Page 1

ÔÅÔÁÑÔÇ 9 ÉÏÕÍÉÏÕ 2010

Åôïò 35ï Áñ.Öýëëïõ 8437

ÔéìÞ Öýëëïõ 0,75 Åõñþ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ ÅêäïôéêÞ åíçìåñùôéêÞ É.ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Ãñáöåßá -Ôõðïãñáöåßá ÂÏÔÓÇ 18 ÔÇË. 38920, 33633, 38606, 46790-92 FAX 20672 www.olympio-bima.gr e-mail ol-bhma@otenet.gr & info@olympio-bima.gr

Ôá ðáðáãáëÜêéá ðÜíôá óôçí åðéêáéñüôçôá

ÌÉÁ ÁÐÏ ... ÔÁ ÉÄÉÁ

ÔÏÕ ÃÉÁÍÍÇ ÊÏÑÏÌÇËÇ

Á

ðü ôçí åðï÷Þ ôïõ ÷ñçìáôéóôçñßïõ Üñ÷éóå íá åíäçìåß, ðÝñéî ôçò ðëáôåßáò Êïëùíáêßïõ êõñßùò, «ï øéôôáêüò ï ëáëßóôáôïò», ðñüèõìïò íá ðñïóöÝñåé åõêáéñßåò ãéá åðåíäýóåéò, ìå ôï áæçìßùôï âÝâáéá. ÓôáäéáêÜ ç «øéôôáêßáóç Þ øéôôÜêùóç» åðåêôÜèçêå óå ïëüêëçñç ôçí åðéêñÜôåéá. Ôá «Ýðåá ðôåñüåíôá» âëÝðåôå, ôáîéäåýïõí ìå ìåãÜëç ôá÷ýôçôá óôçí åðï÷Þ ôùí íÝùí ôå÷íïëïãéþí. Ìüíï ðïõ ç «øéôôáêßáóç» åßíáé èáíáôçöüñïò áóèÝíåéá êáé ìåôáäßäåôáé êáé óôïí Üíèñùðï. ¸ôóé äéÜöïñïé êáéñïóêüðïé êáé áåñéôæÞäåò åôÝèçóáí óôçí õðçñåóßá êåñäïóêïðéêþí óõìöåñüíôùí ìå óêïðü íá ÷áëéíáãùãçèåß ôï ÷ñçìáôéóôÞñéï, ðñÜãìá êáé ôï ïðïßï åí ðïëëïßò åðéôåý÷èçêå ôüôå. ÓõíÞèùò üëïé ïé «øéôôáêïß» åß÷áí êÜðïéá ìõóôéêÞ ðçãÞ ðëçñïöüñçóçò, áðü óõããåíÞ, óõìöïéôçôÞ Þ óõóôñáôéþôç, åñãáæüìåíï óå êáßñéï ðüóôï êÜðïéïõ ÷ñçìáôéóôçñéáêïý ïñãáíéóìïý Ýùò ôç ãñáììáôÝá Þ ôçí ïéêéáêÞ âïçèü êÜðïéïõ åðé÷åéñçìáôßá, ôçí ïðïßá áðïêÜëõðôáí ìå óõíùìïôéêü ôñüðï ìüíï óôïí åíäéáöåñüìåíï, êÜèå öïñÜ êáé óå äéáöïñåôéêü âÝâáéá! ÁðïôÝëåóìá Þôáí íá óõìâåß óôç ÷þñá ìéá áíáäéáíïìÞ åéóïäÞìáôïò ðïõ äåí åß÷å ðñïçãïýìåíï, õðÝñ ôçò åã÷þñéáò êáé îÝíçò ïéêïíïìéêÞò ïëéãáñ÷ßáò öõóéêÜ, êáé óå âÜñïò ôùí ïéêïíïìéþí ôùí ìéêñïìåóáßùí.

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÅÓ ÄÇÌÏÔÉÊÅÓ ÅÊËÏÃÅÓ:

ÐÝíôå ðïñßóìáôá ìå äéáöïñåôéêÜ ðñüóùðá!

¢íïéîáí ïé äéáäéêáóßåò óôï ÐÁÓÏÊ ãéá ôïõò õðïøçößïõò

ãéá ôï Âáôïðáßäé

ÁÍÁÄÅÉÎÇ ÕÐÏØÇÖÉÙÍ ÌÅÓم ÉÍÔÅÑÍÅÔ ÓÅË.3

Ôá ê ü ìì áô á , ü ðù ò áí áì å íü ô áí , ä å í ó õì öþ í çó áí óå ô ßð ïô á Üî é ï ë üã ï õ

ÌÅ ÓÔÏ×Ï ÔÇÍ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÉÊÇ ÅÕÁÉÓÈÇÔÏÐÏÉÇÓÇ

ÓÅË. 5

ÁÍÏÉ×ÔÇ ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÃÉÁ ÐÑÏÔÁÓÅÉÓ

Ï÷ôþ åêáô. ãéá áíôéðëçììõñéêÜ Ýñãá

ÓÅË.5

ÓÔÇÍ Ê.ÌÁÊÅÄÏÍÉÁ

ÓÅË.8

ÊõêëïöïñéáêÝò ñõèìßóåéò óôçí ÅèíéêÞ ËÏÃÙ ÅÑÃÁÓÉÙÍ ÁÓÖÁËÔÏÓÔÑÙÓÇÓ

O ÍïìÜñ÷çò óôç óõíåäñßáóç ôçò ÅðéôñïðÞò ôùí Ðåñéöåñåéþí

Ëïõëïýäéá êáé åíçìåñùôéêü õëéêü ãéá ôïõò ðïëßôåò ôçò Êáôåñßíçò ÌÏÉÑÁÓÁÍ Ï ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÓ ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÓ, ÏÉ ÖÉËÏÉ ÔÏÕ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ ÊÁÉ ÔÏ Ó×ÏËÅÉÏ 2ÇÓ ÅÕÊÁÉÑÉÁÓ

ÓÅË.4

ÓÅË.9 ÓÅË.8

×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

ÊåóÜôéá

¢

ìá ñùôÞóåôå ôïõò ðáëáéüôåñïõò ôùí êáôáóôçìáôáñ÷þí èá óáò ðïõí üôé áíôéìåôþðéóáí êñßóåéò êáé êñßóåéò áëëÜ ôïýôç åäþ ôç öïâÞèçêå ôï ìÜôé ôïõò. ÊáôÜöåñå íá ðëÞîåé áêüìç êáé ôá äéá÷ñïíéêÜ êáôáöýãéá áíáøõ÷Þò ôçò åëëçíéêÞò ïéêïãÝíåéáò, ôéò ôáâÝñíåò. Ãéá íá ðïýìå ôçí ðÜóá áëÞèåéá ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá åß÷áìå ðÜñåé êé åìåßò ôï äñüìï ôï óôñáâü. Ç Ýîïäïò ìåôÜ äçìïóßùí èåáìÜôùí êüíôåøå íá ãßíåé êáèçìåñéíÞ óõíÞèåéá. ÓõíÝðåéá ôçò êïéíùíéêÞò ðñïâïëÞò ðïõ áðáéôïýóå ï íåïðëïõôéóìüò; Öáßíåôáé ðïëý ðéèáíü. Åäþ ðïõ ôá ëÝìå üëïé, Üëëïò ëßãï êé Üëëïò ðåñéóóüôåñï, õðïêýøáìå, üóï íá ðåßôå, óôïí ðåéñáóìü ôçò ÷ëéäÜôçò æùÞò. Ôá êïõôïõêÜêéá êáé ôá ôáâåñíÜêéá ôùí äåêáåôéþí ôïõ ’60 êáé ôïõ ´70, ðïõ åðéóêÝðôïíôáí ïé ìåñïêáìáôéÜñçäåò ìáæß ìå ôéò ïéêïãÝíåéåò, óõíÞèùò êÜèå ÊõñéáêÞ, Üñ÷éóáí óôáäéáêÜ íá èåùñïýíôáé «ìðáò êëáò» êáôáóôÞìáôá áðü ôïõò óýã÷ñïíïõò åõñùÝëëçíåò, ôçò ðñÜóéíçò äñá÷ìÞò ðñþôá êáé ôïõ åõñþ, óôç óõíÝ÷åéá. Ïé åðéäïôÞóåéò ôçò ÅÅ êáé ôá äÜíåéá ôùí ôñáðåæþí åß÷áí âëÝðåôå êáé ôéò åðéðôþóåéò ôïõò óôçí êïéíùíéêÞ æùÞ ôïõ ôüðïõ. ÐáëéÜ õðÞñ÷å åîáÞìåñç åñãáóßá êáé ìüíïí ç ÊõñéáêÞ Þôáí áñãßá. Áðü ôç äåêáåôßá ôïõ ’80 êáé ìåôÜ êüíôåøå íá ãßíåé áñãßá, ü÷é ìüíï ôï ÓÜââáôï, áëëÜ ïëüêëçñç ç åâäïìÜäá! Ðïõ íá öáíôÜæïíôáí ç Áëßêç üôáí ôñáãïõäïýóå «ÊõñéáêÞ ãéïñôÞ êáé óêüëç íá ’ôáí ç âäïìÜäá üëç» üôé ôï ôñáãïýäé ôçò èá ãßíïíôáí êÜðïôå áõôïåêðëçñïýìåíç ðñïöçôåßá; Áöïý ïé íåüðëïõôïé äåí êáôáäÝ÷ïíôáí ôéò ðáñáäïóéáêÝò ôáâÝñíåò, ïé êáôáóôçìáôÜñ÷åò Üëëáîáí ôá ìáãáæéÜ, ðñïóèÝôïíôáò ôçí áíÜëïãç ðïëõôåëÝóôáôç äéáêüóìçóç. ¸ôóé ïé ÍåïÝëëçíåò áðïêôÞóáìå, óôç íåïêáðéôáëéóôéêÞ åðï÷Þ, ôá óôÝêéá ðïõ äÞèåí ìáò Üñìïæáí. Óôéë óïóéáëéóôéêü ðñïò ôï ÷ëéäÜôï Þèåëåò; Ôï åýñéóêåò. Öéëåëåýèåñï ðñïò ôï ìðáñüê; ÕðÞñ÷å êé áõôü ¼óïé åß÷áí óôï Libro d’ Oro (ï åðßóç-

ìïò êáôÜëïãïò ôùí åõãåíþí îÝñåôå) Ýóôù êáé ìáïõíéÝñç, åðÝëåãáí ìéá «in øáñïôáâÝñíá» êáé ôóÜêéæáí ôïõò áóôáêïýò êáé ôéò êáñáâßäåò. Áõôïß ðïõ åß÷áí óôï ãåíåáëïãéêü äÝíôñï êÜðïéï ðïéìÝíá, ðÞãáéíáí óôéò «on mountain!» ÷áóáðïôáâÝñíåò êáé îåêïêÜëéæáí «ðáéäÜêéá óôá êÜñâïõíá»! (ôá äéáëõôéêÜ, ìåôÜ ôçí êáèéÝñùóç ôïõ ìïíïôïíéêïý, óðáíßùò ôïðïèåôïýíôáé óôá ðáúäÜêéá). ÅëÜ÷éóôïé âÝâáéá, áí ü÷é êáíÝíáò, Þôáí áõôïß ðïõ ðñüóå÷áí ôï ëïãáñéáóìü, áöïý äåí îüäåõáí ëåöôÜ ãéá ôá ïðïßá åß÷áí äïõëÝøåé áëëÜ åõñþ ðïõ èá ðëÞñùíáí, üôáí èá ðÞãáéíáí ãéá åñãáóßá, ìåôÜ ôï öáãçôü. ÁëëÜ ýóôåñá áðü Ýíá ðëïýóéï ãåýìá ï áíèñþðéíïò ïñãáíéóìüò èÝëåé ôç óéÝóôá ôïõ, áí åßíáé ìåóçìÝñé, Þ Ýíá êáëü ýðíï, áí åßíáé âñÜäõ, êáé öõóéêÜ ç åñãáóßá Ýðñåðå íá ðåñéìÝíåé… ¸ôóé ç åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá áðÝêôçóå ðïëëÜ ïíüìáôá. Õðåñ÷ñåùìÝíç, óôÜóéìç, ìç áíôáãùíéóôéêÞ êÜ. Óôéò ìÝñåò ìáò ç êõâÝñíçóç ðñïôßìçóå ôçí ïíïìáóßá «Ôéôáíéêüò». Ï «Ôéôáíéêüò» ëïéðüí âñÝèçêå ìå ôïõò åðéâÜôåò, óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ êáé ôïõ ðëçñþìáôïò, áðïêáñùìÝíïõò êáé áöïóéùìÝíïõò óôç ìåëÝôç ôïõ Libro d’ Oro óôçí ôñéêõìéþäç èÜëáóóá ôïõ Cavo d’ Oro, üðïõ ï ÂïñéÜò Þ êáëýôåñá «ôñáìïõíôÜíá», ìéáò êáé åðéëÝîáìå ôçí ïñïëïãßá ôçò èÜëáóóáò, ëõóóïìáíÜ êáé ç Frau Nein ê. ÌÝñêåë áöñßæåé êÜèå öïñÜ ðïõ áêïýåé ãéá äçìïóéïíïìéêÜ åëëåßììáôá. Êáé ôá äéêÜ ìáò åßíáé êáé ôñáíÜ êáé ôñáíôá÷ôÜ. Ç ôñáìïõíôÜíá Ý÷åé êÜíåé ôïí «Ôéôáíéêü» íá ìïéÜæåé ìå êáñõäüôóïõöëï êáé, åî ïñéóìïý, áöïý ðñïÝñ÷åôáé áðü ôï ëáôéíéêü «trans montan» (äéá ôùí ïñÝùí), ðñéí öôÜóåé óôç èÜëáóóá ðÝñáóå áðü ôá âïõíÜ. ¸ôóé öáßíåôáé üôé åðëÞãçóáí êáé ïé ÷áóáðïôáâÝñíåò, ðïõ åðéóêÝðôïíôáí ïé «ùñáßïé ôùí ïñÝùí», êáé ïé øáñïôáâÝñíåò, áöïý ïé èáìþíåò åêëÞèçóáí íá ðéÜóïõí ôá êïõðéÜ, ìðáò êáé êáôáöÝñïõí íá áãáíôÜñïõí ôïí «Ôéôáíéêü» êüíôñá óôç èýåëëá ôçò êñßóçò. ÓÅË.12

ÓçìáíôéêÜ ðñïâëÞìáôá åðáããåëìáôéþí, âéïôå÷íþí, åìðüñùí ÓÕÆÇÔÈÇÊÁÍ ÓÅ ÓÕÍÁÍÔÇÓÇ ÔÏÕ Ä.Ó. ÔÇÓ ÏÌÏÓÐÏÍÄÉÁÓ ÅÂÅ ÌÅ ÔÏ Ä.Ó. ÔÏÕ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÓÅË.3

Ïé ðñþôåò åêëïãÝò óôï Óùìáôåßï áíáðëçñùôþí êáé ùñïìßóèéùí åêðáéäåõôéêþí ÈÅÙÑÏÕÍ ÔÇÍ ÊÑÉÓÇ ÊÁÉ ÁÖÏÑÌÇ ÊÁÉ ÁÉÔÉÁ ÃÉÁ ÔÇ ÌÅÉÙÓÇ ÐÑÏÓËÇØÅÙÍ ÓÅË.4

ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Ôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò, ï ÄÞìïò Êáôåñßíçò ç ¸íùóç Áóôõíïìéêþí ÕðáëëÞëùí Í. Ðéåñßáò & ôï ÍÔ ÁÄÅÄÕ Ðéåñßáò óáò ðñïóêáëïýí óôçí çìåñßäá ðïõ äéïñãáíþíïõí ôçí ÐÝìðôç 17 Éïõíßïõ 2010 êáé þñá 8:00 ì.ì., óôçí óõíåäñéáêÞ áßèïõóá ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ, ìå èÝìá: ÍÝåò ñõèìßóåéò Áóöáëéóôéêïý & Åñãáôéêïý Íïìïó÷åäßïõ ÅéóçãçôÞò: Ìçôñüðïõëïò ÁëÝîçò, ÊáèçãçôÞò Åñãáôéêïý Äéêáßïõ, Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí Ç ðáñïõóßá óáò èá ìáò ôéìÞóåé éäéáßôåñá Ïé óõíäéïñãáíùôÝò Ãéá ôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò Ãéá ôï ÄÞìï Êáôåñßíçò Ãéá ôçí ¸íùóç Ãéá ôï ÍÔ Áóôõíïìéêþí ÕðáëëÞëùí ÁÄÅÄÕ Ðéåñßáò Ï Ðñüåäñïò Ï ÄÞìáñ÷ïò Ï Ðñüåäñïò Ï Ðñüåäñïò Çëßáò ×áôæç÷ñéóôïäïýëïõ ÓÜââáò ×éïíßäçò ÄçìÞôñçò Öþôçò ËÜæáñïò Öõñéíßäçò

ÊÅÍÔÑÏ ÎÅÍÙÍ ÃËÙÓÓÙÍ êïß ò é ô å ó ñá óå üë ò ä Äéá êåò ïõóå á ðßí éò áßè ô

ÅÑÃÁÓÔÇÑÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇÓ

Í. ÌÁÑÁÓ

¸íá ÓÕÃ×ÑÏÍÏ ÊÝíôñï ìå ÏËÉÃÏÌÅËÇ ôìÞìáôá

EããñáöÝò êáèçìåñéíÜ

Æáëüããïõ 2 ôçë. 23510 31336

óôÞ ù ó Ç éëïãÞ åð
ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÅêäïìÞ óôá Æáãïñï÷þñéá ôïõ Ëõêåßïõ ôùí Åëëçíßäùí Êáôåñßíçò Ôçò Ìáñßáò ÌðáêëÝ Óôéò 15 êáé 16 Ìáßïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå äéÞìåñç åêäñïìÞ óôá Æáãïñï÷þñéá Çðåßñïõ áðü ôï Ëýêåéï ôùí Åëëçíßäùí. Ï êáéñüò äõóôõ÷þò äåí Þôáí óýììá÷üò ìáò, áëëÜ ðáñ’ üëá áõôÜ, ç åêäñïìÞ Þôáí Üøïãá ïñãáíùìÝíç áð’ ôéò êõñßåò ôïõ Ëõêåßïõ êáé ìáæß ìå ôï êÝöé êáé ôç èåôéêÞ åíÝñãåéá üëùí ôùí åêäñïìÝùí ðåñÜóáìå èáõìÜóéá. Ðñþôïò ðñïïñéóìüò ôá ÃéÜííåíá ìå ôçí ðåñßöçìç ëßìíç í’ áðëþíåôáé ìðñïóôÜ ìáò êáé íá ìáò öÝñíåé óôç ìíÞìç ôçí êõñÜ Öñïóýíç êáé ôïí ÁëÞ ÐáóÜ, áöïý ðñþôá åðéóêåöôÞêáìå ôï ìïõóåßï ôïõ ÂñÝëëç, ìå ôá êÝñéíá ïìïéþìáôá, êáôáëÞîáìå óå ðáñáäïóéáêÝò ôáâÝñíåò, êáé ãåõôÞêáìå «Ýíá êáëü öáú óôá ÃéÜííåíá». Óõíå÷ßóáìå ôç äéáäñïìÞ ìáò ìå ôåëéêü óêïðü ôï Êåíôñéêü Æáãüñé, üðïõ ìáæß ìå ôï Áíáôïëéêü êáé ôï Äõôéêü Æáãüñé áðïôåëïýí ìéá éäéüìïñöç ãåùãñáöéêÞ êáé ðïëéôéóôéêÞ åíüôçôá 46 ðáñáäïóéáêþí ÷ùñéþí, ðíéãìÝíá ìÝóá óôï ðñÜóéíï ôùí ðåýêùí êáé ôùí åëÜôùí. ÃñáöéêÜ ðÝôñéíá ãåöýñéá, êñõóôÜëëéíá íåñÜ, ðáëéÜ áñ÷ïíôéêÜ, üìïñöåò åêêëçóéÝò êáé ðëïýóéá âëÜóôçóç, áðïôåëïýí Ýíáí õðÝñï÷ï óõíäõáóìü öõóéêÞò ïìïñöéÜò üðïõ áîßæåé íá åðéóêåöôåß êáíåßò. ÖèÜóáìå óôï ÌïíïäÝíäñé, ôï ïðïßï åßíáé öçìéóìÝíï ðáñáäïóéáêü ÷ùñéü ìå ðÝôñéíá äñïìÜêéá êáé üìïñöá áñ÷ïíôéêÜ. ÁíÞêåé óôï êåíôñéêü Æáãüñé, ôï ïðïßï åßíáé êáé ôá ðéï åíäéáöÝñïí óå ðáñáäïóéáêÜ óôïé÷åßá ôìÞìá ôïõ Æáãïñßïõ. Áöïý ôáêôïðïéçèÞêáìå óôï Üíåôï îåíïäï÷åßï ìáò, ïé êõñßåò ôïõ Óõëëüãïõ, ìáò åß÷áíå åôïéìÜóåé ìéá Ýêðëçîç ìå ðáñáäïóéáêÞ êáé ü÷é ìüíï, ìïõóéêÞ êáé ùñáßï öáãçôü. Êáé ùò Ëýêåéï Åëëçíßäùí öõóéêÜ, ÷ïñÝøáìå ìå ôçí øõ÷Þ ìáò, äéÜöïñïõò ðáñáäïóéáêïýò ÷ïñïýò ìÝ÷ñé ôéò ðñþôåò ðñùéíÝò þñåò. Ôçí åðïìÝíç åðéóêåöôÞêáìå ôç ãíùóôÞ ÷áñÜäñá ôïõ Âßêïõ, ìå ôçí åíôõðùóéáêÞ èÝá ôç äåýôåñç ìåãáëýôåñç ÷áñÜäñá, óôïí êüóìï ìåôÜ ôï Ãêñáí ÊÜíõïí ôçò ÁìåñéêÞò. Ôï ÌïíïäÝíäñé ãíþñéóå ìåãÜëç ïéêïíïìéêÞ êáé åìðïñéêÞ áêìÞ ôïõ 18ïõ êáé 19ïõ áéþíá , êáé áíåãÝñèçóáí ðïëëÝò åêêëçóßåò, ó÷ïëåßá, êáé áñ÷ïíôéêÜ áðü ôïõò åõåñãÝôåò ôïõò. Ãíùóôïß åßíáé ïé áäåëöïß ÑéæÜñç, ïé ïðïßïé Ýäùóáí ðïëëÜ ëåöôÜ ãéá ôïí áðåëåõèåñùôéêü áãþíá ôçò ÷þñáò ìáò, êáé ßäñõóáí ôçí ÑéæÜñåéï åêêëçóéáóôéêÞ Ó÷ïëÞ. ÅðéóêåöôÞêáìå åðßóçò ôç ÷åéñïôå÷íéêÞ ó÷ïëÞ êáé ôçí Ýêèåóç öùôïãñáößáò áðü ãåãïíüôá ôïõ ´ Ðáãêïóìßïõ ðïëÝìïõ, óôï ÑéæÜñåéï åêèåóéáêü êÝíôñï. Åðüìåíïò óôáèìüò ìáò ôï ÔóåðÝëïâï, Üëëï Ýíá ðáñáäïóéáêü ÷ùñéü, ôï ìåãáëýôåñï óå ðëçèõóìü, ìå ôçí ðåôñüêôéóôç áñ÷éôåêôïíéêÞ ôïõ, íá äéáöáßíåôáé óôéò êáôïéêßåò óôá ìïíïðÜôéá êáé ôéò åêêëçóßåò. Îå÷ùñßæåé ç åêêëçóßá ôïõ Áãßïõ ÍéêïëÜïõ ìå ôï åîáãùíéêü êáìðáíáñéü, êáé ôéò ðëïýóéåò áãéïãñáößåò, ç ïðïßá áðïôåëåß ðåñßöçìï ìíçìåßï ôçò Ïñèïäïîßáò. Óõíå÷ßóáìå ôç äéáäñïìÞ ìáò, áíÜìåóá óå ìéêñüôåñá ÷ùñéÜ, áðïëáìâÜíïíôáò Ýíá ìïíáäéêÞò ïìïñöéÜò ðåñéâÜëëïí áðü æùíôáíÜ óôïé÷åßá óðÜíéáò ðáíßäáò êáé ÷ëùñßäáò. Ðñï÷ùñþíôáò, áëëÜîáìå ôïðßï êáé óõíáíôÞóáìå ôï Ãõöôüêáìðï. ÌÝóá óå ìéá ðåñéï÷Þ áðü ðåýêá êáé Ýëáôá ðñüâáëå ç «ÓáñáêáôóÜíéêç óôÜíç» åäþ, êÜèå ðñþôï Óáââáôïêýñéáêï ôïõ Áõãïýóôïõ ãßíåôáé ôï áíôÜìùìá ôùí Óáñáêáôóáíáßùí. Áöïý êÜíáìå ìéá óôÜóç ãéá íá ãåõôïýìå êáé ðÜëé ôá ðáñáäïóéáêÜ öáãçôÜ ôçò ðåñéï÷Þò ðÞñáìå ôï äñüìï ôçò åðéóôñïöÞò ãåìÜôåò üìïñöåò åìðåéñßåò. ÌåôÜ áðü ìéá ìéêñÞ óôÜóç óôï ÌÝôóïâï, öèÜóáìå óôçí ðüëç ìáò, ðïõ åðáíáëáìâÜíù êáé ðÜëé ðáñÜ ôï Üó÷çìï êáéñü, Þìáóôáí åíèïõóéáóìÝíåò äéüôé ðåñÜóáìå õðÝñï÷á. Åõ÷áñéóôïýìå èåñìÜ ôéò áîéüôéìåò êõñßåò ôïõ Ëõêåßïõ ôùí Åëëçíßäùí ãéá ôçí åõêáéñßá ðïõ ìáò Ýäùóáí íá åðéóêåöôïýìå áõôü ôï êïììÜôé ôçò ðáôñßäáò ìáò, ôï ôüóï ðëïýóéï óå ïìïñöéÜ êáé ðáñÜäïóç, êáé óõãêåêñéìÝíá ôéò êõñßåò Ðáðáóôåñãßïõ Êáßôç, Ðñáíôæßäïõ ÂÜóù, Ôóïýñç ÅëÝíç êáé Êáñéþôç Ìáñßëëç ãéá ôçí Üøïãç äéïñãÜíùóç ôçò åêäñïìÞò êáèþò åðßóçò êáé ôçí ðñüåäñï ôïõ Ëõêåßïõ êõñßá Ìáßñç ÅîÜñ÷ïõ ç ïðïßá ìáò êáôåõüäùóå ôï ðñùß ôçò áíá÷þñçóçò ìáò, åõ÷üìåíç íá ðåñÜóïõìå êáëÜ. Íá åßíáé üëåò ãåñÝò, êáé ðåñéìÝíïõìå ôá åðüìåíá êáé ôá êáëýôåñá.

ÔåôÜñôç 9 Éïõíßïõ 2010

¸îïäïò ôïõ êÝíôñïõ ÇìÝñáò «Ôï óðßôé ôùí Ìïõóþí»

ÁíèÝíéá âëÝöáñá … Êáé ìåôÜ öýãáí ïé ìÝëéóóåò êáé Þñèáí ïé ðåôáëïýäåò… ðåôáëïýäåò ÷ñùìáôéóôÝò, áíÜëáöñåò êé áêïýìðçóáí áèüñõâá ôï ìáãåìÝíï ôïõò ñáâäß óô’ áíèÝíéá âëÝöáñá ôïõ ðáéäéïý êáé ôï’êáíáí íá ïíåéñåõôåß. Íá ïíåéñåõôåß áíèéóìÝíïõò ðáñÜäåéóïõò. Êáé áíÜìåóá óôá êáñðåñÜ, óôá üìïñöá ôá äÝíôñá, áíÜìåóá óôá äÜóç, óôá öõôÜ, íá öôåñïõãßæïõí îÝíïéáóôåò ÷éëéÜäåò ðåôáëïýäåò, ìå ôá ðáíþñéá, ôá ÷ñùìáôéóôÜ ôïõò ôá öôåñÜ. ¹ñèáí íá ìðïõí óôá üíåéñÜ ôïõ… ¹ñèáí íá ôï óçêþóïõíå øçëÜ, øçëÜ åêåß óô’ áóôÝñéá. Íá âñåé åêåß ìéá áãêáëéÜ æåóôÞ, æåóôÞ, ãåìÜôç áãÜðç, êáé óôïñãÞ. Íá ðáßæåé îÝíïéáóôï ôï ðáéäß, íá ëïýæåôáé óôï öùò ôïõ öåããáñéïý íá ôñáãïõäÜåé ãëõêÜ, ìå ìéá öùíÞ ìåëùäéêÞ êáé ìéá ïñ÷Þóôñá ìå êñïõóôÜ, ðïõ ôüðáéæáí ÷éëéÜäåò ðåñéóôÝñéá. Ìá êÜðïõ åêåß ðßóù áðü êÜôé öõëëùóéÝò, ç ìáìÜ Åýá âéáæüôáíå íá öýãåé. Íá öýãåé áðü ôïí ðáñÜäåéóï ôïí Èåüí. Ðïý ðÜò, ôçò ëÝåé ôï ðáéäß. ¸îù áðü äù åßíáé ç êüëáóç. ¸îù áðü äù óÞìáôá êõêëïöïñßáò äåí Ý÷åé. Äåí Ý÷åé åðéóôñïöÞ. Ðïý ðÜò; Îýðíçóå ôñïìáãìÝíï ôï ðáéäß êé åõ÷Þèçêå êáé ðñïóåõ÷Þèçêå… ôï üíåéñï áõôü íá ìçí âãåé áëçèéíü. Êáé ìåôÜ Þñèáí… ïé ìÝëéóóåò… Ä.Ð.

ÓÔÏ ËÉÔÏ×ÙÑÏ

Ôï ÊÝíôñï ÇìÝñáò «Ôï Óðßôé ôùí Ìïõóþí» óôá ðëáßóéá ôùí Åðéóôçìïíéêþí äñÜóåùí ôïõ ðñáãìáôïðïßçóå Ýîïäï óôï Ëéôü÷ùñï Ðéåñßáò. Óêïðüò ôùí äñÜóåùí áõôþí åßíáé ç øõ÷ïêéíçôéêÞ åêðáßäåõóç ôùí ÷ñçóôþí, ç áíÜóõñóç ôùí êïéíùíéêþí äåîéïôÞôùí áõôïåîõðçñÝôçóçò, ç øõ÷áãùãßá ôïõò áëëÜ êáé ç åõáéóèçôïðïßçóç ôçò Êïéíüôçôáò áðÝíáíôé óôçí øõ÷éêÞ íüóï (êáôáðïëÝìçóç ôïõ Øõ÷éáôñéêïý óôßãìáôïò). Óôçí Ýîïäï óõììåôåß÷áí Ýíïéêïé ôùí äïìþí, ôùí Îåíþíùí (Áñìïíßáò – Äéïíýóïõ – ÈÜëåéáòÄýóêïëùí ðñïò Ýíôáîç óôçí êïéíüôçôá áóèåíþí)

êáé ôçò êëéíéêÞò ôùí ÏîÝùí Ðåñéóôáôéêþí. Ç Ýîïäïò ðñáãìáôïðïéÞèçêå óå êëßìá åõöïñßáò êáé ÷áñÜò ãéá ôïõò åíïßêïõò. Áîéïóçìåßùôç Þôáí ç êáëÞ ëåéôïõñãéêüôçôá ôùí åíïßêùí êáé ç åõðñÝðåéá óôçí óõìðåñéöïñÜ ôïõò áðïäåéêíýïíôáò ì’ áõôü ôïí ôñüðï ôï õøçëü åðßðåäï åêðáßäåõóçò – öñïíôßäáò ðïõ ðáñÝ÷åôáé óôïõò ÷ñÞóôåò ôïõ Äéêôýïõ Øõ÷éêÞò Õãåßáò ôïõ Øõ÷éáôñéêïý Íïóïêïìåßïõ ÐÝôñáò Ïëýìðïõ áëëÜ êáé ãåíéêüôåñá ôçí ðïéüôçôá óôçí ðáñï÷Þ ôùí õðçñåóéþí ôïõ.

ÓÙÌÁÔÅÉÏ ÓÕÍÔÁÎÉÏÕ×ÙÍ Ô.Å.Â.Å. – Ï.Á.Å.Å. Í. ÐÉÅÑÉÁÓ

ÓÔÅÊÉ ÐÏËÉÔÙÍ

ÔÅÔÑÁÇÌÅÑÇ ÅÊÄÑÏÌÇ ÓÔÇÍ ÊÅÑÊÕÑÁ

×þñïò ðïëéôéêïý äéáëüãïõ êáé ðïëéôéóìïý Á´ ÐÜñïäïò Âüôóç 5

Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Óùìáôåßïõ Óõíôáîéïý÷ùí Ô.Å.Â.Å. – Ï.Á.Å.Å. Ðéåñßáò åíçìåñþíåé ôá ìÝëç êáé ôïõò ößëïõò ôïõ Óùìáôåßïõ üôé äéïñãáíþíåé ôåôñáÞìåñç åêäñïìÞ ãéá ôçí ÊÝñêõñá óôéò 25 ìå 28 Éïõíßïõ 2010. Ðëçñïöïñßåò êáé äçëþóåéò óõììåôï÷Þò ìÝ÷ñé 23/06/2010 óôá ãñáöåßá ôïõ Óùìáôåßïõ : Ãåùñã. Ïëõìðßïõ 1 (2ïò üñïöïò) êáé ôçëÝöùíï : 2351078736 êáèçìåñéíÜ þñåò : 19.00 – 21.00 êáèþò êáé áðü ôá ìÝëç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ Óùìáôåßïõ.

Áíïé÷ôü êÜèå ÔåôÜñôç êáé ÐáñáóêåõÞ áðü ôéò 8 ôï âñÜäõ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÅÊÄÇËÙÓÅÙÍ ÔÅÔÁÑÔÇ 9 ÉÏÕÍÉÏÕ ÓÔÉÓ 9 ÔÏ ÂÑÁÄÕ

ÐñïâïëÞ íôïêéìáíôÝñ – óõæÞôçóç: «ÏñãéóìÝíïò ÄåêÝìâñçò» ÓõíôåëåóôÝò: ÏìÜäá Ôåêìçñßùóçò ÊéíçôïðïéÞóåùí ÄåêÝìâñç Óêçíïèåóßá – ÐáñáãùãÞ: ¢êçò Êåñóáíßäçò, ×ñýóá ÔæåëÝðç (Èá åßíáé ðáñüíôåò óç óõæÞôçóç) Ôï íôïêéìáíôÝñ áõôü ðñïóðáèåß ìÝóá óå ëßãï ÷ñüíï íá öùôßóåé ðëåõñÝò ôùí ãåãïíüôùí ôïõ ÄåêÝìâñç ôïõ 2008 êáé ðáñÜëëçëá íá èÝóåé ìåñéêÜ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÉÊÇÓ áðü ôá óçìáíôéêüôåñá åñùôÞìáôá ðïõ

Óõã÷áñçôÞñéá ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ Êáôåñßíçò

áíáäýèçêáí ìÝóá áðü ôéò êïéíùíéêÝò äéåñãáóßåò åêåßíùí ôùí çìåñþí. Ç ðñùôïâïõëßá áõôÞ ðÜñèçêå óôç Èåóóáëïíßêç ìéá ìÝñá ìåôÜ ôç äïëïöïíßá ôïõ ÁëÝîç Ãñçãïñüðïõëïõ áñ÷éêÜ ùò áðüðåéñá êáôáãñáöÞò ôùí óçìáíôéêüôåñùí Ãéá ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï óõìâÜíôùí. Óôç óõíÝ÷åéá ç áñ÷éêÞ éäÝá åíóùÏ Ðñüåäñïò Ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ìáôþèçêå óôïí óêïðü õëïðïßçóçò åíüò íôïêéÊïõôóÞò ÄçìÞôñéïò Ôóáëüò ÁèáíÜóéïò ìáíôÝñ ðïõ äåí èá ðñïóäéïñßæåé ìüíï óå Ýíá âáèìü ôá êïéíùíéêÜ áéôÞìáôá, áëëÜ èá åðé÷åéñåß íá åìâáèýíåé óôéò áéôßåò êáé íá áíé÷íåýóåé ôç ìåëëïíôéêÞ ðáñáêáôáèÞêç ôçò åîÝãåñóçò. Ç óõëëïãÞ ôïõ õëéêïý äåí èá Þôáí åöéêôÞ âÝâáéá ÷ùñßò ôç âïÞèåéá åíüò óçìáíôéêïý áñéèìïý áíèñþðùí ðïõ êáôÜ ôç äéÜñêåéá THE KINGS OF MYKONOS SEX AND THE CITY 2 åêåßíùí ôùí çìåñþí, åñáóéôå÷íéêÜ êáé åðáãÐÁÍÅËËÇÍÉÁ ÐÑÅÌÉÅÑÁ!!! ÐÑÏÂÏËÅÓ 7.30 & 10.20 ÐÑÏÂÏËÅÓ: ÊÁÈÅ ÌÅÑÁ 7.40 & 10.30 ãåëìáôéêÜ, êáôÝãñáöáí ìå åðéìïíÞ ôá ãåãïÓÁÂÂÁÔÏ-ÊÕÑÉÁÊÇ ÙÑÁ: 6.20 & 8.20 & 10.30 íüôá.

ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏÓ ÅÕÊÁÑÐÉÄÇ ôçë. 34551-2

ÓÇÌÅÑÁ

ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÐÏÍÏÌÇ ÔÏÕ ÂÑÁÂÅÉÏÕ ÅÕÁÉÓÈÇÓÉÁÓ ÓÔÇÍ Ó×ÏËÇ ÌÁÈÇÔÅÉÁÓ ÔÏÕ ÏÁÅÄ ÈÝëù íá óõã÷áñþ ôçí Ó÷ïëÞ Ìáèçôåßáò ôïõ ÏÁÅÄ Êáôåñßíçò ãéá ôç äéÜêñéóç ðïõ áðÝóðáóå óôï ðëáßóéï ôùí âñáâåßùí ðåñéâáëëïíôéêÞò åõáéóèçóßáò «ÏÉÊÏÐÏËÉÓ». Áîßæïõí èåñìÜ óõã÷áñçôÞñéá, ãéá ôçí åí ãÝíåé ðñïóðÜèåéÜ ôçò ðïõ áðïäåéêíýåé üôé óå áõôÞ ôç äýóêïëç êáé Üíõäñç åðï÷Þ ç õøçëïý åðéðÝäïõ ðáéäåßá êáé ãíþóç ðïõ áðïêôïýí êáèçìåñéíÜ ìÝóá óôçí Ó÷ïëÞ ïé ìáèçôÝò ìðïñåß íá ìáò êÜíåé áéóéüäïîïõò ãéá ôï ìÝëëïí ôçò ÷þñáò. Ìå ôïí ßäéï åíèïõóéáóìü èÝëù íá óõã÷áñþ ôïõò êáèçãçôÝò êáé ôç äéïßêçóç ôçò Ó÷ïëÞò Ìáèçôåßáò ôïõ ÏÁÅÄ êáé éäéáßôåñá ôïí åêðáéäåõôéêü ÁèáíÜóéï ÊáñáâÝñãï ðïõ ìå ôéò Üïêíåò ðñïóðÜèåéÝò ôïõ ç êáéíïôïìßá êáôáóêåõÞò ôïõ Çëéáêïý – Áéïëéêïý áõôïêéíÞôïõ Ýãéíå ðñáãìáôéêüôçôá. Åßìáé óßãïõñïò üôé èá óõíå÷ßóåôå, ìå ôïí ßäéï æÞëï êáé ôçí ßäéá óõíÝðåéá ôéò ôå÷íïëïãéêÝò óáò áíáæçôÞóåéò.

