Page 1

Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Ärinimi

Olympic Entertainment Group AS

Äriregistri kood

10592898

Aadress

Pronksi 19, Tallinn 10124

Telefon

+372 6 671 250

Faks

+372 6 671 270

E-post

info@oc.eu

Veebilehekülg

www.olympic-casino.com

Põhitegevusala

Hasartmängude korraldamine

Aruandeperioodi algus

1. jaanuar 2009

Aruandeperioodi lõpp

30. september 2009

Tegevjuht

Indrek Jürgenson

Audiitor

PriceWaterhouseCoopers AS

2


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Sisukord Juhatuse tegevusaruanne .................................................................................................................................... 4 Raamatupidamise vahearuanne ....................................................................................................................... 13 Konsolideeritud finantsseisundi aruanne ......................................................................................................... 13 Konsolideeritud koondkasumiaruanne ............................................................................................................ 15 Konsolideeritud rahavoogude aruanne ............................................................................................................ 17 Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne............................................................................................... 19 Vahearuande lisad............................................................................................................................................ 20 Lisa 1. Kokkuv천te olulisematest arvestusprintsiipidest ................................................................................... 20 Lisa 2. L천petatud tegevusvaldkonnad ............................................................................................................. 21 Lisa 3. Kinnisvarainvesteeringud ja materiaalne p천hivara .............................................................................. 23 Lisa 4. Immateriaalne p천hivara ....................................................................................................................... 23 Lisa 5. Kapitalirendi kohustus ......................................................................................................................... 24 Lisa 6. Pangalaen ............................................................................................................................................. 24 Lisa 7. Omakapital ........................................................................................................................................... 25 Lisa 8. Segmendiaruandlus .............................................................................................................................. 25 Lisa 9. Tehingud seotud osapooltega ............................................................................................................... 29 Juhatuse kinnitus 2009. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuandele .......................................... 30

3


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Juhatuse tegevusaruanne Olympic Entertainment Group AS ja tema tütarettevõtted (edaspidi „Kontsern”) on juhtiv hasartmänguteenuste osutaja Balti riikides (Eestis, Lätis ja Leedus) ning opereerib kasiinosid Valgevenes, Poolas, Rumeenias ja Slovakkias. Ukrainas seni kasiinosid opereerinud tütarettevõtted on likvideerimisel. Olympic Entertainment Group AS on kontserni põhivaldusühing, mille kaudu toimub Kontserni tegevuse strateegiline juhtimine ja finantseerimine. Kohalike kasiinode tegevust juhivad kohalikud tütarettevõtted, mille hulka kuuluvad Olympic Casino Eesti AS Eestis, Olympic Casino Latvia SIA Lätis, Olympic Casino Group Baltija UAB Leedus, Olympic Casino Bel IP Valgevenes, Casino Polonia-Wroclaw Sp. Z.O.O. Poolas, Olympic Casino Bucharest S.R.L. Rumeenias ja Olympic Entertainment Slovakia S.r.o. Slovakkias. Eestis, Lätis, Leedus, Rumeenias ja Slovakkias on Kontserni kõrvaltegevused, hotelli opereerimine Tallinnas ja kasiinobaaride majandamine, kasiinotegevusest eraldatud ning neid teostavad vastavad spetsialiseerunud juriidilised isikud. Kontserni kasiinoettevõtted tegutsevad suuremas osas kaubamärgi Olympic Casino all. Olympic Casino’de töökorraldus Eesti, Lätis ja Leedus on vastavuses rahvusvahelise kvaliteedistandardi ISO 9001 nõuetega (Eestis alates 1998. aastast, Lätis ja Leedus alates 2004. aastast).

Kontserni kuuluvad ettevõtted Olympic Casino Eesti AS Nordic Gaming AS Kungla Investeeringu AS Fortuna Travel OÜ Kasiino.ee OÜ Jokker-Pokker OÜ Casinova OÜ Kesklinna Hotelli OÜ Olympic Casino Latvia SIA Ahti SIA Olympic Casino Group Baltija UAB Mecom Grupp UAB Olympic Casino Bel IP Olympic Casino Ukraine TOV Alea Private Company Eldorado Leisure Company Ukraine Leisure Company Silber Investments Sp. Z o.o. Baina Investments Sp. Z o.o. Casino-Polonia Wroclaw Sp.Z.o.o. Olympic Casino Bucharest S.r.l. Muntenia Food Beverage S.r.l Olympic Exchange S.r.l Olympic Entertainment Slovakia Olympic F & B S.r.o.

Asukohariik Eesti Eesti Eesti Eesti Eesti Eesti Eesti Eesti Läti Läti Leedu Leedu Valgevene Ukraina Ukraina Ukraina Ukraina Poola Poola Poola Rumeenia Rumeenia Rumeenia Slovakkia Slovakkia

Osalus 30.09.09 31.12.08 95% 95% 100% 100% 100% 100% 95% 95% 100% 100% 0% 95% 0% 100% 97,5% 97,5% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tegevusala Hasartmängude korraldamine Valdustegevus Hotelli teenused, toitlustamine Kasiinoturismi arendamine Internetilahenduste teenused Likvideeritud Likvideeritud Hotelli teenused Hasartmängude korraldamine Baariteenused Hasartmängude korraldamine Baariteenused Hasartmängude korraldamine Likvideerimisel Hasartmängude korraldamine Likvideerimisel Likvideerimisel Valdustegevus Valdustegevus Hasartmängude korraldamine Hasartmängude korraldamine Baari teenused Valuutavahetus Hasartmängude korraldamine Baari teenused

4


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Kontserni struktuur 30. september 2009 seisuga

5


2009. aasta 3. kvartali tulemuste lühikokkuvõte: Jätkuvad tegevusvaldkonnad Äritulud: EBITDA tavapärasest äritegevusest*: EBIT tavapärasest äritegevusest*:

415,1 miljonit krooni 37,0 miljonit krooni -40,4 miljonit krooni

Ühekordse iseloomuga kulud, sh struktuuride optimeerimine ja kasiinode sulgemine: Finantstulud ja -kulud neto Puhaskahjum enne tulumaksu**:

-40,4 miljonit krooni -3,7 miljonit krooni -84,5 miljonit krooni

2009. aasta 9 kuu tulemuste lühikokkuvõte: Jätkuvad tegevusvaldkonnad Äritulud: EBITDA tavapärasest äritegevusest*: EBIT tavapärasest äritegevusest*: Ühekordse iseloomuga kulud, sh mittekapitaliseeritavad investeerimiskulutused: struktuuride optimeerimine ja kasiinode sulgemine: Finantstulud ja -kulud neto Puhaskahjum enne tulumaksu**:

1 279,0 miljonit krooni 97,3 miljonit krooni -144,9 miljonit krooni

-11,5 -65,9 -5,6 -227,9

miljonit krooni miljonit krooni miljonit krooni miljonit krooni

1 EUR = 15,6466 EEK *Tavapärase äritegevusena on käsitletud äritegevust enne investeerimistegevusi, struktuuride optimeerimist, kasiinode sulgemistegevusi ning finantstulusid ja -kulusid ** Puhaskahjum enne vähemusosalust OEG kontsern jätkas käesoleva aasta 3. kvartalis oma tegevuse kohandamist muutunud turuoludega. Lisaks 1. poolaastal suletud 49 kasiinole (sh 24 kasiinot Ukrainas) otsustas OEG 3. kvartalis täiendavalt sulgeda kokku 18 kasiinot: 4 Eestis, 5 Lätis, 4 Leedus, 4 Rumeenias ja 1 Poolas. Kasiinode sulgemise otsused on seotud hasartmänguturu olulise vähenemisega 2009. aasta jooksul. Hasartmänguturu langus 2009. aasta 9 kuu kokkuvõttes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli Eestis 54%, Lätis 38% ja Leedus 39%. Kontsern on säilitanud 9 kuu jooksul stabiilse tulude taseme vaatamata turgude negatiivsele arengule ning jätkuvates operatsioonides 39% ehk 43 kasiino sulgemisele. Kontserni EBITDA tavapärasest äritegevusest on olnud positiivne igas käesoleva aasta kvartalis, moodustades 9 kuu kokkuvõttes 97,3 miljonit krooni (6,2 miljonit eurot). Kasiinode sulgemisega seotud kulud moodustasid 3. kvartalis kokku 40,4 miljonit krooni (2,6 miljonit eurot). Kontserni töötajate arv vähenes 3. kvartali jooksul kokku 228 inimese võrra. Restruktureerimis- ja optimeerimisprogrammist tulenevate töömahtude vähenemisega alandati septembrist Konsternis tugiüksuste palgafondi võrreldes käesoleva aasta juuniga 22% võrra. 3.kvartalis toimunud optimeerimiste oodatav efekt tegevuskuludele 2009. aasta 4. kvartalis on 52,1 miljonit krooni (3,3 miljonit eurot) ning 2010. aastal kokku 208,8 miljonit krooni (13,3 miljonit eurot). Kontsern on viimase pooleteise aasta jooksul läbi viinud ulatusliku optimeerimis- ja restruktureerimisprogrammi, sulgedes selle aja jooksul 53 kasiinot (Ukraina kasiinodeta) ja vähendades Kontserni töötajate arvu 1 132 positsiooni ehk ligikaudu kolmandiku võrra. Opereerimise efektiivsuse tõstmise tegevused on hõlmanud töötajatele makstavate tasude vähendamist käesoleva aasta algusest 20%, rendihindade vähendamise kokkuleppeid keskmiselt 30% hinna-alandusega, kasiinodes paiknevate mänguautomaatide arvu ja tulenevalt hasartmängumaksu kulu vähendamist.


