική τοποθεσία). Τιμή 210.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 150.000 Ε

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11.000 τμ νερό, ρεύμα (υπάρχει και οικοδομική άδεια) περιοχή Περίσταση - Παναγία. Τιμή 100.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 552 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Καπνικού Σταθμού. Τιμή 160.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 360 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Σταδίου. Τιμή 100.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 203 τμ γωνιακό με άδεια μονοκατοικίας κατάλληλο και για κατάστημα περιοχή Σταθμού. Τιμή 55.000 Ε. Πληρωμένη η επίβλεψη της άδειας του κτιρίου και το ΙΚΑ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 16.000 τμ (300 μ. φάτσα) πωλείται και με μακροχρόνιο διακανονισμό στη Ν. Εθνική Οδό περιοχή Βαρυκό, τιμή 10000 Ε το στρέμμα

677) 290 τμ με 21 μ. φάτσα περιοχή Περίσταση. Τιμή 60.000 Ε 678) 500 τμ περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 160.000 Ε 681) 1077 τμ περιοχή - Κ. Αγιάννης. Τιμή 50.000 Ε 683) 252 τμ με 33 μ. φάτσα περιοχή Σβορώνος. Τιμή 50.000 Ε 684) 391 τμ με 14 μ. φάτσα περιοχή 25η Μαρτίου Τιμή 135.000 Ε 686) 552 τμ γωνίες περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 155.000 Ε 687) 300 τμ γωνιακό, περιοχή Καλλλιθέα Τιμή 65.000 Ε 690) 320 τμ με 3 φάτσες. Περιοχή - Επεκ. Ευαγγελικά. Τιμή 65.000Ε 691) 600 τμ με Σ.Δ. 0,20 γωνιακό με πανοραμική θέα την θάλασσα. Περιοχή Τοπόλιανη. Τιμή 60.000 Ε 692) 844 τμ με 3 φάτσες, πάνω σε κεντρικό δρόμο στην Επεκ. Ευαγγελικών 694) 400 τμ γωνιακό, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 130.000 Ε

ZZZPHVLWLNRWKDQRVJU HPDLOLQIR#PHVLWLNRWKDQRVJU

695) 711 τμ γωνιακό περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 185.000 Ε 697) 310 τμ γωνιακό, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Γήπεδο Πιερικού. Τιμή 110.000 Ε 698) 388 τμ πάνω σε 2 δρόμους διαμπερές περιοχή Σταθμός. Τιμή 80.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 164) 160 τμ 4ος όροφος 4Δ,Σ,Κ,2 μπάνια, κεντρική θέρμανση, τέντες, ηλιακό 25 ετών. Περιοχή Αγία Παρασκευή Τιμή 115.000 Ε 165) 80τμ γωνιακό, 2 ετών, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο 15τμ κλειστό πάρκιγκ, ωρομέτρηση. Περιοχή ΙΚΑ. Τιμή 105.000 Ε 166) 105 τμ οροφοδιαμέρισμα 2ος όροφος 3 ετών, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, αποθήκη, πάρκιγκ ανοιχτό, ωρομέτρηση. Περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 128.000 Ε 167) 50 τμ 2ος όροφος, 25 ετών, 1 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 32.000 Ε 221) 60 τμ 1 όροφος, 2 δωμ., ΣΚ μπάνιο, 8ετίας, ατομικό λέβητα. Περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 80.000 Ε 223) 48 τμ ισόγεια γκαρσονιέρα 5ετίας, σαλοκουζίνα, μπάνιο, 1 υπνοδωμάτιο με ατομικό λέβητα Περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 60.000 Ε 246) 110 τμ 4ος όροφος (γίνεται και επαγγελματικός χώρος) 2 Δ, Σ,Κ, μπάνιο διαμπερές, ατομικό λέβητα, περιοχή Πεζόδρομος. Τιμή 75.000 Ε 281) 70 τμ 2ος όροφος, 2 Δ,Σ,Κ,μπάνιο γωνιακό, τέντες, κλιματιστικό περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 75.000 Ε 294) 90 τμ ρετιρέ 4ος όροφος, πλήρες ανακαινισμένη 2 Δωμ., Σ.,Κ., μπάνιο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Κέντρο. Τιμή 75.000 Ε ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 837) 170 τμ μεζονέτα, καινούργιο, τελειωμένο, LUX κατασκευής με 80 τμ ημιυπόγειο σε 500 τμ οικόπεδο Περιοχή - Περίσταση 850) 2Χ105 τμ ισόγειο και 1ος όροφος 40 ετών χτισμα σε 170 τμ οικόπεδο με ΣΔ 1,2 τιμή 150.000 Ε. Περιοχή Αστικά 860) 140 τμ ισόγεια μονοκατοικία σε 900 τμ έκταση γωνιακό,

5ετίας, σαλοκουζίνα, 3 δωμ., 2WC, αποθήκη, τζάκι περιοχή - κοντά στην Κατερίνη 872) 2Χ150 τμ σε 745 τμ οικόπεδο, ισόγειο 10ετίας και 1 όροφος στο τούβλο περιοχή σε χωριό. Τιμή 140.000 Ε 871) 60 τμ ισόγεια μονοκατοικία παλιά σε 250 τμ γωνιακό οικόπεδο περιοχή Σταθμός. Τιμή 65.000 Ε 873) 135 τμ μεζονέτα 5ετίας, 3 Δωμ., ΣΚ 2 WC με 45 τμ ισόγεια γκαρσονιέρα σε 126 τμ οικόπεδο. Περιοχή ΙΚΑ 875) 230 τμ μεζονέτα σε 400 τμ γωνιακό οικόπεδο, ΣΔ 6 Δωμ., 4 μπάνια και 120 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή 25η Μαρτίου 876) 120 τμ ισόγεια μονοκατοικία, 7ετίας σε 290 τμ ΣΔ 2 Δ, μπάνιο, 30 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 210.000 Ε 877) 3Χ175 τμ σε 1 στρέμμα έκταση περιοχή - Περίσταση 878) Μεζονέτα 200 τμ 1ος και 2ος όροφος, 8ετίας, σε 500 τμ γωνιακό οικόπεδο, 3 ΔΣΚ, 2 μπάνια, ατομικό λέβητα. Περιοχή Καταφιώτικα ΟΙΚΟΠΕΔΑ 511) 490 τμ γωνιακό, περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 155.000 Ε 635) 174 τμ με 3 φάτσες Τιμή 34.000 Ε Περιοχή Γερμανικά 611) 506 τμ γωνιακό, μαζί με άδεια, περιοχή Γήπεδο Πιερικού Τιμή 155.000 Ε 662) 1.350τμ περιοχή Ανω Αγιάννης Τιμή 70.000 Ε 665) 196 τ.μ. με 15 μ. φάτσα Περιοχή Βατάν κοντά στη λαϊκή της Τετάρτης. Τιμή 65.000 ευρώ 667) 606 τμ με 3 φάτσες, περιοχή - Περίσταση. Τιμή 130.000 Ε. Δίδεται και το μισό 668) 478 τμ με 20 μ. φάτσα. Περιοχή - Σταθμός. Τιμή 90.000 Ε. 669) 490 τμ με 2 προσόψεις περιοχή ΚΤΕΛ

 ǹȖȉȡȚȐįȠȢțĮȚȂǹȜİȟȐȞįȡȠȣ ȀȅȃȉǹȈȉȅȃȆȁǹȉǹȃȅȆǿȈȍǹȆȅȉȅȠǻǾȂȅȉǿȀȅ

ȉǾȁ7(/()$;

ΠΩΛOYNTAI OIKOΠEΔA Οικόπεδο γωνιακό 380 τμ κοντά στα Δικαστήρια, Καπνικό Σταθμό Οικόπεδο γωνιακό 370 τμ περιοχή ΚΤΕΛ Οικόπεδο γωνιακό 270 τμ περιοχή Παναγίας Σουμελά Οικόπεδο 750 τμ με θέα (βλέπει θάλασσα) στο Λιτόχωρο Οικόπεδο στην Περίσταση 300 τμ Διόροφο γιαπί σε 220 τμ οικόπεδο στο Σταθμό Οικόπεδο στην Παραλία 311 τμ Οικόπεδο στο Σταθμό 480 τμ Δύο οικόπεδα των 500 τμ στη Νεοκαισάρεια Πιερίας Οικόπεδο 400 τμ κεντρικό στο Λιτόχωρο Οικόπεδο 170 τμ Αγία Τριάδα 1 στρεμ. οικόπεδο γωνιακό στο κέντρο της Κονταριώτισσας Οικόπεδο 400 τμ στο Σβορώνο Οικόπεδο 430 & 250 τμ Μαρτίου Οικόπεδο 400 τμ στο Καπνικό Σταθμό Δύο οικόπεδα επέκταση Ευαγγελικών 400 και 450 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ: οικόπεδο 1 στρέμμα στον Αγ. Σπυρίδωνα Oικόπεδο 250τμ στην Oλυμπιακή Aκτή OIKOΠEΔA ΣTH ΛEΠTOKAPYA και Σκοτίνα, όσα μέτρα θέλετε. Bλεπουν θάλασσα και βουνά. ΠΩΛOYNTAI KATΑΣΤ/TA Μαγαζί 90 τμ με πατάρι

ǻǾȂǾȉȇǿȅȊ ǹȆȅȈȉȅȁȅȊ

MONAΔIKEΣ EYKAIPIEΣ KAINOYPΓIA ΔIAMEPIΣMATA (με παρκιγκ + ατομ. θερμανση) 60τμ 80τμ 87τμ 109 τμ 122 τμ 106 τμ 120 τμ 160 τμ 97 τμ 90 τμ 104 τμ 93 τμ 70 τμ 75 τμ

54.500 Ε 72.800 Ε 79.000 Ε 99.000 Ε 96.700 Ε 88.000 Ε 91.000 Ε 117.000 Ε 75.000 Ε 67.500 Ε 91.000 Ε 83.600 Ε 42.000 54.000

ΔIAMEPIΣMATA

ȈIJİijȐȞȚĮıIJȠȜȚıȝȠȓȞĮȫȞ ȉȅīȇǹĭǼǿȅǻǿǹȃȊȀȉǼȇǼȊǼǿ

EΞOXIKEΣ KATOIKIEΣ

(ελαφρως μεταχειρισμένα) 100 τμ 70.000 73.500 103 τμ 73.500 107 τμ 70.000 107 τμ 53.000 105 τμ 88.000 135 τμ 126.000 142 τμ ΔIOPOΦH KATOIKIA 180 τ.μ. + μαγαζί επί οικοπ. 180 τ.μ. 85.000

ZHTOYNTAI METAXEIPIΣMENA ΔIAMEPIΣMATA KAI OIKOΠEΔA ΠAPAΛIAKA ΔIAMEPIΣMATA ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤ/ΝΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Σε όλο το Nομό Λεπτοκαρυά, Πλάκα Λιτοχώρου, Eλατοχώρι, Λιτόχωρο, (επιπλωμένα και μη), λούξ κατασκευής. 85τμ σε οικ. 110τμ 60.000 Ε 120τμ σε οικ. 1350 τμ καινούργια πολυτελείας 160.000 Ε KAΛΛIΘEA 120 τμ επι 220 τμ οικ. 55.000 (τουβλο) ΠEPIΣTAΣH 200 τμ επι 250 τμ οικ. 64.500.000

MEZONETEΣ

140τμ +ημιυπ. 70τμ επί 190τμ οικ.+ 35τμ υπόλοιπο δόμησης αυτόνομες 82.000 Ε (τούβλο) 140τμ +υπογ. 60τμ αποπερατωμένο 135.000 Ε 135 τμ + πυλ. σε 160τμ οικ. 79.000 Ε (σοβά+σκεπή) 77,50 τμ 200.000 Ε 175.000 Ε 65 τμ 53.000 Ε 50 τμ 96 τμ + υπόγ. 145.000 Ε 35τμ 30.000 Ε

