Page 1

ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 11 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2011 9

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÓÕÍÁÍÔÇÓÇ ÔÇÓ ÂÏÕËÅÕÔÏÕ ê. ÌÁÑÉÁÓ ÌÉ×ÏÕ ÌÅ ÔÏÍ Ã. Ã. ÍÅÁÓ ÃÅÍÉÁÓ

«ÐñïãñÜììáôá êáé äñÜóåéò ãéá ôç óôÞñéîç ôçò íåïëáßáò»

Ì

å ôïí Ãåíéêü ÃñáììáôÝá ÍÝáò ÃåíéÜò óõíáíôÞèçêå ç ÂïõëåõôÞò Ðéåñßáò Ìáñßá Ìß÷ïõ ðñïêåéìÝíïõ íá åíçìåñùèåß ü÷é ìüíï ãéá ôá ðñïãñÜììáôá êáé ôéò äñÜóåéò ðïõ âñßóêïíôáé óå åîÝëéîç áëëÜ êáé ãéá üóá Ý÷ïõí ïëïêëçñùèåß áëëÜ áíáìÝíåôáé íá åðáíáðñïêõñç÷èïýí.

ç ÂïõëåõôÞò åîÝèåóå óôïí Ãåíéêü ÃñáììáôÝá ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ áíôéìåôùðßæïõí ïé íÝïé ôçò Ðéåñßáò, ìå ðñïåîÜñ÷ùí áõôü ôçò õøçëÞò áíåñãßáò. ¼ðùò óçìåßùóå ç ÂïõëåõôÞò «Ç êáëðÜæïõóá áíåñãßá ðëÞôôåé êõñßùò ôïõò íÝïõò áíèñþðïõò. Ãéá ôïí ëüãï áõôü ðñÝðåé íá êáôáâÜëïõìå êÜèå äõíáôÞ ðñïóðÜèåéá þóôå íá äþóïõìå óôï ðéï äñáóôÞñéï êáé åëðéäïöüñï êïììÜôé ôçò åëëçíéêÞò êïéíùíßáò ôçí åõêáéñßá íá åîåëé÷èåß êáé íá ðñïïäåýóåé åðáããåëìáôéêÜ. Óôçí êáôåýèõíóç áõôÞ èåùñþ üôé ìðïñåß íá óõìâÜëëåé óçìáíôéêÜ ç ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá ÍÝáò ÃåíéÜò ìå ôéò ðñùôïâïõëßåò ðïõ áíáëáìâÜíåé».

ÅðåéäÞ ôá ðñïãñÜììáôá ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò åßíáé ðéëïôéêÞò êáé ü÷é êáèïëéêÞò åöáñìïãÞò, ëüãù ðåñéïñéóìÝíùí ðüñùí, ç ÂïõëåõôÞò óõæÞôçóå ôéò äõíáôüôçôåò Ýíôáîçò ôïõ Íïìïý Ðéåñßáò óôá ðñïãñÜììáôá áõôÜ.

Ï ÃÅÍÉÊÏÓ ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ ¼ðùò ôüíéóå ï ê. Ëéâáíüò ãéá ôçí åðéôõ÷Þ õëïðïßçóç ôùí ðñïãñáììÜôùí äåí áñêïýí ìüíï ïé ðñïóðÜèåéåò ôçò ðïëéôåßáò áëëÜ óå ïñéóìÝíåò ðåñéðôþóåéò áðáéôåßôáé êáé ç óõíäñïìÞ Üëëùí öïñÝùí, üðùò ð.÷. ç ôïðéêÞ áõôïäéïßêçóç áëëÜ êáé åðáããåëìáôéêïß óýëëïãïé. ×áñáêôçñéóôéêÜ ðáñáäåßãìáôá áðïôåëïýí ôï ðñüãñáììá «ÍïìéêÞ ÂïÞèåéá ãéá ÍÝïõò Åõðáèþí Êïéíùíéêþí ÏìÜäùí» üðïõ áðáéôåßôáé ç óõíåñãáóßá ìå ôïí ïéêåßï Äéêçãïñéêü Óýëëïãï. ÁöïñÜ ôçí ðáñï÷Þ äùñåÜí íïìéêþí õðçñåóéþí óå åõðáèåßò ïìÜäåò íÝùí ïé ïðïßïé äåí Ý÷ïõí ôçí ïéêïíïìéêÞ äõíáôüôçôá õðåñÜóðéóçò. ¢ëëï Ýíá ðáñÜäåéãìá áðïôåëïýí ôá ÊÝíôñá Ðëçñïöüñçóçò ÍÝùí ôá ïðïßá öñïíôßæïõí ãéá ôçí Ýãêõñç êáé Ýãêáéñç ðëçñïöüñçóç óå èÝìáôá åêðáßäåõóçò, åõñùðáúêþí ðñïãñáììÜôùí, åðáããåëìáôéêÞò êáôÜñôéóçò, åëåýèåñïõ ÷ñüíïõ ê.ô.ë.. Ôá êÝíôñá áõôÜ ëåé-

ôïõñãïýí óå óõíåñãáóßá ìå ôïõò ÄÞìïõò êáé ìÝ÷ñé óÞìåñá äåí õðÜñ÷åé êáíÝíá óôçí Ðéåñßá. Óôá ðñïãñÜììáôá ôá ïðïßá Ý÷ïõí ïëïêëçñùèåß áëëÜ áíáìÝíåôáé íá åðáíáðñïêçñõ÷èïýí ìÝóá óôï 2011 êáé åíäéáöÝñïõí ôçí Ðéåñßá ðåñéëáìâÜíåôáé ôï ðñüãñáììá «ÅðéóôçìïíéêÞ ÕðïóôÞñéîç ÍÝùí Áãñïôþí». Âáóéêüò ôïõ óôü÷ïò åßíáé ç óôÞñéîç ôùí íÝùí áãñïôþí óå èÝìáôá ðáñáãùãÞò êáé ðñïþèçóçò ôùí ðñïúüíôùí ôïõò. Óôçí ßäéá êáôçãïñßá âñßóêåôáé êáé ôï ðñüãñáììá «ÍÝá ÃåíéÜ êáé Åðé÷åéñçìáôéêüôçôá», üðïõ ìÝóù ïñãáíùìÝíùí êÝíôñùí åíçìÝñùóçò, ôéò «Èõñßäåò ÍåáíéêÞò Åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò» ðáñÝ÷åôáé ç áðáñáßôçôç õðïóôÞñéîç óå íÝïõò áíèñþ-

ÓÙÌÁÔÅÉÏ ÓÕÍÔÁÎÉÏÕ×ÙÍ Ô.Å.Â.Å. – Ï.Á.Å.Å. Í. ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÓ ÓÕËËÏÃÏÓ ÌÉÊÑÁÓÉÁÔÙÍ ÍÅÁÓ ÅÖÅÓÏÕ «Ï ÇÑÁÊËÅÉÔÏÓ»

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Óáò ðñïóêáëïýìå óôçí åêäÞëùóç êïðÞò ôçò ðñùôï÷ñïíéÜôéêçò ðßôáò ôïõ Óõëëüãïõ ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß óôï ïéêïãåíåéáêü êÝíôñï «ÅÖÅÓÏÕ ãåýóåéò» óôç ÍÝá Åöåóï, ôçí ÊõñéáêÞ 13 Öåâñïõáñßïõ 2011 êáé þñá 18.00. Ôï ðñüãñáììá èá óõíå÷éóôåß ìå ôñáãïýäéá ôçò ðáñÝáò êáé ãëÝíôé ìå ôç óõíïäåßá ïñ÷Þóôñáò. Ï Óýëëïãïò èá ðñïóöÝñåé âáóéëüðéôá êáé êáöÝ Þ áíáøõêôéêü. Ìå ôéìÞ Ôï Ä.Ó. Õ.Ã.: Ôï êÝíôñï âñßóêåôáé óôï ýøùìá êïíôÜ óôïõò Éåñïýò Íáïýò É. Èåïëüãïõ & É. Ðñïäñüìïõ.

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÏÌÏÓ ÐÉÅÑÉÁÓ ÄÇÌÏÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ

ðïõò ïé ïðïßïé èÝëïõí íá éäñýóïõí ôçí äéêÞ ôïõò åðé÷åßñçóç. ÔÝëïò, ç ÂïõëåõôÞò åíçìåñþèçêå êáé ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ ÊÜñôá ÍÝùí, ç ïðïßá ðñïùèåßôáé óôçí ÅëëÜäá áðü ôçí ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá ÍÝáò ÃåíéÜò êáé ðñïóöÝñåé óçìáíôéêÝò åêðôþóåéò óå ðñïúüíôá, åéóéôÞñéá êáé õðçñåóßåò ó÷åäüí óå üëç ôçí Åõñþðç. Ç ðñïìÞèåéÜ ôçò åßíáé ðÜñá ðïëý åýêïëç, áöïñÜ íÝïõò ìÝ÷ñé 30 åôþí êáé óôïé÷ßæåé ìüëéò 10€, åíþ áíáíåþíåôáé óå åôÞóéá âÜóç. ÁõôÞ ôçí óôéãìÞ ôçí ÷ñçóéìïðïéïýí ðÜíù áðü 4.000.000 íÝïé óå üëç ôçí Åõñþðç êáé áðïëáìâÜíïõí ðåñéóóüôåñåò áðü 100.000 ðñïóöïñÝò. Ç ÌÁÑÉÁ ÌÉ×ÏÕ ÌåôÜ ôçí ïëïêëÞñùóç ôçò åíçìÝñùóçò,

Ðñüóêëçóç Ï Ðñüåäñïò êáé ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Óùìáôåßïõ Óõíôáîéïý÷ùí Ô.Å.Â.Å. – Ï.Á.Å.Å. Í. Ðéåñßáò óáò ðñïóêáëïýí óôçí åïñôáóôéêÞ åêäÞëùóç ôïõ Óùìáôåßïõ ìáò ãéá ôçí ÃéïñôÞ ôçò ÁðïêñéÜò (ÔóéêíïôåôÜñôç) ç ïðïßá èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôçí ÔåôÜñôç 23 Öåâñïõáñßïõ 2011 êáé þñá 19.00 óôçí áßèïõóá ôïõ êÝíôñïõ ÐÉÅÑÉÄÁ Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ÔéìÞ ðñüóêëçóçò ìå ðëÞñåò ìåíïý 10,00 Åõñþ êáé ãéá ôá ìÝëç ôïõ Óùìáôåßïõ 5,00 Åõñþ. ÐñïóêëÞóåéò äéáôßèåíôáé óôá ãñáöåßá ôïõ Óùìáôåßïõ ìáò åðß ôçò ïäïý Ã. Ïëõìðßïõ 1, 2ïò üñïöïò, ôçëÝöùíï: 2351078736 êáèçìåñéíÜ êáèþò êáé áðü üëá ôá ìÝëç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ. Ó×ÏËÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÃÕÌÍÁÓÉÏÕ ÁÉÃÉÍÉÏÕ

ÐÑÏÊÇÑÕÎÇ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏÕ Êáôåñßíç 8-2-2011 Áñéè. Ðñùô. 6875

ÐÅÑÉËÇÐÔÉÊÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇ Ï ÄÞìáñ÷ïò Êáôåñßíçò ÐÑÏÊÇÑÕÓÓÅÉ Äçìüóéï äéåèíÞ äéáãùíéóìü (áíïéêôÞ äéáäéêáóßá) ìå óöñáãéóìÝíåò ðñïóöïñÝò êáé ìå êñéôÞñéï åðéëïãÞò ôï ÷áìçëüôåñï ðïóïóôü Ýêðôùóçò óôá åêáôü (%) åðß ôçò íüìéìá äéáìïñöïýìåíçò êÜèå öïñÜ, ìÝóçò ôéìÞò ëéáíéêÞò ðþëçóçò ôïõ åßäïõò ôçí çìÝñá ðáñÜäïóçò ôïõ, ãéá ôçí áíÜäåéîç ðñïìçèåõôÞ õãñþí êáõóßìùí ãéá ôçí êÜëõøç ôùí áíáãêþí ôùí õðçñåóéþí ôïõ ÄÞìïõ Êáôåñßíçò, Ýôïõò 2011, ðñïûðïëïãéóìïý 863.460,00 Å ìå ôï ÖÐÁ. Ôá õðü ðñïìÞèåéá åßäç, óå üóç ðïóüôçôá êñéèåß áðáñáßôçôç, åßíáé: 1) ÐåôñÝëáéï èÝñìáíóçò ðñïûðïëïãéóìïý 129.150,00 åõñþ ìå ôïí ÖÐÁ 2) ÐåôñÝëáéï êßíçóçò ðñïûðïëïãéóìïý 615.000,00 åõñþ ìå ôïí ÖÐÁ 3) ÐñïìÞèåéá âåíæßíçò super, âåíæßíçò áìüëõâäçò, âåíæßíçò super áìüëõâäçò ðñïûðïëïãéóìïý 107.010,00 åõñþ ìå ôïí ÖÐÁ. 4) ÐñïìÞèåéá õãñáåñßïõ êßíçóçò ðñïûðïëïãéóìïý 12.300,00 åõñþ ìå ôïí ÖÐÁ. ÊÜèå äéáãùíéæüìåíïò ðïõ èá óõììåôÝ÷åé óôï äéáãùíéóìü ðñÝðåé õðï÷ñåùôéêÜ íá õðïâÜëëåé ðñïóöïñÜ óå üëåò ôéò ïìÜäåò ôùí ðñïò ðñïìÞèåéá åéäþí ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý, åêôüò áðü ôï õãñáÝñéï ãéá ôï ïðïßï ç õðïâïëÞ ðñïóöïñÜò åßíáé ðñïáéñåôéêÞ. Óå äéáöïñåôéêÞ ðåñßðôùóç ç ðñïóöïñÜ èá áðïññßðôåôáé ùò áðáñÜäåêôç. Åðßóçò äßíåôáé ç äõíáôüôçôá óôïõò ðñïìçèåõôÝò ðïõ äéáèÝôïõí õãñáÝñéï êßíçóçò óôá ðñáôÞñéÜ ôïõò, íá õðïâÜëëïõí ðñïóöïñÜ ìüíï ãéá ôï õãñáÝñéï êßíçóçò. Ï ÄÞìïò Êáôåñßíçò äéáôçñåß ôï äéêáßùìá íá åêôåëÝóåé ôçí ðñïìÞèåéá åî’ ïëïêëÞñïõ áðü Ýíá ðñïìçèåõôÞ Þ áðü äéÜöïñïõò ðñïìçèåõôÝò ãéá ìÝñïò ôùí áðáéôïýìåíùí êáõóßìùí. Ùò çìåñïìçíßá ëÞîçò ðáñáëáâÞò ôùí ðñïóöïñþí ïñßæåôáé ç 28/3/2011 çìÝñá ÄåõôÝñá êáé þñá 11.30 ðì. Ôçí ßäéá çìÝñá êáé þñá èá ãßíåé êáé ç áðïóöñÜãéóç ôùí ðñïóöïñþí áðü ôçí áñìüäéá åðéôñïðÞ äéáãùíéóìïý, óôï Äçìáñ÷åßï Êáôåñßíçò, Ðëáôåßá Äçìáñ÷åßïõ Ô.Ê. 60100 óôïí 1ï üñïöï êáé óôçí áßèïõóá ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ. Ç åðéôñïðÞ äéáãùíéóìïý èá óõíÝëèåé ìéóÞ þñá ðñéí ôçí þñá áðïóöñÜãéóçò Þôïé ôçí 11ç ð.ì. Ïé ðñïóöïñÝò õðïâÜëëïíôáé óôçí áíùôÝñù Äéåýèõíóç ãñáðôþò áðåõèåßáò Þ ôá÷õäñïìéêÜ. Ç äéåíÝñãåéá ôïõ äéáãùíéóìïý êáé ç åêôÝëåóç ôçò ðñïìÞèåéáò èá ãßíïõí óýìöùíá ìå ôçí áñéèì. 11389/93 áðüöáóç Õð. Åóùô. (ÅÊÐÏÔÁ) êáé ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 2286/95, ôïõ áñè. 8 ôïõ Í. 2741/99 ôïõ áñéè. 55 ðáñ. 1óô ôïõ Í. 2238/84, ôïõ Üñèñïõ 3 ðáñ, 1â ôïõ Í. 1726/44, ôïõ Ð.Ä. 60/2007, êáé ôçí ïäçãßá 2004/18/Å.Ê./13-3-2004, ç äå äáðÜíç èá êáëõöèåß áðü Äçìïôéêïýò ðüñïõò. Óôï äéáãùíéóìü ãßíïíôáé äåêôïß: á) Ïé ¸ëëçíåò Ðïëßôåò â) Ïé áëëïäáðïß ã) Ôá ÍïìéêÜ ðñüóùðá çìåäáðÜ Þ áëëïäáðÜ ä) ïé óõíåôáéñéóìïß å) Ïé åíþóåéò ðñïìçèåõôþí ðïõ õðïâÜëëïõí êïéíÞ ðñïóöïñÜ. Ç åããýçóç óõììåôï÷Þò óôï äéáãùíéóìü ïñßæåôáé óå ðïóïóôü 5% åðß ôçò ðñïûðïëïãéóèåßóçò áðü ôçí õðçñåóßá äáðÜíçò (ìå ôïí ÖÐÁ). Óå ðåñßðôùóç ðïõ õðïâëçèïýí ðñïóöïñÝò ãéá åðß ìÝñïõò ïìÜäåò êáõóßìùí (üðïõ áõôü åßíáé åðéôñåðôü), ôï ðïóïóôü ôïõ 5% èá ðñÝðåé íá áíáëïãåß óôïí ðñïûðïëïãéóìü ìå ÖÐÁ ôùí ïìÜäùí áõôþí êáé èá åêäßäåôáé óå ãñáììÜôéï ôïõ Ôáìåßïõ Ðáñáêáôáèçêþí êáé Äáíåßùí Þ áíáãíùñéóìÝíçò ÔñÜðåæáò ðïõ ëåéôïõñãåß óôçí ÅëëÜäá Þ ÔñÜðåæáò êáé ðéóôùôéêþí éäñõìÜôùí ðïõ ëåéôïõñãïýí óå Üëëá êñÜôç ìÝëç ôçò Å.Å. ìåôáöñáóìÝíç óôçí ÅëëçíéêÞ ãëþóóá (ãéá ôïõò áëëïäáðïýò óõììåôÝ÷ïíôåò) êáé èá áðåõèýíïíôáé óôïí ÄÞìï Êáôåñßíçò. Ç åããõçôéêÞ åðéóôïëÞ óõììåôï÷Þò ðñÝðåé íá Ý÷åé éó÷ý åðß Ýíá ìÞíá ôïõëÜ÷éóôïí ìåôÜ ôçí ëÞîç ôïõ ÷ñüíïõ éó÷ýïò ôçò ðñïóöïñÜò ðïõ æçôÜ ç äéáêÞñõîç. Ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá ðëçñïöïñçèïýí ó÷åôéêÜ ìå ôçí áíùôÝñù ðñïìÞèåéá êáèþò êáé íá ðñïìçèåõôïýí Ýíôõðá óõììåôï÷Þò, äéáêÞñõîçò êëð. áðü ôçí õðÜëëçëï ÄçìçôñéÜäïõ Óôáõñïýëá, êáôÜ ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò óôï Äçìïôéêü ÊáôÜóôçìá Êáôåñßíçò, Ðëáôåßá Äçìáñ÷åßïõ Ô.Ê. 60100, 1ïò üñïöïò ôçë. 2351350435. Ç äéáêÞñõîç Ý÷åé áðïóôáëåß ãéá äçìïóßåõóç ìå ôá çëåêôñïíéêÜ Ýíôõðá e-notices óôï óõìðëÞñùìá ôçò åðßóçò Åöçìåñßäáò ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò óôéò 1/2/2011. Êáôåñßíç 8-2-2011 Ï ÄÞìáñ÷ïò Êáôåñßíçò ÓÜââáò ×éïíßäçò

