Page 1

Bentelo, 11 januari ‘13 Geachte ouders/verzorgers,

Agenda Dag

Datum

Activiteit

Donderdag Vrijdag Zaterdag Woensdag Donderdag Vrijdag

17 januari 18 januari 19 januari 23 januari 31 januari 1 februari

Groepen 1 t/m 4 ‘s middags vrij/Studiemiddag Oud papier Oud papier MR-vergadering Spinnenwebviering groepen 2 en 6 Schoolbord 6

Nog één keer Serious Request Vrijdag voor de kerstvakantie is een afvaardiging van school naar het Glazen Huis in Enschede geweest om daar persoonlijk een cheque namens onze school in de brievenbus te deponeren. Van de groepen 5 t/m 8 zijn respectievelijk Elke , Quinn , Anne-Fleur en Femke samen met twee leerkrachten op het drukbezochte plein geweest. Uiteindelijk heeft de totale actie bijna € 400,opgebracht, mede door de breiactiviteiten van de familie Borre. Allemaal heel hartelijk dank voor de medewerking en gift.

Eindtoets Cito groep 8 In de eerste week van februari vindt de eindtoets plaats voor de kinderen van groep 8. Op dinsdag 5, woensdag 6 en donderdag 7 februari krijgen de kinderen verschillende toetsen voor taal, rekenen en informatieverwerking. De toetsen worden in de ochtenduren afgenomen. Na de voorjaarsvakantie zullen waarschijnlijk de uitslagen bekend worden. Ouders en kinderen worden dan nader geïnformeerd over de uitslag en er zal een gesprek plaatsvinden met juf Monique en juf Kim in verband met de schoolkeuze voor voortgezet onderwijs en het niveau dat aansluit bij de mogelijkheden van het kind. De uitslag van de Cito-eindtoets is daarbij niet alleen bepalend voor de schoolkeuze. De leerkrachten zullen hier de ouders duidelijk over informeren en adviseren. Ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Januari toetsmaand Verspreid over de maand januari worden er in de meeste groepen verschillende toetsen afgenomen voor de primaire vakken rekenen, lezen en taal (spelling). Deze niet methodegebonden toetsen (de Cito-toetsen) geven een globaal beeld wat het individuele niveau van een kind is én geeft tevens aan hoe de totale groep scoort ten opzichte van alle leeftijdsgenootjes in Nederland. De uitslagen van deze toetsen worden altijd bekend gemaakt op het eerstvolgende rapport in maart. Indien u hierover eerder informatie wenst, kunt u altijd contact opnemen met de groepsleerkracht. Doet u dit dan medio februari, omdat de leerkracht de toetsgegevens ook nog moet verwerken in ons leerlingvolgsysteem.

Studiemiddag Op donderdag 17 januari zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 ’s middags vrij i.v.m. een studiemiddag voor de leerkrachten. Zie voor de overige studiemiddagen de kalender op onze internetsite www.olvrouwebentelo.nl.


Spinnenwebviering Op donderdag 31 januari vindt ’s middags vanaf 14.30 uur de tweede Spinnenwebviering van dit schooljaar plaats. Deze Spinnenwebviering wordt georganiseerd door de groepen 2 en 6; de kinderen van de groepen 3 en 5 worden uitgenodigd om te komen kijken. Ook de ouders waarvan de kinderen in de groepen 2 en/of 6 zitten worden hierbij uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Twitter (@olvrouwebentelo) Vanaf eind vorig jaar is Onze Lieve Vrouweschool ook te volgen via Twitter. Klik op onderstaande link en u wordt direct doorgeleid naar het twitter-account van onze school: https://twitter.com/olvrouwebentelo Als u al een account heeft dan kunt u nu starten om ons te volgen. Indien u nog geen twitter-account heeft is dit wellicht een mooi moment om er mee te beginnen.

Juffennieuws Deze week is juf Dymphie na haar verlofperiode begonnen met haar werkzaamheden in groep 4. Iedere donderdag en vrijdag zal zij werkzaam zijn in deze groep. Voor de kerstvakantie hebben we afscheid genomen van juf Angelica. Zij werkt nu op de Flora te Borne. Juf Kim zal vanaf deze week langzaam haar werkzaamheden hervatten. Echter, ze zal nog geen groepstaken op zich nemen. Ze wordt tijdelijk vervangen door juf Monique S. en juf José (op donderdagmorgen).

