Page 1


ESSÈNCIES

3

(OL·LECCIÓ ERNESTO VENTÓS ÜMEDES

ABR IL - JUNY,

1 998

11111

CASAL SOL LERIC

Ajuntament de Palma


Fragàncies. perfum s i essè n c ies. La vi da és p le n a de se nsacio n s precedides p e r l 'olor. Qua lsevol persona pot fer un s uc c int repà!> a la seva v ida i tr obar- hi l 'o lor d e l pa acaba t dc fer, de l ' h er ba acabada de t allar , del pri ;\junt:11n e nt de J'a lmu Balle

m er amo r o de l primer pupi tr e esco l a r. E l se ntit o l factiu ens d ó na c l a u s que només la m emòria particu l ar

J<>an F:1ged:• Aubcn

e nt é n. És a dir, les o l o r s ens són prñpies . Potser p e r això aquesta ex p os i c i ó co l·l cct iva és tan d i spa r a pesa r

Regidora delegada dc Cultura i .Joventut

que la proposta és la mate i x a pe r a t o t s e ls a rti s t e s : l' e l abo r ac ió d 'un a ob r a a p a rtir de dos s uggestiu s i evo -

Carme Fel iu Alvarc:r. de Sotomayor

cado r s mons , e l vis ual i l'olfactiu . L a idea és senz i ll a. es tra cta d e c r ear u.t)a obra p l às ti ca a part ir d e percep ·

J)jrcctn r d'activitats cu ltural s Lluís G.

Socia~

Cerdà

cions o lfa ct i ves i e l va l o r d'aques t a expos i c i ó r es id eix e n e l mateix plantejament. és a d i r. la disparitat de c rit e ri s amb què l'arti s ta ap l ica e l se u o lfa c te. Si, a més, sumam l a import ànc ia d c cadasc una de Ics f'irm es reunide s. el res ul tat és una mo s tra brillantm e nt co n ceb ud a i m ol t at ra c ti va per a qu i aprec i'f l'art del s nostres

Exposic ió: ·•Essè ncies 3'' CoHccci6 Erncsto Ven tós Omedes.

dies i es most ri espec ialm e nt interessat e n els ' ' mons int erio r s'' de l 'arti sta.

Sc•·gi Aguilar. Amado r. Frederic AuJ;H. Miq uel Barcc ló. Joan Bcnnà~sar. Ji m Bird, Joan Brossa, José Manuel Broto. Carmen Calvo. Tom Carr. Manfn Carral. Anton i Cl:•vé, l'a txi Ec hcvcrda. Rafa t=oncza. Joa n Gardy Anigas. Maria Giron:1. Luis Gordillo. Ev:t Lootz. Rodgcr Mack. Anto nio Murado. Juun Navarro B:lldcweg. Miquel Nava rro. Pcpe Nebot. Pablo Pal:ituc lo. Pcrcj:·•u me, Jaume Plensa. Albert Ràfol~ C:~sanwda. Jo.<c p M. Riera i Aragó. Joan Sastre. Tòfol Sastre. Amonio Saura. Se:n1 Scully, Jo<é M. Sicí li a. Mauc l $ulà. Susaua So lnno. Anton i Tilpi cs, Ju:ltl U' lé. Lluís Vcnuls. Moi sès Villèlia.

Assistent de Iu co l·lccció Dolors Pu ig i Riu Textos Ernest Vemós Omedes M untatge Pep Fluxà Sulvto Trunsport Mohcl ll'a'" fotugrat'ics

José M. Almagro. ~liqucl Bargallt\. Enri c Berenguer. Ramon Cah•cl. Fontarwl s. Gasul l, J. V. Mon1.6, Rocco I~ icc i, Leopoh.l o Samsó. Robin Townsend . Fulocompos ici6 i maqu c tució

lnslilu l

Municip:~l

d' lnfo rmii li ca. Ajun tamcn l d.: l':dma

Coordinació t·atillcg

Mari a Juu me Asscssnrh1 lingiiís tíca Setvci cl'A~sCS!-,oramcnt Lingüístic. Ajun t:un cn t dc Pa l m~1 A ssc~uranccs

March Corrctluria de ScgurM SA Traducció a l'anglès Elainc Kcrri ¡;an Fntogn1v~ulor s

lmprenta Municipal BCN Museu dc Gr:mol lc" Taller Gr11fic Ramon O dc la obra Els nrt iste' rc,pectius i per VEG ,\P, Palma 1998: Sag i 1\guillll', Frederic Arnat. ~liquel Barccló. Jna n Bcn nh >,:lr, Joan Bm,u. Carmen Cnh•o. Anto ni Clavé. Ra fa Foncza. Maria Girona, Lui s Go o·d illn. Eva Lootz. Ju:111 Na\'lll'ro Baldcweg. Miquel N:l\•arro. l'cn:j aume. R11fnls Casa muda. i\nlonío Saura. Jos~ M . Sic íl ia, Manuel So là. Su<:llln Solano. Amoni Ttrpies i Llufs Vcn lós.

I Ol(JrCSSiiÍ

Taller Go·àri<: Ra mon Dipòsit Legal P.M. 74 1· 1998

IS UN 8~·89034-8:!-6

Joan Fageda Aubert Batlc dc Palma


l R ec r e a r - s c en Ic s ol o r s . en e l qu e e l se n ti t d e l ' olfac t e pot prov o c ar a la n os t r a m e m ò r ia , a qu e s t s r eco n f o rtan t s ·'v.i atg es e n e l t e mps " ... e l C as al S o ll e r i c acull e n aqu es ta oc a s i ó una p r op o sta ce rt am e nt so r pre n e n t: la c r e a t: i ó d'un a o b r a artís ti c a s u gge rida p e r l ' úni c se n ti t al q u a l l ' h o m e n o es p o t sos tr e u re vo lunt à r i a m e n t. D es d e l m o m e n t e n q u è n a i xe m , la m e m ò ri a e m m a g at z e m a o lors r e l a c i o nade s a m b per s on es a les q u a l s es ti marn.

ca n ço n ~ ,

p a i s at g e s , co lo r s . t e xtures d ' infi ni t es proce d è n c i es i , f i n s i t o l. j ocs i n f a nti l s . El s ub s co n s -

c ie n t e n r eg i s tr a o l o r s i Ics assoc ia i m m e diat a men t , en una su cc e ss ió i n i n te rr o m pud a , c o m un j oc d c c o n c a t ena c i o n s . Aqu es ta ex po s ic i ó é s c l a r a m e n t aix r>, una p r o po s t a p e r a u n j oc e n e l qu a l h a n pa rti c ip a t a l g un s n o m s q u e es cr i u e n amb m ajú sc u l es l ' art èo nt e mp o r a ni d e l no s t r e p a í s . Miquel B a r ce ló . J o an Bros s a. C arl es P azos . M iq u e l N ava rr o . P e r c j a um e . J aum e Pl e n s a i a l t r es a ni s t es ha n un it les seves pa r t ic u l a r s ex p e r iè n c i e s o l fac t i ves a m b l a s an a int e n c i ó q u e e l públ ic p a rti c i pi i es r ec re ï e n un s i n g u l a r j oc co l · lec ti u . Ga u d i u d c l a m os t r a i d e ix a u - vos e ndur p e l vos t r e o l f ac t e a rt í s ti c .

Carme Feliu Alvarez de Sotomayor Reg ido r a cl dega tl a d e Cu lt u r a i J ove n t u t


LA SENSACIÓ OLFA CTIVA COM A EXPERI ÈNCIA VITAL e nvol ta t de fragà nc ies. vaig né ixe r i aéixe r e n e l s i d ' un a fnm íl ia tic pe rfu m is tes qu e s' ha de d i<:a t trad ic io na lm e nt al mó n tl..: les essè ncies. Vaig apre nd re l' u ll c.:i. lOt exe rc ita nt i fo r m an t l;t me mò r ia olfac t iva . prim e r a m b e l me u pa rc . i desp rés. am p lian t co neixeme nt s duran t t res ;t n p a S u ïssa i F r a nça en la in ves t igac ió re lac io na d a amb l e~ fo n ts de les o l or~ i dcb. seu' componen ts per a rri bar a converti r· la f;tscinac ió e n co ne ixeme nt. jus t fin s al m omen t dc po der se r capaç dc crear no us perfum\. Però. si aque~t aprenen t atge el vaig anar consolidan t mol t len t ament. adquirint l'hi:tbit d'olorar. alhora que relle\ionava sobre els flaires que sentia en el meu entorn. per ~tllra banda, he intentat -tal com requereix la meva profe,sió portar un procés de renovació

con~tant

ja que la moda. comporta una acceleració dc canvi perpetu en el seu procé\ dc

comunicació olfactòria.

f

L'olor és una perce pció de l m ón que ens envolt a i l'olfac te reve la a ll <) que s'escapa a l ~ a lt res sent it s. Olorar co ns titueix un dcb primers ca n a ls de relac ió de l'ésser h um il am b e l mó n exterio r. pe r la q ua l CO!>a la ca paciHtt per fe r ap re he ns ible aq uesta pe n.:cpc icí de m a na u na ri go rosa edu cac ió o l fac t iva q ue dcs pc n ;tril la p oss i bil i t~tt d c recepc ió (lc " to nal ita ts" o lfac tür ics. p rftc tic a mc nt il · lim itada . A ixí. l'o lo r d ' un a s u bs tfu1 c ia o d' un co mpo st dete rm inat dcpe ncl r1t de la integrac i<i ce reb ra l de l co njun t dc percepc io ns p r im i1ries que ho m és capaç d e prod ui r. Na tur alme nt. les o lors te nen u n poder evocat iu mo lt i n te n ~: urHt cs1oènciu. u n a fragàn..: ia. una aroma pot desvet ll a r r eco rd1>. fer reviure de terminadc1> a t mosfcrc' i ¡,ensacionl>. l'ftcilmcnt associable~

a una entonació cromiuica. a una certa qua litat lumínica o ambiental o a un inten~ tret gcslllaL És d'aquc\la manera com el. produeix la "tonalitat cromfttica de l'olor", atèl. que l'olor <.!rea i ne' itablement color: hi ha olor\ dc notes \erdcs que evoquen l'herba tallada. la natura. la llcugcrc~a. la frescor i fins i tol la llibertat: olors dc notes grogues que en~ aporten una !>ensació dc calidesa. profunditat i espessor o dc no tes verme ll es que ens rememoren la pesantor. la mo ls udcsa o ens tra nspo rt en a u n¡¡ re mem bra nça ve llut ada. Di u Pa tri ck S üsk ind :t la seva novc l· ln El pe 1j ilm : '' l-li ha din s de l pe rfum una fo rç a d c pc rs uus i<Í més g r:~ n qu e le¡., pa raul es, e l llamp e<.: dc les mirad es, e ls se n ti me nt s i la vo lunta t. La fo rça dc pe rs ua s ió q ue té e l pe rfum no es po t co n t rarc~ tar. ens Ctlv aci>. dc la ma teix:~ m a ne ra q ue l'a ire e nvaeix cb nos tres pu lm ons. ens omple, e ns afa rta. no exis te ix cap remei co nt ra e ll a:·

La ini ciati va de la col-lecció Fou l'any 1978. arran de la l'e,po\icití "Suggestions

olfa~tòrics" prc~cntada a la F undació Joan Miró de Barcelona. en la qual juntament amb altre' perfumistes. quan va néixer la idea dc formar una col·lct·ció d'art contemporani 'obre l'olor. En cons tatar que. tot i que la mostra 1rac rava un ampli ventall dc l'espectre olfactiu. el món dc ht p làstica no hi cq~na

\aig

p:~rticipar

reprc~cn t :ll. vaig sentir la ncccs!>i l a t de re lac i onar e ls 'cn t i ts de la v i sta i de l'olfac te per ve ur e q u i na podria ser la

in terprc ta ci<i

pl à~t i ca

dc

lc~

o lors i per i nci ta r to t un seg u it d .: se n ti m e nt s

~ensaci6

d'e m oc io ns provoca t s per aqu es ta

im ma te ri a l i a bs 1rae 1a. però cc nam c nt m o lt i nte nsa . In icia lm e nt . va ig co nn ec ta r amh dil'c rc nts a rti s tes pe r l'univcn. dc Ics o lors i perq uè exp lo tess in la seva dc vint anys que ha

con~i~tit

cx pl ic <~ r- l os

e l me u projec te.

dimc n ~ i ó plà~ t ica.

pers u adir-lo~

pe rq uè es

A ixí va ini cia r-se la meva cu l·lccci6. un

ca p b u s~cssin treb<~ ll

en

con,tant

en un dià leg de complic itats entre l'arti!>ta i e l

co l ·lcccioni~ta. entre el creador p l¡1stic i el compo\itor d'olors per establir tothora connexions i paral·leli\tnC\ entre el món dc Ics aromes i el dc lc!. ans plftstique,. El resultat no ha pogut l>er mé~ cncoratj¡¡dor. ja que la re~ptll>ta h:t c'tat unànime i tot~ eb anbtcs triats han realitLat una obra creada cxpre~sament per una col· lccció tan específica com és aquc\la. amb la intenció dc comunicar sensacions i pcrcepcion'

olfactivc!> ma terialitzades plàsticament. E ls a rt is tCl> han dona t respos tes m o lt d iverse!> al meu ofe rime nt i a tan o r ig ina l propos ta. E n alg uns casos les rcl'crènc ies o lfac t ives só n dc 1ipus c ro m à t ic. e n d'a lt res. l' ex pe ri è nci a s uhj c<.: t iva dc l' o lo r es ma te ria lii; n e n l!s tru e t ures fo rm als. E n ..:asos a ïl la ts, ha n o p~<t t pe r n: re r ir-se direc tam e nt a l na s . me ntre qu e mo lts re fl ecteixe n o bj ec: tes i mnt cria ls qu e d esp re ne n rta ire n. ~i m plc m e nt. e~crit

a ltres

art is t c~

ha t) evoca t e l!. reco rd s q ue po rt en implíci tes Ics o lors. To tes les ohrc<. es co m p lete n a m b un IC\t

il· l u~trar i explicar les scvc¡, in tcncion,. És. donc,. aquelota interrelació entre l'iunbit artí~tic i l'ümhit dc lc¡, C~loències la que que m'ha conduït a conformar aquc\l~l col·lceció - que es va completant i amplian t dia a dia- que té com a fil conductor la interpretació artística dc l'aprcciacill dc

pel propi autor o bé per algun literat que preten

telo olors. Em complau fer extensiva la me\a iniciativa. a travé~ d'una representativa 1odecci6 d'obres. per compartir amb el púhlic dc la ciu tat de Mallorca. l'eqrc t di¡lleg que s'estableix entre aquests dos sugge ridors i evocadors móns. !

Ernesto Ventós

9

Omedes


CATÀLEG

I Sergi Aguilar ( Barcelona , Kt1na/ , 1991 Acer i coure 8x67,5x22cm

Olor a

Desert

Pe<.! res

Túne l

Kanal

A ig ua

Sendera

Sec

Espèc ies

L lera

Sorra

Terra

H u mit

11

19-16)


IAmador

( Pol lença, Ma l lorca, 1957)

Se 11s e IÍIOI. 1989-1993

Re ll eu. tècn ica mi x ta sobre l'u stn I J0x l 02x8cm

I Frederic Amat (Barcelona,

1952)

8/ack sr i /1/ife, 1989 Tècnica mixta ~obre fu~ta 64 x 84 cm

"El perfum viu en el temps; té la seva joventut. la seva maduresa i la l>eva vellesa. l només el. pot qualificar lc~

L'olor de l pi. radiant desordre que multiplica les pinedes i expandeix la costa, és una grandiosa vibració dc

d'encerrat quan ha emès la seva grata fragància amb la mateixa intensitat durant

la fusta i del pigment; però l'impuls visionari dels vegetals s'estampa en un cos sòlid: la resina, i n cis ió del

Com t ots e l s grans èxits intel·lectual!.. que no solament projecten llum sinó també ombres i ocasionen a la

pi o producte industrial. L'olor voladora del pi desestabilitza la soca i desmen t eix la quietud t e rrestre, fins

humanitat disgustos i calami t ats a més d'avantatges, el magnífic descobriment de Frangipani també va tenir

que qua l la e ntre capes de resina mil vegades translúcida: la resina imposa s il enci a la fusta i el verd. però

conseq ü è nci es perjudicials, perquè quan l'home va apre ndre a co nden sar e n tintures l'es!tència dc llors. plan-

n' esto tja la imm or t a l itat. L'olor del pi. feblesa de la rel, i e l bu l l incitatiu i ardent dc les agulles verdes. n à u -

tes , fu s t es, r es in es i a co nse r va r - Ics e n flascons, l 'a rt de la perfumeria es va anar c!>capn nt dc Ics mans dels

fra gs e n un instan t viscós: la resina co n s tructora de realitats babàmiqucs denses i dc s up e r fíc i es es m e rilad es.

p e tit s artesans ... ·• (Text extret de l l l ibre d e Pa t ri c k Süskind E l pet:fum)

Xe sca E nse nya t

12

tres diferen t s èpoques.

