Page 1

ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 4 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2011 9

1ï ÓõíÝäñéï Ôïõñéóìïý óôçí ÐåñéöÝñåéá ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò

ÐñïôÜóåéò ôïõñéóôéêÞò áíÜðôõîçò êáôÝèåóå ï Ðñüåäñïò ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò

Óôï ðñþôï óõíÝäñéï ôïõñéóìïý ðïõ äéïñãáíþèçêå óôçí ÐåñéöÝñåéá ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò óõììåôåß÷å ï Ðñüåäñïò ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò Çëßáò ×áôæç÷ñéóôïäïýëïõ, ôçí Ôñßôç 1 Öåâñïõáñßïõ, êáôüðéí ó÷åôéêÞò ðñüóêëçóçò áðü ôïí ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç Äéïíýóç ØùìéÜäç êáé ôçí ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç Ðéåñßáò Óïößá Ìáõñßäïõ. Óôï ðñþôï óõíÝäñéï óõììåôåß÷áí åðßóçò åðáããåëìáôßåò êáé öïñåßò ôïõ ôïõñéóìïý áðü üëå ôéò ÐåñéöåñéáêÝò Åíüôçôåò ôçò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò ìå éäéáßôåñá äõíáìéêÞ åêðñïóþðçóç áðü ôçí Ðéåñßá. Åðßóçò, óôç óýóêåøç ðáñáâñÝèçêáí ç ’ Áíôéðñüåäñïò ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò Óôáìáôßá Âåëþíç êáé ôï ìÝëïò ôïõ ÄÓ ÐÝôñïò Êáôóéþêáëçò. Ï ê. ×áôæç÷ñéóôïäïýëïõ êáôÝèåóå óôïí ÐåñéöåñåéÜñ÷ç ìéá óåéñÜ ðñïôÜóåéò áíÜðôõîçò ãéá ôçí ÐåñéöåñåéáêÞ Åíüôçôá Ðéåñßáò áëëÜ êáé ôçí åõñýôåñç ÐåñéöÝñåéá ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò. ÓõãêåêñéìÝíá ïé ðñïôÜóåéò áöïñïýí ôá åîÞò:

Áðü ôçí ÐåñéöÝñåéá ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò æçôïýìå : 1. Íá äïèåß éäéáßôåñç Ýìöáóç óôïí íÝï Áíáðôõîéáêü Íüìï ( óôçí êáôÜñôéóç ôïõ ïðïßïõ ìå ëýðç äéáðéóôþíïõìå üôé äåí Ý÷åé äïèåß ç ðñÝðïõóá óçìáóßá óôéò áðüøåéò ôçò ÐåñéöÝñåéáò êáé ôùí Ðåñéöåñåéáêþí ÅíïôÞôùí ) ãéá åðåíäýóåéò óå üóï ãßíåôáé ìåãáëýôåñç ãêÜìá åðé÷åéñÞóåùí ðïõ ó÷åôßæïíôáé Üìåóá ìå ôïí ôïõñéóìü. 2. Ôçí ôá÷ýôåñç äõíáôÞ åêôáìßåõóç êïíäõëßùí ãéá óõììåôï÷Þ áðü êïéíïý óå êëáäéêÝò åêèÝóåéò ôïõ åîùôåñéêïý êáé åíôüò ôçò ÷þñáò. 3. Ôçí õéïèÝôçóç ôïõ Ïëýìðïõ ùò Ýíá âáóéêü ôïõñéóôéêü «ðñïúüí» üëçò ôçò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò ìå áðüëõôï óåâáóìü óôá ðåñéâáëëïíôéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ. 4. Ôçí áíáãíþñéóç ôùí éäéáßôåñùí ôïõñéóôéêþí ÷áñáêôçñéóôéêþí ôçò Ðéåñßáò, þóôå íá äÝóïõí üëåò ïé óõíéóôþóåò ôïõ ôïõñéóìïý êáôÜ ôñüðï óõìðëçñùìáôéêü êáé ü÷é áðüëõôá áíôáãùíéóôéêü ìå ôéò ëïéðÝò ÐåñéöåñåéáêÝò Åíüôçôåò ôçò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò. Ìå Üëëá ëüãéá íá áðïôõðùèåß îåêÜèáñá ç áãïñÜ óôü÷ïò êáé ç âÜóç ôïõ ôïõñéóôéêïý ÷áñáêôÞñá ôçò êÜèå ðåñéï÷Þò þóôå íá äßíåôáé ç áíÜëïãç Ýìöáóç óôç äéáöçìéóôéêÞ ðñïâïëÞ ( ìéá ìáæéêÞ äçëáäÞ ôïõñéóôéêÞ êáìðÜíéá äåí âïçèÜ éäéáßôåñá ). 5. Ôçí ÷ñçìáôïäüôçóç ôçò óÞìáíóçò ìå ðéíáêßäåò ôïõñéóôéêïý åíäéáöÝñïíôïò óôïõò Åèíéêïýò Ïäéêïýò Üîïíåò êáôÜ ôñüðï ïìïéüìïñöï óå üëç ôçí ÐåñéöÝñåéá. 6. Ôï óõíôïíéóìü ìéáò ôçëåïðôéêÞò êáé ñáäéïöùíéêÞò äéáöÞìéóçò þóôå êÜèå ÐåñéöåñåéáêÞ Åíüôçôá íá ðñïâÜëëåôáé óôá ìÝóá ìáæéêÞò åíçìÝñùóçò ôçò Üëëçò. Áí êÜíåôå ìéá åðßóçìç Ýñåõíá èá äéáðéóôþóåôå ãéá ðáñÜäåéãìá üôé áêüìç êáé Èåóóáëïíéêåßò äåí Ý÷ïõí åðéóêåöôåß ðïôÝ ôçí ôïõñéóôéêÞ Ðéåñßá !

7. Íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ôï äéáäßêôõï þóôå íá ðñïâÜëëåôáé ç ôïõñéóôéêÞ ÊåíôñéêÞ Ìáêåäïíßá óå ìéá åíéáßá äõíáìéêÞ óåëßäá ùò ïëüôçôá - ìå ôá äéáêñéôÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ êÜèå ðåñéï÷Þò – üðïõ èá ðáñïõóéÜæïíôáé ôá êáôáëýìáôá êáé ôá ðáñÜðëåõñá ôïõñéóôéêÜ åðáããÝëìáôá ðïõ óõíåéóöÝñïõí óôï ôïõñéóôéêü ðñïúüí. 8. Ôçí áîéïðïßçóç ôçò ÌåëÝôçò ðïõ Þäç Ý÷åé áãêáëéÜóåé ï ê. ØùìéÜäçò ãéá ôçí áêôïðëïúêÞ äéáóýíäåóç ôùí Íïìþí Ðéåñßáò, Èåóóáëïíßêçò êáé ×áëêéäéêÞò. 9. Ôçí ìåôáôñïðÞ üëùí ôùí ëéìáíéþí ôçò Ðéåñßáò óå ôïõñéóôéêÝò ìáñßíåò ìå óôü÷ï ôçí áîéïðïßçóÞ ôïõò ìå éäéùôéêïïéêïíïìéêÜ êñéôÞñéá êáé óåâáóìü óôéò áíÜãêåò ôùí áëéÝùí. 10. Ôçí áíÜðôõîç ôïõ Ðñïðïíçôéêïý – Áèëçôéêïý ôïõñéóìïý óôá ïñåéíÜ ÐéÝñéá êáé óôïí Êïëéíäñü Ðéåñßáò üðïõ õðÜñ÷åé Þäç ìéá âáóéêÞ áèëçôéêÞ õðïäïìÞ. Ç Ðéåñßá åíäåßêíõôáé óáí ðåñéï÷Þ ãéá íá åßíáé åðéóêÝøéìç áðü ïìÜäåò êáé êáôÜ ôçí êáëïêáéñéíÞ ôïõò ðñïåôïéìáóßá. 11. Ôçí áîéïðïßçóç ôùí Áëõêþí Êßôñïõò ìå ðáñá÷þñçóç ôïõëÜ÷éóôïí 100 óôñåììÜôùí ãéá íá äçìéïõñãçèåß ìéá ðñüôõðç ìïíÜäá èåñáðåõôéêïý & éáìáôéêïý ôïõñéóìïý. 12. Ôçí Üñóç ôùí ãñáöåéïêñáôéêþí åìðïäßùí ãéá íá ìðïñÝóïõí åðéôÝëïõò íá äçìéïõñãçèïýí âéþóéìåò áãñïôïõñéóôéêÝò ìïíÜäåò óå óçìåßá ôçò ÐåñéöÝñåéáò üðïõ äåí åõäïêéìåß ôï ôïõñéóôéêü ðñüôõðï èÜëáóóá - Þëéïò - áììïõäéÜ. 13. Ôçí áðåõèåßáò óýíäåóç ôçò ôïðéêÞò áãñïôéêÞò ìáò ðáñáãùãÞò ìå ôéò ôïõñéóôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò. 14. Ôçí ïëïêëÞñùóç ôùí Ýñãùí áíôéìåôþðéóçò ôçò äéÜâñùóçò óå ïñéóìÝíåò áêôÝò êáé ôçò

ÊïéíïðïéÞèçêå ï íÝïò áíáðôõîéáêüò íüìïò 3908/2011 ÊïéíïðïéÞèçêå ôçí ÔåôÜñôç 2 Öåâñïõáñßïõ, áðü ôï Åèíéêü Ôõðïãñáöåßï ï íÝïò Áíáðôõîéáêüò Íüìïò 3908/2011 (ÖÅÊ 8 Á/1.2.2011), ï ïðïßïò ðåñéëáìâÜíåé óçìáíôéêÝò ôñïðïðïéÞóåéò, üðùò ç áýîçóç ôïõ ÷ñüíïõ äéÜñêåéáò ôùí öïñïáðáëëáãþí áðü 6 ÷ñüíéá ãéá ôéò õöéóôÜìåíåò åðé÷åéñÞóåéò êáé 8 ÷ñüíéá ãéá ôéò íÝåò, óå 8 êáé 10 ÷ñüíéá áíôßóôïé÷á. Åðßóçò, ìåéþíåôáé óôï 50% ôï êáôþôáôï ýøïò åðåíäõôéêþí ó÷åäßùí «ãåíéêÞò åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò» êáôÜ êáôçãïñßá åðé÷åéñÞóåùí ðñïêåéìÝíïõ íá ãßíåé ðéï åëêõóôéêüò ãéá ôéò ìéêñïìåóáßåò åðé÷åéñÞóåéò íá óõììåôÝ÷ïõí. Ï êáôþôáôïò ðñïûðïëïãéóìüò äéáìïñöþèçêå ùò åîÞò: Ãéá ôéò ìåãÜëåò åðé÷åéñÞóåéò áðü 1 åêáô. åõñþ êáôþôáôç åðÝíäõóç, äéáìïñöþèçêå óôéò 500.000 åõñþ, Ãéá ôéò ìåóáßåò áðü 500.000 åõñþ óôéò 250.000 åõñþ, Óôéò ìéêñÝò áðü 300.000 åõñþ ôï êáôþôáôï ýøïò åðÝíäõóçò Ýãéíå 150.000 åõñþ êáé Óôéò ðïëý ìéêñÝò åðé÷åéñÞóåéò, áðü 200.000 åõñþ äéáìïñöþèçêå óôéò 100.000 åõñþ. Óçìåéþíåôáé üôé ïé ðñïêçñýîåéò ãéá õðïâïëÞ ó÷åäßùí èá ãßíïíôáé äýï öïñÝò ôï ÷ñüíï: Áðñßëéï êáé Ïêôþâñéï. Åðßóçò, ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ïé öïñïáðáëëáãÝò êáé ü÷é ïé åðéäïôÞóåéò ùò âáóéêü ìÝôñï åíßó÷õóçò, ìå ó÷Ýóç 3 ðñïò 1. Ôá ðïóïóôÜ åíßó÷õóçò êÜèå åðåíäõôéêïý ó÷åäßïõ, êáôÜ æþíç êéíÞôñùí, åßíáé ôá åîÞò: Óôçí Á´ æþíç (Íïìïß ÁôôéêÞò êáé Âïéùôßáò), óå 15% ãéá

