Page 1

ÅÌ

Ç

Á

Ï Ó Ï

Å

Á .

www.olympio-bima.gr

Å

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÅêäïôéêÞ åíçìåñùôéêÞ É.ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Ãñáöåßá -Ôõðïãñáöåßá ÂÏÔÓÇ 18 . . .

ÇË.

ÈÝëåé áñåôÞ êáé ôüëìçí... Ï

ÉÁ

.

ÅðåéäÞ åîáóèÝíçóå ôï “êßíçìá ôùí áðïäåßîåùí”

×ÈÅÓ ÔÏ ÐÑÙÉ ÓÔÇÍ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏ ÓÔÏ ÕØÏÓ ÔÏÕ ÁÉÃÉÍÉÏÕ

ÊÉÍÇÔÑÁ ÌÐÏÍÏÕÓ

Ç ÊÏÑÏÌÇËÇ

Ì

ðåñäåìÝíç ç ó÷Ýóç çìþí ôùí ðïëéôþí ìå ôïõò ðïëéôéêïýò ìáò. ÁëëÜ êáé ôùí ðïëéôéêþí ìåôáîý ôïõò. Ðñï÷èÝò áßöíçò ç êá ÌðáêïãéÜííç áñíÞèçêå óôïí ê. ÐëáêéùôÜêç (ð. Õöõðïõñãü Í.Ä) ï ïðïßïò ôçí óôÞñéîå óôç «ìÜ÷ç» ôçò ãéá ôçí çãåóßá ôçò ÍÄ) ôçí õðïóôÞñéîÞ ôçò ãéá ôçí ÐåñéöÝñåéá ÊñÞôçò. Ôïõ áðÜíôçóå (ôçëåöùíéêÜ) óå ó÷åôéêÞ åñþôçóÞ ôïõ:

Ô

ãéá óõãêÝíôñùóç áðïäåßîåùí Ô ñ ß á åð é ê ñ á ô Ý ó ô å ñá ó å í Ü ñ é á

. Ðñüóèåóå äå ðùò èá óôçñßîåé ìéá . ¼ëá äåß÷íïõí üôé ç Íôüñá èá óôçñßîåé ôçí õðïøçöéüôçôá ôïõ ×ñßóôïõ ÌáñêïãéáííÜêç ðïõ ðñïçãïõìÝíùò èá åãêáôáëåßøåé ôç Í.Ä. Ï ê. ÌáñêïãéáííÜêçò äåí Ý÷åé êé áõôüò «áõôïäéïéêçôéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ». Ðéèáíüôáôá èá èÝóåé õðïøçöéüôçôá ãéá ÐåñéöåñåéÜñ÷çò ÊñÞôçò ùò áíåîÜñôçôïò. Ôçí õðïøçöéüôçôá ÌáñêïãéáííÜêç ôç óôçñßæåé êáé ï ËÁ.Ï.Ó. Ï ê. ÐëáêéùôÜôêçò áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ äçëþíåé ìå íüçìá: Ç Ì . . .Ó Ê . Ê Å .

ÄÅÍ ÃÉÍÏÍÔÁÉ ÁÉÌÏËÇØÉÅÓ ÓÔÇÍ ÊÁÔÅÑÉÍÇ, ÔÏ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ ËÁÌÂÁÍÅÉ ÁÉÌÁ ÁÐÏ ÁËËÅÓ ÐÅÑÉÏ×ÅÓ ÓÅË.5

ÓÅË.5

ÓÅË.3

ñáãéêü èÜíáôï âñÞêáí ôñåéò íÝïé Üíèñùðïé êáé Üëëïé äýï ôñáõìáôßóôçêáí óå ôñï÷áßï äõóôý÷çìá ðïõ Ýãéíå ÷èåò ôï ðñùß óôçí ÅèíéêÞ Ïäü Èåóóáëïíßêçò – Êáôåñßíçò, óôï ýøïò ôïõ Áéãéíßïõ, ìåôÜ áðü ìåôùðéêÞ óýãêñïõóç äýï É.×. áõôïêéíÞôùí. Ôï ôñáãéêü ðåñéóôáôéêü óçìåéþèçêå êïíôÜ óôá äéüäéá ôïõ Áéãéíßïõ, óôéò 8 ôï ðñùß ôçò ÔåôÜñôçò, óå óçìåßï üðïõ, ôï ôåëåõôáßï äéÜóôçìá, äéåíåñãïýíôáé ðñïãñáììáôéóìÝíá Ýñãá áóöáëôüóôñùóçò. Áðü ôá óõíôñßììéá ôùí äýï ï÷çìÜôùí áíáóýñèçêáí íåêñïß ïé ôñåéò åðéâáßíïíôåò óôï ðñþôï ü÷çìá êáé óïâáñÜ ôñáõìáôéóìÝíïé ïé äýï åðéâÜôåò (Ýíáò Üíäñáò êáé ìßá ãõíáßêá) ôïõ äåýôåñïõ ï÷Þìáôïò, ïé ïðïßïé ìåôáöÝñèçêáí, óå óïâáñÞ êáôÜóôáóç, óôï íïóïêïìåßï ôçò Êáôåñßíçò. Ãéá äýï ðåñßðïõ þñåò ç êßíçóç ôùí ï÷çìÜôùí äéåîÜãïíôáí áðü ôçí ÐáëáéÜ ÅèíéêÞ Ïäü, åíþ ç êõêëïöïñßá óôçí ÅèíéêÞ Ïäü äüèçêå ëßãï ìåôÜ ôéò 10 ôï ðñùß. Íá óçìåéùèåß üôé ôéò ôåëåõôáßåò åâäïìÜäåò óôï óõãêåêñéìÝíï óçìåßï ãßíïíôáé åñãáóßåò áðïêáôÜóôáóçò ôïõ ïäïóôñþìáôïò êáé ç êßíçóç ôùí ï÷çìÜôùí ãßíåôáé áðü ôï Ýíá ñåýìá êõêëïöïñßáò.

Ïé ê. ÐëáêéùôÜêçò êáé ÌáñêïãéáííÜêçò îÝñïõí êáëÜ üôé åßíáé áäýíáôï íá êåñäßóïõí ôçí ÐåñéöÝñåéá. Èá ôçí ðÜñåé ôï Ðá.óï.ê. ïýôùò Þ Üëëùò. Êé ç Íôüñá öõóéêÜ, ôï îÝñåé. Ðñïò ôé üëá áõôÜ ôá Ðñïöáíþò ãéáôß ç êá Íôüñá èÝëåé íá áðïäåßîåé üôé åßíáé éó÷õñüôåñç óôçí ÊñÞôç áðü ôï êüììá ôçò ÍÄ, åêìåôáëëåõüìåíç ôçí êáôáãùãÞ ôçò.

Ôïí Ê. Äçìüðïõëï óôçñßæåé ç Í.Ä. ãéá ôï ÄÞìï Äßïõ – Ïëýìðïõ

Ôñåéò íåêñïß óå ôñï÷áßï äõóôý÷çìá

ÎÅÊÉÍÇÓÅ ÔÇÍ ÔÑÉÔÇ ÔÏ 9ï ÄÉÅÈÍÅÓ CAMP

Ç «êáñäéÜ» ôïõ ìðÜóêåô ÷ôõðÜ óôïí Êïëéíäñü

Óå ðëÞñç åöáñìïãÞ ôá ìÝôñá êáôÜ ôïõ “Éïý ôïõ Íåßëïõ”

ÓÅË.3

×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

Ïé ößëïé ôïõ èåßïõ Áöåíôïýëç…

Ð

ñï÷ôÝò ï èåßïò Áöåíôïýëçò èõìÞèçêå ôï ôñáãïýäé: «¸ðéáóá ôï Íåßëï ößëï, åßðá ôá ìåñÜêéá ìïõ / ÷áéñåôßóìáôá íá óôåßëù óôá ðáôñéùôÜêéá ìïõ…» Ãéáôß áõôÞ ç ðñïôßìçóç; Öáßíåôáé üôé åðçñåÜóôçêå áðü ôá ÌÌÅ ðïõ áíáöÝñïíôáé êáèçìåñéíÜ óôïí éü ôïõ Íåßëïõ êáé óôïõò êáêïýò óêïðïýò ðïõ åðÝäåéîå öÝôïò, Ýíá åßäïò êïõíïõðéþí, ãéá ôïõò áíèñþðïõò ìå áðïôÝëåóìá êÜðïéïé, ëßãïé åõôõ÷þò, íá åéóá÷èïýí óôá íïóïêïìåßá êáé ïñéóìÝíïé åî áõôþí íá ÷Üóïõí ôç æùÞ

«Ãêñßíéá» óôï ÐÁÓÏÊ ãéá ôçí êáèõóôÝñçóç ôùí «÷ñéóìÜôùí» ÄÇËÙÓÅÉÓ ÔÏÕ ÃÑÁÌÌÁÔÅÁ ÔÇÓ Í.ÅÐÉÔÑÏÐÇÓ ÐÉÅÑÉÁÓ Ã. ÌÁËÔÆÁÑÇ ÓÅË.3

ÃåìÜôá ôá ÊÁÐÇ ôéò çìÝñåò ôïõ êáýóùíá ÊÁÔÁÖÕÃÉÏ ÄÑÏÓÉÁÓ ÏÉ ÊËÉÌÁÔÉÆÏÌÅÍÅÓ ÁÉÈÏÕÓÅÓ ÓÅË.5

Á

ÇÌÇ ÑÇÓ .

ÊÁ ÇÓ ÅéñÞíçò 31, Êáôåñßíç Ôçë.: 23510 36671, 23510 79787 Fax: 23510 36638 e-mail:katerini@speedex.gr http://www.speedex.gr

ôïõò. ÐáñÜ ôï ãåãïíüò üôé ï áñéèìüò ôùí èáíáôçöüñùí êñïõóìÜôùí ðáñáìÝíåé áêüìç ìïíïøÞöéïò êáé áöïñÜ êõñßùò Üôïìá ìå âåâáñçìÝíï éóôïñéêü êáé ìüíïí ç áíáöïñÜ èáíáôçöüñùí ðåñéóôáôéêþí, áðü ôá ÌÌÅ, äçìéïõñãåß áíçóõ÷ßá êáé ÷ñåéÜæåôáé éäéáßôåñç ðñïóï÷Þ, áêïëïõèþíôáò ôéò óõìâïõëÝò ôùí åéäéêþí. ÓÅË.4

ÓÕÍÅ×ÅÉÓ ÓÕÓÊÅØÅÉÓ ÖÏÑÅÙÍ ÔÏÕ ×ÙÑÏÕ ÔÇÓ ÕÃÅÉÁÓ

ÓÅË.3
ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÐÝìðôç 19 Áõãïýóôïõ 2010

ÐÉÅÑÉÁ

ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÊÉÔÑÏÕÓ- ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÊÁÉ ÐËÁÔÁÌÙÍÏÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÁÃÉÏÕ ×ÁÑÁËÁÌÐÏÕÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

ÉÅÑÁ ÐÁÍÇÃÕÑÇ

Ôçí ÄåõôÝñá 23 Áõãïýóôïõ (ÅííéÜìåñá ôçò Ðáíáãßáò) Ðáíçãõñßæåé Ï õðáßèñéïò íáüò ôçò Ðáíáãßáò Éåñïóïëõìßôéóóáò (ÐáñåêêëÞóé ôïõ Éåñïý Íáïý Áãßïõ ×áñáëÜìðïõò Êáôåñßíçò).

Åíôõðùóßáóå ç Ïñ÷Þóôñá ÍÝùí ÅëëçíéêÞò ÌïõóéêÞò ôïõ Äçìïôéêïý Ùäåßïõ Êáôåñßíçò óôï Maintal ôçò Ãåñìáíßáò

Ôçí ÊõñéáêÞ êáé þñá 7.30 ì.ì èá ãßíåé ìÝãáò åóðåñéíüò ìåô’ áñôïêëáóßáò üðïõ èá øÜëëïõí ôá åãêþìéá ôçò Ðáíáãßáò êáé óôç óõíÝ÷åéá ëéôáíåßá ôçò Èáõìáôïõñãïý Åéêüíáò. ÐñïåîÜñ÷ùí ôçò áêïëïõèßáò èá åßíáé ï Ðáíïóéïëïãéþôáôïò Áñ÷éìáíäñßôçò ð. ÉãíÜôéïò ÓùôçñéÜäçò ï ïðïßïò èá êçñýîåé êáé ôïí Èåßï Ëüãï. Ôçí ÄåõôÝñá áíÞìåñá ôçò åïñôÞò 7-10 ð.ì. èá ôåëåóèåß ðáíçãõñéêÞ Èåßá Ëåéôïõñãßá. Ôï âñÜäõ ôçò ÄåõôÝñáò êáé þñá 9 ì.ì óôïí áýëåéï ÷þñï ôïõ 8ïõ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ Êáôåñßíçò ìå ôçí óõììåôï÷Þ ôïõ Ðïëéôéóôéêïý Óõëëüãïõ Óéä. Óôáèìïý Êáôåñßíçò èá ðñáãìáôïðïéçèïýí ìïõóéêï÷ïñåõôéêÝò åêäçëþóåéò êáé ðïíôéáêü ãëÝíôé ìå ôïõò åîÞò êáëëéôÝ÷íåò: Ìáñßá ÁäÜìïõ, ÁëÝîç Ðáñ÷áñßäç, ÊõñéÜêï Ôñéáíôáöõëëßäç, ÄçìÞôñéï Ðáðáäüðïõëï, Çëßá Ñáêüðïõëï êáé Óõìåþí Óõìåùíßäç. Ôï Åêêëçóéáóôéêü Óõìâïýëéï

Ìå ôéò êáëýôåñåò åíôõðþóåéò åðÝóôñåøå áðü ôïí áäåëöïðïéçìÝíï ìå ôçí Êáôåñßíç - ÄÞìï Maintal Ãåñìáíßáò ç Ïñ÷Þóôñá ÍÝùí ÅëëçíéêÞò ÌïõóéêÞò ôïõ Äçìïôéêïý Ùäåßïõ, üðïõ(ôï äéÜóôçìá 6-10 Áõãïýóôïõ) óõììåôåß÷å óå ÄéåèíÝò Ìïõóéêü ÖåóôéâÜë. Óôï ÖåóôéâÜë Ýëáâáí ìÝñïò ïñ÷Þóôñåò áðü äéÜöïñåò ÷þñåò ôçò Åõñþðçò. Ç ðñüóêëçóç óôï Äçìïôéêü Ùäåßï Ýãéíå áðü ôïí ÄÞìï Maintal ìå áöïñìÞ ôçí óõìðëÞñùóç 50 ÷ñüíùí áðü ôçí ßäñõóç ôçò ÖéëáñìïíéêÞò ôçò ÃåñìáíéêÞò ðüëçò. Ç ïñ÷Þóôñá õðü ôç äéåýèõíóç ôïõ Ðáíáãéþôç Ëõìðáíïâíïý, ðñáãìáôïðïßçóå êáôÜ ãåíéêÞ ïìïëïãßá åîáéñåôéêÞ åìöÜíéóç. Ôá ìÝëç ôçò ìå ðïëý æùíôÜíéá, êÝöé êáé õøçëü åðßðåäï áðüäïóçò åñìÞíåõóáí õðïäåéãìáôéêÜ Ýíá áðÜíèéóìá äçìïöéëþí ôñáãïõäéþí áðü ôï åëëçíéêü ñåðåñôüñéï. Ôï êïéíü êáôá÷åéñïêñüôçóå ôçí ïñ÷Þóôñá, åíþ ï åíèïõóéáóìüò Þôáí ôÝôïéïò, þóôå ï ìåãáëýôåñïò üãêïò - ôùí 2000 ðåñßðïõ - èåáôþí óõíüäåõå ÷ïñåýïíôáò ãíþñéìïõò åëëçíéêïýò ñõèìïýò.

ÊÜíôå ôçí áíáããåëßá ôïõ ãÜìïõ óáò óôï “Ïëýìðéï ÂÞìᔠêáé ðÜñôå Ýíá êïõðüíé äùñåÜí óõììåôï÷Þò ãéá ôéò êëçñþóåéò!

ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏÓ ÅÕÊÁÑÐÉÄÇ ôçë. 34551-2 INCEPTION ÁÐÏ ÔÑÉÔÇ 24 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ ÐÁÍÅËËÇÍÉÁ ÐÑÅÌÉÅÑÁ! ÐÑÏÂÏËÅÓ: 7.30 & 10.20

Ï ÊåñáìéäÜò ÃéÜííçò ôïõ ÃéáêïõìÞ êáé ôçò Ãåùñãßáò ôï ãÝíïò Ôóáêðïõíßäç ðïõ ãåííÞèçêå óôç Èåóóáëïíßêç êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç êáé ç ÌÜúá Ó÷éñôëÜôæå ôïõ Ãêéüñãêé êáé ôçò Åëéóóü ôï ãÝíïò Ôæáãêáíßá ðïõ ãåííÞèçêå óôçí Ôõöëßäá êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí ìå ðïëéôéêü ãÜìï óôï Äçìáñ÷åßï Êáôåñßíçò.

1o Äùñï

2o Äùñï

Ïé åêäçëþóåéò îåêßíçóáí ìå ðáñÝëáóç üëùí ôùí ó÷çìÜôùí óôïõò êåíôñéêïýò äñüìïõò ôïõ Äçìïôéêïý Äéáìåñßóìáôïò Wachenbuchen ôïõ ÄÞìïõ Maintal. ×áéñåôéóìü ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ Êáôåñßíçò ÓÜââá ×éïíßäç ìåôÝöåñå êáôÜ ôçí Ýíáñîç ôçò óõíáõëßáò ï ðñüåäñïò ôïõ Äçìïôéêïý Ùäåßïõ ÁëÝîáíäñïò Ãéïõìßäçò, åíþ áêïëïýèçóå áíôáëëáãÞ áíáìíçóôéêþí äþñùí ìå ôïõò äéïñãáíùôÝò. Åéäéêüôåñá ìå ôïí õðåýèõíï ôçò ïñ÷Þóôñáò Helmut Schmitt, ôïí õðåýèõíï ðïëéôéóìïý ôïõ ÄÞìïõ Maintal Udo Jum êáé ôïí óõìðáôñéþôç ìáò Äçìïôéêü Óýìâïõëï Maintal ÄçìÞôñç Áóáñßäç. ÊáôÜ ôçí ðáñáìïíÞ ôïõò óôç Ãåñìáíßá, ôá ìÝëç ôçò áðïóôïëÞò îåíáãÞèçêáí óôá áîéïèÝáôá ôçò åõñýôåñçò ðåñéï÷Þò ìå åðßêåíôñï ôï Ìïõóåßï ôïõ Goethe(Frankfurt)ê.ë.ð. «To Äçìïôéêü Ùäåßï Êáôåñßíçò ðïõ åñãÜæåôáé óõóôçìáôéêÜ óôïí ôïìÝá ôïõ ðïëéôéóìïý êáé ôçò ìïõóéêÞò, ãéá ìéá áêüìç öïñÜ åêðñïóþðçóå åðÜîéá ôçí ðüëç ôçò Êáôåñßíçò óå ìéá óçìáíôéêÞ êáëëéôå÷íéêÞ äéïñãÜíùóç ôïõ åîùôåñéêïý äéêáéþíïíôáò ôïí ôßôëï ôïõ “ìïõóéêïý ðñåóâåõôޔôçò ðåñéï÷Þò ìáò» äÞëùóå ó÷åôéêÜ ï Ðñüåäñïò ôïõ Äçìïôéêïý Ùäåßïõ Êáôåñßíçò ÁëÝîáíäñïò Ãéïõìßäçò, ï ïðïßïò äåí ðáñÝëåéøå íá åõ÷áñéóôÞóåé ôïõò äéïñãáíùôÝò ôïõ ÖåóôéâÜë ãéá ôçí Üøïãç öéëïîåíßá. Ðáñüíôåò óôçí áðïóôïëÞ Þôáí êáé ï ðñüåäñïò ôïõ ôïðéêïý óõìâïõëßïõ ¢íù Áãßïõ ÉùÜííç ×áñÜëáìðïò Ïößäçò, êáèþò êáé ìÝëç ôïõ Ä.Ó. ôïõ Óõëëüãïõ ÃïíÝùí êáé Êçäåìüíùí ôïõ Äçìïôéêïý Ùäåßïõ Êáôåñßíçò.

ÓÑÅÊ ÊÉ ÅÌÅÉÓ ÊÁËÕÔÅÑÁ ÌÅ ÔÇÍ ÌÁÃÅÉÁ ÔÏÕ 3D ÁÐÏ ÐÅÌÐÔÇ 26 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ ÐÁÍÅËËÇÍÉÁ ÐÑÅÌÉÅÑÁ! ÐÑÏÂÏËÅÓ: 6.30 & 8.30 ÓÔÁ ÅËËÇÍÉÊÁ 10.30 ÓÔÁ ÁÃÃËÉÊÁ

ÐÑÏÐÙËÏÕÍÔÁÉ ÅÉÓÉÔÇÑÉÁ

4ï ÷ëì. Êáôåñßíçò - Ðáñáëßáò Ôçë: 23510 63660

ÄùñïåðéôáãÞ

1000 Åõñþ

Ðïéüôçôá óôï ôáîßäé!

ÄùñïåðéôáãÞ

500 Åõñþ

Ðë.Åëåõèåñßáò 3 Ôçë.: 23520 21888

3o Äùñï

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ Éäéïêôçóßá - ¸êäïóç ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ É. ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Åêäüôçò -ÄéåõèõíôÞò

Äéáöçìéóôéêü ÔìÞìá:

ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ

ÎÅÍÏÖÙÍ ÌÐÁÑÁËÉÁÊÏÓ

Áñ÷éìáíäñßôçò Éùáêåßì Ïéêïíïìßêïò

ÔÁÓÏÕËÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÄÏÕ

Â.É. Ìüó÷çò, Ã. ÑÜðôçò, Ð. ÁëåêÜêçò, Ã. Ôóéìðïíßäçò, Ä. Íáôóéüò,

Õðåýèõíïò Ôõðïãñáöåßïõ:

Áä. ÅõáããÝëïõ, Ó. ÆÜ÷ïò,

×. ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ

Ê. Äáëáêéïõñßäçò, É. Êáëéáìðüò,

ÌÁÑÉÁ ÊÏÑÏÌÇËÇ

È. Ðáðáêþóôáò, Ñ. ÊïñïìÞëç,

ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ:

Éóì. ÌáêñÞ, Ë. ÔæÝêçò, Ã.Ð. ÊáñáãéÜííçò Áèëçôéêü ñåðïñôÜæ: ÓÐÕÑÏÓ ÓÊÏÕÖÁÓ Ãñáöåßá: Âüôóç 18 60 100 Êáôåñßíç

ÔçëÝöùíá: 23510 33633 - 23510 46790-99

Åóùôåñéêïý ÅôÞóéá: 96 Åõñþ

FAX: 23510 20672

Åëá÷ßóôç: 20 Åõñþ

×åéñüãñáöá ðïõ äçìïóéåýïíôáé

Åîùôåñéêïý ÅôÞóéá: 220 äïë.

Þ ü÷é äåí åðéóôñÝöïíôáé

Ôñáðåæþí-Ïñãáíéóìþí 315 Åõñþ

email: Ol-bhma@otenet.gr

TV ðñüãñáììá

ÅÔ 3 08.10: Êáíåëïýðïëç 08.45: Ïé ößëïé ìïõ Ôßãñçò êáé Ãïõßíé 09.15: Ïé ìéêñïß ÁúíóôÜéí 10.00: Óôï âõèü ôçò èÜëáóóáò 10.30: Ôï êïñßôóé áðü ôï ðïôÜìé 11.00: Ëåéøïß, óôá ìÝôñá ôçò êáñäéÜò 12.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá «Ôáðåéíüò êáé êáôáöñïíåìÝíïò» 14.00: Óáí óÞìåñá ôïí 20ï áéþíá. 14.15: Ïäüò Öôåñþí 14.30: Ôï ïõñÜíéï ôüîï 15.00: ¸íá ó÷ïëåßï ãéá ôïí áõôïêñÜôïñá 15.30: Áðßèáíç Êéì 16.00: Æáê êáé Êüíôé åí ðëþ 16.30: Ïé ìÜãïé ôïõ ÃïõÝâåñëé 17.00: Áôßèáóá íéÜôá 18.00: Çóõ÷åò ìÝñåò ôïõ Áõãïýóôïõ 19.00: Ìáñôõñßåò 20.00: Ï ìïíá÷éêüò ðëáíÞôçò 21.00: ÐáñáóêÞíéï 22.00: Åõñùðáúêü ðñùôÜèëçìá õãñïý óôßâïõ 23.00: ÅéäÞóåéò 24 00: ÄéáâïëéêÜ ìõáëÜ

05.30: Õäñüãåéïò 06.00: Lyfe style 10.00: Óôçí êïõæßíá 11.00: Åäþ êáé ôþñá 13.15: Óôçí êïõæßíá ìå ôçí ÂÝöá 15.15: ÊïéôÜù ìðñïóôÜ 17.00: Áðïãåõìáôéíü äåëôßï åéäÞóåùí 17.30: That’s life 18.45: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí. 21.00: Õäñüãåéïò 21.30: Auto Alter 21.45: Friday nihgt lights 22.45: Heroes 23.45: 30 rock 00.15: Psych 01.15: Eureka 02.00: Auto Alter 02.15: ÎÝíç ôáéíßá. «Ç åðéóôñïöÞ ôïõ Ìßêé Óôåñí» 05.00: La bambina dalle mani sporche.

06.00: Tray Banks 07.00: Ôï êëåéäß 08.00: Êéíïýìåíá ó÷Ýäéá 13.00: ÅéäÞóåéò 13.45: Êïñßíá ç áãñéüãáôá 15.15: Ößëïé ãéá ðÜíôá 16.10: Gossip girl 17.00: ÅéäÞóåéò 17.10: ÐñÜêôïñáò óôï… Ôóáê 18.00: ÍôåíôÝêôéâ Ìïíê 18.40: Nubm3rs 19.45: ÅéäÞóåéò 21.00: ÎÝíç ôáéíßá «ÓêÜóå êáé êïëýìðá» 23.30: ÏìÜäá NCIS 00.15: Íüìïò êáé ôÜîç 01.15: Jericho 02.15: ÎÝíç ôáéíßá «O ðáßêôçò» 04.15: Äéþêôåò ôïõ åãêëÞìáôïò 05.15: Veronica Mars

10.30: Áíáêáëýðôïíôáò ôïí êïóìï 11.30: Áëçèéíüò ðáñÜäåéóïò 12.30: Ôá ìõóôéêÜ ôùí ôõñéþí 13.00: ÅéäÞóåéò 14.30: Ç åëëçíéêÞ ìïõ êïõæßíá 15.30: Ôüëìç êáé ãïçôåßá 16.00: Ç ÷áñÜ ôçò æùãñáöéêÞò 16.30: Ìáãéêüò êüóìïò 17.00: ÅéäÞóåéò 17.55: ÁèëçôéêÝò åéäÞóåéò 18.05: ÅéäÞóåéò óôç íïçìáôéêÞ 18.15: Åêôç áßóèçóç 18.30: Ï ãýñïò ôùí èáëáóóþí 19.00: Ï èáõìáóôüò êüóìïò ôçò öýóçò 19.50: Ôï øÜñåìá 20.00: ËçóìïíçìÝíåò öùíÝò 21.00: ÊëÞñùóç ôæüêåñ- ÐÑÏÔÏ 21.05: ÊëÞñùóç ôæüêåñ 21.40: Êáéñüò 22.00: ÅéäÞóåéò 23.00: Ãßíå Ýíá ìå ôá ðëÜóìáôá 24.00: Óéíåìáíßá

NET 06.00: Âüôêá ðïñôïêÜëé 07.00: Elatte 11.00: Ößëá ôï âÜôñá÷ü óïõ 12.00: Ëßôóá .com 13.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ1 13.50: Áêñùò ïéêïãåíåéáêüí 14.45: Êùíóôáíôßíïõ êáé ÅëÝíçò 16.00: Ôï êáöÝ ôçò ×áñÜò 16.40: Kyle XY 18.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ 1 18.50: Desperate house- wines 19.00: Åñãáæüìåíç ãõíáßêá 20.00: ÁÍÔ-1 news 21.00: ×ßëéåò êáé ìßá íý÷ôåò 23.00: Bones 24.00: Ola 10 Summer 01.00: ANT-1 News 01.10: Shark 02.20: ÉùÜííá ôçò êáñäéÜò 03.20: ÆåõãÜñéá 04.20: ÔçëåìÜñêåôéíãê 04.50: Mobile fun 05.30: ÁäåëöÝò øõ÷Ýò

06.00: ÂÝñá óôï äåîß 07.00: Ðñùéíü ìÝãá 10.00: ÊÜðïõ óå îÝñù 10.45: Ôá ìõóôéêÜ ôçò ÅäÝì 12.40: Ç æùÞ ôçò Üëëçò 14.00: Äåëôßï åéäÞóåùí 15.00: ÌðïõêéÜ êáé óõ÷þñéï 16.00: Ôï êüêêéíï äùìÜôéï 16.50: Áðïãåõìáôéíü äåëôßï åéäÞóåùí 17.00: Ãïñãüíåò 18.50: ËÜêçò ï ãëõêïýëçò 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 21.00: Ì+Ì 22.00: Ç ïéêïãÝíåéá âëÜðôåé 23.00: Ìáýñá ìåóÜíõ÷ôá 24.00: ×áñÜ áãíïåßôáé 00.50: Ôåëåõôáßá ãåãïíüôá 01.30: Ïé ìÜãéóóåò ôçò Óìýñíçò 02.15: Áðüóôáóç áíáðíïÞò 02.45: ÌðåëÜäåò ãéá äýï 04.45: ÔçëåìÜñêåôéíãê 05.30: ÊáñÝ ôçò íôÜìáò

06.00: Ïäüò Ðáñáäåßóïõ 7 08.00: Èá óå äù óôï ðëïßï 09.00: Ìáñãáñßôá 10.00: Åñùôáò ìå åðéäüôçóç ÏÃÁ 11.00: Áí ì’ áãáðÜò 13.00: ÅéäÞóåéò. 13.15: Êéíïýìåíç Üììïò 14.15: Åíôéìüôáôïé… êåñáôÜäåò 15.15: ÓöçíÜêéá 16.00: Baywatch 17.00: Äåëôßï åéäÞóåùí 17.05: Kitchen nightmares 19.00: ÅéäÞóåéò 20.00: ÍôáíôÜ áìÝóïõ äñÜóåùò 21.00: CSI: Miami 23.45: ÕðÝñï÷á ðëÜóìáôá 24.00: Íüìïò êáé ôÜîç 01.00: ÷ùñßò ß÷íïò 02.00: Ïé ìïíïìÜ÷ïé 03.15: Êüêêéíïò êýêëïò 04.15: ÔçëåáãïñÝò 04.30: áëëáîÝ ôï 05.30: Äýï êáé êÜôé Üíôñåò

06.00: Áìáæüíéïò 07.00: ÐñùéíÞ åíçìÝñùóç 10.00: Ôá ìõóôéêÜ ôïõ ëáâýñéíèïõ 11.00: Ôáîéäåýïíôáò óôçí ÅëëÜäá 12.00: ÅéäÞóåéò 13.00: ÌÝíïõìå ÅëëÜäá 15.00: ÅéäÞóåéò 16.00: ¸÷åé ãïýóôï 18.00: ÅéäÞóåéò 18.15: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá «×ñéóôßíá». 20.30: Ïé ößëïé ìïõ 21.00: ÅéäÞóåéò 22.00: Èåñéíü óéíåìÜ. «Ï ôåëåõôáßïò ÷ïñüò» 24.00: History Channel “Ç äïëïöïíßá ôïõ ÊÝíåíô: 24 þñåò ìåôܔ 01.00: ÌïõóéêÜ ðïñôñÝôá «ÓùêñÜôçò ÌÜëáìáò»


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

Ôïí Ê. Äçìüðïõëï óôçñßæåé ç Í.Ä. ãéá ôï ÄÞìï Äßïõ – Ïëýìðïõ Ôïí ÐïëéôåõôÞ Êþóôá Äçìüðïõëï èá óôçñßîåé ãéá õðïøÞöéï ÄÞìáñ÷ï óôï ÄÞìï Äßïõ – Ïëýìðïõ ç ÍÝá Äçìïêñáôßá. Ôï üíïìá ôïõ ê. Äçìüðïõëïõ áíáêïéíþèçêå ÷èåò áðü ôç Ñçãßëëçò ìáæß ìå Üëëá ïíüìáôá ðïõ èá óôçñßîåé ç áîéùìáôéêÞ áíôéðïëßôåõóç óå äÞìïò ôçò Ðéåñßáò. Óçìåéþíåôáé üôé ôï «÷ñßóìá» ôçò Í.Ä. äéåêäéêïýóáí ìÝ÷ñé ôåëåõôáßá óôéãìÞ ïé êýñéïé Äçìüðïõëïò êáé ï ÄÞìáñ÷ïò Ëéôï÷þñïõ ÓÜêçò ÔóéöïäÞìïò, ï ïðïßïò ìÜëéóôá ðñéí áðü ìåñéêÝò ìÝñåò, êáôÜ ôç äéÜñêåéá áðïëïãéóìïý ôïõ Ýñãïõ, áíáêïßíùóå õðïøçöéüôçôá «ìåôÜ áðü ôçí ðáñüôñõíóç ôçò ðáñÜôáîçò ðïõ õðçñåôåß åäþ êáé 30 ÷ñüíéá», üðùò åßðå ÷áñáêôçñéóôéêÜ. Ç ÍÄ «Ïé åêëïãÝò ôçò ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò äéåîÜãïíôáé óå ðåñßïäï êñßóéìç ãéá ôï ìÝëëïí ôçò ÷þñáò êáé ôç æùÞ ôùí ðïëéôþí. Ïé èåóìïß ôçò ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò äïêéìÜæïíôáé. Ç ðïëéôéêÞ ôçò êõâÝñíçóçò ôïõ ÐÁÓÏÊ (ó÷Ýäéï «ÊáëëéêñÜôçò», ðåñéêïðÞ ÷ñçìáôïäïôÞóåùí) Ý÷åé ùèÞóåé ôïõò Ïñãáíéóìïýò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò óå áêéíçóßá êáé áäéÝîïäï. Ôï êüììá ìáò, ç ÍÝá Äçìïêñáôßá, äßíåé ðñþôç ðñïôåñáéüôçôá óôçí åíßó÷õóç ôçò áõôïäéïßêçóçò êáé óôçí áíÜðôõîç ôçò ðåñéöÝñåéáò. Óôçñßæïõìå óôåëÝ÷ç ðïõ õðçñåôïýí áîßåò êáé äéáèÝôïõí Þèïò êáé éêáíüôçôåò, ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôçí áõôïäéïßêçóç, åßíáé êáôáîéùìÝíïé óôçí êïéíùíßá êáé ìÜ÷ïíôáé ãéá ôçí áíÜðôõîç ôïõ ôüðïõ ôïõò êáé ôç âåëôßùóç ôçò ðïéüôçôáò æùÞò ôùí ðïëéôþí», áíáöÝñåé ç áíáêïßíùóç ôçò Í.Ä.

«Ãêñßíéá» óôï ÐÁÓÏÊ ãéá ôçí êáèõóôÝñçóç ôùí «÷ñéóìÜôùí» ÄÇËÙÓÅÉÓ ÔÏÕ ÃÑÁÌÌÁÔÅÁ ÔÇÓ Í.ÅÐÉÔÑÏÐÇÓ ÐÉÅÑÉÁÓ Ã. ÌÁËÔÆÁÑÇ

Ó

å «áíÜìåíá êÜñâïõíá» êÜèïíôáé ïé åíäéáöåñüìåíïé ãéá ôï «÷ñßóìá» ôïõ õðïøçößïõ ÄçìÜñ÷ïõ áðü ôï ÐÁÓÏÊ, êáèþò äéáíýïõìå ôï äåýôåñï 15íèÞìåñï ôïõ Áõãïýóôïõ êáé áêüìç ç ÉððïêñÜôïõò äåí áíáêïßíùóå êáíÝíá üíïìá ðïõ èá óôçñßîåé óôéò ÄçìïôéêÝò åêëïãÝò ôïõ Íïåìâñßïõ óôïõò 3 äÞìïõò ôçò Ðéåñßáò. ÁíôéèÝôùò, ç Í.Ä. áíáêïßíùóå ðñéí áðü ìÝñåò ôç óôÞñéîç ôçò óôï ÓÜââá ×éïíßäç ãéá ôï ÄÞìï Êáôåñßíçò êáé ôïí ÂáããÝëç Ðïëýæï óôïí ÄÞìï Ðýäíáò – Êïëéíäñïý êáé ôïí Êþóôá Äçìüðïõëï, ÷èåò, ãéá ôï ÄÞìï Äßïõ – Ïëýìðïõ.

ÓôÜóç áíáìïíÞò êñáôÜ êáé ç Íïìáñ÷éáêÞ ÅðéôñïðÞ ôïõ ÐÁÓÏÊ óôçí Ðéåñßá, êáèþò ðåñéìÝíåé ôéò åðßóçìåò áíáêïéíþóåéò áðü ôçí ÉððïêñÜôïõò. Ï ÃñáììáôÝáò ôïõ êéíÞìáôïò óôï íïìü ìáò ÃéÜííçò ÌáëôæÜñçò, åñùôçèåßò áðü ôï «Ï.Â.» ãéá ôï èÝìá, óçìåßùóå ðùò ç Íïìáñ÷éáêÞ ÅðéôñïðÞ Ý÷åé êÜíåé üëåò ôéò áðáñáßôçôåò åíÝñãåéåò êáé äå öÝñåé êáìßá åõèýíç ãéá ôç êáèõóôÝñçóç. Óçìåßùóå äå ðùò êáé óôçí Ðéåñßá (üðùò êáé óå üëç ôçí ÅëëÜäá) ôá ïíüìáôá èá áíáêïéíùèïýí áðü ôçí áñìüäéá åðéôñïðÞ ôïõ êüììáôïò, äéåõêñéíßæïíôáò ùóôüóï ðùò óÝâåôáé ôéò äéáäéêáóßåò ôïõ êéíÞìáôïò ãéá ôçí áíÜäåéîç ôùí õðïøçößùí. ×ÑÉÓÌÁ Ç ÓÔÇÑÉÎÇ Áîßæåé íá óçìåéùèåß, üðùò ôïíßæåôáé óôç ó÷åôéêÞ ðñüóöáôç áíáêïßíùóç, üôé ôï ÐÁÓÏÊ äåí äßíåé ÷ñßóìáôá, áëëÜ ìüíï ôç óôÞñéîç ôïõ óå ðñüóùðá, áíáäåéêíýïíôáò ôáõôü÷ñïíá ôçí áíôßëçøÞ ôïõ ãéá ôçí áõôïäéïßêçóç. «Ï êüóìïò ôïõ ÐÁÓÏÊ ãíùñßæåé ðïéåò åßíáé ïé "êéíÞóåéò"' êáé ôá ðñüóùðá ðïõ åêöñÜæïõí ôçí áíôßëçøç ôïõ ÐÁÓÏÊ ãéá ôçí áõôïäéïßêçóç êáé êõñßùò ãéá ôç ìåãÜëç áëëáãÞ ðïõ öÝñíåé óôï ó÷Ýäéï ÊÁËËÉÊÑÁÔÇÓ». Óå êÜèå ðåñßðôùóç ðÜíôùò, üðùò áíáöÝñåôáé óôçí ßäéá áíáêïßíùóç, ïé áîéïëïãÞóåéò ôçò åðéôñïðÞò áíÜäåéîçò õðïøçößùí åîåôÜæïíôáé áðü ôï ÓõíÞãïñï ôïõ ÌÝëïõò êáé ôïõ Ößëïõ êáé áðü ôçí åðéôñïðÞ êáôáóôáôéêïý êáé ðéóôïðïßçóçò. ¼ëåò ïé õðïøçöéüôçôåò ôéò ïðïßåò èá óôçñßîåé, ÷ùñßò íá äþóåé ÷ñßóìáôá ôï ÐÁÓÏÊ, èá åðéêõñùèïýí ìå ôçí áíáêïßíùóÞ ôïõò óôï Åèíéêü Óõìâïýëéï, ôï ïðïßï èá óõíåäñéÜóåé áñ÷Ýò Óåðôåìâñßïõ.

ÐÉÅÑÉÁ

ÐÅÌÐÔÇ 19 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2010 3 ÄÅÍ ÃÉÍÏÍÔÁÉ ÁÉÌÏËÇØÉÅÓ ÓÔÇÍ ÊÁÔÅÑÉÍÇ, ÔÏ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ ËÁÌÂÁÍÅÉ ÁÉÌÁ ÁÐÏ ÁËËÅÓ ÐÅÑÉÏ×ÅÓ

Óå ðëÞñç åöáñìïãÞ ôá ìÝôñá êáôÜ ôïõ “Éïý ôïõ Íåßëïõ”

ÎÅÊÉÍÇÓÅ ÔÇÍ ÔÑÉÔÇ ÔÏ 9ï ÄÉÅÈÍÅÓ CAMP

Ç «êáñäéÜ» ôïõ ìðÜóêåô ÷ôõðÜ óôïí Êïëéíäñü Îåêßíçóå ôçí Ôñßôç 17 Áõãïýóôïõ 2010, óôéò õðåñóýã÷ñïíåò áèëçôéêÝò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ ÄÞìïõ Êïëéíäñïý, ôï 9ï ÄéåèíÝò camp ðïõ äéïñãáíþíïõí ç ÅëëçíéêÞ Ïìïóðïíäßá Êáëáèïóöáßñéóçò, ç FIBA Europe, ç Å.ÊÁ.Ó/ÊÅ.Ì. êáé ï ÄÞìïò Êïëéíäñïý, ìå ôç óõììåôï÷Þ íåáñþí áèëçôþí áðü ôçí ÅëëÜäá êáé ÷þñåò ôçò Åõñþðçò.

Ó

ýóêåøç ãéá ôçí áîéïëüãçóç êáé áðïôßìçóç ôùí ìÝôñùí ðïõ Ý÷ïõí ëçöèåß ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò óõññïÞò êñïõóìÜôùí ëïßìùîçò áðü ôïí éü ôïõ Äõôéêïý Íåßëïõ, ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôçí Äåýôåñá óôçí ÐåñéöÝñåéá ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò. Óôç óýóêåøç óõììåôåß÷áí ìåôáîý ôùí ðñïúóôáìÝíùí ôïõ ÷þñïõ ôçò õãåßáò ïé Ãåíéêïß Ãñáììáôåßò Äçìüóéáò Õãåßáò ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò êáé ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò, Áíôþíçò Äçìüðïõëïò, êáé ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò, Ìáñßá ËéïíÞ. Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò Ý÷ïõí óôáìáôÞóåé ïé áéìïëçøßåò óôá ÊÝíôñá Áéìïäïóßáò ËÜñéóáò, Êáôåñßíçò, ÂÝñïéáò, Êéëêßò êáé Ãéáííéôóþí. Ôï áßìá ðïõ åß÷å ëçöèåß ôéò ðñïçãïýìåíåò çìÝñåò áðü ôéò ðåñéï÷Ýò áõôÝò Ý÷åé ôåèåß óå êáñáíôßíá ãéá íá åëåã÷èåß. «Äåí õðÜñ÷åé ðñüâëçìá åðÜñêåéáò áßìáôïò óå êáíÝíá íïóïêïìåßï óôç Âüñåéï ÅëëÜäá» äéáâåâáßùóå ìÝóù ôçò ôçëåüñáóçò ôçò ÍÅÔ ï Ã.Ã. Äçìüóéáò Õãåßáò Áíôþíçò Äçìüðïõëïò.

