__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Ă…rsredovisning 2019


Vy Ăśver Hotel Skansen och centercourten i BĂĽstad med hamnen i bakgrunden.


//innehåll 6 Inledning 8 Vd har ordet 10 I korthet 12 Lennart Mauritzson ny vd för Backahill 17 Förändring ger skarpare fokus

Förvaltningsberättelse 59 Flerårsöversikt Koncernen 61 Resultaträkning 62 Balansräkning 64 Kassaflödesanalys

Våra affärsområden 18 Backahill Fastigheter Moderbolaget 24 Backahill Fastigheter/Backastad 65 Resultaträkning 28 Backahill Bjäre 66 Balansräkning 34 Backahill Innehav 68 Kassaflödesanalys 40 Backahill Utveckling 69 Noter 90 Revisionsberättelse 44 Framtida projekt 92 Styrelsen 48 Hållbarhet och engagemang 93 Företagsledning 52 Hållbarhetsrapport


34

28

40

48

22 BACKAHILL Ã…RSREDOVISNING 2019 5


//inledning

Backahill är ett familjebolag med rötter i nordvästra Skåne. Grunden i vår verksamhet är att äga, förvalta och utveckla fastigheter. Vi drivs av en stark entreprenörsanda och är i dag verksamma över hela Sverige och utomlands – med egna företag och genom ägarintressen i några av Sveriges ledande fastighetsbolag. Bolagets huvudkontor ligger i Ängelholm och vårt affärsnav Backastad i centrala Stockholm. Vår verksamhet är indelad i fyra affärsområden. De har alla fastigheter och utveckling som gemensamma nämnare. Oavsett affärsområde och projekt är vår ambition att skapa långsiktiga relationer i partnerskap. Vi vill bidra till lönsamhet och tillväxt, och vi vill också skapa glädje och trygghet för många människor. Framför allt vill vi vara en aktiv partner i samhällsutvecklingen och bygga ett mer hållbart samhälle. Som fastighetsägare och förvaltare har vi en stor möjlighet att påverka och lägger därför stor vikt vid att allt vi gör sker med omtanke för människa och miljö. Backahill har funnits i mer än 20 år och värnar om ursprunget, traditionen och arvet samtidigt som vi skapar och förverkligar visioner för framtiden.

6 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019


BACKAHILL FASTIGHETER Våra fastigheter och utvecklings­projekt. BACKAHILL BJÄRE Våra bolag och utvecklings­projekt i destinationen Båstad och Bjäreregionen. BACKAHILL INNEHAV Vårt strate­giska innehav i börs­ noterade bolag. BACKAHILL UTVECKLING Våra investeringar i mindre bolag med stor utvecklings­ potential.

Aktivitetsanläggningar ÖSTERRIKE

Fastigheter och övriga Investeringar ITALIEN

Logistik­ fastigheter


//vd har ordet

Ett starkt och händelserikt år Vi fortsätter att växa under 2019, som var ännu ett framgångsrikt år för oss på många fronter. Vi förstärker vårt fastighetsbestånd i Ängelholm och Båstad. Totalt äger, utvecklar och förvaltar vi drygt 140 000 kvadratmeter yta i de två nordvästskånska städerna. Vi är stolta över att ha fått bygglov för vår första nybyggnation som följer den krävande certifieringen Miljöbyggnad Silver. Det handlar om fastigheten Fågelsången 3 i Ängelholm där vi bygger 66 hyresrätter. Byggstart sker under andra halvåret 2020. Under 2019 har vi omvandlat gamla Hotel Continental till 20 moderna hyresrätter. Båda projekten ligger helt i linje med vår strävan att förtäta stadskärnan och utnyttja centrala lägen så effektivt som möjligt. I den östra delen av Ängelholm flyttade bilfirman Motor Village in i nya, större lokaler och Liljekvists kunde inviga nya lokaler för sina skogs-, trädgårds- och fritidsprodukter. Det långsiktiga projektet att förse våra bostadsfastigheter i Ängelholm med fiber går in i sitt slutskede och beräknas avslutas under 2020. På Bjärehalvön började vi renovera det före detta Bed- & Breakfaststället Villa Falken i centrala

8 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019

Båstad. Vi transformerar om fastigheten till sju moderna bostadsrätter. Vi driver destinationsutvecklingen vidare genom att rusta upp flera av våra hotellanläggningar. Den största förändringen sker på Hotel Skansen där utökningen av spadelen påbörjades under fjärde kvartalet 2019. Detta blir en väsentlig förbättring och gör att hotellet kan tillgodose dubbelt så många spa-sugna gäster. För att möta behoven på fler konferenslokaler på Riviera Strand har vi byggt om tre hotellrum till ett modernt konferensrum. Även antalet parkeringar har utökats för att kunna ta emot de gäster som väljer att bo på det populära hotellet. Ett glädjande besked för våra många aktiviteter i Båstad är att vi kan välkomna Nordea som sponsor för både dam- och herrturneringen i tennis från och med 2020. Avtalet slöts under hösten 2019 och vi hoppas få se många spännande matcher framöver på centercourten. Renodlingen av vårt affärsområde Backahill Utveckling fortgår. Under 2019 avyttrade vi vår del i klädföretaget SIR of Sweden och vårt byggnationsprojekt i Maria Park i norra Helsingborg har sålts till Brinova. Vi ser fortsatt goda möjligheter för Foodhills och dess hållbara koncept med cirkulär livsmedelsproduktion. Under hösten fick vi in Karl Beckman som ny vd, en erfaren och kunnig livsmedelsproducent med stort fokus på förbättringar. För läkemedelsföretaget Cernelle har nya avtal med en kinesisk partner gjort att framtiden ser mycket ljus ut för bolaget.


BALANSOMSLUTNING ANDELAR AV TOTAL %

ÖVRIGT 10,6% BACKAHILL UTVECKLING 4,4%

BACKAHILL FASTIGHETER 21,5%

FABEGE 18,3% WIHLBORGS 8,5%

CATENA 21,3% BALANSOMSLUTNING

9,4

Mdkr

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

SOLIDITET

78

%

I Stockholm och Mälardalen granskar Backastad kontinuerligt nya affärer. Det stora bostadsprojektet Gustavsberg avslutades under 2019 och Graninge Strand går in i en ny fas där 54 platser på ett vårdboende och tolv seniorbostäder färdigställts. Under 2020 påbörjas byggnationen av 42 hyresrätter. Tio mil söder om Stockholm bidrar Backastad med förnyelsen av Nyköping. Det centralt placerade industriområdet Nöthagen förvandlas till en levande stadsdel med plats för bostäder, kontor, skolor, restauranger och handel. Här har vi planer på att bygga hyresrätter, och detaljplanerna väntas bli klara under 2020. När det gäller våra strategiska aktieinnehav i fastighetsbolagen Brinova, Catena, Diös, Fabege och Wihlborgs samt i skidanläggningsbolaget Skistar utgör de en stadig finansiell bas för vår

BRINOVA 4,2% DIÖS 5,1% SKISTAR 6,1%

513

Mkr

verksamhet. De genererar ett positivt kassaflöde och bra resultat som borgar för att vi kan fortsätta skapa möjligheter till glädje för många människor. Slutligen några ord om vårt finansiella resultat. För 2019 redovisar koncernen en balansomslutning på 9,4 miljarder kronor (9,3) med en soliditet på 78 procent (75). Resultatet efter finansiella poster blev 513 miljoner kronor (442). Avslutningsvis kan vi konstatera att året som gått innebär fortsatt finansiell styrka och detta ger oss möjlighet att satsa inom prioriterade områden. Vi fortsätter arbetet för en utveckling mot ett hållbart samhälle och att bidra till att mötesplatser fortsatt skapas och utvecklas. Ängelholm 1 April 2020 Lennart Mauritzson, VD

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019 9


//i korthet

Skönt boende mitt i Båstad → Under 2019 tog vi oss an renoveringen av Villa Falken som tidigare drivits som Bed & Breakfast. Fastigheten är belägen i det absoluta hjärtat av Båstad och omvandlas till sju moderna bostadsrätter med hög standard. Planerad inflyttning sker till sommaren 2020.

Den hållbara staden → Backahill verkar aktivt för en mer hållbar framtid. Vår fastighet Fågelsången i centrala Ängelholm är ett bra exempel på hur vi vill utnyttja ytor i städer mer effektivt. Detta är vår första nybyggnation som drivs enligt certifieringen Miljöbyggnad Silver. Det innebär bland annat högre standard när det gäller solskydd, ljudmiljö och ventilation än vad lagstiftningen kräver. Planerad byggstart för de 66 hyreslägenheterna sker under andra halvåret 2020.

Bytesaffär ger fokus → Under 2019 har Hotel Riviera Strand och Norrvikens trädgårdar bytt ägare inom Backahill-koncernen. Hotellet ägs numera av Båstadtennis & Hotell AB medan Norrvikens trädgårdar är en del av Backahill AB. Transaktionen är ett led i Backahills strävan att optimera förutsättningarna att vidareutveckla båda fastigheterna. Under året satte arbetet igång på Norrvikens trädgårdar med växthuset Erikshus som ska rymma odlingar och utställningar av olika slag. Mer om våra fastigheter på Bjäre hittar du på sid 28.

Genombrott i Kina → Cernelle, som utvecklar växtbaserade läkemedel för behandling av godartade prostatasjukdomar, lyckades under 2019 teckna avtal med en kinesisk partner. Cernelles produkter är starkt nischade med fokus på att behandla kronisk inflammation i prostatan, och avtalen innebär goda möjligheter för ökad tillväxt och lönsamhet. 10 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019


Nya hyresrätter i Nyköping → Intill Nyköpings station, tio mil söder om Stockholm, förvandlas området Nöthagen från industriområde till en blandstad med bostäder, kontor, butiker, skolor och restauranger. Inom vårt affärsområde Backastad äger vi här en fastighet på 13 500 kvadratmeter. Planen är att bygga hyresrätter. Detaljplanearbetet väntas blir klart under 2020. Läs mer på sid 24.

Nordea ny tennissponsor → Under hösten 2019 blev det klart. Nordea blir ny huvudsponsor för både damernas WTA-turnering och herrarnas ATP-turnering i Båstad. Avtalet gäller från och med 2020. Tennisen fortsätter därmed att spela en avgörande roll för det lokala näringslivet och utvecklingen av Båstad som destination. Läs mer på sid 28.

Arenastaden under utveckling → Backahills vision om Arenastaden fortsätter att utvecklas. I samarbete med Ängelholms kommun arbetar Backahill för att skapa ett samlat område i södra Ängelholm med arenor, hallar och sportplaner ägnade åt idrottsaktiviteter. I den första fasen är det tänkt att den befintliga byggnaden, Catena arena, byggs till. Antalet åskådarplatser ska utökas till 6 500 och restaurangytorna ska bli större. Det planeras för ny isträningshall och sporthall samt nya loger och mötesplatser. Visionen innefattar att ytorna byggs ut med totalt 3 400 kvadratmeter. Läs mer om Backahills engagemang i idrottsvärlden på sid 48.

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019 11


//intervju

Lennart Mauritzson ny vd för Backahill Han är en erfaren ledare från flera börsbolag och har spelat i Rögles A-lag. Nu blir ängelholmaren Lennart Mauritzson lagkapten för Backahill och ska leda bolaget till nya framgångar på 2020-talet. Lennart Mauritzson har gedigen erfarenhet från flera stora, internationellt verksamma bolag, främst i finansroller som CFO (Chief Financial Officer), Vice President Finance och Business Controller. Han kommer senast från börsnoterade fritidsproduktbolaget Thule Group där han varit CFO de senaste åtta åren. Han beskriver sig själv som en affärsmässig, riskmedveten och kämpaglad person som fattar väl avvägda men snabba beslut. Lennart lånar gärna termer från idrottsvärlden – han spelade hockey i många år i Rögle, var ungdomstränare i 15 år och sitter sedan åtta år tillbaka i styrelsen för klubben. – Min idrottskarriär har danat mig på flera sätt 12 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019

och min typ av ledarskap är kanske ett av de främsta exemplen på detta. Jag var ofta lagkapten när jag spelade. En viktig del i den rollen är att uppmuntra och motivera de andra i laget. Vi ska kämpa tillsammans. Vinner vi gör vi det som ett lag, förlorar vi gör vi det också som ett lag. Det finns inga enskilda hjältar om inte helheten fungerar bra. Rollen som CFO i en större organisation är betydelsefull men samtidigt en något undanskymd position. Inte sällan fungerar vd:n och finansdirektören som ett radarpar som arbetar tätt ihop. Finansdirektören har koll på att företaget går som man tänkt sig, att verksamheten levererar det resultat man vill. Vd har ansvar för företagets vision


BACKAHILL Ã…RSREDOVISNING 2019 13


och strategi, och är den som oftast syns utåt. När Lennart byter från Thule till Backahill växlar han också över från en roll till en annan. – Resan vi gjorde tillsammans på Thule var fantastisk. Att förvandla ett företag som för gemene man sysslade med biltillbehör till att bli ett modernt bolag för livsstilsprodukter, utan att för den skull tappa sin själ och sitt ursprung, fyllde oss alla av mycket stolthet och glädje. Den erfarenheten gjorde också att jag bestämde mig för att jag inte ville bli CFO på ytterligare ett annat bolag. Däremot lockade vd-tjänsten på Backahill. Jag har sett vad Backahill lyckats åstadkomma så här långt och det är en ynnest att få vara med och leda laget till nya framgångar. Och balansräkningen för Backahill är faktiskt större än för Thule Group. Steget från att vara finansdirektör på en börsnoterad, internationellt verksam koncern till vd för ett Ängelholmsbaserat familjeföretag i fastighetsbranschen kan tyckas långt. Men Lennart ser många stimulerande uppgifter framför sig. – Jag är van vid att jobba stenhårt och behöver utmaningar. Just att inte ha erfarenheten av att ha jobbat som vd, med fastigheter eller i ett familjeägt bolag sporrar mig. Med mig har jag tryggheten i att jag kan ekonomi. Jag är en generalist som alltid sätter affärer före siffror. Den kombinationen känner jag mig väldigt trygg i, och här på Backahill finns många andra som kan fastigheter. Jag har jobbat i många olika branscher och är tillräckligt ”street smart” för att lära mig det jag bör kunna. Jag har dessutom alltid bott kvar i Ängelholm medan jag pendlade till Malmö de senaste 15 åren så det känns extra tacksamt att få vara en i laget på Backahill nu. Vilken uppfattning av Backahill hade då Lennart med sig sedan tidigare? – Det är ett bolag med stort hjärta, ett starkt varumärke, med tydlig lokal förankring och med finansiella muskler tack vare kloka affärer och de strategiska innehaven. Att bolaget inte bara verkar lokalt utan har väsentliga börsinnehav i några av Sveriges största fastighetskoncerner ser Lennart som en garant för fortsatta gynnsamma affärer. – Vad vi än bestämmer oss för så kommer vi förmodligen att kunna genomföra det. Vi kommer förstås inte att kunna göra allt på en gång, men vi har bra resurser bakom oss. Vi ska dra fördel av våra börsinnehav, de är möjliggörare. Min erfarenhet från internationella affärer tror jag kommer väl till hands när det gäller styrningen av våra strategiska innehav. Som aktiv ägare ska man hjälpa till att driva bolagen genom att utmana och supportera dem på rätt områden. Att den tidigare vd:n är kvar i bolaget är en ovanlig situation. Normalt lämnar vd:n företaget.

14 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019


»Backahill är ett bolag med stort hjärta, ett starkt varumärke, med tydlig lokal förankring och med finansiella muskler.«


En tongivande trio. Från vänster: Magnus Swärdh, Erik Paulsson och Lennart Mauritzson.

Men på Backahill råder en prestigelös företagskultur och Anders Nelson går över till rollen som affärsutvecklingschef. – Jag är väldigt glad att Anders är kvar. Rollerna förändras men vi tar det bit för bit. Vi ska ha den bästa laguppställningen. Det lag som har fyra jämna femmor och två bra målvakter vinner elitserien. Backahill är ett välskött professionellt fastighetsbolag med ett starkt varumärke så någon stor förändringsresa finns inte i Lennarts planer för framtiden. – Jag kommer hit med öppna ögon och är väldigt resultatorienterad, men jag kommer inte att göra några jätteförändringar dag ett. Här finns en fungerande organisation och självklart kommer vi att förändras över tid. Vi ska inte falla till ro utan ta bolaget in i nästa fas. Jag hoppas kunna bidra med mycket energi och att jag drivs av att göra affärer. Lennarts starka drivkraft och positiva energi är något som Erik Paulsson framhäver som nyckelegenskaper för rollen som vd och koncernchef i bolaget. – Lennart är en färgstark person med en mycket gedigen ekonomisk bakgrund. Det är en förutsättning för att kunna minimera risker och samtidigt kunna gripa de möjligheter som bjuds. Jag gillar hans öppna och ärliga sätt att diskutera, och 16 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019

givetvis är det en bonus att han är en äkta ängelholmare, säger Erik. Att driva ett börsnoterat eller riskkapitalbolagsägt företag skiljer sig markant åt jämfört med ett företag med en privat ägarstruktur. Istället för finansiella drivkrafter såsom krav på avkastning är det till stor del andra värden som styr familjeföretaget. – Jag vill upprätthålla en professionell relation med ägarna och som vd följer ett stort ansvar och förpliktelser. Min ambition är att vi ska behålla entreprenörskänslan, vara snabbfotade och fortsätta se möjligheter. Vi har korta vägar till beslut och kommer att vara framgångsrika i många år till. FAKTA Kort om Lennart Mauritzson Titel: Ny vd och koncernchef för Backahill AB Ålder: 52 år Familj: Fru och tre söner Bor: I villa vid Skälderviken Gör på fritiden: Tränar crosstraining, åker skidor, går på promenader med familjens två soft-coated wheaten terriers och kollar på ishockey tillsammans med min fru.