ÁíáíÝùóç Åéäéêþí Ìçôñþùí ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò Óýìöùíá ìå ôéò êåßìåíåò äéáôÜîåéò, ôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò åíçìåñþíåé ôá ìÝëç ôïõ ðïõ åßíáé åããåãñáììÝíá óôá ÅéäéêÜ Ìçôñþá ôùí ÅîáãùãÝùí, ôùí Áóöáëéóôþí êáé ôùí Ìåóéôþí Áóôéêþí ÓõìâÜóåùí, ôùí ïðïßùí ç Üäåéá ëÞãåé óôéò 31 Ìáñôßïõ 2011, üôé ðñÝðåé íá ðñïóÝëèïõí óôçí áñìüäéá õðçñåóßá ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ ãéá íá ðñáãìáôïðïéÞóïõí ôçí áíáíÝùóç ôçò ÜäåéÜò ôïõò. Ôïíßæåôáé üôé äåí èá äïèåß ðáñÜôáóç ôçò ðñïèåóìßáò ðÝñáí ôçò 31çò Ìáñôßïõ. Õðïãñáììßæåôáé, üôé üëïé ïé åíäéáöåñüìåíïé Ý÷ïõí ëÜâåé êáé ðñïóùðéêÞ åðéóôïëÞ áðü ôçí áñìüäéá õðçñåóßá ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ. Ðëçñïöïñßåò: ÔÌÇÌÁ: ÅÉÄÉÊÙÍ ÌÇÔÑÙÙÍ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ ÔÇËÅÖÙÍÏ: 23510 47265 FAX: 2351047267

ÌåãÜëåò åðé÷åéñÞóåéò, 20% ãéá Ìåóáßåò åðé÷åéñÞóåéò êáé 25% ãéá ÌéêñÝò êáé Ðïëý ÌéêñÝò åðé÷åéñÞóåéò. Óôç ´ æþíç (ïé Íïìïß ìå êáôÜ êåöáëÞ ÁÅÐ ìåãáëýôåñï áðü ôï 75% ôïõ ìÝóïõ üñïõ ôçò ÷þñáò ), óå 30% ãéá ÌåãÜëåò åðé÷åéñÞóåéò, 35% ãéá Ìåóáßåò åðé÷åéñÞóåéò

ÅÊÈÅÓÅÉÓ – ÅÐÉ×ÅÉÑÇÌÁÔÉÊÅÓ ÁÐÏÓÔÏËÅÓ Ôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò åíçìåñþíåé ôá ìÝëç ôïõ ãéá ôéò êÜôùèé åêèÝóåéò:

êáé 40% ãéá ÌéêñÝò êáé Ðïëý ÌéêñÝò åðé÷åéñÞóåéò. Óôç ô æþíç (ïé Íïìïß ìå êáôÜ êåöáëÞ ÁÅÐ ìéêñüôåñï áðü ôï 75% ôïõ ìÝóïõ üñïõ ôçò ÷þñáò, ç ÐåñéöÝñåéá ÁíáôïëéêÞò Ìáêåäïíßáò êáé ÈñÜêçò, ôá íçóéÜ ôùí Ðåñéöåñåéþí Íïôßïõ êáé Âïñåßïõ Áéãáßïõ êáé Éïíßùí ÍÞóùí, êáèþò êáé ïé ðáñáìåèüñéïé Íïìïß ôçò ÷þñáò), óå 40% ãéá ÌåãÜëåò åðé÷åéñÞóåéò, 45% ãéá Ìåóáßåò åðé÷åéñÞóåéò êáé 50% ãéá ÌéêñÝò êáé Ðïëý ÌéêñÝò åðé÷åéñÞóåéò. Åéäéêüôåñá ï íÝïò Åðåíäõôéêüò Íüìïò ðñïâëÝðåé 3 ãåíéêÝò êáé 4 åéäéêÝò êáôçãïñßåò åðåíäõôéêþí ó÷åäßùí êáé áíôßóôïé÷á êáèåóôþôá åðåíäýóåùí. ÓõãêåêñéìÝíá ôá ãåíéêÜ êáèåóôþôá åðåíäýóåùí, åíéó÷ýïõí áíôáãùíéóôéêÜ êáé âéþóéìá åðåíäõôéêÜ ó÷Ýäéá ìå ôåêìçñéùìÝíåò ðñïïðôéêÝò êåñäïöïñßáò, óôçñßæïõí ôéò åðåíäýóåéò óôçí ôå÷íïëïãéêÞ áíÜðôõîç êáé ôçí êáéíïôïìßá, ðñïùèïýí ôçí ðåñéöåñåéáêÞ óõíï÷Þ êáé ôçí ðñÜóéíç áíÜðôõîç, êáé âåëôéþíïõí ôçí åðé÷åéñçìáôéêüôçôá êáé ôçí ðïéüôçôá ôùí åðåíäõôéêþí áðïöÜóåùí. Ôá åéäéêÜ êáèåóôþôá åðåíäýóåùí, áíôéìåôùðßæïõí åéäéêüôåñåò ðñïêëÞóåéò ôçò áíáðôõîéáêÞò äéáäéêáóßáò êáé áíôéóôïé÷ïýí óå ôïìåßò óôïõò ïðïßïõò äßíåôáé éäéáßôåñç Ýìöáóç. Áöïñïýí ôç íåáíéêÞ åðé÷åéñçìáôéêüôçôá, ôá ìåãÜëá åðåíäõôéêÜ ó÷Ýäéá, ôá ïëïêëçñùìÝíá ðïëõåôÞ åðé÷åéñçìáôéêÜ ó÷Ýäéá ãéá ôïí ôå÷íïëïãéêü êáé ïñãáíùôéêü åêóõã÷ñïíéóìü åðé÷åéñçìáôéêþí ìïíÜäùí êáé ôéò åðåíäýóåéò óõíÝñãåéáò êáé äéêôýùóçò (clusters). (ðçãÞ: www.e-forologia.gr)

Óçìåßùóç: Ôï Åëëçíïôïõñêéêü Åìðïñéêü ÅðéìåëçôÞñéï óå óõíåñãáóßá ìå ôç äéïñãáíþôñéá åôáéñåßá ðñáãìáôïðïéåß åðé÷åéñçìáôéêÞ áðïóôïëÞ óôï ðëáßóéï ôçò Ýêèåóçò êáé êáëýðôåé: 1) êüóôïò îåíïäï÷åßïõ, 2) Ýíá ãåýìá çìåñçóßùò, 3) ìåôáöïñÜ, 4) ôïõñéóôéêü ðñüãñáììá ãéá ôçí ÊõñéáêÞ 6 Öåâñïõáñßïõ. Äçëþóåéò óõììåôï÷Þò Ýùò 1 Öåâñïõáñßïõ 2011 Ðëçñïöïñßåò:210 2505200, öáî: 210 2505250 e-mail: info@etee.gr

> 1o International POOLabout Salon (ðñïúüíôá êáé õðçñåóßåò ðéóßíáò) ×ñüíïò: 4-7 Öåâñïõáñßïõ 2011 ×þñïò: Åêèåóéáêü êÝíôñï Expo Athens óôçí Áíèïýóá ÁôôéêÞò. Ðëçñïöïñßåò: 2108250128-9, öáî: 2108250130 website: www.actionway.gr Ôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò êáé ç ÐéåñéêÞ ÁíáðôõîéáêÞ óáò ðñïóêáëïýí > ¸êèåóç «JEWEX 2011» (ÃáìÞëéá äá÷ôõëßäéá, ×ñõóÜ – óôçí åíçìåñùôéêÞ çìåñßäá ãéá ôï íÝï ðñüãñáììá ôïõ ÁóçìÝíéá áîåóïõÜñ, êïóìÞìáôá êáé ñïëüãéá) Leader, ôçí ÔåôÜñôç 09 Öåâñïõáñßïõ 2011 ×ñüíïò: 4-7 Öåâñïõáñßïõ 2011 óôéò 7 ôï áðüãåõìá, óôçí áßèïõóá óõíåäñéÜóåùí ôïõ ÄÓ ×þñïò: Óìýñíç Ôïõñêßáò ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ (3ïò ¼ñïöïò). Åßóïäïò åëåýèåñç

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ

Ðéåñßáò. 15. Ôçí óõíïëéêÞ áíÜäåéîç ôùí ðáñáäïóéáêþí ïéêéóìþí ôçò Ìáêåäïíßáò êáé üëùí ôùí áñ÷áéïëïãéêþí ìáò ÷þñùí ðïõ ðñÝðåé íá ðáñïõóéÜæïíôáé ùò ìéá åíüôçôá ( ãéá ðáñÜäåéãìá Äßïí Âåñãßíá - ÐÝëëá ìå ôïõò ìéêñüôåñïõò áñ÷áéïëïãéêïýò ÷þñïõò üðùò Ý÷ïõìå óôéò ËïõëïõäéÝò Êßôñïõò – Áñ÷áßá Ðýäíá - Ëåßâçèñá ). 16. Ôçí óõíäñïìÞ ôçò ÐåñéöÝñåéáò þóôå íá ëõôñùèïýìå åðéôÝëïõò áðü ôéò ðáëéíùäßåò óôï èÝìá ôùí äéïäßùí ðïõ åðçñåÜæåé ôñïìáêôéêÜ ôçí êßíçóç ôïõ åóùôåñéêïý ôïõñéóìïý óôçí ðåñéï÷Þ ìáò. ÅðéâÜëëåôáé ëïéðüí ç ÐåñéöÝñåéá íá óõíäñÜìåé óôçí êáôáóêåõÞ ôùí ðáñÜðëåõñùí Ýñãùí þóôå íá åîáóöáëßæïíôáé åíáëëáêôéêÝò äéáäñïìÝò ãéá ôïõò äéåñ÷üìåíïõò ïäçãïýò. 17. Óå ðåñßðôùóç ðïõ ðáñá÷ùñïýíôáé äçìüóéåò åêôÜóåéò åßíáé èåìéôü ç ÐåñéöÝñåéá íá áóêåß Ýíáí åðïðôéêü ñüëï þóôå íá åîáóöáëßæïíôáé áíôéóôáèìéóôéêÜ ïöÝëç ãéá ôéò ôïðéêÝò ìáò êïéíùíßåò êáé íá ìçí åìðëåêüìáóôå óå êáôá÷ñçóôéêÝò óõìâÜóåéò äéáìáñôõñüìåíïé åê ôùí õóôÝñùí. 18. Íá êáôáóêåõáóôïýí Ýñãá ôïõñéóôéêÞò õðïäïìÞò, üðùò parking ëåùöïñåßùí óå ðåñéï÷Ýò õøçëÞò ôïõñéóôéêÞò åðéóêåøéìüôçôáò. 19. Íá ãßíåé Ýíáò óõíôïíéóìüò ìå ôïõò ÄÞìïõò þóôå ç êáèáñéüôçôá óôçí ÐåñéöÝñåéá ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò íá åßíáé ï êáèñÝðôçò ôçò ðïéüôçôáò ôïõ ôïõñéóôéêïý ðñïößë ðïõ åìöáíßæïõìå. 20. Íá äéáóöáëéóôåß ìÝóù ôùí áñìüäéùí õðçñåóéþí ï Ýëåã÷ïò ôïõ ðáñáåìðïñßïõ êáé ôùí ðëáíüäéùí ìéêñïðùëçôþí ðïõ êáôáëáìâÜíïõí ðåæïäñüìéá óå ôïõñéóôéêÝò ðåñéï÷Ýò êáé ðáñåíï÷ëïýí ôïõò ëïõüìåíïõò óôéò ðáñáëßåò.

ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ ÊÁÔÁÑÔÉÓÇÓ Ó×ÏËÇÓ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ Ôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò óõíå÷ßæïíôáò ôçí óõíåñãáóßá ìå ôï ÐáíåðéóôÞìéï Ìáêåäïíßáò ðñïãñáììáôßæåé ôçí õëïðïßçóç ôïõ ðáñáêÜôù åêðáéäåõôéêïý ðñïãñÜììáôïò:

* 1. Ðùò èá áõîÞóù ôéò ðùëÞóåéò ìïõ (marketing, ôå÷íéêÝò ðùëÞóåùí, äéáðñáãìáôåýóåéò ðùëÞóåùí) ¸íáñîç: 16-2-2011 Ýùò 09-3-2011 ÄéÜñêåéá: 24 þñåò Êüóôïò óõììåôï÷Þò: ìÝëç Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò 80 + 23% ÖÐÁ åõñþ , ìç ìÝëç 200 +23% ÖÐÁ åõñþ ÅéóçãçôÝò: Óïõìðåíéþôçò ÄçìÞôñçò, ÊáèçãçôÞò ÔìÞìáôïò Ï.Ä.Å. ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Ìáêåäïíßáò ÐáñÜëëçëá óôá ðëáßóéá ëåéôïõñãßáò ôçò ÅðéìåëçôçñéáêÞò Ó÷ïëÞò ðñïãñáììáôßæåôáé êáé ç õëïðïßçóç åíüò åêðáéäåõôéêïý ðñïãñÜììáôïò ìå èÝìá: * Êïóôïëüãçóç ðñïúüíôùí êáé õðçñåóéþí - ÂáóéêÝò Ýííïéåò êüóôïõò, Åßäç êüóôïõò, ÈÝóåéò êüóôïõò - Ðßíáêáò Åðéìåñéóìïý Äáðáíþí, ÌÝèïäïé åðéìåñéóìïý êüóôïõò - Êïóôïëüãçóç âÜóåé ðñüôõðùí ÷ñüíùí, Ðáñáäåßãìáôá ÄéÜñêåéá: 20þñåò Êüóôïò óõììåôï÷Þò: ìÝëç Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò 38 åõñþ , ìç ìÝëç 60 åõñþ ÅéóçãçôÞò: Óôáõñéáíßäçò Êùíóôáíôßíïò, Ìç÷áíéêüò ÐáñáãùãÞò êáé Äéïßêçóçò – Êïóôïëüãïò, Óýìâïõëïò Åðé÷åéñÞóåùí Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò êáé Äçëþóåéò Óõììåôï÷Þò, ìðïñåßôå íá áðåõèýíåóôå óôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò ôçë. 2351047263, 2351023211 Þ óôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò www.champier
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š ΤΗΛ.:

ƮƧƵƣƯƣƴƵƩƴ Ȁ ȉ Ǿ Ȃ ǹȉ ȅ Ȃ Ǽ Ȉ ǿ ȉ ǿ Ȁ ȅ ī ȇǹ ĭ Ǽ ǿ ȅ

FAX :

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

χή Παραλία (αριστερά). Τιμή 45.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τμ (15ετίας) 2 Δ,Σ,Κ, WC τζάκι, ωρομέτρηση, περιοχή Πάρκου. Τιμή 85.000 Ε.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ (καινούργιο) 2 ΔΣΚ WC 3ος όροφος γωνιακό πάρκιγκ περιοχή Καμμένος Μύλος Τιμή 115.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 111 τμ (καινούργιο άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ,Τ,Κ WC κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, ατομικη΄θέρμανση, τζάκι, περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών 140.000 Ε.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93 τμ με 2 Δ,Σ,Κ, WC (κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη περιοχή Κέντρου) Τιμή 80.000 Ε.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 2 Δ,Σ,Κ, WC ατομική θέρμανση , τζάκι, κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 132.000 Ε.