Ãéá ôçí åêìßóèùóç ôïõ êõëéêåßïõ ôïõ Ãõìíáóßïõ – Ëõêåßïõ Áéãéíßïõ Ç Ó÷ïëéêÞ ÅðéôñïðÞ Ãõìíáóßïõ Áéãéíßïõ ôïõ ÄÞìïõ Ðýäíáò – Êïëéíäñïý ðñïêçñýóóåé äçìüóéï ðëåéïäïôéêü äéáãùíéóìü ãéá ôçí åêìßóèùóç ôïõ êõëéêåßïõ ôïõ Ó÷ïëéêïý óõãêñïôÞìáôïò Ãõìíáóßïõ – Ëõêåßïõ Áéãéíßïõ. Ï äéáãùíéóìüò èá äéåîá÷èåß óôéò 11/03/2011 çìÝñá ÐáñáóêåõÞ êáé þñá 11.00 ð.ì. óôï ãñáöåßï ôïõ Ãõìíáóßïõ Áéãéíßïõ, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò Õ.Á 643/2008 (ÖÅÊ Â 1003/2008). Äéêáßùìá óõììåôï÷Þò óôï äéáãùíéóìü Ý÷ïõí: á) ÖõóéêÜ ðñüóùðá Þ äçìïôéêÜ Þ êïéíïôéêÜ íïìéêÜ ðñüóùðá â) Ðïëßôåò ôùí êñáôþí ìåëþí ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò, ãíþóôåò ôçò ÅëëçíéêÞò ãëþóóáò. Äå äéêáéïýíôáé óõììåôï÷Þò ôá ðñüóùðá ðïõ áíáöÝñïíôáé ñçôÜ óôçí ðáñÜãñáöï 3 ôïõ áñéèìïý 1 ôçò áíùôÝñù ÕÁ êáé ðñüóùðá ìå ïéêïíïìéêÝò åêêñåìüôçôåò ðñïò ôéò Ó÷ïëéêÝò ÅðéôñïðÝò ôïõ Ãõìíáóßïõ – Ëõêåßïõ Áéãéíßïõ êáé ðñïò ôï ÄÞìï Ðýäíáò – Êïëéíäñïý. Ï äéáãùíéóìüò èá äéåîá÷èåß ìå ôçí õðïâïëÞ Ýããñáöùí ïéêïíïìéêþí ðñïóöïñþí óå êëåéóôü öÜêåëï, îå÷ùñéóôü áðü ôá Üëëá äéêáéïëïãçôéêÜ óõììåôï÷Þò. Ôá äéêáéïëïãçôéêÜ óõììåôï÷Þò áíáãñÜöïíôáé áíáëõôéêÜ óôçí ðñïêÞñõîç ôïõ äéáãùíéóìïý, áíôßãñáöï ôçò ïðïßáò ìðïñïýí íá ëÜâïõí ïé åíäéáöåñüìåíïé áðü ôç ãñáììáôåßá ôïõ Ãõìíáóßïõ Áéãéíßïõ. Ãéá ôç óõììåôï÷Þ óôï äéáãùíéóìü êáôáâÜëëåôáé åããýçóç ðïóïý 300 Åõñþ Þ áíôßóôïé÷ç åããõçôéêÞ åðéóôïëÞ êáèþò åðßóçò ðïóïóôü 20% ôïõ åôÞóéïõ ìéóèþìáôïò áðü ôïí ðëåéïäüôç (ùò åããýçóç êáëÞò åêôÝëåóçò). Ç äéÜñêåéá ôçò ìßóèùóçò èá åßíáé åîáåôÞò. Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò óôá ôçëÝöùíá: 1) Ôïõ Ãõìíáóßïõ Áéãéíßïõ 2353022313. ÄåìåñôæÞò ÉùÜííçò 2) Ôïõ Ëõêåßïõ Áéãéíßïõ 2353022600 ÁããÝëïõ Âáóßëåéïò. Ç Ó÷ïëéêÞ ÅðéôñïðÞ

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÇÍ ÐÉÅÑÉÁ Ç ÂïõëåõôÞò ìÜëéóôá ðñïóêÜëåóå ôïí ê. Ëéâáíü óôçí Ðéåñßá óôá ðëáßóéá åêäÞëùóçò ãéá ôçí åíçìÝñùóç üëùí ôùí áñìüäéùí öïñÝùí áëëÜ êáé ôùí íÝùí íïìïý ôüóï ãéá ôá ðñïãñÜììáôá ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò, üóï êáé ãéá ôéò äõíáôüôçôåò Ýíôáîçò ôçò Ðéåñßáò óå áõôÜ. Ôçí ðñüôáóç áðåäÝ÷èç ìå ÷áñÜ ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò êáé äåóìåýôçêå üôé èá åðéóêåöôåß óýíôïìá ôçí Ðéåñßá, åêöñÜæïíôáò ìÜëéóôá ôçí éêáíïðïßçóÞ ôïõ ãéá ôçí óõíåñãáóßá ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò ÍÝáò ÃåíéÜò ìå íÝïõò ôçò Ðéåñßáò. Ç óõíåñãáóßá áöïñÜ ôï ó÷Ýäéï «ÍÅÁÍÉÊÇ õðüÈÅÓÇ – ÅðéóôñïöÞ óôçí ðáñÜäïóç ìÝóù ÏéêïÔå÷íßáò» ôï ïðïßï õðïóôçñßæåôáé êáé ÷ñçìáôïäïôåßôáé áðü ôçí ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá ÍÝáò ÃåíéÜò óôï ðëáßóéï ôïõ ÐñïãñÜììáôïò ÕðïóôÞñéîçò Ðñùôïâïõëéþí ãéá ÍÝïõò 2010».

ÅÕ×ÁÑÉÓÔÇÑÉÏ ÅêöñÜæïõìå ôéò èåñìüôåñåò åõ÷áñéóôßåò ìáò ðñïò üëïõò üóïé óõíÝâáëáí óôçí ïëïêëÞñùóç ìå åðéôõ÷ßá ôùí åêäçëþóåùí ãéá ôçí «ÓõìâïëÞ ôùí Êñçôþí óôïí Ìáêåäïíéêü Áãþíá». Éäéáßôåñá åõ÷áñéóôïýìå ãéá ôçí ðïëýôéìç óõìâïëÞ ôïõò, ôïí ÄÞìáñ÷ï Êáôåñßíçò ÓÜââá ×éïíßäç, ôïí Ðñüåäñï ôïõ Ðïëéôéóôéêïý Ïñãáíéóìïý ×áñÜëáìðï Êáñáôæüãëïõ êáé ôïí Äçìïôéêü Óýìâïõëï ×ñÞóôï Ëåìïíüðïõëï. Ï Ðñüåäñïò êáé ôï Ä.Ó. ôïõ Óõëëüãïõ Êñçôþí Ðéåñßáò «ÏÉ ÓÔÁÕÑÁÅÔÏÉ»

ÓÕËËÏÃÏÓ ÊÏÊÊÉÍÏÐËÉÔÙÍ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ «Ï ÏËÕÌÐÏÓ»

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Ï Ðñüåäñïò êáé ôï Ä.Ó. ôïõ Óõëëüãïõ Êïêêéíïðëéôþí Íïìïý Ðéåñßáò «Ï ÏËÕÌÐÏÓ» óáò ðñïóêáëïýí íá ôéìÞóåôå ìå ôçí ðáñïõóßá óáò ôï ôñéóÜãéï åéò ìíÞìç ôïõ ÉåñïìïíÜ÷ïõ ÌïíÞò ÐÝôñáò Ïëýìðïõ Íéêçöüñïõ Ìðïõñïæßêá, ìÝëïõò ôçò ÅðáíáóôáôéêÞò ÊõâÝñíçóçò ôïõ 1878 óôï Ëéôü÷ùñï. Ç åêäÞëùóç èá ãßíåé ôçí ÊõñéáêÞ 13 Öåâñïõáñßïõ 2011 êáé þñá 11 ð.ì. óôï ÷þñï ôïõ ìíçìåßïõ, óôçí ïäü Ôåñæïðïýëïõ.

ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ

ÔÝëåóç Ôñéóáãßïõ Ïìéëßá áðü ôïí ðñüåäñï ôïõ Óõëëüãïõ ê ÁíáóôÜóéï ÐáðáæÞóç ÊáôÜèåóç óôåöÜíùí Äåîßùóç Ï ðñüåäñïò Ç Ãåí. ÃñáììáôÝáò ÁíáóôÜóéïò ÐáðáæÞóçò ÊáúìáêÜìç – ÔåñÝæç Åñáóìßá

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÊÅÍÔÑÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÏ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Ôï Ðåñéöåñåéáêü Óõìâïýëéï Ê.Ì. áíáêïéíþíåé ôçí áíáíÝùóç – ôñïðïðïßçóç Áðüöáóçò ¸ãêñéóçò Ðåñéâáëëïíôéêþí ¼ñùí, ôïõ Ã.Ã. ôçò Á.Ä.Ì.È ðñþçí Ð.Ê.Ì (Áñ. Ðñ. Ð.Ó.: 114/9.2.2011) ôïõ õöéóôÜìåíïõ «Åñãïóôáóßïõ ðáñáãùãÞò æùïôñïöþí ìå óõíïäÞ ãåþôñçóç» ìå ôçí åðùíõìßá ÂÉÏÆÙÊÁÔ ÁÅ óôï 3ï ÷ëì. ôçò Å.Ï Êáôåñßíçò – Áèçíþí – Í. Ðéåñßáò. Ðëçñïöïñßåò óôï ÔìÞìá Óõëëïãéêþí ÏñãÜíùí Ð.Ó.Ê.Ì, Âáó. Ïëãáò 198 ôçë. 2313/319787. Ç Ðñüåäñïò ôïõ Ðåñéöåñåéáêïý Óõìâïõëßïõ ÁèçíÜ ÁçäïíÜ – ÁèáíáóéÜäïõ

