Page 1

ÔÑÉÔÇ 22 ÉÏÕÍÉÏÕ 2010

Åôïò 35ï Áñ.Öýëëïõ 8446

ÔéìÞ Öýëëïõ 0,75 Åõñþ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ ÅêäïôéêÞ åíçìåñùôéêÞ É.ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Ãñáöåßá -Ôõðïãñáöåßá ÂÏÔÓÇ 18 ÔÇË. 38920, 33633, 38606, 46790-92 FAX 20672 www.olympio-bima.gr e-mail ol-bhma@otenet.gr & info@olympio-bima.gr

“ÁìåôÜêëçôá êáé Üíåõ üñùí” ÔÏÕ ÃÉÁÍÍÇ ÊÏÑÏÌÇËÇ «Óôç Äçìïêñáôßá – Ýëåãå ï Ã. ÐáðáíäñÝïõ ï Á´- ç ðëåéïøçößá êõâåñíÜ êáé ç ìåéïøçößá åëÝã÷åé». Ôï «åëÝã÷åé» äåí óçìáßíåé áóöáëþò «ü÷é óå üëá». ¼óï êé áí, äåêáåôßåò ôþñá, ãßíåôáé áêñéâþò áõôü. «ÅëÝã÷åé» êáé óçìáßíåé åîåôÜæåé êáé êñßíåé ôéò áðïöÜóåéò ôçò ðëåéïøçößáò. ¢ëëåò êáôáããÝëëåé, Üëëåò áðïññßðôåé, Üëëåò åãêñßíåé. Êé üëá áõôÜ ìå êñéôÞñéá – ðïõ áóöáëþò éó÷ýïõí êáé ãéá ôçí ðëåéïøçößá.: á) ôï óõìöÝñïí ôïõ ëáïý, â) ôï ðñïåêëïãéêü ôçò ðñüãñáììá, ã) ôéò õðïó÷Ýóåéò ðïõ Ýäùóå êáé ôéò äåóìåýóåéò ðïõ áíÝëáâå, ä) ôçí éäåïëïãßá êáé ôéò áñ÷Ýò ôçò. ÓÞìåñá ç ÊõâÝñíçóç, åëÝã÷åôáé ãéá áóõíÝðåéá. Ãéáôß Üëëá åðáããÝëèçêå êáé õðïó÷Ýèçêå ðñïåêëïãéêÜ êáé Üëëá ôá áêñéâþò áíôßèåôá, ðñÜôôåé ìåôåêëïãéêÜ, áãíïþíôáò üëá ôá êñéôÞñéá ðïõ ðñïáíáöÝñèçêáí. ×éëéïåéðùìÝíá áò ìçí ôá åðáíáëáìâÜíïõìå. Óåëßäá 5

Óýìöùíá ìå ôï ó÷åôéêü íïìïó÷Ýäéï

ÅÎÉÓÙÓÇ ÔÙÍ ÏÑÉÙÍ

óõíôáîéïäüôçóçò Ýùò ôï 2013

ÓÕÌÐËÇÑÙÍÅÉ ÔÑÅÉÓ ÌÇÍÅÓ

Tï ÊÝíôñï ÉáôñéêÞò Öñïíôßäáò ôïõ äÞìïõ Êáôåñßíçò

Äéáéôïëüãïò - Äéáôñïöïëüãïò

ÏÉ ÓÕÍÔÁÎÉÏÕ×ÏÉ ÌÐÏÑÏÕÍ ÍÁ ÊÁÍÏÕÍ ÅÎÅÔÁÓÅÉÓ ÊÁÉ ÍÁ ÃÑÁÖÏÕÍ ÓÕÍÔÁÃÅÓ

¸íá ôñßìçíï ìåôÜ ôçí ìåôåãêáôÜóôáóÞ ôïõ, ôï ÊÝíôñï ÉáôñéêÞò Öñïíôßäáò ôïõ ïñãáíéóìïý êïéíùíéêÞò ðïëéôéêÞò ôïõ äÞìïõ Êáôåñßíçò, Óåëßäá 3

ÁíáëõôéêÜ ïé ðñïâëÝøåéò

ÄÉÁÌÁÑÔÕÑÉÁ ÔÇÓ Å.Ó.ÁÌ.Å.Á. ÃÉÁ ÔÇÍ ÊÁÔÁÑÑÅÕÓÇ ÔÏÕ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ÕÃÅÉÁÓ

2 30ç Ðïëý÷ñïíç åìðåéñßá 2 Ðñüóèåôá ìáèÞìáôá

2 ÏëéãïìåëÞ ôìÞìáôá 2 Óýã÷ñïíç, íÝá êôéñéáêÞ åãêáôÜóôáóç

¢íïäïò

... ðñüóêëçóç, ðñüêëçóç óôïõò áðáéôçôéêïýò ìáèçôÝò Õðåýèõíç óðïõäþí: ÂÁÍÁ ÄÇÌÏÐÏÕËÏÕ - ÌÐÁÓÄÁÑÁ ÅããñáöÝò êáèçìåñéíÜ ¸íáñîç ìáèçìÜôùí 28 Éïõíßïõ Ã. Ïëõìðßïõ 1 (2ïò üñïöïò) Ôçë: 23510 - 23 517 (ðÜíù áðü ôï ÌáõñïåéäÞ)

ÁíáóöÜëåéá óôï åñãáóéáêü êáé ðñïâëÞìáôá ðñïóâáóéìüôçôáò ÐÑÏÓÈÅÔÅÉ ÓÔÁ ÁÉÔÇÌÁÔÁ ÔÏÕ Ï ÓÕËËÏÃÏÓ ÁÌÅÁ ÐÉÅÑÉÁÓ Óåëßäá 3

ÌÜèçìá æùÞò áðü ôçí êïñõöÞ ôïõ Ïëýìðïõ ÅÄÙÓÁÍ ÏÑÅÉÂÁÔÅÓ, ÅÈÅËÏÍÔÅÓ ÊÁÉ ÐÁÉÄÉÁ Óåëßäá 3

Ï ÕÐÏØÇÖÉÏÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÑ×ÇÓ ×ÈÅÓ ÓÔÇÍ ÊÁÔÅÑÉÍÇ

Áõóôçñü ìÞíõìá ØùìéÜäç óôïõò õðïøçößïõò ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷åò Óåëßäá 3

Óåëßäá 5

Õ

url:www.ediaita.gr Êáôåñßíç: Óáñáíôáðüñïõ 6 1ïò üñïöïò Ôçë. 23510 - 39222 Fax: 23510 - 39112 Áéãßíéï: ÁñéóôïôÝëïõò 2Á (äßðëá óôï Äçìáñ÷åßï) Ôçë. 23530 - 24240 Fax: 23530 - 24340 6977 323148 email:vkapetanakis@ediaita.gr

ðáêÝôï ðñïóöïñÜò

4 åâäïìÜäåò + 1 äþñï
ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

Ôñßôç

ÐÉÅÑÉÁ

ÁÐÏ ÔÇÍ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ÁËËÇËÅÃÃÕÇ

«ÖåóôéâÜë óôçí ¢ììï ÉÉ»

Ç ÊïéíùíéêÞ Áëëçëåããýç, óýëëïãïò ößëùí ðáéäéþí ìå êáêïÞèç íïóÞìáôá óáò ðñïóêáëåß ôçí ÊõñéáêÞ 27 Éïõíßïõ óôçí êáëïêáéñéíÞ áßèïõóá äåîéþóåùí ôïõ Ðïëõ÷þñïõ Mediterranean óôçí Ðáñáëßá Êáôåñßíçò, üðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôï «ÖåóôéâÜë óôçí ¢ììï ÉÉ». Óôçí åêäÞëùóç èá ðáñïõóéÜóïõí ôï ðñüãñáììÜ ôïõò ôïðéêïß êáëëéôÝ÷íåò êáé ìïõóéêÜ óõãêñïôÞìáôá ðïéêßëïõ ñåðåñôïñßïõ, ìå óêïðü íá äþóïõí Ýíá êßíçôñï õðïóôÞñéîçò êáé íá åõáéóèçôïðïéÞóïõí ôïõò íÝïõò áíèñþðïõò áðÝíáíôé óôá ðáéäéÜ ðïõ ðÜó÷ïõí áðü íåïðëáóìáôéêÝò áóèÝíåéåò. Ôçí åêäÞëùóç ïñãáíþíåé êáé åðéìåëåßôáé ï Êþóôáò Æïýíæïõñáò êáé ôá Ýóïäá èá äéáôåèïýí ãéá ôéò áíÜãêåò ôùí ðáó÷üíôùí ðáéäéþí êáé ôùí ïéêïãåíåéþí ôïõò. ¸íáñîç: 12:00 ôï ìåóçìÝñé Åßóïäïò : 5€ Ðëçñïöïñßåò: ôçë. 23510 64600 Mediterranean Village êéí.6947 990 877 ÓôÝëëá Êéïóüãëïõ (ãñáììáôÝáò óõëëüãïõ)

ÓÕÍÁÕËÉÅÓ

ÂÁÓÉËÇ

ÊÁÑÑÁ

ìáæß ôïõ ïé ÁË×ÇÌÉÓÔÅÓ

3 Éïõëßïõ óôï Olympus Party óôï Äßïí Êáôåñßíçò 8 Éïõëßïõ óôï ÖåóôéâÜë Ïßôçò óôç Ëáìßá Ç On The Road productions óõíå÷ßæåé ôéò óõíáõëßåò ìå ôïí ìåãÜëï ìáò ëáúêü ôñáãïõäéóôÞ, Âáóßëç ÊáññÜ, ôï ÓÜââáôï 3 Éïõëßïõ óôï Olympus Party óôï Äßïí Êáôåñßíçò êáé ôçí ÐÝìðôç 8 Éïõëßïõ óôï ÖåóôéâÜë Ïßôçò óôç Ëáìßá. Ï Âáóßëçò ÊáññÜò ãéïñôÜæåé ôá 30 ÷ñüíéá ôçò äéóêïãñáößáò ôïõ ìå Ýíá ðñüãñáììá Ýêðëçîç, ìå ôñáãïýäéá ðïõ áãÜðçóå, áëëÜ äåí ôïõ äüèçêå ç åõêáéñßá ìÝ÷ñé óÞìåñá íá åñìçíåýóåé, óå óõíäõáóìü ìå üëåò ôéò ìåãÜëåò äéêÝò ôïõ åðéôõ÷ßåò áðü üëá ôá ÷ñüíéá ôçò äéóêïãñáößáò ôïõ.

ÓÔÅÊÉ ÐÏËÉÔÙÍ ×ÙÑÏÓ ÐÏËÉÔÉÊÏÕ ÄÉÁËÏÃÏÕ ÊÁÉ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ

Á´ ÐÜñïäïò Âüôóç 5 ÊÁÔÅÑÉÍÇ ÔÑÉÔÇ 22 ÉÏÕÍÉÏÕ ÂëÝðïõìå ÌïõíôéÜë 2010 ¸íáí áãþíá ðïäïóöáßñïõ ìå óõìâïëéêü ÷áñáêôÞñá ÅËËÁÄÁ - ÁÑÃÅÍÔÉÍÇ óôéò 21.30

Ç åêðïìðÞ «ÊïíôÜ óôïõò Áãñüôåò», ìå ôïí ÃéÜííç Ôóéìðïíßäç, ðïõ ìåôáäßäåôáé ôçí Ôñßôç 22 Éïõíßïõ 2010, óôéò 10.30 ôï âñÜäõ, óôçí ÄÉÏÍ Ôçëåüñáóç, èÝìá ôçò Ý÷åé : « Óáëéãêáñïôñïößá óôçí Ðéåñßá» ¼íïìá ðñïóêåêëçìÝíùí: ÐÁÑÁÓÊÅÕÁÓ ÉÙÁÍÍÉÄÇÓ Ðáñáãùãüò-¸ìðïñïò óáëéãêáñéþí ÓåâáóôÞ Í. Ðéåñßáò ÔÁÓÏÓ ÃÉÏÕÌÉÄÇÓ Ðáñáãùãüò- ¸ìðïñïò óáëéãêáñéþí ÓåâáóôÞ Í. Ðéåñßáò ÂÁÓÉËÇÓ ÊÁÐÅÔÁÍÁÊÇÓ Äéáôñïöïëüãïò Äéáéôïëüãïò

O ÑÝððïò Éþáííçò ôïõ ÐáíôåëÞ êáé ôçò Åõáããåëßáò ôï ãÝíïò ÃéáííïõëÜêç ðïõ ãåííÞèçêå êáé êáôïéêåß óôç Èåóóáëïíßêç êáé ç Óáëáìðáóßäïõ Óïößá ôïõ Ðáýëïõ êáé ôçò Ìáñßáò ôï ãÝíïò Ôóáíãêáëßäïõ ðïõ ãåííÞèçêå óôçí ÊáâÜëá êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí ìå èñçóêåõôéêü ãÜìï óôïí Éåñü Íáü Áã. Áííáò óôéò 22/8/2010

1o Äùñï

2o Äùñï

4ï ÷ëì. Êáôåñßíçò - Ðáñáëßáò Ôçë: 23510 63660

ÄùñïåðéôáãÞ

1000 Åõñþ

Ðïéüôçôá óôï ôáîßäé!

ÄùñïåðéôáãÞ

500 Åõñþ

3o

Ï ÊïõôóáíôÜò ×ñÞóôïò ôïõ ÍéêïëÜïõ êáé ôçò Ùñáéïæßëçò ôï ãÝíïò ÁñóåíÜ ðïõ ãåííÞèçêå óôç Ñüäï êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç êáé ç ×ñõóéêïý Áóðáóßá ôïõ Êùí/íïõ êáé ôçò Åëåõèåñßáò ôï ãÝíïò Ôóßñêïõ ðïõ ãåííÞèçêå êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí óôïí Éåñü Íáü Áãßáò ÐáñáóêåõÞò Êáôåñßíçò. *** Ï Óéäçñüðïõëïò Çëßáò ôïõ ×ñÞóôïõ êáé ôçò Åëðéíßêçò ôï ãÝíïò Áóëáíßäç ðïõ ãåííÞèçêå óôç Ãåñìáíßá êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç êáé ç ÃñçãïñéÜäïõ Ìáñãáñßôá ôïõ Êùíóôáíôßíïõ êáé ôçò ÖÝíéáò ôï ãÝíïò Êïðáëßäïõ ðïõ ãåííÞèçêå óôç Ñùóßá êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí ìå ðïëéôéêü ãÜìï óôï Äçìáñ÷åßï Êáôåñßíçò.

Åêäüôçò -ÄéåõèõíôÞò

Äçìïóßùí Ó÷Ýóåùí: Áíôþíçò ÊïêïëÜêçò ÔçëÝöùíá : 210-9583571 êáé 6974729382 HëåêôñïíéêÞ Äéåýèõíóç : kokolakispr@yahoo.gr

ÅÊÄÇËÙÓÇ ÉÓÔÏÑÉÊÇÓ ÌÍÇÌÇÓ Ï Ðïëéôéóôéêüò Ïñãáíéóìüò ôïõ ÄÞìïõ Êáôåñßíçò êáé ïé Ðïëéôéóôéêïß Óýëëïãïé Ëéâáäéùôþí êáé Êïêêéíïðëéôþí Êáôåñßíçò, ôï ÊÝíôñï ÃñáììÜôùí êáé Ôå÷íþí Ã. ÑÜðôç êáé ç åôáéñåßá «ÐÁÉÄÅÉÁ» ìå Ýäñá ôéò Ç.Ð.Á., óáò ðñïóêáëïýí óå åêäÞëùóç éóôïñéêÞò ìíÞìçò ìå èÝìá: «ÔÏ ÔÅËÏÓ ÔÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÊÇÓ ÁÕÔÏÊÑÁÔÏÑÉÁÓ ÌÅ ÔÇ ÌÁ×Ç ÔÇÓ ÐÕÄÍÁÓ ÔÏ 168 ð.×. (óôçí ðåäéÜäá ôçò Êáôåñßíçò) ÊÁÉ ÏÉ ÓÕÍÅÐÅÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÈÑÙÐÏÔÇÔÁ ÙÓ ÓÇÌÅÑÁ. ÏìéëçôÝò èá åßíáé ï ô. Õðïõñãüò ÓôÝëéïò ÐáðáèåìåëÞò, ï ÄÞìáñ÷ïò Êáôåñßíçò ÓÜââáò ×éïíßäçò êáé ï öéëüëïãïò- óõããñáöÝáò Ãéþñãïò ÑÜðôçò. Ç åêäÞëùóç èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôçí ÔåôÜñôç 23 Éïõíßïõ êáé þñá 20:00, óôçí Ðëáôåßá Åëåõèåñßáò.

ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏÓ ÅÕÊÁÑÐÉÄÇ ôçë. 34551-2

ÓÇÌÅÑÁ

A ÔÅÁÌ

ÐÁÍÅËËÇÍÉÁ ÐÑÅÌÉÅÑÁ!!! ÐÑÏÂÏËÅÓ: 6.20 & 10.30

ÑÁÍÔÅÂÏÕ ÃÉÁ ÐÁÍÔÑÅÌÅÍÏÕÓ

IRON MAN 2

ÐÑÏÂÏËÅÓ: 10.20

ÐÑÏÂÏËÅÓ: 7.40

STREETDANCE 3D ÌÅ ÔÇÍ ÌÁÃÅÉÁ ÔÏÕ 3D ÐÑÏÂÏËÅÓ: 8.30

Äéðëùìáôïý÷ïò Áóôñïëüãïò ÓõíåñãÜôçò ôçò Ëßôóáò ÐáôÝñá

Äùñï

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ Éäéïêôçóßá - ¸êäïóç ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ É. ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å.

ÊÁÍÏÕÓÇÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ & ÓÉÁ Å.Å ÏÍ ÔÇÅ ROAD PRODUCTIONS ÁëùðåêÞò 47, 10676 ÊïëùíÜêé, ÁèÞíá. Ôçë. 210.7229003 – fax: 210.7232732 E-mail: Info@ontheroadlive.gr Ðëçñïöïñßåò : ÈÜíïò Êáíïýóçò : 6977- 447732

Ôï ôÝëïò ôçò ÌáêåäïíéêÞò Áõôïêñáôïñßáò ìå ôç ìÜ÷ç ôçò Ðýäíáò ôï 168 ð.×.

Ðë.Åëåõèåñßáò 3 Ôçë.: 23520 21888

ÃáñõöÜëëïõ ÅëÝíç -

Ìáæß ôïõ ïé ÁË×ÇÌÉÓÔÅÓ óõíäõÜæïíôáò ôç ñïê äéÜèåóç ìå ôï Ýíôå÷íï êáé ôï ëáúêü ôñáãïýäé. Ìéá ìåãÜëç ìïõóéêÞ óôéãìÞ, ðïõ äßíåé ôçí åõêáéñßá óôï Âáóßëç ÊáññÜ íá Ýñèåé óå åðáöÞ ìå ôïí êüóìï ðïõ ôïí áãÜðçóå êáé ôïí áíÝäåéîå êáé óôïõò íåþôåñïõò ôçí äõíáôüôçôá, íá ôïí ãíùñßóïõí áðü êïíôÜ. Ï Âáóßëçò ÊáññÜò áðïäåéêíýåé üôé ôï êáëü ëáúêü åëëçíéêü ôñáãïýäé åßíáé äéá÷ñïíéêü êáé ìðïñåß íá êáëýøåé ôï ÷Üóìá üëùí ôùí ãåíåþí ÅëëÞíùí ìå ôçí áõèåíôéêüôçôÜ ôïõ. Óõíïäïéðüñïé óå áõôü ôï êáëïêáéñéíü ôáîßäé, ìáæß ìå ôï Âáóßëç ÊáññÜ êáé ôïõò ÁË×ÇÌÉÓÔÅÓ, ç ÅëÝíç ÁíôùíéÜäïõ êáé ï ËÜìðôç Åëçíáßïò. Ìéá óõíáõëßá ðïõ õðüó÷åôáé ìïõóéêÝò åêðëÞîåéò, ìå áðñüâëåðôá ôñáãïýäéá êáé äéÜèåóç êáé … Áë÷çìéóôéêïýò óõíäõáóìïýò!

ÁÕÑÉÏ ÔÅÔÁÑÔÇ 23 ÉÏÕÍÉÏÕ ÊÁÉ ÙÑÁ 20:00, ÓÔÇÍ ÐËÁÔÅÉÁ ÅËÅÕÈÅÑÉÁÓ

Ôçí Ôñßôç 22 Éïõíßïõ, óôéò 10.30 ôï âñÜäõ ÓÔÇÍ ÅÊÐÏÌÐÇ «ÊÏÍÔÁ ÓÔÏÕÓ ÁÃÑÏÔÅÓ» ÔÇÓ ÄÉÏÍ ÔÇËÅÏÑÁÓÇÓ ìå ôïí ÃéÜííç Ôóéìðïíßäç ÈÝìá: « Óáëéãêáñïôñïößá óôçí Ðéåñßá»

ÊÜíôå ôçí áíáããåëßá ôïõ ãÜìïõ óáò óôï “Ïëýìðéï ÂÞìᔠêáé ðÜñôå Ýíá êïõðüíé äùñåÜí óõììåôï÷Þò ãéá ôéò êëçñþóåéò!

22 Éïõíßïõ 2010

ÁéóèçìáôéêÜ ÏéêïãåíåéáêÜ ÏéêïíïìéêÜ áðáíôÞóåéò êáé ëýóåéò óå üðïéï ðñüâëçìá óáò áðáó÷ïëåß. Ðëçñ. ôçë. 6979 076410 ãéá ñáíôåâïý - Êáôåñßíç

Äéáöçìéóôéêü ÔìÞìá:

ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ

ÎÅÍÏÖÙÍ ÌÐÁÑÁËÉÁÊÏÓ

Áñ÷éìáíäñßôçò Éùáêåßì Ïéêïíïìßêïò

ÔÁÓÏÕËÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÄÏÕ

Â.É. Ìüó÷çò, Ã. ÑÜðôçò, Ð. ÁëåêÜêçò, Ã. Ôóéìðïíßäçò, Ä. Íáôóéüò,

Õðåýèõíïò Ôõðïãñáöåßïõ:

Áä. ÅõáããÝëïõ, Ó. ÆÜ÷ïò,

×. ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ

Ê. Äáëáêéïõñßäçò, É. Êáëéáìðüò,

ÌÁÑÉÁ ÊÏÑÏÌÇËÇ

È. Ðáðáêþóôáò, Ñ. ÊïñïìÞëç,

ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ:

Éóì. ÌáêñÞ, Ë. ÔæÝêçò, Ã.Ð. ÊáñáãéÜííçò Áèëçôéêü ñåðïñôÜæ: ÓÐÕÑÏÓ ÓÊÏÕÖÁÓ Ãñáöåßá: Âüôóç 18 60 100 Êáôåñßíç

ÔçëÝöùíá: 23510 33633 - 23510 46790-99

Åóùôåñéêïý ÅôÞóéá: 96 Åõñþ

FAX: 23510 20672

Åëá÷ßóôç: 20 Åõñþ

×åéñüãñáöá ðïõ äçìïóéåýïíôáé

Åîùôåñéêïý ÅôÞóéá: 220 äïë.

Þ ü÷é äåí åðéóôñÝöïíôáé

Ôñáðåæþí-Ïñãáíéóìþí 315 Åõñþ

email: Ol-bhma@otenet.gr

TV ðñüãñáììá

NET

ÅÔ 3 08.15: ×Üíôé ÌÜíé: Ï ìáóôïñÜêïò 08.45: Ç êïõíåëïýðïëç 09.00: Ìßêé ÌÜïõò: Ðáßæù êáé ìáèáßíù. 09.30: Ïäüò Öôåñþí 10.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá. «Åßíáé Ýíáò ôñåëüò ôñåëüò Âåããïò» 11.15: Áéãáßïí íõí êáé áåß 12.00: ¸÷ïõìå êáé ëÝìå 14.00: ÅéäÞóåéò 14.30: ÏõñÜíéï ôüîï 15.00: ÖéíÝáò êáé ÖÝñìð 16.00: ×Üíá ÌïíôÜíá 16.30: Ôæüíáò 17.00: Áôßèáóá íéÜôá 18.00: Ôï Ìéíüñå ôçò ÁõãÞò 19.00: ÊëÞñùóç ëáúêïý ëá÷åßïõ 19.10: ÐáñÜâáóç 20.00: ÍôïêéìáíôÝñ 21.00: Ôá ìõóôéêÜ ôùí öõôþí 22.00: ÉñÜí ï ðüëåìïò ôùí åêáôü ÷ñüíùí 23.00: ÅéäÞóåéò 24.00: Åëëçíéêüò êéíçìáôïãñÜöïò «ÐáñÜèõñï óôç Äýóç» 01.15: Åãêëçìá êáé Ýñåõíá

05.30: Õäñüãåéïò (Å) 06.00: ÊáëçìÝñá ìå ôïí Ãéþñãï ÁõôéÜ 10.30: Åäþ êáé ôþñá 12.00: Ðïëý ìðëÜ ìðëá 15.00: Ìåóçìåñéáíü express 17.45: Áðïãåõìáôéíü äåëôßï 17.30: Showbiz news. 18.45: ÓÞìåñá ìå ôïí ¢êç Ðáõëüðïõëï. 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 20.55: Auto Alter 21.00: Õäñüãåéïò 02.15: Auto Alter 02.15: ÎÝíç ôáéíßá «Ìéá æùÞ ôçí Ý÷ïõìå»

06.00: Óïýðåñìáí ôá ÷ñüíéá ôçò íéüôçò 06.45: Êéíïýìåíá ó÷Ýäéá 07.45: ÐñùéíÞ ÌåëÝôç 10.15: Íçóôéêïß ðñÜêôïñåò 11.15: Êïñßíá ç áãñéüãáôá 12.30: ÅéäÞóåéò 13.30: Super star 16.30: ÅéäÞóåéò 16.45: Öþôçò- Ìáñßá Live 18.45: ÉáôñéêÝò õðïèÝóåéò 19.45: ÅéäÞóåéò 21.00: ÎÝíç ôáéíßá «Last Holiday» 23.15: ÏìÜäá NCIS 00.15: Íüìïò êáé ôÜîç 02.15: ÎÝíç ôáéíßá. «Ôá óáãüíéá ôïõ ôñüìïõ 3» 04.00: ÎÝíç ôáéíßá «Áããåëïé óôï ãÞðåäï»

10.30: Ðñïóôáôåýïíôáò ôç öýóç 11.30: ÌïõíôéÜë 2010 13.00: ÅéäÞóåéò 14.30: Ïé êüñåò ôïõ Ìáêëåïíô 15.30: Ôïëìç êáé ãïçôåßá 16.00: Ç ÷áñÜ ôçò æùãñáöéêÞò 17.00: ÅéäÞóåéò 17.55: ÁèëçôéêÝò åéäÞóåéò 18.05: ÅéäÞóåéò óôç íïçìáôéêÞ 18.15: Åêôç áßóèçóç 18.30: ÁñðáêôéêÜ 19.30: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá. «Áíèñùðïò ãéá üëåò ôéò äïõëåéÝò». 20.00: Ðñïóôáôåýïíôáò ôç öýóç 21.00: Ìéá Üãñéá æùÞ 21.40: Äåëôßï êáéñïý 22.00: ÅéäÞóåéò 23.30: Í. Æçëáíäßá – Óëïâåêßá 01.30: Óéíåìáíßá 02.30: Ôïëìç êáé ãïçôåßá 03.00: ÌïõíôéÜë 2010.

06.15: Love bites 07.00: ÊáëçìÝñá ÅëëÜäá 10.00: 10 ìå 1 ìáæß 12.50: Ìå áãÜðç 13.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ-1 13.50: Áêñùò ïéêïãåíåéáêüí 14.45: Êùíóôáíôßíïõ êáé ÅëÝíçò 15.45: Ôï êáöÝ ôçò ×áñÜò 16.15: Áîßæåé íá ôï äåéò 17.20: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ-1 19.00: Love Bites 20.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ-1 21.00: ×ßëéåò êáé ìßá íý÷ôåò 22.00: Éáôñéêü áðüññçôï 23.00: Grey’s anatomy 24.00: True blood 01.15: ANT 1 news 01.10: Ïé óôÜâëïé ôçò ÅñéÝôáò Æáúìç 03.45: Ôçò áãÜðçò ìá÷áéñéÜ 04.00: Åñùôáò êëÝöôçò 04.45: ÔçëåìÜñêåôéíãê 04.20: Mobil Fun 04.30: Óïößá Ïñèç (Å)

06.00: ÁÝñéíåò óéùðÝò 07.00: Êïéíùíßá þñá ìÝãá 10.00: Ïìïñöïò êüóìïò ôï ðñùß 13.10: Ç æùÞ ôçò Üëëçò 14.00: ÅéäÞóåéò 15.00: ÌðïõêéÜ êáé óõ÷þñéï 16.00: Ӓ áãáðþ ì’ áãáðÜò 16.50: ÌáôéÝò óôá ãåãïíüôá 17.20: Äýï îÝíïé 18.10: Ç æùÞ ôçò Üëëçò 19.00: Ôá ìõóôéêÜ ôçò ÅäÝì 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 21.00: Ç æùÞ ôçò Üëëçò 21.45: ÐåíÞíôá- ðåíÞíôá 22.45: Óôï ðáñÜ ðÝíôå 23.30: Åñåõíá 00.30: Ôåëåõôáßá ãåãïíüôá 00.45: Åßìáóôå óôïí áÝñá 02.00: ÅðéöÜíåéá 03.00: Öåýãá 04.00: ÔçëåìÜñêåôéíãê 04.30: Åíáò áîéïëÜôñåõôïò ìðåëÜò

06.00: Êïõò êïõò ôï ìåóçìÝñé 07.50: ÐÜíù óôçí þñá 10.00: ÊáöÝò ìå ôçí ÅëÝíç 13.00: ÅéäÞóåéò. 13.15: Êïõò êïõò ôï ìåóçìÝñé 16.00: ÄÝóôå ôïõò 17.00: ÅéäÞóåéò 17.05: ÄÝóôå ôïõò 18.00: Fatus olus 19.00: ÅéäÞóåéò. 20.00: ÊÜôé øÞíåôáé 21.00: Áë Ôóáíôßñé íéïõæ 23.00: Óðßôé áð’ ôçí áñ÷Þ 24.00: Sex and the city 00.45: Ïé éóôïñßåò ôïõ áóôõíüìïõ ÌðÝêá 02.15: 10ç åíôïëÞ 03.15: Ç êïõæßíá ôçò ìáìÜò 04.00: Åéêüíåò 05.00: ÔçëåáãïñÝò

06.00: ÐñùúíÞ åíçìÝñùóç 10.00: Óõìâáßíåé ôþñá. 12.00: ÅéäÞóåéò 13.00: ÌÝíïõìå ÅëëÜäá 15.00: ÅéäÞóåéò 16.00: Å÷åé ãïýóôï 17.00: ÅñáóôÝò ôçò ðåñéðÝôåéáò 18.00: ÅéäÞóåéò 19.00: Ùñá ÌïõíôéÜë – Post game 21.30: Âñáæéëßá- Âüñåéá ÊïñÝá 22.00: Ùñá ìïõíôéÜë 01.15: ÎÝíç ôáéíßá «Ôç íý÷ôá ðïõ äåí óõíáíôçèçêáìå»


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÌÏÕÓÉÊÏ Ó×ÏËÅÉÏ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ ÅÐÉËÏÃÇÓ ÌÁÈÇÔÙÍ

ÃÉÁ ÔÇÍ Á´ ÃÕÌÍÁÓÉÏÕ Ó×ÏËÉÊÏÕ ÅÔÏÕÓ 2010-2011 1 ÊïõëéÜíïò ÁèáíÜóéïò-Äéïíýóéïò 2 Âüãäáíïò Ñïäüëöïò 3 Áñíç ¢ííá-Ìáñßá 4 Æþâáò Ãåþñãéïò 5 ÏéêïíïìÜêçò ÉùÜííçò 6 Ìïõñáôßäïõ Èåïäþñá 7 Ìåëéïðïýëïõ ÄÞìçôñá 8 ÔæáíÞ Áéêáôåñßíç 9 ÊáñáäçìÞôñç Ìáñßá 10 Ôóáêßñïãëïõ Ößëéððïò-ÑáöáÞë 11 ÂáóéëåéÜäïõ ÂáóéëéêÞ 12 ÃáãÜíç ×ñéóôßíá 13 Ôñßãêáò ÁóôÝñéïò- ÑáöáÞë 14 Ôåëéïãëáíßäçò Âáóßëçò 15 Óðáíïý ÁëåîÜíäñá 16 ÓáôéëìÞò ÉùÜííçò 17 Éóôüããïõ Óïößá 18 Óðáíßäçò ÏñöÝáò 19 ×áôæçâáóéëåßïõ Ìáñßá 20 Ôåìéñôæßäçò ÓÜââáò 21 ÓáëáâÝñçò ÁëÝîáíäñïò 22 Èåï÷áñïðïýëïõ Ìåñüðç 23 Êáæáíôæßäçò Ãåþñãéïò 24 Ìé÷áçëßäïõ Ìáñßá 25 Óáìóïýñçò Íéêüëáïò 26 Óéáóéïðïýëïõ Ðáíáãéþôá 27 Ëüìåí Öñåäåñßêï-Ðáýëï 28 Ìðëáôóéþôçò ÐÝôñïò 29 Êïõñãéþôçò ÌÜñéïò 30 Ìùõóßäïõ Åñìéüíç-ÉùÜííá 31 Ãêïýôæá Ãëõêåñßá 32 ËáöáôæÞò ÄçìÞôñçò

95,75 89,5 86,25 86 84,75 84 83 82,75 82 81,25 80,5 79,25 78,5 76,5 76,25 76,25 75,75 74,75 73,75 72,75 72,5 71,75 70,75 70,75 68,75 67,5 67,5 66 65,25 64 61 60,25

Ï ÄÉÅÕÈÕÍÔ¹Ó ÐÅËËÁÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ

ÓõíåäñéÜæåé áýñéï ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï Êáôåñßíçò ÐÏÉÁ ÈÅÌÁÔÁ ÈÁ ÓÕÆÇÔÇÈÏÕÍ Áýñéï ÔåôÜñôç 23ç Éïõíßïõ 2010 èá óõíåäñéÜóåé ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï Êáôåñßíçò ìå èÝìáôá: Ôñïðïðïßçóç ôå÷íéêïý ðñïãñÜììáôïò ÄÞìïõ Êáôåñßíçò Ýôïõò 2010. ÁíáêáôáíïìÞ ÷ñçìáôïäüôçóçò Ýñãùí, ìåëåôþí êáé ðñïìçèåéþí áðü ôç ÓÁÔÁ 2010. Áíáìüñöùóç ðñïûðïëïãéóìïý ÄÞìïõ Êáôåñßíçò ïéêïíïìéêïý Ýôïõò 2010. ¸ãêñéóç ôçò áñéè.30/2010 ìåëÝôçò ôïõ Ýñãïõ «ÓõíôÞñçóç ðåæïäñüìùí ÏëõìðéáêÞò ÁêôÞò», êáèïñéóìüò ôñüðïõ åêôÝëåóçò ôïõ Ýñãïõ ìå áõôåðéóôáóßá êáé äéÜèåóç ðßóôùóçò. ¸ãêñéóç ôçò áñéè.22/2010 ìåëÝôçò ôïõ Ýñãïõ «ÓõíôÞñçóç êáé áíáâÜèìéóç ôïõ áóôéêïý ðñáóßíïõ åíüôçôáò Åèíéêïý Óôáäßïõ», êáèïñéóìüò ôñüðïõ åêôÝëåóçò ôïõ Ýñãïõ ìå äçìïðñáóßá. ¸ãêñéóç ôçò áñéè.18/2010 ìåëÝôçò ôïõ Ýñãïõ «ÐñïìÞèåéá, öüñôùóç, ìåôáöïñÜ êáé äéÜóôñùóç áììï÷Üëéêùí», êáèïñéóìüò ôñüðïõ åêôÝëåóçò ôïõ Ýñãïõ ìå áõôåðéóôáóßá êáé äéÜèåóç ðßóôùóçò. ¸ãêñéóç 2ïõ Áíáêåöáëáéùôéêïý Ðßíáêá ôïõ Ýñãïõ «ÊáôáóêåõÞ ðåæïäñïìßùí ôïðéêþí äéáìåñéóìÜôùí» (119/2009 ìåëÝôç) ¸ãêñéóç Þ ìç ôùí áðïëïãéóìþí ôùí Íïìéêþí Ðñïóþðùí ôïõ ÄÞìïõ ìå ôçí åðùíõìßá «Ó÷ïëéêÝò ÅðéôñïðÝò», ãéá ôï ïéêïíïìéêü Ýôïò 2009 (6/2010 åéóÞãçóç ÄÅÐ) Ãíùìïäüôçóç ãéá Ýãêñéóç ñõìïôïìéêïý ó÷åäßïõ óôç èÝóç ÐñïóÞëéï Óâïñþíïõ Åãêñéóç åîþäéêïõ -–óõìâéâáóôéêïý ôñüðïõ êáèïñéóìïý ôéìÞò ìïíÜäáò áðïæçìßùóçò åêôÜóåùí ãçò Äçìïôþí – ÄÞìïõ. Åãêñéóç êáôáâïëÞò áðïæçìßùóçò åðéêåßìåíùí áðü ôéò êõñþóåéò ôùí ðñÜîåùí åöáñìïãÞò ðïëåïäïìéêïý ó÷åäßïõ ðüëåùò Êáôåñßíçò ê.á.

ÅÉÄÇÓÅÉÓ Tï ÊÝíôñï ÉáôñéêÞò Öñïíôßäáò ôïõ äÞìïõ Êáôåñßíçò

ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí 1ç ðïõ âñßóêåôáé ðëÝïí ìÝóá óôï ðÜñêï, ðáñÝ÷åé ôéò õðçñåóßåò ôïõ ðñïò ôïõò óõíôáîéïý÷ïõò ôùí ôáìåßùí ÏÃÁ êáé ÉÊÁ. Ç èÝóç ôïõ êôéñßïõ üðïõ óôåãÜæåôáé, ãßíåôáé üëï êáé ðéï ãíùóôÞ êáé ðñïôéìÜôáé áðü áñêåôïýò, áíÜëïãá êáé ìå ôçí ðåñéï÷Þ óôçí ïðïßá ìÝíïõí. Ôï óðéôÜêé ìÝóá óôï ðÜñêï, áíáêáéíßóèçêå áðü ôï äÞìï Êáôåñßíçò ìÝóá óôç ÷ñïíéÜ êáèþò Þôáí åãêáôáëåéììÝíï, ãéá íá éêáíïðïéåß ôéò áíÜãêåò åíüò êÝíôñïõ éáôñéêÞò öñïíôßäáò. ¼ðùò ìáò áíÝöåñå ï ðñüåäñïò ôïõ ïñãáíéóìïý êïéíùíéêÞò ðïëéôéêÞò ÁíáóôÜóéïò ÐáðáæÞóçò, óôï ÷þñï ðñáãìáôïðïéïýíôáé ìéá óåéñÜ áðü áðëÝò åîåôÜóåéò, üðùò ìÝôñçóç ðßåóçò, æá÷Üñïõ áëëÜ êáé ðáñï÷Þ ðñþôùí âïçèåéþí. Áêüìá ãßíïíôáé óõíôáãïãñáöÞóåéò ãéá ôá ôáìåßá ÉÊÁ êáé ÏÃÁ. ÓõíôáãïãñÜöçóç Ãéá ôï ÉÊÁ, Ýñ÷åôáé êÜèå ôåëåõôáßá ÐáñáóêåõÞ ôïõ ìÞíá ãéáôñüò ðïõ åêôåëåß ôç óõíôáãïãñÜöçóç, åíþ ãéá ôïí ÏÃÁ äåí õðÜñ÷åé áêüìá êÜðïéïò ãéáôñüò ðïõ íá Ýñ÷åôáé, åîõðçñåôïýíôáé üìùò üóïé Ýñ÷ïíôáé. ÊÜèå ÄåõôÝñá ëïéðüí, ïé óõíôáîéïý÷ïé ìðïñïýí íá áöÞíïõí ôá âéâëéÜñéÜ ôïõò êáé íá ôá ðáßñíïõí ðßóù ôçí ÔåôÜñôç. Ïé óõíôáãÝò ðçãáßíïõí óôï íïóïêïìåßï, óôçí äñ. Ìáñßá ÌáëëéÜñá ç ïðïßá åîåôÜæåé ôéò ðåñéðôþóåéò êáé áíáëüãùò õðïãñÜöåé ôéò óõíôáãÝò. Ç êáôÜóôáóç áõôÞ ìÜëéóôá åßíáé ìüíéìç, êáèþò ðñéí ôçí äñ. ÌáëëéÜñá, ôï Ýñãï áõôü åß÷å õð’ åõèýíç ôïõ ï äñ. Ìáëáêüðïõëïò.

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Ôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò óáò ðñïóêáëåß óôçí éäéáßôåñá åðßêáéñç åíçìåñùôéêÞ åêäÞëùóç ðïõ äéïñãáíþíåé ôçí ÔåôÜñôç 23 Éïõíßïõ 2010, þñá 19:00 óôç óõíåäñéáêÞ áßèïõóá ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ ( 1ïò üñïöïò ) ìå èÝìá : ÍÝá ÐñïãñÜììáôá ÔÅÌÐÌÅ 010 «Åããýçóç áðü ôçí ÔÅÌÐÌÅ ÁÅ ×áìçëüôïêùí äáíåßùí 1. Ãéá ôçí êÜëõøç öïñïëïãéêþí êáé áóöáëéóôéêþí õðï÷ñåþóåùí 2. Ãéá ôçí êÜëõøç äáðáíþí áãïñÜò ðñþôùí õëþí, åìðïñåõìÜôùí, õðçñåóéþí êëð» ÅéóçãçôÞò : Äñ. ÁëÝîáíäñïò ÐáðáñóÝíïò Ðñüåäñïò Ôáìåßïõ Åããõïäïóßáò Ìéêñþí & Ðïëý Ìéêñþí Åðé÷åéñÞóåùí (ÔÅÌÐÌÅ ) Ç ðáñïõóßá óáò èá ìáò ôéìÞóåé éäéáßôåñá - Ï Ðñüåäñïò Çëßáò ×áôæç÷ñéóôïäïýëïõ

Áíôéðñïóùðåßá ôçò ÔÅÄÊ Ðéåñßáò óôéò ÂñõîÝëëåò ÔñéÞìåñç åðßóêåøç óôï Åõñùðáúêü Êïéíïâïýëéï êáé ôéò ÂñõîÝëëåò ðñáãìáôïðïßçóå áíôéðñïóùðåßá ôçò ÔÅÄÊ Ðéåñßáò ýóôåñá áðü ðñüóêëçóç ôïõ ÅõñùâïõëåõôÞ Ãéþñãïõ ÐáðáóôÜìêïõ.ÊáôÜ ôçí ðñþôç çìÝñá, ôá ìÝëç ôçò ÔÅÄÊ óõíáíôÞèçêáí êáé óõæÞôçóáí ãéá ìéá þñá èÝìáôá åëëçíéêïý êáé ôïðéêïý åíäéáöÝñïíôïò ìå ôçí Åðßôñïðï Áëéåßáò ê. ÄáìáíÜêç, åíþ óôçí óõíÝ÷åéá îåíáãÞèçêáí óôïõò ÷þñïõò ôïõ êôçñßïõ Berlaymont.Ôç äåýôåñç çìÝñá, ïé åêðñüóùðïé ôçò ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò ôçò Ðéåñßáò åðéóêÝöèçêáí ôï Åõñùðáúêü Êïéíïâïýëéï üðïõ êáé åíçìåñþèçêáí ãéá ôç ëåéôïõñãßá êáé ôç äñáóôçñéüôçôÜ ôïõ áðü ôïí ê. ÐáðáóôÜìêï êáé äéáêïììáôéêÞ ïìÜäá ÅëëÞíùí Åõñùâïõëåõôþí. Áêïëïýèçóå åðßóêåøç óôçí áßèïõóá ôçò ÏëïìÝëåéáò ôïõ Åõñùêïéíïâïõëßïõ êáé óôç óõíÝ÷åéá ðáñáôÝèçêå ãåýìá ðñïò ôéìÞí ôïõò ìå ôçí óõììåôï÷Þ êáé ôïõ ÍïìÜñ÷ç ôçò Ðéåñßáò ê. Ðáðáóôåñãßïõ. Ôï áðüãåõìá ôçò ßäéáò çìÝñáò, Ýãéíáí äåêôïß óôï êôÞñéï ðïõ óôåãÜæåé ôçí Áíôéðñïóùðåßá ôçò Åêêëçóßáò ôçò ÅëëÜäïò óôçí ÅÅ áðü ôïí äéåõèõíôÞ ôçò Åðßóêïðï Á÷áÀáò ê. ÁèáíÜóéï.ÅðéêåöáëÞò ôçò áðïóôïëÞò Þôáí ï ÄÞìáñ÷ïò ÐÝôñáò êáé áíôéðñüåäñïò ôçò ÔÅÄÊ ê. Ðáðáäçìçôñßïõ, åíþ óõììåôåß÷áí åðßóçò ïé ÄÞìáñ÷ïé Äßïõ ê. Ðáðá÷ñÞóôïò, Ìåèþíçò ê. Áâñáìßäçò, Êïñéíïý ê. Áâñáìßäçò, Ðýäíáò ê. Ôáôóßäçò, ïé ÁíôéäÞìáñ÷ïé Ëéôï÷þñïõ ê. Óôá÷ôÜñçò, Áéãéíßïõ ê. Äçìüðïõëïò, êáé ïé Äçìïôéêïß Óýìâïõëïé Êïëéíäñïý ê. ÆáãñÞò êáé ê. ÄáóêáëÜêçò, Áéãéíßïõ ÁëìðÜíçò, êáèþò êáé ïé êýñéïé Êåñáçëßäçò êáé ÌùõóéÜäçò ùò åêðñüóùðïé ôùí ôïðéêþí ÌÌÅ. ÈåôéêÜ Þôáí ôá óõìðåñÜóìáôá üëùí êáé ïé êåñäéóìÝíïé áðü ôçí åðßóêåøç áõôÞ åßíáé üëïé ïé ðïëßôåò ôçò Ðéåñßáò. Êáëü èá åßíáé üìùò ðñïò åíçìÝñùóç üëùí íá ãßíïõí ãíùóôÜ üëá üóá óõæçôÞèçêáí ôüóï áðü ôïõò åðéêåöáëåßò ÄçìÜñ÷ïõò êáé ÁíôéäçìÜñ÷ïõò üóï êáé áðü ôïõò åêðñïóþðïõò ôùí Ì.Ì.Å. ðïõ âñÝèçêáí óôéò ÂñõîÝëëåò êáèþò åêêñåìåß êáé åñþôçóç öïñïëïãïýìåíïõ ðïëßôç ðïõ áíáæçôÜ áðáíôÞóåéò êáé äåí Ý÷åé áðáíôçèåß áêüìá.

ÁíáóöÜëåéá óôï åñãáóéáêü êáé ðñïâëÞìáôá ðñïóâáóéìüôçôáò ÏñãÞ êáé áãáíÜêôçóç åêöñÜæïõí ôá Üôïìá ìå áíáðçñßá ãéá ôçí êáôÜññåõóç ôïõ óõóôÞìáôïò õãåßáò, ôçò ïðïßáò ãßíïíôáé êáèçìåñéíÜ ìÜñôõñåò. Ç êáôÜóôáóç áõôÞ, óå óõíäõáóìü ìå ôç äõóìåíÞ ïéêïíïìéêÞ ðåñßïäï êáé ôçí ðáñÜëëçëç ìåßùóç ôùí åéóïäçìÜôùí ôïõò, ôïõò ïäÞãçóå óôçí áðüöáóç íá ðñïâïýí óå óõãêÝíôñùóç äéáìáñôõñßáò Ýîù áðü ôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí. Ç óõãêÝíôñùóç ïñßóôçêå ãéá ôçí ÔåôÜñôç 23 Éïõíßïõ êáé þñá 10 ð.ì. Ôá áéôÞìáôÜ ôïõò ðåñéëáìâÜíïõí: - ¸êôáêôç ÷ñçìáôïäüôçóç ôïõ ÔïìÝá ôçò Ðñüíïéáò êáé ôçò Øõ÷éêÞò Õãåßáò óå ìéá ÷ñïíéêÞ óôéãìÞ ðïõ ÊÝíôñá ðïõ ëåéôïõñãïýí ìå ðñùôïâïõëßåò ôùí ãïíåúêþí Óõëëüãùí âÜæïõí ëïõêÝôï - ÈÝóðéóç åéäéêïý êïéíùíéêïý ðüñïõ ãéá ôç ÷ñçìáôïäüôçóç ôçò Ðñüíïéáò êáé ôçò Øõ÷éêÞò Õãåßáò - ¢ìåóåò ðñïóëÞøåéò óå üëåò ôéò ÌïíÜäåò ÊïéíùíéêÞò Öñïíôßäáò, óå üëåò ôéò õðçñåóßåò Øõ÷éêÞò Õãåßáò êáé ôéò ÌïíÜäåò ×ñïíßùí ÐáèÞóåùí - ×ñçìáôïäüôçóç ôïõ ÏÐÁÄ ãéá ôçí åîüöëçóç ôùí õðÝñïãêùí ïöåéëþí ôïõ óôïõò áóöáëéóìÝíïõò ìå áíáðçñßá êáé ÷ñüíéåò ðáèÞóåéò - ÅðÝêôáóç åõíïúêþí óõíôáîéïäïôéêþí ñõèìßóåùí ðïõ éó÷ýïõí ãéá ôïõò áóöáëéóìÝíïõò ìå áíáðçñßá ôïõ éäéùôéêïý ôïìÝá

êáé ôïõò áóöáëéóìÝíïõò ôïõ äçìïóßïõ - Áýîçóç ôïõ åðéäüìáôïò êßíçóçò ãéá íá êáëõöèïýí ïé åðéðëÝïí äáðÜíåò ðïõ óçìåéþèçêáí áðü ôéò óõíå÷åßò áõîÞóåéò óôçí ôéìÞ ôçò âåíæßíçò êáé åðùìßæïíôáé ôá Üôïìá ìå áíáðçñßá - Éêáíïðïßçóç ôïõ ðÜãéïõ áéôÞìáôïò ôçò Å.Ó.Á.ìåÁ. ãéá åêðñïóþðçóÞ ôçò óôçí ÏÊÅ Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÁÌÅÁ ÐÉÅÑÉÁÓ Äõóôõ÷þò, ôá ðñïâëÞìáôá ôùí áôüìùí ìå åéäéêÝò áíÜãêåò äåí ðåñéïñßæïíôáé óôá ðáñáðÜíù. ÐÝñáí áõôþí ôùí áéôçìÜôùí, ï ðñüåäñïò ôïõ Óõëëüãïõ ÁÌÅÁ Ðéåñßáò Ìé÷Üëçò ×áôæçâáóéëåßïõ, ìßëçóå óôï «Ïëýìðéï ÂÞìá» ãéá ôçí êáôÜóôáóç ðïõ áíôéìåôùðßæïõí ôá Üôïìá ìå åéäéêÝò áíÜãêåò êáé ôéò ðéèáíüôçôåò ðïõ Ý÷ïõí ãéá åñãáóßá, óôéò óõíèÞêåò ôçò êñßóçò ðïõ äéáíýïõìå. ÔÝëïò, Ýãéíå êáé ìéá áíáöïñÜ óôçí áíôéìåôþðéóç ôùí ÁÌÅÁ áðü ôï äÞìï Êáôåñßíçò êáé ôéò äõíáôüôçôåò ðñïóâáóéìüôçôáò ðïõ Ý÷ïõí. Ðñüêåéôáé ãéá æÞôçìá üðïõ Ý÷ïõí ðïëëÜ íá ãßíïõí áêüìá, üìùò ï ê. ×áôæçâáóéëåßïõ áéóéïäïîåß, âëÝðïíôáò êéíçôéêüôçôá ôùí áñìïäßùí. «Ç åèíéêÞ óõíïìïóðïíäßá Ý÷åé êÜíåé åðáöÝò êáé öáßíåôáé ðùò èá õðÜñîïõí êÜðïéåò áëëáãÝò åéäéêÜ ãéá ôá Üôïìá ìå âáñéÝò áíáðçñßåò, áëëÜ Ý÷ïõìå ÷Üóåé ëßãï ôçí åìðéóôïóýíç ãéáôß âëÝðïõìå üôé ðÜìå áðü ôï êáêü óôï ÷åéñüôåñï. Ç áíôéìåôþðéóç åßíáé äéá-

Áõóôçñü ìÞíõìá ØùìéÜäç óôïõò õðïøçößïõò ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷åò

ÓÕÃ×ÁÑÇÔÇÑÉÁ ÓÔÏÕÓ ÌÁÈÇÔÅÓ ÌÁÓ! Ôï ÓÜââáôï 19 Éïõíßïõ, ìáèçôÝò áðü äéÜöïñá ó÷ïëåßá ôçò ðüëçò ìáò óõãêåíôñþèçêáí óôï Ðëáôáíüäáóïò Ðéåñßáò, ãéá íá äåßîïõí Ýìðñáêôá ôçí áãÜðç êáé ôç öñïíôßäá ôïõò ãéá ôéò öõóéêÝò ïìïñöéÝò ôïõ ôüðïõ ìáò.Ï Õðåýèõíïò ÐåñéâáëëïíôéêÞò Åêðáßäåõóçò ôçò Ä/íóçò Ä/âÜèìéáò Åêðáßäåõóçò Í.Ðéåñßáò Ã.Ðåñäßêçò , ï áíôéäÞìáñ÷ïò êáèáñéüôçôáò Ã.ºôóéïò êáé õðÜëëçëïé ôçò õðçñåóßáò óôÜèçêáí áñùãïß óôçí ðñïóðÜèåéÜ ôïõò Óõã÷áßñïõìå ïëüèåñìá ôïõò ìáèçôÝò ìáò ãéá ôçí ðñùôïâïõëßá ôïõò áõôÞ ,ðïõ áðïäåéêíýåé ôçí åõáéóèçóßá ôïõò, ôçí ïéêïëïãéêÞ ôïõò óõíåßäçóç êáé ôç äéÜèåóç ðñïóöïñÜò ôïõò, êáé åõ÷üìáóôå áíÜëïãåò ðñïóðÜèåéåò íá äïýìå êáé óôï ìÝëëïí! Ï ÄéåõèõíôÞò ôçò Äéåýèõíóçò Â/èìéáò Åêðáßäåõóçò Íïìïý Ðéåñßáò ÉÙÁÍÍÇÓ ÔÓÉÌÅÑÉÊÁÓ

Áñêåôïß åßíáé áõôïß ðïõ ðñïôéìïýí ôï êÝíôñï éáôñéêÞò öñïíôßäáò ìÝóá óôï ðÜñêï ãéá íá åîõðçñåôïýíôáé, êõñßùò üìùò ãéá ôéò óõíôáãÝò, áöïý ïé åîåôÜóåéò Ý÷ïõí ìéá ôçí åëÜ÷éóôç ÷ñÝùóç ôïõ åíüò åõñþ. ¼ðùò öáßíåôáé, ç ìåãÜëç ðëåéïøçößá ôùí óõíôáîéïý÷ùí ìåôñÜåé ôï ðáñáìéêñü Ýîïäï êáé ôï óêÝöôåôáé äõï öïñÝò, øÜ÷íïíôáò ðáíôïý ôçí ïéêïíïìéêüôåñç ëýóç.