ΜΕΖΟΝΕΤΑ 140 τμ γωνιακη 3 ΔΣΚWC εξαιρετική κατασκευή (παραδοταία με κλειδί στο χέρι) περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 190.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 113 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ,Τ,Κ, WC, τζάκι, ατομική θέρμανση, κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 142.000Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 116 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ.,Τ, Κ, WC, ωρομέτρηση, τζάκι, κλειστή θέση πάρκινγκ περιοχή Βατάν. Τιμή 140.000 Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ των 100 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση, χώρος στάθμευσης (καινούργια παραδοτέα με το κλειδί στο χέρι) περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 1000 Ε/τμ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 89 τμ 2ΔΣΚWC (15ετίας) ωρομέτρηση, τζάκι, τέντες, περιοχή Αγία Τριάδα. Τιμή 80.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 95 τμ 2ΔΣΤΚ, WC, ωρομέτρηση, θέση πάρκιγκ πολύ καλή κατάσταση περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 70.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 125 τμ (σε άριστη κατάσταση 2 ΔΣΚΤ, κεντρική θέρμανση, περιοχή Κέντρου, Τιμή 100.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση σε άριστη κατάσταση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 75.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 56τμ 1ΔΣΚWC μεγάλο μπαλκόνι (μεταχειρισμένο) ρετιρέ περιοχή Καμένος Μύλος. Τιμή 35.000 Ε ΓΡΑΦΕΙΑ 400 τμ πωλούνται και μεμονωμένα ανά όροφο περιοχή Κέντρου πλατεία Δημαρχείου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 46 τμ 1 ΔΣΚ μπάνιο περιο-

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΔΙΟΡΟΦΟ κτίσμα (στα μπετά) αποτελούμενο από κατάστημα 80 τμ και όροφο 130 τμ σε 300 τμ οικόπεδο περιοχή Ν. Ζωή τιμή 150.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ κτίσμα (στα μπετά) αποτελούμενο από υπόγειο 100 τμ πυλωτή 100 τμ και 2 ορόφος από 100 τμ σε 250 τμ οικόπεδο πολύ καλή θέση περιοχή Ολ. Ακτή. Τιμή 170.000 Ε MEZONETA 100 τμ (καινούργια άριστη κατασκευή, παραδίδεται με το κλειδί στο χέρι) 3 Δ,Σ,Κ,2WC, πάρκιγκ, περιοχή Καλλιθέα.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 190 τμ εξαιρετική θέση (μαζί με άδεια οικοδομής) περοιχή Παραλία τιμή 100.000 Ε

εισόδημα 2000 μηνιαίως) στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης - Ν.Κεραμιδίου. Τιμή 350.000 Ε.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 338 τμ εξαιρετική θέση με 2 φάτσες περιοχή Παραλία τιμή 150.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 40 τμ σε κεντρικό σημείο (αποφέρει εισόδημα 330 Ε μηνιαίως) Τιμή 180.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 384 μ. πολύ καλή θέση περιοχή Ευαγγελικά Τιμή 120.000 Ε

ΔΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΣΜΑ 170τμ ισόγειο+170 τμ όροφος+170τμ υπόγειο σε 1671 τμ έκταση (στα μπετά) φάτσα στην παλιά Εθνική οδό. Τιμή 170.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 735 τμ γωνιακό με φάτσα σε ΚΧ περιοχή Επέκταση Βατάν τιμή 220 Ε/τμ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 731 τμ γωνιακό φάτσα σε παιδική χαρά περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού Τιμή 250 Ε/τμ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 450 τμ φάτσα θάλασσα περιοχή Κορινού (οικισμός Ολυμπιάδα) τιμή 60.000 Ε OIKOΠΕΔΟ 645 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 120.000Ε/τμ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 150.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 552 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Καπνικού Σταθμού. Τιμή 160.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 250 τμ γωνιακό, περιοχή Ολυμπιακη Ακτή. Τιμή 80.000 Ε.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 360 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Σταδίου. Τιμή 100.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο, περιοχή επέκταση Βατάν. Τιμή 72.000 Ε.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 203 τμ γωνιακό με άδεια μονοκατοικίας κατάλληλο και για κατάστημα περιοχή Σταθμού. Τιμή 55.000 Ε. Πληρωμένη η επίβλεψη της άδειας του κτιρίου και το ΙΚΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 230 τμ, οικοδομήσιμο, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 50.000 Ε. ΟΙΚΟΠΕΔΟ 262 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Σταδίου τιμή 300 Ε/τμ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 420 τμ ΣΔ 1,2 πολύ καλή θέση περιοχή Παραλία Τιμή 350.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 352 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Βατάν τιμή 90.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 239 τμ σε πολύ καλή θέση περιοχή Μαρτίου Τιμή 75.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 431 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Μαρτίου Τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 200 τμ με 60 τμ ΣΔ 1,2 περοιχή Πάρκου τιμή 80.000 Ε ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 384 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Ν. Ζωή - Θρακιώτικα τιμή 120.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 58 τμ σε κεντρικό σημείο Τιμή 117.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ γωνιακό περιοχή επέκταση Σταδίου τιμή 150.000 Ε

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 500 τμ (ισόγειο) σε έκταση 6500 τμ (αποφέρει

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10.000 τμ (φάτσα θάλασσα) περιοχή βαρικό τιμή 100.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2800 τμ άρτιο, οικοδομήσιμο, φάτσα στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης, - Ν. Εφέσου. Τιμή 200.000 Ε. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000 τμ φάτσα θάλασσα (μέσα στα κάμπιγκ) περιοχή Βαρικό τιμή 150.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3.000 τμ οικοδομίσιμο θέση προσήλιο Σβορώνου (εξαιρετική τοποθεσία). Τιμή 210.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11.000 τμ νερό, ρεύμα (υπάρχει και οικοδομική άδεια) περιοχή Περίσταση - Παναγία. Τιμή 100.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7900 τμ στο κεντρικό δρόμο για Νεοκαισάρεια Τιμή 88.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τμ γωνιακό στη ΠΕΟ με κόμβο και άδεια επαγγελματικό. Πληροφορίες αποκλειστικά στο γραφείο μας.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 16.000 τμ (300 μ. φάτσα) φάτσα στη Ν. Εθνική Οδό , τιμή 8000 Ε το στρέμμα

ΕΥΚΑΙΡΙΑ παλιά μονοκατοικία

ȉȘȜID[ ȀȚȞȘIJȩ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 115) 75 τμ 5ος όροφος 2 ΔΣΚ μπάνιο, ανακαινισμένο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Πάρκο. Τιμή 55.000 Ε 116) 130 τμ 1ος όροφος, 3 ΔΣΚ, μπάνιο, αποθήκη, ωρομέτρηση, 15ετίας πάρκιγκ-πυλωτή. Περιοχή Πάρκο. Τιμή 138.000 Ε 164) 160 τμ 4ος όροφος 4Δ,Σ,Κ,2 μπάνια, κεντρική θέρμανση, τέντες, ηλιακό 25 ετών. Περιοχή Αγία Παρασκευή Τιμή 115.000 Ε 166) 105 τμ οροφοδιαμέρισμα 2ος όροφος 3 ετών, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, αποθήκη, πάρκιγκ ανοιχτό, ωρομέτρηση. Περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 115.000 Ε 167) 50 τμ 2ος όροφος, 25 ετών, 1 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 32.000 Ε 221) 60 τμ 1 όροφος, 2 δωμ., ΣΚ μπάνιο, 8ετίας, ατομικό λέβητα. Περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 80.000 Ε 246) 110 τμ 4ος όροφος (γίνεται και επαγγελματικός χώρος) 2 Δ, Σ,Κ, μπάνιο διαμπερές, ατομικό λέβητα, περιοχή Πεζόδρομος. Τιμή 75.000 Ε 281) 70 τμ 2ος όροφος, 2 Δ,Σ,Κ,μπάνιο γωνιακό, τέντες, κλιματιστικό περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 75.000 Ε 294) 90 τμ ρετιρέ 4ος όροφος, πλήρες ανακαινισμένη 2 Δωμ., Σ.,Κ., μπάνιο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Κέντρο. Τιμή 75.000 Ε ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 837) 170 τμ μεζονέτα, καινούργιο, τελειωμένο, LUX κατασκευής με 80 τμ ημιυπόγειο σε 500 τμ οικόπεδο Περιοχή - Περίσταση 850) 2Χ105 τμ ισόγειο και 1ος όροφος 40 ετών χτισμα σε 170 τμ οικόπεδο με ΣΔ 1,2 τιμή 150.000 Ε. Περιοχή Αστικά 860) 140 τμ ισόγεια μονοκατοικία σε 900 τμ έκταση γωνιακό, 5ετίας, σαλοκουζίνα, 3 δωμ., 2WC, αποθήκη, τζάκι περιοχή - κοντά στην Κατερίνη 873) 135 τμ μεζονέτα 5ετίας, 3 Δωμ., ΣΚ 2 WC με 45 τμ ισόγεια γκαρσονιέρα σε 126 τμ οικόπεδο. Περιοχή ΙΚΑ

ZZZPHVLWLNRWKDQRVJU HPDLOLQIR#PHVLWLNRWKDQRVJU

875) 230 τμ μεζονέτα σε 400 τμ γωνιακό οικόπεδο, ΣΔ 6 Δωμ., 4 μπάνια και 120 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή 25η Μαρτίου 876) 120 τμ ισόγεια μονοκατοικία, 7ετίας σε 290 τμ ΣΔ 2 Δ, μπάνιο, 30 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 210.000 Ε 877) 3Χ175 τμ σε 1 στρέμμα έκταση περιοχή - Περίσταση 878) Μεζονέτα 200 τμ 1ος και 2ος όροφος, 8ετίας, σε 500 τμ γωνιακό οικόπεδο, 3 ΔΣΚ, 2 μπάνια, ατομικό λέβητα. Περιοχή Καταφιώτικα 879) 80 τμ ισόγεια μονοκατοικία παλιά σε 206 τμ οικόπεδο περιοχή Βατάν. Τιμή 60.000 Ε 880) 110 τμ μεζονέτα 5ετίας σε 150 τμ οικόπεδο 2 ΔΣΚ 2 μπάνια αποθήκη, πυλωτή. Περιοχή Βατάν. Τιμή 120.000 Ε 881) 120 τμ μεζονέτα και 40 τμ γκαρσονιέρα στο ισόγειο σε 300 τμ οικόπεδο 8ετίας περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 270.000 Ε 882) 100 τμ μονοκατοικία σε 715 τμ οικόπεδο Περιοχή Ευαγγελικά. ΟΙΚΟΠΕΔΑ 511) 490 τμ γωνιακό, περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 155.000 Ε 635) 174 τμ με 3 φάτσες Τιμή 34.000 Ε Περιοχή Γερμανικά 645) 686 τμ με 3 προσόψεις περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά τιμή 210.000 Ε. (δίνεται και το μισό 343 τμ) 653) 1.358 τμ με 30μ. πρόσοψη περιοχή ΚΤΕΛ. Τιμή 240 Ευρώ το τμ 662) 1.350τμ περιοχή Ανω Αγιάννης Τιμή 70.000 Ε 665) 196 τ.μ. με 15 μ. φάτσα Περιοχή Βατάν κοντά στη λαϊκή της Τετάρτης. Τιμή 60.000 ευρώ 667) 606 τμ με 3 φάτσες, περιοχή - Περίσταση. Τιμή 130.000 Ε. Δίδεται και το μισό 668) 478 τμ με 20 μ. φάτσα. Περιοχή - Σταθμός. Τιμή 90.000 Ε. 669) 490 τμ με 2 προσόψεις περιοχή ΚΤΕΛ. Τιμή 135.000 Ε (δίνεται και μισό)

