Backahill Årsredovisning 2021

Page 1

årsredovisning

20 21


Ett par kilometer söder om Torekov ligger Dagshög, Skånes största gravhög. Det sägs att skånske kung Dag ligger begravd här. Alldeles intill ligger stenbrottsruinen, ett minne från stenbrytningen som ägde rum under tidigt 1900-tal.innehåll Inledning Lennart har ordet 2021 i korthet 2021 i siffror Affärsidé och strategi

6 8 10 12 14

Våra affärsområden Backahill Fastighetsutveckling Backahill Destinationsutveckling Backahill Invest

18 20 26 32

Utveckling & innovation 46 5 trender som påverkar 48 Ett växande Ängelholm 50 Ett starkt Bjäre 54 Intelligenta byggnader 58 Vårt hållbarhetsarbete 60 Miljö- och energimål 62 Miljö- och energistrategi 63 Aktuella projekt 64 Vårt samhällsengagemang 67

4

70 Förvaltningsberättelse 73 Flerårsöversikt 75 75 76 78

Koncernen Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys

79 79 80 82 83 106 108 109

Moderbolaget Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Styrelsen Företagsledning


Norrvikens trädgårdar fick ny entré.

5Backahill. Vi är ett familjebolag som äger, utvecklar och förvaltar fastigheter. Vår verksamhet präglas av en stark entreprenörsanda och vi ska vara en positiv förändringskraft i de samhällen som vi är en del av. Bolagets rötter är fast förankrade i den nordvästskånska myllan. Huvudkontoret ligger i Ängelholm kompletterat av lokalkontor i Båstad och Stockholm. I samtliga kontakter vi har med vår omvärld och med våra intressenter strävar vi efter långsiktiga relationer i partnerskap. I dag är vi verksamma över hela Sverige men också i Norden via egna företag och genom ägarintressen i några av Sveriges ledande fastighetsbolag. Vi är en stark, långsiktig och engagerad samhällsaktör med en vilja att bidra till samhällen där människor trivs med att bo, arbeta och leva. Där andra ser en ödetomt eller en fallfärdig fastighet ser vi nya möjligheter som vi har kraft att genomföra tack vare en stabil ekonomisk plattform. Våra strategiska börsinnehav ger oss utrymme att agera. Som fastighetsutvecklare och förvaltare har vi en stor möjlighet att påverka och lägger därför stor vikt vid att allt vi gör sker med omtanke för människa och miljö. Vår verksamhet är indelad i tre affärsområden: Fastighetsutveckling. Vi köper, utvecklar och förvaltar bostäder, kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Destinationsutveckling. Vi verkar för en medveten och långsiktig destinationsutveckling för att bidra till en levande hembygd och enastående upplevelser. Invest. Vi gör långsiktiga finansiella investeringar, är aktiva ägare och har både noterade och onoterade innehav.

7


Lennart

har ordet

vd lennart mauritzson

En stark framtidstro

De senaste två åren har ställt oss alla inför många hårda prövningar. Med ett stort mått av ödmjukhet, flexibilitet och erfarenheter från det första coronaåret har vår organisation under 2021 lyckats göra ett fantastiskt jobb och levererat ett resultat över förväntan med tanke på rådande omständigheter. Det ska vi alla vara mycket stolta över. Handeln i Ängelholm har under året som gått utvecklats förvånansvärt bra trots de tuffa förutsättningarna. Vi har tillsammans med Ängelholms näringsliv stöttat våra hyresgäster i att hitta kreativa, uthålliga lösningar. Vi brinner för en levande stad och arbetar på flera fronter för att utveckla Ängelholm på lång sikt. Ett exempel på det är ÄHLM Market, ett annorlunda och attraktivt koncept vi tror kan ge en vitamininjektion i centrum när detta lanseras under hösten 2022. Ett annat exempel är vår ambition att tillgängliggöra högre utbildningar i Ängelholmsområdet och skapa ett campus så att våra ungdomar och yngre vuxna ser Ängelholm som en god studieort och som en skön plats att leva, bo och trivas på. Vårt affärsområde för destinationsutveckling tampades med rena rama berg-och-dal-banan under 2021. Coronapandemins effekter begränsade våra hotell- och restauranganläggningars manöverutrymme och inverkade på våra gästers besök. Vår organisation har arbetat dynamiskt, påhittigt och har dragit nytta av lärdomarna från första pandemiåret. Man har slitit hårt med att snabbt ställa om för att möta myndigheternas krav och rekommendationer och samtidigt tillgodose gästernas behov på bästa sätt. Ett gediget arbete har gjorts för att skapa en så jämn beläggning som möjligt – trots restriktioner som kom, gick och återkom under årets olika kvartal. När året summeras gläds vi åt en positiv utveckling för våra hotell inom GRAM Group, där omsättningen gick upp från 259 miljoner kronor under 2020 till 379 miljoner kronor för 2021, en remarkabel prestation. Den starka återhämtningen berodde på flera orsaker.

8

” Under 2021 har vi fortsatt att hålla en hög aktivitetsnivå när det gäller nybyggnationer, renoveringar och affärer”. Förutom att tennistävlingarna (och även padelturneringen) återvände till Båstad efter uppehållet under 2020 hittade både privata gäster och konferenskunder tillbaka till våra hotellanläggningar. Den fina respons vi fått av alla ”hemestrande” svenskar under 2020 fortsatte således under 2021. Detta syns även i besökarantalet för Norrvikens trädgårdar som visade en ökning från 112 000 till 120 000 personer. Under hösten fick våra gäster ytterligare en anledning till ett besök tack vare kulturhuset Ravinens invigning. Den fantastiska byggnaden med tydliga arkitektoniska värden färdigställdes under året och invigdes i oktober 2021. Norrviken fick dessutom ett nytt ansikte i form av en ny fin entré, butik och nya personalutrymmen. Under 2021 har vi fortsatt att hålla en hög aktivitetsnivå när det gäller nybyggnationer, renoveringar och affärer. Byggnationen av Fågelsången 3 intill Rönne å i centrala Ängelholm pågår med planerad inflyttning under 2023. Vi är mycket stolta över detta förtätningsprojekt eftersom det är vår första byggnad som är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver och där vi också installerar vår första solcellsanläggning. Området Arenastaden utvecklas enligt plan i södra delen av Ängelholm. En ny träningsanläggning för isbaserade sporter stod klar under 2021 och om- och tillbyggnaden av Catena Arena gick in i ett intensivt slutskede för att kunna bli klar under våren 2022. I november påbörjades bygget av en ny padelhall i Arenastaden. Byggnadsaktiviteterna i Båstad har varit många under 2021. Utöver det jag nämnt om Norrviken ovan har vi färdigställt lägenheter på Greenside i Boarp samt Apelrydsskolans kombinerade elevhem och


personalboende för säsongsanställda. För Hotel Riviera Strand påbörjades en tillbyggnad för att utöka restaurangens kapacitet. Centrala Båstads nya tillskott Gamlegården, med sina 18 lägenheter och fem kommersiella lokaler inklusive garage under jord, blir klart med inflyttning till sommaren 2022. Liksom i Ängelholm verkar vi för att centrum i Båstad ska vara en plats med aktiviteter, liv och rörelse året runt. Vi fortsätter att fokusera på och tydliggöra våra tre affärsområden Fastighetsutveckling, Destinationsutveckling och Invest. Det har bland annat resulterat i tre avyttringar av olika dignitet med en gemensam nämnare i att vi renodlar våra innehav. Vår aktiepost i SkiStar, som driver och äger alpina skidanläggningar, har i sin helhet sålts till norska investmentbolaget Aeternum Capital AS. Vi hittade en ny ägare för läkemedelsbolaget Cernelle i den börsnoterade tyska läkemedelskoncernen Dermapharm. I båda fallen har 100 procent av aktierna bytt ägare. Till sist kan vi nämna personal- och löneföretaget Competensum i vilket vi avyttrat vår 33-procentiga andel. Vidare har vi gjort en del mindre affärer, bland annat har Pensionat Hjorten i Båstad sålts för att göra utrymme för nya satsningar. Exempel på det är Torekov Hotell, vars fastighet Backahill förvärvade i slutet av året. Det stärker väsentligt destinationen Bjäre för oss. Ett annat intressant område som vi tror mycket på är våra Bjuvbaserade projekt inom Foodhillssfären. Förutom ärtodlingen inom Foodhills AB och de lokaler vi hyr ut inom Foodhills Fastigheter AB har vi nu startat GroPro AB som framställer växtbaserade proteiner för livsmedelsindustrin. Det är den första anläggningen i sitt slag i Sverige som tar fram proteiner från baljväxter. Systerbolaget GroPro Solution AB har också startats. Det har uppdraget att på en internationell marknad lansera teknologin som gör proteinframställningen möjlig. Vi tror att den växtbaserade livsmedelsproduktionen kommer öka kraftigt i världen de närmaste åren. Jag konstaterar att vi står på en mycket stabil finansiell grund. Koncernen redovisar en balansomslutning på 12,1 miljarder kronor (10,4 mdkr för

2020) med en soliditet på 82 procent (80 procent 2020). Nettoomsättningen blev 636 miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster slutade på 1 723 miljoner kronor (984 mkr för 2020). En pandemi har inget färdigt facit – det finns inga tydliga, konkreta svar. Kriget i Ukraina innebär en ny osäkerhetsfaktor som påverkar oss. Trots osäkerheten och de bitvis mycket snabba vändningarna under 2021 har våra medarbetare oförväget antagit utmaningarna och kämpat på tillsammans. Och det är tillsammans som vi lyckas övervinna hindren, samla mod för att våga pröva nya grepp och hitta nya vägar framåt. Det känns tryggt och ger mig en stark tro på framtiden.

9


2021 i korthet jan

Ny padelhall i Arenastaden i Ängelholm. Projektering av en ny padelanläggning påbörjas. Byggnaden ska innehålla åtta banor, gym, fysioklinik, lounge, reception, konferensyta och omklädningsrum.

feb

mar

apr

Byggstart för Gamlegården. Det nyutvecklade kvarteret Gamlegården börjar byggas i Båstad med sin kombination av bostäder och kommersiella lokaler.

100% GRAM Group. GRAM Group blir helägt dotterbolag till Backahill från och med årsskiftet 2020/2021.

10

maj

Elevhem och personalboende i kombination. Byggnaden som rymmer Apelrydsskolans elevhem i Båstad står färdig. På sommaren används rummen för säsongspersonal till hotell och restauranger, övrig tid som elevhem.

jun


SkiStar säljs. Backahill säljer hela sitt aktieinnehav i SkiStar som driver alpina skidanläggningar till norska investmentbolaget Aeternum Capital AS.

Ny isträningshall klar. I Arenastaden i Ängelholm blir en ny isträningshall färdig. Anläggningen utökar istiden för alla som tränar hockey, konståkning och för allmän åkning.

jul

aug

sep

okt

Torekov Hotell förvärvas. Ännu ett fint hotell ingår nu i Backahillkoncernen, Torekov Hotell på Bjärehalvön.

nov

dec

Kulturhuset Ravinen invigs. Ravinen ligger intill Norrvikens trädgårdar och är en levande och dynamisk mötesplats för konst, musik och design på Bjärehalvön.

Högre studier. En avtalsförklaring undertecknas med Högskolan i Halmstad om att Ängelholm ska kunna erbjuda högre utbildningar 2025 på Campus Ängelholm.

Cernelle, som utvecklar och tillverkar växtbaserade läkemedel, säljs till tyska läkemedelskoncernen Dermapharm AG.

11


2021 i siffror

82

%

Backahills soliditet för 2021.

1 723

636 12,1

Koncernens resultat efter finansiella poster i miljoner kronor.

Backahills omsättning i miljoner kronor.

Balansomslutning i miljarder kronor.

579 Antal lägenheter som Backahill äger i Ängelholm (513) och Båstad (66).

120 000 Antal besökare på Norrvikens trädgårdar under 2021.

12


157 709 Totalt antal sålda gästnätter på Hotel Skansen, Hotel Riviera Strand och Torekov Hotell under 2021. Antalet rumsnätter är 80 036.

4 000 Antal ton ärtprotein som planeras att produceras under första året på GroPro AB i Bjuv, där Backahill äger 50 procent.

69

Antal hyresrätter som byggs i kvarteret Fågelsången 3 i Ängelholm, Backahills första fastighet som byggs enligt certifieringen Miljöbyggnad Silver.

13


Affärsidé och strategi


Vi gör vad vi säger Vi är en tydlig samhällsaktör som tar ansvar och vågar förvandla visioner till verklighet. Backahill har ända sedan starten för snart 25 år sedan präglats av en mycket stark entreprenörsanda. Vi ser alltid fler möjligheter än hinder och vi säger alltid hellre ja än nej. Affärsidéer som ibland har haft udda format har vår organisation oftast lyckats utveckla och omvandla till någonting bra. Det har också gjort att vårt innehav tidvis sett ganska brokigt ut. På gott och ont. Entreprenörsandan har vi kvar, brokigheten jobbar vi med. Vi är en stark, långsiktig aktör med ambition att bidra till samhällen där människor trivs med att bo, arbeta och leva. Samtidigt förändras vår värld. Pandemin har skyndat på digitaliseringen. Arbetsplatser och hemmakontor får en alltmer flytande gräns. Kommande generationer har andra krav på livsstil och boendeformer. Den globala klimatförändringen ger oss nya förutsättningar. För att möta framtidens behov av boende och livskraftiga miljöer krävs ständiga justeringar och förbättringar, inspirerande idéer och nyttiga lärdomar. Därför är

”Vi brinner för att göra vårt samhälle lite bättre – och det gör vi från hjärtat”.

vi sedan en tid tillbaka inne i en transformationsfas som innebär att vi renodlar och tydliggör Backahills inriktning och huvudspår. Vår ryggrad består av våra tre affärsområden. Inom Fastighetsutveckling köper, utvecklar och förvaltar vi bostäder, kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Det hänger nära ihop med vårt andra affärsområde Destinationsutveckling där vi

verkar för en medveten och långsiktig destinationsutveckling för att bidra till en levande hembygd och enastående upplevelser. Vårt tredje affärsområde Invest är en förutsättning för att våra aktiviteter inom de två första affärsområdena ska kunna förverkligas. Inom Invest gör vi långsiktiga finansiella investeringar, är aktiva ägare och har både noterade och onoterade innehav. Uppdelningen i de tre affärsområdena ger oss ett tydligt fokus på vad vi ska göra – och samtidigt också på vad vi inte ska göra. Vi gillar att utmana oss själva och säger som sagt helst ja till nya propåer, men ibland säger vi nej till förslag för att de inte passar in i vår struktur.

15


” Fastigheter är vårt primära verktyg för att åstadkomma förändring och skapa nya möjligheter”.

16

Vår transformation mot ökad tydlighet innebär också att vi ska vässa våra kunskaper och sätta spets på våra kompetenser. De områden vi kan ska vi bli ännu bättre på. Denna tydlighet gör det enklare för våra intressenter och för oss själva att veta var vi står. Vi gör vad vi säger. Vi gör visioner till verklighet. För oss är fastigheter så mycket mer än fyra väggar och ett tak. Fastigheter är vårt primära verktyg för att åstadkomma förändring och skapa nya möjligheter till gagn för de många människorna. Anledningen till att det finns fastigheter är ju för att människor ska mötas, handla, sporta och bo där. Fastigheter ger upplevelser, trivsel

och trygghet. För att möjliggöra alla våra idéer behövs en stor portion tålamod. Många processer kring mark, detaljplaner och bygglov tar lång tid, ibland många år innan våra visioner kan omvandlas till konkreta byggprojekt. Förutom tålamod krävs kontinuitet, långsiktighet och styrka med omtanke för människa och miljö. Som aktiv samhällsaktör har vi ett ansvar att agera som en positiv förändringskraft i de samhällen vi är en del av. Ängelholm och Bjäre är våra hemmamarknader. Båda har glädjande nog en växande population. Här vill vi fortsätta att skapa levande miljöer och stadsdelar där alla kan känna sig trygga. Vi


BACKAHILL DESTINATIONSUTVECKLING

BACKAHILL FASTIGHETSUTVECKLING

BACKAHILL INVEST

Lennart Mauritzson

skapar reseanledningar för folk att komma hit, vilket i sin tur skapar arbetstillfällen så att fler kan bo och verka här. Det blir en positiv spiral. Det här skapar en stolthet för vår bygd och internt känner vi också denna stolthet – för att vi får saker att hända. Lägger vi därtill våra betydande ägarintressen i fem noterade fastighetsbolag vars verksamhet sträcker sig över hela Sverige och Norden, är vårt ansvar desto större. Det är därför vi är så engagerade i allt vi gör. Vi brinner för att göra vårt samhälle lite bättre – och det gör vi från hjärtat. Tre faktorer spelar stor roll för vårt bolags utveckling. Vår finansiella styrka ger oss möjligheten att

tänka långsiktigt. Vårt mod gör att vi vågar utmana konventioner och tro på det som känns rätt i hjärtat. Slutligen behövs vår innovativa kraft för att göra det som andra inte gör, det där som ger det lilla extra som skapar attraktionskraft.

17våra affärsområden

Backahills verksamhet är indelad i tre affärsområden: Fastighetsutveckling, Destinationsutveckling och Invest. Med denna indelning verkar vi för att skapa levande samhällen och attraktiva destinationer med hjälp av en stabil, finansiell bas i våra aktieinnehav.

19backahill fastighetsutveckling

Levande samhällen Inom vårt affärsområde Fastighetsutveckling tar vi vårt ansvar som aktiv samhällsaktör och engagerar oss i utvecklingen av utvalda regioner. Där vi verkar ska människor trivas med att bo, arbeta och leva. I affärsområdet Fastighetsutveckling köper, utvecklar och förvaltar vi bostäder, kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Vi koncentrerar oss främst på att göra affärer i Ängelholm och på Bjärehalvön, men vi har även verksamhet på andra orter i Sverige, exempelvis Bjuv, Nyköping och Nacka. Vår finansiella styrka ger oss möjligheten att agera långsiktigt och våga satsa på samhällsbyggande åtgärder som kanske inte ger oss avkastning från dag ett men som påverkar samhället positivt på sikt. Ett fint exempel på det är hur vi arbetar för att skapa de rätta förutsättningarna för att Ängelholm ska kunna erbjuda högre utbildningar. I november 2021 tecknades en avsiktsförklaring med Högskolan i Halmstad om detta. Tanken med Campus Ängelholm är att bidra till ett levande centrum och att fler yngre ser staden som ett fullgott alternativ för eftergymnasiala studier. För vår del handlar det om att utveckla passande fastigheter såsom studentbostäder, utbildningslokaler, bostadsrätter och kommersiella lokaler.

”Att bygga ett bättre och mer hållbart samhälle är en av våra målsättningar som fastighetsägare”.

Apelrydsskolans nya byggnad i Båstad.

