Page 1

Olympic Entertainment Group AS 2012. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata)

Aruandeperioodi algus

1. jaanuar 2012

Aruandeperioodi lõpp

30. september 2012

Ärinimi

Olympic Entertainment Group AS

Äriregistri kood

10592898

Aadress

Pronksi 19, Tallinn 10124

Telefon

+372 667 1250

Faks

+372 667 1270

E-post

info@oc.eu

Veebilehekülg

www.olympic-casino.com

Põhitegevusala

Hasartmängude korraldamine

Audiitor

AS PricewaterhouseCoopers


Olympic Entertainment Group AS

Sisukord Kontserni lühitutvustus .............................................................................................................................................................. 3 Juhtkonna deklaratsioon ............................................................................................................................................................ 5 Juhatuse tegevusaruanne .......................................................................................................................................................... 6 Ülevaade majandustegevusest .............................................................................................................................................. 6 Peamiste riskide kirjeldus ...................................................................................................................................................... 9 Juhatus ja nõukogu .............................................................................................................................................................. 10 Olympic Entertainment Group AS aktsiad ........................................................................................................................... 11 Raamatupidamise vahearuanne ............................................................................................................................................... 13 Konsolideeritud finantsseisundi aruanne ............................................................................................................................ 13 Konsolideeritud koondkasumiaruanne ................................................................................................................................ 14 Konsolideeritud rahavoogude aruanne ............................................................................................................................... 15 Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne ................................................................................................................. 16 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lisad......................................................................................................... 17 Lisa 1 Kokkuvõte olulisematest arvestusprintsiipidest .................................................................................................... 17 Lisa 2 Tegevuse sesoonsus .............................................................................................................................................. 17 Lisa 3 Lõpetatud tegevusvaldkonnad .............................................................................................................................. 18 Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud ...................................................................................................................................... 19 Lisa 5 Materiaalne põhivara ............................................................................................................................................ 19 Lisa 6 Immateriaalne põhivara ........................................................................................................................................ 19 Lisa 7 Võlakohustused ..................................................................................................................................................... 19 Lisa 8 Omakapital ............................................................................................................................................................ 20 Lisa 9 Segmendiaruandlus ............................................................................................................................................... 21 Lisa 10 Tehingud seotud osapooltega ............................................................................................................................. 22

2012. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata)

2


Olympic Entertainment Group AS

Kontserni lühitutvustus Olympic Entertainment Group AS ja tema tütarettevõtted (edaspidi „Kontsern”) on juhtiv hasartmänguteenuste osutaja Balti riikides (Eestis, Lätis ja Leedus) ning opereerib kasiinosid Poolas, Slovakkias ja Valgevenes. Olympic Entertainment Group AS on kontserni põhivaldusühing, mille kaudu toimub Kontserni tegevuse strateegiline juhtimine ja finantseerimine. Kohalike kasiinode tegevust juhivad kohalikud tütarettevõtted, mille hulka kuuluvad Olympic Casino Eesti AS Eestis, Olympic Casino Latvia SIA Lätis, Olympic Casino Group Baltija UAB Leedus, Casino Polonia-Wroclaw Sp. Z.o.o. Poolas, Olympic Casino Slovakia S.r.o. Slovakkias ja Olympic Casino Bel IP Valgevenes. Eestis, Lätis, Leedus ja Slovakkias on Kontserni kõrvaltegevused, hotelli opereerimine Tallinnas ja kasiinobaaride majandamine, kasiinotegevusest eraldatud ning neid teostavad vastavad spetsialiseerunud juriidilised isikud. Kontserni kasiinoettevõtted tegutsevad suuremas osas kaubamärgi Olympic Casino all. Kontserni kuuluvad ettevõtted: Riik Olympic Casino Eesti AS Kungla Investeeringu AS Kesklinna Hotelli OÜ Nordic Gaming OÜ Fortuna Travel OÜ Kasiino.ee OÜ Olympic Casino Latvia SIA Ahti SIA Olympic Casino Group Baltija UAB Mecom Grupp UAB Silber Investments Sp. Z o.o. Baina Investments Sp. Z o.o. Casino-Polonia Wroclaw Sp. Z o.o. Olympic Casino Slovakia S.r.o Olympic F & B S.r.o. The Box S.r.l. Olympic Casino Bel IP Olympic Casino Ukraine TOV Alea Private Company Eldorado Leisure Company Ukraine Leisure Company

Eesti Eesti Eesti Eesti Eesti Eesti Läti Läti Leedu Leedu Poola Poola Poola Slovakkia Slovakkia Itaalia Valgevene Ukraina Ukraina Ukraina Ukraina

Osalus 30.09.2012 95% 100% 97,5% 100% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 100% 50% 100% 100% 100% 100% 100%

Osalus 31.12.2011 95% 100% 97,5% 100% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tegevusala Hasartmängude korraldamine Hotelli teenused, toitlustamine Hotelli teenused Valdustegevus Kasiinoturismi arendamine Internetilahenduste teenused Hasartmängude korraldamine Baariteenused Hasartmängude korraldamine Baariteenused Valdustegevus Valdustegevus Hasartmängude korraldamine Hasartmängude korraldamine Baari teenused Hasartmängude korraldamine Hasartmängude korraldamine Pankrotis Pankrotis Pankrotis Pankrotis

Kontsern opereerib mänguautomaadikasiinosid ja mängulauakasiinosid, samuti kasiinobaare enamikus tütarettevõtete kasiinodes. Seisuga 30. september 2012 kuulus Kontserni kokku 62 kasiinot, neist Eestis 18, Lätis 21, Leedus 10, Poolas 4, Slovakkias 4 ja Valgevenes 5. Kontsern andis 6 riigis tööd 2 310 töötajale. Olympic Entertainment Group AS aktsiad on noteeritud Tallinna ja Varssavi Börsil (OMX: OEG1T / WSE: OEG). Visioon Meie visiooniks on olla parimat teenindust pakkuv globaalne kasiino- ja meelelahutusoperaator. Missioon Pakkuda kvaliteetset ja meelelahutuslikku kasiinoelamust ning nüüdisaegseid hasartmänge aktiivsetele ja head teenindust hindavatele klientidele sõbralikus ja turvalises keskkonnas, domineerides oma hea maine ja tuntusega kõikjal, kus me tegutseme täna ja tulevikus.

2012. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata)

3


Olympic Entertainment Group AS

Kontserni struktuur seisuga 30. september 2012

2012. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata)

4


Olympic Entertainment Group AS

Juhtkonna deklaratsioon Juhtkonna liikmed kinnitavad, et nende parima teadmise kohaselt annab vastavalt kehtivatele raamatupidamise standarditele koostatud raamatupidamise vahearuanne õige ja õiglase ülevaate Olympic Entertainment Group AS-i ja konsolideerimisse kaasatud ettevõtjate kui terviku varadest, kohustustest, finantsseisundist ja kasumist või kahjumist ning tegevusaruanne annab õige ja õiglase ülevaate Olympic Entertainment Group AS-i ja konsolideerimisse kaasatud ettevõtjate kui terviku äritegevuse arengust ja tulemustest ning finantsseisundist ning sisaldab peamiste riskide ja kahtluste kirjeldust.