//intervju

Förändring ger skarpare fokus Anders Nelson har varit vd för Backahill sedan 2010 fram till 2020. Under dessa tio år har bolaget växt kraftigt tack vare ägarnas och medarbetarnas goda förmåga att ständigt ta tillvara på nya möjligheter när de dyker upp. Backahill har lyckats förverkliga många idéer under de senaste tio åren. Tack vare strategiska förvärv och smarta renoveringar av ett stort antal fastigheter på Ängelholms shoppingstråk Storgatan har staden nu en levande citykärna med stor variation på butiker, matställen och boende. En trist parkeringsplats och baksida blev ett elegant bostadskvarter i centrala Ängelholm i form av Rönne Brygga. Hotellfastigheten HUS 57 svarar med sina 112 rum väl mot det uppdämda behov av moderna och fräscha hotellfaciliteter som funnits i staden. Blickar vi bort mot Bjäre är investeringen i ATP-tennislicensen en stark symbol för företagets genuina och långsiktiga engagemang i Laholmsbuktens pärla. Förvandlingen av Hotel Riviera till Riviera Strand har tillfört den rumskapacitet som länge saknats och den varsamma utvecklingen av Norrvikens trädgårdar borgar för att Båstad och Bjäre fortsätter att utvecklas till en av Sveriges mest attraktiva turistdestinationer. – Det har varit extremt givande att som vd haft förmånen att arbeta tillsammans med Erik Paulsson. Hans stora engagemang, arbetskapacitet, framsynthet och mod är oerhört inspirerande. Jag fick tidigt förtroendet att ta mycket ansvar. Han har kastat upp en massa bollar, och jag har haft förmågan att fånga dem. Erik vill ha mycket infor-

mation men lämnar å andra sidan oss fria händer att utföra det som behövs, säger Anders Nelson. I takt med att antalet projekt inom Backahill växt kraftigt har behovet av att förstärka organisationen blivit allt tydligare. Därför har Anders tagit steget över till rollen som affärsutvecklingschef. Han kvarstår som vd för Båstad Tennis & Hotell AB och Arenabolaget i Ängelholm AB. – Jag vill fokusera på att vidareutveckla våra affärer främst i Ängelholm och Båstad. Vi har till exempel stora och spännande utmaningar framför oss på Bjäre med tennislicensen, Norrvikens trädgårdar, hamnen och GRAM Hotels. Det kräver en stark närvaro och som vd för Backahill med ansvar för så många olika aktiviteter och projekt har tiden helt enkelt inte räckt till fullt ut, men nu ändrar vi på arbetsfördelningen vilket jag ser fram emot, säger Anders. Förändring är en förutsättning för utveckling, och utvecklingspotentialen är stor inom många av Backahills affärsområden. – Förändring är positivt och behövs för att vi ska kunna klara våra åtaganden och stärka vårt samhällsengagemang för regionen. Min nya roll är både rolig och utvecklande för mig och för bolaget, förklarar Anders. BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019 17


//backahill fastigheter

Attraktiva städer genom aktiv fastighetsutveckling Vi är djupt engagerade i städers utveckling och attraktionskraft. Inte minst i Ängelholm, men också på andra orter.

18 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019


 En av våra vackra fastigheter på Storgatan i Ängelholm.

Ängelholm är en skånsk kuststad med goda kommunikationer, vackra omgivningar, ett varierat näringsliv och en växande turism. I nära samarbete med kommunen och med stor lyhördhet för ängelholmarnas behov utvecklar vi vår kärnverksamhet. Vår affärsidé är att skapa god lönsamhet och värdetillväxt genom en marknadsorienterad fastighetsförvaltning. Vi strävar efter att ha välskötta fastigheter med hög standard så att våra hyresgäster trivs – och vi är öppna för nya idéer som kan skapa affärsmöjligheter för de företag som hyr lokaler i våra kommersiella fastigheter. I vårt affärsområde Backahill Fastigheter har vi i dag totalt drygt 140 000 kvadratmeter yta i Ängelholm och Båstad, varav

cirka 40 000 kvm utgörs av bostäder och drygt 100 000 kvm är handelslokaler och kontor. Förtätning av stadskärnan Vi verkar aktivt för en mer hållbar framtid, inte minst genom att förtäta Ängelholms stadskärna så att ytor utnyttjas mer effektivt till centrala bostäder, och genom att värna om en god miljö för alla som ska vistas i våra byggnader. Vår fastighet Fågelsången i centrala Ängelholm är ett bra exempel. Under 2019 beviljades bygglov för 66 hyresrätter i Fågelsången 3. Detta är vår första nybyggnation som drivs enligt certifieringen Miljöbyggnad Silver. Det innebär bland annat att byggnaden uppnår betydligt högre standard när det gäller solskydd,

 Prisade cityhotellet Best Western Plus HUS 57.

ljudmiljö och ventilation än vad lagstiftningen kräver. Planerad byggstart sker under andra halvåret 2020. Inte långt därifrån har före detta Hotel Continental på Storgatan 23 omvandlats till 20 moderna hyreslägenheter. Även det är en del i vår vision om en livlig citykärna med plats för fler. I östra delen av Ängelholm, strategiskt placerat intill E6:an, flyttade bilfirman Motor Village in i kraftigt utökade lokaler på Transportgatan under våren 2019. Totalt 2 500 kvadratmeter med bilhall och kontor bidrar till att företaget kan vidareutveckla sin verksamhet. En kort sträcka därifrån, på Midgårdsgatan, flyttade även Liljekvists in i nybyggda lokaler i april 2019. Företaget säljer skogs-, trädgårds- och fritidsprodukter.

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019 19


Hotel Continental i kvarteret Vakteln 28 har omvandlats till 20 moderna hyreslägenheter.

20 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019


Populär mötesplats Det moderna stadshotellet HUS 57 på Östergatan har gett Ängelholm ett välbehövligt tillskott med sina 112 rum, restaurang och konferensmöjligheter. I maj 2019 tog Backahill över driften av HUS 57 för att säkerställa verksamhetens utveckling. Under hösten genomfördes ett förbättringsarbete för att kunna nå ett avtal med ny driftsoperatör under våren 2020. Projektering av Polisens lokaler på Svenskehögsgatan påbörjades under 2019. Både säkerheten och mängden lokaler är i behov av förbättringar. Bygglov har

beviljats för om- och tillbyggnad av bland annat entré, passexpedition, kontor, personalytor och garage. På Storgatan 49 i Ängelholm har restaurang, pub och nattklubb bytt ägare och koncept under hösten 2019, från franchiseavtal med Harry’s till PoP – beer, food and friends. Backahill har hjälpt de nya ägarna med designförslag och mindre renoveringsarbeten i lokalen. Ett långtgående projekt är installationen av fiber i våra bostadsfastigheter. Cirka 500 lägenheter har försetts med fiber under 2019. Under andra kvar-

talet 2020 avslutas projektet med att vi drar in fiber även i kvarteret Norregården. En attraktiv stad Vi lägger ned mycket tankekraft på att skapa förutsättningar för en attraktiv stad, inte minst genom att omsorgsfullt hitta rätt hyresgäster. Många av våra fastigheter ligger på Storgatan, stadens shoppingstråk och en populär mötesplats för ängelholmarna och stadens besökare. Här finns en bra blandning av bostäder, butiker, service, restauranger och kontor, grunden för trivsel och ett levande centrum.

Två av våra framträdande fastigheter på Storgatan i Ängelholm.

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019 21


Kvarteret Fågelsången 3 är Backahills första byggnation enligt Miljöbyggnad Silver.

22 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019


//intervju

Karolina Wallin Brorsson, eldsjäl bakom säljföretaget Protosell.

Protosell – en engagerad hyresgäst Företaget Protosell lär företag att bli bättre på att sälja sina produkter och tjänster, det behövs. Många nystartade företag överlever inte. Internationella undersökningar visar att 90 procent av alla startupbolag går under, ofta beroende på att de inte kunnat kommersialisera sin affärsidé. – Vår vision är att hjälpa bolag att realisera sin potential. De måste därför bli duktigare på att sälja, säger Karolina Wallin Brorsson, vd. Hon har en brinnande passion för entreprenörskap och försäljning i synnerhet. Gärna med hållbarhet i fokus. – Vi har alla ett ansvar för att driva vårt samhälle mot att även framtida generationer ska kunna ha det bra. Vi verkar särskilt för ökad jämställdhet och jämlikhet. De flesta av företagets kunder säljer till andra företag och har en komplex produkt eller tjänst. Några av kunderna är internationellt verksamma såsom Microsoft och Ikea. Protosell hjälper dem med sina 50-talet anställda, varav de flesta arbetar på kontoret i centrala Ängelholm. – Vi har ambitionen att sätta Ängelholm på kartan och att bli en maktfaktor inom b2b-försäljning. Att ha kontor på Storgatan betyder jättemycket.

Tågkommunikationerna fungerar bra så att vår personal enkelt kan ta sig till och från jobbet. Vi utmanar gärna föreställningarna om att man måste finnas i storstadsregionerna för att bli ett framgångsrikt företag. Precis som Backahill är Karolina och Protosell starkt engagerade i den lokala samhällsutvecklingen och utvecklingen av näringslivet. – För mig är det extremt viktigt att Ängelholm har en tydlig vision och identitet vad man vill vara för människorna som bor här. Vi vill locka hit fler intressanta bolag och för det behöver det finnas ett sunt näringslivsklimat. Grundskolan måste bli bättre och högre utbildningar behöver etableras för en ännu mer levande stad. Staden måste våga sticka ut mer, som upplevelse och med ett pulserande näringsliv. Allt måste hänga ihop.

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019 23


//backahill fastigheter/backastad

Stark närvaro i huvudstadsregionen Med stor kunskap, erfarenhet och ett brett nätverk inom fastigheter och finans genererar vi affärer i Stockholm och Mälardalen. Vi köper, utvecklar och förvaltar bland annat hyresbostäder och samhällsfastigheter.

24 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019


På Graninge Strand har Backahill färdigställt vårdboende och seniorbostäder, och nya seniorbostäder planeras.

Vår närvaro i Stockholm fungerar som ett affärsnav där våra gedigna meriter och omfattande nätverk inom fastighetsoch finanssektorn tillsammans utgör en bas för affärer. Vi agerar som allt från rådgivare till aktiv partner i projekt som kräver en stark resurs i form av kompetens, ledning och finansiellt nätverk. Backastad utgör en bas för samhällsbyggande och projektutveckling av bostäder i Stockholmsområdet med omnejd. Våra två största Stockholmsbaserade bostadsprojekt är Graninge Strand och Gustavsberg.

Seniorboende med havsutsikt Graninge Strand är ett stort bostadsprojekt i Nacka kommun och omfattar 193 lägenheter totalt. Här fokuserar vi på seniorbostäder, trygghetsboende och bostäder för vård och omsorg. Utvecklingen sker i etapper där ett vårdboende är färdigställt med 54 platser åt hyresgästen Silver Life. Tolv seniorbostäder till bostadsrättsföreningen Graninge Strandgård blev klara under 2019. I huvudbyggnaden, Villa Boberg, finns stora gemensamma ytor med reception, lounge, restaurang och träningslokaler. Byggnationen av ytter-

ligare 42 hyresrätter ska påbörjas under 2020. Från fabrik till bostadsrätter Vårt andra stora projekt består av Fabrikshuset i Gustavsberg. Den gamla sanitetsporslinsfabrikens anrika miljö har omvandlats till 240 moderna lägenheter med tydliga arkitektoniska spår av fabrikshistoria. Fabriksbyggnadens kraftfulla karaktär har bevarats och kompletterats med två nya våningsplan. Många av lägenheterna har loft och högt i tak. Inflyttning skedde under våren 2019. Lanterninhuset tillhör Fabrikshuset och färdigställBACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019 25


 Gustavsbergs fabriksområde är omvandlat till attraktiva bostäder.  Skisser på nybyggnation i centrala Nyköping.

des under 2019. Det består av 480 kvadratmeter kommersiella lokaler. Fabrikshuset ägs nu av en bostadsrättsförening. Vi granskar kontinuerligt nya affärer och möjligheter. Nära centrala Nyköping förvandlas området Nöthagen från industriområde till en blandstad med bostäder och plats för kontor och handel, skolor, kaféer och restauranger. Under 2018 förvärvade vi här en fastighet på 13 500 kvadratmeter där vi har planer på att bygga hyresrätter. Detaljplanearbetet pågår och 26 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019

väntas blir klart under 2020. I Uppsala har vi har byggt om fastigheten Årsta 84:3 där hyresgästen Q-Linea AB flyttat in. Q-Linea utvecklar och levererar innovativa lösningar för diagnos av infektionssjukdomar. Även företaget Scandiflash som utvecklar röntgensystem hyr lokaler i fastigheten. Serviceagent med fastighetsfinansiering På vårt Stockholmskontor drivs också serviceagenten SFF, Svensk FastighetsFinanisering. Bolaget

emitterar obligationer på den svenska kapitalmarknaden via ett MTN-program på tolv miljarder kronor. Obligationerna är säkerställda med pantbrev i fastigheter och noteras på NASDAQ Stockholm. SFF ägs till lika delar av de noterade fastighetsbolagen Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Wihlborgs Fastigheter AB och Platzer Fastigheter Holding AB. I Backastads uppdrag ingår att sköta bolagets kapitalförvaltning, administration, redovisning och finansiella rapporter.


//intervju

Tomas Andersson letar ständigt efter nya spännande fastighetsprojekt i Stockholmsregionen.

Stockholm i mitten av radien Ambitionen med Backastad är att bygga upp ett bostadsbestånd med hyresbostäder och samhällsfastigheter i Stockholm och närliggande städer inom en radie på tio mil från huvudstaden. Tomas Anderson har jobbat med bostadsproduktion i Peab under många år. Sedan knappt tre år tillbaka har han för Backastad uppdraget att köpa, utveckla och förvalta hyresrätter och samhällsfastigheter i Stockholm och Mälardalen. – Vi tittar på ett flertal intressanta projekt och jag hoppas kunna få fart på affärerna ordentligt. En utmaning är att det är svårt att köpa färdig, planlagd mark. Därför tar det ganska lång tid att få fram detaljplaner innan byggprojekten kan komma igång. Graninge Strand är ett av de största projekten som Backastad har i uppdrag att utveckla. Det omfattar nästan 200 lägenheter inklusive huvudbyggnaden som består av den gamla stiftsgården. – Det var väldigt roligt att vi under 2019 fick till stånd ett bygglov för 42 hyresrätter. Det är en stor fastighet som tagit mycket energi att utveckla. Vi kommer att söka bygglov för ett 20-tal bostads-

rätter också, och jag tror att marknaden för bostadsrätter börjar ljusna. Ett annat stort projekt i Stockholmsområdet är den gamla sanitetsporslinsfabriken Gustavsberg med byggnationen av sammanlagt 240 lägenheter. Fastigheten har sålts till en bostadsrättsförening och projektet är därmed avslutat för Backastads del. Det frigör möjligheter att investera i nya områden och affärer. År 2018 köptes 13 500 kvadratmeter mark i Nyköping, tio mil söder om Stockholm. – Vi ska bygga hyresrätter intill Nyköpings station. Det tar 53 minuter med tåg från Nyköping till Stockholms central, så det är ett bra läge att bo för den som inte vill sitta fast i bilköer i Stockholm. Även Västerås i väster har samma pendlingsavstånd och är intressant för oss. Stockholm är givetvis fortsatt av intresse, men markpriserna i innerstan är för höga idag för att räkna hem en investering. BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019 27


//backahill bjäre

Den dynamiska destinationen Bjäre Bjärehalvön är hemma för oss – en plats med historia och potential. I detta affärsområde har vi samlat bolag och projekt som vi driver för att utveckla Båstad med omnejd som destination.

28 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019


Hotel Riviera Strand har snabbt etablerat sig som en anläggning för den aktiva familjen.

Bjärehalvön är ett välbekant semestermål och en bygd med vacker natur och stark entreprenörsanda. Här verkar vi aktivt för att fler ska få möjlighet att njuta av denna fantastiska destination. Vårt bestånd i Båstad utgörs av de för besöksnäringen mest betydande fastigheterna, såsom tennisarenan, Hotel Skansen och Hotel Riviera Strand. De ägs av Båstadtennis & Hotell AB där Backahill AB i sin tur är största ägaren med cirka 25 procent. Vi är även hälftenägare i driftbolaget GRAM Hotels, som

sköter driften vid Hotel Skansen, Hotel Riviera Strand och Torekov Hotell. Centralt boende Under 2019 började vi renovera nedgångna Villa Falken som tidigare drivits som Bed & Breakfast. Med ett centralt läge i Båstad är detta en pärla som omvandlas till sju moderna bostadsrätter med ypperligt läge. Planerad inflyttning sker till sommaren 2020. Även Hjortens Hotell och Pensionat vid infarten till centrala Båstad har genom-

gått en mindre uppfräschning under året som gått. Den efterlängtade utbyggnaden av Hotel Skansens spa påbörjades under 2019 och öppnar till sommaren 2020. Den nya spadelen byggs på hotellets tak och får utsikt över havet och centercourten. Nybyggnationen omfattar 600 kvadratmeter och fördubblar hotellets spakapacitet. Nordea huvudsponsor Tennisen fortsätter att vara av central betydelse för turistnäringen i Båstad. Med Nordea BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019 29


I Backahills strävan att utveckla Båstad byggs Villa Falken om till bostadsrätter.

»Med ett centralt läge i Båstad är Villa Falken en pärla som omvandlas till sju moderna bostadsrätter med ypperligt läge.« Apelrydsskolans nya byggnad ger plats åt både elever och säsongsanställda.

30 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019


Hotel Skansens nya spektakulära spa-del är placerad på byggnadens tak.

klar som huvudsponsor inför 2020 fortsätter den publikvänliga sporten att locka tusentals besökare till Båstad. Damtennisen gjorde comeback 2019 med en WTA-turnering veckan innan herrarnas ATP-turnering spelades. Framför Hotel Skansen och tennisarenan ligger hamnen som är en viktig del i utvecklingen av ett attraktivt och levande Båstad. Under 2019 har hamnen försetts med bättre faciliteter i form av nya toaletter och nyrenoverade fiskebodar. Vi fortsätter vår varsamma utveckling av Norrvikens trädgårdar. Visionen är en lockande stilträdgård av internationella mått. Byggnationen av växthuset Erikshus påbörjades 2019 och ska stå klar under våren 2020. Växthuset är på 170 kvadratmeter, något mindre än syskonbyggnaden Victoriahuset som invig-

des året innan. Erikshus kommer att innehålla odlingar och även hysa utställningar av olika slag. En ny butik, Halmhuset, färdigställdes där utbudet består av trädgårdsinspiration såsom redskap, böcker och inredning. Ett populärt tillskott under året är Chocolaterian vid Norrviken trädgårdars entré. Efter omfattande renovering av den nedlagda plantskolans lokaler kan gäster njuta av hemmagjorda praliner, italiensk glass eller en vällagad lunch. Populärt för konferenser På Hotel Riviera Strand har vi kompletterat servicen med att omvandla tre hotellrum till ett stort och modernt konferensrum, något som efterfrågats då hotellet är mycket populärt. Företag och föreningar ser hotellet som en perfekt plats för att kombi-

nera möten med andra aktiviteter. Även 15 nya parkeringar har tillkommit. Handelsområdet Entré Båstad, som ligger strategiskt vid E6:ans avfart till Båstad, har utökats med större ytor. Vi har byggt ett nytt höglager på 1 200 kvadratmeter och nya kontorslokaler åt hyresgästen Teddykompaniet. Under året beviljades bygglov för ett nytt elevhem på Apelrydsskolan, som är ett internat på gymnasienivå. Den nya byggnaden möjliggör boende för både elever på skolan såväl som för säsongsanställda inom besöksnäringen. Här bidrar vi till att lösa det ganska akuta behovet av bostäder i regionen samtidigt som vi hjälper till att hålla bygden levande året om. Den L-formade byggnaden i tre plan ska stå klar under 2021. BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019 31


Norrvikens trädgårdar fylls av många aktiviteter året runt.

32 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019


//intervju

Invigning av Ulla Molins hyllningsträdgård, tema barock, julmarknad, bröllop och företagsevenemang är bara några av alla händelser under 2019 konstaterar Sara Karlsson och Camilla Berthilsson.