ÃáñõöÜëëïõ ÅëÝíç -

Äéðëùìáôïý÷ïò Áóôñïëüãïò ÓõíåñãÜôçò ôçò Ëßôóáò ÐáôÝñáò

ÁéóèçìáôéêÜ - ÏéêïãåíåéáêÜ - ÏéêïíïìéêÜ áðáíôÞóåéò êáé ëýóåéò óå üðïéï ðñüâëçìá óáò áðáó÷ïëåß. Ðëçñ. ôçë. 6979 076410 ãéá ñáíôåâïý - Êáôåñßíç

Ìå åêôßìçóç, Ï ÄÞìáñ÷ïò Êáôåñßíçò ÓÜââáò ×éïíßäçò

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ Éäéïêôçóßá - ¸êäïóç ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ É. ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Åêäüôçò -ÄéåõèõíôÞò

Äéáöçìéóôéêü ÔìÞìá:

ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ

ÎÅÍÏÖÙÍ ÌÐÁÑÁËÉÁÊÏÓ

Áñ÷éìáíäñßôçò Éùáêåßì Ïéêïíïìßêïò

ÔÁÓÏÕËÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÄÏÕ

Â.É. Ìüó÷çò, Ã. ÑÜðôçò, Ð. ÁëåêÜêçò, Ã. Ôóéìðïíßäçò, Ä. Íáôóéüò,

Õðåýèõíïò Ôõðïãñáöåßïõ:

Áä. ÅõáããÝëïõ, Ó. ÆÜ÷ïò,

×. ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ

Ê. Äáëáêéïõñßäçò, É. Êáëéáìðüò,

ÌÁÑÉÁ ÊÏÑÏÌÇËÇ

È. Ðáðáêþóôáò, Ñ. ÊïñïìÞëç,

ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ:

Éóì. ÌáêñÞ, Ë. ÔæÝêçò, Ã.Ð. ÊáñáãéÜííçò Áèëçôéêü ñåðïñôÜæ: ÓÐÕÑÏÓ ÓÊÏÕÖÁÓ Ãñáöåßá: Âüôóç 18 60 100 Êáôåñßíç

ÔçëÝöùíá: 23510 33633 - 23510 46790-99

Åóùôåñéêïý ÅôÞóéá: 96 Åõñþ

FAX: 23510 20672

Åëá÷ßóôç: 20 Åõñþ

×åéñüãñáöá ðïõ äçìïóéåýïíôáé

Åîùôåñéêïý ÅôÞóéá: 220 äïë.

Þ ü÷é äåí åðéóôñÝöïíôáé

Ôñáðåæþí-Ïñãáíéóìþí 315 Åõñþ

email: Ol-bhma@otenet.gr

TV ðñüãñáììá

ÅÔ 3 08.30: ×Üíôé ÌÜíé Ï ìáóôïñÜêïò 08.45: Ç Êáíåëïýðïëç 09.00: Ðáßæù êáé ìáèáßíù 09.30: Ïäüò Öôåñþí 10.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá. «Ï ìðïýöïò» 12.00: Å÷ïõìå êáé ëÝìå 14.00: ÅéäÞóåéò 14.30: ÏõñÜíéï ôüîï 15.00: ÄéåèíÝò ôïõñíïõÜ ôÝíéò 15.30: Ç áðßèáíç Êéì 16.00: ×Üíá ÌïíôÜíá 16.30: Ïé ìÜãïé ôïõ ÃïõÝâåñëé 17.00: Áôßèáóá íéÜôá 18.00: Ôï Ìéíüñå ôçò ÁõãÞò 19.00: Äñüìïé 20.00: Ç Ñùóßá áðïêáëýðôåôáé 21.00: ÑéìÝúê 22.00: ÍïéêïêõñÝò óå áðüãíùóç 23.00: ÅéäÞóåéò 24.00: Ç åðï÷Þ ôùí åéêüíùí 01.00: Åãêëçìá êáé Ýñåõíá

05.30: Õäñüãåéïò 06.00: ÊáëçìÝñá ìå ôïí Ãéþñãï ÁõôéÜ 10.00: Ðåßôå ôï óôï Alter 11.00: Åäþ êáé ôþñá 12.00: Ðïëý ìðëá ìðëá 15.00: Ìåóçìåñéáíü express 15.30: Áðïãåõìáôéíü äåëôßï åéäÞóåùí 17.30: Showbiz news 18.45: ÓÞìåñá ìå ôïí ¢êç Ðáõëüðïõëï 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí. 21.00: Õäñüãåéïò 21.30: Auto alter 21.45: ÆáìÜí öïõ 01.15: Hit parade 02.15: Auto Alter 02.45: ÎÝíç ôáéíßá. «Ôï ðïíôßêé ôçò óõìöïñÜò» 04.00: ÁðåéëÞ óôïí áÝñá.

06.00: Óïýðåñìáí ôá ÷ñüíéá ôçò íéüôçò 06.45: Êéíïýìåíá ó÷Ýäéá 07.45: ÐñùéíÞ ÌåëÝôç 10.15: Íçóôéêïß ðñÜêôïñåò 11.15: Êïñßíá ç áãñéüãáôá 12.30: ÅéäÞóåéò 13.45: Super Star 16.30: ÅéäÞóåéò óôç íïçìáôéêÞ 17.30: Öþôçò- Ìáñßá Live 18.45: ÉáôñéêÝò õðïèÝóåéò 19.45: ÅéäÞóåéò 21.00: ÎÝíç ôáéíßá. “Ðþò íá ÷ùñßóåôå óå 10 ìÝñåò” 23.15: ÏìÜäá NCIS 00.30: Íüìïò êáé ôÜîç: ÁóôõíïìéêÝò éóôïñßåò 03.00: ÎÝíç ôáéíßá. «Ç óõììïñßá ôïõ êüêêéíïõ äñÜêïõ»

09.30: ÊáèçìåñéíÜ 11. 00: Ç äéÜóùóç ôçò áöñéêáíéêÞò ôóßôá 11.30: Ôï øÜñåìá 12.30: Ç åëëçíéêÞ ìïõ êïõæßíá 13.00: ÅéäÞóåéò 14.302 Ïé êüñåò ôïõ Ìáêëåïíô 15.30: Ôüëìç êáé ãïçôåßá 16.00: Ç ÷áñÜ ôçò æùãñáöéêÞò 16.30: Ìáãéêüò êüóìïò 17.00: ÅéäÞóåéò 17.55: ÁèëçôéêÝò ÅéäÞóåéò 18.05: ÅéäÞóåéò óôç íïçìáôéêÞ 18.15: Åêôç áßóèçóç 18.30: ÁñðáêôéêÜ 19.30: Ï êüóìïò ôùí æþùí 20.00: ËçóìïíçìÝíåò öùíÝò 21.00: Êëçñùóç ËÏÔÔ 21.40: Äåëôßï êáéñïý 22.00: ÅéäÞóåéò 23.00: Áíé÷íåýóåéò 00.30: Ç Èåóóáëïíßêç ôçò Íïóôáëãßáò ìáò 01.00: ËçóìïíçìÝíåò ìïñöÝò (Å)

06.00: Love bites 07.00: ÊáëçìÝñá Åëëáäá 10.00: 10 ìå 1 ìáæß 12.50: Ìå áãÜðç 13.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ1 13.50: Áêñùò ïéêïãåíåéáêüí 14.45: Êùí/íïõ êáé ÅëÝíçò 15.15: Ôï êáöÝ ôçò ×áñÜò 16.15: Áîßæåé íá ôï äåéò 17.40: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ 1 17.45: ÑÜäéï Áñâýëá 18.50: Love bites 19.00: ÊÜñìá 20.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ1 21.00: ÎÝíç ôáéíßá «The transporter» 22.00: Ïíåéñïðáãßäá 23.00: ÑÜäéï Áñâýëá 24.00: Criminal minds 01.00: ÁÍÔ 1 02.10: Êýñéïò êáé êõñßá Ðåëò 03.10: Åñùôáò êëÝöôçò 03.50: Ìïâ ñïæ 04.10: ÔçëåìÜñêåôéíãê 04.30: Mobile fun 05.10: Óïößá ÏñèÞ (Å)

06.00: ÁÝñéíåò óéùðÝò 07.00: Êïéíùíßá þñá ìÝãá 10.00: Ïìïñöïò êüóìïò ôï ðñùß 13.10: H æùÞ ôçò Üëëçò 14.00: Äåëôßï åéäÞóåùí 15.00: ÌðïõêéÜ êáé óõ÷þñéï 16.00: ÁðáñÜäåêôïé 16.50: ÌáôéÝò óôá ãåãïíüôá 17.00: ÅñáóôÞò Äõôéêþí Ðñïáóôåßùí 18.10: Ç æùÞ ôçò Üëëçò 19.00: Ôá ìõóôéêÜ ôçò ÅäÝì 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 21.00: Ç ðïëõêáôïéêßá 22.00: Ç ïéêïãÝíåéá âëÜðôåé 23.00: Óôï ðáñÜ ðÝíôå 00.15: Ôåëåõôáßá ãåãïíüôá 01.10: ÅëëçíéêÞ óåéñÜ 01.45: Åßìáóôå óôïí áÝñá 02.45: Óêïñðéüò 03.45: Ðñïäïóßá 04.45: ÔçëåìÜñêåôéíãê 04.00: ¸íáò áîéïëÜôñåõôïò ìðåëÜò

06.00: Êïõò êïõò ôï ìåóçìÝñé 07.50: ÐÜíù óôçí þñá 10.00: ÊáöÝò ìå ôçí ÅëÝíç 13.00: ÅéäÞóåéò. 13.15: Êïõò êïõò ôï ìåóçìÝñé 16.00: ÄÝóôå ôïõò 17.00: Äåëôßï ÅéäÞóåùí 17.05: ÄÝóôå ôïõò 18.00: Fatus olus 19.00: ÅéäÞóåéò 20.00: ÊÜôé øÞíåôáé 21.00: Áãñüôçò ìüíïò øÜ÷íåé 22.00: Ìéá íýöç ãéá ôï ãéï ìïõ 23.00: ÅöéÜëôçò! Óôçí êïõæßíá 24.00: Sex and the city 01.00: Ïé éóôïñßåò ôïõ Áóôõíüìïõ ÌðÝêá 01.15: ÁëëáîÝ ôï 02.15: Êüêêéíïò êýêëïò 03.15: ÔçëåáãïñÝò 03.30: Åéêüíåò

07:00 ÄÅËÔÉÏ ÅÉÄÇÓÅÙÍ 07:35 2Í ÅÐÉ ÔÕÐÏÕ (Å) 09:40 ÍÔÏÊÉÌÁÍÔÅÑ Ç 10:00 ÔÇËÅÐÙËÇÓÅÉÓ 13:00 ÊÏÍÔÁ ÓÔÏÕÓ ÁÃÑÏÔÅÓ (Å) 14:20 ÍÔÏÊÉÌÁÍÔÅÑ 15:00 2N ÅÐÉ ÔÕÐÏÕ 17:00 ÄÅËÔÉÏ ÅÉÄÇÓÅÙÍ 17:05 SCORER 18:00 ÄÅËÔÉÏ ÅÉÄÇÓÅÙÍ 18:05 SCORER 19:00 ÄÅËÔÉÏ ÅÉÄÇÓÅÙÍ 19:10 ´´ ÔÁ ÌÕÓÔÉÊÁ ÔÇÓ ÌÐÁËÁÓ´´ 21:00 ÄÅËÔÉÏ ÅÉÄÇÓÅÙÍ 22:30 SURVIVOR ÓÔÇÍ ÄÉÁÓÊÅÄÁÓÇ 23:15 ÍÔÏÊÉÌÁÍÔÅÑ – MAGICALLY SIMPLE 00:00 ÔÁ ÔÅËÅÕÔÁÉÁ ÍÅÁ 00:40 2N ÅÐÉ ÔÕÐÏÕ(Å) 03:00 Ôï ìåôáìåóïíý÷ôéï äåëôßï óôéò 3.00 ôá îçìåñþìáôá äßíåé ôçí åõêáéñßá óå üóïõò îåíõ÷ôïýí íá ìÜèïõí ôé Ýãéíå ôï ôåëåõôáßï 24ùñï.


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÔÅÔÁÑÔÇ 9 ÉÏÕÍÉÏÕ 2010

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÅÓ ÄÇÌÏÔÉÊÅÓ ÅÊËÏÃÅÓ:

¢íïéîáí ïé äéáäéêáóßåò óôï ÐÁÓÏÊ ãéá ôïõò õðïøçößïõò ÁÍÁÄÅÉÎÇ ÕÐÏØÇÖÉÙÍ ÌÅÓم ÉÍÔÅÑÍÅÔ Áðü ÷èåò, Ôñßôç 8 Éïõíßïõ, êáé ãéá Ýîé çìÝñåò èá êáôáôßèåíôáé óôï mail: ypopsifioi@pasok.gr, ïé ðñïôÜóåéò êáé ïé áõôïðñïôÜóåéò óôåëå÷þí ôïõ ÐÁÓÏÊ ãéá ôéò õðïøçöéüôçôåò ðåñéöåñåéáñ÷þí êáé äçìÜñ÷ùí. Áõôü ðñïâëÝðåé åãêýêëéïò ôïõ ãñáììáôÝá ôïõ ÐÁÓÏÊ ÓùêñÜôç Îõíßäç êáé ôïõ ðñïÝäñïõ ôçò ÅðéôñïðÞò ÁíÜäåéîçò Õðïøçößùí ÈáíÜóç Ôóïýñá. Óôü÷ïò ôïõ êõâåñíþíôïò êüììáôïò, åßíáé ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôïõ Éïõíßïõ íá Ý÷ïõí êáôáëÞîåé óôéò åðéëïãÝò õðïøçößùí ðåñéöåñåéáñ÷þí êáé áíôéðåñéöåñåéáñ÷þí, êáèþò êáé äçìÜñ÷ùí ãéá ôïõò ìåãÜëïõò äÞìïõò. Ôï Ðïëéôéêü Óõìâïýëéï ôïõ ÐÁÓÏÊ, óôç óõíåäñßáóç ôïõ ôçí ÐÝìðôç 3/6/2010 õðü ôçí ðñïåäñßá ôïõ Ãéþñãïõ ÐáðáíäñÝïõ áðïöÜóéóå ôï ðïëéôéêü ðëáßóéï ãéá ôéò åðåñ÷üìåíåò åêëïãÝò ôïõ ðñþôïõ êáé äåýôåñïõ âáèìïý ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò. Ôï Ðïëéôéêü Óõìâïýëéï üñéóå ôçí ÅðéôñïðÞ ÁíÜäåéîçò Õðïøçößùí, ç ïðïßá óõãêñïôåßôáé áðü ôïõò: ÈáíÜóç Ôóïýñá, Ðñüåäñï êáé ìÝëç ôïõò ×ñõóÜíèç ÊéóêÞñá, ÓõëâÜíá ÑÜðôç, ËÜìðñï Ìß÷ï, ×ñÞóôï Óðßñôæç, ÑïâÝñôï Óðõñüðïõëï êáé Ñåããßíá ÂÜñôæåëç. Ç ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÁ Ôá ðñþôá âÞìáôá ôçò äéáäéêáóßáò ÁíÜäåéîçò Õðïøçößùí åßíáé ôá åîÞò: Áðü ôçí Ôñßôç 8/6/2010 êáôáôßèåíôáé ðñïôÜóåéò Þ áõôïðñïôÜóåéò, ìÝóù äéáäéêôýïõ, óôçí çëåêôñïíéêÞ äéåýèõíóç www.pasok.gr. Óå üëç ôç äéÜñêåéá ôçò êáôÜèåóçò ôùí õðïøçöéïôÞôùí èá ðáñÝ÷åôáé ðëÞñçò ôå÷íéêÞ õðïóôÞñéîç ôüóï ôçëåöùíéêÜ, üóï êáé çëåêôñïíéêÜ, áëëÜ êáé áðü ôéò ôå÷íéêÝò ãñáììáôåßåò ôùí Í.Å. ÕÐÏØÇÖÉÏÉ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÑ×ÅÓ ÊÁÉ ÁÍÔÉÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÑ×ÅÓ Áðü ôçí Ôñßôç 8/6/2010 êáôáôßèåíôáé ðñïôÜóåéò Þ áõôïðñïôÜóåéò óôçí ÅðéôñïðÞ ÁíÜäåéîçò Õðïøçößùí óôçí çëåêôñïíéêÞ äéåýèõíóç ypopsifioi@pasok.gr Þ óôï fax 210 3665491. ÁõôÝò èá ðåñéëáìâÜíïõí ôá âáóéêÜ óôïé÷åßá ôáõôüôçôáò êáé åðéêïéíùíßáò, Ýíá ìéêñü âéïãñáöéêü êáé ôçí ðåñéöÝñåéá Þ ôçí ðåñéöåñåéáêÞ åíüôçôá ãéá ôïí áíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç. Óçìåéþíåôáé üôé ïé ðñïôÜóåéò êáé ïé áõôïðñïôÜóåéò áöïñïýí üëïõò ôïõò ÄÞìïõò êáé ôéò ÐåñéöÝñåéåò ôçò ÷þñáò. Ç ðñïèåóìßá êáôÜèåóçò ëÞãåé ãéá üëïõò ôçí ÊõñéáêÞ 13/6/2010 êáé þñá 24:00. Ç ÅÐÉÔÑÏÐÇ Ç ÅðéôñïðÞ ÁíÜäåéîçò Õðïøçößùí èá åíçìåñþóåé áìÝóùò ìåôÜ ôçí ïëïêëÞñùóç áõôÞò ôçò äéáäéêáóßáò ôéò Ð.Å. êáé ôéò Í.Å. ãéá ôéò õðïøçöéüôçôåò ðïõ êáôáôÝèçêáí. ÐÏËÉÔÉÊÏ ÐËÁÉÓÉÏ Óôï ßäéï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá 8 Ýùò 13 Éïõíßïõ 2010, ïé Í.Å. ìå óõììåôï÷Þ ôùí Ó.Å. ôùí Ô.Ï., ìå ôç óõíåðéêïõñßá ôùí âïõëåõôþí, ôùí õðïëïßðùí ìåëþí ôïõ Å.Ó. êáé ôùí ìåëþí ôçò Ð.Å. ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôï Íïìü, óõãêáëïýí óõíåäñßáóç êáôÜ ôçí ïðïßá óõæçôåßôáé ôï ðïëéôéêü ðëáßóéï ôùí åêëïãþí ãéá ôçí Áõôïäéïßêçóç ìå âÜóç ôï êåßìåíï ôïõ Ð.Ó. ðïõ áðåóôÜëç. Êáôáñôßæåôáé ðëáßóéï ðñïãñáììáôéóìïý ãéá üëåò ôéò ðñùôïâïõëßåò äéáëüãïõ êáé äéáâïýëåõóçò ìå ôçí ôïðéêÞ êïéíùíßá ãéá íá áíé÷íåõèïýí êáé áðïôõðùèïýí ïé óôñáôçãéêÝò, ïé ðïëéôéêÝò êáé ïé äñÜóåéò ðïõ èá ðñÝðåé íá ó÷åäéáóèïýí êáé íá õëïðïéçèïýí. Óõæçôïýíôáé êáé êáôáôßèåíôáé ðñïôÜóåéò ãéá ôéò äéáäéêáóßåò áíÜäåéîçò õðïøçößùí ÄçìÜñ÷ùí ãéá êÜèå ÄÞìï ôïõ Íïìïý. Ìå âÜóç ôá Üñèñá 49,50,51 ôïõ Êáôáóôáôéêïý, áëëÜ êáé ôç óçìåñéíÞ ðñáãìáôéêüôçôá ìå âÜóç ôïí «ÊáëëéêñÜôç». ÁìÝóùò ìåôÜ ôç óõíåäñßáóç áõôÞ êáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôéò 15/6/2010 óõíåäñéÜæïõí ïé Í.Å. êáé åêöñÜæïíôáé ãíþìåò áîéïëüãçóçò ãéá ôïõò õðïøÞöéïõò, ÐåñéöåñåéÜñ÷åò - ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷åò - ÄçìÜñ÷ïõò, ìå âÜóç ôéò ðñïôÜóåéò êáé áõôïðñïôÜóåéò, ÷ùñßò íá õðÜñîåé ïðïéáäÞðïôå øçöïöïñßá. Ïé Ð.Å. ìå ôçí ßäéá èåìáôïëïãßá áðü ôéò 16/6/2010 óõãêáëïýíôáé áðü ôçí ÅðéôñïðÞ ÁíÜäåéîçò Õðïøçößùí óôá ÊåíôñéêÜ Ãñáöåßá ôïõ ÊéíÞìáôïò óõíåäñéÜóåéò áíÜ Íïìü, óôéò ïðïßåò óõììåôÝ÷ïõí: Ï ÃñáììáôÝáò êáé ï Õðåýèõíïò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò ôçò Í.Å., o ÃñáììáôÝáò êáé ï Õðåýèõíïò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò ôçò áíôßóôïé÷çò Ð.Å., oé âïõëåõôÝò êáé ôá õðüëïéðá ìÝëç ôïõ Å.Ó. ôïõ Íïìïý. Åðßóçò, óõììåôÝ÷ïõí êáé ïé õðåýèõíïé ôïõ Ð.Ó. ãéá ôïí êÜèå Íïìü. Óôü÷ïò ç ïëïêëçñùìÝíç ðñþôç äéáâïýëåõóç ðïõ èá ÷áñÜîåé óõëëïãéêÜ ôéò äéáäéêáóßåò áíÜäåéîçò áíÜ ÄÞìï. Åðßóçò, èá óõæçôçèïýí ôá èÝìáôá ôçò ðåñéöÝñåéáò.

Åõ÷áñéóôÞñéï Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò ÌÝñéìíáò Ðáéäéïý Êáôåñßíçò áéóèÜíåôáé ôçí áíÜãêç íá åõ÷áñéóôÞóåé èåñìÜ ôïõò ìáèçôÝò ôçò Á´ Ëõêåßïõ 2008-2009 ãéá ôçí ðñùôïâïõëßá íá ðñïóöÝñïõí ãåýìá óôá ðáéäéÜ ôçò «ÌÝñéìíáò» ìå ðïóü ðïõ óõãêÝíôñùóáí áðü ôï ðñüãñáììá: «Åðé÷åéñçìáôéêüôçôá ÍÝùí». Ãéá ôï Ä.Ó. Ç Ðñüåäñïò ÂáñâÜñá ÃáâñÜ

ÅÉÄÇÓÅÉÓ

Ïé åðï÷éêïß ðõñïóâÝóôåò äéáìáñôýñïíôáé ÃÉÁ ÔÇ ÌÅÉÙÓÇ ÔÏÕ ×ÑÏÍÏÕ ÅÑÃÁÓÉÁÓ

Ê. ÄÇÌÇÔÑÉÁÄÇÓ, ð. ÄÉÏÉÊÇÔÇÓ ØÍÐÏ

ÁðÜíôçóç óôéò êáôáããåëßåò ôïõ íÝïõ äéïéêçôÞ ôïõ ØÍÐÏ ÓõíÝ÷åéá áðü ôï ðñïçãïýìåíï ÃÉÁ ÔÉÓ ÐËÁÓÌÁÔÉÊÅÓ ÕÐÅÑÙÑÉÅÓ ÁíáöïñéêÜ ìå «ðëáóìáôéêÝò õðåñùñßåò áñãïìéóèßáò, ðïõ áíÝöåñå ï íÝïò äéïéêçôÞò, ôüíéóå ôç äéáäéêáóßá ðñïêåéìÝíïõ íá ðëçñùèïýí êÜðïéïé õðÜëëçëïé õðåñùñßá: «Óôçí áñ÷Þ êÜèå Ýôïõò ðñïûðïëïãßæïíôáé ïé õðåñùñßåò ðïõ áðáéôïýíôáé ãéá êÜèå êáôçãïñßá ðñïóùðéêïý. Ôï ðïóü áõôü, åëáöñþò êïõôóïõñåìÝíï åãêñßíåôáé áðü ôï ÕÕÊÁ. Åõèýíç ôçò Äéïßêçóçò åßíáé ç êáôáíïìÞ ôïõ ðïóïý áõôïý, ëáìâÜíïíôáò õðüøç ôéò åéóçãÞóåéò ôùí ðñïúóôáìÝíùí, ôçí ðñïóöïñÜ êáé ôç óõììåôï÷Þ ôïõ êáèåíüò, óôçí åðßôåõîç ôùí óôü÷ùí. Ïé êáôáóôÜóåéò áõôÝò ðñïóõðïãñÜöïíôáé áðü ôïí Äéïéêçôéêü Ä/íôç êáé ôïí ÄéïéêçôÞ êáé áöïý åëåã÷èïýí áðü ôïí Åðßôñïðï ôïõ Åëåãêôéêïý Óõíåäñßïõ, áðïóôÝëëïíôáé óôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí, ìáæß ìå ôéò õðåñùñßåò ôïõ Íïóçëåõôéêïý ðñïóùðéêïý êáé ôéò åöçìåñßåò ôïõ éáôñéêïý êáé åðéóôçìïíéêïý ðñïóùðéêïý, ãéá ôçí ôåëéêÞ ôïõò Ýãêñéóç êáé ðëçñùìÞ. ¸ôóé ôïõëÜ÷éóôïí ßó÷õå ìÝ÷ñé ôçí çìÝñá ôçò áðï÷þñçóÞò ìïõ. ÅêöñÜæïõìå ôçí áðïñßá ìáò, ðþò ÷áñáêôçñßæåé ðëáóìáôéêÝò ôéò õðåñùñßåò ðïõ ðëÞñùíá åãþ ìÝ÷ñé ðÝñõóé, ôÝôïéá åðï÷Þ; Ðïý Þôáí áõôüò ôüôå; ¼ðïéïò åñãÜæåôáé áìåßâåôáé. Áðü ðüôå ç áðñïèõìßá ìßáò êõâÝñíçóçò íá ðëçñþóåé ôá äåäïõëåõìÝíá ôùí õðáëëÞëùí ÷áñáêôçñßæåôáé óáí «áñãïìéóèßá, ðëáóìáôéêÝò õðåñùñßåò, êëåììÝíá ðïõ ðñÝðåé íá åðéóôñáöïýí;» Áðü ðüôå ï ÄéïéêçôÞò åíüò ÖïñÝá, ðïõ üðùò õðïóôçñßæåé ï ßäéïò åðéëÝ÷èçêå ìå ôç äéáäéêáóßá ôçò áíïé÷ôÞò äéáêõâÝñíçóçò, «÷ñùìáôßæåé» ôïõò åñãáæüìåíïõò ìå âÜóç ôéò ðïëéôéêÝò ôïõò ðåðïéèÞóåéò; ÐáñáäÝ÷èçêå üôé ç äéêÞ ìáò Äéïßêçóç äåí îå÷þñéóå ðïôÝ ôïõò õðáëëÞëïõò êáé êáëÜ èá êÜíåé íá ìÜèåé áí ðïôÝ êÜðïéïò óõíáëëáóóüìåíïò Ýöõãå áðü ôï Ãñáöåßï ôïõ ÄéïéêçôÞ ÷ùñßò íá åîõðçñåôçèåß. Áí ïé ðüñôåò ôïõ ÄéïéêçôÞ Þôáí ðÜíôá áíïé÷ôÝò, ÷ùñßò íá ÷ñåéÜæïíôáé ñáíôåâïý. Áò ñùôÞóåé íá ìÜèåé ðùò ãßíïíôáí ïé ìåôáêéíÞóåéò ôïõ ðñïóùðéêïý. Ðïéïé õðÜëëçëïé äåí ìåôáêéíÞèçêáí ðïôÝ. Êáé ðïéïé õðÜëëçëïé Þôáí ïé ðéï êáëïðëçñùìÝíïé. Äåí õðÞñîå ïýôå ìßá ðëáóìáôéêÞ õðåñùñßá, ðáñÜ ôéò áðåãíùóìÝíåò ðñïóðÜèåéåò ïñéóìÝíùí íá áðïäåßîïõí ôï áíôßèåôï. Áíôßèåôá Ýðáéñíáí ðïëý ëéãüôåñá, óõãêñéôéêÜ ìå áõôÜ ðïõ ðñïóÝöåñáí, êáèþò õðÞñ÷å ðÜíôá äïõëåéÜ. ¹ôáí Ýíá óõíå÷Ýò åñãïôÜîéï. ÕðÞñ÷å üñåîç ãéá ðñïóöïñÜ. ÁíáñùôéÝìáé ôé Ýãéíáí üëá áõôÜ; Ôï Ýñãï ðïõ óõíôåëÝóèçêå, äåí Ýãéíå ìå ëüãéá ôïõ áÝñá êáé óõíåíôåýîåéò Ôýðïõ. ¸ãéíå ìå óêëçñÞ äïõëåéÜ áíèñþðùí ðïõ áãùíßóôçêáí ãéá íá áðïäåßîïõí üôé äåí åßíáé ïýôå õðÜëëçëïé â´ êáôçãïñßáò, ïýôå áñãüìéóèïé, áëëÜ ÷ñÞóéìïé óôïí óõíÜíèñùðü ôïõò êáé õðåñÞöáíïé ãéá ôï Ýñãï ôïõò. Ôþñá ìáèáßíù, üôé äåí èÝëïõí êáí íá ðÜíå óôç äïõëåéÜ ôïõò. Áñíïýíôáé íá êÜíïõí ïôéäÞðïôå ðÝñáí ôùí êáèçêüíôùí ôïõò. Äåí ìðïñþ íá åðéôñÝøù óôïí åáõôü ìïõ, áðü ôç èÝóç ôïõ ÄéïéêçôÞ åíüò ÖïñÝá áõôïý ôïõ âåëçíåêïýò, íá åðéóôñÝøåé óå íïïôñïðßåò êáé áíôéëÞøåéò áóýëïõ. ¼ðùò Ýëåãá ðÜíôá óôïõò åíïßêïõò üôáí Þìïõí åêåß, «åßìáé ï ðëçóéÝóôåñïò óõããåíÞò ôïõò êáé äåí èá ðÜøù ðïôÝ íá áãùíßæïìáé ãéá ôá äéêáéþìáôÜ ôïõò óôç æùÞ». Ôï êáôáâëçèÝí åôÞóéï ðïóü ôùí õðåñùñéþí, Þôáí åãêåêñéìÝíï áðü ôï Õðïõñãåßï Õãåßáò êáé óå ðåñßðôùóç ìç êáôáíïìÞò ôïõ, èá Ýðñåðå íá åðéóôñáöåß óôï õðïõñãåßï, ðñïêåéìÝíïõ íá äéáôåèåß óå Üëëá Íïóïêïìåßá, üðùò óõíÝâç ôï 2009. ÆÞôçóá ìå áßôçóÞ ìïõ áðü ôï Ø.Í.Ð.Ï. íá ìïõ äþóïõí óôïé÷åßá ãéá íá óáò ôá ðáñáèÝóù, ìå ôá åãêåêñéìÝíá ðïóÜ õðåñùñéþí êáé åöçìåñéþí ãéá ôá Ýôç 2004 Ýùò êáé 2009 êáé óõãêñéôéêÜ óôïé÷åßá ìå ðñïçãïýìåíåò ÄéïéêÞóåéò, ôá áíôßóôïé÷á ðïóÜ ôïí ÌÜéï ôïõ 2010, ôï óýíïëï ôùí õðáëëÞëùí ðïõ áìåéâüôáí õðåñùñéáêÜ êáôÜ êáôçãïñßá êáé ôéò åðéóôñïöÝò óôï õðïõñãåßï. Åðßóçò áíôßãñáöá ìéóèïäïôéêþí êáôáóôÜóåùí õðåñùñéþí (ãéá ôá ßäéá Ýôç êáé ôïí ìÞíá ÌÜéï 2010), óôá ïðïßá íá öáßíïíôáé ïé óöñáãßäåò êáé ïé õðïãñáöÝò ôùí áñìïäßùí ãéá Ýãêñéóç, êáèþò êáé ôïí ðñïãñáììáôéóìü - ðñïôÜóåéò ðñïúóôáìÝíùí. Ìïõ áñíÞèçêáí ôçí ðáñï÷Þ ôùí óôïé÷åßùí, äéüôé üðùò áíáöÝñåé óôçí áðÜíôçóÞ ôïõ: Á. Äåí áíáöÝñù ôï ëüãï ãéá ôïí ïðïßï ôá æçôþ. Â. ÄéåñùôÜôáé áí åßíáé áíáãêáßá êáé ðñüóöïñá ãéá ôçí õðåñÜóðéóç êÜðïéùí äéêáéùìÜôùí ìïõ Ã. Åðéóçìáßíåé üôé êÜðïéá åìðßðôïõí êáé óôéò äéáôÜîåéò ðåñß áðïññÞôïõ. Ôé öáñéóáúóìüò. Äåí óõìöùíåßôå; Ãéá ôéò õðåñùñßåò Ìáñôßïõ 2010 äåí åßíáé áñìüäéïò, êáèþò äåí åß÷å áíáëÜâåé êáèÞêïíôá óôï Ø.Í.Ð.Ï. Áñìüäéá Þôáí ìüíï ç ðñþçí Áíáðëçñþôñéá ÄéïéêÞôñéá êá Ìáñßá Ôóáñïý÷á. Ìå ôçí ðëçñïöüñçóç ðïéïõ Üñáãå åíåñãåß êáé ìå ðïéï äéêáßùìá ôéò áìöéóâçôåß áöïý äåí Þôáí êáí åêåß; Êáé ãéá ôïõò ìÞíåò áêüìç ðïõ Þôáí óôç èÝóç ôïõ, ðþò ãíùñßæåé ðüóïé êáé ðïéïé õðÜëëçëïé åñãÜóèçêáí õðåñùñéáêÜ, áöïý äåí åðéóêÝöèçêå üëåò ôéò ÄïìÝò, äåí Ýêáíå ôçí êáôáãñáöÞ ôùí áíáãêþí êáé äåí äéáðßóôùóå ðùò ëåéôïõñãåß ôï Äßêôõï; Ãéá ïðïéáäÞðïôå äéïéêçôéêÞ ðáñÜëåéøç äåí öôáßåé êáíÝíáò õðÜëëçëïò. Áñìüäéá åßíáé êÜèå öïñÜ ç åêÜóôïôå Äéïßêçóç êáé ðïôÝ ïé åñãáæüìåíïé, ïé ïðïßïé åñãÜóèçêáí êáé âåâáßùò áíáìÝíïõí íá ðëçñùèïýí. ÊáíÝíáò õðÜëëçëïò äåí áõèáéñåôïýóå. ¼ëïé óÝâïíôáí ôçí éåñáñ÷ßá, åéäéêÜ äå ôï Íïóçëåõôéêü ðñïóùðéêü, ôï ïðïßï ðñïóÝöåñå ôá ìÝãéóôá óôçí åðßôåõîç ôùí óôü÷ùí. Ç êáôáóðáôÜëçóç áíèñþðéíùí ðüñùí åßíáé ï ïñéóìüò éäéáéôÝñùí ãñáììáôÝùí êáé Ãñáöåßùí Ôýðïõ, ìüíï êáé ìüíï ãéá íá âãÜæïõí öùôïãñáößåò ôïí ÄéïéêçôÞ, üôáí åðéóêÝðôåôáé ìßá ÄïìÞ, óáí íá ðñüêåéôáé ãéá åßäçóç». ÃÉÁ ÔÁ «ÐÁÑÔÉ» ¼óï ãéá ôçí áíáöïñÜ ôïõ ê. ÊïóìáäÜêç óôá «ðÜñôé óå ÄïìÞ ôïõ Ø.Í.Ð.Ï ìå ðëïõóéïðÜñï÷á ôóéìðïýóéá êáé ôóßðïõñá ìå óõíäáéôõìüíåò êáôïßêïõò», áíÝöåñå üôé ôï ðþò ëåéôïõñãïýí óÞìåñá ïé ÄïìÝò ôïõ Äéêôýïõ, åßíáé ðëÝïí áñìïäéüôçôá êáé åõèýíç ôçò íÝáò Äéïßêçóçò. Áñìüäéïé ãéá íá ôçí êñßíïõí åßíáé ç çãåóßá ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò êáé üëïé åìåßò, ïé ðïëßôåò ôïõ Íïìïý Ðéåñßáò. ¼ôáí êáé ãéá üóá åß÷áìå ôçí åõèýíç åìåßò áò ñùôÞóåé íá ìÜèåé. «Åìåßò äþóáìå, áðü ôçí ðñþôç çìÝñá, Ýìöáóç óôçí åíçìÝñùóç ôùí ðïëéôþí ãéá ôçí êáôáðïëÝìçóç ôïõ óôßãìáôïò áðÝíáíôé óôçí øõ÷éêÞ áóèÝíåéá. Éäéáßôåñç âáñýôçôá óôçí ðñüëçøç êáé óôçí ðñïáãùãÞ ôçò øõ÷éêÞò õãåßáò. Åöáñìüóáìå ðñïãñÜììáôá ðñüëçøçò óå ìáèçôÝò, ãïíåßò, åêðáéäåõôéêïýò, åêðñïóþðïõò ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò, åðáããåëìáôßåò õãåßáò, áëëÜ êáé óå üëïõò ôïõò ðïëßôåò. Ãéá