Madis Jääger Juhatuse esimees

Meelis Pielberg Juhatuse liige

29. oktoober 2012

2012. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata)

5


Olympic Entertainment Group AS

Juhatuse tegevusaruanne Ülevaade majandustegevusest Olulisemad arengud Kontserni tegevuses 2012. aasta 9 kuu jooksul:   

Kontserni 2012. aasta 9 kuu konsolideeritud puhaskasum moodustas 17,7 miljonit eurot. 2011. aasta 9 kuu jooksul teenis Kontsern puhaskasumit 10,0 miljonit eurot. Kontserni äritegevuse efektiivsus paranes. Kontsern teenis 2012. aasta 9 kuu hasartmängu ja müügitulusid kokku 97,5 miljonit eurot ehk 9,8% rohkem võrreldes 2011. aasta 9 kuuga. Opereeritavate kasiinode arv vähenes samal ajal 1 võrra. 27. juulil 2012 kanti äriregistrisse Olympic Entertainment Group AS-i aktsiakapitali vähendamine 19. aprillil 2012 toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel. Ettevõtte registreeritud aktsiakapital oli 81 717 932,70 eurot ning vähendatud suuruseks sai 60 531 802 eurot. Aktsiakapital on jagatud 151 329 505 lihtaktsiaks, mille arvestuslik väärtus on 0,40 eurot. Olympic Entertainment Group AS ja Itaalia päritolu GHolding sõlmisid 2. augustil 2012 lepingu, mille kohaselt asutakse Itaalia turul ühiselt rajama ja haldama keskmise suurusega VLT mänguautomaadikasiinosid. Kummalegi ettevõttele kuulub 50% ühisest operaatorfirmast The Box S.r.l.

2012. aasta 9 kuu kokkuvõttes teenis Kontsern konsolideeritud müügitulusid 97,5 miljonit eurot ning äritulusid kokku 98,0 miljonit eurot, mis on 5,1% rohkem kui 2011. aasta 9 kuu jooksul teenitud 93,2 miljonit eurot kogutulu. Kontserni EBITDA kasvas eelmise aasta 9 kuu tulemuselt 24,0 miljonit eurot käesoleva aasta 9 kuu tulemuseni 27,7 miljonit eurot. 2012. aasta 9 kuu ärikasum moodustas 19,7 miljonit eurot, eelmise aasta sama perioodi ärikasum oli 11,5 miljonit eurot. Kontserni konsolideeritud äritulud koosnesid 2012. aasta 9 kuu lõikes 92,5% hasartmängutuludest ja 7,5% muudest tuludest, eelmise aasta 9 kuu lõikes olid vastavad osakaalud 88,5% ja 11,5%.

Kontsernivälised hasartmängutulud ja müügitulud kokku (tuhandetes eurodes): Eesti Läti Leedu Poola Slovakkia Valgevene Rumeenia* Kokku

III kv 2012 9 340 8 902 5 023 6 437 3 243 906 0 33 851

Muutus 13,6% 13,7% -2,6% 3,9% 18,5% 13,4% 0,0% 9,4%

Osakaal 27,6% 26,3% 14,8% 19,0% 9,6% 2,7% 0,0% 100,0%

III kv 2011 8 225 7 828 5 157 6 197 2 737 799 0 30 943

Osakaal 26,6% 25,3% 16,7% 20,0% 8,8% 2,6% 0,0% 100,0%

Eesti Läti Leedu Poola Slovakkia Valgevene Rumeenia* Kokku

9 kuud 2012 25 134 24 645 14 383 19 812 11 002 2 481 0 97 457

Muutus 14,6% 16,8% 3,4% -1,8% 33,6% 0,9% -100,0% 9,8%

Osakaal 25,8% 25,3% 14,8% 20,3% 11,3% 2,5% 0,0% 100,0%

9 kuud 2011 21 933 21 104 13 914 20 178 8 236 2 459 954 88 778

Osakaal 24,7% 23,8% 15,7% 22,7% 9,3% 2,8% 1,1% 100,0%

* Rumeenia hasartmängutulusid ja müügitulusid kajastati kuni kontrolli loovutamise hetkeni uuele omanikule 30.06.2011. 2012. aasta septembri lõpus oli Kontsernis kokku 62 kasiinot, üldpinnaga 23 354 m². 2011. aasta septembri lõpus oli Kontserni kasiinode arv 63 ja kasiinode üldpind kokku 23 149 m².

2012. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata)

6


Olympic Entertainment Group AS

Kasiinode arv segmenditi Eesti Läti Leedu Poola Slovakkia Valgevene Kokku

30.09.2012 18 21 10 4 4 5 62

30.09.2011 17 21 11 6 3 5 63

Kontserni 2012. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikulud kahanesid võrreldes 2011. aasta 9 kuu vastavate kuludega kokku 4,3% ehk 3,5 miljoni euro võrra. Kõige enam kahanes võrreldes 2011. aasta 9 kuuga põhivara kulum ja väärtuse langus 4,5 miljonit eurot. Kõige enam kasvasid tööjõukulud koos sotsiaalmaksudega 1,5 miljonit eurot ning litsentsitasud ja mängumaksud 1,0 miljonit eurot. Suurima osa Kontserni ärikuludest moodustasid tööjõukulud koos sotsiaalmaksudega 24,0 miljonit eurot, järgnesid hasartmängumaksude kulud 20,1 miljonit eurot, põhivara kulum ja väärtuse langus 8,0 miljonit eurot, rendikulu 7,1 miljonit eurot ja turunduskulud 6,6 miljonit eurot. Emaettevõtja osa 2012. aasta 9 kuu konsolideeritud puhaskasumist oli 17,7 miljonit eurot. 2011. aasta 9 kuu tulemusena oli emaettevõtja osa konsolideeritud puhaskasumist 10,0 miljonit eurot. Kontserni põhilised arvnäitajad (miljonites eurodes) Äritulud EBITDA Ärikasum Puhaskasum EBITDA marginaal Ärirentaablus Puhasrentaablus ROE ROA Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja Kasiinode arv perioodi lõpus 2 Kasiinode pind m perioodi lõpus Mänguautomaatide arv perioodi lõpus Mängulaudade arv perioodi lõpus

9 k 2012 98,0 27,7 19,7 17,7 28,3% 20,1% 18,1% 22,4% 16,2% 2,1

9 k 2011 93,2 24,0 11,5 10,0 25,7% 12,3% 10,8% 13,0% 9,4% 2,2

9 k 2010 81,8 15,5 2,1 1,1 19,0% 2,6% 1,3% 1,5% 1,1% 2,5

62 23 354

63 23 149

64 24 988

2 479 182

2 447 173

2 445 170

Suhtarvude valemid:  EBITDA = kasum enne finants-, maksu- ning põhivara kulumi ja -väärtuse languse kulusid  Ärikasum = kasum enne finants- ja maksukulusid  Puhaskasum = aruandeperioodi puhaskasum enne mittekontrollivat osalust  EBITDA marginaal = EBITDA / äritulud  Ärirentaablus = ärikasum / äritulud  Puhasrentaablus = puhaskasum / äritulud  ROE = puhaskasum / keskmine emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku  ROA = puhaskasum / keskmised varad kokku  Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja = käibevara / lühiajalised kohustused

