Page 1


ιο ρύπων πόρ εµ g

και εφαρµογή πτυξη ά ν α υπηρεσιών την σ ων και τ ν ς ό οϊ ρο πρ ό ν π ω όµ

ωτ ο κα ινο τ

εφαρµογ BIPV ές

V

g rkin pa

πρ

P

PV

t

in ck ra


επενδύοντας στην εξέλιξη


Η εταιρία

Η Solis Energy προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις υψηλής ποιότητας σε µεγάλης, µεσαίας και µικρής κλίµακας επενδυτικά σχέδια στον χώρο των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Κύρια δράση της είναι ο σχεδιασµός, η εγκατάσταση και η διαχείριση ενεργειακών συστηµάτων.

Η επιτυχία της Solis Energy οφείλεται στα στελέχη της, που εστιάζουν αδιάκοπα στην επίτευξη άρτιων αποτελεσµάτων µε υπευθυνότητα, παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, εφαρµογή πρωτοπόρων ιδεών και λήψη νέων ευκαιριών για κερδοφόρα και σταθερή ανάπτυξη.

H εταιρεία αναλαµβάνει την υλοποίηση έργων ως EPC Contractor και προσφέρει εξειδικευµένες υπηρεσίες όπως εκπόνηση µελετών εφαρµογής, κατασκευή και συντήρηση έργων ΑΠΕ. ∆ραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό µε διεθνείς συνεργασίες στον τοµέα της έρευνας.

Όραµα της Solis Energy είναι η προώθηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στον Ελλαδικό Χώρο και η δηµιουργία πρότυπων Έργων που παρέχουν καθαρή – πράσινη ενέργεια.


Συγκριτικά πλεονεκτήµατα

µ ο γή τυξη και εφαρ π ά ν α ν η τ όρος σ εσιών ων και υπηρ πρωτοπ τ ν ό ϊ ο ρ π µων καινοτό

σία ω ν γ ο τεχν

ειρία - εµπ η σ υ ίκε εξειδ

Η εταιρεία δίνει έµφαση στη µελετητική διαδικασία και την τεχνική ανάπτυξη των έργων. Η τεχνογνωσία και η εµπειρία της Solis Energy οφείλεται στην τεχνική της οµάδα η οποία αποτελείται από διπλωµατούχους µηχανικούς του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, δύο από τους οποίους ολοκλήρωσαν στο ΕΜΠ την διαδακτορική τους διατριβή.

Μέσω των διεθνών συνεργασιών µε αναγνωρισµένους Ερευνητικού Φορείς (Fraunhofer, Kassel, NTUA, ELOT, KEMA, Labein Technalia, RSE, Riso, AIT, CEA, Telecom Italia, ITU, TU Strathclyde, Manchester, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας), η Solis Energy είναι πρωτοπόρος στην ανάπτυξη και εφαρµογή καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι µηχανικοί της εταιρείας διαθέτουν πολυετή εµπειρία στον τοµέα των ΑΠΕ και έχουν συµµετάσχει σε εθνικές επιτροπές δηµιουργίας προτύπων, σε ευρωπαϊκούς οργανισµούς πιστοποίησης εξοπλισµού και έχουν εκδόσει πλήθος δηµοσιεύσεων, µελετών και βιβλίων.


Εκπόνηση Εξειδικευµένων Μελετών Εφαρµογής για Φωτοβολταϊκά και Αιολικά Συστήµατα

Ενσωµάτωση Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων και Μικρών Ανεµογεννητριών στο Αστικό περιβάλλον

Εγκαταστάσεις Αυτόνοµων Συστηµάτων Παραγωγής Ενέργειας µε ΑΠΕ

Εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε Γήπεδα και Βιοµηχανικά Κτίρια Εφαρµογές Ηλιοθερµικών Συστηµάτων


Bασικοί άξονες δραστηριοποίησης

Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Κατοικίες και Επιχειρήσεις ∆ιερεύνηση, Ανάπτυξη και Εφαρµογή Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης των Έργων ΑΠΕ Παροχή Συµβουλευτικών Υπηρεσιών για Επενδύσεις στον Τοµέα της Ενέργειας

Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Έργων ΑΠΕ

∆ίκτυα του µέλλοντος

Παροχή Συµβουλευτικών Υπηρεσιών για την Χρηµατοδότηση Έργων ΑΠΕ


Οµάδα

Γενεράλης Αλέξιος Υπεύθυνος Εµπορικού Τµήµατος

∆ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου στο τµήµα ∆οµοστατικών. Έχει εργαστεί ως µηχανικός σε µεγάλες τεχνικές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Αρχιµήδης, Field Turf Tarckett Group - Γαλλία, A.Carrieri – Ιταλία, Ηλιοδύναµη/Vector Group-Έλλάδα, Al Rifai – Λίβανος). Εµπειρία στην κατασκευή Φωτοβολταικών Συστηµάτων από το 2006.

Παρασκευαδάκη Ευαγγελία Υπεύθυνη Μελετών

∆ιπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΕΜΠ. Συνεργάστηκε µε το ΕΜΠ σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής µε τοµείς ερευνητικής δραστηριοποίησης τον σχεδιασµό, την εγκατάσταση και τη διαχείριση Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων. Έχει εργαστεί σε µελετητικά τµήµατα εταιρειών µε πολυετή δραστηριοποίηση στον τοµέα των ΑΠΕ, ως υπεύθυνη µελετών, έχοντας αναλάβει τη µελέτη και υλοποίηση Φωτοβολταϊκών Έργων µεγάλης ισχύος για ιδιώτες επενδυτές και διεθνείς οργανισµούς παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (EDF France, Electrismos κ.λπ).

Κολεντίνη Ευσταθία Υπεύθυνη Ανάπτυξης Έργων

∆ιπλωµατούχος Χηµικός Μηχανικός, ΕΜΠ. Συνεργάστηκε µε το ΕΜΠ σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής µε τοµείς ενασχόλησης τη προσοµοίωση - λειτουργία Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε περιβάλλον αγοράς ενέργειας και το εµπόριο ρύπων. Έχει εργαστεί στο Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) ως ερευνητής στο τµήµα Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων.

Φωκάς Φραγγής Μηχανολόγος Μηχανικός απόφοιτος Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου µε εξειδίκευση στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. Εµπειρία στην επίβλεψη, παραλαβή και ποιοτικό έλεγχο έργων κατασκευής Φ/Β πάρκων µικρής µεσαίας και µεγάλης ισχύος. Μελέτη σχεδιασµός και ανάπτυξη αυτόνοµων οικιακών συστηµάτων καθώς και ενεργειακή αναβάµιση κτιρίων.


Συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα

Συνεργασία µε το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας), τµήµα Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων και ∆ιεσπαρµένης Παραγωγής Συµµετοχή και διαχείριση της συµµετοχής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) στο EU Project EUDEEP, “The birth of a EUropean Distributed EnErgy Partnership that will help the largescale implementation of distributed energy resources in Europe Συµµετοχή και διαχείριση της συµµετοχής του ΕΜΠ στο EU Project DERlab, “Network of DER Laboratories and PreStandardisation.› Συµµετοχή σε ερευνητικό έργο για την δηµιουργία τεχνικών προδιαγραφών σε Φωτοβολταϊκό πάρκο 50MW στη Μεγαλόπολη Συµµετοχή στο πρόγραµµα της Ε.Ε. «MORE MICROGRIDS» Συµµετοχή και διαχείριση της συµµετοχής ΕΜΠ στο EU Project Stories, “Addressing barriers to storage technologies for increasing the penetration of intermittent energy sourcesΣυµµετοχή και διαχείριση της συµµετοχής ΕΜΠ στο National Project of Germanos-Sunlight, “Design and Development for monitoring and control of hybrid system”, National Technical University of Athens Συµµετοχή στη δηµιουργία του οδηγού 'Οδηγίες για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις, που εκδίδεται από το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας σε συνεργασία µε τους φορείς ΣΕΦ, ∆ΕΗ και ΕΜΠ Συµµετοχή στο ερευνητικό έργο 'Μελέτη Φωτοβολταϊκών σταθµών για το έργο ανάπλασης της κεντρικής πλατείας του δήµου Νέας Πεντέλης', όπου διερευνήθηκε η δυνατότητα ένταξης των Φωτοβολταϊκών συστηµάτων στον βιοκλιµατικό σχεδιασµό της κεντρικής πλατείας Συµµετοχή στο ερευνητικό έργο 'Μελέτη Φωτοβολταϊκών συστηµάτων για κτηριακά συγκροτήµατα της ΕΛΜΑ ΑΒΕΕΑ› Συµµετοχή στην τεχνική οµάδα του ΕΛΟΤ για τη διαµόρφωση του νέου προτύπου για τις Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις, συµπεριλαµβανοµένων των Φωτοβολταϊκών συστηµάτων