ÔÑÉÔÇ 22 ÉÏÕÍÉÏÕ 2010 3

Áõóôçñü ìÞíõìá ôïõ Ðáíáãéþôç ØùìéÜäç ðñïò ôïõò äéåêäéêçôÝò ôçò èÝóçò ôïõ ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç Ðéåñßáò, ÷èåò ôï áðüãåõìá áðü ôçí Êáôåñßíç. Ï ÕðïøÞöéïò ÐåñéöåñåéÜñ÷çò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò îåêáèÜñéóå ðùò ç åðéëïãÞ ôïõ ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç êáé ôùí óõìâïýëùí åßíáé êáèáñÜ äéêü ôïõ èÝìá. Óçìåßùóå äå üôé ôï ðñüóùðï ðïõ èá åðéëåãåß ùò åðéêåöáëÞò ôïõ óõíäõáóìïý óôï íïìü ìáò èá ðñÝðåé íá Ý÷åé ó÷Ýóç ìå ôï áíôéêåßìåíï ôçò áõôïäéïßêçóçò, íá Ý÷åé ôçí Ýîùèåí êáëÞ ìáñôõñßá êáé íá ìðïñåß íá ëåéôïõñãÞóåé ìå ôïõò ñõèìïýò… ôïõ ØùìéÜäç! «ÎÝñù üôé êÜðïéïé èá äõóáñåóôçèïýí áðü ôéò åðéëïãÝò ôùí ðñïóþðùí, áëëÜ èá ðñÝðåé üëïé íá óôçñßîïõìå áõôÞ ôçí ðñïóðÜèåéá», åßðå. Óçìåßùóå äå üôé ðñéí ðÜñåé ôéò üðïéåò áðïöÜóåéò ôïõ èá óõæçôÞóåé ìå ôïõò ôïðéêïýò ðïëéôéêïýò ðáñÜãïíôåò ôçò Í.Ä, èá ãßíïõí êÜðïéåò äçìïóêïðÞóåéò êáé óõæçôÞóåéò, áëëÜ ôïí ôåëåõôáßï ëüãï èá ôïí Ý÷åé ï ßäéïò. Ï ê. ØùìéÜäçò êÜëåóå ôá êïììáôéêÜ óôåëÝ÷ç ôçò Í.Ä., ðïõ âñÝèçêáí ÷èåò ôï áðüãåõìá óôï Óõíåäñéáêü ÊÝíôñï ôïõ ÄÞìïõ Êáôåñßíçò óôçí ðñþôç ðñïåêëïãéêÞ óõíÜíôçóç ìå ôïí ÕðïøÞöéï ÐåñéöåñåéÜñ÷ç, óå óõóôñÜôåõóç êáé íá áöÞóïõí óôçí Üêñç ôéò ðñïóùðéêÝò äõóáñÝóêåéåò, þóôå íá åßíáé ïé íéêçôÝò óôéò åêëïãÝò ôçò 7çò Íïåìâñßïõ. ÐÜíù áð’ üëá ïé ôïðéêÝò êïéíùíßåò Ï Ðáíáãéþôçò ØùìéÜäçò, ãéá áêüìç ìßá öïñÜ, åðåóÞìáíå üôé ðÜíù áðü ôá ðñïâëÞìá-

ôá ôùí ôïðéêþí êïéíùíéþí äåí âÜæåé êáíÝíáí êüììá, êÜôé ðïõ ôï áðÝäåéîå êáé ùò íïìÜñ÷çò Èåóóáëïíßêçò ðïõ ðïëëÝò öïñÝò Þñèå óå óýãêñïõóç ìå ôçí êõâÝñíçóç ôçò Í.Ä., üôáí äåí åß÷å éêáíïðïéçèåß êÜðïéï äßêáéï áßôçìá. Ï ê. ØùìéÜäçò áíÝöåñå üôé ç Ìáêåäïíßá Ý÷åé ôåñÜóôéåò äõíáôüôçôåò áíÜðôõîçò, áñêåß íá ãßíåé åêìåôÜëëåõóç ôïõ ðëïýôïõ ôçò êáé åîÝöñáóå ôçí áðïãïÞôåõóÞ ôïõ ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ ðôþóç ôçò Ðéåñßáò ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá: «Ðïõ ðÞãáí ïé åêáôïíôÜäåò íôáëßêåò ðïõ õðÞñ÷áí óôï íïìü óáò;» äéåñùôÞèçêå. Ðñüôåéíå äå íá óõóôáèåß ìéá åðéôñïðÞ óå åðßðåäï ðåñéöÝñåéáò ðïõ èá ðñïùèåß ôá ðñïúüíôá ôçò ÌáêåäïíéêÞò ãçò. ÊñéôéêÞ óôç ÊõâÝñíçóç ãéá ôï Ìáêåäïíéêü êáé ôéò óõíôÜîåéò Ï ÕðïøÞöéïò ÐåñéöåñåéÜñ÷çò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò Üóêçóå äñéìåßá êñéôéêÞ óôçí êõâÝñíçóç ãéá ôïõò ÷åéñéóìïýò ôçò óôï èÝìá ôùí óõíôÜîåùí, ëÝãïíôáò üôé êáíÝíáò äåí Ý÷åé äéêáßùìá íá êüâåé áðü êÜðïéïí ôçí óýíáîç ôçí ïðïßá Ý÷åé ðñïðëçñþóåé. Áíáöåñüìåíïò óôï èÝìá ôçò ïíïìáóßáò ôùí Óêïðßùí ï ê. ØùìéÜäçò åßðå üôé ç Ìáêåäïíßá åßíáé ìßá êáé êáíåíüò ÂáñäÜñç. ÅîáðÝëõóå åðßèåóç êáôÜ ôïõ Áí. Õðïõñãïý Åîùôåñéêþí ê. Äñïýôóá, ëÝãïíôáò üôé «êáíÝíáò äåí äßíåé ôï äéêáßùìá óå ðáéäéÜ ôùí êïëåãßùí êáé ôùí óáëïíéþí íá äéá÷åéñßæïíôáé ôï üíïìá Ìáêåäïíßá. Ç Ìáêåäïíßá äåí ðùëåßôáé, äåí íïéêéÜæåôáé». Ç óõíÜíôçóç Ï ê. Ðáíáãéþôçò ØùìéÜäçò Ýöôáóå óôçí Êáôåñßíç ëßãï ìåôÜ ôéò 6 ôï áðüãåõìá ÷èåò, ìå óêïðü íá ìéëÞóåé óôá êïììáôéêÜ óôåëÝ÷ç ôçò Í.Ä, åíüøåé ôùí åêëïãþí. Ôïí ðñïóöþíçóáí ï Ðñüåäñïò ôçò ÍÏÄÅ Ðéåñßáò ê. Ìüó÷ïò ÃéáëÝíéïò, ï ÍïìÜñ÷çò Ðéåñßáò Ãéþñãïò Ðáðáóôåñãßïõ êáé ï ÂïõëåõôÞò Êþóôáò ÊïõêïäÞìïò.

öïñåôéêÞ óôçí ÅÅ, ìáêÜñé êÜðïéá óôéãìÞ íá ãßíïõìå êáé åìåßò Åõñþðç óôï æÞôçìá áõôü. Åìåßò èá óõíå÷ßóïõìå íá ðñïóðáèïýìå. ¼ðùò êáôáëáâáßíåôå ç áíåñãßá èá ðëÞîåé ðñþôá êáé ðåñéóóüôåñï åìÜò, êáèþò åßìáóôå ç ðéï åõðáèÞò êïéíùíéêÞ ïìÜäá. ¼óï ãéá ôçí áãïñÜ åñãáóßáò, ãéá åìÜò Ý÷åé íåêñþóåé. Ðùò êñßíåôáé ôçí êáôÜóôáóç óôçí Êáôåñßíç áðü ðëåõñÜò ðñïóâáóéìüôçôá ãéá ÁÌÅÁ; Ãßíïíôáé êÜðïéá âÞìáôá. Äåí åßíáé áñêåôÜ âÝâáéá, áëëÜ ðéóôåýù üôé ìå ôçí õëïðïßçóç ôùí Ýñãùí, ôá ïðïßá ðáñáêïëïõèïýìå êáé åìåßò, ôá êáéíïýñéá êñÜóðåäá êáé ôá ðåæïäñüìéá ìå êõâüëéèïõò, ãßíïíôáé ðëÝïí êáëýôåñåò ñÜìðåò. ºóùò êÜðïéá óôéãìÞ öèÜóïõìå óôï åðßðåäï ðïõ ðñÝðåé, áëëÜ áêüìá áðÝ÷ïõìå ðïëý. Ôï ðéï óçìáíôéêü ðñüâëçìá áõôÞ ôç óôéãìÞ åßíáé ç ðñüóâáóç óôç èÜëáóóá. Åßíáé êÜôé ðïõ ðáñáôçñåßôáé óå üëç ôçí Ðéåñßá êáé ãéá ôï ïðïßï Ý÷ïõìå êÜíåé åíÝñãåéåò Ý÷ïõìå ëÜâåé äåóìåýóåéò. Äåí õðÜñ÷åé ÷þñïò óå üëï ôï íïìü ãéá ðñüóâáóç óôç èÜëáóóá áðü Üôïìá ìå êáñüôóé êáé åßíáé ðïëý ëõðçñü. ¸íáò Üíèñùðïò ðïõ åßíáé ìå êáñïôóÜêé äåí ìðïñåß íá êÜíåé ìðÜíéï óôçí Ðéåñßá».

ÌÜèçìá æùÞò áðü ôçí êïñõöÞ ôïõ Ïëýìðïõ ÅÄÙÓÁÍ ÏÑÅÉÂÁÔÅÓ, ÅÈÅËÏÍÔÅÓ ÊÁÉ ÐÁÉÄÉÁ Ç ìáæéêüôåñç êáôÜêôçóç ôçò êïñõöÞò ôïõ Ïëýìðïõ (2.918 ìÝôñá) Ýãéíå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Óáââáôïêýñéáêïõ áðü 86 Üôïìá, áíÜìåóá

Åðßóçò óõììåôåß÷áí ìÝëç ôçò ÁéìáôïëïãéêÞò Åôáéñåßáò Èåóóáëïíßêçò, öïéôçôÝò ôçò ÉáôñéêÞò Ó÷ïëÞò Éùáííßíùí, ìÝëç

ôïõò ïñåéâÜôåò, ãéáôñïß, åèåëïíôÝò äüôåò êáé ðáéäéÜ ðïõ åß÷áí õðïâëçèåß óå ìåôáìüó÷åõóç. Ôá ðáéäéÜ ýøùóáí óõìâïëéêÜ Ýíá ðáíü ìå ôï ìÞíõìá: «ÐÜñå ìÝñïò óôçí áëõóßäá, ãßíå êáé åóý åèåëïíôÞò äüôçò. Äþñéóå áßìá-ìõåëü ïóôþí, ïìöÜëéï áßìá óå äçìüóéá ôñÜðåæá». Óôçí áðïóôïëÞ ðïõ ðñáãìáôïðïßçóáí ï Áèçíáúêüò Ïñåéâáôéêüò Óýëëïãïò óå óõíåñãáóßá ìå ôçí ÅëëçíéêÞ ÁéìáôïëïãéêÞ Åôáéñåßá ðÞñáí ìÝñïò óõíïëéêÜ 147 Üôïìá ìåôáîý ôùí ïðïßùí êáé ìÝëç ôçò ÅèíéêÞò ÏìÜäáò Ïñåéâáóßáò ðïõ ôçí Üíïéîç ôïõ 2004 êáôÝêôçóå ôï ¸âåñåóô (âüñåéá ðëåõñÜ ÈéâÝô).

ôïõ Óõëëüãïõ Ìåôáìïó÷åõìÝíùí «Êéâùôüò» êáé ìÝëç ôïõ Óõëëüãïõ ÓõìâïëáéïãñÜöùí Áèçíþí. ¼ðùò áíÝöåñå ï ðñüåäñïò ôïõ Áèçíáúêïý Ïñåéâáôéêïý Óõëëüãïõ, Êþóôáò ÔóéâåëÝêáò, Ýíáò åê ôùí äýï áñ÷çãþí ôçò áðïóôïëÞò, «óêïðüò ôçò åîüñìçóçò Þôáí ç ðñïþèçóç ôçò éäÝáò ôïõ åèåëïíôéóìïý, ôçò áëëçëåããýçò êáé ôçò êïéíùíéêÞò ðñïóöïñÜò. Ç äùñåÜ áßìáôïò, ìõåëïý ôùí ïóôþí êáé ïìöáëßïõ áßìáôïò ãéá äçìüóéá ÷ñÞóç, åßíáé ðñÜîåéò ðïõ áðïâáßíïõí óùôÞñéåò ãéá ðáéäéÜ – áóèåíåßò ìå âáñéÜ íïóÞìáôá ðïõ ÷ñåéÜæïíôáé íá õðïâëçèïýí óå ìåôáìüó÷åõóç ìõåëïý

ÐÏÄÇËÁÔÙÍÔÁÓ ÓÔÇÍ ÊÁÔÅÑÉÍÇ “Ìéá åéêüíá 1000 ëÝîåéò…” Ðïäçëáôåßò óôçí Êáôåñßíç; ÐÜñå ôç öùôïãñáöéêÞ óïõ ìç÷áíÞ ... ÁðáèáíÜôéóå ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ áíôéìåôùðßæåé Ýíáò ðïäçëÜôçò óôçí ðüëç ìáò êáé óôåßëå ìáò ôéò öùôïãñáößåò óïõ óôï podilatikiapodrasi@gmail.com Áðü ôéò 17/6 ìÝ÷ñé êáé ôéò 27/6 ï Óýëëïãüò èá óõãêåíôñþíåé öùôïãñáöéêü õëéêü ìå èÝìá ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ áíôéìåôùðßæïõí ïé ðïäçëÜôåò óôçí ðüëç ìáò. Ôï õëéêü áõôü èá ðáñïõóéáóôåß óå Ýêèåóç ôïõ Óõëëüãïõ óôïí ðåæüäñïìï ôçò Ìåã. ÁëåîÜíäñïõ êáé èá óõíå÷ßóåé íá åêôßèåôáé óôá ãñáöåßá êáé óôï site ôïõ Óõëëüãïõ. ÊÜôù áðü êÜèå öùôïãñáößá, èá áíáãñÜöåôáé ôï ìÝñïò áð` üðïõ ôñáâÞ÷ôçêå, ôï ó÷üëéü óïõ, ïé éäÝåò - ðñïôÜóåéò óïõ êáé ôï ïíïìáôåðþíõìü óïõ åöüóïí ôï åðéèõìåßò. Ïñãáíþíïõìå ïìáäéêÞ ðïäçëáôéêÞ öùôïãñÜöéóç ÓÜââáôï 26/6 êáé ÊõñéáêÞ 27/6 þñá 20:00 ñáíôåâïý óôçí Ðëáôåßá ìå ðïäÞëáôá êáé öùôïãñáöéêÝò ìç÷áíÝò áíÜ ÷åßñáò ãéá íá ïñãþóïõìå ôçí ðüëç.


"

ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÅÉÄÇÓÅÉÓ

ÈÝáìá áðü áÝñïò óôï Áåñáèëçôéêü ÊÝíôñï Êïíôáñéþôéóóáò ÓÔÏ ÐËÁÉÓÉÏ ÔÇÓ ÅÊÄÇËÙÓÇÓ: «ÁÅÑÁÈËÇÔÉÓÌÏÓ ÓÔÇÍ ÐÉÅÑÉÁ»

Ç áåñïëÝó÷ç Ðéåñßáò åíôõðùóßáóå ôïõò èåáôÝò ðïõ âñÝèçêáí ôçí ÊõñéáêÞ ôï ðñùß óôï áåñáèëçôéêü êÝíôñï ôïõ ÄÞìïõ Äßïõ óôçí Êïí/óá, óå ìéá åðßäåéîç ðïõ ðåñéëÜìâáíå Áåñïìïíôåëéóìü ìå ôçëåêáôåõèõíüìåíá áåñïðëÜíá êáé åëéêüðôåñá, Ìïôïáéùñïðôåñéóìü êáé Áëåîéðôùôéóìü. Ôï èÝáìá ðïõ ðñïóöÝñèçêå Þôáí ìïíáäéêü êáé Üîéæå ôïí êüðï ôçò äéïñãÜíùóçò ðïõ áíÝëáâå åðéôõ÷þò, ç áåñïëÝó÷ç Ðéåñßáò õðü ôçí Áéãßäá ôïõ ÄÞìïõ Äßïõ. Óôçí åðßäåéîç óõììåôåß÷áí ìå åðéôõ÷ßá ç ¸íùóç Áåñïìïíôåëéóôþí Èåóóáëïíßêçò, ËÜñéóáò, Ìåëéóóï÷ùñßïõ êáé Ãéáííéôóþí. ¸ëáâáí ìÝñïò äéÜöïñá áåñïìïíôÝëá áðü ôá ïðïßá êÜðïéá Ýêáíáí åðé-

äåßîåéò åíôõðùóéáóìïý êáé Üëëá ôá÷ýôçôáò. Ôï åíôõðùóéáêü èÝáìá ìå ôá ðïëëÜ ìïíôÝëá áåñïðëÜíùí ðïõ îå÷ýèçêáí óôïí Ðéåñéêü ïõñáíü êÜíïíôáò åíôõðùóéáêïýò åíáÝñéïõò åëéãìïýò êñÜôçóå áìåßùôï ôï åíäéáöÝñïí ôïõ êüóìïõ, ðïõ ðáñáâñÝèçêå óôçí åðßäåéîç. Óôï ÷áéñåôéóìü ôïõ ï ÄÞìáñ÷ïò Äßïõ åßðå ó÷åôéêÜ: «÷áéñüìáóôå ðïõ óÞìåñá ðñïóèÝôïõìå Üëëï Ýíá ÷þñï áèëçôéóìïý óôïõò íÝïõò êáé ôïõò êáôïßêïõò ôïõ äÞìïõ ìáò êáé ôçò Ðéåñßáò ãåíéêüôåñá. Ôï áåñáèëçôéêü êÝíôñï ôçò Ðéåñßáò ðïõ åäñåýåé óôçí Êïí/óá ôïõ ÄÞìïõ Äßïõ åßíáé ðéá ãåãïíüò ìå åðßóçìç Ýãêñéóç áðü ôç Ä/íóç ÐïëéôéêÞò Áåñïðïñßáò ôïõ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Í.Å ÐÉÅÑÉÁÓ ÔÏÕ ÊÊÅ:

“Ï÷é óôç óöáãÞ ôïõ ëáïý”

¼ëïé óôçí áðåñãßá êáé ôçí óõãêÝíôñùóç ôïõ Ð.Á.ÌÅ ôçí ÔåôÜñôç 23 Éïýíç óôçí ÊåíôñéêÞ Ðëáôåßá ôçò Êáôåñßíçò þñá 10:30ðì Ôï Ðñïåäñéêü ÄéÜôáãìá ãéá ôá åñãáóéáêÜ êáôáñãåß óõëëïãéêÝò óõìâÜóåéò, äßíåé ðÜìöèçíç åñãáôéêÞ äýíáìç ìÝóù ìáèçôåßáò, ìå ìéóèïýò 600 åõñþ ìåéêôÜ, ìåéþíåé áðïæçìéþóåéò ãéá áðïëýóåéò. Ôï Áóöáëéóôéêü áõîÜíåé ôá çëéêéáêÜ üñéá óõíôáîéïäüôçóçò, áíåâÜæåé óå 40 ôá ÷ñüíéá äïõëåéÜò ìå 300 Ýíóçìá ôï ÷ñüíï, ãéá ðëÞñç óýíôáîç, üôáí ï ìÝóïò üñïò åíóÞìùí óôï ÉÊÁ åßíáé óÞìåñá 220, ðïõ óçìáßíåé áíÝâáóìá óôá 54,5 ÷ñüíéá äïõëåéÜò, êáôáñãåß ôéò óõíôÜîåéò ìåôáôñÝðïíôÜò ôåò êáé ìå ôï óõíôåëåóôÞ áíáðëÞñùóçò óå ðñïíïéáêÜ åðéäüìáôá. ÁõôÜ óýìöùíá ìå ôï ìíçìüíéï ðïõ óõíõðÝãñáøáí êõâÝñíçóç-ôñüéêá. Ï ðñùèõðïõñãüò áðáéôåß «åõñýôåñç ïìïøõ÷ßá êáé óõíáßíåóç íá ãßíïõí áõôÝò ïé ìåãÜëåò áëëáãÝò, íá êÜíïõìå ôçí êñßóç ìéá åõêáéñßá». Åõêáéñßá ãéá ôï êåöÜëáéï. ÁõôÝò ïé áíáôñïðÝò öôçíáßíïõí ôïí åñãÜôç, åíéó÷ýïíôáò ôçí áíôáãùíéóôéêüôçôá. Êáëåß ôï ëáü íá óõíáéíÝóåé óôç óöáãÞ

ôïõ. Ïìïëïãåß êõíéêÜ üôé ïé äåóìåýóåéò ôïõ ìíçìïíßïõ åßíáé ìÝôñá ãéá ôá ïðïßá ôï ÐÁÓÏÊ äåóìåýôçêå êáé ðñïåêëïãéêÜ. Áõôü, äçëáäÞ, ðïõ ðÜíôá Ýëåãå ôï ÊÊÅ êáëþíôáò óå ðïëéôéêÞ êáôáäßêç ÐÁÓÏÊÍÄ. Ç ðëåéïøçößá ôçò ÃÓÅÅ äåí áðïññßðôåé ôá ìÝôñá ùò áíôåñãáôéêÜ, áëëÜ ãéáôß «üðïõ åöáñìüóôçêáí, äåí áýîçóáí ôçí áíôáãùíéóôéêüôçôá». Ìå ôïõò êáðéôáëéóôÝò êáé ç ÃÓÅÅ. Ïé «ÐñåôåíôÝñçäåò», åîáíÝóôçóáí ôÜ÷á, ü÷é áðü öéëåñãáôéêÞ äéÜèåóç, áëëÜ áðü ôï öüâï ôïõ ëáúêïý îåóçêùìïý êáé ôïõò êéíäýíïõò ãéá ôçí áóôéêÞ ðïëéôéêÞ. Ï ëáüò íá áðáéôÞóåé íá ðëçñþóïõí êñßóç êáé ÷ñÝç ôá ìïíïðþëéá, íá ôóáêßóåé ðïëéôéêÜ ôá áóôéêÜ êüììáôá, íá ïñãáíþóåé ôç äéêÞ ôïõ óõììá÷ßá êáé ðÜëç, ãéá ôï äñüìï áíÜðôõîçò ðïõ õðçñåôåß ôéò äéêÝò ôïõ áíÜãêåò, íá åíéó÷ýóåé ôï ÊÊÅ. ¼ëïé óôçí áðåñãßá êáé ôçí óõãêÝíôñùóç ôïõ Ð.Á.ÌÅ ÔåôÜñôç 23 Éïýíç óôçí ÊåíôñéêÞ Ðëáôåßá ôçò Êáôåñßíçò þñá 10:30ðì Í.Å ÐÉÅÑÉÁÓ ÔÏÕ ÊÊÅ

Áíáêïßíùóç N.Ï Ðéåñßáò ôçò ÊÍÅ Êáëïýìå ôá ìÝëç êáé ôïõò ößëïõò ôçò ÊÍÅ, ôïõò íÝïõò êáé ôéò íÝåò ðïõ üëï ôï ðñïçãïýìåíï äéÜóôçìá âñåèÞêáìå ìáæß óôïõò áãþíåò íá ðñùôïóôáôÞóïõí óôïí îåóçêùìü ôçò íåïëáßáò, íá êÜíïõìå ôç íý÷ôá - ìÝñá. ÁõôÞ ç åðßèåóç äå èá ðåñÜóåé. Äßíïõìå üëåò ìáò ôéò äõíÜìåéò ãéá ôçí åðéôõ÷ßá ôçò áðåñãßáò ðïõ êÜëåóå ôï ÐÁÌÅ óôéò 23 ôïõ Éïýíç. Åßíáé þñá åõèýíçò ãéá ôï ëáü, ãéá ôç íåïëáßá ôùí ëáúêþí ïéêïãåíåéþí. Íá ìç ëåßøåé êáíåßò áðü áõôü ôï ðñïóêëçôÞñéï. Äïýëïé ôïõ 21ïõ áéþíá äå èá ãßíïõìå! ÏËÏÉ ÔÇÍ ÔÅÔÁÑÔÇ 23 ÉÏÕÍÇ þñá 10:30ð.ì ÓÔÇÍ ÊÅÍÔÑÉÊÇ ÐËÁÔÅÉÁ

Õðïõñãåßïõ Ìåôáöïñþí». Ï ðñüåäñïò ôçò ÁåñïëÝó÷çò Ðéåñßáò ê. ÁóôÝñéïò ×áñßóçò óôï äéêü ôïõ ÷áéñåôéóìü óçìåßùóå: «ôï áåñïäñüìéï áõôü äåí èá åîõðçñåôåß ìüíï áãþíåò êáé åðéäåßîåéò áåñïìïíôÝëùí êáé áåñïóêáöþí. Åßíáé ôï áåñïäñüìéï ôçò Ðéåñßáò ðïõ èá ìðïñïýí íá áðïãåéþíïíôáé êáé íá ðñïóãåéþíïíôáé áåñïóêÜöç ãéá Ýêôáêôåò áíÜãêåò, äéÜóùóçò, äáóïðõñüóâåóçò, ðõñáíß÷íåõóçò ê.ë.ð. Ïöåßëïõìå íá åõ÷áñéóôÞóïõìå áêüìá ìéá öïñÜ ôï ÄÞìáñ÷ï Äßïõ êáé ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï ðïõ áíôáðïêñßèçêáí óôï ÷ñüíéï áßôçìÜ ìáò, áíåýñåóçò ÷þñïõ, ãéá ôç äçìéïõñãßá áåñáèëçôéêïý êÝíôñïõ».

ÓÕÍÁÓÐÉÓÌÏÓ ÑÉÆÏÓÐÁÓÔÉÊÇÓ ÁÑÉÓÔÅÑÁÓ

Ç Êïìéóéüí ðáñáêïëïõèåß åê ôïõ óýíåããõò ôçí Ôïõñêßá óôïí ôïìÝá ôçò ðõñçíéêÞò áóöÜëåéáò ÁÐÁÍÔÇÓÇ ÔÇÓ ÊÏÌÉÓÉÏÍ ÃÉÁ ÔÏ ÐÕÑÇÍÉÊÏ ÅÑÃÏÓÔÁÓÉÏ ÔÏÕ ÁÊÊÏÕÃÉÏÕ ÓÔÏÍ ÅÕÑÙÂÏÕËÅÕÔÇ ÔÏÕ ÓÕÑÉÆÁ, ÍÉÊÏ ×ÏÕÍÔÇ «Ç ÅðéôñïðÞ ðáñáêïëïõèåß åê ôïõ óýíåããõò ôçí åîÝëéîç ôçò íïìïèåóßáò, ôéò ðñáêôéêÝò êáé ôéò äéïéêçôéêÝò éêáíüôçôåò ôçò Ôïõñêßáò óôïí ôïìÝá ôçò ðõñçíéêÞò áóöÜëåéáò.» áðÜíôçóå ç Êïìéóéüí óôïí åõñùâïõëåõôÞ ôïõ ÓÕÑÉÆÁ Íßêï ×ïõíôÞ, ðïõ Ýèåóå ìå åñþôçóÞ ôïõ ôï æÞôçìá ôçò êáôáóêåõÞò ðõñçíéêïý åñãïóôáóßïõ óôï Áêêïýãéïõ óôçí ÍïôéïáíáôïëéêÞ Ôïõñêßá. Ï ¸ëëçíáò åõñùâïõëåõôÞò óôçí åñþôçóÞ ôïõ áíáöåñüôáí óôçí óõìöùíßá Ñùóßáò-Ôïõñêßáò, ðïõ õðïãñÜöçêå óôéò 12.5.2010 óôçí ¢ãêõñá ãéá êáôáóêåõÞ ðõñçíéêÞò ìïíÜäáò óôï Áêêïýãéïõ. Ôüíéæå üôé ç õëïðïßçóç ôçò ìïíÜäáò åãêõìïíåß êéíäýíïõò ãéá ôçí Ôïõñêßá êáé ôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ êáèþò óåéóìïëüãïé Ý÷ïõí åêöñÜóåé ôçí Ýíôïíç áíçóõ÷ßá ôïõò åîáéôßáò ôçò óåéóìéêüôçôáò ôçò ðåñéï÷Þò åíþ åîÝöñáæå ôçí áíçóõ÷ßá ôïõ ãéá ôï üôé ç Ìåóüãåéïò èá ÷ñçóéìïðïéçèåß óõóôçìáôéêÜ ùò äñüìïò ìåôáöïñÜò ðõñçíéêþí áðïâëÞôùí. ÊáôáëÞãùíôáò êáëïýóå ôçí Êïìéóéüí íá áîéïëïãÞóåé ôçí ìÝ÷ñé ôþñá åöáñìïãÞ ôïõ êïéíïôéêïý êåêôçìÝíïõ ãéá ôçí ðõñçíéêÞ áóöÜëåéá áðü ìÝñïõò ôçò Ôïõñêßáò êáé óå ðïéåò ôé åíÝñãåéåò èá ðñïâåß þóôå íá áðïèáññýíåé ôçí Ôïõñêßá ãéá ôçí õëïðïßçóç åíüò ôÝôïéïõ åðéêßíäõíïõ ó÷åäßïõ. Óôçí áðÜíôçóÞ ôçò, ç ÅðéôñïðÞ áíáöÝñåé üôé: «ç åèíéêÞ áðüöáóç ãéá ÷ñçóéìïðïßçóç ôçò ðõñçíéêÞò åíÝñãåéáò ùò ðçãÞò ðáñáãùãÞò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò èá ðñÝðåé íá âáóßæåôáé óôçí éêáíüôçôá ôçò ÷þñáò íá åîáóöáëßóåé õøçëü åðßðåäï áóöÜëåéáò, ðñïóôáóßáò êáé äéáóöáëßóåùí óå üëç ôç äéÜñêåéá æùÞò ôçò ðõñçíéêÞò åãêáôÜóôáóçò, óýìöùíá ìå ôéò äéåèíåßò óõìâÜóåéò êáé âÝëôéóôåò ðñáêôéêÝò.» ¼óïí áöïñÜ óôçí ìÝ÷ñé ôþñá åöáñìïãÞ ôïõ êïéíïôéêïý êåêôçìÝíïõ áðü ìÝñïõò ôçò Ôïõñêßáò, ç Êïìéóéüí ôïíßæåé üôé: «…ç Ôïõñêßá äåí Ý÷åé ðñïó÷ùñÞóåé óôçí êïéíÞ óýìâáóç ãéá ôçí áóöÜëåéá ôçò äéá÷åßñéóçò áíáëùìÝíïõ êáõóßìïõ êáé ôçí áóöÜëåéá ôçò äéá÷åßñéóçò ñáäéåíåñãþí áðïâëÞôùí. Ôï èÝìá áõôü õðïãñáììßæåôáé ôáêôéêÜ óôéò åêèÝóåéò ðñïüäïõ ðïõ óõíôÜóóåé ç ÅðéôñïðÞ. Åðéóçìáßíåé åðßóçò üôé: «Ç Ôïõñêßá Ý÷åé åéóÝëèåé óôç äéáäéêáóßá åõèõãñÜììéóçò ôçò íïìïèåóßáò ôçò ìå ôï êåêôçìÝíï: óõãêåêñéìÝíá, åíÝêñéíå íüìï-ðëáßóéï ãéá ôçí åãêáôÜóôáóç êáé ôç ëåéôïõñãßá ðõñçíéêþí óôáèìþí çëåêôñïðáñáãùãÞò êáé äéáíïìÞò åíÝñãåéáò, êáèþò êáé êáíïíéóìïýò åöáñìïãÞò, ëüãïõ ÷Üñéí üóïí áöïñÜ ôïõò ðõñçíéêïýò óôáèìïýò çëåêôñïðáñáãùãÞò êáé ôéò åéäéêÝò áñ÷Ýò êáé ôéò áñ÷Ýò ó÷åäßáóçò ãéá ôçí áóöÜëåéá ôùí ðõñçíéêþí óôáèìþí çëåêôñïðáñáãùãÞò. ¸÷åé ìåôáöåñèåß ç íïìïèåóßá ðïõ áðïóêïðåß óôç ìåôáöïñÜ ôïõ êåêôçìÝíïõ ãéá ôïí Ýëåã÷ï ôùí óöñáãéóìÝíùí ðçãþí õøçëÞò ñáäéåíÝñãåéáò êáé ôùí åãêáôáëåëåéììÝíùí ðçãþí.» To Ãñáöåßï Ôýðïõ

ØÇÖÉÓÌÁ Ç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôïõ Óùìáôåßïõ åñãáæïìÝíùí óôçí ÄÅÕÁ Êáôåñßíçò ðïõ óõãêëÞèçêå ôçí 2/6/2010, óôï åñãáôéêü êÝíôñï Êáôåñßíçò áó÷ïëÞèçêå ìå ôçí åðéêåßìåíç øÞöéóç ôïõ ëåãüìåíïõ «áóöáëéóôéêïý» íïìïó÷åäßïõ êáé ôùí äéáôÜîåùí ðïõ Ý÷ïõí óõìðåñéëçöèåß ó’ áõôü, üðùò ðáñïõóéÜæïíôáé áðü ÌÌÅ Ç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç êáôáäéêÜæåé ôï áíôéáóöáëéóôéêü íïìïó÷Ýäéï ðïõ ðñïùèåß ãéá øÞöéóç óôçí ÂïõëÞ ôï Õðïõñãåßï Åñãáóßáò óå óõíåñãáóßá ìå ôçí ôñüéêá êáé êáëåß ôïõò âïõëåõôÝò ôïõ Åëëçíéêïý Êïéíïâïõëßïõ íá ôï êáôáøçößóïõí. ÉäéáéôÝñùò êáëåß ôïõò âïõëåõôÝò ôïõ Íïìïý Ðéåñßáò ê. Áìïéñßäç ÉùÜííç, Ìß÷ïõ Ìáñßá, Ðáðáãåùñãßïõ ÁèáíÜóéï êáé ÊïõêïäÞìï Êùí/íï íá óôáèïýí óôï ýøïò ôùí ðåñéóôÜóåùí êáé íá ìçí ìåôáôñÝøïõí ôçí óýíôáîç óå åðßäïìá ðåßíáò. Íá èõìçèïýí ôéò ðñïåêëïãéêÝò äåóìåýóåéò ôùí êïììÜôùí ôïõò êáé ôùí éäßùí, ôá ãíùóôÜ «ôñéá äåí» ôá ïðïßá êáôÜ êüñïí åðáíáëáìâÜíïõí óå üëåò ôéò ïìéëßåò ôïõò, ïé ßäéïé áëëÜ êáé ïé ðïëéôéêïß áñ÷çãïß. Ôïõò êáëïýìå íá óôáèïýí óôï ýøïò ôùí ðåñéóôÜóåùí êáé íá êáôáøçößóïõí ôï íïìïó÷Ýäéï, êáé ìçí îå÷Üóïõí ðïôÝ üôé åßíáé åêðñüóùðïé ôùí ðïëéôþí ôçò Ðéåñßáò êáé ü÷é ôùí ãñáöåéïêñáôéêþí ôïõ Ä.Í.Ô ôçò Å.Å. êáé ôçò Å.Ê.Ô íá ìçí îå÷Üóïõí üôé ìå áõôïýò ôïõò ðïëßôåò èá ãåñÜóïõí êáé áõôþí ôùí ðïëéôþí ôá ðñüóùðá èá óõíáíôïýí óôïõò äñüìïõò êáé óôéò ðëáôåßåò. Ï×É ÓÔÇ ÌÅÉÙÓÇ ÔÙÍ ÓÕÍÔÁÎÅÙÍ Ï×É ÓÔÇÍ ÁÕÎÇÓÇ ÔÙÍ ÏÑÉÙÍ ÇËÉÊÉÁÓ Ï×É ÓÔÇÍ ÁÕÎÇÓÇ ÔÙÍ ÅÉÓÖÏÑÙÍ Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ Ï ÃÅÍ. ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ ÇËÉÁÄÇÓ ÓÔÁÕÑÏÓ ÆÉÙÃÁÓ ×ÑÕÓÏÓÔÏÌÏÓ

Ôñßôç

22 Éïõíßïõ 2010

Ìå ôçí åõêáéñßá ôçò åðåôåßïõ ôçò ÌÜ÷çò ôçò Ðýäíáò ÁðÜíôçóç óôïõò ößëïõò Íßêï ÊïõêïõôÜôóéï êáé Íßêï Óðõñßäç ÃñÜöåé ï Ã. ÑÜðôçò Ç ðñùôïâïõëßá ìáò íá ãßíåé áýñéï åêäÞëùóç ÌÍÇÌÇÓ ôùí 25.000 ðåóüíôùí óôç ìÜ÷ç ôçò Ðýäíáò, óôéò 23 Éïõíßïõ ôï 168 ð.×, ìÜ÷ç ðïõ Ýãéíå áìÝóùò ìåôÜ ôïí Ëåýêï ðïôáìü (ÐÝëåêá) áíáôïëéêÜ ôïõ, êáèþò ïé äõíÜìåéò ôïõ Ñùìáßïõ õðÜôïõ Áéìßëéïõ Ðáýëïõ Þôáí óôñáôïðåäåõìÝíåò ìåôáîý ôïõ Áßóùíá ( ÌáõñïíÝñé) êáé ôïõ Ëåýêïõ, (êáé ëÝãåôáé «ÌÜ÷ç ôçò Ðýäíáò») ãéáôß ç ðüëç áõôÞ åßíáé óçìåßï áíáöïñÜò ùò ç ìåãáëýôåñç êáé éó÷õñüôåñç ôüôå ðüëç ôçò Ìáêåäïíßáò, ìå ôï ëéìÜíé ôçò êõñéïëåêôéêÜ ðýëç åéóáãùãÞò ðñïúüíôùí ôçò Áóßáò êáé ôçò ÁöñéêÞò ðñïò ôçí Åõñþðç), âñÞêå ðïëëïýò íá ôçí åãêñßíïõí êáé ìåñéêïýò íá ôçí áíôéìåôùðßæïõí ìå ðåñßóêåøç (üðùò ï Íßêïò Óðõñßäçò, ìå ÷èåóéíü äçìïóßåõìÜ ôïõ óôïí Ôýðï), ìå ôï óêåðôéêü «Ï×É ÁËËÅÓ ÇÌÅÑÅÓ ÌÍÇÌÇÓ» ÏÉ ÅÊÔÉÌÇÓÅÉÓ Ìéá ðñþôç ðñïóÝããéóç ôïõ üëïõ èÝìáôïò åßíáé üôé ìå ôá äçìïóéåýìáôá ôùí äýï åðþíõìùí áíäñþí óôïí çìåñÞóéï Ôýðï ìáò åßíáé èåôéêüôáôç êßíçóç êáé ùöåëéìüôáôç ãéá ôïõò óõìðïëßôåò – áíáãíþóôåò ôùí åöçìåñßäùí ìáò. Îåäßðëùóáí êáé Üëëåò ðôõ÷Ýò ôçò ìÜ÷çò, üëåò ïëüóùóôåò éóôïñéêÜ. Áò åßíáé üìùò óßãïõñïé üôé åëÜ÷éóôïé ãíùñßæïõí áêüìç êáé âáóéêÜ ðñÜãìáôá ãéá ôç ìÜ÷ç áõôÞ êáé ôïõò ðñùôáãùíéóôÝò ôçò, ìéá ìÜ÷ç ÐÑÙÔÇ ùò ðáñÜäåéãìá áðïöõãÞò áíÜìåóá óå üëåò ôéò ìÜ÷åò ôïõ êüóìïõ, üðùò ôçí Ý÷ïõí ÷áñáêôçñßóåé åðþíõìïé éóôïñéêïß êáé åñåõíçôÝò, åíôüò êáé åêôüò ôçò ÅëëÜäïò, áëëÜ óßãïõñá ìéáò ìÜ÷çò êáôáëõôéêÞò óôç äéáäñïìÞ ôùí áéþíùí, ðïõ «Ýöåñå ôá åðÜíù – êÜôù» óôéò ôüôå ðáãêüóìéåò åîåëßîåéò, êáé Üíïéîå ôï äñüìï ãéá ôç ÑùìáúêÞ áõôïêñáôïñßá ( êáé ýóôåñá ôç ÂõæáíôéíÞ êáé ôçí ÏèùìáíéêÞ), ðïõ ðéèáíüôáôá äåí èá õðÞñ÷áí, áí ï âáóéëéÜò ôçò Ìáêåäïíßáò ÐåñóÝáò, ìéá ðïëý áìöéëåãüìåíç áðü ôïõò éóôïñéêïýò ôçò áñ÷áéüôçôáò (Ðïóåéäþíéï, Ôßôï Ëßâéï, Ðëïýôáñ÷ï ê.á.) ðñïóùðéêüôçôá, üðùò ðïëý óùóôÜ ðáñáôçñïýí êáé åðéâåâáéþíïõí ìå ôá äçìïóéåýìáôÜ ôïõò ôçí õðüèåóç ïé. Íßêïò ÊïõêïõôÜóéïò êáé Íßêïò Óðõñßäçò, ðïõ áðü äéáöïñåôéêÞ óêïðéÜ ðñïóåããßæïõí ôï èÝìá. «Ï×É ÁËËÅÓ ÌÍÇÌÅÓ» ¼ëåò ïé «ìíÞìåò» áãáðçôÝ Í. Óðõñßäç», äåí Ý÷ïõí ôï ßäéï âÜñïò. ÕðÜñ÷ïõí ðñÜãìáôé «ïñüóçìá» óôïõò ëáïýò, ðïõ èåóðßóôçêáí áíáíôßññçôá, ìå ðïéêßëåò óêïðéìüôçôåò Þ êáé ìå ùìÞ ðáñá÷Üñáîç ôùí ãåãïíüôùí Þ êáé ìå éóôïñéêÞ ìõùðßá êáé áëëçèùñéóìü. ÐáñÜäåéãìá (ãéá ôïí áãáðçôü ÄÞìáñ÷ï) ç åðÝôåéïò ôçò ... ¸íáñîçò ôïõ åìöõëßïõ ðïëÝìïõ óôï Ëéôü÷ùñï, óôéò 31 Ìáñôßïõ ôïõ 1945, ìå ôçí åðßèåóç ôùí êïììïõíéóôþí óôï Áóôõíïìéêü ôìÞìá Ëéôï÷þñïõ. Åêôßìçóç åíôåëþò áíéóôüñçôç, áöïý åß÷áí ðñïçãçèåß óõãêñïýóåéò ðáñüìïéåò óôç ÄñÜìá. Ç ìáýñç åðÝôåéïò ôçò «ÌÜ÷çò ôçò Ðýäíáò», áíáóýñåé áðü ôçí áöÜíåéá Ýíá êïóìïúóôïñéêü ãåãïíüò, ðñÜãìáôé èëéâåñü ãéá ôç ÌáêåäïíéêÞ áõôïêñáôïñßá êáé ôïí Åëëçíéóìü åí ãÝíåé. Äåí ìðïñåß åðïìÝíùò íá

åîéóùèåß ìå ôéò êáôáóôñïöÝò ðüëåùí ôçò ×áëêéäéêÞò êáé ôçò Íüôéáò ÅëëÜäáò áðü ôï Ößëéððï ô, ðáôÝñá ôïõ ÌåãáëÝîáíäñïõ óôá ðëáßóéá ôùí óõãêñïýóåùí ðüëåùí – êñáôþí. Áõôü åßíáé óõíôñéâÞ ôùí Ìáêåäüíùí áðü áëëüöõëïõò, áðü ôïõò Ñùìáßïõò, ôçí áíáôÝëëïõóá ôüôå äýíáìç, ðïõ Ýãéíå óôç óõíÝ÷åéá ðáãêüóìéá, áðü êáèáñü ëÜèïò ôïõ ÐåñóÝá. Êáé åðåéäÞ ç Éóôïñßá äéäÜóêåé ðñïðáíôüò ìå ôá ëÜèç ôçò, (üóï êé áí äå ãñÜöåôáé ìå ... áñ) áîßæåé íá áíáäåé÷èåß ùò èÝìá áõôïóõíåéäçóßáò ôçò äýíáìÞò ôçò íá óÝñíåé ôï ëáü óôçí êáôáóôñïöÞ, Üëëïôå ìå ðïëÝìïõò äéá ôùí üðëùí, êé Üëëïôå ðñïêáëþíôáò ïéêïíïìéêÝò ðáñåìâÜóåéò êáé öÝñïíôáò êáôáêôçôÝò, Ä.Í.Ô, êáé áíÜäï÷ïõò ôçò õðïèçêåõìÝíçò äçìüóéáò ðåñéïõóßáò. ÅÍÁ ÖÙÔÅÉÍÏ ÐÁÑÁÄÅÉÃÌÁ Ãéá íá ôïíéóèåß ç åôåñüôçôá êáé ç äéáöïñåôéêüôçôá ôïõ èÝìáôïò (ðïõ ï ÄÞìáñ÷ïò Êáôåñßíçò ÓÜââáò ×éïíßäçò ôçí åíôüðéóå äåüíôùò), èá áíáöÝñù ôï ðåñéóôáôéêü ìå ôï óôñáôçãü Êßìùíá (ðáôÝñá ôïõ ÌéëôéÜäç, íéêçôÞ óôï Ìáñáèþíéï) êáé ôçí áäåëöÞ ôïõ Åëðéíßêç. Ãéíüôáí óôçí ÁèÞíá ðáñÝëáóç ìå óôåöáíùìÝíï ôï óôñáôçãü Êßìùíá óôçí åîÝäñá êáé ðñïåëáýíïíôá ôï óôñáôü ôùí Áèçíáßùí, ãéáôß åß÷áí íéêÞóåé ìéá ðüëç Ýîù áðü ôçí ÁôôéêÞ. ¸ìåéíáí åìâñüíôçôïé ïé Áèçíáßïé, üôáí åßäáí îáöíéêÜ ôçí Åëðéíßêç íá áíåâáßíåé óôï âÜèñï, íá ðáßñíåé ôï óôåöÜíé áðü ôï êåöÜëé ôïõ áäåëöïý ôçò êáé íá ôï ôóáëáðáôÜ. Êé üôáí, åðéôéìþíôáò ôïí áäåëöü ôçò, äéüôé, ãéïñôÜæåé ôç íßêç ôùí ÅëëÞíùí åíáíôßïí ôùí ÅëëÞíùí îåäéÜíôñïðá, åíþ ï ÈåìéóôïêëÞò Ýêáíå ðáñüìïéåò åêäçëþóåéò «ãéïñôÜæïíôáò ôç íßêç ôùí ÅëëÞíùí åíáíôßïí ôùí Ðåóþí», üëïé ïé Áèçíáßïé ôçí êáôá÷åéñïêñüôçóáí ãéá ôç .. âÝâçëç ðñÜîç ôçò. Íá ëïéðüí, ãéáôß ç ðñïôåéíüìåíç ÇÌÅÑÁ ÌÍÇÌÇÓ ôùí ðåóüíôùí óôç ìÜ÷ç ôçò Ðýäíáò Ý÷åé Üëëç äéÜóôáóç. Óõíåéäçôïðïéïýìå ðïéïé Þìáóôáí êáé ãéáôß ÷Üóáìå. Ãéá ôï ìÝãåèïò ôçò óõíôñéâÞò ìáò êáé ôçò áöáßìáîçò, êáé ôüôå, ôïõ äçìüóéïõ ðëïýôïõ ôùí Ìáêåäüíùí åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü ôï ãåãïíüò üôé ç ÑùìáúêÞ Óýãêëçôïò, üôáí åßäå óôïí «èñßáìâï» ôïõ Áéìßëéïõ Ðáýëïõ óôç Ñþìç, ôá ðëïýôç ðïõ Ýöåñáí óôçí ðüëç ôïõò ïé óôñáôéþôåò, áðÜëëáîå ãéá 200 ÷ñüíéá ôï Ñùìáúêü ëáü áðü êÜèå öüñï!! Ðáñáëëçëßæïíôáò êÜðùò ôá ðñÜãìáôá ìå ü,ôé ãßíåôáé óôéò ìÝñåò ìáò ãéá ôá ðñïóèåôéêÜ ëÜèç üëùí ôùí ìåôá÷ïõíôéêþí êõâåñíÞóåùí, êáôáëáâáßíåé êáíåßò ãéáôß ï ðéï ðåñÞöáíïò ëáüò âñßóêåôáé ó’ áõôü ôï ÷Üëé... ÏÉ ÓÕÌÖÙÍÏÕÍÔÅÓ ÐÑÏÎÅÍÏÉ ÊÁÉ ÓÔÑÁÔÇÃÏÉ Åßíáé ðáñÞãïñï ôï ãåãïíüò üôé óôçí áõñéáíÞ åêäÞëùóç óôçí Ðëáôåßá Åëåõèåñßáò èá ðáñåõñßóêïíôáé Ðñüîåíïé ôùí Âáëêáíéêþí ÷ùñþí êáé Þäç ìå ôçëåãñáöÞìáôá ðñïóõðïãñÜöïõí ôçí ðñüôáóç ôñåéò Óôñáôçãïß, ðïõ îÝñïõí êáëÜ áðü ìÜ÷åò. Öñïíïýìå üôé ï öéëßóôïñáò ÓôÝëéïò ÐáðáèåìåëÞò èá äéáöùôßóåé åðáñêþò ôï èÝìá.

ÕðïâïëÞ áéôÞóåùí ãéá ðñüóëçøç áíáðëçñùôþí êáé ùñïìéóèßùí åéäéêïý åêðáéäåõôéêïý êáé áíáðëçñùôþí åéäéêïý âïçèçôéêïý ðñïóùðéêïý óå ÓÌÅÁ êáé ÊÅÄÄÕ ìÝ÷ñé 30 Éïõíßïõ 2010 ç ðñïèåóìßá

Áðü ôçí Ä/íóç Á/èìéáò Åêðáßäåõóçò Ðéåñßáò áíáêïéíþíïíôáé ôá åîÞò: Ôï Õðïõñãåßï Ðáéäåßáò, Äéá Âßïõ ÌÜèçóçò êáé ÈñçóêåõìÜôùí óôá ðëáßóéá ôçò êáôÜñôéóçò ðéíÜêùí áíáðëçñùôþí êáé ùñïìéóèßùí ôùí êëÜäùí Åéäéêïý Åêðáéäåõôéêïý Ðñïóùðéêïý (ÅÅÐ) êáé áíáðëçñùôþí ôïõ êëÜäïõ ÄÅ1 Åéäéêïý âïçèçôéêïý Ðñïóùðéêïý (ÅÂÐ) áðü ôéò ÐåñéöåñåéáêÝò Äéåõèýíóåéò ÐñùôïâÜèìéáò êáé ÄåõôåñïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò, êáëåß ôïõò õðïøçößïõò ôùí êëÜäùí áõôþí íá õðïâÜëëïõí áéôÞóåéò ìå ôá áðáñáßôçôá äéêáéïëïãçôéêÜ: ÄéêáéïëïãçôéêÜ 1.¼óïé åðéèõìïýí íá ðñïóëçöèïýí ùò áíáðëçñùôÝò Þ ùñïìßóèéïé áðü ôïõò êëÜäïõò ôïõ ÅÅÐ êáé ùò áíáðëçñùôÝò áðü ôïí êëÜäï ÅÂÐ ãéá ôç óôåëÝ÷ùóç ôùí ÓÌÅÁÅ êáé ôùí ÊÅÄÄÕ êáé êáôÝ÷ïõí ôá ôõðéêÜ êáé ïõóéáóôéêÜ ðñïóüíôá ãéá ìüíéìï äéïñéóìü óå ÓÌÅÁÅ êáé ÊÅÄÄÕ, üðùò ðåñéãñÜöïíôáé ðáñáêÜôù, êáëïýíôáé íá õðïâÜëëïõí áßôçóç óôçí ÐåñéöåñåéáêÞ Äéåýèõíóç Åêðáßäåõóçò êáé ìüíï, óôçí ïðïßá åðéèõìïýí íá ðñïóëçöèïýí. Ôõ÷üí õðïâïëÞ áéôÞóåùí óå ðåñéóóüôåñåò ôçò ìßá ÐåñéöåñåéáêÝò Äéåõèýíóåéò Åêðáßäåõóçò åðéóýñåé ôç äéáãñáöÞ ôïõò áðü üëïõò ôïõò ðßíáêåò. Ðñïèåóìßá õðïâïëÞò áéôÞóåùí ïñßæåôáé áðü 21 Éïõíßïõ 2010 ìÝ÷ñé 30 Éïõíßïõ 2010. 2. Óôçí áßôçóç ðñïóäéïñßæåôáé ï êëÜäïò êáé ç åéäéêüôçôá ôïõ êÜèå õðïøçößïõ. Ìå ôçí áßôçóç ç ïðïßá áðïôåëåß êáé äÞëùóç ôïõ Üñèñïõ 8 ôïõ í. 1599/86 óõíõðïâÜëëïíôáé: á) Ôá óôïé÷åßá ôáõôüôçôáò ôïõ õðïøçößïõ (öùôïôõðßá ôùí äýï üøåùí ôçò áóôõíïìéêÞò ôáõôüôçôáò Þ ôïõ äéáâáôçñßïõ). â) ÅðéêõñùìÝíá öùôïáíôßãñáöá ôùí ôßôëùí óðïõäþí êáé ãéá ôßôëïõò ôçò áëëïäáðÞò, âåâáßùóç üôé åßíáé éóüôéìá êáé áíôßóôïé÷á ìå ôá áðïíåìüìåíá ðôõ÷ßá ôùí Ðáíåðéóôçìßùí ôçò çìåäáðÞò ìå áðüöáóç ôïõ áñìüäéïõ öïñÝá, Þôïé ôïõ ÄÉÊÁÔÓÁ Þ ôïõ ÄÏÁÔÁÐ Þ ôïõ Óõìâïõëßïõ áíáãíþñéóçò ôßôëùí ôñéôïâÜèìéáò åêðáßäåõóçò (ÓÁÅÉ) Üñèñï 10 ôïõ Ð.Ä 165/2000 Þ áðü ôçí ÅðéôñïðÞ Éóïôéìéþí Ó÷ïëþí Åêðáßäåõóçò Äéäáêôéêïý ðñïóùðéêïý. Óôï âáóéêü ôßôëï íá áíáãñÜöåôáé ç çìåñïìçíßá êôÞóçò êáé ï âáèìüò áõôïý. Óå ðåñßðôùóç ðïõ åêêñåìåß ç Ýêäïóç ôïõ ðôõ÷ßïõ, ãéá ôõðéêïýò êáèáñÜ ëüãïõò èá ãßíåôáé äåêôÞ âåâáßùóç ôïõ ïéêåßïõ åêðáéäåõôéêïý éäñýìáôïò, óôçí ïðïßá èá áíáãñÜöåôáé êáé ï âáèìüò ðôõ÷ßïõ. ÅðéóÞìáíóç: ¼ëïé ïé ôßôëïé, ðéóôïðïéçôéêÜ êáé âåâáéþóåéò ôçò áëëïäáðÞò ðïõ åðéêáëïýíôáé ïé õðïøÞöéïé, ðñÝðåé íá åßíáé åðßóçìá ìåôáöñáóìÝíïé óôçí ÅëëçíéêÞ ãëþóóá áðü áñìüäéá êáôÜ íüìï áñ÷Þ ôïõ Õðïõñãåßïõ Åîùôåñéêþí Þ áðü ðôõ÷éïý÷ï ìåôáöñáóôÞ ôïõ Éïíßïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Þ ôçí Ðñåóâåßá Þ ôï Ðñïîåíåßï ôçò îÝíçò ÷þñáò óôçí ÅëëÜäá Þ áðü äéêçãüñï Þ áðü äéïñéóìÝíï Üìéóèï äéåñìçíÝá ãéá ôç ãëþóóá ãéá ôçí ïðïßá Ý÷åé äéïñéóôåß, ìå åîáßñåóç ôïí ôßôëï óðïõäþí ôçò áëëïäáðÞò ãéá ôïí ïðïßï õðïâÜëëåôáé ìüíï ðñÜîç áíáãíþñéóçò. Ã) Õðåýèõíç äÞëùóç ôïõ õðïøçößïõ, óôçí ïðïß äçëþíåôáé üôé:

Åðéèõìåß íá ðñïóëçöèåß ùò áíáðëçñùôÞò Þ êáé ùñïìßóèéïò ¸÷åé åêðëçñþóåé ôéò óôñáôéùôéêÝò ôïõ õðï÷ñåþóåéò Þ Ý÷åé ïñéóôéêÜ, íüìéìá, áðáëëáãåß áðü áõôÝò. Äåí áðïëýèçêå áðü èÝóç õðçñåóßáò ôïõ äçìüóéïõ ôïìÝá ëüãù ðåéèáñ÷éêïý ðáñáðôþìáôïò Þ Üëëçò áéôßáò ðïõ óõíåðÜãåôáé ïñéóôéêÞ áðüëõóç Þ ëüãù áíåðÜñêåéáò êáôÜ ôçí åêôÝëåóç êáèçêüíôùí. Äåí äéþêåôáé ðïéíéêÜ Þ äåí Ý÷åé êáôáäéêáóèåß ãéá áäßêçìá, ôï ïðïßï áðïôåëåß óýìöùíá ìå ôïí õðáëëçëéêü êþäéêá êþëõìá äéïñéóìïý óôï Äçìüóéï. Åßíáé õãéÞò êáé èá õðïâÜëåé ðéóôïðïéçôéêü õãåßáò áðü ÐñùôïâÜèìéá ÕãåéïíïìéêÞ ÅðéôñïðÞ Þ Êñáôéêü Íïóïêïìåßï Þ ÊÝíôñï Õãåßáò åíôüò ìçíüò áðü ôçí çìåñïìçíßá ôçò ðñüóëçøÞò ôïõ. ÕðïøÞöéåò êõïöïñïýóåò äåí õðï÷ñåïýíôáé íá õðïâÜëïõí ðéóôïðïéçôéêü õãåßáò. Ôï áíôßãñáöï ðïéíéêïý ìçôñþïõ êáé ôï ðéóôïðïéçôéêü óôñáôïëïãßáò ( ôýðïõ Á) áíáæçôïýíôáé áõôåðÜããåëôá áðü ôçí õðçñåóßá. Ïé õðïøÞöéïé ôùí åéäéêþí êáôçãïñéþí, ôõöëïß, êùöïß êáé ãåíéêÜ Üôïìá ìå åéäéêÝò áíÜãêåò Þ áíáðçñßá, õðïâÜëëïõí ðéóôïðïéçôéêü Á/èìéáò Þ Â/èìéáò ÕãåéïíïìéêÞò ÅðéôñïðÞò áðü ôï ïðïßï ðñïêýðôåé ç êáôçãïñßá ôçò åéäéêÞò áíÜãêçò êáé ôï ðïóïóôü áíáðçñßáò, ç ïðïßá áíáðçñßá äåí ïöåßëåôáé óå èÝìáôá øõ÷éêÞò õãåßáò. Ïé õðïøÞöéïé ðïõ Ý÷ïõí óõããåíåßò 1ïõ âáèìïý (ãïíåßò, ôÝêíá, óõæýãïõò) Þ 2ïõ âáèìïý (áäÝëöéá) ìå åéäéêÝò áíÜãêåò Þ áíáðçñßá óå ðïóïóôü ôïõëá÷éóôïí 67%, åðéóõíÜðôïõí âåâáßùóç Á/èìéáò ÕãåéïíïìéêÞò ÅðéôñïðÞò êáé ðéóôïðïéçôéêü ïéêïãåíåéáêÞò êáôÜóôáóçò. Ä) ÄÞëùóç ðñïôßìçóçò ãéá ôçí ðñüóëçøç óå ìéá Þ ðåñéóóüôåñåò Äéåõèýíóåéò Åêðáßäåõóçò ðïõ áíÞêïõí óôçí ßäéá ÐåñéöåñåéáêÞ Äéåýèõíóç Åêðáßäåõóçò. ÄÉÅÕÊÑÉÍÉÓÇ : ÅðåéäÞ ïé èÝóåéò ôïõ Å.Å.Ð êáé ôïõ Å.Â.Ð åßíáé åíéáßåò ãéá ôçí ÐñùôïâÜèìéá êáé ÄåõôåñïâÜèìéá Åêðáßäåõóç, ïé õðïøÞöéïé ìðïñïýí íá äçëþóïõí, åöüóïí åðéèõìïýí, óå ìéá ðñïôßìçóç üëåò ôéò Ó.Ì.Å.Á.Å ÐñùôïâÜèìéáò êáé ÄåõôåñïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò êáèþò êáé ÊÅ.Ä.Ä.Õ óå åðßðåäï Íïìïý. 3. Ç áíáêñßâåéá ôùí äçëïõìÝíùí óôïé÷åßùí åðéóýñåé ôç äéáãñáöÞ ôïõ õðïøçößïõ áðü ôïõò ðßíáêåò Þ ôçí áðüëõóÞ ôïõ, åöüóïí Ý÷åé ðñïóëçöèåß êáé ôéò ðñïâëåðüìåíåò áðü ôéò êåßìåíåò äéáôÜîåéò êõñþóåéò. 4. Ïé áéôïýíôåò èá ðñÝðåé íá Ý÷ïõí ôá áðáéôïýìåíá ôõðéêÜ êáé ïõóéáóôéêÜ ðñïóüíôá êáôÜ ôçí çìåñïìçíßá êáôÜèåóçò ôçò áßôçóçò. 5. Áíþôáôï üñéï çëéêßáò ôùí õðïøçößùí äåí õößóôáôáé (Üñèñï 10 ðáñáãñ. 11 ôïõ í. 3051/2002 ÖÅÊ 220/ô.Á/20-9-2002). Êáôþôáôï üñéï çëéêßáò ïñßæåôáé ôï 21ï Ýôïò. Ãéá ôç óõìðëÞñùóç ôïõ êáôþôáôïõ ïñßïõ çëéêßáò ùò çìåñïìçíßá ãÝííçóçò èåùñåßôáé ç 1ç Éáíïõáñßïõ ôïõ Ýôïõò ãÝííçóçò. Ç ó÷åôéêÞ åãêýêëéïò, Ý÷åé áíáñôçèåß óôïí ðßíáêá áíáêïéíþóåùí êáé óôçí éóôïóôåëßäá ôçò äéåýèõíóçò Ð/èìéáò Åêð/óçò Ðéåñßáò http://dipe.pie.sch.gr

ÄÇÌÏÓ ÌÅÈÙÍÇÓ

Ôñßôç 29 Éïõíßïõ 2010 ¿ñá 07.30 ð.ì. – Áñ÷éåñáôéêÞ èåßá ëåéôïõñãßá ¿ñá 10.00 ð.ì. ÐñïóÝëåõóç åðéóÞìùí. ¿ñá 11.00 ð.ì. ÅïñôáóôéêÞ äåîßùóç óôçí áßèïõóá ôïõ Ðïëéôéóôéêïý ÊÝíôñïõ Ä.Ä. Ìåèþíçò. ¿ñá 07.00 ì.ì. Åóðåñéíüò óôï ÂÞìá ôïõ Áð. Ðáýëïõ ¿ñá 09.00ì.ì. Îåêéíïýí ôá ÷ïñåõôéêÜ óõãêñïôÞìáôá ìå ðáñáäïóéáêïýò ÷ïñïýò; Á) áðü ôï ðáéäéêü ôìÞìá Ìåèþíçò Â) Áðü ôï Åðéìïñöùôéêü – Ðïëéôéóôéêü Óýëëïãï ÄñïóéÜò ( ×áëêßäáò) Ã) Áðü ôï Ðïíôéáêü ôìÞìá ôïõ Ðïëéôéóôéêïý Óõëëüãïõ Ä.Ä. ÌáêñõãéÜëïõ « Ç óôÝãç ôçò áãÜðçò» Ä) Áðü ôïí Ðïëéôéóôéêü Ëáïãñáöéêü Óýëëïãï ÊïæÜíçò (ç Êüæéáíç). Å) Áðü ôïí Ðïëéôéóôéêü Óýëëïãï Áðáíôá÷ïý Ìåèùíéùôþí (ôìÞìá ìåãÜëùí). Áêïëïõèåß ëáúêÞ âñáäéÜ Ìå ôéìÞÏ ÄÞìáñ÷ïò Ìåèþíçò Áâñáìßäçò Êùíóôáíôßíïò

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Ï ÄÞìïò Ìåèþíçò óå óõíåñãáóßá ìå ôïí Ðïëéôéóôéêü Óýëëïãï ôïõ Ä.Ä. Ìåèþíçò óáò ðñïóêáëïýí óôéò 28 êáé 29 Éïõíßïõ 2010 óôï Ä.Ä Ìåèþíçò, üðïõ åïñôÜæåôáé ï Ðïëéïý÷ïò Áð. Ðáýëïò ðñïóôÜôçò üëùí ìáò. Ðáñáêáëåßóèå íá ôéìÞóåôå ìå ôçí ðáñïõóßá óáò ôïí åïñôáóìü, üðùò ðåñéãñÜöåôå óôï ðñüãñáììá.

ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ

ÄåõôÝñá 28 Éïõíßïõ 2010 ¿ñá 6.45 ì.ì. – Õðïäï÷Þ ëåéøÜíùí ÌÝãáò Åóðåñéíüò ÐåñéöïñÜ ôçò åéêüíáò ôïõ Áðïóôüëïõ Ðáýëïõ êáé ôùí Áãßùí ëåéøÜíùí ìå ôç óõíïäåßá ôçò ÖéëáñìïíéêÞò ôïõ ÄÞìïõ Ìåèþíçò. ¿ñá 09.30 ì.ì. ËáúêÞ âñáäéÜ ìå æùíôáíÞ ïñ÷Þóôñá óôïí áýëåéï ÷þñï ôïõ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ Ìåèþíçò.

Ï ÄéåõèõíôÞò Ð.Å. Ðéåñßáò ÄÜöêïò ÉùÜííçò


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÔÑÉÔÇ 22 ÉÏÕÍÉÏÕ 2010 5

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

Åëåýèåñï ÂÞìá ÍÝïé êáé Ðïëéôéêïß Ôïõ Ð. Ôñéáíôáöõëëßäç Æïýìå óå ìéá äýóêïëç êáé Ü÷áñç åðï÷Þ. Åðï÷Þ äõóôõ÷þò ÷ùñßò üíåéñá êáé åëðßäåò. Åðï÷Þ Üëëïôå ìáýñç, Üëëïôå Üóðñç ìá êõñßùò ãêñßæá. ËåñùìÝíç áðü ôçí áíáîéïðéóôßá, ôï øÝìá, ôçí õðïêñéóßá, ôç äéãëùóóßá êáé ôçí áíáîéïêñáôßá. Äåßãìáôá ãñáöÞò ôïõ óÞìåñá åßíáé ç ðôþóç ôùí áîéþí, ç êáôÜññåõóç ôùí éäåïëïãéþí, ç áìöéóâÞôçóç ôùí ðñïôýðùí, ç õðï÷þñçóç ôçò óõëëïãéêÞò äñÜóçò ðñïò üöåëïò ôïõ áôïìéêéóìïý, ç åîáöÜíéóç ôùí çñþùí êáé ç õðïêáôÜóôáóÞ ôïõò áðü ôïõò star, ôï êõíÞãé ôïõ âïëÝìáôïò ìå ðëÜãéïõò ( êáé ü÷é ìüíï ) ôñüðïõò, ç åðéäßùîç ôïõ åöÞìåñïõ êÝñäïõò êáé ôçò äüîáò ðïõ áóöáëþò äåí Ý÷ïõí ó÷Ýóç ìå ôï ìåãáëåßï. Ðáëáéüôåñá ç ðïëéôéêÞ äñÜóç, ïé éäåïëïãéêïß áãþíåò Þôáí éåñïß. ¸äéíáí íüçìá óôç æùÞ ôùí áíèñþðùí êáé öôåñÜ óôçí åëðßäá ãéá Ýíá êáëýôåñï áýñéï. ÓÞìåñá, ç ðïëéôéêÞ âñßóêåôáé óôï åäþëéï ôïõ êáôçãïñïýìåíïõ. Èåùñåßôáé ùò âáóéêüò õðáßôéïò ãéá ôçí ðáñáêìÞ ôçò åðï÷Þò. Ç äéáðßóôùóç áõôÞ Ý÷åé ìéá äüóç áëÞèåéáò. ÁëëÜ äåí åîçãåß üëç ôçí áëÞèåéá. Ôï ðñüâëçìá åßíáé ðïëõóýíèåôï. Ç ðïëéôéêÞ êáé ïé ðïëéôéêïß ôçò, åßíáé ðñïúüíôá ôçò êïéíùíßáò. Ç ëåéôïõñãßá ôçò ðñþôçò åðçñåÜæåôáé áðü äéÜöïñïõò ðáñÜãïíôåò üðùò: ôéò ðáñáãùãéêÝò ó÷Ýóåéò, ôç äïìÞ ôçò ïéêïíïìßáò, ôéò êõñßáñ÷åò éäåïëïãßåò êáé ôéò äõíÜìåéò ðïõ ôéò êáëýðôïõí. Ç ðïëéôéêÞ äçëáäÞ äéáìïñöþíåé áëëÜ êáé äéáìïñöþíåôáé áðü ôç ëåéôïõñãßá ôçò êïéíùíßáò êáé ôçò ïéêïíïìßáò. Ãéá ôçí åéêüíá ðïõ ðáñïõóéÜæåé óÞìåñá ç êïéíùíßá êáé êáô' åðÝêôáóç ç ðïëéôéêÞ, õðÜñ÷ïõí äéÜöïñá áßôéá: Ç ïéêïíïìßá ôçò ðëçñïöïñéêÞò, ç ðáãêïóìéïðïßçóç ôçò ïéêïíïìßáò, ç Üìâëõíóç ôùí éäåïëïãéêþí áíôéèÝóåùí äåîéÜò êáé áñéóôåñÜò, ç ÷áëÜñùóç ôùí ïéêïãåíåéáêþí äåóìþí, ç ãåíéêüôåñç åõçìåñßá, ç êõñéáñ÷ßá ôùí Ì.Ì.Å. êáé ç åðÝëáóç ôçò äéáöÞìéóçò. Ïé íÝïé áðïìáêñýíïíôáé áðü ôá êïéíÜ, áðïóôáóéïðïéïýíôáé áðü ôçí ðïëéôéêÞ, áíáðôýóóïõí äéêÞ ôïõò ãëþóóá åðéêïéíùíßáò ôçí ïðïßá ïé ðáëáéüôåñåò çëéêßåò äåí êáôáëáâáßíïõí. Èá ìðïñïýóå íá ðåß êáíåßò üôé ôï ÷Üóìá ôùí ãåíåþí Ý÷åé äéåõñõíèåß óÞìåñá ðåñéóóüôåñï áðü ðïôÝ. Ïé íÝïé áðïññßðôïõí ôá ðáëéÜ ðñüôõðá, ôá ìïíôÝëá ðïëéôéêÞò ôïõ ÷èåò, áñíïýíôáé ôéò áðëïõóôåõìÝíåò ëïãéêÝò ôïõ Üóðñïõ Þ ôïõ ìáýñïõ, äå äÝ÷ïíôáé áðëïúêÝò áðáíôÞóåéò, ôá ôóéôÜôá, ôá óõíèÞìáôá. ¸÷ïõí ôá äéêÜ ôïõò åíäéáöÝñïíôá, óôñÝöïíôáé óôïí áèëçôéóìü, óôéò ïéêïíïìéêÝò, óôéò ðïëéôéóìéêÝò êáé ïéêïëïãéêÝò áíçóõ÷ßåò, áëëÜ êáé óôá ìç÷áíÜêéá, óôá êïìðéïýôåñ, óôç äéáóêÝäáóç ìå ôéò üðïéåò áêñáßåò åêöÜíóåéò ôçò. Ôïõò áðáó÷ïëåß ï Ýñùôáò áëëÜ êáé ç ìïíáîéÜ. Ôá üíåéñá üôáí õðÜñ÷ïõí åßíáé ðïëý÷ñùìá, ÷ùñßò ðåñéå÷üìåíï êáé óáöåßò óôü÷ïõò. ÕðÜñ÷åé ìéá ôÜóç ôùí íÝùí óÞìåñá íá óõãêñïôïýí ïìÜäåò, ìå ìéêñïýò ðõñÞíåò ðïõ ëåéôïõñãïýí ùò õðïêáôÜóôáôá ôçò ïéêïãÝíåéáò, ôïõ ó÷ïëåßïõ, ôçò ãåéôïíéÜò. Ïé ïìÜäåò áõôÝò åêöñÜæïíôáé êõñßùò ìå ìïõóéêÜ ñåýìáôá, áóêïýí óõìâïëéêÞ êñéôéêÞ óôçí êõñßáñ÷ç êïõëôïýñá, óôéò êïéíùíéêÝò ó÷Ýóåéò, óôçí ðïëéôéêÞ, ÷ùñßò üìùò íá åêöñÜæïõí óõãêåêñéìÝíåò ðïëéôéêÝò ðñïôÜóåéò, Þ íá äßíïõí ëýóåéò. ÕðÜñ÷åé âÝâáéá ï ðñïâëçìáôéóìüò ãéá ôï ìÝëëïí êáé éäéáßôåñá ãéá ôï ðñüâëçìá ôçò áíåñãßáò ðïõ óõíäÝåôáé ìå ôçí åãêëçìáôéêüôçôá êáé ôá íáñêùôéêÜ. Åäþ ç êáôÜóôáóç åßíáé äõóïßùíç. Ôï åêðáéäåõôéêü ìáò óýóôçìá, éäéáßôåñá ôçò ÁíùôÜôçò Ðáéäåßáò, ðáñÜãåé áíÝñãïõò. Ïé ðåñéóóüôåñåò åêðáéäåõôéêÝò êáôåõèýíóåéò äåí áíôéóôïé÷ïýí óôéò áíÜãêåò êáé ôéò ðñïïðôéêÝò ôçò áãïñÜò åñãáóßáò. Êáé ç Ðïëéôåßá, ÷èåóéíÞ êáé óçìåñéíÞ, Ý÷åé ôåñÜóôéåò åõèýíåò ãéáôß åèåëïôõöëåß ìðñïóôÜ óôï ôåñÜóôéï áõôü ðñüâëçìá. Ïðùò êé áí Ý÷ïõí ôá ðñÜãìáôá, óÞìåñá "æçôåßôáé åëðßò", üðùò èá Ýëåãå êáé ï Áíôþíçò ÓáìáñÜêçò. Êáé áëßìïíï áí áõôü äå ãéíüôáí. Áëßìïíï áí ïé íÝïé äåí øÜ÷íïõí, Ýóôù êé áí äå âñßóêïõí. Ôüôå ôï ìÝëëïí èá ìïéÜæåé ðñüùñá ãåñáóìÝíï. Ç éóïðÝäùóç ôçò ðïëéôéêÞò, ç ôáìðÝëá üôé üëïé ïé ðïëéôéêïß åßíáé ßäéïé, êëÝöôåò êáé åãùéóôÝò, åßíáé ìéá åýêïëç Üñíçóç ðïõ ìðïñåß íá ïäçãÞóåé óå åðéêßíäõíåò êáôáóôÜóåéò. Áí åðéêñáôÞóåé áõôÞ ç ëïãéêÞ üôé äçë. üëïé ïé ðïëéôéêïß åßíáé ßäéïé, ôüôå üóïé ðáñáìÝíïõí áêüìç õãéåßò êáé áëþâçôïé áðü ôéò óåéñÞíåò ôçò ðáñáêìÞò, åßôå èá óõììá÷Þóïõí ìå ôï óýóôçìá, åßôå èá áðï÷ùñÞóïõí. Êáé ôüôå ï óôßâïò ôçò ðïëéôéêÞò èá ðáñáìåßíåé åëåýèåñïò óôïõò ÷åéñüôåñïõò êáé áäßóôáêôïõò åêðñïóþðïõò ôçò. Ïé íÝïé ïöåßëïõí íá áíôéóôÝêïíôáé êáé íá ðñïôåßíïõí. Íá áíôéóôÝêïíôáé óôçí ðôþóç ôùí áîéþí, óôçí áíáîéïêñáôßá, óôï øÝìá, óôçí õðïêñéóßá, óôçí áíáíôéóôïé÷ßá ëüãùí êáé Ýñãùí ðïõ åßíáé ðáñáêìéáêÜ öáéíüìåíá ôçò êïéíùíßáò ìéáò ðñïçãïýìåíçò ãåíéÜò. Êé áí ôï ðáëéü äåí Ý÷åé áêüìá ðåèÜíåé, ïé íÝïé ïöåßëïõí íá ãßíïõí ïé ãåííÞôïñåò ôïõ êáéíïýñéïõ. Ãéá íá êåñäßóïõí ïé íÝïé ôï áýñéï, ÷ñåéÜæåôáé èÝëçóç, ãíþóç, õðåõèõíüôçôá, êüðïò, ðñïóðÜèåéá ãéá äçìéïõñãßá. Ç ÷áñÜ ôçò äçìéïõñãßáò åßíáé åðß ðëÝïí êáé áõôïóêïðüò. Ïðïéïò ìå ñùôÞóåé áí åßìáé áéóéüäïîïò Þ áðáéóéüäïîïò ãéá ôï ìÝëëïí, ãéá ôïõò íÝïõò, ãéá ôçí ðïëéôéêÞ, äåí ìðïñþ ðáñÜ íá äéáëÝîù ôçí áéóéïäïîßá. ¸óôù êáé óõãêñáôçìÝíá. Ç áéóéïäïîßá, ç åëðßäá, ç ðñïóðÜèåéá, ï áãþíáò ï ìáêñýò åßíáé ï ìïíüäñïìüò ìáò, åßíáé ç ÉèÜêç ìáò. Ãéá íá èõìçèïýìå ôïí ìåãÜëï Áëåîáíäñéíü ðïéçôÞ: ÐÜíôá óôï íïõ óïõ íá' ÷åéò ôçí ÉèÜêç Ôï öèÜóéìï åêåß åéí' ï ðñïïñéóìüò óïõ ÁëëÜ ìç âéÜæåéò ôï ôáîßäé äéüëïõ. Ç ÉèÜêç óoõ Ýäùóå ôo ùñáßï ôáîßäé. ×ùñßò áõôÞí äå èá âãáéíåò óôï äñüìï. ÁëëÜ äåí Ý÷åé íá óå äþóåé ðéá. Êé áí ðôù÷éêÞ ôçí âñåéò, ç ÉèÜêç äå óå ãÝëáóå. ¸ôóé óïöüò ðïõ Ýãéíåò, ìå ôüóç ðåßñá, Þäç èá ôï êáôÜëáâåò, ïé ÉèÜêåò ôé óçìáßíïõí. Ôñéáíôáöõëëßäçò Ðáíáãéþôçò - ÓõããñáöÝáò

Óýëëçøç 41÷ñïíïõ óôç Óêïôßíá ãéá êáôï÷Þ íáñêùôéêþí ÂÑÅÈÇÊÁÍ ÐÁÍÙ ÔÏÕ 3 ÃÑ. ÊÏÊÁÚÍÇ ÊÁÉ 205 ÃÑ. ×ÁÓÉÓ Áóôõíïìéêïß ôçò ÏÐÊÅ ôçò ÁóôõíïìéêÞò Äéåýèõíóçò Ðéåñßáò, óõíÝëáâáí 41÷ñïíï, ï ïðïßïò åß÷å óôçí êáôï÷Þ ôïõ 3 ãñáììÜñéá êïêáÀíçò êáé 205 ãñáììÜñéá êÜííáâçò. Ç óýëëçøç Ýãéíå ôï âñÜäõ ôçò ÐáñáóêåõÞò, óôïí êüìâï Óêïôßíáò Ðéåñßáò. Ï óõëëçöèåßò, ìå ôç äéêïãñáößá ðïõ ó÷çìáôßóèçêå óå âÜñïò ôïõ, èá ïäçãçèåß óôïí ÅéóáããåëÝá Ðëçììåëåéïäéêþí Êáôåñßíçò.

ÅÉÄÇÓÅÉÓ

ÑÉ×ÍÏÕÍ ÅÕÈÕÍÅÓ ÓÔÇÍ ÊÁÊÏÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇ ÔÏÕ ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÕ

ÊéíçôïðïéÞóåéò ôùí åñãáæïìÝíùí óôïí ÏÓÅ ÅÍÏØÅÉ ÔÇÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇÓ ÔÏÕ Ó×ÅÄÉÏÕ ÅÎÕÃÉÁÍÓÇÓ ÓõíÝ÷åéá óôéò êéíçôïðïéÞóåéò äßíïõí ïé åñãáæüìåíïé óôïí ÏÓÅ ìå óôÜóåéò åñãáóßáò ðïõ îåêéíïýí áðü óÞìåñá êáé èá ãßíïíôáé ìÝ÷ñé ôéò 24 Éïõíßïõ. Ëüãïò, ôá üóá ðñïâëÝðåé ôï ó÷Ýäéï åîõãßáíóçò ôçò ÷ñåùìÝíçò ÄÅÊÏ êáé éäéáßôåñá ôï óåíÜñéï éäéùôéêïðïßçóçò ìÝñïõò ôïõ. Ïé êéíçôïðïéÞóåéò èá êëéìáêùèïýí ìå 48ùñç áðåñãßá óôéò 29 êáé 30 Éïõíßïõ. Ïé ïñéóôéêÝò áíáêïéíþóåéò áíáìÝíïíôáé áõôÝò ôéò ìÝñåò êáé ãéá áõôü ôï ëüãï åíôåßíïíôáé ïé êéíçôïðïéÞóåéò. Ïé âáóéêÝò êáôåõèýíóåéò ôïõ åã÷åéñÞìáôïò åîõãßáíóçò ôçò ðéï åëëåéììáôéêÞò ÄÅÊÏ áöïñïýí ðåñéêïðÝò ôçò ðëåéïíüôçôáò ôùí äñïìïëïãßùí, åîïñèïëïãéóìü ôçò êáôáíïìÞò ôïõ áíèñþðéíïõ äõíáìéêïý êáé öõóéêÜ ôçí åßóïäï éäéþôç åðåíäõôÞ óôçí ÔÑÁÉÍÏÓÅ êáé áîéïðïßçóç ôçò áêßíçôçò ðåñéïõóßáò ôïõ ïñãáíéóìïý. Ç ðñüèåóç ðþëçóçò ôïõ 49% ôçò ÔÑÁÉÍÏÓÅ óå óôñáôçãéêü åðåíäõôÞ ï ïðïßïò èá áíáëÜâåé êáé ôï ìÜíáôæìåíô ôçò åôáéñåßáò áðïôåëåß ôï âáóéêü óôïé÷åßï ôïõ ó÷åäßïõ. Ìå äåäïìÝíï üôé ç åôáéñåßá ìåôñÜåé óõóóùñåõìÝíï ÷ñÝïò ðïõ îåðåñíÜ ôá 600 åêáô. åõñþ, áíáæçôåßôáé ôñüðïò áðïäÝóìåõóÞò ôçò áðü ôá ÷ñÝç ðñïêåéìÝíïõ íá ãßíåé ðéï åëêõóôéêÞ. Óôçí ðñïóðÜèåéá íá ãßíåé ðéï åëêõóôéêÞ ç ÔÑÁÉÍÏÓÅ ï éäéþôçò ðïõ èá åéóÝëèåé, ðéèáíüôáôá èá áðïêôÞóåé êáé ôç äõíáôüôçôá áîéïðïßçóçò ìÝñïõò ôçò áêßíçôçò ðåñéïõóßáò ôïõ ïñãáíéóìïý. ¼óïí áöïñÜ ôï áíèñþðéíï äõíáìéêü, ôï ïðïßï áõôÞ ôç óôéãìÞ áããßæåé ôá 7.500 Üôïìá ãéá üëåò ôéò åôáéñåßåò ôïõ ÏÓÅ, óôü÷ïò ôïõ õðïõñãåßïõ Õðïäïìþí åßíáé ç ìåßùóÞ ôïõ áêüìç êáé êáôÜ 50%. ÁíáìÝíåôáé áñ÷éêþò ç áðï÷þñçóç ìÝóù ôçò êáíïíéêÞò óõíôáîéïäüôçóçò ðåñßðïõ 1.500 áôüìùí åíôüò ôïõ Ýôïõò, ïé ïðïßïé Ý÷ïõí ìåí êáôï÷õñþóåé äéêáßùìá óõíôáîéïäüôçóçò áëëÜ ðáñáìÝíïõí ëüãù õøçëþí áìïéâþí ðïõ áðïôåëïýíôáé áðü åðéäüìáôá, ôá ïðïßá ðåñéêüðôïíôáé. Óôç óõíÝ÷åéá êÜèå ÷ñüíï Üëëá 300 - 500 Üôïìá èá âãáßíïõí óôç óýíôáîç, åíþ ó÷åäéÜæåôáé ìåôÜôáîç óôïí åõñýôåñï äçìüóéï ôïìÝá ðåñßðïõ 1.000 åñãáæïìÝíùí. Ç ÐËÅÕÑÁ ÔÙÍ ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÙÍ Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõò ïé åñãáæüìåíïé áíôéäñïýí óôá ðáñáðÜíù ó÷Ýäéá, ôïíßæïíôáò üôé äåí åõèýíïíôáé áõôïß ãéá ôá ÷ñÝç ôïõ ÏÓÅ, áëëÜ ç ÷ñüíéá êáêïäéïßêçóç êáé ç áäõíáìßá Þ Ýëëåéøç èÝëçóçò ãéá åðéäüôçóç ôùí Üãïíùí ãñáììþí. Óå ðáëáéüôåñç óõíÝíôåõîç ôýðïõ ðïõ åß÷áí äéïñãáíþóåé ïé åðéóôçìïíéêïß óýëëïãïé åñãáæïìÝíùí óôïí ÏÓÅ, åß÷áí áíáöÝñåé ìåôáîý Üëëùí äåßãìáôá áõôÞò ôçò êáêïäéá÷åßñéóçò üðùò, óõãêñüôçóç Ýììéóèçò åðéôñïðÞò ãéá ôçí êáôáðïëÝìçóç ôçò íÝáò ãñßðçò êáé óýíáøç óýìâáóçò ìå «ÁëáôïóðÞëáéá», áðü ôç äéïßêçóç ôçò ÔÑÁÉÍÏÓÅ, ðñïêåéìÝíïõ íá åðÝñ÷åôáé åõåîßá óå åðéëåãìÝíá óôåëÝ÷ç, ãéá êáëýôåñç áðüäïóç. ÅðéðëÝïí, êáôáäåéêíýïõí Ýëëåéøç åíäéáöÝñïíôïò áðü ðëåõñÜò ðñïóöÜôùí äéïéêÞóåùí, ãéá ôçí áíáæÞôçóç êáé ôïí êáôáëïãéóìü åõèõíþí óå óêÜíäáëá ðïõ Ýìåéíáí áôéìþñçôá êáé æçìßùóáí ôïí ïñãáíéóìü, êáôÜ åêáôïììýñéá åõñþ, üðùò: - ôçò åêðïßçóçò ôïõ äÞèåí ðáëáéïý êáé Ü÷ñçóôïõ õëéêïý (óêñáð) - ôùí «áüñáôùí» åíïéêéáóèÝíôùí âáãïíéþí - ôùí óõìâÜóåùí åíïéêßáóçò åêáôïíôÜäùí åìðïñéêþí âáãïíéþí, ÷ùñßò íá õðÜñ÷åé ìåôáöïñéêü Ýñãï ãéá ôçí åêìåôÜëëåõóÞ ôïõò - ôïõ êõêëþìáôïò ìå ôá «ìáýñá-áäÞëùôá» âáãüíéá ìåôáöïñÜò ðñïúüíôùí - ôïõ êõêëþìáôïò ôùí áíåîÝëåãêôùí êáé ÷áñéóôéêþí ðáñï÷þí ðëáóìáôéêþí äåõôåñåõïõóþí áðïëáâþí, êáôÜ ðáñÜâáóç áêüìá êáé ôùí Óõëëïãéêþí ÓõìâÜóåùí Åñãáóßáò - ôéò ÷áñéóôéêÝò äéáãñáöÝò ÷ñåþí åêáôïììõñßùí åõñþ óå «çìÝôåñåò» ìåôáöïñéêÝò åôáéñåßåò. Åðßóçò, åß÷áí áíáöåñèåß êáé ïé ðåñéðôþóåéò

ïëéãùñßáò ìå áðïôÝëåóìá ôçí áðþëåéá ðüñùí 700 åêáôïììõñßùí åõñþ áðü ôï åðé÷åéñçóéáêü ðñüãñáììá Óéäçñüäñïìïé, Áåñïäñüìéá, ÁóôéêÝò Óõãêïéíùíßåò ôïõ Ò ÊÐÓ êáé ôïõ ôáìåßïõ óõíï÷Þò. Ôçí ìç áðïôñïðÞ ôçò ìåôáöïñÜò Ýñãùí ðñïûðïëïãéóìïý 1,1 äéò åõñþ ôïõ Å.Ð. ÓÁÁÓ ôïõ Ò ÊÐÓ ùò ãÝöõñåò óôï ÅÓÐÁ, ôïõ ïðïßïõ ïé äéáèÝóéìïé ðüñïé ãéá ôï Óéäçñüäñïìï (1,420 äéò åõñþ) äåí áñêïýí ãéá ôçí ïëïêëÞñùóç ôùí åêêñåìïôÞôùí ôïõ Ò ÊÐÓ. Áêüìá êáé ãéá ôï ó÷Ýäéï ðåñéêïðÞò ðñïóùðéêïý, ç ðëåõñÜ ôùí åñãáæïìÝíùí áíáöÝñåé üôé ïýôùò Þ Üëëùò ìå ôéò óõíôáîéïäïôÞóåéò ôùí åðüìåíùí ÷ñüíùí ï áñéèìüò õðáëëÞëùí èá öèÜóåé óôá åðßðåäá ðïõ åðéèõìåß ç êõâÝñíçóç. Äçëþóåéò ôïõ ÃñáììáôÝá ôïõ ðáñáñôÞìáôïò Ðéåñßáò ôïõ Ëáñéóáúêïý, Êþóôá Óáëßêá, åíäåéêôéêÝò ôïõ êëßìáôïò ðïõ åðéêñáôåß ìåôáîý ôùí åñãáæïìÝíùí ôïõ ÏÓÅ óôçí Ðéåñßá. Ï ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ ÔÏÕ «ËÁÑÉÓÁÚÊÏÕ» ÐÉÅÑÉÁÓ «Áðü ôéò 22 Éïõíßïõ îåêéíïýí óôÜóåéò åñãáóßáò ãéá ôñåéò ìÝñåò, åíþ óôéò 29 êáé 30 ôïõ ìçíüò èá Ý÷ïõìå áðåñãßá. Ç óõììåôï÷Þ óôï íïìü, üðùò êáé óôéò ðñüóöáôåò êéíçôïðïéÞóåéò, áíáìÝíåôáé éêáíïðïéçôéêÞ. Áõôü ëáìâÜíïíôáò õðüøç êáé ôçí óõììåôï÷Þ óôçí áðåñãßá ôçò 10çò Éïõíßïõ. ÁíáìÝíïõìå óõììåôï÷Þ, êáèþò ìðïñåß íá õðÜñîåé ìÝ÷ñé êáé åñãáóéáêü ðñüâëçìá ãéá ôïõò

åñãáæüìåíïõò. Ãßíåôáé ëüãïò ãéá ìåôáôÜîåéò, åíäå÷ïìÝíùò êáé áðïëýóåéò. ÁõôÞ ôç óôéãìÞ åßìáóôå óå ìéá êáôÜóôáóç, üðïõ äåí îÝñïõìå ôé ãßíåôáé. Åíäå÷üìåíç éäéùôéêïðïßçóç èá öÝñåé áìÝóùò ìåßùóç ôïí äñïìïëïãßùí; Ôï óêåðôéêü ôïõò åßíáé üôé èá åîåôáóèïýí ïé ìç êåñäïöüñåò ãñáììÝò êáé äñïìïëüãéá. Ãéá ôéò ìåí ãñáììÝò ç óêÝøç åßíáé íá êëåßóïõí êáé ãéá ôá äñïìïëüãéá íá óôáìáôÞóïõí. ¢ñá èá Ý÷ïõìå ëéãüôåñá äñïìïëüãéá, åêôüò êáé áí éäéùôéêïðïéçèïýí, ïðüôå èá õðÜñ÷åé ðëÝïí ç ðñéìïäüôçóç Üãïíùí ãñáììþí, üðùò ãßíåôáé óôéò èáëÜóóéåò óõãêïéíùíßåò. ÕðÜñ÷ïõí êáé äñïìïëüãéá ðïõ åîõðçñåôïýí ôçí Ðéåñßá, ðïõ èá ìðïñïýóáí íá ÷áñáêôçñéóôïýí Üãïíá; ËïãéêÜ äåí èá Ýðñåðå, êÜðïéá áðü áõôÜ üìùò âãáßíïõí åëëåéììáôéêÜ. ÕðÜñ÷åé ëïéðüí, ôï åíäå÷üìåíï íá ìåéùèïýí äñïìïëüãéá ðïõ åîõðçñåôïýí ôï êïéíü ôïõ íïìïý, áí êáé ëÝìå üôé åßìáóôå óôïí êåíôñéêü Üîïíá, üðïõ åßíáé ëßãï äýóêïëï íá ãßíïõí ìåéþóåéò. Åíäå÷ïìÝíùò íá ãßíïõí ìåéþóåéò óå êÜðïéá ðñïáóôéáêÜ äñïìïëüãéá. ÁíáöÝñïíôáé óå ìç êåñäïöüñá äñïìïëüãéá êáé ãñáììÝò. Áðü åêåß êáé ðÝñá åßíáé, ðùò èá ôï åêôéìÞóåé ç êõâÝñíçóç». ÓÔÁÓÅÉÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÙÍ ÏÓÅ 22-23-24 Éïõíßïõ 7:00-9:00, 15:00-17:00, 22:00-00:00

Åîßóùóç ôùí ïñßùí óõíôáîéïäüôçóçò Ýùò ôï 2013

¸ùò êáé ôçí 31ç Äåêåìâñßïõ 2013 èá ðñáãìáôïðïéçèåß ç åîßóùóç ôùí ïñßùí óõíôáîéïäüôçóçò áíäñþí êáé ãõíáéêþí óôï Äçìüóéï, ìå âÜóç ôï õðü êáôÜñôéóç íïìïó÷Ýäéï ôïõ õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí ãéá ôéò áëëáãÝò óôï áóöáëéóôéêü óôïí äçìüóéï ôïìÝá. Óýìöùíá, åðßóçò, ìå åíçìåñùôéêü óçìåßùìá ðïõ êáôÝèåóå óôç ÂïõëÞ ï õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí, ôï üñéï çëéêßáò óõíôáîéïäüôçóçò áõîÜíåôáé (ãéá Üíäñåò êáé ãõíáßêåò) óôá 65 Ýôç ãéá üóïõò èåìåëéþíïõí äéêáßùìá óýíôáîçò áðü ôïí ÉáíïõÜñéï 1998 êáé ìåôÜ Þ Ý÷ïõí äéïñéóèåß áðü ôïí ÉáíïõÜñéï 1983 êáé ìåôÜ. ÐáñÜëëçëá êáèéåñþíåôáé áðü ôçí 1ç Éáíïõáñßïõ 2015 êáé ãéá ôïõò áóöáëéóìÝíïõò ôïõ Äçìïóßïõ ç âáóéêÞ êáé áíáëïãéêÞ óýíôáîç, ìå ôïõò ßäéïõò üñïõò êáé ðñïûðïèÝóåéò ðïõ éó÷ýïõí ãéá ôïõò áóöáëéóìÝíïõò óôïõò Üëëïõò öïñåßò êïéíùíéêÞò áóöÜëéóçò. Ïé âáóéêÝò äéáôÜîåéò Åéäéêüôåñá, ïé âáóéêÝò äéáôÜîåéò ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ óýìöùíá ìå ôï åíçìåñùôéêü óçìåßùìá, Ý÷ïõí ùò åîÞò: "1. ÂáóéêÞ ðïëéôéêÞ áðüöáóç ôçò ÊõâÝñíçóçò åßíáé ç êáôåýèõíóç ôçò åíüôçôáò ôïõ áóöáëéóôéêïý óõóôÞìáôïò, ðñïêåéìÝíïõ íá óôçñßîåé áðïôåëåóìáôéêÜ ôï èåìÝëéï ëßèï ôïõ êïéíùíéêïý ìáò êñÜôïõò. Ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ íïìïó÷åäßïõ, åðåêôåßíïíôáé êáé óôï Äçìüóéï ôá ïñéæüìåíá óôï áóöáëéóôéêü íïìïó÷Ýäéï ôïõ Õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò êáé ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò. ¸ôóé, êáèéåñþíåôáé áðü 1-1-2015 êáé ãéá ôïõò áóöáëéóìÝíïõò ôïõ Äçìïóßïõ âáóéêÞ êáé áíáëïãéêÞ óýíôáîç, ïé ïðïßåò ÷ïñçãïýíôáé ìå ôïõò ßäéïõò üñïõò êáé ðñïûðïèÝóåéò ðïõ éó÷ýïõí ãéá ôïõò áóöáëéóìÝíïõò óôïõò Üëëïõò öïñåßò êïéíùíéêÞò áóöÜëéóçò. 2. Âåëôéþíåôáé êáé ãéá ôïõò áóöáëéóìÝíïõò ôïõ Äçìïóßïõ, ï õðïëïãéóìüò ôçò óýíôáîçò ôïõò ìå âÜóç ôéò äéáôÜîåéò ðåñß äéáäï÷éêÞò áóöÜëéóçò. 3. Óôï ÊÝíôñï Ðéóôïðïßçóçò Áíáðçñßáò (ÊÅ.Ð.Á.), èá õðÜãïíôáé áðü 1.1.2011 êáé ïé áóöáëéóìÝíïé ôïõ Äçìïóßïõ êáé ôáõôü÷ñïíá êáôáñãïýíôáé üëåò ïé ÅðéôñïðÝò ðéóôïðïßçóçò áíáðçñßáò ðïõ ëåéôïõñãïýí óÞìåñá óôéò íïìáñ÷ßåò êáé ôï Äçìüóéï, ìå åîáßñåóç ôéò Áíþôáôåò ÕãåéïíïìéêÝò ÅðéôñïðÝò, Óôñáôïý (Á.Ó.Õ.Å.), Íáõôéêïý (Á.Í.Õ.Å.), Áåñïðïñßáò (Á.Á.Õ.Å.), êáèþò êáé ôçí Áíþôáôç ÕãåéïíïìéêÞ ÅðéôñïðÞ ôçò ÅëëçíéêÞò Áóôõíïìßáò. 4. Åðéìçêýíåôáé áðü 2 óå 5 Ýôç ï ÷ñüíïò äéÜñêåéáò ôïõ Ýããáìïõ âßïõ, ðñïêåéìÝíïõ íá äéêáéùèåß óýíôáîç ï åðéæþí óýæõãïò áðïâéþóáíôïò óõíôáîéïý÷ïõ. 5. Åðåêôåßíïíôáé ôüóï óôïõò åî éäßïõ äéêáéþìáôïò óõíôáîéïý÷ïõò üóï êáé óôïõò åðéæþíôåò óõæýãïõò ðïõ ëáìâÜíïõí óýíôáîç áðü ôï Äçìüóéï êáé åñãÜæïíôáé óôïí éäéùôéêü ôïìÝá Þ áõôïáðáó÷ïëïýíôáé, ïé ðåñéïñéóìïß ðïõ éó÷ýïõí, ãéá üóïõò áðü áõôïýò ëáìâÜíïõí óýíôáîç áðü ôïõò Üëëïõò áóöáëéóôéêïýò öïñåßò. Ãéá üóïõò áðü áõôïýò åñãÜæïíôáé óôïí Äçìüóéï ÔïìÝá, éó÷ýïõí Þäç áõóôçñüôåñåò äéáôÜîåéò ãéá ôïí ðåñéïñéóìü ôçò óýíôáîçò. 6. Êáôáñãåßôáé ôï äéêáßùìá óõíôáîéïäüôçóçò ôùí Üãáìùí åíÞëéêùí èõãáôÝñùí ìå åîáßñåóç ôéò áíßêáíåò êáé üóåò óðïõäÜæïõí, êáèþò êáé ôï äéêáßùìá óõíôáîéïäüôçóçò ôùí äéáæåõãìÝíùí èõãáôÝñùí êáé áõóôçñïðïéïýíôáé ïé Þäç éó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò ðïõ ðñïâëÝðïõí ðåñéïñéóìü ôïõ ðïóïý ôçò óýíôáîçò ëüãù áõîçìÝíùí åéóïäçìÜôùí. 7. Áðü 1-8-2010 èåóðßæåôáé êáé óôï Äçìüóéï ÅéóöïñÜ Áëëçëåããýçò Óõíôáîéïý÷ùí ç ïðïßá ðáñáêñáôåßôáé áðü ôéò óõíôÜîåéò ðïõ õðåñâáßíïõí ôï ðïóü ôùí 1.400 åõñþ, ìå êëéìáêïýìåíï óõíôåëåóôÞ áðü 3% Ýùò 9% áíÜëïãá ìå ôï ðïóü ôçò óýíôáîçò. Åîßóùóç ïñßùí çëéêßáò Åéäéêüôåñá ðñïâëÝðïíôáé ôá áêüëïõèá: 1. Åîïìïéþíïíôáé, ùò ðñïò ôá Ýôç õðçñåóßáò èåìåëßùóçò óõíôáîéïäïôéêïý äéêáéþìáôïò (25 Ýôç) Üíäñåò êáé ãõíáßêåò õðÜëëçëïé ðïõ Ý÷ïõí ðñïóëç-

öèåß ìÝ÷ñé 31-12-1982. Ç åîßóùóç áõôÞ èá ðñáãìáôïðïéçèåß óôáäéáêÜ, óå ìßá ôñéåôßá. Äçë. ç éó÷ýïõóá óÞìåñá õðçñåóßá 17 1/2 åôþí ãéá ôç èåìåëßùóç óõíôáîéïäïôéêïý äéêáéþìáôïò ôùí ãõíáéêþí ðïõ åßíáé ðáíôñåìÝíåò ìå ðáéäéÜ ê.ë.ð. áõîÜíåôáé óôá 20 Ýôç ãéá üóåò óõìðëçñþíïõí ôá 17 1/2 Ýôç ôï 2011, óå 22 1/2 ãéá üóåò ôá óõìðëçñþíïõí ôï 2012 êáé óå 25 ãéá üóåò ôá óõìðëçñþíïõí ôï 2013. 2. Åðßóçò, ìå ôéò ßäéåò äéáôÜîåéò áõîÜíïíôáé áðü 1-1-2011 êáé ìåôÜ, óôáäéáêÜ, óýìöùíá ìå ôá áíùôÝñù, áðü 20 óå 25 ôá Ýôç õðçñåóßáò èåìåëßùóçò óõíôáîéïäïôéêïý äéêáéþìáôïò ôüóï ãéá ôïõò Üíäñåò üóï êáé ãéá ôéò ãõíáßêåò ðïõ Ý÷ïõí ôñßá ðáéäéÜ êáé Üíù êáé êáôáñãåßôáé óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ, ç ðñüóèåôç ðñïûðüèåóç ðïõ ßó÷õå ãéá ôïõò Üíäñåò, äçë. íá Ý÷ïõí ôçí åðéìÝëåéá ôùí ðáéäéþí ìå äéêáóôéêÞ áðüöáóç Þ íá åßíáé ÷Þñïé. 3. ÅðÝñ÷åôáé åîïìïßùóç ôùí áíäñþí êáé ãõíáéêþí óôñáôéùôéêþí ùò ðñïò ôá Ýôç èåìåëßùóçò óõíôáîéïäïôéêïý äéêáéþìáôïò (25 Ýôç), óýìöùíá ìå üóá ïñßæïíôáé áíùôÝñù. 4. Èåóðßæïíôáé, óôáäéáêÜ, ôá áêüëïõèá üñéá çëéêßáò ãéá üóïõò èåìåëéþíïõí äéêáßùìá óýíôáîçò áðü 1çò Éáíïõáñßïõ 1998 êáé ìåôÜ, Þ ðñïóëÞöèçêáí ãéá ðñþôç öïñÜ óôï Äçìüóéï áðü 1çò Éáíïõáñßïõ 1983 ìÝ÷ñé 31 Äåêåìâñßïõ 1992: * ôï 65° Ýôïò ôçò çëéêßáò ãéá Üíäñåò êáé ãõíáßêåò ðïõ Ý÷ïõí áíÞëéêï ðáéäß êáôÜ ôç óõìðëÞñùóç 25åôïýò õðçñåóßáò. Ç åîßóùóç áõôÞ èá ãßíåé óôáäéáêÜ åíôüò ôñéåôßáò äçë. ãéá üóåò ãõíáßêåò óõìðëçñþóïõí ôçí 25åôßá áðü 1-12011, ôï üñéï çëéêßáò ôùí 50 åôþí, ðïõ éó÷ýåé óÞìåñá, áõîÜíåôáé óôï 55ü Ýôïò ôçò çëéêßáò, ãéá üóåò óõìðëçñþóïõí ôçí 25åôßá ôï Ýôïò 2012 ôï üñéï çëéêßáò áõîÜíåôáé óôï 60ü êáé ãéá üóåò óõìðëçñþíïõí ôçí 25åôßá ôï Ýôïò 2013 êáé ìåôÜ, ôï üñéï çëéêßáò áõîÜíåôáé óôï 65° Ýôïò. * ôï 53ü Ýôïò ôçò çëéêßáò ãéá Üíäñåò êáé ãõíáßêåò ðïõ Ý÷ïõí áíßêáíá ðáéäéÜ Þ áíßêáíï óýæõãï êáé èåìåëéþíïõí äéêáßùìá óýíôáîçò (25åôßá) ôï Ýôïò 2011, ôï 56° Ýôïò ãéá üóïõò èåìåëéþíïõí äéêáßùìá óýíôáîçò ôï 2012 êáé ôï 60ü Ýôïò ãéá üóïõò èåìåëéþíïõí äéêáßùìá óýíôáîçò áðü ôï Ýôïò 2013 êáé ìåôÜ. * ôï 65° Ýôïò ãéá Üíäñåò êáé ãõíáßêåò ðïõ äåí áíÞêïõí óôéò áíùôÝñù êáôçãïñßåò êáé èåìåëéþíïõí äéêáßùìá óýíôáîçò áðü 1-1-1998 êáé ìåôÜ Þ Ý÷ïõí äéïñéóèåß áðü 1-1-1983 êáé ìåôÜ. Ç åîßóùóç áõôÞ èá ãßíåé óôáäéáêÜ óå âÜèïò ôñéåôßáò. Äçë. ãéá üóåò ãõíáßêåò èåìåëéþíïõí äéêáßùìá óýíôáîçò ìÝ÷ñé ôçí 31-12-2010 éó÷ýåé ôï üñéï çëéêßáò ôùí 60 åôþí, ôï ïðïßï áõîÜíåôáé óôï 61° Ýôïò ãéá üóåò èåìåëéþíïõí äéêáßùìá óýíôáîçò ôï Ýôïò 2011, óôï 63° Ýôïò ãéá üóåò èåìåëéþíïõí äéêáßùìá óýíôáîçò ôï Ýôïò 2012 êáé óôï 65° Ýôïò ãéá üóåò èåìåëéþíïõí äéêáßùìá óýíôáîçò ôï Ýôïò 2013. 5. Åîïìïéþíåôáé óôáäéáêÜ åíôüò ôñéåôßáò ôï üñéï çëéêßáò óõíôáîéïäüôçóçò áíäñþí êáé ãõíáéêþí õðáëëÞëùí ôïõ Äçìïóßïõ ðïõ ìðïñïýí íá áðï÷ùñÞóïõí áðü ôçí Õðçñåóßá ðñéí ôç óõìðëÞñùóç ôïõ éó÷ýïíôïò ïñßïõ çëéêßáò êáé íá ëÜâïõí ìåéùìÝíç óýíôáîç. Äçë. ôï éó÷ýïí ìÝ÷ñé 31-12-2010 üñéï çëéêßáò ôùí ãõíáéêþí ôçò ðåñßðôùóçò áõôÞò, áõîÜíåôáé óôï 56° ôï Ýôïò 2011, óôï 58° ôï 2012 êáé óôï 60ü Ýôïò ôï 2013. 6. Êáôáñãïýíôáé ïé äéáôÜîåéò ðïõ ðñïâëÝðïõí üôé üóïé õðÜëëçëïé Ý÷ïõí ôñßá êáé Üíù ðáéäéÜ óõíôáîéïäïôïýíôáé áíåîáñôÞôùò ïñßïõ çëéêßáò. 7. Ïñßæåôáé üôé üóá áðü ôá áíùôÝñù ðñüóùðá Ý÷ïõí èåìåëéþóåé äéêáßùìá óýíôáîçò ìÝ÷ñé 31-12-2010, äåí èßãïíôáé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôïõ íüìïõ áõôïý. Ãéá ôá ðñüóùðá áõôÜ, èá åîáêïëïõèÞóïõí íá åöáñìüæïíôáé ïé éó÷ýïõóåò ìÝ÷ñé ôç äçìïóßåõóç ôïõ íüìïõ áõôïý äéáôÜîåéò ðïõ áöïñïýí ôüóï ôç èåìåëßùóç äéêáéþìáôïò óýíôáîçò üóï êáé ôá üñéá çëéêßáò óõíôáîéïäüôçóçò".

“ÁìåôÜêëçôá êáé Üíåõ üñùí” ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí 1ç Ç áîéùìáôéêÞ áíôéðïëßôåõóç áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò êáôçãïñåßôáé áðü ìåñßäá ôùí ÌÌÅ êáé áðü ôçí ÊõâÝñíçóç üôé äåí ëÝåé «íáé» óôá ìÝôñá ðïõ, ìå õðüäåéîç ôçò «ôñüéêáò», áðïöÜóéóå , ôï ãíùóôü «ìíçìüíéï» ðïõ õðåñøçößóôçêå óôç ÂïõëÞ áðü ôïõò âïõëåõôÝò ôïõ Ðáóïê (ôïõò 157 ðëÝïí áöïý ïé Üëëïé ôñåéò äÞëùóáí ðáñþí êáé äéåãñÜöçóáí), ôïõò âïõëåõôÝò ôïõ ËÁÏÓ êáé ôç Íôüñá ÌðáêïãéÜííç ðïõ åßðå åðßóçò «íáé» êáé ãé’áõôü äéåãñÜöåé áðü ôç ÍÄ. Êáôáøçößóôçêå áðü ÍÄ ÓÕÑÉÆÁ êáé ÊÊÅ. ËÁÏÓ êáé ÌðáêïãéÜííç ÷áñáêôçñßæïíôáé Ýêôïôå – áðü ôïí ðñüåäñï ôçò ÍÄ ùò «åîáðôÝñõãá» ôïõ Ðá.óï.ê. Áýñéï ÔåôÜñôç Ýñ÷åôáé ðñïò óõæÞôçóç êáé øçöïöïñßá óôç ÂïõëÞ ôï Áóöáëéóôéêü íïìïó÷Ýäéï ôïõ ÁíäñÝá ËïâÝñäïõ ôçò ÊõâÝñíçóçò äçëáäÞ. Íïìïó÷Ýäéï ðïõ ÷áñáêôçñßóèçêå áðü ôç ÍÄ, áðü êÜðïéá óôåëÝ÷ç ôïõ Ðá.óï.ê, áðü êüììáôá ôçò ÁñéóôåñÜò êé áðü óõíäéêáëéóôéêÝò Üäéêï êáé áíÜëãçôï. Åêôüò áðü ôçí ÊõâÝñíçóç áñêåôïß ó÷ïëéáóôÝò êáé äçìïóéïãñÜöïé, êÜðïéïé ìÜëéóôá öéëéêÜ äéáêåßìåíïé (Ýôóé ôïõëÜ÷éóôïí éó÷õñßæïíôáé) ðñïò ôç ÍÄ Ýãêáëïýí ôïí ðñüåäñï ôçò ÍÄ ãéáôß äåí øÞöéóå ôçí êýñùóç ôïõ «ìíçìïíßïõ» êáé ãéáôß, êáèþò öáßíåôáé, äåí ðñïôßèåôáé íá øçößóåé ôï Áóöáëéóôéêü. ÅíçìåñùôéêÜ óçìåéþíåôáé üôé óôï 400 óåëßäùí ìíçìüíéï áíáöÝñåôáé ìåôáîý Üëëùí: «Ç äáíåéïëÞðôñéá ÅëëÜäá ðáñáéôåßôáé áìåôÜêëçôá êáé Üíåõ üñùí áðü êÜèå áóõëßá ðïõ Ý÷åé Þ ðñüêåéôáé íá áðïêôÞóåé óå ó÷Ýóç ìå ôá ðåñéïõóéáêÜ ôçò óôïé÷åßᅻ Ç ðñï÷èåóéíÞ (ÓáââáôéÜôéêç) Åëåõèåñïôõðßá ó÷ïëéÜæåé áõôÞ ôçí ðñüâëåøç ôïõ ìíçìïíßïõ: «Ç ÷þñá ìáò äáíåßóèçêå áðü ôïõò åôáßñïõò ìáò êáé ôï ÄÍÔ ìå ôïõò åðá÷èÝóôáôïõò üñïõò ðïõ Ýíá íïéêïêõñéü ëáìâÜíåé êáôáíáëùôéêü äÜíåéï!!! (…) ïé ðüñïé ôçò ÷þñáò, ç áêßíçôç ðåñéïõóßá ôïõ Äçìïóßïõ, üëá Ý÷ïõí õðïèçêåõôåß(…)» Ìå äýï ëüãéá êõâÝñíçóç êáé áîéùìáôéêÞ áíôéðïëßôåõóç áëëçëïêáôçãïñïýíôáé (êÜôé ôï óõíçèéóìÝíï) êáé êáôçãïñïýíôáé áðü Üëëïõò ãéá ôéò ðïëéôéêÝò ðïõ áêïëïõèïýí. Ç êõâÝñíçóç ðñùôßóôùò ãéá ôï ìíçìüíéï ðïõ óõíõðÝãñáøå ìå ôçí ôñüéêá ÷ùñßò ëáúêÞ åîïõóéïäüôçóç êáé ìå áíôéëáúêÝò ðñïâëÝøåéò (ßäéåò êáôçãïñßåò åêöñÜæïíôáé êáé äéáôõðþíïíôáé êáé ãéá ôï Áóöáëéóôéêü). Êáé ç áîéùìáôéêÞ áíôéðïëßôåõóç ãéáôß äåí õðåñøÞöéóå ôï ìíçìüíéï êáé ãéáôß äåí ðñïôßèåôáé íá øçößóåé ôï Áóöáëéóôéêü. Ç ÊõâÝñíçóç áðïöåýãïíôáò óôçí ïõóßá íá áðáíôÞóåé óôá ðåñß áóõíÝðåéáò. ðñïåêëïãéêþí õðïó÷Ýóåùí êáé êõâåñíçôéêþí ðñÜîåùí, éó÷õñßæåôáé üôé ôá ìÝôñá ðïõ ðáßñíåé ìå «ðüíï øõ÷Þò» ôá ðáßñíåé «ãéá ôç óùôçñßá ôçò ðáôñßäáò». Ç ÍÄ áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò õðïóôÞñéîå üôé ôï «ìßãìá» ôùí ìÝôñùí ðïõ áðïöÜóéóå ç êõâÝñíçóç åßíáé ëÜèïò êáé üôé «äåí ðñüêåéôáé ì’áõôÜ íá óùèåß ç ðáôñßäá». Áíôßèåôá èá âõèéóôåß óôçí ïéêïíïìéêÞ ýöåóç óôï ÷ñÝïò êáé óôçí áíåñãßá. Ôï ðïéïò Ý÷åé äßêéï èá ôï äåßîåé ôï ìÝëëïí. Åõ÷Þ üëùí ìáò åßíáé íá Ý÷åé äßêéï ç êõâÝñíçóç. Óôï êÜôù – êÜôù ôá ëÜèç ôùí êõâåñíÞóåùí äåí ôá ðëçñþíïõí ðïôÝ ôá õðåýèõíá ìÝëç ôïõò áëëÜ ï ëáüò êáé ìÜëéóôá ïé «ìéêñïìåóáßïé» êáé ïé ìç Ý÷ïíôåò êáé êáôÝ÷ïíôåò. Ïé ïéêïíïìéêÜ éó÷õñïß ðÜíôá Ýâñéóêáí ôñüðïõò (áêüìç êáé ÷ùñßò éäéáßôåñç öéëïðáôñßá) íá åîáóöáëßóïõí åáõôïýò, ôá ðáéäéÜ êáé ôá åããüíéá ôïõò áêüìç. ×ñÝïò ùóôüóï ôçò áíôéðïëßôåõóçò åßíáé íá åëÝã÷åé íá ðñïåéäïðïéåß êáé íá ðñïôåßíåé. Áí êé åäþ ðïõ ôá ëÝìå äåí Ý÷ïõí êáé ðñùôáñ÷éêÞ óçìáóßá ïé áðïöÜóåéò ôçò. Ï ëáüò ìå ó÷åôéêÞ ðëåéïøçößá (44,5%) áëëÜ êáé ìå ìåãÜëç äéáöïñÜ øÞöùí (ðÜíù áðü 10%) Ýäùóå ôçí åíôïëÞ äéáêõâÝñíçóçò ôïõ ôüðïõ, Üñá êáé ôçí ðñþôç åõèýíç óôï Ðá.óï.ê êáé óôï Ã. ÐáðáíäñÝïõ. Ôïõ Ýäùóå ìÜëéóôá êáé ôçí Üíåôç ðëåéïøçößá ôùí 160 åäñþí óôç ÂïõëÞ. ¸ôóé ôï ìíçìüíéï «ðÝñáóå» ðáñÜ ôï «ü÷é» ôçò ÍÄ êáé ôï «ðáñþí» ôñéþí áðü ôïõò 160. ÅêôéìÜôáé üôé ôï ßäéï èá óõìâåß êáé ìå ôï Áóöáëéóôéêü. ÁëëÜ êáé óôçí áðßèáíç ðåñßðôùóç ðïõ äåí õðåñøçöéóèåß áðü ôçí ðëåéïøçößá ôçò ÂïõëÞò áõôü èá ïöåßëåôáé êõñßùò óôï üôé äåí ôï õðåñøÞöéóáí ðïëëïß áðü ôïõò âïõëåõôÝò ôïõ. ¢óå ðïõ õðÜñ÷ïõí êáé ôá «åîáðôÝñõãá», óýìöùíá ìå ôï ÷áñáêôçñéóìü ôïõ Áíô. ÓáìáñÜ. ×ñÝïò, åðßóçò ôçò áîéùìáôéêÞò áíôéðïëßôåõóçò, íá åßíáé ðñïåôïéìáóìÝíç ãéá êÜèå åíäå÷üìåíï. Áí «ï ìç ãÝíïéôï», áðïôý÷ïõí ôá ùò ôþñá ìÝôñá ôçò êõâÝñíçóçò êáé ëçöèïýí êáé Üëëá ðëÝïí åðþäõíá ìå áðïôÝëåóìá íá ðñïêëçèåß ìåßæùí êïéíùíéêÞ áíáôáñá÷Þ ðñÝðåé íá åßíáé Ýôïéìç íá «âÜëëåé ðëÜôç» ãéá ôç óùôçñßá ôçò êïéíùíéêÞò óõíï÷Þò, ôçò ðáôñßäáò óå ôåëåõôáßá áíÜëõóç. Áí, ëüãù åêôÜêôùí ãåãïíüôùí, ðáñáéôçèåß Þ áíáôñáðåß ç óçìåñéíÞ êõâÝñíçóç, ïöåßëåé íá åßíáé, áíÜ ðÜóá óôéãìÞ Ýôïéìç þóôå íá ìçí ðñïêëçèåß ðïëéôéêü êåíü êáé åéóâÜëëïõí äõíÜìåéò ôùí Üêñùí ìå áðñüâëåðôåò, ðëçí ðéèáíüôáôá êáôáóôñïöéêÝò ãéá ôçí ðáôñßäá, ôç äçìïêñáôßá êáé ôï ëáü, óõíÝðåéåò.

