Page 1

ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÁÐÏ ÔÏ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÄéáöÞìéóç ôçò Ðéåñßáò óôçí ÊõñéáêÜôéêç «Ìáêåäïíßá» ìå ôßôëï:

«Ðéåñßá: Ýíáò æåóôüò ôïõñéóìüò ãéá ôéò ÷åéìåñéíÝò óáò áðïäñÜóåéò» ÄéáöÞìéóç ãéá ôïí ÷åéìåñéíü ôïõñéóìü óôçí Ðéåñßá ÷ñçìáôïäïôåß ôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò ìå óôü÷ï íá áíáäåßîåé ôçí ðåñéï÷Þ ìáò ùò ôïõñéóôéêü ðñïïñéóìü üëï ôï ÷ñüíï. Óôéò 31 Éáíïõáñßïõ 2011 äçìïóéåýôçêå ïëïóÝëéäç êáôá÷þñçóç óôï ðåñéïäéêü «ÅðéëïãÝò» ôçò ÊõñéáêÜôéêçò åöçìåñßäáò «Ìáêåäïíßá». Óçìåéþíåôáé üôé êáé ôïí ÍïÝìâñéï ôïõ 2010 õðÞñîå ó÷åôéêÞ êáôá÷þñçóç óôçí åéäéêÞ Ýêäïóç ãéá ôçí Ýêèåóç «Philoxenia 2010» ôïõ Ýíèåôïõ ðåñéïäéêïý «ôáîßäéá» ôçò ßäéáò åöçìåñßäáò, ðïõ ìïéñÜóôçêå óå ìåãÜëï ôéñÜæ óôç äéÜñêåéá ôçò Ýêèåóçò ðïõ äéïñãáíþíåôáé êÜèå ÷ñüíï óôç Èåóóáëïíßêç. Åðßóçò, ôï ðåñéïäéêü Ýêáíå äýï öïñÝò êáé åéäéêü áöéÝñùìá óôï ÷åéìåñéíü ôïõñéóìü óôçí Ðéåñßá. ÅðéðëÝïí, ôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò Ý÷åé åðéìåëçèåß ôçëåïðôéêü äéáöçìéóôéêü óðïô ìå ôßôëï «Ðéåñßá: Ýíáò æåóôüò ôïõñéóìüò ãéá ôéò ÷åéìåñéíÝò óáò áðïäñÜóåéò. Ôáîéäåýïõìå åêåß ðïõ áãáðÜìå». Çë. ×áôæç÷ñéóôïäïýëïõ: «ÈÝëïõìå ôçí Ðéåñßá äõíáìéêü ôïõñéóôéêü ðñïïñéóìü üëï ôï ÷ñüíï» «ÓÞìåñá ç âáñéÜ âéïìç÷áíßá ôçò Ðéåñßáò åßíáé ï ôïõñéóìüò ìáò. Ïöåßëïõìå íá õðïóôçñßîïõìå ôï åéóüäçìá ðïõ ðñïÝñ÷åôáé áðü ôïõñéóôéêÜ åðáããÝëìáôá. Óßãïõñá ìðïñïýí íá ãßíïõí ðïëëÜ ðåñéóóüôåñá. Åìåßò, üìùò, êÜíïõìå Ýíá âÞìá ðñïò áõôÞ ôçí êáôåýèõíóç þóôå íá áíáäåßîïõìå ôçí Ðéåñßá ùò ôïõñéóôéêü ðñïïñéóìü üëï ôï ÷ñüíï. Ðéóôåýù, üôé ç Ðéåñßá Ý÷åé äõíáôüôçôåò êáé óôï ÷åéìåñéíü ôïõñéóìü. Êéíçôïðïéïýìáóôå ðáñÜ ôçí êñßóç. Ôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò åñãÜæåôáé ðñïò áõôÞ ôçí êáôåýèõíóç ðñïùèþíôáò ôéò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôïí ôïõñéóôéêü êëÜäï. ×ñçìáôïäïôïýìå äéáöçìßóåéò óå ÌÌÅ, åíþ åðßóçò äéáíÝìïõìå öõëëÜäéá êáé ïðôéêïáêïõóôéêü õëéêü ðïõ áíáäåéêíýïõí ôçí Ðéåñßá ôïõñéóôéêÜ. Èá Þèåëá íá õðïãñáììßóù üôé åßìáóôå ðÜíôá áíïéêôïß êáé óõíåñãáæüìáóôå ì’ üëïõò ôïõò öïñåßò ãéá ôçí ðñïþèçóç ôïõ íïìïý ìáò», óçìåéþíåé ï Ðñüåäñïò ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò ê. ×áôæç÷ñéóôïäïýëïõ.

ÐÅÌÐÔÇ 10 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2011 9

ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ ÔÏÕ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ ÄÙÑÅÁÍ ÓÔÇ ÄÉÁÈÅÓÇ ÔÙÍ ÌÅËÙÍ ÔÏÕ Ðñïôåñáéüôçôá ôçò äéïßêçóçò ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ áðïôåëåß ç óõíå÷Þò áíáâÜèìéóç êáé ï åìðëïõôéóìüò ôùí ðáñå÷üìåíùí õðçñåóéþí óôá ìÝëç ôïõ. Ïé õðçñåóßåò ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ äéáèÝôïõí åõåëéîßá êáé áìåóüôçôá êáé ãé áõôü áðïôåëïýí ÷ñÞóéìï åñãáëåßï óôÞñéîçò ôùí åðé÷åéñçìáôéþí – ìåëþí.

Ãñáöåßï Åðé÷åéñçìáôéêÞò ÓõìâïõëåõôéêÞò Áðü ôéò óçìáíôéêüôåñåò ðáñï÷Ýò ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò óôá ìÝëç Þ ôá åí äõíÜìåé ìÝëç åßíáé ç ëåéôïõñãßá ôïõ ãñáöåßïõ Åðé÷åéñçìáôéêÞò ÓõìâïõëåõôéêÞò ðïõ ëåéôïõñãåß óôï éóüãåéï ôïõ êôéñßïõ, êáôÜ ôéò þñåò ðïõ ç Õðçñåóßá åßíáé áíïéêôÞ. Ôï ãñáöåßï óôåëå÷þíåôáé áðü ïéêïíïìéêü óýìâïõëï êáé åîåéäéêåõìÝíï ðñïóùðéêü ðïõ åíçìåñþíåé, äùñåÜí, ãéá ÷ñçìáôïäïôéêÜ ðñïãñÜììáôá êáé ðáñÝ÷åé åîáôïìéêåõìÝíç õðïóôÞñéîç óå åðé÷åéñÞóåéò. Õðåýèõíïò ôïõ Ãñáöåßïõ åßíáé ï ïéêïíïìïëüãïò – åéäéêüò óõíåñãÜôçò ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Íéêüëáïò ×ïõóïõñßäçò. ÔçëÝöùíï åðéêïéíùíßáò: 2351023210 Õðçñåóßåò Ðáñï÷Þò Öïñïôå÷íéêþí & Íïìéêþí Ðëçñïöïñéþí Ôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò, ìå ãíþìïíá ôç óôÞñéîç ôùí ìåëþí ôïõ, ëåéôïõñãåß áðü ôçí 1ç Éáíïõáñßïõ 2007 Ãñáöåßï Íïìéêþí Õðçñåóéþí. Ôá ìÝëç Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá, ÷ùñßò êáìßá ïéêïíïìéêÞ åðéâÜñõíóç, íá áðåõèýíïíôáé óôï Íïìéêü Óýìâïõëï ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ, Äéêçãüñï Ðáñ’ Áñåßù ÐÜãï ê. ÓôÝöáíï ÂáñäÜêá, êáé íá ëáìâÜíïõí íïìéêÝò óõìâïõëÝò áíáöïñéêÜ ìå èÝìáôá ðïõ áöïñïýí ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá. Ôï Ãñáöåßï Íïìéêþí Õðçñåóéþí ëåéôïõñãåß óôï äåýôåñï üñïöï ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ, êÜèå ÄåõôÝñá êáé Ôñßôç êáé þñåò 7:30ð.ì. Ýùò 3ì.ì.. Åðßóçò, ìðïñåßôå íá êëåßóåôå ñáíôåâïý óôï ôçëÝöùíï 2351047274 (êáèçìåñéíÜ þñåò ãñáöåßïõ). ÐáñÜëëçëá, ôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò ðñï÷þñçóå óôç ëåéôïõñãßá õðçñåóßáò ðáñï÷Þò öïñïôå÷íéêþí ðëçñïöïñéþí. Ï ëïãéóôÞò – öïñïôå÷íéêüò ÏäõóóÝáò Ìðáêáëïýìçò âñßóêåôáé óôï ÷þñï ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ (éóüãåéï) êÜèå ÔåôÜñôç áðüãåõìá êáé ðáñÝ÷åé óõìâïõëåõôéêÞ äùñåÜí ãéá ôá ìÝëç. ÔçëÝöùíï åðéêïéíùíßáò: 2351047274 ÓÇÌÅÉÙÍÅÔÁÉ üôé ïé Õðçñåóßåò áõôÝò äåí õðïêáèéóôïýí ëïãéóôÝò Þ öïñïôÝ÷íåò Þ äéêçãüñïõò, ïýôå äéåêðåñáéþíïõí ëïãéóôéêÝò Þ äéêçãïñéêÝò õðïèÝóåéò, áëëÜ ðáñÝ÷ïõí ãåíéêÝò ðëçñïöïñßåò êáé êáôåõèýíóåéò óôá ìÝëç ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò ãéá ôá éó÷ýïíôá êáé ãéá ôïõò ôñüðïõò åðßëõóçò ôùí ôõ÷üí ðñïâëçìÜôùí ôïõò. ÊÜñôá ìÝëïõò Ôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò ðñï÷þñçóå óôç äçìéïõñãßá ôçò ÊÜñôáò ÌÝëïõò ãéá ôïõò åðé÷åéñçìáôßåò ìÝëç ôïõ, ç ïðïßá óå ðñþôç öÜóç, ðáñÝ÷åé Ýêðôùóç åðß ôùí äáðáíþí ðïõ äåí êáëýðôåé ç áóöÜëåéÜ ôïõò óôç ÷ñÞóç éáôñéêþí

õðçñåóéþí óõãêåêñéìÝíùí êëéíéêþí ôçò Ðéåñßáò êáé Èåóóáëïíßêçò. Óçìåéþíåôáé, üôé áðü ôéò áñ÷Ýò ôïõ Ýôïõò îåêßíçóå íá áðïóôÝëëåôáé ç íÝá êÜñôá ãéá ôï 2011 ó’ üëá ôá ìÝëç ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ. ÓõãêåêñéìÝíá, ïé ÊëéíéêÝò êáé ôï ðïóïóôü ôéò Ýêðôùóçò ðïõ ðáñÝ÷ïõí óôá ìÝëç ôïõ ÅðéìåëçôÞñéïõ Ðéåñßáò åßíáé: 1. Ï ÁÃÉÏÓ ËÏÕÊÁÓ, ðïõ åäñåýåé óôï Ðáíüñáìá Èåóóáëïíßêçò êáé ðñïóöÝñåé Ýêðôùóç 10%, ðÝñáí ôùí äáðáíþí ðïõ êáëýðôåé ï êýñéïò áóöáëéóôéêüò öïñÝáò ôïõ ìÝëïõò. 2. Ç ÃÅÍÉÊÇ ÊËÉÍÉÊÇ, ðïõ åäñåýåé óôç Èåóóáëïíßêç óôçí ïäü Ìáñßáò ÊÜëëáò 11 êáé ÃñáâéÜò 2 êáé ðñïóöÝñåé Ýêðôùóç 20% óôá ìÝëç ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ, ðÝñáí ôùí äáðáíþí ðïõ êáëýðôåé ï êýñéïò áóöáëéóôéêüò öïñÝáò ôïõ ìÝëïõò. 3. Ôï ÉÁÔÑÉÊÏ ÄÉÁÂÁËÊÁÍÉÊÏ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ, ðïõ åäñåýåé óôçí Ðõëáßá Èåóóáëïíßêçò óôçí ïäü Áóêëçðéïý 10 êáé ðñïóöÝñåé Ýêðôùóç 10-30% ê.Ü. óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò åðß ôùí ôéìïëïãßùí, ðÝñáí ôùí äáðáíþí ðïõ êáëýðôåé ï êýñéïò áóöáëéóôéêüò öïñÝáò ôïõ ìÝëïõò. 4. Ç ÉÄÉÙÔÉÊÇ ÊËÉÍÉÊÇ ÂÅËÉÊÇ, ðïõ åäñåýåé óôçí Êáôåñßíç óôçí ïäü ÊáóóÜíäñïõ 20 êáé ðñïóöÝñåé Ýêðôùóç 10% óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò åðß ôùí ôéìïëïãßùí, ðÝñáí ôùí äáðáíþí ðïõ êáëýðôåé ï êýñéïò áóöáëéóôéêüò öïñÝáò ôïõ ìÝëïõò. Ï êÜèå áóèåíÞò ðïõ èá ðñïóÝñ÷åôáé óôéò ðáñáðÜíù ÊëéíéêÝò èá ðñÝðåé íá åßíáé õðï÷ñåùôéêÜ åöïäéáóìÝíïò ìå ôçí êÜñôá ìÝëïõò ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò êáé íá ôçí åðéäåéêíýåé ìáæß ìå ôï âéâëéÜñéï áóöÜëéóÞò ôïõ êáôÜ ôçí åéóáãùãÞ ôïõ, üðïõ êáé èá åíçìåñþíåôáé ãéá ôçí ó÷åôéêÞ Ýêðôùóç. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ãéá ôéò õðçñåóßåò áõôÝò, ìðïñåßôå íá åðéêïéíùíÞóåôå ìå ôï ÅðéìåëçôÞñéï óôá ôçëÝöùíá 2351023211 & 24311 Óõíåñãáóßá ìå ÔñÜðåæá Ðëçñïöïñéþí ãéá äõóìåíÞ óôïé÷åßá Ôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò óõíåñãÜæåôáé ìå ÔñÜðåæá Ðëçñïöïñéþí ãéá äõóìåíÞ óôïé÷åßá êáé ðáñÝ÷åé äùñåÜí ðëçñïöïñßåò óôá ìÝëç ôïõ ãéá ôç öåñåããõüôçôá êáé áîéïðéóôßá åíüò äõíçôéêïý ðåëÜôç, ðéèáíïý óõíåñãÜôç. Åðéóçìáßíåôáé üôé ôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò ðáñÝ÷åé ðëçñïöïñßåò ìüíïí ãéá åðé÷åéñÞóåéò ðïõ äñáóôçñéïðïéïýíôáé åêôüò ôïõ íïìïý Ðéåñßáò. Ôá ìÝëç ðïõ åðéèõìïýí íá ëáìâÜíïõí äùñåÜí ðëçñïöïñßåò ãéá äõóìåíÞ óôïé÷åßá ìðïñïýí íá åðéêïéíùíïýí ìå ôï áñìüäéï ãñáöåßï óôï ôçëÝöùíï 2351047274 Þ íá áðïóôÝëëïõí ôéò áðáñáßôçôåò ðëçñïöïñßåò óôï öáî 2351047269. Óçìåéþíåôáé üôé ôá óôïé÷åßá ðïõ ÷ñåéÜæåôáé íá áðïóôåßëåé ôï ìÝëïò åßíáé ç åðùíõìßá êáé ôï ÁÖÌ ôçò åðé÷åßñçóçò ãéá ôçí ïðïßá åíäéáöÝñåôáé íá ëÜâåé ôéò ðëçñïöïñßåò. Ïé áðáíôÞóåéò äßíïíôáé Üìåóá. Õðçñåóßá ÓôåëÝ÷ùóçò Åðé÷åéñÞóåùí Óôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò ëåéôïõñãåß ãñáöåßï åíçìÝñùóçò áíÝñãùí êáé åðé÷åéñÞóåùí, ôï ïðïßï äéáôçñåß áñ÷åßï äåäïìÝíùí áôüìùí ðïõ áíáæçôïýí åñãáóßá óå åðé÷åéñÞ-