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Möödunud aasta ja käesoleva aasta jooksul läbi viidud optimeerimistegevustest on 2009. aastal oodatav kuluefekt kokku 549,4 miljonit krooni (35,1 miljonit eurot), mis moodustab 21,2% 2008. aasta tegevuskuludest jätkuvates tegevusvaldkondades. Kontserni 2009. aasta 9 kuu tulemusi mõjutavad oluliselt arengud Ukraina hasartmänguturul. Tulenevalt asjaolust, et teadmata ajaks on kasiinode tegevus Ukrainas lõpetatud ning kõikide kasiinoettevõtete litsentsid tühistatud, otsustas OEG likvideerida tegevuse Ukrainas. Kaasnevad hinnangulised varade allahindluskahjumid ulatusid 187,1 miljoni kroonini (12,0 miljonit eurot). Nimetatud summa sisaldub avalikustatava kasumiaruande real „Lõpetatud tegevusvaldkondade perioodi puhaskasum (-kahjum)“. OEG plaanib nõuda Ukraina riigilt investeeringute kompensatsiooni Eesti Vabariigi Valitsuse ja Ukraina valitsuse vahelisele investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingule tuginedes ning on vastavasisulise protsessi käivitanud. Kontsernivälised äritulud Jätkuvad tegevusvaldkonnad th EEK 9 kuud 2009 Eesti 289 078 Läti 277 441 Leedu 224 539 Valgevene 30 615 Poola 335 472 Rumeenia 41 403 Slovakkia 80 461 Kokku 1 279 009

Kasv -49,5% -44,6% -29,6% 43,2% -8,8% 40,4% 322,7% -30,1%

Osakaal 22,6% 21,7% 17,6% 2,4% 26,2% 3,2% 6,3% 100,0%

9 kuud 2008 572 500 501 147 318 760 21 375 367 858 29 482 19 034 1 830 156

Osakaal 31,3% 27,4% 17,4% 1,2% 20,1% 1,6% 1,0% 100,0%

1 EUR = 15,6466 EEK Kontserni 2009. aasta 9 kuu konsolideeritud müügitulud jätkuvatest tegevusvaldkondadest moodustasid 1 271,9 miljonit krooni (81,3 miljonit eurot) ning äritulud moodustasid kokku 1 279,0 miljonit krooni (81,7 miljonit eurot), mis on 30,1% vähem kui 2008. aasta 9 kuuga teenitud 1 830,2 miljoni kroonine (117,0 miljonit eurot) kogutulu. Kontserni konsolideeritud äritulud koosnesid 2009. aasta ja 2008. aasta 9 kuu lõikes 93% hasartmängutulust ja 7% muudest tuludest. 2009. aasta septembri lõpus oli Kontsernis kokku 68 kasiinot, üldpinnaga 25 642 m². 2008. aasta septembri lõpus oli Kontserni kasiinode arv 131 ja kasiinode üldpind kokku 38 482 m². Käesoleva aasta 9 kuu jooksul avati 1 kasiino Leedus ja 1 kasiino Slovakkias ning suleti kokku 67 kasiinot: 17 Eestis, 12 Lätis, 6 Leedus, 7 Rumeenias, 1 Poolas ja 24 Ukrainas. Kasiinode arv segmenditi Eesti Läti Leedu Ukraina Valgevene Poola Rumeenia Slovakkia Kokku

30.09.2009 19 21 11 0 5 8 2 2 68

31.12.2008 30.09.2008 36 34 33 33 16 16 24 24 5 5 9 9 9 9 1 1 133 131

Kontserni 2009. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikulud jätkuvates tegevusvaldkondades enne amortisatsiooni kahanesid võrreldes 2008. aasta 9 kuuga kokku 16,5% ehk 249,7 miljoni krooni (15,9 miljonit eurot) võrra, sealhulgas 3. kvartali kulud vähenesid võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 19,0% ehk 97,6 miljonit

7


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne krooni (6,2 miljonit eurot). Kõige enam kahanesid võrreldes 2008. aasta 9 kuuga tööjõukulud – 27,2% ehk 154,7 miljonit krooni (9,9 miljonit eurot) ja turunduskulud -36,4% ehk 53,7 miljonit krooni (3,4 miljonit eurot) ning hasartmängumaksude kulud -11,9% ehk 40,4 miljonit krooni (2,6 miljonit eurot). Võrreldes eelmise aasta 9 kuuga on ärikulud Eesti segmendis langenud 25,9%, Läti segmendis 31,9% ja Leedu segmendis 15,0%. Suurima osa Kontserni ärikuludest enne amortisatsiooni moodustavad tööjõukulud koos sotsiaalmaksudega 414,9 miljonit krooni (26,5 miljonit eurot), järgnevad hasartmängumaksude kulud 299,9 miljonit krooni (19,2 miljonit eurot), rendikulu 167,4 miljonit krooni (10,7 miljonit eurot) ja turunduskulud 94,0 miljonit krooni (6,0 miljonit eurot). Kontserni 2009. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikulud sisaldavad kasiinode avamisega seotud mittekapitaliseeritavaid kulutusi 11,5 miljonit krooni (0,7 miljonit eurot) ning kasiinode sulgemisega ja töötajate arvu vähendamisega kaasnevaid kulusid 65,9 miljonit krooni (4,2 miljonit eurot). 84,2 miljonit krooni (5,4 miljonit eurot) 2009. aasta jooksul suletavate kasiinodega seotud kulusid kajastub 2008. aasta viimase poolaasta kuludes. Kontserni ärikahjumiks jätkuvatest tegevusvaldkondadest kujunes 222,3 miljonit krooni (14,2 miljonit eurot), 2008. aasta samal perioodil oli ärikasum 93,7 miljonit krooni (6,0 miljonit eurot). Konsolideeritud puhaskahjumiks koos lõpetatud tegevusvaldkondadega (Ukraina segment) kujunes 440,7 miljonit krooni (28,2 miljonit eurot), millest 187,1 miljonit krooni (12,0 miljonit eurot) andsid Ukraina tütarettevõtete likvideerimisega kaasnevaid varade allahindluskulud. 2008. aasta samal perioodil oli puhaskasum 103,4 miljonit krooni (6,6 miljonit eurot). Käesoleva aasta tulemuste konsolideerimisel on juhtkond muutnud Kontserni siseste laenulepingute hindamise põhimõtteid seoses asjaoluga, et Kontserni siseste laenude arveldamist lähitulevikus ei toimu. Tulenevalt kajastatakse edaspidi Kontserni siseste laenulepingute kursivahed otse omakapitali koosseisus.

Eesti segment 2009. aasta 9 kuuga moodustasid Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 289,1 miljonit krooni (18,5 miljonit eurot), millest hasartmängutulud moodustasid 259,7 miljonit krooni (16,6 miljonit eurot). Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kahanesid võrreldes möödunud aasta sama ajaga 49,5%. Hasartmänguturu langus oli Eestis 9 kuul võrreldes sama perioodiga eelmisel aastal 54%. Olympic Casino Eesti AS turuosa Eesti hasartmänguturul kasvas 3. kvartalis viie protsendipunkti võrra ligi 49%-ni. Eesti segmendi 9 kuu ärikahjumiks kujunes 74,8 miljonit krooni (4,8 miljonit eurot). 2008. aasta 9 kuuga teenis Eesti segment ärikasumit 81,3 miljonit krooni (5,2 miljonit eurot). 9 kuu jooksul suleti Eestis 17 kasiinot, millega kaasnes 16,3 miljonit krooni (1,0 miljonit eurot) kulusid. Septembri lõpu seisuga tegutses Eestis kokku 19 Olympic kasiinot, milles oli kokku 545 mänguautomaati ja 17 mängulauda.

Läti segment 2009. aasta 9 kuuga moodustasid Läti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 277,4 miljonit krooni (17,7 miljonit eurot), millest hasartmängutulud moodustasid 253,8 miljonit krooni (16,2 miljonit eurot) ning muud tulud 23,6 miljonit krooni (1,5 miljonit eurot). Läti segmendi kontsernivälised äritulud kahanesid võrreldes eelmise aasta sama ajaga 44,6%. Läti segmendi ärikahjumiks kujunes 40,5 miljonit krooni (2,6 miljonit eurot). Eelmise aasta sama perioodi ärikasum oli 33,9 miljonit krooni (2,2 miljonit eurot). Käesoleva aasta 9 kuu jooksul suleti Lätis 12 kasiinot, millega kaasnes 14,0 miljonit krooni (0,9 miljonit eurot) kulusid. Septembri lõpu seisuga opereeris Läti segment kokku 21 kasiinot 646 mänguautomaadiga ja 25 mängulauaga.

Leedu segment

8


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne 2009. aasta 9 kuuga moodustasid Leedu segmendi kontsernivälised äritulud kokku 224,5 miljonit krooni (14,3 miljonit eurot), millest hasartmängutulud olid 211,2 miljonit krooni (13,5 miljonit eurot) ning muud tulud 13,3 miljonit krooni (0,9 miljonit eurot). Leedu segmendi äritulud kahanesid võrreldes möödunud aastaga 29,6%, hasartmänguturu langus võrreldavatel perioodidel oli 39%. Leedu segmendi ärikahjum moodustas 9,7 miljonit krooni (0,6 miljonit eurot), 2008. aasta sama perioodi ärikasum oli 43,1 miljonit krooni (2,8 miljonit eurot). Leedus avati 9 kuu jooksul 1 kasiino ning suleti 6 kasiinot. Kasiinode sulgemine tõi kaasa 7,8 miljonit krooni (0,5 miljonit eurot) kulusid ning avamine 1,1 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot) kulusid. Septembri lõpu seisuga tegutses Leedus 11 kasiinot, kokku 396 mänguautomaadiga ja 53 mängulauaga.

