Page 1

ÔÑÉÔÇ 27 ÉÏÕËÉÏÕ 2010

Åôïò 35ï Áñ.Öýëëïõ 8469

www.olympio-bima.gr

ÔéìÞ Öýëëïõ 0,75 Åõñþ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ ÅêäïôéêÞ åíçìåñùôéêÞ É.ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Ãñáöåßá -Ôõðïãñáöåßá ÂÏÔÓÇ 18 ÔÇË. 38920, 33633, 38606, 46790-92 FAX 20672 www.olympio-bima.gr e-mail ol-bhma@otenet.gr & info@olympio-bima.gr

ÓÔÏ ÍÏÔÉÏ ÊÏÌÂÏ ÔÇÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

Öïýóêåò êáé áåñïëïãßåò...

ÐáñáôåôáãìÝíá ôá öïñôçãÜ äçìüóéáò ÷ñÞóçò

ÔÏÕ ÃÉÁÍÍÇ ÊÏÑÏÌÇËÇ

Ì

å ðïéï ôñüðï ìðïñåß íá ðåñéãñÜøåé êáíåßò ôï ðåñéå÷üìåíï ìéáò ðïìöüëõãáò; ÌÜëëïí ìå Ýíá öëçíÜöçìá. ÊåíÞ ðåñéå÷ïìÝíïõ ç öïýóêá, êåíïëïãßá êáé ôï öëçíÜöçìá. Ç öïýóêá áðïôÝëåóå êõñßáñ÷ï ÷áñáêôçñéóôéêü ôçò ìåôáðïëéôåõôéêÞò ðåñéüäïõ. Ïíïìáôïäüôçóå âÝâáéá êÜðïéåò åðéêßíäõíåò ìåôï÷Ýò óôá ÷ñçìáôéóôÞñéá áîéþí áëëÜ ìÜëëïí ðåñéãñÜöåé ìå ôïí êáëýôåñï ôñüðï ôçí åõçìåñßá ôçò ìåôáðïëéôåõôéêÞò ðåñéüäïõ. Ãéáôß ç åðéëïãÞ ìéáò êïéíùíßáò íá óôçñßîåé ôçí áíÜðôõîç êõñßùò óôçí êáôáíÜëùóç ìå åîùôåñéêü äáíåéóìü ìüíïí ùò ðïìöüëõãá ìðïñåß íá ÷áñáêôçñéóôåß. ÊáíÝíáò âÝâáéá äåí Þèåëå íá áêïýóåé üôé ç åõçìåñßá êáé ç æùÞ ôïõ åßíáé ìéá öïýóêá, êåíÞ ðåñéå÷ïìÝíïõ, ðïõ ìðïñåß íá óêÜóåé êÜðïéá óôéãìÞ. Ãéá ôçí áðüêñõøç áõôÞò ôçò ìåãÜëçò áëÞèåéáò áíáêáëýöèçêå ðëçèþñá öëçíáöçìÜôùí ðïõ ÷Üéäåõáí áõôéÜ êáé «Üñìåãáí» øÞöïõò áðü ôïõò ðïëëïýò, áí ü÷é ôïõò ðåñéóóüôåñïõò, ïé ïðïßïé èÝëçóáí- ôï ðßóôåõáí Üñáãå;- íá åîáóöáëßóïõí ôçí åðéâßùóç óôçí áñ÷Þ êáé ôçí ðïëõôåëÞ äéáâßùóç óôç óõíÝ÷åéá. Ìå ôçí åìöÜíéóç ôçò ôñÝ÷ïõóáò êñßóçò ç öïýóêá ôçò åéêïíéêÞò åõçìåñßáò Ýóêáóå êáé åðüìåíï Þôáí íá õðÜñîåé áéöíéäéáóìüò êáé áíçóõ÷ßá. Ôá öëçíáöÞìáôá üìùò öáßíåôáé üôé äåí åîÝëéðáí ãéáôß ïé óõíÞèåéåò äåêáåôéþí åßíáé áäýíáôï íá óôáìáôÞóïõí îáöíéêÜ. Ìéá öñÜóç ðïõ üëï êáé ðåñéóóüôåñï áêïýãåôáé ôåëåõôáßá åßíáé «ïé öïí öïýöïõôïé» ôçò ôñüéêáò. ÓÅË.5

70% ÔÏÕ ÓÕÍÏËÏÕ ÓÔÏ ÍÏÌÏ MAÓ ÁÍÁÌÅÍÅÔÁÉ ÍÁ ÓÔÅÑÅØÅÉ ÓÇÌÅÑÁ

¸ÊÊËÇÓÇ ÓÅÂÅ ÃÉÁ ÁÌÅÓÇ ÁÍÁÓÔÏËÇ ÁÐÅÑÃÉÁÓ ÓÅË.3

Ëüãù ôçò áðåñãßáò éäéïêôçôþí âõôéïöüñùí

«ÓÔÅÃÍÙÍÏÕÍ» ôá âåíæéíÜäéêá

Åêôüò ëåéôïõñãßáò ôá ÂåíæéíÜäéêá ëüãù ôçò áðåñãßáò ÌåôáöïñÝùíÂõôéïöüñùí ÅÍÙ ÊÁÉ ÏÉ ÉÄÉÏÉ ÏÉ ÐÑÁÔÇÑÉÏÕ×ÏÉ ÐÑÏÓÁÍÁÔÏËÉÆÏÍÔÁÉ ÃÉÁ ÁÐÅÑÃÉÁ

" ÅôïéìÜæïíôáé ãéá áðåñãßá êáé ïé âåíæéíïðþëåò " ÓïâáñÝò ïé óõíÝðåéåò óôïí ôïõñéóìü êáé ôçí áãïñÜ " ÐñïôÜóåéò ÅÂÅÁ – ÅÓÅÅ " ÁíôéäñÜóåéò Õðïõñãïý – Áíôéðïëßôåõóçò

ÓÅË.5

«¢êáñðç» ç óõíÜíôçóç ãéá ôç óôÞñéîç ôçò ÍÄ Ê. ÊÏÕÊÏÄÇÌÏÕ ÊÁÉ Ì. ÃÉÁËÅÍÉÁ ÌÅ ÔÏÍ Â. ÌÉ×ÁËÏËÉÁÊÏ

à ÉÁ Ô ÏÕÓ ÍÅ ÏÕÓ Áà ÑÏÔ ÅÓ

ÓÅË.5

ÓÔÏ ÔÑÁÐÅÆÉ ÏÑÃÁÍÙÔÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ÊÁÉ ÏÉ ÅÊËÏÃÅÓ ÔÏÕ ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ

Á ýî ç óç óô ï 70 % ô çò ð ñ þ ôç ò ä ü óç ò ô ï õ ð ñ éì å ã ê áô Ü ó ô áó ç ò

Óôçí Êáôåñßíç ïé ðñüåäñïé íïìáñ÷éáêþí åðéôñïðþí ÏÍÍÅÄ âïñåßïõ ÅëëÜäïò

ÓÅË.1 2

ÓÅË.12

ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÊÉÔÑÏÕÓ & ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÉÅÑÁ ÌÏÍÇ ÏÓÉÏÕ ÅÖÑÁÉÌ ÔÏÕ ÓÕÑÏÕ ÊÏÍÔÁÑÉÙÔÉÓÓÁ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

ÐáíÞãõñéò Ïóßáò ÅéñÞíçò ×ñõóïâáëÜíôïõ

Óõã÷áñçôÞñéï ÈåñìÜ êáé åéëéêñéíÜ óõã÷áñçôÞñéá óôïí áãáðçìÝíï ìáò Ãéþñãï ÃñçãïñéÜäç, ãéï ôùí ößëùí ìáò Ãåùñãßáò êáé ÁíÝóôç, ãéá ôçí åðÜîéá áðüêôçóç ôïõ ðôõ÷ßïõ ôçò ÉáôñéêÞò Ó÷ïëÞò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Çñáêëåßïõ ÊñÞôçò. Ôïõ åõ÷üìáóôå êáëÞ óôáäéïäñïìßá êáé ðÜíôá åðéôõ÷ßåò. ¢ííá – Èåüäùñïò ÄÝóðïéíá – Ðïëýêáñðïò Áäáìßäç

28 Éïõëßïõ 2010 (çìÝñá ÔåôÜñôç) óôçí ÉåñÜ ÌïíÞ Ïóßïõ Åöñáßì ôïõ Óýñïõ óôçí Êïíôáñéþôéóóá Êáôåñßíçò ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ 27 Éïõëßïõ 2010 çìÝñá Ôñßôç ¿ñá 7.00ìì ÌÝãáò Ðáíçãõñéêüò Åóðåñéíüò 28 Éïõëßïõ 2010 çìÝñá ÔåôÜñôç ¿ñá 6.00-10.30ðì ÐáíçãõñéêÞ Áñ÷éåñáôéêÞ Èåßá Ëåéôïõñãßá, ÷ïñïóôáôïõíôïò ôïõ ÓåâáóìéùôÜôïõ Ìçôïðïëßôïõ ìáò ê. Áãáèïíßêïõ. ¿ñá 7.00ìì Åóðåñéíüò êáé ÐáñÜêëçóéò åéò ôçí Ïóßáí ÅéñÞíçí ×ñõóïâáëÜíôïõ. Åê ôçò ÉåñÜò ÌïíÞò

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ÏÑ.ÖÅ.Ï. Ç ðñïãñáììáôéóìÝíç ãéá ôçí ÊõñéáêÞ 25 Éïõëßïõ êáé þñá 21:30 èåáôñéêÞ ðáñÜóôáóç “Ç óôñßããëá ðïõ Ýãéíå áñíÜêé” óôï áñ÷áßï èÝáôñï ôïõ Äßïõ, ìáôáéþèçêå ëüãù êáêþí êáéñéêþí óõíèçêþí. Åíäå÷üìåíç åðáíÜëçøÞ ôçò èá áíáêïéíùèåß áðü ôá Ì.Ì.Å. åöüóïí õðÜñîåé íÝá çìåñïìçíßá. Ç åîáñãýñùóç ôùí åéóéôçñßùí ãßíåôáé áðü ôá óçìåßá ðñïðþëçóçò.

×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

¸÷åé ç æùÞ ãõñßóìáôá…

Ó

ôçí Üêñç ôïõ äñüìïõ Þôáí Ýíá äÝíôñï êáé êïíôÜ óôïí êïñìü ôïõ õðÞñ÷å ìéá ðÝôñá. ÐÜíù óôçí ðÝôñá êáèüôáíå ï êýñéïò Èåïäüóçò, áðåëðéóìÝíïò, ëåò êáé ðåñßìåíå íá ìåãáëþóïõí ôá ãÝíéá ôïõ ãéá íá ãßíåé êáëüãåñïò. Åß÷å ðáôÞóåé ôá ðåíÞíôá ï Èåïäüóçò êáé üëá ðÞãáéíáí êáëÜ ìÝ÷ñé ðïõ áðïëýèçêå áðü ôï ðåñßðôåñï óôï ïðïßï äïýëåõå ôá ôåëåõôáßá åßêïóé ÷ñüíéá êáé ôïõ Þñèå «ï ïõñáíüò óöïíôýëé». Äýóêïëç Þôáí ç äïõëåéÜ ôïõ ðåñéðôåñÜ – ÷åéìþíá êáëïêáßñé ìÝóá óôï êëïõâß, âëáóôÞìáãå ôçí ôý÷ç ôïõ, ï Èåïäüóçò êáìéÜ öïñÜ, éäéáßôåñá üôáí ïé êáéñéêÝò óõíèÞêåò ãßíïíôáí áêñáßåò - áëëÜ ôï ìåñïêÜìáôï Ýâãáéíå êáé ìå ôï ðáñáðÜíù. Ðñéí áðü äåêáðÝíôå ÷ñüíéá ãíþñéóå êáé ôçí áãÜðç ôçò æùÞò ôïõ, ðáíôñåýôçêáí êáé óå åííéÜ ìÞíåò ç ïéêïãÝíåéá áðÝêôçóå äýï íÝá ìÝëç êáèüôé ç êõñßá Èåïäüóáéíá Ýôåêå äßäõìá. ¸ìåéíå ëïéðüí óôï óðßôé ãéá íá ôá ìåãáëþóåé êáé ï Èåïäüóçò, áñ÷çãüò ôåôñáìåëïýò ïéêïãÝíåéáò, ôï ðÞñå ðéá åñãïëáâßá ôï ðåñßðôåñï. Îçìåñþìáôá ôï Üíïéãå, âáèéÜ ìåóÜíõ÷ôá ôï Ýêëåéíå. Ôï áöåíôéêü Þôáí Ýíá êáëïêÜãáèï ãåñïíôÜêé ðïõ åêôéìïýóå ôï åíäéáöÝñïí ôïõ Èåïäüóç êáé üëï ôïõ Ýâãáæå ôßðïôå åîôñáäÜêéá ãéáôß ôá äßäõìá Þôáí öáãáíÜ êáé ôá Ýîïäá áõîçìÝíá. Ìéá ÷áñÜ ôá Ýöåñíå âüëôá ï Èåïäüóçò. Ôá äßäõìá Ýöôáóáí íá öïéôïýí óôï ãõìíÜóéï êáé ç êõñÜ Èåïäüóáéíá Þôáí áöïóéùìÝíç óôçí áíáôñïöÞ ôùí ðáéäéþí êáé óôçí ïéêïãÝíåéá. ÌÝ÷ñé ðïõ ðñéí áðü Ýíá - åíÜìéóé ÷ñüíï, ç êñßóç Ýöåñå ôá ðñþôá ìáýñá óýííåöá. Óôçí áñ÷Þ ìåéþèçêå ç êáôáíÜëùóç ôùí ôóéãÜñùí. Ôï êÜðíéóìá âëÜðôåé áóöáëþò ôçí õãåßá áëëÜ êáé ç áðáãüñåõóÞ ôïõ óôïõò äçìüóéïõò ÷þñïõò êáé ïé óõíå÷åßò áíáôéìÞóåéò Ýâëáøáí ôïí ôæßñï óôï ðåñßðôåñï êáé ï Èåïäüóçò Üñ÷éóå íá ôá öÝñíåé âüëôá üëï êáé äõóêïëüôåñá. ÊÜôé ïé áõîÞóåéò ôïõ ÖÐÁ, êÜôé ïé áíáôéìÞ-

óåéò ôùí ðñïúüíôùí, êÜôé ïé ðåëÜôåò ðïõ óôñéìþ÷ôçêáí ìå ôçí êñßóç, ïé åéóðñÜîåéò ðÞãáéíáí áðü ôï êáêü óôï ÷åéñüôåñï. Ôåëåõôáßá ôï áöåíôéêü ìðÞêå ìÝóá ôïí ðñþôï ìÞíá, îáíáìðÞêå ôïí äåýôåñï, åß÷áí ðåñÜóåé êáé ôá ÷ñüíéá ôïõ, êáé ðñï÷ôÝò öþíáîå ôï Èåïäüóç ãéá íá ôïõ ðåé üôé áðïöÜóéóå íá ôï êëåßóåé êáé íá êïéôÜîåé íá âñåé äïõëåéÜ áëëïý. ÊïõâÝíôá äåí åßðå ï Èåïäüóçò. ÍôñÜðçêå íá ðÜåé óôï óðßôé êáé íá ðåé ôá êáèÝêáóôá óôç ãõíáßêá ôïõ. Åß÷å âáñåèåß ôåëåõôáßá íá áêïýåé ôç ìïõñìïýñá ôçò ãéá ôá êáêÜ ïéêïíïìéêÜ ôïõò. Ìå ôï äßêéï ôçò âÝâáéá ðáñáðïíéüôáí ç êõñÜ Èåïäüóáéíá ìéáò êáé ôá ðáéäéÜ åß÷áí ìåãáëþóåé êáé ïé õðï÷ñåþóåéò Þôáí ðïëëÝò. Ôé íá êÜíåé üìùò êé ï Èåïäüóçò, óôá ðåíÞíôá, ìå ôçí áíåñãßá ðïõ Ýöåñå ç êñßóç; ÐÞñå ôïõò äñüìïõò êé üôáí áðüêáíå áðü ôçí ðåæïðïñßá åßäå ôçí ðÝôñá, êÜôù áðü ôï äÝíôñï, êé Ýêáôóå íá îáðïóôÜóåé êáé íá óêåöôåß. ÓêáóìÝíï Þôáí êáé ôï ÌáñéêÜêé êáé âëÝðïíôáò ôï Èåïäüóç, óôáìÜôçóå ôï ôæéð-äþñï ôïõ óõæýãïõ- óôçí Üêñç ôïõ äñüìïõ ãéá íá ðïõí ìéá êïõâÝíôá. ÔóáíôéóìÝíï Þôáí ôï ÌáñéêÜêé – Ìáñßêá äçëáäÞ, ãýñù óôá ôñéáíôáðÝíôå, ìå ôá üëá ôçò, íôõìÝíç óôï óéê. Ãéá üëá öñüíôéæå ï óýæõãïò ðïõ Þôáí êïíïìçìÝíïò, ìüíï ðïõ äåí åõôý÷çóáí áêüìç íá êÜíïõí ðáéäéÜ. Ôåëåõôáßá ç äïõëåéÜ áðáó÷ïëïýóå ðïëëÝò þñåò ôïí óýæõãï. Ç Ìáñßêá áéóèÜíèçêå ðáñáìåëçìÝíç êáé æÞôçóå åîçãÞóåéò. Ï óýæõãïò ôçò ìßëçóå ãéá ôéò äõóêïëßåò ôçò äïõëåéÜò ëüãù ôçò êñßóçò áëëÜ åêåßíç ôï ðÞãå áëëïý, öþíáîå: «Ôé ÷ñþìá Ý÷ïõí ôá ìáëëéÜ ôçò êñßóçò;», âñüíôçîå ôçí åîþðïñôá êáé ìðÞêå óôï ôæéð. ÓÅË.12

ÐÁÑÏÕÓÉÁ ÔÏÕ ÐÑÏÅÄÑÏÕ ÔÇÓ ÏÍÍÅÄ ÁÍÄÑÅÁ ÐÁÐÁÌÉÌÉÊÏÕ ÓÅË.3

ÓÕÍÅ×ÉÆÅÔÁÉ ÊÁÉ ÓÇÌÅÑÁ ÓÔÇÍ ÐËÁÔÅÉÁ

Îåêßíçóå ç åðéóôñïöÞ ôùí åéóéôçñßùí áðü ôç óõíáõëßá ôçò ×Üñ. Áëåîßïõ

ÓÅË. 5
ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

Ôñßôç

27 Éïõëßïõ 2010

ÁñéóôïöÜíïõò Ðëïýôïò - Ðåíßáò Èñßáìâïò

Ôý÷ç... 16 ïñüöùí!

¸íá 15÷ñïíï áãüñé áðü ôç ÍÝá Æçëáíäßá áíáññþíåé óå íïóïêïìåßï óÞìåñá áöüôïõ ãëßôùóå áðü èáýìá ìå ìéêñïôñáõìáôéóìïýò, ìåôÜ ôçí ðôþóç ôïõ áðü ôïí 16ï üñïöï ðïëõêáôïéêßáò, áðü ôï äéáìÝñéóìá ôçò ïéêïãÝíåéÜò ôïõ, óôçí ïñïöÞ åíüò ÷þñïõ óôÜèìåõóçò áõôïêéíÞôùí êáé óôç óõíÝ÷åéá óôï ôóéìåíôÝíéï äÜðåäï. Ôï áãüñé åßíáé óå óôáèåñÞ êáôÜóôáóç ìåôÜ áðü ðôþóç ó÷åäüí 50 ìÝôñùí áðü ôïí ôåëåõôáßï üñïöï ôïõ óõãêñïôÞìáôïò äéáìåñéóìÜôùí óôï Manukau City, êïíôÜ óôï Ïêëáíô, êáé ôá äåëôßá åéäÞóåùí áíáöÝñïõí üôé èá óõíÝëèåé ðëÞñùò áðü ôçí ðåñéðÝôåéá ôïõ áõôÞ. Áðü ôçí ðôþóç ï íåáñüò Ý÷åé Ýíáí óðáóìÝíï êáñðü êáé ðëåõñÜ êáé ïñéóìÝíá åóùôåñéêÜ ôñáýìáôá, áëëÜ áíáìÝíåôáé íá åîÝëèåé áðü ôï íïóïêïìåßï áñãüôåñá áõôÞ ôçí åâäïìÜäá, ãñÜöåé ç New Zealand Herald. O äéá÷åéñéóôÞò ôïõ êôéñßïõ ÔæÝéóïí Éíôò åßðå üôé ç ïñïöÞ ôïõ ÷þñïõ óôÜèìåõóçò ôùí áõôïêéíÞôùí “áðïññüöçóå” ôçí êßíçóç ðôþóçò ôïõ áãïñéïý êáé ðéèáíþò ôïõ Ýóùóå ôç æùÞ. “èá ãßíåé êáëÜ, êáé åßíáé áðßóôåõôï üôé åðÝæçóå”, ôüíéóå.

ÔÏ ÅÑ×ÏÌÅÍÏ ÓÁÂÂÁÔÏ ÓÔÏ ÁÑ×ÁÉÏ ÈÅÁÔÑÏ ÄÉÏÍ

Ôï ÈÝáôñï ÔÝ÷íçò, ìå áöïñìÞ ôçí ìåãÜëç äéåèíÞ ïéêïíïìéêÞ êñßóç, ðáñïõóéÜæåé óôçí Åðßäáõñï (13-14 Áõãïýóôïõ) êáé óå ðåñéïäåßá óôçí ÅëëÜäá & óôçí Êýðñï, ôï Ýñãï ôïõ ÁñéóôïöÜíç «Ðëïýôïò-Ðåíßáò Èñßáìâïò», óå ìåôÜöñáóç ÃéÜííç ÂáñâÝñç êáé óêçíïèåóßá Äéáãüñá ×ñïíüðïõëïõ. Ç ðáñÜóôáóç åßíáé óõìðáñáãùãÞ ìå ôï ÄÇ.ÐÅ.ÈÅ Âüëïõ. Ï «Ðëïýôïò» åßíáé ôï ôåëåõôáßï áðü ôá óùæüìåíá Ýñãá ôïõ ÁñéóôïöÜíç ðïõ ðáñïõóéÜóôçêå óôï áèçíáúêü êïéíü ôï 388 ð.× ãéá íá äéáêùìùäÞóåé êáé íá êáôáäåßîåé ôçí Üäéêç äéáíïìÞ ôïõ ðëïýôïõ êáé ôéò êïéíùíéêÝò áíéóüôçôåò, áðïôõðþíïíôáò ðáñÜëëçëá ôçí Ýêðôùóç ôùí áíèñþðéíùí áîéþí. Ï ðïéçôÞò áíáäåéêíýåé ôçí êïéíùíßá ôçò åðï÷Þò ôïõ, ðïõ óôç äßøá ôçò ãéá ðëïýôï ìïéÜæåé ïëüôåëá ìå ôçí äéêÞ ìáò. Ç Ðåíßá áíôéôßèåôáé óå áõôÞí ôçí åðéèõìßá ãéá êáôï÷Þ õëéêþí áãáèþí óå üëïõò ôïõò ðïëßôåò, åíóáñêþíïíôáò ôçí áíÜãêç ðïõ ïäçãåß ôïí Üíèñùðï óôçí êáèçìåñéíÞ óêëçñÞ åñãáóßá, ìå ìïíáäéêü óêïðü ôçí ßäéá ôçí åðéâßùóç. ÈÝëïíôáò íá ôïíßóåé ôçí Üêñùò åðßêáéñç óõíèÞêç ôçò êñßóçò êáé óåâüìåíï áðüëõôá ôï Áñéóôïöáíéêü êåßìåíï, ôï ÈÝáôñï ÔÝ÷íçò óêïðåýåé íá äþóåé ìåãáëýôåñç âáñýôçôá ìå áõôÞí ôçí ðáñÜóôáóç óôï ñüëï ôçò Ðåíßáò, ç ïðïßá ìå ôçí óõíå÷Þ ðáñïõóßá ôçò èá ôïíßæåé ôçí ðáíôïôéíÞ ýðáñîÞ ôçò ó’ üëåò ôéò «ðïëéôé-

óìÝíåò» êïéíùíßåò ìÝóá óôïí éóôïñéêü ÷ñüíï. Ï óêçíïèÝôçò ôïõ Ýñãïõ, Äéáãüñáò ×ñïíüðïõëïò áíáöÝñåé: « Êáëïêáßñé 2010 ì.×. Ðáñáêïëïõèþíôáò ôç äßíç ôçò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò, ôá ìÝôñá ôçò êõâÝñíçóçò,- áíáãêáßá, áëëÜ êáé Üäéêá- ôç ëýðç ðïõ ìáò âáñáßíåé, ôï öüâï ãéá ôï ìÝëëïí, ôçí áãáíÜêôçóç ôïõ ëáïý, áðïöÜóéóá- óå óõíåñãáóßá ìå ôïí ÃéÜííç ÂáñâÝñç- íá áíåâÜóù ôïí «Ðëïýôï-Ðåíßáò Èñßáìâïò». Ó÷ïëéÜæïõìå áëëÜ êáé ðáñáêïëïõèïýìå ôïí «Áãþíá» ôçò Ðåíßáò íá ðåßóåé ôïí ëáü êáé ôïí ×ñåìýëï áëëÜ êáé ôïõò èåáôÝò, ãéá ôï ðüóï óùóôÜ åßíáé ôá «åðé÷åéñÞìáôÜ ôçò» üðùò ôá ãñÜöåé êáôÜ ëÝîç ï ÁñéóôïöÜíçò. Åëðßæù, üôé ç ðáñÜóôáóÞ ìáò «Ðëïýôïò-Ðåíßáò Èñßáìâïò», óå êÜðïéï âáèìü ôïõëÜ÷éóôïí, ðñïóåããßæåé ôïõò óôü÷ïõò ôçò, ÷áñßæïíôáò ü÷é ìüíï ôï ãÝëéï, áëëÜ êáé ëßãç ìåëáã÷ïëéêÞ ãíþóç ìáæß ìå áñêåôÜ åñùôçìáôéêÜ.. .. …» ÓõíôåëåóôÝò: ÌåôÜöñáóç: ÃéÜííçò ÂáñâÝñçò Óêçíïèåóßá: Äéáãüñáò ×ñïíüðïõëïò ÓêçíéêÜ- Êïóôïýìéá: ÐÜñéò ÌÝîçò ÌïõóéêÞ: ×ñÞóôïò ËåïíôÞò ×ïñïãñáößá: Óïößá ÓðõñÜôïõ Öùôéóìïß: ËåõôÝñçò Ðáõëüðïõëïò Äéäáóêáëßá ôñáãïõäéþí: Ìáñßíá ×ñïíïðïýëïõ

Á’ Âïçèüò óêçíïèÝôç: ÈïäùñÞò ÁíôùíéÜäçò ’ Âïçèüò óêçíïèÝôç: Áíæåëßêá ÊáøáìðÝëç Âïçèüò óêçíïãñÜöïò: Åýç Êáëïãçñïðïýëïõ ÄéáíïìÞ: Ðåíßá: ÊÜôéá ÃÝñïõ Ðëïýôïò: ÄçìÞôñçò ËéãíÜäçò ×ñåìýëïò: ÁëÝîáíäñïò ÌõëùíÜò Êáñßùí: ÌÜíéá Ðáðáäçìçôñßïõ Äßêáéïò: ÊùóôÞò Êáðåëþíçò Âëåøßäçìïò: Êþóôáò ÂåëÝíôæáò Ãõíáßêá: Áíáóôáóßá Ãåùñãïðïýëïõ ÓõêïöÜíôçò: ËåõôÝñçò ËïõêáäÞò ÃñéÜ: Âáóßëçò ËÝìðåñïò ÍÝïò: ÁëÝîáíäñïò ÐÝññïò ÅñìÞò: ÈïäùñÞò ÁíôùíéÜäçò ÉåñÝáò: Êþóôáò ÂåëÝíôæáò ×ïñüò: ÈïäùñÞò ÁíôùíéÜäçò Êþóôáò ÂåëÝíôæáò, ÇëåÜííá ÌðÜëëá, Ìáñßá Êüìç-ÐáðáãéáííÜêç, Áíáóôáóßá Ãåùñãïðïýëïõ, ÁëÝîáíäñïò ÐÝññïò, ÐáíÜãïò Éùáêåßì, ÂÝíéá ÓôáìáôéÜäç, Íßêïò-ÏñÝóôçò ×áíéùôÜêçò, ÏñöÝáò ×áôæçäçìçôñßïõ, ÈÜëåéá Ãñßâá, ÐÜñéò Èùìüðïõëïò, ÃåñÜóéìïò Óêáößäáò

ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏÓ ÅÕÊÁÑÐÉÄÇ ôçë. 34551-2

36ï ÖåóôéâÜë ÊÍÅ – ÏÄÇÃÇÔÇ

ÓÇÌÅÑÁ

30-31 ÉÏÕËÇ ÓÔÏ ÁÌÖÉÈÅÁÔÑÏ ÔÏÕ ÐÁÑÊÏÕ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

ÅÐÉÊÉÍÄÕÍÅÓ ÐÁÑÅÅÓ

ÌÅ ÔÏ ÊÊÅ ÕÐÁÑ×ÅÉ ËÕÓÇ ÍÁ ÓÕÍÁÍÔÇÈÏÕÌÅ ÓÔÏ ÄÑÏÌÏ ÔÇÓ ÁÍÁÔÑÏÐÇÓ

ÐÑÏÂÏËÇ: 10.30

ÕÐÏØÇÖÉÏÓ ÌÁÃÏÓ

ÅÊËÅÉØÇ

ÐÑÏÂÏËÅÓ: 7.40 & 10.20

ÐÑÏÂÏËÇ: 7.45

ÄçìéïõñãéêÜ, áãùíéóôéêÜ, ìá÷çôéêÜ, áðáíôÜìå óôï óÞìåñá. Áíïßãïõìå ôï äñüìï ãéá ôï áýñéï, Ýëá óôï öåóôéâÜë ôçò ÊÍÅ êáé ôïõ ÏÄÇÃÇÔÇ. Ìå ðëïýóéï êáëëéôå÷íéêü ðïëéôéóôéêü ðñüãñáììá. ÍåáíéêÝò óêçíÝò ìå ìáèçôéêÜ óõãêñïôÞìáôá, Ýíôå÷íá êáé hip-hop, èåáôñéêÜ äñþìåíá ãéá ìéêñÜ ðáéäéÜ, ëáúêü ãëÝíôé êáé ôéò äýï ìÝñåò, ìå ìåãÜëç óõíáõëßá ôï ÓÜââáôï 31 Éïýëç ìå ôç ËéæÝôá ÊáëçìÝñç. Ïé åêäçëþóåéò êáé ôéò äýï ìÝñåò îåêéíÜíå óôéò 8ì.ì. Í.Ï ÐÉÅÑÉÁÓ ÔÇÓ ÊÍÅ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ Éäéïêôçóßá - ¸êäïóç ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ É. ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Åêäüôçò -ÄéåõèõíôÞò

Äéáöçìéóôéêü ÔìÞìá:

ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ

ÎÅÍÏÖÙÍ ÌÐÁÑÁËÉÁÊÏÓ

Áñ÷éìáíäñßôçò Éùáêåßì Ïéêïíïìßêïò

ÔÁÓÏÕËÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÄÏÕ

Â.É. Ìüó÷çò, Ã. ÑÜðôçò, Ð. ÁëåêÜêçò, Ã. Ôóéìðïíßäçò, Ä. Íáôóéüò,

Õðåýèõíïò Ôõðïãñáöåßïõ:

Áä. ÅõáããÝëïõ, Ó. ÆÜ÷ïò,

×. ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ

Ê. Äáëáêéïõñßäçò, É. Êáëéáìðüò,

ÌÁÑÉÁ ÊÏÑÏÌÇËÇ

È. Ðáðáêþóôáò, Ñ. ÊïñïìÞëç,

ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ:

Éóì. ÌáêñÞ, Ë. ÔæÝêçò, Ã.Ð. ÊáñáãéÜííçò Áèëçôéêü ñåðïñôÜæ: ÓÐÕÑÏÓ ÓÊÏÕÖÁÓ Ãñáöåßá: Âüôóç 18 60 100 Êáôåñßíç

ÔçëÝöùíá: 23510 33633 - 23510 46790-99

Åóùôåñéêïý ÅôÞóéá: 96 Åõñþ

FAX: 23510 20672

Åëá÷ßóôç: 20 Åõñþ

×åéñüãñáöá ðïõ äçìïóéåýïíôáé

Åîùôåñéêïý ÅôÞóéá: 220 äïë.

Þ ü÷é äåí åðéóôñÝöïíôáé

Ôñáðåæþí-Ïñãáíéóìþí 315 Åõñþ

email: Ol-bhma@otenet.gr

TV ðñüãñáììá

ÅÔ 3 08.00: ×Üíôé ÌÜíé ï ÌáóôïñÜêïò 08.45: Ïé ößëïé ìïõ Ôßãñçò êáé Ãïõßíé 09.15: Ïé Ìéêñïß ÁúíóôÜúí 09.45: Ïäüò Öôåñþí 10.00: Ï Èçóáõñüò ôçò Âáãßáò 10.30: Ï êÞðïò ìå ôá áãÜëìáôá 11.00: ÌíÞìåò 11.30: ÁíáæÞôçóç: Åíáò Üíèñùðïò Ýíáò ôüðïò 12.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá «Åôáéñßá èáõìÜôùí» 13.30: Áãïíç ãñáììÞ 14.00: Óáí óÞìåñá ôïí 20ï áéþíá 14.15: Ïäüò Öôåñþí 14.30: ÏõñÜíéï Ôüîï 15.00: ¸íá ó÷ïëåßï ãéá ôïí áõôïêñÜôïñá 16.00: ×Üíá ÌïíôÜíá 16.30: Ôæüíáò 17.00: Áôßèáóá íéÜôá 18.00: Ç ËõãåñÞ 19.00: ÊëÞñùóç ëáúêïý ëá÷åßïõ 19.10: ÐáñÜâáóç 21.00: ÌåîéêÜíéêç ëïãïôå÷íßá: Ïé óõããñáöåßò ôùí óõíüñùí 23.00: ÅéäÞóåéò 24.00: Ìéêñïößëì ïé ôáéíßåò 01.15: Åãêëçìá êáé Ýñåõíá

05.30: Õäñüãåéïò (Å) 06.00: ÊáëçìÝñá ìå ôïí Ãéþñãï ÁõôéÜ 10.30: Åäþ êáé ôþñá 12.00: Ðïëý ìðëÜ ìðëá 15.00: Ìåóçìåñéáíü express 18.00: That’s life 18.45: ÓÞìåñá ìå ôïí ¢êç Ðáõëüðïõëï. 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 21.00: Õäñüãåéïò 21.30: Auto Alter 21.45: 30 rock 22.45: ÁèÝáôïò êüóìïò 23.00: Friday night lights 00.15 Psych. 01.15: Eureka 02.15: Auto Alter 02.30: ÎÝíç ôáéíßá «ÅèíéêÞ áóöÜëåéá» 04.15: ÁðåéëÞ óôçí áÝñá

06.00: Oficce : An american workplasce 07.00: Ôï êëåéäß 08.00: Êéíïýìåíá ó÷Ýäéá 13.00: ÅéäÞóåéò 13.15: Êïñßíá ç áãñéüãáôá 15.15: Ößëïé ãéá ðÜíôá 16.10: Gossip girl 17.00: ÅéäÞóåéò 17.10: ÐñÜêôïñáò óôï… Ôóáê 18.00: ÍôåíôÝêôéâ 18.45: Nump3rs 19.45: ÅéäÞóåéò 21.00: ÎÝíç ôáéíßá «Ç êáñäéÜ ôïõ äñÜêïõ» 23.15: ÏìÜäá NCIS 02.15: Íüìïò êáé ôÜîç 03.00: ÎÝíç ôáéíßá «Óôïí êëïéü ôçò ÖùôéÜò»

10.30: Áðïêáëýðôïíôáò ôïí êüóìï 11.30: Ðñïóôáôåýïíôáò ôç öýóç 12.30: ÌáãåéñéêÞ 13.00: ÅéäÞóåéò 14.30: Ïé êüñåò ôïõ Ìáêëåïíô 15.30: Ôïëìç êáé ãïçôåßá 16.00: Ç ÷áñÜ ôçò æùãñáöéêÞò 17.00: ÅéäÞóåéò 17.55: ÁèëçôéêÝò åéäÞóåéò 18.05: ÅéäÞóåéò óôç íïçìáôéêÞ 18.15: Åêôç áßóèçóç 18.30: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá «¸íá ôáîéäé óôçí Üãñéá ÁöñéêÞ» 19.00: Ï Ðýñãïò ôçò ÂáãÝë 20.00: Ðïëý÷ñùìç öýóç 21.00: Ï èáõìáóôïò êüóìïò ôïõ ùêåáíïý 21.40: Äåëôßï êáéñïý 22.00: ÅéäÞóåéò 23.30: Ôáîßäéá óôçí Üêñç ôïõ êüóìïõ ìå ôïí Áñ Ãïõëö 23.30: ÎÝíç ôáéíßá «Ï ãÜìïò ôçò ÌðÝôóé»

NET 06.15: ÅëëÜò ôï ìåãáëåßï óïõ 07.00: Elatte 11.00: Ïíåéñïðáãßäá 12.00: Ëßôóá.com 13.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ-1 13.50: Áêñùò ïéêïãåíåéáêüí 14.45: Êùíóôáíôßíïõ êáé ÅëÝíçò 15.45: Ôï êáöÝ ôçò ×áñÜò 16.15: Wipe out- USA 17.20: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ-1 18.00: Desperate house-wines 19.00: Ìå ôï äåîß 20.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ-1 21.00: ×ßëéåò êáé ìßá íý÷ôåò 23.00: Grey’s anatomy 24.00: Ola 10- Summer edition 01.15: ANT 1 news 01.10: Ïé óôÜâëïé ôçò ÅñéÝôáò Æáúìç 03.45: Ôçò áãÜðçò ìá÷áéñéÜ 04.00: Ôñéêõìßá 04.45: ÔçëåìÜñêåôéíãê 04.20: Mobil Fun 05.20: ¸íá êé Ýíá

06.00: ÂÝñá óôï äåîß 07.00: Ðñùéíü ìÝãá 10.00: ÖÜå ôç óïêïëÜôá óïõ 10.45: Ôá ìõóôéêÜ ôçò ÅäÝì 13.10: Ç æùÞ ôçò Üëëçò 14.00: ÅéäÞóåéò 15.00: ÌðïõêéÜ êáé óõ÷þñéï 16.00: Ôï êüêêéíï äùìÜôéï 16.50: ÌáôéÝò óôá ãåãïíüôá 17.20: Ïé áôáßñéáóôïé 18.10: ËáôñåìÝíïé ìïõ ãåßôïíåò 19.00: ËÜêçò ï Ãëõêïýëçò 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 21.00: Ì+Ì 22.30: ÐåíÞíôá ðåíÞíôá 22.45: Ìßëá ìïõ âñþìéêá 23.45: ×áñÜ áãíïåßôáé 00.30: Ôåëåõôáßá ãåãïíüôá 00.45: Ïé ìÜãéóóåò ôçò Óìýñíçò 02.15: Öýãáìå 03.15: Áðüóôáóç áíáðíïÞò 04.15: ÔçëåìÜñêåôéíãê 04.45: ÊáñÝ ôçò íôÜìáò

06.00: Ïäüò Ðáñáäåßóïõ 08.00: Èá óå äù óôï ðëïßï 09.00: ×ïñåýïíôáò óôç óéùðÞ 10.00: ÊáöÝò ìå ôçí ÅëÝíç 13.00: ÅéäÞóåéò. 13.15: Êéíïýìåíç Üììïò 14.15: Åíôéìüôáôïé êåñáôÜäåò 15.15: ÓöçíÜêéá 16.00: Baywatch 17.00: ÅéäÞóåéò 17.05: Baywatch 18.00: Kitchen nightmares 19.00: ÅéäÞóåéò. 20.00: ÍôáíôÜ áìÝóïõ äñÜóåùò 21.00: Got to dance 23.00: ÕðÝñï÷á ðëÜóìáôá 24.00: Íüìïò êáé ôÜîç 00.45: ×ùñßò ß÷íïò 02.15: Ïé ìïíïìÜ÷ïé 03.15: Êüêêéíïò êýêëïò 04.00: ÔçëåáãïñÝò 04.30: ÁëëáîÝ ôï 05.00: Äýï êáé êÜôé Üíôñåò

06.00: ÍôïêéìáíôÝñ 07.00: ÐñùúíÞ åíçìÝñùóç 10.00: Ç ìç÷áíÞ ôïõ ÷ñüíïõ 11.00: ÅîÜíôáò 12.00: ÅéäÞóåéò 13.00: ÌÝíïõìå ÅëëÜäá 15.00: ÅéäÞóåéò 16.00: Å÷åé ãïýóôï 18.00: ÅéäÞóåéò 18.15: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá «ÌðÜñìðá –ÃéÜííçò ÊáíáôÜò» 21.00: ÅéäÞóåéò 22.00: Èåñéíü óéíåìÜ «ÐñùôïóÝëéäïò Ýñùôáò» 24.00: History Channel