473) 8.250 στρ. γωνιακό, νερό, ρεύμα, περιοχή κοντά στην Περίσταση Τιμή 45.000 Ε 484) 2,250 στρ. με άδεια για κατοικία, νερό, ρεύμα, περίφραξη Τιμή 60.000 Ε. Περιοχή Νεοκαισάρεια 488) 2 στρ. 2 κομμάτι από ΠΕΟ Τιμή 70.000 Ε 489) 9.600 στρ. κοντά στην Παραλία Τιμή 78.000 Ε 492) 4.200 στρ. με νερό, ρεύμα, πανοραμική θέα, περιοχή σε χωριό. Τιμή 25.000 Ε 493) 5,850 στρεμ. με Πανοραμική θέα, σε ύψωμα περιοχή Νεοκαισάρεια Τιμή 30.000 Ε 495) 12,250 στρμ. στην ΠΕΟ μετά τον Κορινό. Τιμή 180.000 Ε 496) 8,900 στρμ. στην Μεθώνη 2ο κομμάτι από θάλασσα. Τιμή 75.000 Ε 498) 2.800 στρ. με 75 μ πρόσοψη πάνω στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο

ǺǿȁȁǼȈȂǼǽȅȃǼȉǼȈȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȈǼȅȁǹȉǹ ȆǹȇǹĬǹȁǹȈȈǿǹȉǾȈȆǿǼȇǿǹȈ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

60 τμ 58 τμ 55 τμ 295 τμ 416 τμ

ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙ/ΛΑ Π. ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΑΙ. ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ

ȌȦȝȐȢȋȡȒıIJȠȢ

ΓPAΦEIA 180 τμ 26.000 Ε 26.000 Ε 150 τμ 58.000 Ε 400 τμ 70.000 Ε 400 τμ ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟ

›Á¹ÌÁÊÄÁÂɵÊ˹ʹ»»½Ã·½Ê ̿ýÎÑŽ·Ë̽ËÌÇ

κτήμα 8 στρεμ. δεύτερο από τη ΝΕΟ (Αγιος ¬§¤¨™¢§›£§­¥¡¢¤™¥±£Ÿ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αθανάσιος) Πληρ. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ¬§­£§­¤¡œŸ«™¢Ÿ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 3.600 τμ με 1,2 Σ.Δ. κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη. Πληρ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος ¢™©™›¡™¥¥Ÿ¥¬¡¥§­ Κυριάκος τηλ. 23510 47497, 6976 760579 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 58 τμ περιοχή Πλατεία Δημαρχείου. œÅË¿šÕÉÑÅÇÊ¢¹Ì½É·Å¿ Τιμή 120.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 ¬Ÿ£  75207, 6944 727360 ¢¡¥Ÿ¬§

σε προνομιούχες περιοχές σε Επαρχιακές οδούς στην Π.Ε.Ο.

ENOIKIAΣEIΣ AKINHTΩN EYKOΛIEΣ EΞOΦΛHΣHΣ-ΔANEIA ΔHΛΩΣTE TA ΠPOΣ ΠΩΛHΣHAKINHTA ΣAΣ και ΠOIKIΛIA! και ΠOIOTHTA ! ... και EΞYΠHPETHΣH! MAΣ ΣYNOΔEYEI ΠEIPA 25 ETΩN ! !!

¬ºÄ¸ÏȼÄÈάÈÖÄÀ ºÊÐÅÀÐ ¯×ͺ˝ÀÅ·ÍÊÂÈË ÉÈÄÅÀÐ

›Á¹ÌÁÊÄÁÂɵÊ˹Ê

›Á¹ÌÁÊÄÁÂɵÊ˹Ê

¹»»½Ã·½Ê̿ýÎÑŽ·Ë̽ ËÌÇ

¹»»½Ã·½Ê̿ýÎÑŽ·Ë̽ ËÌÇ

ȆȦȜȠȪȞIJĮȚıIJȘȞİʌȑțIJĮıȘǼȣĮȖȖİȜȚțȫȞ ǻȚĮȝȑȡȚıȝĮIJȝȝİĮʌȠșȒțȘ șȑıȘıIJȐșȝİȣıȘȢșİȡȝȚįȠȝȑIJȡȘıȘıIJȘ șȑȡȝĮȞıȘțĮȚȝİȘȜȚĮțȩıȣȜȜȑțIJȘțĮȚ İȞĮȜȜȐțIJȘȖȚĮIJȠȗİıIJȩȞİȡȩ ȅȡȠijȠįȚĮȝȑȡȚıȝĮIJȝıIJȠȞĮ¶ ȩȡȠijȠțĮȚȝİȗȠȞȑIJĮIJȝıIJȠȞȕ¶ țĮȚȖ¶ȩȡȠijȠıİįȪȠĮȞİȟȐȡIJȘIJİȢ įȚʌȜȠțĮIJȠȚțȓİȢ ȆȜȘȡIJȘȜ 

›Á¹ÌÁÊÄÁÂɵÊ˹ʹ»»½Ã·½Ê ̿ýÎÑŽ·Ë̽ËÌÇ —Š„—Œˆ–ˆ“ŒšˆŒ”Š–ˆŒ– „†’”ˆ–“œŽŠ–ˆŒ–„†”’—ˆ„šŒ„’Œ’“ˆ‡„„—„–—Š„—„„—’ŒŒˆ–

›™¥±¬Ÿ¥¡¢Ÿ

œ˜”¢•˜ž“ŠŽš’– °´¬ºª¿®¨¸¾¸²³¨ª»³²¶

Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 27 τμ με τουαλέτα πάνω στη Μ. Αλεξάνδρου. Τιμή ενοικίου 250 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα (ρετιρέ μεταχειρισμένο) 1ΔΣΚWC μεγάλο μπαλκόνι, στην περιοχή Καμένου Μύλου. Τιμή 40.000 Ε (συζητήσιμη). Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο 80 τμ κεντρικότατο 1ος όροφος (αποφέρει εισόδημα 300Ε). Τιμή 150.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ›©™®¡§¬£¬±¥ ¤¥Ÿ¤§«­¥±¥ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα κεντρικό μεταχειρισμένο σε πολύ «¬®™¥¡™«¬§£¡«¤§¡¥™±¥ καλή τιμή. Μεσιτικό "ΛΥΣΕΙΣ" τηλ. 23510 77007, 6932 962638

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Aνεξαρτησίας 17 ΠΑΡΓΑ τηλ.: 2684031767 www.ionion-realestate.com

ǽĮȜȜȩȖȖȠȣȉȘȜ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε 212, ΔΣ 1,2 κεντρικό. Τιμή 120.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στον κεντρικό δρόμο στην Περίσταση από 250 τμ υπόγειο, ισόγειο, ημιόροφος και 1ος. Πληρ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497, 6976 760579

44.000 Ε 64.500 Ε 44.000 Ε 60.000 Ε 70.000

ƵƱƫƴƮƧƵƳƩƵƱƫƴ ǹȖȠȡȐȗȠȞIJĮȚțĮȚĮȞIJĮȜȜȐııȠȞIJĮȚ IJĮʌĮȜȚȐıĮȢȤȡȣıĮijȚțȐ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργιο διαμέρισμα 100 τμ 2 ευρύχωρα ΔΣΚ, κλειστή θέση πάρκιγκ, ξεχωριστή αποθήκη, ατομική θέρμανση με δικό του καυστήρα. Τιμή μόνο 105.000 Ε. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 90 τμ σαλοτραπεζ., κουζίνα, τουαλέτα (αποφέρει ενοίκιο 250 Ε). Περιοχή Κέντρο. Τιμή 60.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: καινούργια διαμερίσματα με ατομική θέρμανση και κλειστά γκαράζ

ΟΙΚΟΠΕΔΟΧΩΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ȈǼȅȁǼȈȉǿȈǻǿǹȈȉǹȈǼǿȈ ȈǼȀǼȃȉȇǿȀǹȈǾȂǼǿǹȉǾȈȆȅȁǾȈ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ξενοδοχεία των 18 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 12 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 13 δωματίων στην Ολυμπιακή Ακτή

KATAΣTHMATA

322) 5.150 στρεμ. γωνιακό κοντά στη Ν. Εφεσσο. Τιμή 30.000 Ε 323) 3Χ4 στρεμ. περιοχή Καλλιθέα 377) 4.700 στρ. με 41 μ. πρόσοψη, κοντά στην Περίσταση. Τιμή 85.000 Ε 418) 17 στρμ. με 110 μ πρόσοψη περιοχή Βιοζωκάτ Τιμή 180.000

Χωράφι 6 στρεμ. στο Σβορώνο Χωράφι 4 στρεμ. προς Παλιό Κεραμίδι Χωράφι 5 στρεμ. στην Καλλιθέα 6 στρέμματα χωράφι, στην Κατερίνη, μόνο 25.000 Ευρώ Χωράφι 14 στρεμ. στο Λιτόχωρο σε ωραία τοποθεσία Χωράφι 6 στρεμ. δίπλα στην Παναγία Περίστασης Χωράφι 7 στρεμμάτων νερό ρεύμα στην Παραλία Χωράφι 4.500 τμ με μεγάλη φάτσα, γωνιακό στον Επαρχιακό δρόμο Καρίτσας - Δίου Χωράφι 10 στρεμ. προς Ολυμπιακη Ακτή. Χωράφι 15 στρμ. στον παλιό διεθνή πάνω στο σταυροδρόμι προς Αλυκές. Xωράφια: μελλοντικά μέσα στην Oλυμπιακή Aκτή. Ενοικιαζόμενα δωμάτια 10ετίας στην Ολυμπιακή Ακτή σε καλό σημείο

Μ. Αλεξάνδρου & Τσιμισκή 2 γωνία τηλ. 23510 27723, 2351028821, 2351038424, 6976/424203, 6977/241187

311) 16 στρ. κοντά στον Κ. Αγιάννη Τιμή 45.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα (κατάλληλη και για επαγγελματική χρήση) περιοχή κέντρου. Τιμή 30.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ȉǾȁ.,1 ȀȇǼȈȃǹȈȀǹȉǼȇǿȃǾ

Μεταχειρισμένα διαμερίσματα σε διάφορα μέρη της πόλης Διόροφη κατοικία σε οικόπεδο 350 τμ στην Καλλιθέα Γκαρσονιέρα στην Παραλία 32.000 Ε Μονοκατοικία 80 τμ σε οικόπεδο 1.200 τμ στη Βρύα με ωραία θέα Διαμέρισμα καινούργιο ρετιρέ κοντά στο Νοσοκομείο 55 τμ Διόροφη καινούργια μονοκατοικία σε 270 τμ οικόπεδο περιοχη Αγίας Τριάδος

Μονοκατοικία στο γιαπί Διαμέρισμα 95 τμ ανακαινισμένο 4ος όροφος κεντρικό Διαμερίσματα καινούργια των 100 τμ με ατομική θέρμανση με πάρκιγκ 1ος, 2ος, 3ος όροφος Ευαγγελικά Μεζονέτα λουξ κατασκυεής σε 150 τμ οικόπεδο Μονοκατοικία δυόροφη σε 500 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα υπό κατασκευή στα Ευαγγελικά ΞENOΔOXEIA στην Oλυμπιακή Aκτή-Παραλία MONOKATOIKIEΣ σ’ όλα τα σημεία της πόλης. Διαμερίσματα σε δυόροφες οικοδομές 60τμ, 70τμ σε ωραία τοποθεσία βλέπουν Ολυμπο και θάλασσα στο Λιτόχωρο Kαινούργια και μεταχειρισμένα διαμερίσματα των 50τμ στην Oλυμπιακή Aκτή. Διαμερίσματα υπό κατασκευήν στην Κατερίνη ΠΩΛOYNTAI ΧΩΡΑΦΙΑ Χωράφι 8 στρεμ. στον Αγιο Αθανάσιο Χωράφι μελλοντικό 4 στρεμ. επέκταση Ευαγγελικών. Χωράφι μελλοντικό 4 στρεμ. επέκταση Ευαγγελικών Χωράφι 4 στρμ. στον δρόμο για Παραλία 23 στρεμ. χωράφι στο Δίον Πιερίας Χωράφι στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο 1300 τμ με άδεια οικοδομής

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε. Ν. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ )81(5$/

Μαγαζί στον παλιό Διεθνή 286 τμ και υπόγειο 286 τμ Μαγαζιά διάφορα στην πόλη Μαγαζί 50 τμ σε κεντρικό σημείο ΠΩΛOYNTAI ΔIAM/TA Μεζονέτες 130 και 140 τμ στην επέκταση Ευαγγελικών υπό κατασκευή Γκαρσονιέρα δεκαπενταετίας 70 τμ Κεντρικό διαμέρισμα ρετιρέ με 3Δ δεκαετίας Διαμέρισμα πενταετίας, 3 υπνοδωμάτια, ρετιρέ στα Ευαγγελικά Μονοκατοικία στο Μακρύγιαλο καινούργιο σε 500 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα δεκαετίας 115 τμ περιοχή Αγίας Τριάδος Μονοκατοικία στο Σταθμό σε 430 τμ οικόπεδο Τριόροφη οικοδομή ημιτελή στο Λιτόχωρο ενορία Αγίου Δημητρίου

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ - ΟΛΗ ΜΕΡΑ ... ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τμ γωνιακό στη ΠΕΟ με κόμβο και άδεια επαγγελματικό. Πληροφορίες αποκλειστικά στο γραφείο μας.

