Page 1

Bibeln idag • Org nr 853300-3961 • 2012-01-01 - 2012-12-31

2012

Årsredovisning 853300-3961

1


Bibeln idag • Org nr 853300-3961 • 2012-01-01 - 2012-12-31

Styrelsen för Ideella föreningen Bibeln idag får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01 till och med 2012-12-31.

2


Bibeln idag • Org nr 853300-3961 • 2012-01-01 - 2012-12-31

Förvaltningsberättelse för 2012 Ideella föreningen BIBELN IDAG har under år 2012 genom de anställdas arbete och styrelsens engagemang under Andens ledning arbetat med att leva upp till vår vision: - att varje kristen lever i en växande, personlig relation till Gud genom Bibel och bön - och att församlingen utrustas till att leda familjer, barn, ungdomar och vuxna till att lära känna och följa Kristus. Ledare för arbetet är generalsekreterare Olof Brandt, som under året jobbat 60 procent för föreningen. De övriga 40 procenten arbetar Olof för Svenska Bibelsällskapet med Bibeläventyret. Tack vare ett nära samarbete mellan organisationerna har flera goda synergieffekter uppnåtts, bland annat samunyttjande av lokaler. Som huvudprodukt har föreningen gett ut fyra kvartalsnummer av bibelläsningsguiden Bibeln idag. Arbetet har letts av redaktören Kerstin Klason. Hon har under året skapat innehållet i Bibeln idag med hjälp av ett redaktionsråd och sjuttiotalet skribenter. Eric Ekman har mot faktura stått för utformning, Birgit Eriksson för korrekturläsning. Bibeln idags upplaga har som tidigare varit 5000 ex per kvartal. Antalet betalande prenumeranter har, efter 2011 års kraftiga tapp, visat en svagt positiv trend under 2012. Flera satsningar gentemot både privatpersoner och församlingar har gjorts för att öka antalet prenumeranter. I april hade serien Bibelguiden, en ny serie som tar upp Nya testamentets olika böcker, lansering på Johannelunds teologiska högskola. Redaktör för projektet är Reine Toth. Första boken var En guide till Efesierbrevet av Martin Lennartsson och bok två, som släpptes i november, var En guide till Uppenbarelseboken av Reine Toth. Sammanlagt är nio böcker projekterade. Båda utgivningarna under 2012 fick tryckstöd beviljat av Samfundet Pro Fide et Christianismo. Söndagsskolematerialet Skatten har under året lanserats och fått cirka 400 församlingar som prenumeranter. Projektet drivs av Salt, barn och unga i EFS. Det är ett stort projekt och Bibeln idag har hjälpt till med lagerplats, marknadsföring och genom att generalsekreteraren gjort en del layout. Vi har bidragit till att ett bra material kommit barnen till del och Bibeln idag syns i alla utskick till prenumeranterna. Övriga produkter har under året fortsatt säljas och flera nya projekt har satts igång. Filipperbrevet – för grupper och Markus dag för dag har sålt i ett par 100-tal var.

Hemsidan för föreningen har uppdaterats kontinuerligt under året. Cirka två blogginlägg i månaden har publicerats och har tillsammans med digitala nyhetsbrev, Facebookgruppen och bibelguiden.se stärkt vår digitala närvaro. Under året har ett samarbete med Vandra genom Bibeln Sverige utvecklats där Bibeln idag hjälper till med ekonomiadministration. Under året har generalsekreteraren genomfört sex Vandra genom Gamla testmentetseminarier. Genom samarbetet med Bibelsällskapet har Bibeln idag medverkat som utställare på EFS årskonferens, familjeläger på Åkerögården, Torpkonferensen och ungdomsfestivalen Frizon samt tre kontraktsdagar inom Svenska kyrkan. Generalsekreteraren har under året deltagit i en ledarträning i Rimlishof inom Scripture Union samt den stora världskonferensen Living Hope i Malaysia, där också Nathalie Nykvist deltog som ung ledare. Nyhetsbrevet Läsarkontakten gick en gång under året ut i full upplaga till alla prenumeranter, och dessutom har ett antal brev skickats till enbart gåvogivarna. Satsningen på kontakt med givare har gett fortsatt ökade gåvointäckter. Nathalie Nykvist har under året arbetat som assistent på kontoret med utskick och kundkontakt. Föreningens årsmöte hölls 19 april i Lötenkyrkan i Uppsala. Monika Kuschmierz, ledare för europaregionen inom Scripture Union, deltog. Dagen innehöll även releasen av serien Bibelguiden och en berättarföreställning om Paulus framförd av styrelsemedlemmen Elisabeth Ståhlberg. Föreningens bokföring har skötts av Ingvar Karlsson. Föreningens ekonomi är stabil. Årets resultat är väsentligt bättre än budgeterat genom att kostnaderna kunnat hållas lägre än planerat. Det budgeterade underskottet på 85.000 vändes till ett 0-resultat. Föreningens av årsmötet valda revisorer har varit Anders Aspegren och Charl Priem, med Iris Olsson och Bengt Arén som ersättare. BIBELN IDAG har som syfte att hjälpa männi­ skor till fungerande bibelläsning. För att söka uppnå det syftet har föreningen under 2012 varit beroende av ett helhjärtat arbete bland de anställda, av mångas ideella insatser och av professionella samarbetspartners. Vi är mycket tacksamma till Gud för att han givit allt detta.

