Page 1

ÐÅÌÐÔÇ 27 ÌÁÚÏÕ 2010

Åôïò 35ï Áñ.Öýëëïõ 8428

ÔéìÞ Öýëëïõ 0,75 Åõñþ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ ÅêäïôéêÞ åíçìåñùôéêÞ É.ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Ãñáöåßá -Ôõðïãñáöåßá ÂÏÔÓÇ 18 ÔÇË. 38920, 33633, 38606, 46790-92 FAX 20672 www.olympio-bima.gr e-mail ol-bhma@otenet.gr & info@olympio-bima.gr

Ðôõ÷éïý÷ïé ðëçí Üíåñãïé

Ô.ÌáíôÝëçò, ð. Õðïõñãüò Ðá.óï.ê.: “Íáé, ðÞñá ÷ñÞìáôá”

ÔÏÕ ÃÉÁÍÍÇ ÊÏÑÏÌÇËÇ Ãéáôß êÜðïéïò ðñÝðåé íá ðÜåé óôï Íçðéáãùãåßï, óôï Äçìïôéêü, óôï Ëýêåéï êáé óôï ÐáíåðéóôÞìéï ãéá íá ãßíåé Üíåñãïò; Èá ìïõ ðåßôå üôé áìöéóâçôþ ôçí áîßá ôçò ìüñöùóçò êáé üðùò ëÝåé ç ëáúêÞ óïößá «Üíèñùðïò áãñÜììáôïò, îýëï áðåëÝêçôï». Ìüíï ðïõ ç ìüñöùóç åßíáé ðñïóùðéêÞ õðüèåóç ôïõ êáèåíüò êáé ôï êñÜôïò Ý÷åé ôçí õðï÷ñÝùóç íá åêðáéäåýóåé Ýíá ëáü Üîéï íá áóêåß ôçí êõñéáñ÷ßá ôïõ, üðùò Ýëåãå ï áåßìíçóôïò Ãåþñãéïò ÐáðáíäñÝïõ êáé ü÷é íá öñïíôßóåé íá äþóåé óå üëïõò ôïõò õðçêüïõò ôïõ Ýíá ðôõ÷ßï êáé ìåôÜ íá ôïõò åãêáôáëåßøåé óôçí ôý÷ç ôïõò. Äéáíýïõìå ôçí ðåñßïäï ôùí ðáíåëëáäéêþí åîåôÜóåùí. ×éëéÜäåò õðïøÞöéïé æïõí öÝôïò áõôü ðïõ ïé ìåãáëýôåñïé ðåñÜóáìå óôá Üãïõñá ÷ñüíéá åíþ ïé ìéêñüôåñïé ðåñéìÝíïõí ôç óåéñÜ ôïõò. «Åêåß ðïõ Þóïõí Þìïõíá êé åäþ ðïõ åßìáé èá ‘ñèåéò.»

ÏÌÏËÏÃÉÁ - “ÂÏÌÂÁ”

óôçí ÅîåôáóôéêÞ ãéá ôç Siemens -Toí “êÜñöùóå” ï êïõìðÜñïò ôïõ -Åß÷å õðïãñÜøåé óõìöùíßá ìå ôç Siemens ãéá øçöéáêÜ êÝíôñá ôïõ ÏÔÅ -Ôõ÷üí áäéêÞìáôÜ ôïõ Ý÷ïõí ðñï ðïëëïý ðáñáãñáöåß

ÏñáôÞ êÜèå ðåñéï÷Þ ôçò ÅëëÜäáò ÌÅÓÙ ÁÅÑÏÖÙÔÏÃÑÁÖÉÙÍ ÔÏÕ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏÕ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ ÊÁÉ ÔÇÓ ÊÔÇÌÁÔÏËÏÃÉÏ Á.Å. ÓÅË.3

Óôï 64ï ÓõíÝäñéï ôçò ÐáììáêåäïíéêÞò Ç.Ð.Á.

ÓÅË.5

ÌÅ×ÑÉ ÔÉÓ 30 ÌÁÚÏÕ

Óôçí Êáôåñßíç ïé «Ãéáôñïß ×ùñßò Óýíïñá»

ÓÅË.2

Ï ÍÏÌÁÑ×ÇÓ ÐÉÅÑÉÁÓ ÓÅË.12

Ôá íÝá ÄéïéêçôéêÜ Óõìâïýëéá óå Ãåíéêü Íïóïêïìåßï êáé ØÍÐÏ ÁÍÔÉÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó.ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏÕ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ Ï Ê. ÐÁÐÏÕÔÓÉÄÇÓ ÊÁÉ ÔÏÕ ØÍÐÏ Ï Ê. È. ÊÁËÁÌÐÁÊÁÓ

Ï ô. Õðïõñãüò ôïõ Ðá.óï.ê ÷èåò óôçí ÅîåôáóôéêÞ ÅðéôñïðÞ ÓÅË.12

ÐÁÑÏÕÓÉÁ ÔÏÕ ÐÑÏÅÄÑÏÕ ÔÏÕ ¸ËËÇÍÏ-ÁÌÅÑÉÊÁÍÉÊÏÕ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏÕ ê. Ã. ÃÑÁÌÌÁÔÉÄÇ Ç ÓÕÍÅÄÑÉÁÓÇ ÔÏÕ Ä.Ó. ÔÏÕ ÅÂÅ ÐÉÅÑÉÁÓ, ÔÇÍ ÐÅÌÐÔÇ

ÕðïãñáöÞ ìíçìïíßïõ óõíåñãáóßáò Åëëçíïáìåñéêáíéêïý ÅðéìåëçôçñßïõÅðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò ÓÅË.9

ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÖÙÊÁÚÄÇÓ Áíô/ðïò Í.Ðéåñßáò

ÅéñÞíçò 31, Êáôåñßíç Ôçë.: 23510 36671, 23510 79787 Fax: 23510 36638 e-mail:katerini@speedex.gr http://www.speedex.gr

×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

×ôåò, óÞìåñá, áýñéï… Ëïéðüí íá äåßôå ðïõ áõôÞ ç åíáó÷üëçóç ìå ôï ìÝëëïí èá ìáò öÜåé. Íéïò Þìïõí êáé ãÝñáóá áðü ôüôå ðïõ áêïýù öñÜóåéò üðùò: «ãéá íá Ý÷ïõìå áíÜðôõîç óôï ìÝëëïí», «ãéá íá æÞóïõìå êáëýôåñá åìåßò êáé ôá ðáéäéÜ ìáò», «ãéá íá ÷áñïýìå óôá ãåñÜìáôá». Óðáíéüôáôá, Ýùò êáèüëïõ, ôÝèçêáí ôá åñùôÞìáôá: «ðþò èá Ý÷ïõìå ìÝëëïí;» Þ «ôé ðñÝðåé íá êÜíïõìå ãéá íá äéáôçñÞóïõìå ôç óçìåñéíÞ åõçìåñßá;» ÁíÜëïãç åßíáé êáé ç óõìðåñéöïñÜ ìáò Ýíáíôé ôïõ ðáñåëèüíôïò. Êé áí äåí Ý÷ïõí áêïõóôåß ýìíïé, êé áí äåí Ý÷åé ìïõëéÜóåé ôï ÷þìá áðü ôá äÜêñõá ãéá ôïõò åíäüîïõò ðñïãüíïõò. Ç ÅëëÜäá åßíáé ôï êÝíôñï ôïõ êüóìïõ. ÈõìÜóôå åêåßíç ôçí ðÝôñá óôïõò Äåëöïýò, ôïí ïìöáëü ôçò ãçò, ðïõ åßðå íá ôçí êñýøïõí, ï áåßìíçóôïò Êùíóôáíôßíïò ÊáñáìáíëÞò; Äåí áìöéóâçôåß êáíåßò ôç ãåííáéüôçôá êáé ôç óðïõäáéüôçôá ôùí ðñïãüíùí, üóåò öïñÝò äçëáäÞ êé áõôïß «ôá ðÞñáí æåóôÜ ôá ðñÜãìáôá», ãéáôß ç åëëçíéêÞ éóôïñßá, åêôüò áðü

÷ñõóïýò áéþíåò êáé óåëßäåò, ðåñéÝ÷åé êáé Üëëåò, áðü ïëéãüôåñï åõãåíÞ ìÝôáëëá. Ç éóôïñßá âÝâáéá äéäÜóêåé ôï ßäéï, áíåîáñôÞôùò ôçò ðïéüôçôáò ôùí ìåôÜëëùí, üôáí êÜðïéïé ôç ìåëåôïýí óïâáñÜ åíþ åðáíáëáìâÜíåôáé ùò öÜñóá, üðùò åßðå ï Ìáñî, üôáí ïé ìáýñåò óåëßäåò ìðáßíïõí óôï ÷ñïíïíôïýëáðï êáé õðÜñ÷åé åðéëåêôéêÞ ìíÞìç ãéá ôá ìåãÜëá êáé ëÞèç ãéá ôá ìéêñÜ êáé ôá áóÞìáíôá. ÊÜðùò äéáöïñåôéêÞ åßíáé ç áíôéìåôþðéóç ôïõ ðáñüíôïò. Öáßíåôáé üôé óõíÞèùò ôï ðáñáìåëïýìå, áöïóéùìÝíïé óôï Ýíäïîï ÷ôåò êáé åñãáæüìåíïé ãéá Ýíá êáëýôåñï áýñéï. ÊÜðïõ áíÜìåóá ÷ôåò êáé áýñéï ÷Üèçêå üìùò óõ÷íÜ ôï óÞìåñá. Ìüíï ðïõ ôï óÞìåñá, üôáí äéäÜóêåôáé áðü ôï ÷ôåò ÷ùñßò ðñïóðÜèåéåò áíôéãñáöÞò êáé ìßìçóçò, åßíáé áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç ãéá Ýíá êáëýôåñï áýñéï. ÓÅË.12

ÑÅÍÉÁ ÖÁÑÄÅËËÁ D.D.S. ×åéñïõñãüò Ïäïíôßáôñïò ÁéóèçôéêÞ ÏäïíôéáôñéêÞ - Åìöõôåýìáôá TUFTS University, Boston USA

Ðëáôåßá Åëåõèåñßáò 1 Ôçë.: 2351031114 60 100 Êáôåñßíç Êéí.: 6936174674 e-mail:renia_far@hotmail.com

ÓÅË.3
ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÐÝìðôç

Ôï ÉÅÊ Êáôåñßíçò óôá ïîÝá ôïõ ØÍÐÏ

ÌÅ×ÑÉ ÔÉÓ 30 ÌÁÚÏÕ

Óôçí Êáôåñßíçïé «Ãéáôñïß ×ùñßò Óýíïñá» ÂÁÆÏÕÍ ÔÏÕÓ ÅÐÉÓÊÅÐÔÅÓ ÔÇÓ ÅÊÈÅÓÇÓ ÓÔÇ ÈÅÓÇ ÅÍÏÓ ÅÈÅËÏÍÔÇ

ÓõíèÞêåò åíüò êáôáõëéóìïý Þ êÜðïéïõ Üëëïõ ÷þñïõ, üðïõ ìðïñåß íá âñåèåß ìéá ïìÜäá ôùí «Ãéáôñþí ×ùñßò Óýíïñá» Ý÷åé äçìéïõñãÞóåé ç Ýêèåóç ìå ôßôëï «Âãåò áðü ôçí êáèçìåñéíüôçôá. Ìðåò óôç èÝóç åíüò åèåëïíôÞ ôùí Ã×Ó», ðïõ áðü ÷èåò åßíáé áíïé÷ôÞ ãéá ôï êïéíü ôçò Êáôåñßíçò. ¸ôóé, áðü ôçí êåíôñéêÞ ðëáôåßá ôçò ðüëçò, ï åðéóêÝðôçò ìåôáöÝñåôáé óå Ýíá áðü ôá ðïëëÜ

ÊÜíôå ôçí áíáããåëßá ôïõ ãÜìïõ óáò óôï “Ïëýìðéï ÂÞìᔠêáé ðÜñôå Ýíá êïõðüíé äùñåÜí óõììåôï÷Þò ãéá ôéò êëçñþóåéò!

äõóôõ÷þò ìÝñç ôïõ ðëáíÞôç, üðïõ ðëçèõóìïß Ý÷ïõí ìåßíåé áðñïóôÜôåõôïé óå öõóéêÝò êáé áíèñþðéíåò êáôáóôñïöÝò. «Ìüëéò Ý÷åôå ðåñÜóåé ôá óýíïñá. Âñßóêåóôå óå ìéá ÷þñá ðïõ åßíáé óå åìðüëåìç êáôÜóôáóç. Ïëüêëçñåò ïéêïãÝíåéåò ôñÝðïíôáé óå öõãÞ áðü ôá ÷ùñéÜ ôïõò ãéá íá ãëéôþóïõí áðü ôéò ìÜ÷åò. Ôçí ôåëåõôáßá åâäïìÜäá ðåñßðïõ 30.000 Üíèñùðïé Ý÷ïõí âñåé êáôáöýãéï óå ìéá áðïìïíùìÝíç ðåñéï÷Þ ðïõ äåí Ý÷åé êáìéÜ áðïëýôùò õðïäïìÞ. Óôïí êáôáõëéóìü áêïýãåôáé üôé ÷éëéÜäåò

áêüìá Üíèñùðïé åßíáé óôï äñüìï êáé êáôáöèÜíïõí. ¢ëëïé åßíáé áðüëõôá åîïõèåíùìÝíïé, Üëëïé Üññùóôïé. ¼ëïé Ý÷ïõí êÜôé êïéíü: äåí ôïõò Ý÷åé áðïìåßíåé ôßðïôá ðéá. Åäþ áñ÷ßæåé ç äéêÞ óáò áðïóôïëÞ. Áðü åóÜò åîáñôÜôáé ç åðéâßùóÞ ôïõò!» ÊÜðùò Ýôóé îåêéíÜåé ç îåíÜãçóç ôùí åðéóêåðôþí, ïé ïðïßïé Ý÷ïõí ôçí äõíáôüôçôá ãéá ëßãç þñá íá âéþóïõí ôçí ðñáãìáôéêüôçôá ôùí åèåëïíôþí ðïõ óõììåôÝ÷ïõí óôéò áðïóôïëÝò ôùí Ã×Ó óôá äéÜöïñá óçìåßá ôïõ êüóìïõ. Ç Ýêèåóç áðïôåëåß ìéá ðñïóðÜèåéá ãéá íá åðéôåõ÷èåß åõáéóèçôïðïßçóç êáé íá äïèåß âïÞèåéá óôï Ýñãï ôùí Ã×Ó, áëëÜ ðáñÜë-

Ï Åõèýìéïò Ôóåíôßäçò ôïõ Óôáýñïõ êáé ôçò Áíáóôáóßáò, ôï ãÝíïò ÊïóÝïãëïõ ðïõ ãåííÞèçêå óôçí ÍåïêáéóÜñåéá Êáôåñßíçò êáé êáôïéêåß óôç ÍåïêáéóÜñåéá êáé ç ÓåâáóôÞ Ìáñéíïðïýëïõ ôïõ Óåñáöåßì êáé ôçò ¢ííáò, ôï ãÝíïò ÍÜêïõ, ðïõ ãåííÞèçêå óôç Èåóóáëïíßêç êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç, ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí óôïí Éåñü Íáü ôçò Áã. ÔñéÜäïò.

1o Äùñï

2o Äùñï

ëçëá ðáñïõóéÜæåé óå üóïõò Þäç ðñïóöÝñïõí âïÞèåéá óôçí ïñãÜíùóç, ðùò êáé êáôÜ ðüóï ðéÜíåé ôüðï ï ïâïëüò ôïõò. Ï åðéóêÝðôçò ìðïñåß íá åðéëÝîåé, ìÝóù ôçò ç÷çôéêÞò áöÞãçóçò ðïõ ãßíåôáé áðü áêïõóôéêÜ êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò îåíÜãçóçò, íá ìðåé óôï ñüëï åíüò ãéáôñïý, íïóçëåõôÞ Þ ôå÷íéêïý, áíáëüãùò ôïõ ôé èá åðéëÝîåé. ÌÝóá óôçí Ýêèåóç, ìðïñåß íá ðåñéçãçèåß óå ðÝíôå èåìáôéêïýò ÷þñïõò, üðïõ ðñïóïìïéþíåôáé Ýíáò ðñïóöõãéêüò êáôáõëéóìüò, Ýíá éáôñåßï, Ýíá êÝíôñï êáôáðïëÝìçóçò õðïóéôéóìïý, Ýíá êÝíôñï Üíôëçóçò êáé åîõãßáíóçò íåñïý, êáèþò êáé ìéá ìïíÜäá êáôáðïëÝìçóçò ÷ïëÝñáò. Ôá ðáñáðÜíù üëá áðïôåëïýí åéêüíåò áðü ôçí êáèçìåñéíüôçôá ìéáò áðïóôïëÞò ôùí Ã×Ó, ôçí ïðïßá ìïéñÜæïíôáé ìÝóù ôçò Ýêèåóçò ìå ôï êïéíü. ¹äç, áðü ôï ðñùß ôçò ÔåôÜñôçò, áñêåôÜ ó÷ïëåßá åðéóêÝöèçêáí ôçí Ýêèåóç ïñãáíùìÝíá êáé ïé ìáèçôÝò åß÷áí ôçí åõêáéñßá íá äïõí áíáðáñáóôÜóåéò ôçò æùÞò ãéá ôá ðéï Üôõ÷á ðáéäéÜ ôçò çëéêßáò ôïõò óå Üëëá ìÝñç

ÄùñïåðéôáãÞ

ÄùñïåðéôáãÞ

500 Åõñþ

Ïé «ãéáôñïß ÷ùñßò óýíïñá» äñáóôçñéïðïéïýíôáé óå ðåñéóóüôåñåò áðü 65 ÷þñåò, ÷Üñç óôç óõììåôï÷Þ 26.000 åèåëïíôþí êáé íôüðéïõ ðñïóùðéêïý. Ïé áðïóôïëÝò ôïõò ìÜ÷ïíôáé ãéá ôçí ðåñßèáëøç ðñïóöýãùí êáé ìåôáíáóôþí, ôçí ðáñï÷Þ ðüóéìïõ íåñïý êáé éáôñéêÞò ðåñßèáëøçò, ôçí ðñüëçøç åðéäçìéþí, ôçí áíôéìåôþðéóç ôïõ õðïóéôéóìïý êáé áóèåíåéþí åíþ ðñï÷ùñïýí êáé óå åìâïëéáóìïýò. ÖÝôïò óõìðëçñþíïõí 20 ÷ñüíéá ðáñïõóßáò óôçí ÅëëÜäá êáé ìå áõôÞ ôçí áöïñìÞ âñÝèçêáí Þ èá âñåèïýí óå ÌõôéëÞíç, ÊïìïôçíÞ, ÎÜíèç, ÊáâÜëá, Èåóóáëïíßêç, Êáôåñßíç, ËÜñéóá, Ôñßêáëá êáé ÁèÞíá. Ïé þñåò ëåéôïõñãßáò ôçò Ýêèåóçò åßíáé áðü ôéò 10 ôï ðñùß ìÝ÷ñé ôéò 9 ôï âñÜäõ.

Ôï Íïóçëåõôéêü ôìÞìá ôïõ ÉÅÊ Êáôåñßíçò åðéóêÝöèçêå ôçí êëéíéêÞ ïîÝùí Ðåñéóôáôéêþí ôïõ Øõ÷éáôñéêïý Íïóïêïìåßïõ ÐÝôñáò Ïëýìðïõ ðïõ âñßóêåôáé óôï 2ï ÷éëì. ôçò åðáñ÷éáêÞò ïäïý Êáôåñßíçò – Í. ÅöÝóïõ. Ôï ôìÞìá áõôü áðïôåëïýíôáí áðü óðïõäáóôÝò ôïõ ðñþôïõ Ýôïõò ðïõ åéäéêåýïíôáé óôç íïóçëåßá áôüìùí ìå øõ÷éêÝò ðáèÞóåéò. Ôïõò óðïõäáóôÝò óõíüäåõáí ïé íïóçëåý-

Ðë.Åëåõèåñßáò 3 Ôçë.: 23520 21888

3o

ôñéåò Ðáðáãåùñãßïõ ÁããåëéêÞ êáé Óéþêá Íßôóá ôïõò ïðïßïõò õðïäÝ÷ôçêå êáé êáëùóüñéóå ç íïóçëåýôñéá ôùí ïîÝùí ê. Ìáñßá ÊáñáäçìÞôñç åê ìÝñïõò ôïõ ØÍÐÏ. Ç ê. ÊáñáäçìÞôñç åíçìÝñùóå ôïõò óðïõäáóôÝò ó÷åôéêÜ ìå ôïí ôñüðï ëåéôïõñãßáò ôçò êëéíéêÞò êáé áðÜíôçóå óå åñùôÞóåéò ôïõò, ìéáò êáé ïé ßäéïé áñãüôåñá èá áðáó÷ïëïýíôáé åðáããåëìáôéêÜ óå ðáñüìïéåò ìïíÜäåò Øõ÷éêÞò Õãåßáò.

Ðñüóêëçóç

ÄÉÏÍ TV Äåßôå áõôÞí ôçí ÐÝìðôç óôéò 27-05-2010 óôéò 22:30 ôçí åêðïìðÞ ôïõ Ãéþñãïõ Ãêïôæáìáíßäç ´´ Ç ÙÑÁ ÔÙÍ ÐÏËÉÔÙÍ´´ ìå èÝìá: << ÈÅÓÓÁËÉÊÏÓ ÌÅÓÁÉÙÍÁÓ >> ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÂÉÂËÉÏÕ ÊÁËÅÓÌÅÍÏÓ: ÊÙÓÔÁÓ ÓÐÑÉÍÔÆÉÏÓÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ

Ôï âéâëéïðùëåßï ÊÅÄÑÏÓ êáé ïé åêäüóåéò ÌÅÔÁÉ×ÌÉÏ ðñïóêáëïýí ôïõò ìéêñïýò ôïõò ößëïõò óå åêäÞëùóç ìå áöïñìÞ ôï íÝï âéâëßï ôïõ ¢ñç Äçìïêßäç ÁÏÑÁÔÏÉ ÑÅÐÏÑÔÅÑ Ôï ÓÜââáôï, 29 Ìáúïõ 2010, óôéò 11 ôï ðñùß, óôï Âéâëéïðùëåßï ÊÅÄÑÏÓ (ÂÜñíáëç 9, Êáôåñßíç). Ðïéïé åßíáé ïé Áüñáôïé Ñåðüñôåñ; Ðïéïò áðÞãáãå ôïí äéáóçìüôåñï ðïäïóöáéñéóôÞ ôïõ êüóìïõ; Èá ìðïñÝóåé ç ðáíÝîõðíç çñùßäá íá âñåé ôá óôïé÷åßá ðïõ åßíáé óêïñðéóìÝíá ó’ üëï ôïí ðëáíÞôç; ÅëÜôå óå ìéá äéáóêåäáóôéêÞ åêäÞëùóç ãåìÜôç ðáñÜîåíïõò ãñßöïõò êáé áðßèáíåò åêðëÞîåéò! Ï óõããñáöÝáò ¢ñçò Äçìïêßäçò èá öôéÜîåé ðåñéðåôåéþäåéò éóôïñßåò ìå ôïõò ìéêñïýò ôïõ ößëïõò êáé áöïý ôïõò áíáêçñýîåé åðßôéìïõò áüñáôïõò ñåðüñôåñ, èá ðáßîåé ìáæß ôïõò ôï ðéï óõíáñðáóôéêü äçìïóéïãñáöéêü ðáé÷íßäé ôïõ ×áìÝíïõ Èçóáõñïý! ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÏËÏÉ ÅÊÅÉ !!!

ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏÓ ÅÕÊÁÑÐÉÄÇ ôçë. 34551-2

Ç ÊéíçôÞ ÌïíÜäá ôïõ Øõ÷éáôñéêïý Íïóïêïìåßïõ ÐÝôñáò Ïëýìðïõ ç ïðïßá óôåëå÷þíåôáé áðü Øõ÷ßáôñï êáé ÅðéóêÝðôñéá Õãåßáò, èá åðéóêåöèåß ôçí ÔåôÜñôç 2 Éïõíßïõ 2010 ôï Áãñïôéêü Éáôñåßï, ôïõ Ä.Ä. ÌçëéÜò áðü ôéò 9.00 ð.ì. Ýùò ôéò 11.00 ð.ì. ôïõ Ä.Ä. Ìïó÷ï÷ùñßïõ áðü ôéò 11.00 ð.ì. Ýùò ôéò 13.00 ì.ì. ôïõ ÄÞìïõ ÐÝôñáò. Åðßóçò ëåéôïõñãåß êáèçìåñéíÜ (åêôüò ÓáââÜôïõ êáé ÊõñéáêÞò) áðü ôéò 9.00 ð.ì. Ýùò ôéò 8.00 ì.ì ç ÌïíÜäá êáô’ ïßêïí öñïíôßäáò øõ÷éêÞò õãåßáò ( Ì.Ï.Ö.Ø.Õ.) Ðëçñïöïñßåò óôï ôçëÝöùíï 23510- 78311. Ï äéïéêçôÞò ÅììáíïõÞë ÊïóìáäÜêçò

1000 Åõñþ

Ðïéüôçôá óôï ôáîßäé!

ôïõ ðëáíÞôç. ÐáñÜëëçëá, Ýîù áðü ôï ÷þñï ôçò Ýêèåóçò, Ý÷ïõí óôçèåß âñáâåõìÝíåò öùôïãñáößåò áðü ôï äéåèíÝò ðñáêôïñåßï Magnum Photos, ìå ÷áñáêôçñéóôéêÜ óôéãìéüôõðá áðü ôïõò ÷þñïõò êáé ôïí ôñüðï äñÜóçò ôùí Ã×Ó.

Ëåéôïõñãßá êéíçôÞò ìïíÜäáò ôïõ Ø.Í.Ð.Ï

4ï ÷ëì. Êáôåñßíçò - Ðáñáëßáò Ôçë: 23510 63660

27 Ìáúïõ 2010

SEX AND THE CITY 2 ÐÁÃÊÏÓÌÉÁ ÐÑÅÌÉÅÑÁ!!! ÐÑÏÂÏËÅÓ 7.30 & 10.20

ÓÇÌÅÑÁ Ï ÐÑÉÃÊÉÐÁÓ ÔÇÓ ÐÅÑÓÉÁÓ ÐÑÏÂÏËÅÓ ÊÁÈÅ ÌÅÑÁ ÙÑÁ 7.30 & 10.30

Ç ÐÑÉÃÊÉÐÉÓÓÁ ÊÁÉ Ï ÂÁÔÑÁ×ÏÓ ÐÑÏÂÏËÅÓ ÓÁÂÂÁÔÏ ÙÑÁ 5.30 ÊÕÑÉÁÊÇ ÙÑÁ 11.30 & 5.30

ÃáñõöÜëëïõ ÅëÝíç -

Äùñï

Äéðëùìáôïý÷ïò Áóôñïëüãïò ÓõíåñãÜôçò ôçò Ëßôóáò ÐáôÝñáò

Ï ÍáâñïæéÜäçò Ãåþñãéïò ôïõ Ðõèáãüñá êáé ôçò ×ñéóôßíáò ôï ãÝíïò Ðáðáäïðïýëïõ ðïõ ãåííÞèçêå êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç êáé ç Éâáíïâéôò ÃÝëåíá ôïõ Ìßñêï êáé ôçò Ìáñßíáò ôï ãÝíïò ÓôÜãêïâéôò ðïõ ãåííÞèçêå êáé êáôïéêåß óôï ÊñÜãéåâï ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí óôçí Êáôåñßíç

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ Éäéïêôçóßá - ¸êäïóç ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ É. ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Åêäüôçò -ÄéåõèõíôÞò

ÁéóèçìáôéêÜ - ÏéêïãåíåéáêÜ - ÏéêïíïìéêÜ áðáíôÞóåéò êáé ëýóåéò óå üðïéï ðñüâëçìá óáò áðáó÷ïëåß. Ðëçñ. ôçë. 6979 076410 ãéá ñáíôåâïý - Êáôåñßíç

Äéáöçìéóôéêü ÔìÞìá:

ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ

ÎÅÍÏÖÙÍ ÌÐÁÑÁËÉÁÊÏÓ

Áñ÷éìáíäñßôçò Éùáêåßì Ïéêïíïìßêïò

ÔÁÓÏÕËÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÄÏÕ

Â.É. Ìüó÷çò, Ã. ÑÜðôçò, Ð. ÁëåêÜêçò, Ã. Ôóéìðïíßäçò, Ä. Íáôóéüò,

Õðåýèõíïò Ôõðïãñáöåßïõ:

Áä. ÅõáããÝëïõ, Ó. ÆÜ÷ïò,

×. ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ

Ê. Äáëáêéïõñßäçò, É. Êáëéáìðüò,

ÌÁÑÉÁ ÊÏÑÏÌÇËÇ

È. Ðáðáêþóôáò, Ñ. ÊïñïìÞëç,

ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ:

Éóì. ÌáêñÞ, Ë. ÔæÝêçò, Ã.Ð. ÊáñáãéÜííçò Áèëçôéêü ñåðïñôÜæ: ÓÐÕÑÏÓ ÓÊÏÕÖÁÓ Ãñáöåßá: Âüôóç 18 60 100 Êáôåñßíç

ÔçëÝöùíá: 23510 33633 - 23510 46790-99

Åóùôåñéêïý ÅôÞóéá: 96 Åõñþ

FAX: 23510 20672

Åëá÷ßóôç: 20 Åõñþ

×åéñüãñáöá ðïõ äçìïóéåýïíôáé

Åîùôåñéêïý ÅôÞóéá: 220 äïë.

Þ ü÷é äåí åðéóôñÝöïíôáé

Ôñáðåæþí-Ïñãáíéóìþí 315 Åõñþ

email: Ol-bhma@otenet.gr

TV ðñüãñáììá

ÅÔ 3 08.10: ×Üíôé ÌÜíé ï ìáóôïñÜêïò 08.45: Ç êáíåëïýðïëç 09.00: Ìßêé ÌÜïõò: Ðáßæù êáé ìáèáßíù 09.15: Ïé ìéêñïß ÁúíóôÜéí 09.45: Ïäüò Öôåñþí 10.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá «Tß êÜíåé ï Üíèñùðïò» 11.15: ÍôïêéìáíôÝñ 12.00: ¸÷ïõìå êáé ëÝìå 14.00: ÅéäÞóåéò 14.30: Ôï ïõñÜíéï ôüîï 15.00: ÖéíÝáò êáé Öåñìð 15.30: Áðßèáíç Êéì 16.00: ×Üíá ÌïíôÜíá 16.30: Ïé ìÜãïé ôïõ ÃïõÝéâåñëé 17.00: Áôßèáóá íéÜôá 18.00: Ç ÌáíéÜôéóóá 19.00: ÄéåèíÝò ôïõñíïõÜ 21.00: ÐáñáóêÞíéï 22.00: Ïé áãíïïýìåíïé 23.00: ÅéäÞóåéò 24.00: ÄéáâïëéêÜ ìõáëÜ 01.15: Åãêëçìá êáé Ýñåõíá

05.30: ÊáëçìÝñá 06.00: ÊáëçìÝñá ìå ôïí Ãéþñãï ÁõôéÜ 10.30: Åäþ êáé ôþñá 12.00: Ðïëý ìðëá ìðëá 15.30: Áðïãåõìáôéíü äåëôßï åéäÞóåùí 16.15: Ìåóçìåñéáíü exrpess 18.45: ÓÞìåñá ìå ôïí ¢êç Ðáõëüðïõëï 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí. 21.00: Õäñüãåéïò 21.30: Auto Alter 21.45: Æïýãêëá 01.15: Hit parade gr 02.00: Auto Alter 02.15: ÎÝíç ôáéíßá. « Ôï óðßôé ìå ôá ìõóôéêÜ» 05.00: ÌÜñêï Ðüëï

06.00: Ößëïé ãéá ðÜíôá 06.45: Êéíïýìåíá ó÷Ýäéá 07.45: ÐñùéíÞ ÌåëÝôç 10.15: Íçóôéêïß ðñÜêôïñåò 11.15: Ìáñßíá 12.30: ÅéäÞóåéò 13.30: Super star 16.30: ÅéäÞóåéò 16.45: Öþôçò- Ìáñßá live 18.40: ÉáôñéêÝò õðïèÝóåéò 19.45: ÅéäÞóåéò 21.00: ÎÝíç ôáéíßá «Ç óõíùìïóßá ôçò óêéÜò» 23.30: ÎÝíç ôáéíßá. «The controller». 01.45: Íüìïò êáé ôÜîç 03.00: Invasion

11.00 ÁëçèéíÜ óåíÜñéá 12.00: Ðñïóôáôåýïíôáò ôç öýóç 13.00: ÅéäÞóåéò 14.30: Ïé êüñåò ôïõ ÌÜê Ëåïíô 15.30: Ôüëìç êáé ãïçôåßá 16.00: Ç ÷áñÜ ôçò æùãñáöéêÞò 16.30: Ìáãéêüò êüóìïò 17.00: ÅéäÞóåéò 17.55: ÁèëçôéêÝò åéäÞóåéò 18.05: ÅéäÞóåéò óôç íïçìáôéêÞ 18.15: Åêôç áßóèçóç 18.30: ÁñðáêôéêÜ 19.30: Åñãáæüìåíá æþá 20.00: Ðñïóôáôåýïíôáò ôç öýóç 21.00: ÊëÞñùóç ôæüêåñ- ÐÑÏÔÏ 21.05: Ìéá Üãñéá æùÞ 21.40: Êáéñüò 22.00: ÅéäÞóåéò 23.00: ÁëçèéíÜ óåíÜñéá 24.00: Óéíåìáíßá 01.00: Ç èåóóáëïíßêç ôçò íïóôáëãßáò ìáò 01.03: Balkan express

ÍÅÔ 06.00: Love bites 07.00: ÊáëçìÝñá ÅëëÜäá 10.00: 10 ìå 1 ìáæß 12.50: Ìå áãÜðç 13.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ1 13.50: Áêñùò ïéêïãåíåéáêüí 14.45: Êùíóôáíôßíïõ êáé ÅëÝíçò 15.15: Èá âñåéò ôï äÜóêáëü óïõ 16.00: Ôï êáöÝ ôçò ×áñÜò 16.40: Áîßæåé íá ôï äåéò 18.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ 1 17.45: ÑÜäéï Áñâýëá 18.50: Ìå áãÜðç 19.00: ÊÜñìá 20.00: ÁÍÔ-1 news 21.00: Wipe out 22.00: Uefa Europa Leaque 00.10: European poker tour 02.00Q ANT-1 News 03.10: Åñùôáò êëÝöôçò 03.45: ÔçëåìÜñêåôéíãê 04.30: Óïößá ïñèÞ

06.00: ÁÝñéíåò óéùðÝò 07.00: Êïéíùíßá þñá ÌÝãá 10.00: Ïìïñöïò êüóìïò ôï ðñùß 13.10: Ç æùÞ ôçò Üëëçò 14.00: Äåëôßï åéäÞóåùí 15.00: ÌðïõêéÜ êáé óõ÷þñéï 16.00: ÁðáñÜäåêôïé 16.50: Áðïãåõìáôéíü äåëôßï åéäÞóåùí 17.00: ÅñáóôÞò äõôéêþí ðñïáóôåßùí 18.10: Ç æùÞ ôçò Üëëçò 19.00: Ôá ìõóôéêÜ ôçò ÅäÝì 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 21.00: ËÜêçò ï ãëõêïýëçò 22.00: Ìßëá ìïõ âñüìéêá 23.00: Óôï ðáñÜ ðÝíôå 24.00: Anthony Bourdain 00.50: Ôåëåõôáßá ãåãïíüôá 01.15: Åßìáóôå óôïí áÝñá 01.45: Åðáããåëìáôßåò 02.45: ÌðåëÜäåò ãéá äýï 04.45: ÔçëåìÜñêåôéíãê 05.30: ¼ëá ôá êáêÜ ôçò ìïßñáò ìïõ

06.00: Êïõò êïõò ôï ìåóçìÝñé 07.50: ÐÜíù óôçí þñá 10.00: ÊáöÝò ìå ôçí ÅëÝíç 13.00: ÅéäÞóåéò. 13.15: Êïõò êïõò ôï ìåóçìÝñé 16.00: ÄÝóôå ôïõò 17.00: Äåëôßï åéäÞóåùí 17.05: ÄÝóôå ôïõò 18.00: Fatus olus 19.00: ÅéäÞóåéò 20.00: ÊÜôé øÞíåôáé 21.00: ÐÜìå ðáêÝôï 23.45: ÅöéÜëôçò óôçí êïõæßíá 24.00: Sex and the city 01.00: Ïé éóôïñßåò ôïõ áóôõíüìïõ ÌðÝêá 02.00: 10ç åíôïëÞ 03.15: Ç êïõæßíá ôçò ìáìÜò 04.15: Åéêüíåò 04.30: ÔçëåìÜñêåôéíãê

06.00: ÐñùéíÞ åíçìÝñùóç 10.00: Óõìâáßíåé ôþñá 12.00: ÅéäÞóåéò 13.00: ÌÝíïõìå ÅëëÜäá 15.00: ÅéäÞóåéò 16.00: History Channel Éóôïñßá. 17.00: O ìïíá÷éêüò ðëáíÞôçò 18.00: ÅéäÞóåéò 19.00: 55ïò äéáãùíéóìüò ôñáãïõäéïý Eurovision 21.00: ÅéäÞóåéò. 22.00: Ïõäåßò áíáìÜñôçôïò 23.15: ÎÝíç ôáéíßá «Áíáæçôþíôáò ôÝñáôá» 01.30: The History Channel


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÐÅÌÐÔÇ 27 ÌÁÚÏÕ 2010

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÅÉÄÇÓÅÉÓ

Ï ÃéÜííçò Áìïéñßäçò, ãéá ôç ÄéïéêçôéêÞ Ìåôáññýèìéóç ÏÌÉËÉÁ ÔÏÕ ÓÔÇ ÂÏÕËÇ «Ï ÊáëëéêñÜôçò áðïôåëåß áðÜíôçóç óôï óôñåâëü ìïíôÝëï áíÜðôõîçò ôçò ÷þñáò. Ç åöáñìïãÞ ôïõ èá áðïôåëÝóåé ôï ðñþôï ìåãÜëï âÞìá ãéá ôçí ÐåñéöåñåéáêÞ Áõôïäéïßêçóç êáé ôçí ÐåñéöåñåéáêÞ áíÜðôõîç», õðïóôÞñéîå ï âïõëåõôÞò Ðéåñßáò ÃéÜííçò Áìïéñßäçò, óôçí ôïðïèÝôçóÞ ôïõ óôç ÂïõëÞ êáôÜ ôç óõæÞôçóç ôïõ ó÷åôéêïý íïìïó÷åäßïõ. Ç ÷þñá ÷ñåéÜæåôáé áëëáãÞ ìïíôÝëïõ äéïßêçóçò, áëëáãÞ ôçò ÷ùñïôáîßáò ôùí Ôïðéêþí ÁõôïäéïéêÞóåùí êáé áîéïðïßçóç ôùí ðüñùí ôïõ ÅÓÐÁ, áíÝöåñå, ôïíßæïíôáò ðùò ôçí åðüìåíç ôùí åêëïãþí èá ðñÝðåé ïé íÝïé äÞìïé íá åßíáé üóï ôï äõíáôüí ðéï Ýôïéìïé íá áíôáðïêñéèïýí óôéò ìåãÜëåò ðñïêëÞóåéò êáé óôéò ðïëëÝò áñìïäéüôçôÝò ôïõò. «ÕðÜñ÷ïõí æçôÞìáôá óôá ïðïßá ðñÝðåé Üìåóá íá äïèïýí áðáíôÞóåéò. Ôé èá ãßíåé ìå ôéò ðïëåïäïìßåò, ìå ôçí õëïðïßçóç ôïõ ÅÓÐÁ, ìå ôçí ïéêïäïìéêÞ äñáóôçñéüôçôá êáé ôéò ÷ñÞóåéò ãçò óôéò ðåñéï÷Ýò áíÜðôõîçò; Ðþò èá ìåôáöåñèïýí áðü ôï áñ÷åßï ôçò Íïìáñ÷ßáò üëåò áõôÝò ïé Üäåéåò; Ðþò èá ãßíåé ç ïñãÜíùóç ôùí íÝùí äÞìùí;» åßðå ÷áñáêôçñéóôéêÜ, óçìåéþíïíôáò ðùò åðéâÜëëåôáé íá îåêéíÞóåé Üìåóá ç óõæÞôçóç óå åðßðåäï íïìþí ãéá üëá áõôÜ ôá æçôÞìáôá, áöïý äåí õðÜñ÷åé ÷ñüíïò ãéá ÷Üóéìï. ÐÑÏÔÁÓÅÉÓ Ï âïõëåõôÞò Ðéåñßáò, êáôáèÝôïíôáò ôçí ðñüôáóÞ ôïõ êáé ãéá ôçí äéáóöÜëéóç ôçò äéáöÜíåéáò óôïõò íÝïõò äÞìïõò, ðñüôåéíå ôá åíôÜëìáôá ðëçñùìÞò íá õðïãñÜöïíôáé áðü äçìïôéêü óýìâïõëï ôçò áíôéðïëßôåõóçò, ï ïðïßïò èá åêëÝãåôáé áðü ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï. «ÐïëéôéêÞ èá êÜíåé ç äéïßêçóç êáé Ýëåã÷ï ç áíôéðïëßôåõóç» åßðå ï ê. Áìïéñßäçò, óçìåéþíïíôáò ðùò ìüíï Ýôóé èá äéáóöáëéóôåß ç áðüëõôç äéáöÜíåéá. Ï ê. Áìïéñßäçò, õðåñáìýíèçêå ôçò ðñüôáóÞò ôïõ ãéá Ýíáí äÞìï óå üëï ôï íïìü, åíþ åîÝöñáóå ôéò åðéöõëÜîåéò ôïõ ãéá ôïí ÷ùñïôáîéêü ó÷åäéáóìü ôùí íÝùí äÞìùí ôçò Ðéåñßáò, ÷áñáêôçñßæïíôáò, (ìéáò êáé ç ðïëéôéêÞ åðéëïãÞ åßíáé íá äçìéïõñãçèïýí ðåñéóóüôåñïé ôïõ åíüò äÞìïõ óôçí Ðéåñßá) áäÞñéôç ôçí áíÜãêç äçìéïõñãßáò ïñåéíþí äÞìùí ïé ïðïßïé èá Ý÷ïõí ôçí åõêáéñßá íá áíáäåßîïõí ôçí ôáõôüôçôá ôïõ ïñåéíïý üãêïõ ôïõ íïìïý ìáò. Ó÷ïëéÜæïíôáò ôçí ðñüôáóç ãéá ôç ìåôïíïìáóßá ôïõ ÄÞìïõ óôá âüñåéá ôçò Ðéåñßáò óå «ÄÞìï ÐýäíáòÊïëéíäñïý», åßðå üôé äåí åîõðçñåôåß ôßðïôá êáé êáíÝíáí, áöïý áðü ôç ìéá ïé äçìüôåò óôïí Êïëéíäñü «èåùñïýí üôé ôïõò êïñïúäåýïõìå, ïé äçìüôåò ôçò Ðýäíáò åßíáé åîáãñéùìÝíïé êáé ôï üíïìá ôçò Ìåèþíçò äåí åìöáíßæåôáé ðïõèåíÜ». Áíáöåñüìåíïò óôçí ÐåñéöåñåéáêÞ Áõôïäéïßêçóç, õðïóôÞñéîå üôé èá áðïôåëÝóåé ìåãÜëç ðñüêëçóç ãéá áõôÞí ç áíôéìåôþðéóç ôùí èåìÜôùí ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò, åíþ èá Ý÷åé áñìïäéüôçôåò ðïõ èá ôéò åðéôñÝðïõí íá äþóåé ïõóéáóôéêÝò ëýóåéò óå ðñïâëÞìáôá ôá ïðïßá ìÝ÷ñé óÞìåñá äåí Þôáí äõíáôüí íá áíôéìåôùðéóôïýí óõíïëéêÜ óå åðßðåäï ðåñéöÝñåéáò. «Èá õðÜñ÷åé äéÜëïãïò, èá ãßíåôáé óõæÞôçóç, ü÷é üìùò ìéá ðåñéöÝñåéá, êýñéå ÕðïõñãÝ, óôçí ïðïßá ïé Ýîé íïìïß èá óõììåôÝ÷ïõí ìå ôñéÜíôá ðåñéöåñåéáêïýò óõìâïýëïõò êáé Ýíáò ìüíï íïìüò ìå óáñÜíôá Ýíáí», áíÝöåñå ï ê. Áìïéñßäçò, åêöñÜæïíôáò ôïí ðñïâëçìáôéóìü ôïõ ãéá ôçí åêðñïóþðçóç ôùí íïìþí óôï íÝï Ðåñéöåñåéáêü Óõìâïýëéï ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò.