Continuerooster De werkgroep die de voorbereidingen rondom het continuerooster coördineert, heeft in een vergadering voor de kerstvakantie het continuerooster in concept vastgesteld. Dit concept wordt nu door de MR en het team nader bekeken en getoetst. Medio februari wordt u nader geïnformeerd over de definitieve schooltijden voor het nieuwe schooljaar.

Regel van de maand januari Om de sfeer op school goed te houden krijgt één schoolregel maandelijks extra aandacht.. Ook in de groepen zal er specifieke aandacht zijn voor deze regel. De regel van de maand januari luidt: Na werken, opruimen! Hoe we met elkaar omgaan en dat we elkaar dienen te respecteren zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Ook is het centraal stellen van een schoolregel een remedie om pestgedrag tegen te gaan. De schoolregel hangt standaard op het publicatiebord bij de hoofdingang en in de lokalen.

Verlofaanvraag Enkele ouders komen bij de directie met het verzoek om extra verlof buiten de schoolvakanties. Dit verzoek kan echter niet altijd gehonoreerd worden, omdat de kinderen vanaf dat zij vijf jaar zijn leerplichtig zijn. In een aantal gevallen zal de directie na eventuele toetsing toch akkoord gaan met het verzoek, omdat de reden past binnen de richtlijnen die de leerplichtambtenaar van de gemeente Hof van Twente hanteert. Bij eventuele vragen omtrent het verzoek om extra verlof kunt u altijd contact opnemen met de leerplichtambtenaar; ook in onze schoolgids kunt e.e.a. lezen in hoofdstuk 5 paragraaf 4 en 5. Indien een leerling verlof krijgt voor bepaalde tijd betekent dat wel dat de rest van de groep gewoon doorgaat met de leerstof. Ouders zijn altijd verantwoordelijk voor het feit dat hun kind(eren) gedurende het verlof bepaalde leerstof en leertijd mist.


Leerlingenraad De leerlingenraad is donderdag 10 januari weer bij elkaar geweest. Onderstaande onderwerpen zijn hierbij o.a. besproken: - Enkele huishoudelijke mededelingen (defecte kranen en lampen) - Vrij kiezen in de groepen 7 en 8 - Spinnenwebvieringen op wisselende dagen - Wecycle; hoe de gespaarde punten in mei verzilveren - Inrichting en gebruik lege lokalen

Wecycle Denkt u nog aan de inzamelingsactie ‘Wecycle’. Oude (relatief kleine) elektrische huishoudelijke apparaten, elektrisch gereedschap of elektrisch aangedreven speelgoed kan in de Wecylebakken bij de ingang van het handenarbeidlokaal worden ingeleverd. U kunt nog tot eind april uw elektrische apparaten inleveren, want daarna stopt de actie op school. PS. Geen computers en schermen!

In- en uitschrijven voor de nieuwsbrief ´het Schoolbord´ Het aanmelden voor deze nieuwsbrief kan op de website onder “schoolbord” aanmelden. Als u zich wilt uitschrijven, dan vindt u helemaal onderaan de nieuwsbrief (in uw postvak in) een link. Met deze link wordt u direct uitgeschreven.

Wijzigen van uw e-mailadres U kunt zich zoals hierboven beschreven eerst uitschrijven en dan via aanmelden opnieuw aanmelden met het nieuwe e-mailadres. Dit geldt alleen voor de nieuwsbrief. Voor de mail van de groep moet u de wijziging ook even door mailen aan de leerkracht.

Gefeliciteerd Jarigen in januari Datum Naam

Groep

2

Koen

8

2

Lynn

8

4

Meike

7

4

Anne-Fleur

7

8

Hijke

8

8

Luna

4

9

Joris

5

10

Lars

2

12

Mitchel

6

12

Eva

1

15

Jannik

2

15

Lente

4

18

Milan

3

19

Laura

4

20

Mees

2

25

Alec

8

25

Bleike

1


29 Nanda ter Huurne Allemaal van harte gefeliciteerd!

6

schoolbord januari  

schoolbord, nieuwsbrief, januari

schoolbord januari  

schoolbord, nieuwsbrief, januari

Advertisement