Page 1

ÔÅÔÁÑÔÇ 18 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2010

Åôïò 35ï Áñ.Öýëëïõ 8480

www.olympio-bima.gr

ÔéìÞ Öýëëïõ 0,75 Åõñþ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÅêäïôéêÞ åíçìåñùôéêÞ É.ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Ãñáöåßá -Ôõðïãñáöåßá ÂÏÔÓÇ 18 ÔÇË. 38920, 33633, 38606, 46790-92 FAX 20672 www.olympio-bima.gr e-mail ol-bhma@otenet.gr & info@olympio-bima.gr

Ôï åëëçíéêü ðáñÜäïîï ôïõ 21ïõ áéþíá

Ðôþóç 20% óôçí ôïõñéóôéêÞ êßíçóç öÝôïò óôçí Ðéåñßá

ÔÏÕ ÃÉÁÍÍÇ ÊÏÑÏÌÇËÇ

ÄÇËÙÍÅÉ Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÇÓ ¸ÍÙÓÇÓ ÎÅÍÏÄÏ×ÙÍ

Ï

ÊïñíÞëéïò ÊáóôïñéÜäçò åßðå êÜðïôå: «Ôç Ãáëëßá ôçí êõâåñíïýí 3.000 ïéêïãÝíåéåò». Ðüóåò Üñáãå ïéêïãÝíåéåò êõâåñíïýí ôçí ÅëëÜäá; Áêñéâþò äåí îÝñïõìå. Åßíáé ãíùóôü ðÜíôùò ðùò áðü ôï ðåñßöçìï ó÷Ýäéï åõíïÞèçêáí ôá ìÝãéóôá 200 åëëçíéêÝò ïéêïãÝíåéåò. ÎÝñïõìå áêüìá ðùò ãéá ðïëëÜ ÷ñüíéá ìåôÜ ôçí åèíåãåñóßá ôïõ 1821 êïõìÜíôï óôç ÷þñá ìáò Ýêáíáí ïé îÝíïé, âáóéëéÜäåò êáé ëïéðïß, ìáæß ìå Ýíáí ü÷é ìåãÜëï áñéèìü áóôéêþí ïéêïãåíåéþí ôçò ðáëéÜò ÅëëÜäáò (âáóéëéêïß, ôóéöëéêÜäåò, Ýìðïñïé, åöïðëéóôÝò) êáé êÜðïéåò ðïëéôéêÝò ïéêïãÝíåéåò. ÌåôÜ ôïí ´ Ðáãêüóìéï ðüëåìï ôç ÷þñá êõâåñíïýí ï «îÝíïò ðáñÜãïíôáò», ôñåéò ðïëéôéêÝò ïéêïãÝíåéåò êáé áñéèìüò éó÷õñþí ïéêïíïìéêÜ ïéêïãåíåéþí. Óå óõíåñãáóßá êáé ðñïò «êïéíüí üöåëïò». Êé ï ëáüò êé ç äçìïêñáôßá; ÔõðéêÜ Ý÷ïõìå äçìïêñáôßá. ÅëëåéììáôéêÞ âÝâáéá, ìá Ý÷ïõìå. ÊÜèå äýï, ôñßá Þ ôï ðïëý ôÝóóåñá ÷ñüíéá ðçãáßíïõìå óôéò êÜëðåò êáé åëåýèåñá êé áâßáóôá øçößæïõìå üðïéï êüììá êé üðïéïí âïõëåõôÞ èÝëïõìå. Ìüíï ðïõ øçößæïõìå, ìéóü êáé ðëÝïí áéþíá ôþñá, óôçí óõíôñéðôéêÞ ìáò ðëåéïøçößá, ôá äýï ìåãÜëá êüììáôá. Ôï Ýíá ãéá êõâÝñíçóç êáé ôï Üëëï ãéá áîéùìáôéêÞ áíôéðïëßôåõóç (óå ñüëïõò ðïõ åíáëëÜóóïíôáé). Ôï ßäéï èá ðåßôå êÜíïõí êáé ïé Áìåñéêáíïß. Ìå ìéá üìùò êñßóéìç äéáöïñÜ: åêåßíïé äåí øçößæïõí, üðùò åìåßò, ôïõò ãüíïõò ôùí ßäéùí ðÜíôá (Þ ó÷åäüí) ïéêïãåíåéþí. ¸÷åé óçìáóßá áõôü; ÔåñÜóôéá. Ãéáôß ðßóù áðü êÜèå ðïëéôéêÞ ïéêïãÝíåéá óõãêñïôåßôáé Ýíá óýíïëï ìç÷áíéóìþí êáé óõìöåñüíôùí ðïõ áëëïéþíåé ôï ðåñéå÷üìåíï ôçò äçìïêñáôßáò. ÓÅË.12

ÓÅË.5

Ôóïõ÷ôåñïß ëïãáñéáóìïß ôï ÓåðôÝìâñéï

ÍÅÁ ÁÖÁÉÌÁÎÇ

Äßêôõï ðñïìÞèåéáò ãåùñãéêþí ðñïúüíôùí áðü åðéëåãìÝíïõò ðáñáãùãïýò

ôùí åéóïäçìÜôùí

ÏÉ «ÏÌÏÔÑÁÐÅÆÏÉ» ÊÁÉ ÓÔÇÍ ÐÉÅÑÉÁ ÓÅË.3

ÅÐÉÊÉÍÄÕÍÏÉ ÏÉ ÍÏÌÏÉ ËÁÑÉÓÁÓ, ÐÉÅÑÉÁÓ, ÇÌÁÈÉÁÓ, ÊÉËÊÉÓ - ÄÅÍ ÃÉÍÏÍÔÁÉ ÁÉÌÏËÇØÉÅÓ

¸íáò áêüìá íåêñüò áðü ôïí éü ôïõ Äõôéêïý Íåßëïõ

ÓÐÁÍÉÁÓ ÏÌÏÑÖÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏËÏÃÉÊÇÓ ÓÇÌÁÓÉÁÓ

Ç ðñïóôáôåõüìåíç ðåñéï÷Þ ÄÝëôá ÁîéïýËïõäßá-ÁëéÜêìïíá

ÓÅË.9

Ìå öüñïõò óôá áêßíçôá êáé ìåãÜëç áýîçóç (12%) ÖÐÁ óå ðñïúüíôá êáèçìåñéíÞò äéáôñïöÞò êáé âáóéêÝò õðçñåóßåò

ÓÕÌÐÔÙÌÁÔÁ ÔÇÓ ÍÏÓÏÕ ÅÊÄÇËÙÍÅÉ ÌÏÍÏ ÔÏ 1% ÔÙÍ ÁÔÏÌÙÍ ÐÏÕ ÄÅ×ÏÍÔÁÉ ÔÓÉÌÐÇÌÁ ÌÏËÕÓÌÅÍÏÕ ÊÏÕÍÏÕÐÉÏÕ

ÓÅË.4

ÓÅË.12

ÌÅ ÁÐÏÖÁÓÇ ÔÏÕ ÄÇÌÁÑ×ÏÕ

ÄÕÓÏÉÙÍÅÓ ÏÉ ÐÑÏÂËÅØÅÉÓ

Ïé Ã. ËÜéïò êáé Ïñ. ÔæéôæéëÞò íÝïé ÁíôéäÞìáñ÷ïé Ðéåñßùí

SOS åêðÝìðïõí ÷éëéÜäåò ìéêñÝò êáé ìåóáßåò åðé÷åéñÞóåéò

ÓÅË.5

Ä

õóïßùíåò åßíáé ïé ðñïâëÝøåéò ãéá ðïëëÝò ìéêñÝò êáé ìåóáßïõ ìåãÝèïõò åðé÷åéñÞóåéò, áöïý ðÜíù áðü 100 ÷éëéÜäåò áíáìÝíåôáé íá «êáôåâÜóïõí ñïëÜ» ôçí åðüìåíç äéåôßá. ¼óï ãéá ôçí áðþëåéá èÝóåùí åñãáóßáò, õðïëïãßæïíôáé óå 200 ÷éëéÜäåò... Ï Ê.Ëáìðñüðïõëïò, äéåõèýíùí óýìâïõëïò ôïõ Áttica, äÞëùóå üôé áêüìá êáé ìåãÜëá êáôáóôÞìáôá ðïõ Ý÷ïõí óçìáíôéêÝò áðþëåéåò ôæßñïõ êáé ìåãÜëá ÷ñÝç, äåí åßíáé âÝâáéï üôé èá êáôïñèþóïõí íá åðéâéþóïõí. ÅîÜëëïõ óôç äéÜñêåéá ôùí ôåëåõôáßùí ìçíþí Ý÷ïõí ðõêíþóåé ïé öÞìåò ãéá ìåãÜëåò åìðïñéêÝò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ åìöáíßæïíôáé ùò «ïé ìåãÜëïé áóèåíåßò» ôçò áãïñÜò. ËÏÕÊÅÔÏ Óôá åñ÷üìåíá äýï ÷ñüíéá, ç ìßá óôéò ôñåéò åìðïñéêÝò åðé-

÷åéñÞóåéò èá Ý÷åé êëåßóåé, õðïóôçñßæåé ï ê. Ëáìðñüðïõëïò, ï ïðïßïò èåùñåß üôé ç áãïñÜ óõãêåíôñþíåôáé ðëÝïí óå óõãêñïôÞìáôá ôýðïõ Ìall êáé óå åîåéäéêåõìÝíá êáôáóôÞìáôá. «Ç áãïñÜ ðïõ ãíùñßóáìå üëá áõôÜ ôá ÷ñüíéá äåí èá õðÜñ÷åé. Ïé âßáéåò áëëáãÝò ðïõ âñßóêïíôáé óå åîÝëéîç äåí èá áöÞóïõí áíåðçñÝáóôåò êáé ìåãÜëåò åìðïñéêÝò åðé÷åéñÞóåéò, åêôüò êáé áí ïé ôñÜðåæåò áðïöáóßóïõí íá ôéò óôçñßîïõí ìÝ÷ñé ôÝëïõò» óçìåéþíåé ÷áñáêôçñéóôéêÜ. Óôïí åõñýôåñï ÷þñï ôùí ìéêñïìåóáßùí åðé÷åéñÞóåùí (óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí åðáããåëìáôéþí êáé ôùí âéïôå÷íþí) ç êáôÜóôáóç åßíáé áêüìç ðéï äýóêïëç. ÐçãÝò ôçò áãïñÜò åêôéìïýí ìå âÜóç óõãêåêñéìÝíåò Ýñåõíåò üôé ðåñßðïõ 170.000 ìéêñÝò åðé÷åéñÞóåéò ùò ôï ôÝëïò ôïõ 2011 «èá âÜëïõí ëïõêÝôï» êáé ç áðþëåéá èÝóåùí åñãáóßáò õðïëïãßæåôáé óå ðåñßðïõ 200.000.

×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

Ô

Ðñïóåããßóåéò.

ï ãåãïíüò üôé, ðáñÜ ôéò ìåéþóåéò ôùí áðïäï÷þí ôùí åñãáæïìÝíùí, ïé ôéìÝò ôùí êáôáíáëùôéêþí áãáèþí áõîÜíïíôáé, êáôÜ ôï ôåëåõôáßï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá, ìå áðïôÝëåóìá ôç äçìéïõñãßá óôáóéìïðëçèùñéóìïý, áðáó÷ïëåß öõóéêÜ ôïõò áñìüäéïõò. Äåí èá ìðïñïýóå üìùò íá äéáöýãåé êáé ôçò ðñïóï÷Þò ôïõ èåßïõ Áöåíôïýëç, áí êáé, êáôÜ ôïí ôåëåõôáßï ïéêïãåíåéáêü áíáó÷çìáôéóìü, ôéò áñìïäéüôçôåò ôùí ùíßùí êáé ôïõ åðéóéôéóìïý Ý÷åé áíáëÜâåé ðëÞñùò êáé êáô’ áðïêëåéóôéêüôçôá ç óýæõãïò êõñßá Ðïëõôßìç. Ï áíáó÷çìáôéóìüò áõôüò êñßèçêå áíáãêáßïò, ìå ôçí Ýíáñîç ôïõ ôñÝ÷ïíôïò Ýôïõò, üôáí åìöáíßóèçêáí êÜðïéåò áíáôéìÞóåéò óôçí áãïñÜ êáé ïé óõíôÜîåéò Üñ÷éóáí íá ìçí öôÜíïõí ìå áðïôÝëåóìá, óôï ôÝëïò ôïõ ìÞíá, ôï ïéêïãåíåéáêü ôáìåßï ü÷é ìüíï íá ìçí Ý÷åé óÜëéï áëëÜ íá åìöáíßæåôáé êáé ìåßïí. Åêôüò áõôïý, äåí Þôáí ëßãåò ïé öïñÝò ðïõ ç Ðïëõôßìç Ýêáíå ðáñÜðïíá ãéá ôçí ðïéüôçôá ôùí ðñïúüíôùí ðïõ Ýöåñíå óôï óðßôé ï êïõâáëçôÞò Áöåíôïýëçò, ëÝãïíôáò üôé äåí áíïßãåé ôá óôñáâÜ ôïõ, üôáí øùíßæåé, êáé ïé Ýìðïñïé ôïõ öïñôþíïõí óêÜñôá. Ç óôáãüíá ðïõ îå÷åßëéóå ôï ðïôÞñé Þôáí ìéá óõêùôáñéÜ óôéò áñ÷Ýò Éáíïõáñßïõ. Ç èåßá æÞôçóå ìéá ìðüëéá êáé ìéá áñíßóéá óõêùôáñéÜ ôïõ ãÜëáêôïò ãéá íá êÜíåé ôæéåñïóáñìÜäåò ðïõ ôïõò áñÝóïõí ðïëý. Ï èåßïò Ýóðåõóå óôçí áãïñÜ êáèüôé Ýôñåîáí ôá óÜëéá ôïõ êáé ìüíï óôï Üêïõóìá ôïõ öáãçôïý. ¼ôáí ãýñéóå óôï óðßôé, ç èåßá ñþôçóå ôé óüé áñíß ôïõ ãÜëáêôïò Þôáí áõôü ðïõ åß÷å óõêþôé ßóáìå äõï äùìÜôéá êáé êïõæßíá. Ï èåßïò áðÜíôçóå üôé îÝ÷áóå ôï ÷ïë áëëÜ ç Ðïëõôßìç ôïõ Ýäåéîå ôçí êáñäéÜ ôïõ æùíôáíïý êé ýóôåñá ôïõ æÞôçóå ôçí áðüäåéîç ãéá íá äåé ðüóï ðëÞñùóå. «Ìïëþí ëáâÝ» áðÜíôçóå ï Áöåíôïýëçò áëëÜ ç Ðïëõôßìç êáé ðÞãå êáé Ýëáâå ìéáò êáé ç áðüäåéîç åß÷å ìåßíåé ìÝóá óôç óáêïýëá. Ôï ÷åéñüôåñï Þôáí üôé ç èåßá ìßëçóå êáé åßðå: «áðü ðüôå ç ðñïâáôßíá ÷ñåþíåôáé ãéá áñíÜêé ôïõ ãÜëáêôïò;». Óôç óõíÝ÷åéá åðéêñÜôçóå ç óéùðÞ ôùí áíèñþðùí ëüãù ôçò çëéêßáò ôùí áìíþí.

Ï èåßïò äåí áðÜíôçóå ãéáôß ç Ðïëõôßìç… óáí íá åß÷å äßêéï. Áêïëïýèçóå ï áíáó÷çìáôéóìüò. Ï èåßïò áíÝëáâå üëåò ôéò óïâáñÝò áñìïäéüôçôåò üðùò ç óôÜóç ôçò ïéêïãÝíåéáò Ýíáíôé ôçò êáëëéêñáôéêÞò ìåôáññýèìéóçò, ôçò åëëçíïôïõñêéêÞò öéëßáò, ôïõ óêïðéáíïý êëð. åíþ áíÝèåóå óôç èåßá üëá ôá åðïõóéþäç æçôÞìáôá üðùò ôá ïéêïíïìéêÜ, ôá åðéóéôéóôéêÜ, ôá êïéíùíéêÜ êëð. Ç Ðïëõôßìç Þèåëå íá öïñôþóåé óôïí Áöåíôïýëç êáé ôéò áñìïäéüôçôåò ôçò ïéêïãåíåéáêÞò íáõôéëßáò ìéáò êáé óõ÷íÜ ðõêíÜ ôá êÜíåé èÜëáóóá áëëÜ ï èåßïò ôï Ýðáéîå «ïö óïñ» êáé åßðå üôé äåí äéáèÝôåé ïýôå âáñêÜêé. Ç èÝóç ðáñáìÝíåé êåíÞ êáé ðñÝðåé íá ðåñéìÝíïõìå ìÝ÷ñé ôïí åðüìåíï áíáó÷çìáôéóìü. Ôï æÞôçìá üìùò ôïõ óôáóéìïðëçèùñéóìïý áðáó÷üëçóå ôï èåßï êáèüôé ç Ðïëõôßìç äåí ãíùñßæåé áðü Ïéêïíïìßá êáé ÌáèçìáôéêÜ ôçò èÜëáóóáò ðïõ Ýìáèå ï ßäéïò, åðôÜ êáé ðëÝïí, äåêáåôßåò óôï êïõñìðÝôé êáé óå óõíå÷Þ ôñéâÞ ìå ôçí êïéíùíßá. «Ôï êáêü îåêßíçóå ìå ôçí åßóïäï óôï åõñþ êáé ôéò óôñïããõëïðïéÞóåéò êáé åðéäåéíþèçêå ìå ôçí ÏëõìðéÜäá ôïõ 2004. ÓÞìåñá ôï äéáôçñåß ç ðáñáïéêïíïìßá.» áðïöáßíåôáé ï èåßïò êáé ôåêìçñéþíåé ôï óõëëïãéóìü ôïõ. Ç ìåôáôñïðÞ ôùí ôéìþí ôùí áãáèþí, áðü äñá÷ìÝò óå åõñþ, áêïëïýèçóå ôçí áíôßóôñïöç ïäü ôùí óôñïããõëïðïéÞóåùí ôïõ «Ìðáêáëüãáôïõ» ÆÞêïõ üôáí ðáñÝäéíå ôáìåßï óôï áöåíôéêü ôïõ êáôáóôÞìáôïò ôñïößìùí, êõñ ÐáíôåëÞ, ëÝãïíôáò: «¹ñèå .. åêåßíïò ðïõ öïñÜåé ôçí ôñáãéÜóêá áíÜðïäá êáé óé êëÝâåé ìå ôï Ýíá ìÜôé..., ìå ìéá ðáñÝá. ¹ðéáí êÜôé ïýæá, äõü êáôïóôÜñéá, ôó’ Ýöôéáîá äõü áõãÜ ëßãï óáëáìÜêé, 16 êáé 40 ðåò 15.» Êõñ ÐáíôåëÞò: «Ãéáôß 15 ñå;» ÆÞêïò: «Ðåò 15 ãéá ôç óôñïããõëïðïßçóç, ôé èá êÜíïõìå ôþñá; Èá ðÜìå êüíôñá ôóé äåêáäéêïýò áñéèìïýò;…» ÓÅË.12

ÌÅ ÁÐÏÖÁÓÇ ÔÇÓ ÃÅÍÉÊÇÓ ÃÑÁÌÌÁÔÅÁ Ê. ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ

ÅíôÜ÷èçêå óôï ÅÓÐÁ ç êáôáóêåõÞ äåîáìåíÞò ýäñåõóçò óôï Óâïñþíï ÓÅË.5
ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÔåôÜñôç 18 Áõãïýóôïõ 2010

ÐÉÅÑÉÁ

H COSMOTE åðßóçìïò ÕðïóôçñéêôÞò ôïõ ÌïõíôïìðÜóêåô 2010

ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ ÅÉÍÁÉ ÏÉ ÁÍÈÑÙÐÏÉ êñéôéêÜ óçìåéþìáôá

ÔÇÍ ÄÅÕÔÅÑÁ Ç ËÕÓÉÓÔÑÁÔÇ ÔÏÕ ÅÈÍÉÊÏÕ ÈÅÁÔÑÏÕ ÓÔÏ ÄÉÏÍ Ìéá ðáñÜóôáçò ðïõ äåí ðñÝðåé íá ÷Üóåôå. ×éïýìïñ, íôñÜãê óüïõ êáé ÁñéóôïöÜíçò. Ï Âáóßëçò ×áñáëáìðüðïõëïò óôïí ñüëï ôçò ËõóéóôñÜôçò åßíáé ï ìåãÜëïò «êñÜ÷ôçò» ãéá ôçí ðáñÜóôáóç ðïõ óêçíïèÝôçóå ï ÃéÜííçò ÊáêëÝáò ãéá ôï Åèíéêü ÈÝáôñï. ÁéóèçôéêÞ êáìðáñÝ êáé íôñáãê óüïõ êáé Ýíá äåìÝíï óõíüëï. Ç äéáíïìÞ, ðïõ êáëýðôåôáé ó÷åäüí áðïêëåéóôéêÜ áðü Üíôñåò çèïðïéïýò (×ñÞóôïò ×áôæçðáíáãéþôçò, ÌÜêçò Ðáðáäçìçôñßïõ, ËáÝñôçò Ìáëêüôóçò, Ãéþñãïò ×ñõóïóôüìïõ ê.Ü.), åããõÜôáé óðáñôáñéóôü áðïôÝëåóìá áëëÜ ìå õðïêñéôéêÝò áñåôÝò.

ÐÉÅÑÉÄÙÍ ÓÔÅÖÁÍÏÓ: ÅÍÁ ÊÁËÏÃÑÁÌÌÅÍÏ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ ÃÉÁ ÔÉÓ ÁÑ×ÁÉÏÔÇÔÅÓ ÔÇÓ ÂÏÑÅÉÁÓ ÐÉÅÑÉÁÓ

Ï áñ÷áéïëüãïò Ìáôèáßïò ÌðÝóéïò, ãíùóôüò áðü ôçí áíáóêáöéêÞ Ýñåõíá óôçí ðåñéï÷Þ åäþ êáé ðïëëÜ ÷ñüíéá, ìÜò Ýäùóå Ýíáí êáëïãñáììÝíï ôüìï ìåãÜëïõ ó÷Þìáôïò «ãéá ôéò áñ÷áéüôçôåò ôçò âüñåéáò Ðéåñßáò» (åêäüóåéò ÁÖÅ, Êáôåñßíç 2010). ×ùñéóìÝíï óå åíüôçôåò ÷ñïíïëïãéêÝò ï áñ÷áéïëüãïò ðåñéãñÜöåé ôá åõñÞìáôá óôçí ðåñéï÷Þ ìå áêñßâåéá êáé óõóôçìáôéêüôçôá—áðü ôç íåïëéèéêÞ åðï÷Þ ìÝ÷ñé êáé ôçí ýóôåñç áñ÷áéüôçôá (6500-600 ð.×.). Ìå ôñüðï óõóôçìáôéêü, áíáäåéêíýïíôáé óôá ïéêåßá êåöÜëáéá ôá åõñÞìáôá óå äåêÜäåò ðåñéï÷Ýò áðü ôïí Êïñéíü þò ôï Áéãßíéï åíþ ïé öùôïãñáößåò ôïõ ôüðïõ êáé ôùí åõñçìÜôùí êáôáôïðßæïõí ôïí áíáãíþóôç ãýñù áðü ôçí áíáóêáöéêÞ äñáóôçñéüôçôá áëëÜ êáé ôç óçìáóßá ôùí áíôéêåéìÝíùí. Ðñüêåéôáé ëïéðüí ãéá ìéá êáëïäïõëåìÝíç ìåëÝôç, ÷ñÞóéìç ü÷é ìüíï ãéá ôïí íôüðéï êÜôïéêï ôçò ðåñéï÷Þò áëëÜ êáé ãéá ôïí áñ÷áéïëÜôñç Ýëëçíá áíáãíþóôç. Âñßóêù ùóôüóï ôïí ôßôëï óôï åîþöõëëï êÜðùò ðáñáðåéóôéêü: «áñ÷áéüôçôåò» ôçò âüñåéáò Ðéåñßáò åßíáé êáé ïé âõæáíôéíÝò áñ÷áéüôçôåò ãéá ôéò ïðïßåò öõóéêÜ äåí ãßíåôáé ëüãïò ãéáôß Üëëï åßíáé êáé ôï åñåõíçôéêü áíôéêåßìåíï ôïõ Ìáôèáßïõ ÌðÝóéïõ (ÊÆ åöïñåßá ðñïúóôïñéêþí êáé êëáóéêþí áñ÷áéïôÞôùí) ðáñüôé êÜôé áíáöÝñåôáé óôç èÝóç «Ëïõëïýäéá». Ãéá ôéò «ËïõëïõäéÝò» (üðùò ôéò îÝñïõìå åìåßò áðü ôï ðáñÜäåéãìá ôçò ÅõôÝñðçò ÌáñêÞ) áîßæåé íá äéáâáóôåß óõìðëçñùìáôéêÜ ç ìåëÝôç ôçò ôåëåõôáßáò ãéá ôçí Ðýäíá. Ðüëç-êÜóôñï ôçò âõæáíôéíÞò ðåñéöÝñåéáò óôï ïìüôéôëï âéâëßï ôçò. ÔÝëïò, âñßóêù ðáíôåëþò áäüêéìç ôçí áðïõóßá Ýóôù êáé äéóÝëéäçò âéâëéïãñáößáò. Ãéá Ýíá ôüóï óçìáíôéêü êáé åêôåíÝò èÝìá, ðïõ ìÜëéóôá ðñáãìáôåýåôáé åõñÞìáôá ôçò ìáêåäïíéêÞò ãçò, ç ÷ñçóéìïðïéïýìåíç âéâëéïãñáößá, áêüìá êáé üôáí áõôÜ ôá âéâëßá áðåõèýíïíôáé óôï åõñý êïéíü, åßíáé ðïëý âáóéêÞ ôüóï åðéóôçìïíéêÜ (âë. ðñü÷åéñá ôï ðñïóéôü óôïí ìÝóï áíáãíþóôç âéâëßï ôïõ ÐáíôåñìáëÞ ãéá ôï Äßïí) üóï êáé ðñáêôéêÜ (ï íÝïò êáëëéêñáôéêüò äÞìïò èá Ý÷åé Ýíá ëåýêùìá ðñþôçò ôÜîåùò ãéá ôçí åíçìÝñùóç ôùí äçìïôþí ôïõ, ëåýêùìá ðïõ ïöåßëåé íá óôçñßæåôáé êáé óôçí ôåêìçñéùìÝíç âéâëéïãñáöéêÜ Üðïøç).

ÖÅÓÔÉÂÁË ÏËÕÌÐÏÕ: ÁÑÉÓÔÏÖÁÍÉÊÏÉ ÉÐÐÇÓ ÌÅ ÅÐÉÊÁÉÑÅÓ ÁÍÁÖÏÑÅÓ

Ïé áíôéäñÜóåéò ôïõ éêáíïðïéçôéêïý óå ðñïóÝëåõóç êïéíïý óôçí ðáñÜóôáóç óôï áñ÷áßï Äßïí (ìéá ðáñÜóôáóç êáëïóôçìÝíç áëëÜ ÷ùñßò íåùôåñéóìïýò óðïõäáßïõò) Þôáí ç ßäéá ðïõ åðåöýëáîå ôï êïéíü êáé óôçí åðßäáõñï—üðùò äéáâÜæïõìå óôï Ýãêõñï ðåñß áõôÜ öýëëï ôçò åö. Ôá ÍÝá: ¸ôóé ëïéðüí äõíáôü ÷åéñïêñüôçµá óôá... ïéêïíïµéêÜ êáé ðïëéôéêÜ óêÜíäáëá åðéöýëáóóå ç áñéóôïöáíéêÞ êùµùäßá áðü ôï ÄÇÐÅÈÅ Áãñéíßïõ êáé ôç ÈåáôñéêÞ ÄéáäñïµÞ ŵµåóåò áíáöïñÝò óå ðïëéôéêïýò êáé ï åðßêáéñïò üóï ðïôÝ áñéóôïöáíéêüò ëüãïò ðñïêÜëåóáí ôï äõíáôü ÷åéñïêñüôçµá êáé ôï ãÝëéï ôïõ êïéíïý, êáèþò öñÜóåéò üðùò «µðÞêå ðåéíÜëáò óôï Äçµüóéï êáé âãÞêå µå êïéëéÜ ôïõëïýµé» êÜôé ôïõ èýµéóáí áðü ôç óýã÷ñïíç åëëçíéêÞ ðñáãµáôéêüôçôá. Åíá Ýñãï ðïõ ãñÜöôçêå ôï 424 ð.×. Ýäùóå ôçí áöïñµÞ åí Ýôåé 2010 ãéá óõæçôÞóåéò. ÂïÞèçóå êáé ç

ÓÕÍÄÉÏÑÃÁÍÙÓÇ ÄÇÌÏÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÓ ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÓ ÓÕËËÏÃÏÓ ÊÏÊÊÉÍÏÐËÉÔÙÍ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ « Ï ÏËÕÌÐÏÓ»

ÃñÜöåé ï Áíôþíçò ÊÜëöáò

óêçíïèåóßá ôïõ Âáóßëç ÍéêïëáÀäç êáé ç áðüäïóç ôïõ áñéóôïöáíéêïý ëüãïõ áðü ôïí Ê.×. Ìýñç óôá ó÷üëéá, êáèþò Ýêëåéíáí äéáñêþò ôï µÜôé óôç óçµåñéíÞ ðñáãµáôéêüôçôá. Áðü ôçí ðáñÜóôáóç äåí Ýëåéøáí ôá ëáúêÜ êáé Üëëá ôñáãïýäéá, óôéò ðéï êùµéêÝò óêçíÝò ôçò âñáäéÜò. «Öåýãù êáé áöÞíù ðßóù µïõ áãñßµéá» (ôçò ×áñïýëáò Áëåîßïõ) ôñáãïýäçóå ï Äïýëïò. Óå Üëëç óêçíÞ, ï Áëëáíôïðþëçò (Ðáýëïò ×áúêÜëçò) ôñáãïýäçóå óôïí Ðáöëáãüíá (Ãéþñãï ÁñµÝíç): «ÖôÜíåé íá ãõñßóåéò óôïí ðüíï µçí ðåèÜíù» (ôïõ ÌÜêç ×ñéóôïäïõëüðïõëïõ). Áêïýóôçêå êáé ç ðïëõåéðùµÝíç ôï ôåëåõôáßï äéÜóôçµá áôÜêá: «Ôõ÷áßï; Äåí íïµßæù». Ôï óêçíéêü Þôáí ëéôü, µå îýëéíåò ðëÜêåò óå ðñïïðôéêÞ êáé µéá âáèõêüêêéíç ðñüóïøç íåïêëáóéêïý êôéñßïõ µå ðüñôá êáé µðáëêüíé, êáèþò êáé ñüäåò áñµÜôùí óêïñðéóµÝíåò óôçí ïñ÷Þóôñá. Óôï óêïôÜäé öÜíçêå µéá ëܵøç êáé ïé äýï Äïýëïé (Óáµøþí Öýôñïò, Èýµéïò Êïýêéïò) µå êïõñåëéáóµÝíåò óôïëÝò óôñáôéþôç âãÞêáí áðü ôçí ðüñôá ôïõ óêçíéêïý êáé µßëçóáí ãéá ôïí áöÝíôç ôïõò, ôïí ÄÞµï (ëáü) êáé ôïí Ðáöëáãüíá «ðïõ îåêïêÜëéóå êÜôé äçµüóéåò äáðÜíåò êáé ôþñá ôï êÜèáñµá Ý÷åé îáðëþóåé ðÜíù óå äåñµÜôéíç ðïëõèñüíá, µåèõóµÝíïò êáé, ñï÷áëßæïíôáò, ñåýåôáé!». Áêïýóôçêå ç öùíÞ ôïõ Áëëáíôïðþëç ðïõ ðëçóßáæå, öÝñíïíôáò µáæß ôïõ êáé ôçí åëðßäá. Ôï èÝáôñï óåßóôçêå áðü ôï ÷åéñïêñüôçµá µå ôçí åßóïäï ôïõ Ðáýëïõ ×áúêÜëç. ÊùµéêÞ Þôáí êáé ç åíäõµáóßá ôïõ: áðü ôç æþíç ôïõ êñåµüôáí êÜèå ëïãÞò µá÷áßñé, áðü ôïí ëáéµü ôïõ... µéá óåéñÜ ëïõêÜíéêá. «Äåí µïõ áîßæïõí ôÝôïéá µåãáëåßá» ëÝåé, êáèþò ðáßæåé ôá ëïõêÜíéêá óáí êïµðïëüé. Äåýôåñï êýµá ÷åéñïêñïôçµÜôùí Ýöåñå ç åßóïäïò ôïõ Ãéþñãïõ ÁñµÝíç ùò Ðáöëáãüíá (ðïõ äåí Þôáí Üëëïò áðü ôïí ðïëéôéêü êáé óôñáôçãü ÊëÝùíá) µå ðáñÜóçµá óôï êüêêéíï óáêÜêé ôïõ. Äåí åßíáé µüíïí ïé êùµéêÝò áôÜêåò ôïõ ÁñéóôïöÜíç áëëÜ êáé ôï ðáßîéµï ôùí äýï çèïðïéþí ðïõ Ýêáíáí ôï êïéíü íá ãåëÜóåé äõíáôÜ. «×ñüíéá ôþñá, áêüµá êáé áõôÞí ôçí þñá, äåí Ýðáéñíá ÷áµðÜñé êé Ýóêáâåò ôï ëÜêêï µïõ», ëÝåé ï ÄÞµïò óôïí Ðáöëáãüíá êáé ôï êïéíü øéèõñßæåé êÜôé. Ïé ðñïöçôåßåò ðïõ öÝñíïõí ïé äýï äéåêäéêçôÝò ôïõ ÄÞµïõ äåí µéëïýí µüíïí «ãéá ôáò ÁèÞíáò, ðåñß ôçò Ðýëïõ». ÁëëÜ êáé ãéá «ÅíùµÝíç Åõñþðç, ÄÍÔ, ÔñéóÝ, ÌÝñêåë, ôñüéêá êáé ôçò ð.... ôï êÜãêåëï ðïõ Ý÷åé íá ãßíåé áðü åäþ êáé ðÝñá». Ìå ôç íßêç ôïõ, ï Áëëáíôïðþëçò îåðñïâÜëëåé µå ÷ñõóü óôåöÜíé óôï µðáëêüíé êáé âãÜæåé ëüãï óôïí ëáü: «Íá ðëçñùèïýí ïé óõíôÜîåéò êáé ïé µéóèïß. Íá ðáôá÷èåß ç öïñïäéáöõãÞ. Ïé éåñåßò í’ áíáãêáóôïýí íá ðëçñþíïõí öüñï. Áíèñþðéíåò óõíôÜîåéò êáé óåâáóµüò óôçí ôñßôç çëéêßá». Ôï ÷åéñïêñüôçµá ôïõ êïéíïý óôá ëüãéá ôïõ Þôáí ôï ðéï äõíáôü ôçò ðáñÜóôáóçò. Óáí íá ðåñßµåíå êÜðïéïí íá öùíÜîåé ãéá åêåßíïõò.

ÃÉÁ ÔÇÍ ÉÓÔÏÑÉÁ ÔÇÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

Ç óõìðëÞñùóç óå ëßãïõò ìÞíåò 100 ÷ñüíùí áðü ôçí áðåëåõèÝñùóç ìðïñåß íá äþóåé ôçí áöïñìÞ ãéá ôçí êáôáãñáöÞ ôçò éóôïñßáò ôçò ðüëçò êáé ôçò Ðéåñßáò. Ðïëý ÷ñÞóéìåò óå áõôüí ôïí áãþíá åßíáé êáé ïé áñ÷åéáêÝò óõëëïãÝò êáé ç Ýñåõíá. Áíáæçôþíôáò óå ðáëáéïðùëåßï ôçò Èåóóáëïíßêçò (ôþñá êáé óôçí éóôïóåëßäá http://www.old-books.gr/index.html) Ýðåóá ðÜíù óå äýï åíäéáöÝñïíôá ôåêìÞñéá ôá ïðïßá èá ìðïñïýóå ï ÄÞìïò Þ ôá ÃÁÊ í. Ðéåñßáò íá áãïñÜóïõí--äåí êïóôßæïõí ðÜíù áðü 60 åõñþ.

- 80 óõíäñïìçôÝò èá ôáîéäÝøïõí óôçí Êùíóôáíôéíïýðïëç ãéá íá æÞóïõí áðü êïíôÜ ôç óçìáíôéêüôåñç äéïñãÜíùóç ìðÜóêåô óôïí ðëáíÞôç!

18655. [Èåóóáëïíßêç]: Ðñùôïäéêåßïí Èåóóáëïíßêçò, ¸êèåóéò ìåôáöñÜóåùò - áêñéâÝò áíôßãñáöïí, Èåóóáëïíßêç, 1925, 1öýëëï äáêôõëïãñáöçìÝíï, äéáóôÜóåéò 20×30 [ìáæß] ¸êèåóéò ïñêßóåùò [ôïõ ìåôáöñáóôÞ] êáé ç ¸êèåóéò êáôáèÝóåùò ôçò ìåôáöñÜóåùò. ÌåôáöñÜæåôáé áðü ôçí ãáëëéêÞ ãëþóóá Ýããñáöï ôçò ÌéêôÞò ÅðéôñïðÞò äéÜ ôçí áíôáëëáãÞí ôùí ðëçèõóìþí ÅëëÜäïò & Ôïõñêßáò ìå ôï ïðïßïí åîáéñïýíôáé ôçò áíôáëëáãÞò ïé êÜôïéêïé ôçò Êáôåñßíçò ÑéæÜ êáé Áóóßì ÌðåêôÜò (ìå ôá áíáöåñüìåíá ìÝëç ôùí ïéêïãåíåéþí ôùí) åðåéäÞ ôõã÷Üíïõí ÁëâáíéêÞò êáôáãùãÞò

ÓõíåðÞò óôï ñáíôåâïý ôçò ìå ôá ìåãáëýôåñá áèëçôéêÜ ãåãïíüôá, ç COSMOTE óôçñßæåé öÝôïò ôï Ðáãêüóìéï ÐñùôÜèëçìá ÌðÜóêåô, ìßá áðü ôéò óðïõäáéüôåñåò áèëçôéêÝò äéïñãáíþóåéò ðáãêïóìßùò, ðïõ èá äéåîá÷èåß óôçí Ôïõñêßá áðü ôéò 28 Áõãïýóôïõ Ýùò ôéò 12 Óåðôåìâñßïõ 2010.

13108. [Êáôåñßíç, ðáéäåßá]: 40 Ýããñáöá õðïøçößùí ìáèçôþí ôçò ÅêêëçóéáóôéêÞò Ó÷ïëÞò Èåóóáëïíßêçò, äåêáåôßá ôïõ ’60. ÐåñéÝ÷ïíôáé äéÜ ôïí êáèÝíá: áßôçóéò, ðéóôïðïéçôéêüí êïéíùíéêþí öñïíçìÜôùí, áðïëõôÞñéïí ëõêåßïõ, óõììáñôõñßá ðíåõìáôéêïý, óõóôáôéêÞ åðéóôïëÞ ôïõ Ìçôñïðïëßôïõ, ðéóôïðïéçôéêüí õãåßáò ìå ôçí öùôïãñáößá ôïõ õðïøçößïõ ê.Ü

12ï Ðïëéôéóôéêü ÄéÞìåñï Ðáñáäïóéáêü âëÜ÷éêï ãëÝíôé

ÁöéåñùìÝíï óôç íåïëáßá Ãéá 12ç óõíå÷Þ ÷ñïíéÜ ï Óýëëïãüò ìáò äéïñãáíþíåé ôï äéÞìåñï Ðáñáäïóéáêü âëÜ÷éêï ãëÝíôé ðïõ ðáñïõóéÜæåé îå÷ùñéóôü åíäéáöÝñïí. Ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá åðéëÝîáìå íá ðñáãìáôïðïéÞóïõìå ôçí åêäÞëùóç óôï Ðëáôáíüäáóïò ÍåïêáéóÜñåéáò ãéá ôïõò åîÞò ëüãïõò: 1. Ï ÷þñïò åßíáé ðáíÝìïñöïò êáé éäáíéêüò ãéá ôÝôïéåò åêäçëþóåéò. 2. ÁðÝ÷åé ìüíï 5 ÷éëéüìåôñá áðü ôçí ðüëç 3. Äåí åíï÷ëïýíôáé ïé óõíäçìüôåò ìáò áðü ôçí ç÷ïñýðáíóç. Ïé åêäçëþóåéò èá ãßíïõí ÐáñáóêåõÞ 20 êáé ÓÜââáôï 21 Áõãïýóôïõ.

ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÐáñáóêåõÞ 20 Áõãïýóôïõ ¸íáñîç 9 ì.ì.ì åßóïäïò åëåýèåñç ×áéñåôéóìïß: Áðü ôïí ðñüåäñï ôïõ Óõëëüãïõ ê. ÁíáóôÜóéï ÐáðáæÞóç Áðü ôï ÄÞìáñ÷ï Êáôåñßíçò ê. ÓÜââá ×éïíßäç Áðü ôï ÍïìÜñ÷ç Ðéåñßáò ê. Ãéþñãï Ðáðáóôåñãßïõ ×ïñåõôéêÜ: Óýëëïãïò Êñçôþí Í. Ðéåñßáò «Ïé Óôáõñáåôïß» Ðïíôéáêüò Óýëëïãïò Êïñéíïý Óýëëïãïò Êïêêéíïðëéôþí Ôñáãïýäé: Ôáóïýëá ÌáëéÜ÷ïâá Êëáñßíï ÆÞóçò ÐáðáæÞóçò ÓÜââáôï 21 Áõãïýóôïõ ¸íáñîç 9 ì.ì. Åßóïäïò åëåýèåñç ×áéñåôéóìüò áðü ôç ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá ôïõ Óõëëüãïõ ê. ÊáúìáêÜìç –ÔåñÝæç Åñáóìßá ×ïñåõôéêÜ ôïõ Óõëëüãïõ Êïêêéíïðëéôþí

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ Éäéïêôçóßá - ¸êäïóç ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ É. ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Åêäüôçò -ÄéåõèõíôÞò

Áêïëïõèåß ãëÝíôé ìå ôïí ðáóßãíùóôï ÓÁÂÂÁ ÓÉÁÔÑÁ êáé ôçí ïñ÷Þóôñá ôïõ. ÐáñÜëëçëåò åêäçëþóåéò: ¸êèåóç âéâëßïõ ¸êèåóç öùôïãñáößáò Áíáêïßíùóç ïíïìÜôùí ôùí áñéóôïý÷ùí Êïêêéíïðëéôþí ìáèçôþí ôçò Á-Â-à Ëõêåßïõ êáé ôùí åéóáãüìåíùí óôá ÁÅÉ êáé ÔÅÉ. Ôá ðáéäéÜ ìáò èá ôéìçèïýí óå åéäéêÞ åêäÞëùóç êáé äåîéùóç óå ãíùóôü êÝíôñï. Ðáñáêáëïýìå ôïõò ãïíåßò ôùí ðáéäéþí íá äþóïõí ïíüìáôá óôá ôçëÝöùíá: 6938779327 – 23510- 39364 – 6977733132 , 6982247195 – 6974012424 Ìå ôéìÞ Ï Ðñüåäñïò Ç ÃåíéêÞ ÃñáììáôÝáò ÁíáóôÜóéïò ÐáðáæÞóçò ÊáúìáêÜìç – ÔåñÝæç Åñáóìßá

ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ

Äéáöçìéóôéêü ÔìÞìá: ÎÅÍÏÖÙÍ ÌÐÁÑÁËÉÁÊÏÓ

Áñ÷éìáíäñßôçò Éùáêåßì Ïéêïíïìßêïò

ÔÁÓÏÕËÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÄÏÕ

Â.É. Ìüó÷çò, Ã. ÑÜðôçò, Ð. ÁëåêÜêçò,

È. Ðáðáêþóôáò, Ñ. ÊïñïìÞëç,

Áèëçôéêü ñåðïñôÜæ:

Ã. Ôóéìðïíßäçò, Ä. Íáôóéüò, Õðåýèõíïò Ôõðïãñáöåßïõ:

Áä. ÅõáããÝëïõ, Ó. ÆÜ÷ïò,

×. ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ

Ê. Äáëáêéïõñßäçò, É. Êáëéáìðüò,

ÌÁÑÉÁ ÊÏÑÏÌÇËÇ

ÓÐÕÑÏÓ ÓÊÏÕÖÁÓ Ãñáöåßá: Âüôóç 18 60 100 Êáôåñßíç

Ãéá ìßá áêüìç öïñÜ ç COSMOTE óôçñßæåé óçìáíôéêÝò áèëçôéêÝò äéïñãáíþóåéò êáé ÷áñßæåé óôïõò óõíäñïìçôÝò ôçò êáé óå üëïõò ôïõò ößëïõò ôïõ ìðÜóêåô ìïíáäéêÝò åìðåéñßåò. Ãéáôß... ç COSMOTE âëÝðåé ôïí êüóìï ãåìÜôï áèëçôéóìü! Ðëçñïöïñßåò: Ãñáöåßï Ôýðïõ COSMOTE Õðïäéåýèõíóç Ó÷Ýóåùí ìå ÌÌÅ & ÅîùôåñéêÞò Åðéêïéíùíßáò Äéåýèõíóç Åôáéñéêþí Ó÷Ýóåùí ôçë. 210 – 6177 566 öáî: 210 – 6177 771 e-mail: MediaRelations@cosmote.gr www.cosmote.gr

ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ:

Éóì. ÌáêñÞ, Ë. ÔæÝêçò, Ã.Ð. ÊáñáãéÜííçò

Ç COSMOTE, ùò Åðßóçìïò ÕðïóôçñéêôÞò ôçò äéïñãÜíùóçò óôçí ÅëëÜäá, äßíåé ôç äõíáôüôçôá óå 80 óõíäñïìçôÝò ôçò íá ôáîéäÝøïõí óôçí Êùíóôáíôéíïýðïëç êáé íá æÞóïõí áðü êïíôÜ ôïí ðáëìü êáé ôçí Ýíôáóç ôùí áãþíùí ôçò öÜóçò ôùí 8, ôïõò çìéôåëéêïýò êáé ôï ìåãÜëï ôåëéêü. ÓôÝëíïíôáò Ýíá êåíü SMS óôï 19013 (÷ñÝùóç 1€/SMS), áðü 16 Ýùò 29 Áõãïýóôïõ, ïé óõíäñïìçôÝò ôçò COSMOTE ìðáßíïõí óôçí êëÞñùóç ãéá Ýíá áðü ôá 40 äéðëÜ åéóéôÞñéá áãþíùí êáé ðáêÝôùí öéëïîåíßáò ðïõ ðñïóöÝñåé ç åôáéñåßá.

ÔçëÝöùíá: 23510 33633 - 23510 46790-99

Åóùôåñéêïý ÅôÞóéá: 96 Åõñþ

FAX: 23510 20672

Åëá÷ßóôç: 20 Åõñþ

×åéñüãñáöá ðïõ äçìïóéåýïíôáé

Åîùôåñéêïý ÅôÞóéá: 220 äïë.