Valgevene segment Olympic Casino Bel IP tegutseb septembri lõpu seisuga Minskis 5 kasiinoga, milles on 261 mänguautomaati. 2009. aasta 9 kuuga võrreldes eelmise aasta sama perioodiga tulud kasvanud 43,2%, moodustades 30,6 miljonit krooni (2,0 miljonit eurot). Valgevene segmendi müügitulud tõusis võrreldavatel perioodidel rublas 1,7 korda. 9 kuu ärikahjumiks kujunes 8,2 miljonit krooni (0,5 miljonit eurot). 2008. aasta samal perioodil teeniti äritulusid 21,4 miljonit krooni (1,4 miljonit eurot) ning ärikahjumit 13,9 miljonit krooni (0,9 miljonit eurot).

Poola segment Poola segmendi 2009. aasta 9 kuu äritulud olid 335,5 miljonit krooni (21,4 miljonit eurot), moodustades suurima ehk 26,2% osakaalu konsolideeritud ärituludest. Äritulud eesti kroonis langesid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 8,8%, kuid müügitulude tõus võrreldavatel perioodidel poola zlottides moodustas 17,0%. Poola segmendi ärikahjumiks kujunes 25,7 miljonit krooni (1,6 miljonit eurot). Poolas suleti 9 kuu jooksul 1 kasiino, mis tõi kaasa 12,9 miljonit krooni (0,8 miljonit eurot) kulusid. Poola segmendi tulemusele avaldavad mõju kasiinode asukoha muutuse ja uuendamisega seotud kulud 1,8 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot). Kontsern opereeris Poolas poolaasta lõpus 386 mänguautomaadiga ja 57 mängulauaga kokku 8-s kasiinos.

Rumeenia segment Rumeenia segment lõpetas 2009. aasta 9 kuud ärituluga 41,4 miljonit krooni (2,6 miljonit eurot). 9 kuu ärikahjumiks kujunes 64,4 miljonit krooni (4,1 miljonit eurot). Eelmise aasta samal perioodil olid Rumeenia segmendi äritulud 29,5 miljonit krooni (1,9 miljonit eurot) ning ärikahjum 41,1 miljonit krooni (2,6 miljonit eurot). 9 kuu jooksul suleti Rumeenias 7 kasiinot ning taasavati renoveerimiseks suletud esinduskasiino. Käesoleva aasta 15. mail Bukarestis avatud esinduskasiino avamisega seotud kulud mõjutasid ärikahjumit 6,3 miljoni krooniga (0,4 miljonit eurot). Kasiinode sulgemine tõi kaasa 14,8 miljonit krooni (0,9 miljonit eurot) kulusid. Septembri lõpus opereeris kontsern Rumeenias 13 mängulauaga ja 88 mänguautomaadiga kokku 2-s kasiinos. Slovakkia segment Esimene kasiino Slovakkia pealinnas Bratislavas avati 2008. aasta juunis, 2009. aasta jaanuaris avati teine kasiino Slovakkias, Trnavas. Septembri lõpus opereeris kontsern Slovakkias 20 mängulauaga ja 95 mänguautomaadiga. Slovakkia segment lõpetas 2009. aasta 9 kuud ärituludega 80,5 miljonit krooni (5,1 miljonit eurot) ning ärikasumiga 0,9 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot). 2008. aasta samal perioodil teeniti äritulusid 19,0 miljonit krooni (1,2 miljonit eurot) ning ärikahjumit 13,2 miljonit krooni (0,8 miljonit eurot).

9


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Bilanss 30.09.2009 seisuga oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 1 892,2 miljonit krooni (120,9 miljonit eurot). 31.12.2008 seisuga oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 2 403,6 miljonit krooni (153,6 miljonit eurot). Bilansimaht vähenes 9 kuuga 21,2%. Käibevarad moodustasid varadest 441,7 miljonit krooni (28,2 miljonit eurot) ehk 23,3% kogu varadest ja põhivarad 1 450,5 miljonit krooni (92,7 miljonit eurot) ehk 76,7% bilansimahust. Immateriaalsed varad moodustasid põhivaradest 462,9 miljonit krooni (29,6 miljonit eurot) ehk 31,9%. Kontserni kohustused moodustasid bilansipäeval kokku 500,3 miljonit krooni (32,0 miljonit eurot) ning konsolideeritud omakapital 1 391,9 miljonit krooni (89,0 miljonit eurot). Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad laenukohustused 310,5 miljonit krooni (19,8 miljonit eurot), kohustused töötavõtjatele 50,8 miljonit krooni (3,2 miljonit eurot) ja maksukohustused 60,6 miljonit krooni (3,9 miljonit eurot).

Investeeringud Kontsern investeeris materiaalsesse põhivarasse 2009. aasta 9 kuu kokkvõttes 63,9 miljonit krooni (4,1 miljonit eurot), millest 16,5 miljonit krooni (1,1 miljonit eurot) investeeriti mänguseadmetesse, 26,2 miljonit krooni (1,7 miljonit eurot) investeeriti kasiinode rekonstrueerimisse, muud materiaalset põhivara soetati 5,8 miljonit krooni (0,3 miljonit eurot), ettemaksed põhivara eest moodustasid 15,4 miljonit krooni (1,0 miljonit eurot).

Rahavood Kontserni äritegevuse rahavood 2009. aasta 9 kuul olid 68,8 miljonit krooni (4,4 miljonit eurot). Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -131,4 miljonilt kroonilt (-8,4 miljonit eurot) ja finantseerimistegevuse rahavood 32,6 miljonit krooni (2,1 miljonit eurot). Netorahavood kokku moodustasid 30,0 miljonit krooni (-1,9 miljonit eurot).

Personal 30.09.2009 seisuga andis Kontsern tööd 2 461 inimesele (31.12.08: 3 924). Eesti ettevõtetes töötas juuni lõpus 534, Lätis 435, Leedus 646, Valgevenes 94, Poolas 473, Rumeenias 157 ja Slovakkias 122 inimest. 2009. aasta 9 kuul arvestati Kontsernis töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 414,9 miljonit krooni (26,5 miljonit eurot), möödunud aastal samal ajal 569,6 miljonit krooni (36,4 miljonit eurot).

Olympic Entertainment Group AS aktsiad Olympic Entertainment Group AS on noteeritud Tallinna Börsi põhinimekirjas alates 23. oktoobrist 2006, ettevõte on emiteerinud 151,0 miljonit lihtaktsiat nimiväärtusega 10 krooni. Alates 26. septembrist 2007 kaubeldakse Olympic Entertainment Group AS aktsiatega Varssavi börsil. ISIN Väärtpaberi lühinimi Market Nominaal

EE3100084021 OEG1T BALTIC MAIN LIST 10,00 EEK

Emiteeritud väärtpabereid

151 000 000

Noteeritud väärtpabereid

151 000 000

Noteerimise kuupäev

23.10.2006

10


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Olympic Entertainment Group AS aktsia hinna (EEK) ja tehingute mahtude (tk) dünaamika 9 kuud 2009:

1 EUR = 15,6466 EEK Aktsionäride struktuur Olympic Entertainment Group AS suurimad aktsionärid 30. september 2009 seisuga: HansaAssets OÜ Hendaya Invest OÜ Skandinaviska Enskilda Banken Ab Clients State Streer Bank and Trust Omnibus account a fund no OM01 Nordea Bank Finland Plc/non resident legal entities Central Securities Depository of Lithuania Firebird Avrora Fund Swedbank Ab clients ING Luxembourg S.A. SEB Pank AS kauplemine

47,39% 19,93% 5,38% 3,15% 3,03% 1,99% 1,51% 1,44% 1,25% 0,84%

Juhatus ja nõukogu Olympic Entertainment Group AS nõukogu on neljaliikmeline, nõukogu tööd juhib nõukogu esimees Armin Karu, nõukogu liikmeteks on Jaan Korpusov, Liina Linsi ja Peep Vain. 3. juunil 2009. aastal toimunud aktsionäride üldkoosolekul kutsuti tagasi senised nõukogu liikmed Anders Galfvensjö ja Mart Relve. Olympic Entertainment Group AS juhatus on kaheliikmeline, juhatuse liikmeteks on Indrek Jürgensoni ja Kristi Ojakäär. Ettevõtte juhatus on igapäevases juhtimises iseseisev ja lähtub kõikide aktsionäride parimatest huvidest, tagades seeläbi ettevõtte jätkusuutliku arengu vastavalt seatud eesmärkidele ja strateegiale. Samuti tagab ettevõtte juhatus sisekontrolli ja riskijuhtimise protseduuride toimimise ettevõttes. Informatsioon juhatuse ja nõukogu liikmete hariduse ja teenistuskäigu kohta on avalikustatud ettevõtte kodulehel www.olympic-casino.com.