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 389 τμ γωνιακό εξαιρετική θέση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 200.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 580 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 180.000 Ε

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 311) 16 στρ. κοντά στον Κ. Αγιάννη Τιμή 45.000 Ε 322) 5.150 στρεμ. γωνιακό κοντά στη Ν. Εφεσσο. Τιμή 30.000 Ε 337) 20 στρ. με νερό, ρεύμα, δέντρα. Περιοχή Σεβαστή. Τιμή 50.000 Ε 338) 15 στρ. περιοχή Παλιά Χράνη. Τιμή 20.000 Ε 339) 4 στρ. περιοχή επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 150.000 Ε 341) 5.650 στρεμ. περιοχή προς Κατερινόσκαλα. Τιμή 23.000 Ε 342) 8.100 στρ. περιοχή προς καινούργιο Νοσοκομείο. Τιμή 100.000 Ε 343) 2.900 στρ. γωνιακό επαγγελματικό σε κεντρικό κόμβο της Κατερίνης 346) 2Χ5 στρ. με νερό, ρεύμα, επαγγελματικό βρίσκεται σε παράπλευρο δρόμο της ΝΕΟ προς Αθήνα 347) 22 στρ. περιοχή Παλιόστανη. Τιμή 22.000 Ε 377) 4.700 στρ. με 41 μ. πρόσοψη, κοντά στην Περίσταση. Τιμή 85.000 Ε 418) 17 στρμ. με 110 μ πρόσοψη περιοχή Βιοζωκάτ Τιμή 180.000 484) 2,250 στρ. με άδεια για κατοικία, νερό, ρεύμα, περίφραξη Τιμή 60.000 Ε. Περιοχή Νεοκαισάρεια 488) 2 στρ. 2 κομμάτι από ΠΕΟ Τιμή 70.000 Ε 489) 9.600 στρ. κοντά στην Παραλία Τιμή 78.000 Ε 493) 5,850 στρεμ. με Πανοραμική θέα, σε ύψωμα περιοχή Νεοκαισάρεια Τιμή 30.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ȈǼȅȁǼȈȉǿȈǻǿǹȈȉǹȈǼǿȈ ȈǼȀǼȃȉȇǿȀǹȈǾȂǼǿǹȉǾȈȆȅȁǾȈ ǺǿȁȁǼȈȂǼǽȅȃǼȉǼȈȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȈǼȅȁǹȉǹ ȆǹȇǹĬǹȁǹȈȈǿǹȉǾȈȆǿǼȇǿǹȈ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο γωνιακό 495 τμ πίσω από την Αγία Αννα. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 3.800 τμ φάτσα στην Εθνική οδό μετά το τούνελ δεξιά. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6977 760579 ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 55 τμ (μεταχειρισμένο) 1ΔΣΚWC μεγάλο μπαλκόνι, ρετιρέ (δυνατότητα ατομικής θέρμανσης) περιοχή Καμένος Μύλος. Τιμή 35.000 Ε. Πληρ. τηλ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία με υπόγειο σε 1800 τμ οικόπεδο στην περιοχή της Ελιάς. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 400 τμ στην περιοχή του Καπνικού Σταθμού σε πολύ καλή τιμή. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 650 τμ στο Βατάν σε καλή τιμή. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα με υπόγειο και αρίστης κατασκευής πίσω από τη Νομαρχία. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459

Ενοικιάζεται μαγαζί 36 τμ με υπόγειο σε καλό πεζόδρομο. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα και αγροτεμάχια στην Περίσταση. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459

Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελματικός χώρος 120 τμ με τουαλέτα ΑΜΕΑ. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 330 τμ οικόπεδο κοντά στην Παλιά Πυροσβεστική με Σ.Δ. 1,2

Ενοικιάζεται δυάρι 3 ετών με ωρομέτρηση στον 1ο όροφο, κοντά στο συντριβάνι.Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 Ενοικιάζεται 95 τμ 3, όροφος, ωρομέτρηση στα Καταφιώτικα. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ καταστήματα και γραφεία. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 460 τμ οικόπεδο με 90 τμ παλιό σπίτι επί της 19ης Μαϊου ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες κεντρικές και επιπλωμένες. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κεντρικό διαμέρισμα 140 τμ κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667, 31622, 6979 862459 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα πρώτου ορόφου τριετίας 2 ΔΣΚ μεγάλα μπαλκόνια θέση τζάκι, κλειστό γκαράζ 30 τμ μετά τα ΚΤΕΛ στην 19ης

Μαϊου. Πληρ. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σε 4,5 στρ. μπροστά στην θάλασσα στην αμμώδη Παραλία Κορινού Πιερίας συγκρότημα 6 ανεξάρτητων διόρωφων κατοικιών. Κάθε κατοικία είναι 85 τμ σε κήπο 500 μέτρων. Παραδίδονται στα τούβλα ή τελειωμένες. Πληρ. τηλ. 23510 47497, 6976 760579, 6944 865855 ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργιο διαμέρισμα 100 τμ 2 ευρύχωρα ΔΣΚ, κλειστή θέση πάρκιγκ, ξεχωριστή αποθήκη, ατομική θέρμανση με δικό του καυστήρα. Τιμή μόνο 105.000 Ε. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 218 τμ συντελεστή δόμησης 1,2. Τιμή 106,000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα (κατάλληλη και για επαγγελματική χρήση) περιοχή κέντρου. Τιμή 30.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 90 τμ σαλοτραπεζ., κουζίνα, τουαλέτα (αποφέρει ενοίκιο 250 Ε). Περιοχή Κέντρο. Τιμή 60.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στον κεντρικό δρόμο στην Περίσταση από 250 τμ υπόγειο, ισόγειο, ημιόροφος και 1ος. Πληρ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497, 6976 760579

ȈǿǻǾȇȅȆȅȊȁȅȈ ǹȖȉȡȚȐįȠȢțĮȚȂǹȜİȟȐȞįȡȠȣ ȀȅȃȉǹȈȉȅȃȆȁǹȉǹȃȅȆǿȈȍǹȆȅȉȅȠǻǾȂȅȉǿȀȅ

ȉǾȁ7(/()$;

ΠΩΛOYNTAI OIKOΠEΔA Οικόπεδο γωνιακό 380 τμ κοντά στα Δικαστήρια, Καπνικό Σταθμό Οικόπεδο γωνιακό 370 τμ περιοχή ΚΤΕΛ Οικόπεδο γωνιακό 270 τμ περιοχή Παναγίας Σουμελά Οικόπεδο 750 τμ με θέα (βλέπει θάλασσα) στο Λιτόχωρο Οικόπεδο στην Περίσταση 300 τμ Διόροφο γιαπί σε 220 τμ οικόπεδο στο Σταθμό Οικόπεδο στην Παραλία 311 τμ Οικόπεδο στο Σταθμό 480 τμ Δύο οικόπεδα των 500 τμ στη Νεοκαισάρεια Πιερίας Οικόπεδο 400 τμ κεντρικό στο Λιτόχωρο Οικόπεδο 170 τμ Αγία Τριάδα 1 στρεμ. οικόπεδο γωνιακό στο κέντρο της Κονταριώτισσας Οικόπεδο 400 τμ στο Σβορώνο Οικόπεδο 430 & 250 τμ Μαρτίου Οικόπεδο 400 τμ στο Καπνικό Σταθμό Δύο οικόπεδα επέκταση Ευαγγελικών 400 και 450 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ: οικόπεδο 1 στρέμμα στον Αγ. Σπυρίδωνα Oικόπεδο 250τμ στην Oλυμπιακή Aκτή OIKOΠEΔA ΣTH ΛEΠTOKAPYA και Σκοτίνα, όσα μέτρα θέλετε. Bλεπουν θάλασσα και βουνά. ΠΩΛOYNTAI KATΑΣΤ/TA Μαγαζί 90 τμ με πατάρι

Θ. ΓΡΟΥΣΠΑΣ - Ι.ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ȆȍȁȅȊȃȉǹǿ ȃǼȅǻȂǾȉǹ ǺǹȈǿȁǼǿȅȊǺ īȀǹȇȈȅȃǿǼȇǹIJȝȝİȝİȖȐȜĮ ȝʌĮȜțȩȞȚĮĮȣIJȩȞȠȝȘșȑȡȝĮȞıȘ İȖțĮIJȐıIJĮıȘijȣıȚțȠȪĮİȡȓȠȣ șİȡȝȠȘȤȠȝȠȞȦIJȚțȐİȟȦIJțȠȣijȫȝĮIJĮ țĮȚșȑıȘ3DUNLQJ ȁǹȋǹȃǹ ǹȊȄǼȃȉǿȅȊ ǻǿǹȂǼȇǿȈȂǹȐȡȚIJȝ ȖȦȞȚĮțȩȝİȝİȖȐȜĮȝʌĮȜțȩȞȚĮĮȣIJȩȞȠȝȘ șȑȡȝĮȞıȘİȖțĮIJȐıIJĮıȘijȣıȚțȠȪĮİȡȓȠȣ șİȡȝȠȘȤȠȝȠȞȦIJȚțȐİȟȦIJțȠȣijȫȝĮIJĮțĮȚ țȜİȚıIJȒșȑıȘ3DUNLQJ ȊȆȅȀǹȉǹȈȀǼȊǾ ȆȁǹȀǹȁǿȉȅȋȍȇȅȊ ȈȣȖțȡȩIJȘȝĮʌȠȜȣIJİȜȫȞ įȚȩȡȠijȦȞȝİȗȠȞİIJȫȞȝİIJȝȒȝĮ ȣʌȠȖİȓȠȣĮIJȠȝȚțȩțȒʌȠțĮȚʌȚıȓȞĮ ǽǾȉȅȊȃȉǹǿȅǿȀȅȆǼǻǹīǿǹ ǹīȅȇǹǾǹȃȉǿȆǹȇȅȋǾ ȉȘȜ 

Μαγαζί στον παλιό Διεθνή 286 τμ και υπόγειο 286 τμ Μαγαζιά διάφορα στην πόλη Μαγαζί 50 τμ σε κεντρικό σημείο ΠΩΛOYNTAI ΔIAM/TA Μεζονέτες 130 και 140 τμ στην επέκταση Ευαγγελικών υπό κατασκευή Γκαρσονιέρα δεκαπενταετίας 70 τμ Κεντρικό διαμέρισμα ρετιρέ με 3Δ δεκαετίας Διαμέρισμα πενταετίας, 3 υπνοδωμάτια, ρετιρέ στα Ευαγγελικά Μονοκατοικία στο Μακρύγιαλο καινούργιο σε 500 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα δεκαετίας 115 τμ περιοχή Αγίας Τριάδος Μονοκατοικία στο Σταθμό σε 430 τμ οικόπεδο Τριόροφη οικοδομή ημιτελή στο Λιτόχωρο ενορία Αγίου Δημητρίου Μεταχειρισμένα διαμερίσματα σε διάφορα μέρη της πόλης Διόροφη κατοικία σε οικόπεδο 350 τμ στην Καλλιθέα Γκαρσονιέρα στην Παραλία 32.000 Ε Μονοκατοικία 80 τμ σε οικόπεδο 1.200 τμ στη Βρύα με ωραία θέα Διαμέρισμα καινούργιο ρετιρέ κοντά στο Νοσοκομείο 55 τμ Διόροφη καινούργια μονοκατοικία σε 270 τμ οικόπεδο περιοχη Αγίας Τριάδος

Μονοκατοικία στο γιαπί Διαμέρισμα 95 τμ ανακαινισμένο 4ος όροφος κεντρικό Διαμερίσματα καινούργια των 100 τμ με ατομική θέρμανση με πάρκιγκ 1ος, 2ος, 3ος όροφος Ευαγγελικά Μεζονέτα λουξ κατασκυεής σε 150 τμ οικόπεδο Μονοκατοικία δυόροφη σε 500 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα υπό κατασκευή στα Ευαγγελικά ΞENOΔOXEIA στην Oλυμπιακή Aκτή-Παραλία MONOKATOIKIEΣ σ’ όλα τα σημεία της πόλης. Διαμερίσματα σε δυόροφες οικοδομές 60τμ, 70τμ σε ωραία τοποθεσία βλέπουν Ολυμπο και θάλασσα στο Λιτόχωρο Kαινούργια και μεταχειρισμένα διαμερίσματα των 50τμ στην Oλυμπιακή Aκτή. Διαμερίσματα υπό κατασκευήν στην Κατερίνη ΠΩΛOYNTAI ΧΩΡΑΦΙΑ Χωράφι 8 στρεμ. στον Αγιο Αθανάσιο Χωράφι μελλοντικό 4 στρεμ. επέκταση Ευαγγελικών. Χωράφι μελλοντικό 4 στρεμ. επέκταση Ευαγγελικών Χωράφι 4 στρμ. στον δρόμο για Παραλία 23 στρεμ. χωράφι στο Δίον Πιερίας Χωράφι στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο 1300 τμ με άδεια οικοδομής

