Page 1

Ljubljana, 15.3.2013 Št. dokumenta: 30399-9-1/13

OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ Odbor za vrhunski šport Celovška 25, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA Tel..: +386 1 230 60 08 Fax.: +386 1 230 60 26 http://www.olympic.si

Olimpijski komite Slovenije – združenje športnih zvez (v nadaljevanju: OKS-ZŠZ), na podlagi določil dokumenta »Pogoji, merila in postopek za pridobitev licence za panožne športne centre« (št. dok. 30304-1-8/9), ki ga je na 23. redni seji, dne 19.01.2009 sprejel Izvršni odbor OKS-ZŠZ objavlja:

Javni razpis za podelitev licenc za olimpijske športne centre, nacionalne panožne športne centre, regijske in občinske športne centre za obdobje med letoma 2013 in 2017 1. Naziv in sedež naročnika razpisa: Olimpijski komite Slovenije – združenje športnih zvez, Celovška 25, 1000 Ljubljana. 2. Predmet razpisa, razpisna področja in cilji razpisa Predmet razpisa je podelitev licenc OKS-ZŠZ za športne objekte in površine, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev ene od licenc panožnih športnih centrov, ki so opredeljeni v dokumentu »Pogoji, merila in postopek za pridobitev licence za panožne športne centre« (OKS-ZŠZ, št. dok. 30304-1-8/9, datum: 9.11.2009). Razpis se nanaša na področje dodeljevanja licenc, v navedenem obsegu in za naslednje ravni panožnih športnih centrov (pogoji za posamezno raven licence so natančno predstavljeni v »Pogoji, merila in postopek za pridobitev licence za panožne športne centre« (OKS-ZŠZ, št. dok. 30304-1-8/9, datum: 9.11.2009): Raven naziva/licence Olimpijski športni center - OŠC

-

Obseg/število podeljenih licenc OŠC mora omogočati izvedbo programov vrhunskega športa za vsaj 3 olimpijske športne panoge. Vsaka olimpijska športna panoga lahko pridobi licenco OŠC, samo za en objekt na območju Republike Slovenije. Neolimpijske športne panoge ne morejo kandidirati za licenco OŠC.


Nacionalni panožni športni center - NPŠC

-

-

Regijski panožni športni center - RPŠC

-

-

-

Občinski panožni športni center - OPŠC

-

-

NPŠC mora omogočati izvedbo programov vrhunskega športa za vsaj eno športno panogo za katero se podeljuje naziv. Vsaka športna panoga lahko pridobi licenco NPŠC, samo za en objekt na območju Republike Slovenije. V kolikor posamezna športna panoga, skupaj z drugimi športnimi panogami kandidira (ali že ima pridobljeno licenco) za pridobitev licence z nazivom OŠC, ne more kandidirati tudi za pridobitev licence za NPŠC. Za licenco NPŠC lahko kandidirajo vse olimpijske športne panoge in neolimpijske športne panoge, ki jih priznava MOK. RPŠC mora omogočati izvedbo programov vrhunskega športa in/ali športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za vsaj eno športno panogo za katero se podeljuje naziv. Vsaka športna panoga lahko pridobi licenco RPŠC, samo za en objekt na območju posamezne statistične regije v Republiki Sloveniji (vir: SURS). Za licenco NPŠC lahko kandidirajo vse športne panoge, ki imajo priznano nacionalno panožno športno zvezo in vsaj enega športnika vpisanega v seznam kategoriziranih športnikov v Republiki Sloveniji (OKS-ZŠZ). OPŠC mora omogočati izvedbo programov vrhunskega športa, in/ali kakovostnega športa in/ali športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za vsaj eno športno panogo za katero se podeljuje naziv. Vsaka športna panoga lahko pridobi licenco OPŠC, samo za en objekt na območju posamezne občine (vir: SURS). V kolikor posamezna športna panoga kandidira (ali že ima pridobljeno licenco) za pridobitev licence z nazivom RPŠC, ne more kandidirati tudi za pridobitev licence za OPŠC. Za licenco OPŠC lahko kandidirajo vse športne panoge, ki imajo priznano nacionalno panožno športno zvezo in vsaj enega športnika vpisanega v seznam kategoriziranih športnikov v Republiki Sloveniji (OKS-ZŠZ).