2012. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata)

7


Olympic Entertainment Group AS

Ülevaade turgude lõikes Eesti segment 2012. aasta 9 kuu lõikes moodustasid Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 25,4 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 22,7 miljonit eurot ja muud tulud 2,7 miljonit eurot. Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta 9 kuuga 6,1%. Olympic Casino Eesti AS turuosa Eesti hasartmänguturul oli 2012. aasta 3. kvartali arvestuses 57% ning 2011. aasta 3. kvartali arvestuses oli Olympic Casino Eesti AS turuosa 55%. Kogu hasartmänguturg kasvas Eestis 2012. aasta 9 kuu lõikes võrreldes 2011. aasta 9 kuuga 7%. Eesti segmendi 2012. aasta 9 kuu EBITDAks kujunes 6,6 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 4,5 miljonit eurot. 2011. aasta 9 kuu lõikes teenis Eesti segment EBITDA-t 6,1 miljonit eurot ja ärikasumit 3,2 miljonit eurot. 2012. aasta 3. kvartali lõpus tegutses Eestis kokku 18 Olympic kasiinot, milles oli kokku 739 mänguautomaati ja 20 mängulauda. Läti segment 2012. aasta 9 kuu lõikes moodustasid Läti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 24,8 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 22,6 miljonit eurot ning muud tulud 2,2 miljonit eurot. Läti segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta 9 kuuga 17,3%. Olympic Casino Latvia SIA turuosa Läti hasartmänguturul oli 2012. aasta 3. kvartali arvestuses 20% ning 2011. aasta 3. kvartali arvestuses oli Olympic Casino Latvia SIA turuosa 20%. Kogu hasartmänguturg kasvas Lätis 2012. aasta 9 kuu lõikes võrreldes 2011. aasta 9 kuuga 16%. Läti segmendi 2012. aasta 9 kuu EBITDAks kujunes 11,3 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 9,5 miljonit eurot. 2011. aasta 9 kuu lõikes teenis Läti segment EBITDAt 8,6 miljonit eurot ja ärikasumit 6,1 miljonit eurot. 2012. aasta 3. kvartali lõpus tegutses Lätis kokku 21 Olympic kasiinot, milles oli kokku 647 mänguautomaati ja 25 mängulauda. Leedu segment 2012. aasta 9 kuu lõikes moodustasid Leedu segmendi kontsernivälised äritulud kokku 14,4 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 13,5 miljonit eurot ning muud tulud 0,9 miljonit eurot. Leedu segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta 9 kuuga 3,2%. Olympic Casino Group Baltija UAB turuosa Leedu hasartmänguturul oli 2012. aasta 3. kvartali arvestuses 66% ning 2011. aasta 3. kvartali arvestuses oli Olympic Casino Group Baltija UAB turuosa 68%. Kogu hasartmänguturg kasvas Leedus 2012. aasta 9 kuu lõikes võrreldes 2011. aasta 9 kuuga 7%. Leedu segmendi 2012. aasta 9 kuu EBITDAks kujunes 3,5 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 2,3 miljonit eurot. 2011. aasta 9 kuu lõikes teenis Leedu segment EBITDAt 3,3 miljonit eurot ja ärikasumit 1,8 miljonit eurot. 2012. aasta 3. kvartali lõpus tegutses Leedus kokku 10 Olympic kasiinot, milles oli kokku 356 mänguautomaati ja 52 mängulauda. Poola segment 2012. aasta 9 kuu lõikes moodustasid Poola segmendi kontserniväliseid äritulusid kokku 19,9 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 19,5 miljonit eurot ning muud tulud 0,4 miljonit eurot. Poola segmendi kontsernivälised äritulud kahanesid võrreldes eelmise aasta 9 kuuga 11,7%. Poola segmendi 2012. aasta 9 kuu EBITDAks kujunes 3,4 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 1,6 miljonit eurot. 2011. aasta 9 kuu lõikes teenis Poola segment EBITDAt 4,7 miljonit eurot ja ärikasumit 1,9 miljonit eurot. 2012. aasta 3. kvartali lõpus tegutses Poolas kokku 4 Olympic kasiinot, milles oli kokku 307 mänguautomaati ja 41 mängulauda. Slovakkia segment 2012. aasta 9 kuu lõikes moodustasid Slovakkia segmendi kontsernivälised äritulud kokku 11,0 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 10,0 miljonit eurot ning muud tulud 1,0 miljonit eurot. Slovakkia segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta 9 kuuga 33,6%. Slovakkia segmendi 2012. aasta 9 kuu EBITDAks kujunes 2,0 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 1,1 miljonit eurot. 2011. aasta 9 kuu lõikes teenis Slovakkia segment EBITDAt 1,6 miljonit eurot ja ärikasumit 0,9 miljonit eurot. 2012. aasta 3. kvartali lõpus tegutses Slovakkias kokku 4 Olympic kasiinot, milles oli kokku 202 mänguautomaati ja 44 mängulauda.

2012. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata)