Óôï ðëáßóéï óõíÝíôåõîçò ôýðïõ ðïõ äüèçêå ôï áðüãåõìá ôçò Ôñßôçò ï ÄÞìáñ÷ïò Êïëéíäñïý ÈùìÜò ÓïëïðïôéÜò ÷áñáêôÞñéóå èåóìü ãéá ôï äÞìï ôïõ ôï camp, ãåãïíüò ðïõ ôïõò êÜíåé õðåñÞöáíïõò, óçìåéþíïíôáò ðùò ç ôïðéêÞ áõôïäéïßêçóç èá ðñÝðåé íá óôçñßæåé ôÝôïéïõ åßäïõò ðñùôïâïõëßåò ðïõ ðñïÜãïõí ôéò áñ÷Ýò êáé ôéò áîßåò ôïõ áèëçôéóìïý. Ï ê. ÓïëïðïôéÜò ôüíéóå ðùò ï äÞìïò Êïëéíäñïý ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá áíÝâáóå ôïí ðÞ÷ç øçëÜ óôçñßæïíôáò áõôÞ ôç äéïñãÜíùóç, åõ÷üìåíïò ôï ßäéï íá óõíå÷éóôåß êáé ôá åðüìåíá ÷ñüíéá, êáèþò ôá äåäïìÝíá áëëÜæïõí óôçí ôïðéêÞ, ëüãù ôïõ «ÊáëëéêñÜôç». Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ ï Ðñüåäñïò ôçò ÅðéôñïðÞò ÁíÜðôõîçò ôçò Å.Ï.Ê. ê. ÃéÜííçò Êïõôñáöïýñçò ôüíéóå ðùò áðü ôïí Êïëéíäñü ïé íåáñïß áèëçôÝò óôÝëíïõí ìÞíõìá óôïí åëëçíéêü êáé åõñùðáúêü áèëçôéóìü, åíþ óõíå÷Üñç ôïí ÄÞìáñ÷ï Êïëéíäñïý ê. ÓïëïðïôéÜ ãéá ôçí Üñéóôç ëåéôïõñãßá ôïõ õðåñóýã÷ñïíïõ áèëçôéêïý êÝíôñïõ. ÅðéðëÝïí, ìåôÝöåñå ôïõò ÷áéñåôéóìïýò ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò FIBA ê. Âáóéëáêüðïõëïõ, óçìåéþíïíôáò ðùò èá åßíáé ðÜíôá óôï ðëåõñü ôïõ äÞìïõ Êïëéíäñïý. «Ôï Åëëçíéêü êáé Åõñùðáúêü ìðÜóêåô ÷ôßæïõí ôï ìÝëëïí ôïõò óôïí Êïëéíäñü», åßðå ÷áñáêôçñéóôéêÜ ï ê.

Ï ÄÉÏÉÊÇÔÇÓ ÔÏÕ ÃÅÍÉÊÏÕ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏÕ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ Êïõôñáöïýñçò, êëåßíïíôáò ôéò äçëþóåéò ôïõ. Ï Õðåýèõíïò áíÜðôõîçò ôïõ camp ê. Êþóôáò Ðïëßôçò äÞëùóå ðùò ôï ìðÜóêåô ÷ñùóôÜåé ðïëëÜ óôïí äÞìï Êïëéíäñïý, êáèþò ìÝóá áðü áõôÞ ôç äéïñãÜíùóç ðÝñáóáí ðïëëïß áèëçôÝò ðïõ óÞìåñá èåùñïýíôáé ôá áóôÝñéá ôïõ ìðÜóêåô êáé áãùíßæïíôáé óå åèíéêÝò ïìÜäåò. ÁíáöÝñèçêå óôï ðñüãñáììá áíÜðôõîçò ðïõ èá áêïëïõèÞóïõí ôéò åðüìåíåò ìÝñåò ïé áèëçôÝò, áëëÜ êáéò óôéò õðüëïéðåò äñáóôçñéüôçôåò ðïõ èá Ý÷ïõí, üðùò ç îåíÜãçóç óôïí áñ÷áéïëïãéêü ÷þñï ôçò Âåñãßíáò. Áêüìç åðåóÞìáíå ôç ìåãÜëç óõìâïëÞ ôïõ äÞìïõ óôçí áíÜðôõîç ôïõ ìðÜóêåô. Ï Ðñüåäñïò ôçò Å.ÊÁ.Ó.ÊÅ.Ì ê. Áíôþíçò Ðáðáãéáííïýëçò åõ÷áñßóôçóå ôï äÞìáñ÷ï Êïëéíäñïý ãéá ôç ðñïóðÜèåéá ðïõ ðáñÝ÷åé óå áõôÞ ôç äéïñãÜíùóç, óçìåéþíïíôáò ðùò ï «ÊáëëéêñÜôçò» äåí èá ðñÝðåé íá óôáèåß åìðüäéï óôç óõíÝ÷éóç áõôïý ôïõ èåóìïý. ÔÝëïò, ï ê. Ëüñôïò Ýêáíå éäéáßôåñç áíáöïñÜ óôï ìðÜóêåô, áëëÜ êáé óôç óôÞñéîç ðïõ ðáñÝ÷åé óôç äéïñãÜíùóç ôïõ camp ï äÞìïò Êïëéíäñïý êáé ï ÄÞìáñ÷ïò ÈùìÜò ÓïëïðïôéÜò.

Åëåýèåñï ÂÞìá Áãáðçôïß óõìðïëßôåò, ãéá íá ëÜìøåé ç áëÞèåéá ïëüêëçñç áðü ôéò óêéÝò õðïâïëéìáßùí öçìþí êáé êáêüâïõëùí äéáäüóåùí áðü ãíùóôïýò – Üãíùóôïõò ðñáéôïñéáíïýò ôïõ ËÁ.Ï.Ó óáò ðáñáèÝôù ôï êåßìåíï ôçò ðáñáßôçóçò ìïõ ãéá êáëýôåñç êáé áîéüðéóôç åíçìÝñùóç. Ðñïäñüìïõ Êùí/íïò Ðáñáßôçóç Ößëïé – åò ôïõ ËÁ.Ï.Ó, áãáðçôïß Óõìðïëßôåò ÁéóèÜíïìáé ôçí õðï÷ñÝùóç

ÓÕÍÅ×ÅÉÓ ÓÕÓÊÅØÅÉÓ ÖÏÑÅÙÍ ÔÏÕ ×ÙÑÏÕ ÔÇÓ ÕÃÅÉÁÓ

íá áðï÷ùñÞóù áðü ôï ËÁ.Ï.Ó ãéá ëüãïõò çèéêïýò êáé ðïëéôéêïýò. ÄÝí áößóôáìáé ôùí áñ÷þí êáé áîéþí ôéò ïðïßåò õðçñÝôçóá êáé èá åîáêïëïõèþ íá õðåñáìýíïìáé áôáëÜíôåõôá. Óôçí ðïñåßá ìïõ ìå ôïí ÊáñáôæáöÝñç äéåðßóôùóá ïñãáíùôéêÝò êáé ëåéôïõñãéêÝò ðáñáëÞøåéò êáé áäõíáìßåò óôç äïìÞ ôïõ êüììáôïò, èá ìðïñïýóá íá ðù êáé ëÜèç ôá ïðïßá ðáñÜ ôéò åðéóçìÜíóåéò äéá÷ñïíéêÜ, äå äéïñèþèçêáí,

ÔÏ CAMP ÊÏËÉÍÄÑÏÕ Ôï 1997 îåêßíçóå ç äéïñãÜíùóç ôïõ "Camp Êïëéíäñïý". Ôï camp äéïñãáíþíåôáé óôçí ðüëç ôïõ Êïëéíäñïý ôïí ìÞíá Áýãïõóôï êÜèå Ýôïõò. Áðü ôï 1997 Ýùò ôï 2001 ôï Camp äéïñãáíþíïíôáí áðü ôçí ÅÏÊ ôçí ÅÊÁÓÊÅÌ êáé ôïí ÄÞìï Êïëéíäñïý. Áðü ôï 2002 ôï camp Ýãéíå äéåèíÝò êáé äéïñãáíþíåôáé áðü ôçí FIBA Europe, ôçí ÅÏÊ ôçí ÅÊÁÓÊÅÌ & ôïí ÄÞìï Êïëéíäñïý. Óôï Camp óõììåôÝ÷ïõí ¸ëëçíåò áèëçôÝò õðïøÞöéïé ãéá ôçí ÅèíéêÞ ÏìÜäá Ðáßäùí êáé îÝíïé áèëçôÝò áðü ÷þñåò ôçò FIBA Europe. Óôïõò áèëçôÝò äéäÜóêïíôáé óôïé÷åßá áôïìéêÞò ôå÷íéêÞò âÜóåé åéäéêïý ðñïãñÜììáôïò ðïõ åêðïíåß ç ÅðéôñïðÞ ÁíÜðôõîçò ôçò Å.Ï.Ê. åêìåôáëëåõüìåíç ôéò õðåñóýã÷ñïíåò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ áèëçôéêïý êÝíôñïõ Êïëéíäñïý. Ôï Ä.Ó. ôçò ÅÏÊ áéóèÜíåôáé ôçí õðï÷ñÝùóç íá åõ÷áñéóôÞóåé äçìüóéá ôïí ÄÞìáñ÷ï, ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï êáé ôïõò êáôïßêïõò ôçò öéëüîåíçò ðüëçò ôïõ Êïëéíäñïý ãéá ôçí óçìáíôéêÞ óõìâïëÞ ôïõò óôçí ðñáãìáôïðïßçóç ôïõ camp êáé óôçí áíÜðôõîç ôçò ÅëëçíéêÞò Êáëáèïóöáßñéóçò.

Ôçí ÔåôÜñôç Ýãéíå óýóêåøç óôï Õðïõñãåßï Õãåßáò êáé ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò ìå ôç óõììåôï÷Þ ôùí ðñïúóôáìÝíùí ôìçìÜôùí áéìïäïóßáò, ãéá íá äïèïýí ëåðôïìåñåßò ïäçãßåò êáé êáôåõèýíóåéò, åíþ üðùò äÞëùóå êáé ï äéïéêçôÞò ôïõ Ãåíéêïý Íïóïêïìåßïõ Êáôåñßíçò ÁóôÝñéïò ÖáñìÜêçò, ç ÷þñá ìáò áõôÞ ôç óôéãìÞ áãïñÜæåé ôå÷íïãíùóßá êáé åîïðëéóìü, êáèþò äåí åß÷å óõìâåß êÜôé áíÜëïãï óôï ðáñåëèüí, þóôå íá ãßíåé üóï ôï äõíáôüí ôá÷ýôåñá ï Ýëåã÷ïò ôïõ õðÜñ÷ïíôïò áßìáôïò êáé ãéá ôïí íÝï éü. Ðñüêåéôáé ãéá åîåôÜóåéò ðïõ ìÝ÷ñé ôþñá äåí ãßíïíôáí. Ôá ôåóô ðïõ ãßíïíôáí ðñéí ï éüò ìåôáöåñèåß óôçí ÅëëÜäá, äåí áíé÷íåýïõí ôïí «Éü ôïõ Íåßëïõ». ÌåôÜ ôçí áðáãüñåõóç, ôï íïóïêïìåßï ôçò Êáôåñßíçò ðñïìçèåýåôáé öéÜëåò áßìáôïò áðü ðåñéï÷Ýò ðïõ äåí Ý÷ïõí ðñïóâëçèåß áðü ôïí éü, üðùò ôçí Áëåîáíäñïýðïëç. Ïé öéÜëåò ðïõ õðÜñ÷ïõí óôç äéÜèåóç ôïõ íïóïêïìåßïõ èá åðáíåëåã÷èïýí Üìåóá. ÇÌÅÑÉÄÁ ÓÇÌÅÑÁ ÓÔÏ «ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ» Åðßóçò, óÞìåñá äéïñãáíþíåôáé óôï áìöéèÝáôñï ôïõ Íïóïêïìåßïõ Ðáðáãåùñãßïõ çìåñßäá ôïõ õðïõñãåßïõ Õãåßáò óå óõíåñãáóßá ìå ôçí ðåñéöÝñåéá êåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò êáé ôéò õãåéïíïìéêÝò ðåñéöÝñåéåò ôçò ðåñéï÷Þò, ãéá íá åíçìåñùèåß ôï éáôñéêü êáé íïóçëåõôéêü ðñïóùðéêü ãéá ôá ìÝôñá áíôéìåôþðéóçò ôùí åãêåöáëßôéäùí ðïõ ïöåßëïíôáé óôïí éü ôïõ Äõôéêïý Íåßëïõ. ÐáñÜëëçëá, ç ãåíéêÞ ãñáììáôÝáò ôçò ðåñéöÝñåéáò êåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò, Ìáñßá ËéïíÞ, äåóìåýôçêå üôé èá åðåêôáèïýí ôá ðñïãñÜììáôá êáôáðïëÝìçóçò ôùí êïõíïõðéþí óôéò ðåñéï÷Ýò ìå áõîçìÝíç óõãêÝíôñùóç ôùí åíôüìùí-öïñÝùí.

“Ãéáôß ðáñáéôÞèçêᔠäå âåëôéþèçêáí. Ôï êõñéüôåñï áßôéï üìùò åßíáé ïé ðïëéôéêÝò èÝóåéò ðïõ åíßïôå åîÝöñáóå êáé ëÝåé ìå áðïêïñýöùìá ôåëåõôáßá ôç óôÞñéîç ôùí ìÝôñùí ôçò áêñáßáò ëéôüôçôáò ôïõ ê. ÐáðáíäñÝïõ. ÅðåéäÞ ôç óôÜóç ôïõ áõôÞ, ôçí ôåëåõôáßá, ôç ÷áñáêôÞñéóá ôïõëÜ÷éóôïí Üóôï÷ç, áíôßèåôç óôéò äéáêçñýîåéò ôïõ ËÁ.Ï.Ó ðñïóðÜèçóå íá ìå öéìþóåé åðéâÜëëïíôáò ìïõ ’’êáôáóôáôéêÞ,, ðïéíÞ ìå áíáóôïëÞ, ìå ôçí ïðïßá ìå ðáýåé áðü ôç èÝóç ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò íïìáñ÷éáêÞò ïñãÜíùóçò êáé áðü ìÝëïò ôçò Ê.Å åðß åîÜìçíï. Ê. ÊáñáôæáöÝñç ç ðïëéôéêÞ óáò íá Ý÷åé óôáèåñÝò

âÜóåéò, ôá ëüãéá óáò íá ìç åßíáé óáí êéíïýìåíç Üììïò ðïõ ðáñáóýñåôáé áðü áíÝìïõò óõãêõñéþí êáé õóôåñïâïõëéþí, êáéñïóêïðéêþí åðéäéþîåùí. Äåí ìðïñåß íá åßóôå ìå ôá ëáìüãéá êáé ôïõò ëáãïýò ðïõ ôñÝ÷ïõí ìå 4×4 êáé óõã÷ñüíùò íá êüðôåóôå ãéá ôï ëáü ðïõ ôïí Ý÷ïõí ðÜíôïôå óôá 4 , óå áðßó÷íáíóç óáí ôï óõìðáèÝóôáôï ãÜúäáñï ôïõ Êáñáãêéüæç ðïõ êéíäõíåýåé áðü áóéôßá õðåñçöáíïëüãå õéÝ ôïõ óáíïðþëç ! Áãáðçôïß Ðéåñéåßò ôßðïôå äåí ðÜåé ÷áìÝíï, üôáí áãùíßæåóáé ãéá ôá üíåéñÜ óïõ ãéá ôéò áíèñþðéíåò áîßåò êáé ôá äéêáéþìáôá óïõ. Åõ÷áñéóôþ üëïõò üóïé ìå óôÞñéîáí óôçí ðñïóðÜèåéá

ìïõ áõôÞ. Èá åîáêïëïõèþ íá áãùíßæïìáé óôïí üìïñöï êïéíùíéêü óôßâï ÷ùñßò íá ðñïäþóù ôéò áîßåò êáé áñ÷Ýò ðïõ äéÝðïõí ôïí áíèñùðéóìü, ïé ïðïßåò áðïôåëïýí ðõîßäá óôç æùÞ ìïõ. ÐñÝðåé áêüìç íá ãíùñßæåé ï ëáúêéóôÞò êáé ’’×ñéóôéáíüò,, ê. ÊáñáôæáöÝñçò üôé åëåçìïóýíåò, äßêçí êïéíùíéêÞò áëëçëåããýçò, äéêáéïýôáé íá êÜíåé ìüíï ç åêêëçóßá äéüôé äåí åõèýíåôáé ãéá ôçí åêìåôÜëëåõóç êáé ôçí áäéêßá, äçëáäÞ ôá áßôéá ôçò öôþ÷åéáò êáé ôçò áíÝ÷åéáò ôùí óõíáíèñþðùí ìáò ðïõ ðñïêáëåß ôï óýóôçìá åîïõóßáò, ç ×ñéóôéáíéêÞ êïóìïèåùñßá åßíáé áðü èÝóç áñ÷Þò åíÜíôéá óôçí êáôáäõíÜóôåõóç ôùí ëáþí. Óôï êáôÜ

ÌÜñêïí åõáããÝëéï ëÝåé ãéá ôçí åîïõóßá : Ïßäáôå üôé ïé äïêïýíôåò Üñ÷åéí ôùí åèíþí êáôáêõñéåýïõóéí áõôþí. Íá ðñïóÝ÷åéò áñ÷ïìáíÞ ê. ÊáñáôæáöÝñç ãéáôß óå ëåßðåé ç êáôÜëëçëç ðáéäåßá. Óôï êüììá ðïõ ßäñõóåò ðñÝðåé íá îÝñåéò üôé äåí Ý÷ïìå ìüíï õðï÷ñåþóåéò, áëëÜ êáé äéêáéþìáôá, åßìáóôå åèåëïíôÝò êáé ü÷é óôñáôåýóéìïé. Êáôåñßíç 19.07.2010 Ðñïäñüìïõ Êùí/íïò


"

ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÐÝìðôç 19 Áõãïýóôïõ 2010

Å É Ä Ç Ó Å É Ó

ÐÏÍÔÉÁÊÏÓ ÓÕËËÏÃÏÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ «ÐÁÍÁÃÉÁ ÓÏÕÌÅËÁ»

ÌÉÁ ÌÁÃÉÊÇ ÂÑÁÄÉÁ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÁÍÈÉÁ ÑÅÌÐÏÕÔÓÉÊÁ ÓÔÏ ÁÑ×ÁÉÏ ÈÅÁÔÑÏ ÔÏÕ ÄÉÏÕ

18o Ðïíôéáêü ðáñáäïóéáêü ðáíçãýñé

¹ôáí ìßá óõãêëïíéóôéêÞ óõíáõëßá, ãåìÜôç åíÝñãåéá, ðÜèïò, ñïìáíôéóìü, óõãêßíçóç êáé óßãïõñá ìïõóéêÞ áñôéüôçôá . ÌïíáäéêÝò åêôåëÝóåéò ãíùóôþí ìåëùäéþí ôçò ÷Üñéóå óôï ìïõóéêüöéëï êïéíü ç Åõáíèßá Ñåìðïýôóéêá ìå ôç óõíïäåßá ðåíôáìåëïýò ïñ÷Þóôñáò êáé ôïõò ¼èùíá ÌåôáîÜ êáé Dilek Koc óôï ôñáãïýäé. Ôï êïéíü ãÝìéóå ôï áñ÷áßï èÝáôñï ôïõ Äßïõ ôï âñÜäõ ôçò ÐáñáóêåõÞò 13 Áõãïýóôïõ êáé áðüëáõóå ìéá ïíåéñéêÞ âñáäéÜ. ¸íá ðñáãìáôéêü ìïõóéêü ôáîßäé, êáèþò ç äçìïöéëÞò óõíèÝôñéá Ý÷åé áããßîåé ðïéêßëá êáé äéáöïñåôéêÜ ìåôáîý ôïõò ìïõóéêÜ åßäç, áðü êÜèå ãùíéÜ ôïõ êüóìïõ. ¸ôóé ëïéðüí, ç óõíáõëßá ðåñéåß÷å âáëò, ôáíãêü, êÝëôéêåò ìåëùäßåò áëëÜ êáé áíáôïëßôéêïõò Þ÷ïõò áðü ôçí ðïëý ãíùóôÞ óå üëïõò «Ðïëßôéêç Êïõæßíá», éêáíïðïéþíôáò ôïõò áðáéôçôéêïýò èåáôÝò. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò âñáäéÜò áêïýóôçêáí ìåñéêÝò áðü ôéò êáëýôåñåò óôéãìÝò ôùí ç÷ïãñáöÞóåþí ôçò «Ðïëßôéêç Êïõæßíá», «Áßèïõóá ôïõ Èñüíïõ», «Ôï áóôÝñé êáé ç åõ÷Þ » ,«ÌéêñÝò Éóôïñßåò», «BABAM VE OGLUM», «OST ULAK». Ïé ìïõóéêÝò, ïé åñìçíåßåò êáé ôï åðéâëçôéêü óêçíéêü ôïõ áñ÷áßïõ èåÜôñïõ, óõíÝèåóáí ìéá éäéáßôåñç ðáñÜóôáóç ìïíáäéêÞ áðü ðïëëÝò áðüøåéò. Ïé ðáñåõñéóêüìåíïé åíèïõóéÜóôçêáí êáé ôï Ýäåéîáí ìå ôï ðçãáßï ÷åéñïêñüôçìÜ ôïõò óå áñêåôÝò óôéãìÝò ôçò óõíáõëßáò. Áðüëõôç ðñùôáãùíßóôñéá ç Åõáíèßá Ñåìðïýôóéêá, êáèÞëùóå ôüóï ìå ôéò óõíèÝóåéò ôçò, üóï êáé ìå ôçí áðüäïóÞ ôçò óôï âéïëß. ÌïõóéêÞ ðïõ îåóçêþíåé üëåò ôéò áéóèÞóåéò ôùí áêñïáôþí êáé ÷áñáêôçñßæåôáé êéíçìáôïãñáöéêÞ, áêüìá êáé ôá êïììÜôéá ðïõ äåí Ý÷ïõí ãñáöåß ãéá êÜðïéá ôáéíßá. Ôç äßêáéç áíáãíþñéóç óôï ðñüóùðï ôçò êáëëéôÝ÷íéäáò, ðïõ Ý÷åé ôéìçèåß ìå äéåèíÞ âñáâåßá, ÷Üñéóå áðëü÷åñá êáé ôï êïéíü óôï

Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ ÐÏÍÔÉÁÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ «ÐÁÍÁÃÉÁ ÓÏÕÌÅËÁ» ìå éäéáßôåñç ÷áñÜ êáé îå÷ùñéóôÞ ôéìÞ óáò ðñïóêáëåß óôéò êáèéåñùìÝíåò ðïëéôéóôéêÝò åêäçëþóåéò ðïõ äéïñãáíþíåé ðñïò ôéìÞí ôçò Ðáíáãßáò, ãéá 18ç ÷ñïíéÜ, óôç íÝá ðïëéôéóôéêÞ óôÝãç ôïõ Óõëëüãïõ (åñã. êáô. ÌõëáõëÜêïõ). Ôï åöåôéíü äéÞìåñï Ý÷åé ðáíçãõñéêü ÷áñáêôÞñá, áöïý ï óýëëïãïò ãéïñôÜæåé ôá 20 ÷ñüíéá ôïõ, óôåãÜæåôáé ðëÝïí óå íÝï óýã÷ñïíï êôßñéï êáé ðñéí ëßãåò ìÝñåò ðñáãìáôïðïßçóå ìåãÜëï ôáîßäé-ðñïóêýíçìá óôïí éóôïñéêü Ðüíôï. ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÅÊÄÇËÙÓÅÙÍ ÐÝìðôç 19 Áõãïýóôïõ þñá 8ì.ì.:ÔñéóÜãéï êáé êáôÜèåóç óôåöÜíïõ óôï ìíçìåßï ôïõ Ìçôñïðïëßôç Öùôßïõ Êáëðßäç óôçí ðëáôåßá ÌõëáõëÜêïõ. áñ÷áßï èÝáôñï ôïõ Äßïõ. Óôï ôÝëïò ôçò ìïõóéêÞò ðáñÜóôáóçò áíôáðïêñéíüìåíç óôçí áôìüóöáéñá ôçò ìïíáäéêÞò áõôÞò âñáäéÜò, ç Åõáíèßá Ñåìðïýôóéêá åðÝóôñåøå óôçí óêçíÞ ìåôÜ áðü ðáñÜêëçóç ôïõ êïéíïý ãéá Ýíá áêüìá óåô ôåóóÜñùí ôñáãïõäéþí, óå ìéá óõíáõëßá ðïõ êñÜôçóå ðåñßðïõ äõï þñåò. Åðüìåíïò óôáèìüò ôçò Åõáíèßáò Ñåìðïýôóéêá èá åßíáé ç ÉåñÜ ÈåïëïãéêÞ Ó÷ïëÞ ôçò ×Üëêçò, üðïõ ìåôÜ áðü ðñüóêëçóç ôïõ Ïéêïõìåíéêïý ÐáôñéÜñ÷ç ê.ê. Âáñèïëïìáßïõ ç åëëçíßäá óõíèÝôñéá èá ðáñïõóéÜóåé ìßá óõíáõëßá ìå ôçí ìïõóéêÞ ôçò ãéá ôï åêëåêôü êïéíü ôçò Ðüëçò. Ç åðéôõ÷çìÝíç áðü üëåò ôéò áðüøåéò óõíáõëßá ôçò ÐáñáóêåõÞò óôï Áñ÷áßï ÈÝáôñï ôïõ Äßïõ, Þôáí ìéá åêäÞëùóç ôçò ïìÜäáò ìðÜóêåô «ÐÉÅÑÉÊÏÓ ÁÑ×ÅËÁÏÓ» êáé ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôá ðëáßóéá ôïõ 39ïõ ÖåóôéâÜë Ïëýìðïõ .

×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

ÃåìÜôïò åðéêïéíùíßá êáé åõ÷Ýò êáé ï öåôéíüò Äåêáðåíôáýãïõóôïò Ìå åðéôõ÷ßá ôï äßêôõï ôçò COSMOTE óôçí áõîçìÝíç ôçëåðéêïéíùíéáêÞ êßíçóç: +55% óôçí êßíçóç data, +90% óôá SMS – ÷éëéÜäåò îÝíïé åðéóêÝðôåò åðÝëåîáí ôçí COSMOTE ãéá ôçí åðéêïéíùíßá ôïõò Ôï êéíçôü ôïõò ôçëÝöùíï êáé ôçí COSMOTE åðÝëåîáí öÝôïò ïé ¸ëëçíåò áëëÜ êáé ÷éëéÜäåò åðéóêÝðôåò ôçò ÷þñáò ìáò ôïí Äåêáðåíôáýãïõóôï, ôç ìåãÜëç ÃéïñôÞ ôïõ êáëïêáéñéïý, ãéá íá åðéêïéíùíÞóïõí áëëÜ êáé ãéá íá áíôáëëÜîïõí åõ÷Ýò. Áîéïóçìåßùôç åßíáé ç áýîçóç ôçò êßíçóçò äåäïìÝíùí, ìå ôï åõñõæùíéêü äßêôõï ôçò COSMOTE, ôï ìåãáëýôåñï óôç ÷þñá, íá äéá÷åéñßæåôáé óôéò 15 Áõãïýóôïõ üãêï äåäïìÝíùí áõîçìÝíï êáôÜ 55% óå ó÷Ýóç ìå ðÝñõóé, öôÜíïíôáò ôá 15 ÔeraÂytes. ÐáñÜëëçëá, ó÷åäüí äéðëáóéÜóôçêáí ôá SMS ãéá ôï óýíïëï ôçò çìÝñáò, öôÜíïíôáò ôá 28 åêáôïììýñéá, áõîçìÝíá êáôÜ 90% óå ó÷Ýóç ìå ôïí Äåêáðåíôáýãïõóôï ôïõ 2009. ÔÝëïò, áýîçóç, êáôÜ 23%, ðáñïõóßáóáí êáé ïé êëÞóåéò öùíÞò. ÐÝñá áðü ôéò áíÜãêåò ôùí óõíäñïìçôþí ôçò óôçí ÅëëÜäá, ôï äßêôõï ôçò COSMOTE êÜëõøå ìå åðéôõ÷ßá êáé ôéò áíÜãêåò åðéêïéíùíßáò ÷éëéÜäùí åðéóêåðôþí óôç ÷þñá ìáò. Ôçí çìÝñá ôïõ Äåêáðåíôáýãïõóôïõ ðåñéóóüôåñïé êáôÜ 30% óå ó÷Ýóç ìå ðÝñóé îÝíïé óõíäñïìçôÝò, ÷ñçóéìïðïßçóáí ôï äßêôõï ôçò COSMOTE. Ç áýîçóç áðïäßäåôáé êáé óôç óõíåñãáóßá ðïõ Ý÷åé áíáðôýîåé ç COSMOTE ìå ôçí Deutsche Telekom, ùò ìÝëïò ôïõ Ïìßëïõ. Ïé ìç÷áíéêïß ôçò COSMOTE, Ý÷ïíôáò ðñïåôïéìÜóåé Üñéóôá ôï äßêôõï êáé ðáñáêïëïõèþíôáò óõíå÷þò ôç ðïéüôçôÜ ôïõ, åñãÜóôçêáí áõôÝò ôéò ìÝñåò ãéïñôÞò êáé äéáêïðþí ãéá ôïõò ðåñéóóüôåñïõò áðü ìáò, óå üëç ôç ÷þñá, ðñïêåéìÝíïõ íá äéáóöáëßóïõí ðïéïôéêÞ åðéêïéíùíßá. ×Üñç óå áõôïýò, ôï äßêôõï ôçò COSMOTE, áíôáðïêñßèçêå ìå åðéôõ÷ßá óôçí áõîçìÝíç êßíçóç, ìå ôçí åôáéñåßá êáé ôïõò áíèñþðïõò ôçò íá âëÝðïõí ôïí êüóìï üðùò åêáôïììýñéá ÷ñÞóôåò êéíçôÞò ôçëåöùíßáò óôçí ÅëëÜäá, ãåìÜôï åðéêïéíùíßá êáé êáëïêáéñéíÝò åõ÷Ýò.

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÍ. ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÊÅÍÔÑÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ ÍÏÌÏÓ ÐÉÅÑÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÇ ÊÏÉÍÙÖÅËÇÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇ ÄÇÌÏÕ ÁÍÁÔ. ÏËÕÌÐÏÕ ÄÇ.Ê.Å.Ä.ÁÍ.Ï. Ðüñïé : 17/08/2010 Áñéè.Ðñùô : 328

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÌÁÆÉÊÏÕ ÁÈËÇÔÉÓÌÏÕ 2010-2011 Ç ÄçìïôéêÞ ÊïéíùöåëÞò Åðé÷åßñçóç ÄÞìïõ Áíáôïëéêïý Ïëýìðïõ èá ðñïóëÜâåé äýï (2) áäéüñéóôïõò ðôõ÷éïý÷ïõò ÖõóéêÞò ÁãùãÞò ãéá ôá ÐñïãñÜììáôá Ìáæéêïý Áèëçôéóìïý ðåñéüäïõ 2010-2011, óýìöùíá ìå ôï ïñãáíùôéêü ðëáßóéï ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Áèëçôéóìïý, ìå óýìâáóç åñãáóßáò éäéùôéêïý äéêáßïõ ïñéóìÝíïõ ÷ñüíïõ. Ïé åíäéáöåñüìåíïé èá ðñÝðåé íá õðïâÜëëïõí áßôçóç óôá ãñáöåßá ôçò Åðé÷åßñçóçò (Êïéíïôéêü ÊáôÜóôçìá, Í.Ðüñïé), ç ïðïßá íá óõíïäåýåôáé áðü ôá ðáñáêÜôù äéêáéïëïãçôéêÜ: > Öùôïôõðßá ðôõ÷ßïõ (åðéêõñùìÝíç). > Âéïãñáöéêü óçìåßùìá ðïõ èá áíáöÝñåôáé óôçí ïéêïãåíåéáêÞ êáôÜóôáóç, óôçí ðñïûðçñåóßá óå ðñïãñÜììáôá Ìáæéêïý Áèëçôéóìïý, óôçí áðüêôçóç Üëëïõ ðôõ÷ßïõ Þ ìåôáðôõ÷éáêïý ôßôëïõ. Ç ðñïûðçñåóßá èá ðñÝðåé íá âåâáéþíåôáé áðü íüìéìá ðáñáóôáôéêÜ, ð.÷. óýìâáóç åñãáóßáò, Ýíóçìá ê.ë.ð. > ÄÞëùóç ôïõ Íüìïõ 1599/86 üôé åßíáé Üíåñãïò êáé üôé ôá óôïé÷åßá ðïõ áíáöÝñïíôáé óôçí áßôçóç êáé óôï âéïãñáöéêü óçìåßùìá åßíáé áëçèÞ. Ç åðéëïãÞ ôùí ðôõ÷éïý÷ùí ÖõóéêÞò ÁãùãÞò èá ãßíåé ìå âÜóç ôçí ðáñáêÜôù ìïñéïäüôçóç: 1. ×ñüíïò áðüêôçóçò ðôõ÷ßïõ ( ÷ñüíïò êáé Ýíá (1) ìüñéï). 2. ¸ããáìïò ìå ðáéäéÜ Ýíá (1) ìüñéï. 3. Ìåôáðôõ÷éáêü äßðëùìá Ýíá (1) ìüñéï. 4. Äéäáêôïñéêü äßðëùìá äýï (2) ìüñéá. 5. Ðñïûðçñåóßá óå ðñïãñÜììáôá Ìáæéêïý Áèëçôéóìïý Ýíá (1) ìüñéï áíÜ Ýôïò. 6. Ðñüôáóç åðéëïãÞò áðü ôï öïñÝá Ýíá (1) ìüñéï. 7. Åíôïðéüôçôá Ýíá (1) ìüñéï. ËÞîç ðñïèåóìßáò õðïâïëÞò áéôÞóåùí 29/08/2010. Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÇÓ ÄÇ.Ê.Å.Ä.ÁÍ.Ï. ÁÑÙÍÉÁÄÇÓ ÄÉÏÍÕÓÉÏÓ

Ïé ößëïé ôïõ èåßïõ Áöåíôïýëç… ÓõíÝ÷åéá áðï ôçí 1ç

¸ôóé êé ï èåßïò äåí ôá Ýâáëå ìå ôï Íåßëï ðïõ ôïí áéóèÜíåôáé ößëï ôïõ, ïýôå ìå ôá êïõíïýðéá ðïõ ãåííÞèçêáí ãéá íá ôóéìðïýí ôïõò áíèñþðïõò áëëÜ ìå üóïõò áìåëïýí íá ðÜñïõí ðñïëçðôéêÜ ìÝôñá. Äüîá ôù Èåþ óÞìåñá õðÜñ÷ïõí ðïëëÜ. Áðü ôéò óÞôåò ìÝ÷ñé ôá åíôïìïáðùèçôéêÜ êáé ôá åíôïìïêôüíá. Ðñï÷ôÝò ôï âñÜäõ ëïéðüí, ôï æåýãïò Áöåíôïýëç, áëåßöôçêáí ìå êïõíïõðÝëáéï, Üíáøáí êáé Ýíá óðéñÜë ðïõ äéþ÷íåé ôá Ýíôïìá, áíåîáñôÞôùò óêïðþí, êáé Ýêáôóáí óôçí áõëÞ, óôçí ïðïßá äåí õðÜñ÷åé ß÷íïò óôÜóéìïõ íåñïý, íá äñïóéóôïýí. ÐÜíù ðïõ ðÞãå ï èåßïò íá «ðéÜóåé» ôï Íåßëï óôáìÜôçóå óôï üíïìá ôçò óôé÷ïõñãïý, Ëßíáò Íéêïëáêïðïýëïõ. ¼íïìá ôáëáíôïý÷ï. Ðïëý ôáëáíôïý÷ï, åðßèåôï ðáñïîýôïíï áëë܅óéäçñüäñïìïò. Ï èåßïò åßíáé ïðáäüò ôïõ ìÝôñïõ êáé áðïöåýãåé ôá ðåñéôôÜ áêüìç êáé óôéò åêöñÜóåéò, óå áíôßèåóç ìå ôçí Ðïëõôßìç ðïõ áäõíáôåß íá êÜíåé ìéá äïõëåéÜ ìå ôïí ïëéãüôåñï äõíáôü áñéèìü äéáäñïìþí ìå áðïôÝëåóìá ôïí ó÷ïëéáóìü: «üðïéïò äåí Ý÷åé ìõáëü, Ý÷åé ðïäÜñéá» ôïõ óõæýãïõ. «Óôçí ÁìåñéêÞ èá ôçí Ýëåãáí Ëßíá Íéê» åßðå ï èåßïò ãéá íá åéóðñÜîåé áìÝóùò ôçí áðÜíôçóç ôçò Ðïëõôßìçò: «¼ðùò ÍéêïëÜïõ;…» Áðü ðíåýìáôá áíôéëïãßáò ôé íá ðåñéìÝíåé êáíåßò! «Äåí îÝñù ôé åííïåßò Ðïëõôßìç. Áëëïý ôá ìïíïóýëëáâá êáé óõíåðþò ïîýôïíá ïíüìáôá ïäçãïýí óôçí ðñïðáñïîýôïíç áíÜðôõîç åíþ ó’ åìÜò ï ÏÓÅ, ôïíéóìÝíïò óôç ëÞãïõóá, êáôáâñï÷èßæåé óáí óôñáãÜëéá ôá åõñþ, ôïíéóìÝíá óôï ùìÝãá. Êáé ôþñá ðïõ ç ôñüéêá óÞìáíå ôï ôÝëïò ôùí åëëåéììÜôùí êáé ï ïîýôïíïò ÏÓÅ ðñüêåéôáé íá åîõãéáíèåß ðñïâëÝðïíôáé ïîýôçôåò ìå ôïõò óõíäéêáëéóôÝò óå èÝóåéò ìÜ÷çò íá öùíÜæïõí: «Ío pasaran» êáé ôïõò åðéâÜôåò óå èÝóåéò áíáìïíÞò íá ôñáãïõäïýí: «ôï ôñáì ôï ôåëåõôáßï» ìéáò êáé êÜðïéïé óôáèìïß ìÜëëïí èá êëåßóïõí. Áí ôá ôñÝíá ìåôÝöåñáí ôïí ìÝãéóôï áñéèìü åðéâáôþí ìå ôéò ëéãüôåñåò äõíáôÝò äéáäñïìÝò êáé äåí êéíïýíôáí Üóêïðá, üðùò åóý, áò ðïýìå, üôáí óôñþíåéò ôï ôñáðÝæé, äåí èá êáôÜðéíáí ôá åõñþ óáí ôá óôñáãÜëéá. Óå ëßãï âëÝðù êÜðïéïõò óéäçñïäñïìéêïýò íá ôñáãïõäïýí «ôï îõñéóìÝíï óôñáãÜëé», áí âñïõí óõíèÝôç íá ôï ãñÜøåé» åßðå ï èåßïò. «Ãéáôß äåí Ýñ÷ïíôáé óå óÝíá;» åéñùíåýôçêå ç Ðïëõôßìç êáé Üíïéîå ôçí ôçëåüñáóç ãéá íá äïõí ôéò åéäÞóåéò. Ï èåßïò ôçí áðïêÜëåóå «ðåæÞ» ãéáôß áðÝöõãå ôå÷íçÝíôùò ôç óõæÞôçóç: «ðåñß ðïéÞóåùò» êáé ç Ðïëõôßìç, ðïõ äåí ÷áñßæåé êÜóôáíá, áðÜíôçóå: «Ãéáôß íá ìçí åßìáé ðåæÞ; Ôï áõôïêßíçôï Ý÷åé íá êéíçèåß áðü ôüôå ðïõ áêñßâõíå ç âåíæßíç». Ôç ëïãïìá÷ßá äéÝêïøå ç ðáñïõóéÜóôñéá ðïõ Ýëåãå ãéá ôïí éü ôïõ

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÏÌÁÑ×ÉÁÊÇ ÁÕÔ/ÓÇ ÐÉÅÑÉÁÓ Ä/ÍÓÇ ÔÅ×ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ

Êáôåñßíç, 18- 8 - 2010 Áñéè. Ðñùô.: 20/6126

ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ ÄÇÌÏÐÑÁÓÉÁÓ Ç Í. Á. Ðéåñßáò ðñïóêáëåß ôïõò åíäéáöåñüìåíïõò óå áíïéêôü äçìüóéï ìåéïäïôéêü äéáãùíéóìü ìå óöñáãéóìÝíåò ðñïóöïñÝò ìå ôï óýóôçìá ðñïóöïñÜò ìå åðéìÝñïõò ðïóïóôÜ Ýêðôùóçò (Üñèñï 4.â ôïõ Í.3669/08) ãéá ôçí åêôÝëåóç ôïõ Ýñãïõ: «ÂÅËÔÉÙÓÇ – ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ – ÁÐÏÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÏÄÉÊÏÕ ÄÉÊÔÕÏÕ (Í. 3345/2005) (ÁðïêáôÜóôáóç ïäïóôñùìÜôùí, óÞìáíóç êáé ðñïìÞèåéá åéäþí äéáãñÜììéóçò , óõíôÞñçóç êáé ðñïìÞèåéá åîïðëéóìïý áóöáëåßáò ïäéêïý äéêôýïõ íïìïý) Å´ ÅÑÃÏËÁÂÉÁ 2010- ÂÅËÔÉÙÓÇ ÁÓÖÁËÔÉÊÙÍ ÏÄÏÓÔÑÙÌÁÔÙÍ» Ï óõíïëéêüò ðñïûðïëïãéóìüò ÌåëÝôçò/Õðçñåóßáò ôïõ Ýñãïõ áíÝñ÷åôáé óå 660.000,00Åõñþ êáé áíáëýåôáé óå: ÄáðÜíç Åñãáóéþí 308.998,70Å ÃåíéêÜ Ýîïäá êáé ¼öåëïò åñãïëÜâïõ (Ã.Å.+Ï.Å 18%.) 55.619,77Å Áðñüâëåðôá (ðïóïóôïý 15% åðß ôçò äáðÜíçò åñãáóéþí êáé ôïõ êïíäõëßïõ Ã.Å.+Ï.Å.) 54.692,77Å ÁðïëïãéóôéêÜ 112.000,00Å Áíáèåþñçóç 5.274,13Å Öüñïò ÐñïóôéèÝìåíçò Áîßáò(23%) 123.414,64Å Ç äçìïðñáóßá èá ãßíåé óôéò åßêïóé ìßá (21) Óåðôåìâñßïõ 2010 çìÝñá Ôñßôç êáé þñá 10.00 ð.ì. (ëÞîç ðáñáëáâÞò ðñïóöïñþí) óôá ãñáöåßá ôçò Ä/íóçò Ôå÷íéêþí Õðçñåóéþí Í.Á. Ðéåñßáò (Êáôåñßíç ïäüò 28çò Ïêôùâñßïõ 40, 3ïò üñïöïò). Óôç äçìïðñáóßá ãßíïíôáé äåêôÝò åñãïëçðôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò, êïéíïðñáîßåò åñãïëçðôéêþí åðé÷åéñÞóåùí, åããåãñáììÝíåò óôï ÌÅÅÐ óôéò ôÜîåéò 1ç, 2ç êáé 3ç ãéá Ýñãá êáôçãïñßáò ÏÄÏÐÏÉÉÁÓ, êáèþò êáé áëëïäáðÝò åñãïëçðôé-