ÁÍÁÌÅÍÅÔÁÉ Ðñïäçìïóßåõóç ÐñïãñÜììáôïò "ÅîùóôñÝöåéá - Áíôáãùíéóôéêüôçôá ôùí Åðé÷åéñÞóåùí"

Ôï Ðñüãñáììá «ÅÎÙÓÔÑÅÖÅÉÁ – ÁÍÔÁÃÙÍÉÓÔÉÊÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ» Ý÷åé ùò óêïðü ôçí åíßó÷õóç êáé õðïóôÞñéîç ôùí ÌÌÅ, êáé õðü ðñïûðïèÝóåéò êáé ôùí ìåãÜëùí åðé÷åéñÞóåùí, ãéá ôçí Ýíáñîç/óõíÝ÷éóç ôçò åîùóôñåöïýò áíôáãùíéóôéêüôçôáò êáé åðé÷åéñçìáôéêÞò ôïõò äñÜóçò. Ïé åéäéêïß óôü÷ïé ôïõ ÐñïãñÜììáôïò åßíáé: * Ç áýîçóç ôçò åîùóôñÝöåéáò ôçò åðé÷åéñçìáôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò. * Ç ôüíùóç ôçò åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò êáé ôùí óõíåñãáóéþí ôùí åðé÷åéñÞóåùí ðáãêüóìéï ïéêïíïìéêü ðåñéâÜëëïí. * Ç áýîçóç ôçò ðñïâïëÞò ôùí åëëçíéêþí åðé÷åéñÞóåùí êáé ôùí ðñïúüíôùí ôïõò ìå ôï åîùôåñéêü ôïõò ðåñéâÜëëïí. * Ï áíáðñïóáíáôïëéóìüò ôçò ðáñáãùãÞò ðñïò êëÜäïõò êáé ðñïúüíôá øçëüôåñçò ðñïóôéèÝìåíçò áîßáò ðïõ èá óõìâÜëëïõí óôçí åíßó÷õóç ôçò åîùóôñåöïýò áíôáãùíéóôéêüôçôáò ôïõò ìÝóù ôçò ôüíùóçò ôçò åîùóôñÝöåéáò ôùí åðé÷åéñÞóåùí êáé ôçò óýíáøçò äéåèíþí óõíåñãáóéþí. * Ç õðïóôÞñéîç êáé áýîçóç ôùí ðáñáãùãéêþí åðåíäýóåùí ðïõ óõìâÜëëïõí óôçí åíßó÷õóç ôç ðáñïõóßáò ôùí åëëçíéêþí åðé÷åéñÞóåùí óôï äéåèíÝò ðåñéâÜëëïí. Åðé÷åéñçóéáêü ðñüãñáììá: ÅÐ "Áíôáãùíéóôéêüôçôá êáé Åðé÷åéñçìáôéêüôçôá" Åßäïò åíßó÷õóçò: ÏéêïíïìéêÞ Åíßó÷õóç - Åðéäüôçóç Ðåñéï÷Þ õëïðïßçóçò: Ïëüêëçñç ç ÅëëÜäá Ôïìåßò åíäéáöÝñïíôïò: Õðçñåóßåò – Åìðüñéï , Âéïìç÷áíßá – Ìåôáðïßçóç Óå ðïéïõò áðåõèýíåôáé Óôï ðñüãñáììá ìðïñïýí íá õðïâÜëëïõí ìéá ðñüôáóç åßôå ìåìïíùìÝíá, åßôå ùò åôáßñïò óå ïìáäéêü ó÷Þìá: Á) ÌåìïíùìÝíåò ÕöéóôÜìåíåò êáé ÍÝåò Ðïëý ÌéêñÝò, ÌéêñÝò êáé Ìåóáßåò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ äñáóôçñéïðïéïýíôáé óôïí åëëçíéêü ÷þñï óå åðéëÝîéìïõò ÊÁÄ óôïõò ôïìåßò ôçò Ìåôáðïßçóçò, ôùí Êáôáóêåõþí êáé ôùí Õðçñåóéþí ÊÁÉ Ý÷ïõí éäñõèåß êáé áñ÷ßóåé ôçí åðéëÝîéìç äñáóôçñéüôçôá ôïõò ðñéí ôçí 1/1/2010. Â) ÕöéóôÜìåíåò êáé ÍÝåò Ðïëý ÌéêñÝò, ÌéêñÝò êáé Ìåóáßåò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ äñáóôçñéïðïéïýíôáé óôïí åëëçíéêü ÷þñï óôïí ôïìÝá ôïõ Åìðïñßïõ, Ý÷ïõí éäñõèåß êáé áñ÷ßóåé ôçí åðéëÝîéìç äñáóôçñéüôçôá ôïõò ðñéí ôçí 1/1/2010, ÊÁÉ õðü ôçí áõóôçñÞ ðñïûðüèåóç üôé èá õðïâÜëïõí ðñïò áîéïëüãçóç êáé Ýíôáîç åêôüò áðü äéáêñéôü åðåíäõôéêü ó÷Ýäéï êáé óýìöùíï óõíåñãáóßáò êïéíþí åíåñãåéþí áðïêëåéóôéêÜ ãéá ôïõò óêïðïýò ôïõ ðñïãñÜììáôïò ìå ôïõëÜ÷éóôïí ìßá ðïëý ìéêñÞ, ìéêñÞ Þ ìåóáßá åðéëÝîéìç åðé÷åßñçóç ôçò ðåñßðôùóçò (Á). Ã) ÕöéóôÜìåíåò ÌåãÜëåò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ äñáóôçñéïðïéïýíôáé óôïí åëëçíéêü ÷þñï óå åðéëÝîéìïõò ÊÁ; óôïõò ôïìåßò ôçò Ìåôáðïßçóçò, ôùí Êáôáóêåõþí êáé ôùí Õðçñåóéþí, Ý÷ïõí éäñõèåß êáé áñ÷ßóåé ôçí åðéëÝîéìç äñáóôçñéüôçôá ôïõò ðñéí ôçí 1/1/2008, ÊÁÉ õðü ôçí áõóôçñÞ ðñïûðüèåóç üôé èá õðïâÜëïõí ðñïò áîéïëüãçóç êáé Ýíôáîç åêôüò áðü äéáêñéôü åðåíäõôéêü ó÷Ýäéï êáé óýìöùíï óõíåñãáóßáò êïéíþí åíåñãåéþí áðïêëåéóôéêÜ ãéá ôïõò óêïðïýò ôïõ ðñïãñÜììáôïò ìå ôïõëÜ÷éóôïí äýï (2) ðïëý ìéêñÝò, ìéêñÝò Þ ìåóáßåò åðéëÝîéìåò åðé÷åéñÞóåéò ôçò ðåñßðôùóçò (Á).

Ä) ÏìÜäåò (ôïõëÜ÷éóôïí ôñéþí) ÕöéóôÜìåíùí Þ/êáé ÍÝùí Ðïëý Ìéêñþí, Ìéêñþí êáé Ìåóáßùí åðé÷åéñÞóåùí ïé ïðïßåò ðëçñïýí ôéò óõíèÞêåò åðéëåîéìüôçôáò ôçò ðåñßðôùóçò (Á) áíùôÝñù êáé õðïâÜëëïõí ðñïò áîéïëüãçóç êáé Ýíôáîç åêôüò áðü äéáêñéôü åðåíäõôéêü ó÷Ýäéï ÊÁÉ óýìöùíï óõíåñãáóßáò êïéíþí åíåñãåéþí áðïêëåéóôéêÜ ãéá ôïõò óêïðïýò ôïõ ðñïãñÜììáôïò. Ãéá ôéò ðåñéðôþóåéò (Â), (Ã) êáé (Ä) áíùôÝñù éó÷ýïõí ôá áêüëïõèá: * Ôï óýìöùíï óõíåñãáóßáò äåí áðïôåëåß ôï áíôéêåßìåíï ôïõ Åðåíäõôéêïý Ó÷åäßïõ. ÊÜèå åôáéñßá óõììåôÝ÷åé ìå ôï äéáêñéôü äéêü ôçò åðåíäõôéêü ó÷Ýäéï, ôï ïðïßï üìùò óõíäÝåôáé Üìåóá ìå ôïõò óôü÷ïõò êáé ôï ðåñéå÷üìåíï ôçò óõíåñãáóßáò êáé ðåñéëáìâÜíåé êïéíÝò åíÝñãåéåò (áëëÜ äéáêñéôÝò áíÜ åðé÷åßñçóç äáðÜíåò) ðïõ ðåñéÝ÷ïíôáé óôï óýìöùíï óõíåñãáóßáò. * Ôï óýìöùíï óõíåñãáóßáò áðïôåëåß ðëáßóéï êïéíþí åíåñãåéþí ìå âÜóç ôçí ðñïãñáììáôéêÞ óõìöùíßá ìåôáîý ôùí ìåëþí ðïõ ôï áðáñôßæïõí ãéá ôçí ìåßùóç ôïõ êüóôïõò, ãéá ôçí åðßôåõîç ïéêïíïìéþí êëßìáêáò ãéá ôçí áðïôåëåóìáôéêüôåñç ðñïâïëÞ êáé ðñïþèçóç ðñïúüíôùí êôë. * Ìå ôçí åðßóçìç ðñïêÞñõîç ôïõ ðñïãñÜììáôïò èá ïñßæïíôáé ëåðôïìåñþò ôá ìÝñç êáé ïé ðñïûðïèÝóåéò ôïõ óýìöùíïõ óõíåñãáóßáò. ÅðéëÝîéìåò èåùñïýíôáé ïé åðé÷åéñÞóåéò ðïõ ðëçñïýí ðÝñá ôùí ðñïûðïèÝóåùí ðïõ áíáöÝñïíôáé óôá óçìåßá 6.1 êáé 6.2 êáé ôéò áêüëïõèåò ðñïûðïèÝóåéò: * Ç åðé÷åßñçóç íá ìçí åßíáé ðñïâëçìáôéêÞ óýìöùíá ìå ôá ïñéæüìåíá óôï Üñèñï 2 ðáñ. 2 óçìåßá 9, 10 êáé 11 ôùí ÊáôåõèõíôÞñéùí Ãñáììþí ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò 2004/C/244/02 (ãéá ôïí ïñéóìü ôçò ðñïâëçìáôéêÞò åðé÷åßñçóçò âë. ÐáñÜñôçìá II ôïõ ðáñüíôïò Ïäçãïý). * Ôï ýøïò ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ôïõ ðñïôåéíüìåíïõ åðåíäõôéêïý ó÷åäßïõ áðü ôéò íÝåò êáé õöéóôÜìåíåò åðé÷åéñÞóåéò äåí äýíáôáé íá õðåñâáßíåé ôï 50% ôïõ ÌÝóïõ ¼ñïõ ôïõ Êýêëïõ åñãáóéþí ôçò åðé÷åßñçóçò ôçò ôåëåõôáßáò 3åôßáò Þ äéåôßáò Þ êëåéóìÝíçò äéá÷åéñéóôéêÞò ÷ñÞóçò (2008, 2009 êáé 2010). * Ïé åðé÷åéñÞóåéò íá ëåéôïõñãïýí íüìéìá Ý÷ïíôáò óôçí åðùíõìßá ôïõò Üäåéá ëåéôïõñãßáò ãéá ôç äñáóôçñéüôçôÜ ôïõò Þ ïðïéáäÞðïôå Üëëï Ýããñáöï ãéá ôç íüìéìç ëåéôïõñãßá ôïõò (ð.÷. âåâáßùóç ôùí áñìïäßùí ãéá áðáëëáãÞ Þ üôé Ý÷åé õðïâëçèåß ðëÞñçò öÜêåëïò ãéá ôçí áíáíÝùóç Þ ôçò Ýêäïóç íÝáò áäåßáò). * Ãéá ôéò áíùôÝñù ðåñéðôþóåéò ðïõ áöïñïýí ìéêñü – ìåóáßåò åðé÷åéñÞóåéò, åðéëÝîéìåò èåùñïýíôáé üëïé ïé ôýðïé ðïëý ìéêñþí, ìéêñþí êáé ìåóáßùí åðé÷åéñÞóåùí êáôÜ ôçí Ýííïéá ôïõ Üñèñïõ 2 ôïõ ïñéóìïý ÌÌÅ ôïõ ÐáñáñôÞìáôïò É ôïõ Êáíïíéóìïý 800/2008 ðïõ áðáó÷ïëïýí áðü 0 Ýùò 250 Üôïìá [åêöñáæüìåíá óå ÅôÞóéåò ÌïíÜäåò Åñãáóßáò (ÅÌÅ)] êáé ôï üñéï ôïõ êýêëïõ åñãáóéþí ôïõò äåí õðåñâáßíåé ôá 50 åêáôïììýñéá EUR Þ ôï óýíïëï ôïõ åôÞóéïõ éóïëïãéóìïý äåí õðåñâáßíåé ôá 43 åêáôïììýñéá EUR (ãéá ôïí ïñéóìü ôçò ÌÌÅ âë. ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ôïõ Ðáñüíôïò Ïäçãïý) Ôé ÷ñçìáôïäïôåßôáé * Ìç÷áíïëïãéêüò Åîïðëéóìüò * ÄáðÜíåò ðëçñïöïñéêÞò / ôçëåðéêïéíùíéþí

