Page 1

ÔÑÉÔÇ 1 ÉÏÕÍÉÏÕ 2010

Åôïò 35ï Áñ.Öýëëïõ 8431

ÔéìÞ Öýëëïõ 0,75 Åõñþ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ ÅêäïôéêÞ åíçìåñùôéêÞ É.ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Ãñáöåßá -Ôõðïãñáöåßá ÂÏÔÓÇ 18 ÔÇË. 38920, 33633, 38606, 46790-92 FAX 20672 www.olympio-bima.gr e-mail ol-bhma@otenet.gr & info@olympio-bima.gr

Åðþäõíç ç ãÝííçóç ôïõ íÝïõ óôï ðïëéôéêü óýóôçìá ÔÏÕ ÃÉÁÍÍÇ ÊÏÑÏÌÇËÇ

Ô

åëéêÜ ôï ÷Üðé åíô óôçí ðïëéôéêÞ åßíáé áóáöÞò üñïò. ÊÜðïéá óôéãìÞ Ýñ÷åôáé âÝâáéá ôï åíô áëëÜ ôï ÷Üðé ìðïñåß íá êáèõóôåñÞóåé êáé ìÜëéóôá ðïëëÜ ÷ñüíéá. Áõôü âëÝðïõìå óôçí åðéêáéñüôçôá ìå äýï ðñþçí ðñùèõðïõñãïýò, ðáíßó÷õñïõò ãéá ôçí åðï÷Þ ôïõò. Ôïí Êþóôá Óçìßôç êáé ôïí Êþóôá ÊáñáìáíëÞ. Ïé ðáñáôÜîåéò êáé ïé äéÜäï÷ïé áñ÷çãïß, ôïõò ðñïóöÝñïõí ôï ÷Üðé ôçò á÷áñéóôßáò. Ïõäåßò áóöáëÝóôåñïò å÷èñüò ôïõ åõåñãåôçèÝíôïò èá ìïõ ðåßôå. ÌáêÜñé ôá ðñÜãìáôá íá Þôáí ôüóï áðëÜ. ¸ëá üìùò ðïõ ôï âÜèïò áõôþí ôùí ðñïâëçìÜôùí åßíáé óõíÞèùò ðïëý äýóêïëï íá ðñïóäéïñéóôåß. ÓÅË.5

ÓÕÍÅÄÑÉÁÓÅ ×ÈÅÓ ÔÏ ÂÑÁÄÕ ÔÏ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÈÇÊÁÍ ÏÉ ÃÁËÁÆÉÅÓ ÓÇÌÁÉÅÓ ÃÉÁ ÔÏ 2010

Åãêñßèçêå ï ðñïûðïëïãéóìüò ôçò ÄÅÄÁÊ

14 áêôÝò ôçò Ðéåñßáò êÝñäéóáí ôï âñáâåßï ðïéüôçôáò

ÊÁÉ Ç ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÓÔÁÈÌÏÕ WIMAX

ÓÅË.12

Ðñüåäñïò ÅÓÅÅ: “Ôï ìíçìüíéï äåí ðñÝðåé íá ãßíåé ìíçìüóõíï”

ÄÉÁÂÏÕËÅÕÓÇ ÊÁÔÏÐÉÍ ÅÏÑÔÇÓ!

ÄÞëùóç íåïåêëåãÝíôïò ôïõ ðñïÝäñïõ ôçò ÍÏÄÅ Ðéåñßáò

Ðñüåäñïò ÃÓÅÅ: “Ï õðïõñãüò Þ ðïëý áñãÜ ôï êáôÜëáâå Þ ðñïóðÜèçóå íá ìáò åîáðáôÞóåé”

Ó

å ìéá ðïëý äýóêïëç åðï÷Þ ãéá ôçí ðáôñßäá ìáò ç óõììåôï÷Þ äßíåé ôï ìÞíõìá üôé ç ÍÝá Äçìïêñáôßá åßíáé üñèéá êáé äßðëá óôçí êïéíùíßá . Åõ÷áñéóôþ ôïõò ÷éëéÜäåò ÍåïäçìïêñÜôåò ôçò Ðéåñßáò ãéá ôçí åìðéóôïóýíç ôïõò. Ç ìåãÜëç óõììåôï÷Þ áõîÜíåé ôçí åõèýíç. Ðñï÷ùñÜìå üëïé ìáæß ãéá ôç íÝá ÍÝá Äçìïêñáôßá ôùí áîßùí êáé ôùí áîéþí ìå ìðñïóôÜñç ôïí Áíôþíç ÓáìáñÜ. ÎÝñù üôé ìáò ðåñéìÝíåé ðïëý äïõëåéÜ. ÁõôÞ ðñïÝ÷åé. Ôá ëüãéá ðåñéôôåýïõí. Ôï ìüíï ðïõ Ý÷ù íá ðù åßíáé ðùò üëïé ìáæß èá áãùíéóèïýìå ìå áîéïðñÝðåéá, åíôéìüôçôá êáé åõèýíç þóôå íá ãßíåé ðñÜîç ôï üñáìá ôçò ÍÄ êáé ôïõ Áíôþíç ÓáìáñÜ ãéá ìéá ÅëëÜäá õðåñÞöáíç, áîéüðéóôç, äõíáôÞ, áðáëëáãìÝíç áðü êçäåìïíßåò êáé åîáñôÞóåéò êáé áðü ôá áíôéëáúêÜ åîïíôùôéêÜ ìÝôñá ðïõ öüñôùóå óôï ëáü ìáò ç ÊõâÝñíçóç ôïõ Ðá.óï.ê. Ìüó÷ïò ÃéáëÝíéïò

Ìïéñáßá âüëôá ãéá Ýíáí 27÷ñïíï ðïäçëÜôç ÔÏÍ ÐÁÑÅÓÕÑÅ ÊÁÉ ÔÏÍ ÓÊÏÔÙÓÅ É× ÓÔÇÍ ÐÅÑÉÓÔÁÓÇ

ÓÅË.3

Ôþñá ðëÝïí êáé óôçí ðüëç ìáò Áóöáëéóôéêü ÕðïêáôÜóôçìá

ÓÅË.3

Ä/ÍÔÇÓ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÏÓ ÓÁÊÇÓ ÔÆÇÌÁÓ

-ÍÝá åõÝëéêôá óõíôáîéïäïôéêÜ ðñïãñÜììáôá -ÃåíéêÝò áóöáëßóåéò - áõôïêéíÞôùí ìå ðëçñùìÞ 12 Üôïêùí äüóåùí -Åêäïóç ðéóôùôéêÞò êÜñôáò áðü ôçí ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò êáé ðëçñùìÞò áóöáëßóôñïõ. -Åêäïóç Life cart áãïñþí ìÝ÷ñé êáé 90% Ýêðôùóç áóöáëßóôñùí.

ÓÔÇÍ ÐÉÅÑÉÁ, ÌÅ×ÑÉ ÔÉÓ 3 ÉÏÕÍÉÏÕ

31 ÌÁÉÏÕ ÐÁÃÊÏÓÌÉÁ ÇÌÅÑÁ ÊÁÔÁ ÔÏÕ ÊÁÐÍÉÓÌÁÔÏÓ

Ôï 15ï ÓõíÝäñéï ÂáëêáíéêÞò ÅðéôñïðÞò ÓôñáôéùôéêÞò ÉáôñéêÞò

Áðü 1ç Óåðôåìâñßïõ áðáãïñåýåôáé åê íÝïõ ôï êÜðíéóìá

ÁÑ×ÉÓÁÍ ×ÈÅÓ ÏÉ ÅÑÃÁÓÉÅÓ

ÓÅ ÄÇÌÏÓÉÏÕÓ ×ÙÑÏÕÓ

Ôçë. 23510- 24722 ÖÁÎ: 23510- 78474 êéí. 6946901939. ÓÁÊÇÓ ÔÆÇÌÁÓ- Manager e-mail: tzimas1@yahoo.gr

ÓÅË.3

ÓÅË.3

Êáôåñßíç - ÂÝñïéá - ÊïæÜíç

Êáôáäßêç ãéá ôçí éóñáçëéíÞ åðßèåóç êáôÜ ôùí ðëïßùí ôïõ "Óôüëïõ ôçò Åëåõèåñßáò" ØÇÖÉÓÌÁ ÔÏÕ ÄÇÌÏÔÉÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ Ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï ôïõ ÄÞìïõ Êáôåñßíçò åíÝêñéíå óÞìåñá ïìüöùíá, êáôüðéí åéóÞãçóçò ôïõ ÁíôéäçìÜñ÷ïõ ÆÞíùíá ÓáôñáæÝìç, ðñüôáóç øçößóìáôïò, ìå ôçí ïðïßá êáôáäéêÜæåé ôçí åðßèåóç ôçò êõâÝñíçóçò ôïõ ÉóñáÞë êáôÜ ôùí ðëïßùí ôïõ "Óôüëïõ ôçò Åëåõèåñßáò".

Áêïëïõèåß ôï øÞöéóìá ùò Ý÷åé: Ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï ôïõ ÄÞìïõ Êáôåñßíçò, êáôáäéêÜæåé ôçí «áíåëÝçôç» åðßèåóç ôïõ ÉóñáÞë åíáíôßïí ôçò äéåèíïýò íçïðïìðÞò ðïõ ìåôÝöåñå õëéêÜ áíèñùðéóôéêÞò âïÞèåéáò ðñïò ôç ÃÜæá óôï ðëáßóéï ôçò åêóôñáôåßáò «Ðñïïñéóìüò ìáò, Ðáëáéóôßíç- Öïñôßï ìáò, áíèñùðéóôéêÞ âïÞèåéá». Ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï ôïõ ÄÞìïõ Êáôåñßíçò, åíþíåé ôç öùíÞ ôïõ ìå üëïõò åêåßíïõò ðïõ áðáéôïýí ôïí Üìåóï ôåñìáôéóìü ôïõ áðïêëåéóìïý ôçò ÃÜæáò êáé õðïóôçñßæåé ôï äéêáßùìá ôùí Ðáëáéóôéíßùí íá Ý÷ïõí áíåîÜñôçôï êñÜôïò êáé íá æïõí üðùò üëïé ïé ðïëßôåò ôïõ êüóìïõ. Êáëïýìå ôïí ãåíéêü ãñáììáôÝá ôïõ Ïñãáíéóìïý ôùí ÇíùìÝíùí Åèíþí, íá ðáñÝìâåé Üìåóá ãéá íá ðñïóôáôÝøåé ôéò ïìÜäåò áëëçëåããýçò óôá ðëïßá ðñïêåéìÝíïõ íá öôÜóïõí óôç ÃÜæá ìå áóöÜëåéá. Êáëïýìå ôçí ÅëëçíéêÞ êõâÝñíçóç íá ðáñÝìâåé ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò æùÞò ôùí ìåëþí ôçò áíèñùðéóôéêÞò áðïóôïëÞò ðïõ áðåéëïýíôáé êáé ôçí Üìåóç áðåëåõèÝñùóÞ ôïõò.

ÓÅË.5

ÊÁÆÁÊËÁÑÇ ×Ñ. ÌÁÑÉÆÁ ÊËÉÍÉÊÇ ØÕ×ÏËÏÃÏÓ Á.Ð.È. - ØÕ×ÏÈÅÑÁÐÅÕÔÑÉÁ

×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

Á

ÁñéèìÞóáôå ðáñáêáëþ…

ñéèìçôéêÞ Ýìáèá óôá ó÷ïëåßá ôçò äéêôáôïñßáò. Ìéá ìÝñá ðïõ æÞôçóå ï äÜóêáëïò íá ôïõ ðïýìå ðïéïò áñéèìüò áðïôåëåßôáé áðü ìéá åêáôïíôÜäá, ìéá äåêÜäá êáé ôÝóóåñéò ìïíÜäåò, óáí ðáéäß êé åãþ, öþíáîá äõíáôÜ Ýíá Ýíá ôÝóóåñá. Ï äÜóêáëïò ìå ìÜëùóå âÝâáéá, ðñþôïí ãéáôß âéÜóôçêá êáé äå óÞêùóá ôï ÷Ýñé êáé äåýôåñïí åðåéäÞ ç óùóôÞ áðÜíôçóç Þôáí åêáôüí äÝêá ôÝóóåñá. Ôçí åßðå ìéá óõììáèÞôñéá ðïõ ôçí Ýëåãáí Öñïóýíç êé åãþ ôç öþíáæá Ãêüëöù. Åêåßíç ôçí çìÝñá áðïöÜóéóá íá ìç ãßíù ðïôÝ ï ÔÜóïò ôçò, áëëÜ äåí êñÜôçóá êáêßá óôï äÜóêáëï ãéáôß ìïõ öÜíçêå üôé ìåéäéïýóå êÜôù áðü ôá ìïõóôÜêéá ôïõ, êáèþò ìå ìÜëùíå. Ôïí óõìðÜèçóá áêüìç ðåñéóóüôåñï áñãüôåñá, üôáí Ýìáèá üôé ì´ áõôü ôï Ýíá Ýíá ôÝóóåñá åß÷å ôñáâÞãìáôá ìå ôïí åðéèåùñçôÞ (ôïí ëÝãáìå êñõöÜ ðïíôéêïìáìÞ!) ï ïðïßïò áðáßôçóå «…íá óôáìáôÞóåé ðéá íá äáóêáëåýåé / ìå ëüãéá óáí êáé ôïýôá ôçò öùôéÜò/ ðùò üðïéïò ãéá ôï äßêéï äåí ðáëåýåé / èá æåé êáé èá ðåèáßíåé óá ñáãéÜò.» ( êé áò ôï ‘ãñáøå ï Âßñâïò áñãüôåñá) ãéá íá ìçí ôïí óôåßëåé óå êáìéÜ åñçìüíçóï íá ìåëåôÞóåé ôï ïêôáäéêü áñéèìçôéêü óýóôçìá, ìåôñþíôáò ôá ðëïêÜìéá ôùí ÷ôáðïäéþí. Ôé íá êÜíåé ï Üíèñùðïò; Ôçí áñéèìçôéêÞ ôïõ ôçí åß÷å ìÜèåé óôç óôåñéÜ êé üðùò åß÷å êïëëÞóåé óá ÷ôáðüäé ï åðéèåùñçôÞò, ðñïôßìçóå ôï äåêáäéêü óýóôçìá êáé óôáìÜôçóå. Áðü ôüôå óôáìÜôçóá êé åãþ íá óõìðáèþ ôïõò áñéèìïýò. Ç ìåôáðïëßôåõóç ìå âñÞêå ãõìíáóéüðáéäï. Åêåß ãíþñéóá ãéá ôá êáëÜ ôï äõáäéêü óýóôçìá áñßèìçóçò. ¸êôïôå äéáðßóôùóá üôé áí äåí êõâåñíïýóå ôï Ýíá, áðü ôá äýï ìåãÜëá êüììáôá, èá Þôáí óôçí åîïõóßá ôï Üëëï. ¼ðïôå ãßíïíôáí åêëïãÝò ôï óêïñ ôåëåßùíå ðÜíôïôå 1-0. ÕðÞñ÷áí âÝâáéá êáé êÜðïéá Üëëá ìéêñüôåñá êüììáôá áëëÜ ìÜëëïí ãéá íá êÜíïõí ôçí êåñêßäá. Êé áðü ôüôå åß÷áí áñ÷ßóåé êÜðïéïé íá êÜíïõí êïõâÝíôá ãéá ôï ôÝëïò ôçò ìåôáðïëßôåõóçò. Ìüíï ðïõ áõôÞ öáßíåôáé üôé óõìðáèåß ôï åðôáäéêü óýóôçìá êáé áðïäåß÷ôçêå åöôÜøõ÷ç. Ìéá ÷áñÜ öáßíåôáé üôé âáóôÜ êáé åðß ôùí çìåñþí ìáò êé Üóå íá ëÝìå üëïé åìåßò … ÁñêåôÝò öïñÝò, êáôÜ ôéò ðñïåêëïãéêÝò ðåñéüäïõò êõñßùò, ìïõ öÜíçêå üôé õðÞñ÷áí êÜðïéïé ðïëéôéêïß ðïõ ìåôñïýóáí ìå ôï ðåíôáäéêü óýóôçìá. «Ìç äõíÜìåíïé íá ÷áéñåôÞóïõí ðÜíôåò çìÜò äéá ÷åéñáøßáò, Ýðåìðáí ðñïò ôï ëáü ôïõò ðÝíôå ôùí äáêôýëïõò» (ü÷é öáíåñÜ âÝâáéá) ðïõ èá ‘ëåãå êé ç ðïíôéêïìáìÞ áëëÜ äåí Ýäùóá ôç äÝïõóá óçìáóßá áöïý, üðùò åßðáìå, åß÷á óôáìáôÞóåé íá óõìðáèþ ôïõò áñéèìïýò. Ôá ÷ñüíéá êýëçóáí êáé ôï íïìéóìáôéêü óýóôçìá Üëëáîå. Ç äñá÷ìÞ ðáñá÷þñçóå ôç èÝóç ôçò óôï åõñþ áëëÜ ôï äõáäéêü óýóôçìá êáëÜ êñáôïýóå êáé êñáôåß. Ïé ðïëéôéêïß Ýëåãáí äéáñêþò «ïé áñéèìïß åõçìåñïýí» êáé óõìðëÞñùíáí «ïé Üíèñùðïé õðïöÝñïõí» ìüíïí üôáí Þôáí óôçí áíôéðïëßôåõóç åíþ ôï îå÷íïýóáí üôáí áíáëÜìâáíáí ôç äéáêõâÝñíçóç ôçò ÷þñáò. ÓÅË.5

ÊÁÔÏ×ÏÓ ÌÅÔÁÐÔÕ×ÉÁÊÏÕ ÄÉÐËÙÌÁÔÏÓ ÅÉÄÉÊÅÕÓÇÓ ÓÔÇÍ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ÊËÉÍÉÊÇ ØÕ×ÏËÏÃÉÁ ÔÏÕ ÔÌÇÌÁÔÏÓ ØÕ×ÏËÏÃÉÁÓ ÔÏÕ ÁÑÉÓÔÏÔÅËÅÉÏÕ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÅÉÄÉÊÅÕÈÅÉÓÁ ÓÔÇ ÃÍÙÓÔÉÊÇ – ÓÕÌÐÅÑÉÖÏÑÉÊÇ ØÕ×ÏÈÅÑÁÐÅÉÁ * ÄÉÁÃÍÙÓÔÉÊÇ ÁÎÉÏËÏÃÇÓÇ ÐÁÉÄÉÙÍ ÊÁÉ ÅÖÇÂÙÍ (ÄÉÁÔÁÑÁ×Ç ÅËËÅÉÌÌÁÔÉÊÇÓ ÐÑÏÓÏ×ÇÓ / ÕÐÅÑÊÉÍÇÔÉÊÏÔÇÔÁÓ, ÄÉÁ×ÕÔÅÓ ÁÍÁÐÔÕÎÉÁÊÅÓ ÄÉÁÔÁÑÁ×ÅÓ, ÍÏÇÔÉÊÇ ÕÓÔÅÑÇÓÇ, ÁÃ×ÙÄÅÉÓ ÄÉÁÔÁÑÁ×ÅÓ, ÄÉÁÔÁÑÁ×ÅÓ ÔÇÓ ÄÉÁÈÅÓÇÓ, ÅÉÄÉÊÅÓ ÌÁÈÇÓÉÁÊÅÓ ÄÕÓÊÏËÉÅÓ) * ÁÎÉÏËÏÃÇÓÇ ÍÏÇÌÏÓÕÍÇÓ * ÓÕÌÂÏÕËÅÕÔÉÊÇ ÃÏÍÅÙÍ * ÁÔÏÌÉÊÇ ØÕ×ÏÈÅÑÁÐÅÉÁ ÅÖÇÂÙÍ ÊÁÉ ÅÍÇËÉÊÙÍ ÅÐÉÓÇÌÁ ÁÍÁÃÍÙÑÉÓÌÅÍÏ ÌÅËÏÓ ÔÇÓ ÂÑÅÔÁÍÉÊÇÓ ØÕ×ÏËÏÃÉÊÇÓ ÊÏÉÍÏÔÇÔÁÓ (BPS) Ì. ÁëåîÜíäñïõ & ÉùÜííïõ ÊïóìÜ 3 Ôçë: 2351045524 3ïò üñïöïò, Êáôåñßíç email: mkazaklari@hotmail.com
ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

Ôñßôç

ÍÝï ñåêüñ Ãêßíåò äéåêäéêïýí ïé Óåññáßïé, ðáñáóêåõÜæïíôáò ôï ìåãáëýôåñï ñõæüãáëï óôïí êüóìï!

Åëåýèåñï ÂÞìá

Åäþ êáé Ôþñá ôïõ Ìáíþëç ÐáðÜ - Äéêçãüñïõ ÌÝëïò ÏìÜäáò ÅèåëïíôéêÞò ÄñÜóçò Í.Ðéåñßáò

Ç

áóôéêÞ áðáßôçóç ôïõ äçìïóßïõ êáôÜ ôùí êáôá÷ñáóôþí ÐÁÑÁÃÑÁÖÅÔÁÉ ÓÅ ÅÉÊÏÓÉ ×ÑÏÍÉÁ. ÎåêéíÞóôå ! Ôþñá ïé ðïëßôåò áðáéôïýí: íá øÜîåôå, íá âñåßôå êáé íá ðÜñåôå ðßóù ôá êëåììÝíá. Ôßðïôá ëéãüôåñï. ÐëÝïí èÝëïõìå íá äïýìå ìüíï ðñÜîåéò. Êáôáéãßäá: ÂáôïðÝäé, ïìüëïãá, SIEMENS, ÌáíôÝëçò êáé ôåëåõôáßï ôï åîÞò: Måôáâßâáóç ðáíÜêñéâçò êáôïéêßáò áðü offshore åôáéñåßá óôç óýæõãï ôïõ ðñþçí õðïõñãïý ôïõ ÐÁÓÏÊ, ê. ¢êç Ôóï÷áôæüðïõëïõ áðïêáëýðôåé óÞìåñá ìå äçìïóßåõìÜ ôçò ç "ÊáèçìåñéíÞ ôçò ÊõñéáêÞò". Ç áãïñáðùëçóßá Ýãéíå ôñåéò çìÝñåò ðñéí ôçí øÞöéóç íüìïõ ðïõ ðñïÝâëåðå 5ðëáóéáóìü öïñïëïãßáò áêéíÞôùí ðïõ áíÞêïõí óå åîù÷þñéåò åôáéñåßåò ! Ï ßäéïò ðïëéôéêüò åß÷å áðáó÷ïëÞóåé êáé ðÜëé áñíçôéêÜ ôçí åðéêáéñüôçôá, ðñï åôþí, üôáí ôÝëåóå "áõôïêñáôïñéêü" ãÜìï óôï Ðáñßóé. Äåí ðÜåé ðéá Üëëï ìå ôï âñþìéêï ðïëéôéêü ÷ñÞìá. Ôï ðïôÞñé îå÷åßëéóå êáé ç ëáúêÞ Ýêñçîç ðëçóéÜæåé. Äåí ôï êáôáëáâáßíïõí üôé óôçí åðüìåíç ìåãÜëç äéáäÞëùóç õðÜñ÷åé ôï åíäå÷üìåíï íá êÜøïõí ôç ÂïõëÞ, ìáæß ìå ôïõò âïõëåõôÝò ; Ç êõâÝñíçóç ðñÝðåé íá áíáëÜâåé åðéôÝëïõò ìßá éóôïñéêÞ åõèýíç, ç ïðïßá ìðïñåß íá áëëÜîåé ôçí ðïñåßá áõôÞò ôçò ÷þñáò. Êáé ðñÝðåé íá ôï êÜíåé ÅÄÙ ÊÁÉ ÔÙÑÁ, ãéá íá ÷ñçóéìïðïéÞóïõìå ôçí éóôïñéêÞ öñÜóç ôïõ ðáôÝñá ôïõ óçìåñéíïý ðñùèõðïõñãïý. Ôé áêñéâþò ðñÝðåé íá êÜíåé ; Äåí íïìßæïõìå üôé åßíáé êáé ôüóï ðåñßðëïêï. Áò ðïýìå:

Ôï ìåãáëýôåñï ñõæüãáëï ôïõ êüóìïõ óêïðåýïõí íá ðáñáóêåõÜóïõí, ôçí åñ÷üìåíç ÊõñéáêÞ, ïé Óåññáßïé, þóôå íá ãñÜøïõí ãéá áêüìç ìéá öïñÜ- ôñßôç êáôÜ óåéñÜ- ôï üíïìá ôçò ðüëçò ôïõò óôï âéâëßï ôùí ñåêüñ Ãêßíåò. Ôï ñõæüãáëï èá ðáñáóêåõáóôåß óå êáæÜíé, ìå äéÜìåôñï 2,50ì. êáé ýøïò 1ì., êáé ôï âÜñïò ôïõ ôåëéêïý ðñïúüíôïò èá îåðåñÜóåé ôïõò ôñåéò ôüíïõò, þóôå íá êáôáññéöèåß ôï éó÷ýïí ñåêüñ ôùí äýï ôüíùí. Ç ðáñáóêåõÞ ôïõ ìåãáëýôåñïõ ñõæüãáëïõ óôïí êüóìï åíôÜóóåôáé óôï ðëáßóéï ôïõ ôñéÞìåñïõ, 3ïõ Äéåèíïýò ÖåóôéâÜë Ãáóôñïíïìßáò, ðïõ äéïñãáíþíåé êáé öÝôïò ôï Åìðïñéêü êáé Âéïìç÷áíéêü ÅðéìåëçôÞñéï Óåññþí. ÊáôÜ ôçí Ýíáñîç ôïõ ÖåóôéâÜë, ôçí åñ÷üìåíç ÐáñáóêåõÞ 4 Éïõíßïõ, ïé ãõíáßêåò ôùí ðïëéôéóôéêþí óõëëüãùí ôïõ íïìïý èá äéáãùíéóôïýí êáé èá áíáäåßîïõí ôïðéêÝò ðáñáäïóéáêÝò óõíôáãÝò áðü ôï óåññáúêü ñýæé, ìå ôçí êñéôéêÞ óõììåôï÷Þ ôçò ËÝó÷çò Áñ÷éìáãåßñùí ÅëëÜäïò. Ôï ÓÜââáôï, èá áêïëïõèÞóåé çìåñßäá Ãáóôñïíïìéêïý êáé Ðïëéôéóôéêïý Ôïõñéóìïý,

õðü ôçí áéãßäá ôïõ Åëëçíéêïý Ïñãáíéóìïý Ôïõñéóìïý (ÅÏÔ), üðïõ èá óõììåôÜó÷ïõí óõããñáöåßò êáé åñåõíçôÝò ôçò ãáóôñïíïìßáò ôïõ ðïëéôéóìïý êáèþò êáé áñ÷éìÜãåéñïé, êáèçãçôÝò ðáíåðéóôçìßùí, êáëëéôÝ÷íåò, ëáïãñÜöïé, ¸ëëçíåò êáé îÝíïé äçìïóéïãñÜöïé. Ôï 3ï Ãáóôñïíïìéêü ÖåóôéâÜë èá ïëïêëçñùèåß ôçí ÊõñéáêÞ 6 Éïõíßïõ, ìå ôçí ðáñáóêåõÞ ôïõ ñõæüãáëïõ, óôçí êåíôñéêÞ ðëáôåßá ôçò ðüëçò ôùí Óåññþí. Ïé ðáñåõñéóêüìåíïé èá Ý÷ïõí, óôç óõíÝ÷åéá, ôçí åõêáéñßá íá äïêéìÜóïõí ôï åêëåêôü Ýäåóìá.

ÔÏÕÑÊÉÁ - ÅËËÁÄÁ: Óõíåñãáóßá ãéá ôï èáëáóóïðïýëé ìý÷ïò Ôïýñêïé êáé ¸ëëçíåò ïñíéèïëüãïé åñãÜæïíôáé áðü êïéíïý, ãéá íá ëýóïõí ôï ìõóôÞñéï ãýñù áðü ôï èáëáóóïðïýëé ìý÷ïò Þ èõåëëïðüñïò (yelkouan), ðïõ áðåéëåßôáé ìå åîáöÜíéóç. Ôáõôü÷ñïíåò ìåôñÞóåéò ãßíïíôáé áðü ôçí ÅëëçíéêÞ ÏñèïëïãéêÞ Åôáéñåßá, ôç äéåèíÞ ïñãÜíùóç ðñïóôáóßáò ôùí ðôçíþí «ÌðåñíôëÜéö ÉíôåñíÜóéïíáë», êáé ôçí ôïõñêéêÞ Åôáéñåßá ðñïóôáóßáò ôçò Öýóçò «ÍôïãÜ Íôåñíåãß», óôá ÓôåíÜ ôïõ Âïóðüñïõ, ôç ËÝóâï êáé ôç ËÞìíï, üðïõ âñßóêïíôáé ôá êáôÜ âÜóç èáëÜóóéá áõôÜ ðôçíÜ. Ôï åßäïò áõôü ôùí ðôçíþí èåùñåßôáé ÷áñáêôçñéóôéêü åßäïò ôçò ÁíáôïëéêÞò êáé ÊåíôñéêÞò Ìåóïãåßïõ. Áðüëõôï ìõóôÞñéï êáëýðôåé ìÝ÷ñé óÞìåñá ôïí ôñüðï áíáðáñáãùãÞò êáé óßôéóÞò ôïõò. Ðéèáíïëïãåßôáé üôé ôï åßäïò áõôü ôùí ðôçíþí æåé óå ìéêñÜ åñçìéêÜ íçóéÜ ôçò ÅëëÜäáò, ôçò Éôáëßáò, ôçò Ãáëëßáò, ôçò Ôõíçóßáò êáé ôçò ÌÜëôáò êáé ìÝóù ôùí Óôåíþí ôïõ Âïóðüñïõ ïäçãåßôáé ðñïò ôç Ìáýñç ÈÜëáóóá, üðïõ êáé ðáñáìÝíåé êáè’ üëç ôç ÷åéìåñéíÞ ðåñßïäï. Óôá ÓôåíÜ ôïõ Âïóðüñïõ ìÝóá óå ìéá çìÝñá ìåôñÞèçêáí ðÜíù áðü 25.000 ðôçíÜ êáé óôç ËÝóâï 14.000.

Óýóôáóç áíåîÜñçôçò ÅðéôñïðÞò áðïôåëïýìåíçò áðü áíþôáôïõò äéêáóôéêïýò ëåéôïõñãïýò êáé åðéöáíåßò ïéêïíïìïëüãïõò. Åñãï ôçò ÅðéôñïðÞò: Ýëåã÷ïò üëùí ôï öïñïëïãéêþí äçëþóåùí, ôùí åíôýðùí Å9, ôùí äçëþóåùí "ðüèåí Ýó÷åò" êáé Üíïéãìá ôùí ôñáðåæéêþí ëïãáñéáóìþí. Ðïéþí ; Ïëùí ôùí õðïõñãþí, õöõðïõñãþí, ãåíéêþí ãñáììáôÝùí õðïõñãåßùí, äéïéêçôþí ÄÅÊÏ êáé äçìïóßùí ïñãáíéóìþí. Ãéá ðïéï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ; Ãéá ôçí ôåëåõôáßá åéêïóáåôßá, áöïý ôï äéêáßùìá ôïõ Äçìïóßïõ íá áîéþóåé ÁÓÔÉÊÁ ôçí áðïêáôÜóôáóç êÜèå æçìßáò ôïõ ðáñáãñÜöåôáé óå 20 ÷ñüíéá áðü ôçí åðÝëåõóç ôçò æçìßáò. Ðñþôï æçôïýìåíï: ÔÉ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁ ÅÉ×Å ÅÍÁÓ ÐÏËÉÔÉÊÏÓ ÐÑÉÍ ÅÉÓ¸ËÈÅÉ ÓÔÇÍ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÁÉ ÐÏÉÁ Ç ÐÅÑÉÏÕÓÉÁ ÔÏÕ ÓÇÌÅÑÁ. ÌåôÜ ôïí Ýëåã÷ï êáé åöüóïí ðéèáíïëïãåßôáé áðëÜ ç ôÝëåóç êÜðïéáò ðáñÜíïìçò óõíáëëáãÞò íá åðéâÜëëïíôáé ðñïóùñéíÜ ìÝôñá ãéá íá áðïôñáðåß ï êßíäõíïò ìåôáâéâÜóåùí, áíáëÞøåùí ê.ëð.: ðÜãùìá ëïãáñéáóìþí, åããñáöÞ õðïèÞêçò óå áêßíçôï, êáôÜó÷åóç ê.ëð. Äåí ðñÝðåé íá äïèåß êáèüëïõ ÷ñüíïò óôïõò ýðïðôïõò íá êáëýøïõí ôéò ðáñáíïìßåò ôïõò. Áóêçóç áãùãþí áðïæçìßùóçò ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ. Áò áöÞóïõìå åðéôÝëïõò ôç óõæÞôçóç ãéá ôéò óýíôïìåò ðáñáãñáöÝò êáé ôïí "âïëéêü" íüìï ðåñß åõèýíçò õðïõñãþí. ÁõôÜ áöïñïýí ôçí ðïéíéêÞ åõèýíç êáé ãéá íá áëëÜîåé, ðñÝðåé íá ôñïðïðïéçèåß ôï Óýíôáãìá. Ç áóôéêÞ áðáßôçóç üìùò ôïõ äçìïóßïõ êáôÜ ôùí êáôá÷ñáóôþí ÐÁÑÁÃÑÁÖÅÔÁÉ ÓÅ ÅÉÊÏÓÉ ×ÑÏÍÉÁ. ÎåêéíÞóôå ! Áíáëõôéêïß öïñïëïãéêïß Ýëåã÷ïé ôùí äçëþóåùí ôùí ðáñáðÜíù ðñïóþðùí êáé åðéâïëÞ ðñïóôßìùí. Åßíáé Ýíá ìåãÜëï üðëï óôá ÷Ýñéá ôçò ðïëéôåßáò êáé ðñÝðåé íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåé Üìåóá. Ìçí îå÷íÜìå üôé ôïí "Üðéáóôï" êïñõöáßï ìáöéüæï ôçò ÁìåñéêÞò, Áë Êáðüíå, ôïí Ýðéáóáí ëüãù öïñïäéáöõãÞò ! ÐñÝðåé íá ãßíåé ðëÝïí êáôáíïçôü üôé äåí õðÜñ÷ïõí ðåñéèþñéá ãéá "åëåã÷üìåíç" êÜèáñóç, üðùò åðéäéþêïõí êÜðïéïé. ÅðéôÝëïõò, ìçí îáíáêïýóïõìå ãéá "ìá÷áßñéá ðïõ öèÜíïõí óôï êüêêáëï", "èá ìáôþóïõìå", "üëá óôï öùò" ê.ëð. Ïýôå éêáíïðïéåßôáé ðëÝïí ôï ëáúêü áßóèçìá ìå "áíÜëçøç ðïëéôéêþí åõèõíþí" êáé üôé ôÜ÷á "ìáò ôéìþñçóå ï êüóìïò êáé ìáò êáôáøÞöéóå". Ôþñá ïé ðïëßôåò áðáéôïýí: íá øÜîåôå, íá âñåßôå êáé íá ðÜñåôå ðßóù ôá êëåììÝíá. Ôßðïôá ëéãüôåñï. ÐëÝïí èÝëïõìå íá äïýìå ìüíï ðñÜîåéò. Åãéíå öáíåñü üôé ïé åîåôáóôéêÝò åðéôñïðÝò ìå ôá ðÝíôå ðïñßóìáôá ÄÅÍ öÝñíïõí áðïôÝëåóìá. ÐÜñôå Ýóôù ùò áöïñìÞ ôéò ðáñáðÜíù ðñïôÜóåéò ìáò êáé êéíçèåßôå ãñÞãïñá. ÌåôÜ, äåí èá ìáæåýåôáé ôßðïôá.

Ôçí Ôñßôç 1 Éïõíßïõ, óôéò 10.30 ôï âñÜäõ ÓÔÇÍ ÅÊÐÏÌÐÇ «ÊÏÍÔÁ ÓÔÏÕÓ ÁÃÑÏÔÅÓ» ÔÇÓ ÄÉÏÍ ÔÇËÅÏÑÁÓÇÓ ìå ôïí ÃéÜííç Ôóéìðïíßäç ÈÝìá: « ÑïäáêéíïðáñáãùãÞ 2010»

ÓÇÌÅÑÁ

SEX AND THE CITY 2 ÐÁÃÊÏÓÌÉÁ ÐÑÅÌÉÅÑÁ!!!

Ï ÐÑÉÃÊÉÐÁÓ ÔÇÓ ÐÅÑÓÉÁÓ ÐÑÏÂÏËÅÓ ÊÁÈÅ ÌÅÑÁ ÙÑÁ 7.30 & 10.30

Áíáêïßíùóç åêäñïìÞò Ï Öéëüðôù÷ïò Óýëëïãïò Êáôåñßíçò “Ç Åëåçìïóýíç” ïñãáíþíåé óôéò 5-6-2010 çìÝñá ÓÜââáôï, çìåñÞóéá åêäñïìÞ óôç Ëßìíç ÐëáóôÞñá êáé åðßóêåøç óôá áîéïèÝáôá ôçò ðåñéï÷Þò. ÄÞëùóç óõììåôï÷Þò óôá ôçëÝöùíá 6972777738 êáé óôï ôïõñéóôéêü ãñáöåßï “ÔñÜíôçò” Ìå åêôßìçóç Ç ðñüåäñïò êáé ôï ÄÓ

Åêäüôçò -ÄéåõèõíôÞò

ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ

Äéáöçìéóôéêü ÔìÞìá: ÎÅÍÏÖÙÍ ÌÐÁÑÁËÉÁÊÏÓ

Áñ÷éìáíäñßôçò Éùáêåßì Ïéêïíïìßêïò

ÔÁÓÏÕËÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÄÏÕ

Â.É. Ìüó÷çò, Ã. ÑÜðôçò, Ð. ÁëåêÜêçò, Ã. Ôóéìðïíßäçò, Ä. Íáôóéüò,

Õðåýèõíïò Ôõðïãñáöåßïõ:

Áä. ÅõáããÝëïõ, Ó. ÆÜ÷ïò,

×. ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ

Ê. Äáëáêéïõñßäçò, É. Êáëéáìðüò,

ÌÁÑÉÁ ÊÏÑÏÌÇËÇ

Ãéá ôçí ðáñáóêåõÞ ôïõ ñõæüãáëïõ èá óõíåñãáóôïýí ïé æá÷áñïðëÜóôåò êáé åóôéÜôïñåò ôïõ íïìïý Óåññþí, êáèþò êáé ãíùóôïß áñ÷éìÜãåéñïé. Ôá õëéêÜ ðïõ èá ÷ñçóéìïðïéçèïýí åßíáé 300 êéëÜ ñýæé, 2 ôüíïé ãÜëá, 400 êéëÜ æÜ÷áñç, 1200 ëßôñá íåñü, 60-70 êéëÜ êïñí öëÜïõñ êáé ìðüëéêç êáíÝëá. Ôï ÖåóôéâÜë Ãáóôñïíïìßáò óôéò ÓÝññåò, ðïõ ôåßíåé ðëÝïí íá ãßíåé èåóìüò, Ý÷åé ùò óêïðü ôçí ðñïâïëÞ ôïõ íïìïý êáé ôùí åðé÷åéñÞóåþí, ôïõ ìÝóù ôçò éäéáßôåñçò ôïðéêÞò ãáóôñïíïìßáò êáèþò êáé ôçí áýîçóç ôçò åîùóôñÝöåéáò êáé ôçò åðéóêåøéìüôçôáò óôï íïìü. ÌÝ÷ñé óôéãìÞò, ïé Óåññáßïé êáôÜöåñáí íá ðáñáóêåõÜóïõí ôçí ìåãáëýôåñç ìðïõãÜôóá óôïí êüóìï, ðïõ Ýöôáóå ðåñßðïõ ôá 20 ìÝôñá, ìå áêñéâåßò áíáëïãßåò 19,97 åêáô. ìÞêïò , 60 åêáô. ðëÜôïò êáé 250 êéëÜ âÜñïò, åíþ ðÝñõóé êÝñäéóáí ìßá åðéðëÝïí èÝóç óôï âéâëßï Ñåêüñ Ãêßíåò, áöïý êáôÜöåñáí, ìÝóá óå ôÝóóåñéò þñåò, íá ôçãáíßóïõí ÷éëéÜäåò ìðéöôÝêéá áðü âïõâáëßóéï êñÝáò, ôåëéêïý âÜñïõò 312,5 êéëþí.

ÌÉ×ÁËÇÓ ×ÁÑÁËÁÌÐÉÄÇÓ: Åñãï ðñáéôïñéáíùí Ç åðéëïãÞ ôïõ èÝìáôïò óôçí ÍåïåëëçíéêÞ Ëïãïôå÷íßá óôéò ÐáíåëëáäéêÝò åîåôÜóåéò ôçí çìÝñá ìíÞìçò ôçò ãåíïêôïíßáò ôùí Ðïíôßùí åßíáé ÐïëéôéêÞ ÅðéëïãÞ. Áíôß íá áðáëýíåé ôçí çèéêÞ âëÜâç ðïõ õðÝóôçóáí ïé Ðüíôéïé áðü ôçí ãåíïêôïíßá ôçí åðéâáñýíåé. Ç åðéëïãÞ åßíáé Ýñãï áðïëïãçôþí ìéáò éäåïëïãßáò ôïõ èáíÜôïõ ôïõ Êåìáëéóìïý. Åßíáé ç óõíÝ÷åéá ôçò ãåíïêôïíßáò åéäéêÜ ôùí ðáéäéêþí øõ÷þí óôá «ÅëëçíéêÜ» ó÷ïëåßá. Ðïéïé Öéëüëïãïé, ðïéïé ÅðéóôÞìïíåò, ðïéá Õðïõñãüò, ðïéïò Ðñùèõðïõñãüò, ðïéï Õðïõñãåßï, ðïéá ¸íùóç Öéëïëüãùí, ðïéá ÊõâÝñíçóç. Ìüíï ðñáéôïñéáíïß èá ôï Ýêáíáí. Ì. ×áñáëáìðßäç

Åõ÷áñéóôÞñéï

ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏÓ ÅÕÊÁÑÐÉÄÇ ôçë. 34551-2

ÐÑÏÂÏËÅÓ 7.30 & 10.20

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ Éäéïêôçóßá - ¸êäïóç ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ É. ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å.

1 Éïõíßïõ 2010

Ç åêðïìðÞ «ÊïíôÜ óôïõò Áãñüôåò», ìå ôïí ÃéÜííç Ôóéìðïíßäç, ðïõ ìåôáäßäåôáé ôçí Ôñßôç 1 Éïõíßïõ 2010, óôéò 10.30 ôï âñÜäõ, óôçí ÄÉÏÍ Ôçëåüñáóç, èÝìá ôçò Ý÷åé : «ÑïäáêéíïðáñáãùãÞ 2010» ÐñïóêåêëçìÝíïé åêðïìðÞò: ÔÁÓÏÓ ÊÕÑÁËÉÄÇÓ Ðñüåäñïò Áãñïôéêïý Óõëëüãïõ Ìåíçßäïò Í. ÐÝëëáò ×ÑÇÓÔÏÓ ÊÁÌÔÓÇÓ Ðñüåäñïò Óõíåôáéñéóìïý Ãõøï÷ùñßïõ Í. ÐÝëëáò ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÃÉÙÃÁÓ ÃñáììáôÝáò Áãñïôéêïý Óõëëüãïõ Ìåíçßäáò Í. ÐÝëëáò ÁÑÇÓ ÌÁÍÔÆÁÑÇÓ Áíôéðñüåäñïò Áãñïôéêïý Óõëëüãïõ Ìåíçßäáò Í. ÐÝëëáò

È. Ðáðáêþóôáò, Ñ. ÊïñïìÞëç,

Áèëçôéêü ñåðïñôÜæ: ÓÐÕÑÏÓ ÓÊÏÕÖÁÓ Ãñáöåßá: Âüôóç 18 60 100 Êáôåñßíç

ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÊÉÔÑÏÕÓ, ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÊÁÉ ÐËÁÔÁÌÙÍÏÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÁÃÉÁÓ ÁÍÍÇÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

Ðñüóêëçóç ¸êèåóçò åñãï÷åßñùí Óáò ðñïóêáëïýìå óôá Åãêáßíéá ôçò Ýêèåóçò åñãï÷åßñùí ðïõ äéïñãáíþíïõìå óôçí åíïñßá ìáò óôçí áßèïõóá åêäçëþóåùí ôïõ É.Í. Áãßáò ¢ííçò, ôçí ÊõñéáêÞ 30 Ìáßïõ 2010, ìåôÜ áðü ôç È. Ëåéôïõñãßá. Ç Ýêèåóç èá äéáñêÝóåé áðü 30 Ìáúïõ Ýùò 6 Éïõíßïõ 2010 êáé èá åßíáé áíïéêôÜ êáèçìåñéíÜ. 9.00-1.00 ôá ðñùéíÜ êáé 6.00-8.30 ôá áðïãåýìáôá Áðü ôïí Éåñü Íáü

ÃáñõöÜëëïõ ÅëÝíç -

Äéðëùìáôïý÷ïò Áóôñïëüãïò ÓõíåñãÜôçò ôçò Ëßôóáò ÐáôÝñáò

ÁéóèçìáôéêÜ - ÏéêïãåíåéáêÜ - ÏéêïíïìéêÜ áðáíôÞóåéò êáé ëýóåéò óå üðïéï ðñüâëçìá óáò áðáó÷ïëåß. Ðëçñ. ôçë. 6979 076410 ãéá ñáíôåâïý - Êáôåñßíç ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ:

Éóì. ÌáêñÞ, Ë. ÔæÝêçò, Ã.Ð. ÊáñáãéÜííçò

Ôï ÅÅÅÅÊ Êáôåñßíçò åõ÷áñéóôåß èåñìÜ ôçí ÉåñáôéêÞ Ó÷ïëÞ Äåýôåñçò Åõêáéñßáò (ÉÓÄÅ) Êáôåñßíçò ãéá ôçí êÜëõøç ôùí åîüäùí ôçò ìåôáêßíçóçò ìáèçôþí ìáò óôá ÊÝíôñá ÐåñéâáëëïíôéêÞò Åêðáßäåõóçò Áíáôïëéêïý Ïëýìðïõ óôéò 21/4 êáé Âåñôßóêïõ óôéò 28/5, óôá ðëáßóéá ôçò óõíåñãáóßáò ðïëéôéóôéêþí ðñïãñáììÜôùí ôùí äýï ó÷ïëåßùí. Åðßóçò åõ÷áñéóôåß ôï äéåõèõíôÞ ê. Áíôþíéï ÑÜëëç, ôï ðñïóùðéêü ôçò ó÷ïëÞò, ôïõò õðåýèõíïõò êáèçãçôÝò ôïõ ðïëéôéóôéêïý ðñïãñÜììáôïò ôçò ó÷ïëÞò «Ï åèåëïíôéóìüò óå äïìÝò ÁìÅÁ åßíáé ðïëéôéóìüò», êáèþò êáé üëïõò ôïõò åêðáéäåõüìåíïõò 2009-10 ãéá ôçí åõãåíéêÞ óõíåñãáóßá. Ç Äéåõèýíôñéá ôïõ ÅÅÅÅÊ Ìáñßá ×áëåðëÞ

ÔçëÝöùíá: 23510 33633 - 23510 46790-99

Åóùôåñéêïý ÅôÞóéá: 96 Åõñþ

FAX: 23510 20672

Åëá÷ßóôç: 20 Åõñþ

×åéñüãñáöá ðïõ äçìïóéåýïíôáé

Åîùôåñéêïý ÅôÞóéá: 220 äïë.