Þ ü÷é äåí åðéóôñÝöïíôáé

Ôñáðåæþí-Ïñãáíéóìþí 315 Åõñþ

email: Ol-bhma@otenet.gr

TV ðñüãñáììá

ÅÔ 3 08.30: Êáíåëïýðïëç 08.45: Ïé ößëïé ìïõ Ôßãñçò êáé Ãïõßíé 09.30: Ïé ìéêôïß ÁúíóôÜéí 10.00: Ôï êáðëÜíé ôçò âéôñßíáò 10.30: Ôï êïñßôóé áðü ôï ðïôÜìé 11.00: ÌíÞìåò 11.30: Ç ÈÞñá äéáìÝóïõ ôùí áéþíùí 12.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá. «ÎåñéæùìÝíç ãåíéÜ». 14.00: ÊëÝùí êáé ÍÝëç 14.15: Ïäüò Öôåñþí 14.30: ÏõñÜíéï ôüîï 15.00: ¸íá ó÷ïëåßï ãéá ôïí áõôïêñÜôïñá 15.30: Ç áðßèáíç Êéì 16.00: Æáê êáé Êüíôé åí ðëù 16.30: Ïé ìÜãïé ôïõ ÃïõÝâåñéëé 17.00: Áôßèáóá íéÜôá 18.00: Çóõ÷åò ìÝñåò ôïõ Áõãïýóôïõ 19.00: Äñüìïé 20.00: Ï ìïíá÷éêüò ðëáíÞôçò 21.00: ÑéìÝúê

05.30: Õäñüãåéïò 07.45: Lifestyle 08.45: That’s life 10.00: Óôçí êïõæßíá 10.30: Åäþ êáé ôþñá 12.00: Óôçí êïõæßíá ìå ôç ÂÝöá 15.15: ÊïéôÜù ìðñïóôÜ 17.00: Áðïãåõìáôéíü äåëôßï åéäÞóåùí 17.30: That’s life 18.45: ÓÞìåñá ìå ôïí ¢êç Ðáõëüðïõëï 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí. 21.00: Õäñüãåéïò 21.30: Auto alter 21.45: Friday night lights 22.15: Heroes 23.45: 30 rock 00.15: Psych 01.15: Eureka 02.15: Hit parade 02.45: Auto Alter 02.45: ÎÝíç ôáéíßá. «Óôçí ðáãßäá ôçò öùôéÜò»

06.00: Tyra Banks 07.00: Ôï êëåéäß 08.00: Êéíïýìåíá ó÷Ýäéá 13.00: ÅéäÞóåéò 13.45: Êïñßíá ç áãñéüãáôá 15.15: Ößëïé ãéá ðÜíôá 16.10: Gossip girl 17.00: ÅéäÞóåéò óôç íïçìáôéêÞ 17.10: ÐñÜêôïñáò óôï… Ôóáê 18.00: ÍôåôÝêôéâ ÌÏíê 18.45: Numb3rs 19.45: ÅéäÞóåéò 21.00: ÎÝíç ôáéíßá. "Ðþò íá ÷Üóåéò ôïõò ößëïõò óïõ" 22.15: ÏìÜäá NCIS 24.00: Íüìïò êáé ôÜîç 00.30: Jericho 03.00: ÎÝíç ôáéíßá. «ÖñÜíãêé êáé Ôæüíé» 05.15: Äéþêôåò ôïõ åãêëÞìáôïò

10.30: Áðïêáëýðôïíôáò ôïí êüóìï 11.30: Áëçèéíüò ðáñÜäåéóïò 12.30: Ôá ìõóôéêÜ ôùí ôõñéþí 13.00: ÅéäÞóåéò 14.30: Ç åëëçíéêÞ ìïõ êïõæßíá 15.00: Ôüëìç êáé ãïçôåßá 16.00: Ç ÷áñÜ ôçò æùãñáöéêÞò 16.30: Ìáãéêüò êüóìïò 17.00: ÅéäÞóåéò 17.55: ÁèëçôéêÝò ÅéäÞóåéò 18.15: Åêôç áßóèçóç 18.30: Ï ãýñïò ôùí èáëáóóþí 19.00: Ôï øÜñåìá 20.45: ËçóìïíçìÝíåò öùíÝò 21.00: Êëçñùóç ËÏÔÔÏ 21.05: ÍôïêéìáíôÝñ 21.40: Äåëôßï êáéñïý 22.00: ÅéäÞóåéò 23.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá «Ïé áäßóôáêôïé» 00.30: Stealth êõíçãþíôáò ôï áüñáôï

NET 06.00: Âüôêá ðïñôïêÜëé 07.00: Elatte 11.00: Ößëá ôï âÜôñá÷ü óïõ 12.00: Ëßôóá . com 13.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ1 13.50: Áêñùò ïéêïãåíåéáêüí 14.45: Êùí/íïõ êáé ÅëÝíçò 15.15: Ôï êáöÝ ôçò ×áñÜò 16.15: Kyle XY 17.40: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ 1 18.50: Desperate house- wines 19.00: Åñãáæüìåíç ãõíáßêá 20.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ1 21.00: ×ßëéåò êáé ìßá íý÷ôåò 23.00: Bones 24.00: Ola 10 Summer edition 01.00: ÁÍÔ 1 01.10: Shark 02.10: ÉùÜííá ôçò êáñäéÜò 03.50: Ðñüêëçóç 04.10: ÔçëåìÜñêåôéíãê 04.30: Mobile fun 05.10: ÁäåëöÝò øõ÷Ýò

06.00: ÂÝñá óôï äåîß 07.00: Ðñùéíü ìÝãá 10.00: Êáðïõ óå îÝñù 10.45: Ôá ìõóôéêÜ ôçò ÅäÝì 12.40: Ç æùÞ ôçò Üëëçò 14.00: Äåëôßï åéäÞóåùí 15.00: ÌðïõêéÜ êáé óõ÷þñéï 16.00: Ôï êüêêéíï äùìÜôéï 16.50: ÌáôéÝò óôá ãåãïíüôá 17.00: Ãïñãüíåò 18.10: ËáôñåìÝíïé ìïõ ãåßôïíåò 19.00: ËÜêçò ï ãëõêïýëçò 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 21.00: Ì+Ì 22.00: Ç ïéêïãÝíåéá âëÜðôåé 23.00: Ìáýñá ìåóÜíõ÷ôá 24.00: ×áñÜ áãíïåßôáé 00.15: Ôåëåõôáßá ãåãïíüôá 01.10: Ïé ìÜãéóóåò ôçò Óìýñíçò 02.15: Áðüóôáóç áíáðíïÞò 03.45: ÌðåëÜäåò ãéá äýï 04.45: ÔçëåìÜñêåôéíãê 04.00: ÊáñÝ ôçò íôÜìáò

06.15: Ïäüò Ðáñáäåßóïõ 7 08.00: èá óå äù óôï ðëïßï 09.00: Ìáñãáñßôá 10.00: Åñùôáò ìå åðéäüôçóç ÏÃÁ 11.00: Áí ì’ áãáðÜò 13.00: ÅéäÞóåéò. 13.15: Êéíïýìåíç Üììïò 14.15: Åíôéìüôáôïé êåñáôÜäåò 15.15: ÓöçíÜêéá 16.00: Baywatch 17.00: Äåëôßï ÅéäÞóåùí 17.05: Baywatch 18.00: Kitchen nightmares 19.00: ÅéäÞóåéò 20.00: ÍôáíôÜ áìÝóïõ äñÜóåùò 21.00: CSI: Las Vegas 22.00: CIS: Miami 23.00: ÕðÝñï÷á ðëÜóìáôá 24.00: Íüìïò êáé ôÜîç 01.00: ×ùñßò ß÷íïò 02.15: Ïé ìïíïìÜ÷ïé 03.00: Êüêêéíïò êýêëïò 04.00: ÔçëåáãïñÝò 04.30: ÁëëáîÝ ôï

06.00: Áìáæüíéïò 07.00: ÐñùéíÞ åíçìÝñùóç 10.00: ÌðïõôÜí, ç ãÝííçóç ìéáò äçìïêñáôßáò 11.00: Ôáîéäåýïíôáò óôçí ÅëëÜäá. «Áéãéáëåßá» 12.00: ÅéäÞóåéò 13.00: ÌÝíïõìå ÅëëÜäá 15.00: ÅéäÞóåéò 16.00: Å÷åé ãïýóôï 18.00: ÅéäÞóåéò 18.30: Ïé ößëïé ìïõ 19.30: Êýðñïò- ÅëëÜäá 21.00: ÅéäÞóåéò 22.00: Èåñéíü óéíåìÜ «ÖáíôÜóìáôá» 23.30: History Channel 01.00: ÌïõóéêÜ ðïñôñÝôá


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

Åëåýèåñï ÂÞìá Êáôáíïþíôáò ôçí óçìáóßá ôçò “åôáéñéêÞò êïõëôïýñáò” Äñ. ÓôÝöáíïò ÁâáêéÜí*

Ð

åñéÝ÷åôáé óå ìéêñÝò êáé ìåãÜëåò åôáéñåßåò, áíåîáñôÞôïõ ôçò öýóçò áãïñÜò óôçí ïðïßá äñáóôçñéïðïéïýíôáé êáé ôïí áñéèìü ôùí õðáëëÞëùí ðïõ êáôÝ÷ïõí. Ôé ìðïñåß íá åßíáé; Ï ëüãïò ãßíåôáé ãéá ôçí Ýííïéá ôçò åôáéñéêÞò êïõëôïýñáò. ÎÝñïõìå ãéá ôçí êïõëôïýñá åíüò ëáïý êáé ðïõ ôçí îå÷ùñßæïõí óõãêåêñéìÝíåò óõìðåñéöïñÝò. ÌéëÜìå ãéá ôïõò Öéëáíäïýò, Ãåñìáíïýò, ÉÜðùíåò êáé óõãêåêñéìÝíåò åéêüíåò ðáñïõóéÜæïíôáé óôïí íïõ ãéá ôï ðïéá öõóéïëïãéêÜ êáé Üëëá ÷áñáêôçñéóôéêÜ óõìðåñéöïñÜò ôïõò áðáñôßæïõí. Ðïéï óõãêåêñéìÝíá, ÷áñáêôçñßæïõìå ôçí éäÝá ôçò êïõëôïýñáò ìÝóá áðü ìéá óåéñÜ áðü íïïôñïðßåò ðïõ ôçí äéáêõâåýïõí. Áðü ðïý ðñïÝñ÷åôáé ç êïõëôïýñá üìùò, êáé ðéá ìðïñåß íá åßíáé ç óçìáóßá ôçò ãéá ôéò ÅëëçíéêÝò åðé÷åéñÞóåéò óÞìåñá; Ç Ýííïéá ðáñáìÝíåé äýóêïëç íá áðïóáöçíéóôåß ãéáôß ðåñéÝ÷åé ìéá óåéñÜ óõãêñïôçìÝíùí éäåþí êáé áðüøåùí ðïõ åßíáé äýóêïëï óáí Ýííïéá íá ôéò äéá÷ùñßóåéò ìåôáîý ôïõò áëëÜ êáé óõíÜìá äåí ìðïñåßò íá ôçí åêôéìÞóåéò áí äåí êáôáëÜâåéò ôéò óõíïëéêÝò äéáóôÜóåéò ðïõ ôçí áðáñôßæïõí. Åí ïëßãïéò, ç åôáéñéêÞ êïõëôïýñá áðáñôßæåôáé áðü óõãêåêñéìÝíåò áîßåò ðïõ Ý÷ïõí åéó÷ùñÞóåé óôï ðùò ìéá åôáéñåßá ìÝóá áðü ôá äéïéêçôéêÜ ôçò üñãáíá, áíôéëáìâÜíåôáé ôéò êáôåõèõíôÞñéåò ãñáììÝò ðïõ èá ðñÝðåé íá áêïëïõèåß. ÔÝôïéåò áíôéëÞøåéò áöïñïýí ôï ôé åßíáé ôï ‘óùóôü’, ðùò ‘èá ðñÝðåé íá ëåéôïõñãïýìå’, êáé ðïéïò åßíáé ï áñåóôüò ôñüðïò ïñãÜíùóçò. ÐñïóùðéêÝò áîßåò, áðüøåéò êáé ðéóôåýù Ý÷ïõí ãßíåé Ýíá êñÜìá ìå åîùôåñéêÝò óõìðåñéöïñÝò. Ç äõíáôüôçôá ìéáò åôáéñåßáò íá ôñïðïðïéÞóåé ôïõò ôñüðïõò äñáóôçñéüôçôáò ôçò óå åðßðåäï áðïöÜóåùí áêüìá êáé óôï ðïéï áðëü êáé ðñáêôéêü åðßðåäï ôùí êáèçìåñéíþí óõíáëëáãþí, ïõóéáóôéêÜ åîáñôÜôáé áðü ôï ðüóï Ý÷åé êáëëéåñãÞóåé áëëÜ êáé áðïäå÷ôåß ôéò áîßåò ðïõ ôéò ðñïôñÝ÷ïõí. Ç ìåëÝôç ôçò åôáéñéêÞò êïõëôïýñáò ìðïñåß íá êáôáíïçèåß óå ôñßá äéáöïñåôéêÜ åðßðåäá ìå âÜóç ôçí äéáäåäïìÝíç Üðïøç ôïõ Edgar Schein. Ôï ðñþôï åðßðåäï áöïñÜ ôéò âáèéÝò ðñïóùðéêÝò áíôéëÞøåéò êáé õðïèÝóåéò ðïõ ãßíïíôáé áðü ôá äéïéêïýíôá óôåëÝ÷ç. ÁõôÝò ïé áíôéëÞøåéò ìðïñåß íá áíáðôõ÷èïýí óõíåéäçôÜ áëëÜ êáé áóõíåßäçôá üôáí ãéá ðáñÜäåéãìá óôåëÝ÷ç áðëÜ óõíå÷ßæïõí äéáäéêáóßåò ôïõ ðáñåëèüíôïò áöïý Ýôóé Ý÷ïõí ìÜèåé áðü ôïõò ðáëáéüôåñïõò. Áò õðïèÝóïõìå ðùò Ýíáò éäéïêôÞôçò ìéáò åðé÷åßñçóçò ðéóôåýåé ðùò ïé åñãáæüìåíïé èá ðñÝðåé íá áêïëïõèïýí ïäçãßåò ìå ôïí áêñéâÞ ôñüðï ðïõ ôïõò Ý÷ïõí áíáôåèåß ÷ùñßò áëëáãÝò Þ ôñïðïðïéÞóåéò. Ç óõãêåêñéìÝíç ìåôá÷åßñéóç ôùí åñãáæïìÝíùí åßíáé Ýíá åßäïò óõìðåñéöïñÜò ðïõ óôçí ðñáãìáôéêüôçôá ðçãÜæåé áðü ìéá âáèýôåñç áíôßëçøç ãéá ôï ðïéá åßíáé ç èÝóç êáé ï ñüëïò ôùí åñãáæïìÝíùí ãåíéêüôåñá. Ôï äåýôåñï åðßðåäï áöïñÜ ôï ðþò ïé áíôéëÞøåéò ìåôáôñÝðïíôáé óå ‘áîßåò’ ðïõ äåí ðáñáìÝíïõí áðëÜ Üõëåò Þ óôï åðßðåäï óêÝøçò áëëÜ åöáñìüæïíôáé óå ðïéï óõãêåêñéìÝíåò áñ÷Ýò ðïõ ç åôáéñåßá ðéóôåýåé üôé ðñÝðåé íá áêïëïõèåß. ¸ôóé ïé áîßåò áðïêôïýí ìïñöÞ. Åîùôåñéêåýïíôáé åßôå ìå ñçôÝò èÝóåéò ðïõ áíáãñÜöïíôáé êÜðïõ Þ óõíôçñïýíôáé ðñïöïñéêÜ. Ïé áîßåò êáôÜ êÜðïéï ôñüðï Ýñ÷ïíôáé íá äþóïõí ôï ðëáßóéï óôéò ðïéï âáèýôåñåò áíôéëÞøåéò. Ïé áîßåò óõíôçñïýíôáé ìÝóá áðü êáíïíéóìïýò êáé ïäçãßåò. Ôï ôñßôï åðßðåäï áöïñÜ ôï ðþò ïé áîßåò Ýñ÷ïíôáé íá ðÜñïõí ðïéï õëéêÞ ìïñöÞ óôïí ÷þñï êáé ôçí öõóéêÞò ïñãÜíùóçò ôçò åñãáóßáò. Ãéá ðáñÜäåéãìá, ç åíäõìáóßá, ç äéáìüñöùóç ôïõ ÷þñïõ åñãáóßáò (êáé ôá áíôéêåßìåíá ðïõ ôá áðáñôßæïõí), åîùôåñéêåýïõí ôéò áîßåò óå õëéêü åðßðåäï. Óå üðïéï åóôéáôüñéï McDonalds êáé áí âñåèåßôå èá ðñïóÝîåôå ðùò ï ôñüðïò åíäõìáóßáò ôùí õðáëëÞëùí êáé ç äéáìüñöùóç ôïõ ÷þñï, áí ü÷é ðÜíôá, ôéò ðåñéóóüôåñåò öïñÝò åßíáé áêñéâþò ï ßäéïò. Ç åíäõìáóßá åßíáé áðïôÝëåóìá ôçò öéëïóïößáò ôõðïðïßçóçò ðïõ áêïëïõèåß ç åôáéñåßá. Ôá óÜíôïõéôò ðïõ áãïñÜæåôáé åßíáé öôéáãìÝíá ìå Ýíá óõãêåêñéìÝíï ôñüðï ðáñáóêåõÞò êáé ôõðïðïßçóçò ðïõ áêïëïõèåßôå óå üëá ôá ìáãáæéÜ üðïõ êáé áí åßóôå. Ç ôñïðïðïßçóç ôïõ öõóéêïý ÷þñïõ åñãáóßáò åßíáé áðïôÝëåóìá ôùí ðïéï óõãêåêñéìÝíùí áîéþí êáé ïé ïðïßåò áðáñôßæïíôáé áðü ôéò âáèýôåñåò áíôéëÞøåéò ðïõ áíáöåñèÞêáìå ðñïçãïõìÝíùò. Óå üðïéá åôáéñåßá êáé áí êïéôÜîåôå èá ìðïñÝóåôå íá ðñïóÝîåôå ôçí áëëçëïõ÷ßá ìåôáîý áõôþí ôùí ôñéþí åðéðÝäùí êáé ôçí óõìâïëÞ ôïõò óôçí åôáéñéêÞ êïõëôïýñá. ÁëëáãÝò óôï åðßðåäï ôçò óõìðåñéöïñÜ Þ ôùí äñáóôçñéïôÞôùí ôçò åôáéñåßáò äåí ìðïñïýí íá åðÝëèïõí ÷ùñßò íá õðÜñîåé êÜðïéá åðßäñáóç ãéá ôï ðïéåò åßíáé ïé áîßåò êáé ïé áíôéëÞøåéò ðïõ óõìâÜëïõí. Áõôü ìðïñåß íá ãßíåé ìéá ðïëýðëïêç äéáäéêáóßá ãéáôß ïé ðåñéóóüôåñïé äåí ðñïâëçìáôßæïíôáé ãéá ôï ðïéåò åßíáé ïé âáèýôåñåò áíôéëÞøåéò êáé áîßåò ðïõ ôïõò äéáêõâåýïõí, áëëÜ áðëÜ ôåßíïõí íá ôéò áêïëïõèïýí êáé íá ôéò óõíå÷ßæïõí ãéáôß ôéò ‘âñÞêáí Ýôóé’. Ôï ìüíï óßãïõñï åßíáé ðùò ç áíôáãùíéóôéêüôçôá ôùí åðé÷åéñÞóåùí óôçí ÅëëÜäá äåí åîáñôÜôáé áðü ôï ôé áðëÜ èÝëïõí íá ðåôý÷ïõí (Þ ôï ôé áðëÜ ðéóôåýïõí ôá óôåëÝ÷ç) áëëÜ ðïéåò åßíáé ïé áíáðôõóóüìåíåò äõíáìéêÝò óôçí áãïñÜ ðïõ áñ÷ßæïõí íá êáèïñßæïõí ôï ðþò ïé áðáéôÞóåéò ôùí ðåëáôþí áëëÜæïõí. Äåí áñêåß ãéá ìéá åôáéñåßá íá èÝëåé íá åßíáé áíôáãùíéóôéêÞ áëëÜ íá îÝñåé ôï ðþò ìðïñåß íá ôñïðïðïéÞóåé óõìðåñéöïñÝò êáé äéáäéêáóßåò ðïõ íá áñìüæïõí óôéò ìåôáâáëëüìåíåò áðáéôÞóåéò. Ìå ôéò ãñÞãïñá áðåñ÷üìåíåò áëëáãÝò, ïé áðáéôÞóåéò èá áëëÜæïõí. ÐáëéÝò óõìðåñéöïñÝò èá ðñÝðåé íá ôñïðïðïéçèïýí ìÝóù ôçò óùóôÞò äéá÷åßñéóçò ôçò åôáéñéêÞò êïõëôïýñáò. * Ï ÓôÝöáíïò ÁâáêéÜí åßíáé êáèçãçôÞò óôïí êëÜäï ôçò ÏñãáíùóéáêÞò ÓõìðåñéöïñÜò êáé Äéïßêçóçò ôïõ Áíèñþðéíïõ Äõíáìéêïý óôï ðáíåðéóôÞìéï Brighton óôçí Áããëßá.

ÐÉÅÑÉÁ

Äßêôõï ðñïìÞèåéáò ãåùñãéêþí ðñïúüíôùí áðü åðéëåãìÝíïõò ðáñáãùãïýò ÏÉ «ÏÌÏÔÑÁÐÅÆÏÉ» ÊÁÉ ÓÔÇÍ ÐÉÅÑÉÁ

ÔÏ ÓÕÓÔÇÌÁ ÔÙÍ ÏÌÏÔÑÁÐÅÆÙÍ ÁÐÏ ÌÅÓÁ Ðùò ëåéôïõñãåß ôï óýóôçìá ôùí

Åëåýèåñï ÂÞìá Èåßá Ëåéôïõñãßá – ÄÝçóç ãéá ôçí ÅëëÜäá ÐÏÕ ÄOÊÉÌÁÆÅÔÁÉ ÓÊËÇÑÁ ÓÔÏ ÓÐÇËÁÉÏ ÔÇÓ ÓÏÕÌÅËÉÙÔÉÓÓÁÓ ÐÁÍÁÃÉÁÓ ÓÔÏÍ ÐÏÍÔÏ Ôïõ ÃáâñéÞë È. Ëáìøßäç Êáíåßò äåí Þôáí ìüíïò ôïõ óôï ÷þñï ôçò éóôïñéêÞò ìïíÞò Ðáíáãßáò ÓïõìåëÜ ôïõ Ðüíôïõ áíÞìåñá ôçò ÐáíáãéÜò. Äåí Þôáí ìüíïò ôïõ, Þôáí ç ÅëëÜäá, ï Åëëçíéóìüò ïëüêëçñïò êáé ôï Þîåñå. Ôï Ýäåé÷íå ôï ðáñïõóéáóôéêü ôïõ. Äåí Ý÷ïõí óçìáóßá ïé áñéèìïß. Áí Þìáóôáí 6, 7 ïé 10 ÷éëéÜäåò. ¹ìáóôáí åêðñüóùðïé. Êáé äÝêá ¸ëëçíåò áí Þìáóôáí, ôï óýíïëï ôùí ÅëëÞíùí üðïõ ãçò Þôáí åêåß! ÔÝôïéá Þôáí ç óôéãìÞ êáé ôüóï öïâåñÞ ç óçìáóßá ôçò. Ïãäüíôá åðôÜ ïëüêëçñá ÷ñüíéá ðåñßìåíå ï Åëëçíéóìüò íá óõí-ãéïñôÜóåé ìáæß ìå ôçí ÐáíáãéÜ ôçí çìÝñá ìíÞìçò ôçò ÊïßìçóÞò ôçò. Ï ÷ñüíïò åßíáé Ü÷ñïíïò, ðÜíôùò ôï «äþñï» ìáò äüèçêå. Áêïýóôçêáí îáíÜ øáëìùäßåò áíÜìåóá óôá éåñÜ åñåßðéá ôçò éóôïñéêÞò áõôïêñáôïñéêÞò, ðáôñéáñ÷éêÞò êáé óôáõñïðçãéáêÞò ÌïíÞò. ¸êëáøå êáé ï êáéñüò óôïí Ðüíôï. ÖèÜóáìå óôï áåñïäñüìéï ôçò êáëëßóôçò ôùí ðüëåùí, Ôñáðåæïýíôáò, áéöíéäéáóìÝíïé áðü ôçí õðïäï÷Þ ðïõ ìáò åðéöýëáîå ï êáéñüò. Âñï÷Þ, èåñéíÞ âñï÷Þ, êáôÜ äéáóôÞìáôá äõíáôÞ, áëëÜ êáé ðïëý öéëéêÞ! ÄñïóéóôÞêáìå êáé ïé óôáãüíåò ôçò âñï÷Þò ðïõ ìáò Üããéóáí Ýãéíáí Ýíá ìå ôá äÜêñõÜ ìáò.

Ìéá ïìÜäá áðü ôç Èåóóáëïíßêç, ïé «ÏìïôñÜðåæïé», Ý÷ïõí óôÞóåé Ýíá äßêôõï áðü ôï ïðïßï ðñïìçèåýïíôáé ðñïúüíôá ðáñáãùãþí ðïõ êáëëéåñãïýí Þðéá ôç ãç, áðü ôïõò ãýñù íïìïýò. Óêïðüò ôïõò íá ìðïñïýí íá åìðéóôåõôïýí áõôÜ ðïõ ôñþíå, íá âïçèïýí ôïõò ðáñáãùãïýò íá ðáñáìåßíïõí óôïí ôüðï ôïõò êáé íá êÜíïõí áõôü ðïõ áãáðïýí. ÐáñÜëëçëá ìÝóá áðü ôçí üëç äéáäéêáóßá äçìéïõñãïýíôáé áíèñþðéíåò ó÷Ýóåéò, åíþ ðåëÜôåò êáé ðáñáãùãïß áðåëåõèåñþíïíôáé áðü ôïõò ìåóÜæïíôåò. Ïé «ÏìïôñÜðåæïé», ëåéôïõñãïýí ôï óýóôçìá ðáñáããåëéþí êáé äéáíïìþí ãéá äåýôåñç ÷ñïíéÜ êáé ï êáôÜëïãïò ôùí ðñïúüíôùí ðïõ äéáôßèåíôáé ïëïÝíá êáé ìåãáëþíåé. Öñïýôá, êçðåõôéêÜ, áëåýñé, øùìß êáèþò êáé âüôáíá, áëëÜ êáé Üëëá ãåííÞìáôá ôçò öýóçò, ðÜíôá åðï÷Þò. Ó÷åäüí êÜèå âäïìÜäá, óõíôïíßæåôáé ìéá íÝá ðáñáããåëßá. Ïé ÏìïôñÜðåæïé ôá ðáñáëáìâÜíïõí áðåõèåßáò áðü ôïí ðáñáãùãü êáé ôá ìïéñÜæïõí ÷Ýñé-÷Ýñé. Ôüóï áðëÜ. ¼ðùò ãñÜöïõí êáé óôï éóôïëüãéü ôïõò, omotrapezoi.blogspot.com, ãéá áõôïýò äåí åßíáé êüðïò, áëëÜ äéáöõãÞ áðü ôçí ðáèçôéêüôçôá. Ðñï÷ùñïýí óôï åã÷åßñçìá ôïõò ãéá íá êáôáðïëåìÞóïõí ôçí Ýëëåéøç ãíþóçò ãéá ôï ôé ôñþìå êáé ôçí áðñüóùðç ó÷Ýóç ìå ôï óïýðåñ ìÜñêåô. Ìéá ðñïóðÜèåéá ðïõ äåí èá Þôáí äýóêïëï íá âñåé ìéìçôÝò êáé óå ìéêñüôåñåò ðüëåéò, üðïõ ïé ðáñáãùãïß åßíáé ðéï êïíôÜ êáé ïé ðñïóùðéêÝò ó÷Ýóåéò Þäç õðÜñ÷ïõí. ÁíÜëïãï äßêôõï ëåéôïõñãåß êáé óôçí ÁèÞíá, åíþ óôçí ðåñéöÝñåéá èá ìðïñïýóå ßóùò íá ëÜâåé êáé ìåãáëýôåñåò äéáóôÜóåéò, óôçñßæïíôáò ôïõò íôüðéïõò ðáñáãùãïýò êáé áíáâáèìßæïíôáò ôçí ðïéüôçôá ôçò êáèçìåñéíÞò äéáôñïöÞò ìáò. Óôçí ðåñéï÷Þ ìáò, âáóéêüò óõíåñãÜôçò êáé ðñïìçèåõôÞò ôùí ïìïôñÜðåæùí åßíáé ï ÓôÝñãéïò Äßêáò, ìå êýñéá êáëëéÝñãåéá ôïõ ôá ñïäÜêéíá, íåêôáñßíéá, á÷ëÜäéá. ÐÝñáí áõôþí êáôÜ ðåñéüäïõò êáëëéåñãåß êáé íôïìÜôåò, ðéðåñéÝò, ëÜ÷áíá, êïõíïõðßäéá, ìðñüêïëá, ðáôÜôåò. Ôá ðñïúüíôá ôïõ Þäç ðáñïõóéÜæïõí áñêåôÜ ìåãÜëç æÞôçóç êáé ðñï÷ùñïýí åîßóïõ êáé ìÝóá áðü ôïõò «ÏìïôñÜðåæïõò».

TETAÑÔÇ 18 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2010 3

ïìïôñÜðåæùí ê. Äßêá;

֕;

«Ïé ðáñáããåëßåò Ýñ÷ïíôáé óôïí ðáñáãùãü óõíÞèùò ôï âñÜäõ ôçò ÊõñéáêÞò, þóôå íá ðñïåôïéìáóôïýìå ãéá ôï ðñùß ôçò ÐÝìðôçò, ïðüôå êáé ãßíïíôáé ïé äéáíïìÝò. Åßíáé ìéá ïìÜäá ðïõ áíáëáìâÜíåé äñÜóç ãéá íá óõãêåíôñùèïýí ïé ðáñáããåëßåò, äåí åßíáé ðÜíôá ôá ßäéá Üôïìá êáé õðÜñ÷ïõí ôÝóóåñá óçìåßá óõãêÝíôñùóçò ìÝóá óôçí Èåóóáëïíßêç. Áðü åêåß, áõôüò ðïõ Ý÷åé áíáëÜâåé ãéá ôçí óõãêåêñéìÝíç ìÝñá, ôá ðáñáëáìâÜíåé êáé ôá äéáíÝìåé óôïõò ðåëÜôåòìÝëç ôùí ïìïôñÜðåæùí».

«Âåâáßùò, Þñèáí óôï ÷þñï ìïõ, ôïõò îåíÜãçóá óôï êôÞìá, ôïõò ìßëçóá ãéá ôéò äéáäéêáóßåò ðáñáãùãÞò êáé ãíùñéóôÞêáìå ãåíéêüôåñá. Áõôü áêïëïõèåßôáé êáé ãéá üëïõò ôïõò ðáñáãùãïýò ðïõ óõììåôÝ÷ïõí».

Ïé ìåôáöïñÝò åðéâáñýíïõí ôçí ôéìÞ ôïõ ðñïúüíôïò; «Äåí èá èåùñïýóá åðéâÜñõíóç ôá 5-10 ëåðôÜ ôï êéëü. Åßíáé êÜôé ðïõ êáëýðôåé ôéò âåíæßíåò êáé ãåíéêÜ ôç äéáäéêáóßá ôçò äéáíïìÞò. ºóá-ßóá ãéá íá ìçí ÷ñåþíåôáé áõôüò ðïõ êÜíåé ôçí äéáíïìÞ». Ðïéá åßíáé ç äéáäéêáóßá åðéëïãÞò åíüò ðáñáãùãïý; «Ïé ïìïôñÜðåæïé øÜ÷íïõí ôï áíôéêåßìåíï, åðéóêÝðôïíôáé ôïõò ÷þñïõò ðáñáãùãÞò, ãíùñßæïõí ôïõò ðáñáãùãïýò êáé áðïêôïýí ìéá ó÷Ýóç åìðéóôïóýíçò ìáæß ôïõò. Åßíáé êÜôé ðïõ óêïðåýù íá åðùöåëçèþ êáé åãþ óôï ìÝëëïí, äçëáäÞ íá ðáñáããåßëù ðñïúüíôá ðïõ äåí ðáñÜãù áðü óõíáäÝëöïõò, ðïõ ëüãù áðüóôáóçò äåí ìðïñþ íá åðéóêåöôþ ãéá íá ðñïìçèåõôþ ôçí ðáñáãùãÞ ôïõò. Åßíáé ìéá äéáäéêáóßá ðïõ Ý÷ù äåé êáé ìðïñþ íá ðù üôé åìðéóôåýïìáé». ÄçëáäÞ êáé ôá äéêÜ óáò ðñïúüíôá ðÝñáóáí áõôïý ôïõ åßäïõò ôïí Ýëåã-

ÐÑÏÏÐÔÉÊÅÓ ÔÏÕ ÅÃ×ÅÉÑÇÌÁÔÏÓ Óôï äéÜóôçìá ëåéôïõñãßáò ôùí ïìïôñÜðåæùí, âëÝðåôå íá õðÜñ÷åé ñåýìá áýîçóçò ôçò óõììåôï÷Þò; «Ç ôñÜðåæá Ý÷åé ó÷åäüí äõï ÷ñüíéá ëåéôïõñãßáò. Åãþ óõíåñãÜæïìáé ìáæß ôïõò 4-5 ìÞíåò êáé ôïõò âñÞêá ìÝóù äéáäéêôýïõ. ÃåíéêÜ õðÜñ÷åé óôñïöÞ ðñïò ôç âéïëïãéêÞ ãåùñãßá êáé ôá êáèáñÜ ðñïúüíôá. ÐÝñáí áõôïý ôïõ äéêôýïõ üìùò, èá ìå åíäéÝöåñå ùò ðáñáãùãü íá ðñïóöÝñù ôçí ðáñáãùãÞ ìïõ óôïí ôüðï ìïõ. Ðñüêåéôáé ãéá ìéá áßóèçóç åõèýíçò ðïõ èá ðñÝðåé íá Ý÷åé êÜèå ðáñáãùãüò, üóïí áöïñÜ ôçí ðïéüôçôá äéáôñïöÞò. Áõôü åßíáé êÜôé ðïõ ôï ðñïóöÝñïõí ôá ðñïúüíôá âéïëïãéêÞò êáëëéÝñãåéáò». Ðùò èá ìðïñïýóáí íá äéï÷åôåõèïýí âéïëïãéêÜ ðñïúüíôá íôüðéá óôçí áãïñÜ ôçò Êáôåñßíçò; «ÁõôÞ ôç óôéãìÞ ðåëÜôåò õðÜñ÷ïõí, ôï ðñüâëçìá åßíáé ìå ôïõò ðáñáãùãïýò. ÊáèçìåñéíÜ ãíùñßæù êáéíïýñéïõò, ìïõ ÷ôõðïýí ôçí ðüñôá, ìå âñßóêïõí óôï ôçëÝöùíï. Ç Ðéåñßá Ý÷åé ðïëý ìåãÜëç Ýëëåéøç ðáñáãùãþí âéïëïãéêþí ðñïúüíôùí. ÁíáëïãéêÜ, óå ó÷Ýóç ìå Üëëïõò íïìïýò, õðïëåéðüìáóôå ðïëý. ºóùò åßíáé êáé ðñüâëçìá åëëéðïýò åíçìÝñùóçò ôùí ðáñáãùãþí. Ôá ðñÜãìáôá Ý÷ïõí áëëÜîåé êáé ïé ôïðéêïß ðáñáãùãïß ðñÝðåé íá óôñáöïýí óôçí ôïðéêÞ áãïñÜ êáé ïéêïíïìßá. Óôçí ìéêñïïéêïíïìßá ôïõ ôüðïõ ìáò, ãéá íá ôï ðïýìå áëëéþò, þóôå íá óôçñé÷èåß ôüóï ï ôüðïò, üóï êáé åìåßò ïé ðáñáãùãïß. Íá ðñïóèÝóù áêüìá, üôé ãéá ìÝíá åßíáé Ýíáò ìýèïò ôï áêñéâü âéïëïãéêü ðñïúüí. ÕðÜñ÷åé ç äõíáôüôçôá íá ðáñá÷èåß óå ëïãéêÝò ôéìÝò. Åãþ ðïõëÜù ÷ïíäñéêÞ, üóï ðïõëÜåé ëéáíéêÞ ï ìáíÜâçò. Åßíáé ìéá ëïãéêÞ ôéìÞ, óßãïõñá ðéï áêñéâÞ áëëÜ ü÷é áðáãïñåõôéêÞ Þ áðåõèõíüìåíç óå óõãêåêñéìÝíç ïìÜäá áíèñþðùí. Ç ðïéüôçôá êáé ç áîßá ðïõ Ý÷åé óáí ðñïúüí, áíôéóôáèìßæåé êáôÜ ðïëý ôï êüóôïò».

Ðñïóåõ÷Þ ôïõ áäÝóðïôïõ óêýëïõ «Óå ðáñáêáëþ èåÝ ìïõ óôåßëå ìïõ êÜðïéïí íá íïéÜæåôáé êïõñÜóôçêá íá ôñÝ÷ù, âáñÝèçêá ôçí áðåëðéóßá. Ôï êïñìß ìïõ åßíáé ôóáêéóìÝíï áðü ôïí ðüíï. Óå ðáñáêáëþ èåÝ ìïõ ðñïóåý÷ïìáé êáèþò ôñÝ÷ù óôç âñ÷Þ êÜðïéïò íá âñåèåß íá ìå áãáðÞóåé êáé íá ìïõ äþóåé Ýíá óðßôé Ýíá æåóôü êñåâÜôé ðïõ íá åßíáé äéêü ìïõ ï ôåëåõôáßïò ìïõ éäéïêôÞôçò ìå ðáñáìåëïýóå êáé ìå Ýäéùîå íá ãõñíÜù óôá óêïõðßäéá êáé íá æù óáí áäÝóðïôï. ÁëëÜ ôþñá èåÝ ìïõ êïõñÜóôçêá êáé ðåéíÜù êáé êñõþíù ðïëý öïâÜìáé üôé äåí èá ðñïëÜâù íá ãåñÜóù ìå êõíçãÞóáíå ìå îýëá êáé ìå ÷ôõðÞóáíå ìå ðÝôñåò êáèþò ãýñíáãá óôïõò äñüìïõò øÜ÷íïíôáò ôñïöÞ. Äåí åßìáé êáêüò èåÝ ìïõ óå ðáñáêáëþ âïÞèçóÝ ìå ãéáôß Ý÷ù ãßíåé èýìá ôïõ áíèñþðïõ! Åßìáé ãåìÜôïò óêïõëÞêéá êáé øýëëïõò êáé ôï ìüíï ðïõ åðéèõìþ åßíáé Ýíá áöåíôéêü íá åõ÷áñéóôÞóù áí âñåéò êÜðïéïí ãéá ìÝíá èåÝ ìïõ èá ðñïóðáèÞóù íá åßìáé êáëüò. Äåí èá ôï óêÜù êáé èá êÜíù üôé ðñÝðåé. Äåí íïìßæù üôé èá ôá êáôáöÝñù ìüíïò ìïõ ãéáôß åßìáé ôüóï áäýíáôïò êáé ìüíïò. ÊÜèå âñÜäõ üôáí êïéìÜôáé óôïõò èÜìíïõò

êëáßù ãéáôß öïâÜìáé ôüóï ðïëý èåÝ ìïõ üôé èá ðåèÜíù! Êé Ý÷ù ôüóç áãÜðç èåÝ ìïõ íá äþóù ðïõ áîßæù íá ìïõ äþóïõí ìéá åõêáéñßá íá æÞóù. Óå ðáñáêáëþ èåÝ ìïõ óå ðáñáêáëù áðÜíôçóå óôçí ðñïóåõ÷Þ ìïõ êáé óôåßëå ìïõ êÜðïéïí ðïõ èá íïéÜæåôáé ðñáãìáôéê܅» Ï óêýëïò êáé ç ãÜôá åßíáé æþá ðïõ æïõí êïíôÜ óôïí Üíèñùðï, ìåôÜ áðü äéêÞ ôïõ åðéëïãÞ. Ï óêýëïò, ãñÞãïñá ãßíåôáé ãéá ôï áöåíôéêü ôïõ Ýíáò áíåêôßìçôïò ößëïò êáé ç êïéíÞ ôïõò æùÞ äéáñêåß ðïëëÜ ÷ñüíéá. Ç ãÜôá åßíáé ôï ðéï åíäéáöÝñïí êáé óõíÜìá ôï ðéï ìõóôçñéþäåò æþï. Ç èáõìáóôÞ åõëõãéóßá ôçò êáé áíôï÷Þ, ç Þñåìç éäéïóõãêñáóßá ôçò, ç áõôÜñêåéá êáé ç õðåñçöÜíåéÜ ôçò, ïé ìõèéêÝò ó÷åäüí ðÝíôå áéóèÞóåéò ôçò, ôçí êÜíïõí Ýíá óýíôñïöï ðñáãìáôéêÜ óõíáñðáóôéêü. Ï ßäéïò ï Üíèñùðïò, üìùò, ðïõ åðÝëåîå áõôÜ ôá ðëÜóìáôá íá áðïôåëïýí ôç óõíôñïöéÜ ôïõ «ðñïêÜëåóå» êáé Ýíá ôñáãéêü ãåãïíüò Ýíáò ìåãÜëïò áñéèìüò áðü áõôÜ åßíáé áäÝóðïôá. ÁäÝóðïôá æþá, åßíáé ôá æþá ÷ùñßò «äåóðüôç», ÷ùñßò éäéïêôÞôç. Ìüíïí ï ÷áñáêôçñéóìüò «áäÝóðïôá» äçëþíåé êáèáñÜ üôé åßíáé êáôé ðïõ åìåßò (ïé Üíèñùðïé) ðñïêáëÝóáìå. Óôç öýóç, õðÞñ÷å ðëÞñçò éóïññïðßá ìåôáîý ôùí æùíôáíþí ïñãáíéóìþí êáé üëá ôá ðëÜóìáôá æïýóáí åëåýèåñá êáé áóöáëÞ. Ç ðïëéôéóìéêÞ åîÝëéîç, ðïõ åìåßò êáôáöÝñáìå, åãêëþâéóå ôá æþá, áâïÞèçôá, óå äñüìïõò, ôóéìåíôÝíéá êôßñéá êáé ðåñéï÷Ýò Üãïíåò. Êáé åíþ åìåßò äçìéïõñãÞóáìå «ôï ðñüâëçìá», ôï äéáéùíßæïõìå,

ÁõôÞ ôç öïñÜ äåí èÝëáìå íá ãõñßóïõìå! Åß÷áìå üëïé ôçí áßóèçóç üôé ðçãáßíáìå – åðéóôñÝöáìå – ãéá ðÜíôá óôïí ëáôñåõôü ìáò Ðüíôï. Ðçãáßíáìå ÷ùñßò éäéüôçôåò, üëïé éêÝôåò ôáðåéíïß, ãéá íá ðÝóïõìå óôá ãüíáôá ìðñïóôÜ óôçí ÐáíáãéÜ, ôçí ÌåãÜëç ÐñïóôÜôñéÜ ìáò. Íá ôçí ðáñáêáëÝóïõìå íá âñïýìå ôï äñüìï ìáò êáé ðÜëé ïé ¸ëëçíåò, íá ãëéôþóåé ç Ðáôñßäá ìáò (ôï ïéêüðåäï ôïõ Èåïý, üðùò ìÜèáìå üëïé íá ôçí ëÝìå) áðü ôç äéáëõôéêÞ ìðüñá. Óôï Ìýèï êáé óôçí Éóôïñßá, ïé Èåïß (Ýùò ðñï ×ñéóôïý), ï áëçèéíüò Èåüò (áðü ôïí ìçäåíéóìÝíï ÷ñüíï êáé ìåôÜ), æçôïýóáí áðü ôïõò áíèñþðïõò íá êéíïýí êáé ôá ÷Ýñéá ôïõò êé’ ü÷é ìüíï íá ðñïóåý÷ïíôáé. Åìåßò ðïõ âñåèÞêáìå ìÝóá óôï ÓðÞëáéï ôçò ÌïíÞò ôçò Óïõìåëéþôéóóáò ÐáíáãéÜò, ãíùñßæáìå üôé ôá ÷Ýñéá ìáò ðáñÝëõóáí êé’ Ýìåéíå ìüíç åëðßäá ìáò ï Ïõñáíüò, ìå äõíáôü áêáôáìÜ÷çôï ðñåóâåõôÞ ìáò ôçí õðÝñìá÷ï óôñáôçãü ìáò Ðáíáãßá. ÈÝëù íá ãñÜøù áðü ôþñá áõôü ðïõ óõíÞèùò ãñÜöïõìå óõìðåñáóìáôéêÜ, üôé õðÞñîå ó÷åäüí Üøïãç ç áíôéìåôþðéóç üëùí ìáò áðü ôïõò åêðñïóþðïõò ôùí ôïõñêéêþí áñ÷þí êáé ôïõò áðëïýò ðïëßôåò üðïõ Ýôõ÷å íá ôïõò óõíáíôÞóïõìå. Áðïäåß÷ôçêå óôçí ðñÜîç üôé äåí ÷ñåéÜæïíôáí êáí ïé óõóôÜóåéò áðü ôç ìßá Þ ôçí Üëëç ðëåõñÜ. Ôï ðñïóêýíçìÜ ìáò ãéíüôáí óõìðôùìáôéêÜ óå ðåñßïäï ðïõ ïé ìïõóïõëìÜíïé ãéïñôÜæïõí ôï ìÞíá ôïõ Ñáìáæáíéïý êé’ åß÷áìå ôï ìõáëü ìáò êé’ åìåßò êé’ åêåßíïé ôéò èñçóêåõôéêÝò ðáñáäüóåéò, ðïõ óåâüìáóôå åõôõ÷þò êáé ïé äýï ëáïß. Èñçóêåõôéêü áðïêëåéóôéêÜ Þèåëå ôï ÷áñáêôÞñá ôçò åêäÞëùóçò óôï ÷þñï ôçò ÌïíÞò ï ïéêïõìåíéêüò ðáôñéÜñ÷çò êáé üëïé ìÝ÷ñéò åíüò ìå áõôü ôï ðíåýìá ðñïóÞëèáìå åêåß. Êé’ üôáí ïé 500 ôüóïé ôõ÷åñïß âñÞêáí èÝóç ìÝóá óôï ÓðÞëáéï, üðïõ êáé ïé ðÝôñåò êñÜæïõí ôçí …áäéêßá, èá ãñÜöáìå ëïãéêÜ ðáñáóõñìÝíïé, ç åéêüíá ðïõ ó÷çìáôßóôçêå Þôáí ìïíáäéêÞ. ¢íèñùðïé, ìå óõíåßäçóç ôïõ ìåãáëåßïõ ôçò óôéãìÞò, ðÞñáí èÝóåéò ïëüãõñá, ìå öüâï êáé ðñïóìïíÞ õðåñêüóìéá, óáí íá åðñüêåéôï íá ãßíåé ðïëý ðñáãìáôéêÜ ôï èáýìá ôçò éóôïñßáò. Ðüóï ìéêñüò, ðüóï ìåãÜëïò, åßíáé áëÞèåéá, ï êüóìïò. ÁëëÜ êáé ç æùÞ ìáò ôï ßäéï. ÊïõâáëÜìå ôçí éóôïñßá, ìå âáñéÜ ãåãïíüôá ðÜíù óôïõò þìïõò ìáò ðïõ ëõãßæïõí êáé ôáõôü÷ñïíá æïýìå Üëëá ãåãïíüôá, ôï ßäéï óïâáñÜ, ôï ßäéï âáñéÜ, ðëçóéÜæïíôáò ðñïò ôçí Ýîïäï. ¹ìáóôáí åìåßò ðïõ æÞóáìå ôï ’22, ôçí ÐñïóöõãéÜ, ôçí ÎåíéôéÜ, ôïí ÌåãÜëï Ðüëåìï, ôï ¸ðïò ôïõ ’40, ôçí áíôáñóßá ôùí Ýíïðëùí áñéóôåñþí, ôç Äéêôáôïñßá, ôç ÷ñåïêïðßá ôçò êïììáôéêÞò äçìïêñáôßáò. Åßìáóôå åìåßò ïé ßäéïé ðïõ æïýìå ôçí åîåõôåëéóìÝíç êáé áôéìáóìÝíç ÅëëÜäá, ìå ôïõò ßäéïõò ôïõò õðáßôéïõò íá æïõí ðéï êáëÜ, íá áðïëáìâÜíïõí ôéò äéáêïðÝò ôïõò êáé íá ðáßñíïõí óõíÝ÷åéá óêëçñÜ ìÝôñá óå âÜñïò áðïêëåéóôéê ôùí áèþùí êáé áäõíÜôùí. Åãþ ãé’ áõôü ðÞãá óôç Óïõìåëéþôéóóá! Íá æçôÞóù ôï Ýëåüò ôçò, ôï öùò ôçò, þóôå íá êáôáëÜâù ãéáôß ôéìùñïýíôáé ïé áèþïé áõôÞ ôçí ðåñßïäï óôçí ÅëëÜäá. Áõôü åßíáé ôï öïñôßï ðïõ êïõâáëþ êé’ ïìïëïãþ ìå ëõãßæåé…

áëëÜ ôï ôñáãéêüôåñï åßíáé üôé áíôéäñïýìå óå áõôü êáé áñíçôéêÜ. ÐñÝðåé íá ãßíåé êáôáíïçôü: Ôá áäÝóðïôá æþá äåí åßíáé âñþìéêá áíôéêåßìåíá Þ ðçãÝò ìïëýíóåùò. Åßíáé æùíôáíÜ ðëÜóìáôá, ðïõ åìåßò åãêáôáëåßøáìå. Áõôü ðïõ ðñÝðåé íá êáôáëÜâïõìå åßíáé ç ïõóßá ôïõ «ðñïâëÞìáôïò» þóôå íá ïäçãçèïýìå óôç ëõóç ôïõ. ÄéáöïñåôéêÜ äçìéïõñãåßôáé Ýíáò «öáýëïò êýêëïò». ÓõãêåêñéìÝíá, ï ìÝóïò üñïò æùÞò ôùí áäÝóðïôùí åßíáé 3 ÷ñüíéá. Äõóôõ÷Þìáôá, áóèÝíåéåò åðéðëïêÝò ãÝííáò, áóéôßá äåí åðéôñÝðïõí óå áõôÜ íá æÞóïõí ðåñéóóüôåñï. Óôï óêýëï, ç äéÜñêåéá ôçò áíáðáñáãùãéêÞò æùÞò ôïõ åßíáé ðåñßðïõ 8 ÷ñüíéá. Ï óêýëïò êÜíåé äýï ôïêåôïýò áíÜ Ýôïò. Óå êÜèå ôïêåôü ãåííéïýíôáé 8 Ýùò 10 êïõôÜâéá Üñá ìéëïýìå ãéá 16 Ýùò 20 êïõôÜâéá, áíÜ Ýôïò, ãéá ôá áäÝóðïôá óêõëéÜ ðïõ æåõãáñþíïõí åëåýèåñá. ¸ôóé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò áíáðáñáãùãéêÞò æùÞò ôïõò áí áõôÜ æÞóïõí 6-8 ÷ñüíéá, ãåííéïýíôáé 96-120 êïõôÜâéá áðü êÜèå áäÝóðïôï èçëõêü. Áðü áõôÜ ôá êïõôÜâéá ôá ìéóÜ åßíáé èçëõêÜ, ìå áðïôÝëåóìá ç éóôïñßá íá åðáíáëáìâÜíåôáé êáé ç êáôÜóôáóç, äéáñêþò, íá åðéäåéíþíåôáé. Áò äåßîïõìå üëïé ôçí áãÜðç ìáò ðñïò ôá æþá ìå Ýñãá êáé ü÷é ìå ëüãéá… ÖÉËÏÆÙÉÊÏ ÓÙÌÁÔÅÉÏ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ «Ï ÁÑÃÏÓ»


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

"

Ðñïò

áíáôïëéóìïß ÁÐÏ ÔÏ ÓÙÔÇÑÇ Ð. ÆÁ×Ï

Ìå ôéò ðüñôåò … êëåéóôÝò!