Ôáîéäåýïíôáò óôïí êüóìï ôçò ãåýóçò Ìå ôïí Äçì. ÐëéÜöá Ößëåò êáé ößëïé Óå ðáëáéüôåñï Üñèñï Ýãéíå áíáöïñÜ óôï èõìÜñé êáé óôï äåíäñïëßâáíï. ÓÞìåñá áò äïýìå ðùò ìðïñïýìå ìå áõôÜ ôá õðÝñï÷á ìõñéóôéêÜ (êáé ìå êÜðïéá Üëëá) íá áñùìáôßóïõìå Ýíá êáëü åëáéüëáäï. ÂÝâáéá óÞìåñá, óôá êáôáóôÞìáôÜ ìáò, ìðïñåß ï êáôáíáëùôÞò ìáò íá âñåé íá ðñïìçèåõôåß, óå üìïñöåò óõóêåõáóßåò (ãõÜëéíåò öõóéêÜ) åîáéñåôéêü ðáñèÝíï åëáéüëáäï, åßôå ìå ÷õìü ëåìïíéïý åßôå ìå îýäé (áðëü Þ âáëóÜìéêï), åßôå ìå áñùìáôéêÜ âüôáíá. Åìåßò üìùò áò ôï öôéÜîïõìå ìüíïé ìáò. Áò áãïñÜóïõìå öéÜëåò (ãõÜëéíåò) ôçò áñåóêåßáò ìáò, áò âÜëïõìå Ýíá êáëü åëáéüëáäï ìÝóá êáé áò äçìéïõñãÞóïõìå ìüíïé ìáò Ýíá áñùìáôéêü (êáé ðñïðÜíôùí) ãåõóôéêüôáôï åëáéüëáäï ãéá ôéò óáëÜôåò ìáò êáé ü÷é ìüíï. Óáí ãíÞóéïé ¸ëëçíåò, óáí Ìåóïãåéáêüò ëáüò ðïõ åßìáóôå, óáëÜôá ÷ùñßò íá «êïëõìðÜåé» óôï ëÜäé äåí íïåßôáé. ¢ëëùóôå ðùò èá êÜíïõìå ôéò âïýëåò ìáò ìå ôï ÷ùñéÜôéêï øùìß ìáò åÜí äåí õðÜñ÷åé ìðüëéêï ìðüëéêï ëáäÜêé; ÁöÞóôå êáôÜ ìÝñïò ôïõò äéáéôïëüãïõò, ôïõò äéáôñïöïëüãïõò, ôïõò ãéáôñïýò, ðïõ äéáôåßíïíôáé (ðïõ ìáò ðñßæïõí) üôé óôçí óáëÜôá ðñÝðåé íá âÜæïõìå 2 êïõôáëÜêéá ôïõ ãëõêïý ëÜäé. Áí åßíáé äõíáôüí! Ìáò êüøáí ôï ôóéãÜñï, ìáò êüøáí ôï ëÜäé, ôé Üëëï èá âñïõí íá ìáò êüøïõí Üñáãå!! (¸íáò Èåüò êáé ìéá Ôñüéêá îÝñïõí ðëÝïí). ÐÜìå ëïéðüí íá… äçìéïõñãÞóïõìå Ýíá áñùìáôéêü åëáéüëáäï. Ìå ôé; Áò ðïýìå ìå äåíäñïëßâáíï ðñþôá. Êáôáñ÷Þí åßíáé êáôÜëëçëï ãéá ôï ìáãåßñåìá Þ ãéá øçôÜ öéëÝôá êáé ìðñéæüëåò. Êïðáíßæïõìå åëáöñÜ ìåñéêÜ êëùíáñÜêéá äåíäñïëßâáíïõ óå Ýíá ãïõäß êáé ôá ìåôáöÝñïõìå óôï âÜæï ìáò Þ óôçí öéÜëç ðïõ ðñïçãïõìÝíùò Ý÷ïõìå êáëïðëýíåé. Ãåìßæïõìå ìå ôï åëáéüëáäï ôçò åðéëïãÞò ìáò êáé êëåßíïõìå áåñïóôåãþò. Ðñéí ôçí ÷ñÞóç ôïõ êáëÜ åßíáé íá ôï áöÞóïõìå ãéá êáìéÜ åâäïìÜäá íá êáèßóåé. Áò äïýìå ôþñá ìå âáóéëéêü. Ӓ Ýíá ãïõäß êïðáíßæïõìå áñêåôÞ ðïóüôçôá âáóéëéêïý, ðñïóèÝôïíôáò óéãÜ óéãÜ åëáéüëáäï. Ôï ìßãìá ôï ìåôáöÝñïõìå ó’ Ýíá ìðïëÜêé êáé óõìðëçñþíïõìå ìå 500 ml åëáéüëáäï. Ç áêïëïõèßá óõóêåõáóßáò êáé áðïèÞêåõóçò åßíáé ç ßäéá ìå ðñïçãïýìåíç (óáò ôï ðñïôåßíù áíåðéöýëáêôá ãéá ìáãåßñåìá êáé öõóéêÜ ãéá óáëÜôåò). Åðßóçò Ýíáò åîáéñåôéêüò ôñüðïò íá äþóïõìå ðéêÜíôéêç ãåýóç ó’ Ýíá ðéÜôï åßíáé íá áñùìáôßóïõìå ôï åëáéüëáäï ìå ôóßëé ( Åßíáé öáíôáóôéêü ãéá íá ÷ñçóéìïðïéçèåß óå ìáñéíÜäåò, ðñÝóéíãê óáëÜôáò, óå öáãçôÜ êáôóáñüëáò). ×ñçóéìïðïéïýìå öñÝóêá Þ áðïîçñáìÝíá ôóßëé (Ìåôáîý ìáò, ôá êáëýôåñá åßíáé ôá ìáêñéÜ êüêêéíá ôóßëé ìå Þðéá êáõôåñÞ ãåýóç, åíþ ãéá ðéï Ýíôïíç êáõôåñÞ ãåýóç ðñïóèÝôïõìå Ýíá ìéêñü, ðïëý ìéêñü êáõôåñü ôóßëé. Ôá õëéêÜ ìáò åßíáé: 500 ml åëáéüëáäï 4-5 ìáêñéÜ êüêêéíá ôóßëé 2 öýëëï äÜöíçò 1 óêåëßäá óêüñäï êáèáñéóìÝíç 1 êïõô. ãë. ðéðÝñé êáãéÝí ÂÜæïõìå ôï åëáéüëáäï óå êáôóáñüëá, æåóôáßíïíôÜò ôï óå ÷áìçëÞ èåñìïêñáóßá. ¼ôáí æåóôáèåß, (ü÷é íá êáåß, ðñïóï÷Þ), ðñïóèÝôïõìå ôï ôóßëé, öýëëá äáöíçò, óêïñäÜêé, êáé ôï ðéðÝñé êáãéÝí. Æåóôáßíïõìå ãéá 5 ëåðôÜ óå ÷áìçëÞ èåñìïêñáóßá. Óôç óõíÝ÷åéá, âãÜæïõìå ôçí êáôóáñüëá áðü ôçí öùôéÜ, ôçí óêåðÜæïõìå, ôçí áöÞíïõìå óôçí Üêñç, ãéá ðåñßðïõ 4 þñåò. Ï ëüãïò; ÁðëÜ, ãéá íá «áíáäåé÷ôïýí» Ýôóé üëá ôá áñþìáôá ôùí ìðá÷áñéêþí. ÐåñíÜìå ôï åëáéüëáäï êáôüðéí áðü ìéá ëåðôÞ óßôá, êáé ôï áðïèçêåýïõìå óôï âÜæï. Ôï ëáäÜêé ìáò åßíáé ðëÝïí Ýôïéìï. Ðñéí óáò áöÞóù ãéá óÞìåñá, èá ðñÝðåé íá óáò ðù üôé åÜí èåëÞóåôå íá ñßîåôå ìÝóá óå åëáéüëáäï öÝôïò ëåìïíéïý, (ü÷é ìüíï óå åëáéüëáäï, áëëÜ êáé óå âÜæï ìå ëáäïåëéÝò), èá ðñÝðåé ðñïçãïõìÝíùò íá Ý÷ïõìå áöáéñÝóåé áðü ôï ëåìüíé ôçí êßôñéíç Þ ôçí ðñÜóéíç (åÜí åßíáé ëÜúì) åðéöÜíåéá. Ï ëüãïò; Ãéáôß åßíáé ðéèáíüí íá äþóåé ìéá ðéêñßëá óôï åëáéüëáäï. Åý÷ïìáé íá Ý÷åôå ìéá êáëÞ åâäïìÜäá. Õ.Ã. : Ôï ëÜäé, ôï åëáéüëáäï, ôï äéáôçñïýìå, ôï áðïèçêåýïõìå, óå äñïóåñü êáé óêïôåéíü ìÝñïò. Èá Ýëåãá øõãåßï. Äåí õößóôáôáé ëüãïò. ÅÜí üìùò ôï Ý÷ïõìå óôï øõãåßï, ôï ðéèáíüôåñï åßíáé íá «ðáãþóåé» íá «èïëþóåé» . ÖõóéêÜ ëüãù èåñìïêñáóßáò øõãåßïõ. Ìüëéò üìùò ôï âãÜëïõìå áðü ôï øõãåßï êáé «Ýñèåé» óå èåñìïêñáóßá äùìáôßïõ, îåèïëþíåé óå ëßãá ëåðôÜ. Êáé êÜôé Üëëï: áêïýù ðåëÜôåò ìïõ, íá èÝëïõí íá ðåôÜîïõí ëÜäé ðïõ ðëçóéÜæåé ç çìåñïìçíßá ôïõ íá ëÞîåé (ç áíáãñáöüìåíç çìåñïìçíßá óôç öéÜëç). Áãáðçôïß ìïõ ößëïé . ÁõôÞ åßíáé ç «åðéèõìçôÞ çìåñïìçíßá áíáëþóåùò ôïõ ðñïúüíôïò. Ç åðéèõìçôÞ. Äåí óçìáßíåé üôé åÜí áõôÞ ç çìåñïìçíßá ðáñÝëèåé ÷áëÜåé ôï ðñïúüí êáé áðü ôçí êáôáíÜëùóÞ ôïõ èá ðÜèïõìå êÜôé. Ôï ðïëý – ðïëý íá áíåâÜóåé ëéãÜêé ïîýôçôá. Ôßðïôå Üëëï. Íáé ìçí óáò èõìßæù üôé ïé ãïíåßò ìáò, áãüñáæáí ÷ýìá ëÜäé êáé ôï ÷áìå ãéá ðÜíù áðü Ýíáí ÷ñüíï(!) óôï õðüãåéï. ÈõìÜóôå;

ÅÍÙÓÇ ÁÍÁÐÇÑÙÍ & ÈÕÌÁÔÙÍ ÐÏËÅÌÏÕ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ 1249

Áíáêïßíùóç

Ôá ìÝëç ôçò ¸íùóçò ÁíáðÞñùí & ÈõìÜôùí ÐïëÝìïõ ðïõ åíäéáöÝñïíôáé ãéá ëïõôñÜ ðáñáêáëïýíôáé íá ðåñÜóïõí üëåò ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé áðü 08.30 ð.ì.- 12.00 ì.ì. ãéá ôç óõìðëÞñùóç ôùí áéôÞóåùí.

ÐÅÑÉËÇØÇ ÅÐÉÄÏÈÅÍÔÏÓ ÄÉÊÏÃÑÁÖÏÕ ÌÅ ÔÇ ÓÕÃ×ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÔÇÓ ÅËËÁÄÁÓ ÊÁÉ ÔÇÓ ÅÕÑÙÐÁÉÊÇÓ ÅÍÙÓÇÓ

ÐÅÑÉËÇÐÔÉÊÇ ÐÑÏÊÇÑÕÎÇ ÐÑÏ×ÅÉÑÏÕ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏÕ Ï Åìðïñéêüò Óýëëïãïò Êáôåñßíçò ðñïêçñýóóåé ôç äéåíÝñãåéá ðñü÷åéñïõ äéáãùíéóìïý, ìå êñéôÞñéï êáôáêýñùóçò ôç óõìöåñüôåñç ðñïóöïñÜ, ãéá ôçí åðéëïãÞ áíáäü÷ïõ ãéá ôçí åêðüíçóç ôïõ Ýñãïõ ìå ôßôëï «ÓÕÍÔÁÎÇ ÊËÁÄÉÊÙÍ Ó×ÅÄÉÙÍ ÄÉÁÑÈÑÙÔÉÊÇÓ ÐÑÏÓÁÑÌÏÃÇÓ MÉÊÑÙÍ ÊÁÉ ÐÏËÕ ÌÉÊÑÙÍ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ, ÐÏÕ ÁÐÁÓ×ÏËÏÕÍ 1-49 ÁÔÏÌÁ, ÅÍÔÏÓ ÔÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇÓ ÊÑÉÓÇÓ» ðïõ èá õëïðïéçèåß óôá ðëáßóéá ôïõ ÐñïãñÜììáôïò ôïõ Õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò êáé ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò ìå èÝìá: «ÄéáñèñùôéêÞ ÐñïóáñìïãÞ ôùí Åðé÷åéñÞóåùí åíôüò ôçò ÏéêïíïìéêÞò Êñßóçò», ìå ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ ôçí ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÇ ÊÁÔÁÑÔÉÓÇ Á.Å., Èåìáôéêü ¢îïíá 2, ¢îïíåò Ðñïôåñáéüôçôáò 4, 5 êáé 6: «Åíßó÷õóç ôçò Ðñïóáñìïóôéêüôçôáò ôïõ Áíèñþðéíïõ Äõíáìéêïý êáé ôùí Åðé÷åéñÞóåùí» ôïõ Åðé÷åéñçóéáêïý ÐñïãñÜììáôïò «ÁíÜðôõîç ôïõ Áíèñþðéíïõ Äõíáìéêïý» 2007 – 2013 (ÅÓÐÁ 2007 – 2013). Ôï áíôéêåßìåíï ôçò äïõëåéÜò ôïõ Óõìâïýëïõ ðåñéëáìâÜíåé: i. Ôç óýíôáîç åíüò (1) Êëáäéêïý Ó÷åäßïõ ÄéáñèñùôéêÞò ÐñïóáñìïãÞò (Ðñüóêëçóç Á), ii. Ôçí õðïóôÞñéîç ôùí åðé÷åéñÞóåùí ðïõ èá óõììåôÜó÷ïõí óôçí Ðñüóêëçóç  ãéá ôçí õðïâïëÞ ôïõ öáêÝëïõ õðáãùãÞò óôï Ðñüãñáììá (áßôçóç Ýíôáîçò êáé óõíïðôéêÜ ó÷Ýäéá äéáñèñùôéêÞò ðñïóáñìïãÞò ôïõò), iii. Ôçí ïìáäïðïßçóç ôùí åñãáæïìÝíùí ôùí åðé÷åéñÞóåùí ãéá ôç óõììåôï÷Þ ôïõò óå ðñïãñÜììáôá ÊáôÜñôéóçò, üðùò èá ðñïêýøïõí áðü ôá Ó÷Ýäéï ÄéáñèñùôéêÞò ÐñïóáñìïãÞò ôïõ Êëáäéêïý ÖïñÝá ôïõò. iv. Ôçí õðïâïëÞ Ôå÷íéêþí Äåëôßùí ÐñÜîçò êáé ôç óýíôáîç Äåëôßùí ÄÞëùóçò Äáðáíþí êáé Äåëôßùí Ðáñáêïëïýèçóçò ÐñÜîçò ôùí åðé÷åéñÞóåùí ðïõ èá åíôá÷èïýí óôçí Ðñüóêëçóç Â. Ôï áíþôáôï üñéï ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ôïõ Ýñãïõ áíÝñ÷åôáé óå ðåíÞíôá Ýîé ÷éëéÜäåò åõñþ (€56.000,00) (óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ÖÐÁ êáé êñáôÞóåùí). Ïé äáðÜíåò ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôïõ ðñïãñÜììáôïò ðñïâëÝðåôáé íá óõã÷ñçìáôïäïôçèïýí áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç (Åõñùðáúêü Êïéíùíéêü Ôáìåßï) êáé áðü åèíéêïýò ðüñïõò (ÐÄÅ ôïõ Õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò êáé ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò), óôï ðëáßóéï ôïõ Èåìáôéêïý ¢îïíá 2, ¢îïíåò Ðñïôåñáéüôçôáò 4, 5 êáé 6: «Åíßó÷õóç ôçò Ðñïóáñìïóôéêüôçôáò ôïõ Áíèñþðéíïõ Äõíáìéêïý êáé ôùí Åðé÷åéñÞóåùí» ôïõ Åðé÷åéñçóéáêïý ÐñïãñÜììáôïò «ÁíÜðôõîç ôïõ Áíèñþðéíïõ Äõíáìéêïý» 2007 – 2013. ¼óïé åðéèõìïýí íá ëÜâïõí ìÝñïò óôï äéáãùíéóìü ðñÝðåé íá õðïâÜëëïõí ðñïóöïñÝò, óýìöùíá ìå ôá ïñéæüìåíá óôçí ðáñïýóá ðñïêÞñõîç ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 28ç Öåâñïõáñßïõ 2011, çìÝñá ÄåõôÝñá êáé þñá 12.00 óôá ãñáöåßá ôïõ Åìðïñéêïý Óõëëüãïõ Êáôåñßíçò, åðß ôçò ïäïý 16çò Ïêôùâñßïõ 2, Êáôåñßíç Ô.Ê. 60100. Ç õðïâïëÞ ôçò ðñïóöïñÜò ãßíåôáé áõôïðñïóþðùò Þ ìå åéäéêÜ ðñïò ôïýôï åîïõóéïäïôçìÝíï åêðñüóùðü ôïõò, Þ áðïóôÝëëïíôÜò ôïí ôá÷õäñïìéêÜ ìå óõóôçìÝíç åðéóôïëÞ Þ courier óôçí ùò Üíù äéåýèõíóç. Óôçí ðåñßðôùóç ôçò ôá÷õäñïìéêÞò áðïóôïëÞò ï Óýëëïãïò ïõäåìßá åõèýíç öÝñåé ãéá ôïí ÷ñüíï êáé ôï ðåñéå÷üìåíï ôùí öáêÝëùí ðñïóöïñÜò ðïõ èá áðïóôáëïýí. Ï äéáãùíéóìüò èá äéåíåñãçèåß óôéò 1 Ìáñôßïõ 2011, çìÝñá Ôñßôç êáé þñá 12.00, óôá ãñáöåßá ôïõ Óõëëüãïõ áðü åîïõóéïäïôçìÝíç ÅðéôñïðÞ, ïðüôå êáé èá áðïóöñáãéóôïýí ïé ðñïóöïñÝò üëùí ôùí óõììåôå÷üíôùí. Óôç äéáäéêáóßá äýíáíôáé íá ðáñáâñåèïýí åîïõóéïäïôçìÝíïé áíôéðñüóùðïé ôùí óõììåôå÷üíôùí. Ç ðáñáëáâÞ ôçò áíáëõôéêÞò ðñïêÞñõîçò ôïõ äéáãùíéóìïý èá ãßíåôáé áðü óÞìåñá ìÝ÷ñé êáé ôçí 25ç Öåâñïõáñßïõ 2011 áðü ôá ãñáöåßá ôïõ Åìðïñéêïý Óõëëüãïõ Êáôåñßíçò êáôÜ ôéò þñåò 10.00 – 14.00. Áñìüäéá õðÜëëçëïò ãéá ôçí ðáñï÷Þ ó÷åôéêþí ìå ôï äéáãùíéóìü ðëçñïöïñéþí åßíáé ç ê. Ìáñãáñßôá ÊáìáíáôæÞ, ôçë : 23510 27713, Fax: 23510 77713, e-mail : eskat@otenet.gr Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÑÝ÷áò Êùíóôáíôßíïò

Ìå ôç ìå áñéèìü 8.046 ã/31-01-2011 Ýêèåóç åðßäïóçò ôïõ äéêáóôéêïý åðéìåëçôÞ ôïõ Ðñùôïäéêåßïõ Êáôåñßíçò åðéäüèçêå óôïí ê. ÅéóáããåëÝá Ðñùôïäéêþí Êáôåñßíçò ãéá ôïí ÁëÝîáíäñï ÃñõðÜñç, êÜôïéêï Ðëáôáìþíá êáé Þäç áãíþóôïõ äéáìïíÞò áíôßãñáöï ôçò áðü 26-04-2010 (áýî. áñéèì. êáôáè. 1274/161/2010) áßôçóçò áíáãíþñéóçò äéêáéïý÷ïõ ôïõ ðñþçí ÄÞìïõ Áíáôïëéêïý Ïëýìðïõ Ðéåñßáò êáé Þäç ÄÞìïõ Äßïõ Ïëýìðïõ, ðïõ åäñåýåé óôï Ëéôü÷ùñï Ðéåñßáò êáé åêðñïóùðåßôáé íüìéìá, ùò äéáäü÷ïõ áõôïý, êáôÜ ôïõ ðáñáðÜíù, ðïõ áðåõèýíåôáé óôï ÌïíïìåëÝò Ðñùôïäéêåßï Êáôåñßíçò, ìå ôçí ïðïßá ïñßóôçêå áñ÷éêÜ äéêÜóéìïò ç 04-11-2010, çìÝñá ÐÝìðôç êáé þñá 9 ð.ì. ãéá íá ëÜâåé ãíþóç êáé ãéá ôéò íüìéìåò óõíÝðåéåò. Êáôåñßíç óôéò 09-02-2011 Ç Ðëçñåîïýóéá Äéêçãüñïò ÁÈÇÍÁ ÍÉÊ. ×ÁÔÆÇ