Þ ü÷é äåí åðéóôñÝöïíôáé

Ôñáðåæþí-Ïñãáíéóìþí 315 Åõñþ

email: Ol-bhma@otenet.gr

TV ðñüãñáììá

ÅÔ 3 08.15: ×Üíôé ÌÜíé: Ï ìáóôïñÜêïò 08.45: Ç êïõíåëïýðïëç 09.00: Ìßêé ÌÜïõò: Ðáßæù êáé ìáèáßíù. 09.30: Ïäüò Öôåñþí 10.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá. «Ï ëåöôÜò» 11.15: Óôá ìïíïðÜôéá ôùí Èåþí 12.00: ¸÷ïõìå êáé ëÝìå 14.00: ÅéäÞóåéò 14.30: ÏõñÜíéï ôüîï 15.00: ÖéíÝáò êáé ÖÝñìð 16.00: ×Üíá ÌïíôÜíá 16.30: Ôæüíáò 17.00: Áôßèáóá íéÜôá 18.00: Ôï Ìéíüñå ôçò ÁõãÞò 19.00: ÊëÞñùóç ëáúêïý ëá÷åßïõ 19.10: ÐáñÜâáóç 20.00: ÍôïêéìáíôÝñ 21.00: Ôá ìõóôéêÜ ôùí öõôþí 22.00: ÉñÜí ï ðüëåìïò ôùí åêáôü ÷ñüíùí 23.00: ÅéäÞóåéò 24.00: Åëëçíéêüò êéíçìáôïãñÜöïò «Ìéêñü Ýãêëçìá» 01.15: Åãêëçìá êáé Ýñåõíá

05.30: Õäñüãåéïò (Å) 06.00: ÊáëçìÝñá ìå ôïí Ãéþñãï ÁõôéÜ 10.30: Åäþ êáé ôþñá 12.00: Ðïëý ìðëÜ ìðëá 15.00: Ìåóçìåñéáíü express 17.45: Áðïãåõìáôéíü äåëôßï 17.30: Showbiz news. 18.45: ÓÞìåñá ìå ôïí ¢êç Ðáõëüðïõëï. 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 20.55: Auto Alter 21.00: Õäñüãåéïò 02.15: Auto Alter 02.15: ÎÝíç ôáéíßá «Ï Áëß Ôæé óôç ÂïõëÞ»

06.00: Ößëïé ãéá ðÜíôá 06.45: Êéíïýìåíá ó÷Ýäéá 07.45: ÐñùéíÞ ÌåëÝôç 10.15: Íçóôéêïß ðñÜêôïñåò 11.15: Êïñßíá ç áãñéüãáôá 12.30: ÅéäÞóåéò 13.30: Super star 16.30: ÅéäÞóåéò 16.45: Öþôçò- Ìáñßá Live 18.45: ÉáôñéêÝò õðïèÝóåéò 19.45: ÅéäÞóåéò 21.00: ÎÝíç ôáéíßá «Ôï äüëùìá» 23.15: ÎÝíç ôáéíßá. «ÔÜãêï êáé Êáò» 02.15: Supernatural 03.00: The dead zone 04.00: ÎÝíç ôáéíßá «ÏêôÜðïäá öñéêéÜ»

09.30: ÊáèçìåñéíÜ 11.00: ÁëçèéíÜ óåíÜñéá (Å) 12.00: ËçóìïíçìÝíåò öùíÝò 13.00: ÅéäÞóåéò 14.30: Ïé êüñåò ôïõ Ìáêëåïíô 15.30: Ôïëìç êáé ãïçôåßá 16.00: Ç ÷áñÜ ôçò æùãñáöéêÞò 17.00: ÅéäÞóåéò 17.55: ÁèëçôéêÝò åéäÞóåéò 18.05: ÅéäÞóåéò óôç íïçìáôéêÞ 18.15: Åêôç áßóèçóç 18.30: ÁñðáêôéêÜ 19.30: Åñãáæüìåíá æþá 20.00: Ðñïóôáôåýïíôáò ôç öýóç 21.00 Ìéá Üãñéá æùÞ 21.40: Äåëôßï êáéñïý 22.00: ÅéäÞóåéò 23.00: ÅëëÞíùí Äñþìåíá (Å) 23.30: ÎÝíç ôáéíßá. «ØáñÜäåò ãéá êëÜìáôá»

ÍÅÔ 06.15: Love bites 07.00: ÊáëçìÝñá ÅëëÜäá 10.00: 10 ìå 1 ìáæß 12.50: Ìå áãÜðç 13.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ-1 13.50: Áêñùò ïéêïãåíåéáêüí 14.45: Êùíóôáíôßíïõ êáé ÅëÝíçò 15.45: Ôï êáöÝ ôçò ×áñÜò 16.15: Áîßæåé íá ôï äåéò 17.20: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ-1 19.00: Love Bites 20.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ-1 21.00: ÅðáíÜëçøç åëëçíéêÞò óåéñÜò 22.00: Éáôñéêü áðüññçôï 23.00: ÑÜäéï áñâýëá 24.00: Criminal minds 01.15: ANT 1 news 01.10: Ï ðüëåìïò ôùí Üóôñùí 03.45: Ôçò áãÜðçò ìá÷áéñéÜ 04.00: Åñùôáò êëÝöôçò 04.45: ÔçëåìÜñêåôéíãê 04.20: Mobil Fun 04.30: Óïößá Ïñèç (Å)

06.00: ÁÝñéíåò óéùðÝò 07.00: Êïéíùíßá þñá ìÝãá 10.00: Ïìïñöïò êüóìïò ôï ðñùß 13.10: Ç æùÞ ôçò Üëëçò 14.00: ÅéäÞóåéò 15.00: ÌðïõêéÜ êáé óõ÷þñéï 16.00: Ӓ áãáðþ ì’ áãáðÜò 16.50: ÌáôéÝò óôá ãåãïíüôá 17.20: Äýï îÝíïé 18.10: Ç æùÞ ôçò Üëëçò 19.00: Ôá ìõóôéêÜ ôçò ÅäÝì 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 21.00: ÅðôÜ èáíÜóéìåò ðåèåñÝò 22.30: L.A.R.D. 23.30: Åñåõíá 00.30: Ôåëåõôáßá ãåãïíüôá 00.45: Ìïõóéêü áöéÝñùìá 02.00: Óêïñðéüò 03.00: Åíáò Ýñùôáò 04.00: ÔçëåìÜñêåôéíãê 04.30: ¼ëá ôá êáêÜ ôçò ìïßñáò ìïõ

06.00: Êïõò êïõò ôï ìåóçìÝñé 07.50: ÐÜíù óôçí þñá 10.00: ÊáöÝò ìå ôçí ÅëÝíç 13.00: ÅéäÞóåéò. 13.15: Êïõò êïõò ôï ìåóçìÝñé 16.00: ÄÝóôå ôïõò 17.00: ÅéäÞóåéò 17.05: ÄÝóôå ôïõò 18.00: Fatus olus 19.00: ÅéäÞóåéò. 20.00: ÊÜôé øÞíåôáé 21.00: Áë Ôóáíôßñé íéïõæ 23.00: Óðßôé áð’ ôçí áñ÷Þ 24.00: Sex and the city 00.45: Ïé éóôïñßåò ôïõ áóôõíüìïõ ÌðÝêá 02.15: 10ç åíôïëÞ 03.15: Ç êïõæßíá ôçò ìáìÜò 04.00: Åéêüíåò 05.00: ÔçëåáãïñÝò

06.00: ÐñùúíÞ åíçìÝñùóç 10.00: Óõìâáßíåé ôþñá. 12.00: ÅéäÞóåéò 13.00: ÌÝíïõìå ÅëëÜäá 15.00: ÅéäÞóåéò 16.00: Å÷åé ãïýóôï 17.00: ÅñáóôÝò ôçò ðåñéðÝôåéáò 18.00: ÅéäÞóåéò 19.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá. «¸íáò âëÜêáò êáé ìéóüò» 21.00: ÅéäÞóåéò 22.00: ÁíôáðïêñéôÝò 23.00: Press 01.15: History «Ôá öôåñÜ ôçò áãÜðçò»


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

TÑÉÔÇ 1 ÉÏÕÍÉÏÕ 2010

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÅÉÄÇÓÅÉÓ

31 ÌÁÉÏÕ, ÐÁÃÊÏÓÌÉÁ ÇÌÅÑÁ ÊÁÔÁ ÔÏÕ ÊÁÐÍÉÓÌÁÔÏÓ

Áðü 1ç Óåðôåìâñßïõ áðáãïñåýåôáé åê íÝïõ ôï êÜðíéóìá

ÓÔÇÍ ÐÉÅÑÉÁ, ÌÅ×ÑÉ ÔÉÓ 3 ÉÏÕÍÉÏÕ

Ôï 15ï ÓõíÝäñéï ÂáëêáíéêÞò ÅðéôñïðÞò ÓôñáôéùôéêÞò ÉáôñéêÞò

ÓÅ ÄÇÌÏÓÉÏÕÓ ×ÙÑÏÕÓ

ÁÑ×ÉÓÁÍ ×ÈÅÓ ÏÉ ÅÑÃÁÓÉÅÓ

Ãéá ôçí óõììüñöùóç ìå ôá ìÝôñá èá äïèåß ìåôáâáôéêÞ ðåñßïäïò ïêôþ ìçíþí óå êáæßíï êáé íõ÷ôåñéíÜ êÝíôñá ìå åìâáäüí Üíù ôùí 300 ô.ì.. Óôï äéÜóôçìá áõôü èá ãßíïíôáé áõóôçñïß Ýëåã÷ïé ãéá íá äéáðéóôùèåß åÜí ðñï÷ùñÜ ï äéá÷ùñéóìüò ôùí ÷þñùí óå êáðíéæüíôùí êáé ìç. Áðü 1çò Óåðôåìâñßïõ êáôáñãïýíôáé, åðßóçò, ôá êáðíéóôÞñéá óå üëïõò ôïõò ÷þñïõò åñãáóßáò êáé ïé êáðíßæïíôåò èá ðñÝðåé íá ðçãáßíïõí Ýîù áðü ôçí åßóïäï ôïõ êôéñßïõ Þ óôçí ôáñÜôóá. Ç êá Îåíïãéáííáêïðïýëïõ áíáêïßíùóå üôé èá áðáãïñåýåôáé êÜèå åßäïõò äéáöÞìéóç Þ ðñïþèçóç êáðíïý. Ôï ýøïò ôùí ðñïóôßìùí åßíáé õðü óõæÞôçóç ìå åìðëåêüìåíïõò öïñåßò, ùóôüóï äåí èá åîáéñåèïýí ïé ðáñáâÜôåò éäéïêôÞôåò êÝíôñùí Þ êáðíéóôÝò. Ï Ýëåã÷ïò ãéá ôçí ôÞñçóç ôùí äéáôÜîåùí ôïõ íüìïõ äßíåôáé óôçí áóôõíïìßá Þ óôï ëéìåíéêü áíÜëïãá ìå ÷þñïõò áñìïäéüôçôáò. Ôï óþìá ôùí åðéèåùñçôþí õãåßáò èá Ý÷åé åðéêïõñéêü ñüëï êáé áõôü ìüíï ãéá ÷þñïõò ðïõ áöïñïýí ôçí õãåßá. Õðåíèõìßæåôáé üôé ôï ìÝôñï åß÷å ôåèåß óå éó÷ý áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ ôïõ 2009 áëëÜ äåí åß÷å áðïäþóåé ôá áíáìåíüìåíá áöïý õðÞñ÷áí ðïëëÜ «ðáñÜèõñá». Óýìöùíá ìå ôá áðïôåëÝóìáôá ôïõ Åõñùâáñüìåôñïõ ïé ¸ëëçíåò ðáñáìÝíïõí ðñþôïé óôçí êáôáíÜëùóç êáðíïý óôçí Åõñþðç åíþ ôï «ðáèçôéêü» êÜðíéóìá «óêïôþíåé» êÜèå ÷ñüíï 600 óõìðáôñéþôåò ìáò. Óýìöùíá ìå óôáôéóôéêÜ óôïé÷åßá ôï êÜðíéóìá ðñïêáëåß: ôïí èÜíáôï 3,5 åêáôïììõñßùí áíèñþðùí êÜèå ÷ñüíï óå üëï ôïí êüóìï ôï 25% ôùí èáíÜôùí áðü êáñäéïðÜèåéá ôï 83% ôùí èáíÜôùí áðü ÷ñüíéá âñïã÷ßôéäá êáé åìöýóçìá ôï 90% ôùí ðåñéöåñåéáêþí áããåéáêþí íüóùí ðïõ óõ÷íÜ ïäçãïýí óå áêñùôçñéáóìü ôï 82% ôùí èáíÜôùí áðü êáñêßíï ôïõ ðíåýìïíá Óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ôïõ Åëëçíéêïý Éäñýìáôïò Êáñäéïëïãßáò, ôçò ÁíôéêáðíéóôéêÞò êáé ÁíôéêáñêéíéêÞò Åôáéñßáò: Ç ÅëëÜäá åßíáé ìßá áðü ôéò ðñþôåò ÷þñåò óôçí Åõñþðç óå êáôáíÜëùóç ôóéãÜñùí, ìå ôïõò Üíäñåò íá ðñïçãïýíôáé ìå 47,4% Ýíáíôé 39,6% ôùí ãõíáéêþí. Ôï 33% ôùí åöÞâùí, çëéêßáò 12 Ýùò 18 åôþí, Ý÷ïõí äïêéìÜóåé ôóéãÜñï êáé ôï 10% äçëþíïõí êáðíéóôÝò.

Óôçí Ðéåñßá äéåîÜãåôáé áõôÝò ôéò çìÝñåò ôï 15ï ÓõíÝäñéï ôçò ÂáëêáíéêÞò ÅðéôñïðÞò ÓôñáôéùôéêÞò Ó÷ïëÞò. Ïé åñãáóßåò ôïõ óõíåäñßïõ îåêßíçóáí ÷èåò ôï ðñùß óôï êôßñéï ôïõ ÄéåèíÝò Éäñýìáôïò Ìíçìåßïõ ÌåãÜëïõ ÁëåîÜíäñïõ. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åêäÞëùóçò ÷áéñåôéóìïýò áðçýèõíáí ïé óôñáôéùôéêïß áîéùìáôïý÷ïé êáé éáôñïß, åêðñüóùðïé ôçò ÅëëÜäïò êáèþò êáé ôùí ÷ùñþí ðïõ óõììåôÝ÷ïõí óôï óõíÝäñéï: ôçò Áëâáíßáò, ôçò Âïõëãáñßáò, ôçò Ñïõìáíßáò, ôçò Óåñâßáò êáé ôçò Ôïõñêßáò. ×áéñåôéóìü óôï óõíÝäñéï áðçýèõíå ï ÁíôéíïìÜñ÷çò ÄçìÞôñçò ×ñéóôïãéÜííçò êáé ï ÄÞìáñ÷ïò Ëéôï÷þñïõ êáé Áíôéðñüåäñïò ôïõ Äéåèíïýò Éäñýìáôïò Ìíçìåßïõ Ìåã. ÁëåîÜíäñïõ ÓÜêçò ÔóéöïäÞìïò ï ïðïßïò êáëùóüñéóå ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò óôçí Ðéåñßá. Ïé åêðñüóùðïé ôïõ ÁëåîÜíäñåéïõ Éäñýìáôïò ðñïóÝöåñáí óôïõò åðéêåöáëÞò ôùí îÝíùí áðïóôïëþí áíáìíçóôéêÜ äþñá åíþ óôï ôÝëïò ôçò åêäÞëùóçò ïé óõììåôÝ÷ïíôåò ðáñáêïëïýèçóáí ìßá ôáéíßá ìéêñïý ìÞêïõò êáé ÷ïñåõôéêü ðñüãñáììá áðü ôçí Åóôßá Ðéåñßäùí Ìïõóþí. ÔÏ ÈÅÌÁ ÔÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ Óçìåéþíåôáé üôé ôï èÝìá ôïõ 15ïõ Óõíåäñßïõ ôçò ÂáëêáíéêÞò

Ïé êáðíéóôÝò óôç ÷þñá ìáò áõîÞèçêáí êáôÜ 10% áðü ôï 1996. Ôï ßäéï, üìùò, óõíÝâç êáé ìå ôïõò èáíÜôïõò ìå êáñêßíï ôïõ ðíåýìïíá, ðïõ îåðåñíïýí ðëÝïí ôïõò 6.000 åôçóßùò. Áêüìç êáé áðü ôçí çëéêßá ôùí 10 åôþí, ïé ¸ëëçíåò äïêéìÜæïõí ôï ôóéãÜñï. ÌÝ÷ñé ôá 14, ó÷åäüí ïé ìéóïß Ýöçâïé Ý÷ïõí äïêéìÜóåé ôóéãÜñï, åíþ óôá 18 ï Ýíáò óôïõò äýï ìáèçôÝò Ý÷åé ãßíåé óõóôçìáôéêüò êáðíéóôÞò. Ìüëéò ôï 3% ôùí ìáèçôþí ôïõ ãõìíáóßïõ êáé ôï 11% ôùí ìáèçôþí ôïõ ëõêåßïõ êáôáöÝñíïõí íá óôáìáôÞóïõí ôï êÜðíéóìá ìåôÜ áðü óõóôçìáôéêÞ ÷ñÞóç. ÁõîÜíïíôáé üëï êáé ðåñéóóüôåñï ïé íÝåò ãõíáßêåò êáðíßóôñéåò, áëëÜ êáé üóåò äåí óõììïñöþíïíôáé óå åõáßóèçôåò ðåñéüäïõò, üðùò áõôÝò ôçò åãêõìïóýíçò êáé ôïõ èçëáóìïý. Äåí åßíáé ôõ÷áßï, åîçãïýí ïé åðéóôÞìïíåò, üôé ç ðéèáíüôçôá ãéá Ýìöñáãìá ôïõ ìõïêáñäßïõ áõîÞèçêå êáôÜ 50% ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá óôéò ãõíáßêåò óå ó÷Ýóç ìå ôïõò Üíäñåò.

ÓÕËËÏÃÏÓ ÌÉÊÑÁÓÉÁÔÙÍ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Ï Óýëëïãüò ìáò ïñãáíþíåé ïêôáÞìåñç åêäñïìÞ óôá ÐáñÜëéá ôçò ÌéêñÜò Áóßáò (ÔóáíÜêáëå, Ôñïßá, Óìýñíç, Áúâáëß, ÉåñÜðïëç (Ðáìïýêáëå), Ðñïýóá, Êùíóôáíôéíïýðïëç). Ç åêäñïìÞ èá ðñáãìáôïðïéçèåß óôéò 19-26 Éïõíßïõ 2010. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò êáé äçëþóåéò óõììåôï÷Þò, êáèþò êáé ôï ðñüãñáììá ôçò åêäñïìÞò, óôá ìÝëç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ, óôï ôçëÝöùíï ôïõ Óõëëüãïõ 23510-28674 Þ óôá ãñáöåßá óôï Ðíåõìáôéêü ÊÝíôñï Ìéêñáóéáôþí Ðéåñßáò êáèçìåñéíÜ ôï ðñùß 9-2 êáé ôï áðüãåõìá 5-8 åêôüò ÓáââÜôïõ êáé ÊõñéáêÞò. Áðü ôï Ãñáöåßï ôýðïõ ôïõ Óõëëüãïõ.

Ð

ÁÐÁÍÔÇÓÇ ÓÅ ÅÑÙÔÇÓÇ ÔÇÓ ÂÏÕËÅÕÔÏÕ Ì. ÌÉ×ÏÕ

Á

ðÜíôçóç ôçò Õðïõñãïý ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáò Êáôåñßíáò ÌðáôæåëÞ óôçí åñþôçóç ôçò Âïõëåõôïý Ðéåñßáò êáò Ìáñßá Ìß÷ïõ ãéá ôçí åíßó÷õóç êåñáóïðáñáãùãþí Íïìïý Ðéåñßáò ëüãù áêáñðßáò»

Åëåýèåñï ÂÞìá ÅðéôñïðÞò ÓôñáôéùôéêÞò ÉáôñéêÞò ðïõ èá äéáñêÝóåé Ýùò ôéò 3 Éïõíßïõ 2010 åßíáé ç «ÓôñáôéùôéêÞ ÐñïëçðôéêÞ ÉáôñéêÞ», åíþ óôï ðåñéèþñéï ôïõ óõíåäñßïõ èá ðñáãìáôïðïéçèïýí «ÓôñïããõëÜ ÔñáðÝæéá» ìå èÝìáôá óõæÞôçóçò ðïõ èá áöïñïýí óôéò íÝåò ôÜóåéò óôçí áåñïðïñéêÞ êáé êáôáäõôéêÞ éáôñéêÞ, óôçí ðñüëçøç ôùí øõ÷éêþí äéáôáñá÷þí óôéò Ýíïðëåò äõíÜìåéò, óôçí ðïëéôéêÞ ðïõ áêïëïõèåßôáé ãéá ôçí ðñüëçøç ëïéìùäþí íïóçìÜôùí êáé óôï ñüëï ôçò óôñáôéùôéêÞò éáôñéêÞò óôçí áíôéìåôþðéóç ìáæéêþí êáôáóôñïöþí. Ôï ÄéåèíÝò ºäñõìá Ìíçìåßïõ Ìåã. ÁëåîÜíäñïõ èá öéëïîåíÞóåé åðßóçò ôçí ôåëåôÞ ëÞîçò ôùí åñãáóéþí ôïõ óõíåäñßïõ ôçí ÐÝìðôç 3 Éïõíßïõ 2010 åíþ ïé êýñéåò åñãáóßåò ôïõ óõíåäñßïõ èá ðñáãìáôïðïéçèïýí óôï îåíïäï÷åßï Dion Palace. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ óõíåäñßïõ ïé óõììåôÝ÷ïíôåò èá Ý÷ïõí ôçí åõêáéñßá íá åðéóêåöèïýí ôá éóôïñéêÜ êáé áñ÷áéïëïãéêÜ ìíçìåßá ôçò Ðéåñßáò

êáé ôçò Ìáêåäïíßáò. Óôï óõíÝäñéï óõììåôÝ÷ïõí 196 áîéùìáôéêïß õãåéïíïìéêïý áðü ôá êñÜôç – ìÝëç ôçò ÂÅÓÉ, ôçí Áëâáíßá, ï óôñáôéùôéêüò áêüëïõèïò ôçò ÐÃÄÌ êáé ï ÄéåõèõíôÞò Õãåéïíïìéêïý ôïõ ÃÅÅÈÁ ôïõ Ìáõñïâïýíéïõ. Ç ÂáëêáíéêÞ ÅðéôñïðÞ ÓôñáôéùôéêÞò ÉáôñéêÞò éäñýèçêå ôï 1995 áðü ôçí ÅëëÜäá, ôç Âïõëãáñßá, ôç Ñïõìáíßá êáé ôçí Ôïõñêßá ìå óêïðü ôçí áíôáëëáãÞ áðüøåùí ìåôáîý ôùí ÷ùñþí ìåëþí óå èÝìáôá ðñïëçðôéêÞò éáôñéêÞò, åðåßãïõóáò ÷åéñïõñãéêÞò ðïëÝìïõ, ñáäéïëïãéêïý – âéïëïãéêïý – ÷çìéêïý ðïëÝìïõ, øõ÷éêÞò õãåßáò, ìáæéêþí áðùëåéþí õãåßáò êáé êáôáäõôéêÞò éáôñéêÞò. ÐÝñá áðü áõôü åðéäéþêåôáé ç óýóöéãîç ôùí ó÷Ýóåùí êáé áíÜðôõîç öéëéêþí äåóìþí ìåôáîý ôùí ÷ùñþí ìåëþí. Ôï 2008 åéó÷þñçóå êáé ç Óåñâßá, åíþ åßíáé õðü Ýíôáîç êáé ç Áëâáíßá.

ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí åñãáæïìÝíùí óôï ØÍÐÏ

Óýìöùíá ìå ôá ôåëåõôáßá óôïé÷åßá ôçò ÅëëçíéêÞò ÁíôéêáñêéíéêÞò Åôáéñåßá:

Ç Õðïõñãüò Ãåùñãßáò ãéá ôïõò êåñáóïðáñáãùãïýò ôçò Ðéåñßáò

Áðáíôþíôáò óôçí åñþôçóç ðïõ êáôÝèåóå ç ÂïõëåõôÞò ÐÁÓÏÊ Ðéåñßáò êá Ìáñßá Ìß÷ïõ óôéò 7 ÌáÀïõ 2010 áíáöïñéêÜ ìå ôçí åíßó÷õóç ôùí êåñáóïðáñáãùãþí ôïõ Íïìïý Ðéåñßáò ôï Õðïõñãåßï ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Ôñïößìùí åðéóçìáßíåé ôá åîÞò. Ïé æçìéÝò áðü áêáñðßá (ìåéùìÝíç êáñðüäåóç- áíèïöïñßá ê.ë.ð.) äåí êáëýðôïíôáé áóöáëéóôéêÜ áðü ôïí ÅË.ÃÁ. êáé äåí áðïæçìéþíïíôáé , óýìöùíá ìå ôïí Êáíïíéóìü ÁóöÜëéóçò ÖõôéêÞò ÐáñáãùãÞò, äéüôé ïöåßëïíôáé óå ìç êáëõðôüìåíï áóöáëéóôéêÜ æçìéïãüíï áßôéï. Åðéóçìáßíåôáé üôé ôá èÝìáôá áêáñðßáò êáé ãåíéêÜ ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ áíôéìåôùðßæïõí ïé ðáñáãùãïß ãéá ïðïéïäÞðïôå ëüãï, èá áíôéìåôùðéóôïýí ìå äéáöÜíåéá êáé õðåõèõíüôçôá ìÝóù ôùí Êñáôéêþí Åíéó÷ýóåùí ðïõ åßíáé óõìâáôÝò ìå ôï Êïéíïôéêü äßêáéï (ÐÓÅÁ), ìåôÜ áðü Ýãêñéóç ôçò Å.Å. Ìå ôç äéáäéêáóßá áõôÞ ç ïðïßá áíáâáèìßæåôáé, åßíáé åöéêôü óôï Üìåóï ìÝëëïí íá áíôéìåôùðéóôïýí áõôÜ ôá ðñïâëÞìáôá. Ç ÕÐÏÕÑÃÏÓ Ê. ÌÐÁÔÆÅËÇ

Ó

å áíáêïéíþóåéò áõóôçñþí ìÝôñùí ãéá ôçí áðáãüñåõóç ôïõ êáðíßóìáôïò ðñï÷þñçóå ç õðïõñãüò Õãåßáò Ìáñéëßæá Îåíïãéáííáêïðïýëïõ, ìå áöïñìÞ ôçí 31ç ÌáÀïõ Ðáãêüóìéá ÇìÝñá êáôÜ ôïõ Êáðíßóìáôïò. Áðü 1ç Óåðôåìâñßïõ áðáãïñåýåôáé ÷ùñßò åîáßñåóç ôï êÜðíéóìá óå üëïõò ôïõò äçìüóéïõò ÷þñïõò, ôïõò åñãáóéáêïýò, êáöÝ, ìðáñ ê.ëð.

3

ÁÍÔÉÐÁÑÁÈÅÓÅÉÓ ÃÉÁ ÐÑÏÇÃÇÈÅÉÓÅÓ ÊÁÔÁÃÃÅËÉÅÓ

ñáãìáôïðïéÞèçêå ÷èåò ôï áðüãåõìá óôï Åñãáôéêü ÊÝíôñï Êáôåñßíçò ç ãåíéêÞ óõíÝëåõóç ôùí õðáëëÞëùí åñãáæïìÝíùí óôï Ø.Í.Ð.Ï. , ç ïðïßá áðü ãåíéêÞ óõíÝëåõóç áðü ãåíéêÞ ìåôáôñÜðçêå óå åíçìåñùôéêÞ ëüãù Ýëëåéøçò áðáñôßáò. ÐáñáâñÝèçêáí ï äéïéêçôÞò êáé ï õðïäéïéêçôÞò êáé áíôáëëÜ÷èçêáí áðüøåéò ãéá ôéò ôåëåõôáßåò êáôáããåëßåò ôïõ ê. ÊïóìáäÜêç êáôÜ ôùí åñãáæïìÝíùí. Äåí õðÞñîå óýíèåóç áðüøåùí, áíôßèåôá õðÞñ÷å Ýíôáóç êáé áíôéðáñáèÝóåéò áëëÜ óáí ôåëéêü óõìðÝñáóìá ðñïÝêõøå ç ðñüèåóç ôçò äéïßêçóçò íá âñåé ëýóç ìå ôïõò åñãáæïìÝíïõò ìå ôï èÝìá ðïõ ðñïÝêõøå.

Ìéëþíôáò ï ðñüåäñïò ôùí åñãáæïìÝíùí ê. ÌðáóôñïãéÜííçò áíáöÝñèçêå ãéá ìéá áêüìç öïñÜ óôï æÞôçìá ôçí êáôáããåëéþí ôïõ ê. ÊïóìáäÜêç ãéá ðëáóìáôéêÝò õðåñùñßåò êáé ãéá ôï ëÜäé êáé ôï øùìß, áëëÜ êáé óôç öñÜóç ôïõ íá åðéóôñáöïýí ôá "êëåììÝíá" êáé óôçí áíôßäñáóç ðïõ ðñïêëÞèçêå åî áõôïý ôïõ ãåãïíüôïò óå üëïõò ôïõò õðáëëÞëïõò, ïé ïðïßïé ôüíéóáí üôé äåí äÝ÷ïíôáé áðü êáíÝíáí íá ôïõò áðïêáëåß êëÝöôåò. ËáìâÜíïíôáò ôï ëüãï ï äéïéêçôÞò óå ýöïò óõìâéâáóôéêü, êáèþò êáé ï áíáðëçñùôÞò äéïéêçôÞò ê. ÔæÞêáò áíáöÝñèçêáí áìöüôåñïé, ñß÷íïíôáò óõìâéâáóôéêÝò ãÝöõñåò ðñïò ôïõò åñãáæüìåíïõò üôé ðñüèåóç ôçò ãåíéêüôåñçò ðïëéôéêÞò ôçò êõâÝñíçóçò åßíáé íá åöáñìüæåôáé ï íüìïò êáé ï êáíïíéóìüò ãéá ôïí ðåñéïñéóìü ôçò ïðïéáóäÞðïôå óðáôÜëçò êáé üôé ï ê. ÊïóìáäÜêçò êáìéÜ ðñüèåóç äåí åß÷å íá áðïêáëÝóåé êÜðïéïí õðÜëëçëï ùò êëÝöôç êáé üôé áðü åäþ êáé ðÝñá ðñÝðåé íá îå÷áóôåß üôé åéðþèçêå êáé ðñïêÜëåóå ðáñåîçãÞóåéò êáé íá õðÜñîåé óõìâéâáóìüò êáé óõíåñãáóßá ìå üëïõò. Ï íÝïò äéïéêçôÞò åßðå åðßóçò üôé èá ðåñéêïðåß êáôÜ 10% ï ðñïûðïëïãéóìüò ôïõ ØÍÐÏ. Á.Ë.

ÍáæéóôéêÞ åðßèåóç ôïõ ÉóñáÞë óôçí íçïðïìðÞ ôçò Åëåõèåñßáò ÏñãéóìÝíç ç êïéíÞ ãíþìç åíçìåñþèçêå ãéá ôçí áðüâáóç êáé êáôÜëçøç áðü Éóñáçëéíïýò êïìÜíôïò ôùí Ýîé ðëïßùí ôçò åéñÞíçò ðïõ ìåôÝöåñáí áíèñùðéóôéêÞ âïÞèåéá óôçí ðïëýðáèç ÃÜæá. ÁíÜìåóÜ ôïõò êáé äýï åëëçíéêÜ ðëïßá « Ç Åëåýèåñç Ìåóüãåéïò» êáé ç «Óåíäüíç». Éäéáßôåñá êôõðÞèçêå ìå ìåãÜëåò áðþëåéåò ôï Ôïýñêéêï ðëïßï ðïõ ðñïðïñåýïíôáí ìå ôï üíïìá «ÌÜñìáñá». Ïé íåêñïß îåðåñíïýí ôïõò 20 êáé ïé ôñáõìáôßåò åßíáé ðÜíù áðü 60 áëëÜ ßóùò êáé åêáôïíôÜäåò. Ï äçìïóéïãñÜöïò ôïõ ÁÍÔ1 óôçí ðñùúíÞ æþíç Ãéþñãïò ÐáðáäÜêçò ÷áñáêôÞñéóå ìå ðáññçóßá ôçí åðßèåóç «áðáñÜäåêôç» êáé «÷õäáßá». Áíôßèåôá ïé äçìïóéïãñÜöïé ôçò êñáôéêÞò ôçëåüñáóçò êñÜôçóáí êÜðïéåò áðïóôÜóåéò ðåñéìÝíïíôáò ßóùò ôçí åðßóçìç êõâåñíçôéêÞ èÝóç. ¼ðùò áíÝöåñå ï âïõëåõôÞò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ÊïõñÜêçò ç Êýðñïò åìðüäéóå ôïõò âïõëåõôÝò êáé ôïõò ÃåñïõóéáóôÝò ðïõ ðåñßìåíáí íá áðïðëåýóïõí êáé íá óõììåôÜó÷ïõí óôçí åéñçíåõôéêÞ ðñïóðÜèåéá. Ãéáôß Üñáãå; Ç Ôïõñêßá áíôÝäñáóå Ýíôïíá áíáêáëþíôáò ôïí ðñåóâåõôÞ ôçò. Ç ÅëëçíéêÞ ÊõâÝñíçóç äéÝêïøå ôçí êïéíÞ áåñïðïñéêÞ Üóêçóç ìå ôï ÉóñáÞë ìå ôï üíïìá «ÌÉÍÙÁÓ» . Åðßóçò áíÝâáëå ôçí ðñïãñáììáôéóìÝíç åðßóêåøç ôïõ åêðñïóþðïõ ôïõ Éóñáçëéíïý óôñáôéùôéêïý åðéôåëåßïõ ðïõ èá Ýñ÷ïíôáí óôçí ÁèÞíá ìå äéáâïõëåýóåéò. (Ãéáôß Üñáãå;) Ý÷ïõìå äéáäéêáóßåò ìõóôéêÞò äéðëùìáôßáò; Ôï 1821 óôç ÑùóïôïõñêéêÞ êñßóç åß÷áìå áíÜêëçóç ðñåóâåõôþí. ÓÞìåñá ôé Ý÷ïõìå; Ïóöõïêáìøßá; Åßíáé äõíáôüí íá æçôÜìå ìüíï ôçí åîáóöÜëéóç ôçò áóöÜëåéáò ôùí ÅëëÞíùí õðçêüùí óôá ðëïßá; Ïé õðüëïéðïé áêôéâéóôÝò; Ç ÉóñáçëéíÞ áðüâáóç ãéá äïëïöïíéêÞ åðßèåóç ðñÝðåé íá êáôáäéêáóôåß óèåíáñÜ áðü üëç ôçí áíèñùðüôçôá. Êáé ôï ÉóñáÞë íá õðïóôåß ôéò óõíÝðåéåò ôùí âÜñâáñùí ðñÜîåþí ôïõ. Óõìåùíßäïõ ÁãÜðç Öéëüëïãïò

Ìïéñáßá âüëôá ãéá Ýíáí 27÷ñïíï ðïäçëÜôç Ï ïäçãüò ôïõ áõôïêéíÞôïõ åãêáôÝëåéøå ôï èýìá, áëëÜ óõíåëÞöèç ëßãï áñãüôåñá áðü ôçí Áóôõíïìßá Ç âüëôá ìå ðïäÞëáôï ìÝ÷ñé ôçí Ðáñáëßá óôÜèçêå ìïéñáßá ãéá Ýíáí 27÷ñïíï áðü ôçí Êáôåñßíç, êáèþò âñÞêå ôñáãéêü èÜíáôï üôáí ðáñáóýñèçêå áðü äéåñ÷üìåíï áõôïêßíçôï. Ðñï÷èÝò ëßãï ðñéí ôéò 10 ôï âñÜäõ óôçí Ðåñßóôáóç, óôç âïçèçôéêÞ ïäü ðñïò Ðáñáëßá, ôï É× áõôïêßíçôï ðïõ ïäçãïýóå 24÷ñïíïò óõãêñïýóôçêå ìåôùðéêÜ ìå ôïí Üôõ÷ï 27÷ñïíï ðïõ ïäçãïýóå ðïäÞëáôï, ìå áðïôÝëåóìá íá âñåé ôñáãéêü èÜíáôï ï ðïäçëÜôçò. Ï íåáñüò ïäçãüò ôïõ áõôïêéíÞôïõ, ðïõ äåí åß÷å äßðëùìá ïäÞãçóçò êáé áóöÜëåéá áõôïêéíÞôïõ, åãêáôÝëåéøå ôï èýìá áëëÜ óõíåëÞöèç ëßãï áñãüôåñá, óå áðüóôáóç ðÝíôå ÷éëéïìÝôñùí áðü ôï óçìåßï ôçò óýãêñïõóçò, áðü áóôõíïìéêïýò ôçò ÁóôõíïìéêÞò Äéåýèõíóçò Ðéåñßáò. Ï 27÷ñïíïò ðïäçëÜôçò ìåôáöÝñèçêå ìå áóèåíïöüñï óôï Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Êáôåñßíçò, üðïõ äéáðéóôþèçêå ï èÜíáôüò ôïõ. ¸ñåõíá ãéá ôá áêñéâÞ áßôéá ôïõ äõóôõ÷Þìáôïò äéåíåñãåß ç ôñï÷áßá. ÌÝóá óå èñÞíï êáé óðáñáãìü ïäÞãçóáí ôï íåáñü ÷èåò áðüãåõìá óôçí ôåëåõôáßá ôïõ êáôïéêßá ç ïéêïãÝíåéÜ ôïõ, óõããåíåßò êáé ößëïé. Áîßæåé íá óçìåéùèåß üôé ç ïéêïãÝíåéá ðñüóöáôá Ý÷åé îáíáêôõðçèåß áðü ôç ìïßñá.


"

ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÐÁÍÅËËÇÍÉÅÓ

Ôñßôç

ÅÎÅÔÁÓÅÉÓ

1 Éïõíßïõ 2010

2010

Ïé áðáíôÞóåéò ôùí èåìÜôùí åßíáé ìßá ðñïóöïñÜ ôùí Öñïíôéóôçñßùí

ÄÉÁÃÙÍÉÏÓ ËÏÃÏÓ & ÐÑÁÎÇ ÌÅÈÏÄÉÊÏ-ÌÅÔÁÉ×ÌÉÏ

Åëåýèåñï ÂÞìá ÓõíÝ÷åéá áðü ôï ðñïçãïýìåíï Áðåñãßá ÷ùñßò ðåñéöñïýñçóç ,üðëï ÷ùñßò óöáßñåò. Åßíáé öáíåñü üôé ãéá íá åßíáé áðïôåëåóìáôéêü ôï üðëï ôçò áðåñãßáò êáé íá áíáãêáóôåß ï êåöáëáéïêñÜôçò íá éêáíïðïéÞóåé ôá áéôÞìáôá ôùí áðåñãþí ðñÝðåé íá óôáìáôÞóåé ç ëåéôïõñãßá ôçò ðáñáãùãéêÞò ìïíÜäáò(ð.÷. åñãïóôáóßïõ).Áí ,ãéá ðáñÜäåéãìá, áðü ôïõò 100 åñãÜôåò äïõëÝøïõí ïé 49 áðåñãïóðÜóôåò êáé êáëõöèïýí êáé ïé õðüëïéðåò èÝóåéò ìå íåïðñïóëáìâáíüìåíïõò –ðáëéÜ ôÝ÷íç ôçò åñãïäïóßáò-ç áðåñãßá äåí èá Ý÷åé áðïôÝëåóìá. Ãéá ôï ëüãï áõôü ôï åñãáôéêü êßíçìá áðü ôç ãÝííçóç ôïõ ìÝ÷ñé óÞìåñá ÷ñçóéìïðïéåß ôï üðëï ôçò ðåñéöñïýñçóçò ôçò áðåñãßáò. Åìðïäßæåé äçëáäÞ ôïõò áðåñãïóðÜóôåò-ðïõ åßíáé óõíÞèùò åñãáæüìåíïé ìå ìåéùìÝíç óõíäéêáëéóôéêÞ åìðåéñßá êáé ôáîéêÞ óõíåßäçóç-íá ðñïóÝëèïõí óôç äïõëåéÜ, ôïõò óôåñåß äçëáäÞ ðñïóùñéíÜ ôï äéêáßùìá óôçí åñãáóßá (ðïõ ïõóéáóôéêÜ åßíáé äéêáßùìá óôçí áðåñãïóðáóßá êáé ôï ïðïßï Ýñ÷åôáé óå åõèåßá óýãêñïõóç êáé áêõñþíåé ôï äéêáßùìá óôçí áðåñãßá).Ç óôÝñçóç ôïõ äéêáéþìáôïò äåí ãßíåôáé ìå ìüíéìï êáé äéáñêÞ ôñüðï -üðùò ôï êÜíåé ç êåöáëáéïêñáôßá ìå ôéò áðïëýóåéò êáé ôçí áíåñãßá-áëëÜ ìÝ÷ñéò üôïõ åðéôý÷ïõí ïé áðåñãïß ôçí éêáíïðïßçóç ôùí áéôçìÜôùí ôïõò ãéá ôï óõìöÝñïí üëùí, ìáæß êáé áõôþí ôùí áðåñãïóðáóôþí. «Åðéóôñáôåýïíôáé» äçëáäÞ ïé áðåñãïóðÜóôåò ,üðùò ôïí êáéñü ôïõ ðïëÝìïõ(êáé åäþ Ý÷ïõìå ôáîéêü ðüëåìï) ãéá íá äïèåß íéêçöüñá ï áãþíáò. Åßíáé ãíùóôü äå üôé êáôÜ ôçí åðéóôñÜôåõóç õðÜñ÷åé êáé ôï óôïé÷åßï ôïõ êáôáíáãêáóìïý. Óå ðåñßïäï ìÜëéóôá ðïëÝìïõ ó÷åäüí êáíåßò äåí âãáßíåé íá õðåñáóðßóåé-áêüìç êáé áí ðñüêåéôáé ãéá Üäéêï ðüëåìï-ôçí Üóêçóç ôïõ äéêáéþìáôïò ôïõ ëéðïôÜêôç íá ìçí ðïëåìÞóåé. Ãéá ôï ëüãï áõôü êáé åðéâÜëëåôáé ç «åó÷Üôç ôùí ðïéíþí». Åßíáé öáíåñü üôé óôçí ðåñßðôùóç ìáò Ý÷ïõìå ôç óýãêñïõóç äõï äéêáéùìÜôùí, áõôïý ôçò áðåñãßáò êáé áõôïý ôçò åñãáóßáò –áðåñãïóðáóßáò. Ç Üóêçóç ôïõ åíüò áêõñþíåé ôçí Üóêçóç ôïõ Üëëïõ. Ìðïñïýí íá áóêçèïýí êáé ôá äõï ôáõôü÷ñïíá; ¼÷é. Ðùò èá ëõèåß ôï ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÊÅÍÔÑÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ ÃÅÍÉÊÇ Ä/ÍÓÇ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÁÓÙÍ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Áíáêïéíþíïõìå üôé ìå ôçí õð’ áñßèì. 508/3-5-2010 ðñÜîç ìáò, ðïõ óôåßëáìå ãéá Ýêèåóç óôï ÄÞìï Ðýäíáò ôïõ Í. Ðéåñßáò ÷áñáêôçñßóôçêå, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 14 ôïõ Í. 998/79, «Ðåñß ðñïóôáóßáò Äáóþí êëð», ìåôÜ áðü áßôçóç ôïõ Êïñõôóá Ëåùíßäá ôïõ Áèáíáóßïõ, ùò «ìç ÄáóéêÞ» Ýêôáóç åìâáäïý Å1=12.940,00 ô.ì. ðïõ áðåéêïíßæåôáé ìå óôïé÷åßá Å1=Á1Á2-Á3-Á17-Á16-Á15-Á14-Á13-Á12-Á11-Á10-Á8-Á9-Á1 êáé ùò «ÄÜóïò» Ýêôáóç åìâáäïý Å2=3.850,00 ô.ì. ðïõ áðåéêïíßæåôáé ìå óôïé÷åßá Å2=Á3-Á4-Á5-Á6-Á7-Á8-Á10-Á11Á12-Á13-Á14-Á15-Á16-Á17-Á3 óôç èÝóç «Áãñüêôçìá ÓöåíäÜìçò» ðåñéï÷Þò Äçì. Äéáìåñßóìáôïò ÓöåíäÜìçò, ôïõ ÄÞìïõ Ðýäíáò Í. Ðéåñßáò. Êáôåñßíç 3-5-2010 Ï Áí. ÐñïúóôÜìåíïò ôçò Ä/íóçò Äáóþí Öùôßïõ Öþôéïò

ÁÐÅÑÃÏÉ, ÁÐÅÑÃÏÓÐÁÓÔÅÓ ÊÁÉ ÊÁÐÉÔÁËÉÓÔÉÊÇ ÊÑÉÓÇ (Ïé áðåñãßåò ðëÞôôïõí ôçí «åèíéêÞ» ïéêïíïìßá ç ôïí êáðéôáëéóìü;)

Í.ÓáëðéóôÞò ðñüâëçìá; Ç ëýóç ôïõ åßíáé æÞôçìá ôáîéêÞò ðñïóÝããéóçò êáé óõó÷åôéóìïý äõíÜìåùí áíÜìåóá óôéò äõï ðëåõñÝò, äçëáäÞ áðü ôç ìéá ìåñéÜ ôùí åñãáæïìÝíùí- áðåñãþí êáé áðü ôçí Üëëç ôïõ êåöáëáéïêñÜôç ìå ôïõò áðåñãïóðÜóôåò. Óôïé÷åßï ôçò äýíáìçò ôùí áðåñãþí åßíáé êáé ôï ìÝãåèïò ôïõ äéêáéþìáôïò ôïõò óôçí áðåñãßá. Óôçí áíôéðáñÜèåóç áõôÞ, ôï äéêáßùìá óôçí áðåñãßá õðåñéó÷ýåé áðü áõôü óôçí åñãáóßá óå ðåñßïäï áðåñãßáò, äçëáäÞ óôçí áðåñãïóðáóßá. Êáé õðåñéó÷ýåé ãéáôß åßíáé èåìåëéáêü êáé ü÷é äåõôåñåýïí ãéá ôïõò ðáñáêÜôù ëüãïõò: 1) Ïé åñãáæüìåíïé åßíáé åî ïñéóìïý ôï áäýíáìï ìÝñïò, ï êåöáëáéïêñÜôçò ôï éó÷õñüôåñï. Ïé åñãáæüìåíïé äåí Ý÷ïõí ðáñÜ ôçí åñãáôéêÞ ôïõò äýíáìç, ï êåöáëáéïêñÜôçò ôïí ðëïýôï êáé üëïõò ôïõò éäåïëïãéêïýò êáé êáôáíáãêáóôéêïýò ìç÷áíéóìïýò . 2) Ïé åñãáæüìåíïé, áðåñãþíôáò ,óôåñïýíôáé ôï ÷ñçìáôéêü éóïäýíáìï åíüò ìÝñïõò ôçò åñãáôéêÞò äýíáìçò ðïõ îüäåøáí ãéá íá áíáðáñá÷èïýí ,ü÷é ùò Üíèñùðïé ìå áíÜãêåò êáé äéêáéþìáôá ,áëëÜ ìüíï ùò åñãáëåßá ìåôáöïñÜò ôïõ ðëïýôïõ ðïõ ðáñÜãïõí óôïí êåöáëáéïêñÜôç. Ãéá íá öôÜóïõí óôï óçìåßï áõôü óçìáßíåé ðùò áõôü ðïõ äéáêõâåýåôáé êáé êéíäõíåýåé åßíáé ç ßäéá ç ýðáñîç ôïõò, äçëáäÞ Ýíá áîéïðñåðÝò åðßðåäï äéáâßùóçò. 3)Ðñüèåóç ôùí áðåñãþí äåí åßíáé íá óôåñÞóïõí ôï äéêáßùìá óôçí åñãáóßá áðü êáíÝíáí ïýôå íá óôåñÞóïõí ôçí êïéíùíßá áðü ôá ðáñáãüìåíá ðñïúüíôá êáé õðçñåóßåò. Áíôßèåôá áãùíßæïíôáé ãéá ôï äéêáßùìá óôçí áîéïðñåðÞ åñãáóßá üëùí. Ï áðåñãïóðÜóôçò ÷ùñßò êáíÝíá ñßóêï (áðüëõóç ,óôÝñçóç ìéóèïý) äéåêäéêåß ,áíôéêåéìåíéêÜ, ôï äéêáßùìá óôç ìéóèùôÞ óêëáâéÜ –êÜðïéïé áíáãêÜæïíôáé íá ôï êÜíïõí-åíþ äåí ðáñáéôåßôáé áðü ôá èåôéêÜ áðïôåëÝóìáôá ôïõ áãþíá ðïõ õðïíïìåýåé ìå ôç óôÜóç ôïõ. Óôç ìéá ðåñßðôùóç Ý÷ïõìå ôçí áëëçëåããýç, ôçí áõôáðÜñíçóç ãéá ôçí êáôÜêôçóç åíüò áíþôåñïõ éäáíéêïý, ôï ñßóêï åíüò äýóêïëïõ áãþíá ü÷é ìüíï ãéá ôï óÞìåñá áëëÜ êáé ãéá ôï áýñéï êáé ôéò åðüìåíåò ãåíéÝò, ü÷é ìüíï ãéá ôï «åãþ» áëëÜ êáé ãéá ôï «åìåßò».

