__MAIN_TEXT__

Page 1

Ã…RSREDOVISNING

2018


2


BACKAHILL ÅRSREDOVISNING 2018

3

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018


innehåll

6 Inledning 8 VD har ordet 10 I korthet 12 Backahill 20 år Våra affärsområden 18 Backahill Fastigheter 24 Backahill Bjäre 30 Backahill Innehav 34 Backahill Utveckling 38 Backastad 40 Backahill Vision 44 Backahill bygger hållbart Förvaltningsberättelse 50 Backahill i siffror Koncernen 55 Resultaträkning 56 Balansräkning 58 Kassaflödesanalys 4

Moderbolaget 59 Resultaträkning 60 Balansräkning 62 Kassaflödesanalys 63 Noter 82 Revisionsberättelse 84 Styrelse 86 Företagsledning

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018


12 44 24

BACK A HILL Ã… RSR EDOVISNING 2018

18 30

5


inledning

6

Backahill är ett familjebolag med rötter i nordvästra Skåne. Grunden i vår verksamhet är att äga, förvalta och utveckla fastigheter. Bolagets huvudkontor ligger i Ängelholm och vårt affärsnav Backastad i centrala Stockholm. Vi drivs av en stark entreprenörsanda och är i dag verksamma över hela landet och utomlands – både med egna företag och genom ägarintressen i några av Sveriges ledande fastighetsbolag. Vår verksamhet är indelad i fyra affärsområden. De har alla fastigheter och utveckling som gemensam nämnare. Oavsett affärsområde och projekt är vår ambition att skapa långsiktiga relationer i partnerskap. På det affärsmässiga planet vill vi bidra till lönsamhet och tillväxt, men vi vill också skapa glädje och trygghet för många människor och framför allt: ett mer hållbart samhälle. Som fastighetsägare och förvaltare har vi en stor möjlighet att påverka och bygger därför – både bokstavligt och bildligt talat – allt vi gör med omtanke om människa, miljö och hållbar tillväxt. På så sätt är vi en aktiv partner i samhällsutvecklingen. Backahill har funnits i 20 år och värnar om ursprunget, traditionen och arvet – samtidigt som vi skapar visioner för framtiden.

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018


BACKAHILL FASTIGHETER Våra fastigheter och utvecklings­projekt i Ängelholm. BACKAHILL BJÄRE Våra bolag och utvecklings­projekt i destinationen Båstad.

BACKAHILL UTVECKLING Våra investeringar i mindre bolag med stor utvecklings­ potential. BACKASTAD Vårt affärsnav i centrala Stockholm.

BACKAHILL INNEHAV Vårt strate­giska innehav i börs­ noterade bolag.

Aktivitetsanläggningar

Fastigheter och övriga investeringar Logistik­ fastigheter

ÖSTERRIKE

ITALIEN


vd har ordet

Starka finanser ger frihet att agera

8

Vi blickar tillbaka mot 2018, ett år fullt av spän- och bostäder. Här bygger vi sakta men säkert upp nande aktiviteter och gynnsamma affärer. Vi fortsät- ett stabilt fastighetsbestånd inramat av Entré Båstad ter att måna om och engagera oss i utvecklingen av och Norrvikens trädgårdar på var sin sida om cennordvästskåne. I Ängelholm verkar vi för en levande trum. citykärna men också för ett aktivt näringsliv i stort. Tennisen står alltjämt i fokus i Båstad och där Blandningen av stora butikskedjor och unga entre- spelar vi numera en avgörande roll i och med vårt prenörsdrivna initiativ är viktigt licensköp av både herr- och för att skapa ett attraktivt och damturneringarna. Utveckdynamiskt centrum. lingen av Båstad som destina Vår hotellfastighet HUS 57 tion fortsätter, med tennisareinvigdes i mars 2018 och svarar nan, Hotel Skansen, Pepes med sina 112 rum väl mot det Bodega och hamnen som cenuppdämda behov av moderna trala platser. Vi har glädjanoch fräscha hotellfaciliteter som de nog fått grönt ljus att bygfunnits i staden under lång tid. ga till hotellets spa-avdelning, Samtidigt planerar vi att bygga vilket kommer att påbörjas om gamla och eftersatta Hotel under 2019. Continental till lägenheter för År 2018 var första året då att kunna erbjuda ett modernt driften var igång för Foodhills boende i kärnan av Ängelholm. I i Bjuv. Den långa, torra somstadens kommersiella östra hörn maren var en tuff utmaning byggs Motor Villages bilhall ut för hela Sveriges livsmedelsfrån 400 till 2 500 kvm. Ett stenindustri. Förutsättningarna för Anders Nelson, kast därifrån uppförs även en ny framtiden är bra och vi ser stora Verkställande direktör industrilokal för Liljekvists som möjligheter med cirkulär livssysslar med skogs-, trädgårds- och fritidsprodukter. medelsproduktion. Vår andra del inom Foodhills Strax utanför Ängelholm har vi byggt ett nytt består av fastighetsutveckling på området där vi kontor, laboratorium och lager för det helägda nådde en god uthyrningsgrad sett till uppsatta mål. dotterbolaget Cernelle. De nya lokalerna ger goda Våra innehav i Stockholm via affärsområdet möjligheter att öka företagets tillväxt och interna- Backastad består av två stora projekt. Graninge tionella expansion. Strand i Nacka rymmer nybyggnation av ett seniorboende med 54 lägenheter och ombyggnation av TENNISEN I FOKUS Graninge Stiftsgård. Byggnationen tog ordentlig fart Vi blickar norrut till Båstad där vi förvärvat ett under 2018. Totalt finns här 70 000 kvm mark som antal mindre fastigheter, både kommersiella lokaler planeras för successiv nyproduktion av bostäder.

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018


Det andra projektet är den spännande förvandlingen av gamla sanitetsporslinsfabriken Gustavsbergs lokaler till 250 lägenheter med väl anpassad arkitektur till den tidigare industrimiljön. För första etappen beräknas inflyttning under 2019. RENODLAR BESTÅNDET Under året som gått har vi gjort ett antal affärer för att ytterligare renodla och fokusera våra innehav främst till nordvästskåne. Bland annat avyttrade vi 77 lägenheter på Maria Park i Helsingborg och fastigheter i Kristianstad till Brinova. Vi har även sålt Ekerum Golf & Resort på Öland samt bostäder och kommersiella lokaler i Vemdalen. Vi tog också beslut om att inte gå vidare med det stora hotellprojektet vid Gröningen i Helsingborg. Till slut konstaterar vi att vi lägger ännu ett finansiellt solitt år bakom oss. För 2018 redovisar koncernen en balansomslutning på 9,3 miljarder kronor med en soliditet på mer än 75 procent. Resultatet efter finansiella poster blev 442 miljoner kronor. Vårt strategiska värdepappersinnehav med ett brett ägande i fem svenska fastighetsbolag samt Skistar utgör en stark, stabil grund. Dessa genererar en stor del av vårt positiva kassaflöde och resultat. Våra starka finanser ger oss frihet att agera. De ger oss möjlighet att fortsätta utveckla hållbara projekt som skapar lönsamhet och tillväxt till glädje för många människor. Ängelholm i april 2019 Anders Nelson, vd

9,3

Mdkr balansomslutning

ANDELAR AV TOTAL BALANSOMSLUTNING Backahill Utveckling 4,2%

Övrigt 11,5%

Fabege 18,5%

Wihlborgs 8,6%

Backahill Fastigheter 24,6%

Catena 18,0%

Brinova 3,7% Diös 5,1% Skistar 5,8%

75

%

Soliditet

442

Mkr Resultatet efter finansiella poster

9


i korthet Ny miljöpolicy

År 2018 kunde Backahill tack vare Lunds universitets studen­ ter inom projektet Miljöbron Skåne ta fram en ny miljöpolicy som hädanefter kommer att påverka allt från inköp och leverantörsavtal till transporter och processer. I ytterligare ett projekt har miljöcertifieringens roll i byggprocessen undersökts i ett examensarbete, vilket kommer att ge riktlinjer för bolagets framtida arbete med Miljöbyggnad Silver. Läs mer om den nya miljöpolicyn på sid 46.

Backahill renodlar – lämnar Öland och Vemdalen Backahill har under året ökat sitt geografiska fokus på nordvästra Skåne, och som ett led i detta har bolaget avyttrat ägandet i Ekerum Golf & Resort på Öland. Dessutom har bolaget sålt sin del i såväl en restaurangfastighet som i de boendefastigheter som man tidigare hyrt ut till Skistar i Vemdalen. Läs mer om Backahills engagemang i fjällvärlden på sid 33.

Grönvitt och grönt Backahill kombinerar sitt fokus på idrott och på miljö genom att delta i projektet Grönvit hållbarhet där Rögle BK tillsam­ mans med Nordvästra Skånes Renhållning tar samhällsansvar på flera sätt. Förut­ om att ungdomar utbildas i en hållbarhetsskola med fokus på sopsortering och miljötänk sprider man ett nytt sätt att samla in mjukplast, något som bland annat kan bli aktuellt för Backahills hyresgäster. Läs mer om Backahills miljö- och idrottsengagemang på sid 44 och 48.

100 procent Riviera I sin strävan att stärka sina positioner i närmiljön valde Backahill att under 2018 köpa ut de tidigare delägarna Tennis Lodge ur Hotel Riviera Strand i Båstad. Det medför ett 100-procentigt ägande i den anrika fastigheten som sedan nyöppningen 2015 blivit ett allt mer välbesökt resmål. Läs mer om Backahills engagemang på Bjärehalvön på sid 24. 10

Vision om entreprenörshus fortsätter Backahills vision att bygga om Parkskolan i Ängelholm till ett entreprenörshus fick tyvärr avslag av kommunen som valde en annan inriktning för den gamla skolan. Men behovet av en plats för ung och kreativ före­ tagsamhet, co-working och innovation är fortsatt stort, resonerar Backahill – och fortsätter därför sitt arbete med att hitta en lämplig lösning. Läs mer om Backahills visioner på sid 40. BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018


Damtennisen tillbaka WTA-tennisen för damer var borta under ett års tid, men är nu tillbaka efter att Båstadtennis & Hotell AB 2018 förvärvat licensen. Turneringen kommer att gå av stapeln veckan före herrarnas turnering och samtidigt som Kapitalmarknadsdagarna. Läs mer om Båstad och tennis på sid 24.

11

Victoriahuset prisat I augusti 2018 stod det spektakulära Victoriahuset klart i Norrvikens trädgårdar – ett 200 kvadratmeter stort växthus och festlokal i viktoriansk stil med fyra tillhörande mindre växthus och flera odlingsbäddar. I början av 2019 utnämndes det av Arkitektupproret till Sveriges näst finaste nyproduktion 2018 i tuff konkurrens. Läs mer om Norrvikens trädgårdar på sid 27. BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018


Backahill –från visioner till verklighet I två decennier har Backahill byggt fastigheter och relationer med bas i nordvästra Skåne. Här är storyn om hur det började – och vad som hänt på vägen. BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018


20 år

”Familjeföretagets trygghet kombinerat med entreprenörskapets nyfikenhet” Backahill AB startades för 20 år sedan, som ett sätt att samla och strukturera Erik Paulssons privata ägande och investeringar, oavsett bransch, i ett och samma bolag. Namnet inspirerades av backarna runt familjen Paulssons hem på Bjärehalvön, och det var Erik Paulssons fru Gunilla som administrerade bolagets affärer hemifrån köksbordet. Till en början fanns ingen egentlig affärsplan. Vad som fanns var fastigheten Förmannen 6 i Ängelholm, en av de första fastigheterna att ingå i

14

nystartade Backahill. Det fanns framförallt en vilja att skapa långsiktigt hållbara affärer. Dessutom fanns ett brinnande intresse för och ett stort kunnande om fastighetsbranschen. Så lades grunden till det som är dagens Backahill – ett bolag som fortsätter att värna sina rötter i nordvästra Skåne, brinner för bygden och finner trygghet i familjeföretagets starka band och mod och nyfikenhet i entreprenörskapet. Backahill har i dag, 20 år senare, blivit en viktig aktör, inte bara inom fastigheter, och inte bara på Bjärehalvön. Medveten låg profil Det finns förstås historier från dessa 20 år men inte särskilt mycket rubriker. Bolaget valde intuitivt att BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018


koncentrera sig på affären utan att synas för mycket i medierna. Letar man foton på spadtag, handskakningar och bandklippningar får man leta länge i arkiven. Under 2000-talets första årtionde växte Backahill dock fort och offensivt – men ändå med eftertanke i förvärven. Det fanns under den här perioden många bra och intressanta fastigheter till salu centralt i Ängelholm, och företaget agerade utifrån kyrktornsprincipen, det vill säga att verka i den egna bygden och samla sig kring stadens mittpunkt. I och med det drog man nytta av närheten

i förvaltningen, i affärslivet och i kontaktbyggandet. Att investera i Ängelholm, vara med och bygga staden och ge centrum liv och rörelse blev starka drivkrafter. Förvärvet av Duvan, den gamla gallerian som blev ett av den tidens största stadsutvecklingsprojekt, är ett bevis på detta. Tunneln mellan parkeringskällaren i Kvarteret Påfågeln och Kvarteret Duvan 2013 var ett steg på vägen, liksom utvecklingen av Rönne Brygga, nytänkandet kring Hotel Paletten och förmågan att lyfta andra fastigheter utan att vara spektakulära eller spekulativa. Fjällvärlden kallade Det stora engagemanget i nordvästra Skåne har inte hindrat Backahill och Erik Paulsson från att utveckla verksamheter på andra orter. En av framgångssagorna i en annan del av Sverige är Skistar, bildat redan 1975, då under namnet Sälenstjärnan, när Erik Paulsson tillsammans med sin bror köpte

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018

15


20 år

2000

2012

Hotel Skansen

1998 Backahill grundas

Kvarteret Falken, Storgatan

2008 Lindab Arena

skidanläggningen i Lindvallen. I dag är Backahill delägare i det som har blivit ett av Sveriges mest kända destinationsbolag med dominans i fjällvärlden tack vare sina anläggningar i Sverige, Norge och Österrike, aktiviteter året om och stora planer för framtiden. Det började som en fastighetsaffär, men utvecklades till en bas för entreprenörskap och innovation inom andra branscher, med destinationens bästa för ögonen.

16

Förmåga att se runt hörn Sedan 2012 har Erik Paulsson inga aktier i Peab, bolaget han startade med sin bror 1959, utan har koncentrerat sig på utvecklingen av Backahill som fastighetskoncern. Backahills historia har onekligen kännetecknats av affärer och tillväxt – men frågar man medarbetarna är det kanske främst Erik Paulssons oomtvistade förmåga att se runt hörn som både satt sin prägel på affärerna och lett till de framgångar som bolaget har i dag. Det är också en förmåga och inställning som han spridit bland medarbetarna. Det har alltid varit visionerna, utmaningarna och nästa steg som fascinerat honom snarare än förvaltning av alla de projekt som i det dagliga rullat på utan hinder. En annan av de styrkor som

2012

Backahill köper ut Brinova, den från Peab avknoppade fastighetsverksamheten, från börsen.

Erik Paulsson står för är entreprenörsandan. Förmågan att hitta och se möjligheterna är ju en del av det, men kanske än viktigare är att ha modet att våga. Det har man kunnat se exempel på, på Bjärehalvön. För parallellt med Backahills tillväxt i Ängelholm skedde något liknande på andra sidan åsen. Båstad i slutet av 1990-talet kännetecknades av kris på grund av det minskande intresset för stadens stora evenemang, tennisturneringen Swedish Open. Erik Paulsson, med både hjärtat och rötterna i Bjärehalvön och därtill ett stort tennisintresse, valde att engagera sig genom att som ett första steg investera i Hotel Skansen och fokusera på att utveckla Skansenområdet. Målet var visionärt: att göra Bjäre till en destination att räkna med på alla sätt, från grunden och med stor närvaro. Under den resan, som skett i både med- och motvind, har hamn och hus varsamt rustats upp, ett arbete som 2016 kröntes av invigningen av Riviera Strand, ett spännande koncept med hotell och bostadsrätter i en anrik byggnad. Det fortsatte med Norrvikens trädgårdar, som Erik Paulsson brinner för sedan barnsben. Arbetet med att skapa en mångfacetterad, attraktiv destination kommer att pågå i många år framöver.