Üëëç ìßá öïñÜ ôïíßæïõìå üôé, ðñïóðáèÞóáìå íá öÝñïõìå êüóìï ìÝóá óôéò äïìÝò ìáò êáé íá âãÜëïõìå Ýîù ôïõò åíïßêïõò ìáò. Åß÷áìå ðÜíôá ôéò ðüñôåò ôùí Äïìþí áíïé÷ôÝò. Óôïõò ãåßôïíåò, ôïõò ìáèçôÝò, ôïõò óðïõäáóôÝò, ôá ìÝëç Óõëëüãùí, ôá ÌÌÅ, ôïõò ôïðéêïýò öïñåßò. Ëåéôïõñãïýóáí üðùò ï êáèÝíáò áðü åìÜò óôï óðßôé ôïõ, óôçí ïéêïãÝíåéÜ ôïõ. Åßìáóôå éäéáßôåñá åõôõ÷åßò êáé õðåñÞöáíïé, ðïõ óôçí ðñïóðÜèåéÜ ìáò ãéá ôçí Üñóç ôùí ðñïêáôáëÞøåùí áðÝíáíôé óôçí øõ÷éêÞ áóèÝíåéá, åß÷áìå áñùãïýò üëïõò ôïõò ðïëßôåò ôïõ Íïìïý Ðéåñßáò. Ãéá Üëëç ìßá öïñÜ ôïõò åõ÷áñéóôïýìå èåñìÜ. Ïé Üñéóôåò ó÷Ýóåéò ìå ôçí Êïéíüôçôá, Þôáí Ýíá áðü ôá äõíáôÜ ðëåïíåêôÞìáôá ôïõ Äéêôýïõ ìáò. Ó´ áõôü ìåãÜëç óõìâïëÞ åß÷áôå åóåßò, ïé åêðñüóùðïé ôùí ÌÌÅ êáé ãéá Üëëç ìßá öïñÜ óáò óõã÷áßñïõìå êáé óáò åõ÷áñéóôïýìå ãéá ôç óõìâïëÞ óáò óôçí åðßôåõîç ôïõ óôü÷ïõ. Åðåíäýóáìå óôçí Üñóç ôùí ðñïêáôáëÞøåùí áðÝíáíôé óôçí øõ÷éêÞ áóèÝíåéá. ÐñáãìáôïðïéÞóáìå ìßá åêóôñáôåßá åíçìÝñùóçò – åõáéóèçôïðïßçóçò ôçò êïéíÞò ãíþìçò, ìå óýíèçìá «ç øõ÷éêÞ õãåßá ìáò áöïñÜ üëïõò». ÃÉÁ ÔÇÍ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÉÊÇ ÊÁÑÅÊËÁ ¼óïí áöïñÜ ôç äéÜèåóç ìßáò ïäïíôéáôñéêÞò êáñÝêëáò, åãêáôáëåëåéììÝíçò åäþ êáé ÷ñüíéá óôéò ðáëéÝò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ Ø.Í.Ð.Ï êáé ðáëéÜò ôå÷íïëïãßáò, áêïëïõèÞèçêáí üëåò ïé äéáäéêáóßåò ðïõ ðñïâëÝðåé ï Íüìïò, ï ïðïßïò ïñßæåé üôé ï ÄéïéêçôÞò ôçò ÄÕÐÅ åßíáé áñìüäéïò ãéá ôç äéÜèåóç ôïõ åîïðëéóìïý ôùí Íïóïêïìåßùí, åßðå ï ðñþçí äéïéêçôÞò. ÅÍÇÌÅÑÙÓÇ ÐÑÏÓ ÔÏ ÍÅÏ ÄÉÏÉÊÇÔÇ «Ãéá äéÜóôçìá åíüò ðåñßðïõ ìçíüò ðïõ äåí åß÷å áíôéêáôáóôáèåß áêüìç êáé óå êáèçìåñéíÞ âÜóç (êáé ü÷é óå ìßá óõíÜíôçóç) ç ðñþçí áíáðëçñþôñéá êá Ôóáñïý÷á, åíçìÝñùíå ôïí íÝï ÄéïéêçôÞ, ãéá ôá üóá ðñÜîáìå üëç ôçí ðåñßïäï ôçò èçôåßáò ìáò, áëëÜ êáé ãéá üóá äñïìïëïãÞóáìå êáé äåí ðñïëÜâáìå íá õëïðïéÞóïõìå. Åãþ ï ßäéïò, ôïí åðéóêÝöèçêá óôï ãñáöåßï ôïõ, ÷ùñßò íá Ý÷ù õðï÷ñÝùóç, Þ íá ìïõ æçôçèåß êÜôé ôÝôïéï, ðñïêåéìÝíïõ íá ôïí åíçìåñþóù, ãéá ôéò áãùíßåò ôùí åñãáæïìÝíùí, ôçí åðüìåíç çìÝñá ôïõ Äéêôýïõ, ôé ðáñáëÜâáìå êáé ôé ïõóéáóôéêÜ ðáñáäßäïõìå ìåôÜ áðü ðÝíôå ÷ñüíéá Äéïßêçóçò. Äåí äéáôýðùóå ïýôå ìßá äéáöùíßá, áðïñßá Þ äõóáñÝóêåéá. Ôï áíôßèåôï ìÜëéóôá. Ôé ìåóïëÜâçóå; Ðñïöáíþò ç ïìïëïãïýìåíç åíçìÝñùóç áðü ôïõò ãíùóôïýò óå üëïõò ðëÝïí ðáñáãêùíéóìÝíïõò õðáëëÞëïõò, ëüãù ôçò äéêÞò ôïõò ôåìðåëéÜò êáé áðñïèõìßáò, ðïõ âñÞêáí åõêáéñßá êáé ðñüóöïñï Ýäáöïò íá åêäéêçèïýí ôïí öïñÝá ðïõ õðçñåôïýí êáé ôïõò ßäéïõò ôïõò óõíáäÝëöïõò ôïõò». ÓÕÍÅÑÃÁÓÉÁ ÌÅ ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÏÕÓ Ï ê. Êþóôáò ÄçìçôñéÜäçò Ýêáíå éäéáßôåñç ìíåßá óôç óõíåñãáóßá ðïõ åß÷å ìå ôïõò åñãáæüìåíïõò ôïõ ØÍÐÏ üëá áõôÜ ôá ÷ñüíéá ðïõ Þôáí óôç äéïßêçóç, ëÝãïíôáò üôé áðü ôçí ðñþôç çìÝñá ôçò áíÜëçøçò ôùí êáèçêüíôùí ôïõ, óõíåñãÜóôçêå ìå üëïõò ôïõò åñãáæüìåíïõò. ÌåôÜ ôçí êáôáãñáöÞ ôùí áíáãêþí óå õðçñåóßåò øõ÷éêÞò õãåßáò óôï Íïìü, áíáêïßíùóáí ôïõò óôü÷ïõò ôïõò ãéá ôçí åðüìåíç çìÝñá. «Ðåßóáìå ãéá ôçí êáëýôåñç áîéïðïßçóç ôïõ áíèñþðéíïõ äõíáìéêïý êáé êáôïñèþóáìå íá êÜíïõìå ðñÜîç ôï üíåéñï ðïëëþí áíèñþðùí, íá åßíáé ÷ñÞóéìïé óôï óõíÜíèñùðü ôïõò, ðñïóöÝñïíôáò êáëýôåñåò õðçñåóßåò øõ÷éêÞò õãåßáò óôï Íïìü. Ðáñáäþóáìå õðçñåóßá ìå õðáëëÞëïõò õðåñÞöáíïõò ãéá ôç äïõëåéÜ ðïõ êÜíïõí êáé êáôÜöåñáí ìÝóá óå Ýíáí ìÞíá, íá ôïõò êÜíïõí íá íôñÝðïíôáé íá ðïõí ðïõ åñãÜæïíôáé. ¹äç ïé åñãáæüìåíïé ôïõ ØÍÐÏ áíôÝäñáóáí, ìå áíáêïßíùóÞ ôïõò óôïí Ôýðï, êáôáäéêÜæïíôáò ôçí «ðñüùñç êáôáããåëôéêÞ äéÜèåóç ôïõ íÝïõ ÄéïéêçôÞ, ôçí êáôáóõêïöÜíôçóç ôùí åñãáæïìÝíùí, ôç óôï÷ïðïßçóç õðáëëÞëùí êáé ôçí ðïëéôéêÞ ôçò óõññßêíùóçò ôïõ Äéêôýïõ». Óôç óõíÝëåõóÞ ôïõò Ýìáèá ðùò õðïóôÞñéîå üôé ðáñåñìçíåýèçêáí ïé äçëþóåéò ôïõ êáé ðùò áðïìïíþèçêáí åêöñÜóåéò ôïõ. ÌáêÜñé íá êáôÜëáâå ôï ëÜèïò ôïõ êáé íá áëëÜîåé ðïñåßá ðëåýóçò. Èá åßìáé ï ðñþôïò ðïõ èá ÷áñåß. ×ñåéÜæåôáé üìùò ãåííáéüôçôá êÜôé ôÝôïéï. Ôç äéáèÝôåé; Ôï Äßêôõï ôïõ ØÍÐÏ ìðïñåß êáé ðñÝðåé íá ëåéôïõñãÞóåé ìå áõôÜñêåéá êáé áõôïíïìßá. Áò ôï âÜëïõí ùò óôü÷ï êáé áò ôï õëïðïéÞóïõí». «ÖÙÍÁÆÅÉ Ï ÊËÅÖÔÇÓ ÍÁ ÖÏÂÇÈÅÉ Ï ÍÏÉÊÏÊÕÑÇÓ». Ï ê. ÄçìçôñéÜäçò êáôáöÝñèçêå êáôÜ ôïõ íÝïõ äéïéêçôÞ, ï ïðïßïò áí êáé êëÞèçêå ðïëëÝò öïñÝò, äåí Þñèå óå äçìüóéá áíôéðáñÜèåóç: «Ç üëç êáôÜóôáóç ìïõ èõìßæåé ôçí ðáñïéìßá, «öùíÜæåé ï êëÝöôçò íá öïâçèåß ï íïéêïêýñçò». Ôïí êÜëåóá Þäç ôÝóóåñéò öïñÝò êáé áõôÞ åßíáé ç ðÝìðôç íá Ýñèåé ðñüóùðï ìå ðñüóùðï íá ìéëÞóïõìå ãéá ôá ðåðñáãìÝíá óôï ØÍÐÏ. Äåí îáíáó÷ïëïýìáé ìáæß ôïõ. ¸÷ù êé Üëëá ðñÜãìáôá íá êÜíù. ¸÷ù êé áëëïý íá ðñïóöÝñù. Èá ðáñáêïëïõèþ üìùò ôçí åîÝëéîç êáé ôçí ðïñåßá ôïõ ØÍÐÏ, ãéáôß ìåôÜ áðü åííéÜ ÷ñüíéá ðñïóöïñÜò, ìå ðïíÜåé. ÁõôÜ ìðïñÝóáìå íá êÜíïõìå åìåßò êáé ôüóï ðñïóöÝñáìå óôïí ôüðï ìáò. Áò êÜíïõí êé áõôïß ôï 1/10 êáé åìåßò èá ôïõò óõã÷áñïýìå. Áò ÷ôßóïõí áí ìðïñïýí, ðÜíù óå üôé âñÞêáí. Êáé ü÷é íá êáôáóôñÝöïõí üôé ðáñÝëáâáí. ÐñïóöÝñáìå ÄïìÝò ÷ñÞóéìåò ðïõ áðáíôïýóáí óå äéáðéóôùìÝíåò áíÜãêåò ôïõ êüóìïõ, ìÝóá óôçí ðüëç êáé äåí êÜíáìå ìáãåéñåßá êáé âéïëïãéêü êáèáñéóìü óôá âïõíÜ. Ïýôå äéþîáìå ôïõò ðéï ëåéôïõñãéêïýò êáé ìå êáëÞ áóöÜëéóç åíïßêïõò, óôá ÍÐÉÄ. ÕðçñåôÞóáìå ôï äçìüóéï ÷áñáêôÞñá ôçò õãåßáò, êáôÜ ôïí êáëýôåñï êáé áðïôåëåóìáôéêüôåñï ôñüðï. Åß÷á ôçí ôéìÞ êáé ôçí ÷áñÜ íá õðçñåôÞóù ôá Ýîé ó÷åäüí ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, ôñßá Íïóïêïìåßá ôçò ÷þñáò (ØÍÐÏ, Ã.Í Êáôåñßíçò, ÌðïäïóÜêåéï ÐôïëåìáÀäáò). Åß÷á Üñéóôç óõíåñãáóßá ìå üëïõò ôïõò åñãáæüìåíïõò, åðéôõã÷Üíïíôáò ôç ìåãáëýôåñç äõíáôÞ óõíáßíåóç, óôçí ðñïóðÜèåéá ãéá áíáâÜèìéóç ôùí õðçñåóéþí õãåßáò. ¼ëåò ïé áðïöÜóåéò ôùí Äéïéêçôéêþí Óõìâïõëßùí ðïõ Þìïõí Ðñüåäñïò Þôáí ïìüöùíåò. Åßìáé éäéáßôåñá åõôõ÷Þò êáé óõãêéíçìÝíïò, ðïõ ïé åñãáæüìåíïé ôùí ÖïñÝùí ðïõ õðçñÝôçóá, ìå áðï÷áéñÝôçóáí ìå ëüãéá êáé åðéóôïëÝò åõãíùìïóýíçò, óõã÷áñçôçñßùí êáé åõ÷áñéóôéþí ãéá ôá üóá áðü êïéíïý åðéôý÷áìå. Äåí èá åðéôñÝøù óå êáíÝíáí óôï âùìü ìéêñïêïììáôéêþí Þ Üëëùí óêïðéìïôÞôùí, íá õðïôéìÞóïõí áõôü ôï Ýñãï êáé áõôÞ ôçí êïéíùíéêÞ ìïõ ðñïóöïñÜ. ÅîÜëëïõ üëïé ìáò ãíùñßæïõí óôç ìéêñÞ áõôÞ ðüëç êáé üëïé êñéíüìáóôå êáèçìåñéíÜ».

3

Ô

çí Ýíôïíç áíôßäñáóÞ ôïõò åêöñÜæïõí ïé åðï÷éêïß ðõñïóâÝóôåò ãéá ôç ìåßùóç ôïõ ÷ñüíïõ åñãáóßáò ôïõò áðü ï÷ôþ óå åðôÜ ìÞíåò. Óçìåéþíåôáé üôé óôéò 14 Ìáßïõ ôïõ 2010 ï Õðïõñãüò Åóùôåñéêþí ÃéÜííçò Ñáãêïýóçò áðïöÜóéóå ôç ìåßùóç ôïõ ÷ñüíïõ åñãáóßáò ôïõò áðü ïêôþ óå åðôÜ ìÞíåò «áíáéñþíôáò áðüöáóç ðïõ ðÞñå ôï ßäéï ôï õðïõñãåßï åóùôåñéêþí», üðùò áíáöÝñïõí ïé åðï÷éêïß ðõñïóâÝóôåò ôïõ íïìïý ìáò ÃéÜííçò ÅõáããÝëïõ êáé Ðáíáãéþôçò ÍôïõëáðôóÞ, Ðñüåäñïò êáé ÃñáììáôÝáò áíôßóôïé÷á ôïõ óùìáôåßïõ åðé÷éêþí ðõñïóâåóôþí. «Ðñüêåéôáé ãéá ôï íüìï 3833/15-3-2010 ðïõ åðéâÜëëåé ðåñéïñéóìü ðñïóëÞøåùí ãéá ôï Ýôïò 2010 êáôÜ 30% Ýíáíôé ôïõ 2009, «ï ïðïßïò åîáéñïýóå ôïí êëÜäï ìáò, äéüôé ç ðñüóëçøÞ ìáò ãßíåôáé ãéá ôçí êÜëõøç áðñüâëåðôùí êáé åðåéãïõóþí áíáãêþí êáèþò õðáãüìáóôå êáé óôï ðõñïóâåóôéêü óþìá (óþìá áóöáëåßáò)», üðùò áíáöÝñåôáé óå ó÷åôéêÞ åðéóôïëÞ ðïõ ðáñÝäùóáí óôçí Õöõðïõñãü Åóùôåñéêþí êá Èåïäþñá ÔæÜêñç. «Äåí åßìáóôå åìåßò áõôïß ðïõ öÝñáìå ôçí êñßóç óôç ÷þñá. Óôï ôáìåßï áíåñãßáò ðáßñíïõìå 450 åõñþ ìçíéáßùò êáé ï âáóéêüò ìáò ìéóèüò åßíáé 650 åõñþ. Ãéá ðïéï ëüãï ãßíåôáé ç ìåßùóç ôïõ ÷ñüíïõ áðáó÷üëçóçò; ÆçôÜìå íá óõíçãïñÞóåôå ãéá íá åðáíáöÝñåôå ôïí Ýíá ìÞíá áðáó÷üëçóÞò ìáò, êáèþò êáé ôç èåôéêÞ óáò óôÜóç ðñïò ôï èÝìá ôçò åñãáóéáêÞò ìáò áðïêáôÜóôáóçò. Äåí åßìáóôå åñãáæüìåíïé óôá ãñáöåßá. ÖùôéÝò óâÞíïõìå ãéá 650 åõñþ, åäþ êáé äåêáåôßåò. ¸÷ïõìå 22 íåêñïýò êáé äåêÜäåò ôñáõìáôßåò óõíáäÝëöïõò. ¸÷ïõìå ïéêïãÝíåéåò êáé ç ìåßùóç ôçò èçôåßáò ìáò êáèþò êáé ç ðáñáôåôáìÝíç ïìçñåßá ìáò ðñïêáëïýí ðñïâëÞìáôá âéïðïñéóôéêÜ êáé áíáóöÜëåéáò. ¸÷ïõìå ìÜèåé íá åßìáóôå áãùíéóôÝò êáé èá áãùíéóôïýìå ãéá íá äéþîïõìå áõôÞ ôçí åðéóöÜëåéá ðïõ ðëáíÜôáé áðü åðÜíù ìáò. Åßóôå ìáæß ìáò Þ áðÝíáíôß ìáò; ÐÜñôå èÝóç êáé äþóôå ìáò áðáíôÞóåéò. Ðáñáêáëïýìå íá ìáò åíçìåñþóåôå åããñÜöùò ãéá ôéò èÝóåéò – áðáíôÞóåéò óáò, þóôå íá åíçìåñþóïõìå ôá ìÝëç ìáò», áíáöÝñïõí ïé åðï÷éêïß ðõñïóâÝóôåò.

ÄÞëùóç ôïõ Ê. ÊïõêïäÞìïõ ãéá ôï Ðáãêüóìéï ÐñùôÜèëçìá Ðïäïóöáßñïõ

Ï

Õðåýèõíïò ôïõ ÔïìÝá ÐïëéôéêÞò Åõèýíçò Áèëçôéóìïý ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò, âïõëåõôÞò Ðéåñßáò, ê. Êþóôáò ÊïõêïäÞìïò, Ýêáíå ôçí áêüëïõèç äÞëùóç:

«Ç ÍÝá Äçìïêñáôßá êáé ï ôïìÝáò Áèëçôéóìïý ôïõ êüììáôïò åõ÷üìáóôå ïëüøõ÷á óå ïìïóðïíäßá, ðñïðïíçôÝò, ðáßêôåò êáé öõóéêÜ óå ïëüêëçñç ôçí ÅèíéêÞ áðïóôïëÞ, êáëÞ åðéôõ÷ßá óôï Ðáãêüóìéï ÐñùôÜèëçìá Ðïäïóöáßñïõ ôçò Í. ÁöñéêÞò. Ôá ìÜôéá, áëëÜ êõñßùò ïé êáñäéÝò üëùí ôùí ÅëëÞíùí, ôéò åðüìåíåò çìÝñåò ôçò äïêéìáóßáò êáé ôçò åõèýíçò, èá óõíïäåýïõí êÜèå ðñïóðÜèåéÜ óáò. ÆÞóôå êáé áðïëáýóôå ôçí êÜèå óôéãìÞ. Åßíáé âÝâáéï ðùò, ãéá ìßá áêüìç öïñÜ, èá ìáò êÜíåôå íá íéþóïõìå õðåñÞöáíïé».

Ô

ÓçìáíôéêÜ ðñïâëÞìáôá åðáããåëìáôéþí, âéïôå÷íþí, åìðüñùí

ï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò Ïìïóðïíäßáò Åðáããåëìáôéþí – Âéïôå÷íþí êáé Åìðüñùí Í. Ðéåñßáò ýóôåñá áðü ðñüóêëçóç ðïõ Ýóôåéëå óôï Ä.Ó. ôïõ Åìðïñéêïý Óõëëüãïõ Êáôåñßíçò, óõíáíôÞèçêáí óôá ãñáöåßá ôçò ÏÅÂÅÐ óôéò 7 Éïõíßïõ 2010 èÝôïíôá òìéá óåéñÜ ðñïâëçìÜôùí ãåíéêïý êáé ôïðéêïý ÷áñáêôÞñá ðïõ áðáó÷ïëïýí ôïõò åðáããåëìáôßåò – åìðüñïõò âéïôÝ÷íåò ôïõ Íïìïý.

ÌåôÜ áðü óõæÞôçóç êïéíÞ äéáðßóôùóç üëùí Þôáí: 1. Ç ïéêïíïìéêÞ êñßóç óå óõíäõáóìü ìå ôá ìÝôñá ðïõ êáèçìåñéíÜ åðéâÜëëïíôáé ïäçãïýí óå ðáñáôåôáìÝíç ýöåóç, óå ëïõêÝôá ôùí ìáãáæéþí, áíåñãßá, öôþ÷åéá. Ç áýîçóç ôïõ ÖÐÁ, ïé áõîÞóåéò ìéóèþí ðÜíù áðü ôïí ðëçèùñéóìü Ýãéíáí ìåéþóåéò ìÝ÷ñé 30%, ïé Ýììåóïé åéäéêïß öüñïé êáôáíÜëùóçò ðïõ äÞèåí äåí èá áõîÜíïíôáí áõîÞèçêáí Þäç óå êáýóéìá ðïôÜ ôóéãÜñá, êé Ýôóé ïé öüñïé ôùí ðëïõóßùí Ýãéíáí öüñïé ôùí ðôù÷þí. Ðáíôïý áíáðïäïãýñéóáí ôá ðÜíôá óôï üíïìá ôçò êñßóçò. Êáé ìÝóá ó’ áõôÞ ôçí óùñåßá ôùí ìÝôñùí âëÝðïõìå ôéò ÔñÜðåæåò íá áõîÜíïõí ðñïêëçôéêÜ ôá êÝñäç ôïõò. Ãé’ áõôïýò äåí õðÜñ÷ïõí ïýôå êñßóç, ïýôå öüñïé. 2. Ôï ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÏ óýóôçìá åßíáé õðü êáôÜññåõóç. Ôï íÝï íïìïó÷Ýäéï ãéá ôï ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÏ èá åßíáé ç èñõáëëßäá ãéá ôçí êïéíùíéêÞ, áîéáêÞ êáé ïéêïíïìéêÞ áðïóýíèåóç êáé ôüôå ïé ðïëßôåò ÷ùñßò Üëëç åðéëïãÞ êáé åëðßäá ìïéñáßá èá ðñïóôñÝîïõí áðü ìüíïé ôïõò íá áðáíôÞóïõí óôï åñþôçìá. *ÊáôáóôñïöÞ Þ ðåñéóóüôåñç êáôáóôñïöÞ* ìå üôé áõôü óõíåðÜãåôáé… 3. Ìå áöïñìÞ ôï ðñüó÷çìá ôçí ðÜôáîç ôçò öïñïäéáöõãÞò, åîáðïëýèçêå ìéá ÷ùñßò ðñïçãïýìåíï óõêïöáíôéêÞ åêóôñáôåßá åíáíôßïí ôùí ìéêñþí åðé÷åéñÞóåùí ìå óôü÷ï ôïí áöáíéóìü ôùí ìéêñþí êáé ðïëý ìéêñþí åðé÷åéñÞóåùí. ÊïéíÞ äéáðßóôùóç üëùí åßíáé ôçí êñßóç íá ôçí ðëçñþóïõí áõôïß ðïõ ôçí ðñïêÜëåóáí, áõôïß ðïõ ðëïýôéóáí åéò âÜñïò ôïõ Åëëçíéêïý ëáïý. Íá ôçí ðëçñþóïõí áõôïß ðïõ ëåçëÜôçóáí ôá áóöáëéóôéêÜ ôáìåßá êáé ü÷é ïé åñãáæüìåíïé, ïé áõôïáðáó÷ïëïýìåíïé, ïé óõíôáîéïý÷ïé. Ìå âÜóç üëá áõôÜ ïé äýï ÄéïéêÞóåéò áðïöáóßóáíå íá åíþóïõí ôéò äõíÜìåéò ôïõò êáé íá õðåñáóðéóôïýí ôá óõìöÝñïíôá ôïõ Ýìðïñá, åðáããåëìáôßá, âéïôÝ÷íç ìå êÜèå äõíáôü êáé åöéêôü ôñüðï. Ïé áíï÷Ýò êáé ïé áíôï÷Ýò Ý÷ïõí ôá üñéÜ ôïõò. ¼ñéá ôá ïðïßá áí îåðåñáóôïýí êáìßá äçìïóêüðçóç äåí èá ìðïñÝóåé íá ðñïâëÝøåé ôï áðïôÝëåóìá. ÏËÏÉ ìáæß èá ðåñéöñïõñÞóïõìå ôéò åðé÷åéñÞóåéò ìáò áðü ôïí áöáíéóìü. ÌÝóá áð’ üëá áõôÜ èá áêïëïõèÞóåé äåýôåñç óõíÜíôçóç óôá ãñáöåßá ôïõ Åìðïñéêïý Óõëëüãïõ üðïõ êáé èá áðïöáóéóôåß áðü êïéíïý ï ôñüðïò áíôéìåôþðéóçò ôùí ðñïâëçìÜôùí.

Åê ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ Ôçò ÏÅÂÅÐ


"

ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

Ïé ðñþôåò åêëïãÝò óôï Óùìáôåßï áíáðëçñùôþí êáé ùñïìßóèéùí åêðáéäåõôéêþí ÈÅÙÑÏÕÍ ÔÇÍ ÊÑÉÓÇ ÊÁÉ ÁÖÏÑÌÇ ÊÁÉ ÁÉÔÉÁ ÃÉÁ ÔÇ ÌÅÉÙÓÇ ÐÑÏÓËÇØÅÙÍ ÄéåîÞ÷èçóáí ÷èåò, ïé ðñþôåò åêëïãÝò ôïõ Óùìáôåßïõ ÅëáóôéêÜ Áðáó÷ïëïýìåíùí Åêðáéäåõôéêþí, ùñïìéóèßùí êáé áíáðëçñùôþí, óôá ãñáöåßá ôçò ÅËÌÅ. Óôï óùìáôåßï ôçò Ðéåñßáò åßíáé 25 Üôïìá áõôÞ ôçí óôéãìÞ åíþ ðáíåëëáäéêÜ ôá ìÝëç åßíáé 250, êáèþò ç ïñãÜíùóç Ý÷åé áñ÷ßóåé åäþ êáé ìåñéêïýò ìÞíåò. Ãßíïíôáé ðñïóðÜèåéåò ãéá íá ãßíåé ðéï ãíùóôÞ ç ýðáñîç ôïõ óùìáôåßïõ. Âåâáßùò ïé ùñïìßóèéïé êáé áíáðëçñùôÝò åßíáé ðïëý ðåñéóóüôåñï óôï íïìü, áõôÞ ôç óôéãìÞ üìùò õðÜñ÷åé áðïãïÞôåõóç áðü ôï íÝï íïìïó÷Ýäéï êáé ìéêñÞ åëðßäá âåëôßùóçò ôçò èÝóçò ôïõò. Ãéá êÜðïéïõò áõôÞ ç áëëáãÞ áíÝôñåøå ó÷åäéáóìü ÷ñüíùí, êáèþò åß÷áí åðåíäýóåé óôçí áðüêôçóç ðñïûðçñåóßáò, ìÝíïíôáò ìÝ÷ñé êáé äÝêá ÷ñüíéá óå ìéá ìïñöÞ åñãáóßáò ç ïðïßá, ãéá ôïõò ùñïìßóèéïõò áðïöÝñåé åëÜ÷éóôï åéóüäçìá. Íá ôïíéóôåß üôé ôá ìÝëç ôïõ ÓÅÁÅ Ðéåñßáò, ìðïñïýí óõã÷ñüíùò íá åßíáé êáé ìÝëç ôçò ÅËÌÅ, Ýðåéôá áðü áðïöÜóåéò ôçò ÏËÌÅ êáé ôçò ÅËÌÅ Ðéåñßáò. Ðñüêåéôáé ãéá åñãáæüìåíïõò, ïé ïðïßïé ðñïóðÜèçóáí ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá íá ìáæÝøïõí ðñïûðçñåóßá, þóôå íá ìðïñÝóïõí êÜðïôå íá äéïñéóôïýí, üðùò ðñïâëåðüôáí âÜóåé íüìùí. Óôçí Ðéåñßá, ôá ìÝëç øÞöéóáí ìüíï ãéá ôçí ðáíåëëáäéêÞ åêðñïóþðçóç, üðïõ õðÞñ÷áí êáé äõï õðïøÞöéïé áðü ôï íïìü, ç ÄÝóðïéíá Ìðåêéñïðïýëïõ êáé ï ×ñÞóôïò Îçñïìåñßôçò. ÔÏ ÍÅÏ ÊÁÈÅÓÔÙÓ ÃÉÁ ÙÑÏÌÉÓÈÉÏÕÓ-ÁÍÁÐËÇÑÙÔÅÓ ÐïëëÜ ôá ÷ñüíéá ðñïûðçñåóßáò êáé ðïëëÜ ôá ëåöôÜ ðïõ Ýâáæáí áðü ôçí ôóÝðç ôïõò, ãéáôß Ýíáò ùñïìßóèéïò ðáßñíåé åëÜ÷éóôá ÷ñÞìáôá, ðïõ äåí ôïõ öèÜíïõí ãéá ôá ðñïò ôï æçí. Óôá ÝîïäÜ ôïõ óõìðåñéëáìâÜíïíôáé êáé ìåôáöïñéêÜ Þ åíïßêéï óå êÜèå ðüëç üðïõ êáëïýíôáí êÜèå öïñÜ íá åñãáóôåß. Ìå ôï íïìïó÷Ýäéï ðïõ âãÞêå ãéá ôçí ðáéäåßá, ôï Õðïõñãåßï Ðáéäåßáò áíáôñÝðåé ôïí ðñïãñáììáôéóìü üëùí áõôþí ôùí áíèñþðùí, ðïõ ðåñßìåíáí ôüóá ÷ñüíéá ãéá ôï äéïñéóìü ôïõò. Áðü öÝôïò ìåéþíïíôáé ïé äéïñéóìïß êáôÜ 50% êáé 70% ôïõ ÷ñüíïõ. Ìåéþíïíôáé êáé ïé ðñïóëÞøåéò ôùí áíáðëçñùôþí. Êáôáñãåßôáé ç ðñïûðçñåóßá ùò ìïíáäéêü ðñïóüí äéïñéóìïý. Êáôáñãåßôáé áêüìá êáé ç Ýííïéá ôïõ äéïñéóôÝïõ. Ìå áõôüí ôïí ôñüðï, ìÝíïõí ìåôÝùñïé äåêÜäåò ÷éëéÜäåò êáèçãçôÝò ðïõ Ý÷ïõí äïõëÝøåé ùò ùñïìßóèéïé êáé áíáðëçñùôÝò. ÐëÝïí èá ãßíïíôáé üëá ìÝóù ÁÓÅÐ. Áí åðéôý÷åé êÜðïéïò óôïí ÁÓÅÐ ìðáßíåé óå Ýíáí ðßíáêá êáé áðü åêåß êáé ðÝñá, ìðïñåß íá ðñïóëçöèåß ìðïñåß êáé ü÷é. Äåí õðÜñ÷åé äÝóìåõóç. Áêüìá êáé ãéá íá ãßíåé êÜðïéïò ùñïìßóèéïò Þ áíáðëçñùôÞò, ðñÝðåé íá Ý÷åé ðåñÜóåé óå äéáãùíéóìü ÁÓÅÐ. Ôç ìéá ÷ñïíéÜ ìðïñåß íá ãñÜøåé êáé íá åßíáé éêáíüò íá äéäÜîåé, ôçí Üëëç ü÷é. Ç ÓÇÌÁÓÉÁ ÔÙÍ ÅÊËÏÃÙÍ ¼ëïé ïé ðáñáðÜíù ëüãïé, äçìéïýñãçóáí ôçí åðåßãïõóá áíáãêáéüôçôá íá äçìéïõñãçèåß Ýíá óõíäéêáëéóôéêü üñãáíï, ðïõ åíïðïéåß üëïõò

üóïõò äïýëåøáí êáé äïõëåýïõí óôá äçìüóéá ó÷ïëåßá ìå áõôÝò ôéò åëáóôéêÝò ó÷Ýóåéò. ÕðÜãïíôáé üëïé ïé êáèçãçôÝò áíåîÜñôçôá áðü ôçí åéäéêüôçôá, ôï ÷ñüíï ðñïûðçñåóßáò, ôï ýøïò ôùí áðïäï÷þí Þ ïôéäÞðïôå Üëëï. ÐÝñá áðü ôá öëÝãïíôá æçôÞìáôá ðïõ õðÜñ÷ïõí, óêïðüò ôçò óõììåôï÷Þò óôéò åêëïãÝò åßíáé ç ýðáñîç êáé éó÷õñïðïßçóç åíüò óõíäéêáëéóôéêïý ïñãÜíïõ ðïõ èá äéåêäéêåß êáé èá äçëþíåé ôçí ðáñïõóßá ôïõ óå ïôéäÞðïôå óõìâáßíåé óôï ÷þñï ôçò ðáéäåßáò. Ç Ì. ÆÁÐÏÕÍÉÄÏÕ Áêïëïõèïýí ïé äçëþóåéò ôçò Ìáñßáò Æáðïõíßäïõ, ìÝëïõò ôçò ÅöïñåõôéêÞò ÅðéôñïðÞò: «Ïé óõíèÞêåò Ý÷ïõí áëëÜîåé. Ç ïéêïíïìéêÞ êñßóç åßíáé ìðñïóôÜ ìáò, ôçí æïýìå êáèçìåñéíÜ êáé ç äçìüóéá ðáéäåßá åßíáé Ýíá áðü ôá âáóéêÜ èýìáôá ôçò ëáßëáðáò ðïõ Ý÷ïõí åîáðïëýóåé êõâÝñíçóç, ÅÅ êáé ÄÍÔ. Óôü÷ïò ôïõò åßíáé íá ðåñéêüøïõí äñáóôéêÜ ôç ÷ñçìáôïäüôçóç ôçò ðáéäåßáò êáé ôïí áñéèìü üóùí åñãÜæïíôáé óå áõôÞ. Èá èåëÞóïõí íá åîáóöáëßóïõí óôïõò äáíåéóôÝò êáé ôïõò ôïêïãëýöïõò ôçò ÅëëÜäáò, ôçí åðéóôñïöÞ ôùí êåöáëáßùí ôïõò. Á÷ñçóôåýåôáé ç ðñïûðçñåóßá, ðïõ ìå ôüóïõò êüðïõò êáé èõóßåò ìÜæåøáí ïé êáèçãçôÝò óå êÜèå ãùíéÜ ôçò ÷þñáò. Ôçí ßäéá óôéãìÞ, ìåéþíïõí äéáñêþò ôéò Þäç ðåíé÷ñÝò áðïäï÷Ýò ìáò. Êüâïõí äþñá, åðéäüìáôá, áêüìá êáé ôçí áðïæçìßùóç ôïõ ôñéìÞíïõ ôùí ùñïìéóèßùí. Äåí óôáìáôÜåé åäþ üìùò ç âáñâáñüôçôá ôçò ðïëéôéêÞò, êáèþò åðéäéþêïõí ãéá ôá åðüìåíá ÷ñüíéá, íá äïõëåýïõí ìå åëáóôéêÝò ó÷Ýóåéò åñãáóßáò ðÜíù áðü ôï 70% ôùí åêðáéäåõôéêþí óôá äçìüóéá ó÷ïëåßá. Ïé åêëåãìÝíïé áðü áõôÞ ôç äéáäéêáóßá èá ðñïóðáèÞóïõí íá óõíäéáëå÷ôïýí ìå ôçí çãåóßá ôïõ õðïõñãåßïõ; Ç ðñïóðÜèåéÜ ìáò ãéá äéÜëïãï åßíáé óõíå÷Þò. Ðñùôáñ÷éêïß ìáò óôü÷ïé åßíáé íá áðïóõñèåß ôï åðáßó÷õíôï íïìïó÷Ýäéï, ðïõ áíáôñÝðåé ôïí ðñïãñáììáôéóìü ôüóùí åôþí êáé íá äéïñéóôïýí Üìåóá üóïé åêðáéäåõôéêïß Ý÷ïõí ðñïûðçñåóßá. ¸÷åôå åëðßäåò íá åßíáé ðñïóùñéíü ìÝôñï, ëüãù ïéêïíïìéêÞò êñßóçò, ç áêýñùóç ôçò ðñïûðçñåóßáò; Áí ç ïéêïíïìéêÞ êñßóç óõíå÷éóôåß, äåí íïìßæù üôé èá áëëÜîïõí ôá ðñÜãìáôá. Ç êñßóç Þôáí êáé áöïñìÞ êáé áéôßá ãéá íá ãßíåé ç ìåßùóç óôéò ðñïóëÞøåéò. Èåùñïýóáí üôé ï áñéèìüò ôùí åêðáéäåõôéêþí ìÝóá óôç äçìüóéá åêðáßäåõóç åßíáé áñêåôüò, üôé åßíáé õðåñÜñéèìïé ïé ðåñéóóüôåñïé. ×ùñßò íá Ý÷ïõí êÜíåé ôïõò êáôÜëëçëïõò õðïëïãéóìïýò. Äåí åß÷áí êÜíåé ïýôå Ýíáí ðñïãñáììáôéóìü, íá äïõí ðïõ õðÜñ÷ïõí áíÜãêåò.

ÌÅ ÓÔÏ×Ï ÔÇÍ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÉÊÇ ÅÕÁÉÓÈÇÔÏÐÏÉÇÓÇ

Ëïõëïýäéá êáé åíçìåñùôéêü õëéêü ãéá ôïõò ðïëßôåò ôçò Êáôåñßíçò ÌÏÉÑÁÓÁÍ Ï ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÓ ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÓ, ÏÉ ÖÉËÏÉ ÔÏÕ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ ÊÁÉ ÔÏ Ó×ÏËÅÉÏ 2ÇÓ ÅÕÊÁÉÑÉÁÓ

Ó

ôï ðåæüäñïìï âñÝèçêáí ôï áðüãåõìá ôçò Ôñßôçò Üíèñùðïé ôïõ äÞìïõ Êáôåñßíçò, ôùí Ößëùí ôïõ ÐåñéâÜëëïíôïò êáé ôïõ Ó÷ïëåßïõ 2çò Åõêáéñßáò, óõììåôÝ÷ïíôáò óôçí åêäÞëùóç ðïõ Þôáí ðñïãñáììáôéóìÝíç ãéá ôï ÓÜââáôï, ôçí ðáãêüóìéá çìÝñá ðåñéâÜëëïíôïò, êáé åß÷å áíáâëçèåß ëüãù êáéñïý. ÌïéñÜæïíôáò åíçìåñùôéêü õëéêü êáé ìéëþíôáò ìå ôïõò ðåñáóôéêïýò, ïé óõììåôÝ÷ïíôåò ðñáãìáôïðïßçóáí ìéá óçìáíôéêÞ ÷åéñïíïìßá êáé åõ÷Þò Ýñãï åßíáé, ôï ìÞíõìÜ ôïõò íá ðéÜóåé ôüðï.

Óå ìéá åðï÷Þ ðïõ ôá ðåñéâáëëïíôéêÜ æçôÞìáôá åßíáé óõíå÷þò óôï ðñïóêÞíéï, ç ðñïþèçóç ôçò ðñïóôáóßáò ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò äåí ìðïñåß ðïôÝ íá èåùñçèåß ðåñéôôÞ Þ ìÜôáéç. Ï êáèÝíáò, üóï åõáéóèçôïðïéçìÝíïò åßíáé Þ ü÷é, ìðïñåß ðÜíôá íá ðÜñåé ÷ñÞóéìåò óõìâïõëÝò êáé ðáñüôñõíóç áðü ôÝôïéåò äñÜóåéò.

ËÜìðçò Êáñáôæüãëïõ, Ðñüåäñïò Ðïëéôéóôéêïý Ïñãáíéóìïý «Ï åïñôáóìüò ôçò ðáãêüóìéáò çìÝñáò ðåñéâÜëëïíôïò áðïôåëåß åõêáéñßá ðñïâëçìáôéóìïý êáé áðïëïãéóìïý, óå áôïìéêü êáé óõëëïãéêü åðßðåäï, ãéá ôéò äñÜóåéò ìáò áðÝíáíôé óôï ðåñéâÜëëïí. Ãéá ôï äÞìï Êáôåñßíçò ç ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò áðïôåëåß ðñïôåñáéüôçôá êáé åßíáé Ýíáò ðõëþíáò ôçò êáèçìåñéíÞò äñÜóçò ìáò áðÝíáíôé óôïí ðïëéôéóìü».