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÉÅÑÉÁ

Ï “ÐÁÑÁÄÅÉÓÏӔ ÔÙÍ ÍÅÊÑÙÌÅÍÙÍ ØÕ×ÙÍ

¸

ôñåöá áðü ðïëëþí åôþí óõìðÜèåéá ðñïò ôïõò Óïõçäïýò êáé åß÷á ôïõò ëüãïõò ìïõ. Åß÷áí êáôáöÝñåé êáôÜ ôç äåêáåôßá ôïõ 1960 íá åãêáèéäñýóïõí õðïäåéãìáôéêü êñÜôïò ðñüíïéáò åîáóöáëßæïíôáò åñãáóßá, óôÝãç, ðåñßèáëøç êáé óýíôáîç ü÷é áðëþò óå åðßðåäï éêáíïðïéçôéêü, áëëÜ áîéïèáýìáóôï. Ôï óçìáíôéêüôåñï Þôáí üôé áõôü åß÷å åðéôåõ÷èåß ÷ùñßò ôçí Üãñéá åêìåôÜëëåõóç ôùí ðëïõôïðáñáãùãéêþí ðçãþí Üëëùí ÷ùñþí, êáèþò ç Óïõçäßá äåí õðÞñîå áðïéêéïêôçôéêÞ. ¹ôáí ëïéðüí ôï êñÜôïò ðñüíïéá ëáìðñü åðßôåõãìá ôïõ ëáïý ôçò ÷þñáò. Èá Ýðñåðå áõôü ôï êñÜôïò íá áðïôåëÝóåé ðñüôõðï ðïõ èá åðé÷åéñïýóáí íá ìéìçèïýí üëåò ïé Üëëåò åõñùðáúêÝò ÷þñåò, êáèþò ôï üíåéñï ãéá ìéá Åõñþðç åíùìÝíç êáé åéñçíéêÞ öáéíüôáí íá óõãêéíåß ôïõò êáôáðïíçìÝíïõò åõñùðáúêïýò ëáïýò. ÐÝñáí áõôïý ç Óïõçäßá ðñùôïóôáôïýóå (êáé åîáêïëïõèåß íá ðñùôïóôáôåß), ìáæß ìå ôéò ëïéðÝò óêáíäéíáâéêÝò ÷þñåò óôç ÷ïñÞãçóç êñáôéêÞò áíèñùðéóôéêÞò âïÞèåéáò ðñïò ôéò öôù÷Ýò ÷þñåò. ×ùñßò íá áéóèÜíïíôáé ïé êõâåñíþíôåò ôçí ÷þñá Ýóôù êáé ìéêñÝò ôýøåéò ãéá ôçí åêìåôÜëëåõóç ôùí öôù÷þí ÷ùñþí, áíôáðïêñßíïíôáé ðëÞñùò óôéò êáôÜ êáéñïýò äåóìåýóåéò ôïõò ãéá ôï åôÞóéï ýøïò ôçò ðñïóöåñüìåíçò âïÞèåéáò ÷ùñßò íá èÝôïõí üñïõò êáé ìÜëéóôá Üèëéïõò, üðùò ïé ÇÐÁ êáé êÜðïéåò Üëëåò ÷þñåò: ÁãïñÜ, ìå ôç âïÞèåéá, ðñïúüíôùí ðïõ ðáñÜãïõí ïé ÷þñåò ðïõ ðñïóöÝñïõí ôç âïÞèåéá! Ôç Óïõçäßá äüîáóå ï ã. ÃñáììáôÝáò ôïõ ÏÇÅ Íôáãê ×Üììåñóêåëíô, ï ïðïßïò öïíåýôçêå ôï 1961 óå ðïëý ýðïðôï áåñïðïñéêü äõóôý÷çìá åðÜíù áðü ôï Êïãêü. Ï õðÝñï÷ïò åêåßíïò Üíèñùðïò åß÷å êáôáóôåß áíåðéèýìçôïò óôïõò éó÷õñïýò êáôÜ ôï ôÝëïò ôçò áðïéêéïêñáôßáò. ¸êôïôå ïé ã.ã. ôïõ ÏÇÅ åßíáé his master’s voice. Ôç ÷þñá åêèÝôïõí êáôÜ êáéñïýò ôá ìÝëç ôùí åðéôñïðþí áðïíïìÞò ôïõ âñáâåßïõ Nobel åéñÞíçò ìå ôï íá åðéëÝãïõí ðïëåìï÷áñÞ áíèñùðÜñéá. Åêåßíï ðïõ ìå Ýèëéâå ó÷åôéêÜ ìå ôç Óïõçäßá Þôáí ôï üôé ôï ëáìðñü åðßôåõãìá ôïõ ëáïý ôçò óõíïäåõüôáí áðü ôç äéÜëõóç ôïõ ïéêïãåíåéáêïý êáé, êáô’ åðÝêôáóç, ôïõ êïéíùíéêïý ôçò éóôïý. Ôï ðñüâëçìá ôçò êáôÜ÷ñçóçò ïéíïðíåõìáôùäþí ðïôþí åêäçëþèçêå åíùñßò óõíïäåõüìåíï áðü ôçí åëåõèåñéüôçôá ðåñß ôéò ãåíåôÞóéåò ó÷Ýóåéò. ¹äç êáôÜ ôç äåêáåôßá ôïõ 1970 ïé îáíèÝò êáëëïíÝò ôïõ ÂïññÜ åß÷áí áíáäåßîåé ðïëëïýò Üãáìïõò áëëÜ êáé Ýããáìïõò óå ôïõñéóôéêïýò ðñïïñéóìïýò ôçò ÷þñáò ìáò óå “êáìÜêéá”, üðùò áõôïáðïêáëïýíôáí, ìå ôï íá ðñïóöÝñïíôáé áõôÝò ìå ôï õëéêü áæçìßùôï âÝâáéá, êáèþò ïé åñùôýëïé ôïõ Íüôïõ êÜëõðôáí ðëÞèïò äáðáíþí ôùí Üêñùò óõíôçñçôéêþí ðåñß ôéò äáðÜíåò, óå óçìåßï ðáñåîçãÞóåùò áðü ìáò ôïõò ÷ïõâáñíôÜäåò, Óïõçäþí. ¸ãéíå üìùò åõñÝùò ãíùóôÞ ðåñß ôá ìÝóá ôçò äåêáåôßáò ôïõ 1980 ç íüóïò ôçò åðßêôçôçò áíïóïëïãéêÞò áíåðÜñêåéáò, ãíùóôÞò ìå ôá áñ÷éêÜ åê ôçò áããëéêÞò ùò AIDS, êáé áõôÝò ïé ó÷Ýóåéò ðåñéïñßóôçêáí óçìáíôéêÜ. Ç Óïõçäßá åéóÞëèå óôçí ÅÅ ìå óçìáíôéêÞ êáèõóôÝñçóç (1995 Ýíáíôé 1981 ôçò ÷þñáò ìáò). ¹ôáí ç åðéèõìßá íá äéáôçñÞóåé ôçí ïõäåôåñüôçôá, ôçí ïðïßá åß÷å äéáêçñýîåé Þäç êáôÜ ôéò áñ÷Ýò ôïõ 19ïõ áéþíá; ÂÝâáéá äåí ôçí åß÷å ðëÞñùò åöáñìüóåé, êáèþò åíÝ÷åôáé ãéá ðñïìÞèåéá óéäçñïìåôáëëåõìÜôùí ðñïò ôïõò Ãåñìáíïýò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ ´ ðáãêïóìßïõ ðïëÝìïõ. ÐÜíôùò ç ÷þñá êáôÜöåñå íá áðïöýãåé ôçí ÝíôáîÞ ôçò óôï ÍÁÔÏ êáé äéáôÞñçóå ôçí áðüóôáóÞ ôçò áðü ôïõò áíôéðÜëïõò ó÷çìáôéóìïýò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ øõ÷ñïý ðïëÝìïõ. Ôçí Ýíôáîç ôçò Óïõçäßáò óôçí ÅÅ åìåßò ïé ¸ëëçíåò ôç ãåõèÞêáìå ìÝóù ôùí óïõçäéêþí ðïëõêáôáóôçìÜôùí ÉÊÅÁ. Ïé éäéïêôÞôåò áõôþí äéáðßóôùóáí üôé ç åëëçíéêÞ áãïñÜ èá ìðïñïýóå íá áðïññïöÞóåé ôá ðñïúüíôá ôïõò óå õøçëüôåñåò ôéìÝò Ýíáíôé ôùí áãïñþí ôùí õðïëïßðùí ÷ùñþí ôçò ÅÅ, êáèþò ïé ¸ëëçíåò åßíáé ÷ïõâáñíôÜäåò! Ìüëéò ðñï ìçíþí üìùò åß÷áìå ôçí éêáíïðïßçóç ëüãù áíáãíùñßóåùò ôçò ðïíôéáêÞò ãåíïêôïíßáò áðü ôï óïõçäéêü êïéíïâïýëéï óå áíôßèåóç ðñïò ôçí åðßóçìç Üðïøç ôçò ÅÅ üôé ãéá ôéò ãåíïêôïíßåò áðïöáßíïíôáé ïé éóôïñéêïß êáé ü÷é ôá êïéíïâïýëéá! ÊáôÜ ðñüóöáôï ôáîßäé ìïõ óôç ÷þñá áõôÞ ôïõ ÂïññÜ åß÷á ôçí åõêáéñßá íá áðïêôÞóù ðñïóùðéêÞ åìðåéñßá áõôþí, ãéá ôá ïðïßá ùò ôþñá åß÷á áêïýóåé Þ åß÷á äéáâÜóåé. Ç Óïõçäßá ðáñáìÝíåé áêüìç êñÜôïò êïéíùíéêÞò ðñüíïéáò, áí êáé ü÷é ôïõ áõôïý åðéðÝäïõ ìå åêåßíï ôïõ 1970. ÊÜðïéïé, ìÜëéóôá ìåôáîý áõôþí äéêïß ìáò ìåôáíÜóôåò åêåß, óðåýäïõí íá áðïäþóïõí ôçí êáôéïýóá ðïñåßá ôïõ êñÜôïõò ðñïíïßáò óôçí ÷ùñßò öåéäþ ðñïóöïñÜ ðáñï÷þí óôïõò ìåôáíÜóôåò êáôÜ ôï ðáñåëèüí. ×ùñßò íá ðáñáâëÝðù ôéò åðéðôþóåéò áõôþí ôùí ðáñï÷þí óôçí ïéêïíïìßá ôçò ÷þñáò, èåùñþ üôé ðñùôåýïõóá èÝóç êáôÝ÷åé ç õéïèÝôçóç áðü ôéò êõâåñíÞóåéò ôçò êïéíÞò åõñùðáúêÞò ðïëéôéêÞò ðåñß áðïäüìçóçò ôïõ êñÜôïõò ðñïíïßáò êáôÜ ôá áìåñéêáíéêÜ ðñüôõðá. Óôïõò ôïìåßò ðÜíôùò ôùí ìåôáöïñþí êáé ôçò íïóçëåßáò ïé ðáñå÷üìåíåò õðçñåóßåò åßíáé õøçëïý åðéðÝäïõ. Ïé ðüëåéò ôçò åßíáé áíèñþðéíåò, ç êõêëïöïñßá áíåôüôáôç, ôá íïóïêïìåßá ðïëý ðéï ïñãáíùìÝíá êáé êáèáñÜ. Áðü üëåò ôéò Üêñåò ôçò ãçò êáé éäéáßôåñá áðü ôçí ¢ðù ÁíáôïëÞ óðåýäïõí áêüìç åêåß ðñïò áíáæÞôçóç åñãáóßáò. Áí êáé Ýíôïíç ç ðáñïõóßá ôùí “îÝíùí” äåí öáßíåôáé íá ðñïêáëåß éäéáßôåñç ü÷ëçóç óôïõò ãçãåíåßò. Ïöåßëåôáé áõôü óôçí áðü äåêáåôéþí ÷áëÜñùóç ôïõ êïéíùíéêïý éóôïý êáé óôçí Ýëëåéøç åèíéêïý ïñÜìáôïò; Ïöåßëåôáé óôï ðïëý ÷áìçëü áêüìç åðßðåäï áíåñãßáò; Ï ÷ñüíïò èá äåßîåé. ÐÜíôùò ôïëìþ íá ãñÜøù üôé ïé Óïõçäïß äåí äéáêáôÝ÷ïíôáé áðü ôï óýíäñïìï ôçò áíùôåñüôçôáò üðùò Üëëïé åõñùðáúêïß ëáïß. Áí ôïõò ðëÞîåé êÜðïôå êáé áõôïýò ïéêïíïìéêÞ êñßóç, åõåëðéóôþ ðùò äåí áðïêñéèïýí ìå ìÝóá êáé ìåèüäïõò ðïõ êáôáññáêþíïõí ôïí Üíèñùðï. Ïé Óïõçäïß åßíáé åîáéñåôéêÜ áðëïß óôçí êáèçìåñéíÞ ôïõò æùÞ. Ç äéáìüñöùóç ôïõ åäÜöïõò åõíïåß óôï Ýðáêñï ôç ÷ñÞóç ðïäçëÜôïõ êáé áõôïß ôï áîéïðïéïýí óôï Ýðáêñï, êáèþò ðáíôïý Ý÷ïõí ó÷çìáôéóôåß ðïäçëáôüäñïìïé, áêüìç êáé óôéò ìåãáëïõðüëåéò. Êáé êÜðïéåò åëëçíéêÝò ðüëåéò ðñïóöÝñïíôáé ãéá ÷ñÞóç ðïäçëÜôïõ, áëëÜ åäþ Ý÷ïõí ðáñá÷ùñçèåß üëá ôá äéêáéþìáôá óôá ôåôñÜôñï÷á! Ãéá ôïí åîïðëéóìü ôùí êáôïéêéþí ôïõò äåí ðñïóöÝñåôáé ç ðëçèþñá ôùí åíáëëáêôéêþí ëýóåùí ôçò åëëçíéêÞò áãïñÜò. Ïé Óïõçäïß áñêïýíôáé óôá ëßãá êáé áðëÜ ÷ùñßò íá äáðáíïýí ÷ñüíï êáé ÷ñÞìá ãéá ôçí áíáæÞôçóç ôïõ ðñùôïôýðïõ êáé áêñéâïý. Ôï ßäéï óõìâáßíåé óå ãåíéêÝò ãñáììÝò ìå ôç ãõíáéêåßá ìüäá. Èá Ýëåãåò ðùò ïé êüñåò ôïõ ÂïññÜ äåí äßíïõí äåêÜñá ãé’ áõôü ðïõ ëáôñåýïõí, óôçí êõñéïëåîßá, ïé êüñåò ôïõ Íüôïõ êáé óôï âùìü ôïõ ïðïßïõ äáðáíïýí óçìáíôéêü êïíäýëéï ôïõ ïéêïãåíåéáêïý ðñïûðïëïãéóìïý! Êõêëïöïñïýí ó÷åäüí áìßëçôïé (ðïý ïé äéêÝò ìáò öùíáóêßåò!), åßíáé áñêåôÜ åõãåíåßò êáé åíùñßò, áêüìç êáé ôþñá ôï êáëïêáßñé ìå ôçí áôÝëåéùôç çìÝñá, áðïóýñïíôáé óôéò ïéêßåò ôïõò. Ïé Óïõçäïß ðáñ’ üëá áõôÜ äåí ðåßèïõí üôé åßíáé åõôõ÷éóìÝíïé. Ç ðñïóöïñÜ ìðýñáò óôïõò äçìüóéïõò ÷þñïõò ìå ÷áìçëü âáèìü ðåñéåêôéêüôçôáò óå ïéíüðíåõìá ìáñôõñåß ôçí áãùíßá ôçò ÷þñáò ìðñïóôÜ óôïí åíôåéíüìåíï áëêïïëéóìü, ôïí ïðïßï áäõíáôåß íá äáìÜóåé! Ïé Óïõçäïß ðñïìçèåýïíôáé ïéíïðíåõìáôþäç ðïóÜ óå ìåãÜëåò ðïóüôçôåò, ôá ïðïßá êáôáíáëþíïõí óõíÞèùò êáô’ ïßêïí. ÁñêåôÝò öïñÝò üìùò óõíå÷ßæïõí ôç “äéáóêÝäáóç” êáé åêôüò ïéêßáò, ïðüôå ôá óçìÜäéá åê ôùí óõíåðåéþí, éäéáßôåñá êáôÜ ôï óáââáôïêýñéáêï, åßíáé Ýêäçëá óå ïñéóìÝíïõò ÷þñïõò. Ïé Óïõçäïß åíôåßíïõí ôçí åëåõèåñéüôçôá ðïõ ôïõò äéÝêñéíå óôç ãåíåôÞóéá óöáßñá, óå óçìåßï ôÝôïéï, þóôå íá Ý÷ïõí åí ðïëëïßò äéáëýóåé ôïí èåóìü ôçò ïéêïãÝíåéáò. ÐÜìðïëëåò ïé áðëÝò óõìâéþóåéò ãéá ìáêñý Þ âñá÷ý ÷ñïíéêü äéÜóôçìá, ëßãïé ïé ãÜìïé, ëßãá ôá ðáéäéÜ ìÝóá óå ïéêïãÝíåéá. Êáé óôï âÜèïò ðáñáìïíåýåé ç êáôÜèëéøç áðåéëçôéêÞ. ¸öõãá áðü ôç ÷þñá ìå ìéá áêáèüñéóôç èëßøç. Ôá üóá åßäá êáé ðëçñïöïñÞèçêá ìå Ýêáíáí íá óõìðáèÞóù ôïí ëáü áêüìç ðåñéóóüôåñï áð’ üôé ðñéí. Ãõñíþíôáò óôçí ÅëëÜäá óêÝöèçêá. Óå ôß Üñáãå äéáöÝñïõìå áðü ôïõò Óïõçäïýò; ÅîùèÞóáìå óôá îåíý÷ôéá, ôçí Üóùôç æùÞ êáé ôç óðáôÜëç ôïõò íÝïõò ìáò. Êé áí äåí öèÜóáìå áêüìç óôç äéêÞ ôïõò ðôþóç, äåí èá öèÜóïõìå êáé äåí èá ôïõò îåðåñÜóïõìå óýíôïìá ìå ôç öüñá ðïõ ðÞñáìå; Åìåßò Ý÷ïõìå öïâåñüôåñåò ðñïûðïèÝóåéò: Áíåñãßá åíôåéíüìåíç, áíáîéïêñáôßá óôï Ýðáêñï, áêüñåóôåò õëéêÝò åðéèõìßåò êáé Ýíá êñÜôïò ðïõ Ý÷åé ðáñáäïèåß Üíåõ üñùí óôïõò äáíåéóôÝò ôïõ! Ôß áðüìåéíå ëïéðüí óôï “êïõôß ôçò Ðáíäþñáò”, áð’ ôï ïðïßï îå÷ýèçêáí ìýñéá üóá êáêÜ; Áðüìåéíå ç åëðßäá! Êáé åëðßäá ãéá ôçí ÷þñá ìáò åßíáé ç ïéêïãÝíåéá, ðïõ, áí êáé ôñáõìáôéóìÝíç, áíèßóôáôáé áêüìç óôç ãåíéêÞ ðáñáêìÞ. Êáé ç ïéêïãÝíåéá äåí åßíáé êñáôéêüò èåóìüò, åßíáé Èåüäïôïò. Ãé’ áõôü êáé åìåßò æõìùìÝíïé ìå ôçí ïñèüäïîç ðáñÜäïóç ôïí óåâáóôÞêáìå ðïëý ðåñéóóüôåñï áðü ôïõò äõôéêïýò. Áí ôüôå ðïõ êáìáñþíáìå ãéá ôá “êáìÜêéᔠìáò, äåß÷íáìå óôéò ÓïõçäÝò ôçí ïéêïãÝíåéÜ ìáò áõôÝò óÞìåñá èá Þôáí ðïëý êáëýôåñåò. “ÌÁÊÑÕÃÉÁÍÍÇӔ

TÑÉÔÇ 27 ÉÏÕËÉÏÕ 2010 3

ÓÔÏ ÍÏÔÉÏ ÊÏÌÂÏ ÔÇÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

ÐáñáôåôáãìÝíá ôá öïñôçãÜ äçìüóéáò ÷ñÞóçò ¸ÊÊËÇÓÇ ÓÅÂÅ ÃÉÁ ÁÌÅÓÇ ÁÍÁÓÔÏËÇ ÁÐÅÑÃÉÁÓ

«×åéñüöñåíï» ôñÜâçîáí ïé éäéïêôÞôåò öïñôçãþí äçìüóéáò ÷ñÞóçò êáé óôçí Ðéåñßá, áíôéäñþíôáò óôï íïìïó÷Ýäéï ðïõ áíïßãåé ôá ëåãüìåíá êëåéóôÜ åðáããÝëìáôá. Ïé éäéïêôÞôåò öïñôçãþí ðáñÝôáîáí ôá ï÷ÞìáôÜ ôïõò, áðü ÷èåò ôï ðñùß, óôï Íüôéï êüìâï ôçò Êáôåñßíçò, óõììåôÝ÷ïíôáò óôçí åð’ áüñéóôïí áðåñãßá ðïõ êÞñõîå ç ïìïóðïíäßá ôïõò. Ôï ó÷åôéêü íïìïó÷Ýäéï, ðïõ ðñïùèåß ôï õðïõñãåßï Ìåôáöïñþí êáé

Õðïäïìþí óõæçôÞèçêå êáé åãêñßèçêå ôçí ÐáñáóêåõÞ áðü ôï Õðïõñãéêü Óõìâïýëéï. Ìå ôï íïìïó÷Ýäéï «áíïßãåé» ôï êëåéóôü åðÜããåëìá ôùí ïäéêþí åìðïñåõìáôéêþí ìåôáöïñþí êáé ðñïùèïýíôáé åôáéñåßåò ïäéêïý ìåôáöïñÝá. Áí èÝëïõí áò ìáò åðéóôñÝøïõí ôá ÷ñÞìáôá ðïõ äþóáìå ãéá ôçí áðüêôçóç ôçò Üäåéáò. Ç óõììåôï÷Þ ôùí óõíáäÝëöùí èá ìåãáëþíåé ìÝñá ìå ôç ìÝñá. Óå êáíÝíá áðü åìÜò äåí ÷Üñéóáí ôçí Üäåéá, áëëÜ ôéò ðëçñþóáìå. Áò ôéò áðïæçìéþóåé êáé áò ôéò ðÜñåé. Äåí ìðïñåß áðü ôç ìßá ìÝñá óôçí Üëëç ç êõâÝñíçóç íá ìáò êÜíåé öôù÷ïýò. ¼ëïé ïé óõíÜäåëöïé åßíáé ÷ñåùìÝíïé

ãéá íá ìðïñÝóïõí íá êÜíïõí áõôÞ ôç äïõëåéÜ», áíÝöåñå ï Ðñüåäñïò ôïõ Óùìáôåßïõ öïñôçãþí äçìüóéáò ÷ñÞóçò Íïìïý Ðéåñßáò ê. ÂáããÝëçò Æåñêéôáíßäçò. Ïé Üäåéåò Þôáí êëåéóôÝò áðü ôï 1971 êáé áöïñïýí ðåñßðïõ 30.000 öïñôçãÜ ï÷Þìáôá. Ïé åôáéñåßåò ïäéêïý ìåôáöïñÝá èá Ý÷ïõí ôç ìïñöÞ ÁÅ, Þ ÅÐÅ êáé ìåôáîý ôùí êñéôçñßùí ëåéôïõñãßáò ôïõò èá åßíáé ïé ïéêïíïìéêÝò ôïõò äõíáôüôçôåò, ç åðáããåëìáôéêÞ ôïõò åðÜñêåéá êáé ç öÞìç ôïõò. Ãéá ôéò ðáëéÝò Üäåéåò, åîÜëëïõ, éó÷ýåé ìéá ôñéåôßá ðñïóáñìïãÞò Ýùò ôï 2013. Ïé éäéïêôÞôåò Öïñôçãþí ÁõôïêéíÞôùí

êáé Âõôéïöüñùí Äçìüóéáò ×ñÞóçò áíôéäñïýí óôçí áðüöáóç ôçò êõâÝñíçóçò íá ðñï÷ùñÞóåé óôï «Üíïéãìá» ôïõ êëåéóôïý åðáããÝëìáôïò ôùí ïäéêþí åìðïñåõìáôéêþí ìåôáöïñþí êáé óôç äçìéïõñãßá åôáéñåéþí ïäéêïý ìåôáöïñÝá. Áí êáé áñ÷éêÜ ç áðåñãßá äéáñêåßáò åß÷å ðñïãñáììáôéóôåß íá áñ÷ßóåé óôéò 27 Áõãïýóôïõ, ïé ïäçãïß áðïöÜóéóáí íá ôçí îåêéíÞóïõí Üìåóá, ãåãïíüò ðïõ åíäå÷ïìÝíùò ðñïêáëÝóåé ðñïâëÞìáôá óôçí ôñïöïäïóßá ôçò áãïñÜò, åí ìÝóù ôçò êïñýöùóçò ôçò ôïõñéóôéêÞò ðåñéüäïõ.

ÏÉ ÐÑÙÔÅÓ ÅËËÅÉØÅÉÓ Ïé ðñþôåò åëëåßøåéò ðïõ Ýãéíáí Üìåóá ïñáôÝò åßíáé áõôÝò óôá õãñÜ êáýóéìá, êáèþò áðü ôá ìåóÜíõ÷ôá ôçò ÊõñéáêÞò óôáìáôÜåé ç ôñïöïäïóßá ôùí ðñáôçñßùí êáé Þäç ïé ðñþôåò ïõñÝò åìöáíßóôçêáí áðü ôï áðüãåõìá ôçò ÊõñéáêÞò óôá âåíæéíÜäéêá, áðü éäéïêôÞôåò É× ïé ïðïßïé åßôå ðñüêåéôáé íá áíá÷ùñÞóïõí ãéá ôéò êáëïêáéñéíÝò ôïõò äéáêïðÝò, åßôå ðñïóðáèïýí íá åîáóöáëßóïõí êáýóéìá ãéá ôéò ìåôáêéíÞóåéò ôïõò. ¸ÊÊËÇÓÇ ÓÅÂÅ ÃÉÁ ÁÌÅÓÇ ÁÍÁÓÔÏËÇ ÁÐÅÑÃÉÁÓ Óå ìßá ðåñßïäï ðïõ ç åéêüíá ôçò ÅëëÜäáò óôï åîùôåñéêü ðëÞôôåôáé áðü óõíå÷Þ áñíçôéêÜ äçìïóéåýìáôá, åíÝñãåéåò üðùò ç áðåñãßá ôùí éäéïêôçôþí Öïñôçãþí ÁõôïêéíÞôùí êáé Âõôéïöüñùí Äçìüóéáò ×ñÞóçò, õðïâáèìßæïõí ðåñáéôÝñù ôï åëëçíéêü brand name óå äéåèíÝò åðßðåäï, õðïóôçñßæåé ï Óýíäåóìïò ÅîáãùãÝùí Âïñåßïõ ÅëëÜäïò. «ÓÞìåñá, ç ÷þñá ìáò ðÜó÷åé áðü áñíçôéêÞ áíáãíùñéóéìüôçôá, ãåãïíüò ðïõ Ý÷åé Þäç óôïé÷ßóåé ôá ìÝãéóôá óôïõò ¸ëëçíåò åîáãùãåßò, ðïõ ðñïóðáèïýí íá óôñáöïýí «ðñïò ôá Ýîù», êáèþò ç áãïñÜ óôçí ÅëëÜäá âáèìéáßá óõññéêíþíåôáé, ëüãù ôùí ìÝôñùí äçìïóéïíïìéêÞò

ÓÔÏ ÔÑÁÐÅÆÉ ÏÑÃÁÍÙÔÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ÊÁÉ ÏÉ ÅÊËÏÃÅÓ ÔÏÕ ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ

Óôçí Êáôåñßíç ïé ðñüåäñïé íïìáñ÷éáêþí åðéôñïðþí ÏÍÍÅÄ âïñåßïõ ÅëëÜäïò ÐÁÑÏÕÓÉÁ ÔÏÕ ÐÑÏÅÄÑÏÕ ÔÇÓ ÏÍÍÅÄ ÁÍÄÑÅÁ ÐÁÐÁÌÉÌÉÊÏÕ Ôçí Êáôåñßíç åðéóêÝöèçêáí ôï áðüãåõìá ôçò ÄåõôÝñáò ïé ðñüåäñïé ôùí íïìáñ÷éáêþí åðéôñïðþí ÏÍÍÅÄ âïñåßïõ ÅëëÜäïò, üðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óõíÜíôçóç õðü ôïí ðñüåäñï ôçò ÏÍÍÅÄ ÁíäñÝá Ðáðáìéìßêï. Ç óõíÜíôçóç Ýãéíå óôá ãñáöåßá ôçò ÏÍÍÅÄ Ðéåñßáò êáé áöïñïýóå èÝìáôá ïñãáíùôéêïý ÷áñáêôÞñá, áëëÜ êáé óõììåôï÷Þò óôéò åðéêåßìåíåò áõôïäéïéêçôéêÝò åêëïãÝò. Ç óõíÜíôçóç Ýãéíå ãéá íá åíçìåñùèïýí ïé íÝïé ðñüåäñïé êáé íá áíáâáèìéóôåß ç åôïéìüôçôÜ ôïõò óå æçôÞìáôá áíïßãìáôïò ðñïò ôçí êïéíùíßá êáé óõíäéáëëáãÞò ìå áõôÞí. ÄåäïìÝíïõ üôé êáé ï ðñüåäñïò ê. Ðáðáìéìßêïò äåí Ý÷åé ðÜíù áðü ôÝóóåñéò ìÞíåò óôçí èÝóç ôïõ, áõôÝò ïé óõíáíôÞóåéò êñßèçêå üôé èá ðñïóöÝñïõí óôçí êáôåýèõíóç ôùí áëëáãþí ðïõ åðé÷åéñïýíôáé. Óå áõôü ôï ðëáßóéï ï ÁíäñÝáò Ðáðáìéìßêïò, Ý÷åé îåêéíÞóåé ìéá ðåñéïäåßá áíÜ ôçí åðéêñÜôåéá, ðñáãìáôïðïéþíôáò ôÝôïéïõ åßäïõò óõíáíôÞóåéò. Áõôü ðïõ åðé÷åéñåßôáé åßíáé ìéá äéáöïñåôéêÞ ðñïóÝããéóç áðü ôçí áñ÷Þ êáé áõôü Ýäåéîáí íá ôï êáôáíïïýí êáé ïé óõãêåíôñùìÝíïé, ïé ïðïßïé åßíáé ïé ðñþôïé ðñüåäñïé íïìáñ÷éáêþí ÏÍÍÅÄ ðïõ Ý÷ïõí åêëåãåß ìÝóá áðü áíïé÷ôÝò äéáäéêáóßåò, êáèþò øÞöéóáí üëá ôá ìÝëç ôçò ÏÍÍÅÄ áðü ôç âÜóç. Áõôü áðïôåëåß ðñùôüãíùñç äéáäéêáóßá ãéá ìéá ðïëéôéêÞ íåïëáßá,

åîõãßáíóçò ôçò ÷þñáò. Èá ðñÝðåé üëïé ìáæß íá ãßíïõìå áñùãïß óå ìéá ðñïóðÜèåéá íá ðåñéïñéóèïýí ïé åðéðôþóåéò áðü ôçí áñíçôéêÞ ðñïâïëÞ ôçò ÅëëÜäáò óôï åîùôåñéêü». Ï ÓÅÂÅ Ï ÓÅÂÅ ôïíßæåé üôé ç äõóìåíÞò ïéêïíïìéêÞ óõãêõñßá äåí åðéôñÝðåé íÝá ðñïâëÞìáôá óôçí ïéêïíïìéêÞ êáé åðé÷åéñçìáôéêÞ äñáóôçñéüôçôá, ðïõ èá åðéäåéíþóïõí ôç óïâáñüôáôç êñßóç êáé èá áõîÞóïõí ôçí áðåéëÞ ôïõ êëåéóßìáôïò åðé÷åéñÞóåùí êáé ôçò ìåßùóçò ôçò áðáó÷üëçóçò. Êáëåß ôá åìðëåêüìåíá ìÝñç, áöåíüò ôïõò éäéïêôÞôåò Öïñôçãþí ÁõôïêéíÞôùí êáé Âõôéïöüñùí Ä× íá åðéäåßîïõí óýíåóç, øõ÷ñáéìßá êáé êáôáíüçóç óå áõôÞ ôçí ðåñßïäï êñßóçò êáé íá áíáóôåßëïõí ôçí åîáããåëèåßóá áðåñãßá êáé, áöåôÝñïõ, ôï Õðïõñãåßï Ìåôáöïñþí êáé Õðïäïìþí íá êáôáâÜëëåé êÜèå äõíáôÞ ðñïóðÜèåéá ãéá ôçí áíáæÞôçóç áìïéâáßá áðïäåêôþí êáé áðïôåëåóìáôéêþí ëýóåùí. Ç êñßóç áðáéôåß óõíáßíåóç êáé óõíåñãáóßá êáé ü÷é åíÝñãåéåò üðùò ïé êéíçôïðïéÞóåéò ðïõ Ý÷ïõí áíôßêôõðï óôïõò ßäéïõò ôïõò áðåñãïýò áëëÜ êáé óôïõò õðüëïéðïõò êëÜäïõò ôçò ïéêïíïìßáò êáé ôçò êïéíùíßáò.

ÓÕÍÅ×ÉÆÅÔÁÉ ÊÁÉ ÓÇÌÅÑÁ ÓÔÇÍ ÐËÁÔÅÉÁ

Îåêßíçóå ç åðéóôñïöÞ ôùí åéóéôçñßùí áðü ôç óõíáõëßá ôçò ×Üñ. Áëåîßïõ ÐÏÕ ÁÊÕÑÙÈÇÊÅ ËÏÃÙ ÊÁÉÑÉÊÙÍ ÓÕÍÈÇÊÙÍ

Î

åêßíçóå ç åðéóôñïöÞ ôùí åéóéôçñßùí áðü ôçí óõíáõëßá ôùí ×Üñéò Áëåîßïõ êáé ÌÜñèáò ÖñéíôæÞëá, ðïõ åðñüêåéôï íá ðñáãìáôïðïéçèåß ôï ÓÜââáôï áëëÜ áêõñþèçêå ëüãù êáéñéêþí óõíèçêþí. ÌÜëéóôá, áñêåôïß Þôáí áõôïß ðïõ ðåñßìåíáí êÜìðïóç þñá, åêíåõñßóôçêáí êáé Üñ÷éóáí íá áìöéâÜëëïõí ãéá ôçí äéáäéêáóßá, êáèþò õðÞñîå ìéá êáèõóôÝñçóç ìÝ÷ñé íá áñ÷ßóåé.

ç ïðïßá Ýöåñå 18.000 íÝïõò óå üëç ôçí ÅëëÜäá óôéò êÜëðåò êáé Ýäùóå íÝá ðíïÞ óôçí ïñãÜíùóç êáé åéäéêüôåñá óôïõò íåïåêëåãÝíôåò. Óôç óõíÜíôçóç ìåôáäüèçêå ðñùôáñ÷éêÜ ç íïïôñïðßá êáé ç öéëïóïößá ôçò ÏÍÍÅÄ óå üëá ôá íåïåêëåãìÝíá óôåëÝ÷ç, þóôå ìå ôç óåéñÜ ôïõò íá ôçí ìåôáäþóïõí óôç âÜóç êáé óå üëá ôá õðüëïéðá ìÝëç. ÐÝñáí áõôïý ôïõ æçôÞìáôïò, áðáó÷üëçóå Ýíôïíá êáé ôï èÝìá ôùí åêëïãþí êáé ôçò êáôÜñôéóçò ôùí øçöïäåëôßùí. Ðñïôåñáéüôçôá ôçò ÏÍÍÅÄ áðïôåëåß ç áíÜëçøç óçìáíôéêïý ñüëïõ áðü ôïõò íÝïõò áíèñþðïõò ðïõ ôçí áðáñôßæïõí. Åðéäßùîç åßíáé íá âñåèïýí êáé íá áíáäåé÷èïýí áîéüëïãïé õðïøÞöéïé-ìÝëç ôçò ÏÍÍÅÄ ðïõ ü÷é áðëþò èá ðëáéóéþóïõí ôá øçöïäÝëôéá, áëëÜ èá êÜíïõí áãþíá ãéá íá åêëåãïýí. Ôïíßóôçêå üôé ï ñüëïò ôçò ÏÍÍÅÄ óôçí ðáñïýóá öÜóç êáé äéáäéêáóßá äåí ìðïñåß óå êáìßá ðåñßðôùóç íá åßíáé äéáêïóìçôéêüò êáé ïé üðïéåò õðïøçöéüôçôåò ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôïõò êüëðïõò ôçò èá Ý÷ïõí äéðëü óôü÷ï, íá âïçèÞóïõí ãéá ôç íßêç ôïõ óõíäõáóìïý áëëÜ êáé íá ðåôý÷ïõí ôçí åêëïãÞ ôïõò. Âáóéêüò ðáñïíïìáóôÞò ôùí ðáñáðÜíù óôü÷ùí, ç óõíåéóöïñÜ óôçí áíÜðôõîç êáé ðñüïäï ôùí ôïðéêþí êïéíùíéþí.

Ïé õðåýèõíïé ôçò åôáéñåßáò îåêßíçóáí ðåñßðïõ óôéò Ýíôåêá íá åðéóôñÝöïõí ôï áíôßôéìï ôùí åéóéôçñßùí ðïõ ðñïóêüìéæáí ïé Üôõ÷ïé ôïõ óáââáôüâñáäïõ êáé ìÝ÷ñé ôï ìåóçìÝñé åß÷áí Þäç åîõðçñåôÞóåé ðÜíù áðü ôïõò ìéóïýò. ÌåãÜëç ðñïóÝëåõóç áíáìåíüôáí êáé ãéá ôï áðüãåõìá, åíþ üðïéïò äåí ðñüëáâå ôç ÄåõôÝñá, ìðïñåß íá ðÜåé óÞìåñá ôï ðñùß óôçí ðëáôåßá Åëåõèåñßáò, óôï åéäéêü óôáíô ðïõ Ý÷åé óôçèåß åäþ êáé ìÝñåò ãéá ôéò áíÜãêåò ôçò óõíáõëßáò. Óýìöùíá ìå ôçí êßíçóç ðïõ õðÞñîå êáé ôéò åêôéìÞóåéò ôùí áíèñþðùí ôçò äéïñãáíþôñéáò åôáéñåßáò, ç ðëåéïøçößá ôùí åðéóôñïöþí èá ïëïêëçñùèåß. Áðü åêåß êáé Ýðåéôá, èá åðéëåãåß Ýíá óôáèåñü óçìåßï, êÜðïéï êáôÜóôçìá ðéèáíüí ôï ïðïßï êáé èá áíáêïéíùèåß, áðü üðïõ èá ìðïñïýí íá åîõðçñåôïýíôáé üóïé ãéá äéÜöïñïõò ëüãïõò äåí ìðüñåóáí íá åðéóôñÝøïõí ôï åéóéôÞñéü ôïõò Üìåóá. Ïé þñåò åîõðçñÝôçóçò åßíáé 10:00 - 14:30 êáé 17:30 - 21:00


"

ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÔÏ ÂÇÌÁ ÔÇÓ ÅÈÅËÏÍÔÉÊÇÓ ÏÌÁÄÁÓ

¼ëõìðïò, ÑÝìá ÏñëéÜ!

Ôñßôç

27 Éïõëßïõ 2010

Ôáîéäåýïíôáò óôïí êüóìï ôçò ãåýóçò Ìå ôïí ÄçìÞôñç ÐëéÜöá

Ìéá óýíôïìç, äñïóåñÞ áíÜâáóç óôï âïõíü ôùí Èåþí. ¹ôáí ìéá ìïíáäéêÞ åìðåéñßá ãéá üëïõò! ¸íá åõ÷Üñéóôï ðñùéíü óå Ýíá áðü ôá ðéï üìïñöá âïõíÜ ôçò ÷þñáò ìáò. ¼ëõìðïò, ÑÝìá ÏñëéÜ! Ìéá óýíôïìç, äñïóåñÞ áíÜâáóç óå Ýíá ðáñèÝíï, ìáãåõôéêü ôïðßï. ¼óïé áðü ôçí ìåãÜëç ìáò ðáñÝá, âñÝèçêáí ãéá ðñþôç öïñÜ óôï âïõíü ôùí Èåþí, Ýæçóáí ðñùôüãíùñá óõíáéóèÞìáôá êáé ìéá áðßóôåõôç ïìïñöéÜ. ¹ôáí ç äåýôåñç áíÜâáóç ãíùñéìßáò ôùí ìåëþí êáé ößëùí ôçò ÅèåëïíôéêÞò ÏìÜäáò ÄñÜóçò Í. Ðéåñßáò ìÝóá óôï êáëïêáßñé ôçò öåôéíÞò ÷ñïíéÜò. Ôçí ÊõñéáêÞ 18 Éïõëßïõ, ìéá áðñüóìåíá ìåãÜëç ïìÜäá (75 Üôïìá), õðü ôçí êáèïäÞãçóç ôùí Í. Êáñáãéáííßäç êáé Ã. Ìáõñßäç, îåêßíçóå Ýîù áðü ôï áñ÷áßï Äßïí, áðü ôï åêêëçóÜêé ôïõ Áãßïõ Êùíóôáíôßíïõ, ãéá íá öôÜóåé ìåôÜ áðü ðåñðÜôçìá 90 ëåðôþí óå Ýíáí ðáíÝìïñöï êáôáññÜêôç. Ãïíåßò, ðáéäéÜ, ðïëëÜ ìéêñÜ ðáéäéÜ, áëëÜ íÝåò êáé íÝïé, áðüëáõóáí ôï

Ößëåò êáé ößëïé ÌéëÞóáìå ôçí ðñïçãïýìåíç åâäïìÜäá ãéá Üãñéá öñïýôá ðïõ âãáßíïõí óå éäéáßôåñá ìåãÜëï õøüìåôñï áðü ôá ïðïßá Ýöôéá÷íáí ïé íïéêïêõñÝò, ìáñìåëÜäåò, ãëõêÜ êïõôáëéïý, ÷õìïýò öñÝóêïõò. ÐáñÜëëçëá üìùò, ìÜæåõáí âüôáíá êáé ìõñéóôéêÜ ãéá íá ôá ÷ñçóéìïðïéÞóïõí óôï ìáãåßñåìá. Áðü áõôÜ, Üëëá ôá ÷ñçóéìïðïéïýóáí üðùò Þôáí, êáé Üëëá áöïý ôá óôÝãíùíáí óôïí Þëéï, ôá Ýôñéâáí. Ãéá íá âãïõí ãéá ðáñÜäåéãìá øÜñéá, êñÝáôá (ãåíéêÜ ãéá óïýðåò), ÷ñçóéìïðïéïýóáí óÝëéíï, ìáúäáíü, Üíéèï. Ãéá öáãçôÜ ìáãåéñåìÝíá ÷ñçóéìïðïéïýóáí ñßãáíç êáé èõìÜñé... Óôá üóðñéá Ýñé÷íáí ðÜíôá äáöíüöõëëá êáé Ýíá êñåììýäé ãéá íá ðåñéïñßóïõí üóï ãßíïíôáé ðåñéóóüôåñï ôçí áßóèçóç ôïõ Üìõëïõ ðïõ êõñéáñ÷ïýóå. Óôéò óÜëôóåò, áíôß ãéá ëßãç æÜ÷áñç, Ýñé÷íáí êáñïôÜêéá, êñåììýäé, ðñÜóï, ðñïóäßäïíôáò Ýôóé ãëõêÜ óôï öáãçôü, åíþ óôá èáëáóóéíÜ Ýñé÷íáí óôï âñÜóéìï óÝëéíï Þ ìÜñáèï. ÖõóéêÜ, ãéá üëá ôá ðáñáðÜíù Þ êáé ãéá êÜðïéá Üëëá, ìáãéêÝò óõíôáãÝò ìáãåéñéêÞò öõóéêÜ äåí åß÷áí. Ðåéñáìáôßæïíôáí, áõôïó÷åäßáæáí, áíáêÜëõðôáí. ¼óï ãéá ôçí äïóïëïãßá, ðÜíôá «ìå ôï ìÜôé» êáé Üëëåò öïñÝò «üóï ðáßñíåé» (áöïý ïé æõãáñéÝò êïõæßíáò Þñèáí óôçí æùÞ ìáò ðïëý áñãüôåñá!).

êáôáðñÜóéíï ôïðßï, ôéò êñõóôÜëëéíåò âÜèñåò, ôïõò äåêÜäåò ìéêñïýò êáôáññÜêôåò êáé, âÝâáéá óôï ôÝëïò, êáé ôç äñïóåñÞ âïõôéÜ óôá ðáãùìÝíá íåñÜ ôïõ ÏñëéÜ. Ç ÅèåëïíôéêÞ ÏìÜäá ÄñÜóçò Í. Ðéåñßáò åõ÷áñéóôåß ôïõò ößëïõò êáé ôéò ößëåò áðü ôç ËÜñéóá, ôï Âüëï, ôç Èåóóáëïíßêç, ôç ÂÝñïéá êáé ôç ×áëêéäéêÞ, ðïõ Þñèáí åéäéêÜ ãé áõôü ôï ëüãï óôçí Êáôåñßíç. Åßìáóôå óßãïõñïé ðùò ï ãÝñï ¼ëõìðïò ôïõò ôï áíôáðÝäùóå ìå ôï ðáñáðÜíù. Óêïðüò ôçò ðñùôïâïõëßáò áõôÞò, Þôáí ç ãíùñéìßá ôùí ðáéäéþí ìå ôïí ¼ëõìðï, áëëÜ êáé ôùí ãïíÝùí ìå ôç äñÜóç «×áñßæù ìéá ìÝñá áðü ôï êáëïêáßñé ìïõ óôï äÜóïò». Ç ôñßôç áíÜâáóç ãíùñéìßáò èá ðñáãìáôïðïéçèåß ðñïò ôï ôÝëïò ôïõ ìÞíá Áõãïýóôïõ. Èá åðéëÝîïõìå êáé ðÜëé Ýíá åýêïëï ìïíïðÜôé, Ýôóé þóôå íá ìðïñÝóïõí íá óõììåôÝ÷ïõí êáé ïéêïãÝíåéåò ìå ìéêñÜ ðáéäéÜ. Ç áêñéâÞò çìåñïìçíßá èá áíáêïéíùèåß óýíôïìá. ÅèåëïíôéêÞ ÏìÜäá ÄñÜóçò Í. Ðéåñßáò

Ç áíþôåñç åêðáßäåõóç ìåéþíåé ôïí êßíäõíï Üíïéáò Ïé Üíèñùðïé ðïõ Ý÷ïõí ìåãáëýôåñï ìïñöùôéêü åðßðåäï Þ óõíå÷ßæïõí íá åêðáéäåýïõí ôïí åáõôü ôïõò, åìöáíßæïõí ìéêñüôåñï êßíäõíï íá ðÜèïõí Üíïéá, åðåéäÞ ç åêðáßäåõóç ôïõò åðéôñÝðåé íá áíôéóôáèìßóïõí êáëýôåñá ôéò áëëáãÝò ðïõ óõìâáßíïõí óôïí åãêÝöáëü ôïõò ìå ôï ðÝñáóìá ôùí ÷ñüíùí, óýìöùíá ìå ìéá íÝá Ýñåõíá âñåôáíþí êáé öéíëáíäþí åðéóôçìüíùí. Ïé åñåõíçôÝò, õðü ôçí êáèçãÞôñéá ÊÜñïë ÌðñÝéí ôïõ ðáíåðéóôçìßïõ ÊÝìðñéôæ, óôçí ÝñåõíÜ ôïõò ðïõ äçìïóßåõóáí óôï ðåñéïäéêü “Brain” (ÅãêÝöáëïò), óýìöùíá ìå ôï BBC, ìåëÝôçóáí ôïõò åãêåöÜëïõò 872 çëéêéùìÝíùí áôüìùí. Õðïëüãéóáí üôé ãéá êÜèå ÷ñüíï ðñüóèåôçò åêðáßäåõóçò, ìåéþíåôáé êáôÜ 11% ï êßíäõíïò åìöÜíéóçò Üíïéáò. Ïé ìÝ÷ñé ôþñá ìåëÝôåò Ý÷ïõí äåßîåé üôé üóï ðéï ðïëý ÷ñüíï êáíåßò áöéåñþíåé óôçí åêðáßäåõóÞ ôïõ, ôüóï ìåéþíåôáé ï êßíäõíïò ôçò Üíïéáò. ¼ìùò ìÝ÷ñé ôþñá äåí åß÷å äéåõêñéíéóôåß ìå ðïéï ôñüðï ç åêðáßäåõóç (ðïõ óõíäÝåôáé ìå ìéá áíþôåñç êïéíùíéêï-ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç êáé ìå Ýíá ðéï õãéåéíü óôéë æùÞò) ðñïóôáôåýåé ôïõò çëéêéùìÝíïõò áðü ôçí Üíïéá. Ç íÝá Ýñåõíá Ýäåéîå üôé ïé Üíèñùðïé ìå äéáöïñåôéêü ìïñöùôéêü åðßðåäï Ý÷ïõí ðáñüìïéá ðáèïëïãßá åãêåöÜëïõ, üìùò üóïé åßíáé ðéï ìïñöùìÝíïé, åßíáé óå èÝóç íá áíôéóôáèìßæïõí êáëýôåñá ôéò óõíÝðåéåò ôçò Üíïéáò. Ç ìåëÝôç äåß÷íåé üôé Þäç áðü ôç íåáñÞ çëéêßá ç áíþôåñç åêðáßäåõóç öáßíåôáé -ôïõëÜ÷éóôïí óå ìåñéêïýò áíèñþ-

êÝò áëëáãÝò, ðñéí êáí åìöáíéóôïýí ôá ðñþôá óõìðôþìáôá Üíïéáò. ¸ôóé, óýìöùíá ìå ôïõò åñåõíçôÝò, åíþ ç ìåôÜ èÜíáôï ìåëÝôç ôùí åãêåöÜëùí äåß÷íåé üôé õðÜñ÷ïõí áðïôõðùìÝíá óôïõò íåõñþíåò áíÜëïãá óçìÜäéá ôçò Üíïéáò ôüóï

íïõò, óôçí ðåñßðôùóç ôùí ðñþôùí (ìå ôçí áíþôåñç åêðáßäåõóç) åßíáé ðéèáíüôåñï íá ìçí åß÷áí åêäçëùèåß ôÝôïéá óõìðôþìáôá üóï Þóáí åí æùÞ Þ, áí åß÷áí, áõôÜ íá Þóáí ðéï Þðéá óå ó÷Ýóç ìå üóïõò åß÷áí ìéêñüôåñç åêðáßäåõóç.