ÁÐÏ ÔÇÍ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÊõêëïöïñéáêÝò ñõèìßóåéò óôïí êüìâï ôïõ Áéãéíßïõ Ìå óêïðü ôçí âåëôßùóç ôùí óõíèçêþí áóöáëïýò êõêëïöïñßáò êáé ðñüëçøç ôñï÷áßùí áôõ÷çìÜôùí, óôçí åäáöéêÞ áñìïäéüôçôÜ ôçò, ç ÁóôõíïìéêÞ Äéåýèõíóç Ðéåñßáò åîÝäùóå êáé åöáñìüæåé ôçí ðáñáêÜôù áðüöáóç. Ôñïðïðïéåß ôç ó÷åôéêÞ áðüöáóç, ãéá ôéò íÝåò êõêëïöïñéáêÝò ñõèìßóåéò ðïõ áöïñïýí ôçí åêôÝëåóç åñãáóéþí åðéäéüñèùóçò ôïõ áóöáëôïôÜðçôá óôï ôìÞìá ôçò ÐÁÈÅ áðü ×/È 440 (Ôå÷íéêü Õðïãåéïðïßçóçò Êáôåñßíçò) Ýùò ×/È 474 (Á/Ê Êëåéäßïõ Çìáèßáò) ôçò Í.Å.Ï. Áèçíþí-Èåóóáëïíßêçò ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèïýí êáôÜ ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ðÝíôå ìçíþí ìå Ýíáñîç ôçí 07-06-2010, ùò åîÞò: Óôï ñåýìá ðñïò Èåóóáëïíßêç, ôçí åêôñïðÞ ôçò êõêëïöïñßáò êáé åêôÝëåóçò áõôÞò ìÝóù ôïõ Á/Ê Áãáèïýðïëçò. Ðñïóùñéíü áðïêëåéóìü ôçò êßíçóçò ðñïò Áéãßíéï, óôï ýøïò Á/Ê Áéãéíßïõ, ìå ôçí ôïðïèÝôçóç ôçò êáôÜëëçëçò ðëçñïöïñéáêÞò óÞìáíóçò. Ç Ýíáñîç ôùí êõêëïöïñéáêþí ñõèìßóåùí-åêôñïðÞò êõêëïöïñßáò, èá ãßíåé óôéò 19-06-2010 êáé ãéá ÷ñïíéêü äéÜóôçìá åíüò ìçíüò.


6

Ïëýìðéï ÂÞìá

Ôñßôç 22 Éïõíßïõ 2010

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò ´ ÅÈÍÉÊÇ

ÁÐÏÊÔÇÈÇÊÅ Ï ÃÉÁÍÍÇÓ ÓÁÌÁÑÁÓ ¸íôïíç êéíçôéêüôçôá óôïí Ðéåñéêü ÕðÝãñáøå ÷èåò ï ÃéÜííçò ÓáìáñÜò óôïí Ðéåñéêü ãéá Ýíá ÷ñüíï Ï ÓáìáñÜò åßíáé áìõíôéêüò êáé áãùíßæåôáé óôç èÝóç ôïõ äåîéïý ìðáê Ý÷ïíôáò ðåñÜóåé áðü ôïí ÇñáêëÞ Èåóóáëïíßêçò ôïõò Çëôåî Ëýêïõò , ôïí Èåñìáúêï ÈÝñìçò, ôçí ÊáóôïñéÜ, ôïí Ðõñóü Ãñåâåíþí, ôá ÃéÜííåíá êáé ôçí ÁíáãÝííçóç ÅðáíïìÞò. Ôïí ÓáìáñÜ ãíþñéóå ï Ãéþñãïò ×áôæÜñáò ï ðñïðïíçôÞò ôïõ Ðéåñéêïý óôá ÃéÜííåíá áð’ üðïõ ðÞãå öÝôïò ôïí ÉáíïõÜñéï óôçí ÁíáãÝííçóç ÅðáíïìÞò üðïõ áãùíßóôçêå ï 27÷ñïíïò áìõíôéêüò óå üëá ôá ðáé÷íßäéá ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò. ÏõóéáóôéêÜ Üíïéîå ôïí êýêëï ôùí ìåôáãñáöþí ÷èåò ï Ðéåñéêüò áðïêôþíôáò Ýíáí Ýìðåéñï áìõíôéêü êáé Ýðåôáé óõíÝ÷åéá. ×èåò ôï âñÜäõ ï ðñüåäñïò êáé ìåãáëïìÝôï÷ïò ôïõ Ðéåñéêïý ÃéÜííçò Íôïýìïò åß÷å óõíåñãáóßá ìå èÝìáôá ðïõ áöïñïýí ôéò åðüìåíåò êéíÞóåéò ôçò Êáôåñéíéþôéêçò ïìÜäáò áöïý üëç ôçí åâäïìÜäá èá ãßíïíôáé åðáöÝò ìå ðïäïóöáéñéóôÝò ðïõ åíäéáöÝñïõí ýóôåñá áðü åéóÞãçóç ôïõ ðñïðïíçôÞ Ãéþñãï ×áôæÜñá. Ïóïí áöïñÜ ôïõò îÝíïõò ðáßêôåò ôïõ Ðéåñéêïý ìåôÜ ôçí áðï÷þñçóç ôïõ ÑÝãéåò êáé ôïõ ÖñÝíôåñéêò åðßóçìá áðü ôçí ïìÜäá ðáñáìÝíïõí óå åêêñåìüôçôá ïé ðåñéðôþóåéò ôïõ Ïëãêéí êáé ôïõ Ìáñôéíåò. Ï ðñþôïò èåùñåßôáé óßãïõñá ðáñåëèüí åíþ ï äåýôåñïò åíäå÷ïìÝíùò èá áðáó÷ïëÞóåé êáé ðÜëé ôçí Êáôåñéíéþôéêç ïìÜäá áöïý õðÜñ÷åé êÜðïéá ðéèáíüôçôá íá ðáñáìåßíåé óôïí Ðéåñéêü.

×ÁÍÔ-ÌÐÙË

ÔÅËÉÊÇ ÖÁÓÇ ÐÁÍÅËËÇÍÉÏÕ ÐÑÙÔÁÈËÇÌÁÔÏÓ ÌÉÍÉ ÁÃÏÑÉÙÍ – ÊÏÑÉÔÓÉÙÍ Åðåóå ÷èåò ç áõëáßá óôï êëåéóôü ãõìíáóôÞñéï Êáôåñßíçò ÐñùôáèëçôÝò ï ÌÝãáò ÁëÝîáíäñïò Ãéáííéôóþí óôá êïñßôóéá êáé ï ÆáöåéñÜêçò ÍÜïõóáò óôá áãüñéá Ïëïêëçñþèçêå ÷èåò ç ôåëéêÞ öÜóç ôïõ Ðáíåëëçíßïõ ðñùôáèëÞìáôïò ×áíô-ìðùë ìßíé áãïñéþí êáé êïñéôóéþí ìå ôá 4 ðáé÷íßäéá êáé óôéò äýï êáôçãïñßåò. Óôïí ôåëéêü ôùí êïñéôóéþí ï ÌÝãáò ÁëÝîáíäñïò Ãéáííéôóþí íßêçóå ìå 24-16 ôïí Êïñõäáëëü êáé ðÞñå ôï êýðåëëï åíþ óôá áãüñéá ôï êýðåëëï ðÞñå óôïí ôåëéêü ï ÆáöåéñÜêçò ÍÜïõóáò ìå 22-20 ðïõ íßêçóå ôçí ïìÜäá ôùí Êùíóôáíôéíïðïëéôþí.

Áñêåôïß ðáßêôåò ôïõ Ðéåñéêïý Ý÷ïõí ìðåé óôï óôü÷áóôñï Üëëùí ïìÜäùí ôçò Óïõðåñ Ëßãêá ðïõ ôïõò öëåñôÜñïõí ôÜæïíôáò õðåñâïëéêÜ ðïóÜ ôá ïðïßá üìùò üðùò üëïé ãíùñßæïõìå óôï ÷þñï ôïõ ðïäïóöáßñïõ ìÝíïõí ìüíï óôá ëüãéá áöïý ìåôÜ áðü óýíôïìï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá áñ÷ßæïõí ôá ðñïâëÞìáôá êáé ïé ðñïóöõãÝò. Èá ðñÝðåé íá åßíáé ðïëý ðñïóåêôéêïé ïé ðáßêôåò üôáí ôïõò ðñïóåããßæïõí ïé äéÜöïñåò ïìÜäåò êáé ìÜíáôæåñ êáé íá ìçí ðáñáóýñïíôáé áðü ôéò óåéñÞíåò ðïõ èÝëïõí ôï êáëü ôïõò. Ï Ðéåñéêüò ãíþñéóå ôçí êáôáîßùóç óôï ÷þñï ôùí ìåãÜëùí ôïõ ðïäïóöáßñïõ êÝñäéóå ôï óåâáóìü êáé ôçí åêôßìçóç üëùí ôùí ïìÜäùí óôçí ´ ÅèíéêÞ êáé ü÷é ìüíï ðáßñíïíôáò ôçí áäåéïäüôçóç ãéá ôç óõììåôï÷Þ ôïõ óôç Óïõðåñ Ëßãêá ãåãïíüò ðïõ áðü ìüíï ôïõ ðñïóäßäåé ðïëý ìåãÜëï êýñïò êáé âáñýôçôá ü÷é ìüíï ó’ áõôüí áëëÜ êáé óôïõò ðáßêôåò ðïõ öïñïýí ôç âáñéÜ êáé éóôïñéêÞ öáíÝëá ôïõ.

Ãéáííéôóþí. Ï ðáëìüò óå üëá ôá ðáé÷íßäéá Þôáí ðïëý ìåãÜëïò , õðÞñîå äéÜ÷õôïò åíèïõóéáóìüò êáé ðïëý ìåãÜëç éêáíïðïßçóç óôá ðñüóùðá üëùí ôùí ðáéêôþí- ðáéêôñéþí ðïõ Ýëáìðáí áðü ÷áñÜ ôüóï êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôïõ ðïëõÞìåñïõ ôïõñíïõÜ üóï êáé ôçí ôåëåôÞ ëÞîçò üôáí Ýðáéñíáí ôá ìåôÜëëéÜ ôïõò êáé ôá äéðëþìáôá óõììåôï÷Þò ðïõ èá ôïõò óõíïäåýóïõí óôçí ìåôÝðåéôá ðïñåßá ôïõò óôï ÷þñï ôïõ ×áíô-ìðùë. Ç äéïñãÜíùóç óôÝöèçêå ìå ìåãÜëç åðéôõ÷ßá, ç áñùãÞ ôïõ ÄÞìïõ Êáôåñßíçò êáé ôïõ ÄÞìïõ Êïëéíäñïý ìå ôçí ðáñá÷þñçóç ôùí ãçðÝäùí ó÷ïëéÜóôçêå åõìåíþò áðü üëåò ôéò îÝíåò áðïóôïëÝò êáé ç Ðéåñßá ãíþñéóå üëåò

Óôï ìéêñü ôåëéêü óôá êïñßôóéá ï ÖÝñùíáò ÂÝñïéáò íßêçóå ìå 20-18 ôïí Åèíéêü ÊïæÜíçò êáé óôá áãüñéá ï ÐáíåëëÞíéïò íßêçóå ôçí ïìÜäá ôï Öïßâïõ Èåóóáëïíßêçò ìå 18-13. Óôá ðáé÷íßäéá ðïõ îåêßíçóáí ôçí ðåñáóìÝíç ÐÝìðôç êáé ïëïêëçñþèçêáí ÷èåò ìåôåß÷áí 12 ïìÜäåò áãïñéþí êáé 12 ïìÜäåò êïñéôóéþí áðü üëç ôçí åðéêñÜôåéá ìå ìéá ãåíéêÞ óõììåôï÷Þ ôïõëÜ÷éóôïí 350 áèëçôþí-ôñéùí ðïõ áðïôåëïýí ôï ìÝëëïí ôïõ Åëëçíéêïý ×áíô-ìðùë. Óôçí ôåëåôÞ ëÞîçò ðáñÝóôçóáí ï áíôéíïìÜñ÷çò Ðéåñßáò ÄçìÞôñçò ×ñéóôïãéÜííçò, ï äÞìáñ÷ïò áõôÝò ôéò çìÝñåò êáéíïýñãéïõò ðñåóâåõôÝò ðïõ èá ôçí äéáöçìßóïõí ìå ôçí åðéóôñïöÞ ôïõò óôéò éäéáßôåñåò ðáôñßäåò ôïõò êáé èá ôçí èõìïýíôáé ðÜíôïôå óáí ôçí ðñþôç ôïõò ìåãÜëç äéïñãÜíùóç .

ÊÙÐÇËÁÓÉÁ

ÅÍÁ ×ÑÕÓÏ ÊÁÉ ÄÕÏ ÁÑÃÕÑÁ ÌÅÔÁËËÉÁ ÃÉÁ ÔÏÕÓ ÊÙÐÇËÁÔÅÓ ÔÏÕ Í.Ï.ÊÁÔ. ÓÔÇ ÈÅÓ/ÍÉÊÇ

Ôçí ÊõñéáêÞ 20/6 ðñáãìáôïðïéÞèçêáí óôç Èåóóáëïíßêç áðü ôïí Íáõôéêü ¼ìéëï ÊáëáìáñéÜò äéáóõëëïãéêïß áãþíåò êùðçëáóßáò «Êýðåëëï ÄÞìïõ ÊáëáìáñéÜò» üðïõ óõììåôåß÷áí óùìáôåßá êõñßùò áðü ôçí Âüñåéá ÅëëÜäá, áëëÜ êáé áðü ôçí ÊñÞôç. Ï Íáõôéêüò ¼ìéëïò Êáôåñßíçò óõììåôåß÷å ìå Ýîé áèëçôÝò ðïõ êáôÝêôçóáí Ýíá áñãõñü êáé äýï ÷Üëêéíá ìåôÜëëéá. Ðéï óõãêåêñéìÝíá ïé áèëÞôñéåò ÍéêïëáÀäïõ ÄÝóðïéíá êáé ÌáñáíÞ Íßêç áãùíßóôçêáí óôï äéðëü óêéö êïñáóßäùí üðïõ êáé êáôÝêôçóáí ôï áñãõñü ìåôÜëëéï, áëëÜ êáé óôï äéðëü óêéö íåáíßäùí, üðïõ êáé êáôÝêôçóáí Ýíá áêüìç ìåôÜëëéï, ôï ÷Üëêéíï áõôÞ ôç öïñÜ ðñáãìáôïðïéþíôáò ðÜñá ðïëý êáëÞ åìöÜíéóç. Ï Êëüãêéñé ×ñßóôïò áãùíßóôçêå óôï óêéö ðáßäùí 12-14 åôþí êáé êáôüñèùóå íá áíåâåß óôï ôñßôï óêáëß ôïõ âÜèñïõ, êáôáêôþíôáò ôï ÷Üëêéíï ìåôÜëëéï,

åíþ ïé áèëçôÝò ÊáæÜêïõ ÊéðñéÜí êáé ÊáñáìÞôñïò ÈùìÜò óôï äéðëü óêéö ðáßäùí åíþ äéåêäéêïýóáí óå üëç ôç äéÜñêåéá ôçò êïýñóáò ôçí ðñþôç èÝóç, óôÜèçêáí Üôõ÷ïé óôï ößíéò üðïõ Ýíá «âïýëéáãìá» ôïõ êïõðéïý ôïõò åß÷å óáí áðïôÝëåóìá íá ôåñìáôßóïõí ðÝìðôïé. Ï Üóôáôïò êáéñüò äåí åðÝôñåøå ôçí äéåîáãùãÞ üëùí ôùí áãùíéóìÜôùí ôïõ ðñïãñÜììáôïò êáé Ýôóé ï áèëçôÞò Êëüãêéñé ÁëÝîáíäñïò, ðïõ åðñüêåéôï íá ëÜâåé ìÝñïò óôï óêéö áíäñþí äéåêäéêþíôáò ìéá êáëÞ èÝóç, äåí áãùíßóôçêå. Óôïõ áãþíåò, ðïõ ðáñáêïëïýèçóå ðëÞèïò êüóìïõ ðáñáâñÝèçêáí êáé Ýêáíáí áðïíïìÝò ï Ðñüåäñïò êáé ï Áíôéðñüåäñïò ôçò Å.Ê.Ï.Ö.Í.Ó. ê.Ã. ÊáññÜò êáé Ë.Ëïýëçò êáèþò êáé ï Ðñüåäñïò ôïõ Í.Ï.ÊÁÔ. Ð.Óåéôáíßäçò. Ôïõò áèëçôÝò ôïõ Í.Ï.ÊÁÔ. óõíüäåøå ï Ýöïñïò ôïõ ôìÞìáôïò Ã.ÍéêïëáÀäçò êáé ï ðñïðïíçôÞò Ë.Ëáëïýìçò.

Ãéá 3ç óõíå÷üìåíç ÷ñïíéÜ ÔÏ ÊÕÐÅËËÏ ÈÅÑÌÁÚÊÏÓ óôïí ÉÐÐÉÊÏ ÏÌÉËÏ ÐÉÅÑÉÁÓ Óôïõò 6ïõò Áãþíåò ÉððéêÞò Äåîéïôå÷íßáò Âïñåßïõ ÅëëÜäïò ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêáí ôçí ÊõñéáêÞ 20 Éïõíßïõ, óôéò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ Éððéêïý Ïìßëïõ Ðéåñßáò, óôçí Êáôåñßíç, êáôÝêôçóå ôï Êýðåëëï ÈÅÑÌÁÚÊÏÓ, ï Éððéêüò ¼ìéëïò Ðéåñßáò, óõãêåíôñþíïíôáò ôç ìåãáëýôåñç âáèìïëïãßá ãéá 3ç óõíå÷üìåíç ÷ñïíéÜ. Áíáëõôéêüôåñá, ïé áèëçôÝò ôïõ Éððéêïý Ïìßëïõ Ðéåñßáò Ýëáâáí ôéò ðáñáêÜôù äéáêñßóåéò: Óôçí Êáôçãïñßá Â6 Ï ÄçìÞôñçò ÔåñæÞò ìå ôïí ßððï ÁÊÉÍÏ êáé ðïóïóôü 63,17% êáôÝêôçóå ôçí 1ç èÝóç êáé ôï Êýðåëëï. Óôçí Êáôçãïñßá Â9 Ï ÄçìÞôñçò ÔåñæÞò ìå ôïí ßððï ÁÊÉÍÏ êáé ðïóïóôü 62,35% êáôÝêôçóå ôçí 1ç èÝóç êáé ôï Êýðåëëï. Óôçí Êáôçãïñßá Á4 Ðáßäùí Ç ÌáñéÜííá ÌðÜóäñá ìå ôïí ßððï FOR EVER êáé ðïóïóôü 66,67% êáôÝêôçóå ôçí 1ç èÝóç êáé ôï Êýðåëëï. Óôçí Êáôçãïñßá Á4 Åíçëßêùí Ç ÖÝíéá ÔáñáñÜ ìå ôïí ßððï DON 280 êáé ðïóïóôü 58,85% êáôÝêôçóå ôçí 3ç èÝóç êáé ôï ×Üëêéíï ìåôÜëëéï.

Óôçí Êáôçãïñßá Á5 Ðáßäùí Ç ÌáñéÜííá ÌðÜóäñá ìå ôïí ßððï FOR EVER êáé ðïóïóôü 66,9% êáôÝêôçóå ôçí 1ç èÝóç êáé ôï Êýðåëëï. Ç ÌáñéÜííá ÌðÜóäñá ìå ôïí ßððï GELLO NOTTURNO êáé ðïóïóôü 64,64% êáôÝêôçóå ôçí 2ç èÝóç êáé ôï Áñãõñü ìåôÜëëéï. Óôçí Êáôçãïñßá Á3 Ðáßäùí Ç ÌáñéÜííá ÌðÜóäñá ìå ôïí ßððï GELLO NOTTURNO êáé ðïóïóôü 63,77% êáôÝêôçóå ôçí 2ç èÝóç êáé ôï Áñãõñü ìåôÜëëéï. Ç Áíáóôáóßá Ëáöôóßäïõ ìå ôïí ßððï WENDY 918 êáé ðïóïóôü 59,57% êáôÝêôçóå ôçí 7ç èÝóç. Óôçí Êáôçãïñßá Á3 Åíçëßêùí Ç Áñãõñþ Áíáãíþóôïõ ìå ôïí ßððï AGENT êáé ðïóïóôü 64,93% êáôÝêôçóå ôçí 1ç èÝóç êáé ôï Êýðåëëï. Ç ÖÝíéá ÔáñáñÜ ìå ôïí ßððï DON 280 êáé ðïóïóôü 60% êáôÝêôçóå ôçí 4ç èÝóç. Óôçí Êáôçãïñßá Á6 Ç Áñãõñþ Áíáãíþóôïõ ìå ôïí ßððï AGENT êáé ðïóïóôü 59,64% êáôÝëáâå ôçí 2ç èÝóç êáé ôï Áñãõñü ìåôÜëëéï.

Êïëéíäñïý ÈùìÜò ÓïëïðïôéÜò, ï ðñüåäñïò ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ Êáôåñßíçò ÆÞíùí ÓáôñáæÝìçò, ï åêðñüóùðïò ôïõ âïõëåõôÞ Ðéåñßáò Êþóôá ÊïõêïäÞìïõ ÃéÜííçò Ðáðáñãõñßïõ , ï ðñüåäñïò ÁíÜðôõîçò ôçò Ï×Å ×ñÞóôïò ÊáøÜëçò, ôï ìÝëïò ôçò ÅðéôñïðÞò ÁíÜðôõîçò ôçò Ï×Å Çëßáò Æáðáñôßäçò , ôï ìÝëïò ôçò åðéôñïðÞò ÌðñáïõäÜêçò ÅõÜããåëïò ï ÄçìÞôñçò ×áôæçãåùñãßïõ ìÝëïò ôçò ÊÅÄ/Ï×Å, ï ðñïðïíçôÞò ôçò ÅèíéêÞò ïìÜäáò Ðáßäùí ÓùêñÜôçò Óêïýöáò, ï ðñïðïíçôÞò ôçò ÅèíéêÞò ïìÜäáò åöÞâùí Íßêïò ÃåùñãéÜäçò ðïõ Ýêáíáí êáé áðïíïìÝò åíþ åðßóçò Ýêáíáí áðïíïìÝò êáé ïé ðñïðïíçôÝò ÄçìÞôñçò Ìáóëáñéíüò ðñïðïíçôÞò ÁíÜðôõîçò, ×ñÞóôïò Äåëç÷ñÞóôïò ðñïðïíçôÞò ÆáöåéñÜêç ÍÜïõóáò, Íôïýóéïò Ðáíáãéþôçò ðñïðïíçôÞò Êùíóôáíôéíïõðïëéôþí , Ðïíôüñïâéôò ÓùôÞñéïò ðñïðïíçôÞò Ðáíåëëçíßïõ , Ðåëåêßäçò ÄçìÞôñçò ðñïðïíçôÞò Öïßâïõ Ðéëáëßäçò ÃéÜííçò ðñïðïíçôÞò ÐÁÏÊ , Áíáóôáóßïõ ÅëÝíç ðñïðïíÞôñéá Ì. Áëåîáíäñïõ

ÔÏÕÑÍÏÕÁ ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÏÕ ÌÕÔÉÊÁÓ CUP 2010 Áíïßãåé óÞìåñá ç áõëáßá Ôï ðñüãñáììá ôùí áãþíùí êáé ïé äéáéôçôå´ò ÔÑÉÔÇ 22 ÉÏÕÍÉÏÕ ÊÜôù ôùí 17 åôþí Ãçðåäï Âáôáíéáêïõ þñá 17.30 Ïìüíïéá ÁñáäÞðïõ – Áßáò Åõüóìïõ Óôáõñßäçò É. – Êáñáðïýëáò ×. ÃÞðåäï Äßïõ þñá 19.00 Áêáäçìßá Ã. Ðëßôóç – ÇñáêëÞò Ðôïëåìáßäáò ÊáæÜò – Íôáìðþóçò É. Ö. ÊÜôù ôùí 15 åôþí ÃÞðåäï Âñïíôïýò þñá 17.15 Åëðßò Ìåóóïðïôáìßáò – Âáôáíéáêüò ËáöáôæÞò – Êýöïò ÃÞðåäï Êáñßôóáò þñá 17.15 Áêáäçìßá Ãéþôóá - ÁÏ ÃéÜííåíá Íôáìðþóçò É.Ö – ÊáæÜò

Ãçðåäï Âñïíôïýò þñá 19.00 Ì. Áëåî. Êïõöáëßùí – ÇñáêëÞò Ðôïëåìáßäáò Êýöïò- ÁëáöáôæÞò ÊÜôù ôùí 13 åôþí ÃÞðåäï Äßïõ þñá 17.15 ÁÏ ÃéÜííåíá – ÓÖÊ Ðéåñéêüò Öùôßïõ – ÓâÜñíáò ÃÞðåäï Áã. Óðõñßäùí þñá 17.15 Åëðßò Ìåóóïðïôáìßáò – ÁèëÝôéêï Ö.Á. Áôìáôæßäçò - ÌðëÝôóéïõ ÃÞðåäï Áã. Óðõñßäùíá þñá 19.00 Áêáäçìßá Ãéþôóá-Lido Socer ÓâÜñíáò – Öùôßïõ ÃÞðåäï Âáôáíéáêïý þñá 19.15 Áßáò Åõüóìïõ – Áêáäçìßá Ã. ÐëÞôóç Óôáõñßäçò É – Êáñáìðïýëáò

ÊÜôù ôùí 11 åôþí ÃÞðåäï Âñïíôïýò (äåýôåñï) þñá 17.15 Áêáäçìßá Ãéþôóá – ÁÏ ÃéÜííåíá Ðïëõ÷ñüíçò ÃÞðåäï Âñïíôïýò (Äåýôåñï) þñá 19.00 Áêáäçìßá Ã. Ðëßôóç – ÓÖÊ Ðéåñéêüò Ðïëõ÷ñüíçò ÃÞðåäï Âñïíôïýò (Äåýôåñï) þñá 19.00 Lido Socer – ÇñáêëÞò Ðôïëåìáßäáò Ìåãáò ÊÜôù ôùí 9 åôþí ÃÞðåäï Ãéþôóá þñá 18.00 Áêáäçìßá Ãéþôóá- Âáôáíéáêüò Áâñáìßäçò Ðáýëïò ÃÞðåäï Ãéþôóá þñá 19.00 ÁÓ Äáíáüò- ÁèëÝôéêï Ö.Á. Áâñáìßäçò Ðáýëïò

ÅëëÜò ìðïñåßò ìðïñåßò íá ðñïêñéèåßò ÊáëçìÝñá óôïõò áíáãíþóôåò ìáò êáé áò åõ÷çèïýìå üëïé ôï êáëýôåñï óÞìåñá ãéá ôçí ÅèíéêÞ ìáò. Ôá âëÝììáôá êáé ïé êáñäéÝò üëùí ôùí ÅëëÞíùí èá óõíôñïöåýïõí óÞìåñá ôçí ÅèíéêÞ ìáò óôï êñßóéìï ðáé÷íßäé áðÝíáíôé óôçí ÁñãåíôéíÞ. ÐÜìå íá áíáëýóïõìå ôéò ðñïôÜóåéò ìáò ðáñáêÜôù. Ôñßôç áãùíéóôéêÞ ðñþôïõ êáé äåýôåñïõ ïìßëïõ óÞìåñá ðïõ èá êñßíåé ðïëëÜ ãéá ôï ðïéåò ïìÜäåò èá ðñïêñéèïýí óôçí öÜóç ôùí ‘16’. Áò áñ÷ßóù áðü ôïí ðñþôï üìéëï ðïõ Ìåîéêü êáé ÏõñïõãïõÜç áíáìåôñþíôáé êáé ìå ìéá éóïðáëßá ðñïêñßíïíôáé êáé ïé äýï ïðüôå íïìßæù ðùò Ýóôù êáé óå ÷áìçëÞ áðüäïóç ãéá éóïðáëßá áîßæåé ôï ðïíôÜñéóìá ìáò. Éóïðáëßá ëïéðüí êáé ðñüêñéóç êáé ãéá ôïõò äõï. ÐÜìå ôþñá óôïí üìéëï ôçò ÅèíéêÞò ìáò üðïõ âëÝðù íßêç ôçò Íéãçñßáò áðÝíáíôé óôç Í. ÊïñÝá êé áò åëðßóïõìå íá êÜíåé êÜôé êáëü ç ÅèíéêÞ ìáò. Óôï ðáé÷íßäé ôçò ÅëëÜäáò ôï ìüíï ðïõ âëÝðù åßíáé íá ôï áðïôÝëåóìá çìé÷ñüíïõ íá åßíáé ×. Åëðßæù ôï ôåëéêü áðïôÝëåóìá íá åßíáé ôï êáëýôåñï äõíáôü ãéá ôçí ÅëëÜäá ìáò. ÊáëÞ åðéôõ÷ßá ÅëëÜäá!!!

ÅðéëïãÝò Ôñßôçò Ìåîéêü - ÏõñïõãïõÜç: × @ 1.80/ ÁêñéâÝò Óêïñ 1-1 @ 4.00 Íéãçñßá – Í.ÊïñÝá : 1 @ 2.80 ÅëëÜäá - ÁñãåíôéíÞ : × çìß÷ñïíï @ 2.20


Ïëýìðéï ÂÞìá

%

Ôñßôç

22 Éïõíßïõ 2010

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò

ÌÁÑÁÍÔÏÍÁ

ÅËËÁÄÁ

¼ôï: «Äåí åßíáé áíßêçôïé, ü÷é öÜïõë ðÜíù óôïí ÌÝóé»

Ç ÅèíéêÞ ðñïåôïéìÜæåôáé ãéá ôçí êñßóéìç áíáìÝôñçóç ìå ôçí ÁñãåíôéíÞ, üðïõ ðáßæåôáé ç ðñüêñéóç óôïõò «16» ôïõ Ðáãêïóìßïõ ÊõðÝëëïõ êáé ï ïìïóðïíäéáêüò ôå÷íéêüò, ¼ôï Ñå÷Üãêåë áíÝëõóå óôïõò ðáßêôåò ôïí ôñüðï ìå ôïí ïðïßï èá áíôéìåôùðßóïõí ôçí «áëìðéóåëÝóôå». Êáé üðùò Þôáí öõóéêü åðéêåíôñþèçêå óôï ìáñêÜñéóìá ôïõ ËéïíÝë ÌÝóé. «Äåí Ý÷ù êáôáëÞîåé ðïéïí áðü óáò èá âÜëù ðÜíù óôïí ÌÝóé. Åßíáé Ýíáò ðïëý Ýîõðíïò ðïäïóöáéñéóôÞò ðïõ äéáöÝñåé ðïëý áðü ôïõò õðüëïéðïõò. Êåñäßæåé ðïëëÜ öÜïõë êáé áõôüò ðïõ èá áíáëÜâåé ôï ìáñêÜñéóìÜ ôïõ èá ðñÝðåé íá ðñïóÝîåé ðïëý», áíÝöåñå áñ÷éêÜ ìéëþ-

íôáò óôïõò ðáßêôåò åíüøåé ôçò áõñéáíÞò áíáìÝôñçóçò. Êáé óõíÝ÷éóå: «Íá ìçí õðïðßðôåé óå öÜïõë. Ìüíï Ýôóé èá ôïí óôáìáôÞóïõìå! Ï÷é öÜïõë ðÜíù ôïõ, åéäéêÜ Ýîù áðü ôçí ðåñéï÷Þ, áöïý Ý÷ïõí ðïëý êáëÜ ÷ôõðÞìáôá êáé ìðïñïýí íá ìáò äçìéïõñãÞóïõí ðïëëÜ ðñïâëÞìáôá ìå áõôüí ôïí ôñüðï». Ï ¼ôï Ýóôåéëå êáé ôï ìÞíõìá ãéá ôç íßêç: «¸÷ïõí áäõíáìßåò óôçí Üìõíá, ôéò ïðïßåò ìðïñïýìå íá åêìåôáëëåõôïýìå áí åßìáóôå óïâáñïß êáé äõíáôïß óôï ðáé÷íßäé ìáò. Ìðïñïýìå íá ãñÜøïõìå éóôïñßá! Äåí åßíáé áíßêçôïé, ìðïñïýìå íá ôïõò êåñäßóïõìå! Ðéóôåýù óôéò äõíáôüôçôÝò óáò».

ÌÏÕÍÔÉÁË 2010

ÃÊÏËæÜëåò ìå êáñäéï÷ôýðéá! ×ÉËÇ – ÅËÂÅÔÉÁ 1-0 Ç áðïâïëÞ ôïõ ÌðÝ÷ñáìé óôï 30´ Þôáí êáèïñéóôéêÞ. Ç Åëâåôßá Ýìåéíå ìå ðáßêôç ëéãüôåñï Üäéêá êáé åíôÝëåé ëýãéóå óôï 75´. Ï ÃêïíæÜëåò âñÞêå äß÷ôõá ìåôÜ áðü óÝíôñá ôïõ ÐáñÝäåò, ïñéáêÜ ïöóÜéíô, êáé ç ×éëÞ ðÞñå äýóêïëá ôç íßêç 1-0, ç ïðïßá üìùò äåí ôçò åîáóöáëßæåé áêüìá ôçí ðñüêñéóç! ÄéáéôçôÞò: ×áëßë Aë Ãêáìíôß (ÓáïõäéêÞ Áñáâßá) Êßôñéíåò êÜñôåò: ÓïõÜóï, Êáñìüíá, Ðüíóå, ÌåäÝë, Âáëâßäéá – ͨÊïýöï, ÖåñíÜíôåò, ÉíëÝñ, ÌðáñíÝôá Êüêêéíåò êÜñôåò: 30´ Ìðå÷ñÜìé Ïé óõíèÝóåéò ôùí ïìÜäùí ×éëÞ (4-2-1-3): ÌðñÜâï 6 – Éóëá 6, ÌåäÝë 5, Ðüíóå 6, ×Üñá 6 - Êáñìüíá 6, ÂéäÜë 6 (46´ Âáëâßäéá 7) – ÖåñíÜíôåò (65´ ÐáñÝäåò 7) – ÓÜíôóåò 6, ÓïõÜóï 5 (46´ ÃêïíæÜëåò 7), Ìðïóåæïýñ 7. Åëâåôßá (4-4-2): ÌðåíÜëéï 8 – Ëé÷ôóôÜéíåñ 6, Öïí ÌðÝñãêåí 6, Ãêñß÷ôéíãê 6, Ôóßãêëåñ 6 – Ìðå÷ñÜìé 6, ×ïýãêåë 6, ÉíëÝñ 6, ÖåñíÜíôåò 6 (76´ ÌðïõÍéÜêïõ 6)– Í´Êïýöï 6 (67´ Íôåñíôéãéüê 5), ÖñÜé 6 (42´ ÌðáñíÝôá 5).

Ï åöéÜëôçò óôïí äñüìï ìå ôïõò... ºâçñåò! ÐÏÑÔÏÃÁËÉÁ - Â. ÊÏÑÅÁ 7-0 Óôï ðáé÷íßäé ôçò Âñáæéëßáò ìå ôçí Âüñåéá ÊïñÝá, ç êõâÝñíçóç ôùí Áóéáôþí, áðïöÜóéóå íá äåßîåé ìüíï ôï ôÝñìá ðïõ ðÝôõ÷å ôï “óõãêñüôçìᔠôïõ Ãéïíãê ×ïõí Êéì. ÌåôÜ ôï ôÝëïò ôçò áíáìÝôñçóçò ìå ôçí Ðïñôïãáëßá, ìÜëëïí äåí... Ýãéíå ôï ìáôò ãéá ôïõò ÂïñåéïêïñåÜôåò. Ðùò áëëéþò íá åîçãÞóïõí ôï 7-0;! ÄéáéôçôÞò: ÐÜìðëï Ðüæï (×éëÞ) Êßôñéíåò êÜñôåò: Ôóïë Ôæéí Ðáê, ÐÝäñï ÌÝíôåò, Ãéïíãê Ôæï ×ïíãê, ÁëìÝéäá Ïé óõíèÝóåéò ôùí ïìÜäùí Ðïñôïãáëßá (4-3-3): ÅíôïõÜñíôï 6 - ÌéãêÝë 6, Ìðñïýíï Áëâåò 6, ÑéêÜñíôï ÊáñâÜëéï 6, ÖÜìðéï ÊïåíôñÜï 5 - ÔéÜãêï 9, ÐÝäñï ÌÝíôåò 6, Ñáïýë ÌåúñÝëåò 8 (70´ Âåëüóï) - ÊñéóôéÜíï ÑïíÜëíôï 8, ÁëìÝéäá 6 (77´ ËéÝíôóïí), ÓéìÜï 8 (74´ Íôïýíôá). Â. ÊïñÝá (5-3-2): Ìéïíãê Ãêïõê Ñé 5 – Ôæïíãê ×éïê Ôóá 5 (75´ Óïíãê Ôóïë Íáì), Ôóïë Ôæéí Ðáê 3, Êâáíãê Ôóïí Ñé 3, Ôæïõí Éë Ñé 3, Ãéïõí Íáì Ôæé 3 – Éí Ãêïõê Ìïõí 3 (58´ Ãéïíãê Ôæïõí Êéì 4), Ãéïíãê ×áê Áí 3, Íáì Ôóïë Ðáê 3 (58´ Êïõì Éë Êéì 3) – Ãéïíãê Ôæï ×ïíãê 3, ÔÜå Óå Ôæïíãê 6.

Ìå «óÜìðá» óôïõò «16» ÂÑÁÆÉËÉÁ – ÁÊÔÇ ÅËÅÖÁÍÔÏÓÔÏÕ 3-1 Ôçí ðñüêñéóÞ ôçò óôïõò «16» ôïõ Ðáãêïóìßïõ ÊõðÝëëïõ åîáóöÜëéóå áðü áðüøå ç Âñáæéëßá, åðéêñáôþíôáò 3-1 ôçò ÁêôÞò Åëåöáíôïóôïý, óå Ýíá åðåéóïäéáêü ìáôò óôï «Óüêåñ Óßôé» ôïõ Ãéï÷Üíåóìðïõñãê. ÐñùôáãùíéóôÞò ãéá ôç «óåëåóÜï» ï Ëïõßò ÖáìðéÜíï ðïõ óçìåßùóå äýï ãêïë, áðïâëÞèçêå óôï öéíÜëå ï ÊáêÜ ìå äåýôåñç êßôñéíç êÜñôá. ÄéáéôçôÞò: ÓôåöÜí ËáíïõÜ (Ãáëëßá) Êßôñéíåò êÜñôåò: ÔéåíÝ, ÊåúôÜ, ÔéïôÝ Êüêêéíç êÜñôá: 88’ ÊáêÜ Ïé óõíèÝóåéò ôùí ïìÜäùí Âñáæéëßá (4-2-3-1): Æïýëéï ÓÝæáñ – Ìáúêüí, Ëïýóéï, ÆïõÜí, ÌðÜóôïò – ÆéëìðÝñôï Óßëâá, Öåëßðå ÌÝëï – ÅëÜíï (67’ Áëâåò), ÊáêÜ, Ñïìðßíéï (93’ Ñáìßñåò) – Ëïõßò ÖáìðéÜíï. ÁêôÞ Åëåöáíôïóôïý (4-3-2-1): Ìðáñß – ÍôåìÝë, Ê. ÔïõñÝ, ÆïêïñÜ, ÔéåíÝ – ÅìðïõÝ (72’ Ñïìáñßê), Ã. ÔïõñÝ, ÔéïôÝ – ÍôéíôÜí (54’ Æåñâßíéï), Êáëïý (68’ ÊåúôÜ) – ÍôñïãêìðÜ.

Í. ÊÏÑÅÁ

“Ï ÌÝóé èá ðáßîåé”

Ìå ôï áõôß óôï... ñáäéïöùíÜêé

Äåí èá ìðïñïýóå íá ìçí ó÷ïëéÜóåé ôï ãêïë ðïõ ðÝôõ÷å ï Ëïõßò ÖáìðéÜíï, áöïý ðñþôá åß÷å êïíôñïëÜñåé ôçí ìðÜëá ìå ôï ÷Ýñé, ï ÍôéÝãêï Ìáñáíôüíá. Ï ðñïðïíçôÞò ôçò ÁñãåíôéíÞò åßðå ðùò Þôáí äéðëü ÷Ýñé êáé ìÜëéóôá ó÷ïëßáóå ìå íüçìá ôï ãåãïíüò ðùò ï äéáéôçôÞò ÷áìïãåëïýóå óôïí ÂñáæéëéÜíï åðéèåôéêü, åß÷å êáôáëÜâåé ôé åß÷å óõìâåß, áëëÜ ðáñ’ üëá áõôÜ äåí ôï áêýñùóå. “Íïìßæù ðùò Þôáí äéðëü ÷Ýñé. Ôï êïìéêïôñáãéêü ôçò üëçò õðüèåóçò åßíáé ïôé ï äéáéôçôÞò ôïõ ÷áìïãåëïýóå ìåôÜ. ¼ôáí åãþ ðÝôõ÷á ãêïë ìå ôï ÷Ýñé, êüíôñá óôçí Áããëßá, äåí åßäá ôïí äéáéôçôÞ íá ãåëÜåé. Åß÷å ðïëëÝò áìöéâïëßåò. Êïéôïýóå ôïí âïçèü, êïéôïýóå ôïí êüóìï íá äåé áí èá ôïõ ðåé êÜôé. Ïìùò, ï äéáéôçôÞò ðÞãå óôç óÝíôñá êáé ÷áìïãåëïýóå. Ìáò óüêáñå üëïõò ôï ãåãïíüò áõôü. Ëïéðüí, áöïý ôï åßäåò ãéáôß äåí ôï ôéìþñçóåò; H Âñáæéëßá äåí ðáßæåé êáëÜ, áëëÜ ìå êÜðïéï ôñüðï... ôá êáôáöÝñíïõí íá åßíáé áêüìá ôï öáâïñß.”, åßðå ï Ìáñáíôüíá ï ïðïßïò Üöçóå íá åííïçèåß ðùò óôçí áõñéáíÞ áíáìÝôñçóç ìå ôçí ÅëëÜäá, èá áãùíéóôåß ùò áñ÷çãüò ï ÌÝóé, åíôüò áãùíéóôéêïý ÷þñïõ èá âñåèïýí Üëëïõ 23 âáóéêïß êáé ïé õðüëïéðïé èá åßíáé áíáðëçñùìáôéêïß. Ôï óýóôçìá áëëÜ êáé ïé ðáßêôåò ðïõ èá áãùíéóôïýí, èá îåêáèáñßóåé óå ëßãç þñá, üôáí èá ïëïêëçñùèåß ç ðñïðüíçóç ôçò ÁñãåíôéíÞò. ÐÜíôùò åêôéìÜôáé ðùò åêôüò èá ìåßíåé ï Éãêïõáúí, üðùò êáé ïé ÌáóåñÜíï êáé ×Üúíôóå ðïõ Ý÷ïõí äåé Þäç ìéá êßôñéíç êÜñôá. Ó÷åôéêÜ ìå ôï ãêïë ðïõ ðÝôõ÷å åêåßíïò êüíôñá óôçí ÅëëÜäá ôï 1994 åßðå: “MáêÜñé íá êÜíåé ôï ßäéï

êáé ï ÌÝóé. ¹ôáí éäáíéêü ôï 1-2 ðïõ êÜíáìå ìå ôïí Ñåäüíäï. Ôçí Ýóôåéëá óôï ãÜìá. ÌáêÜñé ôçí Ôñßôç íá âÜëåé áêüìç ðéï üìïñöï ãêïë ï Ëßï. Áò ðÜåé êáé äïêÜñé óôçí áñ÷Þ, áëëÜ íá ìðåé óôá äß÷ôõá. Áõôü ìåôñÜåé, ôï ãêïë. Ï ÌÝóé èÝëåé ðÜíôá íá ðáßæåé êé áõôü ìå åíèïõóéÜæåé. ¹èåëá íá ôïí îåêïõñÜóù, áëëÜ èá ðáßîåé. Èá êÜíåé ôçí Ýêñçîç ôïõ üôáí ôïí ÷ñåéÜæåôáé ç ïìÜäá. Åßíáé Ýôïéìïò ãéá üëá. Áí èá åßíáé ï áñ÷çãüò ôþñá ðïõ äåí èá ðáßîåé ï ÌáóêåñÜíï. Èá ôï äåßôå áýñéï”. Ãéá ôï áí åßíáé öáâïñß: “Äåí åßìáóôå ïýôå áïõôóÜéíôåñ, ïýôå öáâïñß. ÎÝñù ôé åßíáé Ýíá ÌïõíôéÜë. Äåí ìïõ áñÝóåé íá åßìáé öáâïñß ïýôå ðñéí ïýôå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí áãþíùí. Óå óôÞíïõí óå ìéá ãùíéÜ êáé óå áöÞíïõí Ýîù êáé ìåôÜ åóý ìÝíåéò ìå ôïí ôßôëï ôïõ öáâïñß. Åìåßò åßìáóôå áõôïß ðïõ åßìáóôå êáé äåí áëëÜæïõìå. Èá åßìáóôå åäþ ãéá íá äßíïõìå ÷áñÝò óôïí áñãåíôßíéêï ëáü. Ãéá ôçí þñá ôá ðñÜãìáôá ðÜíå êáëÜ. Ï ÔÝâåò êáé ï Éãêïõáúí èá ìåßíïõí Ýîù, áëëÜ îÝñïõí üôé äåí ÷Üíïõí

ôç èÝóç ôïõò. Å÷ïõí üìùò ìðñïóôÜ ôïõò ôñåéò åîáéñåôéêïýò åðéèåôéêïýò ðïõ êáé áõôïß ðáëåýïõí ãéá íá åßíáé âáóéêïߔ. Ãéá ôçí êáêÞ êáôÜóôáóç ôçò Ãáëëßáò: “Ðßóôåõá üôé ç Ãáëëßá èá Ýöôáíå øçëÜ. Áêüìç üìùò åßìáóôå óôçí áñ÷Þ. ¼ðùò êáé óôá ñÜëé, ïé ïìÜäåò æåóôáßíïõí ôþñá ôéò ìç÷áíÝò ôïõò. Ãéá ôçí Éóðáíßá ôé íá ðù; ¢êïõãá óôçí ôçëåüñáóç üôé ðñÝðåé íá ðåñÜóåé ðÜóç èõóßá ôïí üìéëï. Ðñéí ôï ÌïõíôéÜë üðùò ìßëáãáí üëïé ãéá áõôïýò íüìéóá üôé Ý÷ïõí ðÜñåé Þäç ôï êýðåëëï êáé ïé õðüëïéðïé èá ðáßîïõìå ãéá ôç äåýôåñç èÝóç. Íïìßæù üôé ôåëéêÜ èá ðåñÜóïõí. Åêåßíïé ðïõ Ý÷ïõí ðñüâëçìá åßíáé ïé Éôáëïß. Èá ãßíåé ÷áìüò áí áðïêëåéóôïýí. Ç Ãåñìáíßá åß÷å åýêïëç êëÞñùóç êáé ðáñÜ ôçí Þôôá ôçò áðü ôç Óåñâßá èá ðñïêñéèåß. ÕðïìïíÞ ÷ñåéÜæåôáé. Ôï 1982 ç Éôáëßá îåêßíçóå ìå éóïðáëßåò, Þèåëáí íá ôïõò óêïôþóïõí üëïé êáé ôåëéêÜ ðÞñáí ôï ÌïõíôéÜë”.

ÌÏÕÍÔÉÁË 2010 TV ÔÑÉÔÇ 22 ÉÏÕÍÉÏÕ 17.00: ÍÅÔ ÌÅÎÉÊÏ – ÏÕÑÏÕÃÏÕÁÇ 17.00: ÅÑÔ 1 ÃÁËËÉÁ – ÍÏÔÉÏÓ ÁÖÑÉÊÇ 21.30: ÅÑÔ 1 ÍÉÃÇÑÉÁ – ÍÏÔÉÏÓ ÊÏÑÅÁ 21.30: ÍÅÔ ÅËËÁÄÁ – ÁÑÃÅÍÔÉÍÇ

¢íåôç íßêç ÉÓÐÁÍÉÁ ÏÍÄÏÕÑÁ 2-0 Óôï “¸ëéò Ðáñê ÓôÝéíôéïõì” ôïõ Ãéï÷Üíåóìðïõñãê. 17’ ÃÊÏË (1-0) ¹ôáí èÝìá ÷ñüíïõ. Ï Âßãéá óå ìßá åðÝëáóç ôïõ áðü ôá áñéóôåñÜ ðÝñáóå üðïéïí âñÞêå ìðñïóôÜ ôïõ êáé ðÝöôïíôáò ðëÜóáñå, áíïßãïíôáò ôï óêïñ 51’ ÃÊÏË (2-0) Ï Âßãéá âñÝèçêå Ýîù áðü ôçí ðåñéï÷Þ ìüíïò ôïõ êáé ìå äõíáôü óïõô, áöïý ç ìðÜëá êüíôñáñå ëßãï óôï óþìá ôïõ ÔóÜâåò, êáôÝëçîå óôá äß÷ôõá ôïõ ÂáãéáäÜñåò 63’ ÔåñÜóôéá åõêáéñßá ãéá ôçí Éóðáíßá ìå ôïí Âßãéá íá áóôï÷åß óå åêôÝëåóç ðÝíáëôé, ôï ïðïßï êÝñäéóå ï ×Ýóïõò ÍÜâáò ÄéáéôçôÞò: Ãéïõßôóé Íéóéìïýá (Éáðùíßá) Ïé óõíèÝóåéò ôùí äýï ïìÜäùí Éóðáíßá (4-3-3): Êáóßãéáò - ÓÝñ÷éï ÑÜìïò, Ðïõãéüë, ÐéêÝ, Êáðíôåâßëá - Áëüíóï, Ìðïýóêåôò, ÔóÜâé ×Ýóïõò ÍÜâáò, Âßãéá, Ôüñåò. Ïíäïýñá (4-2-3-1): ÂáãéáäÜñåò - Éóáãêßñå, Öéãêåñüá, ÔóÜâåò, Ìåíôüóá - ÃêåâÜñá, ÐáëÜóéïò - Ôïýñóéïò, Åóðéíüóá, Ìáñôßíåò ÓïõÜóï.

A. Ðüäáò

á.å.å.