Åõäïêßá Ðáðáñãõñßïõ -Êßôóéïõ, Áíôéðñüåäñïò «Ï ðïëéôéóôéêüò ïñãáíéóìüò ôïõ äÞìïõ Êáôåñßíçò ðñïóðáèåß íá åõáéóèçôïðïéÞóåé ôïõò äçìüôåò åïñôÜæïíôáò ôç ìÝñá áõôÞ êáé ðáñáêéíþíôáò ôïõò íá óõììåôÝ÷ïõí óôçí ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò. ÌïéñÜæïõìå ëïõëïýäéá, óôÝëíïíôáò ôï ìÞíõìá íá âÜëåé ï êáèÝíáò ôï äéêü ôïõ ëéèáñÜêé, þóôå íá ðñïóôáôÝøïõìå ôç ãç ìáò». ÃéÜííçò Ôóáðáíßäçò, Ôáìßáò Ößëùí ÐåñéâÜëëïíôïò 2008 «Âñéóêüìáóôå åäþ ãéá íá ìïéñÜóïõìå Ýíôõðï õëéêü óôïõò ðïëßôåò ôçò Êáôåñßíçò, óôï ïðïßï ðåñéãñÜöïíôáé áðëïß ôñüðïé, ìå ôïõò ïðïßïõò ìðïñïýìå íá ðñïóôáôÝøïõìå ôï ðåñéâÜëëïí. Ðñüêåéôáé ãéá áðëÜ êáèçìåñéíÜ ðñÜãìáôá ðïõ ìðïñïýìå íá êÜíïõìå, ðïëëÜ áðü áõôÜ ìÝóá óôï óðßôé ìáò». Ãéþñãïò ÔáîéÜñ÷ïõ, Áí. ÄéåõèõíôÞò ôïõ Ó÷ïëåßïõ 2çò Åõêáéñßáò «Ï åíáëëáêôéêüò ÷áñáêôÞñáò ôïõ Ó÷ïëåßïõ 2çò Åõêáéñßáò öáßíåôáé êáé óÞìåñá, ðïõ ãéïñôÜæïõìå ôçí çìÝñá ðåñéâÜëëïíôïò. Ï ðåñéâáëëïíôéêüò åããñáìáôéóìüò, ç ðåñéâáëëïíôéêÞ åêðáßäåõóç åßíáé êáíïíéêÜ ìáèÞìáôá óôï ó÷ïëåßï ìáò êáé ü÷é óå åðßðåäï åèåëïíôéêÞò óõììåôï÷Þò, üðùò åßíáé óå üëá ôá õðüëïéðá óõìâáôéêÜ ó÷ïëåßá. ÁðïôÝëåóìá åßíáé ïé ìáèçôÝò ìáò íá ìïñöþíïíôáé ó÷åôéêÜ ìå ôï ðåñéâÜëëïí, íá åõáéóèçôïðïéïýíôáé êáé íá ãßíïíôáé åíåñãïß ðïëßôåò».

ÔåôÜñôç 9 Éïõíßïõ 2010


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÔÅÔÁÑÔÇ 9 ÉÏÕÍÉÏÕ 2010 5

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

Ç ÐÑÙÔÇ ÁÍÏÉ×ÔÇ ÓÕÃÊÅÍÔÑÙÓÇ ÃÉÁ ÔÉÓ ÄÇÌÏÔÉÊÅÓ ÅÊËÏÃÅÓ ÓÔÇ ÍÏÔÉÁ ÐÉÅÑÉÁ

Ç

Ôá ðáðáãáëÜêéá ðÜíôá óôçí åðéêáéñüôçôá

Â. Êïõêéþôçò, Í. ËÜððáò êáé Ê. ÓáìáñÜò, äÞëùóáí üôé èá äéåêäéêÞóïõí ôï «÷ñßóìá» áðü ôï ÐÁÓÏÊ

ðñþôç áíïé÷ôÞ óõãêÝíôñùóç óôåëå÷þí ôïõ ÐÁÓÏÊ ôçò Íüôéáò Ðéåñßáò ìå èÝìá ôéò åðéêåßìåíåò äçìïôéêÝò åêëïãÝò, Ýãéíå ôï âñÜäõ ôçò ÄåõôÝñáò óôç ËåðôïêáñõÜ.

Óå êåíôñéêü îåíïäï÷åßï ôçò ðåñéï÷Þò óõíáíôÞèçêáí ðÜíù áðü 70 Üôïìá, ôá ïðïßá ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôï ÷þñï ôçò êõâåñíþóáò ðáñÜôáîçò êáé óõìöþíçóáí íá îåêéíÞóïõí üëïé ìáæß áãþíá ãéá ôï ìÝëëïí ôïõ íÝïõ äÞìïõ Äßïõ – Ïëýìðïõ. Óôç óõãêÝíôñùóç ìßëçóáí äçìïôéêïß óýìâïõëïé áðü ôïõò ôñåéò äÞìïõò (Áí. Ïëýìðïõ, Äßïõ êáé Ëéôï÷þñïõ), åíþ õðÞñîáí Üôïìá (ÂáããÝëçò Êïõêéþôçò, Íßêïò ËÜððáò êáé Êþóôáò ÓáìáñÜò) ðïõ äÞëùóáí üôé èá äéåêäéêÞóïõí ôï «÷ñßóìá» áðü ôï ÐÁÓÏÊ ãéá íá çãçèïýí ôïõ óõíäõáóìïý. Ùóôüóï, üëïé ìáæß äÞëùóáí üôé üðïéïò êáé áí èá åßíáé ï “åêëåêôüò” ôïõ êüììáôïò èá óôçñßîïõí ôïí óõíäõáóìü, åíþ ôçí ßäéá Üðïøç åîÝöñáóáí êáé üóïé ôïðïèåôÞèçêáí

êáôÜ ôçí ðñï÷èåóéíÞ óõíÜíôçóç. ÅðéðëÝïí, äÞëùóáí êáé õðïó÷Ýèçêáí óõóôñÜôåõóç óôçí ðñùôïâïõëßá ðïõ îåêéíÜ. Äåóìåýôçêáí üôé èá åßíáé óôï ðëåõñü ôïõ ïðïéïõäÞðïôå åðéëÝîåé ôï êüììá íá åßíáé åðéêåöáëÞò êáé äåí èá óõììåôÜó÷ïõí óå ó÷çìáôéóìïýò äéáóðáóôéêïýò, åíÜíôéá óôéò åðéëïãÝò ôçò ðáñÜôáîçò. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõíÜíôçóçò óõìöùíÞèçêå áðü üëïõò ôïõò åíäéáöåñüìåíïõò ãéá ôï «÷ñßóìá» üôé èá áêïëïõèÞóïõí ôéò äéáäéêáóßåò ôçò ðáñÜôáîçò. Ç óõíÜíôçóç êñÜôçóå ðåñéóóüôåñï áðü äýï þñåò, åíþ ôÝèçêáí êáé ïñéóìÝíïé ðñïâëçìáôéóìïß ãéá ðáëéüôåñåò êéíÞóåéò ðïõ äß÷áóáí ôçí ðáñÜôáîç. Áêüìç, óõìöùíÞèçêå áðü üëïõò íá îåêéíÞóïõí êÜôé êáéíïýñãéï, ôï ïðïßï èá áðïôåëåßôáé áðü íÝá ðñüóùðá, ü÷é ìüíïí çëéêéáêÜ, ôá ïðïßá Ý÷ïõí êáôáîéùèåß óôçí ôïðéêÞ êïéíùíßá êáé äåí Ýäùóáí äéêáßùìá ãéá áñíçôéêïýò ó÷ïëéáóìïýò.

ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí 1ç Óôçí åðéêáéñüôçôá ôüôå åß÷å áêïõóôåß ùò áíÝêäïôï ç ëÝîç «ôáêïõìðÜí» ãéá üóïõò Ý÷áóáí ôéò áðïôáìéåýóåéò ôïõò óôï ÷ñçìáôéóôÞñéï ìéáò êáé óôçí åðéêáéñüôçôá âñßóêïíôáí «ïé ôáëéìðÜí» ëüãù ôïõ ðïëÝìïõ óôï ÁöãáíéóôÜí. Ç åðßóçìç ðïëéôåßá êáé ç ôüôå êõâÝñíçóç, áí äåí åíèÜññõíáí ôïõò «øéôôáêïýò» ìå äéáññïÝò ðëçñïöïñéþí, äåí Ýêáíáí êáé ôßðïôå ãéá íá ðñïöõëÜîïõí ôá õðïøÞöéá èýìáôá áðü ôá íý÷éá ôçò êåñäïóêïðßáò. Èá ìïõ ðåßôå ôé èá ìðïñïýóå íá êÜíåé ìéá êõâÝñíçóç óå äéåèíÝò ðåñéâÜëëïí åëåýèåñçò êáé ðáãêüóìéáò áãïñÜò êáé åí üøåé ðñïåôïéìáóßáò ãéá ôçí åßóïäï ôçò ÷þñáò óôçí ÏÍÅ ãéá ôçí ïðïßá êÜðïéïé ðåñéóðïýäáóôïé ôüôå åß÷áí ðåé üôé: «áí äåí õðÞñ÷å ç ÏÍÅ Ýðñåðå íá ôçí áíáêáëýøïõìå». Èá ìðïñïýóå íá èåùñçèåß áöåëÞò üðïéïò áíÝìåíå êÜðïéá óôáëéíéêïý ôýðïõ êõâåñíçôéêÞ ðáñÝìâáóç ðïõ èá áðáãüñåõå ôéò ðñïâëÝðåéò óôïõò áíáëõôÝò êáé èá ößìùíå ôïõò, åî áõôþí åêðïñåõüìåíïõò, øéôôáêïýò ìå óêïðü ôçí ðñïöýëáîç ôùí áöåëþí ìéêñïåðåíäõôþí, ïé ïðïßïé ùóôüóï åëÝã÷ïíôáé áðü ôç äéêÞ ôïõò ðëåïíåîßá. ¢ëëùóôå êÜôé ôÝôïéï èá Þôáí ðáíôåëþò áäýíáôï åíôüò ôïõ ìåôáðïëéôåõôéêïý äçìïêñáôéêïý ðåñéâÜëëïíôïò, ôï ïðïßï åðçñÝáæå áðü ôüôå ï äéåèíÞò íåïêáðéôáëéóìüò. Ìðïñïýóáí üìùò ïé ôüôå êõâåñíþíôåò, ïé ðåñéóðïýäáóôïé áíáëõôÝò êáé ôá ÌÌÅ íá õðåíèõìßóïõí, ðïëý áðëÜ ôç ñÞóç: «Ìç ðÜóé ðßóôåõå» (Íá ìçí Ý÷åéò åìðéóôïóýíç óå üëïõò) ðïõ Ý÷åé ðåé Ýíáò áðü ôïõò åðôÜ óïöïýò ôçò áñ÷áéüôçôáò, ï Ðéôôáêüò ï Ìõôéëçíáßïò, èÝôïíôáò êÜèå ðïëßôç ðñï ôùí äéêþí ôïõ åõèõíþí. Åðéäçìßá «øéôôÜêùóçò» áðåéëåß íá åìöáíéóôåß êáé ðÜëé, ìå åðßìá÷ï èÝìá, áõôÞ ôç öïñÜ, ôçí åîõðçñÝôçóç ôïõ åëëçíéêïý äçìüóéïõ ÷ñÝïõò. Åðéöáíåßò îÝíïé êõñßùò ïéêïíïìïëüãïé, êÜðïéïé áðü ôïõò ïðïßïõò íïìðåëßóôåò, Ý÷ïõí åðéäïèåß óå áíáëýóåéò ôïõ åëëçíéêïý ïéêïíïìéêïý æçôÞìáôïò óôï äéåèíÞ ôýðï, ïé ïðïßåò áíáìåôáäßäïíôáé áðü ôá äéêÜ ìáò ÌÌÅ, ìå ðñïôÜóåéò ãéá êïýñåìá Þ ÷ñïíéêÞ áíáäéáðñáãìÜôåõóç ôïõ äçìüóéïõ ÷ñÝïõò, Ýîïäï ôçò ÷þñáò áðü ôçí åõñùæþíç þóôå íá åðáíáêôçèåß ç äõíáôüôçôá õðïôßìçóçò ôïõ íïìßóìáôïò êëð. Ïé ðçãÝò áõôÝò ðñïöáíþò äåí èá ìðïñïýóáí íá áöÞóïõí áóõãêßíçôá «ôá ðáðáãáëÜêéá», ôá ïðïßá êáôÜ ôï ãíþñéìï ôñüðï ôïõ ðáñåëèüíôïò, åðéäßäïíôáé, ôï ôåëåõôáßï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá, óå óõìâïõëÝò ãéá öõãÜäåõóç ôùí áðïôáìéåýóåùí óôï åîùôåñéêü, åðåíäýóåéò óå äïëÜñéá Þ ÷ñõóü êëð õðáéíéóóüìåíá åðéóôñïöÞ óôç äñá÷ìÞ êá ×èåò ï ¸ëëçíáò Ðñùèõðïõñãüò Ýêñéíå üôé ðñÝðåé íá îåêáèáñßóåé ãéá ìéá áêüìç öïñÜ üôé äåí áðïôåëåß åðéëïãÞ ôçò êõâÝñíçóçò ç åðáíáäéáðñáãìÜôåõóç ôïõ ÷ñÝïõò êáé èá êáôáâëçèåß êÜèå äõíáôÞ ðñïóðÜèåéá þóôå ç ÅëëÜäá íá ðëçñþóåé ôï óýíïëï ôùí ïöåéëþí óôïõò ðéóôùôÝò ôçò. Ôï ìÝãåèïò ôïõ ÷ñÝïõò, ôá åëëåßììáôá, ôüóï ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý üóï êáé ôïõ éóïæõãßïõ ôñå÷ïõóþí óõíáëëáãþí, êáé ç âÜèõíóç ôçò ýöåóçò ìå ôá áíáöõüìåíá äåéíÜ ôçò áíåñãßáò, ôçò öôþ÷åéáò êëð ðïõ öõóéïëïãéêÜ áíáìÝíåôáé íá áõîÞóïõí ôï ÷ñÝïò, ùò ðïóïóôü ôïõ ÁÅÐ, ôá åðüìåíá ÷ñüíéá äåí åðéôñÝðïõí áóöáëþò ôçí áéóéüäïîç õéïèÝôçóç ôùí äçëþóåùí ôïõ Ðñùèõðïõñãïý. Ôç óôéãìÞ ìÜëéóôá ðïõ õðÜñ÷ïõí ôå÷íïêñÜôåò ôïõ ìç÷áíéóìïý óôÞñéîçò, ïé ïðïßïé êÜíïõí ëüãï üôé ç åðéôõ÷ßá ôùí óôü÷ùí ôïõ ðñïãñÜììáôïò óôáèåñüôçôáò èá áðïôåëÝóåé åëëçíéêü Üèëï. Óå ìéá ôüóï óïâáñÞ êáé äýóêïëç õðüèåóç üðùò ç åîõðçñÝôçóç ôïõ äõóèåþñçôïõ äçìüóéïõ ÷ñÝïõò ãéá ôá ïéêïíïìéêÜ äåäïìÝíá ôçò ÷þñáò, ïé áôåêìçñßùôåò ðëçñïöïñßåò «ôùí øéôôáêþí», ü÷é ìüíï äåí âïçèïýí óôçí Ýîïäï áðü ôï ôÝëìá, áëëÜ ìÜëëïí äçìéïõñãïýí, áíåîáñôÞôùò ðñïèÝóåùí, Ýíá ðåñéâÜëëïí ðåñéäßíçóçò ðïõ áðåéëåß ìå ðåñáéôÝñù âýèéóç óôï âïýñêï. Ï ôñüðïò ðñïöýëáîçò ôïõ õãéïýò ðëçèõóìïý áðü «ôçí øéôôáêßáóç» áðïôåëåß õðüèåóç ôçò éáôñéêÞò åðéóôÞìçò. Ùóôüóï ãéá «ôïõò øéôôáêïýò» ôïõ Êïëùíáêßïõ ï Ðéôôáêüò ï Ìõôéëçíáßïò óõíéóôÜ ôïõò ðïëßôåò: «Áêïýóáò íüåé» (Áöïý áêïýóåéò óêÝøïõ ôé èá ðñÜîåéò.) ÃÉÁÍÍÇÓ ÊÏÑÏÌÇËÇÓ

Ìéá áðü ... ôá ßäéá ãéá ôï Âáôïðáßäé

Ï

ëïêëçñþèçêáí óôç ÂïõëÞ ïé åñãáóßåò ôçò ÅîåôáóôéêÞò ÅðéôñïðÞò ãéá ôçí äéåñåýíçóç ôïõ óêáíäÜëïõ ôçò ÌïíÞò Âáôïðáéäßïõ.

ÐáñÜ ôéò ðñïóðÜèåéåò, ôá êüììáôá äåí óõìöþíçóáí ïýôå óôç óýíôáîç êïéíïý ðïñßóìáôïò ïýôå êáé óôçí Ýêäïóç êïéíþí ðïñéóìáôéêþí èÝóåùí ãéá ôçí Ýíáñîç, ðïñåßá êáé ôåêìçñßùóç ôïõ óêáíäÜëïõ. Ôï ÐÁÓÏÊ æçôÜ ðåñáéôÝñù äéåñåýíçóç ôõ÷üí åõèõíþí ôùí ðñþçí õðïõñãþí ôçò ÍÄ È.Ñïõóüðïõëï, Áð.Êïíôü, Åõ.ÌðáóéÜêï, Ê.Êéëôßäç, Ð.Äïýêá êáé Ã.ÂïõëãáñÜêç. Ç ÍÄ æçôÜ ðåñáéôÝñù äéåñåýíçóç ôõ÷üí åõèõíþí ôïõ íõí õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí Ã.Ðáðáêùíóôáíôßíïõ êáôáëïãßæïíôáò ðáñÜëëçëá ðïëéôéêÝò åõèýíåò óôçí ðñïçãïýìåíç êõâÝñíçóç, ÷ùñßò áíáöïñÜ ðñïóþðùí. Ôï ÊÊÅ ìéëÜ ãéá äéá÷ñïíéêü óêÜíäáëï ôïõ ÐÁÓÏÊ êáé ôçò ÍÄ, åíþ ï ËÁÏÓ æçôÜ ðåñáéôÝñù äéåñåýíçóç ôõ÷üí åõèõíþí ôùí Ã.Äñõ, Áð.ÖùôéÜäç, Áð.Êïíôïý, Åõ.ÌðáóéÜêïõ êáé Ð.Äïýêá, óçìåéþíïíôáò ðáñÜëëçëá üôé ôçí êåíôñéêÞ «äéá÷åßñéóç» ôçò õðüèåóçò ôùí áíôáëëáãþí åß÷å ôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ.

Ï ÓÕÑÉÆÁ æçôåß íá äéåñåõíçèïýí ðåñáéôÝñù åõèýíåò ôùí Ã.Äñõ, Áð.ÖùôéÜäç, Åõ.ÌðáóéÜêï, Ð.Äïýêá, Áð.Êïíôü, È.Ñïõóüðïõëï êáé Ê.Êéëôßäç. Ãéá ôï èÝìá ôïõ Âáôïðáéäßïõ -óå ó÷Ýóç ìå ôïí ê. Îõíßäç- ñùôÞèçêå ï êõâåñíçôéêüò åêðñüóùðïò. «Äåí îÝñù åÜí õðÜñ÷åé åí äõíÜìåé óÞñéáë õðïãñáöþí ôïõ ê. Îõíßäç, ðÜíôùò ï ãñáììáôÝáò ôïõ ÐÁÓÏÊ êáé óõíÜäåëöïò âïõëåõôÞò, ðñïóÞëèå ìüíïò ôïõ óôçí ÅîåôáóôéêÞ, êáôÝèåóå áõôÜ ðïõ Þôáí íá êáôáèÝóåé êáé åßíáé ôüóï ðåéóôéêüò ãéáôß õðÜñ÷åé êáé ç éóôïñßá ôùí áíèñþðùí êáé ôùí ðïëéôéêþí, ðÝñá áðü üóá ëÝãïíôáé êáé äçìïóéåýïíôáé êáé ç éóôïñßá áõôÞ ìáò ðåßèåé ãéá ôï ôé åßíáé ï êáèÝíáò.» Åñùôçèåßò áí ç êõâÝñíçóç Ý÷åé ñùôÞóåé ôïí ê. Îõíßäç ðüóåò õðïãñáöÝò åß÷å âÜëåé óôï ðáñåëèüí ó÷åôéêÜ ìå ôçí õðüèåóç ôçò Ì. Âáôïðåäßïõ, ï ê. ÐåôáëùôÞò ôüíéóå üôé ç êõâÝñíçóç ãíùñßæåé ðÜñá ðïëý êáëÜ ðïéá åßíáé ôá óôåëÝ÷ç ôçò êáé åéäéêÜ ãéá óôåëÝ÷ç ðïõ Ý÷ïõí äéáêñéèåß óå óõãêåêñéìÝíïõò áãþíåò, üðùò åßíáé ï áãþíáò ãéá ôçí õðüèåóç ôçò ÌïíÞò Âáôïðáéäßïõ.

Óå êßíäõíï ôï åöÜðáî

«¸ÌÖÑÁÃÌÁ» ÓÔÏ ÔÁÌÅÉÏ ÔÙÍ ÄÇÌÏÓÉÙÍ ÕÐÁËËÇËÙÍ ÁÐÏ ÔÏ ÊÕÌÁ ÌÁÆÉÊÇÓ ÖÕÃÇÓ

Ó

å óôÜóç ðëçñùìþí äåß÷íåé íá ïäåýåé ôï Ôáìåßï Ðñüíïéáò Äçìïóßùí ÕðáëëÞëùí, êáèþò, üðùò åðéóçìáßíåé ï ãåíéêüò äéåõèõíôÞò ôïõ ÔÐÄÕ, óôçí åðüìåíç ôñéåôßá äåí èá ìðïñåß íá áíôáðïêñéèåß óôçí êáôáâïëÞ ôïõ åöÜðáî, ëüãù ôïõ ìáæéêïý êýìáôïò öõãÞò áðü ôï Äçìüóéï. Óå äçëþóåéò ôïõ óôçí åöçìåñßäá Ôá ÍÝá, ï ê. Íßêïò ÊáëÜêïò åêôéìÜ üôé ôçí åðüìåíç ôñéåôßá ôï Ôáìåßï äåí èá ìðïñåß íá êáôáâÜëåé ôï åöÜðáî, ãéáôß: 1) Ôï Ýëëåéììá ôïõ Ôáìåßïõ áðü 1 äéó. åõñþ ðïõ åßíáé óÞìåñá èá áíÝëèåé ôï 2014 óôá 4 äéó. åõñþ. ÐáñÜëëçëá, åðÝñ÷åôáé ìåßù-

óç åóüäùí óôï Ôáìåßï áðü ôá ðñüóöáôá ïéêïíïìéêÜ ìÝôñá (ðåñéêïðÝò äþñùí ê.Ü.). 2) ÓÞìåñá âñßóêïíôáé óå åêêñåìüôçôá 20.000 áéôÞóåéò ãéá êáôáâïëÞ åöÜðáî êáé ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôïõ Ýôïõò ïé áéôÞóåéò èá îåðåñÜóïõí ôéò 35.000 (Ýíáíôé 11.000 ôï 2009), áöïý ïé êáèçãçôÝò áðï÷ùñïýí Áýãïõóôï êáé Ïêôþâñéï. Ï ñõèìüò áýîçóçò ôùí áéôÞóåùí åßíáé åíôõðùóéáêüò. Óôï ðñþôï ðåíôÜìçíï ôïõ 2010 ïé áéôÞóåéò áõîÞèçêáí êáôÜ 50% óå óýãêñéóç ìå ôï áíôßóôïé÷ï äéÜóôçìá ôï 2009, åíþ ÷áñáêôçñéóôéêü åßíáé üôé ìüíï óå ìßá çìÝñá êáôáôÝèçêáí 177 áéôÞóåéò! Ï ÷ñüíïò êáôáâïëÞò ôïõ åöÜðáî åßíáé óÞìåñá ôá 2 ÷ñüíéá.

«ÃéïñôÞ óáñäÝëáò» ÐáñáóêåõÞ 11 Éïõíßïõ 2010 Óáò ðñïóêáëïýìå

óôçí ÐïëéôéóôéêÞ ìáò åêäÞëùóç « ÃéïñôÞ ôçò óáñäÝëáò » ÐáñáóêåõÞ 11 Éïõíßïõ 2010 êáé þñá 9:00 óôïí áýëåéï ÷þñï ôïõ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßï Ðáñáëßáò. Áðü ôï Äçìïôéêü ó÷ïëåßï êáé Íçðéáãùãåßï Áðü ôï Óýëëïãï ãïíÝùí êáé êçäåìüíùí Ç Ä/íôñéá Ç ÐñïúóôáìÝíç Ï Ðñüåäñïò ×ñõóÜöç ÖùôåéíÞ ÌÜíôæéïõ Èåïäþñá ÌÝãêáò ÉùÜííçò ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ

9:00 - 9:15: ×áéñåôéóìïß 9:15 - 9:45: Ìïõóéêï÷ïñåõôéêü èåáôñéêü äñþìåíï: «Ôá øÜñéá áðåñãïýí» áðü ôï ÏëïÞìåñï Íçðéáãùãåßï êáé ÏëïÞìåñï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï Õðåýèõíåò åêðáéäåõôéêïß : ÊùôóÞ ÅëÝíç, ÌÜíôæéïõ Èåïäþñá ,ÎÜöç ÁèçíÜ êáé Ôóáâéôáñüãëïõ Ìáñßá. 9:45- 10:15 «Ïé ìáèçôÝò ôçò Á´ ÔÜîçò ðáñïõóéÜæïõí «Ôñáãïýäéá ôçò èÜëáóóáò» Õðåýèõíåò åêðáéäåõôéêïß:: ÃñçãïñéÜäïõ ÄÞìçôñá, Óïõëéþôïõ ÁëåîÜíäñá

10:15 – 10:45: Èåáôñéêü äñþìåíï «Ç Ìåóüãåéïò åßìáé åãþ êáé äåí åßìáé ðéá åäþ» áðü ôïõò ìáèçôÝò ôùí ´ ,ô êáé Ä´ ÔÜîåùí Õðåýèõíïé/åò åêðáéäåõôéêïß: ÃáúôÜíç ÈùìáÞ,ÌðÝæáò Öþôçò êáé ÓáñâÜíç ÅëÝíç 10:45 – 11:00: «Áðï÷áéñåôéóôÞñéï» áðü ôïõò ìáèçôÝò ôùí Å´ êáé ÓÔ´ ôÜîåùí Õðåýèõíïé åêðáéäåõôéêïß:: Êåñáìéäéþôçò ÉùÜííçò êáé Ôóáïõóßäçò ÅëåõèÝñéïò 11:00 – 11:15: Óýã÷ñïíïé ×ïñïß áðü ìáèÞôñéåò ôéò Å´ ôÜîçò

Õðåýèõíç ÷ïñïý: Óïõëéþôïõ ÁëåîÜíäñá 11:15 – 11:30:Ðáñáäïóéáêïß ÷ïñïß áðü ôï ÷ïñåõôéêü óõãêñüôçìá Ðéåñßäùí Ìïõóþí Ðéåñßáò Õðåýèõíïò ÷ïñïý: ÐáðáíéêïëÜïõ ÅõÜããåëïò Áêïëïõèåß øÞóéìï óáñäÝëáò & öáãïðüôé ìå üëïõò ôïõò ðñïóêåêëçìÝíïõò.


$

Ïëýìðéï ÂÞìá

ÔåôÜñôç 9 Éïõíßïõ 2010

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò

Ç ãéïñôÞ ôçò êïëýìâçóçò áðü ôï 7ï, 12ï & 13ï Ä. Ó. Êáôåñßíçò ÐñáãìáôïðïéÞèçêå ìå áðüëõôç åðéôõ÷ßá óôï ÊïëõìâçôÞñéï ôïõ ´ ÄÁÊ Êáôåñßíçò, ôçí ÄåõôÝñá 7 Éïõíßïõ 2010, «Ç ÃéïñôÞ ôçò Êïëýìâçóçò áðü ôï 7ï, 12ï & 13ï Ä.Ó. Êáôåñßíçò ». Ôçí åêäÞëùóç äéïñãÜíùóáí ôï 7ï, 12ï & 13ï Ä.Ó. Êáôåñßíçò óå óõíåñãáóßá ìå ôïí Ó÷ïëéêü Óýìâïõëï ÖõóéêÞò ÁãùãÞò ê. Ðáðáñãõñßïõ Áë. êáé ôçí Ä/íóç Á/èìéáò Åêð/óçò Í. Ðéåñßáò. Ç åêäÞëùóç ôåëïýóå õðü ôçí áéãßäá ôïõ ÄÞìïõ Êáôåñßíçò. ÐáñáâñÝèçêáí êáé ÷áéñÝôçóáí ï ÄÞìáñ÷ïò Êáôåñßíçò ÓÜââáò ×éïíßäçò, ï åêðñüóùðïò ôïõ âïõëåõôÞ ÊïõêïäÞìïõ ê. Ôóéìüðïõëïò ×., ï Ó÷ïëéêüò Óýìâïõëïò ôçò 3çò Åêð/êÞò ÐåñéöÝñåéáò ê. Öýêáñçò É., ï Ä/íôÞò Á/èìéáò Åêð/óçò ê. ÄÜöêïò É. êáé ïé Ä/íôÝò ôùí Ó÷ïëåßùí ê.ê. ÃáëÝñç É., Ðáðáäüðïõëïò Ã. êáé Öåëåêßäçò Ã. Ôçí åêäÞëùóç ðáñáêïëïýèçóáí ðëÞèïò ãïíÝùí.

Ï óêïðüò ôçò åêäÞëùóçò Þôáí ç ðáñïõóßáóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò åêìÜèçóçò Êïëýìâçóçò ðïõ åöáñìüæåôáé ãéá 2ç ó÷ïëéêÞ ÷ñïíéÜ óôá Ä.Ó., óôá ðëáßóéá åöáñìïãÞò ôïõ ÁÐÓ ôïõ ìáèÞìáôïò ôçò ÖõóéêÞò ÁãùãÞò. ÐáñïõóéÜóôçêáí ïé óôü÷ïé ôïõ ìáèÞìáôïò êáé ïé ôñéáêüóéïé ðåñßðïõ ìáèçôÝò óõììåôåß÷áí óå ìéá óåéñÜ äñáóôçñéïôÞôùí óå ðáéãíéþäç ìïñöÞ. ÊÜèå ìáèçôÞò ôùí ô, Ä´, Å´ & Óô´ ôÜîåùí ôùí ðáñáðÜíù ó÷ïëåßùí ðáñáêïëïýèçóå Ýíáí ïëïêëçñùìÝíï êýêëï 8 ìáèçìÜôùí Êïëýìâçóçò êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôïõ ôñÝ÷ïíôïò ó÷ïëéêïý Ýôïõò. Ìå ôïí ôñüðï áõôü äüèçêå ç åõêáéñßá óôïõò ìáèçôÝò íá ðáßîïõí ìå ôï íåñü êáé íá åîïéêåéùèïýí ìå ôï õãñü óôïé÷åßï. Ôï áðïôÝëåóìá Þôáí íá áíáðôõ÷èåß ç áõôïðåðïßèçóç ôùí ìáèçôþí, íá ãíùñßóïõí ôïõò óùóôïýò êáíüíåò áóöáëïýò êïëýìâçóçò, íá êïéíùíéêïðïéçèïýí, íá ðáßîïõí êáé íá äéáóêåäÜóïõí, áëëÜ ôï êõñéüôåñï íá ìÜèïõí ôá ôñßá âáóéêÜ

óôïé÷åßá ôçò Êïëýìâçóçò ôçí áíáðíïÞ, ôçí åðßðëåõóç êáé ôçí ðñïþèçóç óôï íåñü. Óôïõò ìáèçôÝò áðïíåìÞèçêå áíáìíçóôéêü äßðëùìá óõììåôï÷Þò óôï ðñüãñáììá. Ôçí åõèýíç & ôçí ðñïåôïéìáóßá ôçò åêäÞëùóçò

Ïëïêëçñþèçêáí ìå åðéôõ÷ßá ïé ó÷ïëéêïß áãþíåò ðïõ äéïñãÜíùóå ï ÄÞìïò Äßïõ Ïëïêëçñþèçêáí ÷èåò ïé ìáèçôéêïß áãþíåò ðïõ äéïñãáíþóå ï ÄÞìïò Äßïõ êáé ç áíôéäçìáñ÷ßá ðáéäåßáò êáé ðïëéôéóìïý ìå ôç óõììåôï÷Þ ôùí Äçìïôéêþí ó÷ïëåßùí ôïõ ÄÞìïõ. Ïé áãþíåò Êáëáèïóöáßñéóçò êáé Ðåôïóöáßñéóçò äéåîÞ÷èçóáí ìå åðéôõ÷ßá óôéò áèëçôéêÝò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ ôïõ Äçìïôéêïý Äéáìåñßóìáôïò Âñïíôïýò. Ôçí ðñþôç èÝóç óôïõò áãþíåò Êáëáèïóöáßñéóçò êáôÝêôçóå ç ïìÜäá ôïõ äçìïôéêïý ó÷ïëåßïõ Êáñßôóáò åíþ óôçí Ðåôïóöáßñéóç ç ïìÜäá ôïõ äçìïôéêïý ó÷ïëåßïõ Áãßïõ Óðõñßäùíá. Ï ÄÞìïò Äßïõ åõ÷áñéóôåß èåñìÜ üëïõò üóïõò óõíÝâáëáí êáé óõíåñãÜóôçêáí ðñïêåéìÝíïõ íá äéåîá÷èïýí åðéôõ÷þò ïé öåôéíïß ó÷ïëéêïß áãþíåò, óôá áèëÞìáôá ðïäïóöáßñïõ, êáëáèïóöáßñéóçò êáé Ðåôïóöáßñéóçò. Ôïí Ðñüåäñï êáé ôï Ä.Ó. ôçò ÅÐÓ Ðéåñßáò, ôïí Ðñüåäñï êáé ôï Ä.Ó. ôïõ ÓõíäÝóìïõ Äéáéôçôþí ðïäïóöáßñïõ Í. Ðéåñßáò ãéá ôç óõíåñãáóßá, êáèþò êáé ôïõò ÄéåõèõíôÝò áëëÜ êáé ÊáèçãçôÝò ÖõóéêÞò ÁãùãÞò ôùí äçìïôéêþí ó÷ïëåßùí ãéá ôç óõìâïëÞ ôïõò.

åß÷áí ïé ÊÖÁ, ïé ïðïßïé äéäÜóêïõí ôï ìÜèçìá ôçò Êïëýìâçóçò óôï 7ï, 12ï & 13ï Ä.Ó. Êáôåñßíçò, ÍôáìðÜêçò Â., ÍéêïäÝëçò È., Ìéóáçëßäçò Ê., óå óõíåñãáóßá ìå ôïõò äéäÜóêïíôåò ÊÖÁ ôùí ó÷ïëåßùí ÁäÜì ×., ÃåùñãïõëÞ Ó., ÃéñãùëÜ ¼ë., Éùáííßäç Á., Ìðßíôá É,. ÖáêáëÞ Ê..


Ïëýìðéï ÂÞìá

%

ÔåôÜñôç 9 Éïõíßïõ 2010

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò ´ ÅÈÍÉÊÇ

Íéêçöüñï öéíÜëå

ÓÞìåñá ãÞðåäï Ðéåñéêïý þñá 20.00 ÐÉÅÑÉÊÏÓ – ÅÈÍÉÊÏÓ ÐÅÉÑÁÉÙÓ Ïëïêëçñþíåôáé óÞìåñá ôï ðñùôÜèëçìá ôçò ´ ÅèíéêÞò ìå ôï ôåëåõôáßï ðáé÷íßäé ôùí ðëÝé ïö ãéá ôçí äéåêäßêçóç ôçò áíüäïõ óôç Óïýðåñ Ëßãêá êáé ï Ðéåñéêüò õðïäÝ÷åôáé óôçí Êáôåñßíç óôéò 8 ôï âñÜäõ ôïí éóôïñéêü Åèíéêü Ðåéñáéþò ó’ Ýíáí áãþíá ðïõ ïé Êáôåñéíéþôåò èÝëïõí íá áðï÷áéñåôÞóïõí íéêçöüñá ôç öåôéíÞ áãùíéóôéêÞ ðåñßïäï. Ï Ðéåñéêüò áãùíßæåôáé ìå ðïëëÝò áðïõóßåò óôï óçìåñéíü ðáé÷íßäé áöïý èá ëåßðïõí ïé ôéìùñçìÝíïé ÐáíôåëéÜäçò, ×áôæçæÞóçò, Ôáóßäçò, Ïëãêéí, ÑÝãéåò, ÐëÜôáíïò êáé ïé ôñáõìáôßåò Ãéáæéôæüãëïõ, ÐÝíôá, Ëáæáñßäçò, Ôóéíôþôáò. ×èåò ï Óïýëçò Ðáðáäüðïõëïò óôçí ôåëåõôáßá ðñïðüíçóç ìåôÜ ôï æÝóôáìá Ýêáíå óôïõò ðáßêôåò ôïõ ôá÷ýôçôåò- ôå÷íéêÞ ìå ìðÜëá – êáôï÷Þ êáé êõêëïöïñßá ìðÜëáò – äßôåñìá ôáêôéêÞò óå ìéóü ãÞðåäï.

Ç äéÜñêåéá ôçò ðñïðüíçóçò Þôáí 65 ëåðôþí. Óôçí áðïóôïëÞ èá ìåôÝ÷ïõí ïé ðáñáêÜôù ðïäïóöáéñéóôÝò. ÃïõìÜãéáò, Êáñáêïýôóçò, ÊïõäïõíÜò, Êùíóôáíôéíßäçò, Íßêïõ, ÊïíôÝùí, Êüéôò, ÖñÝíôåñéêò, Ìßããïò, ÈÜíïò, Ðáóôüò, ÃêïõãêïõëéÜò , Åîïõæßäçò, Ôóéôëáêßäçò, Êùôóéüðïõëïò, ÌáêñÞò, Ìáñôßíåò, Ôüóêáò. Ôï óçìåñéíü ðáé÷íßäé ðñïóöÝñåôáé ãéá Ýíá åõ÷Üñéóôï ðïäïóöáéñéêü âñÜäõ ãéá ôïõò öéëÜèëïõò ôïõ Ðéåñéêïý ðïõ öÝôïò åéäáí ôçí ïìÜäá ôïõò íá ìðáßíåé óôá ðëÝé ïö üðïõ ìåôåß÷áí ïé êïñõöáßåò ïìÜäåò ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò. Ï Ðéåñéêüò ðïõ ðñßí 3 ÷ñüíéá Ýäéíå ôç ìÜ÷ç ãéá ôçí ðáñáìïíÞ óôçí êáôçãïñßá êáôÜöåñå óôç óõíÝ÷åéá íá ãíùñßóåé ôçí êáôáîßùóç óôï ÷þñï ôçò ´ ÅèíéêÞò êáé Ýöôáóå ìÜëéóôá öÝôïò ìéá áíÜóá áðü ôçí åßóïäï ôïõ óôçí Óïýðåñ Ëßãêá áðÝíáíôé óå éóôïñéêÝò ïìÜäåò ìå ìåãÜëç ðñïúóôïñßá êáé ìå Ýìðåéñïõò ðáñÜãïíôåò.