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018


2015

2016

Rönne Brygga

2013 Backahill flyttar till nya lokaler

Norrvikens trädgårdar

2015

Hotel Riviera Strand

Backahills bas är fastigheter, men när något som sett ut som en god affär, ett intressant projekt eller en chans att utvecklas på något sätt har dykt upp, har Backahill inte tvekat. Det har bland annat lett till investeringar i spännande pollenteknologi i växtbaserade läkemedel och modeföretag. Nyfikenheten, hjärtat och engagemanget har också lett till ett engagemang i den lokala idrotten – inte minst i Rögle, som banden är täta till på flera sätt, som supporters, före detta spelare, sponsorer, styrelsemedlemmar och samarbetspartner. Genom Arenabolaget byggde Backahill Lindab Arena, blivande Catena Arena, vilket var en av anledningarna till att laget kunde avancera till den högsta serien. Det är bara ett av många sätt som Backahill ger tillbaka till lokalsamhället, något som också alla CSRprojekt vittnar om. Brinova förändrade Backahill 2010-talet har varit ett expansivt årtionde för Backahill. Bolagsportföljen har omformats och vuxit. Ett av de senare årens stora utvecklingssteg för Backahill var köpet av Brinova 2012, det fastighetsbolag som vuxit fram ur Peab men stått på egna ben sedan 2003. Köpet tillförde inte bara stora värden, det förändrade också Backahill. Bolaget

2017 Foodhills

gick från en balansomslutning på tre till tio miljarder och kunde nu börja agera på ett helt annat sätt. Samtidigt flyttade bolaget till nya lokaler, de nuvarande på Svenskehögsgatan, tillsammans med medarbetare från Brinova och Catena, de fastighetsbolag med inriktning på logistikfastigheter i vilka Backahill är aktieägare. Ytterligare ett spännande steg det senaste året är förvärvet av Findus fastighet i Bjuv efter att fabriken lade ned 2017. Här engagerar sig Backahill mer och djupare genom Foodhills, med sin vision om ett centrum för cirkulär livsmedelsproduktion. I dag kan Backahill se resultatet av den långsiktighet som varit och är ledstjärnan i bolaget. Omsorgen och engagemanget i den egna bygden och den lokala utvecklingen i nordvästra Skåne har också gett effekt. Navet här har lagt grunden för en nationell närvaro tillsammans med de så kallade kusinbolagen, med intressen och ägande från Trelleborg i söder till Luleå i norr genom aktieinnehavet i dagens Brinova, Catena Fastigheter, Diös, Wihlborgs och Fabege. Men navet och kittet är och förblir i nordvästra Skåne.

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018

17


Prisade Best Western Hotel HUS 57 på Östergatan i Ängelholm har efter nyöppningen blivit en populärare mötesplats, vilket också ökar stadens attraktion.


våra affärsområden

Storgatan

Backahill Fastigheter Vi är ett av de ledande fastighetsbolagen i Ängelholm. Vår ambition är att med tradition och långsiktighet bidra till stadens hållbara utveckling och ett levande centrum. Ängelholm är en kuststad med goda kommunikationer, vackra omgivningar, ett varierat näringsliv och en växande turism. Här har Backahill i 20 år utvecklat sin kärnverksamhet i nära samarbete med kommunen och med stor lyhördhet för ängelholmarnas behov. Vår affärsidé är att skapa god lönsamhet och värdetillväxt genom en marknadsorienterad fastighetsförvaltning. Det betyder att vi strävar efter att ha välskötta fastigheter med hög standard så att våra hyresgäster trivs – och att vi är öppna för nya idéer som kan skapa affärsmöjligheter för de företag som hyr i våra kommersiella fastigheter. Fastigheter i centrum I vårt affärsområde Backahill Fastigheter har vi i dag totalt 129 000 kvadratmeter yta i Ängelholm, fördelat på 512 lägenheter och 117 lokaler för butiker, kontor, skolor, hotell och lättare industri. Många av våra fastigheter ligger på Storgatan, stadens shoppingstråk och en populär mötesplats för ängelholmarna. Här finns en bra blandning av bostäder, butiker, service, restauranger och kontor – grunden

för trivsel och ett levande centrum dygnet runt. Väletablerade aktörer bland våra hyresgäster, som till exempel Åhléns och Kicks, har under året valt att förnya sina kontrakt, något som bidrar till ett levande, utvecklande centrum. Visioner och projektering År 2018 har kännetecknats av att föra visioner lite närmare verklighet i Ängelholm och att lägga en grund för mer långsiktighet och större närvaro i staden. Vi har bland annat planlagt för bostäder i fastigheten Fågelsången. Arbetet har fortskridit enligt plan med siktet inställt på en fastställd detaljplan och bygglov under 2019. De 65 hyreslägenheterna som planeras är ett led i Backahills vision om en förtätning av Ängelholms stadskärna där ytor – i det här fallet ovanpå parkeringsplatser – utnyttjas mer effektivt till attraktiva, centrala bostäder för fler. Fågelsången är också Backahills första nybygge enligt bolagets nya miljöpolicy och kommer att drivas i linje med certifieringen Miljöbyggnad Silver.

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018

19


Det var i Ă„ngelholm som allt en gĂĽng startade. Backahills fastighetsutveckling har gĂĽtt hand i hand med stadens utveckling och bidragit till ett mer levande centrum.


Motor Village

Taktäckaren 7

22

Vakteln 28

Fågelsången 3

Bevarar historia Ett annat pågående projekt är Vakteln 3, det klassiska Hotell Continental på Storgatan, där det under 2018 blev klart att Backahill ska omskapa det till 20 lägenheter. Under året har mycket av den gamla inredningen rivits ut och fastigheten får helt ny planlösning med ny, miljövänlig teknik för ventilation och återvinning, men utvändigt kommer den tidstypiska 50-talsfasaden i tegel att behållas intakt. Detsamma gäller kvalitetsmaterial i original, som till exempel kolmårdsmarmor. Den nya inredningen kommer att andas 50-tal och koppla till fastighetens historia som nöjesetablissemang, hotell, kafé och vinkällare – något som många i Ängelholm har minnen från.

med bilhall och kontor till sammanlagt 2 500 kvadratmeter, vilket möjliggör en tillväxt för företaget med nya agenturer, medarbetare och kunder. Under året har också nya lokaler för Liljekvists färdigställts med strategiskt läge på Midgårdsgatan, vilket möjliggjort för ett känt koncept att etablera sig och stärka utbudet i Ängelholm.

Motor Village expanderar I februari togs första spadtaget för en omfattande utbyggnad av Motor Village i fastigheten Förmannen 6 på Transportgatan i Ängelholm. Lokalerna, där Peugeot, DS och Subaru representeras, har utökats

Populära mötesplatser I mars invigdes HUS 57 på Östergatan – gamla Hotel Paletten i ny kostym. Hotellet, ett Best Western Plus, har nu mer än dubbelt så många hotellrum som tidigare, totalt 112 – ett lyft inte bara

Uppkopplat Under 2018 fortsatte installationen av fiber i våra lägenheter. Ungefär 460 lägenheter har redan fått en efterlängtad förhöjd standard vad gäller internet, med högre hastighet och IP-telefoni. Totalt installeras fiber i 500 lägenheter – ett arbete som kommer att vara klart under 2019.

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018


Rönne Brygga

för turism och besöksnäring utan framför allt för Ängelholms näringsliv. HUS 57 har utformats som ett modernt stadshotell och blev snabbt en naturlig mötesplats med restaurang och konferensmöjligheter. De flexibla ytorna med scen och plats för närmare 700 personer har gjort HUS 57 till en unik plats för stora evenemang i Ängelholm, som till exempel en julshow, konserter och Ängelholms Näringslivsfest. Hotellet har redan kommit med i White Guide som ett av södra Sveriges bästa hotell. Vi fortsätter också vårt arbete med att ständigt förbättra på detaljnivå för att göra Ängelholm till en stad med ett brett och attraktivt utbud av restauranger. Till exempel har populära Restaurang Sikrot på Rönne Brygga fått ny, uppdaterad interiör under 2018. Letar nya möjligheter En av de visioner för Ängelholm som Backahill har engagerat sig i är Parkskolan, där vi tog fram ett koncept för hur den gamla skolbyggnaden skulle kunna bevaras och samtidigt utvecklas till ett multi-

23

Projekt Växtverket

aktivitetshus med maximal samhällsnytta. Visionen var att skapa ungdomsbostäder och moderna arbetsplatser i Växtverket – en miljö där ung företagsamhet kunde stödjas och växa och där kulturen skulle få plats i ett kreativt sammanhang till nytta för näringsliv, handel och innovationskraften i staden. Men alla visioner blir inte verklighet och kommunen valde en annan linje. Vi fortsätter dock att undersöka möjligheterna att lansera konceptet i något annat sammanhang.

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018


våra affärsområden

Skansen

Backahill Bjäre Bjärehalvön är hemma för oss – en plats med historia och potential. I detta affärsområde har vi samlat bolag och projekt som vi driver för att utveckla Båstad med omnejd som destination.

24

Bjärehalvön är ett välbekant semestermål men också en bygd med vacker natur och stark entreprenörsanda. Vi är hälftenägare i driftsbolaget Destination Bjäre, som har hand om bland annat Hotel Skansen med den berömda tennisarenan, Riviera Strand, Hamnplats 3 och Torekov Hotell. Tillsammans bildar dessa navet i den växande besöksnäringen. De flesta av fastigheterna ägs av BTHAB, Båstad Tennis och Hotell AB, som i sin tur är delägt av Backahill. Tradition och förnyelse Vi är numera ensamma ägare till Riviera Strand som ligger vid stranden intill Malens havsbad, strax utanför Båstads centrum. Hotellet erbjuder ett modernt semesterboende med 148 sviter, varav en tredjedel är ägarsviter. Under 2018 beslutades att satsa på en ombyggnad av faciliteterna och tillföra konferensrum på grund av hög efterfrågan. Arbetet kommer att vara klart under 2019. Vi ansvarar för driften av Båstads hamn, som

under året förbättrats med nya toaletter, restauranger och nyrenoverad pir. Vår vision för hamnen är tydlig: den ska kontinuerligt byggas ut och förbättras för en bättre upplevelse och bättre service för fler besökare. En ny detaljplan ska stå färdig år 2020. Kontinuerliga insatser White Guide-klassade Pensionat och Restaurang Hjorten i Malen har under året påbörjat en uppgradering och renovering. Populära Hotel Skansen kommer också att renoveras och förfinas, inklusive ett inomhus- och utomhusspa utöver kallbadhuset med byggstart under 2019. Året har också innehållit ett antal förvärv av mindre fastigheter i området för framtida prospektering: Gamlegården på Köpmansgatan där det finns planer för livsmedelsbutik, kommersiella ytor, lägenheter samt Villa Falken på Hamngatan, en fastighet som länge varit i behov av renovering. Som stor aktör med helhetsperspektiv på Bjärehalvön tar vi ansvar och bidrar till förbättringar närhelst vi kan.

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018


Hotel Riviera Strands funkisarkitektur lever vidare och har gjort anläggningen till ett klassiskt inslag pü Rivieran.


Som stor aktör i Båstad med omnejd ser vi vikten av ett helhetsperspektiv.

Tennis bild JO?

26

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018


Hamnen

Skansen

Agardhsgården

Tennissatsning Som en del i destinationsutvecklingen har vi genom BTHAB valt att vara med och bidra till utvecklingen av de tennistävlingar som präglat Båstad i många år. BTHAB förvärvade under året licensen för Swedish Open – ett steg mot att hålla kvar och förbättra evenemanget på både herr- och damsidan. Visionerna för Swedish Open handlar också om kringaktiviteter såsom olika mässor, något som skulle påverka destinationens attraktionskraft ytterligare.

uppvärmningen så energieffektiv som möjligt, samtidigt som taket förses med solpaneler. Sollyckan har planerad byggstart 2020, och vi utvecklar dessutom konceptet till ett urbant, platsanpassat boende som kan fungera på fler ställen.

Hållbart byggande Vi vill utveckla ett Båstad för alla och för alla åldrar. Ett av årets mest engagerande projekt är äldreboendet Sollyckan, ett sätt att erbjuda Båstads äldre ett kvalitetsboende och större möjligheter att bo kvar i sin hembygd. Sollyckan är ett socialt hållbart boende med gemensam inbyggd gård för aktiviteter, samtidigt som boendet, ett 40-tal lägenheter, är privat och avskilt i hus med loftgångar som vetter mot gården. Det är också miljömässigt hållbart eftersom den inglasade gården inte bara skapar ett medelhavsklimat att vistas i, utan också ger förutsättningar för energibesparingar. Planerna är att med unik teknik göra

Attraktivt handelsområde På vägen in mot Båstad från motorvägen ligger vårt handelsområde Entré Båstad som har ett tiotal butiker med bra variation och attraktionskraft. Under 2018 öppnade här ett apotek, och det strategiska läget gör att Entré Båstad med stor sannolikhet kommer att locka till sig ännu fler verksamheter i framtiden. Victoriahuset färdigt På andra sidan Båstad driver vi ett projekt för att utveckla Norrvikens trädgårdar som anrikt besöksmål med restaurang och historiska stilträdgårdar, där hälsa och hantverk står i centrum. Under 2018 stod ett av två planerade växthus klart: Victoriahuset, i viktoriansk stil och med Crystal Palace i London som förebild. Den vackra arkitekturen och de många möjligheterna som ett växthus

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018

27


Riviera Strand

28

erbjuder har påverkat besökssiffrorna positivt och antalet evenemang och bokningar av bröllop och privata fester har varit många under året. I sommar har Norrviken också varit skådeplatsen för en populär och återkommande hantverksmässa. Från och med nästa år utökas antalet evenemang med en dansbandsfestival. Klartecken för elevhem År 2017 förvärvade vi en tomt för att bygga internatet Apelrydsskolans nya elevhem, som också är tänkt att fungera som säsongsboende för anställda inom besöksnäringen. För oss är det ett sätt att bidra till att lösa behovet av bostäder, samtidigt som vi är med och gör bygden mer levande året om. Planen var att börja bygga under 2018, men bygglovsprocessen tog längre tid än förutsett. I slutet av året gick bygglovet igenom och målet är en trevåningsfastighet som står klar 2020. I övrigt har vi utvecklat Norrviken genom att köpa till mer mark, samtidigt som vi också har styckat av en bit mark som skänkts till stiftelsen bakom det

planerade Kulturhuset. Ombyggnationen av den gamla plantskolan inleddes i slutet av året och kontrakt har skrivits med en kaféverksamhet – ett led i att skapa ett kluster av destinationspunkter i Norrviken. Destinationsutveckling Vår ambition är att utveckla Båstad som destination. Det innebär också att skapa mötesplatser som i sin tur skapar möjligheter och idéer för näringslivet. År 2018 arrangerades för elfte året i rad de uppskattade Kapitalmarknadsdagarna, med ett nytt rekord för antal deltagare. Evenemanget samlar fastighetsägare och investerare från hela Sverige och kommer 2019 att hållas i samband med damturneringen i tennis i Båstad. En annan mötesplats där idéer kan födas ur samverkan är Båstad Företagsby, ett växande nav som stärker och utvecklar det lokala entreprenörskapet. I företagsbyn, belägen i ombyggda lokaler strax utanför Båstad, finns i dag ett sextiotal företag i olika storlekar och branscher.