Ó

ôï ìõèéóôüñçìÜ ôïõ «Ìå ôéò ðüñôåò áíïé÷ôÝò» ï ºáí ÑÜíêéí îåöåýãåé ìå åîáéñåôéêÞ åðéôõ÷ßá áðü ôï ãíùóôü ìïôßâï ôùí éóôïñéþí ôïõ ìå ðñùôáãùíéóôÞ ôïí åðéèåùñçôÞ ÑÝìðïõò. Åêåßíï ðïõ ìå åíôõðùóßáóå, üôáí ãéá ðñþôç öïñÜ Üíïéãá ôï åóþöõëëï ôïõ âéâëßïõ, Þôáí ìéá öñÜóç ãñáììÝíç ìå ðïñôïêáëß ãñÜììáôá: «Ãéá ôï óùóôü Üíèñùðï üëåò ïé ðüñôåò åßíáé áíïé÷ôÝò…»! Êé åíþ ï óõããñáöÝáò éó÷õñßæåôáé áõôü ôçí ßäéá óôéãìÞ ï óýã÷ñïíïò êüóìïò âñßóêåôáé óå áäéÝîïäï âëÝðïíôáò ãýñù ôïõ üëåò ôéò ðüñôåò êëåéóôÝò. Ôï êõñéüôåñï åßíáé üôé åêåßíïé ðïõ âéþíïõí åíôïíüôåñá áõôü ôï êëåéóôïöïâéêü óêçíéêü êáé ôéò ðáñåíÝñãåéÝò ôïõ åßíáé ïé íÝïé. Ôï ðåñßåñãï åßíáé üôé üóïé èá ìðïñïýóáí íá áëëÜîïõí ôï óêçíéêü (ðïõ ïé ßäéïé Ýóôçóáí) óôÝêïíôáé áðïóâïëùìÝíïé áäõíáôþíôáò íá äéáôõðþóïõí êáé ôçí ðáñáìéêñÞ ïõóéáóôéêÞ ðñüôáóç. ÌÝèïäïé îåðåñáóìÝíåò, êáôáäéêáóìÝíåò åê ôùí ðñïôÝñùí óå ðáôáãþäç áðïôõ÷ßá ðñïùèïýíôáé ìå ôõìðáíïêñïõóßåò ãéá íá äéáøåýóïõí ãñÞãïñá êáé áðñïêÜëõðôá ôéò ðñïóäïêßåò ôùí åìðíåõóôþí ôïõò. Ïé êïéíùíßåò èá óõíå÷ßóïõí íá êéíïýíôáé áíÜìåóá óôá óõíôñßììéá ôçò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò, ïé ðïëßôåò ôïõò èá óõíå÷ßóïõí íá ìåìøéìïéñïýí êáé ïé íÝïé èá óõíå÷ßóïõí íá óõíáíôïýí ðüñôåò êëåéóôÝò, üóï áñíïýìáóôå íá äå÷ôïýìå êáé Üñá íá äéïñèþóïõìå äõï ðñÜãìáôá. Ôï Ýíá Ý÷åé íá êÜíåé ìå ôç ñßæá ôïõ êáêïý. Êáé ç ñßæá ôïõ êáêïý âñßóêåôáé óôï ëÜèïò äñüìï ðïõ áêïëïýèçóå ç ðáãêïóìéïðïßçóç. Ìå óýíèçìá «üëá ãéá ôçí êáôáíÜëùóç» ïé áãïñÝò äÝ÷ôçêáí ìéá óåéñÜ óôñåâëþóåùí ðïõ ëåéôïýñãçóáí óáí íôüìéíï. Áäéáöïñþíôáò ãéá ôçí Ýííïéá ôçò äçìïêñáôßáò ïé áãïñÝò Ýøáîáí êáé åíôüðéóáí ÷þñåò ìå öôçíü åñãáôéêü äõíáìéêü ìå óôü÷ï ôçí ðáñáãùãÞ ðéï öôçíþí ðñïúüíôùí. Êáé ãéáôß óôéò ÷þñåò áõôÝò ôï åñãáôéêü äõíáìéêü åßíáé öôçíüôåñï; Áðëïýóôáôá åðåéäÞ ïé áñ÷Ýò ôçò äçìïêñáôßáò áðïôåëïýí êÜôé Üãíùóôï ãé áõôÝò êáé Üñá ï Üíèñùðïò åêåß åßíáé åîáéñåôéêÜ åõÜëùôïò óå êÜèå ìïñöÞò åêìåôÜëëåõóç. ÁðïôÝëåóìá; Åðé÷åéñÞóåéò êáé åñãïóôÜóéá ìáæéêÜ åãêáôÜëåéøáí ôïí áíáðôõãìÝíï êüóìï êáé ôïõò åñãÜôåò ôïõò êáé íá åãêáèßóôáíôáé óôçí Êßíá êáé óå Üëëåò åîßóïõ … äçìïêñáôéêÝò ÷þñåò üðïõ ç åêìåôÜëëåõóç áíèïýóå. Áõôü âÝâáéá Þôáí ëïãéêü íá óçìÜíåé Ýêñçîç ôçò áíåñãßáò óôéò äõôéêÝò êïéíùíßåò êé áõôÞ ìå ôç óåéñÜ ôçò ôçí åöáñìïãÞ ìéáò óåéñÜò áíïñèüäïîùí ëýóåùí. Ç êáôÜóôáóç ðïõ åñ÷üôáí öþíáæå áðü ìáêñéÜ áëëÜ ïé ðåñéóóüôåñïé Ýêëåéíáí ôá áöôéÜ ôïõò áñíïýìåíïé íá áðïäå÷ôïýí ôï áõôïíüçôï. Ç ëïãéêÞ ëÝåé êÜôé áðëü. Ôï ðáé÷íßäé ðïõ Ý÷åé óôçèåß óôçí ðáãêüóìéá óêáêéÝñá ðñÝðåé íá ãßíåé ìå ßóïõò üñïõò ãéá üëïõò. ¼ðïéïò èÝëåé íá ðáßîåé åßíáé êáëïäå÷ïýìåíïò áñêåß íá áêïëïõèÞóåé áðëïýò êáíüíåò äçìïêñáôßáò êáé áíèñùðéóìïý. Áí ìéá ÷þñá áñíåßôáé íá óåâáóôåß êáé ôá âáóéêÜ áêüìá äéêáéþìáôá ôùí åñãáæïìÝíùí, äåí ìðïñåß íá Ý÷åé èÝóç óôçí ðáãêüóìéá áãïñÜ. Ï áíôáãùíéóìüò ðñÝðåé íá õðÜñ÷åé, ìÜëëïí èá åßíáé óêëçñüò áëëÜ äåí ìðïñåß ðáñÜ íá åßíáé äßêáéïò. ×ùñßò áíèñþðïõò äå íïåßôáé ïéêïíïìßá (ìÜëëïí äå íïåßôáé ôßðïôá) áëëÜ êÜðïéïé áäõíáôïýí íá ôï áíôéëçöèïýí. Ç ïéêïíïìéêÞ, óõíáéóèçìáôéêÞ êáé óùìáôéêÞ åîüíôùóç ôïõ áíèñþðïõ åããõÜôáé Ýíá êáé ìüíï ðáãêïóìßùò: Ïé ðüñôåò èá ðáñáìÝíïõí êëåéóôÝò ãéá üëï êáé ðåñéóóïôÝñïõò. Ç ëýóç åßíáé åîáéñåôéêÜ áðëÞ. ÅðéâïëÞ óåâáóìïý êïéíþí êáíüíùí êáé Üñá éóüôçôá. Ï áíôáãùíéóìüò ðïõ âáóßóôçêå óôçí áíåîÝëåãêôç åêìåôÜëëåõóç äïêéìÜóôçêå êáé áðüôõ÷å. Ï áíôáãùíéóìüò ìðïñåß íá Ý÷åé ìüíï ðïéïôéêÜ êñéôÞñéá. ¢ñá ðÜìå ãéá Üëëá. Êé åäþ åìöáíßæåôáé Ýíá äåýôåñï (ôï óçìáíôéêüôåñï) ðñüâëçìá ðïõ ðñÝðåé íá äéïñèùèåß. Ðïéïé èá ìáò ïäçãÞóïõí ó’ áõôÜ ôá Üëëá; Ðïéïé èá îåêëåéäþóïõí ôéò êëåéóôÝò ðüñôåò, ü÷é óå åèíéêéóôéêÜ äåäïìÝíá åíüò èëéâåñïý ðáñåëèüíôïò áëëÜ óå óýã÷ñïíá ðáãêïóìéïðïéçìÝíá, áíèñþðéíá ðñüôõðá; Áõôïß ëïéðüí, áðëþò äåí õðÜñ÷ïõí êáé äåí õðÜñ÷ïõí åðåéäÞ ôï óýóôçìá äå öñüíôéóå íá ôïõò äçìéïõñãÞóåé Þ óå Üëëåò ðåñéðôþóåéò ôïõò Ý÷åé áðïêëåßóåé. ÓôçñéãìÝíïé óå ðñáêôéêÝò ðïóïôéêÝò ðáñÜ ðïéïôéêÝò äçìéïõñãÞóáìå Ýíáí êüóìï óôá ðñüôõðá ôçò âéïìç÷áíéêÞò ðáñáãùãÞò. Ôå÷íïêñÜôåò ðïõ ìðïñïýóáí íá ëåéôïõñãïýí ìç÷áíéêÜ êáôÜêëõóáí êÜèå ÷þñï êáé èÝóç. ¢íèñùðïé ðïõ Ýìáèáí íá ëåéôïõñãïýí áðïëýôùò ôõðïðïéçìÝíá, ÷ùñßò ðñùôïôõðßá, ÷ùñßò öáíôáóßá, ÷ùñßò íá ìðïñïýí íá îåöýãïõí áðü èåóðéóìÝíïõò êáíüíåò ëÞøçò áðïöÜóåùí êõñéÜñ÷çóáí ðñïò ìåãÜëç ÷áñÜ åíüò óõóôÞìáôïò ðïõ ìðïñïýóå íá äçìéïõñãÞóåé ôÝôïéïõò ìáæéêÜ. ¢íèñùðïé ðïõ äÝ÷ôçêáí êáé áíáðáñÜãïõí ôõðïðïéçìÝíç, áðëÞ êáé åýêïëá êáôáíïçôÞ ãíþóç êáé ðáéäåßá åßíáé åýêïëï íá äéáìïñöùèïýí êáé ìÜëéóôá ìå öôçíÝò üóï êáé áðáñ÷áéùìÝíåò ìåèüäïõò. Áõôïß åßíáé éäéáßôåñá ÷ñÞóéìïé üóï ï êüóìïò êéíåßôáé óå äåäïìÝíåò êáé Üñá ðñïâëÝøéìåò ðïñåßåò. Äéáöïñåôéê܅ ÓÞìåñá, äõóôõ÷þò ãé áõôïýò, ï êüóìïò ôåëåßùò áðñüâëåðôá(;) åãêáôÜëåéøå ôéò öùôåéíÝò ëåùöüñïõò ôïõ ðñüóöáôïõ ðáñåëèüíôïò êáé êéíåßôáé óå áôñáðïýò ðïõ åëÜ÷éóôá åß÷áí ðñïâëåöèåß. Ïé ôå÷íïêñÜôåò äåí åß÷áí ðñïåôïéìáóôåß ãéá êÜôé ôÝôïéï. Áäõíáôïýí íá óõíåéäçôïðïéÞóïõí (äåí ìðïñïýóáí íá ôï äéáíïçèïýí) ðþò öôÜóáìå ìðñïóôÜ óå ðüñôåò êëåéóôÝò. Ðïëý ðåñéóóüôåñï äå äéáèÝôïõí ôá êëåéäéÜ ãéá íá ôéò áíïßîïõí. Ç ðáíôïäõíáìßá ôïõò, ç áäéáìöéóâÞôçôç êõñéáñ÷ßá ôïõò óå ðïëéôéêÝò êáé ïéêïíïìéêÝò èÝóåéò êñÜôçóå åëÜ÷éóôá. Ôþñá äÝ÷ïíôáé ðõñÜ áðü ðáíôïý êáé äåí åßíáé ìáêñéÜ ç óôéãìÞ ðïõ ïé ëáïß èá áðáéôÞóïõí, ßóùò ìå åëÜ÷éóôá åéñçíéêü ôñüðï, ôçí áðïìÜêñõíóÞ ôïõò áðü èÝóåéò åîïõóßáò. Ùñáßá Þôáí üóï ïé ðüñôåò Þôáí áíïé÷ôÝò. Êáíåßò âÝâáéá, äåí Þèåëå êáí íá óêåöôåß ôï åíäå÷üìåíï êÜðïéá óôéãìÞ íá êëåßóïõí. Êáé ôþñá êáíåßò äå èõìÜôáé ðïý âñßóêïíôáé ôá êëåéäéÜ. Åßíáé Üó÷çìï íá âñßóêåé êÜðïéïò üëåò ôéò ðüñôåò êëåéóôÝò áëëÜ ôïõ ìÝíåé Ýíá ìüíï íá êÜíåé. ÐñÝðåé íá âñåé ôá ÷áìÝíá êëåéäéÜ Þ ôïõò êáôÜëëçëïõò áíèñþðïõò. Áíèñþðïõò ðïõ ìðïñïýí íá ëåéôïõñãÞóïõí Ýîù áðü ôá äåäïìÝíá êáé íá åíôïðßóïõí ðïéåò ðüñôåò êáé ìå ðïéï ôñüðï ðñÝðåé íá áíïßîïõí. Åíáëëáêôéêü óåíÜñéï äåí õðÜñ÷åé. Óå êÜèå Üëëç ðåñßðôùóç ïé ðüñôåò èá ðáñáìÝíïõí êëåéóôÝò! *Ï ê. ÆÜ÷ïò åßíáé êáèçãçôÞò óôï öñïíôéóôÞñéï «Üðïøç» ôçò ËÜñéóáò. ÓõããñáöÝáò ôùí âéâëßùí «Åã÷åéñßäéï Åðéâßùóçò» êáé «ÌÜèå, Ðáéäß ìïõ, ÃñÜììáôá». http://sotiriszachos.blogspot.com/

ÔåôÜñôç 18 Áõãïýóôïõ 2010

Å É Ä Ç Ó Å É Ó

ÅÐÉÊÉÍÄÕÍÏÉ ÏÉ ÍÏÌÏÉ ËÁÑÉÓÁÓ, ÐÉÅÑÉÁÓ, ÇÌÁÈÉÁÓ, ÊÉËÊÉÓ - ÄÅÍ ÃÉÍÏÍÔÁÉ ÁÉÌÏËÇØÉÅÓ

¸íáò áêüìá íåêñüò áðü ôïí éü ôïõ Äõôéêïý Íåßëïõ ÓÕÌÐÔÙÌÁÔÁ ÔÇÓ ÍÏÓÏÕ ÅÊÄÇËÙÍÅÉ ÌÏÍÏ ÔÏ 1% ÔÙÍ ÁÔÏÌÙÍ ÐÏÕ ÄÅ×ÏÍÔÁÉ ÔÓÉÌÐÇÌÁ ÌÏËÕÓÌÅÍÏÕ ÊÏÕÍÏÕÐÉÏÕ

Ëüãù ôùí êñïõóìÜôùí ôïõ éïý ôïõ Äõôéêïý Íåßëïõ, ïé áéìïëçøßåò Ý÷ïõí óôáìáôÞóåé óôá êÝíôñá áéìïäïóßáò ôçò ËÜñéóáò, ôçò Êáôåñßíçò, ôçò ÂÝñïéáò, ôïõ Êéëêßò êáé ôùí Ãéáííéôóþí, åíþ óôç Èåóóáëïíßêç óõíå÷ßæïíôáé ìå éäéáßôåñç ðñïóï÷Þ, áðïêëåßïíôáò ôá Üôïìá ðïõ Ý÷ïõí åðéóêåöèåß ðåñéï÷Ýò õøçëïý êéíäýíïõ. ÕÐÅÊÕØÅ Óôï ìåôáîý, Ýíáò áêüìá áóèåíÞò õðÝêõøå Ýðåéôá áðü ìüëõíóç ìå ôïí éü -ðñüêåéôáé ãéá ôïí ôÝôáñôï èÜíáôïò ðïõ óõíäÝåôáé ìå ôçí áóèÝíåéá- åíþ áêüìá 12 êñïýóìáôá åðéâåâáéþèçêáí ìå åñãáóôçñéáêÝò åîåôÜóåéò ôç ÄåõôÝñá, áíåâÜæïíôáò óôá 60 ôïí óõíïëéêü áñéèìü. «Óôç Èåóóáëïíßêç äåí Ý÷ïõí áðáãïñåõôåß ïé áéìïëçøßåò. Ïé ïäçãßåò ðïõ Ý÷ïõìå åßíáé íá ìçí ðáßñíïõìå áßìá áðü Üôïìá ôá ïðïßá Ý÷ïõí ìåßíåé ôï ôåëåõôáßï 24ùñï óôïõò íïìïýò ËÜñéóáò, Ðéåñßáò, Çìáèßáò, ÐÝëëáò êáé Êéëêßò», áíÝöåñå óôï ÁÐÅ-ÌÐÅ ç óõíôïíßóôñéá äéåõèýíôñéá ôïõ ÊÝíôñïõ Áéìïäïóßáò ôïõ Éððïêñáôåßïõ Íïóïêïìåßïõ Èåóóáëïíßêçò, Ãùãþ ÐáðáúùÜííïõ.

ÏÉ ØÅÊÁÓÌÏÉ ¼óïí áöïñÜ ôçí êáôáðïëÝìçóç ôùí êïõíïõðéþí, ï äÞìáñ÷ïò Èåóóáëïíßêçò Âáóßëçò Ðáðáãåùñãüðïõëïò áíáêïßíùóå üôé ôï õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò äåí Ýêáíå äåêôÞ ôçí ðñüôáóç ôùí ôïðéêþí öïñÝùí ãéá øåêáóìïýò.

Óôéò ðüëåéò üðïõ ïé áéìïëçøßåò Ý÷ïõí óôáìáôÞóåé, ìå åíôïëÞ ôïõ õðïõñãåßïõ Õãåßáò, ôï áßìá ðïõ åß÷å ëçöèåß ôéò ðñïçãïýìåíåò çìÝñåò (ðåñßðïõ 2.000 ìïíÜäåò) Ý÷åé ôåèåß óå êáñáíôßíá ðñïêåéìÝíïõ íá åëåã÷èåß.

Ôï ðñüãñáììá, áíÝöåñå ï ßäéïò åóôéÜæåôáé óå ðåñéï÷Ýò ìå ïñõæþíåò üðïõ áíáðáñÜãïíôáé ôá Ýíôïìá, êáé Ý÷åé åöáñìïóôåß ìå åðéôõ÷ßá óå ðåéñáìáôéêü óôÜäéï. Ôï áßôçìá õðïâëÞèçêå åðßóçò óôá õðïõñãåßá Õãåßáò êáé Ïéêïíïìéêþí.

ÔÑÏÐÏÐÏÉÇÌÅÍÏÓ


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÔÅÔÁÑÔÇ 18 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2010 5

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÌÅ ÁÐÏÖÁÓÇ ÔÏÕ ÄÇÌÁÑ×ÏÕ

Ïé Ã. ËÜéïò êáé Ïñ. ÔæéôæéëÞò íÝïé ÁíôéäÞìáñ÷ïé Ðéåñßùí

Á

ëëáãÝò óôéò Áíôéäçìáñ÷ßåò ôïõ ÄÞìïõ Ðéåñßùí, ëßãïõò ìÞíåò ðñéí ôç ëÞîç ôçò èçôåßáò ôçò óçìåñéíÞò äéïßêçóçò. Ï ÄÞìáñ÷ïò ÄçìÞôñçò ÂáúíÜò ìå áðüöáóÞ ôïõ üñéóå íÝïõò áíôéäçìÜñ÷ïõò ôïõò êõñßïõò ÃéÜííç ËÜéï êáé ÏñÝóôç ÔæéôæéëÞ. ÏÉ ÁÑÌÏÄÉÏÔÇÔÅÓ

ÅÉÄÇÓÅÉÓ Ðôþóç 20% óôçí ôïõñéóôéêÞ êßíçóç öÝôïò óôçí Ðéåñßá ÄÇËÙÍÅÉ Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÇÓ ¸ÍÙÓÇÓ ÎÅÍÏÄÏ×ÙÍ

Óýìöùíá ìå ôçí áðüöáóç ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ, ï ê. ËÜéïò èá Ý÷åé ôéò åîÞò áñìïäéüôçôåò: ôçí áíáðëÞñùóç ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ óå ðåñßðôùóç áðïõóßáò Þ êùëýìáôïò, ôçí åðéâïëÞ Öüñùí—Ôåëþí êáé äéêáéùìÜôùí êáé âåâáßùóç ðÜóçò öýóåùò åóüäùí, ôçí ðáñáêïëïýèçóç Ýñãùí ðïõ åêôåëïýíôáé óôï ÄÞìï, ôçí áíôéìåôþðéóç ðñïâëçìÜôùí, Ýêôáêôùí áíáãêþí êáé èåïìçíéþí óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÄÞìáñ÷ï êáé ôéò áñìüäéåò õðçñåóßåò. Åðßóçò, ï ê. ÃéÜííçò ËÜéïò èá åßíáé áñìüäéïò ãéá êõêëïöïñéáêÝò ñõèìßóåéò, óÞìáíóç ïäþí, ìåôáôüðéóç ðåñéðôÝñùí êáé ìéêñïåðéóêåõÝò ïäþí êáé êôéñßùí, ôç èåþñçóç ôïõ ãíÞóéïõ ôçò õðïãñáöÞò, ôçí õðïãñáöÞ âåâáéþóåùí æùÞò ê.ë.ð, ôç ëåéôïõñãßá ôå÷íéêÞò õðçñåóßáò ôïõ ÄÞìïõ, ôéò âåâáéþóåéò äéêáéïý÷ùí áãñïôåìá÷ßùí êáé ïéêïðÝäùí êáé èÝìáôá Ðïëåïäïìßáò. Ïé áñìïäéüôçôåò ôïõ ê. ÏñÝóôç ÔæéôæéëÞ Ý÷ïõí íá êÜíïõí ìå ôçí áíÜðôõîç ðñáóßíïõ êáé óõíôÞñçóç ðëáôåéþí, ôç óõíôÞñçóç êáé ëåéôïõñãßá áèëçôéêþí åãêáôáóôÜóåùí, ìå èÝìáôá ðïëéôéóìïý êáé ðïëéôéóôéêþí óõëëüãùí, ôçí ðáñáêïëïýèçóç êáé óõíôÞñçóç äéêôýùí ýäñåõóçò-Üñäåõóçò, ôçí ðáñáêïëïýèçóç Ýñãùí ðïõ åêôåëïýíôáé óôï ÄÞìï, ôçí áíôéìåôþðéóç ðñïâëçìÜôùí, Ýêôáêôùí áíáãêþí êáé èåïìçíéþí óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÄÞìáñ÷ï êáé ôéò áñìüäéåò õðçñåóßåò, ìå èÝìáôá ëáúêþí áãïñþí, êïéíü÷ñçóôùí ÷þñùí, ìéóèþìáôá êïéíü÷ñçóôùí ÷þñùí, ôç èåþñçóç ôïõ ãíÞóéïõ ôçò õðïãñáöÞò, ôçí õðïãñáöÞ âåâáéþóåùí æùÞò ê.ë.ð, êáèþò êáé ìå èÝìáôá äçìïôéêÞò êáé áãñïôéêÞò ïäïðïéßáò, äéáíïßîåéò ïäþí, Ýñãá êáé ðñïìÞèåéåò.

ÌÅ ÁÐÏÖÁÓÇ ÔÇÓ ÃÅÍÉÊÇÓ ÃÑÁÌÌÁÔÅÁ Ê. ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ

ÅíôÜ÷èçêå óôï ÅÓÐÁ ç êáôáóêåõÞ äåîáìåíÞò ýäñåõóçò óôï Óâïñþíï Ç ÊáôáóêåõÞ íÝáò äåîáìåíÞò ýäñåõóçò óôï Óâïñþíï ìå ðñïûðïëïãéóìü 2.583.000 åõñþ, åíôÜ÷èçêå óôï ÐÅÐ Ìáêåäïíßáò – ÈñÜêçò 2007 – 2013 (ÅÓÐÁ), Ýðåéôá áðü ôçí õðïãñáöÞ ôùí ó÷åôéêþí áðïöÜóåùí áðü ôç ÃåíéêÞ ÃñáììáôÝá ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò, Ìáñßá ËéïíÞ. Ç ðñüôáóç ðåñéëáìâÜíåé ôçí êáôáóêåõÞ äåýôåñçò äåîáìåíÞò ýäñåõóçò äýï èáëÜìùí áðü ïðëéóìÝíï óêõñüäåìá C20/25 óõíïëéêïý üãêïõ 6.000 ê.ì. óôç èÝóç Óâïñþíïõ, áðÝíáíôé áðü ôçí õðÜñ÷ïõóá äåîáìåíÞ ýäñåõóçò. Ç ÐåñéöÝñåéá ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò áíáêïßíùóå üôé óôï ðñüãñáììá åíôÜ÷èçêáí Üëëá ôÝóóåñá Ýñãá ðïõ áöïñïýí ôç äéá÷åßñéóç ðüóéìïõ ýäáôïò óôïõò íïìïýò Êéëêßò êáé Çìáèßáò êáé Ý÷ïõí óõíïëéêü ðñïûðïëïãéóìü 9.115.736 åõñþ. Ç êá. ËéïíÞ «Ïé åíôÜîåéò Ýñãùí ðïõ áöïñïýí óôç äéá÷åßñéóç êáé äéáíïìÞ ðüóéìïõ íåñïý óôçí ÊåíôñéêÞ Ìáêåäïíßá åßíáé ðïëý óçìáíôéêÝò óôï ðëáßóéï ôçò ðñïóðÜèåéáò ðïõ êáôáâÜëåé ôüóï ç Ðïëéôåßá, üóï êáé ç ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç ãéá íá âåëôéùèåß ç ðïéüôçôá ôïõ ðüóéìïõ íåñïý ðïõ äéáôßèåôáé óå êáôïßêïõò êáé åðéóêÝðôåò ôùí åðôÜ íïìþí, áëëÜ êáé ãéá íá áðïêôÞóïõí üëåò ïé ðåñéï÷Ýò åðÜñêåéá. Ïé áñìüäéïé ôïðéêïß öïñåßò áíôáðïêñßèçêáí óôç ó÷åôéêÞ áíïé÷ôÞ ðñüóêëçóç êáé õðÝâáëáí óåéñÜ ðñïôÜóåùí ãéá ôç ÷ñçìáôïäüôçóç Ýñãùí áðü ôï ÐÅÐ Ìáêåäïíßáò – ÈñÜêçò 2007 – 2013, ìå áðïôÝëåóìá íá åíôÜóóïíôáé äéáñêþò Ýñãá, ôá ïðïßá åßíáé óçìáíôéêÜ ãéá ôçí êáèçìåñéíüôçôá ôùí ðïëéôþí, ãéá ôç äçìüóéá õãåßá êáé ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôïõ íåñïý, ðïõ üëïé ãíùñßæïõí ðüóï ðïëýôéìï åßíáé. Óôï ôÝëïò ôçò ÔÝôáñôçò ÐñïãñáììáôéêÞò Ðåñéüäïõ ðéóôåýïõìå ðùò ôá ïëïêëçñùìÝíá áõôÜ Ýñãá èá Ý÷ïõí äéáìïñöþóåé êáëýôåñåò óõíèÞêåò õäñïäüôçóçò óå ó÷åäüí ôï óýíïëï ôçò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò. Ðñïôåñáéüôçôá Ý÷åé äïèåß óôçí áíôéìåôþðéóç ÷ñüíéùí ðñïâëçìÜôùí ðïéüôçôáò êáé åðÜñêåéáò ôïõ íåñïý óå óõãêåêñéìÝíåò ðåñéï÷Ýò, þóôå åðéôÝëïõò íá áðïêôÞóïõí êáèáñü ðüóéìï íåñü êáé íá ôï äéáèÝóïõí ïñèïëïãéêÜ, ìå ðåñéïñéóìü ôùí äéáññïþí êáé áðùëåéþí óå ÷éëéÜäåò êáôïßêïõò. Ôï óýíïëï ôùí Ýñãùí óõã÷ñçìáôïäïôåßôáé áðü ôï Åõñùðáúêü Ðåñéöåñåéáêü Ôáìåßï ÁíÜðôõîçò», áíÝöåñå ÷áñáêôçñéóôéêÜ ç ÃåíéêÞ ÃñáììáôÝáò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò êá Ìáñßá ËéïíÞ.

ÌåéùìÝíç êáôÜ 20% óå ó÷Ýóç ìå ðÝñõóé åêôéìÜôáé ðùò èá åßíáé ç ôïõñéóôéêÞ êßíçóç óôçí Ðéåñßá. Ìüíïí ôïí Áýãïõóôï ôá îåíïäï÷åßá ôçò Ðéåñßáò ðáñïõóßáóáí éêáíïðïéçôéêÞ ðëçñüôçôá, áíáöÝñåé óôï «Ï.Â.» ï Ðñüåäñïò ôçò ¸íùóçò Îåíïäü÷ùí Ðéåñßáò ê. Ãéþñãïò Ìðïýñïò, óçìåéþíïíôáò ðùò ôïõò ðñþôïõò ìÞíåò ôçò öåôéíÞò óåæüí ôá îåíïäï÷åßá ôçò Ðáñáëßáò êáé ôçò ÏëõìðéáêÞò ÁêôÞò ðáñïõóßáóáí ðôþóç ðïõ Üããéîå ôï 40%. Ï ê. Ìðïýñïò áðïäßäåé ôçí ðôþóç óôçí ïéêïíïìéêÞ êñßóç ðïõ ðëÞôôåé ðïëëÝò ÷þñåò ôùí Âáëêáíßùí êáé ôçò Åõñþðçò, áëëÜ êáé óôï êëåßóéìï ôçò êïéëÜäáò ôùí Ôåìðþí áðü ôéò êáôïëéóèÞóåéò ôïí ðåñáóìÝíï ×åéìþíá, ìå áðïôÝëåóìá íá óçìåéùèïýí áêõñþóåéò êñáôÞóåùí. Ðùò äéáìïñöþèçêå ç öåôéíÞ ôïõñéóôéêÞ êßíçóç óôçí Ðéåñßá; Ç öåôéíÞ ôïõñéóôéêÞ ðåñßïäïò äåí îåêßíçóå ìå ôéò êáëýôåñåò ðñïûðïèÝóåéò, êáèþò êáôÜ ôïõò ìÞíåò ÌÜéï,

Éïýíéï êáé Éïýëéï åß÷áìå óçìáíôéêÞ ðôþóç ðïõ Üããéîå ôï 40%, óå ó÷Ýóç ìå ðñïçãïýìåíåò ÷ñïíéÝò. Ôï ðñüâëçìá Þôáí ðåñéóóüôåñï áéóèçôü óôçí Ðáñáëßá êáé ôçí ÏëõìðéáêÞ ÁêôÞ êáé ü÷é ôüóï óôç Íüôéá Ðéåñßá. Ôï óêçíéêü Üëëáîå ôïí Áýãïõóôï, êáèþò ç ðëçñüôçôá óôá ìåãÜëá îåíïäï÷åßá Üããéîå ôï 100% êáé óôéò ìéêñüôåñåò ìïíÜäåò ôï 95%. Åõåëðéóôïýìå ðùò ìÝ÷ñé ôç ëÞîç ôçò öåôéíÞò ðåñéüäïõ èá óõíå÷ßóïõí ôá êáôáëýìáôÜ ìáò íá Ý÷ïõí ôçí ßäéá ðëçñüôçôá. Èá ðñÝðåé íá óçìåéùèåß ðùò öÝôïò ðáñïõóéÜóôçêå ìåßùóç ôïõñéóôþí áðü ôç Ãåñìáíßá êáé ôç Ñïõìáíßá êáé üëïé ïé öïñåßò ôïõ ôïõñéóìïý ðñïóðáèïýìå íá áëëÜîïõìå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç. ÁíôéèÝôùò, áõîçìÝíç åßíáé ç êßíçóç óôï íïìü ìáò áðü ôïõò ÓÝñâïõò êáé Âïýëãáñïõò ôïõñßóôåò, åíþ óôá ßäéá ìå ôá ðåñóéíÜ åðßðåäá åßíáé ôï êýìá ôïõñéóôþí áðü ôçí Ðïëùíßá, ôç Ôóå÷ßá êáé ôç Óëïâáêßá. ÐáñÜ ôá «÷ôõðÞìáôá» ï Ôïõñéóìüò ôçò Ðéåñßáò Üíôåîå; Ôï ðñþôï óçìáíôéêü ãåãïíüò ðïõ åðçñÝáóå ôïí ôïõñéóìü ôçò Ðéåñßáò, üðùò êáé óå üëç ôç Âüñåéá ÅëëÜäá, Þôáí ôï êëåßóéìï ôùí Ôåìðþí. Áðü åêåß îåêßíçóå üëï ôï êáêü. Óôç óõíÝ÷åéá óõíÝâçóáí êáé Üëëá ãåãïíüôá, üðùò ïé äçëþóåéò êõâåñíçôéêþí ðáñáãüíôùí ðïõ óõíåôÝëåóáí óôï íá äçìéïõñãçèåß ìéá êáêÞ åéêüíá ôçò ÷þñáò ìáò óôï åîùôåñéêü.

1. 2. 3. 4.

ÊÁÑÁÉÓÊÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ËÁÖÁÔÆÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ×ÏËÅÂÁÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ ÖÏÕÍÔÁ ×ÑÉÓÔÉÍÁ

Ôá ðáñáðÜíù ìÝëç ôçò ÄÇÌ.Ô.Ï. ÄÉÏY äçëþíïõìå êáôçãïñçìáôéêÜ üôé ïõäÝðïôå óõíåíåóáìå óôçí áíáêïßíùóç ôçò ÄÇÌ.Ô.Ï. ÄÉÏÕ ðïõ ðåñéåß÷å ôá ïíüìáôá ìáò êáé äåí óõììåôÝ÷ïõìå óå ðáé÷íßäéá ìéêñïðïëéôéêÞò. ÅÜí ï åìðíåõóôÞò ôçò óõãêåêñéìÝíçò áíáêïßíùóçò áðïóêïðïýóå óôç äéáôÜñáîç ôùí ðïëý êáëþí ðñïóùðéêþí ó÷Ýóåùí ðïõ Ý÷ïõìå ìå ôïí ê. ÊÙÓÔÁ ÄÇÌÏÐÏÕËÏ ðëáíÜôáé ðëÜíç ïéêôñÜ êáé ôïí êáëïýìå óå Üìåóç áðïêáôÜóôáóç ôçò áëÞèåéáò ðñïò ôï ðñïóùðü ìáò.

Ðþò áëëÜæïõí ïé êáéñïß !!! Ðþò ïé «åèíïðñïäüôåò» êáé ïé «Å.Á. ÌïÂïýëãáñïé» ãßíïíôáé åêöñáóôÝò ôïõ Åëëçíéóìïý üðùò ï ðëçèùñéêüò ÈïäùñÜêçò ÄéáâÜæïíôáò ôá åãêþìéá ôïõ ÓÅÂÅ ðñïò ôïí õìíçôÞ ôçò Ñùìéïóýíçò ãßãáíôá ÈïäùñÜêç, áéóèÜíèçêá êÜðùò Üâïëá êáé áìÞ÷áíá, íéþèïíôáò êáé ìéá ðéêñßá, ãéáôß ìéá áðü ôéò êáôçãïñßåò ðïõ ìå âÜñáéíáí ôï 1967 êáé ìÝôñçóå óçìáíôéêÜ ãéá íá áðïëõèþ áðü ôç èÝóç ôïõ ÁíôéäçìÜñ÷ïõ Ëéôï÷þñïõ, Þôáí ôï üôé Þìïõí Ýíèåñìïò ïðáäüò ôïõ Ìßêç êáé ìÝëïò ôçò íåïëáßáò ËáìðñÜêç ðïõ ùò ãíùóôü áêïýñáóôïò ðñüåäñïò ôçò Þôáí ï ÈïäùñÜêçò. Âáñõíüìïõí âÝâáéá êáé ìå ôçí êáôçãïñßá üôé Þìïõí ãüíïò áãùíéóôþí ÅèíéêÞò Áíôßóôáóçò ÅÁÌÅËÁÓ, Üèëéùí ÅÁìïÂïõëãÜñùí» ðïõ Þèåëáí íá îåðïõëÞóïõí ôçí ÅëëÜäá óôïõò ÓëÜâïõò!! ÂÝâáéá êáíåßò áðü ôïõò èëéâåñïýò ÅëëçíáñÜäåò Áðñéëéáíïýò êáé óçìåñéíïýò, äåí èÝëåé íá èõìÜôáé Þ äåí êÜíåé ôïí êüðï íá ðëçñïöïñçèåß áí äåí ôï îÝñåé üôé, ôá ïñãáíùìÝíá áðü ôï ÅÁÌ äõíáìéêÜ ëáúêÜ óõëëáëçôÞñéá ôï 1943 áðÝôñåøáí ôçí êÜèïäï ôùí ÂïõëãÜñùí óôïí ÁëéÜêìïíá üðùò åß÷å óõìöùíçèåß ìå ôéò öáóéóôéêÝò êõâåñíÞóåéò Ãåñìáíßáò êáé Âïõëãáñßáò. Ðùò ãßíåôáé ïñÝ ðáëéêÜñéá ôïõ ÓÅÂÅ ðïõ ïìíýåôå óôçí ÅõñùðáúêÞ êáé äéåèíÞ êáðéôáëéóôéêÞ âáñâáñüôçôá, íá áíáêçñýóóåôå ôá Ìßêç ùò ôç ìåãáëýôåñç ðñïóùðéêüôçôá ôïõ Åëëçíéóìïý, ðïõ üíôùò åßíáé, êáé íá ìçí ôïõ æçôÜôå ðñþôá óõãíþìç ãéá ôá âáóáíéóôÞñéá ðïõ õðÝóôç, ôüóï áõôüò üóï êáé ïé óýíôñïöïé ôïõ óôá îåñïíÞóéá, ôïõò «ÍÝïõò Ðáñèåíþíåò» êáé íá ìçí óôÝëíåôå åêåß ðïõ ðñÝðåé üëïõò áõôïýò ðïõ õðÝãñáøáí ôéò óõìöùíßåò ôïõ Ìááóôñß÷ô, ôçò Âáñêåëþíçò êáé ôï Üèëéï Ìíçìüíéï – ìíçìüóõíï ôçò ÅëëÜäáò, ðïõ ìáò õðïäïýëùóå ãéá áüñéóôï ÷ñüíï óôïõò Ãåñìáíïýò êáé Üëëïõò äéåèíåßò ôïêïãëýöïõò; Êáé ðùò áíÝ÷åóôå åêåßíïí ôïí Èåóóáëïíéêéü óôé÷ïðëüêï íá âãáßíåé óôá êáíÜëéá êáé íá äçëþíåé îåäéÜíôñïðá üôé ï ÌåãÜëïò Ñßôóïò åßíáé Ýíáò áóÞìáíôïò ðïéçôÞò ðïõ Ýãéíå ãíùóôüò åëÝù ÊÊÅ åíþ åêåßíïò åßíáé ìåãÜëïò áöïý öÝñåé ôï üíïìá ×ñéóôéáíüðïõëïò! Ïé äéáðéóôþóåéò ôïõ Ìßêç üôé óêïðüò ôçò ôñüéêáò åßíáé íá ìáò äéáëýóïõí óá ëáü ìå üëï ôçí ïéêïíïìéêÞ åîáèëßùóç äåí åßíáé êÜôé êáéíïýñãéï. Åßíáé ðáãêüóìéá ðñáêôéêÞ ôçò äéåèíïýò ðëïõôïêñáôßáò, êáé ôï ãíùñßæïõí êáé áõôïß ðïõ õðÝãñáøáí ôéò óõìöùíßåò üðùò óõíáßíåóáí êáé óôá Üèëéá áíôéêïììïõíéóôéêÜ ìíçìüíéá. Êáé ðñùôïóôáôïýí êáé óôçí áìíÞóôåõóç ôùí Íáæéóôþí åãêëçìáôéþí ðïõ áéìáôïêýëéóáí ôçí Åõñþðç ãéá íá åðéâÜëïõí äéá ðõñüò êáé óéäÞñïõ áõôü ðïõ åðÝâáëáí óÞìåñá ìå ôéò ëåüíôåéåò óõìöùíßåò, ðñïóðáèþíôáò íá ôïõò åîïìïéþóïõí ìå ôïí Ýíäïîï åñõèñü óôñáôü ðïõ ìå ôç ãéãÜíôéá áíôåðßèåóç ôïõ áðåëåõèÝñùóå ôçí Åõñþðç áðü ôá ÷éôëåñéêÜ êôÞíç ðïõ åß÷å åêèñÝøåé êáé åîïðëßóåé ç äéåèíÞò ôïõ êåöáëáßïõ ãéá íá ôá óôñÝøåé åíÜíôéá óôá ðëïõôïöüñá åäÜöç ôçò ðñþçí ÓïâéåôéêÞò ¸íùóçò. Íßêïò ÊïõêïõôÜôóéïò

ÓõíÜíôçóç ôçò Âïõëåõôïý êá Ìáñßáò Ìß÷ïõ ìå ðáñáãùãïýò ôïõ ÄÞìïõ Åëáößíáò ÅÍÇÌÅÑÙÈÇÊÅ ÃÉÁ ÆÇÌÉÅÓ ÓÅ ÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ ËÏÃÙ ÔÏÕ ÊÁÕÓÙÍÁ

Ìå ôïõò ðáñáãùãïýò ôïõ ÄÞìïõ Åëáößíáò óõíáíôÞèçêå ç âïõëåõôÞò Ðéåñßáò êá Ìáñßá Ìß÷ïõ, ôçí ðåñáóìÝíç ÐáñáóêåõÞ . Ïé áãñüôåò ôçò ðåñéï÷Þò ôçí åíçìÝñùóáí üôé áíôéìåôùðßæïõí ðñïâëÞìáôá óå ïñéóìÝíåò êáëëéÝñãåéåò ëüãù êáýóùíá êáé åéäéêüôåñá óôçí êáëëéÝñãåéá ôçò ðéðåñéÜò. Ç âïõëåõôÞò ìå ôïõò ðáñáãùãïýò åðéóêÝöèçêáí áãñïôåìÜ÷éá ìå êüêêéíåò ðéðåñéÝò (öëùñßíçò) óôçí áãñïôéêÞ ðåñéï÷Þ ôçò Åëáößíáò, üðïõ äéáðéóôþèçêå Ýíôïíç åéêüíá åãêáõìÜôùí óôïõò êáñðïýò. ÌÜëéóôá ôï ðïóïóôü ôçò æçìéÜò èá Ý÷åé áõîáíüìåíç ôÜóç, äéüôé ïé óõíèÞêåò êáýóùíá ãßíïíôáé êáèçìåñéíÜ êáé ðéï Ýíôïíåò. Ç êáëëéÝñãåéá ôçò êüêêéíçò ðéðåñéÜò åßíáé ìéá ðñïóðÜèåéá ðïõ ãßíåôáé óôá ðëáßóéá ôçò åýñåóçò íÝùí êáé äõíáìéêüôåñùí êáëëéåñãåéþí, áðü ôïõò áãñüôåò óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ ôçò Ðéåñßáò êáé ç ÝêôáóÞ ôçò ãéá åöÝôïò áããßæåé ôá 400 ðåñßðïõ óôñÝììáôá. Ïé áãñüôåò æÞôçóáí ôçí ðáñÝìâáóç ôçò âïõëåõôïý óôï õðïêáôÜóôçìá ôïõ ÅËÃÁ Èåóóáëïíßêçò þóôå íá Ýñèïõí ïé áñìüäéïé åêôéìçôÝò êáé íá åðéóçìÜíïõí ôç æçìéÜ. Ç êá ÌÉ×ÏÕ

ÄÉÁØÅÕÓÇ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇÓ

Ìçí îå÷íÜìå êáé ôçí ïéêïíïìéêÞ êñßóç ðïõ ìáóôßæåé êáé Üëëåò ÷þñåò ôùí Âáëêáíßùí êáé ôçò Åõñþðçò, ãåãïíüò ðïõ óõíåôÝëåóå óôçí ðôþóç ôçò ôïõñéóôéêÞ ìáò êßíçóç óå ó÷Ýóç ìå ðÝñõóé êáé ðñüðåñóé. Åõåëðéóôïýìå ðùò ç ôïõñéóôéêÞ ðôþóç äåí èá îåðåñÜóåé ôï 20%. Ï ôïõñéóôéêüò êëÜäïò óôçí Ðéåñßá áíôÝ÷åé êáèþò ïé ðåñéóóüôåñåò ìïíÜäåò åßíáé ïéêïãåíåéáêÝò. Ùóôüóï, ïé åðé÷åéñçìáôßåò èá âñåèïýí óå äýóêïëç èÝóç ãéáôß üëïé ôïõò ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá ðñï÷þñçóáí óôïí åêóõã÷ñïíéóìü ôùí ìïíÜäùí êáé üëï áõôü ôï êüóôïò èá ðñÝðåé íá ôï êáëýøïõí ìÝóá óå ëßãá ÷ñüíéá. Ç êõâÝñíçóç èá ðñÝðåé íá ëÜâåé ïõóéáóôéêÜ ìÝôñá ãéá íá óôçñßîåé ôïí ôïõñéóôéêü êëÜäï óå áõôÞ ôç äýóêïëç ïéêïíïìéêÞ óõãêõñßá. Åßóôå éêáíïðïéçìÝíïò áðü ôçí ôïõñéóôéêÞ ðñïâïëÞ ôïõ íïìïý ìáò; Ìå ôéò äõíáôüôçôåò ðïõ Ý÷ïõìå ùò íïìüò êÜíïõìå üôé ìðïñïýìå. Ç ôïõñéóôéêÞ ðñïâïëÞ åßíáé èÝìá ôçò êõâÝñíçóçò, ç ïðïßá èá ðñÝðåé íá äéáèÝóåé åðéðëÝïí ðüñïõò ãéá äéáöÞìéóç. Óå ôïðéêü åðßðåäï Ý÷ïõìå Üñéóôç óõíåñãáóßá ìå üëïõò ôïõò öïñåßò êáé ìáæß áãùíéæüìáóôå ãéá ôçí åðßëõóç ôùí ðñïâëçìÜôùí, áëëÜ ïé äõíáôüôçôåò ðïõ Ý÷ïõìå åßíáé ðåñéïñéóìÝíåò.