ô ÅÈÍÉÊÇ

ÕðÝãñáøå ãéá 3 ÷ñüíéá ï ÓùôÞñçò Ðáðáãéáííüðïõëïò óôçí ÌÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò Ï Ýìðåéñïò ðïäïóöáéñéóôÞò ÓùôÞñçò Ðáðáãéáííüðïõëïò õðÝãñáøå ãéá 3 ÷ñüíéá óôçí ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò. Ç ïìÜäá ôçò Í. ÆùÞò åíÝôáîå óôï Ýìøõ÷ï äõíáìéêü ôçò ãéá ôç íÝá ÷ñïíéÜ óôï åðáããåëìáôéêü ðñùôÜèëçìá ôçò ô ÅèíéêÞò Ýíáí áäáìÜíôéíï ÷áñáêôÞñá , Ýíáí ðïäïóöáéñéóôÞ ðïõ áãùíßæåôáé óå ðïëëÝò èÝóåéò êáé Þôáí ç óçìáßá ôçò ÁÅ Ðïíôßùí óôï öåôéíü ðñùôÜèëçìá ôçò Ä´ ÅèíéêÞò êáôçãïñßáò. Ç Äéïßêçóç ôïõ ÔÁÐ ôçò ÌÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò óõíå÷ßæåé ôéò åðáöÝò ôçò ìå ðïäïóöáéñéóôÝò ðïõ åßíáé óôá ðëÜíá ôçò ïìÜäáò êáé äßíåé ðñïôåñáéüôçôá óôïõò ðáßêôåò ðïõ áíÞêáí óôïí ðåñóéíü êïñìü ôçò ïìÜäáò èÝëïíôáò Ýôóé íá êñáôÞóåé Ýíáí éêáíü áñéèìü ãéá íá Ý÷åé ïìïéïãÝíåéá óôï íÝï ðñùôÜèëçìá ôçò ô ÅèíéêÞò. Óßãïõñá ôï ãåãïíüò üôé Ýêëåéóå ôï ÓùôÞñç Ðáðáãéáííüðïõëï ãéá 3 ÷ñüíéá åßíáé ðïëý ìåãÜëç åðéôõ÷ßá ãéá ôçí ïìÜäá ôçò Í. ÆùÞò ðïõ îåêßíçóå ðïëý íùñßò ôéò óõæçôÞóåéò ãéá ôç óôåëÝ÷ùóç ôïõ Ýìøõ÷ïõ äõíáìéêïý ôçò äåßãìá ôçò óùóôÞò êáé ïñãáíùìÝíçò äïõëåéÜò ðïõ ãßíåôáé óôï ÔÁÐ åíüøåé ôïõ äýóêïëïõ ðñùôáèëÞìáôïò ôçò ô ÅèíéêÞò.

ÓÞìåñá ç åðáíáëçðôéêÞ Ã.Ó. óôïí ÃÁÓ Áéãéíéáêü ÓÞìåñá ôï âñÜäõ óôéò 9.30 èá ðñáãìáôïðïéçèåß ç åðáíáëçðôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôïõ Áéãéíéáêïý ìå ìïíáäéêü èÝìá ôçí åêëïãÞ íÝïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ óôçí áßèïõóá óõíåäñéÜóåùí ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ ÄÞìïõ Áéãéíßïõ. Ç ðñþôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ðïõ Ýãéíå ôç ÄåõôÝñá áðÝâç Üêáñðç ãéá ôç äéÜäï÷ç êáôÜóôáóç óôç Äéïßêçóç áöïý äåí âñÝèçêå êáíÝíáò õðïøÞöéïò ôüóï áðü ôï ó÷Þìá ôçò áðåñ÷üìåíçò äéïßêçóçò üóï êáé áðü êáíÝíá íÝï ðñüóùðï. ÕðÞñîå áðáñôßá, åãêñßèçêå ï äéïéêçôéêüò êáé ïéêïíïìéêüò áðï-

ëïãéóìüò ôïõ áðåñ÷üìåíïõ Ä.Ó. êáé èá ðñÝðåé üóï áêüìç åßíáé íùñßò íá õðÜñîåé ìéá äéïßêçóç êáèþò ç ïìÜäá âñßóêåôáé óôçí ðéï ïñéáêÞ êáìðÞ ôçò éóôïñßáò ôçò. Ïëïé óôï Áéãßíéï èá ðñÝðåé íá áíáëïãéóôïýí ôéò åõèýíåò þóôå ï Áéãéíéáêüò íá ìçí åßíáé áêÝöáëïò. Áðü ôçí áðåñ÷üìåíç äéïßêçóç ôïõ ê. ÃéÜííç ÊïõñÝá êáôáâÜëëïíôáé ðñïóðÜèåéåò þóôå íá õðÜñîïõí äéïéêçôéêÝò åîåëßîåéò êáé äåí áðïêëåßåôáé óÞìåñá ôï âñÜäõ ãéá ôï êáëü ôïõ Áéãéíéáêïý íá õðÜñîåé Ýíá åíùôéêü øçöïäÝëôéï

ÁÊÁÄÇÌÉÁ ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÏÕ ÄÏÌÁÆÏÓ

Ôá êáëïêáéñéíÜ camp ôïõ ÄïìÜæïõ

Îåêéíïýí áðü ôçò 14 Éïõíßïõ ôá êáëïêáéñéíÜ ôá÷ýñõèìá ðñïãñÜììáôá ôçò Áêáäçìßáò Ðïäïóöáßñïõ ÄïìÜæïò. Ïé ðñïðïíÞóåéò ãßíïíôáé óôéò åãêáôáóôÜóåéò ôçò Áêáäçìßáò ðïäïóöáßñïõ ôïõ Ìßìç ÄïìÜæïõ, óôç ÍÝá ÊçöéóéÜ, åðß ôùí ïäþí ÐáëëÞíçò êáé ÊáëõöôÜêç 50. Ôá ðáéäéÜ ðïõ åðéèõìïýí íá óõììåôÜó÷ïõí óôï ðñüãñáììá, ðñÝðåé íá åßíáé çëéêßáò áðü 4 Ýùò 16 åôþí. Ôï ðñüãñáììá îåêéíÜåé óôéò 8.00 ôï ðñùß, ïëïêëçñþíåôáé óôéò 2.30 ôï ìåóçìÝñé êáé ðåñéëáìâÜíåé ðñïðüíçóç ðïäïóöáßñïõ, ðëÞñåò ðñùéíü öáãçôü, èåùñßá êáé video, ìåóçìåñéáíü êáé ðïëý ðáé÷íßäé. Ôá ðáéäéÜ åßíáé ðÜíôá ÷ùñéóìÝíá áíÜ çëéêßåò õðü ôçí öñïíôßäá ôïõ ðñïðïíçôÞ ôïõò. (Óçìáíôéêü åßíáé ðùò õðÜñ÷åé êáé Ìåôáöïñéêü ìÝóï ãéá ôç ìåôáöïñÜ ôùí ðáéäéþí êáé ôçí äéåõêüëõíóç ôùí ãïíÝùí). ÁÅÑÁÈËÇÔÉÓÌÏÓ 2010 ÁÅÑÏËÅÓ×Ç ÐÉÅÑÉÁÓ PIERIA AERO-CLUB

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Ç ÁåñïëÝó÷ç Ðéåñßáò äéïñãáíþíåé ôçí ÊõñéáêÞ 20 Éïõíßïõ 2010 þñá 10.00 ð.ì. óôï ÁÅÑÁÈËÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÄÉÏÕ (ÊÏÍÔÁÑÉÙÔÉÓÓÁ) õðü ôçí áéãßäá ôïõ ÄÞìïõ Äßïõ åêäçëþóåéò áåñïðïñéêïý ðåñéå÷ïìÝíïõ. ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÅÊÄÇËÙÓÅÙÍ 10.00: ¢öéîç èåáôþí óôï ÷þñï ôçò åêäÞëùóçò 10.50: Áðïãåßùóç – áêñïâáôéêÜ ìå ULTRA LIGHT (TRIKE). 11.00: ÄéÝëåõóç – ×áéñåôéóìüò Áåñïóêáöþí ËÁÑÉÓÁÓ 11.20: ÄéÝëåõóç – ×áéñåôéóìüò Áåñïóêáöþí ÂÅÑÏÉÁÓ 11.30: AIR SHOW TRIKES êáé ÁËÅÎÉÐÔÙÔÁ (PARAMOTORS) 12.10: ÐôÞóåéò ÁåñïìïíôÝëùí 13.30: ÔÝëïò åêäÞëùóçò ÅëÜôå íá áðïëáýóïõìå ìáæß Áåñïðïñéêü èÝáìá

Ìáæß ìå ôï «óôñáôçãü» ôïõ åëëçíéêïý ðïäïóöáßñïõ Ìßìç ÄïìÜæï, èá ðñïðïíïýí êáé Üëëïé áíáãíùñéóìÝíïé ðñïðïíçôÝò. Ïé ðåñßïäïé ðñïãñáììÜôùí åßíáé ïé åîÞò: 1ï 15Þìåñï : 14 Éïõíßïõ -27 Éïõíßïõ 2ï 15Þìåñï: 28 Éïõíßïõ – 11 Éïõëßïõ 3ï 15Þìåñï : 12 Éïõëßïõ – 25 Éïõëßïõ Óõã÷ñüíùò ï ìåãáëýôåñïò ðïäïóöáéñéóôÞò üëùí ôùí åðï÷þí óôçí ÅëëÜäá, èá äïêéìÜóåé êáé èá åðéëÝîåé íÝïõò ôáëáíôïý÷ïõò ðáßêôåò. ¼óïé ìéêñïß Üóóïé ëïéðüí åðéèõìïýí íá ìÜèïõí ôá ìõóôéêÜ ôïõ ðïäïóöáßñïõ, ìðïñïýí íá åðéêïéíùíïýí óôï ôçëÝöùíï 2106205015 êáé 6944-996545.

Á.Ì .Ó. 25çò ÌÁÑÔÉÏÕ ÔÌÇÌÁÔÁ ÕÐÏÄÏÌÙÍ Ôï 2002 Ýöõãå áðü êïíôÜ ìáò ï ÉÙÁÍÍÇÓ ØÙÌÉÁÄÇÓ áãáðçìÝíï ìÝëïò ôçò 25çò Ìáñôßïõ. Óôç ìíÞìç ôïõ íåáñïý ðïäïóöáéñéóôÞ ìáò, äéïñãáíþíïõìå ôá Óáââáôïêýñéáêá 12-13 êáé 19-20 ÉÏÕÍÉÏÕ. Óôá ãÞðåäá ôçò 25çò Ìáñôßïõ êáé ôïõ Âáôáíéáêïý, ôïõñíïõÜ ðïäïóöáßñïõ ôìçìÜôùí õðïäïìÞò ìå ôçí åðùíõìßá «1ï ÔÏÕÑÍÏÕÁ ÉÙÁÍÍÇÓ ØÙÌÉÁÄÇÓ» Óáò êáëïýìå íá ôéìÞóåôå ìå ôçí ðáñïõóßá óáò ôç ìíÞìç ôïõ êáé íá óôçñßîåôå ôçí ðñïóðÜèåéÜ ìáò. Åëðßæïõìå ïé ëéëéðïýôåéïé áèëçôÝò íá êáôáêëýóïõí ôéò åãêáôáóôÜóåéò ìáò êáé ôï ôïõñíïõÜ íá ãßíåé èåóìüò óôá áèëçôéêÜ äñþìåíá ôçò Ðéåñßáò. Õðåýèõíïò åðéêïéíùíßáò ê. Óéäçñïðïýëïõ ÓçìÝëá ôçë.6973724286 ê. Ãêïýìáò Åõñéðßäçò ôçë. 6974557005 Ìå ôéìÞ Ôï Ä.Ó.

Ä´ ÅÈÍÉÊÇ ¢íåìïò áéóéïäïîßáò óôïí ¼ëõìðï ËåðôïêáñõÜò ÍÝïò ðñüåäñïò ï Ãéþñãïò Ôóáñïý÷áò ÐñáãìáôïðïéÞèçêå ç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôïõ ¼ëõìðïõ ËåðôïêáñõÜò êáé ç éóôïñéêÞ ïìÜäá ôçò Íüôéáò Ðéåñßáò ôç íÝá ÷ñïíéÜ èá åêðñïóùðÞóåé ôï Ðéåñéêü ðïäüóöáéñï óôçí Ä´ ÅèíéêÞ êáôçãïñßá. Ç åðéóôñïöÞ ôïõ éóôïñéêïý ¼ëõìðïõ ËåðôïêáñõÜò óôïí ÷þñï ôùí Åèíéêþí ðñùôáèëçìÜôùí åßíáé ãåãïíüò êáé ìåôÜ ôçí ïëïêëÞñùóç ôùí åñãáóéþí ôçò Ã.Ó. ðñïÝêõøå íÝï äéïéêçôéêï óõìâïýëéï ìå åðéêåöáëÞò ôïí ðñüåäñï Ãéþñãïò Ôóáñïý÷á. ÕðÜñ÷åé äéÜ÷õôç áéóéïäïîßá óôï íÝï Ä.Ó. þóôå ç ïìÜäá íá áíôáðåîÝëèåé ìå ôïí êáëýôåñï ôñüðï óôï äýóêïëï ðñùôÜèëçìá ôçò Ä´ ÅèíéêÞò êáé êñáôïõíôáé ÷áìçëïß ôüíïé ðñïêåéìÝíïõ íá õëïðïéçèïýí ôá öéëüäïîá ó÷Ýäéá ôçò éóôïñéêÞò ïìÜäáò ôçò ËåðôïêáñõÜò. Ôï íÝï Ä.Ó. Ý÷åé ùò áêïëïýèùò: Ðñüåäñïò: Ôóáñïý÷áò Ãåþñãéïò Áíôéðñüåäñïò: ÊïêñÜíçò ÐáíôåëÞò Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò : Æçóéüò ÄçìÞôñéïò Ôáìßáò: ÊïõêÜñáò Íéêüëáïò Ãåíéêüò Áñ÷çãüò: Ãáñïõöýëëïõ ÅõÜããåëïò ´ Ãåíéêüò Áñ÷çãüò: Ôóáñïý÷áò ÄçìÞôñéïò ¸öïñïò ãçðåäïõ : ÊáñáëéÜò ÉùÜííçò ´Åöïñïò ÃçðÝäïõ: ÊïõêÜñáò Ãåþñãéïò ô Åöïñïò ãçðÝäïõ: ÊïõêïõóÝëáò Ãåþñãéïò Õðåýèõíïò Áêáäçìéþí: ÌáõñïìÜôçò ÄçìÞôñéïò ´ Õðåýèõíïò Áêáäçìéþí: Ôóáñïý÷áò Íéêüëáïò Ôï íÝï Ä.Ó. ìåôÜ ôçí êáôáíïìÞ áîéùìÜôùí óôç óõíåäñßáóÞ ôïõ óõæÞôçóå ôñÝ÷ïíôá ëåéôïõñãéêÜ èÝìáôá ôçò ïìÜäáò êáé ôï âÜñïò ðÝöôåé ðëÝïí óôïí ïñãáíùôéêü ôïìÝá þóôå íá ìðïñÝóåé íá åêðñïóùðÞóåé ìå ôïí êáëýôåñï ôñüðï ôï Ðéåñéêü ðïäüóöáéñï óôá ÅèíéêÜ ðñùôáèëÞìáôá.

ÓÞìåñá 9 Éïõíßïõ ç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôïõ Áðüëëùíá Ëéôï÷þñïõ Óå áßèïõóá ôïõ Íáõôéêïý Ìïõóåßïõ Ëéôï÷þñïõ èá ãßíåé óÞìåñá ÔåôÜñôç 9 Éïõíßïõ êáé þñá 8.00 ìì. ç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôïõ Áðüëëùíá Ëéôï÷þñïõ. Ôçí ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç èá áðáó÷ïëÞóïõí äýï èÝìáôá: 1. Áðïëïãéóìüò ôùí ðåðñáãìÝíùí ôçò ÷ñïíéÜò ðïõ ðÝñáóå. 2. Ïéêïíïìéêüò áðïëïãéóìüò áðü ôçí åîåëåãêôéêÞ åðéôñïðÞ. Óå ðåñßðôùóç ìç áðáñôßáò ç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç åðáíáëáìâÜíåôáé ôçí ßäéá ìÝñá óôïí ßäéï ÷þñï óôéò 9 ç þñá ìå üóá ìÝëç èá ðáñåõñßóêïíôáé.


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÔÅÔÁÑÔÇ 9 ÉÏÕÍÉÏÕ 2010

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÅÉÄÇÓÅÉÓ ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÐÅÑÉÖ. ÊÅÍÔÑ. ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ ÍÏÌÏÓ ÐÉÅÑÉÁÓ ÄÇÌÏÓ ÁÉÃÉÍÉÏÕ

Áéãßíéï 8-6-2010 Áñéè. Ðñùô.: 2566

Ôá÷. Ä/íóç : K.ÊáñáìáíëÞ 38 Ôá÷. Êþäéêá : 603 00 ÁÉÃÉÍÉÏ Ðëçñïöïñßåò : Êá ÐÜððïõ Áóçìïýëá ÔçëÝöùíï : 2353350121 FAX : 2353022990

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ õð’ áñéèì. ÓÏ× 1/2010 ãéá ôç óýíáøç ÓÕÌÂÁÓÇÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÏÑÉÓÌÅÍÏÕ ×ÑÏÍÏÕ Ï ÄÞìáñ÷ïò Áéãéíßïõ Í. Ðéåñßáò ¸÷ïíôáò õðüøç: 1. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 21 ôïõ Í. 2190/1994, üðùò Ý÷ïõí ôñïðïðïéçèåß êáé éó÷ýïõí. 2. Ôá Üñèñá 168, 170, 205 êáé 232 ôïõ Í. 3584/2007, üðùò êáé ôçí ðáñ. 5 ôïõ Üñèñïõ 6 ôïõ Í.3146/2003 (ðñïêåéìÝíïõ ãéá êÜëõøç áíáãêþí áíôáðïäïôéêïý ÷áñáêôÞñá õðçñåóéþí Ï.Ô.Á.), üðùò éó÷ýïõí. 3. Ôéò äéáôÜîåéò ôçò ÐÕÓ 33/2006 (ÖÅÊ 280/ô.Á´/28-12-2006), üðùò éó÷ýïõí. 4. Ôçí õð´ áñéèì. 36/2010 áðüöáóç Ä.Ó. ôïõ ÄÞìïõ Áéãéíßïõ. 5. Ôçí õð´ áñéèì. 1365/6-4-2010 áðüöáóç ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò. 6. Ôïí Ïñãáíéóìü ÅóùôåñéêÞò Õðçñåóßáò (ÖÅÊ 1225/ô. ´/ 1-9-2005) ôïõ ÄÞìïõ Áéãéíßïõ. Áíáêïéíþíåé Ôçí ðñüóëçøç, ìå óýìâáóç åñãáóßáò éäéùôéêïý äéêáßïõ ïñéóìÝíïõ ÷ñüíïõ, óõíïëéêÜ ôåóóÜñùí (4) áôüìùí ãéá ôçí êÜëõøç åðï÷éêþí Þ ðáñïäéêþí áíáãêþí ôïõ ÄÞìïõ Áéãéíßïõ, ðïõ åäñåýåé óôï Áéãßíéï Ðéåñßáò, êáé óõãêåêñéìÝíá ôïõ åîÞò, áíÜ õðçñåóßá, Ýäñá, åéäéêüôçôá êáé äéÜñêåéá óýìâáóçò, áñéèìïý áôüìùí (âë. ÐÉÍÁÊÁ Á), ìå ôá áíôßóôïé÷á áðáéôïýìåíá (ôõðéêÜ êáé ôõ÷üí ðñüóèåôá) ðñïóüíôá (âë. ÐÉÍÁÊÁ Â):

Ó

8

«H OLYMPIA ELECTRONICS A.E. óôçí MIPS 2010»

ôçí ÄéåèíÞò ¸êèåóç Ðñïóôáóßá, áóöÜëåéá êáé ÐõñáóöÜëåéá « MIPS 2010», óõììåôåß÷å ç OLYMPIA ELECTRONICS A.E ìßá áðü ôéò óçìáíôéêüôåñåò êëáäéêÝò åêèÝóåéò, ç ïðïßá Ýëáâå ÷þñá óôéò 19 – 22 Áðñéëßïõ 2010 óôçí Ìüó÷á ôçò Ñùóßáò. Ç Ýêèåóç öéëïîÝíçóå ìåãÜëï áñéèìü åôáéñåéþí çëåêôñïëïãéêïý õëéêïý áðü ôçí Åõñþðç áëëÜ êáé áðü ôïí õðüëïéðï êüóìï.

Áðü áõôÞí ôçí óçìáíôéêÞ åêäÞëùóç ôïõ çëåêôñïëïãéêïý êëÜäïõ äåí èá ìðïñïýóå íá áðïõóéÜæåé ç OLYMPIA ELECTRONICS A.E, ç ïðïßá Ýäùóå ôï ðáñüí óôçí óõãêåêñéìÝíç Ýêèåóç ðáñïõóéÜæïíôáò ôá íÝá êáéíïôüìá ðñïúüíôá ôçò óôéò êáëýôåñåò áíôáãùíéóôéêÝò ôéìÝò. Ç óõììåôï÷Þ ôçò OLYMPIA ELECTRONICS A.E. Þôáí åíôõðùóéáêÞ ìå ôï éäéáßôåñá ìïíôÝñíï ôçò ðåñßðôåñï êáé ìå ôçí ðáñïõóßáóç ôùí íÝùí ðñïúüíôùí ôçò ðïõ êáëýðôïõí ôá áíÜãêåò ôçò ðáãêüóìéáò áãïñÜò. Ôï ðåñßðôåñï ôçò OLYMPIA ELECTRONICS A.E. åðéóêÝöèçêáí ðïëõÜñéèìïé ðåëÜôåò ïé ïðïßïé åß÷áí ôçí äõíáôüôçôá íá åíçìåñùèïýí áðü ôá óôåëÝ÷ç ôçò ãéá ôéò äõíáôüôçôåò êáé ôçí ÷ñÞóç ôùí íÝùí ôçò ðñïúüíôùí. Ç OLYMPIA ELECTRONICS A.E. Ý÷ïíôáò éäéáßôåñá äõíáìéêÞ ðáñïõóßá óå ðåñéóóüôåñåò áðü 72 ÷þñåò ôïõ êüóìïõ êáé óôçí ðñïóðÜèåéÜ ôçò íá äéåõñýíåé áêüìç ðåñéóóüôåñï ôïõò åìðïñéêïýò ôçò ïñßæïíôåò, óõíå÷ßæåé ôï áíïäéêü ôçò Ýñãï ìå ôï íá ðáñÜãåé

«õøçëÞò ðïéüôçôáò áíôáãùíéóôéêÜ ðñïúüíôá ôå÷íïëïãßáò áé÷ìÞò óôçí ðéï áíôáãùíéóôéêÞ ôéìÞ êáé ìå ôï íá óõììåôÝ÷åé óôá óçìáíôéêüôåñá äéåèíÞ ãåãï-

íüôá ôïõ êëÜäïõ ôïõ çëåêôñïëïãéêïý õëéêïý, Ý÷ïíôáò ðÜíôïôå ðåëáôïêåíôñéêü ðñïóáíáôïëéóìü.

ÁÍÏÉ×ÔÇ ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÃÉÁ ÐÑÏÔÁÓÅÉÓ

Ï÷ôþ åêáô. ãéá áíôéðëçììõñéêÜ Ýñãá

ÓÔÇÍ Ê.ÌÁÊÅÄÏÍÉÁ

Ï

÷ôþ åêáôïììýñéá åõñþ ìÝóù ôïõ Åðé÷åéñçóéáêïý ÐñïãñÜììáôïò Ìáêåäïíßá – ÈñÜêç 2007-2013 (ÅÓÐÁ) èá äéáôåèïýí ãéá áíôéðëçììõñéêÜ Ýñãá óôçí ÊåíôñéêÞ Ìáêåäïíßá, åêôüò ôïõ Íïìïý Èåóóáëïíßêçò. Ç ó÷åôéêÞ áíïé÷ôÞ ðñüóêëçóç ãéá ôçí õðïâïëÞ ðñïôÜóåùí ãéá ôç ÷ñçìáôïäüôçóç áíôéðëçììõñéêþí Ýñãùí õðïãñÜöçêå áðü ôç ÃåíéêÞ ÃñáììáôÝá ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò, Ìáñßá ËéïíÞ, êáé Þäç äçìïóéåýôçêå áðü ôï ÐÅÐ ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò. Ç äñÜóç ãßíåôáé óôï ðëáßóéï ôïõ Áîïíá 7 (Áåéöüñïò ÁíÜðôõîç êáé Ðïéüôçôá ÆùÞò» êáé óõã÷ñçìáôïäïôåßôáé áðü ôï Åõñùðáúêü Ôáìåßï ÐåñéöåñåéáêÞò ÁíÜðôõîçò ôçò ÅÅ. ¼ðùò ôüíéóå ç ê. ËéïíÞ, «ìå ôçí ðñüóêëçóÞ ìáò êáëïýìå ôéò Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò êáé ôïõò Ïñãáíéóìïýò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò åêôüò ôïõ Íïìïý Èåóóáëïíßêçò íá õðïâÜëïõí ðñïôÜóåéò ðñïêåéìÝíïõ áíáãêáßá áíôéðëçììõñéêÜ Ýñãá íá åíôá÷èïýí óôï Åðé÷åéñçóéáêü Ðñüãñáììá Ìáêåäïíßáò – ÈñÜêçò 20072013, íá ÷ñçìáôïäïôçèïýí êáé íá êáôáóêåõáóôïýí åãêáßñùò, þóôå íá èùñáêéóôïýí êáôÜëëçëá ìéá óåéñÜ

áðü ðåñéï÷Ýò áðÝíáíôé óôéò ðëçììýñåò. Ç ðñüëçøç, ðïõ åðéôõã÷Üíåôáé ìÝóù ôçò êáôáóêåõÞò áíôéðëçììõñéêþí Ýñãùí ü÷é ìüíï èá ðñïóôáôåýóåé ôéò ðåñéï÷Ýò ðïõ åìöáíßæïõí ôÝôïéïõ åßäïõò ðñïâëÞìáôá, áëëÜ ìå ôïí ðåñéïñéóìü ôùí åðéðôþóåùí áðü ôá Ýíôïíá êáéñéêÜ öáéíüìåíá èá ïäçãÞóåé óôçí åîïéêïíüìçóç óçìáíôéêþí ðïóþí ðïõ äéáôßèåíôáé êÜèå ÷ñüíï óå ðëçãåßóåò áðü ôéò ðëçììýñåò ðåñéï÷Ýò. Ç ðñüóêëçóç ðïõ äçìïóéïðïéÞóáìå áöïñÜ óôïõò Ýîé Íïìïýò ôçò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò, äåäïìÝíïõ üôé ãéá ôï Íïìü Èåóóáëïíßêçò õðÜñ÷åé îå÷ùñéóôÞ ðñüâëåøç ÷ñçìáôïäüôçóçò (ðñüóêëçóç ìå êùäéêü 43). Êáëþ üëïõò ôïõò åêðñïóþðïõò ôçò Áõôïäéïßêçóçò íá êáôáèÝóïõí ôéò ðñïôÜóåéò ôïõò êáé íá öñïíôßóïõí þóôå íá äéáôåèåß ôï ðïóü ôùí ï÷ôþ åêáôïììõñßùí ãéá ôçí êáôáóêåõÞ áíáãêáßùí Ýñãùí, ìå Üìåóï üöåëïò ãéá üëïõò ôïõò ðïëßôåò. Ïé ðñïôÜóåéò ðïõ èá õðïâëçèïýí ðñÝðåé íá óõìâÜëïõí óôç âåëôßùóç êáé ïñèïëïãéêÞ äéá÷åßñéóç ôùí õðïäïìþí ðåñéâÜëëïíôïò êáé óôçí ïëïêëçñùìÝíç äéá÷åßñéóç ðñïóôáôåõüìåíùí ðåñéï÷þí êáé óçìáíôéêþí öõóéêþí ïéêïóõóôçìÜôùí».

ÊõêëïöïñéáêÝò ñõèìßóåéò óôçí ÅèíéêÞ ËÏÃÙ ÅÑÃÁÓÉÙÍ ÁÓÖÁËÔÏÓÔÑÙÓÇÓ

ÕðïâïëÞ áéôÞóåùí óõììåôï÷Þò Ïé åíäéáöåñüìåíïé êáëïýíôáé íá óõìðëçñþóïõí ôçí áßôçóç ìå êùäéêü ÅÍÔÕÐÏ ÁÓÅÐ ÓÏ×.1 êáé íá ôçí õðïâÜëïõí, åßôå áõôïðñïóþðùò, åßôå ìå Üëëï åîïõóéïäïôçìÝíï áðü áõôïýò ðñüóùðï, åöüóïí ç åîïõóéïäüôçóç öÝñåé ôçí õðïãñáöÞ ôïõò èåùñçìÝíç áðü äçìüóéá áñ÷Þ, åßôå ôá÷õäñïìéêÜ ìå óõóôçìÝíç åðéóôïëÞ, óôá ãñáöåßá ôçò õðçñåóßáò ìáò óôçí áêüëïõèç äéåýèõíóç: ÄÇÌÏÓ ÁÉÃÉÍÉÏÕ Ê. ÊáñáìáíëÞ 38, Ô.Ê.60300 ÁÉÃÉÍÉÏ, áðåõèýíïíôÜò ôçí óôï ÔìÞìá Ðñùôïêüëëïõ õðüøéí ê. Äåëßôóêïõ Ìáñßáò (ôçë. åðéêïéíùíßáò: 2353350106, 2353350121). Óôçí ðåñßðôùóç áðïóôïëÞò ôùí áéôÞóåùí ôá÷õäñïìéêþò ôï åìðñüèåóìï ôùí áéôÞóåùí êñßíåôáé ìå âÜóç ôçí çìåñïìçíßá ðïõ öÝñåé ï öÜêåëïò áðïóôïëÞò, ï ïðïßïò ìåôÜ ôçí áðïóöñÜãéóÞ ôïõ åðéóõíÜðôåôáé óôçí áßôçóç ôùí õðïøçößùí. Ç ðñïèåóìßá õðïâïëÞò ôùí áéôÞóåùí åßíáé äÝêá (10) çìÝñåò êáé áñ÷ßæåé áðü ôçí åðüìåíç çìÝñá ôçò ôåëåõôáßáò äçìïóßåõóçò ôçò ðáñïýóáò óå ôïðéêÝò åöçìåñßäåò Þ ôçò áíÜñôçóÞò ôçò óôï êáôÜóôçìá ôçò õðçñåóßáò ìáò êáé óôï ÷þñï áíáêïéíþóåùí ôïõ äçìïôéêïý Þ êïéíïôéêïý êáôáóôÞìáôïò, åöüóïí ç áíÜñôçóç åßíáé ôõ÷üí ìåôáãåíÝóôåñç ôçò äçìïóßåõóçò óôéò åöçìåñßäåò. Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÁÉÃÉÍÉÏÕ ÊÏÍÔÏÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ

Ç Áõôïêéíçôüäñïìïò Áéãáßïõ Á.Å. áíáêïßíùóå üôé ëüãù åêôÝëåóçò åñãáóéþí áóöáëôüóôñùóçò óôï ôìÞìá áðü ôç ×.È. 465 (âüñåéá ôïõ Á/Ê Ìåèþíçò - Áãáèïýðïëçò) Ýùò ôç ×.È. 473 (íüôéá ôïõ Á/Ê Êëåéäéïý) áðü ôçí Ôñßôç 09/06/2010 èá åöáñìïóôïýí ïé áêüëïõèåò êõêëïöïñéáêÝò ñõèìßóåéò:

3) Èá äéáêïðåß ç êõêëïöïñßá óôïí Á/Ê Áéãéíßïõ óôçí êáôåýèõíóç ðñïò ÁèÞíá.

1) Ôï ñåýìá êõêëïöïñßáò ðñïò Èåóóáëïíßêç èá ðåñéïñéóôåß óå äýï (2) ëùñßäåò êõêëïöïñßáò.

Ïé ïäçãïß ìå ðñïïñéóìü ôï Áéãßíéï óôçí êáôåýèõíóç ðñïò ÁèÞíá èá ðñÝðåé íá áíáóôñÝöïõí áðü ôïí Á/Ê Ìåèþíçò – Áãáèïýðïëçò êáé íá åîÝñ÷ïíôáé ðñïò Áéãßíéï áðü ôïí Á/Ê Áéãéíßïõ óôçí êáôåýèõíóç ðñïò Èåóóáëïíßêç. Ïé ðñïåñ÷üìåíïé áðü ôï Áéãßíéï ìå êáôåýèõíóç ðñïò ÁèÞíá, èá åéóÝñ÷ïíôáé óôïí áõôïêéíçôüäñïìï áðü ôïí Á/Ê Ìåèþíçò – Áãáèïýðïëçò.

2) Ôï ñåýìá êõêëïöïñßáò ðñïò ÁèÞíá èá ðåñéïñéóôåß êáé áõôü óå äýï (2) ëùñßäåò êõêëïöïñßáò êáé èá åêôñáðåß óôïí áíáôïëéêü êëÜäï ôïõ áõôïêéíçôüäñïìïõ.

Ç Áõôïêéíçôüäñïìïò Áéãáßïõ Á.Å. åöéóôÜ ôçí ðñïóï÷Þ ôùí ÷ñçóôþí êáôÜ ôç äéÝëåõóÞ ôïõò áðü ôçí ðåñéï÷Þ êáé æçôÜ ôçí êáôáíüçóÞ ôïõò ãéá ôçí üðïéá ôáëáéðùñßá.

ÓõãêñïôÞèçêå óå óþìá ç ÄçìïôéêÞ ÔïðéêÞ ÏñãÜíùóç Í.Ä. Êáôåñßíçò

Ç ÄÇÌ.Ô.Ï. Êáôåñßíçò ôçò Í.Ä. óõãêñïôÞèçêå óå óþìá ëáìâÜíïíôáò ôçò êÜôùèé èÝóçò: Ðñüåäñïò: Áìáíáôßäçò Ðáíáãéþôçò Áíôéðñüåäñïò: Ìõñãéþôçò Ðáíáãéþôçò ÃñáììáôÝáò: Óêáìðáñäþíçò ÁèáíÜóéïò Ôáìßáò: Óéäçñüðïõëïò Çëßáò Õðåýèõíç Ãõíáéêþí: Êáñáãéáííßäïõ ÊõñéáêÞ (ÊéêÞ) Õðåýèõíç Äçìïóßùí Ó÷Ýóåùí: Ëéáêïðïýëïõ ÆùÞ Õðåýèõíç ÔïðéêÞò & Íïìáñ÷éáêÞò Áõôïäéïßêçóçò: Íéêïëáúäïõ Ìáñßá Õðåýèõíç Óõíäéêáëéóìïý & ÏñãÜíùóçò: Êåñáìéäéþôïõ ×ñéóôßíá Õðåýèõíç Áãñïôéêïý & Áèëçôéêïý ÔïìÝá: Ôóéìïðïýëïõ Óáââáôïýëá Õðåýèõíïò Êéíçôïðïßçóçò : ÆáñæáâáôæÞò Íßêïò


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

'

O ÍïìÜñ÷çò óôç óõíåäñßáóç ôçò ÅðéôñïðÞò ôùí Ðåñéöåñåéþí

Óôç óõíåäñßáóç ôçò ÏëïìÝëåéáò ôçò ÅðéôñïðÞò ôùí Ðåñéöåñåéþí ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß óôéò ÂñõîÝëëåò óôéò 9 êáé 10 Éïõíßïõ 2010, óõììåôÝ÷åé ï ÍïìÜñ÷çò Ðéåñßáò Ãéþñãïò Ðáðáóôåñãßïõ.

Óôç óõíåäñßáóç ãéá ðñþôç öïñÜ óõæçôåßôáé ç íÝá ÊïéíÞ ÃåùñãéêÞ ÐïëéôéêÞ ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò áðü ôï 2013 êáé ìåôÜ êáé èá øçöéóôåß ç ó÷åôéêÞ ãíùìïäüôçóç ôçò ÅðéôñïðÞò, ðïõ èá óôáëåß óôçí ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ. Ï ÍïìÜñ÷çò ùò ðñüåäñïò ôçò ÅðéôñïðÞò «Öõóéêïß Ðüñïé» ÍÁÔ ôçò ÅðéôñïðÞò ôùí Ðåñéöåñåéþí, èá ðñïùèÞóåé ôéò ôñïðïëïãßåò êáé ôéò ðñïôÜóåéò ðïõ Ý÷åé Þäç êáôáèÝóåé óå óõíåñãáóßá ìå ôï Õðïõñãåßï ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Ôñïößìùí óôï ôåëéêü êåßìåíï ôçò ãíùìïäüôçóçò, ðïõ äéáóöáëßæïõí ôï ìÝëëïí êáé ôç âéùóéìüôçôá ôçò åëëçíéêÞò ãåùñãßáò.

ÐáñÜëëçëá óôç óõíåäñßáóç èá øçöéóôïýí ãíùìïäïôÞóåéò ðïõ Ý÷ïõí íá êÜíïõí ìå ôçí åíïðïéçìÝíç èáëÜóóéá ðïëéôéêÞ êáé ôçí äéáêõâÝñíçóç óôç Ìåóüãåéï, ôç äéåèíÞ ðïëéôéêÞ ãéá ôç âéïðïéêéëüôçôá, ôçí áóôéêÞ áíÜðôõîç óôçí Åõñþðç êáé ôçí åõñùðáúêÞ ðïëéôéêÞ óõíåñãáóßáò êáé áíÜðôõîçò. Åðßóçò ôá ìÝëç ôçò ÅðéôñïðÞò ôùí Ðåñéöåñåéþí èá óõæçôÞóïõí ðáñïõóßá ôïõ áñìüäéïõ Åðéôñüðïõ áñìüäéïõ ãéá ôéò ïéêïíïìéêÝò êáé íïìéóìáôéêÝò õðïèÝóåéò Michel Barnier ôï èÝìá ôçò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò. Åðßóçò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ÏëïìÝëåéáò ï ê. Ðáðáóôåñãßïõ, ùò ðñüåäñïò ôçò ÅðéôñïðÞò ÍÁÔ èá êÜíåé ðáñÝìâáóç åê ìÝñïõò ôçò ÅðéôñïðÞò ôùí Ðåñéöåñåéþí óôïí Åðßôñïðï Ãåùñãßáò êáé ÁíÜðôõîçò ôçò Õðáßèñïõ Dacian Ciolos, óå ó÷Ýóç ìå ôá áãñïôéêÜ èÝìáôá ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò.