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018


29

Norrviken BACK A HILL Ã… RSR EDOVISNING 2018


Wihlborgs nya kontorsfastighet Prisma i Oceanhamnen i Helsingborg överraskar med en slående exteriör och flexibel interiör i stadens nya affärsdistrikt.


våra affärsområden

Fabege

Backahill Innehav Backahill har ett strategiskt aktieinnehav i fem börsnoterade fastighetsbolag med representation över stora delar av Sverige. Dessutom intressen i Skandinaviens största skidanläggningar. Backahill är aktiv och långsiktig ägare i fem fastighetsbolag. Wihlborgs är det ledande kommersiella fastighetsbolaget i Öresundsregionen med kontor och fastighetsbestånd i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn. Fabege har ett fastighetsbestånd som är koncentrerat till huvudstadsregionen. Diös är norra Sveriges största privata fastighetsbolag med verksamhet från Borlänge i söder till Luleå i norr. Catena är specialiserat på logistikfastigheter i Sverige, och Brinova Fastigheter med säte i Helsingborg är ett nybildat fastighetsbolag med fokus på bostäder och kommersiella fastigheter i södra Sverige. Backahill är storägare i Brinova tillsammans med AB Balder fastigheter. Året har präglats av en fortsatt omgruppering av investeringar, engagemang och resurser för att tydliggöra och stärka de olika bolagens profiler och geografiska styrkeområden. Brinova Brinova förvärvade under året en fastighet med 46 bostäder och ett LSS-boende med sex lägenheter

i Kävlinge samt två fastigheter: i Bjuv handlar det om Kvadraten 1, ett centralt LSS-boende under byggnation, och i Helsingborg Kvarteret Rosmarinen i Mariastaden där 77 hyresrätter i trevåningshus byggts under 2018. Bolaget har under året bytt handelsplats från First North Premier till Nasdaq Stockholm. Catena Catena fortsätter att utveckla framtidens logistik, bland annat vid Sunnanå utanför Malmö. Där har investerats 115 miljoner kronor och påbörjat byggnationen av ett 7 600 kvadratmeter stort distributionslager. Restauranggrossisten Chefs Culinar har tecknat hyresavtal. Catena strävar efter smart placerade lager nära flera olika transportslag samt har 2018 fortsatt sin satsning på så kallad last mile logistics, lokala citynära lager som förenklar och snabbar på leveranser till kund. Ytterligare en utmaning är att förbättra varuflöden för att minska miljöpåverkan.

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018

31


Backahill har sedan 1975 haft engagemang i den skandinaviska fjällvärlden och utvecklingen av den som destination. Under 2018 har bolaget Scandinavian Mountains satsning på en flygplats i Rörbäcksnäs fortgått med målet att locka fler internationella turister till våra fjäll.


Catena, Plantehuset

Fabege Fabeges 2018 präglades av stora inflyttningar, bland annat i Arenastaden. Totalt övergick 126 000 kvadratmeter från projekt till förvaltning under året. Stora satsningar pågår, bland annat i Flemingsberg där ett internationellt affärsdistrikt växer fram, samtidigt som ett övergripande och ständigt miljöarbete pågår i bolaget med fokus på miljöcertifiering och innovativa energilösningar.

Skistar Backahill har sedan bröderna Paulsson bildade Skistar 1975 engagerat sig i den skandinaviska fjällvärldens utveckling till en destination med internationell attraktion. I dag driver man skidanläggningar i Sälen, Åre, Vemdalen, Hemsedal, Trysil och Hammarbybacken. Man är också storägare i den österrikiska skidanläggningen St Johann in Tirol.

Diös Diös har under året stärkt sin position i norra Sverige. Viktiga händelser var bland annat en tecknad avsiktsförklaring med Nordic Choice om nyproduktion av ett nytt hotell med 280 rum i centrala Umeå och förvärvet av sex centralt belägna kontors- och samhällsfastigheter och avyttring av 14 industri- och handelsfastigheter i Gävle. Dessutom har man fattat beslut om att långsiktigt miljöcertifiera alla fastigheter. Wihlborgs Wihlborgs kan se tillbaka på ännu ett rekordår vad gäller hyresintäkter, driftsöverskott och förvaltningsresultat tack vare en fortsatt stor efterfrågan på kontor i Öresundsregionen. Bolaget har också ökat sin närvaro i Lund genom förvärv av flera fastigheter och har beslutade investeringar om över två miljarder kronor. BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018

33

Brinova


våra affärsområden

Backahill Utveckling Vi investerar i entreprenörsdrivna verksamheter med stor utvecklingspotential. Allt från semesterboende och idrott till mode och läkemedel.

34

Alla företag har varit små och behövt stöd i sin utveckling med kapital och erfarenhet. Backahill väljer att genom Backahill Utveckling gå in med olika former av investeringar i bolag som vi bedömer har stor utvecklingspotential, stark vilja, spännande affärsidéer och utmärkta produkter. Vår idé är att hjälpa dessa företag till nästa nivå genom att erbjuda affärskompetens, finansiella resurser och ett stort nätverk. Olika branscher I dag har vi en utvecklingsportfölj som består av utvecklingsprojekt, börsinnehav och kommande börsprojekt – ofta i verksamheter kopplade till byggoch fastighetsbranschen. Men vi har också intressen inom turism, livsmedel, läkemedel och mode. Under året har arbetet med att utveckla den skandinaviska fjällvärlden fortsatt i bolaget Scandinavian Mountains i vilket Backahill nu är delägare. Bland annat pågår färdigställandet av en ny flygplats med planerad invigning i december 2019. Den är ett led

i att ytterligare öka valfrihet, service, tillgänglighet och bekvämlighet i de skandinaviska fjällen. Cernelle utvecklar växtbaserade läkemedel mot prostataproblem och har upplevt en ökad efterfrågan på produkten Cernitol. Det har lett till att företaget har kunnat och behövt göra betydande investeringar i anläggningen i Vegeholm. Ett nytt laboratorium och nya kontorslokaler stod klara hösten 2018. Arbete pågår med att få läkemedlet registrerat på fler marknader och flera forskningsprojekt och kliniska studier har startats. Sir of Sweden är ett klädföretag som Backahill stöttar och som under året fastslagit sin position bland herrmode, inte minst med stor synlighet på nätet. Foodhills Backahill har alltid haft en stark vilja att skapa nytt ur det gamla och kopplingen till lantbruk, matproduktion och bygdens väl är stark. När Findusfabriken i Bjuv lades ned 2017 försvann både jobb och

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018


Foodhills vision är att bli ledande i Europa på system för cirkulär livsmedelsproduktion.


36

en stor livsmedelsproducent. En lokal på 100 000 kvadratmeter och en stor jordbruksfastighet därtill med massor av historia och tradition ger fantastiska möjligheter till nya idéer. Här vill vi som stabil partner vara med och skapa destinationen Foodhills – en plats för cirkulär, hållbar matproduktion med flera olika grödor och energismart drift och produktion. Samtidigt får ett viktigt kapitel i bygdens historia en fortsättning, inte ett avslut. Under 2018 har driftbolaget kommit i gång med sin första egna produktion av ärter. Det blev en tuff start på grund av värme och torka. 20 000 kvadratmeter har dessutom fått nya hyresgäster, företag

som i samverkan och synergi ser på den lokala livsmedelsproduktionskedjan på ett hållbart sätt och med helhetsperspektiv. Byggprojekt på gång I Gustavslund i Helsingborg går planerna framåt, bland annat genom att BackerHof med Backahill som hälftenägare förvärvat den före detta ICAbutiken. Där planerar vi för bostäder, kommersiella verksamheter, service och parkeringsplatser under jord i två byggnader på fem respektive fyra våningar. Detaljplanen antas under 2019 med planerad byggstart i början av 2020.

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018


 Cernelle har byggt nytt kontor och nya högtek­ nologiska laboratorielokaler.  Ken Tinebo, VD Cernelle, ser att efterfrågan ökar på växtbaserade läkemedel såsom Cernitol.

 Cirkulär produktion bygger på att återanvända sina egna resurser i produktions­ kedjan för att minska miljöpåverkan, resurs­ förbrukning och energi­ åtgång så mycket som möjligt.

37

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018


Porslinsfabriken i Gustavsberg har omvandlats till attraktiva lägenheter med industrikänslan kvar i interiören. Färdigställandet av lägenheterna gick in i slutfas under 2018.


våra affärsområden

Backastad Vi har kunskap, erfarenhet och ett stort nätverk inom fastigheter och finans. Vår roll är att generera affärer – som aktiv partner eller rådgivare. Vår närvaro i Stockholm fungerar som ett affärsnav där våra gedigna meriter och omfattande nätverk inom fastighets- och finanssektorn tillsammans utgör en bas för affärer. Vi agerar som allt från rådgivare till aktiv partner i projekt som kräver en stark resurs i form av kompetens, ledning och finansiellt nätverk. AKTUELLA BOSTADSPROJEKT Vårt bolag Backastad, en vidareutveckling av affärsnavet Hansan, utgör en plattform och bas för samhällsbyggande och projektutveckling av bostäder. Backastad fokuserar bland annat på seniorbostäder, trygghetsboende och bostäder för vård och omsorg och driver i nuläget två Stockholmsbaserade bostadsprojekt, varav ett är Graninge Strand. Det pågår i etapper, bland annat byggnation av ett seniorboende med 54 lägenheter. Huvudbyggnaden på området, tidigare Graninge Stiftsgård, byggs också om. Där finns dessutom möjlighet till nyproduktion av 130 bostäder. Det andra projektet är Fabrikshuset i Gustavsberg. Där, i hamnen, har den gamla sanitetsporslins-

fabrikens anrika och karakteristiska miljö fått nytt liv. Här har vi byggt 240 moderna lägenheter med tydliga arkitektoniska spår av fabrikshistoria i det som blir den nya stadsdelens flaggskepp. Under första delen av 2019 blev lägenheterna klara för inflyttning. Totalt kommer det i området att byggas 1 400 nya bostäder på 20 minuters pendlingsavstånd från Stockholms innerstad. FRAMGÅNGSRIK FASTIGHETSFINANSIERING På vårt Stockholmskontor drivs också serviceagenten SFF, Svensk FastighetsFinanisering. Bolaget emitterar obligationer på den svenska kapitalmarknaden via ett MTN-program på tolv miljarder kronor. Obligationerna är säkerställda med pantbrev i fastigheter och noteras på NASDAQ Stockholm. SFF ägs till lika delar av de noterade fastighetsbolagen Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Wihlborgs Fastigheter AB och Platzer Fastigheter Holding AB. I Backastads uppdrag ingår att sköta bolagets kapitalförvaltning, administration, redovisning och finansiella rapporter.

39

Graninge BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018


40

Skansen Visionerna för White Guide-omnämnda Hotel Skansen i Båstad inkluderar en ny spa-del på hotellets tak. Planen är att glasa in hotellets takterrass och bygga ut en våning för att skapa utrymme för utomhuspooler på taket. Tanken är också att bygga ett varmbadhus på stranden.

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018


vision

Backahill Vision Vi kombinerar kunskapen om fastigheter, bostäder, mötesplatser och verksamheter med vår genuina känsla för den bygd vi verkar i och människorna som bor där. I den mixen föds ständigt och fullt naturligt nya idéer och visioner för framtiden – tankar och planer på hur staden kan utvecklas och bli en lite bättre plats. För oss är det viktigt att blicka framåt och prestigelöst skapa och bygga för andra med hjälp av vår kreativitet och kompetens. Här är några visioner från Backahills ritbord.

41

Gamlegården Mitt i Båstad vill vi skapa inte bara efterlängtade centrala bostäder utan också en plats för social samvaro och centrumhandel.

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018


 Projekt Sollyckan Vi vill skapa möjlighet för Bjärehalvöns äldre att bo bekvämt och med kvalitet i sin hembygd. Med vårt äldreboende Sollyckan vill vi bygga energieffektivt och socialt. Den inglasade gården ger plats för gemensamma aktiviteter. Spännande arkitektur och nya tekniska lösningar kan bli ett koncept att införa på andra orter.  Nya torg Nya torg får nytt liv med en ny byggnad mitt på. Vi skissar på en fastighet med 78 lägen­ heter och verksamheter i gatuplan, tänkt att bli ett nytt centrum för inspirerande matupplevelser från världens alla hörn.

42

 Norrviken Ytterligare ett växthus med tilhörande köksträdgård ökar Norrvikens attraktionskraft, bygger vidare på traditioner och stärker våra tankar kring hållbarhet, naturupplevelser och det goda livet. Dessutom planeras för en friluftsscen för utomhuskonserter och evenemang.


 Fridhem I det spännande och expansiva området Fridhem planeras för en helt ny stadsdel, och här kan vi som fastighetsutvecklare vara med och bidra. När den gamla idrottsplatsen här flyttar till Arenastaden frigörs yta där kommunen planerar för bostäder. Backahill har skissat på ett projekt för stadsdelens naturliga centrum: ett torg med handel i bottenvåning och bostäder ovanpå och arbetar för att få in en etablerad livsmedelskedja i projektet.

 Arenastaden För oss är Arenastaden en vision om en organiskt växande idrottsanläggning med gemensam kärna och logistik. Vi vill utveckla en sjudande mötesplats i idrottsstaden Ängelholm för utövare och aktiva på alla nivåer. Här ska finnas plats för allt från knatteträning i fotboll, löprundor och gympass till stora event och matcher med nationell status.

 Entreprenörshus Vår vision om Parkskolan som ett innovativt växthus för ung företagsamhet för att gynna staden bygger på tanken om att ge plats för små företag med stora idéer och under samma tak sammanföra människor och idéer från olika näringar samt skapa förutsättningar för korsbefruktning, co-working, mentorskap och utveckling. På så sätt kan Ängelholms entreprenörer hitta det de söker på hemmaplan och tillsammans verka för att utveckla stadens näringsliv. Under året valde dock kommunen en annan väg – vilket inte hindrar oss från att fortsätta att utveckla vår idé om ett entreprenörshus och undersöka möjligheter till etablering. Vi ser en sådan plats som början på näringslivskedjan, en ovärderlig inkubator för idéer och tillväxt. Vi tror dessutom att en lokal plats för entreprenörer ökar stadens konkurrenskraft gentemot närliggande städer. Det minskar risken för att livskraftiga företagsidéer och innovationsförmåga flyttar från staden. BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018

43


Backahill bygger hållbart Backahill arbetar för en utveckling mot ett hållbart samhälle. Som verktyg har vi en tydlig miljöpolicy samt en genomgripande strategi för vårt hållbarhetsarbete ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018


MILJÖPOLICY

HÅLLBARHETSARBETE

Vi på Backahill AB har som målsättning att säkerställa hållbarhet i våra nuvarande och framtida utvecklingsprojekt. Hållbarhet för Backahill betyder att vi arbetar på ett sätt som tillhandahåller attraktiva och miljövänliga samhällen för våra kunder. Vi på Backahill AB investerar redan i förnyelsebara energiprojekt för att minska vår klimatpåverkan, såsom en stor solcellsinstallation på en av våra strandnära fastigheter. Vi utforskar ytterligare hållbarhetslösningar för andra utvecklingsprojekt som kommer att skapa hälsosamma och klimatsmarta levnadsmöjligheter. Vi strävar efter att utforma våra byggnader enligt Miljöbyggnad Silver, den näst högsta standarden från Swedish Green Building Council. Detta betyder att vi ska utveckla våra åtaganden för hållbarhet genom bland annat:

Miljöpolicyn innebär ett första steg i Backahills satsning på ett mer medvetet förhållningssätt till hållbarhet. Under 2019 kommer ett antal åtgärder att påbörjas för att leva upp till policyn. Nyckelpersoner kommer att gå utbildning hos Swedish Green Building Council (SGBC) för att säkerställa grundläggande kunskaper avseende miljöbyggnader. Medlemsskap i SGBC kommer också att sökas. I samarbete med Öresundskraft kommer en miljöoch energistrategi att arbetas fram avseende fastighetsbeståndet. Övergripande miljö- och energimål kommer att definieras och en plan för dess uppfyllelse tas fram. Ett övergripande miljöledningsdokument behöver tas fram för Backahills dagliga arbete. Organisationen behöver också anpassas för att fördela och definiera ansvarsområden. Arbetet tar sin utgångspunkt i fyra fokusområden:

• Minskad energianvändning i våra byggnader • Utveckling av förnyelsebar energi • Utfasning av hälsofarligt byggnadsmaterial • Undersökning av byggnadsmaterials klimatpåverkan • Mätning av radonhalt i nybyggnation och befintliga byggnader • Uppfyllelse av andra kriterier under Miljöbyggnad Silver

46

Vi ska utvärdera framstegen i vårt miljöarbete årligen samt redogöra för vilka områden som behöver vidareutvecklas. Genom intern utvärdering kommer vi på Backahill AB att bli mer effektiva i vårt miljöarbete. För att säkerställa att Backahill AB:s miljöpolicy följs inom alla arbetsområden kommer målen att kommuniceras på alla nivåer inom företaget. Vi ser behovet av att alla medarbetare är inkluderade i Backahills vision. Vi ska genomföra uppföljning, transparens och smarta lösningar för att utveckla hållbara samhällen åt våra kunder. Vårt arbete kommer att guidas av medvetet resurstänkande och öppenhet för innovationer. Dessa satsningar kommer att säkerställa att Backahill AB upprätthåller en hög miljöprestanda, för framtiden.