13


reculant cap a les arrels originàr ies de l ' home: arrelament doncs , fascinació cap al primitiu. correspondències lingüístiques i rituals simples. poètica objectual pobra, cruïlla de civilitzacions, il·luminaci ó lírica. atemporalitat ètica. nihilisme còmic. ruptura contra la norma , en fi. invenció universal. molt personal. feta a la va lor més alta que a la diferència. La genia l itat de Barce l ó. com la d 'aquell s altres. s'exp lica per la qualitat plàstica dels que baixen a p o uar la força en el tant de no res per a enlairar-lo a l 'abso lut. La seva fixesa iutel·lectual, co m la d'aquells altres. emergeix de la radicalitat è t ica de la vida dc l'art. Apartan t -se de la minima l ització ana l ítica i lingüística o. al conlrari . dels excessos retòrics i narrati us. implos ionen la tensió espirit ua l dins e l gènere. Car és dins la identita t q u e d in s la fosca il·lumina la fosca de la claredat. A l 'extrem domès t ic . ar t de les fondàries i per t ant n o ur bà, així d es pl acen f in s i to t l es mitolog i es geogràfiq u es cap a i n d rets extemporani s d 'a l lò co n tempo r ani. i m a lg r at ai xò . c omuni ca lm en t ce l eb rat s, l lur t rio m f ce le bra e l ce ntre te l ·l úric, o rgà ni c, o n

e~

podreixen am b

vo l unt a t i t e n ac it a t d 'exce p c ió.

La mag n í fi ca esc ultur a de Ba r cc l ó IHtr l a mé s del q u e d iu . d ' aq u í q u e a pun ta r é alg u nt:s de Ics te n s i ons esment ades, pròpies "de l a m ateixa manc r u'': El t ema clàssic de l a na t ura morta esdevé interiormen t )> Ubjcc t c en ll oc dc gènere, uix í la tria de t u bèrculs pobres en oposic ió a la retòrica b ur gesa del s fru i t s sa boro sos. L'opac i ta t de l bla n c abst r acte damunt l'òx id anomenat el repòs l atent de l a vida bio lògica desafectada de co loraine s vitals. L a rugositat de la matèria expressa e l !-Cu combat. d'interiorització enfront de la neutralitat i el per feccionament de l'objecte indu s trial. Atcmporalitat temporal on l'alè de l'impacte visual trave ssa la letargia de la seva fatalitat. Equivalència única. l'ànima s'e xpressa amb la mateixa corporalitat. s u s pesa

arrelada. e nfilall rítmic c ircu -

lar i assecatge i assaonament. so rtida de la terra malgrat que empobrida. Natura morta que put a vida humana. com la condició dc Ic s entranyes de l'art. Pro tuberàn c ia dc l'ànima qu e put a sec. Vi ce nç Altaió

IMiqu e l B arceló (Felanitx. Mal lo rca. 1957) Lo spiedino. 1991 Bronze pintat 48 x 20 x 20 cm

Natura morta que put a v i da Enfron t d'aque l ls artistes que creen el mó n nou dc l ' art -l'anomcn<ll impu l s de present- a través de t ecno l o g i es i n odores i artificia l s i d'imag i na ri s fa nt asiosos, Barccló h o fa ''dc la mateixa m ane r a". A i xò és . segu int la m ane r a si n gula r dc l 'aportació ca t a l a n a ca p a l ' un iversa l. Així ell. com M i ró (fi n s i t o t e l p ri m e r Da l í), T ~t p i e~ i B r ossa, 0 ent r e e l ~ de l a seva ge n erac ió Am at i Pc r cj a u mc , ava n ce n t o t s e l ls cap a l' es d eve n i r l ot 15


Jim Bird (Bioxw ic h, A nglntcrr u, 1937)

IJoan Benn àssar

B L U-ME, 1994 Tèc nica mixta sobre te la 47x37cm

(Pol lença. Mallorca, 1950)

Les teves olors. Sèrie Arqueo logie s. 1988 Oli sobre te la 115 x 146 cm

Mi res i den c i a de verano La camisa esta tendida. seca ndo sc con la bri1.a dc la lavanda. La casa se halla situada entre colinas dc lavanda. El atardecer se tiñe del color azul y vcrdc dc lo s red o ndo s arbustos que surgen brillantcs dc la ticrra rojiza. Nuc s tros pasos crean mu ndos pcrfumados. Llevamos brazadas de fragancia con que l lcnar cajones y ces tas. Parte de esa fraga nc i a azul i ra con nosotros a Brookly n. donclc, cua ndo nos despie r te el au l l i do emitido por Correspon a u na sèric amb un t ítol gene ra l de "A rqueologies··. En co ncre t Les teves olors na 1x 1a de l 'olor a

l a s s i renas de los coc hes dc l a po l icf¡t, sabremos que la brisa de l a lavand a t odavía acaric i a las coli nas dc

do na. amb el se u j oc de dependè ncies, p l acidesa i boge ri a. rup t ures i l l euge resa.

A I pe ra.

16

17


I Joan

B r o s sa (Barce lona, 1919)

La cop(/ tiet ntu, 1995 Co pa dc plils Li c, nns de ca n ró i confet i 20 x 20.5 x I 8.5 cm

IJosé Manuel Broto (S a ragoss<l. 1949) El perj11m. 1991 Ol i so bre tela 162 x 130 c m

" Pen sav a qu e l'olfacte podia ex pe r i m enta r pla er s i g ual s qu e e l s d e l' o ïdu i e l s de l a v i st a . atès q ue ca d a se n t i t e r a ca paç d e pe rc ebre . pe r r aó d'una di sp os i c i ó nat u ra l i d'un a c u l tura e rudita , impress i o ns n oves. mult i E l perfum és el co n fe ti de l 'o lfac t e.

pl i c ar- l es, coo r d i n ar - l es i co mpo nd r e aqu e ll t o t qu e co n st it ue i x u na o bra .. .

18

19


Si ningú no pot dil.tingir. sense una inlUïció panicular. desenvolupada mitjançant l'estudi. un quadre d'un g ran mc<.trc d'una pintura dolenta . una melodia de Beeth oven d'una de Clapisson. ningú no pot tampoc. sense una iniciació prèvia . evitar confondre de bell antuvi una aroma creada per un artista autèntic d'una mescla confusa fabricad<l per un industrial pe r a l a ve nda en botigues i basars ... E l s perfums n o provenen gairebé mai de les flors de l es quals ponen e l nom: l'artista que gosés ob t e nir els seus c l emen t s únicament de la natura. tan sols produiria una obra bastarda. se n se autenticitat ni estil. perquè l 'essència ob tin guda per destil·lació de les flor s n o m és tindria una analogia molt llun ya na i molt v ul ga r amb l 'a r o ma dc la fl o r v i va, que ex p a ndeix els eflu v is a la plan t a mateix ... E n perfumeria, l'arti s ta co mp le t a l' o lo r in icial d e la natura , l'aro ma dc Ja qual talla

m un ta. de la mat e i x a

ma n era q u e un j o i e r d e p u ra l es a ig ü es d'una pedra p rec ios a i la r ea lç a . A poc a p oc, e l s arcans d ' aq u est art , e l m és igno r at dc t ots, s' h uvicn ober t davant se u. A r a de s xif r ava a q uest ll engua t ge va ri a t, t an i n s in uant co m el de l a l it era t ura , aqu es t es t i l d'una co nci s ió inaudita sota una aparença imprec isa i vaga. P er u això. ha v ia hagut de treballar la g ramà ti ca. co mpre ndre la s intaxi de les o l ors i co n è i xer p e rfec t ament l es r eg l es que e l s r ege ixen i. després d'ai xò, co mparar les obres d e l s me s tre s.

(Text extret

traduï t del llibre de J.K. H u ysma n s A R eboun· )

I Carmen Calvo (Va lè nc ia,

1950)

/986- 1992. 1993 Tèc n ic a mixta so bre diversos ca rtro ns 107x76cm

A l ig u al que Ja esc ritur a, la pintura est:í llena dc co lore:.. l.ensacio n es y actO!.. Es t e cuadro. titulado 1986-

1992. integra el recuerdo. la ce l cbració n , l as impresione~. el olor y el sabor del amor y l a rnuertc. E l olo r de Ja fl o r caída . recogida medio marchita, que una vcz quc:: esra seca t odavía no)\ da otro aroma diferente. La sensac i ó n d e reposo que tran s mit c n l o~ obje t o~ fctichistas reunidos por e l amor que sc l c~ c ntregó e n s u ti c mp o. No es e l o lor a m u erte, s i no a r ccucrdo dc amor s uavemen t e estacio n ado. Y una l igera b r i sa que n os t rac l a fra g anc i a de c ic rt as p ri mave r a s .

20

21


I

Tom Carr (Tarragona, 1956) Martín Carral (Mcruelu-C::tnlàbria. 195\ll

Amma. 1990 Fu~la

pin1ada 220 x 43 x 2 cm

Olor

11

material intltl\trial. 1990

Tèt:nica mix1a

133 x 132 cm

Amb aquesta escultura he volgut donar cos i color a l'evocació d'una flaire.

É~ una obra que ocupa l'espai sense tocar el terra. i ~embla interseccionar-se lleugerament amb el mur tOl suggerint l'altra banda. La ~eva forma és orgànica. fluida i insinua moviment i lleugeresa. Està pintada en una ~uau

degr:1dació total que va d'un porpra magenta

inten~

saturant-se fins al blanc.

Aquesta emanac i ó de forma i co lor es va diluint en e l no - re~ pe r evidenciar a l hora que passa a ser una part i nfinitesima l del Tot.

22

23

~obre

tela


La primera ~cnsación tcrHa. fría. desoladora e inclu~o oloro~a. fue una muñana cuando cntraba por la pucna corrcdiza de un a de l a!> navc~ ind u ~tria l es pertenecien t c~ al METRO.

La cscen<l fuc l o sufic i cn t c i rnpo n an t e, para q ue. a hon1 la rcc uer de, y sobre todo r ecordar csc espec i al olor a material i nd u:-.tria l . que emana dc un orga n isrno v i vo, cornpucs t o dc hombrc!. y múqu i nas. Una vi!.ión c:ílida representada por la humanidad de los trabajadorcs; otra visión. tenl>a. desolada. fría sc configuruban antc mí, por los tentaculo.., dc la1. maquinas envuelta~ l>icmprc en una especie dc nube atmosférica cargadu dc olor u material indul.triul.

Dc..,dc e l planteamiento del cuadro, veo Iu escena como un cspacio oloroso. dc cmanaciones conti n uas y cons t an t cs. dc formal>, dc colores. y de o l o res. El cuad r o refleja ese primer clía. e l circ u lo rcp rcsc nt aha la l.l ncrgía ta nlo h u mana como ar lifïciosa . y el o l o r p r otago n ista del c u adro queda plasmado por Iodo u n ambiente atm osfé r i co que rccubrc l a forma y nos hacc entrar con um mundo dc o l ores i ndustria l cs.

I

An to ni Cl a v é (Barcclllna. 19131

Pa¡1er arrugat, 1977 Oli ~obre paper encolat en tela t)2 \ 73.5 <:111

Quan estic lluny de casa I 'olor que més em manca és l a d e l m eu t al l er.

24

25


Rafa Forteza (Palma dc Mallorca. 1955 ) Olor tl 'u/1.1. 1991 Tècnic¡¡ mixt¡¡ sobre tclu 114 x 146 cm

I

Patxi Echeverría ( Palma, 1955) Color d'Audrea, 1993 Tècnic¡¡ mi xta >O bre f'u>ta 146 X ll-I Clll

En la fragància de la llum

ODA A L ' OLOR

boles d'aire. llueixen

A I GUA, VESPRADA, FLOR DE TARONGER. AB I SME. SAFRÀ. 1

colors perd ut s e n aire fresc

EBU LO SA, N I T. RES. NADAL, NÉ I XER. NÈCTAR,

D ADÀ. DIVI

aromes del ser, veuen

ITAT. DEODAT. DRESDEN. DURIVAL. DANIL .

veuen, véns. avui. veuen llum. llums. feu olor

ROMANÍ. REL. RIMBA. ROY. ROMA. RÀBIA. RUT. EBEN. EGBERT. ÈPIC. EUCALIPTUS. ÈTIC. ENSALADA. ECO.

per a Ernest Ventós

AB EZC ROBI E. ACORD , ACANT, ADDRLEY, ÀFR I CA. HARMÒN I C.

amb bona o l or de l lum.

26

27


I Maria Girona { Barcel ona,

I

1923)

Glicina. 1985 Ol i sob re tela J. Gardy Art i ga s (París. 1938)

l! I x I 00 cm

Dona . 1992 Ceràmica re frac tària 57 x 35 x 20 c m /-Iom e. J 992 Ceri1mica refrac t:\ria

50x2 l xl7cm

En l'origen de la meva pintura titu l ada Gli c ina s' hi troben diverses sensacions olfactives condensades que r es u lten per a mi profundament evocatives. E l tema concre t d ' aquest obra vaig veure '] al m eu ca rr er. a una tàp i a d'alg un de l s. ja pocs. jardin s que quede n dc l'ant i c barri dc Sant Gervasi. Feia any s que cada Nom és si so m un r e t ò ri c de la se nsibil i tat puc esc riur e una galeria d ' exemp l es com s i l'escena de l s mots primavera , a l moment en q uè fï o r e i xen els li l às, m ' atreia especia l ment aquest tr os de paret amb les fl o r s . E l r ega l imé s go t es llu e n t s de fra ses, amb ritm es d 'essè nc i es, on cap ni un del s regi s tr es del tec l at olorós no quedi de fi g ura nt i el protagoni sme s igui de sc ri t per qual sevo l mo stra de tinta en la qual el referent s'ensu-

se u perfum delicadfss im em transportava al ja r dí de c as a de l a meva àvia. a T e rra ss a. on de molt pe tit a anava a jugar amb e l s meu s cosins. Fi nalment u n dia vai g se ntir la n ecessi tat de tr a ns portar a una obra

ma men tr e el l ecto r s'a mara amb e l s castells d e paraul es que s'ag uanten - metàfora del fum de l perfum - amb aquesta emoc i ó. Va i g prendre e l s li l às com a t ema úni c de l quadre i nte nt a n t traduir la d e li cada se n sac i ó una fragi l itat. (Text de Biel Mesquida e xtret del llibre L es olors del cos)

olfa tiva mitjan ç ant la utilitzac i ó del co l or. des t aca nt-n e so bretot allò que pot tenir de m és eteri. dc m és subjecti u i a lh ora evoca tiu, d'aq ue ll a olo r i d'a q ue ll s r ecords de la m eva infantesa.

28

29


Sicmprc he pcnsado que los perfumes al uso son cursis, rcpetitivos. monótonos: cualquier mujer perfumada hucle sólo ... a perfume. No hay cortc. ni violencia. ni aventura.

1

o hay una ruptura con la realidad por la que

hundirse y enloquecer a la búsqueda de lo "otro". Y ¡es tan faci!! Basta con oler la vida y envasaria. Mc diran que dcbc distinguirse entre olores y perfumes. Yo propondría, no obstante. que igual que en la pintura, la literatura, etc. - gran parle dc cuyo desarrollo histórico consiste en asimilar aspectos trivialcs y cotidianos y convertirlos en hermosos -, en el ambito dc los perfumes se trataría dc elevar los olores al rango de per f u mes. No sólo t e ndrí amos el o lor a campo recién ll ov i do o a hicrba rccién cortada o a tinta de antiguo co l cgio. sino que habría también el olor a se rr ería, a h ojas dc c h opo co rrornpiéndo sc a ori l las de l rí o, a cr ustúccos. a ropa v i cja cc l osamente guardada. a mi sa, a l ibro r ec i é n comp rado, a pint ura al ó l eo, a aguarrtís, a humos invernalcs dc aldea s pe rdid as, etc. e t c .. mi l etcé t era s.

¡ H ny t antos o l o r es! Y s i varnos m as alta, si nos h un dimos en la r ca l idad. c nco ntraremos olores ma s duros. mas co mpromc tido s, como drogas prohibida s. q ue quiza só l o so n exhib i bles e n situaciones excepc i ona l cs. Los creado r es de perfumes deberían rastrear el campo infinito de la rea li dad y. todavfa mas. aventurarsc e n el tcrreno del mal.

ILui s Gordillo

(Sevi l la. 1934)

Olores y peljttme.f. 1988 Oli ~obre tela 102>.81cm

unca he cornprendido por qué la gama de los perfume!. que hay en el mercado insiste repetidamente en la mi sma <,ensación: la dc lo agradable. Lo agradable, lo placentcro. lo lujoso, lo scdoso. lo embrujoso, lo ori entaloso .... todo no' lleva a la noche dc abandono y pasión. a lo<; de liri os y rêveries de un a adolescente en un internado dc monjas. lm agínese por un momcnto que pasa un señor por su lado y hu el e intensamcnte a ca mpo r ec i én l l ovido; o que pas a una dam:~ ya en tr ada en años y hu ele a césped rccién cortado; o qu e pas a u na jove n. ap e nas abando nada l a adolcscencia, y dcja un inte nso ra str o d e o l or a ti nta. dc l a dc l os unti guos co legio s. H ay ahí un ca mp o ex t ensfs im o. cas i i nlï nit o. dc perfum es q ue prop one r a l'abri ctt ntes y co m er c ian t es.