Åëåýèåñï ÂÞìá

Ç êá Ìß÷ïõ áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò äåóìåýôçêå íá êÜíåé üëåò ôéò áðáñáßôçôåò ðáñåìâÜóåéò ãéá íá áðïæçìéùèïýí êáé óçìåßùóå ðùò ç áðïæçìßùóç èá åßíáé ðïëý óçìáíôéêüò ðáñÜãïíôáò ãéá íá ìçí áðïèáññõíèïýí ïé áãñüôåò êáé íá óõíå÷ßóïõí ôçí ðñïóðÜèåéá ðïõ êÜíïõí ìå ôç íÝá áõôÞ êáëëéÝñãåéá. Ç óõíÜíôçóç êáôÝëçîå óôá ãñáöåßá ôçò ÏìÜäáò Ðáñáãùãþí Ìïó÷ïðïôÜìïõ, üðïõ óõæçôÞèçêáí ôá ðñïâëÞìáôá ôçò áãñïôéêÞò ðáñáãùãÞò ôçò ðåñéï÷Þò êáé áðáíôÞèçêáí ðïëëÜ áðü ôá åñùôÞìáôá ôùí ðáñáãùãþí. Ôá èÝìáôá ðïõ ôÝèçêáí óôç âïõëåõôÞ Þôáí ïé ðëçñùìÝò ôïõ ÅËÃÁ ãéá ôç ÷áëáæüðôùóç óôá êáðíÜ ôï 2009, ç åîéóùôéêÞ áðïæçìßùóç ôïõ 2009, êáé ôá íÝá Ó÷Ýäéá Âåëôßùóçò. Ãéá ôç äåýôåñç äüóç ôçò áðïæçìßùóçò ãéá ôç ÷áëáæüðôùóç ôïõ 2009 óôá êáðíÜ,

ç êá Ìß÷ïõ, åíçìÝñùóå üôé óýìöùíá ìå ôç äéáâåâáßùóç ôïõ ÅËÃÁ, èá Ý÷åé ðëçñùèåß Ýùò ôéò 25 Áõãïýóôïõ. Ãéá ôçí ÅîéóùôéêÞ Áðïæçìßùóç ç âïõëåõôÞò åíçìÝñùóå ðùò ôï Õðïõñãåßï ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Ôñïößìùí, óå óõíåñãáóßá ìå ôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí, Ý÷ïõí åîáóöáëßóåé ôïõò åèíéêïýò ðüñïõò íá óõíå÷éóôïýí ïé ðëçñùìÝò ôïõ ÌÝôñïõ ôçò ÅîéóùôéêÞò Áðïæçìßùóçò. ÂÜóç ôçò ïëïêëÞñùóçò ôùí äéïéêçôéêþí åëÝã÷ùí ãßíåôáé Üìåóá êáôáâïëÞ ÷ñçìáôéêÞò ðñïêáôáâïëÞò ýøïõò 70% ôçò ÅîéóùôéêÞò Áðïæçìßùóçò ôïõ 2009 ýøïõò 90,4 åê € óå 67.585 äéêáéïý÷ïõò ðáíåëëáäéêÜ. Ç êáôáâïëÞ ãßíåôáé óå üóïõò Ý÷ïõí õðïâÜëåé üëá ôá ðñïâëåðüìåíá äéêáéïëïãçôéêÜ äéá ìÝóïõ ôçò ÅÁÓ êáé ðëçñïýí ôá êñéôÞñéá Ýíôáîçò óôï ìÝôñï. Ãéá ôéò ðåñéðôþóåéò ðïõ ç ÅÁÓ Þ ïé ßäéïé ïé ðáñáãùãïß äåí Ý÷ïõí ðñïóêïìßóåé üëá ôá äéêáéïëïãçôéêÜ äßíåôáé ç äõíáôüôçôá ìÝ÷ñé 25/8/2010 íá ôï ðñÜîïõí, þóôå áìÝóùò ìåôÜ ôï äéïéêçôéêü Ýëåã÷ï íá ëÜâïõí êáé áõôïß ôçí ðñïêáôáâïëÞ. Ãéá ôá Ó÷Ýäéá Âåëôßùóçò, ç âïõëåõôÞò ðëçñïöüñçóå ôïõò ðáñáãùãïýò üôé Ý÷åé ãßíåé ç ðñüóêëçóç õðïâïëÞò áéôÞóåùí ãéá ôç äñÜóç ôïõ ÌÝôñïõ 121 ðïõ áöïñÜ óå åðåíäýóåéò åêóõã÷ñïíéóìïý áéãïðñïâáôïôñïöéêþí åêìåôáëëåýóåùí Ýùò 50.000 åõñþ (ôá ëåãüìåíá ìéêñÜ ó÷Ýäéá âåëôßùóçò). Ïé áéôÞóåéò õðïâÜëëïíôáé áðü ôéò 26 Éïõëßïõ 2010 Ýùò êáé ôéò 31 Ìáñôßïõ 2011 åêôüò åÜí ðñïçãçèåß åîÜíôëçóç ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ôçò äñÜóçò ïðüôå êáé ëÞãåé ôï äéêáßùìá õðïâïëÞò áéôÞóåùí íùñßôåñá áðü ôçí 31ç Ìáñôßïõ 2011. ¼óï ãéá ôá õðüëïéðá ó÷Ýäéá âåëôßùóçò, Ý÷åé ôåèåß óå äçìüóéá äéáâïýëåõóç ìÝ÷ñé ôçí ÐáñáóêåõÞ 20/08/2010ôï ó÷Ýäéï ôçò ÕðïõñãéêÞò Áðüöáóçò (ÕÁ) ðïõ áöïñÜ óôçí áðïôåëåóìáôéêÞ åöáñìïãÞ ôïõ êáèåóôþôïò åíßó÷õóçò ãéá ôçí åíèÜññõíóç ôùí åðåíäýóåùí óôéò ãåùñãéêÝò åêìåôáëëåýóåéò ôçò ìå áñ. 724/2010 ÊÕÁ ôïõ ÌÝôñïõ 121

"Åêóõã÷ñïíéóìüò ãåùñãéêþí åêìåôáëëåýóåùí" ôïõ ÐÁÁ.

ÁìÝóùò ìåôÜ, èá áêïëïõèÞóåé ç ðñüóêëçóç ãéá ôçí õðïâïëÞ ôùí áéôÞóåùí.


$

Ïëýìðéï ÂÞìá

ÔåôÜñôç 18 Áõãïýóôïõ 2010

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò ÂÏËÅÕ

ÅÍÁÑÎÇ ÐÑÏÅÔÏÉÌÁÓÉÁÓ ÔÏÕ ÁÑ×ÅËÁÏÕ

ÎåêéíÜ óÞìåñá ôçí ðñïåôïéìáóßá ç ïìÜäá ôïõ Áñ÷Ýëáïõ Êáôåñßíçò óôéò 17:30. Ôï ðñüãñáììá ôéò ïìÜäáò Ý÷åé åðéìåëçèåß ðñïóùðéêÜ ï ÐñïðïíçôÞò Ðáíáãéþôçò Óôïýðáò êáé ðåñéÝ÷åé. Á óêÝëïò : ÓõæÞôçóç: ÔïðïèÝôçóç ìåóïðñüèåóìùí êáé ìáêñïðñüèåóìùí óôü÷ùí.  óêÝëïò: Ðñïðüíçóç ìå ìðÜëá. à óêÝëïò: ÓõæÞôçóç : Ðñüãñáììá ðñïåôïéìáóßáò Ïé 6 ðñïðïíÞóåéò ôçí åâäïìÜäá ðïõ èá ðñáãìáôïðïéåß ïìÜäá ðåñéÝ÷ïõí áóêÞóåéò ìå êáé ÷ùñßò ìðÜëá, âÜñç, áåñïâéêÞ ãõìíáóôéêÞ, êáé êïëýìâçóç. Óôç äéÜèåóç ôïõ Ð. Óôïýðá èá åßíáé ïé åîÞò áèëçôÝò: 1. ÁÍÅÓÔÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ 1993 ÄÉÁÃÙÍÉÏÓ 2. ÂËÁÓÇÓ ÁÐÏÓÔÏËÉÄÇÓ 1993 LIBERO 3. ÃÉÁÍÍÇÓ ÓÁÊÏÃËÏÕ 1993 ÁÊÑÁÉÏÓ 4. ÃÉÙÑÃÏÓ ÁËÅÊÁÊÇÓ 1993 LIBERO 5. ÍÉÊÏÓ ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ 1993 ÄÉÁÃÙÍÉÏÓ 6. ÍÉÊÏÓ ÔÓÉÙËÇÓ 1993 ÄÉÁÃÙÍÉÏÓ 7. ×ÁÑÇÓ ÊÏÕÊÁÑÁÓ 1993 ÁÊÑÁÉÏÓ 8. ÂÁÓÉËÇÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ 1994 ÐÁÓÁÄÏÑÏÓ 9. ÖÙÔÉÁÄÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ 1995 ÊÅÍÔÑÉÊÏÓ 10. ÂÁÓÉËÇÓ ÓÔÅÖÏÐÏÕËÏÓ 1992 ÄÉÁÃÙÍÉÏÓ 11. ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÓÌÉÄÇÓ 1992 ÊÅÍÔÑÉÊÏÓ 12. ÊÙÓÔÁÓ ÂÏÕÔÓÁÓ 1992 ÊÅÍÔÑÉÊÏÓ 13. ÓÏÕËÊÏ ÍÔÅÍÇÓ 1989 ÁÊÑÁÉÏÓ 14. ÑÁÖÁÇË ÍÔÅÍÔÉÁ 1986 ÄÉÁÃÙÍÉÏÓ

Ãéïõñüðá Ëéãê

ÓÕËËÏÃÏÓ ÅËËÇÍÙÍ ÏÑÅÉÂÁÔÙÍ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÔÌÇÌÁ ÐÏÄÇËÁÓÉÁÓ

ÌáèÞìáôá ðïäçëáóßáò îåêéíÜ áðü ôïí ÓåðôÝìâñç ôï ðïäçëáôéêü ôìÞìá-ÁÊÁÄÇÌÉÁ Â.Ì.×. ôïõ Ó.Å.Ï. Êáôåñßíçò ãéá Â.Ì.×.,4×,DH êáé ÌÔÂ. ÌÜèåôå üëá ôá ìõóôéêÜ ôïõ ðïäçëÜôïõ áðü áõôïýò ðïõ ôá îÝñïõí ðñáãìáôéêÜ.

Êáèþò êáé ïé ðáìðáßäåò ôçò ïìÜäáò. Ôï âáóéêü ëßìðåñï ôçò ïìÜäáò èá ðáñáâñåèåß óôçí ðñþôç ðñïðüíçóç ôçò ïìÜäáò ãéá Ýíá óýíôïìï ÷áéñåôéóìü ìéáò êáé èá öýãåé ëüãï ôùí óôñáôéùôéêþí õðï÷ñåþóåùí ôïõ.

Ïé åããñáöÝò Üñ÷éóáí. Èá ôçñçèåß áõóôçñÞ óåéñÜ ðñïôåñáéüôçôáò, ìå ïëéãïìåëÞ ôìÞìáôá, óå áðüëõôá áóöáëÞ êëåéóôÞ ðßóôá. ÄéäÜóêïõí ðñáãìáôéêïß áèëçôÝò êáé ðñùôáèëçôÝò ðïäçëáóßáò õðü ôçí åðßâëåøç Ýìðåéñùí ãõìíáóôþí. Ðëçñïöïñßåò äçëþóåéò óõììåôï÷Þò : Êßôñïõò 7 Êáôåñßíç .ÔÇË/FAX:23510 73977 & www.extremeteam1.blogspot.com

ÊÜñëïò ôï... ôóáêÜëé! Áñçò - Áïýóôñéá ÂéÝííçò 1-0

¸ðáéîå ìå ôç öùôéÜ, áëëÜ óôï ôÝëïò ï Áñçò Þôáí áõôüò ðïõ Ýêáøå ôçí Áïýóôñéá ÂéÝííçò óôï êáõôü «Âéêåëßäçò»! Ç Ýìðíåõóç ôïõ ¸êôïñ Ñáïýë Êïýðåñ íá ðåñÜóåé óôïí áãùíéóôéêü ÷þñï ôïí ÊÜñëïò Ñïõßò ãéá ôïí ïðïßï ÷ñåéÜóôçêå «ðáñÜôáóç» ìÝ÷ñé íá Ýñèåé ôï äåëôßï ôïõ áðïäåß÷èçêå «÷ñõóÞ»! Ôï… ôóáêÜëé áðü ôçí ÃïõáôåìÜëá óêüñáñå óôï 93´ ãéá ôï ôåëéêü 1-0 êáé ïé «êßôñéíïé» âëÝðïõí ôïõò ïìßëïõò ôïõ Ãéïõñüðá Ëéãê ìüëéò Ýíá 90ëåðôï ìáêñéÜ! Ç ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Ìå óýóôçìá 4-4-2 êáé ðñùôáñ÷éêü óôü÷ï íá êñáôÞóåé ôï ìçäÝí ðßóù êáé íá ðåôý÷åé Ýíá ãêïë ðïõ èá ôïõ Ýäéíå ðñïâÜäéóìá óôçí õðüèåóç ðñüêñéóç ðáñÝôáîå ôçí ïìÜäá ôïõ ï Åêôïñ Ñáïýë Êïýðåñ. Ï Áñçò óôï êáôÜìåóôï «ÊëåÜíèçò Âéêåëßäçò» ðñïóðÜèçóå íá ðéÝóåé ôçí Áïýóôñéá, áëëÜ äåí ìðïñïýóå íá ðáôÞóåé ðåñéï÷Þ. Ïé Áõóôñéáêïß Þëåã÷áí ôï ÷þñï ôïõ êÝíôñïõ êáé ìå ìåãÜëç åõêïëßá óôáìáôïýóáí ôéò åðéèÝóåéò ôùí Èåóóáëïíéêéþí êáé óôéò áíôåðéèÝóåéò Þôáí ðñáãìáôéêÜ åðéêßíäõíïé. Ìå ôï îåêßíçìá ôïõ áãþíá, ðÜíôùò ï äéáéôçôÞò Ýêáíå äýï ôåñÜóôéá ëÜèç, ðïõ èá åß÷áí áëëÜîåé ôçí ñïÞ ôïõ áãþíá. Óôï 3’ ï Ôü÷á Ýâãáëå ôïí ÔóÝæáñåê ìüíï ôïõ, ôï êïíôñüë ôïõ ÊñïÜôç ÷ôýðçóå óôï ðñüóùðï, ìå ôïí äéáéôçôÞ íá ðéóôåýåé üôé ÷ôýðçóå óôï ÷Ýñé ôïõ êáé íá äßíåé öÜïõë, åíþ Þôáí ìüíïò ìå ôï ôÝñìá. Óôï 11’ ï Ëéíôæ, õðïäåß÷èçêå ëáíèáóìÝíá óå èÝóç ïöóÜéíô ôçí þñá ðïõ åß÷å ðåñÜóåé êáé ôïí ÓçöÜêç. Ç êáêÞ åìöÜíéóç ôïõ Áñç óõíå÷éæüôáí ðïõ äåí ìðïñïýóå íá êñáôÞóåé ìå ôßðïôá ôçí ìðÜëá óôï ÷þñï ôïõ êÝíôñïõ êáé ãåíéêüôåñá äåí ðáôïýóå ôçí ðåñéï÷Þ ôçò Áïýóôñéá. Óáí íá ìçí Ýöôáíå áõôü óôéò áíôåðéèÝóåéò, Ýðáéæå ìå ôçí... ôý÷ç ôïõ, áëëÜ ëßãï ç åîáéñåôéêÞ åìöÜíéóç ôïõ ÓçöÜêç, ëßãï ç áôõ÷ßá ôùí Áõóôñéáêþí ôïí êñÜôçóå æùíôáíü. Óôï 38’ ç Áïýóôéñá åß÷å äïêÜñé ìå êåöáëéÜ ôïõ ÌðáïõìãêÜñôëéíãêåñ ìåôÜ áðü öÜïõë. Óôï 44’ ï Ëéíæ ìå ìïíïêüììáôï óïõô ëßãï Ýîù áðü ôç ìåãÜëç ðåñéï÷Þ óôÝëíåé ôç ìðÜëá ìüëéò Üïõô.

Ìå ôï îåêßíçìá ôéò åðáíÜëçøçò ç åéêüíá ôïõ áãþíá äåí Üëëáîå êáèüëïõ. Ï Áñçò ðßåæå, áëëÜ ç Áïýóôñéá Þôáí ðéï åðéêßíäõíç. Óôï 54’ ôåñÜóôéá åõêáéñßá ãéá ôïõò Áõóôñéáêïýò! Ï Ëéíæ äåí êáôÜöåñå íá ìðåé óôçí ðïñåßá ôçò ìðÜëáò, ç ïðïßá... óåñâéñßóôçêå óôïí Ãéïõí ðïõ óïýôáñå ãëýöïíôáò ôï äåîß êÜèåôï äïêÜñé ôïõ ÓçöÜêç. Åíá ëåðôü áñãüôåñá ðáñáôçñåßôáé ç ðñþôç åõêáéñßá ôïõ Áñç óôï ðáé÷íßäé! Ôï óïõô ôïõ ÔóÝæáñåê ðÝñáóå åëÜ÷éóôá Üïõô. Áðü åêåßíï ôï óçìåßï êáé ìåôÜ ïé ãçðåäïý÷ïé áíÝâçêáí êáé Üóêçóáí åíôïíüôåñç ðßåóç. Åôóé óôï 70’ Ýöôáóáí ìéá áíÜóá áðü ôï ãêïë, áëëÜ ôï óïõô ôïõ Êüêå óôáìÜôçóå óôï äïêÜñé, ÷Üíïíôáò ìïíáäéêÞ åõêáéñßá íá áíïßîåé ôï óêïñ! Ï Áñçò óõíÝ÷éóå íá ðéÝæåé êáé ç ëýôñùóç Þñèå óôï ôÝëïò! Ïé áëëáãÝò ôïõ Êïýðåñ âïÞèçóáí ðïëý êé ï Áñçò Ýãéíå áêüìç ðéï... åðéèåôéêüò! Óôï 93’ ìåôÜ áðü ãÝìéóìá, ï Êüêå ìå êåöáëéÜ ðñïò ôá ðßóù, âñÞêå ôïí Ñïõßæ ðïõ Ýêáíå åêðëçêôéêÞ êßíçóç ÷ùñßò ôç ìðÜëá êáé ìðÞêå óôçí ðïñåßá ôçò ðëáóÜñïíôáò ìå ðñïâïëÞ ôïí Ëßíôíåñ êáé ðÝôõ÷å ôï íéêçôÞñéï ãêïë ãéá ôïõò “êßôñéíïõò”. Óôï äåõôåñüëåðôá ðïõ áðÝìåéíáí äåí Üëëáîå êÜôé êé ï Áñçò ðÞñå ôç óðïõäáßá íßêç. Ï ÐÑÙÔÁÃÙÍÉÓÔÇÓ ×ùñßò ôïí Ìé÷Üëç ÓçöÜêç, ï Áñçò åßíáé óßãïõñï üôé èá åß÷å öýãåé ìå óêõììÝíï ôï êåöÜëé. Ï êÝñâåñïò ôùí «êßôñéíùí» äÞëùóå «ðáñþí» üðïôå ÷ñåéÜóôçêå êáé êñÜôçóå æùíôáíÞ ôçí ïìÜäá ôïõ, üíôáò ï êáëýôåñïò ðáßêôçò ôïõ áãþíá Ç ÖÁÓÇ Óôï 38’ ôá ðÜíôá èá ìðïñïýóáí íá åß÷áí áëëÜîåé, áí ç êåöáëéÜ ôïõ ÌðáïõìãêÜñôëéíãêåñ ìåôÜ öÜïõë äåí óôáìáôïýóå óôï äïêÜñé. Áí óå åêåßíï ôï óçìåßï ï Áñçò âñéóêüôáí ðßóù óôï óêïñ äýóêïëá èá ôï ãõñíïýóå. ÐÜíôùò, ìåãÜëç åõêáéñßá Þôáí êáé ôï äïêÜñé ôïõ Êüêå, ðïõ åðßóçò, èá Üëëáæå ôéò éóïññïðßåò. ÔÏ ÖÉËÌ ÔÏÕ ÁÃÙÍÁ

ôá äåîéÜ, áëëÜ ï Ëßíôíåñ ìðëüêáñå åýêïëá ôï ðñþôï óïõô ôïõ áãþíá áðü ôïí ÔóåóíÜïõóêéò 2’ ÌåôÜ áðü ùñáßá åíáëëáãÞ ôçò ìðÜëáò, ï Ãéïõí Ýöôáóå ðïëý êïíôÜ óôï 0-1, áëëÜ ï ÓçöÜêçò ìå äõóêïëßá áðïìÜêñõíå óå êüñíåñ 15’ Ôñáãéêü ëÜèïò ôïõ Ïñéüë, ï ÓçöÜêçò óôÝêåôáé ôõ÷åñüò áöïý ôï ðëáóÝ ôïõ Ëéíæ áðü ðëÜãéá èÝóç êáôáëÞãåé êüñíåñ 38’ ÄïêÜñé ãéá ôçí Áïýóôñéá ìå êåöáëéÜ ôïõ ÌðáïõìãêÜñôëéíãêåñ ìåôÜ áðü óôçìÝíç öÜóç, öÜïõë 44’ Ôç... ãëßôùóå êáé ðÜëé ï ¢ñçò... Ï Ëéíæ ìå ìïíïêüììáôï óïõô ëßãï Ýîù áðü ôç ìåãÜëç ðåñéï÷Þ óôÝëíåé ôç ìðÜëá ìüëéò Üïõô

54’ ÔåñÜóôéá åõêáéñßá ãéá ôïõò Áõóôñéáêïýò! Ï Ëéíæ äåí êáôÜöåñå íá ìðåé óôçí ðïñåßá ôçò ìðÜëáò, ç ïðïßá... óåñâéñßóôçêå óôïí Ãéïõí ðïõ óïýôáñå ãëýöïíôáò ôï äåîß êÜèåôï äïêÜñé ôïõ ÓçöÜêç 55’ ÌåãÜëç åõêáéñßá-áðÜíôçóç ãéá ôïí ¢ñç ìå ôïí ÔóÝæáñåê üìùò íá ìçí êáôáöÝñíåé áðü ðëåïíåêôéêÞ èÝóç íá óðñþîåé ôç ìðÜëá óôá äß÷ôõá 59’ ÐÜëé áðü ôá áñéóôåñÜ Ýöõãáí ïé öéëïîåíïýìåíïé áëëÜ ï ÓçöÜêçò Þôáí ðÜëé óå åôïéìüôçôá ìåôÜ áðü ôç óÝíôñá óïõô ôïõ Âüñéóåê. 70’ ÖïâåñÞ åíÝñãåéá áðü ôïí Êüêå ðïõ íßêçóå ôïí ÍôñÜãêïâéôò, áëëÜ ôï ðëáóÝ ôïõ âñÞêå óôï áñéóôåñü êÜèåôï äïêÜñé ôïõ Ëßíôíåñ.

93´ ÃÊÏÏÏË ÌåôÜ áðü ãÝìéóìá, ï Êüêå ìå êåöáëéÜ ðñïò ôá ðßóù, âñÞêå ôïí Ñïõßæ ðïõ Ýêáíå åêðëçêôéêÞ êßíçóç ÷ùñßò ôç ìðÜëá êáé ìðÞêå óôçí ðïñåßá ôçò ðëáóÜñïíôáò ìå ðñïâïëÞ ôïí Ëßíôíåñ ÄéáéôçôÞò: Ëáãéïýóêéí (Ñùóßá) Ïé óõíèÝóåéò ôùí ïìÜäùí ÁÑÇÓ: ÓçöÜêçò, ÍÝôï, Ïñéüë, ÑïíÜëíôï, Ìßóåë, Íáöôß, Ôü÷á (78’ Ðñßôôáò), ×áâßôï, ÔóåóíÜïõóêéò (60’ Ìåíäñéíüò), Êüêå, ÔóÝæáñåê (63’ Ñïõßæ) ÁÏÕÓÔÑÉÁ: Ëßíôíåñ, Âüñéóåê, ÍôñÜãêïâéôò, ÌáñãêñÜéôåñ, Óïýôíåñ, Êëåí, Ëßåíôë, ×ëßíêá, ÌðáïõìãêÜñôëéíãêåñ. Ëéíæ (88’ ÓïõìÜ÷åñ), Ãéïõí (80’ ÓôÜíêïâéôò)

1’ Ï ×áâßôï óÝíôñáñå ìå ôï áñéóôåñü áðü

ÅËËÇÍÉÊÇ ÑÁÄÉÏÖÙÍÉÁ ÔÇËÅÏÑÁÓÇ ÔÑÉÁ ÔÌÇÌÁ ÔÕÐÏÕ & ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ

ÅëëÜäá-Óëïâåíßá æùíôáíÜ óôçí ÅÔ3 Ç ÅÔ3 èá ìåôáäþóåé ôçí ÔåôÜñôç 18 Áõãïýóôïõ 2010 ôï öéëéêü áãþíá ôçò ÅèíéêÞò ÏìÜäáò ìðÜóêåô ìå ôçí áíôßóôïé÷ç ôçò Óëïâåíßáò, óôï ðëáßóéï ôïõ ôïõñíïõÜ Áêñüðïëéò. Ï áãþíáò èá ìåôáäïèåß óå áðåõèåßáò óýíäåóç óôéò 21.45.

Ôá ìåãÜëá ðáé÷íßäéá ôïõ Champions League óõíå÷ßæïíôáé óÞìåñá ìå ôï êõñßùò ðéÜôï óå üëïõò ôïõò ößëïõò êáé ôéò ößëåò ôçò óôÞëçò ìáò êáé óáò êáëùóïñßæù óå ìéá ìÝñá ðïõ Ý÷åé ôçí áßãëç ôùí áóôåñéþí ôïõ Champions League êáé ìáò ðñïóöÝñåé ðïëý äõíáôÜ ðáé÷íßäéá. Áìößññïðá æåõãÜñéá óÞìåñá êáé Ý÷ù îå÷ùñßóåé äýï ðáé÷íßäéá ðïõ åßíáé ôá ðéï äõíáôÜ êáôÜ ôç ãíþìç ìïõ. Ìðáßíïõí óôçí ìÜ÷ç ç ÂÝñíôåñ ÂñÝìçò êáé ç Óáìðíôüñéá êáé íïìßæù ðùò ïé Ãåñìáíïß áðüøå ìðïñïýí íá ðÜñïõí ðñïâÜäéóìá åíüøåé åðáíáëçðôéêïý êåñäßæïíôáò ôçí ðñùôÜñá áëëÜ ü÷é áìåëçôÝá Óáìðíôüñéá. ¸íá

Üëëï èåùñçôéêÜ öáâïñß åßíáé ç ÓÜëôóìðïõñãê ðïõ õðïäÝ÷åôáé ôçí ×Üðïåë Ôåë Áâßâ êáé áí èÝëåé íá Ý÷åé ðéèáíüôçôåò ðñüêñéóçò ðñÝðåé íá êåñäßóåé óÞìåñá êáé ðéóôåýù ðùò ìðïñåß íá ôï êÜíåé êëåßíïíôáò èåôéêÜ ìéá äõíáôÞ äõÜäá. ÅðéëïãÝò ÔåôÜñôçò ÂÝñíôåñ ÂñÝìçò - Óáìðíôüñéá : 1 @ 1.65 ÓÜëôóìðïõñãê – ×Üðïåë Ôåë Áâßâ : 1 @ 1.75 Áðüäïóç äõÜäáò : 2.88 ÊáëÞ åðéôõ÷ßá óå üôé êáé áí åðéëÝîåôå!!!!!


Ïëýìðéï ÂÞìá

%

´ ÅÈÍÉÊÇ

¸íá ÷ñÞóéìï öéëéêü ðáé÷íßäé èá äþóåé óÞìåñá ï Ðéåñéêüò óôéò 8.00 ôï âñÜäõ ìå ôç ÂÝñïéá óôï Á´ ÄÁÊ Êáôåñßíçò óôá ðëáßóéá ôçò ðñïåôïéìáóßáò ôïõ ãéá ôï ðñùôÜèëçìá ôçò ´ ÅèíéêÞò êáôçãïñßáò. ×èåò ôï âñÜäõ êôýðçóå óôçí ðñïðüíçóç ï ÊïíôÝùí êáé ìåôáöÝñèçêå óôï íïóïêïìåßï ðñïêåéìÝíïõ íá ôïðïèåôçèïýí óôïí ðáßêôç ñÜììáôá. Ï ÊïíôÝùí ôñÜêáñå óôï êåöÜëé ìå ôïí Êùíóôáíôéíßäç óå äéåêäßêçóç ôçò ìðÜëáò êáé áéìüöõñôïò äåí ìðüñåóå íá óõíå÷ßóåé ôçí ðñïðüíçóç ðáñÜ ôéò üðïéåò äéêÝò ôïõ óôçí áñ÷Þ áíáóôïëÝò. ¸ôóé äåí õðïëïãßæåôáé íá áãùíéóôåß óôï óçìåñéíü ðáé÷íßäé ìå ôç ÂÝñïéá þóôå ï ðáßêôçò íá áíáññþóåé óôáäéáêÜ êáé íá åðéóôñÝøåé óôçí ðñïåôïéìáóßá. ×èåò ïé üðïéïé ðáßêôåò ðïõ äïêéìÜóôçêáí äåí Þôáí êÜôé ôï îå÷ùñéóôü áöïý ôüóï ï ¸ëëçíáò üóï êáé ï Âïýëãáñïò äåí Üöçóáí êáëÝò åíôõðþóåéò. Ï Ðéåñéêüò øÜ÷íåôáé ãéá ôç èÝóç ôïõ áìõíôéêïý ÷áö êáé ç üëç öéëïëïãßá ãýñù áðü ôï üíïìá ôïõ Æçóüðïõëïõ ìüíï êáëü äåí Ýêáíå óôçí ïìÜäá. Ï ðáßêôçò Üöçóå íá ðáßæåôå ôï üíïìÜ ôïõ ó’ üëï ôïí

ÔåôÜñôç 18 Áõãïýóôïõ 2010

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò

ÓÞìåñá Á´ ÄÁÊ Êáôåñßíçò þñá 20.00 ÄÕÍÁÔÇ ÐÑÏÂÁ - ÍÏÊ ÁÏÕÔ Ï ÊÏÍÔÅÙÍ ÐÉÅÑÉÊÏÓ – ÂÅÑÏÉÁ

ôýðï , óõæçôÞèçêå Ýíôïíá ôï öëåñô ôïõ ìå ôïí Ðéåñéêü êáé áõôü ìüíï êáëü äåí Ýêáíå óôçí Êáôåñéíéþôéêç ïìÜäá ðïõ Ý÷áóå ðïëýôéìï ÷ñüíï. Ï ðáßêôçò ôåëéêÜ ðïõ èá áðïêôçèåß óôçí èÝóç ôïõ áìõíôéêïý ÷áö èá ãßíåé ãíùóôüò ôéò åðüìåíåò ìÝñåò ìå ôïõò áíèñþðïõò ôïõ Ðéåñéêïý íá èÝëïõí ðÜóç èõóßá íá êëåßóïõí ôçí õðüèåóç üóï ôï äõíáôüí ôá÷ýôåñá áëëÜ ìå ôçí êáëýôåñç åðéëïãÞ. Ôï óçìåñéíü öéëéêü ðáé÷íßäé ìå ôç ÂÝñïéá ðñïóöÝñåôå ãéá åîáãùãÞ ÷ñÞóéìùí óõìðåñáóìÜôùí êáé ï Èåóóáëïíéêéüò ðñïðïíçôÞò áíáìÝíåôáé íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé êáé ðÜëé ðÝñá áðü ôïí âáóéêü êïñìü ðïõ äåß÷íåé íá åìðéóôåýåôáé êáé ôïõò õðüëïéðïõò ðáßêôåò þóôå íá ðÜñïõí ôéò åõêáéñßåò.

Ëýèçêå êïéíÞ óõíáéíÝóåé ç óõíåñãáóßá ôïõ ÐÉåñéêïý ìå ôïí Ä.Äçìçôñßïõ

Ç ÐÁÅ ÐÉÅÑÉÊÏÓ áíáêïéíþíåé ôç ëýóç ôçò óõíåñãáóßáò, êïéíÞ óõíáéíÝóåé, ìå ôïí ðïäïóöáéñéóôÞ ÄçìÞôñéï Äçìçôñßïõ. Ï 22÷ñïíïò ðïäïóöáéñéóôÞò, ìåôÜ ôçí áðïäÝóìåõóÞ ôïõ áðü ôçí ïìÜäá, Ýêáíå ôçí áêüëïõèç äÞëùóç: «¹ôáí ðñïóùðéêÞ ìïõ áðüöáóç íá öýãù áðü ôçí ïìÜäá êáé åõ÷áñéóôþ ôç äéïßêçóç ðïõ áðïäÝ÷ôçêå ôï áßôçìá ìïõ. Áõôü ðïõ èÝëù áõôÞ ôç óôéãìÞ åßíáé íá áðïêôÞóù üóï ôï äõíáôüí ðåñéóóüôåñï ÷ñüíï óõììåôï÷Þò.Åý÷ïìáé êáëÞ åðéôõ÷ßá óôïí Ðéåñéêü êáé íá ðåôý÷åé ôïõò óôü÷ïõò ðïõ Ý÷åé èÝóåé».

Ä´ ÅÈÍÉÊÇ

ô ÅÈÍÉÊÇ

ÓÞìåñá óôï ãÞðåäï Í. ÆùÞò þñá 18.30 ÖÉËÉÊÏ ÔÅÓÔ ÁÅ ÐÏÍÔÉÙÍ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ – ÌÅÔÅÙÑÁ ÊÁËÁÌÐÁÊÁÓ

ÍÝï öéëéêü ðáé÷íßäé ãéá ôïí Âáôáíéáêü ðïõ õðïäÝ÷åôáé óÞìåñá óôï ãÞðåäü ôïõ óôéò 6.30 ôçí ÁÅ Êáñßôóáò. ÁíáìÝíåôáé íá áãùíéóôåß ï Ýìðåéñïò Êþóôáò Óôáëßêáò åíþ ç ïìÜäá ôïõ Âáôáíéáêïý ðñïåôïéìÜæåôáé ìå ôïõò êáëýôåñïõò ïéùíïýò Ý÷ïíôáò êÜíåé öÝôïò Þäç ñåêüñ óôç ìåôáãñáöéêÞ ðåñßïäï. Ï Âáôáíéáêüò åßíáé ôï ìåãÜëï öáâïñß óôïí 3ï üìéëï ôçò Ä´ ÅèíéêÞò êáé Ý÷åé áðïêôÞóåé öÝôïò ðÜñá ðïëý êáëïýò ðïäïóöáéñéóôÝò åðéêåíôñþíïíôáò åðÜíù ôïõ üëá ôá âëÝììáôá ôùí ïìÜäùí ôïõ ïìßëïõ.

ÍÝï öéëéêü ðáé÷íßäé ãéá ôçí ïìÜäá ôçò ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò ðïõ óÞìåñá óôéò 18.30 óôï ãÞðåäï ôçò Í. ÆùÞò öéëïîåíåß ôá ÌåôÝùñá ÊáëáìðÜêáò. Ôá ÌåôÝùñá áãùíßæïíôáé óôïí 4ï üìéëï ôçò Ä´ ÅèíéêÞò êáé ôï ðáé÷íßäé ðñïóöÝñåôáé ãéá ÷ñÞóéìá óõìðåñÜóìáôá. Áýñéï ç ÁÅ Ðïíôßùí èá äþóåé íÝï öéëéêü ðáé÷íßäé óôï Áéãßíéï ìå ôïí Áéãéíéáêü åíþ ôï ÓÜââáôï èá ðáßîåé óôçí Åëáóóüíá óôï ôåëåõôáßï öéëéêü ðáé÷íßäé áöïý áêïëïõèïýí ôá ðáé÷íßäéá ôïõ êõðÝëëïõ.

Ä´ ÅÈÍÉÊÇ

Ç êëÞñùóç èá ãßíåé óÞìåñá ôï ìåóçìÝñé êáé ç ïìÜäá ôçò ÁÅ Ðïíôßùí åõ÷Þò Ýñãï üëùí åßíáé íá Ý÷åé ìéá åõíïúêÞ êëÞñùóç ðïõ èá ôçò äþóåé ôçí áðáñáßôçôç Êýðåëëï ÏÐÁÐ äõíáìéêÞ ãéá Ýíá ðïëý êáëü îåêßíçìá.

ÓÞìåñá ÔåôÜñôç 18 Áõãïýóôïõ ç êëÞñùóç

Ç ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò ðïõ öÝôïò Ý÷åé óôéò ôÜîåéò ôçò ðÜñá ðïëëïýò ãçãåíåßò ðïäïóöáéñéóôÝò Ýäåéîå íá åìðéóôåýåôáé ðáßêôåò áðü ôçí Ðéåñßá êáé êáëåßôáé Ýôóé íá åêðñïóùðÞóåé ìå ôïí êáëýôåñï ôñüðï ôï Ðéåñéêü ðïäüóöáéñï óôïí åðáããåëìáôéêü ÷þñï.

ÓÞìåñá ãÞðåäï ÂáôÜí þñá 18.30 ÖÉËÉÊÇ ÊÏÍÔÑÁ ÂÁÔÁÍÉÁÊÏÓ – ÁÅ ÊÁÑÉÔÓÁÓ

Óôï îåíïäï÷åßï «King George Palace» óôçí ðëáôåßá ÓõíôÜãìáôïò ôçí ÔåôÜñôç 18-8-2010 êáé þñá 12:00 èá äéåíåñãçèåß ç êëÞñùóç ãéá ôéò ôÝóóåñéò ðñþôåò öÜóåéò ôçò äéïñãÜíùóçò ôïõ ÊõðÝëëïõ ÅëëÜäïò ÏÐÁÐ 2010-2011, óôï ïðïßï Ý÷ïõí äçëþóåé óõììåôï÷Þ 67 ïìÜäåò. Äåí äÞëùóáí óõììåôï÷Þ ïé ïìÜäåò ÁéãÜëåù, ÊáëáìÜôá êáé Ðõñóüò Ãñåâåíþí.

ËÅÂÁÄÅÉÁÊÏÓ “ÐñÜóéíïò” ï Íôïò ÓÜíôïò Óôçí áíáêïßíùóç ôçò áðüêôçóçò ôïõ ÁíôñÝ Íôïò ÓÜíôïò ðñï÷þñçóå ç äéïßêçóç ôïõ Ëåâáäåéáêïý. Ï âñá÷ýóùìïò (1,69) ÂñáæéëéÜíïò ìåóïåðéèåôéêüò (ãåííçìÝíïò óôéò 20/8/1981) êáôÜ ôï ðáñåëèüí Ý÷åé áãùíéóôåß óå ÃêÜìá, ÁìÝñéêá, ÔñåæÝ, ÁôëÝôéêï ÓïñïêÜìðá êáé ÓÜï ÌðÝíôï. Ç ó÷åôéêÞ áíáêïßíùóç åß÷å ùò åîÞò: «Ç ÐÁÅ ËÅÂÁÄÅÉÁÊÏÓ áíáêïéíþíåé üôé Þñèå óå óõìöùíßá ìå ôïí âñáæéëéÜíï ðïäïóöáéñéóôÞ Everton Andr? dos Santos. Ï ãåííçìÝíïò óôéò 20/8/1981 ìåóïåðéèåôéêüò, èá áãùíßæåôáé óôïí ËÅÂÁÄÅÉÁÊÏ ãéá ôá åðüìåíá 2 ÷ñüíéá».

Åõ÷áñéóôÞñéï ôïõ Ðéåñéêïý ÁóôÝñá ÊÜôù ÁãéÜííç Ôï Ä.Ó. ôïõ Ðéåñéêïý ÁóôÝñá ÊÜôù ÁãéÜííç åõ÷áñéóôåß ôï ÄÞìáñ÷ï ê. Íßêï Áâñáìßäç ãéá ôçí äùñåÜí ðáñá÷þñçóç åíüò êáñïõëéïõ ãéá ôï ðüôéóìá ôïõ áãùíéóôéêïý ÷þñïõ ôïõ ãçðÝäïõ, üðùò åðßóçò êáé ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóç ôïõ öùôéóìïý.

Åõ÷áñéóôÞñéï Ôï Ä.Ó. ôïõ Ðéåñéêïý ÁóôÝñá ÊÜôù ÁãéÜííç åõ÷áñéóôåß ôç äéåýèõíóç ôïõ óõíåñãåßïõ êáèáñéóìïý «ÁÓÔÑÁÐÇ» ãéá ôçí ðñïóöïñÜ éìáôéóìïý óôï Óýëëïãï.

ÓÞìåñá óôï Áéãßíéï þñá 18.30 ÄÕÍÁÔÇ ÄÏÊÉÌÁÓÉÁ Áéãéíéáêüò – Åèíéêüò Êáôåñßíçò

Óôï ãÞðåäï ôïõ Áéãéíéáêïý óÞìåñá ï ôïðéêüò Áéãéíéáêüò õðïäÝ÷åôáé óôéò 18.30 ôïí Åèíéêü Êáôåñßíçò. Åßíáé Ýíá ðïëý êáëü öéëéêü ðáé÷íßäé ãéá åîáãùãÞ ÷ñÞóéìùí óõìðåñáóìÜôùí ìå ôïõò äýï ðñïðïíçôÝò íá äßíïõí ÷ñüíï óõììåôï÷Þò ó’ üëïõò ôïõò ðáßêôåò ôïõ. Ï Åèíéêüò ðïõ Ý÷åé áêüìç áíïéêôü ôï ñüóôåñ äåß÷íåé üôé âñßóêåôáé óå ðïëý êáëü äñüìï ïé Üíèñùðïé ôçò Êáôåñéíéþôéêçò ïìÜäáò åìðéóôåýïíôáé ôïõò íåáñïýò ãçãåíåßò ðïäïóöáéñéóôÝò êáé ôï êëßìá åßíáé Üñéóôï. Óôá ôåëåõôáßá öéëéêÜ ðáé÷íßäéá ï Åèíéêüò èá ðñïóðáèÞóåé íá áðïêôÞóåé ïìïéïãÝíåéá Ý÷ïíôáò üìùò áíïéêôü ôï ñüóôåñ áöïý üëá äåß÷íïõí üôé ìÝ÷ñé ôçí Ýíáñîç ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò ç Êáôåñéíéþôéêç ïìÜäá èá êÜíåé üôé åßíáé äõíáôüí þóôå íá åßíáé ðáíÝôïéìç ãéá ôï öåôéíü ðñùôÜèëçìá ôçò Ä´ ÅèíéêÞò

ÐÁÏÊ

Áêüìá 4.000 åéóéôÞñéá ãéá ÖåíÝñ!

Ïëïêëçñþèçêå áðü ôïí ÐÁÏÊ ç ðþëçóç 21.000 åéóéôçñßùí ðïõ áíôéóôïé÷ïýóáí óôïõò êáôü÷ïõò äéáñêåßáò êáé ôçí ÔåôÜñôç èá îåêéíÞóåé ç äéÜèåóç 4.000 áêüìá åéóéôçñßùí, óå üëåò ôéò èýñåò ôïõ ãçðÝäïõ ôçò Ôïýìðáò, ãéá ôï ìåãÜëï ðáé÷íßäé ìå ôç ÖåíÝñìðá÷ôóå. ×èÝò äéáôÝèçêáí 2.500 áêüìá «ìáãéêÜ ÷áñôÜêéá» êáé ç æÞôçóç èá êïñõöùèåß áýñéï ÔåôÜñôç, ðñïêåéìÝíïõ ïé ößëïé ôïõ ÐÁÏÊ íá äþóïõí ôï ðáñþí óôï êñßóéìï ðáé÷íßäé ãéá ôï Ãéïõñüðá Ëéãê. Ç áíáêïßíùóç ãéá ôá åéóéôÞñéá: «Ç ÐÁÅ ÐÁÏÊ áíáêïéíþíåé üôé ïëïêëçñþèçêå ç äéÜèåóç ôùí åéóéôçñßùí ôïõ áãþíá åíáíôßïí ôçò Fenerbahce SK ãéá ôá Playoffs ôïõ UEFA Europa League, ãéá ôïõò êáôü÷ïõò ôùí êáñôþí äéáñêåßáò. Ôçí ÔåôÜñôç 18 Áõãïýóôïõ (09:00 Ýùò 19:00) êáé ôçí ÐÝìðôç 19 Áõãïýóôïõ (09:00 Ýùò êáé ôçí Ýíáñîç ôïõ áãþíá) èá ëåéôïõñãÞóïõí ôá åêäïôÞñéá óôï ãÞðåäï ôçò Ôïýìðáò ãéá ôçí ðþëçóç åéóéôçñßùí ó’ üëåò ôéò èýñåò ôïõ ãçðÝäïõ, ðëçí ôçò Èýñáò 8 üðïõ èá öéëïîåíçèïýí ïé öéëïîåíïýìåíïé ößëáèëïé êáé ôéò èÝóåéò ôùí VIP êáé ôéò Óïõßôåò, üðïõ éó÷ýïõí êáíïíéêÜ ôá åéóéôÞñéá äéáñêåßáò». Áðü åêåß êáé ðÝñá ç ÐÁÅ ÐÁÏÊ ãíùóôïðïßçóå ôï ðñüãñáììá ôïõ áãþíá ìå ôç ÖåíÝñ êáé ôéò óõíåíôåýîåéò Ôýðïõ ôùí äýï ðñïðïíçôþí: «Ç áðïóôïëÞ ôçò Fenerbahce SK öèÜíåé óÞìåñá óôéò 15:10 óôï áåñïäñüìéï “ÌÁÊÅÄÏÍÉÁ”. Óôéò 20:00 èá ìéëÞóåé óôïõò

åêðñïóþðïõò ôïõ Ôýðïõ ï ê. Aykut Kocaman (Áßèïõóá Ôýðïõ - ÃÞðåäï Ôïýìðáò) åíþ óôéò 20:30 ç ôïõñêéêÞ ïìÜäá èá ðñáãìáôïðïéÞóåé ôçí ôåëåõôáßá ðñïðüíçóç óôï ãÞðåäï ôçò Ôïýìðáò. Ç ðñïðüíçóç ôçò Fenerbahce SK èá åßíáé áíïé÷ôÞ ìüíï óôá ðñþôá 15 ëåðôÜ ãéá ôïõò åêðñïóþðïõò ôùí ÌÌÅ, öùôïãñÜöïõò êáé ôçëåïðôéêÜ êáíÜëéá. Ç óõíÝíôåõîç Ôýðïõ ôïõ ê. Ðáýëïõ ÄåñìéôæÜêç èá ðñáãìáôïðïéçèåß óôéò 16:00 óôï ÃÞðåäï ôçò Ôïýìðáò, åíþ ç ôåëåõôáßá ðñïðüíçóç ôçò ïìÜäáò èá äéåîá÷èåß óôç ÓïõñùôÞ óôéò 19:00».