11


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Kontserni põhilised arvnäitajad: Jätkuvad tegevusvaldkonnad 9 kuud 2009

9 kuud 2008

Muutus

Äritulud (miljon krooni) EBITDA (miljon krooni) Ärikasum/-kahjum (miljon krooni) Puhaskasum (miljon krooni) EBITDA marginaal Ärirentablus Puhasrentaablus Omakapitali suhtarv

1 279,0 19,9 -222,3 -226,2 1,6% -17,4% -17,7% 73,6%

1 830,2 321,3 93,7 81,8 17,6% 5,1% 4,5% 76,7%

-30,1% -93,8% -337,2% -376,5%

Kasiinode arv perioodi lõpus Kasiinode pind (m2) perioodi lõpus

68 25 642

107 31 594

-39 -5 952

2 417 185

4 118 199

-1 701 -14

Mänguautomaatide arv perioodi lõpus Mängulaudade arv perioodi lõpus

Suhtarvude valemid: o EBITDA = kasum enne finants-, maksu- ning põhivara kulumi ja -väärtuse languse kulusid o Ärikasum = kasum enne finants- ja maksukulusid o Puhaskasum = aruandeperioodi puhaskasum enne vähemusosalust o EBITDA marginaal = EBITDA / Äritulud o Ärirentaablus = Ärikasum / Äritulud o Puhasrentaablus = Puhaskasum / Äritulud o Omakapitali suhtarv = Omakapital / Varad kokku 1 EUR = 15,6466 EEK

12


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Raamatupidamise vahearuanne Konsolideeritud finantsseisundi aruanne VARAD (tuhandetes EEK) Käibevara Raha ja pangakontod Nõuded ostjate vastu M uud nõuded ja ettemaksed Ettemakstud tulumaks Varud M üügiootel põhivarad Käibevara kokku Põhivara Edasilükkunud tulumaksuvara M uud finantsinvesteeringud M uud pikaajalised nõuded Kinnisvarainvesteeringud M ateriaalne põhivara Immateriaalne põhivara Põhivara kokku VARAD KOKKU

Lisa

3 3 4

KOHUS TUS ED JA OMAKAPITAL (tuhandetes EEK) KOHUS TUS ED Lühiajalised kohustused Võlakohustused 5;6 Ostjate ettemaksed Võlad hankijatele M uud võlad Tulumaksukohustus M uud maksukohustused Viitvõlad Lühiajalised eraldised Lühiajalised kohustused kokku Pikaajalised kohustused Edasilükkunud tulumaksukohustus Pikaajalised võlakohustused Pikaajalised kohustused kokku Kohustused kokku OMAKAPITAL Aktsiakapital Ülekurss Kohustuslik reservkapital Realiseerimata kursivahed Kogunenud kahjum Emaettevõtte omanikele kuuluv Vähemusosalus Omakapital kokku KOHUS TUS ED JA OMAKAPITAL KOKKU

30.09.2009

31.12.2008

285 075 6 809 77 047 22 280 21 789 28 706 441 706

315 919 6 507 86 174 20 464 29 576 0 458 640

18 248 61 349 11 925 43 060 853 019 462 910 1 450 511 1 892 217

16 847 15 930 45 292 45 330 1 313 076 508 459 1 944 934 2 403 574

30.09.2009

31.12.2008

56 808 16 520 21 492 8 821 1 420 59 336 61 602 10 472 236 471

82 802 16 041 70 101 9 273 1 249 87 156 73 879 12 797 353 298

10 176 253 671 263 847 500 318

10 924 194 968 205 892 559 190

1 510 000 227 273 37 759 23 628 -472 039 1 326 621 65 278 1 391 899 1 892 217

1 510 000 227 273 37 759 35 407 -31 989 1 778 450 65 934 1 844 384 2 403 574

13


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne VARAD (tuhandetes EUR) Käibevara Raha ja pangakontod Nõuded ostjate vastu Muud nõuded ja ettemaksed Ettemakstud tulumaks Varud Müügiootel põhivarad Käibevara kokku Põhivara Edasilükkunud tulumaksunõue Muud finantsinvesteeringud Muud pikaajalised nõuded Kinnisvarainvesteeringud Materiaalne põhivara Immateriaalne põhivara Põhivara kokku VARAD KOKKU

Lisa

3 3 4

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL (tuhandetes EUR) KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused 5;6 Võlakohustused Ostjate ettemaksed Võlad hankijatele Muud võlad Tulumaksukohustus Maksukohustused Viitvõlad Lühiajalised eraldised Lühiajalised kohustused kokku Pikaajalised kohustused Edasilükkunud tulumaksukohustus Pikaajalised võlakohustused Pikaajalised kohustused kokku Kohustused kokku OMAKAPITAL Aktsiakapital Ülekurss Kohustuslik reservkapital Realiseerimata kursivahed Kogunenud kahjum Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital Vähemusosalus Omakapital kokku KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

30.09.2009

31.12.2008

18 220 433 4 925 1 424 1 393 1 835 28 230

20 191 416 5 508 1 308 1 890 0 29 312

1 166 3 921 763 2 752 54 518 29 585 92 705 120 935

1 077 1 018 2 895 2 897 83 921 32 496 124 304 153 616

30.09.2009

31.12.2008

3 631 1 055 1 373 564 91 3 792 3 937 669 15 112

5 292 1 025 4 480 593 80 5 570 4 722 818 22 580

650 16 213 16 863 31 975

698 12 461 13 159 35 739

96 507 14 525 2 413 1 511 -30 168 84 788 4 172 88 960 120 935

96 507 14 525 2 413 2 263 -2 044 113 664 4 214 117 878 153 616

14


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Konsolideeritud koondkasumiaruanne 3. kv 2009

3. kv 2008

9 k 2009

9 k 2008

412 185 2 960 415 145

582 382 4 205 586 587

1 271 946 7 063 1 279 009

1 820 209 9 947 1 830 156

-13 324 -234 613 -127 388 -77 484 -43 180 -495 989 -80 844

-12 573 -299 374 -188 301 -82 452 -15 976 -598 676 -12 089

-37 947 -740 520 -414 893 -242 185 -65 802 -1 501 347 -222 338

-40 993 -874 022 -569 634 -227 583 -24 219 -1 736 451 93 705

1 584 -4 344 -814 -119 -3 693

2 335 -1 769 -2 319 0 -1 753

6 910 -15 172 2 895 -192 -5 559

8 526 -4 860 3 739 56 7 461

Kasum (kahjum) enne tulumaksu Tulumaksukulu

-84 537 501

-13 842 -4 045

-227 897 1 708

101 166 -19 366

JÄTKUVATE TEGEVUSVALDKONDADE PERIOODI PUHASKASUM (-KAHJUM)

-84 036

-17 887

-226 189

81 800

-3 725

23 861

-214 517

21 616

-87 761

5 974

-440 706

103 416

13 658 -1 608 12 050 -75 711

6 182 -44 458 -38 276 -32 302

-20 380 8 601 -11 779 -452 485

-1 551 -19 835 -21 386 82 030

615

-1 450

-656

4 534

-84 651 -3 725 -87 761

-16 437 23 861 5 974

-225 533 -214 517 -440 706

77 266 21 616 103 416

615

-1 450

-656

4 534

-70 993 -5 333 -75 711

-10 255 -20 597 -32 302

-245 913 -205 916 -452 485

75 715 1 781 82 030

(tuhandetes EEK) Jätkuvad tegevusvaldkonnad

Lisa

Müügitulud Muud äritulud Äritulud kokku Kaubad, toore, materjal ja teenused Mitmesugused tegevuskulud Tööjõu kulud Põhivara kulum Muud ärikulud Ärikulud kokku Ärikasum (-kahjum)

3;4

Intressitulud Intressikulud Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest Muud finantstulud ja -kulud Finantstulud ja -kulud kokku

LÕPETATUD TEGEVUSVALDKONDADE PERIOODI PUHASKASUM (-KAHJUM)

2

PERIOODI PUHASKASUM (-KAHJUM) Muu koondkasum (-kahjum) Realiseerimata kursivahed jätkuvad tegevusvaldkonnad lõpetatud tegevusvaldkonnad Kokku muu koondkasum (-kahjum) Kokku perioodi koondkasum (-kahjum)

2

Perioodi puhaskasum (-kahjum) Vähemusosalus Emaettevõtte omanike osa jätkuvad tegevusvaldkonnad lõpetatud tegevusvaldkonnad Kokku perioodi koondkasum (-kahjum) Vähemusosalus Emaettevõtte omanike osa jätkuvad tegevusvaldkonnad lõpetatud tegevusvaldkonnad Jätkuvad tegevusvaldkonnad Tava kasum (kahjum) aktsia kohta (EEK) Lahustatud kasum (-kahjum) aktsia kohta (EEK)

7 7

-0,56 -0,56

-0,11 -0,11

-1,49 -1,49

0,51 0,51

Lõpetatud tegevusvaldkonnad Tava kasum (kahjum) aktsia kohta (EEK) Lahustatud kasum (-kahjum) aktsia kohta (EEK)

7 7

-0,02 -0,02

0,16 0,16

-1,42 -1,42

0,14 0,14

15


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (tuhandetes EUR)

Lisa

3. kv 2009

3. kv 2008

9 k 2009

9 k 2008

26 343 189 26 532

37 221 269 37 490

81 292 452 81 744

116 333 635 116 968

-851 -14 995 -8 142 -4 952 -2 759 -31 699 -5 167

-804 -19 133 -12 035 -5 270 -1 021 -38 263 -773

-2 426 -47 328 -26 516 -15 478 -4 206 -95 954 -14 210

-2 620 -55 860 -36 406 -14 545 -1 548 -110 979 5 989

101 -278 -52 -8 -237

149 -113 -148 0 -112

442 -970 185 -12 -355

545 -311 239 4 477

Kasum (kahjum) enne tulumaksu Tulumaksukulu

-5 404 32

-885 -258

-14 565 109

6 466 -1 238

JÄTKUVATE TEGEVUSVALDKO NDADE PERIO O DI PUHASKASUM (-KAHJUM)

-5 372

-1 143

-14 456

5 228

-238

1 525

-13 710

1 382

PERIOODI PUHAS KAS UM (-KAHJUM)

-5 610

382

-28 166

6 610

Muu koondkasum (-kahjum) Realiseerimata kursivahed jätkuvad tegevusvaldkonnad lõpetatud tegevusvaldkonnad Kokku muu koondkasum (-kahjum) Kokku perioodi koondkasum (-kahjum)