Χωράφι 6 στρεμ. στο Σβορώνο Χωράφι 4 στρεμ. προς Παλιό Κεραμίδι Χωράφι 5 στρεμ. στην Καλλιθέα 6 στρέμματα χωράφι, στην Κατερίνη, μόνο 25.000 Ευρώ Χωράφι 14 στρεμ. στο Λιτόχωρο σε ωραία τοποθεσία Χωράφι 6 στρεμ. δίπλα στην Παναγία Περίστασης Χωράφι 7 στρεμμάτων νερό ρεύμα στην Παραλία Χωράφι 4.500 τμ με μεγάλη φάτσα, γωνιακό στον Επαρχιακό δρόμο Καρίτσας - Δίου Χωράφι 10 στρεμ. προς Ολυμπιακη Ακτή. Χωράφι 15 στρμ. στον παλιό διεθνή πάνω στο σταυροδρόμι προς Αλυκές. Xωράφια: μελλοντικά μέσα στην Oλυμπιακή Aκτή. Ενοικιαζόμενα δωμάτια 10ετίας στην Ολυμπιακή Ακτή σε καλό σημείο ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ξενοδοχεία των 18 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 12 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 13 δωματίων στην Ολυμπιακή Ακτή ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: καινούργια διαμερίσματα με ατομική θέρμανση και κλειστά γκαράζ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ - ΟΛΗ ΜΕΡΑ ... ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

σε οικόπεδο 762 τμ περιοχή Περίσταση. Τιμή 85.000 Ε

670) 600 τμ με Πανοραμική θέα την Κατερίνη, πάνω σε 2 δρόμους περιοχή Π. Κεραμίδι Τιμή 45.000 Ε 673) 293 τμ γωνιακό βλέπει μπροστά σε κεντρική πλατεία στα Ευαγγελικά. Τιμή 140.000 Ε 674) 730 τμ με ΣΔ 1,2 με 3 φάτσες περιοχή Ευαγγελικά 677) 290 τμ με 21 μ. φάτσα περιοχή Περίσταση. Τιμή 60.000 Ε 678) 500 τμ περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 160.000 Ε 681) 1077 τμ περιοχή - Κ. Αγιάννης. Τιμή 50.000 Ε 683) 252 τμ με 33 μ. φάτσα περιοχή Σβορώνος. Τιμή 50.000 Ε 684) 391 τμ με 14 μ. φάτσα περιοχή 25η Μαρτίου Τιμή 135.000 Ε 686) 552 τμ γωνίες περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 155.000 Ε 687) 300 τμ γωνιακό, περιοχή Καλλλιθέα Τιμή 65.000 Ε 690) 320 τμ με 3 φάτσες. Περιοχή - Επεκ. Ευαγγελικά. Τιμή 65.000Ε 691) 600 τμ με Σ.Δ. 0,20 γωνιακό με πανοραμική θέα την θάλασσα. Περιοχή Τοπόλιανη. Τιμή 60.000 Ε 694) 400 τμ γωνιακό, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 110.000 Ε 695) 711 τμ γωνιακό περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 185.000 Ε 697) 310 τμ γωνιακό, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Γήπεδο Πιερικού. Τιμή 110.000 Ε 698) 388 τμ πάνω σε 2 δρόμους διαμπερές περιοχή Σταθμός. Τιμή 80.000 Ε ȈȉǼĭǹȃȅȈȋǹȈǹȆǾȈ ȀĮııȐȞįȡȠȣȀĮIJİȡȓȞȘ

Κτηματομεσιτικά Γραφεία

23510.75.207 23510.27566, 23510.45002 6944.727360 6944.504786

ǼĬȃǹȃȉǿȈȉǹȈǼȍȈ ȘȝȚȩȡȠijȠȢ ZZZPHWDQDVWLVFRPJUHPDLOLQIR#PHWDQDVWLVFRPJU

¨™©™«¢­Ÿ®š©§­™©¡§­

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε. Ν. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ. Αλεξάνδρου & Τσιμισκή 2 γωνία τηλ. 23510 27723, 2351028821, 2351038424, 6976/424203, 6977/241187 MONAΔIKEΣ EYKAIPIEΣ KAINOYPΓIA ΔIAMEPIΣMATA (με παρκιγκ + ατομ. θερμανση) 60τμ 80τμ 87τμ 109 τμ 122 τμ 106 τμ 120 τμ 160 τμ 97 τμ 90 τμ 104 τμ 93 τμ 70 τμ 75 τμ

54.500 Ε 72.800 Ε 79.000 Ε 99.000 Ε 96.700 Ε 88.000 Ε 91.000 Ε 117.000 Ε 75.000 Ε 67.500 Ε 91.000 Ε 83.600 Ε 42.000 54.000

ΔIAMEPIΣMATA (ελαφρως μεταχειρισμένα) 100 τμ 70.000 103 τμ 73.500 107 τμ 73.500 107 τμ 70.000 105 τμ 53.000 135 τμ 88.000 142 τμ 126.000 ΔIOPOΦH KATOIKIA 180 τ.μ. + μαγαζί επί οικοπ. 180 τ.μ. 85.000

ZHTOYNTAI METAXEIPIΣMENA ΔIAMEPIΣMATA KAI OIKOΠEΔA ΠAPAΛIAKA ΔIAMEPIΣMATA ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤ/ΝΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

EΞOXIKEΣ KATOIKIEΣ Σε όλο το Nομό Λεπτοκαρυά, Πλάκα Λιτοχώρου, Eλατοχώρι, Λιτόχωρο, (επιπλωμένα και μη), λούξ κατασκευής. 85τμ σε οικ. 110τμ 60.000 Ε 120τμ σε οικ. 1350 τμ καινούργια πολυτελείας 160.000 Ε KAΛΛIΘEA 120 τμ επι 220 τμ οικ. 55.000 (τουβλο) ΠEPIΣTAΣH 200 τμ επι 250 τμ οικ. 64.500.000

MEZONETEΣ

140τμ +ημιυπ. 70τμ επί 190τμ οικ.+ 35τμ υπόλοιπο δόμησης αυτόνομες 82.000 Ε (τούβλο) 140τμ +υπογ. 60τμ αποπερατωμένο 135.000 Ε 135 τμ + πυλ. σε 160τμ οικ. 79.000 Ε (σοβά+σκεπή) 77,50 τμ 200.000 Ε 65 τμ 175.000 Ε 50 τμ 53.000 Ε 96 τμ + υπόγ. 145.000 Ε 35τμ 30.000 Ε

KATAΣTHMATA

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

60 τμ 58 τμ 55 τμ 295 τμ 416 τμ

ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙ/ΛΑ Π. ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΑΙ. ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ

44.000 Ε 64.500 Ε 44.000 Ε 60.000 Ε 70.000

ΓPAΦEIA 180 τμ 26.000 Ε 150 τμ 26.000 Ε 400 τμ 58.000 Ε 400 τμ 70.000 Ε ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ σε προνομιούχες περιοχές σε Επαρχιακές οδούς στην Π.Ε.Ο.

ΟΙΚΟΠΕΔΟΧΩΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ENOIKIAΣEIΣ AKINHTΩN EYKOΛIEΣ EΞOΦΛHΣHΣ-ΔANEIA ΔHΛΩΣTE TA ΠPOΣ ΠΩΛHΣHAKINHTA ΣAΣ και ΠOIKIΛIA! και ΠOIOTHTA ! ... και EΞYΠHPETHΣH! MAΣ ΣYNOΔEYEI ΠEIPA 25 ETΩN ! !!

ƵƱƫƴƮƧƵƳƩƵƱƫƴ ǹȖȠȡȐȗȠȞIJĮȚțĮȚĮȞIJĮȜȜȐııȠȞIJĮȚ IJĮʌĮȜȚȐıĮȢȤȡȣıĮijȚțȐ

ȌȦȝȐȢȋȡȒıIJȠȢ ǽĮȜȩȖȖȠȣȉȘȜ

¬ºÄ¸ÏȼÄÈάÈÖÄÀ ºÊÐÅÀÐ ¯×ͺ˝ÀÅ·ÍÊÂÈË ÉÈÄÅÀÐ ȆȦȜȠȪȞIJĮȚıIJȘȞİʌȑțIJĮıȘǼȣĮȖȖİȜȚțȫȞ

›©™®¡§¬£¬±¥ ¤¥Ÿ¤§«­¥±¥ «¬®™¥¡™«¬§£¡«¤§¡¥™±¥

¬§¤¨™¢§›£§­¥¡¢¤™¥±£Ÿ ¬§­£§­¤¡œŸ«™¢Ÿ ¢™©™›¡™¥¥Ÿ¥¬¡¥§­ œÅË¿šÕÉÑÅÇÊ¢¹Ì½É·Å¿ ¬Ÿ£  ¢¡¥Ÿ¬§

ǻȚĮȝȑȡȚıȝĮIJȝȝİ ĮʌȠșȒțȘșȑıȘıIJȐșȝİȣıȘȢ șİȡȝȚįȠȝȑIJȡȘıȘıIJȘșȑȡȝĮȞıȘ țĮȚȝİȘȜȚĮțȩıȣȜȜȑțIJȘțĮȚ İȞĮȜȜȐțIJȘȖȚĮIJȠȗİıIJȩȞİȡȩ ȅȡȠijȠįȚĮȝȑȡȚıȝĮIJȝıIJȠȞ Į¶ȩȡȠijȠțĮȚȝİȗȠȞȑIJĮIJȝ ıIJȠȞȕ¶țĮȚȖ¶ȩȡȠijȠıİįȪȠ ĮȞİȟȐȡIJȘIJİȢįȚʌȜȠțĮIJȠȚțȓİȢ ȆȜȘȡIJȘȜ 
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š

//////////////////////////////////////////////////////// ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ////////////////////////////////////////////////////////

ƬƵƩƮƣƵƱƮƧƴƫƵƩƴ īȀȅȁȉȈǿȅȈĬǼȅǻǹȈȉǼȇǿȅȈ

ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȒǼʌȚȤİȓȡȘıȘȗȘIJİȓǾȜİțIJȡȠȜȩȖȠ± ǾȜİțIJȡȠȞȚțȩĮʌȩijȠȚIJȠȉǼǿȝİİȝʌİȚȡȓĮıİʌȓȞĮțİȢ ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȫȞİȖțĮIJĮıIJȐıİȦȞțĮȚĮȣIJȠȝĮIJȚıȝȫȞ 3/&,QYHUWHUVıȣȞIJȒȡȘıȘǾȂİȟȠʌȜȚıȝȠȪ ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞİȢıIJȡĮIJȚȦIJȚțȑȢȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ țĮȜȒȖȞȫıȘIJȘȢĮȖȖȜȚțȒȢȖȜȫııĮȢ ǾȊțĮȚįȣȞĮIJȩIJȘIJĮİȡȖĮıȓĮȢıİȕȐȡįȚİȢ īȚĮȕȚȠȖȡĮijȚțȐĮʌİȣșȪȞİıIJİıIJĮ IJȘȜ)$;

ȆǼȇǻǿȀǹȀǹȉǼȇǿȃǾ

ȉǾȁȉǾȁĭǹȋ ȀȚȞ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ & ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -Επέκταση Ευαγγελικων 3ος ορ. 93τμ. με ατ/κη θερ/νση & παρκιν -Περιοχή Αγ.Παρασκευης 1ος 63τμ. & 75τμ., 2ος όρ. 126τμ. & 3ος όρ. 63τμ. -Σ.Σταθμος διοροφη οικοδομη 80,85τμ. καθε οροφος -Σ.Σταθμός 68,92 & 120τμ., ατ/κη θέρ/ νση,ηλιακό,ενεργειακό τζάκι (θέση στάθμευσης) -7ο Γυμνάσιο, 1ος, 2ος, 3ος όρ., 75τμ. & 95τμ. -Ν. Ζωή, 3ος όρ., 3Δωματίων ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤ/ΝΑ -Κέντρο, στούντιο, 1ος όρ., 3ετίας -Παλαια Δικαστηρια 2ος ορ.118,44τμ. με θερμιδομετρηση -Αστικα 4ος ορ. 129τμ.& πυλωτη 78τμ. -Καταφιώτικα 3ος όρ. 70τμ. 2Δ,πάρκιν, 7ετίας -Αστικά 2ος ορ. 85τμ., 3Δ με τζάκι & ωρομέτρηση -Γκαρσονιερα ρετιρέ 50τμ. -Ξάνθου 4ος όρ. 68,35τμ. -Κέντρο, 3ος ορ. 160τμ. στα τούβλα -Αγ. Τριάδα 1ος όρ., 110τμ.