30

31


I

Eva Lootz (Viena ..... )

Oiar 11 cahre, 1996 Cnurc. feltre. parafina. ferro i material Mitli:~ v;t ria blcs

pl1t~tic

IRodger Mack ( Bavcnon . O h io. 1938) Esculrrrra lfe pet:f'rutt, 1994

Ferro 224 X 48

O lor a cob re. olor a frío.

X

_¡g

Clll

Olor a in vierno . a tiempos difícile!.. o huele el cobre . per la mano cuando lo trabaja '>Í. El cielo es un temible ugujero a .tul que re pa ne silencio. En los va li es

remoto~

la nieve auquiere una piel como la clara batida a punto dc nieve recien sacada del horno.

lla ce tanto frío que e l llllm o de las chimenea¡, resbala en e l aire como una lava que fluy e hacia arriba.

Al meu estudi. vaig construir aque ta màquina escultural de bronze que tindrà la fantàstica capacitat d'extreure l a més elegant dc

lc~

aromes.

L'aroma dels somnis i dc l'èxtasi.

El. invicrno.

32

33


J

Juan Navarro Baldeweg (Santander. 1939)

Antoni o Mura do (Lugo. I 964) Se/1.\' 1' lflol.

Paisoje co ll 1111be y ,., sombra I , 1995 O li so br e te l a 65 X I 00 c m

1997

O l i soiHc tela 160 X 2()() Clll

.. O l or y color actúan en nuc ~t ros ~c n t i dos de una forma ~imi la r. dc ambo s es muy intensa la impresió n que gra ban e n

nuc~tra

memoria.

Mi c ntr a~ pin t aba es ta se ri e dc c u ad r o~ . he trat ado dc muntcncr e l rccucrdo d e l aroma de l as flores

pudri énd osc o dc

l a~

habita c i ones donde se d ej an a sec ar man za na s.

E l co l or sc rfa aquf la csc nc i a dc su i n t ensidad , s u esp l end or y su cx tin c i 6 n ...

34

De l a nub e c ue l ga su sombra, qu e ca mina dctras. E l o l o r d e l c ampo abre e l camino d c lant c.

35


Miguel Navarro (Mis lata . València. 1945) Apres(ldo, 1994 Fusta. cerà m ica i gu a i x 40 x I 04 x 7 cm

I Pepe Nebot (Caste ll ó.

1963 )

Seii.H' rírol. 191'9 Tèc n ica m i x t a so bre te la 13 0x95cm

Oculto, apresado, s in t ec ho , e nt r e m ur os.

de l placer a la pena.

Mue r es e n d eseo d e be l l eza,

de el la a l a pl en it ud.

r esp iras por perforadas pared es d e placer,

Oc u Ito , apresado, s i n t ec h o.

pena de pl e nitud.

d esea ndo be ll eza

Tú. oculto , apresado, ent r e m uros s i n tec ho ;

r es pira s e n tr e paredes

yo rnu erd o e l deseo po r Iu bel l eza .

perforadas por tu pr ese nc i a,

D es de e l vac í o r espi ra s, a tra vés d e paredes

del pl ace r a l a p ena ,

pe r f o r adas por t u presencia.

d e l a pe na a l a p l e n it ud .

36

Aques t quadre r eco r da e l s mural s d els r es t aura nt s d e Ta m an ra sse t i. com és obvL e l carac t erís ti c o l o r del s se us g u isats. i aque i x o l o r especia l q ue ho m se nt quan es t à a qualsevol pob l at d e l desert.

37


Perejaume (Sant Pol de Mar, Burcelona. 1957) Fon T d e Llo rà , 1990

Oli so bre tela 65 x 82 cm

I

Pablo Palazuelo ( Madrid. 19 16)

Conjunrion. 1996-97 O li sobre te la 135 x 100 cm

Em demane u que us par l i de l'o l o r de la font de Ll orà, però és cosa de m a l confondre si és de la fo n t real, que vo l eu que us par l i , o bé de Ja font pintada . Aquesta , la pintada. on l'aig u a hi fa uns p lecs de llenç com si brol lés vestida i eixugada , b e n segur que té una olor forta de treme n ti n a i d ' o l i de ll i nosa ... De l 'altra , e n canvi, de Ja rea l , n o sabria pas dir-vos-e n ben bé l'o l o r. No és una font especialme n t olorosa. Llo r à no és cap font d'aq u el les pude nt s com un a pixarada de diable , ni mento .l ada pe r una fr agància d'he r bes aromà t iques ... Tot i que és ben probable q u e els se n glars i d 'a lt res bes tioles t r obin aq u el l a fon t per l 'olfac t e, no és pas l ' o l facte el q u e ens h i d uu. Ta m poc no és p e r la vista que l'aconsegu i m trobar , e n aque l la espesseta t de trèmols i avel l a n ers que l 'es totge n. si n ó pe l so. La font de Llorà

... ....... de como el o l or es men sajc . pensamiento y r ecucrdo.

sona, en efec te. co m si us digués el n o m e lla ma t e i xa: és un so n a i xe nt i seg ui t com el nom de ·' Liorà" . Coneixe m la font pel se u so, fet tan difíci l ment perquè so ni sempre igual, pe r què el so h i balli com bal l a u n a

.......... tarde de verano ..... l lc n a de sig n os so b r e l a precari ed ad del ti e mpo y so bre la esperanza. 38

fla m a, però no canviï .

39


IAlbert Ràfols Ca s amada (Barcelona.

19:!3 1

Lam11da. 1979 Ol i sobre tela 92 x 73 cm

I

Jaume Plens a (Barce lona. 1955)

Élltde pour la llt•ige rouge, 1991 Tècnica mi\la \obre paper 47,34cm

La meva pintura titulad a Lavanda

é~

un in te nt d 'ex press ar visualmen t una se ns aci 6 olfactiva.

C ar àc t e r o l fa c tiu . Tret odorífer específic que di s ting e i x i pre c isa una forma o lfac ti va. Per exemple: un c lly -

No rmalm e nt. la pintura . pel fet de se r un art visua l. s'a lim e nta de sensacio ns visua ls i. algun e!>

pre d e caràc ter anima litzat, una fougère de caràcter aromàtic.

sacio ns tàc til s qu e es pro c ure n ex pressar mitj:tn ç ant la tex tura que pot pro duir la mat eixa matè ria pi c tò rica . Per

vegadc~ .

dc se n-

aqu es ta ra ó ex p ressar una se nsació o lfa ct iv a va resultar un problema d' un a certa co mpl exit<H dc plantcjnment , (Tex t ex tre t d e l Di c ti o n11aire du langa¡.¡ e p e r.fumé. Éd ition s Quarante Huit Pub l ic it é) 40

ja que d ' alguna mane ra cal ia trasl lada r a l le n g uatge visual una sè rie d e se ns acion s qu e no afec te n Ja visió .

41


Va i g esco llir e l per f u m d e l a l ava nda pe rq uè v ai g pen sa r qu e em pe rm etria m o ure'm en un ca mp de co nn ot a c i o ns q ue e m r es u l ta ri a u na cos a m és fàc i l m e nt v i su alit z ab l e at ès e l m eu t ip u s d e pi n t ura. Co m a c ar ac t erí stiqu es p ri nc ip a l s d e l a l av and a va i g esc o ll ir l a se nsac i ó d e fr esco r . d e camp , d ' a i r e n ítid i e l r eco r d v i sua l de l a t o na l i t at cà li d a de l a flor de l ava nd a, qu e a l sud d e Fr ança ar rib a a c o b r i r en o rm es e x t en s i o ns i és un a n o ta d e co l o r m o lt parti c ul ar din s d e l pai satg e . Pe r ex pressa r aqu est es sen sac i o ns va i g uti l i t za r l a pint ur a a l' ol i m o lt di luïd a pe r t en y ir l a te la , i mpreg nar - l a d e co l o r m és qu e su pe rp osa r-hi pi n tur a , d e l a ma t e i xa mane r a q u e el per f u m i mpreg n a l ' aire . El co l o r q ue va i g esco l l i r - ve rd - es r el ac i o n a amb l a se nsació d e f r esco r , d e c amp , d e na t u r al es a

t ambé amb

e l co l o r m és o m e n ys ve rd ós g ro g u enc qu e acos tu ma a t e nir l' ai g u a d e l av anda . Pe r cl o n ar l a se nsac i ó d e fr esco r i esp ai e m co n ve n i a t am b é n o r ec arre ga r l a sup erfí c ie amb g aires f o r m es . si nó d e i x a r espa i s ll iures qu e inte ntess in su gge rir una cosa t an i nafc rrab l e co m una aroma . Co m a co n t r ast , a l a part ce nt ra l i a m b un a t ex tura un a m i ca m és g ru i x ud a. ap ar ei x e n l es t aqu es d c co lor v i o l e t a co m un a a l · lu s i ó a l a fl o r d e l a l ava nd a . Aqu es t es t aqu es , qu e só n l ' e l em ent rf tm i c d e l 'o bra , inspirat e n el r it m e d e l ' espígo l m og u t pe l ve nt , est an , de l a ma t e i x a m anera q ue Ja r es ta de la p i nt ur a. e mb eg ud es en e l ve rd , i fo rm e n en co njunt un a u n i t at t o t al , d e l a m at e i x a m a ner a q u e en e l per f u m tr o be m en una sola un i t at d i ve r sit at dc su gge ri m ents.

Josep M. Riera i Aragó ( Ba rc e lo na, 195 4 ) La barca d el re. 1988 Fe rro 29 x 179 x 19 c m

Ba rc a és aquí l a id ea d e l v i at ge en el se ntit de tra nscó r r er per un fl u x l í quid a un pas l ent ; e l pas q ue pe r me t ob se r v a r l es cos es co m si fos si n aqu es t es l es qu e es m o ue n i no pa s tu . Té un ca i r e d e ba r ca ritu al , ce r i m o ni ós . L ' o l or d e l t e l ' asso c i o al v i at ge. És l ' o lor d 'a r ri ba r allà o n es t r o ba l ' ho m e, l ' o l o r d e l ' ofe rim en t. Per mi és un a o lor direc t am ent l l i ga da a Àfrica , a l ' A tl as i l es tri b u s berb er s. a la puresa i e l primiti v i sm e. E l t e és d i ns un co f r e. s i l"u at al c o r de l a b ar c a. c on st r u ït espec ia l m e n t p er co n t eni r - Jo, amb e l t o daur at qu e t é e l te .

42

43


I Joan Sastre (Sclva - Màllorca.

1961)

Fabrica d'olo r .,-_ 1991 Sprai i lac;1 ~obre cel· l uloidc 5Jx 2 00cm

Tòfol Sastre (M uro. Ma ll orca, 1963) S i/ en/

/ \1, 1988

T ècn ica mixta sobre te l¡¡ 95xl20cm

Si. com es preté n. exis t e i x un a re l ació e nt re e l s sen tit ~, indub t ab l e m en t hi ha d'haver un a co rr e l ació si mil ar e ntre

o l or~>

i colo r s.

Si és així. aquest q uadre r esu l ta d'a l lò més irònic perquè pretén ju st ame nt el co ntrari , e n co n frontar dues i dees antagòn i q ues: per una banda l a i m at ge d ' un cintu r ó i nd ustria l i. per l'altra. Ja d ' un<l ga rl anda de flors. Cadascuna amb Ics seves o l o r s r ot un des i equ i ui sta nls . L es o l o r s suaus i l es líni es o nades dc l a compos i ció e ns r eme ten a l s dolços aromes dc l es flors; pe r ò pe l d i buix dur, quasi geomèt r ic de l es f l o r s amb les seves cano n ades i xeme neies recorda l es est ru c tur es metà l · liqu es d'un po lígo n indus tri al.

44

46


Paraul es amb ve rd et

a l 'o mbra d el f etge d 'aq ues t po e ma. E l corc h a fet se rradí s la m em òr i a . Mans dc ruda ve rm c n e l raïm d e l 'infin it.

S i d es tap es un a ca p sa d e ll ap i s Alpino , i l 'e ns u mes profun damen t , se nt i rà s l 'aroma d e l 'in fància.

Anto n i G os t. Març 1998

Epí l ogo

Cu;tn do el mú s i co g uarda el v i olo nce lo e n su neg r o sa r còfago , el ca dií ve r de Di os hu e l e a r es ina.

A nge l Gonza l ez " L ecc i ó n de cosas y orros poe ma s··

C r ei x ia l mar

A Ics n its ca i g ud es de t ola l a i l la. Olors blanqu es amb ful l es d ' A r ena ,

I Antonio Saura (Osca.

e nv o ltan t l a Sa l qu e amb el t e mp s

1930)

Las delicia s del jardí11 11 . 1990 Monotip

es co nv e rtirà e n Me m l>r i a i en Mar.

105x l 63c m

Tòl'o l S as t r e. Mar ç 1989

Cie r l amente, se ri e pr im aver al a pesa r de los fondo s inten samen te osc uros. D e l i c ias de un jardín perfumado do nd e e l o l o r del jaz m ín y l a r osa se entrem ezc l an co n e l prou sti ano olor d e la tin t a de imprimir.

46

47


Sean Scully (Geboren- Dub l in, l r l anr.Ja .

1945)

Maa11 . 19Y4

Ol i

~ohrc

fu sta

61x91.Scm

I José

M 1 Sicília (Mad rid .

1954)

Mo111 - T01111erre. 1994

Ol i, ceres i r us t a I 00

x 75 cm

Fra~rne nt

Recu e rd o perfect;Jmente mi seguncla cxposición co n David Mc Kee e n Nueva York e n 1982: co mpu esta d e seis gra nd es t e l as pi ntadas, t r emendame nte físic;1 s. Trabajé sob r e e l ia s has ta l a últ i ma sema na . La:, p intur as <.le s pre nclían t an bue n o l or como tenfan bue na aparienc i a . E r a co m o anclu r po r un ca ñón de co l o r es prorundo s, con la ese nc ia del o l eo ll e nanclo l <t galcría

ente r <~.

per a

Jos~

M• Sicilia

Foscor p r enyada de llum . C l ive ll a del so mn i qu e s'o bre en la nit , com una guspira de vid a q ue e ncén l a matèria ondu l ant de l no-res . Brunz i t d'insectes entor n de l a f l ama. Pe r fum vegeta l t ot fluint des de l ce ntre al límit de l s sen tit s. Aq u í e l co l o r és l'absè nc i a dc colo r i e l so l 'absència de so. M i rall noct urn . m atè ri a viva e n l 'insta nt precís en q uè l a

p~1ra ul a

esc l at a. A. Tàpies Barba

U na expo s i ción co n todo: oído. tacto , v i sta , o l fato.

48

49


IManuel Solà (Barcelona,

l 950)

Els pensadors del t·ímer, 1994 Ferro, vímel. pintura i pedra

62

X

20

X

20

Cl\1

I Susana Solano (Barce lona.

r 946)

Parena de Jriw .çir. 1990 Ferro 45x5Jx3cm

Mentre estic polint les so ldadures, noto aquesta característica i suau olor ca le nt a, una mica do l ça i penetrant, del ferro; a l'a l tre costa t. a la ràdio so n a un a peça de Garbarek q u e m'agrada. La ràdio l a poso per no se n tir els so r o ll s ex t eriors, l'olor a llim ad u ra fresca em r ecorda a vegetal c uit. En aquest moment, l'olfacte és l ' úni c se n tit e n con ta cte directe amb l'obra (lo t s els a ltres estan protegits, ulleres protectores d'orelles, guan ts). No sé

L'o lor i e l seu caràc te r es conve rt e ix en rumors de l t emps .

co m la titularé, s i Wurm o Els Pensadors del vímet .

la bel lesa: la memòria d'un instan t co nfid encia l. 50

Sl

so ta a qu es t a sensac ió inferida es dissipa g r adualmen t


z

IAnton i T àpies

(Burcclo na, 1923)

Signe., .wbre taronja. 1977 Pintura acrí l i c u i l lupi ~ •ob re paper 57x77cm

I

Juan U s lé (Santander. 1954)

8o11ues II'Ords, 1991

Tècnica mix ta sobre tela e ncolada sobre fusta 56x41cm

La meva mare ho fou tot per a mi en e ls anys de la infantesa i durant quasi tota l'adolescència. En e lla. hi trobava tolc!. le!. qualitat!>. tOICl> Ics

in ~tin ti vcs protecc i on~

l'és..,cr que eh ha engendrat. Fins i

101

que les criatures busquen e n les dolceses femenines de

la seva o l or sembl<l\ a calmar-mc en e l s moments de te m or o d'excitació.

I e n ca ra avui, quan sen t o a lg un perfum que em recorda e l d'ella. cm retorna aque lla se nsació d e beatitud que

l e~

Sa lí al jardín y me diri g í ha c ia la pi sc ina . Mc za mbullí. P o r in s tante s. el líquid o se iba ha cic nd o nHí s dcnso.

seves abraçades i el ca liu d 'es tar a la seva falda cm produïen. Tan forta e ra ¡¡questa s u gges tió de l'o lor qu e . d e

cos to so de atravesa r. Oí aque l ¡c rack! y m c dcspcrté. Es t aba sen t ado so bre la barandilla del pucntc, co n la s

gra n. en un m o m e n t d e so le da t

manos cntrelazadas detnís de la nuca y co m c n z aba a amanece r. No s abía ctt<ín t o ticmpo llevaba s um c r g id o e n

d e tri s tesa, reco rd o ha ve r seg uit pe ls ca rrers dc París dura n t una estona una

se n yo ra qu e exha lava e l nHt tcix perfum de la mare.

csc le t argo y ni siquie r a si h abía ce r rado l a pu c rta del est u dio. Ex t ret de l ll ibre Memària personal

52

¡,A q u é h ue l e n l os s u e ñ os?