873 -103 770 -4 840

395 -2 841 -2 446 -2 064

-1 303 550 -753 -28 919

-99 -1 268 -1 367 5 243

38

-93

-42

290

-5 410 -238 -5 610

-1 050 1 525 382

-14 414 -13 710 -28 166

4 938 1 382 6 610

38

-93

-42

290

-4 537 -341 -4 840

-655 -1 316 -2 064

-15 717 -13 160 -28 919

4 839 114 5 243

Jätkuvad tegevusvaldkonnad M üügitulud M uud äritulud Äritulud kokku Kaubad, toore, materjal ja teenused M itmesugused tegevuskulud Tööjõu kulud Põhivara kulum M uud ärikulud Ärikulud kokku Ärikasum (-kahjum)

3;4

Intressitulud Intressikulud Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest M uud finantstulud ja -kulud Finantstulud ja -kulud kokku

LÕ PETATUD TEGEVUSVALDKO NDADE PERIO O DI PUHASKASUM (-KAHJUM)

Perioodi puhaskasum (-kahjum) Vähemusosalus Emaettevõtte omanike osa jätkuvad tegevusvaldkonnad lõpetatud tegevusvaldkonnad

2

2

Kokku perioodi koondkasum (-kahjum) Vähemusosalus Emaettevõtte omanike osa jätkuvad tegevusvaldkonnad lõpetatud tegevusvaldkonnad Jätkuvad tegevusvaldkonnad Tava kasum (kahjum) aktsia kohta (EUR) Lahustatud kasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)

7 7

-0,04 -0,04

-0,01 -0,01

-0,10 -0,10

0,03 0,03

Lõpetatud tegevusvaldkonnad Tava kasum (kahjum) aktsia kohta (EUR) Lahustatud kasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)

7 7

-0,002 -0,002

0,01 0,01

-0,09 -0,09

0,01 0,01

16


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Konsolideeritud rahavoogude aruanne Lisa

9 k 2009

9 k 2008

-440 706

103 416

452 413 47 845 1 026 5 945 21 729 20 919 -11 731 -18 965 -9 724 68 751

271 170 18 653 0 -39 145 -87 004 -15 431 -18 765 -4 880 -43 444 184 571

-101 708 7 228 1 244 -45 316 7 227 -131 325

-533 128 15 162 0 0 4 821 -513 145

55 545 -19 558 -3 419 0 32 568 -30 006

215 923 0 -2 455 -75 500 137 968 -190 606

Raha ja raha ekvivalentide muutus Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses Valuutakursside muutuste mõju

-30 006 315 919 -838

-190 606 501 800 4 894

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

285 075

316 088

(tuhandetes EEK) Rahavood äritegevusest Puhaskasum (-kahjum) Korrigeerimised Põhivara kulum ja väärtuse langus Põhivara müügi ja maha kandmise tulem (neto) Kinnisvarainvesteeringu maha kandmise kahjum Neto muud finantstulud ja -kulud Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus Varude muutus Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus Makstud intressid Makstud ettevõtte tulumaks Kokku rahavood äritegevusest

3;4

Rahavood investeerimistegevusest Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine Laekunud materiaalse põhivara müügist Laekunud kinnisvarainvesteeringu müügist Muude pikaajaliste finantsinvesteeringute soetamine Laekunud intressid Kokku rahavood investeerimistegevusest Rahavood finantseerimistegevusest Saadud laenud Saadud laenude tagasimaksed Kapitalirendi põhiosa maksed Makstud dividendid Kokku rahavood finantseerimistegevusest RAHAVOOD KOKKU

6 6 5 7

17


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Konsolideeritud rahavoogude aruanne (tuhandetes EUR)

Lisa

9 k 2009

9 k 2008

-28 166

6 610

28 914 3 058 66 380 1 389 1 337 -751 -1 212 -621 4 394

17 331 1 192 0 -2 502 -5 560 -986 -1 200 -312 -2 777 11 796

-6 500 462 80 -2 896 462 -8 392

-34 073 969 0 0 308 -32 796

3 550 -1 250 -219 0 2 081 -1 917

13 800 0 -157 -4 825 8 818 -12 182

Raha ja raha ekvivalentide muutus Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses Valuutakursside muutuste mõju

-1 917 20 191 -54

-12 182 32 071 313

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

18 220

20 202

Rahavood äritegevusest Puhaskasum Korrigeerimised Põhivara kulum ja väärtuse langus Põhivara müügi ja maha kandmise tulem (neto) Kinnisvareainvesteeringu maha kandmise kahjum Neto muud finantstulud ja kulud Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus Varude muutus Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus Makstud intressid Makstud ettevõtte tulumaks Kokku rahavood äritegevusest

3;4

Rahavood investeerimistegevusest Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine Laekunud materiaalse põhivara müügist Laekunud kinnisvarainvesteeringu müügist Muude pikaajaliste finantsinvesteeringute soetamine Laekunud intressid Kokku rahavood investeerimistegevusest Rahavood finantseerimistegevusest Saadud laenud Saadud laenude tagasimaksed Kapitalirendi põhiosa maksed Makstud dividendid Kokku rahavood finantseerimistegevusest RAHAVOOD KOKKU

6 6 5 7

18


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

(tuhandetes EEK) Saldo 31.12.2007 Perioodi koondkasum (-kahjum) Kohustuslik reservkapital Makstud dividendid Saldo 30.09.2008

Aktsiakapital 1 510 000 0 0 0 1 510 000

Saldo 31.12.2008 Perioodi koondkasum (-kahjum) Saldo 30.09.2009

1 510 000 0 1 510 000

Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital Kohustuslik Realiseerimata Jaotamata kasum/ Ülekurss reservkapital kursivahe kogunenud kahjum 227 273 19 444 -1 344 518 394 0 0 -21 386 98 882 0 18 315 0 -18 315 0 0 0 -75 500 227 273 37 759 -22 730 523 461

Kokku 2 273 767 77 496 0 -75 500 2 275 763

Vähemusosalus 61 321 4 534 0 0 65 855

Kokku 2 335 088 82 030 0 -75 000 2 341 618

-31 989 -440 050 -472 039

1 778 450 -451 829 1 326 621

65 934 -656 65 278

1 844 384 -452 485 1 391 899

Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital Kohustuslik Realiseerimata Jaotamata kasum/ Ülekurss reservkapital kursivahe kogunenud kahjum 14 525 1 243 -86 33 131 0 0 -1 367 6 320 0 1 170 0 -1 170 0 0 0 -4 824 14 525 2 413 -1 453 33 457

Kokku 145 320 4 953 0 -4 824 145 449

Vähemusosalus 3 919 290 0 0 4 209

Kokku 149 239 5 243 0 -4 824 149 658

113 664 -28 877 84 788

4 214 -42 4 172

117 878 -28 919 88 960

227 273 0 227 273

37 759 0 37 759

35 407 -11 779 23 628

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

(tuhandetes EUR) Saldo 31.12.2007 Perioodi koondkasum (-kahjum) Kohustuslik reservkapital Makstud dividendid Saldo 30.09.2008