ÐÅÑÉËÇØÇ ÅÐÉÄÏÈÅÍÔÏÓ ÄÉÊÏÃÑÁÖÏÕ Ìå ôçí ìå áñéèìü 8.045 ã/31-02-2011 Ýêèåóç åðßäïóçò ôïõ äéêáóôéêïý åðéìåëçôÞ ôïõ Ðñùôïäéêåßïõ Êáôåñßíçò åðéäüèçêå óôïí ê. ÅéóáããåëÝá Ðñùôïäéêþí Êáôåñßíçò ãéá ôïí ÁëÝîáíäñï ÃñõðÜñç, ðñþçí êÜôïéêï Ðëáôáìþíá êáé Þäç áãíþóôïõ äéáìïíÞò áíôßãñáöï ôçò áðü 15-112010 (áýî. áñéèì. êáôáè. 3127/454/2010) êëÞóçò ôïõ ðñþçí ÄÞìïõ Áíáôïëéêïý Ïëýìðïõ Ðéåñßáò êáé Þäç ÄÞìïõ Äßïõ Ïëýìðïõ, ðïõ åäñåýåé óôï Ëéôü÷ùñï Ðéåñßáò êáé åêðñïóùðåßôáé íüìéìá, ùò äéáäü÷ïõ áõôïý, êáôÜ ôïõ ðáñáðÜíù ðïõ áðåõèýíåôáé óôï ÌïíïìåëÝò Ðñùôïäéêåßï Êáôåñßíçò, ìå ôçí ïðïßá ïñßóôçêå äéêÜóéìïò ç 19-05-2011, çìÝñá ÐÝìðôç êáé þñá 9 ðì. ãéá ôç óõæÞôçóç ôçò áðü 26-04-2010, (áýî. Áñéè. Êáô. 1274/161/2010) áßôçóçò áíáãíþñéóçò äéêáéïý÷ïõ, ãéá íá ëÜâåé ãíþóç êáé ãéá ôéò íüìéìåò óõíÝðåéåò, êáëïýìåíïò íá ðáñáóôåß êáôÜ ôç óõæÞôçóç áõôÞò, óôïí ôüðï êáé ÷ñüíï ðïõ áíùôÝñù ïñßæåôáé. Êáôåñßíç óôéò 09-02-2011 Ç Ðëçñåîïýóéá Äéêçãüñïò ÁÈÇÍÁ ÍÉÊ. ×ÁÔÆÇ
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š ΤΗΛ.:

ƮƧƵƣƯƣƴƵƩƴ Ȁ ȉ Ǿ Ȃ ǹȉ ȅ Ȃ Ǽ Ȉ ǿ ȉ ǿ Ȁ ȅ ī ȇǹ ĭ Ǽ ǿ ȅ

FAX :

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ (επαγγελματικός χώρος) 140 τμ 2ος όροφος φάτσα στην πλατεία Ελευθερίας. Τιμή 220.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 111 τμ (καινούργιο άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ,Τ,Κ WC κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, ατομικη΄θέρμανση, τζάκι, περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών 140.000 Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 2 Δ,Σ,Κ, WC ατομική θέρμανση , τζάκι, κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 132.000 Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 113 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ,Τ,Κ, WC, τζάκι, ατομική θέρμανση, κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 142.000Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 116 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ.,Τ, Κ, WC, ωρομέτρηση, τζάκι, κλειστή θέση πάρκινγκ περιοχή Βατάν. Τιμή 140.000 Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ των 100 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση, χώρος στάθμευσης (καινούργια παραδοτέα με το κλειδί στο χέρι) περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 1000 Ε/τμ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 95 τμ 2ΔΣΤΚ, WC, ωρομέτρηση, θέση πάρκιγκ πολύ καλή κατάσταση περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 70.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 125 τμ (σε άριστη κατάσταση 2 ΔΣΚΤ, κεντρική θέρμανση, περιοχή Κέντρου, Τιμή 100.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση σε άριστη κατάσταση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 75.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 56τμ 1ΔΣΚWC μεγάλο μπαλκόνι (μεταχειρισμένο) ρετιρέ περιοχή Καμένος Μύλος. Τιμή 35.000 Ε ΓΡΑΦΕΙΑ 400 τμ πωλούνται και μεμονωμένα ανά όροφο περιοχή Κέντρου πλατεία Δημαρχείου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 46 τμ 1 ΔΣΚ μπάνιο περιοχή Παραλία (αριστερά). Τιμή 45.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ (καινούργιο) 2 ΔΣΚ WC 3ος όροφος γωνιακό πάρκιγκ περιοχή Καμμένος Μύλος Τιμή 115.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93 τμ με 2 Δ,Σ,Κ, WC (κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη περιοχή Κέντρου) Τιμή 80.000 Ε. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 140 τμ γωνιακη 3 ΔΣΚWC εξαιρετική κατασκευή (παραδοταία με κλειδί στο χέρι) περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 190.000 Ε ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 τμ (μεταχειρισμένη) σε καλή κατάσταση 3 Δ,Σ,τραπεζαρία, Κουζίνα, 2 WC, με πάρκιγκ σε 400 τμ οικόπεδο περιοχή Περίσταση. Τιμή 120.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ κτίσμα (στα μπετά) αποτελούμενο από κατάστημα 80 τμ και όροφο 130 τμ σε 300 τμ οικόπεδο περιοχή Ν. Ζωή τιμή 150.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ κτίσμα (στα μπετά) αποτελούμενο από υπόγειο 100 τμ πυλωτή 100 τμ και 2 ορόφος από 100 τμ σε 250 τμ οικόπεδο πολύ καλή θέση περιοχή Ολ. Ακτή. Τιμή 170.000 Ε MEZONETA 100 τμ (καινούργια άριστη κατασκευή, παραδίδεται με το κλειδί στο χέρι) 3 Δ,Σ,Κ,2WC, πάρκιγκ, περιοχή Καλλιθέα. ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Αγία Παρασκευή. Τιμή 180.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή 110.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο γωνιακό περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή 100.000 Ε

100.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 230 τμ, οικοδομήσιμο, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 50.000 Ε. ΟΙΚΟΠΕΔΟ 262 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Σταδίου τιμή 300 Ε/τμ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο περοιχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 40 τμ σε κεντρικό σημείο (αποφέρει εισόδημα 330 Ε μηνιαίως) Τιμή 180.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΣΜΑ 170τμ ισόγειο+170 τμ όροφος+170τμ υπόγειο σε 1671 τμ έκταση (στα μπετά) φάτσα στην παλιά Εθνική οδό. Τιμή 170.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 352 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Βατάν τιμή 90.000 Ε

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 384 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Ν. Ζωή - Θρακιώτικα τιμή 120.000 Ε

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.000 τμ (ακτινίδια) με γεώτρηση και ρεύμα φάτσα στον περάπλευρο της Νέας Εθνικής Οδού. Τιμή 180.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 190 τμ εξαιρετική θέση (μαζί με άδεια οικοδομής) περοιχή Παραλία τιμή 100.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 338 τμ εξαιρετική θέση με 2 φάτσες περιοχή Παραλία τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 731 τμ γωνιακό φάτσα σε παιδική χαρά περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού Τιμή 250 Ε/τμ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 552 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Καπνικού Σταθμού. Τιμή 160.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 203 τμ γωνιακό με άδεια μονοκατοικίας περιοχή Σταθμού. Τιμή 55.000 Ε. Πληρωμένη η επίβλεψη της άδειας του κτιρίου και το ΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 200 τμ με 60 τμ ΣΔ 1,2 περοιχή Πάρκου τιμή 80.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 250 τμ γωνιακό, περιοχή Ολυμπιακη Ακτή. Τιμή 80.000 Ε. ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο, περιοχή επέκταση Βατάν. Τιμή 72.000 Ε.

εισόδημα 2000 μηνιαίως) στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης - Ν.Κεραμιδίου. Τιμή 350.000 Ε.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 420 τμ ΣΔ 1,2 πολύ καλή θέση περιοχή Παραλία Τιμή 350.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ γωνιακό περιοχή επέκταση Σταδίου τιμή 150.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 58 τμ σε κεντρικό σημείο Τιμή 117.000 Ε ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 500 τμ (ισόγειο) σε έκταση 6500 τμ (αποφέρει

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2800 τμ άρτιο, οικοδομήσιμο, φάτσα στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης, - Ν. Εφέσου. Τιμή 200.000 Ε. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000 τμ φάτσα θάλασσα (μέσα στα κάμπιγκ) περιοχή Βαρικό τιμή 150.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11.000 τμ νερό, ρεύμα (υπάρχει και οικοδομική άδεια) περιοχή Περίσταση - Παναγία. Τιμή 100.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7900 τμ στο κεντρικό δρόμο για Νεοκαισάρεια Τιμή 88.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τμ γωνιακό στη ΠΕΟ με κόμβο και άδεια επαγγελματικό. Πληροφορίες αποκλειστικά στο γραφείο μας.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 16.000 τμ (300 μ. φάτσα) φάτσα στη Ν. Εθνική Οδό , τιμή 8000 Ε το στρέμμα

ΕΥΚΑΙΡΙΑ παλιά μονοκατοικία

ȉȘȜID[ ȀȚȞȘIJȩ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 115) 75 τμ 5ος όροφος 2 ΔΣΚ μπάνιο, ανακαινισμένο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Πάρκο. Τιμή 55.000 Ε 116) 130 τμ 1ος όροφος, 3 ΔΣΚ, μπάνιο, αποθήκη, ωρομέτρηση, 15ετίας πάρκιγκ-πυλωτή. Περιοχή Πάρκο. Τιμή 138.000 Ε 164) 160 τμ 4ος όροφος 4Δ,Σ,Κ,2 μπάνια, κεντρική θέρμανση, τέντες, ηλιακό 25 ετών. Περιοχή Αγία Παρασκευή Τιμή 115.000 Ε 166) 105 τμ οροφοδιαμέρισμα 2ος όροφος 3 ετών, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, αποθήκη, πάρκιγκ ανοιχτό, ωρομέτρηση. Περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 115.000 Ε 167) 50 τμ 2ος όροφος, 25 ετών, 1 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 32.000 Ε 221) 60 τμ 1 όροφος, 2 δωμ., ΣΚ μπάνιο, 8ετίας, ατομικό λέβητα. Περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 80.000 Ε 246) 110 τμ 4ος όροφος (γίνεται και επαγγελματικός χώρος) 2 Δ, Σ,Κ, μπάνιο διαμπερές, ατομικό λέβητα, περιοχή Πεζόδρομος. Τιμή 75.000 Ε 281) 70 τμ 2ος όροφος, 2 Δ,Σ,Κ,μπάνιο γωνιακό, τέντες, κλιματιστικό περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 75.000 Ε 294) 90 τμ ρετιρέ 4ος όροφος, πλήρες ανακαινισμένη 2 Δωμ., Σ.,Κ., μπάνιο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Κέντρο. Τιμή 75.000 Ε ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 837) 170 τμ μεζονέτα, καινούργιο, τελειωμένο, LUX κατασκευής με 80 τμ ημιυπόγειο σε 500 τμ οικόπεδο Περιοχή - Περίσταση 850) 2Χ105 τμ ισόγειο και 1ος όροφος 40 ετών χτισμα σε 170 τμ οικόπεδο με ΣΔ 1,2 τιμή 150.000 Ε. Περιοχή Αστικά 860) 140 τμ ισόγεια μονοκατοικία σε 900 τμ έκταση γωνιακό, 5ετίας, σαλοκουζίνα, 3 δωμ., 2WC, αποθήκη, τζάκι περιοχή - κοντά στην Κατερίνη 873) 135 τμ μεζονέτα 5ετίας, 3 Δωμ., ΣΚ 2 WC με 45 τμ ισόγεια γκαρσονιέρα σε 126 τμ οικόπεδο. Περιοχή ΙΚΑ

ZZZPHVLWLNRWKDQRVJU HPDLOLQIR#PHVLWLNRWKDQRVJU

875) 230 τμ μεζονέτα σε 400 τμ γωνιακό οικόπεδο, ΣΔ 6 Δωμ., 4 μπάνια και 120 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή 25η Μαρτίου 876) 120 τμ ισόγεια μονοκατοικία, 7ετίας σε 290 τμ ΣΔ 2 Δ, μπάνιο, 30 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 210.000 Ε 877) 3Χ175 τμ σε 1 στρέμμα έκταση περιοχή - Περίσταση 878) Μεζονέτα 200 τμ 1ος και 2ος όροφος, 8ετίας, σε 500 τμ γωνιακό οικόπεδο, 3 ΔΣΚ, 2 μπάνια, ατομικό λέβητα. Περιοχή Καταφιώτικα 879) 80 τμ ισόγεια μονοκατοικία παλιά σε 206 τμ οικόπεδο περιοχή Βατάν. Τιμή 60.000 Ε 880) 110 τμ μεζονέτα 5ετίας σε 150 τμ οικόπεδο 2 ΔΣΚ 2 μπάνια αποθήκη, πυλωτή. Περιοχή Βατάν. Τιμή 120.000 Ε 881) 120 τμ μεζονέτα και 40 τμ γκαρσονιέρα στο ισόγειο σε 300 τμ οικόπεδο 8ετίας περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 270.000 Ε 882) 100 τμ μονοκατοικία σε 715 τμ οικόπεδο Περιοχή Ευαγγελικά. ΟΙΚΟΠΕΔΑ 511) 490 τμ γωνιακό, περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 155.000 Ε 635) 174 τμ με 3 φάτσες Τιμή 34.000 Ε Περιοχή Γερμανικά 645) 686 τμ με 3 προσόψεις περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά τιμή 210.000 Ε. (δίνεται και το μισό 343 τμ) 653) 1.358 τμ με 30μ. πρόσοψη περιοχή ΚΤΕΛ. Τιμή 240 Ευρώ το τμ 662) 1.350τμ περιοχή Ανω Αγιάννης Τιμή 70.000 Ε 665) 196 τ.μ. με 15 μ. φάτσα Περιοχή Βατάν κοντά στη λαϊκή της Τετάρτης. Τιμή 60.000 ευρώ 667) 606 τμ με 3 φάτσες, περιοχή - Περίσταση. Τιμή 130.000 Ε. Δίδεται και το μισό 668) 478 τμ με 20 μ. φάτσα. Περιοχή - Σταθμός. Τιμή 90.000 Ε. 669) 490 τμ με 2 προσόψεις περιοχή ΚΤΕΛ. Τιμή 135.000 Ε (δίνεται και μισό)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 3.800 τμ φάτσα στην Εθνική οδό μετά το τούνελ δεξιά. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6977 760579

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 580 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 180.000 Ε

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 311) 16 στρ. κοντά στον Κ. Αγιάννη Τιμή 45.000 Ε 322) 5.150 στρεμ. γωνιακό κοντά στη Ν. Εφεσσο. Τιμή 30.000 Ε 337) 20 στρ. με νερό, ρεύμα, δέντρα. Περιοχή Σεβαστή. Τιμή 50.000 Ε 338) 15 στρ. περιοχή Παλιά Χράνη. Τιμή 20.000 Ε 339) 4 στρ. περιοχή επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 150.000 Ε 341) 5.650 στρεμ. περιοχή προς Κατερινόσκαλα. Τιμή 23.000 Ε 342) 8.100 στρ. περιοχή προς καινούργιο Νοσοκομείο. Τιμή 100.000 Ε 343) 2.900 στρ. γωνιακό επαγγελματικό σε κεντρικό κόμβο της Κατερίνης 346) 2Χ5 στρ. με νερό, ρεύμα, επαγγελματικό βρίσκεται σε παράπλευρο δρόμο της ΝΕΟ προς Αθήνα 347) 22 στρ. περιοχή Παλιόστανη. Τιμή 22.000 Ε 377) 4.700 στρ. με 41 μ. πρόσοψη, κοντά στην Περίσταση. Τιμή 85.000 Ε 418) 17 στρμ. με 110 μ πρόσοψη περιοχή Βιοζωκάτ Τιμή 180.000 484) 2,250 στρ. με άδεια για κατοικία, νερό, ρεύμα, περίφραξη Τιμή 60.000 Ε. Περιοχή Νεοκαισάρεια 488) 2 στρ. 2 κομμάτι από ΠΕΟ Τιμή 70.000 Ε 489) 9.600 στρ. κοντά στην Παραλία Τιμή 78.000 Ε 493) 5,850 στρεμ. με Πανοραμική θέα, σε ύψωμα περιοχή Νεοκαισάρεια Τιμή 30.000 Ε