Hållbar förvaltning Exempel: • Livscykelperspektiv på val av byggvaror. • Äldre installationer byts ut mot nya moderna lösningar för energisparande. • Användning av förnybara energikällor. • Minimering av vattenanvändning. • Laddplatser för elbilar skapas. • Återvinning av avfall. • Att sträva efter en hög grad av kundnöjdhet. Ansvarsfullt företagande • Hänsyn till hållbarhetsaspekter vid affärer. • Hållbara transporter och lokala leverantörer när så är möjligt. • Skapande av arbetstillfällen. • Hållbarhetsrisker identifieras och minimeras. Hållbar samhällsutveckling • En strävan efter en cirkulär ekonomi. • Att bidra till effektivt och innovativt näringsliv. • Att skapa eller bevara grönytor och en biologisk mångfald. • Stöd till föreningsliv och socialt ansvarstagande organisationer. • Att bidra till en positiv fysisk miljö. Attraktiv arbetsgivare • En omsorg om en god arbetsmiljö. Hälsa och säkerhet. • Följa FN:s tio Global Compact-principer för företag. Etik och respekt. • Bejakande av mångfald och jämställdhet. • Utvecklingsmöjligheter, vidareutbildning, meningsfullhet och motivation.

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018


AKTUELLA HÅLLBARHETSPROJEKT Under 2019 kommer projekteringen av Kvarteret Fågelsången 3 att påbörjas. Projektet i sig har en hållbarhetsutgångspunkt i form av resursoptimering. Platsen är redan ianspråkstagen i form av ett parkeringshus i centrala Ängelholm. Förtätning av våra städer behövs för att spara på mark utanför samhällena som kan nyttjas för odling eller natur. Befintlig infrastruktur nyttjas. Efter förstärkning av grunden kommer bostadshus att byggas som ett U längs parkeringshusets kanter. 65 nya centrumnära lägenheter skapas med stora naturvärden i form av lummig miljö utmed Rönneån. Ett bjälklag ovanpå dagens parkering kommer att bilda upphöjd innergård för hyresgästerna. Byggnaderna kommer att projekteras i enlighet med Miljöbyggnad Silver. Byggstart planeras första kvartalet 2020. I samarbete med kommunen arbetar Backahill inom ramarna för Arenabolaget i Ängelholm för att skapa ett kluster av arenor i anslutning till ishallarna i södra Ängelholm. Kommunen har anlagt träningsplaner för fotboll samt en friidrottsanläggning i området under 2018. Vår vision är att samla fler arenor i form av ytterligare ishall, bollhallar samt en fotbolls- och eventarena i området och att knyta ihop dessa och kringverksamheter med hjälp av ett arenatorg inomhus. Parkeringen utökas men kan samutnyttjas. Anläggningarna kan också samutnyttjas med en skola som planeras alldeles intill. Detta hade utgjort ett starkt stöd till föreningslivet i Ängelholm och skapat attraktion åt samhället. I Båstad arbetar vi för att få uppföra en hållbar seniorboendeanläggning i kvarteret Båtsmannen. Projektet går under arbetsnamnet Sollyckan efter den gemensamma innergård som planeras binda

ihop byggnadskropparna. Där kan de boende få en klimatsäkrad utemiljö med medelhavstemperering. Glasgården ger fördelar som social samvaro, möjlighet till odlingar men också energieffektivitet genom att solvärme fångas såsom i ett växthus och kan tas tillvara. Anläggningen avser locka seniorer med sitt bekväma boende och höga kvaliteter i centrala Båstad. Hållbart även ur aspekten att det skapar flyttkedjor där äldres villor friställs för yngre familjers nyttjande. Skissarbete pågår och planläggning enligt skisserna söks kvartal ett 2019. I Bjuv har Backahill genom Foodhills AB och Foodhills fastigheter AB övertagit Findus nedlagda produktionsområde under 2018. Foodhills satsar på att bedriva en ekologiskt cirkulär livsmedelsproduktion som bidrar till en hållbar global utveckling. Satsningen räddar sysselsättningen åt individer, ger Bjuv en möjlighet att fortsätta utvecklas, återanvänder byggnader och anläggningar, och utvecklar nya hållbara sätt att odla. Hållbarhet ur flera aspekter och på många nivåer. Under 2019 ska verksamheten växla upp produktionen och majoriteten av lokaler åter fyllas med verksamheter.

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018

47


48

Engagemang Vi tror på idrotten och en aktiv fritid som en del av ett hållbart samhälle. Därför engagerar vi oss, både känslomässigt och ekonomiskt, främst i den lokala idrotten – på alla nivåer.

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018


Ett spännande sponsringsuppdrag vi gått in i är Longines Global Champions Tour (LGCT), som kan kallas för hästsportens World Cup. För första gången arrangeras detta i Sverige, under 2019 i Stockholm. Backahill genom Norrviken är partner för tävlingen som samlar hästhoppningens alla världsstjärnor.

Som en del av vår hållbarhetspolicy fortsätter vi med vad vi alltid gjort: sponsra och stötta främst den lokala idrotten. Anledningarna är många. Dels är fritidsaktiviteter och en väl utvecklad barnoch ungdomsidrott en förutsättning för att yngre generationer ska utvecklas och må bra. Dels är det bra för staden, både dess varumärke och dess sammanhållning. Vi hoppas att vårt bidrag till bland annat hockeyn, tennisen och fotbollen, på alla nivåer från barn och ungdom till elit, bidrar till att Ängelholm kan utveckla sin idrottsprofil och kanske också locka fler invånare och familjer som intresserar sig för ett aktivt liv. Som fastighetsutvecklare vill vi vara med och bygga idrottsstaden Ängelholm i ordets rätta bemärkelse och bidra med vårt kunnande om fastigheter och mötesplatser. Ett sätt är Arenastaden. Vi ser den som en framtida, attraktiv samlingsplats för det aktiva Ängelholm. Här finns planer på en ny idrottsanläggning med plats för olika sporter, gym och aktiviteter samt föreningslokaler och kafé. Därutöver möjligheter till evenemang och möten kring Arenatorget. Under året har arbetet med att visualisera Arenastaden fortsatt, med målet att sätta former och avtal under nästa år.

Vårt samhällsengagemang sträcker sig även bortom idrotten. Vi är exempelvis engagerade i Hela människan som arbetar för att hjälpa personer i utsatta livssituationer, Läkare utan gränser och nattvandring.nu.

Backahill sponsrar verksamheter som främjar hälsa, trygghet, sysselsättning och trivsel. Några exempel: • Rögle BK • Ängelholms FF • Båstad GIF • Svenska Tennisförbundet • Ängelholm Outdoor Floorball Festival • Ängelholms Hembygdspark • Pyttetåget • Sjöräddningssällskapet • Läkare utan gränser • Nattvandring.nu • RIA – Hela människan

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018

49


Foto: Jeanette Hägglund

Backahill i siffror 2018


Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Backahill AB, org nr 556590-8547 avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Bolagets säte: Ängelholm. Företagets redovisningsvaluta: svenska kronor (SEK). Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i tusentals kronor (Tkr). Till följd av detta kan avrundningsdifferenser förekomma. INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten består av konsulttjänster inom ekonomi och management samt förvaltning av fastigheter och värdepapper.

52

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET Förvaltningen av de strategiska värdepappersinnehaven har även under 2018 genererat ett bra rörelseresultat och ett starkt kassaflöde. Backahill-koncernen är fortsatt ägare till mer än 10% av aktierna i Skistar AB (publ), Diös Fastigheter AB (publ), Fabege AB (publ), Catena AB (publ), Wihlborgs Fastigheter AB (publ) och Brinova Fastigheter AB (publ). Bolaget CMS Holding AB har förvärvats och 24% av aktierna i Backastad AB har avyttrats. Helägda dotterbolaget Backahill Inter AB har förvärvat bolaget Guldgrisen AB. Backahill Fastigheter ABs dotterbolag Backahill Båstad AB har under året förvärvat fastigheten Evald 7 i Båstad, genom köp av bolaget Backahill Evald 7 i Båstad AB samt förvärvat fastigheten Akvarellen 19 i Båstad genom köp av bolaget Backahill Akvarellen 19 AB. Vidare har Backahill Båstads dotterbolag Backahill Studenthem AB genomfört namnbyte till Backahill Neptus AB, detta bolag har förvärvat fastigheten Neptunus 6 i Båstad. Backahill Norrviken AB har bytt namn till Backahill Apelryd AB. Bolaget Fastighets HB Aron har frivilligt avregistrerats. Om- och tillbyggnaden av Ängelholms nya hotell i dotterbolaget Backahill Hotellfastigheter AB har slutförts och hotelloperatören har haft hotellet i drift sedan mars månad. I bolaget Backahill Vegeholm AB har nybyggnationen av Cernelles nya lager och laboratorium färdigställts. Fiberinstallation, gällande tv, telefon och data, har skett i dotterbolagens fastigheter i Ängelholm. I de dotterbolag som innehar fastighetsbestånd är samtliga fastigheter fullt uthyrda, endast i ett fåtal fastigheter har det skett omflyttningar under året. Backahill Förvaltning AB har avyttrat sitt 50% innehav i bolaget Bulltofta Aviation AB. Backahill Holding koncernen har avyttrat intressebolaget Er-Ho Huset 9 AB. Ägandet av bolaget Backahill Invest Key AB har blivit avyttrad från dotterbolaget Backahill Nova 183 AB till att ägas direkt under Backahill Holding AB. Dotterbolagen Backahill Nova 183 AB och Backahill Invest Key AB, samt dotterdotterbolaget Operosa AB har trätt i frivillig likvida-

tion den 4 december 2018. Backahill Holding AB har förvärvat 5% i Backastad Omsorg AB så att det numera är ett helägt dotterbolag. Dotterbolaget Backastad Graninge 10 AB har under räkenskapsåret avyttrat fastigheten Nacka Kil 1:109. Backahill Utveckling AB har avyttrat sitt innehav i intressebolagen Ekerum Golf & Resort AB samt Olero Lodge AB med tillhörande dotterbolag Björnrikegården Nya AB. Bolaget har utökat sitt ägande i Sir of Sweden AB till 62,5%. Likaså i bolaget Competensum Skåne Nordväst AB där bolaget har utökat sitt ägande till 33,33%. Vidare har förvärv skett med 12,5% av bolaget Chart Invest AB. Dotterbolaget Cernelles försäljning av Cernitol växer i Sverige och Japan. Arbetet med att registrera Cernitol i utvalda länder inom EU och Asien fortsätter enligt plan, samtidigt som nya vetenskapliga studier har genomförts i syfte att stärka dokumentationen för nya indikationer. Läkemedelsverket har under året genomfört en omfattande GMP-inspektion, vilket visar att verksamheten efterlever de höga kraven avseende utveckling och tillverkning av läkemedel på ett tillfredsställande vis. Backahill Bjäre AB har ökat sitt innehav i Båstadtennis & Hotell AB, innehavet per 2018-12-31 uppgår till 24,6%. Dotterbolaget Norrviken Utveckling AB har förvärvat bolaget Hantverksmässan i Skandinavien AB från Backahill Bjäre AB. Vidare har Backahill Bjäre AB utökat sitt ägande till 100% i bolaget Båstad Financing AB, vars dotterbolag Hamnbacken i Båstad AB har avyttrat fastigheten Turisten 27 i Båstad. Backahill Bjäre AB har likaså utökat sitt ägande till 100% i bolaget Tennis Lodge i Båstad AB. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT Backahill AB har koncerninternt avyttrat bolaget CMS Holding AB till Backahill Bjäre AB, därefter har CMS Holding AB förvärvat Backahill Bjäre ABs 50% andel i bolaget MMBA Projekt AB. I början av året har Backahill Projektutveckling AB förvärvat 25% av aktierna i MMB i Båstad AB. Under första kvartalet av 2019 har bolaget Hantverksmässan i Skandinavien AB fusionerats upp i Norrviken Utveckling AB. Vidare har Backahill AB förvärvat 9% av aktierna i Backahill Kil AB varefter Backahill Kil AB ägs till 100%. I bolaget Backahill Taktäckaren AB har det färdigställts en nybyggnation för en ny hyresgäst, inflyttning skedde i mars månad 2019. Likaså i Fastighets AB Förmannen 6, har en om- och tillbyggnad för fastighetens hyresgäst färdigställts. Vidare fortsätter bolaget H.U.S Fastigheter i Båstad ABs ombyggnad av nytt lager samt ombyggnad av hyresgästens kontor. Bolaget Backahill Gamlegården AB har förvärvat fastigheten Banken 2 i Båstad. 2019-02-11 har samtliga aktier i LB Parkering AB övergått till Backahill Elestorp AB.

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018


Avtal om försäljning av bolagen Fastighets AB Bajonetten 3 och Fastighets AB Bajonetten 6 är tecknat, tillträde kommer att ske i juni 2019. FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING SAMT VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Backahill kommer fortsätta att vara aktiva och delaktiga i utvecklingen i Nordvästra Skåne. En stark balansräkning och stabilt kassaflöde gör att koncernen är rustad för kommande intressanta projekt. Lönsam tillväxt med ett hanterbart risktagande är den grundläggande affärsprincipen inom koncernen. De definierade riskområdena, omvärldsrisker, operativa risker samt finansiella risker hanteras löpande som en integrerad del av verksamheten och med en tydlig strategi för varje riskområde. De operationella och finansiella riskerna bedöms ha minskat och inga nya väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer bedöms ha tillkommit under 2018. ANVÄNDANDE AV FINANSIELLA INSTRUMENT Backahill AB tillämpar säkringsredovisning (kassaflödesäkring av ränterisk på bankkrediter och hypotekslån) i enlighet med K3 kapitel 11 punkt 39 och punkt 40. Säkringsinstrumenten har under året bestått av ränteswapar. Per 2018-12-31 finns inga öppna avtal.