3


Bibeln idag • Org nr 853300-3961 • 2012-01-01 - 2012-12-31

Fem år i sammandrag 1200 1000 Inbetalt under året*

800

Bokfört för aktuellt år 600

Bokförsäljning

400

Kostnader Årets resultat

200

Eget kapital

0 2008

2009

2010

2011

2012

-200 2012 2011 2010 2009 2008 Prenumerationsintäkter Inbetalt under året* 871 808 923 850 865 Bokfört för aktuellt år 850 894 869 853 850 Bokförsäljning 60 27 75 37 36 Kostnader 1 106 1101 1006 1057 993 Årets resultat 0 -8 17 -11 284 Eget kapital 589 589 597 580 592 Samtliga belopp i 1000-tal kronor *Årets inbetalningar avser till stor del nummer av Bibeln idags kvartalsskrift som skickas ut påföljande år och bokförs då som intäkt först det år inbetalningen avser.

4


Bibeln idag • Org nr 853300-3961 • 2012-01-01 - 2012-12-31

Anställda och styrelse Anställda Namn Olof Brandt Kerstin Klason Nathalie Nykvist Ingvar Karlsson Birgit Eriksson

Tjänst Generalsekreterare Redaktör Kontorsassistent Ekonomiassistent Korrekturläsare

Återkommande arvoderade personer Eric Ekman Layout Jan Kollberg Hemsida

Tjänstegrad Övrigt 60 procent 30 procent 5 timmar/vecka 2 timmar/vecka Några timmar per utgåva av Bibeln idag. Arvoderad utifrån uppdrag. Arvoderad utifrån uppdrag.

Styrelse - ordinarie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ray Baker, vice ordförande Vald 1 2 Val Hans Lindholm, ordförande Vald 1 2 Val Gunnar Nygren, kassör 1 2 Vald 2 Val Ragnar Olinder Vald 1 2 Val Lena Olsson Vald 1 2 Val Elisabet Ståhlberg Vald 1 Val Styrelse - ersättare 1 Miriam Helleland Vald 2 Ida Lorentzon Vald 3 Fredric Svensäter

1 1 Vald

Val 2 Val

Val

5


Bibeln idag • Org nr 853300-3961 • 2012-01-01 - 2012-12-31

Föreningens ekonomi

Årets resultat, är väsentligt bättre än budgeterat genom att kostnaderna kunnat hållas lägre än planerat. De minskade bokförda prenumerationsintäkterna för Bibeln idag är följden av det bortfall av prenumeranter som skedde 2011. Under 2012 har prenumerantantalet varit svagt positivt trots en höjning av avgifterna från och med detta år. Bokutgivningen har gett ett överskott efter kostnader om 15 tkr, trots att kvarvarande lager värderats till noll. Till det har bidragit de anslag till tryckkostnaden som erhållits från Samfundet Pro Fide et Christianismo. Ökade gåvor har möjliggjort större anslag till Scipture Unions projekt. Förslag till resultatdisposition: Till årsmötets förfogande står Balanserat resultat 2012-12-31 Årets resultat Att disponera

588 570 kronor 213 kronor 588 783 kronor

Styrelsen föreslår att till årsmötets förfogande stående medel förs till föreningens balanserade resultat.