ÏËÏÇÌÅÑÁ: «ÍÝï» ó÷ïëåßï óôçí õðçñåóßá ôçò êáðéôáëéóôéêÞò áãïñÜò Ôï Õðïõñãåßï Ðáéäåßáò ìå ðñüóöáôç áðüöáóç ôïõ üñéóå 800 ïëïÞìåñá äçìïôéêÜ ó÷ïëåßá ìå åíéáßï áíáìïñöùìÝíï ðñüãñáììá ,áðü ôá ïðïßá 11 áöïñïýí ôçí Ðéåñßá. ×ùñßò êáìéÜ óõíåííüçóç ìå ôïõò åêðáéäåõôéêïýò ,ôïõò êáëåé íá äéáöçìßóïõí ôï «íÝï» ó÷ïëåéï óôïõò ãïíåéò êáé óôçí êïéíùíßá. Ôï ðñüãñáììá ôùí ïëïÞìåñùí åßíáé ðëçñùò ðñïóáñìïóìåíï óôç ëïãéêç ôçò áðïêôçóçò äåîéïôÞôùí (ëéãç áñéèìçôéêç,ëéãç ãëùóóá ê.ë.ð.) êáé ôçò ëåãüìåíçò äéáèåìáôéêïôçôáò ðïõ áðïöÜóéóå ç ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç. Ðñïóôßèåôáé ôï ìÜèçìá ôùí áããëéêþí óôçí á´êáé â´ôÜîç äçìïôéêïý, ôçí þñá ðïõ ôï ðáéäé äåí ìðïñåß íá ìéëçóåé ôç ìçôñéêç ôïõ ãëùóóá. ÅéóÜãåôáé ç äéáöïñïðïßçóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò óôá ïëïÞìåñá äçìïôéêá ó÷ï-

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Áíáêïéíþíåôáé óôïõò öïñåßò êáé óôï êïéíü ôïõ Í. Ðéåñßáò, üôé: 1) Ìå ôçí áñ. Ðñùô. 13 / 1048 / 04 - 06 - 2010 áðüöáóç ÍïìÜñ÷ç, åãêñßèçêáí ïé Ðåñéâáëëïíôéêïß ¼ñïé, ç åöáñìïãÞ ôùí ïðïßùí áðïôåëåß áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç ãéá ôçí õëïðïßçóç ôïõ Ýñãïõ «Íïìéìïðïßçóç êáé ëåéôïõñãßá ÁñäåõôéêÞò Ãåþôñçóçò» ôïõ «Ìáõñßäç Êùí/íïõ» (ôïõ Åõèõìßïõ), óôï ìå áñ. 1606 áãñïôåìÜ÷éï óôç èÝóç «ÎçñïëÜêé» ôïõ Ä.Ä. Êïíôáñéþôéóóáò ôïõ ÄÞìïõ Äßïõ Í. Ðéåñßáò. 2) Ìå ôçí áñ. Ðñùô. 13 / 1048 / 04 - 06 - 2010 áðüöáóç ÍïìÜñ÷ç, åãêñßèçêáí ïé Ðåñéâáëëïíôéêïß ¼ñïé, ç åöáñìïãÞ ôùí ïðïßùí áðïôåëåß áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç ãéá ôçí õëïðïßçóç ôïõ Ýñãïõ «Áíüñõîç – êáôáóêåõÞ êáé ëåéôïõñãßá ÁñäåõôéêÞò Ãåþôñçóçò» ôïõ «ÊÜëöá Èåïäþñïõ» (ôïõ ×áñáëÜìðïõò), óôï ìå áñ. 2364 áãñïôåìÜ÷éï óôç èÝóç «×ñõóïâåëüíç» ôïõ Ä.Ä. Êïñéíïý ôïõ ÄÞìïõ Êïñéíïý Í. Ðéåñßáò. 3) Ìå ôçí áñ. Ðñùô. 13 / 1051 / 04 - 06 - 2010 áðüöáóç ÍïìÜñ2÷ç, åãêñßèçêáí ïé

ÄÇÌÏÔÉÊÇ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇ ÕÄÑÅÕÓÇÓ ÁÐÏ×ÅÔÅÕÓÇÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ Êáôåñßíç 08-06-2010 Áñéè. Ðñùô. : 3179

ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ Ï Ðñüåäñïò Ä.Å.Õ.Á.Ê Ðñïêçñýóóåé Ôçí äéåíÝñãåéá Äçìüóéïõ Ìåéïäïôéêïý Äéáãùíéóìïý, ìå óöñáãéóìÝíåò ðñïóöïñÝò, ìå ôï óýóôçìá ðñïóöïñÜò ìå åðß ìÝñïõò ðïóïóôÜ Ýêðôùóçò ôïõ Üñèñïõ 6 ôïõ Í. 3669/08 (Ê.Ä.Å) ãéá ôçí áíÜäåéîç ôçò ìåéïäüôñéáò åðé÷åßñçóçò ãéá ôçí êáôáóêåõÞ ôïõ Ýñãïõ «ÁÐÏ×ÅÔÅÕÓÇ ÏÉÊÉÓÌÏÕ ÓÂÏÑÙÍÏÕ» áñéèì. ìåë. 5/2009 êáé ðñïûðïëïãéóìïý äõüìéóõ åêáôïììõñßùí åõñþ (2.500.000,00) ðñï ÖÐÁ óå áñéèìçìÝíá Ýíôõðá ôçò ÄÅÕÁÊ. Ï äéáãùíéóìüò èá äéåíåñãçèåß óôéò 2906-2010 çìÝñá Ôñßôç óôá ãñáöåßá ôçò ÄÅÕÁ Êáôåñßíçò ïäüò Óâïñþíïõ 17 óôçí Êáôåñßíç. Ïé ðñïóöïñÝò èá ðáñáëáìâÜíïíôáé áðü ôçí ÅðéôñïðÞ ôïõ äéáãùíéóìïý ìå ÷ñüíï ëÞîçò 10.00 ð.ì. ÐåñéãñáöÞ êáé ïõóéþäç ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ Ýñãïõ. ÅÓÙÔÅÑÉÊÏ ÄÉÊÔÕÏ Ôï öõóéêü áíôéêåßìåíï åóùôåñéêïý äéêôýïõ åßíáé óõíïëéêÜ 16.030 ì. åê ôùí ïðïßùí: 14.500 ì. Ö. 200, 220 ì. Ö 250, 1.300 ì. Ö 315, 10ì. Ö 355. Áíáëõôéêüôåñá ÊáôÜ ìÞêïò ôïõ êåíôñéêïý äñüìïõ ôïõ Ïéêéóìïý Óâïñþíïõ ôïðïèåôåßôáé ï êåíôñéêüò áãùãüò áêáèÜñôùí. Ï áãùãüò îåêéíÜåé áðü ôçí íïôéïäõôéêÞ Üêñç ôïõ Ïéêéóìïý, áðü ôï öñåÜôéï áñ. 25 êáé êáôåõèýíåôáé âïñåéïáíáôïëéêÜ êáé óôç óõíÝ÷åéá áíáôïëéêÜ ìå äéÜìåôñï Ö 280 ÷ëóô. ìÝ÷ñé ôï öñåÜôéï óõãêÝíôñùóçò áñ. ÖÑ-0 ôïõ êåíôñéêïý óõëëåêôÞñá. Óôïí áãùãü áðü öñåÜôéï ñ. 25 Ýùò ÖÑ -0 óõìâÜëëïõí üëïé ïé áãùãïß ôçò âüñåéáò ðëåõñÜò ôïõ êåíôñéêïý äñüìïõ êáèþò êáé ôá ëýìáôá ôïõ Ïéêéóìïý ÍåïêáéóÜñåéáò. Ç áðï÷åôåõüìåíç åðéöÜíåéá ôïõ Ïéêéóìïý ÍåïêáéóÜñåéáò åßíáé 400 óôñ. ìå ëáìâáíüìåíï ðëçèõóìü 650 êáô. êáé ç óõíïëéêÞ äéáâéâáæüìåíç ðáñï÷Þ óôïí áãùãü 7ëéô/äë. Óôï öñåÜôéï Ê37 óõìâÜëëåé êáé ï êýñéïò áãùãüò ìåôáöïñÜò ôùí ëõìÜôùí ôçò äõôéêÞò ðëåõñÜò ôïõ Ïéêéóìïý ÐñïóÞëéïí. Áðü ôï öñåÜôéï 0 îåêéíÜåé áãùãüò âáñýôçôáò ðïõ äéÝñ÷åôáé áðü ôá öñåÜôéá Ê36-35-34-33-32 äéáôïìÞò 355 ÷ëóô. Óôï öñåÜôéï Ê32=Ö2-1 åéóÝñ÷ïíôáé êáé ôá ëýìáôá áðü ôïí ïéêéóìü ÐñïóÞëéï. Óôçí ÷áìçëÞ ðåñéï÷Þ, íüôéá ôïõ êåíôñéêïý äñüìïõ, ôá ëýìáôá èá áðï÷åôåõôïýí óôïí êýñéï áãùãü ï ïðïßïò îåêéíÜåé áðü ôï öñåÜôéï áñ. 15 ìå äéÜìåôñï 225 ÷ëóô. êáé óôç óõíÝ÷åéá ìå Ö250 ÷ëóô. êáôåõèýíåôáé óôï öñåÜôéï óõãêÝíôñùóçò Ê1. ¢ëëïò Ýíáò êýñéïò áãùãüò îåêéíÜåé áðü ôï öñåÜôéï áñ.88 êáé óõãêåíôñþíåé ôá ëýìáôá ôçò âüñåéáò ðëåõñÜò ôçò ÷áìçëÞò ðåñéï÷Þò ìå äéÜìåôñï 225 ÷ëóô. êáé êáôåõèýíåé ôá ëýìáôá óôï öñåÜôéï óõãêÝíôñùóçò Ê1. ÊåíôñéêÜ öñåÜôéá áêáèÜñôùí ãéá áãùãïýò PVC Ö355-400 èá ÷ñçóéìïðïéçèïýí

ëåéá. Åßíáé öáíåñü üôé èåëïõí ôïõò ìáèçôÝò êáé ôéò ìáèçôñéåò êáôáñôéóìÝíïõò êáé ü÷é ðñáãìáôéêÜ ìïñöùìÝíïõò ,åôïéìïõò üôáí ìåãáëùóïõí íá áíôáðïêñéèïõí óôá óõìöÝñïíôá êáé óôéò áíÜãêåò ôùí ìåãáëùí åðé÷åéñçìáôéêþí ïìéëùí.Ôïõò èåëïõí ÷ùñßò êñéôéêÞ óêÝøç ,õðïôáãìÝíïõò-åò ,íá áíôáãùíßæïíôáé êáé ü÷é íá óõíáãùíßæïíôáé ìåôáîõ ôïõò,ãåãïíüò ðïõ èá Ý÷åé ,åêôüò ôùí Üëëùí, äõóìåíåßò åðéðôþóåéò óôçíøõ÷éêç õãåßá ôùí ðáéäéþí. Ãïíåéò êáé åêðáéäåõôéêïß ðñÝðåé íá âãÜëïõí ôá óõìðåñáóìáôá ôïõò ãéá ôï ðïõ ïäçãïýíôáé ôá ðñÜãìáôá êáé íá óõíôïíéóïõí ôç äñáóç ôïõò. Ãéá áðïêëåéóôéêÜ äçìïóéá êáé äùñåÜí ðáéäåßá ,åíéáßï 12÷ñïíï ó÷ïëåéï. «ÁãùíéóôéêÞ Åíüôçôá ÃïíÝùí» ÄÇÌÏÕ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

Ðåñéâáëëïíôéêïß ¼ñïé, ç åöáñìïãÞ ôùí ïðïßùí áðïôåëåß áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç ãéá ôçí õëïðïßçóç ôïõ Ýñãïõ «Áíüñõîç – êáôáóêåõÞ êáé ëåéôïõñãßá õäñåõôéêÞò Ãåþôñçóçò» ôïõ «Ñïýóá Êùí/íïõ», óå áãñïôåìÜ÷éï óôç èÝóç «ÊáñõÝò» ôïõ Ä.Ä. ËåðôïêáñõÜò ôïõ ÄÞìïõ Áíáô. Ïëýìðïõ Í. Ðéåñßáò. 4) Ìå ôçí áñ. Ðñùô. 13 / 1053 / 04 - 06 - 2010 áðüöáóç ÍïìÜñ÷ç, åãêñßèçêáí ïé Ðåñéâáëëïíôéêïß ¼ñïé, ç åöáñìïãÞ ôùí ïðïßùí áðïôåëåß áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç ãéá ôçí õëïðïßçóç ôïõ Ýñãïõ «Áíüñõîç – êáôáóêåõÞ êáé ëåéôïõñãßá õäñåõôéêÞò Ãåþôñçóçò» ôùí «Ãñïýóðá Áèáíáóßïõ & ×áñßóç ÉùÜííç», óå áãñïôåìÜ÷éï óôç èÝóç «ÐëÜêá» ôçò êôçìáôéêÞò ðåñéï÷Þò ôïõ Ä.Ä. Ëéôï÷þñïõ ôïõ ÄÞìïõ Ëéôï÷þñïõ Í. Ðéåñßáò. ÊáôÜ ôùí ðáñáðÜíù áðïöÜóåùí ìðïñåß íá áóêçèåß ðñïóöõãÞ, ìÝóá óå ôñéÜíôá (30) çìÝñåò áðü ôçí ÝêäïóÞ ôïõò, áðü ïðïéïíäÞðïôå Ý÷åé Ýííïìï óõìöÝñïí, åíþðéïí ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò, óýìöùíá ìå ôï Í.2218 / 94 (Üñèñï 18 ðáñ. 12). Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Í.Ó. ÍÉÊÏËÁÏÓ ÂÏÕËÃÁÑÁÊÇÓ

êõëéíäñéêÜ öñåÜôéá Ö1500 ÷ëóô. êáé ãéá áãùãïýò PVC Ö315-250-200 èá ÷ñçóéìïðïéçèïýí êõëéíäñéêÜ öñåÜôéá Ö 1200÷ëóô. ÅÎÙÔÅÑÉÊÏ ÄÉÊÔÕÏ Áðü ôï öñÝáôéï ÖÊ1 îåêéíÜåé ï êåíôñéêüò åîùôåñéêüò áðï÷åôåõôéêüò áãùãüò ôïõ Ïéêéóìïý Óâïñþíïõ äéáôïìÞò Ö400 1.950 ì. áðü PVC óåéñÜ 41, ï ïðïßïò ìåôáöÝñåé ôá ëýìáôá óôïí ÐÝëåêá êáé ìÝóù áãùãïý óôï õöéóôÜìåíï öñåÜôéï 396 óôçí ïäü Ãïýëá ÍôñÜóêïõ. Óôïí äéáãùíéóìü ãßíïíôáé äåêôïß: ÌåìïíùìÝíåò åñãïëçðôéêÝò Åðé÷åéñÞóåéò. Á. ÅëëçíéêÝò ÅñãïëçðôéêÝò Åðé÷åéñÞóåéò ôçò 3çò êáé 4çò ôÜîçò ãéá ÕäñáõëéêÜ ¸ñãá ôïõ êáé óôçí 5ç ôÜîç ãéá ÕäñáõëéêÜ Ýñãá åöüóïí åßíáé åíôüò Íïìïý åããåãñáììÝíåò óôï ÌÅÅÐ. Â. Áëëïäáðïß ôå÷íéêïß ïßêïé áðü ÷þñåò ôçò Å.Å. Þ ôïõ ÅÏ× Þ ôçò Ó.Ä.Ó ôïõ ÐÏÅ, óôá ïðïßá ôçñïýíôáé åðßóçìïé êáôÜëïãïé áíáãíùñéóìÝíùí åñãïëçðôþí, åöüóïí åßíáé åããåãñáììÝíåò óå áõôïýò êáé óå ôÜîç êáé êáôçãïñßá áíôßóôïé÷ç ìå ôéò êáëïýìåíåò ôïõ Åëëçíéêïý Ìçôñþïõ ÌÅÅÐ. Ã. Ðñïåñ÷üìåíåò áðü ùò áíùôÝñù ´ êñÜôç, óôá ïðïßá äåí ôçñïýíôáé åðßóçìïé êáôÜëïãïé áíáãíùñéóìÝíùí åñãïëçðôþí, åöüóïí áðïäåéêíýïõí üôé Ý÷ïõí åêôåëÝóåé Ýñãá ðáñüìïéá ìå ôï äçìïðñáôïýìåíï, áðü ðïéïôéêÞ êáé ðïóïôéêÞ Üðïøç. Êïéíïðñáîßåò Åñãïëçðôéêþí Åðé÷åéñÞóåùí. Êïéíïðñáîßåò Åñãïëçðôéêþí Åðé÷åéñÞóåùí ôùí ðáñáðÜíù ðåñéðôþóåùí Á,Â,à óå ïðïéïíäÞðïôå óõíäõáóìü ìåôáîý ôïõò, õðü ôïõò üñïõò ôïõ Üñèñïõ 16 ðáñ. 7 & 3 ôïõ Í. 3669/08. Ïé åñãïëçðôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò ðñÝðåé íá ðñïóêïìßóïõí ôá ïñéæüìåíá áðü ôçí äéáêÞñõîç äéêáéïëïãçôéêÜ óõììåôï÷Þò êáé äçëþóåéò . ÊñéôÞñéï ãéá ôçí áíÜèåóç ôçò óýìâáóçò åßíáé ç ÷áìçëüôåñç ôéìÞ, üðùò åéäéêüôåñá ïñßæåôáé óôï Üñèñï 25 ôïõ Í. 3669/08 (ÊÄÅ). Ç åããýçóç óõììåôï÷Þò ïñßæåôáé óå 47.970,00 Å äçëáäÞ 2% åðß ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ôçò ìåëÝôçò êáé èá ðáñÝ÷åôáé ìå éóüðïóç åããõçôéêÞ åðéóôïëÞ Þ ãñáììÜôéá ôïõ Ôáìåßïõ Ðáñáêáôáèçêþí êáé Äáíåßùí Þ ÷ñåüãñáöá êëð. üðùò ïñßæåôáé óôï Üñèñï 24 ôïõ Í. 3669/08. Ôï Ýñãï ÷ñçìáôïäïôåßôáé áðü ôï ÅÐÅÑÁÁ (Ôáìåßï óõíï÷Þò – åèíéêïýò ðüñïõò – ßäéïõò ðüñïõò ôçò ÄÅÕÁÊ). Ãéá ôçí ðáñáëáâÞ ôçò äéáêÞñõîçò ôùí ôåõ÷þí ôçò äçìïðñáóßáò êáé ôá Ýíôõðá ðñïóöïñþí êáé ãéá êÜèå ó÷åôéêÞ ðëçñïöïñßá ïé åíäéáöåñüìåíïé íá áðåõèýíïíôáé óôá ãñáöåßá ôçò ÄÅÕÁÊ Óâïñþíïõ 17, ôçë. 2351045317 (áñìüäéá ç êá Ðáðáäïðïýëïõ Ìáñßá) êáôÜ ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò. Ôåý÷ç èá äßíïíôáé ìÝ÷ñé êáé óôéò 24-62010 (ðÝíôå çìÝñåò ðñéí áðü ôçí êáôÜèåóç ôùí ðñïóöïñþí), ìåôÜ ôçí êáôáâïëÞ ðáñáâüëïõ 40Å óôï ôáìåßï ôçò ÄÅÕÁÊ. Ï Ðñüåäñïò ÄÅÕÁÊ Ðáðáæéþãáò Íéêüëáïò

ÔåôÜñôç 9 Éïõíßïõ 2010

ÄÇÌÏÔÉÊÇ ÅÍÙÔÉÊÇ ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ ÊÉÍÇÓÇ:

ÅÍÙÓÇ ÐÁÑÁÃÙÃÙÍ ×ÏÉÑÅÉÏÕ ÊÑÅÁÔÏÓ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ

ÓõãêñïôÞèçêå óå óþìá ôï íÝï ÄÓ Ç ÅÍÙÓÇ ÐÁÑÁÃÙÃÙÍ ×ÏÉÑÅÉÏÕ ÊÑÅÁÔÏÓ ôïõ Íïìïý Ðéåñßáò ìåôÜ áðü åêëïãÝò óôéò 26-05-2010, åîÝëåîå íÝï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôï ïðïßï óõãêñïôÞèçêå óå óþìá ôçí 31-05-2010 ùò åîÞò: 1. Êùôáêßäçò ÄçìÞôñéïò, Ðñüåäñïò 2. ÓôñáâïãéÜííçò ÄçìÞôñéïò, Áíôéðñüåäñïò 3. Ôóéïýðñïò Âáóßëåéïò, Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò 4. Êáñáãéþñãïò Ãåþñãéïò, Ôáìßáò 5. Æçóüðïõëïò Êùíóôáíôßíïò, Äçìïóßùí Ó÷Ýóåùí Åðßóçò ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï áðïöÜóéóå ðáìøçöåß íá åîïõóéïäïôÞóåé ôï áíáðëçñùìáôéêü ìÝëïò, Ãåþñãéï Ðïíôßêç, íá åêðñïóùðåß ôçí ÅÍÙÓÇ ÐÁÑÁÃÙÃÙÍ ×ÏÉÑÅÉÏÕ ÊÑÅÁÔÏÓ üðïõ ÷ñåéáóèåß, ìåôÜ áðü áðüöáóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ. Ãéá ôçí Ýíùóç Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ Êùôáêßäçò ÄçìÞôñéïò

Ç

Êáôáããåëßá

ÄçìïôéêÞ ÅíùôéêÞ ÁãùíéóôéêÞ Êßíçóç êáôáããÝëëåé ôçí áíôéëáúêÞ öïñïëïãéêÞ ðïëéôéêÞ ôçò ÄçìïôéêÞò Áñ÷Þò Ëéôü÷ùñïõ, ðïõ åêôüò áðü ôá áõîçìÝíá äçìïôéêÜ ôÝëç, åðéâÜëëåé ðáñÜíïìá, åðéðëÝïí 26 Åõñþ óå êÜèå ëïãáñéáóìü íåñïý ãéá ÷ñÞóç âéïëïãéêïý êáèáñéóìïý.

¸ÑÃÏ- ÖÁÍÔÁÓÌÁ * ðïõ äå ëåéôïýñãçóå ðïôÝ ùò ôþñá êáé äåí ðñüêåéôáé íá ëåéôïõñãÞóåé ïýôå êáé ôï 2010. ¸ÑÃÏ – ÓÊÁÍÄÁËÏ * ðïõ ãéá ôç ìç ëåéôïõñãßá ôïõ åõèýíïíôáé ôüóï ç ðñïçãïýìåíç ÄçìïôéêÞ Áñ÷Þ üóï êáé ç óçìåñéíÞ, üðùò âÝâáéá êáé ç

Íïìáñ÷ßá Ðéåñßáò. * Ôï Ýñãï óôïß÷éóå 3 åêáôïììýñéá åõñþ ðåñßðïõ êáé ðáñáäüèçêå çìéôåëÝò ôï 2001.Ç êáôáóêåõáóôéêÞ åôáéñåßá ðïõ åß÷å óõìâáôéêÞ õðï÷ñÝùóç íá ôïí ðáñáäþóåé ïëïêëçñùìÝíï êáé ìÜëéóôá ìå Ýíá ÷ñüíï äïêéìáóôéêÞ ëåéôïõñãßá, êáôÜ ðåñßåñãï ôñüðï ôïí ðáñÝäùóå çìéôåëÞ óôçí Íïìáñ÷éáêÞ Áõôïäéïßêçóç Ðéåñßáò, êáé åêåßíç ìå ôç óåéñÜ ôçò óôï ôüôå íåïúäñõèÝíôá äéáäçìïôéêü Óýíäåóìï Íüôéáò Ðéåñßáò. ÊÁËÏÕÌÅ ôç ÄçìïôéêÞ Áñ÷Þ Ëéôï÷þñïõ íá ðÜñåé ðßóù ôçí ðáñÜíïìç êáé óêáíäáëþäç åðéâïëÞ öüñïõ ãéá õðçñåóßåò ðïõ äåí ðáñåß÷å óôïõò äçìüôåò ôçò ðïôÝ!!! (ÄÅÁÊ)
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š ΤΗΛ.:

ƮƧƵƣƯƣƴƵƩƴ

FAX :

Ȁ ȉ Ǿ Ȃ ǹȉ ȅ Ȃ Ǽ Ȉ ǿ ȉ ǿ Ȁ ȅ ī ȇǹ ĭ Ǽ ǿ ȅ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 53 τμ 1ΔΣΚWC (μεταχειρισμένη) 4ος όροφος κεντρική θέρμανση περιοχή Αστικά. Τιμή 40.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση σε άριστη κατάσταση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 75.000 Ε ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ 2ΔΣ,τραπεζαρία, κουζίνα, WC, ηλιακό, τέντες, ωρομέτρηση σε πολύ καλή κατάσταση, 2ος όροφος περιοχή Μαρτίου. Τιμή 100.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 111 τμ (3ετίας άριστη κατάσταση) 3Δ,Σ,τραπεζαρία, κουζίνα, WC διαμπερές, ατομικό λέβητα, κλειστή θέση πάρκιγκ, ρετιρέ. Περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 185.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 56τμ 1ΔΣΚWC μεγάλο μπαλκόνι (μεταχειρισμένο) ρετιρέ κεντρική θέρμανση περιοχή Καμένος Μύλος. Τιμή 45.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1 ΔΣΚ WC αποθήκη θερμιδομέτρηση καινούργιο περιοχή Καμμένος Μύλος. Τιμή 80.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93 τμ με 2 Δ,Σ,Κ, WC (κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη περιοχή Κέντρου) Τιμή 80.000 Ε. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ MONOKATOIKIA 120 τμ (σε καλή κατάσταση) 2Δ,Σ,Κ,WC, υπόγειο σε 320 τμ οικόπεδο. Περιοχή Καλλιθέα. Τιμή 115.000 Ε ΜΕΖΟΝΕΤΑ 140 τμ γωνιακη 3 ΔΣΚWC εξαιρετική κατασκευή (παραδοταία με κλειδί στο χέρι) περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 180.000 Ε MEZONETA 100 τμ (καινούργια άριστη κατασκευή, παραδίδεται με το κλειδί στο χέρι) 3 Δ,Σ,Κ,2WC, πάρκιγκ, περιοχή Καλλιθέα.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 665 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο βλέπει πλατεία περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού τιμή 96.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 435 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Ευαγγελικών (εξαιρετική θέση) αποκλειστικότητα του γραφείου μας. Τιμή 280.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 578 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 200.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 150.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 552 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Καπνικού Σταθμού. Τιμή 160.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110 τμ (σε άριστη κατάσταση, ανακαινισμένο) 3 Δ,Σ,Κ,WC, αποθήκη, κεντρική θέρμανση, 2ος όροφος. Περιοχή Αγία Παρασκευή. Τιμή 100.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 404 τμ άρτιο οικοδομήσιμο πολύ καλή θέση περιοχή Λεπτοκαρυά.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 360 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Σταδίου. Τιμή 100.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 114 τμ 2Δ,Σ,Κ,WC, ατομική θέρμανση, αποθήκη, πλήρως ανακαινισμένο. Περιοχή Καμένος Μύλος. Τιμή 100.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 735 τμ γωνιακό με φάτσα σε παιδική χαρά περιοχή Επέκταση Βατάν τιμή 220 Ε/τμ

ΙΣΟΓΕΙΟ διαμέρισμα 107 τμ 2ΔΣτρ. Κ,WC, ωρομέτρηση περιοχή Βατάν. Τιμή 100.000 Ε ΓΡΑΦΕΙΑ 400 τμ πωλούνται και μεμονωμένα ανά όροφο περιοχή Κέντρου πλατεία Δημαρχείου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 46 τμ 1 ΔΣΚ μπάνιο περιοχή Θαλασσοπούλια Παραλία (αριστερά). Τιμή 45.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ (καινούργιο) 2 ΔΣΚ WC 3ος όροφος γωνιακό πάρκιγκ περιοχή Καμμένος Μύλος Τιμή 115.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 384 μ. πολύ καλή θέση περιοχή Ευαγγελικά Τιμή 120.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 731 τμ γωνιακό φάτσα σε παιδική χαρά περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού Τιμή 250 Ε/τμ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 203 τμ γωνιακό με άδεια μονοκατοικίας κατάλληλο και για κατάστημα περιοχή Σταθμού. Τιμή 55.000 Ε. Πληρωμένη η επίβλεψη της άδειας του κτιρίου και το ΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 239 τμ σε πολύ καλή θέση περιοχή Μαρτίου Τιμή 75.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 431 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Μαρτίου Τιμή 150.000 Ε

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 450 τμ φάτσα θάλασσα περιοχή Κορινού (οικισμός Ολυμπιάδα) τιμή 60.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 200 τμ με 60 τμ ΣΔ 1,2 περοιχή Πάρκου τιμή 80.000 Ε

OIKOΠΕΔΟ 647 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 240Ε/ τμ

OIKOΠΕΔΟ 667 τμ γωνιακό με φάτσα σε ΚΧ. Περιοχή Νέα Δικαστήρια. Τιμή 210.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 902 τμ οικοδομήσιμο εξαιρετική θέση περιοχή Ευαγγελικών. Τιμή 400.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 40 τμ σε κεντρικό σημείο (αποφέρει εισόδημα 330 Ε μηνιαίως) Τιμή 180.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΣΜΑ 170τμ ισόγειο+170 τμ όροφος+170τμ υπόγειο σε 1671 τμ έκταση (στα μπετά) φάτσα στην παλιά Εθνική οδό. Τιμή 170.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 3 στο σύνολο από 75 τμ το καθένα με τριφασικό ρεύμα και γεώτρηση (αποφέρουν ενοίκιο 540 ευρώ μηνιαίως) φάτσα στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης - Ν. Εφέσου. Τιμή 250.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4400 τμ κοντά σε σπίτια περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών τιμή 70.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000 τμ φάτσα θάλασσα (μέσα στα κάμπιγκ) περιοχή Βαρικό τιμή 180.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3.000 τμ οικοδομίσιμο θέση προσήλιο Σβορώνου (εξαιρετική τοποθεσία). Τιμή 210.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11.000 τμ νερό, ρεύμα (υπάρχει και οικοδομική άδεια) περιοχή Περίσταση - Παναγία. Τιμή 100.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7900 τμ στο κεντρικό δρόμο για Νεοκαισάρεια Τιμή 88.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10.000 τμ δεύτερο από τον κεντρικό δρόμο προς Παραλία και δίκτυο ύδρευσης) περιοχή Περίστασης πολύ καλή θέση. Τιμή 160.000 Ε

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 16.000 τμ (300 μ. φάτσα) πωλείται και με μακροχρόνιο διακανονισμό στη Ν. Εθνική Οδό περιοχή Βαρυκό, τιμή 10000 Ε το στρέμμα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 58 τμ σε κεντρικό σημείο Τιμή 117.000 Ε

678) 500 τμ περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 160.000 Ε 681) 1077 τμ περιοχή - Κ. Αγιάννης. Τιμή 50.000 Ε 683) 252 τμ με 33 μ. φάτσα περιοχή Σβορώνος. Τιμή 50.000 Ε 684) 391 τμ με 14 μ. φάτσα περιοχή 25η Μαρτίου Τιμή 135.000 Ε 686) 552 τμ γωνίες περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 155.000 Ε 687) 300 τμ γωνιακό, περιοχή Καλλλιθέα Τιμή 65.000 Ε 690) 320 τμ με 3 φάτσες. Περιοχή - Επεκ. Ευαγγελικά. Τιμή 65.000Ε 691) 600 τμ με Σ.Δ. 0,20 γωνιακό με πανοραμική θέα την θάλασσα. Περιοχή Τοπόλιανη. Τιμή 60.000 Ε 692) 844 τμ με 3 φάτσες, πάνω σε κεντρικό δρόμο στην Επεκ. Ευαγγελικών 694) 400 τμ γωνιακό, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 130.000 Ε 695) 711 τμ γωνιακό περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 185.000 Ε 696) 253 τμ με 21 μ. πρόσοψη, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 75.000 Ε 697) 310 τμ γωνιακό, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Γήπεδο Πιερικού. Τιμή 110.000 Ε 698) 388 τμ πάνω σε 2 δρόμους διαμπερές περιοχή Σταθμός. Τιμή 85.000 Ε

ZZZPHVLWLNRWKDQRVJU HPDLOLQIR#PHVLWLNRWKDQRVJU

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

162) 82 τμ 1ος όροφος, 2 ετών, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, ατομικό λέβητα περιοχή Βατάν. Τιμή 95.000 Ε 164) 160 τμ 4ος όροφος 4Δ,Σ,Κ,2 μπάνια, κεντρική θέρμανση, τέντες, ηλιακό 25 ετών. Περιοχή Αγία Παρασκευή Τιμή 115.000 Ε 221) 60 τμ 1 όροφος, 2 δωμ., ΣΚ μπάνιο, 8ετίας, ατομικό λέβητα. Περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 80.000 Ε 223) 48 τμ ισόγεια γκαρσονιέρα 5ετίας, σαλοκουζίνα, μπάνιο, 1 υπνοδωμάτιο με ατομικό λέβητα Περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 60.000 Ε 246) 110 τμ 4ος όροφος (γίνεται και επαγγελματικός χώρος) 2 Δ, Σ,Κ, μπάνιο διαμπερές, ατομικό λέβητα, περιοχή Πεζόδρομος. Τιμή 75.000 Ε 281) 70 τμ 2ος όροφος, 2 Δ,Σ,Κ,μπάνιο γωνιακό, τέντες, κλιματιστικό περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 75.000 Ε 294) 90 τμ ρετιρέ 4ος όροφος, πλήρες ανακαινισμένη 2 Δωμ., Σ.,Κ., μπάνιο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Κέντρο. Τιμή 75.000 Ε ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 837) 170 τμ μεζονέτα, καινούργιο, τελειωμένο, LUX κατασκευής με 80 τμ ημιυπόγειο σε 500 τμ οικόπεδο Περιοχή - Περίσταση 850) 2Χ105 τμ ισόγειο και 1ος όροφος 40 ετών χτισμα σε 170 τμ οικόπεδο με ΣΔ 1,2 τιμή 150.000 Ε. Περιοχή Αστικά 860) 140 τμ ισόγεια μονοκατοικία σε 900 τμ έκταση γωνιακό, 5ετίας, σαλοκουζίνα, 3 δωμ., 2WC, αποθήκη, τζάκι περιοχή - κοντά στην Κατερίνη 872) 2Χ150 τμ σε 745 τμ οικόπεδο, ισόγειο 10ετίας και 1 όροφος στο

322) 5.150 στρεμ. γωνιακό κοντά στη Ν. Εφεσσο. Τιμή 30.000 Ε

τούβλο περιοχή σε χωριό. Τιμή 140.000 Ε 871) 60 τμ ισόγεια μονοκατοικία παλιά σε 250 τμ γωνιακό οικόπεδο περιοχή Σταθμός. Τιμή 65.000 Ε 873) 135 τμ μεζονέτα 5ετίας, 3 Δωμ., ΣΚ 2 WC με 45 τμ ισόγεια γκαρσονιέρα σε 126 τμ οικόπεδο. Περιοχή ΙΚΑ

Μαγαζί στον παλιό Διεθνή 286 τμ και υπόγειο 286 τμ Μαγαζιά διάφορα στην πόλη Μαγαζί 50 τμ σε κεντρικό σημείο ΠΩΛOYNTAI ΔIAM/TA Μεζονέτες 130 και 140 τμ στην επέκταση Ευαγγελικών υπό κατασκευή Γκαρσονιέρα δεκαπενταετίας 70 τμ Κεντρικό διαμέρισμα ρετιρέ με 3Δ δεκαετίας Διαμέρισμα πενταετίας, 3 υπνοδωμάτια, ρετιρέ στα Ευαγγελικά Μονοκατοικία στο Μακρύγιαλο καινούργιο σε 500 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα δεκαετίας 115 τμ περιοχή Αγίας Τριάδος Μονοκατοικία στο Σταθμό σε 430 τμ οικόπεδο Τριόροφη οικοδομή ημιτελή στο Λιτόχωρο ενορία Αγίου Δημητρίου Μεταχειρισμένα διαμερίσματα σε διάφορα μέρη της πόλης Διόροφη κατοικία σε οικόπεδο 350 τμ στην Καλλιθέα Γκαρσονιέρα στην Παραλία 32.000 Ε Μονοκατοικία 80 τμ σε οικόπεδο 1.200 τμ στη Βρύα με ωραία θέα Διαμέρισμα καινούργιο ρετιρέ κοντά στο Νοσοκομείο 55 τμ Διόροφη καινούργια μονοκατοικία σε 270 τμ οικόπεδο περιοχη Αγίας Τριάδος

Μονοκατοικία στο γιαπί Διαμέρισμα 95 τμ ανακαινισμένο 4ος όροφος κεντρικό Διαμερίσματα καινούργια των 100 τμ με ατομική θέρμανση με πάρκιγκ 1ος, 2ος, 3ος όροφος Ευαγγελικά Μεζονέτα λουξ κατασκυεής σε 150 τμ οικόπεδο Μονοκατοικία δυόροφη σε 500 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα υπό κατασκευή στα Ευαγγελικά ΞENOΔOXEIA στην Oλυμπιακή Aκτή-Παραλία MONOKATOIKIEΣ σ’ όλα τα σημεία της πόλης. Διαμερίσματα σε δυόροφες οικοδομές 60τμ, 70τμ σε ωραία τοποθεσία βλέπουν Ολυμπο και θάλασσα στο Λιτόχωρο Kαινούργια και μεταχειρισμένα διαμερίσματα των 50τμ στην Oλυμπιακή Aκτή. Διαμερίσματα υπό κατασκευήν στην Κατερίνη ΠΩΛOYNTAI ΧΩΡΑΦΙΑ Χωράφι 8 στρεμ. στον Αγιο Αθανάσιο Χωράφι μελλοντικό 4 στρεμ. επέκταση Ευαγγελικών. Χωράφι μελλοντικό 4 στρεμ. επέκταση Ευαγγελικών Χωράφι 4 στρμ. στον δρόμο για Παραλία 23 στρεμ. χωράφι στο Δίον Πιερίας Χωράφι στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο 1300 τμ με άδεια οικοδομής

480) 9,500 στρ. ανάμεσα Κίτρος και Μακρύγιαλος κοντά στην ΠΕΟ Τιμή 30.000 Ε

877) 3Χ175 τμ σε 1 στρέμμα έκταση περιοχή - Περίσταση

484) 2,250 στρ. με άδεια για κατοικία, νερό, ρεύμα, περίφραξη Τιμή 60.000 Ε. Περιοχή Νεοκαισάρεια

Μ. Αλεξάνδρου & Τσιμισκή 2 γωνία τηλ. 23510 27723, 2351028821, 2351038424, 6976/424203, 6977/241187 MONAΔIKEΣ EYKAIPIEΣ KAINOYPΓIA ΔIAMEPIΣMATA

ΔIAMEPIΣMATA

60τμ 80τμ 87τμ 109 τμ 122 τμ 106 τμ 120 τμ 160 τμ 97 τμ 90 τμ 104 τμ 93 τμ 70 τμ 75 τμ

EΞOXIKEΣ KATOIKIEΣ

(ελαφρως μεταχειρισμένα) 100 τμ 70.000 73.500 103 τμ 73.500 107 τμ 70.000 107 τμ 53.000 105 τμ 88.000 135 τμ 126.000 142 τμ ΔIOPOΦH KATOIKIA 180 τ.μ. + μαγαζί επί οικοπ. 180 τ.μ. 85.000

54.500 Ε 72.800 Ε 79.000 Ε 99.000 Ε 96.700 Ε 88.000 Ε 91.000 Ε 117.000 Ε 75.000 Ε 67.500 Ε 91.000 Ε 83.600 Ε 42.000 54.000

ZHTOYNTAI METAXEIPIΣMENA ΔIAMEPIΣMATA KAI OIKOΠEΔA ΠAPAΛIAKA ΔIAMEPIΣMATA ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤ/ΝΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Σε όλο το Nομό Λεπτοκαρυά, Πλάκα Λιτοχώρου, Eλατοχώρι, Λιτόχωρο, (επιπλωμένα και μη), λούξ κατασκευής. 85τμ σε οικ. 110τμ 60.000 Ε 120τμ σε οικ. 1350 τμ καινούργια πολυτελείας 160.000 Ε KAΛΛIΘEA 120 τμ επι 220 τμ οικ. 55.000 (τουβλο) ΠEPIΣTAΣH 200 τμ επι 250 τμ οικ. 64.500.000

MEZONETEΣ

140τμ +ημιυπ. 70τμ επί 190τμ οικ.+ 35τμ υπόλοιπο δόμησης αυτόνομες 82.000 Ε (τούβλο) 140τμ +υπογ. 60τμ αποπερατωμένο 135.000 Ε 135 τμ + πυλ. σε 160τμ οικ. 79.000 Ε (σοβά+σκεπή) 77,50 τμ 200.000 Ε 175.000 Ε 65 τμ 53.000 Ε 50 τμ 96 τμ + υπόγ. 145.000 Ε 35τμ 30.000 Ε

611) 506 τμ γωνιακό, μαζί με άδεια, περιοχή Γήπεδο Πιερικού Τιμή 155.000 Ε

495) 12,250 στρμ. στην ΠΕΟ μετά τον Κορινό. Τιμή 180.000 Ε

662) 1.350τμ περιοχή Ανω Αγιάννης Τιμή 70.000 Ε

496) 8,900 στρμ. στην Μεθώνη 2ο κομμάτι από θάλασσα. Τιμή 75.000 Ε

665) 196 τ.μ. με 15 μ. φάτσα Περιοχή Βατάν κοντά στη λαϊκή της Τετάρτης. Τιμή 65.000 ευρώ

498) 2.800 στρ. με 75 μ πρόσοψη πάνω στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο

667) 606 τμ με 3 φάτσες, περιοχή - Περίσταση. Τιμή 120.000 Ε. Δίδεται και το μισό

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

668) 478 τμ με 20 μ. φάτσα. Περιοχή - Σταθμός. Τιμή 90.000 Ε.