FINANSIELL RISKHANTERING Ränterisk Bolagets enskilt största kostnadspost är räntor. Bolaget har långfristiga kreditramar med fastställda villkor vilket i dagsläget innebär tre månaders räntebindning. Kreditrisk I befintliga kreditramar är kreditlöftet 2 512 mkr varav 2 177 mkr var utnyttjat per 31 december 2018. Tillgång till kapital via kreditavtalen omfattas av villkor vilka bolaget ligger väl inom ramen för. Likviditetsrisk Bolaget har under de senaste åren redovisat positiva kassaflöden i den löpande verksamheten. Under kommande år kommer bolaget fortsätta att fokusera på att minska koncernens räntebärande skulder avseende aktiefinansiering samt använda rörelsekapital till investeringar i fastigheter och projekt. ÄGARFÖRHÅLLANDEN Bolaget ägs till 100% av familjen Erik Paulsson.

Flerårsöversikt Tkr

2018

2017

2016

2015

268 867

208 197

199 434

216 342

KONCERNEN Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) Antal anställda

441 760

584 586

544 638

495 111

9 306 314

8 752 451

8 139 777

7 798 694

75,46

75,40

74,13

70,61

87

56

52

49

4 009

4 878

4 291

3 342

MODERBOLAGET Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) Antal anställda

23 553

302 098

385 915

32 008

4 286 161

4 305 932

4 056 087

4 119 130

87,68

87,74

85,96

74,98

7

6

5

4

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018

53


Förändring av eget kapital KONCERNEN Belopp vid årets ingång

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

Annat eget kapital inkl. årets resultat

Minoritetsintresse

Totalt

500 000

0

5 982 959

116 097

6 599 056

Utdelning

-16 500

-16 500 24

24

-6 193

-2 558

-8 751

Förändring minoritet

-10 168

10 168

0

Årets resultat

442 753

6 197

448 950

Avyttrad minoritet Förvärvad minoritet

Belopp vid årets utgång

MODERBOLAGET

500 000

0

6 392 851

129 928

7 022 779

Aktiekapital

Uppskrivningsfond

Balanserat resultat

Årets resultat

Totalt

500 000

125 019

2 846 635

306 349

3 778 003

Disposition enligt beslut av årets årsstämma:

306 349

-306 349

0

Utdelning

-16 500

Belopp vid årets ingång

Årets resultat Belopp vid årets utgång

500 000

125 019

3 136 484

-16 500 -3 514

-3 514

-3 514

3 757 989

Förslag till vinstdisposition 54

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets förlust disponeras så att till aktieägare utdelas (40 kronor per aktie) i ny räkning överföres

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018

3 136 484 390 -3 513 676 3 132 970 714 20 000 000 3 112 970 714 3 132 970 714


Koncernens Resultaträkning Tkr

Not

2018-01-01

2017-01-01

2, 3

268 867

208 197

25 612

1 638

294 478

209 835

-103 763

-59 276

1 -2018-12-31 -2017-12-31

Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader

4, 5

-86 003

-70 500

6

-70 162

-49 891

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Resultat från andelar i koncernföretag

-55 944

-57 922

7

0

897

8

241 799

242 327

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat

-6 513

-969

-80 586

4 666

213 893

214 501

249 754

397 444

Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

9

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

10

10 188

9 986

Räntekostnader och liknande resultatposter

11

-32 075

-37 345

227 867

370 085

Resultat efter finansiella poster

441 760

584 586

Resultat före skatt

441 760

584 586

Skatt på årets resultat

7 190

-1 264

Årets resultat

12

448 950

583 323

Moderbolagets andel av årets resultat

442 753

577 795

6 197

5 528

Minoritetens andel av årets resultat

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018

55


Koncernens Balansräkning Not 1

2018-12-31

2017-12-31

Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten

13

4 147

4 605

Varumärken

14

545

0

Goodwill

15

Tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar

0

1 260

4 692

5 865

Materiella anläggningstillgångar 16, 17

1 898 069

1 509 105

Inventarier, verktyg och installationer

Byggnader och mark

18

104 633

30 268

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

19

392 126

367 704

2 394 828

1 907 077

20, 21, 22

2 152 674

1 961 107

23

186 340

134 982

Andra långfristiga värdepappersinnehav

24, 25

3 814 601

3 767 078

Uppskjuten skattefordran

26, 27

48 362

43 174

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

Andra långfristiga fordringar

28

Summa anläggningstillgångar

60 649

65 303

6 262 626

5 971 644

8 662 146

7 884 586

Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter

18 156

7 111

Färdiga varor och handelsvaror

13 252

10 204

Förskott till leverantörer

56

1 010

938

32 418

18 253

5 783

5 373

0

3 299

190 120

201 045

Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

29

7 059

5 581

202 962

215 297

1 917

11 501

Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank

30

Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018

406 871

622 815

644 168

867 865

9 306 314

8 752 451


Not 1

Tkr

2018-12-31

2017-12-31

500 000

500 000

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

31

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Aktiekapital Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat

6 392 851

5 982 959

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

6 892 851

6 482 959

Minoritetsintresse Minoritetsintresse

129 928

116 097

7 022 779

6 599 056

934

1 190

Avsättningar för uppskjuten skatt

29 131

31 236

Övriga avsättningar

15 000

0

Summa avsättningar

45 065

32 426

0

13 655

Summa eget kapital Avsättningar

32

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Långfristiga skulder

33

Checkräkningskredit

30

Byggnadskreditiv

34

Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Summa långfristiga skulder

292 110

151 675

1 575 172

1 769 474

955

932

1 868 237

1 935 736

Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018

35

271 133

3 332

43 491

25 783

6 915

6 915

417

384

14 148

51 907

34 129

96 913

370 233

185 233

9 306 314

8 752 451

57


Koncernens Kassaflödesanalys Not

Tkr

2018-01-01

2017-01-01

1 -2018-12-31 -2017-12-31

Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster

36

441 760

584 586

-104 838

-321 421

-905

-3 675

336 017

259 490

Förändring av varulager och pågående arbeten

4 088

-281

Förändring av kundfordringar

6 948

-1 440

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av kortfristiga fordringar

23 862

115 058

Förändring av leverantörsskulder

13 655

4 230

Förändring av kortfristiga skulder

-106 765

-74 571

277 805

302 485

-564

-10 676

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-303 481

-242 996

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

31 293

7 584

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

-61 276

-402 502

Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Förvärv av dotterbolag

37

Försäljning av dotterbolag

52 999

576 603

-74 074

-108 640

0

8 207

-355 103

-172 420

Förändring av långfristiga fordringar

-56 925

50 485

Förändring av långfristiga skulder

-56 494

57 888

-8 727

-2 750

-16 500

-15 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-138 646

90 623

Årets kassaflöde

-215 944

220 688

Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten

Förändring av minoritet Utbetald utdelning

58

Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

38

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018

622 815

402 126

406 871

622 815


Moderbolagets Resultaträkning Not

Tkr

2018-01-01

2017-01-01

1 -2018-12-31 -2017-12-31

Nettoomsättning

4 009

Övriga rörelseintäkter

4 878

204

0

4 213

4 878

4, 5

-31 750

-37 471

6

-12 846

-10 817

-228

-255

Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat

-44 824

-48 543

39

-40 611

-43 665

7

-1 500

261 359

Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

9

53 918

81 052

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

10

21 702

24 215

Räntekostnader och liknande resultatposter

11

Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner

40

Resultat före skatt Skatt på årets resultat

12

Årets resultat

-9 956

-20 863

64 164

345 763

23 553

302 098

-27 067

4 251

-3 514

306 349

0

0

-3 514

306 349

59

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018


Moderbolagets Balansräkning Not

Tkr

1

2018-12-31

2017-12-31

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer

18

832

1 060

832

1 060

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag

41, 42

1 162 032

1 161 536

43

1 351 392

1 400 052

20, 21, 22

286 501

286 501

23

0

2 000

Andra långfristiga värdepappersinnehav

24, 25

733 350

738 146

Uppskjuten skattefordran

26, 27

4 918

4 918

Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

Andra långfristiga fordringar

28

Summa anläggningstillgångar

700

1 000

3 538 893

3 594 153

3 539 725

3 595 213

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

29

30

Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR 60

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018

26

0

377 306

135 539

0

134

620

635

69

139

378 021

136 447

368 415

574 272

746 436

710 719

4 286 161

4 305 932


Not

Tkr

1

2018-12-31

2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

31, 44

Bundet eget kapital Aktiekapital Uppskrivningsfond

45

500 000

500 000

125 019

125 019

625 019

625 019

3 136 484

2 846 635

Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat

-3 514

306 349

3 132 970

3 152 984

3 757 989

3 778 003

Skulder till koncernföretag

521 398

512 652

Summa Långfristiga skulder

521 398

512 652

1 468

2 917

38

56

Summa eget kapital Långfristiga skulder

33

Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

35

920

807

4 348

11 497

6 774

15 277

4 286 161

4 305 932

61

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018


Moderbolagets Kassaflödesanalys Tkr

Not

2018-01-01

2017-01-01

36

23 553

302 098

1 524

-35 030

-18

-26

25 059

267 042

-26

5

-241 548

12 919

1 -2018-12-31 -2017-12-31

Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av kundfordringar Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder

-1 449

966

Förändring av kortfristiga skulder

-7 036

2 072

-225 000

283 004

Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Försäljning av koncernbolag

24

0

-240

0

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

0

-172 879

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

5 000

126 450

Kassaflöde från investeringsverksamheten

4 784

-46 429

Förändring av långfristiga fordringar

50 960

60 949

Lämnade aktieägartillskott

-1 780

-27 900

8 746

-44 515

Utbetald utdelning

-16 500

-15 000

Koncernbidrag

-27 067

4 251

14 359

-22 215

-205 857

214 360

574 272

359 912

368 415

574 272

Förvärv av koncernbolag

Finansieringsverksamheten

Förändring av långfristiga skulder

Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början 62

Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

38

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018


Noter Tkr

Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättade i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Moderföretaget och koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper om inte annat framgår nedan. OMRÄKNING AV UTLÄNDSK VALUTA Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. ÄNDRADE UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR Företaget har ändrat bedömning relaterad till värdering av uppskjutna skatter på grund av att bolagsskattesatsen sänks kommande år. Företaget förväntar sig att återvinna det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller reglera det redovisade värdet för motsvarande skuld efter den 1 januari 2021 och värderar därför uppskjutna skatter till en skattesats på 20,6%. INTÄKTSREDOVISNING Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Hyresintäkter redovisas i den period hyran avser. Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen. Ersättning i form av ränta eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Utdelning redovisas som intäkt när företagets rätt till betalning är säkerställd.

inflytande anses normalt föreligga när företaget äger minst 20% men inte mer än 50% av rösterna i ett annat företag. Förändring av koncernens sammansättning Backahill AB har under året förvärvat CMS Holding AB. Backahill Fastigheter AB har under året avregistrerat dotterbolaget HB Aron. Backahill Båstad AB har under året förvärvat Backahill Akvarellen 19 AB och Backahill Evald 7 i Båstad AB. Backahill Studenthem AB har under året bytt namn till Backahill Neptus AB och Backahill Norrviken AB har bytt namn till Backahill Apelryd AB. Backahill Bjäre AB har under året utökat sitt innehav i Tennis Lodge i Båstad AB, från 30% till 100%. Backahill Bjäre AB har även under året sålt sina andelar i Hantverksmässan i Skandinavien AB internt till Norrviken Utveckling AB. Backahill Bjäre AB har även köpt resterande aktier i Båstad Financing AB och äger nu 100%. Backahill Utveckling har under året utökat sitt innehav i Sir of Sweden AB från 37,5% till 62,5%. Backahill Inter AB har under året förvärvat Guldgrisen AB. Backahill Nova 183 AB har sålt samtliga aktier i Backahill Invest Key AB till Backahill Holding AB. Backahill Holding AB har köpt resterande 5% i Backastad Omsorg AB och äger numera 100%.

Redovisningsprinciper Koncernredovisningen omfattar de företag i vilket moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande enligt ÅRL 1:4. Dotterföretagens resultat ingår i koncernens resultat från och med förvärvstidpunkten fram till och med då det avyttras.

Dotterföretag Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt har mer än 50% av röstetalet eller på annat sätt innehar det bestämmande inflytandet och därmed har en rätt att utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncernredovisningen från och med tidpunkten för förvärvet till och med den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett bestämmande inflytande över dotterföretaget. Minoritetsintresse är den del av dotterföretagets resultat och nettotillgångar i koncernredovisningen hänförliga till egetkapitalinstrument som inte, direkt eller indirekt genom dotterföretag, ägs av moderföretaget. Minoritetsintresse redovisas i koncernens balansräkning som en särskild post inom koncernens egna kapital. Redovisningen tar sin utgångpunkt i koncernen som en enhet enligt den så kallade enhetsteorin. Samtliga tillgångar som koncernen har bestämmande inflytande över inkluderas i koncernens balansräkning, även de som delvis har andra ägare. Minoritetens andel av resultatet efter skatt redovisas separat som minoritetsandel. Förvärv och avyttring av minoritetsandelar redovisas inom eget kapital.

Konsolideringsmetod Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill, finansiella anläggningstillgångar eller byggnad och mark. Som intresseföretag räknas sådana företag där företaget har ett betydande men inte bestämmande inflytande. Ett betydande

Redovisning av intresseföretag Innehav i intresseföretag redovisas i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden. Det innebär att en förvärvsanalys upprättas och eventuella över- eller undervärden identifieras. Det koncernmässiga värdet på andelen påverkas under innehavstiden genom avskrivningar på övervärden eller återföring av undervärden. Andelsvärdet påverkas även av resultatandelen i intresseföretaget under innehavstiden, justerat för internvinster och övriga koncernmässiga justeringar. Erhållna utdelningar reducerar det koncernmässiga värdet.

KONCERNREDOVISNING

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018

63


Andel i intresseföretagets resultat efter skatt redovisas på egen rad och påverkar koncernens rörelseresultat. Transaktioner mellan koncernföretag Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar ett nedskrivningsbehov. Förändring av internvinst under räkenskapsåret elimineras i koncernresultaträkningen. REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR ENSKILDA BALANSPOSTER IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningstider tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Varumärken Goodwill

5 år 10 år 5 år

Avskrivningsperiod för goodwill är beräknad utifrån den period som posten bedöms generera ekonomiska fördelar. Materiella anläggningstillgångar Byggnader Hyresgästanpassningar Markanläggningar Inventarier, verktyg och installationer

64

13-200 år 5-15 år 20 år 3-20 år

Förvaltningsfastigheter Förvaltningsfastigheter innehas i syfte att generera hyresintäkter och/eller värdestegring. I begreppet förvaltningsfastigheter ingår byggnader, mark och markanläggningar. Förvaltningsfastigheter redovisas i balansräkningen till belopp som motsvarar utgifterna för fastighetens förvärv eller tillverkning (anskaffningsvärdet) med hänsyn även taget till av-, ned- och uppskrivningar efter anskaffningen. Komponentindelning Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader. Koncernen redovisar större hyresgästanpassningar enligt det utvidgade reparationsbegreppet. Hyresgästanpassningarnas anskaffningsvärde fördelas och kostnadsförs på 5-15 år. Ej kostnadsfört värde redovisas under rubriken Byggnader och mark i balansräkningen, under året kostnadsfört belopp redovisas som avskrivning i resultaträkningen.