8 ÖÖÅ‘ÇÖÖւĄÄ“ÏÄÖÖ

Ö

‹ÄŒ‰Öƒ‡Œ‚Ö ZÖ ‹ƒ‰ˆ†’ŠŽˆØƒŽ†ƒ’ňňØ؆vˆ†’Š“ƒØň”Ø‘Š†’Šƒ”

OIKONOMIA ŸŸŸǶȎŸȜȈǢȐǢȊŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ǯȘȒȘȔȆȗȕŸŸȜȐȚŸ/LHIRGKDRŸ RGDRŸȊȘȆȓȜȐțȎŸȐŸǯȑȕȒȓȇŸǽșȅȘȎȏȊ

ŸȀ Ǭ ŸŸ

ǯȜȊȒșȒȓȆȚŸ ȘșȅȖȎȒȚ

ǯȘȒțȜȗȔȇŸȊȘȤŸȜȗȕŸǼǶǯȀǬ

ǺȅȕȡŸȊȘȤŸŸȍȒț ŸȎȝșȦŸŸ ȗȒŸȊȓȅȔȝȘȜȎȚŸȎȘȒȜȊȌȆȚŸ ŸțȜȗŸȎȘȜȅǢȐȕȗŸȜȗȝŸ

ǻȤȔȗŸțȝǢȋȗȥȔȗȝŸȌȒȊŸǬǽǯ ǽǽŸŸ ȍȒȎȓȍȒȓȎȈŸȓȗȒȕȗȘșȊȖȈȊŸȎȔȔȐȕȒȓȦȕŸ ȟșȐǢȊȜȒțȜȐșȒȊȓȦȕŸȎȜȊȒșȎȒȦȕ

ŸĭōĻŸ ŸľŃŌ ŸĿŎŊŗŸŎʼnňŅňĽĹŀĿōĻџōňŸŖőňŋŸōŒņŸ ĻńĶŅŎʼnōŒņŸĿʼnŃōĻĽŗņŸńĻџĻʼnŅĸŊŒōŒņŸŌŎņĻŅŅĻĽēĻōŃńŗņŸōňŸĿʼnōĶēŁņŸōňŎŸ ŸĿņŗŸōňņŸĤňŖŅŃňŸ ńĻōĻĽŊĶŏŁńĿŸōňŸŎőŁŅŕōĿŊňŸʼnňŌŕŸĻńĶŅŎʼnōŒņŸ ĿʼnŃōĻĽŗņŸōňŎŸķōňŎŋ

ŸĠʼnŃŌōňŅĸŸŌōňņŸŎʼnňŎŊĽŕŸĠŊĽĻŌĹĻŋŸĝ ĦňļķŊľň ŸōŁņŸňʼnňĹĻŸńňŃņňʼnňŃĿşńĻџŌōňŎŋŸģ īĶĽńĻŅň Ÿğ īĻʼnĻńŒņŌōĻņōĹņňŎ Ÿı īĻēʼnňŖńŁ Ÿ ĻʼnķŌōĿŃŅĿŸňŸʼnŊŕĿľŊňŋŸōňŎŸĭħĠıĝ ŸĝŅķŇĻņľŊňŋŸħŒŊĻœōĶńŁŋ Ÿ ēĿŸōŁņŸňʼnňĹĻŸŀŁōĿşĻʼnŕŸōŁņŸńŎļķŊņŁŌŁŸņĻŸēŁņŸĿʼnŃŅķŇĿџēŕņňņŸ ŇķņňŎŋŸŌŎēļňŖŅňŎŋŸĽŃĻŸōŁņŸʼnŗŅŁŌŁŸōŁŋŸ0#=RGDŸńĻџōňŎŸĮĻŐŎľŊňēŃńňŖŸĮĻēŃĿŎōŁŊĹňŎ

ǼȥǢȞȡȕȊŸǢȎŸȜȊŸțȜȗȒȟȎȈȊŸȜȐȚŸ•ǽȎȒșȎțȈȊȚ–ŸȘȗȝŸȍȤȑȐȓȊȕŸțȜȐŸȍȐǢȗțȒȤȜȐȜȊ ŸȜȗȕŸdzȗȥȔȒȗŸȐŸȊȖȈȊŸȜȡȕŸ Ÿ ȊȓȅȔȝȘȜȡȕŸȎȘȒȜȊȌȦȕŸȊȕȇȔȑȎŸțȜȊŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸ  ŸțȎŸțȟȆțȐŸǢȎŸȜȗȕŸdzȗȥȕȒȗ

ǬȕȊȔȝȜȒȓȅ ŸțȜȗŸȎȘȜȅǢȐȕȗŸdzȊȕȗȝȊșȈȗȝ dzȗȝȔȈȗȝŸŸ ȗȒŸȊȓȅȔȝȘȜȎȚŸȎȘȒȜȊȌȆȚŸȊșȒȑǢȗȥțȊȕŸ ŸȜȎǢȅȟȒȊŸ țȝȕȗȔȒȓȇȚŸȊȖȈȊȚŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸȆȕȊȕȜȒŸ Ÿ ȜȎǢȊȟȈȡȕŸȊȖȈȊȚŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦŸțȜȗŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȗŸȎȘȜȅǢȐȕȗŸȜȗȝŸ

ǹȒŸȊȘȔȇșȡȜȎȚŸțȝȕȊȔȔȊȌǢȊȜȒȓȆȚŸțȜȗŸȎȘȜȅǢȐȕȗŸȇȜȊȕŸ ŸȊȖȈȊȚŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸǽȗŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȗŸȍȒȅțȜȐǢȊŸȜȗȝŸŸȗȒŸȊȘȔȇșȡȜȎȚŸțȝȕȊȔȔȊȌǢȊȜȒȓȆȚŸȇȜȊȕŸ ŸȊȖȈȊȚŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ

DZŸ ȊȖȈȊŸ ȜȡȕŸ țȝȕȊȔȔȊȌȦȕŸ ȊȕȇȔȑȎŸ țȜȊŸ Ÿ ȎȓȊȜ Ÿ ȎȝșȦ

ǹŸȍȎȈȓȜȐȚŸȝȠȐȔȇȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸțȐǢȎȈȡțȎŸȅȕȗȍȗŸ țȎŸȘȗțȗțȜȤŸ ŸȎȕȦŸȗŸȍȎȈȓȜȐȚŸȜȐȚŸǢȎțȊȈȊȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸȎȕȒțȟȥȑȐȓȎŸ ŸȓȊȒŸȗŸȍȎȈȓȜȐȚŸȜȐȚŸǢȒȓșȇȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸțȐǢȎȈȡțȎŸȅȕȗȍȗŸ 

ǬȘȤŸȜȗȝȚŸȎȘȒǢȆșȗȝȚŸȍȎȈȓȜȎȚŸȜȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȅȕȗȍȗŸȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸȗȒŸȍȎȈȓȜȎȚŸȜȡȕŸȀșȐǢȊȜȗȗȒȓȗȕȗǢȒȓȦȕŸǾȘȐșȎțȒȦȕŸ ŸȓȊȒŸȜȡȕŸǽșȊȘȎȏȦȕŸ 

ǬȕȜȒȑȆȜȡȚ ŸȊȘȦȔȎȒȎȚŸȘȊșȗȝțȈȊțȊȕŸǢȤȕȗŸȗȒŸȍȎȈȓȜȎȚŸȜȡȕŸ ǬțȞȊȔȎȒȦȕŸ ŸȓȊȒŸȜȡȕŸǽșȗȞȈǢȡȕŸ 

ǼȝȕȗȔȒȓȅ ŸŸǢȎȜȗȟȆȚŸȓȒȕȇȑȐȓȊȕŸȊȕȗȍȒȓȅ ŸŸȘȜȡȜȒȓȅŸ ȓȊȒŸŸȘȊșȆǢȎȒȕȊȕŸțȜȊȑȎșȆȚ

ǽȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȅȕȗȍȗŸțȐǢȎȈȡțȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸǯȘȒȟȎȒșȇțȎȒȚŸǺȊșȕȊțțȤȚŸ  ŸdzȓȜȈȕȗȚŸ  ŸǬLLB>RŸ RGD ŸȓȊȒŸǯȝșȡțȝǢǢȎȜȗȟȆȚŸ 

ǨȘȡȚŸȎȘȒțȐǢȊȈȕȎȜȊȒŸțȜȐȕŸȎȘȒțȜȗȔȇ ŸȊȝȜȤŸȐŸȎȘȒȔȗȌȇŸȖȆȕȡȕŸȎȜȊȒșȎȒȦȕŸȑȊŸȍȎȈȖȎȒŸȤȜȒŸ•ȜȊŸȤțȊŸȆȔȎȌȎŸ7ț ț ŸȐŸȓȝȋȆșȕȐțȐ9ŸȓȊȜȅŸȜȡȕŸȗȈȓȡȕŸȜȗȝŸ ȎȖȡȜȎșȒȓȗȥŸȜȗȝȚŸȘșȗȐȌȗȥǢȎȕȗȝȚŸǢȇȕȎȚŸȇȜȊȕŸȓȎȕȅŸȘȎșȒȎȟȗǢȆȕȗȝŸȓȊȒŸ ȘșȗȞȊȕȦȚŸȜȊŸȆȔȎȌȎŸȌȒȊŸȕȊŸȎȕȜȝȘȡțȒȅțȎȒŸȜȗȝȚŸȘȗȔȈȜȎȚ–

ǽȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȘȜȦțȐŸȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸǷǯǵŸ  ŸǮȒȗȝșȗǢȘșȤȓȎșȚŸ  ŸǽȏȒșȊȓȒȅȕŸǺșȗȞȈȔȓŸ ŸȓȊȒŸEKBG>HŸ 

ǼȜȐȕŸȎȘȒțȜȗȔȇŸȜȗȕȈȏȎȜȊȒ ŸȎȘȈțȐȚ ŸȘȡȚŸ•ȊȕŸȎȘȒȔȎȌȗȥȕŸǢȤȕȗŸȖȆȕȗȒŸȗȈȓȗȒ Ÿ ȟȊǢȆȕȎȚŸȍȎȕŸȑȊŸȋȌȗȝȕŸǢȤȕȗŸȗȒŸȎȌȟȦșȒȎȚŸȟșȐǢȊȜȒțȜȐșȒȊȓȆȚ ŸȊȔȔȅŸȓȊȒŸȜȊŸ ȊțȞȊȔȒțȜȒȓȅŸȜȊǢȎȈȊ ŸȓȊȑȦȚŸȑȊŸȟȅțȗȝȕŸȎȒțȞȗșȆȚ ŸȎȕȦŸȑȊŸȟȊȑȗȥȕŸȓȊȒŸ ȆțȗȍȊŸȊȘȤŸȞȤșȗȝȚŸȘȗȝŸȑȊŸȘȔȇșȡȕȊȕŸȔȤȌȡŸȜȡȕŸȎțȤȍȡȕŸȘȗȝŸȑȊŸȎȈȟȊȕŸ ȗȒŸȟșȐǢȊȜȒțȜȐșȒȊȓȆȚŸȎȜȊȒșȎȈȎȚ–

ǹŸǼǶǯȀǬŸȆȟȎȒŸțȝțȜȇțȎȒŸȓȗȒȕȗȘșȊȖȈȊŸȟșȐǢȊȜȒțȜȐșȒȊȓȦȕŸȎȜȊȒșȎȒȦȕŸȘȗȝŸȑȊŸǢȘȗșȗȥțȎŸȕȊŸȔȎȒȜȗȝșȌȇțȎȒŸȡȚŸȆȕȊȚŸȎȓŸȜȡȕŸțȝǢȋȗȥȔȡȕŸȜȗȝŸ ȓșȅȜȗȝȚ ŸȓȊȜȊȔȇȌȎȒŸȐŸȎȘȒțȜȗȔȇ

ǼȜȗŸ ŸȗŸȜȒǢȅșȒȑǢȗȚŸ ŸȔȤȌȡŸȓȊȝțȈǢȡȕ ŸǶȎŸȜȗȕŸȝȠȐȔȤȜȎșȗŸșȝȑǢȤŸȊȘȤŸȜȗŸǷȗȆǢȋșȒȗŸȜȗȝŸŸȎȕȒțȟȥȑȐȓȎŸȗŸȘȔȐȑȡșȒțǢȤȚŸțȜȐȕŸȎȝșȡȏȦȕȐŸȜȗȕŸdzȗȥȔȒȗ ŸȔȤȌȡŸ ȓȝșȈȡȚŸȜȐȚŸǢȎȌȅȔȐȚŸȊȕȤȍȗȝŸȜȡȕŸȜȒǢȦȕŸȜȡȕŸȓȊȝțȈǢȡȕ ŸȤȘȡȚŸ ȘșȗȓȥȘȜȎȒŸȊȘȤŸȜȊŸțȜȗȒȟȎȈȊŸȘȗȝŸȊȕȊȓȗȈȕȡțȎŸȜȐȕŸȧȎȝȜȆșȊŸȐŸ #MPHKLRL

ǼȝȌȓȎȓșȒǢȆȕȊ ŸȐŸȊȥȖȐțȐŸȜȗȝŸȘȔȐȑȡșȒțǢȗȥ ŸțȎŸȎȜȇțȒȊŸȋȅțȐ Ÿ ȎȘȒȜȊȟȥȕȑȐȓȎŸțȜȗŸ ŸȊȘȤŸ ŸȜȗȕŸdzȗȥȕȒȗ

ǽȐŸǢȎȈȡțȐŸȜȗȝŸǢȎȜȗȟȒȓȗȥŸȓȎȞȊȔȊȈȗȝŸȜȐȚŸEIVRŸ0PMKLŸǬȕȍșȗǢȆȍȊŸȓȊȜȅŸ  ŸȎȝșȦ ŸǢȎŸȎȘȒțȜșȗȞȇŸȓȎȞȊȔȊȈȗȝŸțȜȗȝȚŸ ǢȎȜȤȟȗȝȚŸ ŸȎȝșȦŸȊȕȅŸǢȎȜȗȟȇ ŸǢȎŸȒțȤȘȗțȐŸǢȎȈȡțȐŸȜȐȚŸȗȕȗǢȊțȜȒȓȇȚŸȊȖȈȊȚŸȜȐȚŸǢȎȜȗȟȇȚ ŸȎȕȆȓșȒȕȎŸțȇǢȎșȊŸȐŸǬ™ŸǯȘȊȕȊȔȐȘȜȒȓȇŸ ǥȓȜȊȓȜȐŸǮȎȕȒȓȇŸǼȝȕȆȔȎȝțȐŸȜȐȚŸȎȜȊȒșȎȈȊȚ

ǼȎŸǢȐȕȊȈȊŸȋȅțȐ ŸȗŸȍȎȈȓȜȐȚŸȜȒǢȦȕŸȓȊȜȊȕȊȔȡȜȇŸȝȘȗȟȦșȐțȎŸȓȊȜȅŸ Ÿ

ȂȚŸȎȓŸȜȗȥȜȗȝ ŸȜȗŸǢȎȜȗȟȒȓȤŸȓȎȞȅȔȊȒȗŸȜȐȚŸȎȜȊȒșȎȈȊȚŸȊȕȆșȟȎȜȊȒŸțȎŸ  ŸȎȝșȦŸȍȒȊȒșȗȥǢȎȕȗŸțȎŸ ŸȓȗȒȕȆȚŸȗȕȗǢȊțȜȒȓȆȚŸǢȎȜȗȟȆȚ ŸȗȕȗǢȊțȜȒȓȇȚŸȊȖȈȊȚŸ ŸȎȝșȦŸȐŸȓȅȑȎŸǢȈȊ

Āûñöìýóüýñûóù

% ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

ȂǼīǹȁǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ 2,22 5,99 18,1 5,8 6,05 17,2 0,81 7,95 9,2 0,79 1,5 5,71 3,92 1,17 1,78 1,36 4,04 1,17 2,36 4,15 3,38 4,71 3,85 13,71 1,06 10,79 1,43 3,58 6,2 5,35 4,45 5,4 2,47 0,82 3,31 4,48 4,21 8,7 0,64 0,51 8,62 4,87 12,61 14,98 11,7 6 4,78 4,67 4,1 2,8 4,53 3,75 16,55 11 1,03 0,94

3,26 7,93 -1,09 7,41 -1,31 0,64 3,85 -0,62 6,76 0,88 0,51 6,36 4,71 8,8 0,5 5,41 1,29 6,14 1,81 0,21 -3,75 3,47 2,91 4,35 2,14 3,17 0,98 3,88 1,14 2,27 6,01 1,22 1,36 2,43 0,69 3,23 6,25 3,73 4,73 0,88 0,67 0,6 3,45 3,02 -0,64 -2,15 4,48 1,8 1,9 4,35 5,77 4,44

419.120 2.084.194 228.912 1.025.878 14.908 19.946 108.177 4.470 5.816 284.384 40.240 99.510 13.771 1.016.362 589.952 503.956 1.982 236.918 1.520 35.447 149.601 62.669 240.440 158.850 11.647 1.860.988 3.957 39.452 59.436 66.021 6.720 4.362 612 23.682 44.657 2.802 702.433 41.887 70.897 6.390 36.610 150.864 913 6.766 463.831 540.137 1.700.913 200 7.287 151.850 458.935 15.246 22.847 346 91.146 21.693

2,15 5,57 18,1 5,45 5,99 16,93 0,8 7,95 9,15 0,75 1,5 5,6 3,92 1,11 1,71 1,26 4,03 1,11 2,36 3,96 3,3 4,7 3,74 13,35 1,05 10,39 1,42 3,46 6,11 5,13 4,4 5,27 2,43 0,81 3,28 4,35 4,07 8,64 0,63 0,49 8,34 4,65 12,6 14,86 11,58 5,86 4,62 4,65 4 2,71 4,46 3,72 15,8 10,03 1,02 0,91

2,24 5,99 18,8 5,82 6,14 17,26 0,82 8 9,32 0,79 1,55 5,76 3,98 1,18 1,78 1,36 4,04 1,17 2,4 4,15 3,42 4,77 3,9 13,8 1,07 10,79 1,45 3,58 6,28 5,36 4,54 5,46 2,47 0,83 3,34 4,52 4,26 8,86 0,66 0,51 8,62 4,87 12,88 15,2 11,9 6,04 4,84 4,67 4,14 2,83 4,59 3,77 16,6 11 1,05 0,94

ǻǿǹȆȇǹīȂǹȉǼȊȈǿȂǹ ǹȂȅǿǺǹǿǹ ȀǼĭǹȁǹǿǹ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ȂǼȉȅȋǿȀȅ Ǽ 8,28 NBGAM ETF īǼȃ.ǻǼǿȀ ȋǹ ȂǼȉȅȋǿȀȅ ǼȈȍ 17,45

4,02 2,95

34 2

8,02 17,45

8,28 17,45

ȂǼȈǹǿǹ Ȁǹǿ ȂǿȀȇǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ A.S. COMPANY (Ȁȅ) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ǹ.ȉ.Ǽ. (Ȁȅ) AUDIOVISUAL (Ȁȅ) AUTOHELLAS (Ȁȅ) AVENIR ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) AXON ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) BYTE COMPUTER (Ȁȅ) CENTRIC ȆȅȁȊȂǼȈǹ (Ȁȅ) CPI (Ȁȅ) CYCLON ǼȁȁǹȈ (ȀO) DIONIC (Ȁȅ) EURODRIP (ȀO) EUROLINE AEEX (Ȁȅ) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (ȀO) FLEXOPACK (Ȁȅ) INFO - QUEST (Ȁȅ) INFORM ȁȊȀȅȈ Ȇ. (Ȁȅ)

-ŸǮȎȕȒȓȤȚŸȧȎȈȓȜȐȚŸǽȒǢȦȕŸȆȓȔȎȒțȎŸțȜȒȚŸ ŸǢȗȕȅȍȎȚ ŸțȐǢȎȒȦȕȗȕȜȊȚŸȅȕȗȍȗŸțȎŸȘȗțȗțȜȤŸ ŸǯȕȍȗțȝȕȎȍșȒȊȓȅŸȓȊȜȆȌșȊȞȎŸȓȆșȍȐŸȆȡȚŸȓȊȒŸ 

EIVRŸ0PMKLŸĝņľŊňēķľĻŸ•īŊĶŌŃņň–Ÿ ĽŃĻŸĿʼnŃŌōŊňŏĸŸńĿŏĻŅĻĹňŎŸ ŸĿŎŊŗ ēĿōňŐĸ

1,41 1,57 1,82 1,42 1,67 0,38

ALAPIS (Ȁȅ) ALPHA ǺǹȃȀ (Ȁȅ) COCA - COLA ȉȇǿǹ ǼȌǿȁȅȃ (Ȁȅ) EUROBANK EFG (Ȁȅ) EUROBANK PROPERTIES ǹǼǼǹȆ (Ȁȅ) FOLLI - FOLLIE (Kȅ) FORTHNET (Ȁȅ) FOURLIS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Kȅ) FRIGOGLASS (KO) INTRACOM HOLDINGS (Ȁȅ) J. & P. - ǹǺǹȄ (Ȁȅ) JUMBO (Ȁȅ) LAMDA DEVELOPMENT(Ȁȅ) MARFIN INVESTMENT GROUP (Ȁȅ) MARFIN POPULAR BANK (Ȁȅ) PROTON ȉȇǹȆǼǽǹ ǹ.Ǽ. (KO) S & B ǺǿȅȂǾȋ. ȅȇȊȀȉǹ (Ȁȅ) ǹīȇȅȉǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǹǼȇȅȆȅȇǿǹ ǹǿīǹǿȅȊ (Ȁȅ) ǺǿȅȋǹȁȀȅ (Ȁǹ) ǺȍǺȅȈ ȂȆǹȂȆǾȈ (Ȁȅ) īǼȀ ȉǼȇȃǹ (Ȁȅ) īǼȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǻǼǾ (Ȁȅ) ǻȅȁ (Ȁȅ) ǼĬȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (KO) ǼȁǺǹȁ (Ȁǹ) ǼȁȁǹȀȉȍȇ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȆǼȉȇǼȁǹǿǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȋȇǾȂǹȉǿȈȉǾȇǿǹ (Ȁȅ) ǼȊǹĬ (Ȁȅ) ǼȊǻǹȆ (Ȁȅ) ǿǹȈȍ (Ȁȅ) ǿǹȉȇǿȀȅ ǹĬǾȃȍȃ (Ȁȅ) ǿȃȉȇǹȁȅȉ (Ȁȅ) ȀǹǼ (Ȁȅ) ȀȊȆȇȅȊ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ȂǼȉȀǹ (Ȁȅ) ȂǾȋǹȃǿȀǾ (Ȁȅ) ȂǾȋǹȃǿȀǾ (Ȇȅ) Ȃȅȉȅȇ ȅȎȁ (Ȁȅ) ȂȊȉǿȁǾȃǹǿȅȈ (Ȁȅ) ȅȁĬ (Ȁȅ) ȅȁȆ (Ȁȅ) ȅȆǹȆ (Ȁȅ) ȅȉǼ (Ȁȅ) ȆǼǿȇǹǿȍȈ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ȆȁǹǿȈǿȅ COMPUTERS (Ȁȅ) ȈǹȇǹȃȉǾȈ īȇ. (Ȁȅ) ȈǿǻǼȃȅȇ (Ȁȅ) ȉǹȋȊǻȇȅȂǿȀȅ ȉǹȂǿǼȊȉǾȇǿȅ (Ȁȅ) ȉǼȇȃǹ ǼȃǼȇīǼǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȉǿȉǹȃ (Ȁȅ) ȉǿȉǹȃ (Ȇȅ) ȊīǼǿǹ (Ȁȅ) ȋǹȁȀȅȇ (Ȁǹ)

ŸĖņōňņĻŸĻņňľŃńķŋŸōĶŌĿŃŋ ŸēĿŸēňŐŅŕŸōňŸĻĽňŊĻŌōŃńŕŸ ĿņľŃĻŏķŊňņŸĽŃĻŸōŃŋŸēĿōňŐķŋŸōŒņŸōŊĻʼnĿŀŗņ ŸĿʼnŃńŊĶōŁŌĻņŸŌōŁŸŌŎņĿľŊĹĻŌŁŸōňŎŸıŊŁēĻōŃŌōŁŊĹňŎŸĝłŁņŗņŸōŁņŸĮŊĹōŁ Ÿ

ǬȘȤŸȜȒȚŸȜșȊȘȎȏȒȓȆȚŸǢȎȜȗȟȆȚŸȜȗȝŸȍȎȈȓȜȐŸȜȐȚŸȝȠȐȔȇȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚ ŸȜȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȅȕȗȍȗŸȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸȜȐȚŸEIVRŸ RGDŸ  ŸȜȐȚŸ#MPH=RGDŸ  ŸȜȐȚŸ L@=RGDŸ ŸȓȊȒŸȜȐȚŸǯȑȕȒȓȇȚŸ 

Ÿ•DzȐȔȒȅ–ŸȌȒȊŸȜȒȚŸȎȘȒȟȎȒșȇțȎȒȚ

ǹdzŸǬǮǹǻǯǼ 5.350,55 6.206,40 3.663,13 10.447,82 2.218,21 9.161,68 1,28890 0,89500 1.226,000 77,38

dzțȟȝșȇŸȅȕȗȍȗȚŸțȜȗŸŸ ȀșȐǢȊȜȒțȜȇșȒȗŸǬȑȐȕȦȕŸŸ ȜȐȕŸǽșȈȜȐ

ĠʼnŃʼnŅķňņŸʼnňŌňŌōŕŸʼnĿŊĹʼnňŎŸŸōŁŋŸłŎĽĻōŊŃńĸŋŸōŁŋŸ ǽȗŸȘȗțȗțȜȤŸŸȊȕȜȒțȜȗȒȟȎȈŸțȎŸǢȎȜȊȋȒȋȅțȎȒȚŸȜȡȕŸǢȎȜȗȟȦȕŸ ŌōŁņŸīğŘħ Ÿ/LHIRGKDRŸ RGDR ŸķņĻņōџʼnňŌňŖŸŸĿńĻō Ÿ ȜȐȚŸǯȝșȡȘȊȢȓȇȚŸǽșȅȘȎȏȊȚŸǬȕȊțȝȌȓșȤȜȐțȐȚŸȓȊȒŸǬȕȅȘȜȝȖȐȚŸ ĿŎŊŗ ŸĻʼnķńōŁŌĿŸōŁņŸĮŊĹōŁŸŁŸĠłņŃńĸŸĮŊĶʼnĿŀĻ

# X"ŸȓȊȒŸȜȗȝŸ'$!ŸȎȘȎȕȍȝȜȒȓȤȚŸȋșȊȟȈȗȕȊȚŸȜȐȚŸǺȊȌȓȤțǢȒȊȚŸ ǽșȅȘȎȏȊȚŸțȜȐȕŸ/LHIRGKDRŸ RGDR Ÿ DZŸȊȘȤȓȜȐțȐŸȜȗȝŸŸȆȌȒȕȎŸǢȆțȡŸȍȥȗŸțȝȕȊȔȔȊȌȦȕŸțȜȗŸȀșȐǢȊȜȒțȜȇșȒȗŸȜȡȕŸǼȓȗȘȈȡȕ Ÿ DZŸ/LHIRGKDRŸ RGDRŸȎȈȕȊȒŸȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȜșȅȘȎȏȊŸțȜȐȕŸǺǮȧǶ Ÿ ȜȤțȗŸțȎŸȎȕȎșȌȐȜȒȓȤŸȤțȗŸȓȊȒŸțȎŸȊșȒȑǢȤŸȝȘȗȓȊȜȊțȜȐǢȅȜȡȕ Ÿ DZŸ ǯȑȕȒȓȇŸ ǽșȅȘȎȏȊŸ ȓȊȜȎȈȟȎ Ÿ ǢȆȟșȒŸ țȇǢȎșȊ Ÿ ȜȗŸ Ÿ ȜȐȚŸ ǼȜȒȚŸȊșȟȆȚŸȜȗȝŸ ŸȐŸǯȑȕȒȓȇŸǽșȅȘȎȏȊŸȎȈȟȎŸȎȖȊȌȗșȅțȎȒŸȜȗŸ /LHIRGKDRŸ RGDRŸȓȊȒŸǢȎŸȜȐŸțȐǢȎșȒȕȇŸȊȌȗșȅŸȜȗŸȘȗțȗțȜȤŸȜȐȚŸ țȜȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȜșȅȘȎȏȊŸȜȐȚŸǺǮȧǶŸȞȑȅȕȎȒ ŸȘȔȆȗȕ ŸțȜȗŸ

ǢȎȌȊȔȥȜȎșȗŸȘȗțȗțȜȤŸȜȐȚŸ/LHIRGKDR

ǽȗŸȀșȐǢȊȜȒțȜȇșȒȗŸǬȑȐȕȦȕŸȊȕȊȓȗȈȕȡțȎŸȜȒȚŸȎȖȇȚŸ ȎȜȊȒșȒȓȆȚŸȘșȅȖȎȒȚŸȌȒȊŸȜȐȕŸ ǽșȈȜȐŸŸǬȝȌȗȥțȜȗȝŸŸŸ Ÿ%@GBDBŸ RGD ŸȎȒțȌȡȌȇŸ ȘșȗȚŸȍȒȊȘșȊȌǢȅȜȎȝțȐŸțȜȗŸ Ȁ Ǭ Ÿ ŸǴǹŸǢȎȜȗȟȦȕŸȜȐȚŸȜșȅȘȎȏȊȚ ŸȗȒŸȗȘȗȈȎȚŸ ȘșȗȆȓȝȠȊȕŸȊȘȤŸȜȗŸȘșȤțȞȊȜȗŸX@T@PK@Ÿ/IEBLŸȜȡȕŸǢȎȜȗȟȦȕ ŸǬȘȤŸȜȐȕŸȈȍȒȊŸȐǢȎșȗǢȐȕȈȊ ŸȜȗŸȕȆȗŸțȥȕȗȔȗŸȎȒțȐȌǢȆȕȡȕŸǢȎȜȗȟȦȕŸȜȐȚŸȜșȅȘȎȏȊȚŸțȜȗŸȀ Ǭ ŸȊȕȆșȟȎȜȊȒŸ țȎŸ ŸǴǹŸǢȎȜȗȟȆȚŸǢȎŸȕȆȗŸȓȡȍȒȓȤŸ'/',Ÿ %X/ ŸȕȆȊŸȗȕȗǢȊțȜȒȓȇŸȊȖȈȊŸǢȎȜȗȟȇȚŸ Ÿ ȎȝșȦŸȓȊȒŸǢȎŸȘșȗțȊșǢȗțǢȆȕȐŸȜȒǢȇŸȎȓȓȈȕȐțȐȚŸǢȎȜȗȟȇȚŸ ŸȎȝșȦ ŸŸǯȘȈțȐȚ ŸȊȘȤŸ ȜȐȕŸȈȍȒȊŸȐǢȎșȗǢȐȕȈȊ ŸȓȊȜȤȘȒȕŸȊȘȤȞȊțȐȚŸȜȗȝŸȧ Ǽ ŸȜȗȝŸ Ȁ Ǭ ŸȜȐȚŸ  ŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸȜȐȚŸȜșȅȘȎȏȊȚŸ•ǮǯǷdzǴDZŸǽǻǬǺǯǰǬŸǽDZǼŸǯǵǵǬȧǹǼŸǬ ǯ –ŸȎȈȕȊȒŸȍȒȊȘșȊȌǢȊȜȎȥțȒǢȎȚŸțȜȗŸȀ Ǭ ŸǢȎŸȕȆȗŸ țȜȊȜȒȓȤŸȤșȒȗŸǬ Ƕ ǯ Ƕ ŸŸ ȊȘȤŸŸȓȊȒŸȕȆȗŸȍȝȕȊǢȒȓȤŸ ȤșȒȗŸǬ Ƕ ǯ Ƕ ŸŸȊȘȤŸ Ÿ ȍȎȍȗǢȆȕȗȝŸȤȜȒŸȐŸȘșȗțȊșǢȗțǢȆȕȐŸȜȒǢȇŸȓȔȎȒțȈǢȊȜȗȚŸ ȜȐȚŸǢȎȜȗȟȇȚŸȓȊȜȅŸȜȐȕŸȜȎȔȎȝȜȊȈȊŸțȝȕȎȍșȈȊțȐŸȜȗȝŸȀ Ǭ Ÿ  ŸȎȈȕȊȒŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸ ȜȡȕŸ ŸȎȝșȦ Ÿ ǽȎȟȕȒȓȆȚŸǯȓȍȤțȎȒȚ ŸȓȊȜ™Ÿ ȎȞȊșǢȗȌȇŸȜȐȚŸȘȊșȊȌșȅȞȗȝŸ  ŸȜȗȝŸǴȊȕȗȕȒțǢȗȥŸȜȗȝŸȀ Ǭ

ŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸ ȜȐȚŸȎȜȊȒșȎȈȊȚŸǢȎȜȊȞȆșȗȕȜȊȒŸ țȜȐȕŸ•ǴȊȜȐȌȗșȈȊŸǶȎțȊȈȊȚŸ ȓȊȒŸǶȒȓșȇȚŸǴȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚ– ŸȍȎȍȗǢȆȕȗȝŸȤȜȒŸȓȊȜȅŸȜȐŸ țȝȕȎȍșȈȊțȐŸȜȐȚŸ  Ÿ ȐŸȜȒǢȇŸȓȔȎȒțȈǢȊȜȗȚŸȜȐȚŸ ǢȎȜȗȟȇȚŸȍȒȊǢȗșȞȦȑȐȓȎŸȅȕȡŸ ȜȗȝŸȗșȈȗȝŸȜȡȕŸ ŸȎȝșȦ

ΛΟΝΔΙΝΟ XETRA D CAC 40 DJ INDU NASDAQ NIKKEI Ευρω/$ Euribor 3M Χρυσός BRENT

ǶȎŸȗȍȐȌȤŸȜȒȚŸȜșȅȘȎȏȎȚ

0,65 0,65 1,39 0,63 1,75 0,86 0,81 0,59 0,67 0,48 0,57 0,5 0,8 1,18 2,2 0,88 8,68 1,2 1,09

8,33 -9,72 12,1 5 4,88 1,25 1,72 4,69

80 413 59.759 1.010 110 107.006 2.100 2.210 78.681

0,63 0,65 1,26 0,6 1,72 0,81 0,81 0,58 0,64

0,65 0,7 1,4 0,63 1,75 0,88 0,83 0,59 0,69

4,17 -1,23

78.331 1.077

0,48 0,75

0,5 0,8

-6,38

13.078

2,18

2,33

1,17 2,56 -1,8

1.921 93 3.815

8,5 1,2 1,08

8,7 1,2 1,11

MEDICON ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ǼȁȆ) MEVACO (Ȁȅ) MIG REAL ESTATE (Ȁȅ) MINERVA (Ȁǹ) MLS ȆȁǾȇȅĭȅȇǿȀǾ (Ȁȅ) NEXANS ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) PASAL ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) PROFILE (Ȁȅ) REDS (ȀO) RILKEN (Kȅ) SCIENS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (ȀO) SPACE HELLAS (Ȁȅ) SPRIDER STORES (Ȁȅ) TRASTOR ǹ.Ǽ.Ǽ.ǹ.Ȇ. (Ȁȅ) VELL GROUP ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) YALCO - ȀȍȃȈȉǹȃȉǿȃȅȊ (Ȁǹ) ǹǿȅȁǿȀǾ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǹȀȇǿȉǹȈ (Ȁȅ) ǹȁȀȅ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǹȁȅȊȂȊȁ (Ȁȅ) ǹȁĭǹ īȀȇǿȈǿȃ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) ǹȃǻȇȅȂǼǻǹ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǹȉȉǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ (Ȁȅ) ǺǹȇǺǼȇǾȈ ȃ. - MODA BAGNO (Ȁȅ) ǺǹȇǻǹȈ (Ȁȅ) ǺǿȅȀǹȇȆǼȉ (Ȁȅ) ǺǿȅȉǼȇ (Ȁȅ) ǺǿȈ (Ȁȅ) ǺȅīǿǹȉǽȅīȁȅȊ SYSTEMS (Ȁȅ) īǹȁǹȄǿǻǿ (Ȁȅ) īǿȅȊȇȅȂȆȇȅȀǼȇȈ (Ȁȅ) ǻǹǿȅȈ ȆȁǹȈȉǿȀǹ (Ȁȅ) ǻǿǹȈ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǻǿǹȈ ǿȋĬ/īǼǿǼȈ (Ȁȅ) ǻȅȂǿȀǾ ȀȇǾȉǾȈ (Ȁȅ) ǻȅȊȇȅȈ (Ȁȅ) ǻȇȅȂǼǹȈ (Ȁȅ) ǼǺȇȅĭǹȇȂǹ (Ȁȅ) ǼǿǻǾȈǼȅĭȍȃǿȀǾ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǼȀȉǼȇ (Ȁȅ) Ǽȁ. ǺǿȅȂ. ǽǹȋǹȇǾȈ (Ȁǹ) ǼȁǹȈȉȇȅȃ (ȀO) ǼȁǺǼ ǼȃǻȊȂǹȉȍȃ (Ȁȅ) ǼȁīǼȀǹ (Ȁȅ) ǼȁǼȊĬǼȇǾ ȉǾȁǼȅȇǹȈǾ (Ȁȅ) Ǽȁǿȃȅǿȁ (Ȁȅ) ǼȁȁǹǻȅȈ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ Ȁǹȁȍǻǿǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǾ ȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ (Ȁȅ) Ǽȁȉȅȃ (Kȅ) ǼȁȉȇǹȀ (Ȁȅ) ǼȆǿȁǼȀȉȅȈ (Ȁȅ) ǼȉǼȂ (Ȁǹ) ǼȊȇȍȆǹȎȀǾ ȆǿȈȉǾ (Ȁȅ) ǼȊȇȍȈȊȂǺȅȊȁȅǿ (Ȁȅ) ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ ǹĬǾȃȍȃ (Ȁȅ) ǿȀȉǿȃȅȈ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǿȁȊǻǹ (Ȁȅ) ǿȂȆǼȇǿȅ (Ȁȅ) ǿȃȉǼǹȁ ȅȂǿȁȅȈ (Ȁȅ) ǿȃȉǼǹȁ ȅȂǿȁȅȈ (Ȇȅ) ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ-ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ (Ȇȅ) ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ-ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ (Ȁȅ) ǿȃȉǼȇȉǼȀ (Ȁȅ) ȀǹĬǾȂǼȇǿȃǾ (Ȁȅ) ȀǹȃǹȀǾȈ Ȉ. (Ȁȅ) ȀǹȇǹȂȅȁǼīȀȅȈ (Ȁȅ) ȀǹȇǹȉǽǾ (Ȁȅ) ȀǼȆǼȃȅȊ ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȀȁȅȊȀǿȃǹȈ - ȁǹȆȆǹȈ (Ȁȅ) ȀȅȇȇǼȈ (Ȁȅ) ȀȇǼȀǹ (Ȁȅ) ȀȇǼȉǹ ĭǹȇȂ (Ȁȅ) Ȁȇǿ - Ȁȇǿ (Ȁȅ) ȀȉǾȂǹ Ȁ. ȁǹǽǹȇǿǻǾ (Ȁȅ) ȀȊȇǿǹȀǿǻǾȈ Ǿ.- F.H.L. (Ȁȅ) ȀȊȇǿǹȀȅȊȁǾȈ (Ȁȅ) ȁǹȃǹȀǹȂ (Ȁȅ) ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ȃ. (ȀA) ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ȃ. (ȆA) ȁǿǺǹȃǾ ǼȀǻȅȉ. ȅȇī. (Ȁȅ) ȁȅȊȁǾ ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȂǹĬǿȅȈ ȆȊȇǿȂǹȋǹ (Ȁȅ) ȂȅȉȅǻȊȃǹȂǿȀǾ (Ȁȅ)

2,79 5,48 0,9 4 1,29 2,35 2,62 0,71 0,59 1,09 3,24 0,57 1,4 0,53 1,1 0,5 0,43 1,9 0,7 0,58 0,82 0,89 1,12 1,43 0,49 0,94 0,98 0,64 0,84 1,31 0,4 0,73 5,9 0,66 1,64 1,19 1,24 0,51 0,47 0,57 0,8 0,92 0,49 0,85 0,91 1,38 1,84 34,43 1,55 0,35 0,53 2,45 0,32 0,55 0,59 3 1,39 0,67 0,47 0,43 0,84 8,26 0,63 0,48 0,79 5,18 1,55 0,66 1,32 0,89 0,97 5,09 0,79 4,56 1,03 0,6 0,79 0,31 0,68 0,6 0,5 0,43 1,74 0,47 1,13

-0,36 -3,23 0,25 0,78 0,86 -4,03 4,41 3,51 1,87

1.110 135 900 1.600 24.830 480 3.900 8.084 35.945

5,45 0,84 3,99 1,21 2,32 2,62 0,68 0,58 1,06

6,05 0,91 4 1,29 2,36 2,7 0,71 0,6 1,11

3,64

4.742 75 22.131 400 106.548 230 109 2.010 5.692 30

0,56 1,4 0,51 1,1 0,49 0,42 1,85 0,68 0,54 0,82

0,57 1,4 0,54 1,1 0,52 0,43 1,9 0,71 0,58 0,83

3,92 10 2,38 1,6 -6,67 5,45 -1,2

˂˥˟˗ˬˣ˦˨ƹˌˣ˦˪˧ƹ  ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

ȃȉȇȅȊȀĭǹȇȂȆǼȃ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ȆǹȇȃǹȈȈȅȈ (Ȁȅ) ȆǹȎȇǾȈ ȆȁǹȈȉǿȀȍȃ (Ȁȅ) ȆǼȉȇȅȆȅȊȁȅȈ ȆǼȉȇȅȈ (Ȁȅ) ȆǾīǹȈȅȈ ǼȀǻȅȉǿȀǾ ǹ.Ǽ. (KO) ȆȁǹȈȉǿȀǹ ĬȇǹȀǾȈ (Ȁȅ) ȆȁǹȈȉǿȀǹ ȀȇǾȉǾȈ (Ȁȅ) ȇǼǺȅȎȁ (Ȁȅ) ȈǹȇǹȃȉȅȆȅȊȁȅȈ ȀȊȁ/ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȈǼȁȂǹȃ (ȀO) ȈǼȁȅȃȉǹ (Ȁȅ) ȈȆȊȇȅȊ ǹīȇ. ȅǿȀ. (Ȁȅ) ȈĭǹȀǿǹȃǹȀǾȈ (Ȁȅ) Ȉȍȁ/īǼǿǹ ȀȅȇǿȃĬȅY (Ȁȅ) ȉ BANK (Ȁȅ) ȉǼȋȃǿȀǾ ȅȁȊȂȆǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȉǽǿȇǹȀǿǹȃ ȆȇOĭǿȁ (Ȁǹ) ȉǾȁǼȉȊȆȅȈ (Ȁȅ) ĭǿȃȉǼȄȆȅȇȉ (Ȁȅ) ȋǹȉǽǾȀȇǹȃǿȍȉǾ Ǽ. Ȋǿȅǿ (Ȁȅ) ȋǹȎǻǼȂǼȃȅȈ (Ȁȅ)

1.211

1,12

1,12

ǼǿǻǿȀȍȃ ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀȍȃ

2,08

280 2.650

0,45 0,94

0,49 1,02

1,59

3,41 -1,43 0,55 1,26 6,16

3.100 150 110 3.932 502 510 5.345 7.987 14.485 10 30 1.120 10.700 2 6.000 2.787 1.880 902 60 300 1.140 11.046

0,58 0,84 1,22 0,4 0,73 5,85 0,66 1,58 1,12 1,24 0,51 0,47 0,55 0,8 0,88 0,47 0,81 0,91 1,36 1,84 33,8 1,49

0,64 0,89 1,31 0,41 0,73 5,9 0,66 1,64 1,2 1,24 0,51 0,48 0,58 0,8 0,92 0,49 0,86 0,93 1,39 1,84 34,59 1,55

ALPHA ǹȈȉǿȀǹ ǹȀǿȃǾȉǹ (Ȁȅ) ATTICA ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Kȅ) CROWN HELLAS CAN (ȀO) ELBISCO ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁǹ) ELMEC SPORT (Ȁȅ) INFORMER (Ȁȅ) INTERFISH ǿȋĬ/īǼǿǼȈ (Ȁȅ) MARFIN Ǽīȃǹȉǿǹ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) NUTRIART (Ȁȅ) OLYMPIC CATERING (Ȁȅ) PAPERPACK ȉȈȅȊȀǹȇǿǻǾȈ ǿ. (Ȁȅ) PC SYSTEMS (Ȁȅ) QUALITY & RELIABILITY (Ȁȅ) SATO AE (Ȁȅ) SPIDER - ȆǼȉȈǿȅȈ ȃ.& Ȋǿȅǿ (Kȅ) UNIBIOS (Ȁȅ) VIVARTIA ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) VIVERE (Ȁȅ) ǹĬǾȃǹ (Ȁȅ) ǹȃǼȀ (Ȁȅ) ǹȃǼȀ (Ȇȅ `90) ǹȃǼȀ (Ȇȅ `96) ǹȈȉǾȇ ȆǹȁǹȈ (Ȁȅ) ǺǹȁȀǹȃ ǹȀǿȃǾȉǹ (Ȁȅ) īǼȀǼ (Ȁǹ) īǼȃǿȀǾ ǼȂȆȅȇǿȅȊ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǽǹȂȆǹ (Ȁǹ) ǾȇǹȀȁǾȈ ǹīǼȉ (Ȁȅ) ǿȅȃǿȀǾ ȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȀǹȇǻǹȈǿȁǹȇǾȈ (ȀO) ȀǹȇǼȁǿǹ (Ȁǹ) ȀǼȀȇȅȌ (Ȁȅ) ȀȁȍȈ/īǿǹ ȃǹȊȆǹȀȉȅȊ (Ȁǹ) ȀȅȇǻǼȁȁȅȊ ȋ. ǹĭȅǿ (Ȁȅ) ȁǹȂȌǹ (Ȁȅ) ȂǿȃȍǿȀǼȈ īȇǹȂȂǼȈ ǹȃǼ (Ȁȅ) ȂȅȊǽǹȀǾȈ (Ȁǹ) ȂȅȋȁȅȈ (Ȁȅ) ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ ǿ. & ȊǿȅȈ (Ȁǹ) ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ ǿ. & ȊǿȅȈ (Ȇǹ) ȃǿȀǹȈ (Ȁȅ) ȆǼȇȈǼȊȈ (Ȁȅ) ȈǹȃȊȅ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ȉǼīȅȆȅȊȁȅȈ ȋ.Ȁ. (Ȁȅ) ȉǼȋȃǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ (Ȁȅ) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ (Ȁȅ) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ (Ȇȅ) ĭǿǼȇǹȉǼȄ (Ȁȅ) ȋǹȉǽǾȎȍǹȃȃȅȊ (Ȁȅ) ĭǿȃȉǼȄȆȅȇȉ (Ȁȅ) ȋǹȉǽǾȎȍǹȃȃȅȊ (Ȁȅ) ȉǼȋȃǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ (Ȁȅ) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ (Ȁȅ) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ (Ȇȅ) ĭǿǼȇǹȉǼȄ (Ȁȅ) ĭǿȃȉǼȄȆȅȇȉ (Ȁȅ) ȋǹȉǽǾȎȍǹȃȃȅȊ (Ȁȅ)

-2,96 -9,88 1,54 3,14 5,31 0,81 4,08 6,82 3,64 1,27 2,22 2,08

1,92

10.127

0,51

0,54

-5,88 3,77 -3,28 1,69 0,72 15,52 4,44 2,38 -3,45

19.000 3.478 4.833 58.553 10 47.650 22.170 21.450 958

0,31 0,53 0,59 2,93 1,39 0,57 0,45 0,42 0,8

0,35 0,56 0,63 3,01 1,39 0,69 0,48 0,44 0,9

-4 3,95 5,5 2,65 3,13

36 5.327 30 676 212 2.801

0,48 0,74 4,91 1,44 0,65 1,21

0,48 0,8 5,18 1,55 0,72 1,35

4,3 0,99 1,28 -9,7 -0,96 3,45 8,22 3,33 -9,33 3,45

13.700 50 26.146 28 2.216 775 1.940 1.250 1.120 5.700

0,94 5,02 0,78 4,56 0,98 0,58 0,73 0,28 0,68 0,6

0,98 5,1 0,8 4,56 1,04 0,6 0,79 0,31 0,72 0,6

7,5 -2,79 -2,08 -0,88

10.040 1.560 2.227 250

0,36 1,74 0,44 1,13

0,43 1,79 0,48 1,13

ǹȒŸȜȒǢȆȚŸțȜȗȕŸȓȔȅȍȗŸȎȕȆșȌȎȒȊȚŸȊȝȖȇȑȐȓȊȕŸȓȊȜȅŸ ŸȆȕȊȕȜȒŸȜȗȝŸdzȗȝȔȈȗȝŸ ŸȆȕȊȕȜȒŸȊȥȖȐțȐȚŸ ŸȘȗȝŸȎȈȟȎŸțȐǢȎȒȡȑȎȈŸȜȗȕŸȘșȗȐȌȗȥǢȎȕȗŸǢȇȕȊ Ÿ

ȊȆȅ ǼȆǿȉǾȇǾȈǾ

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å 0,51 1,06 0,79 3,02 1,19 0,6 3,86 0,79 2,62 0,38 0,67 0,64 0,74 1,12 0,51 0,37 0,37 3,4 0,41 0,45 1,49

30 17,78 145.917

7,6 1,23 7,8 0,67 0,54 0,46 0,4 1,16 0,35 0,9 0,3 0,26 0,18 0,23 0,19 0,13 17,7 0,68 0,5 0,33 3,32 2 2,52 0,56 7,59 0,32 2,81 6,96 4,64 14 0,2 64,95 4,36 0,33 0,28 19,06 3,08 0,37 0,13 0,15 0,4 1,19 0,21 0,18 0,52 0,43 16,75 7,26 0,24 0,17 0,41 0,18 0,38 16,75 7,26 0,24 0,38 0,18

0,46 0,9

0,51 1,08

1 2,59 1,69

60 2.170 8.894

3,02 1,07 0,58

3,02 1,19 0,61

5,33

200

0,79

0,79

-7,32 3.000 4,69 16.221 -1,54 13 1,37 1.187 5,66 70.260 8,51 344.504 -2,63 140.491 -9,76 4.000

