Page 1

Bentelo, 5 april ‘13 Geachte ouders/verzorgers,

Agenda Dag

Datum

Activiteit

Zaterdag Maandag Woensdag Woensdag Zondag Donderdag Vrijdag Zaterdag Dinsdag Donderdag Zondag

6 april 8 april 10 april 17 april 21 april 25 april 26 april 27 april 30 april 9 mei 12 mei

Schilderen lege lokalen Ouderraadvergadering Voorstelling groep 5 Info avond Vormsel groep 8 Eerste Communieviering Groepen 1 t/m 4 ‘s middags vrij Koningsspelen; volgende schoolbord Begin meivakantie Koninginnedag/Troonwisseling Hemelvaartsdag Moederdag; laatste dag meivakantie

Inrichten nieuwe lokalen Intern zijn we al enkele maanden bezig met de voorbereidingen omtrent het herinrichten van de nu nog lege lokalen in de school. Het lokaal bij de kleuters, bij de groepen 3 en 4 en bij de bovenbouw op de eerste etage krijgen een nieuwe inrichting. De bedoeling is dat deze lokalen een speciale functie binnen de school krijgen. Alle lokalen worden zogenaamde stilwerklokalen. De nadruk ligt hier op zelfwerkzaamheid. De lokalen worden zo ingericht dat er een uitdagende leeromgeving wordt gecreeerd waar alle kinderen gebruik van kunnen maken. Behalve zelfstandig werken wordt er ook een leeshoek en een instructiehoek gecreëerd. Alle lokalen worden qua meubilair op dezelfde manier ingericht. Er komen speciale kleurrijke zitelementen en tafels en de wanden worden geschilderd en voorzien van een muurschildering passend bij de leeftijdsgroep. Morgen, zaterdag 6 april, gaan een groot aantal leerkrachten en ouders gezamenlijk aan het werk om de nu nog lege lokalen in de school te voorzien van een fris kleurtje en een passende muurschildering. In de loop van deze maand worden dan de nieuwe meubels geleverd. Deze nieuwe inrichting is mede mogelijk geworden door gebruik te maken van de gelden die de afgelopen jaren zijn binnengekomen door de opbrengst van de oud ijzeracties en het oud papier. De bestedingscommissie en de ouderraad zijn hier ook bij betrokken geweest. Als alles gereed is wordt u uiteraard in de gelegenheid gesteld om onze nieuwe lokalen te komen bewonderen.

Continuerooster Zoals reeds aangekondigd in het vorige schoolbord, starten we komend schooljaar met het continuerooster. De MR heeft uiteindelijk groen licht gegeven aan het voorstel van de stuurgroep, hetgeen betekent dat de schooltijden er dan als volgt uit komen te zien:

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Groepen 1 t/m 4 08.30 uur – 14.15 uur 08.30 uur – 14.15 uur 08.30 uur – 12.15 uur 08.30 uur – 14.15 uur 08.30 uur – 12.15 uur

Groepen 5 t/m 8 08.30 uur – 14.15 uur 08.30 uur – 14.15 uur 08.30 uur – 14.15 uur 08.30 uur – 14.15 uur 08.30 uur – 14.15 uur


De groepen 1 t/m 4 zijn dus iedere woensdag – en vrijdagmiddag vanaf 12.15 uur vrij. De groepen 5 t/m 8 gaan iedere dag tot 14.15 uur naar school. Nadere informatie omtrent het continuerooster (lunchtijd, pauze, e.a.) ontvangt u t.z.t..

MR vergadering 14 maart De MR heeft donderdag 14 maart vergaderd, de volgende punten zijn besproken: - Continurooster - GMR - Schooljaarverslag - Bibliotheek op school - Cito opbrengsten groep 8 De volgende vergadering is op donderdag 16 mei.

Verkeersexamen Op donderdag 11 april gaat groep 7 het theoretisch verkeersexamen maken. We wensen groep 7 veel succes!

Vakantierooster 2013 – 2014 Het vakantierooster voor het schooljaar 2013 – 2014 ziet er als volgt uit: Herfstvakantie 21 oktober t/m 25 oktober ‘13 Kerstvakantie 23 december ’13 t/m 3 januari ‘14 Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 28 februari ‘14 Goede Vrijdag 18 april ‘14 Tweede Paasdag 21 april ‘14 Meivakantie 28 april t/m 9 mei ‘14 Hemelvaart 29 mei en 30 mei ‘14 Pinksteren 9 juni’14 Zomervakantie 7 juli t/m 15 augustus ‘14

Koningsspelen In verband met de aanstaande troonswisseling worden er landelijk zogenaamde Koningsspelen georganiseerd. Ook OLV zal op vrijdag 26 april een speciale sport- en speldag voor de kinderen organiseren. Momenteel wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de invulling van deze dag. Middels dit medium wordt u binnenkort nader ingelicht over de inhoud van de speciale dag. (De groepen 1 t/m 4 zijn net als anders op vrijdag ’s middags gewoon vrij) .

Meivakantie Vanaf zaterdag 27 april t/m zondag 12 mei is het meivakantie. In deze vakantie vallen ook de speciale feestdagen zoals Koninginnedag (30 april), Hemelvaartsdag (9 mei) en Moederdag (12 mei). Andere data om alvast te noteren: Woensdag 22 mei alle kinderen vrij i.v.m. Stichting Komt dag. Maandag 27 mei schoolreisje voor de groepen 1 t/m 7. Vrijdag 31 mei sportdag

Rapporten


Nog niet alle kinderen hebben hun rapport ingeleverd. Wilt u het rapport zo spoedig mogelijk meegeven naar school?