Ôçí åðüìåíç åâäïìÜäá ç åðåñþôçóç Áìïéñßäç

Ä

åí èá óõæçôçèïýí Åðßêáéñåò ÅñùôÞóåéò áõôÞí ôçí åâäïìÜäá óôç ÂïõëÞ, üðùò åíçìÝñùóå ï ðñüåäñüò ôçò Ößëéððïò ÐåôóÜëíéêïò, þóôå íá õðÜñ÷åé ðåñéóóüôåñïò ÷ñüíïò óõæÞôçóçò ðñéí ôç øÞöéóç ôïõ «ÊáëëéêñÜôç». Ùò åê ôïýôïõ, áíáâëÞèçêå êáé ç óõæÞôçóç ôçò Åðßêáéñçò Åñþôçóçò ðïõ êáôÝèåóå ï ê. Áìïéñßäçò êáé áöïñïýóå ôçí áðïæçìßùóç ôùí ðáñáãùãþí ôùí ïðïßùí ïé êáëëéÝñãåéåò åðëÞãçóáí áðü ôçí ðñüóöáôç áíåìïèýåëëá. Ç Åðßêáéñç Åñþôçóç ôïõ âïõëåõôÞ Ðéåñßáò, áíáìÝíåôáé íá óõæçôçèåß ôçí åðüìåíç åâäïìÜäá. (Áðü ôï Ãñáöåßï Ôýðïõ)

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Ç Ô.Ï. ÐÁ.ÓÏ.Ê. Ëéôï÷þñïõ óáò ðñïóêáëåß óôç óõíåóôßáóç ðïõ äéïñãáíþíåé óôï åîï÷éêü êÝíôñï «Ðåñéâüëé ôùí Ìïõóþí» (ðåñéï÷Þ Áú-ÃéÜííç) óôï Ëéôü÷ùñï ôï ÓÜââáôï 29 ÌáÀïõ 2010. Èá åßíáé ìáæß ìáò ç Õöõðïõñãüò Åóùôåñéêþí ÁðïêÝíôñùóçò êáé ÇëåêôñïíéêÞò ÄéáêõâÝñíçóçò ÈÅÏÄÙÑÁ ÔÆÁÊÑÇ. ¿ñá ðñïóÝëåõóçò 21.00 Ìå ôéìÞ H ÓõíôïíéóôéêÞ ÅðéôñïðÞ Ô.Ï. ÐÁ.ÓÏ.Ê. Ëôï÷þñïõ

Ï ÓÕÑÉÆÁ ÐÉÅÑÉÁÓ óáò ðñïóêáëåß óôçí åêäÞëùóç-óõæÞôçóç ìå èÝìá Ç ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÊÑÉÓÇ ÔÁ ÁÍÔÉËÁÉÊÁ ÌÅÔÑÁ ÊÁÉ ÏÉ ÐÑÏÔÁÓÅÉÓ ÔÇÓ ÁÑÉÓÔÅÑÁÓ ÓÕÌÌÅÔÅ×ÏÕÍ ï âïõëåõôÞò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ËÁÖÁÆÁÍÇÓ êáé ï óõããñáöÝáò-äçìïóéïãñÜöïò ôçò åö. ÊáèçìåñéíÞ ÐÅÔÑÏÓ ÐÁÐÁÊÙÍÓÔÁÍÉÍÏÕ ÓÁÂÂÁÔÏ 29 ÌÁÉÏÕ 2010, ÙÑÁ 19.30 ÓÔÅÊÉ ÐÏËÉÔÙÍ ×þñïò ðïëéôéêïý äéáëüãïõ êáé ðïëéôéóìïý ÐÜñïäïò Âüôóç 5, Êáôåñßíç

...

ÏñáôÞ êÜèå ðåñéï÷Þ ôçò ÅëëÜäáò ÌÅÓÙ ÁÅÑÏÖÙÔÏÃÑÁÖÉÙÍ ÔÏÕ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏÕ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ ÊÁÉ ÔÇÓ ÊÔÇÌÁÔÏËÏÃÉÏ Á.Å. Ìå ðëïÞãçóç óôçí éóôïóåëßäá http://gis.ktimanet.gr/wms/kt basemap/default.aspx, ïé åíäéáöåñüìåíïé éäéïêôÞôåò áêéíÞôùí Þ ìç, Ý÷ïõí ôçí åõêáéñßá äùñåÜí ðñüóâáóçò óå áåñïöùôïãñáößåò êáé äïñõöïñéêÝò åéêüíåò üëçò ôçò ÷þñáò, ìÝóù íÝáò çëåêôñïíéêÞò õðçñåóßáò ôçò Êôçìáôïëüãéï ÁÅ, ðïõ ðñïóöÝñåé ôï õðïõñãåßï ÐåñéâÜëëïíôïò. Ïé áåñïöùôïãñáößåò, Þ ïñèïöùôïãñáößåò üðùò ïíïìÜæïíôáé ïé öùôïãñáößåò áðü øçëÜ, áöïñïýí ôï óýíïëï ôçò åëëçíéêÞò åðéêñÜôåéáò, ìå åîáßñåóç ïñéóìÝíåò ðáñáìåèüñéåò ðåñéï÷Ýò, êáèþò êáé ïñéóìÝíåò äéáâáèìéóìÝíåò åãêáôáóôÜóåéò (ð.÷. óôñáôéùôéêÝò), ãéá ôéò ïðïßåò, üðùò åßíáé áíáìåíüìåíï, éó÷ýïõí ðåñéïñéóìïß êáé áðáãïñåýóåéò. Ïé öùôïãñáößåò Ý÷ïõí ðáñèåß êáôÜ ôï äéÜóôçìá 2007 ìå 2009 êáé Ý÷ïõí áíÜëõóç 20 åêáôïóôÜ ãéá ôéò áóôéêÝò ðåñéï÷Ýò êáé 50 åêáôïóôÜ ãéá ôéò õðüëïéðåò ðåñéï÷Ýò. Áêüìá, êáôÜ ôçí

Ä

ðåñéÞãçóç ôïõ óôçí éóôïóåëßäá, ï åíäéáöåñüìåíïò Ý÷åé ôç äõíáôüôçôá çëåêôñïíéêÞò ìÝôñçóçò áðïóôÜóåùí êáé åìâáäþí ÷Üñç óôá åñãáëåßá ðïõ ôïõ ðáñÝ÷ïíôáé. Ç ðáñï÷Þ áõôÞ áðïôåëåß ðñùôïâïõëßá ðïõ åíôÜóóåôáé óå Ýíá åõñýôåñï Ýñãï, ôï ïðïßï õëïðïéÞèçêå áðü ôçí Êôçìáôïëüãéï ÁÅ óôï ðëáßóéï ôïõ åðé÷åéñçóéáêïý ðñïãñÜììáôïò Êïéíùíßá ôçò Ðëçñïöïñßáò ôïõ ô Êïéíïôéêïý Ðëáéóßïõ ÓôÞñéîçò.

Íá óçìåéùèåß ðÜíôùò üôé ãéá ôçí þñá, ç íÝá áõôÞ õðçñåóßá ÷áñôþí âñßóêåôáé óå ðéëïôéêü óôÜäéï êáé ðáñïõóéÜæåé ðñïâëÞìáôá êáèõóôåñÞóåùí óôç ëåéôïõñãßá ôçò. Áõôü ðéèáíüôáôá ïöåßëåôáé óôçí õøçëÞ åðéóêåøéìüôçôá, ïðüôå êáëü èá Þôáí ãéá ôçí êáëýôåñç åîõðçñÝôçóç üëùí, êáôÜ ôçí ðåñßïäï ôçò ðéëïôéêÞò ëåéôïõñãßá íá ôï åðéóêÝðôïíôáé üóïé ôï ÷ñåéÜæïíôáé ãéá óõãêåêñéìÝíï óêïðü.

Ôá íÝá ÄéïéêçôéêÜ Óõìâïýëéá óå Ãåíéêü Íïóïêïìåßï êáé ØÍÐÏ

çìïóéåýôçêáí óôï öýëëï ôçò Åöçìåñßäáò ôçò ÊõâÝñíçóçò (Ö.Å.Ê.) ôá ïíüìáôá ðïõ èá áðáñôßæïõí ôá íÝá äéïéêçôéêÜ óõìâïýëéá ôïõ Ãåíéêïý Íïóïêïìåßïõ Êáôåñßíçò êáé ôïõ Øõ÷éáôñéêïý Íïóïêïìåßïõ ÐÝôñáò Ïëýìðïõ, áñìïäéüôçôáò ôçò Äéïßêçóçò ôçò 3çò ÕãåéïíïìéêÞò ÐåñéöÝñåéáò Ìáêåäïíßáò. ÓÔÏ ÃÅÍÉÊÏ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ Ôï íÝï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Ãåíéêïý Íïóïêïìåßïõ Êáôåñßíçò èá áðáñôßæïõí ç äéêçãüñïò ê. Áíáóôáóßá Áóëáíßäïõ ìå áíáðëçñùôÞ ôçò ôïí Äçìïôéêü Óýìâïõëï Äßïõ ê. ÆÞóç ÓáìáñÜ, ï ðñþçí Ðñüåäñïò ôïõ Ä.Ó. Êáôåñßíçò ê. Êþóôáò Ðáðïõôóßäçò ìå áíáðëçñùôÞ ôïõ ôïí ãéáôñü ê. ÃéÜííç ÉùÜííïõ, ï Äçìïôéêüò Óýìâïõëïò Ðýäíáò ê. ÂáããÝëçò Ìáíùëüðïõëïò, ìå áíáðëçñùôÞ ôïõ ôïí ê. ÓôÜèç Áêñéôßäç. Áíôéðñüåäñïò ôïõ Ä.Ó. ïñßóôçêå ï ê. Êþóôáò Ðáðïõôóßäçò. Ç èçôåßá ôïõ íÝïõ äéïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ ôïõ íïóïêïìåßïõ Êáôåñßíçò ëÞãåé óôéò 3

Óåðôåìâñßïõ ôïõ 2011. Óçìåéþíåôáé üôé íÝïò äéïéêçôÞò ôïõ íïóïêïìåßïõ Ý÷åé ïñéóôåß ï ê. ÁóôÝñéïò ÖáñìÜêçò. ÓÔÏ ØÍÐÏ Óôï íÝï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Øõ÷éáôñéêïý Íïóïêïìåßïõ ÐÝôñáò Ïëýìðïõ Ý÷ïõí ïñéóôåß ï ãéáôñüò êáé ðñþçí Ðñüåäñïò ôïõ Ä.Ó. Ëéôï÷þñïõ ê. ÈáíÜóçò ÊáëáìðÜêáò, ìå áíáðëçñùôÞ ôïõ ê. ÄçìÞôñç ÊáñêÜíç, ï ê. Êþóôáò ÓáìáñÜò ìå áíáðëçñùôÞ ôïí ê. Ãéþñãï Êáñêáöýóç, ç ê. Ìáñßá Êïñßôóá ìå áíáðëçñþôñéá ôçí ê. Áíáóôáóßá ×éïíßäïõ, ç ÄçìïôéêÞ Óýìâïõëïò Ëéôï÷þñïõ ê. ¼ëãá ÆùãñÜöïõ ìå áíáðëçñùôÞ ôïí Äçìïôéêü Óýìâïõëï Êïñéíïý ê. ÓÜââá Ïöåßäç. Áíôéðñüåäñïò ôïõ Ä.Ó. ïñßæåôáé ï ê. ÈáíÜóçò ÊáëáìðÜêáò. Ç èçôåßá ôùí íÝïõ äéïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ ëÞãåé óôéò 9 Óåðôåìâñßïõ 2011. Óçìåéþíåôáé üôé íÝïò ÄéïéêçôÞò ôïõ ØÍÐÏ åßíáé ï ê. Ìáíþëçò ÊïóìáäÜêçò êáé áíáðëçñùôÞò ï ê. ÄçìÞôñçò ÔæÞêáò.

3

...

Ìå ôçí åõãåíéêÞ ÷ïñçãßá ...! Ïé ÷ïñçãßåò åßíáé ãíùóôÝò áðü áñ÷áéïôÜôùí ÷ñüíùí! Ôüôå öõóéêÜ äåí õðÞñ÷áí ðïëõåèíéêÝò åôáéñßåò ìå ðá÷õëÜ ôáìåßá êáé áêüìá ...ðá÷õëüôåñïõò ÷ïñçãïýìåíïõò! Êáé öõóéêÜ åß÷áí Üëëç ...ìåôÜöñáóç! ÁëëÜ êáé áõôÝò õðÜêïõóáí óôï íüìï ôçò åîÝëéîçò ôùí åéäþí! ÐÜíôá öôáßåé êÜðïéïò Üëëïò! Êáé óôçí ðåñßðôùóÞ ìáò ï Äáñâßíïò! Äéüôé ôé áîßæåé óå áõôÞ ôç æùÞ; Íá áðïêôÞóåéò ÷ïñçãïýò ðïõ íá ìðïñïýí íá óå âïçèÞóïõí íá áíôáðåîÝëèåéò ìå Üíåóç êáé åõñùóôßá üëåò ôéò êáêïôïðéÝò ôçò æùÞò. Íá ìðïñåßò íá Ý÷åéò ôéò âßëåò óïõ, ôá ôáîßäéá óïõ êáé ü÷é öõóéêÜ ìå ôï ðëÞèïò, ôçí áíÝìåëç æùÞ ðïõ äåí ìðïñåß íá óïõ ðñïóöÝñåé Ýíáò áðëüò åðßóçìïò ìéóèüò. ÁõôÜ åßíáé ôåôñéììÝíá ðñÜãìáôá. Ìå ôïí åðßóçìï ìéóèü äåí ðëçñþíïíôáé ôá äßäáêôñá ðáíåðéóôçìßùí ôçò áëëïäáðÞò. ×ñåéÜæïíôáé Üëëåò ðçãÝò åóüäùí. Êáé åõôõ÷þò äçëáäÞ ðïõ õðÜñ÷ïõí êáé áõôÝò. Ôé èá ìðïñïýóáìå íá êÜíïõìå äéáöïñåôéêÜ; Ðþò èá ìðïñïýóáìå íá áõîÞóïõìå ôçí áêßíçôç ðåñéïõóßá ìáò ÷ùñßò ôçí ýðáñîç ôùí åõãåíéêþí ÷ïñçãéþí; Äéüôé ãéá ìéá ÷ïñçãßá æïýìå óå áõôÞ ôç æùÞ. Ðïõ Üëëåò öïñÝò ìðïñåß íá åßíáé åõãåíéêÞ êáé Üëëåò öïñÝò íá õðïêýðôåé óå ðéï ýðïðôåò óõíáëëáãÝò! Äéüôé ôé íá ôçí êÜíåéò ôçí åõãÝíåéá áí äåí óïõ êÜôóåé ç ÷ïñçãßá; ×ñåéÜæïíôáé ðéï Üìåóåò êéíÞóåéò. ÐñïóùðéêÝò êáé áõôüâïõëåò! Êáé êáôáëÞãïõìå óôï ...åõãåíéêü óõìðÝñáóìá üôé ïé ðïëßôåò áõôÞò ôçò Üðïñçò ÷þñáò åßíáé åýðïñïé! Äéüôé ìéá áðïñßá êõêëïöïñïýóå áíåíü÷ëçôç! Ôé íá óçìáßíåé ðñáãìáôéêÜ ìéá ÷ïñçãßá; Åßíáé ìéá ÷ïñçãßá ...ìßìçóéò ðñÜîåùò óðïõäáßáò êáé ôåëåßáò... ìå áðþôåñï óêïðü ôçí êÜèáñóç ôùí åõãåíéêþí øõ÷þí ðïõ âïëïäÝñíïíôáé óôá ôáñáãìÝíá íåñÜ ôïõ äçìïóßïõ ÷þñïõ; ÐÝñáóáí ðéá ïé åðï÷Ýò ðïõ ïé Ýìðïñïé êáé ïé åðé÷åéñçìáôßåò ðåñçöáíåõüíôïõóáí ãéá ôçí áýîçóç ôçò ðåñéïõóßáò ôïõò ðïõ ìå ìü÷èï êáé éäñþôá áðïêôïýóáí. ÐåñáóìÝíá ìåãáëåßá ðéá! Ôþñá ôï äçìüóéï ðáßñíåé ôçí åêäßêçóÞ ôïõ. ÁëëÜ ðïý íá áêïýóïõìå ôïõò ðáëéïýò! Ìðåò ðáéäß ìïõ óôï äçìüóéï íá óùèåßò! Íá Ý÷åéò ôï âñá÷éïëÜêé óïõ! Íá ÷áßñåóáé ôéò ÷ïñçãßåò óïõ! Äéüôé ï ðáëéüò åßíáé áëëéþò! ÂëÝðåé ìðñïóôÜ, Ý÷åé üñáìá êáé éäáíéêÜ! ÊÜôé îÝñåé ðáñáðÜíù áðü óÝíá. ÊÜôé Þîåñå ãéá ôçí áðåëðéóßá ôùí åìðüñùí áãáèþí êáé õðçñåóéþí. Ôï ðïëý ðïëý íá ìçí Ýêïâáí áðïäåßîåéò. ÁëëÜ ïýôå êáé ìå áõôü äåí åß÷åò ÷áÀñé êáé ðñïêïðÞ. Ôï ìÝëëïí Þôáí óôéò ÷ïñçãßåò. ÊÜèå åßäïõò! ÐáèçôéêÝò êáé åíåñãçôéêÝò! ÓôåñíÞ ìïõ ãíþóç íá ó’ åß÷á ðñþôá. Ôþñá åßíáé áñãÜ ðëÝïí!

Ïé åêëïãÝò íÝïõ ðñïÝäñïõ ôçò ÍÏÄÅ ÍåïäçìïêñÜôéóåò êáé ÍåïäçìïêñÜôåò, Óôá äýóêïëá ðïõ Ýñ÷ïíôáé ç íÝá ÍÝá Äçìïêñáôßá ðñÝðåé íá äéáôçñÞóåé üñèéá ôçí Åëðßäá ôïõ Åëëçíéêïý ëáïý. Íá êåñäßóåé ôçí åìðéóôïóýíç ôïõ îáíÜ. ÁðÝíáíôé óå ìéá êõâÝñíçóç ðïõ äåí Ý÷åé ðëÝïí Üëëç åðéëïãÞ áðü ôï ðþò íá ðëÞîåé ôç ÍÝá Äçìïêñáôßá. Ðþò íá åìðïäßóåé ôçí êïéíùíßá íá áãêáëéÜóåé ðÜëé ôçí Åëðßäá. ÁëëÜ ôï ÐÁÓÏÊ äåí åßíáé ðéá ðñüâëçìá ãéá ìáò. Ôï ðñüâëçìÜ ìáò åßíáé íá äþóïõìå óôï ëáü ôçí Åëðßäá, íá ðåßóïõìå ãéá ôï Ó÷Ýäéü ìáò. Íá ìåôáôñÝøïõìå ôï Ó÷Ýäéü ìáò óå Óùôçñßá ãéá ôïí ôüðï. Ößëåò êáé Ößëïé ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò Ç ÅëëÜäá ìðÞêå óå êñßóéìç êáìðÞ ôçò Éóôïñßáò ôçò. Ðëçñþíåé ìåãÜëåò êáé âáñéÝò áìáñôßåò ôïõ ðïëéôéêïý ôçò óõóôÞìáôïò. Ðïõ ôþñá êáôáññÝåé êé áõôü. Ï óôü÷ïò ìáò åßíáé áðëüò: Ç íÝá ðñáãìáôéêüôçôá, üóï äýóêïëç êé áíçöïñéêÞ êé áí åßíáé, äåí ðñÝðåé íá ìáò ïäçãÞóåé óå áðáéóéïäïîßá. Ïýôå óå åèíéêÞ êáôÜèëéøç. ¢ëëïé èá ïäçãçèïýí óå êáôÜèëéøç. Óå åèíéêÞ áðáéóéïäïîßá åìåßò äåí ìðáßíïõìå! Óôçí ðñïóðÜèåéá ôïõ ÐñïÝäñïõ ìáò ïöåßëïõìå üëïé ìáò íá âÜëïõìå ðëÜôç. Ïöåßëïõìå üëïé ìáò íá åßìáóôå óôçí ðñþôç ãñáììÞ. Ïöåßëïõìå íá åßìáóôå ìðñïóôÜñçäåò ðñïêåéìÝíïõ íá ðñïôÜîïõìå ôï åìåßò ðÜíù áðü ôï åãþ. Ôçí ÊõñéáêÞ ìå ôç óõììåôï÷Þ ìáò, êÜíïõìå ôç ÍÝá Äçìïêñáôßá, îáíÜ äõíáôÞ, îáíÜ ðåñÞöáíç. Ôçí ÊõñéáêÞ ìå ôçí øÞöï ìáò, óôÝëíïõìå ìÞíõìá åíüôçôáò êáé áéóéïäïîßáò. Ôçí ÊõñéáêÞ ìå ôçí åìðéóôïóýíç óôï ðñüóùðï ôïõ ÐñïÝäñïõ ìáò, Áíôþíç ÓáìáñÜ, âÜæïõìå ôá èåìÝëéá ãéá ôçí åðüìåíç êõâÝñíçóç ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò. Çëßáò ÔÜðñáò ÕðïøÞöéïò Ðñüåäñïò ÍÏÄÅ Ðéåñßáò

MÁÑÉÁ ÍÉÊÏÕ Óýìâïõëïò Øõ÷éêÞò Õãåßáò Áðïö. «American Liberty University» AìåñéêÞ ÊëéíéêÞ Øõ÷ïëïãßá Åéäéê: : ÃíùóéáêÞ- ÓõìðåñéöïñéêÞ ÊëéíéêÞ Õðíïèåñáðåßá-Øõ÷ïèåñáðåßá ÓõìâïõëåõôéêÞ ÅöÞâùí, Åíçëßêùí êáé Æåýãïõò Clinical Affectology{ÍÝá ÅðáíáóôáôéêÞ ÌÝèïäïò Èåñáðåßáò êáé Áõôïãíùóßáò}-Óýíôïìç áðïêáôÜóôáóç : öïâéþí, Üã÷ïõò, êñßóåùí ðáíéêïý, êáôÜèëéøçò ê.ëð. ÊáóóÜíäñïõ 23 Êáôåñßíç ôçë.2351077702 êáé 6981854789


"

ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÐÁÍÅËËÇÍÉÅÓ

ÐÝìðôç

ÅÎÅÔÁÓÅÉÓ

27 Ìáúïõ 2010

2010

Ïé áðáíôÞóåéò ôùí èåìÜôùí åßíáé ìßá ðñïóöïñÜ ôùí Öñïíôéóôçñßùí

ÄÉÁÃÙÍÉÏÓ ËÏÃÏÓ & ÐÑÁÎÇ ÌÅÈÏÄÉÊÏ-ÌÅÔÁÉ×ÌÉÏ

ÐÑÏÔÕÐÏ

Äéáãþíéïò Áíáãíþóôïõ Çëßáò ÍôáíôÜìç ÅëÝíç Ìåèïäéêü - Ìåôáß÷ìéï Ãïýôóéïò ÃéÜííçò Êïýêïõëç Äéïíõóßá Ðñüôõðï Ëåõêåëßäïõ Ãåùñãßá Ìáëáìç Ïëãá


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÐÅÌÐÔÇ 27 ÌÁÚÏÕ 2010 5

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

È. ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ:

“Íá áíïßîåé ï êüìâïò ôçò Óêïôßíáò” ÅÑÙÔÇÓÇ ÐÑÏÓ ÔÏÍ ÕÐÏÕÑÃÏ ÕÐÏÄÏÌÙÍ

Ô

á ðñïâëÞìáôá ðïõ ðñïêáëåß ôï êëåßóéìï ôïõ êüìâïõ ôçò Óêïôßíáò, åðéóçìáßíåé ìå åñþôçóÞ ôïõ ðñïò ôïí áñìüäéï Õðïõñãü Õðïäïìþí, Ìåôáöïñþí êáé Äéêôýùí ê. Äçì. ÑÝððá, ï ÂïõëåõôÞò ÐÁÓÏÊ Ðéåñßáò ê. È. Ðáðáãåùñãßïõ ìå åñþôçóç ðïõ êáôÝèåóå óôç ÂïõëÞ. Ï ê. Ðáðáãåùñãßïõ óôçí åñþôçóÞ ôïõ ôïíßæåé ðùò óôçí óçìåñéíÞ äýóêïëç óõãêõñßá ôçò ïéêïíïìéêÞò ýöåóçò ç Ðéåñßá õðï÷ñåþíåôáé íá áíôéìåôùðßóåé åðéðëÝïí áñíçôéêÝò åðéðôþóåéò, üðùò åßíáé ôï ðëÞãìá ðïõ äÝ÷ôçêå áðü ôï êëåßóéìï ôùí Ôåìðþí, áëëÜ êáé ðáñåìâÜóåéò óôïí Üîïíá ôçò åèíéêÞò ïäïý ðïõ ðñïêáëïýí óïâáñÜ ðñïâëÞìáôá óôçí ïìáëÞ êßíçóç ôùí ï÷çìÜôùí áðü êáé ðñïò ôïõò ïéêéóìïýò ôçò Íüôéáò Ðéåñßáò. ¸íá ôÝôïéï ðñüâëçìá ðñïêëÞèçêå áðü ôï êëåßóéìï ôïõ êüìâïõ ôçò åèíéêÞò ïäïý ðñïò ôçí Óêïôßíá áðü ôçí åôáéñßá «Áõôïêéíçôüäñïìïò Áéãáßïõ Á.Å.» ìå ôï ðñüó÷çìá ðùò áõôüò åìðïäßæåé ôéò åñãáóßåò êáôáóêåõÞò ÓÅÁ óå êïíôéíü óçìåßï. ¸ôóé ïé êÜôïéêïé ôçò Óêïôßíáò ãéá íá âãïõí óôçí åèíéêÞ ïäü èá ðñÝðåé íá öôÜóïõí ìÝóù ôïõ ðáñÜäñïìïõ óôçí ãÝöõñá – êüìâï ôçò ËåðôïêáñõÜò, åíþ üóïé êéíïýíôáé óôçí ðáñáëéáêÞ æþíç ôçò Óêïôßíáò êáé ÐáíôåëåÞìïíá èá ðñÝðåé ãéá íá âãïõí óôçí åèíéêÞ ïäü Þ íá öôÜóïõí óôïí ßäéï êüìâï (ôçò ËåðôïêáñõÜò) Þ íá êÜíïõí ÷ñÞóç ôïõ åðéêßíäõíïõ éóüðåäïõ êüìâïõ ôïõ ÐáíôåëåÞìïíá. Ôï ðñüâëçìá ðñüêåéôáé íá åðéäåéíùèåß åíüøåé ôçò êáëïêáéñéíÞò ðåñéüäïõ êáé èá åßíáé Ýíáò áêüìç áíáóôáëôéêüò ðáñÜãïíôáò óôçí áíáìåíüìåíç áíÜêáìøç ôçò ôïðéêÞò ïéêïíïìßáò áðü ôïí ôïõñéóìü. ÔÝëïò ï ê. Ðáðáãåùñãßïõ åðéóçìáßíïíôáò ôï åíäéáöÝñïí, ôçí åõáéóèçóßá êáé ôéò ëýóåéò ðïõ äüèçêáí áðü ôï Õðïõñãåßï Õðïäïìþí, Ìåôáöïñþí êáé Äéêôýùí óå ðñïâëÞìáôá ôçò Ðéåñßáò, ñùôÜ ôïí áñìüäéï õðïõñãü ê. Äçì.ÑÝððá: 1. Áí ìå ôï êëåßóéìï ôïõ êüìâïõ ôçò Óêïôßíáò Ý÷åé êáôáôåèåß êáé êïéíïðïéçèåß áðü ôçí åôáéñßá «Áõôïêéíçôüäñïìïò Áéãáßïõ Á.Å.» êÜðïéï åíáëëáêôéêü ó÷Ýäéï ãéá ôçí ðñüóâáóç ôùí êáôïßêùí ôçò Óêïôßíáò êáé üóùí êéíïýíôáé óôçí ðáñáëéáêÞ ðåñéï÷Þ Óêïôßíáò, ÐáíôåëåÞìïíá áðü êáé ðñïò ôçí åèíéêÞ ïäü, þóôå íá ìçí ôáëáéðùñïýíôáé ìå åðéðëÝïí Üóêïðåò äéáäñïìÝò, åðéðëÝïí êüóôïò êáé ðüóï áóöáëÞò åßíáé ç üðïéá äéáäñïìÞ ðñïôåßíåôáé; 2. Áí åíüøåé ôçò Ýíáñîçò ôçò ôïõñéóôéêÞò ðåñéüäïõ ðïõ åéäéêÜ óôç öåôéíÞ ÷ñïíéÜ åßíáé éäéáßôåñá êñßóéìç êáé ôá üðïéá åðéðñüóèåôá åìðüäéá èá åðéâáñýíïõí ôï Þäç áñíçôéêü êëßìá, ôï Õðïõñãåßï åîåôÜæåé ùò áíáãêáßá ëýóç íá ëåéôïõñãÞóåé ï êüìâïò ôçò Óêïôßíáò ãéá ôçí åîõðçñÝôçóç ôùí êáôïßêùí êáé ôùí åðéóêåðôþí ôçò ðåñéï÷Þò;

È. ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ:

Õðåñâïëéêü ôï êüóôïò åíåñãïðïßçóçò ôùí äéêáéùìÜôùí ôùí áãñïôþí «Óôçí óôáèåñÞ ìåßùóç ôïõ åéóïäÞìáôïò ôùí áãñïôþí äåí èá ðñÝðåé íá ðñïóôßèåíôáé Ýîïäá êáé êüóôç ðïõ áöïñïýí ôçí êáêÞ åöáñìïãÞ ôùí áðïöÜóåùí Þ óå ãñáöåéïêñáôéêÝò äéáäéêáóßåò ðïõ åöáñìüæïíôáé áðü ôéò êáôÜ ôüðïõò Åíþóåéò Áãñïôéêþí Óõíåôáéñéóìþí Þ õðçñåóßåò ôïõ Õðïõñãåßïõ ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Ôñïößìùí» åðéóçìáßíåé óå åðéóôïëÞ ôïõ ðñïò ôçí Õðïõñãü ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Ôñïößìùí ê. Êáôåñßíá ÌðáôæåëÞ, ï ÂïõëåõôÞò ÐÁÓÏÊ Ðéåñßáò ê. ÈáíÜóçò Ðáðáãåùñãßïõ. Ï ê. Ðáðáãåùñãßïõ åíôïðßæåé ôÝóóåñéò ðåñéðôþóåéò óôéò ïðïßåò üðùò êáôáããÝëëïõí ïé áãñüôåò ôçò Ðéåñßáò õðï÷ñåþíïíôáé óå åðéðëÝïí äáðÜíç êáôÜ ôçí äéáäéêáóßá åíåñãïðïßçóçò ôùí äéêáéùìÜôùí ôçò åíéáßáò åíßó÷õóçò. 1. ÐáñÜ ôï üôé ïé åíéó÷ýóåéò ìåéþíïíôáé áðü ôï 2010 óôï 50% êáé ïé êáðíïðáñáãùãïß èá åéóðñÜîïõí êáôÜ ôï Þìéóõ ôçí åíéáßá åíßó÷õóç, êáëïýíôáé íá êáôáâÜëïõí ôï êüóôïò åíåñãïðïßçóçò ìå âÜóç ôá ðïóÜ ðïõ åéóÝðñáîáí ôï 2009, äçëáäÞ ãéá ïëüêëçñï ôï ðïóü. 2. Äåí áðáëëÜóóïíôáé ïé áãñüôåò ðïõ ðáßñíïõí ìÝ÷ñé 10.000 åõñþ áðü ôï êüóôïò åíåñãïðïßçóçò ôùí äéêáéùìÜôùí 3. Ãßíåôáé ðáñáêñÜôçóç ðïóïý ãéá ôï êüóôïò øçöéïðïßçóçò ç ïðïßá üìùò Ý÷åé Þäç ïëïêëçñùèåß áðü ðÝñóé. 4. Äåí Ý÷åé åðéóôñáöåß ôï êüóôïò åíåñãïðïßçóçò ôùí äéêáéùìÜôùí ôïõ Ýôïõò 2009, óôïõò êáôÜ êýñéï åðÜããåëìá áãñüôåò üðùò åß÷å äåóìåõôåß ç ðñïçãïýìåíç êõâÝñíçóç.