Íåßëïõ. «Ùñáßïõò ößëïõò Ý÷åéò» åßðå ç Ðïëõôßìç êáé ï èåßïò Ýìåéíå Üíáõäïò. ¼÷é ãéá ôï Íåßëï áëëÜ ãéáôß èõìÞèçêå Ýíá ðáôñéùôÜêé ìå ôïí ïðïßï óõãêáôïéêïýóáí óôçí ïäü Áñéóôåßäïõ, üôáí Þôáí íÝïé, ðïõ üëï ôïí Ýñé÷íå óôç ìïéñáóéÜ ôùí åîüäùí ôïõ óðéôéïý. ÌåãÜëç áäéêßá Ýæçóå ï èåßïò óôçí ïäü Áñéóôåßäïõ êáé ï Áñéóôåßäçò áäéáöüñçóå ðáíôåëþò ãéá ôá âÜñç ðïõ öüñôùíå ï óõãêÜôïéêïò óôïí èåßï. Áñéóôåßäçò ï Äßêáéïò óïõ ëÝåé ï Üëëïò. Ãé’ áõôü, ìéá ìÝñá ðïõ ï Áöåíôïýëçò ðëÞñùóå ìüíïò ôïõ ïëüêëçñï ôï çëåêôñéêü, æÞôçóå áðü ôç ÄÅÇ íá áëëÜîïõí ôç äéåýèõíóç êáé íá ôçí êÜíïõí Óüëùíïò. ÌåãÜëç õðüèåóç ç óåéóÜ÷èåéá óêÝöôçêå ï èåßïò áëëÜ ï õðÜëëçëïò ôïõ åßðå íá áðåõèõíèåß óôï ÄÞìáñ÷ï üðùò êáé Ýðñáîå. Ï ÄÞìáñ÷ïò ðÜëé, áíôß íá áó÷ïëçèåß ìå ôçí ôüóï óïâáñÞ õðüèåóç ôïõ Áöåíôïýëç, åßðå üôé ç åðüìåíç ðáñÜëëçëç ôçò Áñéóôåßäïõ ïíïìÜæåôáé Óüëùíïò êáé Ý÷åé îåíïßêéáóôá äéáìåñßóìáôá. Åõôõ÷þò ðïõ ãíþñéóå ôçí Ðïëõôßìç êáé ðáíôñåýôçêáí. Áðü ôüôå ÷Üèçêáí ìå ôï ðáôñéùôÜêé, ï ïðïßïò ìåôáêüìéóå óôïí ÐåéñáéÜ. Ç èåßá, ëåò êáé äéÜâáóå ôéò óêÝøåéò ôïõ óõæýãïõ, Üñ÷éóå ôï äïýëåìá: «Áðïâñáäßò îåêßíçóá / ì' Ýíá ðáëéü ìïõ ößëï / ãéá ôï ×áôæçêõñéÜêåéï / êáé ãéá ôïí ¢ãéï Íåßë Ï èåßïò ðéóôåýåé óôïí ¢ãéï Íåßëï êáé óõìðáèåß ôïí ðïôáìü Íåßëï, ôïí ïðïßï èåùñåß ôñïöü êáé ü÷é öïñÝá ôùí «äÝêá ðëçãþí» ôçò Áéãýðôïõ üðùò, áò ðïýìå, ç êõñßá Ðïëõôßìç. Áñêåß íá áðïöåýãïíôáé ïé õðåñâïëÝò, ôá ãåãïíüôá íá ðñïâÜëëïíôáé óôç óùóôÞ äéÜóôáóç êáé íá êñßíïíôáé äßêáéá. Ãé’ áõôü óõíÝ÷éóå ôï ôñáãïýäé: «ñþôçóá ôçí ðõñáìßäá ôé óçìáßíåé õðïìïíÞ / ìïõ 'ðå áõôÞ ÷áñÜ êé åëðßäá üðïõ íá 'íáé èá öáíåß» Ç «ðåæÞ» Ðïëõôßìç äåí óõãêéíÞèçêå áðü ôïõò óôß÷ïõò êáé åßðå óôï èåßï: «Ôþñá ðïõ Ýëõóåò ôï óéäçñïäñïìéêü ðñüâëçìá äåí ìáò êÜíåéò êáé ìéá áíÜëõóç ãéá ôïí éü ôïõ Íåßëïõ. Ùñáßïõò ãéïýò ìåãÜëùóå ï ößëïò óïõ…» Ï Áöåíôïýëçò, ðïõ Ý÷åé äåé ðÝíôå Ýîé öïñÝò ôï «¸ãêëçìá óôï Íåßëï» ôçò ÁãêÜèá Êñßóôé, äÞëùóå üôé Ý÷åé ïñêéóôåß íá ìçí åãêëçìáôÞóåé ðïôÝ óôç æùÞ ôïõ êáé ðáñÝðåìøå ôçí Ðïëõôßìç íá óõíå÷ßóåé ôçí êïõâÝíôá ìå ôïí Ðßôåñ Ïõóôßíïö ðïõ ðñùôáãùíéóôïýóå óôçí ôáéíßá. Åêåßíïò áó÷ïëÞèçêå ìå ìéá ÷ïýöôá óôñáãÜëéá ãéá íá ìç ÷Üíåé ôï óÜëéï ôïõ, áíôéìåôùðßæïíôáò ôï ðíåýìá áíôéëïãßáò ôçò êõñßáò Ðïëõôßìçò. Êáé íá äåßôå ðïõ êÜðïéá óôñáãÜëéá ôïõ öÜíçêáí îõñéóìÝíá. ÌÜëéóôá! -Ù-

êÝò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ ðëçñïýí ôéò ðñïûðïèÝóåéò ãéá ôçí áíÜëçøç áíáëüãùí Ýñãùí ÏÄÏÐÏÉÉÁÓ, êáé ìå õðïâïëÞ ðÝñáí ôùí ðñïâëåðïìÝíùí áðü ôçí éó÷ýïõóá íïìïèåóßá äéêáéïëïãçôéêþí êáé üóùí áêüìç áíáöÝñïíôáé óôá ó÷åôéêÜ Üñèñá ôçò ÄéáêÞñõîçò. Åããýçóç óõììåôï÷Þò ïñßæåôáé óôï ðïóü ôùí 10.630 ÅÕÑÙ, ìå ÷ñüíï éó÷ýïò ü÷é ìéêñüôåñï ôùí 6 ìçíþí êáé ôñéÜíôá (30) çìåñïëïãéáêþí çìåñþí, äçë ìÝ÷ñé 20/4/2011 óå ãñáììÜôéï ôïõ Ôáìåßïõ Ðáñáêáôáèçêþí êáé Äáíåßùí Þ åããõçôéêÞ åðéóôïëÞ ðïõ Ý÷åé åêäïèåß áðü ôï ÔÓÌÅÄÅ Þ ÔñÜðåæåò Þ Üëëá ðéóôùôéêÜ éäñýìáôá, ðïõ ëåéôïõñãïýí íüìéìá óôéò ÷þñåò êñÜôç ìÝëç ôçò Åõñùðá êÞò ¸íùóçò êáé íá åßíáé ãñáììÝíç óôçí ÅëëçíéêÞ ãëþóóá Þ ôïõëÜ÷éóôïí íá óõíïäåýåôáé áðü åðßóçìç ìåôÜöñáóç óôçí ÅëëçíéêÞ êáé èá áðåõèýíåôáé åßôå óôçí õðçñåóßá ðïõ äéåîÜãåé ôï äéáãùíéóìü, åßôå óôï öïñÝá êáôáóêåõÞò, åßôå óôïí êýñéï ôïõ Ýñãïõ êáé óå ðåñßðôùóç äéáãùíéæüìåíçò êïéíïðñáîßáò ðñÝðåé íá åßíáé êïéíÝò õðÝñ üëùí ôùí ìåëþí ôçò. Ôï Ýñãï ÷ñçìáôïäïôåßôáé áðü : ÍÐ ÅÑÃÙÍ ÌÅËÅÔÙÍ 2010 Äåí ðñïâëÝðåôáé ç ÷ïñÞãçóç ðñïêáôáâïëÞò óôïí ÁíÜäï÷ï. Ïé äéáãùíéæüìåíïé ìðïñïýí íá ëÜâïõí ãíþóç ôùí ó÷åôéêþí ôïõ äéáãùíéóìïý (ôåõ÷þí äçìïðñÜôçóçò, ìåëÝôçò, êëð.) êáé íá ðáñáëÜâïõí áíáëõôéêÞ äéáêÞñõîç, ôåý÷ç äçìïðñÜôçóçò êáèþò êáé Ýíôõðï ïéêïíïìéêÞò ðñïóöïñÜò ìÝ÷ñé êáé ôéò äåêáÝîé (16) Óåðôåìâñßïõ çìÝñá ÐÝìðôç, äßíïíôáò áêñéâÞ êáé ðëÞñç óôïé÷åßá (ïíïìáôåðþíõìï, ä/íóç, ôçë., öáî), ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò õðïäï÷Þò ôïõ êïéíïý ðñïóåñ÷üìåíïé óôá Ãñáöåßá ôçò Äéåýèõíóçò Ôå÷íéêþí Õðçñåóéþí Í.Á. Ðéåñßáò óôçí Êáôåñßíç, ïäüò 28çò Ïêôùâñßïõ 40, 3ïò üñïöïò, ôçë.2351-351-192, êáôáâÜëëïíôáò ôï áíôßôéìï ôùí 25 ÅÕÑÙ. Ôï áðïôÝëåóìá ôçò äçìïðñáóßáò èá åãêñéèåß áðü ôç 2ç Íïìáñ÷éáêÞ ÅðéôñïðÞ ôçò ÍÁ Ðéåñßáò. Ôá Ýîïäá äçìïóßåõóçò ôçò ðåñéëçðôéêÞò äéáêÞñõîçò âáñýíïõí ôïí áíÜäï÷ï ôïõ Ýñãïõ. Êáôåñßíç, 18 - 8 - 2010 Ï ÍÏÌÁÑ×ÇÓ ÐÉÅÑÉÁÓ ÐÁÐÁÓÔÅÑÃÉÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÓ

ÐáñáóêåõÞ 20 Áõãïýóôïõ ìå þñá Ýíáñîçò 9:30 ì.ì. ÐÏÍÔÉÁÊÏ ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÏ ÃËÅÍÔÉ ìå ôïõò êáëëéôÝ÷íåò ÃéÜííç Êïõñôßäç, ÃéÜííç Ðïëõ÷ñïíßäç, ÄçìÞôñç Áìðåñßäç, ÂáããÝëç ÁíáóôáóéÜäç êáé Êþóôá Êáóéìßäç. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò âñáäéÜò ç «ÐÏÍÔÉÁÊÇ ÈÅÁÔÑÉÊÇ ÓÊÇÍÇ» ÐÉÅÑÉÁÓ èá ðáñïõóéÜóåé ôï äñþìåíï «ÏÉ ÌÙÌÏÃÅÑÏÉ» êáé ôá ÷ïñåõôéêÜ ôìÞìáôá ôçò «ÐÁÍÁÃÉÁÓ ÓÏÕÌÅËÁ» èá ðáñïõóéÜóïõí ðáñáäïóéáêïýò ÷ïñïýò ôïõ Ðüíôïõ. Áêüìç èá ôéìçèåß ï ê. ÁÌÁÍÁÔÇÓ ÔÁÃÊÁËÉÄÇÓ, åðßôéìï ìÝëïò ôçò ÐïíôéáêÞò Ïìïóðïíäßáò Åõñþðçò. ÓÜââáôï 20 Áõãïýóôïõ ìå þñá Ýíáñîçò 9:30 ì.ì. ÐÏÍÔÉÁÊÏ ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÏ ÃËÅÍÔÉ ìå ôïõò êáëëéôÝ÷íåò Ãéþñãï Óôåöáíßäç, ÃéÜííç Ðïëõ÷ñïíßäç, ÄçìÞôñç Áìðåñßäç, ÂáããÝëç ÁíáóôáóéÜäç êáé Êþóôá Êáóéìßäç. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò âñáäéÜò ÷ïñåõôéêÜ ôìÞìáôá ôùí óõëëüãùí ÊÑÇÔÙÍ ÐÉÅÑÉÁÓ «ÏÉ ÓÔÁÕÑÁÅÔÏÉ» êáé «ÐÁÍÁÃÉÁÓ ÓÏÕÌÅËÁ» ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ èá ðáñïõóéÜóïõí ðáñáäïóéáêïýò ÷ïñïýò ôçò ÊñÞôçò êáé ôïõ Ðüíôïõ áíôßóôïé÷á. ÐÁÑÁËËÇËÅÓ ÅÊÄÇËÙÓÅÉÓ- ÅÊÈÅÓÅÉÓ ÔÌÇÌÁÔÙÍ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ: * Öùôïãñáößáò ìíÞìçò êáé ÷ñÝïõò óôïí éóôïñéêü Ðüíôï. * Öùôïãñáößáò ìå èÝìá: «Êáôåñßíç – ìåôáðïëåìéêÝò äåêáåôßåò». * ¸ñãùí ôïõ ôìÞìáôïò áãéïãñáößáò. * Ðïíôéáêïý ðñïóöõãéêïý âéâëßïõ ôïõ ôìÞìáôïò âéâëéïèÞêçò. * Ðáñáäïóéáêþí – áíáìíçóôéêþí åéäþí. * Áãéïãñáößáò – îõëüãëõðôùí Ýñãùí ôïõ ê. Ã. Ðáôáñßäç. * ÖùôïãñáöéêÞ Ýêèåóç ôïõ ðïäïóöáéñéêïý óõëëüãïõ «ÁÔÑÏÌÇÔÏÓ» ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÐÅÌÐÔÇ 19 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2010 5

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÈÁÍÁÓÇÓ ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ:

ÖùôïâïëôáúêÜ: Ðñïôåñáéüôçôá óôïõò áãñüôåò

ÃÉÁ ÅÎÁÓÖÁËÉÓÇ ÓÕÌÐËÇÑÙÌÁÔÉÊÏÕ ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ

Ç

êõâÝñíçóç ìå ôï íÝï Íüìï 3851/2010, äçìéïýñãçóå ôï êáôÜëëçëï ðëáßóéï ãéá ôçí áíÜðôõîç êáé óôçí ÅëëÜäá ôùí Áíáíåþóéìùí Ðçãþí ÅíÝñãåéáò. Ï óôü÷ïò åßíáé ç ðáñáãùãÞ áðü ÁÐÅ íá êáëýøåé ôï 2020 ôï 20% ôùí áíáãêþí ôçò ÷þñáò óå åíÝñãåéá. Ç äñáóôçñéüôçôá áõôÞ åßíáé Üìåóçò ðñïôåñáéüôçôáò ãéá ëüãïõò ðåñéâáëëïíôéêïýò êáé åíåñãåéáêïýò. Óýìöùíá ìå ôï Íüìï ðñïâëÝðåôáé ç êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá õðïâïëÞ êáé åîÝôáóç áéôçìÜôùí áðü åðáããåëìáôßåò áãñüôåò ðïõ áöïñïýí öùôïâïëôáúêÜ óõóôÞìáôá ìÝ÷ñé 100 êéëïâÜô, ðïõ ðñüêåéôáé íá åãêáôáóôáèïýí óå åêôÜóåéò éäéïêôçóßáò ôïõò. Ç êõâÝñíçóç ìå ôçí áðüöáóç áõôÞ äçìéïýñãçóå ôéò ðñïûðïèÝóåéò ôï üöåëïò áðü ôçí ðáñáãùãÞ åíÝñãåéáò, íá ìçí ðåñéïñéóèåß ìüíï óôéò ìåãÜëåò åðé÷åéñçìáôéêÝò ìïíÜäåò, áëëÜ íá äéá÷õèåß óå åõñýôåñá êïéíùíéêÜ óôñþìáôá ìåôáîý ôùí ïðïßùí êáé ï áãñïôéêüò ðëçèõóìüò. Äßíåé Ýôóé ôç äõíáôüôçôá óå áãñüôåò íá åãêáôáóôÞóïõí ìïíÜäá ìÝ÷ñé 100 êéëïâÜô óå éäéüêôçôåò åêôÜóåéò. Ç áðüöáóç áõôÞ åßíáé éäéáßôåñá óçìáíôéêÞ óå ìéá åðï÷Þ êñßóçò ãéá ôá áãñïôéêÜ åéóïäÞìáôá, áöïý óôü÷ïò åßíáé ç äçìéïõñãßá óõìðëçñùìáôéêïý åéóïäÞìáôïò áðü ìéá íÝá äñáóôçñéüôçôá. ÌÜëéóôá ç êõâÝñíçóç ìåñßìíçóå Ýôóé þóôå ôï åéóüäçìá áðü ôçí ðáñáãùãÞ åíÝñãåéáò íá ìç èåùñåßôáé åîùãåùñãéêü. ¸ôóé ïé áãñüôåò äåí êéíäõíåýïõí íá ÷Üóïõí ôçí áãñïôéêÞ éäéüôçôÜ ôïõò êáé áêüìá íá ìçí êéíäõíåýåé ç ñïÞ ôùí êïéíïôéêþí åðéäïôÞóåùí. Ç åãêáôÜóôáóç ìéáò ìïíÜäáò 100 êéëïâÜô åêôéìÜôáé üôé êïóôßæåé 270-280.000. ¹äç ðïëëÝò ôñÜðåæåò Ý÷ïõí åîáããåßëåé ðñïãñÜììáôá ÷ñçìáôïäüôçóçò ðïõ öèÜíåé êáé ìÝ÷ñé ôï 100% ôïõ êüóôïõò åîïðëéóìïý. Ôá óõíïëéêÜ åôÞóéá Ýóïäá áðü ìßá ôÝôïéá ìïíÜäá öôÜíïõí óýìöùíá ìå óõíôçñçôéêïýò õðïëïãéóìïýò óå 55.000 åõñþ êáé ôá êáèáñÜ óå 20-25.000 áöïý óôï ìåôáîý Ý÷ïõí áöáéñåèåß üëá ôá Ýîïäá êáé êõñßùò ôï êüóôïò åîõðçñÝôçóçò ôùí äáíåßùí. Ãéá ôç ÷ïñÞãçóç ôùí äáíåßùí åêôéìÜôáé üôé ïé ôñÜðåæåò äå èá æçôÞóïõí ðñüóèåôåò äéáóöáëßóåéò áöïý ôï óõìâüëáéï ðþëçóçò ôïõ ñåýìáôïò óôç ÄÅÇ áðïôåëåß éó÷õñÞ äéáóöÜëéóç. Ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôùí ðáñáðÜíù ç Õðïõñãüò ÐåñéâÜëëïíôïò Ý÷åé åêäþóåé ó÷åôéêÞ õðïõñãéêÞ áðüöáóç ðïõ ðåñéãñÜöåé áíáëõôéêÜ ôá âÞìáôá ðïõ áðáéôïýíôáé ãéá ôçí Ýêäïóç ôçò Üäåéáò. Ôá âÞìáôá áõôÜ åßíáé óõíïëéêÜ åðôÜ êáé óõíïðôéêÜ åßíáé ôá åîÞò : 1. Âåâáßùóç áðü ôï ÏÐÅÊÅÐÅ üôé ï áéôþí åßíáé åðáããåëìáôßáò áãñüôçò. 2. Âåâáßùóç áðü ôç Ä/íóç ÐåñéâÜëëïíôïò êáé ×ùñïôáîßáò ðåñß áðáëëáãÞò Þ ü÷é áðü Ýãêñéóç ðåñéâáëëïíôéêþí üñùí (ÅÐÏ) 3. ÕðïâïëÞ öáêÝëïõ óôç ÄÅÇ ãéá åðßäïóç ðñïóöïñÜò óýíäåóçò. 4. ÕðïâïëÞ óôç Íïìáñ÷ßá áéôÞìáôïò ãéá ôï ÷áñáêôçñéóìü Þ ìç ôïõ ïéêïðÝäïõ ùò ãç õøçëÞò ðáñáãùãéêüôçôáò. 5. ÕðïâïëÞ áéôÞìáôïò óôçí ðïëåïäïìßá ãéá Ýãêñéóç åñãáóéþí äüìçóçò ìéêñÞò êëßìáêáò. 6. Áßôçìá ãéá óýìâáóç óýíäåóçò ìå ôç ÄÅÇ. 7. Áßôçìá ãéá óýìâáóç áãïñáðùëçóßáò ñåýìáôïò óôç ÄÅÓÌÇÅ.

ÅÉÄÇÓÅÉÓ ÃåìÜôá ôá ÊÁÐÇ ôéò çìÝñåò ôïõ êáýóùíá

ÊÁÔÁÖÕÃÉÏ ÄÑÏÓÉÁÓ ÏÉ ÊËÉÌÁÔÉÆÏÌÅÍÅÓ ÁÉÈÏÕÓÅÓ ÃåìÜôá óå êáèçìåñéíÞ âÜóç åßíáé ôá ÊÁÐÇ ôïõ äÞìïõ Êáôåñßíçò, ôüóï óôï ÐÜñêï, üóï êáé óôçí ïäü ÅéñÞíçò, êïíôÜ óôç ÄÅÇ. Ïé çëéêéùìÝíïé Ý÷ïõí ôï óôáèåñü óôÝêé ôïõò, üðïõ âñßóêïõí ðáñÝá ãéá óõæÞôçóç, ÷áñôéÜ êáé ôÜâëé, åíþ ôþñá ôéò çìÝñåò ôïõ êáýóùíá ï êëéìáôéóìüò åßíáé ìéá áêüìá õðçñåóßá ðïõ åêôéìÜôáé äåüíôùò. ¸ôóé, êáôÜ ôï êáëïêáßñé ç ðñïóÝëåõóç áõîÜíåôáé êáé ïé ðåñéóóüôåñïé ðñïôéìïýí íá ìðáßíïõí ìÝóá óôçí áßèïõóá, üðïõ ôá êëéìáôéóôéêÜ äïõëåýïõí, áí êáé óå Üëëåò óõíèÞêåò ðñïôéìïýí íá êÜèïíôáé Ýîù áðü ôï ÊÁÐÇ, óôï ÷þñï ôïõ ðÜñêïõ. ÏÉ ÁÐÏØÅÉÓ ÔÙÍ ÐÅËÁÔÙÍ ÓÔÁ ÊÁÐÇ Ï ê. Ðüëõò, åíåñãü ìÝëïò ôïõ ÊÁÐÇ áðü ôçí ðñþôç ìÝñá ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõ ìáò åßðå üôé êÜèå ðñùß, áöïý êÜíåé ìéá âüëôá óôçí áãïñÜ, ðçãáßíåé óôï ÊÁÐÇ. «Ôï ÊÁÐÇ éäñýèçêå åäþ êáé 12 ÷ñüíéá. Óôçí áñ÷Þ äåí Þèåëáí íá ôï êÜíïõí óôï ðÜñêï. Ï êáýóùíáò åßíáé åðï÷éáêüò, åìåßò åñ÷üìáóôå ÷åéìþíá-êáëïêáßñé. Íá ìç óáò ðù üôé óôçí áñ÷Þ êÜðïéïé äéáìáñôýñïíôáí êáé äåí ôá Þèåëáí. Ôï ÊÁÐÇ ìáò ðñïóôáôåýåé. Åßíáé ðïëëïß Üíèñùðïé ðïõ äåí Ý÷ïõí

êáíÝíáí óôï óðßôé, Ýñ÷ïíôáé åäþ êáé âñßóêïõí ðáñÝá. ÎåêïõñÜæïíôáé êéüëáò. Áêüìá, ìáò Ý÷ïõí êÜíåé êáé ôï éáôñåßï ìÝóá óôï ðÜñêï, Ýñ÷åôáé ï ãéáôñüò ìéá öïñÜ ôçí åâäïìÜäá, ãñÜöïõìå öÜñìáêá, êÜíïõìå åîåôÜóåéò, ìåôñÜìå ôï æÜ÷áñï». Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ ï ê. ÊõñéÜêïò Ýñ÷åôáé êÜèå ìÝñá áðü ôçí ÏëõìðéáêÞ ÁêôÞ, üðùò ìáò åßðå. «¸ñ÷ïìáé áðü ôï ðñùß êáé ãõñßæù ôï âñÜäõ ãéá ýðíï. Ï êëéìáôéóìüò åäþ åßíáé ôï êáëýôåñï áðü üëá. ÅéäéêÜ öÝôïò Þôáí ôï êÜôé Üëëï, áí äåí åß÷áìå êáé êëéìáôéóìü äåí îÝñù ôé èá ãéíüôáí». Ï ê. Âáóßëçò, óçìåßùóå ôï ãåãïíüò üôé ôï ÊÁÐÇ åßíáé Ýíá óßãïõñï ìÝñïò ãéá íá ðéåß ï óõíôáîéïý÷ïò Ýíáí êáöÝ, «åãþ Ý÷ù êëéìáôéóôéêü êáé óôï óðßôé, áëëÜ Ýñ÷ïìáé åäþ», åíþ áóôåéåõüìåíïò óõíÝ÷éóå üôé, «ðÞãá ìéá öïñÜ óôçí êáöåôÝñéá íá ðéù Ýíáí öñáðÝ êáé ìå Ýäéùîáí». Ôï ìüíï áñíçôéêü

ðïõ åðåóÞìáíáí êÜðïéïé áðü ôïõò èáìþíåò ôïõ ÊÁÐÇ, åßíáé ôï ãåãïíüò üôé ðëÝïí ôá ÊÁÐÇ åßíáé êëåéóôÜ óå ìÝñåò áñãßáò. ÐÜíôùò êáé óå áõôü õðÜñ÷åé êáôáíüçóç, êáèþò áíáãíùñßæåôáé êáé ôï äéêáßùìá ôùí åñãáæüìåíùí óôá ÊÁÐÇ íá áðïëáýóïõí ôéò áñãßåò. Ï ÔÁÓÏÓ ÐÁÐÁÆÇÓÇÓ Ðáñþí óôï ÊÁÐÇ êáé ï ðñüåäñïò ôïõ ïñãáíéóìïý êïéíùíéêÞò ðïëéôéêÞò ôïõ äÞìïõ Êáôåñßíçò, ÔÜóïò ÐáðáæÞóçò, åðåóÞìáíå üôé ãßíïíôáé üëåò ïé ðñïóðÜèåéåò ãéá ôçí åýñõèìç ëåéôïõñãßá ôùí ÊÁÐÇ. Ôüíéóå áêüìá, üôé ïëïêëçñþíïíôáé ïé åñãáóßåò êáé óýíôïìá èá ëåéôïõñãÞóåé êÝíôñï äçìéïõñãéêÞò áðáó÷üëçóçò êáé ÊÁÐÇ óôéò åñãáôéêÝò êáôïéêßåò Ìõëáýëáêïõ, åêåß üðïõ óôåãáæüôáí ìÝ÷ñé ðñüôéíïò ï ðïíôéáêüò óýëëïãïò «Ðáíáãßá ÓïõìåëÜ».

Êßíçôñá - ìðüíïõò ãéá óõãêÝíôñùóç áðïäåßîåùí ÅðéðëÝïí êßíçôñá êáé ìðüíïõò, ãéá íá óõíå÷ßóïõí ïé ðïëßôåò íá óõãêåíôñþíïõí áðïäåß-

îåéò, åîåôÜæåé íá ÷ïñçãÞóåé ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí, åíþ ðáñÜëëçëá èá áðëïðïéÞóåé ôéò äéáäéêáóßåò êáôáãñáöÞò ôùí óõíáëëáãþí êáé áðïóôïëÞò ôùí óôïé÷åßùí óôçí Åöïñßá. Ï áñ÷éêüò åíèïõóéáóìüò ãéá ôï «êßíçìá ôùí áðïäåßîåùí» Ý÷åé åîáóèåíÞóåé êáé óôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí õðÜñ÷åé Ýíôïíïò ðñïâëçìáôéóìüò, êáèþò, ðñéí êáí óõìðëçñùèåß ôï ðñþôï åîÜìçíï, ðïëëïß öïñïëïãïýìåíïé åß÷áí Þäç «êôßóåé» ôï áöï-

ñïëüãçôï üñéü ôïõò êáé åßôå äåí æçôïýí ðëÝïí áðïäåßîåéò, åßôå äéáðñáãìáôåýïíôáé ôïí ÖÐÁ ãéá íá ðåôý÷ïõí êáëýôåñç ôéìÞ. ÔÑÉÁ ÓÅÍÁÑÉÁ Óýìöùíá ìå Ýãêõñåò ðëçñïöïñßåò ôá ôñßá åðéêñáôÝóôåñá óåíÜñéá ãéá ôç èùñÜêéóç ôïõ óõóôÞìáôïò ôùí áðïäåßîåùí, üðùò ôá åðåîåñãÜæïíôáé ïé áñìüäéåò õðçñåóßåò ôïõ õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí, åßíáé ôá åîÞò: - Ìåãáëýôåñç ìåßùóç ôïõ öüñïõ ãéá áðïäåßîåéò áðü ïñéóìÝíåò êáôçãïñßåò åðáããåëìáôéþí, üðïõ ðáñáôçñïýíôáé õøçëÜ ðïóïóôÜ ðáñáâáôéêüôçôáò.

- Êáèïñéóìü ôïõ ýøïõò ôùí äáðáíþí ðïõ èá åêðßðôïõí áðü ôïí öüñï Þ ôï åéóüäçìá ôïõ öïñïëïãïýìåíïõ ìå áðüöáóç ôïõ õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí, ç ïðïßá èá åêäßäåôáé ìÝ÷ñé ôçí 15ç Öåâñïõáñßïõ ôïõ ïéêïíïìéêïý Ýôïõò ðïõ áöïñÜ ç äÞëùóç. - Êáèïñéóìü ôïõ ýøïõò ôçò áîßáò ôùí áðïäåßîåùí êáé ôïõ åßäïõò ðïõ áðáéôïýíôáé ãéá ôï «êôßóéìï» ôïõ áöïñïëüãçôïõ ïñßïõ ìå áðüöáóç ôïõ õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí, ç ïðïßá èá åêäßäåôáé åðßóçò ìÝ÷ñé ôçí 15ç Öåâñïõáñßïõ ôïõ ïéêïíïìéêïý Ýôïõò ðïõ áöïñÜ ç äÞëùóç.

ÌÅ×ÑÉ ÔÅËÇ ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ

Åîáñóç êñïõóìÜôùí ôïõ éïý ôïõ Äõôéêïý Íåßëïõ ÐÝíôå ìå äÝêá êñïýóìáôá ôïõ éïý ôïõ Äõôéêïý Íåßëïõ áíáìÝíåôáé íá êáôáãñÜöïíôáé êáèçìåñéíÜ ìÝ÷ñé ôá ôÝëç Óåðôåìâñßïõ, ïðüôå ëüãù ôùí êáéñéêþí óõíèçêþí èá åîáöáíéóôïýí ôá êïõíïýðéá ðïõ ìåôáäßäïõí ôç íüóï, äÞëùóå ÷èåò óå óõíÝíôåõîç Ôýðïõ ï ðñüåäñïò ôïõ ÊÅÅËÐÍÏ Ãéþñãïò Óáñüãëïõ. Áêüìá ôÝóóåñá êñïýóìáôá åðéâåâáéþèçêáí ìå åñãáóôçñéáêü Ýëåã÷ï ôçí Ôñßôç, áíåâÜæïíôáò ôï óõíïëéêü áñéèìü óôá 64. Ïé áéìïäïóßåò Ý÷ïõí áíáóôáëåß óôéò ðåñéï÷Ýò üðïõ åìöáíßóôçêáí ðåñéóôáôéêÜ, ùóôüóï ç õðåýèõíç ôïõ Åèíéêïý ÊÝíôñïõ Áéìïäïóßáò Íôßíá Ðïëßôç äéáâåâáßùóå üôé äåí õðÜñ÷ïõí åëëåßøåéò. Ãéá íá åîáóöáëéóôåß ðÜíôùò åðÜñêåéá ãéá ôéò ìåôáããßóåéò, åßðå, èá æçôçèåß ç óõíäñïìÞ ôïõ óôñáôïý ãéá åðéðëÝïí áéìïäïóßåò. Ôç ÄåõôÝñá, åîÜëëïõ, áíáìÝíïíôáé óôï Á×ÅÐÁ êáé ôï Ãåíéêü Íïóïêïìåßï ËÜñéóáò ôá áíôéäñáóôÞñéá ðïõ áðáéôïýíôáé ãéá ôï ìïñéáêü Ýëåã÷ï ôùí ðåñßðïõ 2.000 ìïíÜäùí áßìáôïò ðïõ Ý÷ïõí óõãêåíôñùèåß áðü ðåñéï÷Ýò õøçëÞò åðéêéíäõíüôçôáò êáé Ý÷ïõí ôåèåß óå êáñáíôßíá. ¼óïé Ý÷ïõí ôáîéäÝøåé óå ðåñéï÷Ýò ìå êñïýóìáôá äåí ìðïñïýí íá äùñßóïõí áßìá ãéá 25 çìÝñåò, åíþ üóïé Ý÷ïõí ðñïóâëçèåß áðü ôïí éü ãéá 120 ìÝñåò.

ÈÝëåé áñåôÞ êáé ôüëìçí... ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí 1ç Óôï ìåôáîý óôï ÄÞìï Êáñðåíçóßïõ õðïøÞöéïò ÄÞìáñ÷ïò èá åßíáé ï ãéüò ôçò Êþóôáò ÌðáêïãéÜííçò. Êé ï áäåëöüò ôçò ÊõñéÜêïò ðáñáìÝíåé âïõëåõôÞò ôçò Í.Ä (áêüìá) êáé ï ðáôÝñáò ôçò åðßôéìïò ðñüåäñïò ôçò Íą ÌðåñäåìÝíá ðñÜãìáôá. Ç ëåðôïìåñÞò áíáöïñÜ óôá ôçò ÊñÞôçò êáé ôçò ïéêïãÝíåéáò ÌçôóïôÜêç Ýãéíå ãéá íá êáôáäåé÷èåß ç éäéïìïñößá (åëëçíéêü ßóùò öáéíüìåíï) ôùí ó÷Ýóåùí ðïëéôéêÞò- ðïëéôéêþí – ðïëéôþí. Êáé ç äéáðëïêÞ ôïõò. Ãéáôß ðáñüìïéá öáéíüìåíá ðáñïõóéÜæïíôáé óå ðïëëÝò ðåñéï÷Ýò ôçò ÷þñáò. Ôï Ðá.óï.ê ð.÷. óôçñßæåé ôïí ÐÝôñï Ôáôïýëç ãéá ôçí ÐåñéöÝñåéá ÐåëïðïííÞóïõ. Áò ìçí áíáöåñèïýìå óôá óõìâáßíïíôá óôï íïìü ìáò. Åßíáé ãíùóôÜ åîÜëëïõ… Ï ê. ÓáìáñÜò, üðùò êáé ï ê. ÐáðáíäñÝïõ, Ýäùóå, ìÝ÷ñé óôéãìÞò ôçí õðïóôÞñéîç ôçò ÍÄ ãéá áñêåôïýò äÞìïõò Þ ÐåñéöÝñåéåò ( ØùìéÜäçò, ÊáêëáìÜíçò, ÄñÜêïò ê.á.). Õðïôßèåôáé üôé ìå ôá èÝìáôá áõôÜ áó÷ïëÞèçêå ðñïçãïõìÝíùò ï õðåýèõíïò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò Âáó. Ìé÷áëïëéÜêïò. Ìðïñåß êáé íá áó÷ïëÞèçêå. Ùóôüóï ôïí ôåëåõôáßï ëüãï Ý÷åé ï áñ÷çãüò ôïõ êüììáôïò. ¸ôóé ãéíüôáí ðÜíôá êáé åðß ôùí äýï ÊáñáìáíëÞäùí êáé åðß ôùí ôñéþí ÐáðáíäñÝïõ áëëÜ êáé åðß ÌçôóïôÜêç êáé Óçìßôç. ¼ìùò âïõëåõôÝò, äÞìáñ÷ïé, ðåñéöåñåéÜñ÷åò åêëÝãïíôáé áðü ôï ëáü êáé ãéá ôï ëáü. Ï ëáüò èá ùöåëçèåß áðü ôá êáëÜ êáé èá æçìéùèåß áðü ôá ëáèåìÝíá Ýñãá êáé áðïöÜóåéò ôïõò. Êé áõôüò èá ðëçñþóåé ôéò æçìéÝò ôïõò. Äåí èá ðëçñþóïõí ïýôå ïé ðïëéôéêïß áñ÷çãïß, ïýôå ïé öéëïäïîïýíôåò êáé öéëïäïîïýóåò ìåëëïíôéêïß áñ÷çãïß. Áõôïß (ðáñüíôåò, áðåëèüíôåò êáé åñ÷üìåíïé) óõíÞèùò ìüíï ðáßñíïõí. Äüîá, áîéþìáôá, äéêáéþìáôá, ìåãáëåßá. Ôõ÷üí åõèýíåò… ðáñáãñÜöïíôáé åãêáßñùò. ÊÜôé âÝâáéá äßíïõí áëëÜ óõíÞèùò óå Üëëïõò. ¼÷é óôï öôù÷ü ëáü. Êé åêôüò áõôþí Ý÷ïõìå äçìï-êñáôßá. Äçë. ðïëßôåõìá óôï ïðïßï ôïí ðñþôï ëüãï Ý÷åé (õðïôßèåôáé) ï ëáüò. ¼ðïõ üëåò ïé åîïõóßåò (ëÝìå ôþñá) ðçãÜæïõí áðü ôï ëáü. ÖõóéêÜ êáé äåí óõìâáßíåé êÜôé ôÝôïéï. Êáé ãé áõôü Ý÷ïõí áóöáëþò åõèýíç (ôç ìåãáëýôåñç) ïé ðïëéôéêïß ìáò. ¸÷ïõìå üìùò åõèýíç êé åìåßò, ï ëáüò. Ðïëý ìéêñüôåñç áóöáëþò áöïý äåí áíáêáëýøáìå áêüìç ôç äýíáìç êáé ôéò äõíáôüôçôÝò ìáò. Äåí ìáò âïÞèçóå êáèüëïõ ðñïò áõôÞ ôçí êáôåýèõíóç êáé ôï ðïëéôéêü ìáò óýóôçìá. Áíôßèåôá ìÜëéóôá. Êé Ýôóé áðü Üãíïéá êõñßùò, áðü ðáñÜäïóç, áðü áíáôñïöÞ (;) ãéíüìáóôå ðéüíéá óôá ÷Ýñéá ôùí ðïëéôéêþí. Êé áõôïß, ïé ðåñéóóüôåñïé áð’ áõôïýò, ðéüíéá óôá ÷Ýñéá ìåãÜëùí äõíÜìåùí êáé óõìöåñüíôùí. Êáé éó÷ýåé ðÜíôá ãéá ôçí ðëåéïøçößá çìþí êáé ôùí ðïëéôéêþí ìáò áõôü ðïõ ç ëáúêÞ óïößá äéäÜóêåé: «¼ôáí ãßíåóáé óêïõëÞêé ìçí ðáñáðïíéÝóáé ãéáôß óå ðáôïýí». Óêëçñü, ðëçí áëçèÝò. Äõóôõ÷þò… Ìðïñïýìå Üñáãå íá áðáëëáãïýìå áðü ôï óÜðéï ðïëéôéêü ìáò óýóôçìá, ôéò Üäéêåò êáé æçìéïãüíåò óõìðåñéöïñÝò ðïëéôéêþí êáé ðïëéôþí, ôçí áõôïêáôáóôñïöéêÞ ìáò ôåëéêÜ ðïñåßá; Ï Éçóïýò ×ñéóôüò ìáò Ýäåéîå ôï äñüìï. Ï Ìá÷Üôìá ÃêÜíôé êáé ï éíäéêüò ëáüò ôïí áêïëïýèçóáí. ÐñïóáñìïóìÝíï âÝâáéá óôá äéêÜ ôïõò äåäïìÝíá. Êáé áðáëëÜ÷ôçêáí ÷ùñßò ðüëåìï, ÷ùñßò âßá, áðü ôçí êñáôáéÜ ôüôå ÂñåôáíéêÞ Áõôïêñáôïñßá. Ï äñüìïò õðÜñ÷åé. Êáé óßãïõñá åßíáé óôï ÷Ýñé ìáò íá ôïí áêïëïõèÞóïõìå. ¼ìùò «èÝëåé áñåôÞ êáé ôüëìçí ç åëåõèåñßá», üðùò Ýãñáøå ï ÁíäñÝáò ÊÜëâïò. Èá ôï ôïëìÞóïõìå ðïôÝ; ¢ãíùóôï… ÃÉÁÍÍÇÓ ÊÏÑÏÌÇËÇÓ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ÔÙÍ ÓÕÍÄÕÁÓÌÙÍ ÔÇÓ «ËÁÚÊÇÓ ÓÕÓÐÅÉÑÙÓÇÓ» ÃÉÁ ÄÇÌÏ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÌÅ «ÕÐÏØÇÖÉÏ ÄÇÌÁÑ×Ï ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÔÏÍ ÍÉÊÏ ÓÁËÐÉÓÔÇ» ÊÁÉ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÊÅÍÔÑÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ ÌÅ «ÕÐÏØÇÖÉÏ ÁÍÔÉÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÑ×Ç ÐÉÅÑÉÁÓ ÔÏÍ ÃÉÁÍÍÇ ÓÊÏÕÖÁ».