Êáôåñßíç 1ï ÷ëì. ÐáëáéÜò ÅèíéêÞò Ïäïý Êáôåñßíçò - Èåóóáëïíßêçò Ôçë.: 23510 26320

ÂÝñïéá ÍÝá ÐåñéöåñåéáêÞ Ïäüò ÂÝñïéáò - Èåóóáëïíßêçò Ôçë.: 23310 75600

Áéóéüäïîïò ãéá ôçí ðñüêñéóç ôçò ïìÜäáò ôïõ óôïõò «16» ôïõ Ðáãêïóìßïõ ÊõðÝëëïõ ðáñïõóéÜóôçêå ï ïìïóðïíäéáêüò ðñïðïíçôÞò ôçò Íüôéáò ÊïñÝáò, Ôæïõíãê-Ìï ×ïõ÷, óôç óõíÝíåôõîç Ôýðïõ åíüøåé ôçò áíáìÝôñçóçò ìå ôç Íéãçñßá ãéá ôçí 3ç áãùíéóôéêÞ ôïõ 2ïõ ïìßëïõ, óôïí ïðïßï óõììåôÝ÷åé êáé ç ÅèíéêÞ ìáò. «Ïé ðáßêôåò ìáò åßíáé Ýôïéìïé ãéá íá ðñïêñéèïýí óôïõò “16”, ãéá ðñþôç öïñÜ åêôüò Ýäñáò. Å÷ù 23 ðáßêôåò ìå ìåãÜëåò äõíáôüôçôåò êáé ðéóôåýù ðïëý óå áõôïýò», äÞëùóå ÷áñáêôçñéóôéêÜ ï ÁóéÜôçò ôå÷íéêüò, ï ïðïßïò, ðÜíôùò, ðáñáäÝ÷ôçêå üìùò üôé ôçí þñá ôïõ áãþíá èá Ý÷åé ôï Ýíá áõôß ôïõ... êïëëçìÝíï óôï ìáôò ôçò ÅëëÜäáò ìå ôçí ÁñãåíôéíÞ, áðü ôï áðïôÝëåóìá ôïõ ïðïßïõ åîáñôÜôáé êáé ôï ìÝëëïí ôçò äéêÞò ôïõ ïìÜäáò. Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ, ôï ìåãÜëï áóôÝñé ôùí «ÔÜåãêïõê Ãïõüñéïñò», Ôæé-Óïõíãê Ðáñê, ôüíéóå: «¸÷ïõìå ìåãÜëç ðåßñá êáé ðïëëïýò ðáßêôåò ðïõ áãùíßæïíôáé óå åõñùðáúêÝò ïìÜäåò. ÐëÝïí îÝñïõìå ðþò íá áíôéìåôùðßæïõìå ôïõò Áöñéêáíïýò. ÕðÜñ÷åé ðßåóç, áëëÜ îÝñïõìå ðþò íá ôçí îåðåñíÜìå, Ýóôù êé áí ïé áðáéôÞóåéò áðü ôçí ïìÜäá åßíáé ðïëý õøçëÝò». Ç Íüôéá ÊïñÝá åßíáé ðñïò ôï ðáñüí äåýôåñç óôïí üìéëï, áöïý õðåñôåñåß óôçí éóïâáèìßá ôçò åëëçíéêÞò ïìÜäáò êáé êñáôÜåé ôç ôý÷ç óôá ÷Ýñéá ôçò, êáèþò ìå íßêç åîáóöáëßæåé êáôÜ ìåãÜëï ðïóïóôü ôçí ðñüêñéóç. ÌÜëéóôá, áõôÞ ìðïñåß íá åðéôåõ÷èåß áêüìç êáé ìå éóïðáëßá, åöüóïí ðáñÜëëçëá äåí êáôáöÝñåé êáé ç ÅëëÜäá íá ðÜñåé âáèìü êüíôñá óôçí ÁñãåíôéíÞ


8 ÖÖщÇÖÖÖÖ։Ä‰ÄÖÖ

Ö

‹ÄŒ‰Öƒ‡Œ‚Ö ZÖ ‹ƒ‰ˆ†’ŠŽˆØƒŽ†ƒ’ňňØ؆vˆ†’Š“ƒØň”Ø‘Š†’Šƒ”

OIKONOMIA (XUREDQN©ǾʌİȡȓʌIJȦıȘIJȘȢǹȡȖİȞIJȚȞȒȢ ǹȓIJȚĮIJȘȢȤȡİȠțȠʌȓĮȢIJȠȣ țĮȚıȪȖțȡȚıȘȝİǼȜȜȐįĮ ȉȚȢįȚĮijȠȡȑȢIJȘȢțȡȓıȘȢʌȠȣĮȞIJȚȝİIJȫʌȚıİȘǹȡȖİȞIJȚȞȒIJȠȝİ IJȘȞĮȣIJȒʌȠȣĮȞIJȚȝİIJȦʌȓȗİȚȘǼȜȜȐįĮİȟİIJȐȗİȚȐȡșȡȠIJȠȣȠȚțȠȞȠȝȚțȠȪ ĮȞĮȜȣIJȒIJȘȢǻȚİȪșȣȞıȘȢȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞȂİȜİIJȫȞIJȘȢ(XUREDQN ĬİȠįȩıȘȈĮȝʌĮȞȚȫIJȘǵʌȦȢĮȞĮijȑȡİIJĮȚıİıȤİIJȚțȒĮȞĮțȠȓȞȦıȘIJȠ ȐȡșȡȠȑȤİȚIJȓIJȜȠ©ǾʌİȡȓʌIJȦıȘIJȘȢǹȡȖİȞIJȚȞȒȢǹȓIJȚĮIJȘȢȤȡİȠțȠʌȓĮȢ IJȠȣțĮȚıȪȖțȡȚıȘȝİǼȜȜȐįĮªțĮȚijȚȜȠȟİȞİȓIJĮȚıIJȠIJȡȓIJȠIJİȪȤȠȢ IJȠȣʌȑȝʌIJȠȣIJȩȝȠȣIJȘȢʌİȡȚȠįȚțȒȢȑțįȠıȘȢȅȚțȠȞȠȝȓĮțĮȚǹȖȠȡȑȢIJȘȢ ǻȚİȪșȣȞıȘȢȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞȂİȜİIJȫȞțĮȚȆȡȠȕȜȑȥİȦȞIJȘȢIJȡȐʌİȗĮȢ ȈȪȝijȦȞĮȝİIJȠȐȡșȡȠȘİȝʌİȚȡȓĮĮʌȩIJȘȞțȡȓıȘIJȘȢǹȡȖİȞIJȚȞȒȢIJȠ ȑȤİȚʌȠȜȜȑȢȠȝȠȚȩIJȘIJİȢȝİIJȘȞıȘȝİȡȚȞȒțȡȓıȘıIJȘȞǼȜȜȐįĮ ȆȠȜȜȠȓĮȞĮȜȣIJȑȢȕȜȑʌȠȞIJĮȢĮȣIJȑȢIJȚȢȠȝȠȚȩIJȘIJİȢıIJȘȞʌȠȡİȓĮIJȦȞ įȪȠȠȚțȠȞȠȝȚȫȞĮȞĮȝȑȞȠȣȞțĮȚʌĮȡȩȝȠȚĮȑțȕĮıȘĬİȦȡȠȪȞįİȩIJȚ ȠȚȜȪıİȚȢʌȠȣʌȡȠțȡȓȞȠȞIJĮȚȖȚĮIJȘȞĮȞIJȚȝİIJȫʌȚıȘIJȠȣİȜȜȘȞȚțȠȪ ʌȡȠȕȜȒȝĮIJȠȢİȓȞĮȚʌĮȡȩȝȠȚİȢȝİIJȚȢʌȡȠıʌȐșİȚİȢıIJȘȞǹȡȖİȞIJȚȞȒȐȡĮ ĮȞĮʌȠIJİȜİıȝĮIJȚțȑȢțĮȚĮʌȜȫȢțĮșȣıIJİȡȠȪȞIJȠĮȞĮʌȩijİȣțIJȠǻȘȜĮįȒ ıIJȐıȘʌȜȘȡȦȝȫȞȒțĮȚĮȞĮįȚȐȡșȡȦıȘIJȠȣȤȡȑȠȣȢȝİĮʌȫȜİȚİȢȖȚĮ IJȠȣȢİʌİȞįȣIJȑȢıİıȣȞįȣĮıȝȩȝİȑȟȠįȠĮʌȩIJȠİȣȡȫțĮȚȣʌȠIJȓȝȘıȘ ȊʌȐȡȤȠȣȞȩȝȦȢțȡȓıȚȝİȢįȚĮijȠȡȑȢȠȚȠʌȠȓİȢțȐȞȠȣȞįȣȞĮIJȒțĮȚʌȚȠ ȕȑȕĮȚĮȝȚĮįȚĮijȠȡİIJȚțȒȑțȕĮıȘȖȚĮIJȘȞǼȜȜȐįĮ ȆȓȞĮțĮȢ  ǾǹȡȖİȞIJȚȞȒıIJȚȢĮȡȤȑȢIJȘȢįİțĮİIJȓĮȢIJȠȣ¶ĮȞIJȚȝİIJȫʌȚȗİıȠȕĮȡȐ ȠȚțȠȞȠȝȚțȐʌȡȠȕȜȒȝĮIJĮįȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒĮʌİȚșĮȡȤȓĮȤȡȒıȘ ȞȠȝȚıȝĮIJȚțȒȢİʌȑțIJĮıȘȢȖȚĮțȐȜȣȥȘIJȦȞİȜȜİȚȝȝȐIJȦȞįȚȩȖțȦıȘ ȤȡȑȠȣȢțĮȚȠȚțȠȞȠȝȚțȒıIJĮıȚȝȩIJȘIJĮȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣȞĮȟİijȪȖİȚĮʌȩ IJȠȞijĮȪȜȠțȪțȜȠİijȐȡȝȠıİȑȞĮʌȡȩȖȡĮȝȝĮȝİIJĮȡȡȣșȝȓıİȦȞțĮȚ ıIJĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢȕĮıȚıȝȑȞȠȣıİȝȚĮıIJĮșİȡȒıȣȞĮȜȜĮȖȝĮIJȚțȒ ȚıȠIJȚȝȓĮ ǹȡȤȚțȐȠȚʌȡȠıʌȐșİȚİȢıȘȝİȓȦıĮȞıȘȝĮȞIJȚțȒİʌȚIJȣȤȓĮȚıȤȣȡȒ ĮȞȐʌIJȣȟȘIJȚșȐıİȣıȘIJȠȣʌȜȘșȦȡȚıȝȠȪțĮȚȝİȓȦıȘIJȦȞ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȫȞİȜȜİȚȝȝȐIJȦȞĮʌȠțĮIJȐıIJĮıȘIJȘȢİȝʌȚıIJȠıȪȞȘȢIJȦȞ ĮȖȠȡȫȞțĮȚİȚıȡȠȑȢțİijĮȜĮȓȦȞǾĮʌȠIJȣȤȓĮȩȝȦȢȠȜȠțȜȒȡȦıȘȢIJȦȞ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJȦȞįȚĮȡșȡȦIJȚțȫȞĮȜȜĮȖȫȞȘȝİȚȦȝȑȞȘĮȞIJĮȖȦȞȚıIJȚțȩIJȘIJĮ ȘįȣȞĮȝȚțȒIJȠȣįȘȝȠıȓȠȣȤȡȑȠȣȢȘȠȚțȠȞȠȝȚțȒȪijİıȘțĮȚȘĮȪȟȘıȘ IJȦȞİʌȚIJȠțȓȦȞįĮȞİȚıȝȠȪʌȡȠțȐȜİıĮȞțȡȓıȘİȟȣʌȘȡȑIJȘıȘȢIJȠȣ ȤȡȑȠȣȢțĮȚIJİȜȚțȐIJȘȞȤȡİȠțȠʌȓĮțĮȚIJȘȞİȖțĮIJȐȜİȚȥȘIJȘȢıIJĮșİȡȒȢ ıȣȞĮȜȜĮȖȝĮIJȚțȒȢȚıȠIJȚȝȓĮȢ ǾIJİȜȚțȒȑțȕĮıȘȩȝȦȢįİȞİȓȞĮȚʌȡȠįȚĮȖİȖȡĮȝȝȑȞȘȖȚĮIJȘȞǼȜȜȐįĮ țĮșȫȢȣʌȐȡȤȠȣȞıȘȝĮȞIJȚțȑȢįȚĮijȠȡȠʌȠȚȒıİȚȢ ǾǼȜȜȐįĮıȣȝȝİIJȑȤİȚıİȝȓĮȞȠȝȚıȝĮIJȚțȒȑȞȦıȘ ǻİȞʌȡȩıįİıİȝȠȞȠȝİȡȫȢIJȠȞȩȝȚıȝȐIJȘȢıİȑȞĮȟȑȞȠĮȜȜȐIJȠ ĮȞIJȚțĮIJȑıIJȘıİȝİIJȠİȣȡȫǾĮȟȚȠʌȚıIJȓĮIJȘȢʌȠȜȚIJȚțȒȢįȚĮIJȒȡȘıȘȢ ıIJĮșİȡȒȢȚıȠIJȚȝȓĮȢȝİIJȠįȠȜȐȡȚȠıIJȘȞǹȡȖİȞIJȚȞȒȒIJĮȞȣʌȩıȣȞİȤȒ țĮȚĮȣȟĮȞȩȝİȞȘĮȝijȚıȕȒIJȘıȘȈIJȘȞǼȜȜȐįĮȘȑȟȠįȠȢĮʌȩIJȠİȣȡȫ įİȞİȓȞĮȚįȣȞĮIJȒȞȠȝȚțȐįİȞȝʌȠȡİȓȞĮİʌȚȕȜȘșİȓĮʌȩIJȚȢĮȖȠȡȑȢțĮȚ ĮʌȠIJİȜİȓİʌȚȜȠȖȒȝİIJİȡȐıIJȚȠțȩıIJȠȢǾǼȜȜȐįĮįİȞĮȞIJȚȝİIJȦʌȓȗİȚ țİȡįȠıțȠʌȚțȑȢİʌȚșȑıİȚȢıIJĮıȣȞĮȜȜĮȖȝĮIJȚțȐIJȘȢįȚĮșȑıȚȝĮțĮȚ ȣʌȠIJȚȝȘIJȚțȑȢıIJȠȞȩȝȚıȝȐIJȘȢǼʌȚʌȜȑȠȞȘǼȀȉȜİȚIJȠȣȡȖİȓȦȢ OHQGHURIODVWUHVRUWțĮȚIJȠİȜȜȘȞȚțȩIJȡĮʌİȗȚțȩıȪıIJȘȝĮİȓȞĮȚʌȠȜȪ ʌȚȠȚıȤȣȡȩțĮȚįİȞĮȞIJȚȝİIJȦʌȓȗİȚțȚȞįȪȞȠȣȢĮʌȩIJȘȞȪʌĮȡȟȘįȪȠ ʌĮȡȐȜȜȘȜȦȞȞȠȝȚıȝȐIJȦȞ ȅȝȘȤĮȞȚıȝȩȢıIJȒȡȚȟȘȢǼǼǼȀȉțĮȚǻȃȉ ǾİȜȜȘȞȚțȒțȡȓıȘįİȞİȓȞĮȚȝȩȞȠİȜȜȘȞȚțȒȖȡȒȖȠȡĮĮʌȠįİȓȤIJȘțİȩIJȚ ȣʌȒȡȤĮȞİʌȚʌȜȠțȑȢȖȚĮIJȠıȪȞȠȜȠIJȘȢİȣȡȦȗȫȞȘȢǾȤȡİȠțȠʌȓĮIJȘȢ ǼȜȜȐįĮȢșĮʌȡȠțĮȜȠȪıİįȚȐȤȣıȘIJȘȢțȡȓıȘȢıIJȚȢȣʌȩȜȠȚʌİȢİʌȓıȘȢ İȣȐȜȦIJİȢȠȚțȠȞȠȝȓİȢIJȠȣİȣȡȦʌĮȧțȠȪȞȩIJȠȣțĮȚȘȓįȚĮȘȪʌĮȡȟȘIJȠȣ İȣȡȫșĮİIJȓșİIJȠȣʌȩĮȝijȚıȕȒIJȘıȘǾįȚĮijȠȡȐĮȣIJȒȝİIJȘȞǹȡȖİȞIJȚȞȒ İțįȘȜȫșȘțİȝİIJȘȞİȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘIJȠȣȝȘȤĮȞȚıȝȠȪıIJȒȡȚȟȘȢIJȠȣǻȃȉ țĮȚIJȘȢǼǼ ȅȡȩȜȠȢIJȠȣǻȃȉıIJȘȞǹȡȖİȞIJȚȞȒȣʌȒȡȟİȚįȚĮȓIJİȡȠĮȞIJȚțİȓȝİȞȠ ĮȞȐȜȣıȘȢțĮȚțȡȚIJȚțȒȢǾIJİȜȚțȒĮʌȠIJȣȤȓĮȩȝȦȢȑșİıİȣʌȩ ĮȝijȚıȕȒIJȘıȘIJȠȡȩȜȠțĮȚIJȘȞĮʌȠIJİȜİıȝĮIJȚțȩIJȘIJȐIJȠȣǿįȓȦȢȘ ĮʌȠIJȣȤȓĮIJȠȣȦȢİȖȖȣȘIJȒIJȘȢİʌĮȡțȠȪȢıȣȝȝȩȡijȦıȘȢIJȘȢȤȫȡĮȢıIJȚȢ ĮʌĮȚIJȒıİȚȢIJȠȣʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢĮʌȠIJİȜİȓțĮȚȜȩȖȠĮȞȘıȣȤȓĮȢıIJȘȞ İȜȜȘȞȚțȒțȡȓıȘǾİȝʌİȚȡȓĮIJȘȢǹȡȖİȞIJȚȞȒȢȐȜȜĮȟİȩȝȦȢțĮȚIJȠȞ IJȡȩʌȠȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢIJȠȣǻȃȉȅȚʌĮȡİȝȕȐıİȚȢıȤİįȚȐȗȠȞIJĮȚʌȜȑȠȞȝİ IJȑIJȠȚȠȞIJȡȩʌȠȫıIJİȞĮțĮșȚıIJȠȪȞIJȠțȩıIJȠȢIJȘȢȤȡİȠțȠʌȓĮȢĮțȩȝĮ ʌȚȠȝİȖȐȜȠȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȢȣʌȩȥȘIJȚȢĮįȣȞĮȝȓİȢțĮȚIJȚȢȚįȚĮȚIJİȡȩIJȘIJİȢ IJȘȢțȐșİȤȫȡĮȢțĮȚİȞȚıȤȪȠȞIJĮȢIJȚȢȝİıȠʌȡȩșİıȝİȢĮȞĮʌIJȣȟȚĮțȑȢ ʌȡȠȠʌIJȚțȑȢ ȉȠȝȑȖİșȠȢįİIJȘȢʌĮȡȑȝȕĮıȘȢİȓȞĮȚIJȑIJȠȚȠȫıIJİȞĮįȓȞİȚȤȡȩȞȠȖȚĮ IJȘİijĮȡȝȠȖȒIJȦȞĮʌĮȡĮȓIJȘIJȦȞįȚĮȡșȡȦIJȚțȫȞĮȜȜĮȖȫȞȑıIJȦțĮȚĮȞ IJĮȤȡȠȞȠįȚĮȖȡȐȝȝĮIJĮʌĮȡĮȝȑȞȠȣȞʌȚİıIJȚțȐȉȑȜȠȢıIJȘȞʌİȡȓʌIJȦıȘ

Cosmote : ǹȒȓȗȕȗǢȒȓȇŸ ȎȘȒȓȗȒȕȡȕȈȊŸ ȌȒȊŸȅȕȎșȌȗȝȚŸ ĢŸ!HKFHL@ŸʼnŊňŌŏķŊĿџ ŌōňŎŋŸĶņĿŊĽňŎŋŸʼnňŎŸĿĹņĻџ ĿĽĽĿĽŊĻēēķņňџŌōňņŸĪĝĠ؟ ńĻџŌōňŎŋŸŌŎņōĻŇŃňŖŐňŎŋŸĶņŒŸ ōŒņŸŸĿōŗņ ŸķńʼnōŒŌŁŸŸŌōňŸ ēŁņŃĻĹňŸʼnĶĽŃňŸŕŅŒņŸōŒņŸʼnŊňĽŊĻēēĶōŒņŸŌŎēļňŅĻĹňŎŸĽŃĻŸ ŃľŃŗōĿŋ ŸĽŃĻŸķņĻņŸňŅŕńŅŁŊňŸ ŐŊŕņň

ĪŸń ŸĥŗŌōĻŋŸĨĿēʼnĸŋ Ÿ #S@>MLBT@Ÿ+RPD@LBGUŸ"BP@>LHPŸ ōŁŋŸ!HKFHL@ ŸľĸŅŒŌĿŸŌŐĿōŃńĶŸ•ĢŸ!HKFHL@ŸĽŃĻŸēŃĻŸĻńŕēŁŸŏňŊĶŸʼnŊňŌĻŊēŕŀĿџōĻŸʼnŊňœŕņōĻŸńĻџōŃŋŸŎʼnŁŊĿŌĹĿŋŸōŁŋŸ ŌōŃŋŸʼnŊĻĽēĻōŃńķŋŸĻņĶĽńĿŋŸōŒņŸ ńĻōĻņĻŅŒōŗņ ŸŕʼnŒŋŸľŃĻŐŊňņŃńĶŸńĶņĿŃ ŸĽĿĽňņŕŋŸʼnňŎŸķŐĿџ ńĻōĻĽŊĻŏĿşŌōŁŸŌŎņĿĹľŁŌŁŸ ōňŎŸńňŃņňŖ ŸĢŸĿōĻŃŊĿĹĻŸķŐňņōĻŋŸēĿŃŗŌĿџōŁŸēķŌŁŸōŃēĸŸ ĻņĶŸŅĿʼnōŕŸňēŃŅĹĻŋŸʼnĶņŒŸĻʼnŕŸ ŸōňņŸōĿŅĿŎōĻĹňŸĿņĶēŃŌŁŸ ŐŊŕņň ŸēķŌĻŸĻʼnŕŸōĻŸņķĻŸʼnŊňĽŊĶēēĻōĻŸŌŎēļňŅĻĹňŎŸńĻџ ńĻŊōňńŃņŁōĸŋ ŸľĹņĿџōŁŸľŎņĻōŕōŁōĻŸŌōňŎŋŸʼnĿŅĶōĿŋŸōŁŋŸņĻŸ ĿʼnŃńňŃņŒņňŖņŸʼnĿŊŃŌŌŕōĿŊňŸńĻџēĿŸēŃńŊŕōĿŊňŸńŕŌōňŋ Ÿ ħĿŸōŁŸņķĻŸĻŎōĸŸʼnŊňŌŏňŊĶŸ ēĻŋŸŌĿŸēŃĻŸʼnĿŊĹňľňŸňŃńňņňēŃńŗņŸľŎŌŐĿŊĿŃŗņŸŌōĿńŕēĻŌōĿŸ ķēʼnŊĻńōĻŸńňņōĶŸŌōňŎŋŸŌŎēʼnňŅĹōĿŋŸēĻŋ ŸʼnŊňŌŏķŊňņōĶŋŸōňŎŋŸ ĻńŕēĻŸŏłŁņŕōĿŊŁŸĿʼnŃńňŃņŒņĹĻ ŸğŃĻōşĽŃĻŸĿēĶŋŸŁŸĿʼnŃńňŃņŒņĹĻŸĿĹņĻџʼnňŃŕōŁōĻŸŀŒĸŋ–

ĢŸʼnŊňŌŏňŊĶŸłĻŸľŃĻōĹłĿōĻџ ķŒŋŸńĻџōŃŋŸŸĤňŎŅĹňŎŸŸ ŌĿŸņķňŎŋŸńĻџŎŏŃŌōĶēĿņňŎŋŸ ŌŎņľŊňēŁōķŋ ŸĪџņķňџŌŎņľŊňēŁōķŋŸʼnňŎŸĻņĸńňŎņŸŌōŃŋŸ ʼnĻŊĻʼnĶņŒŸňēĶľĿŋ ŸʼnŊňńĿŃēķņňŎŸņĻŸĿʼnŒŏĿŅŁłňŖņŸĻʼnŕŸ ōŁņŸʼnŊňŌŏňŊĶ ŸłĻŸʼnŊķʼnĿџņĻŸ ʼnŊňŌńňēĹŀňŎņŸōĻŸĻʼnĻŊĻĹōŁōĻŸ ľŃńĻŃňŅňĽŁōŃńĶŸŌĿŸķņĻŸĻʼnŕŸōĻŸ ńĻōĻŌōĸēĻōĻŸ!HKFHL@ ŸğĠĬħĝĨĪĭ Ÿ-0#KVHIKŸńĻџŌōňŸ ĿńōĿōĻēķņňŸĿēʼnňŊŃńŕŸľĹńōŎňŸ ĻņōŃʼnŊňŌŗʼnŒņŸōŁŋŸĿōĻŃŊĿĹĻŋ ŸĪџŎŏŃŌōĶēĿņňџŌŎņľŊňēŁōķŋŸēʼnňŊňŖņŸņĻŸńĻŅňŖņŸŌōňŸ ŸĻʼnŕŸńŃņŁōŕŸ!HKFHL@ŸĸŸ ŌōňŸŸĻʼnŕŸŌōĻłĿŊŕŸōŁŅķŏŒņň Ÿ

ǹdzŸǬǮǹǻǯǼ ΛΟΝΔΙΝΟ XETRA D CAC 40 DJ INDU NASDAQ NIKKEI Ευρω/$ Euribor 3M Χρυσός BRENT

5.299,11 6.292,97 3.736,15 10.442,41 2.289,09 10.238,01

0,92 1,22 1,33 -0,08 -0,90 2,43 1,23190 0,73300 1.254,500 78,87

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

IJȘȢǼȜȜȐįĮȢȘʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘİȓȞĮȚțȠȚȞȒȝİIJȘǼǼȘȠʌȠȓĮ ıȣȞįȚĮȝȠȡijȫȞİȚțĮȚIJȠʌȜĮȓıȚȠȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢIJȠȣȝȘȤĮȞȚıȝȠȪ ȈȪȞșİıȘįȘȝȠıȓȠȣȤȡȑȠȣȢ ȉȠİȜȜȘȞȚțȩįȘȝȩıȚȠȤȡȑȠȢīİȞȚțȒȢȀȣȕȑȡȞȘıȘȢįȚĮțȡĮIJİȓIJĮȚıIJȠ ȝİȖĮȜȪIJİȡȠȝȑȡȠȢIJȠȣ ĮʌȩȟȑȞȠȣȢȝİȚȫȞȠȞIJĮȢIJĮțȓȞȘIJȡĮ ȖȚĮİȟȫșȘıȘIJȘȢȤȫȡĮȢıİȤȡİȠțȠʌȓĮǼʌȚʌȜȑȠȞİȓȞĮȚıȤİįȩȞ İȟȠȜȠțȜȒȡȠȣıİİȣȡȫțĮȚȩȤȚıİȟȑȞȠȞȩȝȚıȝĮıİĮȞIJȓșİıȘȝİIJȘȞ ǹȡȖİȞIJȚȞȒȩʌȠȣIJȠȒIJĮȞıİȟȑȞȠȞȩȝȚıȝĮțĮșȚıIJȫȞIJĮȢIJȘȞ İȟȣʌȘȡȑIJȘıȒIJȠȣįȪıțȠȜȘțĮșȫȢIJĮıȣȞĮȜȜĮȖȝĮIJȚțȐĮʌȠșȑȝĮIJĮ İȟĮȚIJȓĮȢțĮȚIJȦȞȤĮȝȘȜȫȞİȟĮȖȦȖȚțȫȞİıȩįȦȞ įİȞİʌĮȡțȠȪıĮȞȣʌȩ IJȘȞʌȓİıȘIJȘȢĮȞȐȖțȘȢįȚĮIJȒȡȘıȘȢIJȘȢıIJĮșİȡȒȢȚıȠIJȚȝȓĮȢ ǿıȤȣȡȩİȜȜȘȞȚțȩIJȡĮʌİȗȚțȩıȪıIJȘȝĮ ȈIJȘȞǼȜȜȐįĮİʌȚʌȜȑȠȞIJȠIJȡĮʌİȗȚțȩıȪıIJȘȝĮİȓȞĮȚʌȠȜȪʌȚȠȚıȤȣȡȩ ȝİİʌĮȡțİȓȢįİȓțIJİȢțİijĮȜĮȚĮțȒȢİʌȐȡțİȚĮȢțĮȚȡİȣıIJȩIJȘIJĮȢİȞȫ ıİĮȞIJȓșİıȘȝİIJȘȞǹȡȖİȞIJȚȞȒįİȞĮȞIJȚȝİIJȦʌȓȗİȚıȣȞĮȜȜĮȖȝĮIJȚțȩ țȓȞįȣȞȠțĮȚIJȠǼȣȡȦʌĮȧțȩȈȪıIJȘȝĮȀİȞIJȡȚțȫȞȉȡĮʌİȗȫȞȝʌȠȡİȓ ȞĮȜİȚIJȠȣȡȖȒıİȚȦȢOHQGHURIODVWUHVRUWȅȝȘȤĮȞȚıȝȩȢıIJȒȡȚȟȘȢǼǼ ǼȀȉțĮȚǻȃȉįȓȞİȚȚįȚĮȓIJİȡȘȑȝijĮıȘıIJȘȞİȞȓıȤȣıȘIJȘȢțİijĮȜĮȚĮțȒȢ İʌȐȡțİȚĮȢIJȘȢȡİȣıIJȩIJȘIJĮȢțĮȚIJȘȢİʌȠʌIJİȓĮȢIJȦȞIJȡĮʌİȗȚțȫȞ ȚįȡȣȝȐIJȦȞįȚȩIJȚĮȞĮȖȞȦȡȓȗİȚIJȘȞİȣȡȦıIJȓĮIJȠȣIJȡĮʌİȗȚțȠȪ ıȣıIJȒȝĮIJȠȢȦȢțİȞIJȡȚțȒʌȡȠȨʌȩșİıȘİʌȚIJȣȤȓĮȢ ȆȠȜȚIJȚțȒıIJĮșİȡȩIJȘIJĮțĮȚțȠȚȞȦȞȚțȒıȣȞĮȓȞİıȘ ȈIJȘȞǹȡȖİȞIJȚȞȒȘȩȜȘʌȡȠıʌȐșİȚĮĮʌȑIJȣȤİțĮȚȜȩȖȠIJȘȢʌȠȜȚIJȚțȒȢ ĮıIJȐșİȚĮȢțĮȚIJȘȢĮįȣȞĮȝȓĮȢİʌȚȕȠȜȒȢIJȦȞĮȜȜĮȖȫȞȝİțȠȚȞȦȞȚțȐ įȓțĮȚȠIJȡȩʌȠǾʌȡȠıʌȐșİȚĮıIJȘȡȓȤșȘțİıIJȠȞĮʌȩIJȠȝȠįȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȩ ʌİȡȚȠȡȚıȝȩʌȠȣȕȐșȣȞİIJȘȞȪijİıȘțĮȚıIJȘȞįȘȝȚȠȣȡȖȓĮİıȦIJİȡȚțȒȢ ȣʌȠIJȓȝȘıȘȢȝİIJȘįȘȝȚȠȣȡȖȓĮĮʌȠʌȜȘșȦȡȚıȝȠȪȈIJȘȞǼȜȜȐįĮ ĮȞĮȖȞȦȡȓȗİIJĮȚȠțȓȞįȣȞȠȢįȘȝȚȠȣȡȖȓĮȢȕĮșȪIJİȡȘȢȪijİıȘȢȖȚĮĮȣIJȩ țĮȚIJȠʌȡȩȖȡĮȝȝĮȑȤİȚȝİȖĮȜȪIJİȡȠȤȡȠȞȚțȩȠȡȓȗȠȞIJĮțĮȚİʌȚȤİȚȡİȓIJĮȚ ȘIJȒȡȘıȘȝȚĮȢȚıȠȡȡȠʌȓĮȢ ȉĮʌȡȠȕȜȒȝĮIJĮĮȞțĮȚĮʌȩįȚĮijȠȡİIJȚțȒĮijİIJȘȡȓĮİȓȞĮȚʌĮȡȩȝȠȚĮ ȉȠʌȜĮȓıȚȠȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢIJȦȞįȪȠȠȚțȠȞȠȝȚȫȞȩȝȦȢȩȤȚȉĮȝĮșȒȝĮIJĮ ĮʌȩIJȘȞʌİȡȓʌIJȦıȘIJȘȢǹȡȖİȞIJȚȞȒȢʌȠȜȪIJȚȝĮțĮȚıİȝİȖȐȜȠȕĮșȝȩ ĮȟȚȠʌȠȚȒșȘțĮȞıIJȘȞİȞİȟİȜȓȟİȚʌȡȠıʌȐșİȚĮıIJȒȡȚȟȘȢIJȘȢİȜȜȘȞȚțȒȢ ȠȚțȠȞȠȝȓĮȢǾIJİȜȚțȒȑțȕĮıȘİȟĮȡIJȐIJĮȚĮʌȩIJȚȢʌȡȠıʌȐșİȚİȢȝĮȢ ȖȚĮĮȜȜĮȖȒIJȠȣĮȞĮʌIJȣȟȚĮțȠȪʌȡȠIJȪʌȠȣIJȘȢİȜȜȘȞȚțȒȢȠȚțȠȞȠȝȓĮȢ țĮȚIJȠȣıȣȞȠȜȚțȩIJİȡȠȣIJȡȩʌȠȣȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢIJȠȣțȡȐIJȠȣȢțĮȚIJȦȞ ʌȠȜȚIJȫȞȅȚĮȖȠȡȑȢįİȞȝʌȠȡȠȪȞĮʌȩȝȩȞİȢIJȠȣȢȞĮȠįȘȖȒıȠȣȞIJȘȞ ǼȜȜȐįĮıİȤȡİȠțȠʌȓĮDzȤȠȣȝİȤȐȡȘțĮȚıIJȘİȝʌİȚȡȓĮIJȘȢǹȡȖİȞIJȚȞȒȢ ȝȚĮIJİȜİȣIJĮȓĮİȣțĮȚȡȓĮțĮȚȜȓȖȠĮȜȜȐʌȠȜȪIJȚȝȠȤȡȩȞȠȖȚĮȞĮİȟȑȜșİȚ ȘȤȫȡĮĮʌȩIJȘȞțȡȓıȘǹʌĮȚIJİȓIJĮȚʌȡȠıȒȜȦıȘıIJȠȝȞȘȝȩȞȚȠ ıȣȞİȡȖĮıȓĮȢıIJĮșİȡȑȢʌȠȜȚIJȚțȑȢșȑıİȚȢțĮȚįȘȝȚȠȣȡȖȓĮțȜȓȝĮIJȠȢ țȠȚȞȦȞȚțȒȢıȣȞĮȓȞİıȘȢ ǾǼȜȜȐįĮıȣȝȝİIJȑȤİȚıİȃȠȝȚıȝĮIJȚțȒDzȞȦıȘįİȞʌȡȩıįİıİ ĮʌȜȫȢIJȠȞȩȝȚıȝȐIJȘȢıİȑȞĮȟȑȞȠ LȩȤȚʌĮȡȐȜȜȘȜȘțȣțȜȠijȠȡȓĮįȪȠİʌȓıȘȝȦȞȞȠȝȚıȝȐIJȦȞ LLǼȞȚıȤȣȝȑȞȘĮȟȚȠʌȚıIJȓĮıIJĮșİȡȒȢıȣȞĮȜȜĮȖȝĮIJȚțȒȢȚıȠIJȚȝȓĮȢ țĮșȫȢȘȑȟȠįȠȢĮʌȩIJȠİȣȡȫįİȞİȓȞĮȚįȣȞĮIJȒȞȠȝȚțȐįİȞȝʌȠȡİȓȞĮ İʌȚȕȜȘșİȓĮʌȩIJȚȢĮȖȠȡȑȢțĮȚİșİȜȠȣıȓĮȑȟȠįȠȢĮʌȠIJİȜİȓĮȣIJȠțIJȠȞȚțȒ İʌȚȜȠȖȒ LLLǹįȣȞĮȝȓĮİțįȒȜȦıȘȢțİȡįȠıțȠʌȚțȫȞİʌȚșȑıİȦȞıIJĮ ıȣȞĮȜȜĮȖȝĮIJȚțȐįȚĮșȑıȚȝĮ ȈIJȒȡȚȟȘĮʌȩǼǼǼȀȉțĮȚǻȃȉıIJĮʌȜĮȓıȚĮȚıȤȣȡȠʌȠȓȘıȘȢIJȘȢ İȣȡȦȗȫȞȘȢȂȘȤĮȞȚıȝȩȢıIJȒȡȚȟȘȢȖȚĮĮʌȠijȣȖȒįȚȐȤȣıȘȢIJȘȢțȡȓıȘȢ LǼʌĮȡțȒȤȡȠȞȚțȐʌİȡȚșȫȡȚĮȖȚĮʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȓȘıȘIJȦȞĮʌĮȡĮȓIJȘIJȦȞ įȚĮȡșȡȦIJȚțȫȞȝİIJĮȡȡȣșȝȓıİȦȞ LLȆĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘʌȡȠȩįȠȣĮʌȩțȠȚȞȠȪǼǼǼȀȉǻȃȉĮȣȟȐȞȠȞIJĮȢ IJȘȞĮȟȚȠʌȚıIJȓĮ LLLȈȤİįȚĮıȝȩȢȫıIJİȞĮİȞȚıȤȣșȠȪȞȠȚȝİıȠʌȡȩșİıȝİȢĮȞĮʌIJȣȟȚĮțȑȢ ʌȡȠȠʌIJȚțȑȢDzȝijĮıȘȩȤȚȝȩȞȠıIJĮįȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȐ ǻȘȝȩıȚȠȤȡȑȠȢǼȜȜȐįĮȢıȤİįȩȞİȟȠȜȠțȜȒȡȠȣıİİȣȡȫǻȘȝȩıȚȠ ȤȡȑȠȢǹȡȖİȞIJȚȞȒȢıİȟȑȞȠȞȩȝȚıȝĮǼʌȓıȘȢIJȠįȚĮțȡĮIJİȓIJĮȚ ĮʌȩȟȑȞȠȣȢȝİȚȫȞȠȞIJĮȢIJĮțȓȞȘIJȡĮȖȚĮİȟȫșȘıȘIJȘȢȤȫȡĮȢıİ ȤȡİȠțȠʌȓĮ

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

ȂǼīǹȁǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ AEGEAN ǹǼ 2,54 ALAPIS ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 0,29 ALPHA BANK ǹǼ(Ȁȅ) 4,77 18,99 COCA COLA EEE (Ȁȅ) EUROBANK PROPERTIES 5,95 FOLLI - FOLLIE ǹ.Ǻ.Ǽ.Ǽ.(ȀO) 15,98 FORTHNET AE(Ȁȅ) 0,73 FOURLIS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ ǹǼ(Ȁȅ) 7,24 FRIGOGLASS ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 9,59 GENIKI BANK (Ȁȅ) 0,39 INTRALOT (Ȁȅ) 2,87 J&P ǹǺǹȄ ǹǼ ǼȇīȅȁǾȆȉǿȀǾ ȉȅȊȇ.ǼȂȆ.ǺǿȅȂ.ȅǿȀ. Ȋ 1,51 5,5 JUMBO ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) MARFIN INVESTMENT GROUP 1,13 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD 1,59 PROTON ȉȇǹȆǼǽǹ ǹ.Ǽ 0,91 S & B ǺǿȅȂǾȋǹȃǿȀǹ ȅȇȊȀȉǹ (Ȁȅ) 4,27 0,31 ǹȃǼȀ ǹǼ(Ȁȅ) ǹȃǼȀ ǹǼ(Ȇȅ) 2,1 ǹȃǼȀ ǹǼ(Ȇȅ) 1,2 ǹȉǼ ǺǹȃȀ 1,12 ǺǿȅȋǹȁȀȅ ǼǺ.ȋǹȁȀȅȊ & ǹȁȅȊȂ(Ȁǹ) 3,62 īǼȀ ȉǼȇȃǹ ǹǼ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ 4,28 īȇ. ȈǹȇǹȃȉǾȈ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 4,3 ǻ/ȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȁǹȂȆȇǹȀǾ(Ȁȅ) 1,21 ǻǾȂȅȈǿǹ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾ ǾȁǼȀȉȇǿȈȂȅȊ ǹ.Ǽ 13,35 ǼĬȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ ȉǾȈ ǼȁȁǹǻȅȈ (Ȁȅ) 10,17 ǼȁǺǹȁ ǹǼ(Ȁǹ) 1,21 ǼȁȁǹȀȉȍȇ ǹǼ(Ȁȅ) 3,12 ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȆǼȉȇǼȁǹǿǹ ǹǼ(Ȁȅ) 6,18 ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȋȇǾȂǹȉǿȈȉǾȇǿǹ ǹǼ (Ȁȅ) 5,12 Ǽȉ. ȊǻȇǼȊȈǼȍȈ & ǹȆȅȋǼȊȉ.(Ȁȅ) 5,35 ǼȉǹǿȇǼǿǹ ȊǻȇǼȊȈǼȍȈ Ȁǹǿ ǹȆȅȋǼȉǼȊȈǼȍȈ ĬǼȈ/ȃǿȀ 4,28 ǿǹȈȍ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 2,32 ǿǹȉȇǿȀȅ ǹĬǾȃȍȃ ǼǹǼ(Ȁȅ) 0,73 ǿȃȉȇǹȀȅȂ ǹǼ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) 0,68 Ȁǹȉ. ǹĭȅȇȅȁȅīǾȉȍȃ Ǽǿǻȍȃ ǹǼ(Ȁȅ) 5,21 ȂǼȉȀǹ ǹǼ(Ȁȅ) 9,07 ȂǾȋǹȃǿȀǾ ǹǼ(Ȁȅ) 0,57 ȂǾȋǹȃǿȀǾ ǹǼ(Ȇȅ) 0,45 Ȃȅȉȅȇ ȅǿȁ ǼȁȁǹȈ 8,32 ȂȆǹȂȆǾȈ ǺȍǺȅȈ ǻǿǼĬȃǾȈ ȉǼȋȃǿȀǾ 2,23 ȂȊȉǿȁǾȃǹǿȅȈ ǹǼ ȅȂǿȁȅȈ ǼȆǿȋ(Ȁȅ) 4,5 ȅȁȆ ǹǼ 15,44 ȅȆǹȆ ǹǼ 12,1 ȅȇī.ȉǾȁǼ/ȃǿȍȃ ȉǾȈ ǼȁȁǹǻȅȈ (Ȁȅ) 6,57 ȆȁǹǿȈǿȅ COMPUTERS A.E.(Ȁȅ) 4,75 ȈǿǻǼȃȅȇ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 2,43 ȉǹȋȊǻȇȅȂǿȀȅ ȉǹȂǿǼȊȉǾȇǿȅ ǼȁȁǹǻȅȈ ǹȉǼ 2,83 ȉǼȇȃǹ ǼȃǼȇīǼǿǹȀǾ ǹǺǼȉǼ 3,53 ȉǿȉǹȃ ǹȃ.Ǽȉ.ȉȈǿȂǼȃȉȍȃ(Ȁȅ) 16 ȉǿȉǹȃ ǹȃ.Ǽȉ.ȉȈǿȂǼȃȉȍȃ(Ȇȅ) 10,4 ȉȇǹȆǼǽǹ ǼFG EUROBANK A.E.(Ȁȅ) 4,36 ȉȇǹȆǼǽǹ ȀȊȆȇȅȊ (Ȁȅ) 3,74 ȉȇǹȆǼǽǹ ȆǼǿȇǹǿȍȈ ǹ.Ǽ(Ȁȅ) 3,98 ȊīǼǿǹ ǻǿǹīȃȍȈȉǿȀȅ ĬǼȇǹȆǼȊȉǿȀȅ ȀǼȃȉȇȅ ǹĬǾȃȍ 1,13 ȋǹȁȀȅȇ ǹǼ (ȆȇȍǾȃ ǺǼȀȉȍȇ)(Ȁǹ) 0,78 LAMDA DEVELOPMENT S.A.(Ȁȅ) 4 ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȁǿȂǼȃȅȈ ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ 13,4

0,794 0 1,706 6,986 -0,668 14,143 2,817 -1,63 4,809 5,405 -3,691 7,092 -1,786 3,67 3,922 8,333 2,398 3,333 0 0 3,704 5,848 4,39 -1,149 -6,202 3,168 2,727 7,08 2,632 1,311 0,787 2,294 1,663 3,111 4,286 11,475 -5,1 1,91 3,636 4,651 2,716 6,19 3,926 2,523 2,716 5,12 1,064 8,482 2,909 1,437 4,167 0,971 3,318 2,747 2,314 2,727 6,849 0 3,876

1856 4057503 1153558 138690 3706 159217 216863 81197 44882 1202428 597613 199298 211419 1941427 1091910 245767 14164 490807 0 50 368847 106196 79259 42 37849 380426 1336620 39235 415494 191447 164145 13415 23691 13040 68418 534162 628 31963 327419 83566 178550 84587 251335 5532 503908 1514277 255 115052 169495 63047 95094 7486 679046 902582 1148398 83896 55188 160344 4486

2,5 0,29 4,73 18 5,9 14,14 0,73 7,05 9,4 0,38 2,86 1,42 5,44 1,11 1,57 0,86 4,23 0,31 2,1 1,2 1,1 3,48 4,13 4,3 1,2 12,82 10,14 1,14 3,05 6,1 5,09 5,23 4,23 2,25 0,73 0,64 5,21 8,9 0,56 0,44 8,08 2,1 4,4 14,82 11,94 6,3 4,74 2,28 2,8 3,52 15,5 10,01 4,26 3,69 3,93 1,1 0,74 4 13

2,67 0,3 4,85 18,99 5,95 16,22 0,75 7,32 9,59 0,4 3,02 1,51 5,7 1,15 1,62 0,92 4,38 0,32 2,1 1,2 1,13 3,68 4,28 4,3 1,3 13,43 10,3 1,22 3,22 6,29 5,22 5,38 4,3 2,32 0,75 0,69 5,58 9,09 0,6 0,46 8,48 2,24 4,51 15,5 12,18 6,64 4,75 2,47 2,85 3,62 16 10,4 4,38 3,79 4,02 1,15 0,79 4 13,4

0 4,167 -2,439 3,529 8,772 5,263 3,922 0 0 0,337 7,042 0 0,131 5,66 3,81 17,857 1,744 0 0 19,262 -0,185 9,231 0 2,041 0 20 3,125 5,376 5,128

52064 1307 113092 3200 28289 131820 200 1000 0 55 402 2570 4979 28600 3415 220522 4929 494910 206000 2981 650 10 5750 6589 0 75530 5605 3087 8157

1 0,65 0,4 1,7 0,58 0,58 0,53 0,64 1,17 2,98 0,69 0,7 7,63 1,05 1,06 0,3 1,7 0,69 0,4 2,57 5,4 0,71 2,22 0,48 2,36 0,52 0,63 0,93 0,8

1,01 0,75 0,42 1,78 0,64 0,62 0,53 0,64 1,17 2,98 0,76 0,7 7,65 1,14 1,09 0,33 1,75 0,85 0,41 2,92 5,59 0,71 2,24 0,52 2,36 0,6 0,69 0,99 0,83

ȂǼȈǹǿǹ Ȁǹǿ ȂǿȀȇǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ ALPHA TRUST ǹȃǻȇȅȂǼǻǹ ǹǼǼȋ ALSINCO A.E Ǽǿǻȍȃ ǼȃǻȊȈǾȈ -ȊȆȅǻǾȈǾȈ (Ȁȅ) ASPIS BANK ǹȃ.ȉȇǹȆǼǽǿȀǾ Ǽȉǹǿȇǿǹ AUTOHELLAS ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) BYTE COMPUTER ǹǺǼǼ(Ȁȅ) CENTRIC MULTIMEDIA ǹǼ CYCLON ǼȁȁǹȈ ǹǼ EURODRIP ǹ.Ǻ.Ǽ.ī.Ǽ.(Ȁȅ) EUROLINE AEEX (KO) EUROMEDICA ǹ.Ǽ.ȆǹȇȅȋǾȈ ǿǹȉȇǿȀȍȃ ȊȆǾȇǼȈǿȍȃ F.G EUROPE ǹǼ (Ȁȅ) F.H.L ȀȊȇǿǹȀǿǻǾȈ Ȃ&ī ǹǺǼǼ(Ȁȅ) FLEXOPACK AEBEP(Ȁȅ) INFOQUEST ǹǼǺǼ(Ȁȅ) INFORM Ȇ.ȁȊȀȅȈ(Ȁȅ) INTRAKAT ǹǼ KLEEMAN HELLAS A.B.E.E(Ȁȅ) LAVIPHARM ǹǼ(Ȁȅ) LOGISMOS ǹǼ MEDICON HELLAS ǹ.Ǽ. MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP MEVACO ȂǼȉǹȁȁȅȊȇīǿȀǾ (Ȁȅ) MLS ȆȁǾȇȅĭȅȇǿȀǾ NEWSPHONE HELLAS SA NEXANS ǼȁȁǹȈ ǹȃ.ǺǿȅȂ.Ǽȉ.(Ȁȅ) PASAL ǹ.Ǽ. ǹȃǹȆȉȊȄǼȍȈ ǹȀǿȃǾȉȍȃ PROFILE ǹǼǺǼ ȆȁǾȇȅĭȅȇǿȀǾȈ REDS AE (KO) REVOIL ǹǼ

1,01 0,75 0,4 1,76 0,62 0,6 0,53 0,64 1,17 2,98 0,76 0,7 7,65 1,12 1,09 0,33 1,75 0,73 0,4 2,91 5,4 0,71 2,24 0,5 2,36 0,6 0,66 0,98 0,82

ȈIJȘȞȑțșİıȘıȣȝȝİIJİȓȤİıȘȝĮȞIJȚțȩȢĮȡȚșȝȩȢİțșİIJȫȞĮʌȩ įȚȐijȠȡİȢȤȫȡİȢțĮȚIJȠʌİȡȓʌIJİȡȠIJȘȢ,175$&20'HIHQVH (OHFWURQLFVİʌȚıțȑijșȘțİȘǼȜȜȘȞȚțȒǹȞIJȚʌȡȠıȦʌİȓĮ IJȠȣȊʌȠȣȡȖİȓȠȣǼșȞȚțȒȢDZȝȣȞĮȢțĮșȫȢțĮȚȠȆȡȑıȕȣȢ IJȘȢǼȜȜȐįĮȢıIJȘīĮȜȜȓĮțĮȚʌȡȠıȑȜțȣıİIJȠİȞįȚĮijȑȡȠȞ ĮȡțİIJȫȞİʌȚıțİʌIJȫȞȩʌȦȢțȣȕİȡȞȘIJȚțȫȞțĮȚıIJȡĮIJȚȦIJȚțȫȞ ĮȞIJȚʌȡȠıȦʌİȚȫȞʌȠȣİȓȤĮȞIJȘȞİȣțĮȚȡȓĮȞĮİȞȘȝİȡȦșȠȪȞȖȚĮ IJȠİȪȡȠȢIJȦȞȜȪıİȦȞʌȠȣʌȡȠȦșİȓȘİIJĮȚȡİȓĮıIJȚȢDzȞȠʌȜİȢ ǻȣȞȐȝİȚȢIJȩıȠIJȘȢǼȜȜȐįĮȢȩıȠțĮȚIJȠȣİȟȦIJİȡȚțȠȪ

Ǿ,175$&20'HIHQVH(OHFWURQLFVʌĮȡȠȣıȓĮıİțĮȚȞȠIJȩȝİȢ ȜȪıİȚȢȚįȓĮȢıȤİįȓĮıȘȢțĮȚțĮIJĮıțİȣȒȢıIJȠIJȠȝȑĮIJȦȞ ȘȜİțIJȡȠȞȚțȫȞıȣıIJȘȝȐIJȦȞįȚțIJȣȠțİȞIJȡȚțȒȢȐȝȣȞĮȢȠȚ ȠʌȠȓİȢĮʌȠįİįİȚȖȝȑȞĮıȣȞİȚıijȑȡȠȣȞıIJȘȞİʌĮȪȟȘıȘIJȘȢ ĮʌȠIJȡİʌIJȚțȒȢȚıȤȪȠȢIJȦȞİȞȩʌȜȦȞįȣȞȐȝİȦȞțĮȚĮijȠȡȠȪȞ ıIJȘȞ ǹıijĮȜȒİȣȡȣȗȦȞȚțȒĮıȪȡȝĮIJȘİʌȚțȠȚȞȦȞȓĮijȦȞȒȢțĮȚ įİįȠȝȑȞȦȞIJȩıȠıİȝȚțȡȑȢ :L635:/$1 ȩıȠțĮȚȝİȖȐȜİȢ ĮʌȠıIJȐıİȚȢ :,:$1 ǼȣȡȣȗȦȞȚțȒİȞįȠİʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ :L635 ȘȠʌȠȓĮİʌȚįİȓȤIJȘțİ țĮIJȐIJȘȞįȚȐȡțİȚĮIJȘȢȑțșİıȘȢıIJȘȞʌȜȑȠȞİȟİȜȚȖȝȑȞȘȑțįȠıȘ IJȠȣȐȡȝĮIJȠȢȝȐȤȘȢ/(23$5'362IJȘȢ.UDXVV0DIIHL :HJPDQQIJȠȠʌȠȓȠȒIJĮȞİȟȠʌȜȚıȝȑȞȠȝİIJȠȈȪıIJȘȝĮ ǼȞįȠİʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ:,635 ȁȪıİȚȢİȞįȠİʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ,3ʌȠȣʌȡȠIJİȓȞȠȞIJĮȚĮʌȩIJȘȞ İIJĮȚȡİȓĮȖȚĮȝİıĮȓİȢțĮȚȝİȖȐȜİȢȞĮȣIJȚțȑȢʌȜĮIJijȩȡȝİȢ :L6351(7  ȀȡȣʌIJȠȖȡĮijȓĮȖȚĮįȚȐijȠȡİȢIJĮȤȪIJȘIJİȢțĮȚ ʌȡȦIJȩțȠȜȜĮİʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ 6(&/,1(,30%LWțĮȚD3/86 ǻȚĮȤİȓȡȚıȘțĮȚıIJȠıȣȞIJȠȞȚıȝȩțȡȓıȚȝȦȞİʌȚȤİȚȡȘıȚĮțȫȞ įİįȠȝȑȞȦȞıİıȪȖȤȡȠȞİȢʌȜĮIJijȩȡȝİȢȟȘȡȐȢ ȈȪıIJȘȝĮ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢȂȐȤȘȢL%06LQWHOOLJHQW%DWWOH0DQDJHPHQW 6\VWHP ȆĮȡȐȜȜȘȜĮȘİIJĮȚȡİȓĮʌĮȡȠȣıȓĮıİIJȚȢįȣȞĮIJȩIJȘIJȑȢIJȘȢıIJȠ ȤȫȡȠIJȘȢIJİȤȞȠȜȠȖȓĮȢțĮșȫȢțĮȚIJȘȞȣȥȘȜȒIJİȤȞȠȖȞȦıȓĮ IJȘȢıIJĮȘȜİțIJȡȠȞȚțȐıIJȠȤȫȡȠIJȘȢȐȝȣȞĮȢıIJȠȚȤİȓĮʌȠȣ İʌȚIJȡȑʌȠȣȞIJȘıȣȝȝİIJȠȤȒIJȘȢıİʌȠȜȣİșȞȚțȐʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJĮ ĮȞȐʌIJȣȟȘȢțĮȚʌĮȡĮȖȦȖȒȢȞȑȦȞĮȝȣȞIJȚțȫȞʌȡȠȧȩȞIJȦȞ

ȈIJȘȞĮʌȠIJȣȤȓĮIJȘȢʌȡȠıʌȐșİȚĮȢIJȘȢǹȡȖİȞIJȚȞȒȢıȣȞȑȕĮȜİȘ ʌȠȜȚIJȚțȒĮıIJȐșİȚĮțĮȚȘĮįȣȞĮȝȓĮİʌȚȕȠȜȒȢIJȦȞĮȜȜĮȖȫȞȝİ țȠȚȞȦȞȚțȐįȓțĮȚȠIJȡȩʌȠ

3,413 1809 7,143 319359 3,03 3300 18,367 140068 6,024 10020 5,941 275755 2,564 3500 12 14800 0 205 3,409 1160 -8,974 3610 0 10760 8,108 6365 2,778 100 5,797 150 0 1300 8,547 15 -4,167 41758 7,143 390 4,545 1341 0 0 2,174 60 0 0 -1,25 186 -1,333 650 -5,882 30216 18,519 2924 0 0 6,173 17870 2,564 10 8,824 22250 6,977 4556 12,5 15627 8,333 3660 7,692 3150 7,143 76119 1,282 2550 -1,176 13345 0,725 11 0 1798 7,813 10349 4,762 5955 2,778 950 -2,128 23510 7,759 1 4,854 4015 2,857 1 5,882 70 4,762 5185 2 11471 0,347 87100 -5,594 27600 5,785 659 3,774 4500 1,961 11066 2,128 250 0 0 2,857 6200 3,704 13692 0 2030 0,806 982 2,564 35135 0,81 1280 3,448 4096 3,448 177 3,876 8956 6,667 5986 0 0 9,559 240 3,846 4385 4,545 5761 0 2005 0 575 0 0 0 660 0 0 2,703 1400 -3,333 1000 0 0 0 0 6,667 290 0 5700 3,279 34470 -5 221 1,299 9 0 0 10,294 70553 1,887 110 1,724 24620 -0,296 570 8,824 8855 3,226 2550 6,349 10620

2,99 0,42 0,33 0,5 0,85 0,97 0,36 0,51 0,51 1,73 0,71 0,25 0,73 0,74 0,7 0,3 1,27 0,44 0,29 0,88 0,9 1,4 0,33 0,79 5,61 0,62 1,4 0,79 0,77 1,2 0,34 0,42 0,49 0,33 0,65 0,43 0,76 0,83 1,25 1,87 0,65 1,05 0,36 0,46 2,5 1 0,36 0,53 0,43 0,5 2,85 1,34 1,2 0,52 0,52 0,48 0,57 0,69 0,52 4,92 1,2 1,15 4,85 0,59 4,4 1,29 0,6 2,5 1,49 0,26 0,4 0,31 4 1,3 0,53 0,84 0,37 0,58 0,5 0,85 0,44 0,53 0,61 0,38 0,77 2,89 0,72 1,5 0,58 3,37 0,35 1,54 0,6