Händelserikt år på Norrviken Sara Karlsson, Strategi & Projekt, och Camilla Berthilsson, vd för Norrvikens trädgårdar, ser tillbaka på ett spännande år. Sara Karlsson brinner för att utveckla och driva olika projekt. Natur- och trädgårdsintresset har alltid varit stort hos henne då hon är uppväxt på en gård och utbildad florist. Saras första sommarjobb var att arbeta i trädgården på Norrvikens trädgårdar. – Jag älskar min hembygd och jobbar mycket med destinationen Bjäre där vi tittar på vilka möjligheter som finns. Parken är ett viktigt utflyktsmål. Vi har höga ambitioner, men det är en långsiktig satsning som ska få utvecklas med försiktighet. Backahill jobbar för att Norrvikens trädgårdar ska positioneras som ett turistmål av hög internationell klass för trädgårdsintresserade. Platsen erbjuder så mycket mer, bland annat finns det i visionen för området planer på ett trädgårdshotell och en konsthall. År 2019 var händelserikt. Mer än 76 000 gäster besökte parken och kunde njuta bland annat av våra nya satsningar i trädgården, Hasses glada trädgård för barnen, hyllningsträdgården till Ulla Molin,

det nya kaféet Chocolaterian samt en ny butik. Byggnation av växthuset Erikshus påbörjades och Victoriahuset fylldes med utställningar och vigslar. – Vi börjar närma oss rekordsiffrorna från 1980-talet med 100 000 besökare. Vi har jobbat mycket medvetet med att skapa medial spridning och stärka vår marknadsföring, vilket har gett resultat och skapar möjligheter för framtiden. Det talas om parken överallt och det här är bara början, förklarar Camilla. Varje år fylls parken med ett innehållsrikt program och målet är att ha öppet året om. Under julen satsas det stort på god mat och upplevelser för alla generationer. Trädgårdsanläggningen firar 100 år 2020 vilket kommer att märkas i parken under hela året. – Precis som min pappa vill jag ge tillbaka till bygden. Norrvikens trädgårdar är en fantastisk plats för traktens befolkning att komma till, säger Sara. BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019 33


//backahill innehav

Strategiskt ägande ger inflytande och finansiell styrka Backahill har ett strategiskt aktieinnehav, med ägarskap överstigande tio procent av både kapital och röster, i fem börsnoterade fastighetsbolag med verksamhet över stora delar av Sverige. Dessutom ingår innehav i Skistar som driver alpina skidanläggningar.

34 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019


 Fabege: Visionsbild för Kungliga Operan och Kungliga Dramatiska Teaterns nya lokaler i Flemingsberg.

Backahill är aktiv och långsiktig ägare i fem fastighetsbolag. Wihlborgs är det ledande kommersiella fastighetsbolaget i Öresundsregionen med kontor och fastighetsbestånd i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn. Fabege har ett fastighetsbestånd som är koncentrerat till huvudstadsregionen. Diös är norra Sveriges största privata fastighetsbolag med verksamhet från Borlänge i söder till Luleå i norr. Catena är specialiserat på logistikfastigheter i Sverige, och Brinova Fastigheter med säte i Helsingborg äger och förvaltar hyresbostäder, samhällsfastigheter och kommersiella lokaler i södra Sverige. Backahill är stor-

ägare i Brinova tillsammans med AB Balder fastigheter. Brinova Under året har flera förvärv stärkt Brinovas position. I centrala Kristianstad har en befintlig bostadsfastighet förvärvats samt två fastigheter intill där förskola, 200 hyresrätter och livsmedelsbutik ska byggas. I Karlskrona har ett gruppboende förvärvats samt två andra samhällsfastigheter i Jämjö och Rödeby, som ligger strax utanför tätorten. Ytterligare tre samhällsfastigheter har köpts på Slottshöjden i Helsingborg. I Landskrona har en fastighet med 16 lägenheter förvärvats medan bolaget har

 Wihlborgs: Kvarteret Vattentornet 4 i Lund, med Sony Mobile som största hyresgäst.

köpt mark i Oxie utanför Malmö med intentionen att bygga 50 hyresrätter. Dessutom invigdes Brinova Arena Karlskrona, en modern event- och idrottsanläggning med plats för 2 500 personer i huvudhallen och 700 åskådare i sidoarenan. Catena Catena har gjort flera stora investeringar under året. Man bygger ny terminal för 250 miljoner kronor åt Postnord på Tostarp, öster om Helsingborg. Här byggs även en tillbyggnad åt Nowaste Logistics för 132 miljoner kronor. Utanför Ängelholm, vid E-City Engelholm, byggs ett nytt lager för Boozt Fashion. BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019 35


 Fabege: Bankkoncernen SEB:s ljusgård.  Diös: Choice Hotell Sundsvall.

36 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019


Catena: Plantehuset 3 i Helsingborg.

Investeringen är värd 193 miljoner kronor. Catena investerar dessutom ytterligare 150 miljoner kronor i Logistikposition Sunnanå, utanför Malmö. Lagret för flyttgods byggs åt DHL Express. Catena sätter även sitt namn på hockeyklubben Rögle BK:s hemmaarena genom att bli en av klubbens huvudpartners. Fabege Under året fick Fabege en ny vd i Stefan Dahlbo, tidigare vd för investeringsbolaget Byggmästare Anders J Ahlström Holding. Företaget sålde kontorshuset Pelaren 1 i södra Stockholm till KPA Pension samt DN-skrapan till Areim. Vidare har mark i Flemingsberg förvärvats från Skanska för 60 miljoner kronor. Flera nya hyresgäster har tecknat avtal under 2019, bland annat TietoEVRY, Arbetsmiljöverket och Publicis Group. Fabege

Brinova: Kvarteret Banér 8 i Landskrona, bostadsfastigheter med 16 lägenheter.

erhöll också en topplacering på en global hållbarhetsranking, Global Real Estate Sustainability Benchmark. Diös Årets nettouthyrning för Diös uppgick till 42 miljoner kronor. Stora hyresavtal tecknades bland annat med Trafikverket, Webhelp och Polismyndigheten. Att skapa nya ytor är en naturlig del i Diös stadsutveckling. Även två nya hotell har påbörjats i Sundsvall respektive Umeå samt bostadskvarteret Söderbo i Östersund. Fastigheter har förvärvats i Gävle, Borlänge, Falun, Mora, Skellefteå och Östersund. Wihlborgs Företaget har aldrig gjort så stora köp och försäljningar av fastigheter som under det gångna året. Investeringarna i nya och befintliga fastigheter uppgick till

1,7 miljarder kronor. I Hyllie utanför Malmö har Tullverket och Ingka Services (Ikea) flyttat in i nybyggda lokaler. Tingsrätten i Helsingborg har färdigställts under 2019. Största pågående byggnation utgörs av kontorshuset Prisma i Oceanhamnen i Helsingborg. Wihlborgs har vidare sålt fastigheter i Köpenhamn och Malmö och gjort några större förvärv i Lund och Helsingborg. Skistar Skistar är en stor aktör när det gäller alpina skidupplevelser. Idag drivs anläggningar i Sälen, Åre, Vemdalen, Hemsedal, Trysil, Hammarbybacken och St Johann in Tirol. Störst tillväxt står danskar och tyskar för, som vill uppleva den skandinaviska fjällvärlden. Under året genomfördes alpina VM i Åre med Skistar som titelsponsor. BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019 37


Åre är en av Skistars många populära skidanläggningar.

 Välbesökta S:t Johann i Österrike ingår i Skistar.  Sälenfjällens nya flygplats skapar nya möjligheter.

38 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019


//intervju

Skidfantasten Stefan Sjöstrand ser fram emot att få vässa Skistars erbjudande ytterligare.

Valuta för pengarna Sedan den 2 mars 2020 är Stefan Sjöstrand vd för Skistar. De senaste 13 åren har han arbetat för Ikea i olika befattningar, senast som Commercial & Digital Manager. Hallänningen Stefan Sjöstrand har gedigen erfarenhet av att arbeta med starka konsumentvarumärken såsom Ikea, Marabou, OLW och Malaco. Dessutom är han styrelseordförande i Bertegruppen som gör Sia-glass och styrelseledamot i träkoncernen Derome. Samtliga bolag är eller har varit familjeägda företag, vilket har betydelse för Stefan. – Jag älskar entreprenörsandan i familjebolag och att man inte konstlar till saker. Det har jag med mig från alla de bolag jag arbetat för. Det är viktigt att få lov att göra misstag, men också att inte göra om dem, säger han. Stefan beskriver sig själv som en människoorienterad person. Han möter gärna medarbetarna i deras vardag och har börjat vd-jobbet med att resa runt till Skistars anläggningar. – För att förstå verksamheten behöver jag vara ute och lyssna på människor, både medarbetare och kunder. Det är så viktigt att vår personal är motiverad och att de möter kunden med ett leende. Han älskar att åka skidor och har varit gäst hos Skistar under många år. Hans tre barn har lärt sig att åka skidor i Sälen. – För mig handlar en skidsemester om kvalitets-

tid med familjen, man checkar ut från vardagen. Skistar har en viktig funktion att fylla. Stefan anser att Skistar har lyckats väl med att ta med kunden på alla steg i den digitala kundresan: till exempel med hur man bokar boende och resa, liftkort, skidutrustning och även att köpa kläder. – Jag tar gärna gästens perspektiv. Men vår digitala resa har bara börjat, det finns fortfarande mycket kvar att göra. Samma sak med hållbarhet, vi har tagit stora steg genom att tänka på hur man tar hand om snön, att vi använder miljövänligare diesel och testar elskotrar, men det finns många fler möjligheter. Tiden på Ikea och det nära samarbetet med grundaren Ingvar Kamprad har präglat Stefans syn på hur en affärsverksamhet ska drivas. – Jag bär med mig Möbelhandlarens testamente i min ryggsäck. Det är mitt rättesnöre, där finns svaren på alla dilemman. Jag är en vanlig, enkel kille och brinner för att man som kund ska få valuta för pengarna. Att uppleva kundmötet och förstå vad som sker där är jätteviktigt. Därför vill jag arbeta nära verksamheten. BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019 39


//backahill utveckling

Spännande affärsidéer med potential Vi investerar i entreprenörsdrivna verksamheter med stor utvecklingspotential. Företagen finns i vitt skilda branscher såsom läkemedel, turism och livsmedelsproduktion.

40 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019


Foodhills ambiiton är att öka volymerna rejält i ärtproduktionen.

Backahill väljer att gå in med olika former av investeringar i bolag som vi bedömer har stor utvecklingspotential, stark vilja, spännande affärsidéer och utmärkta produkter. Detta gör vi genom vårt affärsområde Backahill Utveckling. Vår idé är att hjälpa dessa företag till nästa nivå genom att erbjuda affärskompetens, finansiella resurser och ett stort nätverk. Vår utvecklingsportfölj består av utvecklingsprojekt, börsinnehav och kommande börsprojekt, ofta i verksamheter kopplade till bygg- och fastighetsbranschen. Men vi har också intressen inom turism, livsmedel och läkemedel.

Sug efter ärtor Foodhills har skapats när Backahill såg att stora möjligheter öppnade sig efter att Findusfabriken lagts ned i Bjuv. Visionen är att skapa ett centrum för cirkulär, biobaserad och hållbar livsmedelsproduktion. På sikt ska här finnas frilands- och växthusodling av grönsaker, en landbaserad fiskodling, foderproduktion och en biogasvärmeanläggning. Satsningen är välgrundad då efterfrågan på vegetabiliska proteiner ökar globalt. Initialt fokuserar verksamheten på att få upp volymer och kvalitet i ärtodlingen. Under 2019 skördades 5 600 ton ärtor

på 1 500 hektar. Våra intressen i den svenska fjällvärlden har lett oss till att investera i byggnationen av en ny internationell flygplats. Mitt i Skandinaviens största alpina skidområde finns den toppmoderna flygplatsen Scandinavian Mountains Airport, som invigdes den 21 december 2019. Flygplatsen ska förbättra tillgängligheten och stärka Sälens och Trysils positioner som internationella skiddestinationer. Samtidigt skapar etableringen utveckling, arbetstillfällen, inflyttning och en stark framtidstro i regionen. Flygbolagen BRA och SAS trafikerar flygplatsen i Rörbäcksnäs BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019 41


 Cernelle har byggt nytt kontor och nya högteknologiska laboratorielokaler.  Ken Tinebo, vd för Cernelle (till höger) i samtal med medarbetare från samarbetspartnern DongKoo Biotech & Pharma.

från orter i Sverige, Danmark och Storbritannien. Genombrott i Kina Cernelle utvecklar, tillverkar och säljer växtbaserade läkemedel för behandling av godartade prostatasjukdomar för en global marknad. Läkemedlet Cernitol verkar antiinflammatoriskt vilket minskar storleken av prostatan och gör det lättare att tömma blåsan. I Japan har företaget en ledande position och arbete pågår för att etablera sig på nya marknader i Asien och Europa. Under 2019 signerade Cernelle nya avtal med en kinesisk partner, vilket kommer att öka försäljningsvolymen flerfalt.   – Avtalen innebär en fantast42 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019

isk möjlighet för Cernelle att markant öka tillväxt och lönsamhet. Uppskattningsvis finns det 100 miljoner män i Kina med en knölig prostata som styr och ställer i vardagen. Bolagets produkter är nischade med fokus på att behandla kronisk inflammation i prostatan och under de kommande sex, sju åren ser vi ingen ny produkt på marknaden som kan konkurrera, säger Ken Tinebo, vd. Renodling av portföljen Klädföretaget Sir of Sweden har med sin inriktning på eleganta herrkläder varit en del av affärsområdet Backahill Utveckling under flera år. För att renodla vår verksamhet och fokusera

på väl valda affärsområden och branscher har vi under 2019 valt att avyttra vår ägarandel i modeföretaget till företagets andra delägare, detta i gott samförstånd. Ytterligare ett steg mot en renodling av våra projekt inom Backahill Utveckling har vi tagit när det gäller våra tre byggprojekt i Helsingborg. Fastighetsbolaget Brinova har förvärvat våra byggnationsprojekt i Maria Park, och vi har även för avsikt att sälja vår tomträtt vid Gröningen i centrala Helsingborg. I Gustavslund i östra Helsingborg kvarstår våra planer på att bygga bostäder och kommersiella lokaler, detaljplaneändringar har dock försenat tidplanen.


//intervju

Efterfrågan på vegetabiliska proteiner ökar i världen, vilket gynnar Foodhills, menar Karl Beckman, Foodhills vd.

Ljus framtid för Foodhills Ett ledande centrum för cirkulär livsmedelsproduktion. Foodhills i Bjuv ska bli livsmedelsbranschens motsvarighet till Silicon Valley. Karl Beckman, vd, ser ljust på framtiden. Efterfrågan på vegetabiliska proteiner, exempelvis från ärtor, ökar i hela världen tack vare en stark hållbarhets- och hälsotrend. Allt fler konsumenter väljer bort det röda köttet till förmån för vegetabiliska alternativ. Från 2015 till 2019 har odlingen av ärtor fördubblats globalt. Prognoser pekar på ytterligare en fördubbling inom de närmaste fem åren. – Det finns en stor förväntan och efterfrågan på ärtprotein, vilket är gynnsamt för oss. Vi siktar på att öka vår produktion med 60 procent från 2019 till 2020, säger Karl Beckman, vd för Foodhills. Skörden på 5 600 ton ärtor under 2019 motsvarade inte riktigt förväntningarna. Med en lång bakgrund inom livsmedelsindustrin har Karl Beckman som nybliven vd för Foodhills ett tydligt fokus för verksamheten den närmaste tiden. – Vi ska fortsätta vår resa med att få upp voly-

merna och kvaliteten samt öka försäljningen. Vi arbetar hårt med att få alla processer att fungera optimalt. Jag tror väldigt mycket på vår ärtodling, den ligger rätt i tiden och vår metod är skonsammare än den Findus använde, vilket gör att vi kan få fram ännu bättre ärtor. Vi lägger stor vikt vid att få fram mjälla, söta ärtor som vi säljer främst på exportmarknaden. Intresset att odla ärtor är stort hos sydsvenska jordbrukare. Närmare 150 odlare i Skåne och Halland kommer att vara knutna till Foodhills under 2020. Det krävs en relativt låg arbetsinsats, där utsäde tillhandahålls och tröskning görs av Foodhills. – När det gäller ärtodling är vädret den största utmaningen. Det får inte vara för torrt och varmt, men samtidigt inte för blött heller. En lagom sval svensk sommar är perfekt, säger Karl. BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019 43


//backahill vision

Visioner för en bättre bygd Vi värnar starkt om vår hembygd och människorna där. Genom vår kunskap om fastigheter, verksamheter och mötesplatser verkar vi för att utveckla Ängelholm och Bjärehalvön till en plats där fler väljer att bo och leva. Vårt visionsarbete handlar om att tydliggöra våra tankar och idéer kring hur samhället och framtiden kan bli lite bättre – till glädje för många människor.

44 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019


Arenastaden

Det är viktigt att ungdomar har möjligheter till en sund fritid och Arenastaden är ett sätt för Backahill att stötta detta. Med en organiskt växande sportanläggning vill vi profilera Ängelholm som en idrottsstad för aktiva på alla nivåer och i alla åldrar. I första etappen är det tänkt att Catena Arena byggs ut, en ny

isträningshall uppförs och antalet parkeringsytor ökar. I nästa etapp är tanken att bygga en ny sporthall samt faciliteter för träningsplaner och löparbanor inomhus. Vi planerar även plats för gym, friskvård, butiker, restaurang och barnaktiviteter.

Kulturhuset Ravinen

Konstnären Ulla Kraitz och hennes man, keramikern och skulptören Gustav Kraitz, har länge närt en dröm om en konsthall vid bäckravinen på Norrvikens trädgårdar i Båstad. Backahill har tagit fram ett nytt förslag till kulturcenter med flera utställningsrum och utrymme för en konsertsal.

Sollyckan

Vi vill skapa möjlighet för Bjärehalvöns äldre att bo bekvämt och med kvalitet i sin hembygd. Med vårt seniorboende Sollyckan vill vi bygga energieffektivt och socialt. Den inglasade gården ger plats för gemensamma aktiviteter. Spännande arkitektur med många små gavlar känns luftigt och passar i småstadsidyllen. Ett koncept som vi gärna inför på fler orter. BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019 45


Samskolan

För att stärka Ängelholms attraktionskraft vill vi skapa en mötesplats för ungdomar, lärande och företagsamhet. Här ska nya entreprenörer utveckla sina affärsidéer i en kreativ miljö. Detta kompletteras med bostäder för unga, verksamhetslokaler och kontorsytor.

Campus Ängelholm

Backahill har initierat en näringslivsgrupp som arbetar för att få en högskoleutbildning till staden. Gruppen arbetar med att identifiera kompetensbehoven. Planen är att få till ett samarbete med ett existerande lärosäte för att skapa utbildningsplatser i Ängelholm där samspelet mellan högskola och näringsliv stärks.

Gamlegården

Tanken är att skapa ett nytt nav för handel samtidigt som vi tillför nya boendemöjligheter till centrala Båstad. Innergården kantas av butiker, kaféer, restauranger och andra servicenäringar. Ovanpå byggs ett tjugotal lägenheter och i källarplan finns parkeringsplatser.

46 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019


//intervju

Dag Thulin ser möjligheter i nya tomter utifrån arkitektens perspektiv.

Vikten av visioner Entreprenörer, nytänkande och visioner behövs för att vårt samhälle ska utvecklas och bli bättre. Vi på Backahill arbetar med att se möjligheter, till exempel med att omvandla en tråkig bit mark till ett blomstrande kvarter med småaffärer, restauranger och bostäder. Visionsarbetet är otroligt viktigt för utvecklingen av ett samhälle och för att visualisera för alla inblandade hur den där trista markplätten kan se ut när den transformerats till en attraktivare miljö. – Är det ingen som har tankar och idéer, eller pekar ut en riktning kommer vi ingenvart. Det ingår i vårt uppdrag att plantera frön till någonting bra och visa att det går att genomföra, säger Dag Thulin, ansvarig för marknad och projektutveckling.