Ett annat exempel på vårt starka engagemang att utveckla Ängelholm är Arenastaden i södra delen av staden. Via Arenabolaget där vi är störste ägare med 48 procent driver vi visionen om en aktiv och välkomnande arenastad med utrymme för alla att utöva ett stort antal sporter och fritidsaktiviteter. Under 2021 pågick här omoch tillbyggnaden av Catena Arena för att fler ska kunna se stadens stolthet Rögle BK på hemmaplan. Arenan öppnades i mars 2022. På arenaområdet stod en ny träningshall för konståkning och

hockey klar i augusti 2021. Ett viktigt tillskott för att alla intresserade ska ha möjligheten att träna på is. En ny padelanläggning påbörjades i november 2021. Padelhallen placeras bakom Catena Arenas ena kortsida och kommer att innehålla åtta högklassiga banor. Den kommer även rymma gym, fysioklinik, loungedel, reception, konferensyta och omklädningsrum med bastu. Byggtiden beräknas till cirka nio månader. Ett tredje exempel på vårt engagemang i Ängelholm är ÄHLM Market, ett nytänkande koncept kring hur cityhandeln kan fortsätta leva och locka till upplevelser. En mellanstor stad som Ängelholm behöver ha ett attraktivt butiksutbud för att locka

21


22


backahill fastighetsutveckling

både invånarna och utomstående att handla i staden framför att välja att åka till närmaste storstad eller shoppingcenter. Därför har Backahill lagt ned mycket tid på att skapa det unika konceptet ÄHLM Market. Planeringen och ombyggnationen av Åhléns före detta lokaler i centrala Ängelholm påbörjades under året. ÄHLM Market ska bli en central handelsplats med mycket innehåll. Här ska finnas ett stort, varierat och överraskande utbud av handel, mat och dryck, upplevelser och service, lätt tillgängligt för alla ängelholmare och besökare. Utbudet ska komplettera vad som redan finns i centrala Ängelholm. Den pågående byggnationen av 69 hyresrätter samt en kommersiell lokal i Fågelsången 3 i Ängelholm är ett viktigt projekt för oss på flera sätt. Det är vårt första projekt som byggs i enlighet med certifieringen Miljöbyggnad Silver. Att bygga ett bättre och mer hållbart samhälle är en av våra målsättningar som fastighetsägare. Fågelsången 3 är också ett bra exempel på hur städer kan förtätas så att ytor utnyttjas mer effektivt till centrala bostäder. Förtätningen gör allmän samhällsservice mer tillgänglig för fler samtidigt som värdefull mark utanför tätorter kan bibehållas som natur eller jordbruksmark. Inflyttning beräknas till februari 2023. I slutet av december 2021 togs första spadtaget till det som ska bli en ny bilhall för Bilgruppen Sandström & Hultin som flyttar in sin verksamhet från Östra Ljungby till en attraktiv placering på Midgårdsområdet i Ängelholm. Hallen beräknas vara klar till hösten 2022. Nämnas kan också den ombyggnation som pågår för Polisens räkning i Ängelholm. En temporär lokal byggs om, varefter om- och tillbyggnad kan

Fågelsången 3 i Ängelholm är ett bra exempel på hur städer kan förtätas så att ytor används mer effektivt.

ske på Svenskehögsgatan, intill Backahills huvudkontor. Gamlegården i Båstad är ett nyutvecklat kvarter med en kombination av bostäder och kommersiella lokaler som vi hoppas ska ge mer liv åt de centrala delarna av Båstad. Med fem lokaler, 18 lägenheter, en fin innergård samt parkeringar under jord tror vi att detta kompletterar utbudet av året-runt-verksamhet i Båstad. Inflyttning planeras till sommaren 2022. I slutet av året kompletterade vi vårt fastighetsinnehav på Bjärehalvön genom att förvärva Torekov Hotell. Ett annat viktigt projekt är utbyggnaden av restaurangdelen på Hotel Riviera Strand

” Förtätning av städer gör allmänservice mer tillgänglig för fler”. som utförs inom Båstadtennis & Hotell AB:s ramar. Vid entrén till Norrvikens trädgårdar i Båstad har vi under 2021 uppfört kulturhuset Ravinen. En vacker byggnad på 1 500 kvm som rymmer tre utställningssalar, hörsal, verkstad för skapande, kafé och butik. Ravinen invigdes

23


backahill fastighetsutveckling

24


Våning fyra på Catena Arena är ny. Arenan är sju meter högre och har 1 500 fler åskådarplatser.

den 1 oktober 2021. Intill Ravinen har dessutom ny entré, butik och personalutrymmen för Norrvikens trädgårdar tillkommit under året. Även Chocolaterian som ligger utanför entrén har byggts ut. Förra sommaren blev Apelrydsskolans nya byggnad klar i Båstad. Den fungerar som personalboende på sommaren och som elevhem övriga delar av året. Initiativet kom från Backahill eftersom vi identifierat det stora behovet av bostäder till all säsongspersonal som jobbar på Bjärehalvön sommartid. Åtta hyresrätter har byggts i lantliga Boarp, precis intill Båstad Golfklubbs banor. Här finns två längor med trerums marklägenheter med härlig veranda och i sann New Englandstil som vi byggt

för att fler ska kunna ta del av Bjäres vackra omgivningar. Blickar vi norrut har vi genom vårt bolag Backastad under 2021 vunnit en kommunal markanvisningstävling i Upplands Väsby. Förslaget Jazz som ritats av ES-A Arkitekter är inspirerat av 1920-talsklassicism. Vinsten innebär att vi kommer att bygga ett kvarter med bostadshus norr om Mälarvägen i Upplands Väsby. Detaljplanearbetet pågår. Vårt stora byggnadsprojekt i Stockholmstrakten Graninge Strand ligger i Nacka och i november 2021 blev två hus klara med totalt 42 hyresrätter. Ytterligare två hus har påbörjats och ska innehålla 23 bostadsrättslägenheter. Planerad inflyttning sker i september 2022.

”Genom vårt bolag Backastad har vi under 2021 vunnit en kommunal markanvisningstävling i Upplands Väsby”. I Nyköping är detaljplanen godkänd för Backastads markområde i Nöthagen. Här ska vi bygga 130 hyresrätter. Området Nöthagen intill Nyköpings station omvandlas från industriområde till bostäder, kontor, butiker, skolor och restauranger.

25


backahill destinationsutveckling

Attraktiva destinationer I vårt affärsområde Destinationsutveckling använder vi fastigheter som medel för att skapa lockande resmål. Bjärehalvön med Båstad som kärna samt Ängelholm är i fokus för oss. Vi verkar för att destinationerna Bjäre och Ängelholm ska utgöra en levande hembygd och lockande resmål som bjuder på givande mötesplatser och enastående upplevelser. Här främjar vi handel och aktiviteter, och gör det möjligt för många människor att uppleva vackra miljöer och oförglömlig natur. Den stora variationen, bredden och de fina boendemöjligheterna får människor att komma hit, gång på gång. Under 2021 samlades verksamheten inom affärsområdet Destinationsutveckling ännu tydligare. En av de viktigaste händelserna under året var försäljningen av samtliga aktier i alpina skidanläggningsföretaget SkiStar. Det här ger oss svängrum att agera och stärka våra långsiktiga åtaganden på Bjärehalvön och i Ängelholm. Vi fortsätter bland annat att utveckla Norrvikens trädgårdar i Båstad. Under året tillkom kulturhuset Ravinen. Konstnärerna Ulla och Gustav Kraitz har länge närt en dröm om en konsthall vid bäckravinen på Norrvikens trädgårdar. En

26

” Den stora variationen, bredden och de fina boendemöjligheterna får människor att komma hit, gång på gång”.

Hotel Skansen

levande och dynamisk mötesplats för konst, musik och design. Ravinen har uppförts av Backahill och invigdes i oktober 2021. På Norrviken färdigställde vi också en ny entré med butik samt mer funktionella personalutrymmen. Chocolaterian byggdes ut och parkeringen ritas om för att kunna ge ett mer välkomnande intryck samtidigt som ytan kan utnyttjas effektivare. En annan förstärkning

av destinationen Bjäre gjordes när populära Torekov hotell förvärvades i december 2021. Backahill äger fastigheten, medan GRAM Group sköter driften. Tillsammans med Hotel Riviera Strand och Hotel Skansen kompletterar Torekov Hotell vår hotellverksamhet väldigt väl. Vi ska heller inte glömma våra populära restauranger Pepes Bodega och Papas som kompletterar utbudet från hotellens egna restauranger. Att utveckla en destination betyder för oss att generera nya möjligheter. För att kunna skapa en levande hembygd där det händer saker och som ger människor anledning att resa hit krävs det


27


backahill destinationsutveckling

En tillfällig studio byggdes på Hotel Skansen för att kunna genomföra digitala event och konferenser.

28

Norrvikens trädgårdar fick ny entré.

Restaurangen på Hotel Riviera Strand ökar kapaciteten väsentligt.

Papas Garden - lyckat grepp för att öka kapaciteten utomhus.

Tennispaviljongen i Båstad har renoverats.


Under 2021 förvärvade Backahill fastigheten Torekov Hotell.

fastigheter. I Ängelholm bygger vi Arenastaden så att människor kan mötas, träna sin favoritsport och vara med om spännande idrottshändelser. I Båstad skapas tennishistoria varje sommar tack vare de ATP- och WTA-turneringar som arrangeras vid vår centralt placerade tennis- och hotellanläggning. Våra tre hotell på Bjäre – Hotel Skansen, Hotel Riviera Strand och Torekov Hotell – lockar med en kombination av pool och spa, god mat och bra boende, aktiv semester och fin natur. Vår hotelloch restaurangverksamhet kan du läsa mer om i artikeln här intill, men vi kan tillägga att arbetet med att kraftigt utöka restaurangkapaciteten på Riviera Strand initierades under 2021. Gamlegården i Båstad påbörjades under 2021, en central plats som lockar med butiker, kaféer, restauranger och andra

servicenäringar. Samtidigt byggs 18 lägenheter på ovanvåningen kompletterat med parkeringar i källarplan. Vår förhoppning är att detta kvarter fyller ett tomrum när det gäller mötesplatser, centrala bostäder och ger centrala Båstad mer liv året om. Bjäre är känt för sina vackra golfbanor och många besökare frekventerar de fem banorna året runt. För att locka fler golfentusiaster till halvön finns det ultimata country club-boendet som vi kallar för Greenside. Intill Båstad Golfklubbs banor har vi under året som gick färdigställt åtta hyresrättslägenheter med en fantastisk vy över greener och landskap. Turismen lockar hundratusentals människor till Bjäre och varje år är det en utmaning att få fram boende till all personal som tar hand om besökarna. Backahill har i Apelrydsskolan kombinerat

”Arbetet med att kraftigt utöka restaurangkapaciteten på Riviera Strand initierades under 2021”.

ett elevhem med boende för säsongsanställda. Elevhemmets nya byggnad blev färdig sommaren 2021 och ger plats åt både elever på skolan och är en välbehövlig boendeform för säsongsanställda inom besöksnäringen. Apelrydsskolan är ett internat förlagt i Båstad med sex treåriga utbildningsprogram på gymnasienivå.

29


backahill destinationsutveckling

Fantastiskt men utmanande år Omsättningsmässigt gick 2021 bra för Backahills helägda hotell- och restaurangkoncern GRAM Group. Vid ett flertal tillfällen fick organisationen snabbt tänka om – och ställa om – på grund av coronarestriktioner. Stora ansträngningar har gjorts under året för att öka den digitala närvaron och förbättra kundens bokningsprocess hos GRAM Groups hotell och restauranger. Det ska vara enkelt att boka mer än bara hotellrum – de flesta som besöker Båstad och Bjäre vill samtidigt boka aktiviteter och restaurangbesök. Respektive varumärke är fortsatt starkt, men synergierna bakom har tagits tillvara bättre, exempelvis har restaurangbokningar samlats under ett tak. Under kvartalen med lägre tryck, det vill säga första och fjärde kvartalet under ett år, har arbetet med paketeringar och marknadsaktiviteter intensifierats. Det har gett en jämnare beläggningsgrad 2021 jämfört med 2020. – En sak vi infört är rörlig prissättning, vilket gör att efterfrågan kan styra priset. Vi har fått jobba snabbrörligt och kortsiktigt på grund av restriktionerna. Det som fått stå tillbaka är att bygga varumärket på lång sikt med

30

framförallt internationella gäster och marknader, förklarar Daniella Andrys, marknadschef. Inför varje ny restriktionsomgång som Folkhälsomyndigheten och regeringen presenterat har GRAM kraftsamlat, bollat idéer internt och ställt om verksamheten. Exempelvis fick frukostserveringen spridas ut över hotellytorna för att gästerna inte skulle vara för många på samma ställe. År 2021 fortsatte den svenska marknaden och privatkunder att vara viktiga för koncernen, eftersom utländska gäster, inklusive den stora och viktiga danska målgruppen, inte kunde komma hit. Insatser i sociala medier och kring att stärka samarbeten, exempelvis med nätresebyråer såsom hotels.com, har gett ökad tillväxt. Omsättningen för året blev den bästa någonsin och landar på 379 miljoner kronor. – Att det är ett rekordår under sådana omständigheter är helt fantastiskt! Det var också härligt

att känna att Båstad levde upp igen under sommaren. Trots de fina siffrorna menar Daniella att det finns större potential som ännu ligger orörd. – Jag hoppas kunna få jobba mer strategiskt, varumärkesbyggande och långsiktigt. Framåt är ambitionen att hälften av omsättningen ska komma från konferenser. Vi behöver också fånga nya målgrupper och generationer. Vi ska även satsa mer på internationella insatser mot Danmark och norra Europa. Och öka beläggningen året om. Det finns mycket kvar att göra!

GRAM Group 2021 Antal anställda: 230 fast anställda, cirka 1 000 totalt under ett år Omsättning: 379 miljoner kronor Antal rum: 172 (Skansen), 144 (Riviera Strand), 54 (Torekov) Sålda gästnätter: 68 573 (Skansen), 64 671 (Riviera Strand), 24 465 (Torekov)


Marcus Thuresson, vd, och Daniella Andrys, marknadschef, på GRAM Group.


Diös har utvecklat lokaler åt Trafikverket i centrala Borlänge.


backahill invest

Stabil portfölj med god riskspridning Invest är vårt affärsområde som innehåller våra finansiella investeringar. Här finns både noterade och onoterade bolag, stora såväl som små företag, väletablerade koncerner och startup-bolag. Backahill har skapat en stabil investeringsportfölj av aktier i främst fastighetsbolag. Riskspridningen är gynnsamt upplagd. Här finns både en imponerande geografisk utbredning och fokus på olika typer av fastigheter; allt från bolag med enbart logistikfastigheter, bolag med Stockholm i fokus till företag som koncentrerar sig på fastigheter i mindre städer. Vi har ett strategiskt aktieinnehav i fem börsnoterade fastighetsbolag. De har tillsammans verksamhet över stora delar av Sverige och även i Danmark. Vårt ägarskap i bolagen överstiger tio procent av både kapital och röster. Om vi börjar norrifrån ser vårt innehav ut på följande sätt: Diös är norra Sveriges största privata fastighetsbolag med verksamhet från Borlänge i söder till Luleå i norr. Fabege har ett fastighetsbestånd koncentrerat till huvudstadsregionen. Brinova Fastigheter äger och förvaltar hyresbostäder och samhällsfastigheter i södra Sverige. Catena är specialiserat på logistikfastigheter i Sverige och Danmark. Wihlborgs är det ledande kommersiella fastig-

” Här finns både en imponerande geografisk utbredning och fokus på olika typer av fastigheter”.

hetsbolaget i Öresundsregionen med kontor och fastigheter i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn. Förutom de noterade innehaven har Backahill valt att investera i noggrant utvalda onoterade bolag. Dessa bedöms ha stor utvecklingspotential och kännetecknas av bärkraftiga affärsidéer, utmärkta produkter och en stark vilja från ledningen att göra skillnad. Båstadtennis & Hotell AB, BTHAB, äger och förvaltar flera centralt belägna fastigheter i Båstad. Under året har vi ökat vårt

ägande i BTHAB till 34 procent. Verksamheten under 2021 fortsatte att präglas av den pågående Covid-19-pandemin och konsekvenserna av de restriktioner och rekommendationer som utfärdades av svenska myndigheter. Trots det lyckades BTHAB väl under året tack vare ökade marknadsföringsinsatser, möjligheten att genomföra tennis- och padelturneringar igen samt ökat intresse från svenska turister att besöka Båstad och Bjärehalvön. Arenabolaget ägs till 48 procent av Backahill. Vi är därmed största ägare i bolaget som utvecklar Arenastaden i Ängelholm. Flera positiva aktiviteter pågick under året, bland annat utbyggnaden av Catena Arena och uppförandet av en ny ishall samt start på

33


backahill invest

Överst: Hela innehavet i SkiStar såldes under 2021. Till vänster: GroPro är först med att producera svenskt ärtprotein. Till höger: Fabege satsar stort i Arenastaden i Solna. Den rymmer kontor, bostäder, butiker och restauranger.

byggnation av en ny padelhall. Foodhills skapades efter att Findus livsmedelsanläggning lades ned i Bjuv. Verksamheten fokuserar i första hand på ärtproduktionen. Bolaget, som ägs med 24 procent av Backahill, hade dock ett utmanande skördeår 2021. Efter en kall och torr vår blev det varmt med för lite nederbörd. Det gjorde att skörden blev cirka 25 procent lägre än planerat. Samtidigt ökade diesel- och fraktpriser och på grund av pandemin var det ont om fryscontainers vilket försvårade exporten. Foodhills Fastigheter ägs till 46 procent av Backahill och hyr ut lokalerna där Foodhills huserar. Drygt 70 procent av lokalerna på 100 000 kvm är uthyrda i dagsläget. En ny logistikfastighet på 27 000 kvm byggs åt den största

34

hyresgästen, tyska matkasseföretaget Hellofresh. Byggnaden uppförs enligt Miljöbyggnad Silver. Planen är att installera solceller på taket, vilket är särskilt lämpligt eftersom det handlar om kylda ytor. Vi har en åttaprocentig aktiepost i den svenska fjällvärldens nyaste flygplats. Scandinavian Mountains Airport är en toppmodern anläggning som förbättrar tillgängligheten till Sälens och Trysils populära skidområden. Samtidigt skapas arbetstillfällen i regionen. MMB i Båstad AB ägs till 25 procent av Backahill och är ett byggföretag i Båstad. Det arbetar med nyproduktion och renovering av fastigheter. Eftersom företaget har byggt upp ett eget snickeri kan trädetaljer, trämöbler och annat finsnickeri såsom fönster och

dörrar tillverkas och renoveras med skickligt hantverkskunnande. Buildroid är ett bolag som arbetar för en digitalisering av fastighetsbranschen. Vår femprocentiga andel är början på en investering i ett mycket intressant område som förväntas växa stort de närmaste åren. Se även sid 58 för en intervju med Buildroids medgrundare Robin Rutili kring områdets potential. Viktiga affärer som gjorts under året inkluderar försäljningen av samtliga aktier i SkiStar som driver alpina skidanläggningar, ett av våra stora innehav. Som en aktiv och engagerad fastighetsutvecklare letar vi hela tiden efter nya affärer och nu såg vi en möjlighet att fokusera ännu tydligare på vår kärnverksamhet. Backahills andel i SkiStar såldes i


Wihlborgs bygger kontorsfastigheten Vista i den nya stadsdelen Hyllie i Malmö.

sin helhet till norska investmentbolaget Aeternum Capital AS. En annan möjlighet vi såg var försäljningen av Cernelle, ett företag som utvecklar och tillverkar växtbaserade läkemedel för behandling av godartade prostatasjukdomar för en global marknad. Backahill har länge varit 100procentig ägare av Cernelle. Med de nya ägarna, tyska läkemedelskoncernen Dermapharm AG, ser vi nya möjligheter för Cernelle att öka sin produktionskapacitet och fortsätta växa globalt. Försäljningen avser samtliga aktier och blev klar i november 2021. Vår 33-procentiga andel i Competensum avyttrades under året. Företaget arbetar med personal- och lönefrågor i nära partnerskap med sina kunder. Köpare är Competensums vd Ann-Sofi Aru

och hennes bolag Arufam AB. Försäljningen av de tre icke-strategiska innehaven ovan gör att vi nu kan ytterligare fokusera på vår kärnverksamhet. Backahill har även bildat och köpt flera intressanta bolag under 2021. Vi har exempelvis gjort strategiska satsningar inom cirkulär livsmedelsproduktion. Backahill äger 50 procent i nybildade GroPro AB, ett företag som processar

fram proteiner från baljväxter, främst ärtor. Ett systerföretag har också startats i form av GroPro Solution AB, som ägs till 90 procent av Backahill. Bolaget ska på den internationella marknaden sälja den produktions- och processteknik som används i GroPro AB för att ta fram växtbaserat protein, stärkelse och fibrer. Mer om dessa bolag kan du läsa på sid 42.

Foodhills AB

24%

Foodhills Fastigheter AB

46%

Backahills ägarandel onoterade innehav per 2021-12-31

Scandinavian Mountains AB

8%

Arenabolaget i Ängelholm AB

48%

Båstadtennis & Hotell AB

34%

MMB i Båstad AB

25%

Buildroid AB

5%

GroPro AB

50%

GroPro Solution AB

90%

35


backahill invest - Noterade bolag

Brinova bygger 94 bostadsrätter i centrala Kristianstad.

Goda tillväxtmöjligheter under 2022 BRINOVA Per Johansson, vd på Brinova, om bolagets utveckling. Vilka var de två viktigaste byggprojekten ni genomförde under 2021? Det första är bostäder i Åhus med 48 hyreslägenheter i attraktivt läge nära hav och strand med stort fokus på hög miljöstandard. Fastigheten kommer att miljöcertifieras enligt ”green building”. Inflyttningen skedde under december månad. Det är ett viktigt projekt utifrån att vi kunnat kombinera attraktiva hyror med mycket hög boende- och miljöstandard. Det andra är en ny förskola i centrala Kristianstad där vi utvecklar kvarteret Bajonetten i centrala Kristianstad med hyresbostäder, livsmedelsbutik och förskola. Inflyttning för förskolan med sex avdelningar gjordes vid årsskiftet 2021/2022. Förskolan hyrs av Kristianstads kommun på ett 25-årigt hyresavtal. En unik förskola där vi kunnat nyttja gammal byggnad (återbruk) och gjort anpassningar till en modern och effektiv förskola där merparten av den utvändiga lekytan finns på taket. Det är ett viktigt projekt eftersom det är unikt att kunna skapa en stor förskola i centralt läge med kraven på utvändig lekyta genom att använda taket till detta.

36

Vad ser ni för tillväxtmöjligheter 2022? Vi har goda tillväxtmöjligheter under 2022 med vår stora projektportfölj. Vi kommer att ha många projekt klara för inflyttning under 2022, både bostäder och samhällsfastigheter samt kunna starta nya projekt. Det innebär att vi till stor del själva kan påverka och styra vår tillväxt och takta den till vår affärsplan. Vad ligger i fokus inom hållbarhetsområdet 2022? Fokus ligger på att fortsätta vår utbyggnadsplan med solceller, att öka andelen av egenproducerad el samt att bygga ut vårt nät av laddstationer för elbilar i våra fastighetsområden. När det gäller den sociala hållbarheten kommer vi att fortsätta det goda samarbetet med de lokala idrottsföreningarna och stödja deras arbete med ungdomar samt erbjuda sommararbete till våra boende ungdomar.