673) 293) τμ γωνιακό περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 135.000 Ε 674) 730 τμ με ΣΔ 1,2 με 3 φάτσες περιοχή Ευαγγελικά

ȉȘȜID[ ȀȚȞȘIJȩ 

ȈǿǻǾȇȅȆȅȊȁȅȈ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7900 τμ στο κεντρικό δρόμο για Νεοκαισάρεια Τιμή 88.000 Ε

670) 600 τμ με Πανοραμική θέα την Κατερίνη, πάνω σε 2 δρόμους περιοχή Π. Κεραμίδι Τιμή 40.000 Ε

ȈȉǼĭǹȃȅȈȋǹȈǹȆǾȈ ȀĮııȐȞįȡȠȣȀĮIJİȡȓȞȘ

Κτηματομεσιτικά Γραφεία

23510.75.207 23510.27566, 23510.45002 6944.727360 6944.504786

ǼĬȃǹȃȉǿȈȉǹȈǼȍȈ ȘȝȚȩȡȠijȠȢ ZZZPHWDQDVWLVFRPJUHPDLOLQIR#PHWDQDVWLVFRPJU

¬©¡¬Ÿ§¢¬±š©¡§­

Θ. ΓΡΟΥΣΠΑΣ - Ι.ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ȆȍȁȅȊȃȉǹǿ ȃǼȅǻȂǾȉǹ ǺǹȈǿȁǼǿȅȊǺ īȀǹȇȈȅȃǿǼȇǹIJȝȝİȝİȖȐȜĮ ȝʌĮȜțȩȞȚĮĮȣIJȩȞȠȝȘșȑȡȝĮȞıȘ İȖțĮIJȐıIJĮıȘijȣıȚțȠȪĮİȡȓȠȣ șİȡȝȠȘȤȠȝȠȞȦIJȚțȐİȟȦIJțȠȣijȫȝĮIJĮ țĮȚșȑıȘ3DUNLQJ ȁǹȋǹȃǹ ǹȊȄǼȃȉǿȅȊ ǻǿǹȂǼȇǿȈȂǹȐȡȚIJȝ ȖȦȞȚĮțȩȝİȝİȖȐȜĮȝʌĮȜțȩȞȚĮĮȣIJȩȞȠȝȘ șȑȡȝĮȞıȘİȖțĮIJȐıIJĮıȘijȣıȚțȠȪĮİȡȓȠȣ șİȡȝȠȘȤȠȝȠȞȦIJȚțȐİȟȦIJțȠȣijȫȝĮIJĮțĮȚ țȜİȚıIJȒșȑıȘ3DUNLQJ ȊȆȅȀǹȉǹȈȀǼȊǾ ȆȁǹȀǹȁǿȉȅȋȍȇȅȊ ȈȣȖțȡȩIJȘȝĮʌȠȜȣIJİȜȫȞ įȚȩȡȠijȦȞȝİȗȠȞİIJȫȞȝİIJȝȒȝĮ ȣʌȠȖİȓȠȣĮIJȠȝȚțȩțȒʌȠțĮȚʌȚıȓȞĮ ǽǾȉȅȊȃȉǹǿȅǿȀȅȆǼǻǹīǿǹ ǹīȅȇǹǾǹȃȉǿȆǹȇȅȋǾ ȉȘȜ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1) Αγροτεμάχιο 4 στρεμμάτων στην Περίσταση στο δρόμο της Παναγίας, με 45 μ. πρόσοψη, 150 δένδρα, περίφραξη και νερό. 2) Στην Τοπόλιανη Λιτοχώρου πωλούνται οικόπεδα 1.000 ψμ. Και 1.300 τ.μ με άδεια και μεζονέτες ημιτελής και τελειωμένες με υπόγειο από 50+50 τ.μ. 3) Οικόπεδο 580 τ.μ. στο Σβορώνο σε πολύ καλή τιμή. 4) Παλιά μονοκατοικία σε 180 τ.μ. οικόπεδο με Σ.Δ. 2 στα «Αστικά». 5) Οικόπεδο 560 τ.μ στα Ευαγγελικά 6) Πωλείται οικόπεδο 490 τμ. Στην επέκταση των Ευαγγελικών πίσω από το Σούπερ Μαρκετ Γαλαξίας σε πολύ καλή τιμή. 7) Στην επέκταση των Ευαγγελικών οικόπεδο 1270 τ.μ. 8) Πωλείται οικόπεδο 300 τ.μ στην περιοχή Π. Σουμελά 9) Πωλείται 600 τ.μ. στο Σ. Σταθμό γωνιακό 10) Αγροτεμάχιο 16 στρέμματα ποτιστικό στον Αγιάννη Πιερίας 11) Πωλείται μονοκατοικία 120 τ.μ. σε 700τμ. Οικόπεδο στον Άνω Αγιάννη Πιερίας. 12) Πωλείται 60 τ.μ. διαμέρισμα ανακαινισμένο στο Μακρύγιαλο Πιερίας. 13) Πωλείται μεζονέτα ανακαινισμένη σε 600 τ.μ. οικόπεδο στο Κίτρος Πιερίας. 14) Μονοκατοικία σε 600τμ. Οικόπεδο στο Κίτρος Πιερίας. 15) Πωλείται κεντρικό κατάστημα 100 τ.μ. 16) Πωλείται κεντρικό διαμέρισμα 90 τ.μ. σε 2ο όροφο 17) Πωλείται 70 τμ. Διαμέρισμα 2 ετών με κλειστό

πάρκινγ και ωρομέτρηση σε 2όροφο. 18) Πωλούνται μεταχειρισμένα διαμερίσματα σε πολύ καλές τιμές. 19) Πωλούνται γραφεία καινούργια και μεταχειρισμένα. 20) Μονοκατοικία με κατάστημα σε 500 μ. οικόπεδο στον κεντρικό δρόμο του Σβορώνου. ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 1) Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα κεντρική 50 τ.μ. σε 2ο όροφο. 2) 120 τ.μ. διαμέρισμα σε 4ο όροφο με ωρομέτρηση και πάρκιν 3) 140 τ.μ. οροφοδιαμέρισμα με 3 υπν. 2 wc και μπάνιο ατομική θέρμανση , πάρκινγ και ηλιακό σε 2ο όροφο. 4) Ενοικιάζεται διαμέρισμα στην Καλλιθέα βαμμένο. 5) Ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα 50 τμ. 6) Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστημα 2000 τμ. Στο δρόμο Κατερίνης Παραλίας. 7) Ενοικιάζεται κατάστημα 45 τ.μ με υπόγειο και πατάρι στα παλιά δικαστήρια. - Πωλείται μεζονέτα 130 τ.μ. με υπόγειο σε 1.300 τ.μ. οικόπεδο στην Πλάκα Λιτοχώρου. - Πωλείται μεζονέτα με υπόγειο σε 350 τ.μ. οικόπεδο πίσω από τη Νομαρχία. - Πωλείται 65 τ.μ διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη. - Πωλούνται καινούργια διαμερίσματα σε πολύ καλές τιμές στα Ευαγγελικά. - Πωλείται 400 τ.μ. οικόπεδο γωνιακό νοτιοανατολικό κοντά στο 11ο δημοτικό σχολείο στην επέκταση των Ευαγγελικών.
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š

//////////////////////////////////////////////////////// ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ////////////////////////////////////////////////////////

ƬƵƩƮƣƵƱƮƧƴƫƵƩƴ īȀȅȁȉȈǿȅȈĬǼȅǻǹȈȉǼȇǿȅȈ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος τεχνίτης & βοηθός αλουμινίου για μόνιμη εργασία από γνωστή Εταιρεία κατασκευής Γερμανικών κουφωμάτων στην Κατερίνη. Πληρ. τηλ. 6947465877

ȆǼȇǻǿȀǹȀǹȉǼȇǿȃǾ

ȉǾȁȉǾȁĭǹȋ ȀȚȞ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ & ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -Επέκταση Ευαγγελικων 3ος ορ. 93τμ. με ατ/κη θερ/νση & παρκιν -Περιοχή Αγ.Παρασκευης 1ος 63τμ. & 75τμ., 2ος όροφ. 126τμ. & 3ος όροφ. 63τμ. -Σ.Σταθμος διοροφη οικοδομη 80,85τμ. καθε οροφος -Σ.Σταθμός 68,92 & 120τμ., ατ/κη θέρ/ νση,ηλιακό,ενεργειακό τζάκι (θέση στάθμευσης) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤ/ΝΑ - Θρακιώτικα 2ος όρ. 73 τμ 2Δ, 8ετίας, ωρομέτρηση και θέση στάθμ. - Κέντρο, στούντιο 1ος όρ. 3ετίας. -Κεντρο 3ος ορ. 131τμ.με ορομετρηση,παρκιν,τζακι -Παλαια Δικαστηρια 2ος ορ.118,44τμ. με θερμιδομετρηση -Αστικα 4ος ορ. 129τμ.& πυλωτη 78τμ. -Καταφιώτικα 3ος όρ. 70τμ. 2Δ,πάρκιν, 7ετίας -Αστικά 2ος ορ. 100τμ., 3Δ με τζάκι & ωρομέτρηση -Γκαρσονιερα ρετιρέ 50τμ. -Λεπτοκαρυά σε οικοπ.430τμ., 147τμ.

& 147τμ. ο 1ος όροφ.,στα μπετά ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - 70 τμ σε οικόπεδο 330 τμ -Κοντα στην Αγ.Αννα σε οικοπ. 262τμ. πυλωτη 118τμ & 1ος ορ.118τμ. -Μαρτίου σε οικόπ. 237,5τμ., πυλωτή 120τμ. & 1ος ορ. 120τμ. στα μπετά -Ν.Ζωή σε οικόπ. 300τμ., 100τμ.,7ετίας MEZONETEΣ -Εθνικο Σταδιο ισογειο 56τμ. 1ος ορ. 59τμ & ημιυπογ. -Ν.Ζωη οικοπ.260τμ., 162,5τμ στα τουβλα -Επεκταση Ευαγγελικων σε οικοπ. 170τμ.145 τμ. -Σκοτίνα σε οικοπ. 1200τμ., 40τμ. & 40τμ., στα τούβλα ΟΙΚΟΠΕΔΑ - Ν. Εφεσος 500,858 και 946 τμ -Κοντά στα ΚΤΕΛ 500 & 600τμ. -Εθν. Στάδιο 262 & 264τμ. -Μαρτιου 800τμ. -Ν.Ζωη 310,442, 490 & 518τμ. -Μετά τα ΚΤΕΛ 258τμ. με άδεια -Λαϊκή της Τετάρτης 660,63τμ

-Καπνικος 400,450, 514, 516, 600,800,979 & 1187τμ. -Σ.Σταθμος 248,4 τμ.,& 443,4τμ -Καταφιωτικα 490τμ. σε Σ.Δ. 1,2 -Καλλιθέα 400, 503τμ. -Περισταση 418,303,605τμ. -Κορινος-Ολυμπιαδα 400 & 450τμ. -Σκοτίνα 870 & 1118,77τμ. με άδεια ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ -Επ.Οδ.Κατ/νης-Ν.Εφεσσου δευτερο απο τον δρομο 5 & 10στρ. -Βαρικο Λιτοχωρου 6020τμ. -Παραλια Κατερινης 7500τμ. -Επ.Οδ.Κατ/νης-Ν.Εφεσσου 8στρ. -Αγ. Αθανάσιο 4.469 & 7.950τμ. -Περίσταση 5, 7,5 & 12στρ. -Κίτρος 4.5, 10 και 15 στρ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ -Καταστημα επι της Ειρηνης, 27τμ. -Επι της Π.Ε.Ο Κατ/νης-Θεσ/κης 6000τμ. διπλα στο LIDL -Ολυμπιακή Ακτή σε οικοπ. 250τμ., ισόγειο κατάστημα & 2 όροφ. ενοικιαζόμενα