ΚΑΠΕ

EU Project EUDEEP

EU Project DERlab

Μεγαλόπολη More Microgrids EU Project Stories

Germanos-Sunlight

ΚΑΠΕ, ΣΕΦ, ∆ΕΗ, ΕΜΠ

∆ήµος Ν. Πεντέλης

ΕΛΜΑ ΑΒΕΕΑ ΕΛΟΤ


∆ράµα Μελέτη και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήµατος 2MWp Μελέτη και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήµατος 1,976MWp Μελέτη και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήµατος 6X1,340MWp Μελέτη και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήµατος 8 MWp

Καβάλα Καρδίτσα Τρίπολη

Μελέτη και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήµατος 6X100KWp Μελέτη και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήµατος 6X1,340MWp Μελέτη και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήµατος 84KWp

2007

2008

Μελέτη και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήµατος 152KWp Μελέτη και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήµατος 1,820MWp

Κιλκίς

2009

Πρέβεζα

Μελέτη και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήµατος 100kWp

Μελέτη και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήµατος 95KWp Μελέτη και Εγκατάσταση Αιολικού Συστήµατος 12MW

Χίος

∆ράµα

Κιλκίς


Ενδεικτικά έργα στην Ελλάδα

Αργολίδα

Μελέτη και σύσταση φακέλου για αδειοδότηση και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήµατος 400 kW

Αττική

Καλαµάτα

Μελέτη εφαρµογής και Επίβλεψη εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Συστήµατος 83 kW σε βιοµηχανική στέγη Σύσταση φακέλων και µελέτες εφαρµογής Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων άνω των 100 kW σε βιοµηχανικές στέγες συνολικής ισχύος 1300 kW Μελέτη και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων 2 x 100KWp

∆ράµα

Σύσταση φακέλων και µελέτες εφαρµογής Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων έως 100kW σε βιοµηχανικές στέγες, συνολικής ισχύος 500 kW

2010 2011 Αττική Μελέτη και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων συνολικής ισχύος 30 kW σε στέγες εµπορικών κτηρίων στην Βάρη Μελέτη ενεργειακής απόδοσης σε Φωτοβολταϊκά Συστήµατα συνολικής ισχύος 2 MW Μελέτη και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήµατος 100KW Μελέτη και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήµατος 2X80KWp µε solar Tracking ” Μελέτη και Εγκατάσταση Αιολικού Συστήµατος 18,4 MW Μελέτη και εγκατάσταση οικιακών Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων ως 10kW συνολικής ισχύος 110 kW

Πύλος Ρέθυµνο Αργολίδα Ελλάδα


Η εταιρεία διατηρεί τα γραφεία της σε κεντρικό σηµείο στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Συγγρού, µε σκοπό την εύκολη πρόσβαση συνεργατών και πελατών. Σε αυτό το χώρο λειτουργούν το εµπορικό και το µελετητικό τµήµα ενώ υπάρχει τµήµα κατάλληλα διαµορφωµένο για την υποδοχή των πελατών. Στην Κυπαρισσία, µία πόλη ιδιαίτερης σηµασίας καθώς αποτελεί εµπορικό κόµβο, λειτουργεί το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών Μεσσηνίας Πελοποννήσου, µε κύριο αντικείµενο τη διαχείριση των έργων και την ανάπτυξη δικτύου επενδύσεων στη Νότια Ελλάδα.

ΑΘΗΝΑ: Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 134, ΤΚ 11745 Τ: 2109245600 F: 2109245601

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ: ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ,24500 Τ/F: 27610 25169 www.solis.gr • email: info@solis.gr

solis energy_02  

solis energy

solis energy_02  

solis energy