ÐÁÌÅ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÓõëëáëçôÞñéá Êáôáããåëßáò, áíôßóôáóçò êáé êáôáäßêçò ôùí âÜñâáñùí êõâåñíçôéêþí ìÝôñùí Ôï ÐÁÌÅ êáëåß ôïõò åñãáæüìåíïõò óå êëéìÜêùóç ôùí áãþíùí åíÜíôéá óôï áíôéäñáóôéêü ìÝôùðï êõâÝñíçóçò – åñãïäïôþí – ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò êáé ôùí çãåóéþí ôçò Í.Ä. êáé ôïõ ËÁÏÓ. Ç ðñïóðÜèåéá ôïõ ìáýñïõ áõôïý ìåôþðïõ íá îåèåìåëéþóïõí ìå óåéñÜ íïìïèåôçìÜôùí êÜèå óõíôáîéïäïôéêü êáé áóöáëéóôéêü äéêáßùìá, êÜèå åñãáóéáêÞ êáôÜêôçóç ðñÝðåé íá áðáíôçèåß ìå áêüìá ðéï áðïöáóéóôéêïýò êáé ìáæéêïýò áãþíåò, ìå áêüìá ìåãáëýôåñç áðïäïêéìáóßá êáé êáôáäßêç ôùí ìÝôñùí êáé ôçò ðñïðáãÜíäáò ðïõ ôá óõíïäåýåé. Ç ÔïðéêÞ Ãñáììáôåßá ôïõ ÐÁÌÅ êáëåß üëá ôá Ä.Ó. ôùí óùìáôåßùí, íá ïñãáíþóïõí êáé íá åîáóöáëßóïõí ôçí üóï ãßíåôáé ðéï ðëáôéÜ êáé ïëüðëåõñç åíçìÝñùóç ôùí åñãáæïìÝíùí, îåóêåðÜæïíôáò ôçí ðñïðáãÜíäá ôùí ìåãáëïêáðéôáëéóôþí, ôçò êõâÝñíçóçò, ôùí ìÝóùí ìáæéêÞò åíçìÝñùóçò ðïõ åëÝã÷ïõí, ôùí äéáöüñùí ìç÷áíéóìþí ôïõò êñõöþí êáé öáíåñþí. Êáëåß ôá óõíäéêÜôá, ôï åñãáôéêü êÝíôñï óå íÝá óõëëáëçôÞñéá êáôáããåëßáò, áíôßóôáóçò êáé êáôáäßêçò ôùí âÜñâáñùí êõâåñíçôéêþí ìÝôñùí ôçí Ôñßôç 1 Éïýíç 7:00ì.ì óôï óõíôñéâÜíé (ðëáôÜíé) Êáëåß ôï ôáîéêü óõíäéêáëéóôéêü êßíçìá êáé óõíïëéêÜ ôá óõíäéêÜôá íá åôïéìáóôïýí ãéá íÝá áðåñãéáêÞ áðÜíôçóç ôçí ðåñßïäï ôçò êáôÜèåóçò óôç ÂïõëÞ êáé óõæÞôçóçò ôïõò áíôéáóöáëéóôéêïý ìåóáßùíá ðïõ ìå ôç ìïñöÞ íïìïó÷åäßïõ öÝñíåé ðñïò øÞöéóç ç êõâÝñíçóç ôïõ ÐÁÓÏÊ, îåðåñíþíôáò ôéò üðïéåò åíÝñãåéåò áðïðñïóáíáôïëéóìïý áðü ôïí åñãïäïôéêü êáé êõâåñíçôéêü óõíäéêáëéóìü ôçò ÃÓÅÅ – ÁÄÅÄÕ êáé ðåôþíôáò ôïí óå áêüìá ìåãáëýôåñç áðáîßá êáé áðïìüíùóç. Óõíå÷ßæïõìå áêüìá ðéï áðïöáóéóôéêÜ. ÓýíèçìÜ ìáò ÊÁÌÉÁ ÈÕÓÉÁ: ÔÇÍ ÊÑÉÓÇ ÍÁ ÐËÇÑÙÓÅÉ Ç ÐËÏÕÔÏÊÑÁÔÉÁ. ÏËÏÉ ÊÁÉ ÏËÅÓ ÐÁÍÅÑÃÁÔÉÊÏ ÐÁËËÁÚÊÏ ÓÕËËÁËÇÔÇÑÉÏ Ôñßôç 1 Éïýíç 7:00ì.ì óôï óõíôñéâÜíé (ðëáôÜíé) (ÐÁÌÅ ÐÉÅÑÉÁÓ)

ÅÉÄÇÓÅÉÓ ÃÉÁ ÔÏÕÓ ×ÅÉÑÉÓÌÏÕÓ ËÏÂÅÑÄÏÕ ÓÔÏ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÏ

“Ðõñܔ ôçò ÍÄ êáôÜ ôçò ÊõâÝñíçóçò «ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÊÁ ÔÅ×ÍÁÓÌÁÔÁ» Åðßèåóç óôçí êõâÝñíçóç êáé ôïí ðñùèõðïõñãü ãéá ôï áóöáëéóôéêü åîáðÝëõóå ï åêðñüóùðïò ôçò ÍÄ ÐÜíïò Ðáíáãéùôüðïõëïò. «Ùò ÍÄ èåùñïýìå ôá üóá ðñïÝêõøáí áðü ôéò äçëþóåéò ôïõ ê. ËïâÝñäïõ ùò ôï ðëÝïí ôñáíôá÷ôü ðáñÜäåéãìá ôçò ãåíéêüôåñçò ôáêôéêÞò åðéêïéíùíéáêþí ôå÷íáóìÜôùí ðïõ ðñïùèåß ï ðñùèõðïõñãüò» åßðå ï ê. Ðáíáãéùôüðïõëïò êáé ðñüóèåóå üôé ï õðïõñãüò Åñãáóßáò áðëþò áêïëïýèçóå ôçí ôáêôéêÞ êáé ôá ôå÷íÜóìáôá ôïõ Ã.ÐáðáíäñÝïõ. ÔÅ×ÍÁÓÌÁÔÁ... Ï ê. Ðáíáãéùôüðïõëïò óõìðëÞñùóå ðùò, üðùò ï Ã.ÐáðáíäñÝïõ Ýëåãå üôé ëåöôÜ õðÜñ÷ïõí, åíþ Þîåñå ôçí êáôÜóôáóç ôçò ïéêïíïìßáò, êáé ìåôåêëïãéêÜ Ýêáíå Üëëá, Ýôóé êáé ï ê. ËïâÝñäïò, åíþ åß÷å óõìöùíÞóåé óõãêåêñéìÝíá ðñÜãìáôá ìå ôçí ïìÜäá ôçò ôñéìåëïýò åðéôÞñçóçò, ôþñá èÝëåé íá äþóåé äéáöïñåôéêü ðåñéå÷üìåíï, þóôå íá äåßîåé ðùò äßíåé ìÜ÷ç, óçìåßùóå ï åêðñüóùðïò ôçò ÍÄ. Ï ê. Ðáíáãéùôüðïõëïò êáôçãüñçóå ôçí êõâÝñíçóç üôé ìå ôçí ôáêôéêÞ

Ð.Ê. ÓÕÍÁÓÐÉÓÌÏÕ ÁÉÃÉÍÉÏÕ

ÃÉÁ ÔÉÓ ÓÕÍÔÁÎÅÉÓ ÓêëçñÞ êñéôéêÞ Üóêçóå ï åêðñüóùðïò ôçò ÍÄ êáé óôï èÝìá ôçò ðåñéêïðÞò óõíôÜîåùí ÷çñåßáò, óýíôáîç ðïõ åß÷å êáôï÷õñùèåß ôï 2005 áðü ôçí êõâÝñíçóç ôïõ Ê.ÊáñáìáíëÞ. «Áíôß íá ðåñéêüðôïíôáé óõíôÜîåéò ÷çñåßáò, ðïõ åßíáé ïîõãüíï æùÞò ãéá ÷éëéÜäåò ïéêïãÝíåéåò, ç êõâÝñíçóç èá

Ýðñåðå íá åß÷å áó÷ïëçèåß ìå ôçí ðåñéóôïëÞ ôùí äáðáíþí ôïõ äçìüóéïõ» áíÝöåñå ï ê. Ðáíáãéùôüðïõëïò. Ç ÁË. ÐÁÐÁÑÇÃÁ Ç ãã ôïõ ÊÊÅ ÁëÝêá ÐáðáñÞãá åßðå áíáöåñüìåíç óôïõò êõâåñíçôéêïýò ÷åéñéóìïýò óôï áóöáëéóôéêü: «Áðåéëïýí ôï ëáü üôé èá êáôáóôñáöåß, áí äåí äå÷èåß ôçí áõôïêáôáóôñïöÞ ôïõ. Êáé õðÜñ÷åé êáé ç Üëëç ìïñöÞ ðáñáðëÜíçóçò ôïõ ëáïý: üôé åßíáé áðïöáóéóìÝíïé íá ðÝóïõí çñùúêÜ ìá÷üìåíïé õðÝñ ôïõ ìíçìïíßïõ êáé åíáíôßïí ôïõ ëáïý».

Äéáöùíßá ÑáãêïýóçÐåôóÜëíéêïõ óôç ÂïõëÞ

Ðáñüíôåò óôï ìÝëëïí ôçò Â.Ðéåñßáò ÁíåîÜñôçôá áðü ôéò üðïéåò äéáöïñåôéêÝò áðüøåéò ìáò ãéá ôïí ôñüðï, ôçí ìåèüäåõóç êáé ôçí äïìÞ ôïõ «ÊáëëéêñÜôç», áíáãíùñßæïõìå ôçí íÝá ðñáãìáôéêüôçôá ôçò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò óôçí Â. Ðéåñßá. Äçëþíïõìå îåêÜèáñá üôé èá åßìáóôå ðáñüíôåò óôéò åîåëßîåéò. Êáé êáëïýìå ôïõò ðïëßôåò ôïõ íÝïõ ÄÞìïõ íá áíôéóôáèïýìå ìáæß óôéò êïììáôéêÝò ëïãéêÝò, óôéò óêïðéìüôçôåò êáé óôá ðá÷éÜ ëüãéá ôùí åêðñïóþðùí ôïõ äéêïììáôéóìïý, ôçò éäéïôÝëåéáò êáé ôïõ ù÷áäåñöéóìïý ðïõ Üñ÷éóáí íá åêöñÜæïíôáé ìå «õðïøÞöéïõò» ôçò ðáñáêìÞò êáé ôïõ ðáëáéïêïììáôéóìïý. Äçëþíïõìå ðáñüíôåò óôï ìÝëëïí ôïõ ôüðïõ, óôï ìÝëëïí ôçò Â. Ðéåñßáò.

ôçò ðñïêáëåß óýã÷õóç óôïí êüóìï, åðéôåßíïíôáò ôçí áãùíßá êáé ðëÞôôïíôáò ôçí áîéïðéóôßá ôçò êõâÝñíçóçò, ùò óõíïìéëçôÞ ìå ôçí ôñüéêá.

Ô

ÃÉÁ ÔÏÍ «ÊÁËËÉÊÑÁÔÇ»

éò åíóôÜóåéò ôïõ ãéá ôéò óõíåíþóåéò äÞìùí ìåôÝöåñå áðü ôï âÞìá ôçò ÂïõëÞò áõôÞ ôç öïñÜ ï ðñüåäñïò ôïõ Óþìáôïò Ößëéððïò ÐåôóÜëíéêïò. Ï õðïõñãüò Åóùôåñéêþí ÃéÜííçò Ñáãêïýóçò Ýäùóå äéåõêñéíßóåéò ãéá óõãêåêñéìÝíç ðåñßðôùóç, ðïõ áíáöÝñèçêå ï ê. ÐåôóÜëíéêïò, åíþ áðåõèõíüìåíïò óôïí ê. Ôóßðñá ðïõ æÞôçóå åîáßñåóç ãéá ôï Åëëçíéêü åßðå üôé «ç ÅëëÜäá ôùí åîáéñÝóåùí ïäÞãçóå óôç ÷ñåïêïðßá».

Ï ê. ÐåôóÜëíéêïò ôüíéóå üôé ðñÝðåé íá áêïýãïíôáé üëåò ïé áðüøåéò ó÷åôéêÜ ìå Ýíá æÞôçìá êáé ü÷é íá åðéâÜëëåôáé êÜðïéá Üðïøç. Ï ÄÇÌÏÓ ÌÁÊÅÄÍÙÍ O ðñüåäñïò ôïõ Óþìáôïò åîáßñåóç áðü ôéò óõã÷ùíåýóåéò êáé ôïõ äÞìïõ Ìáêåäíþí, óôçí éäéáßôåñç ðáôñßäá êáé åêëïãéêÞ ðåñéöÝñåéÜ ôïõ, ôçí ÊáóôïñéÜ. «Äýíáìç åßíáé íá áêïýò êáé íá áíôáðïêñßíåóáé óå ëïãéêÝò óùóôÝò êáé íá äéïñèþíåéò ôá ìéêñïëÜèç óïõ. Ãéáôß Ýôóé äéáóöáëßæåéò ôçí áíáðôõîéáêÞ ðïñåßá êáé ðÜíù áðü üëá äéáóöáëßæåéò ôç óôÞñéîç üëùí ôùí ðïëéôþí áëëÜ êáé ôçí óõììåôï÷Þ ôïõò óå áõôü ôï ìåãÜëï åã÷åßñçìá» êáôÝëçîå ï ðñüåäñïò ôçò ÂïõëÞò. Aìåóç Þôáí ç áíôßäñáóç ôïõ õðïõñãïý Åóùôåñéêþí ðïõ áðÝññéøå ôç ðñüôáóç, ëÝãïíôáò üôé ôá êñéôÞñéá ôçò ÷ùñïèÝôçóçò åßíáé êáèáñÜ áíáðôõîéáêÜ êáé ðñüóèåóå üôé ïýôå ç ÊáóôïñéÜ ìðïñåß íá ëåéôïõñãÞóåé Ýîù áðü ôç ëïãéêÞ ôïõ «ÊáëëéêñÜôç» êáé ôçò ÷þñáò.

«ÐñÝðåé íá ôï óåâáóôïýìå áõôü êáé ü÷é íá æçôÜìå åîáéñÝóåéò. Äåí ìðïñïýìå íá äéáóðÜóïõìå ôïí êáíüíá êáé öáíôÜæïìáé üôé ïýôå ï ðñüåäñïò ôçò ÂïõëÞò åííïïýóå êÜôé ôÝôïéï. » Åìåßò åðéìÝíïõìå. Óå óõíèÞêåò 'ÊáëëéêñÜôç', óå óõíèÞêåò íÝáò åðï÷Þò, äåí ìðïñïýí íá åðéâéþóïõí äÞìïé êÜôù áðü 10.000 êáôïßêïõò. Äýíáìç åßíáé ðñÜãìáôé íá áêïýò. ÁëëÜ áõôü ìáò áöïñÜ üëïõò êáé üëïé ïöåßëïõìå íá áêïýìå êáé ôïõò Üëëïõò» áíôÝôåéíå. “ÌÁÃÊÉÁ...” «ÌáãêéÜ åßíáé íá áêïýò ôçí êïéíùíßá êáé ü÷é ôïõò ôå÷íïêñÜôåò» Þôáí ôï ó÷üëéï ôïõ, óôïõò äçìïóéïãñÜöïõò, ôïõ Ö. ÐåôóÜëíéêïõ. Ï ÁË. ÔÓÉÐÑÁÓ ÁíôéðáñÜèåóç óçìåéþèçêå êáé ìåôáîý ôïõ ê. Ñáãêïýóç êáé ôïõ ðïñÝäñïõ ôçò ÊïéíïâïõëåõôéêÞò ÏìÜäáò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ÁëÝîç Ôóßðñá, ï ïðïßïò æÞôçóå íá åîáéñåèåß ï ÄÞìïò Åëëçíéêïý áðü ôéò ñõèìßóåéò ôïõ Ó÷åäßïõ «ÊáëëéêñÜôçò». Ï õðïõñãüò Åóùôåñéêþí áðÝññéøå ôï áßôçìá ëÝãïíôáò üôé ïé åîáéñÝóåéò åßíáé ðïõ ïäÞãçóáí ôçí ÅëëÜäá óôç ÷þñá êáé üôé äåí ðñüêåéôáé íá õðÜñîïõí áíÜëïãåò åîáéñÝóåéò. ËáìâÜíïíôáò ôï ëüãï, ç áíåîÜñôçôç âïõëåõôÞò Íôüñá ÌðáêïãéÜííç îåêáèÜñéóå üôé äåí èá êáôáøçößóåé ôï íïìïó÷Ýäéï êáé èá äçëþóåé «ðáñïýóá».

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ - ÊÁÔÁÃÃÅËÉÁ ÌåôÜ ôç óýãêëçóç ôçò 1çò ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóçò ôïõ ÓÄÕÐ óôéò 20/04/2010, ç ïðïßá äåí ðñáãìáôïðïéÞèçêå ëüãù ìç áðáéôïýìåíçò áðáñôßáò êáèþò êáé ôçò 2çò óýãêëçóçò ôçò ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóçò óôéò 20/05/2010 ç ïðïßá êáôÝëçîå Üêáñðç, ôá ìÝëç ôçò ðáñÜôáîçò «ÅÍÙÔÉÊÇ ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ ÊÉÍÇÓÇ » áíáêïéíþíïõìå - êáôáããÝëëïõìå ôá ðáñáêÜôù : Ðñéí ëßãá ÷ñüíéá ïé óõíåëåýóåéò ãéíüôáí åêôüò ùñáñßïõ åñãáóßáò êáé óôç ÷åéñüôåñç ðåñßðôùóç áðïôåëïýíôáí áðü ôïõëÜ÷éóôïí åêáôü ìÝëç. ÐïôÝ óôá ÷ñïíéêÜ üëçò ôçò ðïñåßáò ôïõ ÓÄÕÐ Ðéåñßáò êáé ìÜëéóôá, åí üøåé ôùí ôüóï äõóìåíþí ïéêïíïìéêþí êáé êïéíùíéêþí óõíèçêþí ôùí åñãáóéáêþí ìáò ó÷Ýóåùí äåí óõíáíôÞèçêå áõôÞ ç áðáîßùóç êáé áäéáöïñßá ôïõ óõíäéêáëéóôéêïý ïñãÜíïõ ìáò. Áõôü åß÷å ùò áðïôÝëåóìá ôç ìç óõììåôï÷Þ ôïõ ìåãáëýôåñïõ ðïóïóôïý óõíáäÝëöùí ìáò óôéò êáôÜ åðáíÜëçøç ðñïóêëÞóåéò ãéá åôÞóéåò ÃåíéêÝò êáé Ýêôáêôåò Óõíåëåýóåéò . Óå ìéá åðï÷Þ ðïõ ïé äõóÜñåóôåò åîåëßîåéò êáé ç åðßèåóç ðïõ äå÷üìáóôå óôá äéêáéþìáôá ìáò ôï áðáéôïýóáí ùò åðéôáêôéêÞ áíÜãêç. Ðéóôåýïõìå ðùò ôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò åõèýíçò ãéá áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç áíÞêåé óôï ðñïåäñåßï ôïõ óõëëüãïõ ìáò, åêôüò âÝâáéá ôùí ðñïóùðéêþí åõèõíþí ôïõ êáèÝíá îå÷ùñéóôÜ. ÅêôéìÜìå üôé ç ìç Ýãêáéñç ðñïóùðéêÞ åíçìÝñùóç ôùí óõíáäÝëöùí, ç ðáíôåëÞò Ýëëåéøç ðåñéïäåéþí, ç ìç ìÜæùîç ôùí åñãáæïìÝíùí óôïõò ôüðïõò äïõëåéÜò êáé ôÝëïò ç Ýëëåéøç åìðéóôïóýíçò ôùí óõíáäÝëöùí óôï ìïíïðáñáôáîéáêü ðñïåäñåßï ôïõ óõëëüãïõ ìáò ïäÞãçóå óôçí áðïôõ÷ßá ôçò óýãêëéóçò ôùí Óõíåëåýóåùí. Ìå ðïéá êñéôÞñéá ïñßóèçêå ç 20ç ÌáÀïõ 2010 çìÝñá ðáíåëëáäéêÞò áðåñãßáò ôçò ÁÄÅÄÕ ùò çìÝñá ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ? Êáé äåí Ýöôáíáí üëá áõôÜ êáé ôï äåýôåñï áôüðçìá ôïõ ðñïåäñåßïõ ôïõ óõëëüãïõ ìáò, óå ðïëý óýíôïìï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá, Þôáí ãåãïíüò.

Ç áíáêïßíùóç – êáôáããåëßá ãéá ôï óõíÜäåëöï Ã.×áñßóç ìÝëïõò ôïõ Ãåíéêïý Óõìâïõëßïõ. ×ùñßò íá óõãêëçèåß ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï êáé íá ðáñèåß óõãêåêñéìÝíç áðüöáóç óõíôÜ÷èçêå êåßìåíï –êáôáããåëßá áðü ôá ôñßá ìÝëç ôïõ ìïíïðáñáôáîéáêïý ðñïåäñåßïõ ìå ôç óôÜìðá êáé ôï ëïãüôõðï ôïõ óõëëüãïõ, áãíïþíôáò ôá Üëëá ôÝóóåñá ìÝëç ôïõ ÄÓ ôïõ óõëëüãïõ ìáò Äýï ôéíÜ ìðïñåß íá óõìâáßíïõí ìåôÜ ôçí áðáñÜäåêôç êáé åêôüò äåïíôïëïãßáò áõôÞ åíÝñãåéá. Ôï ðñþôï åßíáé ç áäéêáéïëüãçôç áðåéñßá ôïõò , ìåôÜ áðü åíÜìéóç ÷ñüíï óôá çíßá ôïõ ðñïåäñåßïõ ôïõ óõëëüãïõ, ðïõ áããßæåé ôá üñéá ôçò áíéêáíüôçôáò íá äéá÷åéñéóôïýí èÝìáôá óõíäéêáëéóôéêÜ. Ôï äåýôåñï ðïõ åßíáé åîßóïõ åðéêßíäõíï åßíáé ç íïìéæüìåíç áðáîßùóç ôùí Üëëùí ìåëþí ôïõ ÄÓ êáé ç ðáíôåëÞò áäéáöïñßá ãéá ôç äçìïêñáôéêÞ ëåéôïõñãßá ôïõ óõëëüãïõ. Åìåßò êáôáããÝëëïõìå áõôÞ ôçí áðáñÜäåêôç áíôéäåïíôïëïãéêÞ êáé Üêñùò êáôáäéêáóôÝá óõìðåñéöïñÜ ôùí ìåëþí ôïõ ðñïåäñåßïõ ôïõ ÄÓ ìáò êáé ôïõò êáëïýìå íá åðáíïñèþóïõí ìå äåýôåñç áíáêïßíùóç ôïõò ðïõ äåí èá åìðëÝêåé ôï óýëëïãï áíáßôéá. Áí èÝëïõí íá êáôáããåßëëïõí ôï óõíÜäåëöï ×áñßóç, åðåéäÞ ôüëìçóå íá åíçìåñþóåé ôïõò åñãáæüìåíïõò óôï ÄÞìï Êáôåñßíçò ãéá ôá áóöáëéóôéêÜ ôïõò ðñïâëÞìáôá êáé ôéò åðåñ÷üìåíåò êéíçôïðïéÞóåéò ôïõ êëÜäïõ ìáò- ðñÜãìá ðïõ åß÷áí ÷ñÝïò íá ôï êÜíïõí ïé ßäéïé-, ôüôå áò ôï êÜíïõí åðþíõìá ïé ßäéïé ÷ùñßò íá ÷ñçóéìïðïéïýí ôï ÄÓ ôïõ Óõëëüãïõ. ÄéáöïñåôéêÜ åðéöõëáóóüìáóôå ãéá êÜèå åíÝñãåéá ìáò ðïõ ìðïñåß íá öèÜóåé ìÝ÷ñé êáé ôç ìïìöÞ ôïõ ðñïåäñåßïõ. Ôá ìÝëç ôçò ðáñÜôáîçò «ÅÍÙÔÉÊÇ ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ ÊÉÍÇÓÇ » ÊïìðáôóéÜñçò ×ñÞóôïò Ìðïíïâüëéáò Íéêüëáïò Êüñáêá ÁëåîÜíäñá

Ðôõ÷éïý÷ïé ðëçí Üíåñãïé ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí 1ç

¸íá áðü ôá ìåôáðïëéôåõôéêÜ êåêôçìÝíá áðïôåëåß ç åéóáãùãÞ ôïõ óõíüëïõ ó÷åäüí ôùí áðïöïßôùí ôùí Ëõêåßùí óôçí ôñéôïâÜèìéá åêðáßäåõóç, áí åßíáé äõíáôüí! Óðáíéüôåñá Ýùò êáèüëïõ ìáò áðáó÷üëçóáí æçôÞìáôá üðùò ôï åðßðåäï óðïõäþí óôá ðáíåðéóôÞìéá, ðüóïé ðôõ÷éïý÷ïé êÜíïõí áõôü ðïõ ðñáãìáôéêÜ èÝëçóáí Þ óôï ïðïßï åßíáé ôáëáíôïý÷ïé Þ áí èá áíÝ÷ïíôáé áýñéï ôç äïõëåéÜ üðùò ôéò áìáñôßåò ôïõò Þ áí áéóèÜíïíôáé íáõôßá êÜèå öïñÜ ðïõ áíïßãïõí Ýíá ðáíåðéóôçìéáêü óýããñáììá êáé ðñïóðáèïýí íá äéáâÜóïõí êÜôé ðïõ åßíáé áíôéäéáìåôñéêÜ áíôßèåôï ìå ôá ðéóôåýù êáé ôá åíäéáöÝñïíôá ôïõò áëëÜ ðñÝðåé íá ôï ìÜèïõí õðï÷ñåùôéêÜ ÷Üñéí ôçò áðïöïéôÞóåùò. Êé áõôÞ êÜðïéåò öïñÝò äåí Ýñ÷åôáé ðïôÝ Þ Ýñ÷åôáé êáôüðéí åïñôÞò åíþ åßíáé Ýãêáéñç ãéá ðïëý ëßãïõò. ÂëÝðåôå ôï áéþíéï áßôçìá ãéá ìéá èÝóç óôï ÐáíåðéóôÞìéï Ý÷åé êáé ðáñÜðëåõñåò áðþëåéåò. ÁõôÝò îåêéíïýí áðü ôç ìåëáã÷ïëßá ôùí áðïôõ÷üíôùí- ðáéäéÜ ðïõ äåí ôá ëåßðåé ôßðïôå áíôß íá åßíáé Ýôïéìá íá óôýøïõí ôçí ðÝôñá, óôýâïõí äáêñýâñåêôá ìáíôßëéá, áò Þôáí ìéá èÝóç êáé ãé´ áõôÜ óôçí ôåëåõôáßá ó÷ïëÞ êáé óôçí ôåëåõôáßá ãùíéÜ ôçò åëëçíéêÞò åðéêñÜôåéáò! Óõíå÷ßæïíôáé ìå ôïõò áéþíéïõò öïéôçôÝò. Óôï ôÝëïò áðïôõðþíïõí óôïí êáèñÝöôç ôçò êïéíùíßáò åêáôïíôÜäåò ÷éëéÜäåò åßäùëá Üíåñãùí, çìéáðáó÷ïëïýìåíùí Þ êáé áðáó÷ïëïýìåíùí ðïõ ãõñåýïõí ëßãá øß÷ïõëá ðáñáðÜíù ìéóèü áðü ôïí åñãïäüôç ôïõò, Ýóôù êé áí åßíáé ôï äçìüóéï ðïõ üëïé ëÝíå üôé ôá äßíåé áðëü÷åñá áëëÜ ðïëëïß áð´ áõôïýò ðïõ ôá ðáßñíïõí óáëéþíïõí êáé ìåôáóáëéþíïõí ôï ìïëýâé êáé öõóïýí êáé îåöõóïýí óáí áôìüðëïéá ìÝ÷ñé íá âãÜëïõí ôï ìÞíá- êáé ëßãá øß÷ïõëá áãÜðçò (ôñáãïýäé äåí åßíáé áõôü;) áðü ôç äïõëåéÜ ôïõò. Ðüóïé áðü åìÜò Ý÷ïõìå óêåöôåß ìÞðùò ï ôáñßöáò ðïõ ìáò ìåôáöÝñåé ôï ðñùß óôç äïõëåéÜ Þ ìåôáöÝñåé ôç óýæõãï áðü ôçí áãïñÜ ìå ôá ðáêÝôá êÜèå öïñÜ ðïõ áëëÜæåé ç êïëåîéüí, Ý÷åé ôï ðôõ÷ßï ôïõ, áí ü÷é ôï ìÜóôåñ Þ ôï äéäáêôïñéêü, êïñíéæáñéóìÝíï óå ðåñßïðôç èÝóç ôïõ êáèéóôéêïý; Èá ìïõ ðåßôå üôé áíÜëïãïé ôßôëïé, óå ðÜðõñïõò êáé ðåñãáìçíÝò, áñìüæïõí óôá ãñáöåßá áëëÜ ôé íá ôï êÜíåé Ýíáò ôáñßöáò ôï ãñáöåßï áêüìç êé áí åßíáé äéêçãüñïò Þ ðïëéôéêüò ìç÷áíéêüò; Áðü ôï ü÷çìá ïéêïíïìÜåé ôá ðñïò ôï æçí êáé üóï ãéá ôï åõ æçí âïëåýåôáé ìå ôç âéâëéïèÞêç êáé ôïí õðïëïãéóôÞ ôïõ óáëïíéïý, üôáí äçëáäÞ äåí âëÝðïõí ôçëåüñáóç ïéêïãåíåéáêþò. Ãéáôß íá îåóêïíßóåé ôï áóôéêü äßêáéï; Íá îÝñåé êáëÜ ôá ãñÜììáôá, üôáí ÷ùñßóåé ìå ôç ãõíáßêá ôïõ; ¢ìá Ýñèåé ç þñá èá ôïõò ôá ðïõí Üëëïé äéêçãüñïé ðïõ üóï íá ðåéò óôÜèçêáí ðéï ôõ÷åñïß êáé êëçñïíüìçóáí ìéá ìáãéÜ ãéá íá Ý÷ïõí ôçí Üíåóç íá áãïñåýïõí óôá äéêáóôÞñéá. Óôçí ïäÞãçóç ðñïÝ÷åé ç åìðåéñßá êé áõôÞ, Üìá Ý÷åéò ðÜñåé ôï äßðëùìá, ôçí áðïêôÜò óôï äñüìï. Äåí ÷ñåéÜæåóáé ãñáöåßá ïýôå áóêÞóåéò åðß ÷Üñôïõ. ¸ôóé åßíáé êõñßá ìïõ, ðïõ êïõâáëÜò ôïõò ÷õìïýò, ôïí Ýíá ðßóù áðü ôïí Üëëï, óôï ìåéñÜêéï ðïõ óêõììÝíï ðÜíù óôï âéâëßï, ìÝñåò Ìáãéïý, áãùíßæåôáé íá ìçí îå÷Üóåé êáìéÜ ïîåßá ãéáôß Ýôóé Ýìáèå, ìåôÜ ôçí ðëýóç åãêåöÜëïõ ôùí ìåãáëýôåñùí, áðü ôçí þñá ðïõ ðÜôçóå ôï ðïäÜñé ôïõ óôá ó÷ïëåßá. Êé üìùò ç êáñäïýëá ôïõ ëá÷ôáñÜ Üëëá ðñÜãìáôá. Äåí ëá÷ôáñÜ äéÜâáóìá ìÝ÷ñé ðñùßáò êáé ïéêïãåíåéáêÞ óôïñãÞ ìå óõíå÷Þ ôçëåöùíéêÞ åðéêïéíùíßá áí, ðùò, ðüóá, ôé êáé ãéáôß Ýãñáøå Þ äåí Ýãñáøå êáé ÷õìïýò êáé êáöÝäåò ðïõ äåí ìðïñåß íá ôá êñáôÞóåé ïýôå ç öïýóêá ôïõ Ðïëýöçìïõ ðïõ Ýðéíå ôï ãÜëá ìå ôï êáñäÜñé. Ôé êé áí ôï åßðå ï äéáôñïöïëüãïò óôçí ôçëåüñáóç; Ãéá âÜëôïí íá êÜôóåé ôüóåò þñåò ìå ôï âéâëßï ìðñïóôÜ íá äïýìå èá öÜåé êáé èá ðéåé áõôÜ ðïõ óõóôÞíåé óôïõò Üëëïõò; Èá ìïõ ðåßôå ôé íá êÜíïõìå ìå ôá ðáéäéÜ; Íá ôá áöÞóïõìå óôçí ôý÷ç ôïõò; Áêñéâþò ôï áíôßèåôï. Íá áó÷ïëçèïýìå ðñáãìáôéêÜ ìáæß ôïõò. Íá ôïíþóïõìå ôá ÷áñßóìáôÜ ôïõò. Êáé íá ôá áöÞóïõìå íá âñïõí ôï äñüìï ìüíá ôïõò. ¢ìá ôï èÝëïõí, êáëýôåñá ìïõôæïýñçäåò êé áò ëåñþíïõí ôï ëïõôñü, ðáñÜ íá æçôïýí ÷áñôæéëßêé óôá ôñéÜíôá ôïõò êáé íá åßíáé ôï ëïõôñü óôçí ðÝíá, ôþñá ðïõ ç ôñüéêá Ýêáíå ëßöôéíãê êáé óôá äþñá. ÌåôÜ ôï êüøéìï ôïõ Äþñïõ ôïõ ÐÜó÷á áò ìçí êüøïõìå ìüíïé ìáò êáé ôï ÐÜó÷á (ðÝñáóìá) ôùí íéÜôùí óôçí åíçëéêßùóç üðùò ôá ßäéá ôï öáíôÜæïíôáé. Èá êëåßóù ìå Ýíá áðüóðáóìá áðü ôï Üñèñï «Ðáßäåò åí êáìßíù...» ôçò ¸ëåíáò Áêñßôá ðïõ äçìïóßåõóáí «Ôá ÍÝá» ôï ÓÜââáôï 22 ÌáÀïõ. «Ãé´ áõôü ï ðáôÝñáò ìïõ, ï ËïõêÞò Áêñßôáò, ïñáìáôßóôçêå ìéá åêðáéäåõôéêÞ ìåôáññýèìéóç ÷ùñßò åîåôÜóåéò. Áêüìá êáé óôï ðáíåðéóôÞìéï- Ýëåãå - áò ãßíåôáé óõìøçöéóìüò ôçò âáèìïëïãßáò ôùí äýï ôåëåõôáßùí ôÜîåùí.» Áñêåôïß ÷áñáêôçñßæïõí óÞìåñá ôçí åãêáôÜëåéøç ôçò ìåôáññýèìéóçò ôùí áåßìíçóôùí ËïõêÞ Áêñßôá êáé ÅõÜããåëïõ Ðáðáíïýôóïõ, åðß ðñùèõðïõñãßáò ôïõ Ãåùñãßïõ ÐáðáíäñÝïõ, óáí «÷áìÝíç åõêáéñßá». ÌÞðùò áðü êåé ðñÝðåé íá îáíáðéÜóïõìå ôï êïõâÜñé ãéá íá âñåé êÜèå ðáéäß ôï äñüìï ôïõ êáé íá ðñïöôÜóåé ôïí êáéñü;… ÃÉÁÍÍÇÓ ÊÏÑÏÌÇËÇÓ

ÍÏÌÁÑ×ÉÁÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÐÉÅÑÉÁÓ ÓÕËËÏÃÏÓ ÊÑÇÔÙÍ ÐÉÅÑÉÁÓ «ÏÉ ÓÔÁÕÑÁÅÔÏÉ»

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ

Ï ÍïìÜñ÷çò Ðéåñßáò, Ï Ðñüåäñïò êáé ôá ìÝëç ôïõ Ä.Ó. ôïõ Óõëëüãïõ Êñçôþí Ðéåñßáò «Ïé Óôáõñáåôïß» Ý÷ïõí ôçí ôéìÞ íá óáò ðñïóêáëÝóïõí óôéò åïñôáóôéêÝò åêäçëþóåéò ðïõ óõíäéïñãáíþíïõí ãéá ôç óõìðëÞñùóç 69 ÷ñüíùí áðü ôç ÌÁ×Ç ÔÇÓ ÊÑÇÔÇÓ ðïõ èá ãßíïõí ôçí ÊõñéáêÞ, 30 ÌáÀïõ 2010. Ï ÍïìÜñ÷çò Ðéåñßáò Ãéþñãïò Ðáðáóôåñãßïõ

Ï ðñüåäñïò ôïõ Óõëëüãïõ Êùíóôáíôßíïò ÌáíéïõäÜêçò

ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÊõñéáêÞ, 30 ÌáÀïõ 2010 ÁíäñïìÜ÷ç Êáôåñßíçò

¿ñá 10.00´ ð.ì. Åðéìíçìüóõíç ÄÝçóç ãéá ôïõò ÊñÞôåò Ðåóüíôåò óôïí Éåñü Íáü ÊïóìÜ ôïõ Áéôùëïý óôï Óõíïéêéóìü ÁíäñïìÜ÷çò Êáôåñßíçò ¿ñá 10.30´ ð.ì. Ðáíçãõñéêüò ôçò çìÝñáò ðïõ èá åêöùíÞóåé ï ÁíôéóôñÜôçãïò å.á. ôçò ÅË.ÁÓ. ê. ÖÑÉÔÆÁËÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Óôï ÷þñï ôùí äåîéþóåùí ôïõ Íáïý èá áêïëïõèÞóåé ðñïâïëÞ ïðôéêïý õëéêïý ó÷åôéêü ìå ôç ÌÜ÷ç ôçò ÊñÞôçò, ñéæßôéêï ôñáãïýäé êáé ðáñáäïóéáêïß êñçôéêïß ÷ïñïß áðü ôï Óýëëïãï


$

Ïëýìðéï ÂÞìá

ÐÝìðôç

27 Ìáúïõ 2010

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò ÌÐÁÓÊÅÔ Â´ ÅÈÍÉÊÇ

ÐÝöôåé ç áõëáßá ôçí ÊõñéáêÞ óôçí Êáôåñßíç ÃÉÏÑÔÇ ÁÍÏÄÏÕ ÓÔÇÍ Á2 ÖéíÜëå ôçí åñ÷üìåíç ÊõñéáêÞ ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò ôçò ´ ÅèíéêÞò áíäñþí êáé ï Ðéåñéêüò Áñ÷Ýëáïò ðïõ áíÝâçêå óôçí Á2 áíäñþí õðïäÝ÷åôáé óôï êëåéóôü ãõìíáóôÞñéï Êáôåñßíçò ôçí ïìÜäá ôùí Ó÷ïëþí Ìáíôïõëßäç ó’ Ýíáí áãþíá ìå ìïíüðëåõñï âáèìïëïãéêü åíäéáöÝñïí. Ïé ðáßêôåò ôïõ Ä. ÃáëÜíç ìåôÜ áðü ìéá ðåôõ÷çìÝíç ÷ñïíéÜ ðÞñáí ôï åéóéôÞñéï ãéá ôçí Á2 Ý÷ïíôáò åîáóöáëßóåé ìáèçìáôéêÜ ôçí Üíïäï 4 áãùíéóôéêÝò ðñéí ðÝóåé ç áõëáßá ôïõ öåôéíïý ðñùôáèëÞìáôïò óôÝëíïíôáò Ýôóé åëðéäïöüñá ìçíýìáôá ãéá ôï Êáôåñéíéþôéêï ìðÜóêåô. Ç ïìÜäá ôïõ Ìáíôïõëßäç èÝëåé íá åîáíôëÞóåé êáé ìáèçìáôéêÜ üëá ôá ðåñéèþñéá áí êáé åßíáé åëÜ÷éóôá ãéá ôç óùôçñßá ôïõ êáé èá ðñïóðáèÞóåé áðÝíáíôé óôïí ðáíßó÷õñï Ðéåñéêü Áñ÷Ýëáï ðïõ èÝëåé íá êëåßóåé íéêçöüñá ôç öåôéíÞ

÷ñïíéÜ. Ï Ðéåñéêüò Áñ÷Ýëáïò áðï÷áéñåôÜ ôç ´ ÅèíéêÞ ìðÞêå ðëÝïí óôçí Á2 áíäñþí ìéá äýóêïëç åðáããåëìáôéêÞ êáôçãïñßá ðïõ áðïôåëåß ôïí ðñïèÜëáìï óôéò êïñõöáßåò ïìÜäåò ôïõ Åëëçíéêïý ìðÜóêåô. Ïé ößëáèëïé ôçí ÊõñéáêÞ èá Ý÷ïõí ôçí åõêáé-

ñßá íá ðáíçãõñßóïõí ìáæß ìå ôïõò ðáßêôåò ôï ôå÷íéêü ôéì êáé ôçí äéïßêçóç ôçí Üíïäï óôçí Á2 ðïõ Þñèå ìåôÜ áðü ìéá åðßðïíç êáé óêëçñÞ ðñïóðÜèåéá üëùí êáé Þñèå ç åðéâñÜâåõóç êáôáîéþíïíôáò ôçí éóôïñéêÞ ïìÜäá ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷Ýëáïõ óôï ÷þñï ôùí ìåãÜëùí ôïõ ìðÜóêåô.

Ä´ ÅÈÍÉÊÇ Öôù÷Þ êáé äýóêïëç óôïé÷çìáôéêÞ ìÝñá ÊáëçìÝñá óáò ößëïé êáé ößëåò , äåí ðÞãáìå êáëÜ óôá ðñïãíùóôéêÜ ôçò ôñßôçò êáé óÞìåñá èá ðñïóðáèÞóïõìå ìÝóá áðü Ýíá äýóêïëï êáé öôù÷ü ðñüãñáììá íá äþóïõìå êÜðïéá óçìåßá. Ôï ðñüãñáììá óÞìåñá ðåñéëáìâÜíåé âñáæéëéÜíéêï ðñùôÜèëçìá êáé ìåñéêÜ äéåèíÞ öéëéêÜ ôá ïðïßá Ý÷ïõí ôçí ôéìçôéêÞ ôïõò ôéò ôåëåõôáßåò ìÝñåò. Êáêü ôï ðñüãñáììá óÞìåñá êáé èá ðïíôÜñïõìå ÷áëáñÜ ãéá íá êñáôÞóïõìå ôá êáëÜ ìáò ðïíôáñßóìáôá ãéá êáëýôåñåò óôïé÷çìáôéêÜ ìÝñåò. ÓÞìåñá äåí ìå åìðíÝåé êáíÝíá óçìåßï êáé èá äþóù ðñïôÜóåéò ìå under/over. Ôçí ôéìçôéêÞ ôïõò óôá ðïíôáñßóìáôá èá Ý÷ïõí ôá äéåèíÞ öéëéêÜ êáèþò ôá Üëëá ðáé÷íßäéá åßíáé äýóêïëá ãéá ïðïéáäÞðïôå ðñüâëåøç. ØáãìÝíá ôá under/over ðïõ èá ðñïôåßíù áðü ðñïúóôïñßåò êáé óôáôéóôéêÜ. Ðñþôï ìáôò ôï Ëåõêïñùóßá – Ïíäïýñá êáé èá ðïíôÜñïõìå óôï over áíÜìåóá óå äõï ìÝôñéåò ïìÜäåò ðïõ ìå êáêÝò Üìõíåò. Óõíå÷ßæïõìå ìå under óôï ðáé÷íßäé ôçò Äáíßáò ìå ôç ÓåíåãÜëç. ÐïëëÝò äïêéìÝò êáé ïé äýï ðñïðïíçôÝò êáé íïìßæù ðùò èá åðçñåáóôåß êáé ôï èÝáìá ôïõ ðáé÷íéäéïý. ¢ëëï Ýíá under óôéò åðéëïãÝò ìáò óôï ðáé÷íßäé áíÜìåóá óôçí äéïñãáíþôñéá ôïõ ÌïõíôéÜë Íïôßïõ ÁöñéêÞò êáé ôçò Êïëïìâ ßáò . Äåí óêïñÜñïõí ðïëý ïé äýï ïìÜäåò êáé ðéóôåýù ðùò êáé óÞìåñá èá óõíå÷ßóïõí Ýôóé.