˂˥˟˗ˬˣ˦˨ƹˌˣ˦˪˧ƹ  ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

RILKEN ǺǿȅȂ. ȀǹȁȁȊȃȉǿȀȍȃ(Ȁȅ) 3,03 SCIENS ǻǿǼĬȃǾȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ ǹ.ǼȀO) 0,45 SPACE ǼȁȁǹȈ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,34 SPRIDER STORES ǹ.Ǽ. 0,58 TRASTOR ǹǼǼȆ 0,88 VELL GROUP ǹ.Ǽ 1,07 YALCO-ȀȍȃȈȉǹȃȉǿȃȅȊ ǹǼ(Ȁǹ) 0,4 ǹ. S COMPANY ǼȂȆȅȇǿȀǾ -ǺǿȅȂ. Ǽȉ.-Ǿ/Ȋ (Ȁȅ) 0,56 ǹīȇ.ȅǿȀȅȈ ȈȆȊȇȅȊ(Ȁȅ) 0,52 ǹǿȅȁǿȀǾ ǹǼǼȋ(Ȁȅ) 1,82 ǹȀȇǿȉǹȈ ǺǿȅȂ. ȄȊȁȅȊ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,71 ǹȁȀȅ ǼȁȁǹȈ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 0,25 ǹȁȅȊȂȊȁ ǺǿȅȂ. ǹȁȅȊȂǿȃǿȅȊ (Ȁȅ) 0,8 ǹȁĭǹ īȀȇǿȈǿȃ ǹ.Ǽ 0,74 ǹȇȉȅǺǿȅȂ/ȃǿǹ ȀǹȇǹȂȅȁǼīȀȅȈ(ȀO) 0,73 ǹȉȁǹȃȉǿȀ ȈȅȊȆǼȇȂǹȇȀǼȉ ǹ.Ǽ. (KO) 0,33 ǹȉȉǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 1,27 ǹȋȅȃ ǹ.Ǽ. ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ(Ȁȅ) 0,46 ǺǹȇǻǹȈ ǹǼǺǼǼ 0,3 ǺǿȅȀǹȇȆǼȉ ǹ.Ǽ (Ȁȅ) 0,92 ǺǿȈ ǹǼ(Ȁȅ) 0,9 ǺȅīǿǹȉǽȅīȁȅȊ SYSTEMS A.E.(KO) 1,41 īǹȁǹȄǿǻǿ ĬǹȁǹȈȈǿǼȈ ȀǹȁȁǿǼȇīǼǿǼȈ (KO) 0,33 īǿȅȊȇȅȂȆȇȅȀǼȇȈ ȂǼȈǿȉǼȈ ǹȈĭǹȁǿȈǼȍȃ ǹǼ 0,79 ǻǹȎȅȈ ȆȁǹȈȉǿȀǹ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 5,92 ǻǿǹȈ ǹǼǼȋ(ȀO) 0,64 ǻǿǹȈ ǿȋĬȊȅȀǹȁȁǿǼȇīǼǿǼȈ ABEE(Ȁȅ) 1,6 ǻǿǼĬȃǾȈ ǼȆǼȃǻȊȉǿȀǾ ǹǼǼȋ(ȀO) 0,79 ǻȅȂǿȀǾ ȀȇǾȉǾȈ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,86 ǻȅȊȇȅȈ ǹǼ(Ȁȅ) 1,2 0,37 ǻȇȅȂǼǹȈ ȆǹȆǹȆǹȃǹīǿȍȉȅȊ ǹǺǼǼǹ (Ȁȅ) Ǽ.ȆǹǿȇǾȈ ǹǺǼǼ ȆȁǹȈȉǿȀȍȃ(Ȁȅ) 0,46 ǼǺȇȅĭǹȇȂǹ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 0,54 ǼȀǻȅȉǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȁǿǺǹȃǾ 0,39 ǼȀȉǼȇ ǹǼ(Ȁȅ) 0,7 ǼȁǹȈȉȇȅȃ ǹǼǺǼ(Ȁȅ) 0,45 ǼȁǺǼ - ǼȃǻȊȂǹȉȍȃ ǹǼ(Ȁȅ) 0,79 ǼȁīǼȀǹ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,84 ǼȁǼȊĬǼȇǾ ȉǾȁǼȅȇǹȈǾ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 1,39 Ǽȁǿȃȅǿȁ ǼȁȁǾȃǿȀǾ Ǽȉǹǿȇǿǹ ȆǼȉȇǼȁǹǿȍȃ ǹǼ 1,95 Ǽȁȁ.ǺǿȅȂ.ǽǹȋǹȇǾȈ ǹǼ(Ȁǹ) 0,69 ǼȁȁǾȃǿȀǹ Ȁǹȁȍǻǿǹ(Ȁȅ) 1,1 ǼȁȁǾȃǿȀǾ ȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ(ȀO) 0,37 Ǽȁȉȅȃ ǹǼǺǼ.(ȀO) 0,46 ǼȁȉȇǹȀ ǹǼ(ȀO) 2,5 ǼȂȆȅȇǿȀǾ ǼǿȈǹī.ǻǿȉȇȅȋȍȃ & ȂǾȋǹȃȍȃ ĬǹȁǹȈȈǾ 1,08 ǼȆǿȁǼȀȉȅȈ (Ȁȅ) 0,36 ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ ǾȋȅȊ Ȁǹǿ ǼǿȀȅȃǹȈ ǹǼ 0,54 ǼȉǼȂ ǹǼ(Ȁǹ) 0,44 ǼȊȇȍȆǹȎȀǾ ȆǿȈȉǾ ǹǼīǹ(Ȁȅ) 0,51 ǼȊȇȍȈȊȂǺȅȊȁȅǿ ȈȊȂǺȅȊȁȅǿ ȉǼȋȃȅȁȅīǿǹȈ Ȁǹǿ ǹȃ2,89 ǽǾȃȍȃ ǹǼ ȇȅȂȆȅȉǿȀǾȈ Ȁǹǿ ȆȁǾȇȅĭȅȇǿȀǾȈ 1,35 ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ ǹĬǾȃȍȃ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) 1,28 ǿȀȉǿȃȅȈ ǼȁȁǹȈ ǹ.Ǽ-ǺǿȅȂ.Ȃǹȇ(Ȁȅ) 0,55 ǿȁȊǻǹ ǹǼ 0,52 ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ ǹȉǼȃǼ(Ȁȅ) 0,48 ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ ǹȉǼȃǼ(Ȇȅ) 0,57 ǿȃȉǼȇȉǼȀ ǹǼ(Ȁȅ) 0,72 ǿȋĬȊȅȉȇȅĭǿǹ ȈǼȁȅȃȉǹ ǹǼīǼ(Ȁȅ) 0,56 ȀǹĬǾȂǼȇǿȃǾ ǹ.Ǽ. ǼȀǻȅȈǼǿȈ(Ȁȅ) 4,92 ȀǹȇǹȉǽǾ BIOM.& ȄǼȃȅǻ/ȀǼȈ ǼȆǿȋ.ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) 1,25 ȀȁȂ ǹǼ 1,2 ȀȅȇȇǼȈ ǹ.Ǽ 4,98 ȀȇǼ.Ȁǹ ǹǼ(Ȁȅ) 0,6 ȀȇǼȉǹ ĭǹȇȂ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 4,5 Ȁȇǿ Ȁȇǿ ǹǺǼǼ 1,34 ȀȉǾȂǹ Ȁ. ȁǹǽǹȇǿǻǾ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,64 ȀȊȁǿȃǻȇȅȂ. Ȁ.ȈǹȇǹȃȉȅȆȅȊȁȅȊ(ȀO) 2,5 ȀȊȁǿȃǻȇȅȂȊȁȅȈ ȁȅȊȁǾ(Ȁȅ) 1,49 ȀȊȇǿǹȀȅȊȁǾȈ Ȃ.Ȁ.ȃ. ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,27 ȁǹȃǹȀǹȂ ǹǼ(Ȁȅ) 0,46 ȂǹĬǿȅȈ ȆȊȇǿȂǹȋǹ ǹǼ(ȀO) 0,32 ȂǿG RǼǹL ǼSȉǹȉǼ ǹ.Ǽ. 4 ȂǿȃǼȇǺǹ ǹĭȅǿ ǿ&Ǻ ȁǹǻǼȃǾȈ (Ȁǹ) 1,3 ȂȆǾȉȇȅȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋǿȀǾ ǹǼ(Ȁȅ) 0,58 ȂȊȁȅǿ ȀǼȆǼȃȅȊ 0,84 ȃ.ǺǹȇǺǼȇǾȈ -MODA BAGNO ǹǼ(Ȁȅ) 0,38 ȃ.ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ǹǼ(ȀA) 0,58 ȃ.ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ǹǼ(Ȇǹ) 0,5 ȃǹȀǹȈ ȂȅȊȈǿȀǾ (Ȁȅ) 0,85 ȃǹȊȉǼȂȆȅȇǿȀǾ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,48 ȃǼȍȇǿȅȃ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) 0,55 ȃǾȇǼȊȈ ǿȋĬ/īǼǿǼȈ ȋǿȅȊ ǹǼ.(Ȁȅ) 0,63 ȃȉȇȅȊȀĭǹȇȂȆǼȃ ǼȁȁǹȈ ǹǼǺǼ DFH SA (Ȁȅ) 0,38 ȅȂǿȁ. ǿȃȉǼǹȁ ǹǺǼǼ ǻǼ & Ȉǿǹ(Ȁȅ) 0,78 Ȇ. ȆǼȉȇȅȆȅȊȁȅȈ ǹǼǺǼ(Ȁȅ) 2,89 0,75 ȆǹȇȃǹȈȈȅȈ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ ǹǺǼ(Ȁȅ) ȆǾīǹȈȅȈ ǼȀǻȅȉǿȀǾ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 1,62 ȆȁǹȈȉǿȀǹ ĬȇǹȀǾȈ ǹǺǼǼ(ȀO) 0,59 ȆȁǹȈȉǿȀǹ ȀȇǾȉǾȈ ǹ.Ǻ.Ǽ.Ǽ.(Ȁȅ) 3,37 ȈǼȁȂǹȃ(Ȁȅ) 0,37 ȈȉǼȁǿȅȈ ȀǹȃǹȀǾȈ ǹǺǼǼ 1,6 0,67 ȈĭǹȀǿǹȃǹȀǾȈ ǹǼǺǼ(Ȁȅ)

Ǿ,QWUDFRP'HIHQVH(OHFWURQLFV ıȣȝȝİIJİȓȤİıIJȘįȚİșȞȒȑțșİıȘȤİȡıĮȓȦȞ ĮȝȣȞIJȚțȫȞıȣıIJȘȝȐIJȦȞ³(8526$725< ´ȘȠʌȠȓĮʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚȒșȘțİıIJȚȢ ǿȠȣȞȓȠȣıIJȠȆĮȡȓıȚ

ǿıȤȣȡȩİȜȜȘȞȚțȩIJȡĮʌİȗȚțȩıȪıIJȘȝĮ

Āûñöìýóüýñûóù

3,38 %

ȈȣȝȝİIJȠȤȒ IJȘȢ,QWUDFRPıIJȘ (XURVDWRU\

3,09 0,45 0,34 0,58 0,88 1,11 0,4 0,57 0,52 1,82 0,76 0,27 0,81 0,74 0,73 0,33 1,27 0,49 0,3 0,92 0,9 1,41 0,33 0,79 5,92 0,64 1,6 0,79 0,88 1,2 0,37 0,47 0,55 0,39 0,7 0,47 0,79 0,87 1,39 1,95 0,7 1,1 0,38 0,49 2,5 1,09 0,36 0,54 0,44 0,52 2,89 1,37 1,29 0,56 0,54 0,48 0,57 0,74 0,56 5 1,35 1,26 5 0,61 4,55 1,4 0,65 2,5 1,49 0,28 0,46 0,33 4,01 1,3 0,58 0,84 0,4 0,58 0,5 0,85 0,48 0,55 0,63 0,47 0,78 2,89 0,78 1,65 0,61 3,39 0,37 1,6 0,67

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å

Ȉȍȁ.ȁ.ȉǽǿȇǹȀǿǹȃ Ȇȇȅĭǿȁ ǹE(Ȁǹ) ȈȍȁǾȃȅȊȇīǼǿǹ ȀȅȇǿȃĬȅȊ ǹǼ(Ȁȅ) ȉǼȋȃǿȀǾ ȅȁȊȂȆǿǹȀǾ ǹǼ(Ȁȅ) ȉǾȁǼȉȊȆȅȈ ǹǼ(Ȁȅ) ȉȇǹȆǼǽǹ ǹȉȉǿȀǾȈ(Ȁȅ) ȉȇǹȆǼǽǹ ǼȁȁǹǻȅȈ(Ȁȅ) ȋǹǿǻǼȂǼȃȅȈ(Ȁȅ) ȋǹȉǽǾȀȇǹȃǿȍȉǾ ǹȁǼȊȇ/ȃǿǹ(Ȁȅ)

0,37 0,95 0,3 3,88 1,05 31,15 0,98 0,47

8,824 3310 5,556 28505 3,448 160596 0 0 2,941 15869 2,501 20844 -6,667 3033 0 0

0,31 0,92 0,29 3,88 1,03 31 0,96 0,47

Œ…„ 0,37 0,98 0,31 3,88 1,05 31,25 1,04 0,47

ǼǿǻǿȀȍȃ ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀȍȃ ALPHA ǹȈ. ǹȀǿȃǾȉǹ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 7,6 ATTICA GROUP ǹǼ(Ȁȅ) 1,36 CPI A.E. ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀȍȃ Ǿ/Ȋ (Ȁȅ) 0,24 CROWN HELLAS CAN ǹǼ(Ȁȅ) 8 DIONIC ǹǼǺǼ 0,25 ELBISCO AE ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ(Ȁǹ) 0,39 ELMEC SPORT ǹǺǼȉǼ(Ȁȅ) 0,72 EMPORIKI BANK S.A(Ȁȅ) 3,06 INFORMER ǹǼ(Ȁȅ) 0,46 INTERFISH ǿȋĬȊȅȀǹȁȁǿǼȇīǼǿǼȈ ǹǼ Ȁȅ 0,33 MARFIN Ǽīȃǹȉǿǹ ȉȇǹȆǼǽǹ 1,04 NUTRIART A.B.E.E. 0,3 OLYMPIC CATERING A.E.(Ȁȅ) 1,3 PAPERPACK-ȉȈȅȊȀǹȇǿǻǾȈ ǹ.Ǻ.Ǽ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,22 QUALITY & RELIABILITY ABEE(Ȁȅ) 0,15 SATO ǹǼ(ȀO) 0,2 SPIDER ȂǼȉǹȁ/ȋǹȃǿǹ(Ȁȅ) 0,16 UNIBIOS ǹǼ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ(Ȁȅ) 0,12 VIVARTIA ǹǺǼǼ (ȀO) 20,6 VIVERE AE Ȁȅ 0,45 ǹĬǾȃǹ ǹȉǼ(Ȁȅ) 0,43 ǹȁĭǹ - ǺǾȉǹ ǺǹȈǿȁȅȆȅȊȁȅȈ(Ȁȅ) 35,73 ǹȈȉǾȇ ȆǹȁǹȈ ǺȅȊȁǿǹīȂ. ǹȄǼ(Ȁȅ) 2,3 ǹȉǼ ǹȈĭǹȁǿȈȉǿȀǾ ǹǼ 1,53 ǹĭȅǿ ȋ.ȀȅȇǻǼȁȁȅȊ ǹǼǺǼ(Ȁǹ) 0,28 ǺǹȁȀǹȃ ǹȀǿȃǾȉǹ ǹǼ (ȀO) 0,5 ǺǿȅȉǼȇ ǹǼ(Ȁȅ) 0,16 īǼȀǼ ǹ.Ǽ(Ȁǹ) 8,16 ǼȀǻȅȈǼǿȈ ȁȊȂȆǼȇǾ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,6 Ǽȁ. ǻ. ȂȅȊǽǹȀǾȈ(Ȁǹ) 0,32 ǽǹȂȆǹ ǹǼ(Ȁǹ) 9,06 ǾȇǹȀȁǾȈ (ǹȃ.īǼȃ.Ǽȉ.ȉȈǿȂǼȃ)(Ȁȅ) 4,72 ǿ.ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ & ȊǿȅȈ HOLDING(Ȁǹ) 0,14 ǿ.ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ & ȊǿȅȈ HOLDING(ȆA) 0,4 ǿȂȆǼȇǿȅ ǹȇīȍ ǹ.M.Ǽ(Ȁȅ) 0,23 ǿȅȃǿȀǾ (ȄǼȃȅǻȅȋ.ǼȆǿȋ.)(Ȁȅ) 14 Ȁ.ȀǹȇǻǹȈǿȁǹȇǾȈ & Ȋǿȅǿ ǹǼǺǼ(Ȁȅ) 0,15 ȀǹȆȃȅǺǿȅȂǾȋǹȃǿǹ ȀǹȇǼȁǿǹ ǹǼ(ȀA) 63 3,17 ȀǼȀȇȅȌ ȄǼȃȅǻ.ȉȅȊȇ.ȅǿȀ.ȁǹȉ.(Ȁȅ) ȀȁȍȈȉȅȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ ȃǹȊȆǹȀȉȅȊ ǹǺǼǼ (Ȁǹ) 0,3 ȁǹȂȌǹ (ǹȃ.Ǽȉ.Ǽȁȁ.ȄǼȃȅǻȅȋ.)(ȀO) 19 ȂǿȃȍǿȀǼȈ īȇǹȂȂǼȈ ǹ.ȃ.Ǽ.(Ȁȅ) 3,53 ȂȅȋȁȅȈ ǹǼ(Ȁȅ) 0,13 Ȇ.ī.ȃǿȀǹȈ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 0,98 ȆǼȇȈǼȊȈ Ȇȇȅǿȅȃȉǹ ǼǿǻǿȀǾȈ ǻǿǹȉȇȅĭǾȈ ǹǺǼǼ -Ȁȅ 0,21 ȈǹȃȊȅ ǼȁȁǹȈ ǹǼǺǼ(ȀO) 0,18 ȈȊȈȉ. ȂǿȀȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȉȍȃ ǹǼ(Ȁȅ) 0,26 ȉǼȋȃǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,27 ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ(Ȁȅ) 16,98 ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ(Ȇȅ) 6 ĭǿǼȇǹȉǼȄ ǹĭȅǿ ǹȃǼǽȅȊȁǹȀǾ(Ȁȅ) 0,16 ĭǿȃȉǼȄȆȅȇȉ(Ȁȅ) 0,28 0,36 ȋ.Ȁ.ȉǼīȅȆȅȊȁȅȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ ǹǼ(Ȁȅ) ȋ.ȂȆǼȃȇȅȊȂȆǾ & ȊǿȅȈ ǹǼ(Ȁȅ) 3,48 ȋǹȉǽǾǿȍǹȃȃȅȊ ǹǺǼǼ (Ȁȅ) 0,18 īǼȃ.ǼȂȆȅȇǿȅȊ & ǺǿȅȂ/ȃǿǹȈ(Ȁȅ) 0,27

0 1,493 0 0 0 0 0 0,328 0 0 -4,587 0 0 4,762 0 11,111 6,667 0 2,335 7,143 0 0 0,437 0 7,692 0 6,667 0 0 6,667 1,684 2,165 0 0 0 0 -6,25 0 2,258 0 -1,707 0 8,333 0 0 0 8,333 8 0 -8,257 6,667 7,692 0 0 0 3,846

0 2872 0 0 15100 0 0 1116 0 0 508 0 0 2660 8000 17105 2000 22650 50 5 0 89 1308 1905 605 2720 86515 0 0 50 125 14032 11500 0 19850 0 44750 0 7 0 1000 0 18000 0 0 14000 15240 2000 0 50 550 30 0 0 26070 1710

7,6 1,34 0,24 8 0,25 0,39 0,72 3,05 0,46 0,33 1,02 0,3 1,3 0,19 0,15 0,19 0,16 0,12 20,6 0,45 0,43 35,73 2,29 1,53 0,25 0,5 0,16 8,16 0,6 0,32 8,99 4,62 0,13 0,4 0,22 14 0,15 63 3,17 0,3 19 3,53 0,13 0,98 0,21 0,18 0,23 0,27 16,98 6 0,16 0,28 0,36 3,48 0,18 0,25

7,6 1,39 0,24 8 0,26 0,39 0,72 3,08 0,46 0,33 1,09 0,3 1,3 0,23 0,15 0,21 0,16 0,12 20,6 0,45 0,43 35,73 2,35 1,53 0,28 0,5 0,16 8,16 0,6 0,32 9,54 4,8 0,14 0,4 0,24 14 0,17 63 3,17 0,3 19 3,53 0,13 0,98 0,21 0,19 0,26 0,27 16,98 6 0,16 0,28 0,36 3,48 0,19 0,27

0 0 0,69 4,167 0 11,765 4,545 0 0 7,143 20 0 0 -3,226 6,667 0 0 0 0 13,333 4,348 4 0

27600 0 1600 2962 0 35873 6745 0 210 9579 1702 0 0 1825 2300 0 0 5000 0 4390 59200 7533 46176

0,13 0,13 1,45 0,48 0,35 0,18 0,45 0,67 0,11 0,14 0,16 3,7 0,09 0,5 0,15 0,18 0,76 0,07 0,09 0,16 0,23 0,23 0,09

0,14 0,13 1,47 0,51 0,35 0,2 0,46 0,67 0,12 0,15 0,18 3,7 0,09 0,68 0,18 0,18 0,76 0,07 0,09 0,18 0,25 0,27 0,1

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

ȆǼȉǽǼȉǹȀǾȈ ǹǼ(Ȁȅ) ȆȇȅȅǻǼȊȉǿȀǾ ǹȉǼ(Ȁȅ) ȇǿȃȉǼȃȀȅ ǹǼ (Ȁȅ) ȈǿǻǾȇǼȂȆȅȇǿȀǾ ȂǹȀǼǻȅȃǿǹȈ ǹǼ ȉǼȄǹȆȇǼȉ ǹǼ(Ȁȅ)

0,42 0,21 0,16 0,99 0,11

0 29059 5 1500 0 10000 0 0 0 0

0,41 0,21 0,16 0,99 0,11

0,42 0,21 0,16 0,99 0,11

0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,95 2,26 0,54 4,03 2,52 3,96 2,47 1,4 1,05 2,16 2,34 2,4 2,39

0,95 2,26 0,54 4,03 2,52 3,96 2,47 1,4 1,05 2,16 2,34 2,4 2,39

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,08 0,14 0,05 0,12 0,1 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,08 0,14 0,05 0,12 0,1 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

ǼȃǹȁȁǹȀȉǿȀǾ ǹīȅȇǹ ALPHA TRUST ǹ.Ǽ.Ȇ.Ǽ.Ȋ. ENVITEC AE EPSILON NET AE EUROXX ȋȇǾȂǹȉǿȈȉǾȇǿȀǹȀǾ ǹ.Ǽ.Ȇ.Ǽ.Ȋ. PERFORMANCE TECHNOLOGIES ǹ.Ǽ ȆȁǾȇȅĭȅȇǿȀǾ ǹ.Ǽ.ǼȇǼȊȃǹȈ ȀǹǿȃȅȉȅȂǿǹȈ ȉǾȁ.ȉǼȋȃȅȁȅīǿǹȈ Ǻǿȅǿǹȉȇ & ȇȅȂȆȅȉ. ȉǼȋȃȅȁ. ǼȃȉǼȇȈȅĭȉ ǹǼ ȀȇǾȉȍȃ ǹȇȉȅȈ ǹ.Ǽ.Ǻ.Ǽ ȂǼȃȉǿȉǼȇȇǹ ǹǺǼE ȃȉȅȆȁǼȇ ǹǺǼǼ ȅȆȉȅǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǼȈ ǼȇīǹȈǿǼȈ ǹǺǼȉǼ ĭȅȊȃȉȁǿȃȀ ǹǺǼǼ

0,95 0,00 2,26 0,00 0,54 -10,00 4,03 0,00 2,52 0,00 3,96 0,00 2,47 0,00 1,4 0,00 1,05 0,00 2,16 0,00 2,34 0,00 2,4 0,00 2,39 0,00

ȊȆȅ ǹȃǹȈȉȅȁǾ ALTIUS ǹǼǼǼȋ KO BETANET ABEE HITECH SNT ǹǼ MICROLAND COMPUTERS(Ȁȅ) ǹȁȊȈǿǻǹ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) ǹȁȊȈǿǻǹ ǹǺǼǼ(Ȇȅ) ǹȈȆǿȈ Ȇȇȅȃȅǿǹ ǹǼīǹ(Ȁȅ) ǹȉǼȇȂȍȃ ǹ.Ǽ(Ȁȅ) ǹĭȅǿ ȂǼȈȅȋȍȇǿȉǾ ǹȉǼ(Ȁȅ) ǻǿǼȀǹȉ ǹȉǼ(Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ(Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ(Ȇȅ) ǼȃȍȂǼȃǾ ȀȁȍȈȉȅȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ ǹ.Ǽ(ȀO) ȁǹȃ ȃǼȉ ǹ.Ǽ (Ȁȅ) ȂǹȄǿȂ - ȆǼȇȉȈǿȃǿǻǾȈ ǹǼ(Ȁǹ) ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ ǹ.Ǽ. ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ ǹǼ (Ȇȅ) ȈǹȅȈ ĭǼȇȇȊȈ ȋǹȁȊǺǻȅĭȊȁȁȍȃ(Ȁȅ) ȍȂǼīǹ ǹǼǼȋ (Ȁȅ)

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,08 0,14 0,05 0,12 0,1 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ȊȆȅ ǼȆǿȉǾȇǾȈǾ ALTEC ǹǺǼǼ(Ȁȅ) COMPUCON ǼĭǹȇȂȅīǼȈ ȊȆȅȁȅīǿȈȉȍȃ ǹǺǼǼ FASHION BOX ǼȁȁǹȈ ǹǼ HELLAS ONLINE ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǼȈ ȊȆǾȇǼȈǿǼȈ PLIAS ǹȃ/ȂǾ ǺǿȅȂ/ȀǾ &ǼȂ/ȀǾ ǼȉǹǿȇǼǿǹ Ȁǹȉ/Ȁȍȃ ǹ ǹȉȉǿ - Ȁǹȉ ǹȉǼ(Ȁȅ) ǹǼīǼȀ ǹǼ(Ȁȅ) ǺǹȇǹīȀǾȈ ǹǺǼȆǼ ǹǼ(Ȁȅ) ǺǹȇǺǹȇǼȈȅȈ ǹ.Ǽ. (Ȁǹ) ǼǻȇǹȈǾ - ȋ.ȌǹȁȁǿǻǹȈ ǹȉǼ(Ȁȅ) ǼǿȀȅȃǹ - ǾȋȅȈ ǹ.Ǽ.Ǽ.(Ȁȅ) ǼȁǺǿǼȂǼȀ ǹ.Ǽ Ǽȁȁ.ǿȋĬȊȅȀǹȁȁ. ǹǺǼǼ(Ȁȅ) ǼȁĭǿȀȅ(Ȁȅ) ǼȊȇȍȈȊȂȂǼȉȅȋǼȈ ȀǼĭǹȁǹǿȅȊ & ǼȆǼȃǻȊȈǼȍȃ ǹǼ ǿȆȆȅȉȅȊȇ ǹǼ(ȀA) ȀǼȇǹȂǼǿǹ ǹȁȁǹȉǿȃǾ AE ȀȁȍȃǹȉǼȄ ȅȂǿȁ. ǼȆǿȋǼǿȇ. AE(ȀO) ȀȁȍȃǹȉǼȄ ȅȂǿȁ. ǼȆǿȋǼǿȇ. AE(ȆO) ȀȅȊȂȆǹȈ ǹ.Ǽ. ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ(Ȁȅ) Ȃ.ǿ.ȂǹǿȁǾȈ ǹǼǺǼ(Ȁȅ) ȂǹȇǹȀ ǹǺǼǼ ȃǹȊȉǿȁǿǹȀǾ Ǽȉǹǿȇǿǹ ȁǼȈǺȅȊ (Ȁȅ)

0,14 0,13 1,46 0,5 0,35 0,19 0,46 0,67 0,12 0,15 0,18 3,7 0,09 0,6 0,16 0,18 0,76 0,07 0,09 0,17 0,24 0,26 0,09

ǻȡĮȖĮIJıĮȞȓȠȣ ʌȜĮIJİȓĮȀȜĮȣșȝȫȞȠȢ ǹșȒȞĮ ȉȘȜ)D[(PDLOVDOHV#FIVJUZHEVLWHZZZFIVJU ȆȜǼȜİȣșİȡȓĮȢȀĮIJİȡȓȞȘIJȘȜ)D[ ǹȡĮįİȓĮȢȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢǹʌȩijĮıȘIJȘȢǼʌȚIJȡȠʌȒȢȀİijĮȜĮȚĮȖȠȡȐȢ ǹȇȂǹǼǺǹĭȂǻȅȊĭǹǼǼǹĬǾȃȍȃ 


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

'

Åðßóêåøç ôïõ Ê. ÊïõêïäÞìïõ óôéò ðëçãåßóåò áðü ÷áëáæüðôùóç êáëëéÝñãåéåò ÔÙÍ ÄÇÌÙÍ ÁÉÃÉÍÉÏÕ ÊÁÉ ÊÏËÉÍÄÑÏÕ ÏëïêëçñùôéêÞ êáôáóôñïöÞ õðÝóôçóáí ïé êáëëéÝñãåéåò óôï äçìïôéêü äéáìÝñéóìá ôïõ Êáôá÷Ü Ä. Áéãéíßïõ, áðü ÷áëáæüðôùóç ðïõ Ýðëçîå ôçí ðåñéï÷Þ ôï ìåóçìÝñé ôçò ÊõñéáêÞò, äéÜñêåéáò 45 ëåðôþí. Ôéò ðëçãåßóåò êáëëéÝñãåéåò åðéóêÝöèçêå ÷èåò ôï ðñùß ï âïõëåõôÞò Ðéåñßáò Ê.ÊïõêïäÞìïò üðïõ ìáæß ìå ôïí äÞìáñ÷ï Áéãéíßïõ ê. Â.Êïíôü êáé ôïí áíôéäÞìáñ÷ï ê. Äçì. Äçìüðïõëï åíçìÝñùóáí ôïõò áãñüôåò ãéá ôéò Üìåóåò åíÝñãåéåò óôéò ïðïßåò èá ðñïâïýí ðñïò ôïí ÅËÃÁ ãéá ôï õðïõñãåßï ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò óå ï,ôé áöïñÜ ôçí êáôáãñáöÞ, ôçí åêôßìçóç ôùí æçìéþí êáé ôçí üóï ôï äõíáôüí ôá÷ýôåñç áðïæçìßùóÞ ôïõò. Ïé æçìßåò åíôïðßóôçêáí óå êáëëéÝñãåéåò ïðùñïöüñùí, ñïäÜêéíá, âåñßêïêá, áëëÜ êáé óå âáìâÜêéá, êáðíÜ, áêôéíßäéá. Áíôßóôïé÷á æçìßåò óçìåéþèçêáí êáé óå êáëëéÝñãåéåò óôïí Êïëéíäñü êáé ôï Áéãßíéï, ôçí Ðáëáéüóôáíç, åíþ õðÞñîå áíáöïñÜ ÷èåò óôçí åðüðôñéá ôïõ ÅËÃÁ Ðéåñßáò ãéá æçìßåò óôï äÞìï Äßïõ áðü áíåìïèýåëëá. Ï ê. ÊïõêïäÞìïò Ìéëþíôáò ìå ôïõò áãñüôåò ðïõ óõãêåíôñþèçêáí óôïí Êáôá÷Ü êáé ðáñïõóßá ôïõ äçìÜñ÷ïõ ê. Êïíôïý ï ê. ÊïõêïäÞìïò ôüíéóå ðùò Üìåóá èá åðéêïéíùíÞóåé ìå ôïí ÅËÃÁ ðñïêåéìÝíïõ ôá óõíåñãåßá íá ðñï÷ùñÞóïõí ôï äõíáôüí óõíôïìüôåñá óôéò åêôéìÞóåéò, åíþ ôüíéóå ðùò èá êáôáèÝóåé ó÷åôéêÞ åñþôçóç óôç ÂïõëÞ êáé óôçí áñìüäéá õðïõñãü ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò ãéá ôçí ôá÷åßá áðïæçìßùóÞ ôïõò. Ïé Üíèñùðïé êáôáóôñÜöçêáí, åßðå ÷áñáêôçñéóôéêÜ ï ê. ÊïõêïäÞìïò êáé óå ìéá ðåñßïäï ôüóï êñßóéìç, äÝ÷ïíôáé Ýíá áêüìç ðëÞãìá. Ïöåßëåé ç ðïëéôåßá íá ôïõò óôçñßîåé Üìåóá, ôþñá, ôï óõíôïìüôåñï äõíáôüí. Ï ê.Êïíôüò Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ êáé ï äÞìáñ÷ïò Áéãéíßïõ áíáöÝñèçêå óôçí ïëïêëçñùôéêÞ êáôáóôñïöÞ ðïõ õðÝóôçóáí ïé êáëëéÝñãåéåò óôïí Êáôá÷Ü êáé ôï Áéãßíéï ôïíßæïíôáò ðùò ôï öáéíüìåíï Þôáí ðñùôïöáíÝò ãéá ôçí ðåñéï÷Þ. ÆÞôçóå Üìåóá ç ðïëéôåßá íá ðñï÷ùñÞóåé óôçí åîáôïìßêåõóç æçìéþí êáé áðïæçìßùóç ôùí áãñïôþí.

ÄÇÌÏÔÉÊÇ ÊÏÉÍÙÖÅËÇÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇ ÄÇÌÏÕ ÌÅÈÙÍÇÓ ÄÇ.Ê.Å.Ä.ÌÅ

Ôñßôç

22 Éïõíßïõ 2010

È. ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ ÃÉÁ ÔÉÓ ÊÁÔÁÓÔÑÏÖÅÓ ÁÐÏ ÔÇ ×ÁËÁÆÏÐÔÙÓÇ

Íá ãßíåé Üìåóá åêôßìçóç ôùí æçìéþí ÊÁÉ Ç ÐËÇÑÙÌÇ ÁÐÏÆÇÌÉÙÓÅÙÍ

Ðïëëïß ïé áãñüôåò ôùí ÄÞìùí Áéãéíßïõ êáé Êïëéíäñïý, åíçìÝñùóáí ôïí ÂïõëåõôÞ ÈáíÜóç Ðáðáãåùñãßïõ ãéá ôéò êáôáóôñïöÝò ðïõ ðñïêÜëåóå ç îáöíéêÞ ÷áëáæüðôùóç ôçò ÊõñéáêÞò 20-6-2010, óå êáëëéÝñãåéÝò ôïõò, æçôþíôáò íá ðáñÝìâåé ãéá íá ãßíåé ãñÞãïñá ç åêôßìçóç áðü ôïí ÅËÃÁ êáé ãéá ôçí üóï ôï äõíáôüí ôá÷ýôåñç áðïæçìßùóÞ ôïõò. Ï ê. Ðáðáãåùñãßïõ, äåí ìðüñåóå íá åðéóêåöèåß ôéò ðëçãåßóåò ðåñéï÷Ýò áöïý áðü ôï ðñùß ôçò ÄåõôÝñáò 21-6-2010, Ýðñåðå íá âñßóêåôáé óôçí ÂïõëÞ, óôçí óõíåäñßáóç ôçò ÅðéôñïðÞò Äéåñåýíçóçò ôïõ ÓêáíäÜëïõ ôçò SIEMENS, Ýóôåéëå üìùò óôïí ðñüåäñï ôïõ ÅËÃÁ åðéóôïëÞ ìå ôçí ïðïßá æçôÜ ôçí Üìåóç êáôáãñáöÞ êáé åêôßìçóç ôùí æçìéþí êáèþò êáé ôçí ðñïþèçóç ôçò äéáäéêáóßáò ãéá ôçí ãñÞãïñç áðïæçìßùóç ôùí áãñïôþí. Ç ÅðéóôïëÞ ôïõ ê. Ðáðáãåùñãßïõ Êýñéå Ðñüåäñå, Ôï ìåóçìÝñé ôçò ÊõñéáêÞò 20 Éïõíßïõ 2010, óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ ôùí ÄÞìùí Áéãéíßïõ êáé Êïëéíäñïý ðñïêëÞèçêáí ìåãÜëåò êáôáóôñïöÝò áðü ÷áëáæüðôùóç óå äåíäñïêáëëéÝñãåéåò, áëëÜ êáé óå êáëëéÝñãåéåò êáðíïý, âáìâáêéïý ê.á. Ç ðåñéï÷Þ ðïõ Ý÷åé ðëçãåß áðü ôçí ðñùôïöáíÞ ÷áëáæüðôùóç åßíáé êáèáñÜ ãåùñãéêÞ ìå äõíáìéêÝò êáëëéÝñãåéåò êáé ïé êÜôïéêïé åßíáé óôçí ðëåéïíüôçôÜ ôïõò êáôÜ êýñéï åðÜããåëìá áãñüôåò ìå ìüíï Ýóïäï ôï åéóüäçìá áðü ôéò êáëëéÝñãåéåò ðïõ Ý÷ïõí êáôáóôñáöåß. Ðáñáêáëþ íá ãßíåé Üìåóá ç êáôáãñáöÞ ôùí ðëçãåéóþí êáëëéåñãåéþí, ç åêôßìçóç ôùí æçìéþí êáé íá ðñïùèçèåß ãñÞãïñá ç äéáäéêáóßá ôçò áðïæçìßùóçò ôùí áãñïôþí.

Ìáêñýãéáëïò 02/06/2010 Áñ.Ðñùô. 67

Ôá÷. Ä/íóç: Í. Áãáèïýðïëç 60066 Ôçë. : 2353042021 Öáî : 2353042012

e-mail: tsimponidis@yahoo.gr

Ç ÅÁÓ ÐÉÅÑÉÁÓ ÐÁÑÁËÁÌÂÁÍÅÉ ÓÉÔÁÑÉÁ ÓÔÁ ÓÉËÏ ÔÏÕ ÁÉÃÉÍÉÏÕ

ÁðïãïçôåõôéêÞ êáé äýóêïëç åßíáé ç êáôÜóôáóç óôïí ôïìÝá ôçò óõãêÝíôñùóçò óéôçñþí êáé óôçí ðåñéï÷Þ ìáò, êáèþò ïé ðñïóöåñüìåíåò áðü ôï åìðüñéï ôéìÝò åßíáé êÜôé ðåñéóóüôåñï áðü áðïôñåðôéêÝò ãéá ôïõò áãñüôåò-ðáñáãùãïýò ìáò. Ãéá ôïí ëüãï áõôü ç ðëåéïøçößá ôùí óéôïêáëëéåñãçôþí êáé ôçò ðåñéï÷Þò ìáò ðñïôéìÜåé íá ìçí ðñï÷ùñÞóåé óôïí áëùíéóìü ôùí ÷ùñáöéþí, áöïý ôï êüóôïò åßíáé õøçëü. ¼óïí ôþñá, áöïñÜ ôç ìïíáäéêÞ äåõôåñïâÜèìéá ÏñãÜíùóç ôïõ íïìïý ìáò, ôçí ÅÁÓ Ðéåñßáò, áõôÞ äßíåé ôçí åõêáéñßá êáé öÝôïò óå üóïõò åðéèõìïýí íá ðáñáäþóïõí ó áõôÞí, íá ðÜíå ôá óéôÜñéá ôïõò óôá óéëü ôïõ Áéãéíßïõ üðïõ ç ¸íùóç ðáñáëáìâÜíåé ôá ðñïúüíôá ôïõò ãéá ëïãáñéáóìü ôùí áãñïôþí-ðáñáãùãþí ôçò. ***

ÍÁ ÐÑÏÔÉÌÁÌÅ ÊÁÉ ÍÁ ÁÃÏÑÁÆÏÕÌÅ ÔÁ ÍÔÏÐÉÁ ÅËËÇÍÉÊÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ!!

ÕðÜñ÷ïõí ðïëëÝò êáé óïâáñÝò ðåñéðôþóåéò óôéò êáèçìåñéíÝò áãïñÝò ìáò íá åðéìÝíïõìå íá ðñïôéìïýìå ôá íôüðéá áãñïôéêÜêôçíïôñïöéêÜ êáé ôõðïðïéçìÝíá ðñïúüíôá. Áíôß ôá åéóáãüìåíá ôõñéÜ ôýðïõ gouda ðñïôéìÜìå ôá íôüðéá õðÝñï÷á êáóÝñéá êáé êåöáëïôýñéá, ðïõ ëéþíïõí åîßóïõ êáëÜ óôá ôïóô êáé óôéò ðßôóåò ìáò. Óôá áíáøõêôéêÜ ìáò åðßóçò ìðïñïýìå íá åðéìÝíïõìå óôá åëÜ÷éóôá ÅëëçíéêÜ áíáøõêôéêÜ áðïöåýãïíôáò ôá åéóáãüìåíá ôùí ãíùóôþí ðïëõåèíéêþí åôáéñéþí, üðùò åðßóçò óôéò ìðýñåò, üðïõ ôåëåõôáßá ðáñáôçñåßôáé ìéá åíèáññõíôéêÞ áýîçóç óôçí ðáñáãùãÞ ôïõò. Óôá æõìáñéêÜ õðÜñ÷ïõí ÅëëçíéêÝò âéïìç÷áíßåò ðïõ ðáñÜãïõí ðïõ äåí åßíáé êáôþôåñåò ôùí îÝíùí, üðùò êáé óôá áëëáíôéêÜ ç ÷þñá ìáò Ý÷åé íá åðéäåßîåé éäéáßôåñåò ðåñãáìçíÝò óôçí ðïéüôçôá êáé óôçí ãêÜìá ðáñáãùãÞò ôïõò. Êáé âÝâáéá ôï ãÜëá ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôå óôçí êáèçìåñéíüôçôÜ óáò ìðïñåß êáé ðñÝðåé íá åßíáé Åëëçíéêü, ðïõ åßíáé êëÜóåéò áíþôåñï áðü ïðïéïäÞðïôå åéóáãüìåíï, áãíþóôïõ ðñïÝëåõóçò êáé ðïéüôçôáò. ÔÝëïò, êáëü åßíáé íá óôçñßæïõìå êáôÜ ôïí êáëýôåñï ôñüðï, ôéò áìéãþò ÅëëçíéêÝò áëõóßäåò ôùí ðñáôçñßùí ôñïößìùí, ðïõ áðÝìåéíáí óôïí ôüðï ìáò, ÷ùñßò íá Ý÷ïõìå êÜôé åíáíôßïí ôùí îÝíùí áëõóßäùí....

***

50 ÅÊÁÔ. ÅÕÑÙ ÓÅ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÅÓ ÁËÉÅÉÓ ÃÉÁ THN ÐÁÕÓÇ ÄÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÁÓ ÔÏÕÓ

Ç åðüìåíç åßäçóç åíäéáöÝñåé êáé áöïñÜ óßãïõñá ôïõò åðáããåëìáôßåò áëéåßò êáé ôçò ðåñéï÷Þò ìáò, ðïõ äéáèÝôïõí áëéåõôéêü óêÜöïò ãéá ôçí åðáããåëìáôéêÞ ôïõò åíáó÷üëçóç: 50.000.000 Eõñþ ëïéðüí, èá äéáôåèïýí ìÝóù ôïõ Åðé÷åéñçóéáêïý ÐñïãñÜììáôïò Áëéåßáò (ôïõ ãíùóôïý ùò ÅÐÁË) 2007-2013, ãéá ôçí åíßó÷õóç ôçò äéÜëõóçò áëéåõôéêþí óêáöþí êáé ôçí ïñéóôéêÞ ðáýóç ôçò áëéåõôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò, ìå âÜóç ôï ó÷Ýäéï õðïõñãéêÞò áðüöáóçò ôçò õðïõñãïý ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò Êáôåñßíáò ÌðáôæåëÞ, ðïõ ôÝèçêå Þäç óå äçìüóéá äéáâïýëåõóç. Äéêáéïý÷ïé ôçò åí ëüãù åíßó÷õóçò åßíáé ïé øáñÜäåò (öõóéêÜ Þ íïìéêÜ ðñüóùðá), ðïõ èá äéáëýóïõí («êüøïõí») ôï áëéåõôéêü ôïõò óêÜöïò Þ ðñï÷ùñÞóïõí óå áëëáãÞ ôçò ÷ñÞóçò ôïõ. Ôï ýøïò ôçò åíßó÷õóçò áíÜ óêÜöïò èá õðïëïãßæåôáé ìå âÜóç ôç ÷ùñçôéêüôçôÜ ôïõ êáé ôçí çëéêßá ôïõ. Óå åðï÷Ýò ýöåóçò, óßãïõñá êáëü åßíáé íá åêìåôáëëåõôïýí êáé ïé ößëïé áëéåßò ìáò êáôÜ ôïí êáëýôåñï äõíáôüí ôñüðï, ôéò üðïéåò åõêáéñßåò ôïõò äßíïíôáé! ***

ÃÉÁÔÉ ÅÎÁÃÏÕÌÅ ÖÔÇÍÏ ÌÅËÉ ÊÁÉ ÔÏ ÅÉÓÁÃÏÕÌÅ ÐÁÍÁÊÑÉÂÏ;

¢ëëï Ýíá ðåñßåñãï ðïõ óõìâáßíåé óå Ýíá ãíùóôü êáé êáô´ åîï÷Þí Åëëçíéêü áãñïôéêü ðñïúüí ðïõ ðñïêáëåß èëßøç êáé èõìü: Ôï 2008 ç ÅëëÜäá åîÞãáãå 601 óõíïëéêÜ ôüíïõò ìÝëé, êõñßùò ðñïò ÷þñåò üðùò åßíáé ç Âñåôáíßá, ç Êýðñïò, ç Ãåñìáíßá êáé ïé ÇÐÁ, åéóðñÜôôïíôáò ðåñß ôá 3.000.000 Åõñþ. Óõã÷ñüíùò üìùò êÜíáìå åéóáãùãÞ óôçí ÷þñá ìáò 2.736 ôüíùí ìåëéïý áðü ôçí Ãåñìáíßá, ôçí Éóðáíßá, ôçí Ïõããáñßá êáé ôï ÂÝëãéï, ðëçñþíïíôáò ãéá áõôü ôï åéóáãüìåíï ìÝëé 7.200.000 Åõñþ. Ôé óõìâáßíåé ëïéðüí êáé åßìáóôå ôüóï áíßêáíïé ðéá íá åìðïñåõôïýìå ôá ðïéïôéêÜ êáé åðþíõìá ðñïúüíôá ìáò, åéóÜãïíôáò áðü ôéò ßäéåò ÷þñåò ôá ßäéá ðñïúüíôá ðïõ åîÜãïõìå êáé îïäåýïíôáò ðïëý ðåñéóóüôåñá ÷ñÞìáôá áð üóá åéóðñÜôôïõìå áð´ ôéò åîáãùãÝò ìáò; ***

Áíáêïßíùóç ôïðéêÞò ãñáììáôåßáò ÐÁÌÅ Ðéåñßáò

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ õð’ áñéèì. ÓÏ× 1/2010 ãéá ôç óýíáøç ÓÕÌÂÁÓÇÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÏÑÉÓÌÅÍÏÕ ×ÑÏÍÏÕ ãéá ôçí õëïðïßçóç åõñùðáúêþí ðñïãñáììÜôùí áðü íïìéêÜ ðñüóùðá ÏÔÁ Ç ÄÇÌÏÔÉÊÇ ÊÏÉÍÙÖÅËÇÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇ ÄÇÌÏÕ ÌÅÈÙÍÇÓ ¸÷ïíôáò õðüøç: 1. Ôçí ðáñ. 3 ôïõ Üñèñïõ 21 ôïõ Í. 2190/1994, üðùò Ý÷åé ôñïðïðïéçèåß êáé éó÷ýåé. 2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 3614/2007. 3. Ôçí ðáñ. 10 ôïõ Üñèñïõ 21 ôïõ Í.3731/2008. 4. Ôçí ðáñ. 3 ôïõ Üñèñïõ 2 ôçò ÐÕÓ: 33/2006, üðùò éó÷ýåé (ðñïêåéìÝíïõ ãéá åðé÷åéñÞóåéò ôùí ÏÔÁ, ôçò ðáñ. 3 ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ Í. 2527/1997). 5. Ôçí õð’ áñéèì. 3/2010 áðüöáóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò Åðé÷åßñçóçò. 6. Ôçí õð’ áñéèì.2773/19-05-2010 áðüöáóç Ýãêñéóçò ôçò Ã.Ã. ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò 7. Ôïí êáíïíéóìü åóùôåñéêþí õðçñåóéþí êáé Ðñïóùðéêïý ôçò Åðé÷åßñçóçò 8. Ôçí õð´ áñéè. 314/19-01-2010 áðüöáóç ôçò Äéåýèõíóçò Ó÷åäéáóìïý êáé ÁíÜðôõîçò ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò êáé ôçí õð´ áñéèì. ÊÕÁ ïéê.60292/2158/27-8-2008 (ÖÅÊ 1724/ô.´/27-8-2008) óôï ðëáßóéï ôïõ Åèíéêïý Óôñáôçãéêïý Ðëáéóßïõ ÁíáöïñÜò (ÅÓÐÁ) ãéá ôçí ðñïãñáììáôéêÞ ðåñßïäï 2007-2013. Áíáêïéíþíåé Ôçí ðñüóëçøç, ìå óýìâáóç åñãáóßáò éäéùôéêïý äéêáßïõ ïñéóìÝíïõ ÷ñüíïõ, óõíïëéêÜ åíüò (1) áôüìïõ ãéá ôçí õëïðïßçóç ôïõ åõñùðáúêïý ðñïãñÜììáôïò «ÂïÞèåéá óôï Óðßôé» ôïõ ÄÞìïõ Ìåèþíçò ðïõ åäñåýåé óôï Ìáêñýãéáëï , êáé óõãêåêñéìÝíá ôïõ åîÞò, áíÜ õðçñåóßá, Ýäñá, åéäéêüôçôá êáé äéÜñêåéá óýìâáóçò, áñéèìïý áôüìùí (âë. ÐÉÍÁÊÁ Á), ìå ôá áíôßóôïé÷á áðáéôïýìåíá (ôõðéêÜ êáé ôõ÷üí ðñüóèåôá) ðñïóüíôá (âë. ÐÉÍÁÊÁ Â):

ÅñãÜôñéá, åñãÜôç, íÝá êáé íÝå, Üíåñãå, óõíôáîéïý÷å, ìåôáíÜóôç, åßíáé þñá åõèýíçò êáé åðéëïãÞò. ÕðïôáãÞ êáé óêëáâéÜ Þ áãþíáò ãéá áîéïðñåðÞ æùÞ. Áí äå ìáôáéþóïõìå ôþñá ôï Ýãêëçìá êõâÝñíçóçò, ôñüéêáò, êåöáëáßïõ áýñéï ç áãñéüôçôÜ ôïõò èá èåñéÝøåé. Ôá íÝá ìÝôñá ôçò êõâÝñíçóçò åðéâÜëëïõí åëÜ÷éóôï ìéóèü êáé ìåñïêÜìáôï, åëÜ÷éóôç óýíôáîç, åëÜ÷éóôç éáôñïöáñìáêåõôéêÞ ðåñßèáëøç. Ïé åñãáæüìåíïé íá êáôáëÜâïõí ôçí áãñéüôçôá êáé ôï âÜèïò ôçò ôáîéêÞò åðßèåóçò. Óôü÷ïò ôçò êõâÝñíçóçò, ôïõ ËÁÏÓ ðïõ ôç óôçñßæåé, ôçò Í.Ä. ðïõ óõíáéíåß åßíáé íá áõîÜíïíôáé ôá êÝñäç ôïõ ìåãÜëïõ êåöáëáßïõ. Ìðïñïýìå íá ôïõò êÜíïõìå íá ÷Üóïõí ôïí ýðíï ôïõò, áñêåß íá ôï ðéóôÝøïõìå! Íá ìçí ðáñáäïèïýìå. Ôá ìÝôñá ëáéìçôüìïò ïäçãïýí: * Óå êáôÜñãçóç ôùí óõëëïãéêþí äéáðñáãìáôåýóåùí ìåôáîý åñãáæïìÝíùí êáé åñãïäïôþí. Ìáò ïäçãïýí óå ìéóèïýò Êßíáò êáé Âïõëãáñßáò. ¼,ôé áêñéâþò èÝëïõí ôá ìïíïðþëéá. Ïé åñãïäüôåò èá äßíïõí üóá èÝëïõí, üðïôå èÝëïõí. * Óôçí áýîçóç ôùí ïñßùí áðïëýóåùí áðü 2% óå 5% ãéá åôáéñßåò ìå ðÜíù áðü 150 Üôïìá (áðü 2% ðïõ Þôáí ãéá 200 Üôïìá). Ãéá åôáéñßåò áðü 20 – 150 åñãáæüìåíïõò áðü 4 åñãáæüìåíïõò ôï ìÞíá, áõîÜíåé óôïõò 6. Åðß

ÁÑÉÓÔÏÔÅËÅÉÏ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÐÑÕÔÁÍÅÉÁ

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ - ÓÁÂÂÁÔÏ ÓÔÇÍ ÃÑÉÔÓÁ

Óýíïäïò ÐñõôÜíåùí ôùí Åëëçíéêþí Ðáíåðéóôçìßùí ÈÁ ÁÓ×ÏËÇÈÅÉ ÌÅ ÈÅÌÁÔÁ ÔÙÍ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÙÍ ÊÁÉ ÆÇÔÇÌÁÔÁ ÁÊÁÄÇÌÁÚÊÇÓ ÐÏËÉÔÉÊÇÓ Ôçí 64ç Óýíïäï ÐñõôÜíåùí êáé ÐñïÝäñùí Äéïéêïõóþí Åðéôñïðþí ôùí Åëëçíéêþí Ðáíåðéóôçìßùí äéïñãáíþíåé ôï ÁñéóôïôÝëåéï ÐáíåðéóôÞìéï, ôçí ÐáñáóêåõÞ 25 êáé ôï ÓÜââáôï 26 Éïõíßïõ 2010 óôï Ãñßôóá, óôï Îåíïäï÷åßï Dion Palace. Ç Óýíïäïò èá áó÷ïëçèåß ìå æçôÞìáôá áêáäçìáúêÞò ðïëéôéêÞò áëëÜ êáé èÝìáôá èåóìéêÞò, ïéêïíïìéêÞò êáé äéïéêçôéêÞò öýóçò ðïõ áöïñïýí óôá ÅëëçíéêÜ ÐáíåðéóôÞìéá, óôçí ôñÝ÷ïõóá óõãêõñßá. Óôï ðëáßóéï ôùí åñãáóéþí ôçò Óõíüäïõ Ý÷åé ðñïóêëçèåß ôï ÓÜââáôï 26 Éïõíßïõ 2010 ç Õðïõñãüò Ðáéäåßáò, Äéá Âßïõ ÌÜèçóçò êáé ÈñçóêåõìÜôùí, ¢ííá Äéáìáíôïðïýëïõ êáèþò êáé ï áñìüäéïò Õöõðïõñãüò êáé ïé áñìüäéïé Ãåíéêïß êáé Åéäéêïß Ãñáììáôåßò ôïõ Õðïõñãåßïõ.