LÅNEUTGIFTER De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den period de uppstår. FINANSIELLA INSTRUMENT Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört. Andelar i dotterföretag Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. Andra långfristiga värdepappersinnehav Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov. Kundfordringar/kortfristiga fordringar Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Låneskulder och leverantörsskulder Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske. Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas individuellt. Likvida medel Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavanden hos bank samt kortfristiga placeringar med en ursprunglig löptid på högst tre månader. SÄKRINGSREDOVISNING Backahill AB tillämpar säkringsredovisning (kassaflödessäkring av ränterisk på bankkrediter och hypotekslån) i enlighet med K3 kapitel 11 punkt 39 och punkt 40 enligt följande: Övergripande mål och strategi för riskhantering Målsättningen med denna säkringsstrategi är att reducera osäkerheten beträffande koncernens framtida räntebetalningar avseende fastighetslån. Osäkerheten är hänförlig till marknadsförändringar i de rörliga räntorna. Kassaflödesrisk finns i de rörliga hypotekslånen men ej i de fasta hypotekslånen. Riskhantering är avsedd att ske genom affärsmässiga beslut om räntesäkring direkt kopplade till underliggande krediter tecknade med banker för att säkerställa kassaflödet. Säkringsinstrumenten utgörs av ränteswapar. Verkligt värde på balansdagen uppgår till 0 tkr.

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018


LEASINGAVTAL Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med tillgången inte har övergått till leasetagaren klassificeras leasingen som operationell leasing. De tillgångar som företaget är leasegivare av redovisas som anläggningstillgång. Leasingavgiften fastställs årligen och redovisas linjärt över leasingperioden. Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. VARULAGER Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip och först in först ut (FIFO) metoden. Detta innebär att varulagret tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt FIFO-metoden och verkligt värde. Råvaror, köpta hel- och halvfabrikat samt handelsvaror värderas till anskaffningsvärdet. Egentillverkade hel- och halvfabrikat har värderats till varornas tillverkningskostnader med tillägg för skälig andel av indirekta kostnader. Individuellt inkuransavdrag har gjorts på hela lagret. I inget fall har värderingen skett över verkligt värde. INKOMSTSKATTER Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital. Aktuell skatt Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver. AVSÄTTNINGAR Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA EFTER AVSLUTAD ANSTÄLLNING I företaget finns förmånsbestämda pensionsplaner. Redovisning sker enligt förenklingsreglerna. Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner där en pensionspremie betalas och redovisar dessa planer som avgiftsbestämda planer i enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 2012:1 (K3). Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner som finansieras via Alecta, vilka redovisas som avgiftsbestämda planer då det inte finns tillräcklig information för att redovisa planen som förmånsbestämd. Företaget har pensionsförpliktelser vilka uteslutande är beroende av värdet på de av företaget och koncernen ägda kapitalförsäkringar. Kapitalförsäkringarna redovisas till anskaffningsvärde som finansiell anläggningstillgång. Pensionsförpliktelsen redovisas som en avsättning till samma värde som kapitalförsäkringens redovisade värde. KONCERNBIDRAG Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. KASSAFLÖDESANALYS Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten. NYCKELTALSDEFINITIONER Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Antal anställda Medelantal anställda under räkenskapsåret.

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018

65


UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Enligt företagsledningen är väsentliga bedömningar avseende tillämpade redovisningsprinciper samt källor till osäkerhet i uppskattningar, främst relaterade till bedömd nyttjandeperiod för de olika komponenterna i posten Byggnad och mark.

2018 2017

KONCERNEN Nettoomsättningen per rörelsegren Fastighetsförvaltning

161 948

137 566

Varuförsäljning

88 998

60 519

Konsultverksamhet

17 921

10 112

268 867

208 197

-26 353

-33 126

-128

4 823

-1 416

-420

Rörelseresultat per rörelsegren Fastighetsförvaltning Varuförsäljning Konsultverksamhet Värdepappershandel

-9

0

0

897

Resultat från andelar i intresseföretag 241 799

242 327

Resultat från andelar i koncernföretag

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 3 937 tkr (fg år 3 195 tkr). Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasing- avtal, förfaller till betalning enligt följande: Inom ett år

2018 2017 -4 310

-3 461

Senare än ett år men inom fem år

-10 411

-12 252

-14 721 -15 713

Avser leasing av bilar och kontorsmaskiner. Beloppen anges i nominella värden.

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 1 854 tkr (fg år 1 839 tkr) Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasing- avtal, förfaller till betalning enligt följande:

2018 2017

Inom ett år

-1 527

-1 686

Senare än ett år men inom fem år

-1 570

-3 044

-3 097

-4 730

Avser hyreskontrakt för lokaler samt leasing av bilar och kontorsmaskiner. Beloppen anges i nominella värden.

Not 5 Arvode till revisorer

Not 3 Leasing, leasinggivaren

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

KONCERNEN

213 893 214 501

Årets leasingintäkter avseende leasingavtal, uppgår till 137 802 tkr (fg år 125 524 tkr). Fordran avseende framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

66

KONCERNEN

MODERBOLAGET

Not 2 Nettoomsättningens fördelning

Not 4 Leasingavtal, leasetagaren

KONCERNEN Ernst & Young AB Revisionsuppdrag Skatterådgivning

Inom ett år Senare än ett år men inom fem år Senare än fem år

2018 2017

-4 026

-3 082

-788

-603

Övriga tjänster

-3 269

-2 503

-8 083 -6 188

64 244

80 689

135 073

177 211

54 064

16 381

MODERBOLAGET

253 381 274 281

Ernst & Young AB

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasing- avtal, avser hyresavtal för lokaler med indexklausul. Beloppen anges i nominella värden.

2018 2017

Revisionsuppdrag

-2 796

-2 344

-547

-459

Övriga tjänster

-2 271

-1 903

-5 614

-4 706

Skatterådgivning

En del av revisionen faktureras moderbolaget och avser flertalet koncernbolag.

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018


Not 6 Anställda och personalkostnader

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

2018 2017

KONCERNEN Medelantalet anställda Kvinnor

41

28

Män

46

28

87

56

2018 2017

Andel kvinnor i styrelsen

20%

20%

Andel män i styrelsen

80%

80%

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare

20%

20%

Andel män bland övriga ledande befattningshavare

80%

80%

Löner och andra ersättningar Styrelse och verkställande direktör

-6 162

-5 048

Övriga anställda

-32 081

-26 874

-38 243 -31 922

Sociala kostnader Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör

-2 269

-1 811

Pensionskostnader för övriga anställda

-4 039

-3 715

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

-11 913

-10 803

-18 221 -16 329

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

-56 464

-48 251

Avtal om avgångsvederlag VD har vid uppsägning från bolaget sida 6 månaders uppsägningstid. Han är även berättigad till avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner.

Not 7 Resultat från andelar i koncernföretag KONCERNEN Resultat vid avyttringar

0

0 897

Andel kvinnor i styrelsen

9%

9%

Andel män i styrelsen

91%

91%

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare

10%

5%

Andel män bland övriga ledande befattningshavare

90%

95%

2018 2017

897

MODERBOLAGET Erhållna utdelningar

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

2018 2017

0

271 359

Nedskrivningar

-1 500

-10 000

-1 500

261 359

Not 8 Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

2018 2017

KONCERNEN

MODERBOLAGET

Erhållna utdelningar

55 388

39 269

Medelantalet anställda

Resultat vid avyttringar

30 020

62 936

Kvinnor

4

3

Nedskrivningar

-42 805

-39 766

Män

3

3

Resultatandel

199 196

179 888

7

6

241 799 242 327

Styrelse och verkställande direktör

-3 161

-3 088

Övriga anställda

-4 632

-3 151

-7 793 -6 239

Löner och andra ersättningar

Sociala kostnader Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör

-942

-902

Pensionskostnader för övriga anställda

-715

-636

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

-2 871

-2 617

-4 528 -4 155

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

-12 321

-10 394

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018

67


Not 9 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar KONCERNEN Erhållna utdelningar Resultat vid avyttringar Nedskrivningar Återföring av nedskrivningar Återbetalning kapitalförsäkring Efterskänkt fordran

2018 2017 257 195

221 205

2 079

202 114

-10 237

-25 958

1 955

0

262

83

-1 500

0

249 754 397 444

MODERBOLAGET Erhållna utdelningar Resultat vid avyttringar Nedskrivningar Återföring av nedskrivningar

54 229

40 767

0

46 785

-766

-6 500

1 955

0

Efterskänkt fordran

-1 500

0

53 918

81 052

Not 10 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2018 2017

KONCERNEN Erhållna utdelningar

53

45

Övriga ränteintäkter

10 115

9 941

20

0

Övriga finansiella intäkter

10 188 9 986

MODERBOLAGET Ränteintäkter från koncernföretag Övriga ränteintäkter

21 624

22 404

78

1 811

21 702

24 215

Not 11 Räntekostnader och liknande resultatposter

2018 2017

KONCERNEN

68

Övriga räntekostnader Övriga finansiella kostnader

-31 183

-37 152

-892

-193

-32 075 -37 345

MODERBOLAGET Övriga räntekostnader Övriga finansiella kostnader

-9 067

-20 675

-889

-188

-9 956 -20 863

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018


Not 12 Aktuell och uppskjuten skatt 2018 2017 KONCERNEN Skatt på årets resultat Aktuell skatt

-684

Justering avseende tidigare år

1 759

0

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader

6 115

-443

7 190

-1 264

Totalt redovisad skatt

-821

Avstämning av effektiv skatt

Procent Belopp Procent Belopp

Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats

441 760

584 587

22,0

-97 187

22,0

Ej avdragsgilla kostnader

-20 909

-128 609 -22 646

Ej skattepliktiga intäkter

81 715

114 356

Justering avseende skatter för föregående år

-1 993

0

Övrigt

228

Förändring skattemässigt underskott

2 904

0

Justering uppskjuten skatt temporära skillnader

-291

52

Resultatandelar

43 823

39 575 0

-3 992

Uppskjuten skatt värderat till 20,6% ingående värde

-557

Uppskjuten skatt värderat till 20,6% årets förändring

-120

0

Eliminering obeskattade reserver värderat till 20,6%

54

0

Justering skatt pga övergång till K3

-478

0

-1,6

7 190

0,2

-1 264

Redovisad effektiv skatt

2018 2017 MODERBOLAGET Skatt på årets resultat Aktuell skatt

0

0

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader

0

0

0

0

Totalt redovisad skatt Avstämning av effektiv skatt Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats

Procent Belopp Procent Belopp

-3 514

306 349

22,0

773

22,0

-67 397

Ej avdragsgilla kostnader

-2 529

-7 334

Ej skattepliktiga intäkter

11 609

78 960

Förändring skattemässigt underskott

-9 853

-4 230

0,0

0

0,0

0

Redovisad effektiv skatt

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018

69


Not 13 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

Not 16 Byggnader och mark

KONCERNEN

2018-12-31 2017-12-31

KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärden 10 303

10 072

33

231

10 336 10 303

Inköp

Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar

-5 698

-5 207

-491

-491

-6 189 -5 698 4 147

4 605

2018-12-31 2017-12-31

114 159 -6 021

159 705

14 616

Förvärvade anskaffningsvärden

214 402

88 311

0

-10 005

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Avyttrade avskrivningar/ Omklassificeringar Förvärvade avskrivningar

Not 14 Varumärke

89 037

Omklassificeringar

Årets avskrivningar

1 512 262

-23 183

Försäljningar/utrangeringar Utgående redovisat värde

1 713 322

Försäljningar/utrangeringar

Avyttrade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar

2018-12-31 2017-12-31

Utgående ackumulerade avskrivningar

2 153 283 1 713 322 -226 399

-189 267

830

555

0

1 754

-32 977

-22 642

-9 237

-16 799

-267 783 -226 399

KONCERNEN Förvärvade anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 000

0

2 000 0

Årets avskrivningar

-200

0

Förvärvade avskrivningar

-1 255

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 455 0

Utgående redovisat värde

545

0

Not 15 Goodwill

Inköp

70

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2018-12-31 2017-12-31 12 545

2 100

531

10 445

13 076 12 545

Ingående avskrivningar

-840

-420

Årets avskrivningar

-420

-420

Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde

Årets avskrivningar på uppskrivet belopp Utgående ackumulerade uppskrivningar Ingående nedskrivningar

-1 260 -840 -10 445

0

-1 371

-10 445

-11 816 -10 445 0

1 085

1 109

0

-24

1 085 1 085 -8 290

0

Årets nedskrivningar

0

-7 103

Förvärvade nedskrivningar

0

-1 187

Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde

KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden

Ingående uppskrivningar

-8 290 -8 290 1 878 295

1 479 718

Redovisat värde

1 898 069

1 509 105

Verkligt värde

2 810 902

2 367 795

Taxeringsvärden byggnader

829 821

725 796

Taxeringsvärden mark

231 632

207 662

Uppgifter om förvaltningsfastigheter

1 061 453 933 458

I fastighetsinnehavet finns även fastigheter vilka saknar taxeringsvärden. Värdering har gjorts externt av en oberoende värderingsman. Värdet har bedömts med stöd av dels en ortsprismetod och dels en nuvärdesmetod. Nuvärdesmetoden, som också kallas avkastningsmetoden, kan ses som samlingsnamnet för de metoder där man genom simulering av de beräknade framtida intäkterna och kostnaderna analyserar marknadens förväntningar på värderingsobjektet.

1 260

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018


Not 17 Hyresgästanpassningar

2018-12-31 2017-12-31

KONCERNEN Ingående restvärde Årets avskrivning Omklassificeringar Utgående redovisat värde

Not 19 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

29 387

32 976

-10 082

-10 303

469

6 714

19 774

29 387

2018-12-31 2017-12-31

KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden

367 704

172 618

Inköp

261 548

208 096

-220 406

-22 450

0

16 871

Omklassificeringar Förvärvade anskaffningsvärden Försäljningar/utrangeringar

-13 108

0

Not 18 Inventarier, verktyg och installationer

Kostnadsfört

-3 612

-6 393

Nedskrivning

0

-1 038

2018-12-31 2017-12-31

392 126 367 704

KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar

98 854

84 738

5 382

6 872

-4 413

-462

Omklassificeringar

60 232

1 120

Förvärvade anskaffningsvärden

30 009

9 328

0

-2 742

Avyttrade anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Försäljningar/utrangeringar Avyttrade avskrivningar Årets avskrivningar Förvärvade avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

190 064 98 854 -58 780

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2018-12-31 2017-12-31

KONCERNEN Inköp Försäljningar/utrangeringar/uttag

-68 586

Omklassificeringar

2 009 848

1 830 605

12 196

8 425

-14 240

-62 705

-9 280

42 660

199 196

179 888

37 500

10 975

3 293

372

Resultatandel

0

737

Aktieägartillskott/uttag

-10 403

-5 456

-9 735

-5 459

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

-85 431 -68 586

Ingående nedskrivningar

-48 741

-11 231

Återförda nedskrivningar

0

2 256

104 633

30 268

MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Not 20 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

2 240

Omklassificeringar

2 235 220 2 009 848

9 000

0

Årets nedskrivningar

-42 805

-39 766

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-82 546 -48 741

2 240 Utgående redovisat värde

2 152 674

1 961 107

286 501

2 240 2 240 MODERBOLAGET

Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

-1 180

-925

Ingående anskaffningsvärden

286 501

-228

-255

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

286 501 286 501

Utgående redovisat värde

286 501

-1 408 -1 180 832

1 060

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018

286 501

71


Not 21 Specifikation andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag KONCERNEN Namn

Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal andelar

Bokfört värde

Brinova Fastigheter AB (publ) *

31,16%

43,71%

22 533 013

342 670

Catena AB (publ) *

29,76%

29,76%

11 219 599

1 671 844

Sälen Centrum HB

50%

50%

1

9 644

CrHe Invest AB

49%

49%

245

1 880

Böske Backe Invest AB

49%

49%

245

1 153

Lima Timmerhus AB

50%

50%

500

411

Foodhills AB

20%

20%

20 000

9 094

Foodhills Fastighet AB

47%

47%

470

16 062

Arenabolaget i Ängelholm AB

47,9%

47,9%

434 000

44 597

Competensum Skåne Nordväst AB

33,3%

33,3%

541

420

PMSA Aktiesparklubb AB

25%

25%

250

20

Backerhof Holding AB

50%

50%

25 000

300

- Backerhof 1 AB

100%

100%

50 000

0

- Backerhof 2 AB

100%

100%

50 000

0

- Backerhof 3 AB

100%

100%

50 000

0

- Backerhof 4 AB

100%

100%

50 000

0

- Backerhof 5 AB

100%

100%

50 000

0

50%

50%

25 000

50

- Backerhof 6 AB

100%

100%

50 000

0

- Backerhof Sunnanå AB

100%

100%

1 000

0

Backerhof Holding 2 AB

- Backerhof Stanstorp AB

100%

100%

50 000

0

Pepe’s Bodega AB

33,3%

33,3%

333

144

JOPA Fastighets AB

50%

50%

500

2 207

MMBA Projekt AB

50%

50%

250

27

Bjärerondellen AB

21%

21%

210

1 720

- Båstad Företagsby AB

100%

100%

1 000

0

- Båstad Barret 12 AB

100%

100%

500

0

- Fastighets AB Båstad Lyckebacken 2

100%

100%

50 000

0

- Båstad Hemmeslöv Fastighets AB

100%

100%

500

0

24,57%

24,57%

147 701

49 196 0

Båstadtennis & Hotell AB - Lilla Båstad AB

100%

100%

500

- LB Parkering AB

100%

100%

50 000

0

- Bengtsson & Nobel & Olofsson Fastighets AB

100%

100%

1 000

0

- Båstad Krog & Spa AB

100%

100%

500

0

- BTH Licens AB

100%

100%

50 000

0

- Arena Båstad AB

100%

100%

50 000

0

50%

50%

250

1 235

51%

51%

1 000

0

100%

100%

500

0

Destination Bjäre Holding AB - Huset vid Stranden AB

72

- Hamnplats 3 AB - Restaurang & Hotell Skansen i Båstad AB

100%

100%

1 000

0

- Torekov Hotell Resort AB

100%

100%

1 000

0

- Hotell Riviera Strand AB

100%

100%

1 000

0

2 152 674

MODERBOLAGET Namn Brinova Fastigheter AB (publ)*

Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal andelar

Bokfört värde

29,83%

43,31%

21 570 513

286 501

286 501

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018


KONCERNEN Namn

Brinova Fastigheter AB (publ) *

Org.nr

Säte

Eget kapital

Resultat

556840-3918

Helsingborg

1 336 600

116 700

Catena AB (publ) *

556294-1715

Solna

5 308 800

830 700

Sälen Centrum HB

916581-9906

Malung-Sälen

19 285

4 381

CrHe Invest AB

556862-2558

Ängelholm

3 837

358

Böske Backe Invest AB

556858-4568

Ängelholm

2 350

953

Lima Timmerhus AB

556730-8449

Malung-Sälen

1 104

821

Foodhills AB

559097-6501

Bjuv

729

-26 797

Foodhills Fastighet AB

559122-6617

Bjuv

31 000

-19 100

Arenabolaget i Ängelholm AB

556667-9022

Ängelholm

92 965

-268

Competensum Skåne Nordväst AB

556753-0141

Ängelholm

1 303

-230

PMSA Aktiesparklubb AB

559076-0905

Ängelholm

79

-259

Backerhof Holding AB

559010-5408

Kävlinge

117

-1 232

- Backerhof 1 AB

559010-5424

Kävlinge

240

-177

- Backerhof 2 AB

559023-4455

Kävlinge

54

-1 215

- Backerhof 3 AB

559008-1633

Kävlinge

165

-107

- Backerhof 4 AB

559030-6204

Kävlinge

65

-20

- Backerhof 5 AB

556982-0524

Kävlinge

193

-121

Backerhof Holding 2 AB

559033-5450

Kävlinge

208

-297

- Backerhof 6 AB

559033-5443

Kävlinge

217

-94

- Backerhof Sunnanå AB

556536-4717

Kävlinge

357

-128

- Backerhof Stanstorp AB

559057-8356

Kävlinge

121

-20

Pepe’s Bodega AB

556531-5404

Båstad

589

167

JOPA Fastighets AB

556605-8268

Båstad

2 992

149

MMBA Projekt AB

559073-6483

Båstad

53

-13

Bjärerondellen AB

556594-3080

Båstad

3 098

338

- Båstad Företagsby AB

556725-4189

Båstad

7 058

-16

- Båstad Barret 12 AB

559018-9048

Båstad

340

-51

- Fastighets AB Båstad Lyckebacken 2

559094-9201

Båstad

622

1

- Båstad Hemmeslöv Fastighets AB

559124-2432

Båstad

48

-2

Båstadtennis & Hotell AB

556594-3288

Båstad

256 784

4 166

- Lilla Båstad AB

556820-7913

Ängelholm

127

-3 089

- LB Parkering AB

559094-9037

Ängelholm

48

-2

- Bengtsson & Nobel & Olofsson Fastighets AB

556552-3379

Båstad

8 813

99

- Båstad Krog & Spa AB

559133-9873

Båstad

49

-1

- BTH Licens AB

559094-9029

Ängelholm

49

-1

- Arena Båstad AB

559094-9045

Ängelholm

52

-198

Destination Bjäre Holding AB

559118-3073

Båstad

3 612

-6 439

- Huset vid Stranden AB

556795-5868

Båstad

1 539

-1 163

- Hamnplats 3 AB

556977-5454

Båstad

50

0

- Restaurang & Hotell Skansen i Båstad AB

556599-3515

Båstad

11 105

9

- Torekov Hotell Resort AB

556801-9763

Båstad

2 172

5

- Hotell Riviera Strand AB

556977-5603

Båstad

1 266

8

MODERBOLAGET Namn Brinova Fastigheter AB (publ)*

Org.nr

Säte

Eget kapital

Resultat

556840-3918

Helsingborg

1 336 600

116 700

* Eget kapital och Resultat avser koncernens eget kapital och resultat.

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018

73


Not 22 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Not 24 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Namn

KONCERNEN

Bokfört Marknadsvärde värde

KONCERNEN Catena AB (publ) Brinova Fastigheter AB (publ)

1 671 844

2 473 922

342 670

389 821

2 014 514 2 863 743

Marknadsvärdet vid avlämnande av årsredovisningen på ovanstående innehav är 3 231 877 tkr. Namn

Bokfört Marknadsvärde värde 286 501

373 170

286 501 373 170

Marknadsvärdet vid avlämnande av årsredovisningen på ovanstående innehav är 403 369 tkr.

-251 095

Omklassificeringar

0

-42 962

Förvärvade anskaffningsvärden

44 198

0

Efterskänkt fordran

-1 500

0

Ingående nedskrivningar

3 855 438 3 809 415 -42 337

-40 837

0

-1 500

1 500

0

-40 837

-42 337

3 814 601

3 767 078

739 646

646 382

0

172 880

Försäljningar/utrangeringar

-4 796

-79 616

Efterskänkt fordran

-1 500

0

Efterskänkt fordran Utgående ackumulerade nedskrivningar

Ingående anskaffningsvärden Inköp

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden

134 982

198 188

Tillkommande fordringar

188 494

54 147

Avgående fordringar

-108 554

-94 353

Omklassificeringar

-28 582

-23 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

186 340 134 982 186 340

134 982

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående nedskrivningar

Ingående anskaffningsvärden

2 000

53 600

Tillkommande fordringar

3 000

400

-5 000

-52 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0 2 000

Utgående redovisat värde

0

2 000

733 350 739 646 -1 500

0

1 500

0

Årets nedskrivningar

0

-1 500

Utgående ackumulerade nedskrivningar

0 -1 500

Efterskänkt fordran

Utgående redovisat värde

MODERBOLAGET

74

383 102

-8 255

MODERBOLAGET

KONCERNEN

Avgående fordringar

11 580

Utgående redovisat värde

Not 23 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

Utgående redovisat värde

3 720 370

Försäljningar/utrangeringar

Årets nedskrivningar

Brinova Fastigheter AB (publ)

3 809 415

Inköp

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

MODERBOLAGET

Ingående anskaffningsvärden

2018-12-31 2017-12-31

733 350

738 146

Not 25 Aktier och andelar KONCERNEN Namn

Bokfört Marknadsvärde värde

Skistar AB (publ)

543 510

Fabege AB (publ)

1 719 643

5 976 791

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

800 359

1 603 057

Diös Fastigheter AB (publ)

476 983

794 273

Övrigt innehav

274 106

428 442

1 519 273

3 814 601 10 321 836

Marknadsvärdet vid avlämnande av årsredovisningen på ovanstående innehav är 11 800 414 tkr.

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018


Not 25 forts.

Not 28 forts.

MODERBOLAGET Namn

Bokfört Marknadsvärde värde

Skistar AB (publ)

543 510

1 519 273

Övrigt innehav

189 840

329 641

733 350 1 848 914

Ingående nedskrivningar Omklassificeringar

-29 865

-6 269

0

862

Årets nedskrivningar

-10 221

-24 458

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-40 086 -29 865

Utgående redovisat värde

Marknadsvärdet vid avlämnande av årsredovisningen på ovanstående innehav är 2 023 081 tkr.

2018-12-31 2017-12-31

60 649

65 304

6 000

23 250

MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden Tillkommande fordringar

Not 26 Uppskjuten skattefordran

2018-12-31 2017-12-31

KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden

43 174

Tillkommande fordringar

0

-128

-7

207

0

skattesats

-1 950

0

48 362 43 174

Förvärvade fordringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

6 800

-250

-24 050

6 450 6 000

43 181

7 059

Avgående fordringar

Avgående fordringar

700

Årets omvärdering pga ändrad

Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde

-5 000

0

-750

-5 000

-5 750 -5 000 700

1 000

MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden

4 918

4 918

4 918 4 918

Not 29 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2018-12-31 2017-12-31

KONCERNEN Övriga upplupna intäkter

Not 27 Uppskjuten skattefordran

2018-12-31 2017-12-31

KONCERNEN Specifikation uppskjuten skattefordran Underskottsavdrag

47 978

42 849

Pensionsavsättning

384

325

48 362 43 174

Specifikation uppskjuten skattefordran Underskottsavdrag

4 918

4 918 4 918

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden

95 169

83 310

Tillkommande fordringar

16 819

44 030

-11 253

-31 309

0

-862

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

407

691

1 241

618

684

Upplupna ränteintäkter

1 536

1 373

Övriga förutbetalda kostnader

3 196

1 876

7 059 5 581

MODERBOLAGET Upplupna ränteintäkter

19

23

0

109

Övriga upplupna intäkter

50

7

69 139

Not 30 Checkräkningskredit

KONCERNEN

Omklassificeringar

1 018

4 918

Not 28 Andra långfristiga fordringar

Avgående fordringar

Förutbetalda fastighetskostnader

Övriga förutbetalda kostnader

MODERBOLAGET

Upplupna hyresintäkter

Beviljat belopp på checkräknings- kredit uppgår till Utnyttjad kredit uppgår till

183 500

205 000

0

13 655

175 000

175 000

0

0

MODERBOLAGET Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

100 735 95 169

2018-12-31 2017-12-31

KONCERNEN

Utnyttjad kredit uppgår till

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018

75


Not 31 Antal aktier och kvotvärde

Not 33 Långfristiga skulder

Antal aktier

Kvotvärde

Antal A-Aktier

50 000

1 000

Antal B-Aktier

450 000

1 000

KONCERNEN

2018-12-31 2017-12-31

KONCERNEN

500 000

Förfaller senare än fem år efter balansdagen Skulder till kreditinstitut Övriga skulder

MODERBOLAGET Antal A-Aktier

50 000

1 000

Antal B-Aktier

450 000

1 000

373 037

1 596 146

0

155

373 037 1 596 301

MODERBOLAGET

500 000

Skulder till koncernföretag saknar formell avbetalningsplan.

Not 32 Avsättningar

Not 34 Byggnadskreditiv

2018-12-31 2017-12-31

Pensioner och liknande förpliktelser Under året återförda belopp

1 190

1 205

-256

-15

Årets avsättningar Under året återförda belopp Förvärvad avsättning Justering övergång till K3

Beviljat belopp på byggnadskreditiv uppgår till

350 000

300 000

Utnyttjad kredit uppgår till

292 110

151 675

934 1 190

Not 35 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Uppskjuten skatteskuld Belopp vid årets ingång

31 236

26 734

2 527

3 035

-3 378

-2 465

0

3 293

479

639

Årets omvärdering pga ändrad skattesats

-1 733

29 131 31 236

0

Övriga avsättningar 0

0

Årets avsättningar

15 000

0

15 000 0

Specifikation övriga avsättningar

Förutbetalda hyror Upplupna personalkostnader Upplupen räntekostnad

15 000

15 000 0

0

76

Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver Uppskjuten skatt avseende löneskatt

16 000

8 783

9 570 442

Upplupna fastighetskostnader

3 100

2 033

Övriga upplupna kostnader

6 506

68 851

32

17

34 129 96 913

MODERBOLAGET Upplupna personalkostnader

1 853

1 385

Övriga upplupna kostnader

2 300

9 953

180

142

15

17

Övriga förutbetalda intäkter

4 348 11 497

Not 36 Räntor och utdelningar

Specifikation uppskjuten skatteskuld Uppskjuten skatteskuld avseende temporär skillnad byggnad

15 305 403

Upplupen räntekostnad

Avsättning för säljrisk bostadsrättsförening

2018-12-31 2017-12-31

KONCERNEN

Övriga förutbetalda intäkter Belopp vid årets ingång

2018-12-31 2017-12-31

KONCERNEN

KONCERNEN Belopp vid årets ingång

27 022

27 406

1 882

3 541

227

289

29 131 31 236

2018-12-31 2017-12-31

KONCERNEN Erhållen ränta

9 972

9 203

Erhållen utdelning

312 636

260 519

Erlagd ränta

-32 114

-38 290

290 494 231 432

MODERBOLAGET Erhållen ränta

21 706

24 491

Erhållen utdelning

54 229

312 126

-10 098

-20 073

Erlagd ränta

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018

65 837 316 544


Not 37 Förvärv av dotterföretag

Not 38 Likvida medel

Under året förvärvades bolagen Backahill Akvarellen 19 AB (förvärvades 2018-12-21, bolaget bedriver fastighets- förvaltning), Backahill Evald 7 i Båstad AB (förvärvades 2018-11-23, bolaget bedriver fastighetsförvaltning), Guldgrisen AB (förvärvades 2018-07-06, bolaget äger och förvaltar värdepapper), CMS Holding Sweden AB (förvärvades 2018-07-02, bolaget är vilande), Sir of Sweden med dotterbolagen Fasionisland Sverige AB och Skrädderiet på Väla AB (förvärvades 2018-06-20, koncernen bedriver handel med konfektionsvaror), Tennis Lodge i Båstad AB med dotterbolagen AB Himmeslövs Havsbad, Tennis Lodge Hus 1 AB och Tennis Lodge Hus 2 AB (förvärvades 2018-06-11, koncernen bedriver fastighetsförvaltning). En tilläggs- köpeskilling har även utgått för bolagen Fastighets AB Bajonetten 3 och Fastighets AB Bajonetten 6. För mer information se not 42.

Föregående år förvärvades företagen Backahill Vegeholm AB, Backahill Förmannen 3 AB, Backahill Gamlegården AB, Backahill Norregården AB, Backahill Båtsmannen 6 AB, Backahill Studenthem AB, Backahill Elestorp AB, Hamnbacken i Båstad AB, Norrviken Utveckling AB, Backastad Graninge Holding 1 AB med dotterbolag, Backastad Graninge Holding 2 AB med dotterbolag samt Backastad Graninge Holding 3 AB med dotterbolag.