Backahill stor möjlighet att påverka den lokala utvecklingen. Företaget är därför starkt engagerat i olika samhällsfrågor, exempelvis en aktiv utveckling av centrum. Ängelholms näringsliv driver ett så kallat BID-arbete. BID står för Business Improvement District och bygger på ett tillvägagångssätt som användes när New Yorks gamla slakteridistrikt omvandlades. Området förvandlades från nedgången slum till en levande stadsdel med ett rikt kultur- och näringsliv. – Vi vill fortsätta utveckla vårt centrum och vår volymhandel, de behöver varandra. Det handlar om att se helheten, att ha uthållighet och få in rätt hyresgäster för att kunna erbjuda en bra mix.

Dag har jobbat som arkitekt i mer än 30 år innan han kom till Backahill. Först på Landskronagruppen och därefter på Ängelholmsbaserade Möller Arkitekter. Dags kompetens är viktig för företaget. – Jag kan snabbt analysera en tomt för att utröna hur vi kan utnyttja en tomt och förverkliga de visioner vi har för projektet.

Ett annat område där ett stort visionsarbete pågår är Norrvikens trädgårdar. Området återställs med varsam hand och utvecklas försiktigt för att på sikt kunna bli en trädgårdsdestination på hög nivå som lockar en internationell publik. – Vi gör många satsningar som vi inte alltid kan räkna hem ekonomiskt, åtminstone inte på kort sikt, men som tillför så mycket nytta och glädje för så många människor. Det känns bra i hjärtat, förklarar Dag.

Som betydande fastighetsägare och förvaltare i Ängelholm och Bjärebygden har

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019 47


//hållbarhet och engagemang

Med passion för ett bättre samhälle För oss på Backahill går ett medvetet hållbarhetsarbete och ett starkt samhällsengagemang hand i hand med långsiktig lönsamhet.

48 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019


» Vi drivs av en stark vilja att göra skillnad – till det bättre.« Att ta ansvar, agera långsiktigt och ge tillbaka till lokalsamhället som vi verkar i är sedan starten av Backahill en del av företagets innersta kärna. Vi drivs av en stark vilja att göra skillnad – till det bättre. Backahill arbetar för en utveckling mot ett hållbart samhälle med hjälp av en tydlig miljöpolicy och en genomgripande strategi för vårt hållbarhetsarbete ur ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Vårt hållbarhetsarbete är indelat i fyra fokusområden: hållbar förvaltning, ansvarsfullt företagande, hållbar samhällsutveckling och att vara en attraktiv arbetsgivare. Strategi för miljö och energi I samarbete med Öresundskraft är arbetet igång med att ta fram

en miljö- och energistrategi för vårt fastighetsbestånd. Det innebär bland annat att minska energianvändningen i våra byggnader, en successiv övergång till förnybara energikällor och miljömärkning av energin samt att minska koldioxidutsläppen i verksamheten. Det betyder också att bygga mer hållbart. Därför har vi fattat beslutet att utforma våra byggnader enligt Miljöbyggnad Silver, den näst högsta standarden från Swedish Green Building Council. Vårt allra första projekt som byggs enligt Miljöbyggnad Silver är Fågelsången 3 i centrala Ängelholm. Här byggs 66 hyreslägenheter i nära kontakt med den lummiga miljön längs med Rönneå. Bostadshusen byggs där det redan finns ett parkeringshus, vilket är en resursoptimering i

sig. På så sätt förtätas staden och mark utanför samhället sparas till odling eller natur. Andra projekt som byggs enligt Miljöbyggnad Silver finns i centrala Båstad och utgörs av seniorboendet Sollyckan samt Gamlegården med sin blandning av kommersiella ytor och lägenheter. Idrottsstaden Ängelholm Vårt samhällsengagemang ingår i den sociala dimensionen i Backahills hållbarhetsarbete. I samarbete med Ängelholms kommun arbetar Backahill för att utveckla Arenastaden, ett samlat område med arenor, hallar och sportplaner ägnade åt idrottsaktiviteter till starkt stöd för föreningslivet och inte minst barn och ungdomar. Tillsammans med andra framstående företag, Ängelholms BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019 49


 Hästsportens världscup arrangeras på Stockholm Stadion.

näringslivskontor och kommunen verkar vi aktivt för att bilda Campus Ängelholm där högre utbildningar kopplade till näringslivet ska kunna locka studenter och bidra till samhällsutvecklingen. Backahill är vidare en drivande aktör i centrumutvecklingen i Ängelholm samt i bevarandet och utvecklingen av Norrvikens trädgårdar i Båstad. Hästsport kompletterar tennis Hästsporten är den näst största idrotten efter fotboll i Sverige. Under 2019 satsade Backahill på att lyfta sporten till nya höjder genom engagemanget i Longines Global Champions Tour (LGCT). Backahill är genom Norrvikens trädgårdar partner för tävlingen som samlar hästhoppningens alla 50 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019

världsstjärnor. – Vi ville ha in en ny sport som kompletterar tennisen på Bjäre och kom in på hästsporten direkt. Vi bad eventbolaget Sport & Evenemang AB att hitta något som kan förläggas på Norrvikens trädgårdar och som kompletterar vad som finns i sportsverige, säger Sara Karlsson, Strategi & Projekt. Företaget hittade LGCT, som då fanns på 16 platser i världen och med de högst betalda prispengarna. – När vi granskade vad som behövdes, till exempel i form av hotell och boendemöjligheter, bestämde vi oss för att hålla tävlingen på Stockholm Stadion istället, säger Sara. Tävlingen blev en succé. Biljetterna sålde slut, det var perfekt väder och de svenska världsnam-

 Utvecklingen av Catena Arena är en av grundpelarna i hockeylaget Rögles framgångar.

nen Peder Fredricson och Malin Baryard-Johnsson vann guld respektive silver. Genuint engagemang Engagemanget i lokala föreningar och organisationer är genuint och långsiktigt. Backahill sponsrar verksamheter som främjar hälsa, trygghet, sysselsättning och trivsel. Många av de lokala idrottsklubbarna såsom Rögle BK, Ängelholms FF och Båstad GIF stöttas liksom andra lokala initiativ, till exempel Ängelholm Outdoor Floorball Festival, Ängelholms hembygdspark och Pyttetåget. Ytterligare organisationer som vi hjälper är Svenska Tennisförbundet, Sjöräddningssällskapet, Läkare utan gränser, Nattvandring.nu, RIA – hela människan och Mind – för psykisk hälsa.


//intervju

Svante Paulsson ser sig som en strategisk resurs som ofta kopplar ett helhetsgrepp kring stora frågor.

Stort att kunna ge tillbaka och stötta när det behövs Ett starkt samhällsengagemang är en av grundpelarna i Backahill. Svante Paulsson, som arbetar övergripande med strategi och projekt, är även djupt engagerad i lokala idrottsföreningar och organisationer som hjälper människor med behov av stöd på olika sätt. Rögle BK, Ängelholms FF, Arenastaden, Campus Ängelholm, Mind – för psykisk hälsa, Ängelholm Outdoor Floorball Festival… Listan kan göras lång över de fastighetsprojekt, evenemang och föreningar som Backahill stöttar, uppmuntrar och är med och utvecklar. – Jag och min syster Sara har engagemanget med oss från vår uppväxt. Vi fick veta att inget kommer gratis och började jobba tidigt i livet. För oss är det viktigt att ge tillbaka till det samhälle vi lever i, till exempel att ordna så att ungdomar har en bra sysselsättning och att bidra till att skapa arbetstillfällen, säger Svante Paulsson. Backahill har länge stöttat Ängelholms stolthet, hockeyklubben Rögle BK. Arenabolaget drogs igång just för att kunna samla investerare och utveckla de faciliteter som behövs för ett lag i högsta ligan. – Mitt hjärta har alltid klappat lite extra för Rögle. Jag är engagerad i klubben sedan 17 år tillbaka. Jag har åsikter så då ska man engagera sig också. Engagemanget i Rögle har vidareutvecklats efterhand och växt till visionen om Arenastaden. Backahill vill bygga idrottsstaden Ängelholm både bildligt och bokstavligt talat, och bidra med

sitt kunnande om fastigheter och mötesplatser. Idrottsanläggningen ska rymma många olika sporter och evenemang. – Rögle fyller en viktig funktion i Ängelholm, sporten ger mycket glädje och många berörs. Klubben skapar ett 90-tal arbetstillfällen och 500-600 ungdomar har något vettigt att göra. Samhällsengagemanget sträcker sig bortom idrotten. Läkare utan gränser, nattvandring.nu, RIA – hela människan och Mind – för psykisk hälsa är organisationer som får stöd av Backahill. – Psykisk ohälsa är ett av de största problemen i samhället idag. Vi är med i Mind, en frivilligorganisation för psykisk hälsa. Vi har även stöttat Hela människan som gör ett jättearbete för människor i utsatta livssituationer. Vi investerar i Camurus som utvecklar en behandling mot opiatberoende och i Cernelle som tar fram växtbaserade läkemedel för behandling av godartade prostatabesvär. Även Foodhills är ett fint initiativ med visionen att bli ledande i Europa på system för cirkulär livsmedelsproduktion som bidrar till en hållbar global utveckling. Den här typen av initiativ ska vi satsa mer på framöver i den mån vi kan. Det är stort att kunna ge tillbaka och stötta när det behövs. BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019 51


Hållbarhet 2019 Affärsmodell Backahill har flera verksamhetsgrenar. Dessa kan delas in i tre huvudinriktningar: • Innehav – ägande i bolag vars avkastning ger finansiell stabilitet • Fastigheter – förvaltning, förädling och transaktioner av fastigheter • Utveckling – stöd till utveckling av mindre eller nystartade verksamheter

Respektive bolag under Innehav och Utveckling har egna rutiner och mål. Hållbarhetsredovisningen avser koncernens fastighetssida och affärsagerande. Backahills hållbarhetsarbete Backahill arbetar för en utveckling mot ett hållbart samhälle. Hållbarhetsperspektiv kan delas in i tre huvudområden: Social hållbarhet – att sträva mot ett samhälle som är tryggt, tillåtande och inkluderande för att individen ska trivas och kunna bidra till utveckling på bästa sätt. Ekologisk hållbarhet – att leva i balans med vårt ekosystem. Resurserna är inte oändliga och vår påverkan på dem behöver minskas. Ekonomisk hållbarhet – att hushålla med de resurser som finns och att se till så att värden skapas och kan fördelas. 52 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019

Under 2019 har nyckelpersoner på Backahill gått en grundläggande utbildning avseende miljöbyggnader Swedish Green Building Council (SGBC). Backahill har också blivit medlemmar i SGBC. I samarbete med Öresundskraft har ett arbete för en miljö- och energistrategi påbörjats. Under 2020 kommer en inventering av nuläget inom fastighetsbeståndet att göras. I samarbete med Öresundskraft kommer en miljö- och energistrategi att arbetas fram när det gäller fastighetsbeståndet. Övergripande miljö-och energimål kommer att definieras och en plan för dess uppfyllelse tas fram. Ett övergripande miljöledningsdokument behöver tas fram för Backahills dagliga arbete. Organisationen behöver också anpassas för att fördela och definiera ansvarsområden. Arbetet tar sin utgångspunkt i fyra fokusområden: • Hållbar förvaltning • Ansvarsfullt företagande • Hållbar samhällsutveckling • Attraktiv arbetsgivare Agenda 2030 Backahill arbetar med flera av målen för hållbar utveckling enligt FN:s Agenda 2030. På nästa sida följer exempel på Backahills engagemang inom respektive mål.


9 3 God hälsa och välbefinnande Eftersträvar god miljö för kunder och medarbetare i våra byggnader Stödjer idrottsverksamheter Stödjer verksamheten Hela människan Tillämpar en inkluderande företagskultur med en sund värdegrund Hälsoundersökning och friskvård för personalen. 4 7 8

God utbildning för alla Arbetar med frivilliga utbildningar genom ägande i Competensum Arbetar för att etablera högskoleutbildning i Ängelholm Kompetensutveckling för personalen. Hållbar energi för alla Arbetar med energieffektivisering av fastighetsbeståndet. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Partnerskap för att stimulera ekonomisk tillväxt Individuell lönesättning på en god nivå samt bonussystem för all personal Flexibla arbetstider och möjlighet till arbete på distans Höj- och sänkbara arbetsbord.

Aktuellt Under 2020 kommer byggnationen av kvarteret Fågelsången 3 att påbörjas. Projektet i sig har hållbarhet som utgångspunkt i form av resursoptimering. Platsen är redan ianspråktagen i form av ett parkeringshus i centrala Ängelholm. Förtätning av våra städer behövs för att spara på mark utanför samhällena som kan nyttjas för odling eller natur. Befintlig infrastruktur nyttjas. Ett flerbostadshus kommer att byggas som ett U ovanpå ett parkeringshus kanter. 66 nya lägenheter skapas som är centrumnära och samtidigt har stora naturvärden i form av lummig miljö utmed Rönneå. Ett bjälklag ovanför parkeringen kommer att bilda upphöjd innergård för hyresgästerna. Byggnaderna kommer att projekteras i enlighet med Miljöbyggnad Silver. Byggstart planeras sommaren 2020. I samarbete med kommunen arbetar Backahill inom ramarna för Arenabolaget i Ängelholm för att skapa ett kluster av arenor i anslutning till ishallarna i södra Ängelholm. Kommunen har anlagt träningsplaner för fotboll samt en friidrottsanläggning i området. Vår vision är att samla fler arenor i form av ytterligare ishall, bollhallar samt en fotbolls-/eventarena i området och att

11

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Ägande i Foodhills med cirkulär livsmedelsproduktion Årligt entreprenörspris delas ut Stiftelse för stöd till regionens entreprenörer under bildande Ägande i Cernelle som utvecklar hälsoprodukter. Hållbara städer och samhällen Miljöklassning av nya byggnader Laddningsstationer etableras Engagemang i centrumutveckling och stadens utbud Bevarande och upprustning av fastigheter (Samskolan 5, Villa Falken, Vakteln 28) Förtätning via kvarteret Fågelsången.

12 Hållbar konsumtion och produktion Ägande i Foodhills med cirkulär livsmedelsproduktion Minska resande genom digitala möten. 13

Bekämpa klimatförändringarna Energieffektivisering av fastigheter Materialval för minskat ekologiskt fotavtryck Tjänstebilar med minskade utsläpp.

15 Ekosystem och biologisk mångfald Ekosystemtjänster och biologisk mångfald på Norrvikens trädgårdar. 17 Genomförande och globalt partnerskap Samarbete med företag från Vietnam på Foodhills.

knyta ihop dessa och kringverksamheter med hjälp av ett arenatorg som blir en social mötesplats inomhus. Parkeringen utökas men kan samutnyttjas. Anläggningarna kan också samutnyttjas med en skola som planeras alldeles intill. Under 2019 har en avsiktsförklaring undertecknats av Arenabolaget och Ängelholms kommun. En första etapp i form av utvidgning av Catena Arena och en ny isträningshall har börjat planeras. Byggstart preliminärt tredje kvartalet 2020. I Båstad arbetar vi för att få uppföra en hållbar seniorboendeanläggning i kvarteret Båtsmannen. Projektet går under arbetsnamnet Sollyckan efter den gemensamma, överglasade innergård som planeras binda ihop byggnadskropparna. Där kan de boende få en klimatsäkrad utemiljö med medelhavstemperatur. Glasgården ger fördelar som social samvaro, möjlighet till odlingar men också energieffektivitet genom att solvärme fångas såsom i ett växthus och kan tas tillvara. Anläggningen avser locka seniorer med sitt bekväma boende och höga kvaliteter i centrala Båstad. Ett projekt som är hållbart även ur aspekten att det skapar flyttkedjor där äldres villor friställs för yngre familjers nyttjande. Detaljplanearbete pågår och planen förväntas antas under 2020. BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019 53


I Ängelholms centrum planerar vi en utveckling av fastigheten Samskolan 5. Idag finns där verksamheter och parkeringsytor. Som en följd av centrumutvecklingstankar tänker vi komplettera fastigheten med lokaler, kontor, takbostäder, ungdomsbostäder och en samlingsplats för entreprenörer och unga företagare enligt konceptet Växtverket som vi tidigare utvecklat. En mötesplats baserad på delningsekonomi och som tillhandahåller arbetsplatser, mötesrum, möjligheter till stöd, kafé, sociala sammanhang, och delningstjänster i en öppen och modernt utformad anläggning. Projektet innebär en förtätning av centrum och en komplettering av stadens utbud där unga entreprenörer ges möjligheten att stanna i hemorten och bidra till stadens ekonomiska utveckling. Under 2019 har skisser tagits fram och ett detaljplanearbete inletts. Planen förväntas antas under 2020. I Bjuv har Backahill genom Foodhills AB och Foodhills Fastigheter AB övertagit Findus nedlagda produktionsområde. Foodhills satsar på att bedriva en ekologisk och cirkulär livsmedelsproduktion som bidrar till en hållbar global utveckling. Satsningen räddar sysselsättningen åt individer, ger Bjuv en möjlighet att fortsätta utvecklas, återanvänder byggnader och anläggningar samt utvecklar nya hållbara sätt att odla. Hållbarhet ur flera aspekter och på många nivåer. Under 2019 har verksamheten växlat upp produktionen och majoriteten av lokalerna fyllts med verksamheter. Utvecklingsarbetet fortsätter under 2020. Norrvikens trädgårdar är i sig en ekologiskt positiv verksamhet. Den inrymmer en stor biologisk mångfald och bjuder också på flera ekosystemtjänster i form av arters bevarande, vattenrening, infiltrationsytor med mera. Under 2019 har vi etablerat ett samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Foodhills i syfte att etablera regionen som ledande inom hållbarhet; hälsa, rekreation och mat baserat på växter. Norrvikens trädgårdar har en stor utmaning i de ekonomiska förutsättningarna för trädgårdarnas långsiktiga överlevnad. Ett visionsarbete för ekonomisk hållbarhet har påbörjats under 2019 och under 2020 är tanken att förankra visionerna och utkristallisera genomförbara projekt. Ängelholm saknar i princip högre utbildningar idag. Endast Trafikverksskolan erbjuder eftergymnasiala utbildningar inriktade mot spårbunden trafik. Backahill anser att frånvaron av högre utbildningar är hämmande för stadens demografiska sammansättning, där stora andelar ungdomar flyttar för att vidareutbilda sig, och för den ekonomiska utvecklingen i staden då de högutbildade ofta etablerar sig i närheten av sin studieort. För att öka stadens attraktivitet har Backahill 54 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019

initierat ett forum för att försöka få högskoleutbildning till staden. Tillsammans med företrädare för Ängelholms tongivande företag, Ängelholms Näringsliv AB och Ängelholms kommun har under 2019 kontakter etablerats med en högskola i omgivningen. Under 2020 är tanken att planerna på samarbetsformer, utbildningsinriktning och ett Campus Engelholm ska konkretiseras samt att avsiktsförklaringar mellan parterna kan tecknas. Miljöpolicy ”Vi på Backahill AB har som målsättning att säkerställa hållbarhet i våra nuvarande och framtida utvecklingsprojekt. Hållbarhet för Backahill betyder att vi arbetar på ett sätt som tillhandahåller attraktiva och miljövänliga samhällen för våra kunder. Vi på Backahill AB investerar redan i förnyelsebara energiprojekt för att minska vår klimatpåverkan, såsom en stor solcellsinstallation på en av våra strandnära fastigheter. Vi utforskar ytterligare hållbarhetslösningar för andra utvecklingsprojekt som kommer att skapa hälsosamma och klimatsmarta levnadsförhållanden. Vi strävar efter att utforma våra byggnader enligt Miljöbyggnad Silver, den näst högsta standarden från Swedish Green Building Council. Detta betyder att vi ska utveckla våra åtaganden för hållbarhet genom bland annat: • Minskad energianvändning i våra byggnader • Utveckling av förnyelsebar energi • Utfasning av hälsofarligt byggnadsmaterial • Undersökning av byggnadsmaterials klimatpåverkan • Mätning av radonhalt i nybyggnation och befintliga byggnader • Uppfyllelse av andra kriterier under Miljöbyggnad Silver.