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÏÌÏÓ ÐÉÅÑÉÁÓ ÄÇÌÏÓ ÁÍ. ÏËÕÌÐÏÕ ÅÉÄÉÊÅÓ ÅÐÉÓÇÌÁÍÓÅÉÓ: Ïé õðïøÞöéïé ðñÝðåé íá åßíáé çëéêßáò áðü 18 Ýùò 65 åôþí. Ãéá ôç óõãêåêñéìÝíç áíáêïßíùóç äåí åßíáé áðáñáßôçôç ç ðñïóêüìéóç åê ìÝñïõò ôùí õðïøçößùí ôùí êáôùôÝñù äéêáéïëïãçôéêþí: —ÊÜñôáò áíåñãßáò. —Åêêáèáñéóôéêïý óçìåéþìáôïò öüñïõ åéóïäÞìáôïò. Ôá áíùôÝñù äéêáéïëïãçôéêÜ ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï «ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÙÍ ÓÕÌÂÁÓÅÙÍ ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÏÑÉÓÌÅÍÏÕ ×ÑÏÍÏÕ (ÓÏ×) ÃÉÁ ÔÇÍ ÕËÏÐÏÉÇÓÇ ÅÕÑÙÐÁÚÊÙÍ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÙÍ ÁÐÏ ÍÏÌÉÊÁ ÐÑÏÓÙÐÁ ÏÔÁ» äåí áðáéôïýíôáé, äéüôé ç äéáäéêáóßá ðñüóëçøçò ðïõ áêïëïõèåßôáé ãßíåôáé óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôçò ÊÕÁ ïéê92776/3553/6-4-2009 (ÖÅÊ 639/Â/6-4-2009) óôï ðëáßóéï ôïõ Åèíéêïý Óôñáôçãéêïý Ðëáéóßïõ ÁíáöïñÜò (ÅÓÐÁ) ãéá ôçí ðñïãñáììáôéêÞ ðåñßïäï 20072013. ÊÅÖÁËÁÉÏ ÄÅÕÔÅÑÏ: ÕðïâïëÞ áéôÞóåùí óõììåôï÷Þò Ïé åíäéáöåñüìåíïé êáëïýíôáé íá óõìðëçñþóïõí ôçí áßôçóç ìå êùäéêü ÅÍÔÕÐÏ ÁÓÅÐ ÓÏ×.1 êáé íá ôçí õðïâÜëïõí, åßôå áõôïðñïóþðùò, åßôå ìå Üëëï åîïõóéïäïôçìÝíï áðü áõôïýò ðñüóùðï, åöüóïí ç åîïõóéïäüôçóç öÝñåé ôçí õðïãñáöÞ ôïõò èåùñçìÝíç áðü äçìüóéá áñ÷Þ, åßôå ôá÷õäñïìéêÜ ìå óõóôçìÝíç åðéóôïëÞ, óôá ãñáöåßá ôçò õðçñåóßáò ìáò óôçí áêüëïõèç äéåýèõíóç: : Öåëþíç 5 Ìáêñýãéáëïò Ðéåñßáò Ô.Ê.60066 áðåõèýíïíôÜò ôçí óôç ÄÇÌÏÔÉÊÇ ÊÏÉÍÙÖÅËÇÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇ ÄÇÌÏÕ ÌÅÈÙÍÇÓ õðüøç êáò ÂÜëç ÁñéóôÝáò (ôçë.åðéêïéíùíßáò 2353042021). Óôçí ðåñßðôùóç áðïóôïëÞò ôùí áéôÞóåùí ôá÷õäñïìéêþò ôï åìðñüèåóìï ôùí áéôÞóåùí êñßíåôáé ìå âÜóç ôçí çìåñïìçíßá ðïõ öÝñåé ï öÜêåëïò áðïóôïëÞò, ï ïðïßïò ìåôÜ ôçí áðïóöñÜãéóÞ ôïõ åðéóõíÜðôåôáé óôçí áßôçóç ôùí õðïøçößùí. Ç ðñïèåóìßá õðïâïëÞò ôùí áéôÞóåùí åßíáé äÝêá (10) çìÝñåò êáé áñ÷ßæåé áðü ôçí åðüìåíç çìÝñá ôçò ôåëåõôáßáò äçìïóßåõóçò ôçò ðáñïýóáò óå ôïðéêÝò åöçìåñßäåò Þ ôçò áíÜñôçóÞò ôçò óôï êáôÜóôçìá ôçò õðçñåóßáò ìáò êáé óôï ÷þñï áíáêïéíþóåùí ôïõ äçìïôéêïý Þ êïéíïôéêïý êáôáóôÞìáôïò, åöüóïí ç áíÜñôçóç åßíáé ôõ÷üí ìåôáãåíÝóôåñç ôçò äçìïóßåõóçò óôéò åöçìåñßäåò. Ïé õðïøÞöéïé ìðïñïýí íá áíáæçôÞóïõí ôá Ýíôõðá ôùí áéôÞóåùí: á) óôçí õðçñåóßá ìáò óôçí áíùôÝñù äéåýèõíóç· â) óôï äéêôõáêü ôüðï ôïõ ÁÓÅÐ (www.asep.gr) êáé óõãêåêñéìÝíá áêïëïõèþíôáò áðü ôçí êåíôñéêÞ óåëßäá ôç äéáäñïìÞ: ¸íôõðá áéôÞóåùí —> Äéáãùíéóìþí ÖïñÝùí —> Åðï÷éêïý (ÓÏ×)· ã) óôá êáôÜ ôüðïõò ÊÝíôñá ÅîõðçñÝôçóçò Ðïëéôþí (ÊÅÐ) áëëÜ êáé óôçí çëåêôñïíéêÞ ôïõò äéåýèõíóç (www.kep.gov.gr), áð’ üðïõ ìÝóù ôçò äéáäñïìÞò: Óýíäåóìïé —> ÁíåîÜñôçôåò êáé Üëëåò áñ÷Ýò —> ÁÓÅÐ èá ïäçãçèïýí óôçí êåíôñéêÞ óåëßäá ôïõ äéêôõáêïý ôüðïõ ôïõ ÁÓÅÐ êáé áðü åêåß èá Ý÷ïõí ðñüóâáóç óôá Ýíôõðá ìÝóù ôçò äéáäñïìÞò: ¸íôõðá áéôÞóåùí —> Äéáãùíéóìþí ÖïñÝùí —> Åðï÷éêïý (ÓÏ×). Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÇÓ ÄÇ.Ê.Å.Ä.ÌÅ. ÌÉÁÏÕÑÁÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ

ËÅÐÔÏÊÁÑÕÁ 21-6-2010 ÁÑÉÈÌ. ÐÑÙÔ.: 5571

ÐÅÑÉËÇÐÔÉÊÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇ ÅÊÌÉÓÈÙÓÇÓ ÄÇÌ. ÊÁÔ/ÔÏÓ ÓÔÏ Ä.Ä. ÐËÁÔÁÌÙÍÁ Ï ÄÞìáñ÷ïò Áí. Ïëýìðïõ Í. Ðéåñßáò, ðñïêçñýóóåé öáíåñü êáé ðñïöïñéêü ðëåéïäïôéêü äéáãùíéóìü ãéá ôçí åêìßóèùóç Äçìïôéêïý êáôáóôÞìáôïò 27 ô.ì. Óôï Ä.Ä.Ðëáôáìþíá (üìïñï ìå ôçí ALHPA ÔñÜðåæá), (áñéèì. áðüö. 62/2010). Ï äéáãùíéóìüò èá ãßíåé óôá ãñáöåßá ôïõ ÄÞìïõ Áí. Ïëýìðïõ óôéò 05-07-10 çìÝñá ÄåõôÝñá áðü 10 ð.ì. Ýùò êáé 11 ð.ì. Óå ðåñßðôùóç áãüíïõ áðïôåëÝóìáôïò ï äéáãùíéóìüò èá ðñáãìáôïðïéçèåß ìåôÜ áðü ìéá åâäïìÜäá óôïí ßäéï ôüðï êáé ôçí ßäéá þñá. Ôï åëÜ÷éóôï üñéï ðñþôçò ðñïóöïñÜò (êáôþôáôï ìßóèùìá) óôï ðïóü ôùí 5.500,00 Å åôçóßùò. Óôï äéáãùíéóìü ãßíïíôáé äåêôïß üóïé ðñïóêïìßóïõí ãñáììÜôéï êáôÜèåóçò óôï Ô.Ð êáé Äáíåßùí Þ åããõçôéêÞ åðéóôïëÞ áíáãíùñéóìÝíçò ÔñÜðåæáò Þ êáôÜèåóçò, óõíïëéêïý ðïóü ßóï ìå ôï 1/10 ôçò êáôþôåñçò ðñïóöïñÜò (550,00) Å, õðÝñ ôïõ ÄÞìïõ Áí. Ïëýìðïõ êáèþò êáé áðïäåéêôéêü öïñïëïãéêÞò åíçìåñüôçôáò ùò ðñïò ôéò ïöåéëÝò (ôÝëç, öüñïé êëð) ðñïò ôïí ÄÞìï. Ï ôåëåõôáßïò ðëåéïäüôçò õðï÷ñåïýôáé íá ðáñïõóéÜóåé áîéü÷ñåï åããõçôÞ. Ðëçñïöïñßåò äßäïíôáé ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò óôá ãñáöåßá ôïõ ÄÞìïõ, áñìüäéïò õðÜëëçëïò ôïõ ÄÞìïõ ÄÜìðëéáò Ãåþñãéïò Ôçë. 2352350205. Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÁÑÙÍÉÁÄÇÓ ÄÉÏÍÕÓÉÏÓ

ôçò ïõóßáò, ïé áðïëýóåéò áðåëåõèåñþíïíôáé. * Óôç ìåßùóç ôùí áðïæçìéþóåùí êáôÜ 50%, áöÞíïíôáò åëåýèåñï ôï ðåäßï óôïõò åñãïäüôåò ãéá ìáæéêÝò áðïëýóåéò, óôåñþíôáò áðü ôïõò åñãáæüìåíïõò ìéá åëÜ÷éóôç ãñáììÞ Üìõíáò. * Óå ìåéêôü êáôþôåñï ìéóèü 592 åõñþ ãéá üóïõò åßíáé 18 – 21 ÷ñïíþí áðü 740 ðïõ åßíáé ôþñá êáé ãéá åñãáæüìåíïõò áðü 21 – 25 ÷ñïíþí 629 åõñþ. Áõôü èá ëåéôïõñãÞóåé óá ìï÷ëüò ðßåóçò ãéá ôç óõìðßåóç ôùí ìéóèþí óå üëá ôá åðßðåäá. * ÍÝïõò ðáêôùëïýò åíéó÷ýóåùí óôïõò ìåãáëïåðé÷åéñçìáôßåò ìÝóù ôïõ ÏÁÅÄ, áðü åêåß ðïõ äåí õðÞñ÷å óÜëéï, óýìöùíá ìå ôïí Õð. Åñãáóßáò, Á. ËïâÝñäï. * Óôç äçìéïõñãßá öÜìðñéêáò ðáñáãùãÞò öèçíÞò ðáéäéêÞò åñãáóßáò ðïõ ôçí ïíïìÜæïõí «ìáèçôåßá». 15Ü÷ñïíá êáé 17Ü÷ñïíá ðáéäéÜ íá äïõëåýïõí ãéá 400 êáé 500 åõñþ áíáóöÜëéóôá, áóêþíôáò ðáñÜëëçëá êáé ðßåóç óå ðáëáéüôåñïõò åñãáæüìåíïõò ãéá íá óõìðéåóôïýí ïé ìéóèïß êáé ôá äéêáéþìáôÜ ôïõò. * Óôçí êáèéÝñùóç óõíôÜîåùí ðåßíáò 200 – 500 åõñþ. Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá ìáò ïäçãïýí óå äïõëåéÜ ðÜíù áðü ôá 70 ÷ñüíéá. Éäéáßôåñá ÷ôõðÜåé ôéò åñãáæüìåíåò ãõíáßêåò. ÓôáäéáêÜ êáôáñãïýí ôá ÂÁÅ. * Óôçí êáôÜñãçóç ôùí üðïéùí äùñåÜí ðáñï÷þí óå öÜñìáêá êáé Õãåßá êáé êáèéÝñùóç åíüò åðéðÝäïõ õðçñåóéþí óôï ïðïßï ðåñéëáìâÜíïíôáé ðåíé÷ñÝò ðáñï÷Ýò. Ïé åñãáæüìåíïé åðéâÜëëåôáé íá óôçñé÷èïýí óôéò äõíÜìåéò ôïõò, íá ïñãáíùèïýí óå ôáîéêÞ âÜóç. Íá åãêáôáëåßøïõí ìáæéêÜ ôï ÐÁÓÏÊ êáé ôç Í.Ä., ôï ËÁÏÓ. Êáìßá åìðéóôïóýíç óôéò çãåóßåò ÃÓÅÅ êáé ÁÄÅÄÕ. ¸÷ïõí ôåñÜóôéåò éóôïñéêÝò åõèýíåò. ¸÷ïõí óáí ïäçãü ôçí áíôáãùíéóôéêüôçôá ôïõ êåöáëáßïõ. Åõáããåëßæïíôáé ôç óõíåñãáóßá ìå áõôïýò ðïõ åêìåôáëëåýïíôáé ôçí åñãáôéêÞ ôÜîç. ÅôïéìÜæïíôáé íá õðïãñÜøïõí ìçäåíéêÞ áýîçóç ãéá ôçí ÅÃÓÅÅ. Êïñïúäåýïõí åí øõ÷ñþ ôïõò åñãáæüìåíïõò ëÝãïíôáò üôé èá ðñïóöýãïõí óôá äéêáóôÞñéá, ôá ïðïßá âãÜæïõí ôéò áðåñãßåò óå ðïóïóôü 99% ðáñÜíïìåò êáé êáôá÷ñçóôéêÝò. ¼ëïé óôçí áðåñãéáêÞ óõãêÝíôñùóç ôïõ Ð.Á.ÌÅ ôçí ÔÅÔÁÑÔÇ 23 ÉÏÕÍÇ þñá 10:30ðì óôçí êåíôñéêÞ ðëáôåßá Êáôåñßíçò.

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÊÁÉ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ ÁÓÖÁËÉÓÇÓ ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÓ ÁÐÁÓ×ÏËÇÓÇÓ ÅÑÃÁÔÉÊÏÕ ÄÕÍÁÌÉÊÏÕ ÏÁÅÄ-ÅÐÁ.Ó ÌÁÈÇÔÅÉÁÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

Áíáêïßíùóç Áðü ôïí Ïñãáíéóìü Áðáó÷üëçóçò Åñãáôéêïý Äõíáìéêïý áíáêïéíþíåôáé, üôé êáôÜ ôï ó÷ïëéêü Ýôïò 2010-11 èá ëåéôïõñãÞóåé óôçí Åêð/êÞ ÌïíÜäá áñìïäéüôçôÜò ìáò (…) åðáããåëìáôéêÞ Ó÷ïëÞ Ìáèçôåßáò (ÅÐÁ.Ó) ìå ôéò åîÞò åéäéêüôçôåò: 1. Ôå÷íéôþí Èåñìéêþí & Õäñáõëéêþí ÅãêáôáóôÜóåùí 2. Ôå÷íéôþí Ìç÷áíþí & ÓõóôçìÜôùí ÁõôïêéíÞôïõ 3. Ôå÷íéôþí Çëåêôñïëïãéêþí Åñãáóéþí 4. ÊïììùôéêÞò ÔÝ÷íçò 5. Ôå÷íßôåò ÕðïóôÞñéîçò ÓõóôçìÜôùí Ç/Õ 6. Ôå÷íéôþí ÁìáîùìÜôùí 7. Îåíïäï÷åéáêþí Åðé÷åéñÞóåùí Äéêáßùìá õðïâïëÞò áßôçóçò Ý÷ïõí ïé ìáèçôÝò êáé ïé ìáèÞôñéåò ðïõ: Á) åßíáé êÜôï÷ïé Áðïëõôçñßïõ Ãåíéêïý Þ Åíéáßïõ Ëõêåßïõ Â) Ý÷ïõí ðñïá÷èåß óôç ´ ÔÜîç ôùí Åðáããåëìáôéêþí, Þ Ãåíéêþí Ëõêåßùí Ã) Ý÷ïõí ðñïá÷èåß óôç ´ ôÜîç ôïõ Á´ Êýêëïõ ôùí ÔÅÅ. Ä) åßíáé êÜôï÷ïé Ðôõ÷ßïõ Á´ Þ Â´ êýêëïõ ÔÅÅ, ãéá ôçí áðüêôçóç Üëëçò åéäéêüôçôáò. Å) Ý÷ïõí ðñïá÷èåß óôçí ´ êáé ô ôÜîç ôùí Åóðåñéíþí Ãåíéêþí Ëõêåßùí, ÔÅË, Åíéáßùí Ëõêåßùí, Åðáããåëìáôéêþí Ëõêåßùí Óô) Ý÷ïõí áðïññéöèåß óôç ´ ôÜîç ôùí ÅÐÁË. Æ) åßíáé êÜôï÷ïé ðôõ÷ßïõ ÅÐÁ.Ó ãéá ôçí áðüêôçóç Üëëçò åéäéêüôçôáò Ç) Ý÷ïõí áðïññéöèåß óôçí Á´ ôÜîç ôùí ÅÐÁ.Ó. ÊÁÉ Å×ÏÕÍ ÃÅÍÍÇÈÅÉ ÔÁ ÅÔÇ 1987-1994 ÁéôÞóåéò õðïøçöéüôçôáò õðïâÜëëïíôáé áðü 21/6/2010 ìÝ÷ñé 31/8/2010 óôç Ãñáììáôåßá ôçò ÅÐÁ.Ó Êáôåñßíçò êáôÜ ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò. Ç åðéëïãÞ ôùí ìáèçôþí ãßíåôáé ìå ôï âáèìü ôßôëïõ Óðïõäþí êáé ìå êïéíùíéêÜ êñéôÞñéá. Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ðáñÝ÷ïíôáé áðü ôéò ÅÐÁ.Ó Êáôåñßíçò. (Ôá÷. Ä/íóç ôÝñìá Ô. Ôåñæïðïýëïõ ôçë. 23510-35165 ÖÁÎ 23510-35165)
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š ΤΗΛ.:

ƮƧƵƣƯƣƴƵƩƴ

FAX :

Ȁ ȉ Ǿ Ȃ ǹȉ ȅ Ȃ Ǽ Ȉ ǿ ȉ ǿ Ȁ ȅ ī ȇǹ ĭ Ǽ ǿ ȅ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

115.000 Ε

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 53 τμ 1ΔΣΚWC (μεταχειρισμένη) 4ος όροφος κεντρική θέρμανση περιοχή Αστικά. Τιμή 40.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1 ΔΣΚ WC αποθήκη θερμιδομέτρηση καινούργιο περιοχή Καμμένος Μύλος. Τιμή 80.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση σε άριστη κατάσταση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 75.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93 τμ με 2 Δ,Σ,Κ, WC (κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη περιοχή Κέντρου) Τιμή 80.000 Ε.

ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ 2ΔΣ,τραπεζαρία, κουζίνα, WC, ηλιακό, τέντες, ωρομέτρηση σε πολύ καλή κατάσταση, 2ος όροφος περιοχή Μαρτίου. Τιμή 100.000 Ε

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 111 τμ (3ετίας άριστη κατάσταση) 3Δ,Σ,τραπεζαρία, κουζίνα, WC διαμπερές, ατομικό λέβητα, κλειστή θέση πάρκιγκ, ρετιρέ. Περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 185.000 Ε

MONOKATOIKIA 120 τμ (σε καλή κατάσταση) 2Δ,Σ,Κ,WC, υπόγειο σε 320 τμ οικόπεδο. Περιοχή Καλλιθέα. Τιμή 115.000 Ε ΜΕΖΟΝΕΤΑ 140 τμ γωνιακη 3 ΔΣΚWC εξαιρετική κατασκευή (παραδοταία με κλειδί στο χέρι) περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 180.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 56τμ 1ΔΣΚWC μεγάλο μπαλκόνι (μεταχειρισμένο) ρετιρέ κεντρική θέρμανση περιοχή Καμένος Μύλος. Τιμή 45.000 Ε

MEZONETA 100 τμ (καινούργια άριστη κατασκευή, παραδίδεται με το κλειδί στο χέρι) 3 Δ,Σ,Κ,2WC, πάρκιγκ, περιοχή Καλλιθέα.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110 τμ (σε άριστη κατάσταση, ανακαινισμένο) 3 Δ,Σ,Κ,WC, αποθήκη, κεντρική θέρμανση, 2ος όροφος. Περιοχή Αγία Παρασκευή. Τιμή 100.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 114 τμ 2Δ,Σ,Κ,WC, ατομική θέρμανση, αποθήκη, πλήρως ανακαινισμένο. Περιοχή Καμένος Μύλος. Τιμή 100.000 Ε ΙΣΟΓΕΙΟ διαμέρισμα 107 τμ 2ΔΣτρ. Κ,WC, ωρομέτρηση περιοχή Βατάν. Τιμή 100.000 Ε ΓΡΑΦΕΙΑ 400 τμ πωλούνται και μεμονωμένα ανά όροφο περιοχή Κέντρου πλατεία Δημαρχείου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 46 τμ 1 ΔΣΚ μπάνιο περιοχή Θαλασσοπούλια Παραλία (αριστερά). Τιμή 45.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ (καινούργιο) 2 ΔΣΚ WC 3ος όροφος γωνιακό πάρκιγκ περιοχή Καμμένος Μύλος Τιμή

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 404 τμ άρτιο οικοδομήσιμο πολύ καλή θέση περιοχή Λεπτοκαρυά. ΟΙΚΟΠΕΔΟ 384 μ. πολύ καλή θέση περιοχή Ευαγγελικά Τιμή 120.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 735 τμ γωνιακό με φάτσα σε παιδική χαρά περιοχή Επέκταση Βατάν τιμή 220 Ε/τμ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 731 τμ γωνιακό φάτσα σε παιδική χαρά περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού Τιμή 250 Ε/τμ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 665 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο βλέπει πλατεία περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού τιμή 96.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 435 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Ευαγγελικών (εξαιρετική θέση) αποκλειστικότητα του γραφείου μας. Τιμή 280.000 Ε ρετική θέση περιοχή Ευαγγελικών. Τιμή 400.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 578 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 200.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 552 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Καπνικού Σταθμού. Τιμή 160.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 360 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Σταδίου. Τιμή 100.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 203 τμ γωνιακό με άδεια μονοκατοικίας κατάλληλο και για κατάστημα περιοχή Σταθμού. Τιμή 55.000 Ε. Πληρωμένη η επίβλεψη της άδειας του κτιρίου και το ΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 239 τμ σε πολύ καλή θέση περιοχή Μαρτίου Τιμή 75.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 431 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Μαρτίου Τιμή 150.000 Ε

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 450 τμ φάτσα θάλασσα περιοχή Κορινού (οικισμός Ολυμπιάδα) τιμή 60.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 200 τμ με 60 τμ ΣΔ 1,2 περοιχή Πάρκου τιμή 80.000 Ε

OIKOΠΕΔΟ 647 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 240Ε/τμ

OIKOΠΕΔΟ 667 τμ γωνιακό με φάτσα σε ΚΧ. Περιοχή Νέα Δικαστήρια. Τιμή 210.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 902 τμ οικοδομήσιμο εξαι-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 58 τμ σε κεντρικό σημείο Τιμή 117.000 Ε ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 40 τμ σε κεντρικό σημείο (αποφέρει εισόδημα 330 Ε μηνιαίως) Τιμή 180.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΣΜΑ 170τμ ισόγειο+170 τμ όροφος+170τμ υπόγειο σε 1671 τμ έκταση (στα μπετά) φάτσα στην παλιά Εθνική οδό. Τιμή 170.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 3 στο σύνολο από 75 τμ το καθένα με τριφασικό ρεύμα και γεώτρηση (αποφέρουν ενοίκιο 540 ευρώ μηνιαίως) φάτσα στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης - Ν. Εφέσου. Τιμή 250.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000 τμ φάτσα θάλασσα (μέσα στα κάμπιγκ) περιοχή Βαρικό τιμή 180.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3.000 τμ οικοδομίσιμο θέση προσήλιο Σβορώνου (εξαιρετική τοποθεσία). Τιμή 210.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11.000 τμ νερό, ρεύμα (υπάρχει και οικοδομική άδεια) περιοχή Περίσταση - Παναγία. Τιμή 100.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7900 τμ στο κεντρικό δρόμο για Νεοκαισάρεια Τιμή 88.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10.000 τμ δεύτερο από τον κεντρικό δρόμο προς Παραλία και δίκτυο ύδρευσης) περιοχή Περίστασης πολύ καλή θέση. Τιμή 160.000 Ε

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 16.000 τμ (300 μ. φάτσα) πωλείται και με μακροχρόνιο διακανονισμό στη Ν. Εθνική Οδό περιοχή Βαρυκό, τιμή 10000 Ε το στρέμμα

674) 730 τμ με ΣΔ 1,2 με 3 φάτσες περιοχή Ευαγγελικά 677) 290 τμ με 21 μ. φάτσα περιοχή Περίσταση. Τιμή 60.000 Ε 678) 500 τμ περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 160.000 Ε 681) 1077 τμ περιοχή - Κ. Αγιάννης. Τιμή 50.000 Ε 683) 252 τμ με 33 μ. φάτσα περιοχή Σβορώνος. Τιμή 50.000 Ε 684) 391 τμ με 14 μ. φάτσα περιοχή 25η Μαρτίου Τιμή 135.000 Ε 686) 552 τμ γωνίες περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 155.000 Ε 687) 300 τμ γωνιακό, περιοχή Καλλλιθέα Τιμή 65.000 Ε 690) 320 τμ με 3 φάτσες. Περιοχή - Επεκ. Ευαγγελικά. Τιμή 65.000Ε 691) 600 τμ με Σ.Δ. 0,20 γωνιακό με πανοραμική θέα την θάλασσα. Περιοχή Τοπόλιανη. Τιμή 60.000 Ε 692) 844 τμ με 3 φάτσες, πάνω σε κεντρικό δρόμο στην Επεκ. Ευαγγελικών 694) 400 τμ γωνιακό, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 130.000 Ε 695) 711 τμ γωνιακό περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 185.000 Ε 697) 310 τμ γωνιακό, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Γήπεδο Πιερικού. Τιμή 110.000 Ε

ZZZPHVLWLNRWKDQRVJU HPDLOLQIR#PHVLWLNRWKDQRVJU

698) 388 τμ πάνω σε 2 δρόμους διαμπερές περιοχή Σταθμός. Τιμή 85.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 105) 95 τμ 4ος όροφος, ρετιρέ, πλήρες ανακαινισμένο 2 δωμ., Σ,Κ, μπάνιο, τέντες, κεντρική θέρμανση με θέα στο πάρκο Κατερίνης Τιμή 90.000 Ε

860) 140 τμ ισόγεια μονοκατοικία σε 900 τμ έκταση γωνιακό, 5ετίας, σαλοκουζίνα, 3 δωμ., 2WC, αποθήκη, τζάκι περιοχή - κοντά στην Κατερίνη 872) 2Χ150 τμ σε 745 τμ οικόπεδο, ισόγειο 10ετίας και 1 όροφος στο τούβλο περιοχή σε χωριό. Τιμή 140.000 Ε

164) 160 τμ 4ος όροφος 4Δ,Σ,Κ,2 μπάνια, κεντρική θέρμανση, τέντες, ηλιακό 25 ετών. Περιοχή Αγία Παρασκευή Τιμή 115.000 Ε

871) 60 τμ ισόγεια μονοκατοικία παλιά σε 250 τμ γωνιακό οικόπεδο περιοχή Σταθμός. Τιμή 65.000 Ε

165) 80τμ γωνιακό, 2 ετών, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο 15τμ κλειστό πάρκιγκ, ωρομέτρηση. Περιοχή ΙΚΑ. Τιμή 105.000 Ε

873) 135 τμ μεζονέτα 5ετίας, 3 Δωμ., ΣΚ 2 WC με 45 τμ ισόγεια γκαρσονιέρα σε 126 τμ οικόπεδο. Περιοχή ΙΚΑ

166) 105 τμ οροφοδιαμέρισμα 2ος όροφος 3 ετών, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, αποθήκη, πάρκιγκ ανοιχτό, ωρομέτρηση. Περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 128.000 Ε

875) 230 τμ μεζονέτα σε 400 τμ γωνιακό οικόπεδο, ΣΔ 6 Δωμ., 4 μπάνια και 120 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή 25η Μαρτίου

167) 50 τμ 2ος όροφος, 25 ετών, 1 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 32.000 Ε 221) 60 τμ 1 όροφος, 2 δωμ., ΣΚ μπάνιο, 8ετίας, ατομικό λέβητα. Περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 80.000 Ε 223) 48 τμ ισόγεια γκαρσονιέρα 5ετίας, σαλοκουζίνα, μπάνιο, 1 υπνοδωμάτιο με ατομικό λέβητα Περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 60.000 Ε 246) 110 τμ 4ος όροφος (γίνεται και επαγγελματικός χώρος) 2 Δ, Σ,Κ, μπάνιο διαμπερές, ατομικό λέβητα, περιοχή Πεζόδρομος. Τιμή 75.000 Ε 281) 70 τμ 2ος όροφος, 2 Δ,Σ,Κ,μπάνιο γωνιακό, τέντες, κλιματιστικό περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 75.000 Ε 294) 90 τμ ρετιρέ 4ος όροφος, πλήρες ανακαινισμένη 2 Δωμ., Σ.,Κ., μπάνιο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Κέντρο. Τιμή 75.000 Ε ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 837) 170 τμ μεζονέτα, καινούργιο, τελειωμένο, LUX κατασκευής με 80 τμ ημιυπόγειο σε 500 τμ οικόπεδο Περιοχή - Περίσταση 850) 2Χ105 τμ ισόγειο και 1ος όροφος 40 ετών χτισμα σε 170 τμ οικόπεδο με ΣΔ 1,2 τιμή 150.000 Ε. Περιοχή Αστικά

876) 120 τμ ισόγεια μονοκατοικία, 7ετίας σε 290 τμ ΣΔ 2 Δ, μπάνιο, 30 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 210.000 Ε 877) 3Χ175 τμ σε 1 στρέμμα έκταση περιοχή - Περίσταση 878) Μεζονέτα 200 τμ 1ος και 2ος όροφος, 8ετίας, σε 500 τμ γωνιακό οικόπεδο, 3 ΔΣΚ, 2 μπάνια, ατομικό λέβητα. Περιοχή Καταφιώτικα ΟΙΚΟΠΕΔΑ

311) 16 στρ. κοντά στον Κ. Αγιάννη Τιμή 45.000 Ε 323) 3Χ4 στρεμ. περιοχή Καλλιθέα 377) 4.700 στρ. με 41 μ. πρόσοψη, κοντά στην Περίσταση. Τιμή 85.000 Ε 418) 17 στρμ. με 110 μ πρόσοψη περιοχή Βιοζωκάτ Τιμή 180.000 473) 8.250 στρ. γωνιακό, νερό, ρεύμα, περιοχή κοντά στην Περίσταση Τιμή 45.000 Ε 484) 2,250 στρ. με άδεια για κατοικία, νερό, ρεύμα, περίφραξη Τιμή 60.000 Ε. Περιοχή Νεοκαισάρεια 488) 2 στρ. 2 κομμάτι από ΠΕΟ Τιμή 70.000 Ε 489) 9.600 στρ. κοντά στην Παραλία Τιμή 85.000 Ε 492) 4.200 στρ. με νερό, ρεύμα, πανοραμική θέα, περιοχή σε χωριό. Τιμή 25.000 Ε 493) 5,850 στρεμ. με Πανοραμική θέα, σε ύψωμα περιοχή Νεοκαισάρεια Τιμή 30.000 Ε 496) 8,900 στρμ. στην Μεθώνη 2ο κομμάτι από θάλασσα. Τιμή 75.000 Ε

635) 174 τμ με 3 φάτσες Τιμή 34.000 Ε Περιοχή Γερμανικά 611) 506 τμ γωνιακό, μαζί με άδεια, περιοχή Γήπεδο Πιερικού Τιμή 155.000 Ε

498) 2.800 στρ. με 75 μ πρόσοψη πάνω στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο

662) 1.350τμ περιοχή Ανω Αγιάννης Τιμή 70.000 Ε 665) 196 τ.μ. με 15 μ. φάτσα Περιοχή Βατάν κοντά στη λαϊκή της Τετάρτης. Τιμή 65.000 ευρώ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

667) 606 τμ με 3 φάτσες, περιοχή - Περίσταση. Τιμή 130.000 Ε. Δίδεται και το μισό

ȈǼȅȁǼȈȉǿȈǻǿǹȈȉǹȈǼǿȈ ȈǼȀǼȃȉȇǿȀǹȈǾȂǼǿǹȉǾȈȆȅȁǾȈ

668) 478 τμ με 20 μ. φάτσα. Περιοχή - Σταθμός. Τιμή 90.000 Ε. 669) 490 τμ με 2 προσόψεις περιοχή ΚΤΕΛ

ǺǿȁȁǼȈȂǼǽȅȃǼȉǼȈȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȈǼȅȁǹȉǹ ȆǹȇǹĬǹȁǹȈȈǿǹȉǾȈȆǿǼȇǿǹȈ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ǻǾȂǾȉȇǿȅȊ ǹȆȅȈȉȅȁȅȊ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 203 τμ γωνιακό με άδεια μονοκατοικίας κατάλληλο και για κατάστημα περιοχή Σταθμού. Τιμή 55.000 Ε. Πληρωμένη η επίβλεψη της άδειας του κτιρίου και το ΙΚΑ. Πληρ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 3.600 τμ με 1,2 Σ.Δ. κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη. Πληρ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497, 6976 760579

ȉǾȁ

ȀȇǼȈȃǹȈȀǹȉǼȇǿȃǾ ȈIJİijȐȞȚĮıIJȠȜȚıȝȠȓȞĮȫȞ ȉȅīȇǹĭǼǿȅǻǿǹȃȊȀȉǼȇǼȊǼǿ

« Ε.Σ.Ε.Π. » ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

Εκδρομή στη Θάσο Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συνταξιούχων Εμπόρων Πιερίας, διοργανώνει διήμερη εκδρομή για τα μέλη και τους φίλους της Ένωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Ιουνίου 2010 για τη Θάσο. Πληροφορίες για κρατήσεις και δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2010. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Πληροφορίες και κρατήσεις : * Γραφεία Εμπορικού Συλλόγου Κατερίνης Δ/νση : 16ης Οκτωβρίου 2 και ώρες : 11.00 – 14.00 Τηλέφωνα : 2351027713, 2351077713 * Τηλέφωνα Προέδρου : 2351023609, 6938231748 Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Κοτζαμανίδης Γεώργιος

Ο Γεν. Γραμματέας Παναγιωτίδης Γεώργιος

ΠΩΛOYNTAI OIKOΠEΔA Οικόπεδο γωνιακό 380 τμ κοντά στα Δικαστήρια, Καπνικό Σταθμό Οικόπεδο γωνιακό 370 τμ περιοχή ΚΤΕΛ Οικόπεδο γωνιακό 270 τμ περιοχή Παναγίας Σουμελά Οικόπεδο 750 τμ με θέα (βλέπει θάλασσα) στο Λιτόχωρο Οικόπεδο στην Περίσταση 300 τμ Διόροφο γιαπί σε 220 τμ οικόπεδο στο Σταθμό Οικόπεδο στην Παραλία 311 τμ Οικόπεδο στο Σταθμό 480 τμ Δύο οικόπεδα των 500 τμ στη Νεοκαισάρεια Πιερίας Οικόπεδο 400 τμ κεντρικό στο Λιτόχωρο Οικόπεδο 170 τμ Αγία Τριάδα 1 στρεμ. οικόπεδο γωνιακό στο κέντρο της Κονταριώτισσας Οικόπεδο 400 τμ στο Σβορώνο Οικόπεδο 430 & 250 τμ Μαρτίου Οικόπεδο 400 τμ στο Καπνικό Σταθμό Δύο οικόπεδα επέκταση Ευαγγελικών 400 και 450 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ: οικόπεδο 1 στρέμμα στον Αγ. Σπυρίδωνα Oικόπεδο 250τμ στην Oλυμπιακή Aκτή OIKOΠEΔA ΣTH ΛEΠTOKAPYA και Σκοτίνα, όσα μέτρα θέλετε. Bλεπουν θάλασσα και βουνά. ΠΩΛOYNTAI KATΑΣΤ/TA Μαγαζί 90 τμ με πατάρι

Μαγαζί στον παλιό Διεθνή 286 τμ και υπόγειο 286 τμ Μαγαζιά διάφορα στην πόλη Μαγαζί 50 τμ σε κεντρικό σημείο ΠΩΛOYNTAI ΔIAM/TA Μεζονέτες 130 και 140 τμ στην επέκταση Ευαγγελικών υπό κατασκευή Γκαρσονιέρα δεκαπενταετίας 70 τμ Κεντρικό διαμέρισμα ρετιρέ με 3Δ δεκαετίας Διαμέρισμα πενταετίας, 3 υπνοδωμάτια, ρετιρέ στα Ευαγγελικά Μονοκατοικία στο Μακρύγιαλο καινούργιο σε 500 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα δεκαετίας 115 τμ περιοχή Αγίας Τριάδος Μονοκατοικία στο Σταθμό σε 430 τμ οικόπεδο Τριόροφη οικοδομή ημιτελή στο Λιτόχωρο ενορία Αγίου Δημητρίου Μεταχειρισμένα διαμερίσματα σε διάφορα μέρη της πόλης Διόροφη κατοικία σε οικόπεδο 350 τμ στην Καλλιθέα Γκαρσονιέρα στην Παραλία 32.000 Ε Μονοκατοικία 80 τμ σε οικόπεδο 1.200 τμ στη Βρύα με ωραία θέα Διαμέρισμα καινούργιο ρετιρέ κοντά στο Νοσοκομείο 55 τμ Διόροφη καινούργια μονοκατοικία σε 270 τμ οικόπεδο περιοχη Αγίας Τριάδος

Μονοκατοικία στο γιαπί Διαμέρισμα 95 τμ ανακαινισμένο 4ος όροφος κεντρικό Διαμερίσματα καινούργια των 100 τμ με ατομική θέρμανση με πάρκιγκ 1ος, 2ος, 3ος όροφος Ευαγγελικά Μεζονέτα λουξ κατασκυεής σε 150 τμ οικόπεδο Μονοκατοικία δυόροφη σε 500 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα υπό κατασκευή στα Ευαγγελικά ΞENOΔOXEIA στην Oλυμπιακή Aκτή-Παραλία MONOKATOIKIEΣ σ’ όλα τα σημεία της πόλης. Διαμερίσματα σε δυόροφες οικοδομές 60τμ, 70τμ σε ωραία τοποθεσία βλέπουν Ολυμπο και θάλασσα στο Λιτόχωρο Kαινούργια και μεταχειρισμένα διαμερίσματα των 50τμ στην Oλυμπιακή Aκτή. Διαμερίσματα υπό κατασκευήν στην Κατερίνη ΠΩΛOYNTAI ΧΩΡΑΦΙΑ Χωράφι 8 στρεμ. στον Αγιο Αθανάσιο Χωράφι μελλοντικό 4 στρεμ. επέκταση Ευαγγελικών. Χωράφι μελλοντικό 4 στρεμ. επέκταση Ευαγγελικών Χωράφι 4 στρμ. στον δρόμο για Παραλία 23 στρεμ. χωράφι στο Δίον Πιερίας Χωράφι στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο 1300 τμ με άδεια οικοδομής

Χωράφι 6 στρεμ. στο Σβορώνο Χωράφι 4 στρεμ. προς Παλιό Κεραμίδι Χωράφι 5 στρεμ. στην Καλλιθέα 6 στρέμματα χωράφι, στην Κατερίνη, μόνο 25.000 Ευρώ Χωράφι 14 στρεμ. στο Λιτόχωρο σε ωραία τοποθεσία Χωράφι 6 στρεμ. δίπλα στην Παναγία Περίστασης Χωράφι 7 στρεμμάτων νερό ρεύμα στην Παραλία Χωράφι 4.500 τμ με μεγάλη φάτσα, γωνιακό στον Επαρχιακό δρόμο Καρίτσας - Δίου Χωράφι 10 στρεμ. προς Ολυμπιακη Ακτή. Χωράφι 15 στρμ. στον παλιό διεθνή πάνω στο σταυροδρόμι προς Αλυκές. Xωράφια: μελλοντικά μέσα στην Oλυμπιακή Aκτή. Ενοικιαζόμενα δωμάτια 10ετίας στην Ολυμπιακή Ακτή σε καλό σημείο ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ξενοδοχεία των 18 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 12 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 13 δωματίων στην Ολυμπιακή Ακτή ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: καινούργια διαμερίσματα με ατομική θέρμανση και κλειστά γκαράζ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ - ΟΛΗ ΜΕΡΑ ... ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε. Ν. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ. Αλεξάνδρου & Τσιμισκή 2 γωνία τηλ. 23510 27723, 2351028821, 2351038424, 6976/424203, 6977/241187 MONAΔIKEΣ EYKAIPIEΣ KAINOYPΓIA ΔIAMEPIΣMATA

60τμ 80τμ 87τμ 109 τμ 122 τμ 106 τμ 120 τμ 160 τμ 97 τμ 90 τμ 104 τμ 93 τμ 70 τμ 75 τμ

54.500 Ε 72.800 Ε 79.000 Ε 99.000 Ε 96.700 Ε 88.000 Ε 91.000 Ε 117.000 Ε 75.000 Ε 67.500 Ε 91.000 Ε 83.600 Ε 42.000 54.000

ΔIAMEPIΣMATA (ελαφρως μεταχειρισμένα) 100 τμ 70.000 73.500 103 τμ 73.500 107 τμ 70.000 107 τμ 53.000 105 τμ 88.000 135 τμ 126.000 142 τμ ΔIOPOΦH KATOIKIA 180 τ.μ. + μαγαζί επί οικοπ. 180 τ.μ. 85.000

ZHTOYNTAI METAXEIPIΣMENA ΔIAMEPIΣMATA KAI OIKOΠEΔA ΠAPAΛIAKA ΔIAMEPIΣMATA ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤ/ΝΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

EΞOXIKEΣ KATOIKIEΣ Σε όλο το Nομό Λεπτοκαρυά, Πλάκα Λιτοχώρου, Eλατοχώρι, Λιτόχωρο, (επιπλωμένα και μη), λούξ κατασκευής. 85τμ σε οικ. 110τμ 60.000 Ε 120τμ σε οικ. 1350 τμ καινούργια πολυτελείας 160.000 Ε KAΛΛIΘEA 120 τμ επι 220 τμ οικ. 55.000 (τουβλο) ΠEPIΣTAΣH 200 τμ επι 250 τμ οικ. 64.500.000

MEZONETEΣ

140τμ +ημιυπ. 70τμ επί 190τμ οικ.+ 35τμ υπόλοιπο δόμησης αυτόνομες 82.000 Ε (τούβλο) 140τμ +υπογ. 60τμ αποπερατωμένο 135.000 Ε 135 τμ + πυλ. σε 160τμ οικ. 79.000 Ε (σοβά+σκεπή) 77,50 τμ 200.000 Ε 175.000 Ε 65 τμ 53.000 Ε 50 τμ 96 τμ + υπόγ. 145.000 Ε 35τμ 30.000 Ε

KATAΣTHMATA

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

60 τμ 58 τμ 55 τμ 295 τμ 416 τμ

ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙ/ΛΑ Π. ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΑΙ. ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ

44.000 Ε 64.500 Ε 44.000 Ε 60.000 Ε 70.000

ΓPAΦEIA 180 τμ 26.000 Ε 26.000 Ε 150 τμ 58.000 Ε 400 τμ 70.000 Ε 400 τμ ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ σε προνομιούχες περιοχές σε Επαρχιακές οδούς στην Π.Ε.Ο.

ΟΙΚΟΠΕΔΟΧΩΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ENOIKIAΣEIΣ AKINHTΩN EYKOΛIEΣ EΞOΦΛHΣHΣ-ΔANEIA ΔHΛΩΣTE TA ΠPOΣ ΠΩΛHΣHAKINHTA ΣAΣ και ΠOIKIΛIA! και ΠOIOTHTA ! ... και EΞYΠHPETHΣH! MAΣ ΣYNOΔEYEI ΠEIPA 25 ETΩN ! !!

ƵƱƫƴƮƧƵƳƩƵƱƫƴ ǹȖȠȡȐȗȠȞIJĮȚțĮȚĮȞIJĮȜȜȐııȠȞIJĮȚ IJĮʌĮȜȚȐıĮȢȤȡȣıĮijȚțȐ

ȌȦȝȐȢȋȡȒıIJȠȢ ǽĮȜȜȩȖȖȠȣȉȘȜ

Aνεξαρτησίας 17 ΠΑΡΓΑ τηλ.: 2684031767 www.ionion-realestate.com

322) 5.150 στρεμ. γωνιακό κοντά στη Ν. Εφεσσο. Τιμή 30.000 Ε

495) 12,250 στρμ. στην ΠΕΟ μετά τον Κορινό. Τιμή 180.000 Ε

511) 490 τμ γωνιακό, περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 155.000 Ε

 ǹȖȉȡȚȐįȠȢțĮȚȂǹȜİȟȐȞįȡȠȣ ȀȅȃȉǹȈȉȅȃȆȁǹȉǹȃȅȆǿȈȍǹȆȅȉȅȠǻǾȂȅȉǿȀȅ

ȉǾȁ7(/()$;

(με παρκιγκ + ατομ. θερμανση)

673) 293) τμ γωνιακό περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 135.000 Ε

ȉȘȜID[ ȀȚȞȘIJȩ 

ȈǿǻǾȇȅȆȅȊȁȅȈ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τμ γωνιακό στη ΠΕΟ με κόμβο και άδεια επαγγελματικό. Πληροφορίες αποκλειστικά στο γραφείο μας.

670) 600 τμ με Πανοραμική θέα την Κατερίνη, πάνω σε 2 δρόμους περιοχή Π. Κεραμίδι Τιμή 40.000 Ε

ȈȉǼĭǹȃȅȈȋǹȈǹȆǾȈ ȀĮııȐȞįȡȠȣȀĮIJİȡȓȞȘ

Κτηματομεσιτικά Γραφεία

23510.75.207 23510.27566, 23510.45002 6944.727360 6944.504786

ǼĬȃǹȃȉǿȈȉǹȈǼȍȈ ȘȝȚȩȡȠijȠȢ ZZZPHWDQDVWLVFRPJUHPDLOLQIR#PHWDQDVWLVFRPJU

¬©¡¬Ÿ¡§­¥¡§­

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 58 τμ περιοχή Πλατεία Δημαρχείου. Τιμή 120.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματικό αγροτεμάχιο 3 στρεμ. περίπου με δόμηση 2.650 τμ επί της Νέας Εθνικής Οδού. Μεσιτικό Γραφείο Ε.Ν. Τρελλόπουλου. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 203 τμ γωνιακό με άδεια μονοκατοικίας κατάλληλο και για κατάστημα περιοχή Σταθμού. Τιμή 60.000 Ε. Πληρωμένη η επίβλεψη της

άδειας του κτιρίου και το ΙΚΑ. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 23510 75207, 6944 504786 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 203 τμ με Σ.Δ 1,2 και κτίσμα 85 τμ μονοκατοικία περιοχή Μαρτίου. Τιμή 155.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 504786 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο ΕΥΚΑΙΡΙΑ με 2 φάτσες στον εγγλέζικο 1200 τμ σε καλή θέση και πολύ καλή τιμή. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο εκτάσεις 4.440 τμ στο 1ο χλμ Κατερίνης - Π. Κεραμιδίου, περιφραγμένο κατάλληλο για επαγγελματική χρήση και με Μελλοντικές προοπτικές. Μεσιτικό "ΛΥΣΕΙΣ" τηλ. 23510 77007, 6932 962638 ΠΩΛΕΙΤΑΙ 140 τμ 2ος όροφος διαμπερές, επαγγελματική στέγη βλέπει πλατεία. Πληρ. Μεσιτικο γραφείο Παπαδόπουλος τηλ. 23510 47497, 6976 760579

¬ºÄ¸ÏȼÄÈάÈÖÄÀ ºÊÐÅÀÐ ¯×ͺ˝ÀÅ·ÍÊÂÈË ÉÈÄÅÀÐ ȆȦȜȠȪȞIJĮȚıIJȘȞİʌȑțIJĮıȘǼȣĮȖȖİȜȚțȫȞ ǻȚĮȝȑȡȚıȝĮIJȝȝİĮʌȠșȒțȘșȑıȘ ıIJȐșȝİȣıȘȢșİȡȝȚįȠȝȑIJȡȘıȘıIJȘșȑȡȝĮȞıȘțĮȚȝİ ȘȜȚĮțȩıȣȜȜȑțIJȘțĮȚİȞĮȜȜȐțIJȘȖȚĮIJȠȗİıIJȩȞİȡȩ ȅȡȠijȠįȚĮȝȑȡȚıȝĮIJȝıIJȠȞĮ¶ȩȡȠijȠțĮȚ ȝİȗȠȞȑIJĮIJȝıIJȠȞȕ¶țĮȚȖ¶ȩȡȠijȠıİįȪȠ ĮȞİȟȐȡIJȘIJİȢįȚʌȜȠțĮIJȠȚțȓİȢ ȆȜȘȡIJȘȜ 
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š

ƬƵƩƮƣƵƱƮƧƴƫƵƩƴ īȀȅȁȉȈǿȅȈĬǼȅǻǹȈȉǼȇǿȅȈ

//////////////////////////////////////////////////////// ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ //////////////////////////////////////////////////////// Εταιρεία. Πληρ. τηλ. 6946 336190

ȆǼȇǻǿȀǹȀǹȉǼȇǿȃǾ

ȉǾȁȉǾȁĭǹȋ ȀȚȞ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ & ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -Επέκταση Ευαγγελικων 1ος 2ος 3ος ορ. 90τμ.&93τμ. με ατ/κη θερ/νση & παρκιν -Περιοχή Αγ.Παρασκευης 1ος 3ος 84τμ. 2Δ, ατ/κη θερμανση, παρκιν -Γκαρσονιερα 1ος ορ. 50τμ. -Αστικα 1ος 3ος 4ος ορ. 119τμ. ο οροφος -Σ.Σταθμος διοροφη οικοδομη 80,85τμ. καθε οροφος ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤ/ΝΑ -Κεντρο 3ος ορ. 131τμ.με ορομετρηση,παρκιν,τζακι -Κεντρο 1ος ορ.58,7τμ & 4ος ορ. 114,5τμ. και για επαγγελ. χρηση -Παλαια Δικαστηρια 2ος ορ.118,44τμ. με θερμιδομετρηση -Μαρτιου 1ος ορ. 89τμ.με θεση σταθμευσης 12,5τμ. 10ετίας -Αστικα 4ος ορ. 129τμ.& πυλωτη 78τμ. -Κεντρο 2ος ορ. 106τμ. με 2ΔΣΚ Αποθηκη -Κοντα στα ΚΤΕΛ 1ος ορ. 145τμ. -Κεντρο 3ος ορ. 92τμ.2ΔΣΚΤραπεζαρια -Κεντρο 5ος ορ.54,16τμ. -Παραλια 2ος ορ. 64τμ., 2Δ -Κεντρο ρετιρε 70τμ. -Αστικά 2ος ορ. 100τμ., 3Δ με τζάκι & ωρομέτρηση ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ -Νεα Δικαστηρια διο/φη οικια σε οικοπ. 250τμ. ισογειο 110τμ.& 1ος ορ. 96τμ. -Ευαγγελικα ισογειο σε οικοπ. 392τμ.

-Περιοχη παρκου σε Σ.Δ1,2 οικοπ. 206τμ. με διο/φη οικια -Παραδεισος σε οικοπ. 188τμ. οικια 120τμ. -Περισταση σε οικοπ. 420τμ.διο/φη οικοδομη 320τμ & 78 τμ υπογειο -Ν.Εφεσσος 90τμ. σε οικοπ. 900τμ. -Μαρτίου σε οικόπ. 237,5τμ., πυλωτή 120τμ. & 1ος ορ. 120τμ. στα μπετά -Ν.Ζωή σε οικόπ. 300τμ., 100τμ.,7ετίας MEZONETEΣ -Επεκταση Ν.Ζωης με πυλωτη, 1ος & 2ος ορ. απο 63τμ ο οροφος, στο σοβα και τελειωμενες -Εθνικο Σταδιο ισογειο 56τμ. 1ος ορ. 59τμ & ημιυπογ. -Νομαρχια ημιυπογ. & 2 επιπεδα απο 75τμ., στα μπετα σε τιμη ευκαιριας -Περισταση 49τμ., ο 1ος 42τμ.& 2ος 43τμ. -Ν.Ζωη οικοπ.260τμ., 162,5τμ στα τουβλα -Επεκταση Ευαγγελικων σε οικοπ. 170τμ.145 τμ. -Καταφυγιο Κοζανης διοροφες & τριοροφες μεζονετες ΟΙΚΟΠΕΔΑ -Κοντά στα ΚΤΕΛ 500 & 600τμ. -Μαρτιου 403, 446,740 & 800τμ. -Ν.Ζωη 310,442, 490 & 518τμ. -Σ.Σταθμος 248,4 τμ.,& 443,4τμ -Ν.Κεραμιδι 782τμ. -Καπνικος 276,300, 386, 400, 514, 516, 552, 979, 1187 & 1916τμ. -Καλλιθέα 400, 451, 503τμ.

-Κοντα στην Αγ.Αννα σε οικοπ. 262τμ. πυλωτη 118τμ & 1ος ορ.118τμ. -Εφορια διο/φη οικοδομη στα τουβλα, 85τμ. καθε οροφος -Κεντρο σε οικοπ. 179τμ. ισογειο 95τμ. με Σ.Δ.1,2

-Ν.Εφεσσος 500,962,1600τμ. -Περισταση 418,303,383,605τμ. -Κορινος στο οικισμο Ολυμπιαδα 400 & 450τμ. & 540τμ. πρωτο στην θαλασσα. -Ολυμπιακη Ακτη 500 &1000τμ.