Brinova Backahills ägarandel

Röster

40,0%

Kapital

23,6%

Fastighetsvärde (mdkr)

7,7

Hyresintäkter (mkr)

399

Förvaltningsresultat (mkr)

154


Ökade värden i våra städer DIÖS Knut Rost, vd för Diös, om bolagets utveckling. Vilka var de två viktigaste byggprojekten ni genomförde under 2021? Det första är Noten som består av Hotell Clarion Sundsvall, Diös första stora projekt. Vi skapade nya byggrätter, hittade en hyresgäst för hela volymen och genomförde projektet med tillträde inom ekonomiska beslut och i rätt tid. Hotellet är ett viktigt tillskott i Sundsvall för att skapa ökade flöden och fler människor i centrum. Hotellet i sig är också en destination under konceptet Clarion med konferens, spa, lunch och middag med mera. Det andra är Hjorten, en kontorsfastighet i centrala Skellefteå där kommunen flyttade ut till egna nyproducerade lokaler. Vi fick en vakant yta på 4 500 kvm som vi moderniserat till nya hyresgäster, exempelvis WSP, CGI, Afry och PWC på bra och nya hyresnivåer i Skellefteå. Det har gett en fin värdeutveckling i fastigheten, vilket också inverkar positivt på övrigt bestånd. Tele 2 Sundsvall är också värt att lyfta fram, en affär där vi följer vår strategi, konverterar butiker på plan två till ett kontor på 4 000 kvm och med 300 nya arbetsplatser i centrum, vilket stärker våra övriga affärer. Vad ser ni för tillväxtmöjligheter 2022? Fortsatt utvalda transaktioner på bra nivåer och hög potential i värdeskapandet. Vi verkar på en attraktiv marknad, inte minst gäller det Umeå, Skellefteå och Luleå där vi ser tillväxt och vilja i nybyggnation och utökning av bland annat kontor och urban service. Fortsatt tillväxt genom egenutvecklade byggrätter och projekt med tillträde under 2022 som bland annat Hotellet Umeå, Trafikverket i Borlänge och Polisen i Umeå. Vi ser också tillväxt i befintligt bestånd med attraktiva etableringar såsom Northvolt i Borlänge och Synsam i Östersund som ökar våra värden i respektive stad. Vad ligger i fokus inom hållbarhetsområdet 2022? Inom mål 3 är utsläpp från byggproduktion den största posten som vi har stor rådighet över. Vi skapar oss just nu ett nuläge genom efterkalkylering och genom utbildning en bredare förståelse för vilka steg inom kravställan och utveckling av nya fastigheter vi ska ta för byggen med lägre klimatpåverkan. Vi har satt ett verksamhetsmål (SBTi) om halvering av mål 1 och 2 fram till 2030. Vi fokuserar på vårt mål om fler gröna tillgångar. Detta görs bland annat genom att sänka primärenergital, certifiera fler fastigheter och utföra klimatriskanalyser.

Överst: Västra Stranden är Luleås nya centrala stadskvarter med kontor, bostäder och lokaler för urban service. Nederst: Högskolan Dalarna flyttar in till ett nytt attraktivt läge, mitt i Borlänge. Byggnation av dessa två projekt har just påbörjats.

Diös Backahills ägarandel

Röster

10,5%

Kapital

10,5%

Fastighetsvärde (mdkr)

28,0

Hyresintäkter (mkr)

1 967

Förvaltningsresultat (mkr)

1 030

37


backahill invest - Noterade bolag

Hållbarhet i fokus vid nybyggnationer FABEGE Stefan Dahlbo, vd på Fabege, om bolagets utveckling.

Kvarter Poolen är en innovativ kontorsbyggnad i Arenastaden.

Vilka var de två viktigaste byggprojekten ni genomförde under 2021? Av byggprojekten som varit igång under 2021 vill jag särskilt nämna Nationalarenan 3, även kallat House of Choice, i Arenastaden. Det är byggt i huvudsak för Choice med hotell, long-stay-boenden och kontor och det är Nordens första nollenergihotell. Under året satte vi, efter att Bilia kunnat flytta in i nybyggda lokaler, också igång nästa etapp av Haga Norra och bygger där ett Hållbarhetshus, som till stora delar kommer att vara byggt med återvunnet material från de byggnader vi behöver riva för att fortsätta utveckla området med bland annat 500 nya bostäder och moderna kontor. Vad ser ni för tillväxtmöjligheter 2022? Vi har stora tillväxtmöjligheter i både förvaltningsbestånden och projektportföljen i alla våra områden. Totalt har vi 1,5 miljoner kvm byggrätter för både kommersiella lokaler och bostäder. I till exempel Arenastaden har vi bara kommit halvvägs, i Solna Business Park sätter vi igång omvandlingen till en mer levande stadsdel, i Flemingsberg startar de första nybyggnationerna i form av nya lokaler till Operan/Dramaten och Alfa Lavals nya kontor, och i innerstaden förbereder vi stora inflyttningar för Covendum.

Parkhuset i Solna Business Park förväntas ha halverad klimatpåverkan.

Vad ligger i fokus inom hållbarhetsområdet 2022? Vi fortsätter vårt framgångsrika arbete med att energieffektivisera våra fastigheter och att vara aktiva med olika sociala initiativ, till exempel Läxhjälpen och Talangakademin, i våra närområden. Vi har även tillsammans med Huddinge kommun och Södertörns Högskola fått medel från Vinnova för projektet ”Flemingsberg; inkluderande och sammanhållen stadsmiljö”. Stort fokus blir på arbetet med att kraftigt sänka miljöpåverkan vid nybyggnation. Alla aktörer i fastighets- och byggsektorn måste här arbeta tillsammans. Vårt mål är att till 2030 ha minskat klimatpåverkan genom att i livscykelanalysen påvisa en halvering av koldioxidekvivalenter per bruttoarea jämfört med 2019.

Fabege Backahills ägarandel Alfa Laval flyttar från Tumba till nya lokaler i Flemingsberg.

38

Röster

15,8%

Kapital

15,8%

Fastighetsvärde (mdkr)

83,3

Hyresintäkter (mkr)

2 889

Förvaltningsresultat (mkr)

1 537


Wihlborgs bygger kontorsfastigheten Kvartetten i stadsdelen Hyllie i södra Malmö.

En långsiktig strategi som fungerar WIHLBORGS Ulrika Hallengren, vd på Wihlborgs, om bolagets utveckling. Vilka var de två viktigaste byggprojekten ni genomförde under 2021? Kvartetten (Pulpeten 5) i Hyllie är definitivt ett av våra viktigaste projekt just nu, även om det färdigställs först 2023. Här förverkligas höga ambitioner för lågt klimatavtryck och människors välbefinnande utan att tumma på långsiktig flexibilitet och hög byggnadskvalitet. Under 2021 tecknade vi avtal med Trygg-Hansa om 12 000 kvm här. Ett annat projekt vi är mycket stolta över är Prisma (Ursula 1) i Oceanhamnen i Helsingborg. Förutom att det är områdets ikonbyggnad har våra förhoppningar om att det skulle bli en innovativ och attraktiv miljö överträffats mångfalt. Prisma färdigställdes under pandemin och fortsatt inflyttning kommer pågå under hela 2022. Vad ser ni för tillväxtmöjligheter 2022? Med det 27:e kvartalet i rad med positiv nettouthyrning i ryggen vet vi att vi har en långsiktig strategi som fungerar. Det goda intäktsflödet och kassaflödet i kombination med stabila värdeökningar gör att vi har ett gynnsamt utgångsläge för att fortsätta växa,

bland annat genom framgångsrik projektutveckling. Vi har idag i vår portfölj pågående projekt motsvarande investeringar om 2,8 miljarder kronor, mer än någonsin. Dessutom utvärderar vi kontinuerligt förvärvsmöjligheter. Vad ligger i fokus inom hållbarhetsområdet 2022? En viktig ambitionshöjning är att vi sedan 2021 inkluderar de indirekta utsläppen i våra klimatmål. Som ett nästa steg ser vi under 2022 över möjligheten att införa internprissättning på koldioxidutsläpp vid projekt i vårt befintliga bestånd samt att sätta ett målgränsvärde för koldioxidpåverkan i nybyggnadsprojekt. Vi vill på så sätt sätta strålkastarljuset på vår totala klimatpåverkan och motivera hela vår organisation att arbeta med klimatomställningen. Vi sätter också fortsatt fokus på att förädla vårt eget bestånd och jobba med återbruk i stället för att riva ut och bygga nytt.

Wihlborgs Backahills ägarandel

Röster

11,0%

Kapital

11,0%

Fastighetsvärde (mdkr)

50,0

Hyresintäkter (mkr)

3 060

Förvaltningsresultat (mkr)

1 815

39


backahill invest - catena

SeaFrigos nya kyl- och frysanläggning är en av Catenas senaste satsningar.

Egen markbank en stor tillgång Catena jobbar i likhet med Backahill långsiktigt med sin fastighetsverksamhet. Vd Jörgen Eriksson och hållbarhetscontroller Amanda Thynell berättar om möjligheterna framåt och bolagets nya hållbarhetsmål. Vilka var de två viktigaste byggprojekten ni genomförde under 2021?

Jörgen Eriksson, vd

Jörgen: På vår logistikhub i Morgongåva (väster om Uppsala) har vi byggt en anläggning på 38 000 kvm åt Babyland, bredvid den befintliga som Apotea hyr. Även jaktutrustningsföretaget Widforss huserar där. Tänket är att samla våra logistikanläggningar för att nå skalfördelar. Den nya anläggningen är ganska stor i våra mått mätt och på taket har vi installerat en solcellsanläggning. Ett annat viktigt projekt finns i Åstorps kommun där vi har byggt en 10 000 kvm stor kyl- och frysanläggning åt SeaFrigo, som hanterar fisk och frysta grönsaker. De är en tredjepartsleverantör, ett segment vi tror mycket på, eftersom de för livsmedelskedjorna närmare marknaden. Efterfrågan är stor på effektiva anläggningar för kylda och frysta varor. Där har vi också placerat solceller på taket. Det är en perfekt matchning då mest energi behövs på sommaren. Vad ser ni för tillväxtmöjligheter 2022?

Jörgen: Vi ser enorma tillväxtmöjligheter för 20222023. Efterfrågan är stark. Våra kunder har gått starka ur pandemin, och har fått en rejäl boost i sina verk-

40


samheter med stark korrelation till e-handelsutvecklingen. Vi har en stor egen markbank på 5,5 miljoner kvm vilket är en stor tillgång eftersom mark kommer att vara en bristvara framöver. Ni har som företag antagit nya hållbarhetsmål under 2021. Berätta.

Amanda: Vi skärpte våra mål i höstas då vi gjorde ett rejält omtag om vad vi vill uppnå. Målen är inställda mot 2030 på nettonoll vad gäller växthusgasutsläpp och nettopositiva gällande biodiversitet på våra fastigheter. Ett parallellt mål är att miljöcertifiera 100 procent av vår uthyrningsbara yta till 2030, vid bokslutet 2021 var 15 procent av ytan miljöcertifierad. Det är viktigt att vara långsiktiga i vår ambition, dels för att det kräver en hel del investeringar som tar tid innan vi ser effekterna av dem, exempelvis energieffektivisering och planteringar, dels för att vi parallellt behöver skapa mätpunkter som möjliggör uppföljning. Vi vill utveckla samspelet mellan människa och miljö i anslutning till våra fastigheter. Det handlar exempelvis om att ha mindre hårdytor. Det ger mindre vattenansamlingar vilket gör fastigheten mindre sårbar. Det blir också en trivsammare miljö. Det är stort för branschen i sin helhet att kunna lyfta de här aspekterna, att vara mer konstruktiv med marken och inte hårdgöra hela ytan utan försöka jobba med olika värden, till exempel med biologisk mångfald. Jörgen: Beslutet att gå mot 2030-målen var inte så svårt att fatta, men nu börjar utmaningen. En väldigt stark drivkraft för oss är att våra långivare ställer allt hårdare hållbarhetskrav. Vi är kapitalintensiva och måste låna mycket pengar från banker och obligationsmarknaden. Det nya normala kommer att vara att låntagare får betala straffränta för allt som är brunt och smutsigt. Logistikbyggnader byggs ofta på värdefull jordbruksmark. Var bör jordbruksmarken ligga och vad är er lösning på problematiken?

Jörgen: Vi resonerar varje dag kring det och hur vi ska tänka. Vi väger hela tiden samhällsnytta mot de nackdelar som följer med exploatering. Var vi vill bygga handlar om att hitta smarta ställen ur ett logistiskt perspektiv, det vill säga utmed transportlederna till de stora befolkningsområdena. Ur ett helikopterperspektiv ser vi att det bara är längs med vägarna vi har logistikanläggningar i Sverige. Det är inte logiskt att bygga långt från de stora transportlederna. Någonstans är det vi som samhälle som drivit utvecklingen till att vi handlar mer online, och då har frågan om logistik exploderat. Amanda: Desto viktigare är det hur vi utnyttjar våra kvadratmeter. Åkermark är en begränsad resurs, när vi tar den i anspråk måste vi utnyttja den på ett så smart sätt vi kan. Vi bygger mer på höjden och sätter solceller på taket. Vi är även inne på att odla på tak

Amanda Thynell, hållbarhetscontroller

och fasader, innovation sker på alla håll och kanter. Man bör också fråga sig vad värdefull mark är ur ett biologiskt perspektiv, åkermark är ofta en monokultur idag. Vi verkar för öppna landskap och biologisk mångfald. Ni verkar i en av de hetaste kategorierna inom fastighetsbranschen. Vilken är den allra största utmaningen för Catena?

Jörgen: Alla blickar mot logistik och ju större sockerskålen blir på bordet, desto fler vill komma dit och ta en näve. Vi har konkurrenter som vill köpa mark av oss. Det är bästa betyget vi kan få, det betyder att vi har attraktiva lägen. Vi möter stenhård konkurrens när vi vill förvärva mark. Det finns så mycket kapital i världen. Vi går en hård match mot utvecklare som vill komma åt mark och de internationella fondförvaltarna som jagar avkastning. En annan utmaning är att diskussionerna blivit mer utmanande med kommunerna som har en skyldighet att undersöka om åkermarken ska användas till annat. Vi fick exempelvis pausa ett projekt i Ängelholm. Det finns fastighetsutvecklare som siktar in sig på logistik, som bara vill bygga snabbt och sen sälja av till de stora fonderna. Vår övertygelse är att vårt långsiktiga förhållningssätt vinner i längden. Catenas hållbarhetsmål • Nettonoll växthusgasutsläpp till 2030 • Hela beståndet ska vara nettopositivt gällande biodiversitet till 2030 • 100 procent av koncernens uthyrningsbara yta ska vara miljöcertifierad till 2030 • Certifierade som Great Place to Work med ambition att nå TrustIndex om 85 procent till 2025 (branschsnitt i Sverige är 82 procent) • Utöva ett positivt inflytande på våra affärspartners och vår miljö genom att vara delaktiga i samhällsutvecklingen

Catena Backahills ägarandel

Röster

27,2%

Kapital

27,2%

Fastighetsvärde (mdkr) Hyresintäkter (mkr) Förvaltningsresultat (mkr)

23,4 1 387 824

41backahill invest - ärtproteinfabriken

Ett lovande tillväxtområde När Findus tog ned skylten i Bjuv 2017 var tongångarna dystra. Bara fyra år senare präglas området av framtidstro, mycket tack vare Erik Paulssons förutseende investeringar. Här finns bland annat Sveriges första ärtproteinfabrik. Erik Paulsson har alltid haft ett stort samhällsengagemang och vet hur hårt kriser kan slå mot företag och medborgare. Han ser också hellre möjligheter än hinder. Även om framtidsutsikterna såg mörka ut beslutade sig Erik för att följa sitt hjärta och investera i de fastigheter som Findus lämnade tomma i Bjuv 2017. Fyra år senare jobbar fler på området än när det anrika livsmedelsföretaget övergav lokalerna. Området sjuder av kreativitet och nyföretagande inom främst livsmedelsproduktion. Backahill har betydande aktieposter i flera av de nya företagen. Foodhills AB har visionen att skapa cirkulär livsmedelsproduktion. Efterfrågan på vegetabiliska proteiner ökar globalt och i första steget fokuserar verksamheten på att få upp volymer, kvalitet och lönsamhet i ärtodlingen. Man investerar kraftfullt i ny utrustning som ska göra Foodhills till norra

” Området sjuder av kreativitet och nyföretagande inom främst livsmedelsproduktion”.

Erik Paulsson

Europas effektivaste ärtfabrik. Foodhills Fastigheter AB utvecklar och förvaltar de 100 000 kvm kontors- och industrilokaler som finns på området. Efter att företaget öppnade portarna i mars 2018 tog det inte lång tid innan

de första hyresgästerna, Glimåkra Åkeri och Sydgrönt, var på plats och idag har ett trettiotal företag verksamhet här. Bygglov erhölls i december 2021 för att uppföra en ny logistikfastighet på drygt 27 000 kvm åt matkasseleverantören Hellofresh. Två av de senaste projekten i Bjuv är GroPro AB och GroPro Solution AB, som båda är nära knutna till ärtodlingen. Proteinproduktionen i Bjuv är den första i sitt slag i Sverige. Med hjälp av en skonsam och

43backahill invest - ärtproteinfabriken

Längst till vänster: Ärtorna produceras av Foodhills AB där Karl Vilhelm Beckman är vd. Till höger: Bengt Persson är nöjd med det stora intresset kring det svenskproducerade ärtproteinet.

energisnål teknik separeras protein, stärkelse och fibrer ur baljväxter. Systemet är automatiserat och självlärande. Hittills har konceptet testats framgångsrikt med gröna och gula ärter samt åkerböna som även kallas för fava- eller bondböna. – På ett uppfinnarforum träffade jag på två amerikaner som tagit fram tekniken. De hade haft en del utmaningar genom åren och behövde hjälp med att kommersialisera tekniken, säger Jonas Ekwall, vd för GroPro Solution AB. Bolagets vision är att sälja konceptet till mindre livsmedelsproducenter runt om i världen för att skapa närproducerade produkter med lågt klimatavtryck.

”Intresset är mycket stort från livsmedelssverige”. GroPro AB i Bjuv har ensamrätt till tekniken i Sverige. Intresset är mycket stort från livsmedelssverige. Kunderna står i princip i kö. – De senaste fyra åren har vi sett en 16-procentig tillväxt i försäljning av vegetariska produkter, så kallade köttanaloger, i Sverige. Vi räknar med att kunna producera upp till 8 000 ton ärtprotein per år, säger Bengt Persson, vd för GroPro AB.

45utveckling & innovation Som aktiv samhällsaktör arbetar Backahill ständigt med att utveckla Ängelholm och Bjärehalvön. Vi tänker brett och långsiktigt för att komplettera utbudet. Vi tar en närmare titt på vilka trender som påverkar oss och specifikt på vad digitaliseringen medför.

47


Utveckling & innovation

5

trender som påverkar oss Vi identifierar fem trender som påverkar vår hembygd och fastighetsutvecklingen i Ängelholm och på Bjärehalvön.

Digitaliseringen Digitaliseringen av hela vårt samhälle är den största och mest omfattande trenden som påverkar oss alla. Den förändrar förutsättningarna för hur vi bor, var och hur vi arbetar, våra köpbeteenden och hur effektiva våra fastigheter är. Vissa branscher har redan förändrats i grunden av digitaliseringen, exempelvis musik- och resebranschen, andra är i början av en omvandling såsom fastighets- och byggbranschen. Läs gärna mer om intelligenta fastigheter på sid 58. Arbetsplatsen Pandemin skyndade på digitaliseringen när hemmet blev en arbetsplats för många. För den enskilde finns det tidsvinster i mindre resande och förenklat livspussel. Det blev enklare att hämta på dagis, gå ut med hunden på lunchen eller sticka ut på en löprunda. Färre resor innebär minskad miljöbelastning. Pandemin fick också många företag att anamma effektiva, digitala verktyg för att kunna lösa uppgifter på distans. Samtidigt blev bristen på social interaktion och kreativt samspel i fysiska möten tydlig. Allt det

48

här ställer nya krav på arbetsplatsen. Den behöver vara en mötesplats med rum för kreativitet. Kontoren inreds mer som ett hem samtidigt som hemmet har en kontorsdel. Co-working gör det möjligt att på individnivå arbeta på distans i en kreativ miljö utanför hemmets fyra väggar. Bristen på mark Sverige är ett glesbefolkat land, ändå råder brist på mark. Dels handlar det om bristen på odlingsbar mark för att kunna få fram tillräckligt med livsmedel till en växande befolkning, både i Sverige och i världen. Vi behöver också friytor för naturupplevelser och som gröna lungor i tätorter. Dels handlar markbristen om knappheten av planlagd mark som det går att bygga på, särskilt i populära områden där folk vill bo. I Ängelholm och på Bjärehalvön konkurrerar den odlingsbara marken med var folk också vill bo och vistas, och var företag vill etablera sig. Ett svar på problematiken är förtätning av städer. Centrumnära lägen, exempelvis platta tak, parkeringar och innergårdar, kan nyttjas effektivare. Förtätning gör att


Utveckling & innovation

Befolkningsmängden ökar stadigt

43 633

50 000

personer i Ängelholm, 2021

40 000

30 000

15 636

20 000

personer i Båstad, 2021

10 000

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

Källa: SCB

människor får närmare till butiker, restauranger och annan service, och kan utnyttja kollektivtrafiken i högre grad. Handeln Trenden med en stadigt växande e-handel startade långt innan pandemin, men fick en extra skjuts av att så många i vårt samhälle behövde stanna hemma under så lång tid. År 2021 e-handlade svenska konsumenter varor för 146 miljarder kronor. År 2019 var den siffran 87 miljarder kronor. E-handeln stod för 16 procent av den totala detaljhandelsförsäljningen, att jämföra med 11 procent 2019. Både citybutikerna och volymhandeln i ytterkanten av våra städer påverkades kraftigt. Samtidigt har flera e-handelsjättar insett betydelsen av fysiska showrooms och popup-butiker. Konsumenten gillar att klämma och känna på varorna innan de beställs. Dessutom är det ett stort folknöje att strosa på gågator, och service på nära håll uppskattas av alla. Handeln i våra städer omformas och tydligt är att e-handeln är här för att stanna.