//////////////////////////////////// ΑΚΙΝΗΤΑ ////////////////////////////// μεγάλα δωμάτια, 2 WC, 3 αποθήκες αποχετεύσεις περιοχή Σταθμού. και θέση στάθμευσης. Πληρ. τηλ. Ι. Τιμή 60.000 Ε μόνο. Πληρ. Διαμαντίδης τηλ. 23510 38992 και ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 6972 027457 τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα σε ΠΩΛΕΙΤΑΙ διπλοκατοικία στην πεζόδρομο 75 τμ με υπόγειο και Κονταριώτισσα 120 τμ στο τούβλο πατάρι. Φέρει εισόδημα 1100 το σε 380 τμ οικόπεδο σε πολύ μήνα. Τιμή 400.000 Ε. Μεσιτικό καλή θέση. Τιμή 70.000 Ε. Πληρ. Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 Μεσιτικο ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 255792 75207, 6944 727360 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο με άδεια ανακαινισμένο στη Θεσσαλονίκη οικοδομής 189 τμ, δεύτερος ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: διαμερί- κοντά στα Πανεπιστήμια απέναντι δρόμος αριστερά στην Παραλία σματα 3άρια, 2άρια πο- από τη Ροτόντα. Διαθέτει δύο Τιμή 100.000 Ε.Πληρ. λυτελούς κατασκευής και δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, WC. Τιμή Κατερίνης. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ γκαρσονιέρες. Πληρ. τηλ. 95.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6979 985665, 75207, 6944 727360 τηλ. 23510 6944 470111 κος Ράπτης 6972 823840 Ιωάννης ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ α) διαμερίσματα ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατο γωνιακό 2άρια, 80 τμ καθαρά με διαμέρισμα 2ου ορόφου Ε135 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε677 τμ 2ΔΣΚWC και αποθήκη μεγάλα τμ, 3ΔΣΚ2WC ατομικό λέβητα, στην οδό Παυσανία (κοντά στο μπαλκόνια, χώρος στάθμευσης αποθήκη στο υπόγειο με πάρκιγκ 13ο Δημοτικό Σχολείο) με νότιο στην πυλωτή και ατομική σε υπό κατασκευή οικοδομή. προσανατολισμό. Πληρ. τηλ. θέρμανση β) μεζονέτες Πληρ. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 23510 34974, 6977 255792 αυτόνομες όχι μεσοτοιχία 34974, 6977 255792 περιοχή Ευαγγελικά οδός ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1 στρεμ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 120 Αγησιλάου πλησίον 3ο Δημ. στην Καλλιθέα γωνιακό, 10ο Γυμ. Πληρ. Καλογιάννης τμ σε 1700 μέτρα οικόπεδο στην κατάλληλο και για δύο Ι. τηλ. 6944 372687, 23510 Περιοχή της Ελιάς. Πληρ. Μεσιτικό μονοκατοικίες. Πληρ. τηλ. 23510 29821 Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6979 63178, Καλλιθέα και 61028 862459 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 400 τμ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα στον Κάτω Αγιάννη. Πληρ. τηλ. Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο ετοιμοπαράδοτα, πολυτελούς 6976776255 κεντρικό Ε=520 τμ με πρόσωπο κατασκευής, περιοχή 20μ. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 γκαρσονιέρες Μαρτίου κοντά στη Νομαρχία Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 καινούργιες χωρίς κοινόχρηστα, 255792 με 3ΔΣΚWC, θέση πάρκιγκ 38.000 Ε η μία και 46.000 η άλλη. και ατομικό λέβητα. Πληρ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 200 τμ Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6976 στην ΠΑΡΑΛΙΑ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2ος τηλ. 23510 25934 και 6977 424203 δρόμος από θάλασσα με άδεια 262943 (κος Ροκάς Αρης) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 95 τμ οικοδομής. Μεσιτικό "ΛΥΣΕΙΣ" καινούργια κατασκευή με ατομικό τηλ. 23510 77007, 6932 962638 ΠΩΛΗΣΕΙΣ καλοριφέρ 88.000 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο με άδεια ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ οικοδομής 189 τμ δεύτερος δρόμος ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 330 τμ με 2 αριστερά στην Παραλία Κατερίνης. ΠΩΛΕΙΤΑΙ αυτοκίνητο Σερβολέτ φάτσες, εξαιρετική θέση Παραλία AVEO μοντέλο 2003, 1200 κυβικά Τιμή 100.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Κατερίνης. Τιμή 150.000 Ε. Πληρ. με ΚΤΕΟ περασμένο. Τιμή 3.600 Ε. Μετανάστης τηλ. 23510 75207, τηλ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. Πληρ. τηλ. 6977 416329 6944 727360 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ Citroen XANTIA 1800 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 85 τμ πολύ Σε 250 τμ οικόπεδο πωλείται cc. Τέλη κυκλοφορίας 2010 τριόροφη οικοδομή στα μπετά, κοντά στη Δημαρχεία, τιμή 300.000 ΚΤΕΟ. Τιμή 1300 Ε. Πληρ. τηλ. Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. στην Ολυμπιακή Ακτή. Πληρ. 6906 275952 Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος 23510 75207, 6944 727360 Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ȅǿȀȅǻȅȂǿȀǼȈǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ρετιρέ επί της Φιλίππου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία οικόπεδο 82 (έναντι Αγίας Αννης) με Σ, Κ, 3 ǿǻǿǹȂǹȃȉǿǻǾȈ 433 τμ κρασπεδωμένο και με

Από το κατάστημα ρούχων TRICOTAGE ζητείται υπεύθυνη καταστήματος πωλήτρια με εμπειρία σε πωλήσεις, ευγένεια και χαμόγελο. Πληρ. τηλ. 6932 563336, 6945 334833

Aνεξαρτησίας 17 ΠΑΡΓΑ τηλ.: 2684031767 www.ionion-realestate.com

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα για φοιτητές κοντά στα Πανεπιστήμια, ανακαινισμένο τρία δωμάτια, 360 Ευρώ. Πληρ. τηλ. 6979 985665, 6972 823840

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα 130 τμ ΣΚ, 3Δ, 2WC, θέση πάρκιγκ και αποθήκη, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Πληρ. τηλ. 6945 544912

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 50 τμ στην Πλατεία Ελευθερίας στον 1ο όροφο. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6976 424203

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 4 γκαρσονιέρες, 2 χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: κατάστημα 40 τμ στην οδό Ειρήνης απέναντι από το Παλιό 1ο Δημ. Σχολείο. Πληρ. τηλ. 6932555055

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα περ. 30 τμ πίσω από τον Αγιο Φώτιο, με πρόσβαση από την 16ης Οκτωβρίου, κατάλληλο λόγω δυνατότητας στάθμευσης και για αποθήκη. Τιμή 200 Ε. Πληρ. τηλ. 6945 251729

ENOIKIAZONTAI: studios, μικρά διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη, οδός Διοικητηρίου 24. Πληρ. τηλ. 6973809369

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα μικρά για φοιτητές στην Θεσ/νίκη. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6979 862459

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 85 τμ κοντά στην ΕΚΑΒΗ, 245 Ε μαζί με τα κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 85 τμ στο κέντρο στον 1ο όροφο. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 41 τμ 2ος όροφος, Πλατεία Ελευθερίας 9, 220 Ε. Πληρ. τηλ. 6945 251729

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 57 τμ σε πεζόδρομο 1ος όροφος. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο ΠαπαδόπουλοςǹıIJȣȞȠȝȓĮ DZȝİıȘįȡȐıȘ ȉȡȠȤĮȓĮ  ǻȘȝȠIJȚțȒǹıIJȣȞȠȝȓĮ ȆȣȡȠıȕİıIJȚțȒ ȁȚȝİȞĮȡȤİȓȠ ȅȉǼȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȅȉǼǺȜȐȕİȢ ǻǼǾ  ǻǼȊǹȀ  ǻǼȊǹȀǺȜȐȕİȢ ǼʌȚȝİȜȘIJȒȡȚȠȆȚİȡȓĮȢ ǻȅȊǹǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǺǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȅǹǼǻ  ȉİȜȦȞİȓȠ  ǻĮıĮȡȤİȓȠ ȃȅȈȅȀȅȂǼǿȅ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȇĮȞIJİȕȠȪ   ǼʌİȓȖȠȞIJĮ ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ ȀǹȁȅȈȈǹȂǹȇǼǿȉǾȈ

ȇĮȞIJİȕȠȪ  ȅȡșȠʌİįȚțȒ ȂĮȚİȣIJȚțȒ ȀȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȀȊȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ǼȀǹǺ  ȌȣȤȚĮIJȡȚțȩȃȠıȠțȠȝİȓȠ ȆȑIJȡĮȢȅȜȪȝʌȠȣ ȈȊīȀȅǿȃȍȃǿǼȈ ǹıIJȚțȐȁİȦijȠȡİȓĮȀĮIJİȡȓȞȘȢ  ȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ   ǹʌȠșȒțȘȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȀȉǼȁȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȅȈǼȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȉǹȄǿ ȈȦȝĮIJİȓȠǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞȅįȘȖȫȞȉǹȄǿ  ȇĮįȚȠIJĮȟȓȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȈȦȝĮIJİȓȠȇĮįȚȠIJĮȟȓ ³ȅDZȖȚȠȢȋȡȚıIJȩijȠȡȠȢ´ ȉǹȄǿȀȠȡȚȞȠȪ ǵȜȣȝʌȠȢȉǹȄǿ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ȆȚȐIJıĮȄȘȡȠȝİȡȓIJȠȣ ȆȚȐIJıĮȈȣȞIJȡȚȕȐȞȚ ȅǻǿȀǾǺȅǾĬǼǿǹ ([SUHVV6HUYLFH +HOODV6HUYLFH 3LHULD6HUYLFH ȀȉǼȅ  .7(2$8729,6,21 ǿǻǿȍȉǿȀȅȀȉǼȅ Ǽȁȉǹ ȀĮIJİȡȓȞȘ  ȀȓIJȡȠȢ  ȀȠȜȚȞįȡȩȢ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ǹȚȖȓȞȚȠ  ȀȠȡȚȞȩȢ  ȁİʌIJȠțĮȡȣȐ ȂİșȫȞȘ  ȆȜĮIJĮȝȫȞĮȢ ȃȅȂǹȇȋǿǹȆǿǼȇǿǹȈ ǻǾȂȅǿȃȆǿǼȇǿǹȈ ǻȒȝȠȢȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȒȝȠȢǹȚȖȚȞȓȠȣ ǻȒȝȠȢǹȞĮIJȠȜȚțȠȪȅȜȪȝʌȠȣ  ǻȒȝȠȢǻȓȠȣ ǻȒȝȠȢǼȜĮijȓȞĮȢ ǻȒȝȠȢȀȠȜȚȞįȡȠȪȢ ǻȒȝȠȢȀȠȡȚȞȠȪ ǻȒȝȠȢȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ǻȒȝȠȢȂİșȫȞȘȢ ǻȒȝȠȢȆĮȡĮȜȓĮȢ ǻȒȝȠȢȆȑIJȡĮȢ ǻȒȝȠȢȆȚİȡȓȦȞ ǻȒȝȠȢȆȪįȞĮȢ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Α) ΤΖΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΚΑΛΩΦ 4, ΤΗΛ. 23510 30867 Β) ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΥ ΑΘΗΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ. 23510 36476

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 8 στρεμ. δεύτερο από τη ΝΕΟ (Αγιος Αθανάσιος)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε 144 τμ κεντρικότατο ΣΔ2 με παλιά διόροφη κατοικία