8


Olympic Entertainment Group AS

Valgevene segment Valgevene segmenti käsitletakse käesolevas vahearuandes kui hüperinflatsioonilist majandust, millele rakenduvad IAS 29 arvestuspõhimõtted. 2012. aasta 9 kuu lõikes moodustasid Valgevene segmendi kontsernivälised äritulud kokku 2,5 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 2,3 miljonit eurot ning muud tulud 0,2 miljonit eurot. Valgevene segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta 9 kuuga 2,4%. Valgevene segmendi 2012. aasta 9 kuu EBITDAks kujunes 0,9 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 0,8 miljonit eurot. 2011. aasta 9 kuu lõikes teenis Valgevene segment EBITDAt 0,6 miljonit eurot ja ärikasumit 0,1 miljonit eurot. 2012. aasta 3. kvartali lõpus tegutses Valgevenes kokku 5 Olympic kasiinot, milles oli kokku 228 mänguautomaati. Rumeenia segment Olympic Entertainment Group AS sõlmis 30. aprillil 2011 aktsiate müügilepingu, millega müüdi osalused kõigis kolmes Rumeenia tütarettevõtjas Olympic Casino Bucharest S.R.L., Muntenia Food and Beverage S.R.L. ja Olympic Exchange S.R.L. Iisraeli ettevõtjale. Seisuga 30. juuni 2011 on Rumeenia tütarettevõtete aktsiad registreeritud ostjale. Finantsseisund Seisuga 30.09.2012 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 118,1 miljonit eurot ning seisuga 31.12.2011 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 101,0 miljonit eurot. Bilansimaht kasvas 2012. aasta 9 kuu jooksul 17,0%. Käibevarad moodustasid varadest 65,3 miljonit eurot ehk 55,3% kogu varadest ja põhivarad 52,8 miljonit eurot ehk 44,7% bilansimahust. Kohustused moodustasid bilansipäeval kokku 32,0 miljonit eurot ning omakapital 86,1 miljonit eurot. Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad omakapitali vähendamisega seotud kohustused aktsionäridele 15,1 miljonit eurot, laenukohustused 3,9 miljonit eurot, maksukohustused 4,3 miljonit eurot ja kohustused töövõtjatele 2,5 miljonit eurot. Investeeringud Kontsern investeeris 2012. aasta 9 kuu jooksul materiaalsesse põhivarasse 5,7 miljonit eurot, millest 3,1 miljon eurot investeeriti kasiinode ehitusse ja rekonstrueerimisse ning 2,6 eurot mänguseadmetesse. 2011. aasta 9 kuu jooksul investeeriti materiaalsesse põhivarasse kokku 2,8 miljonit eurot. Rahavood Kontserni äritegevuse rahavood 2012. aasta 9 kuu lõikes olid 23,7 miljonit eurot. Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -7,1 miljonit eurot ja finantseerimistegevuse rahavood -2,3 miljonit eurot. Netorahavood kokku moodustasid 14,3 miljonit eurot. Kontserni äritegevuse rahavood 2011. aasta 9 kuu lõikes olid 23,4 miljonit eurot. Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -9,8 miljonit eurot ja finantseerimistegevuse rahavood -8,3 miljonit eurot. Netorahavood kokku moodustasid 5,3 miljonit eurot. Personal Seisuga 30.09.2012 andis Kontsern tööd 2 310 inimesele (31.12.2011: 2 336). Eesti ettevõtetes töötas 2012. aasta 3. kvartali lõpus 523, Lätis 472, Leedus 613, Poolas 375, Slovakkias 226 ja Valgevenes 101. 2012. aasta 9 kuu lõikes arvestati Kontsernis töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 24,0 miljonit eurot, möödunud aastal 22,4 miljonit eurot. Kontserni kuuluvate kõikide ettevõtjate juhatuse liikmetele arvestati 2012. aasta 9 kuu eest hüvitisi koos sotsiaalmaksudega 641 tuhat eurot (2011. aasta 9 kuu eest 516 tuhat eurot) ja nõukogu liikmetele 117 tuhat eurot (2011. aasta 9 kuu eest 117 tuhat eurot).

Peamiste riskide kirjeldus Kontserni riskijuhtimise poliitika lähtub regulatiivsete organite poolt seatud nõuetest, üldiselt aktsepteeritud tavadest ning Kontserni sisemistest reeglitest. Kontsern lähtub põhimõttest juhtida riskide võtmist viisil, mis tagab optimaalse riski ja tulu suhte. Kontserni riskijuhtimise käigus defineeritakse kõik potentsiaalsed riskid, nende mõõtmine ja kontroll ning koostatakse tegevuskava riskide vähendamiseks, kindlustades seejuures Kontserni finants- ja muude strateegiliste eesmärkide saavutamise.

2012. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata)

9


Olympic Entertainment Group AS

Äririskid Kontserni enim mõjutavaks faktoriks on tegevusturgude makromajanduslik areng ning sellega kaasnevad muudatused klientide tarbimisharjumustes. Riski maandamiseks jälgib ja analüüsib Kontsern turgude üldist arengut ning konkurentide tegevust, mille tulemusena korrigeerib Kontsern vajadusel operatsioonilisi, sealhulgas turunduslikke tegevusi. Hasartmängu sektor tervikuna on oluliselt mõjutatav regulatiivsetest muudatustest ning riikliku ja kohaliku tasandi järelevalve tegevustest. Kontserni hinnangul maandab regulatiivset riski esindatus kuues erinevas jurisdiktsioonis. Valuutarisk Kontsern teenib tulusid Eurodes, Läti lattides, Leedu littides, Poola zlottides ja Valgevene rublades. Olulisem osa Kontserni kuludest tekib tegevusturgude lõikes nimetatud valuutades. Nimetatud välisvaluutade kursi kõikumised Euro suhtes mõjutavad nii Kontserni äritulusid kui ärikulusid, millega seoses puudub oluline mõju Kontserni ärikasumile. Kontserni sisesed tehingud toimuvad valdavalt eurodes. Kontserni omakapitali mõjutab Poola zloti ja Valgevene rubla kursi muutus euro suhtes. Valuutariskide juhtimiseks võidakse kasutada nii Kontserni kuuluvate tütarettevõtjate arvestusvaluutasid, USA dollarit (USD), Šveitsi franki (CHF) ja investeerimiskulda (XAU), kui ka eelnimetatud valuutadega seotud tuletisinstrumente. USD, CHF või XAU (sh. vastavate tuletisinstrumentide) turuväärtus kokku ei või ületada 20% omakapitalist viimase auditeeritud Kontserni konsolideeritud bilansi järgi. Kontserni pangalaen on fikseeritud eurodes ning ei ole valuutariskile avatud. Krediidirisk Kontserni arveldused klientidega toimuvad olulises osas koheselt sularahas või maksekaartidega. Kontsern aktsepteerib A ja B krediidireitinguga pankasid, kus hoiustatakse olulisem osa Kontserni rahadest. Kontserni krediidirisk on seotud raha, selle ekvivalentide ja muude finantsvarade positsioonidega.

Juhatus ja nõukogu Kuni 1. juulini 2012 oli Olympic Entertainment Group AS juhatus kolmeliikmeline, kus juhatuse esimeheks oli Madis Jääger ning liikmeteks olid Meelis Pielberg ja Indrek Jürgenson. Alates 1. juulist 2012 on Olympic Entertainment Group AS juhatus kaheliikmeline, kus juhatuse esimeheks on Madis Jääger ning liikmeks on Meelis Pielberg. Ettevõtte juhatus on igapäevases juhtimises iseseisev ja lähtub kõikide aktsionäride parimatest huvidest, tagades seeläbi ettevõtte jätkusuutliku arengu vastavalt seatud eesmärkidele ja strateegiale. Samuti tagab ettevõtte juhatus sisekontrolli ja riskijuhtimise protseduuride toimimise ettevõttes. Olympic Entertainment Group AS nõukogu valib juhatuse liikmed kolmeks aastaks. Madis Jääger – juhatuse esimees ja tegevdirektor alates 2012 (juhatuse liige alates 2010). Madis Jääger on lõpetanud Estonian Business Schooli rahvusvahelise ärijuhtimise majandusarvestuse ja rahanduse suunal cum laude 2002. aastal. Madis Jäägerile ei kuulu otse ega läbi tema poolt kontrollitavate ettevõtete kokku ühtegi ettevõtte aktsiat.

Meelis Pielberg – juhatuse liige ja maapealsete kasiinooperatsioonide juht alates 2012. Meelis Pielberg on lõpetanud Eesti Mereakadeemia 2000. aastal. Meelis Pielbergile kuulub otse ja läbi tema poolt kontrollitavate ettevõtete kokku 29 355 ettevõtte aktsiat.

2012. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata)

10


Olympic Entertainment Group AS

Olympic Entertainment Group AS nõukogu on neljaliikmeline, nõukogu tööd juhib nõukogu esimees Armin Karu, nõukogu liikmeteks on Jaan Korpusov, Liina Linsi ja Peep Vain. Olympic Entertainment Group AS aktsionäride üldkoosolek valib nõukogu liikmed. 

