Page 1

ÐÅÌÐÔÇ 6 ÌÁÚÏÕ 2010

Åôïò 35ï Áñ.Öýëëïõ 8414

ÔéìÞ Öýëëïõ 0,75 Åõñþ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ ÅêäïôéêÞ åíçìåñùôéêÞ É.ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Ãñáöåßá -Ôõðïãñáöåßá ÂÏÔÓÇ 18 ÔÇË. 38920,33633,38606,46790-92 FAX 20672 www.olympio-bima.gr e-mail ol-bhma@otenet.gr & info@olympio-bima.gr

Õðïêñéóßá ÔÏÕ ÃÉÁÍÍÇ ÊÏÑÏÌÇËÇ Åí ìÝóù ôçò âáèýôåñçò äçìïóéïíïìéêÞò êñßóçò ðïõ âéþíåé ìåôáðïëåìéêÜ ï ôüðïò üëï êáé ðåñéóóüôåñïé óõíåéäçôïðïéïýìå óôáäéáêÜ üôé ï íåïêáðéôáëéóìüò, áöïý êáôÜöåñå íá áðïäïìÞóåé ôéò ôñåéò ôåëåõôáßåò äåêáåôßåò áñêåôÝò áðü ôéò ðáñáäïóéáêÝò äçìïêñáôéêÝò áîßåò (áëëçëåããýç, áíåêôéêüôçôá, éóïðïëéôåßá êëð) áðåéëåß êáé ôï êïéíùíéêü êñÜôïò, ìå áöïñìÞ ôç ÷ñçìáôïðéóôùôéêÞ êñßóç üðùò áõôü èåìåëéþèçêå, ìåôÜ ôï äåýôåñï ðáãêüóìéï ðüëåìï. Ç Ýíôáóç ìå ôçí ïðïßá âßùóå ôïí ôåëåõôáßï ðáãêüóìéï ðüëåìï ç ÅëëÜäá, ï åìöýëéïò, ç áíþìáëç ðïëéôéêÞ æùÞ êáé ç äéêôáôïñßá ðïõ áêïëïýèçóáí, ßóùò íá åîçãïýí ôéò õðåñâïëÝò óôá äçìüóéá áãáèÜ (ðáñÜëïãá åðéäüìáôá, õðåñâïëéêÝò óõíôÜîåéò, ðåëáôåéáêÝò ó÷Ýóåéò êëð.) ôéò ïðïßåò áíÝäåéîå ç ôñÝ÷ïõóá äçìïóéïíïìéêÞ êñßóç. ÅðåéäÞ ðïëëÜ áèþá èýìáôá Ý÷õóáí ôüôå ôï áßìá ôïõò, ßóùò ïé áðüãïíïß ôïõò íá èåþñçóáí õðï÷ñÝùóÞ êáé ôçí áíôáðüäïóç óå áíÜëïãï âáèìü ìå ôç äçìéïõñãßá åíüò õäñïêÝöáëïõ êñÜôïõò ðñüíïéáò. Áðü ôï ãåãïíüò áõôü ìÜëëïí áíáöýåôáé õðïêñéóßá ãéáôß ïé ßäéïé ïé Þñùåò, åêåßíùí ôùí ôñáãéêþí ðåñéüäùí, ðïôÝ äåí æÞôçóáí êÜôé ôÝôïéï. Ãéá ðáñÜäåéãìá ïé áèþïé åêôåëåóìÝíïé ôçí ðñùôïìáãéÜ ôïõ 1944 óôçí ÊáéóáñéáíÞ, áðü ôï íáæéóôéêü Ìéíþôáõñï, ìáò Üöçóáí õðïèÞêç ôïõò óôß÷ïõò ôïõ ÃéÜííç Ñßôóïõ: «Åìåßò , ìåñôéêü äå æçôÞóáìå ....Ôßðïôá ...Ìüíïí èõìçèåßôå ôï : áí ç åëåõèåñßá äåí âáäßóåé óôá ÷íÜñéá ôïõ áßìáôüò ìáò , åäþ èá ìáò óêïôþíïõí êÜèå ìÝñá . Ãåéá óáò .» Êáé áóöáëþò ìüíïí õðåñçöÜíåéá äåí åßíáé äõíáôü íá áéóèÜíïíôáé, üôáí ýóôåñá áðü 66 ÷ñüíéá áêñéâþò, ç ðáôñßäá ðáñáäßíåôáé óå ïéêïíïìéêÞ Ýóôù êçäåìïíßá áðü ìéá êõâÝñíçóç ðïõ åîåëÝãç ùò óïóéáëéóôéêÞ ôçí þñá ðïõ ç áñéóôåñÜ êéíäõíåýåé íá ìåôáôñáðåß áðü êüììá åõñåßáò áðïäï÷Þò óå ðáñÜôáîç äéáìáñôõñßáò, áíáñôþíôáò ìå áíåëåýèåñï ôñüðï ôçí áíïñèüãñáöç åðéãñáöÞ:«Ñeoples (sic ï ðëçèõíôéêüò!) of Åurope rise up» óôïí åëëçíéêü éåñü âñÜ÷ï ôçò ðáãêüóìéáò åëåõèåñßáò êáé ôçò äçìïêñáôßáò êáé ç êåíôñïäåîéÜ êáèõóôåñåß íá âñåé ôï âçìáôéóìü ôçò. Óåëßäá 5

ÏéêïíïìéêÜ ìÝôñá êáé “ÊáëëéêñÜôçò”

ÁðåñãéáêÝò êéíçôïðïéÞóåéò êáôÜ ôùí ìÝôñùí ôçò êõâÝñíçóçò ÃÓÅÅ, ÁÄÅÄÕ ÓÕÃÊÅÍÔÑÙÈÇÊÁÍ ÓÔÏ ÅÑÃÁÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ, ÔÏ ÐÁÌÅ ÓÔÇÍ ÐËÁÔÅÉÁ ÅËÅÕÈÅÑÉÁÓ Óåëßäá 3

ÓÔÏ ÅÐÉÊÅÍÔÑÏ ÔÇÓ ÓÕÍÅÄÑÉÁÓÇÓ ÔÏÕ ÍÏÌÁÑ×ÉÁÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ

Ôñåéò íåêñïß áðü ìïëüôïö óå ÔñÜðåæá ôçò ÁèÞíáò

ÂÁÖÔÇÊÁÍ ÌÅ ÁÉÌÁ

ïé ÷èåóéíÝò êéíçôïðïéÞóåéò ÁðïêáôáóôÜóåéò ïäïóôñþìáôïò áðü ôç ÄÅÕÁÊ

ÄÇÌÏÔÉÊÇ ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÐÁÓÏÊ ÁÍÁÔÏËÉÊÏÕ ÏËÕÌÐÏÕ:

ÓÔÏ Ä.Ä. ×ÑÁÍÇÓ

“Íá öÝñåé ôçí ïíïìáóßá Ïëõìðïò ï äÞìïò ôçò Í. Ðéåñßáò” Ç äçìïôéêÞ ïñãÜíùóç ÐÁÓÏÊ Áíáôïëéêïý Ïëýìðïõ, äåí öáßíåôáé íá õðïóôçñßæåé ôçí ðñïôåéíüìåíç ïíïìáóßá ôïõ äÞìïõ ôçò íüôéáò Ðéåñßáò, áðü ôï ÷ùñïôáîéêü ó÷Ýäéï ôïõ ÊáëëéêñÜôç. Èåùñïýí ðùò óôï üíïìá ôïõ íÝïõ äÞìïõ èá ðñÝðåé íá ëçöèåß ðïëý óïâáñÜ ç ïíïìáóßá «¼ëõìðïò» áöïý ìüíï Ýôóé èá ìðïñÝóïõí íá õðÜñîïõí ìåëëïíôéêÝò ðñïïðôéêÝò áíÜðôõîçò. ÌÜëéóôá, ôçí Üðïøç áõôÞ öáßíåôáé íá ôç õðïóôçñßæïõí êáé áñêåôïß êÜôïéêïé, ôçò íüôéáò Ðéåñßáò. Ç ðñïôåéíüìåíç ïíïìáóßá ôïõ íÝïõ äÞìïõ óôçí íüôéá Ðéåñßá, áðü ôï ÷ùñïôáîéêü ó÷Ýäéï ôïõ ÊáëëéêñÜôç åßíáé «Äßïí».

Ìå ãïñãïýò ñõèìïýò ðñï÷ùñÜí ïé áðïêáôáóôÜóåéò áðü ôá óõíåñãåßá ôç ÄÅÕÁÊ óå üëï ôïí áóôéêü éóôü ôçò ðüëçò êáé ôùí Äçìïôéêþí ÄéáìåñéóìÜôùí. Ôçí åâäïìÜäá ðïõ äéáíýïõìå ôï óõíåñãåßï ôçò ÄÅÕÁÊ ðñï÷þñçóå óå áðïêáôáóôÜóåéò ôùí ðáñï÷þí áêáèÜñôùí óôï Ä.Ä ×ñÜíçò êáèþò êáé óå üðïéåò Üëëåò âëÜâåò ýäñåõóçò Ýãéíáí ôï ðñïçãïýìåíï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá. Ôé ðïñåßåò ôùí åñãáóéþí ðáñáêïëïýèçóáí áðü êïíôÜ ï ðñüåäñïò ôçò ÄÅÕÁÊ ê. Íßêïò Ðáðáæéþãáò ìå ôïí ê. ÐåñéêëÞ Ãåëáóôüðïõëï, ïé ïðïßïé êáé Ýìåéíáí éäéáéôÝñá éêáíïðïéçìÝíïé.

ÁÍÔ. ÓÁÌÁÑÁÓ: "Êáôáøçößæïõìå ôá ìÝôñá"

* Ôï ÷ñïíéêü ôçò ôñáãùäßáò * ÄåêÜäåò ôñáõìáôßåò, äéáäçëùôÝò êáé áóôõíïìéêïß * ÄåêÜäåò ðñïóáãùãÝò êáé ðïëëÝò óõëëÞøåéò ÓÅË. 5

Èëßøç, èëßøç … ÃñÜöåé ï Ã.ÑÜðôçò Ìáýñç ç øõ÷Þ ôùí ÅëëÞíùí ìå ôá ìÝôñá ðïõ ”óôñáããßæïõí” ôïõò áäýíáìïõò ïéêïíïìéêÜ êáé áðïôïëìïýí, åðéôÝëïõò íá áããßîïõí êáé ôá éó÷õñüôåñá âáëÜíôéá. Ôá éó÷õñüôáôá èá ÷ñåéáóôïýí ìåãÜëç ôüëìç êáé åöåõñåôéêüôçôá íá ôá «ìáäÞóïõ», ãéáôß áõôïß êáôÜ êáíüíá áíåâÜæïõí êáé êáôåâÜæïõí êõâåñíÞóåéò êáé åðïìÝíùò «èÝëåé áñåôÞ êáé ôüëìç ç åëåõèåñßễ Áðü ÷èåò áêüìç ðéï ìáýñç ìå ôá èëéâåñÜ ãåãïíüôá êáé ôçí áðþëåéá áèþùí øõ÷þí åñãáæïìÝíùí, ðáñáíÜëùìá óôçí áíåîÝëåãêôç Ýùò êáêüøõ÷ç áãáíÜêôçóç êïõêïõëïöüñùí, ðïõ óßãïõñá áéóèÜíïíôáé óõóóùñåõìÝíç ôçí áðáîßùóç ôïõ óõóôÞìáôïò – êé áò ôï ïìïëïãÞóïõìå áõôü üëïé – ðëçí üìùò óôç èÝóç ôïõ ðñïâëåðüìåíïõ «åñåéðéþíá» êÜôé ðñÝðåé íá ìðåé. Êáé áóöáëþò áõôü äåí ðåñíÜ áð’ ôï ìõáëü ôïõò. «¢ìá öôáßãåé ôï ãáúäïýñé, äå ÷ôõðÜìå ôï óáìÜñé», üóï êé áí ç êïéíùíßá ìáò ãÝìéóå «Êõðñéáêïýò üíïõò» åãêÜèåôïõò óôá ÊÝíôñá Üóêçóçò åîïõóßáò, áêüñåóôïõò óôï ìáìùíÜ, ìïíïöáãÜäåò, îåäéÜíôñïðïõò, ëùðïäýôåò ïëêÞò… ÔÏ ÊÁÔÁÍÔÇÌÁ ÌÁÓ Ç ãåíåóéïõñãüò áéôßá ôçò çôôçìÝíçò óôï Ýðáêñï óÞìåñá êïéíùíßáò ìáò åßíáé üôé ïé åêÜóôïôå åîïõóéáóôÝò öñüíôéæáí êáôÜ êáíüíá ðñþôïí «ãéá ôçí ðÜñôç ôïõò» êáé äåýôåñïí íá ìçí ÷Üóïõí ôï èþêï ôïõò ãéá íá óõíå÷ßóïõí ôï ðñïóöéëÝò ÷üìðé ôçò ìïíïöáãßáò. ÌáêåëÜñçäåò ôùí ðáêÝôùí Íôåëüñ, … Ýóêáóáí áðü ôï ðïëý öáú êáé ç ÅëëÜäá, ìå ôá ðáéäéÜ ôïõ êáèçìåñéíïý ìü÷èïõ, Ýöôáóáí óôçí Ýó÷áôç åðáéôåßá. Ôï áôïìéêü êáëü ôùí äéá÷åéñéóôþí ôçò åîïõóßáò ðñõôÜíåõóå ôïõ ãåíéêïý êé Ýôóé ìéá äñÜêá 5% ôùí ÅëëÞíùí Ýãéíáí âáèýðëïõôïé ìå «áñðá÷ôÝò» êÜèå åßäïõò, Üëëïôå åíôåëþò ðáñÜíïìåò êé Üëëåò íïìéìïöáíåßò, êáé ç ìÝãéóôç ðëåéïøçößá âïëüäåñíå, ãéá íá öôÜóåé óÞìåñá óôçí åðáéôåßá… Óåëßäá 3

Óåëßäá 5

×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

Êáé åéò íåüôåñá;

Áíôéêñßæïíôáò ôç äçìïóéïíïìéêÞ êáôÜíôéá áíáêáëýøáìå ôåëéêÜ ôç íåüôçôá. ¼ëá ãßíïíôáé íÝá. ÌåôÜ ôéò åêëïãÝò ôçò 4çò Ïêôùâñßïõ áíÝëáâå ôá çíßá ôçò ÷þñáò ç íÝá êõâÝñíçóç. ¾óôåñá Þëèå ç ÍÝá ÍÝá Äçìïêñáôßá. Ôï ÌÜñôéï áíáêïéíþèçêáí ôá íÝá ìÝôñá. Ôïõ Áãßïõ Ãåùñãßïõ, ìåãÜëç ç ÷Üñç ôïõ, îåêßíçóå ç íÝá Ïäýóóåéá. Ôçí ÊõñéáêÞ 2 ÌáÀïõ, ðïõ íá ìçí ôï óþóåé êáé îáíÜñèåé áëëÜ êáôÜ ðùò ðÜìå äýóêïëá èá ôç óêáðïõëÜñïõìå, ïé åñãáæüìåíïé êáé ïé óõíôáîéïý÷ïé ðëçñïöïñçèÞêáìå, áðü ôá êõâåñíçôéêÜ ÷åßëç, ôá íåüôåñá íÝá ìÝôñá. ¼óïé áíôÝîïõí ìðïñïýí íá åëðßæïõí óå áêüìç íåüôåñá! Ìüíïí ï èåßïò Áöåíôïýëçò êáé ç ÁñéóôåñÜ åðéìÝíïõí íá áñíïýíôáé ôçí áíáíÝùóç, óýìöùíá ìå ôïõò éó÷õñéóìïýò ôçò óõæýãïõ ôïõ Ðïëõôßìçò. Äåßôå ôé ðÞãå êáé ðñüóåîå ï èåßïò. Óôçí ðáëéÜ Ïäýóóåéá ôï ôáîßäé Üñ÷éóå áðü ôçí Ôñïßá êáé êáôÝâáéíå íüôéá ãéá íá êáôáëÞîåé óôçí ÉèÜêç. Ç íÝá Ïäýóóåéá åß÷å áöåôçñßá ôï Êáóôåëüñéæï êáé êéíåßôáé âüñåéá. Ðñþôï ëéìÜíé-ôé ëéìÜíé äçëáäÞ íáõÜãéï ôï ëÝåé ï èåßïò-ç ÖáëêïíÝñá! Ôï íáõÜãéï óõíôÜîåùí êáé ìéóèþí. Ïé êùðçëÜôåò âñÝèçêáí ìåóïðÝëáãá êáé ìüëéò óõíÝëèïõí áðü ôï ôáñáêïýíçìá èá îáíáðéÜóïõí ôá êïõðéÜ. ¼óïé åîáêïëïõèïýí íá Ý÷ïõí äõíÜìåéò äçëáäÞ. «Ôïõò õðüëïéðïõò ôïõò âëÝðù óå êáìéÜ îÝñá íá êÜíïõí ðáñÝá óôïõò íáõáãïýò ôïõ 1964, üôáí âõèßóôçêå ôï åðéâáôçãü ðëïßï «ÇñÜêëåéï» óôçí ðåñéï÷Þ» ìïíïëïãåß ï èåßïò êáèþò èõìÜôáé ôá ðåñáóìÝíá.

Êáèþò îáíáæùíôáíåýåé ôï ðáñåëèüí, áêïýåé íá ãßíåôáé óõíÝ÷åéá ëüãïò ðåñß Äéêáéïóýíçò êáé âëÝðåé áðü ôç ìéá íá áíáóôÝëëåôáé ôï åðßäïìá áëëçëåããýçò êé áðü ôçí Üëëç ôï ìïíáäéêü penalty íá ôï Ý÷åé óöõñßîåé ï Áñ÷çãüò ôçò ÍÝáò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò óôç Ñüäï êáé áíáðïëåß ôïí ÊáæáíôæÜêç: «ÊáëÞ 'íáé ç äéêáéïóýíç, ìá ãéá ôïõò áããÝëïõò * ï Üíèñùðïò ï êáêïìïßñçò äåí áíôÝ÷åé, èÝëåé Ýëåïò...» Äõóáíáó÷åôåß êáé ç èåßá ðïõ ìåôÜ ôï ðåôóüêùìá ôùí äþñùí ÷Üíåé ôï êáëïêáßñé ôçí ÕðÜôç ôçò, üðïõ ðÞãáéíáí êÜèå ÷ñüíï íá êÜíïõí ëïõôñÜ ãéá ôá ñåõìáôéêÜ ôïõò, Þôáí êáé ðñéìáíôüíá óôá íéÜôá ôçò êáé ðéÜíåé, ùò íÝá óåéñÞíá ôï ôñáãïýäé: «Äåí õðÜñ÷ïõí Üããåëïé / äå ìå îåãåëÜíå /ôá ãáëÜæéá ìÜôéá / ôá îáíèÜ ìáëëéÜ/ ðÜíôïôå ïé Üããåëïé / ðéï øçëÜ ìáò ðÜíå / üìùò áðü óÝíáíå / ëåßðïõí ôá öôåñÜ.» ÐáëéêÜñé êáé ïìïñöÜíôñáò ï Áöåíôïýëçò óôá íéÜôá ôïõ áëëÜ ðþò íá öôåñïõãßóåé óôá ãåñÜìáôá ìå ãýøéíá öôåñÜ êáé ôñåéò êé åîÞíôá óýíôáîç; Êáé ôá âÜæåé ìå ôá ðáéäéÜ ðïõ äåí ôóïíôÜñïõí êáíÝíá ôïõñéóôéêü åðßäïìá ãéá ôá ñåõìáôéêÜ ôùí ãïíÝùí. «¸ôóé ôéìÜôå åóåßò ôç ìçôÝñá óáò, ðïõ íá ðÜñåé ï ãåñïäéÜïëïò ôïí ðáôÝñá óáò!» Ôé íá óïõ êÜíïõí üìùò êáé ôá ðáéäéÜ, ëÝåé ç èåßá. «Äå ëÝù, Ý÷ïõí ôéò äïõëåéÝò ôïõò áëëÜ ôá äÜíåéá ðïëëÜ êáé ôï ìÝëëïí áâÝâáéïí!» Óåëßäá 12

ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÖÙÊÁÚÄÇÓ Áíô/ðïò Í.Ðéåñßáò

ÅéñÞíçò 31, Êáôåñßíç Ôçë.: 23510 36671, 23510 79787 Fax: 23510 36638 e-mail:katerini@speedex.gr http://www.speedex.gr

Ôçí áðüöáóç ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò íá êáôáøçößóåé ôç Óõìöùíßá ÷ñçìáôïäüôçóçò ôçò ÷þñáò ìáò áðü ôï Ìç÷áíéóìü ÓôÞñéîçò ôçò Åõñþðçò êáé ôïõ Äéåèíïýò Íïìéóìáôéêïý Ôáìåßïõ ðïõ ìðáßíåé ðñïò óõæÞôçóç óôç ÂïõëÞ, áíáêïßíùóå ï ðñüåäñïò ôïõ êüììáôïò ê. Áíôþíçò ÓáìáñÜò, åîçãþíôáò üôé ç ÍÄ äåí áñíåßôáé "ôç ÷ñçìáôïäïôéêÞ óôÞñéîç, ðïõ ôï ÐÁÓÏÊ êáôÝóôçóå áðáñáßôçôç ðëÝïí", áëëÜ äéáöùíåß: "ìå ôçí ðïëéôéêÞ ðïõ ìáò ïäÞãçóå ùò åäþ êáé ìå ôçí êõâåñíçôéêÞ ïéêïíïìéêÞ óôñáôçãéêÞ áíôéìåôþðéóçò ôçò êñßóçò". Ï ê. ÓáìáñÜò ôüíéóå üôé ç êõâÝñíçóç äåí Ý÷åé áíÜãêç ôçí øÞöï ôçò ÍÄ ãéá ôçí Ýãêñéóç ôïõ íïìïó÷åäßïõ, ïýôå åðéæçôåß ôçí óõíáßíåóç, áëëÜ "åðéæçôåß ôç óõíåíï÷Þ óå ìéá ðïëéôéêÞ óôçí ïðïßá ïäÞãçóáí ôá óöÜëìáôÜ ôçò, ïé êáèõóôåñÞóåéò ôçò, ç áâïõëßá ôçò, ç äéãëùóóßá ôçò êáé ïé áðßóôåõôåò ãêÜöåò ôçò". Óåëßäá 5

ÆÇÔÅÉÔÁÉ ÏÉÊÏÐÅÄÏ Æçôåßôáé ïéêüðåäï Þ áãñïôåìÜ÷éï óôçí ðåñéï÷Þ ËåðôïêáñõÜò, Ëéôï÷þñïõ, Ðëáôáìþíá. Ôçë. 6944 568468

48ÙÑÇ ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÔÉÊÇ ÁÐÅÑÃÉÁ 6-7/5/2010 Ìå áðüöáóç ôïõ Ä.Ó. ôïõ Ðáíåëëçíßïõ Öáñìáêåõôéêïý Óõëëüãïõ Ðñïêçñýóóåôáé 48ùñç ðñïåéäïðïéçôéêÞ áðåñãßá ìå áöïñìÞ ôçí êáôÜèåóç ôïõ íïìïó÷åäßïõ ãéá ôá ìÝôñá ãéá ôçí åöáñìïãÞ óôÞñéîçò ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò áðü ôçí Å.Å. êáé ôï Ä.Í.Ô. áíÜìåóá óôá ïðïßá ðñïâëÝðåôáé ç Üñóç ôùí ðåñéïñéóìþí óå êëåéóôÜ åðáããÝëìáôá óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ êáé ôïõ öáñìáêåõôéêïý åðáããÝëìáôïò «ó÷åôéêÜ ìå ôïí ðåñéïñéóìü ôïõ áñéèìïý ôùí öáñìáêåßùí êáé ôï åëÜ÷éóôï ðåñéèþñéï êÝñäïõò» Ï Ðñüåäñïò ÄÇÌ. ÂÁÃÉÙÍÁÓ

Ï Ãåí.ÃñáììáôÝáò ÄÇÌ. ÊÁÑÁÃÅÙÑÃÉÏÕ
ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

Îå÷þñéóáí ÊáöåôæüðïõëïòÏñöáíïý

ÐÝìðôç

ÈÅÁÔÑÏ «ÅÕÊÁÑÐÉÄÇ» ÐÅÌÐÔÇ & ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 6 & 7 ÌÁÚÏÕ ÐÁÑÁÓÔÁÓÅÉÓ: ÐÅÌÐÔÇ 9.30 ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ ÁÐÏÃ. 7.00 & ÂÑÁÄ. 9.30 (ÉÓ×ÕÏÕÍ ÅÉÓÉÔÇÑÉÁ ÔÏÕ Ï.Ã.Á.)

Ç Ê Ù Ì Ù Ä É Á ÔÙÍ Á.ÑÇÃÁ – Ä.ÁÐÏÓÔÏËÏÕ «ÁÕÔÏÓ Ï ÁËÇÔÇÓ Ï ÊÏÅËÉυ Å×ÅÉ ÐÁÑÅÉ ÐÏËÕ ÊÏÓÌÏ ÓÔÏ ËÁÉÌÏ ÔÏÕ»

Èñßáìâïò ôïõ «Êõíüäïíôá» óôá âñáâåßá ôçò çí ò áäçìßáò Ê íçìáôï ñ ïõ

ÌÅ ÔÏÕÓ ÅÂÅËÉÍÁ ÐÁÐÏÕËÉÁ ÊÁÉ ÁËÅÎÁÍÄÑÏ ÑÇÃÁ ¼ôáí èÝëåéò êÜôé ðïëý...ïé äõíÜìåéò ôïõ óýìðáíôïò óõíùìïôïýí ãéá íá ôï áðïêôÞóåéò Þ ìÝíïõí ðáãåñÜ áäéÜöïñåò áöÞíïíôÜò óå óôçí ôý÷ç óïõ; Ìßá ðáñÜóôáóç ôùí ÁëÝîáíäñïõ ÑÞãá – ÄçìÞôñç Áðïóôüëïõ åìðíåõóìÝíç áðü ôï ìõèéóôüñçìá «Ï Áë÷çìéóôÞò» ôïõ ÐÜïëï ÊïÝëéï êáé áðü Ýíá ðïëý üìïñöï ìðïõëâáñ ôïõ ‘80, ôï “It Had to Be You”. Ìßá êùìùäßá ðïõ äéåñùôÜôáé ìÝ÷ñé ðïý ìðïñåß íá öôÜóåé ï êáèÝíáò ìáò ìå ôç èÝëçóÞ ôïõ. Ìßá çèïðïéüò ìå ôï «óôáõñü» (ìüíï êõñéïëåêôéêÜ...) êáé ôïí «Áë÷çìéóôÞ» óôï ÷Ýñé, áðïöáóßæåé üôé ôá üíåéñÜ ôçò ìðïñïýí êáé èá ãßíïõí ðñáãìáôéêüôçôá ìüíï êáé ìüíï áðü ôçí ðßóôç ôçò óå áõôü...ãéáôß, üðùò ôçò øéèõñßæåé óôï áõôß ï ÊïÝëéï, ïëüêëçñï ôï óýìðáí èá ãßíåé óýììá÷ïò ôçò. Óôçí ðñïóðÜèåéÜ ôçò áõôÞ âñßóêåôáé óå ìßá ïíôéóéüí ãéá Ýíá ìéïýæéêáë. Êáé ðáñüëï ðïõ ìå ôçí ðñþôç ìáôéÜ äå äåß÷íåé íá ðåßèåé ôïí ãíùóôü óêçíïèÝôç ãéá ôï ôáëÝíôï ôçò, áðïöáóßæåé íá ôïí ðåßóåé ìÝ÷ñé ôåëéêÞò ðôþóåùò... Ôé èõóßåò êÜíåé Ýíáò óêçíïèÝôçò ãéá íá ðëçñþóåé ôá íïßêéá ôïõ; Ðüóïõò áôÜëáíôïõò çèïðïéïýò ìðïñåß íá áíôÝîåé êáé ðüóï ìðïñåß íá áíôéóôáèåß óå óåîïõáëéêÝò ðáñåíï÷ëÞóåéò...ðñïôïý ìïíïëïãÞóåé: «Áõôüò ï áëÞôçò ï ÊïÝëéï Ý÷åé ðÜñåé ðïëý êüóìï óôïí ëáéìü ôïõ...»

Éäéáßôåñá óõãêéíçôéêÞ Þôáí ç óôéãìÞ ðïõ ï ÈáíÜóçò ÂÝããïò óçêþèçêå ãéá íá ðáñáëÜâåé ôï Ôéìçôéêü Âñáâåßï, ãéá ôçí ðñïóöïñÜ ôïõ óôï ÷þñïõ ôïõ êéíçìáôïãñÜöïõ. «Ç ïéêïíïìéêÞ êñßóç ðïõ äéáíýïõìå ùò ÷þñá åßíáé ðñþôá ðñþôá êñßóç ðïëéôéóìïý, êáèþò åäþ êáé äåêáåôßåò, ìå ðñþôç ôçí Ðïëéôåßá êáé ìåôÜ åìÜò, Ý÷ïõìå ÷Üóåé ôï íüçìá ôçò çèéêÞò áîßáò êáé åß÷áìå ôçí øåõäáßóèçóç êáé ôçí Ýðáñóç ôçò áðáôçëÞò åõìÜñåéáò» äÞëùóå ï ðñüåäñïò ôçò Áêáäçìßáò, óêçíïèÝôçò ÔÜóïò ÌðïõëìÝôçò. ÁíáöïñéêÜ ìå ôçí åêðñïóþðçóç ôçò ÷þñáò ìáò óôá öåôéíÜ âñáâåßá ¼óêáñ, ç Áêáäçìßá ðñüôåéíå ôïí «Êõíüäïíôá». ÁíáëõôéêÜ ôá âñáâåßá Ý÷ïõí ùò åîÞò: Êáëýôåñçò Ôáéíßáò: «Êõíüäïíôáò» Óêçíïèåóßáò: Ãéþñãïò ËÜíèéìïò («Êõíüäïíôáò») Á' Áíäñéêïý Ñüëïõ: Áíôþíçò Êáöåôæüðïõëïò («Áêáäçìßá ÐëÜôùíïò») Á' Ãõíáéêåßïõ Ñüëïõ: Ìßíá Ïñöáíïý («ÓôñÝëëá») Â' Áíäñéêïý Ñüëïõ: ×ñÞóôïò ÐáóóáëÞò («Êõíüäïíôáò») Â' Ãõíáéêåßïõ Ñüëïõ: Áííá ÌÜó÷á («×ñõóüóêïíç») ÍôïêéìáíôÝñ: «Áëëïò äñüìïò äåí õðÞñ÷å» ôïõ Óôáýñïõ ØõëëÜêç Âñáâåßï Ôáéíßáò Ìéêñïý ÌÞêïõò: «Êé åãþ ãéá ìÝíá» ôïõ Ôæþñôæç ÃñçãïñÜêç Ðñùôïåìöáíéæüìåíïõ ÓêçíïèÝôç: Áñãýñçò Ðáðáäçìçôñüðïõëïò («Âank Âang») Âñáâåßï Óåíáñßïõ: Ãéþñãï ËÜíèéìïò-Åõèýìçò Öéëßððïõ («Êõíüäïíôáò») Âñáâåßï Öùôïãñáößáò: Ìarcus Waterloo («Ìáýñï ËéâÜäé») Âñáâåßï ÌïíôÜæ: Ãéþñãïò Ìáõñïøáñßäçò («Êõíüäïíôáò») Âñáâåßï ÌïõóéêÞò: ÃéÜííçò ÁããåëÜêáò («Øõ÷Þ ÂáèéÜ») Âñáâåßï Óêçíïãñáößáò: Ãéþñãïò Ãåùñãßïõ («Ìáýñï ËéâÜäé» Âñáâåßï Åíäõìáôïëïãßáò: Âáóßëçò Ìðáñìðáñßãïò Ï Íéêïëáúäçò Èåüäùñïò ôïõ Óôáýñïõ («ÓôñÝëëá») êáé ôçò ÅëÝíçò ôï ãÝíïò Ôóéôáêßäïõ ðïõ Âñáâåßï ÌáêéãéÜæ: Ápolonia ãåííÞèçêå êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç  êáé Ìáßñç ÓôáõñáêÜêç êáé ç ÌÜãéá ÐÜâëïâéôò ôïõ ÍôñÜãêáí êáé («ÓôñÝëëá») ôçò ÓâåôëÜíáò ôï ãÝíïò ÓôïãéÜíïâéôò ðïõ Âñáâåßï Åéäéêþí ÅöÝ: ÐÝôñïò ãåííÞèçêå óôç Óåñâßá êáé êáôïéêåß óôçí Íïýóéáò («Ôï êáêü óôçí Êáôåñßíç ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí ìå ðïëéôéêü ãÜìï óôï Äçìáñ÷åßï Êáôåñßíçò åðï÷Þ ôùí çñþùí») ÐÁÑÁÍÏÉÁ

ÐÝíôå äéáêñßóåéò, ìåôáîý áõôþí ôçò êáëýôåñçò ôáéíßáò êáé óêçíïèåóßáò, áðÝóðáóå ï «Êõíüäïíôáò» ôïõ Ãéþñãïõ ËÜíèéìïõ, êáôÜ ôçí ðñþôç áðïíïìÞ ôùí âñáâåßùí ôçò ÅëëçíéêÞò Áêáäçìßáò ÊéíçìáôïãñÜöïõ. Ôï âñáâåßï á' áíäñéêïý ñüëïõ áðïíåìÞèçêå óôïí Áíôþíç Êáöåôæüðïõëï, åíþ ôïõ á' ãõíáéêåßïõ ñüëïõ óôç Ìßíá Ïñöáíïý. Ç ôåëåôÞ áðïíïìÞò ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôï âñÜäõ ôçò ÄåõôÝñáò, óôï ÌÝãáñï ÌïõóéêÞò Áèçíþí.

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Ï Óýëëïãïò Êñçôþí Ðéåñßáò "ÏÉ ÓÔÁÕÑÁÅÔÏÉ" ðñáãìáôïðïéåß ôïí åôÞóéï ÷ïñü ôïõ ôï ÓÜââáôï 8 Ìáúïõ 2010 êáé þñá 9ìì óôï ÊÝíôñï äéáóêåäÜóåùò "ÄÉÏÃÅÍÇÓ ÐÁËËÁÓ" ðïõ âñßóêåôáé óôï 3ï ÷ëì ôçò ÐÅÏ Êáôåñßíçò - Èåóóáëïíßêçò ìå ôï Êñçôéêü Óõãêñüôçìá ôïõ ÁëÝîáíäñïõ ÐáðáäÜêç. -ÐÝñáí ôïõ êõñßïõ ìåíïý ôïõ ÊÝíôñïõ, èá ðñïóöåñèåß ðáñáäïóéáêü ãáìïðßëáöï ìå áßãá âñáóôÞ, ðñïóöïñÜ ôïõ Óõëëüãïõ ìáò. -ÐñïóêëÞóåéò äéáôßèåíôáé áðü ôá ìÝëç ôïõ ÄÓ ôïõ Óõëëüãïõ êáé áðü ôï êáôÜóôçìá ôïõ ÐñïÝäñïõ ê. ÌáíéïõäÜêç (23510 24084) Ðáñáêáëïýìå ôá ìÝëç êáé ôïõò ößëïõò ôçò ÊñÞôçò íá ìáò ôéìÞóïõí ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõò. Ï Ðñüåäñïò Êùí/íïò ÌáíéïõäÜêçò Ï Ãåí. ÃñáììáôÝáò ÅõóôñÜôéïò ÊõñéáêÜêçò

ÊÜíôå ôçí áíáããåëßá ôïõ ãÜìïõ óáò óôï “Ïëýìðéï ÂÞìᔠêáé ðÜñôå Ýíá êïõðüíé äùñåÜí óõììåôï÷Þò ãéá ôéò êëçñþóåéò!

Åêèåóç æùãñáöéêÞò ôïõ ÔÁÓÏÕ ÄÇÌÏÕ óôç ãêáëåñß 8 Ìáúïõ – 8 Éïõíßïõ 2010 Ï ÔÜóïò ÄÞìïò ìÝóá áðü ôéò ÷áñáêôçñéóôéêÝò ôïõ áíèñþðéíåò öéãïýñåò ðñïôéìÜåé íá âëÝðåé ôç öùôåéíÞ ðëåõñÜ ôïõ ìÜëëïí óêïôåéíïý êüóìïõ. Áõôü åêäçëþíåôáé óôïõò ðßíáêÝò ôïõ ôüóï áðü ôéò ëáìðåñÝò êåíôñéêÝò öéãïýñåò ôïõò, üóï êáé áðü ôï óêïôåéíü ôïõò öüíôï ìå ôá ãïôèéêÜ ìïôßâá (êÜôé ðïõ áíÞêåé óôï ðáñåëèüí ôçò äïõëåéÜò ôïõ ßäéïõ.) Ï æùãñÜöïò èÝëåé íá äåßîåé üôé ïé ðñùôáãùíéóôÝò óôç æùÞ äåí åßíáé ôá celebrities áëëÜ ïé áðëïß êáèçìåñéíïß Üíèñùðïé, åßôå óå íåáñÞ çëéêßá, åßôå óå ðéï þñéìç ùò ðáèéáóìÝíá æåõãÜñéá, ðïõ ðáëåýïõí êÜèå ìÝñá ìå ôá óçìáíôéêÜ ðñïâëÞìáôá ôïõ êüóìïõ, äéáôçñþíôáò üìùò ôçí áêåñáéüôçôÜ ôïõò. Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá áõôÞ åßíáé êáé ç ðñüôáóç ôïõ êáëëéôÝ÷íç ãéá ôï óçìåñéíü êüóìï.

ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏÓ ÅÕÊÁÑÐÉÄÇ ôçë. 34551-2

ÓÇÌÅÑÁ

ÐÑÏÂÏËÅÓ: ÐÅÌ.-ÐÁÑ. ÙÑÁ 10.30 ÓÁÂ.-ÔÅÔ. ÙÑÁ 8.10 & 10.30

1o Äùñï

2o Äùñï

ÔÏ ËÏÕËÏÕÄÉ ÔÇÓ ÅÑÇÌÏÕ

ÐÑÏÂÏËÅÓ: ÐÅÌ.-ÐÁÑ. ÙÑÁ 7.45 ÓÁÂ.-ÊÕÑ. ÙÑÁ 6.10 & 8.20 & 10.30 ÄÅÕÔ.-ÔÅÔ. ÙÑÁ 7.45 & 10.30

ÐÙÓ ÍÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÅÔÅ ÔÏÍ ÄÑÁÊÏ ÓÁÓ ÌÅ ÔÇÍ ÌÁÃÅÉÁ ÔÙÍ 3D ÐÑÏÂÏËÅÓ ÓÁÂÂÁÔÏ-ÊÕÑÉÁÊÇ ÙÑÁ 6.20

4ï ÷ëì. Êáôåñßíçò - Ðáñáëßáò Ôçë: 23510 63660

ÄùñïåðéôáãÞ

1000 Åõñþ

Ðïéüôçôá óôï ôáîßäé!

ÄùñïåðéôáãÞ

500 Åõñþ

ÃáñõöÜëëïõ ÅëÝíç -

Ðë.Åëåõèåñßáò 3 Ôçë.: 23520 21888

Äéðëùìáôïý÷ïò Áóôñïëüãïò ÓõíåñãÜôçò ôçò Ëßôóáò ÐáôÝñá

ÁéóèçìáôéêÜ - ÏéêïãåíåéáêÜ - ÏéêïíïìéêÜ áðáíôÞóåéò êáé ëýóåéò óå üðïéï ðñüâëçìá óáò áðáó÷ïëåß. Ðëçñ. ôçë. 6979 076410 ãéá ñáíôåâïý - Êáôåñßíç

3o Äùñï

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ Éäéïêôçóßá - ¸êäïóç ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ É. ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Åêäüôçò -ÄéåõèõíôÞò

Äéáöçìéóôéêü ÔìÞìá:

ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ

ÎÅÍÏÖÙÍ ÌÐÁÑÁËÉÁÊÏÓ

Áñ÷éìáíäñßôçò Éùáêåßì Ïéêïíïìßêïò

ÔÁÓÏÕËÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÄÏÕ

Â.É. Ìüó÷çò, Ã. ÑÜðôçò, Ð. ÁëåêÜêçò, Ã. Ôóéìðïíßäçò, Ä. Íáôóéüò,

Õðåýèõíïò Ôõðïãñáöåßïõ:

Áä. ÅõáããÝëïõ, Ó. ÆÜ÷ïò,

×. ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ

Ê. Äáëáêéïõñßäçò, É. Êáëéáìðüò,

ÌÁÑÉÁ ÊÏÑÏÌÇËÇ

TV ðñüãñáììá

È. Ðáðáêþóôáò, Ñ. ÊïñïìÞëç,

ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ:

Éóì. ÌáêñÞ, Ë. ÔæÝêçò, Ã.Ð. ÊáñáãéÜííçò Áèëçôéêü ñåðïñôÜæ: ÓÐÕÑÏÓ ÓÊÏÕÖÁÓ Ãñáöåßá: Âüôóç 18 60 100 Êáôåñßíç

05. 0: äñü åéïò 0 .00: Êáëçì ñá ìå ôïí é ñ ï õôéÜ 10. 0: ä êáé ô ñá 1 .00: Ðïëý ìðëá ìðëá 15. 0: ðï åõìáôéíü äåëôßï åéä óåùí 1 .15: Ìåóçìåñéáíü 18.45: ìåñá ìå ôïí êç Ðáõëüðïõëï 0.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéä óå ùí. 1.00: äñü åéïò 1. 0: 1.45: ïý êëá 01.15: 0 .00: 0 .15: íç ôáéíßá. « ï ðïíôßêé ôçò óõì ïñÜò» 05.00: íç ôáéíßá. « ï ôåëåõ ôáßï çëéïâáóßëåìá»

0 .00: ßëïé éá ðÜíôá 0 .45: Êéíïýìåíá ó äéá 0 .45: Ðñùéí Ìåë ôç 10.15: çóôéêïß ðñÜêôïñåò 11.15: Ìáñßíá 1 . 0: éä óåéò 1 . 0: 1 . 0: éä óåéò 1 .45: ôçò Ìáñßá 18.40: áôñéê ò õðïè óåéò 19.45: éä óåéò 1.00: íç ôáéíßá «Êáôáóêïðåýïíôáò ôç ìáìÜ» . 0: íç ôáéíßá. «ÌÜôñé ». 01.45: üìïò êáé ôÜ ç 0 .00: íç ôáéíßá «ÌÜ ïé êáé äñÜêïíôåò : Ç áñ ïíç äýíá ìç»

05. 0: á í á ôïõ Ê 0 .00: Ðñ ôç ñáìì 10.00: êÜé ô ñá 1 .00: ôáíôÜ ðñ ôùí âïçèåé í. 14.00: å ï óêýëïò 14. 0: 14.50: 1 .00: 1 .00: ÊÜóôñï ôïõ áê óé 1 . 0: ðáóôõíüìïò å 18. 0: Ìýèïò ðñá ìáôéêüôçôá 19.45: 0.45: ëëçíï ñ íåéá. 1.00: á í á ôïõ Ê 1.45: .00: áò êáò ôïí ôüðï ôïõ å êë ìáôïò 4.00: 48 01.00: 0 .00: 4 0 .00: ëëÜ ôå ôç æù óáò 04.00:

ÔçëÝöùíá: 23510 33633 - 23510 46790-99

Åóùôåñéêïý ÅôÞóéá: 96 Åõñþ

FAX: 23510 20672

Åëá÷ßóôç: 20 Åõñþ

×åéñüãñáöá ðïõ äçìïóéåýïíôáé

Åîùôåñéêïý ÅôÞóéá: 220 äïë.