Vi ska årligen utvärdera framstegen i vårt miljöarbete samt redogöra för vilka områden som behöver vidareutvecklas. Genom intern utvärdering kommer vi på Backahill AB att bli mer effektiva i vårt miljöarbete. För att säkerställa att Backahill AB:s miljöpolicy följs inom alla arbetsområden kommer målen att kommuniceras på alla nivåer inom företaget. Vi ser behovet av att alla medarbetare är inkluderade i Backahills vision. Vi ska införa uppföljning, transparens och smarta lösningar för att utveckla hållbara samhällen åt våra kunder. Vårt arbete kommer att guidas av medvetet resurstänkande och öppenhet för innovationer. Dessa satsningar kommer säkerställa att Backahill AB upprätthåller en hög miljöprestanda, för framtiden.”


Hållbarhetsrapport 2019 MILJÖ

PERSONAL

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN & MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

BESKRIVNING

Miljöproblem och klimatpåverkan är samhällets viktigaste uppgift att lösa. Hållbara fastigheter är centralt i Backahills hållbarhetsarbete. Minskad miljöpåverkan är prioriterat.

Arbete med företagskultur och engagemang för att säkerställa ett gott arbetsklimat som främjar utveckling och kompetenstillförsel samt förebygger ohälsa och olycksfall.

En verksamhet med hållbara relationer bygger på respekt mellan människor. Livskvalitet är grunden för detta och aktiviteter, sociala sammanhang och gemenskap är dess byggstenar.

Att motverka korruption och oetiskt agerande är en förutsättning för ett långsiktigt lönsamt och hållbart företag.

RISKER

Utsläpp av växthusgaser, föroreningar. Klimatförändringar kan ge stigande vattennivåer, ökad risk för ras, skred, erosion, stormar. Krav på andra verksamheters miljöskador kan vid obestånd återföras på fastighetsägare.

Osunda arbetsförhållanden. Problem med rekrytering och kompetensförsörjning. Beroende av nyckelpersoner. Utbrändhet, ohälsa. Arbetsplatsolyckor.

Osunda arbetsvillkor, kränkningar, utanförskap, och ojämlik behandling kan både ge hälsoproblem och samhällsproblem.

Bedrägeri, mutbrott, oetiskt beteende.

BEDÖMNING

Backahills fastigheter är generellt av hög standard och sköts omsorgsfullt varför risken för miljöolyckor är liten. Klimatförändringarna bedöms medföra fysiska risker för fastigheterna i form av extrema väderhändelser.

Backahill har en liten personalstyrka och vissa nyckelfunktioner är personberoende. Extra personal hyrs in för avlastning vid toppar.

Backahill har en sund företagskultur som inte inbjuder till kränkande behandling. Backahill har stort engagemang för region och samhälle.

Backahills attestrutiner och redovisningsrutiner gör att risken för bedrägeri och mutor är minimal. Liten arbetsplats med nära beslutsvägar ger önskvärd insyn i affärer.

MÅL

Minska energianvändningen, utveckling av förnyelsebar energi, utfasning av hälsofarligt byggnadsmaterial, mätning av radonhalter, byggnationer enligt Miljöbyggnad Silver.

Backahill ska vara en attraktiv arbetsgivare. Långvariga friska medarbetare, kontinuerlig kompetensutveckling, säkra arbetsplatser.

Alla associerade med Backahill skall agera etiskt korrekt. Backahill accepterar ingen form av kränkning av mänskliga rättigheter. Backahill stödjer verksamheter som sysselsätter ungdomar.

Alla associerade med Backahill skall agera etiskt korrekt. Backahill accepterar ingen form av mutor, hot eller oetiskt beteende.

UPPFÖLJNING, STYRNING

Miljöpolicy (2018). Miljöledningsdokument initieras. Kontinuerlig uppföljning av hyresgästers verksamheter initieras.

Etiska regler med Etiska regler med värdegrund och värdegrund och uppförandekod initieras. uppförandekod initieras. Arbetsmiljölagen. Årliga hälsokontroller. Årliga medarbetarsamtal. Förmånliga löner. Friskvårdsbidrag.

ANTIKORRUPTION & ETIK

Etiska regler med värdegrund och uppförandekod initieras. Interna attestregler med dubbla granskare.

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019 55


Catena: Plantehuset 3 i Helsingborg.


Backahill i siffror 2019


Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Backahill AB, org nr 556590-8547 avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Styrelsens säte: Ängelholm. Företagetsredovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK). Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i tusentals kronor (Tkr). Till följd av detta kan avrundningsdifferenser förekomma. INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten består av konsulttjänster inom ekonomi och management samt förvaltning av fastigheter och värdepapper. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET Förvaltningen av de strategiska värdepappersinnehaven har även under 2019 genererat ett bra rörelseresultat och ett starkt kassaflöde. Backahillkoncernen är fortsatt ägare till mer än 10% av aktierna i Skistar AB (publ), Diös Fastigheter AB (publ), Fabege AB (publ), Catena AB (publ), Wihlborgs Fastigheter AB (publ) och Brinova Fastigheter AB (publ). Bolaget har ökat sin andel till 100% i Backahill Kil AB och därefter avyttrat bolaget till Backahill Inter AB. Backahill AB har under året förvärvat Backahill Lindvallen AB. Vidare har bolaget förvärvat 180 st aktier i Backastad AB. Dotterbolaget CMS Holding AB har avyttrats till Backahill Bjäre AB, bolaget har därefter ändrat firma till MMBA Holding AB. Backahill Fastigheter AB har förvärvat 50% av HB Midgården 2 från Backahill Förvaltning AB, samt avyttrat Fastighets AB Bajonetten 3 och Fastighets AB Bajonetten 6. Dotterbolaget Backahill Båstad AB har förvärvat Fastighetsutveckling i Båstad AB och Tomtbolaget i Båstad AB, samt 50% av JOPA Fastighets AB från Backahill Bjäre AB. Vidare har Backahill Båstad AB förvärvat Hamnbacken i Båstad AB samt Claerence Village AB från Båstad Financing AB och Backahill Bjäre AB. Claerence Village AB ägdes tidigare till 60% av Båstad Financing AB och 40% av Backahill Bjäre AB. Backahill Båstad ABs dotterbolag Backahill Elestorp AB har under våren förvärvat LB parkering AB från Lilla Båstad AB, LB Parkering AB har därefter förvärvat Norrviken Park AB från Norrviken Trädgårdar AB. I juli förvärvade Backahill Elestorp AB bolaget Lilla Båstad AB från Båstadtennis & Hotel AB. Vidare har dotterbolaget Backahill Neptus AB bildat Brf Falken i Båstad. Nybyggnationen av fastigheten i Backahill Taktäckaren AB blev klar och den nya hyresgästen flyttade in i mars. Vidare blev även ombyggnationen i bolaget Fastighets AB Förmannen 6 färdigställd, samt ombyggnaden av fastigheten i bolaget H.U.S Fastigheter i Båstad AB. I dotterbolaget Backahill Cityfastigheter AB påbörjades ombyggnaden av fastigheten Vakteln 28 från hotell till 20 st nya hyreslägenheter. Fiberinstallationen, gällande teve, telefon och data, har fortsatt även under 2019 i dotterbolagens fastigheter i Ängelholm.

58 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019

I de dotterbolag som innehar fastighetsbestånd är samtliga fastigheter fullt uthyrda, endast i ett fåtal fastigheter har det skett omflyttningar under året. Backahill Holding AB har under året likviderat dotterbolagen Backahill Invest Key AB, Backahill Nova 183 AB, Fastighets AB Fosema samt Operosa AB. Backahill Skåne ABs 50% ägda dotterbolag Backerhof Holding AB har under året avyttrat bolagen Backerhof 3 AB och Backerhof 5 AB till extern part. Dotterbolaget Backastad Graninge 8 AB och Backastad Graninge 9 AB har under räkenskapsåret färdigställt ombyggnad av befintlig huvudbyggnad till serviceboende samt nybyggnation av ett seniorboende med 54 lägenheter vid före detta Graninge stiftsgård. Backahill Utveckling AB förvärvade i maj driftbolaget HUS 57 Ängelholm Hotel AB. Vidare har bolaget avyttrat sitt delägarskap i Sir of Sweden med dotterbolag Fashionisland Sverige AB och Skrädderiet på Väla AB. Backahill Utveckling AB har förvärvat resterande aktier i Böske Backe Invest AB och äger därmed 100% av bolaget. Det till 55% delägda bolaget Projekt Gustavsberg AB har under året slutfört ombyggnaden av Gustavsbergs gamla porslinsfabrik till 240 moderna lägenheter och överlämnat fastigheten till Brf Fabrikshuset samt avyttrat sina dotterbolag. Gråhuset Gustavsberg AB har avyttrats till extern part och BR i Gustavsberg AB har avyttrats till Backahill Projektutveckling AB. Dotterbolaget Cernelles arbete med att registrera Cernitol i utvalda länder inom EU och Asien fortsätter enligt plan, Cernitol lanserades i Frankrike och bolaget etablerade ett samarbete med MeiRui för att registrera bolagets läkemedelssubstans, Cernitin, i Kina. Ny vetenskaplig studie publicerades med positiva resultat och fler studier pågår i syfte att stärka dokumentationen för nya indikationer. Backahill Bjäre AB har avyttrat Tennis Lodge i Båstad AB, Himmeslövs havsbad AB, Tennis Lodge Hus 1 AB samt Tennis Lodge Hus 2 AB. Hantverksmässan i Skandinavien AB har fusionerats till Norrviken Utveckling AB. Vidare har Backahill Bjäre AB avyttrat sitt 50% ägande i MMBA Projekt AB till MMBA Holding AB. Ett nytt bolag MMBA 2 Projekt AB har bildats av MMBA Holding AB till 50% tillsammans med MMB i Båstad AB, 50%. Backahill Projektutveckling AB har förvärvat 25% av aktierna i MMB i Båstad. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT Backahill Inter AB har förvärvat 51% av aktierna i Cr He Invest AB från extern part samt 49% från Backahill Utveckling AB. De 20 st nya hyreslägenheter i bolaget i Backahill Cityfastigheter AB blev färdigställda och inflyttning skedde 1 mars. I Backahill Gamlegården AB har den befintliga byggnaden rivits för att ge plats till en nybyggnation som planeras på fastigheten. Vidare i Brf Falken sker en om- och nybyggnation till 7 st bostadsrätter. Byggstart har skett i


bolaget Claerence Village AB gällande uppförandet av 8 st hyreslägenheter som kedjehus. Likaså i bolaget Lilla Båstad AB har ett nytt växthus färdigställts. I mars förvärvade LB Parkering AB bolaget Konst och Kultur Ravinen AB. Backahill Utveckling AB har per den 29 februari avyttrat HUS 57 Ängelholm Hotel AB till hotellkoncernen HKC Hotels Holding AB. Den 17 februari tillträdde Lennart Mauritzson som ny koncernchef/vd i Backahillkoncernen. FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING SAMT VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Backahill kommer fortsätta att vara aktiva och delaktiga i utvecklingen i nordvästra Skåne. En stark balansräkning och stabilt kassaflöde gör att koncernen är rustad för kommande intressanta projekt. Lönsam tillväxt med ett hanterbart risktagande är den grundläggande affärsprincipen inom koncernen. De definierade riskområdena, omvärldsrisker, operativa risker samt finansiella risker hanteras löpande som en integrerad del av verksamheten och med en tydlig strategi för varje riskområde. De operationella och finansiella riskerna bedöms ha minskat under 2019. Med anledning av påverkan från pandemin Covid-19 följer vi utvecklingen noga och analyserar löpande riskerna för vår verksamhet. Vi arbetar med att värna våra medarbetares och övriga intressenters hälsa och säkerhet och följer myndigheternas rekommendationer. Bolagets till-

gångar består främst av fastigheter samt värdepapper. Det kan inte uteslutas att pågående pandemi kommer att ha en påverkan på hyres- och utdelningsintäkter 2020 och därmed årets resultat. Vår bedömning i nuläget är dock att påverkan på koncernen på kort sikt är begränsad. Backahillkoncernens finanser är starka och likviditeten är god. FINANSIELL RISKHANTERING Ränterisk Bolagets enskilt största kostnadspost är räntor. Bolaget har långfristiga kreditramar med fastställda villkor vilket i dagsläget innebär 3 månaders räntebindning. Kreditrisk I befintliga kreditramar är kreditlöftet 2 518 mkr varav 1 976 mkr var utnyttjat per 31 december 2019. Tillgång till kapital via kreditavtalen omfattas av villkor vilka bolaget ligger väl inom ramen för. Likviditetsrisk Bolaget har under de senaste åren redovisat positiva kassaflöden i den löpande verksamheten. Under kommande år kommer bolaget fortsätta att fokusera på att minska koncernens räntebärande skulder avseende aktiefinansiering samt använda rörelsekapital till investeringar i fastigheter och projekt. ÄGARFÖRHÅLLANDEN Bolaget ägs till 100% av familjen Erik Paulsson.

Flerårsöversikt Tkr

2019

2018

2017

2016

300 978

268 867

208 197

199 434

KONCERNEN Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) Antal anställda

512 995

441 760

584 586

544 638

9 423 283

9 306 314

8 752 451

8 139 777

77,77

75,46

75,40

74,13

93

87

56

52

MODERBOLAGET Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) Antal anställda

3 509

4 009

4 878

4 291

-101 780

23 553

302 098

385 915

3 796 681

4 286 161

4 305 932

4 056 087

95,49

87,68

87,74

85,96

7

7

6

5

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019 59


Förändring av eget kapital

KONCERNEN Belopp vid årets ingång

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

Annat eget kapital inkl. årets resultat

Minoritetsintresse

Totalt

500 000

0

6 392 851

129 928

7 022 779

Utdelning Förvärvad minoritet Förändring minoritet Värdeöverföring till minoritet

MODERBOLAGET Belopp vid årets ingång

0

-5 193

-5 193

-63 603

-61 853

-125 456

380

-380

0

0

-54 920

-54 920

507 230

4 511

511 741

500 000

0

6 816 858

12 093

7 328 951

Aktiekapital

Uppskrivningsfond

Balanserat resultat

Årets resultat

Totalt

500 000

125 019

3 136 484

-3 514

3 757 990

-3 514

3 514

0

Årets resultat Belopp vid årets utgång

Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Utdelning

-20 000

-20 000

Årets resultat Belopp vid årets utgång

-20 000

-20 000

Avyttrad minoritet

500 000

125 019

3 112 970

-112 720

-112 720

-112 720

3 625 270

Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets förlust

3 112 970 713 -112 719 712

3 000 251 001 disponeras så att i ny räkning överföres

60 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019

3 000 251 001


Koncernens Resultaträkning Tkr Nettoomsättning

Not

2019-01-01

2018-01-01

2, 3

300 978

268 867

7 739

25 612

308 717

294 478

1 -2019-12-31 -2018-12-31

Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader

-97 766

-103 763

4, 5

-104 502

-86 003

6

-77 650

-70 162

-82 504

-55 944

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Resultat från andelar i koncernföretag

7

-3 755

0

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

8

327 325

241 799

Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat

-4 987

-6 513

-43 839

-80 586

2

264 878

213 893

9

263 574

249 754

Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

10

7 952

10 188

Räntekostnader och liknande resultatposter

11

-23 408

-32 075

248 117

227 867

Resultat efter finansiella poster

512 995

441 760

Resultat före skatt

512 995

441 760

Skatt på årets resultat

-1 254

7 190

Årets resultat

511 741

448 950

Moderbolagets andel av årets resultat

507 230

442 753

4 511

6 197

Minoritetens andel av årets resultat

12

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019 61


Koncernens Balansräkning Not 1

2019-12-31

2018-12-31

Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten

13

4 033

4 147

Varumärken

14

0

545

Goodwill

15

Tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar

6 313

0

10 346

4 692

16, 17

2 051 976

1 898 069

Inventarier, verktyg och installationer

18

91 381

104 633

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

19

Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark

208 082

392 126

2 351 439

2 394 828

20, 21, 22

2 560 530

2 152 674

23

108 973

186 340

Andra långfristiga värdepappersinnehav

24, 25

3 924 336

3 814 601

Uppskjuten skattefordran

26, 27

42 261

48 362

28

66 231

60 649

6 702 331

6 262 626

9 064 116

8 662 146

Råvaror och förnödenheter

39 860

18 156

Färdiga varor och handelsvaror

39 765

13 252

2 870

1 010

82 495

32 418

3 316

5 783

750

0

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m

Förskott till leverantörer Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

29

37 658

190 120

10 975

7 059

52 699

202 962

1 917

1 917

222 056

406 871

359 167

644 168

9 423 283

9 306 314

Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

62 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019

30


Tkr

Not 1

2019-12-31

2018-12-31

500 000

500 000

Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat

6 816 858

6 392 851

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

7 316 858

6 892 851

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

31

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Aktiekapital

Minoritetsintresse Minoritetsintresse Summa eget kapital Avsättningar

12 093

129 928

7 328 951

7 022 779

32

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Avsättningar för uppskjuten skatt Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder

33

Checkräkningskredit

30

Byggnadskreditiv

34

Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Summa långfristiga skulder

812

934

21 326

29 131

0

15 000

22 138

45 065

0

0

0

292 110

1 409 441

1 575 172

621

955

1 410 062

1 868 237

114 250

0

Kortfristiga skulder Byggnadskreditiv

34

448 123

271 133

Leverantörsskulder

Skulder till kreditinstitut

33 955

43 491

Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag

10 244

6 915

1 127

417

Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

35

9 740

14 148

44 693

34 129

662 132

370 234

9 423 283

9 306 314

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019 63


Koncernens Kassaflödesanalys Tkr

Not 2019-01-01 2018-01-01 1 -2019-12-31 -2018-12-31

Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster

36

512 995

441 760

-164 552

-104 838

-479

-905

347 964

336 017

-38 064

4 088

2 097

6 948

Förändring av kortfristiga fordringar

131 466

23 862

Förändring av leverantörsskulder

-14 022

13 655

6 495

-106 765

435 936

277 804

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager och pågående arbeten Förändring av kundfordringar

Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Förvärv av dotterbolag

37

Försäljning av dotterbolag

-659

-564

-188 695

-303 481

17 996

31 293

-135 258

-61 276

0

52 999

-122 353

-74 074

82 246

0

-346 723

-355 102

Förändring av långfristiga fordringar

-15 444

-56 925

Förändring av långfristiga skulder

-58 208

-56 494

Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten

Förändring av minoritet

-180 376

-8 727

-20 000

-16 500

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-274 028

-138 646

Årets kassaflöde

-184 815

-215 943

406 871

622 815

222 056

406 871

Utbetald utdelning

Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

64 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019

38


Moderbolagets Resultaträkning Tkr

Not 2019-01-01 2018-01-01 1 -2019-12-31 -2018-12-31

Nettoomsättning

3 509

4 009

139

204

3 648

4 213

4, 5

-32 328

-31 750

6

-12 339

-12 846

-217

-228

Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

-44 884

-44 824

39

-41 236

-40 611

Resultat från andelar i koncernföretag

7

-120 000

-1 500

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

9

58 507

53 918

Rörelseresultat Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

10

3 010

21 702

Räntekostnader och liknande resultatposter

11

-2 061

-9 956

-60 544

64 164

-101 780

23 553

Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner

40

Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

12

-10 940

-27 067

-112 720

-3 514

0

0

-112 720

-3 514

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019 65


Moderbolagets Balansräkning Tkr

Not 1

2019-12-31

2018-12-31

615

832

615

832

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer

18

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag

41, 42

1 171 458

1 162 032

43

57 279

1 351 392

20, 21, 22

286 501

286 501

23

0

0

Andra långfristiga värdepappersinnehav

24, 25

783 817

733 350

Uppskjuten skattefordran

26, 27

4 918

4 918

28

1 000

700

Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar

2 304 973

3 538 893

2 305 588

3 539 725

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

26 377 306

1 248

620

489

69

1 344 167

378 021

146 926

368 415

Summa omsättningstillgångar

1 491 093

746 436

SUMMA TILLGÅNGAR

3 796 681

4 286 161

Kassa och bank

66 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019

29

0 1 342 430

30


Tkr

Not

1

2019-12-31

2018-12-31

500 000

500 000

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

31, 44

Bundet eget kapital Aktiekapital Uppskrivningsfond

45

125 019

125 019

625 019

625 019

3 112 971

3 136 484

Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat

-112 720

-3 514

3 000 251

3 132 970

3 625 270

3 757 989

Skulder till koncernföretag

0

521 398

Summa långfristiga skulder

0

521 398

Summa eget kapital Långfristiga skulder

33

Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

35

2 238

1 468

160 013

0

42

38

857

920

8 261

4 348

171 411

6 774

3 796 681

4 286 161

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019 67


Moderbolagets Kassaflödesanalys Not

1

2019-01-01 -2019-12-31

2018-01-01 -2018-12-31

36

-101 780

23 553

120 217

1 524

4

-18

18 441

25 059

26

-26

-966 171

-241 548

Förändring av leverantörsskulder

770

-1 449

Förändring av kortfristiga skulder

163 862

-7 036

-783 072

-225 000

Tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av kundfordringar Förändring av kortfristiga fordringar

Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Försäljning av koncernbolag

126 581

24

-125 506

-240

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0

5 000

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

-50 467

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-49 392

4 784

1 293 813

50 960

Lämnade aktieägartillskott

-130 500

-1 780

Förändring av långfristiga skulder

-521 398

8 746

Förvärv av koncernbolag

Finansieringsverksamheten Förändring av långfristiga fordringar

Utbetald utdelning

-20 000

-16 500

Koncernbidrag

-10 940

-27 067

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

610 975

14 359

-221 489

-205 857

Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

68 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019

38

368 415

574 272

146 926

368 415


Noter Tkr Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättade i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Moderföretaget och koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper om inte annat framgår nedan.

Omräkning av utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.

Intäktsredovisning Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Hyresintäkter redovisas i den period hyran avser. Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen. Ersättning i form av ränta eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Utdelning redovisas som intäkt när företagets rätt till betalning är säkerställd.

Koncernredovisning Redovisningsprinciper Koncernredovisningen omfattar de företag i vilket moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande enligt ÅRL 1:4. Dotterföretagens resultat ingår i koncernens resultat från och med förvärvstidpunkten fram till och med då det avyttras. Konsolideringsmetod Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill. Som intresseföretag räknas sådana företag där företaget har ett betydande men inte bestämmande inflytande. Ett betydande inflytande anses normalt föreligga när företaget äger minst 20% men inte mer än 50% av rösterna i ett annat företag. Förändring av koncernens sammansättning Backahill AB har under året förvärvat Backahill Lindvallen AB. Bolaget har även ökat sin andel i Backahill Kil AB och därefter sålt bolaget till Backahill Inter AB som äger 100%. Backahill AB har förvärvat ytterligare 180 st aktier i Backastad AB.

Backahill AB har sålt dotterbolaget CMS Holding AB till dotterbolaget Backahill Bjäre AB. Bolaget har därefter ändrat firma till MMBA Holding AB. Backahill Fastigheter AB har avyttrat Fastighets AB Bajonetten 3 och Fastighets AB Bajonetten 6. Backahill Båstad AB har under året förvärvat Fastighetsutveckling Båstad AB och Tomtbolaget i Båstad AB (ägdes av Fastighetsutveckling Båstad AB) från Backahill Bjäre. Backahill Båstad AB har vidare förvärvat Hamnbacken i Båstad AB samt Claerence Village AB från Båstad Financing AB och Backahill Bjäre AB. Claerene Village AB ägdes tidigare till 60% av Båstad Financing AB och 40% av Backahill Bjäre AB. Backahill Elestorp AB har under året förvärvat LB Parkering AB, Norrviken Park AB (förvärvades av LB Parkering AB) samt Lilla Båstad AB. Backahill Neptus AB har bildat BRF Falken i Båstad. Backahill Bjäre AB har avyttrat Tennis Lodge AB, Himmeslövs havsbad AB, Tennis Lodge Hus 1 AB samt Tennis Lodge Hus 2 AB. Hantverksmässan i Skandinavien AB har fusionerats med moderbolaget Norrviken Utveckling AB. Backahill Utveckling AB har förvärvat Hus 57 Ängelholm Hotel AB. Backahill Utveckling AB har avyttrat Sir of Sweden AB med dotterbolagen Fashionisland Sverige AB samt Skrädderiet på Väla AB. Backahill Utveckling AB har även förvärvat resterande aktier i Böske Backe Invest AB och äger nu 100%. Projekt Gustavsberg AB har under året avyttrat sina dotterbolag. Gråhuset Gustavsberg AB har avyttrats till extern köpare och BR i Gustavsberg AB har avyttrats till dotterbolaget Backahill Projektutveckling AB. Backahill Holding AB har under året likviderat dotterbolagen Backahill Invest Key AB, Backahill Nova 183 AB, Fastighets AB Fosema samt Operosa AB. HB Midgården 2 har omklassificerats från dotterföretag till intresseföretag. Dotterföretag Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt har mer än 50% av röstetalet eller på annat sätt innehar det bestämmande inflytandet och därmed har en rätt att utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncernredovisningen från och med tidpunkten för förvärvet till och med den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett bestämmande inflytande över dotterföretaget. Minoritetsintresse är den del av dotterföretagets resultat och nettotillgångar i koncernredovisningen hänförliga till egetkapitalinstrument som inte, direkt eller indirekt genom dotterföretag, ägs av moderföretaget. Minoritetsintresse redovisas i koncernens balansräkning som en särskild post inom koncernens egna kapital. Redovisningen tar sin utgångpunkt i koncernen som en enhet enligt den så kallade enhetsteorin. Samtliga tillgångar som koncernen har bestämmande inflytande över inkluderas i koncernens balansräkning, även de som delvis har andra ägare. Minoritetens andel av resultatet efter skatt redovisas separat som minoritetsandel. Förvärv och avyttring av minoritetsandelar redovisas inom eget kapital. BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019 69


Redovisning av intresseföretag Innehav i intresseföretag redovisas i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden. Det innebär att en förvärvsanalys upprättas och eventuella över- eller undervärden identifieras. Det koncernmässiga värdet på andelen påverkas under innehavstiden genom avskrivningar på övervärden eller återföring av undervärden. Andelsvärdet påverkas även av resultatandelen i intresseföretaget under innehavstiden, justerat för internvinster och övriga koncernmässiga justeringar. Erhållna utdelningar reducerar det koncernmässiga värdet. Andel i intresseföretagets resultat efter skatt redovisas på egen rad och påverkar koncernens rörelseresultat.

när komponenterna är betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader. Koncernen redovisar större hyresgästanpassningar enligt det utvidgade reparationsbegreppet. Hyresgästanpassningarnas anskaffningsvärde fördelas och kostnadsförs på 3-15 år. Ej kostnadsfört värde redovisas under rubriken Byggnader och mark i balansräkningen, under året kostnadsfört belopp redovisas som avskrivning i resultaträkningen.

Transaktioner mellan koncernföretag Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar ett nedskrivningsbehov. Förändring av internvinst under räkenskapsåret elimineras i koncernresultaträkningen.

Låneutgifter

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter Immateriella tillgångar Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.

Anläggningstillgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningstider tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Varumärken Goodwill

5 år 10 år 5 år

Avskrivningsperiod för goodwill är beräknad utifrån den period som posten bedöms generera ekonomiska fördelar.

De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den period de uppstår.

Finansiella instrument Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört. Andelar i dotterföretag Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. Andra långfristiga värdepappersinnehav Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov. Kundfordringar/kortfristiga fordringar Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Låneskulder och leverantörsskulder Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.

Materiella anläggningstillgångar Byggnader Hyresgästanpassningar Markanläggningar Inventarier, verktyg och installationer

5-200 år 3-15 år 15-20 år 3-100 år

Förvaltningsfastigheter Förvaltningsfastigheter innehas i syfte att generera hyresintäkter och/eller värdestegring. I begreppet förvaltningsfastigheter ingår byggnader, mark och markanläggningar. Förvaltningsfastigheter redovisas i balansräkningen till belopp som motsvarar utgifterna för fastighetens förvärv eller tillverkning (anskaffningsvärdet) med hänsyn även taget till av-, ned- och uppskrivningar efter anskaffningen. Komponentindelning Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter 70 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske. Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas individuellt. Likvida medel Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavanden hos bank samt kortfristiga placeringar med en ursprunglig löptid på högst tre månader.


Säkringsredovisning Backahill AB tillämpar säkringsredovisning (kassaflödessäkring av ränterisk på bankkrediter och hypotekslån) i enlighet med K3 kapitel 11 punkt 39 och punkt 40 enligt följande: Övergripande mål och strategi för riskhantering Målsättningen med denna säkringsstrategi är att reducera osäkerheten beträffande koncernens framtida räntebetalningar avseende fastighetslån. Osäkerheten är hänförlig till marknadsförändringar i de rörliga räntorna. Kassaflödesrisk finns i de rörliga hypotekslånen men ej i de fasta hypotekslånen. Riskhantering är avsedd att ske genom affärsmässiga beslut om räntesäkring direkt kopplade till underliggande krediter tecknade med banker för att säkerställa kassaflödet.

Leasingavtal

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Avsättningar Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

Ersättningar till anställda

Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med tillgången inte har övergått till leasetagaren klassificeras leasingen som operationell leasing. De tillgångar som företaget är leasegivare av redovisas som anläggningstillgång. Leasingavgiften fastställs årligen och redovisas linjärt över leasingperioden. Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Varulager

I företaget finns avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner. Redovisning av förmånsbestämda pensionsplaner sker enligt förenklingsreglerna. Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner där en pensionspremie betalas och redovisar dessa planer som avgiftsbestämda planer i enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 2012:1 (K3). Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner som finansieras via Alecta, vilka redovisas som avgiftsbestämda planer då det inte finns tillräcklig information för att redovisa planen som förmånsbestämd. Företaget har pensionsförpliktelser vilka uteslutande är beroende av värdet på de av företaget och koncernen ägda kapitalförsäkringar. Kapitalförsäkringarna redovisas till anskaffningsvärde som finansiell anläggningstillgång. Pensionsförpliktelsen redovisas som en avsättning till samma värde som kapitalförsäkringens redovisade värde.

Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip och först in först ut (FIFO) metoden. Detta innebär att varulagret tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt FIFO-metoden och verkligt värde. Råvaror, köpta hel- och halvfabrikat samt handelsvaror värderas till anskaffningsvärdet. Egentillverkade hel- och halvfabrikat har värderats till varornas tillverkningskostnader med tillägg för skälig andel av indirekta kostnader. Individuellt inkuransavdrag har gjorts på hela lagret. I inget fall har värderingen skett över verkligt värde.

Inkomstskatter Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital. Aktuell skatt Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller vid den tidpunkt då man förväntar sig att återvinna det. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

Koncernbidrag Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019 71


Nyckeltalsdefinitioner

Not 3 Leasing, leasinggivaren

Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

KONCERNEN

Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader.

Årets leasingintäkter avseende leasingavtal, uppgår till 140 453 tkr (fg år 139 954 tkr). Årets variabla intäkter avseende leasingavtal, uppgår till 13 516 tkr (fg år 12 168 tkr).

Balansomslutning Företagets samlade tillgångar.

Fordran avseende framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

2018

92 041

64 244

Senare än ett år men inom fem år

221 941

135 073

Senare än fem år

196 089

54 064

510 071

253 381

Inom ett år

Antal anställda Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Uppskattningar och bedömningar Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Enligt företagsledningen är väsentliga bedömningar avseende tillämpade redovisningsprinciper samt källor till osäkerhet i uppskattningar, främst relaterade till bedömd nyttjandeperiod för de olika komponenterna i posten Byggnad och mark samt relaterade till bedömd värdering av uppskjutna skatter. Företaget förväntar sig att återvinna det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller reglera det redovisade värdet för motsvarande skuld efter den 1 januari 2021 och värderar därför uppskjutna skatter till en skattesats på 20,6%.

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, avser hyresavtal för lokaler med indexklausul. Beloppen anges i nominella värden.

Not 4 Leasingavtal, leasetagaren KONCERNEN Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 4 196 tkr (fg år 4 962 tkr). Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Inom ett år Senare än ett år men inom fem år Senare än fem år

2019

2018

-2 947

-4 310

-13 448

-10 411

-2 232

0

-18 627

-14 721

Avser hyreskontrakt för lokaler, leasing av bilar, kontorsmaskiner samt inventarier och växel till hotellverksamhet. Beloppen anges i nominella värden.

Not 2 Nettoomsättningens fördelning 2019

2018

KONCERNEN

MODERBOLAGET Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 2 258 tkr (fg år 1 854 tkr).

Nettoomsättningen per rörelsegren Fastighetsförvaltning

2019

214 858

161 948

Varuförsäljning

69 535

88 998

Konsultverksamhet

16 585

17 921

300 978

268 867

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

2019

2018

Rörelseresultat per rörelsegren

Inom ett år

-1 609

-1 527

Fastighetsförvaltning

Senare än ett år men inom fem år

-1 082

-1 570

-2 691

-3 097

Varuförsäljning Konsultverksamhet Värdepappershandel

-56 406

-26 353

2 526

-128

-4 795

-1 416

-17

-9

Resultat från andelar i koncernföretag

-3 755

0

Resultat från andelar i intresseföretag

327 325

241 799

264 878

213 893

72 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019

Avser hyreskontrakt för lokaler samt leasing av bilar och kontorsmaskiner. Beloppen anges i nominella värden.


Not 5 Arvode till revisorer

Not 6 forts.

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

2019

2018

Andel kvinnor i styrelsen Andel män i styrelsen Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare Andel män bland övriga ledande befattningshavare

KONCERNEN Ernst & Young AB Revisionsuppdrag Övriga tjänster

-4 026

-827

-788

-3 433

-3 269

Kvinnor

-8 488

-8 083

Män

MODERBOLAGET -3 192

-2 796

-625

-547

-2 592

-2 271

-6 409

-5 614

Skatterådgivning Övriga tjänster

9%

10 %

91 %

90 %

2019

2018

4

4

Medelantalet anställda 3

3

7

7

Styrelse och verkställande direktör

-3 325

-3 161

Övriga anställda

-3 853

-4 632

-7 178

-7 793

-975

-942

-749

-715

-2 768

-2 871

-4 492

-4 528

-11 670

-12 321

Andel kvinnor i styrelsen

20 %

25 %

Andel män i styrelsen Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare Andel män bland övriga ledande befattningshavare

80 %

75 %

25 %

20 %

75 %

80 %

Löner och andra ersättningar

Ernst & Young AB Revisionsuppdrag

9% 91 %

MODERBOLAGET

-4 228

Skatterådgivning

9% 91 %

En del av revisionen faktureras moderbolaget och avser flertalet koncernbolag.

Sociala kostnader Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör Pensionskostnader för övriga anställda Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Not 6 Anställda och personalkostnader 2019

2018

KONCERNEN

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

Medelantalet anställda Kvinnor

50

41

Män

43

46

93

87

Löner och andra ersättningar Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda

-6 615

-6 162

-45 002

-32 081

-51 617

-38 243

-2 436

-2 269

-4 722

-4 039

-17 837

-11 913

-24 995

-18 221

-76 612

-56 464

Sociala kostnader Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör Pensionskostnader för övriga anställda Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Avtal om avgångsvederlag VD och bolaget har en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida har VD rätt till ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner.