ÓÞìåñá ç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôçò ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò óôï îåíïäï÷åßï Princess Mediterranean ÓÕÆÇÔÇÓÇ ÃÉÁ ÌÅÔÁÔÑÏÐÇ ÓÅ ÔÁÐ

ÅðéëïãÝò ÐÝìðôçò (under/over) Ëåõêïñùóßá - Ïíäïýñá : over @ 2.00 Äáíßá - ÓåíåãÜëç : under @ 1.80 Nüôéïò ÁöñéêÞ - Êïëïìâßá : under @ 1.60 Áðüäïóç ôñéÜäáò : @ 5.76 ÊáëÞ åðéôõ÷ßá óå üôé êáé áí åðéëÝîåôå!!!!!

Åðé÷åéñçìáôßåò

ç äçìïóßåõóç ôùí éóïëïãéóìþí ôùí åðé÷åéñÞóåþí óáò

ÓÞìåñá óôéò 9 ôï âñÜäõ óôï îåíïäï÷åßï Princess Mediterranean ðïõ âñßóêåôáé ìåôáîý ÏëõìðéáêÞò ÁêôÞò êáé Ðáñáëßáò èá ãßíåé ç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôçò ÌÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò. Ç Äéïßêçóç ôçò éóôïñéêÞò ïìÜäáò ôçò ÍÝáò ÆùÞò óõãêáëåß ôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ìåôÜ ôçí Üíïäï óôçí ô ÅèíéêÞ êáôçãïñßá ðñïêåéìÝíïõ íá ãßíåé áíáëõôéêÞ óõæÞôçóç ãéá ôç íÝá ÷ñïíéÜ áöïý ç ïìÜäá ôçò ÁÅ Ðïíôßùí èá ðÜñåé ìÝñïò óå åðáããåëìáôéêÞ êáôçãïñßá.

ÅÊÔÁÊÔÇ ÅÍÉÓ×ÕÓÇ NISSAN

óôï óáò óõìöÝñåé Ãéáôß: "Ðñïóäßäåé êýñïò óôçí åðé÷åßñçóÞ óáò "Ãßíåôáé ôçí çìÝñá ðïõ åóåßò èÝëåôå "ÄéáâÜæåôáé áðü ÷éëéÜäåò áíáãíþóôåò ó’ ïëüêëçñç ôçí Ðéåñßá "Éó÷ýïõí åéäéêÝò ôéìÝò

Ç ìïíáäéêÞ åöçìåñßäá ôçò Ðéåñßáò ðïõ ÷ñüíéá ôþñá äéáèÝôåé åéäéêÞ óåëßäá ãéá ôçí ïéêïíïìßá êáé ðñïâÜëåé, ìå åõèýíç êáé óõíÝðåéá, ôéò åðé÷åéñÞóåéò ôïõ íïìïý ìáò Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò áðåõèõíèåßôå: Åöçìåñßäá “ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ” - Åìðïñéêü - Äéáöçìéóôéêü ÔìÞìá ÂÏÔÓÇ 18 ÊÁÔÅÑÉÍÇ Ôçë. 23510- 46794 FAX: 23510-20672 e-mail Fontas@olympio-bima.gr

Ãßíåôáé êÜëåóìá ôùí ìåëþí ôçò ïìÜäáò êáé ôùí ößëùí ôçò ðñïêåéìÝíïõ íá ãßíïõí ãíùóôÝò ïé äéáäéêáóßåò ãéá ìåôáôñïðÞ ôçò ïìÜäáò óå ÔÁÐ þóôå íá ìðïñÝóåé íá áãùíéóôåß óôçí ô ÅèíéêÞ êáôçãïñßá. Èá ãßíïõí ãíùóôÝò üëåò åêåßíåò ïé åíÝñãåéåò þóôå íá èùñáêéóôåß ï óýëëïãïò ôçò ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò êáé ôá ìÝëç êáé ïé ößëïé óôç óçìåñéíÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç èá Ý÷ïõí ðëÞñç åíçìÝñùóç áðü ðëåõñÜò äéïßêçóçò ðïõ Ý÷åé áíáèÝóåé óå Ýìðåéñïõò íïìéêïýò ôçí üëç äéáäéêáóßá ôçò ìåôáôñïðÞò ôçò ïìÜäáò óå ÔÁÐ. Åí ôù ìåôáîý ôï åñ÷üìåíï ÓÜââáôï 29 Ìáúïõ èá ãßíåé öéÝóôá áíüäïõ óôéò 6 ôï áðüãåõìá óôï ãÞðåäï ôçò ÍÝáò ÆùÞò. Èá äïèåß öéëéêü ðáé÷íßäé ôçò ðñùôáèëÞôñéáò ïìÜäáò ôçò ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò ðïõ áíÝâçêå óôç ô ÅèíéêÞ ìå ïìÜäá åðéëÝêôùí- ðáëáéìÜ÷ùí ôçò Êáôåñßíçò.

ÅëÜôå áðü ôéò 17 Ìáúïõ Ýùò 30 Éïõíßïõ 2010 óôéò åêèÝóåéò NISSAN íá áãïñÜóåôå ïðïéïäÞðïôå ìïíôÝëï ôçò åôáéñåßáò ðáßñíïíôáò ôçí åðéôáãÞ áîßáò Ýùò 3.000 Åõñþ êáé ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôçí ãéá áãïñÜ Ýùò 30 Óåðôåìâñßïõ 2010

ÕÉÏÉ Ä. ÊÏÕÔÓÉÌÁÍÇ ÏÅ ÅÊÈÅÓÇ - ÓÕÍÅÑÃÅÉÏ - ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ


Ïëýìðéï ÂÞìá

7

ÐÝìðôç

27 Ìáúïõ 2010

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò ´ ÅÈÍÉÊÇ

PLAY OF ÁÍÏÄÏÕ ÓÏÕÐÅÑ ËÉÃÊÁ

ËÕÃÉÓÁÍ ×ÈÅÓ ÓÔÇÍ ÁÈÇÍÁ ÏÉ ÊÁÔÅÑÉÍÉÙÔÅÓ

ÅÈÍÉÊÏÓ ÐÅÉÑÁÉÙÓ - ÐÉÅÑÉÊÏÓ 2-1

¢äïîç Þôôá ÷èåò ôïõ Ðéåñéêïý óôçí ÁèÞíá áðü ôïí Åèíéêü Ðåéñáéþò ìå 2-1 ôÝñìáôá óôï ãÞðåäï ôïõ ÁéãÜëåù, óå Ýíá ðáé÷íßäé ðïõ ïé Êáôåñéíéþôåò äÝ÷èçêáí ôï ðñþôï ãêïë ìå ôç ëÞîç ôïõ 45ëÝðôïõ êáé ôï äåýôåñï óôï îåêßíçìá ôïõ 2ïõ çìé÷ñüíïõ. Óå Ýíá ðáé÷íßäé üðïõ âáóéêü óôïé÷åßï Þôáí ç äýíáìç êáé ôá óêëçñÜ ìáñêáñßóìáôá, ïé Ðåéñáéþôåò åß÷áí óå åîáéñåôéêÞ ìÝñá ôïí Óïõìðßíéï ðïõ ìå ôçí... ôñßôç «ðáñáâßáóå» ôçí åóôßá ôïõ ÃïõìÜãéá ãéá íá áíïßîåé ôï óêïñ êÜíïíôáò ôï 1-0.

Ç ðñþôç êáëÞ åõêáéñßá Üíçêå óôïõò ãçðåäïý÷ïõò (9’) ìå ôï ìáêñéíü óïõô ôïõ Ðáãþíç ôï ïðïßï êáôÝëçîå Üïõô, åíþ óôç óõíÝ÷åéá ï ÂñáæéëéÜíïò áíÝëáâå ðñùôïâïõëßá. Óôï 39’ óôï ðñþôï öÜïõë ðïõ åêôÝëåóå ï Óïõìðßíéï, ï ÃïõìÜãéáò áðïìÜêñõíå ìå äõóêïëßá óå êüñíåñ, åíþ óôï 42’ ï ðïñôéÝñï ôùí öéëïîåíïýìåíùí

öÜóç, ï ÓéëéãáñäÜêçò áíÝôñåøå óôç ìåãÜëç ðåñéï÷Þ ôïí ÈÜíï. Óôï 75’ ï Ôóåìðåñßäçò ðéÜíåé ôï óïõô ãéá íá öýãåé ç ìðÜëá ìåôÜ áðü êüíôñá óå êüñíåñ. ÌåãÜëåò åõêáéñßåò Ý÷áóå óôï öéíÜëå ï Ðéåñéêüò íá éóïöáñßóåé óå 2-2. ÓõãêåêñéìÝíá óôï 83’ ï ÑÝãéåò óôñþíåé ôçí ìðÜëá óôïí ¼ëãêéí ðïõ åðé÷åéñåß ôï óïõô ãéá íá ðåñÜóåé óýñéæá áðü ôï êÜèåôï äïêÜñé, ìüëéò Üïõô. Óôï 90’ êåöáëéÜ ôïõ ÌáêñÞ áðü ôï óçìåßï ôïõ ðÝíáëôé ÷ùñßò ðßåóç êáé ç ìðÜëá ðÝñáóå ìüëéò Üïõô. Ï Ðéåñéêüò Ý÷áóå óôï ôåëåõôáßï äåêÜëåðôï ôçí åõêáéñßá íá äñáðåôåýóåé ìå ôï èåôéêü áðïôÝëåóìá ÷èåò áðü ôçí ÁèÞíá êáé ç ìÜ÷ç ôùí ÐëÝõ ¼ö óõíå÷ßæåôáé ôçí åñ÷üìåíç ÊõñéáêÞ ìå ôïõò Êáôåñéíéþôåò íá õðïäÝ÷ïíôáé ôïí ðñùôïðüñï Ðáíóåññáúêü. ÄÉÁÉÔÇÔÇÓ: ÃéÜ÷ïò (×ßïõ) ÂÏÇÈÏÉ: ÐÜíïõ (Áéô/íßáò), Ðáðá÷áñáëÜìðéïõò (Áèçíþí) ÊÉÔÑÉÍÅÓ: ÓéëéãáñäÜêçò, Ñïíôñßãêï - Ôáóßäçò, ÖñÝíôåñéêò, Ïëãêßí

áíáäåß÷èçêå êáé ðÜëé íéêçôÞò. Ç ôñßôç åêôÝëåóç öÜïõë ôïõ Óïõìðßíéï óôï 45’ Þôáí êáé ç ôõ÷åñÞ äßíïíôáò ôï ðñïâÜäéóìá óôïõò «êõáíïëåýêïõò». Óôï 49’ ï Åèíéêüò Ðåéñáéþò Ýêáíå ôï 2-0, üôáí ìåôÜ áðü ìéá ïìÜäéêÞ ðñïóðÜèåéá êáé óÝíôñá ôïõ Ðáãþíç, ìå êåöáëéÜ Ýãñáøå ï ÖåñÝéñá ôï 2-0 ÷ùñßò íá áíôéäñÜóåé ç Üìõíá ôïõ Ðéåñéêïý.

Oé óõíèÝóåéò ôùí ïìÜäùí Åèíéêüò (Ìé÷Üëçò Ãñçãïñßïõ) Óõìåùíßäçò, ØéÜíïò, Ðáãþíçò, Ìïó÷ïãéÜííçò, Óýñïò, ÓéëéãáñäÜêçò, Óïõìðßíéï, ÊïñáêÜêçò, Ñïíôñßãêï, ÖåñÝéñá (60’ Ôóåìðåñßäçò), Öáñéíüëá (86’ Êáñáêþóôáò). Ðéåñéêüò (Óïýëçò Ðáðáäüðïõëïò) ÃïõìÜãéáò, ×áôæçæÞóçò, Ôáóßäçò, Åîïõæßäçò, Ãéáæéôæüãëïõ (84’ ÃêïõãêïõëéÜò), ÐáíôåëéÜäçò, ÌáêñÞò, Ìáñôßíåæ, ÖñÝíôåñéêò (74’ ÑÝãåò), ÈÜíïò, Ïëãêßí.

Ïé «ìåëáíüëåõêïé» ìåßùóáí ìå åýóôï÷ï ðÝíáëôé ôïõ Ìáñôßíåæ óôï 62’ êÜíïíôáò ôï 2-1. Óôç óõãêåêñéìÝíç

 ÅÈÍÉÊÇ ÐËÅÕ-ÁÏÕÔ ÉÙÍÉÊÏÓ - ÑÏÄÏÓ 1-1

Óå Ýíá ðáé÷íßäé üðïõ üëá óõíÝâçóáí óôá ôåëåõôáßá 15 ëåðôÜ, Éùíéêüò êáé Ñüäïò áíáäåß÷èçêáí éóüðáëïé êáé Ýôóé êáìßá ïìÜäá äåí êáôÜöåñå íá îåöýãåé áðü ôçí ôåëåõôáßá èÝóç ôïõ ðßíáêá ôùí ðëÝé Üïõô. Ïé Íéêáéþôåò åß÷áí ôçí õðåñï÷Þ óôï ðñþôï ìÝñïò, åíþ Êåöáëïýêïò (2’) êáé ÔóåñêÝæïò (40’) ðñïóðÜèçóáí áíåðéôõ÷þò íá áðåéëÞóïõí ôçí åóôßá ôïõ Ðáíáãéùôüðïõëïõ. Óôïí áíôßðïäá, ôá «åëÜöéá» Ýñéîáí ôï âÜñïò óôçí áìõíôéêÞ ëåéôïõñãßá êáé åß÷áí ìüëéò ìéá áîéüëïãç öÜóç óôá ðñþôá 45 ëåðôÜ ìå ôïí Ðñßðïõ, ôï óïõô ôïõ ïðïßïõ êáôÝëçîå Üïõô. Ôï óêçíéêü äåí Üëëáîå óôéò áñ÷Ýò ôçò åðáíÜëçøçò, áöïý ïé ãçðåäïý÷ïé åß÷áí ôçí êáôï÷Þ ôçò ìðÜëáò áëëÜ äåí ìðïñïýóáí íá ôç ìåôïõóéþóïõí óå åõêáéñßåò. Ç Ñüäïò ðñïçãÞèçêå óå ìéá áíýðïðôç öÜóç, üôáí ï ËïõôóéÜíï Ýâãáëå ôç óÝíôñá óôç ìåãÜëç ðåñéï÷Þ ôïõ ÐïõñÞ êáé ï ÐåëÝêçò ìå «êáñöùôÞ» êåöáëéÜ Ýäùóå ôï ðñïâÜäéóìá óôïõò öéëïîåíïýìåíïõò. Ïé «ðñÜóéíïé» åß÷áí äõï áêüìá óçìáíôéêÝò åõêáéñßåò ìå ôïí ËïõôóéÜíï (80’, 83’), áëëÜ ç ìðÜëá ðñïóÝêñïõóå óôï ïñéæüíôéï äïêÜñé ôçí ðñþôç öïñÜ êáé óôï äåîß ôç äåýôåñç. Ï Êñéóôüñé «ëýôñùóå» ôïõò Íéêáéþôåò äõï ëåðôÜ ðñéí ôç ëÞîç ôçò áíáìÝôñçóçò, üôáí áðü ôçí åêôÝëåóç öÜïõë ôïõ ÓÜëôï «ðáñáâßáóå» ìå êåöáëéÜ ôçí åóôßá ôïõ Ðáíáãéùôüðïõëïõ êáé Ýöåñå ôï ìáôò óôá ßóéá. Ç ôåëåõôáßá áîéüëïãç óôéãìÞ Üíçêå óôïõò ãçðåäïý÷ïõò êáé óõãêåêñéìÝíá ôïí Êåöáëïýêï, ï ïðïßïò áðü ðëåïíåêôéêÞ èÝóç Ýóôåéëå ôç ìðÜëá ëßãï ðÜíù áðü ôï ïñéæüíôéï äïêÜñé ôùí Ñïäßôùí. (88’ Êñéóôüñé êåö - 74’ ÐåëÝêçò êåö) Óôï 80’ ïñéæüíôéï äïêÜñé ï ËïõôóéÜíï Óôï 83’ äïêÜñé ï ËïõôóéÜíï ÄÉÁÉÔÇÔÇÓ: Ðáìðïñßäçò (Êéëêßò) ÂÏÇÈÏÉ: ÅõèõìéÜäçò (Ðéåñßáò), Ðáðáäüðïõëïò (Ìáêåäïíßáò) ÊÉÔÑÉÍÅÓ: Êåöáëïýêïò - ËïõôóéÜíï

ÐÞñáí êåöÜëé ïé Óåññáßïé ÏÖÇ - ÐÁÍÓÅÑÑÁÚÊÏÓ 0-1 (78’ ÔÜíôéôò êüñíåñ) ÄÉÁÉÔÇÔÇÓ: Êáëüðïõëïò (Ìáêåäïíßáò) ÂÏÇÈÏÉ: Ìðïæáôßäçò (Ìáêåäïíßáò), Ôñýöùí (ÄñÜìáò) ÊÉÔÑÉÍÅÓ: Áãñßôçò, ÊÜëáúôæéôò, Ðüðïâéôò, Íáôóïýñáò, ÊáôóéêïãéÜííçò, ×áñáëáìðÜêçò - Êùíóôáíôéíßäçò, Ëåïæßíéï, ÔÜíôéôò, ÌðáíãêïõñÜ Oé óõíèÝóåéò ôùí ïìÜäùí

Ðáíóåññáúêüò (ÍôñÜãêáí Êïêüôïâéôò) ÊïôôáñÜò, Ãáëáíüðïõëïò, Âïóêüðïõëïò, ÊÜóôñï (78’ ÐáðÜæïãëïõ), ÌðáíãêïõñÜ, ÔÜíôéôò, ÓêÜãêëéá (66’ Êáëß), Êùíóôáíôéíßäçò, Ëåïæßíéï, Ìé÷áÞë, Í. Æáðñüðïõëïò. *Óôï 79 êáé ãéá ðåñßðïõ äÝêá ëåðôÜ äéåêüðç ôï ìáôò ëüãù ñßøçò áíôéêåéìÝíùí áðü ôçí ðëåõñÜ ôùí ïðáäþí ôïõ ÏÖÇ

ÏÖÇ (Ãéþñãïò ÐáñÜó÷ïò) Âåæõñßäçò, ÊéÜóóïò (70’ ÆïñìðÜò), Ðßôóïò, Íáôóïýñáò, Ìðåñôßí, ÊÜëáúôæéôò, ÓôáõñáêÜêçò, Ðüðïâéôò, Êùíóôáíôéíßäçò, Áãñßôçò (60’ Âëüíôáñôóéê), Ïãêïõíóüôï (63’ Ìðïýñìðïò).

ÌïõíôéÜë 2010: Éóüðáëç ç ÅèíéêÞ Áíäñþí ìå ôç Âüñåéá ÊïñÝá

Ï Êþóôáò ÊáôóïõñÜíçò êáé ï Áããåëïò ×áñéóôÝáò Þôáí ïé óêüñåñ ôçò ÅèíéêÞò Áíäñþí óôï ðñþôï öéëéêü ðñïåôïéìáóßáò ìå ôçí áíôßóôïé÷ç ôçò Âüñåéáò ÊïñÝáò, åíüøåé ôçò óõììåôï÷Þò óôçí ôåëéêÞ öÜóç ôïõ Ðáãêïóìßïõ ÊõðÝëëïõ 2010. Ôåëéêü óêïñ 2-2 êáé ï ê. Ïôï Ñå÷Üãêåë èá Ý÷åé ôçí åõêáéñßá íá âãÜëåé ðåñéóóüôåñá óõìðåñÜóìáôá óôï åðüìåíï öéëéêü ìå áíôßðáëï ôçí ÐáñáãïõÜç óôéò 2/6/2010.

Ïé óõíèÝóåéò ôùí ïìÜäùí Éùíéêüò (Âáóßëçò Âïýæáò): ÐïõñÞò, ÌðÜãéôò, Êåöáëïýêïò, ÌðÝñéïò, ÔóåñêÝæïò, ËáíãêëÝ (71’ ë.ô Ãåùñãßïõ), Êñéóôüñé, ÌáêñÜêçò, ÃÜëáò (56’ Ãéüíäçò), ÓÜëôï, ×áëáïõÜíé (65’ ÓéäÝñçò). Ñüäïò (Ãéþñãïò ÓôñÜíôæáëçò): Ðáíáãéùôüðïõëïò, Óô. Êáíôéìïßñçò, Ã. Êáíôéìïßñçò (71’ ÆéëâÜí), Ðñßðïõ, Ìðéìðßñçò, ÄáíÜò, ÐåëÝêçò, ÐáðáäçìÞôñçò, ÉñÜëá, ËïõôóéÜíï (90+4’ Áããåëüðïõëïò), ËÜæåôéôò (90+2’ ÊáêëáìÜíïò).

ÄÏÎÁ ÄÑÁÌÁÓ - ÈÑÁÓÕÂÏÕËÏÓ 2-0

ÐáñÜóôáóç ãéá Ýíá ñüëï åß÷áìå óôç ÄñÜìá, ìå ôç Äüîá íá åðéêñáôåß Üíåôá ôïõ Èñáóýâïõëïõ êáé íá «óêáñöáëþíåé» óôçí êïñõöÞ ôïõ âáèìïëïãéêïý ðßíáêá óôá ìðáñÜæ. Ïé «ìáõñáåôïß» îåêßíçóáí äõíáôÜ êáé Ý÷áóáí ôçí ðñþôç êáëÞ åõêáéñßá óôï 3’, üôáí ï Ìðáñôæþêáò áðÝêñïõóå åíôõðùóéáêÜ ôç ìðÜëá Ýðåéôá áðü êåöáëéÜ ôïõ Ìáñêüöóêé. Ï ôåñìáôïöýëáêáò ôùí öéëïîåíïõìÝíùí ðñáãìáôïðïßçóå åîáéñåôéêÞ åìöÜíéóç êáé êñÜôçóå áíÝðáöç ôçí åóôßá ôïõ óå áñêåôÝò ðåñéðôþóåéò. Ôóéìðëßäçò (6’) êáé Ìáñêüöóêé (10’, 15’) åß÷áí ôñåéò êáëÝò óôéãìÝò óôç óõíÝ÷åéá, åíþ ï ×ëùñüò áíÜãêáóå ôïí Ìðáñôæþêá óôï 24’ íá äéþîåé ôç ìðÜëá ìå ôá ðüäéá. ÊÜôé áíÜëïãï, üìùò, äå óõíÝâç äõï ëåðôÜ áñãüôåñá, üôáí êáé ðÜëé ï ×ëùñüò åß÷å ôåô-á-ôåô ìå ôïí Ýìðåéñï ðïñôéÝñï êáé ôïí íßêçóå ãéá íá áíïßîåé ç Äüîá ôï óêïñ. Ç ìïíáäéêÞ áîéüëïãç öÜóç áðü ðëåõñÜò öéëïîåíïõìÝíùí óôï ðñþôï ìÝñïò Ýãéíå óôï 19’, üôáí ï Êëïýóåíåñ ðñïóðÜèçóå áðü ìáêñéíÞ áðüóôáóç íá áéöíéäéÜóåé ôïí Ôïðáëßäç áëëÜ ç ìðÜëá ðÝñáóå Üïõô. Ï ñõèìüò ôïõ áãþíá Ýðåóå ìåôÜ ôï 30’, åíþ ôï îåêßíçìá ôçò åðáíÜëçøçò âñÞêå îáíÜ ôïõò «ìáõñáåôïýò» óôçí åðßèåóç ìå óêïðü íá «êáèáñßóïõí» ôï ìáôò. ÌåôÜ ôç ÷áìÝíç åõêáéñßá ôïõ Ìá÷áéñïýäç óôï 50’, ï Ðéíäþíçò Þôáí áõôüò ðïõ ìå Ýíá åõèýâïëï äõíáôü óïõô äéðëáóßáóå ôá ôÝñìáôá ôçò ïìÜäáò ôïõ êáé äéáìüñöùóå ôï ôåëéêü áðïôÝëåóìá. (26’ ×ëùñüò óïõô, 61’ Ðéíäþíçò óïõô) ÄÉÁÉÔÇÔÇÓ: ÁìðÜñêéïëçò (Ìáêåäïíßáò) ÂÏÇÈÏÉ: ÄçìçôñéÜäçò, Äçìüðïõëïò (Ìáêåäïíßáò) ÊÉÔÑÉÍÅÓ: ×ëùñüò, Ðéíäþíçò Ïé óõíèÝóåéò ôùí ïìÜäùí Äüîá ÄñÜìáò (ÓôñÜôïò ÂïõôóáêÝëçò): Ôïðáëßäçò, Ôóéìðëßäçò (65’ ë.ô ×. Ìïõñáôßäçò), ÐáêÜëôóçò, ÓáìáñÜò, Ðéíäþíçò, Áããïò, Ìáñêüöóêé (81’ ë.ô Âáí Åò), Ìðáîåâáíßäçò, Ðáñìáîßäçò, ×ëùñüò, Ìá÷áéñïëýäçò (73’ ÔóïõêáëÜò). Èñáóýâïõëïò (Áíôþíçò Ìáíßêáò): Ìðáñôæþêáò, ÊïíÝóíé, Æþíáò, Âáóéëåßïõ, ×. Ìß÷ïò (65’ Êüæëåú), Óð. Ìß÷ïò, Ðáëçãåþñãïò (46’ ÍôïñéâÜë), ÓáðÜíçò (60’ Ôóïýôóïõñáò), Êáôóßêçò, ×áôæçðáíôåëßäçò, Êëïýóåíåñ.

Ó.Ö.ÉÐ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç, ôçí ÊõñéáêÞ 30 Ìáßïõ 2010 êáé þñá 11.30

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Ï Óýëëïãïò Ößëùí Éóôïñßáò Ðéåñéêïý, ìå ÷áñÜ óáò ðñïóêáëåß óôçí ðñþôç ôïõ åôÞóéá ôáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç, ôçí ÊõñéáêÞ 30 Ìáßïõ 2010 êáé þñá 11.30 óôïí 1ï üñïöï ôçò ÅÊÁÂÇÓ. Ìå ôéìÞ ãéá ôï Ä.Ó. ôïõ Ó.Ö.É.Ð Ï ðñüåäñïò Ï ÃñáììáôÝáò ÓôÝëéïò Êáñáãåþñãçò Ãåþñãéïò ËÜëáò

A. Ðüäáò

á.å.å.

Êáôåñßíç 1ï ÷ëì. ÐáëáéÜò ÅèíéêÞò Ïäïý Êáôåñßíçò - Èåóóáëïíßêçò Ôçë.: 23510 26320

ÂÝñïéá ÍÝá ÐåñéöåñåéáêÞ Ïäüò ÂÝñïéáò - Èåóóáëïíßêçò Ôçë.: 23310 75600


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

Ï

ÐÅÌÐÔÇ 27 ÌÁÚÏÕ 8

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÉÅÑÉÁ

Áò ìéëÞóïõìå óïâáñÜ ãéá ôïí “ÊáëëéêñÜôç”

é áíôåãêëÞóåéò ìåôáîý áõôïäéïéêçôéêþí êáé ðïëéôéêþí ðáñáãüíôùí ãéá ôï ÷ùñïôáîéêü ó÷Ýäéï ôïõ “ÊáëëéêñÜôç “, ôéò Ýäñåò ôùí äÞìùí, áðïðñïóáíáôïëßæïõí ôïõò êáôïßêïõò ôùí äÞìùí, ôï ëáü ãåíéêüôåñá áðü ôï âáóéêü êáé ôçí ïõóßá ôçò íÝáò áñ÷éôåêôïíéêÞò äïìÞò üðùò ïíïìÜæåôáé ôï ó÷Ýäéï “ ÊáëëéêñÜôçò”. ÕðÜñ÷åé óêïðéìüôçôá ó’ áõôü, ðïõ ìåèïäåýåé ç ßäéá ç êõâÝñíçóç ôïõ ÐÁÓÏÊ, þóôå ïðïéáäÞðïôå ëáúêÞ áíôßäñáóç êáé äéáìáñôõñßá íá åêôïíùèåß ó’ áõôü ôï ðåäßï. Ç ôå÷íçôÞ Ýíôáóç õðïêñýðôåé ôï âáèý áíôéäñáóôéêü ðåñéå÷üìåíï ôçò íÝáò áõôÞò äéïéêçôéêÞò ìåôáññýèìéóçò óõíÝ÷åéáò ôçò ðñïçãïýìåíçò, ðïõ ðñÝðåé íá óõóêïôéóèåß óôá ìÜôéá ôïõ ëáïý. Ï “ÊáëëéêñÜôçò” ÷áñáêôçñßæåôáé áðü ôçí êõâÝñíçóç ùò âáóéêüò ðõëþíáò ôïõ ðñïãñÜììáôïò óôáèåñüôçôáò, óçìáôïäïôþíôáò Ýôóé ôç óýíäåóç ôïõ ìå ôéò áíôéäñáóôéêÝò, áíôéëáúêÝò áíáäéáñèñþóåéò óå ôïìåßò üðùò õãåßá, ðñüíïéá, ðáéäåßá ê.á. Ôáõôü÷ñïíá ç õëïðïßçóç ôçò ìåôáññýèìéóçò èá ÷ôõðÞóåé áêüìá ðåñéóóüôåñï ôï ëáúêü åéóüäçìá, áöïý ç ÷ñçìáôïäüôçóç ìéáò óåéñÜò õðçñåóéþí ðïõ èá ðåñÜóïõí óôïõò äÞìïõò êáé ôéò ðåñéöÝñåéåò èá óõíäÝåôáé ìå ôç öïñïëüãçóç ôùí åñãáæïìÝíùí êáé ôùí ëáúêþí óôñùìÜôùí. ÅðéðëÝïí èá áíïßîåé ï äñüìïò ãéá ôç äñÜóç ôïõ êåöáëáßïõ ìå êáëýôåñïõò üñïõò óå äéÜöïñïõò ôïìåßò ìå ìïíáäéêü êñéôÞñéï ôçí áýîçóç ôçò êåñäïöïñßáò ôïõò. Áõôü ðïõ åðéäéþêåé ç áóôéêÞ ôÜîç ôçò ÷þñáò ìáò ìå ôéò êáôåõèýíóåéò ôçò Å.Å åßíáé ç óõãêñüôçóç åíüò áðïôåëåóìáôéêüôåñïõ ôáîéêïý ìç÷áíéóìïý, ðñïò üöåëïò ôùí åðé÷åéñçìáôéêþí ïìßëùí. Ç üðïéá óõæÞôçóç áíáðôýóóåôáé ãýñù áðü ôïðéêéóôéêÜ æçôÞìáôá ( ð÷ Ýäñá íÝùí äÞìùí ) åßíáé Üêñùò áðïðñïóáíáôïëéóôéêÞ êáé å÷èñéêÞ ðñïò ôá ëáúêÜ óõìöÝñïíôá ãéáôß êñýâïõí ôçí áëÞèåéá. Ç ôïðéêÞ áõôïäéïßêçóç åßíáé áðïêåíôñùìÝíá ôìÞìáôá ôïõ áóôéêïý êñáôéêïý ìç÷áíéóìïý. Ùò ôÝôïéïò êñßêïò ôïõ êñÜôïõò ìå ôá äéêÜ ôïõ åñãáëåßá, èá ðáßîåé áðïöáóéóôéêü ñüëï óôçí åíßó÷õóç ôçò áíôáãùíéóôéêüôçôáò ( ÷ôýðçìá åñãáóéáêþí äéêáéùìÜôùí, ãåíßêåõóç åõÝëéêôùí ìïñöþí áðáó÷üëçóçò, õðïíüìåõóç óõëëïãéêþí óõìâÜóåùí ) , ôçò åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò. Ӓ áõôü ôï ðëáßóéï èÝëïõí íá äéáóðÜóïõí ôï åíéáßï ÷áñáêôÞñá êïéíùíéêþí ôïìÝùí üðùò ç õãåßá, ç ðñüíïéá, ç ðáéäåßá ê.á. Íá äéåõêïëýíïõí ôçí êåñäïóêïðéêÞ – åìðïñéêÞ äñáóôçñéüôçôá ó’ áõôïýò ôïõò ôïìåßò êáé ôç ãñçãïñüôåñç äéåßóäõóç ìåãÜëùí åðé÷åéñçìáôéêþí ïìßëùí. Ïé ëéãüôåñïé äÞìïé êáé ðåñéöÝñåéåò, óôï ðëáßóéï ôùí êáðéôáëéóôéêþí ó÷Ýóåùí ðáñáãùãÞò, åîõðçñåôïýí áðüëõôá ôá óõìöÝñïíôá ôïõ ìåãÜëïõ êåöáëáßïõ. ¼ëïé ìéëïýí ãéá ëéãüôåñï êñÜôïò êáé “áðïêÝíôñùóç”. Ìéá “ áðïêÝíôñùóç” ðïõ óôçí ïõóßá åßíáé óõãêÝíôñùóç ãéá ôç êáëýôåñç åîõðçñÝôçóç ôùí åðé÷åéñÞóåùí. ÄçëáäÞ : èá õðÜñ÷åé ìåãáëýôåñç ðëçèõóìéáêÞ óõãêÝíôñùóç, èá äéåõêïëõíèåß êáé èá åíéó÷õèåß ôï ðåäßï äñÜóçò åðé÷åéñçìáôéþí ç óõãêÝíôñùóç êáé óõãêåíôñïðïßçóç ôïõ êåöáëáßïõ ( éäéùôéêïðïéÞóåéò, ÷ñÞóåéò ãçò, ðñÜóéíç áíÜðôõîç ê.á). Ëüãù ôçò ðëçèõóìéáêÞò óõãêÝíôñùóçò èá ìåãáëþóåé ôï áíôéêåßìåíï ôùí ìåãÜëùí äçìïóßùí Ýñãùí êáé Ýñãùí õðïäïìÞò êáé èá áíáëáìâÜíïõí ôçí êáôáóêåõÞ ôïõò êïëïóóïß ôïõ êëÜäïõ. Åêåß áðïóêïðïýóáí êáé ïé ðñïôÜóåéò üðùò üëïò ï íïìüò Ýíáò äÞìïò. Ï “ÊáëëéêñÜôçò” èá áðïôåëÝóåé åöéÜëôçò ãéá åêáôïíôÜäåò ÷éëéÜäåò åñãáæüìåíïõò. Ìå ôçí åöáñìïãÞ ôïõ êáôáñãïýíôáé ðÜíù áðü 4.000 íïìéêÜ ðñüóùðá ðïõ ëåéôïõñãïýóáí óôï ðëáßóéï ôçò óçìåñéíÞò äïìÞò ôçò ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò. ¢ìåóç óõíÝðåéá áõôÞò ôçò åîÝëéîçò èá åßíáé íá âñåèïýí óôçí áíåñãßá ðÜíù áðü 35.000 óõìâáóéïý÷ïé êáé óôçí áíáóöÜëåéá ôï óýíïëï ôùí ìïíßìùí õðáëëÞëùí êáé áõôþí ðïõ åñãÜæïíôáé ìå ó÷Ýóç éäéùôéêïý äéêáßïõ áïñßóôïõ ÷ñüíïõ. Ç êõâÝñíçóç, ôþñá, ðïõ èÝëåé íá ðåñÜóåé ôï íïìïó÷Ýäéï ìå ôéò ëéãüôåñåò áíôéäñÜóåéò, äéáôåßíåôáé üôé êáíÝíáò áðü ôïõò ìüíéìïõò êáé ôïõò éäéùôéêïý äéêáßïõ áïñßóôïõ ÷ñüíïõ äåí èá ÷Üóåé ôç äïõëåßá ôïõ. Áðëþò èá ìåôáôá÷èåß óôéò íÝåò õðçñåóßåò ðïõ èá äçìéïõñãçèïýí ìå ôç óýóôáóç ôùí íÝùí ïñãáíéóìþí, ôùí Ï.Ô.Á. ¼ìùò ç áëÞèåéá åßíáé äéáöïñåôéêÞ. ÄåäïìÝíïõ üôé èá äçìéïõñãçèïýí íÝïé ïñãáíéóìïß êáé íÝåò õðçñåóßåò óôïõò Ï.Ô.Á êáé äåí ãíùñßæïõìå ôï ðåñéå÷üìåíü ôïõò, ìðïñïýìå ìå áóöÜëåéá íá õðïèÝóïõìå üôé êáíåßò áðü ôïõò ðñïáíáöåñüìåíïõò åñãáæüìåíïõò äåí Ý÷åé åîáóöáëéóìÝíç èÝóç åñãáóßáò óôç íÝá áõôïäéïéêçôéêÞ äïìÞ ôçò ÷þñáò. Áðü êõâåñíçôéêÜ ÷åßëç (âë. ÐÜãêáëïò) áëëÜ êáé áðü ôï óõíÞãïñï ôïõ ðïëßôç Ý÷åé äéáêçñõ÷ôåß óå üëïõò ôïõò ôüíïõò ðùò ìïíéìüôçôá õðÜñ÷åé üôáí õðÜñ÷åé ç èÝóç ãéá ôçí ïðïßá ï ìüíéìïò õðÜëëçëïò ðñïóåëÞöèç. Ðïéïò åããõÜôáé üôé óôïõò íÝïõò ïñãáíéóìïý ôùí Ï.Ô.Á äåí èá êáôáñãçèïýí óçìåñéíÝò ìüíéìåò èÝóåéò ; Êé áí äåí åßíáé óßãïõñïé ãéá ôéò èÝóåéò ôïõò ïé ìüíéìïé, ðþò èá åßíáé óßãïõñïé ïé éäéùôéêïý äéêáßïõ áïñßóôïõ ÷ñüíïõ ; ¢ëëùóôå õðÜñ÷åé ôï äåäïìÝíï üôé ç êõâÝñíçóç êáé ç éìðåñéáëéóôéêïß ìç÷áíéóìïß (ÄÍÔ, Å.Å) Ý÷ïõí äéáêçñýîåé óå üëïõò ôïõò ôüíïõò üôé èá ìåéùèïýí äñáóôéêÜ ïé äçìüóéïé õðÜëëçëïé êáé èá ãßíïõí ÷éëéÜäåò áðïëýóåéò. Êáìßá äéïéêçôéêÞ äïìÞ, ôÝôïéá Þ Üëëç, äåí óõìöÝñåé ôïõò ìéóèùôïýò, ôïõò áõôïáðáó÷ïëïýìåíïõò óôçí ðüëç êáé ôçí ýðáéèñï, ôïõò ìéêñïýò åðáããåëìáôßåò, ôïõò óõíôáîéïý÷ïõò, ôéò ãõíáßêåò, ôç íåïëáßá, êáìéÜ äéïéêçôéêÞ áíáäéÜñèñùóç äåí ìðïñåß íá áíôéìåôùðßóåé ôéò áéôßåò ôçò êáðéôáëéóôéêÞò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò êáé ôéò áíôéëáúêÝò óõíÝðåéÝò ôçò, åöüóïí õðÜñ÷åé ç åîïõóßá ôùí ìïíïðùëßùí, ç óôñáôçãéêÞ ôùí êáðéôáëéóôéêþí áíáäéáñèñþóåùí. Óå áõôÞ ôçí åîïõóßá ïöåßëåôáé ç áíéóüìåôñç áíÜðôõîç ôùí ðåñéöåñåéþí, ç óõññßêíùóç ôçò áãñïôéêÞò ðáñáãùãÞò ìå ôáõôü÷ñïíç áýîçóç åéóáãüìåíùí ïìïåéäþí áãñïôéêþí ðñïúüíôùí ùò áðïôÝëåóìá ôçò ôñéáíôÜ÷ñïíçò Ýíôáîçò óôçí ÅÏÊ – ÅÅ. ÊáìéÜ áíÜðôõîç ãéá ôï ëáü äåí ìðïñåß íá åîáóöáëéóôåß ìå ôç ìéá Þ Üëëç åðéëïãÞ ôçò Ýíùóçò äÞìùí. ÓÞìåñá ïé äéåñãáóßåò óå êïéíùíéêü åðßðåäï åßíáé Ýíôïíåò, ôá áðïêñõóôáëëþìáôá ôïõò óå ðïëéôéêü åðßðåäï èá äéåõñýíïõí Þ èá óõãêñïôÞóïõí íÝåò äõíÜìåéò ðïõ èá ðáëåýïõí óôïí áíôßðïäá ôçò öéëïìïíïðùëéáêÞò, öéëïéìðåñéáëéóôéêÞò ðïëéôéêÞò. Ìå âÜèñï ôç ðÜëç åíÜíôéá óôá ìïíïðþëéá, ôç êïéíùíéêÞ óõììá÷ßá åñãáôéêÞò ôÜîçò, áõôïáðáó÷ïëïýìåíùí, öôù÷ïìåóáßáò áãñïôéÜò ìå óôü÷ï ôç ëáúêÞ åîïõóßá – ëáúêÞ ïéêïíïìßá ïé åðåñ÷üìåíåò åêëïãÝò ãéá ôç ôïðéêÞ áõôïäéïßêçóç ìðïñïýí íá áðïôåëÝóïõí Ýíá áêüìç óçìáíôéêü åöáëôÞñéï ãéá ôçí Ýíôáóç ôçò ëáúêÞò ðÜëçò, ôçò áíôéìïíïðùëéáêÞò óõóðåßñùóçò ìáêñéÜ áðü ôá êüììáôá ôçò ðëïõôïêñáôßáò, ÐÁÓÏÊ, ÍÄ êáé ôïõò äïñõöüñïõò ôïõò ÓÕÍ – ÓÕÑÉÆÁ, ËÁÏÓ. Ïé êïììïõíéóôÝò ðïõ âñßóêïíôáé óôç ðñþôç ãñáììÞ ôçò ðÜëçò åíÜíôéá óôçí áíôéëáúêÞ, áíôéäñáóôéêÞ, âÜñâáñç ðïëéôéêÞ Å.Å, ÄÍÔ êáé ôùí êïììÜôùí ôïõò áíáäåéêíýïõí ôï ðïëéôéêü ðåñéå÷üìåíï ôçò äéïéêçôéêÞò äïìÞò ôçò ÷þñáò, ôçí óýíäåóç ôçò ìå ôçí ïéêïíïìßá êüíôñá óôïí áðïðñïóáíáôïëéóìü êáé ðáñáðëÜíçóç ôïõ êüóìïõ, üôé ïé åêëïãÝò óôç ôïðéêÞ áõôïäéïßêçóç äåí Ý÷ïõí ðïëéôéêü ÷áñáêôÞñá. Åßíáé ÷ïíôñü øÝìá, êñýâåé õðïêñéóßá êáé ôï êáëëéåñãïýí åóêåììÝíá ôá êüììáôá ôïõ äéêïììáôéóìïý êáé ïé åôáßñïé ôïõò. ÊáìéÜ áõôáðÜôç, ïé åêëïãÝò ãéá ôç ôïðéêÞ áõôïäéïßêçóç åßíáé êáèáñÜ ðïëéôéêÝò, óõíäÝïíôáé Üìåóá ìå ôéò áíôéëáúêÝò áíôéäñáóôéêÝò åðéëïãÝò êáé âïçèïýí óôï ðÝñáóìá ôùí êáðéôáëéóôéêþí áíáäéáñèñþóåùí ðïõ Ý÷åé áíÜãêç ôï êåöÜëáéï. Ïé óõíäõáóìïß ðïõ èá óôçñßîåé ôï ÊÊÅ áðïôåëïýí ôçí ìïíáäéêÞ åããýçóç ãéá ìéá ôïðéêÞ áõôïäéïßêçóç óôï ðëåõñü ôùí åñãáæïìÝíùí, ãåíéêüôåñá ôïõ ëáïý ðïõ èá äéåêäéêåß, èá áãùíßæåôáé, èá áíôéóôÝêåôáé ðñáãìáôéêÜ ìáæß ìå ôï ëáü. ÓÁÂÂÉÄÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ Í.Å ÐÉÅÑÉÁÓ ÔÏÕ ÊÊÅ