* ÅíÝñãåéåò ó÷åäéáóìïý, ðéóôïðïßçóçò êáé óõììüñöùóçò ðñïúüíôùí êáé óõóêåõáóßáò * ÅíÝñãåéåò (ðëçí ìåëåôþí) ðñïâïëÞò êáé ðñïþèçóçò óå áãïñÝò – óôü÷ïõò * ÅíÝñãåéåò Ôå÷íéêÞò êáé ÓõìâïõëåõôéêÞò ÕðïóôÞñéîçò * ÅíÝñãåéåò (ðëçí ìåëåôþí) ðñïóôáóßáò Þ áðüêôçóçò êáé ÷ñÞóçò ðáôåíôþí, ðíåõìáôéêÞò éäéïêôçóßáò êáé ìåôáöïñÜò ôå÷íïãíùóßáò óå åõñùðáúêü êáé äéåèíÝò åðßðåäï * ÅíÝñãåéåò áíÜðôõîçò åîåéäéêåõìÝíïõ ðñïóùðéêïý êáé áíèñùðßíùí ðüñùí ãéá ôçí åíßó÷õóç ôçò ðñïâïëÞò êáé ðñïþèçóçò êáé ôïõ åîùóôñåöïýò ðñïóáíáôïëéóìïý ôùí åðé÷åéñÞóåùí Ðñïûðïëïãéóìüò: € 30.000.000 Ôï óõíïëéêü ðïóü ôùí 30.000.000€ (Äçìüóéá ÄáðÜíç) êáôáíÝìåôáé ùò åîÞò: * ÊáôÜ 60% äçë. 18.000.000€ ãéá ôá åðé÷åéñçìáôéêÜ ó÷Ýäéá ìåìïíùìÝíá Þ óõíåñãáôéêÜ ðïõ õðïâÜëëïíôáé áðü õöéóôáìÝíåò êáé íÝåò ðïëý ìéêñÝò êáé ìéêñÝò åðé÷åéñÞóåéò * ÊáôÜ 30% äçë. 9.000.000€ ãéá ôá åðé÷åéñçìáôéêÜ ìåìïíùìÝíá Þ óõíåñãáôéêÜ ó÷Ýäéá ðïõ õðïâÜëëïíôáé áðü õöéóôáìÝíåò êáé íÝåò ìåóáßåò åðé÷åéñÞóåéò * ÊáôÜ 10% äçë. 3.000.000€ ãéá ôá óõíåñãáôéêÜ åðé÷åéñçìáôéêÜ ó÷Ýäéá ðïõ õðïâÜëëïíôáé áðü ìåãÜëåò åðé÷åéñÞóåéò, õðü ôçí áðïêëåéóôéêÞ ðñïûðüèåóç óõíåñãáóßáò ìå ôïõëÜ÷éóôïí äýï (2) ðïëý ìéêñÝò, ìéêñÝò Þ ìåóáßåò åðéëÝîéìåò åðé÷åéñÞóåéò, êáèþò êáé ôïõò üñïõò êáé ôéò ðñïûðïèÝóåéò ôïõ Ïäçãïý ôïõ ÐñïãñÜììáôïò. Ç åðåíäõôéêÞ ðñüôáóç õðïâÜëëåôáé ìå ôï «¸íôõðï ÕðïâïëÞò», ôï ïðïßï ðáñÜãåôáé êáôÜ ôç äéáäéêáóßá çëåêôñïíéêÞò õðïâïëÞò áðü ôï Ðëçñïöïñéáêü Óýóôçìá Êñáôéêþí Åíéó÷ýóåùí ðïõ ðáñÝ÷åé ôï ÕÐÏÉÁÍ. Ôá ¸íôõðï ÕðïâïëÞò üðùò êáé üëá ôá Ýíôõðá ôçò ðñüóêëçóçò, ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá ôá âñßóêïõí óôïõò ðáñáêÜôù äéêôõáêïýò ôüðïõò: * ôïõ ÕÐÏÉÁÍ (www.ypoian.gr), * ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Âéïìç÷áíßáò (www.ggb.gr) * ôçò ÅÕÄ/ÅÐÁÅ (www.antagonistikotita.gr), * ôïõ ÅÖÅÐÁÅ (www.efepae.gr) * ( www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis ) * ôùí åôáßñùí ôïõ ÅÖÅÐÁÅ êáé ôùí óõíåñãáæüìåíùí ìå ôïí ÅÖÅÐÁÅ Ôñáðåæéêþí ÉäñõìÜôùí êáé ÖïñÝùí (ÂëÝðå ÐáñÜñôçìá VI) Ïé ðñïôÜóåéò õðïâÜëëïíôáé çëåêôñïíéêÜ ìÝóù ôùí äéêôõáêþí ôüðùí www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis êáé www.efepae.gr. Ùò ðñïèåóìßá çëåêôñïíéêÞò õðïâïëÞò ôùí ðñïôÜóåùí ïñßæåôáé ç 14ç þñá ôçò çìÝñáò ðïõ Ý÷åé êáèïñéóôåß ùò êáôáëçêôéêÞ çìåñïìçíßá çëåêôñïíéêÞò õðïâïëÞò. ÌåôÜ ôç ëÞîç ôçò çìåñïìçíßáò ôçò çëåêôñïíéêÞò õðïâïëÞò ôùí ðñïôÜóåùí, äåí ãßíåôáé áðïäåêôÞ êáìßá õðïâïëÞ ðñïôÜóåùí. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ìðïñåßôå íá áðåõèýíåóôå êáé óôïí Åéäéêü Óýìâïõëï ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò, ìåôÜ ôçí åðßóçìç äçìïóßåõóç ôïõ ÐñïãñÜììáôïò.

óåéò ôïõ íïìïý êáèþò êáé åðé÷åéñÞóåùí ðïõ ðñïóöÝñïõí åñãáóßá. Áí æçôÜôå åñãáóßá óå åðé÷åéñÞóåéò ôïõ íïìïý Þ øÜ÷íåôå áíèñþðéíï äõíáìéêü ìðïñåßôå íá áðåõèõíèåßôå óôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò ãéá íá êáôáèÝóåôå ôá óôïé÷åßá óáò, åíôåëþò äùñåÜí, êáèçìåñéíÜ, þñåò ãñáöåßïõ. ÐáñÜëëçëá õðÜñ÷åé äõíáôüôçôá ðñüóâáóçò óôéò ðëçñïöïñßåò êáé ìÝóù ôçò éóôïóåëßäáò ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ (www.champier.gr). ÔçëÝöùíï åðéêïéíùíßáò: 2351047274 (þñåò ãñáöåßïõ) Åðé÷åéñçìáôéêÞ ÂéâëéïèÞêç Óôç äçìéïõñãßá Åðé÷åéñçìáôéêÞò ÄáíåéóôéêÞò ÂéâëéïèÞêçò ðñï÷þñçóå ôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò, óôéò áñ÷Ýò ôïõ 2008, ìå óôü÷ï íá áðïôåëÝóåé Ýíá ÷ñÞóéìï åñãáëåßï ãéá ôïõò åðé÷åéñçìáôßåò ôïõ íïìïý. Ç âéâëéïèÞêç, ðïõ åìðëïõôßæåôáé äéáñêþò, äéáèÝôåé ìßá ðëïýóéá ãêÜìá âéâëßùí åëëçíéêÞò êáé îÝíçò âéâëéïãñáößáò ìå èåìáôïëïãßá ðïõ ó÷åôßæåôáé êõñßùò ìå ôï åðé÷åéñåßí. Ôá ìÝëç ìðïñïýí íá ðñïóÝñ÷ïíôáé óôï éóüãåéï ôïõ êôéñßïõ ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ, üðïõ ëåéôïõñãåß ç âéâëéïèÞêç, ãéá íá äéáâÜæïõí êáé íá óõëëÝãïõí ðëçñïöïñßåò áðü ôá âéâëßá Þ áêüìç êáé íá ôá äáíåßæïíôáé ÷ùñßò êüóôïò. Åðßóçò, óôïí ßäéï ÷þñï ôßèåôáé óôç äéÜèåóç ôùí ìåëþí çëåêôñïíéêüò õðïëïãéóôÞò ìå äùñåÜí ðñüóâáóç óôï äéáäßêôõï ðñïêåéìÝíïõ íá åîõðçñåôÞóåé ôéò áíÜãêåò ôïõò. ¿ñåò ëåéôïõñãßáò Õðçñåóßáò Óýìöùíá ìå ôï ùñÜñéï ôùí äçìüóéùí õðçñåóéþí, ôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò ëåéôïõñãåß áðü ÄåõôÝñá Ýùò ÐáñáóêåõÞ áðü ôéò 7:30 - 15:00. Ç ôáìåéáêÞ åîõðçñÝôçóç ôùí ìåëþí åßíáé åöéêôÞ ìÝ÷ñé ôéò 14:30. Ç Äéïßêçóç ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò, ìå óôü÷ï ôçí åîõðçñÝôçóç ôùí ìåëþí ðïõ êùëýïíôáé íá ðñïóÝëèïõí êáôÜ ôéò ðñùéíÝò þñåò, áðïöÜóéóå íá ëåéôïõñãåß ôçí õðçñåóßá êáé êÜèå ÔåôÜñôç áðüãåõìá. ¸ôóé, áðü 1 – 1 – 2007 ôá ìÝëç ìðïñïýí íá ðñïóÝñ÷ïíôáé óôï ÅðéìåëçôÞñéï êáé êÜèå ÔåôÜñôç áðüãåõìá, áðü ôéò 6ì.ì Ýùò ôéò 9ì.ì. êáé íá êÜíïõí ÷ñÞóç üëùí ôùí õðçñåóéþí (ÐéóôïðïéçôéêÜ, Âåâáéþóåéò, åããñáöÝò êëð). ÐáñÜëëçëá, êÜèå ÔåôÜñôç áðüãåõìá ï Ðñüåäñïò êáé ìÝëç ôïõ Ä.Ó. åßíáé óôç äéÜèåóç ôùí ìåëþí. ¼óïé åðéèõìïýí íá ðñáãìáôïðïéÞóïõí êÜðïéá óõíÜíôçóç, ðñÝðåé ðñùôßóôùò íá êëåßóïõí ôï ó÷åôéêü ñáíôåâïý óôç ãñáììáôåßá ÐñïÝäñïõ êáé óôï ôçëÝöùíï 2351 0 47274 (þñåò ãñáöåßïõ).

ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ ÊÁÔÁÑÔÉÓÇÓ Ó×ÏËÇÓ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ Ôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò óõíå÷ßæïíôáò ôçí óõíåñãáóßá ìå ôï ÐáíåðéóôÞìéï Ìáêåäïíßáò ðñïãñáììáôßæåé ôçí õëïðïßçóç ôïõ ðáñáêÜôù åêðáéäåõôéêïý ðñïãñÜììáôïò: * 1. Ðùò èá áõîÞóù ôéò ðùëÞóåéò ìïõ (marketing, ôå÷íéêÝò ðùëÞóåùí, äéáðñáãìáôåýóåéò ðùëÞóåùí) ¸íáñîç: 16-2-2011 Ýùò 09-3-2011 ÄéÜñêåéá: 24 þñåò Êüóôïò óõììåôï÷Þò: ìÝëç Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò 80 + 23% ÖÐÁ åõñþ , ìç ìÝëç 200 +23% ÖÐÁ åõñþ ÅéóçãçôÝò: Óïõìðåíéþôçò ÄçìÞôñçò, ÊáèçãçôÞò ÔìÞìáôïò Ï.Ä.Å. ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Ìáêåäïíßáò ÐáñÜëëçëá óôá ðëáßóéá ëåéôïõñãßáò ôçò ÅðéìåëçôçñéáêÞò Ó÷ïëÞò ðñïãñáììáôßæåôáé êáé ç õëïðïßçóç åíüò åêðáéäåõôéêïý ðñïãñÜììáôïò ìå èÝìá: * Êïóôïëüãçóç ðñïúüíôùí êáé õðçñåóéþí - ÂáóéêÝò Ýííïéåò êüóôïõò, Åßäç êüóôïõò, ÈÝóåéò êüóôïõò - Ðßíáêáò Åðéìåñéóìïý Äáðáíþí, ÌÝèïäïé åðéìåñéóìïý êüóôïõò - Êïóôïëüãçóç âÜóåé ðñüôõðùí ÷ñüíùí, Ðáñáäåßãìáôá ÄéÜñêåéá: 20þñåò Êüóôïò óõììåôï÷Þò: ìÝëç Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò 38 åõñþ , ìç ìÝëç 60 åõñþ ÅéóçãçôÞò: Óôáõñéáíßäçò Êùíóôáíôßíïò, Ìç÷áíéêüò ÐáñáãùãÞò êáé Äéïßêçóçò – Êïóôïëüãïò, Óýìâïõëïò Åðé÷åéñÞóåùí Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò êáé Äçëþóåéò Óõììåôï÷Þò, ìðïñåßôå íá áðåõèýíåóôå óôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò ôçë. 2351047263, 2351023211 Þ óôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò www.champier
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š ΤΗΛ.:

ƮƧƵƣƯƣƴƵƩƴ Ȁ ȉ Ǿ Ȃ ǹȉ ȅ Ȃ Ǽ Ȉ ǿ ȉ ǿ Ȁ ȅ ī ȇǹ ĭ Ǽ ǿ ȅ

FAX :

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ (επαγγελματικός χώρος) 140 τμ 2ος όροφος φάτσα στην πλατεία Ελευθερίας. Τιμή 220.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 111 τμ (καινούργιο άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ,Τ,Κ WC κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, ατομικη΄θέρμανση, τζάκι, περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών 140.000 Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 2 Δ,Σ,Κ, WC ατομική θέρμανση , τζάκι, κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 132.000 Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 113 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ,Τ,Κ, WC, τζάκι, ατομική θέρμανση, κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 142.000Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 116 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ.,Τ, Κ, WC, ωρομέτρηση, τζάκι, κλειστή θέση πάρκινγκ περιοχή Βατάν. Τιμή 140.000 Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ των 100 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση, χώρος στάθμευσης (καινούργια παραδοτέα με το κλειδί στο χέρι) περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 1000 Ε/τμ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 95 τμ 2ΔΣΤΚ, WC, ωρομέτρηση, θέση πάρκιγκ πολύ καλή κατάσταση περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 70.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 125 τμ (σε άριστη κατάσταση 2 ΔΣΚΤ, κεντρική θέρμανση, περιοχή Κέντρου, Τιμή 100.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση σε άριστη κατάσταση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 75.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 56τμ 1ΔΣΚWC μεγάλο μπαλκόνι (μεταχειρισμένο) ρετιρέ περιοχή Καμένος Μύλος. Τιμή 35.000 Ε ΓΡΑΦΕΙΑ 400 τμ πωλούνται και μεμονωμένα ανά όροφο περιοχή Κέντρου πλατεία Δημαρχείου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 46 τμ 1 ΔΣΚ μπάνιο περιοχή Παραλία (αριστερά). Τιμή 45.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ (καινούργιο) 2 ΔΣΚ WC 3ος όροφος γωνιακό πάρκιγκ περιοχή Καμμένος Μύλος Τιμή 115.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93 τμ με 2 Δ,Σ,Κ, WC (κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη περιοχή Κέντρου) Τιμή 80.000 Ε. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 140 τμ γωνιακη 3 ΔΣΚWC εξαιρετική κατασκευή (παραδοταία με κλειδί στο χέρι) περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 190.000 Ε ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 τμ (μεταχειρισμένη) σε καλή κατάσταση 3 Δ,Σ,τραπεζαρία, Κουζίνα, 2 WC, με πάρκιγκ σε 400 τμ οικόπεδο περιοχή Περίσταση. Τιμή 120.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ κτίσμα (στα μπετά) αποτελούμενο από κατάστημα 80 τμ και όροφο 130 τμ σε 300 τμ οικόπεδο περιοχή Ν. Ζωή τιμή 150.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ κτίσμα (στα μπετά) αποτελούμενο από υπόγειο 100 τμ πυλωτή 100 τμ και 2 ορόφος από 100 τμ σε 250 τμ οικόπεδο πολύ καλή θέση περιοχή Ολ. Ακτή. Τιμή 170.000 Ε MEZONETA 100 τμ (καινούργια άριστη κατασκευή, παραδίδεται με το κλειδί στο χέρι) 3 Δ,Σ,Κ,2WC, πάρκιγκ, περιοχή Καλλιθέα. ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Αγία Παρασκευή. Τιμή 180.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή 110.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο γωνιακό περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή 100.000 Ε

100.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 230 τμ, οικοδομήσιμο, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 50.000 Ε. ΟΙΚΟΠΕΔΟ 262 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Σταδίου τιμή 300 Ε/τμ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο περοιχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 40 τμ σε κεντρικό σημείο (αποφέρει εισόδημα 330 Ε μηνιαίως) Τιμή 180.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΣΜΑ 170τμ ισόγειο+170 τμ όροφος+170τμ υπόγειο σε 1671 τμ έκταση (στα μπετά) φάτσα στην παλιά Εθνική οδό. Τιμή 170.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 352 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Βατάν τιμή 90.000 Ε

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 384 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Ν. Ζωή - Θρακιώτικα τιμή 120.000 Ε

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.000 τμ (ακτινίδια) με γεώτρηση και ρεύμα φάτσα στον περάπλευρο της Νέας Εθνικής Οδού. Τιμή 180.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 190 τμ εξαιρετική θέση (μαζί με άδεια οικοδομής) περοιχή Παραλία τιμή 100.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 338 τμ εξαιρετική θέση με 2 φάτσες περιοχή Παραλία τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 731 τμ γωνιακό φάτσα σε παιδική χαρά περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού Τιμή 250 Ε/τμ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 552 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Καπνικού Σταθμού. Τιμή 160.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 203 τμ γωνιακό με άδεια μονοκατοικίας περιοχή Σταθμού. Τιμή 55.000 Ε. Πληρωμένη η επίβλεψη της άδειας του κτιρίου και το ΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 200 τμ με 60 τμ ΣΔ 1,2 περοιχή Πάρκου τιμή 80.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 250 τμ γωνιακό, περιοχή Ολυμπιακη Ακτή. Τιμή 80.000 Ε. ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο, περιοχή επέκταση Βατάν. Τιμή 72.000 Ε.