Óôçí Üëëç ðåñßðôùóç Ý÷ïõìå ôïí åãùéóìü ,ôïí êáéñïóêïðéóìü ,ôï öüâï ,ìéá óôÜóç æùÞò ðïõ óêÝöôåôáé ìüíï ôï óÞìåñá. Ï áðåñãïóðÜóôçò åíéó÷ýåé ôï «äéêáßùìá» ôïõ åñãïäüôç íá áðïëýåé ,íá ìåéþíåé ôïõò ìéóèïýò ìå êñéôÞñéï ôï óõìöÝñïí êáé ôá êÝñäç ôïõ êáé ü÷é ôï äßêéï ôïõ åñãÜôç. Áãùíßæåôáé ãéá ôï äéêü ôïõ äéêáßùìá óôç äïõëåéÜ óå âÜñïò ôïõ äéêáéþìáôïò ôùí Üëëùí. Ï áðåñãüò áãùíßæåôáé ãéá ôçí áîéïðñåðÞ åñãáóßá üëùí, óå âÜèïò ÷ñüíïõ, , óôåñåßôáé ôï ìåñïêÜìáôï ôïõ, óôï÷ïðïéåéôáé. Öôáßíå ïé áðåñãßåò ãéá ôçí ôïõñéóôéêÞ êñßóç; Áò Ýñèïõìå ôþñá óôï ðùò ç Üñ÷ïõóá ôÜîç ôçò ÷þñáò ìáò ìå ôïõò éäåïëïãéêïýò ìç÷áíéóìïýò ðïõ äéáèÝôåé åðéôÝèçêå ,ìå ðñüó÷çìá ôçí ðñïóôáóßá ôïõ ôïõñéóìïý, óôï Ð.Á.ÌÅ ,ãéáôß ìáæß ìå ôïõò íáõôåñãÜôåò ðåñéöñïýñçóáí ôçí áðåñãßá ôïõò óôá ëéìÜíéá üëçò ôçò ÷þñáò ,ìáæß êáé áõôü ôïõ ÐåéñáéÜ. Ôé æçôïýóáí ïé áðåñãïß; ÁðëÜ ðñÜãìáôá. Íá Ý÷ïõí áíèñþðéíåò óõíèÞêåò äïõëåéÜò, íá åßíáé áóöáëéóìÝíïé, íá Ý÷ïõí Ýíá áîéïðñåðÝò ìåñïêÜìáôï ,íá ìçí áðïëýïíôáé. Óôçí ðñïêåéìÝíç ðåñßðôùóç Ý÷ïõìå Ýíá êñïõáæéåñüðëïéï éäéïêôçóßáò åöïðëéóôþí ôï ïðïßï ,áí êáé Þôáí ãíùóôÞ ç çìÝñá ôçò áðåñãßáò, Ýäåóå óôïí ÐåéñáéÜ. Óôç äéÜñêåéá ôçò áðåñãßáò ïé áðåñãïß öñüíôéóáí þóôå íá ìçí êéíçèåß êáíÝíá ðëïßï óôçí åðéêñÜôåéá ãéá íá åßíáé áðïôåëåóìáôéêüò ï áãþíáò ôïõò. Ç áðåñãßá Ýâãáëå áðü ôï ðñüãñáììÜ ôçò ôçí êñïõáæéÝñá ôïõ Zenith. Ç åôáéñßá êñáôïýóå ïìÞñïõò ôïõò åðéâÜôåò ôïõñßóôåò ìÝóá óôá ëåùöïñåßá óôï ðëïßï ãéá þñåò êáé äåí ôïõò ðÞãáéíå óôá îåíïäï÷åßá, ãéá íá ðñïêáëÝóåé ôçí áãáíÜêôçóç ôïõò. ÐáñÜëëçëá îåêßíçóå ïëüêëçñç ðñïðáãáíäéóôéêÞ åêóôñáôåßá, ðïõ Þôáí Ýôïéìç áðü êáéñü, üôé ìå ôéò åíÝñãåéåò áõôÝò ðëÞôôåôáé ï ôïõñéóìüò, ðïõ åßíáé ç âáñéÜ âéïìç÷áíßá ôçò ÷þñáò, ÷áëÜåé ç åéêüíá ôçò ÷þñáò, ÷Üíïíôáé èÝóåéò åñãáóßáò óôïí êëÜäï áõôü. Ôï åöïðëéóôéêü êåöÜëáéï, ïé ìåãáëïîåíïäü÷ïé, ïé êõâÝñíçóç êáé ïé ìç÷áíéóìïß ðïõ áíáöÝñáìå ðñéí Ý÷õíáí êñïêïäåßëéá äÜêñõá ãéá ôïí ôïõñéóìü, ôçí åéêüíá ôçò ÷þñáò êáé ôéò èÝóåéò åñãáóßáò. Áò ôá ðÜñïõìå üìùò Ýíá ðñïò Ýíá. Óõíå÷ßæåôáé

ÐÑÏÔÕÐÏ

Ç ðïñåßá ôùí åîáãùãþí íùðþí, åðï÷éêþí öñïõôïëá÷áíéêþí

Ìå ó÷åôéêÜ êáëïýò ñõèìïýò óôá êáñðïýæéá, áëëÜ õðïôïíéêÜ óå âåñßêïêá êáé åðéôñáðÝæéá ñïäÜêéíá, óõíå÷ßóôçêáí ôï ôåëåõôáßï äåêáÞìåñï ïé åîáãùãÝò íùðþí, åðï÷éêþí öñïõôïëá÷áíéêþí. Óôï ðñïóêÞíéï åðáíÞëèå ôï èÝìá ôùí ìåôáöïñéêþí, êáèþò êáé ôçò ÷ïñÞãçóçò áäåéþí ãéá áõôïêßíçôáøõãåßá ôñßôùí åêôüò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò ÷ùñþí, ãéá ôçí ïìáëÞ åîáãùãÞ ôùí ðñïúüíôùí. Ìå âÜóç ôá åðßóçìá óôïé÷åßá ôùí áñìïäßùí äéåõèýíóåùí ôïõ õðïõñãåßïõ ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Ôñïößìùí, ìÝ÷ñé ôá ôÝëç ôçò ðåñáóìÝíçò åâäïìÜäáò åß÷áí åîá÷èåß: • 251.399 ôüíïé ðïñôïêÜëéá, Ýíáíôé 196.886 ôüíùí ðÝñõóé ôÝôïéá åðï÷Þ. • 32.008 ôüíïé ìáíôáñßíéá, Ýíáíôé 20.652 ôüíùí ðÝñõóé. • 438 ôüíïé ëåìüíéá, Ýíáíôé 355 ôüíùí ðÝñõóé. • 361 ôüíïé ãêñÝéð öñïõô, Ýíáíôé 348 ôüíùí ðÝñõóé. • 46.342 ôüíïé áêôéíßäéá, Ýíáíôé 39.848 ôüíùí ðÝñõóé. • 15.082 ôüíïé ìÞëá, Ýíáíôé 9.323 ôüíùí ðÝñõóé. • 19.557 ôüíïé áããïýñéá, Ýíáíôé 17.009 ôüíùí ðÝñõóé ôÝôïéá åðï÷Þ.

ÊáôáâïëÞ ïéêïãåíåéáêþí åðéäïìÜôùí Ôçí Ýíáñîç êáôáâïëÞò ôùí ïéêïãåíåéáêþí åðéäïìÜôùí Ýôïõò 2010 áíáêïßíùóå ï ÏÁÅÄ, ùò åîÞò: - ôçí 1ç Éïõíßïõ 2010 ãéá äéêáéïý÷ïõò ìå ôñßá êáé Üíù ðáéäéÜ - ôçí 1ç Éïõëßïõ 2010 ãéá ôïõò äéêáéïý÷ïõò ìå äýï ðáéäéÜ - ôçí 1ç Óåðôåìâñßïõ 2010 ãéá ôïõò äéêáéïý÷ïõò ìå Ýíá ðáéäß ¼ðùò áíáöÝñåôáé óå ó÷åôéêÞ áíáêïßíùóç, ïé áéôÞóåéò êáé ôá äéêáéïëïãçôéêÜ äéêáéïý÷ùí ïéêïãåíåéáêïý åðéäüìáôïò õðïâÜëëïíôáé ìÝóù åñãïäüôç Þ ÊÅÐ Þ ôá÷õäñïìåßï êáé èá ðáñáëáìâÜíïíôáé áðü ôéò õðçñåóßåò, áíåîÜñôçôá áðü ôïí áñéèìü ðáéäéþí. Ôåëåõôáßá çìåñïìçíßá ëÞîçò ôïõ ïéêïãåíåéáêïý åðéäüìáôïò Ýôïõò 2010 ïñßæåôáé ç 31-01-2011. Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôéò ðñïûðïèÝóåéò êáé ôá áðáñáßôçôá äéêáéïëïãçôéêÜ ðáñÝ÷ïíôáé áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Ïñãáíéóìïý, óôçí çëåêôñïíéêÞ äéåýèõíóç www.oaed.gr.

Áíáêïßíùóç Óýìöùíá ìå ôéò õð’ áñéèì. 1038/88, 2756/94 ê.á. áðïöÜóåéò ôïõ Ó.ô.Å áíáêïéíþíïõìå ðåñßëçøç ôïõ õð’ áñéèì. 1004/29-9-1995 åããñÜöïõ ôïõ Ä/íôÞ Äáóþí Í. Ðéåñßáò ç ïðïßá åîåäüèç ýóôåñá áðü áßôçóç ôçò ÊáñáôæéÜ ÅëÝíçò êáôïßêïõ Êáôåñßíçò ãéá ôçí óõíÝ÷éóç ôçò äéáäéêáóßáò ôïõ Üñèñïõ 14 ôïõ Í.998/79, þóôå íá áðïôåëÝóåé ðñÜîç ÷áñáêôçñéóìïý, óýìöùíá ìå ôçí ïðïßá «ç Ýêôáóç üðùò åìöáíßæåôáé óôï áðü 5-3-94 ôïðïãñáöéêü äéÜãñáììá ôïõ Ìç÷áíéêïý Ãåùñãßïõ Í. Ãêüëôóéïõ, êëßìáêáò 1:1000 ìå óôïé÷åßá Á-Â-Ã-ô-Ä-Ä´Á,Å´´ - Å´´´-Æ-Ç-È-É-Ê-Ë-Ì-Í-Ð-д-Å-Å´-Å´´Ï-Ñ-Ó-Ô-Õ-Ö-ִ֒´-×-Ø-Ù-Ï êáé âñßóêåôáé óôç èÝóç «ÌåñéÜíá» áñéèì. 918 ÏÁ 1958 ôçò ÐåñéöÝñåéáò Êáôáëùíßùí äåí åðïðôåõüôáí ðïôÝ ïýôå åðïðôåýåôáé óÞìåñá áðü ôçí ÄáóéêÞ Õðçñåóßá óôá ðëáßóéá ôçò ÄáóéêÞò Íïìïèåóßáò. ÊáôÜ ôçò ðñÜîçò áõôÞò åðéôñÝðïíôáé áíôéññÞóåéò üðùò ðñïâëÝðåôáé áðü ôï Üñèñï 14 ôïõ Í.998/79. Êáôåñßíç 31-5-2010 ÊáñáôæéÜ ÅëÝíç

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÊÅÍÔÑÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ ÃÅÍÉÊÇ Ä/ÍÓÇ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÁÓÙÍ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Áíáêïéíþíïõìå üôé ìå ôçí õð’ áñßèì. 7590/09/13-12010 ðñÜîç ìáò, ðïõ óôåßëáìå ãéá Ýêèåóç óôï ÄÞìï Êáôåñßíçò ôïõ Í. Ðéåñßáò ÷áñáêôçñßóôçêå, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 14 ôïõ Í. 998/79, «Ðåñß ðñïóôáóßáò Äáóþí êëð», ìåôÜ áðü áßôçóç ôïõ Ïößäç Áñéóôåßäç ôïõ ÓïöïêëÞ, ùò «ìç ÄáóéêÞ» ç Ýêôáóç ìå óôïé÷åßá: Á1-Á2-Á3-Á4-Á5-Á6-Á1 åìâáäïý 6.450,00 ô.ì. óôç èÝóç «Áã. ÓùôÞñá», Ä.Ä. ¢íù ÁãéÜííç, ÄÞìïõ Êáôåñßíçò Í. Ðéåñßáò. Êáôåñßíç 13-1-2010 Ï Áí. ÐñïúóôÜìåíïò ôçò Ä/íóçò Äáóþí Öùôßïõ Öþôéïò

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÊÅÍÔÑÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ ÃÅÍÉÊÇ Ä/ÍÓÇ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÁÓÙÍ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Áíáêïéíþíïõìå üôé ìå ôçí õð’ áñßèì. 7584/09/14/012010 ðñÜîç ìáò, ðïõ óôåßëáìå ãéá Ýêèåóç óôï ÄÞìï Êáôåñßíçò ôïõ Í. Ðéåñßáò ÷áñáêôçñßóôçêå, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 14 ôïõ Í. 998/79, «Ðåñß ðñïóôáóßáò Äáóþí êëð», ìåôÜ áðü áßôçóç ôïõ Ïößäç Áñéóôåßäç ôïõ ÓïöïêëÞ, ùò «ìç ÄáóéêÞ» ç Ýêôáóç ìå óôïé÷åßá: Á1-Á2-Á3-Á4-Á5-Á1 åìâáäïý 6.437,00 ô.ì. óôç èÝóç «ÊáìÞëá», Ä.Ä. ¢íù ÁãéÜííç, ÄÞìïõ Êáôåñßíçò Í. Ðéåñßáò. Êáôåñßíç 14-1-2010 Ï Áí. ÐñïúóôÜìåíïò ôçò Ä/íóçò Äáóþí Öùôßïõ Öþôéïò


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÔÑÉÔÇ 1 ÉÏÕÍÉÏÕ 2010 5

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÊÉÍÇÓÇ

ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÙÍ ÐÑÙÔÏÂÁÈÌÉÁÓ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ

Óôéò 3 Éïõíßïõ 2010 øçößæïõìå ãéá äéïéêçôéêü óõìâïýëéï óôïí óýëëïãï ìáò Êáôáøçößóôå ôïõò óõíäéêáëéóôÝò ðïõ êÜíïõí ðëÜôåò ôüóá ÷ñüíéá óôá êüììáôá! Äþóôå äýíáìç óôïí áíåîÜñôçôï óõíäéêáëéóìü.

ÅÉÄÇÓÅÉÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÈÇÊÁÍ ÏÉ ÃÁËÁÆÉÅÓ ÓÇÌÁÉÅÓ ÃÉÁ ÔÏ 2010

14 áêôÝò ôçò Ðéåñßáò êÝñäéóáí ôï âñáâåßï ðïéüôçôáò Áíáêïéíþèçêáí áðü ôçí ÅëëçíéêÞ Åôáéñßá Ðñïóôáóßáò ôçò Öýóçò (ÅÅÐÖ), ÓõíôïíéóôÞ ôïõ Äéåèíïýò ÐñïãñÜììáôïò “ÃáëÜæéåò Óçìáßåò” óôç ÷þñá ìáò, êáé áðü ôïõò ÷ïñçãïýò ôïõ ðñïãñÜììáôïò, Proton Bank êáé ¼ìéëï Alapis, ïé âñáâåýóåéò áêôþí êáé ìáñßíùí ìå “ÃáëÜæéá Óçìáßᔠãéá ôï Ýôïò 2010. Ç Ðéåñßá Ý÷åé 14 áêôÝò ìå ÃáëÜæéá Óçìáßá, Ýíáíôé 13 ðïõ åß÷å ôï 2009 êáé 17 ôï 2008. Ìå 421 âñáâåõìÝíåò áêôÝò, ç ÅëëÜäá êáôÝ÷åé êáé ðÜëé ôç 2ç èÝóç ðáãêïóìßùò áíÜìåóá óå 41 ÷þñåò. ÓõíïëéêÜ, ç ÄéåèíÞò ÅðéôñïðÞ âñÜâåõóå 2884 áêôÝò êáé 627 ìáñßíåò. Ôá áíôßóôïé÷á íïýìåñá ãéá ôç ÷þñá ìáò Þôáí 425 ôï 2009 êáé 430 ôï 2008. Ç “ÃáëÜæéá Óçìáßᔠåßíáé äéåèíÝò óýìâïëï ðïéüôçôáò, ôï ðéï ãíùóôü, ßóùò, ðåñéâáëëïíôéêü óýìâïëï óôïí êüóìï, êáé áðïíÝìåôáé áðü ôï 1987 óå üóåò áêôÝò êáé ìáñßíåò ðëçñïýí ôéò áõóôçñÝò ðñïûðïèÝóåéò ôïõ.

ÓõíáäÝëöéóóåò, óõíÜäåëöïé, Ôïõò ôåëåõôáßïõò ìÞíåò Ý÷ïõìå õðïóôåß ìéá åðßèåóç óå üëï ôï öÜóìá ôùí åñãáóéáêþí ìáò äéêáéùìÜôùí, óå ðñùôüãíùñï âáèìü. Ç ÷þñá ìáò ðáñïõóéÜæåôáé ðëÝïí ùò õðï÷åßñéï ôïõ Äéåèíïýò Íïìéóìáôéêïý Ôáìåßïõ êáé ôùí Åõñùðáßùí «ößëùí» êáé «óõíåôáßñùí» ìáò êáé áêïýãåôáé üëï êáé ðåñéóóüôåñï ôï øÝìá üôé «äåí õðÜñ÷åé Üëëïò äñüìïò». Ðñüóöáôá øçößóôçêå ôï íÝï ðïëõíïìïó÷Ýäéï ãéá ôçí Ðáéäåßá ôï ïðïßï Ý÷åé ùò óôü÷ï íá õðïâáèìßóåé óõóôçìáôéêÜ ôïõò åêðáéäåõôéêïýò êáé ôçí Ðáéäåßá ãåíéêüôåñá. Ôï ìÝëëïí åßíáé áâÝâáéï ãéá åìÜò êáé ãéá ôïõò ìáèçôÝò ìáò, ïé ïðïßïé èá öïéôÞóïõí óå Ýíá åîáèëéùìÝíï êáé õðïâáèìéóìÝíï ó÷ïëåßï ãéá íá ôïõò ðåñéìÝíåé üôáí ôåëåéþóïõí, ç áíåñãßá Þ ïé ìéóèïß ôçò ðåßíáò, ç Ýëëåéøç êïéíùíéêÞò áóöÜëéóçò êáé ç õðïôõðþäçò éáôñïöáñìáêåõôéêÞ êÜëõøç. Óôïí áíôßðïäá, áõôïß ðïõ ôüóá ÷ñüíéá ëõìáßíïíôáé ôï äçìüóéï ÷ñÞìá, ïé çìÝôåñïé êÜèå êõâÝñíçóçò ðïõ ðÝñáóå áðü ôïí ôüðï ôá ôåëåõôáßá 35 ÷ñüíéá, ïé «äéêïß ôïõò» Üíèñùðïé ðïõ åîáêïëïõèïýí íá ðñïêáëïýí ìïéñÜæïíôáò ìßæåò êáé íá êÜíïõí áðåñßãñáðôåò óðáôÜëåò áêüìç êáé áõôÞ ôç óôéãìÞ ðïõ üëïé «ðñÝðåé íá èõóéáóôïýìå ãéá ôçí ðáôñßäá» (éóôïóåëßäá ôçò ÂïõëÞò 1 åê., êïõñôßíåò õðïõñãåßïõ Ðáéäåßáò 200 ÷éë., äéïñéóìïß áðü ôï ðáñÜèõñï ...) êáé ðëïõôßæïõí ðñïêëçôéêÜ «åéò õãåßáí ôùí êïñüéäùí». Óå üëá áõôÜ ôá ïðïßá Ý÷ïõìå õðïóôåß, ðïéá Þôáí ç áðÜíôçóç ôïõ óõíäéêáëéóôéêïý ìáò öïñÝá; Åíüò óõíäéêáëéóôéêïý öïñÝá ðïõ áñéèìåß ðÜíù áðü 70.000 ìÝëç êáé, åíþ èá ìðïñïýóå íá åßíáé ôï ðéï äõíáôü óõíäéêÜôï, äåí Ý÷åé êáôáöÝñåé ïýôå ôá óôïé÷åéþäç. ÓõíáäÝëöéóóåò, óõíÜäåëöïé, áò ìçí îåãåëéüìáóôå. Óå üëç áõôÞí ôçí êáôÜóôáóç Ý÷ïõìå üëïé ìáò ìåñßäéï åõèýíçò, åßôå ëüãù ôçò áäéáöïñßáò ìáò, åßôå äéüôé øçößóáìå êáôÜ êáéñïýò áõôïýò ïé ïðïßïé äåí åßíáé ðñáãìáôéêÜ óõíäéêáëéóôÝò, ðáñÜ öåñÝöùíá ôïõ êÜèå êüììáôïò. ¼íôùò ï óõíäéêáëéóìüò Ý÷åé îåöôéëéóôåß, üëïé ó÷ïëéÜæïõìå ìå õðïôéìçôéêü ôñüðï üôáí áíáöåñüìáóôå óå óõíäéêáëéóôÝò êáé éäéáßôåñá áõôïýò óôá ìåãÜëá ðüóôá. Áõôïß Üëëùóôå èá åßíáé êáé ïé áõñéáíïß ãñáììáôåßò õðïõñãåßùí Þ áêüìç êáé Õðïõñãïß. ÐñÝðåé üìùò íá áíáëïãéóôïýìå äýï ðñÜãìáôá: á) Äåí ìðïñåß ï êáèÝíáò ìáò ìüíïò ôïõ ïýôå íá áëëÜîåé ôá ðñÜãìáôá ïýôå íá êÜíåé áðïôåëåóìáôéêü áãþíá. ¢ñá ï ïñãáíùìÝíïò áãþíáò ìÝóá áðü ôïí óõíäéêáëéóìü åßíáé ÌÏÍÏÄÑÏÌÏÓ. â) ¼óï óõìðáèçôéêïß êáé áîéüëïãïé (êáé ðéèáíüôáôá êáé ðñïóùðéêïß ìáò ößëïé) êé áí åßíáé ïé óõíÜäåëöïß ìáò ïé ïðïßïé óõíäéêáëßæïíôáé êÜôù áðü ôçí ôáìðÝëá ôçò ÐÁÓÊ êáé ôçò ÄÁÊÅ, äåí ðáýïõí íá êÜíïõí ðëÜôåò ìå ôçí åðéëïãÞ ôïõò óôá êüììáôá ôçò åîïõóßáò, óå áõôïýò äçëáäÞ ðïõ ìáò êáôÜíôçóáí óôï óçìåßï ðïõ Ý÷ïõìå öôÜóåé óÞìåñá. Ï ìüíïò äñüìïò áãáðçôÝò óõíáäÝëöéóóåò êáé áãáðçôïß óõíÜäåëöïé åßíáé ï óõíäéêáëéóìüò ÷ùñßò êïììáôéêÜ óôåãáíÜ, ÷ùñßò õðïäåßîåéò, õðï÷ñåþóåéò êáé êïììáôéêÞ ðåéèáñ÷ßá. Ï èõìüò ðïõ ìáò ðíßãåé üëïõò ðñÝðåé íá åêöñáóôåß, ü÷é ìå âßá êáé ìå åðåéóüäéá áëëÜ ìÝóá áðü áãþíåò óõëëïãéêïýò ìå ïõóßá êáé áðïôåëåóìáôéêüôçôá. Êáëïýìå üëåò êé üëïõò óå üðïéá ðáñÜôáîç êáé áí áíÞêïõí íá óôñÝøïõí ôçí ðëÜôç óå áõôÞí ôçí êáôÜóôáóç ðïõ ìáò âïýëéáîå ôüóá ÷ñüíéá. Ôá åñãáóéáêÜ êáé ìéóèïëïãéêÜ æçôÞìáôá ìÜò áöïñïýí üëïõò áíåîáéñÝôùò êáé äåí Ý÷ïõí ÷ñþìá. Óáò êáëïýìå íá åíþóåôå ôç äýíáìÞ óáò ìáæß ìáò, íá êÜíïõìå ôï ðñþôï âÞìá êáé íá äåßîïõìå üôé ìðïñïýìå íá îåêéíÞóïõìå Ýóôù êáé ôïðéêÜ Ýíá êßíçìá êáôÜ ôùí êïììÜôùí êáé õðÝñ ôïõ áíåîÜñôçôïõ óõíäéêáëéóìïý. Óôéò 3 Éïõíßïõ óôçñßîôå ôïí áíåîÜñôçôï óõíäéêáëéóìü ØÇÖÉÓÔÅ ÔÇÍ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÊÉÍÇÓÇ ÕÐÏØÇÖÉÏÉ ÔÇÓ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇÓ ÊÉÍÇÓÇÓ Ð.Å. Í.ÐÉÅÑÉÁÓ ÄÞìïõ Éïõëßá, 3ï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï Áéãéíßïõ Ìðßôóçò ×ñßóôïò, Äçì. Ó÷. Áëùíßùí êáé Äçì. Ó÷. Êßôñïõò Ñåìðáôóéüò Áñéóôåßäçò, Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï ÐáíôåëåÞìïíá ×áñáëáìðßäçò Íßêïò, Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï Êïñéíïý

Åðþäõíç ç ãÝííçóç ôïõ íÝïõ óôï ðïëéôéêü óýóôçìá

ÔÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ “ÃÁËÁÆÉÅÓ ÓÇÌÁÉÅӔ Ãéá íá áðïíåìçèåß óå ìéá áêôÞ Þ ìáñßíá ç ÃáëÜæéá Óçìáßá äåí áñêåß ïé áêôÝò íá äéáèÝôïõí ìüíï ôçí åðéèõìçôÞ ðïéüôçôá ôùí íåñþí êïëýìâçóçò. ÐñÝðåé íá ôçñïýíôáé ôá 29 óõíïëéêÜ êñéôÞñéá, ðïõ áíáöÝñïíôáé óå êáèáñéüôçôá, ïñãÜíùóç, ðëçñïöüñçóç, áóöÜëåéá ëïõïìÝíùí êáé åðéóêåðôþí êáé ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò ôçò áêôÞò êáé ôïõ ðáñÜêôéïõ ÷þñïõ. Ïðüôå, ç áðïõóßá ÃáëÜæéáò Óçìáßáò äåí óçìáßíåé áðáñáßôçôá üôé ôá íåñÜ ìéáò áêôÞò äåí åßíáé êáèáñÜ, êáèþò ìðïñåß íá ïöåßëåôáé óå êÜðïéïí Üëëï ëüãï, üðùò ç ìç ýðáñîç íáõáãïóþóôç. Ôá ìåãÜëá ôáîéäéùôéêÜ ãñáöåßá ôïõ åîùôåñéêïý äßíïõí éäéáßôåñç óçìáóßá óôç “ÃáëÜæéá Óçìáßᔠüôáí åðéëÝãïõí ôïõò ðñïïñéóìïýò ðïõ ðñïôåßíïõí óôïõò ðåëÜôåò ôïõò, åðéìÝíïíôáò óôéò êáëÝò õðçñåóßåò ðïõ ðñïóöÝñïíôáé óôçí áêôÞ, áëëÜ êáé óôçí ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò. Ç áêôÞ ðïõ åðéèõìåß íá ëÜâåé ôï âñáâåßï “ÃáëÜæéá Óçìáßá”, ðñÝðåé íá ðëçñïß üëá ôá áðáéôïýìåíá êñéôÞñéá. Ãéá ôçí áêôÞ õðÜñ÷ïõí 29 áõóôçñÜ êñéôÞñéá êáé ãéá ôç ìáñßíá

ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí 1ç

¢

22 êñéôÞñéá. Ãéá öÝôïò, ïé Áììüëïöïé óôïõò ÍÝïõò Ðüñïõò åßíáé ç áêôÞ ðïõ êÝñäéóå ÃáëÜæéá Óçìáßá åíþ äåí åß÷å ðÝñõóé, åíþ áõôÝò ðïõ ðëÝïí äåí Ý÷ïõí áðü ôéò 17 ôïõ 2008 åßíáé ôï Ëéôü÷ùñï êáé ç ÐëÜêá, ç Áñ÷áßá Ðýäíá êáé ï Ìáêñýãéáëïò. Ïé åðéèåùñçôÝò ôçò ÅÅÐÖ êáé ôïõ FEE åëÝã÷ïõí óôï äéÜóôçìá ôïõ êáëïêáéñéïý ôç óõììüñöùóç ìå ôá êñéôÞñéá ôïõ ÐñïãñÜììáôïò, åðéóçìáßíïíôáò ðñïâëÞìáôá êáé ðáñáëÞøåéò ðïõ ìðïñåß íá ïäçãÞóïõí óå ðñïóùñéíÞ Þ êáé ïñéóôéêÞ õðïóôïëÞ ôçò “ÃáëÜæéáò Óçìáßáò” êáé áðüóõñóç ôçò áêôÞò Þ ìáñßíáò áðü ôç äéåèíÞ êáé ôçí åëëçíéêÞ éóôïóåëßäá ôïõ ÐñïãñÜììáôïò. ÔÁ ÊÑÉÔÇÑÉÁ ÔÏÕ ÄÉÅÈÍÏÕÓ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÏÓ ÓÕÍÏØÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÉÓ ÅÎÇÓ ÔÅÓÓÅÑÅÉÓ ÊÁÔÇÃÏÑÉÅÓ: Êáèáñéüôçôá èÜëáóóáò êáé áêôÞò Ðïéüôçôá ôùí íåñþí êïëýìâçóçò, ðïõ åðéâåâáéþíåôáé ìå äåéãìáôïëçðôéêïýò åëÝã÷ïõò ðïõ ðñáãìáôïðïéïýíôáé 2 öïñÝò ôïí ìÞíá, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò êïëõìâçôéêÞò ðåñéüäïõ (1/6 – 31/10) áðü äéáðéóôåõìÝíá åñãáóôÞñéá, ìå ìÝãéóôç áðüóôáóç ìåôáîý äýï äåéãìáôïëçøéþí, 17 çìÝñåò. Ôá áðïôåëÝóìáôá ôùí ìéêñïâéïëïãéêþí áíáëýóåùí åìöáíßæïíôáé óôçí éóôïóåëßäá: http://iason.minenv.gr ôïõ ÕÐÅÊÁ Ìç áðüññéøç óôçí ðåñéï÷Þ âéïìç÷áíéêþí êáé áóôéêþí ëõìÜôùí, ÷ùñßò êáôÜëëçëç åðåîåñãáóßá. Åðáñêåßò êÜäïé áðïññéììÜôùí, ðïõ íá êáèáñßæïíôáé óå ôáêôÜ äéáóôÞìáôá. Óõíå÷Þò, ðåñéïäéêüò êáèáñéóìüò ôçò áêôÞò áðü óêïõðßäéá, áðïôóßãáñá ê.ëð. ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÁÊÔÇÓ Óõíå÷Þò ðëçñïöüñçóç ôïõ êïéíïý ãéá ôçí ðïéüôçôá ôùí íåñþí êïëýìâçóçò, ìå ôçí áíÜñôçóç ôùí áðïôåëåóìÜôùí ìéêñïâéïëïãéêþí áíáëýóåùí óôïí Ðßíáêá Áíáêïéíþóåùí ôùí áêôþí. Ó÷Ýäéá äñÜóçò ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôõ÷üí èáëÜóóéáò ñýðáíóçò åî áôõ÷Þìáôïò, ìå Üìåóç åíçìÝñùóç ôïõ êïéíïý. Áðáãüñåõóç ôçò êßíçóçò ï÷çìÜôùí êáé ìïôïðïäçëÜôùí óôçí áêôÞ. Áðáãüñåõóç ôçò åëåýèåñçò êáôáóêÞíùóçò. Åðáñêåßò åãêáôáóôÜóåéò õãéåéíÞò, ìå åëåã÷üìåíï óýóôçìá áðï÷Ýôåõóçò. ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅÐÉÓÊÅÐÔÙÍ ÅêðáéäåõìÝíïé íáõáãïóþóôåò óå

õðçñåóßá, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Õðïõñãåßïõ ÅìðïñéêÞò Íáõôéëßáò, Þ Üìåóç ðñüóâáóç óå ôçëÝöùíï ãéá ðåñßðôùóç áíÜãêçò, óùóôéêÜ åöüäéá êáé ðñþôåò âïÞèåéåò. ÐñïóöïñÜ õðçñåóéþí ãéá Üôïìá ìå åéäéêÝò áíÜãêåò (ÁÌÅÁ). Ðñïóôáóßá ôçò öýóçò êáé ðåñéâáëëïíôéêÞ åõáéóèçôïðïßçóç ¸íôõðåò ðëçñïöïñßåò êáé ïäçãßåò óõìðåñéöïñÜò ãéá ôçí áêôÞ, êáèþò êáé ãéá ðåñéï÷Ýò ìå åõáßóèçôï öõóéêü ðåñéâÜëëïí, ÷ëùñßäáò êáé ðáíßäáò, óôïí ðáñÜêôéï ÷þñï. ÁíáöïñÜ óôçí ïñãÜíùóç äñáóôçñéïôÞôùí ôïõ äéá÷åéñéóôÞ áêôÞò, ðïõ íá ðñïâÜëïõí åíåñãÜ ôï åíäéáöÝñïí ôïõ ãéá ôï öõóéêü ðåñéâÜëëïí ôçò áêôÞò êáé ôçí áíÜãêç ðñïóôáóßáò ôïõ. ÁíáëõôéêÜ ïé 14 áêôÝò ôçò Ðéåñßáò ðïõ êÝñäéóáí ôçí ÃáëÜæéá Óçìáßá ãéá öÝôïò: ÄÞìïò Áíáôïë. Ïëýìðïõ ËåðôïêáñõÜ 1 ËåðôïêáñõÜ 2 Óêïôßíá ÐáíôåëåÞìïíáò 1 ÐáíôåëåÞìïíáò 2 Ðëáôáìþíáò 1 Ðëáôáìþíáò 2 Í. Ðüñïé Í. Ðüñïé 2/Áììüëïöïé ÄÞìïò Êáôåñßíçò ÏëõìðéáêÞ ÁêôÞ ÄÞìïò Êïñéíïý Êïñéíüò ÄÞìïò Ðáñáëßáò Ðåñßóôáóç Ðáñáëßá ÊáëëéèÝá

K. KOYKOÄÇÌÏÓ: “Äåí ðñïôßèåìáé íá åßìáé õðïøÞöéïò ÄÞìáñ÷ïò” Ìå áöïñìÞ äçìïóéåýìáôá ôïõ áèçíáúêïý ôýðïõ êáé áíáöïñÝò ðïõ êÜíïõí ëüãï ãéá åíäå÷üìåíç õðïøçöéüôçôÜ ìïõ óôéò ðñïóå÷åßò äçìïôéêÝò åêëïãÝò, áéóèÜíïìáé ôçí áíÜãêç íá äéáøåýóù êáôçãïñçìáôéêÜ áõôïý ôïõ åßäïõò ôá «óåíÜñéá».

Ôï ðëáßóéï ôùí äéáäéêáóéþí åðéëïãÞò ðñïóþðùí, óôÞñéîçò êáé áíÜäåéîçò õðïøçößùí äçìÜñ÷ùí óôç Í.Ä. Ý÷åé áðïóáöçíéóôåß áðü ôïí ðñüåäñï ôçò Í.Ä. Áíôþíç ÓáìáñÜ. Èåùñþ Üíåõ ïõóßáò êáé óôåñïýìåíç êÜèå âÜóçò ôçí ðáñáöéëïëïãßá ðïõ áíáðôý÷èçêå ôéò ôåëåõôáß-

åò çìÝñåò. Äçëþíù êáôçãïñçìáôéêÜ üôé äåí ðñïôßèåìáé êáé ïýôå ðïôÝ õðÞñîå áíÜëïãç óõæÞôçóç ãéá åíäå÷üìåíç õðïøçöéüôçôÜ ìïõ óôéò åêëïãÝò ôçò Áõôïäéïßêçóçò. Êþóôáò ÊïõêïäÞìïò ÂïõëåõôÞò Í.Ðéåñßáò

×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

ÁñéèìÞóáôå ðáñáêáëþ… ÓõíÝ÷åéá áðï ôçí 1ç Êáé üóïé äå óõìðáèïýóáìå ôïõò áñéèìïýò, êáôÜ ôï äõáäéêü óýóôçìá, õðïöÝñáìå öõóéêÜ áëëÜ óå ðïéïí íá ôï ðïýìå; Åß÷áìå ÷áèåß âëÝðåôå êáé ìå ôï äÜóêáëï… ¼ëá áõôÜ ìÝ÷ñé ôéò ôåëåõôáßåò åêëïãÝò ðïõ áêïýóôçêå ãéá ðñþôç öïñÜ äçìüóéá üôé äåí åõçìåñïýí ïýôå ïé áñéèìïß êé áò åðÝìåíå ðñïåêëïãéêÜ ç êõâÝñíçóç üôé ç åõçìåñßá ôùí áíèñþðùí åßíáé æÞôçìá áñéèìçôéêïý óõóôÞìáôïò. Ç ôñüéêá ü÷é ìüíï åöáñìüæåé ôï óýóôçìá ìçäåíéêÞò áíï÷Þò óå äçìïöéëÞ ìÝôñá áëëÜ ìå ôéò ðåñéêïðÝò âëÝðù íá ðñïóôßèåíôáé äéáñêþò êáé íÝïé õðïöÝñïíôåò… Óáí íá ìçí Ýöôáíáí üëá áõôÜ, åìöáíßóôçêå îáöíéêÜ óôçí åðéêáéñüôçôá ôï êùäéêü üíïìá «Ñüêïò». Ç äéáöèïñÜ ôçò Siemens Ý÷åé êùäéêü ëïãáñéáóìïý 10100 ìåôÝäùóáí ôá ÌÌÅ, ÷ùñßò íá äéåõêñéíßóïõí óå ðïéï óýóôçìá áñßèìçóçò áíáöÝñïíôáé. Åßíáé óôï äåêáäéêü Þ óôï äõáäéêü; Ãéáôß áí åßíáé óôï äåýôåñï ôüôå ìçäÝí ìïíÜäåò, óõí ìçäÝí äõÜäåò, óõí ìéá ôåôñÜäá, óõí ìçäÝí ïêôÜäåò, óõí ìéá äåêáåîÜäá, Üìá êÜíïõìå ôç âÜóáíï ôçò ðñïóèÝóåùò èá âñïýìå ôïí áñéèìü åßêïóé ôïõ äåêáäéêïý óõóôÞìáôïò. ÁíáñùôÞèçêá ëïéðüí ìÞðùò ïé áñìüäéïé ðñÝðåé íá áíáæçôÞóïõí áõôü ôïí áñéèìü ãéá íá ðëçñïöïñçèïýí ôá áäÝñöéá ôïõ «Ñüêïõ».

ÐïíïêåöÜëéáóá üìùò ìå ôçí åîáíôëçôéêÞ âÜóáíï ìéáò ôüóï óýíèåôçò ðñïóèÝóåùò êáé åßðá íá êÜíù ìéá âüëôá ìÞðùò êáé áðáëëáãþ áðü ôá âÜóáíá. ÓõíÜíôçóá Ýíá êõêëéêü êüìâï êáé ðñïâëçìáôßóôçêá, áí ðñÝðåé íá ôïí äéáâþ äåîéüóôñïöá Þ áñéóôåñüóôñïöá. Ôçí þñá ôïõ ðñïâëçìáôéóìïý óõíÜíôçóá ôï äÜóêáëï ðïõ ðñÝðåé íá åß÷å ðåñÜóåé ðéá ôá ïãäüíôá. «ÄÜóêáëå ÷áßñïìáé ðïõ æåßôå.» åßðá ìå åéëéêñéíÝò åíäéáöÝñïí. «ÅðéìÝíù óå ðåßóìá êÜðïéùí ðïõ íïìßæïõí ôïõò áíèñþðïõò áñéèìïýò» áðÜíôçóå. «Óå ðïéï óýóôçìá ìáò ìåôñïýí;» ñþôçóá. «ÌÞðùò îÝñù êé åãþ;» áðÜíôçóå åêåßíïò êáé óõìðëÞñùóå. Ï Åëýôçò Ý÷åé ãñÜøåé üôé: «ÊÜèå ðñüïäïò óôï çèéêü åðßðåäï äåí ìðïñåß ðáñÜ íá åßíáé áíôéóôñüöùò áíÜëïãç ðñïò ôçí éêáíüôçôá ðïõ Ý÷ïõí ç äýíáìç êé ï áñéèìüò íá êáèïñßæïõí ôá ðåðñùìÝíá ìáò.» «ÊáëÜ ôá ìáèçìáôéêÜ óáò äåí ôá åß÷áôå ìÜèåé óôï ó÷ïëåßï ôçò óôåñéÜò;» ñþôçóá ìå íüçìá, õðåíèõìßæïíôáò ôá ðåñáóìÝíá. «Ôþñá ôá ìáèáßíù óôï ó÷ïëåßï ôçò èÜëáóóáò. Ëïãáñéáóìü èá óïõ äþóù;» åßðå ÷áìïãåëþíôáò. Åéò ôï åðáíéäåßí, äÜóêáëå.