Ößëåò êáé ößëïé Ãéá íá áëëÜîïõìå ëßãï... êëéìá, (ðÜíôá üìùò ìå üôé Ý÷åé ó÷Ýóç ìå ìáãåéñéêÞ êáé êïõæßíá), íá Þèåëá íá óáò ìåôáöÝñù êÜðïéá ãåãïíüôá, (êÜðïéá... ìïéñáßá ëÜèç óôçí êïõæßíá), üðùò äçìïóéåýèçêáí óå ÊõñéáêÜôéêï ðåñéïäéêü, êáé ôé... êüóôéóáí ôá ëÜèç áõôÜ óå êÜðïéïõò. ÖÑÁÍÓÏÕÁ ÂÁÔÅË. Áñ÷éìÜãåéñáò óôïí Ðýñãï ôïõ Óáíôéãß, ôïõ 4ïõ Ðñßãêéðá ôïõ ÊïíôÝ. Åðï÷Þ; ÔÝëç ôïõ 17ïõ áéþíá. Ôïí Áðñßëéï ôïõ 1671, ï ðñßãêéðáò áðïöÜóéóå íá öéëïîåíÞóåé ãéá 3 çìÝñåò ôï âáóéëéÜ Ëïõäïâßêï ÉÄ´ Ï ÂáôÝë, áíÝëáâå ôçí ïñãÜíùóç üëùí ôùí ãåõìÜôùí ðïõ èá óåñâßñïíôáí óôïí ÂáóéëéÜ Çëéï. ¼ìùò ôï ðñþôï äåßðíï äåí åß÷å ôçí áíáìåíüìåíç åðéôõ÷ßá. Ï áñéèìüò ôùí ðñïóêåêëçìÝíùí, áõîÞèçêå îáöíéêÜ êáôÜ ðïëý, ìå áðïôÝëåóìá ôï øçôü íá ìçí öôÜóåé ãéá üëïõò, êÜôé ðïõ åß÷å áíôßêôõðï äõóÜñåóôï óôçí öÞìç ôïõ ìåãÜëïõ óÝö. Ãéá íá ìðïñÝóåé íá áðïêáôáóôÞóåé ôçí öÞìç ôïõ, áðïöÜóéóå íá êåñäßóåé ôéò ÷áìÝíåò åíôõðþóåéò óôï âáóéëéêü äåßðíï ôçò åðüìåíçò çìÝñáò. Ôï ìåíïý ðåñéåëÜìâáíå êáé øÜñéá, ðïõ èåùñïýíôáí óðåóéáëéôÝ ôïõ. Áðü ðïëý íùñßò ëïéðüí ðåñßìåíå ôïõò ðñïìçèåõôÝò ôïõ. Áõôïß üìùò (ïé ðñïìçèåõôÝò) êáèõóôÝñçóáí áäéêáéïëüãçôá. Ïé þñåò ðåñíïýóáí, áõôïý ôïõ åßäïõò ëÜèç èåùñïýíôáí ôïõëÜ÷éóôïí ÁÕÓÃ×ÙÑÇÔÁ, êáé ìÜëéóôá üôáí üëá áõôÜ Þôáí óå âÜñïò ôçò âáóéëéêÞò øáñüóïõðáò. ÁðïôÝëåóìá; Ï ÖñáíóïõÜ ÂáôÝë, éäéáßôåñá åýèéêôïò êáèþò Þôáí, åãêáôÝëåéøå ôçí êïõæßíá ôïõ, ðÞãå óôï äùìÜôéü ôïõ êáé áõôïêôüíçóå! ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ 2008. Ôï «Mat- magasinet», (Óïõçäéêü ðåñéïäéêü ãåýóçò), óå ìéá óõíôáãÞ ôïõ ãéá ìçëüðéôá, Ýêáíå Ýíá ìéêñü ëÜèïò: Áíôß íá ãñáöåß «äýï ðñÝæåò ôñéììÝíï ìïó÷ïêÜñõäï» ãñÜöôçêå «20 ïëüêëçñá ÷ñüíéá ìïó÷ïêÜñõäá»!!! ¼ôáí ïé óõíôÜêôåò ôïõ ðåñéïäéêïý êáôÜëáâáí ôé åß÷å ãñáöåß, Þôáí Þäç áñãÜ. ÁìÝóùò óôÜëèçêáí äéåõêñéíéóôéêÝò – ðñïåéäïðïéçôéêÝò åðéóôïëÝò, óôïõò 50.000 óõíäñïìçôÝò ôïõ ðåñéïäéêïý, ôïðïèåôþíôáò åðßóçò ðñïåéäïðïéçôéêÜ öõëëÜäéá óôá ôåý÷ç ðïõ èá ðùëïýíôáé óôá ðåñßðôåñá. Ï ëüãïò; ¼÷é åðåéäÞ ç áëëáãÞ óôçí ðïóüôçôá èá ÷áëïýóå ôçí ãåýóç ôçò ìçëüðéôáò, áëëÜ åðåéäÞ ç ìõñéóôéêßíç ôï âáóéêü Ýëáéï ôïõ ìïó÷ïêÜñõäïõ, åßíáé Ýíá ðáñáéóèçóéïãüíï ðïõ óå ìåãÜëåò ðïóüôçôåò ìðïñåß íá áðïâåß åîáéñåôéêÜ åðéêßíäõíï.


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÔÑÉÔÇ 27 ÉÏÕËÉÏÕ 2010 5

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

XÈÅÓ Ç ÊÁÔÅÑÉÍÇ ÊÁÑÐÙÈÇÊÅ ÔÏÍ ÔÏÕÑÉÓÌÏ ÔÇÓ ÃñÜöåé ï Ã. ÑÜðôçò Ôï ãñÜøáìå åðáíåéëçììÝíá üôé ç ðüëç ôçò Êáôåñßíçò ðáñÜ ôá óïâáñüôáôá êïíäýëéá ðïõ äéáèÝôåé ç Íïìáñ÷éáêÞ ÅðéôñïðÞ Ôïõñéóìïý, ÷ñüíéá ôþñá, ãéá ôçí ðñïâïëÞ ôïõ Íïìïý (êáé êáëÜ êÜíåé) ìïéÜæåé íá ìçí åðùöåëåßôáé óå ôßðïôå áðü ôçí ôïõñéóôéêÞ ôçò êßíçóç, áöïý êáôÜ êáíüíá ôï ôïõñéóôéêü óõíÜëëáãìá ôï êáñðþíïíôáé ïé ðáñáëßåò ìáò. ¼ìùò, äéêáéùìáôéêÜ, ìÝñïò áõôÞò ôçò êåñäïöïñßáò, éäßùò óôéò äýóêïëåò, üóï ðïôÝ þñåò, ôçò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò ðïõ ôáëáíßæåé ôç ÷þñá ìáò, áíÞêåé êáé óôçí ðüëç ôçò Êáôåñßíçò, ãéáôß "üëç ôç ìÝñá åßíáé óôá ëÜ÷áíá êáé ôï âñÜäõ äß÷ùò ðßôá". ×èåò ðïõ ï êáéñüò äåí ðñïóöåñüôáí ãéá ìðÜíéï, ïé ôïõñßóôåò êáôÝêëõóáí êõñéïëåêôéêÜ ôçí áãïñÜ ôçò ðüëçò êáé ï ðåæüäñïìïò ìáæß ìå ôïí ðåñßãõñü ôïõ èýìéæå... ðáñÝëáóç åèíéêÞò ãéïñôÞò. Ôá êáôáóôÞìáôá âßùóáí ìÝñåò ôçò äåêáåôßáò ôïõ '80 ìå ôï êýìá ôùí ôïõñéóôþí, êõñßùò áðü ôçí ðñþçí Ãéïõãêïóëáâßá. Áõôü üìùò, èá Ýðñåðå íá åßíáé ðñùôáñ÷éêü ìÝëçìá ôïõ åìðïñéêïý óõëëüãïõ, êáé üëùí ôùí åìðëåêïìÝíùí óôçí ïéêïíïìéêÞ äñáóôçñéüôçôá ôçò ðüëçò. Ç áãïñÜ ôçò Êáôåñßíçò, ìðïñåß íá Ý÷åé êáôÜ Ýíá ìÝñïò ìåôáöåñèåß óôéò ðáñáëßåò, ðëçí üìùò ç ðëåéïøçößá ôùí êáôáóôçìÜôùí (ãïýíåò êëð) åßíáé óå ÷Ýñéá… îÝíá ðñïò ôçí Êáôåñßíç. ÌÝ÷ñé êáé êïõñôßíåò áðü Êïñßíèéï ðùëïýíôáé óå ðáñáëéáêü êáôÜóôçìá. Ðñüâëçìá âáóéêü ðñïò áõôÞ ôçí êáôåýèõíóç Þôáí ç äõóêïëßá åîåýñåóçò áðü ôïõñéóôéêÜ ëåùöïñåßá ðÜñêéíãê êïíôÜ óôçí áãïñÜ ôçò ðüëçò. Áõôü ðñÝðåé ðÜñáõôá íá ëõèåß, íá äéáöçìéóôåß êáé íá ðñïóöåñèåß äùñåÜí óôïõò ôïõñéóôéêïýò ðñÜêôïñåò. Ãéáôß êáé ç óêüíç íá ìåßíåé óôçí ðüëç, üðùò èá Ýëåãáí ïé Åâñáßïé, êÝñäïò èá Þôáí ãéá ôçí áãïñÜ ôçò. Ìå ôçí åõêáéñßá íá ôïíßóïõìå êáé ôçí ôñéôïêïóìéêÞ êáôÜóôáóç ôïõ ÷þñïõ ãéá ðÜñêéíãê óôç äõôéêÞ ðëåõñÜ ôçò ÏëõìðéáêÞò ÁêôÞò (óôçí Êáôåñéíüóêáëá). ×þñïò ìå âïõíáëÜêéá ìðÜæùí, åêåß ðïõ ìðïñåß íá åðéóôñùèåß êáé íá áðïôåëÝóåé Üíåôá ðÜñêéíãê, áíáãêÜæåé ôïõò ïäçãïýò ôïõñéóôéêþí ëåùöïñåßùí íá ðáßñíïõí óôñïöÞ ìÝóá óôçí Üììï (!) íá ëáìþíïõí êáé íá êáëïýí ãåñáíïýò ãéá íá ôá îåêïëëÞóïõí. Ãåãïíüò ðáñáìÝíåé ôåëéêÜ üôé ãéá ðïëëÜ èÝìáôá ç ëïãéêÞ åßíáé åîüñéóôç áðü ôá ìõáëÜ ìáò. Êáé ôï êáêü åßíáé üôé äåí êéíïýí ôá íÞìáôá ïýôå ïé èéãüìåíïé êáé áäéêïýìåíïé áðü áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç…

«¢êáñðç» ç óõíÜíôçóç ãéá ôç óôÞñéîç ôçò ÍÄ Ê. ÊÏÕÊÏÄÇÌÏÕ ÊÁÉ Ì. ÃÉÁËÅÍÉÁ ÌÅ ÔÏÍ Â. ÌÉ×ÁËÏËÉÁÊÏ

×ùñßò ïõóéáóôéêü áðïôÝëåóìá ç ÷èåóéíÞ óõíÜíôçóç ôïõ ÂïõëåõôÞ ôçò Í.Ä. Êþóôá ÊïõêïäÞìïõ êáé ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò ÍÏÄÅ Ðéåñßáò ÌÜêç ÃéáëÝíéá ìå ôïí õðåýèõíï ôçò Ãñáììáôåßáò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò ôçò Í.Ä. Âáóßëç Ìé÷áëïëéÜêï, êáèþò ïé äýï ðëåõñÝò äåí êáôÝëçîáí óôá ðñüóùðá ðïõ èá Ý÷ïõí ôçí õðïóôÞñéîç ôçò ÍÄ óôïõò 3 äÞìïõò ôçò Ðéåñßáò, óôéò åêëïãÝò ôçò 7çò Íïåìâñßïõ 2010, ðáñáôåßíïíôáò Ýôóé ôçí áãùíßá üëùí ôùí åíäéáöåñïìÝíùí. Ïé åðßóçìåò áíáêïéíþóåéò áíáìÝíåôáé íá ãßíïõí ôéò åðüìåíåò ìÝñåò áðü ôç Ñçãßëëçò, åíþ äåí áðïêëåßåôáé íá õðÜñîåé êáé Üëëç óõíÜíôçóç êïììáôéêþí óôåëå÷þí ôçò Í.Ä. Ðéåñßáò ìå ôïí ê. Ìé÷áëïëéÜêï, ðñéí ôçí ïñéóôéêïðïßçóç ôùí ïíïìÜôùí ÄÇÌÏÓ ÄÉÏÕ – ÏËÕÌÐÏÕ Ôï ìåãáëýôåñï ðñüâëçìá ç Í.Ä. óôçí Ðéåñßá ôï áíôéìåôùðßæåé óôï ÄÞìï Äßïõ – Ïëýìðïõ, êáèþò óõíïëéêÜ ôç óôÞñéîç äéåêäéêïýí ðÝíôå Üôïìá. Ðñüêåéôáé ãéá ôïõò êõñßïõò ÄçìçôñéÜäç Êþóôá, Äçìüðïõëï Êþóôá, ÌðÝç ÄçìÞôñç, Êå÷áãéÜ Ãéþñãï êáé ÓÜëôá ×ñÞóôï. Áò óçìåéùèåß ðùò ï ðïëéôåõôÞò Êþóôáò Äçìüðïõëïò Þäç ðñáãìáôïðïßçóå ôçí ðñþôç óõãêÝíôñùóç óôåëå÷þí, ðñéí áðü äýï åâäïìÜäåò, åíþ ïé Üëëïé ôÝóóåñéò õðÝâáëáí ó÷åôéêÞ áßôçóç óôï êüììá êáé ðåñéìÝíïõí ôéò åðßóçìåò áíáêïéíþóåéò.

ÅÉÄÇÓÅÉÓ 70% ÔÏÕ ÓÕÍÏËÏÕ ÓÔÏ ÍÏÌÏ MAÓ ÁÍÁÌÅÍÅÔÁÉ ÍÁ ÓÔÅÑÅØÅÉ ÓÇÌÅÑÁ

Åêôüò ëåéôïõñãßáò ôá ÂåíæéíÜäéêá ëüãù ôçò áðåñãßáò ÌåôáöïñÝùí-Âõôéïöüñùí ÅÍÙ ÊÁÉ ÏÉ ÉÄÉÏÉ ÏÉ ÐÑÁÔÇÑÉÏÕ×ÏÉ ÐÑÏÓÁÍÁÔÏËÉÆÏÍÔÁÉ ÃÉÁ ÁÐÅÑÃÉÁ

Óôåñåýïõí Ýíá-Ýíá ôá âåíæéíÜäéêá ôçò Êáôåñßíçò êáé ãåíéêüôåñá ôïõ íïìïý, åîáéôßáò ôçò áðåñãßáò ôùí ìåôáöïñÝùí êáé âõôéïöüñùí. Óå êÜðïéá áðü ôá âåíæéíÜäéêá ôçò ðüëçò, äçìéïõñãÞèçêáí êáé ïõñÝò, êáèþò áðü ôçí ÊõñéáêÞ ðïõ Ýãéíå ãíùóôÞ ç áðåñãßá, ç ðëåéïøçößá ôùí ïäçãþí Ýóðåõóå íá ãåìßóåé ôá ñåæåñâïõÜñ ôùí áõôïêéíÞôùí ôïõò. ÅðéðëÝïí, ìå áðåñãéáêÝò êéíçôïðïéÞóåéò áðåéëïýí êáé ïé ðñáôçñéïý÷ïé, ìå áöïñìÞ ôï íïìïó÷Ýäéï ôïõ õðïõñãåßïõ Õðïäïìþí, ôï ïðïßï êáôáñãåß ôéò áðïóôÜóåéò áóöáëåßáò ãéá ôçí ßäñõóç ðñáôçñßùí õãñþí êáõóßìùí. ÓÞìåñá Ôñßôç óõíåäñéÜæåé ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò Ïìïóðïíäßáò êáé äåí áðïêëåßåôáé íá õðÜñîåé ç áíáêïßíùóç áðåñãßáò êáé áðü ôïõò Ðñáôçñéïý÷ïõò Õãñþí Êáõóßìùí. ¹äç áðü ôçí ÊõñéáêÞ Üñ÷éóáí íá óôåñåýïõí üóá ðñáôÞñéá Þôáí áíïé÷ôÜ. Áðü ôá õðüëïéðá, ìÝ÷ñé ôï âñÜäõ ôçò ÄåõôÝñáò áíáìÝíåôáé íá Ý÷ïõí áäåéÜóåé ôá ðåñéóóüôåñá êáé áí äåí õðÜñîåé êÜðïéïò áíåöïäéáóìüò, ìÝóá óôç äéÜñêåéá ôçò óçìåñéíÞò ìÝñáò ç åýñåóç âåíæßíçò èá áðïôåëåß åîáéñåôéêÜ äýóêï-

ëï, áí ü÷é áäýíáôï, Ýñãï. Ïé åðéðôþóåéò áõôþí ôùí åîåëßîåùí èá öáíïýí Üìåóá, êáèþò üóïé ÷ñçóéìïðïéïýí ôï áõôïêßíçôï ãéá ôçí åñãáóßá ôïõò äýóêïëá èá Ý÷ïõí ôá áíÜëïãá áðïèÝìáôá, þóôå íá ìçí ðëçãïýí áðü ôï áâÝâáéï áêüìá ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ðïõ äåí èá õðÜñ÷åé âåíæßíç óôçí áãïñÜ. Óå äýóêïëç èÝóç, áíáìÝíåôáé íá âñåèïýí êáé üóïé Ý÷ïõí ðñïãñáììáôßóåé ôéò äéáêïðÝò ôïõò ãéá áõôÝò ôéò ìÝñåò. Ãéá ôï åíäå÷üìåíï áðåñãßáò, áëëÜ êáé ãéá ôçí êáôÜóôáóç ðïõ äéáìïñöþíåôáé óôá âåíæéíÜäéêá áðü ôçí áðåñãßá ôùí ìåôáöïñÝùí êáé âõôéïöüñùí ôï «Ïëýìðéï ÂÞìá» ìßëçóå ìå ôïí ðñüåäñï ôùí ðñáôçñéïý÷ùí ôïõ íïìïý Ðéåñßáò, Óôáýñï ÁíáíéÜäç. Ï ÓÔÁÕÑÏÓ ÁÍÁÍÉÁÄÇÓ «ÕðÜñ÷åé Ýíá åíäå÷üìåíï, äåí îÝñù êáôÜ ðüóï èá ãßíåé êáé óôï íïìü ìáò áõôü, áí êáôáöÝñïõí êáé öïñôþóïõí êÜðïéá éäéùôéêÞò ÷ñÞóåùò âõôßá ôùí åôáéñåéþí, íá ìðïñÝóïõí íá ôñïöïäïôÞóïõí êÜðïéá åðß ìÝñïõò ðñáôÞñéá. Áõôü åßíáé êÜôé ôï ïðïßï ìÝ÷ñé óôéãìÞò äåí äéáöáßíåôáé íá ãßíåôáé. ÌÝ÷ñé ôçí Ôñßôç Ýíá 70%-80% ôùí ðñáôçñßùí óôï íïìü êáé åéäéêÜ ìÝóá óôçí Êáôåñßíç, èá Ý÷ïõí óôåñÝøåé. ÐåñéìÝíïõìå êáé åõåëðéóôïýìå, áí êáôáöÝñïõí íá äþóïõí

ðñïôåñáéüôçôá óôá É.×. íá åöïäéÜóïõí ïé åôáéñåßåò ôá äéêÜ ôïõò ôá âõôßá êáé óôáäéáêÜ íá ôñïöïäïôïýí êÜðïéá ðñáôÞñéá. ¼óïí áöïñÜ ôï óõãêåêñéìÝíï íïìïó÷Ýäéï ðïõ åðé÷åéñåß íá ðåñÜóåé ï ê. ÑÝððáò óßãïõñá åßíáé ôáöüðëáêá ãéá ôïõò ìåôáöïñåßò, ôá öïñôçãÜ äçìïóßáò ÷ñÞóåùò. ÌÝóá áðü áõôü ôï íïìïó÷Ýäéï üìùò, äßíåôáé ôï åñÝèéóìá ãéá êéíçôïðïéÞóåéò áðü ìÝñïõò ôùí ðñáôçñéïý÷ùí. Êáôáñ÷Þí, êáôáñãïýíôáé ïé áðïóôÜóåéò áóöáëåßáò óôá ðñáôÞñéá. Åíþ õðÞñ÷å üñéï 200 ìÝôñùí áðüóôáóç áóöáëåßáò áðü ÷þñïõò óõíÜèñïéóçò áôüìùí, üðùò óïýðåñ ìÜñêåô, êéíçìáôïãñÜöïõò, ðïëõ÷þñïõò êôë. ôþñá Ýñ÷åôáé íá ôá êáôáñãÞóåé üëá êáé íá ìçí ôçñÞóåé ïýôå êáí ôá 110 ìÝôñá ðïõ áíáöÝñïíôáé áðü ôï Åèíéêü Ìåôóüâéï Ðïëõôå÷íåßï. ÌåëÝôåò ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ Ý÷ïõí äåßîåé üôé ôá 110 ìÝôñá åßíáé ôï åëÜ÷éóôï üñéï áðïóôÜóåùí ðïõ èá ðñÝðåé íá Ý÷ïõí ðñáôÞñéá êáõóßìùí áðü ÷þñïõò óõíÜèñïéóçò áôüìùí. Ôþñá, ìÝóá óôï ðëáßóéï ôïõ áíôáãùíéóìïý, Ýñ÷åôáé íá éóïðåäþóåé ðåñéâáëëïíôéêïýò üñïõò, áëëÜ êáé üñïõò áóöÜëåéáò, óôï üíïìá ôçò ÅÅ êáé ôùí åíôïëþí ðïõ åîõðçñåôïýí».

Öïýóêåò êáé áåñïëïãßåò... ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí 1ç Ï ÷áñáêôçñéóìüò (ðáôñüôçôáò Èüäùñïõ ÐÜãêáëïõ ðïõ áñÝóêåôáé óå öëçíáöÞìáôá ôïõ åßäïõò. Èá èõìÜóôå ôá áíôßóôïé÷á ôïõ éäßïõ: «Êýñéïò ôßðïôá» ãéá ôïí Ä. Áâñáìüðïõëï ðïõ üìùò ôïí íßêçóå óôéò åêëïãÝò ãéá ôç äçìáñ÷ßá ôçò ÁèÞíáò, «ï ãßãáíôáò ìå ôá ðÞëéíá ðüäéá» ãéá ôç Ãåñìáíßá, Ýêöñáóç ðïõ áíáêÜëåóå æçôþíôáò óõããíþìç, «èá ãßíåé Ðåêßíï» êé Üëëá ðáñüìïéá), áöïñÜ ôïõò áîéùìáôïý÷ïõò ôçò ÅÊÔ, ôçò ÅÅ êáé ôïõ ÄÍÔ, ïé ïðïßïé åëÝã÷ïõí ôçí ðïñåßá õëïðïßçóçò ôùí üñùí ôïõ Ìíçìïíßïõ. Óå ìéá ðñïóðÜèåéá íá ôïõò ðñïóÜøïõìå ñüëïõò ðïõ äåí ôïõò áíÞêïõí. ºóùò óå ìéá ðñïóðÜèåéá ãéá íá äéêáéïëïãÞóïõìå åããåíåßò áäõíáìßåò. ºóùò ãéá íá áðïöýãïõìå Þ íá ìåôáèÝóïõìå åðþäõíåò áðïöÜóåéò óôï ìÝëëïí, êáôÜ ôçí ðñïóöéëÞ ôáêôéêÞ äåêáåôéþí. ºóùò ãéáôß åíþ ï íïõò áíôéëáìâÜíåôáé üôé ç êñßóç áðÝäåéîå üôé ç åðï÷Þ ôçò Üöñïíáò êáëïðÝñáóçò Ý÷åé ðáñÝëèåé áíåðéóôñåðôß, áíáäåéêíýïíôáò ôá êñõììÝíá óêïõðßäéá äåêáåôéþí êÜôù áðü ôï ÷áëß ôçò äçìüóéáò æùÞò, ç øõ÷Þ åîáêïëïõèåß íá êáëëéåñãåß, áðü áäñÜíåéá, ôçí ìý÷éá åëðßäá üôé ç êçäåìïíßá, ç ëéôüôçôá êáé üëá üóá áðáéôåß ç áíÜêáìøç ôçò ïéêïíïìßáò, ðïõ äéÝêïøáí ôï üíåéñï ôçò åéêïíéêÞò åõçìåñßáò, äåí åßíáé ðáñÜ Ýíáò ðñïóùñéíüò åöéÜëôçò ðïõ èá ðåñÜóåé êáé èá ôñáâÞîïõìå îáíÜ ðñïò ôç äüîá ôçò åöÞìåñçò êáëïðÝñáóçò. Ïé ôå÷íïêñÜôåò ôçò ôñüéêáò ãíùñßæïõí ðïëý êáëÜ ôç äïõëåéÜ ôïõò êáé ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ÷þñåò ðïõ Ý÷ïõí äþóåé ôéò äéêÝò ôïõò åðáñêåßò áðáíôÞóåéò óå æçôÞìáôá üðùò ç êñáôéêÞ äéïßêçóç, ç (åéó-)öïñïäéáöõãÞ êëð ðïõ åîáêïëïõèïýí íá ôáëáíßæïõí ôçí åëëçíéêÞ êïéíùíßá. Áíôßèåôá ç äéêÞ ìáò áðÜíôçóç óôï «Êáëü êïõñÜãéï» ôïõ ¼ëé Ñåí Þôáí «ÊÜôù ôá ÷Ýñéá áð’ ôéò êáãéÝí». Ç áðÜíôçóç áõôÞ áñìüæåé üìùò óå êáôü÷ïõò êáãéÝí ðïõ ðëçñþíïõí ôïõò öüñïõò ðïõ ôïõò áíáëïãïýí êáé ü÷é óå «ðëïýóéïõò» ïé ïðïßïé ü÷é ìüíïí äåí áíáãíùñßæïõí ôéò õðï÷ñåþóåéò áëëÜ åíäå÷ïìÝíùò õðïêñßíïíôáé ôïõò «ðÝíçôåò» êáé åéóðñÜôôïõí ôï åðßäïìá áëëçëåããýçò. ¸ôóé ç áðÜíôçóç óôçí åõ÷Þ ôïõ ¼ëé Ñåí ìïéÜæåé ðåñéóóüôåñï ìå ðïìöüëõãá, ðïõ åäñÜóôçêå óôç ó÷Ýóç ôùí åêëïãÝùí ìå ôïõò ðïëéôéêïýò ìéáò êáé ôï ñïõóöÝôé ðñïûðÞñ÷å ôçò ìåôáðïëßôåõóçò. Óôïí øçöïöüñï ðïõ «[…] å÷ôéìÜ êáé ãõñåýåé ôï éäéáßôåñïí áôïìéêüí ôïõ óõìöÝñïí» áíáöÝñåôáé ï ÁíäñÝáò ËáóêáñÜôïò óôï Ýñãï «Éäïý ï ¢íèñùðïò» êáé èåùñåß üôé åßíáé « […]ïí ïëïêëÞñùò áíßäåïí ôùí çèéêï-ðïëéôéêï-êïéíùíéêþí óõìöåñüíôùí ôçò áíèñùðüôçôïò, ôïõ Ýèíïõò ôïõ, Þ ôïõ ôüðïõ ôïõ. […]». Ç åðéêñÜôçóç áõôïý ôïõ øçöïöüñïõ êáôÜ ôç ìåôáðïëßôåõóç áíÝäåéîå óôçí åðéêáéñüôçôá ôïí ðïëéôåõôÞ ðïõ ãéá íá êáôáöÝñåé íá åêëåãåß «[…]÷áéñåôÜ, ôïõò ìåí åãêáñäßùò, ôïõò äå âáèõóåâÜóôùò, üëïõò üóïõò Ý÷ïõíå øÞöï.» Ôá áðïôåëÝóìáôá åßíáé ãíùóôÜ êáé óå áõôÜ áíáöÝñèçêå ï Ðñüåäñïò ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò, êáôÜ ôçí 36ç åðÝôåéï ôçò ìåôáðïëßôåõóçò, êáôáëïãßæïíôáò åõèýíåò óôï ðïëéôéêü óýóôçìá êáé óôá óõíôå÷íéáêÜ óõìöÝñïíôá ðïõ ïäÞãçóáí ôç ÷þñá óôç óçìåñéíÞ êáôÜóôáóç ãéá ôçí ïðïßá êáíÝíáò ìáò áóöáëþò äåí ìðïñåß íá áéóèÜíåôáé õðåñÞöáíïò. ¸äùóå ìÜëéóôá ðïëýôéìåò óõìâïõëÝò ãéá äéáöÜíåéá êáé äéêáéïóýíç ìå óêïðü ôç äéáôÞñçóç ôçò êïéíùíéêÞò óõíï÷Þò. Áðïôåëåß ãåãïíüò üôé ç ìßìçóç ôïõ ôñüðïõ æùÞò ôùí ðëïõóßùí, áðü ôç ìåóáßá ôÜîç, ÷ùñßò ðñáãìáôéêÞ áíÜðôõîç Þôáí åðüìåíï íá ðáñáãêùíßóåé ôéò çèéêÝò áîßåò êáé åðéêáéñïðïéåß ü÷é ìüíïí ôéò åõèýíåò ôùí ðïëéôéêþí áëëÜ êáé ôïõ ôýðïõ, êõñßùò ôùí ÌÌÅ, ôçò åêðáßäåõóçò êáé ôçò ßäéáò ôçò êïéíùíßáò, üðïõ äçëáäÞ ðñïóöÝñåôáé ðáéäåßá êáé ìðïñåß íá áíáðôõ÷èåß ç õãéÞò öéëïóïößá. Ðïéá Þôáí ôá êýñéá æçôïýìåíá ôçò ìåôáðïëßôåõóçò; Ç äçìïêñáôßá, ç ëáúêÞ êõñéáñ÷ßá êáé ç åõçìåñßá ôïõ ëáïý. ¼ëá ðáñáìåëÞèçêáí óôç óõíÝ÷åéá ìðñïóôÜ óôï « éäéáßôåñïí áôïìéêüí óõìöÝñïí» ðïõ áíáöÝñåé ï ËáóêáñÜôïò êáé ðåñßóóåøáí ïé öïýóêåò óôç äçìüóéá æùÞ êáé ôá öëçíáöÞìáôá ãéá ôçí ðåñéãñáöÞ ôïõò. Ç ôñÝ÷ïõóá êñßóç êáôÜöåñå íá ðëçãþóåé, ôá ìåôáðïëéôåõôéêÜ æçôïýìåíá, ìå äéáöïñåôéêü ôñüðï âÝâáéá ôï êáèÝíá ãéáôß áóöáëþò âÞìáôá ðñïüäïõ õðÞñîáí, êáé åðß ðëÝïí äéáãñÜöåôáé áðåéëçôéêüò ï êßíäõíïò ôçò ïðéóèïäñüìçóçò… ÃÉÁÍÍÇÓ ÊÏÑÏÌÇËÇÓ

ÊÕÊËÏÖÏÑÇÓÁÍ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÊÄÏÔÉÊÇ “ÏËÕÌÐÏӔ Ôá êáëïêáéñéíÜ óáò áíáãíþóìáôá áð’ ôçí êáëÞ êáé áð’ ôçí áíÜðïäç

ÄÇÌÏÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ Óôï ÄÞìï Êáôåñßíçò áí äåí õðÜñîåé êÜðïéá Üëëç õðïøçöéüôçôá ôçò… ôåëåõôáßáò óôéãìÞò, ôç óôÞñéîç áðü ôç Í.Ä. èá ëÜâåé ï íõí ÄÞìáñ÷ïò ÓÜââáò ×éïíßäçò, áí êáé ï ßäéïò åß÷å äçëþóåé óôá ôïðéêÜ Ì.Ì.Å., üôé ï óõíäõáóìüò ôïõ èá åßíáé… «ëåõêüò». Åíôïýôïéò ôï üíïìá ôïõ ê. ×éïíßäç óõæçôÞèçêå óôç Ñçãßëëçò, åíþ ï äÞìáñ÷ïò ôçò Êáôåñßíçò åß÷å ðáñáâñåèåß êáé óôç óõãêÝíôñùóç ðïõ Ýãéíå ðñéí áðü ìåñéêÝò åâäïìÜäåò óôá ãñáöåßá ôçò ÍÏÄÅ Ðéåñßáò, ìå èÝìá ôéò åðéêåßìåíåò åêëïãÝò. ÄÇÌÏÓ ÐÕÄÍÁÓ – ÊÏËÉÍÄÑÏÕ Óôï ÄÞìï Ðýäíáò – Êïëéíäñïý ôá äåäïìÝíá Ý÷ïõí áëëÜîåé ìåôÜ ôçí áðüöáóç ôïõ ðñþçí ÂïõëåõôÞ ÂáããÝëç Ðïëýæïõ íá ìçí åßíáé õðïøÞöéïò äÞìáñ÷ïò, óõíôáóóüìåíïò ìå ôçí ïìüöùíç áðüöáóç ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ Êïëéíäñïý, ç ïðïßá Ýëåãå ðùò êáíÝíáò Êïëéíäñéíüò äåí èá äéåêäéêÞóåé ñüëïõò óôï íÝï äÞìïõ, ìåôÜ ôï èÝìá ðïõ ðñïÝêõøå ìå ôçí Ýäñá. Óôç óõãêåêñéìÝíç ðåñéï÷Þ åíäéáöÝñïí ãéá ôç äéåêäßêçóç ôçò «êáñÝêëáò» ôïõ äçìÜñ÷ïõ äÞëùóáí ï óçìåñéíüò äÞìáñ÷ïò Áéãéíßïõ Âáóßëçò Êïíôüò êáé ï Ðñüåäñïò ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ Áéãéíßïõ ê. Ðáíáãéþôçò ÊáæÜò, ïé ïðïßïé ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôï ÷þñï ôçò Í.Ä., åíþ ìåôÜ ôçí… áðï÷þñçóç Ðïëýæïõ äåí áðïêëåßåôáé íá åêäçëþóïõí êáé Üëëá Üôïìá ôï åíäéáöÝñïí íá åßíáé õðïøÞöéïé ìå ôçí óôÞñéîç ôçò Ñçãßëëçò.

ÓÅ ÏËÁ ÅÊÐÔÙÓÇ 20% ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÏËÕÌÐÏÓ-Ã.ÑÁÐÔÇ ÐÅÑÄÉÊÁ 2 ÊÁÔÅÑÉÍÇ ÔÇË. 23510 20771, 6932555055 ÁÐÏÓÔÅËÏÍÔÁÉ ÊÁÉ ÌÅ CURIER ÁÕÈÇÌÅÑÏÍ


6

Ïëýìðéï ÂÞìá

Ôñßôç

27 Éïõëßïõ 2010

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò ÕÄÁÔÏÓÖÁÉÑÉÓÇ

Óôçí ôåëéêÞ öÜóç áíüäïõ óôç Ò ÅèíéêÞ ç ïìÜäá ôïõ ÍçñÝá Êáôåñßíçò

Ç ïìÜäá ôïõ ÐÏËÏ ôïõ ÍÇÑÅÁ Êáôåñßíçò ìåôÝ÷åé óôçí ôåëéêÞ öÜóç ôçò äéåêäßêçóçò ôçò áíüäïõ óôç Ò ÅèíéêÞ êáôçãïñßá. Ç ðñïêñéìáôéêÞ öÜóç ç ïðïßá áðïôåëïýíôáé áðü 30 ïìÜäåò áð’ üëç ôçí ÅëëÜäá ÷ùñéóìÝíåò óå 6 ïìßëïõò Þôáí éäéáßôåñá äýóêïëç. Ç ôåëéêÞ öÜóç ðïõ êáôÜ ðÜóá ðéèáíüôçôá èá äéïñãáíùèåß áðü ôï ÍASH Çìáèßáò óôï êïëõìâçôÞñéï ôçò ÁëåîÜíäñåéáò êáé èá ðëáéóéþíåôáé áðü 12 ïìÜäåò 2 áðü êÜèå üìéëï. Ç öÜóç îåêéíÜåé áðü ôçí ÐÝìðôç êáé ôåëåéþíåé ôçí ÊõñéáêÞ ìå ôïí ìéêñü êáé ìåãÜëï ôåëéêü.

Ç ïìÜäá ôïõ ÍçñÝá Ý÷ïíôáò óôï ôéìüíé ôïí Ìáíþëç Ãåùñãáíôüðïõëï Ý÷åé óôçí áðïóôïëÞ ôïõò ÓôÝëéï ÍéêïäÝëç, Áñç Óüâá, Êùíóôáíôßíï Ãéáííïýëç, ÐáñáóêåõÜ Éùáííßäç, ÐáíôåëéÜäç Ðáýëï, ÐáíôåëéÜäç ×áñÜëáìðï, Ðáñßíôá ×ñüíç, ÊõñéÜêï ÊáìáôóÝëï, Öþôç ÓéáìÝôç, Íßêï ÌáêñÞ, Ãéþñãï ÖùôéÜäç, Áíôþíç Ïñöáíßäç, Ðüäá ÂáããÝëç, Ãéþñãï ×áôæçêùíóôáíôéíßäç, Ãéþñãï Ìðïôæßäç. Ôçí ïìÜäá óôÞñéîáí 7 çñùúêïß ößëáèëïé ðïõ ðñïóðÜèçóáí íá ôïíþóïõí ôï çèéêü ôùí ðáéêôþí. Ôá áðïôåëÝóìáôá ÍçñÝáò – Õäñá 19-10 ÍçñÝáò – ÊáëáìÜôá 18-3

ÊÙÐÇËÁÓÉÁ

3ç èÝóç óôçí ÅëëÜäá ãéá ôïí Íáõôéêü ¼ìéëï Êáôåñßíçò

ÔÝóóåñá ìåôÜëëéá óôï ÐáíåëëÞíéï ÐñùôÜèëçìá Ðáßäùí – Êïñáóßäùí

ÍçñÝáò – Íßêç Âüëïõ 10-11 Ëáìßá – ÍçñÝáò 3-10 Ç ïìÜäá ôïõ ÍçñÝá ðñïóðÜèçóå íá áðïêëåßóåé ôï Âüëï Ýóôù êáé ìå éóïðáëßá áëëÜ áõôü Þôáí áäýíáôïí áöïý äåí ôçí Üöçóå ç äéáéôçóßá. Ç äéáéôçóßá Þôáí ðñïêëçôéêÞ õðÝñ ôïõ Âüëïõ êáé ðáñÜ ôï 4-0 Þñèå ç éóïöÜñéóç ìå 10-10 áëëÜ ôï ðáé÷íßäé îÝöõãå ÷Üèçêå ï Ýëåã÷ïò êáé ôåëéêÜ Þñèå ç Üäïîç Þôôá ìå ôï Ýôóé èÝëù. Ç ôåëéêÞ öÜóç èá ãßíåé óôçí ÁëåîÜíäñåéá êáé óôç Ò ÅèíéêÞ êáôçãïñßá èá áíÝâïõí ïé 3 ðñþôïé

Ò ÅÈÍÉÊÇ Ñåðü ÷èåò óôçí ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò Äýï öéëéêÜ ôï Óáââáôïêýñéáêï Ìå Åèíéêü Óï÷ïý êáé Ðáíá÷áúêÞ

Ìå äéðëÝò ðñïðïíÞóåéò åðéóôñÝöïõí óÞìåñá óôçí åíåñãü äñÜóç ïé ðáßêôåò ôïõ Ãéþñãïõ Êáìðåñßäç ðïõ ÷èåò ðÞñáí ñåðü áðü ôïí Ýìðåéñï ôå÷íéêü ôçò Êáôåñéíéþôéêçò ïìÜäáò. ÌÝ÷ñé ôçí ÐÝìðôç ç ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò èá êÜíåé äéðëÝò ðñïðïíÞóåéò êáé ãéá ôï Óáââáôïêýñéáêï õðÜñ÷åé ðñüãñáììá äýï öéëéêþí ðáé÷íéäéþí. Ôï ÓÜââáôï 31 Éïõëßïõ ç ÁÅ Ðïíôßùí èá áíôéìåôùðßóåé ôïí Åèíéêü Óï÷ïý ðïõ áãùíßæåôáé óôç Ē ÅèíéêÞ êáôçãïñßá. Ôï ðáé÷íßäé èá ãßíåé óôéò 18.30 óôï ãÞðåäï ôçò Í. ÆùÞò. Ôçí ÊõñéáêÞ 1 Áõãïýóôïõ ç ÁÅ Ðïíôßùí èá öéëïîåíÞóåé ôçí éóôïñéêÞ ïìÜäá ôçò Ðáíá÷áúêÞò óôéò 8.00 ôï âñÜäõ óôï Á’ ÄÁÊ Êáôåñßíçò. Ïé ðáßêôåò äåß÷íïõí öïâåñÞ äéÜèåóç óôéò ðñïðïíÞóåéò êáé ç ïìÜäá ôçò ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò áíáìÝíåôáé íá äþóåé ðïëý êáëü êáé ðïéïôéêü ðïäüóöáéñï óôïõò öéëÜèëïõò ôçò Ðéåñßáò. ÅíôõðùóéáêÞ åìöÜíéóç ðñáãìáôïðïßçóáí ïé êùðçëÜôåò ôïõ Íáõôéêïý Ïìßëïõ Êáôåñßíçò óôï 76ï ÐáíåëëÞíéï ÐñùôÜèëçìá êùðçëáóßáò Ðáßäùí – Êïñáóßäùí ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôéò 24 êáé 25 Éïõëßïõ óôçí Ðáìâþôéäá ëßìíç ôùí Éùáííßíùí üðïõ êáôÝêôçóáí 4 ìåôÜëëéá êáé áíÝäåéîáí ôïí Í.Ï.ÊÁÔ. ôñßôï óýëëïãï óôçí ÅëëÜäá óôïí âáèìïëïãéêü ðßíáêá áöÞíïíôáò ðßóù ôïõ ìåãÜëåò äõíÜìåéò óôï ÷þñï ôçò êùðçëáóßáò üðùò ïìßëïõò ôçò Èåóóáëïíßêçò , ôïõ Âüëïõ êáé ôçò ÁèÞíáò. Ç «÷ñõóÞ» ïìÜäá ôïõ Íáõôéêïý Ïìßëïõ Êáôåñßíçò áðïôåëïýíôáí áðü 12 áèëçôÝò êáé êáôÝêôçóå 2 áñãõñÜ êáé 2 ÷Üëêéíá ìåôÜëëéá. Ï ÃéÜííçò ÌðéêïãéÜííçò óôï áãþíéóìá óêéö Ðáßäùí áöïý ðñïêñßèçêå ôçí ðñþôç ìÝñá ìå ôïí êáëýôåñï ÷ñüíï, ôçí ÊõñéáêÞ ðÝñáóå óôïí ôåëéêü üðïõ êáé ôåñìÜôéóå äåýôåñïò êåñäßæïíôáò ôï áñãõñü ìåôÜëëéï. Óôï ßäéï áãþíéóìá ï Áíôþíçò ×áñéóóüðïõëïò åðÝäåéîå éäéáßôåñç áãùíéóôéêüôçôá ôüóï óôïí ðñïêñéìáôéêü üóï êáé óôïí çìéôåëéêü. ÐÝñáóå êáé áõôüò óôïí ôåëéêü ôïõ óêéö Ðáßäùí üðïõ áøçöþíôáò ôïí éó÷õñü êüíôñá Üíåìï êáôÜöåñå íá ôåñìáôßóåé ôñßôïò êáé íá êáôáêôÞóåé ôï ÷Üëêéíï ìåôÜëëéï. Êïýñóá ãéá ãåñÜ íåýñá Þôáí ç ôåôñÜêùðïò ìå ðçäáëéïý÷ï ðáßäùí üðïõ ôï ðëÞñùìá ôïõ Í.Ï.ÊÁÔ. áðïôåëïýìåíï áðü ôïõò ÃéÜííç Êùóôüðïõëï, Åéñçíáßï ÆÝñâá, Êþóôá ÊáñáâÜóç, Ôóïëüðïõëï ÁëÝîáíäñï êáé ÁóôÝñéï ÌðéêïãéÜííç Ýêáíå Ýíá êáôáðëçêôéêü ößíéò áëëÜ ôåñìÜôéóå äåýôåñï ÷Üíïíôáò ôï ÷ñõóü ìåôÜëëéï ãéá ìüëéò 2 äåõôåñüëåðôá. Óôï äéðëü óêéö êïñáóßäùí ïé áèëÞôñéåò ÄÝóðïéíá Íéêïëáúäïõ êáé Íßêç ÌáñáíÞ Ýêáíáí ôçí ðñþôç ìÝñá ôùí áãþíùí äýï ðïëý êáëÝò êïýñóåò ðïõ ôïõò ÷Üñéóáí ôçí ðñüêñéóç óôïí ôåëéêü ôïõ áãùíßóìáôïò, åíþ ôçí ÊõñéáêÞ åðéäåéêíýïíôáò ðïëý êáëÞ ôå÷íéêÞ êáé ìå Ýíá äõíáôü ößíéò êáôÝêôçóáí ôï ÷Üëêéíï ìåôÜëëéï. Óôç äßêùðï ðáßäùí ïé ðïëý íÝïé áèëçôÝò ÊáñáìÞôñïò ÈùìÜò êáé ÊáæÜêïõ ÊéðñéÜí åíþ ðñïêñßèçêáí ìå Üíåóç óôïí ôåëéêü, ôçí ÊõñéáêÞ óõíÜíôçóáí äõóêïëßåò ìå ôïí éó÷õñü «êüíôñá» Üíåìï êáé ôåñìÜôéóáí ðÝìðôïé, áöÞíïíôáò üìùò ðïëý êáëÝò åíôõðþóåéò ãéá ôçí ìåëëïíôéêÞ ôïõò ðïñåßá.