εισόδημα 2000 μηνιαίως) στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης - Ν.Κεραμιδίου. Τιμή 350.000 Ε.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 420 τμ ΣΔ 1,2 πολύ καλή θέση περιοχή Παραλία Τιμή 350.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ γωνιακό περιοχή επέκταση Σταδίου τιμή 150.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 58 τμ σε κεντρικό σημείο Τιμή 117.000 Ε ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 500 τμ (ισόγειο) σε έκταση 6500 τμ (αποφέρει

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2800 τμ άρτιο, οικοδομήσιμο, φάτσα στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης, - Ν. Εφέσου. Τιμή 200.000 Ε. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000 τμ φάτσα θάλασσα (μέσα στα κάμπιγκ) περιοχή Βαρικό τιμή 150.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11.000 τμ νερό, ρεύμα (υπάρχει και οικοδομική άδεια) περιοχή Περίσταση - Παναγία. Τιμή 100.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7900 τμ στο κεντρικό δρόμο για Νεοκαισάρεια Τιμή 88.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τμ γωνιακό στη ΠΕΟ με κόμβο και άδεια επαγγελματικό. Πληροφορίες αποκλειστικά στο γραφείο μας.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 16.000 τμ (300 μ. φάτσα) φάτσα στη Ν. Εθνική Οδό , τιμή 8000 Ε το στρέμμα

ΕΥΚΑΙΡΙΑ παλιά μονοκατοικία

ȉȘȜID[ ȀȚȞȘIJȩ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 115) 75 τμ 5ος όροφος 2 ΔΣΚ μπάνιο, ανακαινισμένο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Πάρκο. Τιμή 55.000 Ε 116) 130 τμ 1ος όροφος, 3 ΔΣΚ, μπάνιο, αποθήκη, ωρομέτρηση, 15ετίας πάρκιγκ-πυλωτή. Περιοχή Πάρκο. Τιμή 138.000 Ε 164) 160 τμ 4ος όροφος 4Δ,Σ,Κ,2 μπάνια, κεντρική θέρμανση, τέντες, ηλιακό 25 ετών. Περιοχή Αγία Παρασκευή Τιμή 115.000 Ε 166) 105 τμ οροφοδιαμέρισμα 2ος όροφος 3 ετών, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, αποθήκη, πάρκιγκ ανοιχτό, ωρομέτρηση. Περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 115.000 Ε 167) 50 τμ 2ος όροφος, 25 ετών, 1 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 32.000 Ε 221) 60 τμ 1 όροφος, 2 δωμ., ΣΚ μπάνιο, 8ετίας, ατομικό λέβητα. Περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 80.000 Ε 246) 110 τμ 4ος όροφος (γίνεται και επαγγελματικός χώρος) 2 Δ, Σ,Κ, μπάνιο διαμπερές, ατομικό λέβητα, περιοχή Πεζόδρομος. Τιμή 75.000 Ε 281) 70 τμ 2ος όροφος, 2 Δ,Σ,Κ,μπάνιο γωνιακό, τέντες, κλιματιστικό περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 75.000 Ε 294) 90 τμ ρετιρέ 4ος όροφος, πλήρες ανακαινισμένη 2 Δωμ., Σ.,Κ., μπάνιο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Κέντρο. Τιμή 75.000 Ε ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 837) 170 τμ μεζονέτα, καινούργιο, τελειωμένο, LUX κατασκευής με 80 τμ ημιυπόγειο σε 500 τμ οικόπεδο Περιοχή - Περίσταση 850) 2Χ105 τμ ισόγειο και 1ος όροφος 40 ετών χτισμα σε 170 τμ οικόπεδο με ΣΔ 1,2 τιμή 150.000 Ε. Περιοχή Αστικά 860) 140 τμ ισόγεια μονοκατοικία σε 900 τμ έκταση γωνιακό, 5ετίας, σαλοκουζίνα, 3 δωμ., 2WC, αποθήκη, τζάκι περιοχή - κοντά στην Κατερίνη 873) 135 τμ μεζονέτα 5ετίας, 3 Δωμ., ΣΚ 2 WC με 45 τμ ισόγεια γκαρσονιέρα σε 126 τμ οικόπεδο. Περιοχή ΙΚΑ

ZZZPHVLWLNRWKDQRVJU HPDLOLQIR#PHVLWLNRWKDQRVJU

875) 230 τμ μεζονέτα σε 400 τμ γωνιακό οικόπεδο, ΣΔ 6 Δωμ., 4 μπάνια και 120 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή 25η Μαρτίου 876) 120 τμ ισόγεια μονοκατοικία, 7ετίας σε 290 τμ ΣΔ 2 Δ, μπάνιο, 30 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 210.000 Ε 877) 3Χ175 τμ σε 1 στρέμμα έκταση περιοχή - Περίσταση 878) Μεζονέτα 200 τμ 1ος και 2ος όροφος, 8ετίας, σε 500 τμ γωνιακό οικόπεδο, 3 ΔΣΚ, 2 μπάνια, ατομικό λέβητα. Περιοχή Καταφιώτικα 879) 80 τμ ισόγεια μονοκατοικία παλιά σε 206 τμ οικόπεδο περιοχή Βατάν. Τιμή 60.000 Ε 880) 110 τμ μεζονέτα 5ετίας σε 150 τμ οικόπεδο 2 ΔΣΚ 2 μπάνια αποθήκη, πυλωτή. Περιοχή Βατάν. Τιμή 120.000 Ε 881) 120 τμ μεζονέτα και 40 τμ γκαρσονιέρα στο ισόγειο σε 300 τμ οικόπεδο 8ετίας περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 270.000 Ε 882) 100 τμ μονοκατοικία σε 715 τμ οικόπεδο Περιοχή Ευαγγελικά. ΟΙΚΟΠΕΔΑ 511) 490 τμ γωνιακό, περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 155.000 Ε 635) 174 τμ με 3 φάτσες Τιμή 34.000 Ε Περιοχή Γερμανικά 645) 686 τμ με 3 προσόψεις περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά τιμή 210.000 Ε. (δίνεται και το μισό 343 τμ) 653) 1.358 τμ με 30μ. πρόσοψη περιοχή ΚΤΕΛ. Τιμή 240 Ευρώ το τμ 662) 1.350τμ περιοχή Ανω Αγιάννης Τιμή 70.000 Ε 665) 196 τ.μ. με 15 μ. φάτσα Περιοχή Βατάν κοντά στη λαϊκή της Τετάρτης. Τιμή 60.000 ευρώ 667) 606 τμ με 3 φάτσες, περιοχή - Περίσταση. Τιμή 130.000 Ε. Δίδεται και το μισό 668) 478 τμ με 20 μ. φάτσα. Περιοχή - Σταθμός. Τιμή 90.000 Ε. 669) 490 τμ με 2 προσόψεις περιοχή ΚΤΕΛ. Τιμή 135.000 Ε (δίνεται και μισό)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 3.800 τμ φάτσα στην Εθνική οδό μετά το τούνελ δεξιά. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6977 760579

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 580 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 180.000 Ε

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 311) 16 στρ. κοντά στον Κ. Αγιάννη Τιμή 45.000 Ε 322) 5.150 στρεμ. γωνιακό κοντά στη Ν. Εφεσσο. Τιμή 30.000 Ε 337) 20 στρ. με νερό, ρεύμα, δέντρα. Περιοχή Σεβαστή. Τιμή 50.000 Ε 338) 15 στρ. περιοχή Παλιά Χράνη. Τιμή 20.000 Ε 339) 4 στρ. περιοχή επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 150.000 Ε 341) 5.650 στρεμ. περιοχή προς Κατερινόσκαλα. Τιμή 23.000 Ε 342) 8.100 στρ. περιοχή προς καινούργιο Νοσοκομείο. Τιμή 100.000 Ε 343) 2.900 στρ. γωνιακό επαγγελματικό σε κεντρικό κόμβο της Κατερίνης 346) 2Χ5 στρ. με νερό, ρεύμα, επαγγελματικό βρίσκεται σε παράπλευρο δρόμο της ΝΕΟ προς Αθήνα 347) 22 στρ. περιοχή Παλιόστανη. Τιμή 22.000 Ε 377) 4.700 στρ. με 41 μ. πρόσοψη, κοντά στην Περίσταση. Τιμή 85.000 Ε 418) 17 στρμ. με 110 μ πρόσοψη περιοχή Βιοζωκάτ Τιμή 180.000 484) 2,250 στρ. με άδεια για κατοικία, νερό, ρεύμα, περίφραξη Τιμή 60.000 Ε. Περιοχή Νεοκαισάρεια 488) 2 στρ. 2 κομμάτι από ΠΕΟ Τιμή 70.000 Ε 489) 9.600 στρ. κοντά στην Παραλία Τιμή 78.000 Ε 493) 5,850 στρεμ. με Πανοραμική θέα, σε ύψωμα περιοχή Νεοκαισάρεια Τιμή 30.000 Ε

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 55 τμ (μεταχειρισμένο) 1ΔΣΚWC μεγάλο μπαλκόνι, ρετιρέ (δυνατότητα ατομικής θέρμανσης) περιοχή Καμένος Μύλος. Τιμή 35.000 Ε. Πληρ. τηλ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ǺǿȁȁǼȈȂǼǽȅȃǼȉǼȈȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȈǼȅȁǹȉǹ ȆǹȇǹĬǹȁǹȈȈǿǹȉǾȈȆǿǼȇǿǹȈ

Ενοικιάζεται μαγαζί 36 τμ με υπόγειο σε καλό πεζόδρομο. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελματικός χώρος 120 τμ με τουαλέτα ΑΜΕΑ. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 Ενοικιάζεται δυάρι 3 ετών με ωρομέτρηση στον 1ο όροφο, κοντά στο συντριβάνι.Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 Ενοικιάζεται 95 τμ 3, όροφος, ωρομέτρηση στα Καταφιώτικα. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ καταστήματα και γραφεία. Πληρ. Μεσιτικό

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία με υπόγειο σε 1800 τμ οικόπεδο στην περιοχή της Ελιάς. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες κεντρικές και επιπλωμένες. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα με υπόγειο και αρίστης κατασκευής πίσω από τη Νομαρχία. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα και αγροτεμάχια στην Περίσταση. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459 ΠΩΛΕΙΤΑΙ 330 τμ οικόπεδο κοντά στην Παλιά Πυροσβεστική με Σ.Δ. 1,2

Μαγαζί στον παλιό Διεθνή 286 τμ και υπόγειο 286 τμ Μαγαζιά διάφορα στην πόλη Μαγαζί 50 τμ σε κεντρικό σημείο ΠΩΛOYNTAI ΔIAM/TA Μεζονέτες 130 και 140 τμ στην επέκταση Ευαγγελικών υπό κατασκευή Γκαρσονιέρα δεκαπενταετίας 70 τμ Κεντρικό διαμέρισμα ρετιρέ με 3Δ δεκαετίας Διαμέρισμα πενταετίας, 3 υπνοδωμάτια, ρετιρέ στα Ευαγγελικά Μονοκατοικία στο Μακρύγιαλο καινούργιο σε 500 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα δεκαετίας 115 τμ περιοχή Αγίας Τριάδος Μονοκατοικία στο Σταθμό σε 430 τμ οικόπεδο Τριόροφη οικοδομή ημιτελή στο Λιτόχωρο ενορία Αγίου Δημητρίου Μεταχειρισμένα διαμερίσματα σε διάφορα μέρη της πόλης Διόροφη κατοικία σε οικόπεδο 350 τμ στην Καλλιθέα Γκαρσονιέρα στην Παραλία 32.000 Ε Μονοκατοικία 80 τμ σε οικόπεδο 1.200 τμ στη Βρύα με ωραία θέα Διαμέρισμα καινούργιο ρετιρέ κοντά στο Νοσοκομείο 55 τμ Διόροφη καινούργια μονοκατοικία σε 270 τμ οικόπεδο περιοχη Αγίας Τριάδος

Μονοκατοικία στο γιαπί Διαμέρισμα 95 τμ ανακαινισμένο 4ος όροφος κεντρικό Διαμερίσματα καινούργια των 100 τμ με ατομική θέρμανση με πάρκιγκ 1ος, 2ος, 3ος όροφος Ευαγγελικά Μεζονέτα λουξ κατασκυεής σε 150 τμ οικόπεδο Μονοκατοικία δυόροφη σε 500 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα υπό κατασκευή στα Ευαγγελικά ΞENOΔOXEIA στην Oλυμπιακή Aκτή-Παραλία MONOKATOIKIEΣ σ’ όλα τα σημεία της πόλης. Διαμερίσματα σε δυόροφες οικοδομές 60τμ, 70τμ σε ωραία τοποθεσία βλέπουν Ολυμπο και θάλασσα στο Λιτόχωρο Kαινούργια και μεταχειρισμένα διαμερίσματα των 50τμ στην Oλυμπιακή Aκτή. Διαμερίσματα υπό κατασκευήν στην Κατερίνη ΠΩΛOYNTAI ΧΩΡΑΦΙΑ Χωράφι 8 στρεμ. στον Αγιο Αθανάσιο Χωράφι μελλοντικό 4 στρεμ. επέκταση Ευαγγελικών. Χωράφι μελλοντικό 4 στρεμ. επέκταση Ευαγγελικών Χωράφι 4 στρμ. στον δρόμο για Παραλία 23 στρεμ. χωράφι στο Δίον Πιερίας Χωράφι στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο 1300 τμ με άδεια οικοδομής

Χωράφι 6 στρεμ. στο Σβορώνο Χωράφι 4 στρεμ. προς Παλιό Κεραμίδι Χωράφι 5 στρεμ. στην Καλλιθέα 6 στρέμματα χωράφι, στην Κατερίνη, μόνο 25.000 Ευρώ Χωράφι 14 στρεμ. στο Λιτόχωρο σε ωραία τοποθεσία Χωράφι 6 στρεμ. δίπλα στην Παναγία Περίστασης Χωράφι 7 στρεμμάτων νερό ρεύμα στην Παραλία Χωράφι 4.500 τμ με μεγάλη φάτσα, γωνιακό στον Επαρχιακό δρόμο Καρίτσας - Δίου Χωράφι 10 στρεμ. προς Ολυμπιακη Ακτή. Χωράφι 15 στρμ. στον παλιό διεθνή πάνω στο σταυροδρόμι προς Αλυκές. Xωράφια: μελλοντικά μέσα στην Oλυμπιακή Aκτή. Ενοικιαζόμενα δωμάτια 10ετίας στην Ολυμπιακή Ακτή σε καλό σημείο ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ξενοδοχεία των 18 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 12 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 13 δωματίων στην Ολυμπιακή Ακτή ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: καινούργια διαμερίσματα με ατομική θέρμανση και κλειστά γκαράζ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ - ΟΛΗ ΜΕΡΑ ... ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε. Ν. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ. Αλεξάνδρου & Τσιμισκή 2 γωνία τηλ. 23510 27723, 2351028821, 2351038424, 6976/424203, 6977/241187 MONAΔIKEΣ EYKAIPIEΣ KAINOYPΓIA ΔIAMEPIΣMATA (με παρκιγκ + ατομ. θερμανση) 60τμ 80τμ 87τμ 109 τμ 122 τμ 106 τμ 120 τμ 160 τμ 97 τμ 90 τμ 104 τμ 93 τμ 70 τμ 75 τμ

54.500 Ε 72.800 Ε 79.000 Ε 99.000 Ε 96.700 Ε 88.000 Ε 91.000 Ε 117.000 Ε 75.000 Ε 67.500 Ε 91.000 Ε 83.600 Ε 42.000 54.000

ΔIAMEPIΣMATA (ελαφρως μεταχειρισμένα) 100 τμ 70.000 103 τμ 73.500 107 τμ 73.500 107 τμ 70.000 105 τμ 53.000 135 τμ 88.000 142 τμ 126.000 ΔIOPOΦH KATOIKIA 180 τ.μ. + μαγαζί επί οικοπ. 180 τ.μ. 85.000

ZHTOYNTAI METAXEIPIΣMENA ΔIAMEPIΣMATA KAI OIKOΠEΔA ΠAPAΛIAKA ΔIAMEPIΣMATA ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤ/ΝΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

EΞOXIKEΣ KATOIKIEΣ Σε όλο το Nομό Λεπτοκαρυά, Πλάκα Λιτοχώρου, Eλατοχώρι, Λιτόχωρο, (επιπλωμένα και μη), λούξ κατασκευής. 85τμ σε οικ. 110τμ 60.000 Ε 120τμ σε οικ. 1350 τμ καινούργια πολυτελείας 160.000 Ε KAΛΛIΘEA 120 τμ επι 220 τμ οικ. 55.000 (τουβλο) ΠEPIΣTAΣH 200 τμ επι 250 τμ οικ. 64.500.000

MEZONETEΣ

140τμ +ημιυπ. 70τμ επί 190τμ οικ.+ 35τμ υπόλοιπο δόμησης αυτόνομες 82.000 Ε (τούβλο) 140τμ +υπογ. 60τμ αποπερατωμένο 135.000 Ε 135 τμ + πυλ. σε 160τμ οικ. 79.000 Ε (σοβά+σκεπή) 77,50 τμ 200.000 Ε 65 τμ 175.000 Ε 50 τμ 53.000 Ε 96 τμ + υπόγ. 145.000 Ε 35τμ 30.000 Ε

KATAΣTHMATA

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

60 τμ 58 τμ 55 τμ 295 τμ 416 τμ

ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙ/ΛΑ Π. ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΑΙ. ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ

44.000 Ε 64.500 Ε 44.000 Ε 60.000 Ε 70.000

ΓPAΦEIA 180 τμ 26.000 Ε 150 τμ 26.000 Ε 400 τμ 58.000 Ε 400 τμ 70.000 Ε ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ σε προνομιούχες περιοχές σε Επαρχιακές οδούς στην Π.Ε.Ο.