Þ ü÷é äåí åðéóôñÝöïíôáé

Ôñáðåæþí-Ïñãáíéóìþí 315 Åõñþ

email: Ol-bhma@otenet.gr

NET

ÓÊÁÚ 08.10: ×Üíôé ÌÜíé ï ìáóôïñÜêïò 08.45: Ç êáíåëïýðïëç 09.00: Ìßêé ÌÜïõò: Ðáßæù êáé ìáèáßíù 09.15: é ìéêñïß íóôÜéí 09.45: äüò ôåñ í 10.00: ëëçíéê ôáéíßá « ý ëá íÜ åé ï ÌÜñëïí ÌðñÜíôï» 11.15: Êáé áäßêçóáí ôçí çí êáé ôçí èÜëáóóáí 1 .00: ïõìå êáé ë ìå 14.00: éä óåéò 14. 0: ï ïõñÜíéï ôü ï 15.00: éí áò êáé åñìð 15. 0: ðßèáíç Êéì 1 .00: ×Üíá ÌïíôÜíá 1 . 0: é ìÜ ïé ôïõ ïõ éâåñëé 1 .00: ôßèáóá íéÜôá 18.00: Ç ÌáíéÜôéóóá 19.00: Ìáñôõñßåò « ëáóçò áâñéçëßäçò» 1.00: éä óåéò .00: é á íïïýìåíïé .00: éä óåéò 4.00: éáâïëéêÜ ìõáëÜ 01.15: êëçìá êáé ñåõíá

6 Ìáúïõ 2010

0 .00: 0 .00: Êáëçì ñá ëëÜäá 10.00: 10 ìå 1 ìáæß 1 .50: Ìå á Üðç 1 .00: á í á ôïõ 1 1 .50: êñùò ïéêï åíåéáêüí 14.45: Êùíóôáíôßíïõ êáé ë íçò 15.15: Èá âñåéò ôï äÜóêáëü óïõ 1 .00: ï êá ôçò ×áñÜò 1 .40: ßæåé íá ôï äåéò 18.00: á í á ôïõ 1 1 .45: Üäéï ñâýëá 18.50: Ìå á Üðç 19.00: ÊÜñìá 0.00: 1 1.00: .00: 00.10: 0 .00 1 0 .10: ñùôáò êë ôçò 0 .45: çëåìÜñêåôéí ê 04. 0: á áð éá ðÜíôá

0 .00: ñéíåò óéùð ò 0 .00: Êïéíùíßá ñá Ì á 10.00: ìïñ ïò êüóìïò ôï ðñùß 1 .10: Ç æù ôçò Üëëçò 14.00: åëôßï åéä óåùí 15.00: ÌðïõêéÜ êáé óõ ñéï 1 .00: ðáñÜäåêôïé 1 .50: ðï åõìáôéíü äåëôßï åéä óåùí 1 .00: ñáóô ò äõôéê í ðñïá óôåßùí 18.10: Ç æù ôçò Üëëçò 19.00: á ìõóôéêÜ ôçò ä ì 0.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéä óå ùí 1.00: Üêçò ï ëõêïýëçò .00: Ìßëá ìïõ âñüìéêá .00: ôï ðáñÜ ð íôå 4.00: 00.50: åëåõôáßá å ïíüôá 01.15: ßìáóôå óôïí á ñá 01.45: ðá åëìáôßåò 0 .45: ÌðåëÜäåò éá äýï 04.45: çëåìÜñêåôéí ê 05. 0: ðôÜ êáêÜ ôçò ìïßñáò ìïõ

0 .00: Êïõò êïõò ôï ìåóçì ñé 0 .50: ÐÜíù óôçí ñá 10.00: Êá ò ìå ôçí ë íç 1 .00: éä óåéò. 1 .15: Êïõò êïõò ôï ìåóçì ñé 1 .00: óôå ôïõò 1 .00: åëôßï åéä óåùí 1 .05: óôå ôïõò 18.00: 19.00: éä óåéò 0.00: ÊÜôé íåôáé 1.00: ÐÜìå ðáê ôï .45: éÜëôçò óôçí êïõæßíá 4.00: 01.00: é éóôïñßåò ôïõ áóôõíü ìïõ Ìð êá 0 .00: 10ç åíôïë 0 .15: Ç êïõæßíá ôçò ìáìÜò 04.15: éêüíåò 04. 0: çëåìÜñêåôéí ê

ñ í åíçì ñ óç õìâáßíå ô ñá ä óå ò íïõìå äá ä óå ò óôïñßá ìïíá üò áí ôçò ä óå ò çí ôá íßá «Êüóìïò á ïóì çò» ä óå ò õäåßò áíáì ñôçôïò íç ôá íßá « ôå åõôáßá ó áßñá»


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÐÅÌÐÔÇ 6 ÌÁÚÏÕ 2010

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

Èëßøç, èëßøç … ÃñÜöåé ï Ã.ÑÜðôçò ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí 1ç Áóýããíùóôç ëïéðüí êáé åãêëçìáôéêÞ ç óôÜóç ôùí õðåõèýíùí êáé ï ëáüò äåí èá çóõ÷Üóåé áí äå äåé íá ìðáßíïõí öõëáêÞ ðñùôïêëáóÜôá óôåëÝ÷ç ôùí êïììÜôùí ðïõ äéá÷åéñßóôçêáí ôéò ôý÷åò ôùí ÍåïåëëÞíùí, êáôá÷ñåþíïíôáò ôç ÷þñá ìå äÜíåéá ðïõ êáôÜ êáíüíá «êáôåðüèçóáí» áðü ôïõò ßäéïõò .Ãéáôß ðñþôá Ýóôçíáí ôïõò ìç÷áíéóìïýò áðïññüöçóçò ôùí äáíåßùí êáé ôùí ðáêÝôùí êáé ýóôåñá ãéíüôáí ç åêñïÞ êáôåõèåßáí óôéò éäñõèåßóåò åðé÷åéñÞóåéò. Óêïñðïýóáí êáé êÜðïéá ìéêñïêüêêáëá óå «á÷õñÜíèñùðïõò» ôïõò ãéá íá ìç öáßíïíôáé ïé ßäéïé ! ×ïíôñü ôï êüëðï. ÅÃÊËÇÌÁÔÁ ÄÉÁÑÊÅÉÁÓ ¼ìùò ï ¸ëëçíáò Þôáí ðÜíôá äýóðéóôïò óôïõò íåüðëïõôïõò ðïõ åìöáíßæïíôáí îáöíéêÜ êáé áðü ôï ðïõèåíÜ ìåãéóôÜíåò êáé ç èåñìïêñáóßá óôç ÷ýôñá ôá÷ýôçôáò áíÝâáéíå åðéêßíäõíá. ¸ãéíå ìåñéêÝò öïñÝò åêôüíùóç, áëëÜ ïóïíïýðù èá «êïëëÞóåé ôï êïôüðïõëï óôï ôáâÜíé». Áí ïé áñìüäéïé åß÷áí ôï öéëüôéìï íá óêýøïõí ìå ôç äÝïõóá ðñïóï÷Þ óôá áéôÞìáôá ôïõ ëáïý ìáò Þ åêìåôáëëåýïíôáí öùôåéíÜ ìõáëÜ ìáò, ç êáôÜóôáóç èá Þôáí ðïëý äéáöïñåôéêÞ áðü êáéñü. Áõôïß ïôïíïý-ôïíïý, ôï ìõáëü óôï äéêü ôïõò öáãïðüôé. ÄÕÏ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÅÓ ÐÅÑÉÐÔÙÓÅÉÓ ÁÐÏ ÔÉÓ ÌÕÑÉÅÓ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ Ìéëïýìå óôç äéáðáóþí ãéá ôçí ÐñÜóéíç áíÜðôõîç, ãéá ôçí åîÜíôëçóç ôùí öõóéêþí ðüñùí óôï åããýò ìÝëëïí êáé ôùí áðïèåìÜôùí óôá õãñÜ êáýóéìá. Ðëçñþíïõìå áäñÜ ôç âåíæßíç êáé óôçí Êáôåñßíç ï ÈáíÜóçò ÊáñáâÝñãïò, åêðáéäåõôéêüò óôçí ôå÷íïëïãéêÞ åêðáßäåõóç ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÅ ÊÁÉ ÅÈÅÓÅ ÓÅ ÊÉÍÇÓÇ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÏ ÌÅ ÇËÉÁÊÇ ÊÁÉ ÁÉÏËÉÊÇ ÅÍÅÑÃÅÉÁ, ÅÐÅÄÅÉÎÅ ÔÇÍ ÊÁÉÍÏÔÏÌÉÁ ÔÏÕ, ðñùôïðüñá óå üëï ôïí êüóìï (!), öùôïãñÜöçóáí ïé êáèçãçôÝò ôïõ Ìåôóïâåßïõ êáé Üëëùí Ðáíåðéóôçìßùí ôçí ìïíáäéêÞ óôïí êüóìï åöåýñåóç, ôïõ Ýóôåéëáí èåñìÜ óõã÷áñçôÞñéá, ôïõ Ýäùóå êáé Ýðáéíï ï ÄÞìïò Êáôåñßíçò, êé áðü êåé åäþ êáé ôÝóóåñá ðåñßðïõ ÷ñüíéá ôï êñÜôïò êïéìÜôáé ôïí ýðíï ôï âáèý. ÅíçìÝñùóå êáé ôï Õðïõñãåßï áðü ôï 2005 üôé ìå ôçí åöåýñåóÞ ôïõ ôï Ó÷ïëåßï ôïõ ìðïñåß íá ðëçñþíåé ìüíï 8000 åõñþ ôï ÷ñüíï, áíôß ãéá 40000 ðïõ ðëçñþíåé ôþñá, êé üôé åßíáé êáéñüò ôï óýóôçìá áõôü íá åöáñìïóôåß ôïõëÜ÷éóôïí ðéëïôéêÜ óôá ó÷ïëåßá ãéá åîïéêïíüìçóç ÷ñçìÜôùí, ìÝóá óôï äõóìåíÝóôáôï ïéêïíïìéêÜ ðåñéâÜëëïí ìáò. Åðéêïéíþíçóå êáé ðñïóùðéêÜ ìå ôïõò áñìüäéïõò Ãñáììáôåßáò (êáé Öáñéóáßïõò ) ôùí óõíáöþí Õðïõñãåßùí. Áõôïß, «áãñüí áãïñÜæïõí». Ðñïùèïýí ü,ôé Ý÷åé ìßæá … ÔÏ ÄÑÁÌÁ ÌÁÓ ¹ñèáí êáé ôïí âñÞêáí ôïí ìáèçôÞ ìïõ ôï ÈáíÜóç, áðü ôï ÐáíåðéóôÞìéï ôçò Êáëéöüñíéáò. Ôïõ ðáñÝ÷ïõí 15.000 äïëÜñéá ôï ìÞíá, íá óõíå÷ßóåé ôçí Ýñåõíá óôéò ÇÐÁ. Íá ôïí áðïæçìéþóïõí ãéá ôçí ðñùôïôõðßá óõíäõáóìïý çëéáêÞò êáé áéïëéêÞò åíÝñãåéáò, íá ôïí áíáãïñåýóïõí Ðáíåðéóôçìéáêü êáèçãçôÞ êáé ç ðáôÝíôá íá åßíáé äéêÞ ôïõò… Åßäáôå ïé ÇÐÁ; Åßäáôå ðïõ ç ÍÁÓÁ Ý÷åé ôï äéêü ìáò Êùóôïýëá êáé ôïí ×ñéóôïäïýëïõ ; Åßäáôå üôé ôá ðáóÜãéá ôùí ôñÝíùí ðïõ áíåâïêáôåâáßíïõí óôéò äéáóôáõñþóåéò åßíáé åöåýñåóç ôïõ áåßìíçóôïõ ×ñßóôïõ Ãêéüëâá. Ôçí åðÝäåéîå óôç Ëáìßá ôï 1955 åðß Êùíóôáíôßíïõ ÊáñáìáíëÞ, áöéÝñùóáí ôüôå ïé ÁèçíáúêÝò åöçìåñßäåò ôá óáëüíéá ôïõò ãéá ôçí ðñïâïëÞ, áëëÜ ôï Äçìüóéï äåí áöéÝñùóå ïýôå ìéá äåêÜñá íá ðÜñåé ôçí åõñåóéôå÷íßá ôïõ, ìå áðïôÝëåóìá íá ôïí ðëçóéÜóïõí ïé Ïëëáíäïß êáé íá ôïí õöáñðÜóïõí «áíôß ðéíáêßïõ öáêÞò», üðùò ãñÜöåé óôï âéâëßï ôïõ, ãéá íá ðëçñþíïõìå áðü ôüôå óôïõò Ïëëáíäïýò ãéá ìéá äéáóôáýñùóç üóá ÷ñÞìáôá ðÞñå ï áåßìíçóôïò åöåõñÝôçò ôçò Êáôåñßíçò. ÓÕÌÐÅÑÁÓÌÁ Ï ÷ïñüò êáëÜ êñáôåß. Áðü ôï 1830 êáé åîÞò. Ç ÅëëÜäá îåðïõëÜ ôá öùôéóìÝíá ìõáëÜ óôïõò Áìåñéêáíïýò êáé Åõñùðáßïõò. Ç åîïõóßá åßíáé áíÜîéá íá áñðÜæåé ôéò åõêáéñßåò, üðùò ïé ðñïðïíçôÝò ôá ôáëÝíôá áðü ôá ãÞðåäá ãéá íá ôïõò áíáäåßîïõí ðáãêüóìéïõò ðñùôáèëçôÝò. ¸÷ïõìå óôï åíåñãçôéêü ìáò ðñùôáèëçôÝò ôïõ ðíåýìáôïò êáé ôçò ôå÷íïëïãßáò óå ðáãêüóìéï åðßðåäï. Êé üìùò ôï áíÜðçñï êñÜôïò îÝñåé ìüíï íá äáíåßæåôáé ( ãéá íá êáôáðßíïõí ôá äÜíåéá ïé åðéôÞäåéïé), îÝñåé íá ðñïâáßíåé óå åîïðëéóìïýò êáé ðÜóçò öýóåùò ðñïìÞèåéåò äéóåêáôïììõñßùí ( ãéáôß åêåß åßíáé ðïõ ïé ìáêåëÜñçäåò ïñãéÜæïõí), îÝñåé íá øçößæåé íüìïõò ãéá áðáëëáãÞ ôùí Õðïõñãþí áðü êÜèå åßäïõò åõèýíç (Üêñïí Üùôïí áíáéó÷õíôßáò), îÝñåé ç åîïõóßá íá ÷áúäåýåé üóïõò Ý÷åé äßðëá ôçò êáé êÜôé ðáßñíåé ôï ìÜôé Þ ôï áöôß ôïõò áðü ôéò «ñåìïýëåò», ãéáôß ðþò áëëéþò ïé õðÜëëçëïé ðïõ ìðåñäåýïíôáé óôá ðüäéá ôïõò óôç ÂïõëÞ ðáßñíïõí ( áêüìá êáé ìå ôá íÝá äõóâÜóôá÷ôá ãéá ôï ëáü ìÝôñá) 16 ìéóèïýò ôï ÷ñüíï, êé áõôïß ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí åðßóçò ôüóïõò ( ßóùò ãéáôß åßíáé âïçèïß óôéò ðÜóçò öýóåùò åêäïõëåýóåéò, êÜôé äçëáäÞ óáí ðåñìðïõÜñ) êáé Üëëá ðïëëÜ, ùí ïõê Ýóôé áñéèìüò. ÐÉÓÙ ÔÁ ÊËÅÌÌÅÍÁ Ï ëáüò ðéá âáñÝèçêå ôéò áðïêáëýøåéò, ôéò åîåôáóôéêÝò, ôá ëüãéá ôá ðá÷éÜ êáé ôá ìåãÜëá. Áêïýåé ãéá ôá óêÜíäáëá êáé Ý÷åé ôçí áðÜíôçóç. Ôßðïôå äåí èá ãßíåé. Ìáò ñß÷íïõí óôÜ÷ôç óôá ìÜôéá. Êé ýóôåñá äåí öôÜíïõí ïýôå ïé áðïêáëýøåéò, ïýôå ïé ðáñáðïìðÝò ãéá êáêïõñãçìáôéêÝò ðñÜîåéò êáé áðéóôßá ðåñß ôï äçìüóéï ÷ñÞìá, ïýôå êáí ç öõëáêÞ, üóï âáñéÜ êé áí åßíáé ôá óßäåñá, ðïõ áêüìá êáíåßò ìåãáëüó÷çìïò áðáôåþíáò äåí ôá ãíþñéóå. ÅîÜëëïõ ïé öõëáêÝò óÞìåñá Ý÷ïõí ðÜìðïëëåò áíÝóåéò… Ï ëáüò èÝëåé ðßóù ôá êëåììÝíá. Ôï áßóèçìÜ ôïõ ðåñß äéêáßïõ èá éêáíïðïéçèåß, áí óôï äçìüóéï ðñïûðïëïãéóìü ðñïóôåèïýí üóá ðñïÝêõøáí áðü ôçí åðéóôñïöÞ ôùí êëïðéìáßùí, äéò óôïí áñéèìü, áðü êáôÜó÷åóç ôùí ðñïêëçôéêüôáôùí ðåñéïõóéþí ôïõò, ðïõ äå äéêáéïëïãïýíôáé ìå ôßðïôå ìå âÜóç ôéò öïñïëïãéêÝò ôïõò äçëþóåéò – ìå Ýëåã÷ï óôá ôÜãêåñ êáé ü÷é óôá ðñáôÞñéá êáõóßìùí, ìå ÓÄÏÅ óôïõò ðáíßó÷õñïõò ìåãáëïåðé÷åéñçìáôßåò êé ü÷é óôá ëåìïíÜäéêá êáé óôá ðåñßðôåñá, ìå Ýíá ôåëéêÜ «ðüèåí» êáé ü÷é «ðüóá», Ý÷ïõí üëïé ðïõ Ýãéíáí óå ÷ñüíï ñåêüñ âáèýðëïõôïé, ìå ðéóßíåò, «óôÝñíåò» ãéá ðéèáíÞ ðõñêáãéÜ, ìå êüôåñá åêáôïììýñéá óôá íåþñéá áíá ôçí ÅëëÜäá, ìå É.× åëéêüðôåñá êáé Üëëá ç÷çñÜ ðáñüìïéá. Áò ôï êÜíåé ï ÐáðáíäñÝïõ êáé íá ìçí îáíáåêëåãåß! Áõôü èá åßíáé ç ìÝãéóôç ðñïóöïñÜ óôï ëáü óôç äéáäñïìÞ ôùí áéþíùí.

ÅÉÄÇÓÅÉÓ

ÁðåñãéáêÝò êéíçôïðïéÞóåéò êáôÜ ôùí ìÝôñùí ôçò êõâÝñíçóçò

Óôïõò äñüìïõò âñÝèçêáí ôï ðñùß ôçò ÔåôÜñôçò áðåñãïß ðïõ óõììåôåß÷áí óôéò êéíçôïðïéÞóåéò ôïõ Åñãáôéêïý ÊÝíôñïõ êáé ôïõ ÐÁÌÅ. Ç óõììåôï÷Þ óôéò åêäçëþóåéò Þôáí ìéêñüôåñç ôïõ áíáìåíüìåíïõ, óå ïñéóìÝíïõò êëÜäïõò üìùò ôo ðïóïóôü ôùí áðåñãþí Þôáí áñêåôÜ õøçëü. Ïé ðáñåõñéóêüìåíïé, åñãáæüìåíïé óôïí éäéùôéêü êáé äçìüóéï ôïìÝá, äéáêÞñõîáí ãéá ìéá öïñÜ áêüìç üôé áðáéôïýí íá ìçí åßíáé ïé ìüíïé ðïõ èá ðëçñþóïõí ãéá ôçí êñßóç. Ïé äéáäçëþóåéò óôéò 5 ÌáÀïõ áðïôÝëåóáí “ôçí Ýêöñáóç ôçò Üñíçóçò ôçò êïéíùíßáò óôçí åîáèëßùóç, ôçí åîüíôùóç ôùí åñãáæüìåíùí, ôçí äéåýñõíóç ôçò ýöåóçò, ôçí êáôáóôñïöÞ ôçò ìéêñïìåóáßáò åðé÷åéñçìáôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò êáé ôçò áðáó÷üëçóçò ôùí åñãáæïìÝíùí. Ïé ðïëéôéêÝò ðïõ åðéëÝ÷èçêáí, ÷áñáêôçñßæïíôáé áäéÝîïäåò êáé áðáñÜäåêôåò.” Áêüìç, ôá óõíäéêÜôá èåùñïýí ùò øåõôïåðé÷åßñçìá üôé ãéá íá óùèåß ç ÷þñá ðñÝðåé íá áêõñùèïýí ôá åñãáôéêÜ äéêáéþìáôá. ÁõôÜ ðïõ ðñÝðåé íá áêõñùèïýí åßíáé ôá ôïêïãëõöéêÜ åðéôüêéá ôùí äáíåéóôþí, ïé üñïé, ïé áðáéôÞóåéò êáé ïé åêâéáóìïß ôùí áãïñþí ôá ðñïíüìéá ôùí Âéïìç÷Üíùí. ÅÑÃÁÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ Óôç óõãêÝíôñùóç ôïõ Åñãáôéêïý ÊÝíôñïõ ï ðñüåäñïò Íßêïò Êùíóôáíôßíïõ, áðåõèõíüìåíïò áðü ôïõ âÞìáôïò ðñïò ôïõò óõãêåíôñùìÝíïõò ôüíéóå üôé ôï ðáíåñãáôéêü áßôçìá ôçò áðåñãßáò åßíáé íá áëëÜîïõí ñéæéêÜ ïé êõâåñíçôéêÝò åîáããå-

ëßåò êáèþò êáé ïé üñïé êáé ïé ðñïêëçôéêÝò áðáéôÞóåéò ôùí äáíåéóôþí ôçò Ôñüéêáò ( Å.ÅðéôñïðÞ, ÅÊÔ, ÄÍÔ ) ïé ïðïßïé åðÝâáëáí ôïêïãëõöéêÜ åðéôüêéá êáé ôéò ðéï áêñáßåò íåïöéëåëåýèåñåò ðåñéïñéóôéêÝò ðïëéôéêÝò óôçí ïéêïíïìßá êáé ôçí êïéíùíßá. Áêüìá, åðáíÝëáâå ôç èÝóç üôé «ôçí êñßóç ðñÝðåé íá ðëçñþóïõí ïé êñïßóïé», åíþ êáôáããÝëèçêå ç áíáôñïðÞ ôïõ åñãáóéáêïý èåóìéêïý ðëáéóßïõ. ÓõãêåêñéìÝíá, ìÝñïò ôùí íÝùí ìÝôñùí ðñïâëÝðïõí áýîçóç ôïõ ðïóïóôïý ôùí áðïëýóåùí óôïí éäéùôéêü ôïìÝá óå 4%, ìåôáôñïðÞ ôïõ áóöáëéóôéêïý óõóôÞìáôïò áðü êïéíùíéêü êáé äéáíåìçôéêü óå êåöáëáéïðïéçôéêü êáé áíôáðïäïôéêü, áýîçóç ôùí ïñßùí çëéêßáò êáé áëëáãÝò óôá âáñÝá êáé áíèõãéåéíÜ. Ôá ìÝôñá ðïõ öÝñíåé ç õðáãùãÞ ôçò ÷þñáò óôï ìç÷áíéóìü óôÞñéîçò óõíéóôïýí ìéá ðñùôüãíùñç åðßèåóç óôá âáóéêÜ êáé èåìåëéþäç ïéêïíïìéêÜ, áóöáëéóôéêÜ êáé åñãáóéáêÜ äéêáéþìáôÜ ôùí åñãáæïìÝíùí. Óôü÷ïò äåí ìðïñåß íá åßíáé ìüíï ç äéÜóùóç ôçò ïéêïíïìßáò, áëëÜ ðñùôßóôùò íá óùèåß ç êïéíùíßá. ÁÄÅÄÕ Óôç óõíÝ÷åéá, ôï ëüãï ðÞñå ï ðñüåäñïò ôïõ íïìáñ÷éáêïý ôìÞìáôïò ôçò ÁÄÅÄÕ ËÜæáñïò Öõñéíßäçò, õðïãñáììßæïíôáò üôé ðëÝïí âñßóêïíôáé óôï óôü÷áóôñï äçìüóéá áãáèÜ üðùò ç ðáéäåßá, êáé äçìüóéåò õðçñåóßåò êáôáñãïýíôáé Þ óõã÷ùíåýïíôáé. Åðßóçò ç áíôéìåôþðéóç ôïõ áóöáëéóôéêïý ùò äçìïóéïíïìéêïý êáé ü÷é êïéíùíéêïý èÝìáôïò êáé ôï ðÜãùìá ôùí ðñïóëÞøåùí ìüíéìïõ ðñïóùðéêïý óôï äçìüóéï, Ý÷åé ùò áðïôÝëåóìá áýîçóç ôùí óõíôáîéïý-

÷ùí ðïõ ïäçãåß ôá áóöáëéóôéêÜ ôáìåßá óå äéÜëõóç. Áðáßôçóç ôùí áðåñãþí åßíáé äéêáéüôåñï öïñïëïãéêü êáé áóöáëéóôéêü óýóôçìá, óôÞñéîç ôùí ôáìåßùí êáé áýîçóç ôùí óôáèåñþí èÝóåùí åñãáóßáò. Æçôåßôáé áêüìá, íá áíáêëçèïýí ôá áíôéëáúêÜ ìÝôñá êáé íá äïèïýí ðñáãìáôéêÝò áõîÞóåéò. Ç ðïëéôéêÞ ðïõ áêïëïõèåßôáé ÷áñáêôçñßóôçêå êïéíùíéêÜ Üäéêç. Äéêáéþìáôá ðïõ êáôáêôÞèçêáí ìå áãþíá ãåíåþí åñãáæïìÝíùí, èõóéÜæïíôáé ãéá ôéò áãïñÝò, ôá êÝñäç êáé ôçí áóõäïóßá. Ïé åñãáæüìåíïé êáëïýíôáé íá ìðëïêÜñïõí ôá ìÝôñá ìå ìáæéêÞ óõììåôï÷Þ óôïí áãþíá. ÐÁÌÅ Ç óõãêÝíôñùóç ôïõ ÐÁÌÅ Ýëáâå ÷þñá óôçí Ðëáôåßá Åëåõèåñßáò, üðïõ óôçí êåíôñéêÞ ïìéëßá Ýãéíå åêôåíÞò áíáöïñÜ óôéò ðïëéôéêÝò êáé ôá ìÝôñá ôçò êõâÝñíçóçò, ôá ïðïßá ÷áñáêôçñßóôçêáí ùò êáñìáíéüëá ãéá ôïõò åñãáæüìåíïõò ôüóï óôïí éäéùôéêü áëëÜ êáé óôï äçìüóéï ôïìÝá. Ïé ìåéþóåéò óôïõò ìéóèïýò, ç öïñïëïãéêÞ áöáßìáîç, ôï ôÝëïò ôùí óõëëïãéêþí óõìâÜóåùí êáé ç áíáôñïðÞ ôïõ áóöáëéóôéêïý êáèåóôþôïò ðñïò ôï áñíçôéêüôåñï êáõôçñéÜóôçêáí êáé áðåõèýíèçêå áãùíéóôéêü êÜëåóìá åíÜíôéá óôá åðá÷èÞ áíôåñãáôéêÜ ìÝôñá. Ôç óõãêÝíôñùóç áêïëïýèçóå ðïñåßá ôùí áðåñãþí, ðñïò ôï ðÜñêï ôçò Êáôåñßíçò. Ìå óçìáßåò, ðáíü êáé óõíèÞìáôá ïé ðñïóêåßìåíïé óôï ÐÁÌÅ äéÝäùóáí ôï ìÞíõìá ôçò áðåñãßáò óôïí êåíôñéêü ðåæüäñïìï ôçò ðüëçò.

Íßêïò ÊÜêêáëïò: Ìßá ðñüôáóç ãéá ôïí «ÊáëëéêñÜôç»

Êáßôïé áðïóôáóéïðïéçìÝíïò áðü ôá ðïëéôéêÜ äñþìåíá áéóèÜíïìáé ôçí áíÜãêç íá êáôáèÝóù ôçí ðñüôáóç ìïõ ó÷åôéêÜ ìå ôï ó÷Ýäéï ÊáëëéêñÜôçò êáé ôá áöïñïýíôá óôï Íïìü ìáò. Ç ðñüôáóç ìïõ äåí Ý÷åé ôï ðáñáìéêñü ß÷íïò éäéïôÝëåéáò ãéá ôïí áðëïýóôáôï ëüãï üôé áðü êáéñü Ýðáøá íá ðïëéôåýïìáé êáé ùò åê ôïýôïõ äåí áðïóêïðþ íá åßìáé áñåóôüò, áëëÜ ùöÝëéìïò ãéá ôïí ôüðï. Ìïíáäéêü êñéôÞñéï ãéá ôïí êáôáñôéóìü ôçò ðñüôáóçò ìïõ áðïôåëåß ôï óõìöÝñïí êáé ç âéùóéìüôçôá ôùí õðü äçìéïõñãßá íÝùí ÄÞìùí óôï Íïìü ìáò. Ç ðñüôáóç ìïõ åßíáé ïé äÞìïé ôïõ Íïìïý ìáò íá åßíáé ïé åîÞò 3: Á. ÄÞìïò Ðýäíáò ìå Ýäñá ôïí Êïñéíü ðïõ ðñïêýðôåé áðü ôçí óõíÝíùóç ôùí ÄÞìùí Êïëéíäñïý, Áéãéíßïõ, Ìåèþíçò, Ðýäíáò, Åëáößíáò êáé Êïñéíïý.

ÔÝëïò, óôïõò êáôïßêïõò ôïõ ÄÞìïõ Ðáñáëßáò íá äïèåß ç äõíáôüôçôá íá áðïöáóßóïõí áðü ìüíïé ôïõò óå ðïéïí áðü ôïõò áíùôÝñù 3 ÄÞìïõò èÝëïõí íá åíôá÷èïýí.

Â. ÄÞìïò Ðéåñßáò ìå Ýäñá ôçí Êáôåñßíç ðïõ ðñïêýðôåé áðü ôçí óõíÝíùóç ôùí ÄÞìùí Êáôåñßíçò, ÐÝôñáò êáé Ðéåñßùí. Ã. ÄÞìïò Ðëáôáìþíïò ç Äßïõ ìå Ýäñá ôï Ëéôü÷ùñï ðïõ ðñïêýðôåé áðü ôçí óõíÝíùóç ôùí ÄÞìùí Äßïõ, Ëéôï÷þñïõ êáé Áíáôïëéêïý Ïëýìðïõ.

ÏÉ ÐÑÏÂÏÊÁÔÓÉÅÓ ÄÅÍ ÈÁ ÐÅÑÁÓÏÕÍ Ïé ôáîéêïß áãþíåò óõíå÷ßæïíôáé ¼ëïé óôï óõëëáëçôÞñéï ôïõ Ð.Á.ÌÅ ÐÝìðôç 6 ÌÜç óôéò 7:00ìì óôï óõíôñéâÜíé (ðëáôÜíé) ÁÃÙÍÁÓ ÌÅ×ÑÉ ÔÇÍ ÁÍÁÔÑÏÐÇ Ð.Á.ÌÅ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÅÜí ÷ñåéáóôåß ìðïñþ íá åðé÷åéñçìáôïëïãÞóù åðß ìáêñüí ðÜíù óôçí ðñüôáóç ìïõ. Ðñïò ôï ðáñüí ìüíï äýï ðáñáôçñÞóåéò. Ðñþôïí: Ãéáôß ÄÞìïò Ðéåñßáò êáé ü÷é Êáôåñßíçò; Ãéá íá ìçí ÷áèåß ôï üíïìá Ðéåñßá. Äåýôåñïí: Ãéá ôïõò õðïóôçñéêôÝò ôçò ðñüôáóçò äçìéïõñãßáò ÄÞìïõ Ïëýìðïõ ç áðÜíôçóç åßíáé üôé ï ¼ëõìðïò ðáñáìÝíåé êáé äåí ðñüêåéôáé íá ìåôáêéíçèåß êáé ïýôå íá ÷áèåß. Íá óçìåéþóù üôé áõôÜ éó÷ýïõí åöüóïí äåí äéáóðáóôïýí ïé Êáðïäéóôñéáêïß ÄÞìïé êáé äéáôçñçèïýí ôá üñéá ôùí óçìåñéíþí Íïìþí. Í. Ê. ÊÁÊÊÁËÏÓ

ÁíáóôÝëëïíôáé ïé êéíçôïðïéÞóåéò ÓÔÏ ÁÉÃÉÍÉÏ

Ï ÄÞìáñ÷ïò Áéãéíßïõ ê. Â. Êüíôïò ìå áíáêïßíùóÞ ôïõ êÜíåé ãíùóôü üôé áíáóôÝëëïíôáé ïé êéíçôïðïéÞóåéò êáôïßêùí êáé öïñÝñùí ãéá ôï èÝìá ôçò Ýäñáò ôïõ íÝïõ äÞìïõ Â. Ðéåñßáò Ç áíáêïßíùóç Ç áíáêïßíùóç ôïõ äçìÜñ÷ïõ Ý÷åé ùò åîÞò: “¾óôåñá áðü áðüöáóç ôçò ÊÅÄÊÅ íá äïèåß 15Þìåñç ðáñÜôáóç ùò ðñïò ôç äéáâïýëåõóç, áíáóôÝëëïõìå ðñïò ôï ðáñüí ôéò êéíçôïðïéÞóåéò ìáò êáé èá åðáíÝëèïõìå ìå íåüôåñç áíáêïßíùóç. “

...

...

Êáé ôþñá ôé ãßíåôáé; Ðñïöáíþò èá ôóåðþóïõìå ôá ëåöôÜ, èá ðëçììõñßóïõìå äéò êáé èá áíáóÜíïõìå ùò Üëëïé íåüðëïõôïé! Äéüôé èá Ý÷ïõìå ÷ñÞìá. Åìåßò; ¼÷é! Ç ÷þñá. Êáé åìåßò ôß èá åßìáóôå üìùò; Íåüðëïõôïé Þ íåüðôù÷ïé; ÌÜëëïí èá áëëÜîåé ôï ôïðßï. Èá åßìáóôå íåüðôù÷ïé óå ìéá íåüðëïõôç ÷þñá. ¹ñèáí ôá ðÜíù êÜôù. Áðü ìéá íåüðôù÷ç ÷þñá ðïõ âïãêïýóå êñõößùò êÜôù áðü ôï âÜñïò ôùí äáíåéêþí ôçò ìå íåüðëïõôïõò ðïëßôåò èá ãßíåé ìéá íåüðëïõôç ÷þñá ìå íåüðôù÷ïõò ðïëßôåò. ÅðåéäÞ ç ÷þñá ðÞñå ôçí åêäßêçóÞ ôçò. Ãéá íá áíáóÜíåé. Ðáßñíåé ôï áßìá ôçò ðßóù. Êáé ç ìåôÜããéóç ôçò åîáóèåíßæåé ôï ÷ñþìá ôùí ðïëéôþí ôçò ãéá íá áðïêôÞóåé áõôÞ Ýíá ñïäáëü êáé õãéÝò ðáñïõóéáóôéêü. Ðüóï ìåôáããéóìÝíï áßìá, üìùò, ìðïñåß íá äå÷ôåß; ÐñïóùñéíÞ áíÜðáõëá ãéá ìéá öáéíïìåíéêÞ âåëôßùóç ôçò õãåßáò ôçò. Êáé ìåôÜ; Êáé Üëëç ìåôÜããéóç; Êáé Üëëç; Ùò ðüôå; ÐñïóùñéíÝò ëýóåéò ðïõ ìáò êáôáôñÝ÷ïõí åäþ êáé äåêáåôßåò. Ïé ôñÜðåæåò áßìáôïò åîáíôëïýíôáé. Ïé åðïíïìáæüìåíåò âïÞèåéåò ãßíïíôáé üëï êáé äýóêïëåò êáé áðáãïñåõôéêÝò. ¢óå ðïõ ðñÝðåé íá íéþèïõìå åíï÷Ýò äéüôé ÷ñçóéìïðïéïýìå ôá ðëåïíÜóìáôÜ ôïõò. Ëåò êáé ôá ðñïóöÝñïõí ÷Üñéí åëåçìïóýíçò! Êáíåßò äåí ìáò ÷áñßæåé ôßðïôá! Êáé ðñÝðåé íá óêåöôïýìå óùóôÜ. ¼óï ìðïñïýìå. Äéüôé áêüìá õðÜñ÷ïõí ïé ðáñåíÝñãåéåò áðü ôï äõíáôü óïê ôçò áðþëåéáò åíüò åõäáßìïíïò ðáñÜäåéóïõ. Äéüôé áêüìá ïé áðþëåéåò âñßóêïíôáé óå èåùñçôéêü åðßðåäï. Ïé ðñáãìáôéêÝò ðáñåíÝñãåéåò èá öáíïýí óôï âÜèïò ôïõ ÷ñüíïõ ìå ôï ðÝñáóìá ôïõ áðáôçëïý êáëïêáéñéïý ðïõ ðáñáäïóéáêÜ ðñïóöÝñåé ôçí íù÷Ýëåéá êáé ôçí ñáóôþíç ëßãï ðñéí áðü ôçí åêäÞëùóç ôçò êáôÜèëéøçò. Êáé ôüôå èá öáíåß ôß åóùôåñéêÝò áðïöÜóåéò Ý÷ïõìå ëÜâåé êáé ôß ðñïôéèÝìåèá íá áíáëÜâïõìå íá êÜíïõìå. Äéüôé êÜôé ðñÝðåé íá êÜíïõìå. Ôá äÜíåéá äåí ðñïóöÝñïõí ôçí ðëÞñç èåñáðåßá. Áðáëýíïõí ìüíï ôïí ðüíï êáé Ý÷ïõí öôÜóåé óôï óçìåßï ïýôå áõôü íá ìðïñïýí íá ðñïóöÝñïõí. Ïðüôå, óáí õðïôéèÝìåíïé Ýìðëåïé öñüíçóçò ðïëßôåò íá ÷áñÜîïõìå íÝåò ðïñåßåò. Äéüôé ïé ðåñßðáôïé êáé ïé êñïõáæéÝñåò ôïõ ðáñåëèüíôïò áðïäåß÷ôçêáí ...üíåéñá èåñéíÞò íõêôüò êáé åëÜ÷éóôçò ÷ñïíéêÞò äéÜñêåéáò. Êáé áöïý Ý÷ïõìå âñåé ðëÝïí ôï óùóßâéï ðïõ ìáò áðÜëëáîå áðü ôïí óôéãìéáßï ðíéãìü íá áíáæçôÞóïõìå áðÜíåìï ëéìÜíé ãéá ôçí Ýîïäï óôçí ðëÞñç óùôçñßá. Êáé íá áíáæçôÞóïõìå êáðåôáíáßïõò êáé íáõôéëéáêÝò åôáéñåßåò ðïõ ìáò ïäÞãçóáí óå ôáñáãìÝíåò èÜëáóóåò ìÝóá áðü óõìðëçãÜäåò ðÝôñåò. Êáé íá ìçí ÷ñçóéìïðïéÞóïõìå ðëÝïí êáéíïöáíÞ ðïëõôåëÞ êñïõáæéåñüðëïéá ðïõ áôõ÷þò êáôÜöåñáí íá ãëõôþóïõí ôçí áðüóõñóç. Äéüôé áêüìá ç ÖáëêïíÝñá ðáñáìïíåýåé!

ÕÐÏÌÍÇÌÁ ÔÙÍ ÙÑÏÌÉÓÈÉÙÍ ÊÁÈÇÃÇÔÙÍ ÔÏÕ ÌÏÕÓÉÊÏÕ Ó×ÏËÅÉÏÕ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÐÑÏÓ: Ôçí Êáëëéôå÷íéêÞ ÅðéôñïðÞ ôïõ Õð. Ðáéäåßáò

Áðüëõóç ùñïìéóèßùí åêðáéäåõôéêþí Ìå ôç ëÞîç ôùí ìáèçìÜôùí äéáéóèáíüìáóôå êáé öÝôïò ôï ìáñôýñéï ôçò áðüëõóÞò ìáò áðü ôç Äçìüóéá ÅëëçíéêÞ Åêðáßäåõóç. Åðß ÷ñüíéá ôþñá ôï Õð.Å.Ð.È. ëåéôïõñãåß ùò «äÞìéïò» ôïõ ¸ëëçíá óõìâáóéïý÷ïõ åêðáéäåõôéêïý, åðéêáëïýìåíï ðïéêßëïõò ëüãïõò üðùò ðáñÜíïìç ôïðïèÝôçóç, íüìéìåò áðïëýóåéò, ïéêïíïìéêÞ êñßóç, íïéêïêýñåìá ôçò åêðáßäåõóçò ê.á., ôóáëáêþíïíôáò ôçí áîéïðñÝðåéá êáé ôéò áîßåò ôïõ. Äåí èÝëïõìå êáé öÝôïò íá íéþóïõìå áõôÞ ôçí áðáîßùóç ôïõ åêðáéäåõôéêïý ìáò Ýñãïõ ìå ôõ÷üí áðüöáóç ôïõ Õð.Å.Ð.È. íá áðïëõèïýìå ðñéí ôéò 30/6/2010, ÷ùñßò íá óõììåôÜó÷ïõìå óôç äéáäéêáóßá Ýêäïóçò ôùí áðïôåëåóìÜôùí (ðñïáãùãéêþí & áðïëõôçñßùí åîåôÜóåùí) ó÷ïë. Ýôïõò 2009-2010 ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß ìå ôç óõíåäñßáóç ôùí äéäáóêüíôùí ôïõ ó÷ïëåßïõ. Äåí åßíáé äõíáôü íá áðïöáóßóïõí ãéá ôçí Ýêäïóç ôùí áðïôåëåóìÜôùí Üëëïé óõíÜäåëöïé, ÷ùñßò åìÜò ðïõ öÝñïõìå áêÝñáéá ôçí åõèýíç ôçò âáèìïëïãßáò êáé ôçò åéóÞãçóÞò ìáò óôç óõíåäñßáóç ôùí åêðáéäåõôéêþí ãéá Ýêäïóç ôùí áðïôåëåóìÜôùí. ÅðéôñÝøôå ìáò óå áõôü ôï óçìåßï – ùò êáèçãçôÝò ìïõóéêÞò – íá ôïíßóïõìå üôé ôï Õð.Å.Ð.È. óå ðñïçãïýìåíï ó÷ïëéêü Ýôïò, ìáò áðÝëõóå ôçí 21ç Éïõíßïõ, çìÝñá ôçò ÅõñùðáúêÞò ÃéïñôÞò ôçò ÌïõóéêÞò. Óôç íôñïðÞ áõôÞ áò ìðåé åðéôÝëïõò ôÝëïò! Áò áíáôñÝîåé ç óçìåñéíÞ çãåóßá ôïõ Õð.Å.Ð.È. óôéò ðñïåêëïãéêÝò ôçò åîáããåëßåò êáé äåóìåýóåéò ó÷åôéêÜ ìå ôïõò áíáðëçñùôÝò êáé ùñïìßóèéïõò êáèçãçôÝò êáé áò áíáëïãéóôåß ôçí åõèýíç ôïõ ëüãïõ, ôçò óõíÝðåéáò ãéá ôï åñãáóéáêü äéêáßùìá ôïõ ¸ëëçíá åêðáéäåõôéêïý. ÈÝëïõìå íá ðéóôåýïõìå ðùò èá êáôáíïÞóåôå ôçí áãùíßá ìáò êáé èá áíôáðïêñéèåßôå óôï ðáñáðÜíù áßôçìÜ ìáò. Ìå åêôßìçóç, Ùñïìßóèéïé êáèçãçôÝò ôïõ Ìïõóéêïý Ó÷ïëåßïõ Êáôåñßíçò Óýëëïãïò Êáèçãçôþí ôïõ Ìïõóéêïý Ó÷ïëåßïõ Êáôåñßíçò (Áêïëïõèïýí õðïãñáöÝò )

3


"

ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÐÝìðôç 6 Ìáúïõ 2010


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÐÅÌÐÔÇ 6 ÌÁÚÏÕ 2010 5

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÏéêïíïìéêÜ ìÝôñá êáé “ÊáëëéêñÜôçò” ÓÔÏ ÅÐÉÊÅÍÔÑÏ ÔÇÓ ÓÕÍÅÄÑÉÁÓÇÓ ÔÏÕ ÍÏÌÁÑ×ÉÁÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ Óõíåäñßáóå ôï áðüãåõìá ôçò Ôñßôçò ôï íïìáñ÷éáêü óõìâïýëéï, ìå ôï åíäéáöÝñïí íá åðéêåíôñþíåôáé óå èÝìáôá ðïõ óõæçôÞèçêáí ðñï çìåñçóßáò äéáôÜîåùò êáé áöïñïýóáí óôá ïéêïíïìéêÜ ìÝôñá ôçò êõâÝñíçóçò êáé ôïí ÊáëëéêñÜôç. Ôá ðáñåõñéóêüìåíá ìÝëç, åß÷áí ôçí åõêáéñßá íá áíáðôýîïõí ôéò áðüøåéò ôïõò ãéá ôçí ðïëéôéêÞ êáôÜóôáóç ðïõ äéáìïñöþíåôáé óôç ÷þñá ìáò, äéáôçñþíôáò óôç óõæÞôçóç ôï ðñßóìá ôçò ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò êáé áíáöåñüìåíç åéäéêÜ óôéò åðéðôþóåéò óå áõôÞ. Ãéá ôá ìÝôñá Ç óõíåäñßáóç Üíïéîå ìå ôçí ôïðïèÝôçóç ôïõ íïìÜñ÷ç Ãéþñãïõ Ðáðáóôåñãßïõ, ï ïðïßïò ÷áñáêôÞñéóå ôá ìÝôñá ðïëý óêëçñÜ. ÅðåóÞìáíå áêüìç üôé ÷Üíïíôáé äéêáéþìáôá êáé êáôáêôÞóåéò ÷ñüíùí, åíþ äåí åßíáé óßãïõñï ôï áí èá ðåôý÷ïõí êáèþò óôåñïýíôáé ãåíéêüôåñçò áíáðôõîéáêÞò ðñïïðôéêÞò. Ïé ðåñéêïðÝò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôéò íïìáñ÷ßåò êñßèçêáí äõóåöÜñìïóôåò, äßíïíôáò ãéá ðáñÜäåéãìá ôï üñéï ôùí 120 ëßôñùí êáôáíÜëùóçò ôï ìÞíá ãéá êÜèå õðçñåóéáêü áõôïêßíçôï. ÓõìðåñáóìáôéêÜ, ôüíéóå üôé ôï êñÜôïò åßíáé áãêõëùìÝíï åäþ êáé ÷ñüíéá êáé áõôÞ ç ýöåóç ðïõ õðÜñ÷åé Ý÷åé öÝñåé åðéðëÝïí áíåñãßá êáé ìáæß ïäçãïýí óå áíáôáñá÷Þ êáé ñÞîç. Ï íÝïò åðéêåöáëÞò ôçò áíôéðïëßôåõóçò, Èüäùñïò Ðáõëßäçò, ðáßñíïíôáò ôï ëüãï áíÝöåñå üôé ç êõâÝñíçóç âñÝèçêå ðñï åêðëÞîåùí êáèçìåñéíÜ áðü ôçí çìÝñá ðïõ áíÝëáâå ôéò ôý÷åò ôïõ ôüðïõ. ÐëÝïí ïé ðïëßôåò Ýãéíáí ðåéñáìáôüæùá áõôÞò ôçò êñßóçò êáé ôçò åðßèåóçò ôùí êåñäïóêüðùí, åíþ ôüíéóå üôé ç Üðïøç ôïõ óõíäõáóìïý ôïõ óõíôÜóóåôáé ìå ôéò öùíÝò ðïõ áðáéôïýí íá ðëçñþóïõí ãéá ôçí êñßóç áõôïß ðïõ åõèýíïíôáé. Áêüìá, óçìåßùóå üôé áí óôçñé÷èåß ç ÅëëÜäá, èá äéáóùèåß ìáæß ôçò êáé ç Ýííïéá ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò. Áêïëïýèùò, ï áíôéíïìÜñ÷çò ÄçìÞôñçò ×ñéóôïãéÜííçò áíÝöåñå üôé áõôÝò ôéò çìÝñåò êÜðïéïé åðé÷åéñïýí ôïí åðéêÞäåéï ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò, åíþ üóïí áöïñÜ ôéò åõèýíåò åßðå üôé äåí ìðïñïýí íá áðïäïèïýí áðïêëåéóôéêÜ óôçí ðñïçãïýìåíç êõâÝñíçóç, áëëÜ óõíïëéêÜ óå üëåò ôéò êõâåñíÞóåéò. Ï “ÊáëëéêñÜôçò” ÌåôÜ ôçí áíÜëõóç ôïõ ðáñáðÜíù èÝìáôïò, ôï óõìâïýëéï ðñï÷þñçóå, ìå åéóÞãçóç ôïõ íïìÜñ÷ç óå óõæÞôçóç åðß ôïõ ó÷åäßïõ ÊáëëéêñÜôçò. Ï ê. Ðáðáóôåñãßïõ îåêßíçóå áíáöåñüìåíïò óôïí Êáðïäßóôñéá, ï ïðïßïò ðáñÜ ôéò äõóêïëßåò êáèéåñþèçêå óôç óõíåßäçóç ôïõ êüóìïõ êáé âÜóåé áõôïý, ïé áíôéäñÜóåéò êáé ïé öüâïé åßíáé ìåéùìÝíïé åíüøåé ôçò íÝáò áõôïäéïéêçôéêÞò ìåôáññýèìéóçò. Ðñùôáñ÷éêü ìÝëçìá åßíáé íá äïèïýí ïé áðáñáßôçôïé ðüñïé ãéá íá óôçñé÷èïýí ïé åê÷ùñçìÝíåò áñìïäéüôçôåò êáé íá õðÜñîåé áíÜðôõîç, ç ïðïßá «ðåñíÜ ìÝóá áðü ôçí ôïðéêÞ áõôïäéïßêçóç». Ãéá ôïí áõôüíïìï äÞìï Ðéåñßùí, åîÞãçóå üôé äåí õðÜñ÷ïõí ïñåéíïß äÞìïé áëëÜ ïñåéíÜ äéáìåñßóìáôá, åíþ ðáñÜ ôçí áíáãêáéüôçôá íá ðñï÷ùñÞóïõí ïé óõíåíþóåéò, äåí óçìáßíåé üôé èá ÷Üóïõí ôïí ÷áñáêôÞñá ôïõò ïé íïìïß, ïé ïðïßïé ùò íïìéêÜ ðñüóùðá äçìïóßïõ äéêáßïõ, áëëÜ èá äéáôçñÞóïõí êÜðïéá áðü ôá ðåñéïõóéáêÜ ôïõò óôïé÷åßá êáé ôç äéá÷åßñéóç ôïõò. Ùò Ýíá áñíçôéêü óçìåßï ôïõ ÊáëëéêñÜôç ï ê. Ðáðáóôåñãßïõ óôÜèçêå óôç äõíáôüôçôá ðïõ èá Ý÷åé ï áíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò Èåóóáëïíßêçò íá ðáßñíåé áðïöÜóåéò ÷ùñßò ôçí Ýãêñéóç ôïõ ðåñéöåñåéÜñ÷ç, êÜôé ðïõ äåí èá éó÷ýåé ãéá ôïõò õðüëïéðïõò áíôéðåñéöåñåéÜñ÷åò, üðùò êáé ôïí áíôßóôïé÷ï ôçò Ðéåñßáò. Óå áõôü ôï óçìåßï, ÷ñåéÜæåôáé íá õðÜñîåé ìéá áóöáëéóôéêÞ äéêëåßäá õðÝñ ôùí Üëëùí íïìþí ãéá íá ìçí åßíáé üìçñïé ôçò Èåóóáëïíßêçò. Óôïí áíôßðïäá, èåôéêÜ êñßèçêå ç åê÷þñçóç ôïõ 70% ôùí íïìáñ÷éáêþí áñìïäéïôÞôùí óôïõò äÞìïõò, êáèþò Ýôóé èá åßíáé ðéï êïíôÜ óôïõò ðïëßôåò. Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ ï ê. Ðáõëßäçò, Ýêáíå ëüãï ãéá ãåííáßá áðïêÝíôñùóç ìå ôï êñÜôïò ðëÝïí óå ñüëï óôñáôçãåßïõ. ÅîÝöñáóå ôçí Üðïøç üôé, ðÝñá áðü ôéò ìéêñïðïëéôéêÝò ôáêôéêÝò êáé ðñïóùðéêÝò öéëïäïîßåò, ï ÊáëëéêñÜôçò èá èåñáðåýóåé ôïí êáôáêåñìáôéóìü êáé ôçí óýã÷õóç áñìïäéïôÞôùí ìåôáîý äÞìïõ, íïìáñ÷ßáò êáé ðåñéöÝñåéáò. Åðß ôïõ èÝìáôïò ï áíôéíïìÜñ÷çò Íßêïò Ìðïõñïíßêïò õðïãñÜììéóå üôé êáôÜ ôï ðáñåëèüí, ìå ôéò êïéíüôçôåò, Þôáí ðïëý äýóêïëï íá åîáóöáëéóôåß ÷ñçìáôïäüôçóç, áëëÜ êáé áñãüôåñá, üôáí Üñ÷éóå íá îåðåñíéÝôáé ôï ðñüâëçìá óýíôáîçò ìåëåôþí åìöáíßóôçêå ôï æÞôçìá ôçò äéá÷åéñéóôéêÞò åðÜñêåéáò. Êáôüðéí ï íïìáñ÷éáêüò óýìâïõëïò ôçò ðëåéïøçößáò ×áñÜëáìðïò ÌðñïõóêÝëçò ôïðïèåôÞèçêå ëÝãïíôáò üôé ç ìåôáññýèìéóç áðïôåëåß ìïíüäñïìï áëëÜ äåí ìðïñåß íá åöáñìïóôåß ÷ùñßò åíäõíÜìùóç ìÝóù ïõóéáóôéêþí áñìïäéïôÞôùí êáé ïéêïíïìéêÞ óôÞñéîç. Áêüìá, óôÜèçêå êáé óå áóÜöåéåò ðïõ õðÜñ÷ïõí óôï ó÷Ýäéï üóùí áöïñÜ êÜðïéåò õðçñåóßåò, êÜôé ãéá ôï ïðïßï ï ê. Ðáõëßäçò áðÜíôçóå üôé üëá ðñïâëÝðïíôáé êáôÜ ðåñßðôùóç. ¸íá áêüìá óçìåßï ôï ïðïßï áíÝäåéîå ï ê. ÌðñïõóêÝëçò åßíáé üôé ïé áíôéðåñéöåñåéÜñ÷åò èá åßíáé ïñéóìÝíïé áðü ôçí êáôÜñôéóç ôùí øçöïäåëôßùí, õðïóôçñßæïíôáò ï ßäéïò ôçí Üðïøç üôé èá Ýðñåðå íá ôïõò áíáäåéêíýåé ç ëáúêÞ øÞöïò. ÔÝëïò, ç óõæÞôçóç Ýêëåéóå ìå ôïí ê. ×ñéóôïãéÜííç, ï ïðïßïò áíÝöåñå üôé óôï åîùôåñéêü ïé áõôïäéïéêçôéêÝò ðåñéï÷Ýò ëåéôïõñãïýí ìå üñïõò. Áíáöåñüìåíïò óôï ïéêïíïìéêü åßðå üôé ç ìåôáññýèìéóç èá êïóôßóåé 4,8 äéò åíþ ðñïâëÝðåôáé áðü ôçí ðñáãìáôïðïßçóÞ ôçò íá åîïéêïíïìçèïýí 1,2 äéò êáé ÷áñáêôÞñéóå ôçí êáôáíïìÞ óõìâïýëùí óôçí ðåñéöÝñåéá Üíéóç.