-Εργατ.Κέντρο 110τμ. ανακαινισμένο ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ -Κοντά στην Αγ.Αννα σε οικοπ. 262τμ. πυλωτη 118τμ & 1ος ορ.118τμ. -Ν.Ζωή σε οικόπ. 300τμ., 100τμ.,7ετίας -70τμ. σε οικόπεδο 330τμ. -Σβορώνος σε οικοπ. 237τμ., 1ος όρ. 126τμ. με πυλωτή στο σουβά MEZONETEΣ -Εθνικο Σταδιο ισογειο 56τμ. 1ος ορ. 59τμ & ημιυπογ. -Ν.Ζωη οικοπ.260τμ., 162,5τμ στα τουβλα -Επεκτ. Ευαγγελικων σε οικοπ. 170τμ.145 τμ. -Μαρτίου σε οικοπ. 150τμ., 70 & 70τμ. στα τούβλα με πυλωτή ΟΙΚΟΠΕΔΑ -Κοντά στα ΚΤΕΛ 500 & 600τμ. -Εθν. Στάδιο 262 & 264τμ. -Μαρτιου 800τμ. -Ν.Ζωη 310,442, 490 & 518τμ. -Λαϊκή της Τετάρτης 660τμ -Καπνικος 250,270,300,400,450, 514 τμ.

-Σ.Σταθμος 248,443 & 500τμ. -Καταφιωτικα 490τμ. σε Σ.Δ. 1,2 -Ν. Ζωή, 645τμ. γωνιακό -Καπνικός 516,600,800,979 & 1187τμ. -Καλλιθέα 400, 503τμ. -Περισταση 303,418,605τμ. -Κορινος-Ολυμπιαδα 400 & 450τμ. -Σκοτίνα 870 & 1118,77τμ. με άδεια -Περίσταση 212τμ. με άδεια μεζονέτας -Μυλαύλακο 389,5τμ. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ -Επ.Οδ.Κατ/νης-Ν.Εφεσσου δευτερο απο τον δρομο 5 & 10στρ. -Βαρικο Λιτοχωρου 6020τμ. -Παραλια Κατερινης 7500τμ. -Επ.Οδ.Κατ/νης-Ν.Εφεσσου 8στρ. -Αγ. Αθανάσιο 4.469 & 7.950τμ. -Περίσταση 5, 7,5 & 12στρ. -Κοντά στην Πιερίδα, 4.300τμ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ -Επι της Π.Ε.Ο Κατ/νης-Θεσ/κης 6000τμ. διπλα στο LIDL -Ολυμπιακή Ακτή σε οικοπ. 250τμ., ισόγειο κατάστημα & 2 όροφ. ενοικιαζόμενα

//////////////////////////////////// ΑΚΙΝΗΤΑ ////////////////////////////// στην Θεσ/νίκη κοντά στην στάση ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ Φλέμιγκ 2 ΔΣΚ σε καλή κατάσταση, ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ οικόπεδο με άδεια 2ος όροφος. Τιμή 100.000 Ε. Μαθήματα παραδίδονται Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. από μαθηματικό ΑΠΘ με 23510 75207, 6944 727360, 6944 μεταδοτικότητα και εμπειρία 504786 σε φροντιστήριο Θεσσαλονίκης και Κατερίνης. Υπεύθυνη ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 γκαρσονιέρες προετοιμασία κατεύθυνσης Γ' καινούργιες χωρίς κοινόχρηστα, 38.000 Ε η μία και 46.000 η άλλη. Λυκείου για Πανελλήνιες με τακτικά διαγωνίσματα. Δωρεάν ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6976 φροντιστηριακά βοηθήματα τηλ. 424203 ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 6945 773298 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατο γωνιακό από ιδιώτη 241 τμ με άδεια διαμέρισμα 2ου ορόφου Ε135 οικοδομής 200 τμ σε πολύ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτίσμα τριόροφο τμ, 3ΔΣΚ2WC ατομικό λέβητα, 840 τμ ο κάθε όροφος σε 4,5 καλή τιμή λόγω ανάγκης, στην στρέμματα οικόπεδο, 3ο χλμ αποθήκη στο υπόγειο με πάρκιγκ επέκταση Ευαγγελικών. Πληρ. ΠΕΟ Κατερίνης - Θεσ/νίκης σε υπό κατασκευή οικοδομή. τηλ. 6936 118894 κοντά στην Αστυνομία. Πληρ. Πληρ. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 7 τηλ. 00491716438383 και 34974, 6977 255792 στρεμμάτων με αποθήκη 50 τμ 0049306068176 κον Κυριάκο ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία οικόπεδο νερό, ρεύμα, καλλιεργημένο 433 τμ κρασπεδωμένο και με ΠΩΛΕΙΤΑΙ με ακτινίδια και δεδροφυτείες. οικοδομής 189 τμ, δεύτερος αποχετεύσεις περιοχή Σταθμού. Περιοχή Τσουκινίδα (πίσω από δρόμοςRottweiler αριστερά στην Παραλία Τιμή 60.000 Ε μόνο. Πληρ. την Πιερίδα). Πληρ. τηλ. 23510 ΠΩΛΕITAI rottweiler ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 29713, 23510 75576 καθαρόαιμο, 250 Ευρώ. Πληρ. τηλ. 23510 75207, 6944 727360 τηλ. 6976 996416 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε677 τμ Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο στην οδό Παυσανία (κοντά στο ΔΙΑΦΟΡΑ κεντρικό Ε=520 τμ με πρόσωπο 13ο Δημοτικό Σχολείο) με νότιο 20μ. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο ΠΩΛΕΙΤΑΙ σόμπα πετρελαίου προσανατολισμό. Πληρ. τηλ. Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 σχεδόν καινούργια σε τιμή 23510 34974, 6977 255792 ευκαιρίας μαζί με τα μπουριά. 255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 120 Πληρ τηλ. 23510 27723, 6976 ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποθηκευτικός χώρος 424203 τμ σε 1700 μέτρα οικόπεδο στην 3.000 τμ φάτσα στη Νέα Εθνική Περιοχή της Ελιάς. Πληρ. Μεσιτικό Οδό τιμή μόνο 650.000 Ε. Πληρ. Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6979 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ α) διαμερίσματα ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 2άρια, 80 τμ καθαρά με 862459 2ΔΣΚWC και αποθήκη μεγάλα 75207, 6944 504786 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 400 τμ μπαλκόνια, χώρος στάθμευσης ΠΩΛΕΙΤΑΙ διπλοκατοικία στον Κάτω Αγιάννη. Πληρ. τηλ. στην πυλωτή και ατομική θέρμανση β) μεζονέτες στην Κονταριώτισσα 120 τμ στο 6976776255 τούβλο σε 380 τμ οικόπεδο σε πολύ αυτόνομες όχι μεσοτοιχία ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 95 τμ περιοχή Ευαγγελικά οδός καλή θέση. Τιμή 70.000 Ε. Πληρ. Αγησιλάου πλησίον 3ο Δημ. καινούργια κατασκευή με ατομικό Μεσιτικο ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 10ο Γυμ. Πληρ. Καλογιάννης καλοριφέρ 88.000 Ε. Πληρ. τηλ. 75207, 6944 727360 Ι. τηλ. 6944 372687, 23510 23510 27723, 6977 241187 29821 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 3 ετών, ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 200 τμ 1ου ορόφου, μεγάλη βεράντα, 2 ȅǿȀȅǻȅȂǿȀǼȈǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ στην ΠΑΡΑΛΙΑ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2ος ΔΣΚWC, θέση τζάκι, κλειστή θέση δρόμος από θάλασσα με άδεια ǿǻǿǹȂǹȃȉǿǻǾȈ στάθμευσης 30 μέτρα, επί της οικοδομής. Μεσιτικό "ΛΥΣΕΙΣ" ǹȆǿȆǼȇǿǻǾȈ 19ης Μαϊου μετά το ΚΤΕΛ. Πληρ. τηλ. 23510 77007, 6932 962638 τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ȉȘȜ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα σε ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΠΑΤΣΗΣ πεζόδρομο 75 τμ με υπόγειο και țȚȞ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο με άδεια πατάρι. Φέρει εισόδημα 1100 το οικοδομής 189 τμ δεύτερος δρόμος μήνα. Τιμή 400.000 Ε. Μεσιτικό ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αριστερά στην Παραλία Κατερίνης. Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 Τιμή 100.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό ǻȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮǻȦȝȐIJȚĮ 255792 Μετανάστης τηλ. 23510 75207, ȈĮȜȩȞȚțȠȣȗȓȞĮțĮȚȝʌȐȞȚȠ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 330 τμ με 2 6944 727360 IJȝțĮȚIJȝıIJȘȞȠįȩ φάτσες, εξαιρετική θέση Παραλία ǻĮȖțȜȒ Σε 250 τμ οικόπεδο πωλείται Κατερίνης. Τιμή 150.000 Ε. Πληρ. ȃȚțȠȝȘįİȓĮȢ τριόροφη οικοδομή στα μπετά, įȣȐȡȚIJȝ τηλ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. στην Ολυμπιακή Ακτή. Πληρ. 23510 75207, 6944 727360 Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος ȅȜĮIJĮįȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮ įȚĮșȑIJȠȣȞ Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 74 τμ șȑıİȚȢıIJȐșȝİȣıȘȢ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ȀȆǹȉȈǾȈ ǹīȁǹȊȇǹȈǻǿȆȁǹȈȉȅǼȇīȀǼȃȉȇȅ ȉȘȜ ǼȀȉǿȂǾȈǼǿȈǹȀǿȃǾȉȍȃ ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα κεντρικότατη στον 3ο όροφο με ωρομέτρηση σε άριστη κατάσταση ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα καινούργιο 100 τμ 2 ΔΣΚ με ατομικό λέβητα και κλειστό πάρκιγκ. Τιμή 105.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 272 τμ με π. οικία, ΣΔ 1 απέναντι από το Δασαρχείο. Τιμή 80.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα # 137 τμ δεκαετίας 3ΔΣΚ τζάκι, κλειστό πάρκγι στα Χοιράδικα ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 107 τμ δεκαπενταετίας, απέναντι από το πάρκο 3ος όροφος. Τιμή 85.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 5.400 τμ απέναντι από το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ.

Τιμή 65.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε=257 νότιο, επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 60.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο πίσω από τον ΟΑΕΔ 400 μετ. Τιμή 80.000 Ε ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 γραφεία στον πεζόδρομο Ε=290 τμ. όλα μαζί ή και μεμονωμένα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 4.400 μετά το κανάλι, κοντά στο σκυρόδεμα. Τιμή 40.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ 90 τμ μεταχειρισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου, με αλλαγμένα κουφώματα, πόρτα ασφαλείας 2ΔΣΚWC. Τιμή 60.000 Ε

¨™©™«¢­Ÿ®š©§­™©¡§­

Από την εταιρεία Ζησκάτας ΑΕ ζητείται τεχνικός για το συνεργείο της VOLKSWAGEN. Θα προτιμηθούν άτομα με γνώσεις αγγλικών, Η/ Υ και κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ Οχημάτων ή Μηχανολόγων. Πληρ. τηλ. 23510 75895

27723, 6977 241187

απ' το μεγάλο πάρκο. Πληρ. τηλ. 6945 503977 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 4 γκαρσονιέρες, 2 χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187

ENOIKIAZETAI οροφοδιαμέρισμα στον δεύτερο όροφο τριώροφης οικοδομής κοντά στην Αγία Παρασκευή, Κατερίνη, σε αυλή με δέντρα και θέση πάρκιγκ. Τρία δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, 2 WC, τζάκι, air condition, εντοιχισμένες ντουλάπες και βιβλιοθήκες. Τιμές 330 Ε. Πληρ. τηλ. 6979 985665, 23510 28346

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 60 τμ επί του πεζοδρόμου, Κύπρου 1, 1ος όροφος σε πολύ καλή τιμή. Πληρ. τηλ. 23510 29001 & 6972 410305 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα, 100 τμ, οδός Περδίκα, περιοχή ΟΤΕ, 2 Δ (σαλόνι, κουζίνα, καθιστικό). Πληρ. τηλ. 23510 31421, 6972229489 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 62 τμ, 2 δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, αποθήκη, ωρομέτρηση, ελάχιστα κοινόχρηστα. Τηλ. 6972870500

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα διαμπερές 86 τμ στον 1ο όροφο 2 ΔΣΚWC με μεγάλο μπαλκόνι, θερμοσυσσωρευτές και ασανσέρ στην περιοχή του Καμμένου Μύλου. Τιμή 250 Ε. Πληρ. τηλ. 6948 566220 και 6942 066188

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 50 τμ στην Πλατεία Ελευθερίας στον 1ο όροφο. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6976 424203

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 50 τμ στην οδό Βότση 14 κέντρο της πόλης ανακαινισμένο. Πληρ. τηλ. 23510 39951 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στην οδό Κρέσνας, 1ΔΣΚWC τιμή ενοικίου 230 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 28346, 6979 985665