Befolkningstillväxten Världens och Sveriges befolkning ökar i snabb takt. I Öresundsregionen som vi tillhör bor 4,1 miljoner invånare, vilket gör den till Nordens största och tätast befolkade storstadsregion. Tillväxttakten är hög och befolkningen väntas öka till 4,3 miljoner till 2028. Även Ängelholm och Båstad växer, se diagram. Urbaniseringen fortsätter och intresset ökar för mindre och medelstora orter som ligger längre bort från storstäderna. Här finns en klar koppling till digitaliseringen. Med en utbyggd bandbredd och att det blir vanligare med distansarbete går det att bo längre bort från centralorter. Mindre orter lockar med lägre boendekostnader och rikare fritid. Både Båstad och Ängelholm har en äldre befolkning än riket i genomsnitt. Det är också tydligt att båda kommunerna tappar invånare i åldrarna 16-44 år. En förklaring kan vara avsaknaden av högre utbildningar.

49


Utveckling & innovation

Ett växande Ängelholm Backahill verkar för att stärka och positionera Ängelholm som ett samhälle där människor trivs, bor och arbetar. Backahills interna utvecklingsgrupp diskuterar regelbundet vilka åtgärder som behövs och luckor i utbudet som finns. För att Ängelholm ska fortsätta växa och locka till sig både besökare och bofasta behöver ett antal kriterier uppfyllas. Det handlar om allt från bostäder för alla åldrar i livet, tillgång till skolor och fritidsaktiviteter liksom vård och omsorg, ett brett utbud av butiker, kaféer, restauranger och annan service, kontors- och industrilokaler, men också ett företagarvänligt klimat. Dessutom behöver staden följa med sin tid. Världen förändras konstant och sätter nya krav på bland annat fastigheter, infrastruktur och hållbarhetstänk. Alla dessa kriterier granskas och utvärderas av Backahills interna utvecklingsgrupp för Ängelholm. Den träffas en gång i månaden och består av Lennart Mauritzson, Svante Paulsson, Jerry Zander, Magnus Swärdh och Dag Thulin. – Jag ser en oerhört ljus framtid i vår region och vi är högst delaktiga i den. Vi bygger mer bostäder och främjar handeln. Vi har arenan, hotellet och tankar på ett campus – här har vi varit långsiktiga, säger Svante. Backahill har i nuläget en god mix av fastigheter i Ängelholm, men det finns några luckor i beståndet. – Tittar vi långsiktigt vill vi ha fler bostäder, det är bra lokaler att äga. Ett bra exempel är Fågelsången 3 som är certifierat enligt Miljöbyggnad Silver, vilket är första gången i vårt bestånd, säger Lennart. – Tittar vi bakåt saknade vi ett hotell och det skapade vi i Hus 57, säger Dag.

50

Att det slitna cityhotellet Paletten gjordes om till Hus 57 för några år sedan var ett resultat av hur vi tänker långsiktigt. Vi såg ett behov av ett större hotell i centrala Ängelholm för att kunna locka affärsresenärer att stanna, attrahera lite större företagskonferenser till staden samt ge ängelholmarna ett nytt vardagsrum. En av luckorna i mixen är lokaler lämpade för att kunna starta ett campus för högre utbildningar. Under våren 2022 fylldes den luckan igen i och med att Backahill förvärvade Hälsostadens del av södra sjukhusområdet. Köpet gör att planerna kring ett campus i Ängelholm nu kan förverkligas. – Det är orter med högskola som växer mest. Det skapar behov för bostäder och utbud som gör att studenter trivs. Det i sin tur utgör underlag för företag att växa för de behöver få in kompetens i företaget, säger Dag. Högre utbildningar och företagande är basen för konceptet Växtverket som Backahill utvecklat. Fastigheten Samskolan 5 ska kompletteras med lokaler, kontor, takbostäder, ungdomsbostäder och en samlingsplats för entreprenörer och unga företagare. En mötesplats som tillhandahåller arbetsplatser, mötesrum, stödmöjligheter, kafé och delningstjänster i en öppen, modernt utformad anläggning. Det kompletterar stadens utbud där unga entreprenörer ges möjlighet att stanna i hemorten och bidra till stadens


” Det är orter med högskola som växer mest. Det skapar behov för bostäder och utbud som gör att studenter trivs”.Utveckling & innovation

ekonomiska utveckling. – Det är ytterligare ett exempel på hur vi tänker kring vad som saknas i stan. Här kan vi facilitera co-working-konceptet. Det har inte slagit igenom i Ängelholm ännu, säger Lennart. – Med co-working kan man dela kontor med andra, bo i Ängelholm, nyttja stans butiker och restauranger och kanske ha sitt boende i en av våra fastigheter. Hela kedjan kan finnas hos oss, säger Jerry. – Växtverket är jättebra som komplement. Vi har demografiskt sett tappat alla 20-åringar. De flyr stan, både för att det saknas utbildningar och möjligheten för entreprenörer att kunna växa här. De plockas upp på andra ställen där det finns inkubatorer. Vi måste se till att de stannar, bosätter sig och skapar kundunderlag här, förklarar Dag. En ständig punkt på dagordningen är hur handeln klarar sig. Under 2021 växte e-handeln med 20 procent och år för år tar den en allt större del av detaljhandelskakan i Sverige. I Ängelholm finns det en logisk uppdelning mellan citybutiker och volymhandel i Midgårdsområdet som kompletterar varandra. – Visst påverkar näthandeln, men det är viktigt för oss att stötta och behålla våra hyresgäster på Storgatan. Vi ser att många av aktörerna även startar e-handel och utvecklar sig själva genom detta, säger Jerry. – Vi behöver komplettera handeln med service och upplevelser. Det går inte att klippa håret på nätet och inte ta en kopp kaffe heller. Vi får liera oss med e-handeln. Undersökningar visar att e-handel som också har fysiska butiker säljer mer på nätet. Med ÄHLM Market skapar vi en handelsplats där allt möjligt kan inhysas. Här vill vi ha en väldig bredd och utbudet ska vara föränderligt över tid, säger Dag. Bristen på mark blir allt tydligare och det diskuteras ofta i utvecklingsgruppen. Byggandet behöver koncentreras för att vi ska fortsätta ha ytor för odling och naturupplevelser. Förtätning av städer är därför en viktig samhälls- och hållbarhetsfråga för företaget. – Jag tycker man ska jobba mycket mer med förtätning. Vi får vara försiktiga med den mark som finns, vi har den bördigaste marken här i Skåne, säger Svante. – Det finns många intressenter som inte vill ha fler grannar, utsikten förstörd osv. Vem som helst kan överklaga, vilket gör våra byggprocesser trögare. Men det finns många fördelar med att förtäta en stad. Det ger mer liv och rörelse i staden och kundunderlag för centrumhandeln, vilket är en cirkulär kvalitet. Ju tätare vi skapar våra samhällen desto lättare är det att leva i dem. Vi behöver ha en offentlig debatt kring förtätning, tycker Dag.

ETT MAGA

SIN OM ÄN

GELHOLMS

NYA MÖTES PLATS | VÅ REN

2022

Många mat och möten ”Med ÄHLM Market skapar vi en handelsplats där allt möjligt kan inhysas”.

Överst från vänster: Svante Paulsson, Dag Thulin Underst från vänster: Lennart Mauritzson, Jerry Zander

53


Ett starkt Bjäre Båstad och Bjärehalvön är vår hembygd som vi värnar om, både som destination för besökare och turister, och som levande samhälle. Vår utvecklingsgrupp tittar hela tiden på nya möjligheter att stärka regionen.

54


Utveckling & innovation

Sara Karlsson

Båstads befolkningsmängd växer sakta men säkert. Men till skillnad från Ängelholm som är en året-runtkommun med tillväxtambitioner är Båstad mer av en sommarort. Det avspeglar sig inte minst i Backahills fastighetsinnehav som främst består av hotell- och restauranganläggningar samt den oerhört viktiga tennisstadion och engagemanget i hamnen. – Mycket av vårt fokus är på att ge näring åt destinationen. Det ska bland annat finnas bostäder till de som jobbar med sommarortens aktiviteter, säger Lennart Mauritzson. – Apelrydsskolans nya byggnad blev klar under förra året. Behovet av personalboenden är enormt. Sett i efterhand, hade vi kunnat bygga en våning till, menar Fredrik Henrysson. Backahills utvecklingsgrupp för Båstad består av Sara Karlsson, Lennart Mauritzson, Fredrik Henrysson, Magnus Swärdh, Jerry Zander och Dag Thulin, och träffas en gång i månaden. – Det är jätteviktigt att utveckla hembygden. Vi i familjen brinner väldigt mycket för det. Vi vill få människor att bo kvar, om man så önskar. Vi jobbar mycket med att skapa förutsättningar för yngre att stanna kvar, allt från utbildningar på campus i Ängelholm till jobb på hotellen på Bjäre. I Båstad finns utbildningar för turism, service och trädgård, säger Sara. I en liten ort är det särskilt viktigt att etablera samarbeten för att få saker att hända. Utvecklingsgruppen träffar kommunen flera gånger

55


om året, liksom Båstad Turism och Näringsliv. Via projektet Två Halvöar finns kontakter med likasinnade på Kullahalvön för gemensam marknadsföring. Genom Båstad Företagsby har ett välutvecklat nätverk skapats inom det lokala näringslivet. I Ängelholm samarbetar de flesta fastighetsägare, men i Båstad är det lite svårare. – Här pratar vi med det kommunala fastighetsbolaget, men annars finns det oerhört många små aktörer här i Båstad som vi inte har någon kontakt med. Många av dem har ägare i Stockholm som inte är tillräckligt närvarande året runt och därmed lika naturlig del av utvecklingen av Båstad, konstaterar Fredrik. Ett område som Backahill prioriterar är seniorboenden. Snart förs den stora 60-talsgenerationen in i ett seniorperspektiv. En generation som varit med i den digitala transformationen på ett helt annat sätt än 50-talisterna. Därmed kommer andra krav att ställas på våra boenden. Dessutom lever vi längre och är vitalare högre upp i åldrarna. – Vi tror att en ny typ av seniorboenden blir attraktiva där det finns co-working-platser för den som vill fortsätta jobba plus att det är lätt att umgås, säger Dag. Sollyckan bygger på det här resonemanget, ett seniorboende som man aktivt väljer själv. Boendet innehåller kvalitéer utöver det vanliga med god bekvämlighet, plats för egen bil i källarplan och närhet till butiker och uteserveringar utmed Köpmansgatan i Båstad. Den inglasade innergården blir ett gemen-

” Ett område som Backahill prioriterar är seniorboenden. Snart förs den stora 60-talsgenerationen in i ett seniorperspektiv”.

samt vardagsrum som garanterar ett socialt sammanhang. Den stora besöksmotorn i Båstad vid sidan om tennisen är Norrvikens trädgårdar. Det är ett hjärteprojekt som vi värnar lite extra om. – Vi behöver komplettera Norrviken och skapa nya besöksanledningar. Därför har vi byggt det nya entréhuset med butik och kulturhuset Ravinen, förklarar Dag. Gruppen tittar kontinuerligt på vad som saknas för att den fina parken ska kunna fortleva. – Nu tittar vi på ett hotellprojekt i anslutning till Norrviken. Eftersom vi har en möjlighet att vara långsiktiga kan vi arbeta med den typen av projekt. Det handlar om att det kan bli av om fem år, säger Fredrik. – Det gäller att ha mod, passion och uthållighet, säger Lennart.

Utvecklingsgruppen tittar kontinuerligt på hur Båstad och Bjäreregionen kan vidareutvecklas.

56


Fredrik Henrysson

Jerry Zander

Dag Thulin


Intelligenta byggnader Vi befinner oss i gränslandet mellan den traditionella fastighetsvärldens funktioner och en ny digitaliserad infrastruktur som gör drift och underhåll av byggnader enklare och effektivare. Ett stort skifte är på gång menar serieentreprenören Robin Rutili.


Utveckling & innovation

Sensorer vid luftintaget läser av temperatur, koldioxidhalt, luftflöde, lufttryck och mänsklig närvaro i kontorsytan. Både belysning och temperatur i varje enskilt rum anpassas efter hur många personer som befinner sig där. Det sparar energi, livslängd på maskiner och service kan planeras bättre. Exemplet är inte nytt, det finns i Sweco-huset på Gjörwellsgatan i Stockholm sedan tio år tillbaka. Hyresgästen Sweco och fastighetsägaren AMF Fastigheter bytte ut alla tekniska system 2012. Investeringarna gjorde att energianvändningen minskade med 70 procent i fastigheten. Det har pratats om intelligenta byggnader och smarta hus i mer än 25 år, men det är inom de närmaste fem åren som den stora förändringen kommer att ske enligt Robin Rutili, serieentreprenör och en av medgrundarna till Buildroid där Backahill har en femprocentig aktiepost. Det är nu som sensorteknik, internetuppkoppling och algoritmer blivit tillräckligt utvecklade och överkomliga i pris för att nya smarta lösningar ska kunna slå igenom på bred front. Buildroid är ett företag som investerar i proptech, det vill säga smart fastighetsteknik. Målet med företaget är att etablera ett ekosystem av företag som påskyndar framstegen för att göra byggnader smartare via effektiva, säkra och hållbara lösningar som är lätta att anpassa till hela fastighetsbranschen. – Under de närmaste åren kommer vi att se den första vågen av digitalisering på fastighetssidan. Initialt kommer det att handla om att minska förbrukningskostnaderna för värme, vatten och el. Tekniken för detta är mogen idag. Det handlar mer om att förändra hur branschen jobbar, hur kontrakt är skrivna och hur arbetsflöden ser ut för att saker ska börja hända, säger Robin Rutili. Digitaliseringen kommer att förändra även fastighetsbranschen. Se bara på hur vi idag köper resor, konsumerar musik eller köper biljetter till evenemang. Med allt högre energipriser och brist på mark gäller det att effektivisera styrningen av en fastighet. Den som äger och kan tolka data får ett övertag. – I Buildroid jobbar vi inte med att utveckla specifika applikationer. Vi fokuserar på att få ihop ekosystemet och att fastigheterna har rätt teknisk infrastruktur. Vi är ett flertal aktörer som tittar på vilka gemensamma intressen vi har. Det finns många väldigt goda exempel inom olika områden. Allt vi

Robin Rutili

gör måste vara skalbart för att kunna användas av många. En mycket viktig faktor för att dra nytta av digitaliseringen är IT-säkerhet. Om andra aktörer tillåts bygga nät i en fastighetsägares byggnader är det svårt att behålla kontrollen. – Ett datasäkert multinät i en fastighet skulle göra stor nytta. Man behöver inte sätta in ett nät för larm, ett för elektroniska dörrlås osv. Alla funktioner kopplas istället in i fastighetsägarens nät, som ska vara väl tilltaget och ha en hög säkerhetsnivå. Med rätt infrastruktur på plats, sjunker marginalkostnaden för att lägga till nya applikationer och tjänster. Syftet med Buildroid är att lyfta fram infrastrukturlösningar som skapar möjlighet till kontinuerliga, säkra förbättringar där även den enklaste tjänsten ökar marginalnyttan.

59vårt hållbarhetsarbete Ända sedan starten 1998 agerar Backahill för en långsiktigt hållbar utveckling av företaget och den region som vi ser som vår egen. Vårt samhällsengagemang har alltid varit starkt och att ge tillbaka till lokalsamhället vi verkar i är en del av företagets innersta kärna.

61


vårt hållbarhetsarbete

Bygg- och fastighetsbranschen står i dag för en stor del av Sveriges totala klimatpåverkan. Vi har ett stort ansvar för att minska klimatavtrycket och även inspirera andra till förändring. För att peka ut en riktning och även få fram mätbara mål har vi tagit fram en miljö- och energistrategi i samarbete med Öresundskraft som vi arbetat efter under 2021. I strategin har vi identifierat ett antal nyckeltal med tidpunkter för när de ska vara uppfyllda. Genom vår miljöpolicy säkerställer vi hållbarhet i nuvarande och framtida utvecklingsprojekt. Vårt fokus ligger på att satsa hållbart och ta hänsyn till ekonomi, människa och miljö samt att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är viktigt att vi agerar långsiktigt och ansvarsfullt för att kunna fortsätta ha en stabil ekonomisk grund, vilket är grunden för framtida investeringar och satsningar. En hållbar ekonomi över tid stödjer möjligheterna att nå hållbarhetsmålen. Vi är starkt engagerade i vår hemmaregion. Vi tar ansvar, agerar långsiktigt och bidrar till utveckling och arbetstillfällen för en social hållbarhet. Vi engagerar oss gärna i lokala föreningar och organisationer som främjar hälsa, trygghet, sysselsättning och trivsel. Vi drivs också av att skapa utveckling i centrum, det handlar både om verksamheter och boende, och att stötta och uppmuntra unga entreprenörer, innovatörer och företagare, exempelvis genom Campus Ängelholm och konceptet Växtverket.

62

”Vi har ett stort ansvar för att minska klimatavtrycket och även inspirera andra till förändring”.

Våra miljö- och energimål 2023 har vi full källsorteringsservice för samtliga lägenhetskunder 2023 har vi minskat vattenanvändningen 2023 bygger vi miljö- och klimatkloka fastigheter 2025 är vår energianvändning klimatneutral 2025 finns elbilsladdning i anslutning till samtliga fastigheter 2025 har vi avsevärt minskat vår klimatpåverkan från resor och bilar


Miljö- och energistrategi Backahills kärnverksamhet är att utveckla och förvalta fastigheter. Detta ska göras beständigt. Världens resurser är ändliga och vår påverkan på dem bör minskas så att vi hittar en balans i ekosystemet. Vi vill bidra till en hållbar samhällsutveckling. Det gör vi bland annat genom att arbeta efter målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030, hållbar förvaltning, underlätta så att våra hyresgäster kan agera hållbart och att vara en god förebild. Det bidrar också till vår konkurrenskraft och att vi är en attraktiv arbetsgivare. Vi behöver tänka långsiktigt, medvetandegöra våra ansträngningar och fokuserat arbeta mot gemensamma mål för att möta framtidens krav. Miljö- och energistrategin som tagits fram i samarbete med Öresundskraft pekar ut en riktning för vad

vi vill uppnå gällande miljö- och energifrågor och hur vi ska gå tillväga för att nå våra mål. Vi ska löpande mäta och utvärdera våra miljö- och energiprestanda för att fatta välgrundade beslut om åtgärder och aktiviteter, redogöra för vad som behöver vidareutvecklas samt visa på framstegen i vårt arbete. Vi använder 2020 som utgångspunkt. För att utveckla hållbara samhällen för våra kunder behöver vi fortsätta arbeta med transparens och smarta lösningar, vara öppna för innovationer och ha ett medvetet resurstänkande. Vi arbetar aktivt med stadsförtätning för att spara på marken utanför samhällena som kan nyttjas för odling eller natur samtidigt som resvägen blir kortare. Befintlig infrastruktur ska nyttjas i möjligaste mån.

Elbilsladdning För att underlätta och uppmuntra användandet av elbil måste det vara enkelt att ladda sin bil. Vid varje nybygge ser vi till att laddning av elbilar blir möjligt. Inom en snar framtid ska alla våra fastigheter förses med möjlighet att ladda elbilar.

Vatten Vi är medvetna om vikten av att hushålla med vatten och att värna avloppsrensningssystemet samt våra vattendrag så att dessa inte belastas med föroreningar. Vi följer vattenanvändningen i fastigheterna och utreder om hög användning kan åtgärdas. För hyresgäster med verksamheter som kräver specifik reningsutrustning samverkar vi aktivt kring lösningar.

Resor och transporter Vi är medvetna om den klimatpåverkan som resor och transporter totalt sett utgör. Vi tar vår del av ansvaret och underlättar för både personal och hyresgäster att resa mer hållbart. Vi byter successivt ut våra fordon till hybrid- och elfordon. Vi lägger ner mycket kraft på att minska vårt resande, väljer bort flygresor för andra mer hållbara färdmedel i den mån det är möjligt eller ersätter med digitala möten. För hyresgästerna ser vi till att det finns cykelparkering för alla samt möjlighet till elbilsladdning.

Källsortering En hög återvinningsgrad sparar både energi och naturresurser. För det krävs enkla, lättåtkomliga och praktiska möjligheter samt engagerade hyresgäster. Vår målsättning är att det ska finnas möjligheter att källsortera samtliga återvinningsfraktioner för hushåll i nära anslutning till alla fastigheter. Vid om- och nybyggnation prioriterar vi lämpliga utrymmen i lägenheterna.

Miljö- och klimatkloka fastigheter För att bygga hållbart är resursoptimering och att tänka cirkulärt en viktig utgångspunkt. Vi uppnår det genom att använda material som håller länge, befintlig infrastruktur, redan ianspråktagen mark, prioritera stadsförtätning, använda gamla stommar och material så långt det är möjligt. All nybyggnation och större ombyggnationer utgår som lägst från kraven i miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad Silver. Vid ny- och ombyggnation ska vi inte tillföra miljöeller hälsoskadliga material och har målsättningen att undvika särskilt farliga ämnen i bygg- och anläggningsprodukter. Vi ställer miljökrav på byggmaterial och våra leverantörer med fokus på källsortering och återvinning samt fossilfrihet och redovisning av klimatpåverkan. Vi stödjer bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft.