53


I Lluís Ventós (Barcelo na .

1952)

A111/7rc ;:ris. 1988 Acríl ic ~ob re canró

I Moisès Villèlia (Burcc l o n a.

1928-1994)

Se11s1' títol. 1987-88

75 x 105 crn

Mòbi l de bambucsa guuuua (bambú)

170

X

295

X

295

Clll

A mb re gr is: Substl1ncia de consistència cerosa. de color gris negrós i d'olor de mesc. que es troba en el tub digel.tiu dels catxalot!> i d'altres cetacis marins, els quals l'expel·leixen ensems amb les matèries fecals. i

Una vegada em van preguntar per Ja meva flor preferida. ·'Les que cultiva la meva dona··. va :.er Ja meva resposta.

també surant als mars tropicalo;, en masses de 14 a 15 kg. Prové de l'acció dels sucs gàstrics dels cetacis sobre els cefa lòpodes, a lim ent bàsic d'aquests a nimal s. E ls seul. principals consti tu en ts són: el coles terol (80%) i

Sempre associo la imatge de Ja flor amb Ja seva olor. Potser amb la meva contestació a!.!>Ociava l'olor dc Ja

l'ambreïna. Es fon pels vo lt s de 60 °C, és inflamabl e, evaporab le q uas i sense residu, insolub le en aigua i so lu -

S'ha repetit molt Ja ironia crítica dc dir: e l primer home qu e va comparar Ja dona amb una rosn era un poeta,

ble e n els so lve nt s orgà ni c!>. És emp ra t en perfumeria com a fixador i com a tintura; antigament fou utilitzat co m a afrodisfac.

e l sego n ja va se r u n imbècil.

(Tex t ex tret d c Ja Cran Enciclopèdia Cawla11a) 54

meva dona com a centre generador de perfums.

De ls an imul s v ive nts les fe me ll es vari e n més d'olor que e ls masc les. Definir una fe me lla amb una so la imat ge i amb una so la o lor é$ u na dc Ics !a ntes man i rcs ta c ion s d..: l'es tupide sa .

ss


En l 'csl<JL dc les f l ors la meva sens i bil itat actua m és per imatge qu e per olor. Les o l ors q ue em prod ueixen més af ini tat só n : her bes. arbres. m olses. bole ts . l es tra nsformacio ns orgà niq ues que fa n l ' hum us. U na dc les m aneres dc catal i tza r aquesta sens i b i litat és qua n diem amb l a meva dona: ''El bosc j a fa o l or de bolet s." Pe r nosa ltres és l a p l enitud o l fac ti va i t ambé v i sua l. Podem o l o r ar i tam bé veure que mi nuc i ós és el paisatge e n l es nos tres recol·leccio ns. To t a l a meva vida he manip ul at ma t èries vege t als. cosa que equiva l a di r q u e els m eus cinc sen tit s h an act uat ha r mònicame n t. H i ha perfecc i ons q ue n omés es poden ded u ir pel t acte, altres per l a vista. Tota l a meva obra té u na so nori t at opaca. Em mo l esta el bu i t , em suggereix fa l sedat. 1 m o l tes vegades Li nc l a necessita t i m periosa dc degustar l a p r i m er a matè ria. És una ma nera de sen t ir l' ar o m a més visceralmen t. E l bambú és un a g r am ín ia com ho són el bla t dc moro, l' arròs o e l b l at. M'agrada l 'o l or a pa ll a, la d e la fa ri na pastada am b aig u a i l a del pa acaba t de coure. M'agrada r ia que la m eva esc u lt u ra ti ng ués el perfu m de l s forn s de pa i que l a seva forma suggerís to t es l es meravelles amb l es seves olo r s corresponen t s pe r continuar des itja n t e l pa nostre de cada dia.

56

TR ADUCCIONS


L A SENS¡\(' I ÓN OLFATIVA ('0~10 EX I'E RI ENC I ;\ V IT;\ 1.

l'II E ÜLFACT() I(Y SENSE AS VITA L EXI' F. IU ENCE

E rnesto Ventós i Omedes

Erncs lu Ventós i Om edes

R odeado dc fraga ncia)o. ll<ICÍ y crecí en el

~cno

dc

Swa th cd in fragrancc s, I was born <tnd grcw up al

un a f a 111 í I i a de per f u mi s t a s q ue s e han d e d i e ad o t "'-

t hc hca rt of a fami l y of p er fum e r ~ who have tr adi -

dicionalm cnte a l mund o dc l as c senc i as. /\p r cnd í e l

t i o nal l y pliecl th e ir tradc i n the wor l d of cssences. I

ofic i o. cjc r c it<tndo y formando la m e mo r ia o lfati va.

l c arn c d th c tr aclc . d cvc l op i ng and f ormi ng my o l-

pr i mero co n mi padcre. y dcspués. amp li ando cono -

factivc memory. tïrst with my fathcr. and then w t -

cimien t o durante tres años en Suiza y Francia en la

dening my knowledgc ovcr a period of three

inves ti g ac i ó n relacionada con

fu e nt es de l os

in Sw it zc rlancl anc! Fra nce by re sea r c hin g rclati o ns-

o lores y dc sus co mp o nent es pa ra llegar a co n ver t ir

hi ps t o so urees of odors and t he ir co m ponents and

la l'a scinaci6n en co noc i m i c nt o. justo ha sta e l mo -

th c n to the point o r tran s forming

m e nt o dc poder ser capa ;

perfu-

knowledge. up t o th e moment of being ablc to crea-

mes. Pe ro. si e slc aprendizajc l o fui con~ol idando

te ncw perfumes. But. if this apprcntit:cship deve-

mu y lcntam e nte , adquir i c nd o e l ha b i to dc o l c r . a la

l opcd a nd so l id i fied vc r y s lowl y, that of acq uir i ng

vez que rcflcxionaba soh r c los aro ma s qu e scn t ía a

th e habi 1 o f s m e l i i ng. whi I e, at t he s ame t i m e . T rc -

mi a l rr ed cdo r. por otro lado he intentado

tul como

fl cc t cd o n thc aroma!. I s niff'ccl around mc. I tri cd.

r eq ui erc mi profesión ::.cguir un proceso dc rcnova-

on thc o th e r hand - s uch as my profc,,ion requi -

ció n cons t an t e. ya que la moda. co nll cva una acc l c-

re~ -

ra c i ó n d c ca n v io perpe tuo e n su pro ce so dc co muni -

it. si n cc fas h i o n ca rri cs with it an acccleratio n of

c ae i ón o lfativa .

pe rp et ua l c han ge in i t s proccss o f oi J'a ct i vc eo mmu -

l as

dc crea r

nuevo~

l'a~ ci nati o n

year~

int o

to bring a procc~s of co ns tant rcnovation to

n i ca t i o n .

El o l or

e~

una percepeión del mund o que

no~

rodca

y e l o lfato r eve la aqucllo que sc escapa a l o:, o tr os

Odor is a pcrception o f th e world that ctH c l ops u~

se ntid os. O l cr consti t u yc uno de los pri m c r os c ana -

and th c se nse of s m c ll r cvca l s that wh i c h c l ud es th e

l es d c l a r c la ció n d e l se r hu ma no co n e l m un do ex-

o t hc r sc nses. To sme ll co ns t it ute s o nc o l' thc pri-

terior . por l o c uat la capacidad d e hac er aprehen s i-

mar y c hann e l s or th c rclation o r th c human being to

ble es t a pcrccpción exigc una rigurosa educació n

th c ou t s ide world. by which the capaci t ) of making

o lfati va que dcl'pertara la

this sense understandable demands a rigorous ol -

de

po~ibilidad

" ton<ll i d<tde s " olfativas

de rcccpción

pra c ti camente

ilimi t a-

fa c ti ve education w h i c h wi l l awak c n t hc po ss ib i l ity

da s. A s í. e l o lo r de un a SLi stancia dc un c o m pucsto

of r ccciv in g pra c ti c all y un l imit ed o lfuctory " tona-

determinad a dcpe nd cní dc la integración ce r eb ra l

liti cl>". Thus. t hc odor or a sub:; t ancc of a detcrmi-

del conj unt o dc percepcioncs primarias que uno es

ned composition wi li dcpend on th c t:crcbral intc-

capaz dc producir. Naturalm ent. l os olore:, ticncn

gra ti on or th e comhincd primary pcrccp1ion)o wh i ch

un poder evoca ti va muy i nt c nso: un a ese ncia, una

man

fra ga nc i a.

un

ar oma

p ucdc

des perta r

i~

able t o produ cc. Na t ural l y , odors have a

r cc ucrdos.

vcry intcnse evoca ti vc powcr: an csscncc, a fr a-

haccr r cv i v i r d c terminada s atmosferas y sc nl> aci o-

gra ncc, an aroma ca n arouse mcm oric~. revive cer -

nes. faci lm cntc asociablc-. a una ent onaci<ín croma-

t ain atmospheres and ... cnsatio ns. ea!>i l y associated

ti ca. o a una c i c rta ca lidad l uminosa o a un intcnso

with a c hr o mati c o r a mbi e ntal intonation or t o a

tr azo ges tual .

stro ng gcs tur e . 59


Es dc elda forma corno !.e producc la "tonalidad cromatica del olor". tenicndo en cucnta que el olor c re a

i n cv i t<tb lcmc nt c colo r :

h ay o l o r e~

dc

no t as

verdes que cvocan la h icrba cortada. la n at u ra lc7a.

lt i'> in this \\ay that a "chromatic tonality or odor"

La iniciali Vtl d c la colccción .

Th e in itiati ve of t h c collcction.

1 ~ produced. knowing. thai odor incvitably creates

Fue en 197X. como consccucncia dc la cxposición

l t wa~ in 1978. rcgarding the exhibit of "OIIac1ory

color: th ere arc odo r s of g r ..:cn n otes t h a t evoke c ul

"Sugges ti ons olfativcs". p r ese nt ada en

gras~. na t ure. airincss . fr eshness and eve n free d o m :

ció n J oan M ir6 dc Ba r ce l ona. e n l a c u a l pa rti cipé

M i ró in Barce l o n a. i n w h ich othc r

conjuntamcntc con otro~ pcrfumistas. cuando naci6

cipatcd jointly. thai thc idea or forming a collcc-

la idea de formar una colccción dc artc contempo -

tion of contemporary art bascd on oodor!. wa!. born.

r.íneo sobre el olor. A I cons t atar q u c. a pesar dc

l t was ev ide nt. tha t thc ~how i nvolved a wide gamut

l<t ligcrcta. el frescor e inclu!>o la libcrtad: olore!.

odor!. ol' yellow notes which earry with thcm the

dc nota~ amari l las que nos aportan una sen~ación

~en!.e of warmth. depth and thickness or rcd note~

dc l a cal i dcz, profu n di d ad y e~pcsor o dc n o t as

t hal reca li t h o u g hl , t h e sludge o r !.O ilH: thi ng th a i

roja s que nos rememoran l a pes;td u rnbrc, e l Iodo o

transports us

to

a vc l ve t y nos t a lgia.

no~ 1ran~ponan a una rccuerdo atcrciopelado.

Susskind

in

his

nove l

"Perfume"

says:

D ice Patrick Süsk i nd en su n ovc l a "E l pe r fu m e":

" W i t h in pe r fume l h crc i s a grc atcr fo r ce o f pc r s u a-

"Hay dent ro del perfume una fucrza de pcr!.ua'>ÍIÍn

prcscntcd

by

t hc

F un daci6n

Joa n

perf um i!.!~

parti-

que l a mucs tr a tr a tab <t un am pl io abanico de l espcc-

o l' t hc oll'a t ory spcctr u m . but t htll the wor ld ol' plas-

tro olfativo. el mundo dc la pl:ística no cstaba rc-

tic art w;t<, not rcprcscnted. and I fclt the nccd of

prcsentado. Patrick

Suggc~tio n s" .

la F un da-

~cntidos

~entí

la

ncce~idad

de relucionar Iol>

relating thc sen!>c of !.ight to that of ~mcll in ordcr

dc l a vista y de l olfato para ver cual podfa

lO

t ha i t herc COu ld h e a p l a:>IÍt: i ntc rp rcta ti o n or

SCC

ser la i n tcrp r ctación p l ;h ti c a d c los o lo r es y para

odors and a way of i n c i ti n g a sense or ~cn t imen t

sion t han in words. the brillianee or looi-.l>. or cmo-

incitar todo un fluir dc ~cnl i micnto!. y de emocio -

and cnHHions provokcd by this immaterial anti ab!>-

m<Í!> grandc que la~ palabras. el brillo dc la!. mira-

tion<. and will. The force or pcrsua!.ion in perfume

ne\ provocado~ por esta <.cnsación inmatcrial y ab~­

tract. yct certainly very intense scnsation.

das, los !.Cntim icn t os y la vol un tad. La f u cu;a dc

can n ol bc co u n t cracted, i t inv;u.les us i n 1h c sa m e

lrac t o, pe r o c icrtamentc muy i n t ensa.

lni tia ll y. I got i n touch with d i ffercnl anisi!. to cx-

pc rs u asió n que ti c n ~.: e l perf u me n o sc p uedc co n -

way th ai a ir d ocs o u r lungs. f i ll s u s. co mpl etes u s.

l ni cia l mente, co nec t é con d ife r entcs ar ti s t as pa r a

p la i n thc projcct. t o pc r suadc ! h em to p l ungc i n t n

trarrc!.tar, no~ i nvadc dc la mis ma manent que el

no rcmcdy exi~ts against i t".

explicaries mi proyecto. pcrsuadirlo!. para que

the univcrsc of odtH\ by exploiting their plastic di-

t.ambullcran en el

aire invadc nuestros pulmonc!.. no!. llena. no:, ~acia. no ex i:- t c ni n gún reme di o co nt ra el l a".

univer~u

~e

de los olore:, y para que

mcn~ions.

so

thc collcction

was qartcd.

a

COil),l:\nt WOrk of' l WCill)' ycars lha t h a s i n vo l vcd a

çolecció n . Ull l r a bajo co n s t a nt e dc vc i nte a ños q u ..:

dia l og u e or compl i ci ti cs with t hc a rti st anti t h c co-

ha consist ido en un dia logo de comp l icidades entre

llcctor. bctween thc creator ol' plastic form!. and

el artista y el colcccioni!.ta. entre el creador plústi-

thc composer of odors so a!. to together C\l:lblish

co y el compos i tor dc o lores pa r a estab lece r con-

conncc li ons and parallel ideas hc t wcen

junt a m ~.:nle

o l' aro m as and thc plas t ic artl-.

co n cx i o n cs

y

pa ra le l is m os

en tr e

el

th~:

world

mundo dc los aromas y el dc l as artc~ plastica~.

Thc rc'Ltlt could not have becn more cncouraging.

El resultado no ha podido ser ma~ alcntador. ya que

since thc rcspon~c ha~ been unanimous ar.d :dl the

l a r esp u cs t a h a sido unú n i m c y t udos los <Htista cs-

artist~ ~elcc t cd

coj i u os h an r ca l izadu una obra creada cxprcsamcn-

crea t cd for a co ll cc ti on as spccilï c as t h i ' onc i ~.

tc para una colccción tan cspecífïca como es

with

C!.l~l.

the

h ave ca r ricd oul a work exp r c~¡,ly

intention

of communicatin g

pla,tically

con la intcnci6n de comunicar sensacionc!> y per-

matcrialized olfacthc sen!.atiml'> and perccption'-.

t:epcio n cs o l fa t i vas mater i al izadas plas l ittlmen t c.

T h e art i sts havc made qui te divcrsc r espon:-cs, t o

Los a rti s ta s han dad o rcsp u cstas rnuy d ivcrsas a m i

rn y r ;tt hcr o ri g ina l proposa !. I n somc

ofrccimicnto y a tan originul propuel>ta. En algunol>

factory rcferencell arc or a chromatic

casos la!. rcfcrencia!. olfativas son dc tipo cronl<iti-

othcrs. thc subjective cxperiencc uf the odor matc-

co, e n o tr os, la exper icncia subj e ti va del olor sc

r ia l it.ed

ma te ri a li z a e n cstr u c t uras fo rm a les. E n c a sos a isla-

t hey h a ve opted for a d i re et rcferc n cc to t hc n osc.

dos.

han

optado por rcfcrirsc dircclamcnte a

t erialcs

q ue

de~prc n dcn

aroma!.

o.

in

formal

s t ruct ur es.