0,38 0,65 0,64 0,67 1,07 0,47 0,37 0,37

0,41 0,67 0,64 0,74 1,14 0,51 0,39 0,37

-8,89

1

0,41

0,41

-0,67

1.042

1,38

1,49

500

7,6

7,6

-4,29 -6,9

3.507 520

0,63 0,53

0,7 0,54

-3,33

341

1,16

1,16

3.110 12.340

0,18 0,22

0,18 0,25

68.260 140 6.061

0,12 17,7 0,64

0,13 17,7 0,7

3,13 814.230

0,32

0,34

Œ…„

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

RIDENCO (Ȁȅ) ǹǼīǼȀ (Ȁȅ) ǹȉȁǹȃȉǿȀ (Ȁȅ) ǹȉȉǿ - Ȁǹȉ (Ȁȅ) ǺǹȇǹīȀǾȈ (Ȁȅ) ǺǹȇǺǹȇǼȈȅȈ (Ȁǹ) ǼǻȇǹȈǾ - ȌǹȁȁǿǻǹȈ ȋ. (Ȁȅ) ǼǿȀȅȃǹ - ǾȋȅȈ (Ȁȅ) ǼȁǺǿǼȂǼȀ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹǿ ǿȋĬ/īǼǿǹǿ (Ȁȅ) ǼȁĭǿȀȅ (Ȁȅ) ǼȊȇȍȈȊȂȂǼȉȅȋǼȈ (Ȁȅ) ǿȆȆȅȉȅȊȇ (Ȁǹ) ȀǼȇǹȂǼǿǹ-ǹȁȁǹȉǿȃǾ (Ȁȅ) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (Ȁȅ) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (ȆO) ȀȅȊȂȆǹȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) ȂǹȇǹȀ ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ (Ȁȅ) ȂǹȎȁȁǾȈ Ȃ.ǿ.(Ȁȅ) ȃǼȁ (Ȁȅ) ȆǼȉǽǼȉǹȀǿȈ ǹ. (Ȁȅ) ȆȇȅȅǻǼȊȉǿȀǾ (Ȁȅ) ȈǿǻȂǹ (Ȁȅ) ȉǼȄǹȆȇǼȉ (Ȁȅ)

0,17 0,42 0,3 0,3 0,61 0,16 0,07 0,13 3,7 0,11 0,58 0,2 0,18 0,72 0,07 0,11 0,22 0,24 0,27 0,05 0,49 0,28 1,13 0,11

6,25 11.900 2,44 4.657 7,14 4.380 40.249

0,17 0,41 0,29 0,28

0,17 0,44 0,3 0,31

6,67 1.000 4.099 -7,14 12.050

0,16 0,07 0,13

0,16 0,07 0,15

0,1 0,58 0,17

0,11 0,58 0,21

10 3,57 11,11

4.030 1 3.500

3.000

0,07

0,07

1.761 2.500 21.000 -16,67 71.500 2,08 12.815

0,22 0,24 0,26 0,05 0,47

0,22 0,24 0,27 0,06 0,52

620

1,13

1,13

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,13 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,13 0 0 0

-8,33 4,35

ǼȃǹȁȁǹȀȉǿȀǾ ǹīȅȇǹ

8,33 3,03

ALPHA TRUST ǹ.Ǽ.Ȇ.Ǽ.Ȋ. DIVERSA ǼȂȆ. Ǻǿȅȉ. ǼǿȈǹī. ȉǼȋȃ. Ȇǹȇȅ ENVITEC AE EPSILON NET AE EUROXX ȋȇǾȂǹȉǿȈȉǾȇǿȀǹȀǾ ǹ.Ǽ.Ȇ.Ǽ.Ȋ. PERFORMANCE TECHNOLOGIES ǹ.Ǽ Ȇȁ ǹ.Ǽ.ǼȇǼȊȃǹȈ ȀǹǿȃȅȉȅȂǿǹȈ ȉǾȁ.ȉǼȋȃȅ ǺǿȅǿǹȉȇǿȀǾ Ȁǹǿ ȇȅȂȆȅȉǿȀǾ ȉǼȋȃȅȁȅī ǼȃȉǼȇȈȅĭȉ ǹǼ ȀȇǾȉȍȃ ǹȇȉȅȈ ǹ.Ǽ.Ǻ.Ǽ ȂǼȃȉǿȉǼȇȇǹ ǹǺǼE ȃȉȅȆȁǼȇ ǹǺǼǼ ȅȆȉȅǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǼȈ ǼȇīǹȈǿǼȈ ǹǺǼȉǼ ĭȅȊȃȉȁǿȃȀ ǹǺǼǼ

0,99 2,86 1,9 0,88 4,03 2,52 3,96 2,47 1,4 1,15 2,13 2,34 2,4 2,39

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ȊȆȅ ǹȃǹȈȉȅȁǾ

2,02 -3,45 2,43 -3,03 4,46 -0,57

250 2.150 140 1.170 5.450 530 1.503

2,52 0,55 7,33 0,3 2,74 6,81 4,64

2,52 0,57 7,85 0,33 2,84 7,11 4,66

-4,76

11.158

0,19

0,21

3,32

8.450

4,22

4,45

-9,68

1.703 150 9.194 1.120 19.419 10.480

0,28 19,06 3 0,36 0,12 0,15

0,28 19,06 3,15 0,38 0,13 0,15

-5,26 6,12

1.000 350 1.789

0,18 0,5 0,43

0,18 0,53 0,43

-5,56 7,89

38.089 100 32.676

0,17 0,41 0,18

0,18 0,41 0,18

8,57 -5,26

591 6.000

0,38 0,18

0,38 0,18

-1,28

7,14

ALTIUS ǹǼǼǼȋ KO HITECH SNT ǹǼ MICROLAND COMPUTERS(Ȁȅ) ǹīȇȅȉǿȀǾ ǹȈĭǹȁǿȈȉǿȀǾ ǹ.Ǽ. ǹȁȊȈǿǻǹ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) ǹȁȊȈǿǻǹ ǹǺǼǼ(Ȇȅ) ǹȁĭǹ-ǺǾȉǹ ǺǹȈǿȁȅȆȅȊȁȅȈ ǹ.Ǽ. ǹȈȆǿȈ Ȇȇȅȃȅǿǹ ǹ.Ǽ.ī.ǹ. ǹȉǼȇȂȍȃ ǹ.Ǽ(Ȁȅ) ǹĭȅǿ ȂǼȈȅȋȍȇǿȉǾ ǹȉǼ(Ȁȅ) ǺETANET ABEE ǻǿǼȀǹȉ ǹȉǼ(Ȁȅ) ǼȀǻȅȈǼǿȈ ȁȊȂȆǼȇǾ ǹ.Ǽ. ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ(Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ(Ȇȅ) ǼȃȍȂǼȃǾ ȀȁȍȈȉȅȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ ǹ.Ǽ(Ȁ ȁǹȃ ȃǼȉ ǹ.Ǽ (Ȁȅ) ȂǹȄǿȂ - ȆǼȇȉȈǿȃǿǻǾȈ ǹǼ(Ȁǹ) ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ ǹ.Ǽ. ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ ǹǼ (Ȇȅ) ȈǹȅȈ ĭǼȇȇȊȈ ȋ. ȂȆǼȃȇȅȊȂȆǾ & ȊǿȅȈ ǹ.Ǽ ȋǹȁȊǺǻȅĭȊȁȁȍȃ(Ȁȅ) ȍȂǼīǹ ǹǼǼȋ (Ȁȅ)

1,07 0,62 0,64 1,53 2,19 1,2 35,73 0,67 0,12 0,12 0,06 0,1 0,6 0,08 0,14 0,05 0,12 0,1 0,39 0,54 0,78 3,48 0,12 0,88

ǻȡĮȖĮIJıĮȞȓȠȣ ʌȜĮIJİȓĮȀȜĮȣșȝȫȞȠȢ ǹșȒȞĮ ȉȘȜ)D[(PDLOVDOHV#FIVJUZHEVLWHZZZFIVJU ȆȜǼȜİȣșİȡȓĮȢȀĮIJİȡȓȞȘIJȘȜ)D[ ǹȡĮįİȓĮȢȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢǹʌȩijĮıȘIJȘȢǼʌȚIJȡȠʌȒȢȀİijĮȜĮȚĮȖȠȡȐȢ ǹȇȂǹǼǺǹĭȂǻȅȊĭǹǼǼǹĬǾȃȍȃ


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

'

ÔåôÜñôç 18 Áõãïýóôïõ 2010

ÐÉÅÑÉÁ

Åëåýèåñï ÂÞìá Ìéá ðñïóåõ÷Þ êáé ìéá óõãíþìç

ÓÐÁÍÉÁÓ ÏÌÏÑÖÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏËÏÃÉÊÇÓ ÓÇÌÁÓÉÁÓ

Ç ðñïóôáôåõüìåíç ðåñéï÷Þ ÄÝëôá Áîéïý-Ëïõäßá-ÁëéÜêìïíá Óôéò äõôéêÝò áêôÝò ôïõ Èåñìáúêïý êüëðïõ âñßóêåôáé Ýíáò áðü ôïõò ðéï óçìáíôéêïýò õãñïôüðïõò óôçí ÅëëÜäáò, ç ðñïóôáôåõüìåíç ðåñéï÷Þ ôïõ ÄÝëôá Áîéïý – Ëïõäßá – ÁëéÜêìïíá, ç ïðïßá åðßóçò ðåñéëáìâÜíåé ôéò åêâïëÝò ôïõ Ãáëëéêïý ðïôáìïý êáé ôç ëéìíïèÜëáóóá Êáëï÷ùñßïõ, ôïí õãñüôïðï ôçò ÍÝáò Áãáèïýðïëçò êáé ôçí ÁëõêÞ Êßôñïõò.

Ðñüêåéôáé ãéá Ýíá ðïëýðëåõñï óýóôçìá ðïôÜìéùí äÝëôá êáé åêâïëþí, åëþí, ëéìíïèáëáóóþí êáé áëõêþí óõíïëéêÞò åðéöÜíåéáò ðåñßðïõ 320 ô.÷ëì. ×Üñç óôç ìåãÜëç åíáëëáãÞ ïéêïëïãéêþí óõíèçêþí ðïõ ôç ÷áñáêôçñßæïõí, ðåñéëáìâÜíåé áðü áãñïôéêÝò êáëëéÝñãåéåò êáé ëéâÜäéá ùò áëáôþäç åäÜöç êáé åëþäåéò åêôÜóåéò, ç ðåñéï÷Þ áðïôåëåß Ýíáí éäáíéêü âéüôïðï ãéá ðïëëÜ åßäç Üãñéùí æþùí êáé ðïõëéþí. ×Üñç óôç ìåãÜëç ïéêïëïãéêÞ óçìáóßá ôçò, ç ðåñéï÷Þ ôùí ÄÝëôá Áîéïý – Ëïõäßá – ÁëéÜêìïíá ðåñéëáìâÜíåôáé óôï äßêôõï ðñïóôáôåõüìåíùí ðåñéï÷þí ôçò Åõñþðçò Natura 2000. ÐáñÜëëçëá, ðñïóôáôåýåôáé áðü ôç ÄéåèíÞ Óýìâáóç ÑáìóÜñ ãéá ôïõò õãñïôüðïõò. Ç ÐÁÍÉÄÁ Óôïí õãñüôïðï âñßóêïõí êáôáöýãéï ðåñéóóüôåñá áðü 270 åßäç ðïõëéþí, áíÜìåóÜ ôïõò ðïëëÜ óðÜíéá êáé áðåéëïýìåíá, üðùò ç áâïêÝôá, ç ÷áëêüêïôá, ç ëáããüíá, ï áñãõñïðåëåêÜíïò êáé ï ìåëáíïêÝöáëïò ãëÜñïò, åíþ óôï ðáñü÷èéï äÜóïò ôïõ Áîéïý õðÜñ÷åé ìßá áðü ôéò óðïõäáéüôåñåò áðïéêßåò öùëéÜóìáôïò åñùäéþí óôçí ÅëëÜäá, áëëÜ êáé óôçí Åõñþðç. Ç ðåñéï÷Þ âñßóêåôáé óå Ýíáí áðü ôïõò âáóéêïýò ìåôáíáóôåõôéêïýò äéáäñüìïõò ôçò Åõñþðçò, êé Ýôóé êáôÜ ôçí ðåñßïäï ôçò ìåôáíÜóôåõóçò ÷éëéÜäåò ðáñõäÜôéá ðïõëéÜ óôáìáôïýí ãéá ëßãåò ìÝñåò óôïí õãñüôïðï ãéá íá îåêïõñáóôïýí. Åêôüò áðü ôá ðïõëéÜ, ç ðåñéï÷Þ ôïõ ÄÝëôá Áîéïý – Ëïõäßá – ÁëéÜêìïíá åßíáé ðïëýôéìïò âéüôïðïò êáé ãéá ðïëëÜ åßäç æþùí, êÜðïéá áðü ôá ïðïßá êéíäõíåýïõí ìå åîáöÜíéóç, üðùò ï ëáãüãõñïò, ç âßäñá êáé ç ìåóïãåéáêÞ ÷åëþíá. Áíáðüóðáóôï êïììÜôé ôïõ öõóéêïý ôïðßïõ åßíáé ðéá êáé ôá êïðÜäéá ôùí Üãñéùí áëüãùí ðïõ æïõí åëåýèåñá óôá ëéâÜäéá ôïõ Áîéïý, áðüãïíïé ôùí ïéêüóéôùí æþùí ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýóáí êÜðïôå ïé áãñüôåò óôéò åñãáóßåò ôïõò. Óôéò åêâïëÝò ôïõ Ãáëëéêïý èá äåé êáíåßò óõíÞèùò íá ðáßñíïõí ôï ìðÜíéï ôïõò Ýíá êïðÜäé áðü åíôõðùóéáêïýò íåñïâïýâáëïõò. Ç ×ËÙÑÉÄÁ ÍÏÌÁÑ×ÉÁÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÕÃÅÉÁÓ – ÐÑÏÍÏÉÁÓ Í.Á. ÐÉÅÑÉÁÓ ÃÉÁ ÔÏÕÓ ÁÓÖÁËÉÓÌÅÍÏÕÓ ÔÏÕ ÏÃÁ

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÏÌÏÓ ÐÉÅÑÉÁÓ ÄÇÌÏÓ ËÉÔÏ×ÙÑÏ Ëéôü÷ùñï 17-8-2010 Áñ.Ðñùô. 3331

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

Ï ÄÞìáñ÷ïò Ëéôï÷þñïõ áíáêïéíþíåé üôé: Ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï, ìå ôçí áñéèì. 54/2010 áðüöáóÞ ôïõ ãíùìïäüôçóå ãéá ôçí ôñïðïðïßçóç ôïõ ó÷åäßïõ ðüëçò Ëéôï÷þñïõ óôçí ðïëåïäïìéêÞ åíüôçôá Ëéôï÷þñïõ óôï Ï.Ô. 155- ÔÏÌÅÁÓ Â2 êáé óõãêåêñéìÝíá ãéá ôçí áëëáãÞ ôçò ñõìïôïìéêÞò ïéêïäïìéêÞò ãñáììÞò êáé äçìéïõñãßá ðåæüäñïìïõ üðùò áõôü öáßíåôáé óôï ó÷åôéêü ôïðïãñáöéêü äéÜãñáììá. ¾óôåñá áðü áõôü êáëïýíôáé ïé åíäéáöåñüìåíïé íá Ýëèïõí óôçí Ôå÷íéêÞ Õðçñåóßá ôïõ ÄÞìïõ, íá ëÜâïõí ãíþóç ãéá ôçí ôñïðïðïßçóç áõôÞ êáé íá õðïâÜëïõí ôéò ôõ÷üí åíóôÜóåéò ôïõò óå äýï (2) áíôßãñáöá êáé ìÝóá óå ðñïèåóìßá äÝêá ðÝíôå (15) çìåñþí áðü ôçí åðïìÝíç ôçò äåýôåñçò äçìïóßåõóçò ôçò áíáêïßíùóçò áõôÞò óôïí ôýðï. Ëéôü÷ùñï 17-8-2010 Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÁèáíÜóéïò ÔóéöïäÞìïò

Áðü ôç Äéåýèõíóç Õãåßáò – Ðñüíïéáò ôçò Íïìáñ÷éáêÞò Áõôïäéïßêçóçò Ðéåñßáò áíáêïéíþíåôáé üôé, ãéá ôçí êáëýôåñç åîõðçñÝôçóç ôùí áóöáëéóìÝíùí ôïõ ÏÃÁ êáé óå åêôÝëåóç ôïõ Üñèñïõ 32 §2 ôïõ Í.3846/2010 óýìöùíá ìå ôï ïðïßï ãéá óõíôáãÝò öáñìÜêùí áóöáëéóìÝíùí áóöáëéóôéêþí ïñãáíéóìþí, ç áîßá ôùí ïðïßùí îåðåñíÜ ôá 150€, áðáéôåßôáé èåþñçóç áðü ôïí áñìüäéï åëåãêôÞ éáôñü, Ýãéíå ïñéóìüò åëåãêôþí éáôñþí ÏÃÁ óýìöùíá ìå ôçí áñéèì. ðñùô.16/6568/11-08-2010 áðüöáóç ÁíôéíïìÜñ÷ç Í.Á. Ðéåñßáò ùò åîÞò: Ãéá ôçí åîõðçñÝôçóç áóöáëéóìÝíùí ÏÃÁ ðïõ åîõðçñåôïýíôáé áðü ôï Ê.Õ Áéãéíßïõ, ôéò çìÝñåò Ôñßôç êáé ÐÝìðôç êáé þñåò áðü 12:00 Ýùò 13:30 óôï ÷þñï ôïõ Ê.Õ Áéãéíßïõ. Ãéá ôçí åîõðçñÝôçóç ôùí áóöáëéóìÝíùí ÏÃÁ êÜèå ÔåôÜñôç êáé þñåò áðü 9:00 Ýùò 12:00 óôá Ãñáöåßá ôçò Ä/íóçò Õãåßáò êáé Ðñüíïéáò. Ãéá ôçí åîõðçñÝôçóç ôùí áóöáëéóìÝíùí ÏÃÁ óôï ÷þñï ôïõ Ã.Í. Êáôåñßíçò ôéò çìÝñåò Ôñßôç êáé ÐÝìðôç êáé þñåò áðü 12:30 Ýùò 14:00. Óôï ÷þñï ôïõ ØÍÐÏ èá õðÜñ÷åé åëåãêôÞò éáôñüò êÜèå åñãÜóéìç çìÝñá êáé þñåò áðü 10:00 Ýùò 13:00.

ÓõíïëéêÜ õðÜñ÷ïõí ðåñéóóüôåñá áðü 500 åßäç êáé õðïåßäç öõôþí, ôá ïðïßá áëëÜæïõí ÷ñþìáôá óôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò, ðñïóöÝñïíôáò êÜèå åðï÷Þ Ýíá äéáöïñåôéêü ôïðßï. ÏñéóìÝíá åßäç îå÷ùñßæïõí ãéá ôçí óðáíéüôçôÜ ôïõò, üðùò ï êñßíïò ôçò èÜëáóóáò, åíþ Üëëá åßíáé ðïëý êïéíÜ, üðùò ïé áñìõñÞèñåò, ðïõ ôï öèéíüðùñï óôïëßæïõí ôïõò áñìõñüâáëôïõò ôçò ðáñÜêôéáò æþíçò ìå ôï êüêêéíï ÷ñþìá ôïõò. ÔÁ ÐÑÏÂËÇÌÁÔÁ ÔÇÓ ÐÅÑÉÏ×ÇÓ Ôï óýìðëåãìá õãñïôüðùí ÄÝëôá Ãáëëéêïý, Áîéïý, Ëïõäßá êáé ÁëéÜêìïíá âñßóêåôáé ðïëý êïíôÜ óå ìßá ìåãáëïýðïëç, ôç Èåóóáëïíßêç, êáé ðåñéëáìâÜíåé Ýíáí áðü ôïõò ðëÝïí ðáñáãùãéêïýò êÜìðïõò ôçò ÷þñáò. Ç ðñáãìáôéêüôçôá áõôÞ äçìéïõñãåß ìßá óåéñÜ ðñïâëçìÜôùí, ç åðßëõóç ôùí ïðïßùí åßíáé ðåñßðëïêç, áëëÜ ðáñÜëëçëá áðïôåëåß êáé ìßá ìïíáäéêüôçôá, êáèþò åßíáé ëßãåò ïé ìåãÜëåò ðüëåéò óôçí ÅëëÜäá áëëÜ êáé óôçí Åõñþðç üðïõ óå ôüóï ìéêñÞ áðüóôáóç áðü ôï êÝíôñï ôïõò ìðïñåß êÜðïéïò íá âñåèåß óå Ýíá åîáéñåôéêÞò ðïéêéëïìïñößáò öõóéêü ôïðßï, áäéáôÜñáêôï óå ìåãÜëï âáèìü êáé ìå ôüóï ðëïýóéá ðáíßäá. Ôá óçìáíôéêüôåñá ðñïâëÞìáôá ôçò ðåñéï÷Þò åßíáé ç ñýðáíóç åðéöáíåéáêþí êáé õðüãåéùí íåñþí, ãåíéêÜ óêïõðßäéá, ìðÜæá êáé ÷ùìáôåñÝò, ç ðáñÜíïìç äüìçóç-ïéêéóôéêÞ, áíáðôõîéáêÞ êáé âéïìç÷áíéêÞ ðßåóç, ç åíôáôéêÞ êôçíïôñïößá-õðåñâüóêçóç, åðßóçò, ôï ðáñÜíïìï êõíÞãé êáé ïé áììïëçøßåò. Ìéêñüôåñçò Ýíôáóçò ðñïâëÞìáôá, ôá ïðïßá üìùò Ý÷ïõí äýóêïëá áíáóôñÝøéìåò åðéðôþóåéò åßíáé ç ëåéøõäñßá-îçñáóßá, ç õöáëìýñùóç, ç êáèßæçóç åäáöþí, ç åíôáôéêïðïßçóç ðáñáãùãÞò (ãåùñãßá, ðáñÜêôéá õäáôïêáëëéÝñãåéá) êáé ç äéÜâñùóç áêôþí – ìåßùóç öåñôþí õëþí êáé ìåßùóç ðáñï÷Þò ðïôáìþí.

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

Áíáêïéíþíåôáé óôïõò öïñåßò êáé óôï êïéíü ôïõ Í. Ðéåñßáò, üôé: 1) Ìå ôçí áñ. Ðñùô. 13 / 1374 / 30 - 07 - 2010 áðüöáóç ÍïìÜñ÷ç, åãêñßèçêáí ïé Ðåñéâáëëïíôéêïß ¼ñïé ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôïõ Óõíåñãåßïõ, åðéóêåõÞò êáé óõíôÞñçóçò áìáîùìÜôùí öïñôçãþí êáé åðéâáôéêþí áõôïêéíÞôùí» ôïõ «Áíèüðïõëïõ Ðáíáãéþôç», ðïõ âñßóêåôáé óôç èÝóç «Âýèéóìá», óôï ìå áñ. 603 áãñïôåìÜ÷éï ôïõ áãñïêôÞìáôïò ÊÜôù Áãßïõ ÉùÜííç ôïõ ÄÞìïõ Êïñéíïý Í. Ðéåñßáò (2çò êáôçãïñßáò – 4çò õðïêáôçãïñßáò, Ç.Ð. 15393/2332/02). 2) Ìå ôçí áñ. Ðñùô. 13 / 1579 / 30 - 07 - 2010 áðüöáóç ÍïìÜñ÷ç, åãêñßèçêáí ïé Ðåñéâáëëïíôéêïß ¼ñïé, ç åöáñìïãÞ ôùí ïðïßùí áðïôåëåß áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç ãéá ôçí õëïðïßçóç ôïõ Ýñãïõ «Áíüñõîç – êáôáóêåõÞ êáé ëåéôïõñãßá ÁñäåõôéêÞò Ãåþôñçóçò» ôçò «×áôæåúðßäïõ ÁããÝëáò», óôï ìå áñ. 90 áãñïôåìÜ÷éï óôç èÝóç «ÍçóÝëé» ôïõ Ä.Ä. ÍÝáò ÅöÝóïõ ôïõ ÄÞìïõ Äßïõ Í. Ðéåñßáò (2çò êáôçãïñßáò – 4çò õðïêáôçãïñßáò, Ç.Ð. 15393/2332/02). 3) Ìå ôçí áñ. Ðñùô. 13 / 1578 / 30 - 07 - 2010 áðüöáóç ÍïìÜñ÷ç, åãêñßèçêáí ïé Ðåñéâáëëïíôéêïß ¼ñïé, ç åöáñìïãÞ ôùí ïðïßùí áðïôåëåß áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç ãéá ôçí õëïðïßçóç ôïõ Ýñãïõ «Áíüñõîç – êáôáóêåõÞ êáé ëåéôïõñãßá õäñåõôéêÞò Ãåþôñçóçò» ôïõ «Íôßíá Äçìçôñßïõ», óå áãñïôåìÜ÷éï óôç èÝóç «ÃÝñïíôáò» ôçò êôçìáôéêÞò ðåñéï÷Þò ôïõ Ä.Ä. ËåðôïêáñõÜò ôïõ ÄÞìïõ Áíáô. Ïëýìðïõ Í. Ðéåñßáò (2çò êáôçãïñßáò – 4çò õðïêáôçãïñßáò, Ç.Ð. 15393/2332/02). 4) Ìå ôçí áñ. Ðñùô. 13 / 1580 / 30 - 07 - 2010 áðüöáóç ÍïìÜñ÷ç, åãêñßèçêáí ïé Ðåñéâáëëïíôéêïß ¼ñïé, ç åöáñìïãÞ ôùí ïðïßùí áðïôåëåß áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç ãéá ôçí õëïðïßçóç ôïõ Ýñãïõ «Áíüñõîç – êáôáóêåõÞ êáé ëåéôïõñãßá ÁñäåõôéêÞò Ãåþôñçóçò» ôïõ «ÂåâÝ Áðïóôüëïõ ôïõ Áíáóôáóßïõ», óôï ìå áñ. 1943 áãñïôåìÜ÷éï óôç èÝóç «Êïóßóôñá» ôçò êôçìáôéêÞò ðåñéï÷Þò ôïõ Ä.Ä. Êïñéíïý ôïõ ÄÞìïõ Êïñéíïý Í. Ðéåñßáò (2çò êáôçãïñßáò – 4çò õðïêáôçãïñßáò, Ç.Ð. 15393/2332/02). ÊáôÜ ôùí ðáñáðÜíù áðïöÜóåùí ìðïñåß íá áóêçèåß ðñïóöõãÞ, ìÝóá óå ôñéÜíôá (30) çìÝñåò áðü ôçí ÝêäïóÞ ôïõò, áðü ïðïéïíäÞðïôå Ý÷åé Ýííïìï óõìöÝñïí, åíþðéïí ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò, óýìöùíá ìå ôï Í.2218 / 94 (Üñèñï 18 ðáñ. 12). Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Í.Ó. ÍÉÊÏËÁÏÓ ÂÏÕËÃÁÑÁÊÇÓ

Ç åîïõóßá, ç ðñïâïëÞ êáé ç äéáöÞìéóç, ïé «áíáðáõôéêÝò» êáñÝêëåò êáé ç ðëåïíåîßá Ý÷ïõí áðïññïöÞóåé ôá åíäéáöÝñïíôá ìéáò óçìáíôéêÞò êáôçãïñßáò áíèñþðùí ðïõ áäõíáôåß íá éóïññïðÞóåé, íá æõãßóåé äßêáéá üëá üóá ôç óõíäÝïõí ìå ôçí êïéíùíßá, íá áöïõãêñáóôåß êáé íá óõíáéóèáíèåß ôïõò Üëëïõò. Ç öõóéêÞ äýíáìç êáé ç áíôï÷Þ åíüò ãéãáíôüóùìïõ êáé êáëïãõìíáóìÝíïõ áíèñþðïõ áäõíáôåß íá óõíáãùíéóôåß ôçí åóùôåñéêÞ äýíáìç åíüò óõíáíèñþðïõ ôïõ ðïõ äéá÷åéñßæåôáé ôá âÜñç ôçò æùÞò äß÷ùò íá êïðéÜæåé óùìáôéêÜ. Äõíáôüò åßíáé áõôüò ðïõ áíôÝ÷åé ôçí ôáðåßíùóç, áãíïåß ôçí ðñïóâïëÞ, óõã÷ùñÜåé ôïí å÷èñü ôïõ, óõìðÜó÷åé óôïí ðüíï ôùí áäåëöþí ôïõ, ðñïóåý÷åôáé ãéá ôïí ßäéï, áëëÜ êáé ãéá ôïõò Üëëïõò. ÔåëéêÜ åßìáóôå áäýíáìïé ó’ áõôüí ôïí ìÜôáéï êüóìï ãéáôß óôçñéæüìáóôå óå äõíÜìåéò ðïõ äåí ôïíþíïõí ôï ìõáëü, äåí äõíáìþíïõí ôçí øõ÷Þ ìáò. Ãßíáìå óêëçñïß óáí ôéò ðÝôñåò, áðñüóéôïé óáí ôá áãêÜèéá, áðáèåßò óáí ôá âùâÜ áíôéêåßìåíá. Ç åãùéóôéêÞ äéÜèåóç êáé áíôßëçøç ôùí ðÜíôùí ìáò Ýêáíå áðüìáêñïõò áðü ôçí ðñïóåõ÷Þ êáé ôçí ìåôÜíïéá. Ðåñéïñßóáìå ôéò ïñÝîåéò ìáò óôá õëéêÜ áãáèÜ, áðïìïíþóáìå ôçí ðñïóùðéêÞ ìáò æùÞ, æïýìå ÷ùñßò áéóèÞìáôá, áãáðÜìå áðü éäéïôÝëåéá êáé óõìöÝñïí. Áäõíáôïýìå íá ãïíáôßóïõìå, íá æçôÞóïõìå óõãíþìç ãéá ôá ëÜèç ìáò, ãéá ôá ðÜèç ìáò, ãéá üëá áõôÜ ðïõ áëëïßùóáí ôçí áíèñþðéíç öýóç êáé êáôáóôñÝöïõí ôï ïéêïóýóôçìá. ¼ðïéïò ôïëìÜ íá ìéëÜ, óôç óçìåñéíÞ åðï÷Þ, ãéá ðñïóåõ÷Þ êáé óõãíþìç, ëéèïâïëåßôáé ìå ðëïýóéá êïóìçôéêÜ åðßèåôá ãéáôß áíÞêåé, ãéá êÜðïéïõò, óå Ýíáí ñïìáíôéêü, îåðåñáóìÝíï ïíåéñüêïóìï. ÌáêÜñé ìéá ðñïóåõ÷Þ êáé ìéá óõãíþìç íá ìáò äþóïõí ôç äýíáìç ðïõ áíáæçôïýìå ãéá íá óôáèïýìå üñèéïé óå Ýíá êüóìï ðïõ ìáò Ý÷åé ãïíáôßóåé áðü ôá øåýôéêá êáé åðéêßíäõíá ðáé÷íßäéá ôïõ. Ìéá áëçèéíÞ ðñïóåõ÷Þ êáé ìéá åéëéêñéíÞ óõãíþìç áò ãßíïõí ôá èåìÝëéá ãéá Ýíá êüóìï áíèñþðéíï, ãéá Ýíá êüóìï ðïõ èá äþóåé æùÞ êáé ðíïÞ óôï ìÝëëïí ôùí ðáéäéþí ìáò. ÃéÜííçò Ôóáðïõñíéþôçò

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Áíáêïéíþíåôáé óôïõò öïñåßò êáé óôï êïéíü ôïõ Í. Ðéåñßáò, óýìöùíá ìå ôçí Ç.Ð. 37111/ 2021 / 26-9-03 ÊïéíÞ ÕðïõñãéêÞ Áðüöáóç (ÖÅÊ 1391  / 29-9-2003) êáé óå åöáñìïãÞ ôçò ÇÐ 11014/703/Ö104/14-3-2003 – ÖÅÊ 332Â/03, üôé äéáâéâÜóèçêáí áðü ôç Ä/íóç ÐåñéâÜëëïíôïò êáé ×ùñïôáîßáò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò: 1) Ç ìå áñ. Ðñùô. 6296 / 21– 07 – 2010 Áðüöáóç ¸ãêñéóçò Ðåñéâáëëïíôéêþí ¼ñùí (ÅÐÏ) ôïõ Ýñãïõ «ÄéÜíïéîç áíôéðõñéêÞò æþíçò – ïäïý ìÞêïõò 375ì., ðÝñéî ôïõ êôéñéáêïý óõãêñïôÞìáôïò ôçò ÉåñÜò ÌïíÞò Áãßïõ Äéïíõóßïõ ôïõ åí Ïëýìðù óôï Íïìü Ðéåñßáò», ìå öïñÝá Ýñãïõ ôçí É. ÌïíÞ Áã. Äéïíõóßïõ ôïõ åí Ïëýìðù. 2) Ç ìå áñ. Ðñùô. 6340 / 29– 07 – 2010 Áðüöáóç ¸ãêñéóçò Ðåñéâáëëïíôéêþí ¼ñùí (ÅÐÏ) ôïõ Ýñãïõ «ÊáôáóêåõÞ íÝáò äåîáìåíÞò ýäñåõóçò óôç èÝóç Óâïñþíïõ Ä.Ä. Êáôåñßíçò» ÄÞìïõ Êáôåñßíçò ôïõ Íïìïý Ðéåñßáò». ÊáôÜ ôçò ðáñáðÜíù áðüöáóçò åðéôñÝðåôáé, óýìöùíá ìå ôï ôåëåõôáßï åäÜöéï ôçò ðáñ. 2 ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ Í. 2503 / 97, ðñïóöõãÞ óôçí Õðïõñãü ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò (Õ.ÐÅ.Å.Ê.Á.), ìÝóá óå áðïêëåéóôéêÞ ðñïèåóìßá ôñéÜíôá (30) çìåñþí. Åðßóçò áíáêïéíþíåôáé óôïõò öïñåßò êáé óôï êïéíü ôïõ Í. Ðéåñßáò, óýìöùíá ìå ôçí Ç.Ð. 37111/ 2021 / 26-9-03 ÊïéíÞ ÕðïõñãéêÞ Áðüöáóç (ÖÅÊ 1391  / 29-9-2003), üôé äéáâéâÜóèçêáí áðü ôç Ä/íóç ÐåñéâÜëëïíôïò êáé ×ùñïôáîßáò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò: 1) Ç ìå áñ. Ðñùô. 5015/ 15 – 07 – 2010 Áðüöáóç ãéá ôçí ÕðáãùãÞ óôç äéáäéêáóßá ¸ãêñéóçò Ðåñéâáëëïíôéêþí ¼ñùí ôçò Õðïêáôçãïñßáò 4, ôçò äñáóôçñéüôçôáò: «ÕöéóôÜìåíç ðôçíïôñïöéêÞ ìïíÜäá, äõíáìéêüôçôáò 20.000 ðôçíþí ðÜ÷õíóçò êáôÜ ðåñßïäï åêôñïöÞò (á/á 1, ÅÓÕÅ 014,4 åãêáôáóôÜóåéò åêôñïöÞò), ôïõ ÁëÝîáíäñïõ Ó. Êáñüæá, ðïõ âñßóêåôáé óôçí åêôüò ó÷åäßïõ ðåñéï÷Þ Âñßáò ôïõ ÄÞìïõ Ðéåñßùí Í. Ðéåñßáò». (ÁíÞêåé óôçí 7ç ïìÜäá, õðïêáôçãïñßá Â3 ). 2) Ç ìå áñ. Ðñùô. 5424/ 15 – 07 – 2010 Áðüöáóç ãéá ôçí ÕðáãùãÞ óôç äéáäéêáóßá ¸ãêñéóçò Ðåñéâáëëïíôéêþí ¼ñùí ôçò Õðïêáôçãïñßáò 4, ôïõ Ýñãïõ: «ÁíôéêáôÜóôáóç õäñåõôéêÞò ãåþôñçóçò, ãéá ëïãáñéáóìü ôçò ÄÅÕÁÊ Êáôåñßíçò óôçí ôïðïèåóßá ‘Âýèéóìᒠóôï Ä.Ä. ¢íù Áãßïõ ÉùÜííç ôïõ ÄÞìïõ Êáôåñßíçò Í. Ðéåñßáò», ìå óõíïëéêÜ åîõðçñåôïýìåíï ðëçèõóìü 600 êáôïßêùí, ìå åôÞóéåò áíÜãêåò óå íåñü 80.000 ê.ì. 3) Ç ìå áñ. Ðñùô. 6531/ 29 – 07 – 2010 Áðüöáóç ãéá ôçí ÕðáãùãÞ óôç äéáäéêáóßá ¸ãêñéóçò Ðåñéâáëëïíôéêþí ¼ñùí ôçò Õðïêáôçãïñßáò 4, ôïõ Ýñãïõ: «Êáèáñéóìüò åíåñãïý êïßôçò ôïõ ñÝìáôïò ÁñÜðç – ËÜêêï óôï Ä.Ä. Êáñßôóáò ôïõ ÄÞìïõ Äßïõ Í. Ðéåñßáò». Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Í.Ó. ÍÉÊÏËÁÏÓ ÂÏÕËÃÁÑÁÊÇÓ
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š ΤΗΛ.:

ƮƧƵƣƯƣƴƵƩƴ

FAX :

Ȁ ȉ Ǿ Ȃ ǹȉ ȅ Ȃ Ǽ Ȉ ǿ ȉ ǿ Ȁ ȅ ī ȇǹ ĭ Ǽ ǿ ȅ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

115.000 Ε

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 53 τμ 1ΔΣΚWC (μεταχειρισμένη) 4ος όροφος κεντρική θέρμανση περιοχή Αστικά. Τιμή 40.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1 ΔΣΚ WC αποθήκη θερμιδομέτρηση καινούργιο περιοχή Καμμένος Μύλος. Τιμή 80.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση σε άριστη κατάσταση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 75.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93 τμ με 2 Δ,Σ,Κ, WC (κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη περιοχή Κέντρου) Τιμή 80.000 Ε.

ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ 2ΔΣ,τραπεζαρία, κουζίνα, WC, ηλιακό, τέντες, ωρομέτρηση σε πολύ καλή κατάσταση, 2ος όροφος περιοχή Μαρτίου. Τιμή 100.000 Ε

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 111 τμ (3ετίας άριστη κατάσταση) 3Δ,Σ,τραπεζαρία, κουζίνα, WC διαμπερές, ατομικό λέβητα, κλειστή θέση πάρκιγκ, ρετιρέ. Περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 185.000 Ε

MONOKATOIKIA 120 τμ (σε καλή κατάσταση) 2Δ,Σ,Κ,WC, υπόγειο σε 320 τμ οικόπεδο. Περιοχή Καλλιθέα. Τιμή 115.000 Ε ΜΕΖΟΝΕΤΑ 140 τμ γωνιακη 3 ΔΣΚWC εξαιρετική κατασκευή (παραδοταία με κλειδί στο χέρι) περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 190.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 56τμ 1ΔΣΚWC μεγάλο μπαλκόνι (μεταχειρισμένο) ρετιρέ κεντρική θέρμανση περιοχή Καμένος Μύλος. Τιμή 45.000 Ε

MEZONETA 100 τμ (καινούργια άριστη κατασκευή, παραδίδεται με το κλειδί στο χέρι) 3 Δ,Σ,Κ,2WC, πάρκιγκ, περιοχή Καλλιθέα.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110 τμ (σε άριστη κατάσταση, ανακαινισμένο) 3 Δ,Σ,Κ,WC, αποθήκη, κεντρική θέρμανση, 2ος όροφος. Περιοχή Αγία Παρασκευή. Τιμή 100.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 114 τμ 2Δ,Σ,Κ,WC, ατομική θέρμανση, αποθήκη, πλήρως ανακαινισμένο. Περιοχή Καμένος Μύλος. Τιμή 100.000 Ε ΙΣΟΓΕΙΟ διαμέρισμα 107 τμ 2ΔΣτρ. Κ,WC, ωρομέτρηση περιοχή Βατάν. Τιμή 100.000 Ε ΓΡΑΦΕΙΑ 400 τμ πωλούνται και μεμονωμένα ανά όροφο περιοχή Κέντρου πλατεία Δημαρχείου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 46 τμ 1 ΔΣΚ μπάνιο περιοχή Θαλασσοπούλια Παραλία (αριστερά). Τιμή 45.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ (καινούργιο) 2 ΔΣΚ WC 3ος όροφος γωνιακό πάρκιγκ περιοχή Καμμένος Μύλος Τιμή

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 404 τμ άρτιο οικοδομήσιμο πολύ καλή θέση περιοχή Λεπτοκαρυά. ΟΙΚΟΠΕΔΟ 384 μ. πολύ καλή θέση περιοχή Ευαγγελικά Τιμή 120.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 735 τμ γωνιακό με φάτσα σε παιδική χαρά περιοχή Επέκταση Βατάν τιμή 220 Ε/τμ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 731 τμ γωνιακό φάτσα σε παιδική χαρά περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού Τιμή 250 Ε/τμ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 665 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο βλέπει πλατεία περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού τιμή 96.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 435 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Ευαγγελικών (εξαιρετική θέση) αποκλειστικότητα του γραφείου μας. Τιμή 280.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 902 τμ οικοδομήσιμο εξαιρετική θέση περιοχή Ευαγγελικών. Τιμή 400.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 578 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 200.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 552 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Καπνικού Σταθμού. Τιμή 160.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 360 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Σταδίου. Τιμή 100.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 203 τμ γωνιακό με άδεια μονοκατοικίας κατάλληλο και για κατάστημα περιοχή Σταθμού. Τιμή 55.000 Ε. Πληρωμένη η επίβλεψη της άδειας του κτιρίου και το ΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 239 τμ σε πολύ καλή θέση περιοχή Μαρτίου Τιμή 75.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 431 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Μαρτίου Τιμή 150.000 Ε

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 450 τμ φάτσα θάλασσα περιοχή Κορινού (οικισμός Ολυμπιάδα) τιμή 60.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 200 τμ με 60 τμ ΣΔ 1,2 περοιχή Πάρκου τιμή 80.000 Ε

OIKOΠΕΔΟ 647 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 240Ε/τμ

OIKOΠΕΔΟ 667 τμ γωνιακό με φάτσα σε ΚΧ. Περιοχή Νέα Δικαστήρια. Τιμή 210.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 58 τμ σε κεντρικό σημείο Τιμή 117.000 Ε ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 40 τμ σε κεντρικό σημείο (αποφέρει εισόδημα 330 Ε μηνιαίως) Τιμή 180.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΣΜΑ 170τμ ισόγειο+170 τμ όροφος+170τμ υπόγειο σε 1671 τμ έκταση (στα μπετά) φάτσα στην παλιά Εθνική οδό. Τιμή 170.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 3 στο σύνολο από 75 τμ το καθένα με τριφασικό ρεύμα και γεώτρηση (αποφέρουν ενοίκιο 540 ευρώ μηνιαίως) φάτσα στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης - Ν. Εφέσου. Τιμή 250.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000 τμ φάτσα θάλασσα (μέσα στα κάμπιγκ) περιοχή Βαρικό τιμή 180.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3.000 τμ οικοδομίσιμο θέση προσήλιο Σβορώνου (εξαιρετική τοποθεσία). Τιμή 210.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11.000 τμ νερό, ρεύμα (υπάρχει και οικοδομική άδεια) περιοχή Περίσταση - Παναγία. Τιμή 100.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7900 τμ στο κεντρικό δρόμο για Νεοκαισάρεια Τιμή 88.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10.000 τμ δεύτερο από τον κεντρικό δρόμο προς Παραλία και δίκτυο ύδρευσης) περιοχή Περίστασης πολύ καλή θέση. Τιμή 160.000 Ε

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 16.000 τμ (300 μ. φάτσα) πωλείται και με μακροχρόνιο διακανονισμό στη Ν. Εθνική Οδό περιοχή Βαρυκό, τιμή 10000 Ε το στρέμμα

673) 293) τμ γωνιακό περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 135.000 Ε 674) 730 τμ με ΣΔ 1,2 με 3 φάτσες περιοχή Ευαγγελικά 677) 290 τμ με 21 μ. φάτσα περιοχή Περίσταση. Τιμή 60.000 Ε 678) 500 τμ περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 160.000 Ε 681) 1077 τμ περιοχή - Κ. Αγιάννης. Τιμή 50.000 Ε 683) 252 τμ με 33 μ. φάτσα περιοχή Σβορώνος. Τιμή 50.000 Ε 684) 391 τμ με 14 μ. φάτσα περιοχή 25η Μαρτίου Τιμή 135.000 Ε 686) 552 τμ γωνίες περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 155.000 Ε 687) 300 τμ γωνιακό, περιοχή Καλλλιθέα Τιμή 65.000 Ε 690) 320 τμ με 3 φάτσες. Περιοχή - Επεκ. Ευαγγελικά. Τιμή 65.000Ε 691) 600 τμ με Σ.Δ. 0,20 γωνιακό με πανοραμική θέα την θάλασσα. Περιοχή Τοπόλιανη. Τιμή 60.000 Ε 692) 844 τμ με 3 φάτσες, πάνω σε κεντρικό δρόμο στην Επεκ. Ευαγγελικών 694) 400 τμ γωνιακό, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 130.000 Ε 695) 711 τμ γωνιακό περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 185.000 Ε 697) 310 τμ γωνιακό, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Γήπεδο Πιερικού. Τιμή 110.000 Ε

ZZZPHVLWLNRWKDQRVJU HPDLOLQIR#PHVLWLNRWKDQRVJU

698) 388 τμ πάνω σε 2 δρόμους διαμπερές περιοχή Σταθμός. Τιμή 85.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 105) 95 τμ 4ος όροφος, ρετιρέ, πλήρες ανακαινισμένο 2 δωμ., Σ,Κ, μπάνιο, τέντες, κεντρική θέρμανση με θέα στο πάρκο Κατερίνης Τιμή 90.000 Ε

860) 140 τμ ισόγεια μονοκατοικία σε 900 τμ έκταση γωνιακό, 5ετίας, σαλοκουζίνα, 3 δωμ., 2WC, αποθήκη, τζάκι περιοχή - κοντά στην Κατερίνη 872) 2Χ150 τμ σε 745 τμ οικόπεδο, ισόγειο 10ετίας και 1 όροφος στο τούβλο περιοχή σε χωριό. Τιμή 140.000 Ε

164) 160 τμ 4ος όροφος 4Δ,Σ,Κ,2 μπάνια, κεντρική θέρμανση, τέντες, ηλιακό 25 ετών. Περιοχή Αγία Παρασκευή Τιμή 115.000 Ε

871) 60 τμ ισόγεια μονοκατοικία παλιά σε 250 τμ γωνιακό οικόπεδο περιοχή Σταθμός. Τιμή 65.000 Ε

165) 80τμ γωνιακό, 2 ετών, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο 15τμ κλειστό πάρκιγκ, ωρομέτρηση. Περιοχή ΙΚΑ. Τιμή 105.000 Ε

873) 135 τμ μεζονέτα 5ετίας, 3 Δωμ., ΣΚ 2 WC με 45 τμ ισόγεια γκαρσονιέρα σε 126 τμ οικόπεδο. Περιοχή ΙΚΑ

166) 105 τμ οροφοδιαμέρισμα 2ος όροφος 3 ετών, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, αποθήκη, πάρκιγκ ανοιχτό, ωρομέτρηση. Περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 128.000 Ε

875) 230 τμ μεζονέτα σε 400 τμ γωνιακό οικόπεδο, ΣΔ 6 Δωμ., 4 μπάνια και 120 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή 25η Μαρτίου

167) 50 τμ 2ος όροφος, 25 ετών, 1 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 32.000 Ε 221) 60 τμ 1 όροφος, 2 δωμ., ΣΚ μπάνιο, 8ετίας, ατομικό λέβητα. Περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 80.000 Ε 223) 48 τμ ισόγεια γκαρσονιέρα 5ετίας, σαλοκουζίνα, μπάνιο, 1 υπνοδωμάτιο με ατομικό λέβητα Περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 60.000 Ε 246) 110 τμ 4ος όροφος (γίνεται και επαγγελματικός χώρος) 2 Δ, Σ,Κ, μπάνιο διαμπερές, ατομικό λέβητα, περιοχή Πεζόδρομος. Τιμή 75.000 Ε 281) 70 τμ 2ος όροφος, 2 Δ,Σ,Κ,μπάνιο γωνιακό, τέντες, κλιματιστικό περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 75.000 Ε 294) 90 τμ ρετιρέ 4ος όροφος, πλήρες ανακαινισμένη 2 Δωμ., Σ.,Κ., μπάνιο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Κέντρο. Τιμή 75.000 Ε ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 837) 170 τμ μεζονέτα, καινούργιο, τελειωμένο, LUX κατασκευής με 80 τμ ημιυπόγειο σε 500 τμ οικόπεδο Περιοχή - Περίσταση 850) 2Χ105 τμ ισόγειο και 1ος όροφος 40 ετών χτισμα σε 170 τμ οικόπεδο με ΣΔ 1,2 τιμή 150.000 Ε. Περιοχή Αστικά