ȀȆǹȉȈǾȈ

Επεκταση Ευαγγελικά πωλουνται καινουργια διαμερίσματα 90+95 τμ 2Δ,Σ,Κ, τζάκι, αποθήκη, ατομικό λέβητα και κλειστό πάρκιγκ

ΣΤΑΔΙΟ πωλείται οικόπεδο 250 τμ γωνιακό τέρμα Γοργοποτάμου. Τιμή 75.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό οικόπεδο επαγγελματικό Ε=450 τμ σε παράπλευρο της Ν.Ε. κοντά στον (Αγοραστό) Τιμή 145.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητο διαμέρσμα 4ου όροφου 3Δ,2WC,κουζίνα, σαλόνι, ατομική θέρμανση, πάρκιγκ-κεντρικό ΠΩΛΕΙΤΑΙ στούντιο 40 τμ 1ου ορόφου ΣΚ-WC 3 ετών οικοδομή ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα 2ου ορόφου 3ΔΣΚWC πάρκιγκ έτοιμο καινούργιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 715 τμ επί των οδών (Ευαγγελικά) Σωκράτους κατάλληλο και για κατάστημα με πρόσωπο 29 μ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό διαμέρισμα 142 τμ 3ο όροφο. Τιμή 110.000 Ε EΠΕΚΤΑΣΗ Ευαγγελικών πωλείται γωνιακό οικόπεδο Ε 343 τμ . Τιμή 105.000 Ε. ΜΥΛΑΥΛΑΚΟΣ πωλείται οικόπεδο γωνιακό δίπλα στις Εργατικές Κατοικίες Ε 164 τμ. Τιμή 50.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό οικόπεδο κοντά στο γήπεδο του Πιερικού Ε 310 τμ. Τιμή 110.000 Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 4000 τμ τέρμα Μιαούλη (σιλο Παγγέλα). Τιμή 130.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 74 τμ με πάρκιγκ. Τιμή 42.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στα μπετά, πυλωτή συν όροφος 120 τμ σε οικόπεδο 240 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 302 τμ τέρμα Καταφυγιώτικα. Τιμή 55.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατο γωνιακό διαμέρσμα 2ου ορόφου Ε135 τμ, 3ΔΣΚ2WC, ατομικό λέβητα, αποθήκη στο υπόγειο, με πάρκιγκ σε υπό κατασκευή

Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο κεντρικό Ε=520 τμ με πρόσωπο 20μ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα ρετιρέ δεκαετίας (περιοχή "Ευκαρπίδη") Ε=111 και Ε=90, 2Δ,Σ,Κ, σε άριστη κατάσταση ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 260 τμ με άδεια πυλωτής και 2 ορόφων από 115 τμ ο όροφος πίσω από τα ΚΤΕΛ

ΣΤΑΔΙΟ Πωλείται οικόπεδο 260 τμ ενδιάμεσο. Τιμή 75.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα καινούργιο πριν τη Νομαρχία 3 Δ,Σ,Κ, WC με κλειστό πάρκιγκ Επέκταση Ευαγγελικών κον΄τα στο 3ο Λύκειο πωλείται οικόπεδο 500 τμ και 250 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα 140 τμ πενταετίας και με γκαρσονιέρα 40 τμ στο ισόγειο έναντι Δασαρχείου σε άριστη κατάσταση .

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 70 τμ 2ος όροφος κεντρική 18 ετών με δικαίωμα κατασκευής ατομικού λέβητα. Τιμή 47000 Ε

Πωλείται κτήμα επαγγελματικό 8 στρεμ., τέρμα Μαρτίου (απέναντι από την SCODA)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο απέναντι από το κολυμβητήριο γωνιακό 250 τμ 60.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 391 τμ περιοχή Σταδίου μετά των Βαλαωρίτου

ȂȓĮİʌȓıțİȥȘıIJȠīȡĮijİȓȠȝĮȢșĮıĮȢȕȠȘșȒıİȚȞĮįİȓIJİʌȜȒșȠȢĮțȚȞȒIJȦȞ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 140 τμ, 3Δ,Σ,Κ,2 WC, τζάκι, αποθήκη στο υπόγειο και πάρκιγκ στην επέκταση Ευαγγελικών ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 τμ σε πάροδο της 7ης Μεραρχίας. Τιμή 90.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολοκαίνουργιο διαμερισμα ετοιμοπαράδοτο 105τμ 2Δ, σαλόνι, κουζίνα, WC και πάρκινγκ, κεντρικό. Τιμή 102.000 Ε. Πωλείται: Ε μεζονέτα 131 τμ 3Δ,Σ,Κ 3(WC-λουτρά) πυλωτή 66 τμ με 25 τμ κλειστή είσοδο + αποθήκη, στέγη + αποθήκη+περιτοίχηση (μπετόν). Βλέπει σε ΚΧ-πάρκο, στο σοβά. Τιμή 125.000 Ε. Περιοχή Ν. Ζωής Ευαγγελικά Περιοχή ΚΤΕΛ. Πωλούνται: μεζονέτες 160 τμ 3Δ,Σ,Κ 3 (WCλουτρά) πυλωτή 85 τμ με στέγη+περίφραξη στο σοβά Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο γωνιακό 1000 τμ ή πωλείται και το μισό

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα στην Καμάρα 80 και 40 τμ. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα στον κεντρικό δρόμο στην Περίσταση από 250 τμ υπόγειο, ισόγειο, ημιόροφος και 1ος. Πληρ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497, 6976 760579

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγήτρια αγγλικών για μερική απασχόληση σε κέντρο Ξένων γλωσσών. Πληρ. τηλ. 6978 475049 Από βιοτεχνία ζητούνται πωλητές πωλήτριες με πείρα στις πωλήσεις για εξωτερική εργασία, με καλές αποδοχές. Δίπλωμα απαραίτητο. Πληρ. τηλ. 23510 74712

e-mail:estia6@otenet.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα με ωρομέτρηση πλήρως επιπλωμένη. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667 6979 862459 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 40 τμ γκαρσονιέρα 1ος όροφος, ΣΔ, Δωμ., μπάνιο, ντουλάπα, ωρομέτρηση 4ετίας. Περιοχή Κέντρο. Τιμή 240 Ευρώ. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «ΘΑΝΟΣ» τηλ. 23510 73013, 6977 353548 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 γκαρσονιέρες καινούργιες με ωρομέτρηση χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα περιοχή Γυμναστηρίου 3Δ,Σ,Κ, χωρίς κοινόχρηστα ενοίκιο 350 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τμ σε άριστη κατάσταση 2 Δ,Σ,Κ,WC και μπάνιο, ατομική θέρμανση στον πεζόδρομο. Τιμή ενοικίου 320 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 90 τμ 1ος όροφος, διαμπερές, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, ωρομέτρηση, χώρος στάθμευσης. Τιμή 320 Ε. Περιοχή Νοσοκομείο. Μεσιτικό γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 6977 353548, 73013

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τμ (καινούργιο λουξ κατασκευής) 2Δ,Σ,Κ,WC ατομική θέρμανση, τζάκι, χώρος στάθμευσης περιοχή Μαρτίου. Τιμή ενοικίου 400 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο "Μετανάστης". Τηλ. 23510 75207

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γωνιακά καταστήματα 40 τμ με υπόγειο και πατάρι, πάνω στον Εγγλέζικο. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497

ΠΩΛΕΙΤΑΙ studio 25 τμ (άριστη κατάσταση-επιπλωμένο) 1Δ,Σ,μπάνιο, ημιόροφος, περιοχή Λάρισα - κέντρο. Τιμή 25.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ZHTEITAI ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ φοιτήτρια για συγκατοίκηση στην Αθήνα. Πληρ. τηλ. 6946 445551

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 60 τμ γκαρσονιέρα 1ος όροφος ΣΔ,Δωμ., μπάνιο, ωρομέτρηση 3 ετών (χωρίς κοινόχρηστα). Περιοχή ΙΚΑ. Τιμή 280 Ευρώ. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «ΘΑΝΟΣ» τηλ. 23510 73013, 6977 353548

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ENOIKIAΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένη γκαρσονιέρα 45 τμ στον 1ο όροφο στην Θεσ/νίκη κοντά στο Υπ. Μακ. Θράκης. Πληρ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497, 6976 760579

Κυρία Ελληνίδα ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων και παιδιών με προϋπηρεσία. Πληρ. τηλ. 6989 394201, 23510 73958

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ αγροτεμάχια 22.800 στρ. στον Σβορώνο, 4 στρμ. στα Ευαγγελικά και 4.500 στρμ. στο Πολυκλαδικό για όλες τις καλλιέργειες. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187, 6976 424203

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: 90 τμ διαμέρισμα 2ος όροφος, 5ετίας, 2ΔΣΚ μπάνιο, ωρομέτρηση, χώρος στάθμευσης (διαθέσιμο από 1 Οκτωβρίου). Μεσιτικό ΘΑΝΟΣ τηλ. 6977 353548, 73013

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικής γλώσσας παραδίδει ιδιαίτερα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, χρήση μόνο Αγγλικής γλώσσας, παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό, χαμηλές τιμέ.ς Πληρ. τηλ. 6993 776727

Φιλόλογος με πολυετή πείρα παραδίδει μαθήματα κατ' οίκον σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου και Γλώσσα, Μαθηματικά σε μαθητές Δημοτικού. Τιμές λογικές. Πληρ. τηλ. 23510 51412, 6971 658848 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ αναλαμβάνει την φύλαξη παιδιών και παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6942 866629 Καθηγήτρια αγγλικών με πείρα κάτοχος Proficiency παραδίδει μαθήματα σε μαθητές όλων των επιπέδων και αναλαμβάνει την προετοιμασία για τα πτυχία Lower & Proficiency των Πανεπιστημίων Michigan & Cambridqe με μεγάλη επιτυχία. Πληρ. τηλ. 6978 353253 Αγγλικά παραδίδονται από πεπειραμένη Καθηγήτρια, πτυχιούχο αγγλικής φιλολογίας και μετεκπαιδευμένη στην Αγγλία. Πληρ. τηλ. 6937 079773 Καθηγήτρια αγγλικών παραδίδει μαθήματα όλων των επιπέδων. Πληρ. τηλ. 6974 777656

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα (καινούργιο) 3ΔΣΤΚ 1WC 1 μπάνιο, ωρομέτρηση, θέση πάρκιγκ περιοχή Σταθμός. Τιμή ενοικίου 350 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 3 ΔΣΚWC (10ετίας) με ατομικό λέβητα, πάρκιγκ περιοχή Βατάν. Τιμή ενοικίου 350 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ǼȀȉǿȂǾȈǼǿȈǹȀǿȃǾȉȍȃ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 56 τμ σε πεζόδρομο, κατάλληλο για καφενείο και ουζερί. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579

ENOIKIAZETAI διαμέρισμα 3ΔΣΚ WC (καινούργιο) ωρομέτρηση, θέση πάρκιγκ με εντοιχισμένα όλα τα ηλεκτρικά περιοχή Καταφυγιώτικα. Τιμή ενοικίου 400 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΟΘ και ΔΙΟΙΚΗΣΗ, παραδίδονται από έμπειρο καθηγητή, με τακτικά διαγωνίσματα και εκπαιδευτικό υλικό. Τιμές φροντιστηρίων. Πληρ. τηλ. 6982 471449

ȃȚțȠȝȘįİȓĮȢ įȣȐȡȚIJȝ ĭȚȜȓʌʌȠȣ ǹȖȓĮǹȞȞĮȇİIJȚȡȑIJȝ ǻĮȖțȜȒ ǻȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮIJȝ

ǹīȁǹȊȇǹȈǻǿȆȁǹȈȉȅǼȇīȀǼȃȉȇȅ ȉȘȜ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρος μάγειρας (σεφ) με προϋπηρεσία σε εστιατόρια ή ξενοδοχεία, 2) καθαρίστρια 3) έμπειρος σερβιτόρος όλο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο κατάστημα διαμπερές 180 τμ με υπόγειο 130 τμ ωρομέτρηση, ασανσέρ, 2 χώροι στάθμευσης στην οδό Ζαλόγγου 43. Πληρ. τηλ. 23510 23876