In

casc~

I)

1hc ul-

pe. among

isolatcd

ca~cs .

whilc many relïcct material objccts 1ha1 g.ivc off

la

nariz. mientra~ que mucho!. rcflcjan objetos y ma-

aroma~

or. ~impl). in othcr arti~t~. thcy ha\C cvo-

simple m c n tc.

kcd mcmor i es tha i cman al e t h c odors. All thc othe r

o tr os a rti s t as han cvocado los r ccucrdos que ll evan

wo r ks arc comp lcmc nl ed w ith a wri t tc n t ext by t h e

implícito lo~ o lores. Todos l as otras obras se com-

arti!>t or by a litcrary represt:nlativc who has tricd

plemcntan con un

to illu'\trale and e\plain the

te:~.to c~crito

por el propio autor

o bicn por algún l itera t o que pre t cndc ilus 1ra r y e>.-

60

And

cxp lotasen su dimensión pl<ística. Así ~e inici() m i

arti~~·~

intention<..

ILi s. t h cn, thi!. i ntcrrclation!.h ip bc1ween t hc a rt is-

61


ti c ambi c nt:c and t hat of cs sc nc es w h i c h ha s l ed mc

p l i c ar s us i ntc nc i o nes . E~ .

p li fied d ay hy day- and w h ich h as

co y el amhi t o de l a' cscncia ... Ja q ue m c ha cond u -

t and a y am pl i <IIHi o d í u a d ía

OJS

it s lin king

w i rc th c urtis ti c int c r prct<~tio n of th e apprccia t io n

que ~e '' a com ple-

o f o d o r s. Jt pl e ases m c l O h ave mad c m y i n i ti ati ve

qu e ti c nc co m o hi l o

cx tc ns i vc

e o n du e 1or la i nt e r r r el a e i 6 n ¡¡ rt i s 1 i t: a d e 1<1 ap r et: i at: i ó n d c l os o l <>rcs.

t hr o ugh

a

r c prcsc nt ati ve

w o rk s. so as to sh arc w ith th e pu bl ic

M c co m p J¡¡cc ha ce r ex t en si v a

sc l cc ti o n

or

of

Mall o r c a

m i i n icia t i\'a. u t ravés dc una rcr r ese nt ati v<t sclcc-

th c c l osc dia l o gu e w h ic h i s es t abli shc d he t wee n

ción dc obra .... para co m partir co n e l p ú blica dc l a

t he sc

ci ud ad d e Ma l lorc a . e l cs t rcc h o dia l ogo q ue sc

Ser gi Aguil ar

t o t: r c<ll c t h i s co l l ect i o n - co mpl e m c nt c d <~ nd a m -

p uc!>. c\ t a i nt c rr c l ac i ó n e ntre e l a mbit o an í qi -

cido a co n forma r c~ t a colección

Ser gi Agu i h11·

c~ ­

~uggc~ ti ve

and cvot:ative

Ol or a

Thc ndor of

Desiert o

Pi cd ra~

Tú nel

Desert

Stnn c~

Tun ncl

K<tnal Sec o

Agua

Scndcro

Canal

Water

Path

Espcc.:i as

Ca ucc T ierr¡¡

Dry ncss

Sp i ces

River bcd

A rena

S<tnd

Húmcdo

wo rl d~.

Amador

A mador

tabl ct:c e ntre es t os d os ~ u gc ridorcs y evoc ad o r es El ol or del pin o. rad iantc dcsord c n que multi pli ca las pincdas Y cx pandc la cos ta . es un a grandi osa vi bración dc Ja madcra y del pigmento: pcro el i mpu lso visionario de l os vege t a l e~ ~e c!>lampa en un cuerpo !.ólido: Ja resi na, i ncisión

mund os .

Ean h

Damp

Thc odor of pi ne. r<td iant tli sordcr that mulli plics pinc graves and cxpand~ th c coas t . is a grandiose v ibrat ion of wood and of pigment : but the vil>ionary inípulsc of th c grcen f lora il> !>l amped on a !>Oiid body: thc resin . inc i ~ion of t he pi nc or indu ~ t r ia l product. Thc fl cc tin g odor o f pinc dcMabi lizes th c trunk and bcl ies i ts tcr rcs t ria l quictudc. t il l it rhi ckcns

del pin o o pro ducto industri al. El ol or volador del pino descstabi li za el t ro nco y dc1.mi entc la qui etud terre st re. hasta que cuaja entre capas dc resina mi l veces t ran1. l úc ida :

among a thousand laycrs of tran sluccnt res in : the resin imposes , j Jencc on rh e wood and o n th c green. but i t thc pinc. \\Ca l.. ncss of th.:: c n clO\C~ i mmortal i ty. T he odor

Ja res in a i mpone si lenci o a l a m<td cra y al verdc, pcro c nc icrra la inmortalid ad . El olo r del pino. debilidad dc Ja raiz. y el hcrvor i ncitativa y ardicntc dc la!. agujas vcrdc!>, n¡íufra-

or

root. and th e inci t ing and ardent boili ng 0\cr or it!> grccn nccdlcs. ~> hip w rcc k s in a vil.cous instant : tb c constru cti no "' dcnsc balsami c rcalit ies and po li shcd 1.urfaces. res in

gos en un inMantc v iscoso: la rc, ina constru c¡ora de rca lidades bal sami cas dcnsas y dc supe rfí c ies esmcri l adas.

or

Xcsc:1 Ensenyat

X c/>ca Ensenyat

Fred eri c Am at Fr ed eric Amat " El pe rfum e vi ve en el t icmpo: ti cnc ju ventud , mad urez y vej ez. Ad cm;ís , só lo puedc cal i fï carsc dc acert ado cuand o ha crn anado su grata fragan c ia con Ja mi sma in tcnsid<td duran-

"Perfume l ives in t i mc: i t has a you th , a matu r it y and o id agc. Bcs ides. it can o nly bc qua l ified ac.:c unnc ly when ir has em anatcd it s plcas ing fragrance w ith thc samc in tensity during th cse three d ist i nct epochs.

te esas tres épocas di fe rentcs. Como todos los grandes lo gros i ntc lectu alcs. que no !.O lamente proycctan luz. sino también sombras. y ocasi on<tn disgustos y calamidades a la humanidad ademas dc bcnclïc ios: el magnifi co descubrim ient o dc Frangi pan i tambi én tuvo

L ikc all great intellcc t ual achievemcnt!'-. which not onlv proj cc t I ight. bu t al so shadows, and occasion !.OrTows an~l apu rt f rorn hc nc fi ts: rh e i pani also had harrnful Frang f o magni fï ce nt di scovc ry con!>cqucnccs. becausc, w hc n rn an lc¡trncd to condense the cal um i t ics

conscc uc ncias perjudici alcs . porquc cuand o el hombre aprendió a condensar en tinturas la esencia de fl on!!.. planta s. madcra!.. resina~ . y a conscrvarl as en frascos. el arte dc

62

on

human it y.

la perf umeria se fuc escapando dc las m anos dc los pcqu..:ños artesanos ... "

esscncc of flowe r~. plants. woods. resi n!. into tinctures and to corl,cn e th cm in fla1.b. t hc art of pcrfumcry e~capcd th e !>mall arti ~a n s ... " hand ~

Tcxto de l lib ro dc Patrick Slisk ind. El ¡JeJ:fiun e

Tex t l'ro m P1n:/irme by Patrick Sliskind

or

M iquel Barccl ó

i\liqucl Bar celó

Natu ral cz a mucn a que apcst¡¡ a vida.

Sti ll lifc that st in ks of li fc.

63


Rcgarding 1hosc arti~ts who crcate the new world or art c;a Jicd thc "impul!.c o f thc presen t" - through odo rlCS!- a nd artific ia l tec hno logics and irnaginury fanws ics. Barccló cloe¡. it "in the samc way". That is. in thc s ingu la r rna nnc r or the Catalan contrihu lion to thc uni ve rsal. In this way. jus t as Miró. evcn thc early Dalí. Tàp ies and Bros~a. or Amat anti

que crcan e l munclo nuevo del anc a través dc tcc nología'> llamado "im pul ~o dc prc~cntc" in odma!. y an i lï c i a l c~ y dc im agin;1r i o~ fan tasiosos, Ba rccl6 lo ha<.:c "dc la mi sma mane ra". E!. d1.:<.: ir, s iguiendo la s ing u-

Frcn tc a c\to!.

arti~ta~

I<J r manera dc la aporta<.:Ï<ín <.:atalana a lo uni ve rsa l. Dc cstc modo. él. al igual que Mir6. indu\O e l primer Dalí. Tàpic!. y Bro"a. o Amat y Pcrcjaumc entre lm dc su propia gener:•ci<in. tudos avanta n ha<.:ia el de,cnir. al tiempo que retro-

Pcrcjaumc. among thmc of hi~ own generation. thcy all ad\<Jnce toward~ the bccoming.. to the timc that turns had. to the original roots of' man: a rooting thcn. a fascination for the prim itivc. linguístic.: contacts and si mple rituals, poctic objcc tu al povcn y. cruc ible of civi lizations, ly ri c illum ina1 io n. a-tem po ral c thi c. comi c nihili s m. a rupturc l'rom the norm: in s ho rt a vc ry personal un ive rsa l invc ntion ,

<.:cdcn hada ''" raíccs originalc' del hombre: enraizamicnto puc!., fas<.:ina<.:ion por lo primitivo. correspondcnc ias lingLHsti <.:<b y ritualcs s impl es. poética objetual pobre. c ri sol tic c iviliLa<.: io nes. ilumina<.: i6 n lfrica, atcm pora lidad é ti ca , nihilismo cóm ico. ru ptu ra d1.: la no rma ; cn lïn . inverH.:iú n uni ve rsa l. muy pe rso na l, que apuC!-ta por el va lor m;ís a lto

whi ch competcs thrnugh its highcst va lucs ins tcatl of by it s di l'feren ce. The gcniality of Barccló. likc that nf 1he other arti~t~. •~ cxplaincd by the plastic quality of tho~e who dig down to o:xtract the force of thc negligible and to elevatc it to thc

en lugar dc por la diferencia. l.a gcnialidad de Barcclcí. como la dc lo~ otros artisw~. M:: c\plica por la calidad pl;ístic.:a dc lo-. que bajan a cxtracr la fucrta dc lo nimio para clcvarlo ¡¡ lo absoluto. La lïjc;a intc lcctua l dc todos cllos cmcrgc dc la radicalidad ética dc la vida del anc. Apanando1.c dc la minimalización analítica y lin g liís ti ~.:a u . al <.:o nt rario. dc los cxccsos re tó ricos y

absolute. From the intcllcctual riveting of all thosc cmcrgc thc eth ical radicality or the life o r art. Gcuing away from analytical a nd ling uí stic.: minimilization. or contra ril y. l'rom rhc torica l und narra ti vc cxccsses. thcy implodc the s piritual

n:lrTa tivos, implos ionan I<J t c n ~> i 6 n esp iritual dentro de l gé nc ro. Pues es dc ntru dc Iu idc ntidad que dc ntro dc la o".:u ridad ilumina la n¡.c urid ad dc la clarid¡¡d. En el extre mo domé~tko. anc dc las profundidade;. y por lo tanto no urbano. a-.í dcsplazan inclu~n la' mitologia' gcngnífïca'\ hacia lugarc-. cxtcmpor;\neo:-. dc lo contcmponíneo y. pe~e a csto. comunica lmente ce lcbrado,.

\U

tens io n within thc mate rial. Thus it is tha t. wi thin thc itlc ntity insidc the o bsc urit y. thc obscuri ty nf clarity is illu minatctl. In thc domcs tic extreme , art of profundi ti es and so non-urbanc. toward:. mythologie~ gcographic cvcn displace cxtcmporaneom. places of thc contcmporary and. despite thi\. communically cclcbratcd. thcir triumph celebratcs thc tclluric. o rgan ic centcr, whcrc they rot will full y anti with

triunfo celebra el centro

tc lúric.:o. nrga nico . dondc sc pudrcn con volun tad ) tcnacidad dc cxc.:cpción . La magnífic.:a escultu ra dc Barcc l<i hab la mas de lo que dicc. pur lo que sciía laré alg unas dc las tc nsioncs mc m:io nadas. caractcrísticas dc "de la mis ma manera". El tema clasico dc la naturalc;ra muerta se convicrtc intcriormcme en sujcto en lugur dc género. de ahí la clccci(ín dc pobre~ tubérculo' en opo,ición a la retórica burguc\a dc lo~ frutos sabro~oo,. La

cxceptio n. te nacio us ly. Tht! magnificent scu lpturc of Barccló s pcaks more than what it says. by which I sh<~ ll point o ut somc o r thc mc ntioncd tensions. c ha rac tcri1..ed "in the samc way". The classic thcmc of s till li fc convens internally into thc subjec t instcad or into m<Jtcrial. from there the !>election of poor tubcrs in oppmition to thc bourgeois rhetoric of fruits. Thc opacity of thc abstract white on the oxide namcs thc latent rcpo:;c or hiological lifc of vital colors. Thc roughnc~s of thc material ex presses thc s truggle fo r i ntcriori Z<ll i o n in fu <.:e ol' ncu trality a nd thc pc rfccting ofthc indus trial o bjcc t.

del blanco ab~tracto \Obre el üxido nombra el rcpoM1 latcntc dc la vida biol<ígic¡¡ dcs¡¡fectada de colores vi talc:-. La rugosidad de la matc ria cxprc¡.a su lucha por la intcriorizac ilÍn antc la ncutralidad y el perfcccio nam icnto de l objcto i ndu~ tri al. Atempo ral idad temporal en la que el aliento de l op<~cidad

imp<t<.:to visual atravicsa e l lc wrgo dc su f'ata lidad. EquÍ\ alene i a tínica. el al ma ~e ex presa con la misma corporaliclad. :.uspcndida y cnrai;rada. sana rítmica circular. ;.ccada y -.a;onada. !>alida dc la ticrra pe;.e a e~tar empobrccida. Naturalc;;a muerta que apc~ta a 'id<J humana. como la con-

Temporal a-le mpo ralit y in whic h thc bre<lih o r thc vis ual im pac t pierces thc let hargy of iu, f'a tulity. Unique equivale ncc. thc sou I expresses itsclf with thc same corporality. suspcnclcd and rooted. o n a rhythmic circular 'tring. dricd and l>CHsoncd. Mruight from the earth dcl>pitc it'> bcing impoveri~hcd. Still life that stinks of human li fc.

dición de la>. en trañas del anc. Protuberancia del a lm a que huclc a scco. Vicenç Alta i6

like thc condit ion of thc cntrui ls of art. Protubcrancc of thc !.ou l t hat sme lls of clryncs~. Yi ccnc; Altai ó

64

J oan Bcn nàssar

Joan Be nnàssar

Corrc:.ponde a una serie baj o e l tí tulo dc "Arqueologías". En conc re to Tus olores nació de l o lor a muje r. con s u juego dc dcpcndc ncias , placiclez y locuru, rupturas e ingravidcz.

1t bclongs to a series c ntit lcd "Arc heo logics" . Spec ificu lly " Yo ur seents" born fro m woma n's odor, with its play of de pendcncies, placid i1 y and madncss. ruptures and li ghtncss.

Jim BÏI·d

.J im Bird

La meva casa d'estiu. La camisa està estesa. assecan t-sc amb la brisa de la lavanda. La casa es tà s ituada entre turo ns dc lavanda. El cupvcsprc es te nyeix del colo r blau i ve rd de ls rodo ns arbus tOl> que sorgeixen bri li ants dc la te rra rogenca. Els nostre:. passos c reen mons perfumats. Portem braçades de fragància amb què omplir calaixos i cistells. Part d'aquesta fragància anirà <1mb nosaltres <1 Brooklyn, on. qu¡¡n ens de!>perti l'udol emès per Ics sirenes dels cotxes de policia. sabrem que la brisa de la lavandu encara aca ricia els turons d'A ipera.

My S ummc r Residence. The s hirt is drying o n thc tinc in thc brccze l'rom lavc ndcr. T hc ho use lies among hi lis o r J¡¡ vende r. Twi li ght is stainecl with thc hluc and green of thc ro und bus hes that ri sc brillia nt from thc rccldi sh eanh. Our foots te ps creatc pcrfurncd worlcls. Wc C<~rry a rmful s of fragrancc to fi ll boxes a nd baskets. Part of th is blue fragrance will go with us 10 Brooklyn. where. when thc howl of police-car sirens awake n u>.. wc'll know that the brceze l'rom thc lavender still cares!.cs thc hi l ~!. of Alpera.

Joa n Brossa

J oun Br·ossa

El perfume es el confeti del olfato.

Perfume is the confetti of seent.