Ôïðéêïß Üñ÷ïíôåò áãùíéóôÝò Þ óõìâéâáóìÝíïé ìå ôçí êõñßáñ÷ç ðïëéôéêÞ Êáèþò èá âãáßíïõìå áðü ôçí êáëïêáéñéíÞ ñáóôþíç êáé èá åéóåñ÷üìáóôå óôç ðñïåêëïãéêÞ ðåñßïäï ãéá ôéò ôïðéêÝò êáé ðåñéöåñåéáêÝò åêëïãÝò ïëïÝíá êáé ðéï Ýíôïíá èá ðñïâÜëëåé ôï åñþôçìá ãéá ôï åßäïò ôùí ôïðéêþí áñ÷üíôùí ðïõ ÷ñåéÜæåôáé óÞìåñá ç Ðéåñßá êáé ãåíéêüôåñá ï ôüðïò. Ïé åñãáæüìåíïé, ôá öôù÷Ü ëáúêÜ óôñþìáôá, ïé ìéêñïß êáé ìåóáßïé áãñüôåò êáé ïé áõôïáðáó÷ïëïýìåíïé äåí Ý÷ïõí êáíÝíá óõìöÝñïí íá óôçñßîïõí óõíäõáóìïýò ðïõ ïé åðéêåöáëåßò ôïõò üëá ôá ðñïçãïýìåíá ÷ñüíéá óôÞñéîáí ôéò åëáóôéêÝò ó÷Ýóåéò åñãáóßáò. ÅðÝâáëáí ôá áíôáðïäïôéêÜ ôÝëç ãéá õðçñåóßåò ðïõ èá ìðïñïýóáí íá ðáñÝ÷ïíôáé äùñåÜí, ôá ôñïöåßá óôïõò ðáéäéêïýò óôáèìïýò êáé ðïõ ÷Üñéóáí óôï êñÜôïò ôá 10.5 äéò. ðïõ ôïõò ÷ñùóôÜ ôá ïðïßá ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôçí öïñïëïãéêÞ ôïõò áöáßìáîç. Äåí Ý÷ïõí êáíÝíá ëüãï íá óôçñßîïõí üëïõò åêåßíïõò ðïõ åìöáíßæïíôáé ìå ôï ðñïóùðåßï ôïõ «áíåîÜñôçôïõ» Þ ôïõ «ðñùôüâïõëïõ» ãéáôß äåí äéáöïñïðïéïýíôáé ïýôå êáô' åëÜ÷éóôï áðü ôçí «íÝá» ôïðéêÞ êáé ðåñéöåñåéáêÞ «ìåôáññýèìéóç» êáé ôçí êõñßáñ÷ç ðïëéôéêÞ ðïõ óêïðüò ôçò åßíáé, ìÝóá áðü ôïõò ãåùãñáöéêÜ êáé ðëçèõóìéáêÜ äéåõñõìÝíïõò äÞìïõò êáé ôéò äéåõñõìÝíåò ðåñéöÝñåéåò, íá äþóïõí äéÝîïäï óôá óõóóùñåõìÝíá êåöÜëáéá ôùí ìåãÜëùí êáôáóêåõáóôéêþí åôáéñåéþí êáé Üëëùí åðé÷åéñÞóåùí. ÁëÞèåéá üëïé áõôïß áíåîÜñôçôïé Þ ìç èá ðÜøïõí íá ðñïóëáìâÜíïõí åñãáæüìåíïõò ìå åëáóôéêÝò ó÷Ýóåéò åñãáóßáò; Èá êáôáñãÞóïõí ôá áíôáðïäïôéêÜ ôÝëç êáé ôá ôñïöåßá; Èá óõãêñïõóôïýí ìå ôïõò íüìïõò ðïõ ìåôáôñÝðïõí ôéò õðçñåóßåò ôùí äÞìùí óå åðé÷åéñÞóåéò ðïõ ëåéôïõñãïýí ìå éäéùôéêïïéêïíïìéêÜ êñéôÞñéá, äçëáäÞ ìå ôç ëïãéêÞ ôïõ êÝñäïõò; Ùò « ËáúêÞ Óõóðåßñùóç» ðéóôåýïõìå ðùò üôáí Ýëèåé ç þñá ôçò êñßóçò ïé åñãáæüìåíïé, ôá öôù÷Ü ëáúêÜ óôñþìáôá, ãåíéêüôåñá üëïé áõôïß ðïõ õðïöÝñïõí áðü ôçí ðïëéôéêÞ ôïõ êåöáëáßïõ êáé ç ïðïßá åêöñÜæåôáé åßôå ìå ôïí Ýíá åßôå ìå ôïí Üëëï ôñüðï êáé óôï ÷þñï ôçò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò èá åðéëÝîïõí áãùíéóôÝò õðïøÞöéïõò äçìÜñ÷ïõò, áíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç êáé ðåñéöåñåéÜñ÷ç. Áíèñþðïõò ðïõ âñÝèçêáí óôç ðñþôç ãñáììÞ ôïõ áãþíá åíÜíôéá óôéò áðïëýóåéò ôïõ Áñâáíéôßäç, óôéò êéíçôïðïéÞóåéò ðïõ Ýãéíáí ìå áöïñìÞ ôá äýï èáíáôçöüñá åñãáôéêÜ «áôõ÷Þìáôá» óôï äÞìï Êáôåñßíçò, êáé óôïõò ãåíéêüôåñïõò áãþíåò ãéá ìüíéìç êáé óôáèåñÞ äïõëåéÜ, åíÜíôéá óôç äéÜëõóç ôïõ êïéíùíéêïáóöáëéóôéêïý óõóôÞìáôïò, óôç êáôÜñãçóç üëùí ôùí äéïäßùí êáé óå Üëëïõò. Ôï ðáñÜäåéãìá ôïõ áãùíéóôÞ äçìÜñ÷ïõ ôïõ ÄÞìïõ Íßêáéáò ÓôÝëéïõ ÌðåíåôÜôïõ, ï ïðïßïò óôçñßæåôáé áðü ôï Ê.Ê.Å., ðïõ ìÝóá áðü áãþíåò ìáæß ìå ôïõò åñãáæüìåíïõò, ôïõò êáôïßêïõò êáé ôïõò ìáæéêïýò öïñåßò Íßêáéáò áíôéóôñáôåýôçêå ôçí êõñßáñ÷ç ðïëéôéêÞ êáé ìïíéìïðïßçóå 176 åñãáæüìåíïõò Þ ôùí ôñéþí äçìÜñ÷ùí ôçò Éêáñßáò áò ìçí åßíáé ôï ìïíáäéêü. Ç Ðéåñßá ÷ñåéÜæåôáé ôÝôïéïõò áãùíéóôÝò äçìÜñ÷ïõò êáé ãåíéêüôåñá ôïðéêïýò Üñ÷ïíôåò. ÄçìÜñ÷ïõò êáé ôïðéêïýò Üñ÷ïíôåò ïðïßïé èá áãùíéóôïýí ìáæß ìå ôïõò åñãáæüìåíïõò êáé ôá öôù÷Ü ëáúêÜ óôñþìáôá ôçò ðüëçò êáé ôïõ ÷ùñéïý ãéá ìüíéìç êáé óôáèåñÞ äïõëåéÜ ãéá üëïõò. Ãéá ìïíéìïðïßçóç üëùí ôùí óõìâáóéïý÷ùí ôùí äÞìùí êáé ãéá íá ìç ãßíåé êáìéÜ áðüëõóç ìå áöïñìÞ ôéò óõìðôýîåéò Þ ôçí êáôÜñãçóç õðçñåóéþí-åðé÷åéñÞóåùí ôùí äÞìùí üðùò ðñïâëÝðåôáé áðü ôïí «ÊáëëéêñÜôç» êáé ôï ìíçìüíéï. Ãéá íá êáôáñãçèïýí ôá ôñïöåßá óôïõò ðáéäéêïýò óôáèìïýò êáé íá ìç ðñï÷ùñÞóåé áíÜìåóá óå Üëëïõò ôïìåßò ç áðïêÝíôñùóç ôçò ðáéäåßáò, ôçò õãåßáò êáé ôçò ðñüíïéáò ðïõ èá ïäçãÞóïõí ôçí áíÜëçøç ôïõ êüóôïõò ãéá ôçí ëåéôïõñãßá ôïõò ìå ôïí Ýíá Þ ôïí Üëëï ôñüðï áðü ôïõò äçìüôåò êáé óôçí äéÜóðáóç ôïõ åíéáßïõ ÷áñáêôÞñá ôïõò.


$

Ïëýìðéï ÂÞìá

ÐÝìðôç 19 Áõãïýóôïõ 2010

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò ô ÅÈÍÉÊÇ

¢ñåóáí ÷èÝò ïé Êáôåñéíéþôåò ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò - ÌåôÝùñá 3-0 Ðáßæïíôáò ðïëý êáëü ðïäüóöáéñï ç ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò íßêçóå ÷èåò ìå 3-0 ôá ÌåôÝùñá óôï ãÞðåäï ôçò ÍÝáò ÆùÞò, óå öéëéêü áãþíá ðñïåôïéìáóßáò. Ç ïìÜäá ôïõ Ãéþñãïõ Êáìðåñßäç Ýðáéîå åêðëçêôéêü ðïäüóöáéñï êáôÜ äéáóôÞìáôá êáé åðéêñÜôçóå ìå ôï åõñý óêïñ, Ý÷ïíôáò ìÜëéóôá êáé äýï äïêÜñéá. Óôï 18’ ìåôÜ áðü ðÜóá ôïõ ÊõñôÝãïõ, ï Âåëþíçò Ýêáíå ôï 1-0. Óôï 43’ ï Âåëþíçò óçìÜäåøå ôï ïñéæüíôéï äïêÜñé. Óôï 72’ ï ÌðïôáÀôçò åêôÝëåóå öÜïõë êáé ï ÊõñôÝãïò ìå êåöáëéÜ Ýêáíå ôï 2-0. Óôï 83’ óå óÝíôñá ôïõ ÊõñôÝãïõ ï Ìé÷áúëßäçò Ä. óçìÜäåøå ôï äïêÜñé ôùí öéëïîåíïõìÝíùí. Ôï áãþíá äéáéôÞôåõóå ï ê. ÊáôáíÜò

ÏÉ ÓÕÍÈÅÓÅÉÓ ÔÙÍ ÏÌÁÄÙÍ ÁÅ ÐÏÍÔÉÙÍ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ Éôóéïò (63’ Ðáðáôïëßêáò), Ôóéôëáêßäçò (73’ Âåúäáìåíßäçò), ÊõñôÝãïò (84’ Ãïýôóéïò), Ðáðáãéáííüðïõëïò (46’ Ôóéìüðïõëïò), Êåóôåëßäçò (46’ Ìé÷áúëßäçò Ì.), Ìðïôáßôçò (80’ ÃéáêÜêïãëïõ), Ëéüëéïò (80’ ÖùôéÜò), Ãéüâôóåö (80’ Ìé÷áúëßäçò Ä.), Óôáößäáò (70’ Ãïýëáò), Âåëþíçò (66’ ÔñïÀñçò), ÄéáìÜíôçò (46’ Óáââßäçò). ÌÅÔÅÙÑÁ ÊÁËÁÌÐÁÊÁÓ ÑïõóéáìÜíçò, ÆÞíùíïò, ×áúôáëÞò, ÓêñÝêáò Áè, Óéïýôáò, ÁõãÝñïò, ÖïõñôÜíçò, ÃêáãêáóôÜèçò, ÃñáâÜíçò, ÊåñáìÜò, ÔóïõêÜëçò. Åðßóçò Ýðáéîáí êáé ïé : ÐáðáíéêïëÜïõ, ÊùóôÞò, ÓêñÝêáò Ã, Óáêåëëáñßäçò, ÃêáñíÜñáò, ÌïõñêÜêçò, Íôüâáñçò, Ìðáïýôçò, ÁõãÝñïò ×, ÊáñáóôÝñãéïò êáé ÌðáëïãéÜííçò.

ÅÍÙÓÇ ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÉÊÙÍ ÓÙÌÁÔÅÉÙÍ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ «ÔÁÊÔÉÊÇ Ã.Ó. ÌÅËÙÍ Å.Ð.Ó. ÐÉÅÑÉÁÓ» Êýñéå Ðñüåäñå. ¾óôåñá áðü ôçí 232/1-6-2010 áðüöáóç ôïõ äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò Å.Ð.Ó. Ðéåñßáò, ç äéïßêçóç ôçò, ÓÕÃÊÁËÅÉ Ôçí ÔáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí ìåëþí óùìáôåßùí ãéá ôçí 23-8-2010 çìÝñá ÄåõôÝñá êáé þñá 8:30 ì.ì. óôï êÝíôñï ÖÁÑÏÓ óôçí Ðáñáëßá Êáôåñßíçò ÔÁÊÔÉÊÇ ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ 1.- Ðáñïõóßá áíôéðñïóþðùí. 2.- ÅêëïãÞ ðñïÝäñïõ ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ãéá ôçí äéåýèõíóç ôùí óõæçôÞóåùí êáé äýï (2) ãñáììáôÝùí ãéá ôçí ôÞñçóç ôùí ðñáêôéêþí. 3.- Ôñïðïðïßçóç Êáôáóôáôéêïý 4.- Äéïéêçôéêüò áðïëïãéóìüò ðåñéüäïõ 2009-2010 5.- Ïéêïíïìéêüò áðïëïãéóìüò Ýôïõò 2009 6.- Ðñïûðïëïãéóìüò Ýôïõò 2010 7.- ÊëÞñùóç ÊõðÝëëïõ 2010 - 2011 8.- Êëçñþóåéò ÐñùôáèëçìÜôùí 2010 – 2011 9.- ÃåíéêÜ - ÐñïôÜóåéò ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÏÉ ÓÙÌÁÔÅÉÙÍ ÓÔÇÍ Ã.Ó. Ç åêðñïóþðçóç ôùí óùìáôåßùí óôçí Ã. Ó. ôçò ¸íùóçò èá ãßíåé áðü ôïõò áíôéðñïóþðïõò ôïõò. ÊÜèå óùìáôåßï èá åêðñïóùðçèåß áðü Ýíá Ôáêôéêü áíôéðñüóùðï êáé ôïí áíáðëçñùìáôéêü ôïõ ðïõ èá ïñéóèïýí áðü ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ óùìáôåßïõ. Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ

Ãéá ôï Ä.Ó.

Áíôþíéïò Ðáðáðåôñßäçò

Ï Ã. ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ Êùíóôáíôßíïò Êïýñôçò

ÐÑÙÔÁÈËÇÌÁ ÊÏËÕÌÂÇÓÇÓ ÅÖÇÂÙÍ-ÍÅÁÍÉÄÙÍ

4 êïëõìâÞôñéåò ôïõ ÃÁÓ ÓÂÏÑÙÍÏÕ óôéò ôåëéêÝò ïêôÜäåò Êáé ðÜëé åíôõðùóéáêÞ ç ÃêÝêá ÄåóðïéëÝíá

Óôï ÐáíåëëÞíéï ðñùôÜèëçìá êïëýìâçóçò ÅöÞâùí-Íåáíßäùí ðïõ ïëïêëçñþèçêå óôï Ïëõìðéáêü êïëõìâçôÞñéï Áèçíþí ç êïëõìâçôéêÞ ïìÜäá ôïõ ÃÁÓ ÓÂÏÑÙÍÏÕ óõãêÝíôñùóå 13 âáèìïýò êáé êáôåôÜãç 15ç óôç ãåíéêÞ âáèìïëïãßá, Ý÷ïíôáò ôÝóóåñéò (4) êïëõìâÞôñéåò óôïõò ôåëéêïýò ôùí áãùíéóìÜôùí. Ãéá ìéá áêüìç ÷ñïíéÜ åíôõðùóéáêÞ Þôáí ç åìöÜíéóç ôçò êïëõìâÞôñéáò ôïõ óõëëüãïõ ÃêÝêá ÄåóðïéëÝíáò, ç ïðïßá áöïý åêðëÞñùóå ìå ôïí êáëýôåñï ôñüðï ôéò ó÷ïëéêÝò ôçò õðï÷ñåþóåéò (Þôáí ìáèÞôñéá óôçí ôñßôç Ëõêåßïõ) êáôÜöåñå êáé íá ãñÜøåé ðïëý êáëÜ óôéò ÐáíåëëÞíéåò åîåôÜóåéò êáé óôï ðåñéïñéóìÝíï ÷ñüíï ôùí åðôÜ åâäïìÜäùí ðïõ áðÝìåíáí ìÝ÷ñé ôï ÐáíåëëÞíéï ðñùôÜèëçìá ðÝôõ÷å ôçí óõììåôï÷Þ ôçò óå ôñåßò ôåëéêïýò áãùíéóìÜôùí êåñäßæïíôáò äýï 5åò êáé ìßá 6ç èÝóç. ÁíáëõôéêÜ ôá áðïôåëÝóìáôá Þôáí ôá áêüëïõèá: Ç êïëõìâÞôñéá ÃÊÅÊÁ ÄÅÓÐÏÉËÅÍÁ êáôÝëáâå ôçí 5ç (ðÝìðôç) èÝóç óôï áãþíéóìá 200 ìÝôñá Ðåôáëïýäáò ìå ÷ñüíï 2.37.63 ,åðßóçò ôçí 5ç (ðÝìðôç) èÝóç óôï áãþíéóìá 400ìÝôñá Ì.ÁôïìéêÞ ìå ÷ñüíï 5.27.63 êáé ôçí 6ç (èÝóç) óôï áãþíéóìá 200ìÝôñá Ì.ÁôïìéêÞ ìå ÷ñüíï 2.34.98. Ðïëý ìåãÜëç ðñïóðÜèåéá Ýãéíå áðü ôéò êïëõìâÞôñéåò ôïõ óõëëüãïõ óôá ïìáäéêÜ áãùíßóìáôá. Óôï áãþíéóìá 4×100 ìéêôÞò ïìáäéêÞò êïëýìâçóçò ç ïìÜäá êáôÝëáâå ôçí 9ç èÝóç äßíïíôáò ðïëý ìåãÜëç ìÜ÷ç êáé îåðåñíþíôáò ïìÜäåò üðùò ï ÐÁÏÊ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ êáé ç ËÁÑÉÓÁ). Óôï áãþíéóìá 4×200 åëåýèåñï ïé êïëõìâÞôñéåò ÐÁÓ×ÏÕËÇ ÅÑÁÓÌÉÁ, ÊÙÍÓÔÁÍÔÏÐÏÕËÏÕ ËÕÃÅÑÇ, ÔÆÉÌÏÐÏÕËÏÕ ÁÑÉÓÔÅÁ êáé ÃÊÅÊÁ ÄÅÓÐÏÉËÅÍÁ, äßíïíôáò ôïí êáëýôåñï åáõôü ôïõò êáôÝëáâáí ôçí 8ç (üãäïç) èÝóç êáôáöÝñíïíôáò íá ìðïõí óôéò âáèìïëïãïýìåíåò èÝóåéò. Ôçí éêáíïðïßçóÞ ôïõ åîÝöñáóå ï ðñïðïíçôÞò ôïõ óõëëüãïõ ê.Ìéóáçëßäçò Êþóôáò, ï ïðïßïò åßíáé åðéêåöáëÞò ôùí ðñïðïíçôþí

Ē ÅÈÍÉÊÇ

êïëýìâçóçò ôïõ ÃÁÓ ÓÂÏÑÙÍÏÕ. Ãéá ìéá áêüìç ÷ñïíéÜ ç êïëõìâçôéêÞ ïìÜäá ôïõ Ã.Á.Ó. ÓÂÏÑÙÍÏÕ åêðñïóþðçóå åðÜîéá ôçí ÐéåñéêÞ êïëýìâçóç óõãêåíôñþíïíôáò (óôéò áãùíéóôéêÝò êáôçãïñßåò) ôçí õøçëüôåñç âáèìïëïãßá áðü üëá ôá óùìáôåßá êïëýìâçóçò ôçò ðüëçò ìáò êáé óõììåôÝ÷ïíôáò (óôéò ðñïáãùíéóôéêÝò êáôçãïñßåò) ìå ôç ìåãáëýôåñç ïìÜäá áèëçôþí, áðïäåéêíýïíôáò üôé áðïôåëåß óôáèåñÞ áîßá óôï ÷þñï ôçò êïëýìâçóçò.

Ôüðï óôá íéÜôá Áéãéíéáêüò - Åèíéêüò Êáôåñßíçò 0-2

Íßêçóå ÷èåò óôï Áéãßíéï, óå öéëéêü ðáé÷íßäé ðñïåôïéìáóßáò, ï Åèíéêüò ìå 2-0 ôïí ôïðéêü Áéãéíéáêü óå Ýíáí áãþíá üðïõ âãÞêáí ÷ñÞóéìá óõìðåñÜóìáôá. Ïé öéëïîåíïýìåíïé ðáßæïíôáò ÷ùñßò ôïõò Æõãüðïõëï, Ìåôåíßäç, Ðáõëßäç Üñåóáí, Ýäåéîáí üôé âñßóêïíôáé óå êáëü äñüìï êáé ç óõíÝ÷åéá ôïõò áíÞêåé. Ï Åèíéêüò ðáñïõóéÜóôçêå êáé ðÜëé ðïëý äõíáôüò Ý÷ïíôáò íåáñïýò ðáßêôåò óôï ñüóôåñ ôïõ êáé ðÞñå ôç íßêç Ý÷ïíôáò êáëÞ áðüäïóç. Ôï óêïñ Üíïéîå óôï 20’ ï ÌðåêéÜñçò ìå áðåõèåßáò ÷ôýðçìá öÜïõë áðü ìáêñéíÞ áðüóôáóç êÜíïíôáò ôï 0-1. Óôï 85’ ìåôÜ áðü åîáéñåôéêÞ åíÝñãåéá ôïõ Ðáðáêùíóôáíôßíïõ ï íåáñüò Êáëëéáíßäçò ðÝôõ÷å ôï 0-2. Ï Áéãéíéáêüò Ýäåéîå üôé öÝôïò óôï ÐñùôÜèëçìá èá åßíáé ðïëý ðéï éó÷õñüò áðü ôçí ðåñóéíÞ ðåñßïäï.

ÃåìÜôï êïõðüíé ìå êõñßùò ìåíïý áðü Europa League ÊáëçìÝñá óáò ößëïé êáé ößëåò óå Üëëç ìéá ÅõñùðáúêÞ ÐÝìðôç ìå ðïëëÜ äõíáôÜ ðáé÷íßäéá êáé ðïëëÝò åðéëïãÝò ãéá åìÜò ôïõò ðáß÷ôåò. Ñß÷íåôáé êáé ï ÐÁÏÊ óôçí ìÜ÷ç óÞìåñá ìå áíôßðáëï ôçí Öåíåñìðá÷ôóÝ.

Ç SUBARU ÓÔÇÍ ÊÁÔÅÑÉÍÇ ÅÉÍÁÉ ÐÑÁÃÌÁÔÉÊÏÔÇÔÁ ÅËÁÔÅ ÓÔÇÍ ÊÏÕÔÓÉÌÁÍÇÓ ÁÅ ÍÁ ÁÐÏËÁÕÓÅÔÅ ÔÇÍ ÏÄÇÃÉÊÇ ÅÌÐÅÉÑÉÁ ÅÍÏÓ SUBARU. ÊÏÕÔÓÉÌÁÍÇÓ ÁÅ - OLYMPOS MOTORS 1ï ×ÉË. ÐÅÏ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ - ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ - ÔÇË. 23510 45880-89

ÊÑÁÔÁÌÅ ÔÉÓ ÔÉÌÅÓ ÌÁÓ ÓÅ ÏËÁ ÔÁ ÌÏÍÔÅËÁ ×ÙÑÉÓ ÅÐÉÐËÅÏÍ ÖÐÁ, ×ÙÑÉÓ ÖÏÑÏ ÐÏËÕÔÅËÅÉÁÓ ÃÉÁ ÐÁÑÁÃÃÅËÅÉÅÓ ÌÅ×ÑÉ 30 ÁÐÑÉËÉÏÕ

ÁñêåôÜ ôá èåùñçôéêÜ öáâïñß óÞìåñá ößëïé ìïõ êáé ðÜìå íá äïýìå ôé èá åðéëÝîïõìå. Îå÷ùñßæåé ï Üóóïò ôçò ðïëý äõíáôÞò öÝôïò Ðáñß Óåíô Æåñìáßí êüíôñá óôçí ÌáêÜìðé Ôåë Áâßâ ðïõ äýóêïëá èá áíôéóôáèåß óôçí äýíáìç ôùí ÐáñéæéÜíùí. Óõíå÷ßæù ìå ôï äéðëü ôçò ÓôïõôãêÜñäçò ðïõ Ý÷åé áñêåôÜ ðáé÷íßäéá óôá ðüäéá ôçò êáé åßíáé ðïéïôéêüôåñç ìÝóá óôçí Ýäñá ôçò Óëüâáí ÌðñáôéóëÜâáò. ¢ëëá äýï ðáé÷íßäéá èá óõìðëçñþóïõí ìéá äõíáôÞ ôåôñÜäá óÞìåñá êáé åßíáé ôï äéðëü ôçò ÃéïõâÝíôïõò ìÝóá óôçí Áõóôñßá ìå áíôßðáëï ôçí Óôïýñì ÃêñÜôò êáé ï Üóóïò ôçò ÉóðáíéêÞò ×åôÜöå ðïõ ðáñáäïóéáêÜ ðÜåé ðïëý êáëÜ óôçí Åõñþðç ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá êáé äåí èá Ý÷åé ðñüâëçìá íá êåñäßóåé ôïí ÁÐÏÅË. ÅðéëïãÝò ÐÝìðôçò Ðáñß - ÌáêÜìðé: 1 @ 1.35 Óëüâáí - ÓôïõôãêÜñäç : 2 @ 1.65 Óôïõñì ÃêñÜôò – ÃéïõâÝíôïõò : 2 @ 1.70 ×åôÜöå - ÁÐÏÅË : 2 @ 1.50 Áðüäïóç ôåôñÜäáò : 5.68 ÊáëÞ åðéôõ÷ßá óå üôé êáé áí åðéëÝîåôå!!!!!


Ïëýìðéï ÂÞìá

%

ÐÝìðôç 19 Áõãïýóôïõ 2010

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò

´ ÅÈÍÉÊÇ

Äýï üøåéò ïé Êáôåñéíéþôåò ÐÉÅÑÉÊÏÓ - ÂÅÑÏÉÁ 0-0 ÄÅÍ ÁÍÅÄÅÉÎÅ ÍÉÊÇÔÇ Ç ÖÉËÉÊÇ ×ÈÅÓÉÍÇ ÁÍÁÌÅÔÑÇÓÇ ÔÏÕ ÐÉÅÑÉÊÏÕ ÌÅ ÔÇÍ ÂÅÑÏÉÁ ÊÁÈÙÓ ÏÉ ÄÕÏ ÏÌÁÄÅÓ ÁÍÁÄÅÉ×ÈÇÊÁÍ ÉÓÏÐÁËÏÉ ×ÙÑÉÓ ÔÅÑÌÁÔÁ Ïé ìåëáíüëåõêïé ðñïóðÜèçóáí íá áðïäþóïõí êáëü ðïäüóöáéñï êáé åß÷áí êáôÜ äéáóôÞìáôá ïñéóìÝíåò êáëÝò åðéèåôéêÝò åîÜñóåéò áëëÜ åìöÜíéóáí äõóôïêßá óôïí åðéèåôéêü ôïìÝá . Ç ïìÜäá ôïõ Ãéþñãïõ ×áôæÜñá åß÷å äéÜèåóç ðÜèïò êáé áãùíéóôéêüôçôá êáé Üöçóå õðïó÷Ýóåéò ãéá ôï ðñùôÜèëçìá, áëëÜ õóôÝñçóå óôïí ôåëéêÞ ðñïóðÜèåéá. Ï áãþíáò åß÷å ðÜíôùò êßíçóç ñõèìü áëëÜ Ýëåéðáí ïé êñáõãáëÝåò åõêáéñßåò êáé ôá ãêïë. Áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò ç ÂÝñïéá öÜíçêå ðïéï äñáóôÞñéá óôï áãùíéóôéêü ÷þñï äçìéïýñãçóå êÜðïéåò åõêáéñßåò ÷Üíïíôáò ôçí åõêáéñßá ôïõ áãþíá óôï 60 ´ìå ôïí Äéáìáíôüðïõëï. Ç Âáóßëéóóá öÜíçêå áðåéëçôéêÞ óôï 12´üôáí ï ÍôÝãéáí ÌðëáæÝöóêé Ýêáíå ìðÜóéìï áðü áñéóôåñÜ óôï 12´êáé Ýðéáóå ôï ðëáóÝ áëëÜ áðÝêñïõóå ï Êáñáêïýôóçò . Óôï 30´ óïõô ôïõ ÌÞôñïõ ãéá ôïí Ðéåñéêü ðÝñáóå ëßãï Üïõô áðü ôï êÜèåôï äïêÜñé. Óôï 45´ êáëü óïõô ôïõ ×áôæÞ Ýöõãå Üïõô . Óôï 60´ ï Äéáìáíôüðïõëïò áðü èÝóç âïëÞò äåí ìðüñåóå íá ðëáóÜñåé ÷Üíïíôáò ôçí åõêáéñßá ôïõ áãþíá ãéá ôçí ÂÝñïéá.

Ìå ôïí Ðéåñéêü äïêéìÜóôçêå êáé ï ÓÝñâïò ÓÜóá Âßíôïâéôò. Ôïí áãþíá äéçýèõíå ï ê. ËáöáôæÞò ìå âïçèïýò ôïõò Öéñéíßäç êáé Ãéáìïýæç. Ïé óõíèÝóåéò ôùí ïìÜäùí ÐÉÅÑÉÊÏÓ Êáñáêïýôóçò, Ðáðáãåùñãßïõ, Ãïõóïýëçò, Ôáóßäçò, ÄÞìïõ, ×áôæÞò, Ðïñôïõëßäçò, ÌÞôñïõ, ÐÝíôá, Ìéëüóêïâéôò, ÐïõëÜêïò. Óôï ⒠ìÝñïò îåêßíçóáí ïé ÃïõìÜãéáò, É. Ëáæáñßäçò, , Ôüóêáò, ÊïíôÝùí, Êùíóôáíôéíßäçò, ÃêïõãêïõëéÜò, Âßíôïâéôò, Íßêïõ, Ëáæáñßäçò Ê, Ðáõëßäçò, Óõìåùíßäçò, Ãêüíé, Óå÷ïëÜñé ÂÅÑÏÉÁ Êïôôáñßäçò, Êáëß, ÁïõñÝëéï, ÌðÜñìðáò, ÔæçìïãéÜííçò, ÔóéÜôóéïò, Ïéêïíüìïõ, ËáíáñÞò, ÃåùñãéÜäçò, ÌðëáæÝöóêé, ÓÜíôóåæ. Óôï ⒠ìÝñïò Ýðáéîáí êáé ïé Êáíôéìïßñçò, ÓáìáñÜò, Ðáõëßäçò, ÊáëôóÜò, ÊáëïãÝñçò êáé Äéáìáíôüðïõëïò, ÂÝñãïò, ÌðáñãêÜí, Óåìåñôæßäçò, Êáðßáò êáé Áìáñáíôßäçò. Äçëþóåéò ðñïðïíçôþí

×ÁÔÆÁÑÁÓ: ÐÅÑÉÌÅÍÙ ÐÅÑÉÓÓÏÔÅÑÁ ÁÐÏ ÔÏÕÓ ÍÅÏÕÓ

Ï ôå÷íéêüò ôïõ Ðéåñéêïý Ãéþñãïò ×áôæÜñáò ìåôÜ ôçí ëÞîç ôïõ áãþíá äÞëùóå “ ¹ôáí Ýíá êáëü ðáé÷íßäé ãéá

ìáò êõñßùò óôï á´ ìÝñïò Åß÷áìå äõï åéêüíåò ðáßæïíôáò ìå äõï ïìÜäåò .Óôï â´ çìß÷ñïíï Þìáóôáí êáêïß . ÐåñéìÝíù ðéï ðïëëÜ áðü ôá íÝá ðáéäéÜ . Óôá öéëéêÜ ìáò äßíåôáé ç åõêáéñßá íá ôïõò âëÝðù üëïõ . Óôï á´ ìÝñïò Ýâãáëá èåôéêÜ óõìðåñÜóìáôá åíþ áñíçôéêÜ óôçí åðáíÜëçøç” Ï ðñïðïíçôÞò ôçò ÂÝñïéáò Áðüóôïëïò ×áñáëáìðßäçò áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ äÞëùóå “ ¸ãéíå Ýíá êáëü ðáé÷íßäé ðáßæïíôáò ìå ìéá ðïëý êáëÞ ïìÜäá

. ¸âãáëá ÷ñÞóéìá óõìðåñÜóìáôá . Åß÷áìå êáëÞ áðüäïóç êáé óßãïõñá ç ïìÜäá Ý÷åé áêüìç ðïëëÜ ðåñéèþñéá âåëôßùóçò” Ôïí íéêçôÞ ôçò áíáìÝôñçóçò Áßáò ÓáëáìßíáòÆÜêõíèïò èá áíôéìåôùðßóåé ï Ðéåñéêüò óôç ’ ÖÜóç ôïõ ÊõðÝëëïõ ÅëëÜäïò .Áí ïé “ìåëáíüëåõêïé” êáôïñèþóïõí íá õðåñêåñÜóïõí ôï åìðüäéï ðïõ èá âñåèåß åìðñüò ôïõò, èá áãùíéóôïýí åíôüò Ýäñáò êüíôñá óôïí ÁóôÝñá Ôñßðïëçò ÔÁ ÍÏÕÌÅÑÁ ÓÔÉÓ ÖÁÍÅËÅÓ Áíáêïéíþèçêáí ìÝóù ôçò åðßóçìçò éóôïóåëßäáò ôçò ÐÁÅ Ðéåñéêüò, ôá íïýìåñá ôùí ðïäïóöáéñéóôþí ãéá ôç íÝá ðåñßïäï. ÁíáëõôéêÜ: 1. ÊÁÑÁÊÏÕÔÓÇÓ , 2. Ã. ËÁÆÁÑÉÄÇÓ , 3. ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ , 4. ÄÇÌÏÕ , 5. ×ÁÔÆÇÓ , 6. ÐÁÕËÉÄÇÓ ,7. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÉÄÇÓ 8. ÔÏÓÊÁÓ , 9. ÌÉËÏÓÊÏÂÉÔÓ , 10. ÐÏÑÔÏÕËÉÄÇÓ , 11. ÃÊÏÕÃÊÏÕËÉÁÓ , 13. ÊÏÍÔÅÙÍ , 14. ÊÏÚÔÓ , 15. ÓÕÌÅÙÍÉÄÇÓ , 16. ÔÓÉÍÔÙÔÁÓ , 17. ÐÏÕËÁÊÏÓ , 18. ËÁÆÁÑÉÄÇÓ Ê. , 19. ÃÏÕÌÁÃÉÁÓ , 20. ÃÉÁÆÉÔÆÏÃËÏÕ , 21. ÃÏÕÓÏÕËÇÓ,22. ÍÉÊÏÕ , 23. ÔÁÓÉÄÇÓ , 24. ÌÇÔÑÏÕ ,27. ÌÇÔÓÅÁÓ . 28. ÐÅÍÔÁ ,30. ÃÊÏÍÉ

Ä´ ÅÈÍÉÊÇ

×ñÞóéìá óõìðåñÜóìáôá ÂÁÔÁÍÉÁÊÏÓ – ÁÅ ÊÁÑÉÔÓÁÓ 3-0

ÍÝá íßêç ôïõ Âáôáíéáêïý óôï ÷èåóéíü öéëéêü åðß ôçò ÁÅ Êáñßôóáò ìå 3-0 ó’ Ýíá ðáé÷íßäé ðïõ ðáñÜ ôçí áöüñçôç æÝóôç ïé ðáßêôåò ðñïóðÜèçóáí ãéá ôï êáëýôåñï. Ïé öéëïîåíïýìåíïé Ýäåéîáí üôé Ý÷ïõí íá äþóïõí ðïëëÜ óôï öåôéíü ðñùôÜèëçìá ôçò Á´ Åñáóéôå÷íéêÞò êáé áðÝíáíôé óôçí ðïëý êáëÞ ïìÜäá ôïõ Âáôáíéáêïý óôÜèçêáí ìå áîéþóåéò óôï ÷èåóéíü öéëéêü ðáé÷íßäé. Ï Âáôáíéáêüò ðïõ ðñïóðáèåß íá áðïêôÞóåé ïìïéïãÝíåéá Ýäåéîå üôé öÝôïò èá åßíáé ôï ìåãÜëï öáâïñß ãéá ôçí áíïäï óôçí ôÅèíéêÞ. Ïé ðáßêôåò ôïõ Ã. Êùíóôáíôéíßäç èá äþóïõí óôç óõíÝ÷åéá ðïéüôçôá êáé èÝáìá üôáí ïé ðáßêôåò ãíùñéóôïýí ìåôáîý ôïõò êáé ôüôå ï Âáôáíéáêüò äåí Ý÷åé íá öïâçèåß êáíÝíáí áíôßðáëï. Ôï óêïñ Üíïéîå óôï 15´ ï ÔóéêáäÝñçò êÜíïíôáò ôï 1-0 óôï 40´ ï Êñáãéüðïõëïò ìå êåöáëéÜ ðÝôõ÷å ôï 2-0 óôï 75´ ï Ðïôïõñßäçò äéáìüñöùóå ôï ôåëéêü 3-0. Ôïí áãþíá äéáéôÞôåõóå ï ê. Óõìåùíßäçò ÏÉ ÓÕÍÈÅÓÅÉÓ ÔÙÍ ÏÌÁÄÙÍ ÂÁÔÁÍÉÁÊÏÓ Óáêáëëáñßäçò, ÌðÝçò, Ìßããïò, Êùôóéüðïõëïò (25´ ëïãù ôñáõìáôéóìïý Ë.Ô. Óôáëßêáò) Êñáãéüðïõëïò, ÃåùñãÞò, Ðïôïõñßäçò, Äåñìéôæüãëïõ, ÔóéêáäÝñçò, Äçìüðïõëïò êáé Ìõóôñßäçò.

ÊÕÐÅËÏ ÅËËÁÄÏÓ

Ìå ÐáíáéãéÜëåéï Ýðåóáí ïé Ðüíôéïé.

×èÝò óôçí êëÞñùóç ôïõ êõðÝëïõ ç ÁÅ Ðïíôßùí Ýðåóå ìå ôïí Ðáíáéãéáëåéï óôçí Ýäñá ôçò óôçí Á’ öÜóç. Óôçí ’ öÜóç ç ÁÅ Ðïíôßùí èá ðáßîåé ìå ôá Ôñßêáëá êáé åöüóïí ðñïêôçèåß èá õðïäå÷èåß óôçí Êáôåñßíç ôïí ¢ñç Èåóóáëïíßêçò

Åðßóçò Ýðáéîáí ïé : Ôóéþìçò Ã, Ôóéþìçò Â, ÊáñáãéÜííçò, Êáëáìðáëßêçò , ÆáíÝôáò, ÂáóéïõñÞò, ÁããåëÜêçò , Ðáðáæéüò. ÁÅ ÊÁÑÉÔÓÁÓ ÐáôñÞò, Ôüêáò Ã, ×áñÝëáò, Ôüêáò Á, ÐáñëÜôæáò, Êõðáñéóóüðïõëïò, ÌçôñÜêáò, Ðáðáêþóôáò Áóô. ÃêïëÝìáò, ÐéôóéÜâáò Áè, Êùôïýëçò. Åðßóçò åðáéîáí êáé ïé : ÄáëáìÞôñáò, ÐéôóéÜâáò Ã, Ðáðáêþóôáò Áè, ÔóéáíÜêáò, ÐÜôóéáò, êáé ÐáôóïãéÜííçò.


8 Ö֐…ŒÃ‡ÖÖւĄÄ“ÏÄÖÖ

Ö

‹ÄŒ‰Öƒ‡Œ‚Ö ZÖ ‹ƒ‰ˆ†’ŠŽˆØƒŽ†ƒ’ňňØ؆vˆ†’Š“ƒØň”Ø‘Š†’Šƒ”

OIKONOMIA ŸŸǺȜȦțȐŸȌȒȊŸȜȗŸȎǢȘȗșȒȓȤŸȆȔȔȎȒǢǢȊ

ǼȜȊŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦŸǢȎȒȦȑȐȓȎŸ ȜȗŸȆȔȔȎȒǢǢȊŸȜșȎȟȗȝțȦȕŸ țȝȕȊȔȔȊȌȦȕŸȜȗȕŸdzȗȥȕȒȗ

ǺȜȦȟȎȝțȐŸ ȎȜȊȒșȈȊȚŸ ȜȊȖȒȍȈȡȕ

ŸŸŸŸǼȜȗŸǢȎȜȊȖȥŸțȎŸȍȇȔȡțȇŸȜȗȝŸȗŸȘșȤȎȍșȗȚŸȜȗȝŸǼȝȕȍȆțǢȗȝŸȜȡȕŸȎȕŸǯȔȔȅȍȒŸǽȗȝșȒțȜȒȓȦȕŸµŸǽȊȖȒȍȒȡȜȒȓȦȕŸ ǮșȊȞȎȈȡȕŸ&00ŸǮȒȦșȌȗȚŸǽȎȔȦȕȐȚ ŸȊȕȆȞȎșȎŸȤȜȒŸ ȍȎȕŸȑȊŸȝȘȅșȖȗȝȕŸȗȝțȒȊțȜȒȓȆȚŸȎȘȒȘȜȦțȎȒȚŸȌȒȊŸȜȐŸ ȟȦșȊŸǢȊȚŸȊȘȤŸȜȐȕŸȘȜȦȟȎȝțȐŸȜȐȚŸȋșȎȜȊȕȒȓȇȚŸȎȜȊȒșȈȊȚŸ ȗșȌȅȕȡțȐȚŸȜȊȖȒȍȈȡȕ Ÿ$EBUVLŸ -ILBHGK ŸȘȗȝŸȔȎȒȜȗȝșȌȗȥțȎŸ ȝȘȤŸȜȗȕŸȜȈȜȔȗŸ)BKKŸ$EBUVLK

ŸŸŸŸǨȘȡȚŸȊȕȊȞȆșȎȒŸȗŸ ȓ ǽȎȔȦȕȐȚŸȊȘȤŸȜȐȕŸȎȕȐǢȆșȡțȐŸȘȗȝŸȆȟȎȒŸȔȅȋȎȒ ŸȗȒŸ ŸȘȎȔȅȜȎȚŸȜȐȚŸȎȜȊȒșȈȊȚ ŸȘȗȝŸȋșȈțȓȗȕȜȊȒŸțȎŸ ȜȤȘȗȝȚŸȍȒȊȓȗȘȦȕ ŸȑȊŸȆȟȗȝȕŸ ȜȐŸȍȝȕȊȜȤȜȐȜȊŸȕȊŸțȝȕȎȟȈțȗȝȕŸȜȒȚŸȍȒȊȓȗȘȆȚŸȜȗȝȚŸȓȊȒŸ ȑȊŸȎȘȊȕȊȘȊȜșȒțȑȗȥȕ ŸȎȕȦŸ ȜȊŸȘșȗȋȔȇǢȊȜȊŸȑȊŸǢȎȜșȒȊțȑȗȥȕŸȌȒȊŸȜȐȕŸǯȔȔȅȍȊ Ÿ ȓȊȑȦȚŸǢȒȓșȤȚŸȎȈȕȊȒŸȗŸȊșȒȑǢȤȚŸȜȡȕŸȜȗȝșȒțȜȦȕŸȘȗȝŸȋșȈțȓȎȜȊȒŸțȜȐŸȟȦșȊŸǢȊȚŸȊȘȤŸȜȗŸ țȝȌȓȎȓșȒǢȆȕȗŸȌșȊȞȎȈȗŸȜȐȕŸ ȜșȆȟȗȝțȊŸȟșȗȕȒȓȇŸȘȎșȈȗȍȗ

ǹŸȍȎȈȓȜȐȚŸ$0/# /#ŸŸȆȓȔȎȒțȎŸțȜȒȚŸ ŸǢȗȕȅȍȎȚ Ÿ ǢȎŸȘȜȦțȐŸțȎŸȘȗțȗțȜȤŸ ŸȎȕȦŸȗŸȍȎȈȓȜȐȚŸ$0/# /#Ÿ ŸȆȓȔȎȒțȎŸțȜȒȚŸ ŸǢȗȕȅȍȎȚŸǢȎŸȘȜȦțȐŸțȎŸȘȗțȗțȜȤŸ 

ǹŸȍȎȈȓȜȐȚŸ$0/# /#Ÿ/+**!WŸŸȆȓȔȎȒțȎŸțȜȒȚŸ Ÿ ǢȗȕȅȍȎȚ ŸǢȎŸȘȜȦțȐŸțȎŸȘȗțȗțȜȤŸ ŸȎȕȦŸȗŸȍȎȈȓȜȐȚŸ$0/#Ÿ ŸȆȓȔȎȒțȎŸțȜȒȚŸ ŸǢȗȕȅȍȎȚ ŸǢȎŸȘȜȦțȐŸțȎŸȘȗțȗțȜȤŸ 

ǹŸȍȎȈȓȜȐȚŸ$LK@ LV@SŸ'GL@PGRLBHGREŸȆȓȔȎȒțȎŸțȜȒȚŸ Ÿ ǢȗȕȅȍȎȚ ŸǢȎŸȘȜȦțȐŸ 

ǬȘȤŸȜȒȚŸǢȎȜȗȟȆȚŸȜȗȝŸȍȎȈȓȜȐŸȜȐȚŸȝȠȐȔȇȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸǢȎŸȅȕȗȍȗŸȆȓȔȎȒțȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸȜȐȚŸǽȒȜȅȕ  ŸȜȡȕŸ ǯǵǺǯŸ ŸȓȊȒŸȜȐȚŸ+HLHPŸ-BE 

ǬȕȜȒȑȆȜȡȚ ŸȜȒȚŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȎȚŸȊȘȦȔȎȒȎȚŸȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸȗȒŸ ǢȎȜȗȟȆȚŸȜȐȚŸǴȥȘșȗȝŸ  ŸȜȐȚŸǯȔȔȅȓȜȡș  ŸȜȗȝŸ ǹǽǯŸ  ŸȜȗȝŸǽȊȟȝȍșȗǢȒȓȗȥŸǽȊǢȒȎȝȜȐșȈȗȝŸ Ÿ ȓȊȒŸȜȐȚŸȧǯDZ 

ǹȒŸȎȘȒǢȆșȗȝȚŸȍȎȈȓȜȎȚŸȆȓȔȎȒțȊȕŸȡȚŸȎȖȇȚ Ασφάλειες: Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες: Εμπόριο: Κατασκευές και Υλικά: Μέσα Ενημέρωσης: Πετρέλαιο και Αέριο: Προσωπικά και Οικιακά Προϊόντα: Πρώτες ύλες: Ταξίδια και Αναψυχή: Τεχνολογία: Τηλεπικοινωνίες: Τράπεζες: Τρόφιμα και Ποτά: Υγεία: Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας: Χημικά: Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες:

-2,99% -1,11% +0,88% +0,16% +0,14% +1,16% -0,96% -0,60% -0,61% -0,83% -2,50% -1,38% -0,04% -1,35% -1,37% +0,68% -0,55%

ǽȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȅȕȗȍȗŸțȐǢȎȈȡțȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸǷǯǵŸ  ŸǬȓșȈȜȊȚŸ  ŸǼȆȔǢȊȕŸȓȗŸ ŸȓȊȒŸǼȘȥșȗȝŸ 