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ȅȜĮIJĮįȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮ įȚĮșȑIJȠȣȞ șȑıİȚȢıIJȐșȝİȣıȘȢ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ στελέχη άνω των 25 ετών για πλήρωση του τμήματος πωλήσεων μεγάλης Πολυεθνικής Εταιρείας. Απαραίτητο απολυτήριο Λυκείου. Πληρ. τηλ. 6937 275000

Κυριάκος τηλ. 6976 760579

ȉȘȜ țȚȞ 

Αγορές - Πωλήσεις Ακινήτων στα παράλια του Ιονίου

ZHTOYNTAI δύο γυναίκες για κουζίνα όχι αλλοδαπές με προϋπηρεσία. Πληρ. τηλ. 6946 797852

το χρόνο σε ξενοδοχειακή μονάδα. Πληρ. τηλ. 6974 375758

Το κατάστημα γυναικείων ρούχων ANNA RISKA, Κρέσνας 7, ζητά έμπειρη μοδίστρα για μερική ή πλήρη απασχόληση. Πληρ. κ. Δέσποινα τηλ. 23510 38925

////////////////////////////////////// ENOIKIAΣEIΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ////////////////////////////////////

ǹȆǿȆǼȇǿǻǾȈ

ΒΑΤΑΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα γωνιακό 5ετίας 3Δ,Σ,Κ, WC ατομική θέρμανση Ε=116 τμ Τιμή 105.000 Ε

¬©¡¬Ÿ§¢¬±š©¡§­

ǼȃȅǿȀǿǹǽȅȃȉǹǿțĮIJĮıIJȒȝĮIJĮțĮȚįȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮ ʌȠȜȣIJİȜȠȪȢțĮIJĮıțİȣȒȢʌȠȜȪțȠȞIJȐıIJȠȞȑȠȃȠıȠțȠȝİȓȠ ȂǹȜİȟȐȞįȡȠȣȀĮIJİȡȓȞȘ ȉȘȜțĮȚ

Μεσιτικό γραφείο

www.katerinirealestate.gr

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κρέσνας 5 και Ζαλόγγου γωνία Κατερίνη ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 135) Μεζονέτες στο σοβά ή τελειωμένες πίσω από τα ΚΤΕΛ 137) Τριωροφη οικοδομη στο τουβλο στην επεκταση Ευαγγελικων. 125 τμ 1ος οροφος 139) Καινούργια διαμερίσματα 65 τμ περίπου στην Λεπτοκαρυά 50 μέτρα από την θάλασσα ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ 256) 80 τ.μ. 2 Δ – 2ος όροφος οδός Σκρά. 258) Σε 205 τμ. οικόπεδο ισόγεια μονοκατοικία στην Περίσταση. 260) Σε διώροφη οικοδομή μέσα από τον Εγγλέζικο διαμέρισμα 2ος όροφος 150 τμ στον σοβά 261) 52 τμ 2ος όροφος, air condition, τέντες στην Ολυμπιακή Ακτή 263) Κεντρικο διαμερισμα 58 τμ στον 4ο οροφο καταλληλο και για επαγγελματικη στεγη. 264) Περιοχή ΙΚΑ – Βατάν σε 3ώροφη οικοδομή οροφοδιαμέρισμα 1ος όροφος, 132 τμ, 3ΔΣΚ, ηλιακό, ατομικός λέβητας, συναγερμός κτλ 265) οροφοδιαμερίσματα 20ετίας 100 τμ στα Αστικά σε καλή κατάσταση 1ος, 3ος και 4ος όροφος 266) Ρετιρέ 50 τμ στα Αστικά 267) 104 τμ, 5ος όρ., 3 Δ, ατομ. λέβητας στα Αστικά ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 251) Σε 500 τμ οικόπεδο μονοκατοικία με σκεπή στη Νεοκαισάρεια 321) σε 200 τ.μ. οικόπεδο με συντ. 1,2, 70 τ.μ. παλιά μονοκατοικία κοντά στο πάρκο. 346) Σε 340 τ.μ. οικόπεδο διώροφη οικοδομή με σκεπή στο Σβορώνο. 350) Μεζονέτα σε άριστη κατάσταση κοντά στο γήπεδο του Πιερικού 3 ετών. 351) Μονοκατοικία 50 τμ στα τούβλα στο Παλιό Ελατοχώρι κεντρικό οικόπεδο 352) Μονοκατοικια 100 τμ σε 290 τμ οικοπεδο στην επεκταση Ευαγγελικων 353) Μονοκατοικια 86 τμ σε 1250 τμ οικοπεδο στο Κιτρος 354) Μονοκατοικια 120 τμ σε 1060 τμ οικοπεδο στον οικισμο Πανοραμα Γανοχωρας με ωραια θεα 355) 100 τμ μονοκατοικία σε 200 τμ οικόπεδο στην Περίσταση ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 443) Κατάστημα 65 τ.μ. με 75 τ.μ. 2ο όροφο επί της Εθν. Αντίστασης. 445) 40 τ.μ. +40 τ.μ. πατάρι οδός Κρέσνας 446) 100 τ.μ. +120 τ.μ. υπόγειο καινούργιο κοντά στο δημαρχείο. 449) Πωλούνται θέσεις σε υπόγειο πάρκιγκ στην πλατεία Βενιζέλου 450) 80 τμ με πατάρι στην Ολυμπιακή Ακτή 451) 32 τμ κατάστημα και 72 τμ διαμέρισμα πωλούνται μαζί στην οδό Ζαλόγγου 452) Πωλείται 140 τμ 2ος όροφος

Τηλ./FAX. 23510-47497, κιν: 6976 760579

διαμπερές επαγγελματική στέγη, βλέπει πλατεία 453) 22 τμ κλειστο παρκιγκ κοντα στο συντριβανι 454) Σε 403 τμ μέτρα κεντρικό οικόπεδο στην Βροντού με ισόγειο μαγαζί 120 μέτρα, 1ος όροφος 120 τμ διαμέρισμα 455) Πωλούνται καταστήματα 145 τμ 85 και 37 τμ χωριστά ή όλα μαζί πάνω στον δρόμο για Παλιό Κεραμίδι ΟΙΚΟΠΕΔΑ 535) 451 τ.μ. οικόπεδο στην Καλλιθέα μέσα στο χωριό. 551) 1200 τμ. στον Κούκο με θέα 571) 300 τμ. οικόπεδο στο Ελατοχώρι στο Παλιό χωριό 578) 291 τ.μ. νότιο στην Περίσταση 579) 500 τ.μ. οικόπεδο στην Ολ.Ακτή 581) 400 τ.μ. οικόπεδο κεντρικό στο Σβορώνο 585) 340 τ.μ. δίπλα στη Νομαρχία 586) 360 τ.μ. στην επέκταση Σταδίου 587) 455 τ.μ. οικόπεδο στην επέκταση Σταδίου δίπλα στον Αγροτικό Συνεταιρισμό. 589) 1500 τ.μ. οικόπεδο Ελατοχώρι, παλιό χωριό μπαίνοντας δεξιά πάνω στο δρόμο. 590) 250 τ.μ. οικόπεδο με άδεια στον 3ο δρόμο Ολυμπιακής Ακτής. 591) 566 τ.μ. οικόπεδο με μεγάλη φάτσα στα Ευαγγελικά προς την Αγία Άννα. 593) 401 τ.μ. οικόπεδο κοντά στο ΙΚΑ 597) 1000 τ.μ. οικόπεδο επέκταση Μαρτίου 598) 800 τ.μ. στη Νεοκαισάρεια 599) Σε 500 τμ οικόπεδο 400 τμ κτίσμα στα μπετά στην Ολυμπιακή Ακτή 600) 1 στρεμ. οικόπεδο στη Νέα Εφεσσο στο ύψωμα με απεριόριστη θέα 601) 400 τμ επέκταση Ευαγγελικών βλέπει Κ.Χ. 602) Πωλείται 450 τμ οικόπεδο στον παραλιακό οικισμό του Κορινού 603) 1280 τμ γωνιακό 800 τμ στον Κάτω Αγιάννη 604) 3.000 τμ στην Καλλιθέα δίπλα στο σχέδιο 605) 2 στρέμματα επαγγελματικό οικόπεδο πριν τον Σβορώνο δεξιά 606) 3Χ400 τμ συνεχόμενα οικόπεδα στον Παραλιακό οικισμό Καλλιθέας 610) 725 τμ οικοπεδο στην Καλλιθεα 612) γωνιακό 4200 στρ. στο Νέο Κεραμίδι πάνω στο δρόμο για το Νέο Νοσοκομείο 613) 600 τμ οικόπεδο στον Οικισμό "ΠΑΙΔΕΙΑ" Λιτοχώρου 614) 4 στρ. στην Παναγία πίσω από τα ψυγεία ΒΑΛΙΔΗ, βλέπει ΟΛΥΜΠΟ 615) 800 τμ κεντρικό οικόπεδο στην Ρητίνη μετά το Γυμνάσιο 616) 3Χ400 τμ οικόπεδα στον Κ. Αγιάννη σε πλαγιά με θέα ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 629) 4200 στον περιφερειακό Ν. Εφέσου 636) 3200 τ.μ. τεμάχιο στο δρόμο για

Μ. Μηλιά οικοδομήσιμο με μεγάλη φάτσα και ωραία θέα. 658) 12 στρεμ. Στον Αγ. Μηνά Ν. Εφέσου. 663) 8 στρέμματα στον δρόμο Σβορώνου- Νεοκαισάρεια 664) 6 στρέμματα πριν την Κατερινόσκαλα πάνω στο δρόμο. 665) Στην επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας 3.350 τ.μ. με τρεις δρόμους κατάλληλο για επαγγελματική στέγη. 666) 3.400 τ.μ. Επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας πίσω από τον Πογιαρίδη. 667) 5.500 τ.μ. χωράφι ανάμεσα στην παλιά και νέα Εθνική οδό. 669) 6 στρεμ. Ανάμεσα ΣβορώνοΝεοκαισάρεια 670) 25 στρέμ. μετά το Μαυρονέρι προς το Λόφο. 671) 4,5 στρεμ. πριν από την Παραλία δεξιά πάνω στο δρόμο 674) 9 στρεμ. με ελιές κοντά στην Κονταριώτισσα 676) 9 στρ. αριστερά από τον ΠΕΟ πίσω από την Πυροσβεστική 677) 8,5 στρ. δίπλα στο σχέδιο γωνιακό στην οδό 25ης Μαρτίου 678) 4,5 στρ. στην Γανόχωρα βλέπει Π. Κεραμίδι 679) Πωλούνται 30 στρ. ακτινίδια και ελιές στον Κορινό με όλο τον εξοπλισμό (τρακτέρ - εργαλεία κτλ) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 701) 8 δωμάτια σε 250 τ.μ. στην Ολυμπιακή Ακτή στο δεύτερο δρόμο 716) 16 Ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Παραλία 717) 18 ενοικιαζόμενα δωμάτια σε 500 τ.μ. στην Κατερινόσκαλα 718) 30 δωμάτια με πισίνα στην Ολυμπιακή Ακτή. 719) 5 διπλά και 3 μονά σε καλή κατάσταση στην Ολυμπιακή Ακτή. 720) Σε 800 τμ οικόπεδο 23 δωμάτια ανακαινισμένα με πισίνα, θέρμανση κτλ 721) Σε 400 τμ οικόπεδο στην Παραλία 160 τμ μαγαζί μπροστά στο λιμάνι 722) Σε 250 τμ κατάστημα και 14 δωμάτια πλήρως ανακαινισμένα στον πεζόδρομο της Ολυμπιακής Ακτής ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Ενοικιάζεται δυάρι κοντά στην παλιά Πυροσβεστική Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα με πάρκιγκ κοντά στην παλιά Πυροσβεστική Διαμέρισμα 80 τμ στην Ολυμπιακή Ακτή 3Δ,Σ,Κ επιπλωμένο για σεζόν ή όλο τον χρόνο με αυτόνομη θέρμανση Γκαρσονιέρα κοντά στην Πρόνοια Κατάστημα 37 τμ επί της Κασσάνδρου Σε πεζόδρομο επαγγελματική στέγη με 8Δ 1ος όροφος 4.000 τμ επαγγελματική στέγη στον δρόμο για Παραλία Δυαρι 75 τμ στην επεκταση Ευαγγελικων με τζακι και ατομικο λεβητα


 

Ôñßôç 5 Ïêôùâñßïõ 2010

Chalet Castello Mountain Resort «Åêåß ðïõ ç ðáñÜäïóç óõíáíôÜ ôçí Üíåóç êáé ôçí ðïëõôÝëåéá!» Ôï Chalet Castello Mountain Resort óáò êáëùóïñßæåé óôï ìáãåõôéêü ÍÝï ÐáíôåëåÞìïíá Ðéåñßáò êáé óáò õðüó÷åôáé ìéá ïíåéñéêÞ äéáìïíÞ óôïí ìõèéêü ¼ëõìðï ìå èÝá ôï ÊÜóôñï ôïõ Ðëáôáìþíá êáé ôïí Èåñìáúêü.