.José Ma n uel Broto

José M an uel Broto

"Pcns aba que e l olfato podía expe rime ntar goccs igua les a los del o ído y de la vis ta, ui ser cada scntido capaz de perc ibir, por una cli s posició n na tural y una e rudita c ultura. imprcs io ncs nucvas, multipli carlas. coordinarlas, compo ncr con e lias ese todo que constilu yc una obr<J ... Si nadic puede disting uir. sin una intuición particular. desarrollada mediante e l estudio, un cuadro de un gran maestro dc una mala pintura. una melodía dc Beethoven de una dc Clapisson, nadic puede ta mpoco, sin una iniciación previa. evitar co nfundir de bue nas a primcrlls un a roma c reada po r un arti s ta a uté ntico de una mezc la confusa l'abricada por un industrial para la ven ta e n ticndas y bazares ... Los pe rfumes casi nunca proccdcn dc las fl ores c uyo nombre llcvan: e l artista que osara o btcncr sus e le mentos únicamcntc dc la naturaleza, no produciría ma~ que una obra. bastarda. sin autenticidad . carcnte dc estilo. puesto que Ja esencia obtcnida por destilación dc las tlorcl. tendría tan solo una analogía muy lejana y muy vu lgar con e l aroma de la fl o r viva . que cxpa nde sus efluv i o~ e n la mis ma planta ... En pcrfumcría, el a rtis ta co mple ta e l olo r inicial dc la naturalcza c uyo aroma talla y munta, al ig ua l q ue un j oycro

"I tho ught the sense of s mc ll could ex periencc plcas urcs likc thosc of the ear a nd cyc. tha t cvery sense was ab lc to pc rceive. by a natural di spo~i ti o n anet a schooled c ulturc, ncw impressio ns, mu ltipl y ing them . coordinating thcm. composing wi th them that wholc which makcs up a worl.. ... lf no onc can distinguish, without a particular intuition. dcveloped through study, <1 can vas o f a great mas ter f rom that of a bad painting, a Beethoven mclody from one from Clapisson. the n ncithcr can anyone. without a prcvioul> intuiti on. avoid confus ing l'rom thc start, a n aroma creatcd by un aut hcntic artist from that of a co nf'u ~ed mix ture l';~bri cat cd by a business person fo r s ale in s hops and bazaars ... Pe rfumes a Imost nc ver come l'rom llowcrs whose na mes thcy beur: the an is t who dares to obtain hi s elements uniqucly from nature. would noi producc more than a bast<Jrd work. wi thout authenticity, lacking. in style. since the csscncc obtained by the distillation of thc flowe rs would carry on ly a vcry distant and vulgar analogy with that of thc aroma of thc li ving flower. which exp<lnds it:. cffluvía in the plant itsclf... In pcrfume ry. the artis t comp le tes the initial sccnt of nature, whose aroma s hapcs <~nd mou nts. like that of thc 65


depura las aguas dc una pied ra preciosa y la rca l za.

j ewe ller p urify ing t he waters of a prccious stone and thu s

Poco a poco, los arcanos uc estc arte. el mas ignorad a de

cnh anci ng i t.

todos. sc habían ab ien o ante sí. Aho ra descifraba cs tc Ien-

Li n ie by li ttl e th e arcana o l' this un , the mos t i gnored of all ,

guaje variado, tan insinuante como el de la li teratura. es te

had opcned out. Now I deci p hered this varied language, as

es t i lo dc una concis i6n i naud ita baj o su aparienci a imprecisa

Ma rtín CaJTal

M ar tín C an ·al

La pr i mera sensaci ó tensa, freda, desol adora i lïn s i tu l ol o -

T he firs t tense sensation, co ld deso lating, and even odorous,

rosa, fou un mat í quan en trava per la porta corredissa d'u na

was one morn in g w hen I entered through thc passage cl oor

de Ics naus ind ust rials pertany ents al METRO.

of one of the industrial shecls be longing to tbc M ETRO.

insinuating as that o f literature. thi s stylc of an u nhea rd so f t

L 'escena fou prou i mport ant com perquè ara la reco rd i , i

Th e sccne was im portan t enough, since I now remember it.

y vag a. Para ello. había tenido que trabajar la grama tica.

conci sion. its imp rccise and vague appearance . For it. I had

sobreto t recordar aq ueix es pecial olor a mat er ial i ndustria l ,

ancl. abovc all. remem ber t hat specia l odor of industrial

com prcndcr la sintaxis de los olores y conocer perfcctamcn-

had to work the grammar. to understa nd th e sy ntax uf th e

que emana d' un organ isme viu, compost d'homes i mitqui -

mater ia l ,

nes . Una v isió d l ida represe ntad a per la h umani tat de ls t re-

co mposed or men and engines. A warm v ision represcnted

odors and to know perfcctl y t he rul es governing th em and.

te las reglas que los rige n y. des pués dc eslo. comparar las

arter thal. to com pare the works of the mast.c rs."

obras de los macs tros".

T ex t t ranslatecl from A Rehoun by J.K . H uysmans

Texto traducido de J.K. H uysmans, A Re /;ou rs.

C arm cn C alvo

C armen Ca l vo

whic h

ema natecl

by the human ity ol' the workers: anothcr vi sion, tensc.

el es sempre per una espècie d e núvo l atmos fèri c carrega t

th e engi nes con stantl y w rappcd in a kind o f a tm o~ ph cr i c

d'olor d e materi al industri al.

cl oucl , heavy with th e odor o f in dustrial materi al.

Des del plantejament del quadre, veig l 'escena co m un espai

From thc basic o f pl ann ing o f the canvas, I see the seene as

ol oró s, d'emanacions cont ínues i constants, de for mes, de

od i ferous space, of conti nuous and constant emanat ions. of

co lors i d 'o lors. El qu adre reflec tei x aq uei x primer d ia, el

forms . o f colors, and of odors. T he canvas rellects that l~rsl

cercl e rep resen tava l'energia tan t humana com artifici osa, i

day. the circle represented the energy. as much human as

l'olor pro tagon ista del quadre queda pl asmat per tot u n

artful , and the o dor. pro tagonist or th e canvas, remain s

amb ient atmosfè ric que recobreix la forma i ens fa en trar en

com pletcl y shaped by an atmospheri c ambience that covers the

un món d'o lors industrials.

for m and causes us to enter inlo a world of ind ustri al o dors.

A nton i C l avé

A nton i C l a vé

C uando estoy lej os dc casa

W hen I am far f rom ho me

ac ts. T hi s canvas, entitlcd 1986- 1992. integrat es memor y,

1992. i ntegra el record. la celebració. les i mpressions, l'o-

celebralion. impressions. the odor and savor o f Jove and

lor, d sabor de l'amor i la mort.

death. The odor of th e fall en flower. gathered up hal f wi lted,

L'olor d e la flor ca igudu . recoll ida mi g pa nsida , que un co p

wh ich, once dried, st ill g ives o ff ano ther and different seen t.

esi it seca encara ens d6na una aroma d i feren t.

Th e sensation o r rep ose th at fe tishis t obj ects gathered

La sensació dc repòs que tra nsme ten el s objecte s fet i tx istes

together tran smit through the Jove wh ich del ivers t hem up

reu nits pe r l'amor que se' ls va entregar al seu temps.

in due t i me.

el o lor que mas mc fu i ta

the odor I m iss the most

No és l' ol or a mort, sin6 a reco rd d'am or suaument es t a-

11 i s not the odor of dcath. bu t the memor y of Jove gently

es l a dc mi ta ll er.

i s that of my stud io.

c ionat.

sta tioned.

I una lleugera h ri sa que ens porta l a frag~t n c ia de cen es pri -

A nd a ligh t breeze thai brings us the f ragra nce of cc na in

ma veres.

spring t i mes.

Patx i Ech ever ría

Patxi Ech cverda

ODA AL OLOR

ODETOODOR

AGUA. ANOCHECER. AZAHAR. ABISMO. AZAFRAN.

WATER. NIGHTFALL. ORANGE BLOSSOM. ABYSS. SAFFRON.

NEBULOSA, NOCHE. NADA. NADAL, NACER. NÉCTAR.

CLOUDY, NIGHT. NOTHING. NOEL. BORN. NECTAR.

DADA. DIVINIDAD, DEODATO. DRESDE. DORIVAL. DANILO.

DADA. DIVINITY. DEODATO. DRESDE. DORI VAL, DANILO.

ROMERO. RAÍZ, RUMBA. ROY. ROM A. RABIA, RUT.

ROMERA, ROOT. RUMBA. ROY, ROME. ANGER. RUT.

Con es ta esc u lt ura he queri do da r cuer po y col or a Ja cvo ca-

W i th this sculpture I have tried to g ive bod y and color to

ción d e un o lor.

th e evocatio n or an odor. lt is a work th ai occupi es space

Es una obra que ocupa el espacio sin tocar el suelo y parece

w ithou t touching eanh and which seems to in tersec t itscl f

interseccionarsc l igcramcnte con el muro mi e n tra~ sugiere la

l i gh tl y w i th t he wall w hi l e suggesting the o ther pa r t. lls

otra parle. S u forma es orgíin ic a. lluida e insinúa mov im iento e

for m is organi c, fl uid and insin uates movement and a Jack

ingra vidcz. Esta p intada en una suavc degradación total que se

of gravi ty. Jt i s pain ted in a gentle and total de-gradation

inicia en un púrpura magenta intensa que va sa turíindose hasta

tlwt starts w i th ml i ntense magenta p urple ta ht satura tes

llegar al bl anco.

itself t i ll it reac hcs w h i te. T h i s em anati o n of for m and

Esta emanaciún de forma y color se va dil uyendo en la nadu para

color di lutes into noth i ngness to make ev ident that it comes

aromas del

evidenci<tr as í que pasa a ser una parle infinitesima l del Todo.

to be an in finitc mal part of th e Wh o le.

colores perd idos en aire f'resco

66

organ i sm .

deso late. co ld was outlined beforc mc, by th e tentacles of

de co lors . sensac ions i ac tes. Aq uest quadre. titulat 1986 -

'

l i v i ng

guraven davan t meu, pels tentac les de les màquines envolta-

Just as in writ ing, pain ti ng is fu ll of colors , sensations and

T om C arr

a

ba ll adors: una al tra vis ió, tensa, desolada, freda, es c on fi-

De la matei xa m anera que l'escr i ptu ra, la p in tu ra est¡, p lena

T om C arr

f rom

ÉBANO. EGBERTO. ÉPICO. EUCALIJYrO. ÉTICO. ENSALADA. ÉCO.

EBONY. EGBERTO. EPIC. EUCALYPTUS. ETHIC. SALAD, ECHO,

ABEZCROBIE. ACORDE. ACANTO ADRLEY. AFRICA. ARMÓNJCO.

ABEZCROBIE. LN ACCORD, ACANTHUS. ADDRLEY. AA~ICA. HARlVIONIC.

Rafa F orteza

Rafa Fortcza

En la fraga neia de la l uz,

In t he f'ragrance

bolas d e aire luce n

balls o r air li ght up

~e r,

or li ght ,

aro mas o r bci ng, t.h ey see

ven

co lors l ost in cool air.

67


ven, vi enes. hoy. ven luz, l uccs . oléis para Ernesto Ventós co n buen ol or de luz.

Come. you come, roday, com e li ght. l ights. you sni f f

acabada de tal lar ; o que passa una j ove, a penes aba ndona-

giri , scarcely out of her teens. who !caves i n her wake an

da l'ado lescència , i dei xa un in tens rastre d'ol or a tinta. del s

in ten se seen t o f the odor o f ink . that of the o ld-tim e schoo ls.

fo r Er ncs to Ventós w it h a goocl odor o r li ght.

anti cs col ·l cgi s. Aq uí hi ha un camp extensíss i m de perfu ms.

T here is. th en. a very ex tensi ve fi eld • almos t in finite, of

J. G ard y Artigas

.). G ard y Artigas

Só lo si f uera un rctórico de la sensibi li dad me estaría per-

lf it were only a rh etor ic of sc nsibi li ty, l 'el be allowed to offer a gallery of examp les. as i f the essence of word s m igh t drip br i lliant phrases. w ith r hy thms of essences : w here not one o f the regi sters or th e scented keyboa rd m igh t rcm ain as an ex tra a nd th c lcad m igh t lïn d itse l f in any samp le of ink w here it mi ght smell as a reference . W hi le th e reader woulcl roa m bet wee n castles o f w ords tenuos ly susta i ncd metaphors of thc aro ma of perfu me- . Tex t from B iel M esquida in the Odo r of Body

mit ido ofrecer una gal ería de ej empl os, como si l a esenc ia de Jas pal abras goteara f rases bri l l an tes, con ritm os dc csenc ias: donde ni uno so lo dc l os reg istros del tec lado ol orosa quedara dc com parsa y el protagoni smo se hallara en c ualq uier mu es tr a de t i n ta do nde se o l iera dc ref erenl e. Micntras. el lector anclaría en tre ca stil los de palabras gnícil mente sos ten i d o~ - met<Hora del aroma del per f ume-. Tex lo de Biel Mesquida del libro Les olors del cos .

Mn ria G iro na

Maria G irona

quasi in finit. per proposa r a fa bri can ts i comerciants.

perfu mes to suggest to m anu fact urers and busincss - men.

Sem pre he pensat q ue els perfum s en ús són cursis, repeti -

I havc always thoughl t hat the perfumes in use arc com mon,

t ius, monòtons: qualsevol do na perfumada només f a olor .. .

repeti li ve, monotonous: any woman perf u med smel I s on I y ...

de perfum. N o hi ha tul i ni v io lència ni aventura. N o hi ha

of per rumc. There i s no impact , no vi olence, no advcntu re.

una ruptura <Lmb Ja real itat en l a qua l enfonsar- se i embogir

T here is no r uplure w ith real i ty by w hich to sink onesclf

a la recerca d'a l lò " alt re" . I és tan f ücil! N' hi ha prou d'ol o-

and to go m ad w i th t he " other ". And . it's so easy! l t's

rar l a vi da i envas¡tr- l a.

enough to smell l ife and bolll e iL. l 'm told I should

Em direu que cal d istinguir en tre olors i perrums. Jo res-

di stin gui sh betwecn odors and perfumes. l'el propose,

pondri a, però, que. de l a matei xa manera que en la pin tura.

not w it hst and i ng, that, as in painling, literaw re, etc. -a

J¡t literatu ra, etc. -gran part del desenvolupament hi stòr i c

greal part o f w hose hi stori e devc l op ment co nsist s i n

de les q uals consistei x a ass i m i lar aspectes trivals i quoti -

assimil ating tr iv ial and evc ry day aspects and conven ing

dians i conve rti r-l os en preci osos-, en l 'à mbit del s perfum s

them inlo l ovel y ones-

es t ractari a d'elevar les ol ors al rang de per f ums.

try to elevate odors to the ra nk of per f umes.

N o so lament ti nd ríem l'olo r de camp acabat de ploure o dc

Not onl y would we have th e seent of a recently rain ed-on

gespa acaba(hl de tall ar o de ti nta d'antic col·legi . sinó que

field or grass f reshl y-cut or ink from an o ld-time school. but

i n th e ambit of perrumcs one would

hi hauri a t ambé l 'ol or de serrador a, de fu l les de pollancre

th ere woul cl also be the odor o f th e sawm il l. th e leaves l'rom

En el origen de mi pin tura titu alda "G lic in a" se encuentran

Al the or igin ol' my pai nl in g entit led " G l icina" d i f ferent

corrompen t- se a la vo ra de l riu. de cr ust aci s, de roba vell a

the popl ars rotting along rhe ri ver banks, o f shell fi sh. o r oi d

di vers<LS scnsuciones o l fa ti vas condc nsadas q ue resultan

co ndensed ol l'act ive sensations are to be fou nd which for me are deeply evocati ve. T he actual t heme o f thi s work. I saw

zelosamen t g uardad a. de mi ssa. de llib re acabat de com -

clo thes zeal ously storecl, of l hc mass, a book recen tl y

pnn, de pin tura a l'oli , d'ai guarràs, de fum s hi vernal s de

purchased , of oi l pain ting, of t urpentine. of w in try smoke i n

para mí pro l'u nclamente cvoc at ivas. El tema concreto de esta

in m y own street on a wall of some, few now, gardens th ai

obra, lo vi en m i própia call e, en una LLíp ia de algun os de, ya pocos, j ardines que quedan en el <liH iguo barri o de San

still remai n i n the ancient neighborhood

Gervasi . l-l ací a años que cada prima vera, en el mo men to en

or San

Gervasi.

Years ago, at every springt i me, at the rim e t he li lacs

poblets perduts, etc., etc .. mi I etcè teres.

Jos t v il lages, etc. etc a thousand etceteras.

Hi IHI tantes o lors!

There are so many odors!

T si anam més enll à, si ens enfonsam en l a reali tat, trobarem

A nd i f we go even fu rther, i f we sin k i nto reality. we shall f i nd lougher odors, more in vo l vecl , li ke forbidd en drugs .

que llorecen las I i Jas. me atL·aía especialmente es te trozo de parcd con las llo res . Su perfu me deli cadís i mo me transpor-

bl oomed, I was es pecial l y attracted to thi s bit o f wal l with their fl owers. Its very deli cate perfume tran sported me to

ol ors més dures. més compromeses . com d rogues pr ohibi-

ta va al jardín de casa dc mi abuel a, a Terrassa, dondc de

the gard en of my grand mo ther, to Terra ssa . wh ere, w hen I

des, q ue potser no més són exhibib les en situaci ons excep-

w hi ch

muy pcquc ño iba a jugar con mis primos. Fina l mente un día

was very little I went to play w i th my cousins. Finall y, l one

sentí la neces idad de t ransport ar e~ ta emoción a una obra. Cogí las l ilas como tem a único del cuaclro i ntent.a ndo tradu-

day fe lt the necess ity of carry ing this sensation to a work. I took th e li lacs as the unique th eme of the canvas, try ing to transl atc t hc clel ica te olfactory se nsa t ion b y means o r co lor,

cir l a delicada sensaci ón o l fati va med ianle la util i zaci ón del co lor. destacando sobretodo aq uell o que puede tener de m as etéreo. de mas subj etivo y a l a vez evocativo, de aquel la

subj ecti ve and at th e same tim c evocative, of that seen t and

ol or y dc uquc ll os rcc ucrd os dc mi in fa nci a.

those memor ies of my inrancy.

perhaps

arc

on l y

ex h i bi t abl e

in

exce pt io nal

ci onals.

si tuations.