ΟΙΚΟΠΕΔΟΧΩΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ENOIKIAΣEIΣ AKINHTΩN EYKOΛIEΣ EΞOΦΛHΣHΣ-ΔANEIA ΔHΛΩΣTE TA ΠPOΣ ΠΩΛHΣHAKINHTA ΣAΣ και ΠOIKIΛIA! και ΠOIOTHTA ! ... και EΞYΠHPETHΣH! MAΣ ΣYNOΔEYEI ΠEIPA 25 ETΩN ! !!

ƵƱƫƴƮƧƵƳƩƵƱƫƴ ǹȖȠȡȐȗȠȞIJĮȚțĮȚĮȞIJĮȜȜȐııȠȞIJĮȚ IJĮʌĮȜȚȐıĮȢȤȡȣıĮijȚțȐ

ȌȦȝȐȢȋȡȒıIJȠȢ ǽĮȜȩȖȖȠȣȉȘȜ

¬ºÄ¸ÏȼÄÈάÈÖÄÀ ºÊÐÅÀÐ ¯×ͺ˝ÀÅ·ÍÊÂÈË ÉÈÄÅÀÐ ȆȦȜȠȪȞIJĮȚıIJȘȞİʌȑțIJĮıȘǼȣĮȖȖİȜȚțȫȞ

›©™®¡§¬£¬±¥ ¤¥Ÿ¤§«­¥±¥ «¬®™¥¡™«¬§£¡«¤§¡¥™±¥

¬§¤¨™¢§›£§­¥¡¢¤™¥±£Ÿ ¬§­£§­¤¡œŸ«™¢Ÿ ¢™©™›¡™¥¥Ÿ¥¬¡¥§­ œÅË¿šÕÉÑÅÇÊ¢¹Ì½É·Å¿ ¬Ÿ£  ¢¡¥Ÿ¬§

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 460 τμ οικόπεδο με 90 τμ παλιό σπίτι επί της 19ης Μαϊου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 650 τμ στο Βατάν σε καλή τιμή. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459

ΠΩΛOYNTAI OIKOΠEΔA Οικόπεδο γωνιακό 380 τμ κοντά στα Δικαστήρια, Καπνικό Σταθμό Οικόπεδο γωνιακό 370 τμ περιοχή ΚΤΕΛ Οικόπεδο γωνιακό 270 τμ περιοχή Παναγίας Σουμελά Οικόπεδο 750 τμ με θέα (βλέπει θάλασσα) στο Λιτόχωρο Οικόπεδο στην Περίσταση 300 τμ Διόροφο γιαπί σε 220 τμ οικόπεδο στο Σταθμό Οικόπεδο στην Παραλία 311 τμ Οικόπεδο στο Σταθμό 480 τμ Δύο οικόπεδα των 500 τμ στη Νεοκαισάρεια Πιερίας Οικόπεδο 400 τμ κεντρικό στο Λιτόχωρο Οικόπεδο 170 τμ Αγία Τριάδα 1 στρεμ. οικόπεδο γωνιακό στο κέντρο της Κονταριώτισσας Οικόπεδο 400 τμ στο Σβορώνο Οικόπεδο 430 & 250 τμ Μαρτίου Οικόπεδο 400 τμ στο Καπνικό Σταθμό Δύο οικόπεδα επέκταση Ευαγγελικών 400 και 450 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ: οικόπεδο 1 στρέμμα στον Αγ. Σπυρίδωνα Oικόπεδο 250τμ στην Oλυμπιακή Aκτή OIKOΠEΔA ΣTH ΛEΠTOKAPYA και Σκοτίνα, όσα μέτρα θέλετε. Bλεπουν θάλασσα και βουνά. ΠΩΛOYNTAI KATΑΣΤ/TA Μαγαζί 90 τμ με πατάρι

ǻȚĮȝȑȡȚıȝĮIJȝȝİ ĮʌȠșȒțȘșȑıȘıIJȐșȝİȣıȘȢ șİȡȝȚįȠȝȑIJȡȘıȘıIJȘșȑȡȝĮȞıȘ țĮȚȝİȘȜȚĮțȩıȣȜȜȑțIJȘțĮȚ İȞĮȜȜȐțIJȘȖȚĮIJȠȗİıIJȩȞİȡȩ ȅȡȠijȠįȚĮȝȑȡȚıȝĮIJȝıIJȠȞ Į¶ȩȡȠijȠțĮȚȝİȗȠȞȑIJĮIJȝ ıIJȠȞȕ¶țĮȚȖ¶ȩȡȠijȠıİįȪȠ ĮȞİȟȐȡIJȘIJİȢįȚʌȜȠțĮIJȠȚțȓİȢ ȆȜȘȡIJȘȜ 

ȈǼȅȁǼȈȉǿȈǻǿǹȈȉǹȈǼǿȈ ȈǼȀǼȃȉȇǿȀǹȈǾȂǼǿǹȉǾȈȆȅȁǾȈ

Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 400 τμ στην περιοχή του Καπνικού Σταθμού σε πολύ καλή τιμή. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459

 ǹȖȉȡȚȐįȠȢțĮȚȂǹȜİȟȐȞįȡȠȣ ȀȅȃȉǹȈȉȅȃȆȁǹȉǹȃȅȆǿȈȍǹȆȅȉȅȠǻǾȂȅȉǿȀȅ

ȉǾȁ7(/()$;

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 389 τμ γωνιακό εξαιρετική θέση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 200.000 Ε

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο γωνιακό 495 τμ πίσω από την Αγία Αννα. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579

ȈǿǻǾȇȅȆȅȊȁȅȈ

σε οικόπεδο 762 τμ περιοχή Περίσταση. Τιμή 85.000 Ε

670) 600 τμ με Πανοραμική θέα την Κατερίνη, πάνω σε 2 δρόμους περιοχή Π. Κεραμίδι Τιμή 45.000 Ε 673) 293 τμ γωνιακό βλέπει μπροστά σε κεντρική πλατεία στα Ευαγγελικά. Τιμή 140.000 Ε 674) 730 τμ με ΣΔ 1,2 με 3 φάτσες περιοχή Ευαγγελικά 677) 290 τμ με 21 μ. φάτσα περιοχή Περίσταση. Τιμή 60.000 Ε 678) 500 τμ περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 160.000 Ε 681) 1077 τμ περιοχή - Κ. Αγιάννης. Τιμή 50.000 Ε 683) 252 τμ με 33 μ. φάτσα περιοχή Σβορώνος. Τιμή 50.000 Ε 684) 391 τμ με 14 μ. φάτσα περιοχή 25η Μαρτίου Τιμή 135.000 Ε 686) 552 τμ γωνίες περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 155.000 Ε 687) 300 τμ γωνιακό, περιοχή Καλλλιθέα Τιμή 65.000 Ε 690) 320 τμ με 3 φάτσες. Περιοχή - Επεκ. Ευαγγελικά. Τιμή 65.000Ε 691) 600 τμ με Σ.Δ. 0,20 γωνιακό με πανοραμική θέα την θάλασσα. Περιοχή Τοπόλιανη. Τιμή 60.000 Ε 694) 400 τμ γωνιακό, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 110.000 Ε 695) 711 τμ γωνιακό περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 185.000 Ε 697) 310 τμ γωνιακό, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Γήπεδο Πιερικού. Τιμή 110.000 Ε 698) 388 τμ πάνω σε 2 δρόμους διαμπερές περιοχή Σταθμός. Τιμή 80.000 Ε ȈȉǼĭǹȃȅȈȋǹȈǹȆǾȈ ȀĮııȐȞįȡȠȣȀĮIJİȡȓȞȘ

Κτηματομεσιτικά Γραφεία

23510.75.207 23510.27566, 23510.45002 6944.727360 6944.504786

ǼĬȃǹȃȉǿȈȉǹȈǼȍȈ ȘȝȚȩȡȠijȠȢ ZZZPHWDQDVWLVFRPJUHPDLOLQIR#PHWDQDVWLVFRPJU

¨¤¨¬Ÿ®š©§­™©¡§­

›™¥±¬Ÿ¥¡¢Ÿ

œ˜”¢•˜ž“ŠŽš’– °´¬ºª¿®¨¸¾¸²³¨ª»³²¶ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κεντρικό διαμέρισμα 140 τμ κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459

Θ. ΓΡΟΥΣΠΑΣ - Ι.ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα πρώτου ορόφου τριετίας 2 ΔΣΚ μεγάλα μπαλκόνια θέση τζάκι, κλειστό γκαράζ 30 τμ μετά τα ΚΤΕΛ στην 19ης Μαϊου. Πληρ. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792

ȆȍȁȅȊȃȉǹǿ ȃǼȅǻȂǾȉǹ ǺǹȈǿȁǼǿȅȊǺ īȀǹȇȈȅȃǿǼȇǹIJȝȝİȝİȖȐȜĮ ȝʌĮȜțȩȞȚĮĮȣIJȩȞȠȝȘșȑȡȝĮȞıȘ İȖțĮIJȐıIJĮıȘijȣıȚțȠȪĮİȡȓȠȣ șİȡȝȠȘȤȠȝȠȞȦIJȚțȐİȟȦIJțȠȣijȫȝĮIJĮ țĮȚșȑıȘ3DUNLQJ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σε 4,5 στρ. μπροστά στην θάλασσα στην αμμώδη Παραλία Κορινού Πιερίας συγκρότημα 6 ανεξάρτητων διόρωφων κατοικιών. Κάθε κατοικία είναι 85 τμ σε κήπο 500 μέτρων. Παραδίδονται στα τούβλα ή τελειωμένες. Πληρ. τηλ. 23510 47497, 6976 760579, 6944 865855

—Š„—Œˆ–ˆ“ŒšˆŒ”Š–ˆŒ– „†’”ˆ–“œŽŠ–ˆŒ–„†”’—ˆ„šŒ„’Œ’“ˆ‡„„—„–—Š„—„„—’ŒŒˆ–

ȁǹȋǹȃǹ ǹȊȄǼȃȉǿȅȊ ǻǿǹȂǼȇǿȈȂǹȐȡȚIJȝ ȖȦȞȚĮțȩȝİȝİȖȐȜĮȝʌĮȜțȩȞȚĮĮȣIJȩȞȠȝȘ șȑȡȝĮȞıȘİȖțĮIJȐıIJĮıȘijȣıȚțȠȪĮİȡȓȠȣ șİȡȝȠȘȤȠȝȠȞȦIJȚțȐİȟȦIJțȠȣijȫȝĮIJĮțĮȚ țȜİȚıIJȒșȑıȘ3DUNLQJ ȊȆȅȀǹȉǹȈȀǼȊǾ ȆȁǹȀǹȁǿȉȅȋȍȇȅȊ ȈȣȖțȡȩIJȘȝĮʌȠȜȣIJİȜȫȞ įȚȩȡȠijȦȞȝİȗȠȞİIJȫȞȝİIJȝȒȝĮ ȣʌȠȖİȓȠȣĮIJȠȝȚțȩțȒʌȠțĮȚʌȚıȓȞĮ ǽǾȉȅȊȃȉǹǿȅǿȀȅȆǼǻǹīǿǹ ǹīȅȇǹǾǹȃȉǿȆǹȇȅȋǾ ȉȘȜ 

Μονοκατοικίες – διαμερίσματα- γραφεία – καταστήματα 1) Κεντρικό διαμέρισμα 90 τ.μ. σε όροφο μεταχειρισμένο. 2) Κεντρικό διαμέρισμα 94 τ.μ. σε 4ο όροφο μεταχειρισμένο με κεντρική θέρμανση. 3) 145 τ.μ. οροφοδιαμέρισμα σε 3ο όροφο με τζάκι, τέντες, 3 υπνοδωμάτια και αποθήκη στην Αγία Παρασκευή 20ετίας. 4) 70 τ.μ. σε 1ο όροφο στην οδό Κύπρου 5) 110 τ.μ. σε 7ο όροφο κεντρικό 6) 128 τ.μ. με 3 υπνοδ. Σαλόνι κουζίνα, εντοιχισμένες ντουλάπες, ατομική θέρμανση, τζάκι και 2 γκαράζ σε 4ο όροφο. 7) 100 τ.μ. με 2 υπν. Πυλωτή και υπόγειο σε 2ο όροφο με ωρομέτρηση. 8) 70 τ.μ. με υπν. Σαλόνι, κουζινα και αποθήκη 1ος όροφος στην Αγία Παρασκευή. 9) 140 τ.μ. διαμέρισμα στην παλιά πυροσβεστική σε 1ο όροφο 8ετίας με ατομική θέρμανση , τζάκι και πυλωτή σε πολύ καλή τιμή. 10) 105 τ.μ. σε 2ο όροφο στην Αγία Άννα με πάρκινγκ και αποθήκη 4ετίας και ωρομέτρηση. 11) Πωλείται μεζονέτα με υπόγειο 130 τ.μ. σε 300 τ.μ. οικόπεδο στην Πλάκα Λιτοχώρου 10 ετών. 12) Μεζονέτα 140 τ.μ. με πυλωτή και σκεπή στα τούβλα στην επέκταση των Ευαγγελικών. 13) Μεζονέτα με πυλωτή στο σοβά με ηλεκτρολογικά και υδραυλικά στην επέκταση των Ευαγγελικών 14) Μονοκατοικία στον παράδεισο 80 τ.μ. σε 200 τ.μ. οικόπεδο. 15) Γκαρσονιέρα στο Λιτόχωρο 38 τ.μ. 16) 70 τμ. διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, ανακαινισμένο σε πολύ καλή τιμή. 17) Καινούργια διαμερίσματα σε όλες τις περιοχές της πόλης 18) Μονοκατοικία στην Καλλιθέα 160 τ.μ. σε 720 τ.μ. οικόπεδο 19) Οικοδομή στην Κατερινόσκαλα με 100 τ.μ. κατάστημα με 10 δωμάτια με σκεπή και με ασανσέρ.