ÁÐÁÍÔÇÓÇ ÓÅ ÅÑÙÔÇÓÇ ÔÏÕ ÂÏÕËÅÕÔÇ Ê. ÊÏÕÊÏÄÇÌÏÕ

Á

Ôá Õð. Åîùôåñéêþí êáé Õðïäïìþí êáé ç Í.Á. Ðéåñßáò ãéá ôéò êôéñéáêÝò õðïäïìÝò óôï íïìü ìáò

ðÜíôçóç ôïõ õöõðïõñãïý Åóùôåñéêþí ê. Íôüëéïõ êáé ôïõ õö.Ìåôáöïñþí-Õðïäïìþí êáé Äéêôýùí ê. Ìáãêñéþôç óå åñþôçóç ôïõ âïõëåõôÞ Ðéåñßáò Ê.ÊïõêïäÞìïõ ó÷åôéêÜ ìå ôéò åëëåßøåéò ó÷ïëéêþí êôéñéáêþí õðïäïìþí

Ïé ÏÔÁ Á’ âáèìïý ôçò ÷þñáò ÷ñçìáôïäïôïýíôáé ãéá ôçí êÜëõøç ëåéôïõñãéêþí äáðáíþí ôùí ó÷ïëåßùí ÐñùôïâÜèìéáò êáé ÄåõôåñïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò áðü ôéò ðéóôþóåéò ðïõ åããñÜöïíôáé êáô’åôïò óôïí Êñáôéêü Ðñïûðïëïãéóìü êáé áöïñïýí óôïõò Êåíôñéêïýò Áõôïôåëåßò Ðüñïõò. Ôï ðïóü ðïõ áðïäßäåôáé óôïõò äéêáéïý÷ïõò ÏÔÁ ìå ôéò êáôáíïìÝò ðïõ ðñáãìáôïðïéïýíôáé áðü ôï Õðïõñãåßï, åßíáé óõíÜñôçóç ôùí ðñïôÜóåùí ôùí Ðåíôáìåëþí Åðéôñïðþí ôçò ÷þñáò ïé ïðïßåò óõãêñïôïýíôáé ìå áðüöáóç ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ôçò ïéêåßáò ÐåñéöÝñåéáò (áñ.23 Í.3274/04). Åéäéêüôåñá êáôÜ ôï ôñÝ÷ïí Ýôïò êáé óôï ðëáßóéï ôùí áíùôÝñù, áðïäüèçêå Ýùò óÞìåñá óôï äÞìï Êáôåñßíçò ðïóü 199.313,91 åõñþ ìå ôçí õð’áñéèì. 16757/30-3-2010 ÷ñçìáôéêÞ åíôïëÞ, ãéá ôçí êÜëõøç ôùí ðñïáíáöåñüìåíùí äáðáíþí. ÐåñáéôÝñù, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 243 ôïõ Í.3463/2006, áñìüäéåò ãéá ôç äéá÷åßñéóç ôùí áíùôÝñù ðéóôþóåùí ðïõ äéáôßèåíôáé ãéá ôçí êÜëõøç ôùí äáðáíþí ëåéôïõñãßáò ôùí ó÷ïëåßùí ôïõ äÞìïõ, åßíáé ïé Ó÷ïëéêÝò ÅðéôñïðÝò. ÊÜèå Ó÷ïëéêÞ ÅðéôñïðÞ êáëýðôåé Ýíá Þ ðåñéóóüôåñá äçìüóéá ó÷ïëåßá ôçò ÐñùôïâÜèìéáò êáé ÄåõôåñïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò, áíÜëïãá ìå ôéò ôïðéêÝò áíÜãêåò, üðùò áõôÝò åêôéìþíôáé áðü ôïí áíôßóôïé÷ï ÏÔÁ. Ç åêôÝëåóç ôùí Ýñãùí åðéóêåõÞò êáé óõíôÞñçóçò ó÷ïëéêþí êôéñßùí áðü ôéò Ó÷ïëéêÝò ÅðéôñïðÝò äéÝðïíôáé áðü ôçí 13172/24.3.1995 (ÖÅÊ 217 ’) êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò, ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí êáé ÐåñéâÜëëïíôïò ×ùñïôáîßáò êáé Äçìïóßùí ¸ñãùí, üðùò êÜèå öïñÜ éó÷ýåé. Åðéðñüóèåôá ôï Õðïõñãåßï Ý÷åé åðé÷ïñçãÞóåé áðü ôï Ýôïò 2001, ïðüôå êáé áíÝëáâå ôçí áñìïäéüôçôá ÷ñçìáôïäüôçóçò ôùí ðñùôïâÜèìéùí ÏÔÁ (¢ñèñï 13 ôïõ Í.2889/2001) ãéá åðéóêåõÞóõíôÞñçóç ó÷ïëéêþí êôéñßùí Ýùò óÞìåñá, ôï äÞìï Êáôåñßíçò ìå ôï ðïóü ôùí 2.134.101,56 åõñþ ãéá ôçí åðéóêåõÞ êáé óõíôÞñçóç ôùí ó÷ïëéêþí êôéñßùí ôçò áñìïäéüôçôÜò ôïõ. Ç êáôáíïìÞ ôùí ó÷åôéêþí ðéóôþóåùí ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí áíáãêþí ôùí ó÷ïëåßùí ãßíåôáé ìå áðüöáóç ôùí ïéêåßùí ÏÔÁ. Ãéá ðëçñÝóôåñç åíçìÝñùóç, óáò äéáâéâÜæïõìå ôï õð’áñéèì. 05/213/15-4-2010 Ýããñáöï ôçò Í.Á. Ðéåñßáò. ÊáôÜ ôá ëïéðÜ áñìüäéï íá áðáíôÞóåé åßíáé ôï óõíåñùôþìåíï Õðïõñãåßï Õðïäïìþí, Ìåôáöïñþí êáé Äéêôýùí. Ï õöõðïõñãüò Ã. Íôüëéïò ÔÏ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÕÐÏÄÏÌÙÍ, ÌÅÔÁÖÏÑÙÍ ÊÁÉ ÄÉÊÔÕÙÍ Óå áðÜíôçóç ôçò ðáñáðÜíù ó÷åôéêÞò Åñþôçóçò, ãéá èÝìáôá ôçò áñìïäéüôçôÜò ìáò êáé óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ôïõ Ïñãáíéóìïý Ó÷ïëéêþí Êôéñßùí, ðáñáêáëïýìå íá ðëçñïöïñÞóåôå ôïí ê. ÂïõëåõôÞ, ôá åîÞò: 1.Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò Ý÷ïõí èåóìéêÜ ôçí áñìïäéüôçôá ãéá ôçí åðéëïãÞ êáé ôçí áðüêôçóç ïéêïðåäéêþí åêôÜóåùí, ôïí ðñïãñáììáôéóìü, ôç ìåëÝôç, ôçí êáôáóêåõÞ êáé ôçí åðßâëåøç ôùí Ýñãùí ó÷ïëéêÞò óôÝãçò. 2.Ôï Õðïõñãåßï Ðáéäåßáò, Äéá Âßïõ ÌÜèçóçò êáé ÈñçóêåõìÜôùí ìÝóù ôïõ ÏÓÊ åðé÷ïñçãïýóå ôéò Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò áðü ôï Ðñüãñáììá Äçìïóßùí Åðåíäýóåùí (ÓÁÅ 047) ãéá ïéêüðåäá êáé êáôáóêåõÝò Äéäáêôçñßùí ÷ùñßò ðåñáéôÝñù ðáñÝìâáóç åíôüò ôïõ Íïìïý. 3.Ç ôáêôéêÞ Åðé÷ïñÞãçóç ôçò Í.Á. Ðéåñßáò óôï ðëáßóéï ôçò óõãêåêñéìÝíçò ÓÁÅ 047 êáôÜ ôï Ýôïò 2009 áíÞëèå óå 500.000 åõñþ êáé êáôáâÜëëåôáé óå äõï äüóåéò ôùí 250.000 åõñþ åêÜóôç (Áðüöáóç 595 / ôçò 1çò Ïêôùâñßïõ 2009 ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ ÏÓÊ). Ç åí ëüãù åðé÷ïñÞãçóç äåí Ý÷åé áðïññïöçèåß. Ç êáôáâïëÞ ôùí ðáñáðÜíù äüóåùí ãßíåôáé ìåôÜ ôçí õðïâïëÞ ôùí áðáéôïýìåíùí ðáñáóôáôéêþí óôïé÷åßùí áðïññüöçóçò ôùí ðñïçãïýìåíùí åðé÷ïñçãÞóåùí áðü ôç Íïìáñ÷éáêÞ Áõôïäéïßêçóç Ðéåñßáò. 4.Óôïí ðåíôáåôÞ Ðñïãñáììáôéóìü Ýñãùí ÏÓÊ ðåñéüäïõ 20082012 åß÷å åíôá÷èåß êáé ç êáôáóêåõÞ 10 íçðéáãùãåßùí óôï Í.Ðéåñßáò (ó÷åôéêü Ýããñáöï Åã32-Ô2/30021/27-12-2007 ôïõ ÏÓÊ ðñïò ôç Í.Á. Ðéåñßáò). Óôï ðëáßóéï áõôïý ôïõ ÐñïãñÜììáôïò ôåëåß õðü êáôáóêåõÞ áðü ôïí ÏÓÊ ôï Íçðéáãùãåßï Êßôñïõò ôïõ ÄÞìïõ Ðýäíáò, ôï ïðïßï âñßóêåôáé óå öÜóç ðåñáßùóçò, óõãêåêñéìÝíá ïëïêëçñþèçêå ôï êôßñéï êáé äéáìïñöþíåôáé ï áýëåéïò ÷þñïò. Ï õöõðïõñãüò ÃéÜííçò Ìáãêñéþôçò

Ç ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ Ó×ÅÄÉÁÓÌÏÕ-ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÉÓÌÏÕ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ ÔÇÓ Í.Á. ÐÉÅÑÉÁÓ 15.4.2010

1.Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, üðùò ðñïêýðôåé áðü ôç ó÷åôéêÞ íïìïèåóßá, äåí Ý÷ïõí êáìßá áñìïäéüôçôá ãéá ÷ïñÞãçóç ðéóôþóåùí êÜëõøçò ëåéôïõñãéêþí áíáãêþí ôùí ó÷ïëéêþí ìïíÜäùí. 2.Ç Íïìáñ÷éáêÞ Áõôïäéïßêçóç Ðéåñßáò ìÝ÷ñé óÞìåñá Ý÷åé ïëïêëçñþóåé ôá åîÞò Ýñãá óå Íçðéáãùãåßá êáé ÄçìïôéêÜ Ó÷ïëåßá, ãéá ôçí ðüëç ôçò Êáôåñßíçò: ÊáôáóêåõÞ 8 áéèïõóþí óôï 2ï Ä.Ó. Êáôåñßíçò 1ï Ä.Ó. Êáôåñßíçò ÐñïóèÞêç ðñïêáôáóêåõáóìÝíùí Þ ìç áéèïõóþí óôï 13ï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï Êáôåñßíçò 1ï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï Êáôåñßíçò

Ïé õðïøÞöéïé ãéá ôï Ä.Ó ôïõ ÓõíäÝóìïõ ÅîáãùãÝùí Â. ÅëëÜäáò ÁÐÏ ÔÇÍ ÐÉÅÑÉÁ, ÏÉ Ã.ÊÙÍÓÔÁÍÔÏÐÏÕËÏÓ, Ä. ËÁÊÁÓÁÓ, Ä. ÌÁÍÙÓÇÓ Ïé õðïøÞöéïé ãéá ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ ÓÅÂÅ åßíáé ïé åîÞò: ÁíáóôÜóéïò Áëåîáíäñßäçò (ÁËÏÕÌÕË ÁÅ), È.ÂáóóÜñáò (COMPITE NT), Ã.Âïýëçò (ÂOYËÇÓ ×ÇÌÉÊÁ), Áíô. ÃéáëáìáÀäçò (ÏÊÔÁÂÉÔ ÁÅ), Åõóô.Ãéá÷áíáôæÞò (ÖÁÉÄÙÍ ÁÅ), Ð.ÄñÜêïò (Å.ÔÓÁÍÔÁËÇÓ ÁÅ), Â.ÅõèõìéÜäçò (Ê & Í ÅÕÈÕÌÉÁÄÇÓ ÁÂÅÅ), Í.ÆÞóéïò (ÌÏÍÏÌÁÔ ÁÅ), Âáò.Èùìáßäçò (COMPUCON AE-ÅöáñìïãÝò Õðïëïãéóôþí ÁÅÂÅ), ×.Êáéíïýñãéïò (ÐÑÙÔÅÁÓ ÁÂÅÅ), Ä.Êáñáâáóßëçò (ôçò öåñþíõìçò åôáéñßáò), Áíô.ÊïõÀäçò (ôçò öåñþíõìçò åôáéñßáò), Í.ÊõñÜäçò (ÉÍÔÅÑÐËÁÓÔ), Ö.Êõñáëëßäçò (ÐÑÏÏÄÏÓ ÁÅ), Ã.Êùíóôáíôüðïõëïò (ÊÙÍÓÔÁÍÔÏÐÏÕËÏÓ ÁÅ-ÏLYMP), Ä.ËáêáóÜò (ÏLYMPIA ELECTRONICS), Ê.ËïõöÜêçò (ËÏÕÖÁÊÇÓ ×ÇÌÉÊÁ ÁÂÅÅ), Ä.Ìáíþóçò (ÆÅÕÓ ÁÊÔÉÍÉÄÉÁ ÁÅ), Åë.ÌçôáêÜêç (ÐÁÌÇ ÁÂÅÅ), Ã.Ìðåããëüðïõëïò (POLYPRINT AE), Aíäñ.ÌõëùíÜò (ÊÑÉ-ÊÑÉ ÁÅ), Ê.ÐáëáôéáíÜò (PALAPLAST AE), Áè. ÐáðáæçëÜêçò (ÅÂÑÏÖÁÑÌÁ ÁÂÅÅ), Ó.Ðïëõ÷ñïíéÜäçò (ÃÉÏÕÑÉÌÁÊ ÁÅ), È.Ðïñôïêáëëßäçò (ôçò öåñþíõìçò åôáéñßáò), Ä.ÑáÀäçò (ôçò öåñþíõìçò åôáéñßáò), Áè.Ôæéñßôçò (ISOMAT ABEE), Ð.Ôóéêïýñáò (ÅËÂÉÔÕË ÁÂÅÅ) êáé Ð.×áóÜðçò (ÌÅÂÃÁË ÁÅ). Ãéá ôçí åîåëåãêôéêÞ åðéôñïðÞ õðïøÞöéïé åßíáé: Ê.ÁëåîéÜäçò (ÁLPHA PLAN), Ì.ÁíáóôáóéÜäïõ (Åíùóç Áãñïôéêþí Óõíåôáéñéóìþí ÊáâÜëáò ) êáé ÊõñéáêÞ ×áôæçðñïäñüìïõ (ÁÖÏÉ ×ÁÔÆÇÐÑÏÄÑÏÌÏÕ ÁÅ).

3.ÔïðïèÝôçóç ðñïêáôáóêåõáóìÝíùí áéèïõóþí: 16ï Íçðéáãùãåßï Êáôåñßíçò ÐÑÏÊÁÔ 11ï Íçðéáãùãåßï Êáôåñßíçò ÐÑÏÊÁÔ 12ï Íçðéáãùãåßï Êáôåñßíçò ÐÑÏÊÁÔ 13ï Íçðéáãùãåßï Êáôåñßíçò ÐÑÏÊÁÔ ÊáôáóêåõÞ 9ïõ 2/èåóéïõ Íçðéáãùãåßïõ Êáôåñßíçò-ÐÑÏÊÁÔ 8ï Íçðéáãùãåßï Êáôåñßíçò (Ó.Óôáèìüò) ÐÑÏÊÁÔ 4.ÊáôáóêåõÜæïíôáé: -ÊáôáóêåõÞ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ óôç Í.ÆùÞ Êáôåñßíçò 5.Å÷åé åíôÜîåé óôï 5åôÝò ðñüãñáììá Ýñãùí Ó÷ïëéêÞò ÓôÝãçò 2008-2012 êáé èá ðñï÷ùñÞóåé óôçí êáôáóêåõÞ åöüóïí ÷ïñçãçèïýí ïé ðñïâëåðüìåíåò ðéóôþóåéò ôéò åîÞò ó÷ïëéêÝò ìïíÜäåò Íçðéáãùãåßá -ÊáôáóêåõÞ 5ïõ Íçðéáãùãåßïõ Êáôåñßíçò (2èåóéï) ÊáôáóêåõÞ 21ïõ Íçðéáãùãåßïõ Êáôåñßíçò (2èÝóéï) -ÊáôáóêåõÞ 13ïõ Íçðéáãùãåßïõ Êáôåñßíçò (2èÝóéï) -ÊáôáóêåõÞ 18ïõ Íçðéáãùãåßïõ Êáôåñßíçò (2èÝóéï) -8ï Íçðéáãùãåßï Êáôåñßíçò (2èÝóéï) -6ï Íçðéáãùãåßï Êáôåñßíçò. ÊáôáóêåõÞ ìéáò áßèïõóáò-áðïèÞêçò-wc -16ï Íçðéáãùãåßï Êáôåñßíçò-ÊáôáóêåõÞ ìéáò áßèïõóáò -Íçðéáãùãåßï ÁíäñïìÜ÷çò –ÊáôáóêåõÞ ìéáò áßèïõóáò

ÍÏÌÁÑ×ÉÁÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÐÉÅÑÉÁÓÔÏÕ ËÁÏÓ:

ÁãñïôéêÜ Ößëïé Áãñüôåò Ìå áöïñìÞ ôç ëçóôñéêÞ áýîçóç ôçò ðëçñùìÞò ãéá ôçí åíåñãïðïßçóç ôùí äéêáéùìÜôùí óáò (ÏÓÄÅ) ãéá ôï 2010 êáôáããÝëëïõìå ôç óõìðáéãíßá ôçò ðñïâëçìáôéêÞò ðëÝïí õðïõñãïý, áëëÜ ëïõóÜôçò êáé ãëõêïìßëçôçò êáôÜ ôá Üëëá, áíåðáñêïýòê. ÌðáôæåëÞ ìå ôïí áãñïôïðáôÝñá ôçò ÐÁÓÅÃÅÓ ê. Êáñáìß÷á óå âÜñïò óáò. ÐñïôñÝðïìå éäéáßôåñá ôïõò ìéêñïìåóáßïõò ðáñáãùãïýò, ïé ïðïßïé áäéêïýíôáé êáôÜöïñá, üðùò êáé ïñéóìÝíåò êáôçãïñßåò áãñïôþí íá ìç êáôáâÜëïõí ôá ïèùìáíéêïý ôýðïõ ÷áñÜôóéá ôçò íåüêïðçò çãåóßáò ôçò õðïõñ. Ãåùñãßáò óå óõã÷ïñäßá ìå ôïí ðñáéôïñéáíü ðñüåäñï ôçò ÐÁÓÅÃÅÓ. Áíôß íá åðéëýïõí ôá ðñïâëÞìáôá ôçò ÁãñïôéÜò, íá âïçèïýí ôïí êÜôïéêï ôçò õðáßèñïõ ó´áõôÞ ôç äåéíÞ êáôÜóôáóç, åðéâÜëëïõí êåöáëéêïýò öüñïõò åîüíôùóÞò ôïõ. Áõèáéñåôåßôå êýñéïé êáé ðñïêáëåßôå, ìå ôç óôï÷åõìÝíç õðïôáêôéêÞ óôÜóç óáò, óõññéêíþíåôå êáé áðáîéþíåôå ðåñáéôÝñù ôï åõëïãçìÝíï åðÜããåëìá ôïõ Áãñüôç. Ìç ðñéïíßæåôå ôï äÝíäñï ðïõ êÜèåóôå êýñéïé êáé áðïëáìâÜíåôå ôïõò êáñðïýò ôïõ! Íá áíáèåùñÞóåôå Üìåóá ôçí áðüöáóÞ óáò. Ãéá ôçí Í.Å. ËÁ.Ï.Ó. ÐÉÅÑÉÁÓ Ï Ðñüåäñïò

Ðñïäñüìïõ Êùí/íïò

ÄçìïôéêÜ Ó÷ïëåßá -ÊáôáóêåõÞ 17ïõ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ ðåñéï÷Þ Êáðíéêïý Óôáèìïý Êáôåñßíçò -ÊáôáóêåõÞ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ óôï ÂáôÜí -ÊáôáóêåõÞ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ óôçí ÁíäñïìÜ÷ç -7ï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï Êáôåñßíçò: ÊáôáóêåõÞ ïêôþ áéèïõóþí -6ï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï Êáôåñßíçò: ÊáôáóêåõÞ áßèïõóáò Ðïëëáðëþí ×ñÞóåùí -Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï Ãáíü÷ùñáò: ÊáôáóêåõÞ äõï áéèïõóþí -10ï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï Êáôåñßíçò, êáôáóêåõÞ äõï áéèïõóþí êáé áßèïõóáò ðïëëáðëþí ÷ñÞóåùí -11ï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï Êáôåñßíçò: ÊáôáóêåõÞ ôåóóÜñùí áéèïõóþí êáé ìéáò áßèïõóáò ðïëëáðëþí ÷ñÞóåùí êáé Ãõìíáóôçñßïõ. 6.Å÷åé ðñïãñáììáôéóôåß ç êáôáóêåõÞ ôùí åîÞò ó÷ïëéêÞò ìïíÜäùí ìå ôç Óýìðñáîç Äçìïóßïõ, Éäéùôéêïý ÔïìÝá (ÓÄÉÔ): -Åéäéêü Ó÷ïëåßï Êáôåñßíçò -8ï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï Êáôåñßíçò

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ 3ç Õ.Ð.Å. ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ ØÕ×ÉÁÔÑÉÊÏ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ ÐÅÔÑÁÓ ÏËÕÌÐÏÕ

Êáôåñßíç 25-5-2010 Áñ. Ðñùô. 3767

ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ 10/2010 Ôï Øõ÷éáôñéêü Íïóïêïìåßï ÐÝôñáò Ïëýìðïõ ðñïêçñýóóåé ðñü÷åéñï äéáãùíéóìü ìå óöñáãéóìÝíåò ðñïóöïñÝò ãéá ôçí ðñïìÞèåéá äýï (2) öùôïôõðéêþí ìç÷áíçìÜôùí ìå êñéôÞñéï áîéïëüãçóçò ôç ÷áìçëüôåñç ôéìÞ, óõíïëéêïý ðñïûðïëïãéóìïý 6.000,00 Å óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ ôïõ ÖÐÁ. Ï äéáãùíéóìüò èá äéåíåñãçèåß ôçí 23ç Éïõíßïõ 2010 çìÝñá ÔåôÜñôç êáé þñá 10.00 ð.ì. óôá ãñáöåßá ôïõ Íïóïêïìåßïõ ìáò 25çò Ìáñôßïõ 102 óôçí Êáôåñßíç áðü ôçí áñìüäéá åðéôñïðÞ äéáãùíéóìïý. Ãéá íá ãßíïõí äåêôÝò ïé ðñïóöïñÝò èá ðñÝðåé íá õðïâëçèïýí ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 22ç Éïõíßïõ çìÝñá Ôñßôç êáé þñá 14,00 ì.ì. Ôá ôåý÷ç ôùí äéáêçñýîåùí èá äéáôßèåíôáé áðü ôï Ãñáöåßï Ðñïìçèåéþí, êáèþò êáé óõìðëçñùìáôéêÝò ðëçñïöïñßåò äßäïíôáé êÜèå åñãÜóéìç çìÝñá ôéò þñåò åñãáóßáò ôùí Äçìïóßùí Õðçñåóéþí, (ôçëÝöùíï åðéêïéíùíßáò 2351351815). Ï ÄÉÏÉÊÇÔÇÓ ÊÏÓÌÁÄÁÊÇÓ ÅÌÌÁÍÏÕÇË

ÓÕËËÏÃÏÓ ÌÉÊÑÁÓÉÁÔÙÍ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Ï Óýëëïãüò ìáò ïñãáíþíåé ïêôáÞìåñç åêäñïìÞ óôá ÐáñÜëéá ôçò ÌéêñÜò Áóßáò (ÔóáíÜêáëå, Ôñïßá, Óìýñíç, Áúâáëß, ÉåñÜðïëç (Ðáìïýêáëå), Ðñïýóá, Êùíóôáíôéíïýðïëç). Ç åêäñïìÞ èá ðñáãìáôïðïéçèåß óôéò 19-26 Éïõíßïõ 2010. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò êáé äçëþóåéò óõììåôï÷Þò, êáèþò êáé ôï ðñüãñáììá ôçò åêäñïìÞò, óôá ìÝëç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ, óôï ôçëÝöùíï ôïõ Óõëëüãïõ 23510-28674 Þ óôá ãñáöåßá óôï Ðíåõìáôéêü ÊÝíôñï Ìéêñáóéáôþí Ðéåñßáò êáèçìåñéíÜ ôï ðñùß 9-2 êáé ôï áðüãåõìá 5-8 åêôüò ÓáââÜôïõ êáé ÊõñéáêÞò. Áðü ôï Ãñáöåßï ôýðïõ ôïõ Óõëëüãïõ.

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÊÅÍÔÑÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ ÃÅÍÉÊÇ Ä/ÍÓÇ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÁÓÙÍ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

Áíáêïéíþíïõìå üôé ìå ôçí õð’ áñéèì. 1441/18-52010 ðñÜîç ìáò, ðïõ óôåßëáìå ãéá Ýêèåóç óôï ÄÞìï Êïñéíïý ôïõ Í. Ðéåñßáò ÷áñáêôçñßóôçêå óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 14 ôïõ Í.998/79 «Ðåñß ðñïóôáóßáò Äáóþí êëð», ìåôÜ áðü áßôçóç ôïõ Èåïäùñüðïõëïõ ÓôåöÜíïõ ôïõ Äçìçôñßïõ , ùò «Ìç äáóéêÞ» êáôÜ ôçí Ýííïéá ôçò ðáñáãñÜöïõ 6â ôïõ Üñèñïõ 3 ôïõ Í.998/79, Ýêôáóç ìå óôïé÷åßá Á1-Á2-Á3-Á3´-Á3´´ - Á2´´- Á2´ - Á1´Á1´´ - Á4´-Á4-Á1 êáé åìâáäïý 827,24 ô.ì. óôç èÝóç «ÊÁËÁÌÉ» óôï Ä.Ä. Êïñéíïý ôïõ ÄÞìïõ Êïñéíïý ôïõ Í. Ðéåñßáò. Êáôåñßíç 18-5-2010 Ï Áí. ÐñïúóôÜìåíïò ôçò Ä/íóçò Äáóþí á.á. Öùôßïõ Öþôéïò

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇ ÓÔÁÔÉÓÔÉÊÇ ÁÑ×Ç ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÓÔÁÔÉÓÔÉÊÇÓ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

Ç ÅëëçíéêÞ ÓôáôéóôéêÞ Áñ÷Þ (ÅË.ÓÔÁÔ.), ðñþçí ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá ÅèíéêÞò ÓôáôéóôéêÞò Õðçñåóßáò ôçò ÅëëÜäïò ( Ã.Ã.ÅÓÕÅ), áíáêïéíþíåé üôé: ¼óïé åíäéáöÝñïíôáé íá áðáó÷ïëçèïýí ùò éäéþôåò ÓõíåñãÜôåò óôéò äéåíåñãïýìåíåò áðïãñáöÝò êáé óôáôéóôéêÝò åñãáóßåò ìðïñïýí íá åããñáöïýí, ìå áßôçóÞ ôïõò, óôï Ìçôñþï Éäéùôþí Óõíåñãáôþí Ýôïõò 2010, ôï ïðïßï ôçñåßôáé áðü ôçí ÅëëçíéêÞ ÓôáôéóôéêÞ Áñ÷Þ, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 9 ôïõ Í. 2392/96, üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï 14 ôïõ Í. 3470/06 êáé åðáíÞëèå óå éó÷ý ìÝ÷ñé ôçí Ýêäïóç ôïõ Êáíïíéóìïý Ëåéôïõñãßáò êáé Äéá÷åßñéóçò ôçò ÅË.ÓÔÁÔ. – ìå ôï Üñèñï 90 ðáñ. 8 ôïõ Í. 3842/2010 (ÖÅÊ 58/Á/23.4.2010). Äéêáßùìá õðïâïëÞò áßôçóçò Ý÷ïõí ìüíï éäéþôåò êáé éäéùôéêïß õðÜëëçëïé, ïé ïðïßïé èá ðñÝðåé íá åßíáé ôïõëÜ÷éóôïí áðüöïéôïé åîáôáîßïõ ãõìíáóßïõ Þ Ëõêåßïõ, çëéêßáò áðü 18 Ýùò 55 åôþí. Ïé õðÜëëçëïé (ìüíéìïé êáé ìå óýìâáóç åñãáóßáò Áïñßóôïõ ×ñüíïõ) Äçìïóßùí Õðçñåóéþí, Í.Ð.Ä.Ä., Ï.Ô.Á êáé ëïéðþí Äçìïóßùí Ïñãáíéóìþí, äåí Ý÷ïõí äéêáßùìá õðïâïëÞò áßôçóçò. ¸ñãï ôïõ Éäéþôç ÓõíåñãÜôç åßíáé ç óõëëïãÞ óôáôéóôéêþí óôïé÷åßùí áðü åðé÷åéñÞóåéò êáé íïéêïêõñéÜ. Ç åñãáóßá åêôåëåßôáé åêôüò ãñáöåßïõ, ÷ùñßò õðï÷ñÝùóç ôÞñçóçò ùñáñßïõ åñãáóßáò. Ç áðáó÷üëçóç áõôÞ äåí áðïôåëåß åîáñôçìÝíç åñãáóßá ïýôå èåùñåßôáé êáôï÷Þ äåýôåñçò èÝóçò, ãéá üóïõò ðáñÜëëçëá åñãÜæïíôáé. Áßôçóç åããñáöÞò ìáæß ìå ëåðôïìåñåßò ïäçãßåò ÷ïñçãïýíôáé áðü ôçí Õðçñåóßá ÓôáôéóôéêÞò Íïìïý Ðéåñßáò Ôá÷.Ä/íóç Éùáííßíùí 1 ôçë.23510- 23311, 78942. Ïé åíäéáöåñüìåíïé ìáæß ìå ôçí áßôçóç, ç ïðïßá õðÜñ÷åé êáé óôçí éóôïóåëßäá ôçò Õðçñåóßáò óôçí çëåêôñïíéêÞ äéåýèõíóç www.statisties.gr, ðñÝðåé íá õðïâÜëëïõí ôá ðáñáêÜôù ðëÞñç äéêáéïëïãçôéêÜ: Á) Öùôïáíôßãñáöï ôçò áóôõíïìéêÞò ôáõôüôçôáò. Â) Öùôïáíôßãñáöï ôïõ ôßôëïõ óðïõäþí ( ÁðïëõôÞñéï ÌÝóçò Åêðáßäåõóçò Þ ðôõ÷ßï ÁíùôÜôçò Ó÷ïëÞò êáé ïé öïéôçôÝò âåâáßùóç óðïõäþí). Ã) Äýï ðñüóöáôåò öùôïãñáößåò êáé Ä) Ôïí áñéèìü ôïõ öïñïëïãéêïý ìçôñþïõ Ôá ðáñáðÜíù èá õðïâÜëëïíôáé áõôïðñïóþðùò Þ ìå óõóôçìÝíç åðéóôïëÞ. Ïé éäéþôåò ÓõíåñãÜôåò ðïõ åßíáé Þäç åããåãñáììÝíïé óôï Ìçôñþï Éäéùôþí Óõíåñãáôþí ðñïçãïýìåíùí åôþí, åöüóïí åðéèõìïýí íá ðåñéëçöèïýí óôï Ìçôñþï ôïõ Ýôïõò 2010, èá ðñÝðåé íá õðïâÜëëïõí íÝá áßôçóç åããñáöÞò.


9

ÐÝìðôç

27 Ìáúïõ 2010

Ðáñïõóßá ôïõ ÐñïÝäñïõ ôïõ ¸ëëçíï-áìåñéêáíéêïý Åðéìåëçôçñßïõ ê. Ã. Ãñáììáôßäç ç óõíåäñßáóç ôïõ Ä.Ó. ôïõ ÅÂÅ Ðéåñßáò, ôçí ÐÝìðôç

ÕðïãñáöÞ ìíçìïíßïõ óõíåñãáóßáò Åëëçíï-áìåñéêáíéêïý Åðéìåëçôçñßïõ –Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò Ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõ ÐñïÝäñïõ ôïõ ¸ëëçíï-áìåñéêáíéêïý Åðéìåëçôçñßïõ ê. ÃéÜííïõ Ãñáììáôßäç èá ðñáãìáôïðïéçèåß ç ôáêôéêÞ óõíåäñßáóç ôïõ Ä.Ó. ôïõ åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò, ôçí ÐÝìðôç 2% ÌáÀïõ, óôéò 9 ôï âñÜäõ, êáèþò óôï ðëáßóéü ôçò èá õðïãñáöåß ìíçìüíéï óõíåñãáóßáò ìåôáîý ôùí äýï Åðéìåëçôçñßùí.

Óôï ðëáßóéï ôïõ ìíçìïíßïõ óõíåñãáóßáò, ïé äýï ðëåõñÝò áíáìÝíåôáé íá óõìöùíÞóïõí óôçí áíÜðôõîç ôùí ðáñáêÜôù äñÜóåùí: * ÏñãÜíùóç ôüóï êëáäéêþí üóï êáé ìåéêôþí åðé÷åéñçìáôéêþí áðïóôïëþí óôéò ÇÐÁ ðïõ óêïðü

óêïðü ôç äçìéïõñãßá êëßìáôïò åðé÷åéñçìáôéêÞò óõíåñãáóßáò êáé ôçí ðñïâïëÞ ôçò ÅëëÜäáò ùò óôñáôçãéêïý åðé÷åéñçìáôéêïý óõíåôáßñïõ ôùí ÇÐÁ óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ ôçò ÍÁ Åõñþðçò. * ÏñãÜíùóç åéäéêþí óõíáíôÞóåùí åíçìÝñùóçò ôùí õðáëëÞëùí åëëçíéêþí êñáôéêþí õðçñåóéþí óôéò ÇÐÁ óå èÝìáôá ó÷åôéêÜ ìå ôçí åðé÷åéñçìáôéêüôçôá êáé ôïõò ôñüðïõò ðñïâïëÞò êáé ðñïþèçóçò åëëçíéêþí ðñïúüíôùí êáé õðçñåóéþí óôéò ÇÐÁ, áëëÜ êáé ìå ôçí ðñïâïëÞ ôçò ÅëëÜäáò ùò ÷þñáò õðïäï÷Þò îÝíùí åðåíäýóåùí.