-Παλιό Ελατοχωρι 1367 & 3216τμ. -Κάτω Αγιάννης 448, 500 & 620τμ. -Εθν. Σταδιο 262τμ.& 264τμ. -Σφενδαμη 1047 τμ. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ -Π.Ε.Ο Κατ/νης-Θεσ/κης 6000τμ. διπλα LIDL -Επ.Οδ.Κατ/νης-Ν.Εφεσσου δευτερο απο τον δρομο 5000τμ & 10.000τμ. -Επ.Οδ.Κατ/νης-Ν.Εφεσσου 8στρ. -Κοντα στο γηπεδο των ποντιων 4400τμ. -Παραλια Κορινου πρωτο στην θαλασσα 10.000τμ. με 80μ. προσοψη -Βαρικο Λιτοχωρου στην θαλασσα 6020τμ. -Σβορωνος διπλα στο χωριο 4 & 6στρ. -Καλλιθεα 8 & 20στρ.με ρευμα & νερό -Επ.Οδ.Κατ/νης-Ολυμπιακης Ακτης 9875τμ. -Λιτοχωρο 4300τμ. με ελιές & 28στρ. -Κατερινοσκαλα 13.350 & 5.925τμ. -Παραλια Κατερινης 7500τμ στον οικισμο -Επ.Οδ.Κονταριωτισας-Καριτσας 6350τμ. -Ελατοχωρι 6 & 30στρ. με θεα -Κορινος 10.000τμ. -Κιτρος 15.000τμ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ -Κεντρο γραφειο 1ος ορ. 62τμ. -Π.Ε.Ο.Κατ/νης-Θεσ/κης σε οικόπ. 4000τμ. ισογειο 840τμ.& 1ος ορ.840τμ. -Κεντρο Καταστημα 69τμ με 35τμ. παταρι & 90τμ υπογειο & εισοδημα 1000€ το μήνα -Καταστημα επι της Ειρηνης, 27τμ. -Επι της Π.Ε.Ο Κατ/νης-Θεσ/κης 6000τμ. διπλα στο LIDL

//////////////////////////////////// ΑΚΙΝΗΤΑ ////////////////////////////// ΠΩΛΕΙΤΑΙ: μονοκατοικία στην οδό Εθν. Αντίστασης και πωλείται οικόπεδο 1850 μέτρα κοντά στα ΚΤΕΛ. Πληρ. τηλ. 6977 884870 ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό οικόπεδο 385 τμ (Σ.Δ. 0,8) περιοχή Καπνικός Σταθμός, κοντά στο Δημαρχείο. Πληρ. τηλ. 6976 695880 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: διαμερίσματα 3άρια, 2άρια πολυτελούς κατασκευής και γκαρσονιέρες. Πληρ. τηλ. 6944 470111 κος Ράπτης Ιωάννης ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα Ε=165,00 τμ, με σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας και με αυτόνομη άδεια οικοδομής (πυλωτή και δύο όροφοι, από 70.00 τμ ο κάθε όροφος μεζονέτα) στην περιοχή των Ευαγγελικών επί της οδού Αγησιλαου. Πληρ. τηλ. 6944 372687 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 365 τμ γωνιακό στην οδό Ευκλείδη και Σεφέρη με θέα στην 19ης Μαϊου το Αγαλμα των Ποντίων και το 7ο Γυμνάσιο Κατερίνης, με κάλυψη 60% επί του οικοπέδου (ώρες καταστημάτων). Πληρ. τηλ. 23510 39777, 6978 559334-36

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργιο οροφοδιαμέρισμα 125 τμ στον 2ο όροφο οικοδομής επί της οδού Αγίου Δημητρίου 69Β. 3Δ,2WC,10τμ αποθήκη στο υπόγειο, ατομική θέρμανση, ατομικό πάρκιγκ, ηλιακός θερμοσίφωνας, τέντες κα. Πληρ. τηλ. 6974407466

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στην Ανδρομάχη στην οδό Δικαιοσύνης 18. Πληρ. τηλ. 23510 75812, 6979 687991

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 τμ από ιδιώτη με άδεια για μεζονέτα 200 τμ περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Πληρ. τηλ. 6936118894. Τιμή 80.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 6 στρ. στον Κάτω Αγιάννη πολύ κοντά στο χωριό. Πληρ. τηλ. 6976776255 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα ανακαινισμένο στη Θεσσαλονίκη κοντά στα Πανεπιστήμια απέναντι από τη Ροτόντα. Διαθέτει δύο δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, WC. Τιμή 95.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6979 985665, 6972 823840 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 200 τμ στον ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ σε πολύ καλή θέση. Τιμή 80.000 Ε Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο

κεντρικό Ε=520 τμ με πρόσωπο 20μ. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργια γκαρσονιέρα 60 τμ μικτά, 47 τμ καθαρό στην οδό Νικομηδείας 11, τιμή 65.000 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 38992, 6972 027457 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 85 τμ πολύ κοντά στη Δημαρχεία, τιμή 300.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα σε πεζόδρομο 75 τμ με υπόγειο και πατάρι. Φέρει εισόδημα 1100 το μήνα. Τιμή 400.000 Ε. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ρετιρέ επί της Φιλίππου 82 (έναντι Αγίας Αννης) με Σ, Κ, 3 μεγάλα δωμάτια, 2 WC, 3 αποθήκες και θέση στάθμευσης. Πληρ. τηλ. Ι. Διαμαντίδης τηλ. 23510 38992 και 6972 027457 Σε 250 τμ οικόπεδο πωλείται τριόροφη οικοδομή στα μπετά, στην Ολυμπιακή Ακτή. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνολόγοςμηχανικός Δομικών Εργων ή Εργων Υποδομής για απασχόληση σε τεχνική

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ στελέχη άνω

Στην Γρίτσα Λιτοχώρου Ν. Πιερίας σε απόσταση 50 μέτρων από την θάλασσα σε καταπράσινο περιβάλλον, ενοικιάζονται οροφοδιαμερίσματα άριστης κατασκευής, (2Δ,Σ,Κ) πλήρως επιπλωμένα και εξοπλισμένα για σαιζόν (ή για όλο τον χρόνο τζάκι-κεντρική θέρμανση). Πληρ. τηλ. 6977 241877, 23510 33873, 23520 61207

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 85 τμ σε κεντρικό δρόμο τιμή ενοικίου 600 Ε. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 23510 75207, 6944 727360 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα στην Καμάρα 80 και 40 τμ. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα (καινούργιο) 3Δ,Σ,Κ, 2WC, ωρομέτρηση, πάρκιγ, περιοχή Σταθμού. Τιμή ενοικίου 360 Ε. Πληρ. Μεσιτικό "Μετανάστης" τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μαγαζί 24 τμ στον κεντρικό δίπλα στα γραφεία της ΔΕΗ, με πατάρι, WC, κατάλληλο για γραφείο ή για δουλειά που δεν χρειάζεται μεγάλο χώρο. Ανακαινίζεται ελαφρώς. Τιμή 250 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 36300

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 128 τμ γωνιακή ισόγεια μονοκατοικία 3Δ,Σ,Κ, μπάνιο, τζάκι, ενεργειακό και 65 τμ ημιυπόγειο. Περιοχή Περίσταση. Μεσιτικό γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 6977 353548, 73013

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 75 τμ επιπλωμένο και με ηλεκτρικές συσκευές με κεντρική θέρμανση στην οδό Αδριανουπόλεως 13. Πληρ. τηλ. 23510 36014, 6973 237027

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 90 τμ 1ος όροφος, διαμπερές, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, ωρομέτρηση, χώρος στάθμευσης. Τιμή 320 Ε. Περιοχή Νοσοκομείο. Μεσιτικό γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 6977 353548, 73013

ENOIKIAZONTAI διαμερίσματα στο κέντρο της πόλης με θέση στάθμευσης. Γκαρσονιέρες και δυάρια σε νεόδμητη οικοδομή. Πληρ. τηλ. 6977 323148 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στην Θεσσαλονίκη κοντά στα Πανεπιστήμια απέναντι από την Ροτόντα. Δύο δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, air condition, ψυγείο, ηλεκτρική κουζίνα 400 Ε. Πληρ. τηλ. 6979 985665

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 95 τμ 2ος όροφος, διαμπερές 2Δ,Σ,Κ, μπάνιο, ωρομέτρηση. Τιμή 350 Ε. Περιοχή Αστικά. Μεσιτικό γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 6977 353548, 73013 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 60 τμ γκαρσονιέρα 1ος όροφος ΣΔ,Δωμ., μπάνιο, ωρομέτρηση 3 ετών (χωρίς κοινόχρηστα). Περιοχή ΙΚΑ. Τιμή 280 Ευρώ. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «ΘΑΝΟΣ» τηλ. 23510 73013, 6977 353548

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 56 τμ σε πεζόδρομο, κατάλληλο για καφενείο και ουζερί. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 57 τμ σε πεζόδρομο 1ος όροφος. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα με ωρομέτρηση πλήρως επιπλωμένη. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6979 862459

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 50 τμ στην Πλατεία Ελευθερίας στον 1ο όροφο. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6976 424203

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Αγορές - Πωλήσεις - Ακινήτων στα παράλια του Ιονίου 

ǹıIJȣȞȠȝȓĮ DZȝİıȘįȡȐıȘ ȉȡȠȤĮȓĮ  ǻȘȝȠIJȚțȒǹıIJȣȞȠȝȓĮ ȆȣȡȠıȕİıIJȚțȒ ȁȚȝİȞĮȡȤİȓȠ ȅȉǼȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȅȉǼǺȜȐȕİȢ ǻǼǾ  ǻǼȊǹȀ  ǻǼȊǹȀǺȜȐȕİȢ ǼʌȚȝİȜȘIJȒȡȚȠȆȚİȡȓĮȢ ǻȅȊǹǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǺǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȅǹǼǻ  ȉİȜȦȞİȓȠ  ǻĮıĮȡȤİȓȠ ȃȅȈȅȀȅȂǼǿȅ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȇĮȞIJİȕȠȪ   ǼʌİȓȖȠȞIJĮ ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ ȀǹȁȅȈȈǹȂǹȇǼǿȉǾȈ

ȇĮȞIJİȕȠȪ  ȅȡșȠʌİįȚțȒ ȂĮȚİȣIJȚțȒ ȀȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȀȊȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ǼȀǹǺ  ȌȣȤȚĮIJȡȚțȩȃȠıȠțȠȝİȓȠ ȆȑIJȡĮȢȅȜȪȝʌȠȣ ȈȊīȀȅǿȃȍȃǿǼȈ ǹıIJȚțȐȁİȦijȠȡİȓĮȀĮIJİȡȓȞȘȢ  ȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ   ǹʌȠșȒțȘȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȀȉǼȁȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȅȈǼȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȉǹȄǿ ȈȦȝĮIJİȓȠǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞȅįȘȖȫȞȉǹȄǿ  ȇĮįȚȠIJĮȟȓȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȈȦȝĮIJİȓȠȇĮįȚȠIJĮȟȓ ³ȅDZȖȚȠȢȋȡȚıIJȩijȠȡȠȢ´ ȉǹȄǿȀȠȡȚȞȠȪ ǵȜȣȝʌȠȢȉǹȄǿ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ȆȚȐIJıĮȄȘȡȠȝİȡȓIJȠȣ ȆȚȐIJıĮȈȣȞIJȡȚȕȐȞȚ ȅǻǿȀǾǺȅǾĬǼǿǹ ([SUHVV6HUYLFH +HOODV6HUYLFH 3LHULD6HUYLFH ȀȉǼȅ  .7(2$8729,6,21 ǿǻǿȍȉǿȀȅȀȉǼȅ Ǽȁȉǹ ȀĮIJİȡȓȞȘ  ȀȓIJȡȠȢ  ȀȠȜȚȞįȡȩȢ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ǹȚȖȓȞȚȠ  ȀȠȡȚȞȩȢ  ȁİʌIJȠțĮȡȣȐ ȂİșȫȞȘ  ȆȜĮIJĮȝȫȞĮȢ ȃȅȂǹȇȋǿǹȆǿǼȇǿǹȈ ǻǾȂȅǿȃȆǿǼȇǿǹȈ ǻȒȝȠȢȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȒȝȠȢǹȚȖȚȞȓȠȣ ǻȒȝȠȢǹȞĮIJȠȜȚțȠȪȅȜȪȝʌȠȣ  ǻȒȝȠȢǻȓȠȣ ǻȒȝȠȢǼȜĮijȓȞĮȢ ǻȒȝȠȢȀȠȜȚȞįȡȠȪȢ ǻȒȝȠȢȀȠȡȚȞȠȪ ǻȒȝȠȢȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ǻȒȝȠȢȂİșȫȞȘȢ ǻȒȝȠȢȆĮȡĮȜȓĮȢ ǻȒȝȠȢȆȑIJȡĮȢ ǻȒȝȠȢȆȚİȡȓȦȞ ǻȒȝȠȢȆȪįȞĮȢ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Α) ΚΟΥΪΜΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ 17, ΤΗΛ. 36812 Β) ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 39, ΤΗΛ. 36815

ΠΩΛΕΙΤΑΙ δικαίωμα δόμησης καταστήματος υπ. 200, ισ.200, Α' όροφο 200 σε συγκρότημα καταστημάτων σε επαρχιακή οδό

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 391 τμ περιοχή Σταδίου μετά των Βαλαωρίτου

ȅǿȀȅǻȅȂǿȀǼȈǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ

ȀȆǹȉȈǾȈ

ΣΤΑΔΙΟ πωλείται οικόπεδο 250 τμ γωνιακό τέρμα Γοργοποτάμου. Τιμή 75.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 140 τμ, 3Δ,Σ,Κ,2 WC, τζάκι, αποθήκη στο υπόγειο και πάρκιγκ στην επέκταση Ευαγγελικών

ǹīȁǹȊȇǹȈǻǿȆȁǹȈȉȅǼȇīȀǼȃȉȇȅ ȉȘȜ

ǿǻǿǹȂǹȃȉǿǻǾȈ ǹȆǿȆǼȇǿǻǾȈ

ΣΤΑΔΙΟ Πωλείται οικόπεδο 260 τμ ενδιάμεσο. Τιμή 75.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε=273 τμ κοντά στο 3ο Λύκειο προς Γανόχωρα. Τιμή 65.000 Ε

ǼȀȉǿȂǾȈǼǿȈǹȀǿȃǾȉȍȃ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μεταχειρισμένο 100 τμ 2 ΔΣΚ κεντρικότατο 1ος όροφος, διαμπερές. Τιμή 73.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 770 τμ δίφατσο. Τιμή 225.000 Ε στη Νέα Ζωή

ΑΣΤΙΚΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 4ου ορόφου Ε=165 τμ καθαρά, 3Δ,Σ,Κ, τζάκι, 2 WC ηλιακό σε ανοιχτό μέρος με δικαίωμα ατομικού λέβητα, σε αριστη κατασταση Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο κεντρικό Ε=520 τμ με πρόσωπο 20μ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα ρετιρέ δεκαετίας (περιοχή "Ευκαρπίδη") Ε=111 και Ε=90, 2Δ,Σ,Κ, σε άριστη κατάσταση ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 20 στρεμ. στον Κ. Αγιάννη τιμή 50.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 260 τμ με άδεια πυλωτής και 2 ορόφων από 115 τμ ο όροφος πί-

των 25 ετών για πλήρωση του τμήματος πωλήσεων μεγάλης Πολυεθνικής Εταιρείας. Απαραίτητο απολυτήριο Λυκείου. Πληρ. τηλ. 6937 275000

άρτια γνώση Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας και σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης. Ανάλογη εμπειρία στο χώρο θα κριθεί ως επιπλέον προσόν. Παρακαλούμε όπως αποστείλατε βιογραφικά σημειώματα στο fax 23510 37818. Ε-mail: elizabeth@ fortrans.gr

ΕΤΑΙΡΕΙΑ μεταφορών και Logistics με δυναμική παρουσία στο χώρο ζητά: υπάλληλο γραφείου με

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 τμ σε πάροδο της 7ης Μεραρχίας. Τιμή 90.000 Ε.

ȉȘȜ țȚȞ 

σω από τα ΚΤΕΛ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα καινούργιο πριν τη Νομαρχία 3 Δ,Σ,Κ, WC με κλειστό πάρκιγκ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 70 τμ 2ος όροφος κεντρική 18 ετών με δικαίωμα κατασκευής ατομικού λέβητα. Τιμή 52.000 Ε

Επέκταση Ευαγγελικών κον΄τα στο 3ο Λύκειο πωλείται οικόπεδο 500 τμ και 250 τμ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα σε δυόροφη οικοδομή με ατομικό λέβητα και κλειστό γκαράζ 8ετίας 2 ΔΣΚ και τζάκι περιοχή Μαρτίου

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα 100 τμ 90τμ 2Δ,Σ,Κ, WC με ατομική θέρμανση κλειστό πάρκιγκ υπόγεια αποθήκη και μεγάλα μπαλκόνια σε υπό ανέγερση οικοδομή

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα δεκαετίας στο Κτηνιατρείο, 3 Δ,Σ,Κ, WC, με θέση κλειστού γκαράζ. Τιμή 110.000 Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολοκαίνουργιο διαμερισμα ετοιμοπαράδοτο 105τμ 2Δ, σαλόνι, κουζίνα, WC και πάρκινγκ, κεντρικό

īțĮȡıȠȞȚȑȡĮIJȝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο απέναντι από το κολυμβητήριο γωνιακό 250 τμ 60.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα 140 τμ πενταετίας και με γκαρσονιέρα 40 τμ στο ισόγειο έναντι Δασαρχείου σε άριστη κατάσταση .

ĭȚȜȓʌʌȠȣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε 144 τμ κεντρικότατο ΣΔ2 με παλιά διόροφη κατοικία

Πωλείται κτήμα επαγγελματικό 8 στρεμ., τέρμα Μαρτίου (απέναντι από την SCODA)

Πωλείται: Ε μεζονέτα 131 τμ 3Δ,Σ,Κ 3(WCλουτρά) πυλωτή 66 τμ με 25 τμ κλειστή είσοδο + αποθήκη, στέγη + αποθήκη+περιτοίχηση (μπετόν). Βλέπει σε ΚΧ-πάρκο, στο σοβά. Τιμή 125.000 Ε. Περιοχή Ν. Ζωής Ευαγγελικά

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο προς Ολυμπιακή Ακτή με μεγάλο πρόσωπο Ε-10.000 τμ επάνω στον Επαρχιακό δρόμο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα στον Σβορώνο με υπόγειο 120 τμ Σαλοκουζίνα, 140 τμ + WC, 1ος όροφος 120 τμ με 4 δωμάτια και λουτρό και σοφίτα 60 τμ σε γωνιακό οικόπεδο σε άριστη κατάσταση

Περιοχή ΚΤΕΛ. Πωλούνται: μεζονέτες 160 τμ 3Δ,Σ,Κ 3 (WC-λουτρά) πυλωτή 85 τμ με στέγη+περίφραξη στο σοβά Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο γωνιακό 1000 τμ ή πωλείται και το μισό

ȂȓĮİʌȓıțİȥȘıIJȠīȡĮijİȓȠȝĮȢșĮıĮȢȕȠȘșȒıİȚȞĮįİȓIJİʌȜȒșȠȢĮțȚȞȒIJȦȞ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ȃȚțȠȝȘįİȓĮȢ įȣȐȡȚIJȝ ǹȖȓĮǹȞȞĮȇİIJȚȡȑIJȝ ǻĮȖțȜȒ ǻȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮIJȝ ȅȜĮIJĮįȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮ įȚĮșȑIJȠȣȞșȑıİȚȢıIJȐșȝİȣıȘȢ

Ευκαιρία ΠΩΛΕΙΤΑΙ HUNDAI Coupe, δερμάτινα καθίσματα, ABS, αερόσακους σε πολύ καλή κατάσταση, καινούργια λάστιχα, μοντέλο 2001. Πληρ. τηλ. 6948 801970 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ford Mondeo 1600 σε άριστη κατάσταση. Τιμή 2.500 Ε. Πληρ. τηλ. 6974 110521

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ENOIKIAΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ αγροτεμάχια 22.800 στρ. στον Σβορώνο, 4 στρμ. στα Ευαγγελικά και 4.500 στρμ. στο Πολυκλαδικό για όλες τις καλλιέργειες. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187, 6976 424203

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός φροντιστηρίου και πλούσιο υλικό Αγγλικών και Γαλλικών λόγω συνταξιοδότησης. Πληρ. τηλ. 6972 191807 ΠΩΛΕΙΤΑΙ studio 25 τμ (άριστη κατάσταση-επιπλωμένο) 1Δ,Σ,μπάνιο, ημιόροφος, περιοχή Λάρισα - κέντρο. Τιμή 25.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση Play cafe στην Παραλία. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος τηλ. 23510 47497, 6976 760579

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα περιοχή Γυμναστηρίου 3Δ,Σ,Κ, χωρίς κοινόχρηστα ενοίκιο 350 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γωνιακά καταστήματα 40 τμ με υπόγειο και πατάρι, πάνω στον Εγγλέζικο. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 γκαρσονιέρες καινούργιες με ωρομέτρηση χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλο γωνία κλασσική καθώς επίσης και σκρίνιο Βερόνας σε άριστη κατάσταση. Πληρ. τηλ. 23510 75812 ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλυντήριο ρούχων μάρκας Μπλούμερκ 7 κιλών γερμανικό, σε άριστη κατάσταση 2 ετών 250 Ε και ένα ψυγείο Σάουμπλόρεντ καινούργιο 250 Ε λόγω αναχώρησης. Πληρ .τηλ. 6974 746340 κος Σάββας ΠΩΛΕΙΤΑΙ φουρνάκι για GEL νυχιών από γερμανία, μαζί με τα νύχια 50 Ε. Πληρ. τηλ. 6933 084367

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τμ σε άριστη κατάσταση 2 Δ,Σ,Κ,WC και μπάνιο, ατομική θέρμανση στον πεζόδρομο. Τιμή ενοικίου 320 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 23510 75207, 6944 727360

ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Κυρία Ελληνίδα ζητά εργασία για φροντίδα και φύλαξη παιδιών και ηλικιωμένων, με προϋπηρεσία. Πληρ. τηλ. 23510 73958, 6989 394201 Πτυχιούχος ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Ελληνίδα με εξειδίκευση στη νοσηλευτική χειρουργείου αναλαμβάνει υπεύθυνα κάθε είδους περιστατικό, περιποίηση ασθενούς στο σπίτι, νοσηλευτικές πράξεις, δυνατότητα διανυκτέρευση. Τιμές λογικές. Πληρ. τηλ. 6974 227102, 23510 46933

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τμ (καινούργιο λουξ κατασκευής) 2Δ,Σ,Κ,WC ατομική θέρμανση, τζάκι, χώρος στάθμευσης περιοχή Μαρτίου. Τιμή ενοικίου 400 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο "Μετανάστης". Τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικής γλώσσας παραδίδει ιδιαίτερα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, χρήση μόνο Αγγλικής γλώσσας, παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό, χαμηλές τιμέ.ς Πληρ. τηλ. 6993 776727

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα περιοχή Συντριβανίου 2Δ,Σ,Κ,2WC κεντρική θέρμανση σε πολύ καλή κατάσταση. Ενοίκιο 285 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

Μαθηματικά παραδίδονται από μαθηματικό ΑΠΘ με μεταδοτικότητα και εμπειρία από φροντιστήρια της Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνη προετοιμασία κατεύθυνσης Γ' Λυκείου για Πανελλήνιες. Τακτικά διαγωνίσματα. Μετεξεταστέοι. Δωρεάν φροντιστηριακά βοηθήματα. Ολο το καλοκαίρι τηλ. 6945 773298

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 85 τμ στο κέντρο στον 1ο όροφο. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187 e-mail:estia6@otenet.gr

Ǿ)4+(//$6ǽǾȉǹ ǹȃȉȇǼȈȀǹǿīȊȃǹǿȀǼȈ ȂǼȅȇǼȄǾīǿǹǻȅȊȁǼǿǹ ȀǹǿǹȃǼȈǾȈȉǾȃ ǼȆǿȀȅǿȃȍȃǿǹ īǿǹȉȅȉȂǾȂǹ ȆȇȅȍĬǾȈǾȈȀǹǿ ǻǿǹĭǾȂǿȈǾȈǾȁǿȀǿǹ ȀǹȉȅǿȋȅǿǿȋǼ ǺǿȅīȇǹĭǿȀȅJURX VHOD#JPDLOFRP

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

////////////////////////////////////// ENOIKIAΣEIΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ //////////////////////////////////// ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 40 τμ γκαρσονιέρα 1ος όροφος, ΣΔ, Δωμ., μπάνιο, ντουλάπα, ωρομέτρηση 4ετίας. Περιοχή Κέντρο. Τιμή 240 Ευρώ. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «ΘΑΝΟΣ» τηλ. 23510 73013, 6977 353548

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 550.000 Ε Μονοκατοικία - 1 στρέμμα 72.000 Ε Μεζονέτα 200 τμ - 4 στρέμματα 65.000 Ε Γκαρσονιέρα - γκαράζ 87.000 Ε Δυάρι καινούργιο 118.000 Ε τριάρι καινούργιο 93.000 Ε Οροφοδιαμέρισμα 5 ετών διπλοκατοικία Πληρ. τηλ. 6976 794679

Aνεξαρτησίας 17 ΠΑΡΓΑ τηλ.: 2684031767 www.ionion-realestate.com

Από βιοτεχνία ζητούνται πωλητές πωλήτριες με πείρα στις πωλήσεις για εξωτερική εργασία, με καλές αποδοχές. Δίπλωμα απαραίτητο. Πληρ. τηλ. 23510 74712

ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Επεκταση Ευαγγελικά πωλουνται καινουργια διαμερίσματα 90+95 τμ 2Δ,Σ,Κ, τζάκι, αποθήκη, ατομικό λέβητα και κλειστό πάρκιγκ

¬©¡¬Ÿ¡§­¥¡§­

ΑΟΘ και ΔΙΟΙΚΗΣΗ, παραδίδονται από έμπειρο καθηγητή, με τακτικά διαγωνίσματα και εκπαιδευτικό υλικό. Τιμές φροντιστηρίων. Πληρ. τηλ. 6982 471449

Μεσιτικό γραφείο

www.katerinirealestate.gr

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κρέσνας 5 και Ζαλόγγου γωνία Κατερίνη ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 134) Σε 165 τ.μ. μεζονέτα στο σοβά με σκεπή πίσω από το Γαλαξία 135) Μεζονέτες στο σοβά ή τελειωμένες πίσω από τα ΚΤΕΛ 136) 80 τ.μ. 3ος όροφος 2Δ, περιοχή κοντά στη Λαϊκή Αγορά. 137) Τριωροφη οικοδομη στο τουβλο στην επεκταση Ευαγγελικων. 125 τμ 1ος οροφος 138) Στην Πλακα σε 1 στρεμμα οικοπεδο μεζονετα στα τουβλα 139) Καινούργια διαμερίσματα 65 τμ περίπου στην Λεπτοκαρυά 50 μέτρα από την θάλασσα ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ 256) 80 τ.μ. 2 Δ – 2ος όροφος οδός Σκρά. 257) 100 τ.μ.διαμέρισμα στη Μαρτίου με πάρκινγκ και ωρομέτρηση 258) Σε 205 τμ. οικόπεδο ισόγεια μονοκατοικία στην Περίσταση. 259) Επαγγελματική Στέγη 162 τμ βλέπει πλατεία Δημαρχείου 260) Σε διώροφη οικοδομή μέσα από τον Εγγλέζικο διαμέρισμα 2ος όροφος 150 τμ στον σοβά 261) 52 τμ 2ος όροφος, air condition, τέντες στην Ολυμπιακή Ακτή 262) Στα Αστικα 85 τμ 2 Δ,τζακι, 2ος οροφος 263) Κεντρικο διαμερισμα 58 τμ στον 4ο οροφο καταλληλο και για επαγγελματικη στεγη. 264) Περιοχή ΙΚΑ – Βατάν σε 3ώροφη οικοδομή οροφοδιαμέρισμα 1ος όροφος, 132 τμ, 3ΔΣΚ, ηλιακό, ατομικός λέβητας, συναγερμός κτλ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 251) Σε 500 τμ οικόπεδο μονοκατοικία με σκεπή στη Νεοκαισάρεια 321) σε 200 τ.μ. οικόπεδο με συντ. 1,2, 70 τ.μ. παλιά μονοκατοικία κοντά στο πάρκο. 328) Τριώροφη οικοδομή στο τούβλο στην επέκταση Ευαγγελικών, 125 τ.μ ο όροφος. 346) Σε 340 τ.μ. οικόπεδο διώροφη οικοδομή με σκεπή στο Σβορώνο. 349) Σε 206 τμ γωνιακό οικόπεδο μεζονέτα στην Περίσταση 350) Μεζονέτα σε άριστη κατάσταση κοντά στο γήπεδο του Πιερικού 3 ετών. 351) Μονοκατοικία 50 τμ στα τούβλα στο Παλιό Ελατοχώρι κεντρικό οικόπεδο 352) Μονοκατοικια 100 τμ σε 290 τμ οικοπεδο στην επεκταση Ευαγγελικων 353) Μονοκατοικια 86 τμ σε 1250 τμ οικοπεδο στο Κιτρος 354) Μονοκατοικια 120 τμ σε 1060 τμ οικοπεδο στον οικισμο Πανοραμα Γανοχωρας με ωραια θεα ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 442) Κατάστημα 340 τ.μ. με 500 μ. οικόπεδο επί της Θεσσαλονίκης. 443) Κατάστημα 65 τ.μ. με 75 τ.μ. 2ο όροφο επί της Εθν. Αντίστασης. 445) 40 τ.μ. +40 τ.μ. πατάρι οδός Κρέσνας 446) 100 τ.μ. +120 τ.μ. υπόγειο καινούργιο κοντά στο δημαρχείο. 449) Πωλούνται θέσεις σε υπόγειο πάρκιγκ στην πλατεία Βενιζέλου

Τηλ./FAX. 23510-47497, κιν: 6976 760579

450) 80 τμ με πατάρι στην Ολυμπιακή Ακτή 451) 32 τμ κατάστημα και 72 τμ διαμέρισμα πωλούνται μαζί στην οδό Ζαλόγγου 452) Πωλείται 140 τμ 2ος όροφος διαμπερές επαγγελματική στέγη, βλέπει πλατεία 453) 22 τμ κλειστο παρκιγκ κοντα στο συντριβανι 454) Σε 403 τμ μέτρα κεντρικό οικόπεδο στην Βροντού με ισόγειο μαγαζί 120 μέτρα, 1ος όροφος 120 τμ διαμέρισμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 903) Ενοικιάζεται βενζινάδικο με πλυντήριο εν ενεργεία. ΟΙΚΟΠΕΔΑ 535) 451 τ.μ. οικόπεδο στην Καλλιθέα μέσα στο χωριό. 551) 1200 τμ. στον Κούκο με θέα 568) 800 τ.μ. +300 τ.μ. οικόπεδο στην Παραλία 571) 300 τμ. οικόπεδο στο Ελατοχώρι στο Παλιό χωριό 578) 291 τ.μ. νότιο στην Περίσταση 579) 500 τ.μ. οικόπεδο στην Ολ.Ακτή 581) 400 τ.μ. οικόπεδο κεντρικό στο Σβορώνο 585) 340 τ.μ. δίπλα στη Νομαρχία 586) 360 τ.μ. στην επέκταση Σταδίου 587) 455 τ.μ. οικόπεδο στην επέκταση Σταδίου δίπλα στον Αγροτικό Συνεταιρισμό. 589) 1500 τ.μ. οικόπεδο Ελατοχώρι, παλιό χωριό μπαίνοντας δεξιά πάνω στο δρόμο. 590) 250 τ.μ. οικόπεδο με άδεια στον 3ο δρόμο Ολυμπιακής Ακτής. 591) 566 τ.μ. οικόπεδο με μεγάλη φάτσα στα Ευαγγελικά προς την Αγία Άννα. 592) 410 τ.μ. οικόπεδο περιοχή Μαρτίου 593) 401 τ.μ. οικόπεδο κοντά στο ΙΚΑ 596) 2500 τ.μ. άρτιο, οικοδομήσιμο στο Μακρύγιαλο 597) 1000 τ.μ. οικόπεδο επέκταση Μαρτίου 598) 800 τ.μ. στη Νεοκαισάρεια 599) Σε 500 τμ οικόπεδο 400 τμ κτίσμα στα μπετά στην Ολυμπιακή Ακτή 600) 1 στρεμ. οικόπεδο στη Νέα Εφεσσο στο ύψωμα με απεριόριστη θέα 601) 400 τμ επέκταση Ευαγγελικών βλέπει Κ.Χ. 602) Πωλείται 450 τμ οικόπεδο στον παραλιακό οικισμό του Κορινού 603) 1280 τμ γωνιακό 800 τμ στον Κάτω Αγιάννη 604) 3.000 τμ στην Καλλιθέα δίπλα στο σχέδιο 605) 2 στρέμματα επαγγελματικό οικόπεδο πριν τον Σβορώνο δεξιά 606) 3Χ400 τμ συνεχόμενα οικόπεδα στον Παραλιακό οικισμό Καλλιθέας 607) 4.300 τμ επαγγελματικό ακίνητο κοντα στον Ενιπέα 608) 3.600 τμ στο 1,2 κατάλληλο για επαγγελματική στέγη 609) 527 τμ δις γωνία στη Νέα Ζωή (τεκές) 610) 725 τμ οικοπεδο στην Καλλιθεα 611) 368) τμ γωνιακό βλέπει Κ.Χ. 25ης Μαρτίου με 19ης Μαϊου

612) γωνιακό 4200 στρ. στο Νέο Κεραμίδι πάνω στο δρόμο για το Νέο Νοσοκομείο ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 629) 4200 στον περιφερειακό Ν. Εφέσου 636) 3200 τ.μ. τεμάχιο στο δρόμο για Μ. Μηλιά οικοδομήσιμο με μεγάλη φάτσα και ωραία θέα. 658) 12 στρεμ. Στον Αγ. Μηνά Ν. Εφέσου. 663) 8 στρέμματα στον δρόμο Σβορώνου- Νεοκαισάρεια 664) 6 στρέμματα πριν την Κατερινόσκαλα πάνω στο δρόμο. 665) Στην επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας 3.350 τ.μ. με τρεις δρόμους κατάλληλο για επαγγελματική στέγη. 666) 3.400 τ.μ. Επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας πίσω από τον Πογιαρίδη. 667) 5.500 τ.μ. χωράφι ανάμεσα στην παλιά και νέα Εθνική οδό. 668) 8 στρέμματα κοντά στα νεκροταφεία 669) 6 στρεμ. Ανάμεσα ΣβορώνοΝεοκαισάρεια 670) 25 στρέμ. μετά το Μαυρονέρι προς το Λόφο. 671) 4,5 στρεμ. πριν από την Παραλία δεξιά πάνω στο δρόμο 672) 2.850 τμ άρτιο οικοδομήσιμο στο δρόμο για Ν. Εφεσσο 673) 6.125 τμ στη Ν. Εφεσσο δίπλα στο Χωριό 674) 9 στρεμ. με ελιές κοντά στην Κονταριώτισσα 675) 4,5 στρεμ. 300 μετρα απο την ΠΕΟ προς Γανοχωρα 676) 9 στρ. αριστερά από τον ΠΕΟ πίσω από την Πυροσβεστική 677) 8,5 στρ. δίπλα στο σχέδιο γωνιακό στην οδό 25ης Μαρτίου 678) 4,5 στρ. στην Γανόχωρα βλέπει Π. Κεραμίδι ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 701) 8 δωμάτια σε 250 τ.μ. στην Ολυμπιακή Ακτή στο δεύτερο δρόμο 716) 16 Ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Παραλία 717) 18 ενοικιαζόμενα δωμάτια σε 500 τ.μ. στην Κατερινόσκαλα 718) 30 δωμάτια με πισίνα στην Ολυμπιακή Ακτή. 719) 5 διπλά και 3 μονά σε καλή κατάσταση στην Ολυμπιακή Ακτή. 720) Σε 800 τμ οικόπεδο 23 δωμάτια ανακαινισμένα με πισίνα, θέρμανση κτλ 721) Σε 400 τμ οικόπεδο στην Παραλία 160 τμ μαγαζί μπροστά στο λιμάνι ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Διαμέρισμα 80 τμ στην Ολυμπιακή Ακτή 3Δ,Σ,Κ επιπλωμένο για σεζόν ή όλο τον χρόνο με αυτόνομη θέρμανση Γκαρσονιέρα κοντά στην Πρόνοια Κατάστημα 37 τμ επί της Κασσάνδρου Σε πεζόδρομο επαγγελματική στέγη με 8Δ 1ος όροφος 4.000 τμ επαγγελματική στέγη στον δρόμο για Παραλία Δυαρι 75 τμ στην επεκταση Ευαγγελικων με τζακι και ατομικο λεβητα


 

Ôñßôç

ËÅÕÊÁ ÊÁÔÁÐËÁÊÙÓÅ ÅÑÃÏËÁÂÉÊÏ ÖÏÑÔÇÃÁÊÉ

" ÐñïóöõãÞ Áìïéñßäç óôçí Åéóáããåëßá Êáôåñßíçò êáôÜ ôçò

¸íùóçò Áãñïôéêþí Óõíåôáéñéóìþí Ðéåñßáò. *** " ÐïëéôéêÜ ìçíýìáôá íáé. ÐïéíéêÜ ãéáôß; *** " ÓõãêÝíôñùóç ãéá ôá áõôïäéïéêçôéêÜ áýñéï ôï âñÜäõ óôï ÁëåîÜíäñåéï óôçí ðáñáëßá ôçò ÐëÜêáò. *** " ÊáðÝëùìá ôïõ ãéáôñïý óôá áíôéðåñéöåñåéáêÜ. *** " ÄõíáìéêÞ áðÜíôçóç áð’ ôï ÷çìéêü ðïõ óôçñßæåôáé êáé óôçí ïéêïãÝíåéá ÆÜííá. *** " Ãéá íá áñ÷ßóïõí ïé ëïãáñéáóìïß: Åêáôüí äýï õðïøçößïõò ÷ñåéÜæåôáé ï êÜèå óõíäõáóìüò óôï ÄÞìï Ïëýìðïõ. *** " Óçìåßùóç ðñïò õðïøçößïõò: Áñ÷éêÜ íá äéáâÜóïõí ôá 286 Üñèñá ôçò íÝáò Áñ÷éôåêôïíéêÞò ôçò Áõôïäéïßêçóçò êáé ôçò ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò. *** " Í. 3852/2010 (ÖÅÊ Á’ 87/07-06-2010). *** " Áò åôïéìÜóïõí êáé êáíÝíá ðñüãñáììá. *** " ÊÜðïéïé íá íáé ðåñéóóüôåñï óïâáñïß êáé ðåñéóóüôåñï õðåýèõíïé. *** " Ï ìåãÜëïò åôïéìÜæåé ôá ÷áñôéÜ ãéá óýíôáîç. *** " Ï ðéï ìåãÜëïò èÝëåé íá îáíáåðéóôñÝøåé. *** " ÅêëïãÝò ìÝ÷ñé ôï ÖëåâÜñç, ìå ëßóôá êáé ðÜëé 3-1 Þ 1-3. *** " Ï åêëïãéêüò íüìïò äåí åñìçíåýåôáé ïýôå áð’ ôá åêëïãïäéêåßá, ïýôå áðü ôéò ÷áñôïñß÷ôñåò ïýôå áð’ ôá êáöåíåßá, ïýôå áðü ôïõò êáèçãçôÜäåò óõíôáãìáôïëüãïõò. Êïñõöþíåôáé ç áãùíßá ôùí õðïøçößùí ôùí Ðáíåëëáäéêþí, êáèþò ïé êáèçãçôÝò óõíå÷ßæïõí ôçí áðï÷Þ ôïõò áðü ôá âáèìïëïãéêÜ êÝíôñá. Å óõíåäñéÜæåé ðÜëé óÞìåñá ñßôç ðñïêåéìÝíïõ íá áðïöáóßóåé åÜí ïé êáèçãçôÝò èá óõíå÷ßóïõí ôçí áðï÷Þ áðü ôç äéüñèùóç ôùí ãñáðôþí, áíôéäñþíôáò ìå áõôüí ôïí ôñüðï óôçí ðåñéêïðÞ ôùí áðïæçìéþóåþí ôïõò. çí ßäéá óôéãìÞ ôï õðïõñãåßï Ðáéäåßáò, óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò, åßíáé Ýôïéìï íá áíôéìåôùðßóåé ôï åíäå÷üìåíï íá óõíå÷éóôåß ç áðï÷Þ ôùí âáèìïëïãçôþí, åíþ ôï áââáôïêýñéáêï åîÝôáóå ôï åíäå÷üìåíï ç äéüñèùóç ôùí ãñáðôþí íá áíáôåèåß óå Üëëïõò êáèçãçôÝò óôá âáèìïëïãéêÜ üðïõ äåí õðÜñ÷åé áðï÷Þ. ëýóç ôçò ìåôáöïñÜò ôùí ãñáðôþí óå Üëëá êÝíôñá, ðÜíôùò, öáßíåôáé íá áðïêëåßåôáé êáèþò ðñüêåéôáé ãéá äýóêïëç äéáäéêáóßá óôçí ïðïßá èá ðñÝðåé íá åìðëáêïýí êáé áóôõíïìéêÝò äõíÜìåéò. ï âÝâáéï åßíáé üôé áêüìá êáé áí ëÞîåé óÞìåñá ç áðï÷Þ ôùí âáèìïëïãçôþí, ç áíáêïßíùóç ôùí âáèìïëïãéþí èá êáèõóôåñÞóåé êáôÜ ðåñßðïõ äýï åâäïìÜäåò.

22 Éïõíßïõ 2010

Åíáò 33÷ñïíïò íåêñüò êáé äýï ôñáõìáôßåò ÓÔÏ ÄÑÏÌÏ ÍÅÁÓ ÅÖÅÓÏÕ - ÂÁÑÉÊÏÕ

Öïâåñü ôñï÷áßï äõóôý÷çìá óõíÝâç ÷èåò ìåôÜ ôéò ôñåéò óôïí äñüìï ÍÝáò ÅöÝóïõ - Âáñéêïý, üôáí ìéá ôåñÜóôéá ëåýêá, ç ìïíáäéêÞ ðïõ õðÞñ÷å óôï óçìåßï äßðëá áðü ôï äñüìï, îåñéæþèçêå êáé ðëÜêùóå äéåñ÷üìåíï åñãïëáâéêü öïñôçãÜêé, ìå áðïôÝëåóìá íá âñåé ôñáãéêü èÜíáôï ï Ýíáò áðü ôïõò åðéâÜôåò ( ï óõíïäçãüò, áëâáíéêÞò êáôáãùãÞò 33 åôþí) êáé íá ôñáõìáôéóèïýí Üëëïé äýï, ïé ïðïßïé íïóçëåýïíôáé óôï ãåíéêü íïóïêïìåßï Êáôåñßíçò.

Óå áðüãíùóç ïé áãñüôåò ôïõ Áéãéíßïõ êáé ôïõ Êáôá÷Ü

Äåßôå ôïí áðßóôåõôï åðáããåëìáôßá ôé Ýêáíå. Áöïý ôïõ æÞôçóáí íá îçëþóåé ôçí ðéíáêßäá ðïõ ðáñÜíïìá åß÷å ôïðïèåôÞóåé ðÜíù áðü ôï ôïýíåë óôçí õðüãåéá äéÜâáóç óôï óôáèìü, óêÝöôçêå íá ôçí ôïðïèåôÞóåé ðÜíù áðü ôï ôïýíåë óå Ýíá ü÷çìá ìïíßìùò ðáñêáñéóìÝíï åêåß...

ÁÐÏ ÔÉÓ ÊÁÔÁÓÔÑÏÖÅÓ ÐÏÕ ÐÑÏÊÁËÅÓÅ Ç ×ÁËÁÆÏÐÔÙÓÇ å áðüãíùóç âñßóêïíôáé ïé áãñüôåò ôïõ éãéíßïõ êáé ôïõ Êáôá÷Ü, êáèþò ç éó÷õñÞ ÷áëáæüðôùóç ôçò ÊõñéáêÞò êáôÝóôñåøå ïëïó÷åñþò üëåò ôéò êáëëéÝñãåéåò. çìáíôéêÝò æçìßåò õðÝóôçóáí ôá áêôéíßäéá êáé ôá ñïäÜêéíá ôçò ðåñéï÷Þò, êáèþò êáé êáðíïêáëëéÝñãåéåò. çí ðåñéï÷Þ, åðéóêÝöèçêå ç ôïìåñÜñ÷çò ôïõ Å áðü ôç åóóáëïíßêç, ç ïðïßá åßäå áðü êïíôÜ ôçí êáôáóôñïöÞ ðïõ Ý÷ïõí õðïóôåß ïé áãñüôåò. Ðñüåäñïò ôùí çìïêñáôéêþí ãñïôéêþí õëëüãùí Ðéåñßáò Íßêïò Êïýñôçò, ìéëþíôáò óôï .Â. Ýêáíå ëüãï ãéá ïëïêëçñùôéêÞ êáôáóôñïöÞ, éäéáßôåñá óôá ïðùñïöüñá äÝíäñá, áëëÜ êáé óå êáëëéÝñãåéåò êáðíïý, åíþ ðáñÜëëçëá åêöñÜæåé ôï ðáñÜðïíü ôïõ ãéá ôï üôé äåí åíçìåñþèçêáí áðü ôá êëéìÜêéá ôïõ Å ïé áãñïôéêïß óýëëïãïé ãéá ôçí åðßóêåøÞ ôïõò óôçí ðåñéï÷Þ, þóôå íá äïõí áðü êïíôÜ ôéò æçìßåò.

×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

ÌðÜìðïõóêá

Ï ôüðïò áõôüò ðÝñáóå êñßóåéò êáé êñßóåéò. ÁëëÜ êñßóç ìå ôç ìïñöÞ «ìðÜìðïõóêáò» (îÝñåôå åêåßíç ç ñùóéêÞ êïýêëá ðïõ áíïßãåé êáé åìöáíßæïíôáé ðïëëÝò Üëëåò ìéêñüôåñåò, ç ìßá ìÝóá óôçí Üëëç) ðñþôç öïñÜ áíôéìåôùðßæïõìå. Óôá ôÝëç ôïõ 2008 åß÷áìå ôç ÷ñçìáôïðéóôùôéêÞ êñßóç êáé ðïëëïß âéÜóôçêáí íá ðïõí üôé èá ìáò ðÜñåé îþöáëôóá êáèüôé ç ÷þñá ìáò Ý÷åé ïñéæüíôéá ïéêïíïìßá. Äåí îÝñù, áí ïé åéäéêïß åííïïýóáí üôé óôçí ÅëëÜäá õðÜñ÷åé äéá÷ñïíéêÜ éäéùôéêüò ðëïýôïò óå óõíäõáóìü ìå äçìüóéá öôþ÷åéá áëëÜ ïé ôñÜðåæåò Ýëáâáí êÜðïõ 28 äéò åõñþ, óôéò áñ÷Ýò ôïõ 2009, áí åíèõìïýìáé êáëþò, áðü ôïí Êþóôá ìðáò êáé ìåßíåé êëåéóôÞ ç «ìðÜìðïõóêá» ìå ôá «ìðáìðïõóêïýëéá» ðïõ åß÷å ìÝóá ôçò. Ï Êþóôáò Ýäùóå áõôü ôï ðïóü óôéò ôñÜðåæåò ãéá ôï óùóìü ôïõò, ùò êñáôéêÞ åããýçóç äçëáäÞ, ãéá íá ìðïñÝóïõí ïé ßäéåò óôç óõíÝ÷åéá íá äéáóöáëßóïõí ôéò êáôáèÝóåéò ôùí ðåëáôþí ôïõò. Ôï ßäéï Ýðñáîáí êáé ïé êõâåñíÞóåéò üëùí ôùí áíáðôõãìÝíùí ÷ùñþí ôïõ êüóìïõ ëüãù ôçò êñßóçò ãéá íá ìçí Ý÷ïõìå ôßðïôå ðáñåîçãÞóåéò óÞìåñá ðïõ ðáò íá ðåéò óôï äéðëáíü «ÊáëçìÝñá» êáé åéóðñÜôôåéò Ýíá êáôçöÝò «…ìÝñá» ëåò êáé ìéá æùÞ ëïõöÜñåéò Þ åðéäïôåßóáé óôç æïýëá áðü ôïí êñáôéêü êïñâáíÜ. Êñßóç åìðéóôïóýíçò Ýêñõâå ç «ìðÜìðïõóêá». Ìüëéò Üíïéîå Üñ÷éóáí íá óÝñíïõí ôï ÷ïñü ôá «ìðáìðïõóêüðïõëá». ¸ëëåéììá áîéïðéóôßáò ôùí ðïëéôéêþí, êñßóç èåóìþí êáé áîéþí, Ýëëåéììá ðáéäåßáò, êñßóç áíôáãùíéóìïý óôçí ðáñáãùãÞ êáé íá äïýìå ôé Üëëï èá åìöáíéóôåß. Ôá «ìðáìðïõóêüðïõëá» îåêßíçóáí ôï ÷ïñü ìå óõñôü êáé ï Êþóôáò ôéò Ý÷áóå ôéò åêëïãÝò, ôïí ðåñáóìÝíï Ïêôþâñéï, ßóùò ãéáôß ðñïôéìÜ ãéá Üèëçóç ôï õãñü óôïé÷åßï. Èáõìáôïõñãü Üèëçìá ôï êïëýìðé. Ôéò ðÜëáé ðïôÝ êáëÝò åðï÷Ýò óõíáíôïýóáìå êáé êáìéÜ ôóéðïýñá óôá ñç÷Ü êáé ôç âñßóêáìå øçôÞ óôï ðéÜôï ôï ìåóçìÝñé. Ôþñá ðÜíå êé áõôÝò. Ðñï÷ôÝò ìå ôïí êáýóùíá ôñüìáîá íá âñù ìßá áëëÜ ç óýæõãïò äéáðßóôùóå üôé åßíáé áëëÞèùñç êáé ãé’ áõôü ðéÜóôçêå óôï áãêßóôñé ìáò. Ôçí áðåëåõèÝñùóå, ïðüôå ôï ìåóçìÝñé ãåõìáôßóáìå êáé ðÜëé êëáóéêÜ. ÐáôÜôåò ôçãáíéôÝò, ÷ùñßò áõãÜ. Ôþñá áí ôá áõãÜ áðïõóßáæáí åðåéäÞ Þôáí ÐáñáóêåõÞ êáé åðïìÝíùò íçóôåßá Þ ëüãù ïñíßèùí äõóôïêßáò, áðü ôïí êáýóùíá, èá óáò ãåëÜóù. Åêåßíï ðïõ èõìÜìáé åßíáé üôé ìåôÜ ôçí åêëïãÞ ôïõ Ãéþñãïõ óôçí ðñùèõðïõñãßá ôá «ìðáìðïõóêïýëéá» ôï ãýñéóáí óôïí êáëáìáôéáíü. Äåéíïß ÷ïñåõôÝò, ïé ðåñéóóüôåñïé áðü ôïõò êõâåñíþíôåò, ùò ìáèçôÝò ôïõ ÁíäñÝá ðïõ ôá êáôåß÷å ôá ôóáêßóìáôá óôï ÷ïñü. Åßðáìå ëïéðüí üôé èá ôá óõìâéâÜóïõìå ôá åëëåßììáôá ìå ôçí

åõñùæþíç êáé èá óõììáæåõôïýí ôá «ìðáìðïõóêüðïõëá» åíôüò ôçò ìçôñüò ôïõò áëëÜ öáßíåôáé üôé êáôÜöåñáí íá ìáò ôá ìðïõñäïõêëþóïõí ôá ðñÜãìáôá. Áãñßåøå ç Frau Nein, åßðáìå «Guten Morgen» (êáëçìÝñá) óôçí ôñüéêá êáé áðïêôÞóáìå ôï ìíçìüíéï óýìöùíá ìå ôï ïðïßï èá ÷ïñåýïõìå áðü ôïýäå êáé óôï åîÞò. Ôá ðñþôá âÞìáôá ðÜíôùò èõìßæïõí ôóÜìéêï ãéá öïñìáñéóìÝíïõò ÷ïñåõôÝò. Ïé ðåñéêïðÝò ôùí ìéóèþí óôï äçìüóéï, ôï áóöáëéóôéêü, ïé ñõèìßóåéò ãéá ôçí åñãáóßá ðïõ èá äçìéïõñãÞóïõí íÝá ãåíéÜ åñãáæïìÝíùí ôùí 600 åõñþ (áí áðáéôåßôáé Þ ü÷é äéäáêôïñéêü èá óáò ãåëÜóù) áðáéôïýí ãåñÞ êñÜóç êáé ÷ïñåõôéêÞ äåéíüôçôá. ¢íôå íá äïýìå ðùò èá äéäÜîåé ï åîçíôáðåíôÜñçò ÷ïñïäéäÜóêáëïò óôïõò ìáèçôÝò ôéò öéãïýñåò ôïõ ôóÜìéêïõ, éäéáßôåñá áí åßíáé åðéññåðÞò óôï ëïõìðÜãêï. Ôïí âëÝðù íá ìåôáöÝñåôáé ùò óßãìá ôåëéêü óôï íïóïêïìåßï ãéá… «áðïóéãìáôéóìü»! Ôá «ìðáìðïõóêüðïõëá» üìùò äåí êáôáëáâáßíïõí ôßðïôå êáé ðñéí áðü ëßãåò ìÝñåò ïäÞãçóáí äýï íåüíõìöïõò êáé ôçí ðáñÝá ôïõò óôï ðëùôü Ìïõóåßï «ÁâÝñùö» üðïõ ÷üñåøáí (ãéá ôá 100 ÷ñüíéá ôïõ èùñçêôïý Üñáãå;) åèíéêïýò ÷ïñïýò êáé Þðéáí êé Ýíá ðïôü, Ýôóé ãéá ôçí ðåñßóôáóç. Äåí îÝñù, áí ÷üñåøáí ãéá íá äéêáéþóïõí ôï «ÊáçìÝíå ÌáêñõãéÜííç íá ‘îåñåò ãéáôß ôï ôæÜêéóåò ôï ÷Ýñé óïõ…» ôïõ ðïéçôÞ Íôßíïõ ×ñéóôéáíüðïõëïõ ðïõ ìáò èýìéóå ç ¸ëåíá Áêñßôá áðü ôç óôÞëç ôçò óôá «ÍÅÁ» ôï ðåñáóìÝíï ÓÜââáôï Þ ãéá íá êÜíïõí «ðýñáõëï» ôïí õðïõñãü ¢ìõíáò êáé «âåæïýâéïõò» üëïõò åìÜò. Öáßíåôáé ðÜíôùò üôé ôá êáôÜöåñáí êé áò ìáò óýóôçóå ç ìçôÝñá ôïõ ãáìðñïý ê. Ìáñéãþ íá åðéóêåöèïýìå øõ÷ßáôñï. Äåí îÝñù ôé êÜíáôå åóåßò áëëÜ åãþ óõììïñöþèçêá, åí ôù Üìá, ðñïò ôéò õðïäåßîåéò ôçò ê Ìáñéãþò Þ Ìáñéãïýò; (Êýñéå Ìðáìðéíéþôç ôï ëåîéêü óáò ÷ñåéÜæåôáé óõìðëÞñùóç äéüôé áðïôåëåß ìåãÜëç ðáñÜëåéøç íá ìç óõìðåñéëÜâåôå ôçí ê. Ìáñéãþ óôá éóôïñéêÜ ëÞììáôá ýóôåñá áðü ôüóåò åõåñãåóßåò.) ÅðéóêÝöèçêá ëïéðüí ôïí ïéêïãåíåéáêü ìáò øõ÷ßáôñï ãéá íá ìïõ ðåé, áí ÷ñåéÜæïìáé ðáñáêïëïýèçóç ðïõ ìå åíü÷ëçóå, üôáí åßäá óôçí ôçëåüñáóç ôá ìïíôÝëá íá ëéêíßæïíôáé óôï êáôÜóôñùìá, ðÜíù áðü ôï ãñáöåßï ôïõ ÍáõÜñ÷ïõ Êïõíôïõñéþôç êáé ôïí âñÞêá íá óõíáñìïëïãåß ìéá «ìðÜìðïõóêá»! Áí óïõ åðÝâáëå ðñüóôéìï ç åöïñßá ðÜñå Ýíá áðü ôá ðñÜóéíá ÷áðÜêéá êé Üóå ìå íá êÜíù ðáñÝá ìå ôïí ðüíï ìïõ åßðå êáôçöÞò êáé óõíÝ÷éóå ôç óõíáñìïëüãçóç. Êõñßá Ìáñéãþ óå ðïéï ãéáôñü íá áðåõèõíèþ ôþñá;

ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÊÉÔÑÏÕÓ ÊÁÉ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÉÅÑÁ ÌÏÍÇ ÏÓÉÏÕ ÅÖÑÁÉÌ ÔÏÕ ÓÕÑÏÕ ÊÏÍÔÁÑÉÙÔÉÓÓÁ

ÈÕÑÁÍÏÉÎÉÁ ÉÅÑÏÕ ÍÁÏÕ ÏÓÉÏÕ ÄÁÕÉÄ ÔÏÕ ÅÍ ÅÕÂÏÉÁ ÊÁÉ ÕÐÏÄÏ×Ç ÔÉÌÉÁÓ ÊÁÑÁÓ ÏÓÉÏÕ ÄÁÕÉÄ ÅÉÓ ÉÅÑÁÍ ÌÏÍÇÍ ÏÓÉÏÕ ÅÖÑÁÉÌ ÔÏÕ ÓÕÑÏÕ ÊÏÍÔÁÑÉÙÔÉÓÓÇÓ – ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ (23 ÉÏÕÍÉÏÕ 2010)

ÐÑÏÓÊËÇÓÉÓ

ÌåôÜ ðïëëÞò ðíåõìáôéêÞò ÷áñÜò, óáò ðñïóêáëïýìåí, üðùò ôéìÞóåôå äéá ôçò ðáñïõóßáò óáò, ôçí ëáìðñÜí ôåëåôÞí ôùí Èõñáíïéîßùí ôïõ Éåñïý Íáïý ôïõ Ïóßïõ Äáõúä ôïõ åí Åõâïßá, åéò ôçí ÉåñÜí ÌïíÞí ìáò, ôçí 23çí Éïõíßïõ å.å. çìÝñáí ÔåôÜñôçí êáé þñáí 6çí áðïãåõìáôéíÞí, ôçí ïðïßáí èá ôåëÝóç ï Óåâáóìéþôáôïò Ìçôñïðïëßôçò ìáò ê. Áãáèüíéêïò. Êáô’ áõôÞí, ï Óåâáóôüò ¢ãéïò Êáèçãïýìåíïò ôçò ÉåñÜò ÌïíÞò ôïõ Ïóßïõ Äáõßä, ÃÝñïíôáò Êýñéëëïò êáé Ðíåõìáôéêüò ÐáôÞñ ôçò ÉåñÜò ÌïíÞò ìáò, èá êïìßóç åéò åõëïãßáí êáé ðñïóêýíçóéí ôçí Ôéìßáí ÊÜñáí ôïõ Ïóßïõ Äáõúä. Åê ôçò ÉåñÜò ÌïíÞò

Ï ÓôÝëéïò ÐáðáèåìåëÞò óôçí ðüëç ìáò ôçí ÔåôÜñôç ï ïðïßïò ìáæß ìå ôïí äÞìáñ÷ï èá ìéëÞóïõí óôçí õðü êáôáóêåõÞ ðëáôåßá ôçò Êáôåñßíçò ãéá ôç ÌÜ÷ç ôçò Ðýäíáò. Ç ôåëåõôáßá åêäÞëùóç óôçí ðüëç ìáò áðü ôïí ðïëéôéóôéêü ïñãáíéóìü åíüøåé êáëïêáéñéïý. Ïé óõããñáöåßò ôçò ðüëçò ðåñéìÝíïõí áêüìá íá ðáñïõóéáóôïýí åðéóÞìùò ôá Ýñãá ôïõò.

Óôï Êïéíïâïýëéï ôá åñãáóéáêÜ èåò, ô ìåóçìÝñé ðñáãìáôïðïéÞèçêå Üôõðç óýóêåøç óôï Ýãáñï áîßìïõ õðü ôïí áíôéðñüåäñï ôçò êõâÝñíçóçò åüäùñï ÐÜãêáëï, ôüóï ãéá ôï óöáëéóôéêü üóï êáé ãéá ôéò áëëáãÝò óôéò åñãáóéáêÝò ó÷Ýóåéò åí üøåé ôçò óõæÞôçóçò óôç éáñêÞ ÅðéôñïðÞ Êïéíùíéêþí óöáëßóåùí ôçò ÂïõëÞò êáé ôçò êáôÜèåóçò ôïõ íïìïó÷åäßïõ ãéá ôï óöáëéóôéêü ôçí åôÜñôç. ôç óýóêåøç ìåôåß÷áí åêôüò áðü ôïí õðïõñãü Åñãáóßáò, ï õðïõñãüò éêïíïìéêþí éþñãïò Ðáðáêùíóôáíôßíïõ, ðïäïìþí çìÞôñçò Ýððáò, ï õöõðïõñãüò Åñãáóßáò éþñãïò ÊïõôñïõìÜíçò êáé ï êõâåñíçôéêüò åêðñüóùðïò éþñãïò ÐåôáëùôÞò. ðïöáóßóôçêå íá åéóá÷èïýí óôç ÂïõëÞ ìáæß ìå ôï óöáëéóôéêü Êáé ïé ñõèìßóåéò ãéá ôá åñãáóéáêÜ

w

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010  

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010