20) Μονοκατοικία στο Κίτρος 80 τ.μ. με υπόγειο σε 500 τ.μ. οικοπεδο σε πολύ καλή τιμή. 21) Κεντρικό γραφείο 80 τ.μ. σε 4ο όροφο. 22) 50 τ.μ. κατάστημα με πατάρι στην οδό Παρμενίωνος 23) 69 τ.μ. κατάστημα με πατάρι στην οδό Κολινδρού.

ΟΙΚΟΠΕΔΑ & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 1) 400 τ.μ. γωνιακό οικόπεδο στο Βατάν 2) 700 τ.μ. οικόπεδο στο Π. Ελατοχώρι 3) 250 τ.μ. γωνιακό οικόπεδο στην Ολυμπιακή Ακτή 4) 440 τ.μ. οικόπεδο στη Ν. Εφεσσο 5) 440 τ.μ. οικόπεδο στην επέκταση των Ευαγγελικών 6) 650 τ.μ. οικόπεδο στο Βατάν με 50 μ. πρόσοψη 7) 430 τ.μ. οικόπεδο στο Ν. Κεραμίδι με 23 μ. πρόσοψη 8) 500 τ.μ. οικόπεδο από 25.000 το καθένα στην Τραπεζούντα 9) 525 τ.μ. οικόπεδο στην περιοχή Καπνικού Σταθμού και 400 τ.μ. στην επέκταση καπνικού σταθμού. 10) Πωλούνται οικόπεδα 400 και 500 τ.μ. στην Ολυμπιάδα Κορινού στη 2η και 3η γραμμή. 11) Πωλείται οικόπεδο στην Περίσταση 390 τ.μ. 12) 460 τ.μ. οικόπεδο με 90 τ.μ. παιό σπίτι στην οδό 19ης Μαϊου. 13) 500 τ.μ. οικόπεδο κεντρικό στο Σβορώνο 14) 430 τ.μ. οικόπεδο στο Μοσχοχώρι με 20.000 Ε. 15) 400 τ.μ. οικόπεδο περιοχή Παναγία Σουμελά με πολύ καλή τιμή με 15 μ πρόσοψη. 16) Στην Κονταριώτισσα 70 τ.μ. οικόπεδο με 100 τ.μ. σπίτι σε πολύ καλή τιμή 17) 480 τ.μ. οικόπεδο στη Μεθώνη Πιερίας με 35 τ.μ. προκατασκευασμένο σπίτι καινούργιο με άδεια. 18) 560 τ.μ. οικόπεδο στα Ευαγγελικά με 24 μ. πρόσοψη

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 1) Αγροτεμάχιο 16 στρέμματα στον Αγιάννη Πιερίας ποτιστικό 2) Αγροτεμάχια 40-45-50 στρεμμάτων στην «Παναγία» της Περίστασης.

3) 4 Στρέμματα στην Περίσταση με φως και νερό και 150 δένδρα με 45 μ. πρόσοψη στο δρομο της Παναγίας» 4) Αγροτεμάχιο 6.500 τ.μ. στο Π. Κεραμίδι με ελιές 5) 4 στρέμματα στην Πλάκα Λιτοχώρου 6) 10 στρέμματα με νερό στο Σβορώνο Πιερίας 7) 800 τ.μ. οικοπεδοχώραφο στην Ολυμπιακή Ακτή. 8) 4 στρέμματα στη θέση «Κρανιά» στον Κορινό.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 1) 80 τ.μ. σε 1ο όροφο με ωρομέτρηση και γκαράζ στα καταφιώτικα. 2) 48 τ.μ. σε 4ο όροφο με ατομική θέρμανση , επιπλωμένο 3) 110 τ.μ. σε 1ο όροφο στα Ευαγγελικά με κεντρική θέρμανση 4) Γκαρσονιέρα 50 τ.μ. με ωρομέτρηση σε 2ο όροφο στα αστικά. 5) 100 τ.μ στην Μ. Αλεξάνδρου σε 2ο όροφο κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση. 6) 100 τ.μ. με ωρομέτρηση κεντρικό διαμέρισμα σε 2ο όροφο. 7) Ενοικιάζεται μονοκατοικία στην επέκταση των Ευαγγελικών σε 500 μ. οικόπεδο με 3 υπν. 8) 80 τ.μ. με τζάκι και 2 υπνοδωμάτια στο Μυλαύλακο. 9) Μεζονέτα 165 τ.μ. στο κέντρο της πόλης με 3 υπν. και 3 WC και γκαράζ. 10) 110 τ.μ. σε 3ο όροφο στην Αγία Παρασκευή με εντοιχισμένες ηλεκτρικές συσκευές, τέντες, τζάκι και ωρομέτρηση με 2 υπν. 11) 125 τ.μ. κατάστημα με πατάρι και μεγάλο ακάλυπτο στο δρόμο για Ανδρομάχη. 12) 100 τ.μ. κατάστημα απέναντι απ’ την «ελιά». 13) Ισόγειο κεντρικό κατάστημα 40 τ.μ. 14) 90 τ.μ. με πατάρι κατάστημα στα Ευαγγελικά. 15) Κεντρικό γραφείο 50 τ.μ. σε 3ο όροφο 16) 286 τμ. ισόγειο κατάστημα με υπόγειο στην παλιά Εθνική. 17) 100 τ.μ. σε 3ο όροφο στην Μ. Αλεξάνδρου.
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š

//////////////////////////////////////////////////////// ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ////////////////////////////////////////////////////////

ƬƵƩƮƣƵƱƮƧƴƫƵƩƴ īȀȅȁȉȈǿȅȈĬǼȅǻǹȈȉǼȇǿȅȈ ȉǾȁȉǾȁĭǹȋ ȀȚȞ -Εργατ.Κέντρο 110τμ. ανακαινισμένο ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ -Κοντά στην Αγ.Αννα σε οικοπ. 262τμ. πυλωτη 118τμ & 1ος ορ.118τμ. -Ν.Ζωή σε οικόπ. 300τμ., 100τμ.,7ετίας -70τμ. σε οικόπεδο 330τμ. -Σβορώνος σε οικοπ. 237τμ., 1ος όρ. 126τμ. με πυλωτή στο σουβά MEZONETEΣ -Εθνικο Σταδιο ισογειο 56τμ. 1ος ορ. 59τμ & ημιυπογ. -Ν.Ζωη οικοπ.260τμ., 162,5τμ στα τουβλα -Επεκτ. Ευαγγελικων σε οικοπ. 170τμ.145 τμ. -Μαρτίου σε οικοπ. 150τμ., 70 & 70τμ. στα τούβλα με πυλωτή ΟΙΚΟΠΕΔΑ -Κοντά στα ΚΤΕΛ 500 & 600τμ. -Εθν. Στάδιο 262 & 264τμ. -Μαρτιου 800τμ. -Ν.Ζωη 310,442, 490 & 518τμ. -Λαϊκή της Τετάρτης 660τμ -Καπνικος 250,270,300,400,450, 514 τμ.

-Σ.Σταθμος 248,443 & 500τμ. -Καταφιωτικα 490τμ. σε Σ.Δ. 1,2 -Ν. Ζωή, 645τμ. γωνιακό -Καπνικός 516,600,800,979 & 1187τμ. -Καλλιθέα 400, 503τμ. -Περισταση 303,418,605τμ. -Κορινος-Ολυμπιαδα 400 & 450τμ. -Σκοτίνα 870 & 1118,77τμ. με άδεια -Περίσταση 212τμ. με άδεια μεζονέτας -Μυλαύλακο 389,5τμ. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ -Επ.Οδ.Κατ/νης-Ν.Εφεσσου δευτερο απο τον δρομο 5 & 10στρ. -Βαρικο Λιτοχωρου 6020τμ. -Παραλια Κατερινης 7500τμ. -Επ.Οδ.Κατ/νης-Ν.Εφεσσου 8στρ. -Αγ. Αθανάσιο 4.469 & 7.950τμ. -Περίσταση 5, 7,5 & 12στρ. -Κοντά στην Πιερίδα, 4.300τμ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ -Επι της Π.Ε.Ο Κατ/νης-Θεσ/κης 6000τμ. διπλα στο LIDL -Ολυμπιακή Ακτή σε οικοπ. 250τμ., ισόγειο κατάστημα & 2 όροφ. ενοικιαζόμενα

//////////////////////////////////// ΑΚΙΝΗΤΑ ////////////////////////////// φάτσες, εξαιρετική θέση Παραλία Σε 250ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ τμ οικόπεδο πωλείται Κατερίνης. Τιμή 150.000 Ε. Πληρ. τριόροφη οικοδομή στα μπετά, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ τηλ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. Μαθηματικά παραδίδονται 23510 75207, 6944 727360 από μαθηματικό ΑΠΘ με μεταδοτικότητα και εμπειρία ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 74 τμ σε φροντιστήριο Θεσσαλονίκης στην Θεσ/νίκη κοντά στην στάση Φλέμιγκ 2 ΔΣΚ σε καλή κατάσταση, και Κατερίνης. Υπεύθυνη προετοιμασία κατεύθυνσης Γ' 2ος όροφος. Τιμή 100.000 Ε. Λυκείου για Πανελλήνιες με Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ 23510 75207, 6944 727360, 6944 τακτικά διαγωνίσματα. Δωρεάν φροντιστηριακά βοηθήματα τηλ. 504786 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα από 6945 773298 ιδιώτη 90 τμ στο κέντρο της ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 γκαρσονιέρες ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτίσμα τριόροφο πόλης (πίσω από την πλατεία) με καινούργιες χωρίς κοινόχρηστα, 840 τμ ο κάθε όροφος σε 4,5 2 δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, WC. 38.000 Ε η μία και 46.000 η άλλη. στρέμματα οικόπεδο, 3ο χλμ Πληρ. τηλ. 6977 926264 Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6976 ΠΕΟ Κατερίνης - Θεσ/νίκης 424203 ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο κοντά στην Αστυνομία. Πληρ. από ιδιώτη 241 τμ με άδεια ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατο γωνιακό τηλ. 00491716438383 και 0049306068176 κον Κυριάκο οικοδομής 200 τμ σε πολύ διαμέρισμα 2ου ορόφου Ε135 καλή τιμή λόγω ανάγκης, στην τμ, 3ΔΣΚ2WC ατομικό λέβητα, ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Ολυμπιακή Ακτή. Πληρ. επέκταση Ευαγγελικών. Πληρ. αποθήκη στο υπόγειο με πάρκιγκ Rottweiler Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος τηλ. 6936 118894 σε υπό κατασκευή οικοδομή. Πληρ. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 ΠΩΛΕITAI rottweiler ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 7 34974, 6977 255792 καθαρόαιμο, 250 Ευρώ. Πληρ. στρεμμάτων με αποθήκη 50 τμ τηλ. 6976 996416 νερό, ρεύμα, καλλιεργημένο ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία οικόπεδο με ακτινίδια και δεδροφυτείες. 433 τμ κρασπεδωμένο και με ΔΙΑΦΟΡΑ Περιοχή Τσουκινίδα (πίσω από αποχετεύσεις περιοχή Σταθμού. ΠΩΛΕΙΤΑΙ σόμπα πετρελαίου την Πιερίδα). Πληρ. τηλ. 23510 Τιμή 60.000 Ε μόνο. Πληρ. 29713, 23510 75576 ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ σχεδόν καινούργια σε τιμή ευκαιρίας μαζί με τα μπουριά. τηλ. 23510 75207, 6944 727360 Πληρ τηλ. 23510 27723, 6976 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε677 τμ 424203 Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο στην οδό Παυσανία (κοντά στο κεντρικό Ε=520 τμ με πρόσωπο 13ο Δημοτικό Σχολείο) με νότιο ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ α) διαμερίσματα 20μ. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο προσανατολισμό. Πληρ. τηλ. 2άρια, 80 τμ καθαρά με Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 23510 34974, 6977 255792 2ΔΣΚWC και αποθήκη μεγάλα 255792 μπαλκόνια, χώρος στάθμευσης ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 120 πυλωτή και ατομική τμ σε 1700 μέτρα οικόπεδο στην ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποθηκευτικός χώρος στην θέρμανση β) μεζονέτες Περιοχή της Ελιάς. Πληρ. Μεσιτικό 3.000 τμ φάτσα στη Νέα Εθνική αυτόνομες όχι μεσοτοιχία Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6979 Οδό τιμή μόνο 650.000 Ε. Πληρ. περιοχή Ευαγγελικά οδός 862459 ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 Αγησιλάου πλησίον 3ο Δημ. 10ο Γυμ. Πληρ. Καλογιάννης 75207, 6944 504786 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 400 τμ Ι. τηλ. 6944 372687, 23510 29821 στον Κάτω Αγιάννη. Πληρ. τηλ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ διπλοκατοικία 6976776255 στην Κονταριώτισσα 120 τμ στο ȅǿȀȅǻȅȂǿȀǼȈǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ τούβλο σε 380 τμ οικόπεδο σε πολύ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 95 τμ καλή θέση. Τιμή 70.000 Ε. Πληρ. ǿǻǿǹȂǹȃȉǿǻǾȈ καινούργια κατασκευή με ατομικό Μεσιτικο ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 ǹȆǿȆǼȇǿǻǾȈ καλοριφέρ 88.000 Ε. Πληρ. τηλ. 75207, 6944 727360 23510 27723, 6977 241187 ȉȘȜ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 3 ετών, ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 200 τμ țȚȞ 1ου ορόφου, μεγάλη βεράντα, 2 στην ΠΑΡΑΛΙΑ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2ος ΔΣΚWC, θέση τζάκι, κλειστή θέση δρόμος από θάλασσα με άδεια ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στάθμευσης 30 μέτρα, επί της οικοδομής. Μεσιτικό "ΛΥΣΕΙΣ" 19ης Μαϊου μετά το ΚΤΕΛ. Πληρ. τηλ. 23510 77007, 6932 962638 ǻȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮǻȦȝȐIJȚĮ τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ȈĮȜȩȞȚțȠȣȗȓȞĮțĮȚȝʌȐȞȚȠ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα σε ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΠΑΤΣΗΣ IJȝțĮȚIJȝıIJȘȞȠįȩ πεζόδρομο 75 τμ με υπόγειο και ǻĮȖțȜȒ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο με άδεια πατάρι. Φέρει εισόδημα 1100 το ȃȚțȠȝȘįİȓĮȢ οικοδομής 189 τμ δεύτερος δρόμος μήνα. Τιμή 400.000 Ε. Μεσιτικό įȣȐȡȚIJȝ αριστερά στην Παραλία Κατερίνης. Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 Τιμή 100.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό ȅȜĮIJĮįȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮ 255792 įȚĮșȑIJȠȣȞ Μετανάστης τηλ. 23510 75207, șȑıİȚȢıIJȐșȝİȣıȘȢ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 330 τμ με 2 6944 727360

ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ȀȆǹȉȈǾȈ ǹīȁǹȊȇǹȈǻǿȆȁǹȈȉȅǼȇīȀǼȃȉȇȅ ȉȘȜ ǼȀȉǿȂǾȈǼǿȈǹȀǿȃǾȉȍȃ ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο 65 τμ σε οικοδομή δεκαετίας επί της Μ. Αλεξάνδρου 2ος όροφος, σε άριστη κατάσταση ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα κεντρικότατη στον 3ο όροφο με ωρομέτρηση σε άριστη κατάσταση ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα καινούργιο 100 τμ 2 ΔΣΚ με ατομικό λέβητα και κλειστό πάρκιγκ. Τιμή 105.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 272 τμ με π. οικία, ΣΔ 1 απέναντι από το Δασαρχείο. Τιμή 80.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα # 137 τμ δεκαετίας 3ΔΣΚ τζάκι, κλειστό πάρκγι στα Χοιράδικα ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 107 τμ

δεκαπενταετίας, απέναντι από το πάρκο 3ος όροφος. Τιμή 85.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 5.400 τμ απέναντι από το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. Τιμή 65.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε=257 νότιο, επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 60.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο πίσω από τον ΟΑΕΔ 400 μετ. Τιμή 80.000 Ε ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 γραφεία στον πεζόδρομο Ε=290 τμ. όλα μαζί ή και μεμονωμένα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 4.400 μετά το κανάλι, κοντά στο σκυρόδεμα. Τιμή 40.000 Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 90 τμ μεταχειρισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου, με αλλαγμένα κουφώματα, πόρτα ασφαλείας 2ΔΣΚWC. Τιμή 60.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 6 στρεμ. 2ο από το Επαρχιακό Π. Κεραμιδίου με μεγάλα ελαιόδενδρα. Τιμή 50.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 4ου ορ., 105 τμ σε πεζόδρομο με ατομ. λέβητα, 70.000 Ε ΒΑΤΑΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα γωνιακό 5ετίας 3Δ,Σ,Κ, WC ατομική θέρμανση Ε=116 τμ Τιμή 105.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό οικόπεδο επαγγελματικό Ε=450 τμ σε παράπλευρο της Ν.Ε. κοντά στον (Αγοραστό) Τιμή 145.000 Ε

Από την εταιρεία Ζησκάτας ΑΕ ζητείται τεχνικός για το συνεργείο της VOLKSWAGEN. Θα προτιμηθούν άτομα με γνώσεις αγγλικών, Η/ Υ και κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ Οχημάτων ή Μηχανολόγων. Πληρ. τηλ. 23510 75895

ζητά να προσλάβει 3 νέους ηλικίας 2535 ετών για το τμήμα ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών εργασιών. Θα προτιμηθούν απόφοιτοι Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών. Προσφέρονται εκπαίδευση - bonus - ταξίδια. Βιογραφικά στο fax 23510 78030 ή στη διεύθυνση Γ. Ολυμπίου 2 - Κατερίνη υπ' όψιν κου Βασιλειάδη.

////////////////////////////////////// ENOIKIAΣEIΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ //////////////////////////////////// 1ο όροφο. Πληρ. τηλ. 23510 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 27723, 6976 424203 στον κεντρικό δρόμο στην Περίσταση από 250 τμ υπόγειο, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένη ισόγειο, ημιόροφος και 1ος. γκαρσονιέρα 45 τμ στον 1ο Πληρ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος όροφο στην Θεσ/νίκη κοντά στο Κυριάκος τηλ. 23510 47497, 6976 Υπ. Μακ. Θράκης. Πληρ. Μεσιτικό 760579 Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 85 23510 47497, 6976 760579 τμ κοντά στην ΕΚΑΒΗ, 245 Ε μαζί ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 γκαρσονιέρες με τα κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. καινούργιες με ωρομέτρηση 23510 27723, 6977 241187 χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 50 23510 27723, 6977 241187 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 57 τμ στην οδό Βότση 14 κέντρο τμ σε πεζόδρομο 1ος όροφος. της πόλης ανακαινισμένο. Πληρ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα σε νεόδμητη οικοδομή με 2 δωμάτια, Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο τηλ. 23510 39951 σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο στο κέντρο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα της πόλης με ατομική θέρμανση στην οδό Κρέσνας, 1ΔΣΚWC τιμή και δυνατότητα θέσης στάθμευσης. ENOIKIAZETAI 100 τμ ενοικίου 230 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 Πληρ. τηλ. 6977 323148 διαμέρισμα 2 όροφος, 2 Δ,Σ,Κ, 28346, 6979 985665 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα μπάνιο, ωρομέτρηση, τέντες, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 51 τζάκι, 2 ντουλάπες 8ετίας. μικρά για φοιτητές στην Θεσ/ τμ 1Δ,Σ,Κ,WC με πολύ οικονομική νίκη. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. Πάρκιγκ, πυλωτή. Περιοχή θέρμανση, στον 1ο όροφο, επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 350 Ε. 23510 25667, 6979 862459 απέναντι απ' το μεγάλο πάρκο. Μεσιτικό Γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. Πληρ. τηλ. 6945 503977 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 αγροτεμάχια, 6977 353548 και 73013 4 στρ. στα Ευαγγελικά, 4,5 στρ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 4 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία στα Λύκεια - Πολυκλαδικό και γκαρσονιέρες, 2 χωρίς 120 τμ σε 500 τμ οικόπεδο (σε 23.800 στρ. στον Σβορώνο κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 23510 Πιερίας για όλες τις καλλιέργειες. καλή κατάσταση, ανακαινισμένη) 27723, 6977 241187 3Δ,Σ,Κ, WC ατομικό καλοριφέρ Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6976 περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 60 τμ επί 424203, 6977 241187 Ενοίκιο 300 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ του πεζοδρόμου, Κύπρου 1, 1ος ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο όροφος σε πολύ καλή τιμή. Πληρ. 6944 727360 διαμερίσματα στην Καμάρα τηλ. 23510 29001 & 6972 410305 80 και 40 τμ. Πληρ. Μεσιτικό ȀȍȃȃȅȈǿ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα, 100 Γραφείο Γανωτή τηλ. 23510 τμ, οδός Περδίκα, περιοχή ΟΤΕ, 2 Δ 25667, 6972 027567 īȇǾīȅȇǿǹǻǾȈ (σαλόνι, κουζίνα, καθιστικό). Πληρ. ǹȇȋǿȉǼȀȉȍȃȂǾȋǹȃǿȀȅȈ ȉǹȀȉȅȆȅǿǾȈǾ τηλ. 23510 31421, 6972229489

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 24 τμ επί της οδού Ζαλόγγου 7 (κοντά στο συντριβάνι). Πληρ. τηλ. 23510 21923 ENOIKIAZETAI οροφοδιαμέρισμα στον δεύτερο όροφο τριώροφης οικοδομής κοντά στην Αγία Παρασκευή, Κατερίνη, σε αυλή με δέντρα και θέση πάρκιγκ. Τρία δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, 2 WC, τζάκι, air condition, εντοιχισμένες ντουλάπες και βιβλιοθήκες. Τιμές 330 Ε. Πληρ. τηλ. 6979 985665, 23510 28346 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο κατάστημα 250 τμ μαζί με υπόγειο 210 τμ επί της 19ης Μαϊου 33. Πληρ. τηλ. 6982696853 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα διαμπερές 86 τμ στον 1ο όροφο 2 ΔΣΚWC με μεγάλο μπαλκόνι, θερμοσυσσωρευτές και ασανσέρ στην περιοχή του Καμμένου Μύλου. Τιμή 250 Ε. Πληρ. τηλ. 6948 566220 και 6942 066188

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 50 τμ στην Πλατεία Ελευθερίας στον

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ENOIKIAΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γωνιακά καταστήματα 40 τμ με υπόγειο και πατάρι, πάνω στον Εγγλέζικο. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση γυναικείων ετοίμων ενδυμάτων με εξασφαλισμένη πελατεία, λόγω συνταξιοδοτήσεως στον πεζόδρομο της Μ. Αλεξάνδρου. Δεκτές μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6945 086154 ΠΩΛΕΙΤΑΙ studio 25 τμ (άριστη κατάσταση-επιπλωμένο) 1Δ,Σ,μπάνιο, ημιόροφος, περιοχή Λάρισα - κέντρο. Τιμή 25.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑǹıIJȣȞȠȝȓĮ DZȝİıȘįȡȐıȘ ȉȡȠȤĮȓĮ  ǻȘȝȠIJȚțȒǹıIJȣȞȠȝȓĮ ȆȣȡȠıȕİıIJȚțȒ ȁȚȝİȞĮȡȤİȓȠ ȅȉǼȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȅȉǼǺȜȐȕİȢ ǻǼǾ  ǻǼȊǹȀ  ǻǼȊǹȀǺȜȐȕİȢ ǼʌȚȝİȜȘIJȒȡȚȠȆȚİȡȓĮȢ ǻȅȊǹǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǺǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȅǹǼǻ  ȉİȜȦȞİȓȠ  ǻĮıĮȡȤİȓȠ ȃȅȈȅȀȅȂǼǿȅ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȇĮȞIJİȕȠȪ   ǼʌİȓȖȠȞIJĮ ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ ȀǹȁȅȈȈǹȂǹȇǼǿȉǾȈ

ȇĮȞIJİȕȠȪ  ȅȡșȠʌİįȚțȒ ȂĮȚİȣIJȚțȒ ȀȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȀȊȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ǼȀǹǺ  ȌȣȤȚĮIJȡȚțȩȃȠıȠțȠȝİȓȠ ȆȑIJȡĮȢȅȜȪȝʌȠȣ ȈȊīȀȅǿȃȍȃǿǼȈ ǹıIJȚțȐȁİȦijȠȡİȓĮȀĮIJİȡȓȞȘȢ  ȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ   ǹʌȠșȒțȘȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȀȉǼȁȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȅȈǼȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȉǹȄǿ ȈȦȝĮIJİȓȠǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞȅįȘȖȫȞȉǹȄǿ  ȇĮįȚȠIJĮȟȓȀĮIJİȡȓȞȘȢ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητο διαμέρσμα 4ου όροφου 3Δ,2WC,κουζίνα, σαλόνι, ατομική θέρμανση, πάρκιγκ-κεντρικό ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα 2ου ορόφου 3ΔΣΚWC πάρκιγκ έτοιμο καινούργιο ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 715 τμ επί των οδών (Ευαγγελικά) Σωκράτους κατάλληλο και για κατάστημα με πρόσωπο 29 μ. EΠΕΚΤΑΣΗ Ευαγγελικών πωλείται γωνιακό οικόπεδο Ε 343 τμ . Τιμή 105.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 302 τμ τέρμα Καταφυγιώτικα. Τιμή 55.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατο γωνιακό διαμέρσμα 2ου ορόφου Ε135 τμ, 3ΔΣΚ2WC, ατομικό λέβητα, αποθήκη στο υπόγειο, με πάρκιγκ σε υπό κατασκευή οικοδομή Επεκταση Ευαγγελικά πωλουνται καινουργια διαμερίσματα 90+95 τμ 2Δ,Σ,Κ, τζάκι, αποθήκη, ατομικό λέβητα και κλειστό πάρκιγκ Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο κεντρικό Ε=520 τμ με πρόσωπο 20μȈȦȝĮIJİȓȠȇĮįȚȠIJĮȟȓ ³ȅDZȖȚȠȢȋȡȚıIJȩijȠȡȠȢ´ ȉǹȄǿȀȠȡȚȞȠȪ ǵȜȣȝʌȠȢȉǹȄǿ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ȆȚȐIJıĮȄȘȡȠȝİȡȓIJȠȣ ȆȚȐIJıĮȈȣȞIJȡȚȕȐȞȚ ȅǻǿȀǾǺȅǾĬǼǿǹ ([SUHVV6HUYLFH +HOODV6HUYLFH 3LHULD6HUYLFH ȀȉǼȅ  .7(2$8729,6,21 ǿǻǿȍȉǿȀȅȀȉǼȅ Ǽȁȉǹ ȀĮIJİȡȓȞȘ  ȀȓIJȡȠȢ  ȀȠȜȚȞįȡȩȢ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ǹȚȖȓȞȚȠ  ȀȠȡȚȞȩȢ  ȁİʌIJȠțĮȡȣȐ ȂİșȫȞȘ  ȆȜĮIJĮȝȫȞĮȢ ȃȅȂǹȇȋǿǹȆǿǼȇǿǹȈ ǻǾȂȅǿȃȆǿǼȇǿǹȈ ǻȒȝȠȢȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȒȝȠȢǹȚȖȚȞȓȠȣ ǻȒȝȠȢǹȞĮIJȠȜȚțȠȪȅȜȪȝʌȠȣ  ǻȒȝȠȢǻȓȠȣ ǻȒȝȠȢǼȜĮijȓȞĮȢ ǻȒȝȠȢȀȠȜȚȞįȡȠȪȢ ǻȒȝȠȢȀȠȡȚȞȠȪ ǻȒȝȠȢȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ǻȒȝȠȢȂİșȫȞȘȢ ǻȒȝȠȢȆĮȡĮȜȓĮȢ ǻȒȝȠȢȆȑIJȡĮȢ ǻȒȝȠȢȆȚİȡȓȦȞ ǻȒȝȠȢȆȪįȞĮȢ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

A) KATΣΑΜΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 1, ΤΗΛ. 21415 Β) ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΝΑ 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 21, ΤΗΛ. 25470

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 391 τμ περιοχή Σταδίου μετά των Βαλαωρίτου

στρεμ., τέρμα Μαρτίου (απέναντι από την SCODA)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα ρετιρέ δεκαετίας (περιοχή "Ευκαρπίδη") Ε=111 και Ε=90, 2Δ,Σ,Κ, σε άριστη κατάσταση

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 140 τμ, 3Δ,Σ,Κ,2 WC, τζάκι, αποθήκη στο υπόγειο και πάρκιγκ στην επέκταση Ευαγγελικών

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 260 τμ με άδεια πυλωτής και 2 ορόφων από 115 τμ ο όροφος πίσω από τα ΚΤΕΛ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 τμ σε πάροδο της 7ης Μεραρχίας. Τιμή 85.000 Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο απέναντι από το κολυμβητήριο γωνιακό 250 τμ 60.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολοκαίνουργιο διαμερισμα ετοιμοπαράδοτο 105τμ 2Δ, σαλόνι, κουζίνα, WC και πάρκινγκ, κεντρικό. Τιμή 95.000 Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα καινούργιο πριν τη Νομαρχία 3 Δ,Σ,Κ, WC με κλειστό πάρκιγκ Επέκταση Ευαγγελικών κοντα στο 3ο Λύκειο πωλείται οικόπεδο 500 τμ και 250 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα 140 τμ πενταετίας και με γκαρσονιέρα 40 τμ στο ισόγειο έναντι Δασαρχείου σε άριστη κατάσταση . Πωλείται κτήμα επαγγελματικό 8

ȂȓĮİʌȓıțİȥȘıIJȠīȡĮijİȓȠȝĮȢșĮıĮȢȕȠȘșȒıİȚȞĮįİȓIJİʌȜȒșȠȢĮțȚȞȒIJȦȞ

Η Ξενοδοχειακή Μονάδα ΔΑΝΑΗ ζητάει προσωπικό στις εξής ειδικότητες: Α. Βοηθός Μάγειρα Β. Receptionist με γνώσεις του προγράμματος Ερμής και άπταιστη γνώση αγγλικών. ( θα εκτιμηθεί η γνώση περισσότερων ξένων γλωσσών καθώς και η χρήση άλλη ξενοδοχειακών προγραμμάτων) Γ. Φυσιοθεραπεύτρια/μασσέρ για το spa. Δ. Σερβιτόροι/ ες για το εστιατόριο και bar του ξενοδοχείου. Αποστολή Βιογραφικών στο email: h-danai@otenet.gr

ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȒǼʌȚȤİȓȡȘıȘȗȘIJİȓǾȜİțIJȡȠȜȩȖȠ± ǾȜİțIJȡȠȞȚțȩĮʌȩijȠȚIJȠȉǼǿȝİİȝʌİȚȡȓĮıİʌȓȞĮțİȢ ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȫȞİȖțĮIJĮıIJȐıİȦȞțĮȚĮȣIJȠȝĮIJȚıȝȫȞ 3/&,QYHUWHUVıȣȞIJȒȡȘıȘǾȂİȟȠʌȜȚıȝȠȪ ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞİȢıIJȡĮIJȚȦIJȚțȑȢȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ țĮȜȒȖȞȫıȘIJȘȢĮȖȖȜȚțȒȢȖȜȫııĮȢ ǾȊțĮȚįȣȞĮIJȩIJȘIJĮİȡȖĮıȓĮȢıİȕȐȡįȚİȢ īȚĮȕȚȠȖȡĮijȚțȐĮʌİȣșȪȞİıIJİıIJĮ IJȘȜ)$;

ȆǼȇǻǿȀǹȀǹȉǼȇǿȃǾ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ & ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -Επέκταση Ευαγγελικων 3ος ορ. 93τμ. με ατ/κη θερ/νση & παρκιν -Περιοχή Αγ.Παρασκευης 1ος 63τμ. & 75τμ., 2ος όρ. 126τμ. & 3ος όρ. 63τμ. -Σ.Σταθμος διοροφη οικοδομη 80,85τμ. καθε οροφος -Σ.Σταθμός 68,92 & 120τμ., ατ/κη θέρ/ νση,ηλιακό,ενεργειακό τζάκι (θέση στάθμευσης) -7ο Γυμνάσιο, 1ος, 2ος, 3ος όρ., 75τμ. & 95τμ. -Ν. Ζωή, 3ος όρ., 3Δωματίων ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤ/ΝΑ -Κέντρο, στούντιο, 1ος όρ., 3ετίας -Παλαια Δικαστηρια 2ος ορ.118,44τμ. με θερμιδομετρηση -Αστικα 4ος ορ. 129τμ.& πυλωτη 78τμ. -Καταφιώτικα 3ος όρ. 70τμ. 2Δ,πάρκιν, 7ετίας -Αστικά 2ος ορ. 85τμ., 3Δ με τζάκι & ωρομέτρηση -Γκαρσονιερα ρετιρέ 50τμ. -Ξάνθου 4ος όρ. 68,35τμ. -Κέντρο, 3ος ορ. 160τμ. στα τούβλα -Αγ. Τριάδα 1ος όρ., 110τμ.