Aktsiakapital 96 507 0 0 0 96 507

Saldo 31.12.2008 Perioodi koondkasum (-kahjum) Saldo 30.09.2009

96 507 0 96 507

14 525 0 14 525

2 413 0 2 413

2 263 -753 1 511

-2 044 -28 124 -30 168

19


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Vahearuande lisad Lisa 1. Kokkuvõte olulisematest arvestusprintsiipidest Olympic Entertainment Group AS (edaspidi „Ettevõte”) on 15. novembril 1999 Eestis registreeritud äriühing. Ettevõtte 30. septembril 2009 lõppenud arvestusperioodi kohta koostatud lühendatud konsolideeritud auditeerimata raamatupidamise vahearuanne hõlmab Ettevõtet ja tema tütarettevõtteid (edaspidi koos „Kontsern”). Kontserni 31. detsembril 2008 lõppenud majandusaasta auditeeritud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on kätte saadav Ettevõtte peakontorist Tallinnas, Pronksi 19 ja ettevõtte koduleheküljelt www.olympic-casino.com. Vastavuse kinnitus Käesolev lühendatud konsolideeritud auditeerimata raamatupidamise vahearuanne on kooskõlas rahvusvahelise finantsaruandluse standardiga IAS 34 „Vahefinantsaruandlus”. Aruanne ei sisalda kogu informatsiooni, mis tuleb esitada täielikus raamatupidamise aastaaruandes, mistõttu tuleb seda lugeda koos Kontserni 31. detsembril 2008 lõppenud majandusaasta auditeeritud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandega. Juhatus kiitis käesoleva lühendatud konsolideeritud auditeerimata raamatupidamise vahearuande avalikustamise heaks 06. novemberil 2009. Koostamise alused Kontsern on käesoleva lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuande koostamisel rakendanud samu arvestuspõhimõtteid, mida rakendas 31. detsembril 2008 lõppenud majandusaasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel. Ettevõtte arvestus- ja aruandlusvaluuta on Eesti kroon (EEK). Käesolevas aruandes on nii põhiaruanded kui lisad näidatud paralleelselt nii tuhandetes Eesti kroonides kui tuhandetes eurodes. Aruannete näitajad on eurodesse ümberarvutatud Eesti Panga kursiga 15,6466. Hinnangute kasutamine Raamatupidamise vahearuande koostamisel peab juhtkond kujundama arvamusi, andma hinnanguid ja tegema otsuseid, mis mõjutavad arvestuspõhimõtete rakendamist ja varade ja kohustuste ning tulude ja kulude väärtusi. Tegelikud tulemused võivad hinnangutest erineda. Raamatupidamislikud hinnangud ja nende aluseks olevad eeldused vaadatakse perioodiliselt üle. Hinnangute korrigeerimise mõju kajastatakse perioodil, mil korrigeerimine toimub, ja tulevastel perioodidel, mida muutus mõjutab. Käesoleva vahearuande koostamisel on juhtkond muutnud Kontserni siseste laenulepingute hindamise põhimõtteid seoses asjaoluga, et Kontserni siseste laenude arveldamist lähitulevikus ei toimu. Tulenevalt eelpool mainitust, kajastatakse edaspidi Kontserni siseste laenulepingute kursivahed omakapitali koosseisus. Käesoleva lühendatud konsolideeritud vahearuande koostamisel on lähtutud samadest juhtkonna hinnangutest, mida kasutati 31. detsembril 2008 lõppenud majandusaasta konsolideeritud raamatupidamise aastaruande koostamisel, välja arvatud hinnangud Kontserni siseste laenude arveldamise osas. Muutunud ei ole ka hinnangute ebamäärasuse peamised põhjused. Informatsiooni esitusviisi muutused 1. jaanuarist 2009 jõustunud muudetud IAS 1 „Finantsaruannete esitamine“ asendab mõiste „konsolideeritud bilanss“ mõistega „konsolideeritud finantsseisundi aruanne“. Muudetud IAS 1 nõuab raamatupidamise aruannetes esitatavate andmete summeerimist ühiste tunnuste põhjal ja koondkasumiaruande esitamist. Koondkasumiaruanne ühendab kasumiaruande ja omanikest mittetingitud omakapitali muutused. Omakapitali muutuste aruandes ei kajastata eraldi liikumistena koondkasumi elemente, vaid kajastatakse koondkasum ühe reana. 1. jaanuarist 2009 jõustunud IFRS 8 „Tegevussegmendid” kehtestab juhtimismeetodi ja nõuab, et segmendiaruandlus esitataks majandusüksuse komponentide kohta, mille tulemusi juhtkond jälgib äritegevust puudutavate otsuste langetamisel. Tegevussegmendid on majandusüksuse komponendid, mille kohta on võimalik saada eraldiseisvat finantsinformatsiooni, mida Kontserni tegevjuhtkond ressursside jaotamiseks ning finantstulemuste hindamiseks regulaarselt analüüsib. Uuendatud segmendiaruandlus ei muuda Kontserni kuni 31. detsember 2008 kasutatud segmendiaruandluse põhimõtteid. 20


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Lisa 2. Lõpetatud tegevusvaldkonnad Ukraina parlamendi poolt 15. mail 2009 välja kuulutatud ning avaldamisest 25. juunil 2009 jõustunud seadusest „Ukrainas hasartmängude keelamisest” tulenevalt on teadmata aja jooksul kasiinode tegevus Ukrainas võimatu. Kasiinode tegevus keelustati ning kõik kasiinoettevõtetele välja antud litsentsid tühistati. Seoses ülaltoodud asjaoludega alustas OEG Ukraina tütarettevõtete Olympic Casino Ukraine TOV, Ukraine Leisure Company ja Eldorado Leisure Company likvideerimisprotsessi, plaanides nõuda Ukraina riigilt investeeringute kompensatsiooni Eesti Vabariigi Valitsuse ja Ukraina valitsuse vahelisele investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingule tuginedes. Käesolevas vahearuandes on Ukraina segmenti kajastatud lõpetatud tegevusvaldkonnana.

Lõpetatud tegevusvaldkonna konsolideeritud kasumiaruanne (tuhandetes EEK)

3. kv 2009

3. kv 2008

9 k 2009

9 k 2008

0 3 058 3 058

93 611 3 021 96 632

102 260 2 569 104 829

245 284 3 051 248 335

-170 -2 511 -3 351 0 0 0 -622 -6 654 -3 596

-809 -52 643 -25 253 -19 331 0 0 -2 128 -100 164 -3 532

-3 587 -71 382 -30 323 -29 283 -149 202 -32 769 -2 414 -318 960 -214 131

-8 417 -136 634 -65 587 -43 587 0 0 -4 058 -258 283 -9 948

0 0 -129 -129

0 -16 27 409 27 393

39 0 -425 -386

3 0 31 680 31 683

-3 725

23 861

-214 517

21 735

0

0

0

-119

-3 725

23 861

-214 517

21 616

Lõpetatud tegevusvaldkonnad Müügitulud Muud äritulud Äritulud kokku Kaubad, toore, materjal ja teenused Mitmesugused tegevuskulud Tööjõu kulud Põhivara kulum Põhivara väärtuse langus Firmaväärtuse langus Muud ärikulud Ärikulud kokku Ärikasum (-kahjum) Intressitulud Intressikulud Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest Finantstulud ja -kulud kokku Kasum (kahjum) enne tulumaksu Tulumaksukulu LÕPETATUD TEGEVUSVALDKONDADE PERIOODI PUHASKASUM (-KAHJUM)

21


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Lõpetatud tegevusvaldkonna konsolideeritud kasumiaruanne 3. kv 2009

3. kv 2008

9 k 2009

9 k 2008

0 195 195

5 983 193 6 176

6 536 164 6 700

15 676 195 15 871

-11 -160 -214 0 0 0 -40 -425 -230

-52 -3 365 -1 614 -1 235 0 0 -136 -6 402 -226

-229 -4 562 -1 938 -1 872 -9 536 -2 094 -154 -20 385 -13 685

-538 -8 732 -4 192 -2 786 0 0 -259 -16 507 -636

0 0 -8 -8

0 1 1 750 1 751

2 0 -27 -25

0 0 2 025 2 025

-238

1 525

-13 710

1 389

0

0

0

-7

-238

1 525

-13 710

1 382

(tuhandetes EEK) Rahavood äritegevusest Rahavood investeerimistegevusest Rahavood neto

9 k 2009 -4 469 -900 -5 369

9 k 2008 160 177 -170 235 -10 058

(tuhandetes EUR) Rahavood äritegevusest Rahavood investeerimistegevusest Rahavood neto

9 k 2009 -285 -58 -343

9 k 2008 10 237 -10 880 -643

(tuhandetes EUR) Lõpetatud tegevusvaldkonnad Müügitulud Muud äritulud Äritulud kokku Kaubad, toore, materjal ja teenused Mitmesugused tegevuskulud Tööjõu kulud Põhivara kulum Põhivara väärtuse langus Firmaväärtuse langus Muud ärikulud Ärikulud kokku Ärikasum (-kahjum) Intressitulud Intressikulud Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest Finantstulud ja -kulud kokku Kasum (kahjum) enne tulumaksu Tulumaksukulu LÕPETATUD TEGEVUSVALDKONDADE PERIOODI PUHASKASUM (-KAHJUM)

Lõpetatud tegevusvaldkonna konsolideeritud rahavood

22


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Lisa 3. Kinnisvarainvesteeringud ja materiaalne põhivara (tuhandetes EEK) Saldo 31.12.2008 Soetamine Väärtuse langus Müük ja mahakandmised Ümberklassifitseerimine müügiootel põhivaraks Aruandeperioodi amortisatsioonikulu Müüdud ja maha kantud põhiavara akumuleeritud kulum Realiseerimata kursivahed Saldo 30.09.2009

Kinnisvara investeeringud 45 330 0 0 -2 270 0 0 0 0 43 060

Materiaalne põhivara 1 313 076 63 858 -149 202 -242 859 -41 473 -261 004 182 721 -12 098 853 019

Kokku 1 358 406 63 858 -149 202 -245 129 -41 473 -261 004 182 721 -12 098 896 079

(tuhandetes EUR) Saldo 31.12.2008 Soetamine Väärtuse langus Müük ja mahakandmised Ümberklassifitseerimine müügiootel põhivaraks Aruandeperioodi amortisatsioonikulu Müüdud ja maha kantud põhiavara akumuleeritud kulum Realiseerimata kursivahed Saldo 30.09.2009

Kinnisvara investeeringud 2 897 0 0 -145 0 0 0 0 2 752

Materiaalne põhivara 83 921 4 081 -9 536 -15 522 -2 651 -16 681 11 678 -772 54 518

Kokku 86 818 4 081 -9 536 -15 667 -2 651 -16 681 11 678 -772 57 270

2009. aasta 9 kuu jooksul hinnati alla materiaalset põhivara summas 149 202 tuhat krooni (9 536 tuhat eurot), seoses Ukraina tütarettevõtete likvideerimisega ning põhivarade ümberliigitamisega müügiootel põhivaradeks.