ÅÉÄÇÓÅÉÓ

ÂÜöôçêáí ìå áßìá ïé ÷èåóéíÝò êéíçôïðïéÞóåéò Íåêñïß ôñåéò õðÜëëçëïé õðïêáôáóôÞìáôïò ôçò ôñÜðåæáò Marfin Egnatia, åðß ôçò ïäïý Óôáäßïõ óôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò, ìåôÜ áðü ìïëüôïö ðïõ Ýñéîáí Üãíùóôïé, óôç äéÜñêåéá ôçò áðåñãéáêÞò äéáäÞëùóçò ðïõ âñéóêüôáí óå åîÝëéîç ÷èåò ôï ìåóçìÝñé. Áêïëïýèçóáí öùôéÝò êáé åðåéóüäéá óå äéÜöïñá óçìåßá ôçò ÁèÞíáò. Óôç äéÜñêåéá ôùí åðåéóïäßùí ôñáõìáôßóôçêáí ðåñßðïõ 11 äéáäçëùôÝò êáé 29 áóôõíïìéêïß. Ðéï óïâáñÜ áðü üëïõò íïóçëåýôáé Ýíá Üôïìï ðïõ ðÞäçîå áðü ìðáëêüíé ôçò ôñÜðåæáò, ðïõ öëåãüôáí, óå êáôÜóôáóç ðáíéêïý. Ï ôñáõìáôéóìÝíïò õðÜëëçëïò ìåôáöÝñèçêå óå éäéùôéêü íïóïêïìåßï ìå ðñùôïâïõëßá ôçò ôñÜðåæáò. Ç áóôõíïìßá ðñáãìáôïðïßçóå 12 óõëëÞøåéò êáé äåêÜäåò ðñïóáãùãÝò, ìåôáîý ôùí ïðïßùí êáé Üôïìá áðü ôçí êáôÜëçøç ôçò ïäïý ÆáÀìç, êïíôÜ óôï Ðïëõôå÷íåßï. Ç ôñáãùäßá Ç ôñáãùäßá óõíÝâç ðåñßðïõ óôéò 14:00, üôáí äéáäçëùôÝò ðïõ åßäáí ôï õðïêáôÜóôçìá ôçò ôñÜðåæáò áíïé÷ôü, åîïñãßóôçêáí, öþíáîáí óõíèÞìáôá êáôÜ ôùí õðáëëÞëùí, ðÝôáîáí ðÝôñåò óôï åóùôåñéêü ôïõ êáé êÜðïéïé åîöåíäüíéóáí ìßá Þ ðåñéóóüôåñåò ìïëüôïö. ÊÜðïéïé áðü ôïõò õðÜëëçëïõò êáôÜöåñáí íá âãïõí áðü ôçí ôñÜðåæá, ðïõ ôõëß÷èçêå óôéò öëüãåò, ùóôüóï Üëëïé åãêëùâßóôçêáí ìÝóá óå áõôÞí. Oé Üíäñåò ôçò ðõñïóâåóôéêÞò êáôÜöåñáí íá áðåãêëùâßóïõí ôïõëÜ÷éóôïí ðÝíôå Üôïìá áðü ðáñÜèõñá êáé ìðáëêüíéá ôïõ êôéñßïõ, åíþ Üëëïé ìÝóá óôïí ðáíéêü ôïõò ðÞäçîáí óôï êåíü. Ùóôüóï, êÜðïéïé áðü ôïõò õðáëëÞëïõò ðñïóðÜèçóáí íá áíÝâïõí áðü ôçí óêÜëá óôçí ôáñÜôóá ôïõ êôéñßïõ, ìå áðïôÝëåóìá íá ðíéãïýí áðü ôïõò êáðíïýò. Ïé ðõñïóâÝóôåò åíôüðéóáí íåêñïýò áðü áóöõîßá óôï êëéìáêïóôÜóéï Ýíáí Üíäñá êáé ìßá ãõíáßêá. Áêüìç ìéá õðÜëëçëïò åíôïðßóôçêå íåêñÞ äßðëá óôï ãñáöåßï ôçò. Ìüëéò ç åßäçóç ôçò ôñáãùäßáò Ýãéíå ãíùóôÞ, îÝóðáóáí ôáñá÷Ýò óå äéÜöïñá óçìåßá ôçò ÁèÞíáò. Êüóìïò êáé Áóôõíïìßá Êüóìïò óõãêåíôñþèçêå Ýîù áðü ôï õðïêáôÜóôçìá ôçò ôñÜðåæáò óôç Óôáäßïõ, ìå ôçí áóôõíïìßá íá êÜíåé åêôåôáìÝíç ÷ñÞóç ÷çìéêþí, ðñïóðáèþíôáò íá äéáëýóåé ôç óõãêÝíôñùóç. Ï óõãêåíôñùìÝíïò êüóìïò áðïäïêßìáóå Ýíôïíá ôïí ðñüåäñï ôçò Marfin ÁíäñÝá Âãåíüðïõëï, ï ïðïßïò ìåôÝâç óôï êôßñéï ôçò ôñÜðåæáò ãéá íá åíçìåñùèåß. Ç áóôõíïìßá êáôÜöåñå íá äéáëýóåé ôï óõãêåíôñùìÝíï ðëÞèïò, ðñïêåéìÝíïõ íá ãßíåé áõôïøßá óôï óçìåßï, ðáñïõóßá åéóáããåëÝá. Åðß ôüðïõ âñÝèçêáí éáôñïäéêáóôÞò, êëéìÜêéï ôïõ ôìÞìáôïò ÅãêëçìÜôùí êáôÜ ÆùÞò êáé êëéìÜêéï ôçò ÊñáôéêÞò ÁóöÜëåéáò. Ðåñßðïõ óôéò 18:30 ïé ôñåéò óïñïß ìåôáöÝñèçêáí óôï íåêñïôïìåßï.

Áíáêïßíùóç ôçò Marfin Óå áíáêïßíùóÞ ôçò ç Marfin åêöñÜæåé ôçí ïñãÞ ôçò êáé óôñÝöåôáé êáôÜ ôçò Ðïëéôåßáò ðïõ, üðùò õðïóôçñßæåé, «åãíþñéæå üôé ìüíï áðü ôý÷ç äåí åß÷áí óõìâåß ìÝ÷ñé óÞìåñá ôÝôïéá ôñáãéêÜ ðåñéóôáôéêÜ». ÖùôéÝò óå êôßñéá êáé É× Áêüìç, öùôéÝò îÝóðáóáí óå êôßñéï ôïõ õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí óôçí Áìáëßáò, óôï êôßñéï ôçò Íïìáñ÷ßáò Áèçíþí êáé óå êôßñéï ãñáöåßùí óôçí áñ÷Þ ôçò Óõããñïý. Áðü ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí äéáøåýóèçêå öçìïëïãßá, óýìöùíá ìå ôçí ïðïßá ôï êôßñéï óôçí Áìáëßáò Þôáí ôïõ ÓÄÏÅ êáé óå áõôü öõëÜóóïíôáí óçìáíôéêÜ öïñïëïãéêÜ óôïé÷åßá. ¸íôáóç åðéêñÜôçóå êáé óôïõò äñüìïõò ãýñù áðü ôï Ðïëõôå÷íåßï. Áêüìç, áðü ðõñêáãéÜ Ý÷ïõí õðïóôåß æçìéÝò Ýíá ðõñïóâåóôéêü ü÷çìá êáé Üëëá É×. Íùñßôåñá, åðåéóüäéá åß÷áí óçìåéùèåß óôï Óýíôáãìá. ÌÝóá óå êëßìá Ýíôáóçò, äéáäçëùôÝò åðé÷åßñçóáí íá ìðïõí óôïí ðñïáýëéï ÷þñï ôçò ÂïõëÞò, áðü ôá óêáëéÜ óôá äåîéÜ, ùóôüóï áóôõíïìéêÝò äõíÜìåéò ôïõò áðþèçóáí, êÜíïíôáò ÷ñÞóç ÷çìéêþí. Áêïëïýèçóáí åðåéóüäéá óôïõò ãýñù äñüìïõò. ÏñéóìÝíïé äéáäçëùôÝò ôïðïèÝôçóáí ìßá ìáýñç óçìáßá óôï ìíçìåßï ôïõ Áãíùóôïõ Óôñáôéþôç. Áðü ôçí Áóôõíïìßá Ýãéíå ãíùóôü üôé áíáêëÞèçêáí üëåò ïé Üäåéåò ôùí áóôõíïìéêþí õðáëëÞëùí. Ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò Ôçí áíÜãêç íá õðÜñîåé ïìïøõ÷ßá êáé õðåýèõíç óôÜóç áðü üëïõò õðïãñÜììéóå óôï ìÞíõìÜ ôïõ, ìåôÜ ôï èÜíáôï ôùí ôñéþí ðïëéôþí êáôÜ ôçí áðåñãéáêÞ äéáäÞëùóç, ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò. Ï ÊÜñïëïò Ðáðïýëéáò åîÝöñáóå ïäýíç êáé ïñãÞ ãéá ôçí ôñáãùäßá êáé äéáâåâáßùóå üôé ôï Ýãêëçìá áõôü äåí ìðïñåß íá ìåßíåé áôéìþñçôï. «Ç ÷þñá ìáò Ýöôáóå óôï ÷åßëïò ôçò Áâýóóïõ. Åßíáé åõèýíç üëùí ìáò íá ìç ãßíåé ôï âÞìá ðñïò ôï êåíü. Êáé ç åõèýíç áðïäåéêíýåôáé óôçí ðñÜîç, ü÷é óôá ëüãéá. Ç éóôïñßá èá ìáò êñßíåé üëïõò. ÁõóôçñÜ êáé ÷ùñßò åëáöñõíôé-

êÜ», õðïãñÜììéóå. «Äõóêïëåýïìáé íá âñù ôéò êáôÜëëçëåò ëÝîåéò ãéá íá åêöñÜóù ôçí ïäýíç êáé ôçí ïñãÞ ìïõ ãéá ôïí ôñáãéêü èÜíáôï ôñéþí óõìðïëéôþí ìáò, ðïõ Ýðåóáí èýìáôá áðïêñïõóôéêÞò âßáò, îÝíçò ðñïò ôï áîéáêü óýóôçìá ìßáò äçìïêñáôéêÞò êïéíùíßáò», ôüíéóå ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò. «ÈÝëù íá äéáâåâáéþóù ôïõò äéêïýò ôïõò áíèñþðïõò, ðïõ ðïíïýí, üôé ç ðïëéôåßá èá êÜíåé ü,ôé åßíáé äõíáôüí ãéá íá ìç ìåßíåé áõôü ôï Ýãêëçìá áôéìþñçôï» åðéóÞìáíå êáé óçìåßùóå ðùò «ôï ìåãÜëï äéáêýâåõìá ôùí çìåñþí åßíáé ç äéáôÞñçóç ôçò êïéíùíéêÞò óõíï÷Þò êáé ôçò êïéíùíéêÞò åéñÞíçò». Áðåñãåß ç ÏÔÏÅ óÞìåñá Ç ÏÔÏÅ áíáêïßíùóå üôé ðñïêçñýóóåé ãéá ôéò 6 ÌáÀïõ 24ùñç ðáíåëëáäéêÞ áðåñãßá óå Ýíäåéîç äéáìáñôõñßáò ãéá ôï èÜíáôï ôùí ôñéþí õðáëëÞëùí óå õðïêáôÜóôçìá ôçò Marfin Egnatia. Óå áíáêïßíùóÞ ôçò, ç Ïìðïóðïíäßá áóêåß êñéôéêÞ óôçí êõâÝñíçóç ãéá ôá ïéêïíïìéêÜ ìÝôñá, êáôáëïãßæïíôáò åõèýíåò êáé óôéò çãåóßåò ôùí Ôñáðåæþí. «Ïé öõóéêïß áõôïõñãïß ðñÝðåé íá âñåèïýí êáé íá ôéìùñçèïýí ðáñáäåéãìáôéêÜ. Ïé çèéêïß áõôïõñãïß, üìùò, ðñÝðåé íá áíáæçôçèïýí óôçí áóêïýìåíç ðïëéôéêÞ, óôçí åðé÷åéñçóéáêÞ óôÜóç ôçò áóôõíïìßáò áëëÜ êáé óôéò äéïéêÞóåéò ôùí Ôñáðåæþí ðïõ ìå ôçí åêâéáóôéêÞ ôïõò ðñáêôéêÞ åìðïäßæïõí ôç óõììåôï÷Þ ôùí åñãáæïìÝíùí óôéò êéíçôïðïéÞóåéò êáé ìå ôçí áíåõèõíüôçôÜ ôïõò äåí ëáìâÜíïõí Ýãêáéñá üëá ôá áðáñáßôçôá ìÝôñá áóöáëåßáò, ãéá íá ðñïóôáôåõèïýí ïé áíèñþðéíåò æùÝò ôùí åñãáæïìÝíùí êáé ôùí ðïëéôþí óôá ôñáðåæéêÜ êáôáóôÞìáôá, ðïõ áðïôåëïýí ãíþñéìïõò êáé äéá÷ñïíéêïýò óôü÷ïõò óå üëç ôçí äéáäñïìÞ ðïõ áêïëïõèïýí êÜèå öïñÜ ïé åñãáôéêÝò ðïñåßåò êáé ïé äéáäçëþóåéò.» H EëëçíéêÞ ¸íùóç Ôñáðåæþí åêöñÜæåé ôç âáèýôáôç ïäýíç ôçò ãéá ôïí ôñáãéêü èÜíáôï ôùí åñãáæïìÝíùí óôçí Marfin Egnatia Bank, üðùò êáé ôá èåñìÜ óõëëõðçôÞñéá óôéò ïéêïãÝíåéÝò ôïõò.

¢ëëùóôå ç ÊõâÝñíçóç äåí Ý÷åé áíÜãêç ôçí øÞöï ìáò ãéá ôçí Ýãêñéóç ôïõ Íïìïó÷åäßïõ. ÈÝëåé “øÞöï áíï÷Þò” ãéá ôá ðåðñáãìÝíá ôçò ùò ôþñá… Ïýôå åðéæçôåß ôç óõíáßíåóç. ÁõôÞ ôçí Ý÷åé ðñï ðïëëïý áðïññßøåé. Åðéæçôåß ôç óõíåíï÷Þ. Óå ìéá ðïëéôéêÞ óôçí ïðïßá ïäÞãçóáí ôá óöÜëìáôÜ ôçò, ïé êáèõóôåñÞóåéò ôçò, ç áâïõëßá ôçò, ç äéãëùóóßá ôçò êáé ïé áðßóôåõôåò ãêÜöåò ôçò. Áóöáëþò ðáñÝëáâå ðñüâëçìá åëëåßììáôïò, ðáñüìïéï üìùò ìå åêåßíï, ðïõ õðÞñ÷å óå ðïëëÝò Üëëåò ÷þñåò ôçò åõñùæþíçò. Êáé ðñïêÜëåóå êñßóç äáíåéóìïý. Óôç ÂïõëÞ èá åîçãÞóù áíáëõôéêÜ ôé óçìáßíåé ç êáôáøÞöéóÞ ôïõ áðü ôï êüììá ìáò. ÓÞìåñá óçìåéþíù üôé, áíåîÜñôçôá áðü ôç èÝóç ìáò áõôÞ, èá óåâáóôïýìå ôá ÷ñÞìáôá ðïõ äßíïíôáé ôçí êñßóéìç óôéãìÞ óôçí ÅëëÜäá áðü êõâåñíÞóåéò ôùí åôáßñùí ìáò êáé áðü ôï ÄéåèíÝò Íïìéóìáôéêü Ôáìåßï. Áóöáëþò åìåßò äåóìåõüìáóôå áðü ôéò óõìâÜóåéò ðïõ õðïãñÜöåé ôï Åëëçíéêü êñÜôïò, áêüìá êé üôáí äéáöùíïýìå. Ç ÅëëçíéêÞ Ðïëéôåßá Ý÷åé óõíÝ÷åéá. Èá êÜíïõìå ü,ôé ìðïñïýìå ôá ÷ñÞìáôá áõôÜ íá ðéÜóïõí ôüðï êáé íá åðéóôñáöïýí üðùò ðñïâëÝðåé ç Óýìâáóç. Ç ÅëëÜäá Ý÷åé áîéïðñÝðåéá. Èá êÜíïõìå ü,ôé ìðïñïýìå íá îåðåñÜóïõìå ôçí êñßóç êáé íá ãßíïõí üëåò ïé áðáñáßôçôåò ôïìÝò êáé üëåò ïé áðáñáßôçôåò ðñïóáñìïãÝò. Èá êÜíïõìå ü,ôé ìðïñïýìå íá âãïýìå áðü ôçí áíÜãêç óôÞñéîçò ôïõ

ÔÏÕ ÃÉÁÍÍÇ ÊÏÑÏÌÇËÇ ÓõíÝ÷åé áðü ôçí 1ç Ôç óõíïäü õðïêñéóßá öáßíåôáé üôé äåí Ý÷åé êáôáöÝñåé íá áðåêäõèåß êáíåßò áðü ôçí ðïëéôéêÞ, ôçí åðéóôÞìç, ôç äéáíüçóç áêüìç êáé áðü ôïí ßäéï ôï ëáü óôïí ôüðï ìáò, ìÝ÷ñé óôéãìÞò. Áêüìç êáé ôçí ýóôáôç þñá, ç îÝíç âïÞèåéá Üëëïôå áãéïðïéåßôáé êáé Üëëïôå äáéìïíïðïéåßôáé, ÷ùñßò áíôéðñüôáóç, åðéññßðôïíôáò ùóôüóï ãåíéêüëïãåò åõèýíåò óôïõò Üëëïõò, óôï ëáü, áêüìç êáé óôï õðåñðÝñáí! Ôïí ðåéñáóìü áõôü äåí êáôÜöåñáí íá áðïöýãïõí ïýôå ïé ôñåéò ðñþçí Ðñùèõðïõñãïß ôçò ôåëåõôáßáò åéêïóáåôßáò. Ï ôåëåõôáßïò ßóùò ðïëéôéêüò ðáëáéÜò êïðÞò, áëëÜ ðïëéôéêüò, Êùíóôáíôßíïò ÌçôóïôÜêçò åðáéíåß ôï Ýñãï ôïõ êáé áñêåßôáé óå óõìâïõëÝò ðåñß åèíéêÞò åíüôçôáò, ðñïóðáèþíôáò üìùò íá áðïóéùðÞóåé üôé ïé Ðñùèõðïõñãïß äåí äéêÜæïíôáé áëëÜ ðçãáßíïõí óðßôé ôïõò üðùò åßðå ï Êùíóôáíôßíïò ÊáñáìáíëÞò ãéá ôïí ÁíäñÝá ÐáðáíäñÝïõ. Ï Êþóôáò Óçìßôçò óôçí «ÊáèçìåñéíÞ» ôçò ÊõñéáêÞò 25-2010, çìÝñá áíáêïßíùóçò ôùí ìÝôñùí êáôåäÜöéóçò ôïõ ìåôáðïëåìéêïý êïéíùíéêïý êñÜôïõò ðïõ áíáêïßíùóå ç êõâÝñíçóç êáô’ áðáßôçóç ôçò ôñüéêáò, Ýãñáøå üôé ç äçìïóéïíïìéêÞ ÷ñåïêïðßá åðÞëèå ùò ôßìçìá ôçò ðåëáôåéáêÞò ðïëéôéêÞò, áðïóéùðþíôáò âÝâáéá üôé êáé ï ßäéïò ôçí áíÝ÷èçêå, áí äåí ôçí ðñïÞãáãå, åðß 8 óõíáðôÜ Ýôç, ìáæß ìå ôç äéáðëïêÞ, ôç äéáöèïñÜ êáé ôçí êñáôéêïäßáéôç åðé÷åéñçìáôéêüôçôá. Ï Êþóôáò ÊáñáìáíëÞò, ðáñÜ ôç óéùðÞ ðïõ ï ßäéïò åðÝëåîå ìåôÜ ôçí Þôôá óôéò åêëïãÝò ôçò 4çò Ïêôùâñßïõ, åêôïîåýåé ðåñéóôáóéáêÜ åõèýíåò óôï Ãéþñãï Áëïãïóêïýöç ëåò êáé äåí Þôáí äéêüò ôïõ õðïõñãüò ðïõ ôïõ åðéâëÞèçêå íá äéá÷åéñßæåôáé ôá óõìöÝñïíôá ôïõ åëëçíéêïý ëáïý óýìöùíá ìå ôçí ïéêïíïìéêÞ èåùñßá ôùí äçìïóêïðÞóåùí Ëïýëç! Ç õðïêñéóßá áõôÞ ìðïñåß íá áðïôåëåß óýìðôùìá ôçò äéåèíïýò õðïêñéóßáò ôùí áãïñþí üðïõ ïé ðéóôùôÝò ìéáò ÷þñáò åðåíäýïõí êáé óôç ÷ñåïêïðßá ôçò; Ôï ðéèáíüôåñï åßíáé üôé ôá ôùí ÅëëÞíùí ïöåßëïíôáé ðåñéóóüôåñï óå ôïðéêÜ áßôéá, ôá ïðïßá üìùò ðåñéðëÝêïíôáé áðü ôç äéåèíÞ áäéáöïñßá ôùí ôñáðåæþí ãéá ôá êñÜôç ðïõ ôéò ÷ñçìáôïäüôçóáí óôçí êñßóç, áõîÜíïíôáò ôá äéêÜ ôïõò åëëåßììáôá ìå áðïôÝëåóìá íá áíôéìåôùðßæïõí óÞìåñá ôá ßäéá äçìïóéïíïìéêÞ êñßóç. ºóùò ç õðïêñéóßá íá áíáöýåôáé áðü ôçí åðéëïãÞ ìéáò ðáèçôéêÞò óôÜóçò Ýíáíôé ôùí áãïñþí êáèþò üëï êáé ðåñéóóüôåñïé ôéò äáéìïíïðïéïýí, ÷ùñßò áíôéðñüôáóç. Ç êõâÝñíçóç åðéêÝíôñùóå óôçí áíÜäåéîç ôçò åõñùðáúêÞò áëëçëåããýçò ðáñáäßíïíôáò ùóôüóï ôçí êïéíùíßá óôçí ôñüéêá, öïñôþíïíôáò ôá âÜñç óôïõò ðïëëïýò êáé áíåýèõíïõò êáé áöÞíïíôáò åñùôçìáôéêÜ ãéá äéáöïñåôéêÝò ðñïóåããßóåéò ðïõ áõîÜíïõí ôçí ðßåóç óôï êáæÜíé ôçò ëáúêÞò äõóöïñßáò. Ìðïñåß íá ãßíåé êÜôé äéáöïñåôéêü óÞìåñá; Äýï öáßíåôáé íá åßíáé åöéêôÜ åíôüò ôçò ôñüéêáò. 1. Ç áíÜëçøç ðñùôïâïõëßáò ãéá ôç äçìéïõñãßá Ýãêõñùí ïßêùí áîéïëüãçóçò, êïéíÞò åõñùðáúêÞò äéáêõâÝñíçóçò, äéáêñéôéêïý ðáôåñíáëéóìïý ôçò åëåýèåñçò áãïñÜò êáé åí ôÝëåé åðáíáöïñÜ ôïõ áíèñþðïõ ùò ýøéóôç áîßá ìå ôï êïýñåìá ìçäåíéêþí ôïõ ÷ñÞìáôïò ðïõ ïöåßëïõí ïé ÷þñåò óôéò áãïñÝò, åí åßäåé æçìéþí. 2. Ç áíÜôáîç ôïõ ÷þñïõ åñãáóßáò êáé ç ôüíùóç ôùí áîéþí ôçò äçìïêñáôßáò ìåôÜ ôá ðëÞãìáôá ôïõ íåïêáðéôáëéóìïý ðïõ ïäÞãçóå ôïí Üíèñùðï óôïí áðïìïíùôéóìü êáé óõíåðþò óôïí áôïìéêéóìü, óôçí ðáñáßôçóç êáé óôçí áäéáöïñßá. Ç êïéíùíéêÞ áíôßäñáóç (ðïõ ÷èåò âÜöôçêå ìå áßìá ôñéþí íÝùí åñãáæüìåíùí) êáé ðïõ üëåò ïé åîïõóßåò öïâïýíôáé, ýóôåñá áðü ôç äåäçëùìÝíç ðéá ðñüèåóç ôùí áãïñþí íá ðëçñþóïõí ïé åñãáæüìåíïé ôá óðáóìÝíá ôçò êñßóçò, ßóùò åêäçëùèåß çðéüôåñá áí åêöñáóôåß óõëëïãéêÜ êáé ìÝóá áðü ìéá áëëçëÝããõá êïéíùíßá, áíôß ôçò áôïìéêÞò ïñãÞò åíüò áðïìïíùìÝíïõ åñãáæüìåíïõ ðïõ ôïõ åðÝâáëå ôéò ôåëåõôáßåò äåêáåôßåò ôï óýóôçìá íá ôñáãïõäÜ ôïõò óôß÷ïõò ôïõ Ã. Ìáñêüðïõëïõ: «Êé åêåß óôï ðüóôï ìïõ óêõöôüò îå÷íÜù ôç ìéëéÜ ìïõ åßìáé ôï íïýìåñï ï÷ôþ ìå îÝñïõí üëïé ìå áõôü êé åãþ êñáôÜù ìõóôéêü ðïéï åßíáé ô' üíïìÜ ìïõ» ÃéÜííçò ÊïñïìÞëçò

ÓÔÏ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÙÍ

ÁÍÔ. ÓÁÌÁÑÁÓ: "Êáôáøçößæïõìå ôá ìÝôñá" Ôçí áðüöáóç ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò íá êáôáøçößóåé ôç Óõìöùíßá ÷ñçìáôïäüôçóçò ôçò ÷þñáò ìáò áðü ôï Ìç÷áíéóìü ÓôÞñéîçò ôçò Åõñþðçò êáé ôïõ Äéåèíïýò Íïìéóìáôéêïý Ôáìåßïõ ðïõ ìðáßíåé ðñïò óõæÞôçóç óôç ÂïõëÞ, áíáêïßíùóå ï ðñüåäñïò ôïõ êüììáôïò ê. Áíôþíçò ÓáìáñÜò, åîçãþíôáò üôé ç ÍÄ äåí áñíåßôáé "ôç ÷ñçìáôïäïôéêÞ óôÞñéîç, ðïõ ôï ÐÁÓÏÊ êáôÝóôçóå áðáñáßôçôç ðëÝïí", áëëÜ äéáöùíåß: "ìå ôçí ðïëéôéêÞ ðïõ ìáò ïäÞãçóå ùò åäþ êáé ìå ôçí êõâåñíçôéêÞ ïéêïíïìéêÞ óôñáôçãéêÞ áíôéìåôþðéóçò ôçò êñßóçò". Ï ê. ÓáìáñÜò ôüíéóå üôé ç êõâÝñíçóç äåí Ý÷åé áíÜãêç ôçí øÞöï ôçò ÍÄ ãéá ôçí Ýãêñéóç ôïõ íïìïó÷åäßïõ, ïýôå åðéæçôåß ôçí óõíáßíåóç, áëëÜ "åðéæçôåß ôç óõíåíï÷Þ óå ìéá ðïëéôéêÞ óôçí ïðïßá ïäÞãçóáí ôá óöÜëìáôÜ ôçò, ïé êáèõóôåñÞóåéò ôçò, ç áâïõëßá ôçò, ç äéãëùóóßá ôçò êáé ïé áðßóôåõôåò ãêÜöåò ôçò". Ç äÞëùóç ÁíáëõôéêÜ üìùò, ç äÞëùóç ôïõ ðñïÝäñïõ ôçò ÍÄ: «Áíáêïéíþíù áðüøå ôç èÝóç ôïõ Êüììáôüò ìáò ãéá ôç Óõìöùíßá ÷ñçìáôïäüôçóçò áðü ôï Ìç÷áíéóìü ÓôÞñéîçò ôçò Åõñþðçò êáé ôïõ Äéåèíïýò Íïìéóìáôéêïý Ôáìåßïõ. Ôï êáôáøçößæïõìå! ¼÷é ãéáôß áñíïýìáóôå ôç ÷ñçìáôïäïôéêÞ óôÞñéîç, ðïõ ôï ÐÁÓÏÊ êáôÝóôçóå áðáñáßôçôç ðëÝïí. ÁëëÜ äéüôé äéáöùíïýìå ìå ôçí ðïëéôéêÞ ðïõ ìáò ïäÞãçóå ùò åäþ êáé ìå ôçí êõâåñíçôéêÞ ïéêïíïìéêÞ óôñáôçãéêÞ áíôéìåôþðéóçò ôçò êñßóçò.

Õðïêñéóßá

ìç÷áíéóìïý êé áðü ôïõò üñïõò ôïõ, üóï ãßíåôáé ôá÷ýôåñá. Áõôü ôï ôåëåõôáßï åßíáé êáé ï êåíôñéêüò Üîïíáò ôçò äéêÞò ìáò ÐïëéôéêÞò. - Ç ÅëëÜäá ÷ñåéÜæåôáé åðåéãüíôùò ðïëéôéêÝò äõíÜìåéò ðïõ äåí óêýâïõí ôï êåöÜëé, ïýôå åîáíôëïýíôáé óå äéáìáñôõñßåò, áëëÜ ÷áñÜæïõí ðñïïðôéêÞ äéåîüäïõ. Áõôüò åßíáé ï ñüëïò êáé ç åõèýíç ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò. - Ç ÅëëÜäá ÷ñåéÜæåôáé ðïëéôéêÝò äõíÜìåéò ðïõ êñáôÜíå øçëÜ ôï åõñùðáúêü éäåþäåò, ðáñÜ ôéò áðïãïçôåýóåéò ðïõ ðñïêÜëåóå ï ìç÷áíéóìüò óôÞñéîçò. Áõôüò åßíáé ï ñüëïò êáé ç åõèýíç ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò. - Ç ÅëëÜäá ÷ñåéÜæåôáé äõíÜìåéò ðïõ Ý÷ïõí êáèáñÞ èÝóç ãéá ôï ôé åðéäéþêïõí, óÝâïíôáé ôéò äéåèíåßò óõìâÜóåéò, áëëÜ óÝâïíôáé êáé ôá óõìöÝñïíôá ôïõ ëáïý óôïí ïðïßï áðïêëåéóôéêÜ ëïãïäïôïýí. Áõôüò åßíáé ï ñüëïò êáé ç åõèýíç ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò. - Ç ÅëëÜäá ÷ñåéÜæåôáé äõíÜìåéò ðïõ óå êñßóéìåò óôéãìÝò îÝñïõí íá áíôéóôÝêïíôáé óå ðéÝóåéò, áëëÜ êáé îÝñïõí íá áíôéóôÝêïíôáé óôï ëáúêéóìü êáé óôá äéáëõôéêÜ öáéíüìåíá. Áõôüò åßíáé ï ñüëïò êáé ç åõèýíç ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò. Ðåñéóóüôåñá ãéá ôéò èÝóåéò ìáò åðß ôïõ Íïìïó÷åäßïõ èá ðåé áýñéï óôçí áñìüäéá ÅðéôñïðÞ ôçò ÂïõëÞò ï åéóçãçôÞò ìáò êáé ÃñáììáôÝáò ôçò ÊïéíïâïõëåõôéêÞò ÏìÜäáò ê. Ôáóïýëáò.

Ïìéëßá áðü ôçí êá Ðçíåëüðç Ôæéþêá- ÅõáããÝëïõ ÓÞìåñá êáé þñá 7 ì.ì óôï Ðíåõìáôéêü ÊÝíôñï Áèçíþí êáé ìåôÜ áðü ðñüóêëçóç ôçò ÅëëçíéêÞò ÖéëïóïöéêÞò Åôáéñåßáò, èá äþóåé äéÜëåîå ç óõìðïëßôéóóÜ ìáò Ðçíåëüðç Ôæéþêá – ÅõáããÝëïõ, ÄéäÜêôùñ Öéëïóïößáò – Ó÷ïëéêÞ Óýìâïõëïò Öéëïëüãùí ìå èÝìá: « Ï ÷ñüíïò êáé ôá Ðïëéôåýìáôá óôá ÐïëéôéêÜ ôïõ ÁñéóôïôÝëç». Ç êá Ôæéþêá ùò Üíèñùðïò êáé åðéóôÞìùí, ìå ôçí ðïéüôçôá êáé ôç óïâáñüôçôá ôïõ Ýñãïõ ôçò êáé ôçò ðáñïõóßáóçò ôçò ôéìÜ ôçí ðüëç ìáò êáé äåß÷íåé üôé õðÜñ÷ïõí ðñáãìáôéêÜ ïõóéáóôéêÝò ðíåõìáôéêÝò äõíÜìåéò óôïí ôüðï ìáò.

ÓõëëÞøåéò 11 áôüìùí óå Êáôåñßíç êáé ËåðôïêáñõÜ

ÓõëëÞøåéò Ýíôåêá áôüìùí áðü ôçí áóöÜëåéá Êáôåñßíçò óôç ËåðôïêáñõÜ êáé ôçí Êáôåñßíç, åííÝá ãõíáéêþí áðü ôç Âïõëãáñßá êáé äýï éäéïêôçôþí êáöÝ ìðáñ, ïé ïðïßïé áðáó÷ïëïýóáí ôéò ÂïõëãÜñåò ðáñÜíïìá óôá êáôáóôÞìáôá ôïõò, áöïý áõôÝò äåí äéÝèåôáí ôá áðáñáßôçôá êñáôéêÜ Ýããñáöá.


6

Ïëýìðéï ÂÞìá

ÐÝìðôç

6 Ìáúïõ 2010

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò ÐÁÍÅËËÇÍÉÏ ÐÑÙÔÁÈËÇÌÁ ÊÙÐÇËÁÓÉÁÓ

1 ÷ñõóü êáé 1 áñãõñü ìåôÜëëéï êáôÝêôçóå ï Íáõôéêüò ¼ìéëïò Êáôåñßíçò

Ôï Óáââáôïêýñéáêï 1 êáé 2 ÌáÀïõ ïëïêëçñþèçêå óôçí ÊáóôïñéÜ ìå ôïõò ôåëéêïýò ôùí áãùíéóìÜôùí ôï 76ï ÐáíåëëÞíéï ÐñùôÜèëçìá Êùðçëáóßáò óôéò êáôçãïñßåò ÅöÞâùí Íåáíßäùí êáé Áíäñþí Ãõíáéêþí. Áðü ôïí Íáõôéêü ¼ìéëï Êáôåñßíçò óõììåôåß÷áí 12 áèëçôÝò áðü ôïõò ïðïßïõò ïé 10 êáôüñèùóáí íá ðñïêñéèïýí óôïõò ôåëéêïýò ôùí áãùíéóìÜôùí ôïõò êáé íá êáôáêôÞóïõí 1 ÷ñõóü êáé 1 áñãõñü ìåôÜëëéï, öÝñíïíôáò ôïí Í.Ï.ÊÁÔ. óôçí 7ç èÝóç óôïí ðßíáêá ôùí ìåôáëëßùí óôçí êáôçãïñßá ÅöÞâùí – Íåáíßäùí. Ôï ÷ñõóü ìåôÜëëéï êáé ôá êýðåëëï êáôÝêôçóå ãéá ôñßôç óõíå÷Þ ÷ñïíéÜ ç Êáôåñßíá ÍéêïëáÀäïõ óôï óêéö Íåáíßäùí åðéâåâáéþíïíôáò ôçí êõñéáñ÷ßá ôçò óôï

áãþíéóìá. Ç ßäéá áèëÞôñéá êáôÝêôçóå êáé ôï áñãõñü ìåôÜëëéï óôï áãþíéóìá óêéö ãõíáéêþí ôåñìáôßæïíôáò ðßóù áðü ôçí 1ç ðáãêüóìéá ðñùôáèëÞôñéá ÁëåîÜíäñá ÔóéÜâïõ. Ôçí 4ç èÝóç ìåôÜ áðü ðïëý äõíáôü áãþíá êáôÝêôçóå ï ÃéÜííçò ÌðéêïãéÜííçò óôï óêéö åöÞâùí åíþ óôçí ßäéá èÝóç ôåñìÜôéóå êáé ç äßêùðïò ÷ùñßò ðçäáëéïý÷ï Íåáíßäùí ìå ôéò Íéêïëáúäïõ ÄÝóðïéíá êáé ÌáñáíÞ Íßêç. Óôïí ôåëéêü ôïõ áãùíßóìáôïò ôåôñÜêùðïò ìå ðçäáëéïý÷ï åöÞâùí áãùíßóôçêáí ïé Êùóôüðïõëïò ÃéÜííçò, ÆÝñâáò Åéñçíáßïò, Ôóïëüðïõëïò ÁëÝîáíäñïò, ÊáñáâÜóçò Êþóôáò êáé ÌðéêïãéÜííçò ÓôÝñãéïò (ðçäáëéïý÷ïò) üðïõ êáé ôåñìÜôéóáí ðÝìðôïé, åíþ ôçí ßäéá èÝóç óôï óêéö áíäñþí åëáöñþí âáñþí êáôÝëáâå ï Áðüóôïëïò Ðüðïôçò . Åðßóçò áãùíßóôçêáí ïé áèëçôÝò ÐáññÞ Íßêá ÄÞìçôñá óôï óêéö ãõíáéêþí êáé ï ×áñéóóüðïõëïò Áíôþíçò óôï óêéö åöÞâùí ÷ùñßò íá êáôáöÝñïõí íá ðñïêñéèïýí óôïí ôåëéêü ôïõ áãùíßóìáôüò ôïõò. Ôçí áðïóôïëÞ ôïõ Í.Ï.ÊÁÔ. óõíüäåøáí ï ðñüåäñïò Ð. Óåúôáíßäçò, ç Ýöïñïò êùðçëáóßáò ×. Ðáñëßôóç êáé ï ðñïðïíçôÞò Ã. ÌðéêïãéÜííçò.

ÏËÕÌÐÉÁÊÏÓ

ÁðïôåëÝóìáôá Ðáíåëëçíßùí Ó÷ïëéêþí Áãþíùí Êùðçëáóßáò

Áðü íùñßò óôï Ðáñßóé

Óôï Ðáñßóé âñßóêåôáé áðü ÷èÝò ôï áðüãåõìá ç áðïóôïëÞ ôïõ Ïëõìðéáêïý ðïõ èá Ý÷åé áñêåôü ÷ñüíï ãéá íá åãêëéìáôéóôåß óôçí áôìüóöáéñá ôïõ öÜéíáë-öïñ êáé ôçò ãáëëéêÞò ðñùôåýïõóáò. Ç ðáíåëëáäéêÞ áðåñãßá ôçò ÔåôÜñôçò åðÝóðåõóå ôï ôáîßäé êé Ýôóé ï Ïëõìðéáêüò Þôáí ç ðñþôç ïìÜäá ðïõ áöß÷èç. «Äåí åßìáé Üíèñùðïò ðïõ ðéóôåýåé óôá ãïýñéá» ó÷ïëßáóå ó÷åôéêÜ ï Ëßíáò ÊëÝéæá. «¼ìùò åëðßæù üôé áöïý öôÜóáìå ðñþôïé óôï Ðáñßóé, èá öýãïõìå êáé ôåëåõôáßïé, Ý÷ïíôáò ìáæß ìáò ôï ôñüðáéï». Ç áðïóôïëÞ êáôÝëõóå óôï îåíïäï÷åßï ãýñù óôéò 19:00 þñá ÅëëÜäáò êáé ïé ðáßêôåò Þôáí éäéáßôåñá ôáëáéðùñçìÝíïé. Ôüóï áðü ôçí ðôÞóç üóï êáé áðü ôç óêëçñÞ ðñïðüíçóç óôçí ïðïßá åß÷áí õðïâëçèåß áðü ôïí Ðáíáãéþôç ÃéáííÜêç, ëßãåò þñåò ðñéí ôçí áíá÷þñçóç ãéá ôçí Ðüëç ôïõ Öùôüò. Ôá êüêêéíá ðüëï ìðëïõæÜêéá ôçò áðïóôïëÞò äåí Þôáí êáé ðïëý êáôÜëëçëá ãéá ôéò êáéñéêÝò óõíèÞêåò. Óôï Ðáñßóé Ý÷åé áêüìá øý÷ñá – ãåíéêÜ ôéò åðüìåíåò ìÝñåò ç èåñìïêñáóßá äåí áíáìÝíåôáé íá áíÝâåé ðÜíù áðü ôïõò 15 âáèìïýò êáé áõôü áöïñÜ ôá ìåóçìÝñéá. Ùóôüóï, ïé «åñõèñüëåõêïé» äåí ðÞãáí óôï Ðáñßóé ãéá âüëôá. Ï óôü÷ïò åßíáé óáöÞò êáé äåäïìÝíïò, êÜôé ðïõ öáßíåôáé áðü ôéò äçëþóåéò üëùí ôùí óõììåôå÷üíôùí óôçí ðñïóðÜèåéá. Ç ìåãÜëç ðñïóðÜèåéá ðïõ îåêéíÜåé áðü ôï ìåóçìÝñé ôçò ÔåôÜñôçò, üôáí ï Ïëõìðéáêüò èá ðáôÞóåé ãéá ðñþôç öïñÜ ôï ðáñêÝ ôïõ ÐáëÝ íôå Ìðåñóß. Óôç ìßá, þñá Ãáëëßáò, ç ïìÜäá Ý÷åé ðñïãñáììáôéóìÝíç ðñïðüíçóç óôï ãÞðåäï, üðïõ èá äéåîá÷èåß ôï Final 4. ÓçìåéùôÝïí, ç ðñïðüíçóç èá ãßíåé êåêëåéóìÝíùí ôùí èõñþí.