ȈǼȅȁǼȈȉǿȈǻǿǹȈȉǹȈǼǿȈ ȈǼȀǼȃȉȇǿȀǹȈǾȂǼǿǹȉǾȈȆȅȁǾȈ

669) 490 τμ με 2 προσόψεις περιοχή ΚΤΕΛ

ȌȦȝȐȢȋȡȒıIJȠȢ ǽĮȜȜȩȖȖȠȣȉȘȜ

ǺǿȁȁǼȈȂǼǽȅȃǼȉǼȈȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȈǼȅȁǹȉǹ ȆǹȇǹĬǹȁǹȈȈǿǹȉǾȈȆǿǼȇǿǹȈ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 3.600 τμ με 1,2

ȀȇǼȈȃǹȈȀǹȉǼȇǿȃǾ ȈIJİijȐȞȚĮıIJȠȜȚıȝȠȓȞĮȫȞ ȉȅīȇǹĭǼǿȅǻǿǹȃȊȀȉǼȇǼȊǼǿ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ford Mondeo 1600 σε άριστη κατάσταση. Τιμή 2.500 Ε. Πληρ. τηλ. 6974 110521 « Ε.Σ.Ε.Π. » ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

Εκδρομή στη Θάσο Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συνταξιούχων Εμπόρων Πιερίας, διοργανώνει διήμερη εκδρομή για τα μέλη και τους φίλους της Ένωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Ιουνίου 2010 για τη Θάσο. Πληροφορίες για κρατήσεις και δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2010. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Πληροφορίες και κρατήσεις : * Γραφεία Εμπορικού Συλλόγου Κατερίνης Δ/νση : 16ης Οκτωβρίου 2 και ώρες : 11.00 – 14.00 Τηλέφωνα : 2351027713, 2351077713 * Τηλέφωνα Προέδρου : 2351023609, 6938231748 Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας Κοτζαμανίδης Γεώργιος Παναγιωτίδης Γεώργιος

ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙ/ΛΑ Π. ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΑΙ. ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ

44.000 Ε 64.500 Ε 44.000 Ε 60.000 Ε 70.000

ΓPAΦEIA 180 τμ 26.000 Ε 26.000 Ε 150 τμ 58.000 Ε 400 τμ 70.000 Ε 400 τμ ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ σε προνομιούχες περιοχές σε Επαρχιακές οδούς στην Π.Ε.Ο.

Aνεξαρτησίας 17 ΠΑΡΓΑ τηλ.: 2684031767 www.ionion-realestate.com ¬ºÄ¸ÏȼÄÈάÈÖÄÀ ºÊÐÅÀÐ ¯×ͺ˝ÀÅ·ÍÊÂÈË ÉÈÄÅÀÐ ȆȦȜȠȪȞIJĮȚıIJȘȞİʌȑțIJĮıȘǼȣĮȖȖİȜȚțȫȞ ǻȚĮȝȑȡȚıȝĮIJȝȝİĮʌȠșȒțȘșȑıȘ ıIJȐșȝİȣıȘȢșİȡȝȚįȠȝȑIJȡȘıȘıIJȘșȑȡȝĮȞıȘțĮȚȝİ ȘȜȚĮțȩıȣȜȜȑțIJȘțĮȚİȞĮȜȜȐțIJȘȖȚĮIJȠȗİıIJȩȞİȡȩ ȅȡȠijȠįȚĮȝȑȡȚıȝĮIJȝıIJȠȞĮ¶ȩȡȠijȠțĮȚ ȝİȗȠȞȑIJĮIJȝıIJȠȞȕ¶țĮȚȖ¶ȩȡȠijȠıİįȪȠ ĮȞİȟȐȡIJȘIJİȢįȚʌȜȠțĮIJȠȚțȓİȢ ȆȜȘȡIJȘȜ 

›Á¹ÌÁÊÄÁÂɵÊ˹ʹ»»½Ã·½Ê ̿ýÎÑŽ·Ë̽ËÌÇ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ȉǾȁ

60 τμ 58 τμ 55 τμ 295 τμ 416 τμ

ƵƱƫƴƮƧƵƳƩƵƱƫƴ ǹȖȠȡȐȗȠȞIJĮȚțĮȚĮȞIJĮȜȜȐııȠȞIJĮȚ IJĮʌĮȜȚȐıĮȢȤȡȣıĮijȚțȐ

492) 4.200 στρ. με νερό, ρεύμα, πανοραμική θέα, περιοχή σε χωριό. Τιμή 25.000 Ε 493) 5,850 στρεμ. με Πανοραμική θέα, σε ύψωμα περιοχή Νεοκαισάρεια Τιμή 30.000 Ε

ǻǾȂǾȉȇǿȅȊ ǹȆȅȈȉȅȁȅȊ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ENOIKIAΣEIΣ AKINHTΩN EYKOΛIEΣ EΞOΦΛHΣHΣ-ΔANEIA ΔHΛΩΣTE TA ΠPOΣ ΠΩΛHΣHAKINHTA ΣAΣ και ΠOIKIΛIA! και ΠOIOTHTA ! ... και EΞYΠHPETHΣH! MAΣ ΣYNOΔEYEI ΠEIPA 25 ETΩN ! !!

488) 2 στρ. 2 κομμάτι από ΠΕΟ Τιμή 70.000 Ε

635) 174 τμ με 3 φάτσες Τιμή 34.000 Ε Περιοχή Γερμανικά

673) 293) τμ γωνιακό περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 135.000 Ε

KATAΣTHMATA

ΟΙΚΟΠΕΔΟΧΩΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

489) 9.600 στρ. κοντά στην Παραλία Τιμή 85.000 Ε

670) 600 τμ με Πανοραμική θέα την Κατερίνη, πάνω σε 2 δρόμους περιοχή Π. Κεραμίδι Τιμή 40.000 Ε

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: καινούργια διαμερίσματα με ατομική θέρμανση και κλειστά γκαράζ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε. Ν. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

418) 17 στρμ. με 110 μ πρόσοψη περιοχή Βιοζωκάτ Τιμή 170.000

876) 120 τμ ισόγεια μονοκατοικία, 7ετίας σε 290 τμ ΣΔ 2 Δ, μπάνιο, 30 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 250.000 Ε

511) 490 τμ γωνιακό, περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 155.000 Ε

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ξενοδοχεία των 18 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 12 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 13 δωματίων στην Ολυμπιακή Ακτή

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ - ΟΛΗ ΜΕΡΑ ... ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

377) 4.700 στρ. με 41 μ. πρόσοψη, κοντά στην Περίσταση. Τιμή 85.000 Ε 473) 8.250 στρ. γωνιακό, νερό, ρεύμα, περιοχή κοντά στην Περίσταση Τιμή 45.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Χωράφι 6 στρεμ. στο Σβορώνο Χωράφι 4 στρεμ. προς Παλιό Κεραμίδι Χωράφι 5 στρεμ. στην Καλλιθέα 6 στρέμματα χωράφι, στην Κατερίνη, μόνο 25.000 Ευρώ Χωράφι 14 στρεμ. στο Λιτόχωρο σε ωραία τοποθεσία Χωράφι 6 στρεμ. δίπλα στην Παναγία Περίστασης Χωράφι 7 στρεμμάτων νερό ρεύμα στην Παραλία Χωράφι 4.500 τμ με μεγάλη φάτσα, γωνιακό στον Επαρχιακό δρόμο Καρίτσας - Δίου Χωράφι 10 στρεμ. προς Ολυμπιακη Ακτή. Χωράφι 15 στρμ. στον παλιό διεθνή πάνω στο σταυροδρόμι προς Αλυκές. Xωράφια: μελλοντικά μέσα στην Oλυμπιακή Aκτή. Ενοικιαζόμενα δωμάτια 10ετίας στην Ολυμπιακή Ακτή σε καλό σημείο

323) 3Χ4 στρεμ. περιοχή Καλλιθέα

875) 230 τμ μεζονέτα σε 400 τμ γωνιακό οικόπεδο, ΣΔ 6 Δωμ., 4 μπάνια και 120 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή 25η Μαρτίου

878) Μεζονέτα 200 τμ 1ος και 2ος όροφος, 8ετίας, σε 500 τμ γωνιακό οικόπεδο, 3 ΔΣΚ, 2 μπάνια, ατομικό λέβητα. Περιοχή Καταφιώτικα

ΠΩΛOYNTAI OIKOΠEΔA Οικόπεδο γωνιακό 380 τμ κοντά στα Δικαστήρια, Καπνικό Σταθμό Οικόπεδο γωνιακό 370 τμ περιοχή ΚΤΕΛ Οικόπεδο γωνιακό 270 τμ περιοχή Παναγίας Σουμελά Οικόπεδο 750 τμ με θέα (βλέπει θάλασσα) στο Λιτόχωρο Οικόπεδο στην Περίσταση 300 τμ Διόροφο γιαπί σε 220 τμ οικόπεδο στο Σταθμό Οικόπεδο στην Παραλία 311 τμ Οικόπεδο στο Σταθμό 480 τμ Δύο οικόπεδα των 500 τμ στη Νεοκαισάρεια Πιερίας Οικόπεδο 400 τμ κεντρικό στο Λιτόχωρο Οικόπεδο 170 τμ Αγία Τριάδα 1 στρεμ. οικόπεδο γωνιακό στο κέντρο της Κονταριώτισσας Οικόπεδο 400 τμ στο Σβορώνο Οικόπεδο 430 & 250 τμ Μαρτίου Οικόπεδο 400 τμ στο Καπνικό Σταθμό Δύο οικόπεδα επέκταση Ευαγγελικών 400 και 450 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ: οικόπεδο 1 στρέμμα στον Αγ. Σπυρίδωνα Oικόπεδο 250τμ στην Oλυμπιακή Aκτή OIKOΠEΔA ΣTH ΛEΠTOKAPYA και Σκοτίνα, όσα μέτρα θέλετε. Bλεπουν θάλασσα και βουνά. ΠΩΛOYNTAI KATΑΣΤ/TA Μαγαζί 90 τμ με πατάρι

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 311) 16 στρ. κοντά στον Κ. Αγιάννη Τιμή 45.000 Ε

105) 95 τμ 4ος όροφος, ρετιρέ, πλήρες ανακαινισμένο 2 δωμ., Σ,Κ, μπάνιο, τέντες, κεντρική θέρμανση με θέα στο πάρκο Κατερίνης Τιμή 90.000 Ε

 ǹȖȉȡȚȐįȠȢțĮȚȂǹȜİȟȐȞįȡȠȣ ȀȅȃȉǹȈȉȅȃȆȁǹȉǹȃȅȆǿȈȍǹȆȅȉȅȠǻǾȂȅȉǿȀȅ

ȉǾȁ7(/()$;

(με παρκιγκ + ατομ. θερμανση)

677) 290 τμ με 21 μ. φάτσα περιοχή Περίσταση. Τιμή 60.000 Ε

ȉȘȜID[ ȀȚȞȘIJȩ 

ȈǿǻǾȇȅȆȅȊȁȅȈ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τμ γωνιακό στη ΠΕΟ με κόμβο και άδεια επαγγελματικό. Πληροφορίες αποκλειστικά στο γραφείο μας.

674) 730 τμ με ΣΔ 1,2 με 3 φάτσες περιοχή Ευαγγελικά

ȈȉǼĭǹȃȅȈȋǹȈǹȆǾȈ ȀĮııȐȞįȡȠȣȀĮIJİȡȓȞȘ

Κτηματομεσιτικά Γραφεία

23510.75.207 23510.27566, 23510.45002 6944.727360 6944.504786

ǼĬȃǹȃȉǿȈȉǹȈǼȍȈ ȘȝȚȩȡȠijȠȢ ZZZPHWDQDVWLVFRPJUHPDLOLQIR#PHWDQDVWLVFRPJU

¬¬™©¬Ÿ¡§­¥¡§­

Σ.Δ. κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη. Πληρ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497, 6976 760579 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 58 τμ περιοχή Πλατεία Δημαρχείου. Τιμή 120.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματικό αγροτεμάχιο 3 στρεμ. περίπου με δόμηση 2.650 τμ επί της Νέας Εθνικής Οδού. Μεσιτικό Γραφείο Ε.Ν. Τρελλόπουλου. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 203 τμ γωνιακό με άδεια μονοκατοικίας κατάλληλο και για κατάστημα περιοχή Σταθμού. Τιμή 60.000 Ε. Πληρωμένη η επίβλεψη της άδειας του κτιρίου και το ΙΚΑ. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 23510 75207, 6944 504786 ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μεζονέτα στον Κορινό 140 τμ σε οικόπεδο 225 τμ αυτοτελές μέχρι το σοβά. Τιμή 78.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ

—Š„—Œˆ–ˆ“ŒšˆŒ”Š–ˆŒ– „†’”ˆ–“œŽŠ–ˆŒ–„†”’—ˆ„šŒ„’Œ’“ˆ‡„„—„–—Š„—„„—’ŒŒˆ–

ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

›™¥±¬Ÿ¥¡¢Ÿ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 203 τμ με Σ.Δ 1,2 και κτίσμα 85 τμ μονοκατοικία περιοχή Μαρτίου. Τιμή 155.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 504786 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο ΕΥΚΑΙΡΙΑ με 2 φάτσες στον εγγλέζικο 1200 τμ σε καλή θέση και πολύ καλή τιμή. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο εκτάσεις 4.440 τμ στο 1ο χλμ Κατερίνης - Π. Κεραμιδίου, περιφραγμένο κατάλληλο για επαγγελματική χρήση και με Μελλοντικές προοπτικές. Μεσιτικό "ΛΥΣΕΙΣ" τηλ. 23510 77007, 6932 962638 ΠΩΛΕΙΤΑΙ 140 τμ 2ος όροφος διαμπερές, επαγγελματική στέγη βλέπει πλατεία. Πληρ. Μεσιτικο γραφείο Παπαδόπουλος τηλ. 23510 47497, 6976 760579

œ˜”¢•˜ž“ŠŽš’– °´¬ºª¿®¨¸¾¸²³¨ª»³²¶ Θ. ΓΡΟΥΣΠΑΣ - Ι.ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ȆȍȁȅȊȃȉǹǿ ȃǼȅǻȂǾȉǹ ǺǹȈǿȁǼǿȅȊǺ īȀǹȇȈȅȃǿǼȇǹIJȝȝİȝİȖȐȜĮ ȝʌĮȜțȩȞȚĮĮȣIJȩȞȠȝȘșȑȡȝĮȞıȘ İȖțĮIJȐıIJĮıȘijȣıȚțȠȪĮİȡȓȠȣ șİȡȝȠȘȤȠȝȠȞȦIJȚțȐİȟȦIJțȠȣijȫȝĮIJĮ țĮȚșȑıȘ3DUNLQJ ȁǹȋǹȃǹ ǹȊȄǼȃȉǿȅȊ ǻǿǹȂǼȇǿȈȂǹȐȡȚIJȝ ȖȦȞȚĮțȩȝİȝİȖȐȜĮȝʌĮȜțȩȞȚĮĮȣIJȩȞȠȝȘ șȑȡȝĮȞıȘİȖțĮIJȐıIJĮıȘijȣıȚțȠȪĮİȡȓȠȣ șİȡȝȠȘȤȠȝȠȞȦIJȚțȐİȟȦIJțȠȣijȫȝĮIJĮțĮȚ țȜİȚıIJȒșȑıȘ3DUNLQJ ȊȆȅȀǹȉǹȈȀǼȊǾ ȆȁǹȀǹȁǿȉȅȋȍȇȅȊ ȈȣȖțȡȩIJȘȝĮʌȠȜȣIJİȜȫȞ įȚȩȡȠijȦȞȝİȗȠȞİIJȫȞȝİIJȝȒȝĮ ȣʌȠȖİȓȠȣĮIJȠȝȚțȩțȒʌȠțĮȚʌȚıȓȞĮ ǽǾȉȅȊȃȉǹǿȅǿȀȅȆǼǻǹīǿǹ ǹīȅȇǹǾǹȃȉǿȆǹȇȅȋǾ ȉȘȜ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1) Αγροτεμάχιο 4 στρεμμάτων στην Περίσταση στο δρόμο της Παναγίας, με 45 μ. πρόσοψη, 150 δένδρα, περίφραξη και νερό. 2) Στην Τοπόλιανη Λιτοχώρου πωλούνται οικόπεδα 1.000 ψμ. Και 1.300 τ.μ με άδεια και μεζονέτες ημιτελής και τελειωμένες με υπόγειο από 50+50 τ.μ. 3) Οικόπεδο 580 τ.μ. στο Σβορώνο σε πολύ καλή τιμή. 4) Παλιά μονοκατοικία σε 180 τ.μ. οικόπεδο με Σ.Δ. 2 στα «Αστικά». 5) Οικόπεδο 560 τ.μ στα Ευαγγελικά 6) Πωλείται οικόπεδο 490 τμ. Στην επέκταση των Ευαγγελικών πίσω από το Σούπερ Μαρκετ Γαλαξίας σε πολύ καλή τιμή. 7) Στην επέκταση των Ευαγγελικών οικόπεδο 1270 τ.μ. 8) Πωλείται οικόπεδο 300 τ.μ στην περιοχή Π. Σουμελά 9) Πωλείται 600 τ.μ. στο Σ. Σταθμό γωνιακό 10) Αγροτεμάχιο 16 στρέμματα ποτιστικό στον Αγιάννη Πιερίας 11) Πωλείται μονοκατοικία 120 τ.μ. σε 700τμ. Οικόπεδο στον Άνω Αγιάννη Πιερίας. 12) Πωλείται 60 τ.μ. διαμέρισμα ανακαινισμένο στο Μακρύγιαλο Πιερίας. 13) Πωλείται μεζονέτα ανακαινισμένη σε 600 τ.μ. οικόπεδο στο Κίτρος Πιερίας. 14) Μονοκατοικία σε 600τμ. Οικόπεδο στο Κίτρος Πιερίας. 15) Πωλείται κεντρικό κατάστημα 100 τ.μ. 16) Πωλείται κεντρικό διαμέρισμα 90 τ.μ. σε 2ο όροφο 17) Πωλείται 70 τμ. Διαμέρισμα 2 ετών με κλειστό

πάρκινγ και ωρομέτρηση σε 2όροφο. 18) Πωλούνται μεταχειρισμένα διαμερίσματα σε πολύ καλές τιμές. 19) Πωλούνται γραφεία καινούργια και μεταχειρισμένα. 20) Μονοκατοικία με κατάστημα σε 500 μ. οικόπεδο στον κεντρικό δρόμο του Σβορώνου. ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 1) Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα κεντρική 50 τ.μ. σε 2ο όροφο. 2) 120 τ.μ. διαμέρισμα σε 4ο όροφο με ωρομέτρηση και πάρκιν 3) 140 τ.μ. οροφοδιαμέρισμα με 3 υπν. 2 wc και μπάνιο ατομική θέρμανση , πάρκινγ και ηλιακό σε 2ο όροφο. 4) Ενοικιάζεται διαμέρισμα στην Καλλιθέα βαμμένο. 5) Ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα 50 τμ. 6) Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστημα 2000 τμ. Στο δρόμο Κατερίνης Παραλίας. 7) Ενοικιάζεται κατάστημα 45 τ.μ με υπόγειο και πατάρι στα παλιά δικαστήρια. - Πωλείται μεζονέτα 130 τ.μ. με υπόγειο σε 1.300 τ.μ. οικόπεδο στην Πλάκα Λιτοχώρου. - Πωλείται μεζονέτα με υπόγειο σε 350 τ.μ. οικόπεδο πίσω από τη Νομαρχία. - Πωλείται 65 τ.μ διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη. - Πωλούνται καινούργια διαμερίσματα σε πολύ καλές τιμές στα Ευαγγελικά. - Πωλείται 400 τ.μ. οικόπεδο γωνιακό νοτιοανατολικό κοντά στο 11ο δημοτικό σχολείο στην επέκταση των Ευαγγελικών.
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š

ƬƵƩƮƣƵƱƮƧƴƫƵƩƴ īȀȅȁȉȈǿȅȈĬǼȅǻǹȈȉǼȇǿȅȈ

//////////////////////////////////////////////////////// ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ////////////////////////////////////////////////////////

ȆǼȇǻǿȀǹȀǹȉǼȇǿȃǾ

ȉǾȁȉǾȁĭǹȋ ȀȚȞ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ & 95τμ.με Σ.Δ.1,2 ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

-Ολυμπιακη Ακτη ισογειο 52 τμ. με 2ΔΣΚ. & 1ος & 2ος ορ. 50 τμ.55 τμ.62 τμ

επταετίας

MEZONETEΣ

-Επεκταση Ν.Ζωης μεζονετες με -Μακρυγιαλος οροφοδια/σματα 90τμ. πυλωτη ,1ος & 2ος ορ. απο 63τμ, . με 40τμ. βοηθητικο χωρο στο ισογειο ο καθε οροφος.στο σοβα και -Αστικα 1ος 3ος 4ος ορ. 119 τμ. καθε τελειωμενες. οροφος. -Εθνικο Σταδιο ισογειο 56τμ.1ος ορ. -Σ.Σταθμος διοροφη οικοδομη με 59τμ & ημιυπογειο. 80,85τμ.ο καθε οροφος -Στην Νομαρχια ημιυπογειο & 2 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤ/ΝΑ επιπεδα απο 75 τμ.το καθενα -Κεντρο 4ος ορ.114,5 τμ.και για στα μπετα σε τιμη ευκαιριας. επαγγελματικη στεγη. -Περισταση πυλωτη49τμ.1ος -Αστικα 2ος ορ.120,8 τμ. ορ.42τμ.& 2ος ορ. 43τμ. -Κοντα στα ΚΤΕΛ 1ος ορ. 145 τμ. -Μακρυγιαλος σε οικοπ.260τμ. 1ος & -Κεντρο 3ος ορ. 92τμ.2ΔΣΚΤραπεζ αρια -Παραλια 2ος ορ. 64 τμ. 2Δ. -Κεντρο ρετιρε 70 τμ.

2ος ορο120τμ.

-Επεκταση Ευαγγελικων σε οικοπ. 170τμ.145 τμ. ΟΙΚΟΠΕΔΑ

-Αστικά 2ος ορ. 100τμ. 3Δ με τζάκι και -Κοντά στα ΚΤΕΛ 500 & 600τμ. ωρομέτρηση -Μαρτιου 403, 536 & 800τμ. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ -Ν.Ζωη 310,442, 490 & 518 τμ. -Στα Νεα Δικαστηρια διοροφη κατοικια σε οικοπεδο 250 τμ με ισογειο 110τμ.& 1ος ορ.96τμ.

-Τραπεζουντα σε οικοπεδο 470τμ. καταστημα & 1ος ορ.κατοικια -Ευαγγελικα ισογειο σε οικοπεδο 392 τμ.

-Ολυμπιακη Ακτη 500,&1000τμ.

-Κάτω Αγιάννης 448, 500, 620 & 753τμ. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

-Παραλια Κορινου πρωτο στην θαλασσα 10.000 τμ. με 130μετρα προσοψη στην θαλασσα. -Σβορωνος διπλα στο χωριο 6 στρ. & 4 στρ. -Καλλιθεα 20.000τμ.με ρευμα & γεωτρηση -Επαρχ.οδος Κατερινης –Ολυμπιακης ακτης 9875 τμ. -Λιτοχωρο 4300 τμ.με ελαιοδεντρα.& 28στρ.. -Κατερινοσκαλα 13350 τμ -Καλλιθεα 8 στρ με νερο ,ρευμα. -Ε.Ο Κονταριωτισας –Καριτσας 6350 τμ. -Ελατοχωρι 6 στρ.& 30 στρ. με πανοραμικη θεα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ -Κεντρο 1ος ορ. 62τμ. -Π.Ε.Ο.Κατερινης –Θεσ/κης σε οικόπεδο 4000 τμ.ισογειο 840τμ.& 1ος ορ.840 τμ. - Π.Ε.Ο.Κατερινης –Θεσ/κης σε οικοπεδο 4398 τμ.ισογειο 880τμ.& υπόγειο 880 τμ.

//////////////////////////////////// ΑΚΙΝΗΤΑ //////////////////////////////

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: διαμερίσματα 3άρια, 2άρια πολυτελούς κατασκευής και γκαρσονιέρες. Πληρ. τηλ. 6944 470111 κος Ράπτης Ιωάννης ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα Ε=165,00 τμ, με σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας και με αυτόνομη άδεια οικοδομής (πυλωτή και δύο όροφοι, από 70.00 τμ ο κάθε όροφος μεζονέτα) στην περιοχή των Ευαγγελικών επί της οδού Αγησιλαου. Πληρ. τηλ. 6944 372687

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο δίπλα στον ΟΑΕΔ 650 τμ (ΙΔΙΩΤΗΣ). Πληρ. τηλ. 6974 109117 ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό οικόπεδο 385 τμ

(Σ.Δ. 0,8) περιοχή Καπνικός Σταθμός, κοντά στο Δημαρχείο. Πληρ. τηλ. 6976 695880

ανακαινισμένο στη Θεσσαλονίκη κοντά στα Πανεπιστήμια απέναντι από τη Ροτόντα. Διαθέτει δύο δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, WC. Τιμή 95.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6979 985665, 6972 823840

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 50 τμ στα τούβλα στο Παλιό Ελατοχώρι, κεντρικό οικόπεδο. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Παπαδόπουλος τηλ. 23510 47497, 6976 760579

Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο κεντρικό Ε=520 τμ με πρόσωπο 20μ. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία οικόπεδο 433 τμ κρασπεδωμένο και με αποχετεύσεις περιοχή Σταθμού. Τιμή 60.000 Ε μόνο. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 85 τμ πολύ κοντά στη Δημαρχεία, τιμή 300.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα σε πεζόδρομο 75 τμ με υπόγειο και πατάρι. Φέρει εισόδημα 1100 το μήνα. Τιμή 400.000 Ε. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ρετιρέ επί της Φιλίππου 82 (έναντι Αγίας Αννης) με Σ, Κ, 3 μεγάλα δωμάτια, 2 WC, 3 αποθήκες και θέση στάθμευσης. Πληρ. τηλ. Ι. Διαμαντίδης τηλ. 23510 38992 και 6972 027457 Σε 250 τμ οικόπεδο πωλείται τριόροφη οικοδομή στα μπετά, στην Ολυμπιακή Ακτή. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 203 τμ γωνιακό με άδεια μονοκατοικίας κατάλληλο και για κατάστημα περιοχή Σταθμού. Τιμή 55.000 Ε. Πληρωμένη η επίβλεψη της άδειας του κτιρίου και το ΙΚΑ. Πληρ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διπλοκατοικία στην Κονταριώτισσα 120 τμ στο τούβλο σε 380 τμ οικόπεδο σε πολύ καλή θέση. Τιμή 70.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικο ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα στο κέντρο της πόλης 300 τμ Πληρ. τηλ. 6978 557212

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 6 στρ. στον Κάτω Αγιάννη πολύ κοντά στο χωριό. Πληρ. τηλ. 6976776255 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα στην Καμάρα 80 και 40 τμ. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 125 τμ 3Δ,Σ,Κ, 15 ετών, 2ος όροφος, ωρομέτρηση, δύο ντουλάπες, air condition περιοχή Αστικών. Ενοίκιο 350 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα απέναντι ΟΤΕ πολυτελούς ανακαινισμένη, πλήρως επιπλωμένη και εξοπλισμένη με τα πάντα. Ενοίκιο 280 Ε/μήνα. Δεκτές μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6947 446869

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα (καινούργιο) 3Δ,Σ,Κ, 2WC, ωρομέτρηση, πάρκιγ, περιοχή Σταθμού. Τιμή ενοικίου 360 Ε. Πληρ. Μεσιτικό "Μετανάστης" τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μαγαζί 24 τμ δίπλα στα γραφεία της ΔΕΗ επί της οδού Ειρήνης 67 με πατάρι και WC, ιδανικό για γραφείο ή μικρό τεχνίτη. Πληρ. τηλ. κο Νικοδέλλη 23510 36300

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 128 τμ γωνιακή ισόγεια μονοκατοικία 3Δ,Σ,Κ, μπάνιο, τζάκι, ενεργειακό και 65 τμ ημιυπόγειο. Περιοχή Περίσταση. Μεσιτικό γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 6977 353548, 73013

ENOIKIAZONTAI διαμερίσματα στο κέντρο της πόλης με θέση στάθμευσης. Γκαρσονιέρες και δυάρια σε νεόδμητη οικοδομή. Πληρ. τηλ. 6977 323148

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 90 τμ 1ος όροφος, διαμπερές, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, ωρομέτρηση, χώρος στάθμευσης. Τιμή 320 Ε. Περιοχή Νοσοκομείο. Μεσιτικό γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 6977 353548, 73013

ENOIKIAZETAI: διαμέρισμα δυάρι στην οδό Κρέσνας. Πληρ. Τηλ. 23510 28346, απογευματινές ώρες και 6979 985665 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στην Θεσσαλονίκη κοντά στα Πανεπιστήμια απέναντι από την Ροτόντα. Δύο δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, air condition, ψυγείο, ηλεκτρική κουζίνα 400 Ε. Πληρ. τηλ. 6979 985665

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 95 τμ 2ος όροφος, διαμπερές 2Δ,Σ,Κ, μπάνιο, ωρομέτρηση. Τιμή 350 Ε. Περιοχή Αστικά. Μεσιτικό γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 6977 353548, 73013 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 60 τμ γκαρσονιέρα 1ος όροφος ΣΔ,Δωμ., μπάνιο, ωρομέτρηση 3 ετών (χωρίς κοινόχρηστα). Περιοχή ΙΚΑ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 85 τμ σε κεντρικό δρόμο τιμή ενοικίου 600 Ε. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ENOIKIAΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός φροντιστηρίου και πλούσιο υλικό Αγγλικών και Γαλλικών λόγω συνταξιοδότησης. Πληρ. τηλ. 6972 191807 ΠΩΛΕΙΤΑΙ studio 25 τμ (άριστη κατάσταση-επιπλωμένο) 1Δ,Σ,μπάνιο, ημιόροφος, περιοχή Λάρισα - κέντρο. Τιμή 25.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση Play cafe στην Παραλία. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος τηλ. 23510 47497, 6976 760579 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γωνιακά καταστήματα 40 τμ με υπόγειο και πατάρι, πάνω στον Εγγλέζικο. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο με άδεια οικοδομής 189 τμ, δεύτερος δρόμος αριστερά στην Παραλία Κατερίνης. Τιμή 110.000 Ε.Πληρ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

Αγορές - Πωλήσεις - Ακινήτων στα παράλια του Ιονίου Aνεξαρτησίας 17 ΠΑΡΓΑ τηλ.: 2684031767 www.ionion-realestate.com

ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 75 τμ επιπλωμένο και με ηλεκτρικές συσκευές με κεντρική θέρμανση στην οδό Αδριανουπόλεως 13. Πληρ. τηλ. 23510 36014, 6973 237027

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα σχετικά καινούργια στην Παραλία στην 2η σειρά πλήρως εξοπλισμένη 33.000 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 23510 28821, 6976 424203, 6977 241187 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 τμ από ιδιώτη με άδεια για μεζονέτα 200 τμ περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Πληρ. τηλ. 6936118894. Τιμή 80.000 ΕǹıIJȣȞȠȝȓĮ DZȝİıȘįȡȐıȘ ȉȡȠȤĮȓĮ  ǻȘȝȠIJȚțȒǹıIJȣȞȠȝȓĮ ȆȣȡȠıȕİıIJȚțȒ ȁȚȝİȞĮȡȤİȓȠ ȅȉǼȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȅȉǼǺȜȐȕİȢ ǻǼǾ  ǻǼȊǹȀ  ǻǼȊǹȀǺȜȐȕİȢ ǼʌȚȝİȜȘIJȒȡȚȠȆȚİȡȓĮȢ ǻȅȊǹǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǺǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȅǹǼǻ  ȉİȜȦȞİȓȠ  ǻĮıĮȡȤİȓȠ ȃȅȈȅȀȅȂǼǿȅ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȇĮȞIJİȕȠȪ   ǼʌİȓȖȠȞIJĮ ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ ȀǹȁȅȈȈǹȂǹȇǼǿȉǾȈ

ȇĮȞIJİȕȠȪ  ȅȡșȠʌİįȚțȒ ȂĮȚİȣIJȚțȒ ȀȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȀȊȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ǼȀǹǺ  ȌȣȤȚĮIJȡȚțȩȃȠıȠțȠȝİȓȠ ȆȑIJȡĮȢȅȜȪȝʌȠȣ ȈȊīȀȅǿȃȍȃǿǼȈ ǹıIJȚțȐȁİȦijȠȡİȓĮȀĮIJİȡȓȞȘȢ  ȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ   ǹʌȠșȒțȘȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȀȉǼȁȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȅȈǼȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȉǹȄǿ ȈȦȝĮIJİȓȠǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞȅįȘȖȫȞȉǹȄǿ  ȇĮįȚȠIJĮȟȓȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȈȦȝĮIJİȓȠȇĮįȚȠIJĮȟȓ ³ȅDZȖȚȠȢȋȡȚıIJȩijȠȡȠȢ´ ȉǹȄǿȀȠȡȚȞȠȪ ǵȜȣȝʌȠȢȉǹȄǿ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ȆȚȐIJıĮȄȘȡȠȝİȡȓIJȠȣ ȆȚȐIJıĮȈȣȞIJȡȚȕȐȞȚ ȅǻǿȀǾǺȅǾĬǼǿǹ ([SUHVV6HUYLFH +HOODV6HUYLFH 3LHULD6HUYLFH ȀȉǼȅ  .7(2$8729,6,21 ǿǻǿȍȉǿȀȅȀȉǼȅ Ǽȁȉǹ ȀĮIJİȡȓȞȘ  ȀȓIJȡȠȢ  ȀȠȜȚȞįȡȩȢ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ǹȚȖȓȞȚȠ  ȀȠȡȚȞȩȢ  ȁİʌIJȠțĮȡȣȐ ȂİșȫȞȘ  ȆȜĮIJĮȝȫȞĮȢ ȃȅȂǹȇȋǿǹȆǿǼȇǿǹȈ ǻǾȂȅǿȃȆǿǼȇǿǹȈ ǻȒȝȠȢȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȒȝȠȢǹȚȖȚȞȓȠȣ ǻȒȝȠȢǹȞĮIJȠȜȚțȠȪȅȜȪȝʌȠȣ  ǻȒȝȠȢǻȓȠȣ ǻȒȝȠȢǼȜĮijȓȞĮȢ ǻȒȝȠȢȀȠȜȚȞįȡȠȪȢ ǻȒȝȠȢȀȠȡȚȞȠȪ ǻȒȝȠȢȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ǻȒȝȠȢȂİșȫȞȘȢ ǻȒȝȠȢȆĮȡĮȜȓĮȢ ǻȒȝȠȢȆȑIJȡĮȢ ǻȒȝȠȢȆȚİȡȓȦȞ ǻȒȝȠȢȆȪįȞĮȢ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Α) ΣΙΑΜΑΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 67, ΤΗΛ. 20283 Β) ΔΑΝΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 54, ΤΗΛ. 30150

ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ δικαίωμα δόμησης καταστήματος υπ. 200, ισ.200, Α' όροφο 200 σε συγκρότημα καταστημάτων σε επαρχιακή οδό

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 391 τμ περιοχή Σταδίου μετά των Βαλαωρίτου

ȅǿȀȅǻȅȂǿȀǼȈǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ

ȀȆǹȉȈǾȈ

ΣΤΑΔΙΟ πωλείται οικόπεδο 250 τμ γωνιακό τέρμα Γοργοποτάμου. Τιμή 75.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 140 τμ, 3Δ,Σ,Κ,2 WC, τζάκι, αποθήκη στο υπόγειο και πάρκιγκ στην επέκταση Ευαγγελικών

ǹīȁǹȊȇǹȈǻǿȆȁǹȈȉȅǼȇīȀǼȃȉȇȅ ȉȘȜ

ǿǻǿǹȂǹȃȉǿǻǾȈ ǹȆǿȆǼȇǿǻǾȈ

ΣΤΑΔΙΟ Πωλείται οικόπεδο 260 τμ ενδιάμεσο. Τιμή 75.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε=273 τμ κοντά στο 3ο Λύκειο προς Γανόχωρα. Τιμή 65.000 Ε

ǼȀȉǿȂǾȈǼǿȈǹȀǿȃǾȉȍȃ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μεταχειρισμένο 100 τμ 2 ΔΣΚ κεντρικότατο 1ος όροφος, διαμπερές. Τιμή 73.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 770 τμ δίφατσο. Τιμή 225.000 Ε στη Νέα Ζωή

Επεκταση Ευαγγελικά πωλουνται καινουργια διαμερίσματα 90+95 τμ 2Δ,Σ,Κ, τζάκι, αποθήκη, ατομικό λέβητα και κλειστό πάρκιγκ ΑΣΤΙΚΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 4ου ορόφου Ε=165 τμ καθαρά, 3Δ,Σ,Κ, τζάκι, 2 WC ηλιακό σε ανοιχτό μέρος με δικαίωμα ατομικού λέβητα, σε αριστη κατασταση Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο κεντρικό Ε=520 τμ με πρόσωπο 20μ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα ρετιρέ δεκαετίας (περιοχή "Ευκαρπίδη") Ε=111 και Ε=90, 2Δ,Σ,Κ, σε άριστη κατάσταση ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 20 στρεμ. στον Κ. Αγιάννη τιμή 50.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 260 τμ με άδεια πυλωτής και 2 ορόφων από 115 τμ ο όροφος πί-

Δομικών Εργων ή Εργων Υποδομής για απασχόληση σε τεχνική Εταιρεία. Πληρ. τηλ. 6946 336190

για πλήρωση του τμήματος πωλήσεων μεγάλης Πολυεθνικής Εταιρείας. Απαραίτητο απολυτήριο Λυκείου. Πληρ. τηλ. 6937 275000

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ στελέχη άνω των 25 ετών

////////////////////////////////////// ENOIKIAΣEIΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ////////////////////////////////////

- Βαρικο Λιτοχωρου πρωτο στην θαλασσα 17 στρ.

-Κεντρο σε οικοπεδο 179 τμ.ισογειο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργια γκαρσονιέρα 60 τμ μικτά, 47 τμ καθαρό στην οδό Νικομηδείας 11, τιμή 65.000 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 38992, 6972 027457

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνολόγοςμηχανικός

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα με ωρομέτρηση πλήρως επιπλωμένη. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6979 862459

-Κιτρος 15.000 τμ.