ëëùóôå ðáñüìïéá ðåñéóôáôéêÜ Ý÷ïõí óõìâåß, êáôÜ ôç ìåôáðïëéôåõôéêÞ ðåñßïäï, êáé óôéò êáëýôåñåò ðïëéôéêÝò ïéêïãÝíåéåò ôçò Åõñþðçò. Óôç Ãåñìáíßá, êáôÜ ôç äåêáåôßá ôïõ ’90, ï åðß äåêáïêôþ ÷ñüíéá ÷ñéóôéáíïäçìïêñÜôçò êáãêåëÜñéïò ×Ýëìïõô Êïë ôåëåßùóå Üäïîá ôçí ðïëéôéêÞ ôïõ êáñéÝñá, ýóôåñá áðü Ýíá óêÜíäáëï ìå ðïëéôéêü ÷ñÞìá. Ç ðñïóôáôåõïìÝíç ôïõ, óçìåñéíÞ êáãêåëÜñéïò ê. ¢íãêåëá ÌÝñêåë, ôçí ïðïßá ðñïþèçóå óôçí ðñïåäñßá ôïõ êüììáôïò öáßíåôáé üôé Ýêáíå ôï Ãåñìáíü, áöÞíïíôáò ôï ÌÝíôïñÜ ôçò ðáíôåëþò áðñïóôÜôåõôï. ÁðáîéùìÝíïò Ýöõãå áðü ôçí ðïëéôéêÞ, êáôÜ ôç äåêáåôßá ôïõ ’70, êáé ï óïóéáëäçìïêñÜôçò êáãêåëÜñéïò Âßëé Ìðñáíô ýóôåñá áðü óêÜíäáëï ôçëåöùíéêþí õðïêëïðþí óôï ïðïßï âñÝèçêå ìðëåãìÝíç ç ãñáììáôÝáò ôïõ. ¼óï ãéá ôï êüììá ôïõ; Ïýôå öùíÞ ïýôå áêñüáóç. Óôç Ãáëëßá, ï ãéá äåêáôÝóóåñá ÷ñüíéá óïóéáëéóôÞò ðñüåäñïò ÖñáíóïõÜ ÌéôåñÜí, üíôáò âáñéÜ Üññùóôïò, åßäå ôï 1994 íá ëÞãåé ç èçôåßá ôïõ ìå ôçí áõôïêôïíßá óôåíþí ôïõ óõíåñãáôþí, ìåôáîý ôùí ïðïßùí êé Ýíáò ðñùèõðïõñãüò, ãéá óêïôåéíÝò õðïèÝóåéò ðïõ äåí Ý÷ïõí îåêáèáñéóôåß ìÝ÷ñé óÞìåñá. Öáßíåôáé ëïéðüí üôé ç äéáöèïñÜ êáé ôï ðïëéôéêü ÷ñÞìá Ý÷ïõí áíáäåé÷ôåß óå öèïñïðïéÜ óôïé÷åßá ôçò ðïëéôéêÞò êáôÜ ôéò ìåôáðïëéôåõôéêÝò äåêáåôßåò. Ìç îå÷íÜìå êáé ôçí ðåñßïäï ôïõ ´89 óôç ÷þñá ìáò ìå ôçí ðáñáðïìðÞ ôïõ ðñùèõðïõñãïý ÁíäñÝá ÐáðáíäñÝïõ óôï åéäéêü äéêáóôÞñéï. Ï Êùíóôáíôßíïò ÊáñáìáíëÞò ðÜíôùò èåþñçóå ëÜèïò ôç äéêáóôéêÞ äéáëåýêáíóç ðïëéôéêþí õðïèÝóåùí, ÷ùñßò áäéÜóåéóôá óôïé÷åßá, ëÝãïíôáò üôé: «Ïé Ðñùèõðïõñãïß ðçãáßíïõí óôï óðßôé ôïõò» èÝëïíôáò íá ðñïóôáôåýóåé ðñïöáíþò ôç ëáúêÞ åôõìçãïñßá. Ùóôüóï öáßíåôáé üôé ôï ìáýñï ÷ñÞìá åðçñåÜæåé ôï ÷þñï ôçò ðïëéôéêÞò, áðü ôá ôÝëç ôçò äåêáåôßáò ôïõ ´70 êáé ìåôÜ, ôüóï äéåèíþò üóï êáé óôç ÷þñá ìáò. Áõôü ëïéðüí ðïõ ßóùò íá Ý÷åé ïõóéáóôéêÞ óçìáóßá, åßíáé íá äéåõêñéíéóôåß, áí ç äéáöèïñÜ áöïñÜ ìåìïíùìÝíá ðñüóùðá Þ Ý÷åé ãßíåé óõóôáôéêü óôïé÷åßï ôïõ ðïëéôéêïý óõóôÞìáôïò. Ôçí ßäéá ÷ñïíéêÞ ðåñßïäï áñ÷ßæåé äéåèíþò ç ìåôåîÝëéîç ôïõ êëáóéêïý êáðéôáëéóìïý óå íåïöéëåëåõèåñéóìü êáé õðï÷ùñåß ï óïóéáëéóìüò, äçìéïõñãþíôáò éäåïëïãéêÞ óýã÷õóç ôüóï óôç ÷ñéóôéáíïäçìïêñáôßá üóï êáé óôç óïóéáëäçìïêñáôßá. Ç áñéóôåñÜ áðü äçìéïõñãüò íÝùí éäåþí, ôéò ïðïßåò áíáãêáóôéêÜ ðáñáêïëïõèïýóáí ôá äýï êõñßáñ÷á ïéêïíïìéêÜ êáé êáô´ åðÝêôáóç êïéíùíéêÜ êáé ðïëéôéêÜ ñåýìáôá, åßôå óå óýæåõîç åßôå óå äéÜæåõîç, áíáëáìâÜíåé ñüëï õðåñáóðéóôÞ ôùí êïéíùíéêþí êáôáêôÞóåùí ôïõ ðáñåëèüíôïò, åíþ ç üðïéá íÝá éäåïëïãéêÞ äçìéïõñãßá áöÞíåôáé óå ìåìïíùìÝíïõò äéáíïçôÝò áíÜ ôïí êüóìï êáé óå åèåëïíôéêÝò Þ ìç êõâåñíçôéêÝò ïìÜäåò. Ç ðïëéôéêÞ ðåñéïñßæåôáé êõñßùò óôç äéá÷åßñéóç ôùí êïéíùíéêþí ðñïâëçìÜôùí ìå êõñßáñ÷ç áîßá ôï ÷ñÞìá êáé óýìöùíá ìå ôá ìïíôÝëá ïéêïíïìïëüãùí ðïõ áðïêüðôïíôáé óôáäéáêÜ áðü ôçí êïéíùíßá êáé ðåñéïñßæïíôáé óôá óôåíÜ üñéá ôùí áñéèìþí êáé ôçò ëïãéóôéêÞò, ç ïðïßá åðåîåñãÜæåôáé ðéá åéêïíéêÜ íïìßóìáôá áíôß ãéá ïéêïíïìéêÝò áîßåò ìå óõíÝðåéá íá áñ÷ßóïõí ïé åëëåéììáôéêïß ðñïûðïëïãéóìïß, ï áíåîÝëåãêôïò äáíåéóìüò êá. Ç åéêïíéêÞ åõçìåñßá Ý÷åé åðéôåõ÷èåß ìå ôïí ôñüðï áõôü áëëÜ ïé ðïëéôéêïß Ý÷ïõí êáèõðïôÜîåé ôïõò ïñáìáôéóìïýò ãéá ôïí Üíèñùðï óôïõò êáíüíåò ôçò ïéêïíïìßáò ôçò ãíþóçò. Êáé êáêÜ ôá øÝìáôá ãéá ôïõò ôå÷íïêñÜôåò ï óêïðüò áãéÜæåé ôá ìÝóá åíþ óôçí ðïëéôéêÞ ðñïçãïýíôáé ï áíèñùðéóìüò êáé ç çèéêÞ. ÓÞìåñá âñéóêüìáóôå åíþðéïé åíùðßïéò ìå ìéá óåéñÜ óêáíäÜëùí ðïõ, áí ìáò åêðëÞóóïõí, õðïêñéíüìáóôå ãéáôß èá Ýðñåðå íá ôá ðåñéìÝíïõìå. Ç êëÞóç üìùò äýï ðñþçí ðñùèõðïõñãþí óôéò åîåôáóôéêÝò åðéôñïðÝò èá ðñïóäþóåé åêôüò áðü ôõ÷üí áíáìåíüìåíá ðïëéôéêÜ ïöÝëç óôá êüììáôá åîïõóßáò, êé áõôÜ äéá ôùí äåëôßùí ôùí ïêôþ, óõóôçìéêü ÷áñáêôÞñá óôçí êñßóç áîéþí ðïõ åäþ êáé áñêåôÜ ÷ñüíéá äéáíýïõìå. Ìå ðïéá åðé÷åéñÞìáôá Üñáãå èá áðåõèõíèåß áýñéï óôï ëáü ç üðïéá åðüìåíç êõâÝñíçóç ìïíïêïììáôéêÞ, óõíåñãáóßáò, åèíéêÞò åíüôçôáò, åðé÷åéñçìáôéþí áëá éôáëéêÜ êëð üôáí óôá ìÜôéá ôçò êïéíùíßáò êáé áðü ôéò ìáýñåò ëßóôåò ôïõ ðïëéôéêïý ÷ñÞìáôïò èá Ý÷ïõí óðéëùèåß ðïëéôéêïß, åðé÷åéñçìáôßåò, åðéóôÞìïíåò, äçìïóéïãñÜöïé êá åðåéäÞ ðÞñáí óôçí ïíïìáóôéêÞ ôïõò ãéïñôÞ äþñï ëåìïíïóôßöôç; Êáé áí áêüìç áðü êÜðïéïõò Ý÷åé óõíôåëåóèåß ôï Ýãêëçìá ðñÝðåé óå êÜèå ðåñßðôùóç íá áðïêëåéóèåß ç äéðëÞ ôéìùñßá, ç ïðïßá åíäå÷ïìÝíùò íá áðïäåé÷ôåß ðåñéóóüôåñï âëáâåñÞ ãéá ôç ÷þñá áðü ôçí áôéìùñçóßá êÜðïéùí åíü÷ùí. «¸ãëçìá êáé ôéìùñßá» åßíáé ï ôßôëïò ôïõ ðáóßãíùóôïõ ìõèéóôïñÞìáôïò ôïõ ÍôïóôïãéÝöóêé. Ôéìùñßá íáé áëëÜ ÷ùñßò áßìá áèþùí. Ôï «üëïé íá ìáôþóïõìå» ðïõ óõ÷íÜ ðõêíÜ áêïýãåôáé ìðïñåß íá áðïäåé÷ôåß éäéáßôåñá åðéêßíäõíï ãéá ôï ßäéï ôï ðïëéôéêü óýóôçìá, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí êáé ôùí åðéíïçôþí, ðáñÜ ôçí áäéáìöéóâÞôçôç áèùüôçôÜ ôïõò. Ãéáôß, üôáí ôá ðïëéôéêÜ êáé êïéíùíéêÜ óõóôÞìáôá êáôáññÝïõí, áðü ôéò ãùíßåò îåðñïâÜëëïõí Þ ï åèíéêïóïóéáëéóìüò Þ ï áíáñ÷ïêïóìïðïëéôéóìüò. Êáé óôç ìéá êáé óôçí Üëëç ðåñßðôùóç ç äçìïêñáôßá êáé ç åëåõèåñßá êáôáëýïíôáé. ÅðïìÝíùò ôï ñßóêï ôùí êëÞóåùí ôùí äýï ðñþçí ðñùèõðïõñãþí óôç ÂïõëÞ óõíäÝåôáé Üìåóá ìå ôçí áìöéóâÞôçóç ôçò ìåôáðïëéôåõôéêÞò äçìïêñáôßáò êé áõôü ðñÝðåé íá ôï óõíåêôéìÞóïõí êáëÜ ôá êüììáôá, áí èÝëïõí íá åîáêïëïõèÞóïõí íá õðÜñ÷ïõí, êáé ôá äåëôßá ôùí ïêôþ, áí èÝëïõí íá óõíå÷ßóïõí íá åêðÝìðïõí åëåýèåñá. ÃÉÁÍÍÇÓ ÊÏÑÏÌÇËÇÓ

-Ù-


$

Ïëýìðéï ÂÞìá

Ôñßôç

1 Éïõíßïõ 2010

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò ÌÐÁÓÊÅÔ Á2 ÁÍÄÑÙÍ

ÖùôïñåðïñôÜæ áðü ôçí åêäÞëùóç ôçò áíüäïõ ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷Ýëáïõ óôçí Á2 áíäñþí

ÄÞëùóç ôïõ ðñïðïíçôÞ ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷åëÜïõ

ÅðÝóôñåøå ï Ðéåñéêüò Áñ÷Ýëáïò óôéò êïñõöáßåò ïìÜäåò ôïõ Åëëçíéêïý ìðÜóêåô ìå ôçí ðáíÜîéá Üíïäü ôïõ óôçí Á2 ÅèíéêÞ êáôçãïñßá êáé óôï öéíÜëå ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò Ýêáíå åêäÞëùóç óôï êëåéóôü ãõìíáóôÞñéï Êáôåñßíçò óôï íéêçöüñï ðáé÷íßäé ìå ôéò Ó÷ïëÝò Ìáíôïõëßäç ìå ôçí ïìÜäá ôçò Êáôåñßíçò íá äéáëýåé êÜèå øýèéñï êñáôþíôáò øçëÜ ôï ëÜâáñï ôïõ Ðéåñéêïý áèëçôéóìïý. Óôï çìß÷ñïíï ôïõ áãþíá áðïíåìÞèçêå ôéìçôéêÞ ðëáêÝôá óôïí ÐáôñéÜñ÷ç ôïõ Êáôåñéíéþôéêïõ ìðÜóêåô ê. ÁëÝîáíäñïõ Ôóéþôóéï ãéá ôçí ðñïóöïñÜ ôïõ óôïí Ðéåñéêü áèëçôéóìü åíþ ìå ôçí ëÞîç ôïõ áãþíá Ýãéíå áðïíïìÞ êáé óôïí ê. ÓôÝñãéï Ãêñéæéþôç ãéá ôçí ìåãÜëç ðñïóöïñÜ ôïõ óôïí Ðéåñéêü áèëçôéóìü. Åðßóçò, Ýãéíå áðïíïìÞ óôï íåáñü ìáèçôÞ êáëáèïóöáéñéóôÞ ÂÜãéï Â. ËáóêáñÝëéá ãéá ôéò Üñéóôåò åðéäüóåéò ôïõ óôçí ÅëëçíéêÞ ìáèçôéêÞ åôáéñåßá. Äüèçêáí êýðåëëá óôçí áíäñéêÞ ïìÜäá ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷Ýëáïõ ãéá ôçí Üíïäï óôçí Á2 üðùò åðßóçò êáé óôéò ïìÜäåò Ãõíáéêþí êáé Íåáíßäùí ãéá ôçí êáôÜêôçóç ôùí áíôßóôïé÷ùí ðñùôáèëçìÜôùí, üðùò êáé óôçí áíäñéêÞ ïìÜäá ôïõ ÓÖÊ Êáôåñßíçò 2008 êáé óôçí ðñïðáéäéêÞ ïìÜäá ãéá ôçí êáôÜêôçóç ôùí ðñùôáèëçìÜôùí ôçò ÅÊÁÓÊÅÌ.

ÄçìÞôñçò ÃáëÜíçò: «Ìå êÜíåé éäéáßôåñá ÷áñïýìåíï ç äÝóìåõóç ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ üôé ôç íÝá ÷ñïíéÜ èá åßìáóôå óå êáéíïýñãéï ãÞðåäï» ÌåôÜ ôïí áãþíá ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷åëÜïõ ìå ôï Ìáíôïõëßäç óôçí Êáôåñßíç, ï ðñïðïíçôÞò ôçò êáôåñéíéþôéêçò ïìÜäáò ÄçìÞôñçò ÃáëÜíçò, Ýêáíå ôçí ðáñáêÜôù äÞëùóç: «¹ôáí ìéá ìåãÜëç íßêç. Ï áíôßðáëïò Ýðáéæå ôç æùÞ ôïõ, ôçí åðéâßùóÞ ôïõ. Åìåßò ðáßæáìå ãéá ôïí åáõôü ìáò, ðáßæáìå ãéá ôçí õóôåñïöçìßá ôçò ïìÜäáò êáé ðáßæáìå ãéáôß èÝëáìå íá éêáíïðïéÞóïõìå ôïí êüóìï ìáò. Äåí ìðïñïýìå íá êÜíïõìå åêðôþóåéò óôçí çèéêÞ ìáò êáé óôçí ðñïóÝããéóç ðïõ êïéôÜìå ôï ðáéãíßäé. Áõôü ôï ðñÜãìá, äçëáäÞ ìå ôç óõíå÷Þ ðáñïõóßá ôùí öéëÜèëùí óôç ãÞðåäï åßíáé ðñùôüãíùñï. ¸÷ù ðáßîåé óå ðïëëÜ ãÞðåäá êáé äéáðéóôþíù üôé äåí åßíáé ìüíï ï áñéèìüò ôùí öéëÜèëùí, áëëÜ êýñéá åßíáé ç áãÜðç ôïõ êüóìïõ. Ôï ÓÜââáôï óôïí ðåæüäñïìï ôçò Êáôåñßíçò Þôáí åêáôïíôÜäåò ðáéäéÜ. Ìå êÜíåé éäéáßôåñá ÷áñïýìåíï ç äÝóìåõóç ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ üôé ôç íÝá ÷ñïíéÜ èá åßìáóôå óå êáéíïýñãéï ãÞðåäï. Ôá ðáéäéÜ Ýêáíáí ìßá ìáãéêÞ ÷ñïíéÜ êáé õðÜñ÷åé ìéá äéïßêçóç ðïõ äßíåé üôé êáëýôåñï ìðïñåß».

Óõã÷áñçôÞñéï óôïí Ðéåñéêü Áñ÷Ýëáï Óõã÷áßñù ïëüèåñìá ôçí ïìÜäá ìðÜóêåô ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷Ýëáïõ ãéá ôçí Üíïäï óôçí Á2 êáé åý÷ïìáé ðÜíôá åðéôõ÷ßåò. ÂáóéëéêÞ ÐáíáãéùôÞ – ¹âç ÐáíáãéùôÞ ðñþçí êÜôï÷ïò êõëéêåßïõ ôïõ êëåéóôïý Ãõìíáóôçñßïõ Êáôåñßíçò


Ïëýìðéï ÂÞìá

7

Ôñßôç

1 Éïõíßïõ 2010

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò ´ ÅÈÍÉÊÇ

ÁðïäåêáôéóìÝíïò ï Ðéåñéêüò

Äåí ðáßæïõí óôéò ÓÝññåò Ãéáæéôæüãëïõ –ÐÝíôá – Ïëãêéí- ÊïíôÝùí Áýñéï áãùíßæåôáé ï Ðéåñéêüò óôéò ÓÝññåò óôá ðëáßóéá ôçò 4çò ìÝñáò ôùí ðëÝú-ïö ãéá ôçí Üíïäï óôç Óïýðåñ Ëßãêá êáé áíôéìåôùðßæåé ôïí ðñùôïðüñï Ðáíóåññáúêü ðïõ âñßóêåôáé Ýíá âÞìá ðñéí ôçí åðéóôñïöÞ ôïõ óôç Óïýðåñ Ëßãêá. Ï Ðáíóåññáúêüò Ýöôáóå ôïõò 10 âáèìïýò âñßóêåôáé åðéêåöáëÞò ôùí 4 ïìÜäùí Ýíáíôé 5 âáèìþí ôïõ ÏÖÇ êáé ôïõ Åèíéêïý êáé åíüò ôïõ Ðéåñéêïý. ÌáèçìáôéêÜ ôßðïôá áêüìç äåí Ý÷åé ôåëåéþóåé êáé ãé’ áõôü ôï ëüãï ïé Óåññáßïé êñÜôçóáí ÷áìçëïýò ôüíïõò óôï ðáé÷íßäé ðïõ Ýäùóáí ôçí ðåñáóìÝíç ÊõñéáêÞ óôçí Êáôåñßíç ëÝãïíôáò ìÜëéóôá ôá êáëýôåñá ëüãéá ãéá ôïí Ðéåñéêü êáé ôïõò öéëÜèëïõò ôïõ. ÓõãêåêñéìÝíá ïé ößëáèëïé ôïõ Ðáíóåññáúêïý óå äçëþóåéò ôïõò óôá ÌÌÅ êáé óôá äéÜöïñá site ìßëçóáí êïëáêåõôéêÜ ãéá ôçí óõìðåñéöïñÜ ôùí öéëÜèëùí ôçò Êáôåñßíçò ëÝãïíôáò ÷áñáêôçñéóôéêÜ üôé ïé ößëáèëïé ôïõ Ðéåñéêïý ðáñÜ ôçí

ðßêñá ôïõò áîßæïõí êÜèå Ýðáéíï êáé ÷åéñïêñüôçóáí ôéò ïìÜäåò. ¼ðùò åîåëß÷èçêå ôï ðáé÷íßäé Þôáí áäýíáôïí ï Ðéåñéêüò íá ôï ãõñßóåé üìùò ôï áõñéáíü åßíáé åíôåëþò äéáöïñåôéêü êáé äåí Ý÷åé êáìßá ó÷Ýóç ì’ áõôü ôçò ðåñáóìÝíçò ÊõñéáêÞò. ÐïëëÜ ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ áíôéìåôùðßæåé ï Óïýëçò Ðáðáäüðïõëïò áöïý ï Ãéáæéôæüãëïõ ðïõ ôñáõìáôßóèçêå óïâáñÜ êáé áíôéêáôáóôÜèçêå óôï 43 ôïõ ðñþôïõ çìé÷ñüíïõ èá õðïâëçèåß óÞìåñá óå ìáãíçôéêÞ êáé ðéèáíüôáôá Ýðáèå ñÞîç ÷éáóôþí. ÁðïõóéÜæïõí åðßóçò ï ôéìùñçìÝíïò ¼ëãêéí ðïõ êñÝìáóå óôçí êõñéïëåîßá ôïí Ðéåñéêü ìå ôçí åêôüò öÜóçò êåöáëéÜ ôïõ ðïõ ôïõ óôïß÷çóå ôçí êüêêéíç êÜñôá ï ÐÝíôá ðïõ ôáëáéðùñåßôáé áðü ôïõò êïéëéáêïýò êáé ï ÊïíôÝùí ðïõ åßíáé ôéìùñçìÝíïò. ×èåò Ýãéíå êáíïíéêÜ ôï ðñüãñáììá ôçò åíåñãçôéêÞò áðïêáôÜóôáóçò óôïõò ðáßêôåò ôïõ áãùíßóôçêáí åíþ ïé õðüëïéðïé Ýêáíáí ðéï äõíáôÞ ðñïðüíçóç.

Ï Áèçíáßïò ôå÷íéêüò Ýâãáëå ôçí áðïóôïëÞ ðáßñíïíôáò ìáæß ôïõ 20 ðïäïóöáéñéóôÝò ðïõ åßíáé ïé: ÃïõìÜãéáò, Êáñáêïýôóçò, ×áôæçæÞóçò, Íßêïõ, Êùôóéüðïõëïò, ÐáíôåëéÜäçò, Ôáóßäçò, Åîïõæßäçò , ÐëÜôáíïò, Ìáñôßíåò, Êüúôò, ÌáêñÞò, ÖñÝíôåñéêò, Ôüóêáò, ÈÜíïò, ÃêïõãêïõëéÜò, Ðáóôüò, Êùíóôáíôéíßäçò, êáé ÑÝãéåò. ÓÞìåñá èá ãßíåé ç ôåëåõôáßá ðñïðüíçóç óôéò 14.30 óôï âïçèçôéêü ãÞðåäï ôïõ Ðéåñéêïý êáé åí óõíå÷åßá ç áðïóôïëÞ èá áíá÷ùñÞóåé ãéá ôéò ÓÝññåò üðïõ êáé èá äéáíõêôåñåýóåé åíüøåé ôïõ áõñéáíïý áãþíá ìå ôïí Ðáíóåññáúêü.

To ðñüãñáììá ôçò 5çò áãùíéóôéêÞò ôùí ðëåõ ïö êáé ðëåõ Üïõô

Ä´ ÅÈÍÉÊÇ

Áýñéï ðÝöôåé ç áõëáßá óôï ÃÁÓ Óâïñþíï Óôïí Ðõñãåôü Ýäùóå Ýíá äõíáôü öéëéêü ðáé÷íßäé ï ÃÁÓ Óâïñþíïò áðÝíáíôé óôçí ïìþíõìç ôïðéêÞ ïìÜäá ðïõ âãÞêå íéêÞôñéá ìå 3-2 ôÝñìáôá. Ï ÓôÝöáíïò ÔáâïõêôóÞò ï ðñïðïíçôÞò ôïõ ÃÁÓ Óâïñþíïõ ÷ñçóéìïðïßçóå íåáñïýò ðïäïóöáéñéóôÝò üôáí Ýêáíå ìÜëéóôá êáé äïêéìÝò áíôéìåôùðßæïíôáò Ýíáí ðïëý éó÷õñü áíôßðáëï ðïõ ôåñìÜôéóå 3ïò óôïí 4ï üìéëï ôçò Ä´ ÅèíéêÞò. Ôá ãêïë ôçò ïìÜäáò ôïõ Óâïñþíïõ ðÝôõ÷áí ï Ìé÷áëßôóéïò êáé ï ÍôáíôÜìçò. Óôï öéëéêü ðáé÷íßäé ï ÓôÝöáíïò ÔáâïõêôóÞò Ýâãáëå ÷ñÞóéìá óõìðåñÜóìáôá êáé áýñéï åßíáé ç ôåëåõôáßá ìÝñá êáé èá óõãêåíôñþóåé ôïõò ðáßêôåò óôï ãÞðåäï äßíïíôÜò ôïõò ïäçãßåò ìå êáëïêáéñéíü áôïìéêü ðñüãñáììá ãéá ôïí êáèÝíá áíÜëïãá ìå ôçí êáôÜóôáóç óôçí ïðïßá âñßóêåôáé êáé åí óõíå÷åßá èá äþóïõí ñáíôåâïý óôï îåêßíçìá ôçò ðñïåôïéìáóßáò.

Ôåëåõôáßá åâäïìÜäá öéëéêþí ðáé÷íéäéþí ðñéí áðü ôçí Ýíáñîç ôïõ Ðáãêïóìßïõ ÊõðÝëëïõ ÊáëçìÝñá óáò áãáðçìÝíïé ìïõ áíáãþóôåò ,ìå áíõðïìïíçóßá ðåñéìÝíïõìå üëïé íá îåêéíÞóåé ôï ÌïõíôéÜë ãéá íá áñ÷ßóïõìå ôá ðéï äõíáôÜ ðïíôáñßóìáôá óôçí ìåãÜëç áõôÞ ãéïñôÞ ôïõ ðïäïóöáßñïõ. ÁñêåôÜ êáëÜ ðÜìå ôéò ôåëåõôáßåò çìÝñåò êáèþò ï äñüìïò ðñïò ôï ôáìåßï åßíáé áñêåôÜ óõ÷íüò. Ëßãá ðáé÷íßäéá óôï óçìåñéíü ðñüãñáììá êáé èá ðïíôÜñïõìå óå äõï äéåèíÞ öéëéêÜ êáèþò ôá õðüëïéðá ðáé÷íßäéá åßíáé äýóêïëá óå ðñïâëÝøåéò. ÎåêéíÜìå áðü ôïí Üóóï ôçò Ïëëáíäßáò áðÝíáíôé óôçí ÃêÜíá ôçí ÁöñéêáíéêÞ áíåñ÷üìåíç äýíáìç. Êáé

ïé äõï ïìÜäåò âñßóêïíôáé óôï ÌïõíôéÜë êáé âëÝðïõí ôï óõãêåêñéìÝíï ìáôò ùò Ýíá äõíáôü ôåóô åíüøåé ôùí õðï÷ñåþóåùí ôïõò óôá ãÞðåäá ôçò Íïôßïõ ÁöñéêÞò. Äõíáôüò ï Üóóïò ôùí ÏñÜíéå êáé èá ôïí ôéìÞóïõìå êáèþò êáé ôï over. Ôï äåýôåñï ìáò ðáé÷íßäé èá åßíáé ï Üóóïò ôçò Ðïñôïãáëßáò ðïõ áãùíßæåôáé êüíôñá óôï Êáìåñïýí ôï ïðïßï äåí åßíáé óå êáëÞ êáôÜóôáóç êáé Ý÷åé êáé åêôüò ôïí êáëýôåñï ôçò ðáß÷ôç, ôïí ÓÜìïõåë Åôü. ¼ëá áõôÜ êáé ç ðïéüôçôá ôïõ ÊñéóôéÜíï ÑïíÜëíôï ìáæß ìå ôïõò Üëëïõò áóôÝñåò ôçò Ðïñôïãáëßáò ìáò ïäçãïýí óôïí Üóóï. ÅðéëïãÝò Ôñßôçò Ïëëáíäßá - ÃêÜíá : 1 @ Ðïñôïãáëßá - Êáìåñïýí : 1 @ Áðüäïóç äõÜäáò : ÊáëÞ åðéôõ÷ßá óå üôé êáé áí åðéëÝîåôå!!!!!

’ ÅèíéêÞ: Ïé äéáéôçôÝò ôçò 4çò áãùíéóôéêÞò Ç ÊåíôñéêÞ ÅðéôñïðÞ Äéáéôçóßáò ôçò ÅÐÏ áíáêïßíùóå ôç ÄåõôÝñá ôïõò äéáéôçôÝò, âïçèïýò äéáéôçôÝò êáé ðáñáôçñçôÝò äéáéôçóßáò ðïõ ïñßóôçêáí óôïõò áãþíåò playoff êáé play-out (2/6/2010) ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò ’ ÅèíéêÞò Êáôçãïñßáò 2009-2010. 4ç áãùíéóôéêÞ ôùí play off ÔåôÜñôç 2/6/2010 (20:00) ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÓÅÑÑÙÍ ÐÁÍÓÅÑÑÁÚÊÏÓ - ÐÉÅÑÉÊÏÓ ÄÉÁÉÔÇÔÇÓ: Óéäçñüðïõëïò (Äùä/íÞóïõ) ÂÏÇÈÏÉ: ËáæÜñïõ (Ìáêåäïíßáò), Áñãõñüò (Áèçíþí) 4ïò: Êùíóôáíôéíßäçò (Ìáêåäïíßáò) ÐÁÑÁÔÇÑÇÔÇÓ: ÌðñéÜêïò (Çðåßñïõ) Á.Ó. ÏÖÇ “ÈÅÏÄÙÑÏÓ ÂÁÑÄÉÍÏÃÉÁÍÍÇӔ (20:00) ÏÖÇ - ÅÈÍÉÊÏÓ ÄÉÁÉÔÇÔÇÓ: ÊÜêïò (ÊÝñêõñáò) ÂÏÇÈÏÉ: ÄÜëëáò, ÔÜôóçò (Çðåßñïõ)

4ïò: Ãéáííüðïõëïò (Áèçíþí) ÐÁÑÁÔÇÑÇÔÇÓ: Äïýñïò (Êïñßíèïõ) 4ç áãùíéóôéêÞ play out ÔåôÜñôç 2/6/2010 (17:30) ÄÇÌ. ÓÔÁÄÉÏ ÖÕËÇÓ ÈÑÁÓÕÂÏÕËÏÓ - ÑÏÄÏÓ ÄÉÁÉÔÇÔÇÓ: Ëáìðñüðïõëïò (Çëåßáò) ÂÏÇÈÏÉ: ÅõèõìéÜäçò (Ðéåñßáò), Ìðéôóßäçò (ÈñÜêçò) 4ïò: ÂáóéëçÜò (Âïéùôßáò) ÐÁÑÁÔÇÑÇÔÇÓ: Óðõñüðïõëïò (Öèéþôéäáò) ÃÇÐÅÄÏ Ã.Ó “ÄÏÎÁ ÄÑÁÌÁӔ (17:30) ÄÏÎÁ ÄÑÁÌÁÓ - ÉÙÍÉÊÏÓ ÄÉÁÉÔÇÔÇÓ: Êýñêïò (Çðåßñïõ) ÂÏÇÈÏÉ: Ãïõñãéþôçò (Öèéþôéäáò), ÌÜëáìáò (Åýâïéáò) 4ïò: Áñåôüðïõëïò (ÔñéêÜëùí) ÐÁÑÁÔÇÑÇÔÇÓ: ÊïõêïõëÜò (ËÝóâïõ)

’ ÅèíéêÞ: Óôç... æþíç ôùí ìðáñÜæ!

Ç êáíïíéêÞ ðåñßïäïò ôçò ’ ÅèíéêÞò ôåëåßùóå, ùóôüóï ç áãùíéóôéêÞ äñÜóç óõíå÷ßæåôáé ìå áìåßùôç Ýíôáóç, êáèþò áêïëïõèïýí ôá play off êáé play out. ÏÖÇ: Õðü äýóêïëåò êáéñéêÝò óõíèÞêåò (ôï èåñìüìåôñï Üããéîå ôïõò 30 âáèìïýò!) Ýêáíáí ðñïðüíçóç ôï ðñùß (11:00) ôçò ÄåõôÝñáò ïé ðáßêôåò ôïõ ÏÖÇ. Ç ðñïðüíçóç áöéåñþèçêå óå áóêÞóåéò ìå ìðÜëá êáé áóêÞóåéò ãéá ôçí âåëôßùóç ôçò öõóéêÞò êáôÜóôáóçò. Ïé ðáßêôåò ðïõ áãùíßóèçêáí êáé óôá 90 ëåðôÜ ôïõ êõñéáêÜôéêïõ áãþíá ìå ôïí Åèíéêü áêïëïýèçóáí ðñüãñáììá ðïõ ðñïÝâëåðå áóêÞóåéò ãéá ÷áëÜñùìá. Ï Ãéþñãïò ÐáñÜó÷ïò Ý÷åé êáëÝóåé üëïõò ôïõò ðáßêôåò ôçí Ôñßôç óôéò 6 ì.ì. ãéá íá ðñáãìáôïðïéÞóïõí ôçí ôåëåõôáßá ôïõò ðñïðüíçóç ãéá ôïí áãþíá ôçò ÔåôÜñôçò ìå ôïí Åèíéêü. ÌåôÜ ôï ôÝëïò ôçò ðñïðüíçóçò ï Ãéþñãïò ÐáñÜó÷ïò èá åðéëÝîåé ôïõò ðáßêôåò ðïõ èá óõìðåñéëçöèïýí óôçí áðïóôïëÞ. ÐÁÍÓÅÑÑÁÚÊÏÓ: Ï ôåñìáôïöýëáêáò ôïõ Ðáíóåññáúêïý, Ãéþñãïò ÂáëóáìÜêçò, ìéëþíôáò óôá «ÁèëçôéêÜ ÍÝá 98.7» ôüíéóå ôá åîÞò: «Åßìáóôå Ýôïéìïé ãéá ôçí Üíïäï. Ôï ÷èåóéíü áðïôÝëåóìá ßóùò åßíáé êáé ðëáóìáôéêü ìå âÜóç ôçí åéêüíá ôïõ ðáé÷íéäéïý. Ï

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ÌåôÜ áðü áðüöáóç ôïõ Ä.Ó. ôïõ óùìáôåßïõ ìå ôçí åðùíõìßá «Á.Ì.Ð.Ó. ÐÉÍÄÏÓ ÁÍÙ ÁÃÉÏÕ ÉÙÁÍÍÇ», ç ëá÷åéïöüñïò áãïñÜ ôïõ óùìáôåßïõ, ç ïðïßá Þôáí ðñïãñáììáôéóìÝíç íá ðñáãìáôïðïéçèåß ìå ôçí êëÞñùóç ôïõ ëáúêïý ëá÷åßïõ ôçò 29çò Éïõíßïõ 2010 ìåôáôßèåôáé ãéá ôçí êëÞñùóç ôïõ ëáúêïý ëá÷åßïõ ôçò 29çò Óåðôåìâñßïõ 2010. Åê ôïõ Óùìáôåßïõ Ï Ðñüåäñïò Êùíóôáíôéíßäçò ËÜæáñïò

Ðéåñéêüò ðÞñå íùñßò ôçí êüêêéíç êÜñôá êáé ìðïñåß áõôü íá óõíôÝëåóå óôçí Ýêôáóç ôïõ óêïñ», åßðå áñ÷éêÜ êáé óõíÝ÷éóå ìéëþíôáò ãéá ôá åðüìåíá ðáé÷íßäéá: «Äåí Ý÷åé êñéèåß ôßðïôá. ¸÷ïõí áðïìåßíåé ôñßá ðáé÷íßäéá êáé ðñÝðåé íá ôá êåñäßóïõìå. ÌðñïóôÜ ìáò Ý÷ïõìå Ýíá äõíáôü ðáé÷íßäé ìå ôïí Ðéåñéêü. Äåí ðñÝðåé íá ðáñáóõñèïýìå áðü ôçí âáèìïëïãéêÞ ìáò èÝóç. ÐñÝðåé íá ðáñáìåßíïõìå óõãêåíôñùìÝíïé êáé óïâáñïß. Äåí óêåöôüìáóôå ôïõò áíôéðÜëïõò ìáò ðáñÜ ìüíï ôçí äéêÞ ìáò áðüäïóç. Íá êñáôÞóïõìå ìéá óôáèåñÞ áðüäïóç». Ãéá ôçí öåôéíÞ ðïñåßá ôçò ïìÜäáò äÞëùóå: «Óôçí áñ÷Þ äåí ðáñïõóéáóôÞêáìå üðùò èá Ýðñåðå. ºóùò ïé óõãêõñßåò Ýðáéîáí ñüëï óå áõôü. Óôïí äåýôåñï ãýñï äåí Üëëáîáí ðïëëÜ. ¹ñèáí äýï ðáßêôåò, õðÞñîå êáé ç áëëáãÞ ðñïðïíçôÞ. Ùóôüóï äåí ðéóôåýù üôé Üëëáîáí áñêåôÜ ðñÜãìáôá êáèþò êáé ìå ôïí ¼ãéïò Þìáóôáí åõ÷áñéóôçìÝíïé. Áðëþò äåí ìáò âãÞêáí êÜðïéá ðñÜãìáôá. ÌåôÜ Ýðåóå êáé ç øõ÷ïëïãßá ìáò. Ôþñá üìùò äåß÷íïõìå ôçí éêáíüôçôÜ ìáò». ÔÝëïò, ãéá ôïõò áñêåôïýò íÝïõò ðáßêôåò ðïõ áãùíßæïíôáé óôçí ïìÜäá, ó÷ïëßáóå: «Ïé ÓÝññåò åßíáé ìéá ðáñáäïóéáêÞ ðïäïóöáéñïìÜíá. Ùóôüóï äåí èåùñþ üôé Ý÷ïõìå ìéêñïýò ðáßêôåò. Áðëþò, óôçí ÅëëÜäá Ý÷ïõìå ìÜèåé ôïõò ðïäïóöáéñéóôÝò ðïõ åßíáé 22 åôþí íá ôïõò ïíïìÜæïõìå ìéêñïýò».

ÁíáâïëÞ ëá÷åéïöüñïõ êëÞñùóçò ôïõ Ôáýñïõ ÅëÜöïõ Ôï Ä.Ó. ôïõ Ôáýñïõ ÅëÜöïõ áðïöÜóéóå ôçí áíáâïëÞ ôçò ëá÷åéïöüñïõ êëÞñùóçò ãéá ôçí Ôñßôç 29 Éïõíßïõ 2010. Åê ôïõ Ä.Ó.

A. Ðüäáò

á.å.å.

Êáôåñßíç 1ï ÷ëì. ÐáëáéÜò ÅèíéêÞò Ïäïý Êáôåñßíçò - Èåóóáëïíßêçò Ôçë.: 23510 26320

ÂÝñïéá ÍÝá ÐåñéöåñåéáêÞ Ïäüò ÂÝñïéáò - Èåóóáëïíßêçò Ôçë.: 23310 75600


8 ÖÖ3‘‰Ã‡ÖÖÖ։Ä‰ÄÖÖ

Ö

‹ÄŒ‰Öƒ‡Œ‚Ö ZÖ ‹ƒ‰ˆ†’ŠŽˆØƒŽ†ƒ’ňňØ؆vˆ†’Š“ƒØň”Ø‘Š†’Šƒ”

OIKONOMIA ŸǼȝȌȟȡȕȎȥȑȐȓȊȕŸȗȒŸ#MPH=RGDŸ #$%ŸȀșȐǢȊȜȒțȜȐșȒȊȓȇŸȓȊȒŸ #MPH=RGDŸ#$%Ÿ0@E@KBKŸ$BGRG>@ ŸĠŅŅŁņŃńĸŸ ĮŊĶʼnĿŀĻŸ ǬȕȊȘșȗțȊșǢȗȌȇŸ ȎȘȒȜȗȓȈȡȕŸ DZŸǯȔȔȐȕȒȓȇŸǽșȅȘȎȏȊŸ ȊȕȊȓȗȈȕȡțȎŸȜȐȕŸȊȕȊȘșȗțȊșǢȗȌȇŸȜȡȕŸȊȓȗȔȗȥȑȡȕŸ ȎȘȒȜȗȓȈȡȕŸȟȗșȐȌȇțȎȡȕŸȓȊȒŸ ȍȊȕȎȈȡȕŸȡȚŸȎȖȇȚŸ ǭȊțȒȓȤŸǯȘȒȜȤȓȒȗŸȀȗșȐȌȇțȎȡȕŸǭ ǯ Ȁ ŸȊȘȤŸ Ÿ țȎŸ ǭȊțȒȓȤŸǯȘȒȜȤȓȒȗŸǼȜȎȌȊțȜȒȓȦȕŸȍȊȕȎȈȡȕŸǭ ǯ Ǽ Ÿ ȊȘȤŸ ŸțȎŸ 

ĪŅňńŅŁŊŗłŁńĿŸŌōŃŋŸŸħĻĜňŎŸŸŁŸņňēŃńĸŸ ľŃĻľŃńĻŌĹĻŸŌŎĽŐŗņĿŎŌŁŋŸōŁŋŸ#MPH=RGDŸ7#$%P 09ŸŸ #$%ŸıŊŁēĻōŃŌōŁŊŃĻńĸŸĝĠīĠįŸńĻџōŁŋŸ#MPH=RGDŸ#$%Ÿ 0@E@KBKŸ$BGRG>@ŸĝĠīĠį ŸēĿŸōŁņŸňʼnňĹĻŸľŁēŃňŎŊĽĿĹōĻџ ŁŸĿōĻŃŊĿĹĻŸ#MPH=RGDŸ#$%Ÿ#JMBLB@KŸĝĠīĠį

ΛΟΝΔΙΝΟ 5.188,43 XETRA D 5.976,70 CAC 40 3.508,69 DJ INDU 10.136,63 NASDAQ 2.257,04 NIKKEI 9.768,70 0,06 Ευρω/$ 1,22960 Euribor 3M 0,70100 Χρυσός 1.207,500 BRENT 73,05

-0,13 0,51 -0,18 -1,19

ǼȎŸțȝȕȎȕȕȤȐțȐŸǢȎŸȜȒȚŸȘȒțȜȦȜșȒȎȚŸǽșȅȘȎȏȎȚŸȌȒȊŸȜȐȕŸȆȓȍȗțȐŸȗǢȗȔȗȌȒȊȓȗȥŸȍȊȕȎȈȗȝŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸȜȗŸȗȘȗȈȗŸȑȊŸȍȒȊȜȎȑȎȈŸȓȊȜȅŸȘșȗȜȎșȊȒȤȜȐȜȊŸȌȒȊŸȜȐȕŸȓȅȔȝȠȐŸȜȡȕŸȔȐȖȒȘșȤȑȎțǢȡȕŸȗȞȎȒȔȦȕŸȜȐȚ ŸȋșȈțȓȎȜȊȒŸȐŸǥȍșȊțȐŸȀ ŸȁȊȔȔȈȍȊȚ ŸǢȆțȡŸȜȗȝŸȀșȐǢȊȜȗȗȒȓȗȕȗǢȒȓȗȥŸȜȐȚŸǼȝǢȋȗȥȔȗȝŸEIVRŸ RGDŸ

ǨȘȡȚŸȊȕȊȞȆșȎȒŸȐŸȎȜȊȒșȎȈȊŸțȎŸțȐǢȎșȒȕȇŸȊȕȊȓȗȈȕȡțȇŸȜȐȚ ŸȜȗŸțȝȕȗȔȒȓȤŸȥȠȗȚŸȜȡȕŸȔȐȖȒȘșȤȑȎțǢȡȕŸȗȞȎȒȔȦȕŸțȜȒȚŸ ŸȊȕȎșȟȤȜȊȕŸ țȎŸ ŸȟȒȔ ŸǯȝșȦ

DZŸȎȓȘȤȕȐțȐŸȜȗȝŸȕȆȗȝŸȎȘȒȟȎȒșȐțȒȊȓȗȥŸțȟȎȍȈȗȝŸ MKBG@KKŸWERGŸȆȟȎȒŸ ȗȔȗȓȔȐșȡȑȎȈŸȊȘȤŸȜȗȕŸȀșȐǢȊȜȗȗȒȓȗȕȗǢȒȓȤŸǼȥǢȋȗȝȔȗŸȡȚŸȓȊȒŸȐŸȘșȤȜȊțȐŸȊȕȊȍȒȅșȑșȡțȐȚŸȜȡȕŸȍȊȕȎȒȊȓȦȕŸȝȘȗȟșȎȦțȎȡȕŸȜȗȝŸǹǢȈȔȗȝŸȓȊȒŸ ȆȟȗȝȕŸȝȘȗȋȔȐȑȎȈŸțȜȒȚŸȘȒțȜȦȜșȒȎȚŸǽșȅȘȎȏȎȚ Ÿ ǥȜțȒ ŸȐŸȎȜȊȒșȎȈȊŸȊȕȊǢȆȕȎȒŸȜȒȚŸȎȘȤǢȎȕȎȚŸȎȋȍȗǢȅȍȎȚŸȜȐŸȑȎȜȒȓȇŸȓȊȜȅŸ ȜȐȕŸȅȘȗȠȇŸȜȐȚŸȊȘȗȍȗȟȇŸȜȗȝŸ MKBG@KKŸWERGŸȓȊȒŸȜȗȝŸțȟȎȍȈȗȝŸȊȕȊȍȒȅșȑșȡțȐȚŸȍȊȕȎȒțǢȗȥŸȌȒȊŸȕȊŸȖȎȓȒȕȇțȗȝȕŸȗȒŸțȟȎȜȒȓȆȚŸȍȒȊȍȒȓȊțȈȎȚ

ǼȐǢȎȒȦȕȎȜȊȒŸȤȜȒŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸȜȐȚŸǥȍșȊțȐŸȋșȈțȓȗȕȜȊȒŸțȜȐȕŸȓȊȜȐȌȗșȈȊŸǯȘȒȜȇșȐțȐȚ ŸǼȥǢȞȡȕȊŸǢȎŸȜȐȕŸȎȜȊȒșȎȈȊ ŸȗȒŸȔȤȌȗȒŸȝȘȊȌȡȌȇȚŸ ȜȐȚŸțȎŸȊȝȜȇŸȎȖȊȓȗȔȗȝȑȗȥȕŸȕȊŸȒțȟȥȗȝȕŸȓȊȑȦȚŸȜȊŸțȜȗȒȟȎȈȊŸȜȐȚŸȘȎșȒȤȍȗȝŸ ŸȆȡȚŸ ŸȏȐǢȈȎȚŸ ŸȟȒȔ ŸȎȝșȦŸțȎŸȎȘȈȘȎȍȗŸǹǢȈȔȗȝŸȓȊȒŸ ŸȟȒȔ ŸȎȝșȦŸțȎŸȎȘȈȘȎȍȗŸȎȜȊȒșȎȈȊȚŸȍȎȕŸȋȎȔȜȒȦȕȗȝȕŸȜȊŸȊȘȗȜȎȔȆțǢȊȜȊŸȜȐȚŸȟșȇțȐȚŸ 

•ǶȎŸȍȎȍȗǢȆȕȐŸȜȐȕŸȝȘȅșȟȗȝțȊŸȗȒȓȗȕȗǢȒȓȇŸțȝȌȓȝșȈȊŸȍȎȕŸȘșȗȌșȊǢǢȊȜȈȏȗȕȜȊȒŸȅǢȎțȊŸȎȕȆșȌȎȒȎȚŸȎȕȈțȟȝțȐȚŸȜȐȚŸȓȊȑȊșȇȚŸȑȆțȐȚŸȜȐȚŸȎȜȊȒșȎȈȊȚŸȓȊȒŸȜȗȝŸǹǢȈȔȗȝŸȐŸȗȘȗȈȊŸțȥǢȞȡȕȊŸǢȎŸȜȊŸȍȐǢȗțȒȎȝȑȆȕȜȊŸȊȘȗȜȎȔȆțǢȊȜȊŸ ŸȊȕȆșȟȗȕȜȊȒŸțȎŸ ŸȟȒȔ