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 55 τμ (μεταχειρισμένο) 1ΔΣΚWC μεγάλο μπαλκόνι, ρετιρέ (δυνατότητα ατομικής θέρμανσης) περιοχή Καμένος Μύλος. Τιμή 35.000 Ε. Πληρ. τηλ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ǺǿȁȁǼȈȂǼǽȅȃǼȉǼȈȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȈǼȅȁǹȉǹ ȆǹȇǹĬǹȁǹȈȈǿǹȉǾȈȆǿǼȇǿǹȈ

Ενοικιάζεται μαγαζί 36 τμ με υπόγειο σε καλό πεζόδρομο. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελματικός χώρος 120 τμ με τουαλέτα ΑΜΕΑ. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 Ενοικιάζεται δυάρι 3 ετών με ωρομέτρηση στον 1ο όροφο, κοντά στο συντριβάνι.Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 Ενοικιάζεται 95 τμ 3, όροφος, ωρομέτρηση στα Καταφιώτικα. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ καταστήματα και γραφεία. Πληρ. Μεσιτικό

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία με υπόγειο σε 1800 τμ οικόπεδο στην περιοχή της Ελιάς. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες κεντρικές και επιπλωμένες. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα με υπόγειο και αρίστης κατασκευής πίσω από τη Νομαρχία. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα και αγροτεμάχια στην Περίσταση. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459 ΠΩΛΕΙΤΑΙ 330 τμ οικόπεδο κοντά στην Παλιά Πυροσβεστική με Σ.Δ. 1,2

Μαγαζί στον παλιό Διεθνή 286 τμ και υπόγειο 286 τμ Μαγαζιά διάφορα στην πόλη Μαγαζί 50 τμ σε κεντρικό σημείο ΠΩΛOYNTAI ΔIAM/TA Μεζονέτες 130 και 140 τμ στην επέκταση Ευαγγελικών υπό κατασκευή Γκαρσονιέρα δεκαπενταετίας 70 τμ Κεντρικό διαμέρισμα ρετιρέ με 3Δ δεκαετίας Διαμέρισμα πενταετίας, 3 υπνοδωμάτια, ρετιρέ στα Ευαγγελικά Μονοκατοικία στο Μακρύγιαλο καινούργιο σε 500 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα δεκαετίας 115 τμ περιοχή Αγίας Τριάδος Μονοκατοικία στο Σταθμό σε 430 τμ οικόπεδο Τριόροφη οικοδομή ημιτελή στο Λιτόχωρο ενορία Αγίου Δημητρίου Μεταχειρισμένα διαμερίσματα σε διάφορα μέρη της πόλης Διόροφη κατοικία σε οικόπεδο 350 τμ στην Καλλιθέα Γκαρσονιέρα στην Παραλία 32.000 Ε Μονοκατοικία 80 τμ σε οικόπεδο 1.200 τμ στη Βρύα με ωραία θέα Διαμέρισμα καινούργιο ρετιρέ κοντά στο Νοσοκομείο 55 τμ Διόροφη καινούργια μονοκατοικία σε 270 τμ οικόπεδο περιοχη Αγίας Τριάδος

Μονοκατοικία στο γιαπί Διαμέρισμα 95 τμ ανακαινισμένο 4ος όροφος κεντρικό Διαμερίσματα καινούργια των 100 τμ με ατομική θέρμανση με πάρκιγκ 1ος, 2ος, 3ος όροφος Ευαγγελικά Μεζονέτα λουξ κατασκυεής σε 150 τμ οικόπεδο Μονοκατοικία δυόροφη σε 500 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα υπό κατασκευή στα Ευαγγελικά ΞENOΔOXEIA στην Oλυμπιακή Aκτή-Παραλία MONOKATOIKIEΣ σ’ όλα τα σημεία της πόλης. Διαμερίσματα σε δυόροφες οικοδομές 60τμ, 70τμ σε ωραία τοποθεσία βλέπουν Ολυμπο και θάλασσα στο Λιτόχωρο Kαινούργια και μεταχειρισμένα διαμερίσματα των 50τμ στην Oλυμπιακή Aκτή. Διαμερίσματα υπό κατασκευήν στην Κατερίνη ΠΩΛOYNTAI ΧΩΡΑΦΙΑ Χωράφι 8 στρεμ. στον Αγιο Αθανάσιο Χωράφι μελλοντικό 4 στρεμ. επέκταση Ευαγγελικών. Χωράφι μελλοντικό 4 στρεμ. επέκταση Ευαγγελικών Χωράφι 4 στρμ. στον δρόμο για Παραλία 23 στρεμ. χωράφι στο Δίον Πιερίας Χωράφι στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο 1300 τμ με άδεια οικοδομής

Χωράφι 6 στρεμ. στο Σβορώνο Χωράφι 4 στρεμ. προς Παλιό Κεραμίδι Χωράφι 5 στρεμ. στην Καλλιθέα 6 στρέμματα χωράφι, στην Κατερίνη, μόνο 25.000 Ευρώ Χωράφι 14 στρεμ. στο Λιτόχωρο σε ωραία τοποθεσία Χωράφι 6 στρεμ. δίπλα στην Παναγία Περίστασης Χωράφι 7 στρεμμάτων νερό ρεύμα στην Παραλία Χωράφι 4.500 τμ με μεγάλη φάτσα, γωνιακό στον Επαρχιακό δρόμο Καρίτσας - Δίου Χωράφι 10 στρεμ. προς Ολυμπιακη Ακτή. Χωράφι 15 στρμ. στον παλιό διεθνή πάνω στο σταυροδρόμι προς Αλυκές. Xωράφια: μελλοντικά μέσα στην Oλυμπιακή Aκτή. Ενοικιαζόμενα δωμάτια 10ετίας στην Ολυμπιακή Ακτή σε καλό σημείο ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ξενοδοχεία των 18 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 12 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 13 δωματίων στην Ολυμπιακή Ακτή ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: καινούργια διαμερίσματα με ατομική θέρμανση και κλειστά γκαράζ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ - ΟΛΗ ΜΕΡΑ ... ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε. Ν. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ. Αλεξάνδρου & Τσιμισκή 2 γωνία τηλ. 23510 27723, 2351028821, 2351038424, 6976/424203, 6977/241187 MONAΔIKEΣ EYKAIPIEΣ KAINOYPΓIA ΔIAMEPIΣMATA (με παρκιγκ + ατομ. θερμανση) 60τμ 80τμ 87τμ 109 τμ 122 τμ 106 τμ 120 τμ 160 τμ 97 τμ 90 τμ 104 τμ 93 τμ 70 τμ 75 τμ

54.500 Ε 72.800 Ε 79.000 Ε 99.000 Ε 96.700 Ε 88.000 Ε 91.000 Ε 117.000 Ε 75.000 Ε 67.500 Ε 91.000 Ε 83.600 Ε 42.000 54.000

ΔIAMEPIΣMATA (ελαφρως μεταχειρισμένα) 100 τμ 70.000 103 τμ 73.500 107 τμ 73.500 107 τμ 70.000 105 τμ 53.000 135 τμ 88.000 142 τμ 126.000 ΔIOPOΦH KATOIKIA 180 τ.μ. + μαγαζί επί οικοπ. 180 τ.μ. 85.000

ZHTOYNTAI METAXEIPIΣMENA ΔIAMEPIΣMATA KAI OIKOΠEΔA ΠAPAΛIAKA ΔIAMEPIΣMATA ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤ/ΝΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

EΞOXIKEΣ KATOIKIEΣ Σε όλο το Nομό Λεπτοκαρυά, Πλάκα Λιτοχώρου, Eλατοχώρι, Λιτόχωρο, (επιπλωμένα και μη), λούξ κατασκευής. 85τμ σε οικ. 110τμ 60.000 Ε 120τμ σε οικ. 1350 τμ καινούργια πολυτελείας 160.000 Ε KAΛΛIΘEA 120 τμ επι 220 τμ οικ. 55.000 (τουβλο) ΠEPIΣTAΣH 200 τμ επι 250 τμ οικ. 64.500.000

MEZONETEΣ

140τμ +ημιυπ. 70τμ επί 190τμ οικ.+ 35τμ υπόλοιπο δόμησης αυτόνομες 82.000 Ε (τούβλο) 140τμ +υπογ. 60τμ αποπερατωμένο 135.000 Ε 135 τμ + πυλ. σε 160τμ οικ. 79.000 Ε (σοβά+σκεπή) 77,50 τμ 200.000 Ε 65 τμ 175.000 Ε 50 τμ 53.000 Ε 96 τμ + υπόγ. 145.000 Ε 35τμ 30.000 Ε

KATAΣTHMATA

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

60 τμ 58 τμ 55 τμ 295 τμ 416 τμ

ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙ/ΛΑ Π. ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΑΙ. ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ

44.000 Ε 64.500 Ε 44.000 Ε 60.000 Ε 70.000

ΓPAΦEIA 180 τμ 26.000 Ε 150 τμ 26.000 Ε 400 τμ 58.000 Ε 400 τμ 70.000 Ε ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ σε προνομιούχες περιοχές σε Επαρχιακές οδούς στην Π.Ε.Ο.

ΟΙΚΟΠΕΔΟΧΩΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ENOIKIAΣEIΣ AKINHTΩN EYKOΛIEΣ EΞOΦΛHΣHΣ-ΔANEIA ΔHΛΩΣTE TA ΠPOΣ ΠΩΛHΣHAKINHTA ΣAΣ και ΠOIKIΛIA! και ΠOIOTHTA ! ... και EΞYΠHPETHΣH! MAΣ ΣYNOΔEYEI ΠEIPA 25 ETΩN ! !!

ƵƱƫƴƮƧƵƳƩƵƱƫƴ ǹȖȠȡȐȗȠȞIJĮȚțĮȚĮȞIJĮȜȜȐııȠȞIJĮȚ IJĮʌĮȜȚȐıĮȢȤȡȣıĮijȚțȐ

ȌȦȝȐȢȋȡȒıIJȠȢ ǽĮȜȩȖȖȠȣȉȘȜ

¬ºÄ¸ÏȼÄÈάÈÖÄÀ ºÊÐÅÀÐ ¯×ͺ˝ÀÅ·ÍÊÂÈË ÉÈÄÅÀÐ ȆȦȜȠȪȞIJĮȚıIJȘȞİʌȑțIJĮıȘǼȣĮȖȖİȜȚțȫȞ

›©™®¡§¬£¬±¥ ¤¥Ÿ¤§«­¥±¥ «¬®™¥¡™«¬§£¡«¤§¡¥™±¥

¬§¤¨™¢§›£§­¥¡¢¤™¥±£Ÿ ¬§­£§­¤¡œŸ«™¢Ÿ ¢™©™›¡™¥¥Ÿ¥¬¡¥§­ œÅË¿šÕÉÑÅÇÊ¢¹Ì½É·Å¿ ¬Ÿ£  ¢¡¥Ÿ¬§

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 460 τμ οικόπεδο με 90 τμ παλιό σπίτι επί της 19ης Μαϊου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 650 τμ στο Βατάν σε καλή τιμή. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459

ΠΩΛOYNTAI OIKOΠEΔA Οικόπεδο γωνιακό 380 τμ κοντά στα Δικαστήρια, Καπνικό Σταθμό Οικόπεδο γωνιακό 370 τμ περιοχή ΚΤΕΛ Οικόπεδο γωνιακό 270 τμ περιοχή Παναγίας Σουμελά Οικόπεδο 750 τμ με θέα (βλέπει θάλασσα) στο Λιτόχωρο Οικόπεδο στην Περίσταση 300 τμ Διόροφο γιαπί σε 220 τμ οικόπεδο στο Σταθμό Οικόπεδο στην Παραλία 311 τμ Οικόπεδο στο Σταθμό 480 τμ Δύο οικόπεδα των 500 τμ στη Νεοκαισάρεια Πιερίας Οικόπεδο 400 τμ κεντρικό στο Λιτόχωρο Οικόπεδο 170 τμ Αγία Τριάδα 1 στρεμ. οικόπεδο γωνιακό στο κέντρο της Κονταριώτισσας Οικόπεδο 400 τμ στο Σβορώνο Οικόπεδο 430 & 250 τμ Μαρτίου Οικόπεδο 400 τμ στο Καπνικό Σταθμό Δύο οικόπεδα επέκταση Ευαγγελικών 400 και 450 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ: οικόπεδο 1 στρέμμα στον Αγ. Σπυρίδωνα Oικόπεδο 250τμ στην Oλυμπιακή Aκτή OIKOΠEΔA ΣTH ΛEΠTOKAPYA και Σκοτίνα, όσα μέτρα θέλετε. Bλεπουν θάλασσα και βουνά. ΠΩΛOYNTAI KATΑΣΤ/TA Μαγαζί 90 τμ με πατάρι

ǻȚĮȝȑȡȚıȝĮIJȝȝİ ĮʌȠșȒțȘșȑıȘıIJȐșȝİȣıȘȢ șİȡȝȚįȠȝȑIJȡȘıȘıIJȘșȑȡȝĮȞıȘ țĮȚȝİȘȜȚĮțȩıȣȜȜȑțIJȘțĮȚ İȞĮȜȜȐțIJȘȖȚĮIJȠȗİıIJȩȞİȡȩ ȅȡȠijȠįȚĮȝȑȡȚıȝĮIJȝıIJȠȞ Į¶ȩȡȠijȠțĮȚȝİȗȠȞȑIJĮIJȝ ıIJȠȞȕ¶țĮȚȖ¶ȩȡȠijȠıİįȪȠ ĮȞİȟȐȡIJȘIJİȢįȚʌȜȠțĮIJȠȚțȓİȢ ȆȜȘȡIJȘȜ 

ȈǼȅȁǼȈȉǿȈǻǿǹȈȉǹȈǼǿȈ ȈǼȀǼȃȉȇǿȀǹȈǾȂǼǿǹȉǾȈȆȅȁǾȈ

Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 400 τμ στην περιοχή του Καπνικού Σταθμού σε πολύ καλή τιμή. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459

 ǹȖȉȡȚȐįȠȢțĮȚȂǹȜİȟȐȞįȡȠȣ ȀȅȃȉǹȈȉȅȃȆȁǹȉǹȃȅȆǿȈȍǹȆȅȉȅȠǻǾȂȅȉǿȀȅ

ȉǾȁ7(/()$;

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 389 τμ γωνιακό εξαιρετική θέση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 200.000 Ε

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο γωνιακό 495 τμ πίσω από την Αγία Αννα. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579

ȈǿǻǾȇȅȆȅȊȁȅȈ

σε οικόπεδο 762 τμ περιοχή Περίσταση. Τιμή 85.000 Ε

670) 600 τμ με Πανοραμική θέα την Κατερίνη, πάνω σε 2 δρόμους περιοχή Π. Κεραμίδι Τιμή 45.000 Ε 673) 293 τμ γωνιακό βλέπει μπροστά σε κεντρική πλατεία στα Ευαγγελικά. Τιμή 140.000 Ε 674) 730 τμ με ΣΔ 1,2 με 3 φάτσες περιοχή Ευαγγελικά 677) 290 τμ με 21 μ. φάτσα περιοχή Περίσταση. Τιμή 60.000 Ε 678) 500 τμ περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 160.000 Ε 681) 1077 τμ περιοχή - Κ. Αγιάννης. Τιμή 50.000 Ε 683) 252 τμ με 33 μ. φάτσα περιοχή Σβορώνος. Τιμή 50.000 Ε 684) 391 τμ με 14 μ. φάτσα περιοχή 25η Μαρτίου Τιμή 135.000 Ε 686) 552 τμ γωνίες περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 155.000 Ε 687) 300 τμ γωνιακό, περιοχή Καλλλιθέα Τιμή 65.000 Ε 690) 320 τμ με 3 φάτσες. Περιοχή - Επεκ. Ευαγγελικά. Τιμή 65.000Ε 691) 600 τμ με Σ.Δ. 0,20 γωνιακό με πανοραμική θέα την θάλασσα. Περιοχή Τοπόλιανη. Τιμή 60.000 Ε 694) 400 τμ γωνιακό, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 110.000 Ε 695) 711 τμ γωνιακό περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 185.000 Ε 697) 310 τμ γωνιακό, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Γήπεδο Πιερικού. Τιμή 110.000 Ε 698) 388 τμ πάνω σε 2 δρόμους διαμπερές περιοχή Σταθμός. Τιμή 80.000 Ε ȈȉǼĭǹȃȅȈȋǹȈǹȆǾȈ ȀĮııȐȞįȡȠȣȀĮIJİȡȓȞȘ