ǽȐŸ ǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸ ȘȜȦțȐŸ ȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸ ȗȒŸ ǢȎȜȗȟȆȚ M?BHTBKMREŸ  ŸǷȈȓȊȚŸ  ŸǴȔȡțȜȇșȒȊŸǷȊȝȘȅȓȜȗȝŸ ŸȓȊȒŸǯȔȔȐȕȒȓȆȚŸdzȟȑȝȗȓȊȔȔȒȆșȌȎȒȎȚŸ 

ĥĹņľŎņňŸŎʼnňļĶłēŃŌŁŋŸļŅķʼnĿџŁŸ+HH?O™KŸŸ ĽŃĻŸğĿŊēĻņĹĻ ŸğĻŅŅĹĻ ŸĞŊĿōĻņĹĻŸńĻџĢīĝ

1,41 1,57 1,82 1,42 1,67 0,38

1.711,88 3.395,14 2.034,55 2.581,22 1.708,74 2.489,79 3.265,97 2.477,38 2.118,13 875,65 1.610,25 1.795,37 6.507,20 2.513,88 3.724,77 6.685,81 2.564,16

ǬȘȤŸȜȗŸțȥȕȗȔȗŸȜȡȕŸǢȎȜȗȟȦȕŸŸǢȎȜȗȟȆȚŸȓȒȕȇȑȐȓȊȕŸȊȕȗȍȒȓȅ ŸŸȘȜȡȜȒȓȅŸȓȊȒŸŸȘȊșȆǢȎȒȕȊȕŸțȜȊȑȎșȆȚ

•ǬȝȖȇȑȐȓȊȕŸȗȒŸȘșȗȓȔȇțȎȒȚ–

ǹdzŸǬǮǹǻǯǼ 5.350,55 6.206,40 3.663,13 10.447,82 2.218,21 9.161,68 1,28890 0,89500 1.226,000 77,38

ŸǺȜȡȜȒȓȅŸȓȒȕȇȑȐȓȊȕŸȗȒŸȜȒǢȆȚŸȜȡȕŸǢȎȜȗȟȦȕŸțȜȐŸȟȑȎțȒȕȇŸ țȝȕȎȍșȈȊțȐ ŸȎȕŸǢȆțȡŸȟȊǢȐȔȇȚŸțȝȕȊȔȔȊȓȜȒȓȇȚŸȍșȊțȜȐșȒȤȜȐȜȊȚ ŸȓȊȑȦȚŸȗȒŸȎȘȎȕȍȝȜȆȚŸȓȊȜȗȟȥșȡțȊȕŸǢȆșȗȚŸȜȡȕŸȟȑȎțȒȕȦȕŸțȐǢȊȕȜȒȓȦȕŸȓȎșȍȦȕ Ÿ-ŸǮȎȕȒȓȤȚŸȧȎȈȓȜȐȚŸǽȒǢȦȕŸȆȓȔȎȒțȎŸ țȜȒȚŸ ŸǢȗȕȅȍȎȚŸțȐǢȎȒȦȕȗȕȜȊȚŸȘȜȦțȐŸ ŸǢȗȕȅȍȡȕ ŸȇŸțȎŸȘȗțȗțȜȤŸ 

ŸŸĥĻōĶŸŸĿńĻōňēēŖŊŃĻ ŸŌōĻŸ ŸľŃŌ ŸĿŎŊŗ ŸēĿŃŗǹŸȘȎșȒȗșȒțǢȤȚŸȜȗȝŸțȝȕȗȔȒȓȗȥŸȎȔȔȎȈǢǢȊȜȗȚŸȜȗȝŸȎǢȘȗșȒȓȗȥŸ łŁńĿŸōňņŸĤňŖņŃňŸōňŸķŅŅĿŃēēĻŸōňŎŸŃŌňŀŎĽĹňŎŸōŊĿŐňŎŌŗņŸ ȒțȗȏȝȌȈȗȝŸȓȊȜȅŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȘșȗȇȔȑȎŸȊȘȤŸȜȐŸǢȎȈȡțȐŸȜȗȝŸ ŌŎņĻŅŅĻĽŗņ ŸŌŖēŏŒņĻŸēĿŸōĻŸŌōňŃŐĿĹĻŸʼnňŎŸĻņĻńňĹņŒŌĿŸ ȎȔȔȎȈǢǢȊȜȗȚŸȜȡȕŸȔȗȒȘȦȕŸȊȌȊȑȦȕ ŸȎȓȜȤȚŸȓȊȝțȈǢȡȕŸȓȊȒŸȘȔȗȈȡȕ Ÿ ōŁņŸĮĿōĶŊōŁŸŁŸĮŊĶʼnĿŀĻŸōŁŋŸĠŅŅĶľňŋ

ȓȊȜȅŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦ ŸȍȎȍȗǢȆȕȗȝŸȤȜȒŸȗȒŸȘȔȐșȡǢȆȚŸȌȒȊŸȜȒȚŸȎȒțȊȌȡȌȆȚŸȊȝȜȆȚŸǢȎȒȦȑȐȓȊȕŸȓȊȜȅŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦŸȇŸ ŸȎȕȦŸȗȒŸȎȒțȘșȅDZŸǢȎȈȡțȐŸȗȞȎȈȔȎȜȊȒŸțȜȗȕŸȘȎșȒȗșȒțǢȤŸȜȗȝŸȎȔȔȎȈǢǢȊȜȗȚŸȜȗȝŸ ȖȎȒȚŸȊȘȤŸȜȒȚŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȎȚŸȎȖȊȌȡȌȆȚŸǢȎȒȦȑȐȓȊȕŸȓȊȜȅŸŸȎȓȊȜ Ÿ ȎǢȘȗșȒȓȗȥŸȒțȗȏȝȌȈȗȝ ŸȜȐȕŸȅȕȗȍȗŸȜȗȝŸȘȔȎȗȕȅțǢȊȜȗȚŸȜȗȝŸȒțȗȏȝ- ȎȝșȦŸȇŸ Ÿ ȌȈȗȝŸȝȘȐșȎțȒȦȕŸȓȊȒŸȜȐŸǢȎȈȡțȐŸȜȗȝŸȎȔȔȎȈǢǢȊȜȗȚŸȜȗȝŸȒțȗȏȝȌȈȗȝŸ ȜșȎȟȗȝțȦȕŸǢȎȜȊȋȒȋȅțȎȡȕ Ÿ ǼȜȗȕŸȊȕȜȈȘȗȍȊ ŸȗȒŸȓȊȑȊșȆȚŸȘȔȐșȡǢȆȚŸȌȒȊŸȎȒțȊȌȡȌȆȚŸȓȊȝțȈǢȡȕŸȊȝȖȇȑȐȓȊȕŸȓȊȜȅŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȇŸ ŸȓȊȒŸȗȒŸȓȊȑȊșȆȚŸ ǹȒŸȎȖȎȔȈȖȎȒȚŸȊȝȜȆȚŸȊȕȜȒțȜȊȑǢȈțȜȐȓȊȕŸȎȕŸǢȆșȎȒŸȊȘȤŸȜȐȕŸȊȥȖȐ- ȘȔȐșȡǢȆȚŸȌȒȊŸȊȌȗșȆȚŸȘȔȗȈȡȕŸȓȊȜȅŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȇŸ Ÿ țȐŸȜȗȝŸȎȔȔȎȈǢǢȊȜȗȚŸȜȗȝŸȒțȗȏȝȌȈȗȝŸȜȡȕŸȎȒțȗȍȐǢȅȜȡȕ Ÿ DZŸȅȕȗȍȗȚŸȜȗȝŸȘȔȎȗȕȅțǢȊȜȗȚŸȜȗȝŸȒțȗȏȝȌȈȗȝŸȝȘȐșȎțȒȦȕŸȓȊȜȅŸ DZŸǢȎȈȡțȐŸȜȗȝŸȎǢȘȗșȒȓȗȥŸȎȔȔȎȈǢǢȊȜȗȚŸȗȞȎȈȔȎȜȊȒŸțȜȐŸǢȎȈȡțȐŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȗȞȎȈȔȎȜȊȒŸȓȝșȈȡȚŸțȜȐȕŸȊȥȖȐțȐŸȜȡȕŸȓȊȑȊșȦȕŸ ȜȗȝŸȎǢȘȗșȒȓȗȥŸȎȔȔȎȈǢǢȊȜȗȚ ŸȎȓȜȤȚŸȓȊȝțȈǢȡȕŸȓȊȒŸȘȔȗȈȡȕ ŸȓȊȜȅŸ ȎȒțȘșȅȖȎȡȕŸȊȘȤŸȝȘȐșȎțȈȎȚŸǢȎȜȊȞȗșȦȕ Ÿ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸȎȕȦŸȗȒŸȓȊȑȊșȆȚŸȘȔȐșȡǢȆȚŸȌȒȊŸȊȌȗșȆȚŸȘȔȗȈȡȕŸ ȓȊȒŸȌȒȊŸȎȒțȊȌȡȌȆȚŸȓȊȝțȈǢȡȕŸȊȝȖȇȑȐȓȊȕŸȓȊȜȅŸŸȓȊȒŸŸȎȓȊȜ Ÿ ǹȒŸȊȓȊȑȅșȒțȜȎȚŸȎȒțȘșȅȖȎȒȚŸȊȘȤŸȝȘȐșȎțȈȎȚŸǢȎȜȊȞȗșȦȕŸȓȝșȈȎȝșȦŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȊ Ÿ ȡȚŸȊȘȤŸȜȐȕŸȎǢȘȗșȒȓȇŸȕȊȝȜȒȔȈȊŸȊȝȖȇȑȐȓȊȕŸȓȊȜȅŸ ŸȎȕȦŸȗȒŸ ȊȕȜȈțȜȗȒȟȎȚŸȘȔȐșȡǢȆȚŸȓȊȜȅŸ ŸǢȎŸȊȘȗȜȆȔȎțǢȊŸȗȒŸȊȕȜȈțȜȗȒǽȗŸȘȔȎȤȕȊțǢȊŸȜȗȝŸȒțȗȏȝȌȈȗȝŸȝȘȐșȎțȒȦȕŸȘȊșȗȝțȈȊțȎŸȅȕȗȍȗŸ ȟȎȚŸȓȊȑȊșȆȚŸȎȒțȘșȅȖȎȒȚŸȕȊŸȊȝȖȐȑȗȥȕŸȓȊȜȅŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ

ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸȔȤȌȡŸȜȐȚŸȊȥȖȐțȐȚŸȜȡȕŸȓȊȑȊșȦȕŸȎȒțȘșȅȖȎȡȕŸ ȊȘȤŸȝȘȐșȎțȈȎȚŸǢȎȜȊȞȗșȦȕŸȓȊȜȅŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸȎȕȦŸȗȒŸȓȊȑȊǬȕȜȈȑȎȜȊ ŸȗȒŸȓȊȑȊșȆȚŸȎȒțȘșȅȖȎȒȚŸȊȘȤŸȜȊȖȒȍȒȡȜȒȓȆȚŸȝȘȐșȎțȈșȆȚŸȎȒțȘșȅȖȎȒȚŸȊȘȤŸȜȊȖȒȍȒȡȜȒȓȆȚŸȝȘȐșȎțȈȎȚŸȝȘȗȟȦșȐțȊȕŸȓȊȜȅŸ ȎȚŸȘȎșȒȗșȈțȜȐȓȊȕŸȓȊȜȅŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸȍȎȍȗǢȆȕȗȝŸȤȜȒŸȗȒŸȜȊȖȒŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸțȎŸțȟȆțȐŸǢȎŸȜȗȕŸdzȗȥȕȒȗŸȜȗȝŸ Ÿ ȍȒȡȜȒȓȆȚŸȍȊȘȅȕȎȚŸțȜȐȕŸǯȔȔȅȍȊŸȊȘȤŸǢȐŸȓȊȜȗȈȓȗȝȚŸǢȎȒȦȑȐȓȊȕŸ ȓȊȜȅŸ ŸȎȕȦŸȗȒŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȎȚŸȍȊȘȅȕȎȚŸțȜȗŸȎȖȡȜȎșȒȓȤŸȊȘȤŸ ǽȗŸȆȔȔȎȒǢǢȊŸȜȗȝŸȒțȗȏȝȌȈȗȝŸȎȒțȗȍȐǢȅȜȡȕŸȊȝȖȇȑȐȓȎŸȓȊȜȅŸ ȓȊȜȗȈȓȗȝȚŸǯȔȔȅȍȗȚŸǢȎȒȦȑȐȓȊȕŸȓȊȜȅŸ Ÿ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸȔȤȌȡŸȜȐȚŸȊȕȤȍȗȝŸȜȡȕŸȓȊȑȊșȦȕŸȘȔȐșȡǢȦȕŸ ȌȒȊŸȜȤȓȗȝȚ ŸǢȎșȈțǢȊȜȊŸȓȊȒŸȓȆșȍȐ Ÿ ǹȒŸȓȊȑȊșȆȚŸȘȔȐșȡǢȆȚŸȌȒȊŸ•ȔȗȒȘȆȚ–ŸȝȘȐșȎțȈȎȚŸȘȎșȒȗșȈțȜȐȓȊȕŸȓȊȜȅŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ Ÿ ǽȗŸȆȔȔȎȒǢǢȊŸȜȗȝŸȒțȗȏȝȌȈȗȝŸȜșȎȟȗȝțȦȕŸǢȎȜȊȋȒȋȅțȎȡȕŸȘȎșȒȗșȈțȜȐȓȎŸȘȎșȈȘȗȝŸțȜȗŸȇǢȒțȝŸțȎŸțȟȆțȐŸǢȎŸȜȗȕŸdzȗȥȕȒȗŸȜȗȝŸ Ÿ ǽȗŸȆȔȔȎȒǢǢȊŸȜȗȝŸȒțȗȏȝȌȈȗȝŸȜȡȕŸȎȒțȗȍȐǢȅȜȡȕŸȘȎșȒȗșȈțȜȐȓȎŸ ȓȝșȈȡȚŸȔȤȌȡŸȜȐȚŸǢȎȈȡțȐȚŸȜȡȕŸȘȔȐșȡǢȦȕŸȜȗȝŸȜȗǢȆȊŸȜȐȚŸȌȎȕȒ- ȓȊȜȅŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸțȎŸțȟȆțȐŸǢȎŸȜȗŸȘșȦȜȗŸȎȖȅǢȐȕȗŸȜȗȝŸ Ÿ ȓȇȚŸȓȝȋȆșȕȐțȐȚŸțȜȗȕŸȓȗȒȕȗȜȒȓȤŸȘșȗȣȘȗȔȗȌȒțǢȤ

ȍȎȍȗǢȆȕȗȝŸȤȜȒŸȗȒŸȓȊȑȊșȆȚŸȘȔȐșȡǢȆȚŸȌȒȊŸȜȤȓȗȝȚ ŸǢȎșȈțǢȊȜȊŸȓȊȒŸ ȓȆșȍȐŸǢȎȒȦȑȐȓȊȕŸȓȊȜȅŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ Ÿ ǼȜȗŸȘșȦȜȗŸȎȖȅǢȐȕȗŸȜȗȝŸ ŸȜȗŸȆȔȔȎȒǢǢȊŸȜȗȝŸȒțȗȏȝȌȈȗȝŸȜșȎȟȗȝțȦȕŸțȝȕȊȔȔȊȌȦȕŸȍȎȕŸǢȎȜȊȋȔȇȑȐȓȎŸțȐǢȊȕȜȒȓȅ ŸȓȊȑȦȚŸȊȝȖȇǽȆȔȗȚ ŸȜȗŸȒțȗȏȥȌȒȗŸȜȡȕŸȜșȎȟȗȝțȦȕŸǢȎȜȊȋȒȋȅțȎȡȕŸȘȊșȗȝțȈȊȑȐȓȎŸȓȊȜȅŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȇŸ ŸțȎŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦ

țȎŸȘȔȎȤȕȊțǢȊŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦ ŸȆȕȊȕȜȒŸȘȔȎȗȕȅțǢȊȜȗȚŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦŸ ȜȐȕŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȐŸȘȎșȈȗȍȗŸȜȗȝŸ Ÿ ǬȝȜȤŸȗȞȎȈȔȎȜȊȒŸțȜȗŸȌȎȌȗȕȤȚŸȤȜȒŸȗŸȘȎșȒȗșȒțǢȤȚŸȜȗȝŸȘȔȎȗȕȅțǢȊȜȗȚŸȜȗȝŸȒțȗȏȝȌȈȗȝŸȜȡȕŸȜșȎȟȗȝțȦȕŸǢȎȜȊȋȒȋȅțȎȡȕŸȊȕȜȒțȜȊȑDZŸǢȎȈȡțȐŸȊȝȜȇŸȊȕȜȊȕȊȓȔȅŸȓȊȜȅŸȜȗŸŸȜȗȕŸȘȎșȒȗșȒțǢȤŸȜȡȕŸ ǢȈțȜȐȓȎŸȊȘȤŸȜȐȕŸǢȎȈȡțȐŸȜȡȕŸȎȔȔȎȒǢǢȅȜȡȕŸȜȗȝŸȎǢȘȗșȒȓȗȥŸȒțȗ- ȓȊȑȊșȦȕŸȎȒțȘșȅȖȎȡȕŸȜȡȕŸ•ȔȗȒȘȦȕŸȜȗǢȆȡȕ–ŸǢȎȜȊȕȊțȜȎȝȜȒȓȅŸ ȏȝȌȈȗȝŸȓȊȒŸȜȗȝŸȒțȗȏȝȌȈȗȝŸȜȡȕŸȎȒțȗȍȐǢȅȜȡȕ ŸȓȊȑȦȚŸȓȊȒŸȊȘȤŸȜȐȕŸ ȎǢȋȅțǢȊȜȊŸȓ ȔȘ ŸȓȊȒŸȓȊȜȅŸȜȗŸŸȜȐŸǢȎȈȡțȐŸȜȡȕŸȓȊȑȊșȦȕŸ ȊȥȖȐțȐŸȜȗȝŸȘȔȎȗȕȅțǢȊȜȗȚŸȜȗȝŸȒțȗȏȝȌȈȗȝŸȜȡȕŸȝȘȐșȎțȒȦȕ Ÿ ǢȎȜȊȋȒȋȅțȎȡȕŸȊȘȤŸȜȐȕŸǯǯŸȘșȗȚŸȜȗȕŸȜȗǢȆȊŸȜȐȚŸȌȎȕȒȓȇȚŸȓȝȋȆșȕȐțȐȚ

ŸŸŸĠņōňŅĸŸņĻŸľŃĿŎńňŅŎņłňŖņŸĻʼnŕŸōŃŋŸĻŊēŕľŃĿŋŸŎʼnŁŊĿŌĹĿŋŸńĻџōĻŸĽŊĻŏĿĹĻŸōňŎŸĠĪĮ ŸŕŌňџōňŎŊĹŌōĿŋŸķŐňŎņŸķŊłĿџŌōŁŸ ŐŗŊĻŸēĻŋŸēķŌŒŸōŁŋŸļŊĿōĻņŃńĸŋŸĿōĻŃŊĹĻŋŸňŊĽĶņŒŌŁŋŸōĻŇŃľĹŒņŸ$EBUVLŸ -ILBHGK ŸŁŸňʼnňĹĻŸńĸŊŎŇĿŸʼnōŗŐĿŎŌŁŸķľŒŌĿŸňŸ ŎŏŎʼnňŎŊĽŕŋŸĮňŎŊŃŌēňŖŸ ğŃŗŊĽňŋŸĨŃńŁōŃĶľŁŋ Ÿ

ΛΟΝΔΙΝΟ XETRA D CAC 40 DJ INDU NASDAQ NIKKEI Ευρω/$ Euribor 3M Χρυσός BRENT

ħĿŸēŃńŊĸŸʼnōŗŌŁŸ Ÿ ķńŅĿŃŌĿŸŐłĿŋŸŸŸ ōňŸıŊŁēĻōŃŌōĸŊŃň

DZŸ ȊȖȈȊŸ ȜȡȕŸ țȝȕȊȔȔȊȌȦȕŸ ȊȕȇȔȑȎŸ țȜȊŸ Ÿ ȎȓȊȜ Ÿ ȎȝșȦ

ŸDZŸȊȘȤțȜȊțȐŸȆȡȚŸȜȐȕŸȝȘȗȋȅȑǢȒțȐŸȆȟȎȒŸǢȎȒȡȑȎȈŸȌȒȊŸȜȒȚŸǮȊȔȔȈȊ ŸDZǺǬ ŸǮȎșǢȊȕȈȊŸȓȊȒŸǭșȎȜȊȕȈȊŸȘșȗȎȒȍȗȘȗȈȐțȎŸȗŸȗȈȓȗȚŸȊȖȒȗȔȤȌȐțȐȚŸ+HH?O™K ŸȜȐȕŸǽșȈȜȐ ŸŸǺȔȆȗȕŸȊȕȜȒǢȎȜȡȘȈȏȗȝȕŸȎȕȜȗȕȤȜȎșȊŸȜȗȕŸȓȈȕȍȝȕȗŸȕȊŸȟȅțȗȝȕŸȜȐȕŸȊȕȦȜȎșȐŸȊȖȒȗȔȤȌȐțȐŸȜȗȝȚŸ•ǬǬǬ– Ÿ ȎȖȊȒȜȈȊȚŸȜȐȚŸȍȝțȓȗȔȈȊȚŸȘȗȝŸȊȕȜȒǢȎȜȡȘȈȏȗȝȕŸȗȒŸȘșȗȣȘȗȔȗȌȒțǢȗȈŸȜȗȝȚ ŸȎȓȜȒǢȅŸȗŸǹȈȓȗȚ ŸǹȒŸ•ȘșȗȓȔȇțȎȒȚŸȘȗȝŸțȝȕȍȆȗȕȜȊȒŸǢȎŸȜȐȕŸ ȘșȗțȊșǢȗȌȇŸȜȡȕŸȘșȗȣȘȗȔȗȌȒțǢȦȕŸȜȗȝȚŸțȝȕȐȌȗșȗȥȕŸțȜȗŸȤȜȒŸȗŸȍșȤǢȗȚŸȘȗȝŸȘșȆȘȎȒŸȕȊŸȍȒȊȕȥțȗȝȕŸȘșȒȕŸȜȐŸǢȎȈȡțȐŸȜȐȚŸȊȖȒȗȔȤȌȐțȇȚŸȜȗȝȚŸȎȈȕȊȒŸȘȗȔȥŸǢȒȓșȤȚ–ŸȊȕȊȞȆșȎȒŸȗŸǹȈȓȗȚŸțȜȐȕŸȊȕȊȓȗȈȕȡțȇŸȜȗȝ ŸȂțȜȤțȗ ŸȐŸ+HH?O™KŸȜȗȕȈȏȎȒŸȤȜȒŸȌȒȊŸȜȐȕŸȦșȊŸȐŸȜșȒȘȔȇŸȋȊȑǢȗȔȗȌȈȊŸǬ ŸȐŸȓȊȔȔȈȜȎșȐŸȍȝȕȊȜȇ ŸȘȗȝŸȆȟȎȒŸȊȕȊȌȕȡșȒțȑȎȈŸțȎŸȊȝȜȆȚŸȜȒȚŸȟȦșȎȚŸȘȊșȊǢȆȕȎȒŸȊǢȎȜȅȋȔȐȜȐŸȓȊȒŸȘȡȚŸȗȒŸȘșȗȗȘȜȒȓȆȚŸȜȗȝȚŸ ȘȊșȊǢȆȕȗȝȕŸțȜȊȑȎșȆȚ ŸDZŸȘȎșȈȘȜȡțȐŸȜȐȚŸdzțȘȊȕȈȊȚ ŸȅȔȔȐȚŸǢȈȊȚŸȟȦșȊȚŸǢȎŸȊȖȒȗȔȤȌȐțȐŸǬǬǬ ŸȎȈȕȊȒŸȍȒȊȞȗșȎȜȒȓȇŸȜȗȕȈȏȎȒŸȐŸ+HH?O™K Ÿ ȐŸȗȘȗȈȊŸȎȈȟȎŸȘșȗȎȒȍȗȘȗȒȇțȎȒŸțȜȊŸȜȆȔȐŸȜȗȝŸdzȗȝȕȈȗȝŸȘȡȚŸȗŸȋȊȑǢȤȚŸȜȐȚŸȟȦșȊȚŸȑȊŸǢȘȗșȗȥțȎŸȕȊŸǢȎȒȡȑȎȈŸȓȊȜȅŸ•ȆȕȊŸȇŸȍȥȗŸȋȊȑǢȈȍȎȚ–ŸȎȖȊȒȜȈȊȚŸȜȡȕŸȒțȟȕȦȕŸȘșȗȗȘȜȒȓȦȕŸȊȕȅȘȜȝȖȐȚŸȜȐȚŸȎȥȑșȊȝțȜȐȚŸȗȒȓȗȕȗǢȈȊȚŸȜȐȚ

ǽȗŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȗŸȤȌȓȗŸțȝȕȊȔȔȊȌȦȕŸȘȊșȗȝțȈȊțȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸȜȡȕŸȎȜȊȒșȎȒȦȕEIVRŸ RGDŸǢȎŸ ŸȜȎǢȅȟȒȊ ŸǯȑȕȒȓȇŸ ǢȎŸ  Ÿ+'%ŸǢȎŸ ŸȓȊȒŸ#MPH=RGDŸǢȎŸ Ÿ ȜȎǢȅȟȒȊ ŸǽȐȕŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȊȖȈȊŸțȝȕȊȔȔȊȌȦȕŸțȐǢȎȈȡțȊȕŸ ȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸȜȡȕŸȎȜȊȒșȎȒȦȕŸǯȑȕȒȓȇŸǢȎŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ Ÿ EIVRŸ RGDŸǢȎŸ ŸǯMPH=RGDŸǢȎŸ ŸȓȊȒŸǹǺǬǺŸǢȎŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ

0,81 %

Āûñöìýóüýñûóù ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

ȂǼīǹȁǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ ALAPIS (Ȁȅ) ALPHA ǺǹȃȀ (Ȁȅ) COCA - COLA ȉȇǿǹ ǼȌǿȁȅȃ (Ȁȅ) EUROBANK EFG (Ȁȅ) EUROBANK PROPERTIES ǹǼǼǹȆ (Ȁȅ) FOLLI - FOLLIE (Kȅ) FORTHNET (Ȁȅ) FOURLIS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Kȅ) FRIGOGLASS (KO) INTRACOM HOLDINGS (Ȁȅ) J. & P. - ǹǺǹȄ (Ȁȅ) JUMBO (Ȁȅ) LAMDA DEVELOPMENT(Ȁȅ) MARFIN INVESTMENT GROUP (Ȁȅ) MARFIN POPULAR BANK (Ȁȅ) PROTON ȉȇǹȆǼǽǹ ǹ.Ǽ. (KO) S & B ǺǿȅȂǾȋ. ȅȇȊȀȉǹ (Ȁȅ) ǹīȇȅȉǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǹǼȇȅȆȅȇǿǹ ǹǿīǹǿȅȊ (Ȁȅ) ǺǿȅȋǹȁȀȅ (Ȁǹ) ǺȍǺȅȈ ȂȆǹȂȆǾȈ (Ȁȅ) īǼȀ ȉǼȇȃǹ (Ȁȅ) īǼȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǻǼǾ (Ȁȅ) ǻȅȁ (Ȁȅ) ǼĬȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (KO) ǼȁǺǹȁ (Ȁǹ) ǼȁȁǹȀȉȍȇ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȆǼȉȇǼȁǹǿǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȋȇǾȂǹȉǿȈȉǾȇǿǹ (Ȁȅ) ǼȊǹĬ (Ȁȅ) ǼȊǻǹȆ (Ȁȅ) ǿǹȈȍ (Ȁȅ) ǿǹȉȇǿȀȅ ǹĬǾȃȍȃ (Ȁȅ) ǿȃȉȇǹȁȅȉ (Ȁȅ) ȀǹǼ (Ȁȅ) ȀȊȆȇȅȊ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ȂǼȉȀǹ (Ȁȅ) ȂǾȋǹȃǿȀǾ (Ȁȅ) ȂǾȋǹȃǿȀǾ (Ȇȅ) Ȃȅȉȅȇ ȅȎȁ (Ȁȅ) ȂȊȉǿȁǾȃǹǿȅȈ (Ȁȅ) ȅȁĬ (Ȁȅ) ȅȁȆ (Ȁȅ) ȅȆǹȆ (Ȁȅ) ȅȉǼ (Ȁȅ) ȆǼǿȇǹǿȍȈ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ȆȁǹǿȈǿȅ COMPUTERS (Ȁȅ) ȈǹȇǹȃȉǾȈ īȇ. (Ȁȅ) ȈǿǻǼȃȅȇ (Ȁȅ) ȉǹȋȊǻȇȅȂǿȀȅ ȉǹȂǿǼȊȉǾȇǿȅ (Ȁȅ) ȉǼȇȃǹ ǼȃǼȇīǼǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȉǿȉǹȃ (Ȁȅ) ȉǿȉǹȃ (Ȇȅ) ȊīǼǿǹ (Ȁȅ) ȋǹȁȀȅȇ (Ȁǹ)

2,19 5,9 18,1 5,75 5,96 17,29 0,81 7,94 8,98 0,78 1,48 5,58 3,85 1,17 1,75 1,33 4,1 1,15 2,38 4,11 3,39 4,67 3,74 13,46 1,1 10,69 1,46 3,48 6,28 5,24 4,57 5,39 2,37 0,82 3,34 4,56 4,09 8,55 0,65 0,51 8,7 4,8 12,87 14,98 11,6 5,85 4,75 4,68 4 2,83 4,42 3,77 16,8 10,4 1,03 0,94

-1,35 -1,5 -0,86 -1,49 0,52 -0,13 -2,39 -1,27 -1,33 -2,28 -1,79 -1,69 -2,21 1,49 -1,71 0,85 -0,96 0,3 -0,85 -2,86 -1,82 3,77 -0,93 2,1 -2,79 1,29 -2,06 2,7 -0,19 -4,05 0,91 1,79 -2,85 -1,72 1,56 0,93 -1,44 2,06 -0,85 -2,5 -0,63 0,21 -2,44 1,07 -2,43 0,53 1,51 -5,45

93.038 1.496.512 96.025 892.981 12.279 7.938 39.403 4.389 10.263 289.708 60.154 74.943 2.775 1.211.697 568.875 272.129 3.040 268.337 3.455 15.221 143.914 23.079 149.596 113.770 42.957 1.378.505 21.748 51.196 77.408 59.860 8.122 7.184 352 8.697 50.052 5.119 558.686 33.111 14.850 3.700 37.507 105.551 1.593 1.569 312.160 422.772 702.611 170 1.001 62.796 424.436 106.266 26.193 20 87.685 19.977

2,19 5,88 18,08 5,71 5,95 17,06 0,8 7,73 8,8 0,78 1,43 5,57 3,85 1,15 1,75 1,31 4,1 1,14 2,36 4,05 3,32 4,66 3,74 13,45 1,05 10,69 1,42 3,48 6,18 5,24 4,48 5,29 2,37 0,82 3,26 4,44 4,09 8,51 0,63 0,51 8,63 4,76 12,7 14,75 11,53 5,85 4,72 4,67 4 2,8 4,42 3,73 16,31 10,4 1,02 0,93

2,25 6,07 18,4 5,92 6,03 17,3 0,82 8,1 9,2 0,81 1,56 5,76 3,96 1,18 1,79 1,38 4,2 1,18 2,4 4,19 3,45 4,75 3,86 13,71 1,13 10,88 1,48 3,6 6,3 5,39 4,6 5,41 2,43 0,83 3,34 4,56 4,28 8,8 0,65 0,51 8,79 4,89 12,95 14,98 11,83 6,04 4,82 4,68 4,1 2,89 4,55 3,82 16,9 10,4 1,06 0,96

100 162

8,22 17,32

8,22 17,27

ǻǿǹȆȇǹīȂǹȉǼȊȈǿȂǹ ǹȂȅǿǺǹǿǹ ȀǼĭǹȁǹǿǹ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ȂǼȉȅȋǿȀȅ ǼȈ 8,22 NBGAM ETF īǼȃ.ǻǼǿȀ ȋǹ ȂǼȉȅȋǿȀȅ ǼȈȍȉ 17,27

-0,72 -1,03

ȂǼȈǹǿǹ Ȁǹǿ ȂǿȀȇǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ A.S. COMPANY (Ȁȅ) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ǹ.ȉ.Ǽ. (Ȁȅ) AUDIOVISUAL (Ȁȅ) AUTOHELLAS (Ȁȅ) AVENIR ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) AXON ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) BYTE COMPUTER (Ȁȅ) CPI (Ȁȅ) CENTRIC ȆȅȁȊȂǼȈǹ (Ȁȅ) CYCLON ǼȁȁǹȈ (ȀO) DIONIC (Ȁȅ) EURODRIP (ȀO) EUROLINE AEEX (Ȁȅ) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (ȀO) FLEXOPACK (Ȁȅ) INFO - QUEST (Ȁȅ) ĭǿȃȉǼȄȆȅȇȉ (Ȁȅ) INFORM ȁȊȀȅȈ Ȇ. (Ȁȅ) INTERINVEST AEEX (Kȅ) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (Ȁȅ)

0,65 0,6 1,38 0,57 1,74 0,84 0,81 0,57 0,48 0,65 0,57 0,48 0,8 1,18 2,23 0,85 8,58 1,19 0,4 1,1 0,77 1,28 1,92 0 81

2.000 370 43.871 6.602 130 81.850 1.437 4.301

0,65 0,6 1,37 0,57 1,72 0,81 0,8 0,54

0,65 0,71 1,42 0,6 1,74 0,86 0,84 0,59

-4

70.910 6.100 103.474

0,65 0,55 0,47

0,67 0,57 0,49

1,36 -3,41 -1,15 -0,83 -2,44 0,92

454 453 7.250 4.000 211 1.085

2,18 0,85 8,52 1,17 0,33 1,05

2,23 0,85 8,65 1,2 0,4 1,11

16.412

1,27

1,29

37 099

0 81

0 87

-7,69 -0,72 -9,52 -0,57 -2,33 -3,39 -2,99

3 57

LOGISMOS (Ȁȅ) MEDICON ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ǼȁȆ) MEVACO (Ȁȅ) MIG REAL ESTATE (Ȁȅ) MINERVA (Ȁǹ) MLS ȆȁǾȇȅĭȅȇǿȀǾ (Ȁȅ) NEXANS ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) PASAL ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) PROFILE (Ȁȅ) REDS (ȀO) RILKEN (Kȅ) SCIENS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (ȀO) SPACE HELLAS (Ȁȅ) SPRIDER STORES (Ȁȅ) TRASTOR ǹ.Ǽ.Ǽ.ǹ.Ȇ. (Ȁȅ) VELL GROUP ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) YALCO - ȀȍȃȈȉǹȃȉǿȃȅȊ (Ȁǹ) ǹǿȅȁǿȀǾ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǹȀȇǿȉǹȈ (Ȁȅ) ǹȁȀȅ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǹȁȅȊȂȊȁ (Ȁȅ) ǹȁĭǹ īȀȇǿȈǿȃ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) ǹȃǻȇȅȂǼǻǹ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǹȉȉǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ (Ȁȅ) ǺǹȇǺǼȇǾȈ ȃ. - MODA BAGNO (Ȁȅ) ǺǹȇǻǹȈ (Ȁȅ) ǺǿȅȀǹȇȆǼȉ (Ȁȅ) ǺǿȅȉǼȇ (Ȁȅ) ǺǿȈ (Ȁȅ) ǺȅīǿǹȉǽȅīȁȅȊ SYSTEMS (Ȁȅ) īǹȁǹȄǿǻǿ (Ȁȅ) īǿȅȊȇȅȂȆȇȅȀǼȇȈ (Ȁȅ) ǻǹǿȅȈ ȆȁǹȈȉǿȀǹ (Ȁȅ) ǻǿǹȈ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǻǿǹȈ ǿȋĬ/īǼǿǼȈ (Ȁȅ) ǻȅȂǿȀǾ ȀȇǾȉǾȈ (Ȁȅ) ǻȅȊȇȅȈ (Ȁȅ) ǻȇȅȂǼǹȈ (Ȁȅ) ǼǺȇȅĭǹȇȂǹ (Ȁȅ) ǼǿǻǾȈǼȅĭȍȃǿȀǾ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǼȀȉǼȇ (Ȁȅ) Ǽȁ. ǺǿȅȂ. ǽǹȋǹȇǾȈ (Ȁǹ) ǼȁǹȈȉȇȅȃ (ȀO) ǼȁǺǼ ǼȃǻȊȂǹȉȍȃ (Ȁȅ) ǼȁīǼȀǹ (Ȁȅ) ǼȁǼȊĬǼȇǾ ȉǾȁǼȅȇǹȈǾ (Ȁȅ) Ǽȁǿȃȅǿȁ (Ȁȅ) ǼȁȁǹǻȅȈ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ Ȁǹȁȍǻǿǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǾ ȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ (Ȁȅ) Ǽȁȉȅȃ (Kȅ) ǼȁȉȇǹȀ (Ȁȅ) ǼȆǿȁǼȀȉȅȈ (Ȁȅ) ǼȉǼȂ (Ȁǹ) ǼȊȇȍȆǹȎȀǾ ȆǿȈȉǾ (Ȁȅ) ǼȊȇȍȈȊȂǺȅȊȁȅǿ (Ȁȅ) ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ ǹĬǾȃȍȃ (Ȁȅ) ǿȀȉǿȃȅȈ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǿȁȊǻǹ (Ȁȅ) ǿȂȆǼȇǿȅ (Ȁȅ) ǿȃȉǼǹȁ ȅȂǿȁȅȈ (Ȁȅ) ǿȃȉǼǹȁ ȅȂǿȁȅȈ (Ȇȅ) ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ-ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ (Ȇȅ) ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ-ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ (Ȁȅ) ǿȃȉǼȇȉǼȀ (Ȁȅ) ȀǹĬǾȂǼȇǿȃǾ (Ȁȅ) ȀǹȃǹȀǾȈ Ȉ. (Ȁȅ) ȀǹȇǹȂȅȁǼīȀȅȈ (Ȁȅ) ȀǹȇǹȉǽǾ (Ȁȅ) ȀǼȆǼȃȅȊ ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȀȁȅȊȀǿȃǹȈ - ȁǹȆȆǹȈ (Ȁȅ) ȀȅȇȇǼȈ (Ȁȅ) ȀȇǼȀǹ (Ȁȅ) ȀȇǼȉǹ ĭǹȇȂ (Ȁȅ) Ȁȇǿ - Ȁȇǿ (Ȁȅ) ȀȉǾȂǹ Ȁ. ȁǹǽǹȇǿǻǾ (Ȁȅ) ȀȊȇǿǹȀǿǻǾȈ Ǿ.- F.H.L. (Ȁȅ) ȀȊȇǿǹȀȅȊȁǾȈ (Ȁȅ) ȁǹȃǹȀǹȂ (Ȁȅ) ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ȃ. (ȀA) ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ȃ. (ȆA) ȁǿǺǹȃǾ ǼȀǻȅȉ. ȅȇī. (Ȁȅ) ȁȅȊȁǾ ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȂǹĬǿȅȈ ȆȊȇǿȂǹȋǹ (Ȁȅ) ȂȅȉȅǻȊȃǹȂǿȀǾ (Ȁȅ) ȂȆǾȉȇȅȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋǿȀǾ (KO) ȃǹȀǹȈ ȂȅȊȈǿȀǾ (Ȁȅ) ȃǹȊȉǼȂȆȅȇǿȀǾ (Ȁȅ) ȃǼȍȇǿȅȃ (Ȁȅ)

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„ 0,64 2,79 5,5 0,9 4 1,24 2,34 2,55 0,71 0,6 1,06 3,19 0,57 1,4 0,54 1,07 0,5 0,43 1,87 0,77 0,57 0,8 0,89 1,12 1,43 0,49 0,94 0,9 0,64 0,84 1,31 0,4 0,73 5,9 0,66 1,6 1,19 1,24 0,5 0,48 0,54 0,8 0,92 0,47 0,86 0,83 1,38 1,85 34,66 1,55 0,35 0,52 2,34 0,32 0,55 0,57 3,04 1,34 0,67 0,46 0,43 0,78 8,26 0,64 0,5 0,79 4,91 1,51 0,63 1,32 0,89 0,97 5 0,79 4,56 1,04 0,6 0,79 0,62 0,65 0,6 0,5 0,42 1,78 0,48 1,1 0,6 0,98 0,48 0 81

5.998

0,62

0,64

100

5,5

5,5

120 360 2.804 779 10.900 3.220 23.535 232 11.150

4 1,17 2,33 2,55 0,7 0,59 1,03 3,01 0,57

4 1,24 2,36 2,55 0,73 0,6 1,1 3,19 0,58

6.827 930 21.640

0,52 1,07 0,49

0,54 1,07 0,51

-1,58 300 10 2.150 -1,72 1.803 -2,44 10.575

1,87 0,63 0,54 0,8

1,87 0,77 0,57 0,82

0,36

-3,88 -0,43 -2,67 1,69 -2,75 -1,54

1,89 -2,73

420 187 27.172

0,93 0,89 0,62

0,99 0,95 0,68

200 8.000

1,29 0,4

1,31 0,4

1.700 1.391 1.800

0,66 1,6 1,18

0,66 1,63 1,2

50 2.050 5.600

0,5 0,48 0,54

0,5 0,49 0,57

10.960 -4,08 5.620 1,18 2.200 -8,79 19.797

0,9 0,47 0,82 0,83

0,96 0,49 0,87 0,92

680 2.231 2.746 4.000 1.430 6.663

1,76 34,15 1,54 0,35 0,52 2,21

1,85 35,09 1,57 0,35 0,54 2,38

2.863 -3,39 2.752 1,33 51.540 -3,6 100 2.050 -2,13 5.300 10.350 -7,14 3.268

0,54 0,57 2,98 1,34 0,66 0,46 0,43 0,78

0,57 0,6 3,06 1,34 0,67 0,48 0,44 0,88

1,59 4.000 4,17 20.000 1.700 -5,21 10 -2,58 460 -4,55 61

0,64 0,5 0,77 4,91 1,45 0,63

0,65 0,5 0,8 4,91 1,52 0,65

7.473 30 3.150

0,96 5 0,79

0,98 5 0,8

334 15.230 1.785

1,04 0,6 0,77

1,04 0,6 0,79

1.195 5.831

0,65 0,58

0,68 0,6

8.285 529 2.226 902 135 200 4.210 6 58 12 235

0,41 1,66 0,43 1,1 0,6 0,98 0,46 0 8

0,43 1,78 0,49 1,12 0,6 0,98 0,48 0 82

-8,16

-2,44

-1,96 2,13 -5,26

0,54 0,67

-1,89 -4,49

-1,77

0,97

-4,41

-2,33 2,3 2,13 -2,65

˂˥˟˗ˬˣ˦˨ƹˌˣ˦˪˧ƹ  ȃǾȇǼȊȈ (ȀO) ȃȉȇȅȊȀĭǹȇȂȆǼȃ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ȆǹȇȃǹȈȈȅȈ (Ȁȅ) ȆǹȎȇǾȈ ȆȁǹȈȉǿȀȍȃ (Ȁȅ) ȆǼȉȇȅȆȅȊȁȅȈ ȆǼȉȇȅȈ (Ȁȅ) ȆǾīǹȈȅȈ ǼȀǻȅȉǿȀǾ ǹ.Ǽ. (KO) ȆȁǹȈȉǿȀǹ ĬȇǹȀǾȈ (Ȁȅ) ȆȁǹȈȉǿȀǹ ȀȇǾȉǾȈ (Ȁȅ) ȇǼǺȅȎȁ (Ȁȅ) ȈǹȇǹȃȉȅȆȅȊȁȅȈ ȀȊȁ/ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȈǼȁȂǹȃ (ȀO) ȈǼȁȅȃȉǹ (Ȁȅ) ȈȆȊȇȅȊ ǹīȇ. ȅǿȀ. (Ȁȅ) ȈĭǹȀǿǹȃǹȀǾȈ (Ȁȅ) Ȉȍȁ/īǼǿǹ ȀȅȇǿȃĬȅY (Ȁȅ) ȉ BANK (Ȁȅ) ȉǼȋȃǿȀǾ ȅȁȊȂȆǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȉǽǿȇǹȀǿǹȃ ȆȇOĭǿȁ (Ȁǹ) ȉǾȁǼȉȊȆȅȈ (Ȁȅ) ȋǹȉǽǾȀȇǹȃǿȍȉǾ Ǽ. Ȋǿȅǿ (Ȁȅ) ȋǹȎǻǼȂǼȃȅȈ (Ȁȅ)

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å 0,72 0,54 1,08 0,76 3,02 1,12 0,61 3,86 0,79 2,62 0,41 0,67 0,69 0,74 1,13 0,5 1,85 0,34 3,4 0,45 1,5

Œ…„

5,88 1,89 -3,8

58.810 74 260.954 4.609

0,71 0,53 1,05 0,72

0,74 0,54 1,21 0,79

-5,88 1,67

143 10

1,1 0,61

1,13 0,61

7,89

0,89 -1,96

65 21.790 24.550 890 50.863 151.889

0,41 0,65 0,58 0,69 1,11 0,49

0,41 0,68 0,7 0,75 1,16 0,51

-8,11

5

0,34

0,34

7,81

0,67

210

1,42

1,5

ǼǿǻǿȀȍȃ ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀȍȃ ȉȓIJȜȠȢ ALPHA ǹȈȉǿȀǹ ǹȀǿȃǾȉǹ (Ȁȅ) ATTICA ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Kȅ) CROWN HELLAS CAN (ȀO) ELBISCO ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁǹ) ELMEC SPORT (Ȁȅ) INFORMER (Ȁȅ) INTERFISH ǿȋĬ/īǼǿǼȈ (Ȁȅ) MARFIN Ǽīȃǹȉǿǹ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) NUTRIART (Ȁȅ) OLYMPIC CATERING (Ȁȅ) PAPERPACK ȉȈȅȊȀǹȇǿǻǾȈ ǿ. (Ȁȅ) PC SYSTEMS (Ȁȅ) QUALITY & RELIABILITY (Ȁȅ) SATO AE (Ȁȅ) SPIDER - ȆǼȉȈǿȅȈ ȃ.& Ȋǿȅǿ (Kȅ) UNIBIOS (Ȁȅ) VIVARTIA ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) VIVERE (Ȁȅ) ǹĬǾȃǹ (Ȁȅ) ǹȃǼȀ (Ȁȅ) ǹȃǼȀ (Ȇȅ `90) ǹȃǼȀ (Ȇȅ `96) ǹȈȉǾȇ ȆǹȁǹȈ (Ȁȅ) ǺǹȁȀǹȃ ǹȀǿȃǾȉǹ (Ȁȅ) īǼȀǼ (Ȁǹ) īǼȃǿȀǾ ǼȂȆȅȇǿȅȊ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǽǹȂȆǹ (Ȁǹ) ǾȇǹȀȁǾȈ ǹīǼȉ (Ȁȅ) ǿȅȃǿȀǾ ȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȀǹȇǻǹȈǿȁǹȇǾȈ (ȀO) ȀǹȇǼȁǿǹ (Ȁǹ) ȀǼȀȇȅȌ (Ȁȅ) ȀȁȍȈ/īǿǹ ȃǹȊȆǹȀȉȅȊ (Ȁǹ) ȀȅȇǻǼȁȁȅȊ ȋ. ǹĭȅǿ (Ȁȅ) ȁǹȂȌǹ (Ȁȅ) ȂǿȃȍǿȀǼȈ īȇǹȂȂǼȈ ǹȃǼ (Ȁȅ) ȂȅȊǽǹȀǾȈ (Ȁǹ) ȂȅȋȁȅȈ (Ȁȅ) ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ ǿ. & ȊǿȅȈ (Ȁǹ) ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ ǿ. & ȊǿȅȈ (Ȇǹ) ȃǿȀǹȈ (Ȁȅ) ȆǼȇȈǼȊȈ (Ȁȅ) ȈǹȃȊȅ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ȉǼīȅȆȅȊȁȅȈ ȋ.Ȁ. (Ȁȅ) ȉǼȋȃǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ (Ȁȅ) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ (Ȁȅ) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ (Ȇȅ) ĭǿǼȇǹȉǼȄ (Ȁȅ) ȋǹȉǽǾȎȍǹȃȃȅȊ (Ȁȅ)

ȀȜİȓıȚȝȠ ȂİIJ.% Ȉ.ǵȖțȠȢ ȋĮȝȘȜ ȊȥȘȜ 7,6 500 7,6 7,6 1,23 134 1,23 1,23 7,8 0,67 0,54 0,46 0,42 5 400 0,4 0,44 1,11 -4,31 620 1,07 1,18 0,32 -8,57 2.900 0,32 0,33 0,9 0,3 0,26 0,18 0,24 4,35 3.535 0,23 0,25 0,19 0,13 45.178 0,13 0,13 17,7 0,68 6.278 0,64 0,69 0,5 0,34 3,03 384.946 0,33 0,34 3,32 2 2,52 668 2,52 2,52 0,57 1,79 2.000 0,56 0,57 7,5 -1,19 90 7,5 7,5 0,32 2,78 -1,07 2.624 2,76 2,81 7,46 7,18 50 7,45 7,46 4,66 0,43 1.468 4,66 4,67 14 0,21 5 500 0,21 0,21 64,95 4,46 2,29 4.960 4,34 4,58 0,3 -9,09 100 0,3 0,3 0,29 3,57 6.900 0,28 0,3 19,06 200 19,06 19,06 3,14 1,95 4.274 3,05 3,2 0,38 2,7 100 0,38 0,38 0,13 16.532 0,13 0,13 0,16 6,67 80 0,16 0,16 0,4 1,08 -9,24 130 1,08 1,08 0,21 0,19 5,56 1.000 0,19 0,19 0,5 -3,85 200 0,5 0,5 0,45 4,65 100 0,45 0,45 16,75 6,54 -9,92 100 6,54 6,54 0,24 0,18 5,88 30.500 0,18 0,18

ȊȆȅ ǼȆǿȉǾȇǾȈǾ ȉȓIJȜȠȢ ALTEC (Ȁȅ) COMPUCON (ȀO) FASHION BOX (Ȁȅ) HELLAS ONLINE (Ȁȅ) PLIAS (Ȁǹ) RIDENCO (Ȁȅ) ǹǼīǼȀ (Ȁȅ) ǹȉȁǹȃȉǿȀ (Ȁȅ) ǹȉȉǿ - Ȁǹȉ (Ȁȅ) ǺǹȇǹīȀǾȈ (Ȁȅ) ǺǹȇǺǹȇǼȈȅȈ (Ȁǹ) ǼǻȇǹȈǾ - ȌǹȁȁǿǻǹȈ ȋ. (Ȁȅ) ǼǿȀȅȃǹ ǾȋȅȈ (Ȁȅ)

ȀȜİȓıȚȝȠ ȂİIJ.% Ȉ.ǵȖțȠȢ ȋĮȝȘȜ ȊȥȘȜ 0,12 21.981 0,12 0,12 0,12 1,47 0,92 1,1 1.633 0,91 0,93 1,72 1,78 1 1,72 1,72 0,17 2.000 0,17 0,17 0,44 4,76 1.330 0,42 0,44 0,32 6,67 5 0,32 0,32 0,32 6,67 284.437 0,31 0,33 0,61 0,16 70 0,16 0,16 0,07 3.601 0,07 0,07 0 13 9 068 0 13 0 15

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

ǼȁǺǿǼȂǼȀ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹǿ ǿȋĬ/īǼǿǹǿ (Ȁȅ) ǼȁĭǿȀȅ (Ȁȅ) ǼȊȇȍȈȊȂȂǼȉȅȋǼȈ (Ȁȅ) ǿȆȆȅȉȅȊȇ (Ȁǹ) ȀǼȇǹȂǼǿǹ-ǹȁȁǹȉǿȃǾ (Ȁȅ) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (Ȁȅ) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (ȆO) ȀȅȊȂȆǹȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) ȂǹȇǹȀ ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ (Ȁȅ) ȂǹȎȁȁǾȈ Ȃ.ǿ.(Ȁȅ) ȃǼȁ (Ȁȅ) ȆǼȉǽǼȉǹȀǿȈ ǹ. (Ȁȅ) ȆȇȅȅǻǼȊȉǿȀǾ (Ȁȅ) ȈǿǻȂǹ (Ȁȅ) ȉǼȄǹȆȇǼȉ (Ȁȅ)

3,7 0,1 0,6 0,2 0,18 0,72 0,07 0,11 0,22 0,22 0,26 0,06 0,5 0,28 1,15 0,11

-9,09 23.500 3,45 1.225 8.000

0,1 0,53 0,2

0,11 0,63 0,21

2.000

0,07

0,07

-8,33 -3,7 20 2,04

2.501 1.077 18.377 74.296 1.493

0,22 0,22 0,25 0,05 0,49

0,24 0,22 0,27 0,06 0,51

1,77

150

1,15

1,15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ǼȃǹȁȁǹȀȉǿȀǾ ǹīȅȇǹ ALPHA TRUST ǹ.Ǽ.Ȇ.Ǽ.Ȋ. DIVERSA ǼȂȆ. Ǻǿȅȉ. ǼǿȈǹī. ȉǼȋȃ. Ȇǹȇȅȋ ENVITEC AE EPSILON NET AE EUROXX ȋȇǾȂǹȉǿȈȉǾȇǿȀǹȀǾ ǹ.Ǽ.Ȇ.Ǽ.Ȋ. PERFORMANCE TECHNOLOGIES ǹ.Ǽ ȆȁǾ ǹ.Ǽ.ǼȇǼȊȃǹȈ ȀǹǿȃȅȉȅȂǿǹȈ ȉǾȁ.ȉǼȋȃȅȁ ǺǿȅǿǹȉȇǿȀǾ Ȁǹǿ ȇȅȂȆȅȉǿȀǾ ȉǼȋȃȅȁȅīǿǹ ǼȃȉǼȇȈȅĭȉ ǹǼ ȀȇǾȉȍȃ ǹȇȉȅȈ ǹ.Ǽ.Ǻ.Ǽ ȂǼȃȉǿȉǼȇȇǹ ǹǺǼE ȃȉȅȆȁǼȇ ǹǺǼǼ ȅȆȉȅǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǼȈ ǼȇīǹȈǿǼȈ ǹǺǼȉǼ ĭȅȊȃȉȁǿȃȀ ǹǺǼǼ

0,99 2,86 1,9 0,88 4,03 2,52 3,96 2,47 1,4 1,15 2,13 2,34 2,4 2,39

ȊȆȅ ǹȃǹȈȉȅȁǾ ALTIUS ǹǼǼǼȋ KO 1,07 HITECH SNT ǹǼ 0,62 MICROLAND COMPUTERS(Ȁȅ) 0,64 ǹīȇȅȉǿȀǾ ǹȈĭǹȁǿȈȉǿȀǾ ǹ.Ǽ. 1,53 ǹȁȊȈǿǻǹ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 2,19 ǹȁȊȈǿǻǹ ǹǺǼǼ(Ȇȅ) 1,2 ǹȁĭǹ-ǺǾȉǹ ǺǹȈǿȁȅȆȅȊȁȅȈ ǹ.Ǽ. 35,73 ǹȈȆǿȈ Ȇȇȅȃȅǿǹ ǹ.Ǽ.ī.ǹ. 0,67 ǹȉǼȇȂȍȃ ǹ.Ǽ(Ȁȅ) 0,12 ǹĭȅǿ ȂǼȈȅȋȍȇǿȉǾ ǹȉǼ(Ȁȅ) 0,12 ǺETANET ABEE 0,06 ǻǿǼȀǹȉ ǹȉǼ(Ȁȅ) 0,1 ǼȀǻȅȈǼǿȈ ȁȊȂȆǼȇǾ ǹ.Ǽ. 0,6 ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ(Ȁȅ) 0,08 ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ(Ȇȅ) 0,14 ǼȃȍȂǼȃǾ ȀȁȍȈȉȅȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ ǹ.Ǽ(ȀO 0,05 ȁǹȃ ȃǼȉ ǹ.Ǽ (Ȁȅ) 0,12 ȂǹȄǿȂ - ȆǼȇȉȈǿȃǿǻǾȈ ǹǼ(Ȁǹ) 0,1 ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ ǹ.Ǽ. 0,39 ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ ǹǼ (Ȇȅ) 0,54 ȈǹȅȈ ĭǼȇȇȊȈ 0,78 ȋ. ȂȆǼȃȇȅȊȂȆǾ & ȊǿȅȈ ǹ.Ǽ 3,48 ȋǹȁȊǺǻȅĭȊȁȁȍȃ(Ȁȅ) 0,12 ȍȂǼīǹ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) 0,88

ǻȡĮȖĮIJıĮȞȓȠȣ ʌȜĮIJİȓĮȀȜĮȣșȝȫȞȠȢ ǹșȒȞĮ ȉȘȜ)D[(PDLOVDOHV#FIVJUZHEVLWHZZZFIVJU ȆȜǼȜİȣșİȡȓĮȢȀĮIJİȡȓȞȘIJȘȜ)D[ ǹȡĮįİȓĮȢȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢǹʌȩijĮıȘIJȘȢǼʌȚIJȡȠʌȒȢȀİijĮȜĮȚĮȖȠȡȐȢ ǹȇȂǹǼǺǹĭȂǻȅȊĭǹǼǼǹĬǾȃȍȃ


'

ÐÝìðôç

19 Áõãïýóôïõ 2010

ÅÊÔÁÊÔÇ ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÇÓ Å.ÊÅ.ÄÕ.Ì. ÓÔÇÍ ÊÁÔÅÑÉÍÇ

Êïéíïß áíáðôõîéáêïß óôü÷ïé áðü ôá 8 ÅðéìåëçôÞñéá ôçò ÊåíôñéêÞò & ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò Ôçí ÔåôÜñôç 04 Áõãïýóôïõ 2010, óõíåäñßáóå óå Ýêôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò ÅðéìåëçôçñéáêÞò ÁíáðôõîéáêÞò ÊåíôñéêÞò & ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò ( Å.ÊÅ.ÄÕ.Ì. ), ìå ôçí ðáñïõóßá ôùí êõñßùí Áñéóôåßäïõ Áñéóôåßäç (Ðñüåäñïò Åðéìåëçôçñßïõ Öëþñéíáò), ÄñïãáëÜ Áñéóôåßäç (Ðñüåäñïò Åðéìåëçôçñßïõ Óåññþí) Ïõóïõëôæüãëïõ Íéêüëáïõ (Ðñüåäñïò Åðéìåëçôçñßïõ Çìáèßáò), ÑÜììïõ Íéêüëáïõ (Ðñüåäñïò Åðéìåëçôçñßïõ Ãñåâåíþí), ÓÜââá ×ñÞóôïõ (Ðñüåäñïò Åðéìåëçôçñßïõ ÊïæÜíçò), Ôóþôóïõ ÉïñäÜíç (Ðñüåäñïò Åðéìåëçôçñßïõ ÐÝëëáò) & ×áôæç÷ñéóôïäïýëïõ Çëßá (Ðñüåäñïò Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò), áðüíôïò äéêáéïëïãçìÝíá ìüíï ôïõ ÐñïÝäñïõ ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ ÊáóôïñéÜò ê. Ìáñêüðïõëïõ Íáïýì. Óôç óýóêåøç ðáñáâñÝèçêáí åðßóçò ï Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò ôçò åôáéñßáò Knowledge Broadband Services Á.Å. ê. Âáóßëçò ×ñçóôßäçò, ï Õðåýèõíïò Äéêôýïõ & Marketing ôçò ßäéáò åôáéñßáò ê. Ðáýëïò Ìåãáëïâáóßëçò êáèþò êáé ï Åéäéêüò Óýìâïõëïò ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò Íéêüëáïò ×ïõóïõñßäçò. Áöïý áñ÷éêÜ áðïöáóßóôçêå ïìüöùíá ç ðáñÜôáóç ëåéôïõñãßáò ôçò Å.ÊÅ.ÄÕ.Ì. ìå ôçí ßäéá äéïéêçôéêÞ óýíèåóç (Ðñüåäñï ôïí ê. Çëßá ×áôæç÷ñéóôïäïýëïõ, Áíôéðñüåäñï ôïí ê. Íéêüëáï ÑÜììï, Ãåíéêü ÃñáììáôÝá ôïí ê. Áñéóôåßäç Áñéóôåßäïõ, Ôáìßá ôïí ê. Íéêüëáï Ïõóïõëôæüãëïõ êáé ìÝëç üëïõò ôïõò ðñïáíáöåñèÝíôåò ÐñïÝäñïõò Åðéìåëçôçñßùí), ôá ìÝëç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ áðïöÜóéóáí êáôÜ ðëåéïøçößá íá ðñï÷ùñÞóïõí óå ÊÏÉÍÇ ÄÑÁÓÇ ðïõ áöïñÜ ôçí Ðáñï÷Þ Õðçñåóéþí Åðé÷åéñçìáôéêÞò ÕðïóôÞñéîçò – ÓõìâïõëåõôéêÞ ÕðïóôÞñéîç ôùí Ìéêñïìåóáßùí Åðé÷åéñÞóåùí êáèþò êáé Äçìéïõñãßáò ÅîåéäéêåõìÝíïõ Åðé÷åéñçìáôéêïý Ðåñéå÷ïìÝíïõ, ìå ðåñßïäï êÜëõøçò åöüóïí áõôü êñéèåß óêüðéìï ìÝ÷ñé 30/07/2013. Óêïðüò ôïõ ðñïò åêôÝëåóç Ýñãïõ åßíáé ç áðïôåëåóìáôéêÞ áîéïðïßçóç ôùí ÔÐÅ (Ôå÷íïëïãéþí ÐëçñïöïñéêÞò êáé Åðéêïéíùíéþí) ãéá ôçí ðáñï÷Þ ðñïçãìÝíùí êáé ïõóéáóôéêþí õðçñåóéþí ðñïò ôéò Ìéêñïìåóáßåò Åðé÷åéñÞóåéò ìå óôü÷ï ôçí: á) Âåëôßùóç ôçò Áíôáãùíéóôéêüôçôáò â) Ìåßùóç ôçò Ãñáöåéïêñáôßáò ã) Åðé÷åéñçìáôéêÞ ÅîùóôñÝöåéá ä) ÁíáâÜèìéóç ôùí õðçñåóéþí ôùí Åðéìåëçôçñßùí Óôü÷ïò ëïéðüí åßíáé ç äçìéïõñãßá ìéáò õðçñåóßáò õøçëïý åðéðÝäïõ ðïõ èá äçìéïõñãåß åîåéäéêåõìÝíï åðé÷åéñçìáôéêü ðåñéå÷üìåíï êáé èá ðáñÝ÷åé ïõóéáóôéêÞ êáé ðëÞñç åíçìÝñùóç óôéò åðé÷åéñÞóåéò óå èÝìáôá ðïõ ðáßæïõí êýñéï ñüëï óôçí ßäñõóç êáé åîÝëéîÞ ôïõò, óôçí êáèçìåñéíÞ ëåéôïõñãßá êáé ïñãÜíùóÞ ôïõò, óôçí âåëôßùóç ôçò áíôáãùíéóôéêüôçôáò êáé óôçí áíÜðôõîç ôçò åîùóôñÝöåéÜò ôïõò Öéëïäïîßá ôçò õðçñåóßáò áõôÞò åßíáé íá åîåëé÷èåß óôïí êáèçìåñéíü: «Online Óýìâïõëï ÅíçìÝñùóçò ôïõ Åðé÷åéñçìáôßá». ÓõíïðôéêÜ ç ÊÏÉÍÇ ÄÑÁÓÇ èá ðåñéëáìâÜíåé ôïõò ðéï êÜôù âáóéêïýò Üîïíåò: Åðé÷åéñçìáôéêÞ Ðëçñïöüñçóç : • ÖïñïëïãéóôéêÞ åíçìÝñùóç – ÅñãáóéáêÜ èÝìáôá Ãéá ôïí åðé÷åéñçìáôßá èá åðåîçãåßôáé óå ÷ùñéóôÞ åíüôçôá ç ëïãéêÞ êáé ç äïìÞ ôçò öïñïëïãßáò, üðùò áõôÞ éó÷ýåé, ìå åðéóÞìáíóç êáé ôùí äéáóõíäÝóåùí ìåôáîý äéáöïñåôéêþí öïñïëïãéþí ðïõ áöïñïýí óôï ßäéï èÝìá. Ãéá ôïí óýìâïõëï èá õðÜñ÷åé ðëÞñçò âÜóç äåäïìÝíùí ìå ôïõò ó÷åôéêïýò íüìïõò êáé ôéò ÐÏË. ÅíäåéêôéêÜ èá ðåñéëáìâÜíåé ÅíçìÝñùóç ãéá ôéò áêüëïõèåò èåìáôéêÝò åíüôçôåò : • Öïñïëïãßá åéóïäÞìáôïò – Öõóéêþí ðñïóþðùí, – Íïìéêþí ðñïóþðùí, – ÕðïâïëÞ ó÷åôéêþí äçëþóåùí.

* Ðñïþèçóç Çëåêôñïíéêïý Åðé÷åéñåßí (ðëçñïöüñçóç, áíÜäåéîç-ðñïâïëÞ / SEO-SEM, äçìéïõñãßá - õðïóôÞñéîç B2C/B2B, Trade opportunities Marketplace) Èá äçìéïõñãçèåß ìéá åîåéäéêåõìÝíç ÄñÜóç ãéá ôçí ðñïþèçóç ôïõ Çëåêôñïíéêïý åðé÷åéñåßí êáé ôùí online ðùëÞóåùí. Ç äñÜóç áõôÞ óõíïðôéêÜ èá ðåñéëáìâÜíåé: * Ðëçñïöüñçóç êáé óôïé÷åßá ãéá ôï çëåêôñïíéêü åðé÷åéñåßí ìå Ýìöáóç óôéò ðùëÞóåéò ëéáíéêÞò (ð.÷., ãåíéêü åíçìåñùôéêü õëéêü, âáóéêÝò áñ÷Ýò ôïõ äéáäéêôõáêïý marketing, óôïé÷åßá áðü ôçí äéåèíÞ áãïñÜ, âÝëôéóôåò ðñáêôéêÝò, åéäéêÞ áñèñïãñáößá, åõêáéñßåò êáé ðñïãñÜììáôá ÷ñçìáôïäüôçóçò, êëð) * ÁíÜäåéîç ôùí õöéóôÜìåíùí õðïäïìþí óôá ÅðéìåëçôÞñéá * Äçìéïõñãßá ðáíåëëÞíéïõ çëåêôñïíéêïý åðé÷åéñçìáôéêïý êáôáëüãïõ ãéá ôéò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ êÜíïõí online ðùëÞóåéò * Åíåñãïðïßçóç êïéíþí ìç÷áíéóìþí áíÜäåéîçò óôï äéáäßêôõï ôùí åðé÷åéñÞóåùí ðïõ ðñáãìáôïðïéïýí online ðùëÞóåéò. * Äçìéïõñãßá õðïäïìÞò (ðëáôöüñìá e-shop) ãéá ôçí åýêïëç áíÜðôõîç çëåêôñïíéêþí ðùëÞóåùí ëéáíéêÞò êáé ôçí äçìéïõñãßá ðñïûðïèÝóåùí ëåéôïõñãßáò «óõíôïíéóìÝíçò» çëåêôñïíéêÞò áãïñÜò (e-Mall).

• ÖÐÁ, Intrastat. ÕðïâïëÞ ó÷åôéêþí äçëþóåùí. • ÅîáãïñÝò, ðùëÞóåéò êáé óõã÷ùíåýóåéò åôáéñåéþí. Ó÷åôéêÞ öïñïëïãßá êåöáëáßïõ. ÕðïâïëÞ ó÷åôéêþí äçëþóåùí. • ÊÂÓ. • ÅñãáóéáêÜ èÝìáôá. • ÈÝìáôá êïéíùíéêÞò áóöÜëéóçò, õðïëïãéóìïý ìéóèïäïóßáò, ÖÌÕ. ÕðïâïëÞ ó÷åôéêþí äçëþóåùí. • Çìåñïëüãéï öïñïëïãéêþí õðï÷ñåþóåùí åðé÷åéñÞóåùí. • ÁðïèåìáôéêÜ åéäéêþí äéáôÜîåùí íüìùí. • ÅðåíäõôéêÜ êßíçôñá. • ÄéåôáéñéêÝò óõíáëëáãÝò åíôüò ïìßëïõ åã÷þñéá êáé äéåèíþò. • ÄéåèíÞò öïñïëïãéêüò ðñïãñáììáôéóìüò êáé ó÷åäéáóìüò âÝëôéóôçò, öïñïëïãéêÜ, åôáéñéêÞò äïìÞò. ÓõìâÜóåéò áðïöõãÞò äéðëÞò öïñïëïãßáò. • ÔÞñçóç âéâëßùí & óôïé÷åßùí. • ×áñôüóçìï, ëïéðÝò öïñïëïãßåò êáé õðçñåóßåò. • Îåêéíþíôáò ìéá åðé÷åßñçóç (starting up) ÅíäåéêôéêÜ èá ðåñéëáìâÜíåé : * Äéáäéêáóßåò ãéá ôçí Ýíáñîç ìéáò åðé÷åßñçóçò * Åðé÷åéñçìáôéêÝò óõìâïõëÝò ãéá ôï îåêßíçìá ìéáò åðé÷åßñçóçò * Åßäç êáé íïìéêÝò ìïñöÝò åðé÷åéñÞóåùí * Öüñïé, åñãáóéáêÜ èÝìáôá, öïñïëïãéóôéêÝò óõìâïõëÝò * Åðé÷åéñçìáôéêü Ó÷Ýäéï * ÁíáæÞôçóç ×ñçìáôïäüôçóçò - Äáíåéóìüò êáé óýã÷ñïíá ÔñáðåæéêÜ ðñïúüíôá - ÅðåíäõôéêÜ êßíçôñá, Åðé÷ïñçãÞóåéò åèíéêÝò êáé åõñùðáúêÝò - Åðé÷åéñçìáôéêÜ êåöÜëáéá óõììåôï÷þí êáé óýã÷ñïíåò ðçãÝò ÷ñçìáôïäüôçóçò - Ìç÷áíéóìïß õðïóôÞñéîçò íÝùí åðé÷åéñÞóåùí * Ç ïñãÜíùóç ìéáò óýã÷ñïíçò íÝáò åðé÷åßñçóçò * Ç ðñïóôáóßá êáé êáôï÷ýñùóç ôùí åðé÷åéñçìáôéêþí äéêáéùìÜôùí êáé éäåþí * ÅéóáãùãÝò / ÅîáãùãÝò * Îåêéíþíôáò ìéá åõñùðáúêÞ åðé÷åßñçóç óå Üëëç ÷þñá * ÄéåèíÞò öïñïëïãéêüò ðñïãñáììáôéóìüò êáé ó÷åäéáóìüò âÝëôéóôçò öïñïëïãéêÜ åôáéñéêÞò äïìÞò, êëð

ÅíäåéêôéêÜ ç åíüôçôá áõôÞ èá ðåñéëáìâÜíåé : * ÅîáãïñÝò, ðùëÞóåéò êáé óõã÷ùíåýóåéò åðé÷åéñÞóåùí * Ó÷åôéêÞ öïñïëïãßá êåöáëáßïõ, õðïâïëÞ ó÷åôéêþí äçëþóåùí * ÄéáêïðÞ ëåéôïõñãßáò åðé÷åßñçóçò * Áðïôßìçóç åðé÷åéñÞóåùí * Óõìâüëáéá áãïñþí * Ðñïåôïéìáóßá ãéá ðþëçóç ìéáò åðé÷åßñçóçò * Franchising, êëð • Ðñüóâáóç óôá ðñïãñÜììáôá êáé ôéò ðçãÝò ×ñçìáôïäüôçóçò • ÅêèÝóåéò, åêäçëþóåéò, êëð • ÄéÜ÷õóç ôïðéêÞò åðé÷åéñçìáôéêÞò / ÅðéìåëçôçñéáêÞò ðëçñïöïñßáò * ÐáíåëëÞíéï Åðé÷åéñçìáôéêü Ïäçãü óôï Äéáäßêôõï (äéåñåýíçóç äõíáôüôçôáò êáé Ýíôõðçò Ýêäïóçò) ÓÞìåñá ïé õðïäïìÝò ôùí Åðéìåëçôçñßùí ðåñéëáìâÜíïõí, óôéò ðåñéóóüôåñåò ðåñéðôþóåéò, ðïëý åîåëéãìÝíåò åöáñìïãÝò åðé÷åéñçìáôéêþí ïäçãþí, ìå äõíáôüôçôåò äçìéïõñãßáò äõíáìéêþí web site åðé÷åéñÞóåùí, áíÜ êëÜäï, ðåñéï÷Þ, áíôéêåßìåíï, ðñïúüíôá, êëð. Áõôü åîáóöáëßæåé ãéá ðñþôç öïñÜ ôçí äõíáôüôçôá äçìéïõñãßáò åíüò Ðáíåëëçíßïõ Çëåêôñïíéêïý Åðé÷åéñçìáôéêïý Ïäçãïý óõíäõÜæïíôáò ôïõò ôïðéêïýò ïäçãïýò. * Õðçñåóßåò ONE STOP SHOP ãéá ôéò óõíáëëáãÝò ìå ôçí Äçìüóéá Äéïßêçóç (Á´ÖÜóç: á) Óýóôçìá Äéá÷åßñéóçò Ãíþóçò ãéá üëá ôá Ýããñáöá & ôéò Äéáäéêáóßåò óõíáëëáãÞò ôùí ÌÌÅ ìå ôçí Äçìüóéá Äéïßêçóç â) ÁíÜäåéîç Çëåêôñïíéêþí Õðçñåóéþí ôùí Åðéìåëçôçñßùí) Ïé õðçñåóßåò «ìéáò óôÜóçò» (one stop shop) ãéá ôçí åîõðçñÝôçóç ôùí åðé÷åéñÞóåùí åßíáé óôéò âáóéêÝò ðñïôåñáéüôçôåò ôùí Åðéìåëçôçñßùí êáé ãéá ôïí ëüãï áõôü Ý÷åé ðñïâëåöèåß ç ðáñï÷Þ ôïõò áðü ôá ÅðéìåëçôÞñéá óôïí ðñüóöáôï Åðéìåëçôçñéáêü íüìï. Ãéá ôçí åðéôõ÷Þ äéåêðåñáßùóç ôÝôïéùí õðçñåóéþí áðáéôåßôáé: * Ç êáôÜëëçëç çëåêôñïíéêÞ õðïäïìÞ óôá ÅðéìåëçôÞñéá * Ç óôåëÝ÷ùóç ìå êáôÜëëçëï ðñïóùðéêü * Ç åðßëõóç èåóìéêþí æçôçìÜôùí ìå ôéò äéÜöïñåò äçìüóéåò õðçñåóßåò * Ç äçìéïõñãßá êáôÜëëçëïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ õðïóôÞñéîçò áõôþí ôùí äéáäéêáóéþí

ÓõììåôÝ÷ïõìå óôçí ¸êèåóç ôçò Ðéåñßáò > Äçëþóåéò óõììåôï÷Þò Ýùò 10 Óåðôåìâñßïõ. Èá ôçñçèåß óåéñÜ ðñïôåñáéüôçôáò

Óôü÷ïò ôùí äéïñãáíùôþí åßíáé ç Ýêèåóç íá ðñïâÜëåé ôá ðñïúüíôá êáé ôéò õðçñåóßåò ôùí ðéåñéêþí åðé÷åéñÞóåùí êáé íá óõìâÜëåé óôç äçìéïõñãßá ðéåñéêÞò êáôáíáëùôéêÞò óõíåßäçóçò. Ãéá ôï ëüãï áõôü óôçí Ýêèåóç óõììåôÝ÷ïõí áðïêëåéóôéêÜ ðéåñéêÝò åðé÷åéñÞóåéò. ÁíáëõôéêÝò ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí Ýêèåóç: * Çìåñïìçíßá ÄéåîáãùãÞò: 24 – 29 Óåðôåìâñßïõ 2010 * Ôüðïò: Åêèåóéáêüò ×þñïò ÄÞìïõ Êáôåñßíçò, (åìðïñïðáíÞãõñç - Ïéêéóìüò ÁíäñïìÜ÷çò) * Åßóïäïò: ÄùñåÜí ãéá ôï êïéíü ÓõíäéïñãáíùôÝò ÐÁÑÁÃÙÃÉÊÏÉ ÖÏÑÅÉÓ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏÉ ÖÏÑÅÉÓ ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò Íïìáñ÷ßá Ðéåñßáò Ï.Å.Â.Å.Ð. ÄÞìïò Êáôåñßíçò Åìðïñéêüò Óýëëïãïò Êáôåñßíçò Óôü÷ïé > Õøçëü åðßðåäï ïñãÜíùóçò êáé ðïéüôçôáò ðáñï÷Þò õðçñåóéþí > ÄõíáìéêÞ ðñïâïëÞ ðñïúüíôùí êáé åðé÷åéñÞóåùí

* ÐñÜóéíç Åðé÷åéñçìáôéêüôçôá (ðëçñïöüñçóç, áíÜäåéîç-ðñïâïëÞ, best practices, ðñüóâáóç óôéò ðçãÝò ÷ñçìáôïäüôçóçò, äéåðé÷åéñçìáôéêÝò óõíåñãáóßåò) Ðéï óõãêåêñéìÝíá ç äñÜóç èá ðåñéëáìâÜíåé: * Ðëçñïöüñçóç, áñèñïãñáößá, ó÷åôéêÞ åéäçóåïãñáößá, ÌåëÝôåò, êëð * ÅíçìÝñùóç ãéá åêäçëþóåéò, óõíÝäñéá, ðñùôïâïõëßåò * ÕðïóôÞñéîç ôçò äéïñãÜíùóçò Åêäçëþóåùí-Çìåñßäùí & Åíåñãåéþí Äçìïóéüôçôáò ãéá ôçí ðñïþèçóç ôçò ÐñÜóéíçò Åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò * ÁíÜäåéîç ÂÝëôéóôùí ðñáêôéêþí áíÜ êëÜäï & ÌåôáöïñÜ ôå÷íïãíùóßáò * ÕðïóôÞñéîç ôçò Êáéíïôïìßáò êáé Äéåõêüëõíóç ôùí Äéåðé÷åéñçìáôéêþí óõíåñãáóéþí êáé óõìðñÜîåùí ìå ôçí äçìéïõñãßá çëåêôñïíéêïý äéêôýïõ * Äçìéïõñãßá Çëåêôñïíéêïý Marketplace B2B ãéá ôçí ðñïþèçóç ôçò ÐñÜóéíçò åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò, ðïõ èá ðåñéëáìâÜíåé ôéò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ äñáóôçñéïðïéïýíôáé óôïí ÷þñï, áíÜ êëÜäï êáé êáôçãïñßá ðñïúüíôïò – õðçñåóßáò. Óôü÷ïò åðßóçò ãåíéêüôåñá ôïõ Ýñãïõ åßíáé ç äçìéïõñãßá ìéáò õðçñåóßáò õøçëïý åðéðÝäïõ ðïõ èá ðáñÝ÷åé åîåéäéêåõìÝíåò óõìâïõëåõôéêÝò õðçñåóßåò óôÞñéîçò ôùí Ìéêñïìåóáßùí Åðé÷åéñÞóåùí. Ïé õðçñåóßåò áõôÝò èá ðåñéëáìâÜíïõí: * ÓõìâïõëåõôéêÞ õðçñåóßá Á´ ÅðéðÝäïõ, ìÝóù ôçò ïðïßáò: - ïé åðé÷åéñÞóåéò / ìÝëç ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ èá ìðïñïýí íá áðåõèýíïõí ÷ùñßò ÷ñÝùóç áðëÜ åñùôÞìáôá ìÝóù ôçò çëåêôñïíéêÞò õðçñåóßáò - Ôá åñùôÞìáôá áõôÜ èá áðáíôþíôáé ôï ôá÷ýôåñï, åðßóçò çëåêôñïíéêÜ Ç ðñùôïðüñá áõôÞ ÊÏÉÍÇ ÄÑÁÓÇ ðïõ èá äþóåé íÝá ðñïïðôéêÞ óôçí åðéêïéíùíßá ôùí Åðéìåëçôçñßùí ìå ôéò åðé÷åéñÞóåéò – ìÝëç ôïõò ðñüêåéôáé íá öéëôñáñéóôåß, üðùò äåóìåýôçêáí Üëëùóôå ïé Ðñüåäñïé ôùí Åðéìåëçôçñßùí ãéá íá ðáñèïýí ïé ôåëéêÝò áðïöÜóåéò áðü ôá áíôßóôïé÷á ÄéïéêçôéêÜ Óõìâïýëéá åíôüò ôïõ Óåðôåìâñßïõ þóôå íá áêïëïõèÞóåé ìéá åéäéêÞ óõíÝíôåõîç ôýðïõ ðáñïõóßá Õðïõñãïý êáé Ãåíéêþí ÃñáììáôÝùí þóôå íá ðáñïõóéáóôåß êáé ðáíåëëáäéêÜ ç êáéíïôüìá áõôÞ ðñïóðÜèåéá.

• Ìåôáâßâáóç åðé÷åéñÞóåùí

«ÅÌÐÏÑÏÂÉÏÔÅ×ÍÉÊÇ ÅÊÈÅÓÇ 2010»

Ìå êïéíü óôü÷ï ôç óôÞñéîç êáé ðñïâïëÞ ôçò ôïðéêÞò åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò, ðáñáãùãéêïß êáé áõôïäéïéêçôéêïß öïñåßò ôïõ Íïìïý Ðéåñßáò äéïñãáíþíïõí ãéá äåýôåñç ÷ñïíéÜ ôçí «Åìðïñïâéïôå÷íéêÞ ¸êèåóç Ðéåñßáò 2010», áðü ôéò 24 - 29 Óåðôåìâñßïõ 2010, óôïí åêèåóéáêü ÷þñï ôïõ ÄÞìïõ Êáôåñßíçò óôçí ÁíäñïìÜ÷ç.

* ÊÜèåôç ÇëåêôñïíéêÞ áãïñÜ Ôïõñéóìïý & Ôïðéêþí Ðñïúüíôùí Èá äçìéïõñãçèåß ìéá êïéíÞ çëåêôñïíéêÞ ôïõñéóôéêÞ áãïñÜ óå óõíäõáóìü ìå ìéá äéáóõíäåäåìÝíç çëåêôñïíéêÞ áãïñÜ ðñïþèçóçò ôïðéêþí êáé ðáñáäïóéáêþí ðñïúüíôùí. Óôü÷ïò åßíáé ç äéáäéêáóßá áõôÞ íá õðïóôçñßæåé êáé çëåêôñïíéêÜ transactions ( çëåêôñïíéêÝò êñáôÞóåéò êáé çëåêôñïíéêÝò ðùëÞóåéò ðñïúüíôùí).