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένη γκαρσονιέρα 45 τμ στον 1ο όροφο στην Θεσ/νίκη κοντά στο Υπ. Μακ. Θράκης. Πληρ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497, 6976 760579

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 51 τμ 1Δ,Σ,Κ,WC με πολύ οικονομική θέρμανση, στον 1ο όροφο, απέναντι

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 γκαρσονιέρες καινούργιες με ωρομέτρηση χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 23510

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ENOIKIAΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γωνιακά καταστήματα 40 τμ με υπόγειο και πατάρι, πάνω στον Εγγλέζικο. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση γυναικείων ετοίμων ενδυμάτων με εξασφαλισμένη πελατεία, λόγω συνταξιοδοτήσεως στον πεζόδρομο της Μ. Αλεξάνδρου. Δεκτές μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6945 086154 ΠΩΛΕΙΤΑΙ studio 25 τμ (άριστη κατάσταση-επιπλωμένο) 1Δ,Σ,μπάνιο, ημιόροφος, περιοχή Λάρισα - κέντρο. Τιμή 25.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑǹıIJȣȞȠȝȓĮ DZȝİıȘįȡȐıȘ ȉȡȠȤĮȓĮ  ǻȘȝȠIJȚțȒǹıIJȣȞȠȝȓĮ ȆȣȡȠıȕİıIJȚțȒ ȁȚȝİȞĮȡȤİȓȠ ȅȉǼȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȅȉǼǺȜȐȕİȢ ǻǼǾ  ǻǼȊǹȀ  ǻǼȊǹȀǺȜȐȕİȢ ǼʌȚȝİȜȘIJȒȡȚȠȆȚİȡȓĮȢ ǻȅȊǹǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǺǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȅǹǼǻ  ȉİȜȦȞİȓȠ  ǻĮıĮȡȤİȓȠ ȃȅȈȅȀȅȂǼǿȅ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȇĮȞIJİȕȠȪ   ǼʌİȓȖȠȞIJĮ ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ ȀǹȁȅȈȈǹȂǹȇǼǿȉǾȈ

ȇĮȞIJİȕȠȪ  ȅȡșȠʌİįȚțȒ ȂĮȚİȣIJȚțȒ ȀȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȀȊȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ǼȀǹǺ  ȌȣȤȚĮIJȡȚțȩȃȠıȠțȠȝİȓȠ ȆȑIJȡĮȢȅȜȪȝʌȠȣ ȈȊīȀȅǿȃȍȃǿǼȈ ǹıIJȚțȐȁİȦijȠȡİȓĮȀĮIJİȡȓȞȘȢ  ȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ   ǹʌȠșȒțȘȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȀȉǼȁȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȅȈǼȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȉǹȄǿ ȈȦȝĮIJİȓȠǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞȅįȘȖȫȞȉǹȄǿ  ȇĮįȚȠIJĮȟȓȀĮIJİȡȓȞȘȢ 

πάρκιγκ-κεντρικό ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα 2ου ορόφου 3ΔΣΚWC πάρκιγκ έτοιμο καινούργιο ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 715 τμ επί των οδών (Ευαγγελικά) Σωκράτους κατάλληλο και για κατάστημα με πρόσωπο 29 μ. EΠΕΚΤΑΣΗ Ευαγγελικών πωλείται γωνιακό οικόπεδο Ε 343 τμ . Τιμή 105.000 Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 4ου ορ., 105 τμ σε πεζόδρομο με ατομ. λέβητα, 70.000 Ε

Επεκταση Ευαγγελικά πωλουνται καινουργια διαμερίσματα 90+95 τμ 2Δ,Σ,Κ, τζάκι, αποθήκη, ατομικό λέβητα και κλειστό πάρκιγκ Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο κεντρικό Ε=520 τμ με πρόσωπο 20μ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 391 τμ περιοχή Σταδίου μετά των ΒαλαωρίτουȈȦȝĮIJİȓȠȇĮįȚȠIJĮȟȓ ³ȅDZȖȚȠȢȋȡȚıIJȩijȠȡȠȢ´ ȉǹȄǿȀȠȡȚȞȠȪ ǵȜȣȝʌȠȢȉǹȄǿ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ȆȚȐIJıĮȄȘȡȠȝİȡȓIJȠȣ ȆȚȐIJıĮȈȣȞIJȡȚȕȐȞȚ ȅǻǿȀǾǺȅǾĬǼǿǹ ([SUHVV6HUYLFH +HOODV6HUYLFH 3LHULD6HUYLFH ȀȉǼȅ  .7(2$8729,6,21 ǿǻǿȍȉǿȀȅȀȉǼȅ Ǽȁȉǹ ȀĮIJİȡȓȞȘ  ȀȓIJȡȠȢ  ȀȠȜȚȞįȡȩȢ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ǹȚȖȓȞȚȠ  ȀȠȡȚȞȩȢ  ȁİʌIJȠțĮȡȣȐ ȂİșȫȞȘ  ȆȜĮIJĮȝȫȞĮȢ ȃȅȂǹȇȋǿǹȆǿǼȇǿǹȈ ǻǾȂȅǿȃȆǿǼȇǿǹȈ ǻȒȝȠȢȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȒȝȠȢǹȚȖȚȞȓȠȣ ǻȒȝȠȢǹȞĮIJȠȜȚțȠȪȅȜȪȝʌȠȣ  ǻȒȝȠȢǻȓȠȣ ǻȒȝȠȢǼȜĮijȓȞĮȢ ǻȒȝȠȢȀȠȜȚȞįȡȠȪȢ ǻȒȝȠȢȀȠȡȚȞȠȪ ǻȒȝȠȢȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ǻȒȝȠȢȂİșȫȞȘȢ ǻȒȝȠȢȆĮȡĮȜȓĮȢ ǻȒȝȠȢȆȑIJȡĮȢ ǻȒȝȠȢȆȚİȡȓȦȞ ǻȒȝȠȢȆȪįȞĮȢ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

A) ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 7ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 30, ΤΗΛ. 20932 Β) ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 8, ΤΗΛ. 21394

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα ρετιρέ δεκαετίας (περιοχή "Ευκαρπίδη") Ε=111 και Ε=90, 2Δ,Σ,Κ, σε άριστη κατάσταση

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 140 τμ, 3Δ,Σ,Κ,2 WC, τζάκι, αποθήκη στο υπόγειο και πάρκιγκ στην επέκταση Ευαγγελικών

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 260 τμ με άδεια πυλωτής και 2 ορόφων από 115 τμ ο όροφος πίσω από τα ΚΤΕΛ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 τμ σε πάροδο της 7ης Μεραρχίας. Τιμή 85.000 Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο απέναντι από το κολυμβητήριο γωνιακό 250 τμ 60.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολοκαίνουργιο διαμερισμα ετοιμοπαράδοτο 105τμ 2Δ, σαλόνι, κουζίνα, WC και πάρκινγκ, κεντρικό. Τιμή 95.000 Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα καινούργιο πριν τη Νομαρχία 3 Δ,Σ,Κ, WC με κλειστό πάρκιγκ Επέκταση Ευαγγελικών κοντα στο 3ο Λύκειο πωλείται οικόπεδο 500 τμ και 250 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα 140 τμ πενταετίας και με γκαρσονιέρα 40 τμ στο ισόγειο έναντι Δασαρχείου σε άριστη κατάσταση . Πωλείται κτήμα επαγγελματικό 8 στρεμ., τέρμα Μαρτίου (απέναντι από την SCODA)

ȂȓĮİʌȓıțİȥȘıIJȠīȡĮijİȓȠȝĮȢșĮıĮȢȕȠȘșȒıİȚȞĮįİȓIJİʌȜȒșȠȢĮțȚȞȒIJȦȞ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία 120 τμ σε 500 τμ οικόπεδο (σε καλή κατάσταση, ανακαινισμένη) 3Δ,Σ,Κ, WC ατομικό καλοριφέρ περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Ενοίκιο 300 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα μικρά για φοιτητές στην Θεσ/νίκη. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6979 862459

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 24 τμ επί της οδού Ζαλόγγου 7 (κοντά στο συντριβάνι). Πληρ. τηλ. 23510 21923

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατο γωνιακό διαμέρσμα 2ου ορόφου Ε135 τμ, 3ΔΣΚ2WC, ατομικό λέβητα, αποθήκη στο υπόγειο, με πάρκιγκ σε υπό κατασκευή οικοδομή

ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητο διαμέρσμα 4ου όροφου 3Δ,2WC,κουζίνα, σαλόνι, ατομική θέρμανση,

ωρομέτρηση, τέντες, τζάκι, 2 ντουλάπες 8ετίας. Πάρκιγκ, πυλωτή. Περιοχή επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 350 Ε. Μεσιτικό Γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 6977 353548 και 73013

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα σε νεόδμητη οικοδομή με 2 δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο στο κέντρο της πόλης με ατομική θέρμανση και δυνατότητα θέσης στάθμευσης. Πληρ. τηλ. 6977 323148

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 302 τμ τέρμα Καταφυγιώτικα. Τιμή 55.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό οικόπεδο επαγγελματικό Ε=450 τμ σε παράπλευρο της Ν.Ε. κοντά στον (Αγοραστό) Τιμή 145.000 Ε

25ετή δραστηριότητα και σταθερή πελατεία. Πληρ. τηλ. 6977 459400 και email: aias12@hotmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνέταιρος από εξαγωγική βιοτεχνία παραγωγής απορρυπαντικών και χημικών προϊόντων με

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργασία σε καφέ πάνω από 25 χρονών. Πληρ. τηλ. 6980 663288

////////////////////////////////////// ENOIKIAΣEIΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ////////////////////////////////////

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 6 στρεμ. 2ο από το Επαρχιακό Π. Κεραμιδίου με μεγάλα ελαιόδενδρα. Τιμή 50.000 Ε

ΒΑΤΑΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα γωνιακό 5ετίας 3Δ,Σ,Κ, WC ατομική θέρμανση Ε=116 τμ Τιμή 105.000 Ε

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εξωτερικοί πωλητές-τριες με πείρα στις πωλήσεις και δίπλωμα οδήγησης. Πληρ. τηλ. 6994 476023

ζητά να προσλάβει 3 νέους ηλικίας 2535 ετών για το τμήμα ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών εργασιών. Θα προτιμηθούν απόφοιτοι Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών. Προσφέρονται εκπαίδευση - bonus - ταξίδια. Βιογραφικά στο fax 23510 78030 ή στη διεύθυνση Γ. Ολυμπίου 2 - Κατερίνη υπ' όψιν κου Βασιλειάδη.

Πωλείται: Ε μεζονέτα 131 τμ 3Δ,Σ,Κ 3(WC-λουτρά) πυλωτή 66 τμ με 25 τμ κλειστή είσοδο + αποθήκη, στέγη + αποθήκη+περιτοίχηση (μπετόν). Βλέπει σε ΚΧ-πάρκο, στο σοβά. Τιμή 125.000 Ε. Περιοχή Ν. Ζωής Ευαγγελικά Περιοχή ΚΤΕΛ. Πωλούνται: μεζονέτες 160 τμ 3Δ,Σ,Κ 3 (WC-λουτρά) πυλωτή 85 τμ με στέγη+περίφραξη στο σοβά Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο γωνιακό 1000 τμ ή πωλείται και το μισό

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 αγροτεμάχια, 4 στρ. στα Ευαγγελικά, 4,5 στρ. στα Λύκεια - Πολυκλαδικό και 23.800 στρ. στον Σβορώνο Πιερίας για όλες τις καλλιέργειες. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6976 424203, 6977 241187

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 50 τμ γκαρσονιέρα 2 όροφος 1 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, ωρομέτρηση. Περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 260 Ε. Μεσιτικό Γραφείο Θάνος τηλ. 6977 353548, 23510 73013

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα στην Καμάρα 80 και 40 τμ. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 120 τμ διαμέρισμα, 2ο όροφος 3 ΔΣΚ2 μπάνια, τζάκι, ατομικό λέβητα, 10ετίας τιμή 400 Ευρώ. Μεσιτικό Γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 23510 73013, 6977 353548

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα στον κεντρικό δρόμο στην Περίσταση από 250 τμ υπόγειο, ισόγειο, ημιόροφος και 1ος. Πληρ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497, 6976 760579

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ αγροτεμάχια 22.800 στρ. στον Σβορώνο, 4 στρμ. στα Ευαγγελικά και 4.500 στρμ. στο Πολυκλαδικό για όλες τις καλλιέργειες. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187, 6976 424203

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 85 τμ κοντά στην ΕΚΑΒΗ, 245 Ε μαζί με τα κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα περιοχή Γυμναστηρίου 3Δ,Σ,Κ, χωρίς κοινόχρηστα ενοίκιο 350 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 57 τμ σε πεζόδρομο 1ος όροφος. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579

ȀȍȃȃȅȈǿ īȇǾīȅȇǿǹǻǾȈ

ENOIKIAZETAI 100 τμ διαμέρισμα 2 όροφος, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο,