ŸȎȝșȦŸȓȊȒŸ Ÿ ȟȒȔ ȎȝșȦŸȊȕȜȒțȜȗȈȟȡȚ– ŸțȐǢȎȒȦȕȎȒŸȐŸȎȜȊȒșȎȈȊ

1,24 % ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

AEGEAN ǹǼ ALAPIS ǹǺǼǼ(Ȁȅ) ALPHA BANK ǹǼ(Ȁȅ) COCA COLA EEE (Ȁȅ) EUROBANK PROPERTIES FOLLI - FOLLIE ǹ.Ǻ.Ǽ.Ǽ.(ȀO) FORTHNET AE(Ȁȅ) FOURLIS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ ǹǼ(Ȁȅ) FRIGOGLASS ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) GENIKI BANK (Ȁȅ) INTRALOT (Ȁȅ) J&P ǹǺǹȄ ǹǼ ǼȇīȅȁǾȆȉǿȀǾ ȉȅȊȇ.ǼȂȆ.Ǻ JUMBO ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) MARFIN INVESTMENT GROUP MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD S & B ǺǿȅȂǾȋǹȃǿȀǹ ȅȇȊȀȉǹ (Ȁȅ) SPRIDER STORES ǹ.Ǽ. ǹȃǼȀ ǹǼ(Ȁȅ) ǹȃǼȀ ǹǼ(Ȇȅ) ǹȃǼȀ ǹǼ(Ȇȅ) ǹȉǼ ǺǹȃȀ ǺǿȅȋǹȁȀȅ ǼǺ.ȋǹȁȀȅȊ & ǹȁȅȊȂ(Ȁǹ) īǼȀ ȉǼȇȃǹ ǹǼ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ īȇ. ȈǹȇǹȃȉǾȈ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) ǻ/ȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȁǹȂȆȇǹȀǾ(Ȁȅ) ǻǾȂȅȈǿǹ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾ ǾȁǼȀȉȇǿȈȂȅȊ ǹ.Ǽ ǼĬȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ ȉǾȈ ǼȁȁǹǻȅȈ (Ȁȅ) ǼȁǺǹȁ ǹǼ(Ȁǹ) ǼȁȁǹȀȉȍȇ ǹǼ(Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȆǼȉȇǼȁǹǿǹ ǹǼ(Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȋȇǾȂǹȉǿȈȉǾȇǿǹ ǹǼ (Ȁȅ) Ǽȉ. ȊǻȇǼȊȈǼȍȈ & ǹȆȅȋǼȊȉ.(Ȁȅ) ǼȉǹǿȇǼǿǹ ȊǻȇǼȊȈǼȍȈ Ȁǹǿ ǹȆȅȋǼȉǼȊȈǼȍ ǿǹȈȍ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) ǿǹȉȇǿȀȅ ǹĬǾȃȍȃ ǼǹǼ(Ȁȅ) ǿȃȉȇǹȀȅȂ ǹǼ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) Ȁǹȉ. ǹĭȅȇȅȁȅīǾȉȍȃ Ǽǿǻȍȃ ǹǼ(Ȁȅ) ȂǼȉȀǹ ǹǼ(Ȁȅ) ȂǾȋǹȃǿȀǾ ǹǼ(Ȁȅ) ȂǾȋǹȃǿȀǾ ǹǼ(Ȇȅ) Ȃȅȉȅȇ ȅǿȁ ǼȁȁǹȈ ȂȆǹȂȆǾȈ ǺȍǺȅȈ ǻǿǼĬȃǾȈ ȉǼȋȃǿȀǾ ȂȊȉǿȁǾȃǹǿȅȈ ǹǼ ȅȂǿȁȅȈ ǼȆǿȋ(Ȁȅ) ȅȁȆ ǹǼ ȅȆǹȆ ǹǼ ȅȇī.ȉǾȁǼ/ȃǿȍȃ ȉǾȈ ǼȁȁǹǻȅȈ (Ȁȅ) ȆȁǹǿȈǿȅ COMPUTERS A.E.(Ȁȅ) ȈǿǻǼȃȅȇ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) ȈȍȁǾȃȅȊȇīǼǿǹ ȀȅȇǿȃĬȅȊ ǹǼ(Ȁȅ) ȉǹȋȊǻȇȅȂǿȀȅ ȉǹȂǿǼȊȉǾȇǿȅ ǼȁȁǹǻȅȈ ǹ ȉǼȇȃǹ ǼȃǼȇīǼǿǹȀǾ ǹǺǼȉǼ ȉǿȉǹȃ ǹȃ.Ǽȉ.ȉȈǿȂǼȃȉȍȃ(Ȁȅ) ȉǿȉǹȃ ǹȃ.Ǽȉ.ȉȈǿȂǼȃȉȍȃ(Ȇȅ) ȉȇǹȆǼǽǹ ǼFG EUROBANK A.E.(Ȁȅ) ȉȇǹȆǼǽǹ ȀȊȆȇȅȊ (Ȁȅ) ȉȇǹȆǼǽǹ ȆǼǿȇǹǿȍȈ ǹ.Ǽ(Ȁȅ) ȊīǼǿǹ ǻǿǹīȃȍȈȉǿȀȅ ĬǼȇǹȆǼȊȉǿȀȅ ȀǼȃȉ ȋǹȁȀȅȇ ǹǼ (ȆȇȍǾȃ ǺǼȀȉȍȇ)(Ȁǹ) LAMDA DEVELOPMENT S.A.(Ȁȅ) NBGAM ETF īǼȃ.ǻǼǿȀ ȋǹ ȂǼȉȅȋǿȀȅ ǼȈȍ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȁǿȂǼȃȅȈ ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ

2,71 0,3 4,55 18,19 5,8 14,5 0,71 5,07 10,3 0,52 2,94 1,5 5,35 1,03 1,62 3,99 0,51 0,34 2,1 1,25 1,15 3,33 4,45 4,3 0,97 12,6 10,03 1,13 3,19 5,9 4,96 5,39 4,36 2,38 0,77 0,64 4,73 8,52 0,58 0,47 7,4 2,16 4,18 13,51 12,95 6,75 4,67 2,43 0,83 2,85 3,66 14,25 10,64 3,97 3,62 4,09 1,03 0,7 3,85 15,8 12,34

-3,214 -6,25 -2,151 1,394 -0,172 0 -1,389 -0,977 0,097 -3,704 -2,97 0 -0,372 -4,63 -2,994 2,308 0 -2,857 0 0 -5,738 -3,757 0 -2,494 -3,96 -1,408 -0,496 -0,877 -0,623 -2,64 -0,8 1,126 -1,357 0 -1,282 -4,478 3,501 -1,617 -3,333 -2,083 -7,5 -3,139 -1,878 -3,98 4,351 -2,174 0,43 -2,016 -3,488 -2,73 -3,684 -3,521 1,721 -4,337 -5,236 -3,538 -5,505 2,941 -3,99 -1,373 -0,243

2977 6421280 957834 123738 17510 579 28069 132828 13514 428609 533493 4646 250497 2844165 1106645 4959 37672 134833 0 0 228229 75662 80577 814 35240 317984 1069038 13796 78462 469083 274018 11985 31440 17800 31133 140983 27475 4152 87463 32469 82555 49446 105641 4498 286078 545042 230 26883 58711 80395 14410 157955 759 1158023 813013 805008 11055 66273 6491 2 600

2,71 0,29 4,53 17,87 5,72 14,4 0,71 5,05 9,84 0,52 2,88 1,45 5,29 1,03 1,62 3,94 0,48 0,33 2,1 1,25 1,15 3,3 4,27 4,3 0,95 12,4 10,01 1,12 3,11 5,83 4,96 5,33 4,33 2,37 0,77 0,63 4,65 8,51 0,58 0,46 7,4 2,16 4,1 13,41 12,43 6,7 4,65 2,43 0,83 2,82 3,66 13,95 10,2 3,97 3,62 4,02 1,03 0,67 3,85 15,8 12,04

2,8 0,32 4,74 18,2 5,8 14,6 0,73 5,23 10,3 0,54 3,05 1,52 5,48 1,09 1,67 4,06 0,52 0,35 2,1 1,25 1,22 3,45 4,51 4,41 1,03 13 10,23 1,14 3,21 6,05 5,05 5,48 4,5 2,38 0,8 0,67 4,79 8,73 0,6 0,49 7,75 2,25 4,25 14,2 12,95 6,9 4,69 2,53 0,88 2,95 3,74 14,9 10,64 4,19 3,89 4,27 1,07 0,71 3,98 15,8 12,35

1,1 0,82 0,4 1,78 0,56 0,48 0,5 0,66 1,17 3,53 0,83 0,72 7,64 1,02 1,02 0,27 1,89 0,56 0,4 2,73 5 0,75 2,19 0,45

-0,901 -2,381 -2,439 2,299 1,818 -4 2,041 -2,941 0 -1,944 0 -2,703 0 2 0 -3,571 0,532 -3,448 0 19,737 4,167 4,167 0 -4,255

2515 2 74305 2340 335 58285 6051 1320 0 71000 1201 2250 920 2340 3859 33550 550 15698 3250 3701 260 6125 13710 12975

1,1 0,82 0,4 1,78 0,54 0,48 0,47 0,66 1,17 3,5 0,83 0,72 7,63 0,97 0,99 0,27 1,71 0,55 0,4 2,26 4,34 0,74 2,15 0,45

1,11 0,82 0,41 1,8 0,56 0,5 0,5 0,69 1,17 3,6 0,85 0,74 7,64 1,02 1,03 0,28 1,89 0,6 0,4 2,73 5 0,75 2,19 0,47

ȂǼȈǹǿǹ Ȁǹǿ ȂǿȀȇǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ ALPHA TRUST ǹȃǻȇȅȂǼǻǹ ǹǼǼȋ ALSINCO A.E Ǽǿǻȍȃ ǼȃǻȊȈǾȈ -ȊȆȅǻǾȈǾ ASPIS BANK ǹȃ.ȉȇǹȆǼǽǿȀǾ Ǽȉǹǿȇǿǹ AUTOHELLAS ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) BYTE COMPUTER ǹǺǼǼ(Ȁȅ) CENTRIC MULTIMEDIA ǹǼ CYCLON ǼȁȁǹȈ ǹǼ EURODRIP ǹ.Ǻ.Ǽ.ī.Ǽ.(Ȁȅ) EUROLINE AEEX (KO) EUROMEDICA ǹ.Ǽ.ȆǹȇȅȋǾȈ ǿǹȉȇǿȀȍȃ ȊȆ F.G EUROPE ǹǼ (Ȁȅ) F.H.L ȀȊȇǿǹȀǿǻǾȈ Ȃ&ī ǹǺǼǼ(Ȁȅ) FLEXOPACK AEBEP(Ȁȅ) INFOQUEST ǹǼǺǼ(Ȁȅ) INFORM Ȇ.ȁȊȀȅȈ(Ȁȅ) INTRAKAT ǹǼ KLEEMAN HELLAS A.B.E.E(Ȁȅ) LAVIPHARM ǹǼ(Ȁȅ) LOGISMOS ǹǼ MEDICON HELLAS ǹ.Ǽ. MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP MEVACO ȂǼȉǹȁȁȅȊȇīǿȀǾ (Ȁȅ) MLS ȆȁǾȇȅĭȅȇǿȀǾ NEWSPHONE HELLAS SA

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

0 -4,255 -4,938 -4,301 -3,333 1,316 0,685 -2,5 0 -1,099 -15 0 1,786 0 1,734 -2,857 -8,696 0 2,74 0 0 0 5,714 0 -9,756 0 0 0 -3,659 -6,857 -2,941 0,82 0 0 0 0 0 0 0 7,246 0 14,706 -2,222 -3,846 2,759 0,518 -5,479 -4,04 -2,857 2,083 9,217 0 0 0 0 0 0 -3,542 0 4,027 -4,167 -1,887 -1,923 8 -2,857 -1,818 0 2,239 -3,817 1,163 0 0 7,143 -5,085 0 0 -7,692 0 0 0 0 0 0 0 3,571 0 -8,889 0 1,852 -5

-ŸǮȎȕȒȓȤȚŸȧȎȈȓȜȐȚŸǽȒǢȦȕŸȆȓȔȎȒțȎŸțȜȒȚŸ ŸǢȗȕȅȍȎȚŸ țȐǢȎȒȦȕȗȕȜȊȚŸȘȜȦțȐŸțȎŸȘȗțȗțȜȤŸ 

DZŸȊȖȈȊŸȜȡȕŸțȝȕȊȔȔȊȌȦȕŸȝȘȗȟȦșȐțȎŸȓȅȜȡŸȊȘȤŸȜȊŸȎȘȈȘȎȍȊŸȜȡȕŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȓȊȒŸȍȒȊǢȗșȞȦȑȐȓȎŸțȜȊŸ Ÿ ȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ

ǹŸȍȎȈȓȜȐȚŸȝȠȐȔȇȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸțȐǢȎȈȡțȎŸȘȜȦțȐŸ țȎŸȘȗțȗțȜȤŸ ŸȎȕȦŸȗŸȍȎȈȓȜȐȚŸȜȐȚŸǢȎțȊȈȊȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸȝȘȗȟȦșȐțȎŸțȎŸȘȗțȗțȜȤŸ ŸȓȊȒŸȗŸȍȎȈȓȜȐȚŸȜȐȚŸ ǢȒȓșȇȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸțȐǢȎȈȡțȎŸȘȜȦțȐŸ 

ǬȘȤŸȜȗȝȚŸȎȘȒǢȆșȗȝȚŸȍȎȈȓȜȎȚŸȜȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȅȕȗȍȗŸȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸȗȒŸȍȎȈȓȜȎȚŸȜȡȕŸǽȊȖȒȍȒȦȕŸ ŸȓȊȒŸȜȗȝŸǯǢȘȗșȈȗȝŸ 

0 15666 1600 119765 5431 1 1212 7140 300 1212 275758 164 1040 0 1701 430 6151 270 20 1 650 0 4170 364 5150 0 120 1621 233 10726 6906 3879 0 350 0 3099 0 2360 0 2200 650 144070 2968 6600 1167 160 8820 3490 1051 5471 1 347 3312 16 3296 6087 46000 150 195000 30045 8508 4186 1 1 3402 501 220 90 3440 8690 916 3565 10021 15 0 1801 14880 800 2655 1230 0 0 0 1 599 1 130 1 740 54031

ǬȕȜȒȑȆȜȡȚŸȜȒȚŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȎȚŸȊȘȦȔȎȒȎȚŸȘȊșȗȝțȈȊțȊȕŸȗȒŸ ȍȎȈȓȜȎȚŸȜȐȚŸǾȌȎȈȊȚŸ ŸȓȊȒŸȜȡȕŸǶȆțȡȕŸǯȕȐǢȆșȡțȐȚŸ  Ÿ

ǯȝșȡȘȊȢȓȇŸǺȈțȜȐŸDzȎȊǢȊȜȒȓȇŸ ȅȕȗȍȗȚŸțȜȊŸȘșȗŸȞȤșȡȕŸȓȆșȍ

ǯȘȈțȐȚ ŸȜȊŸȎȕȗȘȗȒȐǢȆȕȊŸȓȆșȍȐŸȘșȗŸȞȤșȡȕ ŸȜȤȓȡȕŸȓȊȒŸ ȊȘȗțȋȆțȎȡȕŸ# '0"ŸȊȕȇȔȑȊȕŸțȎŸŸ ŸȎȓȊȜ ŸȜȗŸȘșȦȜȗŸȜșȈǢȐȕȗŸȜȗȝŸŸȆȕȊȕȜȒŸŸ ŸȎȓȊȜ ŸȜȐȕŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȐŸȘȎșțȒȕȇŸȘȎșȈȗȍȗ ŸȊȝȖȐǢȆȕȊŸȓȊȜȅŸ ŸȎȕȦŸȜȊŸȓȆșȍȐŸǢȎȜȅŸȞȤșȡȕŸȓȊȒŸȍȒȓȊȒȡǢȅȜȡȕŸǢȎȒȗȠȐȞȈȊȚŸǯǬǽǬǶŸ ȍȒȊǢȗșȞȦȑȐȓȊȕŸțȎŸŸ ŸȎȓȊȜ ŸȜȗŸȘșȦȜȗŸȜșȈǢȐȕȗŸȜȗȝŸ ŸȆȕȊȕȜȒŸŸ ŸȎȓȊȜ

ŸȊȝȖȐǢȆȕȊŸȓȊȜȅŸ Ÿ

ǼȐǢȊȕȜȒȓȇŸȊȥȖȐțȐŸȜȡȕŸȓȎșȍȦȕŸȘșȗŸȞȤșȡȕŸȓȊȜȅŸ Ÿ ȊȕȊȓȗȈȕȡțȎŸȐŸǯȝșȡȘȊȢȓȇŸǺȈțȜȐŸǬǯǮǬŸȌȒȊŸȜȗŸȘșȦȜȗŸȜșȈǢȐȕȗŸȜȗȝŸŸȘȊșȅŸȜȒȚŸȍȝțǢȎȕȎȈȚŸȗȒȓȗȕȗǢȒȓȆȚŸțȝȕȑȇȓȎȚŸȘȗȝŸ ǢȐȍȆȕȒțȊȕŸȜȊŸȆțȗȍȊŸȊȘȤŸȎȘȎȕȍȥțȎȒȚ Ÿ

•ǽȊŸȊȕȡȜȆșȡŸȊȘȗȜȎȔȆțǢȊȜȊŸȓȒȕȗȥȕȜȊȒŸȎȕȜȤȚŸȜȗȝŸȎȘȒȟȎȒșȐțȒȊȓȗȥŸțȟȎȍȒȊțǢȗȥŸȜȗȝŸǹǢȈȔȗȝ ŸȎȕȦŸȘȊșȅȔȔȐȔȊŸȐŸȍȒȗȈȓȐțȐŸȜȐȚŸȎȜȊȒșȎȈȊȚŸȘșȗțȍȗȓȅŸțȜȐȕŸȜșȆȟȗȝțȊŸȟșȇțȐŸȜȐȕŸȘȎșȊȒȜȆșȡŸȎȕȈțȟȝțȐŸȜȡȕŸȍșȊțȜȐșȒȗȜȇȜȡȕŸȓȊȒŸȜȐȚŸȓȎșȍȗȞȗșȈȊȚŸȜȗȝŸǹǢȈȔȗȝŸǢȎŸȜȐȕŸȝȔȗȘȗȈȐțȐŸȓȊȒŸȎȝȤȍȡțȐŸȤȔȡȕŸȜȡȕŸȎȘȒȟȎȒșȐǢȊȜȒȓȦȕŸȜȐȚŸțȜȤȟȡȕŸțȎŸȎǢȘȗșȒȓȤŸȓȊȒŸȔȎȒȜȗȝșȌȒȓȤŸȎȘȈȘȎȍȗ– ŸȎȘȒțȐǢȊȈȕȎȒŸȐŸ,@NKIVHG@ŸǯȔȔȅȚ

ǼȝȌȓȎȓșȒǢȆȕȊ ŸȜȊŸȓȆșȍȐŸȜȐȚŸȎȜȊȒșȎȈȊȚŸȍȒȊǢȗșȞȦȑȐȓȊȕŸțȜȗŸ ȘȗțȤŸȜȡȕŸ ŸȟȒȔ ŸȎȝșȦŸȆȕȊȕȜȒŸŸȟȒȔ ŸȎȝșȦŸȜȐȕŸȘȎșțȒȕȇŸ ȘȎșȈȗȍȗ ŸȎȕȦŸȐŸȓȊȑȊșȇŸȜȐȚŸȑȆțȐŸȈȍȒȊŸȓȎȞȅȔȊȒȊŸȍȒȊǢȗșȞȦȑȐȓȎŸțȎŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȆȕȊȕȜȒŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȜȗȕŸǶȅșȜȒȗŸ ŸțȐǢȎȒȦȕȗȕȜȊȚŸȊȥȖȐțȐŸ Ÿ DZŸȘȊșȊȌȡȌȇŸȊțȞȊȔȈțȜșȡȕŸȊȝȖȇȑȐȓȎŸțȜȊŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸ ȆȕȊȕȜȒŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȜȗȕŸŸǶȅșȜȒȗŸŸȇŸȓȊȜȅŸȘȗțȗțȜȤŸ ŸȘȗȝŸȎȈȕȊȒŸȜȎȜșȊȘȔȅțȒȗŸȓȊȒŸȘȔȆȗȕŸȜȗȝŸǢȆțȗȝŸȤșȗȝŸȜȗȝŸ țȝȕȤȔȗȝŸȜȐȚŸȊȌȗșȅȚŸ Ÿ

˂˥˟˗ˬˣ˦˨ƹˌˣ˦˪˧ƹ  ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

2,23 0,49 0,78 0,93 0,9 0,77 2,94 0,4 0,35 0,91 0,8 0,38 0,57 0,52 1,77 0,7 0,23 0,7 0,75 0,73 0,65 1,62 0,37 0,35 0,75 0,99 1 0,33 0,81 6,98 0,68 1,23 0,78 0,95 0,99 0,36 0,52 0,45 0,38 0,74 0,33 0,4 0,88 0,79 1,49 1,94 0,72 0,97 0,35 0,5 2,37 1,06 0,34 0,52 0,39 0,54 2,85 7,11 1,47 1,55 0,47 0,55 0,51 0,54 0,68 0,55 4,91 1,37 1,28 5,26 0,6 4,79 1,37 0,56 2,92 1,64 0,27 0,51 0,32 4 1,34 0,64 0,68 0,41 0,58 0,5 0,83 0,45 0,55 0,59

ŸǢȎȜȗȟȆȚŸȓȒȕȇȑȐȓȊȕŸȊȕȗȍȒȓȅ ŸŸȘȜȡȜȒȓȅŸȓȊȒŸŸ ȘȊșȆǢȎȒȕȊȕŸțȜȊȑȎșȆȚ

ǽȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȘȜȦțȐŸȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸ2@EEŸ %PHMIŸ  ŸǭȒȗȓȊșȘȆȜŸ  ŸǷȅȓȊȚŸ ŸȓȊȒŸǬȔȓȗŸ 

ǽȗŸǢȒȓȜȤŸȓȆșȍȗȚŸȍȒȊǢȗșȞȦȑȐȓȎŸȌȒȊŸȜȗŸȘșȦȜȗŸȜșȈǢȐȕȗŸ ȜȗȝŸŸțȜȊŸŸ ŸȎȓȊȜ ŸȆȕȊȕȜȒŸŸ ŸȎȓȊȜ ŸȜȗŸȘșȦȜȗŸ ȜșȈǢȐȕȗŸȜȗȝŸŸțȐǢȎȒȦȕȗȕȜȊȚŸǢȎȈȡțȐŸ ŸȎȕȦŸ ȜȗŸȘȎșȒȑȦșȒȗŸǢȒȓȜȇȚŸȓȎșȍȗȞȗșȈȊȚŸȊȝȖȇȑȐȓȎŸțȎŸ Ÿ ȊȘȤŸ Ÿ

2,23 0,45 0,77 0,89 0,87 0,77 2,9 0,37 0,35 0,85 0,64 0,38 0,57 0,52 1,6 0,68 0,21 0,68 0,75 0,73 0,64 1,62 0,33 0,31 0,74 0,99 0,91 0,32 0,66 6,36 0,66 1,18 0,78 0,9 0,99 0,32 0,52 0,43 0,38 0,68 0,3 0,34 0,83 0,73 1,35 1,86 0,69 0,95 0,34 0,48 2,37 1,01 0,32 0,51 0,36 0,5 2,81 7,08 1,41 1,54 0,45 0,52 0,51 0,54 0,67 0,54 4,91 1,34 1,24 5 0,54 4,6 1,28 0,56 2,92 1,62 0,24 0,51 0,31 4 1,34 0,64 0,68 0,41 0,58 0,5 0,82 0,45 0,52 0,57

ǶǯǽǹȀǯǼ

ǽȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȅȕȗȍȗŸțȐǢȎȈȡțȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸ+@?B>HGŸ  ŸǷȜșȗȝȓȞȅșǢȘȎȕŸ  ŸǴȔȡȕȊȜȆȖŸȓȗŸ Ÿ ȓȊȒŸǯȔȊțȜșȗȕŸ 

DZŸǢȎȈȡțȇŸȜȗȝŸȊȘȗȍȈȍȎȜȊȒŸțȜȐȕŸȍșȊțȜȐșȒȗȘȗȈȐțȐŸȜȗȝŸ ǹǢȈȔȗȝŸțȜȗŸȎȖȡȜȎșȒȓȤŸțȎŸȝȘȐșȎțȈȎȚŸȘșȗțȜȒȑȆǢȎȕȐȚŸȊȖȈȊȚŸȘȗȝŸȝȔȗȘȗȒȗȥȕȜȊȒŸǢȆțȡŸȆșȌȡȕŸFH=BE@ŸFRPD@LBGUŸțȎŸ țȝȕȎșȌȊțȈȊŸǢȎŸȎȜȊȒșȎȈȎȚŸȓȒȕȐȜȇȚŸȜȐȔȎȞȡȕȈȊȚ Ÿ

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

NEXANS ǼȁȁǹȈ ǹȃ.ǺǿȅȂ.Ǽȉ.(Ȁȅ) 2,23 PASAL ǹ.Ǽ. ǹȃǹȆȉȊȄǼȍȈ ǹȀǿȃǾȉȍȃ 0,45 PROFILE ǹǼǺǼ ȆȁǾȇȅĭȅȇǿȀǾȈ 0,77 PROTON ȉȇǹȆǼǽǹ ǹ.Ǽ 0,89 REDS AE (KO) 0,87 REVOIL ǹǼ 0,77 RILKEN ǺǿȅȂ. ȀǹȁȁȊȃȉǿȀȍȃ(Ȁȅ) 2,94 SCIENS ǻǿǼĬȃǾȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ ǹ.ǼȀO) 0,39 0,35 SPACE ǼȁȁǹȈ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) TRASTOR ǹǼǼȆ 0,9 VELL GROUP ǹ.Ǽ 0,68 YALCO-ȀȍȃȈȉǹȃȉǿȃȅȊ ǹǼ(Ȁǹ) 0,38 ǹ. S COMPANY ǼȂȆȅȇǿȀǾ -ǺǿȅȂ. Ǽȉ.-Ǿ/Ȋ ( 0,57 ǹīȇ.ȅǿȀȅȈ ȈȆȊȇȅȊ(Ȁȅ) 0,52 ǹǿȅȁǿȀǾ ǹǼǼȋ(Ȁȅ) 1,76 ǹȀȇǿȉǹȈ ǺǿȅȂ. ȄȊȁȅȊ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,68 ǹȁȀȅ ǼȁȁǹȈ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 0,21 ǹȁȅȊȂȊȁ ǺǿȅȂ. ǹȁȅȊȂǿȃǿȅȊ (Ȁȅ) 0,7 ǹȁĭǹ īȀȇǿȈǿȃ ǹ.Ǽ 0,75 ǹȇȉȅǺǿȅȂ/ȃǿǹ ȀǹȇǹȂȅȁǼīȀȅȈ(ȀO) 0,73 ǹȉȁǹȃȉǿȀ ȈȅȊȆǼȇȂǹȇȀǼȉ ǹ.Ǽ. (KO) 0,65 ǹȉȉǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 1,62 ǹȋȅȃ ǹ.Ǽ. ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ(Ȁȅ) 0,37 ǺǹȇǻǹȈ ǹǼǺǼǼ 0,34 ǺǿȅȀǹȇȆǼȉ ǹ.Ǽ (Ȁȅ) 0,74 ǺǿȈ ǹǼ(Ȁȅ) 0,99 ǺȅīǿǹȉǽȅīȁȅȊ SYSTEMS A.E.(KO) 1 īǹȁǹȄǿǻǿ ĬǹȁǹȈȈǿǼȈ ȀǹȁȁǿǼȇīǼǿǼȈ (KO) 0,32 īǿȅȊȇȅȂȆȇȅȀǼȇȈ ȂǼȈǿȉǼȈ ǹȈĭǹȁǿȈǼȍȃ 0,79 ǻǹȎȅȈ ȆȁǹȈȉǿȀǹ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 6,52 ǻǿǹȈ ǹǼǼȋ(ȀO) 0,66 ǻǿǹȈ ǿȋĬȊȅȀǹȁȁǿǼȇīǼǿǼȈ ABEE(Ȁȅ) 1,23 ǻǿǼĬȃǾȈ ǼȆǼȃǻȊȉǿȀǾ ǹǼǼȋ(ȀO) 0,78 ǻȅȂǿȀǾ ȀȇǾȉǾȈ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,94 ǻȅȊȇȅȈ ǹǼ(Ȁȅ) 0,99 ǻȇȅȂǼǹȈ ȆǹȆǹȆǹȃǹīǿȍȉȅȊ ǹǺǼǼǹ (Ȁȅ) 0,35 Ǽ.ȆǹǿȇǾȈ ǹǺǼǼ ȆȁǹȈȉǿȀȍȃ(Ȁȅ) 0,52 ǼǺȇȅĭǹȇȂǹ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 0,45 ǼȀǻȅȉǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȁǿǺǹȃǾ 0,38 ǼȀȉǼȇ ǹǼ(Ȁȅ) 0,74 Ǽȁ. ǻ. ȂȅȊǽǹȀǾȈ(Ȁǹ) 0,33 ǼȁǹȈȉȇȅȃ ǹǼǺǼ(Ȁȅ) 0,39 ǼȁǺǼ - ǼȃǻȊȂǹȉȍȃ ǹǼ(Ȁȅ) 0,88 ǼȁīǼȀǹ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,75 ǼȁǼȊĬǼȇǾ ȉǾȁǼȅȇǹȈǾ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 1,49 Ǽȁǿȃȅǿȁ ǼȁȁǾȃǿȀǾ Ǽȉǹǿȇǿǹ ȆǼȉȇǼȁǹǿȍȃ 1,94 Ǽȁȁ.ǺǿȅȂ.ǽǹȋǹȇǾȈ ǹǼ(Ȁǹ) 0,69 ǼȁȁǾȃǿȀǹ Ȁǹȁȍǻǿǹ(Ȁȅ) 0,95 ǼȁȁǾȃǿȀǾ ȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ(ȀO) 0,34 Ǽȁȉȅȃ ǹǼǺǼ.(ȀO) 0,49 ǼȁȉȇǹȀ ǹǼ(ȀO) 2,37 ǼȂȆȅȇǿȀǾ ǼǿȈǹī.ǻǿȉȇȅȋȍȃ & ȂǾȋǹȃȍȃ Ĭ 1,06 ǼȆǿȁǼȀȉȅȈ (Ȁȅ) 0,34 ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ ǾȋȅȊ Ȁǹǿ ǼǿȀȅȃǹȈ ǹǼ 0,52 ǼȉǼȂ ǹǼ(Ȁǹ) 0,39 ǼȊȇȍȆǹȎȀǾ ȆǿȈȉǾ ǹǼīǹ(Ȁȅ) 0,51 ǼȊȇȍȈȊȂǺȅȊȁȅǿ ȈȊȂǺȅȊȁȅǿ ȉǼȋȃȅȁȅī 2,85 ǽǹȂȆǹ ǹǼ(Ȁǹ) 7,08 ǽǾȃȍȃ ǹǼ ȇȅȂȆȅȉǿȀǾȈ Ȁǹǿ ȆȁǾȇȅĭȅȇǿȀ 1,47 ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ ǹĬǾȃȍȃ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) 1,55 ǿȀȉǿȃȅȈ ǼȁȁǹȈ ǹ.Ǽ-ǺǿȅȂ.Ȃǹȇ(Ȁȅ) 0,46 ǿȁȊǻǹ ǹǼ 0,52 ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ ǹȉǼȃǼ(Ȁȅ) 0,51 ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ ǹȉǼȃǼ(Ȇȅ) 0,54 ǿȃȉǼȇȉǼȀ ǹǼ(Ȁȅ) 0,68 ǿȋĬȊȅȉȇȅĭǿǹ ȈǼȁȅȃȉǹ ǹǼīǼ(Ȁȅ) 0,54 ȀǹĬǾȂǼȇǿȃǾ ǹ.Ǽ. ǼȀǻȅȈǼǿȈ(Ȁȅ) 4,91 ȀǹȇǹȉǽǾ BIOM.& ȄǼȃȅǻ/ȀǼȈ ǼȆǿȋ.ǹ.Ǽ. (Ȁȅ1,37 ȀȁȂ ǹǼ 1,26 ȀȅȇȇǼȈ ǹ.Ǽ 5,22 ȀȇǼ.Ȁǹ ǹǼ(Ȁȅ) 0,6 ȀȇǼȉǹ ĭǹȇȂ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 4,61 Ȁȇǿ Ȁȇǿ ǹǺǼǼ 1,35 ȀȉǾȂǹ Ȁ. ȁǹǽǹȇǿǻǾ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,56 2,92 ȀȊȁǿȃǻȇȅȂ. Ȁ.ȈǹȇǹȃȉȅȆȅȊȁȅȊ(ȀO) ȀȊȁǿȃǻȇȅȂȊȁȅȈ ȁȅȊȁǾ(Ȁȅ) 1,64 ȀȊȇǿǹȀȅȊȁǾȈ Ȃ.Ȁ.ȃ. ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,24 ȁǹȃǹȀǹȂ ǹǼ(Ȁȅ) 0,51 ȂǹĬǿȅȈ ȆȊȇǿȂǹȋǹ ǹǼ(ȀO) 0,32 ȂǿG RǼǹL ǼSȉǹȉǼ ǹ.Ǽ. 4 ȂǿȃǼȇǺǹ ǹĭȅǿ ǿ&Ǻ ȁǹǻǼȃǾȈ (Ȁǹ) 1,34 ȂȆǾȉȇȅȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋǿȀǾ ǹǼ(Ȁȅ) 0,64 ȂȊȁȅǿ ȀǼȆǼȃȅȊ 0,68 ȃ.ǺǹȇǺǼȇǾȈ -MODA BAGNO ǹǼ(Ȁȅ) 0,41 ȃ.ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ǹǼ(ȀA) 0,58 ȃ.ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ǹǼ(Ȇǹ) 0,5 ȃǹȀǹȈ ȂȅȊȈǿȀǾ (Ȁȅ) 0,82 ȃǹȊȉǼȂȆȅȇǿȀǾ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,45 ȃǼȍȇǿȅȃ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) 0,55 ȃǾȇǼȊȈ ǿȋĬ/īǼǿǼȈ ȋǿȅȊ ǹǼ.(Ȁȅ) 0,57

ȧǯdzǴǽǯǼ

ĭĿŸŸ ŸĿńĻō ŸľŃĻēňŊŏŗłŁńĿŸňŸĿņňʼnňŃŁēķņňŋŸ ńŖńŅňŋŸĿŊĽĻŌŃŗņŸōŁŋŸ,@NKIVHG@ŸĠŅŅĶŋŸōňŸʼnŊŗōňŸ ōŊĹēŁņňŸōňŎŸŸķņĻņōџŸ ŸĿńĻō ŸōŁņŸĻņōĹŌōňŃŐŁŸʼnĿŊĹňľňŸʼnķŊŎŌŃ Ÿ

Āûñöìýóüýñûóù

ȂǼīǹȁǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ

ǼȎŸȒȍȒȊȈȜȎșȊŸȝȘȗȜȗȕȒȓȤŸȓȔȈǢȊŸȘșȊȌǢȊȜȗȘȗȒȇȑȐȓȊȕŸȗȒŸ țȝȕȊȔȔȊȌȆȚŸțȜȐȕŸȘșȦȜȐŸțȝȕȎȍșȈȊțȐŸȜȐȚŸȎȋȍȗǢȅȍȊȚŸǢȎŸȜȐȕŸ ȊȌȗșȅŸȕȊŸȍȒȗȔȒțȑȊȈȕȎȒŸțȎŸȟȊǢȐȔȤȜȎșȊŸȎȘȈȘȎȍȊ

,@NKIVHG@ŸĠŅŅĶŋŸ ħĿĹŒŌŁŸōŀĹŊňŎ ŌōňŸĻ™ŸōŊĹēŁņň

ĠľŊĻŌŁŸīŊňŋŸķńľňŌŁŸ ňēňŅňĽŃĻńňŖŸŸĿńĻō ŸĿŎŊŗ

ǺȒțȜȡȜȒȓȇŸǴȅșȜȊŸ &@EE@GB>RP?Ÿ2'/ŸȓȔȊțȒȓȇŸȊȘȤŸ ŸțȎŸ 

ǹdzŸǬǮǹǻǯǼ

ȓȤȜȎșȊŸțȜȐȕŸȎȕȈțȟȝțȐŸȜȐȚŸȘȊșȗȝțȈȊȚŸȜȐȚŸȎȓȜȤȚŸȜȡȕŸȎȔȔȐȕȒȓȦȕŸțȝȕȤșȡȕ ŸǽȗŸȈȍȒȊŸȓȎȞȅȔȊȒȊŸȜȐȚŸȎȜȊȒșȎȈȊȚŸȑȊŸȊȕȆȔȑȗȝȕŸțȎŸ ȘȎșȈȘȗȝŸŸȎȓȊȜ Ÿ

ǮȒȊŸȜȐȕŸȜȊȓȜȗȘȗȈȐțȐŸȜȡȕŸ ȔȐȖȒȘșȤȑȎțǢȡȕŸȗȞȎȒȔȦȕ

ǭȊțȒȓȤŸǯȘȒȜȤȓȒȗŸǴȊȜȊȕȊȔȡȜȒȓȦȕŸǭ ǯ Ǵ ŸȊȘȤŸ ŸțȎŸ 

ǹȒŸȊȕȊȘșȗțȊșǢȗȌȆȚŸȜȡȕŸȘȊșȊȘȅȕȡŸȎȘȒȜȗȓȈȡȕŸȎȈȕȊȒŸȊȘȗȜȆȔȎțǢȊŸ ȜȐȚŸȊȥȖȐțȐȚŸțȜȗŸȎȘȒȜȤȓȒȗŸ#MPB=HPŸǢȐȕȐȚŸȍȒȅșȓȎȒȊȚŸȓȊȒŸȒțȟȥȗȝȕŸȊȘȤŸ  

ǼȜȒȚŸ ŸǢȗȕȅȍȎȚ ŸȓȊȜșȊȓȥȔȐțȎŸȜȗŸ ȀșȐǢȊȜȒțȜȇșȒȗŸȜȐȕŸȧȎȝȜȆșȊ

ǯȘȒȓȎȞȊȔȇȚŸȜȐȚŸȎȜȊȒșȎȈȊȚŸȎȈȕȊȒŸȗȒŸȓ ŸǴȡȕțȜȊȕȜȈȕȗȚŸǶȐȜșȤȘȗȝȔȗȚ ŸǯȓȜȎȔȎțȜȒȓȤȚŸǺșȤȎȍșȗȚ ŸǢȎŸȜȗȝȚŸȓ ȓ ŸǷȒȓȤȔȊȗŸǬȕȍșȒȊǨȘȡȚŸȎȘȒțȐǢȊȈȕȎȜȊȒŸțȎŸțȟȎȜȒȓȇŸȊȕȊȓȗȈȕȡțȐ ŸȘșȤȓȎȒȜȊȒŸȌȒȊŸ ȕȤȘȗȝȔȗ ŸȧȒȎȝȑȥȕȗȕȜȊŸǼȥǢȋȗȝȔȗŸȓȊȒŸǬȘȤțȜȗȔȗŸǴȊȏȅȓȗ ŸǬȕȊȎȜȊȒșȎȈȊŸǯȘȎȕȍȝȜȒȓȇȚŸǽșȊȘȎȏȒȓȇȚŸǢȎŸȐȌȎȜȒȓȇŸȘȊșȗȝțȈȊŸțȜȐȕŸ ȘȔȐșȡȜȇŸȧȒȎȝȑȥȕȗȕȜȊŸǼȥǢȋȗȝȔȗŸȝȘȎȥȑȝȕȗŸǯȘȎȕȍȝȜȒȓȇȚŸǽșȊǯȔȔȅȍȊŸȓȊȒŸȍșȊțȜȐșȒȤȜȐȜȎȚŸțȜȐȕŸȎȝșȥȜȎșȐŸȘȎșȒȗȟȇŸȜȐȚŸǷȗȜȒ- ȘȎȏȒȓȇȚŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȊ Ÿ ȗȊȕȊȜȗȔȒȓȇȚŸǯȝșȦȘȐȚ Ÿ •DZŸȍȐǢȒȗȝșȌȈȊŸȜȐȚŸ#MPH=RGDŸ#$%Ÿ#JMBLB@KŸȎȘȒȋȎȋȊȒȦȕȎȒŸȜȐŸ ǯȒȍȒȓȤȜȎșȊ ŸȐŸ#MPH=RGDŸ#$%Ÿ#JMBLB@KŸǬǯǺǯǾŸȑȊŸȓȊȜȆȟȎȒŸ țȘȗȝȍȊȒȤȜȐȜȊŸȘȗȝŸȊȘȗȍȈȍȎȒŸȗŸȤǢȒȔȗȚŸ#MPH=RGDŸ#$%ŸțȜȗȕŸȜȗǢȆȊŸ țȜȐȕŸǯȔȔȅȍȊŸȜȐȕŸȘșȦȜȐŸȑȆțȐŸțȜȒȚŸȟșȐǢȊȜȒțȜȐșȒȊȓȆȚŸțȝȕȊȔ- ȜȐȚŸȘȊșȗȟȇȚŸȝȘȐșȎțȒȦȕŸȓȎȞȊȔȊȒȊȌȗșȅȚ ŸȓȊȒŸțȝȕȅȍȎȒŸǢȎŸȜȐŸȌȎȕȒȔȊȌȆȚŸțȎŸǢȎȜȗȟȆȚ ŸțȎŸȘȊșȅȌȡȌȊ ŸțȎŸȘșȡȜȗȌȎȕȎȈȚŸȓȊȒŸȍȎȝȜȎșȗȌȎ- ȓȤȜȎșȐŸțȜșȊȜȐȌȒȓȇŸȜȗȝŸȗǢȈȔȗȝŸțȜȒȚŸȟȦșȎȚŸȜȐȚŸǷȆȊȚŸǯȝșȦȘȐȚ Ÿ ȕȎȈȚŸȎȓȍȤțȎȒȚŸȓȎȞȊȔȊȈȗȝ ŸțȜȐȕŸȘȊșȗȟȇŸțȝǢȋȗȝȔȎȝȜȒȓȦȕŸȝȘȐ- ǼȐǢȎȒȦȕȎȜȊȒŸȤȜȒŸȇȍȐ ŸȜȗŸȎȕȒȊȈȗŸǢȗȕȜȆȔȗŸȊȕȅȘȜȝȖȐȚŸȟșȐǢȊȜȒțȜȐșȒȊȓȦȕŸȝȘȐșȎțȒȦȕŸȓȊȒŸȝȘȐșȎțȒȦȕŸǯȘȎȕȍȝȜȒȓȇȚŸǽșȊȘȎȏȒșȎțȒȦȕŸțȎŸțȝȌȟȡȕȎȥțȎȒȚŸȓȊȒŸȎȖȊȌȗșȆȚ Ÿ ȓȇȚ ŸȎȞȊșǢȤȏȎȜȊȒŸǢȎŸȎȘȒȜȝȟȈȊŸțȜȐȕŸǽȗȝșȓȈȊŸȓȊȒŸȜȐŸǭȗȝȔȌȊșȈȊ Ÿ DZŸțȝȌȟȦȕȎȝțȐŸȊȖȒȗȘȗȒȎȈŸțȝȕȆșȌȒȎȚŸȓȝșȈȡȚŸțȜȐȕŸȎȖȝȘȐșȆ- ȎȕȦŸȎȕȜȤȚŸȜȗȝŸȆȜȗȝȚŸȊȕȊǢȆȕȎȜȊȒŸȕȊŸȗȔȗȓȔȐșȡȑȎȈŸȐŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȐŸ ȜȐțȐŸȎȜȊȒșȒȓȦȕŸȘȎȔȊȜȦȕŸȓȊȒŸȘȊșȅȔȔȐȔȊŸȘȊșȆȟȎȒŸȜȐŸȍȝȕȊȜȤ- țȝȕȆȕȡțȐŸțȜȐŸǻȗȝǢȊȕȈȊ– ŸȎȘȒțȐǢȊȈȕȎȜȊȒŸțȜȐȕŸȊȕȊȓȗȈȕȡțȐ ȜȐȜȊŸțȜȐŸ#MPH=RGDŸ#$%Ÿ#JMBLB@KŸȕȊŸȎțȜȒȅțȎȒŸȊȘȗȜȎȔȎțǢȊȜȒ-

ǺșȗȕȗǢȒȊȓȤŸǯȘȒȜȤȓȒȗŸ ȀȗșȐȌȇțȎȡȕŸǺ ǯ Ȁ ŸȊȘȤŸ ŸțȎŸ 

ǺȒțȜȡȜȒȓȇŸǴȅșȜȊŸ &@EE@GB>RP?Ÿ2'/ŸȟșȝțȇŸ ȊȘȤŸ ŸțȎŸ 

īōŗŌŁŸ Ÿ ŌĿŸŎʼnňōňņŃńŕŸńŅĹēĻ

ȃȉȇȅȊȀĭǹȇȂȆǼȃ ǼȁȁǹȈ ǹǼǺǼ DFH SA (Ȁ ȅȂǿȁ. ǿȃȉǼǹȁ ǹǺǼǼ ǻǼ & Ȉǿǹ(Ȁȅ) Ȇ. ȆǼȉȇȅȆȅȊȁȅȈ ǹǼǺǼ(Ȁȅ) ȆǹȇȃǹȈȈȅȈ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ ǹǺǼ(Ȁȅ) ȆǾīǹȈȅȈ ǼȀǻȅȉǿȀǾ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) ȆȁǹȈȉǿȀǹ ĬȇǹȀǾȈ ǹǺǼǼ(ȀO) ȆȁǹȈȉǿȀǹ ȀȇǾȉǾȈ ǹ.Ǻ.Ǽ.Ǽ.(Ȁȅ) ȈǼȁȂǹȃ(Ȁȅ) ȈȉǼȁǿȅȈ ȀǹȃǹȀǾȈ ǹǺǼǼ ȈĭǹȀǿǹȃǹȀǾȈ ǹǼǺǼ(Ȁȅ) Ȉȍȁ.ȁ.ȉǽǿȇǹȀǿǹȃ Ȇȇȅĭǿȁ ǹE(Ȁǹ) ȉǼȋȃǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) ȉǼȋȃǿȀǾ ȅȁȊȂȆǿǹȀǾ ǹǼ(Ȁȅ) ȉǾȁǼȉȊȆȅȈ ǹǼ(Ȁȅ) ȉȇǹȆǼǽǹ ǹȉȉǿȀǾȈ(Ȁȅ) ȉȇǹȆǼǽǹ ǼȁȁǹǻȅȈ(Ȁȅ) ȋǹǿǻǼȂǼȃȅȈ(Ȁȅ) ȋǹȉǽǾȀȇǹȃǿȍȉǾ ǹȁǼȊȇ/ȃǿǹ(Ȁȅ)