Á’ ÅÑÁÓÉÔÅ×ÍÉÊÇ

Îåêßíçóå ÷èåò ôçí ðñïåôïéìáóßá ôïõ ï Áéãéíéáêüò Áíïé÷ôü ôï ñüóôåñ Åãéíå ÷èåò ç ðñþôç ôïõ Áéãéíéáêïý êáé ç äéïßêçóç ðáñïõóßáóå ôï íÝï ðñïðïíçôÞ Ñïýëç Ðáðáäüðïõëï. Ç äéïßêçóç åõ÷Þèçêå óôïõò ðáßêôåò êáé óôïí ðñïðïíçôÞ íá Ý÷ïõí ìéá ðåôõ÷çìÝíç ÷ñïíéÜ ìå õãåßá êáé íá êõëÞóåé ìÝóá óå ìéá ðïëý êáëÞ êáé ïéêïãåíåéáêÞ áôìüóöáéñá ðïõ èá äþóåé ôçí ïìÜäá ôïõ Áéãéíéáêïý êáé ðÜëé ôç ÷áìÝíç áßãëç. ÁñêåôÜ íÝá ðñüóùðá óôç ÷èåóéíÞ ðñþôç ôïõ Áéãéíéáêïý êáé õðÞñîáí ïñéóìÝíåò ðñïóèÞêåò ìå íÝï áßìá. Ï 18÷ñïíïò Ãéþñãïò Ìðüóêïò åðéèåôéêüò ðïõ Ýðáéæå óôïí ÁñéóôïôÝëç Êáôá÷Ü êáé ï Ìé÷áÞë Ôóïëáêßäçò ìÝóïò 17 åôþí áðü ôïí ÓÖÊ Ðéåñéêü ðïõ Þôáí äáíåéêüò óôçí ÁíáãÝííçóç ÓöåíäÜìçò. Áðïõóßáæáí äéêáéïëïãçìÝíá áðü ôçí ÷èåóéíÞ ðñþôç ï Ãéþñãïò Ìðïæáôæßäçò, Êþóôáò Öéñéíßäçò êáé ï ÂáããÝëçò ÊïõìáíôÝñçò. Ç äéïßêçóç ôïõ Áéãéíéáêïý âñßóêåôáé óå åðáöÞ ìå ðáßêôåò êáé üëá äåß÷íïõí üôé åßíáé Ýíá âÞìá ðñéí ôçí ïëïêëÞñùóç ôïõ ñüóôåñ.

Ïé 400.000… ëüãïé íá ðáßæåé âáóéêüò ï ÃéÜ÷éôò Óôï óêéö ðáßäùí áãùíßóôçêå êáé ï ÁëÝîçò ÉãíáôéÜäçò ï ïðïßïò ôåñìÜôéóå ôÝôáñôïò óôïí ìéêñü ôåëéêü ôïõ áãùíßóìáôïò (10ïò óôçí êáôÜôáîç) Ôïõò áèëçôÝò ôïõ Íáõôéêïý Ïìßëïõ Êáôåñßíçò óôÞñéîáí ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõò ïé ãïíåßò ôïõò êáé ðïëëïß óõíáèëçôÝò ôïõò êáé ößëïé ôçò êùðçëáóßáò ðïõ ðÞãáí óôá ÃéÜííåíá êáé äçìéïýñãçóáí ìéá ðïëý æåóôÞ êáé åíèïõóéþäç áôìüóöáéñá óôçí êåñêßäá êáé ðáíçãýñéóáí ìå åíèïõóéáóìü ôéò åðéôõ÷ßåò ôïõò. Ôçí áðïóôïëÞ ôïõ Í.Ï.ÊÁÔ. óõíüäåõóáí ç Ýöïñïò êùðçëáóßáò êá Ó. Ðáñëßôóç êáé ï ðñïðïíçôÞò êïò à ÌðéêïãéÜííçò. «Ðïëý åõ÷áñéóôçìÝíïò áðü ôçí ðáñïõóßá ôùí

áèëçôþí óôï ÐáíåëëÞíéï ÐñùôÜèëçìá êáé ôçí óõíïëéêÞ ðïñåßá ôïõ ôìÞìáôïò êùðçëáóßáò» äÞëùóå ï Ðñüåäñïò ôïõ Í.Ï.ÊÁÔ. êïò Ðáíáãéþôçò Óåúôáíßäçò ï ïðïßïò ôüíéóå åðßóçò üôé ç 3ç èÝóç óôçí ÅëëÜäá äåí åßíáé êÜôé ðïõ ãßíåôáé óõãêõñéáêÜ Þ ôõ÷áßá, áëëÜ åßíáé áðïôÝëåóìá áõóôçñïý ðñïãñáììáôéóìïý êáé óêëçñÞò äïõëåéÜò ôüóï áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ ðñïðïíçôÞ üóï êáé ôùí áèëçôþí êáé ôùí ïéêïãåíåéþí ôïõò áëëÜ êáé áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò äéïßêçóçò ðïõ ðñïóðáèåß íá åîáóöáëßóåé, üóï ðåñíÜåé áðü ôï ÷Ýñé ôçò, ôéò êáëýôåñåò óõíèÞêåò ãéá ôá ðáéäéÜ ðïõ áèëïýíôáé êáé åõ÷Þèçêå óôïõò áèëçôÝò íá Ý÷ïõí ðÜíôá åðéôõ÷ßåò óå üëïõò ôïõò ôïìåßò ôçò æùÞò ôïõò.

Ôïí ÃéÜ÷éôò åôïéìÜæåé ãéá âáóéêü äåîéü ìðáê, ï Íôïýóáí ÌðÜãåâéôò êáé áõôü åßíáé ïëïöÜíåñï óôçí ðñïåôïéìáóßá. Ç óôÞëç èá äþóåé ôçí áðÜíôçóç óôï ãéáôß ï Íôïýóêï âÜæåé ôïí Âüóíéï âáóéêü äåîéü ìðáê êáé äåí æçôÜ íá áðïêôçèåß áíôéêáôáóôÜôçò ôïõ Áñáïý÷ï Þ äåí âÜæåé ôïí íåáñü Áñãõñßïõ ðïõ åíôõðùóßáóå óôçí áñ÷Þ ôçò ðñïåôïéìáóßáò. ÕðÜñ÷ïõí, ëïéðüí, 400.000 ëüãïé Þ êáëýôåñá 400.000 åõñþ. Áõôü åßíáé ôï åôÞóéï óõìâüëáéï ôïõ ÃéÜ÷éôò, ï ïðïßïò áðïêôÞèçêå ìåôÜ áðü åðßìïíï áßôçìá ôïõ ÌðÜãåâéôò. ¸ôóé áí ìåßíåé óôïí ðÜãêï Ýíá ôÝôïéï óõìâüëáéï, ï ÌðÜãåâéôò èá Ý÷åé ðñüâëçìá. Êáé ëÝìå èá ìåßíåé óôïí ðÜãêï ï Âüóíéïò áí äåí ðáßîåé äåîß ìðáê, äéüôé óôçí Üìõíá õðÜñ÷ïõí ôñåéò âáóéêïß, ï Ìáúóôüñïâéôò, ï ÄÝëëáò êáé ï ÌáíùëÜò êáé óôçí ìåóáßá ãñáììÞ, äýï âáóéêïß áìõíôéêïß ÷áö, ï ÊáöÝò ìå ôïí Íôéüð êáé ðßóù ôïõò ï ÃêÝíôæïãëïõ, ãéá ôïí ïðïßï öÝôïò èá ãßíåé ðñïóðÜèåéá íá êáèéåñùèåß. ¢ñá, ëïéðüí, ç åðéëïãÞ íá ìåôáöåñèåß ï ÃéÜ÷éôò óôá äåîéÜ åßíáé ìïíüäñïìïò. Êáé óå üóïõò ëÝíå üôé ï ÃéÜ÷éôò äåí êÜíåé ãéá ôçí èÝóç áõôÞ, ï ÌðÜãåâéôò ëÝåé üôé ï Âüóíéïò ðáßæåé äåîß ìðáê óôçí ÅèíéêÞ ôçò Óåñâßáò êáé ôïíßæåé üôé öÝôïò ôï áñéóôåñü ìðáê èá åßíáé åðéèåôéêïãåíÞò ðáßêôçò, äçëáäÞ, ï Ëáãüò Þ ï ÍôÜôïìï êáé ï äåîßïò ìðáê èá åßíáé óôáôéêüò êáé èá ìåôáôñÝðåôáé óå ôñßôï óôüðåñ, êÜôé ðïõ ï ÃéÜ÷éôò ìðïñåß íá êÜíåé, êÜôá ôïí ðñïðïíçôÞ ôçò ¸íùóçò.


Ïëýìðéï ÂÞìá

%

Ôñßôç

27 Éïõëßïõ 2010

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò

´ ÅÈÍÉÊÇ

Çñèå ï ÊñïÜôçò Óßëâéï ÔóÜâñéôò ÕðïãñÜöåé ï Áñãåíôßíïò Ãêüíé

×èåò Þñèå óôçí Êáôåñßíç ï áìõíôéêüò ìÝóïò Óßëâéï ÊÜâñéôò Ï ÊñïÜôçò åßíáé 25 åôþí êáé Ýðáéæå óôçí ïìÜäá Á’ ÅèíéêÞò êáôçãïñßáò Éíôåñ ÆáðñÝóéôò. ÁíÝâçêå ÷èåò óôï áèëçôéêü êÝíôñï ÓÅÌÅËÇ óôï Åëáôï÷þñé êáé åíóùìáôþèçêå óôçí ðñïåôïéìáóßá ôïõ Ðéåñéêïý. ×èåò Ýãéíå êáíïíéêÜ ôï ðñüãñáììá êáé óôï âïõíü åðéêñáôïýóáí ×åéìùíéÜôéêåò óõíèÞêåò ìå ôçí èåñìïêñáóßá íá ìçí îåðåñíÜ ôïõò 15 âáèìïýò êåëóßïõ. Ï Ãéþñãïò ×áôæÜñáò äïõëåýåé ìå ôïõò ðáßêôåò ôïõ ìåèïäéêÜ áêïëïõèþíôáò ðéóôÜ êáé áðáñÜêëçôá ôï ðñüãñáììá ôçò ðñïåôïéìáóßáò êáé äßíåé ìåãÜëç âáñýôçôá óôçí áðüêôçóç ïìïéïãÝíåéáò ôùí ðáéêôþí óôéò êéíÞóåéò ìå ìðÜëá êáé ÷ùñßò ìðÜëá. Óôï Åëáôï÷þñé ïé ðáßêôåò áñ÷ßæïõí ðëÝïí íá ëåéôïõñãïýí óáí ïìÜäá ãíùñßæïíôáé ìåôáîý ôïõò êáé êáèçìåñéíÜ äïõëåýïõí ðïëý óêëçñÜ þóôå ï Ðéåñéêüò íá áñ÷ßóåé óéãÜ óéãÜ íá ðáñïõóéÜæåôáé ìå ôï íÝï óôõë ðïõ èá ðáßîåé óôï öåôéíü ðñùôÜèëçìá. Ï Ãéþñãïò ×áôæÜñáò åßíáé ãíùóôü üôé ëáôñåýåé ôï óýã÷ñïíï ðïäüóöáéñï äßíåé âáñýôçôá óôçí êßíçóç êáé áõôü êáèçìåñéíÜ ðñïóðáèåß íá ðåñÜóåé óôéò ðñïðïíÞóåéò óôïõò ðáßêôåò ôïõ. Ï ôñüðïò ðñïåôïéìáóßáò ôïõ Ðéåñéêïý öÝôïò åßíáé ðïëý äéáöïñåôéêüò Ýíáíôé ôùí ðñïçãïýìåíùí ÷ñüíùí õðÜñ÷åé ðïéüôçôá êáé ðïëý ìåãÜëç ó÷ïëáóôéêüôçôá åíþ ïé ðáßêôåò ãíùñßæïõí êáèçìåñéíÜ íÝá ðñÜãìáôá ðïëý âáóéêÜ üìùò óôï íá äçìéïõñãçèåß ìéá ïìÜäá áðü ôçí áñ÷Þ. Ï Áñãåíôßíïò Áãêïõóôßí Ãêüíé áíáìÝíåôáé óÞìåñá íá ôåëåéþóåé ôõðéêÜ ìå ôïí Ðéåñéêü êáé íá öïñÝóåé åðßóçìá ôç öáíÝëá ôçò Êáôåñéíéþôéêçò ïìÜäáò.

Ç áíáíÝùóç áðáéôåß äéÜñêåéá, õðïìïíÞ êáé èõóßåò áðü üëïõò

Ðñéí áðü Ýíá ÷ñüíï, ôÝôïéá åðï÷Þ, ï ðñïðïíçôÞò ôçò ïìÜäáò ôïõ Ðéåñéêïý õðüó÷ïíôáí ðïäïóöáéñéêÞ åðáíÜóôáóç óôçí Êáôåñßíç. Ç äéïßêçóç êÜíïíôáò ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ åðéëïãÞ åðÝíäõóå ìåãÜëá ðïóÜ ðñïêåéìÝíïõ ç ïìÜäá íá áëëÜîåé óåëßäá êáé êáôçãïñßá. ÊÜíïíôáò Ýíá ìéêñü áðïëïãéóìü ìåôÜ áðü Ýíá ÷ñüíï äéáðéóôþíïõìå üôé ç åðáíÜóôáóç äåí Ýöåñå ôá áíáìåíüìåíá áðïôåëÝóìáôá êáé ôï ñüóôåñ ôçò ïìÜäáò Ý÷åé áëëÜîåé ñéæéêÜ. Ìå ôçí ðñüóëçøç ôïõ íÝïõ ôå÷íéêïý ç äéïßêçóç õðïó÷Ýèçêå óôåëÝ÷ùóç ôïõ Ýìøõ÷ïõ äõíáìéêïý ìå íÝïõò êáé êõñßïõò ãçãåíåßò ðïäïóöáéñéóôÝò, ìåéþíïíôáò ôï ìðÜôæåô ãéá ôçí íÝá ðåñßïäï. Óôï Üêïõóìá áõôÞò ôçò åßäçóçò, óå ãåíéêÝò ãñáììÝò, ôá ó÷üëéá ôïõ ößëáèëïõ êüóìïõ Þôáí èåôéêÜ. ÌåôáãñáöÝò Ýãéíáí êáé öÝôïò, ìå ÷áìçëüôåñï ïéêïíïìéêü ñßóêï êáé óôçí ðñïåôïéìáóßá óõììåôÝ÷ïõí êáé ðïäïóöáéñéóôÝò áðü ôçí ïìÜäá ôùí íÝùí ðïõ óôçí ðåñßïäï ðïõ äéáíýóáìå åß÷å áîéüëïãç ðïñåßá óôï ðñùôÜèëçìá. Ïé ößëáèëïé áíáìÝíïõí ôá ðëÜíá ôçò íÝáò åðï÷Þò ãéá ôï óýëëïãï íá åêöñáóôïýí ìÝóá óôï ãÞðåäï. Óå ðïéï ðïóïóôü ôï áãùíéóôéêü ó÷Þìá ôçò ïìÜäáò èá áðáñôßæåôáé áðü íôüðéïõò, íÝïõò ðïäïóöáéñéóôÝò èá öáíåß óôï ðñùôÜèëçìá ðïõ èá îåêéíÞóåé ôï ÓåðôÝìâñéï. Ôá âÝâáéï åßíáé ðùò ãéá íá óôçèåß êáé íá ÷ôéóôåß ìéá ïìÜäá áðü ôçí áñ÷Þ ãéá íá áíôáðïêñéèåß óôéò õðï÷ñåþóåéò ôïõ äýóêïëïõ ðñùôáèëÞìáôïò ôçò ’ åèíéêÞò, áðáéôåßôáé ðßóôç óôï üñáìá, äéÜñêåéá óôï óôü÷ï, õðïìïíÞ êáé èõóßåò áðü üëï ôï ðïäïóöáéñéêü ôìÞìá êáé óôÞñéîç áðü ôïõò öéëÜèëïõò. ÐÜíôùò ôá ðñþôá äåßãìáôá ôçò äïõëåéÜò ðïõ ãßíåôáé

óôï Åëáôï÷þñé åßíáé èåôéêüôáôá êáé áõôÞ ßóùò åßíáé ç óõóôçìáôéêüôåñç, ðëçñÝóôåñç, óýã÷ñïíç êáé êáëýôåñç ðñïåôïéìáóßá ôïõ Ðéåñéêïý áðü ôüôå ðïõ óõììåôÝ÷åé îáíÜ óôá åðáããåëìáôéêÜ ðñùôáèëÞìáôá. Ôï êïìâéêü óçìåßï ôçò üëçò ðñïóðÜèåéáò âñßóêåôáé, êáôÜ ôçí ôáðåéíÞ ìïõ Üðïøç, óôï ðùò èá ðåñÜóåé óôïí êüóìï ôï ðëÜíï ðïõ èÝëåé íá ÷áñÜîåé ç äéïßêçóç ãéá ôá åðüìåíá ÷ñüíéá. Ï áðáéôçôéêüò ößëáèëïò êüóìïò ôçò Êáôåñßíçò ðñÝðåé íá ðåéóôåß üôé ãßíåôáé äïõëåéÜ óå âÜèïò. Ç åðéêïéíùíéáêÞ ðñïóÝããéóç ôïõ üëïõ åã÷åéñÞìáôïò Ý÷åé âáñýíïõóá óçìáóßá ãéá íá êáôáêôçèåß ç åìðéóôïóýíç êáé ç óôÞñéîç ôùí öéëÜèëùí. Êé áí èÝëïõìå íá ìéëÜìå ãéá íÝá ðáéäéÜ óôïí Ðéåñéêü, ãéá ðáéäéÜ áðü ôá ãåííïöÜóêéá ôïõ óõëëüãïõ, ôüôå èá ðñÝðåé íá äïèåß éäéáßôåñç ðñïóï÷Þ óôá ôìÞìáôá õðïäïìÞò. Ç óõíåñãáóßá ÐÁÅ êáé åñáóéôÝ÷íç åßíáé áíáãêáßá ó’ áõôü ôïí ôïìÝá. Ç ðñïâïëÞ êáé ç äéáöÞìéóç ôïõ óõëëüãïõ èá ðñÝðåé íá ðáñïõóéÜæåé ôçí åéêüíá ðïõ åßäáìå ãéá ìéá åâäïìÜäá ðñéí ôï áãþíá play off ìå ôïí ÏÖÇ, ãéáôß ôï üíïìá Ðéåñéêüò äåí óôáìáôÜåé óå Ýíá êáé ìüíï ðïäïóöáéñéêü áãþíá. Ùò áãíïß ößëáèëïé ôïõ ðïäïóöáßñïõ, ùò ðéóôïß ößëïé åíüò ìåãÜëïõ êáé éóôïñéêïý óùìáôåßïõ, ðïõ ðïíÜìå êáé áãáðÜìå, áíáìÝíïõìå ç íÝá ðñïóðÜèåéá íá áðïöÝñåé êáñðïýò ãéáôß ôï áîßæåé ôüóï ï Ðéåñéêüò êáé ï êüóìïò ôïõ, üóï êáé áõôïß ðïõ ìï÷èïýí êáé îïäåýïõí ÷ñüíï êáé ÷ñÞìáôá. ÃéÜííçò Ôóáðïõñíéþôçò

Ē ÅÈÍÉÊÇ

Åãéíå ÷èåò ç ðñþôç ôïõ ÃÁÓ Óâïñþíïõ

Ìå ôïõò êáëýôåñïõò ïéùíïýò îåêßíçóå ÷èåò ôçí ðñïåôïéìáóßá ôïõ ï ÃÁÓ Óâïñþíïõ ðïõ ãéá ìßá áêüìç óáéæüí èá áãùíßæåôáé óôç Ē ÅèíéêÞ êáôçãïñßá. Ç ïìÜäá ôïõ Óâïñþíïõ ðïõ Ý÷åé ãíùñßóåé ôçí êáôáîßùóç óôï ÷þñï ôùí Åèíéêþí ðñùôáèëçìÜôùí Ý÷åé óôï ôéìüíé ãéá 2ç óõíå÷üìåíç ÷ñïíéÜ ôïí Ýìðåéñï êáé éêáíüôáôï ðñïðïíçôÞ ÓôÝöáíï ÔáâïõêôóÞ. ×èåò, óôçí ðñåìéÝñá ôçò öåôéíÞò ðåñéüäïõ ç äéïßêçóç êáëùóüñéóå

ôïõò ðïäïóöáéñéóôÝò êáé åõ÷Þèçêå óå üëïõò õãåßá, êáé êáëÞ ÷ñïíéÜ. Ï ðñïðïíçôÞò ÓôÝöáíïò ÔáâïõêôóÞò ðïõ ãíùñßæåé ðïëý êáëÜ ôï õëéêü ôçò ïìÜäïò åßíáé êÜôé ðáñáðÜíù áðü óßãïõñï üôé èá Ý÷åé êáé öÝôïò ìéá ðåôõ÷çìÝíç ÷ñïíéÜ ðïíôÜñïíôáò ùò åðß ôù ðëåßóôïí óå íåáñïýò ðïäïóöáéñéóôÝò. Ç ïìÜäá ôïõ Óâïñþíïõ äåí Ý÷åé ïëïêëçñþóåé áêüìç ôéò ìåôáãñáöÝò ôéò êáé ôï ñüóôåñ åßíáé áíïé÷ôü.

Ē ÅÈÍÉÊÇ Ï ÌÜêçò Ôåñæüðïõëïò óôï ôéìüíé ôïõ Ïëõìðïõ ËåðôïêáñõÜò Óôï óôü÷áóôñï ï Áåôüò Ç äéïßêçóç ôïõ Ïëõìðïõ ËåðôïêáñõÜò áíÝèåóå ôå÷íéêÞ çãåóßá ôçò ïìÜäáò óôïí Ýìðåéñï Êáôåñéíéþôç ôå÷íéêü ÌÜêç Ôåñæüðïõëï. Ï Ôåñæüðïõëïò åß÷å ÷èåò ôï áðüãåõìá åðáöÞ ìå ôçí ïìÜäá ôçò ËåðôïêáñõÜò áöïý ìåôåß÷å êáíïíéêÜ óôï ðñïðïíçôéêü ðñüãñáììá êáé ôï áðüãåõìá ðÞñå ìéá ðñþôç ãåýóç áðü ôç íÝá ôïõ ïìÜäá. Ï ÌÜêçò Ôåñæüðïõëïò äåí ÷ñåéÜæåôáé éäéáßôåñåò óõóôÜóåéò áöïý ôüóï óáí ðïäïóöáéñéóôÞò üóï êáé óáí ðñïðïíçôÞò Ý÷åé äéáêñßóåéò. Óáí ðïäïóöáéñéóôÞò Ýðáéîå óôïí Ðéåñéêü åí

óõíå÷åßá óôç ÂÝñïéá êáé ðÞñå ìåôáãñáöÞ óôïí ÇñáêëÞ ôçò ÷ñõóÞò åðï÷Þò ×áôæçðáíáãÞ – ÐáðáúùÜííïõ. Óáí ðñïðïíçôÞò äïýëåøå ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá óôï åðáããåëìáôéêü ðïäüóöáéñï êáé õðÞñîå âáóéêüò óõíåñãÜôçò óôçí ÂÝñïéá óôçí Çìáèéþôéêç ïìÜäá üðïõ Ý÷åé ôïí Ý÷ïõí ðïëý ìåãÜëç óõìðÜèåéá. Óôçí Ðéåñßá óáí ðñïðïíçôÞò áíÝâáóå ãéá ðñþôç ÷ñïíéÜ ôçí ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò óôç Ē ÅèíéêÞ åíþ èÞôåõóå êáé óå ðïëëÝò Üëëåò ïìÜäåò.

Ç äéïßêçóç Ýêáíå ôçí êáëýôåñç êßíçóç áíáèÝôïíôáò ôï ôéìüíé ôçò ïìÜäáò óå Ýíáí Ýìðåéñï ôå÷íéêü ðïõ Ý÷åé ðïëëÜ íá äþóåé óôï Ðéåñéêü ðïäüóöáéñï êáé ü÷é ìüíï. Ïóïí áöïñÜ ôéò ìåôáãñáöéêÝò êéíÞóåéò ç ËåðôïêáñõÜ áíáìÝíåôáé óÞìåñá íá áíáêïéíþóåé ôï íåáñü ìÝóï ÓôÝëéï Áåôü. Ï Áåôüò ðïõ ãåííÞèçêå ôï 1990 Ýðáéæå ðÝñõóé óôï Óâïñþíï êáé îåêßíçóå áðü ôçí ïìÜäá ôïõ Åèíéêïý Êáôåñßíçò Ý÷ïíôáò ìðñïóôÜ ôïõ üëï ôï ìÝëëïí.

Ē ÅÈÍÉÊÇ

ÁíåâÜæåé óôñïöÝò ï Åèíéêüò Êáôåñßíçò ×èåò ôï áðüãåõìá óôï ãÞðåäï ôïõ Óéä. Óôáèìïý ÃéÜííçò Êáëëéáíßäçò ï Åèíéêüò Êáôåñßíçò óõíÝ÷éóå êáíïíéêÜ ôçí ðñïåôïéìáóßá ôïõ õðü ôçí êáèïäÞãçóç ôïõ ÃéÜííç Ìðéêïýäç. Ï Üëëïôå ôåñìáôïöýëáêáò ôïõ Ðéåñéêïý êáé ðñïðïíçôÞò ôïõ áíÝâáóå ôïõò ñõèìïýò êáé äïýëåøå ìå ôïõò ðáßêôåò ðïëý óêëçñÜ êÜíïíôáò ôáêôéêÞ ìå ìðÜëá. Ç äéïßêçóç ôïõ Åèíéêïý åßíáé óå óõíå÷Þ åðáöÞ ìå ðïäïóöáéñéóôÝò êáé ôéò ðñïóå÷åßò çìÝñåò èá ðñïâåß óôçí ïëïêëÞñùóç ôïõ ñüóôåñ. ×èåò ðñïðïíÞèçêáí ìå ôçí ïìÜäá ôïõ Åèíéêïý áñêåôïß ðïäïóöáéñéóôÝò ðïõ ôéò åðüìåíåò ìÝñåò èá öáíåß áí èá öïñÝóïõí ôç öáíÝëá ôçò ïìÜäáò.

ÕðÜñ÷åé åíäéáöÝñïí ãéá ðïäïóöáéñéóôÝò åêôüò Ðéåñßáò ìéêñÞò çëéêßáò ðïõ Ýðáéæáí óôï ðñùôÜèëçìá ôçò Ē ÅèíéêÞò êáé åßíáé êÜôù ôùí 20 åôþí. Ï Åèíéêüò âáäßæåé ìå óôáèåñÜ âÞìáôá óôçí áðüêôçóç ðáéêôþí äåß÷íåé íá êñáôÜ ÷áìçëü ðñïößë êáé õðÜñ÷åé êïéíÞ ðïëéôéêÞ ìåôáîý äéïßêçóçò êáé ðñïðïíçôÞ ðïõ èÝëïõí íá äþóïõí âáñýôçôá óå ìéêñÝò çëéêßåò. ÖÝôïò, ç ïìÜäá ôçò Êáôåñßíçò èá åßíáé ç ïìÜäá ðïõ èá Ý÷åé ôï ìéêñüôåñï ìÝóï üñï çëéêéþí óôçí êáôçãïñßá. Áðïöåýãïõí üìùò íá äþóïõí ïíüìáôá ïé Üíèñùðïé ôïõ Åèíéêïý èÝëïíôáò Ýôóé íá áíáêïéíþóïõí ôïõò ðáßêôåò åö üóïí ïñéóôéêïðïéçèåß ç áðüêôçóÞ ôïõò.

Ē ÅÈÍÉÊÇ Îåêßíçóáí ïé äéðëÝò ðñïðïíÞóåéò óôï Âáôáíéáêü ÁíáìÝíïíôáé óÞìåñá ç÷çñÝò ìåôáãñáöÝò

Ìå äéðëÝò ðñïðïíÞóåéò îåêßíçóå ôçí åâäïìÜäá ï Âáôáíéáêüò êáé ï ÃéÜííçò Êùíôáíôéíßäçò áñ÷ßæåé ðëÝïí íá áíåâÜæåé ôçí Ýíôáóç ôçò ðñïåôïéìáóßáò. Ôï ðñùß ïé ðáßêôåò êÜíïõí ðñïðüíçóç óôéò 7.00 êáé ôï áðüãåõìá ôçí ßäéá þñá äïõëåýïõí êáé ðÜëé ôáêôéêïß. Ç äéïßêçóç ôïõ Âáôáíéáêïý óÞìåñá áíáìÝíåôáé íá ïëïêëçñþóåé ôéò ìåôáãñáöéêÝò ôçò êéíÞóåéò êáé üëá äåß÷íïõí üôé ç ïìÜäá ôçò Êáôåñßíçò èá åíéó÷õèåß óçìáíôéêÜ ìå 2-3 ðïäïóöáéñéóôÝò êÜôù ôùí 20 åôþí ðïõ èá äþóïõí íÝá þèçóç óôïí õøçëü óôü÷ï ðïõ Ý÷åé ÷áñÜîåé óôç öåôéíÞ óáéæüí. Ç ïìÜäá ôïõ Âáôáíéáêïý îåêßíçóå áðü ôçí áñ÷Þ ôéò ìåôáãñáöéêÝò ôçò êéíÞóåéò åíéó÷ýèçêå óçìáíôéêÜ êáé ðÜåé öïõë ãéá ôçí Üíïäï óôç Ò ÅèíéêÞ. Ôï ðñþôï öéëéêü ðáé÷íßäé èá ôï äþóåé óôéò 4 Áõãïýóôïõ ìå Á÷éëëÝá ÍåïêáéóÜñåéá åíþ óôéò 8 Áõãïýóôïõ èá ðáßîåé ìå ôçí Ðáíá÷áúêÞ óôï ãÞðåäü ôçò.


8 ÖÖщÇÖÖÖ։Ä‹‰ÄÖÖ

Ö

‹ÄŒ‰Öƒ‡Œ‚Ö ZÖ ‹ƒ‰ˆ†’ŠŽˆØƒŽ†ƒ’ňňØ؆vˆ†’Š“ƒØň”Ø‘Š†’Šƒ”

OIKONOMIA ǶȎȈȡțȐŸ ŸțȜȗŸŸ ȎǢȘȗșȒȓȤŸȆȔȔȎȒǢǢȊŸǶȊǫȗȝ ŸŸǼȜȒȚŸŸȓȊȒŸŸ ǼȎȘȜȎǢȋșȈȗȝ ŸȎȒțȐȌǢȆȕȎȚŸ țȜȗŸPHR?KVHNŸ ȜȗȝŸǵȗȕȍȈȕȗȝ

ŸĭōĻŸ ŸĿńĻō ŸĿŎŊŗ ŸķņĻņōџ ŸĿńĻō ŸĿŎŊŗŸ ńĻōĶŸōňņŸĻņōĹŌōňŃŐňŸēĸņĻŸōňŎŸ ŸľŃĻēňŊŏŗłŁńĿŸōňŸ ķŅŅĿŃēēĻŸōňŎŸĿēʼnňŊŃńňŖŸŃŌňŀŎĽĹňŎŸōňŸħĶŃňŸōňŎŸ Ÿ ʼnĻŊňŎŌŃĶŀňņōĻŋŸʼnōŗŌŁŸ ŸŌŖēŏŒņĻŸēĿŸōĻŸŌōňŃŐĿĹĻŸ ōŁŋŸĠŅŅŁņŃńĸŋŸĭōĻōŃŌōŃńĸŋŸĝŊŐĸŋŸĠĦ ĭĮĝĮ 

DZŸțȝȕȗȔȒȓȇŸȊȖȈȊŸȜȡȕŸȎȖȊȌȡȌȦȕŸ ŸȊȘȗțȜȗȔȦȕŸǢȎȒȦȑȐȓȎŸȜȗŸ ǶȅȒȗŸȓȊȜȅŸ ŸțȜȊŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȊȘȤŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸ ȘȗȝŸȇȜȊȕŸȆȕȊŸȟșȤȕȗŸȕȡșȈȜȎșȊ ŸǯȖȊȒșȗȝǢȆȕȡȕŸȜȡȕŸȘȎȜșȎȔȊȒȗȎȒȍȦȕŸȐŸțȝȕȗȔȒȓȇŸȊȖȈȊŸȜȡȕŸȎȖȊȌȡȌȦȕŸYŸȊȘȗțȜȗȔȦȕŸȘȊșȗȝțȈȊțȎŸǢȎȈȡțȐŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȇŸ 

ǼȜȊŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸȆȕȊȕȜȒŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȓȊȜȅŸȜȗȕŸ ȊȕȜȈțȜȗȒȟȗŸǢȇȕȊŸȜȗȝŸ ŸȍȒȊǢȗșȞȦȑȐȓȎŸȜȗŸȆȔȔȎȒǢǢȊŸȜȗȝŸ ȎǢȘȗșȒȓȗȥŸȒțȗȏȝȌȈȗȝŸȜȗŸǶȅȒȗŸȜȗȝŸ ŸȘȊșȗȝțȒȅȏȗȕȜȊȚŸȘȜȦțȐŸ ŸțȥǢȞȡȕȊŸǢȎŸȜȊŸțȜȗȒȟȎȈȊŸȜȐȚŸǯȔȔȐȕȒȓȇȚŸǼȜȊȜȒțȜȒȓȇȚŸ ǬșȟȇȚŸǯǵ ǼǽǬǽ 

ǴȊȜȅŸȜȗŸȟșȗȕȒȓȤŸȍȒȅțȜȐǢȊŸdzȊȕȗȝȊșȈȗȝ ǶȊǫȗȝŸ ŸȜȗŸ ȆȔȔȎȒǢǢȊŸȜȗȝŸȎǢȘȗșȒȓȗȥŸȒțȗȏȝȌȈȗȝŸȍȒȊǢȗșȞȦȑȐȓȎŸțȎŸ Ÿ ȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸȆȕȊȕȜȒŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȓȊȜȅŸȜȗŸȈȍȒȗŸȍȒȅțȜȐǢȊŸ ȜȗȝŸȆȜȗȝȚŸ ŸȘȊșȗȝțȒȅȏȗȕȜȊȚŸǢȎȈȡțȐŸ ŸǯȖȊȒșȗȝǢȆȕȡȕŸ ȜȡȕŸȘȎȜșȎȔȊȒȗȎȒȍȦȕŸǢȎȒȦȑȐȓȎŸȓȊȜȅŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȇŸ 

+ȎŸȜȐŸțȝǢǢȎȜȗȟȇŸŸ ȎȒțȐȌǢȆȕȡȕŸȎȘȒȟȎȒșȇțȎȡȕŸ ȑȊŸȘșȊȌǢȊȜȗȘȗȒȐȑȎȈŸțȜȒȚŸŸ ȓȊȒŸŸǼȎȘȜȎǢȋșȈȗȝŸȜȗŸȗŸ ǯȜȇțȒȗŸXHR?KVHNŸȘȗȝŸȍȒȗșȌȊȕȦȕȎȒŸȐŸǯȀǬǯŸțȜȗŸǵȗȕȍȈȕȗ

ŸŸǼȜȗŸȜșȊȘȆȏȒŸȜȡȕŸȍȒȊȘșȊȌǢȊȜȎȥțȎȡȕ

ĢŸĻʼnňŐŗŊŁŌŁŸōŁŋŸĽĿŊēĻņŃńĸŋŸĿńʼnōŒōŃńĸŋŸĻŅŎŌĹľĻŋŸŌňŎʼnĿŊēĶŊńĿōŸĝE?BŸ ĻʼnŕŸōŁņŸĠŅŅĶľĻŸŌĸēĻņĿŸ•ŌŎņĻĽĿŊēŕ–ŸŌōŃŋŸĿʼnŃŐĿŃŊĸŌĿŃŋŸōňŎŸńŅĶľňŎ ŸʼnňŎŸļŅķʼnňŎņŸēĿŸĿņľŃĻŏķŊňņŸōĻŸŸńĻōĻŌōĸēĻōĻŸĻņĶŸōŁņŸĿʼnŃńŊĶōĿŃĻŸńĻџōňņŸńĿņōŊŃńŕŸŐŗŊňŸĻʼnňłĸńĿŎŌŁŋŸńĻџľŃĻņňēĸŋŸĿēʼnňŊĿŎēĶōŒņŸ*HUBKLB>KŸ!@GL@PŸŌōŁŸ ĞĤīĠŸĭĹņľňŎ

ĝĽŊňōŃńĸŸĮŊĶʼnĿŀĻ ŸğĠĥŸĮķŊņĻ ŸŘĠĢ Ÿ ĠłņŃńĸŸĮŊĶʼnĿŀĻ ŸĠŅŅĶńōŒŊ ŸĠŅŅŁņŃńĶŸīĿōŊķŅĻŃĻ ŸħķōńĻ ŸħŎōŃŅŁņĻĹňŋ ŸĪīĝī ŸĪĮĠ ŸĭŃľĿņŕŊ Ÿ ĮķŊņĻŸĠņĿŊĽĿŃĻńĸ ŸĮŃōĶņŸ ĮŊĶʼnĿŀĻŸĥŖʼnŊňŎŸ ŸĮŊĶʼnĿŀĻŸīĿŃŊĻŃŗŋ ŸĝERIBK Ÿ ĝEIVRŸ RGD Ÿ!H>RŸ!HERŸ & ! Ÿ#MPH=RGDŸ#$% Ÿ #MPH=RGDŸWPHI@PLB@KŸŸ Ÿ $HEEBŸ$HEEB@ŸŸŸ Ÿ$HMPEBKŸ Ÿ &HE?BGUK Ÿ$PBUHUERKK Ÿ 'GLPREHLŸ ŸŸŸŸ+RPĉGŸ WHIMERPŸ RGDŸńĻџħňōňŊŸ ĪŃŅ

ǼȥǢȞȡȕȊŸǢȎŸȘȔȐșȗȞȗșȈȎȚŸȘȗȝŸȎȘȒȓȊȔȎȈȜȊȒŸǽȗŸǭȇǢȊŸȜȐȚŸǴȝșȒȊȓȇȚ ŸȘșȤȜȊțȐŸțȜȗȝȚŸ ǮȎșǢȊȕȗȥȚŸȌȒȊŸȜȐȕŸȎȖȊȌȗșȅŸȜȡȕŸȘȎșȒȗȝțȒȊȓȦȕŸțȜȗȒȟȎȈȡȕŸȜȐȚŸǬE?BŸțȜȐȕŸǯȔȔȅȍȊŸ ȆȟȗȝȕŸȝȘȗȋȅȔȎȒŸȐŸȋȎȔȌȒȓȇŸ"@EVRBQ@ŸȎȔȆȌȟȎȒŸȜȐȕŸǬ ǭŸǭȊțȒȔȤȘȗȝȔȗȚŸȓȊȒŸȗŸȤǢȒȔȗȚŸ ǼȓȔȊȋȎȕȈȜȐ

ǺȊșȅȌȗȕȜȎȚŸȜȗȝŸȟȦșȗȝŸȊȕȊȞȆșȗȝȕŸȘȡȚŸȗȒŸǮȎșǢȊȕȗȈŸȆȟȗȝȕŸȓȊȑȇțȎȒŸțȜȗŸȜșȊȘȆȏȒŸȜȡȕŸȍȒȊȘșȊȌǢȊȜȎȥțȎȡȕŸȓȊȒŸǢȎŸȜȗȝȚŸȍȥȗŸ•ǢȕȐțȜȇșȎȚ– ŸȊȔȔȅŸȘșȗȚŸȜȗŸȘȊșȤȕŸȍȎȕŸ ȝȘȅșȟȎȒŸțȝǢȞȡȕȈȊŸȓȊȒŸȗȒŸțȝȏȐȜȇțȎȒȚŸțȝȕȎȟȈȏȗȕȜȊȒ

ǯȘȈțȐŸȐŸȍȒȗȈȓȐțȐŸȜȐȚŸǼȓȔȊȋȎȕȈȜȐȚ ŸȘȗȝŸȍȎȕŸȆȟȎȒŸȊȒțȑȐȜȇŸȘȊșȗȝțȈȊŸȎȓȜȤȚŸȜȗȝŸ ȕȗǢȗȥŸǬȜȜȒȓȇȚ ŸȑȎȡșȎȈŸȤȜȒŸȐŸȊȘȤȓȜȐțȐŸȜȡȕŸȓȊȜȊțȜȐǢȅȜȡȕŸȑȊŸȜȐȚŸȍȦțȎȒŸȅǢȎțȐŸȘșȤțȋȊțȐŸțȜȐȕŸȘȎșȒȞȆșȎȒȊ ŸȊȞȗȥŸǢȤȕȗŸȜȆțțȎșȊŸȊȘȤŸȜȊŸŸȓȊȜȊțȜȇǢȊȜȊŸȜȐȚŸȊȔȝțȈȍȊȚŸ ȎȍșȅȏȗȕȜȊȒŸțȜȐȕŸǬȑȇȕȊ

0,44 0,20 0,56 0,33 0,27 0,77

ǹŸȤǢȒȔȗȚŸǼȓȔȊȋȎȕȈȜȐŸȎȈȟȎŸȊȘȗȓȜȇțȎȒŸȜȗŸŸȜȐȕŸȊȔȝțȈȍȊŸțȗȝȘȎșǢȅșȓȎȜŸǺȊȘȊȌȎȡșȌȈȗȝŸȓȊȒŸȎȈȟȎŸȎȕȒțȟȥțȎȒŸȜȐȕŸȘȊșȗȝțȈȊŸȜȗȝŸțȜȐȕŸǬȜȜȒȓȇ ŸǺșȤțȞȊȜȊŸȐŸǼȓȔȊȋȎȕȈȜȐȚŸȖȎȓȈȕȐțȎŸȜȐŸȔȎȒȜȗȝșȌȈȊŸVOI@PFRPD@LŸțȜȐȕŸȘȎșȒȗȟȇŸȜȐȚŸǴȊȔȔȒȑȆȊȚ ŸȜȗŸȗȘȗȈȗŸ ȊȘȗȜȎȔȎȈŸȜȗŸȗŸȓȊȜȅțȜȐǢȊŸȜȐȚŸȊȔȝțȈȍȊȚ

DZŸȘȦȔȐțȐŸȜȐȚŸȘȎșȒȗȝțȈȊȚŸȜȐȚŸǬE?BŸȎȓȜȒǢȅȜȊȒŸȤȜȒŸȑȊŸȍȦțȎȒŸȜȆȔȗȚŸȓȊȒŸțȜȐȕŸȊȌȡȕȈȊŸȜȡȕŸŸȎșȌȊȏȗǢȆȕȡȕŸȜȗȝŸȗǢȈȔȗȝŸȘȗȝŸȎȈȕȊȒŸȘȗȔȥŸȍȥțȓȗȔȗŸȕȊŸȊȘȗșșȗȞȐȑȗȥȕŸ ǢȎǢȗȕȡǢȆȕȊŸȊȘȤŸȅȔȔȊŸțȗȝȘȎșǢȅșȓȎȜ

ǽȐȕŸȈȍȒȊŸǢȆșȊ ŸǢȎȜȅŸȜȗŸȜȆȔȗȚŸȜȐȚŸȟșȐǢȊȜȒțȜȐșȒȊȓȇȚŸțȝȕȎȍșȈȊȚ ŸȜȊŸȗȒȓȗȕȗǢȒȓȅŸȊȘȗȜȎȔȆțǢȊȜȊŸȓȊȒŸȐŸȊȘȤȞȊțȐŸȌȒȊŸȜȗŸ ǢȆșȒțǢȊŸȑȊŸȊȕȊȓȗȒȕȡȑȗȥȕŸțȜȗŸȀșȐǢȊȜȒțȜȇșȒȗŸȓȊȒŸțȜȗȕŸǽȥȘȗ

$HMPEBKŸǼȜȒȚŸ Ÿ ȜȊŸȊȘȗȜȎȔȆțǢȊȜȊŸŸ Ȋ™ŸȎȖȊǢȇȕȗȝ ĮŁņŸĮŊĹōŁŸ  ŸēĿōĶŸōňŸńŅĿĹŌŃēňŸōŁŋŸŌŎņĿľŊĹĻŌŁŋŸōňŎŸı ĝ

ŸłĻŸ ĻņĻńňŃņŗŌĿџŁŸ$HMPEBKŸŸŸ # ŸĭŎēēĿōňŐŗņŸōĻŸňŃńňņňēŃńĶŸōŁŋŸĻʼnňōĿŅķŌēĻōĻŸĽŃĻŸōňŸʼnŊŗōňŸĿŇĶēŁņňŸōňŎŸ

ǽȐȕŸǽȎȜȅșȜȐŸ ŸțȜȒȚŸŸȑȊŸ ȘșȊȌǢȊȜȗȘȗȒȐȑȎȈŸȜȐȔȎȍȒȅțȓȎȠȐŸǢȎŸȊȕȊȔȝȜȆȚŸȓȊȒŸȑȎțǢȒȓȗȥȚŸȎȘȎȕȍȝȜȆȚŸȌȒȊŸȜȊŸȊȘȗȜȎȔȆțǢȊȜȊŸȜȐȚŸȎȜȊȒșȎȈȊȚ