El s creadors dc perf ums hauri en de rastrej ar el camp in fi nit

T he cr eators o f pe rf umes sho uld d redge the i n fini te f ield

de l. a real itat i , encara més. aventura r-se en el terreny del mal.

and , st i l l more, ven ture o ut into th e tï eld o f evi l.

E va Lootz

Eva Lootz

Ol or de coure, ol or de f red.

Odor or copper. odor o f cold .

Ol or d'hi vern , de temps di f íc i ls.

Odor of w in ter, o f' d i f fi cult t i mes.

N o fa o lor el coure, però la m il quan el trebal l a sí.

1he copper doe.~n't smell. but the hand does when it worked on it.

heigh tc ning, abovc all. t h<Lt w hi ch is mos t eth ereal , mos t

Luis Go rdill o

L u is G ordillo

M ai he comprès per què la gamma del s perfums que hi ha al

I have never understood wh y th e gamut o f perfumes on t he

mercat insistei x repetidament en J¡t mateixa sensaci ó: la del

market repeatedl y

que és agradable. All ò agradab le, all ò plaent, allò luxós, all ò

agreeab le, th e pleasant, t he Ju x uri ous, t he si l k y, th e

El cel és un temib le forat bl au q ue reparteix silenc i .

T he sk y i s a fearful blue ho le w hi ch spreads si l ence

sedós, allò embrui xós, all ò ori entalós .. . tot ens porta a la nit d'abandonament i passió. al s deliri s i rêveries d' una ado les-

bcwitched, th e Oriental. .. all ol' it carri es us l o a ni ghl of abandon and passi on,· to th e del iriums and rêveries o f ··~m

A les val ls remotes Ja neu adqui reix una pel l co m el bl anc

In the remote valleys thc snow w ke~ on a skin l i ke egg

d'ou a pun t de neu acabat de treure de l fo rn .

w hi te beaten to cream j ust taken f ro m the oven.

cent en un intern at de monges.

adol escent in a nun's school. Im agine for a moment a man wa l kin g by you w ho smell s

Fa tant de fred que el f um de les xemenei es llenega a l' ai re

lt 's so co ld th at the sm oke l'rom thc chi mncys sli des through

Im agineu-vos per un momen t que passa un seny or pel vostre cos tat i fa una olo r in tensa de camp acabat de pl oure; o

com una Java q ue flu ei x cap amunt.

the <tir li kc l ava fl ow ing upwards.

És hivern.

Jn w in ter.

i nsi st o n th e sarn e sensa ti on: th e

st rong ly of a recent ly ra ined-on lïel d; or a woman already ad vance d i n age who smc ll s of freshly cu t grass ; or a young

que pasa una dama j a carregada d'anys i fa olo r de gespa

68

69


Rod ger Mack

Rod ger M ac k

En mi estu dio . construí esta maqui na escullu ral de bronce que tendra la f arH¡1s tica capac idad de des prender el mas ele-

In my studio I cons tru cted this sculptur<JI mach ine in bron ze whi ch wi ll have t he fan tastic capac ity o f g iv in g off the most

gante de todos los aro mas .

elegant of all aromas.

El aroma de los sueños y del éx tasis.

T he aroma of dreams anti ecst<Jsy.

A ntonio Mu r ado

A ntonio Murado

"Ol or i co lor actuen en el s nos tres sent its d'una f orma simi-

gui sos, y a esc ol or espec ial q ue se siente c uando se ve esta

or Tamanrasset.. and as is obv i ous its characteri sti c odor i s rh at of stcw s, anc! that special odor wbich is senscd whcn th is is

en c ua lq uicr poblado del Desien o.

seen i n any Desert vill age.

Pablo Pal azuelo

Pabl o Palazuel o

... ... ..... dc com l 'olor és mi ssatge, pensament i reco rd. ........ .. horabai xa d'esti u .... ple de si gnes sobre la precari e-

.. . as the odor i s message. tbou ght and m cmory . ... sum mer aftern oon ... full of signs on th e precariousness or

tat del temps i sobre l'esperança.

li mc and o r hope.

Pe•-ejaum e

Tam anrasse t. y como es obvio a su caracterís tiCl) olor a sus

"Od o r and c o l o r ac l o n o ur sen ses 111 a si mi l ar way, f ro m bo th of t hc m t he i mpres si o n i s engra ve d o n ou r

lar. dc tots dos és mol t intensa la im pressi ó que grav en a la nos tra memòria. M entre pintava aquesta sèri e de quad res, he trac tat de man-

mem o ry. Whi le I was pain ting this ser ies of can vases. I tri cd to kcep

Pcrej aum e

teni r el reco rd dc l'aroma dc Ics fl ors podrint-se o de les habi tac ions on es dei xen a assecar pomes .

the memo ry of rotting flowers or roo ms wh ere apples were left to dry.

M e ped ís que os bable del olor de l a fu enle de Llor11, pero no

You asked tbat I spcótk o f the odnr of the lo untain o f Ll01·a, but l'm

El co lor seria aquí l'essènc ia de la se va in tensitat, ~ 1 seu esplendor i la seva ex tinci ó" .

T he co lor here would be th e esscncc of i ts in tcn si ty, its splendor and extinc ti on ".

ac ierto a comprender si queréis que os bable de la fu ente real

not sure 1 understand i f you wisb me to speak of the real fountain or thc painted one. T his one, the painted one. whcrc the water creates

o dc l a f ucnte pi ntada. Ésa, la pintada, donde el agua hace u nos pi iegues de I ienzo como si brotase vestida y seca, 1ien e si n

some pleats of canvas, as i fit wcre drcssed and dry, has, without a

Jugar a dudas un fu erte olor a trementi na y aceite de linaza. D e

doubt, a strong odor o f turpcntine and linseed oil. The other one, tbc

la otra, la real, no sabría dcciros con certeza cual es su olor.

real one. would nOL be able to tell us accurately what its odor is. I t's not a particul arl y odiferou s fountain. Llon1 is not onc or thesc

Juan N avarro Bald eweg

Juan Navarro Bal d eweg

No es una f uente especialmente olorosa. Ll orà no es un¡¡ de esas fuentes que apestan a meada dc diablo, ni tam poco esta

Del nú vo l penja la seva o mbra, que cam in a darrere. L'o lor

From t he c loud hangs i ts shadow. The odor of th e fie l d

mentolada por una fragancia de bicrbas aromaticas... A unque

the fragrance of aromati c hcrbs .. . Even so, it is quite possible thai

del camp obre el camí davant.

opens a passage in fro nt.

es muy posible que los j abalíes y o11·os ani males encuentren esa fu ente gracias a su ol fato, no es el olfato lo que nos lleva a

wi ld boars and otber ani mals fine! th is fountain, thanks lo their sense of sm e! I. bu t it is not because of smel l th at brings us to i t.

ella. Ta mpoco la vista nos conduce a ell a, en esa espcsura de al amos temblones y avel lanos que la cncierran , si no el son ido.

L ombardy poplars and hazcl trees that enclose it, but rather the

M i<1uel N avarro

Migu el N avarro

fountains that smell of devil's piss. nei ther is it mentholated w ith

Neither is it the view that brings us hcrc. in tbis thickness of

La fuente de Llorà suena, en et'eclo, como si dijera su propio

sound. The fountain or Llora does, certai nly. sound. as i f it werc

nombre: es un sonido naciente y seguido como el nom bre de Ocul t, atrapat, sense sos tre. en tre murs.

Hiddcn. captu red, w ithout roof. between wall s

"Liorà". Conocemos la fue nte por su sonido, tan difícihncnt.e

saying its own name; it is a ri sing and con ti nuous sound, like tbe name of " Lioní". We know the fountain by its sound. so difficultly

M ors en desi g dc bellesa.

You di e yearning for bcauty.

corn pucs to para que suene siempre igual. para que el sonido

composed for it to sound the same. for the sound to dance as <I

res pi res per perf ora des pa rets de plaer, pena dc plenitud.

you breathe t hro ugh perforatcd wa l ls o f pleasure. pain of p leni tud e.

bai le como baila una fla uta: pero que no cambie.

llute dances; but th at doesn't cbangc.

Tu. oc ull. arrapat , entre murs sense sostre;

You. hidden. captu red. betwee n walls withou t roof: I bite back dcsire th roug h your beau ty. From th e void you brca th e, throu gh

J aume Plensa

Jaum e Plensa

wall s perfo rated by your presence, o f the pleasure of pain

Canícter olfativo. Rasgo odorífico que distingue y precisa una

Olfactory characteristic. The odiferous featurc that distinguishes

from th at to pleni tude.

forma olfati va. Por ejemplo: un chypre de canícter animalizaclo, un

anc! pinpoints an olfacti ve form. For cxample: a cypress of

O cul t. atrapat. sense sostre.

1-lidden. cap tured . withou t roo f , desirin g beau ty breathing betweeo wa l ls.

f ougère de canícter aromatico. Tex to dc Dictionnaire du la nguage pe rfiun é. Édit ions Quara nte H uit Pub l ic ité

anamal ized character. a fern of aromati e character.

des itjant bellesa respires entre parets

A lbert Ràfols C asamada

A l bert RHol s C asam ada

j o mosseg el desig per la teva bel lesa. D es del buit respires, a través de parets per forad es per la teva presènc ia, del plaer a l a pena, d'ella a la plenitu d.

perforades per la teva presènc ia,

perfo rated by your presence,

del pl aer a la pena,

o f th e pleas ure of pain

dc la pena a la pleni tud .

o r th e pain ro plenit ude.

Pcpe Nebot Este cuadro recuerda a los murales de l os Resta ura ntes dc

70

Text l'rom Dic tio nna ire du la nguage pe1/ 11mé. Édi tions Qu aran tc Hu it Public ité

M i pin tura titua lda Lavanda es un in tenw de expresar

M y painting enti tl ed La vende r is an attemp t to v isuall y

Pcpe N ebot

v isualmenre una sensaci ón ol fati va.

express an o l fact i ve sensation.

T hi s canva s is remi niscent of th e m ura ls l'rom Lhe Restaurants

Por ser un artc v isual , la pintura se ali menta nor malmente de sensac iones v isua les y. algunas vece s. dc se n~a c i o n es

B eing a v islntl art. painting normall y feeds itself on vi sual sensa ti ons and , sometim es on tact i le ones th at try to ex press

71


tactile:-. que procuramo:-. cxprc!.ar rnediante la texlllra que

by rncans of tcxturc what thc same picwrial material can

puede producir la mi~ma matcria pictórica. Por esta razón.

producc. For this rcason. to express an olfacti vc l>cnsa ti on

El té esi<Í dentro de un cofre. situad o en el coraz.6n dc la barca y con!.lruido cspccialmente para contenerlo. con el tono dorado

expre,ar una !.Cil!.aci6n ulf:11iva fuc un problema de cierta

wa~

que tiene el té.

The tea is in a coffer. situated in thc hcarl of thc boat and is spccially cons tructed to contain it. with the gildcd tonc of thc tea itself.

complejidad en w planlcamicnto. ya que dc algún modo

in 'iOmc way. onc had to transpose 10 visual Janguage a

J ollll Sastre

Joan Sastre

Si . como sc prctendc. cxislc un a re lación entre l os sc ntidos. l ndudablemente. tien e que haber una corrclación similar entre o lores y col ores. De ser así es te cuadro resul ta dc lo mas ir6n ico porquc prctc nclc j ustamen te lo co ntrari o, al confron tur dos idcas an lagó ni cas: por Lr n lado l a i magen dc un c i nturó n indust ria l y por otro la dc una g uirnalda de flores. Cad a una con sus o lores rot undos y equid istantes. Los olores suaves y las líneas onduladas dc la cu mpo!. ici6n nos rcmilcn a l os dul ccs aromas de Jas fl ores: pcro por el dibujo duro, cas i geométrico dc las fl ore:, con sus tubcrías y chimcncas recuerda las estru cturas mctúlica~ dc un polígono indu1.1rial.

Yes, as it i s cla irned. there exists a relation\hip bctwccn th e senses. Undoubtedly, thcre has 10 be a simi lar corrcl ati on betwccn odors ancl col ors.

a problcrn or a ccrtain complcxity in its planning. sincc.

había que tran'>poncr al lcnguaje visual una seri e de sensa-

series or sensations that do not affcct vision .

cione~

que no afcctan a la

I chosc th c perfume of lavcndcr bccausc I th ought it would

E~cogí

el perfume dc la lavanda porquc pensé que mc pcrmiti-

vi~iún .

al l ow mc to movc w ithin a fi eld of connota1ions which.

ría movcrmc en un campo dc con notaciones que. dado mi tipo

given my kind of painting. would be a bit more visualablc.

de pinlllra, me rC!>ullaría algo rmí s vacilmente visualizable.

For th c ma i n char<rctcristics of lavcndcr, l sc lccl ed its

Como caracli..:rís ti cas princi ¡ntlcs dc ht lav:tnda cscogí la scnsa-

scnsation of frcshncss. of purc country air. and th e visua l

c ión dc rrcscnr. dc c:rm po y dc aire nítido, y el recuerdo v isua l

memory o r t hc wa rrn tona lity o r ! he fl owcr or Javcndcr,

dc la torwl idad d l ida dc la fl or dc la lavanda, que en el sur de

whic h in t hc south

Francia llega a cubrir enormes cx tcnsioncs componi endo con

cx pa nscs o r lancls. crcat in g wi th it a very partic ul ar note o r

cllo una nota dc color muy parti cular dentro del paisaje.

col or within thc landscapc.

Con el tïn dc cxprc1.ar c~ l a~ scnsacione' ut i licé pin tura al

In ord cr to cxprcss th csc scnsu t ions I uscd ve ry di luted oi l

ó lco muy di l uida pant tcñir la tela. para impregnaria dc

paints to clyc th c canvas. to impregnate it with color instead

co lur en

or covcring it with laycrs o f co lor. in the samc wuy th ai

VC'/

dc cubrirla con capas de pinwra. del misrno

modo que el perfume impregna el aire. El colur que c'cogí - vcrdc-

~e

rchtciona con la ~ensación

aco~tumbra

Fnt ncc cxtc nds over enormuus

perfume imprcgnatcs thc air. Thc color I chosc - grccn-

dc frc~cor. dc campo y dc naturaleza. al.Í corno con el color vcrdo:.o amarillento que

or

frc:.hnc~s.

tcncr el agua dc lavanda.

So bc it, thi s canvas tu rn s out to bc th c most iro nic bccausc i t tries fo r th e exact oppos i te. as i t co nfro nts tw o an tagonist ic ideas: o n th c onc ha nd th c image or <~ n industr ial bc lt a nd, on th e oth er. a w rca th o r fl owcrs. Each onc wilh its rotu nd and eq uid istan t odors. The gentl e arom as and th e uncluhtting l incs of th c composition send us th c ir swcct fl owcr fragrancc~: but. becausc of the hard drawing, almost gcomctri c. of th c flowers with their pipes and chimneys wc arc rcmindcd of mctal lic stru ctures in an industrial cstate.

relates to the sensation of

thc countrysiclc and nature just as with the

grccnish ycllow color of lavencler water.

Tò f ol Sastre

T òf ol Sastre

suitcd mc not to load the surface wi th excessive forms.

Palabras con musgo

cios libres que trata,cn dc sugcrir algo tan inaprehensible

rather to lea ve frec spacc thai ancmpts to suggest somethin g

a l a l>Ombra del hígado de cstc poema.

como un aroma.

so inapprchcnsiblc as an aroma.

Como co ntra ~ tc, en la panc centra l y con una textura algo

By way of contrast, in thc central part and with a sorncwhat

mas grucsa, aparcccn las m<t ncluts dc color violeta, al usión

thickcr tcx lLtrc. th crc appcar spots of v iolet, an all usion l o

La carcoma ha hecho serrin de la mcmoria. M anos de rud a vendimian la uva del inlïn i to. Si dcswpas una caj a de l:ípices Alpino. y la huc lcs profundamc nte, scrll iriís el arom a de l a infanci u.

Words with patina in th e shade of the liver of this poem. A worm has borcd holes in mcmory. Hands o r ru e harves t at th c clustcr of th c irtfïnit c. I f you opcn a bo x of Alpine col ors. and you sni iT deepl y. you'l l sme l l the aroma of infancy.