Κτηματομεσιτικά Γραφεία

23510.75.207 23510.27566, 23510.45002 6944.727360 6944.504786

ǼĬȃǹȃȉǿȈȉǹȈǼȍȈ ȘȝȚȩȡȠijȠȢ ZZZPHWDQDVWLVFRPJUHPDLOLQIR#PHWDQDVWLVFRPJU

¨™©™«¢­Ÿ®š©§­™©¡§­

›™¥±¬Ÿ¥¡¢Ÿ

œ˜”¢•˜ž“ŠŽš’– °´¬ºª¿®¨¸¾¸²³¨ª»³²¶ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κεντρικό διαμέρισμα 140 τμ κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459

Θ. ΓΡΟΥΣΠΑΣ - Ι.ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα πρώτου ορόφου τριετίας 2 ΔΣΚ μεγάλα μπαλκόνια θέση τζάκι, κλειστό γκαράζ 30 τμ μετά τα ΚΤΕΛ στην 19ης Μαϊου. Πληρ. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792

ȆȍȁȅȊȃȉǹǿ ȃǼȅǻȂǾȉǹ ǺǹȈǿȁǼǿȅȊǺ īȀǹȇȈȅȃǿǼȇǹIJȝȝİȝİȖȐȜĮ ȝʌĮȜțȩȞȚĮĮȣIJȩȞȠȝȘșȑȡȝĮȞıȘ İȖțĮIJȐıIJĮıȘijȣıȚțȠȪĮİȡȓȠȣ șİȡȝȠȘȤȠȝȠȞȦIJȚțȐİȟȦIJțȠȣijȫȝĮIJĮ țĮȚșȑıȘ3DUNLQJ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σε 4,5 στρ. μπροστά στην θάλασσα στην αμμώδη Παραλία Κορινού Πιερίας συγκρότημα 6 ανεξάρτητων διόρωφων κατοικιών. Κάθε κατοικία είναι 85 τμ σε κήπο 500 μέτρων. Παραδίδονται στα τούβλα ή τελειωμένες. Πληρ. τηλ. 23510 47497, 6976 760579, 6944 865855

—Š„—Œˆ–ˆ“ŒšˆŒ”Š–ˆŒ– „†’”ˆ–“œŽŠ–ˆŒ–„†”’—ˆ„šŒ„’Œ’“ˆ‡„„—„–—Š„—„„—’ŒŒˆ–

ȁǹȋǹȃǹ ǹȊȄǼȃȉǿȅȊ ǻǿǹȂǼȇǿȈȂǹȐȡȚIJȝ ȖȦȞȚĮțȩȝİȝİȖȐȜĮȝʌĮȜțȩȞȚĮĮȣIJȩȞȠȝȘ șȑȡȝĮȞıȘİȖțĮIJȐıIJĮıȘijȣıȚțȠȪĮİȡȓȠȣ șİȡȝȠȘȤȠȝȠȞȦIJȚțȐİȟȦIJțȠȣijȫȝĮIJĮțĮȚ țȜİȚıIJȒșȑıȘ3DUNLQJ ȊȆȅȀǹȉǹȈȀǼȊǾ ȆȁǹȀǹȁǿȉȅȋȍȇȅȊ ȈȣȖțȡȩIJȘȝĮʌȠȜȣIJİȜȫȞ įȚȩȡȠijȦȞȝİȗȠȞİIJȫȞȝİIJȝȒȝĮ ȣʌȠȖİȓȠȣĮIJȠȝȚțȩțȒʌȠțĮȚʌȚıȓȞĮ ǽǾȉȅȊȃȉǹǿȅǿȀȅȆǼǻǹīǿǹ ǹīȅȇǹǾǹȃȉǿȆǹȇȅȋǾ ȉȘȜ 

Μονοκατοικίες – διαμερίσματα- γραφεία – καταστήματα 1) Κεντρικό διαμέρισμα 90 τ.μ. σε όροφο μεταχειρισμένο. 2) Κεντρικό διαμέρισμα 94 τ.μ. σε 4ο όροφο μεταχειρισμένο με κεντρική θέρμανση. 3) 145 τ.μ. οροφοδιαμέρισμα σε 3ο όροφο με τζάκι, τέντες, 3 υπνοδωμάτια και αποθήκη στην Αγία Παρασκευή 20ετίας. 4) 70 τ.μ. σε 1ο όροφο στην οδό Κύπρου 5) 110 τ.μ. σε 7ο όροφο κεντρικό 6) 128 τ.μ. με 3 υπνοδ. Σαλόνι κουζίνα, εντοιχισμένες ντουλάπες, ατομική θέρμανση, τζάκι και 2 γκαράζ σε 4ο όροφο. 7) 100 τ.μ. με 2 υπν. Πυλωτή και υπόγειο σε 2ο όροφο με ωρομέτρηση. 8) 70 τ.μ. με υπν. Σαλόνι, κουζινα και αποθήκη 1ος όροφος στην Αγία Παρασκευή. 9) 140 τ.μ. διαμέρισμα στην παλιά πυροσβεστική σε 1ο όροφο 8ετίας με ατομική θέρμανση , τζάκι και πυλωτή σε πολύ καλή τιμή. 10) 105 τ.μ. σε 2ο όροφο στην Αγία Άννα με πάρκινγκ και αποθήκη 4ετίας και ωρομέτρηση. 11) Πωλείται μεζονέτα με υπόγειο 130 τ.μ. σε 300 τ.μ. οικόπεδο στην Πλάκα Λιτοχώρου 10 ετών. 12) Μεζονέτα 140 τ.μ. με πυλωτή και σκεπή στα τούβλα στην επέκταση των Ευαγγελικών. 13) Μεζονέτα με πυλωτή στο σοβά με ηλεκτρολογικά και υδραυλικά στην επέκταση των Ευαγγελικών 14) Μονοκατοικία στον παράδεισο 80 τ.μ. σε 200 τ.μ. οικόπεδο. 15) Γκαρσονιέρα στο Λιτόχωρο 38 τ.μ. 16) 70 τμ. διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, ανακαινισμένο σε πολύ καλή τιμή. 17) Καινούργια διαμερίσματα σε όλες τις περιοχές της πόλης 18) Μονοκατοικία στην Καλλιθέα 160 τ.μ. σε 720 τ.μ. οικόπεδο 19) Οικοδομή στην Κατερινόσκαλα με 100 τ.μ. κατάστημα με 10 δωμάτια με σκεπή και με ασανσέρ.

20) Μονοκατοικία στο Κίτρος 80 τ.μ. με υπόγειο σε 500 τ.μ. οικοπεδο σε πολύ καλή τιμή. 21) Κεντρικό γραφείο 80 τ.μ. σε 4ο όροφο. 22) 50 τ.μ. κατάστημα με πατάρι στην οδό Παρμενίωνος 23) 69 τ.μ. κατάστημα με πατάρι στην οδό Κολινδρού.

ΟΙΚΟΠΕΔΑ & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 1) 400 τ.μ. γωνιακό οικόπεδο στο Βατάν 2) 700 τ.μ. οικόπεδο στο Π. Ελατοχώρι 3) 250 τ.μ. γωνιακό οικόπεδο στην Ολυμπιακή Ακτή 4) 440 τ.μ. οικόπεδο στη Ν. Εφεσσο 5) 440 τ.μ. οικόπεδο στην επέκταση των Ευαγγελικών 6) 650 τ.μ. οικόπεδο στο Βατάν με 50 μ. πρόσοψη 7) 430 τ.μ. οικόπεδο στο Ν. Κεραμίδι με 23 μ. πρόσοψη 8) 500 τ.μ. οικόπεδο από 25.000 το καθένα στην Τραπεζούντα 9) 525 τ.μ. οικόπεδο στην περιοχή Καπνικού Σταθμού και 400 τ.μ. στην επέκταση καπνικού σταθμού. 10) Πωλούνται οικόπεδα 400 και 500 τ.μ. στην Ολυμπιάδα Κορινού στη 2η και 3η γραμμή. 11) Πωλείται οικόπεδο στην Περίσταση 390 τ.μ. 12) 460 τ.μ. οικόπεδο με 90 τ.μ. παιό σπίτι στην οδό 19ης Μαϊου. 13) 500 τ.μ. οικόπεδο κεντρικό στο Σβορώνο 14) 430 τ.μ. οικόπεδο στο Μοσχοχώρι με 20.000 Ε. 15) 400 τ.μ. οικόπεδο περιοχή Παναγία Σουμελά με πολύ καλή τιμή με 15 μ πρόσοψη. 16) Στην Κονταριώτισσα 70 τ.μ. οικόπεδο με 100 τ.μ. σπίτι σε πολύ καλή τιμή 17) 480 τ.μ. οικόπεδο στη Μεθώνη Πιερίας με 35 τ.μ. προκατασκευασμένο σπίτι καινούργιο με άδεια. 18) 560 τ.μ. οικόπεδο στα Ευαγγελικά με 24 μ. πρόσοψη

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 1) Αγροτεμάχιο 16 στρέμματα στον Αγιάννη Πιερίας ποτιστικό 2) Αγροτεμάχια 40-45-50 στρεμμάτων στην «Παναγία» της Περίστασης.

3) 4 Στρέμματα στην Περίσταση με φως και νερό και 150 δένδρα με 45 μ. πρόσοψη στο δρομο της Παναγίας» 4) Αγροτεμάχιο 6.500 τ.μ. στο Π. Κεραμίδι με ελιές 5) 4 στρέμματα στην Πλάκα Λιτοχώρου 6) 10 στρέμματα με νερό στο Σβορώνο Πιερίας 7) 800 τ.μ. οικοπεδοχώραφο στην Ολυμπιακή Ακτή. 8) 4 στρέμματα στη θέση «Κρανιά» στον Κορινό.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 1) 80 τ.μ. σε 1ο όροφο με ωρομέτρηση και γκαράζ στα καταφιώτικα. 2) 48 τ.μ. σε 4ο όροφο με ατομική θέρμανση , επιπλωμένο 3) 110 τ.μ. σε 1ο όροφο στα Ευαγγελικά με κεντρική θέρμανση 4) Γκαρσονιέρα 50 τ.μ. με ωρομέτρηση σε 2ο όροφο στα αστικά. 5) 100 τ.μ στην Μ. Αλεξάνδρου σε 2ο όροφο κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση. 6) 100 τ.μ. με ωρομέτρηση κεντρικό διαμέρισμα σε 2ο όροφο. 7) Ενοικιάζεται μονοκατοικία στην επέκταση των Ευαγγελικών σε 500 μ. οικόπεδο με 3 υπν. 8) 80 τ.μ. με τζάκι και 2 υπνοδωμάτια στο Μυλαύλακο. 9) Μεζονέτα 165 τ.μ. στο κέντρο της πόλης με 3 υπν. και 3 WC και γκαράζ. 10) 110 τ.μ. σε 3ο όροφο στην Αγία Παρασκευή με εντοιχισμένες ηλεκτρικές συσκευές, τέντες, τζάκι και ωρομέτρηση με 2 υπν. 11) 125 τ.μ. κατάστημα με πατάρι και μεγάλο ακάλυπτο στο δρόμο για Ανδρομάχη. 12) 100 τ.μ. κατάστημα απέναντι απ’ την «ελιά». 13) Ισόγειο κεντρικό κατάστημα 40 τ.μ. 14) 90 τ.μ. με πατάρι κατάστημα στα Ευαγγελικά. 15) Κεντρικό γραφείο 50 τ.μ. σε 3ο όροφο 16) 286 τμ. ισόγειο κατάστημα με υπόγειο στην παλιά Εθνική. 17) 100 τ.μ. σε 3ο όροφο στην Μ. Αλεξάνδρου.
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š

//////////////////////////////////////////////////////// ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ////////////////////////////////////////////////////////

ƬƵƩƮƣƵƱƮƧƴƫƵƩƴ īȀȅȁȉȈǿȅȈĬǼȅǻǹȈȉǼȇǿȅȈ

Η Ξενοδοχειακή Μονάδα ΔΑΝΑΗ ζητάει προσωπικό στις εξής ειδικότητες: Α. Βοηθός Μάγειρα Β. Receptionist με γνώσεις του προγράμματος Ερμής

ȆǼȇǻǿȀǹȀǹȉǼȇǿȃǾ

ȉǾȁȉǾȁĭǹȋ ȀȚȞ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ & ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -Επέκταση Ευαγγελικων 3ος ορ. 93τμ. με ατ/κη θερ/νση & παρκιν -Περιοχή Αγ.Παρασκευης 1ος 63τμ. & 75τμ., 2ος όρ. 126τμ. & 3ος όρ. 63τμ. -Σ.Σταθμος διοροφη οικοδομη 80,85τμ. καθε οροφος -Σ.Σταθμός 68,92 & 120τμ., ατ/κη θέρ/ νση,ηλιακό,ενεργειακό τζάκι (θέση στάθμευσης) -7ο Γυμνάσιο, 1ος, 2ος, 3ος όρ., 75τμ. & 95τμ. -Ν. Ζωή, 3ος όρ., 3Δωματίων ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤ/ΝΑ -Κέντρο, στούντιο, 1ος όρ., 3ετίας -Παλαια Δικαστηρια 2ος ορ.118,44τμ. με θερμιδομετρηση -Αστικα 4ος ορ. 129τμ.& πυλωτη 78τμ. -Καταφιώτικα 3ος όρ. 70τμ. 2Δ,πάρκιν, 7ετίας -Αστικά 2ος ορ. 85τμ., 3Δ με τζάκι & ωρομέτρηση -Γκαρσονιερα ρετιρέ 50τμ. -Ξάνθου 4ος όρ. 68,35τμ. -Κέντρο, 3ος ορ. 160τμ. στα τούβλα -Αγ. Τριάδα 1ος όρ., 110τμ.

-Εργατ.Κέντρο 110τμ. ανακαινισμένο ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ -Κοντά στην Αγ.Αννα σε οικοπ. 262τμ. πυλωτη 118τμ & 1ος ορ.118τμ. -Ν.Ζωή σε οικόπ. 300τμ., 100τμ.,7ετίας -70τμ. σε οικόπεδο 330τμ. -Σβορώνος σε οικοπ. 237τμ., 1ος όρ. 126τμ. με πυλωτή στο σουβά MEZONETEΣ -Εθνικο Σταδιο ισογειο 56τμ. 1ος ορ. 59τμ & ημιυπογ. -Ν.Ζωη οικοπ.260τμ., 162,5τμ στα τουβλα -Επεκτ. Ευαγγελικων σε οικοπ. 170τμ.145 τμ. -Μαρτίου σε οικοπ. 150τμ., 70 & 70τμ. στα τούβλα με πυλωτή ΟΙΚΟΠΕΔΑ -Κοντά στα ΚΤΕΛ 500 & 600τμ. -Εθν. Στάδιο 262 & 264τμ. -Μαρτιου 800τμ. -Ν.Ζωη 310,442, 490 & 518τμ. -Λαϊκή της Τετάρτης 660τμ -Καπνικος 250,270,300,400,450, 514 τμ.