Āûñöìýóüýñûóù

2,18 %

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

ȂǼīǹȁǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ AEGEAN ǹǼ 2,29 ALAPIS ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 2,12 ALPHA BANK ǹǼ(Ȁȅ) 5,4 COCA COLA EEE (Ȁȅ) 17,8 EUROBANK PROPERTIES 5,91 FOLLI - FOLLIE ǹ.Ǻ.Ǽ.Ǽ.(ȀO) 18,12 FORTHNET AE(Ȁȅ) 0,73 FOURLIS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ ǹǼ(Ȁȅ) 7,36 FRIGOGLASS ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 8,4 GENIKI BANK (Ȁȅ) 0,38 INTRALOT (Ȁȅ) 3,12 J&P ǹǺǹȄ ǹǼ ǼȇīȅȁǾȆȉǿȀǾ ȉȅȊȇ.ǼȂȆ.Ǻ 1,47 JUMBO ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 5,7 LAMDA DEVELOPMENT S.A.(Ȁȅ) 3,98 MARFIN INVESTMENT GROUP 1,06 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD 1,76 PROTON ȉȇǹȆǼǽǹ ǹ.Ǽ 0,98 S & B ǺǿȅȂǾȋǹȃǿȀǹ ȅȇȊȀȉǹ (Ȁȅ) 4,45 ǹȉǼ ǺǹȃȀ 1,06 ǺǿȅȋǹȁȀȅ ǼǺ.ȋǹȁȀȅȊ & ǹȁȅȊȂ(Ȁǹ) 3,97 īǼȀ ȉǼȇȃǹ ǹǼ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ 4,25 īȇ. ȈǹȇǹȃȉǾȈ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 4,18 ǻ/ȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȁǹȂȆȇǹȀǾ(Ȁȅ) 1,04 ǻǾȂȅȈǿǹ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾ ǾȁǼȀȉȇǿȈȂȅȊ ǹ.Ǽ 12,1 ǼĬȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ ȉǾȈ ǼȁȁǹǻȅȈ (Ȁȅ) 11,17 ǼȁǺǹȁ ǹǼ(Ȁǹ) 1,35 ǼȁȁǹȀȉȍȇ ǹǼ(Ȁȅ) 3,19 ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȆǼȉȇǼȁǹǿǹ ǹǼ(Ȁȅ) 5,97 ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȋȇǾȂǹȉǿȈȉǾȇǿǹ ǹǼ (Ȁȅ) 5,5 Ǽȉ. ȊǻȇǼȊȈǼȍȈ & ǹȆȅȋǼȊȉ.(Ȁȅ) 5,39 ǼȉǹǿȇǼǿǹ ȊǻȇǼȊȈǼȍȈ Ȁǹǿ ǹȆȅȋǼȉǼȊȈǼȍ 4,16 ǿǹȈȍ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 2,09 ǿǹȉȇǿȀȅ ǹĬǾȃȍȃ ǼǹǼ(Ȁȅ) 0,76 ǿȃȉȇǹȀȅȂ ǹǼ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) 0,7 Ȁǹȉ. ǹĭȅȇȅȁȅīǾȉȍȃ Ǽǿǻȍȃ ǹǼ(Ȁȅ) 4,89 ȂǼȉȀǹ ǹǼ(Ȁȅ) 8,2 ȂǾȋǹȃǿȀǾ ǹǼ(Ȁȅ) 0,58 ȂǾȋǹȃǿȀǾ ǹǼ(Ȇȅ) 0,47 Ȃȅȉȅȇ ȅǿȁ ǼȁȁǹȈ 7,85 ȂȆǹȂȆǾȈ ǺȍǺȅȈ ǻǿǼĬȃǾȈ ȉǼȋȃǿȀǾ 2,21 ȂȊȉǿȁǾȃǹǿȅȈ ǹǼ ȅȂǿȁȅȈ ǼȆǿȋ(Ȁȅ) 4,23 ȅȁȆ ǹǼ 15,2 ȅȆǹȆ ǹǼ 11 ȅȇī.ȉǾȁǼ/ȃǿȍȃ ȉǾȈ ǼȁȁǹǻȅȈ (Ȁȅ) 6,07 ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȁǿȂǼȃȅȈ ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ 12,65 ȆȁǹǿȈǿȅ COMPUTERS A.E.(Ȁȅ) 4,88 ȈǿǻǼȃȅȇ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 2,42 ȉǹȋȊǻȇȅȂǿȀȅ ȉǹȂǿǼȊȉǾȇǿȅ ǼȁȁǹǻȅȈ ǹ 3,9 ȉǼȇȃǹ ǼȃǼȇīǼǿǹȀǾ ǹǺǼȉǼ 3,2 ȉǿȉǹȃ ǹȃ.Ǽȉ.ȉȈǿȂǼȃȉȍȃ(Ȁȅ) 16,94 ȉǿȉǹȃ ǹȃ.Ǽȉ.ȉȈǿȂǼȃȉȍȃ(Ȇȅ) 10,8 ȉȇǹȆǼǽǹ ǼFG EUROBANK A.E.(Ȁȅ) 6 ȉȇǹȆǼǽǹ ȀȊȆȇȅȊ (Ȁȅ) 4,09 ȉȇǹȆǼǽǹ ȆǼǿȇǹǿȍȈ ǹ.Ǽ(Ȁȅ) 4,59 ȊīǼǿǹ ǻǿǹīȃȍȈȉǿȀȅ ĬǼȇǹȆǼȊȉǿȀȅ ȀǼȃȉ 1,12 ȋǹȁȀȅȇ ǹǼ (ȆȇȍǾȃ ǺǼȀȉȍȇ)(Ȁǹ) 0,8

1,327 0,952 7,57 2,89 3,866 -0,165 2,817 2,222 1,083 0 4 5 -0,87 1,015 4,95 6,024 5,376 0,679 6 -4,106 3,659 0 -1,887 -3,2 2,477 0 4,59 -0,5 4,364 1,316 0,241 1,456 1,333 1,449 -0,204 -0,606 0 4,444 0,128 0,455 0,714 2,013 1,57 1,846 1,362 0,619 3,419 16,766 -0,621 2,667 1,408 5,079 3,807 3,146 0,901 -1,235

1437 203725 3941230 204691 25013 20258 104223 1355 18821 394918 373983 29194 183085 3288 1952956 1981623 181510 3530 829979 165063 44685 0 11005 199770 2234146 2431 257442 65197 221329 2844 9338 2912 16885 127780 302 26107 53513 25124 38863 126031 138021 231 631647 591569 583 180 70399 1496891 154407 27783 998 2251100 1004487 819538 42479 12000

2,25 2,08 5,08 17,28 5,77 17,7 0,71 7,21 8,2 0,37 3 1,38 5,62 3,84 1,01 1,68 0,93 4,42 0,97 3,97 4,09 0 1,01 12,07 10,82 1,35 3,05 5,93 5,25 5,24 4,09 2,04 0,74 0,68 4,8 8,11 0,57 0,45 7,78 2,19 4,12 15,2 10,85 5,95 12,23 4,82 2,3 3,34 3,17 16,4 10,62 5,62 3,97 4,38 1,09 0,77

2,3 2,12 5,43 17,85 5,91 18,12 0,75 7,36 8,4 0,39 3,19 1,47 5,84 3,98 1,07 1,76 0,98 4,52 1,06 4,13 4,25 0 1,07 12,69 11,36 1,37 3,19 6,06 5,6 5,39 4,21 2,09 0,76 0,71 4,89 8,34 0,58 0,47 8 2,28 4,24 15,2 11,15 6,1 12,68 4,88 2,43 3,9 3,27 17 10,8 6,2 4,1 4,6 1,13 0,82

3,21% 0,36

653 100

7,86 16,86

8,04 16,86

-0,943 -2,439 0,578 0 1,639 0 -2,632 -2,703 0 -6,438 2,381 0 1,913 0 1,923 3,03 0 -1,37 0 -4,167 5,809 -3,704 0 -5,455

4091 2 600 15160 154062 3430 60944 3090 0 6826 700 3060 10890 5560 5005 13420 123 27271 375 200 270 180 19500 36720

1,05 0,8 1,72 0,6 0,6 0,48 0,36 0,7 0 2,15 0,84 0,76 7,8 1,1 1,02 0,33 1,75 0,71 0,42 2,3 4,91 0,78 2,25 0,5

1,08 0,8 1,74 0,63 0,63 0,5 0,38 0,73 0 2,33 0,86 0,76 8 1,15 1,13 0,34 1,8 0,74 0,42 2,3 5,24 0,78 2,29 0,54

ǻǿǹȆȇǹīȂǹȉǼȊȈǿȂǹ ǹȂȅǿǺǹǿǹ ȀǼĭǹȁǹǿǹ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ȂǼȉȅȋǿȀȅ ǼȈ 8,04 NBGAM ETF īǼȃ.ǻǼǿȀ ȋǹ ȂǼȉȅȋǿȀȅ ǼȈȍ 16,86 ȂǼȈǹǿǹ Ȁǹǿ ȂǿȀȇǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ ALPHA TRUST ǹȃǻȇȅȂǼǻǹ ǹǼǼȋ ALSINCO A.E Ǽǿǻȍȃ ǼȃǻȊȈǾȈ -ȊȆȅǻǾȈǾ AUTOHELLAS ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) BYTE COMPUTER ǹǺǼǼ(Ȁȅ) CENTRIC MULTIMEDIA ǹǼ CYCLON ǼȁȁǹȈ ǹǼ DIONIC ǹǼǺǼ EURODRIP ǹ.Ǻ.Ǽ.ī.Ǽ.(Ȁȅ) EUROLINE AEEX (KO) EUROMEDICA ǹ.Ǽ.ȆǹȇȅȋǾȈ ǿǹȉȇǿȀȍȃ ȊȆ F.G EUROPE ǹǼ (Ȁȅ) F.H.L ȀȊȇǿǹȀǿǻǾȈ Ȃ&ī ǹǺǼǼ(Ȁȅ) FLEXOPACK AEBEP(Ȁȅ) INFOQUEST ǹǼǺǼ(Ȁȅ) INFORM Ȇ.ȁȊȀȅȈ(Ȁȅ) INTRAKAT ǹǼ KLEEMAN HELLAS A.B.E.E(Ȁȅ) LAVIPHARM ǹǼ(Ȁȅ) LOGISMOS ǹǼ MEDICON HELLAS ǹ.Ǽ. MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP MEVACO ȂǼȉǹȁȁȅȊȇīǿȀǾ (Ȁȅ) MLS ȆȁǾȇȅĭȅȇǿȀǾ NEWSPHONE HELLAS SA

ĮŁŸŘĿŎōķŊĻŸŸĝŎĽňŖŌōňŎŸŸ łĻŸŌŎņĿľŊŃĶŌĿџōňŸľ Ō ŸōŁŋŸĮŊĶʼnĿŀĻŋŸ ĥŖʼnŊňŎŸĽŃĻŸņĻŸĿŇĿōĶŌĿџōĻŸňŃńňņňēŃńĶŸĻʼnňōĿŅķŌēĻōĻŸōňŎŸĭŎĽńŊňōĸēĻōňŋŸĽŃĻŸōňŸʼnŊŗōňŸĿŇĶēŁņňŸōňŎŸŸ ńĻłŗŋŸĿʼnĹŌŁŋŸńĻџōŁņŸʼnŃłĻņĸŸńĻōĻļňŅĸŸēĿŊĹŌēĻōňŋ

ǽȗȕŸdzȊȕȗȝȅșȒȗŸȜȗȝŸŸȐŸǬ ǭŸǭȊțȒȔȤȘȗȝȔȗȚŸȎȈȟȎŸȎȖȊȌȗșȅțȎȒŸȜȊŸŸȓȊȜȊțȜȇǢȊȜȊŸȓȊȒŸȆȕȊŸȓȆȕȜșȗŸȍȒȊȕȗǢȇȚŸȜȐȚŸȌȎșǢȊȕȒȓȇȚŸȊȔȝțȈȍȊȚŸǻEMK ŸȐŸȗȘȗȈȊŸȎȘȈțȐȚŸȎȈȟȎŸ ȊȘȗȞȊțȈțȎȒŸȜȐŸȍȒȊȓȗȘȇŸȜȡȕŸȎșȌȊțȒȦȕŸȜȐȚŸțȜȐȕŸǯȔȔȅȍȊ ŸǽȤȜȎŸȐŸǬ ǭŸȎȈȟȎŸȓȊȜȊȋȅȔȎȒŸ ȘȎșȈȘȗȝŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ

ǹdzŸǬǮǹǻǯǼ

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

ǺȒȗŸțȝȌȓȎȓșȒǢȆȕȊ ŸȍȒȊǢȗșȞȦȑȐȓȎŸțȜȒȚŸ ŸǢȗȕȅȍȎȚ ŸȎȕȒțȟȝǢȆȕȗȚŸȓȊȜȅŸ 

DZŸțȝȕȗȔȒȓȇŸȊȖȈȊŸȜȡȕŸțȝȕȊȔȔȊȌȦȕŸȍȒȊǢȗșȞȦȑȐȓȎŸțȜȊŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ

1,05 0,8 1,74 0,61 0,62 0,49 0,37 0,72 1,25 2,18 0,86 0,76 7,99 1,13 1,06 0,34 1,79 0,72 0,42 2,3 5,1 0,78 2,29 0,52

-0,873 -6,757 5,085 0 5,556 -0,316 0 2,941 -2,128 2,5 -1,266 9,091 -4,545 0 3,125 0 -4,839 0 -1,205 0 -4,545 0 2,041 -3,774 0 0 0 8,511 0 -1,171 3,125 0 0 -0,971 0 -2,5 5,882 -2,128 5,405 3,797 0 -1,111 -2,381 4,63 3,825 3,896 3,101 0 -2,083 0 -0,893 0 3,846 2,041 -1,695 0,356 2,532 0 0 0 -19,697 0 1,429 1,563 1,423 0,8 0 -1,434 2,381 -6,792 -2,113 -1,754 4,167 -6,452 0 0 -9,091 0 0 0 0 2,174 0 0 0 4,878 0 0 -6,667 -1,351

94 50372 2800 0 1600 4040 9150 3050 43484 198797 1000 963212 1000 2970 354264 0 322 2194 2195 0 400 0 5000 160 0 0 189 27839 0 200 2939 13087 0 5810 0 25 2520 240 11959 50 18458 710 6479 5 49 8650 8165 0 14800 80 1200 12820 150 6173 630 92180 42295 10 10070 3700 8339 0 210 28380 733 80 8440 800 6000 1788 1858 8460 2990 621 1140 0 1100 293 0 0 170 396 0 0 30 620 0 128367 3110 2790

2,12 0,68 0,61 0 0,74 3,05 0,65 0,31 0,45 0,39 0,77 0,97 0,42 0,62 0,66 0 0,57 0,51 0,8 0 0,63 0 0,49 1,02 0 0 1,32 0,46 0 5,42 0,64 1,58 0 1 0 0,39 0,5 0,44 0,37 0,82 0,44 0,89 0,8 1,13 1,9 0,74 1,29 0 0,46 2,34 1,11 0,32 0,53 0,47 0,57 2,8 0,78 1,34 0,56 0,43 0,53 0 0,71 0,64 4,9 1,23 1,09 4,8 0,81 3,85 1,33 0,56 2,4 1,44 0,31 0 0,4 4 0 0 0,8 0,42 0 0 0,84 0,41 0 0,65 0,42 0,68

2,27 0,75 0,62 0 0,76 3,18 0,66 0,35 0,48 0,42 0,79 1,08 0,42 0,64 0,66 0 0,59 0,54 0,82 0 0,63 0 0,51 1,05 0 0 1,32 0,51 0 5,91 0,66 1,65 0 1,03 0 0,39 0,54 0,46 0,39 0,82 0,46 0,89 0,85 1,13 1,9 0,8 1,33 0 0,49 2,34 1,12 0,35 0,54 0,5 0,6 2,84 0,82 1,34 0,6 0,43 0,53 0 0,71 0,67 5,08 1,26 1,13 4,85 0,86 4,3 1,4 0,57 2,5 1,59 0,31 0 0,46 4 0 0 0,81 0,47 0 0 0,88 0,43 0 0,69 0,43 0,77

ǴȊȜȅŸ Ÿ ŸȓȊȒŸ ŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȊ ŸȎȕȒțȟȥȑȐȓȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸȜȐȚŸEIVRŸ RGD ŸȜȐȚŸ#MPH=RGDŸȓȊȒŸȜȐȚŸ 0#=RGD

ǬȘȤŸȜȗŸțȥȕȗȔȗŸȜȡȕŸǢȎȜȗȟȦȕŸȘȗȝŸȍȒȊȓȒȕȇȑȐȓȊȕ ŸŸ țȐǢȎȈȡțȊȕŸȅȕȗȍȗ ŸŸȝȘȗȟȦșȐțȊȕŸȓȊȒŸŸȘȊșȆǢȎȒȕȊȕŸ ȊǢȎȜȅȋȔȐȜȎȚ

$RKVBHGŸ HSŸŸ ǬȘȤŸ ŸȆȡȚŸ ŸŸ ȐŸȘȎșȈȗȍȗȚŸȊȘȗȍȗȟȇȚŸ ŸȜȐȚŸȧ Ǻ

ŸĝʼnŕŸŌĸēĿŊĻŸŸĮŊĹōŁŸŸĤňŎŅĹňŎŸŸķŒŋŸńĻџōŁņŸĮŊĹōŁŸ ŸĝŎĽňŖŌōňŎŸŸłĻŸľŃĻŊńķŌĿџŁŸīĿŊĹňľňŋŸĝʼnňľňŐĸŋŸ ōŁŋŸŘŁēŕŌŃĻŋŸīŊŕōĻŌŁŋŸʼnňŎŸŎʼnķļĻŅĿŸŁŸ/RIIVBP@Ÿ*RF?RŸ !RIBLREŸĽŃĻŸōŁņŸĻʼnŕńōŁŌŁŸōňŎŸŌŎņŕŅňŎŸōŒņŸńňŃņŗņ ŸňņňēĻŌōŃńŗņ ŸēĿōĶŸőĸŏňŎŸēĿōňŐŗņŸōŁŋŸ#*$#Ÿ#ŸʼnŊŗŁņŸ $RKVBHGŸ HSŸŸŸĭŐĿōŃńĶŸĶŊłŊĻŸĠŅŅĶŋ

DZŸ/RIIVBP@ŸȑȊŸȓȊȜȊȋȅȔȎȒŸȘȗțȤ ŸȥȠȗȝȚŸ ŸȎȝșȦ ŸȜȗȒȚŸǢȎȜșȐȜȗȈȚŸȌȒȊŸȓȅȑȎŸǢȎȜȗȟȇŸȘȗȝŸȎȌȓȥșȡȚŸȑȊŸȜȐȚŸȘșȗțȞȆșȎȜȊȒŸțȥǢȞȡȕȊŸǢȎŸȜȗȝȚŸȤșȗȝȚŸȜȐȚŸȧȐǢȤțȒȊȚŸǺșȤȜȊțȐȚ

ǼȐǢȎȒȦȕȎȜȊȒŸȤȜȒŸȊȘȤŸȜȗŸȘșȗțȞȎșȤǢȎȕȗŸȜȈǢȐǢȊ ŸȘȗȝŸȗȒŸȊȘȗȍȎȟȤǢȎȕȗȒŸǢȆȜȗȟȗȒŸȑȊŸȔȅȋȗȝȕ ŸȑȊŸȊȞȊȒșȎȑȗȥȕ BŸȜȊŸȘșȗȋȔȎȘȤǢȎȕȊŸțȜȗȕŸǴȊȕȗȕȒțǢȤŸǯȓȓȊȑȅșȒțȐȚŸȍȒȓȊȒȦǢȊȜȊŸȝȘȆșŸȜȐȚŸǯ Ȁ Ǭ ǯ ŸȘȗȝŸȜȗȝȚŸȋȊșȥȕȗȝȕ ŸțȇǢȎșȊŸȊȕȎșȟȤǢȎȕȊŸțȎŸȘȗțȗțȜȤŸ ŸȎȘȈŸȜȐȚŸȊȖȈȊȚŸȜȐȚŸțȝȕȊȔȔȊȌȇȚ ŸȐŸȗȘȗȈȊŸ ȝȘȗȔȗȌȈȏȎȜȊȒŸȡȚŸȜȗŸȌȒȕȤǢȎȕȗŸȜȗȝŸȊșȒȑǢȗȥŸȜȡȕŸǢȎȜȊȋȒȋȊȏȤǢȎȕȡȕŸǢȎȜȗȟȦȕŸȎȘȈŸȀŸȜȗŸȘșȗțȞȎșȤǢȎȕȗŸȜȈǢȐǢȊŸȓȊȒŸǢȎŸȎȔȅȟȒțȜȐŸ ȟșȆȡțȐŸȎȈȓȗțȒŸȎȝșȦŸŸȊȕȅŸȊȘȗȍȎȟȤǢȎȕȗŸǢȆȜȗȟȗŸȓȊȒ BBŸȜȗŸȘȗțȤŸȘȗȝŸȊȕȊȔȗȌȎȈŸțȜȗŸȞȤșȗŸȎȖȡȟșȐǢȊȜȒțȜȐșȒȊȓȇȚŸ ǢȎȜȊȋȈȋȊțȐȚ ŸțȇǢȎșȊŸȊȕȎșȟȤǢȎȕȗŸțȎŸȘȗțȗțȜȤŸ ŸȎȘȈŸȜȐȚŸ ȊȖȈȊȚŸȘȦȔȐțȐȚŸȜȡȕŸǢȎȜȗȟȦȕŸȜȗȝȚ ŸțȥǢȞȡȕȊŸǢȎŸȜȗŸȅșȑșȗŸŸȕ Ÿ ŸțȎŸțȝȕȍȝȊțǢȤŸǢȎŸȜȗŸȅșȑșȗŸŸȕ Ÿ 

˂˥˟˗ˬˣ˦˨ƹˌˣ˦˪˧ƹ  ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

NEXANS ǼȁȁǹȈ ǹȃ.ǺǿȅȂ.Ǽȉ.(Ȁȅ) 2,27 PASAL ǹ.Ǽ. ǹȃǹȆȉȊȄǼȍȈ ǹȀǿȃǾȉȍȃ 0,69 PROFILE ǹǼǺǼ ȆȁǾȇȅĭȅȇǿȀǾȈ 0,62 REDS AE (KO) 0,81 REVOIL ǹǼ 0,76 3,15 RILKEN ǺǿȅȂ. ȀǹȁȁȊȃȉǿȀȍȃ(Ȁȅ) SCIENS ǻǿǼĬȃǾȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ ǹ.ǼȀO) 0,66 SPACE ǼȁȁǹȈ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,35 SPRIDER STORES ǹ.Ǽ. 0,46 T BANK ǹȃȍȃȊȂǾ ȉȇǹȆǼǽǿȀǾ Ǽȉǹǿȇǿǹ 0,41 TRASTOR ǹǼǼȆ 0,78 VELL GROUP ǹ.Ǽ 1,08 YALCO-ȀȍȃȈȉǹȃȉǿȃȅȊ ǹǼ(Ȁǹ) 0,42 0,62 ǹ. S COMPANY ǼȂȆȅȇǿȀǾ -ǺǿȅȂ. Ǽȉ.-Ǿ/Ȋ ǹīȇ.ȅǿȀȅȈ ȈȆȊȇȅȊ(Ȁȅ) 0,66 ǹǿȅȁǿȀǾ ǹǼǼȋ(Ȁȅ) 1,77 ǹȀȇǿȉǹȈ ǺǿȅȂ. ȄȊȁȅȊ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,59 ǹȁȀȅ ǼȁȁǹȈ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 0,53 ǹȁȅȊȂȊȁ ǺǿȅȂ. ǹȁȅȊȂǿȃǿȅȊ (Ȁȅ) 0,82 ǹȁĭǹ īȀȇǿȈǿȃ ǹ.Ǽ 0,72 ǹȇȉȅǺǿȅȂ/ȃǿǹ ȀǹȇǹȂȅȁǼīȀȅȈ(ȀO) 0,63 ǹȉȉǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 1,44 ǹȋȅȃ ǹ.Ǽ. ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ(Ȁȅ) 0,5 ǺǹȇǻǹȈ ǹǼǺǼǼ 1,02 ǺǿȅȀǹȇȆǼȉ ǹ.Ǽ (Ȁȅ) 0,91 ǺǿȈ ǹǼ(Ȁȅ) 0,75 ǺȅīǿǹȉǽȅīȁȅȊ SYSTEMS A.E.(KO) 1,32 īǹȁǹȄǿǻǿ ĬǹȁǹȈȈǿǼȈ ȀǹȁȁǿǼȇīǼǿǼȈ (KO) 0,51 īǿȅȊȇȅȂȆȇȅȀǼȇȈ ȂǼȈǿȉǼȈ ǹȈĭǹȁǿȈǼȍȃ 0,79 ǻǹȎȅȈ ȆȁǹȈȉǿȀǹ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 5,91 ǻǿǹȈ ǹǼǼȋ(ȀO) 0,66 ǻǿǹȈ ǿȋĬȊȅȀǹȁȁǿǼȇīǼǿǼȈ ABEE(Ȁȅ) 1,65 ǻǿǼĬȃǾȈ ǼȆǼȃǻȊȉǿȀǾ ǹǼǼȋ(ȀO) 0,76 ǻȅȂǿȀǾ ȀȇǾȉǾȈ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 1,02 ǻȅȊȇȅȈ ǹǼ(Ȁȅ) 1,19 ǻȇȅȂǼǹȈ ȆǹȆǹȆǹȃǹīǿȍȉȅȊ ǹǺǼǼǹ (Ȁȅ) 0,39 Ǽ.ȆǹǿȇǾȈ ǹǺǼǼ ȆȁǹȈȉǿȀȍȃ(Ȁȅ) 0,54 ǼǺȇȅĭǹȇȂǹ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 0,46 ǼȀǻȅȉǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȁǿǺǹȃǾ 0,39 ǼȀȉǼȇ ǹǼ(Ȁȅ) 0,82 ǼȁǹȈȉȇȅȃ ǹǼǺǼ(Ȁȅ) 0,45 ǼȁǺǼ - ǼȃǻȊȂǹȉȍȃ ǹǼ(Ȁȅ) 0,89 ǼȁīǼȀǹ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,82 ǼȁǼȊĬǼȇǾ ȉǾȁǼȅȇǹȈǾ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 1,13 Ǽȁǿȃȅǿȁ ǼȁȁǾȃǿȀǾ Ǽȉǹǿȇǿǹ ȆǼȉȇǼȁǹǿȍȃ 1,9 Ǽȁȁ.ǺǿȅȂ.ǽǹȋǹȇǾȈ ǹǼ(Ȁǹ) 0,8 ǼȁȁǾȃǿȀǹ Ȁǹȁȍǻǿǹ(Ȁȅ) 1,33 ǼȁȁǾȃǿȀǾ ȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ(ȀO) 0,39 Ǽȁȉȅȃ ǹǼǺǼ.(ȀO) 0,47 ǼȁȉȇǹȀ ǹǼ(ȀO) 2,34 ǼȂȆȅȇǿȀǾ ǼǿȈǹī.ǻǿȉȇȅȋȍȃ & ȂǾȋǹȃȍȃ 1,11 ǼȆǿȁǼȀȉȅȈ (Ȁȅ) 0,34 ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ ǾȋȅȊ Ȁǹǿ ǼǿȀȅȃǹȈ ǹǼ 0,54 ǼȉǼȂ ǹǼ(Ȁǹ) 0,5 ǼȊȇȍȆǹȎȀǾ ȆǿȈȉǾ ǹǼīǹ(Ȁȅ) 0,58 ǼȊȇȍȈȊȂǺȅȊȁȅǿ ȈȊȂǺȅȊȁȅǿ ȉǼȋȃȅȁȅī 2,82 ǽǾȃȍȃ ǹǼ ȇȅȂȆȅȉǿȀǾȈ Ȁǹǿ ȆȁǾȇȅĭȅȇǿ 0,81 ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ ǹĬǾȃȍȃ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) 1,34 0,6 ǿȀȉǿȃȅȈ ǼȁȁǹȈ ǹ.Ǽ-ǺǿȅȂ.Ȃǹȇ(Ȁȅ) ǿȁȊǻǹ ǹǼ 0,43 ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ ǹȉǼȃǼ(Ȁȅ) 0,53 ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ ǹȉǼȃǼ(Ȇȅ) 0,69 ǿȃȉǼȇȉǼȀ ǹǼ(Ȁȅ) 0,71 ǿȋĬȊȅȉȇȅĭǿǹ ȈǼȁȅȃȉǹ ǹǼīǼ(Ȁȅ) 0,65 ȀǹĬǾȂǼȇǿȃǾ ǹ.Ǽ. ǼȀǻȅȈǼǿȈ(Ȁȅ) 4,99 ȀǹȇǹȉǽǾ BIOM.& ȄǼȃȅǻ/ȀǼȈ ǼȆǿȋ.ǹ.Ǽ. (Ȁ 1,26 ȀȁȂ ǹǼ 1,1 ȀȅȇȇǼȈ ǹ.Ǽ 4,81 ȀȇǼ.Ȁǹ ǹǼ(Ȁȅ) 0,86 ȀȇǼȉǹ ĭǹȇȂ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 3,98 Ȁȇǿ Ȁȇǿ ǹǺǼǼ 1,39 ȀȉǾȂǹ Ȁ. ȁǹǽǹȇǿǻǾ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,56 ȀȊȁǿȃǻȇȅȂ. Ȁ.ȈǹȇǹȃȉȅȆȅȊȁȅȊ(ȀO) 2,5 1,45 ȀȊȁǿȃǻȇȅȂȊȁȅȈ ȁȅȊȁǾ(Ȁȅ) ȀȊȇǿǹȀȅȊȁǾȈ Ȃ.Ȁ.ȃ. ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,31 ȁǹȃǹȀǹȂ ǹǼ(Ȁȅ) 0,56 ȂǹĬǿȅȈ ȆȊȇǿȂǹȋǹ ǹǼ(ȀO) 0,4 ȂǿG RǼǹL ǼSȉǹȉǼ ǹ.Ǽ. 4 ȂǿȃǼȇǺǹ ǹĭȅǿ ǿ&Ǻ ȁǹǻǼȃǾȈ (Ȁǹ) 1,25 ȂȆǾȉȇȅȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋǿȀǾ ǹǼ(Ȁȅ) 0,67 ȂȊȁȅǿ ȀǼȆǼȃȅȊ 0,81 ȃ.ǺǹȇǺǼȇǾȈ -MODA BAGNO ǹǼ(Ȁȅ) 0,47 ȃ.ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ǹǼ(ȀA) 0,58 ȃ.ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ǹǼ(Ȇǹ) 0,49 ȃǹȀǹȈ ȂȅȊȈǿȀǾ (Ȁȅ) 0,88 ȃǹȊȉǼȂȆȅȇǿȀǾ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,43 ȃǼȍȇǿȅȃ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) 0,59 ȃǾȇǼȊȈ ǿȋĬ/īǼǿǼȈ ȋǿȅȊ ǹǼ.(Ȁȅ) 0,67 ȃȉȇȅȊȀĭǹȇȂȆǼȃ ǼȁȁǹȈ ǹǼǺǼ DFH SA (Ȁ 0,42 ȅȂǿȁ. ǿȃȉǼǹȁ ǹǺǼǼ ǻǼ & Ȉǿǹ(Ȁȅ) 0,73

ǺșȡȜȊȌȡȕȒțȜȇȚŸȜȐȚŸȊȕȤȍȗȝŸȇȜȊȕŸȗŸȜșȊȘȎȏȒȓȤȚŸȓȔȅȍȗȚ Ÿ ǢȎŸȜȗȕŸȎȘȒǢȆșȗȝȚŸȍȎȈȓȜȐŸȕȊŸȓȔȎȈȕȎȒŸǢȎŸȓȆșȍȐŸ ŸȓȊȒŸȜȐŸ ǢȎȜȗȟȇŸȜȗȝŸǽȊȟȝȍșȗǢȒȓȗȥŸǽȊǢȒȎȝȜȐșȈȗȝŸȕȊŸȓȊȜȊȌșȅȞȎȒŸ ȅȔǢȊŸ ŸǢȎȜȅŸȜȐȕŸȎȘȒȜȝȟȈȊŸȜȗȝŸȒȍșȥǢȊȜȗȚŸțȜȊŸȜȎțȜŸ ȊȕȜȗȟȇȚŸȜȡȕŸȜșȊȘȎȏȦȕŸȓȊȒŸȎȕŸǢȆțȡŸțȎȕȊșȈȡȕŸȌȒȊŸțȝȌȟȡȕȎȥțȎȒȚŸțȜȗȕŸȓȔȅȍȗ

ĮŊĶʼnĿŀĻŸĥŖʼnŊňŎŸŸ ǼȜȒȚŸ ŸȜȊŸŸ ȊȘȗȜȎȔȆțǢȊȜȊŸŸ Ȋ™ŸȎȖȊǢȇȕȗȝ

īŊňōĶŌĿŃŋŸĻʼnŕŸľŖňŸ ĿņľŃĻŏĿŊŕēĿņňŎŋŸĽŃĻŸōŁņŸĻĽňŊĶŸ ōŒņŸńĻōĻŌōŁēĶōŒņŸōŁŋŸE?B

ǹȒŸȎȜȊȒșȎȈȎȚŸȘȗȝŸȞȆȜȗȚŸ ȑȊŸțȝǢǢȎȜȅțȟȗȝȕŸțȎŸȊȝȜȤŸ ȓȊȒŸȑȊŸțȝȕȊȕȜȐȑȗȥȕŸǢȎŸ ȖȆȕȗȝȚŸȎȘȎȕȍȝȜȆȚŸțȜȐŸǭșȎȜȊȕȕȒȓȇŸȘșȡȜȎȥȗȝțȊŸȎȈȕȊȒŸ ȗȒŸȎȖȇȚ

5.336,25 6.178,73 3.627,12 10.459,21 2.275,67 9.503,66 1,29460 0,88900 1.183,500 78,45

ĭŁēĻņōŃńĸŸĶņňľňŸńĻōķĽŊĻőĿŸŐłĿŋŸŸňŸĽĿņŃńŕŋŸľĿĹńōŁŋŸōŃēŗņŸōňŎŸıŊŁēĻōŃŌōŁŊĹňŎŸĝłŁņŗņ ŸńŅĿĹņňņōĻŋŸ ʼnĶņŒŸĻʼnŕŸōŃŋŸ ŸēňņĶľĿŋ ŸŌōňņŸĻʼnŕŁŐňŸōŒņŸłĿōŃńŗņŸĽŃĻŸōŃŋŸĿŅŅŁņŃńķŋŸōŊĶʼnĿŀĿŋŸĻʼnňōĿŅĿŌēĶōŒņŸōŒņŸ ōĿŌōŸĻņōňŐĸŋ

ǯȖȊȒșȗȝǢȆȕȡȕŸȜȡȕŸȘȎȜșȎȔȊȒȗȎȒȍȦȕŸȜȗŸȆȔȔȎȒǢǢȊŸȜȗȝŸȎǢȘȗșȒDZŸțȝȕȗȔȒȓȇŸȊȖȈȊŸȜȡȕŸȎȒțȊȌȡȌȦȕŸ ŸȊȞȈȖȎȡȕŸǢȎȒȦȑȐȓȎŸȓȊȜȅŸ ȓȗȥŸȒțȗȏȝȌȈȗȝŸȘȊșȗȝțȈȊțȎŸǢȎȈȡțȐŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȇŸ Ÿ ŸțȜȗŸȘȗțȤŸȜȡȕŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸȆȕȊȕȜȒŸ ŸȎȓȊȜ Ÿ țȎŸțȥȌȓșȒțȐŸǢȎŸȘȆșȝțȒ

ȎȝșȦŸȘșȒȕŸȊȘȤŸȆȕȊŸȟșȤȕȗ ŸȎȕȦŸȎȖȊȒșȗȝǢȆȕȡȕŸȜȡȕŸȘȎȜșȎȔȊȒȗȎȒȍȦȕŸȘȊșȗȝțȈȊțȎŸǢȎȈȡțȐŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȇŸ 

DZŸțȝȕȗȔȒȓȇŸȊȖȈȊŸȜȡȕŸȎȒțȊȌȡȌȦȕŸ ŸȊȞȈȖȎȡȕŸȍȒȊǢȗșȞȦȑȐȓȎŸ țȜȗŸȘȗțȤŸȜȡȕŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸȆȕȊȕȜȒŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸ DZŸțȝȕȗȔȒȇŸȊȖȈȊŸȜȡȕŸȎȖȊȌȡȌȦȕŸ ŸȊȘȗțȜȗȔȦȕŸȍȒȊǢȗșȞȦȑȐȓȊȜȅŸȜȗȕŸȈȍȒȗŸǢȇȕȊŸȜȗȝŸ ŸȘȊșȗȝțȒȅȏȗȕȜȊȚŸǢȎȈȡțȐŸ Ÿ ȓȎŸțȎŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȆȕȊȕȜȒŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȓȊȜȅŸȜȗŸ ǯȖȊȒșȗȝǢȆȕȡȕŸȜȡȕŸȘȎȜșȎȔȊȒȗȎȒȍȦȕŸǢȎȒȦȑȐȓȎŸȓȊȜȅŸ ŸȎȓȊȜ Ÿ ȈȍȒȗŸȍȒȅțȜȐǢȊŸȜȗȝŸ ŸȘȊșȗȝțȒȅȏȗȕȜȊȚŸȊȥȖȐțȐŸ ŸǯȖȊȒȎȝșȦŸȇŸ 

șȗȝǢȆȕȡȕŸȜȡȕŸȘȎȜșȎȔȊȒȗȎȒȍȦȕŸȘȊșȗȝțȈȊțȎŸȊȥȖȐțȐŸ ŸȎȓȊȜ Ÿ ȎȝșȦŸȇŸ 

Ÿ&ŸĮŊĶʼnĿŀĻŸīĿŃŊĻŃŗŋŸĿĹņĻџēĹĻŸĻʼnŕŸōŃŋŸŸ ĿŃŌŁĽēķņĿŋŸʼnňŎŸłĻŸŌŎēēĿōĶŌŐňŎņŸŌōňŸňŸĠōĸŌŃňŸ XHR?KVHN

ΛΟΝΔΙΝΟ XETRA D CAC 40 DJ INDU NASDAQ NIKKEI Ευρω/$ Euribor 3M Χρυσός BRENT

ı ĝ ŸĥķŊľŁŸēĿŸ ňľŁĽŕŸōŃŋŸōŊĶʼnĿŀĿŋ

Ȇ. ȆǼȉȇȅȆȅȊȁȅȈ ǹǼǺǼ(Ȁȅ) ȆǹȇȃǹȈȈȅȈ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ ǹǺǼ(Ȁȅ) ȆǾīǹȈȅȈ ǼȀǻȅȉǿȀǾ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) ȆȁǹȈȉǿȀǹ ĬȇǹȀǾȈ ǹǺǼǼ(ȀO) ȆȁǹȈȉǿȀǹ ȀȇǾȉǾȈ ǹ.Ǻ.Ǽ.Ǽ.(Ȁȅ) ȈǼȁȂǹȃ(Ȁȅ) ȈȉǼȁǿȅȈ ȀǹȃǹȀǾȈ ǹǺǼǼ ȈĭǹȀǿǹȃǹȀǾȈ ǹǼǺǼ(Ȁȅ) Ȉȍȁ.ȁ.ȉǽǿȇǹȀǿǹȃ Ȇȇȅĭǿȁ ǹE(Ȁǹ) ȈȍȁǾȃȅȊȇīǼǿǹ ȀȅȇǿȃĬȅȊ ǹǼ(Ȁȅ) ȉǼȋȃǿȀǾ ȅȁȊȂȆǿǹȀǾ ǹǼ(Ȁȅ) ȉǾȁǼȉȊȆȅȈ ǹǼ(Ȁȅ) ȉȇǹȆǼǽǹ ǹȉȉǿȀǾȈ(Ȁȅ) ȉȇǹȆǼǽǹ ǼȁȁǹǻȅȈ(Ȁȅ) ȋǹǿǻǼȂǼȃȅȈ(Ȁȅ) ȋǹȉǽǾȀȇǹȃǿȍȉǾ ǹȁǼȊȇ/ȃǿǹ(Ȁȅ)

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å

Œ…„

3,05 0,65 1,22 0,56 3,78 0,4 1,55 0,62 0,41 0,93 0,42 3,27 1,38 32,13 1,43 0,45

0 0 1,563 34878 1,667 3580 1,818 751 -3,571 1802 17,647 600 0 229 1,639 450 0 0 2,198 28767 2,439 259683 -8,146 32 6,977 88405 1,229 2648 3,623 20080 0 0

0 0,63 1,13 0,55 3,7 0,35 1,49 0,62 0 0,89 0,4 3,24 1,29 31,62 1,3 0

0 0,65 1,23 0,56 4 0,4 1,55 0,63 0 0,94 0,43 3,56 1,4 32,3 1,44 0

ALPHA ǹȈ. ǹȀǿȃǾȉǹ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 7,6 ATTICA GROUP ǹǼ(Ȁȅ) 1,25 CPI A.E. ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀȍȃ Ǿ/Ȋ (Ȁȅ) 0,26 CROWN HELLAS CAN ǹǼ(Ȁȅ) 8 ELBISCO AE ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ(Ȁǹ) 0,41 ELMEC SPORT ǹǺǼȉǼ(Ȁȅ) 0,67 EMPORIKI BANK S.A(Ȁȅ) 2,55 INFORMER ǹǼ(Ȁȅ) 0,46 INTERFISH ǿȋĬȊȅȀǹȁȁǿǼȇīǼǿǼȈ ǹǼ Ȁȅ 0,31 MARFIN Ǽīȃǹȉǿǹ ȉȇǹȆǼǽǹ 1,03 NUTRIART A.B.E.E. 0,25 OLYMPIC CATERING A.E.(Ȁȅ) 0,87 PAPERPACK-ȉȈȅȊȀǹȇǿǻǾȈ ǹ.Ǻ.Ǽ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,21 QUALITY & RELIABILITY ABEE(Ȁȅ) 0,15 SATO ǹǼ(ȀO) 0,27 SPIDER ȂǼȉǹȁ/ȋǹȃǿǹ(Ȁȅ) 0,15 UNIBIOS ǹǼ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ(Ȁȅ) 0,1 VIVARTIA ǹǺǼǼ (ȀO) 18,31 VIVERE AE Ȁȅ 0,44 ǹĬǾȃǹ ǹȉǼ(Ȁȅ) 0,5 ǹȁĭǹ - ǺǾȉǹ ǺǹȈǿȁȅȆȅȊȁȅȈ(Ȁȅ) 35,73 ǹȃǼȀ ǹǼ(Ȁȅ) 0,25 ǹȃǼȀ ǹǼ(Ȇȅ) 1,98 ǹȃǼȀ ǹǼ(Ȇȅ) 1,32 ǹȈȉǾȇ ȆǹȁǹȈ ǺȅȊȁǿǹīȂ. ǹȄǼ(Ȁȅ) 2,38 ǹȉǼ ǹȈĭǹȁǿȈȉǿȀǾ ǹǼ 1,53 ǹĭȅǿ ȋ.ȀȅȇǻǼȁȁȅȊ ǹǼǺǼ(Ȁǹ) 0,38 ǺǹȁȀǹȃ ǹȀǿȃǾȉǹ ǹǼ (ȀO) 0,56 ǺǿȅȉǼȇ ǹǼ(Ȁȅ) 0,14 īǼȀǼ ǹ.Ǽ(Ȁǹ) 7,7 īǼȃ.ǼȂȆȅȇǿȅȊ & ǺǿȅȂ/ȃǿǹȈ(Ȁȅ) 0,29 ǼȀǻȅȈǼǿȈ ȁȊȂȆǼȇǾ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,6 Ǽȁ. ǻ. ȂȅȊǽǹȀǾȈ(Ȁǹ) 0,29 ǽǹȂȆǹ ǹǼ(Ȁǹ) 7,91 ǾȇǹȀȁǾȈ (ǹȃ.īǼȃ.Ǽȉ.ȉȈǿȂǼȃ)(Ȁȅ) 4,69 ǿ.ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ & ȊǿȅȈ HOLDING(Ȁǹ) 0,14 ǿ.ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ & ȊǿȅȈ HOLDING(ȆA) 0,4 ǿȂȆǼȇǿȅ ǹȇīȍ ǹ.M.Ǽ(Ȁȅ) 0,37 ǿȅȃǿȀǾ (ȄǼȃȅǻȅȋ.ǼȆǿȋ.)(Ȁȅ) 14 Ȁ.ȀǹȇǻǹȈǿȁǹȇǾȈ & Ȋǿȅǿ ǹǼǺǼ(Ȁȅ) 0,16 ȀǹȆȃȅǺǿȅȂǾȋǹȃǿǹ ȀǹȇǼȁǿǹ ǹǼ(ȀA) 63,7 ȀǼȀȇȅȌ ȄǼȃȅǻ.ȉȅȊȇ.ȅǿȀ.ȁǹȉ.(Ȁȅ) 3,9 ȀȁȍȈȉȅȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ ȃǹȊȆǹȀȉȅȊ ǹǺǼǼ 0,33 ȁǹȂȌǹ (ǹȃ.Ǽȉ.Ǽȁȁ.ȄǼȃȅǻȅȋ.)(ȀO) 19,5 ȂǿȃȍǿȀǼȈ īȇǹȂȂǼȈ ǹ.ȃ.Ǽ.(Ȁȅ) 3,29 ȂȅȋȁȅȈ ǹǼ(Ȁȅ) 0,13 Ȇ.ī.ȃǿȀǹȈ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 0,96 ȆǼȇȈǼȊȈ Ȇȇȅǿȅȃȉǹ ǼǿǻǿȀǾȈ ǻǿǹȉȇȅĭǾȈ 0,21 ȈǹȃȊȅ ǼȁȁǹȈ ǹǼǺǼ(ȀO) 0,17 ȈȊȈȉ. ȂǿȀȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȉȍȃ ǹǼ(Ȁȅ) 0,22 ȉǼȋȃǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,3 ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ(Ȁȅ) 16,98 ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ(Ȇȅ) 7,26 ĭǿǼȇǹȉǼȄ ǹĭȅǿ ǹȃǼǽȅȊȁǹȀǾ(Ȁȅ) 0,22 ĭǿȃȉǼȄȆȅȇȉ(Ȁȅ) 0,27 ȋ.Ȁ.ȉǼīȅȆȅȊȁȅȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ ǹǼ(Ȁȅ) 0,59 ȋ.ȂȆǼȃȇȅȊȂȆǾ & ȊǿȅȈ ǹǼ(Ȁȅ) 3,48 ȋǹȉǽǾǿȍǹȃȃȅȊ ǹǺǼǼ (Ȁȅ) 0,15

