Page 1

VLOŽNIK ________________________________________ ime društva

________________________________________ zastopnik društva*

________________________________________ sedež ___________________________________ telefon ______________________

UPRAVNA ENOTA __________________

VLOGA ZA REGISTRACIJO DRUŠTVA Društvo _____________________________________________________________________, s skrajšanim imenom _______________________________________________, s sedežem ____________________________________ (ime društva) _____________________________________________, ustanovljeno na ustanovnem zboru, dne ______________, (kraj, ulica in hišna številka) vlaga po svojem zastopniku* __________________________________________________________ zahtevo za registracijo društva. (ime in priimek) Predlog za glavno (nepridobitno) dejavnost: __________________________________________________________ Ostale (nepridobitne) dejavnosti društva: _____________________________________________________________ Prilagam naslednje obvezne priloge: 1. zapisnik ustanovnega zbora

Priloženo

2. en izvod temeljnega akta društva 3. seznam z osebnimi podatki ustanoviteljev (osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma ime pravne osebe, identifikacijska številka, sedež in naslov sedeža ter osebno ime zastopnika pravne osebe) in njihovimi lastnoročnimi podpisi 4. dokazilo o pridobitvi pravne osebnosti za tuje pravne osebe, ustanoviteljice društva** 5. odločitev pristojnega organa pravne osebe, ustanoviteljice društva, o ustanovitvi društva 6. naslov sedeža društva 7. osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika društva, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča*** 8. podatek o dejavnostih društva in predlog za glavno (nepridobitno) dejavnost ****

DA DA DA

NE NE NE

DA DA DA DA

NE NE NE NE

DA

NE

*če društvo zastopata dva zastopnika s skupnim pooblastilom, mora društvo navesti ime in priimek obeh zastopnikov **Podatek o pridobitvi pravne osebnosti za domače pravne osebe, ustanoviteljice društva, si pristojni organ pridobi po uradni dolžnosti. ***Če društvo v temeljnem aktu določi dva zastopnika, mora priložiti osebne podatke obeh zastopnikov in navesti način zastopanja in meje pooblastil za zastopanje. ****če društvo tega ni navedlo že v vlogi.

_______________________________ Podpis zastopnika društva* Datum: ___________________


Po Zakonu o upravnih taksah je potrebno plačati upravno takso: • za vlogo po tarifni št. 1 • za odločbo po tarifni št. 16(1)

Vloga%20za%20registracijo%20dru%8atva  

http://www.olympic.si/fileadmin/dokumenti/clanice-oks/Financna%20komisija/VLOGA%20ZA%20REGISTRACIJO%20DRU%8ATVA.doc