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019 73


Not 7 Resultat från andelar i koncernföretag

Not 10 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2019

2018

-3 755

0

-3 755

0

KONCERNEN Resultat vid avyttringar

2018

Erhållna utdelningar

59

53

Övriga ränteintäkter

7 893

10 115

0

20

7 952

10 188

3 010

21 624

0

78

3 010

21 702

KONCERNEN

Övriga finansiella intäkter

MODERBOLAGET Nedskrivningar

2019

-120 000

-1 500

-120 000

-1 500

MODERBOLAGET Ränteintäkter från koncernföretag Övriga ränteintäkter

Not 8 Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2019

2018

66 538

55 388

0

30 020

KONCERNEN Erhållna utdelningar Resultat vid avyttringar

Not 11 Räntekostnader och liknande resultatposter

Nedskrivningar

-152 000

-42 805

Övriga räntekostnader

Resultatandel

381 352

199 196

Övriga finansiella kostnader

31 435

0

327 325

241 799

Återföring av minoritet

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 2019

2018

295 784

257 195

KONCERNEN Erhållna utdelningar Resultat vid avyttringar Nedskrivningar Återföring av nedskrivningar Återbetalning kapitalförsäkring Efterskänkt fordran

0

2 079

-32 492

-10 237

0

1 955

282

262

0

-1 500

263 574

249 754

58 507

54 229

MODERBOLAGET Erhållna utdelningar Nedskrivningar

0

-766

Återföring av nedskrivningar

0

1 955

Efterskänkt fordran

74 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019

0

-1 500

58 507

53 918

2018

-22 331

-31 183

-1 077

-892

-23 408

-32 075

MODERBOLAGET Övriga räntekostnader

Not 9

2019 KONCERNEN

Övriga finansiella kostnader

-984

-9 067

-1 077

-889

-2 061

-9 956


Not 12 Aktuell och uppskjuten skatt 2019

2018

KONCERNEN Skatt på årets resultat Aktuell skatt Justering avseende tidigare år Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader Totalt redovisad skatt Avstämning av effektiv skatt Procent Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats

-1 484

-684

110

1 759

120

6 115

-1 254

7 190

2019

2018

Belopp

Procent

512 995 21,4

-109 781

Belopp 441 760

22,0

-97 187

Ej avdragsgilla kostnader

-52 276

-20 909

Ej skattepliktiga intäkter

88 284

81 715

110

-1 993

Justering avseende skatter för föregående år Övrigt Förändring skattemässigt underskott Justering uppskjuten skatt temporära skillnader Resultatandelar Uppskjuten skatt värderat till 20,6% ingående värde

18

228

-10 698

2 904

0

-291

81 609

43 823

0

-557

Uppskjuten skatt värderat till 20,6% årets förändring

201

-120

Eliminering obeskattade reserver värderat till 20,6%

-59

54

Justering skatt pga övergång till K3

-35

-478

Övrigt, räntenetto Redovisad effektiv skatt

1 373 0,2

-1 254

0 -1,6

7 190

2019

2018

Aktuell skatt

0

0

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader

0

0

Totalt redovisad skatt

0

0

MODERBOLAGET Skatt på årets resultat

Avstämning av effektiv skatt

2019 Procent

Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats

Belopp

2018 Procent

-112 720 21,4

24 122

Belopp -3 514

22,0

773

Ej avdragsgilla kostnader

-26 256

-2 529

Ej skattepliktiga intäkter

11 739

11 609

Övrigt, räntenetto Förändring skattemässigt underskott Redovisad effektiv skatt

0,0

434

0

-10 039

-9 853

0

0,0

0

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019 75


Not 13 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

Not 15 forts. Ingående nedskrivningar

-11 816

-10 445

-182

-1 371

Avyttrade nedskrivningar

1 371

0

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-10 627

-11 816

6 313

0

2019-12-31

2018-12-31

2 153 283

1 713 322

2019-12-31

2018-12-31

10 336

10 303

659

33

-109

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

10 886

10 336

Utgående redovisat värde

Ingående avskrivningar

-6 189

-5 698

Not 16 Byggnader och mark

-664

-491

Utgående ackumulerade avskrivningar

-6 853

-6 189

Utgående redovisat värde

4 033

KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar

Årets avskrivningar

Årets nedskrivningar

KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden 4 147

Inköp

97 587

89 037

Försäljningar/utrangeringar

-4 960

-23 183

Omklassificeringar

296 506

159 705

Förvärvade anskaffningsvärden

137 611

214 402

-308 558

0

2 371 469

2 153 283

-267 783

-226 399

329

830

0

Avyttrade avskrivningar/ Omklassificeringar Årets avskrivningar

15 147 -37 909

0 -32 977

Not 14 Varumärke 2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden

2 000

0

Avyttrade anskaffningsvärden

-2 000

0

KONCERNEN

Avyttrade anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Förvärvade anskaffningsvärden

0

2 000

Ingående avskrivningar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

2 000

Försäljningar/utrangeringar

Ingående avskrivningar

-1 455

Avyttrade avskrivningar

1 455

0

Förvärvade avskrivningar

-9 376

-9 237

Årets avskrivningar

0

-200

-267 783

0

-1 255

Utgående ackumulerade avskrivningar

-299 592

Förvärvade avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar

0

-1 455

Utgående redovisat värde

0

545

Not 15 Goodwill 2019-12-31

2018-12-31

13 076

12 545

Inköp

6 602

531

Förvärvade anskaffningsvärden

1 125

0

Avyttrade anskaffningsvärden

-2 631

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

18 172

13 076

Ingående avskrivningar

KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden

-1 260

-840

Förvärvade avskrivningar

-331

0

Årets avskrivningar

-901

-420

Avyttrade avskrivningar

1 260

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 232

-1 260

76 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019

Ingående uppskrivningar

1 085

1 085

Utgående ackumulerade uppskrivningar

1 085

1 085

Ingående nedskrivningar

-8 290

-8 290

Årets nedskrivningar

-23 044

0

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-31 334

-8 290

2 041 628

1 878 295

Redovisat värde

2 051 976

1 898 069

Verkligt värde

3 103 727

2 810 902

843 074

829 821

Utgående redovisat värde Uppgifter om förvaltningsfastigheter

Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark

276 615

231 632

1 119 689

1 061 453

I fastighetsinnehavet finns även fastigheter vilka saknar taxeringsvärden.


Not 16 forts. Värdering har gjorts externt av en oberoende värderingsman. Värdet har bedömts med stöd av dels en ortsprismetod och dels en nuvärdesmetod. Nuvärdesmetoden, som också kallas avkastningsmetoden, kan ses som samlingsnamnet för de metoder där man genom simulering av de beräknade framtida intäkterna och kostnaderna analyserar marknadens förväntningar på värderingsobjektet.

Not 19 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar 2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden

392 126

367 704

Inköp

161 885

261 548

-323 972

-220 406

KONCERNEN

Omklassificeringar Förvärvade anskaffningsvärden

Not 17 Hyresgästanpassningar

Försäljningar/utrangeringar 2019-12-31

2018-12-31

Ingående restvärde

19 774

29 387

Årets avskrivning

-9 426

-10 082

0

469

10 348

19 774

Utgående redovisat värde

Försäljningar/utrangeringar

2019-12-31

2018-12-31

190 064

98 854

3 358

5 382

-1 764

-4 413

4 004

60 232

10 989

30 009

Avyttrade anskaffningsvärden

-28 183

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

178 468

190 064

Ingående avskrivningar

-85 431

-68 586

1 537

3 293

11 029

0

-10 378

-10 403

Förvärvade avskrivningar

-3 844

-9 735

Utgående ackumulerade avskrivningar

-87 087

-85 431

Utgående redovisat värde

91 381

Omklassificeringar Förvärvade anskaffningsvärden

Försäljningar/utrangeringar Avyttrade avskrivningar/ omklassificeringar Årets avskrivningar

104 633

Ingående anskaffningsvärden

2 240

2 240

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 240

2 240

-1 408

-1 180

-217

-228

-1 625

-1 408

615

832

Ingående avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

Inköp Försäljningar/utrangeringar/uttag Omklassificeringar

-13 108

-3 291

-3 612

208 082

392 126

2019-12-31

2018-12-31

2 235 220

2 009 848

28 818

12 196

0

-14 240

-1 152

-9 280

381 352

199 196

60 838

37 500

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 705 076

2 235 220

Ingående nedskrivningar

-82 546

-48 741

0

9 000

Resultatandel Aktieägartillskott/uttag/återföring minoritet

Omklassificeringar

MODERBOLAGET

Årets avskrivningar

-17 885

Not 20 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Ingående anskaffningsvärden

KONCERNEN Inköp

0

KONCERNEN

Not 18 Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden

0

Kostnadsfört

KONCERNEN

Omklassificeringar

4 268 -5 049

Avyttrade anskaffningsvärden

Årets nedskrivningar

-62 000

-42 805

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-144 546

-82 546

Utgående redovisat värde

2 560 530

2 152 674

Ingående anskaffningsvärden

286 501

286 501

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

286 501

286 501

Utgående redovisat värde

286 501

286 501

MODERBOLAGET

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019 77


Not 21 Specifikation andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag KONCERNEN Namn Brinova Fastigheter AB (publ) * Catena AB (publ) *

Kapitalandel Rösträttsandel

Antal andelar

Bokfört värde

22 533 013 11 219 599

394 964 2 003 624

31,16% 29,76%

43,71% 29,76%

Sälen Centrum HB

50%

50%

1

9 388

CrHe Invest AB

49%

49%

245

2 074

Lima Timmerhus AB

50%

50%

500

940

Foodhills AB

20%

20%

20 000

0

Foodhills Fastighet AB *

46%

46%

460

0

Arenabolaget i Ängelholm AB

47,9%

47,9%

434 000

45 274

Competensum Skåne Nordväst AB

33,3%

33,3%

541

690

PMSA Aktiesparklubb AB

37,5%

37,5%

375

1 065

50%

50%

25 000

11 402

- Backerhof 1 AB

100%

100%

50 000

0

- Backerhof 2 AB

100%

100%

50 000

0

- Backerhof 4 AB

100%

100%

50 000

0

50%

50%

25 000

0

- Backerhof 6 AB

100%

100%

50 000

0

- Backerhof Sunnanå AB

100%

100%

1 000

0

- Backerhof Stanstorp AB

100%

100%

50 000

0

Pepe’s Bodega AB

33,3%

33,3%

333

64

MMBA Projekt AB

50%

50%

250

67

MMBA 2 Projekt AB

50%

50%

250

64

Bjärerondellen AB

21%

21%

210

1 975

- Båstad Företagsby AB

100%

100%

1 000

0

- Båstad Barret 12 AB

100%

100%

500

0

- Fastighets AB Båstad Lyckebacken 2

100%

100%

50 000

0

- Båstad Hemmeslöv Fastighets AB

100%

100%

500

0

- Båstad Företagslokaler AB

100%

100%

500

0

Båstadtennis & Hotell AB

26,2%

26,2%

157 284

61 186

- Tennis Lodge i Båstad AB

100%

100%

100 000

0

- Himmeslövs havsbad AB

100%

100%

1 000

0

- Tennis Lodge Hus 1 AB

100%

100%

50 000

0

- Tennis Lodge Hus 2 AB

100%

100%

50 000

0

- Bengtsson & Nobel & Olofsson Fastighets AB

100%

100%

1 000

0

- Båstad Krog & Spa AB

100%

100%

500

0

- BTH Licens AB

100%

100%

50 000

0

- Arena Båstad AB

100%

100%

50 000

0

Destination Bjäre Holding AB

50%

50%

250

815

- Huset vid Stranden AB

51%

51%

510

0

- Hamnplats 3 AB

100%

100%

500

0

- Restaurang & Hotell Skansen i Båstad AB

100%

100%

1 000

0

- Torekov Hotell Resort AB

100%

100%

1 000

0

- Hotell Riviera Strand AB

Backerhof Holding AB

Backerhof Holding 2 AB

100%

100%

1 000

0

Jopa Fastighets AB

50%

50%

500

2 171

HB Midgården 2 MMB i Båstad AB

50% 25%

50% 25%

1 250

3 632 21 135 2 560 530

Moderbolaget Namn Brinova Fastigheter AB (publ)*

Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal andelar

29,83%

43,31%

21 570 513

Bokfört värde 286 501 286 501

78 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019


KONCERNEN Namn

Org.nr

Säte

Eget kapital

Resultat

Brinova Fastigheter AB (publ) * Catena AB (publ) *

556840-3918 556294-1715

Helsingborg Solna

1 508 000 6 318 000

171 400 1 226 000

Sälen Centrum HB

916581-9906

Malung-Sälen

18 772

4 717

CrHe Invest AB

556862-2558

Ängelholm

4 233

396

Lima Timmerhus AB

556730-8449

Malung-Sälen

2 162

1 058

Foodhills AB

559097-6501

Bjuv

844

-27 885

Foodhills Fastighet AB *

559122-6617

Bjuv

20 639

-30 361

Arenabolaget i Ängelholm AB

556667-9022

Ängelholm

94 380

1 414

Competensum Skåne Nordväst AB

556753-0141

Ängelholm

2 113

810

PMSA Aktiesparklubb AB

559076-0905

Ängelholm

58

-271

Backerhof Holding AB

559010-5408

Kävlinge

22 015

21 897

- Backerhof 1 AB

559010-5424

Kävlinge

423

317

- Backerhof 2 AB

559023-4455

Kävlinge

455

1 099

- Backerhof 4 AB

559030-6204

Kävlinge

144

21

Backerhof Holding 2 AB

559033-5450

Kävlinge

254

-454

- Backerhof 6 AB

559033-5443

Kävlinge

127

-90

- Backerhof Sunnanå AB

556536-4717

Kävlinge

225

-132

- Backerhof Stanstorp AB

559057-8356

Kävlinge

101

-20

Pepe’s Bodega AB

556531-5404

Båstad

665

210

MMBA Projekt AB

559073-6483

Båstad

133

-21

MMBA 2 Projekt AB

559198-1179

Båstad

129

-21

Bjärerondellen AB

556594-3080

Båstad

3 916

818

- Båstad Företagsby AB

556725-4189

Båstad

7 124

0

- Båstad Barret 12 AB

559018-9048

Båstad

339

-1

- Fastighets AB Båstad Lyckebacken 2

559094-9201

Båstad

623

1

- Båstad Hemmeslöv Fastighets AB

559124-2432

Båstad

3 193

145

- Båstad Företagslokaler AB

556823-5187

Båstad

485

208

Båstadtennis & Hotell AB

556594-3288

Båstad

276 553

19 769

- Tennis Lodge i Båstad AB

556733-0997

Båstad

90

4

- Himmeslövs havsbad AB

556029-8274

Båstad

26 745

4 111

- Tennis Lodge Hus 1 AB

556939-9719

Ängelholm

2 366

-256

- Tennis Lodge Hus 2 AB

556939-9750

Ängelholm

2 859

304

- Bengtsson & Nobel & Olofsson Fastighets AB

556552-3379

Båstad

9 113

300

- Båstad Krog & Spa AB

559133-9873

Båstad

49

0

- BTH Licens AB

559094-9029

Ängelholm

50

1

- Arena Båstad AB

559094-9045

Ängelholm

69

-83

Destination Bjäre Holding AB

559118-3073

Båstad

69

-11 043

- Huset vid Stranden AB

556795-5868

Båstad

2 039

151

- Hamnplats 3 AB

556977-5454

Båstad

37

-13

- Restaurang & Hotell Skansen i Båstad AB

556599-3515

Båstad

14 791

3 686

- Torekov Hotell Resort AB

556801-9763

Båstad

2 275

103

- Hotell Riviera Strand AB

556977-5603

Båstad

4 339

3 073

Jopa Fastighets AB

556605-8268

Båstad

2 920

-72

HB Midgården 2 MMB i Båstad AB

969676-9430 556624-0510

Ängelholm Båstad

5 485 15 860

585 12 041

Moderbolaget Namn Brinova Fastigheter AB (publ)*

Org.nr

Säte

Eget kapital

Resultat

556840-3918

Helsingborg

1 508 000

171 400

* Eget kapital och Resultat avser koncernens eget kapital och resultat. BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019 79


Not 22 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag Namn

Not 24 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Bokfört värde

Marknadsvärde

Catena AB (publ) Brinova Fastigheter AB (publ)

2019-12-31 2018-12-31 KONCERNEN

KONCERNEN 2 003 624

4 639 304

394 964

712 043

2 398 588

5 351 347

Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Avyttrade anskaffningsvärden

Marknadsvärdet vid avlämnande av årsredovisningen på ovanstående innehav är 4 049 217 tkr.

Förvärvade anskaffningsvärden Efterskänkt fordran

Namn

3 855 438

3 809 415

97 982

11 580

0

-8 255

-1

0

35 562

44 198

0

-1 500

Bokfört värde

Marknadsvärde

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 988 981

3 855 438

286 501

681 628

Ingående nedskrivningar

-40 837

-42 337

286 501

681 628

Årets nedskrivningar

-23 808

0

MODERBOLAGET Brinova Fastigheter AB (publ)

Efterskänkt fordran

Marknadsvärdet vid avlämnande av årsredovisningen på ovanstående innehav är 530 635 tkr.

2019-12-31 2018-12-31 KONCERNEN 186 340

134 982

92 393

188 494

Avgående fordringar

-72 580

-108 554

Omklassificeringar

-7 180

-28 582

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

198 973

186 340

Årets nedskrivningar

-90 000

0

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-90 000

0

Utgående redovisat värde

108 973

186 340

Ingående anskaffningsvärden

0

2 000

Tillkommande fordringar

0

3 000

Avgående fordringar

0

-5 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

0

Utgående redovisat värde

0

0

Tillkommande fordringar

MODERBOLAGET

80 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019

1 500 -40 837

3 924 336

3 814 601

733 350

739 646

50 467

0

Försäljningar/utrangeringar

0

-4 796

Efterskänkt fordran

0

-1 500

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

783 817

733 350

Ingående nedskrivningar

0

-1 500

Efterskänkt fordran

0

1 500

Utgående ackumulerade nedskrivningar

0

0

783 817

733 350

Utgående redovisat värde

Not 23 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

Ingående anskaffningsvärden

0 -64 645

Utgående ackumulerade nedskrivningar

MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden Inköp

Utgående redovisat värde


Not 25 Aktier och andelar

Not 27 Uppskjuten skattefordran

KONCERNEN

Skistar AB (publ)

Bokfört värde 598 864

Marknadsvärde 1 819 965

Fabege AB (publ)

1 719 643

7 875 646

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

800 359

2 700 463

Diös Fastigheter AB (publ)

476 983

1 209 381

Övrigt innehav

328 487

890 198

3 924 336

14 495 653

Namn

2018-12-31

Underskottsavdrag

41 912

47 978

Pensionsavsättning

349

384

42 261

48 362

4 918

4 918

4 918

4 918

Specifikation uppskjuten skattefordran

MODERBOLAGET Specifikation uppskjuten skattefordran

Marknadsvärdet vid avlämnande av årsredovisningen på ovanstående innehav är 9 936 004 tkr.

Namn

2019-12-31 KONCERNEN

Underskottsavdrag

Bokfört värde

Marknadsvärde

543 510

1 743 861

MODERBOLAGET

Not 28 Andra långfristiga fordringar

Skistar AB (publ) Övrigt innehav

240 307

729 993

783 817

2 473 854

2019-12-31 2018-12-31 KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden

Marknadsvärdet vid avlämnande av årsredovisningen på ovanstående innehav är 1 663 276 tkr.

Tillkommande fordringar Avgående fordringar Omklassificeringar

Not 26 Uppskjuten skattefordran

95 169

22 181

16 819

-26 550

-11 253

6 355

0

30

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

102 751

100 735

Ingående nedskrivningar Amorteringar, avgående fordringar

-40 086

-29 865

3 750

0

Återförda nedskrivningar

8 500

0

Förvärvade anskaffningsvärden

2019-12-31 2018-12-31

100 735

KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden Tillkommande fordringar Avgående fordringar Förvärvade fordringar Årets omvärdering pga ändrad skattesats Avyttrade fordringar

48 362

43 174

2 517

7 059

-8 473

-128

0

207

0

-1 950

-145

0

42 261

48 362

4 918

4 918

4 918

4 918

-8 684

-10 221

Utgående ackumulerade nedskrivningar

Årets nedskrivningar

-36 520

-40 086

Utgående redovisat värde

66 231

60 649

6 450

6 000

MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden

MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden Tillkommande fordringar

800

700

-4 250

-250

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 000

6 450

Ingående nedskrivningar

-5 750

-5 000

Avgående fordringar

Amorteringar, avgående fordringar

3 750

0

0

-750

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-2 000

-5 750

Utgående redovisat värde

1 000

700

Årets nedskrivningar

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019 81


Not 29 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 32 Avsättningar

2019-12-31 2018-12-31 KONCERNEN

2019-12-31 2018-12-31 KONCERNEN

Övriga upplupna intäkter

780

Upplupna hyresintäkter

1 018

Pensioner och liknande förpliktelser

756

691

Förutbetalda fastighetskostnader

3 328

618

Upplupna ränteintäkter

1 613

1 536

Övriga förutbetalda kostnader

4 498

3 196

10 975

7 059

0

19

489

0

0

50

Förvärvad avsättning (fordran)

489

69

Justering övergång till K3

MODERBOLAGET

Belopp vid årets ingång Under året återförda belopp

Övriga förutbetalda kostnader Övriga upplupna intäkter

Belopp vid årets ingång

175 000

183 500

0

0

MODERBOLAGET Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

934

29 131

31 236

25

2 527 -3 378

Avyttrad avsättning

-1 972

0

-370

0

0

479

64

-1 733

21 326

29 131

Övriga avsättningar Belopp vid årets ingång Årets avsättningar

Utnyttjad kredit uppgår till

812

-5 552

Not 30 Checkräkningskredit

KONCERNEN Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

-256

Under året återförda belopp

Årets omvärdering pga ändrad skattesats

2019-12-31 2018-12-31

1 190

Uppskjuten skatteskuld Årets avsättningar

Upplupna ränteintäkter

934 -122

Under året återförda belopp

15 000

0

0

15 000

-15 000

0

0

15 000

0

15 000

0

15 000

20 016

27 022

1 113

1 882

197

227

21 326

29 131

Specifikation övriga avsättningar 175 000

175 000

0

0

Utnyttjad kredit uppgår till

Not 31 Antal aktier och kvotvärde Antal aktier

Kvotvärde

Antal A-Aktier

50 000

1 000

Antal B-Aktier

450 000

1 000

KONCERNEN

500 000 MODERBOLAGET Antal A-Aktier

50 000

1 000

Antal B-Aktier

450 000

1 000

500 000

82 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019

Avsättning för säljrisk bostadsrättsförening

Specifikation uppskjuten skatteskuld Uppskjuten skatteskuld avseende temporär skillnad byggnad Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver Uppskjuten skatt avseende löneskatt


Not 33 Långfristiga skulder

Not 36 Räntor och utdelningar 2019-12-31 2018-12-31

2019-12-31 2018-12-31

KONCERNEN

KONCERNEN

Förfaller senare än fem år efter balansdagen

Erhållen ränta

Skulder till kreditinstitut MODERBOLAGET

0

373 037

0

373 037

Skulder till koncernföretag saknar formell avbetalningsplan.