-Σ.Σταθμος 248,443 & 500τμ. -Καταφιωτικα 490τμ. σε Σ.Δ. 1,2 -Ν. Ζωή, 645τμ. γωνιακό -Καπνικός 516,600,800,979 & 1187τμ. -Καλλιθέα 400, 503τμ. -Περισταση 303,418,605τμ. -Κορινος-Ολυμπιαδα 400 & 450τμ. -Σκοτίνα 870 & 1118,77τμ. με άδεια -Περίσταση 212τμ. με άδεια μεζονέτας -Μυλαύλακο 389,5τμ. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ -Επ.Οδ.Κατ/νης-Ν.Εφεσσου δευτερο απο τον δρομο 5 & 10στρ. -Βαρικο Λιτοχωρου 6020τμ. -Παραλια Κατερινης 7500τμ. -Επ.Οδ.Κατ/νης-Ν.Εφεσσου 8στρ. -Αγ. Αθανάσιο 4.469 & 7.950τμ. -Περίσταση 5, 7,5 & 12στρ. -Κοντά στην Πιερίδα, 4.300τμ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ -Επι της Π.Ε.Ο Κατ/νης-Θεσ/κης 6000τμ. διπλα στο LIDL -Ολυμπιακή Ακτή σε οικοπ. 250τμ., ισόγειο κατάστημα & 2 όροφ. ενοικιαζόμενα

//////////////////////////////////// ΑΚΙΝΗΤΑ ////////////////////////////// Φλέμιγκ 2 ΔΣΚ σε καλή κατάσταση, ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ 2ος όροφος. Τιμή 100.000 Ε. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο με άδεια Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. Μαθηματικά παραδίδονται 23510 75207, 6944 727360, 6944 από μαθηματικό ΑΠΘ με 504786 μεταδοτικότητα και εμπειρία σε φροντιστήριο Θεσσαλονίκης ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 γκαρσονιέρες και Κατερίνης. Υπεύθυνη καινούργιες χωρίς κοινόχρηστα, προετοιμασία κατεύθυνσης Γ' 38.000 Ε η μία και 46.000 η άλλη. Λυκείου για Πανελλήνιες με Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6976 τακτικά διαγωνίσματα. Δωρεάν ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ 424203 φροντιστηριακά βοηθήματα τηλ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα από ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατο γωνιακό 6945 773298 ιδιώτη 90 τμ στο κέντρο της διαμέρισμα 2ου ορόφου Ε135 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτίσμα τριόροφο πόλης (πίσω από την πλατεία) με τμ, 3ΔΣΚ2WC ατομικό λέβητα, 840 τμ ο κάθε όροφος σε 4,5 2 δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, WC. αποθήκη στο υπόγειο με πάρκιγκ στρέμματα οικόπεδο, 3ο χλμ Πληρ. τηλ. 6977 926264 σε υπό κατασκευή οικοδομή. ΠΕΟ Κατερίνης - Θεσ/νίκης Πληρ. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο κοντά στην Αστυνομία. Πληρ. 34974, 6977 255792 τηλ. 00491716438383 και από ιδιώτη 241 τμ με άδεια 0049306068176 κον Κυριάκο οικοδομής 200 τμ σε πολύ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία οικόπεδο καλή τιμή λόγω ανάγκης, στην 433 τμ κρασπεδωμένο και με ΠΩΛΕΙΤΑΙ επέκταση Ευαγγελικών. Πληρ. αποχετεύσεις περιοχή Σταθμού. οικοδομής 189 τμ, δεύτερος Rottweiler τηλ. 6936 118894 Τιμή 60.000 Ε μόνο. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΠΩΛΕITAI rottweiler ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε677 τμ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 καθαρόαιμο, 250 Ευρώ. Πληρ. στην οδό Παυσανία (κοντά στο 13ο Δημοτικό Σχολείο) με νότιο προσανατολισμό. Πληρ. τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 120 τμ σε 1700 μέτρα οικόπεδο στην Περιοχή της Ελιάς. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6979 862459 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 400 τμ στον Κάτω Αγιάννη. Πληρ. τηλ. 6976776255 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 95 τμ καινούργια κατασκευή με ατομικό καλοριφέρ 88.000 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 200 τμ στην ΠΑΡΑΛΙΑ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2ος δρόμος από θάλασσα με άδεια οικοδομής. Μεσιτικό "ΛΥΣΕΙΣ" τηλ. 23510 77007, 6932 962638 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα σε πεζόδρομο 75 τμ με υπόγειο και πατάρι. Φέρει εισόδημα 1100 το μήνα. Τιμή 400.000 Ε. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 330 τμ με 2 φάτσες, εξαιρετική θέση Παραλία Κατερίνης. Τιμή 150.000 Ε. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 74 τμ στην Θεσ/νίκη κοντά στην στάση

Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο κεντρικό Ε=520 τμ με πρόσωπο 20μ. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποθηκευτικός χώρος 3.000 τμ φάτσα στη Νέα Εθνική Οδό τιμή μόνο 650.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 504786 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διπλοκατοικία στην Κονταριώτισσα 120 τμ στο τούβλο σε 380 τμ οικόπεδο σε πολύ καλή θέση. Τιμή 70.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικο ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 3 ετών, 1ου ορόφου, μεγάλη βεράντα, 2 ΔΣΚWC, θέση τζάκι, κλειστή θέση στάθμευσης 30 μέτρα, επί της 19ης Μαϊου μετά το ΚΤΕΛ. Πληρ. τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΠΑΤΣΗΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο με άδεια οικοδομής 189 τμ δεύτερος δρόμος αριστερά στην Παραλία Κατερίνης. Τιμή 100.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360

τηλ. 6976 996416

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ σόμπα πετρελαίου σχεδόν καινούργια σε τιμή ευκαιρίας μαζί με τα μπουριά. Πληρ τηλ. 23510 27723, 6976 424203 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ α) διαμερίσματα 2άρια, 80 τμ καθαρά με 2ΔΣΚWC και αποθήκη μεγάλα μπαλκόνια, χώρος στάθμευσης στην πυλωτή και ατομική θέρμανση β) μεζονέτες αυτόνομες όχι μεσοτοιχία περιοχή Ευαγγελικά οδός Αγησιλάου πλησίον 3ο Δημ. 10ο Γυμ. Πληρ. Καλογιάννης Ι. τηλ. 6944 372687, 23510 29821

ǼȀȉǿȂǾȈǼǿȈǹȀǿȃǾȉȍȃ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα καινούργιο 100 τμ 2 ΔΣΚ με ατομικό λέβητα και κλειστό πάρκιγκ. Τιμή 105.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 272 τμ με π. οικία, ΣΔ 1 απέναντι από το Δασαρχείο. Τιμή 80.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα # 137 τμ δεκαετίας 3ΔΣΚ τζάκι, κλειστό πάρκγι στα Χοιράδικα ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 107 τμ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 5.400 τμ απέναντι από το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. Τιμή 65.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε=257 νότιο, επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 60.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο πίσω από τον ΟΑΕΔ 400 μετ. Τιμή 80.000 Ε ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 γραφεία στον πεζόδρομο Ε=290 τμ. όλα μαζί ή και μεμονωμένα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 4.400 μετά το κανάλι, κοντά στο σκυρόδεμα. Τιμή 40.000 Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 90 τμ μεταχειρισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου, με αλλαγμένα κουφώματα, πόρτα ασφαλείας 2ΔΣΚWC. Τιμή 60.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 6 στρεμ. 2ο από το Επαρχιακό Π. Κεραμιδίου με μεγάλα ελαιόδενδρα. Τιμή 50.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 4ου ορ., 105 τμ σε πεζόδρομο με ατομ. λέβητα, 70.000 Ε ΒΑΤΑΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα γωνιακό 5ετίας 3Δ,Σ,Κ, WC ατομική θέρμανση Ε=116 τμ Τιμή 105.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό οικόπεδο επαγγελματικό Ε=450 τμ σε παράπλευρο της Ν.Ε. κοντά στον (Αγοραστό) Τιμή 145.000 Ε

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 51 τμ 1Δ,Σ,Κ,WC με πολύ οικονομική θέρμανση, στον 1ο όροφο, απέναντι απ' το μεγάλο πάρκο. Πληρ. τηλ. 6945 503977 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 4 γκαρσονιέρες, 2 χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 60 τμ επί του πεζοδρόμου, Κύπρου 1, 1ος όροφος σε πολύ καλή τιμή. Πληρ. τηλ. 23510 29001 & 6972 410305

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο κατάστημα 250 τμ μαζί με υπόγειο 210 τμ επί της 19ης Μαϊου 33. Πληρ. τηλ. 6982696853

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 50 τμ στην Πλατεία Ελευθερίας στον 1ο όροφο. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6976 424203

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 50 τμ στην οδό Βότση 14 κέντρο της πόλης ανακαινισμένο. Πληρ. τηλ. 23510 39951

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 γκαρσονιέρες καινούργιες με ωρομέτρηση χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένη γκαρσονιέρα 45 τμ στον 1ο όροφο στην Θεσ/νίκη κοντά στο Υπ. Μακ. Θράκης. Πληρ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497, 6976 760579

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα μικρά για φοιτητές στην Θεσ/ νίκη. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ENOIKIAΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γωνιακά καταστήματα 40 τμ με υπόγειο και πατάρι, πάνω στον Εγγλέζικο. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση γυναικείων ετοίμων ενδυμάτων με εξασφαλισμένη πελατεία, λόγω συνταξιοδοτήσεως στον πεζόδρομο της Μ. Αλεξάνδρου. Δεκτές μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6945 086154 ΠΩΛΕΙΤΑΙ studio 25 τμ (άριστη κατάσταση-επιπλωμένο) 1Δ,Σ,μπάνιο, ημιόροφος, περιοχή Λάρισα - κέντρο. Τιμή 25.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ǻȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮǻȦȝȐIJȚĮ ȈĮȜȩȞȚțȠȣȗȓȞĮțĮȚȝʌȐȞȚȠ IJȝțĮȚIJȝıIJȘȞȠįȩ ǻĮȖțȜȒ ȃȚțȠȝȘįİȓĮȢ įȣȐȡȚIJȝ

ǹīȁǹȊȇǹȈǻǿȆȁǹȈȉȅǼȇīȀǼȃȉȇȅ ȉȘȜ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στην οδό Κρέσνας, 1ΔΣΚWC τιμή ενοικίου 230 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 28346, 6979 985665

ENOIKIAZETAI οροφοδιαμέρισμα στον δεύτερο όροφο τριώροφης οικοδομής κοντά στην Αγία Παρασκευή, Κατερίνη, σε αυλή με δέντρα και θέση πάρκιγκ. Τρία δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, 2 WC, τζάκι, air condition, εντοιχισμένες ντουλάπες και βιβλιοθήκες. Τιμές 330 Ε. Πληρ. τηλ. 6979 985665, 23510 28346

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ȀȆǹȉȈǾȈ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα κεντρικότατη στον 3ο όροφο με ωρομέτρηση σε άριστη κατάσταση

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 24 τμ επί της οδού Ζαλόγγου 7 (κοντά στο συντριβάνι). Πληρ. τηλ. 23510 21923

ȉȘȜ țȚȞ 

ȅȜĮIJĮįȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮ įȚĮșȑIJȠȣȞ șȑıİȚȢıIJȐșȝİȣıȘȢ

και άπταιστη γνώση αγγλικών. ( θα εκτιμηθεί η γνώση περισσότερων ξένων γλωσσών καθώς και η χρήση άλλη ξενοδοχειακών προγραμμάτων) Γ. Φυσιοθεραπεύτρια/μασσέρ για το spa. Δ. Σερβιτόροι/ ες για το εστιατόριο και bar του ξενοδοχείου. Αποστολή Βιογραφικών στο email: h-danai@otenet.gr Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλ επικοινωνίας: Τηλ: 23510

63830,-31,-32, Fax: 32351063833,

Από την εταιρεία Ζησκάτας ΑΕ ζητείται τεχνικός για το συνεργείο της VOLKSWAGEN. Θα προτιμηθούν άτομα με γνώσεις αγγλικών, Η/ Υ και κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ Οχημάτων ή Μηχανολόγων. Πληρ. τηλ. 23510 75895

////////////////////////////////////// ENOIKIAΣEIΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ //////////////////////////////////// 23510 25667, 6979 862459 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία 120 τμ σε 500 τμ οικόπεδο (σε ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 57 καλή κατάσταση, ανακαινισμένη) τμ σε πεζόδρομο 1ος όροφος. 3Δ,Σ,Κ, WC ατομικό καλοριφέρ Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. Ενοίκιο 300 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ 6976 760579 ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 αγροτεμάχια, 6944 727360

ǿǻǿǹȂǹȃȉǿǻǾȈ ǹȆǿȆǼȇǿǻǾȈ

Σε 250 τμ οικόπεδο πωλείται τριόροφη οικοδομή στα μπετά, στην Ολυμπιακή Ακτή. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579

δεκαπενταετίας, απέναντι από το πάρκο 3ος όροφος. Τιμή 85.000 Ε

ζητά να προσλάβει 3 νέους ηλικίας 2535 ετών για το τμήμα ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών εργασιών. Θα προτιμηθούν απόφοιτοι Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών. Προσφέρονται εκπαίδευση - bonus - ταξίδια. Βιογραφικά στο fax 23510 78030 ή στη διεύθυνση Γ. Ολυμπίου 2 - Κατερίνη υπ' όψιν κου Βασιλειάδη.

ȅǿȀȅǻȅȂǿȀǼȈǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο 65 τμ σε οικοδομή δεκαετίας επί της Μ. Αλεξάνδρου 2ος όροφος, σε άριστη κατάσταση

¨™©™«¢­Ÿ®š©§­™©¡§­ǹıIJȣȞȠȝȓĮ DZȝİıȘįȡȐıȘ ȉȡȠȤĮȓĮ  ǻȘȝȠIJȚțȒǹıIJȣȞȠȝȓĮ ȆȣȡȠıȕİıIJȚțȒ ȁȚȝİȞĮȡȤİȓȠ ȅȉǼȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȅȉǼǺȜȐȕİȢ ǻǼǾ  ǻǼȊǹȀ  ǻǼȊǹȀǺȜȐȕİȢ ǼʌȚȝİȜȘIJȒȡȚȠȆȚİȡȓĮȢ ǻȅȊǹǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǺǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȅǹǼǻ  ȉİȜȦȞİȓȠ  ǻĮıĮȡȤİȓȠ ȃȅȈȅȀȅȂǼǿȅ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȇĮȞIJİȕȠȪ   ǼʌİȓȖȠȞIJĮ ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ ȀǹȁȅȈȈǹȂǹȇǼǿȉǾȈ

ȇĮȞIJİȕȠȪ  ȅȡșȠʌİįȚțȒ ȂĮȚİȣIJȚțȒ ȀȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȀȊȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ǼȀǹǺ  ȌȣȤȚĮIJȡȚțȩȃȠıȠțȠȝİȓȠ ȆȑIJȡĮȢȅȜȪȝʌȠȣ ȈȊīȀȅǿȃȍȃǿǼȈ ǹıIJȚțȐȁİȦijȠȡİȓĮȀĮIJİȡȓȞȘȢ  ȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ   ǹʌȠșȒțȘȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȀȉǼȁȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȅȈǼȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȉǹȄǿ ȈȦȝĮIJİȓȠǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞȅįȘȖȫȞȉǹȄǿ  ȇĮįȚȠIJĮȟȓȀĮIJİȡȓȞȘȢ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητο διαμέρσμα 4ου όροφου 3Δ,2WC,κουζίνα, σαλόνι, ατομική θέρμανση, πάρκιγκ-κεντρικό ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα 2ου ορόφου 3ΔΣΚWC πάρκιγκ έτοιμο καινούργιο ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 715 τμ επί των οδών (Ευαγγελικά) Σωκράτους κατάλληλο και για κατάστημα με πρόσωπο 29 μ. EΠΕΚΤΑΣΗ Ευαγγελικών πωλείται γωνιακό οικόπεδο Ε 343 τμ . Τιμή 105.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 302 τμ τέρμα Καταφυγιώτικα. Τιμή 55.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατο γωνιακό διαμέρσμα 2ου ορόφου Ε135 τμ, 3ΔΣΚ2WC, ατομικό λέβητα, αποθήκη στο υπόγειο, με πάρκιγκ σε υπό κατασκευή οικοδομή Επεκταση Ευαγγελικά πωλουνται καινουργια διαμερίσματα 90+95 τμ 2Δ,Σ,Κ, τζάκι, αποθήκη, ατομικό λέβητα και κλειστό πάρκιγκ Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο κεντρικό Ε=520 τμ με πρόσωπο 20μȈȦȝĮIJİȓȠȇĮįȚȠIJĮȟȓ ³ȅDZȖȚȠȢȋȡȚıIJȩijȠȡȠȢ´ ȉǹȄǿȀȠȡȚȞȠȪ ǵȜȣȝʌȠȢȉǹȄǿ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ȆȚȐIJıĮȄȘȡȠȝİȡȓIJȠȣ ȆȚȐIJıĮȈȣȞIJȡȚȕȐȞȚ ȅǻǿȀǾǺȅǾĬǼǿǹ ([SUHVV6HUYLFH +HOODV6HUYLFH 3LHULD6HUYLFH ȀȉǼȅ  .7(2$8729,6,21 ǿǻǿȍȉǿȀȅȀȉǼȅ Ǽȁȉǹ ȀĮIJİȡȓȞȘ  ȀȓIJȡȠȢ  ȀȠȜȚȞįȡȩȢ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ǹȚȖȓȞȚȠ  ȀȠȡȚȞȩȢ  ȁİʌIJȠțĮȡȣȐ ȂİșȫȞȘ  ȆȜĮIJĮȝȫȞĮȢ ȃȅȂǹȇȋǿǹȆǿǼȇǿǹȈ ǻǾȂȅǿȃȆǿǼȇǿǹȈ ǻȒȝȠȢȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȒȝȠȢǹȚȖȚȞȓȠȣ ǻȒȝȠȢǹȞĮIJȠȜȚțȠȪȅȜȪȝʌȠȣ  ǻȒȝȠȢǻȓȠȣ ǻȒȝȠȢǼȜĮijȓȞĮȢ ǻȒȝȠȢȀȠȜȚȞįȡȠȪȢ ǻȒȝȠȢȀȠȡȚȞȠȪ ǻȒȝȠȢȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ǻȒȝȠȢȂİșȫȞȘȢ ǻȒȝȠȢȆĮȡĮȜȓĮȢ ǻȒȝȠȢȆȑIJȡĮȢ ǻȒȝȠȢȆȚİȡȓȦȞ ǻȒȝȠȢȆȪįȞĮȢ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

A) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 6, ΤΗΛ. 24525 Β) ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ ΑΡΕΤΗ ΚΥΠΡΟΥ 9, ΤΗΛ. 25463

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 391 τμ περιοχή Σταδίου μετά των Βαλαωρίτου

στρεμ., τέρμα Μαρτίου (απέναντι από την SCODA)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα ρετιρέ δεκαετίας (περιοχή "Ευκαρπίδη") Ε=111 και Ε=90, 2Δ,Σ,Κ, σε άριστη κατάσταση