PARIS FINAL 4 Ïëõìðéáêüò öôéáãìÝíïò ãéá êïýðá Äõóôõ÷þò óôç æùÞ üëá êñßíïíôáé áðü ôï áðïôÝëåóìá. ¹ åõôõ÷þò. Ï Ïëõìðéáêüò óå Üëëïõò áñÝóåé êáé óå Üëëïõò äåí áñÝóåé. Óôçí ôåëéêÞ áõôü åßíáé õðïêåéìåíéêü. ¼ìùò áí êáôáöÝñåé íá öýãåé áðü ôï Ðáñßóé ìå ôïí ôßôëï ôïõ ÐñùôáèëçôÞ Åõñþðçò óôéò áðïóêåõÝò ôïõ, êáíåßò äåí èá ìðïñåß íá ôïí áìöéóâçôÞóåé. Ãéáôß áõôü åßíáé áíôéêåéìåíéêü. Óõ÷íÜ ïé «åñõèñüëåõêïé» ìéëïýí ãéá ôçí ïìÜäá ôïõò óáí Ýíá Ýñãï õðü êáôáóêåõÞ. Ãéá ôïí Ðáíáãéþôç ÃéáííÜêç ôï æçôïýìåíï åßíáé íá ÷ôßóïõí ïé

ðáßêôåò ôïõ ÷áñáêôÞñá. Êáé ï ÷áñáêôÞñáò ÷ôßæåôáé ìå ôéò ìåãÜëåò íßêåò êáé ìå ôïõò ôßôëïõò. Áõôü ï ÄñÜêïò ôï îÝñåé êáëÜ, üðùò ôï îÝñåé êáé ï ÈïäùñÞò ÐáðáëïõêÜò ï êáôåîï÷Þí ðáßêôçò «ðñïðïíçôÞò åíôüò ãçðÝäïõ» ôïõ åõñùðáúêïý ìðÜóêåô. Ðïéüôçôá õðÜñ÷åé Üöèïíç. ÁõôÞ óôç óçìåñéíÞ åðï÷Þ ìðïñåß êáé íá áãïñáóôåß. Ôï «åñõèñüëåõêï» ñüóôåñ Ý÷åé ìéá ðëåéÜäá áðü ðáéêôáñÜäåò êáé äßêáéá êïõâáëÜåé ôïí ôßôëï ôïõ öáâïñß, ôïõëÜ÷éóôïí ãéá ôïí çìéôåëéêü. ÁëëÜ ï ÷áñáêôÞñáò äýóêïëá áãïñÜæåôáé. ÌÜëëïí êáôáêôéÝôáé ìÝóá óôéò ôÝóóåñéò ãñáììÝò. Áõôü åßíáé ôï óôïß÷çìá ãéá ôçí ðáñïõóßá ôïõ Ïëõìðéáêïý óôï Ðáñßóé. Ç ïìÜäá Óôçí éóôïñßá ôïõ åëëçíéêïý ìðÜóêåô (êáé ôïõ åõñùðáúêïý, äçëáäÞ) äåí èá âñåé êáíåßò ðïëëÝò ïìÜäåò ìå ôüóç ðëçñüôçôá. Ï Ðáíáãéþôçò ÃéáííÜêçò ìðïñåß íá ãõñßæåé ðñïò ôïí ðÜãêï ôïõ êáé íá âñßóêåé áíÜ ðÜóá óôéãìÞ äýï êáé ôñåéò ëýóåéò ãéá êÜèå áíÜãêç. Ï ðÜãêïò áõôüò öéëïîåíåß: äýï ôïôÝì ôçò Euroleague (ÐáðáëïõêÜò, Âïýéóéôò), ôïí ìÝ÷ñé ðñéí äýï ÷ñüíéá êïñõöáßï ðáßêôç ôçò ïìÜäáò (Âáóéëüðïõëïò), ôïí êïñõöáßï ¸ëëçíá øçëü (Ìðïõñïýóçò), ôïí ðéï ôå÷íßôç ¸ëëçíá øçëü (Ìáõñïêåöáëßäçò), ôïí ðéï …øçëü ¸ëëçíá øçëü (ÃëõíéáäÜêçò)! ¸ëåïò! Ìðïñåß ç êñéôéêÞ íá ãêñéíéÜæåé ãéá ôçí Üìõíá, ãéá ôïí Ýëåã÷ï ôïõ ñõèìïý, ãéá ôç äéÜñêåéá óôçí áðüäïóç, áëëÜ ðñþôïí ç ïìÜäá âåëôéþíåôáé äéáñêþò êáé äåýôåñïí, üôáí ðáßîåé êáëÜ, ìðïñåß íá êñýøåé ôçí ìðÜëá. Êáé áõôü åßíáé ðïõ Ý÷ïõìå áíÜãêç. Áí óõíäõáóôåß êáé ìå ôçí êïýðá, áêüìá êáëýôåñá. Éóôïñßá ìïõ Ôï ìðáóêåôéêü ôìÞìá ôïõ Ïëõìðéáêïý, äéá÷ñïíéêÜ, æåé óôç óêéÜ ôïõ ðïäïóöáéñéêïý. Ùóôüóï, ïé ðáßêôåò äåí Ýëåéøáí ðïôÝ áðü ôï ëéìÜíé ðïõ áêüìá êáé óôá ðÝôñéíá ÷ñüíéá ôïõ ìðÜóêåô (ðñï ’87) áíÝäåéîå ìïñöÝò. Åßôå åðñüêåéôï ãéá íôüðéïõò (ð.÷. Êáìðïýñçò), åßôå ãéá ïìïãåíåßò (ð.÷. Ãéáôæüãëïõ) üóïé Ýðáéîáí óôçí ïìÜäá áãáðÞèçêáí áðü ôïí êüóìï. Ôï Üëìá ãßíåôáé áñ÷Ýò äåêáåôßáò ’90, üôáí ôç äéïßêçóç áíáëáìâÜíåé ï ÓùêñÜôçò Êïêêáëçò. Ïé «åñõèñüëåõêïé» âãáßíïõí ìåìéÜò áðü ôçí áíõðïëçøßá ðáßñíïõí 5 êïëëçôÜ ðñùôáèëÞìáôá, ðáßæïõí óå 3-4 öÜéíáë-öïñ êáé ôï ’97 óçêþíïõí ôçí êïýðá óôç Ñþìç. Áêïëïýèçóå ìéá ðåñßïäïò êÜìøçò, áëëÜ ôçí ôåëåõôáßá ðåíôáåôßá ï Ïëõìðéáêüò áíåâáßíåé óôáèåñÜ, ôüóï áãùíéóôéêÜ, üóï êáé ùò brand name. Ìå ôçí éäéïêôçóßá Áããåëïðïýëïõ õðÜñ÷ïõí üëåò ïé ðñïûðïèÝóåéò ãéá ôçí åðéôõ÷ßá êáé öÝôïò åßíáé ç åõêáéñßá ãéá ôçí êïñõöÞ. ¸öôáóå ùò åäþ… ìå õðïìïíÞ êáé óõãêÝíôñùóç, üðùò èá Ýëåãå êáé ï Ðáíáãéþôçò ÃéáííÜêçò. Óå ðáßêôåò êáé ôå÷íéêü åðéôåëåßï ðñÝðåé íá ðéóôùèåß ôï ãåãïíüò üôé Üíôåîáí óôçí áðßóôåõôç ðßåóç áðü ôïí êüóìï êáé ôá media ðïõ æçôïýóáí áðïôåëÝóìáôá åäþ êáé ôþñá. Ôï îåêßíçìá óôçí Åõñùëßãêá Þôáí ìÝôñéï: ôñåéò íßêåò óôá ðÝíôå ðñþôá ìáôò. Ç óõíÝ÷åéá üìùò Þôáí óáñùôéêÞ

ìå ôïõò Ðåéñáéþôåò íá êÜíïõí ðÜñôé óôçí Ýäñá ôïõò êáé íá ðáßñíïõí äýóêïëåò íßêåò (áëëÜ íßêåò) ìáêñéÜ áðü ôï ÓÅÖ. Ôï ðéï óçìáíôéêü åßíáé ðùò Ýöôáóáí åäþ ðïõ Ýöôáóáí âñßóêïíôáò ôñüðïõò íá õðåñâïýí ôá ðñïâëÞìáôÜ ôïõò êáé áíáäåéêíýïíôáò ðñïóùðéêüôçôåò. Ç åîÝëéîç ôùí Ôåüíôïóéôò-Ó÷ïñôóáíßôç êáé Ôóßëíôñåò Þôáí ôï ìåãáëýôåñï êÝñäïò. Ï ðñïðïíçôÞò Ðáíáãéþôçò ÃéáííÜêçò. Ãéá ôçí êáñéÝñá ôïõ ùò ðáßêôç ü,ôé êáé íá ðïýìå åßíáé ëßãï. Óôçí áðßóôåõôç êáñéÝñá ôïõ êÝñäéóå ôá ðÜíôá, åßôå ìå ôéò ïìÜäåò ôïõ, åßôå ìå ôçí ÅèíéêÞ. Åêåß îåêßíçóå êáé ôçí ðñïðïíçôéêÞ ôïõ êáñéÝñá üðïõ áñ÷éêÜ âßùóå ôçí áìöéóâÞôçóç, áëëÜ áñãüôåñá ìåãáëïýñãçóå. ËÝãïíôáò íáé óôïí Ïëõìðéáêü, ðÞñå Ýíá ôåñÜóôéï ñßóêï – áõôÝò ïé êáñÝêëåò ÷áíôáêþíïõí êüóìï êáé êïóìÜêç. Óôïí ÐåéñáéÜ Ý÷åé äå÷ôåß ôüíïõò êñéôéêÞò, áëëÜ ðáñáìÝíåé óôç èÝóç ôïõ êáé óõíå÷ßæåé íá äéåêäéêåß ôçí êïñõöÞ.

Ìå ôï ãíùóôü ôïõ ôñüðï: ìðÜëá-ìðÜëá. Ôï áóôÝñé Íáé ï ÐáðáëïõêÜò, íáé ï ÊëÝéæá, íáé ï Ôóßëíôñåò, üìùò åêåßíïò ðïõ Ý÷åé äþóåé ôï êÜôé ðáñáðÜíù óôïí öåôéíü Ïëõìðéáêü åßíáé ï Ìßëïò Ôåüíôïóéôò. Ðáßêôçò óðÜíéáò ðÜóôáò, ãíÞóéá êáé ðáëéïìïäßôéêá ìðáóêåôéêüò, Ý÷åé êáôáöÝñåé íá êÜíåé üëç ôçí ìðáóêåôéêÞ Åõñþðç íá ðáñáìéëÜåé. ¢ñãçóå íá ðåßóåé ãéá ôçí áîßá ôïõ, áëëÜ áðü ôç óôéãìÞ ðïõ áíÝëáâå ðñáãìáôéêÝò åõèýíåò ãßíåôáé üëï êáé êáëýôåñïò. Áí êáé äåí åßíáé éäéáßôåñá áèëçôéêüò, êáôáöÝñíåé íá óõãêéíåß ôïí êüóìï. Ðñþôïí, ãéáôß äçìéïõñãåß öÜóåéò áðáñÜìéëëçò ïìïñöéÜò ìå ôéò ðÜóåò ôïõ êáé, äåýôåñïí, ãéáôß ðïôÝ äåí äéóôÜæåé íá ðÜñåé ôï ìåãÜëï óïõô. ÌÝóá óå Ýíáí ãáëáîßá áóôÝñùí, ï 23÷ñïíïò ÓÝñâïò äåß÷íåé ÷áñáêôÞñá çãÝôç. ROSTER 4 Theo Papaloukas 200 G 5 Scoonie Penn 180 G 6 Josh Childress 203 F 7 Nikola Vujcic 211 C 8 Panagiotis Vasilopoulos 202 F 9 Ioannis Bouroussis 210 C 10 Yotam Halperin 196 G 11 Linas Kleiza 203 F 12 Loukas Mavrokefalides 208 C 14 Andreas Glyniadakis 215 C 16 Kostas Papanikolaou 203 F 17 Patrick Beverley 185 G 18 Milos Teodosic 195 G 19 Konstantinos Sloukas 190 G 21 Sofoklis Schortsanitis 206 C ÐÑÏÐÏÍÇÔÇÓ Panagiotis Giannakis

ÅîáéñåôéêÞ åìöÜíéóç ðñáãìáôïðïßçóáí ïé ìáèçôÝò êáé ïé ìáèÞôñéåò ôïõ íïìïý ìáò óôïõò ÐáíåëëÞíéïõò Ó÷ïëéêïýò Áãþíåò Êùðçëáóßáò, ðïõ äéåîÞ÷èçóáí óôçí ÊáóôïñéÜ óôéò 3 & 4 ÌáÀïõ 2010. ÈåñìÝò åõ÷áñéóôßåò óôï Íáõôéêü ¼ìéëï Êáôåñßíçò ãéá ôçí õðïóôÞñéîÞ ôïõ êáé óõã÷áñçôÞñéá óå üëá ôá ðáéäéÜ.

Ï ÄéåõèõíôÞò

Ç ÐñïúóôáìÝíç

Â/èìéáò Åêð/óçò Í. Ðéåñßáò Ôóéìåñßêáò ÉùÜííçò

Ãñ. Öõó. ÁãùãÞò Í. Ðéåñßáò Ìáõñïðïýëïõ Óïößá

ÄéåèíÞò öéëéêüò áãþíáò ðïäïóöáßñïõ

ÊáëçìÝñá ößëïé ìïõ, ìåôÜ áðü Ýíá ãåìÜôï äéÞìåñï ôï ìåóïâäüìáäï êïõðüíé ìáò êëåßíåé ìå ìéá «êïõôóïõñåìÝíç» ÐÝìðôç, ìå åëÜ÷éóôá ðáé÷íßäéá, êáé óçìåßá ðïõ ôá âãÜæåéò ìå ìåãÜëç äõóêïëßá. ÐÜìå ôþñá íá äïýìå ôé èá åðéëÝîïõìå. ÊÜíïõìå áñ÷Þ áðü ôçí áíáìÝôñçóç ôçò ÁÅÊ ìå ôïí ¢ñç óôï ÏÁÊÁ. Áêüìç äéáìáñôýñïíôáé óôçí ÁÅÊ ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò ïìÜäáò ôïõ óôï ÊáñáúóêÜêç áðü ôçí äéáéôçóßá. Ãéá ôï ðáé÷íßäé ìå ôïí ¢ñç ï ÌðÜãåâéôò æÞôçóå áðü ôïõò ðáßêôåò ìüíï íßêç, êÜôé ðïõ öõóéêÜ åßíáé óôçò äõíáôüôçôåò ôùí ðáéêôþí ôçò ÁÅÊ. Óõíå÷ßæïõìå ìå ôïí Üóóï ôçò ÖÝãåíïñô óôïí ìåãÜëï ôåëéêü ìå ôïí ¢ãéáî. Ôï 2-0 ôïõ ðñþôïõ áãþíá äßíåé Ýíá åëáöñý ðñïâÜäéóìá óôïí ¢ãéáî, áëëÜ ìÝóá óôï Ñüôåñíôáì ç ÖÝãåíïñô

ðáñïõóéÜæåôáé ðïëý éó÷õñÞ. Ï é ãçðåäïý÷ïé Ý÷ïõí ôá öüíôá íá êåñäßóïõí ôïí ôåëéêü, ôï æÞôçìá åßíáé ãéá ôï êáôÜ ðüóïí èá êáôáöÝñïõí íá ôï óçêþóïõí. Êëåßíïõìå ôçò åðéëïãÝò ìáò ìå ôïí Üóóï ôçò ÉíôåñíáóéïíÜë óôï ðáé÷íßäé ìå ôçí ÌðÜíöéëíô. Ïé ãçðåäïý÷ïé îåêßíçóáí ìå óêïðü ìéá êáëÞ ðïñåßá óôï Ëéìðåñôáäüñåò ðïõ áí äåí ðñïóÝîåé èá óôáìáôÞóåé ðÜíù óôçí ÌðÜíöéëíô. ÅðéëïãÝò ÉíôåñíáóéïíÜë-ÌðÜíöéëíô 1@ 1,50 ÖÝãåíïñô-¢ãéáî 1@ 3,20 ÁÅÊ-¢ñçò 1@ 1,55 ÓõíïëéêÞ Áðüäïóç : 7.44 ÊáëÞ åðéôõ÷ßá óå üôé êáé íá åðéëÝîåô

ÓÁÂÂÁÔÏ 8 ÌÁÉÏÕ ÙÑÁ 11.00 ð.ì. ÃÇÐÅÄÏ ÐÅÑÉÓÔÁÓÇÓ

Áóôõíïìßá Ðéåñßáò – Áóôõíïìßá ÓôïõôãêÜñäçò Óôá ðëáßóéá ôùí äñáóôçñéïôÞôùí ôçò ÐïäïóöáéñéêÞò ÏìÜäáò ôçò ÁóôõíïìéêÞò Ä/íóçò Ðéåñßáò óå óõíåñãáóßá – óõìðáñÜóôáóç ôçò ¸íùóçò Áóôõíïìéêþí Ðéåñßáò, ôçò ÔïðéêÞò Äéïßêçóçò ôïõ ÉÑÁ êáé ôçò Íïìáñ÷éáêÞò Áõôïäéïßêçóçò Ðéåñßáò, óáò ãíùñßæïõìå üôé ôï ÓÜââáôï 8 Ìáúïõ 2010 êáé þñá 11.00 ð.ì. óôï ãÞðåäï ôçò Ðåñßóôáóçò Ðáñáëßáò èá äéåîá÷èåß öéëéêüò ðïäïóöáéñéêüò áãþíáò ìå ôçí áíôßóôïé÷ç ïìÜäá Áóôõíïìßáò ôçò ÓôïõôãêÜñäçò ôçí ïðïßá öéëïîåíïýìå óôçí ðüëç ìáò.

Åßóïäïò Åëåýèåñç

Ç SUBARU ÓÔÇÍ ÊÁÔÅÑÉÍÇ ÅÉÍÁÉ ÐÑÁÃÌÁÔÉÊÏÔÇÔÁ ÅËÁÔÅ ÓÔÇÍ ÊÏÕÔÓÉÌÁÍÇÓ ÁÅ ÍÁ ÁÐÏËÁÕÓÅÔÅ ÔÇÍ ÏÄÇÃÉÊÇ ÅÌÐÅÉÑÉÁ ÅÍÏÓ SUBARU. ÊÏÕÔÓÉÌÁÍÇÓ ÁÅ - OLYMPOS MOTORS 1ï ×ÉË. ÐÅÏ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ - ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ - ÔÇË. 23510 45880-89

ÊÑÁÔÁÌÅ ÔÉÓ ÔÉÌÅÓ ÌÁÓ ÓÅ ÏËÁ ÔÁ ÌÏÍÔÅËÁ ×ÙÑÉÓ ÅÐÉÐËÅÏÍ ÖÐÁ, ×ÙÑÉÓ ÖÏÑÏ ÐÏËÕÔÅËÅÉÁÓ ÃÉÁ ÐÁÑÁÃÃÅËÅÉÅÓ ÌÅ×ÑÉ 30 ÁÐÑÉËÉÏÕ


Ïëýìðéï ÂÞìá

%

ÐÝìðôç

6 Ìáúïõ 2010

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò ´ ÅÈÍÉÊÇ

Áðü ßùóç ðñïóâëÞèçêå ï ÃêïõãêïõëéÜò

Ðõñåôüò óôïí Ðéåñéêü ãéá ôï óïýðåñ íôÝñìðé ÁíÝâáóå ÷èåò ôï ñõèìü ôçò ðñïåôïéìáóßáò ï Óïýëçò Ðáðáäüðïõëïò êáé åíüøåé ôïõ ìåãÜëïõ íôÝñìðé ìå ôïí Åèíéêü Ýäùóå Ýìöáóç óôçí ôáêôéêÞ ôùí ðáéêôþí ôïõ. ÕðÞñ÷å ìåãÜëç üñåîç êáé ðÜèïò ìå ôïõò ðáßêôåò íá êÜíïõí ìåôÜ ôï êáèéåñùìÝíï æÝóôáìá ôå÷íéêÞ ìå ìðÜëá óå æåõãÜñéá, ôá÷ýôçôåò, êáôï÷Þ êáé êõêëïöïñßá ìðÜëáò. Ç ðñïðüíçóç Ýêëåéóå ìå ðáé÷íßäé ôáêôéêÞò óå äßôåñìá óôá äýï ôñßôá ôïõ ãçðÝäïõ ìå ôïí Óïýëç Ðáðáäüðïõëï íá êÜíåé óõíå÷þò ðáñåìâÜóåéò óôçí ôáêôéêÞ ôùí ðáéêôþí ôïõ. Áôïìéêü ðñüãñáììá Ýêáíå ÷èåò ï íåáñüò Ôóéôëáêßäçò, åíþ äåí ðñïðïíÞèçêå ï ÃêïõãêïõëéÜò ðïõ ôáëáéðùñåßôáé áðü ßùóç. Ï Ýìðåéñïò öïñ ôïõ Ðéåñéêïý Ý÷åé ðõñåôü êáé üëá äåß÷íïõí üôé ðïëý äýóêïëá èá ðáßîåé óôï ðáé÷íßäé ôçò ÊõñéáêÞò ìå ôïí Åèíéêü. Ï Ëáæáñßäçò õðïâëÞèçêå ÷èåò óå ìáãíçôéêÞ, ôá áðï-

ôåëÝóìáôá ôçò ïðïßáò èá ãßíïõí óÞìåñá ãíùóôÜ. Ïëïé ïé ðáßêôåò ðñïóðÜèçóáí ðÜñá ðïëý óôç ÷èåóéíÞ ðñïðüíçóç, áöïý Ý÷ïõí óõíåéäçôïðïéÞóåé, üôé ôï ðáé÷íßäé ôçò ÊõñéáêÞò ìå ôïí Åèíéêü åßíáé áãþíáò êëåéäß ãéá ôçí ïñéóôéêïðïßçóç ôçò ìåôï÷Þò ôïõò óôçí åîÜäá ôùí ðëÝõ üö. Èá åßíáé êáé ïé ßäéïé êåñäéóìÝíïé åÜí ï Ðéåñéêüò ìðåé ôåëéêÜ óôçí ðñïíïìéïý÷ï åîÜäá êáé óôïõò áãþíåò ôùí ðëÝõ üö èá óôñáöïýí üëá ôá âëÝììáôá ðÜíù ôïõò. Áðü ôï ðáé÷íßäé ôçò ÊõñéáêÞò èá áðïõóéÜóïõí ëüãù ôéìùñßáò ï ÐÝíôá, ï Ïëãêéí êáé ï ÌáêñÞò, åíþ åðéóôñÝöïõí ï Ôáóßäçò, ï ÐáíôåëéÜäçò êáé ï ÖñÝíôåñéêò ðïõ äåí áãùíßóôçêáí óôï ðáé÷íßäé ôçò ðåñáóìÝíçò áãùíéóôéêÞò óôç Ñüäï. ÓÞìåñá ç ðñïðüíçóç èá ãßíåé óôéò 4 ôï áðüãåõìá êáé èá ðåñéëáìâÜíåé êáèáñÜ ìéêôÜ óôïé÷åßá ôå÷íéêïôáêôéêÞò ãéá ôï íôÝñìðé ìå ôïí Åèíéêü.

ÈëéâåñÞ áíáâïëÞ êáé ðáñÜôáóç áãùíßáò åíüøåé ôïõ íôÝñìðé ôçò Ôïýìðáò Ôï ðáé÷íßäé ôïõ ÐÁÏÊ ìå ôïí Ïëõìðéáêü óôçí Ôïýìðá áðü ôçí ÔåôÜñôç 5 Ìáßïõ ìåôáôÝèçêå ãéá óÞìåñá ÐÝìðôç 6 Ìáßïõ, áëëÜ äåí åßíáé êáèüëïõ óßãïõñï üôé ôåëéêÜ ïé áãþíåò ôçò 3çò áãùíéóôéêÞò ôùí ðëÝé ïö èá äéåîá÷èåß êáíïíéêÜ ôçí ÐÝìðôç. ÕðÜñ÷åé ôï åíäå÷üìåíï íá áíáâëçèïýí. Áõôü åßíáé Ýíá áðü ôá óåíÜñéá ðïõ åîåôÜæåé ç Super League.Ãéáôß õðÜñ÷ïõí áõôÜ ôá óåíÜñéá åðß ÷Üñôïõ; Äéüôé äåí åßíáé êáèüëïõ óßãïõñï üôé ç êáôÜóôáóç èá Ý÷åé åêôïíùèåß ôçí ÐÝìðôç. ÕðÜñ÷ïõí ôñåéò íåêñïß óôçí ÷þñá, ôï êëßìá åßíáé åðéâáñõìÝíï êáé êáíÝíáò äåí îÝñåé ðùò èá åîåëé÷èïýí ôá ðñÜãìáôá. Äåí åßíáé óßãïõñï üôé ç áóôõíïìßá ðïõ èá âñßóêåôáé êáé ôçí ÐÝìðôç óå êáôÜóôáóç áõîçìÝíùí ìÝôñùí, èá ìðïñÝóåé íá ðåñéöñïõñÞóåé ôïõò áãþíåò. ÕðÜñ÷åé åðßóçò ï öüâïò üôé üóïé èÝëïõí íá óõíå÷éóôåß áõôÞ ç êáôÜóôáóç ìå ôá åðåéóüäéá, íá âñïõí ôçí åõêáéñßá óôá ãÞðåäá íá ôï êÜíïõí. ¢ëëùóôå ç ðëçñïöïñßá üôé Üôïìá ðïõ Ýëáâáí ìÝñïò óôá åðåéóüäéá óôï Óýíôáãìá Þôáí êáè’ ïäüí ãéá ôçí Èåóóáëïíßêç ãéá íá äçìéïõñãÞóïõí åðåéóüäéá óôçí Ôïýìðá êéíçôïðïßçóå üëïõò ôïõò èåóìïýò ãéá íá áíáâëçèåß ôï ðáé÷íßäé ìåôáîý ôïõ ÐÁÏÊ êáé ôïõ Ïëõìðéáêïý. ¢ñá, ëïéðüí, åßíáé ðéèáíü íá õðÜñîïõí åîåëßîåéò óå áõôü ôï èÝìá áêüìá êáé ôçí ÐÝìðôç ôï ìåóçìÝñé. Óýãêñïõóç êïñõöÞò óôçí Ôïýìðá ìå öüíôï ôï... óåíôüíé Êáé ôþñá ïé äõï ôïõò. Ïëõìðéáêüò êáé ÐÁÏÊ èá ìïíïìá÷Þóïõí üðùò üëá äåß÷íïõí ìÝ÷ñé ôÝëïõò ãéá ôçí êáôÜêôçóç ôçò äåýôåñçò èÝóçò ðïõ äßíåé ôï ðïëõðüèçôï åéóéôÞñéï ãéá ôá ðñïêñéìáôéêÜ ôïõ ÔóÜìðéïíò Ëßãê. ÌåôÜ êáé ôçí äåýôåñç áãùíéóôéêÞ ïé ðéèáíüôçôåò åßíáé ìïéñáóìÝíåò, áëëÜ ôçí ÔåôÜñôç óôçí Ôïýìðá, èá îåêáèáñßóïõí ðïëëÜ. Ï “ÄéêÝöáëïò ôïõ Âïññܔ õðïäÝ÷åôáé ôïõò “åñõèñüëåõêïõò” êáé ï íéêçôÞò áí õðÜñîåé ôÝôïéïò, áðïêôÜ ðñïâÜäéóìá. Ïé ãçðåäïý÷ïé ôïõ ÖåñíÜíôï ÓÜíôïò Ý÷ïõí êáëÜ áðïôåëÝóìáôá öÝôïò ìðñïóôÜ óôïí êüóìï ôïõò, áëëÜ ìéá áðü ôéò åëÜ÷éóôåò öïñÝò ðïõ äåí êÝñäéóáí ïé “áóðñüìáõñïé” óôçí Ýäñá ôïõò, Þôáí ôï ìáôò ôïõ ðñþôïõ ãýñïõ, üôáí ï Ïëõìðéáêüò Ýöõãå áðü ôçí öëåãüìåíç Ôïýìðá ìå íßêç 2-1. Áõôü ôï ðáé÷íßäé èá áðïôåëÝóåé ïäçãü êáé ãéá ôéò äõï ïìÜäåò. Áí êáé Ý÷ïõí áëëÜîåé ðïëëÜ áðü ôüôå, ïé ìåí “åñõèñüëåõêïé” èá ðñïóðáèÞóïõí íá ÷ñçóéìïðïéÞóïõí ôá ßäéá áãùíéóôéêÜ êáé ôáêôéêÜ üðëá ìå ôüôå(üóá ôïõëÜ÷éóôïí åßíáé äéáèÝóéìá), åíþ ïé ãçðåäïý÷ïé ôïõ ÓÜíôïò áðü ôçí Üëëç, èÝëïõí íá ðÜñïõí êáôÜ êÜðïéï ôñüðï åêäßêçóç êáé íá ñßîïõí óôï êáíáâÜôóï ôïí Ïëõìðéáêü. Ìå üëá ôá üðëá ôïõ äéáèÝóéìá ï ÐÁÏÊ Ìå ôçí øõ÷ïëïãßá óôá ýøç ìåôÜ áðü ôçí óðïõäáßá íßêç

’ ÅèíéêÞ: Ïé äéáéôçôÝò ôçò 33çò áãùíéóôéêÞò Ç ÊåíôñéêÞ ÅðéôñïðÞ Äéáéôçóßáò ôçò ÅÐÏ áíáêïßíùóå ôçí Ôñßôç ôïõò äéáéôçôÝò, âïçèïýò, 4ïõò äéáéôçôÝò êáé ðáñáôçñçôÝò äéáéôçóßáò ðïõ ïñßóôçêáí óôïõò áãþíåò ôçò 33çò áãùíéóôéêÞò ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò ôçò ’ ÅèíéêÞò êáôçãïñßáò. ÊõñéáêÞ 9/5 (17:00) ÄÏÎÁ ÄÑÁÌÁÓ - ÐÁÍÁÉÔÙËÉÊÏÓ ÄéáéôçôÞò: Óô. ÌáíôÜêçò (Çìáèßáò) Âïçèïß: Ê. Êïõôæéáêïõôæßäçò, ×ñ. ÔóéáìðáôæÞò (ÊïæÜíçò) 4ïò: ×ñ. Ãñêáíáò (ÈñÜêçò) ÏÖÇ - ÅÈÍÉÊÏÓ ÁÓÔÅÑÁÓ ÄéáéôçôÞò: Ã. ÌðáëùìÝíïò (Áñãïëßäáò) Âïçèïß: Â. ×åéâéäüðïõëïò, Ó. Ôæáñéìáò (Áñãïëßäáò) 4ïò: Ã. ×áôæÞò (Äõô. ÁôôéêÞò) ÇËÉÏÕÐÏËÇ - ÊÅÑÊÕÑÁ ÄéáéôçôÞò: Ã. ÖïõêÜêçò (Çñáêëåßïõ) Âïçèïß: Ã. ÄñáíäÜêçò (Ëáóéèßïõ), Ã. Óãáíôóïò (ÐåéñáéÜ) 4ïò: ×ñ. Áðïóôïëßäçò (ÐåéñáéÜ) ÄÉÁÃÏÑÁÓ - ÁÉÃÁËÅÙ ÄéáéôçôÞò: Ã. Ôæïâáñáò (Öèéþôéäáò) Âïçèïß: Ê. Êïìçôçò, Ð. Ãêþíéáò (Áí. ÁôôéêÞò) 4ïò: Á. ÂÜôóéïò (Äõô. ÁôôéêÞò)

ÐÉÅÑÉÊÏÓ - ÅÈÍÉÊÏÓ (CONN-X) ÄéáéôçôÞò: Ðñ. Æá÷áñéÜäçò (Ìáêåäïíßáò) Âïçèïß: Ã. ÊáðïõôæÞò (Ìáêåäïíßáò), É. ÄçìçôñéÜäçò (ÊáóôïñéÜò) 4ïò: Á. Âáëéþôçò (ËÜñéóáò) ÁÃÑÏÔÉÊÏÓ ÁÓÔÅÑÁÓ - ÁÍÁÃÅÍÍÇÓÇ ÊÁÑÄÉÔÓÁÓ ÄéáéôçôÞò: Á. Ðáðáíäñéüðïõëïò (ÐåéñáéÜ) Âïçèïß: Ã. ÊùóôÜêïò, Ïõ. Öþóêïëïõ (ÐåéñáéÜ) 4ïò: Åõ. Êéïôæåíçò (ÊáâÜëáò) ÏËÕÌÐÉÁÊÏÓ ÂÏËÏÕ - ÑÏÄÏÓ ÄéáéôçôÞò: Ð. Äñïóéíïò (×áëêéäéêÞò) Âïçèïß: Á. Ãñåâåíçò (×áëêéäéêÞò), Ä. ÓôõëéÜäçò (ÊáóôïñéÜò) 4ïò: É. Ðáðáäüðïõëïò (Ìáêåäïíßáò) ÊÁËÁÌÁÔÁ - ÈÑÁÓÕÂÏÕËÏÓ ÄéáéôçôÞò: Ð. Ãêéüëéáò (Áèçíþí) Âïçèïß: Á. ÌðáìðÜò (Áèçíþí), Ã. ËïõêÝñçò (Êåö/íßáò) 4ïò: Ó. Êïóéêßäçò (Áèçíþí) ÐÁÍÓÅÑÑÁÚÊÏÓ - ÉÙÍÉÊÏÓ ÄéáéôçôÞò: Ê. ÐñùôïøÜëôçò (ÊÝñêõñáò) Âïçèïß: È. ËÝæïò (ÊÝñêõñáò), Ã. ÊÜëöïãëïõ (Èåóðñùôßáò) 4ïò: Ã. Êïìßíçò (Èåóðñùôßáò)

åðß ôïõ óõìðïëßôç Áñç, ïëïêëçñþèçêå ç ðñïåôïéìáóßá ôïõ ÐÁÏÊ ãéá ôçí áíáìÝôñçóç ìå ôïí Ïëõìðéáêü. Ï ÖåñíÜíôï ÓÜíôïò ìðïñåß íá õðïëïãßæåé óå üëïõò ôïõò ðáßêôåò êáé Ýôóé èá ðáñáôÜîåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ åíäåêÜäá. ÓõãêåêñéìÝíá ï ÐïñôïãÜëïò èá ÷ñçóéìïðïéÞóåé üðùò üëá äåß÷íïõí ôï 4-4-1-1 üðùò êáé óôï ìáôò ìå ôïí ¢ñç. Ï ×áëêéÜò èá âñßóêåôáé óôçí åóôßá ìå ôïí ÊïíôñÝñáò äåîéÜ êáé ôïí Ëßíï áñéóôåñÜ, åíþ óôï êÝíôñï ôçò Üìõíáò èá åßíáé ïé Ôóéñßëï êáé Óáâßíé. Ôá äýï áìõíôéêÜ ÷áö èá åßíáé ïé Ãêáñóßá êáé Âéôüëï. Ï ÓïñëÝí èá åßíáé áñéóôåñÜ êáé ï Âéåúñßíéá äåîéÜ. Ï ºâéôò èá áãùíéóôåß óôïí Üîïíá ìå ôïí Ìïõóëßìïâéôò óôçí êïñõöÞ ôçò åðßèåóçò. ÁíáëõôéêÜ ç áðïóôïëÞ: ×áëêéÜ, ÊñÝóéôò, Êïõôóéáíéêïýëç, ÌáëåæÜ, ÖùôÜêç, Ôóéñßëï, ÊïíôñÝñáò, Åíôßíéï, ÖéëïìÝíï, Ãêáñóßá, ºâéôò, Ëßíï, Ìïýí, Ìïõóëßìïâéôò, Óáâßíé, ÓïñëÝí, Âéåñßíéá êáé Âéôüëï. ×ùñßò Íôïõíôïý ï Ïëõìðéáêüò Ôéò õðçñåóßåò ôïõ Íôïõíôïý ÓåáñÝíóå èá óôåñçèåß ï Ìðüæéíôáñ ÌðÜíôïâéôò, áöïý ï ÓÝñâïò ôå÷íéêüò Ýêñéíå óêüðéìï íá åêôßóåé ï ÂñáæéëéÜíïò ìÝóïò ôçí ðñþôç áðü ôéò äýï áãùíéóôéêÝò ôçò ôéìùñßáò ôïõ óôï ðáé÷íßäé ôçò Ôïýìðáò êáé ôç äåýôåñç ôçí ôåëåõôáßá áãùíéóôéêÞ, áðÝíáíôé óôçí ÁÅÊ óôï ÏÁÊÁ. Åðßóçò, ï Ìß÷áë ÆåâëÜêïö èá áðïõóéÜóåé áðü ôï ìáôò ìå ôïí ÐÁÏÊ óôï «ÊáñáúóêÜêç» ôçí ðñïóå÷Þ ÊõñéáêÞ, êáèþò óõìðëÞñùóå ôÝóóåñéò êßôñéíåò êÜñôåò, åíþ ãéá ôïí ßäéï ëüãï äåí èá áãùíéóôåß ï ÔñÝæïñ ËïìÜíá Ëïýá Ëïýá óôçí ôåëåõôáßá áãùíéóôéêÞ ôùí ðëÝé ïö ìå ôïõò “êéôñéíüìáõñïõò”. Óôá áãùíéóôéêÜ, ôá åõ÷Üñéóôá Þñèáí ãéá ôïõò áíèñþðïõò ôïõ Ïëõìðéáêïý áðü ôï... ìÝôùðï ôïõ Âáóßëç Ôïñïóßäç, ï ïðïßïò îåðÝñáóå ôï ðñüâëçìá ôñáõìáôéóìïý ðïõ áíôéìåôþðéæå êáé ðéèáíüôáôá èá åßíáé óôïõò Ýíôåêá ðïõ èá îåêéíÞóïõí óôçí áíáìÝôñçóç ôçò Ôïýìðáò. Áíôßèåôá, ïé Íôéüãï, Æáúñß êáé Óôïëôßäçò óõíå÷ßæïõí íá ôáëáéðùñïýíôáé áðü åíï÷ëÞóåéò. Ï “ÉÝñï” äåí Ý÷åé êÜôé óïâáñü, óå áíôßèåóç ìå ôïõò äõï ðñþôïõò, ïé ïðïßïé äåí èá áãùíéóôïýí öÝôïò óôá ðëÝé ïöò.

EURO U-19 2010: Ðïñôïãáëßá-ÅëëÜäá 1-1 Ç ÅèíéêÞ ÍÝùí áíáäåß÷èçêå éóüðáëç 1-1 óôï ÔÝëêé ìå ôçí áíôßóôïé÷ç ôçò Ðïñôïãáëßáò, óôïí äåýôåñï áãþíá ôçò ãéá ôçí EliteRound (2ïò üìéëïò) ôïõ EUROU-19 2010. Ï áãþíáò Þôáí óõãêëïíéóôéêüò, êáèþò ïé ÐïñôïãÜëïé ðñïçãÞèçêáí óôï 83´ ìå ôïí ÌðáëíôÝ (åêìåôáëëåýèçêå áäñÜíåéá ôçò åëëçíéêÞò Üìõíáò) êáé ç ÅèíéêÞ ìáò éóïöÜñéóå óôï äåýôåñï ëåðôü ôùí êáèõóôåñÞóåùí ìå áðåõèåßáò åêôÝëåóç öÜïõë ôïõ Ðïôïõñßäç. Ìå áõôü ôï áðïôÝëåóìá, ôï áíôéðñïóùðåõôéêü ìáò óõãêñüôçìá Ý÷åé áõîçìÝíåò ðéèáíüôçôåò ðñüêñéóçò óôçí ôåëéêÞ öÜóç ôçò äéïñãÜíùóçò. ¼ëá, ðëÝïí, èá êñéèïýí óôçí ôåëåõôáßá áãùíéóôéêÞ, ôï ÓÜââáôï 8/5 (þñá 14:00 ÅëëÜäáò), üôáí ç åëëçíéêÞ ïìÜäá è´ áíôéìåôùðßóåé ôçí âáèìïëïãéêÜ áäéÜöïñç Ñïõìáíßá (çôôÞèçêå óôï Üëëï ìáôò ôïõ ïìßëïõ áðü ôç ãçðåäïý÷ï Ïõããáñßá ìå 0-3) êáé ç Ðïñôïãáëßá ôçí Ïõããáñßá. Óôçí ôåëéêÞ öÜóç ðåñíÜåé ï ðñþôïò óôç âáèìïëïãßá, åíþ óçìåéþíåôáé üôé óå ðåñßðôùóç éóïâáèìßáò óôçí ðñþôç èÝóç ìåôáîý ôçò ÅëëÜäáò êáé ôçò Ðïñôïãáëßáò, ìåôñÜåé ç êáëýôåñç äéáöïñÜ ôåñìÜôùí êáé áêïëïýèùò ç êáëýôåñç åðßèåóç. Ç åëëçíéêÞ ïìÜäá Þôáí êáëýôåñç óôï á´ çìß÷ñïíï, êáèþò ðßåóå øçëÜ ôïõò áíôéðÜëïõò, åíþ åß÷å êáëÞ êõêëïöïñßá ôçò

ìðÜëáò. ÌÜëéóôá, Ýöôáóå êïíôÜ óôï ãêïë óå äýï ðåñéðôþóåéò óôï 12´ êáé óôï 18´, üôáí ï ÌÜíôáëïò óå éóÜñéèìá óïõô áðü ðëåïíåêôéêÞ èÝóç äåí êáôÜöåñå íá ðáñáâéÜóåé ôçí åóôßá ôùí ÐïñôïãÜëùí. Óôï â´ çìß÷ñïíï, ç Ðïñôïãáëßá éóïññüðçóå ôï ðáé÷íßäé, ÷ùñßò, íá ìðïñåß íá öáíåß áðåéëçôéêÞ. Ç ðñþôç ôçò ìåãÜëç åõêáéñßá Ýãéíå ãêïë, üìùò ïé íåáñïß Åëëçíåò äéåèíåßò äåí åðçñåÜóôçêáí áðü áõôü êáé êáôÜöåñáí óôï ôÝëïò íá ðÜñïõí ôçí ðïëýôéìç éóïðáëßá. Ï Áõóôñéáêüò äéáéôçôÞò ôçò áíáìÝôñçóçò, ×Üñáëíô ËÝôóíåñ áðÝâáëëå óôï 94´ ôïí Áíôïýë. Ìå êßôñéíåò êÜñôåò ðáñáôÞñçóå ôïõò ÍÝëóïí ÏëéâÝéñá, ÓÝñ÷éï ÏëéâÝéñá, ÑéêÜñíôï Íôßáò, Ñüíôåñéê, Ìá÷ëåëÞ, Öïñôïýíç, Ðáðáäüðïõëï êáé ÊáëäÝëç (ãéá ôïõò ðáíçãõñéóìïýò óôï ãêïë) ÐÏÑÔÏÃÁËÉÁ: ÔéÜãêï ÌÝéá, Áìïñßì, Íïýíï ÑÝéò, Ñüíôåñéê, ÑéêÜñíôï Íôßáò (71´ ÌðáëíôÝ), ÍÝëóïí ÏëéâÝéñá, Óåíôñßê, ÓÜíá, Áíôïýë, Íôáíßëï, ÓÝñ÷éï ÏëéâÝéñá. ÅËËÁÄÁ: ËÜìðñïõ, Áðïóôïëüðïõëïò, Ðïôïõñßäçò, Ðáðáäüðïõëïò, ÊïõôñïõìðÞò, Ìá÷ëåëÞò (85´ Ôñéáíôáöýëëïõ), Êïôóáñßäçò, Öïñôïýíçò (87´ Âáóéëåßïõ), Êáñáãêïýíçò (71´ ÂÝëëéïò), ÌÜíôáëïò, Âëá÷ïäÞìïò

A. Ðüäáò

á.å.å.