-Περισταση 418 , 303, 383, 605 .τμ

Από βιοτεχνία ζητούνται πωλητές πωλήτριες με πείρα στις πωλήσεις για

-Κοντα στο γηπεδο των ποντιων 4400τμ.

-Καπνικος, 276, 386, 400, 514, 516, 552, 979, 1187 & 1916τμ. -Ν.Εφεσσος 500,962,1600τμ.

εξωτερική εργασία, με καλές αποδοχές. Δίπλωμα απαραίτητο. Πληρ. τηλ. 23510 74712

Τιμή 280 Ευρώ. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «ΘΑΝΟΣ» τηλ. 23510 73013, 6977 353548

-Κορινος 10.000 τμ.

-Καλλιθέα 400, 451, 503 τμ.

πάνω με γραμματικές γνώσεις και δίπλωμα αυτοκινήτου. Πληρ. τηλ. 23510 24213

-Επρχ.οδος Κατερινης –Ν.Εφεσσου δευτερο απο τον δρομο 5000 τμ& 10.000 τμ.

-Ν.Κεραμιδι οικοπ. 782 τμ.

-Κοντα στην Αγ.Αννα σε οικοπεδο 262 -Κορινος στο οικισμο Ολυμπιαδα τμ.πυλωτη 118τμ & 1ος ορ.118τμ. 400 & 450 τμ. & 540τμ. πρωτο στην -Στην Νομαρχια διοροφη οικοδομη θαλασσα. στα τουβλα. 85 τμ. ο καθε οροφος -Σ.Σταθμος 400 & 443,4 τμ.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εξωτερικοί πωλητές από 25 ετών και

-Περιοχη παρκου σε Σ.Δ 1,2 οικοπεδο -Ελατοχωρι στο παλιο χωριο 1367 & 206 τμ. με δυοροφη κατοικια 3216 τμ.

-Eπεκταση Ευαγγελικων 1ος 2ος 3ος ορ.90 τμ.&93 τμ. με ατομικη θερ/νση -Ν.Εφεσσος 90 τμ σε οικοπ. 900τμ. & θεση παρκιν. -Μαρτίου σε οικόπεδο 237,5τμ., -Περιοχη Αγ.Παρασκευης 1ος 3ος πυλωτή 120τμ. & 1ος οροφ. 120τμ. 84τμ. 2Δ. ατ/κη θερμανση., παρκιν. στα μπετά -Γκαρσονιερα 1ος ορ. 50 τμ. -Ν.Ζωή σε οικόπεδο 300τμ., 100τμ.

¬¬™©¬Ÿ¡§­¥¡§­

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 τμ σε πάροδο της 7ης Μεραρχίας. Τιμή 90.000 Ε.

ȉȘȜ țȚȞ 

σω από τα ΚΤΕΛ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα καινούργιο πριν τη Νομαρχία 3 Δ,Σ,Κ, WC με κλειστό πάρκιγκ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 70 τμ 2ος όροφος κεντρική 18 ετών με δικαίωμα κατασκευής ατομικού λέβητα. Τιμή 52.000 Ε

Επέκταση Ευαγγελικών κον΄τα στο 3ο Λύκειο πωλείται οικόπεδο 500 τμ και 250 τμ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα σε δυόροφη οικοδομή με ατομικό λέβητα και κλειστό γκαράζ 8ετίας 2 ΔΣΚ και τζάκι περιοχή Μαρτίου

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα 100 τμ 90τμ 2Δ,Σ,Κ, WC με ατομική θέρμανση κλειστό πάρκιγκ υπόγεια αποθήκη και μεγάλα μπαλκόνια σε υπό ανέγερση οικοδομή

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα δεκαετίας στο Κτηνιατρείο, 3 Δ,Σ,Κ, WC, με θέση κλειστού γκαράζ. Τιμή 110.000 Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολοκαίνουργιο διαμερισμα ετοιμοπαράδοτο 105τμ 2Δ, σαλόνι, κουζίνα, WC και πάρκινγκ, κεντρικό

īțĮȡıȠȞȚȑȡĮIJȝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο απέναντι από το κολυμβητήριο γωνιακό 250 τμ 60.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα 140 τμ πενταετίας και με γκαρσονιέρα 40 τμ στο ισόγειο έναντι Δασαρχείου σε άριστη κατάσταση .

ĭȚȜȓʌʌȠȣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε 144 τμ κεντρικότατο ΣΔ2 με παλιά διόροφη κατοικία

Πωλείται κτήμα επαγγελματικό 8 στρεμ., τέρμα Μαρτίου (απέναντι από την SCODA)

Πωλείται: Ε μεζονέτα 131 τμ 3Δ,Σ,Κ 3(WCλουτρά) πυλωτή 66 τμ με 25 τμ κλειστή είσοδο + αποθήκη, στέγη + αποθήκη+περιτοίχηση (μπετόν). Βλέπει σε ΚΧ-πάρκο, στο σοβά. Τιμή 125.000 Ε. Περιοχή Ν. Ζωής Ευαγγελικά

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο προς Ολυμπιακή Ακτή με μεγάλο πρόσωπο Ε-10.000 τμ επάνω στον Επαρχιακό δρόμο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα στον Σβορώνο με υπόγειο 120 τμ Σαλοκουζίνα, 140 τμ + WC, 1ος όροφος 120 τμ με 4 δωμάτια και λουτρό και σοφίτα 60 τμ σε γωνιακό οικόπεδο σε άριστη κατάσταση

Περιοχή ΚΤΕΛ. Πωλούνται: μεζονέτες 160 τμ 3Δ,Σ,Κ 3 (WC-λουτρά) πυλωτή 85 τμ με στέγη+περίφραξη στο σοβά Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο γωνιακό 1000 τμ ή πωλείται και το μισό

ȂȓĮİʌȓıțİȥȘıIJȠīȡĮijİȓȠȝĮȢșĮıĮȢȕȠȘșȒıİȚȞĮįİȓIJİʌȜȒșȠȢĮțȚȞȒIJȦȞ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ȃȚțȠȝȘįİȓĮȢ įȣȐȡȚIJȝ ǹȖȓĮǹȞȞĮȇİIJȚȡȑIJȝ ǻĮȖțȜȒ ǻȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮIJȝ ȅȜĮIJĮįȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮ įȚĮșȑIJȠȣȞșȑıİȚȢıIJȐșȝİȣıȘȢ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 40 τμ γκαρσονιέρα 1ος όροφος, ΣΔ, Δωμ., μπάνιο, ντουλάπα, ωρομέτρηση 4ετίας. Περιοχή Κέντρο. Τιμή 240 Ευρώ. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «ΘΑΝΟΣ» τηλ. 23510 73013, 6977 353548 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ αγροτεμάχια 22.800 στρ. στον Σβορώνο, 4 στρμ. στα Ευαγγελικά και 4.500 στρμ. στο Πολυκλαδικό για όλες τις καλλιέργειες. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187, 6976 424203 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα περιοχή Γυμναστηρίου 3Δ,Σ,Κ, χωρίς κοινόχρηστα ενοίκιο 350 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 88 τμ στην οδό Ανδρούτσου 11. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187, 6976 424203

ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 γκαρσονιέρες καινούργιες με ωρομέτρηση χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γερμανικών παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Τιμές προσιτές. Πληρ. 6982 946156 ώρες επικοινωνίας 12.00-14.00 και 18.30-22.00

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τμ σε άριστη κατάσταση 2 Δ,Σ,Κ,WC και μπάνιο, ατομική θέρμανση στον πεζόδρομο. Τιμή ενοικίου 320 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 23510 75207, 6944 727360

Ιταλικά παραδίδονται από έμπειρη καθηγήτρια - πτυχιούχο Ιταλικού Ινστιτούτου Αθηνών για όλα τα επίπεδα. Πλουσιο υλικό, τιμή προσιτή. Πληρ. τηλ. 23510 75654, 6979 577502 ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικής γλώσσας παραδίδει ιδιαίτερα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, χρήση μόνο Αγγλικής γλώσσας, παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό, χαμηλές τιμέ.ς Πληρ. τηλ. 6993 776727

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τμ (καινούργιο λουξ κατασκευής) 2Δ,Σ,Κ,WC ατομική θέρμανση, τζάκι, χώρος στάθμευσης περιοχή Μαρτίου. Τιμή ενοικίου 400 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο "Μετανάστης". Τηλ. 23510 75207, 6944 727360

Μαθηματικά παραδίδονται από μαθηματικό ΑΠΘ με μεταδοτικότητα και εμπειρία από φροντιστήρια της Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνη προετοιμασία κατεύθυνσης Γ' Λυκείου για Πανελλήνιες. Τακτικά διαγωνίσματα. Μετεξεταστέοι. Δωρεάν φροντιστηριακά βοηθήματα. Ολο το καλοκαίρι τηλ. 6945 773298 Καθηγητής οικονομικών με πείρα, παραδίδει μαθήματα ΑΟΘ και Διοίκησης σε υποψήφιους. Πληρ. τηλ. 6982 471449

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα περιοχή Συντριβανίου 2Δ,Σ,Κ,2WC κεντρική θέρμανση σε πολύ καλή κατάσταση. Ενοίκιο 285 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 e-mail:estia6@otenet.gr

ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Κυρία Ελληνίδα ζητά εργασία για φροντίδα και φύλαξη παιδιών και ηλικιωμένων, με προϋπηρεσία. Πληρ. τηλ. 23510 73958, 6989 394201

Μεσιτικό γραφείο

www.katerinirealestate.gr

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κρέσνας 5 και Ζαλόγγου γωνία Κατερίνη ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 134) Σε 165 τ.μ. μεζονέτα στο σοβά με σκεπή πίσω από το Γαλαξία 135) Μεζονέτες στο σοβά ή τελειωμένες πίσω από τα ΚΤΕΛ 136) 80 τ.μ. 3ος όροφος 2Δ, περιοχή κοντά στη Λαϊκή Αγορά. 137) Τριωροφη οικοδομη στο τουβλο στην επεκταση Ευαγγελικων. 125 τμ 1ος οροφος 138) Στην Πλακα σε 1 στρεμμα οικοπεδο μεζονετα στα τουβλα 139) Καινούργια διαμερίσματα 65 τμ περίπου στην Λεπτοκαρυά 50 μέτρα από την θάλασσα ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ 256) 80 τ.μ. 2 Δ – 2ος όροφος οδός Σκρά. 257) 100 τ.μ.διαμέρισμα στη Μαρτίου με πάρκινγκ και ωρομέτρηση 258) Σε 205 τμ. οικόπεδο ισόγεια μονοκατοικία στην Περίσταση. 259) Επαγγελματική Στέγη 162 τμ βλέπει πλατεία Δημαρχείου 260) Σε διώροφη οικοδομή μέσα από τον Εγγλέζικο διαμέρισμα 2ος όροφος 150 τμ στον σοβά 261) 52 τμ 2ος όροφος, air condition, τέντες στην Ολυμπιακή Ακτή 262) Στα Αστικα 85 τμ 2 Δ,τζακι, 2ος οροφος 263) Κεντρικο διαμερισμα 58 τμ στον 4ο οροφο καταλληλο και για επαγγελματικη στεγη. 264) Περιοχή ΙΚΑ – Βατάν σε 3ώροφη οικοδομή οροφοδιαμέρισμα 1ος όροφος, 132 τμ, 3ΔΣΚ, ηλιακό, ατομικός λέβητας, συναγερμός κτλ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 251) Σε 500 τμ οικόπεδο μονοκατοικία με σκεπή στη Νεοκαισάρεια 321) σε 200 τ.μ. οικόπεδο με συντ. 1,2, 70 τ.μ. παλιά μονοκατοικία κοντά στο πάρκο. 328) Τριώροφη οικοδομή στο τούβλο στην επέκταση Ευαγγελικών, 125 τ.μ ο όροφος. 346) Σε 340 τ.μ. οικόπεδο διώροφη οικοδομή με σκεπή στο Σβορώνο. 349) Σε 206 τμ γωνιακό οικόπεδο μεζονέτα στην Περίσταση 350) Μεζονέτα σε άριστη κατάσταση κοντά στο γήπεδο του Πιερικού 3 ετών. 351) Μονοκατοικία 50 τμ στα τούβλα στο Παλιό Ελατοχώρι κεντρικό οικόπεδο 352) Μονοκατοικια 100 τμ σε 290 τμ οικοπεδο στην επεκταση Ευαγγελικων 353) Μονοκατοικια 86 τμ σε 1250 τμ οικοπεδο στο Κιτρος 354) Μονοκατοικια 120 τμ σε 1060 τμ οικοπεδο στον οικισμο Πανοραμα Γανοχωρας με ωραια θεα ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 442) Κατάστημα 340 τ.μ. με 500 μ. οικόπεδο επί της Θεσσαλονίκης. 443) Κατάστημα 65 τ.μ. με 75 τ.μ. 2ο όροφο επί της Εθν. Αντίστασης. 445) 40 τ.μ. +40 τ.μ. πατάρι οδός Κρέσνας 446) 100 τ.μ. +120 τ.μ. υπόγειο καινούργιο κοντά στο δημαρχείο. 449) Πωλούνται θέσεις σε υπόγειο πάρκιγκ στην πλατεία Βενιζέλου

Τηλ./FAX. 23510-47497, κιν: 6976 760579

450) 80 τμ με πατάρι στην Ολυμπιακή Ακτή 451) 32 τμ κατάστημα και 72 τμ διαμέρισμα πωλούνται μαζί στην οδό Ζαλόγγου 452) Πωλείται 140 τμ 2ος όροφος διαμπερές επαγγελματική στέγη, βλέπει πλατεία 453) 22 τμ κλειστο παρκιγκ κοντα στο συντριβανι 454) Σε 403 τμ μέτρα κεντρικό οικόπεδο στην Βροντού με ισόγειο μαγαζί 120 μέτρα, 1ος όροφος 120 τμ διαμέρισμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 903) Ενοικιάζεται βενζινάδικο με πλυντήριο εν ενεργεία. ΟΙΚΟΠΕΔΑ 535) 451 τ.μ. οικόπεδο στην Καλλιθέα μέσα στο χωριό. 551) 1200 τμ. στον Κούκο με θέα 568) 800 τ.μ. +300 τ.μ. οικόπεδο στην Παραλία 571) 300 τμ. οικόπεδο στο Ελατοχώρι στο Παλιό χωριό 578) 291 τ.μ. νότιο στην Περίσταση 579) 500 τ.μ. οικόπεδο στην Ολ.Ακτή 581) 400 τ.μ. οικόπεδο κεντρικό στο Σβορώνο 585) 340 τ.μ. δίπλα στη Νομαρχία 586) 360 τ.μ. στην επέκταση Σταδίου 587) 455 τ.μ. οικόπεδο στην επέκταση Σταδίου δίπλα στον Αγροτικό Συνεταιρισμό. 589) 1500 τ.μ. οικόπεδο Ελατοχώρι, παλιό χωριό μπαίνοντας δεξιά πάνω στο δρόμο. 590) 250 τ.μ. οικόπεδο με άδεια στον 3ο δρόμο Ολυμπιακής Ακτής. 591) 566 τ.μ. οικόπεδο με μεγάλη φάτσα στα Ευαγγελικά προς την Αγία Άννα. 592) 410 τ.μ. οικόπεδο περιοχή Μαρτίου 593) 401 τ.μ. οικόπεδο κοντά στο ΙΚΑ 596) 2500 τ.μ. άρτιο, οικοδομήσιμο στο Μακρύγιαλο 597) 1000 τ.μ. οικόπεδο επέκταση Μαρτίου 598) 800 τ.μ. στη Νεοκαισάρεια 599) Σε 500 τμ οικόπεδο 400 τμ κτίσμα στα μπετά στην Ολυμπιακή Ακτή 600) 1 στρεμ. οικόπεδο στη Νέα Εφεσσο στο ύψωμα με απεριόριστη θέα 601) 400 τμ επέκταση Ευαγγελικών βλέπει Κ.Χ. 602) Πωλείται 450 τμ οικόπεδο στον παραλιακό οικισμό του Κορινού 603) 1280 τμ γωνιακό 800 τμ στον Κάτω Αγιάννη 604) 3.000 τμ στην Καλλιθέα δίπλα στο σχέδιο 605) 2 στρέμματα επαγγελματικό οικόπεδο πριν τον Σβορώνο δεξιά 606) 3Χ400 τμ συνεχόμενα οικόπεδα στον Παραλιακό οικισμό Καλλιθέας 607) 4.300 τμ επαγγελματικό ακίνητο κοντα στον Ενιπέα 608) 3.600 τμ στο 1,2 κατάλληλο για επαγγελματική στέγη 609) 527 τμ δις γωνία στη Νέα Ζωή (τεκές) 610) 725 τμ οικοπεδο στην Καλλιθεα 611) 368) τμ γωνιακό βλέπει Κ.Χ. 25ης Μαρτίου με 19ης Μαϊου

612) γωνιακό 4200 στρ. στο Νέο Κεραμίδι πάνω στο δρόμο για το Νέο Νοσοκομείο ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 629) 4200 στον περιφερειακό Ν. Εφέσου 636) 3200 τ.μ. τεμάχιο στο δρόμο για Μ. Μηλιά οικοδομήσιμο με μεγάλη φάτσα και ωραία θέα. 658) 12 στρεμ. Στον Αγ. Μηνά Ν. Εφέσου. 663) 8 στρέμματα στον δρόμο Σβορώνου- Νεοκαισάρεια 664) 6 στρέμματα πριν την Κατερινόσκαλα πάνω στο δρόμο. 665) Στην επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας 3.350 τ.μ. με τρεις δρόμους κατάλληλο για επαγγελματική στέγη. 666) 3.400 τ.μ. Επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας πίσω από τον Πογιαρίδη. 667) 5.500 τ.μ. χωράφι ανάμεσα στην παλιά και νέα Εθνική οδό. 668) 8 στρέμματα κοντά στα νεκροταφεία 669) 6 στρεμ. Ανάμεσα ΣβορώνοΝεοκαισάρεια 670) 25 στρέμ. μετά το Μαυρονέρι προς το Λόφο. 671) 4,5 στρεμ. πριν από την Παραλία δεξιά πάνω στο δρόμο 672) 2.850 τμ άρτιο οικοδομήσιμο στο δρόμο για Ν. Εφεσσο 673) 6.125 τμ στη Ν. Εφεσσο δίπλα στο Χωριό 674) 9 στρεμ. με ελιές κοντά στην Κονταριώτισσα 675) 4,5 στρεμ. 300 μετρα απο την ΠΕΟ προς Γανοχωρα 676) 9 στρ. αριστερά από τον ΠΕΟ πίσω από την Πυροσβεστική 677) 8,5 στρ. δίπλα στο σχέδιο γωνιακό στην οδό 25ης Μαρτίου 678) 4,5 στρ. στην Γανόχωρα βλέπει Π. Κεραμίδι ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 701) 8 δωμάτια σε 250 τ.μ. στην Ολυμπιακή Ακτή στο δεύτερο δρόμο 716) 16 Ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Παραλία 717) 18 ενοικιαζόμενα δωμάτια σε 500 τ.μ. στην Κατερινόσκαλα 718) 30 δωμάτια με πισίνα στην Ολυμπιακή Ακτή. 719) 5 διπλά και 3 μονά σε καλή κατάσταση στην Ολυμπιακή Ακτή. 720) Σε 800 τμ οικόπεδο 23 δωμάτια ανακαινισμένα με πισίνα, θέρμανση κτλ 721) Σε 400 τμ οικόπεδο στην Παραλία 160 τμ μαγαζί μπροστά στο λιμάνι ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Διαμέρισμα 80 τμ στην Ολυμπιακή Ακτή 3Δ,Σ,Κ επιπλωμένο για σεζόν ή όλο τον χρόνο με αυτόνομη θέρμανση Γκαρσονιέρα κοντά στην Πρόνοια Κατάστημα 37 τμ επί της Κασσάνδρου Σε πεζόδρομο επαγγελματική στέγη με 8Δ 1ος όροφος 4.000 τμ επαγγελματική στέγη στον δρόμο για Παραλία Δυαρι 75 τμ στην επεκταση Ευαγγελικων με τζακι και ατομικο λεβητα


 

ÔåôÜñôç 9 Éïõíßïõ 2010

Áêüìç ìéá «ãáëÜæéá» õðïøçöéüôçôá óôïí íÝï ÄÞìï Äßïõ – Ïëýìðïõ. Ï êáèçãçôÞò ×ñÞóôïò ÓÜëôáò áðü ôï Ëéôü÷ùñï äÞëùóå üôé èá äéåêäéêÞóåé ôï «÷ñßóìá» áðü ôç Í.Ä. ãéá íá çãçèåß øçöïäåëôßïõ óôï íåïóýóôáôï äÞìï, óôéò åêëïãÝò ôïõ åñ÷üìåíïõ Íïåìâñßïõ.

ÁõîçìÝíïé åßíáé ïé åêêáèáñéóôéêïß ëïãáñéáóìïß ôçò ÄÅÇ ðïõ ôá÷õäñïìïýíôáé áõôÝò ôéò ìÝñåò. Óôçí áíÜëõóç ôïõ ëïãáñéáóìïý ç Äçìüóéá Åðé÷åßñçóç Çëåêôñéóìïý åðéóçìáßíåé ðùò óýìöùíá ìå ôï Í. 3833/10 áðü ôéò 2/5/2010 åðéâÜëëåôáé åéäéêüò öüñïò êáôáíÜëùóçò (ÅÖÊ) óôçí çëåêôñéêÞ åíÝñãåéá. Ãéá ïéêéáêÞ ÷ñÞóç ç åðéâÜñõíóç åßíáé 0,005€/kWh, åíþ åðéâÜëëåôáé êáé ÷ñÝùóç åêôÝëåóçò ôåëùíåéáêþí åñãáóéþí 50%. Ӓ üëá áõôÜ åÜí óõíõðïëïãßóïõìå ôá äçìïôéêÜ ôÝëç (ÄÔ), ôï ôÝëïò áêßíçôçò ðåñéïõóßáò (ÔÁÐ) êáé ôç ÷ñÝùóç ãéá ôçí ÅÑÔ ïé ëïãáñéáóìïß åßíáé áâÜóôá÷ôïé.

ÔÉÌÇÔÉÊÇ ÂÑÁÄÉÁ ÃÉÁ ÔÏ ×ÑÉÓÔÏ ÔÓÏËÁÊÇ ÁÐÏ ÔÏÍ ÐÑÕÔÁÍÇ ÔÏÕ ÄÇÌÏÊÑÉÔÅÉÏÕ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ ÓÔÇÍ ÊÏÌÏÔÇÍÇ ÊÁÉ ÅÊÄÏÓÇ ÔÉÌÇÔÉÊÏÕ ÔÏÌÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅÑÃÏ ÊÁÉ ÔÇÍ ÐÑÏÓÖÏÑÁ ÔÏÕ ÓÞìåñá ï ×ñßóôïò óôçí Êáôåñßíç ãéá ôï «Èåóóáëéêü Ìåóáßùíá» ôïõ ê. Óðñßíôæéïõ óôï Á´ Äçìïôéêü óôéò 8 ì.ì. «Óáñáíôáðïäáñïýóá» åßíáé, éäßùò ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, ï êáèçãçôÞò ôïõ Á.Ð.È êáé «êáý÷çìá» ôçò ÐéåñéêÞò Ãçò ãéá ôçí ðñïóöïñÜ ôïõ óôç Ãëþóóá êáé ôï ëáúêü ðïëéôéóìü ×ñßóôïò ÔóïëÜêçò. ¼ëåò ó÷åäüí ïé ðüëåéò äéïñãáíþíïõí ìå ôïõò ðíåõìáôéêïýò öïñåßò êáé åðéóôçìïíéêïýò óõëëüãïõò åêäçëþóåéò, ãéá íá áêïýóïõí ôïí ìåëßññõôï öéëüëïãï, êáé üðïõ ðçãáßíåé, ç ðáñÝìâáóÞ ôïõ áðïôåëåß ðíåõìáôéêü ãåãïíüò. Ðñï çìåñþí êëÞèçêå óôç ìáñôõñéêÞ Êýðñï ãéá ôéìçôéêÞ óôï ðñüóùðü ôïõ åêäÞëùóç. Êé ýóôåñá óôç Ñüäï, êáé ìåôÜ óôç ÂÝñïéá. Åíôåëþò ðñüóöáôá ôï «Äçìïêñßôåéï ÐáíåðéóôÞìéï» äéïñãÜíùóç äéÞìåñï ÓõíÝäñéï ðñïò ôéìÞ ôïõ, ìå ôïí Ðñýôáíç ê. Ãéþñãï Êáñáìðßíç íá «åêèåéÜæåé» ôçí ðíåõìáôéêÞ ðñïóöïñÜ ôïõ… ÊïóìÜ ôïõ Áéôùëïý óôç Ãëþóóá, ôçí åêðáßäåõóç, êáé ôá ÃñÜììáôá åí ãÝíåé, åíþ üëåò ïé åéóçãÞóåéò ôùí Ðáíåðéóôçìéáêþí êáèçãçôþí áöïñïýóáí ôïìåßò ôçò äñÜóçò ôïõ ×ñßóôïõ, êáé áðïôåëïýí ôõðéêÜ Ýêäïóç ôéìçôéêü ôüìï. Ç Ðéåñßá óåìíýíåôáé ãéá ôï áíåðáíÜëçðôï ðíåõìáôéêü ôçò ôÝêíï. ÓÇÌÅÑÁ ÓÔÇÍ ÊÁÔÅÑÉÍÇ Áåéêßíçôïò ï ×ñßóôïò ÔóïëÜêçò, óÞìåñá, åßíáé ðñïóêåêëçìÝíïò ôïõ ÊÅÍÔÑÏÕ ÃÑÁÌÌÁÔÙÍ ÊÁÉ ÔÅ×ÍÙÍ ÔÏÕ Ã. ÑÁÐÔÇ êáé ðáñïõóéÜæåé ìçíýìáôá ãéá ôïõò ÷áëåðïýò êáéñïýò ìáò êáé óõíÜìá Ýñãï – êéâùôü ôçò ëáúêÞò ìáò ãëþóóáò.

Ïé ôñåéò õðïøÞöéïé ãéá ôï «÷ñßóìá» ôïõ ÐÁÓÏÊ óôï ÄÞìï Äßïõ – Ïëýìðïõ ÂáããÝëçò Êïõêéþôçò, Íßêïò ËÜððáò, Êþóôáò ÓáìáñÜò, ìáæß ìå ôïí ê. ÌáêñÞ ôï âñÜäõ ôçò ÄåõôÝñáò óôç ËåðôïêáñõÜ, ìåôÜ ôç óõíÜíôçóç óôåëå÷þí ôïõ ÐÁÓÏÊ ãéá ôç äçìéïõñãßá íÝïõ äçìïôéêïý ó÷Þìáôïò ãéá ôç Íüôéá Ðéåñßá.

Ô

éò íåüôåñåò çëéêßåò äå âëÝðïõìå íá áó÷ïëïýíôáé ìå ôá ðïëéôéêÜ êáé áíçóõ÷ïýìå...Ëïãéêü åßíáé. Ðïéïò 18Üñçò, 25Üñçò Þ 30Üñçò Ý÷åé üñåîç íá øçößóåé ôïí ðáððïý ôïõ; ÇëéêéáêÜ ðÜíôá ìéëþíôáò... Êýñéïé ôùí êïììÜôùí êáé ôùí äÞìùí ðñïóÝîôå ôç íåïëáßá ìáò. ¼÷é ôçí êïììáôéêÞ.Ôçí Üëëç.Óáò åßíáé ðëÝïí áðáñáßôçôç...

ÐáñÜðïíá áêïýóôçêáí ÷ôåò ôï ðñùß óå óõíÜíôçóç óõããñáöÝùí ôçò ðüëçò ìáò ðùò óôç äçìïôéêÞ âéâëéïèÞêç ôçò Êáôåñßíçò äåí âñßóêïíôáé ôá ðåñéóóüôåñá áðü ôá âéâëßá ôïõò.ÐáñÜðïíá åðßóçò áêïýóôçêáí êáé ãéá ôçí Ýíùóç óõããñáöÝùí ðïõ ðïëëïß áðü ôïõò ''ðáëéïýò'' ôçò ðÝíáò áðïöåýãïõí íá éäñýóïõí...

Ç æùÞ ôçò ðüëçò ìåôÜ êáé ôçí ôåëåõôáßá êáêïêáéñßá ìðáßíåé ãéá ôá êáëÜ óôïõò ñõèìïýò ôïõ êáëïêáéñéïý êáé ïëïÝíá êáé ðåñéóóüôåñá ðïëéôéóôéêÜ äñþìåíá ëáìâÜíïõí ÷þñá.Óôá ðëáßóéá ôùí åêäçëþóåùí ôçí ÐÝìðôç 10 Éïõíßïõ ôï ìïõóéêü óõãêñüôçìá Ten Beers After åìöáíßæïíôáé æùíôáíÜ óôïí ðåæüäñïìï ôçò Êáôåñßíçò óôéò 8 ôï âñÜäõ. Ïé "Ten Beers After" åßíáé Ýíá íåïóýóôáôï óõãêñüôçìá ðïõ îåêéíÜ áðü ôçí Êáôåñßíç ìå âáóéêü êßíçôñï íá ìåôáöÝñåé ôïí Þ÷ï ôùí èñõëéêþí ñïê óõãêñïôçìÜôùí ôçò äåêáåôßáò ôïõ 70 êáé ôïõ 80 óôç óçìåñéíÞ åðï÷Þ. Áðïôåëåßôáé áðü ðÝíôå íÝïõò áíèñþðïõò ìå ìåñÜêé êáé áôüöéá áãÜðç ãéá ôç ìïõóéêÞ, ïé ïðïßïé èÝëïõí íá ìåôáöÝñïõí óôï êïéíü ôéò áîßåò ðïõ ðñåóâåýåé ç ñïê öéëïóïößá.

ÁðëÜ ìáèÞìáôá ðïëéôéêÞò ïéêïíïìßáò (÷ïñçãßá ÁíäñÝá ËïâÝñäïõ). Ðþò íá äéáôçñåßôå ôïõò óõíôáîéïý÷ïõò äéáñêþò éêáíïðïéçìÝíïõò ìå ìéá óåéñÜ áðü áðáíùôÜ äõóÜñåóôá äéëÞììáôá: - Èåò 800 åõñþ óýíôáîç Þ 600; - 800. - 600 Þ 400; - 600. - 400 Þ 200; - 400. - 200 Þ ôßðïôå; - 200. (Ï óõíôáîéïý÷ïò áðï÷ùñåß ìå 200 åõñþ óýíôáîç ôñéóåõôõ÷éóìÝíïò)

Ï ôÝùò ÂïõëåõôÞò ÂáããÝëçò Ðïëýæïò èá åßíáé õðïøÞöéïò ÄÞìáñ÷ïò óôï íÝï äÞìï Ðýäíáò, áíáöÝñïõí óôåíïß óõíåñãÜôåò ôïõ, ïé ïðïßïé õðïóôçñßæïõí üôé èá Ý÷åé ôç óôÞñéîç ôñéþí êïììÜôùí.

ÇÓÅ Ñ Ï ËÏÖ Ê Õ ÉÓ Ê Ë Ï Ì

«ÐáñÝëáóç» õðïøçößùí äçìÜñ÷ùí ÷èåò ôï ðñùß óôïí ðåæüäñïìï ôçò Ã. Ïëõìðßïõ. ÔåëéêÜ, ç óõãêåêñéìÝíç ïäüò Ý÷åé ãßíåé êÜôé óáí ôï ÊïëùíÜêé. Ðáßñíïíôáé ïé óçìáíôéêüôåñåò áðïöÜóåéò!

www.olympio-bima.gr ×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

ÊåóÜôéá ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí1ç Ïé ðåñéóóüôåñïé ðåëÜôåò óôéò ôáâÝñíåò ðéá åßíáé üóïé åðÝëåîáí íá æïõí êëáóéêÜ üðùò ôáéñéÜæåé óôïí ¸ëëçíá ðïõ ðëçñþíåé «ðáãêïõß», üôáí Ý÷åé ç ôóÝðç ôïõ êáé êÜèåôáé óðßôé, üôáí ìåßíåé ñÝóôïò. Åßíáé áõôïß ðïõ Ýìáèáí íá äéáóêåäÜæïõí á ëá åëëçíéêÜ ìéáò êáé ôï êïêïñÝôóé, üôáí êÜèåóáé íá ôï öáò óå êáíáðÝ Ëïõß Óåæ (îÝñåôå åêåßíïé ïé óêáëéóôïß ìå ôá ÷ñõóÜ ìðñÜôóá) èõìßæåé ðåñéóóüôåñï óôéë Ëïõß Íôå ÖéíÝò, ï åðïíïìáæüìåíïò êáé «ÂÝããïò» ôçò Ãáëëßáò, êáé äåí ôï åõ÷áñéóôéÝóáé. ¢ëëç ç ÷Üñç ôïõ «äéá ÷åéñüò êáé óôç ëáäüêïëëá»! Áõôïß ïé ðåëÜôåò üìùò åßíáé ìåôñçìÝíïé êáé ïé ðåñéóóüôåñïé êáôáóôçìáôÜñ÷åò Ý÷ïõí ìåßíåé íá îåóêïíßæïõí ôïí ðïëõôåëÞ äéÜêïóìï ìéáò êáé ôá ðåñéâÜëëïíôá áõôÜ ôá ðñïôéìÞóáìå ïé ðåñéóóüôåñïé íåüðëïõôïé êé áò ðáñáðïíéüìáóôáí ìåôÜ üôé ôóéìðïýóå ï ëïãáñéáóìüò. Ïé êáôáóôçìáôÜñ÷åò üìùò îüäåøáí ôá ìáëëéïêÝöáëÜ ôïõò ãéá íá öôéÜîïõí ôïí áíÜëïãï äéÜêïóìï êáé Ý÷ïõí ìåßíåé óÞìåñá ìå ôá îåóêïíüðáíá óôï ÷Ýñé íá ðåñéìÝíïõí ôïõò ðåëÜôåò. Êáé ôá îåóêï-

íüðáíá óôá åðß÷ñõóá óêáëéóôÜ ìðñÜôóá êÜíïõí… Ýíá óêÜëùìá ìá ôé óêÜëùìá! Êáé êáëÜ üóïé áíôÝ÷ïõí áêüìç íá îåóêïíßæïõí ãéáôß ðïëëïß Üñ÷éóáí íá ôá êëåßíïõí ôá ìáãáæéÜ Þ íá ôï ãõñßæïõí óôï «ðßôá ìå êáëáìÜêé» êáé óôç ëáäüêïëëá. ÌåãÜëá êåóÜôéá Ý÷åé ç áãïñÜ. Ç ôóÝðç ôùí ìéêñïìåóáßùí áöáéìÜóóåôáé ïëïÝíá êáé ðåñéóóüôåñï áðü ôïí áðïðëçèùñéóìü ðïõ áðáéôåß ç ôñüéêá êáé ðñáãìáôïðïéåß ç êõâÝñíçóç. Áñêåôïß êáôáóôçìáôÜñ÷åò ðñïâëçìáôßæïíôáé áí ðñÝðåé íá óõíå÷ßóïõí Þ ü÷é. Ïé ïéêïãåíåéáêÝò åðé÷åéñÞóåéò üìùò ðñÝðåé íá ìåßíïõí æùíôáíÝò ãéáôß áõôÝò áðïôåëïýí äéá÷ñïíéêÜ ôç ñá÷ïêïêáëéÜ ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò. Êáé áõôü öáßíåôáé üôé ìðïñåß íá óõìâåß, üôáí ïé êáôáóôçìáôÜñ÷åò åðéóôñÝøïõí óôç ëáäüêïëëá êé åìåßò ðåôÜîïõìå ôï Libro d’ Oro áðü ôï ðáñÜèõñï. ÐåñÜóáìå ôüóá êáé ôüóá. Ôþñá èá öïâçèïýìå ôï Cavo d’ Oro;… -Ù-

ÅÓÔÉÁ ÐÉÅÑÉÄÙÍ ÌÏÕÓÙÍ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

Áíáêïßíùóç

Áðü ôçí Åóôßá Ðéåñßäùí Ìïõóþí áíáêïéíþíåôáé üôé ç áíáâëçèåßóá, ëüãù êáéñéêþí óõíèçêþí, åêäÞëùóç ôïõ ÓáââÜôïõ ôçò 5çò Éïõíßïõ ìå èÝìá "ÔÏÕ ÃÁÌÏÕ ÔÁ ÅÈÉÌÁÔÁ" èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôçí ÐÝìðôç 10 Éïõíßïõ 2010 óôéò 21.00 ìì óôï Áíïéêôü Äçìïôéêü ÈÝáôñï ôïõ ÐÜñêïõ Êáôåñßíçò. Áðü ôçí Åöïñßá ×ïñåõôéêïý ôçò Å.Ð.Ì

ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ TÌÇÌÁ ÔÕÐÏÐÏÉÇÓÇÓ ÊÁÉ ÄÉÁÊÉÍÇÓÇÓ ÐÑÏÚÏÍÔÙÍ

EÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ

Ôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò êáé To TìÞìá Ôõðïðïßçóçò êáé Äéáêßíçóçò Ðñïúüíôùí ôïõ ÐáñáñôÞìáôïò Êáôåñßíçò ôïõ ÁëåîÜíäñåéïõ ÔÅÉ-È óáò ðñïóêáëïýí óôçí çìåñßäá ðïõ äéïñãáíþíïõí ÔåôÜñôç 16 Éïõíßïõ 2010 êáé þñá 19.00 óôçí óõíåäñéáêÞ áßèïõóá ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ, ìå èÝìá: Ï Ñüëïò ôùí Logistics óôçí Áíôéìåôþðéóç ôçò ÏéêïíïìéêÞò Êñßóçò ÈåìáôéêÝò Åíüôçôåò ðïõ èá áíáðôõ÷èïýí: * Logistics êáé Äéá÷åßñéóç ÅöïäéáóôéêÞò Áëõóßäáò * ÌåôáöïñÝò * ÁðïèÞêåõóç * Óõóêåõáóßá Ç ðáñïõóßá óáò èá ìáò ôéìÞóåé éäéáßôåñá Ïé óõíäéïñãáíùôÝò Ï Ðñüåäñïò ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò Çëßáò ×áôæç÷ñéóôïäïýëïõ Ï ÐñïúóôÜìåíïò ôïõ ÔìÞìáôïò Ôõðïðïßçóçò Ä. Ôñéáíôáöýëëïõ

ÖÉËÏÉ ÔÏÕ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ ÐÉÅÑÉÁ 2008

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Óáò êáëïýìå óôçí åêäÞëùóç – óõæÞôçóç ðïõ ïñãáíþíïõìå ôçí ÔåôÜñôç 9 Éïõíßïõ 2010 þñá 7 ìì óôçí áßèïõóá ðïëëáðëþí ÷ñÞóåùí ôïõ 4ïõ Ãåíéêïý Ëõêåßïõ Êáôåñßíçò (Ìçôñïðüëåùò 2) ìå èÝìá: «Ðüëç êáé Âéþóéìç êéíçôéêüôçôá» ÐñïóêåêëçìÝíïé ïìéëçôÝò * ÍÜóïò Êüêêéíïò, Ðïëéôéêüò Ìç÷áíéêüò – Óõãêïéíùíéïëüãïò, Ðñüåäñïò ôïõ äéêôýïõ Å.Ð.É.Â.Á.ÔÇ.Ó. * ×ñßóôïò ÔáîéëôÜñçò, ÊáèçãçôÞò Óõãêïéíùíéáêþí ¸ñãùí óôï Á.Ð.È. Ìå ôéìÞ, ôï Ä.Ó. ôçò ¸íùóçò

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010  

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

Advertisement