Para dar \Cn\aci6n dc frescor y cspacio me convenía no

In urder to givc thc scnsation of frcshness and space. it

rccargar la ' upcricc con cxccsivas formas. sino dejar cspa-

or lavcndcr.

a la llor dc la lavanda. Estas rn anchas, que constiiuyen el

thc fl owcr

clc mcn to rí trn ico dc Ja obra. in spi rado en el r itmo del

clc rn cn l or lhc work in spircd by t he rhy thm or laven der

csp l icgo movido por el v icn to. estan al igual que el resto dc

leavcs and rt owcrs in movcrn c nl from the wind and are -

la pin tu ra cmhcb idas dc vcrd c. rormando así en conj unto

likc th e rest

una un idad tota l de l mi smo modo que en el per fum e encon-

formin g. all togcthcr. a total uni ty i n thc same way thai we

tramo~ s u gerenci~1 s

lïnd diffcrcnt suggestions in one sing le unity in the perfu me.

divcr1.¡¡s en una so la unidad.

or

T hcsc spots consti tute the rhy th mi c

th c painti ng- flooded wi th grccn. lh us

An toni Gosl. M arzo 1998 E pilogue.

Quan el músic guarda el violoncel en el seu negre sarcòfag. el cad¡tvcr dc Déu fa ol or de resina.

Whcn the mus ic stores th e cel lo in its black sarcophagus th e cadaver o f God smcl ls of rosin.

·'Lección dc

Josep M . Rier a i A r agó

Josep M . Ri era i A r agó

Barca e!. aquí la idea del viajc en el scntido dc trascurrir por un

Hcrc thc Boal is thc idea of voyagc crossing a llowing liquid

nujo liquido a pa~o lcnw: el paso que pcrrnite observar las cosas

slowly: thc pacc allows for observing things as if thcy were

como si ést a~ rucscn las que sc rmrevcn y no tú. Ticnc un aire

moving ami 1101 you. 11 has a ccrcm onious air. a ritual boal. I

ceremonioso. dc barca ritual. Asocio el olor del té con el viajc.

associatc th c aroma of tea with th e voyage. l t is thc odor of

Es el olor dc llegar al l:í dondc sc cncucntra el hornbre. el olor dc

arriving thcrc, whcrc man is, thc odor or offeri ng. For me, it is

ofrccimicnto. Para mi es un olor cl irectamente ligado a Africa. al

an aroma di rcc tl y linkcd lO A fri ca, to the A tl as Mou ntains and

A tl as y las tribus bcrebcrcs, a la purcz:t y el primi ti vi smo.

lhc Berber tribes. IU purity and pri mitiv ism.

72

An toni Gosi. Ma rch. 199!l

Epíleg.

cosa~

A ngcl Gonzalcí' y otros pocrnas"

'·Lesson of

Cr ei xa ! mar En las noches mas caídas de toda Ja isla. Olor es blancos con hojas de A r ena. cnvolviendo la Sal que con el tiempo sc convertira en M em o ria y en M a r .

thing~

Angc l Gon:d lcz and othcr poem:-."

Sea-gr ow n In the deepest or nightfalls over the i!.land. White Odors with page~ of Sand wrapping the Sah which with timc will changc into Memory and Sca.

Tòfol Sastre. Marzo 1989

Tòfol Sastre. l'vl arch. 1989

A ntoni Saura

A ntoni o Sat11·a

Ce rtamen t , ~èr i c pri m<tveral. ma lg rat el s fons i ntensament foscos. Delícies d'un jard í perfumat on l 'o l or del gcssarn r

Ccrtai nly, a spri ngti mc ser ies. despite t lt c ohsc urc backgrou nds. Del ights of a perl'umcd ga rdcn. whcrc t hc 73


i Ja rosa s'e ntremesclen amb el prousti à o lo r de l a t i nta

seen t of j asmine and ro ses mix with th e Proustian aroma of

d'i m pri mi r.

printing in k.

Sean Scully

Sean Sc ully

A ntoni Tàpies

A ntoni Tàpies

En los años de la infancia y clu ran te casi toda la adolcscen-

Du r in g t hc yea r s of m y infancy and almos t a ll o l' my

cia, mi madre lo f'u e Lodo para mí. En el la c ncontraba todas

<Jdo lesce nce . my mo th er was everythin g to me. In hc r I

las cuali cl acles, toclas las proteccioncs inst i tnti vas que los

found all th e quali t ies, all the i nstin c ti vc protec ti ons t hat

niños buscan en la clulzu ra fe meni na del ser que los ha

chi lclren look for i n f'emenine sweetness l'rom the pe rson

engendrado . l nc luso su o lo r p<1 rcc ía ca lrnarme en los

who has spaw ned them. Even her seent see med to calm mc

Ret:ord per f'ectament la meva segona expos ició amb Dav id

1 remember perl'ectly my seco nd ex hibiti on in New York, i n

M c Lee a Nova York el 1982: co mposta de sis grans teles

momentos de temor o de exc itación. Y todavía hoy. cuando

,clown in momen ts of fear and exc itatio n. And today, sti ll.

pintades, tremendament fís iques. Hi vaig t reba ll ar fin s a la

1982, with D avid McKee: iL was com prised of six large pa i nted canvases, trcmendousl y ph ys ical. I worked on them

huelo algún perfume que mc rccucrda al de ella. me invade

When f smeJl

darrera se tman a. Les pintures desprenien tan bona olor com tenien bona apa-

un til the last week. The paintings gave olf as good an aroma as they did an appean:mce.

de nuevo aq uella sensación dc beati tud que sus abrazos y la

se nsati o n of beat itu cle thal hc r c mbarccs and hcr lap

cal idez de estar en s u regazo me producían . Era ran f uert e lo

produced in me overco me me once agai n. W hat the seen t

rença. Era com caminar per un canó de colors profunds, amb

lt was likc walking through a canyon of deep colors. wilh the

que sugcría el olo r que, ya ad ulto, en un momen to de sa le-

wou ld suggest was so st rong, that even as an adu l t in a

l'essènt: i<J dc l'ol i nmpl int ht ga leria sencera.

cssence of oil paint li ll ing the entire gallery.

daci y t rsitcza recucrdo haber seguido durante un rato, por

m o m e nt

Una expos ici ó amb tot: oï da , tacte, v ista, olfacte.

A n exhibit wil h eve rything: ea r, touc h, sigh t. smel l.

3

ce rr ain perfu me that reminds

or so lit udc

.José M. Si cilia

Fragmen to para José M . Sicília Oscu rid ad prcñada dc luz. Grieta del sueño abriéndose en l a

Fragment l'or José M. Sicil ia. Obscurity pregnant w ith l i ght. Crev ice of d1:eam opcni ng into

of" hcr. th at

o r sadncss . .l r emember h avi ng

las call es de París. a una señora que ex halaba el mi smo per-

fo l lowecl a woman w ho gavc off t hc same perfume as my

f ume que mi maclre.

mother's rhrough t hc sn·ccts o f Pari s.

Texto del au to r de l libro Memòria personal

.José M. Sicilia

Jll C

A utor text in Personal Memory

Juan Usl é

Juan Usl é

night. like a spark ol' light tha t illuminates the undulating

noche, como una chispa de vida que enciencle la materia

material o l' noth ingness. The bua.ing o f insec ts arouncl the

ondulante dc la nada. Zu mbido de inscctos en torn o a l a

flame. Vegetab le perf ume llowi ng l'rom the cen ter to th e

l lama. Perfume vegetal f'lu yendo desde el centro haci a el

border of the senses. Hcre the color is the absence of color

límite dc los sen tidos. Aq uí el co lor es la auscncia de l color

ancl sou nd the absence of sound. Nocturnal mirror, li ve

y el sonido la ausencia de son ido. Espejo noctu rn o, materia

m aterial i n the exact instan t in whi ch the word bursls. A. Tàpies Barba

v i va en el in stan te preciso en que la palabra csta lla. A. Tàp ies Barb a

Vaig sort ir al j ardí i em vaig d irigir cap a la pisci na. M'hi vaig

I l eft t hc ga rden and wen t to th e poo l. I pl un gecl in. For

capbussar. Per moments. el l íqu id s'anava fent més dens. difí-

moments. the li quid became denscr. difficult to penetrate. I

cil de travessar. Vaig sen ti r aq uell crac!, i em va ig despertar.

hea rd t hat crak! and I woke up. I was sitting on thc rail ing

Estava assegut sobre la barana del. pon t, amb les mans entre-

of the bridge, my hands interlaced behincl the nape or my

llaçades darrere dc la nuca i començava a fer-se de dia. No

neck and clown came up. I d icl noL know how l ong l'd becn

sabi a quant de temps feia que estava su bmergi t en aquell a

submerg ed in t hat lethargy and not evcn i f I had c losed th c

letargi a i ni tan sol s si havi a tancat Ja porta de l'estudi .

studio clo or.

De què fan o lor els somni s?

What do d rea ms sme ll of?

Lluís Ventós

Lluïs Ventós

hear the noises f rom the outside. the odor o f fresh f ili ngs

Ambar gris : Sustan ci<t de consc ienc ia cerosa, de color gris

A mber g ri s. Substance of waxy cons i sl ency of greyish-

rem inds me or cookcd vegetables.

nesruzco y olor alm izc lado que sc encuen tra en el tub o

blac k and m usky odo r fo und in t he digestive tube or the

Atthis moment, th e sense of smel l is the unique sense in direct

digesti va de los cach alotes y cie otros cetaceos mar inos -

sperm whale and othe r marine cetace an o us. wh i c h are

touch with the odor (all th e others are protected: shield ing

que lo expelen j unto con las malc ria ~' fcca les- , y también

expelle tl toge t her w ith f eca l m au er on th e sur fa ce o f

i f Wurm or The wicker thinkers.

en l a super f icie dc los mares tropicalcs en masns dc 14 a 15

t rop ical sea.o; in masses of 14 to 15 kilograms. ll com es

Manuel Solà

Manuel Solà

W hi le l'm po lishing tbc we lded parts, l perceive Lh is

M ien tras es toy puliendo las so ldad uras. perc ibo es e carac te-

characteristic and gentle warm odor. someth ing sweet ancl

rís ti co y suave ol or cal ie1;Le, algo dulce y penetrante, del

penetrati ng, of the iron. A t the other sicle, on the radio, a picce

hierro. Al ot ro lado, en la rad io suena una pieza de Garbarek

of Garbarek thai I l ike comes through. I pla y the radio not lo

que mc gusta. La rad io la pongo para no oír los ruiclo~ del exteror: El olor a limad ura fresca me recucrcla al de l vegetal coc ido . En cse momento, el ol fato es el único sentido en contacto di recto con la obra (todos los dcmas estan protegidos. gafas protec-

glasses. ear protectors, glovcs). I don'L know how I shalltitle il,

toras de orcjas. guantes). No sé comola voy a ti tular. si Wurm o

~

Los pensadores delmimbre.

kg. Procede de la acción de los j ugos gas tri cos de los ce t<í-

fr o m t bc ac ti on of ce t acc<tn gastric juices on th e i r

ceos sobre l os cefalópocl os, al imento bas ico de los primeros.

ccp hal opods . th e basic alimenta t ion of th e tïrst. Their

Sus principales cornponentes son: el colesterol (80%) y l a

principal componen ts are choles tero l (80%) ancl amber. It

am barina. Se f'uncle alrededor de los 60• C, es inf'lamab le. se

mel ts down al 60C and i~ i nflammab le and evapo ratcs

evapora casi si n dejar resid uo. insoluble en el agua y soluble

al mos t w ithnut resid ue. in so luble in wa ter and solub le in

its c haracter are co nverted into r umor s o l'

en los sol ventes orgúnicos. Sc cm plc<J en pcrl'umcría como

organic solvents. l t is used in per fu mery as a f ixati vc and

baj o es ta sensación inferida se d isipa grad ualmente la bell e-

t i me, and under this infered scnsa ti on beauty is g radual ly

fijad or y t inte; tJ nt iguamcnte era uti li zado como afrodi síaco.

tin t: in olden tim es it was used as an aphrodisiac.

za: la memori a de un i nstanle con fidenc ial.

dissipated: the rn emory of a confiden ti al insran t.

S us~1n a

Susana Solano

Solano

Thc odor ancl

El ol or y su carac ter se conviert cn en rumores del ti empo, y

74

Tcx to tradu cido de Ja Gran Enc iclopèdia Cata la na

Text tanslated from La Gran Enciclopedia Cmalana

75


i\l oisès Vil l èl ia

Moi sés Vill èlia

En cicrta ocasión mc pregu rllaron por mi fl or preferida. "Las que cul ti va mi mujer" fu c la resp ucs ta. Sicmpre a~ocio la imagen dc la flor con su olor. Quit.as con mi contc~w<.:ió n a~o<.:iaba el olor dc mujcr como cen tro

On a ccrlain occasion I wa~ a~kcd what my prcferred rlower was: «Thosc th ai my wift: cu l .. ivales». was mu y answcr. I always associate thc image of a flowcr wi th its ~cent. Perhaps in my answer 1 associatcd the odor of women as tht: mai n gcnc rator o f perfumes. Tht: c riti ca \ irony is often grc<ll ly repcatcd thai th c lïrst man who comparec\ womcn to a ro~c wa:. a poct. the ~ccond

g..:nerador dc perfumes. Sc ha rcpclido mucho la ironía <.:rítica dc decir: el primer hombrc que comparó la mujcr con una rosa. era un poeta. el scgu ndo ya fuc un imbécil. Dc l os anirnales hrs hembras varían m<ís de olor q ue l os machos. Definir una hcmbra con una sola imagen y un ~oio olor es una de las wntas manifcstac ioncs dc la c~ tupidez. En el cs1udo de las llores m i scnsibilida d actua mas por

an i mbeci lc. With animals the fermtl e vary more in th c ir odor than th e males. To delïnc a femalc with a single image and a single odor i~ onc or thc manifcstati ons or stupidity. ll owcrs my sens i bility acts more through In 1he real m image 1han it docs :.cent. Thc odo r s thai I ha vc more affinity to arc: herbs, trees. mos~es. mushroom s. organic tran sform a1ions that pruduce humus . On c of th e ways or ca tal yzi ng thi s scnsibility is whcn. w ith my w ife, wc say: <<Thc woods already ~mcll of mushrooms ». For us, it i\ the olfact i ve and v isual plcn itude. Wc can smcll and also see

or

que mc produccn mas afïimagen que por olor. Los ~eta~. las tranl!forma mu~gos, nidad son: hierbas. arbolc~. s. <.: iones orgú nicas que produ ccn humu Una de las formas dc cata lizar c~la sensibilida d es cuando, con mi mujcr. decimo~: "el bo~>quc ya huelen a seta:-.". Para nosotro~. e:-. la plcniiUd olfali va y v isual. Podc mns o ler y también ver cuan olore~

how dctai led thc lan<.lscape is in o ur harves tin gs. I havc handled vegetable mattcr all my life. which is equivalent to saying my fivc scnces havc acred harmonica lly. Thc rc are pcrft:ctions th at ca n only bc dcduccd by 10uch, othcrs by sighL All my work has an opaque sonority. l 'm bothcrcd by cmptines:.. it suggcsts falsity to me. And often I havc th e impcrious nccd to tas te the raw material. lt is a

minucioso e:. el paisujc en nucslras rc <.:olcccioncs. Toda mi vida he manipulado materias vcgetale!.. lo que equivalc a dccir que mis c i nco ~cntidos han aclllado armónicam cnte. ll ay per feccio nes que so lo sc puedcn ded uc ir pm el tac to. olra:. por hr vista. Toda mi obra tiene ~onoridad opaca. Mc molesta lo hucco. mc ~ugierc a falso. Y muchas veces tcngo la ncccs idad imperiosa de degustar la maLcria pri ma. Es una manera dc sent ir el aroma mas visceralmc nte. El hambtí e~ una gramínea como como lo son el maíz. el arroz o el 1rigo. M c gu~ ta el olor a paja. el dc la Hari na amasada con agua y la del pan rc<.:ién cocido. Mc gustaría que mi c~cultura tuvicsc el perfume de las panadería~ y que su

more visceral way of scnsi ng th c aroma. Bamboo is a gramincou s grass like that of corn. ricc and whcaL I likc lhc odor of straw. of flour kncadecl with water and frc shly baked bre<rtl. l ' d likc my sc ul p turcs to havc the perfume of bakcries and thcir form suggcst all thc marvels with thcir correspond i ng odors so a1> to go on desiring our

forma sugiriese t oda~ la~ maravillas con ~us corrcspond ienl c~ olores para seguir descnado el pan nucstro dc <.:ada dí.1.

claily bread.

76


Vull expressa r el m e u m és sincer agraïment a tores les p ers ones qu e han fer possible aquesra exposic ió. en parricu/ar a .Joan Bennàssar. Jodi Coca. Co11xira

Olivet~

Fra11 cesc Vice11s i a tantes d'alrres auàui-

m es. però impo rlai/ IS pe r la se1•a apo rrac ió.

lgua lm e111 o la m el'(/ esposa Re:l'es. a la lll el'a 110 111brosa fa mília i de mal/e ra m olr especial a ls meus pares. Emesro i Maria que a¡·ui celebra e l seu auiversari. perquè Iol el qu e sóc és g ràcies a ells.

Emes ro \leutós i Omedes Palma. 15 d'abril de 1998

79


Profile for colección olorVISUAL

Essències 3  

Catálogo de la exposición celebrada en el Casal Solleric (Palma de Mallorca) entre abril y junio de 1998

Essències 3  

Catálogo de la exposición celebrada en el Casal Solleric (Palma de Mallorca) entre abril y junio de 1998

Advertisement