Ï ðáñáäïóéáêüò îåíþíáò äéáèÝôåé åííÝá ðëÞñùò åîïðëéóìÝíá äùìÜôéá ìå ôæÜêé, õäñïìáóÜæ, ôæáêïýæé, êåíôñéêÞ èÝñìáíóç, air condition, mini bar, internet êáé äïñõöïñéêÞ ôçëåüñáóç (Nova). Óôïí ðñïóåêôéêÜ äéáêïóìçìÝíï ÷þñï, ìðáñ êáé óáëüíé, èá ðåñÜóåôå ôéò þñåò óáò åõ÷Üñéóôá ìå áðáëÞ ìïõóéêÞ êáé ðïôü äßðëá áðü ôï ôæÜêé, ðïõ óéãïêáßåé ôéò êñýåò çìÝñåò êáé íý÷ôåò ôïõ ÷åéìþíá. Ôï Chalet Castello Mountain Resort Ý÷åé êáé áõôüíïìï åóôéáôüñéï, ìå áðïëáõóôéêÞ êïõæßíá êáé óðéôéêÞ öñïíôßäá, ðïõ óáò ðåñéìÝíåé ãéá ìåóçìåñéáíü Þ êáé äåßðíï. Èá âñåßôå ìåãÜëç ðïéêéëßá óå åêëåêôÜ åäÝóìáôá êáé ðáñáäïóéáêÝò óõíôáãÝò, öôéáãìÝíá üëá ìå ìåñÜêé! Åðßóçò ìðïñåßôå íá áðïëáýóåôå êÜðïéï áðü ôá óõãêëïíéóôéêÜ íôüðéá ðáñáäïóéáêÜ ãëõêßóìáôá. Åßíáé áíïé÷ôü üëç ìÝñá, êÜèå ìÝñá êáé åßíáé äéáèÝóéìï ãéá åóÜò êáé ôïõò ößëïõò óáò, êáèþò êáé ãéá åðáããåëìáôéêÜ äåßðíá. Ç õðåýèõíç ôïõ óõãêñïôÞìáôïò ê. Ìáêñïâáóßëç ¢ííá èá óáò õðïäå÷ôåß åãêÜñäéá. Ðëçñïöïñßåò: Ô. 2352041822 – F. 2352044730 – êéí. 6977302568 www.go-pieria.gr/chaletcastelo.html Ôï óõãêñüôçìá áðÝ÷åé ìüëéò 3.5 ÷ëì áðü ôïí Ðáñáäïóéáêü Ïéêéóìü ôïõ Ðáëáéïý ÐáíôåëåÞìïíá.

ÁÑ×ÉÆÅÉ ÓÔÁ ÌÅÓÁ ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ

Ó

Ç áðïóôïëÞ ôùí óçìåéùìÜôùí ãéá ôç ðåñáßùóç

ôá ìÝóá Ïêôùâñßïõ èá áñ÷ßóïõí áðïóôÝëëïíôáé áðü ôç ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Ðëçñïöïñéáêþí ÓõóôçìÜôùí (ÃÃÐÓ) ôïõ õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí ôá ðåñßðïõ 1 åêáôïììýñéï óçìåéþìáôá ãéá ôç ðåñáßùóç ôùí áíÝëåãêôùí öïñïëïãéêþí õðïèÝóåùí ôçò ðåñéüäïõ 2000-2009. Áðü ôçí ðåñáßùóç ç êõâÝñíçóç áðïâëÝðåé íá åéóðñÜîåé óôç ôñéåôßá 1,3 äéó. åõñþ, åíþ ðñïóäïêÜ ðùò ôá 500 åêáô. åõñþ èá åéóðñá÷èïýí ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôïõ 2010.

¼ðùò äÞëùóå ÷èåò ôï ðñùß óôïí ôçëåïðôéêü óôáèìü ÓÊÁÉ ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ôçò ÃÃÐÓ ê. ÄéïìÞäçò ÓðéíÝëëçò ôá óçìåéþìáôá ãéá ôç ðåñáßùóç ðñïò ôïõò åðéôçäåõìáôßåò, öõóéêÜ êáé íïìéêÜ ðñüóùðá, èá áñ÷ßóïõí íá áðïóôÝëëïíôáé óôá ìÝóá Ïêôùâñßïõ. «ÐñïåôïéìÜæïõìå ôá áðáñáßôçôá ðñïãñÜììáôá êáé ìåôÜ áðü äýï åâäïìÜäåò èá áñ÷ßóïõìå íá áðïóôÝëëïõìå ôéò åðéóôïëÝò. ÌÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôïõ ìÞíá èá Ý÷åé ïëïêëçñùèåß ç äéáäéêáóßá», äÞëùóå ÷áñáêôçñéóôéêÜ ï ê. ÓðéíÝëëçò. Åñùôçèåßò ãéá ôéò êáèõóôåñÞóåéò ðïõ êáôáãñÜöïíôáé óôçí åêêáèÜñéóç ôùí öïñïëïãéêþí äçëþóåùí Ýôïõò 2009 ï ê. ÓðéíÝëëç ðáñáäÝ÷èçêå ðùò õðÜñ÷ïõí ðñïâëÞìáôá, áðïêáëýðôïíôáò ðùò äåí Ý÷ïõí åêêáèáñéóèåß 500.000 öïñïëïãéêÝò äçëþóåéò.

Áýñéï èá ãßíåé ôåëéêÜ ç óõíÜíôçóç Ìáãêñéþôç ìå ÂïõëåõôÝò, äçìÜñ÷ïõò êáé öïñåßò ôçò Ðéåñßáò êáé ü÷é óÞìåñá, üðùò áñ÷éêÜ åß÷å áíáêïéíùèåß. Åõåëðéóôïýìå ðùò ìåôÜ ôï ðÝñáò ôçò óõíÜíôçóçò èá Ý÷ïõìå åõ÷Üñéóôåò åéäÞóåéò ãéá ôçí Ðéåñßá êáé üëïé ïé óõììåôÝ÷ïíôåò íá ìáò ëÝíå áêñéâþò… ôá ßäéá!!!

ÓÞìåñá áýñéï ç áíáêïßíùóç ôïõ õðïøçößïõ ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç ôïõ ÌÜñêïõ Ìðüëáñç óôçí Ðéåñßá. ÊñáôÞóôå êáé ìéá åðéöýëáîç ãé áõôü ðïõ ìüëéò äéáâÜóáôå…

Ôéò åðüìåíåò ìÝñåò ïé ôåëéêÝò áíáêïéíþóåéò ôïõ äçìÜñ÷ïõ Áéãéíßïõ Âáóßëç Êïíôïý ãéá ôï ôé èá êÜíåé óôéò åðéêåßìåíåò äçìïôéêÝò åêëïãÝò.

www.olympio-bima.gr 24ùñç áðåñãßá ãéá ìéóèïëïãéêÜ, áóöáëéóôéêÜ, åñãáóéáêÜ ÁÕÑÉÏ ÐÅÌÐÔÇ

ÓÕÍÁÄÅËÖÉÓÓÅÓ - ÓÕÍÁÄÅËÖÏÉ Ôïí ôåëåõôáßï ÷ñüíï ïé åñãáæüìåíïé êáé ç êïéíùíßá âéþíïõìå ôçí ðéï âÜñâáñç åðßèåóç óå âÜñïò ôïõ åéóïäÞìáôïò , ôùí áóöáëéóôéêþí äéêáéùìÜôùí , ôùí åñãáóéáêþí ó÷Ýóåùí, ôùí óõëëïãéêþí êáé êïéíùíéêþí äéêáéùìÜôùí ìáò. Ç ÊõâÝñíçóç óå óõíåñãáóßá ìå ôï Ä.Í.Ô. êáé ôçí Å.Å. ìå ðñüó÷çìá ôá äçìïóéïíïìéêÜ ðñïâëÞìáôá, ãéá ôá ïðïßá äåí Ý÷ïõí êáìéÜ åõèýíç ïé åñãáæüìåíïé êáé ìå ïäçãü ôï âÜñâáñï ìíçìüíéï êáôáñãåß éóôïñéêÝò êáôáêôÞóåéò ôùí åñãáæüìåíùí êáé ôçò êïéíùíßáò. Ôçí ßäéá óôéãìÞ éêáíïðïéåß ôá áéôÞìáôá ôùí åñãïäïôþí êáé ôùí ôñáðåæéôþí, áõôþí äçëáäÞ ðïõ áýîçóáí ôá õðåñêÝñäç ôïõò êáé åõèýíïíôáé ãéá ôçí êñßóç, äßíç íÝá ðñïíüìéá óôéò ôñÜðåæåò êáé ôéò åðé÷åéñÞóåéò êáé ìÝóá áðü ôçí ðåñáßùóç åðéâñáâåýåé ôïõò öïñïöõãÜäåò. Ïé êïéíùíéêÝò áíéóüôçôåò ìåãáëþíïõí, ç áíåñãßá áõîÜíåôå, ôï åéóüäçìá ìáò ðåñéïñßæåôå, ç áêñßâåéá ðëÞôôåé áêüìç ðåñéóóüôåñï ôá ìåéùìÝíá åéóïäÞìáôá ìáò, íÝá öïñïëïãéêÜ âÜñç öïñôþíïíôáé óôçò ðëÜôåò ìáò, ôá äçìüóéá áãáèÜ õðïâáèìßæïíôáé êáé åìðïñåõìáôïðïéïýíôáé, ôá áóöáëéóôéêÜ ìáò äéêáéþìáôá êáôáñãïýíôáé, ç ïéêïíïìßá ïäçãåßôå óå ýöåóç êáé üëï êáé ðåñéóóüôåñá ôìÞìáôá ôçò êïéíùíßáò ïäçãïýìáóôå óôç öôþ÷éá êáé ôçí åîáèëßùóç. Ôï åðéêáéñïðïéçìåíï ìíçìüíéï ðåñéëáìâÜíåé íÝá åðþäõíá ìÝôñá óå âÜñïò ôùí åñãáæüìåíùí êáé ôçò êïéíùíßáò. ÐáñáðÝñá ìåßùóç åéóïäçìÜôùí, íÝá öïñïëïãéêÜ âÜñç, îåðïýëçìá Äçìüóéùí Åðé÷åéñÞóåùí êáé Õðçñåóéþí, óõã÷ùíåýóåéò Õðçñåóéþí êáé êáôáñãÞóåéò èÝóåùí, êáôÜñãçóç Óõëëïãéêþí ÓõìâÜóåùí, õðïâÜèìéóç êïéíùíéêþí äéêáéùìÜôùí, åìðïñåõìáôïðïßçóç ôçò ðáéäåßáò êáé ôçò õãåßáò. Óôá ðëáßóéá áõôÜ åßíáé öáíåñü üôé êáé ïé *èåóìéêÝò áëëáãÝò* ãéá ôéò ïðïßåò Ý÷åé äåóìåõôåß ç ÊõâÝñíçóç, ìÝóá áðü ôï âÜñâáñï ìíçìüíéï, èá ÷ñçóéìïðïéçèïýí ãéá ôç íÝá ðåñéêïðÞ äéêáéùìÜôùí. Ôï *ìéóèïëüãéï* èá ðñïùèçèåß, ü÷é ãéá íá áíáâáèìßóåé ìéóèïýò êáé óõíôÜîåéò êáé íá áðïêáôáóôÞóåé ôéò áäéêßåò ìåôáîý äéáöüñùí êëÜäùí ôïõ Äçìïóßïõ, áëëÜ ãéá ôçí ðåñáéôÝñù áöáßñåóç ôïõ åéóïäÞìáôïò üëùí ôùí õðáëëÞëùí, ôç íÝá ìåßùóç ôùí óõíôÜîåùí. Ç êáôÜ 2,5 äéò åõñù ðåñéêïðÞ ôùí ðüñùí ãéá ìéóèïýò êáé ôéò óõíôÜîåéò, ðïõ ðñïâëÝðåôå óôï ìíçìüíéï, áðïêáëýðôåé ðëÞñùò ôïõò óôü÷ïõò ôçò ÊõâÝñíçóçò êáé êáíÝíáò äåí ìðïñåß íá ôñÝöåé áõôáðÜôåò ãéá ôï ðåñéå÷üìåíï ôïõ *íÝïõ ìéóèïëïãßïõ*. Ôáõôü÷ñïíá ç ÊõâÝñíçóç áñíåßôáé íá åðé÷ïñçãÞóåé ôï Ô.Ð.Ä.Õ. áëëÜ êáé ôá Üëëá Ôáìåßá, ðïõ åîáéôßáò ôçò êáôáëÞóôåõóçò ôùí áðïèåìáôéêþí ôïõò áðü ôï êñÜôïò , ôïõ ðáãþìáôïò ôùí ðñïóëÞøåùí êáé ôùí åëáóôéêþí åñãáóéáêþí ó÷Ýóåùí, Ý÷ïõí ïäçãçèåß óå áäéÝîïäï. Áíôßèåôá ìå ôï íÝï áíôéáóöáëéóôéêï íüìï, ôçí Üñíçóç ôïõ êñÜôïõò ãéá ôçí åðé÷ïñÞãçóç ôùí åðéêïõñéêþí ôáìåßùí, êáèþò êáé ìå ôéò *áíáëïãéóôéêÝò ìåëÝôåò*, ôá ïäçãåß óôç äéÜëõóç êáé ôçí êáôÜñãçóç.