63


vårt hållbarhetsarbete

Aktuella projekt FN:s Agenda 2030 är en ambitiös agenda för hållbar utveckling som världens länder kommit överens om. De 17 globala målen ska hjälpa oss till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Det betyder att vi måste leva på ett sätt idag som gör att kommande generationer ska kunna ha samma möjligheter som vi. Det är allas ansvar om vi ska lyckas uppnå målen. Backahill vill, i stort som smått, varje dag bidra till att den region vi verkar i blir en mer hållbar plats och i våra projekt är flera av FN:s globala mål integrerade i processen. De 17 målen har synergier och påverkar varandra. Utifrån vår verksamhet har vi valt att lyfta fram fem mål under 2021: Mål 3: God hälsa och välbefinnande Mål 7: Hållbar energi för alla Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Mål 11: Hållbara städer och samhällen Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna Vi har valt att certifiera all nybyggnation och större ombyggnationer med Miljöbyggnad Silver – en tydlig markering att vi är engagerade i miljöfrågor och tänker på dig som ska vistas i byggnaderna. Backahill arbetar aktivt för ett levande centrum med en mångfald av butiker, kaféer, restauranger, aktiviteter och upplevelser för att centrum ska fortsätta vara en given mötesplats och där många människor sysselsätts. Vi arbetar också aktivt med att förtäta städerna för att spara annan mark till natur och odling. Exempel på detta är två aktuella projekt i Båstad respektive Ängelholm. Mitt i Båstad utmed Köpmansgatan skapar vi en ny mötesplats, byggnationen av Gamlegården påbörjades i början av 2021. Här kommer vi att kombinera efterlängtade centrala bostäder med handel och social samvaro. På bottenplan kommer flera verksamheter att öppna och skapa nya arbetstillfällen, bland annat inryms en livsmedelsbutik och en restaurang runt innergården. Nya laddstolpar installeras för både besökare och boende. Vi har även prioriterat och tillfört ytor för källsortering för respektive verksamhet. Vår förhoppning är att Gamlegården, med sina helårs-

64

verksamheter, blir ett viktigt tillskott för att generera nya flöden åt Båstad centrum. Under 2021 startade bygget av Fågelsången 3, ett helt nytt miljöklassat bostadskvarter i centrala Ängelholm med fokus på långsiktigt hållbara material och solceller på taket. Det är också ett led i Backahills vision att förtäta Ängelholms stadskärna då platsen redan utnyttjas som parkeringshus. Nu byggs ett flerbostadshus som ett U ovanpå parkeringshusets kanter vilket tillför 69 nya lägenheter och en lokal i centrala Ängelholm. I parkeringshuset kommer det att finnas möjlighet att ladda elbilar. Projektet ska vara klart februari 2023. Under 2021 konkretiserades våra planer på att öppna en ny central mötesplats i egen regi utmed Storgatan mitt i Ängelholm. I det gamla varuhusets lokaler ska ÄHLM Market under 2022 öppna med en mix av handel, mat, nöjen, aktiviteter, evenemang och paketutlämning som ska ge nytt liv i en gammal lokal där vi kommer att tillvarata så mycket det går av den befintliga fastighetens stommar. Med ÄHLM Market vill vi komplettera dagens utbud. Det finns flera kvaliteter i projektet: det skapar trafik i centrum, nya arbetsplatser och en ny mötesplats där flera generationer kan mötas. I centrala Båstad finns en plats som är dåligt utnyttjad i dag. Här arbetar vi för att uppföra ett hållbart seniorboende som kallas Sollyckan efter den överglasade innergården som binder samman huskropparna. Den gemensamma innergården under glastaket ger en härlig nederbördsfri miljö att vistas i året runt och bidrar även till effektiv energihushållning genom att solvärmen tas tillvara. Detaljplanen antogs av Båstad kommun i december 2021 men är överklagad. Med fastigheten Samskolan 5 mitt i centrala Ängelholm vill vi förtäta staden, skapa nya arbetstillfällen och uppmuntra att stötta unga entreprenörer och företagare. Dagens verksamheter och parkeringsytor ska kompletteras med lokaler, kontor, bostäder och en samlingsplats för entreprenörer och unga företagare enligt konceptet Växtverket. Här vill vi skapa en mötesplats för unga entreprenörer och företagare som kan få stöd och gemenskap för att växa. Resurser som mötesrum och servicetjänster samutnyttjas. Unga entreprenörer kan stanna i staden och bidra till utvecklingen. För att stärka Ängelholms attraktionskraft ytterligare har Backahill initierat en näringslivsgrupp


Miljöbyggnad Silver Genom att använda Miljöbyggnad Silver vid projektering och produktion skapar vi byggnader med högre miljöprestanda. Det är ett hjälpmedel för att hushålla med energi, förbättra inomhusmiljö och fasa ut farligt material. Backahill AB bygger fastigheter enligt Miljöbyggnad Silver, vilket innebär att byggnaden överträffar lagkrav och branschstandard. Totalt bedöms 15 indikatorer inom områdena energi, inomhusmiljö och material. Genom att förvalta det nybyggda huset i enlighet med Miljöbyggnad iDrift kan byggnaden certifieras efter tre år. Certifieringen görs av en tredje, utomstående, part, Sweden Green Building Council. För Miljöbyggnad Silver ställs krav rörande: • Värmeeffektbehov • Solvärmelast (kylbehov) • Energianvändning • Andel förnybar energi (solenergi/ vind/vatten/biomassa eller spillvärme från produktion) • Ljudmiljö • Radon • Ventilation • Fuktsäkerhet • Termiskt klimat, vinter • Termiskt klimat, sommar • Dagsljus • Legionella • Byggvaror • Farliga ämnen • Stommens och grundens klimatpåverkan

Backahill verkar för att Campus Ängelholm ska bli verklighet så att högre utbildningar ska kunna erbjudas.

Miljöbyggnad iDrift är ett certifieringssystem för att förbättra och certifiera byggnader i drift genom att arbeta med byggnaden, driften och förvaltningen. Systemet omfattar fem områden: inomhusmiljö, hälsa, klimatpåverkan, resurser och skick.

65


vårt hållbarhetsarbete

Fågelsången 3 i Ängelholm och Norrvikens trädgårdar i Båstad är exempel på projekt med tydliga hållbarhetsfördelar.

som tillsammans med Ängelholms Näringsliv arbetar för att få högskoleutbildningar till staden. Under 2021 togs ett stort steg mot att förverkliga visionen om ett Campus Ängelholm då Ängelholms Akademi, Ängelholms kommun och Högskolan i Halmstad undertecknade en avsiktsförklaring gällande samverkan. Ambitionen är att senast 2025 ha högskoleutbildningar och andra eftergymnasiala utbildningar i Ängelholm i nära samverkan med näringslivet. Här kommer även att behövas andra faciliteter och ett utökat utbud för att bli en attraktiv studentort. Att få fler ungdomar att utbilda sig vidare i Ängelholm är positivt för den demografiska sammansättningen och för den ekonomiska utvecklingen i staden. Norrvikens trädgårdar är i sig en ekologiskt positiv verksamhet som inrymmer en stor biologisk mångfald och bjuder på flera ekosystemtjänster i form av artbevarande, vattenrening och infiltrationsytor. Ett nytt entréhus till den välbesökta parken invigdes 2021. Vid infarten till Norrvikens trädgårdar skapade vi under 2021 ett nytt efterlängtat rum för kultur för hela Bjäre då kulturhuset Ravinen byggdes och invigdes. Ravinen blir en levande och dynamisk mötesplats för konst, musik och design som saknats i regionen.

66

Under 2021 investerades det i en stor solcellsanläggning till Båstad Företagsby. Totalt 772 solcellspaneler monterades på tak med låg lutning i riktning mot öst och väst. Solcellerna på Båstad Företagsby, som bland annat inhyser ett 60-tal företag, restaurang och konferensanläggning, kommer att kunna producera närmare en kvarts miljon kilowattimmar årligen för egen förbrukning. Apelrydsskolans nya byggnad färdigställdes under 2021 och inrymmer nya elevbostäder och boende för vår säsongspersonal i Båstadområdet. Skolan kan utöka verksamheten och när eleverna är sommarlediga kan rummen användas av personal till hotellen. Det installeras även laddstolpar vid fastigheten. Ute vid Catena Arena fortsätter Backahill genom Arenabolaget i Ängelholm AB, och i samarbete med kommunen, arbetet med att skapa ett samlat område med anläggningar för idrott och fritid, ÄHLM Arenastad. Visionen om att skapa en aktiv mötesplats för alla som vill träna, umgås och uppleva idrott live håller på att bli verklighet. Genom att samla arenor kan kringresurser samutnyttjas och resvägar till aktiviteter kortas. Om- och tillbyggnaden av Catena Arena fortsatte hela året och en ny efterlängtad isträningshall blev klar i augusti. Dessutom påbörjades


Genuint samhällsengagemang

en ny etapp, uppförandet av en ny padelanläggning med padel, gym och fysioterapiklinik under samma tak. De gamla takstolarna från Catena Arena återanvänds och bär upp taket till padelanläggningen som öppnar 2022. Taken på Catena Arena och padel är förberedda för solceller och laddinfrastrukturen ska förstärkas. I Bjuv fortsätter verksamheter att utvecklas i Findus nedlagda produktionsområde som Backahill genom Foodhills AB och Foodhills Fastigheter AB tog över för några år sedan. Foodhills bedriver en ekologiskt cirkulär livsmedelsproduktion som bidrar till en hållbar global utveckling. Nya och fler arbetstillfällen har skapats på området, gamla byggnader och anläggningar återanvänds och nya hållbara sätt att odla har tagits fram. Under 2021 bildades GroPro AB. Det är ett helsvenskt livsmedelsföretag som utvinner proteiner från svenska gröna ärtor och andra svenska baljväxter med en unik metod utan kemikalier och med ett minimum av energi. Resultatet blir ett helsvenskt proteinkoncentrat som kan ersätta kött och importerad soja i livsmedel. Produktionen startar 2022 i fabrikslokaler i Bjuv. Genom samarbete med Foodhills har GroPro tillgång till gröna ärtor av hög kvalitet och med korta transporter, vilket är ännu en klimatfördel.

Vårt engagemang i lokala föreningar och organisationer kommer från hjärtat och är långsiktigt. Vi ger tillbaka till samhället och stöttar verksamheter som främjar hälsa, trygghet, sysselsättning, jämställdhet och trivsel. Exempel på föreningar vi stöttar: • Alla kan IF • Bjäre runt • Båstad GIF • Dansfabriken • Engelholms Volleybollsällskap • MIND • Rögle BK • Vattenpoolarna • Vejby IF • Ängelholms Brottarklubb • Ängelholms FF • Ängelholms Hembygdspark • Ängelholms Musikkår

67


Det handlar om mer än dans Dansfabriken är en av de föreningar som Backahill stöttar. Vi satsar främst på ungdomar och på Dansfabriken är 80 procent av medlemmarna mellan fyra och 14 år.

68


vårt hållbarhetsarbete

Frida Paulsson (till vänster) från Backahill och Sofie Hofvendahl, Dansfabriken, omgivna av några av föreningens alla aktiva dansare.

Dansfabriken är en av de största föreningarna i Ängelholm sett till antalet aktiva. Under 2021 dansade 900 personer i åldrarna 2 till 81 år hos Dansfabriken. Sofie Hofvendahl har varit engagerad i föreningen i 20 år, de senaste tio åren som verksamhetschef. – Här lär sig barn och ungdomar att växa som människor. Det handlar såklart om dans, musikalitet och atletism, men också om tillhörighet och identitet. Att visa vem du är, bli sedd och hörd, och att växa med ansvar, säger Sofie. De senaste två åren har varit tuffa. Föreningen bedriver ingen tävlingsverksamhet utan arrangerar två shower om året, men inställda evenemang har inte kunnat ersättas med annat som kunnat ge intäkter till föreningen. – Vi har fått trolla med knäna. Vår verksamhet är inte anpassad för grupper med sju personer och en ledare, så vi har haft dubbla kostnader. Det är skönt att vi nu kommer igång med föreställningarna igen. Det är främst barn och ungdomar som är med i de olika dansgrupperna, 80 procent är mellan fyra och

”Här lär sig barn och ungdomar att växa som människor”. 14 år. Men det ska finnas dans för alla, menar Sofie. – Vi har seniorverksamhet, både här och på seniorboenden, och dansgrupper för personer med funktionsnedsättning. De här grupperna kräver dubbel ledarinsats, vilket gör att kursen inte går runt ekonomiskt. Vi behöver sponsorerna för att kunna driva de här initiativen. Backahill är huvudsponsor till Dansfabriken. – Backahill är en så stor aktör med gott anseende. Det ger ringar på vattnet, så att andra också vill vara med. Utan sponsorer hade priset för att gå och dansa varit mycket högre. Nu kan alla ha råd. Vi vill att dans ska vara tillgängligt till så många som möjligt. Bredden är viktig.

69förvaltningsberättelse Årets finansiella händelser inkluderar en större transaktion, försäljningen av SkiStar, som driver alpina skidanläggningar.

71


Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Backahill AB, org nr 556590-8547 avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Styrelsens säte: Ängelholm. Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK). Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i tusentals kronor (Tkr). Till följd av detta kan avrundningsdifferenser förekomma. INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten består av konsulttjänster inom ekonomi och management samt förvaltning av fastigheter och värdepapper. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET År 2021 var det andra året med Covid-19-pandemi, koncernen har fortsatt att hålla en hög aktivitetsnivå när det gäller nybyggnationer och vågat ta beslut på olika förvärv och avyttringar av bolag för att renodla koncernens innehav. Allt för att stå än mer redo efter denna pandemitid. Bolaget har även detta år vidtagit försiktighetsåtgärder för våra anställda och vidhållit rutiner hur vi framför allt hanterar våra hyresgäster där det finns behov av att vara ute i verksamheten och våra lokaler och fastigheter. Nära samarbete har fortgått med våra hyresgäster för att möjliggöra att sunda verksamheter ska överleva denna pandemi och att vi därmed långsiktigt kan fortsätta få hyresintäkter. Förvaltningen av de strategiska värdepappersinnehaven har även under 2021 genererat ett bra rörelseresultat och ett starkt kassaflöde. Backahillkoncernen är fortsatt ägare till mer än 10% av aktierna i Diös Fastigheter AB (publ), Fabege AB (publ), Catena AB (publ), Wihlborgs Fastigheter AB (publ) och Brinova Fastigheter AB (publ). Under året har innehavet i Wihlborgs, Fabege och Diös ökats. Hela innehavet i SkiStar AB (publ) har avyttrats med positiv resultateffekt. Vidare har dotterbolaget Backahill Utveckling AB avyttrat hela sitt innehav i Cernelle AB till tyska Dermapharm AG, likaså är innehavet i Competensum AB avyttrat. Backahill Utveckling AB har även förvärvat bolaget Backahill Kyrkan 2 AB, namnändrat till Ängelholm Market AB från Backahill Båstad AB. Backahill Bjäre AB har sålt dotterbolagen Båstad Financing AB och Norrviken Event AB till Backahill Förvaltning AB. Bolagen har sedan tillsammans med Backahill Invest AB och Inis Sweden AB fusionerats med moderbolaget Backahill Förvaltning AB. Backahill Bjäre AB har förvärvat ytterligare aktier i bolaget Båstadtennis & Hotell AB och äger vid årsskiftet 34% av bolaget. Vidare har Backahill Bjäre AB avyttrat sitt 33-procentiga innehav av aktier i Pepe’s Bodega AB, till GRAM GROUP AB. Efter detta förvärv blir Pepe’s Bodega AB ett 100% ägt dotterbolag. GRAM GROUP AB och dess hotelldrivande dotterbolag, har trots många osäkerheter och utmaningar när det gällt restriktioner på grund av pandemin gjort ett bra resultat efter finansiella poster. Anläggningarna visar en omsättningstillväxt och beläggningsgraden har ökat. Renoveringar har skett på alla anläggningarna. Backahill Fastigheter AB har förvärvat bolaget SKR Lager 107 AB, som bytt namn till Backahill Loglängan AB.

72

Backahill Påfågeln AB och Backahill Lärkan AB har fusionerats med moderbolaget Backahill Cityfastigheter AB. Dotterbolaget Backahill Båstad AB har förvärvat samtliga aktier i bolaget Norrviken Utveckling AB från Backahill Bjäre AB. Norrviken Utveckling AB förvärvade därefter bolagen Backahill Elestorp AB, Lilla Båstad AB, LB Parkering AB, Norrviken Park AB samt Båstad Konst- och Kulturfastigheter AB, dessa fusionerades sedan upp i Norrviken Utveckling AB. I december avyttrades samtliga aktier i Norrviken Utveckling AB till EPAX Förvaltning AB. Vidare har Backahill Båstad AB förvärvat bolaget Backahill Torekov AB, vilket är ägare till fastigheterna där Torekov Hotell driver sin verksamhet. Bolaget Hamnbacken AB har avyttrat fastigheten Turisten 26. Bolaget Backahill Hjorten AB, avyttrade fastigheten Jungfrun 1 till ett nybildat bolag, Backahill Jungfrun 1 AB. Därefter avyttrades bolaget Backahill Hjorten AB externt. I juni blev elevhemmet färdigställt i dotterbolaget Backahill Apelryd AB, likaså i fd dotterbolaget Båstad Konst- och kulturfastigheter AB är konsthallen färdigställd och invigning skedde i oktober. Hyresrätterna i bolaget Claerence Village AB blev färdigställda och hyresgäster flyttade in första april. Ett nytt personalhus samt nytt entréhus i bolaget Lilla Båstad AB blev färdigställda innan sommarsäsongen började på Norrvikens trädgårdar. I Backahill Gamlegården AB pågår nybyggnation av ny fastighet som kommer att innehålla affärslokaler och hyreslägenheter. Nybyggnation pågår även på fastigheten Fågelsången 3, som ägs av Backahill Bostäder AB, här uppförs cirka 70 nya hyreslägenheter. I de dotterbolag som innehar fastighetsbestånd är samtliga fastigheter fullt uthyrda, endast i ett fåtal fastigheter har det skett omflyttningar under året. Backahill Skåne AB 50% ägda intressebolag, Backerhof Holding AB har under året avyttrat bolaget Backerhof 4 AB till extern part. Backastad AB har avyttrat bolaget Backastad Årsta AB. I dotterbolaget Backastad Graninge 1 AB har nybyggnationen av hyreslägenheter blivit färdigställd. Backahill Utveckling AB har avyttrat bolaget PMSA Aktiesparklubb AB till Backahill AB. Backahill Utveckling AB har tillsammans med externa parter bildat tre nya delägda bolag, GroPro AB och GroPro Solution AB som ser på möjligheterna att förädla ärtprotein, samt Ankarhill Fastigheter AB som uppför en padelhall vid Catena Arena i Ängelholm. I januari avyttrades S&E Stockholm Horse Week AB från dotterbolaget S&E Sport & Event Holding AB. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT Med anledning av kriget i Ukraina följer vi utvecklingen noga och analyserar löpande riskerna för vår verksamhet. Vi bedömer att kriget har en begränsad effekt på vår verksamhet, med vissa leveransproblem till pågående projekt. Dock innebär omvärldssituationen en osäkerhet på de finansiella marknaderna med stigande priser, vilket medför sämre köpkraft, stigande inflation och risk för ökade räntenivåer. Vår bedömning i nuläget är dock att påverkan på kort sikt är begränsad och vi kan med en stark balansräkning och god likviditet i koncernen agera för att säker-


ställa en fortsatt långsiktig tillväxt. I mars blev det klart att Backahill genom anbudsförfarande har valts som köpare av Hälsostadens del av Södra Sjukhusområdet i Ängelholm. Fastighetsköpet, som omfattar 61 000 kvadratmeter, innebär att Backahill nu kan gå vidare och förverkliga ett Campus Ängelholm. Bolaget Backahill Gamlegården AB har avyttrat fastigheten Banken 2 i Båstad. På fastigheten i bolaget Backahill Taktäckaren AB har byggstart skett för en ny bilhall. Backahill Båstad AB har skrivit avtal när det gäller avyttring av bolagen Fastighets Utveckling i Båstad AB och Tomtbolaget AB till en extern part. GroPro Solution AB har förvärvat ytterligare aktier i bolaget GroPro AB, som nu blir ett dotterbolag. Backahill AB har förvärvat aktier i bolaget Backahill Invest AB. Backastad AB har förvärvat aktier i bolaget Backastad Nöthagen AB. FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING SAMT VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Backahill kommer fortsätta att vara aktiva och delaktiga i utvecklingen i nordvästra Skåne. En stark balansräkning och ett stabilt kassaflöde gör att koncernen är rustad för kommande intressanta projekt. Lönsam tillväxt med ett hanterbart risktagande är den grundläggande affärsprincipen inom koncernen. De definierade riskområdena, omvärldsrisker, operativa risker samt finansiella risker hanteras löpande som en integrerad del av verksamheten och med en tydlig strategi för varje riskområde. De operationella och finansiella riskerna bedöms ha minskat under 2021.