Armin Karu – nõukogu esimees alates 2008. Armin Karu on ettevõtte asutaja, ta on lõpetanud Haaga Instituudi Soomes (rahvusvahelise ärijuhtimise diplom 1998; MBA 2005). Armin Karule kuulub otse ja läbi tema poolt kontrollitavate ettevõtete kokku 68 364 790 ettevõtte aktsiat.

Jaan Korpusov – nõukogu liige alates 2006. Jaan Korpusov on lõpetanud Tartu Ülikooli ajalooteaduskonna 1985. aastal. Jaan Korpusovile kuulub otse ja läbi tema poolt kontrollitavate ettevõtete kokku 28 761 910 ettevõtte aktsiat.

Liina Linsi – nõukogu liige alates 2006. Liina Linsi on lõpetanud Tartu Ülikooli (õigusteadus) cum laude 1984. aastal. Liina Linsile kuulub otse ja läbi tema poolt kontrollitavate ettevõtete kokku 16 681 ettevõtte aktsiat.

Peep Vain – nõukogu liige alates 2006. Peep Vain õppis raadiotehnikat Tallinna Polütehnilises Instituudis (1986 – 1987) ja majandust Tartu Ülikoolis (1989 -1990). Ta lõpetas Bently College’i Massachussetts’is USA turunduse alal cum laude. Peep Vainule kuulub otse ja läbi tema poolt kontrollitavate ettevõtete kokku 36 852 ettevõtte aktsiat.

Olympic Entertainment Group AS aktsiad Olympic Entertainment Group AS on noteeritud Tallinna Börsi põhinimekirjas alates 23. oktoobrist 2006. Alates 26. septembrist 2007 kaubeldakse Olympic Entertainment Group AS aktsiatega Varssavi börsil. 27. juulil 2012 kanti äriregistrisse Olympic Entertainment Group AS-i aktsiakapitali vähendamine 19. aprillil 2012 toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel. Ettevõtte registreeritud aktsiakapital oli 81 717 932,70 eurot ning vähendatud suuruseks sai 60 531 802 eurot. Aktsiakapital on jagatud 151 329 505 lihtaktsiaks, mille arvestuslik väärtus on 0,40 eurot. ISIN Väärtpaberi lühinimi Market Emiteeritud väärtpabereid Noteeritud väärtpabereid Noteerimise kuupäev

EE3100084021 OEG1T BALTIC MAIN LIST 151 329 505 151 329 505 23.10.2006

Olympic Entertainment Group AS aktsia hinna (EUR) ja tehingute mahtude (tk) dünaamika:

2012. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata)

11


Olympic Entertainment Group AS

Olympic Entertainment Group AS aktsia võrdlus indeksitega perioodil 01.01.2009-30.09.2012:

Indeks/aktsia OMX Baltic Benchmark GI OMX Tallinn OEG1T

01.01.2009 228,12 274,83 0,49 EUR

30.09.2012 510,85 668,21 1,49 EUR

+/-% 123,94 143,14 204,08

Olympic Entertainment Group AS suurimad aktsionärid seisuga 30. september 2012: OÜ HANSA ASSETS OÜ HENDAYA INVEST NORDEA BANK FINLAND PLC, CLIENTS Central Securities Depository of Lithuania CITIBANK (LONDON)/ UBS AG LONDON BRANCH-IPB CLIENT ACCOUNT Skandinaviska Enskilda Banken Ab Clients ING LUXEMBOURG S.A. FIREBIRD REPUBLICS FUND LTD STATE STREET BANK AND TRUST OMNIBUS ACCOUNT A FUND NO OM01 Mellon Treaty Omnibus Kohalikud institutsionaalsed aktsionärid; 9,44%

Institutsionaalsed välisaktsionärid; 21,86%

Hansa Assets AS; 45,17%

45,17% 18,95% 2,97% 2,55% 2,04% 1,94% 1,66% 1,20% 1,08% 1,07%

Kohalikud väikeaktsionärid; 4,58%

Hendaya Invest AS; 18,95%

2012. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata)

12


(tuhandetes eurodes)

Olympic Entertainment Group AS

Raamatupidamise vahearuanne Konsolideeritud finantsseisundi aruanne 30.09.2012

31.12.2011

VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid Finantsinvesteeringud Nõuded ja ettemaksed Ettemakstud tulumaks Varud Käibevara kokku

Lisad

47 702 13 518 2 882 267 963 65 332

33 413 9 508 2 606 397 909 46 833

Põhivara Edasilükkunud tulumaksuvara Muud finantsinvesteeringud Muud pikaajalised nõuded Kinnisvarainvesteeringud Materiaalne põhivara Immateriaalne põhivara Põhivara kokku

1 161 2 948 654 1 804 17 898 28 326 52 791

1 111 2 937 712 1 795 19 754 27 822 54 131

118 123

100 964

3 110 25 507 881 1 536 31 034

3 113 9 870 1 215 1 881 16 079

116 806 922

90 3 136 3 226

KOHUSTUSED KOKKU

31 956

19 305

OMAKAPITAL Aktsiakapital Ülekurss Kohustuslik reservkapital Muu reserv Realiseerimata kursivahed Jaotamata kasum / akumuleeritud kahjum Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku Mittekontrolliv osalus OMAKAPITAL KOKKU

60 532 0 0 117 -659 20 824 80 814 5 353 86 167

81 718 14 535 2 470 53 -1 776 -19 930 77 070 4 589 81 659

118 123

100 964

4 5 6

VARAD KOKKU

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Võlakohustused Võlad ja ettemaksed Tulumaksukohustus Eraldised Lühiajalised kohustused kokku Pikaajalised kohustused Edasilükkunud tulumaksukohustus Pikaajalised võlakohustused Pikaajalised kohustused kokku

7

7

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

2012. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata)

13


(tuhandetes eurodes)

Olympic Entertainment Group AS

Konsolideeritud koondkasumiaruanne Lisad

III kv 2012

III kv 2011

9 k 2012

9 k 2011

31 409 2 442 35 33 886

28 661 2 282 432 31 375

90 629 6 828 558 98 015

81 711 6 113 4 443 92 267

-763 -14 733 -7 923 -2 392 -58 -25 869

-750 -13 627 -7 345 -3 240 -678 -25 640

-2 118 -44 030 -23 955 -7 959 -216 -78 278

-2 057 -41 893 -21 717 -11 031 -1 664 -78 362

8 017

5 735

19 737

13 905

63 -42 8 889 918

127 -108 47 377 443

216 -144 -37 1 412 1 447

280 -351 160 372 461

8 935

6 178

21 184

14 366

-1 274

-625

-2 714

-1 582

7 661

5 553

18 470

12 784

0

0

0

-2 462

Perioodi puhaskasum Emaettevõtja osa Mittekontrolliva osaluse osa

7 661 7 337 324

5 553 5 606 -53

18 470 17 696 774

10 322 10 034 288

Muu koondkasum Realiseerimata kursivahed Jätkuvad tegevusvaldkonnad Lõpetatud tegevusvaldkonnad Kokku perioodi koondkasum Emaettevõtja osa Mittekontrolliva osaluse osa