> ×áìçëü êüóôïò óõììåôï÷Þò ãéá ôïõò åêèÝôåò ôïõ íïìïý > Äçìéïõñãßá ìéáò Ýêèåóçò ìå äõíáôüôçôá óõììåôï÷Þò üëùí ôùí åðé÷åéñçìáôéêþí äñáóôçñéïôÞôùí > Ãíùñéìßá ôùí åðé÷åéñÞóåùí ìå ôï êáôáíáëùôéêü êïéíü > ÌåãÜëç ðñïóÝëåõóç åðéóêåðôþí åíôüò êáé åêôüò íïìïý Ðéåñßáò > Óýíáøç åìðïñéêþí óõíáëëáãþí ÐñïâïëÞ Ýêèåóçò Éäéáßôåñç âáñýôçôá äßíåôáé óôçí ðñïâïëÞ ôçò Ýêèåóçò þóôå íá áãêáëéáóôåß áðü ôï êïéíü. Ãéá ôï ëüãï áõôü Ý÷åé ïñãáíùèåß ìßá ïëïêëçñùìÝíç äéáöçìéóôéêÞ êáìðÜíéá ðïõ ðåñéëáìâÜíåé ôéò åîÞò äñÜóåéò: > ÐáñáãùãÞ êáé ÄéáíïìÞ: öõëëáäßùí, ðñïóêëÞóåùí, áöéóþí, êáôáëüãùí > ÄéáöÞìéóç: ÄõíáìéêÞ ðñïâïëÞ óôá ÌÝóá ÌáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò (Åöçìåñßäåò, Ôçëåüñáóç, Ñáäéüöùíï, çëåêôñïíéêÝò éóôïóåëßäåò) > Êáëëéôå÷íéêÝò - ðïëéôéóôéêÝò åêäçëþóåéò

* Âéâëßá – åêäüóåéò * ÃñáöéêÝò ôÝ÷íåò * ÄïìéêÜ õëéêÜ * Åßäç êáôïéêßáò * Åßäç õãéåéíÞò * ¸ðéðëá – Ýðéðëá êïõæßíáò * Åðáããåëìáôéêüò åîïðëéóìüò * ÇëåêôñïíéêÜ åßäç * Éíóôéôïýôá áéóèçôéêÞò * ÊéíçôÞ ôçëåöùíßáò * Êëéìáôéóìüò – øýîç – èÝñìáíóç * Êïõöþìáôá * Êïõñôßíåò – åíäýìáôá * ÌïíùôéêÜ õëéêÜ * ÌïôïóéêëÝôåò * Ìç÷áíÝò ãñáöåßïõ * ÐñïêÜô * ÓõóôÞìáôá ðëçñïöïñéêÞò * ÔæÜêéá * Ôñüöéìá – ðïôÜ * Õðçñåóßåò

ÃåíéêÝò êáôçãïñßåò åêèåìÜôùí – åêèåôþí

ÖÝôïò, óå ìéá ðåñßïäï åíßó÷õóçò ôùí åðé÷åéñÞóåùí óå êáéñü ïéêïíïìéêÞò êñßóçò, ôï êüóôïò åíïéêßáóçò ôïõ ðåñéðôÝñïõ åßíáé áêüìç ðéï ÷áìçëü êáé áíÝñ÷åôáé óôá : 31,5€ / ô.ì.. Óôéò ôéìÝò äåí óõìðåñéëáìâÜíåôáé ôï Ö.Ð.Á. Ðáñï÷Ýò ðåñéðôÝñïõ Ðåñßðôåñï ýøïõò 2,5ì. Ìåôþðç Åðùíõìßáò

Ç Ýêèåóç åßíáé ÃåíéêÞ êáé ðåñéëáìâÜíåé üëá ôá áíôéêåßìåíá åðé÷åéñçìáôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò: * ÁãñïôéêÜ ìç÷áíÞìáôá – ðñïúüíôá * Áíôéðñïóùðåßåò áõôïêéíÞôùí * Âéïìç÷áíéêÜ ðñïúüíôá

Êüóôïò

ÌïêÝôá ÄáðÝäïõ 1 ãñáöåßï êáé 3 êáñÝêëåò Ãåíéêüò öùôéóìüò ðåñéðôÝñïõ Åîáåñéóìüò ÄùñåÜí ðÜñêéíãê 2 èÝóåùí óå êÜèå ðåñßðôåñï ÄùñåÜí êáôá÷þñçóç óôïí ÊáôÜëïãï ôçò Ýêèåóçò Åêèåóéáêüò ÷þñïò ÐáñÜ ôï ÷áìçëü êüóôïò, ç Ýêèåóç áêïëïõèåß üëá ôá óýã÷ñïíá åêèåóéáêÜ äåäïìÝíá êáé èá ëåéôïõñãÞóåé ó’ Ýíáí êáëáßóèçôï ÷þñï: Ðåñßðôåñá – Stands: óýã÷ñïíùí åõñùðáúêþí ðñïäéáãñáöþí Êõëéêåßï Ðáñêéíãê Ðñþôåò ÂïÞèåéåò – ðáñïõóßá ãéáôñïý óôçí Ýêèåóç ×þñïé ÕãéåéíÞò Êáèáñéóìüò êïéíü÷ñçóôïõ ÷þñïõ Öýëáîç Åêèåóéáêïý ÷þñïõ üëï ôï 24ùñï ÄÇËÙÓÅÉÓ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ: ìÝ÷ñé ôçí ÐáñáóêåõÞ 10 Óåðôåìâñßïõ. ÐÑÏÓÏ×Ç: Ëüãù õøçëÞò æÞôçóçò, èá ôçñçèåß áõóôçñÞ óåéñÜ ðñïôåñáéüôçôáò Ðëçñïöïñßåò – Äçëþóåéò óõììåôï÷Þò: ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò: ôçëÝöùíá: 2351047263, 2351023211 (êá ÌÜ÷ç ÊïëïêÜôóç), êáèçìåñéíÜ, þñåò ãñáöåßïõ (07:30 – 15:00), öáî: 2351047267, e-mail: champier@otenet.gr, website: http://www.champier.gr

Åõíïúêüôåñç ñýèìéóç ãéá ðáëáéÝò ïöåéëÝò óå ÉÊÁ-ÏÁÅÅ Ìå ðéï åõíïúêïýò üñïõò (åêðôþóåéò 80% êáé 60% ãéá åöÜðáî åîüöëçóç Þ êáôáâïëÞ óå äüóåéò, áíôßóôïé÷á) ìðïñïýí íá åðáíáñõèìßóïõí, ìå áßôçóç ðïõ èá ðñÝðåé íá õðïâÜëïõí Ýùò ôéò 15 Ïêôùâñßïõ, ôéò ïöåéëÝò ôïõò êáé üóïé ôéò åß÷áí ñõèìßóåé êáôÜ ôï ðáñåëèüí ìå Üëëïõò íüìïõò. Ôá ðáñáðÜíù äéåõêñéíßæïíôáé ìå åãêõêëßïõò ðïõ åîÝäùóáí ôï ÉÊÁ êáé ï ÏÁÅÅ êáèïñßæïíôáò ðïéåò ïöåéëÝò ñõèìßæïíôáé êáé ðïéåò ü÷é. ÉÊÁ Óýìöùíá ìå ôçí åãêýêëéï ôïõ ÉÊÁ óå åöáñìïãÞ ôïõ íÝïõ áóöáëéóôéêïý íüìïõ (Üñèñá 53-62) ìðïñïýí íá ñõèìéóôïýí ïé êáèõóôåñïýìåíåò áóöáëéóôéêÝò åéóöïñÝò ðñïò ôï ÉÊÁ - ÅÔÁÌ ìåôÜ ôùí áíáëïãïýíôùí ðñïóèÝôùí ôåëþí, ðñïóáõîÞóåùí êáé ëïéðþí åðéâáñýíóåùí, ðñïóôßìùí êáé ëïéðþí åîüäùí áíáãêáóôéêþí ìÝôñùí. Óôéò ïöåéëüìåíåò åéóöïñÝò óõìðåñéëáìâÜíïíôáé êáé ïé åéóöïñÝò ðïõ åéóðñÜôôïíôáé Þ óõíåéóðñÜôôïíôáé áðü ôï ÉÊÁ - ÅÔÁÌ ãéá ëïãáñéáóìü ôñßôùí öïñÝùí êïéíùíéêÞò ðïëéôéêÞò êáèþò êáé ôï áããåëéüóçìï. Óôç íÝá ñýèìéóç ìðïñïýí íá õðá÷èïýí êáé üóïé Ý÷ïõí ñõèìßóåé ôéò ïöåéëÝò ôïõò ìå Üëëåò äéáôÜîåéò íüìùí ãéá ôï ìÝñïò ôçò ïöåéëÞò ðïõ äåí Ý÷åé åéóðñá÷èåß, åöüóïí õðïâëçèåß áßôçóç óôï áñìüäéï õðïêáôÜóôçìá ôçò Ýäñáò ôçò åðé÷åßñçóçò. Ñýèìéóç ìðïñïýí íá æçôÞóïõí, áêüìç, åðé÷åéñÞóåéò ðïõ âñßóêïíôáé óôï óôÜäéï ôçò åêêáèÜñéóçò Þ Ý÷ïõí êçñõ÷èåß óå ðôþ÷åõóç (Ýêäïóç Áðüöáóçò Ðïëõìåëïýò Ðñùôïäéêåßïõ ôçò Ýäñáò ôçò åðé÷åßñçóçò) áêüìç êáé åÜí äåí Ý÷ïõí áðïäþóåé üëá ôá áíáãêáóôéêÜ Þ Üëëá ìÝôñá åßóðñáîçò ðïõ éó÷ýïõí. Ôá áñìüäéá ãéá ôç ñýèìéóç üñãáíá, óôéò ðåñéðôþóåéò áõôþí ôùí åðé÷åéñÞóåùí, åßíáé äõíáôüí íá áðïöáóßæïõí ôç ñýèìéóç óå åîÞíôá (60) éóüðïóåò ìçíéáßåò äüóåéò, ìå ôçí ðñïûðüèåóç êáôáâïëÞò ðñïêáôáâïëÞò ðïóïý ßóïõ ìå ôï 2% ôçò óõíïëéêÞò ïöåéëÞò. ÏÁÅÅ

¼óïé åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò Ý÷ïõí ñõèìßóåé ôéò ïöåéëÝò ôïõò ìå Üëëåò äéáôÜîåéò ìðïñïýí íá ôéò îáíáñõèìßóïõí «ìå ôçí ðñïûðüèåóç üôé ìå áßôçóÞ ôïõò èá æçôÞóïõí ôç äéáêïðÞ ôçò ðñïçãïýìåíçò ñýèìéóçò ãéá ôï ìÝñïò ôçò ïöåéëÞò ðïõ äåí Ý÷åé åéóðñá÷èåß». Óôéò ðåñéðôþóåéò áõôÝò ïé ïöåéëüìåíåò áóöáëéóôéêÝò åéóöïñÝò ôïõ õðïëåéðüìåíïõ ÷ñïíéêïý äéáóôÞìáôïò èá õðïëïãéóôïýí ìå ôéò ôñÝ÷ïõóåò ôéìÝò êáé ôá ðñüóèåôá ôÝëç. Ãéá ôïí ëüãï áõôü, ïé áóöáëéóìÝíïé èá åíçìåñþíïíôáé áíáëõôéêÜ ãéá ôï ýøïò ôçò õðïëåéðüìåíçò ïöåéëÞò ôïõò, êáèþò êáé ãéá ôïõò üñïõò ôçò íÝáò ñýèìéóçò óôçí ïðïßá èá åíôá÷èïýí. Ñýèìéóç ïöåéëþí óôïí ÏÁÅÅ ìðïñåß íá ãßíåé, áêüìç, ãéá ðÜóçò öýóåùò ïöåéëÝò áðü áóöáëéóôéêÝò åéóöïñÝò åëåýèåñùí åðáããåëìáôéþí ìåôÜ ôçí åããñáöÞ ôïõò óôá ìçôñþá ôïõ Ïñãáíéóìïý (ìå ôçí õðï÷ñÝùóç õðïâïëÞò ôùí áðáéôïýìåíùí äéêáéïëïãçôéêþí), ãéá ÷ñÝç èáíüíôùí áóöáëéóìÝíùí, äéáöïñÝò ËÁÖÊÁ êáé ïöåéëÝò áóöáëéóìÝíùí ðïõ Ý÷ïõí êçñõ÷èåß óå ðôþ÷åõóç (åöüóïí äåí Ý÷ïõí áðïäþóåé üëá ôá áíáãêáóôéêÜ ìÝôñá Þ Üëëá ìÝôñá ðïõ éó÷ýïõí). Ðåñßïäïò ÷Üñéôïò Åêôüò áðü ôçí åöÜðáî åîüöëçóç (ìå Ýêðôùóç 80% óôá ðñüóèåôá ôÝëç) ç íÝá ñýèìéóç äßäåé ôç äõíáôüôçôá ôìçìáôéêÞò êáôáâïëÞò (ìå Ýêðôùóç 60% óôá ðñüóèåôá ôÝëç) óå ðïëëÝò äüóåéò êáé ìå ðåñßïäï ÷Üñéôïò ãéá üóïõò áäõíáôïýí íá êáôáâÜëïõí äüóåéò Ýùò êáé 4 ìçíþí. Ç äõíáôüôçôá áõôÞ ðáñÝ÷åôáé ìÝ÷ñé êáé 3 öïñÝò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ñýèìéóçò, ìå ôçí ðñïûðüèåóç üôé êáôáâÜëëïíôáé åìðñüèåóìá ïé äüóåéò ãéá 8 óõíå÷üìåíïõò ìÞíåò êÜèå öïñÜ. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ ç ñýèìéóç èá ðáñáôåßíåôáé áõôüìáôá ôüóïõò ìÞíåò üóïé åßíáé ïé ìÞíåò ôçò ìç êáôáâïëÞò ôùí äüóåùí (ìå áíþôáôï áñéèìü äüóåùí ôéò 48). ÔÝëïò åßíáé áðïäåêôÞ ç åêðñüèåóìç êáôáâïëÞ 1 äüóçò óå êÜèå ïêôÜìçíï. (ÐçãÞ: Çìåñçóßá)
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š ΤΗΛ.:

ƮƧƵƣƯƣƴƵƩƴ

FAX :

Ȁ ȉ Ǿ Ȃ ǹȉ ȅ Ȃ Ǽ Ȉ ǿ ȉ ǿ Ȁ ȅ ī ȇǹ ĭ Ǽ ǿ ȅ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

115.000 Ε

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 53 τμ 1ΔΣΚWC (μεταχειρισμένη) 4ος όροφος κεντρική θέρμανση περιοχή Αστικά. Τιμή 40.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1 ΔΣΚ WC αποθήκη θερμιδομέτρηση καινούργιο περιοχή Καμμένος Μύλος. Τιμή 80.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση σε άριστη κατάσταση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 75.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93 τμ με 2 Δ,Σ,Κ, WC (κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη περιοχή Κέντρου) Τιμή 80.000 Ε.

ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ 2ΔΣ,τραπεζαρία, κουζίνα, WC, ηλιακό, τέντες, ωρομέτρηση σε πολύ καλή κατάσταση, 2ος όροφος περιοχή Μαρτίου. Τιμή 100.000 Ε

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 111 τμ (3ετίας άριστη κατάσταση) 3Δ,Σ,τραπεζαρία, κουζίνα, WC διαμπερές, ατομικό λέβητα, κλειστή θέση πάρκιγκ, ρετιρέ. Περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 185.000 Ε

MONOKATOIKIA 120 τμ (σε καλή κατάσταση) 2Δ,Σ,Κ,WC, υπόγειο σε 320 τμ οικόπεδο. Περιοχή Καλλιθέα. Τιμή 115.000 Ε ΜΕΖΟΝΕΤΑ 140 τμ γωνιακη 3 ΔΣΚWC εξαιρετική κατασκευή (παραδοταία με κλειδί στο χέρι) περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 190.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 56τμ 1ΔΣΚWC μεγάλο μπαλκόνι (μεταχειρισμένο) ρετιρέ κεντρική θέρμανση περιοχή Καμένος Μύλος. Τιμή 45.000 Ε

MEZONETA 100 τμ (καινούργια άριστη κατασκευή, παραδίδεται με το κλειδί στο χέρι) 3 Δ,Σ,Κ,2WC, πάρκιγκ, περιοχή Καλλιθέα.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110 τμ (σε άριστη κατάσταση, ανακαινισμένο) 3 Δ,Σ,Κ,WC, αποθήκη, κεντρική θέρμανση, 2ος όροφος. Περιοχή Αγία Παρασκευή. Τιμή 100.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 114 τμ 2Δ,Σ,Κ,WC, ατομική θέρμανση, αποθήκη, πλήρως ανακαινισμένο. Περιοχή Καμένος Μύλος. Τιμή 100.000 Ε ΙΣΟΓΕΙΟ διαμέρισμα 107 τμ 2ΔΣτρ. Κ,WC, ωρομέτρηση περιοχή Βατάν. Τιμή 100.000 Ε ΓΡΑΦΕΙΑ 400 τμ πωλούνται και μεμονωμένα ανά όροφο περιοχή Κέντρου πλατεία Δημαρχείου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 46 τμ 1 ΔΣΚ μπάνιο περιοχή Θαλασσοπούλια Παραλία (αριστερά). Τιμή 45.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ (καινούργιο) 2 ΔΣΚ WC 3ος όροφος γωνιακό πάρκιγκ περιοχή Καμμένος Μύλος Τιμή

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 404 τμ άρτιο οικοδομήσιμο πολύ καλή θέση περιοχή Λεπτοκαρυά. ΟΙΚΟΠΕΔΟ 384 μ. πολύ καλή θέση περιοχή Ευαγγελικά Τιμή 120.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 735 τμ γωνιακό με φάτσα σε παιδική χαρά περιοχή Επέκταση Βατάν τιμή 220 Ε/τμ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 731 τμ γωνιακό φάτσα σε παιδική χαρά περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού Τιμή 250 Ε/τμ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 665 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο βλέπει πλατεία περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού τιμή 96.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 435 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Ευαγγελικών (εξαιρετική θέση) αποκλειστικότητα του γραφείου μας. Τιμή 280.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 902 τμ οικοδομήσιμο εξαιρετική θέση περιοχή Ευαγγελικών. Τιμή 400.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 578 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 200.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 552 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Καπνικού Σταθμού. Τιμή 160.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 360 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Σταδίου. Τιμή 100.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 203 τμ γωνιακό με άδεια μονοκατοικίας κατάλληλο και για κατάστημα περιοχή Σταθμού. Τιμή 55.000 Ε. Πληρωμένη η επίβλεψη της άδειας του κτιρίου και το ΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 239 τμ σε πολύ καλή θέση περιοχή Μαρτίου Τιμή 75.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 431 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Μαρτίου Τιμή 150.000 Ε

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 450 τμ φάτσα θάλασσα περιοχή Κορινού (οικισμός Ολυμπιάδα) τιμή 60.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 200 τμ με 60 τμ ΣΔ 1,2 περοιχή Πάρκου τιμή 80.000 Ε

OIKOΠΕΔΟ 647 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 240Ε/τμ

OIKOΠΕΔΟ 667 τμ γωνιακό με φάτσα σε ΚΧ. Περιοχή Νέα Δικαστήρια. Τιμή 210.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 58 τμ σε κεντρικό σημείο Τιμή 117.000 Ε ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 40 τμ σε κεντρικό σημείο (αποφέρει εισόδημα 330 Ε μηνιαίως) Τιμή 180.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΣΜΑ 170τμ ισόγειο+170 τμ όροφος+170τμ υπόγειο σε 1671 τμ έκταση (στα μπετά) φάτσα στην παλιά Εθνική οδό. Τιμή 170.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 3 στο σύνολο από 75 τμ το καθένα με τριφασικό ρεύμα και γεώτρηση (αποφέρουν ενοίκιο 540 ευρώ μηνιαίως) φάτσα στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης - Ν. Εφέσου. Τιμή 250.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000 τμ φάτσα θάλασσα (μέσα στα κάμπιγκ) περιοχή Βαρικό τιμή 180.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3.000 τμ οικοδομίσιμο θέση προσήλιο Σβορώνου (εξαιρετική τοποθεσία). Τιμή 210.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11.000 τμ νερό, ρεύμα (υπάρχει και οικοδομική άδεια) περιοχή Περίσταση - Παναγία. Τιμή 100.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7900 τμ στο κεντρικό δρόμο για Νεοκαισάρεια Τιμή 88.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10.000 τμ δεύτερο από τον κεντρικό δρόμο προς Παραλία και δίκτυο ύδρευσης) περιοχή Περίστασης πολύ καλή θέση. Τιμή 160.000 Ε

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 16.000 τμ (300 μ. φάτσα) πωλείται και με μακροχρόνιο διακανονισμό στη Ν. Εθνική Οδό περιοχή Βαρυκό, τιμή 10000 Ε το στρέμμα

673) 293) τμ γωνιακό περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 135.000 Ε 674) 730 τμ με ΣΔ 1,2 με 3 φάτσες περιοχή Ευαγγελικά 677) 290 τμ με 21 μ. φάτσα περιοχή Περίσταση. Τιμή 60.000 Ε 678) 500 τμ περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 160.000 Ε 681) 1077 τμ περιοχή - Κ. Αγιάννης. Τιμή 50.000 Ε 683) 252 τμ με 33 μ. φάτσα περιοχή Σβορώνος. Τιμή 50.000 Ε 684) 391 τμ με 14 μ. φάτσα περιοχή 25η Μαρτίου Τιμή 135.000 Ε 686) 552 τμ γωνίες περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 155.000 Ε 687) 300 τμ γωνιακό, περιοχή Καλλλιθέα Τιμή 65.000 Ε 690) 320 τμ με 3 φάτσες. Περιοχή - Επεκ. Ευαγγελικά. Τιμή 65.000Ε 691) 600 τμ με Σ.Δ. 0,20 γωνιακό με πανοραμική θέα την θάλασσα. Περιοχή Τοπόλιανη. Τιμή 60.000 Ε 692) 844 τμ με 3 φάτσες, πάνω σε κεντρικό δρόμο στην Επεκ. Ευαγγελικών 694) 400 τμ γωνιακό, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 130.000 Ε 695) 711 τμ γωνιακό περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 185.000 Ε 697) 310 τμ γωνιακό, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Γήπεδο Πιερικού. Τιμή 110.000 Ε

ZZZPHVLWLNRWKDQRVJU HPDLOLQIR#PHVLWLNRWKDQRVJU

698) 388 τμ πάνω σε 2 δρόμους διαμπερές περιοχή Σταθμός. Τιμή 85.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 105) 95 τμ 4ος όροφος, ρετιρέ, πλήρες ανακαινισμένο 2 δωμ., Σ,Κ, μπάνιο, τέντες, κεντρική θέρμανση με θέα στο πάρκο Κατερίνης Τιμή 90.000 Ε

860) 140 τμ ισόγεια μονοκατοικία σε 900 τμ έκταση γωνιακό, 5ετίας, σαλοκουζίνα, 3 δωμ., 2WC, αποθήκη, τζάκι περιοχή - κοντά στην Κατερίνη 872) 2Χ150 τμ σε 745 τμ οικόπεδο, ισόγειο 10ετίας και 1 όροφος στο τούβλο περιοχή σε χωριό. Τιμή 140.000 Ε

164) 160 τμ 4ος όροφος 4Δ,Σ,Κ,2 μπάνια, κεντρική θέρμανση, τέντες, ηλιακό 25 ετών. Περιοχή Αγία Παρασκευή Τιμή 115.000 Ε

871) 60 τμ ισόγεια μονοκατοικία παλιά σε 250 τμ γωνιακό οικόπεδο περιοχή Σταθμός. Τιμή 65.000 Ε

165) 80τμ γωνιακό, 2 ετών, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο 15τμ κλειστό πάρκιγκ, ωρομέτρηση. Περιοχή ΙΚΑ. Τιμή 105.000 Ε

873) 135 τμ μεζονέτα 5ετίας, 3 Δωμ., ΣΚ 2 WC με 45 τμ ισόγεια γκαρσονιέρα σε 126 τμ οικόπεδο. Περιοχή ΙΚΑ

166) 105 τμ οροφοδιαμέρισμα 2ος όροφος 3 ετών, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, αποθήκη, πάρκιγκ ανοιχτό, ωρομέτρηση. Περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 128.000 Ε

875) 230 τμ μεζονέτα σε 400 τμ γωνιακό οικόπεδο, ΣΔ 6 Δωμ., 4 μπάνια και 120 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή 25η Μαρτίου

167) 50 τμ 2ος όροφος, 25 ετών, 1 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 32.000 Ε 221) 60 τμ 1 όροφος, 2 δωμ., ΣΚ μπάνιο, 8ετίας, ατομικό λέβητα. Περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 80.000 Ε 223) 48 τμ ισόγεια γκαρσονιέρα 5ετίας, σαλοκουζίνα, μπάνιο, 1 υπνοδωμάτιο με ατομικό λέβητα Περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 60.000 Ε 246) 110 τμ 4ος όροφος (γίνεται και επαγγελματικός χώρος) 2 Δ, Σ,Κ, μπάνιο διαμπερές, ατομικό λέβητα, περιοχή Πεζόδρομος. Τιμή 75.000 Ε 281) 70 τμ 2ος όροφος, 2 Δ,Σ,Κ,μπάνιο γωνιακό, τέντες, κλιματιστικό περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 75.000 Ε 294) 90 τμ ρετιρέ 4ος όροφος, πλήρες ανακαινισμένη 2 Δωμ., Σ.,Κ., μπάνιο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Κέντρο. Τιμή 75.000 Ε ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 837) 170 τμ μεζονέτα, καινούργιο, τελειωμένο, LUX κατασκευής με 80 τμ ημιυπόγειο σε 500 τμ οικόπεδο Περιοχή - Περίσταση 850) 2Χ105 τμ ισόγειο και 1ος όροφος 40 ετών χτισμα σε 170 τμ οικόπεδο με ΣΔ 1,2 τιμή 150.000 Ε. Περιοχή Αστικά

876) 120 τμ ισόγεια μονοκατοικία, 7ετίας σε 290 τμ ΣΔ 2 Δ, μπάνιο, 30 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 210.000 Ε 877) 3Χ175 τμ σε 1 στρέμμα έκταση περιοχή - Περίσταση 878) Μεζονέτα 200 τμ 1ος και 2ος όροφος, 8ετίας, σε 500 τμ γωνιακό οικόπεδο, 3 ΔΣΚ, 2 μπάνια, ατομικό λέβητα. Περιοχή Καταφιώτικα ΟΙΚΟΠΕΔΑ

311) 16 στρ. κοντά στον Κ. Αγιάννη Τιμή 45.000 Ε

611) 506 τμ γωνιακό, μαζί με άδεια, περιοχή Γήπεδο Πιερικού Τιμή 155.000 Ε

377) 4.700 στρ. με 41 μ. πρόσοψη, κοντά στην Περίσταση. Τιμή 85.000 Ε 418) 17 στρμ. με 110 μ πρόσοψη περιοχή Βιοζωκάτ Τιμή 180.000 473) 8.250 στρ. γωνιακό, νερό, ρεύμα, περιοχή κοντά στην Περίσταση Τιμή 45.000 Ε 484) 2,250 στρ. με άδεια για κατοικία, νερό, ρεύμα, περίφραξη Τιμή 60.000 Ε. Περιοχή Νεοκαισάρεια 488) 2 στρ. 2 κομμάτι από ΠΕΟ Τιμή 70.000 Ε 489) 9.600 στρ. κοντά στην Παραλία Τιμή 85.000 Ε 492) 4.200 στρ. με νερό, ρεύμα, πανοραμική θέα, περιοχή σε χωριό. Τιμή 25.000 Ε 493) 5,850 στρεμ. με Πανοραμική θέα, σε ύψωμα περιοχή Νεοκαισάρεια Τιμή 30.000 Ε

498) 2.800 στρ. με 75 μ πρόσοψη πάνω στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο

662) 1.350τμ περιοχή Ανω Αγιάννης Τιμή 70.000 Ε 665) 196 τ.μ. με 15 μ. φάτσα Περιοχή Βατάν κοντά στη λαϊκή της Τετάρτης. Τιμή 65.000 ευρώ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

667) 606 τμ με 3 φάτσες, περιοχή - Περίσταση. Τιμή 130.000 Ε. Δίδεται και το μισό

ȈǼȅȁǼȈȉǿȈǻǿǹȈȉǹȈǼǿȈ ȈǼȀǼȃȉȇǿȀǹȈǾȂǼǿǹȉǾȈȆȅȁǾȈ

668) 478 τμ με 20 μ. φάτσα. Περιοχή - Σταθμός. Τιμή 90.000 Ε. 669) 490 τμ με 2 προσόψεις περιοχή ΚΤΕΛ

ǺǿȁȁǼȈȂǼǽȅȃǼȉǼȈȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȈǼȅȁǹȉǹ ȆǹȇǹĬǹȁǹȈȈǿǹȉǾȈȆǿǼȇǿǹȈ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 27 τμ με τουαλέτα πάνω στη Μ. Αλεξάνδρου. Τιμή ενοικίου 250 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ǻǾȂǾȉȇǿȅȊ ǹȆȅȈȉȅȁȅȊ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα (ρετιρέ μεταχειρισμένο) 1ΔΣΚWC μεγάλο μπαλκόνι, στην περιοχή Καμένου Μύλου. Τιμή 40.000 Ε (συζητήσιμη). Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο 80 τμ κεντρικότατο 1ος όροφος (αποφέρει εισόδημα 300Ε). Τιμή 150.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ȉǾȁ

ȀȇǼȈȃǹȈȀǹȉǼȇǿȃǾ ȈIJİijȐȞȚĮıIJȠȜȚıȝȠȓȞĮȫȞ ȉȅīȇǹĭǼǿȅǻǿǹȃȊȀȉǼȇǼȊǼǿ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 55 τμ (καινούργιο) 1ΔΣΚWC ατομική θέρμανση, εξαιρετική θέση περιοχή Λιτόχωρο Πιερίας. Τιμή 55.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα κεντρικό μεταχειρισμένο σε πολύ καλή τιμή. Μεσιτικό "ΛΥΣΕΙΣ" τηλ. 23510 77007, 6932 962638 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 8 στρεμ. δεύτερο από τη ΝΕΟ (Αγιος Αθανάσιος) Πληρ. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792

›Á¹ÌÁÊÄÁÂɵÊ˹ʹ»»½Ã·½Ê ̿ýÎÑŽ·Ë̽ËÌÇ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 203 τμ γωνιακό με άδεια μονοκατοικίας κατάλληλο και για κατάστημα περιοχή Σταθμού. Τιμή 55.000 Ε. Πληρωμένη η επίβλεψη της άδειας του κτιρίου και το ΙΚΑ. Πληρ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 3.600 τμ με 1,2 Σ.Δ. κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη. Πληρ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497, 6976 760579 ›©™®¡§¬£¬±¥ ¤¥Ÿ¤§«­¥±¥ «¬®™¥¡™«¬§£¡«¤§¡¥™±¥

¬§¤¨™¢§›£§­¥¡¢¤™¥±£Ÿ ¬§­£§­¤¡œŸ«™¢Ÿ ¢™©™›¡™¥¥Ÿ¥¬¡¥§­ œÅË¿šÕÉÑÅÇÊ¢¹Ì½É·Å¿ ¬Ÿ£  ¢¡¥Ÿ¬§

Μαγαζί στον παλιό Διεθνή 286 τμ και υπόγειο 286 τμ Μαγαζιά διάφορα στην πόλη Μαγαζί 50 τμ σε κεντρικό σημείο ΠΩΛOYNTAI ΔIAM/TA Μεζονέτες 130 και 140 τμ στην επέκταση Ευαγγελικών υπό κατασκευή Γκαρσονιέρα δεκαπενταετίας 70 τμ Κεντρικό διαμέρισμα ρετιρέ με 3Δ δεκαετίας Διαμέρισμα πενταετίας, 3 υπνοδωμάτια, ρετιρέ στα Ευαγγελικά Μονοκατοικία στο Μακρύγιαλο καινούργιο σε 500 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα δεκαετίας 115 τμ περιοχή Αγίας Τριάδος Μονοκατοικία στο Σταθμό σε 430 τμ οικόπεδο Τριόροφη οικοδομή ημιτελή στο Λιτόχωρο ενορία Αγίου Δημητρίου Μεταχειρισμένα διαμερίσματα σε διάφορα μέρη της πόλης Διόροφη κατοικία σε οικόπεδο 350 τμ στην Καλλιθέα Γκαρσονιέρα στην Παραλία 32.000 Ε Μονοκατοικία 80 τμ σε οικόπεδο 1.200 τμ στη Βρύα με ωραία θέα Διαμέρισμα καινούργιο ρετιρέ κοντά στο Νοσοκομείο 55 τμ Διόροφη καινούργια μονοκατοικία σε 270 τμ οικόπεδο περιοχη Αγίας Τριάδος

Μονοκατοικία στο γιαπί Διαμέρισμα 95 τμ ανακαινισμένο 4ος όροφος κεντρικό Διαμερίσματα καινούργια των 100 τμ με ατομική θέρμανση με πάρκιγκ 1ος, 2ος, 3ος όροφος Ευαγγελικά Μεζονέτα λουξ κατασκυεής σε 150 τμ οικόπεδο Μονοκατοικία δυόροφη σε 500 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα υπό κατασκευή στα Ευαγγελικά ΞENOΔOXEIA στην Oλυμπιακή Aκτή-Παραλία MONOKATOIKIEΣ σ’ όλα τα σημεία της πόλης. Διαμερίσματα σε δυόροφες οικοδομές 60τμ, 70τμ σε ωραία τοποθεσία βλέπουν Ολυμπο και θάλασσα στο Λιτόχωρο Kαινούργια και μεταχειρισμένα διαμερίσματα των 50τμ στην Oλυμπιακή Aκτή. Διαμερίσματα υπό κατασκευήν στην Κατερίνη ΠΩΛOYNTAI ΧΩΡΑΦΙΑ Χωράφι 8 στρεμ. στον Αγιο Αθανάσιο Χωράφι μελλοντικό 4 στρεμ. επέκταση Ευαγγελικών. Χωράφι μελλοντικό 4 στρεμ. επέκταση Ευαγγελικών Χωράφι 4 στρμ. στον δρόμο για Παραλία 23 στρεμ. χωράφι στο Δίον Πιερίας Χωράφι στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο 1300 τμ με άδεια οικοδομής

Χωράφι 6 στρεμ. στο Σβορώνο Χωράφι 4 στρεμ. προς Παλιό Κεραμίδι Χωράφι 5 στρεμ. στην Καλλιθέα 6 στρέμματα χωράφι, στην Κατερίνη, μόνο 25.000 Ευρώ Χωράφι 14 στρεμ. στο Λιτόχωρο σε ωραία τοποθεσία Χωράφι 6 στρεμ. δίπλα στην Παναγία Περίστασης Χωράφι 7 στρεμμάτων νερό ρεύμα στην Παραλία Χωράφι 4.500 τμ με μεγάλη φάτσα, γωνιακό στον Επαρχιακό δρόμο Καρίτσας - Δίου Χωράφι 10 στρεμ. προς Ολυμπιακη Ακτή. Χωράφι 15 στρμ. στον παλιό διεθνή πάνω στο σταυροδρόμι προς Αλυκές. Xωράφια: μελλοντικά μέσα στην Oλυμπιακή Aκτή. Ενοικιαζόμενα δωμάτια 10ετίας στην Ολυμπιακή Ακτή σε καλό σημείο ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ξενοδοχεία των 18 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 12 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 13 δωματίων στην Ολυμπιακή Ακτή ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: καινούργια διαμερίσματα με ατομική θέρμανση και κλειστά γκαράζ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ - ΟΛΗ ΜΕΡΑ ... ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε. Ν. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ. Αλεξάνδρου & Τσιμισκή 2 γωνία τηλ. 23510 27723, 2351028821, 2351038424, 6976/424203, 6977/241187 MONAΔIKEΣ EYKAIPIEΣ KAINOYPΓIA ΔIAMEPIΣMATA

60τμ 80τμ 87τμ 109 τμ 122 τμ 106 τμ 120 τμ 160 τμ 97 τμ 90 τμ 104 τμ 93 τμ 70 τμ 75 τμ

54.500 Ε 72.800 Ε 79.000 Ε 99.000 Ε 96.700 Ε 88.000 Ε 91.000 Ε 117.000 Ε 75.000 Ε 67.500 Ε 91.000 Ε 83.600 Ε 42.000 54.000

ΔIAMEPIΣMATA (ελαφρως μεταχειρισμένα) 100 τμ 70.000 73.500 103 τμ 73.500 107 τμ 70.000 107 τμ 53.000 105 τμ 88.000 135 τμ 126.000 142 τμ ΔIOPOΦH KATOIKIA 180 τ.μ. + μαγαζί επί οικοπ. 180 τ.μ. 85.000

ZHTOYNTAI METAXEIPIΣMENA ΔIAMEPIΣMATA KAI OIKOΠEΔA ΠAPAΛIAKA ΔIAMEPIΣMATA ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤ/ΝΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

EΞOXIKEΣ KATOIKIEΣ Σε όλο το Nομό Λεπτοκαρυά, Πλάκα Λιτοχώρου, Eλατοχώρι, Λιτόχωρο, (επιπλωμένα και μη), λούξ κατασκευής. 85τμ σε οικ. 110τμ 60.000 Ε 120τμ σε οικ. 1350 τμ καινούργια πολυτελείας 160.000 Ε KAΛΛIΘEA 120 τμ επι 220 τμ οικ. 55.000 (τουβλο) ΠEPIΣTAΣH 200 τμ επι 250 τμ οικ. 64.500.000

MEZONETEΣ

140τμ +ημιυπ. 70τμ επί 190τμ οικ.+ 35τμ υπόλοιπο δόμησης αυτόνομες 82.000 Ε (τούβλο) 140τμ +υπογ. 60τμ αποπερατωμένο 135.000 Ε 135 τμ + πυλ. σε 160τμ οικ. 79.000 Ε (σοβά+σκεπή) 77,50 τμ 200.000 Ε 175.000 Ε 65 τμ 53.000 Ε 50 τμ 96 τμ + υπόγ. 145.000 Ε 35τμ 30.000 Ε

KATAΣTHMATA

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

60 τμ 58 τμ 55 τμ 295 τμ 416 τμ

ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙ/ΛΑ Π. ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΑΙ. ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ

44.000 Ε 64.500 Ε 44.000 Ε 60.000 Ε 70.000

ΓPAΦEIA 180 τμ 26.000 Ε 26.000 Ε 150 τμ 58.000 Ε 400 τμ 70.000 Ε 400 τμ ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ σε προνομιούχες περιοχές σε Επαρχιακές οδούς στην Π.Ε.Ο.

ΟΙΚΟΠΕΔΟΧΩΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ENOIKIAΣEIΣ AKINHTΩN EYKOΛIEΣ EΞOΦΛHΣHΣ-ΔANEIA ΔHΛΩΣTE TA ΠPOΣ ΠΩΛHΣHAKINHTA ΣAΣ και ΠOIKIΛIA! και ΠOIOTHTA ! ... και EΞYΠHPETHΣH! MAΣ ΣYNOΔEYEI ΠEIPA 25 ETΩN ! !!

ƵƱƫƴƮƧƵƳƩƵƱƫƴ ǹȖȠȡȐȗȠȞIJĮȚțĮȚĮȞIJĮȜȜȐııȠȞIJĮȚ IJĮʌĮȜȚȐıĮȢȤȡȣıĮijȚțȐ

ȌȦȝȐȢȋȡȒıIJȠȢ ǽĮȜȜȩȖȖȠȣȉȘȜ

Aνεξαρτησίας 17 ΠΑΡΓΑ τηλ.: 2684031767 www.ionion-realestate.com

323) 3Χ4 στρεμ. περιοχή Καλλιθέα

496) 8,900 στρμ. στην Μεθώνη 2ο κομμάτι από θάλασσα. Τιμή 75.000 Ε

635) 174 τμ με 3 φάτσες Τιμή 34.000 Ε Περιοχή Γερμανικά

ΠΩΛOYNTAI OIKOΠEΔA Οικόπεδο γωνιακό 380 τμ κοντά στα Δικαστήρια, Καπνικό Σταθμό Οικόπεδο γωνιακό 370 τμ περιοχή ΚΤΕΛ Οικόπεδο γωνιακό 270 τμ περιοχή Παναγίας Σουμελά Οικόπεδο 750 τμ με θέα (βλέπει θάλασσα) στο Λιτόχωρο Οικόπεδο στην Περίσταση 300 τμ Διόροφο γιαπί σε 220 τμ οικόπεδο στο Σταθμό Οικόπεδο στην Παραλία 311 τμ Οικόπεδο στο Σταθμό 480 τμ Δύο οικόπεδα των 500 τμ στη Νεοκαισάρεια Πιερίας Οικόπεδο 400 τμ κεντρικό στο Λιτόχωρο Οικόπεδο 170 τμ Αγία Τριάδα 1 στρεμ. οικόπεδο γωνιακό στο κέντρο της Κονταριώτισσας Οικόπεδο 400 τμ στο Σβορώνο Οικόπεδο 430 & 250 τμ Μαρτίου Οικόπεδο 400 τμ στο Καπνικό Σταθμό Δύο οικόπεδα επέκταση Ευαγγελικών 400 και 450 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ: οικόπεδο 1 στρέμμα στον Αγ. Σπυρίδωνα Oικόπεδο 250τμ στην Oλυμπιακή Aκτή OIKOΠEΔA ΣTH ΛEΠTOKAPYA και Σκοτίνα, όσα μέτρα θέλετε. Bλεπουν θάλασσα και βουνά. ΠΩΛOYNTAI KATΑΣΤ/TA Μαγαζί 90 τμ με πατάρι

322) 5.150 στρεμ. γωνιακό κοντά στη Ν. Εφεσσο. Τιμή 30.000 Ε

495) 12,250 στρμ. στην ΠΕΟ μετά τον Κορινό. Τιμή 180.000 Ε

511) 490 τμ γωνιακό, περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 155.000 Ε

 ǹȖȉȡȚȐįȠȢțĮȚȂǹȜİȟȐȞįȡȠȣ ȀȅȃȉǹȈȉȅȃȆȁǹȉǹȃȅȆǿȈȍǹȆȅȉȅȠǻǾȂȅȉǿȀȅ

ȉǾȁ7(/()$;

(με παρκιγκ + ατομ. θερμανση)

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ȉȘȜID[ ȀȚȞȘIJȩ 

ȈǿǻǾȇȅȆȅȊȁȅȈ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τμ γωνιακό στη ΠΕΟ με κόμβο και άδεια επαγγελματικό. Πληροφορίες αποκλειστικά στο γραφείο μας.