Lisa 4. Immateriaalne põhivara

(tuhandetes EEK) Saldo 31.12.2008 Soetamine Väärtuse langus Müük ja mahakandmised Aruandeperioodi amortisatsioonikulu Müüdud ja maha kantud immateriaalse põhivara akumuleeritud kulum Realiseerimata kursivahed Saldo 30.09.2009

(tuhandetes EUR) Saldo 31.12.2008 Soetamine Väärtuse langus Müük ja mahakandmised Aruandeperioodi amortisatsioonikulu Müüdud ja maha kantud immateriaalse põhivara akumuleeritud kulum Realiseerimata kursivahed Saldo 30.09.2009

Firmaväärtus 461 122 0 -32 769 0 0

Muu immateriaalne põhivara 47 337 475 0 -9 650 -9 438

Kokku 508 459 475 -32 769 -9 650 -9 438

0 -474 427 879

6 353 -46 35 031

6 353 -520 462 910

Firmaväärtus 29 471 0 -2 094 0 0

Muu immateriaalne põhivara 3 025 30 0 -617 -603

Kokku 32 496 30 -2 094 -617 -603

0 -30 27 347

406 -3 2 238

406 -33 29 585

2009. aasta 9 kuu jooksul kanti maha Ukraina ettevõtete firmaväärtust 32 769 tuhat krooni (2 094 tuhat eurot), seoses Ukraina ettevõtete likvideerimisega. 23


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Lisa 5. Kapitalirendi kohustus (tuhandetes EEK) Kaptalirendikohustus perioodi alguses Tasutud põhiosa maksed Realiseerimata kursivahe muutus Kaptalirendikohustus perioodi lõpus lühiajaline osa pikaajaline osa

30.09.2009 19 051 -3 419 14 15 646 1 552 14 094

31.12.2008 22 857 -3 476 -330 19 051 4 569 14 482

(tuhandetes EUR) Kaptalirendikohustus perioodi alguses Tasutud põhiosa maksed Realiseerimata kursivahe muutus Kaptalirendikohustus perioodi lõpus lühiajaline osa pikaajaline osa

30.09.2009 1 218 -219 1 1 000 99 901

31.12.2008 1 461 -222 -21 1 218 292 926

Kapitalirendiga on soetatud mänguseadmed Läti tütarettevõttes. Leping on sõlmitud juulis 2007, tähtajaga 4 aastat ning intressimääraga 4,8% aastas, lepingu alusvaluuta on euro.

Lisa 6. Pangalaen (tuhandetes EEK) Pangalaen perioodi alguses Saadud pangalaenu Tagastatud pangalaen Pangalaen perioodi lõpus lühiajaline osa pikaajaline osa

30.09.2009 258 713 55 545 -19 558 294 700 55 256 239 444

31.12.2008 0 493 412 -234 699 258 713 78 233 180 480

(tuhandetes EUR) Pangalaen perioodi alguses Saadud pangalaenu Tagastatud pangalaen Pangalaen perioodi lõpus lühiajaline osa pikaajaline osa

30.09.2009 16 535 3 550 -1 250 18 835 3 532 15 303

31.12.2008 0 31 535 -15 000 16 535 5 000 11 535

Olympic Entertainment Group AS ja AS Swedbank sõlmisid 5. juunil 2008 laenulepingu laenulimiidiga summas 15 000 000 eurot (mille ekvivalendiks on lepingu sõlmimise päeval vastavalt Eesti Panga kursile 234 699 000 krooni). 26. novembril 2008 suurendati olemasolevat laenulimiiti 10 000 000 euro (156 466 000 krooni) võrra 25 000 000 euroni (391 165 000 krooni) ning pikendati laenu tagasimakse lõpptähtaega 5 aastani ehk 25. detsembrini 2013. Intressi arvestuse aluseks on 6 kuu Euribor + 4,0% aastas. Laenu kasutamise eesmärk on OEG Kontserni investeeringute finantseerimine Rumeenias, Poolas, Slovakkias ja Leedus. Laenu tagatiseks on AS-i Swedbank kasuks seatav pant finantstagatise vormis Ettevõtte Eesti, Läti, Leedu ja Poola tütarettevõtete aktsiatele ning garantii Ettevõtte Valgevene, Rumeenia ja Slovakkia tütarettevõtetelt.

24


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Lisa 7. Omakapital Tavapuhaskasumi (-kahjumi) arvutamisel aktsia kohta on aluseks võetud emaettevõtte aktsionäridele kuuluv perioodi puhaskasum (-kahjum) ja lihtaktsiate kaalutud keskmine arv 151 000 000 (2008: 151 000 000) aktsiat. Lahustatud puhaskasumi (-kahjumi) arvutamisel aktsia kohta ei ole võetud arvesse aruandeperioodil sõlmitud optsioonilepinguid Olympic Entertainment Group AS juhatuse ja nõukogu liikmete ning Grupi võtmetöötajatega vastavalt IAS 33-le. Aktsiate täpne arv, mida iga juhatuse liige ja töötaja märkida saab, sõltub Grupi finantseesmärkide ning iga juhatuse liikme ja töötaja valdkonnaga seotud eesmärkide täitmisest. Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) (tuhandetes EEK) Keskmine aktsiate arv (tuhat tk) Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EEK) Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EEK)

3. kv 2009 -88 376 151 000 -0,59 -0,59

3. kv 2008 7 424 151 000 0,05 0,05

9 k 2009 -440 050 151 000 -2,92 -2,92

9 k 2008 98 882 151 000 0,65 0,65

Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) (tuhandetes EUR) Keskmine aktsiate arv (tuhat tk) Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)

3. kv 2009 -5 648 151 000 -0,04 -0,04

3. kv 2008 475 151 000 0,003 0,003

9 k 2009 -28 124 151 000 -0,19 -0,19

9 k 2008 6 320 151 000 0,04 0,04

Lisa 8. Segmendiaruandlus Kontserni kõrgema äriotsustaja poolt jälgitavad tegevussegmendid põhinevad geograafilisel mõõtmel klientide geograafilise asukoha järgi. Teine segment on ärisegment tegevusala (hasartmängud, hotelli-, baarija muud teenused) järgi. Segmentidevahelised tehingud on toimunud turuhindades.

25


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Geograafilised segmendid Jätkuvad tegevusvaldkonnad (tuhandetes EEK) Kontsernivälised müügitulud Kontsernivälised muud äritulud Segmentidevahelised tulud Äritulud kokku

Kontsernivälised ärikulud Segmentidevahelised ärikulud Ärikulud kokku Ärikasum (-kahjum) kokku

Eesti Läti Leedu Valgevene Poola Rumeenia Slovakkia Elimineerimised Konsolideeritud 3.kv 2009 3.kv 2008 3.kv 2009 3.kv 2008 3.kv 2009 3.kv 2008 3.kv 2009 3.kv 2008 3.kv 2009 3.kv 2008 3.kv 2009 3.kv 2008 3.kv 2009 3.kv 2008 3.kv 2009 3.kv 2008 3.kv 2009 3.kv 2008 100 692 539 1 977 103 208

171 126 1 029 3 270 175 425

88 186 956 432 89 574

170 809 835 734 172 378

66 215 9 0 66 224

92 448 -102 0 92 346

9 911 46 0 9 957

8 474 0 0 8 474

108 981 498 116 109 595

118 016 164 0 118 180

10 506 904 0 11 410

6 925 2 096 0 9 021

27 694 8 0 27 702

14 584 183 0 14 767

0 0 -2 525 -2 525

0 0 -4 004 -4 004

412 185 2 960 0 415 145

582 382 4 205 0 586 587

-109 966 -159 -110 125

-168 456 -560 -169 016

-102 680 -338 -103 018

-151 573 -346 -151 919

-73 281 -748 -74 029

-91 011 0 -91 011

-12 463 -68 -12 531

-13 079 -95 -13 174

-126 642 -311 -126 953

-126 182 -963 -127 145

-46 100 -737 -46 837

-27 475 -1 119 -28 594

-24 857 -96 -24 953

-20 900 -259 -21 159

0 2 457 2 457

0 3 342 3 342

-495 989 0 -495 989

-598 676 0 -598 676

-6 917

6 409

-13 444

20 459

-7 805

1 335

-2 574

-4 700

-17 358

-8 965

-35 427

-19 573

2 749

-6 392

-68

-662

-80 844

-12 089

-3 693 501 -84 036

-1 753 -4 045 -17 887

Neto finantstulud ja -kulud Tulumaksukulu Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)

(tuhandetes EEK)

Eesti

Läti

Leedu

Valgevene

Poola

Rumeenia

Slovakkia

Elimineerimised

Kontsernivälised müügitulud Kontsernivälised muud äritulud Segmentidevahelised tulud Äritulud kokku

9k 2009 287 356 1 722 22 071 311 149

9k 2008 568 834 3 666 10 088 582 588

9k 2009 275 115 2 326 7 415 284 856

9k 2008 499 185 1 962 2 183 503 330

9k 2009 224 530 9 8 953 233 492

9k 2008 318 852 -92 228 318 988

9k 2009 30 547 68 0 30 615

9k 2008 21 373 2 0 21 375

9k 2009 333 850 1 622 116 335 588

9k 2008 366 352 1 508 0 367 860

9k 2009 40 112 1 291 675 42 078

9k 2008 26 763 2 718 0 29 481

9k 2009 80 436 25 766 81 227

Kontsernivälised ärikulud Segmentidevahelised ärikulud Ärikulud kokku

-363 877 -19 299 -383 176

-491 196 -560 -491 756

-317 977 -8 273 -326 250

-467 241 -1 847 -469 088

-234 233 -10 975 -245 208

-275 623 -1 301 -276 924

-38 767 -300 -39 067

-35 249 -388 -35 637

-361 125 -1 622 -362 747

-364 326 -2 919 -367 245

-105 824 -4 795 -110 619

-70 576 -3 643 -74 219

-79 544 -1 300 -80 844

-32 240 -499 -32 739

0 46 564 46 564

Ärikasum (-kahjum) kokku

-72 027

90 832

-41 394

34 242

-11 716

42 064

-8 452

-14 262

-27 159

615

-68 541

-44 738

383

-13 706

6 568

Neto finantstulud ja -kulud Tulumaksukulu Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)

9k 2008 9k 2009 9k 2008 18 850 0 0 183 0 0 0 -39 996 -12 499 19 033 -39 996 -12 499

Konsolideeritud 9k 2009 1 271 946 7 063 0 1 279 009

9k 2008 1 820 209 9 947 0 1 830 156

0 11 157 11 157

-1 501 347 0 -1 501 347

-1 736 451 0 -1 736 451

-1 342

-222 338

93 705

-5 559 1 708 -226 189

7 461 -19 366 81 800

26


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Geograafilised segmendid Jätkuvad tegevusvaldkonnad (tuhandetes EUR) Kontsernivälised müügitulud Kontsernivälised muud äritulud Segmentidevahelised tulud Äritulud kokku