Ý÷ïõí óõíáíôÞóåéò äéåýñõíóçò åíäéáöÝñïíôïò êáé óõíåñãáóßáò (match making) ìåôáîý ôùí ìåëþí ôùí áðïóôïëþí áõôþí êáé åêðñïóþðùí Áìåñéêáíéêþí ïìïëüãùí åðé÷åéñÞóåùí. * Óõììåôï÷Þ Åëëçíéêþí åðé÷åéñÞóåùí óå êëáäéêÝò Þ/êáé ãåíéêÝò åêèÝóåéò ðñïúüíôùí êáé õðçñåóéþí óôéò ÇÐÁ ìå óêïðü ôçí ðñïþèçóÞ ôïõò óôç ìåãÜëç ÁìåñéêáíéêÞ áãïñÜ. * ÏñãÜíùóç çìåñßäùí, óõíåäñßùí êáé Üëëùí óõíáíôÞóåùí óôéò ÇÐÁ ìå óêïðü ôçí ðñïâïëÞ ôùí äõíáôïôÞôùí ôçò ÅëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò êáé ôçò åëêõóôéêüôçôáò ôçò ÅëëÜäáò ùò ÷þñáò õðïäï÷Þò îÝíùí åðåíäýóåùí êáé ùò êÝíôñïõ ãéá ôçí áíÜðôõîç îÝíùí êáé ìåéêôþí åðåíäýóåùí êáé åìðïñéêþí äñáóôçñéïôÞôùí óôéò õðüëïéðåò ÷þñåò ôçò ÍÁ Åõñþðçò. * ÏñãÜíùóç óõíáíôÞóåùí ìå åîÝ÷ïõóåò üóï êáé äéåèíåßò ðñïóùðéêüôçôåò óôéò ÇÐÁ ðåñéëáìâáíïìÝíùí êáé Åëëçíéêþí ïìïãåíåéáêþí ðáñáãüíôùí ìå

Ôá õðüëïéðá èÝìáôá ôçò çìåñÞóéáò ÄéÜôáîçò Ìåôáîý ôùí 13 èåìÜôùí ôçò çìåñÞóéáò äéÜôáîçò ôïõ Ä.Ó. ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò, ôçí ÐÝìðôç, ï Ðñüåäñïò ê. Çëßáò ×áôæç÷ñéóôïäïýëïõ öÝñíåé ðñïò óõæÞôçóç êáé Ýãêñéóç óôï óþìá ôç äçìéïõñãßá ôïõ èåóìïý ôùí «åðé÷åéñçìáôéêþí ìåíôüñùí»,

ðïõ áöïñÜ ôçí ðáñï÷Þ åîåéäéêåõìÝíçò óõìâïõëåõôéêÞò óôïõò åðé÷åéñçìáôßåò – ìÝëç óôá ðñüôõðá ôùí «åðé÷åéñçìáôéêþí áããÝëùí» ðïõ ëåéôïõñãïýí óå ïñéóìÝíåò ÅõñùðáúêÝò ×þñåò êáé óôéò ÇÐÁ. Ìéá õðçñåóßá ðïõ èá ðñïóöÝñåôáé äùñåÜí óôá ìÝëç êáé ç ïðïßá êñßíåôáé ÷ñÞóéìç éäéáßôåñá óôçí ðåñßïäï ôçò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò ðïõ äéáíýåé ç ÷þñá ìáò. Áêüìç, ìåôáîý Üëëùí, ôá ìÝëç ôïõ ÄÓ ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò èá óõæçôÞóïõí ôá åîÞò èÝìáôá: ç ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç ôïõ ×éïíïäñïìéêïý ÊÝíôñïõ Åëáôï÷ùñßïõ, ïé ÷ñåþóåéò ãéá ôéò êõêëïöïñéáêÝò óõíäÝóåéò ôïõ åèíéêïý ïäéêïý äéêôýïõ, ôá åõñùðáúêÜ ðñïãñÜììáôá ÷ñçìáôïäüôçóçò, ç ôïõñéóôéêÞ ðñïâïëÞ ôïõ íïìïý, êáèþò êáé ç äéïñãÜíùóç çìåñßäáò ìå ôï «äßêôõï ãõíáéêþí».

Óå åöáñìïãÞ ôï ðñüãñáììá ôïõ ÔÅÌÐÌÅ ãéá ÄÜíåéá êÜëõøçò öïñïëïãéêþí & áóöáëéóôéêþí õðï÷ñåþóåùí Ôßèåôáé óå åöáñìïãÞ ôï ðñüãñáììá ôïõ Ôáìåßïõ Åããõïäïóßáò Ìéêñþí êáé Ðïëý Ìéêñþí Åðé÷åéñÞóåùí (ÔÅÌÐÌÅ ÁÅ) ãéá ôçí ðáñï÷Þ åããõÞóåùí äáíåéóìïý óå ÌéêñÝò êáé Ðïëý ÌéêñÝò Åðé÷åéñÞóåéò (ÌÅ/ÐÌÅ), þóôå íá êáëýøïõí öïñïëïãéêÝò êáé áóöáëéóôéêÝò õðï÷ñåþóåéò. Ôï Ôáìåßï Åããõïäïóßáò åããõÜôáé Ýíá ìåãÜëï ìÝñïò ôùí äáíåßùí ðïõ óõíÜðôïõí ïé ÌÅ êáé ÐÌÅ ìå ôïõò ÷ñçìáôïðéóôùôéêïýò öïñåßò, äéáóöáëßæïíôáò ðáñÜëëçëá ÷áìçëü ó÷åôéêÜ åðéôüêéï, åëÜ÷éóôåò åîáóöáëßóåéò Þ ìçäåíéêÝò ãéá ôéò ÌÅ êáé ÐÌÅ êáé åýêïëï ôñüðï áðïðëçñùìÞò ôùí äáíåßùí. Ôï ðñüãñáììá áðåõèýíåôáé óå õöéóôÜìåíåò ÌÅ/ÐÌÅ (ðïõ Ý÷ïõí çìåñïìçíßá Ýíáñîçò åñãáóéþí Ýùò 31-12-2009) ïðïéáóäÞðïôå íïìéêÞò ìïñöÞò, ðïõ Ý÷ïõí Ýäñá óå ïðïéáäÞðïôå ðåñéöÝñåéá ôçò ÅëëÜäïò, áðáó÷ïëïýí ëéãüôåñïõò áðü 50 åñãáæüìåíïõò êáé åìöáíßæïõí åôÞóéï êýêëï åñãáóéþí Ýùò 10 åêáô. åõñþ.

Óôïé÷åßá

ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ ÊÁÔÁÑÔÉÓÇÓ Ó×ÏËÇÓ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ Ôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò óõíå÷ßæïíôáò ôçí óõíåñãáóßá ìå ôï ÐáíåðéóôÞìéï Ìáêåäïíßáò ðñïãñáììáôßæåé ôçí õëïðïßçóç ôùí ðáñáêÜôù åêðáéäåõôéêþí ðñïãñáììÜôùí êáôÜ ôïõò ìÞíåò ÌÜéï – Éïýíéï 2010: * 1. Ðáñáêïëïýèçóç êáé áîéïëüãçóç áðïäïôéêüôçôáò åðé÷åéñÞóåùí – Çëåêôñïíéêü Åìðüñéï(e-commerce) ¸íáñîç: 31-5-2010 Ýùò 16-6-2010 ÄéÜñêåéá: 24 þñåò Êüóôïò óõììåôï÷Þò: ìÝëç Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò 80 åõñþ, ìç ìÝëç 200 åõñþ ÅéóçãçôÝò: Êáñáãéþñãïò ÈåïöÜíçò, Áí. ÊáèçãçôÞò ôì. ÏñãÜíùóçò & Äéïßêçóçò Åðé÷åéñÞóåùí ÓáìáñÜò Íéêüëáïò, Åðéê. ÊáèçãçôÞò, ôì ÅöáñìïóìÝíçò ÐëçñïöïñéêÞò * 2á ÁíÜðôõîç Äéïéêçôéêþí êáé Ðñïóùðéêþí ÄåîéïôÞôùí - ÁðïôåëåóìáôéêÞ Åðéêïéíùíßá: ÅíåñãçôéêÞ Áêñüáóç-Ãëþóóá Óþìáôïò - ÁðïôåëåóìáôéêÝò ÓõóêÝøåéò / ÓõíåäñéÜóåéò - ÊáèïäÞãçóç êáé ÓõìâïõëåõôéêÞ ãéá ôçí âåëôßùóç ôùí óôåëå÷þí óáò * 2â ÁðïäïôéêÞ Äéïßêçóç êáé Óõíåñãáóßá ìå ôñßôïõò

- ÐÝíôå ôñüðïé ãéá õøçëüôåñç êåñäïöïñßá óå ðåñßïäï êñßóçò - ÅéóðñÜîôå ôá÷ýôåñá ôéò ïöåéëÝò ôùí ðåëáôþí óáò - ÅðéëïãÞ êáé áðïôåëåóìáôéêÞ óõíåñãáóßá ìå Åîùôåñéêü Óýìâïõëï - ÅðéëïãÞ Ðñïìçèåõôþí êáé áîéïëüãçóç áðïäïôéêüôçôáò ôçò óõíåñãáóßáò ¸íáñîç: 31-5-2010 Ýùò 9-6-2010 ÄéÜñêåéá: 16 þñåò Êüóôïò óõììåôï÷Þò: ìÝëç Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò 60 åõñþ , ìç ìÝëç 150 åõñþ ÅéóçãçôÞò: Ðüäáò Íßêïò, Óýìâïõëïò Åðé÷åéñÞóåùí. ÅêðáéäåõôÞò

Ðëáöüí

ÐáñÜëëçëá óôá ðëáßóéá ëåéôïõñãßáò ôçò ÅðéìåëçôçñéáêÞò Ó÷ïëÞò ðñïãñáììáôßæåôå êáé ç õëïðïßçóç åíüò åêðáéäåõôéêïý ðñïãñÜììáôïò ìå èÝìá: * Êïóôïëüãçóç ðñïúüíôùí êáé õðçñåóéþí - ÂáóéêÝò Ýííïéåò êüóôïõò, Åßäç êüóôïõò, ÈÝóåéò êüóôïõò - Ðßíáêáò Åðéìåñéóìïý Äáðáíþí, ÌÝèïäïé åðéìåñéóìïý êüóôïõò - Êïóôïëüãçóç âÜóåé ðñüôõðùí ÷ñüíùí, Ðáñáäåßãìáôá ¸íáñîç: 7-6-2010 Ýùò 30-6-2010

ÄéÜñêåéá: 20þñåò Êüóôïò óõììåôï÷Þò: ìÝëç Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò 38 åõñþ, ìç ìÝëç 60 åõñþ ÅéóçãçôÞò: Óôáõñéáíßäçò Êùíóôáíôßíïò, Ìç÷áíéêüò ÐáñáãùãÞò êáé Äéïßêçóçò – Êïóôïëüãïò, Óýìâïõëïò Åðé÷åéñÞóåùí Åðßóçò, õðåíèõìßæïõìå üôé ãéá ôá ìÝëç ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò óõíå÷ßæåôáé ç õëïðïßçóç äùñåÜí óåìéíáñßùí

> Ôå÷íéêïý Áóöáëåßáò ’ êáé Ò Êáôçãïñßáò Åðéêéíäõíüôçôáò > ÕãéåéíÞò êáé ÁóöÜëåéáò Ôñïößìùí óýìöùíá ìå ôçí åãêýêëéï ôïõ ÅÖÅÔ. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò êáé Äçëþóåéò Óõììåôï÷Þò, ìðïñåßôå íá áðåõèýíåóôå óôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò ôçë. 2351047263, 2351023211 Þ óôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò www.champier

Áíáêïéíþóåéò > Áíïé÷ôÝò åßíáé ïé õðçñåóßåò ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ êÜèå ÔåôÜñôç áðüãåõìá, áðü ôéò 6ì.ì. Ýùò ôéò 9ì.ì.. Ôá ìÝëç Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá íá êÜíïõí ÷ñÞóç õðçñåóéþí üðùò Ýêäïóç ðéóôïðïéçôéêþí, âåâáéþóåùí, åããñáöÝò, ðëçñùìÝò, êôë. > Öïñïôå÷íéêÞ Õðçñåóßá óôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò Óôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò ëåéôïõñãåß äùñåÜí ãéá ôá ìÝëç Öïñïôå÷íéêÞ Õðçñåóßá êÜèå ÔåôÜñôç áðüãåõìá êáé þñåò 6 ì.ì. Ýùò 9 ì.ì.. > Óôï ÅðéìåëçôÞñéï, êÜèå ÄåõôÝñá êáé Ôñßôç, þñåò ãñáöåßïõ, ëåéôïõñãåß «Ãñáöåßï Íïìéêþí Õðçñåóéþí», ÷ùñßò ïéêïíïìéêÞ åðéâÜñõíóç ãéá ôá ìÝëç. > ¿ñåò õðïäï÷Þò ìåëþí Ï Ðñüåäñïò êáé ôá ìÝëç ôçò ÄéïéêçôéêÞò ÅðéôñïðÞò ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ âñßóêïíôáé óôï ÅðéìåëçôÞñéï êÜèå ÔåôÜñôç áðüãåõìá êáé þñåò 7-9ì.ì. ãéá íá ðñáãìáôïðïéïýí óõíáíôÞóåéò ìå ìÝëç ðïõ åðéèõìïýí íá óõæçôÞóïõí ìå ôç äéïßêçóç ãéá èÝìáôá êáé ðñïâëÞìáôá ðïõ ôïõò áðáó÷ïëïýí, íá åêöñÜóïõí ðáñÜðïíá, óêÝøåéò Þ ðñïôÜóåéò ôïõò. Ïé óõíáíôÞ-

Ç äéÜñêåéá åöáñìïãÞò ôïõ ðñïãñÜììáôïò ïñßæåôáé Ýùò ôçí 31-12-2010, åêôüò áí ç åîÜíôëçóç ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ðñáãìáôïðïéçèåß íùñßôåñá. Åéäéêüôåñá êáôáëçêôéêÞ çìåñïìçíßá õðïâïëÞò áßôçóçò áðü ôéò åíäéáöåñüìåíåò ÌÅ/ÐÌÅ ðñïò ôéò ôñÜðåæåò åßíáé ç 31-10-2010 êáé ðáñáëáâÞò ôùí áéôÞóåùí áõôþí áðü ôçí ÔÅÌÐÌÅ ÁÅ ç 20-11-2010. ÅðéëÝîéìåò èåùñïýíôáé ïé íÝåò äáíåéáêÝò óõìâÜóåéò ãéá ôéò ïðïßåò õðïâÜëëåôáé áßôçóç áðü ôçí ÌÅ/ÐÌÅ óôç äáíåéïäïôïýóá ôñÜðåæá, ìåôÜ ôçí çìåñïìçíßá Ýãêñéóçò ôïõ ÐñïãñÜììáôïò. Ï áñ÷éêüò Ðñïûðïëïãéóìüò ôïõ ÐñïãñÜììáôïò áíÝñ÷åôáé óå 700 åêáô. åõñþ åããõÞóåéò, êáëýðôïíôáò äÜíåéá óõíïëéêïý ýøïõò 875 åêáô. åõñþ. Ï ôåëéêüò Ðñïûðïëïãéóìüò ôïõ ÐñïãñÜììáôïò ðñïâëÝðåôáé ìå íåüôåñç áðüöáóç íá áíÝëèåé óôï ðïóü ôïõ 1 äéò.€ åããõÞóåùí êáëýðôïíôáò äÜíåéá óõíïëéêïý ýøïõò 1,25 äéó. åõñþ.

óåéò ïñßæïíôáé êáôüðéí óõíåííüçóçò ìå ôç Ãñáììáôåßá ÐñïÝäñïõ, óôï ôçëÝöùíï 2351047274. > Åðé÷åéñçìáôéêÞ ÄáíåéóôéêÞ ÂéâëéïèÞêç Åðé÷åéñçìáôéêÞ âéâëéïèÞêç áëëÜ êáé äùñåÜí ÷ñÞóç çëåêôñïíéêïý õðïëïãéóôÞ ìå ðáñï÷Ýò ßíôåñíåô äéáèÝôåé ðëÝïí ôï ÅðéìåëçôÞñéï óôá ìÝëç ôïõ. Ç äáíåéóôéêÞ âéâëéïèÞêç ëåéôïõñãåß ôéò þñåò ðïõ åßíáé áíïéêôü ôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò, äçëáäÞ êáèçìåñéíÜ áðü ôéò 7:30 – 15:00 êáé êÜèå ÔåôÜñôç áðüãåõìá áðü ôéò 18:00 -21:00. > Ëåéôïõñãßá ÔìÞìáôïò Äéá÷åßñéóçò Áíèñþðéíïõ Äõíáìéêïý Óôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò ëåéôïõñãåß ãñáöåßï åíçìÝñùóçò áíÝñãùí êáé åðé÷åéñÞóåùí, ôï ïðïßï äéáôçñåß áñ÷åßï äåäïìÝíùí áôüìùí ðïõ áíáæçôïýí åñãáóßá óå åðé÷åéñÞóåéò ôïõ íïìïý êáé åðé÷åéñÞóåùí ðïõ ðñïóöÝñïõí åñãáóßá. Áí æçôÜôå åñãáóßá óå åðé÷åéñÞóåéò ôïõ íïìïý Þ øÜ÷íåôå áíèñþðéíï äõíáìéêü áðåõèõíèåßôå óôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò ãéá íá êáôáèÝóåôå ôá óôïé÷åßá óáò, åíôåëþò äùñåÜí, êáèçìåñéíÜ, þñåò ãñáöåßïõ, óôï ôçëÝöùíï 2351 0 23211.

> Óõíå÷ßæïíôáé ôá óåìéíÜñéá áðü ôçí ÅðéìåëçôçñéáêÞ Ó÷ïëÞ Ìðïñåßôå íá äçëþóåôå óõììåôï÷Þ óõìðëçñþíïíôáò ôç ó÷åôéêÞ áßôçóç óôá ãñáöåßá ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Þ óôÝëíïíôÜò ôçí ìå ÖÁÎ. Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò óôï ôçëÝöùíï 2351047263. > Ðñïâëçèåßôå óôçí Éóôïóåëßäá ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò www.champier.gr êáé Åðùöåëçèåßôå. Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò óôï ôçëÝöùíï 2351047263. > Óôá ãñáöåßá ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ êáé óôç äéÜèåóç êÜèå åíäéáöåñüìåíïõ ìÝëïõò õðÜñ÷åé êáôÜóôáóç ìå æçôÞóåéò – ðñïóöïñÝò ðñïúüíôùí êáé õðçñåóéþí, êáèþò êáé ëßóôá ìå ôéò åêèÝóåéò åóùôåñéêïý – åîùôåñéêïý. Åðßóçò, ìðïñåßôå íá åíçìåñþíåóôå ó÷åôéêÜ êáé áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ (www.champier.gr).

Ôï áíþôáôï ðïóü ôïõ äáíåßïõ áíÜ ÌÅ/ÐÌÅ ðñïóäéïñßæåôáé áíÜëïãá ìå ôïí áñéèìü áðáó÷ïëïýìåíùí óôçí åðé÷åßñçóç êáé äéáìïñöþíåôáé áðü 40.000 Ýùò 100.000 åõñþ. Ç äéÜñêåéá ôïõ äáíåßïõ êáé ôçò åããýçóçò åßíáé Ýîé (6) Ýôç ìå äéåôÞ ðåñßïäï ÷Üñéôïò êáôÜ ôçí ïðïßá êáôáâÜëëåôáé ìüíï ï áíáëïãïýí ôüêïò ôïõ äáíåßïõ. Ãéá äÜíåéá Ýùò 40.000 åõñþ äåí èá ðáñÝ÷ïíôáé åîáóöáëßóåéò áðü ôçí ðëåõñÜ ôùí ÌÅ/ ÐÌÅ, åíþ ãéá äÜíåéá Üíù ôùí 40.000 åõñþ ç åðé÷åßñçóç, åöüóïí æçôçèåß áðü ôçí ÔñÜðåæá, èá ðáñÝ÷åé åîáóöáëßóåéò. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ðáñÝ÷ïíôáé åìðñÜãìáôåò åîáóöáëßóåéò áõôÝò äåí ìðïñïýí íá îåðåñíïýí ôï 10% ôïõ áñ÷éêïý äáíåßïõ. Ôï åðéôüêéï ôïõ äáíåßïõ êáèïñßæåôáé óå EURIBOR 6 ìçíþí + 600 ìïíÜäåò âÜóçò (6%) êáô’ áíþôáôï üñéï.
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š ΤΗΛ.:

ƮƧƵƣƯƣƴƵƩƴ

FAX :

Ȁ ȉ Ǿ Ȃ ǹȉ ȅ Ȃ Ǽ Ȉ ǿ ȉ ǿ Ȁ ȅ ī ȇǹ ĭ Ǽ ǿ ȅ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 53 τμ 1ΔΣΚWC (μεταχειρισμένη) 4ος όροφος κεντρική θέρμανση περιοχή Αστικά. Τιμή 40.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση σε άριστη κατάσταση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 75.000 Ε ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ 2ΔΣ,τραπεζαρία, κουζίνα, WC, ηλιακό, τέντες, ωρομέτρηση σε πολύ καλή κατάσταση, 2ος όροφος περιοχή Μαρτίου. Τιμή 100.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 111 τμ (3ετίας άριστη κατάσταση) 3Δ,Σ,τραπεζαρία, κουζίνα, WC διαμπερές, ατομικό λέβητα, κλειστή θέση πάρκιγκ, ρετιρέ. Περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 185.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 56τμ 1ΔΣΚWC μεγάλο μπαλκόνι (μεταχειρισμένο) ρετιρέ κεντρική θέρμανση περιοχή Καμένος Μύλος. Τιμή 45.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1 ΔΣΚ WC αποθήκη θερμιδομέτρηση καινούργιο περιοχή Καμμένος Μύλος. Τιμή 80.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93 τμ με 2 Δ,Σ,Κ, WC (κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη περιοχή Κέντρου) Τιμή 80.000 Ε. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ MONOKATOIKIA 120 τμ (σε καλή κατάσταση) 2Δ,Σ,Κ,WC, υπόγειο σε 320 τμ οικόπεδο. Περιοχή Καλλιθέα. Τιμή 115.000 Ε ΜΕΖΟΝΕΤΑ 140 τμ γωνιακη 3 ΔΣΚWC εξαιρετική κατασκευή (παραδοταία με κλειδί στο χέρι) περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 180.000 Ε MEZONETA 100 τμ (καινούργια άριστη κατασκευή, παραδίδεται με το κλειδί στο χέρι) 3 Δ,Σ,Κ,2WC, πάρκιγκ, περιοχή Καλλιθέα.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 665 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο βλέπει πλατεία περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού τιμή 96.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 435 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Ευαγγελικών (εξαιρετική θέση) αποκλειστικότητα του γραφείου μας. Τιμή 280.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 578 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 200.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 150.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 552 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Καπνικού Σταθμού. Τιμή 160.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110 τμ (σε άριστη κατάσταση, ανακαινισμένο) 3 Δ,Σ,Κ,WC, αποθήκη, κεντρική θέρμανση, 2ος όροφος. Περιοχή Αγία Παρασκευή. Τιμή 100.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 404 τμ άρτιο οικοδομήσιμο πολύ καλή θέση περιοχή Λεπτοκαρυά.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 360 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Σταδίου. Τιμή 100.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 114 τμ 2Δ,Σ,Κ,WC, ατομική θέρμανση, αποθήκη, πλήρως ανακαινισμένο. Περιοχή Καμένος Μύλος. Τιμή 100.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 735 τμ γωνιακό με φάτσα σε παιδική χαρά περιοχή Επέκταση Βατάν τιμή 220 Ε/τμ

ΙΣΟΓΕΙΟ διαμέρισμα 107 τμ 2ΔΣτρ. Κ,WC, ωρομέτρηση περιοχή Βατάν. Τιμή 100.000 Ε ΓΡΑΦΕΙΑ 400 τμ πωλούνται και μεμονωμένα ανά όροφο περιοχή Κέντρου πλατεία Δημαρχείου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 46 τμ 1 ΔΣΚ μπάνιο περιοχή Θαλασσοπούλια Παραλία (αριστερά). Τιμή 45.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ (καινούργιο) 2 ΔΣΚ WC 3ος όροφος γωνιακό πάρκιγκ περιοχή Καμμένος Μύλος Τιμή 115.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 384 μ. πολύ καλή θέση περιοχή Ευαγγελικά Τιμή 120.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 731 τμ γωνιακό φάτσα σε παιδική χαρά περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού Τιμή 250 Ε/τμ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 203 τμ γωνιακό με άδεια μονοκατοικίας κατάλληλο και για κατάστημα περιοχή Σταθμού. Τιμή 55.000 Ε. Πληρωμένη η επίβλεψη της άδειας του κτιρίου και το ΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 239 τμ σε πολύ καλή θέση περιοχή Μαρτίου Τιμή 75.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 431 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Μαρτίου Τιμή 150.000 Ε

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 450 τμ φάτσα θάλασσα περιοχή Κορινού (οικισμός Ολυμπιάδα) τιμή 60.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 200 τμ με 60 τμ ΣΔ 1,2 περοιχή Πάρκου τιμή 80.000 Ε

OIKOΠΕΔΟ 647 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 240Ε/ τμ

OIKOΠΕΔΟ 667 τμ γωνιακό με φάτσα σε ΚΧ. Περιοχή Νέα Δικαστήρια. Τιμή 210.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 902 τμ οικοδομήσιμο εξαιρετική θέση περιοχή Ευαγγελικών. Τιμή 400.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 40 τμ σε κεντρικό σημείο (αποφέρει εισόδημα 330 Ε μηνιαίως) Τιμή 180.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΣΜΑ 170τμ ισόγειο+170 τμ όροφος+170τμ υπόγειο σε 1671 τμ έκταση (στα μπετά) φάτσα στην παλιά Εθνική οδό. Τιμή 170.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 3 στο σύνολο από 75 τμ το καθένα με τριφασικό ρεύμα και γεώτρηση (αποφέρουν ενοίκιο 540 ευρώ μηνιαίως) φάτσα στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης - Ν. Εφέσου. Τιμή 250.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4400 τμ κοντά σε σπίτια περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών τιμή 70.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000 τμ φάτσα θάλασσα (μέσα στα κάμπιγκ) περιοχή Βαρικό τιμή 180.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3.000 τμ οικοδομίσιμο θέση προσήλιο Σβορώνου (εξαιρετική τοποθεσία). Τιμή 210.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11.000 τμ νερό, ρεύμα (υπάρχει και οικοδομική άδεια) περιοχή Περίσταση - Παναγία. Τιμή 100.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7900 τμ στο κεντρικό δρόμο για Νεοκαισάρεια Τιμή 88.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10.000 τμ δεύτερο από τον κεντρικό δρόμο προς Παραλία και δίκτυο ύδρευσης) περιοχή Περίστασης πολύ καλή θέση. Τιμή 160.000 Ε

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 16.000 τμ (300 μ. φάτσα) πωλείται και με μακροχρόνιο διακανονισμό στη Ν. Εθνική Οδό περιοχή Βαρυκό, τιμή 10000 Ε το στρέμμα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 58 τμ σε κεντρικό σημείο Τιμή 117.000 Ε

678) 500 τμ περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 160.000 Ε 681) 1077 τμ περιοχή - Κ. Αγιάννης. Τιμή 50.000 Ε 683) 252 τμ με 33 μ. φάτσα περιοχή Σβορώνος. Τιμή 50.000 Ε 684) 391 τμ με 14 μ. φάτσα περιοχή 25η Μαρτίου Τιμή 135.000 Ε 686) 552 τμ γωνίες περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 155.000 Ε 687) 300 τμ γωνιακό, περιοχή Καλλλιθέα Τιμή 65.000 Ε 690) 320 τμ με 3 φάτσες. Περιοχή - Επεκ. Ευαγγελικά. Τιμή 65.000Ε 691) 600 τμ με Σ.Δ. 0,20 γωνιακό με πανοραμική θέα την θάλασσα. Περιοχή Τοπόλιανη. Τιμή 60.000 Ε 692) 844 τμ με 3 φάτσες, πάνω σε κεντρικό δρόμο στην Επεκ. Ευαγγελικών 694) 400 τμ γωνιακό, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 130.000 Ε 695) 711 τμ γωνιακό περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 185.000 Ε 696) 253 τμ με 21 μ. πρόσοψη, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 75.000 Ε 697) 310 τμ γωνιακό, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Γήπεδο Πιερικού. Τιμή 110.000 Ε 698) 388 τμ πάνω σε 2 δρόμους διαμπερές περιοχή Σταθμός. Τιμή 85.000 Ε

ZZZPHVLWLNRWKDQRVJU HPDLOLQIR#PHVLWLNRWKDQRVJU

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

162) 82 τμ 1ος όροφος, 2 ετών, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, ατομικό λέβητα περιοχή Βατάν. Τιμή 95.000 Ε 164) 160 τμ 4ος όροφος 4Δ,Σ,Κ,2 μπάνια, κεντρική θέρμανση, τέντες, ηλιακό 25 ετών. Περιοχή Αγία Παρασκευή Τιμή 115.000 Ε 221) 60 τμ 1 όροφος, 2 δωμ., ΣΚ μπάνιο, 8ετίας, ατομικό λέβητα. Περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 80.000 Ε 223) 48 τμ ισόγεια γκαρσονιέρα 5ετίας, σαλοκουζίνα, μπάνιο, 1 υπνοδωμάτιο με ατομικό λέβητα Περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 60.000 Ε 246) 110 τμ 4ος όροφος (γίνεται και επαγγελματικός χώρος) 2 Δ, Σ,Κ, μπάνιο διαμπερές, ατομικό λέβητα, περιοχή Πεζόδρομος. Τιμή 75.000 Ε 281) 70 τμ 2ος όροφος, 2 Δ,Σ,Κ,μπάνιο γωνιακό, τέντες, κλιματιστικό περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 75.000 Ε 294) 90 τμ ρετιρέ 4ος όροφος, πλήρες ανακαινισμένη 2 Δωμ., Σ.,Κ., μπάνιο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Κέντρο. Τιμή 75.000 Ε ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 837) 170 τμ μεζονέτα, καινούργιο, τελειωμένο, LUX κατασκευής με 80 τμ ημιυπόγειο σε 500 τμ οικόπεδο Περιοχή - Περίσταση 850) 2Χ105 τμ ισόγειο και 1ος όροφος 40 ετών χτισμα σε 170 τμ οικόπεδο με ΣΔ 1,2 τιμή 150.000 Ε. Περιοχή Αστικά 860) 140 τμ ισόγεια μονοκατοικία σε 900 τμ έκταση γωνιακό, 5ετίας, σαλοκουζίνα, 3 δωμ., 2WC, αποθήκη, τζάκι περιοχή - κοντά στην Κατερίνη 872) 2Χ150 τμ σε 745 τμ οικόπεδο, ισόγειο 10ετίας και 1 όροφος στο

322) 5.150 στρεμ. γωνιακό κοντά στη Ν. Εφεσσο. Τιμή 30.000 Ε

τούβλο περιοχή σε χωριό. Τιμή 140.000 Ε 871) 60 τμ ισόγεια μονοκατοικία παλιά σε 250 τμ γωνιακό οικόπεδο περιοχή Σταθμός. Τιμή 65.000 Ε 873) 135 τμ μεζονέτα 5ετίας, 3 Δωμ., ΣΚ 2 WC με 45 τμ ισόγεια γκαρσονιέρα σε 126 τμ οικόπεδο. Περιοχή ΙΚΑ

377) 4.700 στρ. με 41 μ. πρόσοψη, κοντά στην Περίσταση. Τιμή 85.000 Ε 418) 17 στρμ. με 110 μ πρόσοψη περιοχή Βιοζωκάτ Τιμή 170.000 473) 8.250 στρ. γωνιακό, νερό, ρεύμα, περιοχή κοντά στην Περίσταση Τιμή 45.000 Ε

876) 120 τμ ισόγεια μονοκατοικία, 7ετίας σε 290 τμ ΣΔ 2 Δ, μπάνιο, 30 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 250.000 Ε

480) 9,500 στρ. ανάμεσα Κίτρος και Μακρύγιαλος κοντά στην ΠΕΟ Τιμή 30.000 Ε

877) 3Χ175 τμ σε 1 στρέμμα έκταση περιοχή - Περίσταση

484) 2,250 στρ. με άδεια για κατοικία, νερό, ρεύμα, περίφραξη Τιμή 60.000 Ε. Περιοχή Νεοκαισάρεια 488) 2 στρ. 2 κομμάτι από ΠΕΟ Τιμή 70.000 Ε 489) 9.600 στρ. κοντά στην Παραλία Τιμή 85.000 Ε 492) 4.200 στρ. με νερό, ρεύμα, πανοραμική θέα, περιοχή σε χωριό. Τιμή 25.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΑ 511) 490 τμ γωνιακό, περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 155.000 Ε 635) 174 τμ με 3 φάτσες Τιμή 34.000 Ε Περιοχή Γερμανικά

493) 5,850 στρεμ. με Πανοραμική θέα, σε ύψωμα περιοχή Νεοκαισάρεια Τιμή 30.000 Ε

611) 506 τμ γωνιακό, μαζί με άδεια, περιοχή Γήπεδο Πιερικού Τιμή 155.000 Ε

495) 12,250 στρμ. στην ΠΕΟ μετά τον Κορινό. Τιμή 180.000 Ε

662) 1.350τμ περιοχή Ανω Αγιάννης Τιμή 70.000 Ε

496) 8,900 στρμ. στην Μεθώνη 2ο κομμάτι από θάλασσα. Τιμή 75.000 Ε

665) 196 τ.μ. με 15 μ. φάτσα Περιοχή Βατάν κοντά στη λαϊκή της Τετάρτης. Τιμή 65.000 ευρώ

498) 2.800 στρ. με 75 μ πρόσοψη πάνω στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο

667) 606 τμ με 3 φάτσες, περιοχή - Περίσταση. Τιμή 120.000 Ε. Δίδεται και το μισό

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

668) 478 τμ με 20 μ. φάτσα. Περιοχή - Σταθμός. Τιμή 90.000 Ε.

ȈǼȅȁǼȈȉǿȈǻǿǹȈȉǹȈǼǿȈ ȈǼȀǼȃȉȇǿȀǹȈǾȂǼǿǹȉǾȈȆȅȁǾȈ

669) 490 τμ με 2 προσόψεις περιοχή ΚΤΕΛ 670) 600 τμ με Πανοραμική θέα την Κατερίνη, πάνω σε 2 δρόμους περιοχή Π. Κεραμίδι Τιμή 40.000 Ε 673) 293) τμ γωνιακό περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 135.000 Ε

ǺǿȁȁǼȈȂǼǽȅȃǼȉǼȈȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȈǼȅȁǹȉǹ ȆǹȇǹĬǹȁǹȈȈǿǹȉǾȈȆǿǼȇǿǹȈ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 3.600 τμ με 1,2

ǻǾȂǾȉȇǿȅȊ ǹȆȅȈȉȅȁȅȊ

ȉǾȁ

ȀȇǼȈȃǹȈȀǹȉǼȇǿȃǾ ȈIJİijȐȞȚĮıIJȠȜȚıȝȠȓȞĮȫȞ ȉȅīȇǹĭǼǿȅǻǿǹȃȊȀȉǼȇǼȊǼǿ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Β.Ε. – Ο.Α.Ε.Ε. Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Συνταξιούχων Τ.Ε.Β.Ε. – Ο.Α.Ε.Ε. Ν. Πιερίας διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στη Χαλκιδική στις 29 Μαΐου 2010, ημέρα Σάββατο και προσφέρεται δωρεάν για τα μέλη του Σωματείου ενώ για τα μη μέλη η συμμετοχή είναι 10,00 Ευρώ κατ’ άτομο. Η αναχώρηση θα γίνει στις 8 το πρωί από την Πλατεία Ελευθερίας. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία του Σωματείου επί της οδού Γεωργάκη Ολυμπίου 1 (2ος όροφος) και στο τηλέφωνο: 2351078736 τις ώρες 19.00 – 21.00 καθώς και από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας Κουτσής Δημήτριος Τσαλός Αθανάσιος

Μαγαζί στον παλιό Διεθνή 286 τμ και υπόγειο 286 τμ Μαγαζιά διάφορα στην πόλη Μαγαζί 50 τμ σε κεντρικό σημείο ΠΩΛOYNTAI ΔIAM/TA Μεζονέτες 130 και 140 τμ στην επέκταση Ευαγγελικών υπό κατασκευή Γκαρσονιέρα δεκαπενταετίας 70 τμ Κεντρικό διαμέρισμα ρετιρέ με 3Δ δεκαετίας Διαμέρισμα πενταετίας, 3 υπνοδωμάτια, ρετιρέ στα Ευαγγελικά Μονοκατοικία στο Μακρύγιαλο καινούργιο σε 500 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα δεκαετίας 115 τμ περιοχή Αγίας Τριάδος Μονοκατοικία στο Σταθμό σε 430 τμ οικόπεδο Τριόροφη οικοδομή ημιτελή στο Λιτόχωρο ενορία Αγίου Δημητρίου Μεταχειρισμένα διαμερίσματα σε διάφορα μέρη της πόλης Διόροφη κατοικία σε οικόπεδο 350 τμ στην Καλλιθέα Γκαρσονιέρα στην Παραλία 32.000 Ε Μονοκατοικία 80 τμ σε οικόπεδο 1.200 τμ στη Βρύα με ωραία θέα Διαμέρισμα καινούργιο ρετιρέ κοντά στο Νοσοκομείο 55 τμ Διόροφη καινούργια μονοκατοικία σε 270 τμ οικόπεδο περιοχη Αγίας Τριάδος

Μονοκατοικία στο γιαπί Διαμέρισμα 95 τμ ανακαινισμένο 4ος όροφος κεντρικό Διαμερίσματα καινούργια των 100 τμ με ατομική θέρμανση με πάρκιγκ 1ος, 2ος, 3ος όροφος Ευαγγελικά Μεζονέτα λουξ κατασκυεής σε 150 τμ οικόπεδο Μονοκατοικία δυόροφη σε 500 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα υπό κατασκευή στα Ευαγγελικά ΞENOΔOXEIA στην Oλυμπιακή Aκτή-Παραλία MONOKATOIKIEΣ σ’ όλα τα σημεία της πόλης. Διαμερίσματα σε δυόροφες οικοδομές 60τμ, 70τμ σε ωραία τοποθεσία βλέπουν Ολυμπο και θάλασσα στο Λιτόχωρο Kαινούργια και μεταχειρισμένα διαμερίσματα των 50τμ στην Oλυμπιακή Aκτή. Διαμερίσματα υπό κατασκευήν στην Κατερίνη ΠΩΛOYNTAI ΧΩΡΑΦΙΑ Χωράφι 8 στρεμ. στον Αγιο Αθανάσιο Χωράφι μελλοντικό 4 στρεμ. επέκταση Ευαγγελικών. Χωράφι μελλοντικό 4 στρεμ. επέκταση Ευαγγελικών Χωράφι 4 στρμ. στον δρόμο για Παραλία 23 στρεμ. χωράφι στο Δίον Πιερίας Χωράφι στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο 1300 τμ με άδεια οικοδομής

Χωράφι 6 στρεμ. στο Σβορώνο Χωράφι 4 στρεμ. προς Παλιό Κεραμίδι Χωράφι 5 στρεμ. στην Καλλιθέα 6 στρέμματα χωράφι, στην Κατερίνη, μόνο 25.000 Ευρώ Χωράφι 14 στρεμ. στο Λιτόχωρο σε ωραία τοποθεσία Χωράφι 6 στρεμ. δίπλα στην Παναγία Περίστασης Χωράφι 7 στρεμμάτων νερό ρεύμα στην Παραλία Χωράφι 4.500 τμ με μεγάλη φάτσα, γωνιακό στον Επαρχιακό δρόμο Καρίτσας - Δίου Χωράφι 10 στρεμ. προς Ολυμπιακη Ακτή. Χωράφι 15 στρμ. στον παλιό διεθνή πάνω στο σταυροδρόμι προς Αλυκές. Xωράφια: μελλοντικά μέσα στην Oλυμπιακή Aκτή. Ενοικιαζόμενα δωμάτια 10ετίας στην Ολυμπιακή Ακτή σε καλό σημείο ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ξενοδοχεία των 18 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 12 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 13 δωματίων στην Ολυμπιακή Ακτή ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: καινούργια διαμερίσματα με ατομική θέρμανση και κλειστά γκαράζ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ - ΟΛΗ ΜΕΡΑ ... ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε. Ν. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ. Αλεξάνδρου & Τσιμισκή 2 γωνία τηλ. 23510 27723, 2351028821, 2351038424, 6976/424203, 6977/241187 MONAΔIKEΣ EYKAIPIEΣ KAINOYPΓIA ΔIAMEPIΣMATA

60τμ 80τμ 87τμ 109 τμ 122 τμ 106 τμ 120 τμ 160 τμ 97 τμ 90 τμ 104 τμ 93 τμ 70 τμ 75 τμ

54.500 Ε 72.800 Ε 79.000 Ε 99.000 Ε 96.700 Ε 88.000 Ε 91.000 Ε 117.000 Ε 75.000 Ε 67.500 Ε 91.000 Ε 83.600 Ε 42.000 54.000

ΔIAMEPIΣMATA (ελαφρως μεταχειρισμένα) 100 τμ 70.000 73.500 103 τμ 73.500 107 τμ 70.000 107 τμ 53.000 105 τμ 88.000 135 τμ 126.000 142 τμ ΔIOPOΦH KATOIKIA 180 τ.μ. + μαγαζί επί οικοπ. 180 τ.μ. 85.000

ZHTOYNTAI METAXEIPIΣMENA ΔIAMEPIΣMATA KAI OIKOΠEΔA ΠAPAΛIAKA ΔIAMEPIΣMATA ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤ/ΝΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

EΞOXIKEΣ KATOIKIEΣ Σε όλο το Nομό Λεπτοκαρυά, Πλάκα Λιτοχώρου, Eλατοχώρι, Λιτόχωρο, (επιπλωμένα και μη), λούξ κατασκευής. 85τμ σε οικ. 110τμ 60.000 Ε 120τμ σε οικ. 1350 τμ καινούργια πολυτελείας 160.000 Ε KAΛΛIΘEA 120 τμ επι 220 τμ οικ. 55.000 (τουβλο) ΠEPIΣTAΣH 200 τμ επι 250 τμ οικ. 64.500.000

MEZONETEΣ

140τμ +ημιυπ. 70τμ επί 190τμ οικ.+ 35τμ υπόλοιπο δόμησης αυτόνομες 82.000 Ε (τούβλο) 140τμ +υπογ. 60τμ αποπερατωμένο 135.000 Ε 135 τμ + πυλ. σε 160τμ οικ. 79.000 Ε (σοβά+σκεπή) 77,50 τμ 200.000 Ε 175.000 Ε 65 τμ 53.000 Ε 50 τμ 96 τμ + υπόγ. 145.000 Ε 35τμ 30.000 Ε

KATAΣTHMATA

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

60 τμ 58 τμ 55 τμ 295 τμ 416 τμ

ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙ/ΛΑ Π. ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΑΙ. ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ

44.000 Ε 64.500 Ε 44.000 Ε 60.000 Ε 70.000

ΓPAΦEIA 180 τμ 26.000 Ε 26.000 Ε 150 τμ 58.000 Ε 400 τμ 70.000 Ε 400 τμ ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ σε προνομιούχες περιοχές σε Επαρχιακές οδούς στην Π.Ε.Ο.