Pandemin klassas i dagsläget inte som samhällsfarlig och restriktionerna är sedan den 9 februari 2022 helt släppta. Besöks- och mötesnäringen går nu mot en positiv trend efter två år med pandemi och olika restriktioner som dämpat möjligheterna till fysiska möten. Detta förväntas ge en positiv effekt för koncernen GRAM Group, samtidigt kan man inte bortse från risken att pandemin kan återuppstå och tvinga verksamheterna att ställa om igen. FINANSIELL RISKHANTERING Ränterisk Bolaget har långfristiga kreditramar med fastställda villkor vilket i dagsläget innebär tre månaders räntebindning. Kreditrisk I befintliga kreditramar är kreditlöftet 2 421 mkr varav 1 815 mkr var utnyttjat per 31 december 2021. Tillgång till kapital via kreditavtalen omfattas av villkor vilka bolaget ligger väl inom ramen för. Likviditetsrisk Bolaget har under de senaste åren redovisat positiva kassaflöden i den löpande verksamheten. Under kommande år kommer bolaget fortsätta att fokusera på att minska koncernens räntebärande skulder avseende aktiefinansiering samt använda rörelsekapital till investeringar i fastigheter och projekt. ÄGARFÖRHÅLLANDEN Bolaget ägs till 100% av familjen Erik Paulsson.

Flerårsöversikt Tkr

2021

2020

2019

2018

636 332

324 870

300 978

268 867

KONCERNEN Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) Antal anställda

1 722 538

983 935

512 995

441 760

12 096 550

10 373 195

9 423 283

9 306 314

81,92

79,77

77,77

75,46

363

149

93

87

MODERBOLAGET Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) Antal anställda

3 457

3 564

3 509

4 009

585 152

337 042

-101 780

23 553

4 446 619

3 991 058

3 796 681

4 286 161

99,49

96,87

95,49

87,68

7

7

7

7

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

73


Förändring av eget kapital KONCERNEN Belopp vid årets ingång

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

Annat eget kapital inkl. årets resultat

Minoritetsintresse

Totalt

500 000

0

7 751 063

23 991

8 275 055

Utdelning extrastämma Minoritet i avyttrade bolag Minoritet i förvärvade bolag Förändring minoritet

-7 338

Värdeöverföring till minoritet Årets resultat

MODERBOLAGET

-16 340

-16 340

30

30

7 338

0

-6 296

-6 296

127

127

1 720 094

-3 094

1 717 000

Tillskott från minoritet Belopp vid årets utgång

-60 125

-60 125

500 000

0

9 403 694

5 756

9 909 450

Aktiekapital

Uppskrivningsfond

Balanserat resultat

Årets resultat

Totalt

500 000

125 019

3 000 251

240 953

3 866 223

Disposition enligt beslut av årets årsstämma:

240 953

-240 953

0

Utdelning extrastämma

-60 125

Belopp vid årets ingång

Årets resultat Belopp vid årets utgång

500 000

125 019

3 181 079

-60 125 617 660

617 660

617 660

4 423 757

Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst utdelning på extra stämma 2021-11-10 årets vinst

3 241 203 523 -60 125 448 617 660 073 3 798 738 148

disponeras så att i ny räkning överföres

74

3 798 738 148


Koncernens Resultaträkning Tkr Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter

Not

2021-01-01

2, 3

636 332

2020-01-01

1 -2021-12-31 -2020-12-31

4

324 870

22 109

35 634

658 441

360 504

Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader

-160 090

-99 581

5, 6

-190 435

-93 953

7

-219 603

-108 040

-120 312

-146 160

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Resultat från andelar i koncernföretag

8

685 085

-1 250

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

9

793 483

543 458

Övriga rörelsekostnader

-5 714

-8 492

782 414

85 982

2

1 440 855

446 486

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

10

294 323

557 113

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

11

10 631

6 917

Räntekostnader och liknande resultatposter

12

Rörelseresultat Resultat från finansiella poster

-23 271

-26 581

281 683

537 449

Resultat efter finansiella poster

1 722 538

983 935

Resultat före skatt

1 722 538

983 935

-2 650

-29 275

-2 888

0

Årets resultat

1 717 000

954 660

Moderbolagets andel av årets resultat

1 720 094

956 331

-3 094

-1 672

Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt

Minoritetens andel av årets resultat

13

75


Koncernens Balansräkning Tkr

Not 1

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten

14

0

3 828

Hyresrätter och liknande rättigheter

15

0

0

Goodwill

16

70 999

80 095

70 999

83 923

17, 18

2 047 206

2 012 809

Inventarier, verktyg och installationer

19

88 605

109 665

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

20

330 334

278 423

2 466 145

2 400 897

3 791 169

3 010 971

Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

21, 22, 23 24

95 673

17 956

Andra långfristiga värdepappersinnehav

25, 26

3 744 378

3 804 173

Uppskjuten skattefordran

27, 28

870

5 818

29

56 895

63 539

Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar

7 688 985

6 902 456

10 226 129

9 387 276

26 591

30 832

1 710

69 640

0

1 922

28 301

102 393

Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Färdiga varor och handelsvaror Förskott till leverantörer Kortfristiga fordringar Kundfordringar

20 054

8 736

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

16 219

6 442

Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

30

18 997

17 706

10 831

15 089

66 101

47 973

201

1 741

Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

76

31

1 775 818

833 812

1 870 421

985 919

12 096 550

10 373 195


Tkr

Not 1

2021-12-31

2020-12-31

500 000

500 000

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

32

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Aktiekapital Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat

33, 34

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

9 403 694

7 751 063

9 903 694

8 251 063

Minoritetsintresse Minoritetsintresse Summa eget kapital Avsättningar

5 756

23 991

9 909 450

8 275 053

35

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

1 068

810

Avsättningar för uppskjuten skatt

18 791

16 863

Övriga avsättningar

15 000

0

Summa avsättningar

34 859

17 673

0

28 000

515 333

1 464 650

311

466

515 644

1 493 116

Långfristiga skulder

36

Byggnadskreditiv

37

Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit

31

28 390

0

Byggnadskreditiv

37

110 402

1 695

Skulder till kreditinstitut

1 296 929

412 197

Förskott från kunder

27 024

0

Leverantörsskulder

63 667

74 732

0

345

Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

38

2 290

3 425

29 085

17 867

78 810

77 091

1 636 597

587 352

12 096 550

10 373 195

77


Koncernens Kassaflödesanalys Tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster

Not 2021-01-01 2020-01-01 1 -2021-12-31 -2020-12-31

39

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet

1 722 538

983 935

-1 236 528

-645 490

-1 587

-535

484 423

337 909

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager och pågående arbeten

15 974

-14 158

Förändring av kundfordringar

-20 431

6 877

Förändring av kortfristiga fordringar

-12 069

14 690

Förändring av kortfristiga placeringar Förändring av leverantörsskulder

1 540

0

-3 210

27 793

Förändring av kortfristiga skulder

217 774

-51 187

Kassaflöde från den löpande verksamheten

684 001

321 924

Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar

-111

0

-384 376

-169 319

14 313

17 846

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

-588 522

-402 838

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

31 918

983 481

Förvärv av dotterbolag

40

Försäljning av dotterbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten

-117 323

8 003

752 071

4 823

-292 030

441 996

-120 522

-38 129

730 682

-105 479

0

-8 557

Finansieringsverksamheten Förändring av långfristiga fordringar Förändring av långfristiga skulder Förändring av minoritet Utbetald utdelning

-60 125

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

550 035

-152 165

Årets kassaflöde

942 006

611 755

833 812

222 056

1 775 818

833 812

Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

78

41


Moderbolagets Resultaträkning Tkr

Not 2021-01-01 2020-01-01 1 -2021-12-31 -2020-12-31

Nettoomsättning

3 457

Övriga rörelseintäkter

3 564

51

66

3 508

3 630

5, 6

-21 387

-30 272

7

-17 717

-19 809

Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat

-245

-224

-39 349

-50 305

42

-35 841

-46 675

Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag

8

606 464

-3 620

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

10

1 000

369 012

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

11

17 072

19 544

Räntekostnader och liknande resultatposter

12

-3 543

-1 219

620 993

383 717

585 152

337 042

Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner

43

Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

13

37 426

-96 089

622 578

240 953

-4 918

0

617 660

240 953

79


Moderbolagets Balansräkning Tkr

Not 1

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer

19

399

644

399

644

44, 45

1 972 912

1 959 102

46

43 549

75 349

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

21, 22, 23

286 501

286 501

Andra långfristiga värdepappersinnehav

25, 26

4 202

4 202

Uppskjuten skattefordran

27, 28

0

4 918

Andra långfristiga fordringar

29

Summa anläggningstillgångar

813

371

2 307 977

2 330 443

2 308 376

2 331 087

457 062

1 065 068

1 942

1 439

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

80

30

31

431

2 557

459 435

1 069 064

1 678 808

590 907

Summa omsättningstillgångar

2 138 243

1 659 971

SUMMA TILLGÅNGAR

4 446 619

3 991 058


Tkr

Not 1

2021-12-31

2020-12-31

500 000

500 000

125 019

125 019

625 019

625 019

3 181 078

3 000 251

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

32, 47

Bundet eget kapital Aktiekapital Uppskrivningsfond

33

Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat

617 660

240 953

3 798 738

3 241 204

4 423 757

3 866 223

Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

813

371

Avsättningar för uppskjuten skatt

197

90

1 010

461

3 164

5 081

13 863

107 101

60

131

1 767

1 211

Summa eget kapital Avsättningar

35

Summa avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

38

2 998

10 850

21 852

124 374

4 446 619

3 991 058

81


Moderbolagets Kassaflödesanalys Tkr

Not 2021-01-01 2020-01-01 1 -2021-12-31 -2020-12-31

Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster

39

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet

585 152

337 042

-605 670

-372 063

-71

89

-20 589

-34 932

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av kortfristiga fordringar

603 129

272 602

Förändring av leverantörsskulder

-1 917

2 843

Förändring av kortfristiga skulder

-100 534

-53 768

480 089

186 745

0

36

Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Försäljning av koncernbolag Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

-16 360

-304 099

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

615 514

1 460 082

Investeringar i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

-253

599 154

1 155 766

31 358

-17 441

0

-785 000

-60 126

0

Finansieringsverksamheten Förändring av långfristiga fordringar Lämnade aktieägartillskott Utbetald utdelning Koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde

37 426

-96 089

8 658

-898 530

1 087 901

443 981

Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

82

41

590 907

146 926

1 678 808

590 907


Noter Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Förändring av koncernens sammansättning Följande bolag har genom förvärv tillkommit i koncernen:

Allmänna upplysningar

Backahill Båstad AB har förvärvat Backahill Jungfrun 1 AB och Backahill Torekov AB.

Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) samt BFNAR 2020:1 Vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset. Moderföretaget och koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper om inte annat framgår nedan.

Omräkning av utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.

Intäktsredovisning Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Hyresintäkter redovisas i den period hyran avser. Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen. Ersättning i form av ränta eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Koncernredovisning Redovisningsprinciper Koncernredovisningen omfattar de företag i vilket moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande enligt ÅRL 1:4. Dotterföretagens resultat ingår i koncernens resultat från och med förvärvstidpunkten fram till och med då det avyttras. Konsolideringsmetod Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill eller byggnad och mark. Som intresseföretag räknas sådana företag där företaget har ett betydande men inte bestämmande inflytande. Ett betydande inflytande anses normalt föreligga när företaget äger minst 20% men inte mer än 50% av rösterna i ett annat företag.

Backahill Fastigheter AB har förvärvat Backahill Loglängan AB. Backahill AB har under året förvärvat resterande andelar i PMSA Aktiesparklubb AB. Backastad AB har förvärvat Backastad Kavalleriet AB. Brf Graningeutsikten har bildats. Backahill Utveckling AB har förvärvat 51% av aktierna i BLLB Fastigheter AB. Backahill Utveckling har förvärvat samtliga aktier i GroPro Solution AB, därefter har man avyttrat 10%. GRAM GROUP AB har förvärvat 100% av aktierna i Pepe’s Bodega AB, 33,3% av Backahill Bjäre AB, resterande 66,6% av externa parter. GRAM GROUP AB har sedan sålt vidare Pepe’s Bodega AB till Huset vid Stranden AB. Följande bolag har avyttrats: Backahill Båstad AB har avyttrat Backahill Hjorten AB och Norrviken Utveckling AB. Backastad AB har avyttrat samtliga aktier i Backastad Årsta AB. S&E Sport & Evenemang Holding AB har avyttrat samtliga aktier i S&E Stockholm Horse Week AB. Backahill AB har avyttrat samtliga aktier i Backahill Lindvallen AB. Backahill Utveckling AB har avyttrat samtliga aktier i AB Cernelle. Följande bolag har fusionerats: Backahill Lärkan AB och Backahill Påfågeln AB har fusionerats med Backahill Cityfastigheter AB. Backahill Invest AB, Båstad Financing AB, INIS Sweden AB och Norrviken Event AB har fusionerats med Backhill Förvaltning AB. Backahill Elestorp AB, Båstad Konst- och Kulturfastigheter AB, LB Parkering AB, Lilla Båstad AB, samt Norrviken Park AB har under året fusionerats med Norrviken Utveckling AB. Därefter har Norrviken Utveckling AB avyttrats. Dotterföretag Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt har mer än 50% av röstetalet eller på annat sätt innehar det bestämmande inflytandet och därmed har en rätt att utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncernredovisningen från och med tidpunkten för förvärvet till

83


och med den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett bestämmande inflytande över dotterföretaget. Minoritetsintresse är den del av dotterföretagets resultat och nettotillgångar i koncernredovisningen hänförliga till egetkapitalinstrument som inte, direkt eller indirekt genom dotterföretag, ägs av moderföretaget. Minoritetsintresse redovisas i koncernens balansräkning som en särskild post inom koncernens egna kapital. Redovisningen tar sin utgångpunkt i koncernen som en enhet enligt den så kallade enhetsteorin. Samtliga tillgångar som koncernen har bestämmande inflytande över inkluderas i koncernens balansräkning, även de som delvis har andra ägare. Minoritetens andel av resultatet efter skatt redovisas separat som minoritetsandel. Förvärv och avyttring av minoritetsandelar redovisas inom eget kapital. Redovisning av intresseföretag Innehav i intresseföretag redovisas i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden. Det innebär att en förvärvsanalys upprättas och eventuella över- eller undervärden identifieras. Det koncernmässiga värdet på andelen påverkas under innehavstiden genom avskrivningar på övervärden eller återföring av undervärden. Andelsvärdet påverkas även av resultatandelen i intresseföretaget under innehavstiden, justerat för internvinster och övriga koncernmässiga justeringar. Erhållna utdelningar reducerar det koncernmässiga värdet. Andel i intresseföretagets resultat efter skatt redovisas på egen rad och påverkar koncernens rörelseresultat. Transaktioner mellan koncernföretag Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar ett nedskrivningsbehov. Förändring av internvinst under räkenskapsåret elimineras i koncernresultaträkningen. Goodwill Goodwill är den skillnad som uppkommer om anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten är högre än värdet på den förvärvade enhetens nettotillgångar. Vid förvärvstidpunkten redovisas den uppkomna goodwillen som en tillgång i balansräkningen. Negativ goodwill är den skillnad som uppkommer om anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten är lägre än värdet på den förvärvade enhetens nettotillgångar. Vid förvärvstidpunkten redovisas den uppkomna negativa goodwillen som en skuld i balansräkningen.

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter Immateriella tillgångar Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.

84

Anläggningstillgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningstider tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Goodwill Hyresrätt

5 år 5-10 år 20 år

Avskrivningsperiod för goodwill är beräknad utifrån den period som posten bedöms generera ekonomiska fördelar. Materiella anläggningstillgångar Byggnader Hyresgästanpassningar Markanläggningar Inventarier, verktyg och installationer

5-200 år 3-15 år 15-20 år 3-100 år

Förvaltningsfastigheter Förvaltningsfastigheter innehas i syfte att generera hyresintäkter och/eller värdestegring. I begreppet förvaltningsfastigheter ingår byggnader, mark och markanläggningar. Förvaltningsfastigheter redovisas i balansräkningen till belopp som motsvarar utgifterna för fastighetens förvärv eller tillverkning (anskaffningsvärdet) med hänsyn även taget till av-, ned- och uppskrivningar efter anskaffningen. Komponentindelning Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader. Koncernen redovisar större hyresgästanpassningar enligt det utvidgade reparationsbegreppet. Hyresgästanpassningarnas anskaffningsvärde fördelas och kostnadsförs på 3-15 år. Ej kostnadsfört värde redovisas under rubriken Byggnader och mark i balansräkningen, under året kostnadsfört belopp redovisas som avskrivning i resultaträkningen.

Låneutgifter De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den period de uppstår.

Finansiella instrument Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas


bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört. Andelar i dotterföretag Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. Andra långfristiga värdepappersinnehav Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov. Kortfristiga placeringar Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Kundfordringar/kortfristiga fordringar Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Låneskulder och leverantörsskulder Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske. Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas individuellt. Likvida medel Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavanden hos bank samt kortfristiga placeringar med en ursprunglig löptid på högst tre månader.

Leasingavtal Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med tillgången inte har övergått till leasetagaren klassificeras leasingen som operationell leasing. De tillgångar som företaget är leasegivare av redovisas som anläggningstillgång. Leasingavgiften fastställs årligen och redovisas linjärt över leasingperioden. Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Varulager Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip och först in först ut (FIFO) metoden. Detta innebär att varulagret tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt FIFO-metoden och verkligt värde. Råvaror, köpta hel- och halvfabrikat samt handelsvaror värderas till anskaffningsvärdet. Egentillverkade hel- och halvfabrikat har värderats till varornas tillverkningskostnader med tillägg för skälig andel av indirekta kostnader. Individuellt inkuransavdrag har gjorts på hela lagret. I inget fall har värderingen skett över verkligt värde.

Inkomstskatter Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital. Aktuell skatt Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

85


På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.

Avsättningar

Nyckeltalsdefinitioner

Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader.

Ersättningar till anställda Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning I företaget finns avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner. Redovisning av förmånsbestämda pensionsplaner sker enligt förenklingsreglerna. Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner där en pensionspremie betalas och redovisar dessa planer som avgiftsbestämda planer i enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 2012:1 (K3). Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner som finansieras via Alecta, vilka redovisas som avgiftsbestämda planer då det inte finns tillräcklig information för att redovisa planen som förmånsbestämd. Företaget har pensionsförpliktelser vilka uteslutande är beroende av värdet på de av företaget och koncernen ägda kapitalförsäkringar. Kapitalförsäkringarna redovisas till anskaffningsvärde som finansiell anläggningstillgång. Pensionsförpliktelsen redovisas som en avsättning till samma värde som kapitalförsäkringens redovisade värde.

Offentliga bidrag I de fall ingen framtida prestation för att erhålla bidraget krävs, intäktsredovisas offentliga bidrag då villkoren för att erhålla bidraget är uppfyllda. Offentliga bidrag värderas till verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Koncernbidrag Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är

86

Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Antal anställda Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Uppskattningar och bedömningar Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Enligt företagsledningen är väsentliga bedömningar avseende tillämpade redovisningsprinciper samt källor till osäkerhet i uppskattningar, främst relaterade till bedömd nyttjandeperiod för de olika komponenterna i posten Byggnad och mark. Det skattemässiga underskottet i moderbolaget uppgår till 534 224 tkr. Detta motsvarar en uppskjuten skattefordran på 110 050 tkr men av försiktighetsskäl redovisas inte någon uppskjuten skattefordran. Det skattemässiga underskottet i koncernen uppgår till 564 439 tkr. Detta motsvarar en uppskjuten skattefordran på 116 274 tkr. Av detta redovisas endast 461 tkr vilka bedöms kunna nyttjas mot framtida vinster.


Not 2 Nettoomsättningens fördelning

Not 4 Offentliga bidrag 2021

2020

KONCERNEN

KONCERNEN

Nettoomsättningen per rörelsegren

Erhållna statliga stöd hyresrabatt

2021

2020

1 164

1 672

187 743

199 842

Erhållna statliga stöd personalrelaterat

100

739

Varuförsäljning

68 075

70 150

Erhållna statliga stöd omställningsstöd

2 677

6 773

Konsultverksamhet

12 745

5 568

215

0

Fastighetsförvaltning

Intäkter värdepappershandel Hotellverksamhet

367 554

49 310

636 332

324 870

Varuförsäljning Konsultverksamhet Värdepappershandel

-22 498

2 897

7 950

5 837

-3 848

-2 606

-10

-14

Nedskrivning goodwill/Upplösning negativ goodwill Gemensamma kostnader

0

-45 949

-35 840

-46 675

Resultat från andelar i koncernföretag

685 085

-1 250

Resultat från andelar i intresseföretag

793 483

543 458

16 533

-9 212

1 440 855

446 486

Hotellverksamhet

2 049

5 633

5 990

14 817

Not 5 Leasingavtal, leasetagaren

Rörelseresultat per rörelsegren Fastighetsförvaltning

Erhållna statliga stöd korttidsstöd

KONCERNEN Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 71 998 tkr (18 648 tkr). Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: Inom ett år Senare än ett år men inom fem år Senare än fem år

2021

2020

-6 438

-11 549

-20 016

-34 235

-1 500

-6 115

-27 954 -51 899 Avser hyreskontrakt för lokaler, leasing av bilar, kontorsmaskiner samt inventarier och växel till hotellverksamhet. Beloppen anges i nominella värden.

Not 3 Leasing, leasinggivaren

MODERBOLAGET

KONCERNEN

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 2 584 tkr ( 2 526 tkr).

Årets leasingintäkter avseende leasingavtal, uppgår till 154 616 tkr (141 290 tkr).

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Årets variabla intäkter avseende leasingavtal, uppgår till 13 309 tkr (15 298 tkr). Fordran avseende framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: 2021

2020

Inom ett år

104 565

89 817

Senare än ett år men inom fem år

261 243

177 041

Senare än fem år

243 302

106 371

609 110

373 229

2021

2020

Inom ett år

-2 003

-2 451

Senare än ett år men inom fem år

-2 712

-3 759

-4 715 -6 210 Avser hyreskontrakt för lokaler samt leasing av bilar och kontorsmaskiner. Beloppen anges i nominella värden.