Êáôåñßíç 1ï ÷ëì. ÐáëáéÜò ÅèíéêÞò Ïäïý Êáôåñßíçò - Èåóóáëïíßêçò Ôçë.: 23510 26320

ÂÝñïéá ÍÝá ÐåñéöåñåéáêÞ Ïäüò ÂÝñïéáò - Èåóóáëïíßêçò Ôçë.: 23310 75600


8 ֐…ŒÃ‡ÖÖÖÖÖ֌‚‫מ‬ÄÖÖ

Ö

‹ÄŒ‰Öƒ‡Œ‚Ö ZÖ ‹ƒ‰ˆ†’ŠŽˆØƒŽ†ƒ’ňňØ؆vˆ†’Š“ƒØň”Ø‘Š†’Šƒ”

OIKONOMIA ğĿņŃńĸŸĮŊĶʼnĿŀĻŸ ĪŃńňņňēŃńĶŸ ĻʼnňōĿŅķŌēĻōĻŸōŊŃēĸņňŎŸ

ȂİȖȐȜȘʌIJȫıȘıIJȠ

ȋȡȘȝĮIJȚıIJȒȡȚȠ ǹșȘȞȫȞ 2īİȞȚțȩȢ ǻİȓțIJȘȢȉȚȝȫȞ ȑțȜİȚıİıIJȚȢ ȝȠȞȐįİȢ

ǼȜȊŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȊȕȇȔȑȊȕŸȜȊŸȔȎȒȜȗȝșȌȒȓȅŸȆțȗȍȊ ŸȌȒȊŸ ȜȗŸȜșȈǢȐȕȗŸȘȗȝŸȆȔȐȖȎŸŸǶȊșȜȈȗȝŸ ŸțȐǢȎȒȦȕȗȕȜȊȚŸ ǢȎȈȡțȐŸȓȊȜȅŸ ŸțȎŸțȟȆțȐŸǢȎŸȜȐȕŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȐŸȟșȗȕȒȓȇŸ ȘȎșȈȗȍȗŸȜȗȝŸ ŸDZŸǢȎȈȡțȐŸȊȝȜȇŸȗȞȎȈȔȎȜȊȒ ŸȓȊȜȅŸȓȥșȒȗŸ ȔȤȌȗ ŸțȜȐŸǢȎȈȡțȐŸȜȡȕŸȓȊȑȊșȦȕŸȎțȤȍȡȕŸȊȘȤŸȜȤȓȗȝȚŸȓȊȜȅŸ ŸȘȎșȈȘȗȝ ŸǽȊŸȔȎȒȜȗȝșȌȒȓȅŸȆȖȗȍȊ ŸǢȐŸțȝǢȘȎșȒȔȊǢȋȊȕȗǢȆȕȡȕŸȜȡȕŸȘșȗȋȔȆȠȎȡȕ ŸȊȕȇȔȑȊȕŸțȜȊŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ Ÿ țȐǢȎȒȦȕȗȕȜȊȚŸȘȗȔȥŸǢȒȓșȇŸȊȥȖȐțȐŸȓȊȜȅŸ ŸțȎŸțȟȆțȐŸ ǢȎŸȜȗŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȗŸȟșȗȕȒȓȤŸȍȒȅțȜȐǢȊŸȜȗȝŸ ŸDZŸȎȖȆȔȒȖȐŸȊȝȜȇŸȎȘȒȋȎȋȊȒȦȕȎȒŸȜȗȕŸȊȝțȜȐșȤŸȆȔȎȌȟȗŸȜȗȝŸȔȎȒȜȗȝșȌȒȓȗȥŸȓȤțȜȗȝȚ ŸȘȗȝŸȎȞȊșǢȤȏȎȜȊȒŸȊȘȤŸȜȐȕŸȜșȅȘȎȏȊŸȓȊȒŸȜȗȕŸ ȤǢȒȔȗ

ȂİȝİȖȐȜİȢĮʌȫȜİȚİȢ ȑțȜİȚıİȘȤȡȘȝĮIJȚıIJȘȡȚĮțȒ ĮȖȠȡȐıIJȠȞĮʌȩȘȤȠIJȦȞ įȡĮȝĮIJȚțȫȞȖİȖȠȞȩIJȦȞ ıIJȠțȑȞIJȡȠIJȘȢǹșȒȞĮȢĮȞ țĮȚțĮIJȐijİȡİȞĮĮʌȠijȪȖİȚ IJĮȤİȚȡȩIJİȡĮțĮșȫȢʌȡȠȢ IJȠIJȑȜȠȢIJȦȞıȣȞĮȜȜĮȖȫȞ ©ȝȐȗİȥݪIJȚȢĮȡȤȚțȑȢ ĮʌȫȜİȚİȢʌȠȣȑijșĮȞĮȞIJȠ 6%. 2īİȞȚțȩȢǻİȓțIJȘȢȉȚȝȫȞ ȑțȜİȚıİıIJȚȢ ȝȠȞȐįİȢȑȞĮȞIJȚ ȝȠȞȐįȦȞIJȘȢʌȡȠȘȖȠȣȝȑȞȘȢ ıȘȝİȚȫȞȠȞIJĮȢʌIJȫıȘ ȝȠȞȐįȦȞȒıİʌȠıȠıIJȩ ǼȞįȠıȣȞİįȡȚĮțȐ țĮIJȑȖȡĮȥİțĮIJȫIJİȡȘIJȚȝȒ ıIJȚȢȝȠȞȐįİȢȩIJĮȞ ıȘȝİȓȦȞİʌIJȫıȘȑȦȢțĮȚ ȅįİȓțIJȘȢ)76($6( ȑțȜİȚıİıIJȚȢȝȠȞȐįİȢ ȝİʌIJȫıȘıİʌȠıȠıIJȩ İȞȫȠįİȓțIJȘȢ)76($6( ȑțȜİȚıİıIJȚȢ ȝȠȞȐįİȢȝİʌIJȫıȘıİ ʌȠıȠıIJȩȅįİȓțIJȘȢ )76($6(60$//&$3 ȑțȜİȚıİıIJȚȢȝȠȞȐįİȢ ȝİʌIJȫıȘıİʌȠıȠıIJȩ İȞȫȠįİȓțIJȘȢ)76( ȑțȜİȚıİıIJȚȢ ȝȠȞȐįİȢȝİʌIJȫıȘıİ ʌȠıȠıIJȩȅįİȓțIJȘȢ )WVH$WKH[,QWHUQDWLRQDO ȑțȜİȚıİıIJȚȢ ȝȠȞȐįİȢȝİʌIJȫıȘ ǹʌȩIJȘȞȣȥȘȜȒ țİijĮȜĮȚȠʌȠȓȘıȘIJȚȢ ȝİȖĮȜȪIJİȡİȢĮʌȫȜİȚİȢ ıȘȝİȓȦıĮȞȠȚȝİIJȠȤȑȢIJȘȢ ǼȁȉǼȋ IJȠȣȅȆǹȆ IJȘȢ&RFD&ROD IJȘȢȉȚIJȐȞ  IJȘȢ$WHEDQN țĮȚ IJȘȢ(XUREDQN Ǿ ȝİIJȠȤȒIJȘȢǼșȞȚțȒȢȑțȜİȚıİ ȝİʌIJȫıȘ

BRENT

5.341,93 5.958,45 3.636,03 10.868,12 2.402,29 11.057,40 1,28210 0,67200 1.165,000

ȉȘȝİȖĮȜȪIJİȡȘȣʌȠȤȫȡȘıȘIJȦȞIJİȜİȣIJĮȓȦȞIJȡȚȫȞ ȝȘȞȫȞıȘȝİȓȦıĮȞIJȘȞȉȡȓIJȘȠȚȤȡȘȝĮIJȚıIJȘȡȚĮțȠȓ įİȓțIJİȢıIJȘȃȑĮȊȩȡțȘĮțȠȜȠȣșȫȞIJĮȢIJȘȞʌȠȡİȓĮ IJȦȞİȣȡȦʌĮȧțȫȞĮȖȠȡȫȞȅȚijȩȕȠȚȖȚĮȝİIJȐįȠıȘ IJȘȢ©țȡȓıȘȢĮȜĮİȜȜȘȞȚțȐªțĮȚıIJȠȞȣʌȩȜȠȚʌȠ İȣȡȦʌĮȧțȩȃȩIJȠijĮȓȞİIJĮȚȩIJȚİʌȚıțȓĮıĮȞIJĮ İȞșĮȡȡȣȞIJȚțȐȝĮțȡȠȠȚțȠȞȠȝȚțȐıIJȠȚȤİȓĮĮʌȩIJȚȢ ǾȆǹ ǾıȣȞİįȡȓĮıȘıIJȘīȠȣȩȜȈIJȡȚIJȟİțȓȞȘıİĮȝȑıȦȢ ȝİıȘȝĮȞIJȚțȒʌIJȫıȘțĮȚIJȠĮȡȞȘIJȚțȩțȜȓȝĮ įȚĮIJȘȡȒșȘțİȝȑȤȡȚIJȠțȜİȓıȚȝȠțĮșȫȢȠȡȖȓĮȗĮȞ IJĮıİȞȐȡȚĮȩIJȚȝİIJȐIJȘȞǼȜȜȐįĮıȪȞIJȠȝĮIJĮ ʌȡȠȕȜȒȝĮIJĮșĮİȝijĮȞȚıIJȠȪȞțĮȚıİȆȠȡIJȠȖĮȜȓĮțĮȚ ǿıʌĮȞȓĮ

ȄİʌȠȪȜȘȝĮıIJĮȤȡȘȝĮIJȚıIJȒȡȚĮ

ǹȞȫȝĮȜȘʌȡȠıȖİȓȦıȘ ıIJȚȢİȣȡȦʌĮȧțȑȢĮȖȠȡȑȢȜȩȖȦijȩȕȦȞ ȝİIJȐįȠıȘȢIJȘȢțȡȓıȘȢ

DzȞIJȠȞĮțȣțȜȠijȩȡȘıİİʌȓıȘȢțĮȚIJȠıİȞȐȡȚȠȩIJȚ ȘǿıʌĮȞȓĮșĮȗȘIJȠȪıİIJȘįȘȝȚȠȣȡȖȓĮʌĮțȑIJȠȣ ıIJȒȡȚȟȘȢȩʌȦȢİțİȓȞȠIJȘȢǹșȒȞĮȢțȐIJȚʌȠȣ įȚȑȥİȣıİIJȩıȠȠǿıʌĮȞȩȢʌȡȦșȣʌȠȣȡȖȩȢȩıȠțĮȚIJȠ ǻȃȉ ȅȚIJȡĮʌİȗȚțȑȢȝİIJȠȤȑȢıIJĮȝȐIJȘıĮȞıIJȠțȩțțȚȞȠțĮȚ ıIJȘįȣIJȚțȒȩȤșȘIJȠȣǹIJȜĮȞIJȚțȠȪ %DQNRI$PHULFD -30RUJDQ&LWLJURXS:HOOV)DUJR0RUJDQ 6WDOQH\ ȋĮȝȘȜȩIJİȡĮțĮȚȠȚİIJĮȚȡİȓİȢİȞȑȡȖİȚĮȢ țĮȚȝİIJȐȜȜȦȞȝİIJȐIJȚȢijșȘȞȩIJİȡİȢIJȚȝȑȢIJȦȞ İȝʌȠȡİȣȝȐIJȦȞ ([[RQ0RELO&KHYURQ)UHHSRUW 0F0R5DQ$OFRD 

ȅijȩȕȠȢȝİIJȐįȠıȘȢIJȘȢİȜȜȘȞȚțȒȢțȡȓıȘȢțĮȚıIJȘȞȣʌȩȜȠȚʌȘǼȣȡȦȗȫȞȘijĮȓȞİIJĮȚȩIJȚțȣȡȚȐȡȤȘıİIJȘȞȉȡȓIJȘıIJȚȢ İȣȡȦʌĮȧțȑȢĮȖȠȡȑȢȝİIJȐIJĮıİȞȐȡȚĮʌİȡȓĮȚIJȒȝĮIJȠȢțĮȚĮʌȩIJȘȞǿıʌĮȞȓĮȖȚĮȠȚțȠȞȠȝȚțȒıIJȒȡȚȟȘijȒȝİȢʌȠȣ ĮʌȠȡȡȓʌIJİȚțĮIJȘȖȠȡȘȝĮIJȚțȐȘȂĮįȡȓIJȘ ȈIJȠȤĮȝȘȜȩIJİȡȠıȘȝİȓȠIJȠȣȖȚĮȑȞĮȞȤȡȩȞȠȑʌİıİIJȠİȣȡȫĮȖȖȓȗȠȞIJĮȢIJȠįȠȜȐȡȚȠǾȆǹIJȠĮʌȩȖİȣȝĮIJȘȢ ȉȡȓIJȘȢ ȈIJȘȞǼȣȡȫʌȘȘıȣȝijȦȞȓĮIJȘȢȀȣȡȚĮțȒȢȖȚĮIJȠʌĮțȑIJȠİȓȤİ©țĮIJĮʌȡĮȔȞİȚªȝİȞIJȚȢĮȞȘıȣȤȓİȢIJȦȞĮȖȠȡȫȞȖȚĮIJȘȞ ǼȜȜȐįĮĮȜȜȐȘȝİȖĮȜȪIJİȡȘțĮȚıȘȝĮȞIJȚțȩIJİȡȘȖȚĮIJȘȞȠȚțȠȞȠȝȓĮIJȘȢǼȣȡȦȗȫȞȘȢǿıʌĮȞȓĮıȣȞİȤȓȗİȚȞĮIJȡȠȝȐȗİȚ IJȚȢĮȖȠȡȑȢ ȉȘȞȉȡȓIJȘȝȐȜȚıIJĮȠǿıʌĮȞȩȢʌȡȦșȣʌȠȣȡȖȩȢȋȠıȑĬĮʌĮIJȑȡȠȤȡİȚȐıIJȘțİȞĮĮʌȠȡȡȓȥİȚȦȢ©ĮȕȐıȚȝĮțĮȚ ĮȞİȪșȣȞĮªıİȞȐȡȚĮȖȚĮĮȓIJȘȝĮIJȘȢȂĮįȡȓIJȘȢȖȚĮȠȚțȠȞȠȝȚțȒıIJȒȡȚȟȘʌĮȡȩȝȠȚȠȝİİțİȓȞȠIJȘȢǹșȒȞĮȢ

+ĮʌȡȠıįȩțȘIJȘİȞȓıȤȣıȘțĮIJȐıIJȚȢ ĮȝİȡȚțĮȞȚțȑȢȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȑȢʌĮȡĮȖȖİȜȓİȢIJȠȂȐȡIJȚȠ ʌȠȣĮȞĮțȠȓȞȦıİIJȘȞȉȡȓIJȘIJȠȣʌȠȣȡȖİȓȠǼȝʌȠȡȓȠȣ įİȞȒIJĮȞĮȡțİIJȒȖȚĮȞĮĮȞIJȚıIJȡȑȥİȚIJȠțȜȓȝĮ ȊʌȠȤȫȡȘıĮȞȠȚȝİIJȠȤȑȢIJȦȞ&DWHUSLOODU*HQHUDO (OHFWULF%RHLQJİȞȫȘȝİIJȠȤȒIJȘȢ,QWHOȘȖȒșȘțİIJȘȢ ʌIJȫıȘȢıIJȚȢİIJĮȚȡİȓİȢIJİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȈIJȘȃȑĮȊȩȡțȘȠ'RZ-RQHVıȘȝİȓȦıİʌIJȫıȘ ıIJĮȝĮIJȫȞIJĮȢıIJȚȢȝȠȞȐįİȢ țĮȚȠ1DVGDTȑțȜİȚıİıIJȚȢȝȠȞȐįİȢȝİ ʌIJȫıȘȅ6 3ȣʌȠȤȫȡȘıİțĮIJȐıIJȚȢ ȝȠȞȐįİȢ

ȉȘȢʌIJȫıȘȘȖȠȪȞIJĮȚȠȚIJȡĮʌİȗȚțȑȢȝİIJȠȤȑȢȝİȣʌȠȤȦȡȒıİȚȢʌȠȣȕȡȓıțȠȞIJĮȚȐȞİIJĮʌȐȞȦĮʌȩIJȚȢIJȑııİȡȚȢ ʌȠıȠıIJȚĮȓİȢȝȠȞȐįİȢ 8QLFUHGLW/OR\GV%DQFR6DQWDGHU%DUFOD\V'HXWVFKH%DQN &RPPHU]EDQN 

-1,28 -0,81 -1,44 -0,54 -0,91

ȆIJȫıȘțĮȚ ıIJȘīȠȣȩȜȈIJȡȚIJ IJȘȞȉȡȓIJȘȝİIJȐ IJȘ©ȕȠȣIJȚȐª ıIJȘȞǼȣȡȫʌȘ

ȘșȗȋȔȆȠȎȒȚ ŸȊȕȇȔȑȎŸțȜȊŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸǹȒŸȘșȗȋȔȆȠȎȒȚŸ ȊȕȇȔȑȊȕŸțȜȊŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸȘȊșȗȝțȒȅȏȗȕȜȊȚŸțȐǢȊȕȜȒȓȇŸȊȥȖȐțȐŸțȎŸțȟȆțȐŸǢȎŸȜȐȕŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȐŸȟșȗȕȒȓȇŸȘȎșȈȗȍȗŸ ȜȗȝŸ ŸǽȗŸȊȝȖȐǢȆȕȗŸȘȗțȤŸȜȡȕŸȘșȗȋȔȆȠȎȡȕŸȊȕȜȒȓȊȜȗȘȜșȈȏȎȒŸȜȐȕŸȎȘȒȍȎȈȕȡțȐŸȜȗȝŸȍȊȕȎȒȊȓȗȥŸȟȊșȜȗȞȝȔȊȓȈȗȝŸȜȐȚŸ ȜșȅȘȎȏȊȚŸȓȊȒŸȜȐȚŸȜșȊȘȎȏȒȓȇȚŸȊȌȗșȅȚ ŸȌȎȕȒȓȅ

ȂȚŸȊȘȗȜȆȔȎțǢȊŸȜȐȚŸȊȥȖȐțȐȚŸȘșȗȋȔȆȠȎȡȕ ŸȜȗŸȓȊȑȊșȤŸȊȘȗȜȆȔȎțǢȊŸȜȗȝŸȗǢȈȔȗȝŸȊȕȇȔȑȎŸțȜȊŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ Ÿ ȎȕȦŸȜȗŸȓȊȑȊșȤŸȊȘȗȜȆȔȎțǢȊŸȜȐȚŸȜșȅȘȎȏȊȚŸȊȕȇȔȑȎŸțȜȊŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸǼȜȒȚŸŸǶȊșȜȈȗȝŸ ŸȜȊŸȍȅȕȎȒȊŸȓȊȒŸ ȊȘȊȒȜȇțȎȒȚŸȓȊȜȅŸȘȎȔȊȜȦȕ ŸǢȎȜȅŸȊȘȤŸȘșȗȋȔȆȠȎȒȚ ŸȊȕȇȔȑȊȕŸțȜȊŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦ ŸțȐǢȎȒȦȕȗȕȜȊȚŸȓȊȑȊșȇŸȊȥȖȐțȐŸ ǨȘȡȚŸȊȕȊȞȆșȎȜȊȒŸțȎŸțȟȎȜȒȓȇŸȊȕȊȓȗȈȕȡțȐ ŸȜȗŸȔȎȒȜȗȝș- ŸțȎŸțȟȆțȐŸǢȎŸȜȒȚŸŸȧȎȓȎǢȋșȈȗȝŸ ŸǼȜȒȚŸŸǶȊșȌȒȓȤŸȊȘȗȜȆȔȎțǢȊ ŸȘșȒȕŸȊȘȤŸȘșȗȋȔȆȠȎȒȚ ŸȊȕȇȔȑȎŸțȜȊŸ Ÿ ȜȈȗȝŸ ŸȓȊȜȊȑȆțȎȒȚŸȓȊȒŸP@IHKŸȊȕȇȔȑȊȕŸțȜȊŸ ŸȍȒț Ÿ ȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸȘȊșȊǢȆȕȗȕȜȊȚŸȑȎȜȒȓȤ ŸȊȔȔȅŸțȎŸȟȊǢȐȔȤȜȎșȗŸ ȎȝșȦ ŸțȐǢȎȒȦȕȗȕȜȊȚŸǢȎȈȡțȐŸ ŸțȎŸțȟȆțȐŸǢȎŸȜȒȚŸŸ ȎȘȈȘȎȍȗŸțȎŸțȟȆțȐŸǢȎŸȜȗŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȗŸȟșȗȕȒȓȤŸȍȒȅțȜȐǢȊŸȜȗȝŸ ȧȎȓȎǢȋșȈȗȝŸ

 ŸȓȊȜȅŸȜȗŸȗȘȗȈȗŸȜȗŸȔȎȒȜȗȝșȌȒȓȤŸȊȘȗȜȆȔȎțǢȊ ŸȘșȒȕŸȊȘȤŸ

ǹdzŸǬǮǹǻǯǼ ΛΟΝΔΙΝΟ XETRA D CAC 40 DJ INDU NASDAQ NIKKEI Ευρω/$ Euribor 3M Χρυσός

ȊʌȠȤȦȡȒıİȚȢȝȠȞȐįȦȞ

ȈIJȘĭȡĮȞțijȠȪȡIJȘȠ'$;ıȘȝİȓȦıİʌIJȫıȘıIJȚȢȝȠȞȐįİȢțĮȚıIJȠȁȠȞįȓȞȠȠ)76(ȕȡȑșȘțİ ıIJȚȢȝȠȞȐįİȢȝİʌIJȫıȘȈIJȠȆĮȡȓıȚȠ&$&ȣʌȠȤȦȡȘıİțĮIJȐıIJȚȢȝȠȞȐįİȢ 2,%(;ıIJȘȞǿıʌĮȞȓĮȣʌȠȤȫȡȘıİțĮIJȐİȞȫȠ36,ıIJȘȞȆȠȡIJȠȖĮȜȓĮȑʌİıİțĮIJȐȅ ʌĮȞİȣȡȦʌĮȧțȩȢįİȓțIJȘȢ6WR[[ȣʌȠȤȫȡȘıİțĮIJȐ ȉȠʌIJȦIJȚțȩțȜȓȝĮȝİIJĮijȑȡșȘțİțĮȚıIJȘȃȑĮȊȩȡțȘȩʌȠȣȜȓȖȠʌȡȚȞIJȘȝȑıȘIJȘȢıȣȞİįȡȓĮıȘȢȠȚȝİȖȐȜȠȚįİȓțIJİȢ ȣʌȠȤȦȡȠȪıĮȞțĮIJȐʌİȡȓʌȠȣȝȠȞȐįİȢ

82,20

-3,91 %

Āûñöìýóüýñûóù ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„ ȂǼīǹȁǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ

AEGEAN ǹǼ 2,99 ALAPIS ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 0,28 ALPHA BANK ǹǼ(Ȁȅ) 5,05 COCA COLA EEE (Ȁȅ) 18 EUROBANK PROPERTIES 5,29 FOLLI - FOLLIE ǹ.Ǻ.Ǽ.Ǽ.(ȀO) 16 FORTHNET AE(Ȁȅ) 0,78 FOURLIS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ ǹǼ(Ȁȅ) 6,5 FRIGOGLASS ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 9,63 GENIKI BANK (Ȁȅ) 0,54 INTRALOT (Ȁȅ) 3,03 J&P ǹǺǹȄ ǹǼ ǼȇīȅȁǾȆȉǿȀǾ ȉȅȊȇ.ǼȂȆ.ǺǿȅȂ.ȅǿȀ. Ȋ 1,6 JUMBO ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 4,71 LAMDA DEVELOPMENT S.A.(Ȁȅ) 3,8 MARFIN INVESTMENT GROUP 1,3 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD 1,67 S & B ǺǿȅȂǾȋǹȃǿȀǹ ȅȇȊȀȉǹ (Ȁȅ) 4,5 SPRIDER STORES ǹ.Ǽ. 0,5 ǹȃǼȀ ǹǼ(Ȁȅ) 0,36 ǹȃǼȀ ǹǼ(Ȇȅ) 2,1 ǹȃǼȀ ǹǼ(Ȇȅ) 1,31 ǹȉǼ ǺǹȃȀ 1,19 ǺǿȅȋǹȁȀȅ ǼǺ.ȋǹȁȀȅȊ & ǹȁȅȊȂ(Ȁǹ) 3,07 īǼȀ ȉǼȇȃǹ ǹǼ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ 4,19 īȇ. ȈǹȇǹȃȉǾȈ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 4,4 ǻ/ȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȁǹȂȆȇǹȀǾ(Ȁȅ) 0,99 ǻǾȂȅȈǿǹ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾ ǾȁǼȀȉȇǿȈȂȅȊ ǹ.Ǽ 12,2 ǼĬȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ ȉǾȈ ǼȁȁǹǻȅȈ (Ȁȅ) 10,65 ǼȁǺǹȁ ǹǼ(Ȁǹ) 1,09 ǼȁȁǹȀȉȍȇ ǹǼ(Ȁȅ) 2,98 ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȆǼȉȇǼȁǹǿǹ ǹǼ(Ȁȅ) 7,52 ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȋȇǾȂǹȉǿȈȉǾȇǿǹ ǹǼ (Ȁȅ) 5,92 Ǽȉ. ȊǻȇǼȊȈǼȍȈ & ǹȆȅȋǼȊȉ.(Ȁȅ) 5,56 ǼȉǹǿȇǼǿǹ ȊǻȇǼȊȈǼȍȈ Ȁǹǿ ǹȆȅȋǼȉǼȊȈǼȍȈ ĬǼȈ/ȃǿȀ 4,28 ǿǹȈȍ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 2,49 ǿǹȉȇǿȀȅ ǹĬǾȃȍȃ ǼǹǼ(Ȁȅ) 0,97 ǿȃȉȇǹȀȅȂ ǹǼ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) 0,71 Ȁǹȉ. ǹĭȅȇȅȁȅīǾȉȍȃ Ǽǿǻȍȃ ǹǼ(Ȁȅ) 4,54 ȂǼȉȀǹ ǹǼ(Ȁȅ) 9,22 ȂǾȋǹȃǿȀǾ ǹǼ(Ȁȅ) 0,65 ȂǾȋǹȃǿȀǾ ǹǼ(Ȇȅ) 0,48 Ȃȅȉȅȇ ȅǿȁ ǼȁȁǹȈ 8,18 ȂȆǹȂȆǾȈ ǺȍǺȅȈ ǻǿǼĬȃǾȈ ȉǼȋȃǿȀǾ 2,45 ȂȊȉǿȁǾȃǹǿȅȈ ǹǼ ȅȂǿȁȅȈ ǼȆǿȋ(Ȁȅ) 3,84 ȅȁȆ ǹǼ 11,41 ȅȆǹȆ ǹǼ 13,3 ȅȇī.ȉǾȁǼ/ȃǿȍȃ ȉǾȈ ǼȁȁǹǻȅȈ (Ȁȅ) 7,96 ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȁǿȂǼȃȅȈ ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ 11,8 ȆȁǹǿȈǿȅ COMPUTERS A.E.(Ȁȅ) 4,8 ȈǿǻǼȃȅȇ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 2,74 ȈȍȁǾȃȅȊȇīǼǿǹ ȀȅȇǿȃĬȅȊ ǹǼ(Ȁȅ) 0,9 ȉǹȋȊǻȇȅȂǿȀȅ ȉǹȂǿǼȊȉǾȇǿȅ ǼȁȁǹǻȅȈ ǹȉǼ 3,19 ȉǼȇȃǹ ǼȃǼȇīǼǿǹȀǾ ǹǺǼȉǼ 3,88 ȉǿȉǹȃ ǹȃ.Ǽȉ.ȉȈǿȂǼȃȉȍȃ(Ȁȅ) 18,46 ȉǿȉǹȃ ǹȃ.Ǽȉ.ȉȈǿȂǼȃȉȍȃ(Ȇȅ) 11,8 ȉȇǹȆǼǽǹ ǼFG EUROBANK A.E.(Ȁȅ) 5 ȉȇǹȆǼǽǹ ȀȊȆȇȅȊ (Ȁȅ) 3,8 ȉȇǹȆǼǽǹ ȆǼǿȇǹǿȍȈ ǹ.Ǽ(Ȁȅ) 4,88 ȊīǼǿǹ ǻǿǹīȃȍȈȉǿȀȅ ĬǼȇǹȆǼȊȉǿȀȅ ȀǼȃȉȇȅ ǹĬǾȃȍ 1,06 ȋǹȁȀȅȇ ǹǼ (ȆȇȍǾȃ ǺǼȀȉȍȇ)(Ȁǹ) 0,79

1,70 10126 -6,67 13017119 -3,81 6449275 -7,26 546918 -3,82 29558 -5,33 47558 -6,02 103384 -7,14 27712 -1,74 25839 -3,57 1201212 -4,72 326207 -6,98 37758 -3,68 301006 -3,55 7120 -4,41 1650277 -1,18 2874956 -2,81 5055 -1,96 82859 0,00 218233 0,00 0 0,00 0 -7,03 794739 0,00 162259 -0,71 189114 -5,38 3743 -3,88 30004 0,83 838165 -1,84 6842449 -0,91 27559 -8,03 216863 0,67 205767 -0,84 275013 -2,46 21734 -3,17 25999 -1,58 19082 -1,02 22044 -5,33 246750 -4,42 3637 -0,22 38052 -4,41 88306 -7,69 45650 -4,88 82784 0,41 290419 -6,57 489085 -3,31 2997 -7,38 1677415 -2,69 1595486 -4,84 1946 0,00 565 6,20 92539 -7,22 44711 -2,74 723699 -0,51 127630 -7,14 134097 -5,60 10885 -5,66 4154448 -4,52 2270182 -2,20 2997092 -0,94 182377 0,00 53110

2,87 0,28 4,9 17,79 5,21 15,7 0,77 6,4 9,59 0,52 3 1,6 4,66 3,75 1,26 1,62 4,36 0,49 0,34 2,1 1,31 1,18 2,97 3,85 4,33 0,98 11,38 10,04 1,06 2,9 7,1 5,76 5,5 4,25 2,4 0,96 0,68 4,5 9,06 0,64 0,48 8,04 2,2 3,79 11,3 13,27 7,69 11,75 4,7 2,58 0,9 3,06 3,65 18,12 11,72 4,71 3,8 4,42 1,02 0,77

3 0,3 5,34 19,59 5,6 16,9 0,84 7 9,79 0,59 3,2 1,72 4,98 4 1,36 1,71 4,6 0,54 0,38 2,1 1,31 1,32 3,23 4,19 4,63 1,04 12,3 11,45 1,15 3,28 7,64 6,05 5,8 4,49 2,53 1 0,77 4,71 9,44 0,7 0,53 8,6 2,5 4,24 11,79 14,42 8,13 11,91 4,8 2,77 0,97 3,36 3,98 19,66 11,9 5,3 4 5,01 1,12 0,83

1,2 0,9 0,42 1,67 0,63 0,46 0,51 0,69 1,13 3,56 0,79 0,75 7,63 1 1 0,33 1,71 0,63 0,38 2,76 4,2 0,71 2,17 0,46 2,21 0,47 0,78 0,92

1,2 0,9 0,46 1,75 0,67 0,5 0,52 0,71 1,13 3,58 0,84 0,8 7,64 1,08 1,11 0,37 1,77 0,69 0,38 2,76 4,61 0,75 2,22 0,5 2,3 0,53 0,84 1,04

ȂǼȈǹǿǹ Ȁǹǿ ȂǿȀȇǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ ALPHA TRUST ǹȃǻȇȅȂǼǻǹ ǹǼǼȋ ALSINCO A.E Ǽǿǻȍȃ ǼȃǻȊȈǾȈ -ȊȆȅǻǾȈǾȈ (Ȁȅ) ASPIS BANK ǹȃ.ȉȇǹȆǼǽǿȀǾ Ǽȉǹǿȇǿǹ AUTOHELLAS ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) BYTE COMPUTER ǹǺǼǼ(Ȁȅ) CENTRIC MULTIMEDIA ǹǼ CYCLON ǼȁȁǹȈ ǹǼ EURODRIP ǹ.Ǻ.Ǽ.ī.Ǽ.(Ȁȅ) EUROLINE AEEX (KO) EUROMEDICA ǹ.Ǽ.ȆǹȇȅȋǾȈ ǿǹȉȇǿȀȍȃ ȊȆǾȇǼȈǿȍȃ F.G EUROPE ǹǼ (Ȁȅ) F.H.L ȀȊȇǿǹȀǿǻǾȈ Ȃ&ī ǹǺǼǼ(Ȁȅ) FLEXOPACK AEBEP(Ȁȅ) INFOQUEST ǹǼǺǼ(Ȁȅ) INFORM Ȇ.ȁȊȀȅȈ(Ȁȅ) INTRAKAT ǹǼ KLEEMAN HELLAS A.B.E.E(Ȁȅ) LAVIPHARM ǹǼ(Ȁȅ) LOGISMOS ǹǼ MEDICON HELLAS ǹ.Ǽ. MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP MEVACO ȂǼȉǹȁȁȅȊȇīǿȀǾ (Ȁȅ) MLS ȆȁǾȇȅĭȅȇǿȀǾ NEWSPHONE HELLAS SA NEXANS ǼȁȁǹȈ ǹȃ.ǺǿȅȂ.Ǽȉ.(Ȁȅ) PASAL ǹ.Ǽ. ǹȃǹȆȉȊȄǼȍȈ ǹȀǿȃǾȉȍȃ PROFILE ǹǼǺǼ ȆȁǾȇȅĭȅȇǿȀǾȈ PROTON ȉȇǹȆǼǽǹ ǹ.Ǽ

1,2 0,9 0,43 1,73 0,67 0,48 0,51 0,69 1,13 3,56 0,82 0,79 7,64 1,01 1,03 0,33 1,76 0,64 0,38 2,76 4,6 0,74 2,2 0,47 2,29 0,48 0,83 0,94

-2,44 0,00 -8,51 -1,14 -2,90 -2,04 -3,77 -4,17 0,00 -0,56 -5,75 -1,25 0,00 -9,01 -3,74 -8,33 -1,12 -4,48 0,00 0,00 -0,22 1,37 -0,90 -7,84 -2,97 -5,88 -1,19 -7,84

4660 0 363382 1290 4410 156530 3050 2600 0 300 3344 3001 2000 11939 20756 180253 1760 34354 0 0 386 3300 5070 55230 6457 26259 26520 563875

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

REDS AE (KO) 0,94 -1,05 8600 REVOIL ǹǼ 0,75 0,00 13208 RILKEN ǺǿȅȂ. ȀǹȁȁȊȃȉǿȀȍȃ(Ȁȅ) 3,06 -1,92 2327 SCIENS ǻǿǼĬȃǾȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ ǹ.ǼȀO) 0,46 -8,00 35338 SPACE ǼȁȁǹȈ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,39 0,00 290 TRASTOR ǹǼǼȆ 0,93 -5,10 3174 VELL GROUP ǹ.Ǽ 0,66 4,76 301100 YALCO-ȀȍȃȈȉǹȃȉǿȃȅȊ ǹǼ(Ȁǹ) 0,4 -6,98 2040 ǹ. S COMPANY ǼȂȆȅȇǿȀǾ -ǺǿȅȂ. Ǽȉ.-Ǿ/Ȋ (Ȁȅ) 0,54 -8,48 1410 ǹīȇ.ȅǿȀȅȈ ȈȆȊȇȅȊ(Ȁȅ) 0,55 0,00 0 ǹǿȅȁǿȀǾ ǹǼǼȋ(Ȁȅ) 1,76 0,00 0 ǹȀȇǿȉǹȈ ǺǿȅȂ. ȄȊȁȅȊ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,6 -6,25 64 ǹȁȀȅ ǼȁȁǹȈ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 0,29 3,57 32480 ǹȁȅȊȂȊȁ ǺǿȅȂ. ǹȁȅȊȂǿȃǿȅȊ (Ȁȅ) 0,74 1,37 550 ǹȁĭǹ īȀȇǿȈǿȃ ǹ.Ǽ 0,69 -1,43 1145 ǹȇȉȅǺǿȅȂ/ȃǿǹ ȀǹȇǹȂȅȁǼīȀȅȈ(ȀO) 0,63 0,00 50 ǹȉǼ ǹȈĭǹȁǿȈȉǿȀǾ ǹǼ 1,53 0,00 25908 ǹȉȁǹȃȉǿȀ ȈȅȊȆǼȇȂǹȇȀǼȉ ǹ.Ǽ. (KO) 0,51 -1,92 450 ǹȉȉǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 1,28 0,00 0 ǹȋȅȃ ǹ.Ǽ. ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ(Ȁȅ) 0,38 -5,00 30500 ǺǹȇǻǹȈ ǹǼǺǼǼ 0,35 0,00 1840 ǺǿȅȀǹȇȆǼȉ ǹ.Ǽ (Ȁȅ) 0,65 0,00 1850 ǺǿȈ ǹǼ(Ȁȅ) 0,97 -8,49 1400 ǺȅīǿǹȉǽȅīȁȅȊ SYSTEMS A.E.(KO) 1,22 0,00 0 īǹȁǹȄǿǻǿ ĬǹȁǹȈȈǿǼȈ ȀǹȁȁǿǼȇīǼǿǼȈ (KO) 0,32 0,00 2700 0,28 -3,45 22175 īǼȃ.ǼȂȆȅȇǿȅȊ & ǺǿȅȂ/ȃǿǹȈ(Ȁȅ) īǿȅȊȇȅȂȆȇȅȀǼȇȈ ȂǼȈǿȉǼȈ ǹȈĭǹȁǿȈǼȍȃ ǹǼ 0,83 0,00 0 ǻǹȎȅȈ ȆȁǹȈȉǿȀǹ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 7,29 -2,02 1250 ǻǿǹȈ ǹǼǼȋ(ȀO) 0,64 -1,54 86027 ǻǿǹȈ ǿȋĬȊȅȀǹȁȁǿǼȇīǼǿǼȈ ABEE(Ȁȅ) 1,35 -9,40 3710 ǻǿǼĬȃǾȈ ǼȆǼȃǻȊȉǿȀǾ ǹǼǼȋ(ȀO) 0,75 0,00 0 ǻȅȂǿȀǾ ȀȇǾȉǾȈ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 1,04 -1,89 550 ǻȅȊȇȅȈ ǹǼ(Ȁȅ) 0,86 -9,47 4400 ǻȇȅȂǼǹȈ ȆǹȆǹȆǹȃǹīǿȍȉȅȊ ǹǺǼǼǹ (Ȁȅ) 0,36 -2,70 12370 Ǽ.ȆǹǿȇǾȈ ǹǺǼǼ ȆȁǹȈȉǿȀȍȃ(Ȁȅ) 0,45 0,00 25779 ǼǺȇȅĭǹȇȂǹ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 0,58 0,00 0 ǼȀǻȅȉǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȁǿǺǹȃǾ 0,39 -2,50 7200 ǼȀȉǼȇ ǹǼ(Ȁȅ) 0,62 -8,82 1102 Ǽȁ. ǻ. ȂȅȊǽǹȀǾȈ(Ȁǹ) 0,34 3,03 239 ǼȁǹȈȉȇȅȃ ǹǼǺǼ(Ȁȅ) 0,37 2,78 17800 ǼȁǺǼ - ǼȃǻȊȂǹȉȍȃ ǹǼ(Ȁȅ) 0,93 0,00 1100 ǼȁīǼȀǹ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,58 -1,70 5350 ǼȁǼȊĬǼȇǾ ȉǾȁǼȅȇǹȈǾ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 1,07 -8,55 2520 Ǽȁǿȃȅǿȁ ǼȁȁǾȃǿȀǾ Ǽȉǹǿȇǿǹ ȆǼȉȇǼȁǹǿȍȃ ǹǼ 1,94 -1,02 738 Ǽȁȁ.ǺǿȅȂ.ǽǹȋǹȇǾȈ ǹǼ(Ȁǹ) 0,57 -5,00 4090 ǼȁȁǾȃǿȀǹ Ȁǹȁȍǻǿǹ(Ȁȅ) 1,01 -4,72 5220 ǼȁȁǾȃǿȀǾ ȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ(ȀO) 0,36 0,00 0 Ǽȁȉȅȃ ǹǼǺǼ.(ȀO) 0,47 -2,08 4817 ǼȁȉȇǹȀ ǹǼ(ȀO) 2,22 -9,39 151 ǼȂȆȅȇǿȀǾ ǼǿȈǹī.ǻǿȉȇȅȋȍȃ & ȂǾȋǹȃȍȃ ĬǹȁǹȈȈǾ 1,15 -1,71 629 ǼȆǿȁǼȀȉȅȈ (Ȁȅ) 0,31 -3,13 7050 ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ ǾȋȅȊ Ȁǹǿ ǼǿȀȅȃǹȈ ǹǼ 0,46 -8,00 1785 ǼȉǼȂ ǹǼ(Ȁǹ) 0,41 -4,65 3927 ǼȊȇȍȆǹȎȀǾ ȆǿȈȉǾ ǹǼīǹ(Ȁȅ) 0,55 -8,33 10790 ǼȊȇȍȈȊȂǺȅȊȁȅǿ ȈȊȂǺȅȊȁȅǿ ȉǼȋȃȅȁȅīǿǹȈ Ȁǹǿ ǹȃ2,79 -0,36 91550 ǽǹȂȆǹ ǹǼ(Ȁǹ) 8,02 -4,52 350 ǽǾȃȍȃ ǹǼ ȇȅȂȆȅȉǿȀǾȈ Ȁǹǿ ȆȁǾȇȅĭȅȇǿȀǾȈ 1,35 -1,46 1113576 ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ ǹĬǾȃȍȃ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) 1,53 -7,83 1222 ǿȀȉǿȃȅȈ ǼȁȁǹȈ ǹ.Ǽ-ǺǿȅȂ.Ȃǹȇ(Ȁȅ) 0,46 2,22 9750 ǿȁȊǻǹ ǹǼ 0,65 10,17 163604 ǿȂȆǼȇǿȅ ǹȇīȍ ǹ.M.Ǽ(Ȁȅ) 0,38 -5,00 7090 ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ ǹȉǼȃǼ(Ȁȅ) 0,5 0,00 0 ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ ǹȉǼȃǼ(Ȇȅ) 0,49 0,00 0 ǿȃȉǼȇȉǼȀ ǹǼ(Ȁȅ) 0,69 -6,76 18900 ǿȋĬȊȅȉȇȅĭǿǹ ȈǼȁȅȃȉǹ ǹǼīǼ(Ȁȅ) 0,47 -2,08 13440 ȀǹĬǾȂǼȇǿȃǾ ǹ.Ǽ. ǼȀǻȅȈǼǿȈ(Ȁȅ) 4,9 -1,61 1220 ȀǹȇǹȉǽǾ BIOM.& ȄǼȃȅǻ/ȀǼȈ ǼȆǿȋ.ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) 1,28 -3,76 5614 ȀȁȂ ǹǼ 1,22 -5,43 12481 ȀȅȇȇǼȈ ǹ.Ǽ 5,3 -5,36 7759 ȀȇǼ.Ȁǹ ǹǼ(Ȁȅ) 0,53 -1,85 11870 ȀȇǼȉǹ ĭǹȇȂ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 5,74 0,00 0 Ȁȇǿ Ȁȇǿ ǹǺǼǼ 1,34 0,00 0 ȀȉǾȂǹ Ȁ. ȁǹǽǹȇǿǻǾ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,58 -3,33 550 ȀȊȁǿȃǻȇȅȂ. Ȁ.ȈǹȇǹȃȉȅȆȅȊȁȅȊ(ȀO) 2,96 0,00 0 ȀȊȁǿȃǻȇȅȂȊȁȅȈ ȁȅȊȁǾ(Ȁȅ) 1,48 -8,64 1764 ȀȊȇǿǹȀȅȊȁǾȈ Ȃ.Ȁ.ȃ. ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,37 -7,50 5195 ȁǹȃǹȀǹȂ ǹǼ(Ȁȅ) 0,54 -5,26 1170 ȂǹĬǿȅȈ ȆȊȇǿȂǹȋǹ ǹǼ(ȀO) 0,34 0,00 4713 ȂǿG RǼǹL ǼSȉǹȉǼ ǹ.Ǽ. 4 0,00 3986 ȂǿȃǼȇǺǹ ǹĭȅǿ ǿ&Ǻ ȁǹǻǼȃǾȈ (Ȁǹ) 1,41 0,00 0 ȂȆǾȉȇȅȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋǿȀǾ ǹǼ(Ȁȅ) 0,64 -4,48 2277 ȂȊȁȅǿ ȀǼȆǼȃȅȊ 0,63 -10,00 112 ȃ.ǺǹȇǺǼȇǾȈ -MODA BAGNO ǹǼ(Ȁȅ) 0,41 0,00 0 ȃ.ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ǹǼ(ȀA) 0,56 0,00 0 ȃ.ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ǹǼ(Ȇǹ) 0,5 0,00 0 ȃǹȀǹȈ ȂȅȊȈǿȀǾ (Ȁȅ) 0,93 3,33 445 ȃǹȊȉǼȂȆȅȇǿȀǾ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,44 -8,33 4495 ȃǼȍȇǿȅȃ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) 0,75 5,63 4220 ȃǾȇǼȊȈ ǿȋĬ/īǼǿǼȈ ȋǿȅȊ ǹǼ.(Ȁȅ) 0,53 -3,64 114710 ȃȉȇȅȊȀĭǹȇȂȆǼȃ ǼȁȁǹȈ ǹǼǺǼ DFH SA (Ȁȅ) 0,4 8,11 1000 ȅȂǿȁ. ǿȃȉǼǹȁ ǹǺǼǼ ǻǼ & Ȉǿǹ(Ȁȅ) 0,82 -5,75 1760 Ȇ. ȆǼȉȇȅȆȅȊȁȅȈ ǹǼǺǼ(Ȁȅ) 3,13 0,00 0 ȆǹȇȃǹȈȈȅȈ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ ǹǺǼ(Ȁȅ) 0,58 -7,94 93000

0,9 0,72 2,94 0,45 0,39 0,9 0,57 0,4 0,54 0,55 1,76 0,59 0,26 0,68 0,65 0,63 1,53 0,48 1,28 0,37 0,34 0,6 0,97 1,22 0,32 0,28 0,83 7,28 0,64 1,35 0,75 0,99 0,86 0,34 0,45 0,58 0,39 0,62 0,3 0,35 0,85 0,56 1,06 1,89 0,55 0,96 0,36 0,46 2,22 1,11 0,3 0,45 0,4 0,54 2,74 7,63 1,32 1,5 0,42 0,54 0,36 0,5 0,49 0,67 0,46 4,9 1,25 1,21 5,3 0,5 5,74 1,34 0,58 2,96 1,46 0,36 0,52 0,32 4 1,41 0,6 0,63 0,41 0,56 0,5 0,93 0,44 0,65 0,52 0,38 0,82 3,13 0,57

˂˥˟˗ˬˣ˦˨ƹˌˣ˦˪˧ƹ  

0,99 0,76 3,11 0,5 0,39 1 0,66 0,42 0,58 0,55 1,76 0,65 0,3 0,74 0,7 0,63 1,53 0,51 1,28 0,42 0,37 0,65 1 1,22 0,32 0,29 0,83 7,29 0,65 1,49 0,75 1,04 1 0,36 0,46 0,58 0,4 0,69 0,34 0,37 0,93 0,6 1,09 1,96 0,58 1,05 0,36 0,48 2,45 1,16 0,31 0,48 0,44 0,6 2,8 8,14 1,35 1,67 0,47 0,69 0,4 0,5 0,49 0,72 0,49 4,92 1,38 1,29 5,5 0,54 5,74 1,34 0,6 2,96 1,62 0,43 0,57 0,36 4 1,41 0,64 0,77 0,41 0,56 0,5 0,93 0,45 0,76 0,55 0,4 0,87 3,13 0,64

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å 2,54 0,51 3,35 0,4 1,53 0,9 0,4 0,44 0,37 4,2 1,05 38,55 0,35 1,17 0,48

Œ…„

-0,78 -5,56 -2,90 -4,76 -3,77 -9,09 -4,76 0,00 -5,13 0,00 -5,41 -1,08 0,00 -2,50 4,35

330 19929 11460 6000 2501 700 52 0 71618 2316 44460 10964 0 2000 60

2,31 0,49 3,23 0,4 1,44 0,9 0,4 0,44 0,36 4,2 1,03 38 0,35 1,16 0,46

2,54 0,53 3,46 0,42 1,59 0,9 0,44 0,44 0,4 4,2 1,13 39,85 0,35 1,17 0,48

ALPHA ǹȈ. ǹȀǿȃǾȉǹ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 7,7 0,00 ATTICA GROUP ǹǼ(Ȁȅ) 1,43 -1,38 CPI A.E. ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀȍȃ Ǿ/Ȋ (Ȁȅ) 0,27 0,00 CROWN HELLAS CAN ǹǼ(Ȁȅ) 7,95 0,00 DIONIC ǹǼǺǼ 0,23 0,00 ELBISCO AE ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ(Ȁǹ) 0,36 0,00 ELMEC SPORT ǹǺǼȉǼ(Ȁȅ) 0,8 0,00 EMPORIKI BANK S.A(Ȁȅ) 3,75 0,54 INFORMER ǹǼ(Ȁȅ) 0,39 0,00 INTERFISH ǿȋĬȊȅȀǹȁȁǿǼȇīǼǿǼȈ ǹǼ Ȁȅ 0,32 0,00 MARFIN Ǽīȃǹȉǿǹ ȉȇǹȆǼǽǹ 1,25 -1,58 NUTRIART A.B.E.E. 0,28 -3,45 OLYMPIC CATERING A.E.(Ȁȅ) 1,47 0,00 PAPERPACK-ȉȈȅȊȀǹȇǿǻǾȈ ǹ.Ǻ.Ǽ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,2 5,26 QUALITY & RELIABILITY ABEE(Ȁȅ) 0,15 -6,25 SATO ǹǼ(ȀO) 0,2 -4,76 SPIDER ȂǼȉǹȁ/ȋǹȃǿǹ(Ȁȅ) 0,24 0,00 UNIBIOS ǹǼ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ(Ȁȅ) 0,15 0,00 VIVARTIA ǹǺǼǼ (ȀO) 20,07 -1,42 VIVERE AE Ȁȅ 0,46 9,52 ǹĬǾȃǹ ǹȉǼ(Ȁȅ) 0,48 -9,43 ǹȁĭǹ - ǺǾȉǹ ǺǹȈǿȁȅȆȅȊȁȅȈ(Ȁȅ) 35,73 0,00 ǹȈȉǾȇ ȆǹȁǹȈ ǺȅȊȁǿǹīȂ. ǹȄǼ(Ȁȅ) 2,31 -1,70 ǹĭȅǿ ȋ.ȀȅȇǻǼȁȁȅȊ ǹǼǺǼ(Ȁǹ) 0,27 -6,90 ǺǹȁȀǹȃ ǹȀǿȃǾȉǹ ǹǼ (ȀO) 0,69 -1,43 ǺǿȅȉǼȇ ǹǼ(Ȁȅ) 0,19 0,00 īǼȀǼ ǹ.Ǽ(Ȁǹ) 7,85 -1,88 ǼȀǻȅȈǼǿȈ ȁȊȂȆǼȇǾ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,6 0,00 ǾȇǹȀȁǾȈ (ǹȃ.īǼȃ.Ǽȉ.ȉȈǿȂǼȃ)(Ȁȅ) 5,01 -0,40 ǿ.ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ & ȊǿȅȈ HOLDING(Ȁǹ) 0,14 -6,67 ǿ.ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ & ȊǿȅȈ HOLDING(ȆA) 0,4 0,00 14 0,00 ǿȅȃǿȀǾ (ȄǼȃȅǻȅȋ.ǼȆǿȋ.)(Ȁȅ) Ȁ.ȀǹȇǻǹȈǿȁǹȇǾȈ & Ȋǿȅǿ ǹǼǺǼ(Ȁȅ) 0,17 -5,56 ȀǹȆȃȅǺǿȅȂǾȋǹȃǿǹ ȀǹȇǼȁǿǹ ǹǼ(ȀA) 68,5 -3,52 ȀǼȀȇȅȌ ȄǼȃȅǻ.ȉȅȊȇ.ȅǿȀ.ȁǹȉ.(Ȁȅ) 2,51 1,21 ȀȁȍȈȉȅȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ ȃǹȊȆǹȀȉȅȊ ǹǺǼǼ (Ȁǹ) 0,3 0,00 ȁǹȂȌǹ (ǹȃ.Ǽȉ.Ǽȁȁ.ȄǼȃȅǻȅȋ.)(ȀO) 19,41 0,31 ȂǿȃȍǿȀǼȈ īȇǹȂȂǼȈ ǹ.ȃ.Ǽ.(Ȁȅ) 3 1,01 ȂȅȋȁȅȈ ǹǼ(Ȁȅ) 0,14 0,00 Ȇ.ī.ȃǿȀǹȈ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 1,3 0,00 ȆǼȇȈǼȊȈ Ȇȇȅǿȅȃȉǹ ǼǿǻǿȀǾȈ ǻǿǹȉȇȅĭǾȈ ǹǺǼǼ -Ȁȅ 0,33 0,00 ȈǹȃȊȅ ǼȁȁǹȈ ǹǼǺǼ(ȀO) 0,17 -5,56 ȈȊȈȉ. ȂǿȀȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȉȍȃ ǹǼ(Ȁȅ) 0,25 0,00 ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ(Ȁȅ) 13 7,62 ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ(Ȇȅ) 5,21 0,00 ĭǿǼȇǹȉǼȄ ǹĭȅǿ ǹȃǼǽȅȊȁǹȀǾ(Ȁȅ) 0,15 0,00 ȋ.Ȁ.ȉǼīȅȆȅȊȁȅȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ ǹǼ(Ȁȅ) 0,77 0,00 ȋ.ȂȆǼȃȇȅȊȂȆǾ & ȊǿȅȈ ǹǼ(Ȁȅ) 3,48 0,00 ȋǹȉǽǾǿȍǹȃȃȅȊ ǹǺǼǼ (Ȁȅ) 0,18 0,00