ΟΙΚΟΠΕΔΟΧΩΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ENOIKIAΣEIΣ AKINHTΩN EYKOΛIEΣ EΞOΦΛHΣHΣ-ΔANEIA ΔHΛΩΣTE TA ΠPOΣ ΠΩΛHΣHAKINHTA ΣAΣ και ΠOIKIΛIA! και ΠOIOTHTA ! ... και EΞYΠHPETHΣH! MAΣ ΣYNOΔEYEI ΠEIPA 25 ETΩN ! !!

ƵƱƫƴƮƧƵƳƩƵƱƫƴ ǹȖȠȡȐȗȠȞIJĮȚțĮȚĮȞIJĮȜȜȐııȠȞIJĮȚ IJĮʌĮȜȚȐıĮȢȤȡȣıĮijȚțȐ

ȌȦȝȐȢȋȡȒıIJȠȢ ǽĮȜȜȩȖȖȠȣȉȘȜ

Aνεξαρτησίας 17 ΠΑΡΓΑ τηλ.: 2684031767 www.ionion-realestate.com

323) 3Χ4 στρεμ. περιοχή Καλλιθέα

875) 230 τμ μεζονέτα σε 400 τμ γωνιακό οικόπεδο, ΣΔ 6 Δωμ., 4 μπάνια και 120 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή 25η Μαρτίου

878) Μεζονέτα 200 τμ 1ος και 2ος όροφος, 8ετίας, σε 500 τμ γωνιακό οικόπεδο, 3 ΔΣΚ, 2 μπάνια, ατομικό λέβητα. Περιοχή Καταφιώτικα

ΠΩΛOYNTAI OIKOΠEΔA Οικόπεδο γωνιακό 380 τμ κοντά στα Δικαστήρια, Καπνικό Σταθμό Οικόπεδο γωνιακό 370 τμ περιοχή ΚΤΕΛ Οικόπεδο γωνιακό 270 τμ περιοχή Παναγίας Σουμελά Οικόπεδο 750 τμ με θέα (βλέπει θάλασσα) στο Λιτόχωρο Οικόπεδο στην Περίσταση 300 τμ Διόροφο γιαπί σε 220 τμ οικόπεδο στο Σταθμό Οικόπεδο στην Παραλία 311 τμ Οικόπεδο στο Σταθμό 480 τμ Δύο οικόπεδα των 500 τμ στη Νεοκαισάρεια Πιερίας Οικόπεδο 400 τμ κεντρικό στο Λιτόχωρο Οικόπεδο 170 τμ Αγία Τριάδα 1 στρεμ. οικόπεδο γωνιακό στο κέντρο της Κονταριώτισσας Οικόπεδο 400 τμ στο Σβορώνο Οικόπεδο 430 & 250 τμ Μαρτίου Οικόπεδο 400 τμ στο Καπνικό Σταθμό Δύο οικόπεδα επέκταση Ευαγγελικών 400 και 450 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ: οικόπεδο 1 στρέμμα στον Αγ. Σπυρίδωνα Oικόπεδο 250τμ στην Oλυμπιακή Aκτή OIKOΠEΔA ΣTH ΛEΠTOKAPYA και Σκοτίνα, όσα μέτρα θέλετε. Bλεπουν θάλασσα και βουνά. ΠΩΛOYNTAI KATΑΣΤ/TA Μαγαζί 90 τμ με πατάρι

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 311) 16 στρ. κοντά στον Κ. Αγιάννη Τιμή 45.000 Ε

105) 95 τμ 4ος όροφος, ρετιρέ, πλήρες ανακαινισμένο 2 δωμ., Σ,Κ, μπάνιο, τέντες, κεντρική θέρμανση με θέα στο πάρκο Κατερίνης Τιμή 90.000 Ε

 ǹȖȉȡȚȐįȠȢțĮȚȂǹȜİȟȐȞįȡȠȣ ȀȅȃȉǹȈȉȅȃȆȁǹȉǹȃȅȆǿȈȍǹȆȅȉȅȠǻǾȂȅȉǿȀȅ

ȉǾȁ7(/()$;

(με παρκιγκ + ατομ. θερμανση)

677) 290 τμ με 21 μ. φάτσα περιοχή Περίσταση. Τιμή 60.000 Ε

ȉȘȜID[ ȀȚȞȘIJȩ 

ȈǿǻǾȇȅȆȅȊȁȅȈ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τμ γωνιακό στη ΠΕΟ με κόμβο και άδεια επαγγελματικό. Πληροφορίες αποκλειστικά στο γραφείο μας.

674) 730 τμ με ΣΔ 1,2 με 3 φάτσες περιοχή Ευαγγελικά

ȈȉǼĭǹȃȅȈȋǹȈǹȆǾȈ ȀĮııȐȞįȡȠȣȀĮIJİȡȓȞȘ

Κτηματομεσιτικά Γραφεία

23510.75.207 23510.27566, 23510.45002 6944.727360 6944.504786

ǼĬȃǹȃȉǿȈȉǹȈǼȍȈ ȘȝȚȩȡȠijȠȢ ZZZPHWDQDVWLVFRPJUHPDLOLQIR#PHWDQDVWLVFRPJU

¨¤¨¬Ÿ¤™²§­

Σ.Δ. κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη. Πληρ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497, 6976 760579 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 58 τμ περιοχή Πλατεία Δημαρχείου. Τιμή 120.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα καινούργια με το κλειδί στο χέρι με 3 Δ,Σ,κουζίνα, κλειστή θέση πάρκιγκ. Επέκταση Νέα Ζωή. Τιμή μόνο 160.000 Ε . Πληρ. τηλ. Μεσιτικό Γραφείο Μετανάστης 23510 75207, 27566, 6944 504786 ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματικό αγροτεμάχιο 3 στρεμ. περίπου με δόμηση 2.650 τμ επί της Νέας Εθνικής Οδού. Μεσιτικό Γραφείο Ε.Ν. Τρελλόπουλου. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 203 τμ γωνιακό με άδεια μονοκατοικίας κατάλληλο και για κατάστημα περιοχή Σταθμού. Τιμή 60.000 Ε. Πληρωμένη η επίβλεψη της

άδειας του κτιρίου και το ΙΚΑ. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 23510 75207, 6944 504786 ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μεζονέτα στον Κορινό 140 τμ σε οικόπεδο 225 τμ αυτοτελές μέχρι το σοβά. Τιμή 78.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 203 τμ με Σ.Δ 1,2 και κτίσμα 85 τμ μονοκατοικία περιοχή Μαρτίου. Τιμή 155.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 504786 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο ΕΥΚΑΙΡΙΑ με 2 φάτσες στον εγγλέζικο 1200 τμ σε καλή θέση και πολύ καλή τιμή. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο εκτάσεις 4.440 τμ στο 1ο χλμ Κατερίνης - Π. Κεραμιδίου, περιφραγμένο κατάλληλο για επαγγελματική χρήση και με Μελλοντικές προοπτικές. Μεσιτικό "ΛΥΣΕΙΣ" τηλ. 23510 77007, 6932 962638

¬ºÄ¸ÏȼÄÈάÈÖÄÀ ºÊÐÅÀÐ ¯×ͺ˝ÀÅ·ÍÊÂÈË ÉÈÄÅÀÐ ȆȦȜȠȪȞIJĮȚıIJȘȞİʌȑțIJĮıȘǼȣĮȖȖİȜȚțȫȞ ǻȚĮȝȑȡȚıȝĮIJȝȝİĮʌȠșȒțȘșȑıȘ ıIJȐșȝİȣıȘȢșİȡȝȚįȠȝȑIJȡȘıȘıIJȘșȑȡȝĮȞıȘțĮȚȝİ ȘȜȚĮțȩıȣȜȜȑțIJȘțĮȚİȞĮȜȜȐțIJȘȖȚĮIJȠȗİıIJȩȞİȡȩ ȅȡȠijȠįȚĮȝȑȡȚıȝĮIJȝıIJȠȞĮ¶ȩȡȠijȠțĮȚ ȝİȗȠȞȑIJĮIJȝıIJȠȞȕ¶țĮȚȖ¶ȩȡȠijȠıİįȪȠ ĮȞİȟȐȡIJȘIJİȢįȚʌȜȠțĮIJȠȚțȓİȢ ȆȜȘȡIJȘȜ 
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š

ƬƵƩƮƣƵƱƮƧƴƫƵƩƴ īȀȅȁȉȈǿȅȈĬǼȅǻǹȈȉǼȇǿȅȈ

//////////////////////////////////////////////////////// ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ////////////////////////////////////////////////////////

ȆǼȇǻǿȀǹȀǹȉǼȇǿȃǾ

ȉǾȁȉǾȁĭǹȋ ȀȚȞ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ & 95τμ.με Σ.Δ.1,2 ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

-Ολυμπιακη Ακτη ισογειο 52 τμ. με 2ΔΣΚ. & 1ος & 2ος ορ. 50 τμ.55 τμ.62 τμ

επταετίας MEZONETEΣ

-Επεκταση Ν.Ζωης μεζονετες με -Μακρυγιαλος οροφοδια/σματα 90τμ. πυλωτη ,1ος & 2ος ορ. απο 63τμ, . με 40τμ. βοηθητικο χωρο στο ισογειο ο καθε οροφος.στο σοβα και -Αστικα 1ος 3ος 4ος ορ. 119 τμ. καθε τελειωμενες. οροφος. -Εθνικο Σταδιο ισογειο 56τμ.1ος ορ. -Σ.Σταθμος διοροφη οικοδομη με 59τμ & ημιυπογειο. 80,85τμ.ο καθε οροφος -Στην Νομαρχια ημιυπογειο & 2 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤ/ΝΑ επιπεδα απο 75 τμ.το καθενα -Κεντρο 4ος ορ.114,5 τμ.και για στα μπετα σε τιμη ευκαιριας. επαγγελματικη στεγη. -Περισταση πυλωτη49τμ.1ος -Αστικα 2ος ορ.120,8 τμ. ορ.42τμ.& 2ος ορ. 43τμ. -Κοντα στα ΚΤΕΛ 1ος ορ. 145 τμ. -Μακρυγιαλος σε οικοπ.260τμ. 1ος & -Κεντρο 3ος ορ. 92τμ.2ΔΣΚΤραπεζ αρια -Παραλια 2ος ορ. 64 τμ. 2Δ. -Κεντρο ρετιρε 70 τμ.

-Ευαγγελικα ισογειο σε οικοπεδο 392 τμ.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ -Επρχ.οδος Κατερινης –Ν.Εφεσσου δευτερο απο τον δρομο 5000 τμ& 10.000 τμ.

-Καλλιθεα 20.000τμ.με ρευμα & γεωτρηση -Επαρχ.οδος Κατερινης –Ολυμπιακης ακτης 9875 τμ.

-Καλλιθεα 8 στρ με νερο ,ρευμα. -Ε.Ο Κονταριωτισας –Καριτσας 6350 τμ. -Ελατοχωρι 6 στρ.& 30 στρ. με πανοραμικη θεα -Κορινος 10.000 τμ.

-Καπνικος, 276, 386, 400, 514, 516, 552, 979, 1187 & 1916τμ.

-Κιτρος 15.000 τμ.

-Κοντα στην Αγ.Αννα σε οικοπεδο 262 -Κορινος στο οικισμο Ολυμπιαδα τμ.πυλωτη 118τμ & 1ος ορ.118τμ. 400 & 450 τμ. & 540τμ. πρωτο στην -Στην Νομαρχια διοροφη οικοδομη θαλασσα. στα τουβλα. 85 τμ. ο καθε οροφος -Σ.Σταθμος 400 & 443,4 τμ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ -Κεντρο 1ος ορ. 62τμ.

//////////////////////////////////////

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα στο κέντρο της πόλης 300 τμ Πληρ. τηλ. 6978 557212

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 80 τμ στην όδο Βότση 14 με ωρομέτρηση, 2 ΔΣΚ, μπάνιο, αποθήκη στον 2ο οροφο. Πληρ. τηλ. 23510 39951

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 50 τμ ημιεπιπλωμένη με ηλιακό, πάρκιγκ και κλιματιστικό στη Νομαρχία. Πληρ. τηλ. 6974 074923

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 140 τμ 3 Δ,Σ,Κ και αποθήκη, ατομικό καλοριφέρ. Ενοίκιο 250 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 γκαρσονιέρες επί της οδού Μαραθώνος 86 περιοχή Βατάν. Πληρ. τηλ. 23510 73855

- Π.Ε.Ο.Κατερινης –Θεσ/κης σε οικοπεδο 4398 τμ.ισογειο 880τμ.& υπόγειο 880 τμ.

ENOIKIAZETAI: διαμέρισμα δυάρι στην οδό Κρέσνας. Πληρ. Τηλ. 23510 28346, απογευματινές ώρες και 6979 985665

Aνεξαρτησίας 17 ΠΑΡΓΑ τηλ.: 2684031767 www.ionion-realestate.com

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στην Θεσσαλονίκη κοντά στα Πανεπιστήμια απέναντι από την Ροτόντα. Δύο δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, air condition, ψυγείο, ηλεκτρική κουζίνα 400 Ε. Πληρ. τηλ. 6979 985665

ENOIKIAZONTAI διαμερίσματα στο κέντρο της πόλης με θέση στάθμευσης. Γκαρσονιέρες και δυάρια σε νεόδμητη οικοδομή. Πληρ. τηλ. 6977 323148

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι διαμέρισμα στην οδό Νοταρά 31, Β' όροφος. Πληρ. τηλ. 6974 943208

//////////////////////////////////// ΑΚΙΝΗΤΑ ////////////////////////////// 20μ. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία οικόπεδο Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 433 τμ κρασπεδωμένο και με 255792 αποχετεύσεις περιοχή Σταθμού. Τιμή 60.000 Ε μόνο. Πληρ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργια ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ γκαρσονιέρα 60 τμ μικτά, 47 τμ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 καθαρό στην οδό Νικομηδείας 11, τιμή 65.000 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 203 τμ 38992, 6972 027457 γωνιακό με άδεια μονοκατοικίας ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 85 τμ πολύ κατάλληλο και για κατάστημα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ κοντά στη Δημαρχεία, τιμή 300.000 περιοχή Σταθμού. Τιμή 55.000 Ε. Πληρωμένη η επίβλεψη της άδειας ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: διαμερί- Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. του κτιρίου και το ΙΚΑ. Πληρ. 23510 75207, 6944 727360 σματα 3άρια, 2άρια ποΜεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 λυτελούς κατασκευής και ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα σε 75207, 6944 727360 γκαρσονιέρες. Πληρ. τηλ. πεζόδρομο 75 τμ με υπόγειο και ΠΩΛΕΙΤΑΙ διπλοκατοικία στην 6944 470111 κος Ράπτης πατάρι. Φέρει εισόδημα 1100 το Κονταριώτισσα 120 τμ στο τούβλο Ιωάννης μήνα. Τιμή 400.000 Ε. Μεσιτικό σε 380 τμ οικόπεδο σε πολύ Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 καλή θέση. Τιμή 70.000 Ε. Πληρ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα σχετικά 255792 Μεσιτικο ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 καινούργια στην Παραλία στην 2η ΠΩΛΕΙΤΑΙ ρετιρέ επί της Φιλίππου 75207, 6944 727360 σειρά πλήρως εξοπλισμένη 33.000 82 (έναντι Αγίας Αννης) με Σ, Κ, 3 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 23510 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο με άδεια 28821, 6976 424203, 6977 241187 μεγάλα δωμάτια, 2 WC, 3 αποθήκες οικοδομής 189 τμ, δεύτερος και θέση στάθμευσης. Πληρ. τηλ. Ι. δρόμος αριστερά στην Παραλία ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα Διαμαντίδης τηλ. 23510 38992 και Κατερίνης. Τιμή 110.000 Ε.Πληρ. πολυτελούς κατασκευής με 6972 027457 Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 αποθήκη και πάρκιγκ στη ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 50 τμ 75207, 6944 727360 Λεπτοκαρυά Πιερίας 50 μέτρα στα τούβλα στο Παλιό Ελατοχώρι, από τη θάλασσα. Πληρ. τηλ. 6942 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 200 τμ κεντρικό οικόπεδο. Πληρ. 470566 Μεσιτικό Γραφείο Παπαδόπουλος στην ΠΑΡΑΛΙΑ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2ος δρόμος από θάλασσα με άδεια ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 τμ από τηλ. 23510 47497, 6976 760579 οικοδομής. Μεσιτικό "ΛΥΣΕΙΣ" ιδιώτη με άδεια για μεζονέτα 200 τηλ. 23510 77007, 6932 962638 τμ περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Πληρ. τηλ. 6936118894. Τιμή 80.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 6 στρ. στον Κάτω Αγιάννη πολύ κοντά στο χωριό. Πληρ. τηλ. 6976776255 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα ανακαινισμένο στη Θεσσαλονίκη κοντά στα Πανεπιστήμια απέναντι από τη Ροτόντα. Διαθέτει δύο δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, WC. Τιμή Αγορές - Πωλήσεις - Ακινήτων 95.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6979 985665, 6972 823840 στα παράλια του Ιονίου Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 125 τμ 3Δ,Σ,Κ, 15 ετών, 2ος όροφος, ωρομέτρηση, δύο ντουλάπες, air condition περιοχή Αστικών. Ενοίκιο 350 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα (καινούργιο) 3Δ,Σ,Κ, 2WC, ωρομέτρηση, πάρκιγ, περιοχή Σταθμού. Τιμή ενοικίου 360 Ε. Πληρ. Μεσιτικό "Μετανάστης" τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τμ 2 Δ,Σ,Κ,WC στο κέντρο, θέρμανση με ωρομέτρηση και μπαλκόνια με τέντες. Πληρ. τηλ. 23510 31445, 23510 20137

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ford Mondeo 1600 σε άριστη κατάσταση. Τιμή 2.500 Ε. Πληρ. τηλ. 6974 110521

Εταιρεία παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιείται σε ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο ζητά εξωτερικούς πωλητές - πωλητριες με σκοπό την προώθηση πρωτοποριακής υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας. Τηλ. επικοινωνίας 6951 665252

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑǹıIJȣȞȠȝȓĮ DZȝİıȘįȡȐıȘ ȉȡȠȤĮȓĮ  ǻȘȝȠIJȚțȒǹıIJȣȞȠȝȓĮ ȆȣȡȠıȕİıIJȚțȒ ȁȚȝİȞĮȡȤİȓȠ ȅȉǼȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȅȉǼǺȜȐȕİȢ ǻǼǾ  ǻǼȊǹȀ  ǻǼȊǹȀǺȜȐȕİȢ ǼʌȚȝİȜȘIJȒȡȚȠȆȚİȡȓĮȢ ǻȅȊǹǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǺǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȅǹǼǻ  ȉİȜȦȞİȓȠ  ǻĮıĮȡȤİȓȠ ȃȅȈȅȀȅȂǼǿȅ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȇĮȞIJİȕȠȪ   ǼʌİȓȖȠȞIJĮ ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ ȀǹȁȅȈȈǹȂǹȇǼǿȉǾȈ

ȇĮȞIJİȕȠȪ  ȅȡșȠʌİįȚțȒ ȂĮȚİȣIJȚțȒ ȀȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȀȊȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ǼȀǹǺ  ȌȣȤȚĮIJȡȚțȩȃȠıȠțȠȝİȓȠ ȆȑIJȡĮȢȅȜȪȝʌȠȣ ȈȊīȀȅǿȃȍȃǿǼȈ ǹıIJȚțȐȁİȦijȠȡİȓĮȀĮIJİȡȓȞȘȢ  ȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ   ǹʌȠșȒțȘȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȀȉǼȁȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȅȈǼȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȉǹȄǿ ȈȦȝĮIJİȓȠǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞȅįȘȖȫȞȉǹȄǿ  ȇĮįȚȠIJĮȟȓȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȈȦȝĮIJİȓȠȇĮįȚȠIJĮȟȓ ³ȅDZȖȚȠȢȋȡȚıIJȩijȠȡȠȢ´ ȉǹȄǿȀȠȡȚȞȠȪ ǵȜȣȝʌȠȢȉǹȄǿ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ȆȚȐIJıĮȄȘȡȠȝİȡȓIJȠȣ ȆȚȐIJıĮȈȣȞIJȡȚȕȐȞȚ ȅǻǿȀǾǺȅǾĬǼǿǹ ([SUHVV6HUYLFH +HOODV6HUYLFH 3LHULD6HUYLFH ȀȉǼȅ  .7(2$8729,6,21 ǿǻǿȍȉǿȀȅȀȉǼȅ Ǽȁȉǹ ȀĮIJİȡȓȞȘ  ȀȓIJȡȠȢ  ȀȠȜȚȞįȡȩȢ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ǹȚȖȓȞȚȠ  ȀȠȡȚȞȩȢ  ȁİʌIJȠțĮȡȣȐ ȂİșȫȞȘ  ȆȜĮIJĮȝȫȞĮȢ ȃȅȂǹȇȋǿǹȆǿǼȇǿǹȈ ǻǾȂȅǿȃȆǿǼȇǿǹȈ ǻȒȝȠȢȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȒȝȠȢǹȚȖȚȞȓȠȣ ǻȒȝȠȢǹȞĮIJȠȜȚțȠȪȅȜȪȝʌȠȣ  ǻȒȝȠȢǻȓȠȣ ǻȒȝȠȢǼȜĮijȓȞĮȢ ǻȒȝȠȢȀȠȜȚȞįȡȠȪȢ ǻȒȝȠȢȀȠȡȚȞȠȪ ǻȒȝȠȢȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ǻȒȝȠȢȂİșȫȞȘȢ ǻȒȝȠȢȆĮȡĮȜȓĮȢ ǻȒȝȠȢȆȑIJȡĮȢ ǻȒȝȠȢȆȚİȡȓȦȞ ǻȒȝȠȢȆȪįȞĮȢ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΤΗΛ. 21394 Β) ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 7ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 30, ΤΗΛ. 20932

ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ δικαίωμα δόμησης καταστήματος υπ. 200, ισ.200, Α' όροφο 200 σε συγκρότημα καταστημάτων σε επαρχιακή οδό

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 391 τμ περιοχή Σταδίου μετά των Βαλαωρίτου

ȅǿȀȅǻȅȂǿȀǼȈǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ

ȀȆǹȉȈǾȈ

ΣΤΑΔΙΟ πωλείται οικόπεδο 250 τμ γωνιακό τέρμα Γοργοποτάμου. Τιμή 75.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 140 τμ, 3Δ,Σ,Κ,2 WC, τζάκι, αποθήκη στο υπόγειο και πάρκιγκ στην επέκταση Ευαγγελικών

ǹīȁǹȊȇǹȈǻǿȆȁǹȈȉȅǼȇīȀǼȃȉȇȅ ȉȘȜ

ǿǻǿǹȂǹȃȉǿǻǾȈ ǹȆǿȆǼȇǿǻǾȈ

ΣΤΑΔΙΟ Πωλείται οικόπεδο 260 τμ ενδιάμεσο. Τιμή 75.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε=273 τμ κοντά στο 3ο Λύκειο προς Γανόχωρα. Τιμή 65.000 Ε

ǼȀȉǿȂǾȈǼǿȈǹȀǿȃǾȉȍȃ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μεταχειρισμένο 100 τμ 2 ΔΣΚ κεντρικότατο 1ος όροφος, διαμπερές. Τιμή 73.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 770 τμ δίφατσο. Τιμή 225.000 Ε στη Νέα Ζωή

Επεκταση Ευαγγελικά πωλουνται καινουργια διαμερίσματα 90+95 τμ 2Δ,Σ,Κ, τζάκι, αποθήκη, ατομικό λέβητα και κλειστό πάρκιγκ ΑΣΤΙΚΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 4ου ορόφου Ε=165 τμ καθαρά, 3Δ,Σ,Κ, τζάκι, 2 WC ηλιακό σε ανοιχτό μέρος με δικαίωμα ατομικού λέβητα, σε αριστη κατασταση Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο κεντρικό Ε=520 τμ με πρόσωπο 20μ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα ρετιρέ δεκαετίας (περιοχή "Ευκαρπίδη") Ε=111 και Ε=90, 2Δ,Σ,Κ, σε άριστη κατάσταση ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 20 στρεμ. στον Κ. Αγιάννη τιμή 50.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 260 τμ με άδεια πυλωτής και 2 ορόφων από 115 τμ ο όροφος πί-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνολόγοςμηχανικός Δομικών Εργων ή Εργων Υποδομής για απασχόληση σε τεχνική Εταιρεία. Πληρ. τηλ. 6946 336190 ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ στελέχη άνω των 25 ετών για πλήρωση του τμήματος πωλήσεων μεγάλης Πολυεθνικής Εταιρείας. Απαραίτητο απολυτήριο Λυκείου. Πληρ.

ENOIKIAΣEIΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 128 τμ γωνιακή ισόγεια μονοκατοικία 3Δ,Σ,Κ, μπάνιο, τζάκι, ενεργειακό και 65 τμ ημιυπόγειο. Περιοχή Περίσταση. Μεσιτικό γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 6977 353548, 73013

-Π.Ε.Ο.Κατερινης –Θεσ/κης σε οικόπεδο 4000 τμ.ισογειο 840τμ.& 1ος ορ.840 τμ.

-Κεντρο σε οικοπεδο 179 τμ.ισογειο

κεντρικό Ε=520 τμ με πρόσωπο

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα έως 25 ετών με γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ για εταιρεία ορθοπεδικών ειδών. Πληρ. τηλ. 23510 32777 κα Πατρή

-Σβορωνος διπλα στο χωριο 6 στρ. & 4 στρ.

-Ν.Κεραμιδι οικοπ. 782 τμ.

-Περισταση 418 , 303, 383, 605 .τμ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ναυαγοσώστης από Ξενοδοχειακή Μονάδα. Πληρ. τηλ. 6944 387891

-Παραλια Κορινου πρωτο στην θαλασσα 10.000 τμ. με 130μετρα προσοψη στην θαλασσα.

-Κατερινοσκαλα 13350 τμ

-Ν.Εφεσσος 500,962,1600τμ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος 24-30 χρόνων για την στελέχωση της θέσης υπεύθυνου καταστήματος αλυσίδας INTERNET καφέ. Βιογραφικό και πληρ. gnet.katerinis@ gnet.gr

- Βαρικο Λιτοχωρου πρωτο στην θαλασσα 17 στρ.

-Επεκταση Ευαγγελικων σε οικοπ. 170τμ.145 τμ.

-Καλλιθέα 400, 451, 503 τμ.

Ζητούνται κοπέλες για κατάστημα καλλυντικών με προϋπηρεσία για την παραλία Κατερίνης. Αποστολή βιογραφικών στο φαξ: 2310-416480 ή στο Email: sales@totifar.gr

-Κοντα στο γηπεδο των ποντιων 4400τμ.

2ος ορο120τμ.

-Αστικά 2ος ορ. 100τμ. 3Δ με τζάκι και -Κοντά στα ΚΤΕΛ 500 & 600τμ. ωρομέτρηση -Μαρτιου 403, 536 & 800τμ. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ -Ν.Ζωη 310,442, 490 & 518 τμ.

-Τραπεζουντα σε οικοπεδο 470τμ. καταστημα & 1ος ορ.κατοικια

Από βιοτεχνία ζητούνται πωλητές πωλήτριες με πείρα στις πωλήσεις για εξωτερική εργασία, με καλές αποδοχές. Δίπλωμα απαραίτητο. Πληρ. τηλ. 23510 74712

-Κάτω Αγιάννης 448, 500, 620 & 753τμ.

-Λιτοχωρο 4300 τμ.με ελαιοδεντρα.& 28στρ..

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

-Στα Νεα Δικαστηρια διοροφη κατοικια σε οικοπεδο 250 τμ με ισογειο 110τμ.& 1ος ορ.96τμ.

-Ολυμπιακη Ακτη 500,&1000τμ.

-Περιοχη παρκου σε Σ.Δ 1,2 οικοπεδο -Ελατοχωρι στο παλιο χωριο 1367 & 206 τμ. με δυοροφη κατοικια 3216 τμ.

-Eπεκταση Ευαγγελικων 1ος 2ος 3ος ορ.90 τμ.&93 τμ. με ατομικη θερ/νση -Ν.Εφεσσος 90 τμ σε οικοπ. 900τμ. & θεση παρκιν. -Μαρτίου σε οικόπεδο 237,5τμ., -Περιοχη Αγ.Παρασκευης 1ος 3ος πυλωτή 120τμ. & 1ος οροφ. 120τμ. 84τμ. 2Δ. ατ/κη θερμανση., παρκιν. στα μπετά -Γκαρσονιερα 1ος ορ. 50 τμ. -Ν.Ζωή σε οικόπεδο 300τμ., 100τμ.

¨¤¨¬Ÿ¤™²§­

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 τμ σε πάροδο της 7ης Μεραρχίας. Τιμή 90.000 Ε.

ȉȘȜ țȚȞ 

σω από τα ΚΤΕΛ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα καινούργιο πριν τη Νομαρχία 3 Δ,Σ,Κ, WC με κλειστό πάρκιγκ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 70 τμ 2ος όροφος κεντρική 18 ετών με δικαίωμα κατασκευής ατομικού λέβητα. Τιμή 52.000 Ε

Επέκταση Ευαγγελικών κον΄τα στο 3ο Λύκειο πωλείται οικόπεδο 500 τμ και 250 τμ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα σε δυόροφη οικοδομή με ατομικό λέβητα και κλειστό γκαράζ 8ετίας 2 ΔΣΚ και τζάκι περιοχή Μαρτίου

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα 100 τμ 90τμ 2Δ,Σ,Κ, WC με ατομική θέρμανση κλειστό πάρκιγκ υπόγεια αποθήκη και μεγάλα μπαλκόνια σε υπό ανέγερση οικοδομή

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα δεκαετίας στο Κτηνιατρείο, 3 Δ,Σ,Κ, WC, με θέση κλειστού γκαράζ. Τιμή 110.000 Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολοκαίνουργιο διαμερισμα ετοιμοπαράδοτο 105τμ 2Δ, σαλόνι, κουζίνα, WC και πάρκινγκ, κεντρικό

īțĮȡıȠȞȚȑȡĮIJȝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο απέναντι από το κολυμβητήριο γωνιακό 250 τμ 60.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα 140 τμ πενταετίας και με γκαρσονιέρα 40 τμ στο ισόγειο έναντι Δασαρχείου σε άριστη κατάσταση .

ĭȚȜȓʌʌȠȣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε 144 τμ κεντρικότατο ΣΔ2 με παλιά διόροφη κατοικία

Πωλείται κτήμα επαγγελματικό 8 στρεμ., τέρμα Μαρτίου (απέναντι από την SCODA)

Πωλείται: Ε μεζονέτα 131 τμ 3Δ,Σ,Κ 3(WCλουτρά) πυλωτή 66 τμ με 25 τμ κλειστή είσοδο + αποθήκη, στέγη + αποθήκη+περιτοίχηση (μπετόν). Βλέπει σε ΚΧ-πάρκο, στο σοβά. Τιμή 125.000 Ε. Περιοχή Ν. Ζωής Ευαγγελικά

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο προς Ολυμπιακή Ακτή με μεγάλο πρόσωπο Ε-10.000 τμ επάνω στον Επαρχιακό δρόμο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα στον Σβορώνο με υπόγειο 120 τμ Σαλοκουζίνα, 140 τμ + WC, 1ος όροφος 120 τμ με 4 δωμάτια και λουτρό και σοφίτα 60 τμ σε γωνιακό οικόπεδο σε άριστη κατάσταση

Περιοχή ΚΤΕΛ. Πωλούνται: μεζονέτες 160 τμ 3Δ,Σ,Κ 3 (WC-λουτρά) πυλωτή 85 τμ με στέγη+περίφραξη στο σοβά Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο γωνιακό 1000 τμ ή πωλείται και το μισό

ȂȓĮİʌȓıțİȥȘıIJȠīȡĮijİȓȠȝĮȢșĮıĮȢȕȠȘșȒıİȚȞĮįİȓIJİʌȜȒșȠȢĮțȚȞȒIJȦȞ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ȃȚțȠȝȘįİȓĮȢ įȣȐȡȚIJȝ ǹȖȓĮǹȞȞĮȇİIJȚȡȑIJȝ ǻĮȖțȜȒ ǻȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮIJȝ ȅȜĮIJĮįȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮ įȚĮșȑIJȠȣȞșȑıİȚȢıIJȐșȝİȣıȘȢ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 90 τμ 1ος όροφος, διαμπερές, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, ωρομέτρηση, χώρος στάθμευσης. Τιμή 320 Ε. Περιοχή Νοσοκομείο. Μεσιτικό γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 6977 353548, 73013

//////////////////////////////////// "Μετανάστης". Τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ αγροτεμάχια 22.800 στρ. στον Σβορώνο, 4 στρμ. στα Ευαγγελικά και 4.500 στρμ. στο Πολυκλαδικό για όλες τις καλλιέργειες. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187, 6976 424203

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα περιοχή Συντριβανίου 2Δ,Σ,Κ,2WC κεντρική θέρμανση σε πολύ καλή κατάσταση. Ενοίκιο 285 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 88 τμ στην οδό Ανδρούτσου 11. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187, 6976 424203 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 γκαρσονιέρες καινούργιες με ωρομέτρηση χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 60 τμ γκαρσονιέρα 1ος όροφος ΣΔ,Δωμ., μπάνιο, ωρομέτρηση 3 ετών (χωρίς κοινόχρηστα). Περιοχή ΙΚΑ. Τιμή 280 Ευρώ. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «ΘΑΝΟΣ» τηλ. 23510 73013, 6977 353548

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τμ σε άριστη κατάσταση 2 Δ,Σ,Κ,WC και μπάνιο, ατομική θέρμανση στον πεζόδρομο. Τιμή ενοικίου 320 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα με ωρομέτρηση πλήρως επιπλωμένη. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6979 862459

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τμ (καινούργιο λουξ κατασκευής) 2Δ,Σ,Κ,WC ατομική θέρμανση, τζάκι, χώρος στάθμευσης περιοχή Μαρτίου. Τιμή ενοικίου 400 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 40 τμ γκαρσονιέρα 1ος όροφος, ΣΔ, Δωμ., μπάνιο, ντουλάπα, ωρομέτρηση 4ετίας. Περιοχή Κέντρο. Τιμή 240 Ευρώ. Πληρ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόρες/ ροι, μπαργούμανμπάρμαν και βοηθοί για Beach bar στην Παραλία Κατερίνης. Από τέλη Μαϊου έως Σεπτέμβριο. Τηλ. επικοινωνίας Βασίλης τηλ. 6977 578763 Κώστας 6973 660709

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «ΘΑΝΟΣ» τηλ. 23510 73013, 6977 353548

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα περιοχή Γυμναστηρίου 3Δ,Σ,Κ, χωρίς κοινόχρηστα ενοίκιο 350 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 95 τμ 2ος όροφος, διαμπερές 2Δ,Σ,Κ, μπάνιο, ωρομέτρηση. Τιμή 350 Ε. Περιοχή Αστικά. Μεσιτικό γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 6977 353548, 73013

τηλ. 6937 275000

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ENOIKIAΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 85 τμ στο κέντρο στον 1ο όροφο. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187

ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 50 τμ Κυρία αναλαμβάνει τη φύλαξη ηλικιωμένου. Δυνατότητα διαμονής στο σπίτι αν χρειαστεί. Πληρ. τηλ. 23510 26499 στην Πλατεία Ελευθερίας στον 1ο ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 5 ζαντολάστιχα 16 ιντσών μάρκας BMW στην τιμή των 500 Ε. Επίσης, φίλτρο αέρα ελεύθερης ροής για κινητήρα BMW 318 is Ε 36 στην τιμή των 70 Ε. Πληρ. τηλ. 6977 778333 κος Αλέκος

όροφο.ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ Πληρ. τηλ. 23510 27723, ΜΑΘΗΜΑΤΑ 6976 424203 Ιταλικά παραδίδονται από έμπειρη καθηγήτρια - πτυχιούχο Ιταλικού Ινστιτούτου Αθηνών για όλα τα επίπεδα. Πλουσιο υλικό, τιμή προσιτή. Πληρ. τηλ. 23510 75654, 6979 577502 ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικής γλώσσας παραδίδει ιδιαίτερα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, χρήση μόνο Αγγλικής γλώσσας, παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό, χαμηλές τιμέ.ς Πληρ. τηλ. 6993 776727

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός φροντιστηρίου και πλούσιο υλικό Αγγλικών και Γαλλικών λόγω συνταξιοδότησης. Πληρ. τηλ. 6972 191807 ΠΩΛΕΙΤΑΙ τουριστική επιχείρηση από δέκα καινούργιες γκαρσονιέρες στην Παραλία Λεπτοκαρυάς. Πληρ. τηλ. 6906 584427 ΠΩΛΕΙΤΑΙ studio 25 τμ (άριστη κατάσταση-επιπλωμένο) 1Δ,Σ,μπάνιο, ημιόροφος, περιοχή Λάρισα - κέντρο. Τιμή 25.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

Καθηγητής οικονομικών με πείρα, παραδίδει μαθήματα ΑΟΘ και Διοίκησης σε υποψήφιους. Πληρ. τηλ. 6982 471449

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γωνιακά καταστήματα 40 τμ με υπόγειο και πατάρι, πάνω στον Εγγλέζικο. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497 e-mail:estia6@otenet.gr

Μεσιτικό γραφείο

www.katerinirealestate.gr

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κρέσνας 5 και Ζαλόγγου γωνία Κατερίνη ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 134) Σε 165 τ.μ. μεζονέτα στο σοβά με σκεπή πίσω από το Γαλαξία 135) Μεζονέτες στο σοβά ή τελειωμένες πίσω από τα ΚΤΕΛ 136) 80 τ.μ. 3ος όροφος 2Δ, περιοχή κοντά στη Λαϊκή Αγορά. 137) Τριωροφη οικοδομη στο τουβλο στην επεκταση Ευαγγελικων. 125 τμ 1ος οροφος 138) Στην Πλακα σε 1 στρεμμα οικοπεδο μεζονετα στα τουβλα 139) Καινούργια διαμερίσματα 65 τμ περίπου στην Λεπτοκαρυά 50 μέτρα από την θάλασσα ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ 256) 80 τ.μ. 2 Δ – 2ος όροφος οδός Σκρά. 257) 100 τ.μ.διαμέρισμα στη Μαρτίου με πάρκινγκ και ωρομέτρηση 258) Σε 205 τμ. οικόπεδο ισόγεια μονοκατοικία στην Περίσταση. 259) Επαγγελματική Στέγη 162 τμ βλέπει πλατεία Δημαρχείου 260) Σε διώροφη οικοδομή μέσα από τον Εγγλέζικο διαμέρισμα 2ος όροφος 150 τμ στον σοβά 261) 52 τμ 2ος όροφος, air condition, τέντες στην Ολυμπιακή Ακτή 262) Στα Αστικα 85 τμ 2 Δ,τζακι, 2ος οροφος 263) Κεντρικο διαμερισμα 58 τμ στον 4ο οροφο καταλληλο και για επαγγελματικη στεγη. 264) Περιοχή ΙΚΑ – Βατάν σε 3ώροφη οικοδομή οροφοδιαμέρισμα 1ος όροφος, 132 τμ, 3ΔΣΚ, ηλιακό, ατομικός λέβητας, συναγερμός κτλ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 251) Σε 500 τμ οικόπεδο μονοκατοικία με σκεπή στη Νεοκαισάρεια 321) σε 200 τ.μ. οικόπεδο με συντ. 1,2, 70 τ.μ. παλιά μονοκατοικία κοντά στο πάρκο. 328) Τριώροφη οικοδομή στο τούβλο στην επέκταση Ευαγγελικών, 125 τ.μ ο όροφος. 346) Σε 340 τ.μ. οικόπεδο διώροφη οικοδομή με σκεπή στο Σβορώνο. 349) Σε 206 τμ γωνιακό οικόπεδο μεζονέτα στην Περίσταση 350) Μεζονέτα σε άριστη κατάσταση κοντά στο γήπεδο του Πιερικού 3 ετών. 351) Μονοκατοικία 50 τμ στα τούβλα στο Παλιό Ελατοχώρι κεντρικό οικόπεδο 352) Μονοκατοικια 100 τμ σε 290 τμ οικοπεδο στην επεκταση Ευαγγελικων 353) Μονοκατοικια 86 τμ σε 1250 τμ οικοπεδο στο Κιτρος 354) Μονοκατοικια 120 τμ σε 1060 τμ οικοπεδο στον οικισμο Πανοραμα Γανοχωρας με ωραια θεα ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 442) Κατάστημα 340 τ.μ. με 500 μ. οικόπεδο επί της Θεσσαλονίκης. 443) Κατάστημα 65 τ.μ. με 75 τ.μ. 2ο όροφο επί της Εθν. Αντίστασης. 445) 40 τ.μ. +40 τ.μ. πατάρι οδός Κρέσνας 446) 100 τ.μ. +120 τ.μ. υπόγειο καινούργιο κοντά στο δημαρχείο.