Kontsernivälised ärikulud Segmentidevahelised ärikulud Ärikulud kokku

Eesti

Läti

Leedu

Valgevene

Poola

Rumeenia

Slovakkia

Elimineerimised

3.kv 2009 3.kv 2008 3.kv 2009 3.kv 2008 3.kv 2009 3.kv 2008 3.kv 2009 3.kv 2008 3.kv 2009 3.kv 2008 3.kv 2009 3.kv 2008 3.kv 2009 3.kv 2008 3.kv 2009 3.kv 2008 3.kv 2009 3.kv 2008 6 436 10 936 5 636 10 916 4 232 5 909 633 542 6 965 7 543 671 443 1 770 932 0 0 26 343 37 221 34 66 61 54 1 -7 3 0 32 10 58 134 0 12 0 0 189 269 126 209 28 47 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 -161 -256 0 0 6 596 11 211 5 725 11 017 4 233 5 902 636 542 7 004 7 553 729 577 1 770 944 -161 -256 26 532 37 490

-7 028 -10 -7 038

-10 767 -36 -10 803

-6 562 -22 -6 584

-9 687 -22 -9 709

-4 683 -48 -4 731

-5 817 0 -5 817

-797 -4 -801

-836 -6 -842

-8 094 -20 -8 114

-8 064 -62 -8 126

-2 946 -47 -2 993

-1 756 -72 -1 828

-1 589 -6 -1 595

-1 336 -17 -1 353

0 157 157

0 215 215

-31 699 0 -31 699

-38 263 0 -38 263

-442

408

-859

1 308

-498

85

-165

-300

-1 110

-573

-2 264

-1 251

175

-409

-4

-41

-5 167

-773

-237 32 -5 372

-112 -258 -1 143

Ärikasum (-kahjum) kokku Neto finantstulud ja -kulud Tulumaksukulu Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)

(tuhandetes EUR)

Eesti

Läti

Leedu

Valgevene

Poola

9k 2009 18 365 110 1 411 19 886

9k 2008 36 356 234 645 37 235

9k 2009 17 583 148 474 18 205

9k 2008 31 904 125 140 32 169

9k 2009 14 350 1 572 14 923

Kontsernivälised ärikulud Segmentidevahelised ärikulud Ärikulud kokku

-23 257 -1 233 -24 490

-31 392 -36 -31 428

-20 322 -529 -20 851

-29 861 -118 -29 979

-14 970 -701 -15 671

-17 616 -83 -17 699

-2 478 -19 -2 497

-2 253 -25 -2 278

-23 080 -104 -23 184

Ärikasum (-kahjum) kokku

-4 604

5 807

-2 646

2 190

-748

2 688

-541

-912

-1 736

Kontsernivälised müügitulud Kontsernivälised muud äritulud Segmentidevahelised tulud Äritulud kokku

Konsolideeritud

Neto finantstulud ja -kulud Tulumaksukulu Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)

Rumeenia

9k 2008 9k 2009 9k 2008 9k 2009 9k 2008 20 378 1 952 1 366 21 337 23 414 -6 4 0 104 96 15 0 0 7 0 20 387 1 956 1 366 21 448 23 510

Slovakkia

Elimineerimised

9k 2009 2 564 83 43 2 690

9k 2008 1 710 174 0 1 884

9k 2009 5 141 2 49 5 192

9k 2008 9k 2009 9k 2008 1 205 0 0 12 0 0 0 -2 556 -800 1 217 -2 556 -800

-23 285 -187 -23 472

-6 763 -306 -7 069

-4 511 -233 -4 744

-5 084 -83 -5 167

-2 061 -32 -2 093

0 2 975 2 975

38

-4 379

-2 860

25

-876

419

Konsolideeritud 9k 2009 81 292 452 0 81 744

9k 2008 116 333 635 0 116 968

0 714 714

-95 954 0 -95 954

-110 979 0 -110 979

-86

-14 210

5 989

-355 109 -14 456

477 -1 238 5 228

27


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Ärisegmendid Jätkuvad tegevusvaldkonnad (tuhandetes EEK) Kontsernivälised müügitulud Kontsernivälised muud äritulud Segmentidevahelised müügitulud ja muud äritulud Äritulud kokku

(tuhandetes EEK) Kontsernivälised müügitulud Kontsernivälised muud äritulud Segmentidevahelised müügitulud ja muud äritulud Äritulud kokku

Hasartmängud 3. kv 2009 3. kv 2008 391 322 552 926 2 576 3 582 1 554 3 356 395 452 559 864

Muud teenused 3. kv 2009 3. kv 2008 20 863 29 456 384 623 15 584 16 456 36 831 46 535

Elimineerimised 3. kv 2009 3. kv 2008 0 0 0 0 -17 138 -19 812 -17 138 -19 812

Konsolideeritud 3. kv 2009 3. kv 2008 412 185 582 382 2 960 4 205 0 0 415 145 586 587

Hasartmängud 9 k 2009 9 k 2008 1 210 627 1 728 445 5 433 7 875 4 802 7 110 1 220 862 1 743 430

Muud teenused 9 k 2009 9 k 2008 61 319 91 764 1 630 2 072 33 684 52 482 96 633 146 318

Elimineerimised 9 k 2009 9 k 2008 0 0 0 0 -38 486 -59 592 -38 486 -59 592

Konsolideeritud 9 k 2009 9 k 2008 1 271 946 1 820 209 7 063 9 947 0 0 1 279 009 1 830 156

Hasartmängud 3. kv 2009 3. kv 2008 25 010 35 338 165 229 99 214 25 274 35 781

Muud teenused 3. kv 2009 3. kv 2008 1 333 1 883 24 40 996 1 052 2 353 2 975

Elimineerimised 3. kv 2009 3. kv 2008 0 0 0 0 -1 095 -1 266 -1 095 -1 266

Konsolideeritud 3. kv 2009 3. kv 2008 26 343 37 221 189 269 0 0 26 532 37 490

Hasartmängud 9 k 2009 9 k 2008 77 373 110 468 348 503 307 454 78 028 111 425

Muud teenused 9 k 2009 9 k 2008 3 919 5 865 104 132 2 153 3 354 6 176 9 351

Elimineerimised 9 k 2009 9 k 2008 0 0 0 0 -2 460 -3 808 -2 460 -3 808

Konsolideeritud 9 k 2009 9 k 2008 81 292 116 333 452 635 0 0 81 744 116 968

Ärisegmendid Jätkuvad tegevusvaldkonnad (tuhandetes EUR) Kontsernivälised müügitulud Kontsernivälised muud äritulud Segmentidevahelised müügitulud ja muud äritulud Äritulud kokku

(tuhandetes EUR) Kontsernivälised müügitulud Kontsernivälised muud äritulud Segmentidevahelised müügitulud ja muud äritulud Äritulud kokku

28


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Lisa 9. Tehingud seotud osapooltega Käesoleva vahearuande koostamisel on loetud seotud osapoolteks: a. b. c. d.

olulist mõju omavaid aktsionäre; tegev – ja kõrgemat juhtkonda; eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid; emaettevõtet OÜ HansaAssets.

Vahearuandes on elimineeritud kõik kontsernisisesed nõuded ja kohustused ning tulud, kulud ja realiseerimata kasumid ja kahjumid. Seotud osapooltega 2009. ja 2008. aasta 9 kuuga toimunud tehingud on järgnevad:

(tuhandetes EEK) Seotud osapool Emaettevõte Nõukogu esimehega seotud ettevõtted Kokku

Tehingu kirjeldus Äriruumide rent Kaupade ost

9 k 2009 Ostud 832 40 872

9 k 2008 Ostud 832 0 832

(tuhandetes EUR) Seotud osapool Emaettevõte Nõukogu esimehega seotud ettevõtted Kokku

Tehingu kirjeldus Äriruumide rent Kaupade ost

9 k 2009 Ostud 53 3 56

9 k 2008 Ostud 53 0 53

Nõuete ja kohustuste saldod seisuga 30.09.2009 ja 31.12.2008 puuduvad. Nõukogu ja juhatuse liikmetele arvestati hüvitisi koos sotsiaalmaksudega 2009. aasta 9 kuu eest 4 660 tuhat krooni (298 tuhat eurot), 2008. aasta 9 kuu eest 8 115 tuhat krooni (519 tuhat eurot).

29


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Juhatuse kinnitus 2009. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuandele Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 29 esitatud Olympic Entertainment Group AS ja tema tütarettevõtete (koos „Kontsern“) 2009. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuande koostamise õigsust ja täielikkust ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

-

konsolideeritud vahearuande tegevusaruanne annab õige ja õiglase ülevaate Kontserni äritegevuse arengust ja tulemustest ning finantsseisundist ning sisaldab peamiste riskide ja kahtluste kirjeldust;

-

konsolideeritud vahearuande koostamisel rakendatud põhimõtted on kooskõlas rahvusvahelise finantsaruandluse standardiga (IFRS) IAS 34 „Vahefinantsaruandlus“, nagu see on vastu võetud Euroopa Liidu poolt;

-

konsolideeritud auditeerimata vahearuanne kajastab õigesti ja õiglaselt Kontserni varasid, kohustusi, finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

-

Olympic Entertainment Group AS ja selle tütarettevõtted (välja arvatud Olympic Casino Ukraine TOV, Eldorado Leisure Company ja Ukraine Leisure Company) on jätkuvalt tegutsevad.

30

2009. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you