420 0 8 081 7 757 324

-1 581 0 3 972 4 025 -53

1 117 0 19 587 18 813 774

-2 299 -187 7 836 7 548 288

Jätkuvad tegevusvaldkonnad Hasartmängutulud Müügitulud Muud äritulud Äritulud kokku Kaubad, toore, materjal ja teenused Mitmesugused tegevuskulud Tööjõu kulud Põhivara kulum ja väärtuse langus Muud ärikulud Ärikulud kokku

9 9 9

5;6

Ärikasum Intressitulud Intressikulud Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest Muud finantstulud ja -kulud Finantstulud ja -kulud kokku Kasum enne tulumaksu Tulumaksukulu Jätkuvate tegevusvaldkondade perioodi puhaskasum Lõpetatud tegevusvaldkondade perioodi puhaskahjum

3

Tava kasum aktsia kohta* Jätkuvad tegevusvaldkonnad Lõpetatud tegevusvaldkonnad

8

4,8 4,8 0,0

3,7 3,7 0,0

11,7 11,7 0,0

6,6 8,2 -1,6

Lahustatud kasum aktsia kohta* Jätkuvad tegevusvaldkonnad Lõpetatud tegevusvaldkonnad

8

4,8 4,8 0,0

3,7 3,7 0,0

11,7 11,7 0,0

6,6 8,2 -1,6

* euro sentides

2012. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata)

14


(tuhandetes eurodes)

Olympic Entertainment Group AS

Konsolideeritud rahavoogude aruanne Lisad Rahavood äritegevusest Perioodi puhaskasum Korrigeerimised: Põhivara kulum ja väärtuse langus Põhivara müügi tulem (neto) Kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutus Tulumaksukulu Neto muud finantstulud ja -kulud Muutused käibekapitalis: Nõuded ja ettemaksed Varud Kohustused ja ettemaksed Makstud intressid Makstud ettevõtte tulumaks Rahavood äritegevusest kokku

3;5;6 4

Rahavood investeerimistegevusest Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine Laekunud materiaalse põhivara müügist Finantsinvesteeringute soetamine Laekunud finantsinvesteeringute müügist Tütarettevõtte soetamine netorahavoog Laekunud tütarettevõtete müügist Laekunud intressid Rahavood investeerimistegevusest kokku Rahavood finantseerimistegevusest Saadud laenude tagasimaksed Kapitalirendi põhiosa maksed Aktsiakapitali vähendamine Rahavood finantseerimistegevusest kokku

7

Rahavood kokku Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses Valuutakursi muutuste mõju Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

2012. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata)

9 k 2012

9 k 2011

18 470

10 322

7 959 -65 -9 2 714 -1 447

12 474 127 0 1 633 -471

-366 -54 -327 -146 -3 036 23 693

2 104 853 -1 737 -354 -1 584 23 367

-4 897 148 -5 206 2 696 -5 0 196 -7 068

-3 092 288 -7 529 101 0 177 265 -9 790

-2 332 -3 -10 -2 345

-2 332 -1 -5 919 -8 252

14 280 33 413 9 47 702

5 325 28 960 174 34 459

15


(tuhandetes eurodes)

Olympic Entertainment Group AS

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital

Saldo 31.12.2010 Perioodi puhaskasum Muu koondkahjum Kokku perioodi koondkasum Kohustusliku reservkapitali suurendamine Aktsiakapitali vähendamine Saldo 30.09.2011

Aktsiakapital 96 717 0 0 0 0 -14 999 81 718

Ülekurss 14 535 0 0 0 0 0 14 535

Kohustuslik reservkapital 2 413 0 0 0 57 0 2 470

Saldo 31.12.2011 Perioodi puhaskasum Muu koondkasum Kokku perioodi koondkasum Kohustusliku reservkapitali suurendamine Akumuleeritud kahjumi katmine Aktsiakapitali vähendamine Töötajate optsioonide programm Saldo 30.09.2012

81 718 0 0 0 0 0 -21 186 0 60 532

14 535 0 0 0 0 -14 535 0 0 0

2 470 0 0 0 692 -3 162 0 0 0

Muu reserv 0 0 0 0 0 0 0

Realiseerimata kursivahed 740 0 -2 486 -2 486 0 0 -1 746

53 0 0 0 0 0 0 64 117

-1 776 0 1 117 1 117 0 0 0 0 -659

2012. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata)

Jaotamata kasum / akumuleeritud kahjum -33 703 10 034 0 10 034 -57 0 -23 726

Kokku 80 702 10 034 -2 486 7 548 0 -14 999 73 251

Mittekontrolliv osalus 4 032 288 0 288 0 0 4 320

Kokku omakapital 84 734 10 322 -2 486 7 836 0 -14 999 77 571

-19 930 17 696 0 17 696 -692 17 697 6 053 0 20 824

77 070 17 696 1 117 18 813 0 0 -15 133 64 80 814

4 589 774 0 774 0 0 -10 0 5 353

81 659 18 470 1 117 19 587 0 0 -15 143 64 86 167

16


(tuhandetes eurodes)

Olympic Entertainment Group AS

Konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lisad Lisa 1 Kokkuvõte olulisematest arvestusprintsiipidest Olympic Entertainment Group AS (edaspidi „Ettevõte”) on 15. novembril 1999 Eestis registreeritud äriühing. Ettevõtte 30. septembril 2012 lõppenud arvestusperioodi kohta koostatud lühendatud konsolideeritud auditeerimata raamatupidamise vahearuanne hõlmab Ettevõtet ja tema tütarettevõtteid (edaspidi koos „Kontsern”). Juhatus kiitis käesoleva lühendatud konsolideeritud auditeerimata raamatupidamise vahearuande avalikustamise heaks 29. oktoobril 2012. Kontserni 31. detsembril 2011 lõppenud majandusaasta auditeeritud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on kätte saadav Ettevõtte peakontorist Tallinnas, Pronksi 19 ja ettevõtte koduleheküljelt www.olympic-casino.com. Koostamise alused Käesolev lühendatud konsolideeritud auditeerimata raamatupidamise vahearuanne on kooskõlas rahvusvahelise finantsaruandluse standardiga IAS 34 „Vahefinantsaruandlus”, nagu see on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. Aruanne ei sisalda kogu informatsiooni, mis tuleb esitada täielikus raamatupidamise aastaaruandes, mistõttu tuleb seda lugeda koos Kontserni 31. detsembril 2011 lõppenud majandusaasta auditeeritud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandega. Kontsern on käesoleva lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuande koostamisel rakendanud samu arvestuspõhimõtteid, mida rakendas 31. detsembril 2011 lõppenud majandusaasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel.

Lisa 2 Tegevuse sesoonsus Tulenevalt hasartmänguturu kergest sesoonsusest on teises poolaasta tulud suuremad kui esimeses poolaastas. 31. detsembril 2011 lõppenud aruandlusperioodil moodustasid esimese poolaasta jätkuvate tegevusvaldkondade hasartmängutulud kokku 47% ning teise poolaasta hasartmängutulud kokku 53% kogu aasta hasartmängutuludest.