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å 0,4 0,78 2,97 0,55 1,86 0,51 3,56 0,39 1,55 0,84 0,4 0,32 0,37 3,55 1,07 35 1,02 0,47

17,647 2,632 0 -1,786 -6,061 0 8,537 8,333 -0,641 -2,326 0 0 0 -4,054 -3,604 0,057 -3,774 0

840 2 12 19810 244 5081 130 400 1451 450 1 0 95335 41 3780 5588 1150 1

0,37 0,78 2,81 0,54 1,81 0,49 3,3 0,39 1,5 0,8 0,4 0,32 0,35 3,55 1,07 34,7 0,97 0,47

Œ…„

0,4 0,78 2,97 0,57 1,86 0,51 3,56 0,39 1,6 0,84 0,4 0,32 0,37 3,7 1,09 35,3 1,03 0,47

ǼǿǻǿȀȍȃ ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀȍȃ ALPHA ǹȈ. ǹȀǿȃǾȉǹ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) ATTICA GROUP ǹǼ(Ȁȅ) CPI A.E. ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀȍȃ Ǿ/Ȋ (Ȁȅ) CROWN HELLAS CAN ǹǼ(Ȁȅ) DIONIC ǹǼǺǼ ELBISCO AE ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ(Ȁǹ) ELMEC SPORT ǹǺǼȉǼ(Ȁȅ) EMPORIKI BANK S.A(Ȁȅ) INFORMER ǹǼ(Ȁȅ) INTERFISH ǿȋĬȊȅȀǹȁȁǿǼȇīǼǿǼȈ ǹǼ Ȁȅ MARFIN Ǽīȃǹȉǿǹ ȉȇǹȆǼǽǹ NUTRIART A.B.E.E. OLYMPIC CATERING A.E.(Ȁȅ) PAPERPACK-ȉȈȅȊȀǹȇǿǻǾȈ ǹ.Ǻ.Ǽ.Ǽ.(Ȁȅ) QUALITY & RELIABILITY ABEE(Ȁȅ) SATO ǹǼ(ȀO) SPIDER ȂǼȉǹȁ/ȋǹȃǿǹ(Ȁȅ) UNIBIOS ǹǼ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ(Ȁȅ) VIVARTIA ǹǺǼǼ (ȀO) VIVERE AE Ȁȅ ǹĬǾȃǹ ǹȉǼ(Ȁȅ) ǹȁĭǹ - ǺǾȉǹ ǺǹȈǿȁȅȆȅȊȁȅȈ(Ȁȅ) ǹȈȉǾȇ ȆǹȁǹȈ ǺȅȊȁǿǹīȂ. ǹȄǼ(Ȁȅ) ǹȉǼ ǹȈĭǹȁǿȈȉǿȀǾ ǹǼ ǹĭȅǿ ȋ.ȀȅȇǻǼȁȁȅȊ ǹǼǺǼ(Ȁǹ) ǺǹȁȀǹȃ ǹȀǿȃǾȉǹ ǹǼ (ȀO) ǺǿȅȉǼȇ ǹǼ(Ȁȅ) īǼȃ.ǼȂȆȅȇǿȅȊ & ǺǿȅȂ/ȃǿǹȈ(Ȁȅ) īǼȀǼ ǹ.Ǽ(Ȁǹ) ǼȀǻȅȈǼǿȈ ȁȊȂȆǼȇǾ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) ǾȇǹȀȁǾȈ (ǹȃ.īǼȃ.Ǽȉ.ȉȈǿȂǼȃ)(Ȁȅ) ǿ.ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ & ȊǿȅȈ HOLDING(Ȁǹ) ǿ.ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ & ȊǿȅȈ HOLDING(ȆA) ǿȂȆǼȇǿȅ ǹȇīȍ ǹ.M.Ǽ(Ȁȅ) ǿȅȃǿȀǾ (ȄǼȃȅǻȅȋ.ǼȆǿȋ.)(Ȁȅ) Ȁ.ȀǹȇǻǹȈǿȁǹȇǾȈ & Ȋǿȅǿ ǹǼǺǼ(Ȁȅ) ȀǹȆȃȅǺǿȅȂǾȋǹȃǿǹ ȀǹȇǼȁǿǹ ǹǼ(ȀA) ȀǼȀȇȅȌ ȄǼȃȅǻ.ȉȅȊȇ.ȅǿȀ.ȁǹȉ.(Ȁȅ) ȀȁȍȈȉȅȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ ȃǹȊȆǹȀȉȅȊ ǹǺǼǼ ȁǹȂȌǹ (ǹȃ.Ǽȉ.Ǽȁȁ.ȄǼȃȅǻȅȋ.)(ȀO) ȂǿȃȍǿȀǼȈ īȇǹȂȂǼȈ ǹ.ȃ.Ǽ.(Ȁȅ) ȂȅȋȁȅȈ ǹǼ(Ȁȅ) Ȇ.ī.ȃǿȀǹȈ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) ȆǼȇȈǼȊȈ Ȇȇȅǿȅȃȉǹ ǼǿǻǿȀǾȈ ǻǿǹȉȇȅĭǾȈ ȈǹȃȊȅ ǼȁȁǹȈ ǹǼǺǼ(ȀO) ȈȊȈȉ. ȂǿȀȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȉȍȃ ǹǼ(Ȁȅ) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ(Ȁȅ) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ(Ȇȅ) ĭǿǼȇǹȉǼȄ ǹĭȅǿ ǹȃǼǽȅȊȁǹȀǾ(Ȁȅ) ĭǿȃȉǼȄȆȅȇȉ(Ȁȅ) ȋ.Ȁ.ȉǼīȅȆȅȊȁȅȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ ǹǼ(Ȁȅ) ȋ.ȂȆǼȃȇȅȊȂȆǾ & ȊǿȅȈ ǹǼ(Ȁȅ) ȋǹȉǽǾǿȍǹȃȃȅȊ ǹǺǼǼ (Ȁȅ)

7,6 1,22 0,32 8 0,25 0,3 0,72 3,3 0,46 0,26 1,08 0,22 1,3 0,23 0,12 0,19 0,17 0,14 20 0,33 0,38 35,73 2,41 1,53 0,23 0,57 0,16 0,24 8,02 0,6 4,62 0,13 0,4 0,22 14 0,16 61 3 0,3 18,51 3,02 0,13 1,08 0,28 0,19 0,26 16 6,6 0,13 0,28 0,38 3,48 0,16

0 1500 -1,613 3388 0 0 0 0 0 17130 0 0 0 0 0,304 4483 0 2780 0 0 -1,818 2103 0 0 0 0 0 0 -7,692 9850 0 2400 -5,556 2640 0 0 -0,05 1120 -5,714 87 -5 112 0 0 3,433 3000 0 3390 0 31484 0 1550 -5,882 350710 0 1400 0 0 0 180 -4,149 15694 -7,143 28666 0 0 0 10300 0 0 -5,882 11700 0 0 0 0 0 0 -2,937 600 1,003 15479 0 50791 9,091 200 0 0 5,556 2000 0 0 0 0 10 25 0 0 0 0 0 100 0 447 -5,882 49000

7,6 1,2 0,32 8 0,25 0,3 0,72 3,3 0,46 0,26 1,05 0,22 1,3 0,23 0,12 0,19 0,17 0,14 20 0,33 0,38 35,73 2,33 1,53 0,22 0,55 0,15 0,24 8,02 0,6 4,5 0,13 0,4 0,21 14 0,14 61 3 0,3 18,01 2,86 0,13 1,08 0,28 0,19 0,26 16 6,6 0,13 0,28 0,38 3,48 0,15

7,6 1,24 0,32 8 0,25 0,3 0,72 3,35 0,46 0,26 1,1 0,22 1,3 0,23 0,12 0,19 0,18 0,14 20,01 0,33 0,38 35,73 2,46 1,53 0,23 0,57 0,17 0,24 8,02 0,6 4,71 0,14 0,4 0,23 14 0,17 61 3 0,3 19 3,08 0,13 1,08 0,28 0,19 0,26 16 6,6 0,13 0,28 0,38 3,48 0,17

ȊȆȅ ǼȆǿȉǾȇǾȈǾ ALTEC ǹǺǼǼ(Ȁȅ) COMPUCON ǼĭǹȇȂȅīǼȈ ȊȆȅȁȅīǿȈȉȍȃ ǹ FASHION BOX ǼȁȁǹȈ ǹǼ HELLAS ONLINE ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǼȈ ȊȆǾȇǼȈǿǼ PLIAS ǹȃ/ȂǾ ǺǿȅȂ/ȀǾ &ǼȂ/ȀǾ ǼȉǹǿȇǼǿǹ Ȁ ǹȉȉǿ - Ȁǹȉ ǹȉǼ(Ȁȅ) ǺǹȇǹīȀǾȈ ǹǺǼȆǼ ǹǼ(Ȁȅ) ǺǹȇǺǹȇǼȈȅȈ ǹ.Ǽ. (Ȁǹ) ǼǻȇǹȈǾ - ȋ.ȌǹȁȁǿǻǹȈ ǹȉǼ(Ȁȅ) ǼǿȀȅȃǹ - ǾȋȅȈ ǹ.Ǽ.Ǽ.(Ȁȅ) ǼȁǺǿǼȂǼȀ ǹ.Ǽ Ǽȁȁ.ǿȋĬȊȅȀǹȁȁ. ǹǺǼǼ(Ȁȅ) ǼȁĭǿȀȅ(Ȁȅ)

0,12 0,09 1,46 0,52 0,29 0,28 0,69 0,12 0,08 0,15 3,7 0,08 0,75

-7,692 12,5 0 -7,143 0 0 0 0 0 0 0 0 4,167

21770 15102 17529 16385 0 72320 0 1025 750 0 0 21800 2

0,12 0,08 1,46 0,47 0,29 0,27 0,69 0,12 0,08 0,15 3,7 0,08 0,75

0,13 0,09 1,46 0,55 0,29 0,28 0,69 0,12 0,08 0,15 3,7 0,08 0,75

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ(Ȁȅ) 0,08 ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ(Ȇȅ) 0,14 ǼȊȇȍȈȊȂȂǼȉȅȋǼȈ ȀǼĭǹȁǹǿȅȊ & ǼȆǼȃǻȊȈ 0,13 ǿȆȆȅȉȅȊȇ ǹǼ(ȀA) 0,18 ȀǼȇǹȂǼǿǹ ǹȁȁǹȉǿȃǾ AE 0,72 ȀȁȍȃǹȉǼȄ ȅȂǿȁ. ǼȆǿȋǼǿȇ. AE(ȀO) 0,07 ȀȁȍȃǹȉǼȄ ȅȂǿȁ. ǼȆǿȋǼǿȇ. AE(ȆO) 0,09 ȀȅȊȂȆǹȈ ǹ.Ǽ. ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ(Ȁȅ) 0,21 Ȃ.ǿ.ȂǹǿȁǾȈ ǹǼǺǼ(Ȁȅ) 0,24 ȂǹȇǹȀ ǹǺǼǼ 0,28 ȃǹȊȉǿȁǿǹȀǾ Ǽȉǹǿȇǿǹ ȁǼȈǺȅȊ (Ȁȅ) 0,11 ȆǼȉǽǼȉǹȀǾȈ ǹǼ(Ȁȅ) 0,4 ȆȇȅȅǻǼȊȉǿȀǾ ǹȉǼ(Ȁȅ) 0,22 ȇǿȃȉǼȃȀȅ ǹǼ (Ȁȅ) 0,18 ȈǿǻǾȇǼȂȆȅȇǿȀǾ ȂǹȀǼǻȅȃǿǹȈ ǹǼ 1,01 ȉǼȄǹȆȇǼȉ ǹǼ(Ȁȅ) 0,09

0 0 0 0 8,333 2100 0 0 0 0 16,667 31920 0 0 0 0 0 56290 0 0 0 113645 0 7170 0 2000 0 0 0 0 0 10000

0,08 0,14 0,12 0,18 0,72 0,06 0,09 0,21 0,24 0,28 0,11 0,39 0,22 0,18 1,01 0,09

0,08 0,14 0,14 0,18 0,72 0,07 0,09 0,21 0,25 0,28 0,12 0,4 0,22 0,18 1,01 0,09

ǼȃǹȁȁǹȀȉǿȀǾ ǹīȅȇǹ ALPHA TRUST ǹ.Ǽ.Ȇ.Ǽ.Ȋ. ENVITEC AE EPSILON NET AE EUROXX ȋȇǾȂǹȉǿȈȉǾȇǿȀǹȀǾ ǹ.Ǽ.Ȇ.Ǽ.Ȋ. PERFORMANCE TECHNOLOGIES ǹ.Ǽ ȆȁǾȇȅ ǹ.Ǽ.ǼȇǼȊȃǹȈ ȀǹǿȃȅȉȅȂǿǹȈ ȉǾȁ.ȉǼȋȃȅȁȅ Ǻǿȅǿǹȉȇ & ȇȅȂȆȅȉ. ȉǼȋȃȅȁ. ǼȃȉǼȇȈȅĭȉ ǹǼ ȀȇǾȉȍȃ ǹȇȉȅȈ ǹ.Ǽ.Ǻ.Ǽ ȂǼȃȉǿȉǼȇȇǹ ǹǺǼE ȃȉȅȆȁǼȇ ǹǺǼǼ ȅȆȉȅǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǼȈ ǼȇīǹȈǿǼȈ ǹǺǼȉǼ ĭȅȊȃȉȁǿȃȀ ǹǺǼǼ

0,95 2,48 0,73 4,03 2,52 3,6 2,47 1,4 1,05 2,16 2,6 2,4 2,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,95 2,48 0,73 4,03 2,52 3,6 2,47 1,4 1,05 2,16 2,6 2,4 2,35

0,95 2,48 0,73 4,03 2,52 3,6 2,47 1,4 1,05 2,16 2,6 2,4 2,35

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,05 0,12 0,1 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,05 0,12 0,1 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,05 0,12 0,1 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

ȊȆȅ ǹȃǹȈȉȅȁǾ ALTIUS ǹǼǼǼȋ KO BETANET ABEE HITECH SNT ǹǼ MICROLAND COMPUTERS(Ȁȅ) ǹȁȊȈǿǻǹ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) ǹȁȊȈǿǻǹ ǹǺǼǼ(Ȇȅ) ǹȈȆǿȈ Ȇȇȅȃȅǿǹ ǹǼīǹ(Ȁȅ) ǹȉǼȇȂȍȃ ǹ.Ǽ(Ȁȅ) ǹĭȅǿ ȂǼȈȅȋȍȇǿȉǾ ǹȉǼ(Ȁȅ) ǻǿǼȀǹȉ ǹȉǼ(Ȁȅ) ǼȃȍȂǼȃǾ ȀȁȍȈȉȅȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ ǹ.Ǽ(ȀO) ȁǹȃ ȃǼȉ ǹ.Ǽ (Ȁȅ) ȂǹȄǿȂ - ȆǼȇȉȈǿȃǿǻǾȈ ǹǼ(Ȁǹ) ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ ǹ.Ǽ. ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ ǹǼ (Ȇȅ) ȈǹȅȈ ĭǼȇȇȊȈ ȋǹȁȊǺǻȅĭȊȁȁȍȃ(Ȁȅ) ȍȂǼīǹ ǹǼǼȋ (Ȁȅ)

ǻȡĮȖĮIJıĮȞȓȠȣ ʌȜĮIJİȓĮȀȜĮȣșȝȫȞȠȢ ǹșȒȞĮ ȉȘȜ)D[(PDLOVDOHV#FIVJUZHEVLWHZZZFIVJU ȆȜǼȜİȣșİȡȓĮȢȀĮIJİȡȓȞȘIJȘȜ)D[ ǹȡĮįİȓĮȢȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢǹʌȩijĮıȘIJȘȢǼʌȚIJȡȠʌȒȢȀİijĮȜĮȚĮȖȠȡȐȢ ǹȇȂǹǼǺǹĭȂǻȅȊĭǹǼǼǹĬǾȃȍȃ


9

ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

Ôñßôç

1 Éïõíßïõ 2010

ÓÕÍÁÍÔÇÓÇ ÔÏÕ È. ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ, ÌÅ ÔÏ ÄÉÏÉÊÇÔÇ ÔÏÕ ÉÄÑÕÌÁÔÏÓ

Ç äéáäéêáóßá ìåôáöïñÜò óôï íÝï Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Êáôåñßíçò Ç ïñãÜíùóç ôçò ëåéôïõñãßáò êáé ç äéáäéêáóßá ìåôáöïñÜò óôï íÝï êôßñéï ôïõ Ãåíéêïý Íïóïêïìåßïõ Êáôåñßíçò Þôáí ôï áíôéêåßìåíï ôçò åíçìåñùôéêÞò óõíÜíôçóçò ôïõ ÂïõëåõôÞ ÐÁÓÏÊ Ðéåñßáò ê. ÈáíÜóç Ðáðáãåùñãßïõ ìå ôïí íÝï äéïéêçôÞ ôïõ Ãåíéêïý Íïóïêïìåßïõ Êáôåñßíçò ê. ÁóôÝñéï ÖáñìÜêç. Ï ê. ÖáñìÜêçò åíçìÝñùóå ôïí ê. Ðáðáãåùñãßïõ ãéá ôçí êáèçìåñéíÞ ðñïóðÜèåéá ðïõ êáôáâÜëëåôáé ãéá íá ëåéôïõñãÞóåé óùóôÜ ôï íïóïêïìåßï óôéò õðÜñ÷ïõóåò êôéñéáêÝò åãêáôáóôÜóåéò, íá áîéïðïéçèåß ìå ôïí êáëýôåñï ôñüðï ôï éáôñéêü, ôï åðéóôçìïíéêü, ôï íïóçëåõôéêü, ôï ôå÷íéêü, ôï äéïéêçôéêü êáé ëïéðü ðñïóùðéêü þóôå íá åîõðçñåôåßôáé ï ðïëßôçò ðïõ Ý÷åé ôçí áíÜãêç ðáñï÷þí õãåßáò êáé íïóïêïìåéáêÞò ðåñßèáëøçò. ÌÝëçìá üìùò üëùí, üðùò êáé ðñïóäïêßá üëùí ôùí êáôïßêùí ôçò Ðéåñßáò, åßíáé ç ãñÞãïñç êáé êõñßùò Üñôéá ëåéôïõñãßá ôïõ íÝïõ Ãåíéêïý Íïóïêïìåßïõ Êáôåñßíçò. Ï ÓÔ. ÖÁÑÌÁÊÇÓ Ãéá ôçí ðñïåôïéìáóßá ìåôáöïñÜò óôï íÝï íïóïêïìåßï ï ê. ÖáñìÜêçò åßðå ðùò äåí õðÜñ÷åé êáìéÜ åêêñåìüôçôá óôï êôßñéï, ôïí éáôñéêü êáé ôïí îåíïäï÷åéáêü åîïðëéóìü êáé Þäç ãßíïíôáé ïé ðáñáëáâÝò êáôÜ ôïìÝá. ¹äç ðáñáäüèçêå ç ìåëÝôç ôùí áðáñáßôçôùí ïäéêþí Ýñãùí ðñüóâáóçò óôï íÝï íïóïêïìåßï êáé óýíôïìá – áöïý Ý÷åé åîáóöáëéóôåß êáé ç ÷ñçìáôïäüôçóç – èá äçìïðñáôçèïýí. Óå üôé áöïñÜ ôï ðñïóùðéêü Þäç Ý÷ïõí ðñïóëçöèåß (ìå ðñïçãïýìåíï äéáãùíéóìü ôïõ ÁÓÅÐ) 21 Üôïìá íïóçëåõôéêü êáé ëïéðü ðñïóùðéêü êáé áêïëïõèåß íÝïò äéáãùíéóìüò ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò (ãéá 3.000 ðñïóùðéêü äéáöüñùí åéäéêïôÞôùí) üðïõ ðñïâëÝðïíôáé 30 Üôïìá (íïóçëåõôéêü êáé ëïéðü ðñïóùðéêü) ãéá ôï íïóïêïìåßï

e-mail: tsimponidis@yahoo.gr

Ãéáôß äåí äéåêäéêåß êáé ç ÅëëÜäá; ÅÍÉÓ×ÕÓÅÉÓ ÔÙÍ 15.000 ÅÕÑÙ ÈÁ ÐÁÑÏÕÍ ÊÁÉ ÏÉ ÖÉËÁÍÄÏÉ ÁÃÑÏÔÅÓ

Êáôåñßíçò. Åðßóçò óýíôïìá èá áíáêïéíùèåß ç äéáäéêáóßá ðñüóëçøçò 13 ãéáôñþí äéáöüñùí åéäéêïôÞôùí ÔÝëïò Ý÷åé ïñãáíùèåß ðëÞñåò ó÷Ýäéï ìåôáöïñÜò, Ý÷ïõí áñ÷ßóåé ïé åðéóêÝøåéò ôïõ ðñïóùðéêïý óôïõò íÝïõò ÷þñïõò êáé ç åêðáßäåõóç óôá íÝá ìç÷áíÞìáôá. Ï È. ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ Ï ê. Ðáðáãåùñãßïõ ìåôÜ ôçí óõíÜíôçóç êáé åíçìÝñùóç ðïõ åß÷å áðü ôïí íÝï äéïéêçôÞ ôïõ íïóïêïìåßïõ Êáôåñßíçò äÞëùóå: «ÈÝëïíôáò íá Ý÷ù ðëÞñç åíçìÝñùóç ãéá ôçí óçìåñéíÞ êáôÜóôáóç êáé ëåéôïõñãßá ôïõ Ãåíéêïý Íïóïêïìåßïõ Êáôåñßíçò, áëëÜ êõñßùò ãéá ôçí ðïñåßá ôçò äéáäéêáóßáò ìåôáöïñÜò óôï íÝï êôßñéï, åðéóêÝöôçêá ôïí íÝï äéïéêçôÞ ôïõ íïóïêïìåßïõ ê. ÁóôÝñéï ÖáñìÜêç. Ãßíåôáé öéëüôéìç ðñïóðÜèåéá íá õðÜñîåé ïñãÜíùóç, êáëÞ ëåéôïõñãßá êáé áîéïðïßçóç êÜèå äõíáôüôçôáò, áëëÜ êáé ôïõ ðñïóùðéêïý þóôå íá ðáñÝ÷åôáé óôïí ðïëßôç ôçò Ðéåñßáò ç êáëýôåñç íïóïêïìåéáêÞ ðåñßèáëøç óôï õðÜñ÷ïí ðáëáéü êôßñéï.

Ãéá ôçí ìåôáöïñÜ óôï íÝï êôßñéï äéáðßóôùóá ïñèü êáé ñåáëéóôéêü ðñïãñáììáôéóìü êáé ïñãÜíùóç þóôå ôï íÝï íïóïêïìåßï íá ëåéôïõñãÞóåé ãñÞãïñá, áëëÜ êõñßùò Üñôéá êáé óùóôÜ. Óôç óçìåñéíÞ äýóêïëç ïéêïíïìéêÞ óõãêõñßá, üðïõ üëïé ìáò êáëïýìáóôå íá óõìâÜëïõìå ãéá íá îåðåñáóôïýí ôá ðñïâëÞìáôá, ç êõâÝñíçóç Ý÷åé ôçí õðï÷ñÝùóç íá ðáñÝ÷åé óôïí Ýëëçíá ðïëßôç ôï áãáèü ôçò äçìüóéáò õãåßáò. Åßíáé ôï áíôéóôÜèìéóìá ôïõ êïéíùíéêïý ìéóèïý óôéò áíáãêáóôéêÝò ðåñéêïðÝò ðïõ åðéâÜëëïíôáé. Ç êõâÝñíçóç ôïõ ÐÁÓÏÊ åñãÜæåôáé ðñïò áõôÞ ôçí êáôåýèõíóç. Ôï íïéêïêýñåìá ôùí äçìüóéùí äáðáíþí, ç äéáöÜíåéá êáé ï ìçäåíéóìüò ôçò óðáôÜëçò, ç ïðïßá éäéáßôåñá óôï ôïìÝá ôçò õãåßáò ãéãáíôþèçêå ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, èá Ý÷åé èåôéêü áíôßêñéóìá óôçí ðáñï÷Þ êáëýôåñùí õãåéïíïìéêþí õðçñåóéþí êáé íïóïêïìåéáêÞò ðåñßèáëøçò ãéá üëïõò ôïõò ðïëßôåò. Ãéá ôïõò ðïëßôåò ôçò Ðéåñßáò ç ëåéôïõñãßá ôïõ íÝïõ íïóïêïìåßïõ óçìáßíåé áíáâÜèìéóç ôçò ðïéüôçôáò ôùí ðáñï÷þí õãåßáò êáé íïóïêïìåéáêÞò ðåñßèáëøçò êáé ãé áõôü ðñïóðáèïýìå üëïé íá ãßíåé óýíôïìá êáé óùóôÜ».

Ãíùñéìßá ìå ôïí êüóìï ôùí ìáíéôáñéþí Ï Óýëëïãïò ÅëëÞíùí Ïñåéâáôþí (ÓÅÏ) Êáôåñßíçò óå óõíåñãáóßá ìå ôïõò Ìáíéôáñüöéëïõò Í.Ðéåñßáò äéïñãáíþíïõí ôï ÓÜââáôï 05 Éïõíßïõ 2010 êáé þñá 19:00 óôçí áßèïõóá ôïõ Ðíåõìáôéêïý ÊÝíôñïõ Êáôåñßíçò(ðñþôïò üñïöïò) «åêäÞëùóç ãíùñéìßáò ìå ôïí êüóìï ôùí ìáíéôáñéþí». ÅÉÓÇÃÇÓÅÉÓ - ÈÅÌÁÔÁ: * Ìõêçôï÷ëùñßäá êáé ç óçìáóßá ôçò ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôïõ äÜóïõò. Æá÷áñßáò Áèáíáóßïõ (ÊáèçãçôÞò ÔÅÉ ËÜñéóáò). * Äçëçôçñéþäç ìáíéôÜñéá. Êùíóôáíôßíïò ÊáôóÜñáò (ðñþçí Ðáíåðéóôçìéáêüò êáé ÅñåõíçôÞò (Ìéêñïâéïëïãßáò, Âéï÷çìåßáò, ÄéáôñïöÞò, Ãåñìáíßáò). * ÓõæÞôçóç ìåôÜ ôçí ïìéëßá. Ç åêäÞëùóç ç ïðïßá èá ðåñéëáìâÜíåé êáé Ýêèåóç óõëëå÷èÝíôùí ìáíéôáñéþí ôåëåß õðü ôçí áéãßäá ôçò Íïìáñ÷éáêÞò Áõôïäéïßêçóçò Ðéåñßáò êáé ðñáãìáôïðïéåß-

ôáé ìå ôçí óõíäñïìÞ ôïõ Ðïëéôéóôéêïý Ïñãáíéóìïý ôïõ ÄÞìïõ Êáôåñßíçò. Áñìüäéïé ãéá ðñüóèåôåò ðëçñïöïñßåò: Ãéáãêüðïõëïò Èåüöéëïò Ôçë.:23510 27 897 Êéí. 6944887133 ÍôÜëáò ÈáíÜóçò Ôçë.: 23510 38 551 Êéí. 694 76 63 609

ÅÑÃÁÔÏÛÐÁËËÇËÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÃÊËÇÌÁÔÉÊÇ ÅÐÉÈÅÓÇ ÔÏÕ ÉÓÑÁÇË Ôï Åñãáôéêü ÊÝíôñï Êáôåñßíçò êáé ïé åñãáæüìåíïé ôçò Ðéåñßáò ìå ïñãÞ êáé áãáíÜêôçóç êáôáããÝëëïõìå êáé êáôáäéêÜæïõìå ôçí âÜñâáñç äïëïöïíéêÞ åðßèåóç ôïõ êñÜôïõò ôïõ ÉóñáÞë êáôÜ ôùí áêôéâéóôþí ôïõ «Óôüëïõ ôçò Åëåõèåñßáò» ìåôáîý ôùí ïðïßùí åßíáé êáé áñêåôïß ¸ëëçíåò. Ôï ÉóñáÞë ðáñáâéÜæïíôáò êáé ãñÜöïíôáò óôá ðáëáéüôåñá ôùí õðïäçìÜôùí ôïõ êÜèå Ýííïéá äéåèíïýò äéêáßïõ åðéôÝèçêå, äïëïöüíçóå, ôñáõìÜôéóå êáé óõíÝëáâå ìÝóá óå äéåèíÞ ÷ùñéêÜ ýäáôá, Üïðëïõò áíèñþðïõò ðïõ èÝëçóáí åéñçíéêÜ íá äéáìáñôõñçèïýí ãéá ôïí áðïêëåéóìü ôçò ÃÜæáò êáé íá ìåôáöÝñïõí áíèñùðéóôéêÞ âïÞèåéá óôïí Ðáëáéóôéíéáêü ëáü. ÌåôÜ ôéò åãêëçìáôéêÝò ôïõ åðéèÝóåéò êáôÜ ôïõ Üìá÷ïõ ðëçèõóìïý óôç Ëùñßäá ôçò ÃÜæáò óôá ôÝëç ôïõ 2008 ìå ôéò åí øõ÷ñþ åêôåëÝóåéò ìéêñþí ðáéäéþí êáé áèþùí ðïëéôþí ôï ÉóñáÞë óõíå÷ßæåé êáé óÞìåñá ìå ôçí

áíï÷Þ ôùí ÇÐÁ, ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò êáé ôïõ ÏÇÅ ôçí áðÜíèñùðç ðïëéôéêÞ ôïõ äïëïöïíþíôáò Üïðëïõò áêôéâéóôÝò êáé åìðïäßæïíôáò ôçí áðïóôïëÞ êÜèå áíèñùðéóôéêÞò âïÞèåéáò óôïí Ðáëáéóôéíéáêü ëáü. ¼óï ïé åãêëçìáôßåò ðïëÝìïõ ìÝíïõí áôéìþñçôïé ôüóï áðïèñáóýíïíôáé êáé óõíå÷ßæïõí ôá áðïôñüðáéá åãêëÞìáôÜ ôïõò. Êáëïýìå ôçí åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç íá ðáñÝìâåé Üìåóá êáé íá áðáéôÞóåé ôçí áðåëåõèÝñùóç üëùí ôùí êñáôïõìÝíùí. Êáëïýìå ôç äéåèíÞ êïéíüôçôá, ôïí ÏÇÅ êáé ôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç ðïõ åäþ êáé ðïëëÝò äåêáåôßåò ìå ôïí ôñüðï ôïõò óéùðïýí áäéêáéïëüãçôá êáé áðáñÜäåêôá íá áíôéäñÜóïõí Üìåóá êáé íá áíáëÜâïõí Üìåóåò êáé áðïôåëåóìáôéêÝò ðñùôïâïõëßåò ãéá ôçí êáôÜñãçóç ôïõ åìðÜñãêï êáé ãéá ôçí ðáñï÷Þ áíèñùðéóôéêÞò âïÞèåéáò óôïí Ðáëáéóôéíéáêü ëáü. Ç ÄÉÏÉÊÇÓÇ

Åõ÷áñéóôÞñéï ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏ ÐÉÅÑÉÁÓ ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ

ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏ ÐÉÅÑÉÁÓ Êáôåñßíç, 31 ÌÁÚÏÕ2010

ÅÊÄÇËÙÓÇ ÅÍÄÉÁÖÅÑÏÍÔÏÓ Ôï ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏ ÐÉÅÑÉÁÓ ðñïôßèåôáé íá äéïñãáíþóåé ôçí «2ç ÅÌÐÏÑÏÂÉÏÔÅ×ÍÉÊÇ ÅÊÈÅÓÇ ÐÉÅÑÉÁÓ» ôïí ÓåðôÝìâñéï 2010, óôï ÷þñï ôçò ÅìðïñïðáíÞãõñçò ôïõ ÄÞìïõ Êáôåñßíçò. Ãéá ôï óêïðü áõôü êáëåß åðé÷åéñÞóåéò ìå áíôéêåßìåíï äñáóôçñéüôçôáò «ÊáôáóêåõÞ ëõüìåíùí Åêèåóéáêþí ÷þñùí» íá êáôáèÝóïõí ó÷åôéêÞ ðñïóöïñÜ Ýùò ôéò 10 Éïõíßïõ 2010, ðáñáôåßíïíôáò ôçí áñ÷éêÞ êáôáëçêôéêÞ çìåñïìçíßá ðïõ Þôáí ìÝ÷ñé ôéò 31 ÌáÀïõ 2010. Ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá ðáñáëÜâïõí ôéò âáóéêÝò ðñïäéáãñáöÝò áðü ôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò, þñåò ãñáöåßïõ. Óå ðåñßðôùóç ðïõ ïé ðñïóöïñÝò äåí êáëýðôïõí ôéò áðáéôïýìåíåò ðñïûðïèÝóåéò, èá èåùñçèåß Üãïíç ç äéáäéêáóßá. Ãéá ðëçñïöïñßåò óôï ôçë: 2351024311 ( ê.ÊïëïêÜôóç)

Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò ÌÝñéìíáò Ðáéäéïý Êáôåñßíçò áéóèÜíåôáé ôçí áíÜãêç íá åõ÷áñéóôÞóåé èåñìÜ ôçí ïéêïãÝíåéá ôïõ Áèáíáóßïõ Ðáðáäüðïõëïõ ãéá ôç äùñåÜ ÷ñçìáôéêïý ðïóïý óôç ìíÞìç ôçò èåßáò ôïõò ÁããåëéêÞò Ìüó÷ç. Ãéá ôï Ä.Ó. Ç Ðñüåäñïò ÂáñâÜñá ÃáâñÜ

Ôç ÷ïñÞãçóç åèíéêþí Þóóïíïò óçìáóßáò åíéó÷ýóåùí êáé óôïõò Öéëáíäïýò áãñüôåò, 15.000 Eõñþ áíÜ åêìåôÜëëåõóç, åíÝêñéíå ç ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ, ãéá ôçí áíáðëÞñùóç ôçò áðþëåéáò åéóïäÞìáôïò ðïõ åß÷áí ðÝñóé. Óôïõò Öéëáíäïýò áãñüôåò èá ÷ïñçãçèïýí åèíéêÝò åíéó÷ýóåéò óõíïëéêïý ýøïõò 22 åêáô. åõñþ. Ìå ôçí Öéëáíäßá áõîÞèçêå óôá 11 ï áñéèìüò ôùí êñáôþí ìåëþí ôçò Å.Å. (Ãáëëßá, Ãåñìáíßá, Ïëëáíäßá, Éôáëßá, Ïõããáñßá, Ëéèïõáíßá, ÂÝëãéï, Óëïâáêßá, Áõóôñßá, Âïõëãáñßá êáé Öéëáíäßá), ôá ïðïßá Ý÷ïõí ÷ïñçãÞóåé öÝôïò óôïõò áãñüôåò ôïõò åèíéêÝò åíéó÷ýóåéò óõíïëéêïý ýøïõò 1.183,42 åêáô. åõñþ. Êáé âÝâáéá óõíå÷ßæåé íá ðáñáìÝíåé áðïñßáò Üîéïí ôï ãéáôß áõôÞí ôçí äéüëïõ åõêáôáöñüíçôç ïéêïíïìéêÞ åíßó÷õóç ôùí 15.000 Åõñþ ðïõ äßíåé ç Å.Å. óôéò ÷þñåò-ìÝëç ôçò, äåí ôçí ðáßñíåé ç ÷þñá ìáò, ôçò ïðïßáò ï áãñïôéêüò ôïìÝáò ðáñïõóéÜæåé åîßóïõ ðïëëÜ ðñïâëÞìáôá;;; ***

ÃÉÁÔÉ NA ÌÅÍÅÉ ÁÍÅÍÅÑÃÏ ÔÏ SITE ÔÇÓ ÃÅÓÁÓÅ;

Ðñïêáëåß èëßøç ôï ãåãïíüò üôé ç êïñõöáßá áãñïôïóõíäéêáëéóôéêÞ ÏñãÜíùóç ôùí áãñïôþí ôçò ÷þñáò ìáò, ç ÃÅÓÁÓÅ, äéáèÝôåé üìïñöï site óôï äéáäßêôõï, ôï ïðïßï üìùò åßíáé áíåíåñãü åäþ êáé ðïëý êáéñü. Ðéï óõãêåêñéìÝíá, áí ìðåßôå óôï site ôçò ÃÅÓÁÓÅ, óôçí äéåýèõíóç www.gesase.gr êáé èåëÞóåôå íá ðëçñïöïñçèåßôå íÝá áðü ôçí ÏñãÜíùóç áõôÞ èá äéáðéóôþóåôå ðùò Ý÷åé íá åíçìåñùèåß áðü ôïí...ðåñáóìÝíï Éïýëéï, äçë. åäþ êáé Ýíáí ðåñßðïõ ÷ñüíï äåí åß÷å Þ äåí Ý÷åé áíáñôÞóåé êáìßá áðïëýôùò åßäçóç Þ äåëôßï Ôýðïõ óôï ó÷åôéêü ôçò site, ôçí þñá ìÜëéóôá ðïõ ïé åîåëßîåéò óôïí áãñïôéêü ôïìÝá ü÷é ìüíïí ôçò ÷þñáò ìáò, áëëÜ ðáãêïóìßùò, åßíáé ðåñéóóüôåñï áðü êáôáéãéóôéêÝò. Êé üëá áõôÜ áðü ìéá áãñïôïóõíäéêáëéóôéêÞ ÏñãÜíùóç ðïõ ÷ñçìáôïäïôåßôáé áäñÜ áðü ôçí ÅëëçíéêÞ ðïëéôåßá êáé ðïõ Üíåôá èá ìðïñïýóå íá Ý÷åé áíáñôÞóåé êÜðïéåò áíáêïéíþóåéò Þ åéäÞóåéò ðïõ áöïñïýí ôïõò ôáëáßðùñïõò áãñüôåò êáé êôçíïôñüöïõò ôçò ÷þñáò ìáò!

***

ÌÇÍ ÁÕÎÁÍÅÔÅ ÔÏ ÁÃÑÏÔÉÊÏ ÑÅÕÌÁ ÌÅ ÁËËÏÈÉ ÔÏ Ä.Í.Ô.!

ÊáôÜ 30% áíáìÝíåôáé íá áõîçèïýí ôá áãñïôéêÜ ôéìïëüãéá ôçò ÄÅÇ áðü ôïí ðñïóå÷Þ ÓåðôÝìâñéï, êáèþò ç êõâÝñíçóç ðñï÷ùñÜ óå áíáðñïóáñìïãÞ ôçò ôéìïëïãéáêÞò ðïëéôéêÞò ôçò óôï çëåêôñéêü ñåýìá. ¼ðùò õðïóôÞñéîå ç õðïõñãüò ÐåñéâÜëëïíôïò Ôßíá Ìðéñìðßëç “ôá ôéìïëüãéá èá ðñÝðåé íá áíáäéáñèñùèïýí êáèþò áöåíüò ôï æçôÜ ôï ÄÍÔ êáé áöåôÝñïõ åðåéäÞ ç ÄÅÇ ÷Üíåé óôïí áíôáãùíéóìü ôïõò êáëïýò ðåëÜôåò”. ÊåñäéóìÝíïé, áíôßèåôá, èá âãïõí ïé Ýìðïñïé áöïý ôá åìðïñéêÜ ôéìïëüãéá áíáìÝíåôáé íá ìåéùèïýí óçìáíôéêÜ. Äåí îÝñù êáôÜ ðüóï áõôü Þôáí ãíùóôü óôïõò áãñüôåò ìáò Þ áí üíôùò Ý÷åé ó÷Ýóç áõôÞ ç áýîçóç ìå ôéò üðïéåò åíôïëÝò Þ ìíçìüíéá ôïõ ÄÍÔ, èá Ýðñåðå üìùò íá éó÷ýóïõí Üëëá êñéôÞñéá óôçí ëÞøç ôçò ôåëéêÞò áðüöáóçò, áöïý åßíáé ãíùóôüí óå üëïõò ìáò ðùò ïé áãñüôåò âÜëëïíôáé ðáíôá÷üèåí üóïí áöïñÜ ôá êüóôç ðáñáãùãÞò ôïõò êáé åí ðÜóåé ðåñéðôþóåé, åêôéìþ ðùò ìéá óïóéáëéóôéêÞ êõâÝñíçóç èá ðñÝðåé íá æõãßóåé äéáöïñåôéêÜ êÜðïéá ðñÜãìáôá! ***

ÁÃÑÏÔÅÓ ÁÉÔÇÓÅÉÓ ÃÉÁ ÔÏ ÏÓÄÅ ÌÅ×ÑÉ ÔÉÓ 6 ÉÏÕÍÉÏÕ

Óýìöùíá ìå áíáêïßíùóç ôçò ÅÁÓ Ðéåñßáò “ç óýíôáîç ôùí áéôÞóåùí ÏÓÄÅ ãéá ôï Ýôïò 2010 Ý÷åé îåêéíÞóåé. Ãéá ôçí äéåõêüëõíóç ôùí ðáñáãùãþí õðÜñ÷åé óõíåñãåßï óå êÜèå äçìïôéêü äéáìÝñéóìá ôïõ íïìïý ìáò. Ç çìåñïìçíßá ëÞîçò óýíôáîçò êáé êáôá÷þñçóçò ôùí áéôÞóåùí åßíáé ç 6ç Éïõíßïõ”, åðéóçìáßíåôáé óôçí áíáêïßíùóç ôçò ÅÁÓ Ðéåñßáò. Êáé óõíå÷ßæåé ç ÅÁÓ ðùò “ìåôÜ ôçí ðÜñïäï ôçò êáôáëõôéêÞò çìåñïìçíßáò èá õðÜñîïõí ðïéíÝò áðü ôïí ÏÐÅÊÅÐÅ.” Ðñïóï÷Þ ëïéðüí, ãéáôß “ üóïé ðáñáãùãïß äåí ðñïëÜâïõí íá õðïâÜëëïõí ôçí áßôçóÞ ôïõò èá Ý÷ïõí ðñüâëçìá óôçí ðëçñùìÞ ôùí äéêáéùìÜôùí” êáôáëÞãåé ç áíáêïßíùóç ôçò ÅÁÓ Ðéåñßáò, ïðüôå ìçí êáèõóôåñåßôå êáèüëïõ ößëïé äéêáéïý÷ïé ðáñáãùãïß.
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š ΤΗΛ.:

ƮƧƵƣƯƣƴƵƩƴ

FAX :

Ȁ ȉ Ǿ Ȃ ǹȉ ȅ Ȃ Ǽ Ȉ ǿ ȉ ǿ Ȁ ȅ ī ȇǹ ĭ Ǽ ǿ ȅ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 53 τμ 1ΔΣΚWC (μεταχειρισμένη) 4ος όροφος κεντρική θέρμανση περιοχή Αστικά. Τιμή 40.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση σε άριστη κατάσταση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 75.000 Ε ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ 2ΔΣ,τραπεζαρία, κουζίνα, WC, ηλιακό, τέντες, ωρομέτρηση σε πολύ καλή κατάσταση, 2ος όροφος περιοχή Μαρτίου. Τιμή 100.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 111 τμ (3ετίας άριστη κατάσταση) 3Δ,Σ,τραπεζαρία, κουζίνα, WC διαμπερές, ατομικό λέβητα, κλειστή θέση πάρκιγκ, ρετιρέ. Περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 185.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 56τμ 1ΔΣΚWC μεγάλο μπαλκόνι (μεταχειρισμένο) ρετιρέ κεντρική θέρμανση περιοχή Καμένος Μύλος. Τιμή 45.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1 ΔΣΚ WC αποθήκη θερμιδομέτρηση καινούργιο περιοχή Καμμένος Μύλος. Τιμή 80.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93 τμ με 2 Δ,Σ,Κ, WC (κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη περιοχή Κέντρου) Τιμή 80.000 Ε. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ MONOKATOIKIA 120 τμ (σε καλή κατάσταση) 2Δ,Σ,Κ,WC, υπόγειο σε 320 τμ οικόπεδο. Περιοχή Καλλιθέα. Τιμή 115.000 Ε ΜΕΖΟΝΕΤΑ 140 τμ γωνιακη 3 ΔΣΚWC εξαιρετική κατασκευή (παραδοταία με κλειδί στο χέρι) περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 180.000 Ε MEZONETA 100 τμ (καινούργια άριστη κατασκευή, παραδίδεται με το κλειδί στο χέρι) 3 Δ,Σ,Κ,2WC, πάρκιγκ, περιοχή Καλλιθέα.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 665 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο βλέπει πλατεία περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού τιμή 96.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 435 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Ευαγγελικών (εξαιρετική θέση) αποκλειστικότητα του γραφείου μας. Τιμή 280.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 578 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 200.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 150.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 552 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Καπνικού Σταθμού. Τιμή 160.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110 τμ (σε άριστη κατάσταση, ανακαινισμένο) 3 Δ,Σ,Κ,WC, αποθήκη, κεντρική θέρμανση, 2ος όροφος. Περιοχή Αγία Παρασκευή. Τιμή 100.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 404 τμ άρτιο οικοδομήσιμο πολύ καλή θέση περιοχή Λεπτοκαρυά.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 360 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Σταδίου. Τιμή 100.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 114 τμ 2Δ,Σ,Κ,WC, ατομική θέρμανση, αποθήκη, πλήρως ανακαινισμένο. Περιοχή Καμένος Μύλος. Τιμή 100.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 735 τμ γωνιακό με φάτσα σε παιδική χαρά περιοχή Επέκταση Βατάν τιμή 220 Ε/τμ

ΙΣΟΓΕΙΟ διαμέρισμα 107 τμ 2ΔΣτρ. Κ,WC, ωρομέτρηση περιοχή Βατάν. Τιμή 100.000 Ε ΓΡΑΦΕΙΑ 400 τμ πωλούνται και μεμονωμένα ανά όροφο περιοχή Κέντρου πλατεία Δημαρχείου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 46 τμ 1 ΔΣΚ μπάνιο περιοχή Θαλασσοπούλια Παραλία (αριστερά). Τιμή 45.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ (καινούργιο) 2 ΔΣΚ WC 3ος όροφος γωνιακό πάρκιγκ περιοχή Καμμένος Μύλος Τιμή 115.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 384 μ. πολύ καλή θέση περιοχή Ευαγγελικά Τιμή 120.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 731 τμ γωνιακό φάτσα σε παιδική χαρά περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού Τιμή 250 Ε/τμ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 203 τμ γωνιακό με άδεια μονοκατοικίας κατάλληλο και για κατάστημα περιοχή Σταθμού. Τιμή 55.000 Ε. Πληρωμένη η επίβλεψη της άδειας του κτιρίου και το ΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 239 τμ σε πολύ καλή θέση περιοχή Μαρτίου Τιμή 75.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 431 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Μαρτίου Τιμή 150.000 Ε