500 1234 0 0 8512 0 0 19720 0 0 2600 9500 0 500 3050 7531 0 13820 943 42 1950 156 3490 160 550 70448 170 3000 7764 16352 0 166 45300 15 270 0 230 3181 32532 0 0 5930 0 1 0 0 0 2594 25001

7,7 1,37 0,27 7,95 0,22 0,36 0,8 3,74 0,39 0,32 1,25 0,28 1,47 0,2 0,15 0,19 0,24 0,14 20 0,38 0,48 35,73 2,3 0,27 0,69 0,18 7,8 0,6 5,01 0,14 0,4 14 0,17 68,5 2,48 0,3 18,15 3 0,13 1,3 0,33 0,17 0,25 13 5,21 0,15 0,77 3,48 0,17

7,7 1,45 0,27 7,95 0,23 0,36 0,8 3,76 0,39 0,32 1,25 0,29 1,47 0,2 0,15 0,2 0,24 0,15 20,62 0,46 0,48 35,73 2,35 0,27 0,69 0,19 7,88 0,6 5,1 0,15 0,4 14 0,18 68,5 2,64 0,3 19,6 3 0,15 1,3 0,33 0,18 0,25 13 5,21 0,15 0,77 3,48 0,18

0,15 0,00 95652 0,09 0,00 12000 1,45 -0,69 15550 0,88 -1,12 202 0,34 0,00 0 0,6 -6,25 33101 0,28 3,70 120413 0,69 0,00 0 0,18 0,00 0 0,08 0,00 3850 0,18 0,00 0 3,7 0,00 0 0,09 0,00 35015 0,54 0,00 0 0,1 0,00 0 0,14 0,00 0 0,15 0,00 0 0,19 0,00 0 0,8 0,00 0 0,06 0,00 20000 0,09 0,00 0 0,21 5,00 6564 0,23 0,00 18838

0,14 0,08 1,44 0,88 0,34 0,59 0,26 0,69 0,18 0,08 0,18 3,7 0,09 0,54 0,1 0,14 0,15 0,19 0,8 0,06 0,09 0,21 0,23

0,15 0,09 1,46 0,88 0,34 0,64 0,28 0,69 0,18 0,09 0,18 3,7 0,09 0,54 0,1 0,14 0,15 0,19 0,8 0,06 0,09 0,21 0,24

ȆǾīǹȈȅȈ ǼȀǻȅȉǿȀǾ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) ȆȁǹȈȉǿȀǹ ĬȇǹȀǾȈ ǹǺǼǼ(ȀO) ȆȁǹȈȉǿȀǹ ȀȇǾȉǾȈ ǹ.Ǻ.Ǽ.Ǽ.(Ȁȅ) ȈǼȁȂǹȃ(Ȁȅ) ȈȉǼȁǿȅȈ ȀǹȃǹȀǾȈ ǹǺǼǼ ȈĭǹȀǿǹȃǹȀǾȈ ǹǼǺǼ(Ȁȅ) Ȉȍȁ.ȁ.ȉǽǿȇǹȀǿǹȃ Ȇȇȅĭǿȁ ǹE(Ȁǹ) ȉǼȋȃǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) ȉǼȋȃǿȀǾ ȅȁȊȂȆǿǹȀǾ ǹǼ(Ȁȅ) ȉǾȁǼȉȊȆȅȈ ǹǼ(Ȁȅ) ȉȇǹȆǼǽǹ ǹȉȉǿȀǾȈ(Ȁȅ) ȉȇǹȆǼǽǹ ǼȁȁǹǻȅȈ(Ȁȅ) ĭǿȃȉǼȄȆȅȇȉ(Ȁȅ) ȋǹǿǻǼȂǼȃȅȈ(Ȁȅ) ȋǹȉǽǾȀȇǹȃǿȍȉǾ ǹȁǼȊȇ/ȃǿǹ(Ȁȅ) ǼǿǻǿȀȍȃ ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀȍȃ

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

ȂǹȇǹȀ ǹǺǼǼ ȅȂǿȁ. ǿȃȉǼǹȁ ǹǺǼǼ ǻǼ & Ȉǿǹ(Ȇȅ) ȆǼȉǽǼȉǹȀǾȈ ǹǼ(Ȁȅ) ȆȇȅȅǻǼȊȉǿȀǾ ǹȉǼ(Ȁȅ) ȇǿȃȉǼȃȀȅ ǹǼ (Ȁȅ) ȈǿǻǾȇǼȂȆȅȇǿȀǾ ȂǹȀǼǻȅȃǿǹȈ ǹǼ ȉǼȄǹȆȇǼȉ ǹǼ(Ȁȅ)

0,3 0,00 0 8,26 0,00 0 0,41 -6,82 65190 0,22 0,00 10550 0,2 0,00 5000 0,89 2,30 66245 0,12 -7,69 2400

0,3 8,26 0,41 0,2 0,2 0,88 0,12

0,3 8,26 0,42 0,23 0,2 0,91 0,12

0,95 -5,94 2,28 0,00 1,19 -6,30 4,03 0,00 2,52 0,00 2,47 0,00 1,4 0,00 1,05 0,00 2,1 0,00 2,62 0,00 2,1 0,00 2,19 0,00

300 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,95 2,28 1,19 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,1 2,62 2,1 2,19

0,95 2,28 1,21 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,1 2,62 2,1 2,19

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,05 0,12 0,1 0,48 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,05 0,12 0,1 0,48 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

ǼȃǹȁȁǹȀȉǿȀǾ ǹīȅȇǹ ALPHA TRUST ǹ.Ǽ.Ȇ.Ǽ.Ȋ. ENVITEC AE EPSILON NET AE EUROXX ȋȇǾȂǹȉǿȈȉǾȇǿȀǹȀǾ ǹ.Ǽ.Ȇ.Ǽ.Ȋ. PERFORMANCE TECHNOLOGIES ǹ.Ǽ ȆȁǾȇȅĭȅȇǿȀǾ Ǻǿȅǿǹȉȇ & ȇȅȂȆȅȉ. ȉǼȋȃȅȁ. ǼȃȉǼȇȈȅĭȉ ǹǼ ȀȇǾȉȍȃ ǹȇȉȅȈ ǹ.Ǽ.Ǻ.Ǽ ȂǼȃȉǿȉǼȇȇǹ ǹǺǼE ȃȉȅȆȁǼȇ ǹǺǼǼ ȅȆȉȅǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǼȈ ǼȇīǹȈǿǼȈ ǹǺǼȉǼ ĭȅȊȃȉȁǿȃȀ ǹǺǼǼ ȊȆȅ ǹȃǹȈȉȅȁǾ ALTIUS ǹǼǼǼȋ KO BETANET ABEE HITECH SNT ǹǼ MICROLAND COMPUTERS(Ȁȅ) ǹȁȊȈǿǻǹ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) ǹȁȊȈǿǻǹ ǹǺǼǼ(Ȇȅ) ǹȈȆǿȈ Ȇȇȅȃȅǿǹ ǹǼīǹ(Ȁȅ) ǹȉǼȇȂȍȃ ǹ.Ǽ(Ȁȅ) ǹĭȅǿ ȂǼȈȅȋȍȇǿȉǾ ǹȉǼ(Ȁȅ) ǻǿǼȀǹȉ ǹȉǼ(Ȁȅ) ǼȃȍȂǼȃǾ ȀȁȍȈȉȅȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ ǹ.Ǽ(ȀO) ȁǹȃ ȃǼȉ ǹ.Ǽ (Ȁȅ) ȂǹȄǿȂ - ȆǼȇȉȈǿȃǿǻǾȈ ǹǼ(Ȁǹ) ȃǹȊȉǿȁǿǹȀǾ Ǽȉǹǿȇǿǹ ȁǼȈǺȅȊ (Ȁȅ) ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ ǹ.Ǽ. ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ ǹǼ (Ȇȅ) ȈǹȅȈ ĭǼȇȇȊȈ ȋǹȁȊǺǻȅĭȊȁȁȍȃ(Ȁȅ) ȍȂǼīǹ ǹǼǼȋ (Ȁȅ)

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,05 0,12 0,1 0,48 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ȊȆȅ ǼȆǿȉǾȇǾȈǾ ALTEC ǹǺǼǼ(Ȁȅ) COMPUCON ǼĭǹȇȂȅīǼȈ ȊȆȅȁȅīǿȈȉȍȃ ǹǺǼǼ FASHION BOX ǼȁȁǹȈ ǹǼ HELLAS ONLINE ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǼȈ ȊȆǾȇǼȈǿǼȈ PLIAS ǹȃ/ȂǾ ǺǿȅȂ/ȀǾ &ǼȂ/ȀǾ ǼȉǹǿȇǼǿǹ Ȁǹȉ/Ȁȍȃ ǹ ǹǼīǼȀ ǹǼ(Ȁȅ) ǹȉȉǿ - Ȁǹȉ ǹȉǼ(Ȁȅ) ǺǹȇǹīȀǾȈ ǹǺǼȆǼ ǹǼ(Ȁȅ) ǺǹȇǺǹȇǼȈȅȈ ǹ.Ǽ. (Ȁǹ) ǼǻȇǹȈǾ - ȋ.ȌǹȁȁǿǻǹȈ ǹȉǼ(Ȁȅ) ǼǿȀȅȃǹ - ǾȋȅȈ ǹ.Ǽ.Ǽ.(Ȁȅ) ǼȁǺǿǼȂǼȀ ǹ.Ǽ Ǽȁȁ.ǿȋĬȊȅȀǹȁȁ. ǹǺǼǼ(Ȁȅ) ǼȁĭǿȀȅ(Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ(Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ(Ȇȅ) ǼȊȇȍȈȊȂȂǼȉȅȋǼȈ ȀǼĭǹȁǹǿȅȊ & ǼȆǼȃǻȊȈǼȍȃ ǹǼ ǿȆȆȅȉȅȊȇ ǹǼ(ȀA) ȀǼȇǹȂǼǿǹ ǹȁȁǹȉǿȃǾ AE ȀȁȍȃǹȉǼȄ ȅȂǿȁ. ǼȆǿȋǼǿȇ. AE(ȀO) ȀȁȍȃǹȉǼȄ ȅȂǿȁ. ǼȆǿȋǼǿȇ. AE(ȆO) ȀȅȊȂȆǹȈ ǹ.Ǽ. ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ(Ȁȅ) Ȃ.ǿ.ȂǹǿȁǾȈ ǹǼǺǼ(Ȁȅ)

ǻȡĮȖĮIJıĮȞȓȠȣ ʌȜĮIJİȓĮȀȜĮȣșȝȫȞȠȢ ǹșȒȞĮ ȉȘȜ)D[(PDLOVDOHV#FIVJUZHEVLWHZZZFIVJU ȆȜǼȜİȣșİȡȓĮȢȀĮIJİȡȓȞȘIJȘȜ)D[ ǹȡĮįİȓĮȢȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢǹʌȩijĮıȘIJȘȢǼʌȚIJȡȠʌȒȢȀİijĮȜĮȚĮȖȠȡȐȢ ǹȇȂǹǼǺǹĭȂǻȅȊĭǹǼǼǹĬǾȃȍȃ


'

ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

Ó÷ïëåßï: ÁíôáãùíéóôÞò Þ óýììá÷ïò ôçò ïéêïãÝíåéáò Ôçò ÔæÝíçò ÃáëÜíç Ôá óýóôçìá ôçò ïéêïãÝíåéáò ðïõ áðïôåëåßôáé áðü ôá ìÝëç ôçò, êáèþò êáé ôï óýóôçìá ôïõ ó÷ïëåßïõ (åêðáéäåõôéêïß, ìáèçôÝò êëð), ðáñüëï ðïõ Ý÷ïõí êïéíü åíäéáöÝñïí ãéá ôï ðáéäß, óõ÷íÜ ðáñáôçñåßôáé óôÜóç áíôéðáñÜèåóçò ìåôáîý ôïõò êáé åíï÷ïðïßçóçò ôïõ ìåí áðü ôïõò äå, ãéá ôéò ÷áìçëÝò åðéäüóåéò Þ ôá ðñïâëÞìáôá óõìðåñéöïñÜò ðïõ ðáñïõóéÜæåé ôï ðáéäß Þ ï Ýöçâïò. Ïé ðñïóäïêßåò ôùí ÅëëÞíùí ãïíÝùí åßíáé õøçëÝò üðùò êáé áõôÝò ôùí åêðáéäåõôéêþí, áëëÜ ç ðñáãìÜôùóÞ ôïõò áðü Ýíáí ôñßôï, ôï ðáéäß, ìïéÜæåé íá ìçí ëáìâÜíåé õð’ üøç Þ ðïëëÝò öïñÝò íá áãíïåß óå ìåãÜëï âáèìü ôéò ðñïóùðéêÝò äõíáôüôçôåò êáé åðéèõìßåò ôïõ ßäéïõ ôïõ ðáéäéïý. Ï óåâáóìüò óôá éäéáßôåñá ÷áñáêôçñéóôéêÜ êáé ôéò äõíáôüôçôåò ôïõ êÜèå ðáéäéïý åßíáé ôï ðñþôï âÞìá óôï ïðïßï èá âáóéóôïýí ãïíåßò êáé åêðáéäåõôéêïß ãéá íá ìðïñÝóïõí íá êáëëéåñãÞóïõí äåîéüôçôåò, êëßóåéò êáé íá áöÞóïõí íá áíáðôõ÷èïýí åìðåéñßåò. Åìåßò ïé ãïíåßò, Ý÷ïíôáò ôá ðñïóùðéêÜ ìáò áäéÝîïäá êáé ôéò åìðëïêÝò óôéò ó÷Ýóåéò ìáò, äßíïõìå üëç ìáò ôçí åíÝñãåéá óôç ó÷ïëéêÞ äéáäéêáóßá êáé ðåñéìÝíïõìå ðïëëÝò öïñÝò íá áíáãíùñéóôïýìå ìÝóá áðü ôá ðáéäéÜ ìáò. Ï ÷åéñéóìüò áðü ôïõò ãïíåßò, éäéáßôåñá üóïí áöïñÜ ôïõò åöÞâïõò, êáëü åßíáé íá åßíáé ç ðáñïõóßáóç åíáëëáêôéêþí ðñïïðôéêþí óôçí ìåôÝðåéôá æùÞ ôïõò, ìå êáëÞ äéÜèåóç êáé êõñßùò áðïäï÷Þ ôïõ ðáéäéïý ôïõò, ôçò ðñïóùðéêüôçôÜò ôïõ êáé ôùí åðéëïãþí ôïõ. ¼ôáí ïé ãïíåßò îåðåñÜóïõí ôï óôñåò ãéá ôï ôé èá êÜíåé ôï ðáéäß óôç ìåôÝðåéôá æùÞ ôïõ, âïçèïýí áðïôåëåóìáôéêÜ ôï ðáéäß. Åðáëçèåýåôáé óôçí êáèçìåñéíüôçôá üëùí ìáò áõôü ðïõ ï ëáüò ëÝåé « êÜèå åìðüäéï óå êáëü»! Åßíáé óçìáíôéêü íá êáôáëÜâïõìå ôï ïé ÐáíåëëÞíéåò, ëüãïõ ÷Üñç, áðïôåëïýí Ýíá ãåãïíüò óçìáíôéêü óôçí ðïñåßá ôçò æùÞò . ¼ìùò äåí åßíáé ç ßäéá ç æùÞ. Ãïíåßò êáé åêðáéäåõôéêïß áêïëïõèïýí ôá ðáñáêÜôù óôÜäéá ðñïêåéìÝíïõ íá ðëçóéÜóïõí óõíáéóèçìáôéêÜ ôá ðáéäéÜ êÜôé ðïõ åßíáé ßóùò ôï ðéï ÷ñÞóéìï åñãáëåßï óôç äéáðáéäáãþãçóÞ ôïõò: * Öñïíôßæïõí íá Ý÷ïõí åðßãíùóç ôùí äéêþí ôïõò óõíáéóèçìÜôùí êáé ôùí óõíáéóèçìÜôùí ôùí ðáéäéþí. * Áêïýí ðñïóåêôéêÜ ôá ðáéäéÜ ôïõò, óõíáéóèÜíïíôáé êáé áíáãíùñßæïõí ôá áñíçôéêÜ óõíáéóèÞìáôá ðïõ âéþíïõí ôá ðáéäéÜ áðïöåýãïíôáò ôéò åðéêñßóåéò ôïõò ÷ëåõáóìïýò êáé ôá õðïôéìçôéêÜ ó÷üëéá. * Ôá âïçèïýí íá ëåêôéêïðïéÞóïõí ôá óõíáéóèÞìáôÜ ôïõò êáé æçôïýí íá ìÜèïõí ðëçñïöïñßåò ãéá ôç æùÞ ôïõò. * ÈÝôïõí üñéá óôçí áíÜñìïóôç óõìðåñéöïñÜ ôùí ðáéäéþí êáé ðñïóðáèïýí áðü êïéíïý íá âñïõí ôñüðïõò åðßëõóçò ôùí ðñïâëçìÜôùí ðïõ áíôéìåôùðßæïõí. Ç ê. ÔæÝíç ÃáëÜíç åßíáé ïéêïãåíåéáêÞ, áôïìéêÞ êáé ïìáäéêÞ óýìâïõëïò

ÓÙÌÁÔÅÉÏ ÓÕÍÔÁÎÉÏÕ×ÙÍ Ô.Å.Â.Å. – O.A.Å.Å. ÐÉÅÑÉÁÓ

ÄÉÇÌÅÑÇ ÅÊÄÑÏÌÇ

ôïõ Óùìáôåßïõ Óõíôáîéïý÷ùí Ô.Å.Â.Å. – Ï.Á.Å.Å. Í. Ðéåñßáò óôçí ÁñÜ÷ùâá – Äåëöïß – ¼óéï ËïõêÜ – ÉôÝá – Ãáëáîßäé Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Óùìáôåßïõ Óõíôáîéïý÷ùí Ô.Å.Â.Å. – Ï.Á.Å.Å. Ðéåñßáò äéïñãáíþíåé äéÞìåñç åêäñïìÞ óôçí ÁñÜ÷ùâá, óôïõò Äëåöïýò, óôïí ¼óéï ËïõêÜ, óôçí ÉôÝá êáé óôï Ãáëáîßäé ãéá ôéò 8 êáé 9 ÌáÀïõ 2010. Ðëçñïöïñßåò êáé äçëþóåéò óõììåôï÷Þò óôá ãñáöåßá ôïõ Óùìáôåßïõ : ÃåùñãÜêç Ïëõìðßïõ 1, 2ïò üñïöïò êáé óôï ôçëÝöùíï : 2351078736 þñåò ãñáöåßïõ êáèþò êáé áðü üëá ôá ìÝëç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ Óùìáôåßïõ. Ãéá ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï Ï Ðñüåäñïò Ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ÊïõôóÞò ÄçìÞôñéïò Ôóáëüò ÁèáíÜóéïò

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Ôçí ÊõñéáêÞ 9 ÌáÀïõ 2010 êáé þñá 7.00 ì.ì. óôï Ðíåõìáôéêü ÊÝíôñï ôçò É.Ì. Êáôåñßíçò «¢ãéïò Öþôéïò», èá ïìéëÞóåé ï ìïíá÷üò ð. ÓÁÂÂÁÓ ÖÉËÏÈÅÚÔÇÓ ìå èÝìá: ÊÁÔÁÓÔÁÓÅÉÓ – ÂÉÙÌÁÔÁ ÊÁÉ ÁÐÏÊÁËÕØÅÉÓ ÁÃÉÙÍ ÌÏÍÁ×ÙÍ

Å·Å·Å·ÅÊ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ Ó×ÏËÉÊÏ ÅÔÏÓ 2009-2010

Åõ÷áñéóôÞñéï H Äéåõèýíôñéá êáé ï óýëëïãïò ðñïóùðéêïý ôïõ Å.Å.Å.Å.Ê Êáôåñßíçò åõ÷áñéóôïýí 1. Ôïí ê. Ãêïôæáìáíßäç Ã. êáé ôï Ä.Ó ôïõ Áèëçôéêïý Ïñãáíéóìïý Êáôåñßíçò ãéá ôçí ìßóèùóç ëåùöïñåßïõ ìå óêïðü ôçí äùñåÜí ìåôáöïñÜ ôçò áðïóôïëÞò, ìáèçôþí êáé êáèçãçôþí, ôïõ ó÷ïëåßïõ óôçí ÌáèçôéÜäá óôçí Ðñþôç Óåññþí. 2. Ôï Ä.Ó êáé ôïí Ðñüåäñï ôïõ óõëëüãïõ Radio taxi Êáôåñßíçò ãéá ôçí ðñïóöïñÜ ãñáöéêÞò ýëçò êáé Üëëïõ õëéêïý áîßáò 200 åõñþ óôïõò ìáèçôÝò ìáò. Ãéá ôï Å.Å.Å.Å.Ê Ç Äéåõèýíôñéá ×áëåðëÞ Ìáñßá

ÂÉÂËÉÏÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ

Ç 7ç ÄéåèíÞò Åêèåóç âéâëßïõ Ïëïêëçñþèçêå ôçí ÊõñéáêÞ 25 Áðñéëßïõ ç 7ç ÄéåèíÞò ¸êèåóç Âéâëßïõ Èåóóáëïíßêçò ìå ôç óõììåôï÷Þ ôùí ìåãáëýôåñùí åêäïôéêþí ïßêùí ôçò ÷þñáò êáé ôéìþìåíç ÷þñá ôçí Êßíá. Ç ðüëç ìáò åêðñïóùðÞèçêå ãéá ðñþôç öïñÜ óôá 7 áõôÜ ÷ñüíéá áðü ôïí íåáñü óõããñáöÝá Ôñéáíôáöõëëßäç Ðáíáãéþôç ôïõ ïðïßïõ Ýãéíå ç ðáñïõóßáóç ôïõ ðñþôïõ ôïõ âéâëßïõ ìå ôßôëï «Èçôåßá óôïí Ýñùôá» ðïõ êõêëïöïñåß áðü ôéò åêäüóåéò ÅëëçíéêÞ Ðñùôïâïõëßá. Ç ðáñïõóßáóç Ýãéíå ôçí ÊõñéáêÞ 25 Áðñéëßïõ êáé þñá 19:00 óôçí áßèïõóá

Íßêïò Êáââáäßáò. ÐëÞèïò êüóìïõ ðáñáêïëïýèçóå ôçí åêäÞëùóç ìåôáîý ôùí ïðïßùí ç óõããñáöÝáò ÓôõëéÜíá Ãêáëéíßêç, ç ðñþçí ðñüåäñïò ôïõ Åèíéêïý ÊÝíôñïõ âéâëßïõ, ìÝëïò ôïõ äéïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ ôçò ÅÑÔ, êáèçãÞôñéá ðáíåðéóôçìßïõ êáé óõããñáöÝáò êá ËÝíá ÄéâÜíç. Ôïí óõããñáöÝá ðñïëüãéóå ï óõíôïðßôçò åêäüôçò êáé äçìïóéïãñÜöïò ôçò åöçìåñßäáò «Ðïëßôçò ôçò Ðéåñßáò» êïò Ãñçãüñçò ÐáðáãåùñãéÜäçò êáé óôç óõíÝ÷åéá ìßëçóå ãéá ôï âéâëßï ç óõããñáöÝáò êá ÔÝóõ ÌðÜéëá Âåíåôïýëç. Ï êïò ÐáðáãåùñãéÜäçò áíáöÝñèçêå êõñßùò óôéò äõóêïëßåò ðïõ áíôéìåôùðßæåé Ýíáò íÝïò Üíèñùðïò, óôç óõãêåêñéìÝíç ðåñßðôùóç óõããñáöÝáò, íá áíáäåé÷èåß óôá üñéá ôçò ßäéáò ôïõ ôçò ðüëçò êáé ãéá ôï ðþò ï Ôñéáíôáöõëëßäçò ôüëìçóå íá âãåß Ýêôïò íïìïý üðïõ ðçãáßíåé êáé ðïëý êáëÜ. Óôç óõíÝ÷åéá ìßëçóå ç êá ÌðÜéëá Âåíåôïýëç ç ïðïßá ìåôáîý ôùí Üëëùí åßðå ôá åîÞò. « Ï óõããñáöÝáò ðñáãìáôïðïéåß ìéá øõ÷ïëïãéêÞ áíáìÝôñçóç ìå ôïõò Þñùåò ôïõ êáé äéáìïñöþíåé ôïí çèéêü ïñßæïíôá ôùí ó÷Ýóåùí ðïõ áíáðôýóóïíôáé, óõìðáñáóýñïíôáò ôïí èåáôÞ óôá ìïíïðÜôéá ìéáò äéáñêïýò áíáæÞôçóçò. Ïé ÷áñáêôÞñåò ôïõ Ðáíáãéþôç Ôñéáíôáöõëëßäç öùôßæïíôáé îåêÜèáñïé êáé áðáëëáãìÝíïé áðü ôéò êïéíùíéêÝò ðñïêáôáëÞøåéò êáé ôá ôáìðïý ðïõ õðÜñ÷ïõí. Ï óõããñáöÝáò öÝñíåé óôï öùò èÝóåéò ðáãéùìÝíåò óôç óýã÷ñïíç êïéíùíéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá ãéá ôç èÝóç ôçò ãõíáßêáò. Ç ¸ìõ ìåãáëþíåé ìüíç ôçò ôá ðáéäéÜ ôçò, åñãÜæåôáé, Ý÷åé ìéá åðéôõ÷çìÝíç óôñáôéùôéêÞ êáñéÝñá, ìéá éóïññïðçìÝíç öáéíïìåíéêÜ æùÞ, äéåêäéêåß ôáõôü÷ñïíá üìùò ôï äéêáßùìÜ ôçò óôç ãõíáéêåßá ôçò õðüóôáóç, üóï êáé ó’ Ýíáí Ýñùôá, óðÜæïíôáò ôïõò çëéêéáêïýò öñáãìïýò ðïõ ïé êïéíùíéêïß ñüëïé Ý÷ïõí èåóðßóåé. Ïé Þñùåò ïëïêëçñùìÝíïé ðåñéãñÜöïíôáé ïëïæþíôáíïé, ôáãìÝíïé óå ìéá çèéêÞ, ôçí çèéêÞ ôùí ïíåßñùí, ãåíåôéêÞ ìÞôñá ôçò ïðïßáò åßíáé ôï áðáñáâßáóôï, üôáí ï Ýñùôáò ãßíåôáé ç ãåíåóéïõñãüò äýíáìç ìéáò êáôáéãßäáò. Ìå õëéêü ôï üíåéñï äçìéïõñãïýí ôï äéêü ôïõò ðáñáìýèé êáé ìÝóá ó’ áõôü ÷Üíïíôáé, öáéíïìåíéêÜ ãéá ëßãï, óôçí

Ç óõììåôï÷Þ ôçò Ãáëëßáò óôï ðáêÝôï,óõíïëéêïý ýøïõò 110 äéóåêáôïììõñßùí åõñþ óå äÜíåéá ãéá ôá åðüìåíá ôñßá ÷ñüíéá,áíÝñ÷åôáé óôá 16,8 äéóåêáôïììýñéá åõñþ.Áðü ôï ðïóü áõôü ôá 3,9 äéóåêáôïììýñéá åõñþ ðñïïñßæïíôáé íá äéáôåèïýí åöÝôïò. Ç ãáëëßäá õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí Êñéóôßí ËáãêÜñíô äÞëùóå ðñïò ôçí åöçìåñßäá Le Monde üôé ç âïÞèåéá áõôÞ "äåí åßíáé Ýíá äþñï ç ìßá åðéäüôçóç.Äáíåßæïõìå ìå Ýíá óõãêñéìÝíï åðéôüêéï ðåñßðïõ 5%".

6 Ìáúïõ 2010

áíáôïëéóìïß ÁÐÏ ÔÏ ÓÙÔÇÑÇ Ð. ÆÁ×Ï

«Ðþò èá ãñÜøåôå Üñéóôá óôéò ÐáíåëëáäéêÝò»!!!

ðñáãìáôéêüôçôá üìùò ãéá ðÜíôá, áöïý, üðùò ãñÜöåé ï Ðáíáãéþôçò, ïýôùò Þ Üëëùò ôï üíåéñï èá âñßóêåôáé ðÜíôá ìÝóá ìáò åðåéäÞ ôï æÞóáìå. Ç ãëþóóá ðïõ åðéëÝãåé ï óõããñáöÝáò íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé åßíáé ëéôÞ áëëÜ äõíáìéêÞ. Ìéá ãëþóóá ñÝïõóá. ÄéáèÝôåé ôç öñåóêÜäá êáé ôï óöñßãïò åíüò íÝïõ áíèñþðïõ. ×ùñßò ðëáôåéáóìïýò êáé åîåæçôçìÝíåò ãëùóóéêÝò áðï÷ñþóåéò åîåéêïíßæåé ôçí éóôïñßá ôïõ ì’ Ýíá ëüãï óýã÷ñïíï êáé áðëü, ðïõ áããßæåé ìå ôçí åõèýôçôá ôïõ ðñïöïñéêïý, åõèýâïëï ùóôüóï êáé êáèïñéóôéêü óôçí åîÝëéîç ôçò éóôïñßáò. ÌéêñÝò ðñïôÜóåéò, åëëåéðôéêÝò, ìåóôÝò ùóôüóï íïçìÜôùí, áëëÜ áðëÝò óôçí ÝêöñáóÞ ôïõò, ãéá íá óõíÜäïõí ìå ôçí ðñïóùðéêüôçôá êáé ôçí çëéêßá ôùí ÷áñáêôÞñùí. Ìéá ãëþóóá óýã÷ñïíç ðïõ äéáëÝãåé ï óõããñáöÝáò ùò ôï ü÷çìá åêåßíï ðïõ èá ïäçãÞóåé ôïí áíáãíþóôç ôïõ óôá ìïíïðÜôéá ôçò áìåóüôçôáò.» Ôï ëüãï óôç óõíÝ÷åéá ðÞñå ï ßäéïò ï óõããñáöÝáò. Óáò ðáñáèÝôïõìå ìÝñïò ôçò ïìéëßáò ôïõ. «Ôï íá ãñÜöåé êáíåßò Ýíá ìõèéóôüñçìá åßíáé óáí íá öôéÜ÷íåé Ýíá øÝìá. ̒áñÝóåé íá ëÝù øÝìáôá. Ôï Ýêáíá ðÜíôá..Ýãñáøå êÜðïôå ç ÖñáíóïõÜæ ÓáãêÜí . Ðïéïò áðü åìÜò äåí Ý÷åé êÜíåé üíåéñá? Ðïéïò áðü åìÜò äåí Ý÷åé åðéèõìÞóåé, äåí Ý÷åé æçëÝøåé, äåí Ý÷åé êëÜøåé.? Ðïéïò åßíáé áõôüò ï áíáìÜñôçôïò ôÝëïò ðÜíôùí ðïõ äåí Ý÷åé âñßóåé, äåí Ý÷åé êáêïëïãÞóåé. ¼÷é åãþ ðÜíôùò. Ðïéïò áðü ìáò äåí Ý÷åé ãñÜøåé.Þ ôïõëÜ÷éóôïí äåí ôï Ý÷åé ðñïóðáèÞóåé...! Ïé êýñéïé ÷áñáêôÞñåò ôïõ âéâëßïõ ìïõ åßíáé äýï. Ç ¸ìõ êáé ï ÁëÝîáíäñïò. Ç ¸ìõ ãéá ìÝíá áðïôåëåß ôï ðñüôõðï ôçò éäáíéêÞò óýã÷ñïíçò ãõíáßêáò. Ìéáò ãõíáßêáò ðïõ ðåñéöÝñåôáé Üóêïðá ìåôáîý ïéêïãÝíåéáò êáé åñãáóßáò êáé ðéóôåýåé ðùò Ýôóé æåé, ìéáò ìïñöÞò ðïõ åîåëßóåôáé óôï ìåôáß÷ìéï ìåôáîý ìéáò ðáëéÜò åðï÷Þò , åêåßíç ôçò ìÜíáò ôçò, êáé ìéáò íåüôåñçò åðï÷Þò, ôçí ïðïßá ãíùñßæåé ìÝóá áðü ôá ôñßá ðñïò ôçí åöçâåßá ðáéäéÜ ôçò. Ï ÁëÝîáíäñïò áðü ôçí Üëëç åßíáé Ýíáò íåáñüò Üíäñáò, óôá 28 ôïõ, Ýíáò öáéíïìåíéêÜ þñéìïò Üíèñùðïò - ìá ðïéïò áõôü èá ôï êñßíåé - ? Åñãáæüìåíç óå Ýíá áõóôçñÜ áíäñïêñáôïýìåíï ðåñéâÜëëïí ç ¸ìõ, üðùò åßíáé áõôü ôïõ óôñáôïý, ðñïóðáèåß íá ìç ÷Üóåé ôç èõëçêüôçôÜ

ôçò, ôçí áßóèçóç ôïõ äéêáßïõ ðïõ ôçí ÷áñáêôçñßæåé óáí Üíèñùðï êáé öõóéêÜ ôç æùÞ ôçò.ìÝóá óå Üíäñåò ðïõ êáèçìåñéíÜ ôçí ðïëéïñêïýí ÁðïãïçôåõìÝíç áðü ôï óýæõãü ôçò êáé ðáôÝñá ôùí ðáéäéþí ôçò, ôïí ïðïßï íùñßò ðáíôñåýôçêå êáé áñãÜ áðïöÜóéóå íá ÷ùñßóåé, Ý÷åé ãõñßóåé áðü êáéñü óåëßäá óôç æùÞ ôçò. Óå ìéá íý÷ôá Ýãéíáí üëá. Óå ìéá íý÷ôá ôï ðÞñå áðüöáóç, óå ìéá íý÷ôá Ýöõãå áð´ôï óðßôé. Óå ìéá óôéãìÞ îáöíéêÜ, áðïöÜóéóå íá ãõñßóåé óåëßäá. Ôï ðñüâëçìá ôçò åßíáé üìùò ôï ü,ôé áêüìç äåí Ý÷åé îåêéíÞóåé íá ôç äéáâÜæåé, ôçí íÝá áõôÞ óåëßäá. ÊáìéÜ öïñÜ ç æùÞ ç ßäéá, ðáñÜ ôéò üðïéåò éêáíüôçôÝò ìáò íá áíôáðïêñéèïýìå óôç ñïõôßíá ôçò êáèçìåñéíüôçôáò, ìáò óôÝëíåé êÜðïéïí ãéá íá ìáò êïõñäßóåé êáé íá áñ÷ßóïõìå íá ç÷ïýìå îáíÜ êáé íá ãßíïõìå ìÝëïò ôùí Þ÷ùí ôçò æùÞò . Óôçí ¸ìõ Ýóôåéëå ôïí ÁëÝîáíäñï êáé öõóéêÜ êáé óôïí ÁëÝîáíäñï ôçí ¸ìõ. ¹ôáí áõôüò ðïõ èá ôç âïçèïýóå íá äéáâÜóåé ôéò åðüìåíåò óåëßäåò. Åñùôåýôçêáí. ¼÷é ßóùò ôüóï áíá ìåôáîý ôïõò üóï ìå ôçí éäÝá ðïõ åß÷áíå ï êáèÝíáò ìå ôç óåéñÜ ôïõ ðëÜóåé ãéá ôïí Üëëïí. Ç äéáöïñÜ ôçò çëéêßáò åßíáé Ýíá ðñüâëçìá. Ç êïéíùíéêÞ êáôáêñáõãÞ êõñßùò ðñïò ôï ðñüóùðï ôçò ãõíáßêáò åßíáé Üó÷çìç. ¢ñáãå ðüóï åëåýèåñïé Þìáóôå ùò Üíèñùðïé êáé êáôÜ ðüóï ìðïñïýìå íá äå÷ôïýìå ïñéóìÝíá èÝìáôá ìÝ÷ñé ðñüôéíïò ôáìðïý - óôç æùÞ ìáò? ÁíáñùôÞèçêá êé åãþ óá óõããñáöÝáò ìá êáé óáí áíáãíþóôçò ôï ôé Ýíá ôÝôïéï âéâëßï ìðïñåß íá äþóåé. ÁíáöÝñïìáé óõ÷íÜ óôçí ¸ìõ ùò ìçôÝñá. ÁíáöÝñïìáé óõ÷íÜ óôçí ¸ìõ ùò ãõíáßêá. Ðñïóðáèþ ìÝóá áðü ôï ðñßóìá ôïõ îáöíéêïý áõôïý Ýñùôá íá êáôáêñßíù ôéò ÷ñüíéåò óôáèåñÜ ñáôóéóôéêÝò ßóùò áðüøåéò ôïõ óýã÷ñïíïõ Üíäñá ãéá ôç ãõíáßêá. Ãéá ôç ìçôÝñá ôïõ, ãéá ôç ìçôÝñá ôùí ðáéäéþí ôïõ, ãéá ôç ãõíáßêá ôïõ Þ áêüìç êáé ãéá ôçí áäåñöÞ ôïõ ôçí ßäéá.» Ï óõããñáöÝáò ìåôÜ áðü ðñïóêëÞóåéò ãíùóôþí âéâëéïðùëåßùí èá ðáñïõóéÜóåé ôï âéâëßï ôïõ óôçí ÐÜôñá óôéò 10 Ìáßïõ êáé óôéò 11 Ìáßïõ óôçí ÁèÞíá.

Åãêñßèçêå áðü Ãáëëßá êáé Áõóôñßá ç óõììåôï÷Þ ôïõò óôï ó÷Ýäéï âïÞèåéáò ðñïò ôçí ÅëëÜäá Ç êÜôù âïõëÞ ôïõ ãáëëéêïý êïéíïâïõëßïõ åíÝêñéíå óÞìåñá ôç óõììåôï÷Þ ôçò Ãáëëßáò óôï ðáêÝôï åðåßãïõóáò âïÞèåéáò ðñïò ôçí ÅëëÜäá.

Ðñïò

ÐÝìðôç

Ðñéí áðü ôçí øçöïöïñßá,ç õðïõñãüò ôüíéóå ðñïò ôïõò âïõëåõôÝò üôé èá åßíáé "éäéáßôåñá ðñïóåêôéêÞ"áíáöïñéêÜ ìå ôçí åöáñìïãÞ áðü ôçí ÅëëÜäá ôùí ìÝôñùí ëéôüôçôáò ðïõ ç ÷þñá õðïó÷Ýèçêå íá ëÜâåé óå áíôÜëëáãìá ãéá ôçí âïÞèåéá. Ôï íïìïó÷Ýäéï ðÝñáóå ìå ìåãÜëç ðëåéïøçößá êáé ôï êáôáøÞöéóáí ìüíï Ýíáò óõíôçñçôéêüò êáé ðÜíù áðü 20 áêñïáñéóôåñïß âïõëåõôÝò.Óôç óõíÝ÷åéá èá õðÜñîåé øçöïöïñßá óôç Ãåñïõóßá üðïõ áíáìÝíåôáé íá åãêñéèåß ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôçò åâäïìÜäáò. Óôç ÂéÝíç,ôï õðïõñãéêü Óõìâïýëéï ôçò Áõóôñßáò åíÝêñéíå óÞìåñá ôç óõììåôï÷Þ ôçò ÷þñáò óôçí ïéêïíïìéêÞ âïÞèåéá ðïõ õðïó÷Ýèçêáí ç ÅÅ êáé ôï ÄÍÔ ðñïò ôçí ÅëëÜäá.

Óôçí Áõóôñßá,Þôáí áñêåôü ìÝ÷ñé óÞìåñá ôï ðñÜóéíï öùò áðü ôï õðïõñãéêü óõìâïýëéï ðñïêåéìÝíïõ íá áðïäåóìåõèåß Ýíá ðïóü ðïõ èá äéáôåèåß õðü ìïñöÞ äáíåßïõ ðñïò Üëëç ÷þñá ìÝ÷ñé ôïõ ðïóïý ôùí 2 äéóåêáôïììõñßùí åõñþ. ÓÞìåñá, êáèþò ç óõììåôï÷Þ ôçò Áõóôñßáò óôï ó÷Ýäéï âïÞèåéáò ðñïò ôçí ÅëëÜäá åßíáé 2,28 äéóåêáôïììýñéá åõñþ,ôï õðïõñãéêü óõìâïýëéï åíÝêñéíå ôçí áýîçóç ôïõ ïñßïõ áõôïý óôá 2,3 äéóåêáôïììýñéá åõñþ. Ç ôñïðïðïßçóç áíáìÝíåôáé íá åãêñéèåß áýñéï ÷ùñßò ðñüâëçìá,áðü ôï êïéíïâïýëéï. Ï óïóéáëäçìïêñÜôçò êáãêåëÜñéïò ÂÝñíåñ ÖÜúìáí,åðéêåöáëÞò åíüò óõíáóðéóìïý áñéóôåñÜò äåîéÜò ,óõíÝêñéíå ôçí êáôÜóôáóç ìå ôçí åðÝìâáóç ðõñïóâåóôþí ðïõ êëÞèçêáí íá óâÞóïõí ìßá ðõñêáãéÜ.