2012. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata)

17


(tuhandetes eurodes)

Olympic Entertainment Group AS

Lisa 3 Lõpetatud tegevusvaldkonnad Olympic Entertainment Group AS sõlmis 30. aprillil 2011 aktsiate müügilepingu, millega müüdi osalused kõigis kolmes Rumeenia tütarettevõtjas Olympic Casino Bucharest S.R.L., Muntenia Food and Beverage S.R.L. ja Olympic Exchange S.R.L. Iisraeli ettevõtjale. Seisuga 30. juuni 2011 on Rumeenia tütarettevõtete aktsiad registreeritud ostjale. Käesolevas vahearuandes on Rumeenia segmenti kajastatud lõpetatud tegevusvaldkonnana.

Lõpetatud tegevusvaldkonna konsolideeritud kasumiaruanne III kv 2012 0 0 0 0

III kv 2011 0 0 0 0

9 k 2012 0 0 0 0

9 k 2011 844 110 15 969

Kaubad, toore, materjal ja teenused Mitmesugused tegevuskulud Tööjõu kulud Põhivara kulum ja väärtuse langus Muud ärikulud Ärikulud kokku

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

-38 -846 -688 -255 -6 -1 833

Ärikahjum

0

0

0

-864

Kasum valuutakursi muutustest Finantstulud kokku

0 0

0 0

0 0

10 10

Kahjum enne tulumaksu

0

0

0

-854

Tulumaksukulu Lõpetatud tegevusvaldkondade perioodi tulumaksu järgne kahjum

0

0

0

-51

0

0

0

-905

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

-1 188 -369 -1 557 -2 462

III kv 2012 0 0 0

III kv 2011 0 0 0

9 k 2012 0 0 0

9 k 2011 -825 -1 -826

0 0 0

0 0 0

0 0 0

816 10 0

Hasartmängutulud Müügitulud Muud äritulud Äritulud kokku

Kahjum lõpetatud tegevusvaldkonna varade ja kohustuste ümberhindlusest Põhivara väärtuse langus Kahjum kohustuste ümberhindamisest Kokku kahjum varade ja kohustuste ümberhindlusest Lõpetatud tegevusvaldkondade koondkahjum

Lõpetatud tegevusvaldkonna konsolideeritud rahavood Rahavood äritegevusest Rahavood investeerimistegevusest Rahavood kokku Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses Valuutakursi muutuste mõju Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

2012. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata)

18


(tuhandetes eurodes)

Olympic Entertainment Group AS

Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud Maa 1 333 0 1 333

Saldo 31.12.2011 Hindamine õiglasesse väärtusesse Saldo 30.09.2012

Ehitised 462 9 471

Kokku 1 795 9 1 804

Lisa 5 Materiaalne põhivara

Saldo 31.12.2011 Soetused Müügid Mahakandmised Ümberklassifitseerimised Amortisatsioonikulu Väärtuse langus Realiseerimata kursivahed Saldo 30.09.2012

RekonstMaa ja rueerimisehitised väljaminekud 42 7 808 0 601 0 0 0 -53 0 495 -5 -2 093 0 0 3 96 40 6 854

Masinad ja seadmed 10 639 2 597 -105 -4 949 -4 980 -149 181 9 128

Muu materiaalne põhivara 834 280 0 -10 201 -420 -18 16 883

Lõpetamata ehitus 431 2 205 0 0 -1 645 0 0 2 993

Kokku 19 754 5 683 -105 -67 0 -7 498 -167 298 17 898

Lisa 6 Immateriaalne põhivara

Saldo 31.12.2011 Soetused Aruandeperioodi amortisatsioonikulu Realiseerimata kursivahed Saldo 30.09.2012

Firmaväärtus 27 055 0 0 619 27 674

Tarkvara ja litsentsid 767 81 -227 31 652

Kokku 27 822 81 -227 650 28 326

Lisa 7 Võlakohustused 30.09.2012

31.12.2011

Lühiajalised võlakohustused Kapitalirendi kohustuse lühiajaline osa Pikaajalise pangalaenu lühiajaline osa Lühiajalised võlakohustused kokku

1 3 109 3 110

4 3 109 3 113

Pikaajalised võlakohustused Kapitalirendi kohustuse pikaajaline osa Pikaajalise pangalaenu pikaajaline osa Muud võlakohustused Pikaajalised võlakohustused kokku

13 777 16 806

13 3 109 14 3 136

3 916

6 249

Võlakohustused kokku

22. oktoobril 2012.a. sõlmisid Olympic Entertainment Group AS ja Swedbank AS kokkuleppe 2008.a sõlmitud laenulepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks. Laenu lepingujärgne tagasi maksmise tähtaeg oli 25. detsember 2013.a. Olympic Entertainment Group AS tagastas Swedbank AS-le ennetähtaegselt laenu täielikult summas 3 886 tuhat eurot.

2012. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata)

19


(tuhandetes eurodes)

Olympic Entertainment Group AS

Lisa 8 Omakapital 27. juulil 2012 kanti äriregistrisse Olympic Entertainment Group AS-i aktsiakapitali vähendamine 19. aprillil 2012 toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel, kus otsustati vähendada aktsiaseltsi aktsiakapitali kokku 21 186 130,70 euro võrra, summalt 81 717 932,70 eurot summani 60 531 802 eurot. Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel 0,54-lt eurolt 0,40-ne euroni, aktsiate arv jääb samaks (s.o. 151 329 505). Aktsiakapitali vähendamine summas 15 132 950,50 eurot (0,10 eurot aktsia kohta) makstakse välja aktsionäridele 29. oktoobril 2012. Aktsiakapitali vähendamisel summas 6 053 180,20 eurot väljamakseid ei tehta ning selle arvelt kaetakse akumuleeritud kahjumit. 27. mail 2011 kanti äriregistrisse Olympic Entertainment Group AS-i aktsiakapitali ümberarvestamine eurodesse ja vähendamine 5. mail 2011. aastal toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsuste alusel. Ettevõtte registreeritud aktsiakapital oli 1 513 295 050 Eesti krooni (96 717 181 eurot) ning uueks ümberarvestatud ja vähendatud suuruseks sai 90 797 703 eurot, mis on jagatud 151 329 505 lihtaktsiaks nimiväärtusega 0,6 eurot. 18. augustil 2011 kanti äriregistrisse Olympic Entertainment Group AS-i aktsiakapitali teine vähendamine 5. mail 2011. aastal toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsuste alusel aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel. Uueks aktsiakapitali suuruseks on 81 717 932,70 eurot, mis on jagatud 151 329 505 lihtaktsiaks, mille arvestuslik väärtus on 0,54 eurot. Esimene väljamakse aktsionäridele seoses aktsia nimiväärtuse vähendamisest tulenenud väljamaksetest toimus 29. augustil 2011 summas 5 919 478,35 eurot ning teise osa väljamakse toimus 21. novembril 2011 summas 9 079 770,30 eurot. Puhaskasum aktsia kohta Aruandeperioodi puhaskasum Keskmine aktsiate arv (tuhandetes) Tava kasum aktsia kohta (euro senti) Lahustatud kasum aktsia kohta (euro senti)