Entree toets Cito groep 6 en 7 In de maand mei zullen bij de groepen 6 en 7 de entree toetsen van Cito worden afgenomen. De toetsen zijn verspreid over meerdere dagen. De uitslagen zullen waarschijnlijk voor de zomervakantie terug zijn en worden met het rapport meegegeven.

Vier mei herdenking Op 4 mei vindt de overdracht van het monument in de kerk, de daaropvolgende stille tocht vanuit de kerk en de herdenking van de gevallenen bij het ‘Short Stirling’ monument plaats op de kruising Bentelosestraat – Suetersweg. Groep 8 draagt tijdens de viering in de kerk het monument symbolisch over aan groep 7. Het thema van dit jaar is “Vrijheid spreek je af”. U wordt allen van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De herdenkingsbijeenkomst begint om 19.25 uur in de kerk. Zie voor meer details betreffende deze herdenking ook ‘Kontakt’.

Bibliotheek op school Omdat de biebbus uit het straatbeeld gaat verdwijnen wegens de bezuinigingen heeft de bibliotheek een project gestart onder de naam ‘Bibliotheek op school’. OLV heeft zich aangemeld en doet mee met dit project. In grote lijnen houdt dit project in dat we de bibliotheekfunctie in school gaan organiseren. Met andere woorden, er komt een jeugdbibliotheek in onze school vanaf augustus ’13. Waar en hoe e.e.a. verder geregeld zal worden, wordt nog nader besproken met de betrokkenen. Kinderen uit Bentelo kunnen in ieder geval ook in de toekomst gebruik blijven maken van jeugdliteratuur. Daarnaast is het een unieke gelegenheid om ons boekenarsenaal te vergroten en biedt het diverse mogelijkheden om het lezen in het algemeen te stimuleren. Een van de acties die we moesten opzetten is het benoemen van leescoördinatoren. Juf Ingrid en juf Trudy zijn zich momenteel aan het scholen tot leescoördinator. We houden u op de hoogte!

Oud ijzerinzameling Zaterdag 23 maart hebben vele ouders geholpen bij het verzamelen en inzamelen van oud ijzer en andere metalen. Hierbij willen we alle ouders die ons geholpen hebben hiervoor heel hartelijk danken. De opbrengst komt geheel ten goede aan de kinderen van onze school. In het volgende schoolbord zullen we de uiteindelijke opbrengst bekend maken.

Regel van de maand april Om de sfeer op school goed te houden krijgt één schoolregel maandelijks extra aandacht. Bij de hoofdingang van de school hangt altijd de schoolregel van de maand. Ook in de groepen zal er specifieke aandacht zijn voor deze regel. De regel van de maand maart luidt: ‘Stop…Denk…Doe…. Hoe we met elkaar omgaan en dat we elkaar dienen te respecteren zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Ook is het centraal stellen van een schoolregel een remedie om pestgedrag tegen te gaan. De schoolregel hangt standaard op het publicatiebord bij de hoofdingang en in de lokalen.

Onderzoek besturenfusie; stand van zaken Zoals u zich misschien kunt herinneren, zijn in 2012 de besturen van De BSV, De Toonladder, Stichting Komt en MarCant begonnen met een onderzoek maar bestuurlijke fusie. Hierbij willen wij u informeren over de stand van zaken van dit onderzoek.


De afgelopen maanden is onderzocht of een bestuurlijke fusie inderdaad wenselijk is, welke keuzes gemaakt zouden moeten worden indien er gefuseerd wordt en wat de vier besturen meebrengen bij een fusie. De conclusies van dat onderzoek zijn positief, echter de individuele besturen moeten zich daar uiteraard nog over uitspreken. Vanwege een zorgvuldige voorbereiding en rechtspositionele aspecten heeft het de voorkeur de fusie pas per 1 augustus 2014 te effectueren (in plaats van 1 januari 2014 zoals aanvankelijk gedacht). De komende maanden zal de medezeggenschap en de besluitvorming over de fusieplannen plaatsvinden. Definitieve conclusies worde kort na de zomervakantie verwacht. Uiteraard zult u dan meer van ons horen. Voor de goede orde benadrukken wij nog een dat een bestuurlijke fusie geen directe gevolgen heeft voor het onderwijs op de scholen.

Studiemiddag Op donderdag 25 april zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 ’s middags vrij i.v.m. een studiemiddag voor de leerkrachten. Zie voor de overige studiemiddagen de kalender op onze internetsite www.olvrouwebentelo.nl.

In en uitschrijven voor de nieuwsbrief ´het Schoolbord´ Het aanmelden voor deze nieuwsbrief kan op de website onder “schoolbord” aanmelden. Als u zich wilt uitschrijven, dan vindt u helemaal onderaan de nieuwsbrief (in uw postvak in) een link. Met deze link wordt u direct uitgeschreven.

Wijzigen van uw e-mailadres U kunt zich zoals hierboven beschreven eerst uitschrijven en dan via aanmelden opnieuw aanmelden met het nieuwe e-mailadres Dit geldt alleen voor de nieuwsbrief. Voor de mail van de groep moet u de wijziging ook even door mailen aan de leerkracht.

Gefeliciteerd Jarigen in april Datum Naam leerling 6-4 Lenn 6-4 Thies 9-4 Wout 11-4 Suzan 12-4 Max 14-4 Linde 17-4 Elsa 17-4 Thijs 18-4 Tijmen 19-4 Jamie 22-4 Lieke 22-4 Pim 23-4 Imke 23-4 Twan 25-4 Stijn 28-4 Nick 29-4 Marit Allemaal van harte gefeliciteerd!

groep 2 5 6 1 1 5 3 8 8 8 8 3 7 2 8 5 4

Schoolbord april  
Schoolbord april  

schoolbord april

Advertisement