×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

«Ôóå ôóá êï»;… ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí 1ç Ï êáðåôÜíéïò äåí êáôÝâáóå ôïõò äýï åðéâÜôåò, áðü ôï ðëïßï, êé Ýôóé Ý÷áóáí ôçí åõêáéñßá íá ðÜíå óôç ÌõôéëÞíç êïëõìðþíôáò! Ôïõò Ýêáíå ìÜëéóôá êáé ôï ôñáðÝæé. Ç «Ôóå ôóá êï» ìáãåßñåøå ãéá ôçí ðåñßóôáóç «ðÜðéá ìå ðïñôïêÜëé». Åôïßìáóå êáé êÜôé Üëëá êéíÝæéêá ðéÜôá ðïõ öÜíçêáí óôïí èåßï… «êéíÝæéêá» ìå ôçí åëëçíéêÞ óçìáóßá ôïõ üñïõ ãéáôß åß÷áí ãåýóåéò îÝíåò ðñïò ôï öõóéêü ôïõ Áöåíôïýëç. «Ç Ðïë-õôß-ìç ìáãåéñåýåé ôéò áãñéüðáðéåò ìå êñïììõäÜêéá êáé êÜíåé Ýíá óôéöÜäï ìïýñëéá!» ó÷ïëßáóå ï èåßïò. ÂëÝðåôå äåí ìðïñåß íá êñáôÞóåé ôï óôüìá ôïõ êëåéóôü. ÐÞãå íá áãñéÝøåé îáíÜ ï êáðåôÜíéïò ìå ôçí áãÝíåéá, áíçóý÷çóå ï «åìðïñåõÜìåíïò» êáé óêÝöôçêå: «Ìáò âëÝðù íá êïëõìðÜìå ìÝ÷ñé ôç ÌõôéëÞíç ìå ôïýôïí ðïõ Ýìðëåîá» áëëÜ ç «Ôóå ôóá êï» ÷áìïãÝëáóå. ÅíäéáöÝñèçêå ìÜëéóôá íá ìÜèåé ôç óõíôáãÞ ôïõ óôéöÜäïõ áëëÜ ï èåßïò Þîåñå ìüíï íá ôï ôñþåé êé ü÷é íá ôï ìáãåéñåýåé. Áðïýóçò ëïéðüí ôçò èåßáò, ìÜëëïí ï êáðåôÜíéïò åîáêïëïýèçóå íá ôñþåé «ðÜðéá ìå ðïñôïêÜëé». Ïé åðéâÜôåò êáôÝâçêáí óôï ëéìÜíé ôçò ÌõôéëÞíçò óôåãíïß, áíôß íá ôïõò áíåâÜóïõí âñåãìÝíïõò, êáé ÷ïñôÜôïé. Ï «åìðïñåõÜìåíïò» äçëáäÞ ðïõ Ýöáãå äéðëÞ ìåñßäá, êáèüôé åîùóôñåöÞò, óå áíôßèåóç ìå ôïí èåßï ðïõ åðÝìåéíå «åëëçíéêÜ» êáé ôóßìðçóå ëéãÜêé áðü ôá êéíÝæéêá ðéÜôá. ¢ìá ôç áðïâéâÜóåé ï Áöåíôïýëçò ðÞãå ãéá ðáôóÜ êé ï åìðïñåõÜìåíïò íá ôáêôïðïéÞóåé ôéò äïõëåéÝò ôïõ. Ï èåßïò, ðáñáêïëïõèþíôáò ôçí êéíÝæéêç áðïóôïëÞ ôï ðåñáóìÝíï ÓÜââáôï, èõìÞèçêå ôï ðåñéóôáôéêü, üôáí åßäå óôçí ôçëåüñáóç ìéá ÊéíÝæá ðïõ äÞèåí Ýìïéáæå ìå ôçí «Ôóå

ôóá êï». «Ðïëõôßìç åßäåò ðþò ìïéÜæïõí áõôïß ïé ÊéíÝæïé ìåôáîý ôïõò;» ñþôçóå ôç èåßá. «Ãêáð ãêïýð» Þñèå ç áðÜíôçóç, áðü ôçí êïõæßíá. Äåí ôçí Ýäùóå âÝâáéá ç óýæõãïò áëëÜ ôï ãïõäï÷Ýñé ðïõ ðñïóÝðéðôå óôï ãïõäß ãéá íá óôïõìðßóåé êáñýäéá ìå ôá ïðïßá ç èåßá óêüðåõå íá êÜíåé ôï áãáðçìÝíï ôïõò ãëõêü: ôçí «Êïðåã÷Üãç». «ÍÝï Ãïõäß, áí áðïôý÷ïõìå!» åßðå ï ðáñïõóéáóôÞò ôïõ äåëôßïõ åéäÞóåùí, áíáöåñüìåíïò óôéò äçëþóåéò ôïõ Õðïõñãïý Õãåßáò ÄéáôñïöÞò êáé ¢èëçóçò óå êõñéáêÜôéêç åöçìåñßäá. «¿ñåò åßíáé íá ìáò ðåéò üôé äåí ðåôõ÷áßíù ôçí «Êïðåã÷Üãç» ïýñëéáîå ç Ðïëõôßìç, íïìßæïíôáò üôé ï èåßïò ðñüôåéíå íá áãïñÜóïõí êáéíïýñãéï ãïõäß ãéáôß äåí óôïõìðßæïíôáé êáëÜ ôá êáñýäéá êáé ï ßäéïò Ý÷åé ãåííçèåß øéëïóôüìá÷ïò! «ÔÝëïò ìå ôç Äáíßá ôïõ Íüôïõ. ¸ñ÷åôáé ïëïôá÷þò ôï Ðåêßíï! Ôé ðñÜóéíç, ôé êßôñéíç áíÜðôõîç!» ó÷ïëßáóå ï Áöåíôïýëçò, èÝëïíôáò íá åêöñÜóåé ôïí åíèïõóéáóìü ôïõ ãéá ôï Üíïéãìá ôçò Êßíáò ðñïò ôç ÷þñá ìáò. «ÊáëÜ Üìá äåí óïõ áñÝóåé ç «Êïðåã÷Üãç» èá êÜíù áýñéï «ðÜðéá ìå ðïñôïêÜëé» åßðå ç èåßá. «¼÷é êáé ðÜðéá ìå ðïñôïêÜëé. Ößëïé ïé ÊéíÝæïé, öéëôÝñá ç «Êïðåã÷Üãç», ößëôáôï ôï óôéöÜäï êõñßá Ðïëõôßìç» áðÜíôçóå ï èåßïò. Êáé óõíÝ÷éóå: «Ðþò íá óïõ ðù «Ôóå ôóá êï» Üìá Ý÷ù öÜåé «ðÜðéá ìå ðïñôïêÜëé»; Ðþò íá óïõ ðù;…» -Ù-

Ç ïìïëïãßá ôùí êõâåñíçôéêþí ðáñáãüíôùí ãéá ôéò êïììáôéêïðåëáôåéáêåò ðáñÝìâáóçò óôï Äçìüóéï äåí ãßíåôå ãéá íá áëëÜîïõí ðïëéôéêÞ áëëÜ ãéá íá äéêáéïëïãÞóïõí ôá íÝá áíôéëáúêÜ ìÝôñá ðïõ èÝëïõí íá ðñïùèÞóïõí. ÓÕÍÁÄÅËÖÉÓÓÅÓ - ÓÕÍÁÄÅËÖÏÉ ÊÜèå ìÝñá ðïõ ðåñíÜåé , ãßíåôáé áíôéëçðôü üôé áõôÞ ç ðïëéôéêÞ ôçò êõâÝñíçóçò, êáé ôïõ ÄÍÔ êáé ôçò Å.Å ðïõ ïäçãåß ôïõò åñãáæüìåíïõò êáé ôçí êïéíùíßá óôç öôþ÷åéá êáé ôçí åîáèëßùóç, åßíáé áäéÝîïäç êáé ãéá ôçí ïéêïíïìßá. Áõôü äéáðéóôþíåôå áêüìç êáé áðü ôïõò áíèñþðïõò ôïõ ÄÍÔ ðïõ äçëþíïõí üôé ôï ìíçìüíéï Þôáí ëÜèïò. Ïé åñãáæüìåíïé ìå ôïí áãþíá ìáò ìðïñïýìå íá óôáìáôÞóïõìå áõôÞ ôçí ðïëéôéêÞ, ôç íÝá êïéíùíéêÞ âáñâáñüôçôá. Íá äþóïõìå ôçí ðñÝðïõóá áðÜíôçóç óå üóïõò *åêôüò êáé åíôüò ôåé÷þí*, ìéëïýí ãéá ìïíüäñïìïõò êáé èÝëïõí íá õðïíïìåýóïõí ôïí áãþíá ìáò ãéá íá ãßíåé ç ÅëëÜäá *ÌÐÁÍÁÍÉÁ* ÓÕÍÅ×ÉÆÏÕÌÅ ÔÏÍ ÁÃÙÍÁ # Íá áêõñþóïõìå ôï âÜñâáñï ìíçìüíéï # Íá êáôáñãÞóïõìå ôéò íåïöéëåëåýèåñåò ðïëéôéêÝò ðïõ âéþóáìå êáé âéþíïõìå, ðïõ ìåéþíïõí ôá åéóïäÞìáôá ìáò, ôá áóöáëéóôéêÜ ìáò äéêáéþìáôá, ôéò åñãáóéáêÝò ìáò ó÷Ýóåéò, ôá äçìüóéá êïéíùíéêÜ áãáèÜ. ÄÉÅÊÄÉÊÏÕÌÅ # Ôçí åðáíáöïñÜ êáé äéåýñõíóç ôùí ìéóèïëïãéêþí , áóöáëéóôéêþí êáé åñãáóéáêþí äéêáéùìÜôùí ìáò. ÏËÏÉ ÓÔÇÍ ÁÐÅÑÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÌÐÔÇ 7 ÏÊÔÙÂÑÇ Ãéá ôï Ä/Ó ôïõ Í.Ô. ÁÄÅÄÕ ÐÉÅÑÉÁÓ Ï ðñüåäñïò ËÁÆÁÑÏÓ ÖÕÑÉÍÉÄÇÓ

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010  

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010  

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

Advertisement