III kv 2012 7 337 151 329

III kv 2011 5 606 151 329

9 k 2012 17 696 151 329

9 k 2011 10 034 151 329

4,8 4,8

3,7 3,7

11,7 11,7

6,6 6,6

Tava puhaskasum aktsia kohta leitakse jagades emaettevõtte aktsionäride osa aruandeperioodi puhaskasumist perioodi kaalutud keskmise ringluses oleva aktsiate arvuga. Lahustatud kasumi arvutamisel aktsia kohta on arvesse võetud ka töötajatele antud aktsiaoptsioone. 2011. aastal sõlmiti optsioonilepingud Olympic Entertainment Group AS-i juhatuse liikmete ning Kontserni võtmetöötajatega. Juhatuse liige saab sõlmitud optsioonilepingu alusel kuni optsiooniprogrammi lõpuni märkida kokku kuni 70 000 Olympic Entertainment Group AS-i aktsiat; Kontserni võtmetöötajatega sõlmitud optsioonilepingute alusel märgitavate aktsiate arvud on individuaalselt erinevad. Aktsiate täpne arv, mida iga juhatuse liige ja töötaja saab märkida sõltub Kontserni finantseesmärkide ning iga juhatuse liikme ja töötaja valdkonnaga seotud eesmärkide täitmisest. Optsiooni omandajal on õigus märkida aktsiaid alates 1. juulist 2014. Kogu aktsiaoptsiooniprogrammi lõpptähtajaks on 1. september 2014.

2012. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata)

20


(tuhandetes eurodes)

Olympic Entertainment Group AS

Lisa 9 Segmendiaruandlus Kontserni segmendid on määratletud lähtuvalt emaettevõtte juhatuse poolt jälgitavatest ja analüüsitavatest aruannetest. Finantstulemusi jälgitakse geograafiliste piirkondade lõikes. Ärisegmendi tulemust hinnatakse kontsernivälise müügitulu ja ärikasumi alusel. Seisuga 30. september 2012 osutas Kontsern teenuseid Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Slovakkias ja Valgevenes. Kõik segmendid saavad enamuse oma tulust hasartmängutehingutest. Lisaks tegeleb Eesti segment hotellindusega. Kontserni segmentide vahelised tehingud on juhtkonna hinnangul toimunud turuhindades ja -tingimustel.

III kv 2012 Segmendi hasartmängutulud Segmendi müügitulu Segmentidevahelised müügitulud Kontsernivälised müügitulud Kontsernivälised muud äritulud Äritulud kokku

Eesti 8 423 934 -17 9 340 3 9 343

Läti 8 175 729 -2 8 902 1 8 903

Leedu 4 719 304 0 5 023 0 5 023

Poola 6 325 113 -1 6 437 17 6 454

-7 180 -639

-5 083 -566

-4 008 -377

-5 807 -440

-3 166 -328

-625 -42

-25 869 -2 392

Ärikasum kokku

2 163

3 820

1 015

647

77

295

8 017

III kv 2011 Segmendi hasartmängutulud Segmendi müügitulu Segmentidevahelised müügitulud Kontsernivälised müügitulud Kontsernivälised muud äritulud Äritulud kokku

Eesti 7 380 860 -15 8 225 42 8 267

Läti 7 155 673 0 7 828 1 7 829

Leedu 4 772 385 0 5 157 0 5 157

Poola 6 085 113 -1 6 197 385 6 582

Slovakkia Valgevene 2 528 741 209 58 0 0 2 737 799 0 4 2 737 803

Kokku 28 661 2 298 -16 30 943 432 31 375

-7 391 -916

-5 023 -707

-4 153 -524

-5 914 -696

-2 505 -264

-654 -133

-25 640 -3 240

876

2 806

1 004

668

232

149

5 735

9 kuud 2012 Segmendi hasartmängutulud Segmendi müügitulu Segmentidevahelised müügitulud Kontsernivälised müügitulud Kontsernivälised muud äritulud Äritulud kokku

Eesti 22 721 2 487 -74 25 134 265 25 399

Läti 22 627 2 024 -6 24 645 134 24 779

Leedu 13 483 900 0 14 383 21 14 404

Poola 19 500 314 -2 19 812 95 19 907

Slovakkia Valgevene 10 000 2 298 1 003 183 -1 0 11 002 2 481 0 43 11 002 2 524

Kokku 90 629 6 911 -83 97 457 558 98 015

Ärikulud kokku sh. kulum ja väärtuse langus

-20 918 -2 110

-15 312 -1 800

-12 067 -1 200

-18 305 -1 754

-9 911 -913

-1 765 -182

-78 278 -7 959

4 481

9 467

2 337

1 602

1 091

759

19 737

9 kuud 2011 Segmendi hasartmängutulud Segmendi müügitulu Segmentidevahelised müügitulud Kontsernivälised müügitulud Kontsernivälised muud äritulud Äritulud kokku

Eesti 19 809 2 242 -118 21 933 2 016 23 949

Läti 19 317 1 787 0 21 104 12 21 116

Leedu 12 932 990 -8 13 914 41 13 955

Poola 19 811 370 -3 20 178 2 369 22 547

Slovakkia Valgevene 7 553 2 289 683 170 0 0 8 236 2 459 1 4 8 237 2 463

Kokku 81 711 6 242 -129 87 824 4 443 92 267

Ärikulud kokku sh. kulum ja väärtuse langus

-20 757 -2 941

-15 056 -2 502

-12 140 -1 531

-20 632 -2 752

-7 377 -778

-2 400 -527

-78 362 -11 031

3 192

6 060

1 815

1 915

860

63

13 905

Ärikulud kokku sh. kulum ja väärtuse langus

Ärikulud kokku sh. kulum ja väärtuse langus Ärikasum kokku

Ärikasum kokku

Ärikasum kokku

Slovakkia Valgevene 2 930 837 313 69 0 0 3 243 906 0 14 3 243 920

2012. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata)

Kokku 31 409 2 462 -20 33 851 35 33 886

21


(tuhandetes eurodes)

Olympic Entertainment Group AS

Lisa 10 Tehingud seotud osapooltega Konsolideeritud vahearuande koostamisel on loetud seotud osapoolteks: a) b) c)

olulist mõju omavaid aktsionäre; juhtkonna võtmeisikuid (Kontserni kuuluvate ettevõtjate juhatuse ja nõukogu liikmed); eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Kaupade ja teenuste ostud Olulist mõju omavad aktsionärid Kokku

9 k 2012 41 41

9 k 2011 55 55

Nõuete ja kohustuste saldod seotud osapooltega seisuga 30.09.2012 ja 31.12.2011 puuduvad. Kontserni kuuluvate kõikide ettevõtjate juhatuse liikmetele arvestati 2012. aasta 9 kuu eest hüvitisi koos sotsiaalmaksudega 641 tuhat eurot (2011. aasta 9 kuu eest 516 tuhat eurot) ja nõukogu liikmetele 117 tuhat eurot (2011. aasta 9 kuu eest 117 tuhat eurot).

2012. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata)

22

2012. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you