0 640 -1,575 240 0 0 0 0 0 0 9,836 1 -1,163 26451 0 450 0 0 3 2310 0 0 0 10 5 20 0 0 8 250 -6,25 4000 -9,091 116496 0,274 264 2,326 3115 0 1000 0 1554 0 219942 0 0 0 0 -4,032 292 0 6205 0 0 0 1000 0 305270 0 0 0 0 0 14840 3,571 3503 0 0 0 0 0 8600 0 0 5,714 6000 0 0 14,286 29928 0 50 4,278 6630 0 0 0 0 2,492 4900 0 48301 0 0 0 0 -10,526 4500 -4,348 2495 0 0 0 0 0 0 10 270 0 0 0 0 0 2777 0 13500

7,6 1,25 0 0 0 0,67 2,54 0,46 0 0,97 0 0,87 0,21 0 0,26 0,15 0,1 18,2 0,44 0,5 35,73 0,24 0 0 2,36 1,53 0 0,56 0,13 0 0 0,6 0,29 0 0 0,14 0 0,36 0 0,15 63,7 3,74 0 0 3,14 0,13 0 0 0,17 0,21 0 0 0 0,22 0 0 3,48 0,15

7,6 1,25 0 0 0 0,67 2,58 0,46 0 1,09 0 0,87 0,21 0 0,27 0,15 0,11 18,44 0,45 0,5 35,73 0,25 0 0 2,46 1,53 0 0,56 0,14 0 0 0,6 0,29 0 0 0,14 0 0,37 0 0,16 63,7 3,98 0 0 3,37 0,14 0 0 0,17 0,25 0 0 0 0,22 0 0 3,48 0,16

0,11 0,12 0 0,71 0,37 0 0,2 0 0 0

0,12 0,12 0 0,73 0,39 0 0,22 0 0 0

ǼǿǻǿȀȍȃ ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀȍȃ

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

ǼǿȀȅȃǹ - ǾȋȅȈ ǹ.Ǽ.Ǽ.(Ȁȅ) ǼȁǺǿǼȂǼȀ ǹ.Ǽ Ǽȁȁ.ǿȋĬȊȅȀǹȁȁ. ǹǺǼǼ(Ȁȅ) ǼȁĭǿȀȅ(Ȁȅ) ǼȊȇȍȈȊȂȂǼȉȅȋǼȈ ȀǼĭǹȁǹǿȅȊ & ǼȆǼȃǻ ǿȆȆȅȉȅȊȇ ǹǼ(ȀA) ȀǼȇǹȂǼǿǹ ǹȁȁǹȉǿȃǾ AE ȀȁȍȃǹȉǼȄ ȅȂǿȁ. ǼȆǿȋǼǿȇ. AE(ȀO) ȀȁȍȃǹȉǼȄ ȅȂǿȁ. ǼȆǿȋǼǿȇ. AE(ȆO) ȀȅȊȂȆǹȈ ǹ.Ǽ. ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ(Ȁȅ) Ȃ.ǿ.ȂǹǿȁǾȈ ǹǼǺǼ(Ȁȅ) ȂǹȇǹȀ ǹǺǼǼ ȃǹȊȉǿȁǿǹȀǾ Ǽȉǹǿȇǿǹ ȁǼȈǺȅȊ (Ȁȅ) ȅȂǿȁ. ǿȃȉǼǹȁ ǹǺǼǼ ǻǼ & Ȉǿǹ(Ȇȅ) ȆǼȉǽǼȉǹȀǾȈ ǹǼ(Ȁȅ) ȆȇȅȅǻǼȊȉǿȀǾ ǹȉǼ(Ȁȅ) ȇǿȃȉǼȃȀȅ ǹǼ (Ȁȅ) ȈǿǻǾȇǼȂȆȅȇǿȀǾ ȂǹȀǼǻȅȃǿǹȈ ǹǼ ȉǼȄǹȆȇǼȉ ǹǼ(Ȁȅ)

0,16 3,7 0,1 0,6 0,13 0,18 0,72 0,07 0,08 0,2 0,24 0,26 0,08 8,26 0,48 0,24 0,15 1,09 0,1

0 0 0 0 0 5321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,762 990 0 16535 0 0 0 34950 0 0 6,667 31100 0 1700 7,143 500 0 693 0 5000

0 0 0,09 0 0 0 0 0 0 0,19 0,24 0 0,07 0 0,46 0,24 0,15 1,09 0,1

0 0 0,11 0 0 0 0 0 0 0,23 0,25 0 0,08 0 0,48 0,24 0,15 1,1 0,1

0 0 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ǼȃǹȁȁǹȀȉǿȀǾ ǹīȅȇǹ ALPHA TRUST ǹ.Ǽ.Ȇ.Ǽ.Ȋ. 1 DIVERSA ǼȂȆ. Ǻǿȅȉ. ǼǿȈǹī. ȉǼȋȃ. Ȇǹȇȅȋ 2,86 ENVITEC AE 1,88 EPSILON NET AE 0,87 EUROXX ȋȇǾȂǹȉǿȈȉǾȇǿȀǹȀǾ ǹ.Ǽ.Ȇ.Ǽ.Ȋ. 4,03 PERFORMANCE TECHNOLOGIES ǹ.Ǽ ȆȁǾȇ 2,52 ǹ.Ǽ.ǼȇǼȊȃǹȈ ȀǹǿȃȅȉȅȂǿǹȈ ȉǾȁ.ȉǼȋȃȅȁ 3,96 ǺǿȅǿǹȉȇǿȀǾ Ȁǹǿ ȇȅȂȆȅȉǿȀǾ ȉǼȋȃȅȁȅīǿǹ 2,47 ǼȃȉǼȇȈȅĭȉ ǹǼ 1,4 ȀȇǾȉȍȃ ǹȇȉȅȈ ǹ.Ǽ.Ǻ.Ǽ 1,13 ȂǼȃȉǿȉǼȇȇǹ ǹǺǼE 2,16 ȃȉȅȆȁǼȇ ǹǺǼǼ 2,34 ȅȆȉȅǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǼȈ ǼȇīǹȈǿǼȈ ǹǺǼȉǼ 2,4 ĭȅȊȃȉȁǿȃȀ ǹǺǼǼ 2,4

0 0 0 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ȊȆȅ ǹȃǹȈȉȅȁǾ ALTIUS ǹǼǼǼȋ KO 1,07 BETANET ABEE 0,06 HITECH SNT ǹǼ 0,62 MICROLAND COMPUTERS(Ȁȅ) 0,64 ǹȁȊȈǿǻǹ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 2,19 ǹȁȊȈǿǻǹ ǹǺǼǼ(Ȇȅ) 1,2 ǹȉǼȇȂȍȃ ǹ.Ǽ(Ȁȅ) 0,12 ǻǿǼȀǹȉ ǹȉǼ(Ȁȅ) 0,1 ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ(Ȁȅ) 0,08 ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ(Ȇȅ) 0,14 ǼȃȍȂǼȃǾ ȀȁȍȈȉȅȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ ǹ.Ǽ(ȀO) 0,05 ȂǹȄǿȂ - ȆǼȇȉȈǿȃǿǻǾȈ ǹǼ(Ȁǹ) 0,1 ALAPIS ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 2,2 ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ ǹ.Ǽ. 0,39 ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ ǹǼ (Ȇȅ) 0,54 ǹĭȅǿ ȂǼȈȅȋȍȇǿȉǾ ǹȉǼ(Ȁȅ) 0,12 ȁǹȃ ȃǼȉ ǹ.Ǽ (Ȁȅ) 0,12 ȈǹȅȈ ĭǼȇȇȊȈ 0,78 ȋǹȁȊǺǻȅĭȊȁȁȍȃ(Ȁȅ) 0,12 ȍȂǼīǹ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) 0,88

ǻȡĮȖĮIJıĮȞȓȠȣ ʌȜĮIJİȓĮȀȜĮȣșȝȫȞȠȢ ǹșȒȞĮ

ȊȆȅ ǼȆǿȉǾȇǾȈǾ ALTEC ǹǺǼǼ(Ȁȅ) COMPUCON ǼĭǹȇȂȅīǼȈ ȊȆȅȁȅīǿȈȉȍȃ ǹ FASHION BOX ǼȁȁǹȈ ǹǼ HELLAS ONLINE ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǼȈ ȊȆǾȇǼȈǿ ǹǼīǼȀ ǹǼ(Ȁȅ) ǹȉȁǹȃȉǿȀ ȈȅȊȆǼȇȂǹȇȀǼȉ ǹ.Ǽ. (KO) ǹȉȉǿ - Ȁǹȉ ǹȉǼ(Ȁȅ) ǺǹȇǹīȀǾȈ ǹǺǼȆǼ ǹǼ(Ȁȅ) ǺǹȇǺǹȇǼȈȅȈ ǹ.Ǽ. (Ȁǹ) ǼǻȇǹȈǾ - ȋ.ȌǹȁȁǿǻǹȈ ǹȉǼ(Ȁȅ)

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

0,12 0,12 1,45 0,72 0,38 0,14 0,21 0,64 0,13 0,08

0 0 0 1,408 0 0 -4,545 0 0 0

25707 300 0 2011 4026 0 28261 0 0 0

ȉȘȜ)D[(PDLOVDOHV#FIVJUZHEVLWHZZZFIVJU ȆȜǼȜİȣșİȡȓĮȢȀĮIJİȡȓȞȘIJȘȜ)D[ ǹȡĮįİȓĮȢȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢǹʌȩijĮıȘIJȘȢǼʌȚIJȡȠʌȒȢȀİijĮȜĮȚĮȖȠȡȐȢ ǹȇȂǹǼǺǹĭȂǻȅȊĭǹǼǼǹĬǾȃȍȃ


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

'

11o ÁíôÜìùìá ôùí Áðáíôá÷ïý Åëáôï÷ùñéôþí (30-31 Éïõëßïõ & 1 Áõãïýóôïõ 2010) Ç åðéôñïðÞ Áíôáìþìáôïò óáò ðñïóêáëåß íá ðáñáâñåèåßôå óôéò åêäçëþóåéò ôùí áðáíôá÷ïý Åëáôï÷ùñéôþí ìå ìÞíõìá: «¼ëïé ìáæß ìðïñïýìå íá óôåßëïõìå ôçí êñßóç óå äéÜëëåéìá»

íôáò ôçí áíáêÞñõîç áðü ôïí ÏÇÅ ôçò öåôéíÞò ÷ñïíéÜò ùò ðáãêüóìéï Ýôïò Âéïðïéêéëüôçôáò & ÂñáäéÜ íåïëáßáò(20:30ì.ì) ÓÜââáôï 31/7/2010: Ðáñáäïóéáêü ãëÝíôé (21:00ì.ì.), ôçí Ýíáñîç èá êçñýîïõí ôá ÷ïñåõôéêÜ ôïõ Ðïëéôéóôéêïý êáé Ëáïãñáöéêïý Ïìßëïõ Åëáôï÷ùñßïõ êáé ôïõ Óõëëüãïõ Åëáôï÷ùñéôþí Èåóóáëïíßêçò «ç ÓÊÏÕÔÅÑÍÁ». ÊõñéáêÞ 1/8/2010: ÈåáôñéêÜ äñþìåíá (18:30 ì.ì.) ìå ôïðéêïýò åñáóéôÝ÷íåò çèïðïéïýò. Ìå åêôßìçóç Ç ÅðéôñïðÞ Áíôáìþìáôïò

ÁËËÅÓ ÅÊÄÇËÙÓÅÉÓ

Ç åðéôñïðÞ ðõñåôùäþò ïñãáíþíåé ôéò åêäçëþóåéò ÷ùñßò íá ðåñéêüøåé ôßðïôá áðü ôï âáóéêü ðñüãñáììá êáé óåâüìåíç ôçí êáôÜóôáóç ôçò ÷þñáò äåí èÝëåé íá áðïãïçôåõôåß áëëÜ íá äþóåé ìÞíõìá üôé ôÝôïéïõ åßäïõò èåóìïß ãéá ôá ìéêñÜ ïñåéíÜ ìáò ÷ùñéÜ äåí ðñÝðåé íá ðåñéêüðôïíôáé áëëÜ íá öñïíôßæïõìå üëïé Ýóôù êáé ìå ðåñéïñéóìïýò óôá Ýîïäá íá õëïðïéïýíôáé êáé íá óôçñßæïíôáé. ÊåíôñéêÝò åêäçëþóåéò ÐáñáóêåõÞ 30/7/2010: Åãêáßíéá ôçò Ýêèåóçò ìå èÝìá «ÂÉÏÐÏÉÊÉËÏÔÇÔÁ ÊÁÉ ÐÉÅÑÉÊÇ ÃÇ» (18 :30 ì.ì.) ôéìþ-

*Ôéò åêäçëþóåéò èá ðëáéóéþíïõí êáé ìéêñüôåñåò äñáóôçñéüôçôåò. ÓÜââáôï, åðßóêåøç óôï Áé íÝñé, Åóðåñéíüò óôïí éåñü Íáü Áã Êùí/íôßíïõ êáé ÅëÝíçò (19:00 ì.ì) êáé ÊõñéáêÞ, Èåßá Ëåéôïõñãßá óôïí éåñü íáü Áã ÍéêïëÜïõ ÊõñéáêÞ êáé Ðïäïóöáéñéêüò áãþíáò Áðáëíïß -Áêáôíïß( 12:00 ð.ì.) *Ç Ýêèåóç èá öéëïîåíÞóåé öùôïãñáöéêü õëéêü áðü äéåèíÞò äéáãùíéóìïýò ðïõ ïñãÜíùóå ï Âïôáíéêüò ÊÞðïò ôïõ ÄÞìïõ Óôáõñïýðïëçò êáé ôï Öùôïãñáöéêü ÊÝíôñï Èåóóáëïíßêçò êáèþò êáé öùôïãñáöéêü õëéêü áðü ôçí ÐéåñéêÞ ãç. Ôçë. Åðéêïéíùíßáò ãéá ðëçñïöïñßåò Ôïðéêü óõìâïýëéï: Ðñüåäñïò ÃêëÜñáò Íßêïò 6977784594 ,Ðïëéôéóôéêüò êáé Ëáïãñáöéêüò üìéëïò Åëáôï÷ùñßïõ: Ðñüåäñïò ÃêëÜñáò ÄçìÞôñçò 6970155767,Óýëëïãïò Åëáôï÷ùñéôþí Èåóóáëïíßêçò: Áíôéðñüåäñïò êáé õðåýèõíç ôçò Ýêèåóçò Ìðïóôáíßôç Áíáóôáóßá

ÊÁÔÁÑÁÊÔÇÓ ÓÙÔÇÑÇ ÑÅÌÁ, ÅËÁÔÏ×ÙÑÉ

Áíõðïëüãéóôåò æçìßåò èá ðñïêáëÝóïõí óôéò ìåôáðïéçôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò, ïé áðåñãéáêÝò êéíçôïðïéÞóåéò ôùí ìåôáöïñÝùí Ä.×. êáé ôùí éäéïêôçôþí âõôéïöüñùí ï÷çìÜôùí Ï ÓÂÂÅ óÞìåñá áðÝóôåéëå åðéóôïëÞ äéáìáñôõñßáò ðñïò ôïí Õðïõñãü Ìåôáöïñþí Õðïäïìþí êáé Äéêôýùí, ê. Ä. ÑÝððá ìå áöïñìÞ ôçí Ýíáñîç ôùí áðåñãéáêþí êéíçôïðïéÞóåùí ôùí éäéïêôçôþí âõôéïöüñùí ï÷çìÜôùí. Óôçí åðéóôïëÞ åðéóçìáßíåôáé üôé: Ïé åðé÷åéñÞóåéò ìÝëç ôïõ ÓÂÂÅ ðëÞôôïíôáé êáßñéá áðü ôéò áðåñãéáêÝò êéíçôïðïéÞóåéò ôùí ìåôáöïñÝùí Ä.Ó. êáèþò êáé ôùí éäéïêôçôþí âõôéïöüñùí ï÷çìÜôùí, óå ìéá äýóêïëç ðåñßïäï, êõñßùò ãéá ôçí ïëïêëÞñùóç ôùí åîáãùãþí ôïõò, åíüøåé ôùí äéáêïðþí ôïõ êáëïêáéñéïý, êáèþò êáé ãéá ôçí ìåôáöïñÜ ôùí ðñþôùí õëþí êáôÜ ôçí ðåñßïäï áõôÞ ðïõ ðïëëÝò åðé÷åéñÞóåéò ìåôáðïéïýí åðï÷éáêÝò ðáñáãùãÝò. Ç áäõíáìßá åêôÝëåóçò ìåôáöïñéêïý Ýñãïõ êáé ç ôñï-

11o ÁíôÜìùìá ôùí Áðáíôá÷ïý Åëáôï÷ùñéôþí (30-31 Éïõëßïõ & 1 Áõãïýóôïõ 2010)

Ðñüóêëçóç ãéá ôçí ¸êèåóç «ÐÁÃÊÏÓÌÉÁ ÂÉÏÐÏÉÊÉËÏÔÇÔÁ ÊÁÉ ÐÉÅÑÉÊÇ ÃÇ- ÅÔÏÓ 2010»

Ç åðéôñïðÞ Áíôáìþìáôïò óáò ðñïóêáëåß íá ðáñáâñåèåßôå óôá åãêáßíéá ôçò Ýêèåóçò ìå èÝìá: «ÐÁÃÊÏÓÌÉÁ ÂÉÏÐÏÉÊÉËÏÔÇÔÁ ÊÁÉ ÐÉÅÑÉÊÇ ÃÇ- ÅÔÏÓ 2010» ÐáñïõóéÜæåôáé óôï Ðïëéôéóôéêü ÊÝíôñï Åëáôï÷ùñßïõ ôçí ÐáñáóêåõÞ 30 Éïõëßïõ 2010 êáé þñá 18 :30 ì.ì.. Ç Ýêèåóç ïñãáíþèçêå ôéìþíôáò ôçí áíáêÞñõîç áðü ôïí ÏÇÅ ôçò öåôéíÞò ÷ñïíéÜò ùò ðáãêüóìéï Ýôïò Âéïðïéêéëüôçôáò êáé èá öéëïîåíÞóåé öùôïãñáöéêü õëéêü áðü äéåèíÞò äéáãùíéóìïýò ðïõ ïñãÜíùóå ï Bïôáíéêüò ÊÞðïò ôïõ ÄÞìïõ Óôáõñïýðïëçò êáé ôï Öùôïãñáöéêü ÊÝíôñï Èåóóáëïíßêçò êáèþò êáé öùôïãñáöéêü õëéêü áðü ôçí ÐéåñéêÞ ãç. Ïé åêäçëþóåéò ãéá ôçí ÐáñáóêåõÞ èá óõíå÷éóôïýí ìå ôçí «ÂñáäéÜ íåïëáßáò» (20:30ì.ì). Åßìáóôå âÝâáéïé üôé èá ôéìÞóåôå ìå ôçí ðáñïõóßá óáò ôéò åêäçëþóåéò ìáò äåäïìÝíïõ üôé ç äéáôÞñçóç ôçò âéïðïéêéëüôçôáò Ý÷åé ìåãÜëç óçìáóßá ãéá ôçí áíèñùðüôçôá êáé ãéá üëåò ôéò ìïñöÝò æùÞò , Üëëùóôå ç ÐéåñéêÞ ãç áíáðôýóóåé ìåãÜëç ðïéêéëßá ÷ëùñßäáò êáé ðáíßäáò êáé åßíáé õðï÷ñÝùóç üëùí ìáò íá ôçí ðñïóôáôåýóïõìå Ýìðñáêôá. Ìå åêôßìçóç Ç åðéôñïðÞ Áíôáìþìáôïò

öïäïóßá ôùí åðé÷åéñÞóåùí ìå êáýóéìá ðïõ èá ðñïêëçèåß áðü ôç óõãêåêñéìÝíç áðåñãßá, åßíáé âÝâáéï üôé èá ðñïêáëÝóåé áðþëåéá ðåëáôþí êáé áãïñþí óå ìéá ÷ñïíéêÞ ðåñßïäï êáôÜ ôçí ïðïßá ïé åðé÷åéñÞóåéò áãùíßæïíôáé êáèçìåñéíÜ ãéá ôçí åðéâßùóÞ ôïõò. ÔÝôïéïõ åßäïõò ðñáêôéêÝò êáé íïïôñïðßåò ðïõ åßíáé áíôßèåôåò óôï Üíïéãìá ôùí êëåéóôþí åðáããåëìÜôùí, êáé óå áðïöÜóåéò ðïõ óõíéóôïýí ìåôáññõèìéóôéêÞ ðáñÝìâáóç ãéá Ýíá èÝìá ôï ïðïßï Þôáí «êëåéóôü» åäþ êáé óáñÜíôá ÷ñüíéá, äçìéïõñãïýí áñíçôéêü ðñïçãïýìåíï ãéá ôç óõììåôï÷Þ ôïõ óõíüëïõ ôùí êïéíùíéêþí ïìÜäùí óôçí ðñïóðÜèåéá ôçò ÷þñáò ãéá ôçí Ýîïäï áðü ôçí êñßóç. ÅðéðëÝïí åßìáóôå óßãïõñïé üôé åðéäåéíþíïõí ðåñáéôÝñù ôï áñíçôéêü êëßìá óôçí áãïñÜ êáé áðïìåéþíïõí ôçí

áíôáãùíéóôéêüôçôá ôùí åã÷þñéùí åðé÷åéñÞóåùí. Åõåëðéóôïýìå üôé ïé óõãêåêñéìÝíåò áðåñãéáêÝò êéíçôïðïéÞóåéò äåí èá ïäçãÞóïõí åðé÷åéñÞóåéò ìÝëç ìáò óå äéáêïðÞ ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõò êáé óôçí áðþëåéá èÝóåùí åñãáóßáò, äéüôé ôüôå èá õðÜñîïõí áñíçôéêÝò óõíÝðåéåò óôçí êïéíùíéêÞ óõíï÷Þ, åéäéêÜ ôçò åëëçíéêÞò ðåñéöÝñåéáò. Êáëïýìå ôï áñìüäéï Õðïõñãåßï Ìåôáöïñþí, Õðïäïìþí êáé Äéêôýùí, íá îåêéíÞóåé Üìåóá äéÜëïãï ìå ôïõò áðåñãïýò êáé ìå ôç óõììåôï÷Þ ôùí êïéíùíéêþí åôáßñùí ãéá ôçí åðßëõóç ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ ðñïâëÞìáôïò êáé ôïõò éäéïêôÞôåò âõôéïöüñùí íá äéáêüøïõí ôéò áðåñãéáêÝò ôïõò êéíçôïðïéÞóåéò óõììåôÝ÷ïíôáò óôïí áíùôÝñù äéÜëïãï ìå ôåêìçñéùìÝíåò èÝóåéò, äéåêäéêÞóåéò, êáé êõñßùò, ðñïôÜóåéò.

Tï íÝï Vodafone Internet ¼ëç-ÌÝñá, ìüíï ìå 1€ Ç Vodafone áðåëåõèåñþíåé ôçí ðëïÞãçóç óôï Internet áðü ôï êéíçôü ìå ôç íÝá õðçñåóßá «Vodafone Internet ¼ëç-ÌÝñá», ãéá áðåñéüñéóôï Énternet áðü ôï êéíçôü, ãéá 1 çìÝñá, ìüíï ìå 1€! Ç íÝá õðçñåóßá «Vodafone Internet ¼ëç-ÌÝñá», åßíáé äéáèÝóéìç ãéá üëïõò ôïõò óõíäñïìçôÝò óõìâïëáßïõ (éäéþôåò êáé åðáããåëìáôßåò), êáñôïêéíçôÞò êáé êáñôïðñïãñÜììáôïò ôçò Vodafone, ðïõ ðëÝïí ìðïñïýí íá áðïëáìâÜíïõí ÁÐÅÑÉÏÑÉÓÔÇ ðëïÞãçóç óôï Internet áðü ôï êéíçôü ôïõò ìå îåêÜèáñç êáé ÷áìçëÞ ÷ñÝùóç, ìüëéò ìå 1€ ôçí çìÝñá, ìüíï ãéá ôéò çìÝñåò ðïõ ãßíåôáé ÷ñÞóç, êáé ÷ùñßò äåóìåýóåéò, êáèþò ç õðçñåóßá äéáôßèåôáé ÷ùñßò ðÜãéï. Ç ÷ñÝùóç ôïõ 1€, ðñáãìáôïðïéåßôáé ìå ôçí ðñþôç åßóïäï óôï Internet áðü ôï êéíçôü êáé åîáóöáëßæåé áðåñéüñéóôç ðëïÞãçóç óå óåëßäåò Internet, êáèþò êáé áðåñéüñéóôç ðñüóâáóç óôá Vodafone live! êáé MyWeb, ìÝ÷ñé ôéò 4:00 ð.ì. Ç åããñáöÞ óôçí õðçñåóßá ãßíåôáé áðëÜ ìå ìéá äùñåÜí êëÞóç óôï 1350. Éó÷ýåé ç ðïëéôéêÞ ïñèÞò ÷ñÞóçò 10Ì ôçí çìÝñá êáé ç ÷ñÝùóç ôïõ 1€ äåí áöïñÜ ÷ñÞóç êáôÜ ôçí ðåñéáãùãÞ.

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÏÌÏÓ ÐÉÅÑÉÁÓ ÄÇÌÏÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÊÔÇÌÁÔÏËÏÃÉÏÕ & ÄÇÌÏÔÉÊÇÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ

Êáôåñßíç 22-7-2010 Áñéè. Ðñùô.: 27777

Ã.Êáèïñßæïíôáé ôá åßäç ðïõ åðéôñÝðåôáé íá ðùëïýíôáé êáé ôá ïðïßá åíäåéêôéêÜ åßíáé: 1.Åßäç ðñïéêüò. 2.Åßäç õðüäçóçò 3.Åßäç Ýíäõóçò 4.ÄåñìÜôéíá (ôóÜíôåò, æþíåò êëð) 5.Åßäç ïéêéáêÞò ÷ñÞóçò 6.Æá÷áñþäç, áíáøõêôéêÜ 7.Îçñïß êáñðïß, åßäç äéáôñïöÞò 8.Ðáé÷íßäéá

Ôñßôç

27 Éïõëßïõ 2010

ÔÝóóåñéò Ýëëçíåò åñãáæüìåíïé óôïí ÏÇÅ ìéëïýí ãéá ôéò «ìÜ÷åò», ôéò óõãêéíÞóåéò êáé ôéò äõóêïëßåò ôçò êáèçìåñéíüôçôÜò ôïõò ¸íáò ¸ëëçíáò óå ìéá èÝóç-êëåéäß ôïõ Ïñãáíéóìïý ÇíùìÝíùí Åèíþí åßíáé óðÜíéï öáéíüìåíï. Ãé´ áõôü êáé ðåñéâÜëëåôáé óõíÞèùò áðü ìéá áäéüñáôç áßãëç ðïõ áíôéóôïé÷åß óôçí áóáöÞ åéêüíá åíüò «óçìáíôéêïý» áíèñþðïõ. Êáé üìùò, ïé ¸ëëçíåò ôùí ÇíùìÝíùí Åèíþí åßíáé Üíèñùðïé óáí üëïõò ôïõò Üëëïõò, ìå ôéò êáèçìåñéíÝò äõóêïëßåò, ôéò ðñïêëÞóåéò, ôá üíåéñá êáé ôïõò öüâïõò ôïõò. Áðü ôïõò ðïëõôåëåßò ïõñáíïîýóôåò ôùí êåíôñéêþí ãñáöåßùí ùò ôéò åìðüëåìåò æþíåò áíÜ ôçí õöÞëéï, áðü ôç äéá÷åßñéóç áíèñùðéóôéêþí êñßóåùí ùò ôçí ïéêïíïìéêÞ äéðëùìáôßá Þ ôçí ðïëéôéóôéêÞ äéïßêçóç, ôÝóóåñéò ¸ëëçíåò äéçãïýíôáé óôï «ÂÞìá» ôçí ðñïóùðéêÞ ðïñåßá ôïõò ìÝóá óôïí Ïñãáíéóìü ÇíùìÝíùí Åèíþí. • ×ñÞóôïò Èåïäùñüðïõëïò-õðåýèõíïò ôçò íïìéêÞò õðçñåóßáò ôçò ýðáôçò áñìïóôïýò ãéá ôïõò ðñïóöõãÝò Ï óõíÞãïñïò ôùí ðñïóöýãùí «Oé íïìéêÝò óðïõäÝò ìïõ óôï äéåèíÝò äßêáéï êáé óôá áíèñþðéíá äéêáéþìáôá õðü Üëëåò óõíèÞêåò èá ÷áñáêôçñßæïíôáí “èåùñçôéêÝò”. Ùóôüóï, ìÝóá áðü ôç äïõëåéÜ ìïõ óôç ÍïìéêÞ Õðçñåóßá ôçò ÕðÜôçò Áñìïóôßáò ãéá ôïõò Ðñüóöõãåò åß÷á ôï ðñïíüìéï íá äù íá åöáñìüæïíôáé óôçí ðñÜîç üëá üóá óðïýäáóá ìå üíåéñï íá âïçèÞóù ìéá ìÝñá áõôïýò ðïõ ìå Ý÷ïõí áíÜãêç. Åßíáé ìïíáäéêÞ áßóèçóç íá âëÝðåéò ôï êåßìåíï ðïõ óõíôÜóóåéò óÞìåñá ùò åêðñüóùðïò ôïõ ÏÇÅ ãéá ôá äéêáéþìáôá ôùí ðñïóöýãùí íá ðåñíÜåé ôçí åðüìåíç ìÝñá áðü ôï Êïéíïâïýëéï ìéáò ðïëéôéêÜ ôáñáãìÝíçò ÷þñáò êáé åí ôÝëåé... íá ãßíåôáé íüìïò. Ôüôå îÝñåéò üôé ïé êüðïé óïõ åß÷áí ÷åéñïðéáóôÜ áðïôåëÝóìáôá ãéá ÷éëéÜäåò êáôáôñåãìÝíïõò áíèñþðïõò. Ç åñãáóßá óôïí ÏÇÅ åðéâñáâåýåé ôïí íÝï Üíèñùðï óå ôüóá åðßðåäá ðïõ åßíáé ðñáãìáôéêÜ áðïãïçôåõôéêü íá âëÝðù åëÜ÷éóôá åëëçíéêÜ ïíüìáôá íá öéãïõñÜñïõí óôéò ëßóôåò ôùí íåïåéóá÷èÝíôùí óôïí ïñãáíéóìü êÜèå ÷ñüíï- êáé ðéóôÝøôå ìå, áõôü äåí ïöåßëåôáé óôçí Ýëëåéøç éêáíïôÞôùí ôïõ ëáïý ìáò. ÁíôéèÝôùò, âáóéêÞ áéôßá åßíáé ç Ýëëåéøç êéíÞôñùí ðñïò ôïõò íÝïõò Åëëçíåò íá áíáæçôÞóïõí ìéá èÝóç óôïí ÏÇÅ, óå áíôßèåóç ìå îÝíá ðáíåðéóôÞìéá êáé êõâåñíÞóåéò ðïõ Ý÷ïõí ðïëý ïñãáíùìÝíåò ðïëéôéêÝò ðñïóáíáôïëéóìÝíåò óôïõò äéåèíåßò ïñãáíéóìïýò». • ÄÝóðïéíá Ãåñáóéìßäïõ-ðñáêôéêÞ Üóêçóç óôï ïéêïíïìéêü êáé êïéíùíéêü óõìâïýëéï «ÔåëéêÜ õðÜñ÷åé êÜôé ìáãéêü» «Áðü ìéêñÞ èáýìáæá üóïõò åß÷áí ôï “ðñïíüìéï” íá åìðëÝêïíôáé óôç äéåèíÞ äéðëùìáôßá êáé ïíåéñåõüìïõí íá êáôïñèþóù ìéá ìÝñá íá äïõëÝøù ãéá Ýíáí äéåèíÞ ïñãáíéóìü. Ïôáí, ëïéðüí, áíáêÜëõøá ìÝóù ôçò éóôïóåëßäáò ôïõ ÏÇÅ üôé åß÷å åëåõèåñùèåß ìéá èÝóç ðñáêôéêÞò Üóêçóçò óôï Ïéêïíïìéêü êáé Êïéíùíéêü Óõìâïýëéï (ÅCÏSÏC) óôç ÍÝá Õüñêç, äåí ôï óêÝöôçêá äåýôåñç öïñÜ êáé õðÝâáëá áßôçóç. Ï åíèïõóéáóìüò ìïõ ùóôüóï óýíôïìá Ýäùóå ôç èÝóç ôïõ óôïí ðáíéêü: èá êáôÜöåñíá íá áíôåðåîÝëèù óôéò áðáéôÞóåéò ôçò èÝóçò; Ãéá íá ôá êáôáöÝñù äïýëåøá áôåëåßùôåò þñåò êáé ôá âñÜäéá äéÜâáæá ìüíç ìïõ ïéêïíïìéêÞ èåùñßá, ìéáò êáé ïé óðïõäÝò ìïõ óôç ÍïìéêÞ äåí ìå âïçèïýóáí óôï óõãêåêñéìÝíï ðåäßï. Ïóï êáé áí êïõñáæüìïõí, üìùò, ôï åíäéáöÝñïí ìïõ äéáñêþò ìåãÜëùíå, êáèþò åìâÜèõíá óôçí “ôÝ÷íç” ôçò ïéêïíïìéêÞò êáé ðïëéôéêÞò äéðëùìáôßáò, ðáñáêïëïõèþíôáò äéðëùìÜôåò áðü üëï ôïí êüóìï êáèçìåñéíÜ. ÔåëéêÜ õðÜñ÷åé êÜôé «ìáãéêü» óôï åðßêåíôñï ôùí äéåèíþí åîåëßîåùí, üðïõ ëáìâÜíïíôáé üëåò ïé áðïöÜóåéò ðïõ êáèïñßæïõí ôçí ðïñåßá ôïõ ðëáíÞôç». • Íßêïò Êïõóßäçò-åèíéêü ðñïóùðéêü ôïõ áíáðôõîéáêïý ðñïãñÜììáôïò (UNDP) «Ìå ôï ðéóôüëé åíüò öõëÜñ÷ïõ óôïí êñüôáöï» «Ôçí çìÝñá ðïõ Ýöåõãá ãéá ôçí ðñþôç ìïõ áðïóôïëÞ óôçí Ôå÷åñÜíç ôá ðñùôïóÝëéäá ôùí åöçìåñßäùí öéëïîåíïýóáí åéêüíåò áðü ôç ìüëéò âïìâáñäéóìÝíç ðñùôåýïõóá ôïõ ÉñÜí. “Öåýãïõìå ãéá Ôå÷åñÜíç” åßðá óôç ãõíáßêá ìïõ óáí íá Þôáí ôï ðéï áðëü ðñÜãìá óôïí êüóìï êáé óôá åðüìåíá åßêïóé ÷ñüíéá (1987-2007) Ýìåëëå íá áíáêïéíþóù äåêÜäåò öïñÝò ôçí áíá÷þñçóÞ ìïõ ãéá ôéò ðéï åðéêßíäõíåò êáé äéáôáñáãìÝíåò ðåñéï÷Ýò ôïõ ðëáíÞôç, üðïõ åêáôïììýñéá åêðáôñéóìÝíïé ðñüóöõãåò âñßóêïíôáí óå áíÜãêç. Áõôü üìùò Þôáí ðÜíôá ôï üíåéñü ìïõ: íá âãù “åêåß Ýîù”, íá äù ôïí êüóìï, íá ðñïóöÝñù óå áõôïýò ðïõ ìå ÷ñåéÜæïíôáé. Óôï ÷áïôéêü ôïðßï ôçò «ðñþôçò ãñáììÞò» ïé ïìÜäåò êñïýóçò ôçò Õðáôçò Áñìïóôßáò Þìáóôáí åêåß, Ýôïéìïé íá ïñãáíþóïõìå ôçí êÜëõøç ôùí ðñþôùí áíáãêþí, ôç äçìéïõñãßá óôïé÷åéùäþí õðïäïìþí, ôçí ðñïóôáóßá ôùí ðñïóöýãùí. Ç ðïñåßá åßêïóé ÷ñüíùí áðü ôç ìßá ôáñáãìÝíç ðåñéï÷Þ ôïõ ðëáíÞôç óôçí Üëëç äåí Þôáí åýêïëç. Óßãïõñá, ðÜíôùò, äåí Þôáí óõìâáôéêÞ. Ï êßíäõíïò ðïôÝ äåí Ýðáøå íá ðáñáìïíåýåé óáí óêéÜ áðü ðÜíù ìïõ- äåí Þôáí, Üëëùóôå, ëßãåò ïé öïñÝò ðïõ âñÝèçêá ìå ôï ðéóôüëé åíüò öõëÜñ÷ïõ Þ åíüò åîáãñéùìÝíïõ áíôÜñôç óôï êåöÜëé. Êáé óßãïõñá ç æùÞ ôçò ïéêïãÝíåéÜò ìïõ äéáôáñÜ÷èçêå áðü ôéò äéáñêåßò ìåôáêéíÞóåéò, ìéá êáé ç ãõíáßêá ìïõ ìå ôéò ôñåéò êüñåò ìïõ (êáé ôá óêõëéÜ
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š ΤΗΛ.:

ƮƧƵƣƯƣƴƵƩƴ

FAX :

Ȁ ȉ Ǿ Ȃ ǹȉ ȅ Ȃ Ǽ Ȉ ǿ ȉ ǿ Ȁ ȅ ī ȇǹ ĭ Ǽ ǿ ȅ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

115.000 Ε

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 53 τμ 1ΔΣΚWC (μεταχειρισμένη) 4ος όροφος κεντρική θέρμανση περιοχή Αστικά. Τιμή 40.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1 ΔΣΚ WC αποθήκη θερμιδομέτρηση καινούργιο περιοχή Καμμένος Μύλος. Τιμή 80.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση σε άριστη κατάσταση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 75.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93 τμ με 2 Δ,Σ,Κ, WC (κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη περιοχή Κέντρου) Τιμή 80.000 Ε.

ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ 2ΔΣ,τραπεζαρία, κουζίνα, WC, ηλιακό, τέντες, ωρομέτρηση σε πολύ καλή κατάσταση, 2ος όροφος περιοχή Μαρτίου. Τιμή 100.000 Ε

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 111 τμ (3ετίας άριστη κατάσταση) 3Δ,Σ,τραπεζαρία, κουζίνα, WC διαμπερές, ατομικό λέβητα, κλειστή θέση πάρκιγκ, ρετιρέ. Περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 185.000 Ε

MONOKATOIKIA 120 τμ (σε καλή κατάσταση) 2Δ,Σ,Κ,WC, υπόγειο σε 320 τμ οικόπεδο. Περιοχή Καλλιθέα. Τιμή 115.000 Ε ΜΕΖΟΝΕΤΑ 140 τμ γωνιακη 3 ΔΣΚWC εξαιρετική κατασκευή (παραδοταία με κλειδί στο χέρι) περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 190.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 56τμ 1ΔΣΚWC μεγάλο μπαλκόνι (μεταχειρισμένο) ρετιρέ κεντρική θέρμανση περιοχή Καμένος Μύλος. Τιμή 45.000 Ε

MEZONETA 100 τμ (καινούργια άριστη κατασκευή, παραδίδεται με το κλειδί στο χέρι) 3 Δ,Σ,Κ,2WC, πάρκιγκ, περιοχή Καλλιθέα.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110 τμ (σε άριστη κατάσταση, ανακαινισμένο) 3 Δ,Σ,Κ,WC, αποθήκη, κεντρική θέρμανση, 2ος όροφος. Περιοχή Αγία Παρασκευή. Τιμή 100.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 114 τμ 2Δ,Σ,Κ,WC, ατομική θέρμανση, αποθήκη, πλήρως ανακαινισμένο. Περιοχή Καμένος Μύλος. Τιμή 100.000 Ε ΙΣΟΓΕΙΟ διαμέρισμα 107 τμ 2ΔΣτρ. Κ,WC, ωρομέτρηση περιοχή Βατάν. Τιμή 100.000 Ε ΓΡΑΦΕΙΑ 400 τμ πωλούνται και μεμονωμένα ανά όροφο περιοχή Κέντρου πλατεία Δημαρχείου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 46 τμ 1 ΔΣΚ μπάνιο περιοχή Θαλασσοπούλια Παραλία (αριστερά). Τιμή 45.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ (καινούργιο) 2 ΔΣΚ WC 3ος όροφος γωνιακό πάρκιγκ περιοχή Καμμένος Μύλος Τιμή

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 404 τμ άρτιο οικοδομήσιμο πολύ καλή θέση περιοχή Λεπτοκαρυά. ΟΙΚΟΠΕΔΟ 384 μ. πολύ καλή θέση περιοχή Ευαγγελικά Τιμή 120.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 735 τμ γωνιακό με φάτσα σε παιδική χαρά περιοχή Επέκταση Βατάν τιμή 220 Ε/τμ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 731 τμ γωνιακό φάτσα σε παιδική χαρά περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού Τιμή 250 Ε/τμ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 665 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο βλέπει πλατεία περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού τιμή 96.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 435 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Ευαγγελικών (εξαιρετική θέση) αποκλειστικότητα του γραφείου μας. Τιμή 280.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 902 τμ οικοδομήσιμο εξαιρετική θέση περιοχή Ευαγγελικών. Τιμή 400.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 578 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 200.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 552 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Καπνικού Σταθμού. Τιμή 160.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 360 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Σταδίου. Τιμή 100.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 203 τμ γωνιακό με άδεια μονοκατοικίας κατάλληλο και για κατάστημα περιοχή Σταθμού. Τιμή 55.000 Ε. Πληρωμένη η επίβλεψη της άδειας του κτιρίου και το ΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 239 τμ σε πολύ καλή θέση περιοχή Μαρτίου Τιμή 75.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 431 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Μαρτίου Τιμή 150.000 Ε

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 450 τμ φάτσα θάλασσα περιοχή Κορινού (οικισμός Ολυμπιάδα) τιμή 60.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 200 τμ με 60 τμ ΣΔ 1,2 περοιχή Πάρκου τιμή 80.000 Ε

OIKOΠΕΔΟ 647 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 240Ε/τμ

OIKOΠΕΔΟ 667 τμ γωνιακό με φάτσα σε ΚΧ. Περιοχή Νέα Δικαστήρια. Τιμή 210.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 58 τμ σε κεντρικό σημείο Τιμή 117.000 Ε ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 40 τμ σε κεντρικό σημείο (αποφέρει εισόδημα 330 Ε μηνιαίως) Τιμή 180.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΣΜΑ 170τμ ισόγειο+170 τμ όροφος+170τμ υπόγειο σε 1671 τμ έκταση (στα μπετά) φάτσα στην παλιά Εθνική οδό. Τιμή 170.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 3 στο σύνολο από 75 τμ το καθένα με τριφασικό ρεύμα και γεώτρηση (αποφέρουν ενοίκιο 540 ευρώ μηνιαίως) φάτσα στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης - Ν. Εφέσου. Τιμή 250.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000 τμ φάτσα θάλασσα (μέσα στα κάμπιγκ) περιοχή Βαρικό τιμή 180.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3.000 τμ οικοδομίσιμο θέση προσήλιο Σβορώνου (εξαιρετική τοποθεσία). Τιμή 210.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11.000 τμ νερό, ρεύμα (υπάρχει και οικοδομική άδεια) περιοχή Περίσταση - Παναγία. Τιμή 100.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7900 τμ στο κεντρικό δρόμο για Νεοκαισάρεια Τιμή 88.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10.000 τμ δεύτερο από τον κεντρικό δρόμο προς Παραλία και δίκτυο ύδρευσης) περιοχή Περίστασης πολύ καλή θέση. Τιμή 160.000 Ε

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 16.000 τμ (300 μ. φάτσα) πωλείται και με μακροχρόνιο διακανονισμό στη Ν. Εθνική Οδό περιοχή Βαρυκό, τιμή 10000 Ε το στρέμμα

673) 293) τμ γωνιακό περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 135.000 Ε 674) 730 τμ με ΣΔ 1,2 με 3 φάτσες περιοχή Ευαγγελικά 677) 290 τμ με 21 μ. φάτσα περιοχή Περίσταση. Τιμή 60.000 Ε 678) 500 τμ περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 160.000 Ε 681) 1077 τμ περιοχή - Κ. Αγιάννης. Τιμή 50.000 Ε 683) 252 τμ με 33 μ. φάτσα περιοχή Σβορώνος. Τιμή 50.000 Ε 684) 391 τμ με 14 μ. φάτσα περιοχή 25η Μαρτίου Τιμή 135.000 Ε 686) 552 τμ γωνίες περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 155.000 Ε 687) 300 τμ γωνιακό, περιοχή Καλλλιθέα Τιμή 65.000 Ε 690) 320 τμ με 3 φάτσες. Περιοχή - Επεκ. Ευαγγελικά. Τιμή 65.000Ε 691) 600 τμ με Σ.Δ. 0,20 γωνιακό με πανοραμική θέα την θάλασσα. Περιοχή Τοπόλιανη. Τιμή 60.000 Ε 692) 844 τμ με 3 φάτσες, πάνω σε κεντρικό δρόμο στην Επεκ. Ευαγγελικών 694) 400 τμ γωνιακό, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 130.000 Ε 695) 711 τμ γωνιακό περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 185.000 Ε 697) 310 τμ γωνιακό, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Γήπεδο Πιερικού. Τιμή 110.000 Ε