ǹȇȋǿȉǼȀȉȍȃȂǾȋǹȃǿȀȅȈ ȉǹȀȉȅȆȅǿǾȈǾ ǾȂǿȊȆǹǿĬȇǿȍȃȆǿȁȅȉǼȈ ȀȁȆ ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀǹ ǼȃǼȇīǼǿǹȀǾȈǹȆȅǻȅȈǾȈ ȂǼȁǼȉǼȈȅǿȀȅǻȀȍȃ ǹǻǼǿȍȃȀǹȉǹȈȀǼȊǼȈ

Αναλαμβάνω γεωλογικές περιβαλλοντικές μελέτες αδειοδότησης γεωτρήσεων, ανανεώσεις αδειών χρήσης νερού και γεωτεχνικές μελέτες για θεμελιώσεις κτιρίων. Πληρ. τηλ. 6944 932717 και 6944 941321 e-mail:estia6@otenet.gr

īȅȁȊȂȆǿȅȊȀǹȉǼȇǿȃǾ ȉǾȁ 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα με ωρομέτρηση πλήρως επιπλωμένη. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667 6979 862459 ENOIKIAZETAI διαμέρισμα 3ΔΣΚ WC (καινούργιο) ωρομέτρηση, θέση πάρκιγκ με εντοιχισμένα όλα τα ηλεκτρικά περιοχή Καταφυγιώτικα. Τιμή ενοικίου 400 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 85 τμ στο κέντρο στον 1ο όροφο. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τμ σε άριστη κατάσταση 2 Δ,Σ,Κ,WC και μπάνιο, ατομική θέρμανση στον πεζόδρομο. Τιμή ενοικίου 320 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 23510 75207, 6944 727360 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα κεντρικότατο δίπλα στις τράπεζες 160 τμ, κατάλληλο για διάφορες επιχειρήσεις. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ 90 τμ ΚΟΥΤΑΒΑΚΙΑ (καινούργιο) 2 Δ, Σ,Κ,

Χαρίζονται: κουταβάκια μεσαίου μεγέθους. Πληρ. τηλ. 23513 02093, 6908 201129

ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑ έντιμη και αξιοπρεπής ΖΗΤΕΙ εργασία. Πληρ. τηλ. 6975 654057 Κυρία Ελληνίδα με προϋπηρεσία ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων ή παιδιών. Πληρ. τηλ. 23510 73958, 6989 394201

Μεσιτικό γραφείο

www.katerinirealestate.gr

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κρέσνας 5 και Ζαλόγγου γωνία Κατερίνη ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 135) Μεζονέτες στο σοβά ή τελειωμένες πίσω από τα ΚΤΕΛ 137) Τριωροφη οικοδομη στο τουβλο στην επεκταση Ευαγγελικων. 125 τμ 1ος οροφος 140) Σε 500 τμ οικόπεδο ανεξάρτητο διόροφη μονοκατοικία 85 τμ μπροστά στο κύμα στην Παραλία Κορινού ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ 260) Σε διώροφη οικοδομή μέσα από τον Εγγλέζικο διαμέρισμα 2ος όροφος 150 τμ στον σοβά 261) 52 τμ 2ος όροφος, air condition, τέντες στην Ολυμπιακή Ακτή 263) Κεντρικο διαμερισμα 58 τμ στον 4ο οροφο καταλληλο και για επαγγελματικη στεγη. 264) Περιοχή ΙΚΑ – Βατάν σε 3ώροφη οικοδομή οροφοδιαμέρισμα 1ος όροφος, 132 τμ, 3ΔΣΚ, ηλιακό, ατομικός λέβητας, συναγερμός κτλ 265) οροφοδιαμερίσματα 20ετίας 100 τμ στα Αστικά σε καλή κατάσταση 1ος, 3ος και 4ος όροφος 267) 104 τμ, 5ος όρ., 3 Δ, ατομ. λέβητας στα Αστικά 268) 110 τμ διαμέρισμα σε πεζόδρομο στον 5ο όροφο με αυτόνομη θέρμανση 269) 80 τμ 2ος όροφος χωρίς ασανσέρ σε πεζόδρομο κατάλληλο για επαγγελματική στέγη ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 251) Σε 500 τμ οικόπεδο μονοκατοικία με σκεπή στη Νεοκαισάρεια 351) Μονοκατοικία 50 τμ στα τούβλα στο Παλιό Ελατοχώρι κεντρικό οικόπεδο 352) Μονοκατοικια 100 τμ σε 290 τμ οικοπεδο στην επεκταση Ευαγγελικων 353) Μονοκατοικια 86 τμ σε 1250 τμ οικοπεδο στο Κιτρος 354) Μονοκατοικια 120 τμ σε 1060 τμ οικοπεδο στον οικισμο Πανοραμα Γανοχωρας με ωραια θεα 620) Σε 400 μέτρα οικόπεδο διώροφη οικοδομή, μαγαζί 135 τμ οροφοδιαμέρισμα, στον σοβά στην Κάτω Μηλιά ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 443) Κατάστημα 65 τ.μ. με 75 τ.μ. 2ο όροφο επί της Εθν. Αντίστασης. 445) 40 τ.μ. +40 τ.μ. πατάρι οδός Κρέσνας 446) 100 τ.μ. +120 τ.μ. υπόγειο καινούργιο κοντά στο δημαρχείο. 450) 80 τμ με πατάρι στην Ολυμπιακή Ακτή 451) 32 τμ κατάστημα και 72 τμ διαμέρισμα πωλούνται μαζί στην οδό Ζαλόγγου 452) Πωλείται 140 τμ 2ος όροφος διαμπερές επαγγελματική στέγη, βλέπει πλατεία 453) 22 τμ κλειστο παρκιγκ κοντα στο συντριβανι 454) Σε 403 τμ μέτρα κεντρικό οικόπεδο στην Βροντού με ισόγειο μαγαζί 120 μέτρα, 1ος όροφος 120 τμ διαμέρισμα

Τηλ./FAX. 23510-47497, κιν: 6976 760579

455) Πωλούνται καταστήματα 145 τμ 85 και 37 τμ χωριστά ή όλα μαζί πάνω στον δρόμο για Παλιό Κεραμίδι 456) Πωλούνται άδειες για 200 τμ καταστήματα με κόμβο στον δρόμο για Ν. Εφεσο 457) Κεντρικά καταστήματα σε καλό πεζόδρομο 458) 6 γραφεία σε πεζόδρομο πωλούνται όλα μαζί και χωριστά ΟΙΚΟΠΕΔΑ 462) 231 τμ νότιο επέκταση Ευαγγελικών 7,5Χ30 μέτρα 535) 451 τ.μ. οικόπεδο στην Καλλιθέα μέσα στο χωριό. 551) 1200 τμ. στον Κούκο με θέα 571) 300 τμ. οικόπεδο στο Ελατοχώρι στο Παλιό χωριό 579) 500 τ.μ. οικόπεδο στην Ολ.Ακτή 585) 340 τ.μ. δίπλα στη Νομαρχία 586) 360 τ.μ. στην επέκταση Σταδίου 587) 455 τ.μ. οικόπεδο στην επέκταση Σταδίου δίπλα στον Αγροτικό Συνεταιρισμό. 589) 1500 τ.μ. οικόπεδο Ελατοχώρι, παλιό χωριό μπαίνοντας δεξιά πάνω στο δρόμο. 590) 250 τ.μ. οικόπεδο με άδεια στον 3ο δρόμο Ολυμπιακής Ακτής. 591) 566 τ.μ. οικόπεδο με μεγάλη φάτσα στα Ευαγγελικά προς την Αγία Άννα. 593) 401 τ.μ. οικόπεδο κοντά στο ΙΚΑ 599) Σε 500 τμ οικόπεδο 400 τμ κτίσμα στα μπετά στην Ολυμπιακή Ακτή 601) 400 τμ επέκταση Ευαγγελικών βλέπει Κ.Χ. 602) Πωλείται 450 τμ οικόπεδο στον παραλιακό οικισμό του Κορινού 603) 1280 τμ γωνιακό 800 τμ στον Κάτω Αγιάννη 604) 3.000 τμ στην Καλλιθέα δίπλα στο σχέδιο 606) 3Χ400 τμ συνεχόμενα οικόπεδα στον Παραλιακό οικισμό Καλλιθέας 610) 725 τμ οικοπεδο στην Καλλιθεα 612) γωνιακό 4200 στρ. στο Νέο Κεραμίδι πάνω στο δρόμο για το Νέο Νοσοκομείο 613) 600 τμ οικόπεδο στον Οικισμό "ΠΑΙΔΕΙΑ" Λιτοχώρου 615) 800 τμ κεντρικό οικόπεδο στην Ρητίνη μετά το Γυμνάσιο 616) 3Χ400 τμ οικόπεδα στον Κ. Αγιάννη σε πλαγιά με θέα 618) 240 τμ οικόπεδο στο Λιτόχωρο με θέα θάλασσα και βουνό πίσω από το Γυμνάσιο 619) Οικόπεδα πίσω από τον ΟΑΕΔ σε πολύ καλή τιμή 621) 2920 τμ οικόπεδο δίπλα στο σχέδιο σε κεντρικό κόμβο γωνιακό κατάλληλο για επαγγελματική στέγη 622) 400 τμ δις γωνιαίο στο Λιτόχωρο με υπέροχη θέα στην Αγία Μαρίνα 623) 4 στρεμ. ή 8 στρεμ. γωνιακό στο Νέο Κεραμίδι δίπλα στο Νέο Νοσοκομείο ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 636) 3200 τ.μ. τεμάχιο στο δρόμο για Μ. Μηλιά οικοδομήσιμο με μεγάλη

φάτσα και ωραία θέα. 658) 12 στρεμ. Στον Αγ. Μηνά Ν. Εφέσου. 663) 8 στρέμματα στον δρόμο Σβορώνου- Νεοκαισάρεια 664) 6 στρέμματα πριν την Κατερινόσκαλα πάνω στο δρόμο. 665) Στην επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας 3.350 τ.μ. με τρεις δρόμους κατάλληλο για επαγγελματική στέγη. 666) 3.400 τ.μ. Επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας πίσω από τον Πογιαρίδη. 667) 5.500 τ.μ. χωράφι ανάμεσα στην παλιά και νέα Εθνική οδό. 669) 6 στρεμ. Ανάμεσα ΣβορώνοΝεοκαισάρεια 671) 4,5 στρεμ. πριν από την Παραλία δεξιά πάνω στο δρόμο 674) 9 στρεμ. με ελιές κοντά στην Κονταριώτισσα 676) 9 στρ. αριστερά από τον ΠΕΟ πίσω από την Πυροσβεστική 679) Πωλούνται 30 στρ. ακτινίδια και ελιές στον Κορινό με όλο τον εξοπλισμό (τρακτέρ - εργαλεία κτλ) 680) 14,5 στρ. δίπλα στον Βιολογικό (10 στρ. ακτινίδια + 4,5 στρ. τριφύλλι) 681) 5 στρ. ακτινίδια πίσω από τον Βιολογικό 682) 9,2 στρ. ανάμεσα στη Ν. Εφεσσο και Κονταριώτισσα στο ύψωμα με θέα ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 701) 8 δωμάτια σε 250 τ.μ. στην Ολυμπιακή Ακτή στο δεύτερο δρόμο 716) 16 Ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Παραλία 717) 18 ενοικιαζόμενα δωμάτια σε 500 τ.μ. στην Κατερινόσκαλα 718) 30 δωμάτια με πισίνα στην Ολυμπιακή Ακτή. 719) 5 διπλά και 3 μονά σε καλή κατάσταση στην Ολυμπιακή Ακτή. 720) Σε 800 τμ οικόπεδο 23 δωμάτια ανακαινισμένα με πισίνα, θέρμανση κτλ 722) Σε 250 τμ κατάστημα και 14 δωμάτια πλήρως ανακαινισμένα στον πεζόδρομο της Ολυμπιακής Ακτής ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Παραλία 55 τμ επιπλωμένο στον 3ο όροφο Επιχείρηση cafe κεντρική στην Ολυμπιακή Ακτή μπροστά στο κύμα Ενοικιάζεται μαγαζί 36 τμ με υπόγειο σε καλό πεζόδρομο Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελματικός χώρος 120 τμ με τουαλέτα ΑΜΕΑ Ενοικιάζεται δυάρι 3 ετών με ωρομέτρηση στον 1ο όροφο, κοντά στο συντριβάνι Ενοικιάζεται 95 τμ 3, όροφος, ωρομέτρηση στα Καταφιώτικα Κατάστημα 37 τμ επί της Κασσάνδρου Σε πεζόδρομο επαγγελματική στέγη με 8Δ 1ος όροφος 4.000 τμ επαγγελματική στέγη στον δρόμο για Παραλία

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ - 04 Φεβρουαρίου 2011  

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ - 04 Φεβρουαρίου 2011

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ - 04 Φεβρουαρίου 2011  

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ - 04 Φεβρουαρίου 2011