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, avser hyresavtal för lokaler med indexklausul. Beloppen anges i nominella värden.

87


Not 6 Arvode till revisorer

Not 7 forts.

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

2021

Andel kvinnor i styrelsen Andel män i styrelsen Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare Andel män bland övriga ledande befattningshavare

Ernst & Young AB

94 %

2021

2020

Medelantalet anställda

-998

-1 014

Kvinnor

3

3

-4 141

-4 208

Män

4

4

-10 239

-10 405

7

7

Styrelse och verkställande direktör

-5 262

-6 012

Övriga anställda

-5 399

-5 765

-10 661

-11 777

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör

-1 395

-1 305

Pensionskostnader för övriga anställda

-1 034

-1 278

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

-3 932

-4 237

-6 361

-6 820

-17 022

-18 597

Andel kvinnor i styrelsen

20 %

20 %

Andel män i styrelsen

80 %

80 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare Andel män bland övriga ledande befattningshavare

22 %

22 %

78 %

78 %

MODERBOLAGET

Löner och andra ersättningar

Ernst & Young AB Revisionsuppdrag Skatterådgivning Övriga tjänster

-3 611

-3 366

-706

-658

-2 932

-2 733

-7 249 -6 757 En del av revisionen faktureras moderbolaget och avser flertalet koncernbolag.

Not 7 Anställda och personalkostnader 2021

Sociala kostnader

2020

KONCERNEN

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

Medelantalet anställda Kvinnor

197

79

Män

166

70

363

149

Löner och andra ersättningar -12 631

-10 123

-140 882

-64 090

-153 513

-74 213

-3 417

-2 157

Pensionskostnader för övriga anställda

-11 079

-6 758

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

-48 016

-22 249

-62 512

-31 164

Sociala kostnader

88

95 %

-5 183

Övriga tjänster

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

6%

-5 100

Skatterådgivning

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör

5%

MODERBOLAGET

Revisionsuppdrag

Övriga anställda

6% 94 %

2020

KONCERNEN

Styrelse och verkställande direktör

5% 95 %

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Avtal om avgångsvederlag

-216 025 -105 377

Vd och bolaget har en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida har vd rätt till ett avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner.


Not 8 Resultat från andelar i koncernföretag

Not 11 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2021

2020

685 085

1 500

0 685 085

2021

2020

Erhållna utdelningar

49

46

-2 750

Övriga ränteintäkter

9 568

6 871

-1 250

Resultat vid försäljningar

1 014

0

10 631

6 917

17 064

19 540

8

4

17 072

19 544

KONCERNEN Resultat vid avyttringar

KONCERNEN

Nedskrivningar MODERBOLAGET Resultat vid avyttringar

606 464

0

0

-3 620

606 464

-3 620

Nedskrivningar

Not 9 Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Övriga ränteintäkter

2020

KONCERNEN 116 721

75 027

7 041

40 671

Nedskrivningar

-38 000

-28 145

Resultatandel

707 721

455 905

793 483

543 458

Resultat vid avyttringar

Ränteintäkter från koncernföretag

Not 12 Räntekostnader och liknande resultatposter

2021 Erhållna utdelningar

MODERBOLAGET

2021

2020

-22 486

-25 966

KONCERNEN Övriga räntekostnader Övriga finansiella kostnader

-785

-615

-23 271

-26 581

-2 688

0

Övriga räntekostnader

-126

-610

Övriga finansiella kostnader

-729

-609

-3 543

-1 219

MODERBOLAGET Räntekostnader till koncernföretag

Not 10 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 2021

2020

KONCERNEN Erhållna utdelningar Resultat vid avyttringar Nedskrivningar Återföring av nedskrivningar

319 033

256 437

-6 307

441 898

-52 426 -142 606 31 243

1 090

336

294

Återbetalning av tidigare nedskriven fordran

11 020

0

Konstaterad förlust

-7 485

0

Återbetalning kapitalförsäkring

Efterskänkt fordran

-1 091

0

294 323

557 113

0

394 562

MODERBOLAGET Resultat vid avyttringar Nedskrivningar Återföring av nedskrivningar

0

-25 550

1 000

0

1 000

369 012

89


Not 13 Aktuell och uppskjuten skatt 2021

2020

-2 650

-645

-1

-434

-3 174

-28 196

287

0

-5 538

-29 275

2021

2020

KONCERNEN Skatt på årets resultat Aktuell skatt Justering avseende tidigare år Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader Skattereduktion för investeringar i inventarier

Totalt redovisad skatt Avstämning av effektiv skatt Procent Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats

Belopp

Procent

1 722 538 20,6

-354 843

Belopp 983 935

21,4

-210 562

Ej avdragsgilla kostnader

-28 238

-51 785

Ej skattepliktiga intäkter

235 322

131 430

Justering avseende skatter för föregående år Underskottsavdrag vars skattevärde ej längre redovisas som tillgång Övrigt Förändring skattemässigt underskott Resultatandelar Uppskjuten skatt värderat till 20,6% ingående värde Uppskjuten skatt värderat till 20,6% årets förändring Eliminering obeskattade reserver värderat till 20,6% Övrigt, räntenetto Skattereduktion för investeringar i inventarier Redovisad effektiv skatt

-1

-434

-4 918

1 857

1 230

18

-259

2 556

145 473

97 561

104

0

0

-219

0

-81

305

384

287 0,3

-5 538

0 3,0

-29 275

2021

2020

0

0

MODERBOLAGET Skatt på årets resultat Aktuell skatt Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader

-4 918

0

Totalt redovisad skatt

-4 918

0

2021

2020

Avstämning av effektiv skatt Procent Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats

Procent

20,6

-128 251

Belopp 240 953

21,4

-51 564

Ej avdragsgilla kostnader

-398

-8 224

Ej skattepliktiga intäkter

125 962

52 639

-4 918

0

Underskottsavdrag vars skattevärde ej längre redovisas som tillgång Övrigt, räntenetto Förändring skattemässigt underskott Redovisad effektiv skatt

90

Belopp 622 578

0,8

2 677

4 023

10

3 125

-4 918

0,0

0


Not 14 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

Not 16 Goodwill

2021-12-31 2020-12-31 KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Avyttrade anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Avyttrade avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

2021-12-31 2020-12-31 KONCERNEN

11 484

10 886

112

604

0

-6

-11 596

0

0

11 484

-7 656

-6 853

-849

-803

8 505

0

0

-7 656

Ingående anskaffningsvärden Inköp Omklassificering Förvärvade anskaffningsvärden

3 828

Not 15 Hyresrätter och liknande rättigheter

KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden

0

0

Försäljningar/utrangeringar

0

-3 000

Förvärvade anskaffningsvärden

0

3 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

0

Ingående avskrivningar

0

0

Försäljningar/utrangeringar

0

3 000

Årets avskrivningar

0

-700

Förvärvade avskrivningar

0

-2 300

Utgående ackumulerade avskrivningar

0

0

Utgående redovisat värde

0

0

1 950

45 949

-61

0

0

110 203

-10 445

-7 728

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

158 040

166 596

Ingående avskrivningar

-30 108

-1 232

Omklassificering

61

0

0

-28 091

-11 046

-2 056

0

1 271

Utgående ackumulerade avskrivningar

-41 093

-30 108

Ingående nedskrivningar

-56 393

-10 627

Förvärvade avskrivningar Avyttrade avskrivningar

Årets nedskrivningar

2021-12-31 2020-12-31

18 172

Avyttrade anskaffningsvärden

Årets avskrivningar 0

166 596

0

-45 949

Avyttrade nedskrivningar

10 445

183

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-45 948

-56 393

Utgående redovisat värde

70 999

80 095

91


Not 17 Byggnader och mark

Not 18 Hyresgästanpassningar 2021-12-31 2020-12-31

KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden

2 406 280

2 371 469

82 673

3 874

-19 801

-25 766

Omklassificeringar

278 787

51 577

Förvärvade anskaffningsvärden

116 446

625

Inköp Försäljningar/utrangeringar

Avyttrade anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2021-12-31 2020-12-31 KONCERNEN

-405 036

4 501

2 459 349

2 406 280

Ingående restvärde Årets avskrivning Utgående redovisat värde

5 900

10 348

-1 876

-4 448

4 024

5 900

Not 19 Inventarier, verktyg och installationer 2021-12-31 2020-12-31

Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar

-340 380

-299 592

1 407

869

Avyttrade avskrivningar/ Omklassificeringar Årets avskrivningar

55 377

0

-43 312

-41 657

Förvärvade avskrivningar

-31 650

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

-358 558

-340 380

Ingående uppskrivningar

0

1 085

Försäljningar/utrangeringar

0

-1 085

Utgående ackumulerade uppskrivningar

0

0

Ingående nedskrivningar

-58 991

-31 334

0

11 893

Försäljningar/utrangeringar

KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Förvärvade anskaffningsvärden

-58 991

2 043 182

2 006 909

Utgående redovisat värde Uppgifter om förvaltningsfastigheter Redovisat värde inklusive hyresgästanpassningar

-87 087 3 218

51 857

802

Årets avskrivningar

Utgående redovisat värde

Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 012 809

3 315 031

3 245 025

Taxeringsvärden byggnader

847 639

798 493

Årets avskrivningar

Taxeringsvärden mark

336 719

287 369

1 184 358

1 085 862

Utgående ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar

I fastighetsinnehavet finns även fastigheter vilka saknar taxeringsvärden. Värdering har gjorts externt av en oberoende värderingsman. Värdet har bedömts med stöd av dels en ortsprismetod och dels en nuvärdesmetod. Nuvärdesmetoden, som också kallas avkastningsmetoden, kan ses som samlingsnamnet för de metoder där man genom simulering av de beräknade framtida intäkterna och kostnaderna analyserar marknadens förväntningar på värderingsobjektet.

92

-15 974

-10 803

-6 938

-77 779

-128 960

-171 649

88 605

109 665

2 493

2 240

MODERBOLAGET

2 047 206

Verkligt värde

101 503

13 744

Försäljningar/utrangeringar Avyttrade avskrivningar/ omklassificeringar

Utgående ackumulerade avskrivningar

-57 609

8 045

-171 649

Ingående avskrivningar

194

Utgående ackumulerade nedskrivningar

4 232 -2 378

0

0

-4 822

6 365

281 314

Omklassificeringar

-40 254

-14 426

217 565

510

0

4 311

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

1 382

15 487

-79 220

Återförda nedskrivningar

Avyttrade nedskrivningar

178 468

Avyttrade anskaffningsvärden

Förvärvade avskrivningar

Årets nedskrivningar

281 314

Utgående redovisat värde

0

253

2 493

2 493

-1 849

-1 625

-245

-224

-2 094

-1 849

399

644


Not 20 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar 2021-12-31 2020-12-31 KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden

278 423

208 082

Inköp

363 785

165 771

-262 192

-56 004

0

161

-416

-34 951

Kostnadsfört

-2 011

-4 636

Nedskrivning

-47 255

0

330 334

278 423

Omklassificeringar Förvärvade anskaffningsvärden Avyttrade anskaffningsvärden

Not 21 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2021-12-31 2020-12-31 KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden Inköp/förvärvade anskaffningsvärden Försäljningar/utrangeringar

3 183 662

2 705 076

70 560

3 826

-2 053

0

8 787

-2 889

Resultatandel Aktieägartillskott/uttag/ återföring minoritet

707 721

455 905

41 500

21 744

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

4 010 177

3 183 662

Ingående nedskrivningar

-172 691

-144 546

25

0

-8 342

0

Omklassificeringar

Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Årets nedskrivningar

-38 000

-28 145

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-219 008

-172 691

Utgående redovisat värde

3 791 169

3 010 971

MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden

286 501

286 501

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

286 501

286 501

Utgående redovisat värde

286 501

286 501

93


Not 22 Specifikation andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag KONCERNEN Namn Brinova Fastigheter AB (publ) *

Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal andelar

Bokfört värde

23,64%

39,83%

23 495 513

560 528

Catena AB (publ) *

27,2%

27,2%

11 219 599

3 033 695

Sälen Centrum HB

50%

50%

1

9 682

Lima Timmerhus AB

50%

50%

500

75

24%

24%

24 000

0

46,2%

46,2%

462

0

Foodhills AB Foodhills Fastighet AB * Ankarhill Fastighets AB

50%

50%

250

18

GroPro AB

50%

50%

500

19 112

47,9%

47,9%

434 000

46 648

50%

50%

25 000

102

100%

100%

50 000

0

50%

50%

25 000

126

Arenabolaget i Ängelholm AB Backerhof Holding AB - Backerhof 2 AB Backerhof Holding 2 AB - Backerhof 6 AB

100%

100%

50 000

0

MMBA Projekt AB

50%

50%

250

42

MMBA 2 Projekt AB

50%

50%

250

32

Bjärerondellen AB - Båstad Företagsby AB

21%

21%

210

1 959

100%

100%

1 000

0

- Båstad Barret 12 AB

100%

100%

500

0

- Fastighets AB Båstad Lyckebacken 2

100%

100%

50 000

0

- Båstad Företagslokaler AB

100%

100%

500

0

- Båstad Kalkugnen 16 AB

100%

100%

500

0

- Båstad Kalkugnen 4 AB

100%

100%

250

0

Båstadtennis & Hotell AB

34,17%

34,17%

205 357

88 094

- Tennis Lodge i Båstad AB

100%

100%

100 000

0

- AB Himmeslövs havsbad

100%

100%

1 000

0

- Tennis Lodge Hus 1 AB

100%

100%

50 000

0

- Tennis Lodge Hus 2 AB

100%

100%

50 000

0

- Bengtsson & Nobel & Olofsson Fastighets AB

100%

100%

1 000

0

- Båstad Krog & Spa AB

100%

100%

500

0

- BTH Licens AB

100%

100%

50 000

0

- Arena Båstad AB

100%

100%

50 000

0

Jopa Fastighets AB

50%

50%

500

2 151

HB Midgården 2

50%

50%

1

4 217

MMB i Båstad AB

25%

25%

250

24 432

Summer On Event AB

30%

30%

1 800

256 3 791 169

MODERBOLAGET Namn Brinova Fastigheter AB (publ)*

Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal andelar

22,15%

39,29%

21 570 513

Bokfört värde 286 501 286 501

94


Not 22 forts.

Org.nr

Säte

Eget kapital

Resultat

Brinova Fastigheter AB (publ) *

556840-3918

Helsingborg

2 859 600

399 800

Catena AB (publ) *

556294-1715

Helsingborg

11 255 000

2 703 300

Sälen Centrum HB

916581-9906

Malung-Sälen

19 362

2 791

Lima Timmerhus AB

556730-8449

Malung-Sälen

803

-43

Foodhills AB

559097-6501

Bjuv

16 717

-32 916

Foodhills Fastighet AB *

559122-6617

Bjuv

3 400

-16 300

Ankarhill Fastighets AB

559209-2497

Ängelholm

36

-14

GroPro AB

559268-6041

Bjuv

38 223

-1 777

Arenabolaget i Ängelholm AB

556667-9022

Ängelholm

97 248

1 757

Backerhof Holding AB

559010-5408

Kävlinge

18 442

-293

- Backerhof 2 AB

559023-4455

Kävlinge

74

-18 272

Backerhof Holding 2 AB

559033-5450

Kävlinge

209

5

- Backerhof 6 AB

559033-5443

Kävlinge

56

-81

MMBA Projekt AB

559073-6483

Båstad

84

-24

MMBA 2 Projekt AB

559198-1179

Båstad

65

-31

Bjärerondellen AB

556594-3080

Båstad

4 913

550

- Båstad Företagsby AB

556725-4189

Båstad

7 139

1

- Båstad Barret 12 AB

559018-9048

Båstad

2 633

8

- Fastighets AB Båstad Lyckebacken 2

559094-9201

Båstad

625

1

- Båstad Företagslokaler AB

556823-5187

Båstad

529

44

- Båstad Kalkugnen 16 AB

559192-8428

Ängelholm

108

58

- Båstad Kalkugnen 4 AB

559244-6164

Ängelholm

87

23

Båstadtennis & Hotell AB

556594-3288

Båstad

284 450

5 658

- Tennis Lodge i Båstad AB

556733-0997

Båstad

878

764

- AB Himmeslövs havsbad

556029-8274

Båstad

27 353

304

- Tennis Lodge Hus 1 AB

556939-9719

Ängelholm

3 243

438

- Tennis Lodge Hus 2 AB

556939-9750

Ängelholm

3 493

317

- Bengtsson & Nobel & Olofsson Fastighets AB

556552-3379

Båstad

9 322

216

- Båstad Krog & Spa AB

559133-9873

Båstad

49

0

- BTH Licens AB

559094-9029

Ängelholm

187

137

- Arena Båstad AB

559094-9045

Ängelholm

82

9

Jopa Fastighets AB

556605-8268

Båstad

2 878

608

HB Midgården 2

969676-9430

Ängelholm

6 655

486

MMB i Båstad AB

556624-0510

Båstad

30 365

13 586

Summer On Event AB

556862-2376

Båstad

852

153

Org.nr

Säte

Eget kapital

Resultat

556840-3918

Helsingborg

2 859 600

399 800

MODERBOLAGET Brinova Fastigheter AB (publ)*

* Eget kapital och Resultat avser koncernens eget kapital och resultat.

95


Not 23 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Not 25 Andra långfristiga värdepappersinnehav

KONCERNEN Namn Catena AB (publ) Brinova Fastigheter AB (publ)

2021-12-31 2020-12-31

Bokfört värde

Marknadsvärde

3 033 695

6 327 854

Ingående anskaffningsvärden

560 528

1 170 077

Inköp

3 594 223 7 497 931 Marknadsvärdet vid avlämnande av årsredovisningen på ovanstående innehav är 5 325 308 tkr. MODERBOLAGET Namn

Bokfört värde

Marknadsvärde

Brinova Fastigheter AB (publ)

286 501

1 074 212

286 501 1 074 212 Marknadsvärdet vid avlämnande av årsredovisningen på ovanstående innehav är 651 429 tkr.

KONCERNEN

Försäljningar/utrangeringar Avyttrade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärden

208 866

Tillkommande fordringar

152 455

95 731

-4 738

-55 838

Avgående fordringar Omklassificeringar

-46 342

-30 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

310 241

208 866

Ingående nedskrivningar Omklassificeringar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde

96

198 973

-90 000

8 342

0

-32 000

-100 910

-214 568

-190 910

95 673

17 956

-534 776 0 9 812

0

-1 261

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 815 043

3 899 814

Ingående nedskrivningar

-95 641

-64 645

Försäljningar/utrangeringar

14 976

0

Återförda nedskrivningar

10 000

0

0

1 425

Omklassificeringar

0

-32 421

-70 665

-95 641

3 744 378

3 804 173

29 202

783 817

MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden Inköp

0

304 099

Försäljningar/utrangeringar

0

-1 058 714

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

29 202

29 202

Ingående nedskrivningar

-25 000

0

0

-25 000

-25 000

-25 000

4 202

4 202

Årets nedskrivningar -190 910

-29 364 -599 062 0

Utgående redovisat värde

KONCERNEN

437 058

Omklassificeringar

Utgående ackumulerade nedskrivningar

2021-12-31 2020-12-31

3 988 981

543 655

Förvärvade anskaffningsvärden

Årets nedskrivningar

Not 24 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

3 899 814

Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde


Not 26 Aktier och andelar

Not 29 Andra långfristiga fordringar

KONCERNEN Bokfört värde

Marknadsvärde

Fabege AB (publ)

1 931 165

7 896 389

KONCERNEN

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Namn

2021-12-31 2020-12-31

1 016 076

3 455 820

Ingående anskaffningsvärden

Diös Fastigheter AB (publ)

560 813

1 765 065

Tillkommande fordringar

Övrigt innehav

236 324

236 324

Avgående fordringar

3 744 378 13 353 598 Marknadsvärdet vid avlämnande av årsredovisningen på ovanstående innehav är 9 818 216 tkr.

Förvärvade anskaffningsvärden

MODERBOLAGET Namn Övrigt innehav

Bokfört värde

Marknadsvärde

4 202

4 202

4 202 4 202 Marknadsvärdet vid avlämnande av årsredovisningen på ovanstående innehav är 4 202 tkr.