ZZZPHVLWLNRWKDQRVJU HPDLOLQIR#PHVLWLNRWKDQRVJU

698) 388 τμ πάνω σε 2 δρόμους διαμπερές περιοχή Σταθμός. Τιμή 85.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 105) 95 τμ 4ος όροφος, ρετιρέ, πλήρες ανακαινισμένο 2 δωμ., Σ,Κ, μπάνιο, τέντες, κεντρική θέρμανση με θέα στο πάρκο Κατερίνης Τιμή 90.000 Ε

860) 140 τμ ισόγεια μονοκατοικία σε 900 τμ έκταση γωνιακό, 5ετίας, σαλοκουζίνα, 3 δωμ., 2WC, αποθήκη, τζάκι περιοχή - κοντά στην Κατερίνη 872) 2Χ150 τμ σε 745 τμ οικόπεδο, ισόγειο 10ετίας και 1 όροφος στο τούβλο περιοχή σε χωριό. Τιμή 140.000 Ε

164) 160 τμ 4ος όροφος 4Δ,Σ,Κ,2 μπάνια, κεντρική θέρμανση, τέντες, ηλιακό 25 ετών. Περιοχή Αγία Παρασκευή Τιμή 115.000 Ε

871) 60 τμ ισόγεια μονοκατοικία παλιά σε 250 τμ γωνιακό οικόπεδο περιοχή Σταθμός. Τιμή 65.000 Ε

165) 80τμ γωνιακό, 2 ετών, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο 15τμ κλειστό πάρκιγκ, ωρομέτρηση. Περιοχή ΙΚΑ. Τιμή 105.000 Ε

873) 135 τμ μεζονέτα 5ετίας, 3 Δωμ., ΣΚ 2 WC με 45 τμ ισόγεια γκαρσονιέρα σε 126 τμ οικόπεδο. Περιοχή ΙΚΑ

166) 105 τμ οροφοδιαμέρισμα 2ος όροφος 3 ετών, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, αποθήκη, πάρκιγκ ανοιχτό, ωρομέτρηση. Περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 128.000 Ε

875) 230 τμ μεζονέτα σε 400 τμ γωνιακό οικόπεδο, ΣΔ 6 Δωμ., 4 μπάνια και 120 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή 25η Μαρτίου

167) 50 τμ 2ος όροφος, 25 ετών, 1 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 32.000 Ε 221) 60 τμ 1 όροφος, 2 δωμ., ΣΚ μπάνιο, 8ετίας, ατομικό λέβητα. Περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 80.000 Ε 223) 48 τμ ισόγεια γκαρσονιέρα 5ετίας, σαλοκουζίνα, μπάνιο, 1 υπνοδωμάτιο με ατομικό λέβητα Περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 60.000 Ε 246) 110 τμ 4ος όροφος (γίνεται και επαγγελματικός χώρος) 2 Δ, Σ,Κ, μπάνιο διαμπερές, ατομικό λέβητα, περιοχή Πεζόδρομος. Τιμή 75.000 Ε 281) 70 τμ 2ος όροφος, 2 Δ,Σ,Κ,μπάνιο γωνιακό, τέντες, κλιματιστικό περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 75.000 Ε 294) 90 τμ ρετιρέ 4ος όροφος, πλήρες ανακαινισμένη 2 Δωμ., Σ.,Κ., μπάνιο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Κέντρο. Τιμή 75.000 Ε ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 837) 170 τμ μεζονέτα, καινούργιο, τελειωμένο, LUX κατασκευής με 80 τμ ημιυπόγειο σε 500 τμ οικόπεδο Περιοχή - Περίσταση 850) 2Χ105 τμ ισόγειο και 1ος όροφος 40 ετών χτισμα σε 170 τμ οικόπεδο με ΣΔ 1,2 τιμή 150.000 Ε. Περιοχή Αστικά

876) 120 τμ ισόγεια μονοκατοικία, 7ετίας σε 290 τμ ΣΔ 2 Δ, μπάνιο, 30 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 210.000 Ε 877) 3Χ175 τμ σε 1 στρέμμα έκταση περιοχή - Περίσταση 878) Μεζονέτα 200 τμ 1ος και 2ος όροφος, 8ετίας, σε 500 τμ γωνιακό οικόπεδο, 3 ΔΣΚ, 2 μπάνια, ατομικό λέβητα. Περιοχή Καταφιώτικα ΟΙΚΟΠΕΔΑ

311) 16 στρ. κοντά στον Κ. Αγιάννη Τιμή 45.000 Ε 323) 3Χ4 στρεμ. περιοχή Καλλιθέα 377) 4.700 στρ. με 41 μ. πρόσοψη, κοντά στην Περίσταση. Τιμή 85.000 Ε 418) 17 στρμ. με 110 μ πρόσοψη περιοχή Βιοζωκάτ Τιμή 180.000 473) 8.250 στρ. γωνιακό, νερό, ρεύμα, περιοχή κοντά στην Περίσταση Τιμή 45.000 Ε 484) 2,250 στρ. με άδεια για κατοικία, νερό, ρεύμα, περίφραξη Τιμή 60.000 Ε. Περιοχή Νεοκαισάρεια 488) 2 στρ. 2 κομμάτι από ΠΕΟ Τιμή 70.000 Ε 489) 9.600 στρ. κοντά στην Παραλία Τιμή 85.000 Ε 492) 4.200 στρ. με νερό, ρεύμα, πανοραμική θέα, περιοχή σε χωριό. Τιμή 25.000 Ε 493) 5,850 στρεμ. με Πανοραμική θέα, σε ύψωμα περιοχή Νεοκαισάρεια Τιμή 30.000 Ε 496) 8,900 στρμ. στην Μεθώνη 2ο κομμάτι από θάλασσα. Τιμή 75.000 Ε

635) 174 τμ με 3 φάτσες Τιμή 34.000 Ε Περιοχή Γερμανικά 611) 506 τμ γωνιακό, μαζί με άδεια, περιοχή Γήπεδο Πιερικού Τιμή 155.000 Ε

498) 2.800 στρ. με 75 μ πρόσοψη πάνω στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο

662) 1.350τμ περιοχή Ανω Αγιάννης Τιμή 70.000 Ε 665) 196 τ.μ. με 15 μ. φάτσα Περιοχή Βατάν κοντά στη λαϊκή της Τετάρτης. Τιμή 65.000 ευρώ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

667) 606 τμ με 3 φάτσες, περιοχή - Περίσταση. Τιμή 130.000 Ε. Δίδεται και το μισό

ȈǼȅȁǼȈȉǿȈǻǿǹȈȉǹȈǼǿȈ ȈǼȀǼȃȉȇǿȀǹȈǾȂǼǿǹȉǾȈȆȅȁǾȈ

668) 478 τμ με 20 μ. φάτσα. Περιοχή - Σταθμός. Τιμή 90.000 Ε. 669) 490 τμ με 2 προσόψεις περιοχή ΚΤΕΛ

ǺǿȁȁǼȈȂǼǽȅȃǼȉǼȈȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȈǼȅȁǹȉǹ ȆǹȇǹĬǹȁǹȈȈǿǹȉǾȈȆǿǼȇǿǹȈ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ǻǾȂǾȉȇǿȅȊ ǹȆȅȈȉȅȁȅȊ

ȉǾȁ

ȀȇǼȈȃǹȈȀǹȉǼȇǿȃǾ ȈIJİijȐȞȚĮıIJȠȜȚıȝȠȓȞĮȫȞ ȉȅīȇǹĭǼǿȅǻǿǹȃȊȀȉǼȇǼȊǼǿ

›Á¹ÌÁÊÄÁÂɵÊ˹Ê ¹»»½Ã·½Ê̿ýÎÑŽ·Ë̽ ËÌÇ

ΠΩΛOYNTAI OIKOΠEΔA Οικόπεδο γωνιακό 380 τμ κοντά στα Δικαστήρια, Καπνικό Σταθμό Οικόπεδο γωνιακό 370 τμ περιοχή ΚΤΕΛ Οικόπεδο γωνιακό 270 τμ περιοχή Παναγίας Σουμελά Οικόπεδο 750 τμ με θέα (βλέπει θάλασσα) στο Λιτόχωρο Οικόπεδο στην Περίσταση 300 τμ Διόροφο γιαπί σε 220 τμ οικόπεδο στο Σταθμό Οικόπεδο στην Παραλία 311 τμ Οικόπεδο στο Σταθμό 480 τμ Δύο οικόπεδα των 500 τμ στη Νεοκαισάρεια Πιερίας Οικόπεδο 400 τμ κεντρικό στο Λιτόχωρο Οικόπεδο 170 τμ Αγία Τριάδα 1 στρεμ. οικόπεδο γωνιακό στο κέντρο της Κονταριώτισσας Οικόπεδο 400 τμ στο Σβορώνο Οικόπεδο 430 & 250 τμ Μαρτίου Οικόπεδο 400 τμ στο Καπνικό Σταθμό Δύο οικόπεδα επέκταση Ευαγγελικών 400 και 450 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ: οικόπεδο 1 στρέμμα στον Αγ. Σπυρίδωνα Oικόπεδο 250τμ στην Oλυμπιακή Aκτή OIKOΠEΔA ΣTH ΛEΠTOKAPYA και Σκοτίνα, όσα μέτρα θέλετε. Bλεπουν θάλασσα και βουνά. ΠΩΛOYNTAI KATΑΣΤ/TA Μαγαζί 90 τμ με πατάρι

Μαγαζί στον παλιό Διεθνή 286 τμ και υπόγειο 286 τμ Μαγαζιά διάφορα στην πόλη Μαγαζί 50 τμ σε κεντρικό σημείο ΠΩΛOYNTAI ΔIAM/TA Μεζονέτες 130 και 140 τμ στην επέκταση Ευαγγελικών υπό κατασκευή Γκαρσονιέρα δεκαπενταετίας 70 τμ Κεντρικό διαμέρισμα ρετιρέ με 3Δ δεκαετίας Διαμέρισμα πενταετίας, 3 υπνοδωμάτια, ρετιρέ στα Ευαγγελικά Μονοκατοικία στο Μακρύγιαλο καινούργιο σε 500 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα δεκαετίας 115 τμ περιοχή Αγίας Τριάδος Μονοκατοικία στο Σταθμό σε 430 τμ οικόπεδο Τριόροφη οικοδομή ημιτελή στο Λιτόχωρο ενορία Αγίου Δημητρίου Μεταχειρισμένα διαμερίσματα σε διάφορα μέρη της πόλης Διόροφη κατοικία σε οικόπεδο 350 τμ στην Καλλιθέα Γκαρσονιέρα στην Παραλία 32.000 Ε Μονοκατοικία 80 τμ σε οικόπεδο 1.200 τμ στη Βρύα με ωραία θέα Διαμέρισμα καινούργιο ρετιρέ κοντά στο Νοσοκομείο 55 τμ Διόροφη καινούργια μονοκατοικία σε 270 τμ οικόπεδο περιοχη Αγίας Τριάδος

Μονοκατοικία στο γιαπί Διαμέρισμα 95 τμ ανακαινισμένο 4ος όροφος κεντρικό Διαμερίσματα καινούργια των 100 τμ με ατομική θέρμανση με πάρκιγκ 1ος, 2ος, 3ος όροφος Ευαγγελικά Μεζονέτα λουξ κατασκυεής σε 150 τμ οικόπεδο Μονοκατοικία δυόροφη σε 500 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα υπό κατασκευή στα Ευαγγελικά ΞENOΔOXEIA στην Oλυμπιακή Aκτή-Παραλία MONOKATOIKIEΣ σ’ όλα τα σημεία της πόλης. Διαμερίσματα σε δυόροφες οικοδομές 60τμ, 70τμ σε ωραία τοποθεσία βλέπουν Ολυμπο και θάλασσα στο Λιτόχωρο Kαινούργια και μεταχειρισμένα διαμερίσματα των 50τμ στην Oλυμπιακή Aκτή. Διαμερίσματα υπό κατασκευήν στην Κατερίνη ΠΩΛOYNTAI ΧΩΡΑΦΙΑ Χωράφι 8 στρεμ. στον Αγιο Αθανάσιο Χωράφι μελλοντικό 4 στρεμ. επέκταση Ευαγγελικών. Χωράφι μελλοντικό 4 στρεμ. επέκταση Ευαγγελικών Χωράφι 4 στρμ. στον δρόμο για Παραλία 23 στρεμ. χωράφι στο Δίον Πιερίας Χωράφι στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο 1300 τμ με άδεια οικοδομής

Χωράφι 6 στρεμ. στο Σβορώνο Χωράφι 4 στρεμ. προς Παλιό Κεραμίδι Χωράφι 5 στρεμ. στην Καλλιθέα 6 στρέμματα χωράφι, στην Κατερίνη, μόνο 25.000 Ευρώ Χωράφι 14 στρεμ. στο Λιτόχωρο σε ωραία τοποθεσία Χωράφι 6 στρεμ. δίπλα στην Παναγία Περίστασης Χωράφι 7 στρεμμάτων νερό ρεύμα στην Παραλία Χωράφι 4.500 τμ με μεγάλη φάτσα, γωνιακό στον Επαρχιακό δρόμο Καρίτσας - Δίου Χωράφι 10 στρεμ. προς Ολυμπιακη Ακτή. Χωράφι 15 στρμ. στον παλιό διεθνή πάνω στο σταυροδρόμι προς Αλυκές. Xωράφια: μελλοντικά μέσα στην Oλυμπιακή Aκτή. Ενοικιαζόμενα δωμάτια 10ετίας στην Ολυμπιακή Ακτή σε καλό σημείο ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ξενοδοχεία των 18 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 12 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 13 δωματίων στην Ολυμπιακή Ακτή ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: καινούργια διαμερίσματα με ατομική θέρμανση και κλειστά γκαράζ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ - ΟΛΗ ΜΕΡΑ ... ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε. Ν. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ. Αλεξάνδρου & Τσιμισκή 2 γωνία τηλ. 23510 27723, 2351028821, 2351038424, 6976/424203, 6977/241187 MONAΔIKEΣ EYKAIPIEΣ KAINOYPΓIA ΔIAMEPIΣMATA

60τμ 80τμ 87τμ 109 τμ 122 τμ 106 τμ 120 τμ 160 τμ 97 τμ 90 τμ 104 τμ 93 τμ 70 τμ 75 τμ

54.500 Ε 72.800 Ε 79.000 Ε 99.000 Ε 96.700 Ε 88.000 Ε 91.000 Ε 117.000 Ε 75.000 Ε 67.500 Ε 91.000 Ε 83.600 Ε 42.000 54.000

ΔIAMEPIΣMATA (ελαφρως μεταχειρισμένα) 100 τμ 70.000 73.500 103 τμ 73.500 107 τμ 70.000 107 τμ 53.000 105 τμ 88.000 135 τμ 126.000 142 τμ ΔIOPOΦH KATOIKIA 180 τ.μ. + μαγαζί επί οικοπ. 180 τ.μ. 85.000

ZHTOYNTAI METAXEIPIΣMENA ΔIAMEPIΣMATA KAI OIKOΠEΔA ΠAPAΛIAKA ΔIAMEPIΣMATA ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤ/ΝΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

EΞOXIKEΣ KATOIKIEΣ Σε όλο το Nομό Λεπτοκαρυά, Πλάκα Λιτοχώρου, Eλατοχώρι, Λιτόχωρο, (επιπλωμένα και μη), λούξ κατασκευής. 85τμ σε οικ. 110τμ 60.000 Ε 120τμ σε οικ. 1350 τμ καινούργια πολυτελείας 160.000 Ε KAΛΛIΘEA 120 τμ επι 220 τμ οικ. 55.000 (τουβλο) ΠEPIΣTAΣH 200 τμ επι 250 τμ οικ. 64.500.000

MEZONETEΣ

140τμ +ημιυπ. 70τμ επί 190τμ οικ.+ 35τμ υπόλοιπο δόμησης αυτόνομες 82.000 Ε (τούβλο) 140τμ +υπογ. 60τμ αποπερατωμένο 135.000 Ε 135 τμ + πυλ. σε 160τμ οικ. 79.000 Ε (σοβά+σκεπή) 77,50 τμ 200.000 Ε 175.000 Ε 65 τμ 53.000 Ε 50 τμ 96 τμ + υπόγ. 145.000 Ε 35τμ 30.000 Ε

KATAΣTHMATA

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

60 τμ 58 τμ 55 τμ 295 τμ 416 τμ

ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙ/ΛΑ Π. ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΑΙ. ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ

44.000 Ε 64.500 Ε 44.000 Ε 60.000 Ε 70.000

ΓPAΦEIA 180 τμ 26.000 Ε 26.000 Ε 150 τμ 58.000 Ε 400 τμ 70.000 Ε 400 τμ ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ σε προνομιούχες περιοχές σε Επαρχιακές οδούς στην Π.Ε.Ο.

ΟΙΚΟΠΕΔΟΧΩΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ENOIKIAΣEIΣ AKINHTΩN EYKOΛIEΣ EΞOΦΛHΣHΣ-ΔANEIA ΔHΛΩΣTE TA ΠPOΣ ΠΩΛHΣHAKINHTA ΣAΣ και ΠOIKIΛIA! και ΠOIOTHTA ! ... και EΞYΠHPETHΣH! MAΣ ΣYNOΔEYEI ΠEIPA 25 ETΩN ! !!

ƵƱƫƴƮƧƵƳƩƵƱƫƴ ǹȖȠȡȐȗȠȞIJĮȚțĮȚĮȞIJĮȜȜȐııȠȞIJĮȚ IJĮʌĮȜȚȐıĮȢȤȡȣıĮijȚțȐ

ȌȦȝȐȢȋȡȒıIJȠȢ ǽĮȜȜȩȖȖȠȣȉȘȜ

Aνεξαρτησίας 17 ΠΑΡΓΑ τηλ.: 2684031767 www.ionion-realestate.com

322) 5.150 στρεμ. γωνιακό κοντά στη Ν. Εφεσσο. Τιμή 30.000 Ε

495) 12,250 στρμ. στην ΠΕΟ μετά τον Κορινό. Τιμή 180.000 Ε

511) 490 τμ γωνιακό, περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 155.000 Ε

 ǹȖȉȡȚȐįȠȢțĮȚȂǹȜİȟȐȞįȡȠȣ ȀȅȃȉǹȈȉȅȃȆȁǹȉǹȃȅȆǿȈȍǹȆȅȉȅȠǻǾȂȅȉǿȀȅ

ȉǾȁ7(/()$;

(με παρκιγκ + ατομ. θερμανση)

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ȉȘȜID[ ȀȚȞȘIJȩ 

ȈǿǻǾȇȅȆȅȊȁȅȈ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τμ γωνιακό στη ΠΕΟ με κόμβο και άδεια επαγγελματικό. Πληροφορίες αποκλειστικά στο γραφείο μας.

670) 600 τμ με Πανοραμική θέα την Κατερίνη, πάνω σε 2 δρόμους περιοχή Π. Κεραμίδι Τιμή 40.000 Ε

ȈȉǼĭǹȃȅȈȋǹȈǹȆǾȈ ȀĮııȐȞįȡȠȣȀĮIJİȡȓȞȘ

Κτηματομεσιτικά Γραφεία

23510.75.207 23510.27566, 23510.45002 6944.727360 6944.504786

ǼĬȃǹȃȉǿȈȉǹȈǼȍȈ ȘȝȚȩȡȠijȠȢ ZZZPHWDQDVWLVFRPJUHPDLOLQIR#PHWDQDVWLVFRPJU

¬©¡¬Ÿ¡§­£¡§­

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο 80 τμ κεντρικότατο 1ος όροφος (αποφέρει εισόδημα 300Ε). Τιμή 150.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 55 τμ (καινούργιο) 1ΔΣΚWC ατομική θέρμανση, εξαιρετική θέση περιοχή Λιτόχωρο Πιερίας. Τιμή 55.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα αρίστης κατασκευής με 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση (50 μ από τη θάλασσα) περιοχή Λεπτοκαρυά Πιερίας. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα κεντρικό μεταχειρισμένο σε πολύ καλή τιμή. Μεσιτικό "ΛΥΣΕΙΣ" τηλ. 23510 77007, 6932 962638 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 8 στρεμ. δεύτερο από τη ΝΕΟ (Αγιος Αθανάσιος) Πληρ. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 203 τμ γωνιακό με άδεια μονοκατοικίας κατάλληλο και για κατάστημα περιοχή Σταθμού. Τιμή 55.000 Ε. Πληρωμένη η επίβλεψη της άδειας του κτιρίου και το ΙΚΑ. Πληρ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 3.600 τμ με 1,2 Σ.Δ. κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη. Πληρ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497, 6976 760579

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 58 τμ περιοχή Πλατεία Δημαρχείου. Τιμή 120.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματικό αγροτεμάχιο 3 στρεμ. περίπου με δόμηση 2.650 τμ επί της Νέας Εθνικής Οδού. Μεσιτικό Γραφείο Ε.Ν. Τρελλόπουλου. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 40 τμ φάτσα επί της Μ. Αλεξάνδρου σε κεντρικό σημείο. Πληρ. αποκλειστικά ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο ΕΥΚΑΙΡΙΑ με 2 φάτσες στον εγγλέζικο 1200 τμ σε καλή θέση και πολύ καλή τιμή. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ Σ. Σταθμός - Περιοχή Κλειστού Γυμναστηρίου πωλείται οικόπεδο 650 τμ. Μεσιτικό "ΛΥΣΕΙΣ" τηλ. 23510 77007, 6932 962638 ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο εκτάσεις 4.440 τμ στο 1ο χλμ Κατερίνης - Π. Κεραμιδίου, περιφραγμένο κατάλληλο για επαγγελματική χρήση και με Μελλοντικές προοπτικές. Μεσιτικό "ΛΥΣΕΙΣ" τηλ. 23510 77007, 6932 962638 ΠΩΛΕΙΤΑΙ 140 τμ 2ος όροφος διαμπερές, επαγγελματική στέγη βλέπει πλατεία. Πληρ. Μεσιτικο γραφείο Παπαδόπουλος τηλ. 23510 47497, 6976 760579

¬ºÄ¸ÏȼÄÈάÈÖÄÀ ºÊÐÅÀÐ ¯×ͺ˝ÀÅ·ÍÊÂÈË ÉÈÄÅÀÐ ȆȦȜȠȪȞIJĮȚıIJȘȞİʌȑțIJĮıȘǼȣĮȖȖİȜȚțȫȞ ǻȚĮȝȑȡȚıȝĮIJȝȝİĮʌȠșȒțȘșȑıȘ ıIJȐșȝİȣıȘȢșİȡȝȚįȠȝȑIJȡȘıȘıIJȘșȑȡȝĮȞıȘțĮȚȝİ ȘȜȚĮțȩıȣȜȜȑțIJȘțĮȚİȞĮȜȜȐțIJȘȖȚĮIJȠȗİıIJȩȞİȡȩ ȅȡȠijȠįȚĮȝȑȡȚıȝĮIJȝıIJȠȞĮ¶ȩȡȠijȠțĮȚ ȝİȗȠȞȑIJĮIJȝıIJȠȞȕ¶țĮȚȖ¶ȩȡȠijȠıİįȪȠ ĮȞİȟȐȡIJȘIJİȢįȚʌȜȠțĮIJȠȚțȓİȢ ȆȜȘȡIJȘȜ 
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š

ƬƵƩƮƣƵƱƮƧƴƫƵƩƴ īȀȅȁȉȈǿȅȈĬǼȅǻǹȈȉǼȇǿȅȈ

//////////////////////////////////////////////////////// ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ////////////////////////////////////////////////////////

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος έμπειρος ή σερβιτόρα με καλή γνώση Αγγλικών για την ταβέρνα - ψησταριά "ΣΤΑ ΩΡΑΙΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ" στους Ν. Πόρους Πιερίας. Πληρ. τηλ. 23520 42557, 6946 910932

ȆǼȇǻǿȀǹȀǹȉǼȇǿȃǾ

ȉǾȁȉǾȁĭǹȋ ȀȚȞ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ & ΥΠΟ τουβλα, 85τμ. καθε οροφος -Περισταση 418,303,383,605τμ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -Μαρτίου σε οικόπ. 237,5τμ., πυλωτή -Κορινος-Ολυμπιαδα 400 & 450τμ. -Επέκταση Ευαγγελικων 3ος ορ. 93τμ. 120τμ. & 1ος ορ. 120τμ. στα μπετά -Επ. Ευαγγελικών 682τμ. γωνιακό με ατ/κη θερ/νση & παρκιν -Ν.Ζωή σε οικόπ. 300τμ., 100τμ.,7ετίας -Καταφιωτικα 490τμ. σε Σ.Δ. 1,2 -Περιοχή Αγ.Παρασκευης 1ος 63τμ. & MEZONETEΣ -Σκοτίνα 870 & 1118,77τμ. με άδεια 75τμ., 2ος όροφ. 126τμ. & 3ος όροφ. -Εθνικο Σταδιο ισογειο 56τμ. 1ος ορ. 63τμ. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 59τμ & ημιυπογ. -Γκαρσονιερα 1ος ορ. 50τμ. -Επ.Οδ.Κατ/νης-Ν.Εφεσσου δευτερο -Ν.Ζωη οικοπ.260τμ., 162,5τμ στα απο τον δρομο 5000τμ & 10.000τμ. -Σ.Σταθμος διοροφη οικοδομη τουβλα 80,85τμ. καθε οροφος -Επ.Οδ.Κατ/νης-Ν.Εφεσσου 8στρ. -Επεκταση Ευαγγελικων σε οικοπ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤ/ΝΑ -Βαρικο Λιτοχωρου 6020τμ. 170τμ.145 τμ. -Κεντρο 3ος ορ. 131τμ.με -Παραλια Κατερινης 7500τμ. -Καταφυγιο Κοζανης διοροφες & ορομετρηση,παρκιν,τζακι τριοροφες μεζονετες -Κορινος 10.000τμ. -Παλαια Δικαστηρια 2ος ορ.118,44τμ. -Σκοτίνα σε οικοπ. 1200τμ., 40τμ. & -Αγ. Αθανάσιο 4.469 & 7.950τμ. με θερμιδομετρηση 40τμ., στα τούβλα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ -Αστικα 4ος ορ. 129τμ.& πυλωτη 78τμ. ΟΙΚΟΠΕΔΑ -Κεντρο Καταστημα 69τμ με 35τμ. -Καταφιώτικα 3ος όρ. 70τμ. 2Δ,πάρκιν, -Κοντά στα ΚΤΕΛ 500 & 600τμ. παταρι & 90τμ υπογειο & εισοδημα 7ετίας 1000€ το μήνα -Μαρτιου 800τμ. -Αστικά 2ος ορ. 100τμ., 3Δ με τζάκι & -Καταστημα επι της Ειρηνης, 27τμ. -Ν.Ζωη 310,442, 490 & 518τμ. ωρομέτρηση -Επι της Π.Ε.Ο Κατ/νης-Θεσ/κης -Σ.Σταθμος 248,4 τμ.,& 443,4τμ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 6000τμ. διπλα στο LIDL -Κοντα στην Αγ.Αννα σε οικοπ. 262τμ. -Καπνικος 386, 400, 514, 516, 979, -Λεπτοκαρυά σε οικοπ.430τμ., 147τμ. 1187 & 1916τμ. πυλωτη 118τμ & 1ος ορ.118τμ. & 147τμ. ο 1ος όροφ.,στα μπετά -Καλλιθέα 400, 503τμ. -Εφορια διο/φη οικοδομη στα

//////////////////////////////////// ΑΚΙΝΗΤΑ ////////////////////////////// τηλ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ρετιρέ επί της Φιλίππου 23510 75207, 6944 727360 82 (έναντι Αγίας Αννης) με Σ, Κ, 3 μεγάλα δωμάτια, 2 WC, 3 αποθήκες ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργια και θέση στάθμευσης. Πληρ. τηλ. Ι. γκαρσονιέρα 60 τμ μικτά, 47 τμ Διαμαντίδης τηλ. 23510 38992 και καθαρό στην οδό Νικομηδείας 11, 6972 027457 τιμή 65.000 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 38992, 6972 027457

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα Ε=165,00 τμ, με σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας και με αυτόνομη άδεια οικοδομής (πυλωτή και δύο όροφοι, από 70.00 τμ ο κάθε όροφος μεζονέτα) στην περιοχή των Ευαγγελικών επί της οδού Αγησιλαου. Πληρ. τηλ. 6944 372687

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 230 τμ πλήρως ανακαινισμένη με όλα τα comfort στην οδό Δικαιοσύνης 18 στην Ανδρομάχη σε καλή τιμή. Πληρ. τηλ. 23510 75812, 6979 687991 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: διαμερίσματα 3άρια, 2άρια πολυτελούς κατασκευής και γκαρσονιέρες. Πληρ. τηλ. 6944 470111 κος Ράπτης Ιωάννης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατο γωνιακό διαμέρισμα 2ου ορόφου Ε135 τμ, 3ΔΣΚ2WC ατομικό λέβητα, αποθήκη στο υπόγειο με πάρκιγκ σε υπό κατασκευή οικοδομή. Πληρ. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792 Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο κεντρικό Ε=520 τμ με πρόσωπο 20μ. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 200 τμ στην ΠΑΡΑΛΙΑ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2ος δρόμος από θάλασσα με άδεια οικοδομής. Μεσιτικό "ΛΥΣΕΙΣ" τηλ. 23510 77007, 6932 962638 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα σε πεζόδρομο 75 τμ με υπόγειο και πατάρι. Φέρει εισόδημα 1100 το μήνα. Τιμή 400.000 Ε. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792

Σε 250 τμ οικόπεδο πωλείται τριόροφη οικοδομή στα μπετά, στην Ολυμπιακή Ακτή. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία οικόπεδο 433 τμ κρασπεδωμένο και με αποχετεύσεις περιοχή Σταθμού. Τιμή 60.000 Ε μόνο. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διπλοκατοικία στην Κονταριώτισσα 120 τμ στο τούβλο σε 380 τμ οικόπεδο σε πολύ καλή θέση. Τιμή 70.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικο ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο με άδεια οικοδομής 189 τμ, δεύτερος δρόμος αριστερά στην Παραλία Κατερίνης. Τιμή 110.000 Ε.Πληρ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

Από νεοσύστατη εταιρεία φρανσάϊζ ζητείται κύριος ή κυρία με πείρα στις πωλήσεις και τις δημόσιες σχέσεις να αναλάβει την εταιρεία. Πληρ. μόνο με προσωπικό ραντεβού τηλ. 6947 400133 κος Στέργιος

Στην Γρίτσα Λιτοχώρου Ν. Πιερίας, σε απόσταση 50 μέτρων από την θάλασσα, σε καταπράσινο περιβάλλον, ενοικιάζονται οροφοδιαμερίσματα άριστης κατασκευής (2Δ,Σ-Κ) πλήρως επιπλωμένα και εξοπλισμένα. Πληρ. τηλ. 6977 241877, 23510 33873, 23520 61207

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 41 τμ 2ος όροφος, Πλατεία Ελευθερίας 9, 220 Ε. Πληρ. τηλ. 6945 251729

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα για φοιτητές κοντά στα Πανεπιστήμια, ανακαινισμένο τρία δωμάτια, 360 Ευρώ. Πληρ. τηλ. 6979 985665, 6972 823840

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 50 τμ στην Πλατεία Ελευθερίας στον 1ο όροφο. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6976 424203

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 2ΔΣΚ και μπάνιο πλήρως ανακαινισμένο με ατομική θέρμανση (αέριο) air condition, διαμπερές στον 8ο όροφο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης περιοχή Αγγελάκη. Πληρ. τηλ. 6974 562393

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Citroen XANTIA 1800 cc. Τέλη κυκλοφορίας 2010 ΚΤΕΟ. Τιμή 1300 Ε. Πληρ. τηλ. 6906 275952 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ford Mondeo 1600 σε άριστη κατάσταση. Τιμή 2.500 Ε. Πληρ. τηλ. 6974 110521

ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Αγορές - Πωλήσεις Ακινήτων στα παράλια του Ιονίου

ȀȆǹȉȈǾȈ ǹīȁǹȊȇǹȈǻǿȆȁǹȈȉȅǼȇīȀǼȃȉȇȅ ȉȘȜ ǼȀȉǿȂǾȈǼǿȈǹȀǿȃǾȉȍȃ

ΑΣΤΙΚΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 4ου ορόφου Ε=165 τμ καθαρά, 3Δ,Σ,Κ, τζάκι, 2 WC ηλιακό σε ανοιχτό μέρος με δικαίωμα ατομικού λέβητα, σε αριστη κατασταση Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο κεντρικό Ε=520 τμ με πρόσωπο 20μ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα ρετιρέ δεκαετίας (περιοχή "Ευκαρπίδη") Ε=111 και Ε=90, 2Δ,Σ,Κ, σε άριστη κατάσταση

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα (πλήρως ανακαινισμένο και επιπλωμένο) 2ΔΣΚWC, 2 aircontition, κεντρική θέρμανση, περιοχή Αγίας Παρασκευής. Τιμή ενοικίου 300 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΑΟΘ και ΔΙΟΙΚΗΣΗ, παραδίδονται από έμπειρο καθηγητή, με τακτικά διαγωνίσματα και εκπαιδευτικό υλικό. Τιμές φροντιστηρίων. Πληρ. τηλ. 6982 471449

ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Επεκταση Ευαγγελικά πωλουνται καινουργια διαμερίσματα 90+95 τμ 2Δ,Σ,Κ, τζάκι, αποθήκη, ατομικό λέβητα και κλειστό πάρκιγκ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στην Θεσσαλονίκη κοντά στα Πανεπιστήμια απέναντι από την Ροτόντα. Δύο δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, air condition, ψυγείο, ηλεκτρική κουζίνα 400 Ε. Πληρ. τηλ. 6979 985665

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 3ΔΣΚ, μπάνιο, ατομική θέρμανση, ντουλάπες, πάρκιγκ υπόγειο στην Περίσταση Πιερίας. Πληρ. τηλ. 23510 39050 και 6932 349937

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα ανακαινισμένο στη Θεσσαλονίκη κοντά στα Πανεπιστήμια απέναντι από τη Ροτόντα. Διαθέτει δύο δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, WC. Τιμή 95.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6979 985665, 6972 823840

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 8 στρεμ. δεύτερο από τη ΝΕΟ (Αγιος Αθανάσιος)

ENOIKIAZONTAI διαμερίσματα στο κέντρο της πόλης με θέση στάθμευσης. Γκαρσονιέρες και δυάρια σε νεόδμητη οικοδομή. Πληρ. τηλ. 6977 323148

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 64 τμ στην οδό Μπότσαρη 24 κοντά στο Πάρκο. Θα προτιμηθεί ενοικιαστής γυναίκα. Πληρ. τηλ. 6946 556813

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 6 στρ. στον Κάτω Αγιάννη πολύ κοντά στο χωριό. Πληρ. τηλ. 6976776255

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατο γωνιακό διαμέρσμα 2ου ορόφου Ε135 τμ, 3ΔΣΚ2WC, ατομικό λέβητα, αποθήκη στο υπόγειο, με πάρκιγκ σε υπό κατασκευή

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα περ. 30 τμ πίσω από τον Αγιο Φώτιο, με πρόσβαση από την 16ης Οκτωβρίου, κατάλληλο λόγω δυνατότητας στάθμευσης και για αποθήκη. Τιμή 200 Ε. Πληρ. τηλ. 6945 251729

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικής γλώσσας παραδίδει ιδιαίτερα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, χρήση μόνο Αγγλικής γλώσσας, παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό, χαμηλές τιμέ.ς Πληρ. τηλ. 6993 776727

Aνεξαρτησίας 17 ΠΑΡΓΑ τηλ.: 2684031767 www.ionion-realestate.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 20 στρεμ. στον Κ. Αγιάννη τιμή 50.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 260 τμ με άδεια πυλωτής και 2 ορόφων από 115 τμ ο όροφος πίσω από τα ΚΤΕΛ ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 70 τμ 2ος όροφος κεντρική 18 ετών με δικαίωμα κατασκευής ατομικού λέβητα. Τιμή 52.000 Ε ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα 100 τμ 90τμ 2Δ,Σ,Κ, WC με ατομική θέρμανση κλειστό πάρκιγκ υπόγεια αποθήκη και μεγάλα μπαλκόνια σε υπό ανέγερση οικοδομή ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο απέναντι από το κολυμβητήριο γωνιακό 250 τμ 60.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε 144 τμ κεντρικότατο ΣΔ2 με παλιά διόροφη κατοικία ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο προς Ολυμπιακή Ακτή μεǹıIJȣȞȠȝȓĮ DZȝİıȘįȡȐıȘ ȉȡȠȤĮȓĮ  ǻȘȝȠIJȚțȒǹıIJȣȞȠȝȓĮ ȆȣȡȠıȕİıIJȚțȒ ȁȚȝİȞĮȡȤİȓȠ ȅȉǼȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȅȉǼǺȜȐȕİȢ ǻǼǾ  ǻǼȊǹȀ  ǻǼȊǹȀǺȜȐȕİȢ ǼʌȚȝİȜȘIJȒȡȚȠȆȚİȡȓĮȢ ǻȅȊǹǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǺǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȅǹǼǻ  ȉİȜȦȞİȓȠ  ǻĮıĮȡȤİȓȠ ȃȅȈȅȀȅȂǼǿȅ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȇĮȞIJİȕȠȪ   ǼʌİȓȖȠȞIJĮ ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ ȀǹȁȅȈȈǹȂǹȇǼǿȉǾȈ

ȇĮȞIJİȕȠȪ  ȅȡșȠʌİįȚțȒ ȂĮȚİȣIJȚțȒ ȀȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȀȊȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ǼȀǹǺ  ȌȣȤȚĮIJȡȚțȩȃȠıȠțȠȝİȓȠ ȆȑIJȡĮȢȅȜȪȝʌȠȣ ȈȊīȀȅǿȃȍȃǿǼȈ ǹıIJȚțȐȁİȦijȠȡİȓĮȀĮIJİȡȓȞȘȢ  ȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ   ǹʌȠșȒțȘȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȀȉǼȁȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȅȈǼȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȉǹȄǿ ȈȦȝĮIJİȓȠǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞȅįȘȖȫȞȉǹȄǿ  ȇĮįȚȠIJĮȟȓȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȈȦȝĮIJİȓȠȇĮįȚȠIJĮȟȓ ³ȅDZȖȚȠȢȋȡȚıIJȩijȠȡȠȢ´ ȉǹȄǿȀȠȡȚȞȠȪ ǵȜȣȝʌȠȢȉǹȄǿ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ȆȚȐIJıĮȄȘȡȠȝİȡȓIJȠȣ ȆȚȐIJıĮȈȣȞIJȡȚȕȐȞȚ ȅǻǿȀǾǺȅǾĬǼǿǹ ([SUHVV6HUYLFH +HOODV6HUYLFH 3LHULD6HUYLFH ȀȉǼȅ  .7(2$8729,6,21 ǿǻǿȍȉǿȀȅȀȉǼȅ Ǽȁȉǹ ȀĮIJİȡȓȞȘ  ȀȓIJȡȠȢ  ȀȠȜȚȞįȡȩȢ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ǹȚȖȓȞȚȠ  ȀȠȡȚȞȩȢ  ȁİʌIJȠțĮȡȣȐ ȂİșȫȞȘ  ȆȜĮIJĮȝȫȞĮȢ ȃȅȂǹȇȋǿǹȆǿǼȇǿǹȈ ǻǾȂȅǿȃȆǿǼȇǿǹȈ ǻȒȝȠȢȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȒȝȠȢǹȚȖȚȞȓȠȣ ǻȒȝȠȢǹȞĮIJȠȜȚțȠȪȅȜȪȝʌȠȣ  ǻȒȝȠȢǻȓȠȣ ǻȒȝȠȢǼȜĮijȓȞĮȢ ǻȒȝȠȢȀȠȜȚȞįȡȠȪȢ ǻȒȝȠȢȀȠȡȚȞȠȪ ǻȒȝȠȢȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ǻȒȝȠȢȂİșȫȞȘȢ ǻȒȝȠȢȆĮȡĮȜȓĮȢ ǻȒȝȠȢȆȑIJȡĮȢ ǻȒȝȠȢȆȚİȡȓȦȞ ǻȒȝȠȢȆȪįȞĮȢ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Α) ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2, ΤΗΛ. 28018 Β) ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 50, ΤΗΛ. 26969

μεγάλο πρόσωπο Ε-10.000 τμ επάνω στον Επαρχιακό δρόμο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 391 τμ περιοχή Σταδίου μετά των Βαλαωρίτου

ȅǿȀȅǻȅȂǿȀǼȈǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ δικαίωμα δόμησης καταστήματος υπ. 200, ισ.200, Α' όροφο 200 σε συγκρότημα καταστημάτων σε επαρχιακή οδό

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 140 τμ, 3Δ,Σ,Κ,2 WC, τζάκι, αποθήκη στο υπόγειο και πάρκιγκ στην επέκταση Ευαγγελικών

ǿǻǿǹȂǹȃȉǿǻǾȈ ǹȆǿȆǼȇǿǻǾȈ

ΣΤΑΔΙΟ πωλείται οικόπεδο 250 τμ γωνιακό τέρμα Γοργοποτάμου. Τιμή 75.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε=273 τμ κοντά στο 3ο Λύκειο προς Γανόχωρα. Τιμή 65.000 Ε

ΣΤΑΔΙΟ Πωλείται οικόπεδο 260 τμ ενδιάμεσο. Τιμή 75.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 770 τμ δίφατσο. Τιμή 225.000 Ε στη Νέα Ζωή

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μεταχειρισμένο 100 τμ 2 ΔΣΚ κεντρικότατο 1ος όροφος, διαμπερές. Τιμή 73.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 τμ σε πάροδο της 7ης Μεραρχίας. Τιμή 90.000 Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα καινούργιο πριν τη Νομαρχία 3 Δ,Σ,Κ, WC με κλειστό πάρκιγκ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα σε δυόροφη οικοδομή με ατομικό λέβητα και κλειστό γκαράζ 8ετίας 2 ΔΣΚ και τζάκι περιοχή Μαρτίου

Επέκταση Ευαγγελικών κον΄τα στο 3ο Λύκειο πωλείται οικόπεδο 500 τμ και 250 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα δεκαετίας στο Κτηνιατρείο, 3 Δ,Σ,Κ, WC, με θέση κλειστού γκαράζ. Τιμή 110.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα 140 τμ πενταετίας και με γκαρσονιέρα 40 τμ στο ισόγειο έναντι Δασαρχείου σε άριστη κατάσταση .

Ο Ομιλος Generali ζητά να προσλάβει 3 νέους ηλικίας 25-35 ετών για το τμήμα ασφαλιστικών & χρηματοοικονομικών εργασιών. Θα προτιμηθούν απόφοιτοι ανωτέρων & ανωτάτων σχολών. Προσφέρονται εκπαίδευση - bonus ταξίδια. Βιογραφικά στο fax 23510 78030 ή στη διεύθυνση Γεωργάκη Ολυμπίου 2, Κατερίνη υπ' όψιν, κ. Βασιλειάδη

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την αντιπροσωπεία αυτοκινήτων "Ζησκάτας ΑΕ" μηχανικός τεχνίτης συνεργείου με προϋπηρεσία στον χώρο. Αποστολή βιογραφικών στο τηλ. 75669. Πληρ. τηλ. 23510 75895

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κεντρικό διαμέρισμα, με ατομικό καυστήρα και εντοιχισμένη ντουλάπα, 3 υπνοδωμάτια, 110 τμ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 85 τμ πολύ κοντά στη Δημαρχεία, τιμή 300.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 330 τμ με 2 φάτσες, εξαιρετική θέση Παραλία Κατερίνης. Τιμή 150.000 Ε. Πληρ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μαγείρισα και γυναίκα για σαλάτες για ψαροταβέρνα στην Ολυμπιακή Ακτή. Πληρ. τηλ. 23510 62538

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διανομέας από τη Speedex courier με δίπλωμα για μηχανάκι 125cc. Πληρ. τηλ. 23510 36671, 22251 ώρες από 9.00πμ έως 14.00μμ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνολόγοςμηχανικός Δομικών Εργων ή Εργων Υποδομής για απασχόληση σε τεχνική Εταιρεία. Πληρ. τηλ. 6946 336190 ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ στελέχη άνω των 25 ετών για πλήρωση του τμήματος πωλήσεων μεγάλης Πολυεθνικής Εταιρείας. Απαραίτητο απολυτήριο Λυκείου. Πληρ. τηλ. 6937 275000

////////////////////////////////////// ENOIKIAΣEIΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ////////////////////////////////////

Ευκαιρία πωλείται αγροτεμάχιο 4.200 τμ φάτσα άσφαλτο σε κοντινό χωριό, ρεύμα κοντά κατάλληλο για μονοκατοικία και φωτοβολταϊκά, τιμή μόνο 11.500 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 120 τμ σε 1700 μέτρα οικόπεδο στην Περιοχή της Ελιάς. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6979 862459

¬©¡¬Ÿ¡§­£¡§­

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολοκαίνουργιο διαμερισμα ετοιμοπαράδοτο 105τμ 2Δ, σαλόνι, κουζίνα, WC και πάρκινγκ, κεντρικό Πωλείται: Ε μεζονέτα 131 τμ 3Δ,Σ,Κ 3(WC-λουτρά) πυλωτή 66 τμ με 25 τμ κλειστή είσοδο + αποθήκη, στέγη + αποθήκη+περιτοίχηση (μπετόν). Βλέπει σε ΚΧπάρκο, στο σοβά. Τιμή 125.000 Ε. Περιοχή Ν. Ζωής Ευαγγελικά

Πωλείται κτήμα επαγγελματικό 8 στρεμ., τέρμα Μαρτίου (απέναντι από την SCODA)

Περιοχή ΚΤΕΛ. Πωλούνται: μεζονέτες 160 τμ 3Δ,Σ,Κ 3 (WC-λουτρά) πυλωτή 85 τμ με στέγη+περίφραξη στο σοβά

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα στον Σβορώνο με υπόγειο 120 τμ Σαλοκουζίνα, 140 τμ + WC, 1ος όροφος 120 τμ με 4 δωμάτια και λουτρό και σοφίτα 60 τμ σε γωνιακό οικόπεδο σε άριστη κατάσταση

Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο γωνιακό 1000 τμ ή πωλείται και το μισό

ȂȓĮİʌȓıțİȥȘıIJȠīȡĮijİȓȠȝĮȢșĮıĮȢȕȠȘșȒıİȚȞĮįİȓIJİʌȜȒșȠȢĮțȚȞȒIJȦȞ

ȉȘȜ țȚȞ 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ȃȚțȠȝȘįİȓĮȢ īțĮȡıȠȞȚȑȡĮIJȝ įȣȐȡȚIJȝ ĭȚȜȓʌʌȠȣ ǹȖȓĮǹȞȞĮȇİIJȚȡȑIJȝ ǻĮȖțȜȒ ǻȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮIJȝ ȅȜĮIJĮįȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮ įȚĮșȑIJȠȣȞșȑıİȚȢıIJȐșȝİȣıȘȢ

75207, 6944 727360 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 85 τμ σε κεντρικό δρόμο τιμή ενοικίου 600 Ε. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία 100 τμ 2ΔΣ,τραπεζαρία, WC, ατομική θέρμανση, κλειστό χώρο πάρκιγκ σε 400 τμ οικόπεδο περιοχή Ν. Δικαστήρια (Καπνικός Σταθμός). Τιμή ενοικίου 300 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα στην Καμάρα 80 και 40 τμ. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα (καινούργιο) 3Δ,Σ,Κ, 2WC, ωρομέτρηση, πάρκιγ, περιοχή Σταθμού. Τιμή ενοικίου 360 Ε. Πληρ. Μεσιτικό "Μετανάστης" τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 75 τμ 1ος όροφος, 3 ετών 2 ΔΣΚ μπάνιο, αποθήκη, ατομική θέρμανση. Περιοχή ΟΑΕΔ. Τιμή 320 Ε. Μεσιτικό ΘΑΝΟΣ τηλ. 6977 353548, 73013

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένη γκαρσονιέρα 45 τμ στον 1ο όροφο στην Θεσ/νίκη κοντά στο Υπ. Μακ. Θράκης. Πληρ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497, 6976 760579

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 85 τμ στο κέντρο στον 1ο όροφο. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ντουλάπα καινούργια σε τιμή ευκαιρίας, διαστάσεις 2.41cm ύψος, 200 m φάρδος και 54 cm βάθος. Πληρ. τηλ. 6909226222

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 60 τμ γκαρσονιέρα 1ος όροφος ΣΔ,Δωμ., μπάνιο, ωρομέτρηση 3 ετών (χωρίς κοινόχρηστα).