Not 39 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Not 40 Bokslutsdispositioner

2018-12-31 2017-12-31

KONCERNEN

Koncernmässig goodwill Minoritet

406 871 622 815

MODERBOLAGET Likvida medel Banktillgodohavanden

368 415

368 415 574 272

574 272

MODERBOLAGET Av årets inköp avser 1 083 tkr (fg år 1 119 tkr) inköp från koncernföretag. Av årets försäljning avser 2 668 tkr (fg år 2 644 tkr) försäljning till andra koncernföretag.

2018 2017

Lämnade koncernbidrag

-46 371

-36 649

19 304

40 900

-5 009

0

0

Övervärde byggnad och mark

48 875

78 243

Finansiella anläggningstillgångar

22 430

0

Övervärde finansiella anläggningstillgångar

21 768

0

Varulager

18 253

0

207

0

Kundfordringar

7 359

0

Övriga kortfristiga fordringar

1 545

587

Likvida medel

9 795

2 919

-1 042

-4 008

-256 796

-76 174

Långfristiga skulder

622 815

0

92 551

Uppskjuten skatt

0

406 826

1 453 -129

Uppskjuten skatt

45

Banktillgodohavanden

Erhållna koncernbidrag

225 438

Materiella anläggningstillgångar

Kassamedel

MODERBOLAGET

förvärvsanalyser Immateriella anläggningstillgångar

KONCERNEN Likvida medel

Värdet av förvärvade tillgångar och skulder var enligt

2018-12-31 2017-12-31

Not 41 Andelar i koncernföretag

Leverantörsskulder

-4 053

0

Övriga kortfristiga skulder

-6 224

-2 559

Utbetald köpeskilling

83 870

91 559

Likvida medel i de förvärvade företagen

-9 795

Påverkan på koncernens likvida medel

74 075 108 640

17 081

-27 067 4 251

2018-12-31 2017-12-31

MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden

1 575 936

1 548 086

Inköp

240

0

Försäljningar/utrangeringar

-24

-50

1 780

27 900

Aktieägartillskott Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde

Föregående år: vid förvärvstillfället löstes samtliga långfristiga lån varför likvida medel i de förvärvade bolagen anges med negativ likviditetspåverkan.

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018

1 577 932 1 575 936 -414 400

-404 400

-1 500

-10 000

-415 900 -414 400 1 162 032

1 161 536

77


Not 42 Specifikation andelar i koncernföretag MODERBOLAGET Kapital-

Antal

Bokfört

Namn

andel

andelar

värde

Org.nr

Säte

Backahill Bjäre AB

100%

500

4 050

556866-5920

Ängelholm

- Båstad Financing AB

100%

10 000

0

556684-3149

Båstad

- Båstad Erikstorp Fastighet AB

100%

100 000

0

556791-1051

Ängelholm

- Fastighetsutveckling i Båstad AB

100%

50 000

0

556849-6318

Ängelholm

- Tomtbolaget i Båstad AB

100%

1 000

0

556901-1546

Båstad

- Claerence Village AB

100%

100 000

0

556710-3469

Båstad

- Hamnbacken i Båstad AB

100%

1 000

0

556720-9241

Malmö

- Norrviken Event AB

100%

100

0

556948-2390

Båstad

- Hantverksmässan i Skandinavien AB

100%

100

0

556578-1373

Ängelholm

- Norrviken Utveckling AB

100%

500

0

559127-8311

Båstad

- Tennis Lodge i Båstad AB

100%

100 000

0

556733-0997

Båstad

- AB Himmeslövs Havsbad

100%

1 000

0

556029-8274

Båstad

- Tennis Lodge Hus 1 AB

100%

50 000

0

556939-9719

Ängelholm

- Tennis Lodge Hus 2 AB

100%

50 000

0

556939-9750

Ängelholm

Backahill Förvaltning AB

100%

40 000

11 100

556216-9077

Ängelholm

- Backahill Invest AB

100%

1 000

0

556325-6238

Ängelholm

- HB Midgården 2

78

50%

1

0

969676-9430

Ängelholm

Backahill Fastigheter AB

100%

100 000

57 965

556452-1861

Ängelholm

- Fastighets AB De-Ba

100%

50 000

0

556594-4542

Ängelholm

- Backahill Posthuset KB

100%

1

0

969692-9091

Ängelholm

- Fastighets AB Förmannen 6

100%

500

0

559000-0492

Ängelholm

- Backahill Båstad AB

100%

1 000

0

556637-7031

Ängelholm

- H.U.S Fastigheter i Båstad AB

100%

1 000

0

556668-0467

Båstad

- Backahill Apelryd AB

100%

50 000

0

559064-1501

Ängelholm

- Backahill Hjorten AB

100%

500

0

559073-8851

Båstad

- Backahill Kyrkan 2 AB

100%

50 000

0

559056-3754

Ängelholm

- Backahill Neptus AB

100%

50 000

0

559096-6114

Ängelholm

- Backahill Båtsmannen 6 AB

100%

50 000

0

559118-8536

Båstad

- Backahill Elestorp AB

100%

500

0

559127-8303

Båstad

- Backahill Akvarellen 19 AB

100%

1 002

0

556793-8211

Båstad

- Backahill Evald 7 i Båstad AB

100%

1 000

0

556479-1886

Båstad

- Backahill Öresund AB

100%

2 000

0

556351-8595

Ängelholm

- Backahill Taktäckaren AB

100%

50 000

0

559075-2514

Ängelholm

- Fastighets AB Bajonetten 3

100%

500

0

559030-6352

Ängelholm

- Fastighets AB Bajonetten 6

100%

500

0

559030-6345

Ängelholm

- Backahill Sandvångsgatan AB

100%

1 000

0

556202-3183

Ängelholm

- Backahill Steglitsen i Ängelholm KB

100%

1

0

969630-2638

Ängelholm

- Backahill Tingstorget KB

100%

1

0

969630-5367

Ängelholm

- Backahill Bostäder AB

100%

1 000

0

556664-2376

Ängelholm

- Backahill Östergatan AB

100%

500

0

556853-9976

Ängelholm

- Backahill Cityfastigheter AB

100%

10 000

0

556725-0476

Ängelholm

- Backahill Påfågeln AB

100%

100

0

556606-2757

Ängelholm

- Backahill Lärkan AB

100%

1 000

0

556601-8577

Ängelholm

- Backahill Hotellfastigheter AB

100%

500

0

556965-7223

Ängelholm

- Backahill Vilhelmsfält AB

100%

100 000

0

556810-6164

Ängelholm

- Backahill Norregården AB

100%

900

0

556527-9766

Ängelholm

- Backahill Vegeholm AB

100%

50 000

0

559093-4518

Ängelholm

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018


Kapital-

Antal

Bokfört

Namn

andel

andelar

värde

Org.nr

Säte

- Backahill Förmannen 3 AB

100%

1 000

0

556714-1568

Ängelholm

- Backahill Gamlegården AB

100%

500

0

559124-2382

Båstad

Backahill Projektutveckling AB

100%

50 000

80

556923-9477

Ängelholm

Backahill Kil AB

91%

45 500

910

556923-9469

Ängelholm

Backahill Holding AB

100%

50 000

100

556891-0524

Ängelholm

- Backastad Omsorg AB

100%

1 000

0

556922-7514

Ängelholm

- Backastad Silvergården AB

100%

1 000

0

556922-7324

Ängelholm

- Backastad Graninge Holding 1 AB

100%

500

0

559113-8507

Ängelholm

- Backastad Graninge 1 AB

100%

500

0

559113-8549

Ängelholm

- Backastad Graninge 2 AB

100%

500

0

559113-8531

Ängelholm

- Backastad Graninge 3 AB

100%

500

0

559113-8523

Ängelholm

- Backastad Graninge 4 AB

100%

500

0

559113-8515

Ängelholm

- Backastad Graninge Holding 2 AB

100%

500

0

559113-8499

Ängelholm

- Backastad Graninge 5 AB

100%

500

0

559113-8572

Ängelholm

- Backastad Graninge 6 AB

100%

500

0

559113-8580

Ängelholm

- Backastad Graninge 7 AB

100%

500

0

559113-8556

Ängelholm

- Backastad Graninge 8 AB

100%

500

0

559113-8564

Ängelholm

- Backastad Graninge Holding 3 AB

100%

500

0

559113-8481

Ängelholm

- Backastad Graninge 9 AB

100%

500

0

559113-8614

Ängelholm

- Backastad Graninge 10 AB

100%

500

0

559113-8622

Ängelholm

- Backastad Graninge 11 AB

100%

500

0

559113-8598

Ängelholm

- Backastad Graninge 12 AB

100%

500

0

559113-8606

Ängelholm

- Backahill Nova 183 AB

100%

1 000

0

556713-8564

Ängelholm

- Backahill Invest Key AB

100%

100 000

0

556753-3392

Ängelholm

- Fastighets AB Fosema

99,6%

3 403 198

0

556498-3996

Ängelholm

- Operosa AB

100%

1 000

0

556735-3593

Ängelholm

Backahill Inter AB

100%

1 000

1 028 720

556592-5913

Ängelholm

- Guldgrisen AB

100%

100 000

0

556723-6368

Solna

67%

670

717

556639-5579

Ängelholm

- Backastad Årsta AB

100%

50 000

0

559059-2597

Uppsala

- Backastad Projekt AB

100%

1 000

0

556922-7506

Ängelholm

Backahill Skåne AB

100%

50 000

50

556953-0081

Ängelholm

CMS Holding Sweden AB

100%

3 000

240

556950-5570

Ängelholm

Backahill Utveckling AB

100%

1 000

58 100

556688-6791

Ängelholm

- AB Cernelle

100%

125 000

0

556035-5926

Ängelholm

- Hansan AB

100%

1 000

0

556233-6304

Stockholm

- Böske Backe AB

100%

10 000

0

556617-3554

Båstad

- AnJa Invest AB

100%

50 000

0

556939-9610

Ängelholm

55%

611

0

556928-0125

Stockholm

- Gråhuset Gustavsberg AB

100%

500

0

556928-0117

Stockholm

- BR i Gustavsberg AB

100%

500

0

556928-0141

Stockholm

- INIS Sweden AB

100%

8 056

0

556696-8318

Helsingborg

51%

51

0

559076-0939

Ängelholm

- Sir of Sweden AB

62,5%

37 500

0

556864-2416

Båstad

- Fashionisland Sverige AB

100%

1 625

0

556746-2295

Båstad

- Skrädderiet på Väla AB

100%

500

0

556943-2916

Båstad

Backastad AB

- Projekt Gustavsberg AB

- Backahill DABS AB

1 162 032

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018

79


Not 43 Fordringar hos koncernföretag

Not 46 Eventualförpliktelser

2018-12-31 2017-12-31

MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden Tillkommande fordringar Avgående fordringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde

2018-12-31 2017-12-31

KONCERNEN 1 400 052

1 387 151

28 917

338 221

-77 577

-325 320

1 351 392 1 400 052 1 351 392

1 400 052

Eventualförpliktelser Ansvar som bolagsman i handels-/ kommanditbolag

72 231

72 849

Borgensförbindelser för intresseföretag

422 083

545 800

Borgensförbindelser övriga

150 390

46 309

Övriga ansvarsförbindelser

120

119

644 824 665 077

MODERBOLAGET

Not 44 Disposition av vinst eller förlust

Eventualförpliktelser Borgensförbindelser för dotterbolag

2 064 822

2 100 606

Förslag till vinstdisposition

Borgensförbindelser för intresseföretag

422 083

544 671

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

Borgensförbindelser övriga

150 390

46 309

2 637 295

2 691 586

2018-12-31 MODERBOLAGET

balanserad vinst årets förlust

3 136 484 -3 514

Not 47 Ställda säkerheter

3 132 971

disponeras så att

KONCERNEN

till aktieägare utdelas (40 kronor per aktie) i ny räkning överföres

2018-12-31 2017-12-31

För skulder till kreditinstitut:

20 000

Andra långfristiga värdepappers- innehav/kortfristiga placeringar

3 112 971

Fastighetsinteckningar

3 132 971

Företagsinteckningar Belånade kundfordringar

Not 45 Uppskrivningsfond

2018-12-31 2017-12-31

MODERBOLAGET

905 995

1 235 452

1 343 883

1 219 983

10 500

0

2 984

0

2 263 362 2 455 435

Övriga ställa panter och säkerheter

Belopp vid årets ingång

125 019

125 019

Andra långfristiga värdepappers- innehav/kortfristiga placeringar

934

Belopp vid årets utgång

125 019

125 019

934 969

969

MODERBOLAGET För skulder till kreditinstitut:

80

Andra långfristiga värdepappers- innehav/kortfristiga placeringar

0

0 339 997

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018

339 997


Not 48 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut KONCERNEN Backahill AB har koncerninternt avyttrat bolaget CMS Holding AB till Backahill Bjäre AB, därefter har CMS Holding AB förvärvat Backahill Bjäres 50% andel i bolaget MMBA Projekt AB. I början av året har Backahill Projektutveckling AB förvärvat 25% av aktierna i MMB i Båstad AB. Under första kvartalet av 2019 har bolaget Hantverksmässan i Skandinavien AB fusionerats upp i Norrviken Utveckling AB. Vidare har Backahill AB förvärvat 9% av aktierna i Backahill Kil AB varefter Backahill Kil AB ägs till 100%.

I bolaget Backahill Taktäckaren AB har det färdigställts en nybyggnation för en ny hyresgäst, inflyttning skedde i mars månad 2019. Likaså i Fastighets AB Förmannen 6, har en om- och tillbyggnad för fastighetens hyresgäst färdigställts. Vidare fortsätter bolaget H.U.S Fastigheter i Båstad ABs ombyggnad av nytt lager samt ombyggnad av hyresgästens kontor. Bolaget Backahill Gamlegården AB har förvärvat fastigheten Banken 2 i Båstad. 2019-02-11 har samtliga aktier i LB Parkering AB övergått till Backahill Elestorp AB. Avtal om försäljning av bolagen Fastighets AB Bajonetten 3 och Fastighets AB Bajonetten 6 är tecknat, tillträde kommer att ske i juni 2019.

Ängelholm den 6 maj 2019

Erik Paulsson Bo Forsén Ordförande

Svante Paulsson

Sara Karlsson

Anders Nelson Verkställande direktör

81 Vår revisionsberättelse har lämnats den 10 maj 2019 Ernst & Young AB

Per Karlsson Auktoriserad revisor

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018


Revisionsberättelse Till bolagsstämman i Backahill AB, org.nr 556590-8547

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Backahill AB för räkenskapsåret 2018-01-01 2018-12-31. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 52-81 i detta dokument. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

82

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. Revisorns ansvar Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av

säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: • identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. • skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. • utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. • drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten. • utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen,

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018


däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. • inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden. Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR Uttalanden Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Backahill AB för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen

enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. Revisorns ansvar Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller • på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Ängelholm den 10 maj 2019 Ernst & Young AB Per Karlsson Auktoriserad revisor

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018

83


styrelse

Erik Paulsson Ordförande

Sara Karlsson Ledamot

Svante Paulsson Ledamot

Bo Forsén Ledamot

Anders Nelson Verkställande direktör

84

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018


Projekt TrikĂĽfabriken, Fabege.


företagsledning

Anders Nelson Verkställande direktör

Magnus Swärdh CFO

Sara Karlsson Strategi & Projekt

Svante Paulsson Strategi & Projekt

Jerry Zander Fastighetschef

Dag Thulin Marknad & Projektutveckling

Annette Bergenhem Ekonomi & Finans

Fredrik Henrysson Fastighet & Projekt Bjäre

86

BACK A HILL Å RSR EDOVISNING 2018


Backahill Fastigheter, Motor Village 2018.


Omslagsfoto Eva-Marie Furevi

Backahill AB Svenskehรถgsgatan 11 262 33 ร„ngelholm Telefon 0431-41 51 00 www.backahill.se

Profile for Olsheden

Backahill Årsredovisning 2018  

Backahill Årsredovisning 2018  

Profile for olsheden_