876) 120 τμ ισόγεια μονοκατοικία, 7ετίας σε 290 τμ ΣΔ 2 Δ, μπάνιο, 30 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 210.000 Ε 877) 3Χ175 τμ σε 1 στρέμμα έκταση περιοχή - Περίσταση 878) Μεζονέτα 200 τμ 1ος και 2ος όροφος, 8ετίας, σε 500 τμ γωνιακό οικόπεδο, 3 ΔΣΚ, 2 μπάνια, ατομικό λέβητα. Περιοχή Καταφιώτικα ΟΙΚΟΠΕΔΑ

311) 16 στρ. κοντά στον Κ. Αγιάννη Τιμή 45.000 Ε

611) 506 τμ γωνιακό, μαζί με άδεια, περιοχή Γήπεδο Πιερικού Τιμή 155.000 Ε

Μαγαζί στον παλιό Διεθνή 286 τμ και υπόγειο 286 τμ Μαγαζιά διάφορα στην πόλη Μαγαζί 50 τμ σε κεντρικό σημείο ΠΩΛOYNTAI ΔIAM/TA Μεζονέτες 130 και 140 τμ στην επέκταση Ευαγγελικών υπό κατασκευή Γκαρσονιέρα δεκαπενταετίας 70 τμ Κεντρικό διαμέρισμα ρετιρέ με 3Δ δεκαετίας Διαμέρισμα πενταετίας, 3 υπνοδωμάτια, ρετιρέ στα Ευαγγελικά Μονοκατοικία στο Μακρύγιαλο καινούργιο σε 500 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα δεκαετίας 115 τμ περιοχή Αγίας Τριάδος Μονοκατοικία στο Σταθμό σε 430 τμ οικόπεδο Τριόροφη οικοδομή ημιτελή στο Λιτόχωρο ενορία Αγίου Δημητρίου Μεταχειρισμένα διαμερίσματα σε διάφορα μέρη της πόλης Διόροφη κατοικία σε οικόπεδο 350 τμ στην Καλλιθέα Γκαρσονιέρα στην Παραλία 32.000 Ε Μονοκατοικία 80 τμ σε οικόπεδο 1.200 τμ στη Βρύα με ωραία θέα Διαμέρισμα καινούργιο ρετιρέ κοντά στο Νοσοκομείο 55 τμ Διόροφη καινούργια μονοκατοικία σε 270 τμ οικόπεδο περιοχη Αγίας Τριάδος

Μονοκατοικία στο γιαπί Διαμέρισμα 95 τμ ανακαινισμένο 4ος όροφος κεντρικό Διαμερίσματα καινούργια των 100 τμ με ατομική θέρμανση με πάρκιγκ 1ος, 2ος, 3ος όροφος Ευαγγελικά Μεζονέτα λουξ κατασκυεής σε 150 τμ οικόπεδο Μονοκατοικία δυόροφη σε 500 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα υπό κατασκευή στα Ευαγγελικά ΞENOΔOXEIA στην Oλυμπιακή Aκτή-Παραλία MONOKATOIKIEΣ σ’ όλα τα σημεία της πόλης. Διαμερίσματα σε δυόροφες οικοδομές 60τμ, 70τμ σε ωραία τοποθεσία βλέπουν Ολυμπο και θάλασσα στο Λιτόχωρο Kαινούργια και μεταχειρισμένα διαμερίσματα των 50τμ στην Oλυμπιακή Aκτή. Διαμερίσματα υπό κατασκευήν στην Κατερίνη ΠΩΛOYNTAI ΧΩΡΑΦΙΑ Χωράφι 8 στρεμ. στον Αγιο Αθανάσιο Χωράφι μελλοντικό 4 στρεμ. επέκταση Ευαγγελικών. Χωράφι μελλοντικό 4 στρεμ. επέκταση Ευαγγελικών Χωράφι 4 στρμ. στον δρόμο για Παραλία 23 στρεμ. χωράφι στο Δίον Πιερίας Χωράφι στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο 1300 τμ με άδεια οικοδομής

377) 4.700 στρ. με 41 μ. πρόσοψη, κοντά στην Περίσταση. Τιμή 85.000 Ε 418) 17 στρμ. με 110 μ πρόσοψη περιοχή Βιοζωκάτ Τιμή 180.000 473) 8.250 στρ. γωνιακό, νερό, ρεύμα, περιοχή κοντά στην Περίσταση Τιμή 45.000 Ε 484) 2,250 στρ. με άδεια για κατοικία, νερό, ρεύμα, περίφραξη Τιμή 60.000 Ε. Περιοχή Νεοκαισάρεια 488) 2 στρ. 2 κομμάτι από ΠΕΟ Τιμή 70.000 Ε 489) 9.600 στρ. κοντά στην Παραλία Τιμή 85.000 Ε 492) 4.200 στρ. με νερό, ρεύμα, πανοραμική θέα, περιοχή σε χωριό. Τιμή 25.000 Ε 493) 5,850 στρεμ. με Πανοραμική θέα, σε ύψωμα περιοχή Νεοκαισάρεια Τιμή 30.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

667) 606 τμ με 3 φάτσες, περιοχή - Περίσταση. Τιμή 130.000 Ε. Δίδεται και το μισό

ȈǼȅȁǼȈȉǿȈǻǿǹȈȉǹȈǼǿȈ ȈǼȀǼȃȉȇǿȀǹȈǾȂǼǿǹȉǾȈȆȅȁǾȈ ǺǿȁȁǼȈȂǼǽȅȃǼȉǼȈȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȈǼȅȁǹȉǹ ȆǹȇǹĬǹȁǹȈȈǿǹȉǾȈȆǿǼȇǿǹȈ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

MONAΔIKEΣ EYKAIPIEΣ KAINOYPΓIA ΔIAMEPIΣMATA

60τμ 80τμ 87τμ 109 τμ 122 τμ 106 τμ 120 τμ 160 τμ 97 τμ 90 τμ 104 τμ 93 τμ 70 τμ 75 τμ

54.500 Ε 72.800 Ε 79.000 Ε 99.000 Ε 96.700 Ε 88.000 Ε 91.000 Ε 117.000 Ε 75.000 Ε 67.500 Ε 91.000 Ε 83.600 Ε 42.000 54.000

ΔIAMEPIΣMATA

EΞOXIKEΣ KATOIKIEΣ

(ελαφρως μεταχειρισμένα) 100 τμ 70.000 73.500 103 τμ 73.500 107 τμ 70.000 107 τμ 53.000 105 τμ 88.000 135 τμ 126.000 142 τμ ΔIOPOΦH KATOIKIA 180 τ.μ. + μαγαζί επί οικοπ. 180 τ.μ. 85.000

ZHTOYNTAI METAXEIPIΣMENA ΔIAMEPIΣMATA KAI OIKOΠEΔA ΠAPAΛIAKA ΔIAMEPIΣMATA ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤ/ΝΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Σε όλο το Nομό Λεπτοκαρυά, Πλάκα Λιτοχώρου, Eλατοχώρι, Λιτόχωρο, (επιπλωμένα και μη), λούξ κατασκευής. 85τμ σε οικ. 110τμ 60.000 Ε 120τμ σε οικ. 1350 τμ καινούργια πολυτελείας 160.000 Ε KAΛΛIΘEA 120 τμ επι 220 τμ οικ. 55.000 (τουβλο) ΠEPIΣTAΣH 200 τμ επι 250 τμ οικ. 64.500.000

MEZONETEΣ

140τμ +ημιυπ. 70τμ επί 190τμ οικ.+ 35τμ υπόλοιπο δόμησης αυτόνομες 82.000 Ε (τούβλο) 140τμ +υπογ. 60τμ αποπερατωμένο 135.000 Ε 135 τμ + πυλ. σε 160τμ οικ. 79.000 Ε (σοβά+σκεπή) 77,50 τμ 200.000 Ε 175.000 Ε 65 τμ 53.000 Ε 50 τμ 96 τμ + υπόγ. 145.000 Ε 35τμ 30.000 Ε

ȌȦȝȐȢȋȡȒıIJȠȢ

ȀȇǼȈȃǹȈȀǹȉǼȇǿȃǾ ȈIJİijȐȞȚĮıIJȠȜȚıȝȠȓȞĮȫȞ ȉȅīȇǹĭǼǿȅǻǿǹȃȊȀȉǼȇǼȊǼǿ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 55 τμ (καινούργιο) 1ΔΣΚWC ατομική θέρμανση, εξαιρετική θέση περιοχή Λιτόχωρο Πιερίας. Τιμή 55.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα κεντρικό μεταχειρισμένο σε πολύ καλή τιμή. Μεσιτικό "ΛΥΣΕΙΣ" τηλ. 23510 77007, 6932 962638 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 8 στρεμ. δεύτερο από τη ΝΕΟ (Αγιος Αθανάσιος) Πληρ. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792

›Á¹ÌÁÊÄÁÂɵÊ˹ʹ»»½Ã·½Ê ̿ýÎÑŽ·Ë̽ËÌÇ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 203 τμ γωνιακό με άδεια μονοκατοικίας κατάλληλο και για κατάστημα περιοχή Σταθμού. Τιμή 55.000 Ε. Πληρωμένη η επίβλεψη της άδειας του κτιρίου και το ΙΚΑ. Πληρ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 3.600 τμ με 1,2 Σ.Δ. κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη. Πληρ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497, 6976 760579 ›©™®¡§¬£¬±¥ ¤¥Ÿ¤§«­¥±¥ «¬®™¥¡™«¬§£¡«¤§¡¥™±¥

¬§¤¨™¢§›£§­¥¡¢¤™¥±£Ÿ ¬§­£§­¤¡œŸ«™¢Ÿ ¢™©™›¡™¥¥Ÿ¥¬¡¥§­ œÅË¿šÕÉÑÅÇÊ¢¹Ì½É·Å¿ ¬Ÿ£  ¢¡¥Ÿ¬§

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

60 τμ 58 τμ 55 τμ 295 τμ 416 τμ

ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙ/ΛΑ Π. ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΑΙ. ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ

44.000 Ε 64.500 Ε 44.000 Ε 60.000 Ε 70.000

ΓPAΦEIA 180 τμ 26.000 Ε 26.000 Ε 150 τμ 58.000 Ε 400 τμ 70.000 Ε 400 τμ ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ σε προνομιούχες περιοχές σε Επαρχιακές οδούς στην Π.Ε.Ο.

ΟΙΚΟΠΕΔΟΧΩΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ENOIKIAΣEIΣ AKINHTΩN EYKOΛIEΣ EΞOΦΛHΣHΣ-ΔANEIA ΔHΛΩΣTE TA ΠPOΣ ΠΩΛHΣHAKINHTA ΣAΣ και ΠOIKIΛIA! και ΠOIOTHTA ! ... και EΞYΠHPETHΣH! MAΣ ΣYNOΔEYEI ΠEIPA 25 ETΩN ! !!

Aνεξαρτησίας 17 ΠΑΡΓΑ τηλ.: 2684031767 www.ionion-realestate.com

ǽĮȜȜȩȖȖȠȣȉȘȜ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 58 τμ περιοχή Πλατεία Δημαρχείου. Τιμή 120.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματικό αγροτεμάχιο 3 στρεμ. περίπου με δόμηση 2.650 τμ επί της Νέας Εθνικής Οδού. Μεσιτικό Γραφείο Ε.Ν. Τρελλόπουλου. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 40 τμ φάτσα επί της Μ. Αλεξάνδρου σε κεντρικό σημείο. Πληρ. αποκλειστικά ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο ΕΥΚΑΙΡΙΑ με 2 φάτσες στον εγγλέζικο 1200 τμ σε καλή θέση και πολύ καλή τιμή. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360

¬ºÄ¸ÏȼÄÈάÈÖÄÀ ºÊÐÅÀÐ ¯×ͺ˝ÀÅ·ÍÊÂÈË ÉÈÄÅÀÐ

›Á¹ÌÁÊÄÁÂɵÊ˹Ê ¹»»½Ã·½Ê̿ýÎÑŽ·Ë̽

›Á¹ÌÁÊÄÁÂɵÊ˹Ê ËÌÇ

¹»»½Ã·½Ê̿ýÎÑŽ·Ë̽ ËÌÇ

ȆȦȜȠȪȞIJĮȚıIJȘȞİʌȑțIJĮıȘǼȣĮȖȖİȜȚțȫȞ ǻȚĮȝȑȡȚıȝĮIJȝȝİĮʌȠșȒțȘ șȑıȘıIJȐșȝİȣıȘȢșİȡȝȚįȠȝȑIJȡȘıȘıIJȘ șȑȡȝĮȞıȘțĮȚȝİȘȜȚĮțȩıȣȜȜȑțIJȘțĮȚ İȞĮȜȜȐțIJȘȖȚĮIJȠȗİıIJȩȞİȡȩ ȅȡȠijȠįȚĮȝȑȡȚıȝĮIJȝıIJȠȞĮ¶ ȩȡȠijȠțĮȚȝİȗȠȞȑIJĮIJȝıIJȠȞȕ¶ țĮȚȖ¶ȩȡȠijȠıİįȪȠĮȞİȟȐȡIJȘIJİȢ įȚʌȜȠțĮIJȠȚțȓİȢ ȆȜȘȡIJȘȜ 

›Á¹ÌÁÊÄÁÂɵÊ˹ʹ»»½Ã·½Ê ̿ýÎÑŽ·Ë̽ËÌÇ —Š„—Œˆ–ˆ“ŒšˆŒ”Š–ˆŒ– „†’”ˆ–“œŽŠ–ˆŒ–„†”’—ˆ„šŒ„’Œ’“ˆ‡„„—„–—Š„—„„—’ŒŒˆ–

›™¥±¬Ÿ¥¡¢Ÿ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα (ρετιρέ μεταχειρισμένο) 1ΔΣΚWC μεγάλο μπαλκόνι, στην περιοχή Καμένου Μύλου. Τιμή 40.000 Ε (συζητήσιμη). Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο 80 τμ κεντρικότατο 1ος όροφος (αποφέρει εισόδημα 300Ε). Τιμή 150.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ȉǾȁ

KATAΣTHMATA

ƵƱƫƴƮƧƵƳƩƵƱƫƴ ǹȖȠȡȐȗȠȞIJĮȚțĮȚĮȞIJĮȜȜȐııȠȞIJĮȚ IJĮʌĮȜȚȐıĮȢȤȡȣıĮijȚțȐ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 27 τμ με τουαλέτα πάνω στη Μ. Αλεξάνδρου. Τιμή ενοικίου 250 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ǻǾȂǾȉȇǿȅȊ ǹȆȅȈȉȅȁȅȊ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: καινούργια διαμερίσματα με ατομική θέρμανση και κλειστά γκαράζ

Μ. Αλεξάνδρου & Τσιμισκή 2 γωνία τηλ. 23510 27723, 2351028821, 2351038424, 6976/424203, 6977/241187

662) 1.350τμ περιοχή Ανω Αγιάννης Τιμή 70.000 Ε

669) 490 τμ με 2 προσόψεις περιοχή ΚΤΕΛ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ξενοδοχεία των 18 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 12 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 13 δωματίων στην Ολυμπιακή Ακτή

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε. Ν. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

498) 2.800 στρ. με 75 μ πρόσοψη πάνω στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο

665) 196 τ.μ. με 15 μ. φάτσα Περιοχή Βατάν κοντά στη λαϊκή της Τετάρτης. Τιμή 65.000 ευρώ

668) 478 τμ με 20 μ. φάτσα. Περιοχή - Σταθμός. Τιμή 90.000 Ε.

Χωράφι 6 στρεμ. στο Σβορώνο Χωράφι 4 στρεμ. προς Παλιό Κεραμίδι Χωράφι 5 στρεμ. στην Καλλιθέα 6 στρέμματα χωράφι, στην Κατερίνη, μόνο 25.000 Ευρώ Χωράφι 14 στρεμ. στο Λιτόχωρο σε ωραία τοποθεσία Χωράφι 6 στρεμ. δίπλα στην Παναγία Περίστασης Χωράφι 7 στρεμμάτων νερό ρεύμα στην Παραλία Χωράφι 4.500 τμ με μεγάλη φάτσα, γωνιακό στον Επαρχιακό δρόμο Καρίτσας - Δίου Χωράφι 10 στρεμ. προς Ολυμπιακη Ακτή. Χωράφι 15 στρμ. στον παλιό διεθνή πάνω στο σταυροδρόμι προς Αλυκές. Xωράφια: μελλοντικά μέσα στην Oλυμπιακή Aκτή. Ενοικιαζόμενα δωμάτια 10ετίας στην Ολυμπιακή Ακτή σε καλό σημείο

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ - ΟΛΗ ΜΕΡΑ ... ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

323) 3Χ4 στρεμ. περιοχή Καλλιθέα

496) 8,900 στρμ. στην Μεθώνη 2ο κομμάτι από θάλασσα. Τιμή 75.000 Ε

635) 174 τμ με 3 φάτσες Τιμή 34.000 Ε Περιοχή Γερμανικά

ΠΩΛOYNTAI OIKOΠEΔA Οικόπεδο γωνιακό 380 τμ κοντά στα Δικαστήρια, Καπνικό Σταθμό Οικόπεδο γωνιακό 370 τμ περιοχή ΚΤΕΛ Οικόπεδο γωνιακό 270 τμ περιοχή Παναγίας Σουμελά Οικόπεδο 750 τμ με θέα (βλέπει θάλασσα) στο Λιτόχωρο Οικόπεδο στην Περίσταση 300 τμ Διόροφο γιαπί σε 220 τμ οικόπεδο στο Σταθμό Οικόπεδο στην Παραλία 311 τμ Οικόπεδο στο Σταθμό 480 τμ Δύο οικόπεδα των 500 τμ στη Νεοκαισάρεια Πιερίας Οικόπεδο 400 τμ κεντρικό στο Λιτόχωρο Οικόπεδο 170 τμ Αγία Τριάδα 1 στρεμ. οικόπεδο γωνιακό στο κέντρο της Κονταριώτισσας Οικόπεδο 400 τμ στο Σβορώνο Οικόπεδο 430 & 250 τμ Μαρτίου Οικόπεδο 400 τμ στο Καπνικό Σταθμό Δύο οικόπεδα επέκταση Ευαγγελικών 400 και 450 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ: οικόπεδο 1 στρέμμα στον Αγ. Σπυρίδωνα Oικόπεδο 250τμ στην Oλυμπιακή Aκτή OIKOΠEΔA ΣTH ΛEΠTOKAPYA και Σκοτίνα, όσα μέτρα θέλετε. Bλεπουν θάλασσα και βουνά. ΠΩΛOYNTAI KATΑΣΤ/TA Μαγαζί 90 τμ με πατάρι

322) 5.150 στρεμ. γωνιακό κοντά στη Ν. Εφεσσο. Τιμή 30.000 Ε

495) 12,250 στρμ. στην ΠΕΟ μετά τον Κορινό. Τιμή 180.000 Ε

511) 490 τμ γωνιακό, περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 155.000 Ε

 ǹȖȉȡȚȐįȠȢțĮȚȂǹȜİȟȐȞįȡȠȣ ȀȅȃȉǹȈȉȅȃȆȁǹȉǹȃȅȆǿȈȍǹȆȅȉȅȠǻǾȂȅȉǿȀȅ

ȉǾȁ7(/()$;

(με παρκιγκ + ατομ. θερμανση)

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ȉȘȜID[ ȀȚȞȘIJȩ 

ȈǿǻǾȇȅȆȅȊȁȅȈ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τμ γωνιακό στη ΠΕΟ με κόμβο και άδεια επαγγελματικό. Πληροφορίες αποκλειστικά στο γραφείο μας.

670) 600 τμ με Πανοραμική θέα την Κατερίνη, πάνω σε 2 δρόμους περιοχή Π. Κεραμίδι Τιμή 40.000 Ε

ȈȉǼĭǹȃȅȈȋǹȈǹȆǾȈ ȀĮııȐȞįȡȠȣȀĮIJİȡȓȞȘ

Κτηματομεσιτικά Γραφεία

23510.75.207 23510.27566, 23510.45002 6944.727360 6944.504786

ǼĬȃǹȃȉǿȈȉǹȈǼȍȈ ȘȝȚȩȡȠijȠȢ ZZZPHWDQDVWLVFRPJUHPDLOLQIR#PHWDQDVWLVFRPJU

¬¬™©¬Ÿ™­›§­«¬§­

œ˜”¢•˜ž“ŠŽš’– °´¬ºª¿®¨¸¾¸²³¨ª»³²¶ Θ. ΓΡΟΥΣΠΑΣ - Ι.ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ȆȍȁǼǿȉǹǿ įȚĮȝȑȡȚıȝĮțĮȚȞȠȪȡȖȚȠ IJȝĮȞĮIJȠȜȚțȩ ǻĮʌȠșȒțȘ :&țȜİȚıIJȩȖțĮȡȐȗȝİȖȐȜİȢ ȕİȡȐȞIJİȢ ȆȜȘȡIJȘȜ ȆȍȁȅȊȃȉǹǿ ȃǼȅǻȂǾȉǹ ǺǹȈǿȁǼǿȅȊǺ īȀǹȇȈȅȃǿǼȇǹIJȝȝİȝİȖȐȜĮ ȝʌĮȜțȩȞȚĮĮȣIJȩȞȠȝȘșȑȡȝĮȞıȘ İȖțĮIJȐıIJĮıȘijȣıȚțȠȪĮİȡȓȠȣ șİȡȝȠȘȤȠȝȠȞȦIJȚțȐİȟȦIJțȠȣijȫȝĮIJĮ țĮȚșȑıȘ3DUNLQJ ȁǹȋǹȃǹ ǹȊȄǼȃȉǿȅȊ ǻǿǹȂǼȇǿȈȂǹȐȡȚIJȝ ȖȦȞȚĮțȩȝİȝİȖȐȜĮȝʌĮȜțȩȞȚĮĮȣIJȩȞȠȝȘ șȑȡȝĮȞıȘİȖțĮIJȐıIJĮıȘijȣıȚțȠȪĮİȡȓȠȣ șİȡȝȠȘȤȠȝȠȞȦIJȚțȐİȟȦIJțȠȣijȫȝĮIJĮțĮȚ țȜİȚıIJȒșȑıȘ3DUNLQJ ȊȆȅȀǹȉǹȈȀǼȊǾ ȆȁǹȀǹȁǿȉȅȋȍȇȅȊ ȈȣȖțȡȩIJȘȝĮʌȠȜȣIJİȜȫȞ įȚȩȡȠijȦȞȝİȗȠȞİIJȫȞȝİIJȝȒȝĮ ȣʌȠȖİȓȠȣĮIJȠȝȚțȩțȒʌȠțĮȚʌȚıȓȞĮ ǽǾȉȅȊȃȉǹǿȅǿȀȅȆǼǻǹīǿǹ ǹīȅȇǹǾǹȃȉǿȆǹȇȅȋǾ ȉȘȜ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1) Αγροτεμάχιο 4 στρεμμάτων στην Περίσταση στο δρόμο της Παναγίας, με 45 μ. πρόσοψη, 150 δένδρα, περίφραξη και νερό. 2) Στην Τοπόλιανη Λιτοχώρου πωλούνται οικόπεδα 1.000 ψμ. Και 1.300 τ.μ με άδεια και μεζονέτες ημιτελής και τελειωμένες με υπόγειο από 50+50 τ.μ. 3) Οικόπεδο 580 τ.μ. στο Σβορώνο σε πολύ καλή τιμή. 4) Παλιά μονοκατοικία σε 180 τ.μ. οικόπεδο με Σ.Δ. 2 στα «Αστικά». 5) Οικόπεδο 560 τ.μ στα Ευαγγελικά 6) Πωλείται οικόπεδο 490 τμ. Στην επέκταση των Ευαγγελικών πίσω από το Σούπερ Μαρκετ Γαλαξίας σε πολύ καλή τιμή. 7) Στην επέκταση των Ευαγγελικών οικόπεδο 1270 τ.μ. 8) Πωλείται οικόπεδο 300 τ.μ στην περιοχή Π. Σουμελά 9) Πωλείται 600 τ.μ. στο Σ. Σταθμό γωνιακό 10) Αγροτεμάχιο 16 στρέμματα ποτιστικό στον Αγιάννη Πιερίας 11) Πωλείται μονοκατοικία 120 τ.μ. σε 700τμ. Οικόπεδο στον Άνω Αγιάννη Πιερίας. 12) Πωλείται 60 τ.μ. διαμέρισμα ανακαινισμένο στο Μακρύγιαλο Πιερίας. 13) Πωλείται μεζονέτα ανακαινισμένη σε 600 τ.μ. οικόπεδο στο Κίτρος Πιερίας. 14) Μονοκατοικία σε 600τμ. Οικόπεδο στο Κίτρος Πιερίας. 15) Πωλείται κεντρικό κατάστημα 100 τ.μ. 16) Πωλείται κεντρικό διαμέρισμα 90 τ.μ. σε 2ο όροφο 17) Πωλείται 70 τμ. Διαμέρισμα 2 ετών με κλειστό

πάρκινγ και ωρομέτρηση σε 2όροφο. 18) Πωλούνται μεταχειρισμένα διαμερίσματα σε πολύ καλές τιμές. 19) Πωλούνται γραφεία καινούργια και μεταχειρισμένα. 20) Μονοκατοικία με κατάστημα σε 500 μ. οικόπεδο στον κεντρικό δρόμο του Σβορώνου. ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 1) Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα κεντρική 50 τ.μ. σε 2ο όροφο. 2) 120 τ.μ. διαμέρισμα σε 4ο όροφο με ωρομέτρηση και πάρκιν 3) 140 τ.μ. οροφοδιαμέρισμα με 3 υπν. 2 wc και μπάνιο ατομική θέρμανση , πάρκινγ και ηλιακό σε 2ο όροφο. 4) Ενοικιάζεται διαμέρισμα στην Καλλιθέα βαμμένο. 5) Ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα 50 τμ. 6) Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστημα 2000 τμ. Στο δρόμο Κατερίνης Παραλίας. 7) Ενοικιάζεται κατάστημα 45 τ.μ με υπόγειο και πατάρι στα παλιά δικαστήρια. - Πωλείται μεζονέτα 130 τ.μ. με υπόγειο σε 1.300 τ.μ. οικόπεδο στην Πλάκα Λιτοχώρου. - Πωλείται μεζονέτα με υπόγειο σε 350 τ.μ. οικόπεδο πίσω από τη Νομαρχία. - Πωλείται 65 τ.μ διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη. - Πωλούνται καινούργια διαμερίσματα σε πολύ καλές τιμές στα Ευαγγελικά. - Πωλείται 400 τ.μ. οικόπεδο γωνιακό νοτιοανατολικό κοντά στο 11ο δημοτικό σχολείο στην επέκταση των Ευαγγελικών.
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š

ƬƵƩƮƣƵƱƮƧƴƫƵƩƴ īȀȅȁȉȈǿȅȈĬǼȅǻǹȈȉǼȇǿȅȈ

//////////////////////////////////////////////////////// ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ //////////////////////////////////////////////////////// ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για επιχείρηση, να γνωρίζει αγγλικά, Internet και λίγα λογιστικά. Η εμπειρία θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Πληρ. τηλ. 6977 357837

ȆǼȇǻǿȀǹȀǹȉǼȇǿȃǾ

ȉǾȁȉǾȁĭǹȋ ȀȚȞ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ & ΥΠΟ τουβλα, 85τμ. καθε οροφος -Περισταση 418,303,383,605τμ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -Μαρτίου σε οικόπ. 237,5τμ., πυλωτή -Κορινος-Ολυμπιαδα 400 & 450τμ. -Επέκταση Ευαγγελικων 3ος ορ. 93τμ. 120τμ. & 1ος ορ. 120τμ. στα μπετά -Επ. Ευαγγελικών 682τμ. γωνιακό με ατ/κη θερ/νση & παρκιν -Ν.Ζωή σε οικόπ. 300τμ., 100τμ.,7ετίας -Καταφιωτικα 490τμ. σε Σ.Δ. 1,2 -Περιοχή Αγ.Παρασκευης 1ος 63τμ. & MEZONETEΣ -Σκοτίνα 870 & 1118,77τμ. με άδεια 75τμ., 2ος όροφ. 126τμ. & 3ος όροφ. -Εθνικο Σταδιο ισογειο 56τμ. 1ος ορ. 63τμ. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 59τμ & ημιυπογ. -Γκαρσονιερα 1ος ορ. 50τμ. -Επ.Οδ.Κατ/νης-Ν.Εφεσσου δευτερο -Ν.Ζωη οικοπ.260τμ., 162,5τμ στα απο τον δρομο 5000τμ & 10.000τμ. -Σ.Σταθμος διοροφη οικοδομη τουβλα 80,85τμ. καθε οροφος -Επ.Οδ.Κατ/νης-Ν.Εφεσσου 8στρ. -Επεκταση Ευαγγελικων σε οικοπ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤ/ΝΑ -Βαρικο Λιτοχωρου 6020τμ. 170τμ.145 τμ. -Κεντρο 3ος ορ. 131τμ.με -Παραλια Κατερινης 7500τμ. -Καταφυγιο Κοζανης διοροφες & ορομετρηση,παρκιν,τζακι τριοροφες μεζονετες -Κορινος 10.000τμ. -Παλαια Δικαστηρια 2ος ορ.118,44τμ. -Σκοτίνα σε οικοπ. 1200τμ., 40τμ. & -Αγ. Αθανάσιο 4.469 & 7.950τμ. με θερμιδομετρηση 40τμ., στα τούβλα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ -Αστικα 4ος ορ. 129τμ.& πυλωτη 78τμ. ΟΙΚΟΠΕΔΑ -Κεντρο Καταστημα 69τμ με 35τμ. -Καταφιώτικα 3ος όρ. 70τμ. 2Δ,πάρκιν, -Κοντά στα ΚΤΕΛ 500 & 600τμ. παταρι & 90τμ υπογειο & εισοδημα 7ετίας 1000€ το μήνα -Μαρτιου 800τμ. -Αστικά 2ος ορ. 100τμ., 3Δ με τζάκι & -Καταστημα επι της Ειρηνης, 27τμ. -Ν.Ζωη 310,442, 490 & 518τμ. ωρομέτρηση -Επι της Π.Ε.Ο Κατ/νης-Θεσ/κης -Σ.Σταθμος 248,4 τμ.,& 443,4τμ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 6000τμ. διπλα στο LIDL -Κοντα στην Αγ.Αννα σε οικοπ. 262τμ. -Καπνικος 386, 400, 514, 516, 979, -Λεπτοκαρυά σε οικοπ.430τμ., 147τμ. 1187 & 1916τμ. πυλωτη 118τμ & 1ος ορ.118τμ. & 147τμ. ο 1ος όροφ.,στα μπετά -Καλλιθέα 400, 503τμ. -Εφορια διο/φη οικοδομη στα

//////////////////////////////////// ΑΚΙΝΗΤΑ ////////////////////////////// ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργια 255792 γκαρσονιέρα 60 τμ μικτά, 47 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο με άδεια καθαρό στην οδό Νικομηδείας 11, οικοδομής 189 τμ δεύτερος δρόμος τιμή 65.000 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 αριστερά στην Παραλία Κατερίνης. 38992, 6972 027457 Τιμή 100.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατο γωνιακό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, διαμέρισμα 2ου ορόφου Ε135 6944 727360 τμ, 3ΔΣΚ2WC ατομικό λέβητα, ΠΩΛΕΙΤΑΙ ρετιρέ επί της Φιλίππου αποθήκη στο υπόγειο με πάρκιγκ 82 (έναντι Αγίας Αννης) με Σ, Κ, 3 μεγάλα δωμάτια, 2 WC, 3 αποθήκες ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ σε υπό κατασκευή οικοδομή. Πληρ. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 και θέση στάθμευσης. Πληρ. τηλ. Ι. 34974, 6977 255792 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα Διαμαντίδης τηλ. 23510 38992 και Ε=165,00 τμ, με σύσταση Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο 6972 027457 κάθετης ιδιοκτησίας και με κεντρικό Ε=520 τμ με πρόσωπο αυτόνομη άδεια οικοδομής Σε 250 τμ οικόπεδο πωλείται 20μ. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο (πυλωτή και δύο όροφοι, από τριόροφη οικοδομή στα μπετά, 70.00 τμ ο κάθε όροφος Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 στην Ολυμπιακή Ακτή. Πληρ. μεζονέτα) στην περιοχή των 255792 Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Ευαγγελικών επί της οδού ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 200 τμ Κυριάκος τηλ. 6976 760579 Αγησιλαου. Πληρ. τηλ. 6944 στην ΠΑΡΑΛΙΑ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2ος 372687 ΠΩΛΗΣΕΙΣ δρόμος από θάλασσα με άδεια ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: διαμερί- οικοδομής. Μεσιτικό "ΛΥΣΕΙΣ" σματα 3άρια, 2άρια πο- τηλ. 23510 77007, 6932 962638 ΠΩΛΕΙΤΑΙ Citroen XANTIA λυτελούς κατασκευής και ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα σε 1800 cc. Τέλη κυκλοφορίας γκαρσονιέρες. Πληρ. τηλ. πεζόδρομο 75 τμ με υπόγειο και 6944 470111 κος Ράπτης πατάρι. Φέρει εισόδημα 1100 το 2010 - ΚΤΕΟ. Τιμή 1300 Ε. Ιωάννης Πληρ. τηλ. 6906 275952 μήνα. Τιμή 400.000 Ε. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 ΠΩΛΕΙΤΑΙ CITROEN XARA

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος ή νέα άνω των 18, για να συμμετέχει σε νεόκτιστη επιχείρηση με ποσοστό συμμετοχής 20%. Το ποσό είνια 3.000 Ε. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 23510 63681 ώρες επικοινωνίας 10 πμ έως 8μμ κον Γιώργο

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ȃȚțȠȝȘįİȓĮȢ īțĮȡıȠȞȚȑȡĮIJȝ įȣȐȡȚIJȝ ĭȚȜȓʌʌȠȣ

ǼȞȠȚțȚȐȗİIJĮȚįȚĮȝȑȡȚıȝĮ IJȝʌȜȒȡȦȢ İʌȚʌȜȦȝȑȞȠȝİȝȠȞIJȑȡȞĮ ȑʌȚʌȜĮʌȐȡțȚȖțȚįȚȦIJȚțȩ ıIJȠțȑȞIJȡȠIJȘȢʌȩȜȘȢ ȉȡĮʌİȗȠȪȞIJȠȢ țĮIJȐȜȜȘȜȠȖȚĮȗİȣȖȐȡȚ ȆȜȘȡIJȘȜ 

ǻĮȖțȜȒ ǻȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮIJȝ ȅȜĮIJĮįȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮ įȚĮșȑIJȠȣȞșȑıİȚȢıIJȐșȝİȣıȘȢ

ȀȆǹȉȈǾȈ ǹīȁǹȊȇǹȈǻǿȆȁǹȈȉȅǼȇīȀǼȃȉȇȅ ȉȘȜ ǼȀȉǿȂǾȈǼǿȈǹȀǿȃǾȉȍȃ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό διαμέρισμα 142 τμ 3ο όροφο. Τιμή 110.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 8 στρεμ. δεύτερο από τη ΝΕΟ (Αγιος Αθανάσιος)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 74 τμ με πάρκιγκ. Τιμή 42.000 Ε

Επεκταση Ευαγγελικά πωλουνται καινουργια διαμερίσματα 90+95 τμ 2Δ,Σ,Κ, τζάκι, αποθήκη, ατομικό λέβητα και κλειστό πάρκιγκ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στα μπετά, πυλωτή συν όροφος 120 τμ σε οικόπεδο 240 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 302 τμ τέρμα Καταφυγιώτικα. Τιμή 55.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατο γωνιακό διαμέρσμα 2ου ορόφου Ε135 τμ, 3ΔΣΚ2WC, ατομικό λέβητα, αποθήκη στο υπόγειο, με πάρκιγκ σε υπό κατασκευή

Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο κεντρικό Ε=520 τμ με πρόσωπο 20μ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα ρετιρέ δεκαετίας (περιοχή "Ευκαρπίδη") Ε=111 και Ε=90, 2Δ,Σ,Κ, σε άριστη κατάσταση ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 20 στρεμ. στον Κ. Αγιάννη τιμή 50.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 260 τμ με άδεια πυλωτής και 2 ορόφων από 115 τμ ο όροφος πίσω από τα ΚΤΕΛ ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 70 τμ 2ος όροφος κεντρική 18 ετών με δικαίωμα κατασκευής ατομικού λέβητα. Τιμή 52.000 Ε ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα 100 τμ 90τμ 2Δ,Σ,Κ, WC με ατομική θέρμανση κλειστό πάρκιγκ υπόγεια αποθήκη και μεγάλα μπαλκόνια σε υπό ανέγερση οικοδομή ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο απέναντι από το κολυμβητήριο γωνιακό 250 τμ 60.000 Ε

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα (πλήρως ανακαινισμένο και επιπλωμένο) 2ΔΣΚWC, 2 aircontition, κεντρική θέρμανση, περιοχή Αγίας Παρασκευής. Τιμή ενοικίου 300 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα για φοιτητές κοντά στα Πανεπιστήμια, ανακαινισμένο τρία δωμάτια, 360 Ευρώ. Πληρ. τηλ. 6979 985665, 6972 823840

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 75 τμ 1ος όροφος, 3 ετών 2 ΔΣΚ μπάνιο, αποθήκη, ατομική θέρμανση. Περιοχή ΟΑΕΔ. Τιμή 320 Ε. Μεσιτικό ΘΑΝΟΣ τηλ. 6977 353548, 73013

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 41 τμ 2ος όροφος, Πλατεία Ελευθερίας 9, 220 Ε. Πληρ. τηλ. 6945 251729 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα περ. 30 τμ πίσω από τον Αγιο Φώτιο, με πρόσβαση από την ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 90 τμ 1ος όροφος 7ετίας 2 ΔΣΚ μπάνιο, ωρομέτρηση περιοχή Κλινική Βελίκη. Τιμή 330 Ε. Μεσιτικό ΘΑΝΟΣ τηλ. 6977 353548, 73013

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικής γλώσσας παραδίδει ιδιαίτερα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, χρήση μόνο Αγγλικής γλώσσας, παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό, χαμηλές τιμέ.ς Πληρ. τηλ. 6993 776727 ΑΟΘ και ΔΙΟΙΚΗΣΗ, παραδίδονται από έμπειρο καθηγητή, με τακτικά διαγωνίσματα και εκπαιδευτικό υλικό. Τιμές φροντιστηρίων. Πληρ. τηλ. 6982 471449 Απόφοιτη Πληροφορικής ΑΠΘ παραδίδει ιδιαίτερα μαθηματικών και πληροφορικής για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6949 580749

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Αγορές - Πωλήσεις Ακινήτων στα παράλια του Ιονίου

ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ENOIKIAZONTAI διαμερίσματα στο κέντρο της πόλης με θέση στάθμευσης. Γκαρσονιέρες και δυάρια σε νεόδμητη οικοδομή. Πληρ. τηλ. 6977 323148

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 85 τμ κοντά στην ΕΚΑΒΗ, 245 Ε μαζί με τα κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187

Χαρίζονται κυνηγόσκυλα - κουταβάκια στον κατάλληλο ιδιοκτήτη. Πληρ. τηλ. 6973 311448

Aνεξαρτησίας 17 ΠΑΡΓΑ τηλ.: 2684031767 www.ionion-realestate.com

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 50 τμ στην Πλατεία Ελευθερίας στον 1ο όροφο. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6976 424203

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 4 γκαρσονιέρες, 2 χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΟΥΤΑΒΑΚΙΑ

ǹȖȓĮǹȞȞĮȇİIJȚȡȑIJȝ

16ης Οκτωβρίου, κατάλληλο λόγω δυνατότητας στάθμευσης και για αποθήκη. Τιμή 200 Ε. Πληρ. τηλ. 6945 251729

ǻǿǹȂǼȇǿȈȂǹǼȆǿȆȁȍȂǼȃȅ

ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Κυρία Ελληνίδα ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων και παιδιών με προϋπηρεσία. Πληρ. τηλ. 6989 394201, 23510 73958

Τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ δέχονται αιτήσεις δασκάλων για το Δημοτικό. Πληρ. τηλ. 23510 31111

μπάνιο, ωρομέτρηση, χώρος στάθμευσης. Τιμή 320 Ε. Περιοχή Νοσοκομείο. Μεσιτικό γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 6977 353548, 73013

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένη γκαρσονιέρα 45 τμ στον 1ο όροφο στην Θεσ/νίκη κοντά στο Υπ. Μακ. Θράκης. Πληρ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497, 6976 760579

μοντέλο 10 2002 A/C, ABS, 4 ǿǻǿǹȂǹȃȉǿǻǾȈ αερόσακοι, MP3, Y/T, 81.000 χλμ. Τιμή 4.000 Ε. Πληρ. τηλ. ǹȆǿȆǼȇǿǻǾȈ 6947214555 ȉȘȜ țȚȞ 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ στελέχη άνω των 25 ετών για πλήρωση του τμήματος πωλήσεων μεγάλης Πολυεθνικής Εταιρείας. Απαραίτητο απολυτήριο Λυκείου. Πληρ. τηλ. 6937 275000

ZHTEITAI κυρία για εργασία μερικής απασχόλησης για μεταφραστικό γραφείο (9.00πμ1.30μμ). Προϋποθέσεις: 1. Πολύ καλή γνώση γερμανικής ή αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Proficiency και άνω) 2. Αριστη γνώση Η/Υ. Πληρ. τηλ. 6976 783984 κ. Δημήτρης

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος καταστήματος (πωλητής) νέος 23-28 ετών με ή χωρίς προϋπηρεσία ευγενικός, εργατικός, δραστήριος με όρεξη για δουλειά για κατάστημα γενικού εμπορίου στην Κατερίνη. Προσόντα καλή γνώση Η/Υ, Αγγλικά. Αποστολή βιογραφικού με πρόσφατη φωτογραφία στην θυρίδα. Τ.Θ. 333, 60100 Κατερίνη

Από βιοτεχνία ζητούνται πωλητές πωλήτριες με πείρα στις πωλήσεις για εξωτερική εργασία, με καλές αποδοχές. Δίπλωμα απαραίτητο. Πληρ. τηλ. 23510 74712 ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος (γυναίκα) εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής. Θα εκτιμηθεί η προϋπηρεσία. Πληρ. τηλ. 23510 25038 ώρες επικοινωνίας 1.30 εως 3μ.

////////////////////////////////////// ENOIKIAΣEIΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ////////////////////////////////////

ȅǿȀȅǻȅȂǿȀǼȈǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 γκαρσονιέρες καινούργιες χωρίς κοινόχρηστα, 38.000 Ε η μία και 46.000 η άλλη. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6976 424203 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 95 τμ καινούργια κατασκευή με ατομικό καλοριφέρ 88.000 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 85 τμ πολύ κοντά στη Δημαρχεία, τιμή 300.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 400 τμ στον Κάτω Αγιάννη. Πληρ. τηλ. 6976776255 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα ανακαινισμένο στη Θεσσαλονίκη κοντά στα Πανεπιστήμια απέναντι από τη Ροτόντα. Διαθέτει δύο δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, WC. Τιμή 95.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6979 985665, 6972 823840 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 120 τμ σε 1700 μέτρα οικόπεδο στην Περιοχή της Ελιάς. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6979 862459 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 330 τμ με 2 φάτσες, εξαιρετική θέση Παραλία Κατερίνης. Τιμή 150.000 Ε. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

¬¬™©¬Ÿ™­›§­«¬§­ǹıIJȣȞȠȝȓĮ DZȝİıȘįȡȐıȘ ȉȡȠȤĮȓĮ  ǻȘȝȠIJȚțȒǹıIJȣȞȠȝȓĮ ȆȣȡȠıȕİıIJȚțȒ ȁȚȝİȞĮȡȤİȓȠ ȅȉǼȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȅȉǼǺȜȐȕİȢ ǻǼǾ  ǻǼȊǹȀ  ǻǼȊǹȀǺȜȐȕİȢ ǼʌȚȝİȜȘIJȒȡȚȠȆȚİȡȓĮȢ ǻȅȊǹǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǺǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȅǹǼǻ  ȉİȜȦȞİȓȠ  ǻĮıĮȡȤİȓȠ ȃȅȈȅȀȅȂǼǿȅ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȇĮȞIJİȕȠȪ   ǼʌİȓȖȠȞIJĮ ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ ȀǹȁȅȈȈǹȂǹȇǼǿȉǾȈ

ȇĮȞIJİȕȠȪ  ȅȡșȠʌİįȚțȒ ȂĮȚİȣIJȚțȒ ȀȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȀȊȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ǼȀǹǺ  ȌȣȤȚĮIJȡȚțȩȃȠıȠțȠȝİȓȠ ȆȑIJȡĮȢȅȜȪȝʌȠȣ ȈȊīȀȅǿȃȍȃǿǼȈ ǹıIJȚțȐȁİȦijȠȡİȓĮȀĮIJİȡȓȞȘȢ  ȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ   ǹʌȠșȒțȘȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȀȉǼȁȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȅȈǼȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȉǹȄǿ ȈȦȝĮIJİȓȠǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞȅįȘȖȫȞȉǹȄǿ  ȇĮįȚȠIJĮȟȓȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȈȦȝĮIJİȓȠȇĮįȚȠIJĮȟȓ ³ȅDZȖȚȠȢȋȡȚıIJȩijȠȡȠȢ´ ȉǹȄǿȀȠȡȚȞȠȪ ǵȜȣȝʌȠȢȉǹȄǿ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ȆȚȐIJıĮȄȘȡȠȝİȡȓIJȠȣ ȆȚȐIJıĮȈȣȞIJȡȚȕȐȞȚ ȅǻǿȀǾǺȅǾĬǼǿǹ ([SUHVV6HUYLFH +HOODV6HUYLFH 3LHULD6HUYLFH ȀȉǼȅ  .7(2$8729,6,21 ǿǻǿȍȉǿȀȅȀȉǼȅ Ǽȁȉǹ ȀĮIJİȡȓȞȘ  ȀȓIJȡȠȢ  ȀȠȜȚȞįȡȩȢ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ǹȚȖȓȞȚȠ  ȀȠȡȚȞȩȢ  ȁİʌIJȠțĮȡȣȐ ȂİșȫȞȘ  ȆȜĮIJĮȝȫȞĮȢ ȃȅȂǹȇȋǿǹȆǿǼȇǿǹȈ ǻǾȂȅǿȃȆǿǼȇǿǹȈ ǻȒȝȠȢȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȒȝȠȢǹȚȖȚȞȓȠȣ ǻȒȝȠȢǹȞĮIJȠȜȚțȠȪȅȜȪȝʌȠȣ  ǻȒȝȠȢǻȓȠȣ ǻȒȝȠȢǼȜĮijȓȞĮȢ ǻȒȝȠȢȀȠȜȚȞįȡȠȪȢ ǻȒȝȠȢȀȠȡȚȞȠȪ ǻȒȝȠȢȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ǻȒȝȠȢȂİșȫȞȘȢ ǻȒȝȠȢȆĮȡĮȜȓĮȢ ǻȒȝȠȢȆȑIJȡĮȢ ǻȒȝȠȢȆȚİȡȓȦȞ ǻȒȝȠȢȆȪįȞĮȢ 

ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗς 29 ΤΗΛ. 23510 21005 ΤΑΓΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9 ΤΗΛ. 23510 25639

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε 144 τμ κεντρικότατο ΣΔ2 με παλιά διόροφη κατοικία

ας και με γκαρσονιέρα 40 τμ στο ισόγειο έναντι Δασαρχείου σε άριστη κατάσταση .