Ôï óõãêåêñéìÝíï áðïôåëåß, áõôÞ ôçí ðåñßïäï, æçôïýìåíï ÷éëéÜäùí ìáèçôþí, ïéêïãåíåéþí, êáèçãçôþí êáé ìÜëëïí ôçò êõâÝñíçóçò ðïõ øÜ÷íåé ôï èåôéêü ìå ôï ìéêñïóêüðéï. Êé áöïý áðïôåëåß æçôïýìåíï ôüóùí ÷éëéÜäùí áíèñþðùí, óçìáßíåé üôé ìðïñåß åýêïëá íá áðïôåëÝóåé áíôéêåßìåíï åêìåôÜëëåõóçò êÜèå åßäïõò ëáúêéóôþí. Êáé ôåëéêÜ áðïôåëåß. Êé åðåéäÞ áõôÜ ðïõ êïñïúäåýù -ìÜëëïí ðñüêåéôáé íá ôï êÜíù êáé ìÜëéóôá ÷ùñßò êáíÝíá Ýëåïò- äå èá ôá êÜíù êé åãþ, ïöåßëù íá ðñïåéäïðïéÞóù üôé óôï êåßìåíï ðïõ äéáâÜæåôå äåí Ý÷åôå êáìéÜ åëðßäá íá âñåßôå óõíôáãÝò ìáãéêÝò, áðëïúêÝò êáé ãñÞãïñåò. Åäþ èá âñåßôå ôç ìéá êáé ìïíáäéêÞ, óßãïõñç óõíôáãÞ ãéá ôï «ðþò èá ãñÜøåôå Üñéóôá óôéò ÐáíåëëáäéêÝò»! Ãéá íá ìçí ôá ðïëõëïãþ, êÜèå ÷ñüíï ôÝôïéá ðåñßïäï óôá ðåñéóóüôåñá Ýíôõðá ðåñéóóåýïõí áíáöïñÝò, áöéåñþìáôá, Ýíèåôá, Ýêèåôá êáé äåí îÝñù ôé Üëëï ìå ðç÷õáßïõò ôßôëïõò ðïõ ðñïúäåÜæïõí ãéá ìáãéêÝò óõíôáãÝò åðéôõ÷ßáò ðñþôïõ ìåãÝèïõò. ÂÝâáéá, ôï ðåñéå÷üìåíü ôïõò êáìéÜ ó÷Ýóç äåí Ý÷åé ìå ôïõò âáñýãäïõðïõò ôßôëïõò. Åêåß ôï ìüíï ðïõ âñßóêåé êáíåßò åßíáé ÷éëéïåéðùìÝíåò, áíéáñÝò êáé áíïýóéåò óõìâïõëÝò, ïé ïðïßåò öõóéêÜ êáíÝíáí êáé ðïôÝ äå âïÞèçóáí íá … ãñÜøåé Üñéóôá óôéò ÐáíåëëáäéêÝò. ÄéáâÜæïõìå, ëïéðüí, óïöÝò óõìâïõëÝò ôïõ óôéë: Íá åßóôå óõãêåíôñùìÝíïé, íá äéáâÜæåôå ðñïóåêôéêÜ ôá èÝìáôá, íá åëÝã÷åôå äõï êáé ôñåéò êáé ôÝóóåñéò öïñÝò ôéò áðáíôÞóåéò, íá ãñÜöåôå êáèáñÜ, íá áðïöåýãåôå ôá … ëÜèç êáé áôåëåßùôåò ôÝôïéåò ìðïýñäåò. ¼ëá áõôÜ åßíáé ðïëý óïâáñÜ ðñÜãìáôá. Ç óïößá ôïõò óõíáãùíßæåôáé åðÜîéá ôç óïößá ôïõ ðéï óïöïý ìðïýöïõ ôçò Õöçëßïõ! ÄçëáäÞ, áí äåí ðïýìå óôïí õðïøÞöéï íá ðñïóÝ÷åé êáé íá åßíáé óõãêåíôñùìÝíïò êáé íá áðïöåýãåé ôá ëÜèç, áõôüò ôé èá êÜíåé; ËÜèç èá êÜíåé Þ ìÞðùò Ý÷åé óêïðü íá åßíáé áðñüóå÷ôïò êáé áöçñçìÝíïò; ÕðÜñ÷åé õðïøÞöéïò ðïõ íá óêÝöôåôáé: «Á÷ ôé ùñáßá; ¸öôáóáí åðéôÝëïõò ïé ÐáíåëëáäéêÝò êáé Ý÷ù óôü÷ï íá êÜíù ðïëëÜ êáé ùñáßá ëÜèç»; Èá ìïõ ðåßôå üôé ìðïñåß íá õðÜñ÷ïõí êáé ôÝôïéïé, ïðüôå åãþ èá ñùôÞóù: «Êáé ãéáôß áõôïß ïé ôÝôïéïé êõêëïöïñïýí áêüìá åëåýèåñïé; Å, ãéáôß»; Ç áðÜíôçóç ãéá ôï «ðþò èá ãñÜøåôå Üñéóôá óôéò ÐáíåëëáäéêÝò» äåí åßíáé ïýôå ìåãÜëï ìõóôéêü ïýôå óõìðÝñáóìá ìáêñï÷ñüíéáò åðéóôçìïíéêÞò Ýñåõíáò êáé ðáñáôÞñçóçò ïýôå ÷ñåéÜæåôáé ìáêñïóêåëåßò áíáëýóåéò. Ç áðÜíôçóç åßíáé ëéôÞ, ìéêñÞ êáé ëïãéêÜ ãíùóôÞ áêüìá êáé óôïõò åíïßêïõò åíüò ôåñÜóôéïõ ëá÷áíüêçðïõ. Åäþ äå ÷ùñïýí õðïêåéìåíéêüôçôåò Þ âáèõóôü÷áóôåò ðñïóåããßóåéò êáé Üñá äå ÷ñåéáæüìáóôå êÜðïéåò áõèåíôßåò íá ìáò ôï ðïõí! Åííïåßôáé, ëïéðüí, üôé üóïé äéáâÜæïõí ôÝôïéá ðñÜãìáôá åßíáé ðïëý -êáé ðïëëïß- ÷áæïß. ¼óïé ãñÜöïõí ôÝôïéá ðñÜãìáôá åßíáé ðïëý -êáé ðïëëïß- ðïíçñïß. Ãíùñßæïõí üôé ìå ôÝôïéïõò ôßôëïõò èá ðïõëÞóïõí óå Ýíá êïéíü ðïõ äå óêÝöôåôáé ëïãéêÜ. Ç ðëåéïíüôçôá ìðñïóôÜ óå ìéá êñßóéìç Þ ðñùôüãíùñç êáôÜóôáóç ðåñéÝñ÷åôáé óå áöüñçôç óõíáéóèçìáôéêÞ Ýíôáóç, íéþèåé ôï Üã÷ïò íá ôçí êáôáêëýæåé, êñýïò éäñþôáò äéáðåñíÜ ôç óðïíäõëéêÞ óôÞëç åíþ ôï åêñïý ôïõ íåêñïý ãßíåôáé ôï ìüíéìï ÷ñþìá ôçò. Óå ôÝôïéåò óõíèÞêåò ïé Üíèñùðïé äõóêïëåýïíôáé íá áîéïðïéÞóïõí ôï ìõáëü êáé êéíïýíôáé âáóéóìÝíïé áðïêëåéóôéêÜ óôï óõíáßóèçìá. Áõôü, üìùò, óðÜíéá ìðïñåß íá åßíáé êáëüò ïäçãüò. ÓõíÞèùò áíïßãåé ôï äñüìï ãéá ôçí åêìåôÜëëåõóç. Åêåßíïò ðïõ óÞìåñá äéáâÜæåé Üñèñá ôïõ ôýðïõ «ðþò èá ãñÜøåôå Üñéóôá óôéò ÐáíåëëáäéêÝò» ðñïåôïéìÜæåôáé þóôå áýñéï íá äéáâÜæåé Üñèñá ãéá ôï «ðþò èá êåñäßóåôå ÷ñÞìáôá óôï ðÜìå óôïß÷çìá óôá óðïñ», ãéá ôï «ðþò èá êáôáêôÞóåôå ôïí Üíôñá ôùí ïíåßñùí óáò», ãéá ôï «ðþò èá áñÝóåôå óå üëïõò», ãéá ôï «ðþò èá ðñïóëçöèåßôå óôï Äçìüóéï», ãéá ôï «ðþò èá ìáãÝøåôå ôïõò êáëåóìÝíïõò óáò öôéÜ÷íïíôáò ôçí ôÝëåéá ìðåóáìÝë», ãéá ôï «ðþò èá ðéÜóåôå ðåñéóóüôåñåò ìðåêÜôóåò Þ êïõôóïìïýñåò Þ ëáãïýò Þ ðåôñá÷Þëéá áðü ôïõò Üëëïõò», ãéá ôï «ðþò èá ãßíåôå ôóéëéâÞèñá ôñþãïíôáò ôïí Üìðáêï»! Êé áí áõôÜ öáßíïíôáé áíþäõíá êáé áêßíäõíá êáé åéñçíéêÜ, ôüôå ìðåßôå óôïí êüðï íá óêåöôåßôå üôé üóïé óÞìåñá ðåñéìÝíïõí óùôçñßá áðü áöéåñþìáôá ãéá ôéò ÐáíåëëáäéêÝò, áýñéï èá ðåñéìÝíïõí óùôçñßá êáé èá ðéóôåýïõí ÷ùñßò ðïëëÞ óêÝøç ðïëéôéêïýò ðïõ èá ôïõò õðüó÷ïíôáé èáõìáôïõñãÝò êáé åýêïëåò ëýóåéò, ìáæéêÝò ðñïóëÞøåéò óå ìüíéìåò èÝóåéò óôï Äçìüóéï. Èá õðáêïýí ôõöëÜ óå åðåíäõôéêÝò ðñïôÜóåéò ðïõ ïäçãïýí óå ðëÞñç êáôáóôñïöÞ. Ìå áðëÜ ëüãéá üóïé óÞìåñá áðïôåëïýí èýìáôá áðëïúêþí ìåèüäùí ÷åéñáãþãçóçò, áýñéï èá åßíáé èýìáôá ðïëýðëïêùí êáé ðéï åðéêßíäõíùí ìåèüäùí. Êáé åðåéäÞ ìå üëá áõôÜ Ý÷áóá ôï óôü÷ï ðïõ äåí åßíáé Üëëïò áðü ôçí áðïêÜëõøç ôïõ öïâåñïý êáé ôñïìåñïý ìõóôéêïý ãéá íá ãñÜøåôå Üñéóôá óôéò ÐáíåëëáäéêÝò, áò åðáíÝëèù, ãéáôß åãþ ôï ãíùñßæù ôï ìõóôéêü ðïëý êáëÜ, üðùò ðéóôåýù ôï ãíùñßæïõí êáé üëïé åêåßíïé ðïõ ãñÜöïõí áíüçôá êáôåâáôÜ ãéá ôï áõôïíüçôï. Ãéá íá ãñÜøåôå, ëïéðüí, Üñéóôá óôéò ÐáíåëëáäéêÝò ÷ñåéÜæåóôå Ýíá êáé ìüíï ðñÜãìá êáé áí äåí êÜíáôå êÜôé ãé áõôü Þäç, ìçí ôï ðáëåýåôå, ãéáôß ôþñá äåí ðñïëáâáßíåôå, äåí Ý÷åôå ôï ÷ñüíï! Êáé áõôü ôï Ýíá êáé ìüíï ðñÜãìá äåí åßíáé Üëëï áðü ôï íá Ý÷åôå äéáâÜóåé þñéìá, ïñãáíùìÝíá, óõãêåíôñùìÝíá, Þñåìá, ÷ùñßò íá Ý÷åôå áöÞóåé éäéáßôåñá êåíÜ üëá ôá ðñïçãïýìåíá ÷ñüíéá. Áí ôï êÜíáôå áõôü, ôþñá äå ÷ñåéÜæåóôå ïýôå ìáãéêÝò óõíôáãÝò ïýôå âëáêþäåéò óõìâïõëÝò çëéèßùí. Ӓ áõôÞ ôçí ðåñßðôùóç ôï ìüíï ðïõ ÷ñåéÜæåóôå ôþñá åßíáé õðïìïíÞ êáé çñåìßá, áöïý áðëþò ðåñéìÝíåôå óôùéêÜ íá Ýñèåé ç þñá íá äþóåôå åîåôÜóåéò, íá ðåôý÷åôå ôïõò óôü÷ïõò óáò êáé íá ôåëåéþíåôå, ãéáôß óáò ðåñéìÝíïõí ïé äéáêïðÝò, ðïõ ìÜëëïí èá åßíáé ïé êáëýôåñåò ôçò æùÞò óáò. ÊÜðùò Ýôóé Ý÷ïõí ôá ðñÜãìáôá êáé ðïëý ëõðÜìáé áõôü åßíáé øÝìá ìåãáëýôåñï êáé áðü ôï ¸âåñåóô- áí óáò ãêñåìßæù ôï üíåéñï. Áí ìÜëéóôá áíÞêåôå ó’ åêåßíïõò ðïõ ôþñá óôá ðßóù ðßóù êáôÜëáâáí ôé ðñÝðåé íá êÜíïõí, ðñïôåßíù íá ìç ÷Üíåôå ÷ñüíï äéáâÜæïíôáò áíïçóßåò ôïõ óôéë «ðþò èá ãñÜøåôå Üñéóôá óôéò ÐáíåëëáäéêÝò», ãéáôß êáèüëïõ äåí ðñüêåéôáé íá óáò âïçèÞóïõí. Áíôßèåôá, ôï ÷ñüíï ðïõ èá áöéåñþíáôå óå ôÝôïéá ÷áæÜ áöéåñþìáôá åßíáé êáëýôåñá íá ôïí áöéåñþóåôå óôï äéÜâáóìá ôùí ìáèçìÜôùí óáò ìðáò êáé «ðéÜóåôå» êáíÝíá äõÜñé Þ ôñéÜñé êáé âñåèåßôå óå êÜðïéá ó÷ïëÞ ôïõ «ðßóù êáé êÜôù ìÝñïõò ôçò óðïíäõëéêÞò óôÞëçò» (áõôü èá ìðïñïýóá íá ôï ðù êáé ìå ìßá ëÝîç áëëÜ ç ìÜíá ìïõ äå ìå áöÞíåé, ãéáôß åßíáé ðáëéïêïýâåíôá), ôþñá ðïõ êáôáñãÞèçêå ç âÜóç ôïõ «äÝêá»! *Ï ê. ÆÜ÷ïò åßíáé êáèçãçôÞò óôï öñïíôéóôÞñéï «Üðïøç» ôçò ËÜñéóáò. Ðñüóöáôá êõêëïöüñçóå ôï âéâëßï ôïõ «ÌÜèå, Ðáéäß Ìïõ, ÃñÜììáôá». http://sotiriszachos.blogspot.com/
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š ΤΗΛ.:

ƮƧƵƣƯƣƴƵƩƴ

FAX :

Ȁ ȉ Ǿ Ȃ ǹȉ ȅ Ȃ Ǽ Ȉ ǿ ȉ ǿ Ȁ ȅ ī ȇǹ ĭ Ǽ ǿ ȅ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 53 τμ 1ΔΣΚWC (μεταχειρισμένη) 4ος όροφος κεντρική θέρμανση περιοχή Αστικά. Τιμή 40.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση σε άριστη κατάσταση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 75.000 Ε ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ 2ΔΣ,τραπεζαρία, κουζίνα, WC, ηλιακό, τέντες, ωρομέτρηση σε πολύ καλή κατάσταση, 2ος όροφος περιοχή Μαρτίου. Τιμή 100.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 111 τμ (3ετίας άριστη κατάσταση) 3Δ,Σ,τραπεζαρία, κουζίνα, WC διαμπερές, ατομικό λέβητα, κλειστή θέση πάρκιγκ, ρετιρέ. Περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 185.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 56τμ 1ΔΣΚWC μεγάλο μπαλκόνι (μεταχειρισμένο) ρετιρέ κεντρική θέρμανση περιοχή Καμένος Μύλος. Τιμή 45.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110 τμ (σε άριστη κατάσταση, ανακαινισμένο) 3 Δ,Σ,Κ,WC, αποθήκη, κεντρική θέρμανση, 2ος όροφος. Περιοχή Αγία Παρασκευή. Τιμή 100.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ (καινούργιο) 2 ΔΣΚ WC 3ος όροφος γωνιακό πάρκιγκ περιοχή Καμμένος Μύλος Τιμή 115.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1 ΔΣΚ WC αποθήκη θερμιδομέτρηση καινούργιο περιοχή Καμμένος Μύλος. Τιμή 80.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93 τμ με 2 Δ,Σ,Κ, WC (κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη περιοχή Κέντρου) Τιμή 80.000 Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 128 τμ (καινούργιο) 3ΔΣΚWC, πάρκιγκ, ωρομέτρηση, 3ος όροφος, περιοχή Κέντρου. Τιμή 140.000Ε ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ MONOKATOIKIA 120 τμ (σε καλή κατάσταση) 2Δ,Σ,Κ,WC, υπόγειο σε 320 τμ οικόπεδο. Περιοχή Καλλιθέα. Τιμή 115.000 Ε ΜΕΖΟΝΕΤΑ 140 τμ γωνιακη 3 ΔΣΚWC εξαιρετική κατασκευή (παραδοταία με κλειδί στο χέρι) περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 180.000 Ε MEZONETA 100 τμ (καινούργια άριστη κατασκευή, παραδίδεται με το κλειδί στο χέρι) 3 Δ,Σ,Κ,2WC, πάρκιγκ, περιοχή Καλλιθέα.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 114 τμ 2Δ,Σ,Κ,WC, ατομική θέρμανση, αποθήκη, πλήρως ανακαινισμένο. Περιοχή Καμένος Μύλος. Τιμή 100.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 404 τμ άρτιο οικοδομήσιμο πολύ καλή θέση περιοχή Λεπτοκαρυά.

ΙΣΟΓΕΙΟ διαμέρισμα 107 τμ 2ΔΣτρ. Κ,WC, ωρομέτρηση περιοχή Βατάν. Τιμή 100.000 Ε

OIKOΠΕΔΟ 647 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 240Ε/ τμ

ΓΡΑΦΕΙΑ 400 τμ πωλούνται και μεμονωμένα ανά όροφο περιοχή Κέντρου πλατεία Δημαρχείου

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 902 τμ οικοδομήσιμο εξαιρετική θέση περιοχή Ευαγγελικών. Τιμή 400.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 46 τμ 1 ΔΣΚ μπάνιο περιοχή Θαλασσοπούλια Παραλία (αριστερά). Τιμή 45.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 578 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 200.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 665 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο βλέπει πλατεία περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού τιμή 96.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 435 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Ευαγγελικών (εξαιρετική θέση) αποκλειστικότητα του γραφείου μας. Τιμή 280.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 552 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Καπνικού Σταθμού. Τιμή 160.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 360 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Σταδίου. Τιμή 100.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 203 τμ γωνιακό με άδεια μονοκατοικίας κατάλληλο και για κατάστημα περιοχή Σταθμού. Τιμή 55.000 Ε. Πληρωμένη η επίβλεψη της άδειας του κτιρίου και το ΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 77 τμ στον πεζόδρομο (αποφέρει ενοίκιο 870 Ε). Τιμή 500.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 58 τμ σε κεντρικό σημείο Τιμή 117.000 Ε ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 40 τμ σε κεντρικό σημείο (αποφέρει εισόδημα 330 Ε μηνιαίως) Τιμή 180.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΣΜΑ 170τμ ισόγειο+170 τμ όροφος+170τμ υπόγειο σε 1671 τμ έκταση (στα μπετά) φάτσα στην παλιά Εθνική οδό. Τιμή 170.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 3 στο σύνολο από 75 τμ το καθένα με τριφασικό ρεύμα και γεώτρηση (αποφέρουν ενοίκιο 540 ευρώ μηνιαίως) φάτσα στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης - Ν. Εφέσου. Τιμή 250.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3.000 τμ οικοδομίσιμο θέση προσήλιο Σβορώνου (εξαιρετική τοποθεσία). Τιμή 210.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 239 τμ σε πολύ καλή θέση περιοχή Μαρτίου Τιμή 75.000 Ε

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11.000 τμ νερό, ρεύμα (υπάρχει και οικοδομική άδεια) περιοχή Περίσταση - Παναγία. Τιμή 100.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 431 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Μαρτίου Τιμή 150.000 Ε

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7900 τμ στο κεντρικό δρόμο για Νεοκαισάρεια Τιμή 88.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 200 τμ με 60 τμ ΣΔ 1,2 περοιχή Πάρκου τιμή 80.000 Ε

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10.000 τμ δεύτερο από τον κεντρικό δρόμο προς Παραλία και δίκτυο ύδρευσης) περιοχή Περίστασης πολύ καλή θέση. Τιμή 160.000 Ε

OIKOΠΕΔΟ 667 τμ γωνιακό με φάτσα σε ΚΧ. Περιοχή Νέα Δικαστήρια. Τιμή 210.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 550 τμ οικοδομήσιμο (βλέπει πάρκο) περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή 250 Ε το τμΚΑ

Κτηματομεσιτικά Γραφεία

23510.75.207 23510.27566, 23510.45002 6944.727360 6944.504786

ǼĬȃǹȃȉǿȈȉǹȈǼȍȈ ȘȝȚȩȡȠijȠȢ ZZZPHWDQDVWLVFRPJUHPDLOLQIR#PHWDQDVWLVFRPJU

ȈǿǻǾȇȅȆȅȊȁȅȈ ǹȖȉȡȚȐįȠȢțĮȚȂǹȜİȟȐȞįȡȠȣ ȀȅȃȉǹȈȉȅȃȆȁǹȉǹȃȅȆǿȈȍǹȆȅȉȅȠǻǾȂȅȉǿȀȅ

ȉǾȁ7(/()$;

ΠΩΛOYNTAI OIKOΠEΔA Οικόπεδο 750 τμ με θέα (βλέπει θάλασσα) στο Λιτόχωρο Οικόπεδο στην Περίσταση 300 τμ Διόροφο γιαπί σε 220 τμ οικόπεδο στο Σταθμό Οικόπεδο στην Παραλία 311 τμ Οικόπεδο στο Σταθμό 480 τμ Οικόπεδο 300 τμ στον Πέλεκα 55.000 Ε Δύο οικόπεδα των 500 τμ στη Νεοκαισάρεια Πιερίας Οικόπεδο 400 τμ κεντρικό στο Λιτόχωρο Οικόπεδο 170 τμ Αγία Τριάδα 1 στρεμ. οικόπεδο γωνιακό στο κέντρο της Κονταριώτισσας Οικόπεδο 400 τμ στο Σβορώνο Οικόπεδο 430 & 250 τμ Μαρτίου Οικόπεδο 400 τμ στο Καπνικό Σταθμό Δύο οικόπεδα επέκταση Ευαγγελικών 400 και 450 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ: οικόπεδο 1 στρέμμα στον Αγ. Σπυρίδωνα Oικόπεδο 250τμ στην Oλυμπιακή Aκτή OIKOΠEΔA ΣTH ΛEΠTOKAPYA και Σκοτίνα, όσα μέτρα θέλετε. Bλεπουν θάλασσα και βουνά. ΠΩΛOYNTAI KATΑΣΤ/TA Μαγαζί 90 τμ με πατάρι Μαγαζί στον παλιό Διεθνή 286 τμ και υπόγειο 286 τμ

669) 490 τμ με 2 προσόψεις περιοχή ΚΤΕΛ 670) 600 τμ με Πανοραμική θέα την Κατερίνη, πάνω σε 2 δρόμους περιοχή Π. Κεραμίδι Τιμή 40.000 Ε 673) 293) τμ γωνιακό περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 135.000 Ε 674) 730 τμ με ΣΔ 1,2 με 3 φάτσες περιοχή Ευαγγελικά 677) 290 τμ με 21 μ. φάτσα περιοχή Περίσταση. Τιμή 60.000 Ε 678) 500 τμ περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 160.000 Ε 681) 1077 τμ περιοχή - Κ. Αγιάννης. Τιμή 50.000 Ε 682) 281 τμ με 3 φάτσες και Πανοραμική θέα. Περιοχή Σβορώνος. Τιμή 73.000 Ε 683) 252 τμ με 33 μ. φάτσα περιοχή Σβορώνος. Τιμή 50.000 Ε 684) 391 τμ με 14 μ. φάτσα περιοχή 25η Μαρτίου Τιμή 135.000 Ε 686) 552 τμ γωνίες περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 155.000 Ε

Μαγαζιά διάφορα στην πόλη Μαγαζί 50 τμ σε κεντρικό σημείο ΠΩΛOYNTAI ΔIAM/TA ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα των 20 δωματίων στην Ολυμπιακή Ακτή Διαμερίσματα δεκαετίας 115 τμ περιοχή Αγίας Τριάδος Μονοκατοικία στο Σταθμό σε 430 τμ οικόπεδο Καινούργια διαμερίσματα 100 τμ στα Καταφιώτικα. Τριόροφη οικοδομή ημιτελή στο Λιτόχωρο ενορία Αγίου Δημητρίου Μεταχειρισμένα διαμερίσματα σε διάφορα μέρη της πόλης Διόροφη κατοικία σε οικόπεδο 350 τμ στην Καλλιθέα Γκαρσονιέρα στην Παραλία 32.000 Ε Μονοκατοικία 80 τμ σε οικόπεδο 1.200 τμ στη Βρύα με ωραία θέα Διαμέρισμα καινούργιο ρετιρέ κοντά στο Νοσοκομείο 55 τμ Διόροφη καινούργια μονοκατοικία σε 270 τμ οικόπεδο περιοχη Αγίας Τριάδος Μονοκατοικία στο γιαπί Διαμέρισμα 95 τμ ανακαινισμένο 4ος όροφος κεντρικό Διαμέρισμα 140 τμ 2ος όροφος κεντρικό Διαμερίσματα καινούργια των 100 τμ με ατομική θέρμανση με πάρκιγκ 1ος, 2ος, 3ος όροφος Ευαγγελικά

Μεζονέτες 5 των 140 τμ το καθένα γιαπί επέκταση Ευαγγελικών Μεζονέτα λουξ κατασκυεής σε 150 τμ οικόπεδο Μονοκατοικία δυόροφη σε 500 τμ οικόπεδο Γκαρσονιέρες 25 τμ, 30 τμ και 50 τμ στους Ν. Πόρους βλέπουν θάλασσα Μεζονέτες 125 τμ και 130 τμ στο γιαπί στην επέκταση Ευαγγελικών. Διαμερίσματα υπό κατασκευή στα Ευαγγελικά ΞENOΔOXEIA στην Oλυμπιακή Aκτή-Παραλία MONOKATOIKIEΣ σ’ όλα τα σημεία της πόλης. Διαμερίσματα σε δυόροφες οικοδομές 60τμ, 70τμ σε ωραία τοποθεσία βλέπουν Ολυμπο και θάλασσα στο Λιτόχωρο ΔIAMEPIΣMATA καινούρια στην Παραλία. Kαινούργια και μεταχειρισμένα διαμερίσματα των 50τμ στην Oλυμπιακή Aκτή. Διαμερίσματα υπό κατασκευήν στην Κατερίνη ΠΩΛOYNTAI ΧΩΡΑΦΙΑ Χωράφι 4 στρμ. στον δρόμο για Παραλία 23 στρεμ. χωράφι στο Δίον Πιερίας Χωράφι στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο 1300 τμ με άδεια οικοδομής Χωράφι 6 στρεμ. στο Σβορώνο Χωράφι 4 στρεμ. προς Παλιό Κεραμίδι Χωράφι 5 στρεμ. στην Καλλιθέα

Χωράφι 4.550 τμ σε πολύ ωραία

τοποθεσία

6 στρέμματα χωράφι, στην

Κατερίνη, μόνο 25.000 Ευρώ Χωράφι 14 στρεμ. στο Λιτόχωρο σε ωραία τοποθεσία Χωράφι 6 στρεμ. δίπλα στην Παναγία Περίστασης Χωράφι 7 στρεμμάτων νερό ρεύμα στην Παραλία Χωράφι 4.500 τμ με μεγάλη φάτσα, γωνιακό στον Επαρχιακό δρόμο Καρίτσας - Δίου Χωράφι 10 στρεμ. προς Ολυμπιακη Ακτή. Χωράφι 15 στρμ. στον παλιό διεθνή πάνω στο σταυροδρόμι προς Αλυκές. Xωράφια: μελλοντικά μέσα στην Oλυμπιακή Aκτή. Ενοικιαζόμενα δωμάτια κεντρικότατα στην Ολυμπιακή Ακτή Ενοικιαζόμενα δωμάτια 10ετίας στην Ολυμπιακή Ακτή σε καλό σημείο Μεταχειρισμένες σε διάφορα μέρη της πόλης. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ξενοδοχεία των 18 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 12 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 13 δωματίων στην Ολυμπιακή Ακτή ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: καινούργια διαμερίσματα με ατομική θέρμανση και κλειστά γκαράζ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ - ΟΛΗ ΜΕΡΑ ... ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε. Ν. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τμ γωνιακό στη ΠΕΟ με κόμβο και άδεια επαγγελματικό. Πληροφορίες αποκλειστικά στο γραφείο μας.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 16.000 τμ (300 μ. φάτσα) πωλείται και με μακροχρόνιο διακανονισμό στη Ν. Εθνική Οδό περιοχή Βαρυκό, τιμή 10000 Ε το στρέμμα

¨¤¨¬Ÿ¤™²§­

Μ. Αλεξάνδρου & Τσιμισκή 2 γωνία τηλ. 23510 27723, 2351028821, 2351038424, 6976/424203, 6977/241187 MONAΔIKEΣ EYKAIPIEΣ KAINOYPΓIA ΔIAMEPIΣMATA (με παρκιγκ + ατομ. θερμανση) 60τμ 80τμ 87τμ 109 τμ 122 τμ 106 τμ 120 τμ 160 τμ 97 τμ 90 τμ 104 τμ 93 τμ 70 τμ 75 τμ

54.500 Ε 72.800 Ε 79.000 Ε 99.000 Ε 96.700 Ε 88.000 Ε 91.000 Ε 117.000 Ε 75.000 Ε 67.500 Ε 91.000 Ε 83.600 Ε 42.000 54.000

ΔIAMEPIΣMATA (ελαφρως μεταχειρισμένα) 100 τμ 70.000 73.500 103 τμ 73.500 107 τμ 70.000 107 τμ 53.000 105 τμ 88.000 135 τμ 126.000 142 τμ ΔIOPOΦH KATOIKIA 180 τ.μ. + μαγαζί επί οικοπ. 180 τ.μ. 85.000

ZHTOYNTAI METAXEIPIΣMENA ΔIAMEPIΣMATA KAI OIKOΠEΔA ΠAPAΛIAKA ΔIAMEPIΣMATA ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤ/ΝΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

EΞOXIKEΣ KATOIKIEΣ Σε όλο το Nομό Λεπτοκαρυά, Πλάκα Λιτοχώρου, Eλατοχώρι, Λιτόχωρο, (επιπλωμένα και μη), λούξ κατασκευής. 85τμ σε οικ. 110τμ 60.000 Ε 120τμ σε οικ. 1350 τμ καινούργια πολυτελείας 160.000 Ε KAΛΛIΘEA 120 τμ επι 220 τμ οικ. 55.000 (τουβλο) ΠEPIΣTAΣH 200 τμ επι 250 τμ οικ. 64.500.000

MEZONETEΣ

140τμ +ημιυπ. 70τμ επί 190τμ οικ.+ 35τμ υπόλοιπο δόμησης αυτόνομες 82.000 Ε (τούβλο) 140τμ +υπογ. 60τμ αποπερατωμένο 135.000 Ε 135 τμ + πυλ. σε 160τμ οικ. 79.000 Ε (σοβά+σκεπή) 77,50 τμ 200.000 Ε 175.000 Ε 65 τμ 53.000 Ε 50 τμ 96 τμ + υπόγ. 145.000 Ε 35τμ 30.000 Ε

KATAΣTHMATA

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

60 τμ 58 τμ 55 τμ 295 τμ 416 τμ

ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙ/ΛΑ Π. ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΑΙ. ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ

44.000 Ε 64.500 Ε 44.000 Ε 60.000 Ε 70.000

ΓPAΦEIA 180 τμ 26.000 Ε 26.000 Ε 150 τμ 58.000 Ε 400 τμ 70.000 Ε 400 τμ ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ σε προνομιούχες περιοχές σε Επαρχιακές οδούς στην Π.Ε.Ο.

ΟΙΚΟΠΕΔΟΧΩΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ENOIKIAΣEIΣ AKINHTΩN EYKOΛIEΣ EΞOΦΛHΣHΣ-ΔANEIA ΔHΛΩΣTE TA ΠPOΣ ΠΩΛHΣHAKINHTA ΣAΣ και ΠOIKIΛIA! και ΠOIOTHTA ! ... και EΞYΠHPETHΣH! MAΣ ΣYNOΔEYEI ΠEIPA 25 ETΩN ! !!

687) 300 τμ γωνιακό, περιοχή Καλλλιθέα Τιμή 65.000 Ε 688) 276 τμ με 14 μ. φάτσα περιοχή Καπνικός μέσα από τον Εγγλέζικο. Τιμή 77.000 Ε 690) 320 τμ με 3 φάτσες. Περιοχή - Επεκ. Ευαγγελικά. Τιμή 65.000Ε 692) 844 τμ με 3 φάτσες, πάνω σε κεντρικό δρόμο στην Επεκ. Ευαγγελικών 511) 490 τμ γωνιακό, περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 155.000 Ε ȈȉǼĭǹȃȅȈȋǹȈǹȆǾȈ ȀĮııȐȞįȡȠȣȀĮIJİȡȓȞȘ

ȉȘȜID[ ȀȚȞȘIJȩ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 105) 95 τμ 4ος όροφος, ρετιρέ, πλήρες ανακαινισμένο 2 δωμ., Σ,Κ, μπάνιο, τέντες, κεντρική θέρμανση με θέα στο πάρκο Κατερίνης Τιμή 90.000 Ε 156) 85 τμ καινούργια τελειωμένα 1 όροφο 2 Δωμ., Σ, Κ, WC ωρομέτρηση χώρος στάθμευσης. Περιοχή πάρκο. Τιμή 105.000 Ε 162) 82 τμ 1ος όροφος, 2 ετών, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, ατομικό λέβητα περιοχή Βατάν. Τιμή 95.000 Ε 221) 60 τμ 1 όροφος, 2 δωμ., ΣΚ μπάνιο, 8ετίας, ατομικό λέβητα. Περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 80.000 Ε 223) 48 τμ ισόγεια γκαρσονιέρα 5ετίας, σαλοκουζίνα, μπάνιο, 1 υπνοδωμάτιο με ατομικό λέβητα Περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 60.000 Ε 246) 110 τμ 4ος όροφος (γίνεται και επαγγελματικός χώρος) 2 Δ, Σ,Κ, μπάνιο διαμπερές, ατομικό λέβητα, περιοχή Πεζόδρομος. Τιμή 75.000 Ε 281) 70 τμ 2ος όροφος, 2 Δ,Σ,Κ,μπάνιο γωνιακό, τέντες, κλιματιστικό περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 75.000 Ε

ZZZPHVLWLNRWKDQRVJU HPDLOLQIR#PHVLWLNRWKDQRVJU

860) 140 τμ ισόγεια μονοκατοικία σε 900 τμ έκταση γωνιακό, 5ετίας, σαλοκουζίνα, 3 δωμ., 2WC, αποθήκη, τζάκι περιοχή - κοντά στην Κατερίνη

311) 16 στρ. κοντά στον Κ. Αγιάννη Τιμή 45.000 Ε 322) 5.150 στρεμ. γωνιακό κοντά στη Ν. Εφεσσο. Τιμή 30.000 Ε 323) 3Χ4 στρεμ. περιοχή Καλλιθέα

871) 60 τμ ισόγεια μονοκατοικία παλιά σε 250 τμ γωνιακό οικόπεδο περιοχή Σταθμός. Τιμή 65.000 Ε

473) 8.250 στρ. γωνιακό, νερό, ρεύμα, περιοχή κοντά στην Περίσταση Τιμή 45.000 Ε

873) 135 τμ μεζονέτα 5ετίας, 3 Δωμ., ΣΚ 2 WC με 45 τμ ισόγεια γκαρσονιέρα σε 126 τμ οικόπεδο. Περιοχή ΙΚΑ 875) 230 τμ μεζονέτα σε 400 τμ γωνιακό οικόπεδο, ΣΔ 6 Δωμ., 4 μπάνια και 120 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή 25η Μαρτίου 876) 120 τμ ισόγεια μονοκατοικία, 7ετίας σε 290 τμ ΣΔ 2 Δ, μπάνιο, 30 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 250.000 Ε 877) 3Χ175 τμ σε 1 στρέμμα έκταση περιοχή - Περίσταση 878) Μεζονέτα 200 τμ 1ος και 2ος όροφος, 8ετίας, σε 500 τμ γωνιακό οικόπεδο, 3 ΔΣΚ, 2 μπάνια, ατομικό λέβητα. Περιοχή Καταφιώτικα

418) 17 στρμ. με 110 μ πρόσοψη περιοχή Βιοζωκάτ Τιμή 170.000

480) 9,500 στρ. ανάμεσα Κίτρος και Μακρύγιαλος κοντά στην ΠΕΟ Τιμή 30.000 Ε 484) 2,250 στρ. με άδεια για κατοικία, νερό, ρεύμα, περίφραξη Τιμή 60.000 Ε. Περιοχή Νεοκαισάρεια 488) 2 στρ. 2 κομμάτι από ΠΕΟ Τιμή 70.000 Ε 489) 9.600 στρ. κοντά στην Παραλία Τιμή 96.000 Ε 492) 4.200 στρ. με νερό, ρεύμα, πανοραμική θέα, περιοχή σε χωριό. Τιμή 25.000 Ε 493) 5,850 στρεμ. με Πανοραμική θέα, σε ύψωμα περιοχή Νεοκαισάρεια Τιμή 30.000 Ε 495) 12,250 στρμ. στην ΠΕΟ μετά τον Κορινό. Τιμή 180.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

496) 8,900 στρμ. στην Μεθώνη 2ο κομμάτι από θάλασσα. Τιμή 75.000 Ε

635) 174 τμ με 3 φάτσες Τιμή 37.000 Ε Περιοχή Γερμανικά ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

309) 16,860 στρμ. με 300 μ. πρόσοψη κοντά στην Κατερινόσκαλα. Τιμή 85.000 Ε

872) 2Χ150 τμ σε 745 τμ οικόπεδο, ισόγειο 10ετίας και 1 όροφος στο τούβλο περιοχή σε χωριό. Τιμή 140.000 Ε

294) 90 τμ ρετιρέ 4ος όροφος, πλήρες ανακαινισμένη 2 Δωμ., Σ.,Κ., μπάνιο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Κέντρο. Τιμή 75.000 Ε

837) 170 τμ μεζονέτα, καινούργιο, τελειωμένο, LUX κατασκευής με 80 τμ ημιυπόγειο σε 500 τμ οικόπεδο Περιοχή - Περίσταση

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

611) 506 τμ γωνιακό, μαζί με άδεια, περιοχή Γήπεδο Πιερικού Τιμή 155.000 Ε

498) 2.800 στρ. με 75 μ πρόσοψη πάνω στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο

662) 1.350τμ περιοχή Ανω Αγιάννης Τιμή 70.000 Ε

849) 120 τμ μεζονέτα με 90 τμ ημιυπόγειο στα μπετά σε 475 τμ οικόπεδο γωνιακό Περιοχή Γανόχωρα Τιμή 95.000Ε

665) 196 τ.μ. με 15 μ. φάτσα Περιοχή Βατάν κοντά στη λαϊκή της Τετάρτης. Τιμή 65.000 ευρώ

850) 2Χ105 τμ ισόγειο και 1ος όροφος 40 ετών χτισμα σε 170 τμ οικόπεδο με ΣΔ 1,2 τιμή 150.000 Ε. Περιοχή Αστικά

667) 606 τμ με 3 φάτσες, περιοχή - Περίσταση. Τιμή 120.000 Ε. Δίδεται και το μισό 668) 478 τμ με 20 μ. φάτσα. Περιοχή - Σταθμός. Τιμή 90.000 Ε.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ȈǼȅȁǼȈȉǿȈǻǿǹȈȉǹȈǼǿȈ ȈǼȀǼȃȉȇǿȀǹȈǾȂǼǿǹȉǾȈȆȅȁǾȈ ǺǿȁȁǼȈȂǼǽȅȃǼȉǼȈȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȈǼȅȁǹȉǹ ȆǹȇǹĬǹȁǹȈȈǿǹȉǾȈȆǿǼȇǿǹȈ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 3.600 τμ με 1,2

ǻǾȂǾȉȇǿȅȊ ǹȆȅȈȉȅȁȅȊ

ȉǾȁ

ȀȇǼȈȃǹȈȀǹȉǼȇǿȃǾ ȈIJİijȐȞȚĮıIJȠȜȚıȝȠȓȞĮȫȞ ȉȅīȇǹĭǼǿȅǻǿǹȃȊȀȉǼȇǼȊǼǿ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Απαγόρευση αλιείας στο Νομό Πιερίας λόγω προστασίας της αναπαραγωγής ιχθύων Από το Τμήμα Αλιείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πιερίας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με απόφαση του Νομάρχη Πιερίας για την προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων απαγορεύεται η αλιεία στο Νομό Πιερίας. Συγκεκριμένα απαγορεύεται η αλιεία με κάθε μέσο και εργαλείο στους ποταμούς, στα κανάλια και στις τεχνητές λίμνες του Νομού καθώς και στον ποταμό Αλιάκμονα, όπως και στα ρέματα που εκβάλλουν σε αυτόν, στα όρια του Νομού Πιερίας από 23/04/2010 και ώρας 12.00΄ μέχρι 05/06/2010 και ώρας 12.00΄ για την προστασία της αναπαραγωγής των Κυπρινοειδών.

Σ.Δ. κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη. Πληρ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497, 6976 760579 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 58 τμ περιοχή Πλατεία Δημαρχείου. Τιμή 120.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα καινούργια με το κλειδί στο χέρι με 3 Δ,Σ,κουζίνα, κλειστή θέση πάρκιγκ. Επέκταση Νέα Ζωή. Τιμή μόνο 160.000 Ε . Πληρ. τηλ. Μεσιτικό Γραφείο Μετανάστης 23510 75207, 27566, 6944 504786 ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματικό αγροτεμάχιο 3 στρεμ. περίπου με δόμηση 2.650 τμ επί της Νέας Εθνικής Οδού. Μεσιτικό Γραφείο Ε.Ν. Τρελλόπουλου. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 203 τμ γωνιακό με άδεια μονοκατοικίας κατάλληλο και για κατάστημα περιοχή Σταθμού. Τιμή 60.000 Ε. Πληρωμένη η επίβλεψη της

άδειας του κτιρίου και το ΙΚΑ. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 23510 75207, 6944 504786 ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μεζονέτα στον Κορινό 140 τμ σε οικόπεδο 225 τμ αυτοτελές μέχρι το σοβά. Τιμή 78.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 203 τμ με Σ.Δ 1,2 και κτίσμα 85 τμ μονοκατοικία περιοχή Μαρτίου. Τιμή 155.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 504786 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο ΕΥΚΑΙΡΙΑ με 2 φάτσες στον εγγλέζικο 1200 τμ σε καλή θέση και πολύ καλή τιμή. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο εκτάσεις 4.440 τμ στο 1ο χλμ Κατερίνης - Π. Κεραμιδίου, περιφραγμένο κατάλληλο για επαγγελματική χρήση και με Μελλοντικές προοπτικές. Μεσιτικό "ΛΥΣΕΙΣ" τηλ. 23510 77007, 6932 962638

ƵƱƫƴƮƧƵƳƩƵƱƫƴ ǹȖȠȡȐȗȠȞIJĮȚțĮȚĮȞIJĮȜȜȐııȠȞIJĮȚ IJĮʌĮȜȚȐıĮȢȤȡȣıĮijȚțȐ

ȌȦȝȐȢȋȡȒıIJȠȢ ǽĮȜȜȩȖȖȠȣȉȘȜ

Aνεξαρτησίας 17 ΠΑΡΓΑ τηλ.: 2684031767 www.ionion-realestate.com ¬ºÄ¸ÏȼÄÈάÈÖÄÀ ºÊÐÅÀÐ ¯×ͺ˝ÀÅ·ÍÊÂÈË ÉÈÄÅÀÐ ȆȦȜȠȪȞIJĮȚıIJȘȞİʌȑțIJĮıȘǼȣĮȖȖİȜȚțȫȞ ǻȚĮȝȑȡȚıȝĮIJȝȝİĮʌȠșȒțȘșȑıȘ ıIJȐșȝİȣıȘȢșİȡȝȚįȠȝȑIJȡȘıȘıIJȘșȑȡȝĮȞıȘțĮȚȝİ ȘȜȚĮțȩıȣȜȜȑțIJȘțĮȚİȞĮȜȜȐțIJȘȖȚĮIJȠȗİıIJȩȞİȡȩ ȅȡȠijȠįȚĮȝȑȡȚıȝĮIJȝıIJȠȞĮ¶ȩȡȠijȠțĮȚ ȝİȗȠȞȑIJĮIJȝıIJȠȞȕ¶țĮȚȖ¶ȩȡȠijȠıİįȪȠ ĮȞİȟȐȡIJȘIJİȢįȚʌȜȠțĮIJȠȚțȓİȢ ȆȜȘȡIJȘȜ 
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š

ƬƵƩƮƣƵƱƮƧƴƫƵƩƴ īȀȅȁȉȈǿȅȈĬǼȅǻǹȈȉǼȇǿȅȈ

//////////////////////////////////////////////////////// ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ //////////////////////////////////////////////////////// την εβδομάδα. Πληρ. τηλ. 6945 611754

ȆǼȇǻǿȀǹȀǹȉǼȇǿȃǾ

ȉǾȁȉǾȁĭǹȋ ȀȚȞ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ & 95τμ.με Σ.Δ.1,2 ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

-Ολυμπιακη Ακτη ισογειο 52 τμ. με 2ΔΣΚ. & 1ος & 2ος ορ. 50 τμ.55 τμ.62 τμ

επταετίας

MEZONETEΣ

-Επεκταση Ν.Ζωης μεζονετες με -Μακρυγιαλος οροφοδια/σματα 90τμ. πυλωτη ,1ος & 2ος ορ. απο 63τμ, . με 40τμ. βοηθητικο χωρο στο ισογειο ο καθε οροφος.στο σοβα και -Αστικα 1ος 3ος 4ος ορ. 119 τμ. καθε τελειωμενες. οροφος. -Εθνικο Σταδιο ισογειο 56τμ.1ος ορ. -Σ.Σταθμος διοροφη οικοδομη με 59τμ & ημιυπογειο. 80,85τμ.ο καθε οροφος -Στην Νομαρχια ημιυπογειο & 2 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤ/ΝΑ επιπεδα απο 75 τμ.το καθενα -Κεντρο 4ος ορ.114,5 τμ.και για στα μπετα σε τιμη ευκαιριας. επαγγελματικη στεγη. -Περισταση πυλωτη49τμ.1ος -Αστικα 2ος ορ.120,8 τμ. ορ.42τμ.& 2ος ορ. 43τμ. -Κοντα στα ΚΤΕΛ 1ος ορ. 145 τμ. -Μακρυγιαλος σε οικοπ.260τμ. 1ος & -Κεντρο 3ος ορ. 92τμ.2ΔΣΚΤραπεζ αρια -Παραλια 2ος ορ. 64 τμ. 2Δ. -Κεντρο ρετιρε 70 τμ.

2ος ορο120τμ.

-Επεκταση Ευαγγελικων σε οικοπ. 170τμ.145 τμ. ΟΙΚΟΠΕΔΑ

-Αστικά 2ος ορ. 100τμ. 3Δ με τζάκι και -Κοντά στα ΚΤΕΛ 500 & 600τμ. ωρομέτρηση -Μαρτιου 403, 536 & 800τμ. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ -Ν.Ζωη 310,442, 490 & 518 τμ. -Στα Νεα Δικαστηρια διοροφη κατοικια σε οικοπεδο 250 τμ με ισογειο 110τμ.& 1ος ορ.96τμ.

-Τραπεζουντα σε οικοπεδο 470τμ. καταστημα & 1ος ορ.κατοικια -Ευαγγελικα ισογειο σε οικοπεδο 392 τμ.

-Κάτω Αγιάννης 448, 500, 620 & 753τμ. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ -Επρχ.οδος Κατερινης –Ν.Εφεσσου δευτερο απο τον δρομο 5000 τμ& 10.000 τμ. -Κοντα στο γηπεδο των ποντιων 4400τμ. - Βαρικο Λιτοχωρου πρωτο στην θαλασσα 17 στρ. -Παραλια Κορινου πρωτο στην θαλασσα 10.000 τμ. με 130μετρα προσοψη στην θαλασσα. -Σβορωνος διπλα στο χωριο 6 στρ. & 4 στρ. -Καλλιθεα 20.000τμ.με ρευμα & γεωτρηση -Επαρχ.οδος Κατερινης –Ολυμπιακης ακτης 9875 τμ. -Λιτοχωρο 4300 τμ.με ελαιοδεντρα.& 28στρ.. -Κατερινοσκαλα 13350 τμ -Καλλιθεα 8 στρ με νερο ,ρευμα. -Ε.Ο Κονταριωτισας –Καριτσας 6350 τμ. -Ελατοχωρι 6 στρ.& 30 στρ. με πανοραμικη θεα

-Ν.Κεραμιδι οικοπ. 782 τμ.

-Κορινος 10.000 τμ.

-Καπνικος, 276, 386, 400, 514, 516, 552, 979, 1187 & 1916τμ.

-Κιτρος 15.000 τμ.

-Καλλιθέα 400, 451, 503 τμ. -Ν.Εφεσσος 500,962,1600τμ. -Περισταση 418 , 303, 383, 605 .τμ

-Κοντα στην Αγ.Αννα σε οικοπεδο 262 -Κορινος στο οικισμο Ολυμπιαδα τμ.πυλωτη 118τμ & 1ος ορ.118τμ. 400 & 450 τμ. & 540τμ. πρωτο στην -Στην Νομαρχια διοροφη οικοδομη θαλασσα. στα τουβλα. 85 τμ. ο καθε οροφος -Σ.Σταθμος 400 & 443,4 τμ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ -Κεντρο 1ος ορ. 62τμ. -Π.Ε.Ο.Κατερινης –Θεσ/κης σε οικόπεδο 4000 τμ.ισογειο 840τμ.& 1ος ορ.840 τμ. - Π.Ε.Ο.Κατερινης –Θεσ/κης σε οικοπεδο 4398 τμ.ισογειο 880τμ.& υπόγειο 880 τμ.

-Κεντρο σε οικοπεδο 179 τμ.ισογειο

//////////////////////////////////// ΑΚΙΝΗΤΑ ////////////////////////////// Νικομηδείας 11, τιμή 65.000 Ε. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 Πληρ. τηλ. 23510 38992, 6972 75207, 6944 727360 027457 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 200 τμ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: διαμερίσματα 3άρια, 2άρια πολυτελούς κατασκευής και γκαρσονιέρες. Πληρ. τηλ. 6944 470111 κος Ράπτης Ιωάννης ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη διαμέρισμα 70 τμ ανακαινισμένο, στο κέντρο της πόλης, με 1 υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, χωλ, WC. Τιμή 50.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6972818619 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 τμ από ιδιώτη με άδεια για μεζονέτα 200 τμ περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Πληρ. τηλ. 6936118894. Τιμή 80.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 6 στρ. στον Κάτω Αγιάννη πολύ κοντά στο χωριό. Πληρ. τηλ. 6976776255 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα ανακαινισμένο στη Θεσσαλονίκη κοντά στα Πανεπιστήμια απέναντι από τη Ροτόντα. Διαθέτει δύο δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, WC. Τιμή 95.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6979 985665, 6972 823840 Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο κεντρικό Ε=520 τμ με πρόσωπο 20μ. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 60 τμ μικτά, 47 τμ καθαρό στην οδό

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα σε πεζόδρομο 75 τμ με υπόγειο και πατάρι. Φέρει εισόδημα 1100 το μήνα. Τιμή 400.000 Ε. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ρετιρέ επί της Φιλίππου 82 (έναντι Αγίας Αννης) με Σ, Κ, 3 μεγάλα δωμάτια, 2 WC, 3 αποθήκες και θέση στάθμευσης. Πληρ. τηλ. Ι. Διαμαντίδης τηλ. 23510 38992 και 6972 027457 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 50 τμ στα τούβλα στο Παλιό Ελατοχώρι, κεντρικό οικόπεδο. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Παπαδόπουλος τηλ. 23510 47497, 6976 760579 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία οικόπεδο 433 τμ κρασπεδωμένο και με αποχετεύσεις περιοχή Σταθμού. Τιμή 60.000 Ε μόνο. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 203 τμ γωνιακό με άδεια μονοκατοικίας κατάλληλο και για κατάστημα περιοχή Σταθμού. Τιμή 55.000 Ε. Πληρωμένη η επίβλεψη της άδειας του κτιρίου και το ΙΚΑ. Πληρ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διπλοκατοικία στην Κονταριώτισσα 120 τμ στο τούβλο σε 380 τμ οικόπεδο σε πολύ καλή θέση. Τιμή 70.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικο ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο με άδεια οικοδομής 189 τμ, δεύτερος δρόμος αριστερά στην Παραλία Κατερίνης. Τιμή 110.000 Ε.Πληρ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος σε εστιατόριο για Σαββατοκύριακο. Πληρ. τηλ. 23510 30282

-Ολυμπιακη Ακτη 500,&1000τμ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός για εργασία τριών ημερών

-Περιοχη παρκου σε Σ.Δ 1,2 οικοπεδο -Ελατοχωρι στο παλιο χωριο 1367 & 206 τμ. με δυοροφη κατοικια 3216 τμ.