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 450 τμ φάτσα θάλασσα περιοχή Κορινού (οικισμός Ολυμπιάδα) τιμή 60.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 200 τμ με 60 τμ ΣΔ 1,2 περοιχή Πάρκου τιμή 80.000 Ε

OIKOΠΕΔΟ 647 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 240Ε/ τμ

OIKOΠΕΔΟ 667 τμ γωνιακό με φάτσα σε ΚΧ. Περιοχή Νέα Δικαστήρια. Τιμή 210.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 902 τμ οικοδομήσιμο εξαιρετική θέση περιοχή Ευαγγελικών. Τιμή 400.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 40 τμ σε κεντρικό σημείο (αποφέρει εισόδημα 330 Ε μηνιαίως) Τιμή 180.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΣΜΑ 170τμ ισόγειο+170 τμ όροφος+170τμ υπόγειο σε 1671 τμ έκταση (στα μπετά) φάτσα στην παλιά Εθνική οδό. Τιμή 170.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 3 στο σύνολο από 75 τμ το καθένα με τριφασικό ρεύμα και γεώτρηση (αποφέρουν ενοίκιο 540 ευρώ μηνιαίως) φάτσα στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης - Ν. Εφέσου. Τιμή 250.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4400 τμ κοντά σε σπίτια περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών τιμή 70.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000 τμ φάτσα θάλασσα (μέσα στα κάμπιγκ) περιοχή Βαρικό τιμή 180.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3.000 τμ οικοδομίσιμο θέση προσήλιο Σβορώνου (εξαιρετική τοποθεσία). Τιμή 210.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11.000 τμ νερό, ρεύμα (υπάρχει και οικοδομική άδεια) περιοχή Περίσταση - Παναγία. Τιμή 100.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7900 τμ στο κεντρικό δρόμο για Νεοκαισάρεια Τιμή 88.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10.000 τμ δεύτερο από τον κεντρικό δρόμο προς Παραλία και δίκτυο ύδρευσης) περιοχή Περίστασης πολύ καλή θέση. Τιμή 160.000 Ε

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 16.000 τμ (300 μ. φάτσα) πωλείται και με μακροχρόνιο διακανονισμό στη Ν. Εθνική Οδό περιοχή Βαρυκό, τιμή 10000 Ε το στρέμμα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 58 τμ σε κεντρικό σημείο Τιμή 117.000 Ε

678) 500 τμ περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 160.000 Ε 681) 1077 τμ περιοχή - Κ. Αγιάννης. Τιμή 50.000 Ε 683) 252 τμ με 33 μ. φάτσα περιοχή Σβορώνος. Τιμή 50.000 Ε 684) 391 τμ με 14 μ. φάτσα περιοχή 25η Μαρτίου Τιμή 135.000 Ε 686) 552 τμ γωνίες περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 155.000 Ε 687) 300 τμ γωνιακό, περιοχή Καλλλιθέα Τιμή 65.000 Ε 690) 320 τμ με 3 φάτσες. Περιοχή - Επεκ. Ευαγγελικά. Τιμή 65.000Ε 691) 600 τμ με Σ.Δ. 0,20 γωνιακό με πανοραμική θέα την θάλασσα. Περιοχή Τοπόλιανη. Τιμή 60.000 Ε 692) 844 τμ με 3 φάτσες, πάνω σε κεντρικό δρόμο στην Επεκ. Ευαγγελικών 694) 400 τμ γωνιακό, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 130.000 Ε 695) 711 τμ γωνιακό περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 185.000 Ε 696) 253 τμ με 21 μ. πρόσοψη, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 75.000 Ε 697) 310 τμ γωνιακό, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Γήπεδο Πιερικού. Τιμή 110.000 Ε 698) 388 τμ πάνω σε 2 δρόμους διαμπερές περιοχή Σταθμός. Τιμή 85.000 Ε

ZZZPHVLWLNRWKDQRVJU HPDLOLQIR#PHVLWLNRWKDQRVJU

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

162) 82 τμ 1ος όροφος, 2 ετών, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, ατομικό λέβητα περιοχή Βατάν. Τιμή 95.000 Ε 164) 160 τμ 4ος όροφος 4Δ,Σ,Κ,2 μπάνια, κεντρική θέρμανση, τέντες, ηλιακό 25 ετών. Περιοχή Αγία Παρασκευή Τιμή 115.000 Ε 221) 60 τμ 1 όροφος, 2 δωμ., ΣΚ μπάνιο, 8ετίας, ατομικό λέβητα. Περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 80.000 Ε 223) 48 τμ ισόγεια γκαρσονιέρα 5ετίας, σαλοκουζίνα, μπάνιο, 1 υπνοδωμάτιο με ατομικό λέβητα Περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 60.000 Ε 246) 110 τμ 4ος όροφος (γίνεται και επαγγελματικός χώρος) 2 Δ, Σ,Κ, μπάνιο διαμπερές, ατομικό λέβητα, περιοχή Πεζόδρομος. Τιμή 75.000 Ε 281) 70 τμ 2ος όροφος, 2 Δ,Σ,Κ,μπάνιο γωνιακό, τέντες, κλιματιστικό περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 75.000 Ε 294) 90 τμ ρετιρέ 4ος όροφος, πλήρες ανακαινισμένη 2 Δωμ., Σ.,Κ., μπάνιο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Κέντρο. Τιμή 75.000 Ε ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 837) 170 τμ μεζονέτα, καινούργιο, τελειωμένο, LUX κατασκευής με 80 τμ ημιυπόγειο σε 500 τμ οικόπεδο Περιοχή - Περίσταση 850) 2Χ105 τμ ισόγειο και 1ος όροφος 40 ετών χτισμα σε 170 τμ οικόπεδο με ΣΔ 1,2 τιμή 150.000 Ε. Περιοχή Αστικά 860) 140 τμ ισόγεια μονοκατοικία σε 900 τμ έκταση γωνιακό, 5ετίας, σαλοκουζίνα, 3 δωμ., 2WC, αποθήκη, τζάκι περιοχή - κοντά στην Κατερίνη 872) 2Χ150 τμ σε 745 τμ οικόπεδο, ισόγειο 10ετίας και 1 όροφος στο

322) 5.150 στρεμ. γωνιακό κοντά στη Ν. Εφεσσο. Τιμή 30.000 Ε

τούβλο περιοχή σε χωριό. Τιμή 140.000 Ε 871) 60 τμ ισόγεια μονοκατοικία παλιά σε 250 τμ γωνιακό οικόπεδο περιοχή Σταθμός. Τιμή 65.000 Ε 873) 135 τμ μεζονέτα 5ετίας, 3 Δωμ., ΣΚ 2 WC με 45 τμ ισόγεια γκαρσονιέρα σε 126 τμ οικόπεδο. Περιοχή ΙΚΑ

Μαγαζί στον παλιό Διεθνή 286 τμ και υπόγειο 286 τμ Μαγαζιά διάφορα στην πόλη Μαγαζί 50 τμ σε κεντρικό σημείο ΠΩΛOYNTAI ΔIAM/TA Μεζονέτες 130 και 140 τμ στην επέκταση Ευαγγελικών υπό κατασκευή Γκαρσονιέρα δεκαπενταετίας 70 τμ Κεντρικό διαμέρισμα ρετιρέ με 3Δ δεκαετίας Διαμέρισμα πενταετίας, 3 υπνοδωμάτια, ρετιρέ στα Ευαγγελικά Μονοκατοικία στο Μακρύγιαλο καινούργιο σε 500 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα δεκαετίας 115 τμ περιοχή Αγίας Τριάδος Μονοκατοικία στο Σταθμό σε 430 τμ οικόπεδο Τριόροφη οικοδομή ημιτελή στο Λιτόχωρο ενορία Αγίου Δημητρίου Μεταχειρισμένα διαμερίσματα σε διάφορα μέρη της πόλης Διόροφη κατοικία σε οικόπεδο 350 τμ στην Καλλιθέα Γκαρσονιέρα στην Παραλία 32.000 Ε Μονοκατοικία 80 τμ σε οικόπεδο 1.200 τμ στη Βρύα με ωραία θέα Διαμέρισμα καινούργιο ρετιρέ κοντά στο Νοσοκομείο 55 τμ Διόροφη καινούργια μονοκατοικία σε 270 τμ οικόπεδο περιοχη Αγίας Τριάδος

480) 9,500 στρ. ανάμεσα Κίτρος και Μακρύγιαλος κοντά στην ΠΕΟ Τιμή 30.000 Ε

877) 3Χ175 τμ σε 1 στρέμμα έκταση περιοχή - Περίσταση

484) 2,250 στρ. με άδεια για κατοικία, νερό, ρεύμα, περίφραξη Τιμή 60.000 Ε. Περιοχή Νεοκαισάρεια

MONAΔIKEΣ EYKAIPIEΣ KAINOYPΓIA ΔIAMEPIΣMATA

60τμ 80τμ 87τμ 109 τμ 122 τμ 106 τμ 120 τμ 160 τμ 97 τμ 90 τμ 104 τμ 93 τμ 70 τμ 75 τμ

54.500 Ε 72.800 Ε 79.000 Ε 99.000 Ε 96.700 Ε 88.000 Ε 91.000 Ε 117.000 Ε 75.000 Ε 67.500 Ε 91.000 Ε 83.600 Ε 42.000 54.000

ΔIAMEPIΣMATA (ελαφρως μεταχειρισμένα) 100 τμ 70.000 73.500 103 τμ 73.500 107 τμ 70.000 107 τμ 53.000 105 τμ 88.000 135 τμ 126.000 142 τμ ΔIOPOΦH KATOIKIA 180 τ.μ. + μαγαζί επί οικοπ. 180 τ.μ. 85.000

ZHTOYNTAI METAXEIPIΣMENA ΔIAMEPIΣMATA KAI OIKOΠEΔA ΠAPAΛIAKA ΔIAMEPIΣMATA ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤ/ΝΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

EΞOXIKEΣ KATOIKIEΣ Σε όλο το Nομό Λεπτοκαρυά, Πλάκα Λιτοχώρου, Eλατοχώρι, Λιτόχωρο, (επιπλωμένα και μη), λούξ κατασκευής. 85τμ σε οικ. 110τμ 60.000 Ε 120τμ σε οικ. 1350 τμ καινούργια πολυτελείας 160.000 Ε KAΛΛIΘEA 120 τμ επι 220 τμ οικ. 55.000 (τουβλο) ΠEPIΣTAΣH 200 τμ επι 250 τμ οικ. 64.500.000

ȌȦȝȐȢȋȡȒıIJȠȢ ǽĮȜȜȩȖȖȠȣȉȘȜ

493) 5,850 στρεμ. με Πανοραμική θέα, σε ύψωμα περιοχή Νεοκαισάρεια Τιμή 30.000 Ε 495) 12,250 στρμ. στην ΠΕΟ μετά τον Κορινό. Τιμή 180.000 Ε

662) 1.350τμ περιοχή Ανω Αγιάννης Τιμή 70.000 Ε

496) 8,900 στρμ. στην Μεθώνη 2ο κομμάτι από θάλασσα. Τιμή 75.000 Ε

665) 196 τ.μ. με 15 μ. φάτσα Περιοχή Βατάν κοντά στη λαϊκή της Τετάρτης. Τιμή 65.000 ευρώ

498) 2.800 στρ. με 75 μ πρόσοψη πάνω στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο

667) 606 τμ με 3 φάτσες, περιοχή - Περίσταση. Τιμή 120.000 Ε. Δίδεται και το μισό

ȈǼȅȁǼȈȉǿȈǻǿǹȈȉǹȈǼǿȈ ȈǼȀǼȃȉȇǿȀǹȈǾȂǼǿǹȉǾȈȆȅȁǾȈ

669) 490 τμ με 2 προσόψεις περιοχή ΚΤΕΛ

ǺǿȁȁǼȈȂǼǽȅȃǼȉǼȈȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȈǼȅȁǹȉǹ ȆǹȇǹĬǹȁǹȈȈǿǹȉǾȈȆǿǼȇǿǹȈ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 3.600 τμ με 1,2

ȀȇǼȈȃǹȈȀǹȉǼȇǿȃǾ ȈIJİijȐȞȚĮıIJȠȜȚıȝȠȓȞĮȫȞ ȉȅīȇǹĭǼǿȅǻǿǹȃȊȀȉǼȇǼȊǼǿ

Λειτουργία κινητής μονάδας του Ψ.Ν.Π.Ο Η Κινητή Μονάδα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Πέτρας Ολύμπου η οποία στελεχώνεται από Ψυχίατρο και Επισκέπτρια Υγείας, θα επισκεφθεί την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2010 το Αγροτικό Ιατρείο, του Δ.Δ. Μηλιάς από τις 9.00 π.μ. έως τις 11.00 π.μ. του Δ.Δ. Μοσχοχωρίου από τις 11.00 π.μ. έως τις 13.00 μ.μ. του Δήμου Πέτρας. Επίσης λειτουργεί καθημερινά (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) από τις 9.00 π.μ. έως τις 8.00 μ.μ η Μονάδα κατ’ οίκον φροντίδας ψυχικής υγείας ( Μ.Ο.Φ.Ψ.Υ.) Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2351078311. Ο διοικητής Εμμανουήλ Κοσμαδάκης

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙ/ΛΑ Π. ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΑΙ. ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ

44.000 Ε 64.500 Ε 44.000 Ε 60.000 Ε 70.000

ΓPAΦEIA 180 τμ 26.000 Ε 26.000 Ε 150 τμ 58.000 Ε 400 τμ 70.000 Ε 400 τμ ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ σε προνομιούχες περιοχές σε Επαρχιακές οδούς στην Π.Ε.Ο.

ΟΙΚΟΠΕΔΟΧΩΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ENOIKIAΣEIΣ AKINHTΩN EYKOΛIEΣ EΞOΦΛHΣHΣ-ΔANEIA ΔHΛΩΣTE TA ΠPOΣ ΠΩΛHΣHAKINHTA ΣAΣ και ΠOIKIΛIA! και ΠOIOTHTA ! ... και EΞYΠHPETHΣH! MAΣ ΣYNOΔEYEI ΠEIPA 25 ETΩN ! !!

Aνεξαρτησίας 17 ΠΑΡΓΑ τηλ.: 2684031767 www.ionion-realestate.com

ȆȦȜȠȪȞIJĮȚıIJȘȞİʌȑțIJĮıȘǼȣĮȖȖİȜȚțȫȞ ǻȚĮȝȑȡȚıȝĮIJȝȝİĮʌȠșȒțȘșȑıȘ ıIJȐșȝİȣıȘȢșİȡȝȚįȠȝȑIJȡȘıȘıIJȘșȑȡȝĮȞıȘțĮȚȝİ ȘȜȚĮțȩıȣȜȜȑțIJȘțĮȚİȞĮȜȜȐțIJȘȖȚĮIJȠȗİıIJȩȞİȡȩ ȅȡȠijȠįȚĮȝȑȡȚıȝĮIJȝıIJȠȞĮ¶ȩȡȠijȠțĮȚ ȝİȗȠȞȑIJĮIJȝıIJȠȞȕ¶țĮȚȖ¶ȩȡȠijȠıİįȪȠ ĮȞİȟȐȡIJȘIJİȢįȚʌȜȠțĮIJȠȚțȓİȢ ȆȜȘȡIJȘȜ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

668) 478 τμ με 20 μ. φάτσα. Περιοχή - Σταθμός. Τιμή 90.000 Ε.

ȉǾȁ

KATAΣTHMATA 60 τμ 58 τμ 55 τμ 295 τμ 416 τμ

¬ºÄ¸ÏȼÄÈάÈÖÄÀ ºÊÐÅÀÐ ¯×ͺ˝ÀÅ·ÍÊÂÈË ÉÈÄÅÀÐ

492) 4.200 στρ. με νερό, ρεύμα, πανοραμική θέα, περιοχή σε χωριό. Τιμή 25.000 Ε

611) 506 τμ γωνιακό, μαζί με άδεια, περιοχή Γήπεδο Πιερικού Τιμή 155.000 Ε

ǻǾȂǾȉȇǿȅȊ ǹȆȅȈȉȅȁȅȊ

MEZONETEΣ

140τμ +ημιυπ. 70τμ επί 190τμ οικ.+ 35τμ υπόλοιπο δόμησης αυτόνομες 82.000 Ε (τούβλο) 140τμ +υπογ. 60τμ αποπερατωμένο 135.000 Ε 135 τμ + πυλ. σε 160τμ οικ. 79.000 Ε (σοβά+σκεπή) 77,50 τμ 200.000 Ε 175.000 Ε 65 τμ 53.000 Ε 50 τμ 96 τμ + υπόγ. 145.000 Ε 35τμ 30.000 Ε

ƵƱƫƴƮƧƵƳƩƵƱƫƴ ǹȖȠȡȐȗȠȞIJĮȚțĮȚĮȞIJĮȜȜȐııȠȞIJĮȚ IJĮʌĮȜȚȐıĮȢȤȡȣıĮijȚțȐ

488) 2 στρ. 2 κομμάτι από ΠΕΟ Τιμή 70.000 Ε

635) 174 τμ με 3 φάτσες Τιμή 34.000 Ε Περιοχή Γερμανικά

673) 293) τμ γωνιακό περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 135.000 Ε

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: καινούργια διαμερίσματα με ατομική θέρμανση και κλειστά γκαράζ

Μ. Αλεξάνδρου & Τσιμισκή 2 γωνία τηλ. 23510 27723, 2351028821, 2351038424, 6976/424203, 6977/241187

489) 9.600 στρ. κοντά στην Παραλία Τιμή 85.000 Ε

670) 600 τμ με Πανοραμική θέα την Κατερίνη, πάνω σε 2 δρόμους περιοχή Π. Κεραμίδι Τιμή 40.000 Ε

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ξενοδοχεία των 18 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 12 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 13 δωματίων στην Ολυμπιακή Ακτή

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε. Ν. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

418) 17 στρμ. με 110 μ πρόσοψη περιοχή Βιοζωκάτ Τιμή 170.000

876) 120 τμ ισόγεια μονοκατοικία, 7ετίας σε 290 τμ ΣΔ 2 Δ, μπάνιο, 30 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 250.000 Ε

511) 490 τμ γωνιακό, περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 155.000 Ε

Χωράφι 6 στρεμ. στο Σβορώνο Χωράφι 4 στρεμ. προς Παλιό Κεραμίδι Χωράφι 5 στρεμ. στην Καλλιθέα 6 στρέμματα χωράφι, στην Κατερίνη, μόνο 25.000 Ευρώ Χωράφι 14 στρεμ. στο Λιτόχωρο σε ωραία τοποθεσία Χωράφι 6 στρεμ. δίπλα στην Παναγία Περίστασης Χωράφι 7 στρεμμάτων νερό ρεύμα στην Παραλία Χωράφι 4.500 τμ με μεγάλη φάτσα, γωνιακό στον Επαρχιακό δρόμο Καρίτσας - Δίου Χωράφι 10 στρεμ. προς Ολυμπιακη Ακτή. Χωράφι 15 στρμ. στον παλιό διεθνή πάνω στο σταυροδρόμι προς Αλυκές. Xωράφια: μελλοντικά μέσα στην Oλυμπιακή Aκτή. Ενοικιαζόμενα δωμάτια 10ετίας στην Ολυμπιακή Ακτή σε καλό σημείο

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ - ΟΛΗ ΜΕΡΑ ... ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

377) 4.700 στρ. με 41 μ. πρόσοψη, κοντά στην Περίσταση. Τιμή 85.000 Ε 473) 8.250 στρ. γωνιακό, νερό, ρεύμα, περιοχή κοντά στην Περίσταση Τιμή 45.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Μονοκατοικία στο γιαπί Διαμέρισμα 95 τμ ανακαινισμένο 4ος όροφος κεντρικό Διαμερίσματα καινούργια των 100 τμ με ατομική θέρμανση με πάρκιγκ 1ος, 2ος, 3ος όροφος Ευαγγελικά Μεζονέτα λουξ κατασκυεής σε 150 τμ οικόπεδο Μονοκατοικία δυόροφη σε 500 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα υπό κατασκευή στα Ευαγγελικά ΞENOΔOXEIA στην Oλυμπιακή Aκτή-Παραλία MONOKATOIKIEΣ σ’ όλα τα σημεία της πόλης. Διαμερίσματα σε δυόροφες οικοδομές 60τμ, 70τμ σε ωραία τοποθεσία βλέπουν Ολυμπο και θάλασσα στο Λιτόχωρο Kαινούργια και μεταχειρισμένα διαμερίσματα των 50τμ στην Oλυμπιακή Aκτή. Διαμερίσματα υπό κατασκευήν στην Κατερίνη ΠΩΛOYNTAI ΧΩΡΑΦΙΑ Χωράφι 8 στρεμ. στον Αγιο Αθανάσιο Χωράφι μελλοντικό 4 στρεμ. επέκταση Ευαγγελικών. Χωράφι μελλοντικό 4 στρεμ. επέκταση Ευαγγελικών Χωράφι 4 στρμ. στον δρόμο για Παραλία 23 στρεμ. χωράφι στο Δίον Πιερίας Χωράφι στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο 1300 τμ με άδεια οικοδομής

323) 3Χ4 στρεμ. περιοχή Καλλιθέα

875) 230 τμ μεζονέτα σε 400 τμ γωνιακό οικόπεδο, ΣΔ 6 Δωμ., 4 μπάνια και 120 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή 25η Μαρτίου

878) Μεζονέτα 200 τμ 1ος και 2ος όροφος, 8ετίας, σε 500 τμ γωνιακό οικόπεδο, 3 ΔΣΚ, 2 μπάνια, ατομικό λέβητα. Περιοχή Καταφιώτικα

ΠΩΛOYNTAI OIKOΠEΔA Οικόπεδο γωνιακό 380 τμ κοντά στα Δικαστήρια, Καπνικό Σταθμό Οικόπεδο γωνιακό 370 τμ περιοχή ΚΤΕΛ Οικόπεδο γωνιακό 270 τμ περιοχή Παναγίας Σουμελά Οικόπεδο 750 τμ με θέα (βλέπει θάλασσα) στο Λιτόχωρο Οικόπεδο στην Περίσταση 300 τμ Διόροφο γιαπί σε 220 τμ οικόπεδο στο Σταθμό Οικόπεδο στην Παραλία 311 τμ Οικόπεδο στο Σταθμό 480 τμ Δύο οικόπεδα των 500 τμ στη Νεοκαισάρεια Πιερίας Οικόπεδο 400 τμ κεντρικό στο Λιτόχωρο Οικόπεδο 170 τμ Αγία Τριάδα 1 στρεμ. οικόπεδο γωνιακό στο κέντρο της Κονταριώτισσας Οικόπεδο 400 τμ στο Σβορώνο Οικόπεδο 430 & 250 τμ Μαρτίου Οικόπεδο 400 τμ στο Καπνικό Σταθμό Δύο οικόπεδα επέκταση Ευαγγελικών 400 και 450 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ: οικόπεδο 1 στρέμμα στον Αγ. Σπυρίδωνα Oικόπεδο 250τμ στην Oλυμπιακή Aκτή OIKOΠEΔA ΣTH ΛEΠTOKAPYA και Σκοτίνα, όσα μέτρα θέλετε. Bλεπουν θάλασσα και βουνά. ΠΩΛOYNTAI KATΑΣΤ/TA Μαγαζί 90 τμ με πατάρι

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 311) 16 στρ. κοντά στον Κ. Αγιάννη Τιμή 45.000 Ε

105) 95 τμ 4ος όροφος, ρετιρέ, πλήρες ανακαινισμένο 2 δωμ., Σ,Κ, μπάνιο, τέντες, κεντρική θέρμανση με θέα στο πάρκο Κατερίνης Τιμή 90.000 Ε

 ǹȖȉȡȚȐįȠȢțĮȚȂǹȜİȟȐȞįȡȠȣ ȀȅȃȉǹȈȉȅȃȆȁǹȉǹȃȅȆǿȈȍǹȆȅȉȅȠǻǾȂȅȉǿȀȅ

ȉǾȁ7(/()$;

(με παρκιγκ + ατομ. θερμανση)

677) 290 τμ με 21 μ. φάτσα περιοχή Περίσταση. Τιμή 60.000 Ε

ȉȘȜID[ ȀȚȞȘIJȩ 

ȈǿǻǾȇȅȆȅȊȁȅȈ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τμ γωνιακό στη ΠΕΟ με κόμβο και άδεια επαγγελματικό. Πληροφορίες αποκλειστικά στο γραφείο μας.

674) 730 τμ με ΣΔ 1,2 με 3 φάτσες περιοχή Ευαγγελικά

ȈȉǼĭǹȃȅȈȋǹȈǹȆǾȈ ȀĮııȐȞįȡȠȣȀĮIJİȡȓȞȘ

Κτηματομεσιτικά Γραφεία

23510.75.207 23510.27566, 23510.45002 6944.727360 6944.504786

ǼĬȃǹȃȉǿȈȉǹȈǼȍȈ ȘȝȚȩȡȠijȠȢ ZZZPHWDQDVWLVFRPJUHPDLOLQIR#PHWDQDVWLVFRPJU

¬©¡¬Ÿ¡§­¥¡§­

Σ.Δ. κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη. Πληρ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497, 6976 760579 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 58 τμ περιοχή Πλατεία Δημαρχείου. Τιμή 120.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα καινούργια με το κλειδί στο χέρι με 3 Δ,Σ,κουζίνα, κλειστή θέση πάρκιγκ. Επέκταση Νέα Ζωή. Τιμή μόνο 160.000 Ε . Πληρ. τηλ. Μεσιτικό Γραφείο Μετανάστης 23510 75207, 27566, 6944 504786 ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματικό αγροτεμάχιο 3 στρεμ. περίπου με δόμηση 2.650 τμ επί της Νέας Εθνικής Οδού. Μεσιτικό Γραφείο Ε.Ν. Τρελλόπουλου. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 203 τμ γωνιακό με άδεια μονοκατοικίας κατάλληλο και για κατάστημα περιοχή Σταθμού. Τιμή 60.000 Ε. Πληρωμένη η επίβλεψη της

άδειας του κτιρίου και το ΙΚΑ. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 23510 75207, 6944 504786 ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μεζονέτα στον Κορινό 140 τμ σε οικόπεδο 225 τμ αυτοτελές μέχρι το σοβά. Τιμή 78.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 203 τμ με Σ.Δ 1,2 και κτίσμα 85 τμ μονοκατοικία περιοχή Μαρτίου. Τιμή 155.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 504786 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο ΕΥΚΑΙΡΙΑ με 2 φάτσες στον εγγλέζικο 1200 τμ σε καλή θέση και πολύ καλή τιμή. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο εκτάσεις 4.440 τμ στο 1ο χλμ Κατερίνης - Π. Κεραμιδίου, περιφραγμένο κατάλληλο για επαγγελματική χρήση και με Μελλοντικές προοπτικές. Μεσιτικό "ΛΥΣΕΙΣ" τηλ. 23510 77007, 6932 962638

Ανακοινώνεται στους φορείς και στο κοινό του Ν. Πιερίας, ότι: 1) Με την αρ. Πρωτ. 13 / 1303 / 25-05-2010 απόφαση Νομάρχη, εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι για τη λειτουργία του Συνεργείου βαφής και συντήρησης επιβατηγών αυτοκινήτων του Δρέβελη Αθανάσιου, στο υπ’ αριθ. 2227 αγροτεμάχιο που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως Κατερίνης στο 4ο χλμ. της επαρχιακής οδού Κατερίνης – Ν. Εφέσου στο Ν. Πιερίας. 2) Με την αρ. Πρωτ. 13 / 1032 / 26-05-2010 απόφαση Νομάρχη, εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι για την ίδρυση και λειτουργία Βιοτεχνίας Μεταξοτυπίας και Ενδυμάτων της εταιρείας Μαναγκατζέ Λίλης, στο με αρ. 66 Ο.Τ., αρ. οικοπέδου 568 του Δ.Δ. Κορινού του Δήμου Κορινού Ν. Πιερίας. 3) Με την αρ. Πρωτ. 13 / 407 / 26-05-2010 απόφαση Νομάρχη, εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι για τη λειτουργία της δραστηριότητας «Βιοτεχνία κατασκευής προϊόντων τσιμέντου» του Μουλά Αθανάσιου, στα με αρ. 2009 και 2031 αγροτεμάχια του Δήμου Κατερίνης του Ν. Πιερίας. 4) Με την αρ. Πρωτ. 13 / 1014/ 26 - 05 - 2010 απόφαση Νομάρχη, εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα διασυνδεμένου φωτοβολταϊκού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ συστήματος εγκατεστημένης ισχύος 99,75 KW της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.», που θα εγκατασταθεί στο με αρ. 492 αγροτεμάχιο στη θέση «Φυλάκιο» του Δ.Δ. Μεθώνης του Δήμου Μεθώνης Ν. Πιερίας. 5) Με την αρ. Πρωτ. 13 / 928 / 26 - 05 - 2010 απόφαση Νομάρχη, εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι για την εγκατάσταση και λειτουργία

μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα διασυνδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος εγκατεστημένης ισχύος 99,9 KW της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «ΑΔΑΜΙΔΟΥ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.», που θα εγκατασταθεί στο με αρ. 455 αγροτεμάχιο στη θέση «Βύθισμα» του Δ.Δ. Κ. Αγιάννη του Δήμου Κορινού Ν. Πιερίας.

Κατά των παραπάνω αποφάσεων μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έκδοσή τους, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το Ν.2218 / 94 (άρθρο 18 παρ. 12). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š

ƬƵƩƮƣƵƱƮƧƴƫƵƩƴ īȀȅȁȉȈǿȅȈĬǼȅǻǹȈȉǼȇǿȅȈ

//////////////////////////////////////////////////////// ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ////////////////////////////////////////////////////////

ȆǼȇǻǿȀǹȀǹȉǼȇǿȃǾ

ȉǾȁȉǾȁĭǹȋ ȀȚȞ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ & 95τμ.με Σ.Δ.1,2 ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

-Ολυμπιακη Ακτη ισογειο 52 τμ. με 2ΔΣΚ. & 1ος & 2ος ορ. 50 τμ.55 τμ.62 τμ

επταετίας MEZONETEΣ

-Επεκταση Ν.Ζωης μεζονετες με -Μακρυγιαλος οροφοδια/σματα 90τμ. πυλωτη ,1ος & 2ος ορ. απο 63τμ, . με 40τμ. βοηθητικο χωρο στο ισογειο ο καθε οροφος.στο σοβα και -Αστικα 1ος 3ος 4ος ορ. 119 τμ. καθε τελειωμενες. οροφος. -Εθνικο Σταδιο ισογειο 56τμ.1ος ορ. -Σ.Σταθμος διοροφη οικοδομη με 59τμ & ημιυπογειο. 80,85τμ.ο καθε οροφος -Στην Νομαρχια ημιυπογειο & 2 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤ/ΝΑ επιπεδα απο 75 τμ.το καθενα -Κεντρο 4ος ορ.114,5 τμ.και για στα μπετα σε τιμη ευκαιριας. επαγγελματικη στεγη. -Περισταση πυλωτη49τμ.1ος -Αστικα 2ος ορ.120,8 τμ. ορ.42τμ.& 2ος ορ. 43τμ. -Κοντα στα ΚΤΕΛ 1ος ορ. 145 τμ. -Μακρυγιαλος σε οικοπ.260τμ. 1ος & -Κεντρο 3ος ορ. 92τμ.2ΔΣΚΤραπεζ αρια -Παραλια 2ος ορ. 64 τμ. 2Δ. -Κεντρο ρετιρε 70 τμ.

-Ευαγγελικα ισογειο σε οικοπεδο 392 τμ.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ -Επρχ.οδος Κατερινης –Ν.Εφεσσου δευτερο απο τον δρομο 5000 τμ& 10.000 τμ.

- Βαρικο Λιτοχωρου πρωτο στην θαλασσα 17 στρ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα έως 25 ετών με γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ για εταιρεία

//////////////////////////////////////

-Επαρχ.οδος Κατερινης –Ολυμπιακης ακτης 9875 τμ.

-Καλλιθεα 8 στρ με νερο ,ρευμα. -Ε.Ο Κονταριωτισας –Καριτσας 6350 τμ. -Ελατοχωρι 6 στρ.& 30 στρ. με πανοραμικη θεα -Κορινος 10.000 τμ.

-Καπνικος, 276, 386, 400, 514, 516, 552, 979, 1187 & 1916τμ.

-Κιτρος 15.000 τμ.

-Κοντα στην Αγ.Αννα σε οικοπεδο 262 -Κορινος στο οικισμο Ολυμπιαδα τμ.πυλωτη 118τμ & 1ος ορ.118τμ. 400 & 450 τμ. & 540τμ. πρωτο στην -Στην Νομαρχια διοροφη οικοδομη θαλασσα. στα τουβλα. 85 τμ. ο καθε οροφος -Σ.Σταθμος 400 & 443,4 τμ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνολόγοςμηχανικός Δομικών Εργων ή Εργων Υποδομής για απασχόληση σε τεχνική Εταιρεία. Πληρ. τηλ. 6946 336190

-Καλλιθεα 20.000τμ.με ρευμα & γεωτρηση

-Ν.Κεραμιδι οικοπ. 782 τμ.

-Περισταση 418 , 303, 383, 605 .τμ

Ζητούνται κοπέλες για κατάστημα καλλυντικών με προϋπηρεσία για την παραλία Κατερίνης. Αποστολή βιογραφικών στο φαξ: 2310-416480 ή στο Email: sales@totifar.gr

-Σβορωνος διπλα στο χωριο 6 στρ. & 4 στρ.

-Κατερινοσκαλα 13350 τμ

-Ν.Εφεσσος 500,962,1600τμ.

ορθοπεδικών ειδών. Πληρ. τηλ. 23510 32777 κα Πατρή

-Παραλια Κορινου πρωτο στην θαλασσα 10.000 τμ. με 130μετρα προσοψη στην θαλασσα.

-Επεκταση Ευαγγελικων σε οικοπ. 170τμ.145 τμ.

-Καλλιθέα 400, 451, 503 τμ.

Δίπλωμα απαραίτητο. Πληρ. τηλ. 23510 74712

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ναυαγοσώστης από Ξενοδοχειακή Μονάδα. Πληρ. τηλ. 6944 387891

Από βιοτεχνία ζητούνται πωλητές πωλήτριες με πείρα στις πωλήσεις για εξωτερική εργασία, με καλές αποδοχές.

-Κοντα στο γηπεδο των ποντιων 4400τμ.

2ος ορο120τμ.

-Αστικά 2ος ορ. 100τμ. 3Δ με τζάκι και -Κοντά στα ΚΤΕΛ 500 & 600τμ. ωρομέτρηση -Μαρτιου 403, 536 & 800τμ. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ -Ν.Ζωη 310,442, 490 & 518 τμ.

-Τραπεζουντα σε οικοπεδο 470τμ. καταστημα & 1ος ορ.κατοικια

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εξωτερικοί πωλητές από 25 ετών και πάνω με γραμματικές γνώσεις και δίπλωμα αυτοκινήτου. Πληρ. τηλ. 23510 24213

-Κάτω Αγιάννης 448, 500, 620 & 753τμ.

-Λιτοχωρο 4300 τμ.με ελαιοδεντρα.& 28στρ..

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

-Στα Νεα Δικαστηρια διοροφη κατοικια σε οικοπεδο 250 τμ με ισογειο 110τμ.& 1ος ορ.96τμ.

-Ολυμπιακη Ακτη 500,&1000τμ.

-Περιοχη παρκου σε Σ.Δ 1,2 οικοπεδο -Ελατοχωρι στο παλιο χωριο 1367 & 206 τμ. με δυοροφη κατοικια 3216 τμ.

-Eπεκταση Ευαγγελικων 1ος 2ος 3ος ορ.90 τμ.&93 τμ. με ατομικη θερ/νση -Ν.Εφεσσος 90 τμ σε οικοπ. 900τμ. & θεση παρκιν. -Μαρτίου σε οικόπεδο 237,5τμ., -Περιοχη Αγ.Παρασκευης 1ος 3ος πυλωτή 120τμ. & 1ος οροφ. 120τμ. 84τμ. 2Δ. ατ/κη θερμανση., παρκιν. στα μπετά -Γκαρσονιερα 1ος ορ. 50 τμ. -Ν.Ζωή σε οικόπεδο 300τμ., 100τμ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ -Κεντρο 1ος ορ. 62τμ. -Π.Ε.Ο.Κατερινης –Θεσ/κης σε οικόπεδο 4000 τμ.ισογειο 840τμ.& 1ος ορ.840 τμ. - Π.Ε.Ο.Κατερινης –Θεσ/κης σε οικοπεδο 4398 τμ.ισογειο 880τμ.& υπόγειο 880 τμ.

-Κεντρο σε οικοπεδο 179 τμ.ισογειο

//////////////////////////////////// ΑΚΙΝΗΤΑ ////////////////////////////// ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα σχετικά ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 85 τμ πολύ καινούργια στην Παραλία στην 2η κοντά στη Δημαρχεία, τιμή 300.000 σειρά πλήρως εξοπλισμένη 33.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. Ε. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 23510 23510 75207, 6944 727360 28821, 6976 424203, 6977 241187 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα σε ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 τμ από πεζόδρομο 75 τμ με υπόγειο και ιδιώτη με άδεια για μεζονέτα 200 πατάρι. Φέρει εισόδημα 1100 το τμ περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. μήνα. Τιμή 400.000 Ε. Μεσιτικό Πληρ. τηλ. 6936118894. Τιμή Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 80.000 Ε 255792 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ρετιρέ επί της Φιλίππου ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: διαμερί- ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 6 στρ. στον Κάτω Αγιάννη πολύ κοντά στο 82 (έναντι Αγίας Αννης) με Σ, Κ, 3 σματα 3άρια, 2άρια ποχωριό. Πληρ. τηλ. 6976776255 μεγάλα δωμάτια, 2 WC, 3 αποθήκες λυτελούς κατασκευής και και θέση στάθμευσης. Πληρ. τηλ. Ι. γκαρσονιέρες. Πληρ. τηλ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα Διαμαντίδης τηλ. 23510 38992 και 6944 470111 κος Ράπτης ανακαινισμένο στη Θεσσαλονίκη 6972 027457 κοντά στα Πανεπιστήμια απέναντι Ιωάννης από τη Ροτόντα. Διαθέτει δύο ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 50 τμ δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, WC. Τιμή στα τούβλα στο Παλιό Ελατοχώρι, ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα 95.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6979 985665, κεντρικό οικόπεδο. Πληρ. Ε=165,00 τμ, με σύσταση 6972 823840 Μεσιτικό Γραφείο Παπαδόπουλος κάθετης ιδιοκτησίας και με τηλ. 23510 47497, 6976 760579 αυτόνομη άδεια οικοδομής Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο (πυλωτή και δύο όροφοι, από κεντρικό Ε=520 τμ με πρόσωπο ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία οικόπεδο 70.00 τμ ο κάθε όροφος 20μ. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο 433 τμ κρασπεδωμένο και με μεζονέτα) στην περιοχή των Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 αποχετεύσεις περιοχή Σταθμού. Ευαγγελικών επί της οδού 255792 Τιμή 60.000 Ε μόνο. Πληρ. Αγησιλαου. Πληρ. τηλ. 6944 372687 ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργια τηλ. 23510 75207, 6944 727360 γκαρσονιέρα 60 τμ μικτά, 47 τμ καθαρό στην οδό Νικομηδείας 11, ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό οικόπεδο ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 203 τμ 385 τμ (Σ.Δ. 0,8) περιοχή Καπνικός τιμή 65.000 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 γωνιακό με άδεια μονοκατοικίας 38992, 6972 027457 Σταθμός, κοντά στο Δημαρχείο. κατάλληλο και για κατάστημα Πληρ. τηλ. 6976 695880 περιοχή Σταθμού. Τιμή 55.000 Ε. Πληρωμένη η επίβλεψη της άδειας του κτιρίου και το ΙΚΑ. Πληρ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διπλοκατοικία στην Κονταριώτισσα 120 τμ στο τούβλο σε 380 τμ οικόπεδο σε πολύ καλή θέση. Τιμή 70.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικο ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 Αγορές - Πωλήσεις - Ακινήτων ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο με άδεια οικοδομής 189 τμ, δεύτερος στα παράλια του Ιονίου δρόμος αριστερά στην Παραλία Κατερίνης. Τιμή 110.000 Ε.Πληρ. Aνεξαρτησίας 17 ΠΑΡΓΑ τηλ.: 2684031767 Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 www.ionion-real75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα στο κέντρο της πόλης 300 τμ Πληρ. τηλ. 6978 557212

ώρες και 6979 985665 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τμ 2 Δ,Σ,Κ,WC στο κέντρο, θέρμανση με ωρομέτρηση και μπαλκόνια με τέντες. Πληρ. τηλ. 23510 31445, 23510 20137

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μαγαζί 24 τμ δίπλα στα γραφεία της ΔΕΗ επί της οδού Ειρήνης 67 με πατάρι και WC, ιδανικό για γραφείο ή μικρό τεχνίτη. Πληρ. τηλ. κο Νικοδέλλη 23510 36300

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στην Θεσσαλονίκη κοντά στα Πανεπιστήμια απέναντι από την Ροτόντα. Δύο δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, air condition, ψυγείο, ηλεκτρική κουζίνα 400 Ε. Πληρ. τηλ. 6979 985665

ENOIKIAZONTAI διαμερίσματα στο κέντρο της πόλης με θέση στάθμευσης. Γκαρσονιέρες και δυάρια σε νεόδμητη οικοδομή. Πληρ. τηλ. 6977 323148

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 140 τμ 3 Δ,Σ,Κ και αποθήκη, ατομικό καλοριφέρ. Ενοίκιο 250 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 50 τμ ημιεπιπλωμένη με ηλιακό, πάρκιγκ και κλιματιστικό στη Νομαρχία. Πληρ. τηλ. 6974 074923 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 γκαρσονιέρες επί της οδού Μαραθώνος 86 περιοχή Βατάν. Πληρ. τηλ. 23510 73855

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 125 τμ 3Δ,Σ,Κ, 15 ετών, 2ος όροφος, ωρομέτρηση, δύο ντουλάπες, air condition περιοχή Αστικών. Ενοίκιο 350 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι διαμέρισμα στην οδό Νοταρά 31, Β' όροφος. Πληρ. τηλ. 6974 943208

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα (καινούργιο) 3Δ,Σ,Κ, 2WC, ωρομέτρηση, πάρκιγ, περιοχή

ENOIKIAZETAI: διαμέρισμα δυάρι στην οδό Κρέσνας. Πληρ. Τηλ. 23510 28346, απογευματινές

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ENOIKIAΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός φροντιστηρίου και πλούσιο υλικό Αγγλικών και Γαλλικών λόγω συνταξιοδότησης. Πληρ. τηλ. 6972 191807 ΠΩΛΕΙΤΑΙ τουριστική επιχείρηση από δέκα καινούργιες γκαρσονιέρες στην Παραλία Λεπτοκαρυάς. Πληρ. τηλ. 6906 584427 ΠΩΛΕΙΤΑΙ studio 25 τμ (άριστη κατάσταση-επιπλωμένο) 1Δ,Σ,μπάνιο, ημιόροφος, περιοχή Λάρισα - κέντρο. Τιμή 25.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση Play cafe στην Παραλία. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος τηλ. 23510 47497, 6976 760579 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γωνιακά καταστήματα 40 τμ με υπόγειο και πατάρι, πάνω στον Εγγλέζικο. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑǹıIJȣȞȠȝȓĮ DZȝİıȘįȡȐıȘ ȉȡȠȤĮȓĮ  ǻȘȝȠIJȚțȒǹıIJȣȞȠȝȓĮ ȆȣȡȠıȕİıIJȚțȒ ȁȚȝİȞĮȡȤİȓȠ ȅȉǼȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȅȉǼǺȜȐȕİȢ ǻǼǾ  ǻǼȊǹȀ  ǻǼȊǹȀǺȜȐȕİȢ ǼʌȚȝİȜȘIJȒȡȚȠȆȚİȡȓĮȢ ǻȅȊǹǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǺǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȅǹǼǻ  ȉİȜȦȞİȓȠ  ǻĮıĮȡȤİȓȠ ȃȅȈȅȀȅȂǼǿȅ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȇĮȞIJİȕȠȪ   ǼʌİȓȖȠȞIJĮ ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ ȀǹȁȅȈȈǹȂǹȇǼǿȉǾȈ

ȇĮȞIJİȕȠȪ  ȅȡșȠʌİįȚțȒ ȂĮȚİȣIJȚțȒ ȀȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȀȊȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ǼȀǹǺ  ȌȣȤȚĮIJȡȚțȩȃȠıȠțȠȝİȓȠ ȆȑIJȡĮȢȅȜȪȝʌȠȣ ȈȊīȀȅǿȃȍȃǿǼȈ ǹıIJȚțȐȁİȦijȠȡİȓĮȀĮIJİȡȓȞȘȢ  ȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ   ǹʌȠșȒțȘȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȀȉǼȁȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȅȈǼȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȉǹȄǿ ȈȦȝĮIJİȓȠǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞȅįȘȖȫȞȉǹȄǿ  ȇĮįȚȠIJĮȟȓȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȈȦȝĮIJİȓȠȇĮįȚȠIJĮȟȓ ³ȅDZȖȚȠȢȋȡȚıIJȩijȠȡȠȢ´ ȉǹȄǿȀȠȡȚȞȠȪ ǵȜȣȝʌȠȢȉǹȄǿ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ȆȚȐIJıĮȄȘȡȠȝİȡȓIJȠȣ ȆȚȐIJıĮȈȣȞIJȡȚȕȐȞȚ ȅǻǿȀǾǺȅǾĬǼǿǹ ([SUHVV6HUYLFH +HOODV6HUYLFH 3LHULD6HUYLFH ȀȉǼȅ  .7(2$8729,6,21 ǿǻǿȍȉǿȀȅȀȉǼȅ Ǽȁȉǹ ȀĮIJİȡȓȞȘ  ȀȓIJȡȠȢ  ȀȠȜȚȞįȡȩȢ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ǹȚȖȓȞȚȠ  ȀȠȡȚȞȩȢ  ȁİʌIJȠțĮȡȣȐ ȂİșȫȞȘ  ȆȜĮIJĮȝȫȞĮȢ ȃȅȂǹȇȋǿǹȆǿǼȇǿǹȈ ǻǾȂȅǿȃȆǿǼȇǿǹȈ ǻȒȝȠȢȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȒȝȠȢǹȚȖȚȞȓȠȣ ǻȒȝȠȢǹȞĮIJȠȜȚțȠȪȅȜȪȝʌȠȣ  ǻȒȝȠȢǻȓȠȣ ǻȒȝȠȢǼȜĮijȓȞĮȢ ǻȒȝȠȢȀȠȜȚȞįȡȠȪȢ ǻȒȝȠȢȀȠȡȚȞȠȪ ǻȒȝȠȢȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ǻȒȝȠȢȂİșȫȞȘȢ ǻȒȝȠȢȆĮȡĮȜȓĮȢ ǻȒȝȠȢȆȑIJȡĮȢ ǻȒȝȠȢȆȚİȡȓȦȞ ǻȒȝȠȢȆȪįȞĮȢ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Α) ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 50, ΤΗΛ. 26969 Β) ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2, ΤΗΛ. 28018

ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ δικαίωμα δόμησης καταστήματος υπ. 200, ισ.200, Α' όροφο 200 σε συγκρότημα καταστημάτων σε επαρχιακή οδό

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 391 τμ περιοχή Σταδίου μετά των Βαλαωρίτου

ȅǿȀȅǻȅȂǿȀǼȈǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ

ȀȆǹȉȈǾȈ

ΣΤΑΔΙΟ πωλείται οικόπεδο 250 τμ γωνιακό τέρμα Γοργοποτάμου. Τιμή 75.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 140 τμ, 3Δ,Σ,Κ,2 WC, τζάκι, αποθήκη στο υπόγειο και πάρκιγκ στην επέκταση Ευαγγελικών

ǹīȁǹȊȇǹȈǻǿȆȁǹȈȉȅǼȇīȀǼȃȉȇȅ ȉȘȜ

ǿǻǿǹȂǹȃȉǿǻǾȈ ǹȆǿȆǼȇǿǻǾȈ

ΣΤΑΔΙΟ Πωλείται οικόπεδο 260 τμ ενδιάμεσο. Τιμή 75.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε=273 τμ κοντά στο 3ο Λύκειο προς Γανόχωρα. Τιμή 65.000 Ε

ǼȀȉǿȂǾȈǼǿȈǹȀǿȃǾȉȍȃ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μεταχειρισμένο 100 τμ 2 ΔΣΚ κεντρικότατο 1ος όροφος, διαμπερές. Τιμή 73.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 770 τμ δίφατσο. Τιμή 225.000 Ε στη Νέα Ζωή

Επεκταση Ευαγγελικά πωλουνται καινουργια διαμερίσματα 90+95 τμ 2Δ,Σ,Κ, τζάκι, αποθήκη, ατομικό λέβητα και κλειστό πάρκιγκ ΑΣΤΙΚΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 4ου ορόφου Ε=165 τμ καθαρά, 3Δ,Σ,Κ, τζάκι, 2 WC ηλιακό σε ανοιχτό μέρος με δικαίωμα ατομικού λέβητα, σε αριστη κατασταση Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο κεντρικό Ε=520 τμ με πρόσωπο 20μ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα ρετιρέ δεκαετίας (περιοχή "Ευκαρπίδη") Ε=111 και Ε=90, 2Δ,Σ,Κ, σε άριστη κατάσταση ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 20 στρεμ. στον Κ. Αγιάννη τιμή 50.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 260 τμ με άδεια πυλωτής και 2 ορόφων από 115 τμ ο όροφος πί-

σω από τα ΚΤΕΛ

¬©¡¬Ÿ¡§­¥¡§­

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα καινούργιο πριν τη Νομαρχία 3 Δ,Σ,Κ, WC με κλειστό πάρκιγκ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 τμ σε πάροδο της 7ης Μεραρχίας. Τιμή 90.000 Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 70 τμ 2ος όροφος κεντρική 18 ετών με δικαίωμα κατασκευής ατομικού λέβητα. Τιμή 52.000 Ε

Επέκταση Ευαγγελικών κον΄τα στο 3ο Λύκειο πωλείται οικόπεδο 500 τμ και 250 τμ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα σε δυόροφη οικοδομή με ατομικό λέβητα και κλειστό γκαράζ 8ετίας 2 ΔΣΚ και τζάκι περιοχή Μαρτίου

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα 100 τμ 90τμ 2Δ,Σ,Κ, WC με ατομική θέρμανση κλειστό πάρκιγκ υπόγεια αποθήκη και μεγάλα μπαλκόνια σε υπό ανέγερση οικοδομή

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα δεκαετίας στο Κτηνιατρείο, 3 Δ,Σ,Κ, WC, με θέση κλειστού γκαράζ. Τιμή 110.000 Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολοκαίνουργιο διαμερισμα ετοιμοπαράδοτο 105τμ 2Δ, σαλόνι, κουζίνα, WC και πάρκινγκ, κεντρικό

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο απέναντι από το κολυμβητήριο γωνιακό 250 τμ 60.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα 140 τμ πενταετίας και με γκαρσονιέρα 40 τμ στο ισόγειο έναντι Δασαρχείου σε άριστη κατάσταση .