7 875

9 972

Erhållen utdelning

362 381

312 636

Erlagd ränta

-23 038

-32 114

347 218

290 494

MODERBOLAGET Erhållen ränta Erhållen utdelning

Not 34 Byggnadskreditiv 2019-12-31 2018-12-31 KONCERNEN Beviljat belopp på byggnadskreditiv uppgår till

115 000

350 000

Utnyttjad kredit uppgår till

114 250

292 110

Erlagd ränta

3 011

21 706

58 507

54 229

-2 058

-10 098

59 460

65 837

Not 35 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2019-12-31 2018-12-31 KONCERNEN Förutbetalda hyror

19 061

15 305

Upplupna personalkostnader

10 737

8 783

Upplupen räntekostnad

773

403

2 285

3 100

11 075

6 506

762

32

44 693

34 129

Upplupna personalkostnader

1 507

1 853

Övriga upplupna kostnader

6 551

2 300

184

180

19

15

8 261

4 348

Upplupna fastighetskostnader Övriga upplupna kostnader Övriga förutbetalda intäkter

MODERBOLAGET

Upplupen räntekostnad Övriga förutbetalda intäkter

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019 83


Not 37 Förvärv av dotterföretag

Not 38 Likvida medel

Under året förvärvades företagen LB Parkering AB, (2019-02-06), Norrviken Park AB (2019-08-26) samt Lilla Båstad AB (2019-06-30). Dessa bolags verksamhet består av fastighetsförvaltning. Under året förvärvades även följande bolag: Hus 57 Ängelholm Hotel AB (2019-05-21, bolaget bedriver hotell-, restaurang- och konferensverksamhet), Böske Backe Invest AB (2019-09-25, bolaget bedriver handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter), Backahill Lindvallen AB (2019-11-15, bedriver handel och förvaltning av värdepapper) samt bildat BRF Falken i Båstad (2019-10-31, vars verksamhet består i att upplåta bostadslägenheter). Föregående år förvärvades bolagen Backahill Akvarellen 19 AB ( 2018-12-21, bolaget bedriver fastighetsförvaltning), Backahill Evald 7 i Båstad AB ( 2018-11-23, bolaget bedriver fastighetsförvaltning), Guldgrisen AB ( 2018-07-06, bolaget äger och förvaltar värdepapper), CMS Holding Sweden AB (2018-07-02, bolaget är vilande), Sir of Sweden med dotterbolagen Fasionisland Sverige AB och Skrädderiet på Väla AB (2018-06-20, koncernen bedriver handel med konfektionsvaror), Tennis Lodge i Båstad AB med dotterbolagen AB Himmeslövs havsbad, Tennis Lodge Hus 1 AB och Tennis Lodge Hus 2 AB ( 2018-06-11, koncernen bedriver fastighetsförvaltning). Tilläggsköpeskilling har bokats upp för bolagen Fastighets AB Bajonetten 3 och Fastighets AB Bajonetten 6.

2019-12-31 2018-12-31 KONCERNEN Likvida medel Kassamedel Banktillgodohavanden

6

45

222 050

406 826

222 056

406 871

146 926

368 415

146 926

368 415

MODERBOLAGET Likvida medel Banktillgodohavanden

Not 39 Inköp och försäljning mellan koncernföretag MODERBOLAGET Av årets inköp avser 1 508 tkr (fg år 1 083 tkr) inköp från koncernföretag. Av årets försäljning avser 2 958 tkr (fg år 2 668 tkr) försäljning till andra koncernföretag.

Not 40 Bokslutsdispositioner

För mer information se not 42. 2019-12-31 2018-12-31 KONCERNEN

Immateriella anläggningstillgångar

Lämnade koncernbidrag

794

1 453

6 603

-5 009

0

-129

139 648

225 438

Övervärde byggnad och mark

70 841

48 875

Ingående anskaffningsvärden

Finansiella anläggningstillgångar Övervärde finansiella anläggningstillgångar

35 592

22 430

Inköp

19 793

21 768

392

18 253

Koncernmässig goodwill Minoritet Materiella anläggningstillgångar

Varulager Uppskjuten skatt Kundfordringar

370

207

1 728

7 359

2018

-29 776

-46 371

MODERBOLAGET Erhållna koncernbidrag

Värdet av förvärvade tillgångar och skulder var enligt förvärvsanalyser

2019

18 836

19 304

-10 940

-27 067

Not 41 Andelar i koncernföretag 2019-12-31 2018-12-31 MODERBOLAGET

Försäljningar/utrangeringar Aktieägartillskott Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 577 932

1 575 936

125 506

240

-126 580

-24

130 500

1 780

1 707 358

1 577 932

3 172

1 544

Ingående nedskrivningar

-415 900

-414 400

12 982

9 795

-120 000

-1 500

-195

-1 042

-140 315

-256 796

Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar

-535 900

-415 900

Leverantörsskulder

-6 952

-4 053

Övriga kortfristiga skulder

-8 815

-6 224

Utgående redovisat värde

1 171 458

1 162 032

-303

0

Utbetald köpeskilling

135 335

83 869

Likvida medel i de förvärvade företagen

-12 982

-9 795

122 353

74 074

Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel Uppskjuten skatt Långfristiga skulder

Aktuell skatteskuld

Påverkan på koncernens likvida medel

84 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019


Not 42 Specifikation andelar i koncernföretag MODERBOLAGET Namn

Kapitalandel

Antal andelar

Bokfört värde

Org.nr

Säte

Backahill Bjäre AB

100%

500

4 050

556866-5920

Ängelholm

- Båstad Financing AB

100%

10 000

0

556684-3149

Båstad

- Båstad Erikstorp Fastighet AB

100%

100 000

0

556791-1051

Ängelholm

- Norrviken Event AB

100%

100

0

556948-2390

Båstad

- Norrviken Utveckling AB

100%

500

0

559127-8311

Båstad

- MMBA Holding AB

100%

3 000

0

556950-5570

Ängelholm

Backahill Förvaltning AB

100%

40 000

11 100

556216-9077

Ängelholm

- Backahill Invest AB

100%

1 000

0

556325-6238

Ängelholm

Backahill Fastigheter AB

100%

100 000

65 465

556452-1861

Ängelholm

- Fastighets AB De-Ba

100%

50 000

0

556594-4542

Ängelholm

- Backahill Posthuset KB

100%

1

0

969692-9091

Ängelholm

- Fastighets AB Förmannen 6

100%

500

0

559000-0492

Ängelholm

- Backahill Båstad AB

100%

1 000

0

556637-7031

Ängelholm

- H.U.S Fastigheter i Båstad AB

100%

1 000

0

556668-0467

Båstad

- Backahill Apelryd AB

100%

50 000

0

559064-1501

Ängelholm

- Backahill Hjorten AB

100%

500

0

559073-8851

Båstad

- Backahill Kyrkan 2 AB

100%

50 000

0

559056-3754

Ängelholm

- Backahill Neptus AB

100%

50 000

0

559096-6114

Ängelholm

- BRF Falken i Båstad AB

100%

1

0

769638-0406

Båstad

- Backahill Båtsmannen 6 AB

100%

50 000

0

559118-8536

Båstad

- Backahill Elestorp AB

100%

500

0

559127-8303

Båstad

- LB Parkering AB

100%

50 000

0

559094-9037

Ängelholm

- Norrviken Park AB

100%

500

0

559150-9608

Båstad

- Lilla Båstad AB

100%

500

0

556820-7913

Ängelholm

- Backahill Akvarellen 19 AB

100%

1 002

0

556793-8211

Båstad

- Backahill Evald 7 i Båstad AB

100%

1 000

0

556479-1886

Båstad

- Claerence Village AB

100%

100 000

0

556710-3469

Båstad

- Hamnbacken i Båstad AB

100%

1 000

0

556720-9241

Malmö

- Tomtbolaget i Båstad AB

100%

1 000

0

556901-1546

Båstad

- Fastighetsutveckling i Båstad AB

100%

50 000

0

556849-6318

Ängelholm

- Backahill Öresund AB

100%

2 000

0

556351-8595

Ängelholm

- Backahill Taktäckaren AB

100%

50 000

0

559075-2514

Ängelholm

- Backahill Sandvångsgatan AB

100%

1 000

0

556202-3183

Ängelholm

- Backahill Steglitsen i Ängelholm KB

100%

1

0

969630-2638

Ängelholm

- Backahill Tingstorget KB

100%

1

0

969630-5367

Ängelholm

- Backahill Bostäder AB

100%

1 000

0

556664-2376

Ängelholm

- Backahill Östergatan AB

100%

500

0

556853-9976

Ängelholm

- Backahill Cityfastigheter AB

100%

10 000

0

556725-0476

Ängelholm

- Backahill Påfågeln AB

100%

100

0

556606-2757

Ängelholm

- Backahill Lärkan AB

100%

1 000

0

556601-8577

Ängelholm

- Backahill Hotellfastigheter AB

100%

500

0

556965-7223

Ängelholm

- Backahill Vilhelmsfält AB

100%

100 000

0

556810-6164

Ängelholm

- Backahill Norregården AB

100%

900

0

556527-9766

Ängelholm

- Backahill Vegeholm AB

100%

50 000

0

559093-4518

Ängelholm

- Backahill Förmannen 3 AB

100%

1 000

0

556714-1568

Ängelholm

- Backahill Gamlegården AB

100%

500

0

559124-2382

Båstad

Backahill Projektutveckling AB

100%

50 000

80

556923-9477

Ängelholm

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019 85


Not 42 forts. Namn

Kapitalandel

Antal andelar

Bokfört värde

Org.nr

Säte

- BR i Gustavsberg AB

100%

500

0

556928-0141

Stockholm

Backahill Holding AB

100%

50 000

100

556891-0524

Ängelholm

- Backastad Omsorg AB

100%

1 000

0

556922-7514

Ängelholm

- Backastad Silvergården AB

100%

1 000

0

556922-7324

Ängelholm

- Backastad Graninge Holding 1 AB

100%

500

0

559113-8507

Ängelholm

- Backastad Graninge 1 AB

100%

500

0

559113-8549

Ängelholm

- Backastad Graninge 2 AB

100%

500

0

559113-8531

Ängelholm

- Backastad Graninge 3 AB

100%

500

0

559113-8523

Ängelholm

- Backastad Graninge 4 AB

100%

500

0

559113-8515

Ängelholm

- Backastad Graninge Holding 2 AB

100%

500

0

559113-8499

Ängelholm

- Backastad Graninge 5 AB

100%

500

0

559113-8572

Ängelholm

- Backastad Graninge 6 AB

100%

500

0

559113-8580

Ängelholm

- Backastad Graninge 7 AB

100%

500

0

559113-8556

Ängelholm

- Backastad Graninge 8 AB

100%

500

0

559113-8564

Ängelholm

- Backastad Graninge Holding 3 AB

100%

500

0

559113-8481

Ängelholm

- Backastad Graninge 9 AB

100%

500

0

559113-8614

Ängelholm

- Backastad Graninge 10 AB

100%

500

0

559113-8622

Ängelholm

- Backastad Graninge 11 AB

100%

500

0

559113-8598

Ängelholm

- Backastad Graninge 12 AB

100%

500

0

559113-8606

Ängelholm

Backahill Inter AB

100%

1 000

1 028 720

556592-5913

Ängelholm

- Guldgrisen AB

100%

100 000

0

556723-6368

Solna

- Backahill Kil AB

100%

50 000

0

556923-9469

Ängelholm

85%

850

3 743

556639-5579

Ängelholm

- Backastad Årsta AB

100%

50 000

0

559059-2597

Uppsala

- Backastad Projekt AB

100%

1 000

0

556922-7506

Ängelholm

Backahill Skåne AB

100%

50 000

50

556953-0081

Ängelholm

Backahill Utveckling AB

100%

1 000

58 100

556688-6791

Ängelholm

- AB Cernelle

100%

125 000

0

556035-5926

Ängelholm

- Hansan AB

100%

1 000

0

556233-6304

Stockholm

- Böske Backe AB

100%

10 000

0

556617-3554

Båstad

- Böske Backe Invest AB

100%

500

0

556858-4568

Ängelholm

- AnJa Invest AB

100%

50 000

0

556939-9610

Ängelholm

55%

611

0

556928-0125

Stockholm

100%

8 056

0

556696-8318

Helsingborg

Backastad AB

- Projekt Gustavsberg AB - INIS Sweden AB - Backahill DABS AB

51%

51

0

559076-0939

Ängelholm

- Hus 57 Ängelholm Hotel AB

100%

1 000

0

556270-4295

Ängelholm

Backahill Lindvallen AB

100%

500

50

559226-8790

Ängelholm

1 171 458

86 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019


Not 43 Fordringar hos koncernföretag

Not 47 Ställda säkerheter

2019-12-31 2018-12-31 MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden

1 351 392

1 400 052

3 000

28 917

-1 297 113

-77 577

57 279

1 351 392

Tillkommande fordringar Avgående fordringar

2019-12-31 2018-12-31 KONCERNEN

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde

57 279

1 351 392

För egna skulder till kreditinstitut: Andra långfristiga värdepappersinnehav/kortfristiga placeringar Pantsatt bankkonto Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Belånade kundfordringar Tillgångar med äganderättsförbehåll

Not 44 Disposition av vinst eller förlust

941 517

905 995

2 242

0

1 329 224

1 343 883

2 545

10 500

0

2 984

521

0

2 276 049

2 263 362

2019-12-31 Ställda säkerheter till förmån för intresseföretag

MODERBOLAGET Förslag till vinstdisposition

Pantsatta aktier i intresseföretag

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst

0

16 062

0

16 062

812

934

812

934

3 112 971

årets förlust

-112 720 3 000 251

disponeras så att i ny räkning överföres

3 000 251

Övriga ställa panter och säkerheter Andra långfristiga värdepappersinnehav/kortfristiga placeringar

Not 45 Uppskrivningsfond 2019-12-31 2018-12-31 MODERBOLAGET Belopp vid årets ingång

125 019

125 019

Belopp vid årets utgång

125 019

125 019

Not 46 Eventualförpliktelser 2019-12-31 2018-12-31 KONCERNEN Eventualförpliktelser Ansvar som bolagsman i handels-/kommanditbolag Borgensförbindelser för intresseföretag

79 983

72 231

297 784

422 083

Borgensförbindelser övriga

64 605

150 390

Övriga ansvarsförbindelser

134

129

442 506

644 833

1 999 414

2 064 822

297 784

422 083

64 605

150 390

2 361 803

2 637 295

MODERBOLAGET Eventualförpliktelser Borgensförbindelser för dotterbolag Borgensförbindelser för intresseföretag Borgensförbindelser övriga

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019 87


Not 48 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut KONCERNEN Backahill Inter AB har förvärvat 51 % av aktierna i Cr He Invest AB från extern part samt 49 % från Backahill Utveckling AB. De 20 st nya hyreslägenheter i bolaget i Backahill Cityfastigheter AB blev färdigställda och inflyttning skedde 1 mars. I Backahill Gamlegården AB har den befintliga byggnaden rivits för att ge plats till en nybyggnation som planeras på fastigheten. Vidare i Brf Falken sker en om- och nybyggnation till 7 st bostadsrätter. Byggstart har skett i bolaget Claerence Village AB gällande uppförandet av 8 st hyreslägenheter som kedjehus. Likaså i bolaget Lilla Båstad AB har ett nytt växthus färdigställts.

I mars förvärvade LB Parkering AB bolaget Konst och Kultur Ravinen AB. Backahill Utveckling AB har per den 29 februari avyttrat HUS 57 Ängelholm Hotel AB till hotellkoncernen HKC Hotels Holding AB. Den 17 februari tillträdde Lennart Mauritzson som ny koncernchef/vd i Backahillkoncernen.

Ängelholm den 15 maj 2020

Erik Paulsson

Bo Forsén

Ordförande

Sara Karlsson

Svante Paulsson

Jan Litborn

Lennart Mauritzson Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 15 maj 2020 Ernst & Young AB

Per Karlsson Auktoriserad revisor

88 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019


Hotel Riviera Strand vid Laholmsbukten.


Revisionsberättelse Till bolagsstämman i Backahill AB, org.nr 556590-8547

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Backahill AB för räkenskapsåret 2019-01-01 2019-12-31. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 58-88 i detta dokument. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. Revisorns ansvar Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av

90 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019

säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: • identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamåls enliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. • skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. • utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. • drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten. • utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktio-


nerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. • inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden. Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR Uttalanden Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Backahill AB för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta

de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. Revisorns ansvar Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller • på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Ängelholm den 15 maj 2020 Ernst & Young AB Per Karlsson Auktoriserad revisor

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019 91


//styrelsen

Erik Paulsson Ordförande

Sara Karlsson Ledamot

Bo Forsén Ledamot

92 BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019

Svante Paulsson Ledamot

Jan Litborn Ledamot


//företagsledning

Lennart Mauritzson CEO / Koncernchef

Magnus Swärdh CFO

Anders Nelson Affärsutvecklingschef

Sara Karlsson Strategi & Projekt

Svante Paulsson Strategi & Projekt

Jerry Zander Fastighetschef

Dag Thulin Marknad & Projekt

Annette Bergenhem Ekonomichef

Fredrik Henrysson Fastighet & Projekt Bjäre

BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2019 93


Norrvikens trädgårdar


Backahill AB Svenskehรถgsgatan 11 262 33 ร„ngelholm Telefon 0431-41 51 00 www.backahill.se

Profile for Olsheden

Backahill Årsredovisning 2019  

Backahill Årsredovisning 2019  

Profile for olsheden_

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded