__MAIN_TEXT__

Page 1

Svenska Bibelsällskapets tidning 1/2014

Kristian Lundberg och det levande språket Sid 4

Mikael Tellbe motiverar till nya provöversättningar på svenska. Sid

7

Bibelbristen på Kuba ger kyrkorna problem.

Sid

8

Mikael Bedrup: ”Bibeln är ingen snuttig liten bok.”

10

Sid

Bibelbutikens bokrea med fina erbjudanden.

12

Sid


notiser Saknar du guide för bibelläsning?

Vi gör en läsarundersökning

Karl den XII:s bibel på nätet

Bibelsällskapet ger varje år ut en bibelläsningsplan, Bibelläsning & Bön. 2014 års bibelläsningsplan hämtar texterna från kyrkoårets teman. Du är välkommen att beställa det lilla häftet med bibelhänsvisningar, information och böner via nätet på www.bibelbutiken.se eller ringa 018-18 63 30. Beställningsnummer för produkten är 1061.

Det är dags att utvärdera tidningen Bibel inför framtiden. Som bilaga med detta nummer får varje adressat ett blad med kryssfrågor. Den som fyller i och skickar in Hur blir vi b ättr e? svaren är med och påverkar tidningens innehåll och format. Man kan även vara med och tävla om boken 2 000 år med Paulus som vi lottar ut till fem av dem som skickar in sitt svar senast 25 mars. Enkäten finns även på www. bibelsällskapet.se/kontakt/undersokning

Sedan i höstas finns delar av Karl den XII:s bibel i originalversion (1703) på www.bibeln.se. Hittills har åtta bibelböcker publicerats. Det är en utmaning att digitalisera hela folioversionen med sin frakturstil och göra den sökbar. Härnäst kommer hela Nya testamentet att publiceras, sedan smärre korrigeringar gjorts av materialet, som nyss levererats från Kina med vanliga bokstäver och nödvändiga taggar.

Bilaga

till Bibel

1/201

4

a

Delta r du i vår kan läsar du unde boke vara med n i lottdr rsökning eller 2000 år agnin med e-pos g om Paulu tadre s! Skriv ss om ta lottvinn du vill telefo aren via: ha vinstc nnr hans !

Krys

Kontak

sa fram

att se tidningen vad Bibels tidningen du tyck s inne er om Bibe framtid! tion. håll och Vi gör Dina l. När åsike nu en r är vikti ger oss värddu svarar på frågoläsarunde ga. Varm efull hälsn rna neda rsökning ingar t och vägledni , Lotta för ng n stort Ring, Läs tack för i vår forts påverkar Bibel aru atta prod du s redak hjälp nde Svara en! tör, Sven ukpå frågor rsö kni Läsar ska Bibel na, vik ng under sedan sällsk Vänliga

söknin

1. Jag

3. Hur

4. Hur

5. Jag

gen finns

är:

man

ga num

mer

et läser

r bäst

orskn ing lingsin forma

apet

ällska

pet.se

l år:

l läser

tidni

det mesta

rellt

Lotta RedaktRing E-post ör Vill du Telefon : lotta@b håll merdiskutera ibeln.se av dig djupgå tidningens : 018-18 63 person ende, välkomform och 36 ligen! innemen att höra

om du

40–54

hellre

55–64

numm

er per

i tidnin

år

gen

té gene

i en postb

revlåd /konta a senas kt/und t 25 ersok mars. ning Porto

25–39

alla fyra

?

s kvali

–24

jag?

ngen

ngen

om när

och lägg

bibels

2. Anta

av Bibe

jag i

tidni

tycke

bibelf

ihop blade t och även fäst ihop som webb med formu en tejpsn lär på utt www.

kvinna

mån

myck

tycke

r att

6. Jag

ensta

65–74

ensta

t är betalt . r elektr oniskt

svara

!

75–84

ka numm

er

84–

ka artikla den ligger r hög i princi blädd p oläst rar igeno mede lar om l m (välj låg ett par max tips på fem rubrik ojämn bibela s produ alter er ktivite nativ kter ter ): Bibelä perso nportr ventyr ätt ets arbete n form g _____ nej _____ av försa våra ( intern _____ jag är Bibelp mling atione _____ 9. Har kyrklig riset sliv eller lla projek _____ t anstä jag haft _____ t lld) guds vittne _____ nytta sbörd tjäns _____ av tidni om tro ter? _____ 10. Tidn ngen _____ ingen _____ i en s fram försa _____ Jag vill _____ mling tida att tidnin _____ form sakti Jag vill gen fortsä at: vitet, att tidnin stud Jag vill iegru gen minsk tter i sin nuvar pp eller bara ande as till ha ett form guds ett enklar elektr som tjäns oniskt e pappe nyhet t? nyhet Event rstidn sbrev sbrev ja uell övrig ing med på fyra i stället nej sidor 4 nr/år. komm via e-pos med entar utgivn t 6 nr/år. _____ Sänd ing 4 _____ in dina nr/år. _____ Det räcke svar _____ senas _____ r. t 25 _____ mars _____ ! Varm _____ t tack _____ _____ för din _____ medv _____ erkan _____ ! _____ Bibelsä _____ gåvor llskape _____ t _____ 018-18kan arbetaär en 90-kon _____ 63 30 för bibelöv toorgan ____ www.b ersättn isation insam

7. Mitt

tion

dröm

inneh

ja

r jag

inneh

bibelö

versä

i någo

ållet

är:

hand

ttning Bibelb utiken

åll vore : event

8. Delta

uellt

eget

försla

ibelsäll som ing tack skapet och bibelsp vare .se info@b ridning ibeln.se .

Apropå projektet En miljon biblar till Kuba ...

Mikael Winninge

Nordsamisk bibel Sedan millennieskiftet har norska, finska och svenska bibelsällskapen samarbetat i projektet att översätta Bibeln till nordsamiska. De allra flesta texterna är nu översatta, men ännu återstår viss bearbetning och språklig kontroll. En viktig fas har precis inletts, nämligen att låta olika referensgrupper läsa och pröva översättningarna. Detta har uppmärksammats av Sameradion och flera tidningar. Mikael Winninge

Kubainsamling

B I B E L nr 1 · 2 014

Foto Dag Smemo

Original Anders Parsmo

2

Ett av våra insamlingsändamål i år är biblar till Kuba. Rhode Peña är chef för barnarbetet i östra baptistkyrkan i Kuba. Barnarbetet växer i snabb takt, men den begränsade tillgången på biblar bromsar verksamheten för unga. – Vår utmaning är bristen på material, särskilt när det gäller biblar. Ni har den stora förmånen att få tag i Bibeln överallt, så är det inte för oss. Vi behöver er hjälp att bygga en ny generation.


ledaren Svenska Bibelsällskapet

Med Bibeln som argument B ibelsällskapet ska vara neutralt, det vill säga inte företräda en viss bibelsyn. Det kan vara lättare sagt än gjort. Inte sällan uppstår situationer där Bibelsällskapet kan uppfattas ha tagit ställning för eller mot den ena eller den andra uppfattningen. Och när så sker tar vi ett samtal om vad saken gäller och försöker bena ut var problemet ligger. Men frågan är om det är möjligt att alltid vara neutral när Bibeln diskuteras. Nelson Mandela

Frågan blev åter aktuell när jag nyligen såg den mästerliga filmen om Nelson Mandelas liv. Under 1990-talet besökte jag flera gångNär nattvards- er Sydafrika bordet stäng- och kom nära befrielsearbedes öppnades tet inom ANC avgrunden. ” och delade glädjen över Mandelas frigivande 1990 och oron inför valet 1994. Apartheid, med inbillat stöd i Bibeln, spökade hela tiden i bakgrunden. Jag var med i den ekumeniska rörelsens uteslutning av de sydafrikanska vita kyrkorna i Kyrkornas Världsråd och i Reformerta Världsalliansen. Och det uttalades mycket klart att apartheid var en synd.

blev Kristus delad, vid den gudomliga kärlekens bord, på vilken Bibeln låg, föddes hatet. När apartheid i slutet av 1940-talet upphöjdes till statsideologi med argument från Bibeln tilläts rasismen blomstra. Försvaret av människovärdet krympte eller upphörde helt. ANC, bildat 1912, var en av de rörelser som tydligt stod för drömmen om ett öppet samhälle med en annan människosyn. Medan dess företrädare liksom Mandela isolerades i livslånga fängelsestraff, levde drömmen om frihet vidare hos miljoner trots regimens grymma försök att kväva den. Frihet Efterhand började många läsa Bibeln med andra ögon. Steg för steg ökade omvärldens förståelse för de svartas lidande och oförrätter. Och en dag kunde Nelson Mandela som fri man lämna de 27 åren i fängelse bakom sig och leda sitt folk in i en länge efterlängtad frihet. Med Bibeln som argument var vi många som då jublade över att segregeringen från 1857 var hävd. Det är ett ansvar att läsa, tyda och tolka. Varje dag ställs bibelläsare inför frestelsen att ta spjärn i Bibeln för egna argument.

Delning och hat Det var under de här åren jag insåg att allt började med bibelsyn. När den sydafrikanska kyrkans nattvardsbord 1857 stängdes för svarta medlemmar öppnades avgrunden. Vid enhetens bord

arbetar för att Bibeln ska översättas, spridas och användas. Vi är en del av världens största bibelrörelse som heter United Bible Societies, UBS. Via UBS arbetar vi tillsammans med 146 andra bibelsällskap för att göra världens mest lästa bok ännu mer känd och tillgänglig.

Kontakt Besöksadress Bangårdsgatan 4 A, Uppsala Postadress Box 1235, 751 42 Uppsala Tfn 018-18 63 30 Fax 018-18 63 31 E-post info@bibeln.se Org nr 802000-3292

Webbplatser www.bibelsällskapet.se www.bibelbutiken.se www.bibeln.se

Ge en gåva Välkommen att ge en gåva till Bibelsällskapets arbete! Använd något av kontonumren nedan. Pg 90 06 26-3 Bg 900-6263

Tidningen BIBEL ges ut av Svenska Bibelsällskapet Ansvarig utgivare Krister Andersson E-post krister@bibeln.se Redaktör/layoutare Lotta Ring E-post lotta@bibeln.se ISSN 1403

Omslagsbild Krister Andersson Generalsekreterare

Författaren Kristian Lundberg Foto Olof Brandt Tryckeri, Lenanders Grafiska, Kalmar 2014

BIBEL nr 1 · 2 014

3


bibelpris Foto Olof Brandt Text Lotta Ring

Möte med bibelpristagaren Kristian Lundberg

E

n kall kväll i januari sammanstrålar författaren Kristian Lundberg med Bibelsällskapets lilla tropp på Sigtunastiftelsen. Det är äntligen dags för själva överlämnandet av Bibelpriset 2013. Bibelpristagaren Kristian Lundberg har åkt upp från Malmö, och fast resan sitter i kroppen tar han sig tid att växla några ord med Bibel innan kvällsprogrammet sätter i gång. När man ska intervjua en författare, poet, litteraturkritiker och debattör som Kristian Lundberg, som är van att använda ord likt mejslar in i läsarnas medvetanden, faller det sig naturligt att

BibelN

– en upplevelse bortom det nedtecknade

själv hålla sig kortfattad och ställa sportfrågan ”Hur känns det?”. – Jag är mycket glad över att få Bibelpriset! Den bibliska delen av mitt författarskap är ett område som legat i radioskugga när jag blivit recenserad. Jag är intresserad av Bibeln och de teologiska reflektionerna, men det är sällan jag möter det tolkningsmönstret. Folk uppfattar den sociala sidan i mina berättelser, men de bottnar både i sociala reflektioner och i en kristen tro, vilket många missar. – Det är kanske inte så kommersiellt gångbart heller, men det bibliska finns invävt, säger Kristian med ett litet skratt.

4

B I B E L nr 1 · 2 014

Han ser fram emot kvällens författarsamtal med översättningsdirektor Mikael Winninge. Där kommer de bibliska kopplingarna inte att bli bortklippta eller censurerade, något som hänt efter intervjuer genom åren. Ikväll får han tala fritt om bibliska referenser, och en av dessa är bibelpersonen Job som utsätts för Guds prövningar och förlorar rikedomar, barn och hälsa. – Det finns något fantasieggande i den figurens sökande och prövande i att lägga fram sin sak. Han har en tillit i att han har rätt att göra det, en tro som inte rymmer tvivel. Job förbannar sin födelse och utsattheten. Det betyder att även jag

får lov att vara arg på Gud eller att rasa, för jag är inte den förste som gör det. Över huvud taget har Kristian sitt hjärta i att verka för människans rätt att existera, ta plats och vara mänsklig, på gott och ont. – Människan är en okränkbar varelse. Vi har rätt att förvänta oss att inte bli kränkta. Vi har rätt att få göra fel och att bli förlåtna. Svår barndom Kristian växte upp under svåra förhållanden med en frånvarande far, en psykiskt sjuk mor och fyra syskon. Hans barndom och uppväxt i fattigdom präglar allt. En ofullständig skolgång och sedan många års missbruk där en efter en av vännerna gått under har ristat spår i själen som aldrig försvinner. Fortfarande kan han gå och öppna kylskåpsdörren för att försäkra sig om att det faktiskt finns mat hemma. I relation till sin egen son som just flyttat ut har han gång på gång behövt uppfinna vad som är ett


bibelpris rimligt omhändertagande. De naturliga referensramarna fanns aldrig som vägledning. Med något av en lättnadens suck konstaterar han att det nog gått rätt bra ändå. Sonen verkar trygg och lugn och full av tillförsikt. – Lever man med rikedom och kärlek tar man mer för givet. Lever man i brist ingår man en automatisk reducering av sig själv. Jag ser skillnad i hur min son betraktar världen och hur jag betraktar världen. Jag har alltid känslan av att allt ska tas ifrån mig. En förkämpe för utsatta Över huvud taget är Kristian en kämpe, en överlevare med tur – eller vad det ska kallas. Hans författarskap och offentliga inlägg fylls också av kamp. En kamp för dem som blir trampade på, för flyktingar och för andra utsatta. Han kan inte låta bli. – Jag känner mig tvingad när folk är enfaldiga och inskränkta. Men på något sätt måste jag ju vara enfaldig och naiv själv som gör det, men ingen har rätt att förminska oss! Även när vi gjort fel har vi rätt att stiga tillbaka in igen. Engagemanget tar sig många uttryck, alltifrån att försvara valet av påve till att skriva om den sociala utsattheten i Malmö.

Kristian Lundberg trivs på Sigtunastiftelsen.

– Där jag bor nu går 99 procent genom grundskolan. Där jag växte upp går 47 procent genom skolan! Det är den starkes skyldighet att lyfta upp den svage! Skolstatistiken visar att den negativa utvecklingen fortsätter. Skillnaderna ackumuleras hela tiden. I de här områdena i Malmö är det 42 procent som inte får betyg. Man ser konsekvenserna när det gått överstyr. Åker man dit och kliver ur bilen ser man det direkt. Och i min värld blir man medskyldig. – Vi kan inte tiga, vi ska tala, skriva och agera. Mana till socialt samvete. Gör Kristians rättvisepatos honom till en politisk författare? – Min politiska övertygelse bottnar i

min kristna övertygelse. Det är ju inte ovanligt att kristna driver sociala frågor. Inte minst jesuiterna är tecken på det. Jag står varken till svars för Hägglund eller för Sjöstedt. Konsekvenserna av det jag tycker blir väl politiska, men … – Tänk om det är så att jag är en etisk författare? När jag går tillbaka i tiden ser jag klassresan som min mormor och morfar genomgick, deras kamp för att ”vi ska ha detta och vi ska ha det tillsammans”. Nu säger man ”jag ska ha och jag ska få”. De svaga faller undan i det systemskifte som ägt rum. Den solidariska hållningen hos Kristian tycks självklar. Erfarenheter av total vanmakt har satt sina spår, och han vet hur mycket det betyder att någon bryr sig. Biblioteksentusiast Vi bryter upp för en snabb fotografering och går upp till Sigtunastiftelsens tornrum där det finns ett litet donerat ålderstiget bibliotek. Kristian älskar bibliotek. – Utan bibliotek hade jag aldrig kunnat börja läsa. Det fanns inga böcker hemma. Vid ungefär tolv års ålder började han läsa Ivar Lo Johansson. Trots att han i skolan underkändes i ämne efter ämne

Fakta: Kristian Lundberg, 48 år, debuterade som författare 1991 och har gett ut uppåt 30 titlar inom olika genrer. Hemstaden Malmö är ett återkommande motiv. Nu kommer även Det här är inte mitt land, som är ”en anklagelseskrift mot det Sverige som vänt de svagaste ryggen, där synen på människovärdet är på väg att erodera”. Titlar i urval: • Träden runt huset, 1994 • Barcelonaincidenten, 1998 • Allt och denna lycka av ingenting, 2000 • Den som inte talar är död, 2003 • Job – Appendix till en poetik, 2005 • Yarden, 2009 • Och allt skall vara kärlek, 2011 • En hemstad: Berättelsen om att färdas genom klassmörkret, 2013

Prismotivering:

Kristian Lundberg skildrar självutlämnande människors utsatthet i vårt samhälle med poetisk kraft och precision och använder bibliska texter om hopp och förtvivlan som en klangbotten. BIBEL nr 1 · 2 014

5


bibelpris

Bibelsällskapets ordförande biskop Erik Aurelius delar ut diplom och jubielumsbibel.

erövrade han kunskap tack vare sin egen drivkraft att ta in berättelse efter berättelse. – Jag började läsa som en besatt, och jag har inte slutat sedan dess. Litteraturen fungerade som ett vittne i min egen historielöshet. Ivar Lo beskrev vanmakt på ett sätt jag kunde identifiera mig med. Han skrev om att bli förflyttad, om rättslösheten, om att inte få lov att tolka sitt eget liv. Jag hade inte heller någon beslutanderätt. Agendan byggdes utan min närvaro. Vi skyndar vidare så att Kristian ska hinna köpa snus före prisutdelningen, och en halvtimme senare har vi förflyttat oss till Sigtunastiftelsens större forskningsbibliotek. En liten publik har letat sig dit i kylan.

Mikael Winninge avtäcker konstverket ”Må den natten slukas av dunklet” (Job 3:6) av Michel Östlund. Tavlan ingår i Bibelpriset.

6

B I B E L nr 1 · 2 014

Det som jag upplevt som beklämmande är att man slutit sig runt det och låtit det bli mer av en historisk berättelse när det i själva verket är en mänsklig berättelse som följer oss i allting, in i den mänskliga utsattheten. Bibelsällskapets ordförande biskop Samtalet snirklar sig vidare med litteemeritus Erik Aurelius delar ut diplom rära djupdykningar, citat, beskrivningar och jubileumsbibel. Mikael Winninge av karaktärer och en hel del skämt och lämnar över ett skratt, men det är tydligt hur konstverk av Michel Kristian vill åskådliggöra vad Östlund, bibelpristasom händer när samhället – Bibeln är garen 2011. Konstde utsatta ryggen. Där min hemstad.” vänder verket föreställer kan bibelkopplingen komma Job, ett porträtt i blå som en vägledning. Ska jag ta toner. Slutligen blir Kristian lovad en hand om min broder? Ja eller nej? veckas gratis skaparvistelse på Sigtu– Bibeln är min hemstad. Jag tar bibelnastiftelsen. Han får dessutom i sin tur texter som pekar framåt från utsatthet. dela ut en skaparvecka till en förtjänt Det finns hopp i texten. Någonstans måste person inom det egna skrået. vi dock ha mörker för att det ska bli ljust. När någon å andra sidan väljer att Böckerna och Bibeln använda en bibeltext för att begränsa och Så följer en dialog mellan Mikael Winfördöma en annan människa blir Kristian ninge och Kristian där de framför allt ursinnig. Men vad har han för bibelsyn? dyker ner i böckerna Job – Appendix till Är Bibeln ett subjekt eller ett objekt, en en poetik och En hemstad – Berättelsen spegel eller något att brottas med? om att färdas genom klassmörkret. Själv– Jag ser Bibeln mer som ett verb, för klart nämns också genombrottsboken att låna KG Hammars ord. Bibeltexten Yarden som ska bli film och som skildrar är hela tiden något som är i pågående. de svåra villkoren för timanställda i Den ger mig ett motstånd också, och Malmö hamn. Den 3 mars börjar man ibland när jag tror att jag kommit på filma nere i Tyskland. något själv kan jag se att det har jag inte Kristians berättelser färdas genom soalls, för det har jag snott ur Bibeln! ciala skikt, men referenserna till Bibeln Existentiellt snöre följer med, både direkt och indirekt. Hur

kommer det sig? – Ända sedan jag blev intresserad av det bibliska språket, eller när Ordet blev en existentiell upplevelse bortom det nedtecknade, var jag också upptagen av tanken om att det inte är ett slutet periodiskt system. Det bibliska språket är levande och går hela tiden att applicera på olika miljöer och olika förhållanden.

Kristian beskriver Bibeln som ett existentiellt snöre att hålla fast vid, och det gör honom beklämd att inte fler använder Bibeln och läser den, att den möts av likgiltighet. – När vi nu har en berättelse som är så storslagen på så många sätt, varför är vi så benägna att reducera vår egen nyfikenhet innan vi ens har börjat läsa?


bibelfokus

En ny bibelöversättning – behövs det? Mikael Tellbe är en av Bibelsällskapets provöversättare. Han arbetar nu med delar av Lukasevangeliet och resonerar kring behovet av en ny översättning och de utmaningar han möter.

”V

adå, behövs det redan en ny översättning? Bibel 2000 är väl inte så gammal?” Den och liknande reaktioner har jag stött på när jag nämnt att Svenska Bibelsällskapet håller på att ta fram ett underlag för en ny svensk bibelöversättning. Reaktionen är fullt befogad. Bibel 2000 (B2000) har trots allt bara fjorton år på nacken. Men om jag påminner om att översättningen av Nya testamentet är från 1981 kommer frågan i en något annorlunda dager. Då handlar det ju om en översättning som är mer än trettio år gammal – och som kanske hinner bli runt fyrtio innan en ny översättning är klar. Uttryck försvinner Vad hinner hända på fyrtio år? En hel del, faktiskt. Det svenska språket befinner sig i ständig utveckling; vissa ord och uttryck föråldras och försvinner, medan andra förändras och nya kommer till. Även inom bibelforskningen har det under de senaste trettio-fyrtio åren hänt en hel del intressanta saker. I dag vet vi, till exempel, mer om de så kallade Qumrantexterna som kastar nytt ljus över gamla texter. Sedan 1981 har det även skrivits en hel del spännande om Jesus och Paulus och deras förhållande till den samtida judendomen, inte minst när det gäller innebörden av rättfärdiggörelseläran hos Paulus. Ett tredje skäl till behovet av en nyöversättning är att det finns nya översättningsideal. De flesta bibelöversättningar

är i dag så kallade ”idiomatiska” eller ”dynamiska” översättningar. Det betyder att man vill göra rättvisa åt både grundspråket och målspråket. NT-81 är i vissa avseenden en ganska fri idiomatisk översättning. Mot bakgrund av detta vore det värt att prova ett något mer återhållsamt översättningsideal med färre omskrivningar, som visar större trohet mot en främmande kultur, som bättre tar vara på textens metaforer och som strävar efter ett mer inklusivt språk. Två aktuella texter Svenska Bibelsällskapet har därför beslutat att ta fram en provöversättning av två olika texter. Till detta är två översättare engagerade. Jonas Holmstrand (docent i Nya testamentet vid Uppsala universitet) håller på att översätta Galaterbrevet. Själv översätter jag den så kallade reseberättelsen i Lukasevangeliet: Jesu vandring mot Jerusalem (Luk 9:51–19:28). Till vår hjälp har vi en grupp experter på antika handskrifter, klassisk grekiska och det svenska språket. Att översätta bibeltexter är spännande – men också mycket svårt. Det finns förvisso en hel del knepigheter i grundspråket, men de främsta svårigheterna ligger i att skapa en begriplig och levande svensk översättning som samtidigt är trogen mot den grekiska texten. En översättare ställs inför ett oändligt antal val. Det kan, till exempel, gälla nyanser i ett ord. Får den ”den ohederlige förvaltaren” beröm för att han är ”klok”,

Mikael Tellbe är docent i Nya testamentet, lektor vid Örebro Teologiska Högskola och provöversättare för Svenska Bibelsällskapet.

”klipsk” eller rent av ”slug” (Luk 16:8)? Hur översätter man ett verb som betyder ”komma nära” när det står i en verbform som uttrycker dåtid med konsekvenser in i nutid: ”Guds rike är snart hos er” (B2000) eller ”Guds rike är nu hos er” (Folkbibeln; Luk 10:9). Det är skillnad på snart och nu. Vore det inte bättre med ”Guds rike är nära er”? Eller vad gör vi med gamla bibeltermer som sällan eller aldrig används i dagligt språk, till exempel ord som ”salig” eller ”ve”? Borde inte kvinnan som ropar till Jesus ”Saligt det moderliv som har burit dig, och saliga de bröst som du har diat” (B2000) i stället ropa: ”Lyckligt är det moderliv som burit dig och de bröst som du har diat” (Luk 11:27)? Val av ord Eller hur bör ett modernt ”ve”-rop låta? I stället för ”Ve dig, Korasin!” (B2000) vore det kanske bättre med ”Du olyckliga Korasin!” (Luk 10:13)? I stället för ”Ve er, fariseer” (B2000) skulle det kanske passa bättre med ”Domen hänger över er, fariseer!”(Luk 11:42)? Ja, valen är många. Ibland är de av mindre betydelse, ibland får de större konsekvenser. Hur det till slut kommer att se ut kan du förhoppningsvis läsa i den provöversättning av Lukas reseberättelse och Galaterbrevet som kommer i början av 2015. Mikael Tellbe Se datum för forskarseminarier kring översättningarna i kalendariet på sid 16. BIBEL nr 1 · 2 014

7


Kubaprojekt

Oda Mirtha Rodriguez är en av de studenter som fått en ny studiebibel tack vare den medvetna satsning på bibeldistribution som den kubanska bibelkommissionen gör i samarbete med oss.

Behöver ni biblar? – Ja! V Kyrkorna i Kuba fäster stor vikt vid utbildning, och tusentals unga människor får teologisk undervisning. Men det är svårt för dem att få tag i tillräckligt med biblar. Nu är vi några bibelsällskap som hjälps åt att förse Kuba med biblar, och Hans J Sagrusten på Norska Bibelsällskapet berättar från ett projektbesök på Kuba. Text Hans J Sagrusten Foto Dag Kjær Smemo

8

B I B E L nr 1 · 2 014

i är på väg till pingstkyrkans Uppe från åsen ser man plötsligt en missionsseminarium på östra vacker samling hus, men ett av husen Kuba, ”Censaknar tak. Det förtro de Entrenamiento svann med orkanen Misioneros”. I dag är ”Sandy ”. Vi ser madet avslutning för de drasser som ligger tätt 56 studenter som gått och nära varandra i en månadskurs. I biden ände av huset där lens bagageutrymme det fortfarande finns har vi den dyrbara en bit kvar till skydd. gåva som de kommer De manliga studenAlain Montano håller tal till bibelstudenatt få under dagens terna har fått sova här terna och gläds åt att han denna gång ceremoni, helt nya under kursen. kunde förse dem med biblar. studiebiblar. GeneralFyra av eleverna är sekreterare Alain Montano på Bibelkomfrån Venezuela, Brasilien och Mexiko, missionen vet vilken glädje det innebär resten är kubaner. Oda Mirtha Rodriguez för studenterna när de får sin gåva. (39) berättar om sin väg till kristen tro:


Kubaprojekt ”Skillnaden mellan Biblen och andra böcker är att den förändrar ditt liv.”

– Jag växte inte upp i en kristen familj, men jag lärde känna Jesus vid 19 års ålder och överlämnade mig till honom då. Jag fick min första bibel när jag blev kristen. – Skillnaden mellan Bibeln och andra böcker är att Guds ord förändrar ditt liv! Många av eleverna är 30 till 40 år och tjänstgör i sina lokala kyrkor. Daysi Rodriguez Marting säger: – Jag hade aldrig hört talas om Jesus. Det starkaste jag någonsin upplevt var när jag blev kristen 25 år gammal. Gemensamt för många av oss var att det inte fanns några biblar när vi var unga. Ingen av oss hade läst Bibeln innan vi blev kristna i ungdomen. Studenterna hjälper till att bära biblarna upp till kyrkan där avslutningen ska äga rum. Det är mest kvinnor på kursen, och åtta av dem går i ett flaggtåg med flaggor från Kuba, Venezuela, Brasilien och Mexiko tillsammans med fyra andra flaggor från Latinamerika. Studenterna svänger flaggorna runt i kyrkorummet medan alla sjunger en sång som nämner ett land i varje vers : Kuba för Kristus, Brasilien för Kristus, Venezuela för Kristus, Mexiko för Kristus och slutligen Världen för Kristus. När eleverna har fått sitt diplom får generalsekreterare Alain Montano ta till orda. Han frågar eleverna: ”Behöver ni biblar?” Svaret kommer unisont, som med en röst: ”Ja!” Så ber Alain eleverna att komma fram. Lyckan är stor när de får vad alla vill

ha – en studiebibel i stort format. Sedan blir det dags att ta farväl. Studenterna kramar varandra och gråter. Biblarna packas ner i studenternas väskor och sedan kör en oxkärra allt bagage nedför den krokiga, gropiga vägen till huvudvägen. En ny kull missionselever är redo för tjänst, utrustade med det nödvändigaste: en rejäl studiebibel. Men samtidigt som vi vinkar adjö till Oda Mirtha och de andra eleverna vet vi att det här var ett undantag. De flesta som studerar Bibeln på Kuba har inte tillgång till någon bra studiebibel. När kommer alla andra att få sin egen bibel?

En miljon biblar till Kuba ”Det här är den största bristen på biblar jag har sett!” Detta utbrast den norske missionsledaren Bernt Olsen när han besökte Kuba 2013. Han rapporterar att kyrkorna bedömer att det saknas omkring 950 000 biblar. Svenska Bibelsällskapet har därför gått samman med andra bibelsällskap om en stor satsning: En miljon biblar till Kuba. De insamlade gåvorna för bibelarbetet i Kuba går till: • barnbiblar till barn i skolåldern • biblar till tonåringar och unga vuxna • biblar för nya kristna • biblar till fångar • studiebiblar till studenter och pastorer Kuba har den starkaste tillväxten av kyrkor i Latinamerika. De nykristnas största önskan är ofta att få tag på en egen bibel. Det kostar mellan 30 och 40 kronor att trycka och frakta en bibel till Kuba. Kyrkorna har inte möjlighet att själva importera biblar. Enda möjligheten är att biblar kommer utifrån, sedan sörjer bibelkommissionen för utdelning till de olika kyrkosamfunden på ön. Hur många biblar lyckas vi samla in pengar till?

Vill inte säga nej Raiza Rubio Roche (29) är medarbetare på bibelkommissionens kontor i Havanna. Hon har arbetat för Kubas kyrkoråd i tio år, de två senaste för bibelkommissionen. – Jag fick själv min första bibel när jag var 11, men den har jag inte kvar längre. Jag tror att jag måste ha gett bort den till en vän som inte hade någon. – Den första bibeltext jag memorerade var den 23:e psalmen, Herren är min herde. Många av de unga kristna som vi träffar på Kuba har en vers från Psaltaren i Gamla testamentet som favorit, mestadels i psalm 23. – Ja, psalm 23 är nästan som en nationalsång för unga kristna i Kuba. Alla kan den utantill, den texten knyter oss samman. På bibelkommissionen har Raiza många olika uppgifter. – Jag är inte riktigt utbildad i ekonomi, men jag gör allt möjligt. Eftersom jag kan tala lite engelska översätter jag brev och rapporter. Jag är med i planeringen av verksamheten och jag distribuerar biblar. Raiza är ofta den som möter representanterna från de kyrkor som kommer för att köpa biblar. – Det är svårt att vara den som måste säga nej när de ber att få köpa 1 000 biblar men bara kan få femhundra. Jag ser det i deras ögon. Jag skulle inte säga att de är besvikna, men jag ser att de blir modlösa. Jag ser fram emot den dag när jag kan ge alla så många biblar som de vill ha. BIBEL nr 1 · 2 014

9


bibelbruk

a

a

a

aa a aa a a a

a a

Världens vackraste ord är T

alar man med Mikael Bedrup med baktanken att få tio korta svar på tio snabba frågor inser man strax att det uppstramade konceptet kommer att spricka. Svaren kommer i högt tempo från prästen som tidigare varit disckjockey och eventproducent. De är rappa och många och öppnar ständigt dörrar till nya längre resonemang. Mikael Bedrup är son till sportjournalisten Bengt Bedrup, och något av den kvicka tanken och förmågan att formulera sig snärtigt har han fått med sig. Tidningen Bibel får ett samtal över telefon med Mikael som ligger och vilar, men från sängen har han hunnit med att skriva på sin blogg och annat viktigt. Han poängterar dock värdet av att ta hand om sig. Han har erfarenheter från ett annat liv med beroende och svärta. Nu är han rädd om sin kropp och det han har. Hans fokus är flyttat. Du arbetar som präst i Tolfta församling i Tierp sedan 3, 5 år. Vad ligger ditt fokus på där? – Enbart människor och Gud! Och sedan berättar han att han inte tycker att ordet arbetar passar, han säger hellre att han har ett uppdrag i församlingen. Han är där för människorna. – I huvudsak för dem som lever, men så har jag begravningar också! säger han och skrattar. När jag för en sekund är tveksam till om jag faktiskt kan skriva så säger han bara: ”Varför inte?” Fakta: Mikael Bedrup, 55 år, är präst i Svenska kyrkan och medlem i nätverket Ambassadors for Jesus Christ Motorcycle Ministry i Sverige. På internet skriver han bloggen Prästen Mikael Bedrups goda tankar (bedrup. wordpress.com) och Prästen Bedrups Bibelskola, lektioner att dyka in i på egen hand under devisen Härifrån till evigheten (bibelskolan.wordpress.com).

10

B I B E L nr 1 · 2 014

”10 Snabba” frågor till Mikael Bedrup om bibelläsning Varför läser du Bibeln? – Bibelläsningen är själva grunden för min andning. Jag kan inte andas utan den. Bibeln är nödvändig för mitt andliga liv och för påfyllning av mitt liv. Där får jag vishet, kraft, förlåtelse, vägledning, löften och glädje. Jag sade i en intervju att Bibeln är min GPS. Så är det också. – När jag kör runt med min motorcykel står det tydligt ”Born again” på ryggen. Bibeln är fundamentet till varför jag finns till – stengrunden, för att citera Bo Giertz. Kan du tänka dig en annan grund? – Nej, jag kommer aldrig att byta grund. Jag har varit på den andra sidan om man säger så, och den tycktes ju inte fungera. Det är här jag står. Hur närmar ni er Bibeln i församlingen? – Rent konkret genom predikan och gudstjänster. Jag har satt fram Bibeln i centrum i kyrkorummet. Mikael berättar hur han sett till att det ska finnas biblar att få eller köpa. Ibland köper han in för egna pengar, ibland ger han bort sådana som var tänkta att stå kvar på en hylla i en församlingslokal. Han är mån om att den som vill ska kunna läsa. Hans egen kontakt med Bibeln började med att han fick Bikerbibeln i sin hand på en motorcykelmässa. Bikerbibeln bestod av Nya testamentet och några vittnesbörd längst bak, andra MC-älskare som berättade om något annat än kicken i att åka fort på slingrande vägar. Han började läsa i smyg. Nu smyger han inte längre. – När jag är ute och åker motorcykel har jag med mig biblar och delar ut.

a a a

Hade jag inte själv fått Bibeln i handen skulle jag inte vara här i dag. När Mikael började ta sig in i Bibeln, med en del möda, så fick han en känsla av att Gud gav honom bit efter bit till ett pussel som skulle bli början på något helt annat än det snabba, förbrännande liv han hade haft. Nu vill han hjälpa andra att hitta bitar att bygga nya liv med. – Vi behöver mer bibelsamtal, både bland anställda och mellan församlingsbor. – Jag jobbar ju till exempel med sinnesromässor. Där utgår vi från de tolv stegen från Anonyma alkoholister för att det är bra övningar för andligt tillfrisknande. Resultatet blir ofantligt konkret. Vad händer? – Du blir som de du umgås med. Läser du Bibeln kommer du att bli förvandlad. På vilket sätt? – Håller du dig nära kärleken så kan du inte undgå att bli mer kärleksfull, både mot dig själv och mot andra. Det sväller över. Kärleken spiller över mitt eget ego … Vi uppehåller oss en stund vid det fascinerande fenomenet att kärleken kan förmeras och växa ju mer du älskar. Men motsatsen till det kärleksfulla är alltid iskallt närvarande. Mikael har många själavårdssamtal. Han får ta emot förtroende efter förtroende om total kärlekslöshet i alla dess värsta former. På något vis gör hans egen bakgrund det lättare för en del att ta kontakt med honom. De vet att han har gjort en egen mörk resa. Nu är han orolig för framtiden för unga. Gängfrekvensen ökar. Gängen blir familjer för dem som inte blivit sedda hemma.

a


a a aa a a aa a a a a

a a

”tillsammans” a

a a

a a a

a a a

– Det är tufft där ute. Visst, vi behöver motstånd för att lära oss att klara oss, men folk som har haft det kämpigt hela vägen får anstränga sig mycket mer. Men Mikael menar att det alltid finns någon där som bär oss, även när vi upplever att vi är helt ensamma och faller. Gud finns. Och han bär och bär. Det löftet står i Bibeln. – Bibeln är ingen snuttig liten bok! Den är själva laddningsaggregatet, räddningsplankan. När jag möter utsatta har de inga problem att tala om Gud. Då är det på liv och död. – Tryck biblar, se till att de kommer ut till människor, ta fram dem och våga prata! Jag blir vansinnig när man inte törs tala om Gud – och jag hatar likgiltighet, när man inte bryr sig. Mikael citerar sin favoritvers i Bibeln, 2 Kor 5:17: Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. Så jag har alltså rätt att börja om? – Absolut. Born again! Född på nytt! – Låt ingen trycka ner dig. Du är fantastisk. Var och en är fantastisk. Som Mandela sade: Lys! Alla ska lysa … Det går aldrig att vinna med styrka över styrka, menar Mikael. Då blir det krig. Man får visa sin svaghet. – Vi måste våga leva ärligt tillsammans. Världens vackraste ord är ”tillsammans”. Det är bara så vi kan överleva. Tillsammans! Vi funderar vidare kring att tala om tro, Gud och Jesus. Mikael har lätt för det, jag har det svårare. Vad är man i vårt samhälle oftast rädd för? Att betraktas som knäppis? – Jovisst, det är ju helt osannolikt det här budskapet. Osannolikt underbart! Välkommen till upp- och nervända världen! Är du en knäppis? Jajamen, skrattar Mikael. – Var inte rädd, fortsätter han. Finns det någon som inte vill ha kärlek? Alla

Foto Josefin Casteryd, Dagen

a

vill ha det. De vill ha en gemenskap. Trots att han talat om Bibeln och om Gud i tid och otid har han aldrig blivit hotad. Det hade kunnat vara annorlunda i ett annat land. Men nu är vi här, och kanske hans bakgrund ger en klangbotten som gör att folk lyssnar. Som får honom att låta som om han menar varje ord från hjärtat? Antalet kyrkobesökare i Tolfta har ökat den senaste tiden, och Mikael arbetar vidare med tio år kvar till pensionen, men han börjar känna att det är bråttom. – Fast jag tänker på att Jesus bara arbetade i tre år, och jag har tio år på mig, så jag borde ju hinna med en del, säger Mikael, Var inte rädd! Låt ingen trycka ner dig, säger prästen Mikael Bedrup. och så skrattar han igen. Han satsar mycket på Johannesevangeliet, så kan vi diskutera konfirmanderna i församlingen. Han det ihop sedan! är mån om att alla ska kunna hälsa på Mikael återknyter till detta att vara varandra med namn och lyssna på vartillsammans och utforska och lära mera. andra, och så säger han så här till dem: – Vad är ni? Ni är smarta! Ni är alltid smarta på något sätt, åtminstone på att vara er själva! Mikael vill bemyndiga dem, över huvud taget vill han bemyndiga folk att bli olika former av bibelledare – som han beskriver som motsatsen till åskledare. – Åskledare leder neråt, men bibelledare, det är från människan upp till Gud, säger han över telefonen på ett sådant sätt att det hörs att han ler. Men om jag är nybörjare med noll koll? – Ta reda på vem Jesus är och vad han kan betyda för dig. Börja med att läsa

Om jag inte förstår det jag läser och inte har någon att fråga, vad gör jag då? – Lyft på hatten och gå vidare, som Martin Luther sade. Det är lugnt. Bibeln är en komplex bok, men gör det inte så svårt för dig. Mikael är trygg i att det ändå händer saker. Jesus är ingen tankekonstruktion för honom, ingen allmän värdegrund. Den som läser Bibeln kommer att få sina egna personliga pusselbitar, bara man inte slutar läsa. Lotta Ring BIBEL nr 1 · 2 014

11


bokrea

Lustfylld läsning för Bibelbutikens Aila har ordet:

S

Foto Olof Brandt

nart, mycket snart har vi lämnat vintern bakom oss, mörkret ger vika för vårens ljus. Den nordiska våren, finns det något som slår den? Jag tror inte det! Mitt vintertrötta och glåmiga ansikte stirrar på mig i spegeln och ropar efter ljus, värme och sol. Alla mina sinnen längtar efter takdropp, fågelsång, humlesurr, tussilago och sippor, både blå och vita. Listan av ”längtans ting” kan göras hur lång som helst. Bara tanken ger mig ett lyckorus, ett glädjeskutt över vad som är på väg. Glädje, denna positiva känsla får oss att må så mycket bättre i vår ande, kropp och själ. En människa som är fylld av glädje smittar av sig på sin omgivning. Ett leende kan vara helande för den som är trött och sliten. Tänk bara på hur underbart det är att se ett litet barn som ler emot en på bussen eller i en lång trist kö i butiken. Det kallar jag för helandeterapi, lek lite ”tittut” och du kommer garanterat att känna glädje efteråt! Tänk om vi skulle kunna bli ”glädjespridande ambassadörer”! Att få titulera sig så borde vara något att sträva efter. Då skulle vi kunna mota bort alla glädjedödare, de där personerna som liksom genom ett trollslag kan ta död

på den mest fantastiska upplevelse av glädje. Just när allt känns bra poppar de upp och tar död på glädjen. Vi har alla mött dem, men eftersom glädje smittar så är bästa försvaret att dela med sig av glädjen. Säg något uppmuntrande, något positivt. I Bibeln kan vi läsa att ”mjukt svar stillar vrede” (Ords 15:1). Glädje är faktiskt en gåva från Gud! Ordet evangelium betyder ju glädjebud. Bibeln innehåller mängder av glädje och en av Andens frukter är just glädje. Tänk bara på berättelsen om Sackaios, den lille mannen som kanske var en ”glädjedödare” men som alldeles säkert blev en ”glädjespridare” efter mötet med Jesus! Upphovet till min glädje är just Jesus, mannen som Sackaios mötte. Visst blir jag glad av sol, blommor och fågelkvitter, skapelsens och naturens skönhet ger mig glädje, men den glädje som finns i mitt i hjärta är av ett annat slag som jag själv inte riktigt kan fatta eller förstå. Det är en glädje som består även när allt kan vara både mörkt och trist: Den glädjen är Jesus, han som flyttade in i mitt hjärta och blev kvar där! Glädjehälsningar! Aila Luotomäki, Bibelbutiken

Gruppen som började läsa Bibeln Boken beskriver en grupp som började läsa Bibeln tillsammans, hur de lär sig av varandra och upptäcker vad Bibeln och dess budskap kan betyda i vardagen. Varje kapitel sammanfattas under rubrikerna: ”Vad vi lärt oss” och ”Praktiska förslag och tips”. Boken är en inspirerande guide för bibelstudiegrupper. (Inbunden)

Best nr 1510 Rea-pris 69:- (139:-)

I Albertus Pictors fotspår Pilgrimsbok Följ med på en spännande färd tur och retur 2000-talet – 1400-talet. Med Martin Lönnebos inspirerande texter och Tord Harlins fantastiska fotografier hälsar vi på i Albertus Pictors värld. (Inbunden)

Best nr 1455 Rea-pris 99:- (239:-)

Lär känna Gamla testamentet Boken hjälper läsaren att orientera sig bland Gamla Testamentets böcker. Tar upp frågor om författarskap, bakgrund och huvudinnehåll. (Häftad)

Best nr 769 Rea-pris 49:- (169:-) Var dag med Jesus Urval av Jesusord för årets alla dagar Boken är upplagd så att man varje vardag läser ett kort Jesusord, söndagens läsning är ett längre sammanhang som förstärks av ett foto. Läs texten och meditera över den med hjälp av bilden. Detta är en bok som ger dig bibelmanna varje dag. En bok att återkomma till år efter år! Hård pärm med guldfoliering, märkband. (Inbunden)

Best nr 1611 Rea-pris 50:- (139:-)

12

B I B E L nr 1 · 2 014


bibelbutiken

hela året

Andaktsbok (Anders Wejryd) Anders Wejryd har inför sitt sista år som ärkebiskop skrivit en fin andaktsbok för årets alla dagar. Varje vecka inleds med en text inför helgen, och sedan följer en kort reflekterande text till varje dag. (Inbunden)

The Poverty and Justice Bible Contemporary English Version (CEV) En annorlunda bibelutgåva publicerad av Brittiska Bibelsällskapet (BFBS). Med närmare 3 000 understrykningar i rött uppmärksammas de avsnitt och bibelverser som berör två av Bibelns mest centrala teman, fattigdom och rättvisa. (Häftad, markerade bibelverser, tvåspalt.)

Trons vittnen Berättelser för daglig läsning (Peter & Joel Halldorf)

Best nr 1855 Pris 259:-

Hur vågar vi tro att historien om Jesus Kristus är sann, tillförlitlig och värd att ge sitt liv för? Det finns inga bevis för den kristna tron. Men det finns vittnen. Joel och Peter Halldorf har sammanställt en bok om dessa trons vittnen som omfattar årets alla dagar. Den rymmer personer från öst och väst under det andra årtusendet, från luthersk, reformert, evangelikal och frikyrklig tradition. (Inbunden)

Best nr 1319 Rea-pris 99:- (189:-) Nya testamentet som ljudbok, box, 22 CD

Genom året med The Message (Eugene Peterson)

Picknick utan matsäck/ Fisketur utan napp

Bibelns ord är inte i första hand något som ska studeras eller förstås, de är ord att leva av. Det är något som den kristna traditionen alltid har betonat. I andaktsboken Ett ljus att leva i har Eugene Peterson och hans fru Jan Peterson ställt samman korta avsnitt ur hans bibelöversättning The Message med böner och meditationer för varje dag under ett år. (Inbunden)

”Två böcker i en”

Best nr 1862 Pris 269:-

Nyinspelad CD-box med hela Nya testamentet, Bibel 2000-översättningen. Uppläsare: Roland Grahn och Monika Björk. 22 CD Speltid 23 tim, 39 min

Best nr 1863 Pris 259:-

Best nr 1743 Rea-pris 299:- (499:-)

Ett ljus att leva i

Best nr 1652 Rea-pris 35:- (75:-)

Beställ dina varor via www.bibelbutiken.se eller ring 018-18 63 39. Du kan även skicka in talongen nedan! Tack!

Skeptikerns guide till Jesus

Båtresa utan flytväst/ Mannen utan hjälpare

Om evangeliernas trovärdighet (Stefan Gustavsson)

”Två böcker i en”

Andaktsboken för hela året är fylld av korta berättelser om barn på spännande uppdrag. Killar och tjejer får veta mer om Gud och Bibeln och blir inspirerade att leva det kristna livet – det mest spännande äventyret av alla. Från 10 år. (Häftad)

Vad kan vi egentligen veta om Jesus, vilka källor har vi tillgång till och hur kan vi bedöma deras trovärdighet? Varifrån kommer informationen om Jesus? Hur står sig evangelierna som källmaterial jämfört med andra källor från antiken? (Inbunden)

Best nr 1864 Pris 259:-

Best nr 1865 Pris 229:-

Best nr 1653 Rea-pris 35:- (75:-) Äventyrsandaktsboken 365 dagar med äventyr (Robin Schmitt)

Jag beställer följande varor från Bibelbutiken: Jag vill bidra med 50 kr extra till förkryssat projekt när jag handlar böcker:

Vårläsning (talongpriserna gäller till 140531):

Ett ljus att leva i, 269:Trons vittnen, 259:-

Ecuador,

(nr 1862)

Pionjärmission,

50:-

Sänd talongen till:

Bolivia, Familjer i riskzonen, 50:-

(nr 1863)

Skeptikerns guide till Jesus, 229:Andaktsbok, Wejryd, 259:-

(nr 1865)

Picknick ..., 35:-

(nr 1855)

Gruppen som började läsa Bibeln, 69:The Poverty and Justice Bible, 99:I Albertus Pictors fotspår, 99:Var dag med Jesus, 50:-

Äventyrsandaktboken, 259:(75:-) (nr 1652)

Bibelsällskapet Box 1235 751 42 Uppsala

(nr 1864)

Båtresa ..., 35:-

(75:-) (nr 1653)

(139:-) (nr 1510)

(189:-) (nr 1319)

Namn och adress:

(239:-) (nr 1455)

(139:-) (nr 1611)

Lär känna Gamla testamentet, 49:NT som ljudbok, CD, 299:-

(169:-) (nr 769)

(499:-) (nr 1743)

BIBEL nr 1 · 2 014

13




information

Varmt tack till dig som ger bidrag till vĂĽra projekt!

Exklusiv resa i liten grupp Det heliga landet 4 –11 maj 2014 – Platser kvar! Ta ett kliv tillbaka i tiden och vandra i Jesu fotspür. Känn in dofter och miljÜer. Upplev bibelhändelserna med dramatiseringar pü plats. Läs Bibeln pü kullarna i Galileen. Känn trängseln i basarerna längs via Dolorosa i Jerusalem. Res ocksü med i nutid och mÜt dagens invünare, deras liv med deras utmaningar och se hur Bibelns ord är levande i dag. Vi kommer att mÜta münga gripande människoÜden. Fira Jesu liv, dÜd och uppstündelse i andakter, mässor och pilgrimsvandring. Res med 10–14 deltagare och Mia Berggren, pastor i Equmeniakyrkan och bibeläventyrare, och Urban Lennartsson, berättare, präst och reseledare. I priset 15 200 kr ingür direktflyg frün Stockholm, den svenska guiden Birgitta Alkne, tolkning till svenska vid behov, luftkonditionerad buss och fÜrväntad dricks. ArrangÜr är Svenska Bibelsällskapet. Boende: 1 natt pü King Solomon Hotel i Natanja , 2 nätter pü Restal Hotel i Tiberias och 4 nätter pü Jerusalem Tower Hotel. Informationsfolder med anmälningsblankett finns att ladda ner frün www.bibelsallskapet.se under nyhetslänken �FÜlj med pü resa till det heliga landet i maj 2014�.

Svenska Bibelsällskapets uppdrag är att gÜra Bibeln känd, tillgänglig och använd i Sverige och i andra länder. Visionen är att ständigt Üppna nya mÜjligheter till mÜten mellan människor och Bibeln. Att Üversätta och sprida Bibeln och hjälpa människor i olika livssituationer och sammanhang att ta del av Bibelns texter ingür därfÜr i mülsättningen fÜr arbetet. Vi är en ekumenisk ideell fÜrening som leds av en styrelse och ett huvudmannarüd. Huvudmannarüdet bestür av representanter fÜr kyrkor och samfund i Sverige, Svenska Akademien, Vitterhetsakademin, Regeringen, Svenska FÜrläggarefÜreningen, Kristna FÜrläggarefÜreningen och Ekumeniska rüdet i Finland. Svenska Bibelsällskapet är en del av en världsvid gemenskap av 147 självständiga, nationella bibelsällskap fÜrenade i United Bible Societies (UBS). Via UBS stÜdjer vi med hjälp av vüra givare en rad internationella projekt som kretsar kring bibelÜversättning, bibelspridning, mission och humanitära insatser. Vi drivs med hjälp av güvor och vi har 90-konto.

Foto Olof Brandt

En kort beskrivning

Anmälan och praktiska frügor: Israel Tours, nicole@israeltours.se, 08-661 25 00 Övriga frügor: urban@bibeln.se, 073-656 60 85 Spara gärna detta blad fÜr framtida güvor!

Bibelsällskapets güvogram Bibelsällskapets güvogram

Uppvakta en vän eller hedra nügons minne genom att dela en güva med hopp och liv, en güva med mervärde!

Men jag skall se er igen, och dü skall ni glädjas, och ingen skall ta er glädje ifrün er.

Vi skickar gĂĽvogram

Joh 16:22

Via Bibelsällskapets güvogram är du med och bidrar till bibelarbetet i Sverige och i världen. Pengarna du skänker använder vi till bibelÜversättning, bibelspridning och andra projekt med omsorg om människor. Vi skickar ett vackert güvogram i A4-format till mottagaren med bild och bibelord, din hälsning och en kort rad om att en güva skänkts till Bibelsällskapet.

GĂĽvogramfrĂĽgor: Lotta Ring, tfn: 018-18 63 36 E-post: lotta@bibeln.se eller Johanna Widell, tfn: 018-18 63 38 E-post: johanna@bibeln.se

Konstnären Reijo Luotomäki har mülat en fin serie fÜr Bibelsällskapets räkning med güvogram fÜr minne (nr 9 och 10) och fÜr hÜgtid (nr 7). Vi specialanpassar gärna güvogram efter dina behov och Ünskemül om bibelord! Nu finns tvü nya vürhälsningar som kan skickas till uppmuntran fÜr nügon! Vi har även brÜllopsgüvogram. Krya pü dig-güvogram gÜrs pü beställning. Välkommen att använda talongen nedan. Betalar du via Internetbank, ange �güvogram� och skicka Üvriga uppgifter via e-post till Lotta Ring och Johanna Widell. Vill du rüdgÜra om nügot är du välkommen att ringa. Se kontaktuppgifter till vänster. Varmt tack!

och vänlig püskhälsning till 1.Glad Vürhälsning Bibelsällskapets güvogram

Bibelsällskapets güvogram

frün FÜrnamn Efternamn Du har füngat mitt hjärta, min syster och brud, med en blick har du füngat mitt hjärta ... HÜga V 4:9

En güva har tacksamt mottagits av Svenska Bibelsällskapet. Güvan gür till arbetet att gÜra Bibeln Üversatt, tillgänglig, känd och använd – i Sverige och i världen.

Bibelsällskapet, Box 1235, 751 42 Uppsala Tfn 018 -18 63 30 www.bibelsällskapet.se www.bibeln.se www.bibelbutiken.se Pg 90 06 26-3

Du har füngat mitt hjärta, min syster och brud, med en blick har du füngat mitt hjärta ... HÜga V 4:9

3. Varma BrĂśllop lyckĂśnskningar till %LEHOVlOOVNDSHWVJnYRJUDP

FĂśrnamn & namn Efternamn

4.Varma BrĂśllop lyckĂśnskningar till %LEHOVlOOVNDSHWVJnYRJUDP

FĂśrnamn & namn Efternamn

GHWlUJRWWRFKVN|QWI|UPlQQLVNDQ frĂĽn FĂśrnamn Efternamn DWWlWDRFKGULFNDRFKÂżQQDJOlGMHPLWW LDOOVLQP|GDXQGHUVROHQ

frĂĽn FĂśrnamn Efternamn

3UHG

En güva har tacksamt mottagits av Svenska Bibelsällskapet

Bibelsällskapet, Box 1235, 751 42 Uppsala Tfn 018-18 63 30 www.bibelsällskapet.se www.bibeln.se www.bibelbutiken.se Pg 90 06 26-3

Foto: Josefin Casteryd

5.(QK\OOQLQJSnK|JWLGVGDJHQWLOO Hyllning hĂśgtidsdag

En güva har tacksamt mottagits av Svenska Bibelsällskapet

)LUDJOlGMHGDJDURFK WDFNDKRQRP7RE

Bibelsällskapet, Box 1235, 751 42 Uppsala Tfn 018-18 63 30 www.bibelsällskapet.se www.bibeln.se www.bibelbutiken.se Pg 90 06 26-3

6.(QK\OOQLQJSn;;nUVGDJHQWLOO Hyllning hĂśgtidsdag )|UQDPQ(IWHUQDPQ

)|UQDPQ(IWHUQDPQ

%LEHOVlOOVNDSHWVJnYRJUDP

IUnQ)|UQDPQ(IWUHQDPQ

IUnQ)|UQDPQ(IWHUQDPQ

(QJnYDKDUWDFNVDPWPRWWDJLWVDY6YHQVND%LEHOVlOOVNDSHW

(QJnYDKDUWDFNVDPWPRWWDJLWVDY6YHQVND%LEHOVlOOVNDSHW

MDJVNDOODOGULJ JO|PPDGLJ

Bibelsällskapet, Box 1235, 751 42 Uppsala Tfn 018 -18 63 30 www.bibelsällskapet.se www.bibeln.se www.bibelbutiken.se Pg 90 06 26-3

7. Hyllning hĂśgtidsdag %LEHOVlOOVNDSHWVJnYRJUDP

2. Vürhälsning

FĂśrnamn Efternamn

Bibelsällskapet, Box 1235, 751 42 Uppsala Tfn 018 -18 63 30 www.bibelsällskapet.se www.bibeln.se www.bibelbutiken.se Pg 90 06 26-3

-HV

7LOOPLQQHDY 8. Minne

)|UQDPQ(IWHUQDPQ

%LEHOVlOOVNDSHWVJ nYRJUDP

Bibelsällskapets güvogram

%LEHOVlOOVNDSHWVJnYRJUDP

)LUDJOlGMHGDJDURFK WDFNDKRQRP7RE

KDUHQJnYDOlPQDWVWLOO6YHQVND%LEHOVlOOVNDSHWIUnQ )|UQDPQ(IWHUQDPQ

Foto: Josefin Casteryd

7LOOPLQQ

(QK\OOQLQJSnK|JWLGVGDJHQWLOO

Bibelsällskapet, Box 1235, 751 42 Uppsala Tfn 018 -18 63 30 www.bibelsällskapet.se www.bibeln.se www.bibelbutiken.se Pg 90 06 26-3 Illustration:

HDY )|UQD )|UQDPQ(IWHUQDPQKDUHQJnYDOl PQ(I WHUQDP QVND%LEHOVlOO

)|UQDPQ(I

´3HUVRQOLJKlOVQLQJ´

Reijo

Frid lämnar jag kvar üt er, min frid ger jag er ... Känn ingen oro och tappa inte modet.

Luotomäki

Q

PQDWVWLOO6YH

IUnQ)|UQDPQ(IWHUQDPQ

Joh 14:27

VNDSHWIUnQ

WHUQDPQ2U W

(QJnYDKDUWDFNVDPWPRWWDJLWVDY6YHQVND%LEHOVlOOVNDSHW +HUUHWLOOKLPO GLQWURIDVWKHWl Bibelsällskapet,

HQVWUlFNHUVLJ QGDWLOOVN\DUQ

Box 1235, 751 42 Uppsala Tfn 018-18 Bibelsällskapet, Box 1235, 751 42 Uppsala Tfn 018 -18 63 30 www.bibelsällskapet.se www.bibeln.se www.bibelbutiken.se Pg 90 06 26-3

9. Minne 7LOOPLQQHDY

GLQQnG D 36

Illustration: Reijo Luotomäki

63 30 www.bibelsällskapet.se www.bibeln.se www.bibelbutiken.se Pg 90 06 26-3

10. Minne 7LOOPLQQHDY

Illustration: Reijo Luotomäki

Till minne av 11. Minne

)|UQDPQ(IWHUQDPQ

)|UQDPQ(IWHUQDPQ

FĂśrnamn Efternamn

KDUHQJnYDOlPQDWVWLOO6YHQVND%LEHOVlOOVNDSHWIUnQ

KDUHQJnYDOlPQDWVWLOO6YHQVND%LEHOVlOOVNDSHWIUnQ

har en güva lämnats till Svenska Bibelsällskapet frün

)|UQDPQ(IWHUQDPQ2UW

)|UQDPQ(IWHUQDPQ2UW

FÜrnamn Efternamn �Personlig hälsning�

Vill du sända ett güvogram? GÜr sü här:

(FÜljande uppgifter kan även sändas via e-post till lotta@bibeln.se och johanna@bibeln.se) +HU +H +HUUHQlUPLQKHUGHLQJHQWLQJVNDOOIDWWDVPLJ UU UHQ HQl lUP PLLQ QK KH HU UG GH HLLQJ QJH HQ QWLQJ WWLLQJ QJV VND NDOOOOIID DWWWD WDV VPL PLJ J +DQII| +D +DQI|UPLJLYDOOSnJU|QDlQJDUKDQOnWHUPLJ |U UP PLLLJ JLY J YD DOOOOOS S Sn nJ JU U| |Q QD DlQ lQ l QJD JDU UK KDQ DQO On nWWH HU UP PLJ L J YLODYLGOXJQDYDWWHQ YL Y LOOD DY YLG LGOOXJ XJQ QD DY YD DWWWWH HQ Q 3 3 3 36¹ 6 6   ¹  ¹

Bibelsällskapet, Box 1235, 751 42 Uppsala Tfn 018-18 63 30 www.bibelsällskapet.se www.bibeln.se www.bibelbutiken.se Pg 90 06 26-3

+HUUHWLOOKLPOHQVWUlFNHUVLJGLQQnG GLQWURIDVWKHWlQGDWLOOVN\DUQD 36

Bibelsällskapet, Box 1235, 751 42 Uppsala Tfn 018-18 63 30 www.bibelsällskapet.se www.bibeln.se www.bibelbutiken.se Pg 90 06 26-3 Bibelsällskapet, Box 1235, 751 42 Uppsala Tfn 018-18 63 30 www.bibelsällskapet.se www.bibeln.se www.bibelbutiken.se Pg 90 06 26-3

Jag vill ge ett gĂĽvogram till en summa av .......... kr

Güvogramfrügor: Lotta Ring, tfn: 018-18 63 36 E-post: lotta@bibeln.se eller Växel tfn, 018-18 63 30 E-post: info@bibeln.se

Sätt in valfri summa pü Pg 90 06 26-3 och ange �güvogram�. Skriv även avsändare om det finns plats.

Fyll i talongen och sänd till oss (eller skicka ett e-brev med samma uppgifter). När vi mottagit inbetalning och beställning gÜr vi färdigt güvogrammet och sänder till mottagaren.

VĂĽr, nr .......

HĂśgtid, nr .......

BrĂśllop, nr .......

Minne, nr ........ Namn pĂĽ den vi minns: ..................................................

GĂĽvogrammet ska skickas till: .......................................................................... Adress: .....................................................................................................

...............................................................................................................

Avsändare: .................................................................................................

Tack fĂśr din gĂĽva!

Svenska Bibelsällskapet Post: Box 1235, 751 42 Uppsala BesÜksadress: Bangürdsgatan 4 A Tfn: 018-18 63 30 Fax: 018-18 63 31 Webb: www.bibelsällskapet.se

Eventuell personlig hälsningstext: ......................................................................

...............................................................................................................

Datum dĂĽ gĂĽvogrammet bĂśr nĂĽ mottagaren: ........................................................

Via Bibelsällskapet kan du skänka ett vackert güvogram till nügon av dina vänner, uppvakta pü hÜgtidsdagen eller hedra nügons minne. Samtidigt är du med och bidrar till bibelarbetet i Sverige och i världen. Vi skickar ett fint güvogram i A4-format till mottagaren med bild och bibelord, din hälsning och en kort rad om att en güva skänkts till Bibelsällskapet. Skicka ett mejl eller fyll i talongen nedan fÜr att fü beställningsblad! Välkommen att kontakta oss fÜr information!

Sätt in valfri summa pü Pg 90 06 26-3 och skicka din talong till Bibelsällskapet, Box 1235, 751 42 Uppsala

Jag Ünskar information eller material kring: Jag vill bli medlem i Bibelsällskapet fÜr:

200:- per ĂĽr, eller

1 000:-, livslĂĽngt medlemskap

Jag vill fü tidningen Bibel 4 ggr/ür Jag beställer folder om Bibeläventyret, antal : Jag Ünskar läsplanen Bibelläsning & BÜn 2014 Jag Ünskar beställningsblad fÜr güvogram

Namn och adress:

HĂśgtid/Minne

Jag vill ge en gĂĽva varje mĂĽnad via autogiro Jag Ăśnskar information kring att skriva testamente Jag vill veta hur min fĂśrsamling kan bli stĂśdfĂśrsamling Jag vill fĂĽ en fĂśrteckning Ăśver ĂĽrets insamlingsprojekt

14

B I B E L nr 1 ¡ 2 014

Telefon: E-post:

Sänd talongen till:

Bibelsällskapet Box 1235 751 42 Uppsala


bibelfavorit

Fina favoriter Har du någon egen favoritvers i Bibeln? Här delar Ingrid, Risto, Jonas, Viktoria och Sofie med sig av var sitt bibelställe som är speciellt för dem. Ingrid Svanell, verksamhetsledare, Pingst/Församling, Bromma

Risto Nurmela, docent, Åbo Akademi

Jes 55:10, 11

Ps 139:5

Liksom regn och snö faller från himlen och inte vänder tillbaka dit utan vattnar jorden, får den att grönska och bära frukt, och ger säd att så och bröd att äta, så är det med ordet som kommer från min mun: det vänder inte fruktlöst tillbaka utan gör det jag vill och utför mitt uppdrag.

Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand.

Jonas Melin, pionjärkonsulent, Alliansmissionen, Jönköping 1 Joh 4:12 Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss.

– Jag älskar den här versen därför att den handlar om församlingens uppdrag. Gud vill bli synlig och han blir synlig genom den kristna gemenskapen, om vi älskar varandra. Texten anspelar på Joh 1:18 där det står att Gud blir synlig genom Jesus Kristus. Församlingen är Kristi kropp och församlingens uppdrag är att göra Gud synlig. Vi behöver många sådana gemenskaper i vårt land.

Res till Grekland med Bibeläventyret! FäljBibeläventyret med på en oförglömlig i Paulus och2014 antikens fotspår! åker tillstudieresa Grekland 16-23/9 Bibeläventyret åker till Grekland 16–23 september. I sann bibeläventyrsanda följer vi Apostlagärningarnas berättelser och den grekiska historien med dess olika gudar och filosofer som påverkat mycket av NT:s skrifter. Vi besöker Korint, Tessaloniki, Epidaurus, Apollotemplet

Jes 41:10 Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand.

– Denna vers har följt mig på många av de resor till utlandet som jag gjort de senaste 20 åren. Många har de stunder varit där jag inte känt mig trygg, inte riktigt vetat vad som kommer att hända. Men ett är säkert – Gud har lovat att vara med mig, ge mig styrka och stödja mig. Det är en fantastisk trygghet att ha med sig på livets resa. Sofie Siverman, informatör, EFS kansli i Uppsala Rom 1:19, 20 Det man kan veta om Gud kan de ju själva se; Gud har gjort det uppenbart för dem. Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem ...

– Jag hörde en gång talas om en man som sändes som missionär till ett naturfolk i Afrika. När mannen började tala om Gud sade de: ”Honom känner vi redan.” De levde nära skapelsen och hade därför redan kunskapen om skaparen. Skapelsen vittnar om vem Gud är.

i Delfi, de ortodoxa klostren i bergen i Meteora för att slutligen kröna resan med Akropolis och Aeropagen. Det blir även bad, andakter och samtal. Kanske ”trollkarlen” Robert Hill visar oss ”magi” för församlingsarbetet. Reseledare är Peter Åkesson, historielärare, och Jonas Magnusson. Pris 12 000 kr med 1 000 kr rabatt för bibeläventyrare. Info: Jonas Magnusson, 070-333 64 49, jonas@bibeln.se

BIBEL nr 1 · 2 014

15

Foto Viktor Jonsson

– Jag får dela Bibelns innehåll med unga människor och andra som är på väg att upptäcka Gud, Jesus och Bibeln. Människor som jag får följa en tid, men inte alltid så pass att jag ser hur bibelordet slår rot och börjar växa i deras liv. I bland drabbas jag av oro över att bibelsamtalen blir fruktlösa, att de bara blir säd som sås men inte blir till livgivande bröd. Då återvänder jag alltid till löftet i Jesaja. Jag mötte nyligen en man som med glädje berättade att han efter vår Alpha-lektion om Bibeln upptäckt boken som berörde honom och hans liv. Nu läste han med iver i Nya testamentet. Även då återvänder jag till Jesajatexten, fylld av stor tacksamhet. Versens beskrivning av naturlagarna påminner om orubbligheten i Guds löfte. Det är även en påminnelse om att Guds ord i mitt liv behöver tid, att låta ordet tränga ner i mitt inre. Gudsordet är aldrig verkningslöst i mitt eller mina medvandrares liv.

– Hela psalm 139 är viktig för mig; denna vers sammanfattar dess innehåll. Gud, som står för tillvarons urgrund och grundtrygghet, är aldrig långt borta.

Viktoria Nordén, EFS-missionär, Addis Abeba, Etiopien


av Kjell Larsson

3 mars Bibelsällskapets styrelse sammanträder.

Missionsföreståndare för Svenska Alliansmissionen och ledamot i Bibelsällskapets huvudmannaråd

28–29 mars Akademi för bibelvetenskap. Samtalsdagar, föreningsstämma, Göteborgs univ. 6–8 april Konferens om nordsamisk bibelöversättning, Helsingfors 23 april Bibelsällskapets styrelse och huvudmannaråd sammanträder. 1–3 maj Olof Brandt deltar vid Evangeliska Frikyrkans kongress i Falun. Forskarseminarier under vårterminen Provöversättningen av Galaterbrevet behandlas i forskarseminarier vid Uppsala universitet (20/2), vid Lunds universitet (18/3) och vid Örebro teologiska högskola (20/3). Provöversättningen av delar av Lukasevangeliet behandlas i forskarseminarier vid Uppsala universitet (10/4), vid Örebro teologiska högskola (11/4) och vid Lunds universitet (22/4). Bibeläventyrets instruktörskurser i Gamla testamentet:

18–21 augusti 2014 Breanäs, Kristianstad 13–16 oktober Piperska, Lundsbrunn Nya testamentet:

24–26 mars 2014 Piperska, Lundsbrunn 28–30 april Åkerögården, Norrtälje

Lev som ljusets barn, ljuset bär frukt ... Efesierbrevet 5:9

16

B I B E L nr 1 · 2 014

En lykta för min fot Jag var i 15-årsåldern. Utöver moppe, kompisar och idrott funderade jag mycket på hur mitt liv skulle bli framöver. Det egna beslutet om att vara/bli en personlig kristen togs något år tidigare på tonårshajken. Jag var då en av flera tonåringar som lämnade sitt liv i Guds hand och bad om hans ledning och vilja genom livet. Nu var det mötesserie hemma i missionskyrkan. Efter predikan inbjöds till förbön, jag kände att nu var det min tur. Jag gick till pastor Sven som undrade vad jag önskade förbön för. Och tonåring som jag var bad jag om att Gud skulle visa mig livsvägen. Vad ska jag jobba med, vem ska jag gifta mig med, var ska jag bo osv? Alltså: Gud, visa mig livets autostrada!

Pastor Sven var erfaren och klok, hade säkert mött massor av ivriga tonåringar genom åren. Kjell, sa han, i Ps 119:105 står det: ”Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig”. På den tiden, fortsatte pastor Sven, fanns på skon en liten spets längst fram likt en näbbstövel. Där satt en liten lykta, likt ett värmeljus, som lyste upp ett à två steg i taget. Så är det med Gud, om du håller dig till hans ord så kommer han att visa dig steg för steg genom livet. Men du får inte allt på en gång. Och om du tar till dig hans ord i Bibeln och i bönen frågar efter hans vilja kommer han att leda dig steg för steg. Det var vägledningen pastor Sven gav innan han bad innerligt. Låter det för enkelt och generaliserande? Möjligt att det uppfattas så, möjligen är jag för enkel och rentav naiv. Men faktum är att jag vågat tro på och följa hans råd. Det har fungerat. Jag har brottats med kallelse, med livsfrågor, med livskriser, men också sökt Guds väg och ledning i härliga stunder och viktiga beslut. Min erfarenhet är att Gud mött mig i sitt ord. Att Guds ord är så mycket rikare och mer vägledande än vi förstår.

Jag tror att bibelordet är omistligt och att vi som kristna riskerar att förytligas, eller i alla fall inte mognar och djupnar, när vi låter denna skatt ligga orörd. För att hitta balansen i livet, enskilt och som församling, behöver bibelordet vägleda och nära våra liv. Den balansen tror vi i Svenska Alliansmissionen behövs, därför satsar vi särskilt 2014/2015 på att återerövra bibelbruk och böneliv. Enskilt, i församling och i samfund. Där läggs grunden för våra liv, för församlingens uppdrag. Detta var något våra fäder erövrade på 1800-talet, bibelordet, bönen blev var mans. Det förändrade livet för så många att vi talar om en folkrörelse. En rörelse som inte bara mötte det enskilda hjärtat utan förde med sig förändrade levnadsvillkor för så många. Och som dessutom tog sig utanför vårt lands gränser och utöver vår värld. Våra fäder erövrade något som i vår tid bleknat, tappat lyskraft. Men bibelordet äger en förunderlig lyskraft och förvandlande inneboende kraft. Det är en lykta för vår fot, för vår nation och för värld. Så rådet till tonåringen från pastor Sven är ett råd som har bäring än i dag, för mig, dig och vår värld. Så tänker jag, hur tänker du?

Foto Privat

20–22 oktober Piperska, Lundsbrunn

krönikan

Kalendarium

Profile for Olof Brandt

BIBEL 1 2014  

Svenska Bibelsällskapets tidning nummer 1 2014

BIBEL 1 2014  

Svenska Bibelsällskapets tidning nummer 1 2014

Advertisement