Resultaträkning Belopp i 1000-tal kronor Intäkter 2012 Bibeln idag 850 Försäljning böcker 2 60 Gåvor o övriga intäkter 3 176 Summa rörelseintäkter 1 086

2011 894 27 122 1 043

Kostnader Bibeln idag 4 -261 -296 Böcker, inköp 5 -32 -5 Marknadsföring 6 -47 -55 Övriga kostnader 7 -143 -192 Scripture Union, medlemsavg o anslag 8 -112 -70 Personal 9 -511 -483 Summa rörelsekostnader -1 106 -1 101 Rörelseresultat -20

-58

Finansiella poster Ränteintäkter 20

50

Årets resultat

-8

0

6


Bibeln idag • Org nr 853300-3961 • 2012-01-01 - 2012-12-31

Balansräkning Tillgångar Not 2012-12-31 2011-12-31 Finansiella placeringar 10 665 657 Övriga tillgångar 40 1 Likvida medel 11 615 426 Summa tillgångar 1 320 1 083 Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserat resultat 589 Årets Resultat 0 S:a Eget Kapital 589

597 -8 589

Kortfristiga skulder Övriga skulder 12 105 44 Avräkning med Vandra genom Bibeln 152 Förutbet prenumerationsavgifter 474 450 Summa skulder och eget kapital

1 320

1 083

Panter och borgensförbindelser

Inga

Inga

Noter 1. Allmänna principer Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd. Fordringar är upptagna till belopp varmed de beräknas inflyta. Prenumerationsintäkter för Bibelguidenummer avseende nästkommande år har skuldförts. Kostnader för motsvarande Bibelguidenummer har aktiverats. Värdepapper har värderats till balansdagens kurs. 2. Försäljning, böcker Belopp i 1000-tal kronor 2012 2011 Guide till Efesierbrevet 22 0 Guide till Uppenbarelseboken 11 0 Övrigt 15 21 Fakturerad frakt 12 6 Summa 60 27 3. Gåvor och övriga intäkter Gåvor allmänt 87 Gåvor till Scripture Union-projekt 51 Gåvor till söndsskoleprojektet 12 Fakturerade uppdrag 26 Övriga intäkter 0 Summa 176

71 19 15 12 5 122

7


Bibeln idag • Org nr 853300-3961 • 2012-01-01 - 2012-12-31 4. Bibeln idag, kostnader 2012 2011 Tryckkostnader -165 -182 Distribution -48 -49 Övriga kostnader (layout, bilder m.m.) -48 -65 Summa -261 -296 5. Inköp böcker Kostnaderna för Guide till Efesierbrevet och Uppenbarelseboken har reducerats med anslag från Pro Fide om totalt 27 500 kronor 6. Marknadsföring Nyhetsbrev -17 -19 Resor, generalsekr -5 -10 Övrig marknadsföring -18 -20 Hemsidan -7 -6 Summa -47 -55 7 Övriga kostnader Lokalhyra -24 -21 Inventarier 0 -13 Kontrosmtrl -8 -51 Porto -57 -52 Styrelse o årsmöte -3 -7 Köpta tjänster (IT-system, postgång m.m.) -25 -28 Övrigt (bankavgifter, försäkringar m.m.) -26 -20 Summa -143 -192

8


Bibeln idag • Org nr 853300-3961 • 2012-01-01 - 2012-12-31 8 Scripture Union 2012 2011 Medlemsavgift -43 -39 Resor -18 -12 Anslag -51 -19 Summa -112 -70 9. Personalkostnader Lön och arvoden -380 -370 Sociala avgifter -111 -100 Pensionskostnader -14 -14 Övrigt -6 0 Summa -511 -483 Inga arvoden har utgått till styrelse och revisorer 10. Finansiella placeringar Medel som bedömts inte behöva användas under budgetåret har varit placerade i räntebärande fonder och på fasträntekonto i Swedbank Årets avkastning Marknadsvärde Penningmarknadsfond 1,8% 259 Ethica Ränta 2,4% 155 Fasträntekonto 2,9% 251 Summa 2,3% 665 11. Likvida medel 2012 2011 Fasträntekonto i Swedbank 200 100 Transaktionskonto i Swedbank 272 24 Transaktionskonto i Sampo (Finland) 43 37 Postgirokonto 100 265 Summa 615 426 12. Övriga skulder Upplupna kostnader 90 29 Övriga skulder 15 15 Summa 105 44

9

Årsredovisning Bibeln idag 2012  

Årsredovisning Bibeln idag 2012

Årsredovisning Bibeln idag 2012  

Årsredovisning Bibeln idag 2012

Advertisement