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 τμ σε πάροδο της 7ης Μεραρχίας. Τιμή 90.000 Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ δικαίωμα δόμησης καταστήματος υπ. 200, ισ.200, Α' όροφο 200 σε συγκρότημα καταστημάτων σε επαρχιακή οδό

Πωλείται κτήμα επαγγελματικό 8 στρεμ., τέρμα Μαρτίου (απέναντι από την SCODA)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα σε δυόροφη οικοδομή με ατομικό λέβητα και κλειστό γκαράζ 8ετίας 2 ΔΣΚ και τζάκι περιοχή Μαρτίου

ΣΤΑΔΙΟ πωλείται οικόπεδο 250 τμ γωνιακό τέρμα Γοργοποτάμου. Τιμή 75.000 Ε ΣΤΑΔΙΟ Πωλείται οικόπεδο 260 τμ ενδιάμεσο. Τιμή 75.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα καινούργιο πριν τη Νομαρχία 3 Δ,Σ,Κ, WC με κλειστό πάρκιγκ Επέκταση Ευαγγελικών κον΄τα στο 3ο Λύκειο πωλείται οικόπεδο 500 τμ και 250 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα δεκαετίας στο Κτηνιατρείο, 3 Δ,Σ,Κ, WC, με θέση κλειστού γκαράζ. Τιμή 110.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα 140 τμ πενταετί-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα στον Σβορώνο με υπόγειο 120 τμ Σαλοκουζίνα, 140 τμ + WC, 1ος όροφος 120 τμ με 4 δωμάτια και λουτρό και σοφίτα 60 τμ σε γωνιακό οικόπεδο σε άριστη κατάσταση ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 391 τμ περιοχή Σταδίου μετά των Βαλαωρίτου ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 140 τμ, 3Δ,Σ,Κ,2 WC, τζάκι, αποθήκη στο υπόγειο και πάρκιγκ στην επέκταση Ευαγγελικών

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολοκαίνουργιο διαμερισμα ετοιμοπαράδοτο 105τμ 2Δ, σαλόνι, κουζίνα, WC και πάρκινγκ, κεντρικό Πωλείται: Ε μεζονέτα 131 τμ 3Δ,Σ,Κ 3(WC-λουτρά) πυλωτή 66 τμ με 25 τμ κλειστή είσοδο + αποθήκη, στέγη + αποθήκη+περιτοίχηση (μπετόν). Βλέπει σε ΚΧ-πάρκο, στο σοβά. Τιμή 125.000 Ε. Περιοχή Ν. Ζωής Ευαγγελικά

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε=273 τμ κοντά στο 3ο Λύκειο προς Γανόχωρα. Τιμή 65.000 Ε

Περιοχή ΚΤΕΛ. Πωλούνται: μεζονέτες 160 τμ 3Δ,Σ,Κ 3 (WC-λουτρά) πυλωτή 85 τμ με στέγη+περίφραξη στο σοβά

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 770 τμ δίφατσο. Τιμή 225.000 Ε στη Νέα Ζωή

Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο γωνιακό 1000 τμ ή πωλείται και το μισό

ȂȓĮİʌȓıțİȥȘıIJȠīȡĮijİȓȠȝĮȢșĮıĮȢȕȠȘșȒıİȚȞĮįİȓIJİʌȜȒșȠȢĮțȚȞȒIJȦȞ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 60 τμ γκαρσονιέρα 1ος όροφος ΣΔ,Δωμ., μπάνιο, ωρομέτρηση 3 ετών (χωρίς κοινόχρηστα). Περιοχή ΙΚΑ. Τιμή 280 Ευρώ. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «ΘΑΝΟΣ» τηλ. 23510 73013, 6977 353548

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 56 τμ σε πεζόδρομο, κατάλληλο για καφενείο και ουζερί. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 57 τμ σε πεζόδρομο 1ος όροφος. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα με ωρομέτρηση πλήρως επιπλωμένη. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6979 862459

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 56 τμ 3ος όροφος, κεντρική θέρμανση, επί της Βύρωνος σε καλή κατάσταση. Ενοίκιο 235 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ αγροτεμάχια 22.800 στρ. στον Σβορώνο, 4 στρμ. στα Ευαγγελικά και 4.500 στρμ. στο Πολυκλαδικό για όλες τις καλλιέργειες. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187, 6976 424203

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γωνιακά καταστήματα 40 τμ με υπόγειο και πατάρι, πάνω στον Εγγλέζικο. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497

ΕΤΑΙΡΙΑ FRANCHISE ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΔΡΕΥΕΙ ΕΠΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ. ΤΗΛ. 6981107702

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα στην Καμάρα 80 και 40 τμ. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567

ΠΩΛΕΙΤΑΙ studio 25 τμ (άριστη κατάσταση-επιπλωμένο) 1Δ,Σ,μπάνιο, ημιόροφος, περιοχή Λάρισα - κέντρο. Τιμή 25.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα (καινούργιο) 3Δ,Σ,Κ, 2WC, ωρομέτρηση, πάρκιγ, περιοχή Σταθμού. Τιμή ενοικίου 360 Ε. Πληρ. Μεσιτικό "Μετανάστης" τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΠΩΛΕΙΤΑΙ AΡΜΟΝΙΟ ΔΙΣΚΑΛΟ ΥΑΜΑΗΑ ELECTONE EL-7 σε σχεδόν άριστη κατάσταση. Τιμή συζητήσιμη. Πληρ. τηλ. 6979 447697 ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλυντήριο ρούχων μάρκας Μπλούμερκ 7 κιλών γερμανικό, σε άριστη κατάσταση 2 ετών 250 Ε και ένα ψυγείο Σάουμπλόρεντ καινούργιο 250 Ε λόγω αναχώρησης. Πληρ .τηλ. 6974 746340 κος Σάββας ΠΩΛΕΙΤΑΙ φουρνάκι για GEL νυχιών από γερμανία, μαζί με τα νύχια 50 Ε. Πληρ. τηλ. 6933 084367

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 90 τμ 1ος όροφος, διαμπερές, 2 Δ,Σ,Κ,

e-mail:estia6@otenet.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 40 τμ γκαρσονιέρα 1ος όροφος, ΣΔ, Δωμ., μπάνιο, ντουλάπα, ωρομέτρηση 4ετίας. Περιοχή Κέντρο. Τιμή 240 Ευρώ. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «ΘΑΝΟΣ» τηλ. 23510 73013, 6977 353548

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ENOIKIAΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 85 τμ σε κεντρικό δρόμο τιμή ενοικίου 600 Ε. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία με 3 Δωμάτια σε μεγάλο οικόπεδο. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667 και 6979 862459

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 85 τμ στο κέντρο στον 1ο όροφο. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187

Μεσιτικό γραφείο

www.katerinirealestate.gr

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κρέσνας 5 και Ζαλόγγου γωνία Κατερίνη ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 135) Μεζονέτες στο σοβά ή τελειωμένες πίσω από τα ΚΤΕΛ 137) Τριωροφη οικοδομη στο τουβλο στην επεκταση Ευαγγελικων. 125 τμ 1ος οροφος 138) Στην Πλακα σε 1 στρεμμα οικοπεδο μεζονετα στα τουβλα 139) Καινούργια διαμερίσματα 65 τμ περίπου στην Λεπτοκαρυά 50 μέτρα από την θάλασσα ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ 256) 80 τ.μ. 2 Δ – 2ος όροφος οδός Σκρά. 257) 100 τ.μ.διαμέρισμα στη Μαρτίου με πάρκινγκ και ωρομέτρηση 258) Σε 205 τμ. οικόπεδο ισόγεια μονοκατοικία στην Περίσταση. 260) Σε διώροφη οικοδομή μέσα από τον Εγγλέζικο διαμέρισμα 2ος όροφος 150 τμ στον σοβά 261) 52 τμ 2ος όροφος, air condition, τέντες στην Ολυμπιακή Ακτή 263) Κεντρικο διαμερισμα 58 τμ στον 4ο οροφο καταλληλο και για επαγγελματικη στεγη. 264) Περιοχή ΙΚΑ – Βατάν σε 3ώροφη οικοδομή οροφοδιαμέρισμα 1ος όροφος, 132 τμ, 3ΔΣΚ, ηλιακό, ατομικός λέβητας, συναγερμός κτλ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 251) Σε 500 τμ οικόπεδο μονοκατοικία με σκεπή στη Νεοκαισάρεια 321) σε 200 τ.μ. οικόπεδο με συντ. 1,2, 70 τ.μ. παλιά μονοκατοικία κοντά στο πάρκο. 328) Τριώροφη οικοδομή στο τούβλο στην επέκταση Ευαγγελικών, 125 τ.μ ο όροφος. 346) Σε 340 τ.μ. οικόπεδο διώροφη οικοδομή με σκεπή στο Σβορώνο. 350) Μεζονέτα σε άριστη κατάσταση κοντά στο γήπεδο του Πιερικού 3 ετών. 351) Μονοκατοικία 50 τμ στα τούβλα στο Παλιό Ελατοχώρι κεντρικό οικόπεδο 352) Μονοκατοικια 100 τμ σε 290 τμ οικοπεδο στην επεκταση Ευαγγελικων 353) Μονοκατοικια 86 τμ σε 1250 τμ οικοπεδο στο Κιτρος 354) Μονοκατοικια 120 τμ σε 1060 τμ οικοπεδο στον οικισμο Πανοραμα Γανοχωρας με ωραια θεα 355) 100 τμ μονοκατοικία σε 200 τμ οικόπεδο στην Περίσταση ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 442) Κατάστημα 340 τ.μ. με 500 μ. οικόπεδο επί της Θεσσαλονίκης. 443) Κατάστημα 65 τ.μ. με 75 τ.μ. 2ο όροφο επί της Εθν. Αντίστασης. 445) 40 τ.μ. +40 τ.μ. πατάρι οδός Κρέσνας 446) 100 τ.μ. +120 τ.μ. υπόγειο καινούργιο κοντά στο δημαρχείο. 449) Πωλούνται θέσεις σε υπόγειο πάρκιγκ στην πλατεία Βενιζέλου 450) 80 τμ με πατάρι στην Ολυμπιακή Ακτή

Τηλ./FAX. 23510-47497, κιν: 6976 760579

451) 32 τμ κατάστημα και 72 τμ διαμέρισμα πωλούνται μαζί στην οδό Ζαλόγγου 452) Πωλείται 140 τμ 2ος όροφος διαμπερές επαγγελματική στέγη, βλέπει πλατεία 453) 22 τμ κλειστο παρκιγκ κοντα στο συντριβανι 454) Σε 403 τμ μέτρα κεντρικό οικόπεδο στην Βροντού με ισόγειο μαγαζί 120 μέτρα, 1ος όροφος 120 τμ διαμέρισμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 903) Ενοικιάζεται βενζινάδικο με πλυντήριο εν ενεργεία. ΟΙΚΟΠΕΔΑ 535) 451 τ.μ. οικόπεδο στην Καλλιθέα μέσα στο χωριό. 551) 1200 τμ. στον Κούκο με θέα 571) 300 τμ. οικόπεδο στο Ελατοχώρι στο Παλιό χωριό 578) 291 τ.μ. νότιο στην Περίσταση 579) 500 τ.μ. οικόπεδο στην Ολ.Ακτή 581) 400 τ.μ. οικόπεδο κεντρικό στο Σβορώνο 585) 340 τ.μ. δίπλα στη Νομαρχία 586) 360 τ.μ. στην επέκταση Σταδίου 587) 455 τ.μ. οικόπεδο στην επέκταση Σταδίου δίπλα στον Αγροτικό Συνεταιρισμό. 589) 1500 τ.μ. οικόπεδο Ελατοχώρι, παλιό χωριό μπαίνοντας δεξιά πάνω στο δρόμο. 590) 250 τ.μ. οικόπεδο με άδεια στον 3ο δρόμο Ολυμπιακής Ακτής. 591) 566 τ.μ. οικόπεδο με μεγάλη φάτσα στα Ευαγγελικά προς την Αγία Άννα. 593) 401 τ.μ. οικόπεδο κοντά στο ΙΚΑ 596) 2500 τ.μ. άρτιο, οικοδομήσιμο στο Μακρύγιαλο 597) 1000 τ.μ. οικόπεδο επέκταση Μαρτίου 598) 800 τ.μ. στη Νεοκαισάρεια 599) Σε 500 τμ οικόπεδο 400 τμ κτίσμα στα μπετά στην Ολυμπιακή Ακτή 600) 1 στρεμ. οικόπεδο στη Νέα Εφεσσο στο ύψωμα με απεριόριστη θέα 601) 400 τμ επέκταση Ευαγγελικών βλέπει Κ.Χ. 602) Πωλείται 450 τμ οικόπεδο στον παραλιακό οικισμό του Κορινού 603) 1280 τμ γωνιακό 800 τμ στον Κάτω Αγιάννη 604) 3.000 τμ στην Καλλιθέα δίπλα στο σχέδιο 605) 2 στρέμματα επαγγελματικό οικόπεδο πριν τον Σβορώνο δεξιά 606) 3Χ400 τμ συνεχόμενα οικόπεδα στον Παραλιακό οικισμό Καλλιθέας 608) 3.600 τμ στο 1,2 κατάλληλο για επαγγελματική στέγη 610) 725 τμ οικοπεδο στην Καλλιθεα 612) γωνιακό 4200 στρ. στο Νέο Κεραμίδι πάνω στο δρόμο για το Νέο Νοσοκομείο ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 629) 4200 στον περιφερειακό Ν. Εφέσου

636) 3200 τ.μ. τεμάχιο στο δρόμο για Μ. Μηλιά οικοδομήσιμο με μεγάλη φάτσα και ωραία θέα. 658) 12 στρεμ. Στον Αγ. Μηνά Ν. Εφέσου. 663) 8 στρέμματα στον δρόμο Σβορώνου- Νεοκαισάρεια 664) 6 στρέμματα πριν την Κατερινόσκαλα πάνω στο δρόμο. 665) Στην επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας 3.350 τ.μ. με τρεις δρόμους κατάλληλο για επαγγελματική στέγη. 666) 3.400 τ.μ. Επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας πίσω από τον Πογιαρίδη. 667) 5.500 τ.μ. χωράφι ανάμεσα στην παλιά και νέα Εθνική οδό. 668) 8 στρέμματα κοντά στα νεκροταφεία 669) 6 στρεμ. Ανάμεσα ΣβορώνοΝεοκαισάρεια 670) 25 στρέμ. μετά το Μαυρονέρι προς το Λόφο. 671) 4,5 στρεμ. πριν από την Παραλία δεξιά πάνω στο δρόμο 672) 2.850 τμ άρτιο οικοδομήσιμο στο δρόμο για Ν. Εφεσσο 673) 6.125 τμ στη Ν. Εφεσσο δίπλα στο Χωριό 674) 9 στρεμ. με ελιές κοντά στην Κονταριώτισσα 675) 4,5 στρεμ. 300 μετρα απο την ΠΕΟ προς Γανοχωρα 676) 9 στρ. αριστερά από τον ΠΕΟ πίσω από την Πυροσβεστική 677) 8,5 στρ. δίπλα στο σχέδιο γωνιακό στην οδό 25ης Μαρτίου 678) 4,5 στρ. στην Γανόχωρα βλέπει Π. Κεραμίδι ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 701) 8 δωμάτια σε 250 τ.μ. στην Ολυμπιακή Ακτή στο δεύτερο δρόμο 716) 16 Ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Παραλία 717) 18 ενοικιαζόμενα δωμάτια σε 500 τ.μ. στην Κατερινόσκαλα 718) 30 δωμάτια με πισίνα στην Ολυμπιακή Ακτή. 719) 5 διπλά και 3 μονά σε καλή κατάσταση στην Ολυμπιακή Ακτή. 720) Σε 800 τμ οικόπεδο 23 δωμάτια ανακαινισμένα με πισίνα, θέρμανση κτλ 721) Σε 400 τμ οικόπεδο στην Παραλία 160 τμ μαγαζί μπροστά στο λιμάνι ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα με πάρκιγκ κοντά στην παλιά Πυροσβεστική Διαμέρισμα 80 τμ στην Ολυμπιακή Ακτή 3Δ,Σ,Κ επιπλωμένο για σεζόν ή όλο τον χρόνο με αυτόνομη θέρμανση Γκαρσονιέρα κοντά στην Πρόνοια Κατάστημα 37 τμ επί της Κασσάνδρου Σε πεζόδρομο επαγγελματική στέγη με 8Δ 1ος όροφος 4.000 τμ επαγγελματική στέγη στον δρόμο για Παραλία Δυαρι 75 τμ στην επεκταση Ευαγγελικων με τζακι και ατομικο λεβητα


12

ÔåôÜñôç 18 Áõãïýóôïõ 2010

" Ìéá óõìâïõëÞ: Óôçí ÊáëëéêñáôéêÞ ðïëéôéêÞ èá åðåíäýóåé áõôüò ðïõ èá áêïëïõèÞóåé Ýíá ìáêñïðñüèåóìï ó÷åäéáóìü êáé ü÷é ìéá åõêáéñéáêÞ êõñéáêÜôéêç ðáñáëéáêÞ óýíáîç, ðïõ äéáñêåß üóï Ýíáò êáöÝò, êáé îå÷íéÝôáé óôá öáíÜñéá ôçò Ðåñßóôáóçò.

" Óôï ðåñáóìÝíï ôñéÞìåñï áðïäåß÷èçêå üôé êÜðïéïé ôïðéêïß ðáñÜãïíôåò óôá èÝìáôá ôïõ ÊáëëéêñÜôç äåí Ý÷ïõí ìüíéìïõò ößëïõò áëëÜ «ìüíéìá óõìöÝñïíôá». " Êáé êÜôé Üëëï: Ç äéáöÜíåéá äå âñßóêåôáé óôá ëüãéá, áêüìç êáé áí áõôÜ ðñïÝñ÷ïíôáé áðü êÜðïéïí «äéáöáíÞ» êáé «êáèáñü» ôïðéêü ðáñÜãïíôá!!

" Ðñïò áõôïäéïéêçôéêü ðáñÜãïíôá ðïõ âëÝðåé íá áðïìáêñýíïíôáé ïé ó÷åäéáóìïß ôïõ: Óôçí ðïëéôéêÞ ç èëßøç êáëëéåñãåß ôçí õðïìïíÞ, ç õðïìïíÞ ôçí åðéâå- " ÐëÝïí, êáíÝíá Êáëëéêñáôéêü íÝï äåí ðåñéìÝíïõìå. âáßùóç êáé ç åðéâåâáßùóç ôçí åëðßäá. Ïðüôå áò ðñü- ¼ëá Þäç åßíáé ãíùóôÜ êáé Ý÷ïõí êáôáãñáöåß ðïëëÝò óå÷å êáé áò ðåñéìÝíåé êÜðïéá ÷ñïíÜêéá. öïñÝò. " Ôá ÐéåñéêÜ veto, ïé áãùãÝò, ïé ìçíÞóåéò êáé ïé ðáñáëéáêÝò ðáñáóõíáãùãÝò èá ãßíïõí ìåëëïíôéêÜ ðïëéôéêÝò êñáõãÝò êáé øßèõñïé óå âÜñïò áõôþí ðïõ ôéò ïñãÜíùóáí. Óçìåéþóôå ôï êáé íá ôï èõìÜóôå!

" Óå èåôéêÞ êáôåýèõíóç ç ÷èåóéíÞ ðñùèõðïõñãéêÞ ðñïóÝããéóç óôá èÝìáôá ôçò åîùôåñéêÞò ðïëéôéêÞò. Áñêåß ìüíï íá Ý÷åé óõíÝ÷åéá êáé ìáêñï÷ñüíéï ó÷åäéáóìü.

Ì

Î

ÅêäÞëùóç óôïí Áñ÷áéïëïãéêü ÷þñï ôçò Ðýäíáò Ý÷åé ðñïãñáììáôßóåé ç äçìïôéêÞ áñ÷Þ ôçò ðåñéï÷Þò. Áßôçìá ãéá Ýêôáôï äçìïôéêü óõìâïýëéï óôïí Êïëéíäñü áðü ôï óõíäõáóìü ôçò ìåéïøçößáò ìå èÝìá ôçí Üñóç ôçò áðüöáóçò ãéá ôç ìç óõììåôï÷Þ ôùí Êïëéíäñéíþí óôéò áõôïäéïéêçôéêÝò åêëïãÝò ôçò 7çò Íïåìâñßïõ. ÌÝ÷ñé óôéãìÞò ðÜíôùò äåí óôÜëèçêáí ðñïóêëÞóåéò.

å äåîßùóç ðïõ ðáñáèÝôåé ï Âáóßëçò ËÜìðñïõ óôï Mediterannean Village êëåßíåé ç 15íèçìåñç Ýêèåóç Ýñãùí ôÝ÷íçò ôïõ Ãéþñãïõ ÖÝóóá êáé óõããñáììÜôùí ôïõ Ãéþñãïõ ÑÜðôç ôïðéêïý êáé åõñýôåñïõ åíäéáöÝñïíôïò. Ôçí Ýêèåóç åðéóêÝöèçêáí ðÜñá ðïëëïß Ýíïéêïé ôïõ îåíïäï÷åßïõ êáé Üëëïé ðïëëïß åðéóêÝðôåò êáé Ýìåéíáí êáôÜðëçêôïé áðü ôï ôåñÜóôéï Ýñãï ôùí åêèåôþí óå åéêüíá êáé ëüãï. ¼óïé ðéóôïß ðñïóÝëèåôå

åêßíçóå ÷èåò 17 Áõãïýóôïõ êáé èá ïëïêëçñùèåß óôéò 23 ôïõ ìçíüò ôï 9ï ÄéåèíÝò camp ðïõ äéïñãáíþíåôáé óôïí Êïëéíäñü. Äéåèíïýò öÞìçò ðñþçí áóôÝñåò ôïõ ìðÜóêåô, ìåãÜëïé ðñïðïíçôÝò êáé ðáñÜãïíôåò, üðùò êáé ìåëëïíôéêïß áóôÝñåò ôïõ ðáãêïóìßïõ ìðÜóêåô èá äåßîïõí ðôõ÷Ýò ôùí ôáëÝíôùí ôïõò.

Äåí áíáêïéíþèçêå êáé ÷èåò áðü ôç Í.Ä. ôï «÷ñßóìá» ãéá ôï ÄÞìï Äßïõ – Ïëýìðïõ. Ðáñáôåßíåôáé ç áãùíßá ôùí åíäéáöåñïìÝíùí, áí êáé êÜðïéïé èåùñïýí ðùò ï åêëåêôüò ôçò Ñçãßëëçò ãéá ôï Íüôï Ý÷åé Þäç åðéëåãåß.

www.olympio-bima.gr ÊÏÓÔÏËÏÃÉÊÏÉ ÅËÅÃ×ÏÉ ÓÔÇÍ ÁÃÏÑÁ

«Äåí èá åðéôñÝøïõìå êåñäïóêïðéêÜ ðáé÷íßäéá» ÌÅ ÔÉÓ ÔÉÌÅÓ ÔÙÍ ÁËÅÕÑÙÍ, ËÅÅÉ Ç ÊÕÂÅÑÍÇÓÇ ëåðôÜ ôï êéëü ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá. Áõôü ïäÞãçóå óå õðÝñïãêá êÝñäç ãé' áõôïýò êáé ôï øùìß íá ðùëåßôáé 80 ëåðôÜ ôá 350 ãñáììÜñéá».

«Äåí èá åðéôñÝøïõìå êåñäïóêïðéêÜ ðáé÷íßäéá åéò âÜñïò ôùí êáôáíáëùôþí. Åßìáóôå óå åðáöÞ ìå üëïõò ôïõò öïñåßò ôçò áãïñÜò êáé ðáñáêïëïõèïýìå ôï èÝìá», äÞëùóå ôçí Ôñßôç ï ãåíéêüò ãñáììáôÝáò Åìðïñßïõ, Óô.Êïìíçíüò, ó÷åôéêÜ ìå ôï èÝìá ðïõ Ý÷åé äçìéïõñãçèåß ãéá ôï åíäå÷üìåíï áíáôéìÞóåùí óôá Üëåõñá. Ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìßáò äéåíåñãåß êïóôïëïãéêïýò åëÝã÷ïõò, åíþ åíôüò ôçò åâäïìÜäáò Ý÷åé ðñïãñáììáôéóôåß åõñåßá óýóêåøç ìå åêðñïóþðïõò ôïõ õðïõñãåßïõ ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé ,ôï ïðïßï ðáñáêïëïõèåß ôçí åîÝëéîç ôùí ôéìþí áëëÜ êáé ôçí åðÜñêåéá óôçí áãïñÜ, áðü ôçí ðëåõñÜ ôùí áãñïôþí. ÏÉ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÏÉ Ïé áëåõñïâéïìÞ÷áíïé äçëþíïõí Ýôïéìïé íá ðñï÷ùñÞóïõí óå áõîÞóåéò ôéìþí óôá Üëåõñá, ãåãïíüò ðïõ èá ïäçãÞóåé óå áõîÞóåéò êáé óôçí ôéìÞ ôïõ øùìéïý, õðïóôçñßæïíôáò ìÜëéóôá üôé ç êßíçóÞ ôïõò áõôÞ åßíáé åðéâåâëçìÝíç. Ìßá ðéèáíÞ áýîçóç ôùí ôéìþí êáôÜ 25% èá óõìðáñáóýñåé õøçëüôåñá Ýùò êáé 20% âáóéêÜ ðñïúüíôá äéáôñïöÞò (øùìß, æõìáñéêÜ, áñôïóêåõÜóìáôá), áëëÜ êáé ôá êñÝáôá ìå ôá ãáëáêôïêïìéêÜ, ëüãù ôçò áýîçóçò ôçò ôéìÞò ôùí æùïôñïöþí. Ãéá áäéêáéïëüãçôåò áõîÞóåéò ìéëïýí ïé áñôïðïéïß, ïé ïðïßïé åðéóçìáßíïõí üôé äåí Ý÷ïõí áêüìá åíçìåñùèåß áðü ôïõò ðñïìçèåõôÝò ôïõò ãéá ôéò åðéêåßìåíåò áõîÞóåéò. ÏÉ ÁÃÑÏÔÅÓ ÐáñÜëëçëá êáé ïé áãñüôåò êáôáããÝëëïõí üôé ðïýëçóáí ôïí Éïýíéï ôçí ðáñáãùãÞ ôïõò óå ÷áìçëÝò

ôéìÝò ðïõ äåí äéêáéïëïãïýí áõîÞóåéò, ôïõëÜ÷éóôïí áõôÞ ôç ÷ñïíéêÞ óôéãìÞ. ÌÜëéóôá áêüìç êáé ï ðñüåäñïò ôïõ ÓõíäÝóìïõ Áëåõñïâéïìç÷Üíùí ÅëëÜäïò, Ê.Ëïýëçò, Ýêáíå ôçí ÄåõôÝñá ëüãï ãéá õöéóôÜìåíá áðïèÝìáôá óôéò áðïèÞêåò åìðüñùí êáé ðáñáãùãþí ðïõ áí äéáôåèïýí óôçí áãïñÜ ìðïñïýí íá ïäçãÞóïõí óå áðïêëéìÜêùóç ôùí ôéìþí. Ç ôéìÞ ôïõ óéôáñéïý êáôáãñÜöåé ôç ìåãáëýôåñç Üíïäï ôùí ôåëåõôáßùí 40 åôþí, Ý÷ïíôáò áõîçèåß áðü ôïí ðåñáóìÝíï Éïýíéï êáôÜ 80% ðåñßðïõ. Óýìöùíá ìå åêðñïóþðïõò ôçò áãïñÜò, ìÝóá óå Ýíá ìÞíá ç ôéìÞ ôïõ ìáëáêïý óßôïõ áõîÞèçêå áðü 170 åõñþ ï ôüíïò óôá 270 åõñþ. ÔÏ ÐÁÌÅ * ÐáñÜóôáóç äéáìáñôõñßáò èá ðñáãìáôïðïéÞóåé áýñéï ÔåôÜñôç ôï ÐÁÌÅ, óôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìßáò. Óå ó÷åôéêÞ áíáêïßíùóç åðéóçìáßíåôáé, ìåôáîý Üëëùí, üôé «ç áëÞèåéá åßíáé üôé ïé ìåãáëÝìðïñïé ìåãáëïåéóáãùãåßò Ý÷ïõí ôéò áðïèÞêåò ôïõò ãåìÜôåò áðü óôÜñé, åêâéÜæïíôáò ôïõò ìéêñïìåóáßïõò ðáñáãùãïýò óéôçñþí ìå ôéò öèçíÝò åéóáãùãÝò ãéá áêüìç ìåãáëýôåñç ìåßùóç ôùí ôéìþí êáé êÜôù áðü ôá 10

×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

Ðñïóåããßóåéò. ÓõíÝ÷åéá áðï ôçí 1ç Ìðïñåß ï êõñ ÐáíôåëÞò íá ìçí áðïäÝ÷èçêå ôéò ìáèçìáôéêÝò ðñïóåããßóåéò ôïõ ÆÞêïõ áëëÜ åìåßò öáßíåôáé üôé äåí ìåôñÞóáìå óùóôÜ ôïõò äåêáäéêïýò áñéèìïýò, óôéò áñ÷Ýò ôïõ 2002, ìå áðïôÝëåóìá ïé ôéìÝò íá ðÜñïõí ôçí áíçöüñá ëüãù óôñïããõëïðïéÞóåùí, áðü ôüôå. ÊáôÜ ôçí ÏëõìðéÜäá ôïõ 2004, ï èåßïò ëÝåé, åðáíáëáìâÜíïíôáò ôïõò óôß÷ïõò ôïõ ÓïõñÞ, üôé êÜíáìå:«…Áãþíåò, ïðïý ðßóôåøáí ðïëëïß ìåò óôçí ÁèÞíá / üôé ìïíÜ÷á ôï’í? áõãü èá ðÜåé ìßá óôåñëßíᅻ. ÓÞìåñá ðïëëÜ áãáèÜ êïóôßæïõí üóï êáé ôüôå ðáñÜ ôï ãåãïíüò üôé ç áíÜðôõîç Ý÷åé ðáñá÷ùñÞóåé ôç èÝóç ôçò óå ýöåóç ðïõ êáèçìåñéíÜ âáèáßíåé. ÔÝëïò ôç óçìåñéíÞ áíôï÷Þ ôùí ôéìþí, ðáñÜ ôç ìåßùóç ôùí áðïäï÷þí, áðïäßäåé óôï ëßðïò ôçò ðáñáïéêïíïìßáò áöïý üëïé ëßãï ðïëý Ý÷ïõìå ôï êÜôé ôéò óôçí Üêñç ãéá ìéá þñá áíÜãêçò. Ï èåßïò ìåôÜ ôç óýíôïìç áíÜëõóç ôïõ óôáóéìïðëçèùñéóìïý ìåëåôÜ ïéêïíïìßá êáé áíáæçôåß ìåèüäïõò ðñïóÝããéóçò ôïõ ïéêïãåíåéáêïý åéóïäÞìáôïò ìå ôéò ôéìÝò ôçò áãïñÜò. Ôï ðåñßåñãï åßíáé üôé áðü ôüôå ðïõ øùíßæåé ç èåßá, üëï êáé êÜôé ðåñéóóåýåé êé áò ìçí óêáìðÜæåé ãñé áðü ïéêïíïìéêÜ. Áõôü ôï ðáñÜäïîï êÜíåé ôï èåßï íá óðÜåé ôï êåöÜëé ôïõ êáé õðüó÷åôáé íá åðáíÝëèåé üôáí Ý÷åé íåüôåñá åðß ôïõ èÝìáôïò… -Ù-

Ô

ÊÏÌÉÓÉÏÍ: ÊÁÌÉÁ ÁÍÇÓÕ×ÉÁ Ôï åìðÜñãêï óôéò åîáãùãÝò óéôçñþí, ôï ïðïßï åôÝèç óå éó÷ý áðü ôçí ÊõñéáêÞ óôç Ñùóßá, èá Ý÷åé «ó÷åäüí ìçäåíéêÞ» åðßðôùóç óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç, üðùò äéáâåâáßùóå, ôçí Ôñßôç, åêðñüóùðïò ôçò Êïìéóéüí. «Ç ÅÅ åéóÜãåé ëéãüôåñï áðü Ýíá åêáôïììýñéï ôüííïõò óéôçñþí áðü ôç Ñùóßá. Ç åóùôåñéêÞ ðáñáãùãÞ óéôçñþí ôçò ÅÅ áíÝñ÷åôáé óå 280 Ýùò 300 åêáôïììýñéá ôüííïõò åôçóßùò. Ç óýãêñéóç ôùí áñéèìþí áõôþí äåß÷íåé üôé ïé åðéðôþóåéò èá åßíáé åëÜ÷éóôåò, ó÷åäüí áíýðáñêôåò, óå ü,ôé áöïñÜ ôçí åõñùðáúêÞ áãïñÜ óéôçñþí», åßðå ï Öñåíôåñßê ÂåíóÝí êáôÜ ôç äéÜñêåéá óõíÝíôåõîçò Ôýðïõ. ¼ðùò åðéóÞìáíå, ç ÅÅ äéáèÝôåé «ìåãÜëá áðïèÝìáôá» óéôçñþí. «Äåí õðÜñ÷åé êáìßá áíçóõ÷ßá óå ü,ôé áöïñÜ ôá áðïèÝìáôá óéôçñþí óôçí ÅÅ», åðÝìåéíå. Ôï åìðÜñãêï óôéò åîáãùãÝò óéôçñþí áðïöáóßóèçêå áðü ôïí ðñùèõðïõñãü ôçò Ñùóßáò Âëáíôéìßñ Ðïýôéí, êáèþò ç ÷þñá ðñïóðáèåß íá ðåñéïñßóåé ôçí áýîçóç ôçò ôéìÞò ðïõ ðñïêëÞèçêå áðü ôçí êáôáóôñïöÞ ôçò óõãêïìéäÞò åîáéôßáò ôïõ êáýóùíá. Ôï Ýêôáêôï áõôü ìÝôñï èá åöáñìïóèåß áðü ôéò 15 Áõãïýóôïõ Ýùò ôéò 31 Äåêåìâñßïõ êáé õðÜñ÷åé ôï åíäå÷üìåíï íá åðåêôáèåß êáé ðÝñáí áõôÞò ôçò çìåñïìçíßáò, áíÜëïãá ìå ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò óõãêïìéäÞò. Ç Ñùóßá, ôñßôç åîáãùãéêÞ äýíáìç óéôçñþí ðáãêïóìßùò, Ý÷åé ðñïâëÝøåé ìåßùóç óôá 60-65 åêáôïììýñéá ôüíùí ôçò óõãêïìéäÞò ôùí óéôçñþí ãéá ôï 2010, Ýíáíôé 97 åêáôïììõñßùí ôüíùí ôï 2009. Ôï 2009, ç ÷þñá åß÷å åîáãÜãåé 21,4 åêáôïììýñéá ôüíïõò óéôçñþí. Ç áíáêïßíùóç ôïõ åìðÜñãêï ðñïêÜëåóå Üíïäï ôùí ôéìþí ôùí óéôçñþí óôéò äéåèíåßò áãïñÝò.

ÍÝá áöáßìáîç ôùí åéóïäçìÜôùí

ñéðëü «øáëßäé» óôá åéóïäÞìáôá ôùí ðïëéôþí Ýñ÷åôáé ôï ÓåðôÝìâñéï, êáèþò ÷éëéÜäåò öïñïëïãïýìåíïé èá âñïõí óôá ãñáììáôïêéâþôéÜ ôïõò ôçí åðüìåíç «öïõñíéÜ» ôùí óçìåéùìÜôùí ãéá ôçí åßóðñáîç ôïõ ÅÔÁÊ ôïõ 2009, áëëÜ êáé ôá ðñþôá ãéá ôïí Öüñï ÌåãÜëçò Áêßíçôçò Ðåñéïõóßáò, ðïõ áíôéêáèéóôÜ ôï ÅÔÁÊ. ÐÑÏÚÏÍÔÁ - ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ ¼ðùò áíáöÝñåôáé óå ó÷åôéêü äçìïóßåõìá ôçò åöçìåñßäáò Ôï ÂÞìá, ìÝóá óôïí åðüìåíï ìÞíá áíáìÝíåôáé, êáôÜ ðÜóá ðéèáíüôçôá, ç ìåôÜôáîç ôïõ 30% ôùí âáóéêþí õðçñåóéþí êáé ðñïúüíôùí êáèçìåñéíÞò äéáôñïöÞò áðü ôïí ìåóáßï óõíôåëåóôÞ ÖÐÁ 11% óôï 23%. ÐáñÜëëçëá, ïé ãïíåßò åí üøåé ôçò íÝáò ó÷ïëéêÞò ÷ñïíéÜò èá «íéþóïõí» óôçí ôóÝðç ôïõò ôçí

ôåëåõôáßá áýîçóç ôïõ ÖÐÁ (áðü ôï 21% óôï 23%) ðïõ éó÷ýåé áðü ôïí Éïýëéï. ÁËËÁ ÊÁÉ ÔÏ 2011 Ç êõâÝñíçóç áíáìÝíåé ôïí ÓåðôÝìâñéï áíÜêáìøç åóüäùí áðü ôïí öüñï åéóïäÞìáôïò óå öõóéêÜ êáé íïìéêÜ ðñüóùðá êáé ôï íÝï áõîçìÝíï ÖÐÁ. Ëßãï áñãüôåñá, óôéò áñ÷Ýò Ïêôùâñßïõ, ôï ðñïó÷Ýäéï ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý èá «öùôßóåé» ôéò ëåðôïìÝñåéåò ôùí íÝùí åéóðñáêôéêþí ìÝôñùí ôïõ 2011, üðùò ç áýîçóç ôùí áíôéêåéìåíéêþí áîéþí ôùí áêéíÞôùí, ç öïñïëüãçóç ôùí áõèáéñÝôùí êáé ôá íÝá ôÝëç êõêëïöïñßáò ãéá ôá áõôïêßíçôá. Ðïëßôåò ìå ìåãÜëç áêßíçôç ðåñéïõóßá êáé õøçëÜ åéóïäÞìáôá, ïé ïðïßïé ùóôüóï äçëþíïõí ðïëý ÷áìçëÜ åéóïäÞìáôá, åßíáé ðïëý ðéèáíüí íá âñïõí óôï êáôþöëé ôïõò «ñÜìðï» ôïõ ÓÄÏÅ, åðéóôñÝ-

Ôï åëëçíéêü ðáñÜäïîï ôïõ 21ïõ áéþíá ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí 1ç

Ïé óõãêõâåñíþóåò ïéêïãÝíåéåò, ðëïõóßùí ðáñáìÝíïõí óôï óêïôÜäé Þ óôï çìßöùò. Êáé ôï üëï äéáðëåêüìåíï óýóôçìá ðåñéïñßæåé óõíå÷þò ôç ëáúêÞ êõñéáñ÷ßá. ¼óï ãéá ôï ëáü Ýíá ìéêñü ó÷åôéêÜ ôìÞìá ôïõ âïëåýåôáé ìå ôçí êñáôïýóá êáôÜóôáóç êáé êáôáëáìâÜíåé êáëïðëçñùìÝíåò èÝóåéò óôïí åõñýôåñï äçìüóéï ôïìÝá. ¸íá Üëëï åîõðçñåôåßôáé áðü ôéò ãíùóôÝò ðåëáôåéáêÝò ó÷Ýóåéò êáé ôá ñïõóöÝôéá. Ôï ìåãáëýôåñï âÝâáéá ôìÞìá ôïõ ìÝíåé ìáêñéÜ áðü üëá áõôÜ, áðü åíôéìüôçôá (Ýíá ðïëý ìéêñü ðïóïóôü) áðü áäõíáìßá êé áðü Üãíïéá. Ðñïò ôçí êáôåýèõíóç ôçò Üãíïéáò êáé ôçò áäõíáìßáò óõìâÜëëïõí ôá ìÝãéóôá ôï åêðáéäåõôéêü ìáò óýóôçìá, ï õðïôõðþäçò ðïëéôéóìüò ìáò êáé ï óêüðéìïò êáé ìåèïäéêüò åîïóôñáêéóìüò ôçò çèéêÞò êáé ôùí áîéþí. ÓôçñéãìÝíåò óôçí Üãíïéá, ôçí áäéáöïñßá êáé ôçí áäõíáìßá ìáò íá áíôéäñÜóïõìå ïé ðïëéôéêÝò êáé ïéêïíïìéêÝò åëßô, ôï êáôåóôçìÝíï, öñïíôßæïõí ãéá ôçí… øõ÷áãùãßá ìáò. Êõñßùò ìå ôá ôçëåïðôéêÜ ñåÜëéôé êáé ðñùúíÜäéêá, áëëÜ êáé ìå ôïõò êáõãÜäåò êáé ôéò åðéôñïðÝò ãéá ôá óêÜíäáëá. Ïé åõèýíåò ãéá ôá üðïéá, öñüíôéóáí ïé ßäéïé, íá Ý÷ïõí ðáñáãñáöåß. ÃíùóôÞ ç óõíôáãÞ. Áðü ôïõò Ñùìáßïõò. Êáé ðáëéüôåñá. «¢ñôïí êáé èåÜìáôá». Ôåëåõôáßá âÝâáéá, óå áãáóôÞ óõíåñãáóßá Ôñüúêáò – ÊõâÝñíçóçò, óõãêõâÝñíçóçò äçë, ðåñéïñßæåôáé ï Üñôïò áõîÜíïíôáé ùóôüóï ôá èåÜìáôá. Ìå åðéêïéíùíéáêÜ ðáé÷íßäéá áããëïóáîùíéêÞò ùò åðß ôï ðëåßóôïí Ýìðíåõóçò êáé êáèïäÞãçóçò (;) Êáé ëüãéá, ìåãÜëá ëüãéá. Ãéá êÜèáñóç, ãéá äçìïêñáôßá, ãéá íÝïõò äñüìïõò ðñïò ôï óïóéáëéóìü, ãéá äéáöÜíåéá, ãéá …, ü,ôé èÝëåé ï ëáüò!!! Ãéá ìáò. ÁëëÜ ðÜíôá ÷ùñßò åìÜò. Ðüôå êáé ðïéïò ìáò ñþôçóå ãéá ï,ôéäÞðïôå óïâáñü ìáò áöïñÜ; Ïé êõâåñíþíôåò Þ ìÜëëïí ïé óõãêõâåñíþíôåò îÝñïõí êáëýôåñá áðü ìáò ôï óõìöÝñïí ìáò. Êé áöïý ôï îÝñïõí ãéáôß Üñáãå íá ìáò ñùôÞóïõí; Óôï êÜôù- êÜôù ìáò ñùôïýí ïé … äçìïóêüðïé. Ðëçñþíïõí, ðëçñþíïõìå äçëáäÞ, ìéá åôáéñåßá åñåõíþí (Ý÷ïõìå ðÜíù áðü 10 êáé ìÜëéóôá… áíåîÜñôçôåò, Ýôóé ëÝíå). ÕðÜëëçëïé ôçò ðéÜíïõí ôá ôçëÝöùíá, ï åñùôþìåíïò áðáíôÜåé üôé èÝëåé Þ íïìßæåé ðùò èÝëåé Þ ôïí óõìöÝñåé íá èÝëåé êáé éäïý: ï ëáüò ñùôÞèçêå êáé áðïöÜíèçêå!!! Åêåßíï ðïõ äåí êáôáëáâáßíù åßíáé ôé ôéò èÝëïõìå ôéò åêëïãÝò; Ðëçñþíïõìå ìéá äçìïóêüðçóç êáé óýìöùíá ìå ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò åðáíäñþíïõìå ÂïõëÞ, ÊõâÝñíçóç, áíôéðïëßôåõóç. Ãëéôþíïõìå êáé ôéò åêëïãéêÝò äáðÜíåò, ðïõ åßíáé üíôùò äõóâÜóôá÷ôåò. (Ï Óôõëéáíüò Ðáôôáêüò üôáí ôïí ñùôïýóáí ïé äçìïóéïãñÜöïé – îÝíïé öõóéêÜ, ïé äéêïß ìáò… äåí åß÷áí áðïñßåò – ãéáôß äåí ãßíïíôáé åêëïãÝò óôçí ÅëëÜäá ôùí óõíôáãìáôáñ÷þí áðáíôïýóå ìüíéìá, ìå ôï áëçóìüíçôï ÷áìüãåëï ôïõ: «ìá äåí ôéò èÝëåé ï ëáüò»! Êé åêåßíïò áóöáëþò Þîåñå êáëýôåñá!) ̒ áõôÜ ôá äåäïìÝíá åßíáé ðñïöáíÝò üôé ôï ðïëéôéêü ìáò óýóôçìá, åêôüò áðü ôéò ðïëëÝò áãêõëþóåéò, áäõíáìßåò êáé êáêïÞèåéÝò ôïõ, åßíáé áíáðïôåëåóìáôéêü êáé åðéêßíäõíï áêüìç. ¸÷ïõí ôüóï ðïëý ìðåñäåõôåß ôï äçìüóéï êáé ôï éäéùôéêü óõìöÝñïí þóôå ôï ðïëßôåõìÜ ìáò ìïéÜæåé ðåñéóóüôåñï ìå ìåóáéùíéêÞ öåïõäáñ÷ßá êáé ëéãüôåñï ìå áóôéêÞ äçìïêñáôßá. Ï êáèçãçôÞò ôïõ Óõíôáãìáôéêïý Äéêáßïõ Ê. ×ñõóüãïíïò ãñÜöåé ó÷åôéêÜ: «Ï åêöåïõäáñ÷éóìüò ôïõ ðïëéôéêïý óõóôÞìáôïò óå ìéá êáôÜ ôá Üëëá êáðéôáëéóôéêÞ êïéíùíßá áðïôåëåß ôï åëëçíéêü ðáñÜäïîï ôïõ 21ïõ áéþíá. Ç áíáôñïðÞ ôïõ åßíáé ôï æçôïýìåíï ãéá ôç äéêÞ ìáò ãåíéÜ êáé ãéá åêåßíåò ðïõ Ýñ÷ïíôáé». ÃÉÁÍÍÇÓ ÊÏÑÏÌÇËÇÓ

öïíôáò áðü ôïõò ôüðïõò áíáøõ÷Þò. Ï ÓÄÏÅ Ç íÝá ïìÜäá åëåãêôþí ðïõ óõóôÜèçêå ìå ìÝñéìíá ôïõ åéäéêïý ãñáììáôÝá ôïõ ÓÄÏÅ, Ã.ÊáðåëÝñç, ðéÜíåé áõôÝò ôéò ìÝñåò äïõëåéÜ óôéò áêñéâÝò ãåéôïíéÝò ôçò ÁèÞíáò, üðùò ôï ÊïëùíÜêé êáé ôá âüñåéá ðñïÜóôéá. Ìå ôçí åíôáôéêïðïßçóç ôùí åëÝã÷ùí ç êõâÝñíçóç ðñïóäïêÜ ðñüóôéìá 5 äéó. åõñþ ùò ôï ôÝëïò ôïõ 2010. ÅêôéìÜôáé üôé áí åéóðñá÷èåß Ýíá ñåáëéóôéêü ðïóïóôü ôçò ôÜîåùò ôïõ 20% åðß ôùí ðñïóôßìùí ùò ôá ×ñéóôïýãåííá, ìå åîüöëçóç Þ äéáêáíïíéóìü, ôá Ýóïäá ôïõ 2010 èá åíéó÷õèïýí êáôÜ 1 äéó. åõñþ, ðïóü ðïõ ßóùò êñßíåé êáé ôïí óôü÷ï ãéá ôï Ýëëåéììá.

ÍÅÊÑÏËÏÃÉÁ ¸öõãå ðñüùñá êé ï Êþóôáò…

Ô

á åðß÷åéñá ôçò ôå÷íïëïãßáò ðëÞñùóå ï åéêïóÜ÷ñïíïò Êþóôáò ÃêáâïôÜóéïò, ëáìðñü ðáéäß áðü ôçí ðáñïéêßá ôùí Ëéâáäéùôþí óôçí Êáôåñßíç. Åõ÷Þ êáé êáôÜñá ï ôå÷íéêüò ðïëéôéóìüò. Êé áðáéôåß ðñïóï÷Þ êáé óýíåóç óôç ÷ñÞóç… Ðïëý ðñüùñá åãêáôÝëåéøå ôïí «êüóìïí ôïýôïí» êáé ôáîéäåýåé ôþñá óôïõò ïõñáíïýò, õðü ôçí åêêùöáíôéêü êñüôï ôùí åîáôìÞóåùí ôùí ößëùí ôïõ, ðïõ ìáæéêÜ, åðï÷ïýìåíïé óôéò ìç÷áíÝò, óõíüäåõóáí ôç óùñü ôïõ, ïäçãþíôáò êáé èïñõâþíôáò ùò ôéìçôéêü Üãçìá ðïõ ñß÷íåé ôéìçôéêÝò âïëÝò. Êé ïé ãïíåßò êáé ïé óõããåíåßò êáé ößëïé êáé óõìðáôñéþôåò, ðïõ áóöõêôéêÜ ãÝìéóáí ôçí åêêëçóßá, ãåìÜôïé ðßêñá êáé áðïãïÞôåõóç. Åßêïóé ÷ñïíéþí ðáëéêÜñé áãêáëéÜ ìå ôá ÷þìáôá… Áò åßíáé åëáöñý ôï ÷þìá ôçò ÐéåñéêÞò Ãçò ðïõ ôïí óêåðÜæåé…. Ã.Ñ.

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010  
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010  

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010

Advertisement