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε 144 τμ κεντρικότατο ΣΔ2 με παλιά διόροφη κατοικία

Πωλείται κτήμα επαγγελματικό 8 στρεμ., τέρμα Μαρτίου (απέναντι από την SCODA)

Πωλείται: Ε μεζονέτα 131 τμ 3Δ,Σ,Κ 3(WCλουτρά) πυλωτή 66 τμ με 25 τμ κλειστή είσοδο + αποθήκη, στέγη + αποθήκη+περιτοίχηση (μπετόν). Βλέπει σε ΚΧ-πάρκο, στο σοβά. Τιμή 125.000 Ε. Περιοχή Ν. Ζωής Ευαγγελικά

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο προς Ολυμπιακή Ακτή με μεγάλο πρόσωπο Ε-10.000 τμ επάνω στον Επαρχιακό δρόμο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα στον Σβορώνο με υπόγειο 120 τμ Σαλοκουζίνα, 140 τμ + WC, 1ος όροφος 120 τμ με 4 δωμάτια και λουτρό και σοφίτα 60 τμ σε γωνιακό οικόπεδο σε άριστη κατάσταση

Περιοχή ΚΤΕΛ. Πωλούνται: μεζονέτες 160 τμ 3Δ,Σ,Κ 3 (WC-λουτρά) πυλωτή 85 τμ με στέγη+περίφραξη στο σοβά Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο γωνιακό 1000 τμ ή πωλείται και το μισό

ȂȓĮİʌȓıțİȥȘıIJȠīȡĮijİȓȠȝĮȢșĮıĮȢȕȠȘșȒıİȚȞĮįİȓIJİʌȜȒșȠȢĮțȚȞȒIJȦȞ

ȉȘȜ țȚȞ 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ȃȚțȠȝȘįİȓĮȢ īțĮȡıȠȞȚȑȡĮIJȝ įȣȐȡȚIJȝ ĭȚȜȓʌʌȠȣ ǹȖȓĮǹȞȞĮȇİIJȚȡȑIJȝ ǻĮȖțȜȒ ǻȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮIJȝ ȅȜĮIJĮįȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮ įȚĮșȑIJȠȣȞșȑıİȚȢıIJȐșȝİȣıȘȢ

ǼȟĮȖȦȖȚțȒǺȚȠȝȘȤĮȞȓĮȉȡȠijȓȝȦȞ ȝİȑįȡĮIJȘȞȀĮIJİȡȓȞȘİʌȚșȣȝİȓȞĮʌȡȠıȜȐȕİȚ ǺȠȘșȩıIJȠIJȝȒȝĮİȟĮȖȦȖȫȞʌȦȜȒıİȦȞ īȚĮIJȘȞȣʌȠıIJȒȡȚȟȘIJȠȣIJȝȒȝĮIJȠȢİȟĮȖȦȖȫȞ ǹʌĮȚIJȠȪȝİȞĮ īȞȫıȘȁȠȖȚıIJȚțȠȪǼȝʌȠȡȚțȠȪʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ2IILFH țĮȚ,QWHUQHW ǹȡȚıIJȘȖȞȫıȘǹȖȖȜȚțȫȞ ǼȝʌİȚȡȓĮıİșȑıȘıȤİIJȚțȒȝİIJȚȝȠȜȩȖȘıȘįȚĮįȚțĮıȓİȢ İȟĮȖȦȖȫȞțĮȚijȠȡIJȦIJȚțȐȑȖȖȡĮijĮșĮİțIJȚȝȘșİȓ ǺȠȘșȩȁȠȖȚıIJȘȡȓȠȣ īȞȫıȘȁȠȖȚıIJȚțȠȪǼȝʌȠȡȚțȠȪʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ 06 2IILFH ǹȡȚıIJȘȖȞȫıȘǹȖȖȜȚțȫȞ ǼȝʌİȚȡȓĮıİșȑıȘıȤİIJȚțȒșĮİțIJȚȝȘșİȓ ǹʌȠıIJİȓȜĮIJİȕȚȠȖȡĮijȚțȩıȘȝİȓȦȝĮ ȉĬȉȀȀĮIJİȡȓȞȘ ĭĮȟHPDLOLQIR#NRQVWRO\PSJU

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ στελέχη άνω των 25 ετών για πλήρωση του τμήματος πωλήσεων μεγάλης Πολυεθνικής Εταιρείας. Απαραίτητο απολυτήριο Λυκείου. Πληρ. τηλ. 6937 275000 ENOIKIAΣEIΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

////////////////////////////////////

Σταθμού. Τιμή ενοικίου 360 Ε. Πληρ. Μεσιτικό "Μετανάστης" τηλ. 23510 75207, 6944 727360

Κέντρο. Τιμή 240 Ευρώ. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «ΘΑΝΟΣ» τηλ. 23510 73013, 6977 353548

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 128 τμ γωνιακή ισόγεια μονοκατοικία 3Δ,Σ,Κ, μπάνιο, τζάκι, ενεργειακό και 65 τμ ημιυπόγειο. Περιοχή Περίσταση. Μεσιτικό γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 6977 353548, 73013

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ αγροτεμάχια 22.800 στρ. στον Σβορώνο, 4 στρμ. στα Ευαγγελικά και 4.500 στρμ. στο Πολυκλαδικό για όλες τις καλλιέργειες. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187, 6976 424203

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 90 τμ 1ος όροφος, διαμπερές, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, ωρομέτρηση, χώρος στάθμευσης. Τιμή 320 Ε. Περιοχή Νοσοκομείο. Μεσιτικό γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 6977 353548, 73013

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα περιοχή Γυμναστηρίου 3Δ,Σ,Κ, χωρίς κοινόχρηστα ενοίκιο 350 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 95 τμ 2ος όροφος, διαμπερές 2Δ,Σ,Κ, μπάνιο, ωρομέτρηση. Τιμή 350 Ε. Περιοχή Αστικά. Μεσιτικό γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 6977 353548, 73013 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 60 τμ γκαρσονιέρα 1ος όροφος ΣΔ,Δωμ., μπάνιο, ωρομέτρηση 3 ετών (χωρίς κοινόχρηστα). Περιοχή ΙΚΑ. Τιμή 280 Ευρώ. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «ΘΑΝΟΣ» τηλ. 23510 73013, 6977 353548 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα με ωρομέτρηση πλήρως επιπλωμένη. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6979 862459 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 40 τμ γκαρσονιέρα 1ος όροφος, ΣΔ, Δωμ., μπάνιο, ντουλάπα, ωρομέτρηση 4ετίας. Περιοχή

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 88 τμ στην οδό Ανδρούτσου 11. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187, 6976 424203

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 γκαρσονιέρες καινούργιες με ωρομέτρηση χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τμ σε άριστη κατάσταση 2 Δ,Σ,Κ,WC και μπάνιο, ατομική θέρμανση στον πεζόδρομο. Τιμή ενοικίου 320 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 23510 75207, 6944 727360

6944 727360 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα περιοχή Συντριβανίου 2Δ,Σ,Κ,2WC κεντρική θέρμανση σε πολύ καλή κατάσταση. Ενοίκιο 285 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός Κυρία αναλαμβάνει τη φύλαξη ηλικιωμένου. Δυνατότητα διαμονής στο σπίτι αν χρειαστεί. Πληρ. τηλ. 23510 26499 χώρος 85ΔΙΑΦΟΡΑ τμ στο κέντρο στον 1ο ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 5 ζαντολάστιχα 16 ιντσών μάρκας BMW στην τιμή των 500 Ε. Επίσης, φίλτρο αέρα ελεύθερης ροής για κινητήρα BMW 318 is Ε 36 στην τιμή των 70 Ε. Πληρ. τηλ. 6977 778333 κος Αλέκος

όροφο.ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ Πληρ. τηλ. 23510 27723, ΜΑΘΗΜΑΤΑ 6977 241187 Ιταλικά παραδίδονται από έμπειρη καθηγήτρια - πτυχιούχο Ιταλικού Ινστιτούτου Αθηνών για όλα τα επίπεδα. Πλουσιο υλικό, τιμή προσιτή. Πληρ. τηλ. 23510 75654, 6979 577502

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τμ (καινούργιο λουξ κατασκευής) 2Δ,Σ,Κ,WC ατομική θέρμανση, τζάκι, χώρος στάθμευσης περιοχή Μαρτίου. Τιμή ενοικίου 400 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο "Μετανάστης". Τηλ. 23510 75207,

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικής γλώσσας παραδίδει ιδιαίτερα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, χρήση μόνο Αγγλικής γλώσσας, παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό, χαμηλές τιμέ.ς Πληρ. τηλ. 6993 776727

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Καθηγητής οικονομικών με πείρα, παραδίδει μαθήματα ΑΟΘ και Διοίκησης σε υποψήφιους. Πληρ. τηλ. 6982 471449

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ford Mondeo 1600 σε άριστη κατάσταση. Τιμή 2.500 Ε. Πληρ. τηλ. 6974 110521 e-mail:estia6@otenet.gr

Μεσιτικό γραφείο

www.katerinirealestate.gr

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κρέσνας 5 και Ζαλόγγου γωνία Κατερίνη ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 134) Σε 165 τ.μ. μεζονέτα στο σοβά με σκεπή πίσω από το Γαλαξία 135) Μεζονέτες στο σοβά ή τελειωμένες πίσω από τα ΚΤΕΛ 136) 80 τ.μ. 3ος όροφος 2Δ, περιοχή κοντά στη Λαϊκή Αγορά. 137) Τριωροφη οικοδομη στο τουβλο στην επεκταση Ευαγγελικων. 125 τμ 1ος οροφος 138) Στην Πλακα σε 1 στρεμμα οικοπεδο μεζονετα στα τουβλα 139) Καινούργια διαμερίσματα 65 τμ περίπου στην Λεπτοκαρυά 50 μέτρα από την θάλασσα ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ 256) 80 τ.μ. 2 Δ – 2ος όροφος οδός Σκρά. 257) 100 τ.μ.διαμέρισμα στη Μαρτίου με πάρκινγκ και ωρομέτρηση 258) Σε 205 τμ. οικόπεδο ισόγεια μονοκατοικία στην Περίσταση. 259) Επαγγελματική Στέγη 162 τμ βλέπει πλατεία Δημαρχείου 260) Σε διώροφη οικοδομή μέσα από τον Εγγλέζικο διαμέρισμα 2ος όροφος 150 τμ στον σοβά 261) 52 τμ 2ος όροφος, air condition, τέντες στην Ολυμπιακή Ακτή 262) Στα Αστικα 85 τμ 2 Δ,τζακι, 2ος οροφος 263) Κεντρικο διαμερισμα 58 τμ στον 4ο οροφο καταλληλο και για επαγγελματικη στεγη. 264) Περιοχή ΙΚΑ – Βατάν σε 3ώροφη οικοδομή οροφοδιαμέρισμα 1ος όροφος, 132 τμ, 3ΔΣΚ, ηλιακό, ατομικός λέβητας, συναγερμός κτλ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 251) Σε 500 τμ οικόπεδο μονοκατοικία με σκεπή στη Νεοκαισάρεια 321) σε 200 τ.μ. οικόπεδο με συντ. 1,2, 70 τ.μ. παλιά μονοκατοικία κοντά στο πάρκο. 328) Τριώροφη οικοδομή στο τούβλο στην επέκταση Ευαγγελικών, 125 τ.μ ο όροφος. 346) Σε 340 τ.μ. οικόπεδο διώροφη οικοδομή με σκεπή στο Σβορώνο. 349) Σε 206 τμ γωνιακό οικόπεδο μεζονέτα στην Περίσταση 350) Μεζονέτα σε άριστη κατάσταση κοντά στο γήπεδο του Πιερικού 3 ετών. 351) Μονοκατοικία 50 τμ στα τούβλα στο Παλιό Ελατοχώρι κεντρικό οικόπεδο 352) Μονοκατοικια 100 τμ σε 290 τμ οικοπεδο στην επεκταση Ευαγγελικων 353) Μονοκατοικια 86 τμ σε 1250 τμ οικοπεδο στο Κιτρος 354) Μονοκατοικια 120 τμ σε 1060 τμ οικοπεδο στον οικισμο Πανοραμα Γανοχωρας με ωραια θεα ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 442) Κατάστημα 340 τ.μ. με 500 μ. οικόπεδο επί της Θεσσαλονίκης. 443) Κατάστημα 65 τ.μ. με 75 τ.μ. 2ο όροφο επί της Εθν. Αντίστασης. 445) 40 τ.μ. +40 τ.μ. πατάρι οδός Κρέσνας 446) 100 τ.μ. +120 τ.μ. υπόγειο καινούργιο κοντά στο δημαρχείο. 449) Πωλούνται θέσεις σε υπόγειο

Τηλ./FAX. 23510-47497, κιν: 6976 760579

πάρκιγκ στην πλατεία Βενιζέλου 450) 80 τμ με πατάρι στην Ολυμπιακή Ακτή 451) 32 τμ κατάστημα και 72 τμ διαμέρισμα πωλούνται μαζί στην οδό Ζαλόγγου 452) Πωλείται 140 τμ 2ος όροφος διαμπερές επαγγελματική στέγη, βλέπει πλατεία 453) 22 τμ κλειστο παρκιγκ κοντα στο συντριβανι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 903) Ενοικιάζεται βενζινάδικο με πλυντήριο εν ενεργεία. 905) Πωλείται κρεπερί στην Ολυμπιακή Ακτή μπροστά στη θάλασσα. ΟΙΚΟΠΕΔΑ 535) 451 τ.μ. οικόπεδο στην Καλλιθέα μέσα στο χωριό. 551) 1200 τμ. στον Κούκο με θέα 568) 800 τ.μ. +300 τ.μ. οικόπεδο στην Παραλία 571) 300 τμ. οικόπεδο στο Ελατοχώρι στο Παλιό χωριό 578) 291 τ.μ. νότιο στην Περίσταση 579) 500 τ.μ. οικόπεδο στην Ολ.Ακτή 581) 400 τ.μ. οικόπεδο κεντρικό στο Σβορώνο 585) 340 τ.μ. δίπλα στη Νομαρχία 586) 360 τ.μ. στην επέκταση Σταδίου 587) 455 τ.μ. οικόπεδο στην επέκταση Σταδίου δίπλα στον Αγροτικό Συνεταιρισμό. 589) 1500 τ.μ. οικόπεδο Ελατοχώρι, παλιό χωριό μπαίνοντας δεξιά πάνω στο δρόμο. 590) 250 τ.μ. οικόπεδο με άδεια στον 3ο δρόμο Ολυμπιακής Ακτής. 591) 566 τ.μ. οικόπεδο με μεγάλη φάτσα στα Ευαγγελικά προς την Αγία Άννα. 592) 410 τ.μ. οικόπεδο περιοχή Μαρτίου 593) 401 τ.μ. οικόπεδο κοντά στο ΙΚΑ 596) 2500 τ.μ. άρτιο, οικοδομήσιμο στο Μακρύγιαλο 597) 1000 τ.μ. οικόπεδο επέκταση Μαρτίου 598) 800 τ.μ. στη Νεοκαισάρεια 599) Σε 500 τμ οικόπεδο 400 τμ κτίσμα στα μπετά στην Ολυμπιακή Ακτή 600) 1 στρεμ. οικόπεδο στη Νέα Εφεσσο στο ύψωμα με απεριόριστη θέα 601) 400 τμ επέκταση Ευαγγελικών βλέπει Κ.Χ. 602) Πωλείται 450 τμ οικόπεδο στον παραλιακό οικισμό του Κορινού 603) 1280 τμ γωνιακό 800 τμ στον Κάτω Αγιάννη 604) 3.000 τμ στην Καλλιθέα δίπλα στο σχέδιο 605) 2 στρέμματα επαγγελματικό οικόπεδο πριν τον Σβορώνο δεξιά 606) 3Χ400 τμ συνεχόμενα οικόπεδα στον Παραλιακό οικισμό Καλλιθέας 607) 4.300 τμ επαγγελματικό ακίνητο κοντα στον Ενιπέα 608) 3.600 τμ στο 1,2 κατάλληλο για επαγγελματική στέγη 609) 527 τμ δις γωνία στη Νέα Ζωή (τεκές) 610) 725 τμ οικοπεδο στην Καλλιθεα 611) 368) τμ γωνιακό βλέπει Κ.Χ. 25ης

Μαρτίου με 19ης Μαϊου ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 629) 4200 στον περιφερειακό Ν. Εφέσου 636) 3200 τ.μ. τεμάχιο στο δρόμο για Μ. Μηλιά οικοδομήσιμο με μεγάλη φάτσα και ωραία θέα. 658) 12 στρεμ. Στον Αγ. Μηνά Ν. Εφέσου. 663) 8 στρέμματα στον δρόμο Σβορώνου- Νεοκαισάρεια 664) 6 στρέμματα πριν την Κατερινόσκαλα πάνω στο δρόμο. 665) Στην επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας 3.350 τ.μ. με τρεις δρόμους κατάλληλο για επαγγελματική στέγη. 666) 3.400 τ.μ. Επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας πίσω από τον Πογιαρίδη. 667) 5.500 τ.μ. χωράφι ανάμεσα στην παλιά και νέα Εθνική οδό. 668) 8 στρέμματα κοντά στα νεκροταφεία 669) 6 στρεμ. Ανάμεσα ΣβορώνοΝεοκαισάρεια 670) 25 στρέμ. μετά το Μαυρονέρι προς το Λόφο. 671) 4,5 στρεμ. πριν από την Παραλία δεξιά πάνω στο δρόμο 672) 2.850 τμ άρτιο οικοδομήσιμο στο δρόμο για Ν. Εφεσσο 673) 6.125 τμ στη Ν. Εφεσσο δίπλα στο Χωριό 674) 9 στρεμ. με ελιές κοντά στην Κονταριώτισσα 675) 4,5 στρεμ. 300 μετρα απο την ΠΕΟ προς Γανοχωρα 676) 9 στρ. αριστερά από τον ΠΕΟ πίσω από την Πυροσβεστική 677) 8,5 στρ. δίπλα στο σχέδιο γωνιακό στην οδό 25ης Μαρτίου 678) 4,5 στρ. στην Γανόχωρα βλέπει Π. Κεραμίδι ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 701) 8 δωμάτια σε 250 τ.μ. στην Ολυμπιακή Ακτή στο δεύτερο δρόμο 716) 16 Ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Παραλία 717) 18 ενοικιαζόμενα δωμάτια σε 500 τ.μ. στην Κατερινόσκαλα 718) 30 δωμάτια με πισίνα στην Ολυμπιακή Ακτή. 719) 5 διπλά και 3 μονά σε καλή κατάσταση στην Ολυμπιακή Ακτή. 720) Σε 800 τμ οικόπεδο 23 δωμάτια ανακαινισμένα με πισίνα, θέρμανση κτλ 721) Σε 400 τμ οικόπεδο στην Παραλία 160 τμ μαγαζί μπροστά στο λιμάνι ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Διαμέρισμα 80 τμ στην Ολυμπιακή Ακτή 3Δ,Σ,Κ επιπλωμένο για σεζόν ή όλο τον χρόνο με αυτόνομη θέρμανση Γκαρσονιέρα κοντά στην Πρόνοια Κατάστημα 37 τμ επί της Κασσάνδρου Σε πεζόδρομο επαγγελματική στέγη με 8Δ 1ος όροφος 4.000 τμ επαγγελματική στέγη στον δρόμο για Παραλία Δυαρι 75 τμ στην επεκταση Ευαγγελικων με τζακι και ατομικο λεβητα


12

Ôñßôç 1 Éïõíßïõ 2010

ÌéêñÞ ç óõììåôï÷Þ ôùí ìåëþí ôçò Í.Ä. óôï Ëéôü÷ùñï óôéò åêëïãÝò ôçò ÊõñéáêÞò, ãéá ôçí áíÜäåéîç íÝïõ ðñïÝäñïõ ÍÏÄÅ. Óôçí Ê. ÌçëéÜ êáé ôïí Êïñéíü ìðñïóôÜ ï Çëßáò ÔÜðñáò. Ïé êÜôïéêïé ôïõ Ëüöïõ êáé ÑÜ÷çò Ýäùóáí ôçí ðñùôéÜ êáé ìå äéáöïñÜ óôï ÌÜêç ÃéáëÝíéï, áí êáé ï Çëßáò ÔÜðñáò êáôÜãåôáé áðü ôïí Ä. ÐÝôñáò. ÊÜðïéïé êÜíïõí ëüãï ãéá ðáñÝìâáóç ôïõ ÌÜêç óôï ðáñÜ ðÝíôå. «Äáãêùôü» ÃéáëÝíéïò ï Êïëéíäñüò, áí êáé ìÝ÷ñé ôçí ôåëåõôáßá óôéãìÞ äåí îÝñáíå áí èá øÞöéæáí óôéò åóùêïììáôéêÝò åêëïãÝò, ëüãù ôçò Ýäñáò. ×áìçëÞ ç óõììåôï÷Þ êáé óôï Áéãßíéï. Áõóôçñüò ï Ðñüåäñïò ôçò ÍÅÖÅ êïò Ìáõñßäçò. Ìå ôï æüñé íá ðÜñïõí ïé äçìïóéïãñÜöïé ôá áðïôåëÝóìáôá, ãéáôß ðñþôá Þèåëå íá… åðéêõñùèïýí .

" ÁíáâëÞèçêå ç ÷èåóéíïâñáäéíÞ ðñïãñáììáôåéèåßóá óõãêÝíôñùóç

óôç ËåðôïêáñõÜ ôçò êßíçóçò ôùí ðïëéôþí ãéá ôïí ¼ëõìðï.

îåíïäï÷åßï. " Èá áíôéêáôáóôÞóåé ôïí êáèçãçôÞ ÔóÜôóï, óôï Éíóôéôïýôï Äéåèíïýò

" Åãêýêëéïò Îõíßäç ãéá ôçí Ýíáñîç ôùí äéáäéêáóéþí ãéá ôéò ðñïóå- Äéêáßïõ. ÷Þò áõôïäéïéêçôéêÝò åêëïãÝò. " Ôñáðåæéêü ðñüâëçìá óôçí ÷ñçìáôïäüôçóç ôçò åôáéñßáò ãéá ôïí " Ï áäåëöüò ôïõ óõæýãïõ ôçò ôçí ÊõñéáêÞ öéëïîåíÞèçêå óå ðáñá- Áõôïêéíçôüäñïìï Èåóóáëïíßêçò – ËÜñéóáò. ëéáêü

" Óõã÷áñçôÞñéá ôïõ ðñþôïõ âïõëåõôÞ óå åðéôõ÷üíôá ôçò áíôéðïëßôåõóçò. " Áéóéïäïîßá ãéá êáëÞ ôïõñéóôéêÞ óåæüí. " Ç óõììåôï÷Þ óôá ìðáñÜæ åßíáé áðü ìüíç ôçò ìéá åðéôõ÷ßá.

www.olympio-bima.gr

Äéáâïýëåõóç êáôüðéí åïñôÞò! ×ùñßò ôç óõììåôï÷Þ ôçò ÃÓÅÅ, Ýãéíå ÷èåò ç óõíÜíôçóç ôùí êïéíùíéêþí åôáßñùí ìå ôïí õðïõñãü Åñãáóßáò ãéá ôéò óáñùôéêÝò áíáôñïðÝò óôéò åñãáóéáêÝò ó÷Ýóåéò, ìå ôçí áýîçóç ôïõ ïñßïõ ïìáäéêþí áðïëýóåùí, ôç ìåßùóç ôùí áðïæçìéþóåùí êáé ôç ìåßùóç ôïõ âáóéêïý ìéóèïý ãéá ôïõò íåïðñïóëáìâáíüìåíïõò. Ïé åéóçãÞóåéò ôïõ õðïõñãåßïõ ðñïâëÝðïõí ôçí áýîçóç áðü ôï 2% óôï 4% ôïõ ðïóïóôïý ôùí áðïëýóåùí ãéá ôéò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ áðáó÷ïëïýí ðåñéóóüôåñïõò áðü 200 åñãáæïìÝíïõò. ÁÐÏÆÇÌÉÙÓÅÉÓ Ôï ýøïò ôçò áðïæçìßùóçò èá óõæçôçèåß óå äéáâïýëåõóç ìåôáîý ôùí êïéíùíéêþí åôáßñùí (õðÜñ÷ïõí åêôéìÞóåéò ãéá ìåãÜëç ìåßùóç óôïõò õðáëëÞëïõò) êáé ùò ôïí ÄåêÝìâñéï èá õðÜñîåé Ðñïåäñéêü ÄéÜôáãìá ðïõ èá êáèïñßæåé åðáêñéâþò ôï íÝï êáèåóôþò. Ï ÓÅ «Ç åðé÷åéñçìáôéêÞ êïéíüôçôá ïýôå æÞôçóå ïýôå áðïöÜóéóå ôá ìÝôñá ãéá ôá åñãáóéáêÜ, áõôÜ üìùò áðïôåëïýí, Þäç, íüìï ôïõ êñÜôïõò êáé áðïôõðþíïõí ôç ñçôÞ äÝóìåõóç ôçò ÅëëÜäïò ðñïò ôïõò äáíåéóôÝò ìáò», äÞëùóå ìåôÜ ôç óõíÜíôçóç ï ðñüåäñïò ôïõ ÓÅ ÄçìÞôñçò Äáóêáëüðïõëïò. Óýìöùíá ìå ôïí ðñüåäñï ôïõ ÓÅÂ, «ç ïõóéáóôéêÞ äéáâïýëåõóç, ëïéðüí, áöïñÜ óôçí Üìåóç êáé áðïôåëåóìáôéêÞ åöáñìïãÞ ôùí äåóìåýóåùí ðïõ Ý÷åé áíáëÜâåé ç ÷þñá, þóôå íá åéóðñÜîåé ôá ÷ñÞìáôá ãéá íá ðëçñùèïýí ìéóèïß êáé óõíôÜîåéò, ãéá íá ëåéôïõñãÞóåé ôï êñÜôïò. Äåí õðÜñ÷åé ïýôå óôéãìÞ ãéá ÷Üóéìï. ¹ èá õëïðïéÞóïõìå ìå óõíÝðåéá ôéò äåóìåýóåéò ìáò, ÷ùñßò Üñíçóç ôçò ðñáãìáôéêüôçôáò, ÷ùñßò õðåêöõãÝò Þ èá êáôáðïíôéóôïýìå». Ï ê. Äáóêáëüðïõëïò óõíáíôÞèçêå êáé ìå åêðñïóþðïõò ôïõ ÐÁÌÅ, ãéá ôï ßäéï èÝìá. ÓõìöùíÞèçêå íÝá óõíÜíôçóç ôçí åñ÷üìåíç ÐÝìðôç ôï ðñùß, óôá ãñáöåßá ôïõ ÓÅÂ, ìå ôçí çãåóßá ôïõ ÐÁÌÅ êáé ôïõò ðñïÝäñïõò ôùí ïìïóðïíäéþí êáé ôùí êëáäéêþí ïñãáíþóåùí ðïõ õðïãñÜöïõí óõëëïãéêÝò óõìâÜóåéò ìå ôïí ÓÅÂ. Ç ÅÓÅÅ Ç ÅÓÅÅ áðïäÝ÷ôçêå ôçí ðñüôáóç ôçò ÃÓÅÅ ãéá åðáíåêêßíçóç ôùí äéáðñáãìáôåýóåùí åðß ôçò íÝáò åèíéêÞò óõëëïãéêÞò óýìâáóçò åñãáóßáò åíôüò ôïõ Éïõíßïõ, åêôéìþíôáò üôé êáé ïé õðüëïðïé åñãïäïôéêïß öïñåßò èá óõìöùíÞóïõí óôçí õðïãñáöÞ íÝáò óýìâáóçò, üðùò äÞëùóå ï ðñüåäñïò ôçò ÅÓÅÅ, Â.Êïñêßäçò. Ï ê. Êïñêßäçò åßðå üôé «äõóôõ÷þò, üìùò, ôï Ìíçìüíéï ðïõ Ý÷åé õðïãñáöåß ìåôáîý ôçò ÅëëçíéêÞò ÊõâÝñíçóçò êáé ôçò "Ôñüéêáò" Ý÷åé ãßíåé íüìïò ôïõ ÊñÜôïõò êáé åðéâÜëëåé öôçíüôåñåò ðñïóëÞøåéò, ðåñéóóüôåñåò áðïëýóåéò êáé åðéêßíäõíåò áíáôñïðÝò óôïí åñãáóéáêü ÷þñï, åðé÷åéñþíôáò íá áìöéóâçôÞóåé ôçí ÅÃÓÓÅ êáé íá ôçí áíôéêáôáóôÞóåé ìå õðïõñãéêÞ áðüöáóç». «Åìåßò åßìáóôå åäþ ãéá íá êáôáèÝóïõìå ôéò èÝóåéò ìáò, ãéá íá åðåîåñãáóôïýìå êáé ãéá íá óõæçôÞóïõìå ôñüðïõò åöáñìïãÞò ôùí "åíôïëþí" êáé åñìçíåßáò ôùí "ïäçãéþí" ôïõ Ìíçìïíßïõ, þóôå íá êáôáëÞîïõìå óå ìéá ÅèíéêÞ ÊïéíùíéêÞ Óõìöùíßá» ðñïóÝèåóå êáé êáôÝëçîå ëÝãïíôáò üôé «äåí ðñÝðåé íá åðéôñÝøïõìå ôï Ìíçìüíéï íá ãßíåé "Ìíçìüóõíï" ôçò ÅÃÓÓÅ êáé ôçò åñãáóéáêÞò åéñÞíçò óôç ÷þñáò ìáò». ÍÅÁ ÅÈÍÉÊÇ ÓÕËËÏÃÉÊÇ ÓÕÌÂÁÓÇ ÓÞìåñá Ôñßôç, 1 Éïõíßïõ, èá ðñáãìáôïðïéçèåß óôá ãñáöåßá ôïõ ÓÅ ç óõíÜíôçóç óõíäéêÜôùí êáé åñãïäïôþí ãéá ôçí õðïãñáöÞ ôçò íÝáò åèíéêÞò óõëëïãéêÞò óýìâáóçò åñãáóßáò. Áíáöåñüìåíïò óôç óõíÜíôçóç ãéá ôá åñãáóéáêÜ, ï ðñüåäñïò ôçò ÃÓÅÅ Ã.Ðáíáãüðïõëïò ôçí ÷áñáêôÞñéóå «éëáñïôñáãùäßá ùò ðñïò ôç äéáäéêáóßá êáé ôï ðåñéå÷üìåíï» êáé óõíÝóôçóå óôï õðïõñãåßï Åñãáóßáò íá «ðÜñïõí Ýôïéìï ôï óçìåßùìá ðïõ Ý÷åé äþóåé êáé óôçí "ôñüúêá" ï Óýíäåóìïò Åëëçíéêþí Âéïìç÷áíéþí». Óå ü,ôé áöïñÜ ôï Áóöáëéóôéêü, ó÷ïëßáóå üôé «ï õðïõñãüò Þ ðïëý áñãÜ ôï êáôÜëáâå Þ ðñïóðÜèçóå íá ìáò åîáðáôÞóåé ìå Ýíá ó÷Ýäéï íüìïõ ðïõ äåí åìðåñéÝ÷åé ôá ßäéá óêëçñÜ, áíôåñãáôéêÜ êáé áíôéêïéíùíéêÜ ìÝôñá ìå áõôÜ ðïõ åðéäéþêïõí ïé ÂñõîÝëëåò êáé õéïèåôåß ç ÁèÞíá». ÁíôéäñÜóåéò «Ï õðïõñãüò Åñãáóßáò ãéá Üëëç ìßá öïñÜ ðáßæåé êáêüãïõóôï èÝáôñï õðïêñéíüìåíïò üôé óõæçôÜ ãéá ôéò åñãáóéáêÝò ó÷Ýóåéò, åíþ Ý÷åé óõìöùíÞóåé êáé óõíõðïãñÜøåé óôï ìíçìüíéï ìå ôçí ÅÅ êáé ôï ÄÍÔ ôçí ðëÞñç êáôåäÜöéóÞ ôïõò», ó÷ïëßáóå áðü ôïí ÓÕÑÉÆÁ ï Ä.Óôñáôïýëçò. «Ç åéêüíá äéáëüãïõ ðïõ åðéäéþêåé ç êõâÝñíçóç íá äçìéïõñãÞóåé åßíáé øåýôéêç, ãéáôß åßíáé ãíùóôü üôé ïé áëëáãÝò óôéò åñãáóéáêÝò ó÷Ýóåéò ðñïâëÝðåôáé üôé èá èåóðéóôïýí ìïíïìåñþò áðü ôïí õðïõñãü Åñãáóßáò åßôå ìå õðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò åßôå ìå ðñïåäñéêÜ äéáôÜãìáôá ìåôÜ áðü äéêÞ ôïõ ðñüôáóç. ÅðïìÝíùò, "ËïâÝñäïò êåñíÜåé, ËïâÝñäïò ðßíåé", óõìðëÞñùóå.

ÓÕÍÅÄÑÉÁÓÅ ×ÈÅÓ ÔÏ ÂÑÁÄÕ ÔÏ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

Åãêñßèçêå ï ðñïûðïëïãéóìüò ôçò ÄÅÄÁÊ ÊÁÉ Ç ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÓÔÁÈÌÏÕ WIMAX Óõíåäñßáóå ôï âñÜäõ ôçò ÄåõôÝñáò ôï äçìïôéêü óõìâïýëéï ôïõ äÞìïõ Êáôåñßíçò, Ý÷ïíôáò ìéá óåéñÜ áðü èÝìáôá êáé êÜðïéåò åíäéáöÝñïõóåò åîåëßîåéò ðïõ óõæçôÞèçêáí ðñï çìåñçóßáò äéáôÜîåùò.

Ôï óçìáíôéêüôåñï áöïñïýóå ôï êëåéóôü ãõìíáóôÞñéï óôï Óôáèìü, ãéá ôï ïðïßï Ýöèáóå åðéôáãÞ ãéá ôçí ÷ñçìáôïäüôçóÞ ôïõ êáé ðëÝïí öáßíåôáé íá Ý÷åé ðéèáíüôçôåò íá óôåãáóôåß åêåß ï ÐéåñéêüòÁñ÷Ýëáïò, ðïõ áðü ôç íÝá ðåñßïäï èá áãùíßæåôáé óôçí Á2 ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò ÌðÜóêåô. Óôá èÝìáôá çìåñÞóéáò äéÜôáîçò, øçößóôçêå ç åãêáôÜóôáóç êáé ëåéôïõñãßá óôáèìïý Wimax ãéá ôçí ðáñï÷Þ çëåêôñïíéêþí õðçñåóéþí ìÝóù öïñçôþí óõóêåõþí êáé áóýñìáôùí åõñõæùíéêþí äéêôýùí. Óå áõôü ôï óçìåßï ï äÞìáñ÷ïò ÓÜââáò ×éïíßäçò ôüíéóå üôé ïé ôá÷ýôçôåò ðïõ áðïëáìâÜíåé ï êÜôïéêïò Þ åðéóêÝ-

ðôçò ôçò Êáôåñßíçò åßíáé ãéá 54 mbps, ðïëý áíþôåñåò áðü ôï ìÝóï üñï ðïõ âñßóêåôáé óôá 4 Þ 5 mbps. ÐáñÜëëçëá, åôïéìÜæåôáé êáé ç äéáäéêôõáêÞ óýíäåóç ôïõ Ìïõóéêïý Ó÷ïëåßïõ Êáôåñßíçò ìå ôï ÌÝãáñï ÌïõóéêÞò êáé ôï ÐáíåðéóôÞìéï, åíþ õðïãñáììßóôçêå üôé ôï Wimax Ý÷åé ðïëý ÷áìçëüôåñç áêôéíïâïëßá áðü ôï õðÜñ÷ïí óýóôçìá.

ðáßäùí-êïñáóßäùí-íåáíßäùí êáèþò êáé ôá 10 ÷éëéüìåôñá åöÞâùí ìå ôïí Ïñãáíéóìü Áèëçôéêþí ÊÝíôñùí êáé ¢èëçóçò ÄÞìïõ Êáôåñßíçò êáé ôçí ÅÁÓ-ÓÅÃÁÓ Ðéåñßáò –Çìáèßáò. Óôç óõíÝ÷åéá, êáôÜ ôç óõæÞôçóç ôïõ èÝìáôïò «êáôáóêåõÞ êñáóðåäïñåßèñùí êáé ïäïóôñùìÜôùí ïéêéóìþí êáé Äçìïôéêþí ÄéáìåñéóìÜôùí», ï ê. ÌðïõóíÜêçò óçìåßùóå üôé óå äñüìï ôïõ Óâïñþíïõ,

Ïé êê Óðõñéäüðïõëïò êáé Ïõóôáìðáóßäçò ñþôçóáí ãéá ôï ðïóïóôü êáé ôéò ðåñéï÷Ýò êÜëõøçò, ìå ôïí äÞìáñ÷ï íá áðáíôÜåé üôé õðÜñ÷åé ðïëý êáëü ðïóïóôü áëëÜ ü÷é óõíïëéêÞ êÜëõøç êáé üðïõ äåí ëåéôïõñãåß áêüìç ç ïðôéêÞ ßíá, èá êáëõöèåß áðü ôçí ýðáñîç ôïõ Wimax. Åðßóçò, áðïöáóßóôçêå áðü ôï äçìïôéêü óõìâïýëéï íá åðé÷ïñçãçèåß ìå ôï ðïóü ôùí 10.000 åõñþ ï ÐéåñéêüòÁñ÷Ýëáïò, þóôå íá åíéó÷õèåß óôç äýóêïëç ðñïóðÜèåéá ðïõ èá Ý÷åé ìðñïóôÜ ôïõ óôçí Á2 êáôçãïñßá, ðïõ èá áãùíßæåôáé óôç íÝá óåæüí. ÐåñáéôÝñù óôá áèëçôéêÜ, åãêñßèçêå ç óõíäéïñãÜíùóç ôùí ðáíåëëçíßùí áãþíùí óôßâïõ óõíèÝôùí áãùíéóìÜôùí

ðßóù áðü ôï äçìïôéêü ó÷ïëåßï, ðáñáôÞñçóå üôé ôï Ýíá êñÜóðåäï åßíáé ÷áìçëüôåñï áðü ôï áðÝíáíôß ôïõ, ãéá ôï ïðïßï ï áíôéäÞìáñ÷ïò ê. Ëéáêüðïõëïò ôïõ áðÜíôçóå üôé õðÜñ÷åé õøïìåôñéêÞ ìåëÝôç êáé üôáí ïëïêëçñùèåß ôï Ýñãï èá åßíáé üëá üðùò ðñïâëÝðïíôáé. Óôï èÝìá Ýãêñéóçò Þ ü÷é ôçò ðáñÜôáóçò ðñïèåóìßáò ðåñáßùóçò ôïõ íÝïõ êõíïêïìåßïõ, õðÞñîáí áíôéäñÜóåéò áðü ôïí ðñüåäñï ôïõ äçìïôéêïý óõìâïõëßïõ ×ñÞóôï Ëåìïíüðïõëï êáé ôïõò äçìïôéêïýò óõìâïýëïõò Ìßëôï Óðõñéäüðïõëï êáé Ãéþñãï Êïêêáâßäç, ìå ôïõò äõï ôåëåõôáßïõò íá êáôáøçößæïõí ìÜëéóôá. Øçößóôçêå áêüìá ç áðüöáóç ãéá äéÜëõ-

ÓÅ ÔÑÏ×ÁÉÏ

Óêïôþèçêå 32÷ñïíïò áëëïäáðüò

ÓÔÏ ÂÁÑÉÊÏ

Óôéò 05.30 þñá ÷èåò ôï ðñùß óå âïçèçôéêÞ ðáñÜëëçëç ïäü ôçò ÅèíéêÞò Ïäïý óôá Êáëýâéá Âáñéêïý, É×Å áõôïêßíçôï ðïõ ïäçãïýóå 32÷ñïíïò áëëïäáðüò, åîåôñÜðç ôçò ðïñåßáò ôïõ êáé áöïý ðñïóÝêñïõóå óå ðñïóôáôåõôéêÜ êéãêëéäþìáôá, áíåôñÜðç ìå áðïôÝëåóìá ôï èáíÜóéìï ôñáõìáôéóìü ôïõ ïäçãïý. ÐñïáíÜêñéóç äéåíåñãåßôáé áðü ÔìÞìá ÐåñéöÝñåéáò Êáôåñßíçò.

óç ôçò óýìâáóçò åêôÝëåóçò ôïõ Ýñãïõ êáôáóêåõÞ áíïé÷ôïý êïëõìâçôçñßïõ Ê1 óôï óôáèìü, Ýíá Ýñãï ðïõ Þôáí íá åíôá÷èåß óôï ðñüãñáììá 2004, êÜôé ðïõ äåí Ýãéíå êáé Ýêôïôå äåí êáôÝóôç äõíáôü íá åîáóöáëßóåé ÷ñçìáôïäüôçóç. Óôï èÝìá Ýãêñéóçò ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ôçò ÄÅÄÁÊ, ï ïðïßïò åãêñßèçêå, ï ê. ÌðïõóíÜêçò åîÝöñáóå ôçí áðïñßá ôïõ ãéáôß åíþ õðÜñ÷åé

áýîçóç 120 ÷éëéÜäùí åõñþ óôéò áìïéâÝò õðáëëÞëùí, ðñïóëáìâÜíïíôáé êáé Ýêôáêôïé, ìå ôïí ðñüåäñï ÐåñéêëÞ Ôóéâáíßäç íá áðáíôÜåé üôé õðÜñ÷ïõí áíÜãêåò ðïõ ðñÝðåé íá êáëõöèïýí, äßíïíôáò ùò ðáñÜäåéãìá Üäåéåò ëï÷ßáò ðïõ áöÞíïõí êåíÝò èÝóåéò. Áêüìá, ôüíéóå üôé ãßíåôáé ðñïóðÜèåéá íá äçìéïõñãçèïýí êáé íÝåò äïìÝò.

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010  
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010  

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

Advertisement