¨¤¨¬Ÿ®š©§­™©¡§­

Πωλείται: Ε μεζονέτα 131 τμ 3Δ,Σ,Κ 3(WC-λουτρά) πυλωτή 66 τμ με 25 τμ κλειστή είσοδο + αποθήκη, στέγη + αποθήκη+περιτοίχηση (μπετόν). Βλέπει σε ΚΧ-πάρκο, στο σοβά. Τιμή 125.000 Ε. Περιοχή Ν. Ζωής Ευαγγελικά Περιοχή ΚΤΕΛ. Πωλούνται: μεζονέτες 160 τμ 3Δ,Σ,Κ 3 (WC-λουτρά) πυλωτή 85 τμ με στέγη+περίφραξη στο σοβά Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο γωνιακό 1000 τμ ή πωλείται και το μισό

Αναλαμβάνω γεωλογικές περιβαλλοντικές μελέτες αδειοδότησης γεωτρήσεων, ανανεώσεις αδειών χρήσης νερού και γεωτεχνικές μελέτες για θεμελιώσεις κτιρίων. Πληρ. τηλ. 6944 932717 και 6944 941321 e-mail:estia6@otenet.gr

ǾȂǿȊȆǹǿĬȇǿȍȃȆǿȁȅȉǼȈ ȀȁȆ ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀǹ ǼȃǼȇīǼǿǹȀǾȈǹȆȅǻȅȈǾȈ ȂǼȁǼȉǼȈȅǿȀȅǻȀȍȃ ǹǻǼǿȍȃȀǹȉǹȈȀǼȊǼȈ īȅȁȊȂȆǿȅȊȀǹȉǼȇǿȃǾ ȉǾȁ 

Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλ επικοινωνίας: Τηλ: 23510 63830,-31,-32, Fax: 32351063833, ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνέταιρος από εξαγωγική βιοτεχνία παραγωγής απορρυπαντικών και χημικών προϊόντων με 25ετή δραστηριότητα και σταθερή πελατεία. Πληρ. τηλ. 6977 459400 και e-mail: aias12@hotmail.com ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργασία σε καφέ πάνω από 25 χρονών. Πληρ. τηλ. 6980 663288

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 50 τμ γκαρσονιέρα 2 όροφος 1 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, ωρομέτρηση. Περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 260 Ε. Μεσιτικό Γραφείο Θάνος τηλ. 6977 353548, 23510 73013 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 120 τμ διαμέρισμα, 2ο όροφος 3 ΔΣΚ2 μπάνια, τζάκι, ατομικό λέβητα, 10ετίας τιμή 400 Ευρώ. Μεσιτικό Γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 23510 73013, 6977 353548 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ αγροτεμάχια 22.800 στρ. στον Σβορώνο, 4 στρμ. στα Ευαγγελικά και 4.500 στρμ. στο Πολυκλαδικό για όλες τις καλλιέργειες. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187, 6976 424203 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα περιοχή Γυμναστηρίου 3Δ,Σ,Κ, χωρίς κοινόχρηστα ενοίκιο 350 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα κεντρικότατο δίπλα στις τράπεζες 160 τμ, κατάλληλο για διάφορες επιχειρήσεις. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑ έντιμη και αξιοπρεπής ΖΗΤΕΙ εργασία. Πληρ. τηλ. 6975 654057 Κυρία Ελληνίδα με προϋπηρεσία ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων ή παιδιών. Πληρ. τηλ. 23510 73958, 6989 394201

Μεσιτικό γραφείο

www.katerinirealestate.gr

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κρέσνας 5 και Ζαλόγγου γωνία Κατερίνη ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 135) Μεζονέτες στο σοβά ή τελειωμένες πίσω από τα ΚΤΕΛ 137) Τριωροφη οικοδομη στο τουβλο στην επεκταση Ευαγγελικων. 125 τμ 1ος οροφος 140) Σε 500 τμ οικόπεδο ανεξάρτητο διόροφη μονοκατοικία 85 τμ μπροστά στο κύμα στην Παραλία Κορινού ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ 260) Σε διώροφη οικοδομή μέσα από τον Εγγλέζικο διαμέρισμα 2ος όροφος 150 τμ στον σοβά 261) 52 τμ 2ος όροφος, air condition, τέντες στην Ολυμπιακή Ακτή 263) Κεντρικο διαμερισμα 58 τμ στον 4ο οροφο καταλληλο και για επαγγελματικη στεγη. 264) Περιοχή ΙΚΑ – Βατάν σε 3ώροφη οικοδομή οροφοδιαμέρισμα 1ος όροφος, 132 τμ, 3ΔΣΚ, ηλιακό, ατομικός λέβητας, συναγερμός κτλ 265) οροφοδιαμερίσματα 20ετίας 100 τμ στα Αστικά σε καλή κατάσταση 1ος, 3ος και 4ος όροφος 267) 104 τμ, 5ος όρ., 3 Δ, ατομ. λέβητας στα Αστικά 268) 110 τμ διαμέρισμα σε πεζόδρομο στον 5ο όροφο με αυτόνομη θέρμανση 269) 80 τμ 2ος όροφος χωρίς ασανσέρ σε πεζόδρομο κατάλληλο για επαγγελματική στέγη ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 251) Σε 500 τμ οικόπεδο μονοκατοικία με σκεπή στη Νεοκαισάρεια 351) Μονοκατοικία 50 τμ στα τούβλα στο Παλιό Ελατοχώρι κεντρικό οικόπεδο 352) Μονοκατοικια 100 τμ σε 290 τμ οικοπεδο στην επεκταση Ευαγγελικων 353) Μονοκατοικια 86 τμ σε 1250 τμ οικοπεδο στο Κιτρος 354) Μονοκατοικια 120 τμ σε 1060 τμ οικοπεδο στον οικισμο Πανοραμα Γανοχωρας με ωραια θεα 620) Σε 400 μέτρα οικόπεδο διώροφη οικοδομή, μαγαζί 135 τμ οροφοδιαμέρισμα, στον σοβά στην Κάτω Μηλιά ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 443) Κατάστημα 65 τ.μ. με 75 τ.μ. 2ο όροφο επί της Εθν. Αντίστασης. 445) 40 τ.μ. +40 τ.μ. πατάρι οδός Κρέσνας 446) 100 τ.μ. +120 τ.μ. υπόγειο καινούργιο κοντά στο δημαρχείο. 450) 80 τμ με πατάρι στην Ολυμπιακή Ακτή 451) 32 τμ κατάστημα και 72 τμ διαμέρισμα πωλούνται μαζί στην οδό Ζαλόγγου 452) Πωλείται 140 τμ 2ος όροφος διαμπερές επαγγελματική στέγη, βλέπει πλατεία 453) 22 τμ κλειστο παρκιγκ κοντα στο συντριβανι 454) Σε 403 τμ μέτρα κεντρικό οικόπεδο στην Βροντού με ισόγειο μαγαζί 120 μέτρα, 1ος όροφος 120 τμ διαμέρισμα

Τηλ./FAX. 23510-47497, κιν: 6976 760579

455) Πωλούνται καταστήματα 145 τμ 85 και 37 τμ χωριστά ή όλα μαζί πάνω στον δρόμο για Παλιό Κεραμίδι 456) Πωλούνται άδειες για 200 τμ καταστήματα με κόμβο στον δρόμο για Ν. Εφεσο 457) Κεντρικά καταστήματα σε καλό πεζόδρομο 458) 6 γραφεία σε πεζόδρομο πωλούνται όλα μαζί και χωριστά ΟΙΚΟΠΕΔΑ 462) 231 τμ νότιο επέκταση Ευαγγελικών 7,5Χ30 μέτρα 535) 451 τ.μ. οικόπεδο στην Καλλιθέα μέσα στο χωριό. 551) 1200 τμ. στον Κούκο με θέα 571) 300 τμ. οικόπεδο στο Ελατοχώρι στο Παλιό χωριό 579) 500 τ.μ. οικόπεδο στην Ολ.Ακτή 585) 340 τ.μ. δίπλα στη Νομαρχία 586) 360 τ.μ. στην επέκταση Σταδίου 587) 455 τ.μ. οικόπεδο στην επέκταση Σταδίου δίπλα στον Αγροτικό Συνεταιρισμό. 589) 1500 τ.μ. οικόπεδο Ελατοχώρι, παλιό χωριό μπαίνοντας δεξιά πάνω στο δρόμο. 590) 250 τ.μ. οικόπεδο με άδεια στον 3ο δρόμο Ολυμπιακής Ακτής. 591) 566 τ.μ. οικόπεδο με μεγάλη φάτσα στα Ευαγγελικά προς την Αγία Άννα. 593) 401 τ.μ. οικόπεδο κοντά στο ΙΚΑ 599) Σε 500 τμ οικόπεδο 400 τμ κτίσμα στα μπετά στην Ολυμπιακή Ακτή 601) 400 τμ επέκταση Ευαγγελικών βλέπει Κ.Χ. 602) Πωλείται 450 τμ οικόπεδο στον παραλιακό οικισμό του Κορινού 603) 1280 τμ γωνιακό 800 τμ στον Κάτω Αγιάννη 604) 3.000 τμ στην Καλλιθέα δίπλα στο σχέδιο 606) 3Χ400 τμ συνεχόμενα οικόπεδα στον Παραλιακό οικισμό Καλλιθέας 610) 725 τμ οικοπεδο στην Καλλιθεα 612) γωνιακό 4200 στρ. στο Νέο Κεραμίδι πάνω στο δρόμο για το Νέο Νοσοκομείο 613) 600 τμ οικόπεδο στον Οικισμό "ΠΑΙΔΕΙΑ" Λιτοχώρου 615) 800 τμ κεντρικό οικόπεδο στην Ρητίνη μετά το Γυμνάσιο 616) 3Χ400 τμ οικόπεδα στον Κ. Αγιάννη σε πλαγιά με θέα 618) 240 τμ οικόπεδο στο Λιτόχωρο με θέα θάλασσα και βουνό πίσω από το Γυμνάσιο 619) Οικόπεδα πίσω από τον ΟΑΕΔ σε πολύ καλή τιμή 621) 2920 τμ οικόπεδο δίπλα στο σχέδιο σε κεντρικό κόμβο γωνιακό κατάλληλο για επαγγελματική στέγη 622) 400 τμ δις γωνιαίο στο Λιτόχωρο με υπέροχη θέα στην Αγία Μαρίνα 623) 4 στρεμ. ή 8 στρεμ. γωνιακό στο Νέο Κεραμίδι δίπλα στο Νέο Νοσοκομείο ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 636) 3200 τ.μ. τεμάχιο στο δρόμο για Μ. Μηλιά οικοδομήσιμο με μεγάλη

φάτσα και ωραία θέα. 658) 12 στρεμ. Στον Αγ. Μηνά Ν. Εφέσου. 663) 8 στρέμματα στον δρόμο Σβορώνου- Νεοκαισάρεια 664) 6 στρέμματα πριν την Κατερινόσκαλα πάνω στο δρόμο. 665) Στην επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας 3.350 τ.μ. με τρεις δρόμους κατάλληλο για επαγγελματική στέγη. 666) 3.400 τ.μ. Επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας πίσω από τον Πογιαρίδη. 667) 5.500 τ.μ. χωράφι ανάμεσα στην παλιά και νέα Εθνική οδό. 669) 6 στρεμ. Ανάμεσα ΣβορώνοΝεοκαισάρεια 671) 4,5 στρεμ. πριν από την Παραλία δεξιά πάνω στο δρόμο 674) 9 στρεμ. με ελιές κοντά στην Κονταριώτισσα 676) 9 στρ. αριστερά από τον ΠΕΟ πίσω από την Πυροσβεστική 679) Πωλούνται 30 στρ. ακτινίδια και ελιές στον Κορινό με όλο τον εξοπλισμό (τρακτέρ - εργαλεία κτλ) 680) 14,5 στρ. δίπλα στον Βιολογικό (10 στρ. ακτινίδια + 4,5 στρ. τριφύλλι) 681) 5 στρ. ακτινίδια πίσω από τον Βιολογικό 682) 9,2 στρ. ανάμεσα στη Ν. Εφεσσο και Κονταριώτισσα στο ύψωμα με θέα ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 701) 8 δωμάτια σε 250 τ.μ. στην Ολυμπιακή Ακτή στο δεύτερο δρόμο 716) 16 Ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Παραλία 717) 18 ενοικιαζόμενα δωμάτια σε 500 τ.μ. στην Κατερινόσκαλα 718) 30 δωμάτια με πισίνα στην Ολυμπιακή Ακτή. 719) 5 διπλά και 3 μονά σε καλή κατάσταση στην Ολυμπιακή Ακτή. 720) Σε 800 τμ οικόπεδο 23 δωμάτια ανακαινισμένα με πισίνα, θέρμανση κτλ 722) Σε 250 τμ κατάστημα και 14 δωμάτια πλήρως ανακαινισμένα στον πεζόδρομο της Ολυμπιακής Ακτής ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Παραλία 55 τμ επιπλωμένο στον 3ο όροφο Επιχείρηση cafe κεντρική στην Ολυμπιακή Ακτή μπροστά στο κύμα Ενοικιάζεται μαγαζί 36 τμ με υπόγειο σε καλό πεζόδρομο Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελματικός χώρος 120 τμ με τουαλέτα ΑΜΕΑ Ενοικιάζεται δυάρι 3 ετών με ωρομέτρηση στον 1ο όροφο, κοντά στο συντριβάνι Ενοικιάζεται 95 τμ 3, όροφος, ωρομέτρηση στα Καταφιώτικα Κατάστημα 37 τμ επί της Κασσάνδρου Σε πεζόδρομο επαγγελματική στέγη με 8Δ 1ος όροφος 4.000 τμ επαγγελματική στέγη στον δρόμο για Παραλία

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ - 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011  

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ - 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ - 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011  

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ - 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011