-Eπεκταση Ευαγγελικων 1ος 2ος 3ος ορ.90 τμ.&93 τμ. με ατομικη θερ/νση -Ν.Εφεσσος 90 τμ σε οικοπ. 900τμ. & θεση παρκιν. -Μαρτίου σε οικόπεδο 237,5τμ., -Περιοχη Αγ.Παρασκευης 1ος 3ος πυλωτή 120τμ. & 1ος οροφ. 120τμ. 84τμ. 2Δ. ατ/κη θερμανση., παρκιν. στα μπετά -Γκαρσονιερα 1ος ορ. 50 τμ. -Ν.Ζωή σε οικόπεδο 300τμ., 100τμ.

στην ΠΑΡΑΛΙΑ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2ος δρόμος από θάλασσα με άδεια οικοδομής. Μεσιτικό "ΛΥΣΕΙΣ" τηλ. 23510 77007, 6932 962638 ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 35 τμ 1Δ,Κ,WC 3ος όροφος κεντρική θέρμανση (επιφέρει εισόδημα 170 Ε ενοίκιο) περιοχή κέντρου Τιμή 35.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1Δ,Σ,Κ,WC ρετιρέ (μεγάλα μπαλκόνια) περιοχή "Καμένος Μύλος". Τιμή 45.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 75204, 6944 727360

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ford Mondeo 1600 σε άριστη κατάσταση. Τιμή 2.500 Ε. Πληρ. τηλ. 6974 110521 ΠΩΛΕΙΤΑΙ Renault Clio μοντέλο 2002 1600 cc σε άρι στη κατάσταση αυτόματο. Πληρ. τηλ. 6988947602

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δυάρια 93 τμ διαμερίσματα στο Λιτόχωρο με θέα πάνω από το Σχολείο. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος, Κρέσνας 5 και Ζαλόγγου γωνία. Πληρ. τηλ. 23510 47497, 6976 760579 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό διαμέρισμα 58 τμ στον 4ο όροφο κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό γραφειο Παπαδοπουλος Κυριακος. Τηλ. 23510 47497ǹıIJȣȞȠȝȓĮ DZȝİıȘįȡȐıȘ ȉȡȠȤĮȓĮ  ǻȘȝȠIJȚțȒǹıIJȣȞȠȝȓĮ ȆȣȡȠıȕİıIJȚțȒ ȁȚȝİȞĮȡȤİȓȠ ȅȉǼȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȅȉǼǺȜȐȕİȢ ǻǼǾ  ǻǼȊǹȀ  ǻǼȊǹȀǺȜȐȕİȢ ǼʌȚȝİȜȘIJȒȡȚȠȆȚİȡȓĮȢ ǻȅȊǹǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǺǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȅǹǼǻ  ȉİȜȦȞİȓȠ  ǻĮıĮȡȤİȓȠ ȃȅȈȅȀȅȂǼǿȅ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȇĮȞIJİȕȠȪ   ǼʌİȓȖȠȞIJĮ ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ ȀǹȁȅȈȈǹȂǹȇǼǿȉǾȈ

ȇĮȞIJİȕȠȪ  ȅȡșȠʌİįȚțȒ ȂĮȚİȣIJȚțȒ ȀȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȀȊȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ǼȀǹǺ  ȌȣȤȚĮIJȡȚțȩȃȠıȠțȠȝİȓȠ ȆȑIJȡĮȢȅȜȪȝʌȠȣ ȈȊīȀȅǿȃȍȃǿǼȈ ǹıIJȚțȐȁİȦijȠȡİȓĮȀĮIJİȡȓȞȘȢ  ȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ   ǹʌȠșȒțȘȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȀȉǼȁȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȅȈǼȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȉǹȄǿ ȈȦȝĮIJİȓȠǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞȅįȘȖȫȞȉǹȄǿ  ȇĮįȚȠIJĮȟȓȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȈȦȝĮIJİȓȠȇĮįȚȠIJĮȟȓ ³ȅDZȖȚȠȢȋȡȚıIJȩijȠȡȠȢ´ ȉǹȄǿȀȠȡȚȞȠȪ ǵȜȣȝʌȠȢȉǹȄǿ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ȆȚȐIJıĮȄȘȡȠȝİȡȓIJȠȣ ȆȚȐIJıĮȈȣȞIJȡȚȕȐȞȚ ȅǻǿȀǾǺȅǾĬǼǿǹ ([SUHVV6HUYLFH +HOODV6HUYLFH 3LHULD6HUYLFH ȀȉǼȅ  .7(2$8729,6,21 ǿǻǿȍȉǿȀȅȀȉǼȅ Ǽȁȉǹ ȀĮIJİȡȓȞȘ  ȀȓIJȡȠȢ  ȀȠȜȚȞįȡȩȢ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ǹȚȖȓȞȚȠ  ȀȠȡȚȞȩȢ  ȁİʌIJȠțĮȡȣȐ ȂİșȫȞȘ  ȆȜĮIJĮȝȫȞĮȢ ȃȅȂǹȇȋǿǹȆǿǼȇǿǹȈ ǻǾȂȅǿȃȆǿǼȇǿǹȈ ǻȒȝȠȢȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȒȝȠȢǹȚȖȚȞȓȠȣ ǻȒȝȠȢǹȞĮIJȠȜȚțȠȪȅȜȪȝʌȠȣ  ǻȒȝȠȢǻȓȠȣ ǻȒȝȠȢǼȜĮijȓȞĮȢ ǻȒȝȠȢȀȠȜȚȞįȡȠȪȢ ǻȒȝȠȢȀȠȡȚȞȠȪ ǻȒȝȠȢȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ǻȒȝȠȢȂİșȫȞȘȢ ǻȒȝȠȢȆĮȡĮȜȓĮȢ ǻȒȝȠȢȆȑIJȡĮȢ ǻȒȝȠȢȆȚİȡȓȦȞ ǻȒȝȠȢȆȪįȞĮȢ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Α) ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ ΑΡΕΤΗ ΚΥΠΡΟΥ 9, ΤΗΛ. 25463 Β) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 6, ΤΗΛ. 24525

ΠΩΛΕΙΤΑΙ δικαίωμα δόμησης καταστήματος υπ. 200, ισ.200, Α' όροφο 200 σε συγκρότημα καταστημάτων σε επαρχιακή οδό

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 391 τμ περιοχή Σταδίου μετά των Βαλαωρίτου

ȅǿȀȅǻȅȂǿȀǼȈǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ

ȀȆǹȉȈǾȈ

ΣΤΑΔΙΟ πωλείται οικόπεδο 250 τμ γωνιακό τέρμα Γοργοποτάμου. Τιμή 75.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 140 τμ, 3Δ,Σ,Κ,2 WC, τζάκι, αποθήκη στο υπόγειο και πάρκιγκ στην επέκταση Ευαγγελικών

ǹīȁǹȊȇǹȈǻǿȆȁǹȈȉȅǼȇīȀǼȃȉȇȅ ȉȘȜ

ǿǻǿǹȂǹȃȉǿǻǾȈ ǹȆǿȆǼȇǿǻǾȈ

ΣΤΑΔΙΟ Πωλείται οικόπεδο 260 τμ ενδιάμεσο. Τιμή 75.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε=273 τμ κοντά στο 3ο Λύκειο προς Γανόχωρα. Τιμή 65.000 Ε

ǼȀȉǿȂǾȈǼǿȈǹȀǿȃǾȉȍȃ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μεταχειρισμένο 100 τμ 2 ΔΣΚ κεντρικότατο 1ος όροφος, διαμπερές. Τιμή 73.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 770 τμ δίφατσο. Τιμή 225.000 Ε στη Νέα Ζωή

ΑΣΤΙΚΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 4ου ορόφου Ε=165 τμ καθαρά, 3Δ,Σ,Κ, τζάκι, 2 WC ηλιακό σε ανοιχτό μέρος με δικαίωμα ατομικού λέβητα, σε αριστη κατασταση Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο κεντρικό Ε=520 τμ με πρόσωπο 20μ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα ρετιρέ δεκαετίας (περιοχή "Ευκαρπίδη") Ε=111 και Ε=90, 2Δ,Σ,Κ, σε άριστη κατάσταση ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 20 στρεμ. στον Κ. Αγιάννη τιμή 50.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 260 τμ με άδεια πυλωτής και 2 ορόφων από 115 τμ ο όροφος πί-

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ στελέχη άνω των 25 ετών για πλήρωση του τμήματος πωλήσεων μεγάλης Πολυεθνικής Εταιρείας. Απαραίτητο απολυτήριο Λυκείου. Πληρ. τηλ. 6937 275000

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα από διαφημιστικό γραφείο για δημόσιες σχέσεις - πωλήσεις (εξωτερική εργασία). Προεραιτικά δίπλωμα αυτοκινήτου. Πληρ. τηλ. 23510 73371

ENOIKIAΣEIΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ //////////////////////////////////// όροφος, ωρομέτρηση, δύο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα ντουλάπες, air condition περιοχή Γυμναστηρίου 3Δ,Σ,Κ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα περιοχή Αστικών. Ενοίκιο 350 Ε. χωρίς κοινόχρηστα ενοίκιο 350 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ περιοχή Συντριβανίου Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 τηλ. 23510 75207, 6944 727360 2Δ,Σ,Κ,2WC κεντρική θέρμανση σε πολύ καλή κατάσταση. Ενοίκιο 285 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, (καινούργιο) 3Δ,Σ,Κ, 2WC, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 6944 727360 ωρομέτρηση, πάρκιγ, περιοχή 88 τμ στην οδό Ανδρούτσου 11. Σταθμού. Τιμή ενοικίου 360 Ε. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα τηλ. 23510 39951 Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 στο κέντρο της πόλης 300 τμ Πληρ. Μεσιτικό "Μετανάστης" 241187, 6976 424203 Πληρ. τηλ. 6978 557212 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα τηλ. 23510 75207, 6944 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 100 τμ 2 Δ,Σ,Κ,WC στο κέντρο, 727360 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι επαγγελματικός χώρος 85 θέρμανση με ωρομέτρηση και διαμέρισμα στην οδό Νοταρά τμ στο κέντρο στον 1ο όροφο. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 60 τμ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 μπαλκόνια με τέντες. Πληρ. 31, Β' όροφος. Πληρ. τηλ. 6974 γκαρσονιέρα 1ος όροφος με ωρομέτρηση πλήρως τηλ. 23510 31445, 23510 943208 241187 ΣΔ,Δωμ., μπάνιο, ωρομέτρηση επιπλωμένη. Πληρ. Μεσιτικό 20137 3 ετών (χωρίς κοινόχρηστα). ENOIKIAZETAI: διαμέρισμα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 50 τμ Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6979 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα Περιοχή ΙΚΑ. Τιμή 280 Ευρώ. δυάρι στην οδό Κρέσνας. στην Πλατεία Ελευθερίας στον 862459 130 τμ στον 1ο όροφο Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Πληρ. Τηλ. 23510 28346, 1ο όροφο. Πληρ. τηλ. 23510 διώροφης οικοδομής με 2Δ,Σ, «ΘΑΝΟΣ» τηλ. 23510 73013, απογευματινές ώρες και 6979 27723, 6976 424203 καθιστικό, κουζίνα, μπάνιο, 6977 353548 985665 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 WCκαι ωρομέτρηση στο κέντρο γκαρσονιέρες καινούργιες με ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 40 τμ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ βιοτεχνικος της πόλης (πίσω από την ωρομέτρηση χωρίς κοινόχρηστα. γκαρσονιέρα 1ος όροφος, χωρος 200 τμ στον συνοικισμό ›Á¹ÌÁÊÄÁÂɵÊ κλινική "Βελίκη"). Πληρ. τηλ. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 ΣΔ, Δωμ., μπάνιο, ντουλάπα, Ανδρομάχης σε 400 μέτρα 6944 242085 (10.30μμ έως 241187 ˹ʹ»»½Ã·½Ê ωρομέτρηση 4ετίας. Περιοχή οικόπεδο, στάση Κορδέλλες. 17.00μμ) Κέντρο. Τιμή 240 Ευρώ. Πληρ. Πληρ. τηλ. 2310 922310 και ̿ýÎÑŽ·Ë̽ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ος όροφος ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «ΘΑΝΟΣ» 6932 146744, 23510 21167 2 ΔΣΚ WC ατομικό. Περιοχή τηλ. 23510 73013, 6977 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα ËÌÇ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα Κέντρο. Τιμή 260 Ε. Μεσιτικό 353548 100 τμ σε άριστη κατάσταση 2 στην Θεσσαλονίκη κοντά στα γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 23510 Δ,Σ,Κ,WC και μπάνιο, ατομική ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Πανεπιστήμια απέναντι από την 73013, 6977 353548 θέρμανση στον πεζόδρομο. αγροτεμάχια 22.800 στρ. Ροτόντα. Δύο δωμάτια, σαλόνι, Τιμή ενοικίου 320 Ε. Πληρ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στον Σβορώνο, 4 στρμ. στα κουζίνα, air condition, ψυγείο, ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 23510 140 τμ 3 Δ,Σ,Κ και αποθήκη, Ευαγγελικά και 4.500 στρμ. ηλεκτρική κουζίνα 400 Ε. Πληρ. ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ 75207, 6944 727360 ατομικό καλοριφέρ. Ενοίκιο 250 στο Πολυκλαδικό για όλες τις ΜΑΘΗΜΑΤΑ τηλ. 6979 985665 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ καλλιέργειες. Πληρ. τηλ. 23510 ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικής ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα γλώσσας παραδίδει ιδιαίτερα τηλ. 23510 75207, 6944 727360 27723, 6977 241187, 6976 σε μαθητές Γυμνασίου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 80 τμ στην όδο Βότση 14 με 424203 και Λυκείου, χρήση μόνο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τμ (καινούργιο λουξ ωρομέτρηση, 2 ΔΣΚ, μπάνιο, Αγγλικής γλώσσας, παρέχεται Αμεσα διαθέσιμα μετρητά από 125 τμ 3Δ,Σ,Κ, 15 ετών, 2ος κατασκευής) 2Δ,Σ,Κ,WC εκπαιδευτικό υλικό, χαμηλές αποθήκη στον 2ο οροφο. Πληρ. όλες τις πιστωτικές σας κάρτες τιμέ.ς Πληρ. τηλ. 6993 ατομική θέρμανση, τζάκι, 1000-100.000. Ακόμα και με ΠΩΛΗΣΕΙΣ ENOIKIAΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 776727 υπέρβαση ορίου. Επίσης, δάνεια χώρος στάθμευσης περιοχή σε υπαλλήλους του Δημοσίου, ΠΩΛΕΙΤΑΙ τουριστική επιχείρηση από 10 καινούργιες γκαρσονιέρες Καθηγητής οικονομικών Μαρτίου. Τιμή ενοικίου 400 Συνταξιούχους, στρατιωτικούς, με πείρα, παραδίδει στην Παραλία Λεπτοκαρυάς. Πληρ. Τηλ. 6906 584427 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο ανεξαρτήτως τειρεσία. Δάνεια μαθήματα ΑΟΘ και Διοίκησης παντός τύπου με επιτόκιο όχι "Μετανάστης". Τηλ. 23510 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γωνιακά καταστήματα 40 τμ με υπόγειο σε υποψήφιους. Πληρ. τηλ. πάνω από 3,6%. Πληρ. τηλ. και πατάρι, πάνω στον Εγγλέζικο. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ γραφείο 6982 471449 75207, 6944 727360 6978 4140000, 6957 638377 Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Σ. Σταθμός - Περιοχή Κλειστού Γυμναστηρίου πωλείται οικόπεδο 650 τμ. Μεσιτικό "ΛΥΣΕΙΣ" τηλ. 23510 77007, 6932 962638

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 11.000 τμ σε επαρχιακό δρόμο. Τιμή 35.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 23510 75207, 6944 504786

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόρες/ ροι, μπαργούμανμπάρμαν και βοηθοί για Beach bar στην Παραλία Κατερίνης. Από τέλη Μαϊου έως Σεπτέμβριο. Τηλ. επικοινωνίας Βασίλης τηλ. 6977 578763 Κώστας 6973 660709

//////////////////////////////////////

ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Επεκταση Ευαγγελικά πωλουνται καινουργια διαμερίσματα 90+95 τμ 2Δ,Σ,Κ, τζάκι, αποθήκη, ατομικό λέβητα και κλειστό πάρκιγκ

¨¤¨¬Ÿ¤™²§­

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 τμ σε πάροδο της 7ης Μεραρχίας. Τιμή 90.000 Ε.

ȉȘȜ țȚȞ 

σω από τα ΚΤΕΛ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα καινούργιο πριν τη Νομαρχία 3 Δ,Σ,Κ, WC με κλειστό πάρκιγκ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 70 τμ 2ος όροφος κεντρική 18 ετών με δικαίωμα κατασκευής ατομικού λέβητα. Τιμή 52.000 Ε

Επέκταση Ευαγγελικών κον΄τα στο 3ο Λύκειο πωλείται οικόπεδο 500 τμ και 250 τμ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα σε δυόροφη οικοδομή με ατομικό λέβητα και κλειστό γκαράζ 8ετίας 2 ΔΣΚ και τζάκι περιοχή Μαρτίου

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα 100 τμ 90τμ 2Δ,Σ,Κ, WC με ατομική θέρμανση κλειστό πάρκιγκ υπόγεια αποθήκη και μεγάλα μπαλκόνια σε υπό ανέγερση οικοδομή

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα δεκαετίας στο Κτηνιατρείο, 3 Δ,Σ,Κ, WC, με θέση κλειστού γκαράζ. Τιμή 110.000 Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολοκαίνουργιο διαμερισμα ετοιμοπαράδοτο 105τμ 2Δ, σαλόνι, κουζίνα, WC και πάρκινγκ, κεντρικό

īțĮȡıȠȞȚȑȡĮIJȝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο απέναντι από το κολυμβητήριο γωνιακό 250 τμ 60.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα 140 τμ πενταετίας και με γκαρσονιέρα 40 τμ στο ισόγειο έναντι Δασαρχείου σε άριστη κατάσταση .

ĭȚȜȓʌʌȠȣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε 144 τμ κεντρικότατο ΣΔ2 με παλιά διόροφη κατοικία

Πωλείται κτήμα επαγγελματικό 8 στρεμ., τέρμα Μαρτίου (απέναντι από την SCODA)

Πωλείται: Ε μεζονέτα 131 τμ 3Δ,Σ,Κ 3(WCλουτρά) πυλωτή 66 τμ με 25 τμ κλειστή είσοδο + αποθήκη, στέγη + αποθήκη+περιτοίχηση (μπετόν). Βλέπει σε ΚΧ-πάρκο, στο σοβά. Τιμή 125.000 Ε. Περιοχή Ν. Ζωής Ευαγγελικά

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο προς Ολυμπιακή Ακτή με μεγάλο πρόσωπο Ε-10.000 τμ επάνω στον Επαρχιακό δρόμο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα στον Σβορώνο με υπόγειο 120 τμ Σαλοκουζίνα, 140 τμ + WC, 1ος όροφος 120 τμ με 4 δωμάτια και λουτρό και σοφίτα 60 τμ σε γωνιακό οικόπεδο σε άριστη κατάσταση

Περιοχή ΚΤΕΛ. Πωλούνται: μεζονέτες 160 τμ 3Δ,Σ,Κ 3 (WC-λουτρά) πυλωτή 85 τμ με στέγη+περίφραξη στο σοβά Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο γωνιακό 1000 τμ ή πωλείται και το μισό

ȂȓĮİʌȓıțİȥȘıIJȠīȡĮijİȓȠȝĮȢșĮıĮȢȕȠȘșȒıİȚȞĮįİȓIJİʌȜȒșȠȢĮțȚȞȒIJȦȞ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ȃȚțȠȝȘįİȓĮȢ įȣȐȡȚIJȝ ǹȖȓĮǹȞȞĮȇİIJȚȡȑIJȝ ǻĮȖțȜȒ ǻȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮIJȝ ȅȜĮIJĮįȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮ įȚĮșȑIJȠȣȞșȑıİȚȢıIJȐșȝİȣıȘȢ

e-mail:estia6@otenet.gr

Μεσιτικό γραφείο

www.katerinirealestate.gr

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κρέσνας 5 και Ζαλόγγου γωνία Κατερίνη ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 134) Σε 165 τ.μ. μεζονέτα στο σοβά με σκεπή πίσω από το Γαλαξία 135) Μεζονέτες στο σοβά ή τελειωμένες πίσω από τα ΚΤΕΛ 136) 80 τ.μ. 3ος όροφος 2Δ, περιοχή κοντά στη Λαϊκή Αγορά. 137) Τριωροφη οικοδομη στο τουβλο στην επεκταση Ευαγγελικων. 125 τμ 1ος οροφος 138) Στην Πλακα σε 1 στρεμμα οικοπεδο μεζονετα στα τουβλα ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ 256) 80 τ.μ. 2 Δ – 2ος όροφος οδός Σκρά. 257) 100 τ.μ.διαμέρισμα στη Μαρτίου με πάρκινγκ και ωρομέτρηση 258) Σε 205 τμ. οικόπεδο ισόγεια μονοκατοικία στην Περίσταση. 259) Επαγγελματική Στέγη 162 τμ βλέπει πλατεία Δημαρχείου 260) Σε διώροφη οικοδομή μέσα από τον Εγγλέζικο διαμέρισμα 2ος όροφος 150 τμ στον σοβά 261) 52 τμ 2ος όροφος, air condition, τέντες στην Ολυμπιακή Ακτή 262) Στα Αστικα 85 τμ 2 Δ,τζακι, 2ος οροφος 263) Κεντρικο διαμερισμα 58 τμ στον 4ο οροφο καταλληλο και για επαγγελματικη στεγη. 264) Περιοχή ΙΚΑ – Βατάν σε 3ώροφη οικοδομή οροφοδιαμέρισμα 1ος όροφος, 132 τμ, 3ΔΣΚ, ηλιακό, ατομικός λέβητας, συναγερμός κτλ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 251) Σε 500 τμ οικόπεδο μονοκατοικία με σκεπή στη Νεοκαισάρεια 321) σε 200 τ.μ. οικόπεδο με συντ. 1,2, 70 τ.μ. παλιά μονοκατοικία κοντά στο πάρκο. 328) Τριώροφη οικοδομή στο τούβλο στην επέκταση Ευαγγελικών, 125 τ.μ ο όροφος. 346) Σε 340 τ.μ. οικόπεδο διώροφη οικοδομή με σκεπή στο Σβορώνο. 349) Σε 206 τμ γωνιακό οικόπεδο μεζονέτα στην Περίσταση 350) Μεζονέτα σε άριστη κατάσταση κοντά στο γήπεδο του Πιερικού 3 ετών. 351) Μονοκατοικία 50 τμ στα τούβλα στο Παλιό Ελατοχώρι κεντρικό οικόπεδο 352) Μονοκατοικια 100 τμ σε 290 τμ οικοπεδο στην επεκταση Ευαγγελικων 353) Μονοκατοικια 86 τμ σε 1250 τμ οικοπεδο στο Κιτρος 354) Μονοκατοικια 120 τμ σε 1060 τμ οικοπεδο στον οικισμο Πανοραμα Γανοχωρας με ωραια θεα ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 442) Κατάστημα 340 τ.μ. με 500 μ. οικόπεδο επί της Θεσσαλονίκης. 443) Κατάστημα 65 τ.μ. με 75 τ.μ. 2ο όροφο επί της Εθν. Αντίστασης. 445) 40 τ.μ. +40 τ.μ. πατάρι οδός Κρέσνας 446) 100 τ.μ. +120 τ.μ. υπόγειο καινούργιο κοντά στο δημαρχείο. 449) Πωλούνται θέσεις σε υπόγειο

Τηλ./FAX. 23510-47497, κιν: 6976 760579

πάρκιγκ στην πλατεία Βενιζέλου 450) 80 τμ με πατάρι στην Ολυμπιακή Ακτή 451) 32 τμ κατάστημα και 72 τμ διαμέρισμα πωλούνται μαζί στην οδό Ζαλόγγου 452) Πωλείται 140 τμ 2ος όροφος διαμπερές επαγγελματική στέγη, βλέπει πλατεία 453) 22 τμ κλειστο παρκιγκ κοντα στο συντριβανι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 903) Ενοικιάζεται βενζινάδικο με πλυντήριο εν ενεργεία. 905) Πωλείται κρεπερί στην Ολυμπιακή Ακτή μπροστά στη θάλασσα. ΟΙΚΟΠΕΔΑ 535) 451 τ.μ. οικόπεδο στην Καλλιθέα μέσα στο χωριό. 551) 1200 τμ. στον Κούκο με θέα 568) 800 τ.μ. +300 τ.μ. οικόπεδο στην Παραλία 571) 300 τμ. οικόπεδο στο Ελατοχώρι στο Παλιό χωριό 578) 291 τ.μ. νότιο στην Περίσταση 579) 500 τ.μ. οικόπεδο στην Ολ.Ακτή 581) 400 τ.μ. οικόπεδο κεντρικό στο Σβορώνο 585) 340 τ.μ. δίπλα στη Νομαρχία 586) 360 τ.μ. στην επέκταση Σταδίου 587) 455 τ.μ. οικόπεδο στην επέκταση Σταδίου δίπλα στον Αγροτικό Συνεταιρισμό. 589) 1500 τ.μ. οικόπεδο Ελατοχώρι, παλιό χωριό μπαίνοντας δεξιά πάνω στο δρόμο. 590) 250 τ.μ. οικόπεδο με άδεια στον 3ο δρόμο Ολυμπιακής Ακτής. 591) 566 τ.μ. οικόπεδο με μεγάλη φάτσα στα Ευαγγελικά προς την Αγία Άννα. 592) 410 τ.μ. οικόπεδο περιοχή Μαρτίου 593) 401 τ.μ. οικόπεδο κοντά στο ΙΚΑ 596) 2500 τ.μ. άρτιο, οικοδομήσιμο στο Μακρύγιαλο 597) 1000 τ.μ. οικόπεδο επέκταση Μαρτίου 598) 800 τ.μ. στη Νεοκαισάρεια 599) Σε 500 τμ οικόπεδο 400 τμ κτίσμα στα μπετά στην Ολυμπιακή Ακτή 600) 1 στρεμ. οικόπεδο στη Νέα Εφεσσο στο ύψωμα με απεριόριστη θέα 601) 400 τμ επέκταση Ευαγγελικών βλέπει Κ.Χ. 602) Πωλείται 450 τμ οικόπεδο στον παραλιακό οικισμό του Κορινού 603) 1280 τμ γωνιακό 800 τμ στον Κάτω Αγιάννη 604) 3.000 τμ στην Καλλιθέα δίπλα στο σχέδιο 605) 2 στρέμματα επαγγελματικό οικόπεδο πριν τον Σβορώνο δεξιά 606) 3Χ400 τμ συνεχόμενα οικόπεδα στον Παραλιακό οικισμό Καλλιθέας 607) 4.300 τμ επαγγελματικό ακίνητο κοντα στον Ενιπέα 608) 3.600 τμ στο 1,2 κατάλληλο για επαγγελματική στέγη

609) 527 τμ δις γωνία στη Νέα Ζωή (τεκές) 610) 725 τμ οικοπεδο στην Καλλιθεα 611) 368) τμ γωνιακό βλέπει Κ.Χ. 25ης Μαρτίου με 19ης Μαϊου ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 629) 4200 στον περιφερειακό Ν. Εφέσου 636) 3200 τ.μ. τεμάχιο στο δρόμο για Μ. Μηλιά οικοδομήσιμο με μεγάλη φάτσα και ωραία θέα. 658) 12 στρεμ. Στον Αγ. Μηνά Ν. Εφέσου. 663) 8 στρέμματα στον δρόμο Σβορώνου- Νεοκαισάρεια 664) 6 στρέμματα πριν την Κατερινόσκαλα πάνω στο δρόμο. 665) Στην επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας 3.350 τ.μ. με τρεις δρόμους κατάλληλο για επαγγελματική στέγη. 666) 3.400 τ.μ. Επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας πίσω από τον Πογιαρίδη. 667) 5.500 τ.μ. χωράφι ανάμεσα στην παλιά και νέα Εθνική οδό. 668) 8 στρέμματα κοντά στα νεκροταφεία 669) 6 στρεμ. Ανάμεσα ΣβορώνοΝεοκαισάρεια 670) 25 στρέμ. μετά το Μαυρονέρι προς το Λόφο. 671) 4,5 στρεμ. πριν από την Παραλία δεξιά πάνω στο δρόμο 672) 2.850 τμ άρτιο οικοδομήσιμο στο δρόμο για Ν. Εφεσσο 673) 6.125 τμ στη Ν. Εφεσσο δίπλα στο Χωριό 674) 9 στρεμ. με ελιές κοντά στην Κονταριώτισσα 675) 4,5 στρεμ. 300 μετρα απο την ΠΕΟ προς Γανοχωρα 676) 9 στρ. αριστερά από τον ΠΕΟ πίσω από την Πυροσβεστική 677) 8,5 στρ. δίπλα στο σχέδιο γωνιακό στην οδό 25ης Μαρτίου ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 701) 8 δωμάτια σε 250 τ.μ. στην Ολυμπιακή Ακτή στο δεύτερο δρόμο 716) 16 Ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Παραλία 717) 18 ενοικιαζόμενα δωμάτια σε 500 τ.μ. στην Κατερινόσκαλα 718) 30 δωμάτια με πισίνα στην Ολυμπιακή Ακτή. 719) 5 διπλά και 3 μονά σε καλή κατάσταση στην Ολυμπιακή Ακτή. 720) Σε 800 τμ οικόπεδο 23 δωμάτια ανακαινισμένα με πισίνα, θέρμανση κτλ 721) Σε 400 τμ οικόπεδο στην Παραλία 160 τμ μαγαζί μπροστά στο λιμάνι ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Γκαρσονιέρα κοντά στην Πρόνοια Κατάστημα 37 τμ επί της Κασσάνδρου Σε πεζόδρομο επαγγελματική στέγη με 8Δ 1ος όροφος 4.000 τμ επαγγελματική στέγη στον δρόμο για Παραλία Δυαρι 75 τμ στην επεκταση Ευαγγελικων με τζακι και ατομικο λεβητα


 

ÐÝìðôç 6 Ìáúïõ 2010

Éäéáßôåñï åíäéáöÝñïí åß÷å ç óõæÞôçóç ðñï çìåñçóßáò äéÜôáîçò óôï íïìáñ÷éáêü óõìâïýëéï ôçò Ôñßôçò. Ìå ôï èÝìá ôùí ïéêïíïìéêþí ìÝôñùí ôçò êõâÝñíçóçò óôï ôñáðÝæé, ï íïìÜñ÷çò Ãéþñãïò Ðáðáóôåñãßïõ, åîÝöñáóå ôçí ðñïóùðéêÞ ôïõ Üðïøç ãéá ôçí ðñïïðôéêÞ ôïõò. Ç Üðïøç ìÜëéóôá Þôáí áñíçôéêÞ, êáèþò üðùò áíÝöåñå ï ê. Ðáðáóôåñãßïõ ôá ìÝôñá óôï÷åýïõí óôïõò ÷áìçëüìéóèïõò, ìåéþíïõí ôïí ôæßñï óôçí áãïñÜ êáé äåí óõíïäåýïíôáé áðü áíáðôõîéáêÜ ìÝôñá. Ôá äéóåêáôïììýñéá ðïõ åîáóöÜëéóå ùò âïÞèåéá ç êõâÝñíçóç èá ìðïñïýóáí íá åßíáé ìåãÜëç áíÜóá, áí óõññéêíùíüôáí ôï óðÜôáëï êñÜôïò äÞëùóå ï íïìÜñ÷çò, äßíïíôáò ùò ðáñÜäåéãìá ôïí ÏÓÅ, ï ïðïßïò «âÜæåé ìÝóá» ôï äçìüóéï êáôÜ 2,3 åêáôïììýñéá åõñþ çìåñçóßùò.

Ìå éäéáßôåñá åõñçìáôéêÜ ðëáêÜô Ýêáíáí ôçí åìöÜíéóç ôïõò êÜðïéïé áðü ôïõò óõíäéêáëéóôÝò ðïõ óõììåôåß÷áí óôçí áðåñãéáêÞ óõãêÝíôñùóç ôïõ Åñãáôéêïý ÊÝíôñïõ Êáôåñßíçò. Óôç öùôïãñáößá äéáêñßíïíôáé ïé äñÜóôåò êáé ôá åéñùíéêÜ ìçíýìáôá ðïõ èÝëçóáí íá ðåñÜóïõí õðÝñ êåñäïóêüðùí, ìéæáäüñùí êáé äéåèíþí åðåíäõôþí êáé ïßêùí áîéïëüãçóçò.

Ìéá ÷áñáêôçñéóôéêÞ åìðåéñßá ãéá ôç óýã÷õóç áñìïäéïôÞôùí õðü ôçí ïðïßá ëåéôïõñãåß ôï åëëçíéêü êñÜôïò, ðáñÝèåóå ï áíôéíïìÜñ÷çò Íßêïò Ìðïõñïíßêïò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ íïìáñ÷éáêïý óõìâïõëßïõ. Ï ëüãïò ãéá ôçí ðñïóðÜèåéá ôçò íïìáñ÷ßáò íá êáôáóêåõÜóåé ðßóôá åîÝôáóçò õðïøçößùí ïäçãþí óôï äÞìï Äßïõ, üðïõ æçôÞèçêáí 25 óôñÝììáôá êáé ÷ñåéáæüôáí ðïëéôéêÞ ðáñÝìâáóç ãéá íá ðáñá÷ùñçèïýí. Áõôü ðïõ áêïëïýèçóå Þôáí ìéá ðñïóðÜèåéá íá âñåèåß ðïéïò Ý÷åé ôçí êõñéüôçôá ôçò Ýêôáóçò, ìå ôçí ðåñéöÝñåéá íá áðïóôÝëëåé áðÜíôçóç üôé äåí áíÞêåé óôï õðïõñãåßï ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò áëëÜ óôïí Ïñãáíéóìü Êáðíïý, êÜôé ðïõ áðáéôïýóå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý. Ðñéí åîáóöáëéóôåß ç áðüöáóç, ôï ðñüãñáììá ìÝóù ôïõ ïðïßïõ èá åîáóöáëéæüôáí ç ÷ñçìáôïäüôçóç Ýëçîå êáé ç íïìáñ÷ßá áêüìá ðåñéìÝíåé.

Ôï ôåëåõôáßï äéÜóôçìá, óôéò äçìïôéêÝò êïëþíåò öùôéóìïý, Ý÷ïõí ôïðïèåôçèåß ãëÜóôñåò ìå ëïõëïýäéá ôçò åðï÷Þò. Ç ðüëç áõôÞí ôçí åðï÷Þ ïìïñöáßíåé….. Ùóôüóï ìéá ïëéãüëåðôç áíáìïíÞ óôç óôÜóç ôïõ áóôéêïý ëåùöïñåßïõ , åßíáé áñêåôÞ ãéá íá ãåííÞóåé ðñïâëçìáôéóìïýò. ÊÜôù áðü ôéò üìïñöåò áíèéóìÝíåò ãëÜóôñåò, õðÜñ÷ïõí áöéóïêïëëÞóåéò, åíïéêéÜæåôáé êáé ðïëëÜ Üëëá…. Ç ëåðôïìÝñåéá êÜíåé ôçí äéáöïñ܅ Êáé óå ìéá ôÝôïéá öéëüôéìç ðñïóðÜèåéá êáëëùðéóìïý ôçò ðüëçò, ôÝôïéïõ åßäïõò åíÝñãåéåò ßóùò èá Ýðñåðå íá åêëåßðïõí….

ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÊÉÔÑÏÕÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÊÁÉ ÐËÁÔÁÌÙÍÏÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÁÃÉÙÍ ×ÑÉÓÔÏÖÏÑÏÕ ÊÁÉ ÅÕÈÕÌÉÏÕ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ

Ìå ðíåõìáôéêÞ ÷áñÜ óáò êáëïýìå íá óõììåôÜó÷åôå óõìðñïóåõ÷çôéêþò, ôüóï óôçí Õðïäï÷Þ ôïõ Éåñïý ËåéøÜíïõ ôïõ Áãßïõ Åíäüîïõ ÌåãáëïìÜñôõñïò ×ñéóôïöüñïõ, üóï êáé óôéò õðüëïéðåò éåñÝò áêïëïõèßåò, ðïõ èá ôåëåóèïýí ìå ôçí åõêáéñßá ôçò ðáíçãýñåùò ôïõ É. Íáïý ìáò, óýìöùíá ìå ôï åðéóõíáðôüìåíï ðñüãñáììá. ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÓÁÂÂÁÔÏ 8-5-2010 18.45: Õðïäï÷Þ Éåñïý ËåéøÜíïõ Áã. ×ñéóôïöüñïõ åê ôçò ÉåñÜò Ìçôñïðüëåùò Êáóôïñßáò, óôç óõìâïëÞ ôùí ïäþí Ñ. Öåñáßïõ êáé ÐëåéÜäùí (Ýìðñïóèåí ôïõ Íáúäñßïõ Áã. ×ñéóôïöüñïõ). ÌåôÜâáóç óôïí É. Íáü. 19.00: Ðáíçãõñéêüò Áñ÷éåñáôéêüò Åóðåñéíüò ÷ïñïóôáôïýíôïò ôïõ ÓåâáóìéùôÜôïõ Ìçôñïðïëßôïõ Êáóôïñßáò ê. ÓÅÑÁÖÅÉÌ êáé óõã÷ïñïóôáôïýíôïò ôïõ Óåâ. ÐïéìåíÜñ÷ïõ ìáò ê. ÁÃÁÈÏÍÉÊÏÕ ÊÕÑÉÁÊÇ 9-5-2010 7.30-10.30: Ïñèñïò êáé Áñ÷éåñáôéêÞ È. Ëåéôïõñãßá Ìíçìüóõíï õðÝñ ôùí êåêïéìçìÝíùí áõôïêéíçôéóôþí ôïõ Í. Ðéåñßáò Éåñïõñãïýíôùí ôùí Óåâ. Ìçôñïðïëéôþí Êßôñïõò ê. ÁÃÁÈÏÍÉÊÏÕ êáé Êáóôïñßáò ê. ÓÅÑÁÖÅÉÌ 19.00: Ðáñáêëçôéêüò êáíþí ôïõ Áã. ×ñéóôïöüñïõ. ÏìéëçôÞò ï Ðáíïóéïëïãéþôáôïò Áñ÷éìáíäñßôçò ê. Äéïíýóéïò Ãêüëéáò. ÄÅÕÔÅÑÁ 10-5-2010 7.30-9.30: È. Ëåéôïõñãßá. Ëåéôïõñãüò êáé ïìéëçôÞò ï áéäåóéìïëïãéþôáôïò Ðñùôïðñåóâýôåñïò ê. ÅõÜããåëïò Ðïõëáôóßäçò. 19.00: Áêïëïõèßá ôïõ Éåñïý Åõ÷åëáßïõ áðü åðôÜ Éåñåßò. ÏìéëçôÞò ï Ãåíéêüò Áñ÷éåñáôéêüò Åðßôñïðïò É. Ì. Êßôñïõò Áñ÷éìáíäñßôçò ê. Éùáêåßì Ïéêïíïìßêïò. ÔÑÉÔÇ 11-5-2010 21.00: ÉåñÜ áãñõðíßá åéò ìíÞìç ôïõ áãßïõ Åðéöáíåßïõ Åðéóêüðïõ Êýðñïõ. Ëåéôïõñãüò êáé ïìéëçôÞò ï Ðáíïóéïëïãéþôáôïò Áñ÷éìáíäñßôçò ê. Óåâáóôéáíüò ÁñÜðçò. Ìå ôéìÞ Ãéá ôï Åêêëçóéáóôéêü Óõìâïýëéï Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÐÑÙÔÏÐÑÅÓÂÕÔÅÑÏÓ ÓÙÊÑÁÔÇÓ Å. ÎÅÍÉÄÇÓ

Ç áðåñãßá ôùí äçìïôéêþí õðáëëÞëùí êáèáñéüôçôáò , Ýöåñå óôï ðñïóêÞíéï ìéá êáêéÜ óõíÞèåéá ôïõ íåïÝëëçíá. Ç óõíÞèåéá áõôÞ, Ý÷åé íá êÜíåé ìå ôçí äéáôÞñçóç ôçò êáèáñéüôçôáò, ü÷é ôüóï ôïõ éäéùôéêïý áëëÜ ôïõ êïéíü÷ñçóôïõ ÷þñïõ. Óå êÜèå áðåñãßá ôùí äçìïôéêþí õðáëëÞëùí êáèáñéüôçôáò, ïé äçìüôåò Ýñ÷ïíôáé áíôéìÝôùðïé ìå Ýíá ï÷õñü óêïõðéäéþí ðïõ ïñèþíåôáé ìðñïóôÜ ôïõò. Ç áßóèçóç ôçò áíåõèõíüôçôáò, îå÷åéëßæåé , ìéáò êáé ôï ìåãÜëï óôïß÷çìá, åßíáé íá ðáñáìåßíïõí ïé êïéíü÷ñçóôïé ÷þñïé êáèáñïß, ìå ðñùôïâïõëßá ôïõ ßäéïõ ôïõ äçìüôç. Óôïõò êåíôñéêïýò äñüìïõò, ðÝñá áðü ôéò ãüðåò, åýêïëá ðáñáôçñåß êáíåßò ðåôáìÝíá äéáöçìéóôéêÜ öõëëÜäéá, åßôå óôá ðåæïäñüìéá åßôå áêüìç êáé óôç ìÝóç ôïõ äñüìïõ. Ôçí þñá ðïõ ìéá ëïîÞ ìáôéÜ, öÝñíåé óôï ïðôéêü óïõ ðåäßï êÜäï óêïõðéäéþí êáé áíáêýêëùóçò…….

ÌåãÜëç ðáñÝá ÷èåò ôï ðñùß óå êåíôñéêü êáöÝ ôçò Êáôåñßíçò, üðïõ óõíáíôÞèçêáí ï õðïøÞöéïò äÞìáñ÷ïò ôïõ ÂïññÜ ÂáããÝëçò Ðïëýæïò ìå ôïí õðïøÞöéï äÞìáñ÷ï ôïõ Íüôïõ Êþóôá Äçìüðïõëï. Ðáñüíôåò Þôáí åðßóçò ïé äçìïôéêïß óýìâïõëïé äÞìïõ Ðáñáëßáò êáé Áíáôïëéêïý Ïëýìðïõ : Ãéþôçò ÁèáíáóéÜäçò, ê. Óáñãéáííßäçò, Êþóôáò ÃéÜíôóéïò, ï äçìïóéïãñÜöïò Áðïóôüëçò ËÝéíáò ê.á.

×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

Êáé åéò íåüôåñá; ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí 1ç Ôüôå åßíáé ðïõ êïêêéíßæåé ï èåßïò, áðü ôï êáêü ôïõ, êáé áíáðïëåß ôïõò íåáíéêïýò áãþíåò. Ðñï÷ôÝò îåóçêþèçêå êáé Þèåëå íá ãñáöåß óôç íåïëáßá ËáìðñÜêç! ¢ñ÷éóå íá öùíÜæåé Ýíá Ýíá ôÝóóåñá êáé ç èåßá ôñüìáîå íá ôïí çñåìÞóåé. Áöïý ðÞñå ôá ó÷åôéêÜ ãéá íá ñõèìßóåé ôçí ðßåóç, ôï æÜ÷áñï êáé ôéò ëïéðÝò áíáðüöåõêôåò óõíÝðåéåò ôïõ ãÞñáôïò, üðùò ëÝåé ôï êáôÜ Ðïëõôßìç åõáããÝëéï, ôïí Ýðéáóå ôï ðáñÜðïíï: «Ãñçãüñç åßóáé ôõ÷åñüò ðïõ Ýöõãåò íùñßò. Ðïõ íá ‘âëåðåò êáé ôç íÝá Ïäýóóåéá. ÓéãÜ ìçí áêïýóïõí ôïýôïé ôïí Üíåìï óáí ôïí ¼ìçñï! ¼ñôóá ôá ðáíéÜ êáé… êüíôñá óôïí ÊÜâï ÌáëéÜ ìáò âëÝðù» Ôá îçìåñþìáôá ôçò ðåñáóìÝíçò Ôñßôçò Üêïõóå, áðü ôçëåïñÜóåùò, üôé ç ãáëëéêÞ áñéóôåñÜ êáôáøÞöéóå ôç âïÞèåéá ðñïò ôçí ÅëëÜäá ìå ôï óêåðôéêü üôé ôá äÜíåéá ðñïïñßæïíôáé ãéá ôéò áãïñÝò êé ü÷é ãéá ôïõò ¸ëëçíåò åßäå êé Ýíá ÃÜëëï åèíéêéóôÞ ðïõ æçôïýóå íá öýãåé ç Ãáëëßá áðü ôï åõñþ êáé ðéóùãýñéóå óôç äñá÷ìÞ êé áð´ ôç äñá÷ìÞ óôïí ôåìÝôåñïí, ôï ÌÞôóï ôïí Ðáñôóáëßäç. Ôüôå ðïõ ïé çìåäáðïß åèíéêüöñïíåò ôïõò öþíáæáí Âïýëãáñïõò êáé äåí ôïõò Üöçíáí íá ìéëÞóïõí, ï ÌÞôóïò åß÷å ðåé óôç ÂïõëÞ ôï áêáôáìÜ÷çôï: «Íôï åßðáôå; Åßìáóôå ðñïäüôåò êáé Âïýëãáñïé; Åóåßò äåí åßóôå åèíéêüöñïíåò. Åßóôå åèíéêïðáñÜöñïíåò!» «Ôïõò åèíéêïðáñÜöñïíåò ôïõò áðïóôüìùóå ôüôå ï ÌÞôóïò êáé çóõ÷Üóáìå. Ìå ôïõò åõñùðáñÜöñïíåò ôé ãßíåôáé; Ôé íá ðåéò ó’ áõôïýò ðïõ êÜèïíôáé êáé ãñÜöïõí íá ðïõëÞóïõìå ôçí Áêñüðïëç ãéá íá îå÷ñåþóïõìå;» ó÷ïëßáóå ç èåßá êáé ñþôçóå: «Ï Ðáñôóáëßäçò, èá Ýêëåéíå ðïôÝ ôçí Áêñüðïëç Áöåíôïýëç;» «ÐïôÝ! Ôï áíôßèåôï ìÜëéóôá èá Ýðáéñíå ôï ÃëÝæï êáé èá ôçí Üíïéãáí!» áðÜíôçóå åêåßíïò «ÔåëéêÜ ìÞðùò ÷ñåéáæüìáóôå ìéá íÝá áñéóôåñÜ ìðáò êáé ãëõôþóïõìå êáíÝíá áðü ôá íåüôåñá íÝá ìÝôñá. Ãéá ôá ñåõìáôéêÜ ìáò äçëáäޅ» ìïíïëüãçóå ç èåßá.

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - Πέμπτη 6 Μαΐου 2010  

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - Πέμπτη 6 Μαΐου 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you