Τηλ./FAX. 23510-47497, κιν: 6976 760579

449) Πωλούνται θέσεις σε υπόγειο πάρκιγκ στην πλατεία Βενιζέλου 450) 80 τμ με πατάρι στην Ολυμπιακή Ακτή 451) 32 τμ κατάστημα και 72 τμ διαμέρισμα πωλούνται μαζί στην οδό Ζαλόγγου 452) Πωλείται 140 τμ 2ος όροφος διαμπερές επαγγελματική στέγη, βλέπει πλατεία 453) 22 τμ κλειστο παρκιγκ κοντα στο συντριβανι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 903) Ενοικιάζεται βενζινάδικο με πλυντήριο εν ενεργεία. 905) Πωλείται κρεπερί στην Ολυμπιακή Ακτή μπροστά στη θάλασσα. ΟΙΚΟΠΕΔΑ 535) 451 τ.μ. οικόπεδο στην Καλλιθέα μέσα στο χωριό. 551) 1200 τμ. στον Κούκο με θέα 568) 800 τ.μ. +300 τ.μ. οικόπεδο στην Παραλία 571) 300 τμ. οικόπεδο στο Ελατοχώρι στο Παλιό χωριό 578) 291 τ.μ. νότιο στην Περίσταση 579) 500 τ.μ. οικόπεδο στην Ολ.Ακτή 581) 400 τ.μ. οικόπεδο κεντρικό στο Σβορώνο 585) 340 τ.μ. δίπλα στη Νομαρχία 586) 360 τ.μ. στην επέκταση Σταδίου 587) 455 τ.μ. οικόπεδο στην επέκταση Σταδίου δίπλα στον Αγροτικό Συνεταιρισμό. 589) 1500 τ.μ. οικόπεδο Ελατοχώρι, παλιό χωριό μπαίνοντας δεξιά πάνω στο δρόμο. 590) 250 τ.μ. οικόπεδο με άδεια στον 3ο δρόμο Ολυμπιακής Ακτής. 591) 566 τ.μ. οικόπεδο με μεγάλη φάτσα στα Ευαγγελικά προς την Αγία Άννα. 592) 410 τ.μ. οικόπεδο περιοχή Μαρτίου 593) 401 τ.μ. οικόπεδο κοντά στο ΙΚΑ 596) 2500 τ.μ. άρτιο, οικοδομήσιμο στο Μακρύγιαλο 597) 1000 τ.μ. οικόπεδο επέκταση Μαρτίου 598) 800 τ.μ. στη Νεοκαισάρεια 599) Σε 500 τμ οικόπεδο 400 τμ κτίσμα στα μπετά στην Ολυμπιακή Ακτή 600) 1 στρεμ. οικόπεδο στη Νέα Εφεσσο στο ύψωμα με απεριόριστη θέα 601) 400 τμ επέκταση Ευαγγελικών βλέπει Κ.Χ. 602) Πωλείται 450 τμ οικόπεδο στον παραλιακό οικισμό του Κορινού 603) 1280 τμ γωνιακό 800 τμ στον Κάτω Αγιάννη 604) 3.000 τμ στην Καλλιθέα δίπλα στο σχέδιο 605) 2 στρέμματα επαγγελματικό οικόπεδο πριν τον Σβορώνο δεξιά 606) 3Χ400 τμ συνεχόμενα οικόπεδα στον Παραλιακό οικισμό Καλλιθέας 607) 4.300 τμ επαγγελματικό ακίνητο κοντα στον Ενιπέα 608) 3.600 τμ στο 1,2 κατάλληλο για επαγγελματική στέγη 609) 527 τμ δις γωνία στη Νέα Ζωή (τεκές)

610) 725 τμ οικοπεδο στην Καλλιθεα 611) 368) τμ γωνιακό βλέπει Κ.Χ. 25ης Μαρτίου με 19ης Μαϊου ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 629) 4200 στον περιφερειακό Ν. Εφέσου 636) 3200 τ.μ. τεμάχιο στο δρόμο για Μ. Μηλιά οικοδομήσιμο με μεγάλη φάτσα και ωραία θέα. 658) 12 στρεμ. Στον Αγ. Μηνά Ν. Εφέσου. 663) 8 στρέμματα στον δρόμο Σβορώνου- Νεοκαισάρεια 664) 6 στρέμματα πριν την Κατερινόσκαλα πάνω στο δρόμο. 665) Στην επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας 3.350 τ.μ. με τρεις δρόμους κατάλληλο για επαγγελματική στέγη. 666) 3.400 τ.μ. Επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας πίσω από τον Πογιαρίδη. 667) 5.500 τ.μ. χωράφι ανάμεσα στην παλιά και νέα Εθνική οδό. 668) 8 στρέμματα κοντά στα νεκροταφεία 669) 6 στρεμ. Ανάμεσα ΣβορώνοΝεοκαισάρεια 670) 25 στρέμ. μετά το Μαυρονέρι προς το Λόφο. 671) 4,5 στρεμ. πριν από την Παραλία δεξιά πάνω στο δρόμο 672) 2.850 τμ άρτιο οικοδομήσιμο στο δρόμο για Ν. Εφεσσο 673) 6.125 τμ στη Ν. Εφεσσο δίπλα στο Χωριό 674) 9 στρεμ. με ελιές κοντά στην Κονταριώτισσα 675) 4,5 στρεμ. 300 μετρα απο την ΠΕΟ προς Γανοχωρα 676) 9 στρ. αριστερά από τον ΠΕΟ πίσω από την Πυροσβεστική 677) 8,5 στρ. δίπλα στο σχέδιο γωνιακό στην οδό 25ης Μαρτίου ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 701) 8 δωμάτια σε 250 τ.μ. στην Ολυμπιακή Ακτή στο δεύτερο δρόμο 716) 16 Ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Παραλία 717) 18 ενοικιαζόμενα δωμάτια σε 500 τ.μ. στην Κατερινόσκαλα 718) 30 δωμάτια με πισίνα στην Ολυμπιακή Ακτή. 719) 5 διπλά και 3 μονά σε καλή κατάσταση στην Ολυμπιακή Ακτή. 720) Σε 800 τμ οικόπεδο 23 δωμάτια ανακαινισμένα με πισίνα, θέρμανση κτλ 721) Σε 400 τμ οικόπεδο στην Παραλία 160 τμ μαγαζί μπροστά στο λιμάνι ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Διαμέρισμα 80 τμ στην Ολυμπιακή Ακτή 3Δ,Σ,Κ επιπλωμένο για σεζόν ή όλο τον χρόνο με αυτόνομη θέρμανση Γκαρσονιέρα κοντά στην Πρόνοια Κατάστημα 37 τμ επί της Κασσάνδρου Σε πεζόδρομο επαγγελματική στέγη με 8Δ 1ος όροφος 4.000 τμ επαγγελματική στέγη στον δρόμο για Παραλία Δυαρι 75 τμ στην επεκταση Ευαγγελικων με τζακι και ατομικο λεβητα


 

ÐÝìðôç 27 Ìáúïõ 2010

" Åõñåßá óýóêåøç ðñáãìáôïðïéÞèçêå ÷èåò óôï

ÅðéìåëçôÞñéï Èåóóáëïíßêçò ìå ðïëëïýò ïéêïíïìéêïýò ðáñÜãïíôåò êáé áíèñþðïõò ôïõ ôïõñéóìïý. ÅîåôÜóôçêå ç äõíáôüôçôá äéáóýíäåóçò ôçò Èåóóáëïíßêçò äéá èáëÜóóçò ìå ôçí Ðéåñßá , ôç ×áëêéäéêÞ, ôá íçóéÜ ÈÜóï, Óêüðåëï êëð. ÕðÝñìá÷ïò ôçò óýíäåóçò ôçò Èåóóáëïíßêçò ìå ôçí Ðéåñßá åßíáé ï ðñüîåíïò ôçò Ëéèïõáíßáò óôç Èåóóáëïíßêç Èüäùñïò ×áôæüãëïõ, ößëïò ôçò ðåñéï÷Þò ìáò ìå ôá óõãêñéôéêÜ ðëåïíåêôÞìáôá óôç óôåñéÜ êáé ôç èÜëáóóá. Ç Ðéåñßá ôïí åõ÷áñéóôåß. " ¢ñ÷éóáí ôá ôýìðáíá. Ìáèáßíïõìå ãéá êáôáó÷Ý-

óåéò. Áëçèåýïõí ôá íÝá;

" ÁëÞèåéá ôé ÷ñùóôïýí ïé õðü êáôÜñãçóç ÄÞìïé óôçí Ðéåñßá ; ÕðÜñ÷ïõí áíôéäÞìáñ÷ïé ðïõ ðáßñíïõí 3.500 åõñþ ôï ìÞíá; ÕðÜñ÷ïõí Üíèñùðïé ðïõ Ý÷ïõí âïëÝøåé ðÝñáí áðü ôïõò åáõôïýò ôïõò êáé üëï ôï óõããåíïëüú ôïõò; ÁõôÜ ðïéïò èá ôá ðëçñþóåé ìå ôç óõíÝíùóç;

Ôçí åñ÷üìåíç ÊõñéáêÞ 30-5-2010, üëá ôá ìÝëç ôïõ êüììáôïò ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò êáëïýíôáé íá øçößóïõí óôéò åóùêïììáôéêÝò åêëïãÝò. Ãéá ðñþôç öïñÜ ôá ìÝëç ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò èá Ý÷ïõí ôï äéêáßùìá ôçò åêëïãÞò áðåõèåßáò ôùí ÐñïÝäñùí ôçò êÜèå Íïìáñ÷éáêÞò ÅðéôñïðÞò ôïõ êüììáôïò. Åðßóçò áðåõèåßáò áðü ôá ìÝëç åêëÝãïíôáé êáé ïé Ðñüåäñïé ôùí Äçìïôéêþí Ôïðéêþí Ïñãáíþóåùí (ÄÇÌÔÏ), êáé öõóéêÜ áðåõèåßáò åêëÝãïíôáé êáé ôá ìÝëç ôüóï ôùí Äçìïôéêþí Ôïðéêþí Ïñãáíþóåùí üóï êáé ôùí Äéáìåñéóìáôéêþí Ôïðéêþí Ïñãáíþóåùí. Ç óõììåôï÷Þ ðïõ èá ðëçñþóïõí ôá ìÝëç ðïõ èá ðÜíå íá øçößóïõí ôçí ÊõñéáêÞ åßíáé 2€. Ôï åíäéáöÝñïí åßíáé ìåãÜëï êáé ôï óßãïõñï åßíáé üôé ãéá ðñþôç öïñÜ ïé ÍåïäçìïêñÜôåò íéþèïõí óõììÝôï÷ïé óå åóùêïììáôéêÞ åêëïãéêÞ äéáäéêáóßá …

Ô

éò åíóôÜóåéò ôïõ ãéá ôéò óõíåíþóåéò äÞìùí ìåôÝöåñå áðü ôï âÞìá ôçò ÂïõëÞò áõôÞ ôç öïñÜ ï ðñüåäñïò ôïõ Óþìáôïò Ößëéððïò ÐåôóÜëíéêïò. Ï õðïõñãüò Åóùôåñéêþí ÃéÜííçò Ñáãêïýóçò Ýäùóå äéåõêñéíßóåéò ãéá óõãêåêñéìÝíåò ðåñéðôþóåéò ðïõ áíáöÝñèçêå ï ê. ÐåôóÜëíéêïò, åíþ áðåõèõíüìåíïò óôïí ê. Ôóßðñá ðïõ æÞôçóå åîáßñåóç ãéá ôï Åëëçíéêü åßðå üôé «ç ÅëëÜäá ôùí åîáéñÝóåùí ïäÞãçóå óôç ÷ñåïêïðßá».

Á

ãþíá äßíïõí óôçí ÁèÞíá, ãéá ôçí åðáíáöïñÜ ôçò Ýäñáò óôïí Êïëéíäñü ï äÞìáñ÷ïò ôçò ðüëçò ÈùìÜò ÓïëïðïôéÜò êáé ï ðñþçí äÞìáñ÷ïò êáé âïõëåõôÞò Ðéåñßáò ÂáããÝëçò Ðïëýæïò. ÃíùóôÞ ç åðéìïíÞ êáé ç áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôùí Êïëéíäñéíþí áñ÷üíôùí êáé ïé ßäéïé ðéóôåýïõí óå Ýíá êáëü áðïôÝëåóìá!

Å

ðáöÝò ìå ôïí Ðñüåäñï ôïõ ÔÅÉ Óßíäïõ êáé éäéïêôÞôç ìåãÜëçò Ýêôáóçò óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ Áéãéíßïõ ãßíïíôáé ôïõò ôåëåõôáßïõò ìÞíåò, ãéá ôç ìåôáöïñÜ ìÝñïõò ôçò ÄÅÈ. Ï éäéïêôÞôçò ôçò Ýêôáóçò êáé ï äÞìïò Áéãéíßïõ äÝ÷ïíôáé ðñïôÜóåéò ãéá ôç ìåãÜëç áõôÞ åðÝíäõóç, þóôå íá åðéëåãåß ôåëéêÜ ôï Áéãßíéï.

Ó Í

å áíèñþðéíï ëÜèïò áðïäßäåé ï ÏÔÅ ôï èÝìá ðïõ äçìéïõñãÞèçêå ó÷åôéêÜ ìå ôç äéáêïðÞ ôçò ôçëåöùíéêÞò óýíäåóçò óôçí ïéêßá ôïõ ðñùèõðïõñãïý, Ãéþñãïõ ÐáðáíäñÝïõ. Ýï éóôïñéêü âéâëßï ðïõ áíáöÝñåôáé óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ äõôéêïý Ïëýìðïõ åßíáé Ýôïéìï ðñïò êõêëïöïñßá áðü ôïí óõããñáöÝá ôçò Ðéåñßáò Ãéþñãï ÑÜðôç.

Ç Õöõðïõñãüò Åóùôåñéêþí È. ÔæÜêñç ôï âñÜäõ ôïõ ÓáââÜôïõ óôï Ëéôü÷ùñï, óôçí åôÞóéá óõíåóôßáóç ôçò Ä.Ï. ÐÁÓÏÊ Ëéôï÷þñïõ.

ÄéáâÜóôå ôçí çëåêôñïíéêÞ Ýêäïóç ôïõ Ïëõìðßïõ ÂÞìáôïò êáèçìåñéíÜ óôï www.olympio-bima.gr ÁÊÏËÏÕÈÇÓÔÅ ÌÁÓ ÊÁÉ ÓÔÏ TWITTER: WWW.TWITTER.COM/OLYMPIOBIMA ÓÔÏ ÔÏÕÍÅË ÔÇÓ ÊÑÉÓÇÓ

¾öåóç 3,7% êáé áýîçóç ôçò áíåñãßáò óôï 12% ÐÑÏÂËÅÐÅÉ Ï ÏÏÓÁ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅËËÁÄÁ «ÂáèéÜ» ýöåóç ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôïõ 2011 êáé áýîçóç ôçò áíåñãßáò óôï 14,3% ðñïâëÝðåé ãéá ôçí ÅëëÜäá ï ÏÏÓÁ, óôçí Ýêèåóç ãéá ôéò ðñïïðôéêÝò ôçò ðáãêüóìéáò ïéêïíïìßáò ðïõ äçìïóéïðïéÞèçêå ÷èåò. ÔÁ ÌÅÔÑÁ Ï ÏÏÓÁ åêôéìÜ üôé ôá êõâåñíçôéêÜ ìÝôñá ëéôüôçôáò èá Ý÷ïõí áñíçôéêÝò åðéðôþóåéò óôçí áíÜðôõîç êáé ôïíßæåé üôé ç åöáñìïãÞ ñéæéêþí ìåôáññõèìßóåùí åßíáé «åðéôáêôéêÞ áíÜãêç», åíþ ðñïåéäïðïéåß üôé åíäå÷üìåíç áðïôõ÷ßá óôçí õëïðïßçóç ôùí ìÝôñùí ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôï ìíçíüíéï ÅÅÄÍÔ èá èÝóåé óå êßíäõíï ôç ìåëëïíôéêÞ ïéêïíïìéêÞ áíÜêáìøç. «Êáôáëýôçò» ãéá ôç óôáèåñïðïßçóç êáé åí óõíå÷åßá ôçí áíÜêáìøç ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò ßóùò áðïäåé÷èåß ç ðáñáïéêïíïìßá, êáèþò ï äéåèíÞò ïñãáíéóìüò åðéóçìáßíåé üôé åíäå÷ïìÝíùò íá ïäçãÞóåé óå ìåãáëýôåñç ôçò ðñïâëåðüìåíçò áýîçóç ôçò åã÷þñéáò æÞôçóçò. ÕÖÅÓÇ «Ç ïéêïíïìéêÞ äñáóôçñéüôçôá ðñïâëÝðåôáé íá óçìåéþóåé ðåñáéôÝñù óõññßêíùóç ôüóï ôï 2010 üóï êáé ôï 2011, êáôÜ 3,7% êáé 2,5% áíôßóôïé÷á, õðü ôï âÜñïò ôçò ôåñÜóôéáò äçìïóéïíïìéêÞò ðñïóáñìïãÞò, ôùí óöéêôþí ðéóôùôéêþí óõíèçêþí êáé ôïõ áäýíáìïõ êëßìáôïò», áíáöÝñåôáé óôçí Ýêèåóç. Ç áíåñãßá åêôéìÜôáé üôé èá áõîçèåß óôï 12,1% öÝôïò êáé óôï 14,3% ôï 2011. Ôï Ýëëåéììá ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý áíáìÝíåôáé íá äéáìïñöùèåß óôï 8,1% öÝôïò êáé 7,1% ôï 2011.

Ïìïëïãßá - “âüìâᔠóôçí ÅîåôáóôéêÞ ãéá ôç Siemens

Tïí ðñþçí õðïõñãü åðß êõâåñíÞóåùí ÐÁÓÏÊ ÔÜóï ÌáíôÝëç åíÝðëåîå óôçí õðüèåóç Siemens óõããåíéêü ôïõ ðñüóùðï, ôï ïðïßï êáôÝèåóå óôçí ÅîåôáóôéêÞ ÅðéôñïðÞ ðïõ äéåñåõíÜ ôçí õðüèåóç. O ê. ÔÓÏÕÃÊÑÁÍÇÓ Åîåôáæüìåíïò áðü ôï âïõëåõôÞ ôïõ ÊÊÅ ÈáíÜóç Ðáößëç, ï åðé÷åéñçìáôéáò ê. ÔóïõãêñÜíçò ðáñáäÝ÷èçêå üôé ï Ô.ÌáíôÝëçò ôïõ åêìõóôçñåýèçêå üôé ôá 200.000 ìÜñêá ðïõ ìðÞêáí óôï ëïãáñéáóìü ðïõ Üíïéîå óôçí Åëâåôßá ôïí ÍïÝìâñéï ôïõ 1998 Þôáí ÷ïñçãßá ôçò Siemens. Èá ðñÝðåé íá óçìåéùèåß üôé ôÝôïéá ïìïëïãßá ãßíåôáé ãéá ðñþôç öïñÜ, åíþ ï ê. ÔóïõãêñÜíçò, åíþ Þôáí âåâáéùìÝíï ðùò Þôáí åíäéÜìåóïò óå ðáñÜíïìç ðëçñùìÞ äåí êëÞèçêå ðïôÝ ùò ôþñá áðü ôç Äéêáéïóýíç. ÏÌÏËÏÃÉÁ Óôçí ÅðéôñïðÞ êáôÝèåóå êáé ï ßäéïò ï ÔÜóïò ÌáíôÝëçò, åíþ ï ê. ÔóïõãêñÜíçò, ðïõ ìüëéò ðñïò ôï ôÝëïò ôçò åîÝôáóÞò ôïõ ðáñáäÝ÷èçêå ôç ÷ïñçãßá, äÞëùóå óýìöùíïò óå ôõ÷üí êáô' áíôéðáñÜóôáóç åîÝôáóç ìå ôïí ðñþçí õðïõñãü. Ï ê. ÌáíôÝëçò áíáãíþñéóå üôé Ýëáâå ôá ÷ñÞìáôá, ùò «÷ïñçãßá» ãéá ôéò åêëïãÝò. ÓÕÌÖÙÍÉÁ ÌÅ ÔÇ SIEMENS ÂÜóåé ôçò äéêïãñáößáò, ï ê. ÌáíôÝëçò ðïõ ùò õðïõñãüò Ìåôáöïñþí õðÝãñáøå áðü ðëåõñÜò Äçìïóßïõ ôçí ðñïãñáììáôéêÞ óõìöùíßá ìå ôç Siemens ãéá ôá øçöéáêÜ êÝíôñá ôïõ ÏÔÅ ôï 1997, æÞôçóå áðü ôïí ößëï êáé

êïõìðÜñï ôïõ Ã.ÔóïõãêñÜíç íá áíïßîåé Ýíá ëïãáñéáóìü óôï åîùôåñéêü ðñïêåéìÝíïõ íá ðÜñåé áíùíýìùò ÷ïñçãßåò áðü ðïëéôéêïýò ößëïõò ôïõ óôï åîùôåñéêü. Ç ÊÁÔÁÈÅÓÇ Ç ðñþôç êáôÜèåóç óôï ëïãáñéáóìü -óýìöùíá ìå ôç äéêïãñáößá- áðü ðñþçí óôÝëå÷ïò ôçò Siemens êáé äéá÷åéñéóôÞ ôùí «ìáýñùí» ôáìåßùí Ýãéíå óôéò 2 Íïåìâñßïõ 1998 êáé Þôáí 200.000 ãåñìáíéêÜ ìÜñêá. Ï ÔÜóïò ÌáíôÝëçò æÞôçóå ôáõôü÷ñïíá áðü ôï ößëï ôïõ íá ìðåé óõíäéêáéïý÷ïò óôïí ëïãáñéáóìü ç êüñç ôïõ. Ï ê. ÔóïõãêñÜíçò Üíïéîå ôï ëïãáñéáóìü ìå ôïí êùäéêü AROKOS ôïí ïðïßï ãíùóôïðïßçóå óôïí ê. ÌáíôÝëç ãéá íá åðéêïéíùíåß ï ßäéïò êáé íá ðëçñïöïñåßôáé ôçí êßíçóç ôïõ ëïãáñéáóìïý. Åîåôáæüìåíïò ï ìÜñôõñáò åßðå üôé ðñÜãìáôé ôá ÷ñÞìáôá äåí îïäåýôçêáí ãéá åêëïãÝò, åíþ äåí Þôáí óå èÝóç íá ãíùóôïðïéÞóåé óôçí åðéôñïðÞ áðü ðïý êáôáôÝèçêáí Üëëá 250.000 ìÜñêá óôéò 8 Öåâñïõáñßïõ 2000. ÐÜíôùò, åßðå ï ßäéïò, ôï 2007 êáé åíþ åß÷å îåóðÜóåé èüñõâïò ãéá ôï óêÜíäáëï, ìå äéêÞ ôïõ ðñùôïâïõëßá, Ýêëåéóå ôï ëïãáñéáóìü êáé ìåôÝöåñå ôá õðüëïéðá 163.800 åõñþ óå ëïãáñéáóìü ôïõ óå åëëçíéêÞ ôñÜðåæá êáé óôç óõíÝ÷åéá ôá åðÝóôñåøå óôïí ê. ÌáíôÝëç. ÔÁ ÄÉÄÁÊÔÑÁ Ôá ÷ñÞìáôá ðïõ Ýëåéðáí Þôáí äýï åêñïÝò 11.135 êáé 15.628 åõñþ ôï 2001 êáé ôï 2002 áðü ôï ãéï ôïõ ðñþçí õðïõñãïý êáé 35.000 åõñþ ãéá íá ðëçñùèïýí äßäáêôñá óôï ðáíåðéóôÞìéï Columbia ôùí ÇÐÁ.

×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

×ôåò, óÞìåñá, áýñéï… ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí 1ç «Ôï áýñéï åßíáé ìéá Üëëç ìÝñá» ôçò ÓêÜñëåô ϒ ×Üñá óôï «¼óá ðáßñíåé ï Üíåìïò» åßíáé ìéá ìåãÜëç áëÞèåéá, ðáñÜ ôï ñïìáíôéóìü ôçò çñùßäáò, áëëÜ äåí óçìáßíåé êáô´ áíÜãêç êáëýôåñç ìÝñá Þ Ýóôù ôï ßäéï êáëÞ. Áíôßèåôá, áí åêëçöèåß Ýôóé, áðü êÜðïéïõò, åëëï÷åýåé ï êßíäõíïò «íá ôïõò ðÜñåé ï Üíåìïò êáé íá ôïõò óçêþóåé». Êáëüò ï ñïìáíôéóìüò âëÝðåôå áëëÜ óôï ãïíßäéü ôïõ åìðåñéÝ÷åôáé ôï åðßðëáóôï êáé ôï øåýôéêï. ÊÜðùò Ýôóé ìÞðùò ðïñåõôÞêáìå ìåôáðïëéôåõôéêÜ ëáüò êáé åîïõóßåò; ÌÞðùò âáäßóáìå ÷Ýñé ÷Ýñé, ìå êáé ÷ùñßò ôïí ÊáñáôæáöÝñç, ãéá Ýíá êáëýôåñï áýñéï, êáé ïé ìåí ÷åéñïêñïôïýóáí êáé åðáéíïýóáí ôïõò äå (ïé ðéï öáíáôéêïß ðáëáìáêñïôïýóáí êáé ëéâÜíéæáí áëëÜ äåí èá åðåêôáèïýìå óå åêôåíåßò áíáëýóåéò ðåñß óõìðåñéöïñþí åëëåßøåé ÷þñïõ). Ïé åîïõóßåò áíôáðÝäéäáí áóöáëþò ôéò áõèüñìçôåò (;) ëáúêÝò åðéäïêéìáóßåò ìå öéëïöñïíÞóåéò ôïõ ôýðïõ: «üëïé ìáæß ìðïñïýìå», «ôï êüììá óôçí åîïõóßá êé ï ëáüò óôçí êõâÝñíçóç» êáé Üëëá åõ÷Üñéóôá. Ëåò êáé üëá ôá ðáéäÜêéá ìðïñïýóáí íá ðÜñïõí äþñï, ðñÜãìá ðïõ äåí êáôÜöåñå ïýôå ç Áëßêç óôç ÷þñá ôùí èáõìÜôùí. ÎáöíéêÜ åêåßíï ôï êáëýôåñï áýñéï, ðïõ õðïó÷üìáóôáí ÷ôåò, ìåôáôñÜðçêå áðüôïìá óôï æïöåñü óÞìåñá. Êé åêåß ðïõ ðçãáßíáìå ÷Ýñé ÷Ýñé, óÞìåñá «ï Ýíáò ðñïóðáèåß íá âãÜëåé ôï ìÜôé ôïõ áëëïõíïý», ãéáôß åßíáé ðïëý ðéèáíü íá öïâÜôáé üôé ü÷é ìüíï äåí ðñïâëÝðåôáé Ýíá êáëýôåñï áýñéï áëëÜ áõôü ìðïñåß íá ìçí õðÜñîåé êáí ãéá êÜðïéïõò êé áò Þôáí êáé ïëßãï ÷åéñüôåñï, áí ü÷é ïëßãéóôï. «Áðü ôï ïëüôåëá, êáëÞ êé ç Ðáíáãéþôáéíá» ëÝåé ç ëáúêÞ óïößá, üôáí êÜðïéïé áñ÷ßóïõí íá ôñáãïõäïýí «Óôç Äñáðåôóþíá ðéá äåí Ý÷ïõìå æùÞ...». Êáé áñêåôïß íÝïé, åðéóôÞìïíåò êõñßùò, ðïõ Ý÷ïõí áñ÷ßóåé íá åãêáôáëåßðïõí ôç ÷þñá, ãéá íá âñïõí áëëïý ôï äéêü ôïõò ìÝëëïí, äåí áíá÷ùñïýí âÝâáéá áðü ôç Äñáðåôóþíá áëëÜ áðü ôá ìåãÜëá åëëçíéêÜ áåñïäñüìéá. ¼ðùò êáé íá ôï êÜíïõìå üìùò ßäéïò åßíáé ï êáçìüò, üôáí ìéá êïéíùíßá äåí Ý÷åé ôéò äõíáôüôçôåò íá åããõçèåß óôïí áíèü ôçò üôé ìðïñåß íá êáñðïöïñÞóåé êáé íá áðïëáýóåé, åñãáæüìåíïò, ôïõ êáñðïýò ôùí êüðùí ôïõ. Êé åäþ ç êáñðïöïñßá äåí áðåéëåßôáé áðü áðñüâëåðôïõò êáé áóôÜèìçôïõò ðáñÜãïíôåò, üðùò óõìâáßíåé ìå ôá åðéêßíäõíá êáéñéêÜ öáéíüìåíá óôç ãåùñãßá áëëÜ áðü ôçí Ýëëåéøç ðñïãñáììáôéóìïý êáé ôçí êáêïäéá÷åßñéóç ôïõ ðáñåëèüíôïò ìéáò ÅëëÜäáò ðïõ ßóùò íá ðñÝðåé íá áíáñùôçèåß óÞìåñá, áí Ý÷åé ôï äéêáßùìá íá êïõíÞóåé ôï ìáíôßëé óôá åëëçíüðïõëá ðïõ ìåôáíáóôåýïõí óôï åîùôåñéêü ãéá íá êáôáöÝñïõí íá êÜíïõí ðñïêïðÞ.

Ãéá üëá öôáßåé ôï óðÜôáëï êáé äéåöèáñìÝíï êñÜôïò ëÝåé ï Üëëïò. Êáé ï éäéùôéêüò ôïìÝáò; Ðïéïò õéïèÝôçóå ôï äõôéêüôñïðï lifestyle ìå ôçí åðþíõìç äéáôñïöÞ, Ýíäõóç, ìåôáêßíçóç, äéáóêÝäáóç êé Ýíáò Èåüò îÝñåé ôé Üëëï èá âëÝðáìå, áí åîáêïëïõèïýóáí íá ëåéôïõñãïýí ÷ùñßò ðñïâëÞìáôá ïé ôñïöïäüôåò óéåëïãüíïé áäÝíåò ôùí ðéóôùôþí êáé ôçò ÅÅ ãéá íá Ý÷ïõí óÜëéï ôá ôáìåßá; Åäþ êÜðïéïé åßäáí ôïí ê. ×áôæçãÜêç ìÝóá óå «×áôæçãÜêç». Ôþñá èá ìïõ ðåßôå ðþò ìðÞêå ï ðñþçí õðïõñãüò ìÝóá óôïí õðïõñãü; Ïýôå èáýìá Ýãéíå (öáßíåôáé üôé êé áõôÜ ìáò îÝ÷áóáí ôþñá ðïõ ðëÜêùóáí ôá æüñéá) ïýôå ìÜãïò ðáñåíÝâç (êé áõôüò êáëïäå÷ïýìåíïò, áí ãíùñßæåé ôçí êáëëéÝñãåéá ôçò åõñùðïõëéÜò!) ÁðëÜ ï õðïõñãüò åðÝâáéíå èçñéþäïõò jeep 4X4, áð’ áõôÜ ðïõ áñêåôïß Èåóóáëïß áãñüôåò áãüñáóáí ìå ôéò êïéíïôéêÝò åðéäïôÞóåéò, åðß õðïõñãßáò ôïõ, êáé ôéìÞò Ýíåêåí âÜöôéóáí ôï ìïíôÝëï «×áôæçãÜêçò». Ðïõ ðÞãáéíå ï ðñþçí õðïõñãüò; ÌÜëëïí ãéá Ýíá êáëýôåñï áýñéï. ¸ëá üìùò ðïõ åããýçóç ãéá ôï ìÝëëïí ðáñÝ÷åé ç åñãáóßá óôï ðáñüí. Êé åìÜò öáßíåôáé íá ìçí ìáò ðïëõáñÝóåé ï åíåóôþôáò ÷ñüíïò. Ãé’ áõôü óõíÞèùò ðñïóðáèïýìå íá ôïí ðñïóðåñÜóïõìå Üëëïôå ãéá Ýíá ìÝëëïí ìå ðåñéóóüôåñá, üðùò óõíÝâáéíå áêüìç êáé ðñéí áðü ëßãïõò ìÞíåò, êé Üëëïôå ãéá Ýíá êáèáñüôåñï êáé äéáöáíÝóôåñï ìÝëëïí, üðùò ðñÜôôïõìå óÞìåñá êé Ý÷ïõìå åðéäïèåß ó´ Ýíá êõíÞãé (êáé ìáãéóóþí;) óôï ïðïßï åëëï÷åýåé ï êßíäõíïò íá êáïýí, áðü ôçëåïñÜóåùò, ìáæß ìå ôá îåñÜ êáé ôá ÷ëùñÜ. Êé Üíôå ìåôÜ íá îáíáêáñðßóåé ç Åëëçíßäá ãç. ¸íá áðü ôá ìõèéóôïñÞìáôá ôïõ ÌåíÝëáïõ ËïõíôÝìç ôéôëïöïñåßôáé: «Ïé êåñáóéÝò è’ áíèßóïõí êáé öÝôïò.» Êé áí ï áíèüò Ý÷åé ôçí ïìïñöéÜ, ï êáñðüò åßíáé áõôüò ðïõ åßíáé ùöÝëéìïò. Ç ïìïñöéÜ äåí óõíåðÜãåôáé ðÜíôïôå ôçí ùöÝëåéá, ñùôÞóôå êáé ôïõò ðáñáãùãïýò êåñáóéïý. Áíôßèåôá ç äïõëåéÜ ìå «ëïãéóìü êáé ì´ üíåéñï» áñãÜ Þ ãñÞãïñá èá êáñðïöïñÞóåé. «ÊÜèå äïõëåéÜ ðáßñíåé üëï ôï ÷ñüíï ðïõ Ý÷ïõìå åêôéìÞóåé üôé èá ÷ñåéáóôåß ãéá íá ãßíåé» ëÝåé ï «íüìïò ôïõ ¢ããëïõ éóôïñéêïý ÐÜñêéíóïí». Ôé ðáñáôçñïýìå óÞìåñá; ÄïõëåéÜ ìéáò çìÝñáò ãéá Ýíáí Üíèñùðï, áí ôçí áíáëÜâïõí ðÝíôå ïðáäïß ôùí ðáñáôÜîåùí ôçò ÂïõëÞò, ßóùò íá ÷ñåéáóôïýí ðÝíôå çìÝñåò (ôï åëÜ÷éóôï;) ëüãù äéáöùíéþí ãéá ôéò åõèýíåò ôïõ ðáñåëèüíôïò êáé áíôáëëáãÞò áðüøåùí ãéá Ýíá êáëýôåñï ðñïãñáììáôéóìü! ÌÞðùò ôåëéêÜ ðñÝðåé íá óêýøïõìå óôï óÞìåñá, ÷ùñßò ôéò äéáöïñÝò ôïõ ÷ôåò, êáé ôüôå ßóùò ôï áýñéï íá áðïäåé÷ôåß êáëýôåñï åêåß ðïõ äåí ôï ðåñéìÝíáìå; -Ù-

Óôï 64ï ÓõíÝäñéï ôçò ÐáììáêåäïíéêÞò Ç.Ð.Á. Ï ÍÏÌÁÑ×ÇÓ ÐÉÅÑÉÁÓ Óôéò Ç.Ð.Á. âñßóêåôáé ï ÍïìÜñ÷çò Ðéåñßáò ê. Ãéþñãïò Ðáðáóôåñãßïõ, ï ïðïßïò èá óõììåôÜó÷åé óôï 64ï ÓõíÝäñéï ôçò ÐáììáêåäïíéêÞò ¸íùóçò Ç.Ð.Á. ðïõ äéïñãáíþíåôáé áðü 27-30 ÌáÀïõ 2010, óôï ÓéêÜãï. Ï ê. Ðáðáóôåñãßïõ óõììåôÝ÷åé óôï óõíÝäñéï êáé ìå ôçí éäéüôçôá ôïõ Ðñüåäñïõ ôçò ÅêôåëåóôéêÞò Ãñáììáôåßáò ôïõ Äéåèíïýò Éäñýìáôïò Ìíçìåßïõ ÌåãÜëïõ ÁëåîÜíäñïõ.

Ôï óõíÝäñéï ðëáéóéþíåôáé áðü åéäÞìïíåò Âáëêáíéïëüãïõò êáé åðéóôÞìïíåò åíþ êáôÜ ôéò åñãáóßåò ôïõ óõíåäñßïõ èá óõæçôçèïýí æçôÞìáôá ðïõ áöïñïýí óôá åèíéêÜ èÝìáôá óå ó÷Ýóç ìå ôç Ìáêåäïíßá êáé ôá ÂáëêÜíéá êáé èá ãßíïõí áíôßóôïé÷åò ðáñïõóéÜóåéò êáé ïìéëßåò áðü ôïõò åéóçãçôÝò. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ðáñáìïíÞò ôïõ óôçí ÁìåñéêÞ, ï ÍïìÜñ÷çò èá Ý÷åé åðáöÝò ìå ¸ëëçíåò ïìïãåíåßò ìáò, áëëÜ êáé ìå Ðéåñéåßò ðïõ êáôïéêïýí óôéò Ç.Ð.Á. åíþ èá áðåõèýíåé ÷áéñåôéóìü óôçí Ýíáñîç ôùí åñãáóéþí ôïõ Óõíåäñßïõ.

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2010  

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2010