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ENOIKIAΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 56 τμ σε πεζόδρομο, κατάλληλο για καφενείο και ουζερί. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γωνιακά καταστήματα 40 τμ με υπόγειο και πατάρι, πάνω στον Εγγλέζικο. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497

ΠΩΛΕΙΤΑΙ studio 25 τμ (άριστη κατάσταση-επιπλωμένο) 1Δ,Σ,μπάνιο, ημιόροφος, περιοχή Λάρισα - κέντρο. Τιμή 25.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 57 τμ σε πεζόδρομο 1ος όροφος. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 56 τμ 3ος όροφος, κεντρική θέρμανση, επί της Βύρωνος σε καλή κατάσταση. Ενοίκιο 235 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510

e-mail:estia6@otenet.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα με ωρομέτρηση πλήρως επιπλωμένη. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6979 862459

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 90 τμ 1ος όροφος, διαμπερές, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, ωρομέτρηση, χώρος στάθμευσης. Τιμή 320 Ε. Περιοχή Νοσοκομείο. Μεσιτικό γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 6977 353548, 73013

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 90 τμ 1ος όροφος 7ετίας 2 ΔΣΚ μπάνιο, ωρομέτρηση περιοχή Κλινική Βελίκη. Τιμή 330 Ε. Μεσιτικό ΘΑΝΟΣ τηλ. 6977 353548, 73013

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία με 3 Δωμάτια σε μεγάλο οικόπεδο. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667 και 6979 862459

Περιοχή ΙΚΑ. Τιμή 280 Ευρώ. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «ΘΑΝΟΣ» τηλ. 23510 73013, 6977 353548

ΠΩΛΕΙΤΑΙ AΡΜΟΝΙΟ ΔΙΣΚΑΛΟ ΥΑΜΑΗΑ ELECTONE EL-7 σε σχεδόν άριστη κατάσταση. Τιμή συζητήσιμη. Πληρ. τηλ. 6979 447697 ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλυντήριο ρούχων μάρκας Μπλούμερκ 7 κιλών γερμανικό, σε άριστη κατάσταση 2 ετών 250 Ε και ένα ψυγείο Σάουμπλόρεντ καινούργιο 250 Ε λόγω αναχώρησης. Πληρ .τηλ. 6974 746340 κος Σάββας ΠΩΛΕΙΤΑΙ φουρνάκι για GEL νυχιών από γερμανία, μαζί με τα νύχια 50 Ε. Πληρ. τηλ. 6933 084367

Μεσιτικό γραφείο

www.katerinirealestate.gr

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κρέσνας 5 και Ζαλόγγου γωνία Κατερίνη ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 135) Μεζονέτες στο σοβά ή τελειωμένες πίσω από τα ΚΤΕΛ 137) Τριωροφη οικοδομη στο τουβλο στην επεκταση Ευαγγελικων. 125 τμ 1ος οροφος 138) Στην Πλακα σε 1 στρεμμα οικοπεδο μεζονετα στα τουβλα 139) Καινούργια διαμερίσματα 65 τμ περίπου στην Λεπτοκαρυά 50 μέτρα από την θάλασσα ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ 256) 80 τ.μ. 2 Δ – 2ος όροφος οδός Σκρά. 257) 100 τ.μ.διαμέρισμα στη Μαρτίου με πάρκινγκ και ωρομέτρηση 258) Σε 205 τμ. οικόπεδο ισόγεια μονοκατοικία στην Περίσταση. 260) Σε διώροφη οικοδομή μέσα από τον Εγγλέζικο διαμέρισμα 2ος όροφος 150 τμ στον σοβά 261) 52 τμ 2ος όροφος, air condition, τέντες στην Ολυμπιακή Ακτή 263) Κεντρικο διαμερισμα 58 τμ στον 4ο οροφο καταλληλο και για επαγγελματικη στεγη. 264) Περιοχή ΙΚΑ – Βατάν σε 3ώροφη οικοδομή οροφοδιαμέρισμα 1ος όροφος, 132 τμ, 3ΔΣΚ, ηλιακό, ατομικός λέβητας, συναγερμός κτλ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 251) Σε 500 τμ οικόπεδο μονοκατοικία με σκεπή στη Νεοκαισάρεια 321) σε 200 τ.μ. οικόπεδο με συντ. 1,2, 70 τ.μ. παλιά μονοκατοικία κοντά στο πάρκο. 328) Τριώροφη οικοδομή στο τούβλο στην επέκταση Ευαγγελικών, 125 τ.μ ο όροφος. 346) Σε 340 τ.μ. οικόπεδο διώροφη οικοδομή με σκεπή στο Σβορώνο. 350) Μεζονέτα σε άριστη κατάσταση κοντά στο γήπεδο του Πιερικού 3 ετών. 351) Μονοκατοικία 50 τμ στα τούβλα στο Παλιό Ελατοχώρι κεντρικό οικόπεδο 352) Μονοκατοικια 100 τμ σε 290 τμ οικοπεδο στην επεκταση Ευαγγελικων 353) Μονοκατοικια 86 τμ σε 1250 τμ οικοπεδο στο Κιτρος 354) Μονοκατοικια 120 τμ σε 1060 τμ οικοπεδο στον οικισμο Πανοραμα Γανοχωρας με ωραια θεα 355) 100 τμ μονοκατοικία σε 200 τμ οικόπεδο στην Περίσταση ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 442) Κατάστημα 340 τ.μ. με 500 μ. οικόπεδο επί της Θεσσαλονίκης. 443) Κατάστημα 65 τ.μ. με 75 τ.μ. 2ο όροφο επί της Εθν. Αντίστασης. 445) 40 τ.μ. +40 τ.μ. πατάρι οδός Κρέσνας 446) 100 τ.μ. +120 τ.μ. υπόγειο καινούργιο κοντά στο δημαρχείο. 449) Πωλούνται θέσεις σε υπόγειο πάρκιγκ στην πλατεία Βενιζέλου 450) 80 τμ με πατάρι στην Ολυμπιακή Ακτή

Τηλ./FAX. 23510-47497, κιν: 6976 760579

451) 32 τμ κατάστημα και 72 τμ διαμέρισμα πωλούνται μαζί στην οδό Ζαλόγγου 452) Πωλείται 140 τμ 2ος όροφος διαμπερές επαγγελματική στέγη, βλέπει πλατεία 453) 22 τμ κλειστο παρκιγκ κοντα στο συντριβανι 454) Σε 403 τμ μέτρα κεντρικό οικόπεδο στην Βροντού με ισόγειο μαγαζί 120 μέτρα, 1ος όροφος 120 τμ διαμέρισμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 903) Ενοικιάζεται βενζινάδικο με πλυντήριο εν ενεργεία. ΟΙΚΟΠΕΔΑ 535) 451 τ.μ. οικόπεδο στην Καλλιθέα μέσα στο χωριό. 551) 1200 τμ. στον Κούκο με θέα 571) 300 τμ. οικόπεδο στο Ελατοχώρι στο Παλιό χωριό 578) 291 τ.μ. νότιο στην Περίσταση 579) 500 τ.μ. οικόπεδο στην Ολ.Ακτή 581) 400 τ.μ. οικόπεδο κεντρικό στο Σβορώνο 585) 340 τ.μ. δίπλα στη Νομαρχία 586) 360 τ.μ. στην επέκταση Σταδίου 587) 455 τ.μ. οικόπεδο στην επέκταση Σταδίου δίπλα στον Αγροτικό Συνεταιρισμό. 589) 1500 τ.μ. οικόπεδο Ελατοχώρι, παλιό χωριό μπαίνοντας δεξιά πάνω στο δρόμο. 590) 250 τ.μ. οικόπεδο με άδεια στον 3ο δρόμο Ολυμπιακής Ακτής. 591) 566 τ.μ. οικόπεδο με μεγάλη φάτσα στα Ευαγγελικά προς την Αγία Άννα. 593) 401 τ.μ. οικόπεδο κοντά στο ΙΚΑ 596) 2500 τ.μ. άρτιο, οικοδομήσιμο στο Μακρύγιαλο 597) 1000 τ.μ. οικόπεδο επέκταση Μαρτίου 598) 800 τ.μ. στη Νεοκαισάρεια 599) Σε 500 τμ οικόπεδο 400 τμ κτίσμα στα μπετά στην Ολυμπιακή Ακτή 600) 1 στρεμ. οικόπεδο στη Νέα Εφεσσο στο ύψωμα με απεριόριστη θέα 601) 400 τμ επέκταση Ευαγγελικών βλέπει Κ.Χ. 602) Πωλείται 450 τμ οικόπεδο στον παραλιακό οικισμό του Κορινού 603) 1280 τμ γωνιακό 800 τμ στον Κάτω Αγιάννη 604) 3.000 τμ στην Καλλιθέα δίπλα στο σχέδιο 605) 2 στρέμματα επαγγελματικό οικόπεδο πριν τον Σβορώνο δεξιά 606) 3Χ400 τμ συνεχόμενα οικόπεδα στον Παραλιακό οικισμό Καλλιθέας 608) 3.600 τμ στο 1,2 κατάλληλο για επαγγελματική στέγη 610) 725 τμ οικοπεδο στην Καλλιθεα 612) γωνιακό 4200 στρ. στο Νέο Κεραμίδι πάνω στο δρόμο για το Νέο Νοσοκομείο ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 629) 4200 στον περιφερειακό Ν. Εφέσου

636) 3200 τ.μ. τεμάχιο στο δρόμο για Μ. Μηλιά οικοδομήσιμο με μεγάλη φάτσα και ωραία θέα. 658) 12 στρεμ. Στον Αγ. Μηνά Ν. Εφέσου. 663) 8 στρέμματα στον δρόμο Σβορώνου- Νεοκαισάρεια 664) 6 στρέμματα πριν την Κατερινόσκαλα πάνω στο δρόμο. 665) Στην επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας 3.350 τ.μ. με τρεις δρόμους κατάλληλο για επαγγελματική στέγη. 666) 3.400 τ.μ. Επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας πίσω από τον Πογιαρίδη. 667) 5.500 τ.μ. χωράφι ανάμεσα στην παλιά και νέα Εθνική οδό. 668) 8 στρέμματα κοντά στα νεκροταφεία 669) 6 στρεμ. Ανάμεσα ΣβορώνοΝεοκαισάρεια 670) 25 στρέμ. μετά το Μαυρονέρι προς το Λόφο. 671) 4,5 στρεμ. πριν από την Παραλία δεξιά πάνω στο δρόμο 672) 2.850 τμ άρτιο οικοδομήσιμο στο δρόμο για Ν. Εφεσσο 673) 6.125 τμ στη Ν. Εφεσσο δίπλα στο Χωριό 674) 9 στρεμ. με ελιές κοντά στην Κονταριώτισσα 675) 4,5 στρεμ. 300 μετρα απο την ΠΕΟ προς Γανοχωρα 676) 9 στρ. αριστερά από τον ΠΕΟ πίσω από την Πυροσβεστική 677) 8,5 στρ. δίπλα στο σχέδιο γωνιακό στην οδό 25ης Μαρτίου 678) 4,5 στρ. στην Γανόχωρα βλέπει Π. Κεραμίδι ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 701) 8 δωμάτια σε 250 τ.μ. στην Ολυμπιακή Ακτή στο δεύτερο δρόμο 716) 16 Ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Παραλία 717) 18 ενοικιαζόμενα δωμάτια σε 500 τ.μ. στην Κατερινόσκαλα 718) 30 δωμάτια με πισίνα στην Ολυμπιακή Ακτή. 719) 5 διπλά και 3 μονά σε καλή κατάσταση στην Ολυμπιακή Ακτή. 720) Σε 800 τμ οικόπεδο 23 δωμάτια ανακαινισμένα με πισίνα, θέρμανση κτλ 721) Σε 400 τμ οικόπεδο στην Παραλία 160 τμ μαγαζί μπροστά στο λιμάνι ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα με πάρκιγκ κοντά στην παλιά Πυροσβεστική Διαμέρισμα 80 τμ στην Ολυμπιακή Ακτή 3Δ,Σ,Κ επιπλωμένο για σεζόν ή όλο τον χρόνο με αυτόνομη θέρμανση Γκαρσονιέρα κοντά στην Πρόνοια Κατάστημα 37 τμ επί της Κασσάνδρου Σε πεζόδρομο επαγγελματική στέγη με 8Δ 1ος όροφος 4.000 τμ επαγγελματική στέγη στον δρόμο για Παραλία Δυαρι 75 τμ στην επεκταση Ευαγγελικων με τζακι και ατομικο λεβητα


12

Ôñßôç 27 Éïõëßïõ 2010

ÁëëáãÝò óôï âéâëßï Éóôïñßáò ôçò ô Ãõìíáóßïõ ãéá ôçí êñßóç ôùí Éìßùí Óå áëëáãÞ åðßìá÷çò öñÜóçò óôï âéâëßï Éóôïñßáò ôçò Ã' Ãõìíáóßïõ, "Íåüôåñç êáé Óýã÷ñïíç Éóôïñßá" ðïõ áíáöÝñåôáé óôá ºìéá, ðñï÷ùñåß Üìåóá ôï õðïõñãåßï Ðáéäåßáò, Äéá Âßïõ ÌÜèçóçò êáé ÈñçóêåõìÜôùí.

¸÷åé ðáñáãßíåé ôï èÝìá ìå ôïõò æçôéÜíïõò óôï êÝíôñï ôçò Êáôåñßíçò. Ç Áóôõíïìßá ãéáôß äåí êÜíåé êÜôé;

Åéäéêüôåñá, óôï óõãêåêñéìÝíï âéâëßï, ôïõ ïðïßïõ ç ðñþôç Ýêäïóç Ýãéíå ôï 2007, ïé óõããñáöåßò Åõáããåëßá Ëïýâç êáé ÄçìÞôñçò ÎéöáñÜò, áíáöåñüìåíïé óôçí êñßóç ôùí Éìßùí ôïí ÉáíïõÜñéï ôïõ 1996, ãñÜöïõí óôç óåëßäá 163 üôé ìå áöïñìÞ ôç äéåêäßêçóç ôçò âñá÷ïíçóßäáò ºìéá, îÝóðáóå êñßóç óôéò åëëçíïôïõñêéêÝò ó÷Ýóåéò, ðïõ áðïêëéìáêþèçêå ìå áìïéâáßåò õðï÷ùñÞóåéò. ¼ðùò áíáêïéíþèçêå áðü ôï õðïõñãåßï Ðáéäåßáò, Äéá Âßïõ ÌÜèçóçò êáé ÈñçóêåõìÜôùí, ç õðïõñãüò ê. ¢ííá Äéáìáíôïðïýëïõ, ìå áðüöáóÞ ôçò óôéò 19/10/2009, êáôüðéí åéóÞãçóçò ôïõ Ðáéäáãùãéêïý Éíóôéôïýôïõ, åíÝêñéíå ôçí áíáôýðùóç ìå âåëôéþóåéò ôïõ âéâëßïõ, óôç íÝá Ýêäïóç ôïõ ïðïßïõ, ôïí ÉáíïõÜñéï ôïõ 2011 èá õðÜñîåé äéüñèùóç óôç óåë. 163 óôé÷. 19-20: “ìå áöïñìÞ ôç äéåêäßêçóç ôçò âñá÷ïíçóßäáò ºìéᔠáëëÜæåé óôï ïñèü “ ìå áöïñìÞ ôç äéåêäßêçóç áðü ôçí Ôïõñêßá ôçò âñá÷ïíçóßäáò ºìéá”. ÐáñÜëëçëá, ôï õðïõñãåßï èá áðïóôåßëåé óõìðëçñùìáôéêÞ åãêýêëéï ãéá ôçí åíçìÝñùóç ôùí êáèçãçôþí, þóôå áõôÝò íá ðåñéëáìâÜíïíôáé óôçí ðñïöïñéêÞ äéäáóêáëßá ôùí ìáèçôþí, ìÝ÷ñé ôçí Ýêäïóç ôïõ íÝïõ âéâëßïõ.

" ¸öõãå ãéá ðÜíôá ï ×Üñçò Êë. ÊÜêêáëïò. " Ï ÅõñùâïõëåõôÞò ôçò ðåñéï÷Þò ìáò ðáñáêïëïõèåß áðü êïíôÜ üëåò ôéò áõôïäéïéêçôéêÝò åîåëßîåéò " Êáëýâáò - ÊáæÜò - Êüíôïò áíôßðáëïé óôï

ËáãäÜñç

" ÊÜèå õðïøÞöéïò Ý÷åé ôç äéêÞ ôïõ äçìïóêüðçóç êáé ôç äéêÞ ôïõ áíÜëõóç. " ×èåò, Ýóôù êáé óôï öùôïößíéò, ïé ÊïõêïäÞìïò

- ÃéáëÝíéïò - ÍÏÄÅ êÝñäéóáí ðïëéôéêïýò ðüíôïõò óôçí ÁèÞíá.

Ó Êáëýôåñç Þôáí ç êáôÜóôáóç óôçí åèíéêÞ ïäü áõôÞ ôçí ÊõñéáêÞ, ëüãù ôùí ìÝôñùí ðïõ åß÷áí ðáñèåß. ¸ðñåðå äçëáäÞ íá ãßíåé ôüóïò íôüñïò ãéá íá ðáñèïýí ìÝôñá… ÅôïéìÜæïíôáé óôçí ¸íùóç Ðïíôßùí Ðéåñßáò êáé ãéá ôï öåôéíü ðáíçãýñé ðïõ èá ãßíåé áðü ôéò 30 Éïõëßïõ ìÝ÷ñé ôçí 1ç Áõãïýóôïõ óôïí áýëåéï ÷þñï ôïõ 6ïõ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ Êáôåñßíçò.

" ÊáôáôÝèçêå ï íÝïò åêëïãéêüò íüìïò ðïõ åíäÝ÷åôáé íá éó÷ýóåé áðü ôéò ðñïóå÷åßò åêëïãÝò

êÝò êáé ìßá åðéðëÝïí åêëïãÞ äÝêá âïõëåõôþí óôï ðñþôï êüììá (ïðüôå ï íïþí íïåßôù)

" Åêåß åßíáé ôï ìõóôéêü ôçò ôïðéêÞò ãêñßíéáò, ôçò áíôéðáñÜèåóçò êáé ôçò êÜèå åßäïõò áõôïäéïéêçôéêÞò êáëëéêñáôéêÞò õóôåñïâïõëßáò.

" Ðñùôïâïõëßá ÃéÜííç ÌáëôæÜñç

" Äýï ìå ëßóôá êáé äýï ìå óôáõñü áðü ôçí

Åðéôõ÷ßá ôïõ Ãñçãüñç Ðáðá÷ñÞóôïõ ç áóôéêÞ óýíäåóç ìå Ãñßôóá êáé Âáñéêü

ÐåñéöÝñåéá.

" Áñ÷ßæåé íá êáôáëáâáßíåé ç Áéãáßï ÁÅ

" ÐñïóèÝóôå ôï 3-1 êáé ôï 1-3 ãéá íá âãÜëåôå

" Óôçí ðïëéôéêÞ üðïéïò äåí ðñïëÜâåé Þ äåí äåé

ôá äéêÜ óáò óõìðåñÜóìáôá ãéá ôçí êÜèå åßäïõò ðñùôïâïõëßá.

ôï ôñÝíï. èá ðñÝðåé íá öåýãåé áðü ìüíïò ôïõ.

" Øõ÷ñïëïõóßá Êáñáöïõëßäç áðü ôçí åðßóêå-

" Óçìåßùóç: ôï 3-1 åíéó÷ýèçêå óôéò ôåôñáåäñé- øÞ ôïõ óôïí ðñþôï âïõëåõôÞ

www.olympio-bima.gr

“Óôåãíþíïõí” ôá âåíæéíÜäéêá Áíçóõ÷þíôáò ãéá ôï åíäå÷üìåíï íá ìåßíïõí ÷ùñßò êáýóéìá, ëüãù ôçò åð' áüñéóôïí áðåñãßáò ôùí éäéïêôçôþí öïñôçãþí êáé âõôéïöüñùí, êáé åí üøåé ôçò áíá÷þñçóÞò ôïõò ãéá ôéò äéáêïðÝò, ðïëëïß éäéïêôÞôåò É× óðåýäïõí ãéá áíåöïäéáóìü óôá âåíæéíÜäéêá, ìå áðïôÝëåóìá êÜðïéá áðü áõôÜ íá Ý÷ïõí Þäç «óôåãíþóåé». Ïé ïõñÝò Ýîù áðü ôá ðñáôÞñéá, êáèþò êáé ôá áêéíçôïðïéçìÝíá öïñôçãÜ êáôÜ ìÞêïò ôçò åèíéêÞò ïäïý Áèçíþí - Ëáìßáò Ý÷ïõí ðñïêáëÝóåé óïâáñÜ êõêëïöïñéáêÜ ðñïâëÞìáôá óôçí ÁèÞíá. ÓÔÇ Â. ÅËËÁÄÁ Äýóêïëç ç êáôÜóôáóç êáé óôç Âüñåéá ÅëëÜäá, üðïõ üëï êáé ðåñéóóüôåñïé ïäçãïß áíôéêñýæïõí ôçí åðéãñáöÞ «âåíæßíç ôÝëïò». «ÐïëëÜ ðñáôÞñéá Ý÷ïõí Þäç êëåßóåé, áöïý äåí Ý÷ïõí êáýóéìá, åíþ ìÝ÷ñé áýñéï ôá âåíæéíÜäéêá ðïõ èá Ý÷ïõí áêüìç âåíæßíç èá åßíáé åëÜ÷éóôá» äÞëùóå óôï ÁÐÅ-ÌÐÅ ï ðñüåäñïò ôïõ Óùìáôåßïõ Âåíæéíïðùëþí «Ì.ÁëÝîáíäñïò», ÈÝìçò ÊéïõñôæÞò. Ç áðåñãßá ôùí éäéïêôçôþí öïñôçãþí êáé âõôéïöüñùí, ðïõ áíôéäñïýí óôï Üíïéãìá ôïõ åðáããÝëìáôüò ôïõò, îåêßíçóå ôá ìåóÜíõ÷ôá ôçò ÊõñéáêÞò. Öïâïýìåíïé ôéò åðéðôþóåéò, Þäç áðü ôï áðüãåõìá ôçò ÊõñéáêÞò Ýîù áðü ôá âåíæéíÜäéêá ó÷çìáôßóôçêáí ïõñÝò áõôïêéíÞôùí. ÊÁÉ ÏÉ ÂÅÍÆÉÍÏÐÙËÅÓ ¼óïí áöïñÜ óôçí ôñïöïäïóßá ôçò áãïñÜò ìå êáýóéìá, ôá ðñïâëÞìáôá áíáìÝíåôáé íá êëéìáêùèïýí, êáèþò óçìåñá Ôñßôç áðïöáóßæïõí ãéá áðåñãßá êáé ïé âåíæéíïðþëåò.

êáýóéìá, ôï ðñüâëçìá åðéôåßíåôáé, êáèþò ïé éäéïêôÞôåò öïñôçãþí êáé âõôéïöüñùí Ý÷ïõí áðïêëåßóåé ôéò åîüäïõò áðü ôá äéûëéóôÞñéá, ìå áðïôÝëåóìá íá ìçí ìðïñïýí ïýôå ôá éäéùôéêÞò ÷ñÞóçò öïñôçãÜ êáé âõôéïöüñá ôùí åôáéñéþí íá áíåöïäéÜóïõí ôá ðñáôÞñéá õãñþí êáõóßìùí. Ï ÔÏÕÑÉÓÌÏÓ Ïé ðáñÜãïíôåò ôçò áãïñÜò êáé êõñßùò üóïé áó÷ïëïýíôáé ìå ôïí ôïõñéóìü âñßóêïíôáé óå áðüãíùóç, êáèþò ç áðåñãßá áõôÞ Ýñ÷åôáé íá äþóåé ôç ÷áñéóôéêÞ âïëÞ óôéò åðé÷åéñÞóåéò ôïõò, ïé ïðïßåò êáôáãñÜöïõí ðôþóç ôïõ ôæßñïõ óå ó÷Ýóç ìå ðÝñõóé êáé ðåñßìåíáí áõôü ôï äéÜóôçìá, óôçí êáñäéÜ ôïõ êáëïêáéñéïý êáé óôï æåíßè ôçò ôïõñéóôéêÞò ðåñéüäïõ íá áõîÞóïõí ôá ÝóïäÜ ôïõò. Áîßæåé íá óçìåéùèåß üôé áðåéëåßôáé áêüìç êáé ç ïìáëÞ åêôÝëåóç ôùí áêôïðëïúêþí äñïìïëïãßùí, êáèþò ïé éäéïêôÞôåò öïñôçãþí äÞëùóáí üôé äåí èá ðñïìçèåýóïõí ìå êáýóéìá ïýôå êáé ôá êáñÜâéá. Ç ÁÃÏÑÁ Áðü ôçí áðåñãßá ôùí éäéïêôçôþí öïñôçãþí áíáìÝíåôáé óôáäéêÜ íá äçìéïõñãçèïýí ðñïâëÞìáôá óôçí ôñïöïäïóßá ôçò áãïñÜò, áêüìç êáé ìå âáóéêÜ êáôáíáëùôéêÜ ðñïúüíôá. Ïé éäéïêôÞôåò Öïñôçãþí ÁõôïêéíÞôùí êáé Âõôéïöüñùí Äçìüóéáò ×ñÞóçò áíôéäñïýí óôçí áðüöáóç ôçò êõâÝñíçóçò íá ðñï÷ùñÞóåé óôï «Üíïéãìá» ôïõ êëåéóôïý åðáããÝëìáôïò ôùí ïäéêþí åìðïñåõìáôéêþí ìåôáöïñþí êáé óôç äçìéïõñãßá åôáéñåéþí ïäéêïý ìåôáöïñÝá. ÔÏ ÍÏÌÏÓ×ÅÄÉÏ Ìå ôï íïìïó÷Ýäéï «áíïßãåé» ôï êëåéóôü åðÜããåëìá ôùí ïäéêþí åìðïñåõìáôéêþí ìåôáöïñþí êáé ðñïùèïýíôáé åôáéñåßåò ïäéêïý ìåôáöïñÝá. Ïé Üäåéåò Þôáí êëåéóôÝò áðü ôï 1971 êáé áöïñïýí ðåñßðïõ 30.000 öïñôçãÜ ï÷Þìáôá.

¼ðùò äÞëùóå ÷èåò ôï ðñùß ï ðñüåäñïò ôùí Âåíæéíïðùëþí Ìé÷Üëçò Êéïýóçò, üóá ðñáôÞñéá Þôáí áíïé÷ôÜ ôçí ÊõñéáêÞ «óôÝãíùóáí» Þäç. Ï ê. Êéïýóçò äÞëùóå üôé ôçí óÞìåñá Ôñßôç èá óõíåäñéÜóïõí êáé ïé âåíæéíïðþëåò ãéá íá áðïöáóßóïõí åÜí èá áðåñãÞóïõí, óå Ýíäåéîç áíôßäñáóçò óôï íïìïó÷Ýäéï ôïõ õðïõñãåßïõ Ìåôáöïñþí.

Ïé åôáéñåßåò ïäéêïý ìåôáöïñÝá èá Ý÷ïõí ôç ìïñöÞ ÁÅ, Þ ÅÐÅ êáé ìåôáîý ôùí êñéôçñßùí ëåéôïõñãßáò ôïõ èá åßíáé ïé ïéêïíïìéêÝò ôïõò äõíáôüôçôåò, ç åðáããåëìáôéêÞ ôïõò åðÜñêåéá êáé ç öÞìç ôïõò. Ãéá ôéò ðáëéÝò Üäåéåò, åîÜëëïõ, éó÷ýåé ìéá ôñéåôßá ðñïóáñìïãÞò Ýùò ôï 2013.

ÓÔÁ ÄÉÕËÉÓÔÇÑÉÁ ¼óïí áöïñÜ óôçí ôñïöïäïóßá ôçò áãïñÜò ìå

«Íá ðñõôáíåýóåé ç ëïãéêÞ» æçôÜ ï ðñüåäñïò ôïõ ÅÂÅÁ Êùíóôáíôßíïò Ìß÷áëïò, áíáöåñüìå-

ÐÑÏÔÁÓÅÉÓ ÅÂÅÁ ÊÁÉ ÅÓÅÅ

íïò óôçí áðåñãßá ôùí ìåôáöïñÝùí, áíáöÝñïíôáò ôéò ðÜãéåò èÝóåéò ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ ãéá ìåßùóç ôïõ êüóôïõò áðüêôçóçò áäåßáò óôï åëÜ÷éóôï, ðñïóáñìïãÞ ãéá ÷þñïõò óôÜèìåõóçò óôá åëÜ÷éóôá éó÷ýïíôá ôùí ÷ùñþí ôçò ÅÅ, ðáñï÷Þ êéíÞôñùí ãéá ôçí áíôéêáôÜóôáóç ðáëáéþí ï÷çìÜôùí êáé åðéâïëÞ ôåëþí êõêëïöïñßáò ìå êëéìáêùôÞ ôéìïëüãçóç óôá ðáëáéüôåñá ï÷Þìáôá. «Ïé ëßãïé åíáðïìåßíáíôåò åêðñüóùðïé åíüò áðáîéùìÝíïõ ïéêïíïìéêïý ìïíôÝëïõ, ðñÝðåé íá êáôáíïÞóïõí üôé ïé åðï÷Ýò, åßôå ôï èÝëïõí åßôå ü÷é Ý÷ïõí áëëÜîåé» êáôÝëçîå ï ðñüåäñïò ôïõ ÅÂÅÁ. Ç ÅÓÅÅ ÐáñÜëëçëá, ç ÅÓÅÅ ðñïôåßíåé íá äïèåß óå êÜèå êÜôï÷ï ðáëáéÜò Üäåéáò ìéá Üäåéá äùñåÜí, þóôå íá äéðëáóéáóôåß ç ðñïóöïñÜ êáé íá ìåéùèåß ôï êüóôïò ìåôáöïñÜò êáé íá äïèåß ôï äéêáßùìá óå üóïõò âåíæéíïðþëåò ôï åðéèõìïýí êáé Ý÷ïõí ôçí ïéêïíïìéêÞ äõíáôüôçôá, íá äéáèÝôïõí âõôéïöüñá ãéá íá åîõðçñåôïýí ôçí åðé÷åßñçóÞ ôïõò, þóôå íá ìåéþíïõí ôï êüóôïò ëåéôïõñãßáò êáé ôçí ôéìÞ ôùí êáõóßìùí. Óå äçëþóåéò ôïõ ï ðñüåäñïò ôçò ÅÓÅÅ Â.Êïñêßäçò ôïíßæåé üôé ï ôñüðïò êáé ï ÷ñüíïò ôùí ìåôáññõèìßóåùí áíôß íá ëýíåé ðñïâëÞìáôá ôçò áãïñÜò, áíôßèåôá äçìéïõñãåß ðåñéóóüôåñá êáé ðñïóèÝôåé: «Ìéá åðéêåßìåíç áðåñãßá äéáñêåßáò ôùí éäéïêôçôþí öïñôçãþí Äçìüóéáò ×ñÞóçò èá äçìéïõñãÞóåé ÷Üïò óôçí áãïñÜ, Ýìöñáãìá óôï åìðüñéï, "ìðëáê-Üïõô" óôçí áêôïðëïÀá êáé Üìåóá ðñïâëÞìáôá óôéò íçóéùôéêÝò åðï÷éáêÝò áãïñÝò, óôïí áíåöïäéáóìü åìðïñéêþí åðé÷åéñÞóåùí, îåíïäï÷åßùí, ðëïßùí, åñãïóôáóßùí åíþ èá õðÜñîïõí óïâáñÝò åëëåßøåéò óôçí ôñïöïäïóßá õãñþí êáõóßìùí». Ç Óõíïìïóðïíäßá æçôÜ áðü ôéò äýï ðëåõñÝò, áëëÜ éäéáßôåñá ðñïò ôá óõíáñìüäéá õðïõñãåßá Ïéêïíïìéêþí êáé Õðïäïìþí, Ìåôáöïñþí êáé Äéêôýùí íá ôçñÞóïõí ôéò õðïó÷Ýóåéò ôïõò ðñïò ôï ÐáíåëëÞíéï ÓõíäéêÜôï ×åñóáßùí

Åìðïñåõìáôéêþí Ìåôáöïñþí êáé íá áðïêáôáóôáèåß Üìåóá ç ïìáëÞ ëåéôïõñãßá ôçò áãïñÜò. Ç ÌÅÔÁÂÁÔÉÊÇ ÐÅÑÉÏÄÏÓ Óôï èÝìá ôçò ìåôáâáôéêÞò ðåñéüäïõ ôñéþí åôþí Ýùò üôïõ áðåëåõèåñùèåß ç Ýêäïóç áäåéþí ôùí éäéïêôçôþí öïñôçãþí êáé âõôéïöüñùí áíáöÝñèçêå ï Ä.ÑÝððáò, ðáñïõóéÜæïíôáò ôï ó÷åôéêü íïìïó÷Ýäéï. Ï õðïõñãüò Õðïäïìþí ôüíéóå üôé ç åëëçíéêÞ ðëåõñÜ Ýäùóå ìÜ÷ç ìå ôçí ôñüéêá ðñïêåéìÝíïõ íá åîáóöáëßóåé ôç ìåôáâáôéêÞ ðåñßïäï. ÊÜëåóå ôïí êëÜäï íá áíôéëçöèåß ôéò õðï÷ñåþóåéò ôïõ Ýíáíôé ôçò êïéíùíßáò, áëëÜ êáé íá ìåëåôÞóåé ôï íïìïó÷Ýäéï, ôï ïðïßï åßíáé ðñïò ïöåëüò ôïõ. Ó÷åôéêÜ ìå ôéò åëëåßøåéò óôá ðñáôÞñéá õãñþí êáõóßìùí, ï ê. ÑÝððáò óõíÝóôçóå øõ÷ñáéìßá êáé õðåíèýìéóå, ðùò ïé åôáéñßåò ðåôñåëáéïåéäþí Ý÷ïõí äéêÜ ôïõò ï÷Þìáôá ðïõ ìðïñïýí íá ðñïìçèåýóïõí ôá ðñáôÞñéá. ÏÉ ÁÍÔÉÄÑÁÓÅÉÓ ÔÇÓ ÁÍÔÉÐÏËÉÔÅÕÓÇÓ Ï åêðñüóùðïò ôçò ÍÄ ÐÜíïò Ðáíáãéùôüðïõëïò áðçýèõíå Ýêêëçóç óôïí êëÜäï íá êáôáíïÞóåé ôçí áíÜãêç åíßó÷õóçò ôïõ ôïõñéóìïý êáé ôçò ïéêïíïìßáò, áõôü ôï êñßóéìï êáëïêáßñé. «Ç êõâÝñíçóç íá áíáëÜâåé, åðéôÝëïõò, ôéò åõèýíåò ôçò. Íá êÜíåé åéëéêñéíÞ äçìüóéï äéÜëïãï ìå üëåò ôéò åíäéáöåñüìåíåò ðëåõñÝò, ãéá íá âñåèåß, åäþ êáé ôþñá, ëýóç óôï ðñüâëçìá.» Ç ãã ôïõ ÊÊÅ ÁëÝêá ÐáðáñÞãá ôüíéóå üôé «äåí ìðïñïýìå íá ðïýìå üôé óõìðßðôïõìå óå üëá ôá áéôÞìáôá ôá ïðïßá ðñïâÜëëïíôáé, äéüôé äåí áñêåß íá ðáëåýåéò ìå ôéò óõíÝðåéåò ôçò áãïñÜò. ÐñÝðåé íá ðáëåýåéò åíáíôßïí ôçò ßäéáò ôçò áãïñÜò, äéüôé üôáí õðÜñ÷åé áãïñÜ ïé óõíÝðåéåò äåí áíôéìåôùðßæïíôáé.»

×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

¸÷åé ç æùÞ ãõñßóìáôá… ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí 1ç Ï Èåïäüóçò äåí Ýäùóå ðñïóï÷Þ óôï öñåíÜñéóìá áëëÜ ìïéñÜóôçêå ôçí ðÝôñá ìå ôï ÌáñéêÜêé, óêåðôüìåíïò üôé ïýôå êáëüãåñïò äåí ìðïñåß íá ðÜåé êáíåßò ìå ôçí çóõ÷ßá ôïõ. «Áá…÷» áìüëçóå åêåßíç ôçí åîÜôìéóç ìüëéò êÜèéóå. ÊïõâÝíôá ï Èåïäüóçò, áí êáé ôïí ðÞñáí ôá óêÜãéá. «ÎÝñåôå áðü ìïíáîéÜ;» óõíÝ÷éóå ç êõñßá. «Êáé ôá óôñåßäéá ìïíá÷Ü êÜèïíôáé óôï âõèü êé Üìá ëÜ÷åé êÜíïõí ìáñãáñéôÜñéá» áðÜíôçóå ï Èåïäüóçò âáñéåóôçìÝíá. «Êé åóåßò ìüíïò;» ñþôçóå ôï ÌáñéêÜêé. «Áñ÷çãüò ôåôñáìåëïýò ïéêïãÝíåéáò» áðÜíôçóå ï Èåïäüóçò. «Ãéáôß äåí ðÜôå óôï óðßôé;» óõíÝ÷éóå ôçí «áíÜêñéóç» ç êõñßá. «¢ñôé áðïëõèåßò êáé äåí Ý÷ù üñåîç ãéá ìïõñìïýñá. Ôï óôüìá ôçò óõæýãïõ åêðÝìðåé ôçí áëöáâÞôá óå êëÜóìáôá ôïõ äåõôåñïëÝðôïõ. Ïýôå ìáñêüíéóóá íá Þôáí!» åßðå ï Èåïäüóçò. «Áõôü äéïñèþíåôáé åýêïëá» åßðå ôï ÌáñéêÜêé êáé ìáæß ìå ôï Èåïäüóç ðÞãáí óôïí Üíôñá ôçò. Ï Èåïäüóçò ðñïóåëÞöèç öýëáêáò óôçí åðé÷åßñçóç ôïõ óõæýãïõ. Ï åñãïäüôçò Ýëáâå, ùò áíôáìïéâÞ ãéá ôçí áãáèïåñãßá, Ýíá öéëÜêé áðü ôï ÌáñéêÜêé êáé ôþñá äïõëåýåé ðéï ðïëëÝò þñåò ãéá íá âãÜëåé êáé ôá Ýîïäá ôïõ Èåïäüóç. Êáé íá äåßôå ðïõ åêåßíç äåí ëÝåé êïõâÝíôá ïýôå áéóèÜíåôáé ðáñáìåëçìÝíç ãéáôß Ý÷åé ðåñéëÜâåé óôéò îÝíåò ãëþóóåò ôá äßäõìá êáèüôé ãëùóóïìáèÞò. ¼ëïé ðåñíïýí êáëÜ êáé ôá ðáéäéÜ äéáâÜæïõí ìÝóá óôï êáôáêáëüêáéñï, ìïõñìïõñßæïíôáò: «¢ëëïò áðïëýåôáé êé Üëëïé ôçí ðëçñþíïõí.» ÌÜëéóôá! -Ù-

ôçí õðïãñáöÞ ìíçìïíßïõ óõíåñãáóßáò ìå ôç ó÷ïëÞ Äçìüóéáò Õãåßáò ôïõ ðáíåðéóôÞìéïõ ôïõ ×Üñâáñíô, ðñï÷þñçóå ôï õðïõñãåßï Õãåßáò êáé ÊïéíùíéêÞò Áëëçëåããýçò. Óêïðüò ôïõ ìíçìïíßïõ åßíáé ï óõíôïíéóìüò äñÜóåùí êáôÜ ôïõ êáðíßóìáôïò. Áêüìç ëßãï áí áõîÞóåé ôç öïñïëüãçóç óôá ôóéãÜñá ç êõâÝñíçóç äåí íïìßæù üôé èá ÷ñåéáæüìáóôå ôç âïÞèåéá ôïõ ×Üñâáñíô ãéá íá êüøïõí ïé ¸ëëçíåò ôï êÜðíéóìá.

Ä

åí êáôÝëçîå óå êÜôé óõãêåêñéìÝíï ôåëéêÜ ç ÷èåóéíÞ óõíÜíôçóç ôïõ ÂïõëåõôÞ Êþóôá ÊïõêïäÞìïõ êáé ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò ÍÏÄÅ ÌÜêç ÃéáëÝíéïõ ìå ôïí ê. Âáóßëç Ìé÷áëïëéÜêï óôç Ñçãßëëçò ãéá ôéò óôçñßîåéò ðïõ èá äþóåé ç Í.Ä. óôïõò õðïøçößïõò äçìÜñ÷ïõò ôùí äÞìùí ôçò Ðéåñßáò. Ç óõæÞôçóç åðéêåíôñþèçêå óôïí Íüôéï ÄÞìï ðïõ äåß÷íåé íá åßíáé áõôüò ìå ôéò ðåñéóóüôåñåò åðéëïãÝò ìåí, áëëÜ ðïõ óôçí óõãêåêñéìÝíç ðåñßðôùóç íá ìçí åßíáé êáé ôüóï êáëü … Ïé ðëçñïöïñßåò áíáöÝñïõí ðùò åðßêåéôáé êáé Üëëåò óõíáíôÞóåéò êáé ìå äéáöïñåôéêÜ ðñüóùðá ….

ÃÉÁ ÔÏÕÓ ÍÅÏÕÓ ÁÃÑÏÔÅÓ

Áýîçóç óôï 70% ôçò ðñþôçò äüóçò ôïõ ðñéì åãêáôÜóôáóçò Óôï 70%, áðü ôï áñ÷éêü 40%, áõîÜíåôáé ç ðñþôç äüóç ôçò êáôáâïëÞò ôïõ ðñéì åãêáôÜóôáóçò óå äéêáéïý÷ïõò íÝïõò áãñüôåò ìå áðüöáóç ôïõ õðïõñãåßïõ ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò, üðùò áíáêïéíþèçêå ÷èåò. Åðßóçò, ôï õðïõñãåßï ìåôáöÝñåé ôéò áñìïäéüôçôåò åêêáèÜñéóçò ôùí ðñéì åíßó÷õóçò íÝùí ãåùñãþí áðü ôïí ÏÐÅÊÅÐÅ óôéò ÐåñéöÝñåéåò, óôï÷åýïíôáò óôç ãñçãïñüôåñç êáôáâïëÞ ôïõò. Ç ÕÐÏÕÑÃÏÓ Ç õðïõñãüò ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò Ê.ÌðáôæåëÞ åðéóÞìáíå óå äÞëùóÞ ôçò üôé ôï óõíïëéêü ýøïò ôçò åíßó÷õóçò íÝùí áãñïôþí öôÜíåé óå 155 åêáô. åõñþ, ìå ôïõò óõìðëçñùìáôéêïýò ðüñïõò 55 åêáô. åõñþ ðïõ åîáóöáëßóôçêáí. «Óôçñßæïõìå Ýìðñáêôá ôï áãñïôéêü åéóüäçìá, áðëïðïéïýìå ôéò äéáäéêáóßåò êáé äéåõêïëýíïõìå ïõóéáóôéêÜ ôïõò íÝïõò áãñüôåò óå ìßá äýóêïëç ðåñßïäï ãéá ôç ÷þñá» êáôÝëçîå ç õðïõñãüò.

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - ΤΡΙΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010  

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - ΤΡΙΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010