670) 600 τμ με Πανοραμική θέα την Κατερίνη, πάνω σε 2 δρόμους περιοχή Π. Κεραμίδι Τιμή 40.000 Ε

ȈȉǼĭǹȃȅȈȋǹȈǹȆǾȈ ȀĮııȐȞįȡȠȣȀĮIJİȡȓȞȘ

Κτηματομεσιτικά Γραφεία

23510.75.207 23510.27566, 23510.45002 6944.727360 6944.504786

ǼĬȃǹȃȉǿȈȉǹȈǼȍȈ ȘȝȚȩȡȠijȠȢ ZZZPHWDQDVWLVFRPJUHPDLOLQIR#PHWDQDVWLVFRPJU

¨¤¨¬Ÿ™­›§­«¬§­

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 58 τμ περιοχή Πλατεία Δημαρχείου. Τιμή 120.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματικό αγροτεμάχιο 3 στρεμ. περίπου με δόμηση 2.650 τμ επί της Νέας Εθνικής Οδού. Μεσιτικό Γραφείο Ε.Ν. Τρελλόπουλου. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 40 τμ φάτσα επί της Μ. Αλεξάνδρου σε κεντρικό σημείο. Πληρ. αποκλειστικά ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο ΕΥΚΑΙΡΙΑ με 2 φάτσες στον εγγλέζικο 1200 τμ σε καλή θέση και πολύ καλή τιμή. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360

›Á¹ÌÁÊÄÁÂɵÊ˹Ê ¹»»½Ã·½Ê̿ýÎÑŽ·Ë̽

›Á¹ÌÁÊÄÁÂɵÊ˹Ê ËÌÇ

¹»»½Ã·½Ê̿ýÎÑŽ·Ë̽ ËÌÇ

¬ºÄ¸ÏȼÄÈάÈÖÄÀ ºÊÐÅÀÐ ¯×ͺ˝ÀÅ·ÍÊÂÈË ÉÈÄÅÀÐ ȆȦȜȠȪȞIJĮȚıIJȘȞİʌȑțIJĮıȘǼȣĮȖȖİȜȚțȫȞ ǻȚĮȝȑȡȚıȝĮIJȝȝİĮʌȠșȒțȘ șȑıȘıIJȐșȝİȣıȘȢșİȡȝȚįȠȝȑIJȡȘıȘıIJȘ șȑȡȝĮȞıȘțĮȚȝİȘȜȚĮțȩıȣȜȜȑțIJȘțĮȚ İȞĮȜȜȐțIJȘȖȚĮIJȠȗİıIJȩȞİȡȩ ȅȡȠijȠįȚĮȝȑȡȚıȝĮIJȝıIJȠȞĮ¶ ȩȡȠijȠțĮȚȝİȗȠȞȑIJĮIJȝıIJȠȞȕ¶ țĮȚȖ¶ȩȡȠijȠıİįȪȠĮȞİȟȐȡIJȘIJİȢ įȚʌȜȠțĮIJȠȚțȓİȢ ȆȜȘȡIJȘȜ 
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š

ƬƵƩƮƣƵƱƮƧƴƫƵƩƴ īȀȅȁȉȈǿȅȈĬǼȅǻǹȈȉǼȇǿȅȈ

//////////////////////////////////////////////////////// ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ //////////////////////////////////////////////////////// ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για επιχείρηση, να γνωρίζει αγγλικά, Internet και λίγα λογιστικά. Η εμπειρία θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Πληρ. τηλ. 6977 357837

ȆǼȇǻǿȀǹȀǹȉǼȇǿȃǾ

ȉǾȁȉǾȁĭǹȋ ȀȚȞ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ & ΥΠΟ τουβλα, 85τμ. καθε οροφος -Περισταση 418,303,383,605τμ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -Μαρτίου σε οικόπ. 237,5τμ., πυλωτή -Κορινος-Ολυμπιαδα 400 & 450τμ. -Επέκταση Ευαγγελικων 3ος ορ. 93τμ. 120τμ. & 1ος ορ. 120τμ. στα μπετά -Επ. Ευαγγελικών 682τμ. γωνιακό με ατ/κη θερ/νση & παρκιν -Ν.Ζωή σε οικόπ. 300τμ., 100τμ.,7ετίας -Καταφιωτικα 490τμ. σε Σ.Δ. 1,2 -Περιοχή Αγ.Παρασκευης 1ος 63τμ. & MEZONETEΣ -Σκοτίνα 870 & 1118,77τμ. με άδεια 75τμ., 2ος όροφ. 126τμ. & 3ος όροφ. -Εθνικο Σταδιο ισογειο 56τμ. 1ος ορ. 63τμ. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 59τμ & ημιυπογ. -Γκαρσονιερα 1ος ορ. 50τμ. -Επ.Οδ.Κατ/νης-Ν.Εφεσσου δευτερο -Ν.Ζωη οικοπ.260τμ., 162,5τμ στα απο τον δρομο 5000τμ & 10.000τμ. -Σ.Σταθμος διοροφη οικοδομη τουβλα 80,85τμ. καθε οροφος -Επ.Οδ.Κατ/νης-Ν.Εφεσσου 8στρ. -Επεκταση Ευαγγελικων σε οικοπ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤ/ΝΑ -Βαρικο Λιτοχωρου 6020τμ. 170τμ.145 τμ. -Κεντρο 3ος ορ. 131τμ.με -Παραλια Κατερινης 7500τμ. -Καταφυγιο Κοζανης διοροφες & ορομετρηση,παρκιν,τζακι τριοροφες μεζονετες -Κορινος 10.000τμ. -Παλαια Δικαστηρια 2ος ορ.118,44τμ. -Σκοτίνα σε οικοπ. 1200τμ., 40τμ. & -Αγ. Αθανάσιο 4.469 & 7.950τμ. με θερμιδομετρηση 40τμ., στα τούβλα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ -Αστικα 4ος ορ. 129τμ.& πυλωτη 78τμ. ΟΙΚΟΠΕΔΑ -Κεντρο Καταστημα 69τμ με 35τμ. -Καταφιώτικα 3ος όρ. 70τμ. 2Δ,πάρκιν, -Κοντά στα ΚΤΕΛ 500 & 600τμ. παταρι & 90τμ υπογειο & εισοδημα 7ετίας 1000€ το μήνα -Μαρτιου 800τμ. -Αστικά 2ος ορ. 100τμ., 3Δ με τζάκι & -Καταστημα επι της Ειρηνης, 27τμ. -Ν.Ζωη 310,442, 490 & 518τμ. ωρομέτρηση -Επι της Π.Ε.Ο Κατ/νης-Θεσ/κης -Σ.Σταθμος 248,4 τμ.,& 443,4τμ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 6000τμ. διπλα στο LIDL -Κοντα στην Αγ.Αννα σε οικοπ. 262τμ. -Καπνικος 386, 400, 514, 516, 979, -Λεπτοκαρυά σε οικοπ.430τμ., 147τμ. 1187 & 1916τμ. πυλωτη 118τμ & 1ος ορ.118τμ. & 147τμ. ο 1ος όροφ.,στα μπετά -Καλλιθέα 400, 503τμ. -Εφορια διο/φη οικοδομη στα

//////////////////////////////////// ΑΚΙΝΗΤΑ ////////////////////////////// ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργια ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα σε γκαρσονιέρα 60 τμ μικτά, 47 τμ πεζόδρομο 75 τμ με υπόγειο και καθαρό στην οδό Νικομηδείας 11, πατάρι. Φέρει εισόδημα 1100 το τιμή 65.000 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 μήνα. Τιμή 400.000 Ε. Μεσιτικό 38992, 6972 027457 Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ πωλείται οικοπεδο 800 τμ οικοδομήσιμο, συντελεστής ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο με άδεια 0,8 δίπλα στο Γυμνάσιο. Πληρ. τηλ. οικοδομής 189 τμ δεύτερος δρόμος 6979 365815 και 2310 694193 αριστερά στην Παραλία Κατερίνης. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατο γωνιακό Τιμή 100.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, διαμέρισμα 2ου ορόφου Ε135 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα 6944 727360 τμ, 3ΔΣΚ2WC ατομικό λέβητα, Ε=165,00 τμ, με σύσταση ΠΩΛΕΙΤΑΙ ρετιρέ επί της Φιλίππου αποθήκη στο υπόγειο με πάρκιγκ κάθετης ιδιοκτησίας και με 82 (έναντι Αγίας Αννης) με Σ, Κ, 3 σε υπό κατασκευή οικοδομή. αυτόνομη άδεια οικοδομής Πληρ. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 μεγάλα δωμάτια, 2 WC, 3 αποθήκες (πυλωτή και δύο όροφοι, από 70.00 τμ ο κάθε όροφος και θέση στάθμευσης. Πληρ. τηλ. Ι. 34974, 6977 255792 μεζονέτα) στην περιοχή των Διαμαντίδης τηλ. 23510 38992 και Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο Ευαγγελικών επί της οδού 6972 027457 κεντρικό Ε=520 τμ με πρόσωπο Αγησιλαου. Πληρ. τηλ. 6944 20μ. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο 372687 ΠΩΛΗΣΕΙΣ Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: διαμερί- 255792 σματα 3άρια, 2άρια πο- ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 200 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Citroen XANTIA λυτελούς κατασκευής και στην ΠΑΡΑΛΙΑ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2ος 1800 cc. Τέλη κυκλοφορίας γκαρσονιέρες. Πληρ. τηλ. δρόμος από θάλασσα με άδεια 6944 470111 κος Ράπτης οικοδομής. Μεσιτικό "ΛΥΣΕΙΣ" 2010 - ΚΤΕΟ. Τιμή 1300 Ε. Ιωάννης τηλ. 23510 77007, 6932 962638 Πληρ. τηλ. 6906 275952 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 γκαρσονιέρες καινούργιες χωρίς κοινόχρηστα, 38.000 Ε η μία και 46.000 η άλλη. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6976 424203 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 95 τμ καινούργια κατασκευή με ατομικό καλοριφέρ 88.000 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 85 τμ πολύ κοντά στη Δημαρχεία, τιμή 300.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 400 τμ στον Κάτω Αγιάννη. Πληρ. τηλ. 6976776255 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα ανακαινισμένο στη Θεσσαλονίκη κοντά στα Πανεπιστήμια απέναντι από τη Ροτόντα. Διαθέτει δύο δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, WC. Τιμή 95.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6979 985665, 6972 823840 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 120 τμ σε 1700 μέτρα οικόπεδο στην Περιοχή της Ελιάς. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6979 862459 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 330 τμ με 2 φάτσες, εξαιρετική θέση Παραλία Κατερίνης. Τιμή 150.000 Ε. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΠΩΛΕΙΤΑΙ CITROEN XARA ȅǿȀȅǻȅȂǿȀǼȈǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ μοντέλο 10 2002 A/C, ABS, 4 ǿǻǿǹȂǹȃȉǿǻǾȈ αερόσακοι, MP3, Y/T, 81.000 χλμ. Τιμή 4.000 Ε. Πληρ. τηλ. ǹȆǿȆǼȇǿǻǾȈ 6947214555 ȉȘȜ țȚȞ 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ȃȚțȠȝȘįİȓĮȢ īțĮȡıȠȞȚȑȡĮIJȝ įȣȐȡȚIJȝ

Κυρία Ελληνίδα ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων και παιδιών με προϋπηρεσία. Πληρ. τηλ. 6989 394201, 23510 73958

ĭȚȜȓʌʌȠȣ

ȅȜĮIJĮįȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮ įȚĮșȑIJȠȣȞșȑıİȚȢıIJȐșȝİȣıȘȢ

ȀȆǹȉȈǾȈ ǹīȁǹȊȇǹȈǻǿȆȁǹȈȉȅǼȇīȀǼȃȉȇȅ ȉȘȜ ǼȀȉǿȂǾȈǼǿȈǹȀǿȃǾȉȍȃ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό διαμέρισμα 142 τμ 3ο όροφο. Τιμή 110.000 Ε EΠΕΚΤΑΣΗ Ευαγγελικών πωλείται γωνιακό οικόπεδο Ε 343 τμ . Τιμή 105.000 Ε. ΜΥΛΑΥΛΑΚΟΣ πωλείται οικόπεδο γωνιακό δίπλα στις Εργατικές Κατοικίες Ε 154 τμ. Τιμή 50.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό οικόπεδο κοντά στο γήπεδο του Πιερικού Ε 310 τμ. Τιμή 110.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 4000 τμ τέρμα Μιαούλη (σιλο Παγγέλα). Τιμή 130.000 Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στα μπετά, πυλωτή συν όροφος 120 τμ σε οικόπεδο 240 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 302 τμ τέρμα Καταφυγιώτικα. Τιμή 55.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατο γωνιακό διαμέρσμα 2ου ορόφου Ε135 τμ, 3ΔΣΚ2WC, ατομικό λέβητα, αποθήκη στο υπόγειο, με πάρκιγκ σε υπό κατασκευή ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 8 στρεμ. δεύτερο από τη ΝΕΟ (Αγιος Αθανάσιος)

Επεκταση Ευαγγελικά πωλουνται καινουργια διαμερίσματα 90+95 τμ 2Δ,Σ,Κ, τζάκι, αποθήκη, ατομικό λέβητα και κλειστό πάρκιγκ Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο κεντρικό Ε=520 τμ με πρόσωπο 20μ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα ρετιρέ δεκαετίας (περιοχή "Ευκαρπίδη") Ε=111 και Ε=90, 2Δ,Σ,Κ, σε άριστη κατάσταση ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 260 τμ με άδεια πυλωτής και 2 ορόφων από 115 τμ ο όροφος πίσω από τα ΚΤΕΛ ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 70 τμ 2ος

16ης Οκτωβρίου, κατάλληλο λόγω δυνατότητας στάθμευσης και για αποθήκη. Τιμή 200 Ε. Πληρ. τηλ. 6945 251729

ǻǿǹȂǼȇǿȈȂǹǼȆǿȆȁȍȂǼȃȅ ǼȞȠȚțȚȐȗİIJĮȚįȚĮȝȑȡȚıȝĮ IJȝʌȜȒȡȦȢ İʌȚʌȜȦȝȑȞȠȝİȝȠȞIJȑȡȞĮ ȑʌȚʌȜĮʌȐȡțȚȖțȚįȚȦIJȚțȩ ıIJȠțȑȞIJȡȠIJȘȢʌȩȜȘȢ ȉȡĮʌİȗȠȪȞIJȠȢ țĮIJȐȜȜȘȜȠȖȚĮȗİȣȖȐȡȚ ȆȜȘȡIJȘȜ 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 50 τμ στην Πλατεία Ελευθερίας στον 1ο όροφο. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6976 424203 ENOIKIAZONTAI διαμερίσματα στο κέντρο της πόλης με θέση στάθμευσης. Γκαρσονιέρες και δυάρια σε νεόδμητη οικοδομή. Πληρ. τηλ. 6977 323148

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 4 γκαρσονιέρες, 2 χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα (πλήρως ανακαινισμένο και επιπλωμένο) 2ΔΣΚWC, 2 aircontition, κεντρική θέρμανση, περιοχή Αγίας Παρασκευής. Τιμή ενοικίου 300 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 85 τμ κοντά στην ΕΚΑΒΗ, 245 Ε μαζί με τα κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα για φοιτητές κοντά στα Πανεπιστήμια, ανακαινισμένο τρία δωμάτια, 360 Ευρώ. Πληρ. τηλ. 6979 985665, 6972 823840

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 75 τμ 1ος όροφος, 3 ετών 2 ΔΣΚ μπάνιο, αποθήκη, ατομική θέρμανση. Περιοχή ΟΑΕΔ. Τιμή 320 Ε. Μεσιτικό ΘΑΝΟΣ τηλ. 6977 353548, 73013

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 41 τμ 2ος όροφος, Πλατεία Ελευθερίας 9, 220 Ε. Πληρ. τηλ. 6945 251729 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα περ. 30 τμ πίσω από τον Αγιο Φώτιο, με πρόσβαση από την ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 90 τμ 1ος όροφος 7ετίας 2 ΔΣΚ μπάνιο, ωρομέτρηση περιοχή Κλινική Βελίκη. Τιμή 330 Ε. Μεσιτικό ΘΑΝΟΣ τηλ. 6977 353548, 73013

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικής γλώσσας παραδίδει ιδιαίτερα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, χρήση μόνο Αγγλικής γλώσσας, παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό, χαμηλές τιμέ.ς Πληρ. τηλ. 6993 776727 ΑΟΘ και ΔΙΟΙΚΗΣΗ, παραδίδονται από έμπειρο καθηγητή, με τακτικά διαγωνίσματα και εκπαιδευτικό υλικό. Τιμές φροντιστηρίων. Πληρ. τηλ. 6982 471449 Απόφοιτη Πληροφορικής ΑΠΘ παραδίδει ιδιαίτερα μαθηματικών και πληροφορικής για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6949 580749

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Αγορές - Πωλήσεις Ακινήτων στα παράλια του Ιονίου

ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ δέχονται αιτήσεις δασκάλων για το Δημοτικό. Πληρ. τηλ. 23510 31111

μπάνιο, ωρομέτρηση, χώρος στάθμευσης. Τιμή 320 Ε. Περιοχή Νοσοκομείο. Μεσιτικό γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 6977 353548, 73013

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένη γκαρσονιέρα 45 τμ στον 1ο όροφο στην Θεσ/νίκη κοντά στο Υπ. Μακ. Θράκης. Πληρ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497, 6976 760579

Χαρίζονται κυνηγόσκυλα - κουταβάκια στον κατάλληλο ιδιοκτήτη. Πληρ. τηλ. 6973 311448

Aνεξαρτησίας 17 ΠΑΡΓΑ τηλ.: 2684031767 www.ionion-realestate.com

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ στελέχη άνω των 25 ετών για πλήρωση του τμήματος πωλήσεων μεγάλης Πολυεθνικής Εταιρείας. Απαραίτητο απολυτήριο Λυκείου. Πληρ. τηλ. 6937 275000

ZHTEITAI κυρία για εργασία μερικής απασχόλησης για μεταφραστικό γραφείο (9.00πμ1.30μμ). Προϋποθέσεις: 1. Πολύ καλή γνώση γερμανικής ή αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Proficiency και άνω) 2. Αριστη γνώση Η/Υ. Πληρ. τηλ. 6976 783984 κ. Δημήτρης

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος καταστήματος (πωλητής) νέος 23-28 ετών με ή χωρίς προϋπηρεσία ευγενικός, εργατικός, δραστήριος με όρεξη για δουλειά για κατάστημα γενικού εμπορίου στην Κατερίνη. Προσόντα καλή γνώση Η/Υ, Αγγλικά. Αποστολή βιογραφικού με πρόσφατη φωτογραφία στην θυρίδα. Τ.Θ. 333, 60100 Κατερίνη

Από βιοτεχνία ζητούνται πωλητές πωλήτριες με πείρα στις πωλήσεις για εξωτερική εργασία, με καλές αποδοχές. Δίπλωμα απαραίτητο. Πληρ. τηλ. 23510 74712 ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος (γυναίκα) εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής. Θα εκτιμηθεί η προϋπηρεσία. Πληρ. τηλ. 23510 25038 ώρες επικοινωνίας 1.30 εως 3μ.

////////////////////////////////////// ENOIKIAΣEIΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ////////////////////////////////////

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΟΥΤΑΒΑΚΙΑ

ǻĮȖțȜȒ ǻȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮIJȝ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος ή νέα άνω των 18, για να συμμετέχει σε νεόκτιστη επιχείρηση με ποσοστό συμμετοχής 20%. Το ποσό είνια 3.000 Ε. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 23510 63681 ώρες επικοινωνίας 10 πμ έως 8μμ κον Γιώργο

ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ǹȖȓĮǹȞȞĮȇİIJȚȡȑIJȝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 74 τμ με πάρκιγκ. Τιμή 42.000 Ε

¨¤¨¬Ÿ™­›§­«¬§­ǹıIJȣȞȠȝȓĮ DZȝİıȘįȡȐıȘ ȉȡȠȤĮȓĮ  ǻȘȝȠIJȚțȒǹıIJȣȞȠȝȓĮ ȆȣȡȠıȕİıIJȚțȒ ȁȚȝİȞĮȡȤİȓȠ ȅȉǼȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȅȉǼǺȜȐȕİȢ ǻǼǾ  ǻǼȊǹȀ  ǻǼȊǹȀǺȜȐȕİȢ ǼʌȚȝİȜȘIJȒȡȚȠȆȚİȡȓĮȢ ǻȅȊǹǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǺǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȅǹǼǻ  ȉİȜȦȞİȓȠ  ǻĮıĮȡȤİȓȠ ȃȅȈȅȀȅȂǼǿȅ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȇĮȞIJİȕȠȪ   ǼʌİȓȖȠȞIJĮ ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ ȀǹȁȅȈȈǹȂǹȇǼǿȉǾȈ

ȇĮȞIJİȕȠȪ  ȅȡșȠʌİįȚțȒ ȂĮȚİȣIJȚțȒ ȀȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȀȊȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ǼȀǹǺ  ȌȣȤȚĮIJȡȚțȩȃȠıȠțȠȝİȓȠ ȆȑIJȡĮȢȅȜȪȝʌȠȣ ȈȊīȀȅǿȃȍȃǿǼȈ ǹıIJȚțȐȁİȦijȠȡİȓĮȀĮIJİȡȓȞȘȢ  ȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ   ǹʌȠșȒțȘȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȀȉǼȁȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȅȈǼȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȉǹȄǿ ȈȦȝĮIJİȓȠǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞȅįȘȖȫȞȉǹȄǿ  ȇĮįȚȠIJĮȟȓȀĮIJİȡȓȞȘȢ 

όροφος κεντρική 18 ετών με δικαίωμα κατασκευής ατομικού λέβητα. Τιμή 52.000 Ε ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα 100 τμ 90τμ 2Δ,Σ,Κ, WC με ατομική θέρμανση κλειστό πάρκιγκ υπόγεια αποθήκη και μεγάλα μπαλκόνια σε υπό ανέγερση οικοδομή ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο απέναντι από το κολυμβητήριο γωνιακό 250 τμ 60.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε 144 τμ κεντρικότατο ΣΔ2 με παλιά διόροφη κατοικία ΠΩΛΕΙΤΑΙ δικαίωμα δόμησης καταστήματος υπ. 200, ισ.200, Α' όροφο 200 σε συγκρότημα καταστημάτων σε επαρχιακή οδό ΣΤΑΔΙΟ πωλείται οικόπεδο 250 τμ γωνιακό τέρμα Γοργοποτάμου. Τιμή 75.000 Ε ΣΤΑΔΙΟ Πωλείται οικόπεδο 260 τμ ενδιάμεσο. Τιμή 75.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα καινούργιοȈȦȝĮIJİȓȠȇĮįȚȠIJĮȟȓ ³ȅDZȖȚȠȢȋȡȚıIJȩijȠȡȠȢ´ ȉǹȄǿȀȠȡȚȞȠȪ ǵȜȣȝʌȠȢȉǹȄǿ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ȆȚȐIJıĮȄȘȡȠȝİȡȓIJȠȣ ȆȚȐIJıĮȈȣȞIJȡȚȕȐȞȚ ȅǻǿȀǾǺȅǾĬǼǿǹ ([SUHVV6HUYLFH +HOODV6HUYLFH 3LHULD6HUYLFH ȀȉǼȅ  .7(2$8729,6,21 ǿǻǿȍȉǿȀȅȀȉǼȅ Ǽȁȉǹ ȀĮIJİȡȓȞȘ  ȀȓIJȡȠȢ  ȀȠȜȚȞįȡȩȢ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ǹȚȖȓȞȚȠ  ȀȠȡȚȞȩȢ  ȁİʌIJȠțĮȡȣȐ ȂİșȫȞȘ  ȆȜĮIJĮȝȫȞĮȢ ȃȅȂǹȇȋǿǹȆǿǼȇǿǹȈ ǻǾȂȅǿȃȆǿǼȇǿǹȈ ǻȒȝȠȢȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȒȝȠȢǹȚȖȚȞȓȠȣ ǻȒȝȠȢǹȞĮIJȠȜȚțȠȪȅȜȪȝʌȠȣ  ǻȒȝȠȢǻȓȠȣ ǻȒȝȠȢǼȜĮijȓȞĮȢ ǻȒȝȠȢȀȠȜȚȞįȡȠȪȢ ǻȒȝȠȢȀȠȡȚȞȠȪ ǻȒȝȠȢȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ǻȒȝȠȢȂİșȫȞȘȢ ǻȒȝȠȢȆĮȡĮȜȓĮȢ ǻȒȝȠȢȆȑIJȡĮȢ ǻȒȝȠȢȆȚİȡȓȦȞ ǻȒȝȠȢȆȪįȞĮȢ 

πριν τη Νομαρχία 3 Δ,Σ,Κ, WC με κλειστό πάρκιγκ Επέκταση Ευαγγελικών κον΄τα στο 3ο Λύκειο πωλείται οικόπεδο 500 τμ και 250 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα δεκαετίας στο Κτηνιατρείο, 3 Δ,Σ,Κ, WC, με θέση κλειστού γκαράζ. Τιμή 110.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα 140 τμ πενταετίας και με γκαρσονιέρα 40 τμ στο ισόγειο έναντι Δασαρχείου σε άριστη κατάσταση . Πωλείται κτήμα επαγγελματικό 8 στρεμ., τέρμα Μαρτίου (απέναντι από την SCODA) ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 391 τμ περιοχή Σταδίου μετά των Βαλαωρίτου ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 140 τμ, 3Δ,Σ,Κ,2 WC, τζάκι, αποθήκη στο υπόγειο και πάρκιγκ στην επέκταση Ευαγγελικών ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε=273 τμ κοντά στο 3ο Λύκειο προς Γανόχωρα. Τιμή 65.000 Ε

ȂȓĮİʌȓıțİȥȘıIJȠīȡĮijİȓȠȝĮȢșĮıĮȢȕȠȘșȒıİȚȞĮįİȓIJİʌȜȒșȠȢĮțȚȞȒIJȦȞ

ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗς 29 ΤΗΛ. 23510 21005 ΤΑΓΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9 ΤΗΛ. 23510 25639

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 τμ σε πάροδο της 7ης Μεραρχίας. Τιμή 90.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα σε δυόροφη οικοδομή με ατομικό λέβητα και κλειστό γκαράζ 8ετίας 2 ΔΣΚ και τζάκι περιοχή Μαρτίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολοκαίνουργιο διαμερισμα ετοιμοπαράδοτο 105τμ 2Δ, σαλόνι, κουζίνα, WC και πάρκινγκ, κεντρικό Πωλείται: Ε μεζονέτα 131 τμ 3Δ,Σ,Κ 3(WC-λουτρά) πυλωτή 66 τμ με 25 τμ κλειστή είσοδο + αποθήκη, στέγη + αποθήκη+περιτοίχηση (μπετόν). Βλέπει σε ΚΧ-πάρκο, στο σοβά. Τιμή 125.000 Ε. Περιοχή Ν. Ζωής Ευαγγελικά Περιοχή ΚΤΕΛ. Πωλούνται: μεζονέτες 160 τμ 3Δ,Σ,Κ 3 (WC-λουτρά) πυλωτή 85 τμ με στέγη+περίφραξη στο σοβά Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο γωνιακό 1000 τμ ή πωλείται και το μισό

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 60 τμ γκαρσονιέρα 1ος όροφος ΣΔ,Δωμ., μπάνιο, ωρομέτρηση 3 ετών (χωρίς κοινόχρηστα). Περιοχή ΙΚΑ. Τιμή 280 Ευρώ. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «ΘΑΝΟΣ» τηλ. 23510 73013, 6977 353548

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 56 τμ σε πεζόδρομο, κατάλληλο για καφενείο και ουζερί. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 57 τμ σε πεζόδρομο 1ος όροφος. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα με ωρομέτρηση πλήρως επιπλωμένη. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6979 862459

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 56 τμ 3ος όροφος, κεντρική θέρμανση, επί της Βύρωνος σε καλή κατάσταση. Ενοίκιο 235 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ αγροτεμάχια 22.800 στρ. στον Σβορώνο, 4 στρμ. στα Ευαγγελικά και 4.500 στρμ. στο Πολυκλαδικό για όλες τις καλλιέργειες. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187, 6976 424203

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γωνιακά καταστήματα 40 τμ με υπόγειο και πατάρι, πάνω στον Εγγλέζικο. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497

ΕΤΑΙΡΙΑ FRANCHISE ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΔΡΕΥΕΙ ΕΠΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ. ΤΗΛ. 6981107702

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα στην Καμάρα 80 και 40 τμ. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567

ΠΩΛΕΙΤΑΙ studio 25 τμ (άριστη κατάσταση-επιπλωμένο) 1Δ,Σ,μπάνιο, ημιόροφος, περιοχή Λάρισα - κέντρο. Τιμή 25.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα (καινούργιο) 3Δ,Σ,Κ, 2WC, ωρομέτρηση, πάρκιγ, περιοχή Σταθμού. Τιμή ενοικίου 360 Ε. Πληρ. Μεσιτικό "Μετανάστης" τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΠΩΛΕΙΤΑΙ AΡΜΟΝΙΟ ΔΙΣΚΑΛΟ ΥΑΜΑΗΑ ELECTONE EL-7 σε σχεδόν άριστη κατάσταση. Τιμή συζητήσιμη. Πληρ. τηλ. 6979 447697 ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλυντήριο ρούχων μάρκας Μπλούμερκ 7 κιλών γερμανικό, σε άριστη κατάσταση 2 ετών 250 Ε και ένα ψυγείο Σάουμπλόρεντ καινούργιο 250 Ε λόγω αναχώρησης. Πληρ .τηλ. 6974 746340 κος Σάββας ΠΩΛΕΙΤΑΙ φουρνάκι για GEL νυχιών από γερμανία, μαζί με τα νύχια 50 Ε. Πληρ. τηλ. 6933 084367 ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιών. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6942866629

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 90 τμ 1ος όροφος, διαμπερές, 2 Δ,Σ,Κ,

e-mail:estia6@otenet.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 40 τμ γκαρσονιέρα 1ος όροφος, ΣΔ, Δωμ., μπάνιο, ντουλάπα, ωρομέτρηση 4ετίας. Περιοχή Κέντρο. Τιμή 240 Ευρώ. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «ΘΑΝΟΣ» τηλ. 23510 73013, 6977 353548

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ENOIKIAΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 85 τμ σε κεντρικό δρόμο τιμή ενοικίου 600 Ε. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία με 3 Δωμάτια σε μεγάλο οικόπεδο. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667 και 6979 862459

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 85 τμ στο κέντρο στον 1ο όροφο. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187

Μεσιτικό γραφείο

www.katerinirealestate.gr

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κρέσνας 5 και Ζαλόγγου γωνία Κατερίνη ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 135) Μεζονέτες στο σοβά ή τελειωμένες πίσω από τα ΚΤΕΛ 137) Τριωροφη οικοδομη στο τουβλο στην επεκταση Ευαγγελικων. 125 τμ 1ος οροφος 138) Στην Πλακα σε 1 στρεμμα οικοπεδο μεζονετα στα τουβλα 139) Καινούργια διαμερίσματα 65 τμ περίπου στην Λεπτοκαρυά 50 μέτρα από την θάλασσα ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ 256) 80 τ.μ. 2 Δ – 2ος όροφος οδός Σκρά. 257) 100 τ.μ.διαμέρισμα στη Μαρτίου με πάρκινγκ και ωρομέτρηση 258) Σε 205 τμ. οικόπεδο ισόγεια μονοκατοικία στην Περίσταση. 260) Σε διώροφη οικοδομή μέσα από τον Εγγλέζικο διαμέρισμα 2ος όροφος 150 τμ στον σοβά 261) 52 τμ 2ος όροφος, air condition, τέντες στην Ολυμπιακή Ακτή 263) Κεντρικο διαμερισμα 58 τμ στον 4ο οροφο καταλληλο και για επαγγελματικη στεγη. 264) Περιοχή ΙΚΑ – Βατάν σε 3ώροφη οικοδομή οροφοδιαμέρισμα 1ος όροφος, 132 τμ, 3ΔΣΚ, ηλιακό, ατομικός λέβητας, συναγερμός κτλ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 251) Σε 500 τμ οικόπεδο μονοκατοικία με σκεπή στη Νεοκαισάρεια 321) σε 200 τ.μ. οικόπεδο με συντ. 1,2, 70 τ.μ. παλιά μονοκατοικία κοντά στο πάρκο. 328) Τριώροφη οικοδομή στο τούβλο στην επέκταση Ευαγγελικών, 125 τ.μ ο όροφος. 346) Σε 340 τ.μ. οικόπεδο διώροφη οικοδομή με σκεπή στο Σβορώνο. 350) Μεζονέτα σε άριστη κατάσταση κοντά στο γήπεδο του Πιερικού 3 ετών. 351) Μονοκατοικία 50 τμ στα τούβλα στο Παλιό Ελατοχώρι κεντρικό οικόπεδο 352) Μονοκατοικια 100 τμ σε 290 τμ οικοπεδο στην επεκταση Ευαγγελικων 353) Μονοκατοικια 86 τμ σε 1250 τμ οικοπεδο στο Κιτρος 354) Μονοκατοικια 120 τμ σε 1060 τμ οικοπεδο στον οικισμο Πανοραμα Γανοχωρας με ωραια θεα 355) 100 τμ μονοκατοικία σε 200 τμ οικόπεδο στην Περίσταση ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 442) Κατάστημα 340 τ.μ. με 500 μ. οικόπεδο επί της Θεσσαλονίκης. 443) Κατάστημα 65 τ.μ. με 75 τ.μ. 2ο όροφο επί της Εθν. Αντίστασης. 445) 40 τ.μ. +40 τ.μ. πατάρι οδός Κρέσνας 446) 100 τ.μ. +120 τ.μ. υπόγειο καινούργιο κοντά στο δημαρχείο. 449) Πωλούνται θέσεις σε υπόγειο πάρκιγκ στην πλατεία Βενιζέλου 450) 80 τμ με πατάρι στην Ολυμπιακή Ακτή

Τηλ./FAX. 23510-47497, κιν: 6976 760579

451) 32 τμ κατάστημα και 72 τμ διαμέρισμα πωλούνται μαζί στην οδό Ζαλόγγου 452) Πωλείται 140 τμ 2ος όροφος διαμπερές επαγγελματική στέγη, βλέπει πλατεία 453) 22 τμ κλειστο παρκιγκ κοντα στο συντριβανι 454) Σε 403 τμ μέτρα κεντρικό οικόπεδο στην Βροντού με ισόγειο μαγαζί 120 μέτρα, 1ος όροφος 120 τμ διαμέρισμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 903) Ενοικιάζεται βενζινάδικο με πλυντήριο εν ενεργεία. ΟΙΚΟΠΕΔΑ 535) 451 τ.μ. οικόπεδο στην Καλλιθέα μέσα στο χωριό. 551) 1200 τμ. στον Κούκο με θέα 571) 300 τμ. οικόπεδο στο Ελατοχώρι στο Παλιό χωριό 578) 291 τ.μ. νότιο στην Περίσταση 579) 500 τ.μ. οικόπεδο στην Ολ.Ακτή 581) 400 τ.μ. οικόπεδο κεντρικό στο Σβορώνο 585) 340 τ.μ. δίπλα στη Νομαρχία 586) 360 τ.μ. στην επέκταση Σταδίου 587) 455 τ.μ. οικόπεδο στην επέκταση Σταδίου δίπλα στον Αγροτικό Συνεταιρισμό. 589) 1500 τ.μ. οικόπεδο Ελατοχώρι, παλιό χωριό μπαίνοντας δεξιά πάνω στο δρόμο. 590) 250 τ.μ. οικόπεδο με άδεια στον 3ο δρόμο Ολυμπιακής Ακτής. 591) 566 τ.μ. οικόπεδο με μεγάλη φάτσα στα Ευαγγελικά προς την Αγία Άννα. 593) 401 τ.μ. οικόπεδο κοντά στο ΙΚΑ 596) 2500 τ.μ. άρτιο, οικοδομήσιμο στο Μακρύγιαλο 597) 1000 τ.μ. οικόπεδο επέκταση Μαρτίου 598) 800 τ.μ. στη Νεοκαισάρεια 599) Σε 500 τμ οικόπεδο 400 τμ κτίσμα στα μπετά στην Ολυμπιακή Ακτή 600) 1 στρεμ. οικόπεδο στη Νέα Εφεσσο στο ύψωμα με απεριόριστη θέα 601) 400 τμ επέκταση Ευαγγελικών βλέπει Κ.Χ. 602) Πωλείται 450 τμ οικόπεδο στον παραλιακό οικισμό του Κορινού 603) 1280 τμ γωνιακό 800 τμ στον Κάτω Αγιάννη 604) 3.000 τμ στην Καλλιθέα δίπλα στο σχέδιο 605) 2 στρέμματα επαγγελματικό οικόπεδο πριν τον Σβορώνο δεξιά 606) 3Χ400 τμ συνεχόμενα οικόπεδα στον Παραλιακό οικισμό Καλλιθέας 608) 3.600 τμ στο 1,2 κατάλληλο για επαγγελματική στέγη 610) 725 τμ οικοπεδο στην Καλλιθεα 612) γωνιακό 4200 στρ. στο Νέο Κεραμίδι πάνω στο δρόμο για το Νέο Νοσοκομείο ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 629) 4200 στον περιφερειακό Ν. Εφέσου

636) 3200 τ.μ. τεμάχιο στο δρόμο για Μ. Μηλιά οικοδομήσιμο με μεγάλη φάτσα και ωραία θέα. 658) 12 στρεμ. Στον Αγ. Μηνά Ν. Εφέσου. 663) 8 στρέμματα στον δρόμο Σβορώνου- Νεοκαισάρεια 664) 6 στρέμματα πριν την Κατερινόσκαλα πάνω στο δρόμο. 665) Στην επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας 3.350 τ.μ. με τρεις δρόμους κατάλληλο για επαγγελματική στέγη. 666) 3.400 τ.μ. Επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας πίσω από τον Πογιαρίδη. 667) 5.500 τ.μ. χωράφι ανάμεσα στην παλιά και νέα Εθνική οδό. 668) 8 στρέμματα κοντά στα νεκροταφεία 669) 6 στρεμ. Ανάμεσα ΣβορώνοΝεοκαισάρεια 670) 25 στρέμ. μετά το Μαυρονέρι προς το Λόφο. 671) 4,5 στρεμ. πριν από την Παραλία δεξιά πάνω στο δρόμο 672) 2.850 τμ άρτιο οικοδομήσιμο στο δρόμο για Ν. Εφεσσο 673) 6.125 τμ στη Ν. Εφεσσο δίπλα στο Χωριό 674) 9 στρεμ. με ελιές κοντά στην Κονταριώτισσα 675) 4,5 στρεμ. 300 μετρα απο την ΠΕΟ προς Γανοχωρα 676) 9 στρ. αριστερά από τον ΠΕΟ πίσω από την Πυροσβεστική 677) 8,5 στρ. δίπλα στο σχέδιο γωνιακό στην οδό 25ης Μαρτίου 678) 4,5 στρ. στην Γανόχωρα βλέπει Π. Κεραμίδι ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 701) 8 δωμάτια σε 250 τ.μ. στην Ολυμπιακή Ακτή στο δεύτερο δρόμο 716) 16 Ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Παραλία 717) 18 ενοικιαζόμενα δωμάτια σε 500 τ.μ. στην Κατερινόσκαλα 718) 30 δωμάτια με πισίνα στην Ολυμπιακή Ακτή. 719) 5 διπλά και 3 μονά σε καλή κατάσταση στην Ολυμπιακή Ακτή. 720) Σε 800 τμ οικόπεδο 23 δωμάτια ανακαινισμένα με πισίνα, θέρμανση κτλ 721) Σε 400 τμ οικόπεδο στην Παραλία 160 τμ μαγαζί μπροστά στο λιμάνι ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα με πάρκιγκ κοντά στην παλιά Πυροσβεστική Διαμέρισμα 80 τμ στην Ολυμπιακή Ακτή 3Δ,Σ,Κ επιπλωμένο για σεζόν ή όλο τον χρόνο με αυτόνομη θέρμανση Γκαρσονιέρα κοντά στην Πρόνοια Κατάστημα 37 τμ επί της Κασσάνδρου Σε πεζόδρομο επαγγελματική στέγη με 8Δ 1ος όροφος 4.000 τμ επαγγελματική στέγη στον δρόμο για Παραλία Δυαρι 75 τμ στην επεκταση Ευαγγελικων με τζακι και ατομικο λεβητα


 

ÐÝìðôç 19 Áõãïýóôïõ 2010

" ×èåò ôï âñÜäõ óå ðáñáëéáêü ìáãáæß äßðëá áðü ôï ôïýíåë ôïõ ÍÝïõ ÐáíôåëåÞìïíá êñßèçêå ïñéóôéêÜ ôï íÝï üíïìá - «¸êðëçîç» ôïõ Ðáíáãéþôç ØùìéÜäç. " ¸îù áðü ëßóôåò êáé áðü ðñïôÜóåéò, êáé ðïõ èá äåßîåé ðùò âéþíïõìå ôçí áñ÷Þ ìéáò íÝáò áíáôñåðôéêÞò áõôïäéïéêçôéêÞò óåëßäáò.

ÌåãÜëç ìç÷áíïêßíçôç ðïñåßá óõíüäåõóå ôïí Üôõ÷ï 20÷ñïíï ìïôïóéêëåôéóôÞ ôï áðüãåõìá ôçò Ôñßôçò óôçí ôåëåõôáßá êáôïéêßá ôïõ. Áíåßðùôïò ï ðüíïò ãéá ôïí ÷áìü ôïõ íåáñïý êáé ðïëëïß Þôáí ïé ößëïé ôïõ ðïõ âñÝèçêáí óôçí êçäåßá ìå ôéò ìç÷áíÝò ôïõò.

" Ìðïñåß íá åßíáé Üäéêç áëëÜ áíáðüöåõêôç êáé äõíçôéêÜ äçìéïõñãéêÞ ÊáëëéêñáôéêÞ ãõíáéêåßá óåëßäá. " Óôï Olympos Resort ãéá êáöÝ ðáñÝá ìå ôçí ëéôï÷ùñéíÞ óýæõãï ôïõ ÊáñáôæáöÝñç " ÐÜíôùò äåí åßíáé åýêïëï íá åßóáé äåîéüò êáé íá êÜíåéò êñéôéêÞ áðü ôá áñéóôåñÜ óå ÊõâÝñíçóç êåíôñïáñéóôåñïý êüììáôïò ðïõ áêïëïõèåß äåîéÜ ðïëéôéêÞ. " Ç Êßíçóç Ðïëéôþí ãéá ôçí Êáôåñßíç óõíå÷ßæåé " Åßíáé ðïëéôéêÜ áíåðáñêåßò üóïé ðéóôåýïõí üôé ìðïñïýí íá áíáôñÝøïõí êÜðïéåò äéáìïñöùìÝíåò ôïðéêÜ ðïëéôéêÝò êáôáóôÜóåéò. " Ôï Óõìâïýëéï ôçò Åðéêñáôåßáò ìðïñåß íá êñßíåé äéáöïñåôéêÜ, üðùò Ýêñéíå êáé ðñéí 40 ÷ñüíéá ðåñßðïõ (ìéêñÞ ç ðéèáíüôçôá, áëëÜ õðáñêôÞ).

40Þìåñï Ìíçìüóõíï Ôåëïýìå ôçí ÊõñéáêÞ 22 Áõãïýóôïõ 2010 óôïí Éåñü Íáü Áã. ÔñéÜäïò Êáôåñßíçò 40Þìåñï ìíçìüóõíï õðÝñ áíáðáýóåùò ôçò øõ÷Þò ôïõ áãáðçìÝíïõ ìáò ðáôÝñá, áäåëöïý êáé ðáððïý

ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÐÏÄÁ

Ðáñáêáëïýìå ôïõò óõããåíåßò êáé ößëïõò ðïõ ôéìïýí ôç ìíÞìç ôïõ íá ðñïóÝëèïõí êáé íá åíþóïõí ìáæß ìáò ôéò äåÞóåéò ðñïò ôïí ¾øéóôï. Ôá ðáéäéÜ, ôá áäÝëöéá Ôá åããüíéá, ïé ëïéðïß óõããåíåßò ÓÇÌ.: Ï êáöÝò èá äïèåß óôï åóôéáôüñéï «ÁÐÏËÁÕÓÇ»

ÅôÞóéï Ìíçìüóõíï

Óå ëåéôïõñãßá ìðÞêå ÷èåò ôï óéíôñéâÜíé óôç ìéá áðü ôéò äõï ëéìíïýëåò ôçò êáéíïýñéáò ðëáôåßáò Åëåõèåñßáò. ÓéãÜ-óéãÜ ïëïêëçñþíåôáé ç íÝá ìïñöÞ ôçò êåíôñéêÞò ðëáôåßáò ôçò ðüëçò, ôçí ïðïßá ðåñéìÝíïõí åäþ êáé êáéñü ïé Káôåñéíéþôåò, åëðßæïíôáò íá åßíáé êáé ç ïñéóôéêÞ. Ôá ðñþôá äåßãìáôá ðÜíôùò åßíáé èåôéêÜ.

www.olympio-bima.gr 3)ÅÔÅÓ ÌÍÇÌÏÓÕÍÏ

Ôåëïýìå ôï ÓÜââáôï 21 Áõãïýóôïõ 2010 óôïí Éåñü Íáü Èåßáò ÁíáëÞøåùò åôÞóéï ìíçìüóõíï ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôïõ ðïëõáãáðçìÝíïõ ìáò óõæýãïõ, ðáôÝñá êáé ðáððïý

Ôåëïýìå ôçí ÊÕÑÉÁÊÇ 22 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2010 óôïí Éåñü Íáü ôçò Áãßáò ÖùôåéíÞò óôçí Ðáñáëßá Êáôåñßíçò ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôïõ ðïëõáãáðçìÝíïõ ìáò óõæýãïõ, ðáôÝñá, áäåëöïý êáé ðáððïý.

×ÑÇÓÔÏÕ ÊÑÏÊÉÄÇ

ÂÁÓÉËÅÉÏÕ ÁÂÁÍÉÄÇ

Ðáñáêáëïýìå ôïõò óõããåíåßò êáé ößëïõò ðïõ ôéìïýí ôç ìíÞìç ôïõ íá ðñïóÝëèïõí êáé íá åíþóïõí ìáæß ìáò ôéò äåÞóåéò ðñïò ôïí ¾øéóôï. Ç óýæõãïò, ôá ðáéäéÜ Ôá åããüíéá ÓÇÌ.: Ï êáöÝò èá äïèåß óôçí áßèïõóá ôçò Åêêëçóßáò.

ÉäéïêôÞôç Îåíïäï÷åßïõ Ùñáßá ÅëÝíç Ðáñáêáëïýìå ôïõò óõããåíåßò êáé ößëïõò ðïõ ôéìïýí ôç ìíÞìç ôïõ íá ðñïóÝëèïõí êáé íá åíþóïõí ìáæß ìáò ôéò äåÞóåéò ôïõò ðñïò ôïí ¾øéóôï. Ç ïéêïãÝíåéá Ïé ëïéðïß óõããåíåßò Óçìåßùóç: Èá ðñïóöåñèåß êáöÝò óôçí øáñïôáâÝñíá ÌÅÃÊÁÓ.

ÊÇÄÅÉÁ

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ

Ôïõ ðïëõáãáðçìÝíïõ ìáò óõæýãïõ, ðáôÝñá, áäåëöïý êáé ðáððïý.

Ï ÄÞìïò Ìåèþíçò óáò ðñïóêáëåß íá ôéìÞóåôå ìå ôçí ðáñïõóßá óáò ôçí óõíáõëßá ðïõ äéïñãáíþíåôáé óå óõíåñãáóßá ìå ôï ìïõóéêü Ó÷ïëåßï Êáôåñßíçò ôçí 9ç Åöïñåßá Âõæáíôéíþí áñ÷áéïôÞôùí êáé ôçí óõììåôï÷Þ ôçò ÓïðñÜíïõ ×áñÜò Êáëáúôæßäïõ.

ÓÔÅÖÁÍÏÕ ÊÙÓÔÏÐÏÕËÏÕ

ÓÜââáôï 21 Áõãïýóôïõ 2010 óôçí Áñ÷áßá Ðýäíá

Ìå ôéìÞ Ï ÄÞìáñ÷ïò Áâñáìßäçò Êùí/íïò

ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÓÜââáôï 21 Áõãïýóôïõ 2010

8.30: ¸íáñîç – ðñïóÝëåõóç åðéóÞìùí - ÷áéñåôéóìüò , 9.00 ì.ì. Ìïõóéêü Ó÷ïëåßï Êáôåñßíçò , 10.30 ìì.: ÓïðñÜíï ×áñÜò Êáëáúôæßäïõ

ÉäéïêôÞôç Îåíïäï÷åßïõ Áêôáßïí ÅÔÙÍ 87

Ç êçäåßá ôïõ èá ãßíåé óÞìåñá ÐÅÌÐÔÇ 19 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2010 êáé þñá 11 ð.ì Ç íåêñþóéìïò áêïëïõèßá èá ôåëåóôÞ óôïí Éåñü Íáü ôçò Áãßáò ÖùôåéíÞò óôçí Ðáñáëßá Êáôåñßíçò Ç åêöïñÜ èá ãßíåé áðü ôçí ïéêßá ìáò ïäüò ÑÞãá Öåñáßïõ 8 óôçí Ðáñáëßá Êáôåñßíçò. Ç óýæõãïò Ôá ôÝêíá Ç áäåëöÞ Ôá åããüíéá Ìáñßá ÉùÜííá ÉùÜííá Ôá äéóÝããïíá Áèáíáóßá-¢ããåëïò ÈùìÜò-ÓôÝëëá Ïé óõããåíåßò Óçìåßùóç: Èá ðñïóöåñèåß êáöÝò óôï îåíïäï÷åßï Áêôáßïí.

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - ΠΕΜΠΤΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010  

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - ΠΕΜΠΤΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you