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 140 τμ, 3Δ,Σ,Κ,2 WC, τζάκι, αποθήκη στο υπόγειο και πάρκιγκ στην επέκταση Ευαγγελικών

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 260 τμ με άδεια πυλωτής και 2 ορόφων από 115 τμ ο όροφος πίσω από τα ΚΤΕΛ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 τμ σε πάροδο της 7ης Μεραρχίας. Τιμή 85.000 Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο απέναντι από το κολυμβητήριο γωνιακό 250 τμ 60.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολοκαίνουργιο διαμερισμα ετοιμοπαράδοτο 105τμ 2Δ, σαλόνι, κουζίνα, WC και πάρκινγκ, κεντρικό. Τιμή 95.000 Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα καινούργιο πριν τη Νομαρχία 3 Δ,Σ,Κ, WC με κλειστό πάρκιγκ Επέκταση Ευαγγελικών κοντα στο 3ο Λύκειο πωλείται οικόπεδο 500 τμ και 250 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα 140 τμ πενταετίας και με γκαρσονιέρα 40 τμ στο ισόγειο έναντι Δασαρχείου σε άριστη κατάσταση . Πωλείται κτήμα επαγγελματικό 8

ȂȓĮİʌȓıțİȥȘıIJȠīȡĮijİȓȠȝĮȢșĮıĮȢȕȠȘșȒıİȚȞĮįİȓIJİʌȜȒșȠȢĮțȚȞȒIJȦȞ

Πωλείται: Ε μεζονέτα 131 τμ 3Δ,Σ,Κ 3(WC-λουτρά) πυλωτή 66 τμ με 25 τμ κλειστή είσοδο + αποθήκη, στέγη + αποθήκη+περιτοίχηση (μπετόν). Βλέπει σε ΚΧ-πάρκο, στο σοβά. Τιμή 125.000 Ε. Περιοχή Ν. Ζωής Ευαγγελικά Περιοχή ΚΤΕΛ. Πωλούνται: μεζονέτες 160 τμ 3Δ,Σ,Κ 3 (WC-λουτρά) πυλωτή 85 τμ με στέγη+περίφραξη στο σοβά Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο γωνιακό 1000 τμ ή πωλείται και το μισό

4 στρ. στα Ευαγγελικά, 4,5 στρ. στα Λύκεια - Πολυκλαδικό και 23.800 στρ. στον Σβορώνο Πιερίας για όλες τις καλλιέργειες. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6976 424203, 6977 241187

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 50 τμ γκαρσονιέρα 2 όροφος 1 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, ωρομέτρηση. Περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 260 Ε. Μεσιτικό Γραφείο Θάνος τηλ. 6977 353548, 23510 73013

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα στην Καμάρα 80 και 40 τμ. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 120 τμ διαμέρισμα, 2ο όροφος 3 ΔΣΚ2 μπάνια, τζάκι, ατομικό λέβητα, 10ετίας τιμή 400 Ευρώ. Μεσιτικό Γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 23510 73013, 6977 353548

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα στον κεντρικό δρόμο στην Περίσταση από 250 τμ υπόγειο, ισόγειο, ημιόροφος και 1ος. Πληρ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497, 6976 760579 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 85 τμ κοντά στην ΕΚΑΒΗ, 245 Ε μαζί με τα κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργασία σε καφέ πάνω από 25 χρονών. Πληρ. τηλ. 6980 663288

επιπλωμένη. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667 6979 862459 ENOIKIAZETAI διαμέρισμα 3ΔΣΚ WC (καινούργιο) ωρομέτρηση, θέση πάρκιγκ με εντοιχισμένα όλα τα ηλεκτρικά περιοχή Καταφυγιώτικα. Τιμή ενοικίου 400 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 85 τμ στο κέντρο στον 1ο όροφο. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τμ σε άριστη κατάσταση 2 Δ,Σ,Κ,WC και μπάνιο, ατομική θέρμανση στον πεζόδρομο. Τιμή ενοικίου 320 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 23510 75207, 6944 727360 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 90 τμ (καινούργιο) 2 Δ, Σ,Κ, Τ, WC, ωρομέτρηση, περιοχή Πάρκου. Τιμή 300 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα περιοχή Γυμναστηρίου 3Δ,Σ,Κ, χωρίς κοινόχρηστα ενοίκιο 350 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ENOIKIAZETAI 100 τμ διαμέρισμα 2 όροφος, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, ωρομέτρηση, τέντες, τζάκι, 2 ντουλάπες 8ετίας. Πάρκιγκ, πυλωτή. Περιοχή επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 350 Ε. Μεσιτικό Γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 6977 353548 και 73013

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα κεντρικότατο δίπλα στις τράπεζες 160 τμ, κατάλληλο για διάφορες επιχειρήσεις. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα με ωρομέτρηση πλήρως

ȀȍȃȃȅȈǿ īȇǾīȅȇǿǹǻǾȈ

ǹȇȋǿȉǼȀȉȍȃȂǾȋǹȃǿȀȅȈ ȉǹȀȉȅȆȅǿǾȈǾ ǾȂǿȊȆǹǿĬȇǿȍȃȆǿȁȅȉǼȈ ȀȁȆ ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀǹ ǼȃǼȇīǼǿǹȀǾȈǹȆȅǻȅȈǾȈ ȂǼȁǼȉǼȈȅǿȀȅǻȀȍȃ ǹǻǼǿȍȃȀǹȉǹȈȀǼȊǼȈ

Αναλαμβάνω γεωλογικές περιβαλλοντικές μελέτες αδειοδότησης γεωτρήσεων, ανανεώσεις αδειών χρήσης νερού και γεωτεχνικές μελέτες για θεμελιώσεις κτιρίων. Πληρ. τηλ. 6944 932717 και 6944 941321 e-mail:estia6@otenet.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ αγροτεμάχια 22.800 στρ. στον Σβορώνο, 4 στρμ. στα Ευαγγελικά και 4.500 στρμ. στο Πολυκλαδικό για όλες τις καλλιέργειες. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187, 6976 424203

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνέταιρος από εξαγωγική βιοτεχνία παραγωγής απορρυπαντικών και χημικών προϊόντων με 25ετή δραστηριότητα και σταθερή πελατεία. Πληρ. τηλ. 6977 459400 και e-mail: aias12@hotmail.com

īȅȁȊȂȆǿȅȊȀǹȉǼȇǿȃǾ ȉǾȁ 

ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑ έντιμη και αξιοπρεπής ΖΗΤΕΙ εργασία. Πληρ. τηλ. 6975 654057 Κυρία Ελληνίδα με προϋπηρεσία ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων ή παιδιών. Πληρ. τηλ. 23510 73958, 6989 394201

Μεσιτικό γραφείο

www.katerinirealestate.gr

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κρέσνας 5 και Ζαλόγγου γωνία Κατερίνη ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 135) Μεζονέτες στο σοβά ή τελειωμένες πίσω από τα ΚΤΕΛ 137) Τριωροφη οικοδομη στο τουβλο στην επεκταση Ευαγγελικων. 125 τμ 1ος οροφος 140) Σε 500 τμ οικόπεδο ανεξάρτητο διόροφη μονοκατοικία 85 τμ μπροστά στο κύμα στην Παραλία Κορινού ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ 260) Σε διώροφη οικοδομή μέσα από τον Εγγλέζικο διαμέρισμα 2ος όροφος 150 τμ στον σοβά 261) 52 τμ 2ος όροφος, air condition, τέντες στην Ολυμπιακή Ακτή 263) Κεντρικο διαμερισμα 58 τμ στον 4ο οροφο καταλληλο και για επαγγελματικη στεγη. 264) Περιοχή ΙΚΑ – Βατάν σε 3ώροφη οικοδομή οροφοδιαμέρισμα 1ος όροφος, 132 τμ, 3ΔΣΚ, ηλιακό, ατομικός λέβητας, συναγερμός κτλ 265) οροφοδιαμερίσματα 20ετίας 100 τμ στα Αστικά σε καλή κατάσταση 1ος, 3ος και 4ος όροφος 267) 104 τμ, 5ος όρ., 3 Δ, ατομ. λέβητας στα Αστικά 268) 110 τμ διαμέρισμα σε πεζόδρομο στον 5ο όροφο με αυτόνομη θέρμανση 269) 80 τμ 2ος όροφος χωρίς ασανσέρ σε πεζόδρομο κατάλληλο για επαγγελματική στέγη ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 251) Σε 500 τμ οικόπεδο μονοκατοικία με σκεπή στη Νεοκαισάρεια 351) Μονοκατοικία 50 τμ στα τούβλα στο Παλιό Ελατοχώρι κεντρικό οικόπεδο 352) Μονοκατοικια 100 τμ σε 290 τμ οικοπεδο στην επεκταση Ευαγγελικων 353) Μονοκατοικια 86 τμ σε 1250 τμ οικοπεδο στο Κιτρος 354) Μονοκατοικια 120 τμ σε 1060 τμ οικοπεδο στον οικισμο Πανοραμα Γανοχωρας με ωραια θεα 620) Σε 400 μέτρα οικόπεδο διώροφη οικοδομή, μαγαζί 135 τμ οροφοδιαμέρισμα, στον σοβά στην Κάτω Μηλιά ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 443) Κατάστημα 65 τ.μ. με 75 τ.μ. 2ο όροφο επί της Εθν. Αντίστασης. 445) 40 τ.μ. +40 τ.μ. πατάρι οδός Κρέσνας 446) 100 τ.μ. +120 τ.μ. υπόγειο καινούργιο κοντά στο δημαρχείο. 450) 80 τμ με πατάρι στην Ολυμπιακή Ακτή 451) 32 τμ κατάστημα και 72 τμ διαμέρισμα πωλούνται μαζί στην οδό Ζαλόγγου 452) Πωλείται 140 τμ 2ος όροφος διαμπερές επαγγελματική στέγη, βλέπει πλατεία 453) 22 τμ κλειστο παρκιγκ κοντα στο συντριβανι 454) Σε 403 τμ μέτρα κεντρικό οικόπεδο στην Βροντού με ισόγειο μαγαζί 120 μέτρα, 1ος όροφος 120 τμ διαμέρισμα

Τηλ./FAX. 23510-47497, κιν: 6976 760579

455) Πωλούνται καταστήματα 145 τμ 85 και 37 τμ χωριστά ή όλα μαζί πάνω στον δρόμο για Παλιό Κεραμίδι 456) Πωλούνται άδειες για 200 τμ καταστήματα με κόμβο στον δρόμο για Ν. Εφεσο 457) Κεντρικά καταστήματα σε καλό πεζόδρομο 458) 6 γραφεία σε πεζόδρομο πωλούνται όλα μαζί και χωριστά ΟΙΚΟΠΕΔΑ 462) 231 τμ νότιο επέκταση Ευαγγελικών 7,5Χ30 μέτρα 535) 451 τ.μ. οικόπεδο στην Καλλιθέα μέσα στο χωριό. 551) 1200 τμ. στον Κούκο με θέα 571) 300 τμ. οικόπεδο στο Ελατοχώρι στο Παλιό χωριό 579) 500 τ.μ. οικόπεδο στην Ολ.Ακτή 585) 340 τ.μ. δίπλα στη Νομαρχία 586) 360 τ.μ. στην επέκταση Σταδίου 587) 455 τ.μ. οικόπεδο στην επέκταση Σταδίου δίπλα στον Αγροτικό Συνεταιρισμό. 589) 1500 τ.μ. οικόπεδο Ελατοχώρι, παλιό χωριό μπαίνοντας δεξιά πάνω στο δρόμο. 590) 250 τ.μ. οικόπεδο με άδεια στον 3ο δρόμο Ολυμπιακής Ακτής. 591) 566 τ.μ. οικόπεδο με μεγάλη φάτσα στα Ευαγγελικά προς την Αγία Άννα. 593) 401 τ.μ. οικόπεδο κοντά στο ΙΚΑ 599) Σε 500 τμ οικόπεδο 400 τμ κτίσμα στα μπετά στην Ολυμπιακή Ακτή 601) 400 τμ επέκταση Ευαγγελικών βλέπει Κ.Χ. 602) Πωλείται 450 τμ οικόπεδο στον παραλιακό οικισμό του Κορινού 603) 1280 τμ γωνιακό 800 τμ στον Κάτω Αγιάννη 604) 3.000 τμ στην Καλλιθέα δίπλα στο σχέδιο 606) 3Χ400 τμ συνεχόμενα οικόπεδα στον Παραλιακό οικισμό Καλλιθέας 610) 725 τμ οικοπεδο στην Καλλιθεα 612) γωνιακό 4200 στρ. στο Νέο Κεραμίδι πάνω στο δρόμο για το Νέο Νοσοκομείο 613) 600 τμ οικόπεδο στον Οικισμό "ΠΑΙΔΕΙΑ" Λιτοχώρου 615) 800 τμ κεντρικό οικόπεδο στην Ρητίνη μετά το Γυμνάσιο 616) 3Χ400 τμ οικόπεδα στον Κ. Αγιάννη σε πλαγιά με θέα 618) 240 τμ οικόπεδο στο Λιτόχωρο με θέα θάλασσα και βουνό πίσω από το Γυμνάσιο 619) Οικόπεδα πίσω από τον ΟΑΕΔ σε πολύ καλή τιμή 621) 2920 τμ οικόπεδο δίπλα στο σχέδιο σε κεντρικό κόμβο γωνιακό κατάλληλο για επαγγελματική στέγη 622) 400 τμ δις γωνιαίο στο Λιτόχωρο με υπέροχη θέα στην Αγία Μαρίνα 623) 4 στρεμ. ή 8 στρεμ. γωνιακό στο Νέο Κεραμίδι δίπλα στο Νέο Νοσοκομείο ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 636) 3200 τ.μ. τεμάχιο στο δρόμο για Μ. Μηλιά οικοδομήσιμο με μεγάλη

φάτσα και ωραία θέα. 658) 12 στρεμ. Στον Αγ. Μηνά Ν. Εφέσου. 663) 8 στρέμματα στον δρόμο Σβορώνου- Νεοκαισάρεια 664) 6 στρέμματα πριν την Κατερινόσκαλα πάνω στο δρόμο. 665) Στην επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας 3.350 τ.μ. με τρεις δρόμους κατάλληλο για επαγγελματική στέγη. 666) 3.400 τ.μ. Επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας πίσω από τον Πογιαρίδη. 667) 5.500 τ.μ. χωράφι ανάμεσα στην παλιά και νέα Εθνική οδό. 669) 6 στρεμ. Ανάμεσα ΣβορώνοΝεοκαισάρεια 671) 4,5 στρεμ. πριν από την Παραλία δεξιά πάνω στο δρόμο 674) 9 στρεμ. με ελιές κοντά στην Κονταριώτισσα 676) 9 στρ. αριστερά από τον ΠΕΟ πίσω από την Πυροσβεστική 679) Πωλούνται 30 στρ. ακτινίδια και ελιές στον Κορινό με όλο τον εξοπλισμό (τρακτέρ - εργαλεία κτλ) 680) 14,5 στρ. δίπλα στον Βιολογικό (10 στρ. ακτινίδια + 4,5 στρ. τριφύλλι) 681) 5 στρ. ακτινίδια πίσω από τον Βιολογικό 682) 9,2 στρ. ανάμεσα στη Ν. Εφεσσο και Κονταριώτισσα στο ύψωμα με θέα ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 701) 8 δωμάτια σε 250 τ.μ. στην Ολυμπιακή Ακτή στο δεύτερο δρόμο 716) 16 Ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Παραλία 717) 18 ενοικιαζόμενα δωμάτια σε 500 τ.μ. στην Κατερινόσκαλα 718) 30 δωμάτια με πισίνα στην Ολυμπιακή Ακτή. 719) 5 διπλά και 3 μονά σε καλή κατάσταση στην Ολυμπιακή Ακτή. 720) Σε 800 τμ οικόπεδο 23 δωμάτια ανακαινισμένα με πισίνα, θέρμανση κτλ 722) Σε 250 τμ κατάστημα και 14 δωμάτια πλήρως ανακαινισμένα στον πεζόδρομο της Ολυμπιακής Ακτής ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Παραλία 55 τμ επιπλωμένο στον 3ο όροφο Επιχείρηση cafe κεντρική στην Ολυμπιακή Ακτή μπροστά στο κύμα Ενοικιάζεται μαγαζί 36 τμ με υπόγειο σε καλό πεζόδρομο Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελματικός χώρος 120 τμ με τουαλέτα ΑΜΕΑ Ενοικιάζεται δυάρι 3 ετών με ωρομέτρηση στον 1ο όροφο, κοντά στο συντριβάνι Ενοικιάζεται 95 τμ 3, όροφος, ωρομέτρηση στα Καταφιώτικα Κατάστημα 37 τμ επί της Κασσάνδρου Σε πεζόδρομο επαγγελματική στέγη με 8Δ 1ος όροφος 4.000 τμ επαγγελματική στέγη στον δρόμο για Παραλία

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ - 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011  

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ - 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011