Omklassificeringar

2021-12-31 2020-12-31

102 751

24 932

16 130

-51 388

-13 624

-1 569

-3 500

0

3

-435

-30

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

73 270

101 730

Ingående nedskrivningar

-38 191

-36 520

Amorteringar, avgående fordringar

9 930

2 629

Återförda nedskrivningar

21 243

0

Omklassificeringar

-9 100

3 500

Avyttrade anskaffningsvärden

Årets nedskrivningar

Not 27 Uppskjuten skattefordran

101 730

-257

-7 800

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-16 375

-38 191

Utgående redovisat värde

56 895

63 539

921

3 000

KONCERNEN MODERBOLAGET

Ingående anskaffningsvärden

5 818

42 261

Tillkommande fordringar

5 704

23

Avgående fordringar

-5 726

-35 939

Avyttrade fordringar

-4 926

-527

Avgående fordringar

870

5 818

Omklassificeringar

MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden Avgående fordringar

4 918

4 918

-4 918

0

0

4 918

Ingående anskaffningsvärden Tillkommande fordringar

750

0

1 113

921

Ingående nedskrivningar

-550

-2 000

0

2 000

1 000

0

-750

0

Amorteringar, avgående fordringar Omklassificeringar Årets nedskrivningar

2021-12-31 2020-12-31

1 271 -3 350

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Återförda nedskrivningar

Not 28 Uppskjuten skattefordran

442 -1 000

0

-550

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-300

-550

Utgående redovisat värde

813

371

KONCERNEN Specifikation uppskjuten skattefordran Underskottsavdrag Övrigt Skattereduktion för investering i inventarier

461

5 694

58

124

351

0

870

5 818

MODERBOLAGET Specifikation uppskjuten skattefordran Underskottsavdrag

0

4 918

0

4 918

97


Not 30 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 32 Antal aktier och kvotvärde

2021-12-31 2020-12-31 KONCERNEN

Antal aktier

Kvotvärde

50 000

1 000

450 000

1 000

KONCERNEN

Övriga upplupna intäkter

2 335

1 975

Antal A-Aktier

Upplupna hyresintäkter

2 219

1 292

Antal B-Aktier

500 000

Förutbetalda fastighetskostnader Upplupna ränteintäkter

770

2 371

2 781

3 805

MODERBOLAGET

Övriga förutbetalda kostnader

2 726

5 646

Antal A-Aktier

50 000

1 000

15 089

Antal B-Aktier

450 000

1 000

10 831

500 000

MODERBOLAGET Upplupna ränteintäkter Övriga förutbetalda kostnader

0

2 052

431

505

431

2 557

Not 33 Uppskrivningsfond 2021-12-31 2020-12-31 KONCERNEN

Not 31 Checkräkningskredit 2021-12-31 2020-12-31

Utnyttjad kredit uppgår till

127 661

127 661

Belopp vid årets utgång

127 661

127 661

MODERBOLAGET

KONCERNEN Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

Belopp vid årets ingång

257 000

175 000

28 390

0

175 000

175 000

0

0

Belopp vid årets ingång

125 019

125 019

Belopp vid årets utgång

125 019

125 019

MODERBOLAGET Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till Utnyttjad kredit uppgår till

Not 34 Kapitalandelsfond 2021-12-31 2020-12-31 KONCERNEN Belopp vid årets ingång Resultatandelar Utdelning Omklassificeringar Tillkommande övervärde i samband med omklassificering Försäljning av intresseföretag

98

1 619 430

1 163 537

822 757

528 760

-116 721

-75 027

314

2 160

16 103

0

132

0

2 342 015

1 619 430


Not 35 Avsättningar

Not 36 Långfristiga skulder 2021-12-31 2020-12-31

2021-12-31 2020-12-31

KONCERNEN

KONCERNEN

Pensioner och liknande förpliktelser

Förfaller senare än fem år efter balansdagen

Belopp vid årets ingång

810

812

Årets avsättningar

514

371

-256

-373

1 068

810

Under året återförda belopp

Uppskjuten skatteskuld Belopp vid årets ingång

21 326

4 376

1 999

Under året återförda belopp

-1 176

-9 839

Avyttrad avsättning

-1 199

0

Förvärvad avsättning Årets omvärdering pga ändrad skattesats

0

3 361

-73

16

18 791

16 863

15 000

0

15 000

0

Specifikation övriga avsättningar Garantiavsättning

2021-12-31 2020-12-31 KONCERNEN Beviljat belopp på byggnadskreditiv uppgår till

110 500

110 500

Utnyttjad kredit uppgår till

110 402

29 695

2021-12-31 2020-12-31 KONCERNEN Förutbetalda hyror

16 305

19 740

Upplupna personalkostnader

27 366

28 033

1 920

4 002

15 000

0

Upplupen räntekostnad

15 000

0

Upplupna fastighetskostnader

Specifikation uppskjuten skatteskuld Uppskjuten skatteskuld avseende temporär skillnad byggnad Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver Uppskjuten skatt avseende löneskatt

27 000 27 000

Not 38 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga avsättningar Årets avsättningar

21 000 21 000

Not 37 Byggnadskreditiv 16 863

Årets avsättningar

Skulder till kreditinstitut

18 532

15 340

0

1 236

259

287

18 791

16 863

MODERBOLAGET

7 824

1 999

Övriga upplupna kostnader

20 760

18 853

Övriga förutbetalda intäkter

4 635

4 464

78 710

77 091

2 518

1 864

462

8 800

0

169

MODERBOLAGET Upplupna personalkostnader Övriga upplupna kostnader Upplupen räntekostnad Övriga förutbetalda intäkter

18

17

2 998

10 850

Pensioner och liknande förpliktelser Belopp vid årets ingång Årets avsättningar

371

0

442

371

813

371

90

0

107

90

197

90

197

90

197

90

Uppskjuten skatteskuld Belopp vid årets ingång Årets avsättningar

Specifikation uppskjuten skatteskuld Uppskjuten skatt avseende löneskatt

99


Not 39 Räntor och utdelningar

Not 40 forts. 2021-12-31 2020-12-31

KONCERNEN Erhållen ränta

2021-12-31 2020-12-31 KONCERNEN

14 437

4 724

Erhållen utdelning

435 803

331 511

Erlagd ränta

-25 353

-23 353

424 887

312 882

Värdet av förvärvade tillgångar och skulder var enligt förvärvsanalyser Immateriella anläggningstillgångar Koncernmässig goodwill

MODERBOLAGET

82 813

1 950

30 272

-30

-12 500

Materiella anläggningstillgångar

85 904

24 511

Övervärde byggnad och mark

75 558

0

Finansiella anläggningstillgångar

13 090

9 953

16 103

14 263

Not 40 Förvärv av dotterföretag

Övervärde finansiella anläggningstillgångar Varulager

0

5 999

KONCERNEN

Uppskjuten skatt

0

0

Under året förvärvades Backahill Jungfrun 1 AB, per 2021-06-01, Backahill Torekov AB, per 2021-12-15, Backahill Loglängan AB, per 2021-06-01 samt Backastad Kavalleriet AB, per 2021-04-28. Bolagen bedriver uthyrning och förvaltning av fastigheter. Dessutom förvärvades PMSA Aktiesparklubb AB, per 2021-04-30 . Bolaget äger och förvaltar värdepapper. Pepe’s Bodega AB, förvärvades per 2021-10-05 och uppbär royalty för namnet Pepe’s Bodega. BLLB Fastigheter AB, förvärvades per 2021-07-29. Bolaget bedriver handel och förvaltning av fastigheter samt förvaltar andelar i utvecklingsföretag och utvecklingsprojekt. GroPro Solution AB, förvärvades per 2021-11-30 och bedriver produktion och handel med livsmedel.

Kundfordringar

Erhållen ränta

19 122

17 492

Erlagd ränta

-3 712

-1 234

15 410

16 258

Föregående år förvärvades CrHe Invest AB per 2020-03-06. Verksamheten består av förvaltning av värdepapper. Bolaget har senare under året fusionerats med sitt moderbolag. Båstad Konst- och Kulturfastigheter AB förvärvades 2020-03-06. Bolagets verksamhet består i att arrangera utställningar, föreläsningar, musik och andra kulturella aktiviteter samt att förvalta fastigheter. Chart Invest AB med dotterbolagen S&E Sport&Evenemang Holding AB (verksamheten syftar till att bedriva investeringar inom projekt inom sport- och nöjesbranschen) och S&E Stockholm Horse Week AB (verkamheten består i att genomföra årligt evenemang inom ridsporten) förvärvades per 2020-04-29. Moderföretagets verksamhet består av att äga och förvalta värdepapper. GRAM Group AB med dotterbolagen Restaurang & Hotell Skansen i Båstad AB, Torekov Hotell Resort AB, Hotell Riviera Strand AB, Hamnplats 3 AB samt Huset vid Stranden AB förvärvades per 2020-09-30. Koncernen bedriver hotell- och restaurangverksamhet samt konferens- och spaverksamhet. För mer information se not 45.

100

Minoritet

0

Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel Uppskjuten skatt Långfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Aktuell skatteskuld Utbetald köpeskilling Likvida medel i de förvärvade företagen Påverkan på koncernens likvida medel

7

13 792

134

6 571

8 469

53 123

0

-3 326

-74 262

-73 243

-40

-20 263

-989

-85 067

-102

-1 778

125 792

45 120

-8 469

-53 123

117 323

-8 003


Not 41 Likvida medel

Not 43 Bokslutsdispositioner 2021-12-31 2020-12-31

KONCERNEN

MODERBOLAGET

Likvida medel

Lämnade koncernbidrag

Kassamedel Banktillgodohavanden

3

2

1 775 815

833 810

1 775 818

833 812

1 678 808

590 907

1 678 808

590 907

Erhållna koncernbidrag

2021

2020

-21 824

-102 930

59 250

6 841

37 426

-96 089

MODERBOLAGET Likvida medel Banktillgodohavanden

Not 44 Andelar i koncernföretag 2021-12-31 2020-12-31 MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden

2 498 622

1 707 358

Inköp

16 060

0

Not 42 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Försäljningar/utrangeringar

-9 050

-36

MODERBOLAGET

Aktieägartillskott

Av årets inköp avser 1 768 tkr (fg år 1 712 tkr) inköp från koncernföretag. Av årets försäljning avser 3 126 tkr (fg år 3 190 tkr) försäljning till andra koncernföretag.

6 800

791 300

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 512 432

2 498 622

Ingående nedskrivningar

-539 520

-535 900

0

-3 620

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-539 520

-539 520

Utgående redovisat värde

1 972 912

1 959 102

Årets nedskrivningar

101


Not 45 Specifikation andelar i koncernföretag MODERBOLAGET Namn

Kapitalandel

Antal andelar

Bokfört värde

Org.nr

Säte

Backahill Bjäre AB

100%

500

114 050

556866-5920

Ängelholm

- MMBA Holding AB

100%

3 000

0

556950-5570

Ängelholm

- GRAM GROUP AB

100%

500

0

559118-3073

Båstad

- Restaurang & Hotell Skansen i

100%

1 000

0

556599-3515

Båstad

Båstad AB

0

- Torekov Hotell Resort AB

100%

1 000

0

556801-9763

Båstad

- Hotell Riviera Strand AB

95%

950

0

556977-5603

Båstad

100%

500

0

556977-5454

Båstad

- Hamnplats 3 AB - Huset vid Stranden AB

51%

510

0

556795-5868

Båstad

- Pepe’s Bodega AB

100%

1 000

0

556531-5404

Båstad

Backahill Förvaltning AB

100%

40 000

11 100

556216-9077

Ängelholm

Backahill Fastigheter AB

100%

100 000

400 465

556452-1861

Ängelholm

- Fastighets AB De-Ba

100%

50 000

0

556594-4542

Ängelholm

- Backahill Posthuset KB

100%

1

0

969692-9091

Ängelholm

- Fastighets AB Förmannen 6

100%

500

0

559000-0492

Ängelholm

- Backahill Båstad AB

100%

1 000

0

556637-7031

Ängelholm

- H.U.S Fastigheter i Båstad AB

100%

1 000

0

556668-0467

Båstad

- Backahill Apelryd AB

100%

50 000

0

559064-1501

Båstad

- Backahill Neptus AB

100%

50 000

0

559096-6114

Båstad

- Backahill Båtsmannen 6 AB

100%

50 000

0

559118-8536

Båstad

- Backahill Akvarellen 19 AB

100%

1 002

0

556793-8211

Båstad

- Backahill Evald 7 i Båstad AB

100%

1 000

0

556479-1886

Båstad

- Claerence Village AB

100%

100 000

0

556710-3469

Båstad

- Hamnbacken i Båstad AB

100%

1 000

0

556720-9241

Malmö

- Tomtbolaget i Båstad AB

100%

1 000

0

556901-1546

Båstad

- Fastighetsutveckling i Båstad AB

100%

50 000

0

556849-6318

Ängelholm

- Backahill Gamlegården AB

100%

500

0

559124-2382

Båstad

- Backahill Jungfrun 1 AB

100%

250

0

559313-6152

Ängelholm

- Backahill Torekov AB

100%

641 799

0

556531-2344

Ängelholm

- Backahill Taktäckaren AB

100%

50 000

0

559075-2514

Ängelholm

- Backahill Sandvångsgatan AB

100%

1 000

0

556202-3183

Ängelholm

- Backahill Steglitsen i Ängelholm KB

100%

1

0

969630-2638

Ängelholm

- Backahill Tingstorget KB

100%

1

0

969630-5367

Ängelholm

- Backahill Bostäder AB

100%

1 000

0

556664-2376

Ängelholm

- Backahill Cityfastigheter AB

100%

10 000

0

556725-0476

Ängelholm

- Backahill Hotellfastigheter AB

100%

500

0

556965-7223

Ängelholm

- Backahill Vilhelmsfält AB

100%

100 000

0

556810-6164

Ängelholm

- Backahill Norregården AB

100%

900

0

556527-9766

Ängelholm

- Backahill Vegeholm AB

100%

50 000

0

559093-4518

Ängelholm

- Backahill Förmannen 3 AB

100%

1 000

0

556714-1568

Ängelholm

102


Not 45 forts. Namn

Kapitalandel

Antal andelar

Bokfört värde

Org.nr

Säte

- Backahill Loglängan AB

100%

500

0

559232-3553

Ängelholm

Backahill Projektutveckling AB

100%

50 000

25 080

556923-9477

Ängelholm

- BR i Gustavsberg AB

100%

500

0

556928-0141

Stockholm

Backahill Holding AB

100%

50 000

100

556891-0524

Ängelholm

- Backastad Omsorg AB

100%

1 000

0

556922-7514

Ängelholm

- Backastad Silvergården AB

100%

1 000

0

556922-7324

Ängelholm

- Backastad Graninge Holding 1 AB

100%

500

0

559113-8507

Ängelholm

- Backastad Graninge 1 AB

100%

500

0

559113-8549

Ängelholm

- Backastad Graninge 2 AB

100%

500

0

559113-8531

Ängelholm

- Backastad Graninge 3 AB

100%

500

0

559113-8523

Ängelholm

- Brf Graningeutsikten

100%

1

0

769639-6386

Nacka

- Graningeutsikten AB

100%

500

0

559113-8515

Stockholm

- Backastad Graninge Holding 2 AB

100%

500

0

559113-8499

Ängelholm

- Backastad Graninge 5 AB

100%

500

0

559113-8572

Ängelholm

- Backastad Graninge 6 AB

100%

500

0

559113-8580

Ängelholm

- Backastad Graninge 7 AB

100%

500

0

559113-8556

Ängelholm

- Backastad Graninge 8 AB

100%

500

0

559113-8564

Ängelholm

- Backastad Graninge Holding 3 AB

100%

500

0

559113-8481

Ängelholm

- Backastad Graninge 9 AB

100%

500

0

559113-8614

Ängelholm

- Backastad Graninge 10 AB

100%

500

0

559113-8622

Ängelholm

- Backastad Graninge 11 AB

100%

500

0

559113-8598

Ängelholm

- Backastad Graninge 12 AB

100%

500

0

559113-8606

Ängelholm

Backahill Inter AB

100%

1 000

1 028 720

556592-5913

Ängelholm

Backastad AB

60%

600

3 887

556639-5579

Ängelholm

- Backastad Kavalleriet AB

100%

250

0

559313-5949

Ängelholm

- Backastad Projekt AB

100%

1 000

0

556922-7506

Ängelholm

Backahill Skåne AB

100%

50 000

50

556953-0081

Ängelholm

PMSA Aktiesparklubb AB

100%

1 000

16 360

559076-0905

Ängelholm

Backahill Utveckling AB

100%

1 000

373 100

556688-6791

Ängelholm

- Hansan AB

100%

1 000

0

556233-6304

Stockholm

- Böske Backe AB

100%

10 000

0

556617-3554

Båstad

- Böske Backe Invest AB

100%

500

0

556858-4568

Ängelholm

- Projekt Gustavsberg AB

55%

611

0

556928-0125

Stockholm

- Backahill DABS AB

51%

51

0

559076-0939

Ängelholm

- Chart Invest AB

100%

1 000

0

556698-7060

Ängelholm

- S&E Sport&Evenemang Holding AB

100%

1 000

0

556774-5202

Ängelholm

- GroPro Solution AB - Ängelholm Market AB - BLLB Fastigheter AB

90%

450

0

559349-7018

Ängelholm

100%

50 000

0

559056-3754

Ängelholm

51%

255

0

559259-6828

Ängelholm

1 972 912

103


Not 46 Fordringar hos koncernföretag

Not 49 Ställda säkerheter

2021-12-31 2020-12-31 MODERBOLAGET

2021-12-31 2020-12-31 KONCERNEN

Ingående anskaffningsvärden

75 349

57 279

För egna skulder till kreditinstitut:

Tillkommande fordringar

22 000

18 070

Andra långfristiga värdepappersinnehav/kortfristiga placeringar

1 206 739

1 004 783

Fastighetsinteckningar

1 735 116

1 415 337

Avgående fordringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde

-53 800

0

43 549

75 349

43 549

Företagsinteckningar

75 349

2 000

2 000

2 943 855

2 422 120

1 068

883

1 068

883

813

371

813

371

Övriga ställa panter och säkerheter Andra långfristiga värdepappersinnehav/kortfristiga placeringar

Not 47 Disposition av vinst eller förlust 2021-12-31 MODERBOLAGET

Övriga ställa panter och säkerheter

Förslag till vinstdisposition

Andra långfristiga värdepappersinnehav/kortfristiga placeringar

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst

3 241 204

utdelning på extra stämma 2021-11-10

-60 125

årets vinst

617 660 3 798 738

disponeras så att i ny räkning överföres

3 798 738

Not 48 Eventualförpliktelser 2021-12-31 2020-12-31 KONCERNEN Eventualförpliktelser Ansvar som bolagsman i handels-/kommanditbolag Borgensförbindelser för intresseföretag

74 775

77 031

308 776

189 224

Borgensförbindelser övriga

137 778

57 760

Övriga ansvarsförbindelser

132

96

521 461

324 111

Koncernen har även en kapitaltäckningsgaranti gentemot ett intresseföretag. 2021-12-31 2020-12-31 MODERBOLAGET Eventualförpliktelser Borgensförbindelser för dotterbolag Borgensförbindelser för intresseföretag Borgensförbindelser övriga

104

MODERBOLAGET

1 930 370

1 933 604

308 776

189 224

137 778

57 760

2 376 924

2 180 588


Not 50 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut KONCERNEN Med anledning av kriget i Ukraina följer vi utvecklingen noga och analyserar löpande riskerna för vår verksamhet. Vi bedömer att kriget har en begränsad effekt på vår verksamhet, med vissa leveransproblem till pågående projekt. Dock innebär omvärldssituationen en osäkerhet på de finansiella marknaderna med stigande priser, vilket medför sämre köpkraft, stigande inflation och risk för ökade räntenivåer. Vår bedömning i nuläget är dock att påverkan på kort sikt är begränsad och vi kan med en stark balansräkning och god likviditet i koncernen agera för att säkerställa en fortsatt långsiktig tillväxt. I mars blev det klart att Backahill genom anbudsförfarande har valts som köpare av Hälsostadens del av Södra Sjukhusområdet i Ängelholm. Fastighetsköpet, som omfattar 61 000

kvadratmeter, innebär att man nu kan gå vidare och förverkliga ett Campus Ängelholm. Bolaget Backahill Gamlegården AB har avyttrat fastigheten Banken 2 i Båstad. På fastigheten i bolaget Backahill Taktäckaren AB har byggstart skett för en ny bilhall. Backahill Båstad har skrivit avtal när det gäller avyttring av bolagen Fastighets Utveckling i Båstad AB och Tomtbolaget AB till en extern part. GroPro Solution AB har förvärvat ytterligare aktier i bolaget GroPro AB, som nu blir ett dotterbolag. Backahill AB har förvärvat aktier i bolaget Backahill Invest AB. Backastad AB har förvärvat aktier i bolaget Backastad Nöthagen AB.

Ängelholm den 20 maj 2022

Erik Paulsson

Bo Forsén

Ordförande

Sara Karlsson

Svante Paulsson

Jan Litborn

Lennart Mauritzson Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 20 maj 2022 Ernst & Young AB

Per Karlsson Auktoriserad revisor

105


Revisionsberättelse Till bolagsstämman i Backahill AB, org.nr 556590-8547

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Backahill AB för räkenskapsåret 2021-01-01 2021-12-31. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 72-105 i detta dokument. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. Revisorns ansvar Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som

106

innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: • identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. • skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. • utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. • drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten. • utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktio-


nerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. • inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden. Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR Uttalanden Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Backahill AB för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta

de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. Revisorns ansvar Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller • på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Ängelholm den 20 maj 2022 Ernst & Young AB Per Karlsson Auktoriserad revisor

107


Styrelsen

Erik Paulsson Ordförande

Bo Forsén Ledamot

108

Svante Paulsson Ledamot

Sara Karlsson Ledamot

Jan Litborn Ledamot


Företagsledning

Lennart Mauritzson CEO / Koncernchef

Magnus Swärdh CFO

Anders Nelson Affärsutvecklingschef

Sara Karlsson Strategi & Projekt

Svante Paulsson Strategi & Projekt

Jerry Zander Fastighetschef

Dag Thulin Marknad & Projektutveckling

Annette Bergenhem Ekonomichef

Fredrik Henrysson Fastighet & Projekt Bjäre

109


Vy över Båstad med hamnen och Skansenområdet i blickfånget.Backahill | Svenskehögsgatan 11 | 262 33 Ängelholm | 0431-41 51 00 | backahill.se