Cilji razpisa so povezani z vzpostavljanjem ustrezne mreže različnih ravni športnih centrov v Republiki Sloveniji. Vzpostavljena mreža športnih centrov bo omogočala bolj učinkovit način javnega financiranja gradnje, vzdrževanja in obratovanja športne infrastrukture namenjeni vrhunskemu športu, kakovostnemu športu ter športu otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport in zaradi tega vzpostavljanje boljših in varnejših pogojev za trening vseh starostnih kategorij registriranih športnikov v Republiki Sloveniji. V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 3. Pomen izrazov Licenca predstavlja dokazilo, da posamezni športni objekt in/ali športna površina izpolnjuje pogoje za pridobitev posamezne ravni naziva panožnega športnega centra. Licenco na podlagi javnega razpisa


podeljuje OKS-ZŠZ v obliki posebne licenčne listine in predstavitvene licenčne tablice, ki jo pridobi nosilec licence. Licenčna listina je uradna listina s katero nosilec licence izkazuje raven pridobljenega naziva za športni objekt in/ali športno površino. Licenčna listina vsebuje vsaj naslednje podatke: • • • • • • • • •

zaporedno številko licence (licence se številčijo ločeno glede na raven naziva), pod katero je nosilec licence vpisan v register licenčnih panožnih športnih centrov, ime oziroma naziv, naslov in lastnika panožnega športnega centra, raven pridobljene licence, imena športnih panog za katere je bila licenca podeljena, obdobje za katero je bila licenca izdana, pogoji in način uporabe in promocije licence, znak izdajatelja licence (OKS-ZŠZ), podpis odgovorne osebe izdajatelja licence (OKS-ZŠZ), žig izdajatelja licence (OKS-ZŠZ).

Licenčna tablica je kovinska tablica, ki jo nosilec licence pritrdi na vidno mesto na športnem objektu ali športni površini, za katerega oziroma katero je bila licenca podeljena. Licenčna tablica vsebuje vsaj naslednje podatke: • zaporedno številko licence, • raven pridobljene licence, • imena športnih panog za katere je bila licenca podeljena, • znak izdajatelja licence (OKS-ZŠZ). Izdajatelj licence je OKS-ZŠZ. Nosilec licence je pravna oseba, ki se je v postopku javnega razpisa za podeljevanje licenc, opredelila kot nosilec licence in je vložila ustrezno dokumentacijo. Nosilec licence je lahko: •

pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki so lastniki športnega objekta in/ali športne površine (ali od njega pooblaščena javna inštitucija: npr. javni zavod), ki ima z nacionalno panožno športno zvezo (v nadaljevanju: NPŠZ) podpisano ustrezno konzorcijsko pogodbo, v kateri je zagotavljen zahtevan letni obseg izvajanja športne dejavnosti, v športnih panogah za katere se licenca podeljuje. Trajanje konzorcijske pogodbe mora soupadati s trajanjem podeljene licence. NPŠZ (za vse ravni panožnih centrov), ki je lastnica ali delna lastnica športnega objekta in/ali športne površine ali ima z lastnikom športnega objekta in/ali športne površine sklenjeno konzorcijsko pogodbo, s katero je zagotavljen zahtevan letni obseg izvajanja športne dejavnosti, v športnih panogah za katere se licenca podeljuje. Trajanje konzorcijske pogodbe mora soupadati s trajanjem podeljene licence. Regijska ali občinska športna zveza (samo za raven regijskih in občinskih panožnih centrov), ki je lastnica ali delna lastnica športnega objekta in/ali športne površine ali ima z lastnikom športnega objekta in/ali športne površine sklenjeno konzorcijsko pogodbo, s katero je zagotavljen zahtevan letni obseg izvajanja športne dejavnosti, v športnih panogah za katere se licenca podeljuje. Trajanje konzorcijske pogodbe mora soupadati s trajanjem podeljene licence.


Programska naloga je dokument, ki je obvezna priloga k razpisnim obrazcem (velja za vse prijavitelje), v kateri morajo biti opredeljeni naslednji podatki o športnem objektu in/ali športni površini ter nameravanem športnem programu in prioritetah v času trajanja pridobljene licence: •

• • • • •

• •

vsebinska izhodišča (predstavitev projekta panožnega športnega centra, predstavitev športnih panog, ki bodo v panožnem centru izvajale program, predstavitev partnerjev in vizija projekta panožnega športnega centra). Strateška analiza infrastrukturnih pogojev v športnih panogah, ki bodo izvajala dejavnost v panožnem centru. Namen in cilji ustanovitve panožnega športnega centra ter povezljivost s cilji drugih strateških dokumentov (na ravni NPŠZ, občine, regije ali države). Kakovostni standardi za oblikovanje panožnega športnega centra. Osnovne konstrukcijske značilnosti in opremljenosti športnega objekta in/ali športne površine s katerimi prijavitelji kandidirajo za pridobitev licence. Osnovne vsebinsko-programske in značilnosti športnega objekta in/ali športne površine s katerimi prijavitelji kandidirajo za pridobitev licence. V tem poglavju se navedejo tudi programske prioritete po deležih (obseg posameznega programa). Organizacijska struktura delovanja PŠC in kadrovska podstruktura PŠC glede na programsko strukturo. Ocena stroška obratovanja in vzdrževanja objekta (oz. najemnine) športnega objekta in/ali športne površine s katerimi prijavitelji kandidirajo za pridobitev licence in predviden način financiranja za celotno obdobje trajanja licence.

Investicijsko dokumentacijo predstavljajo investicijski dokumenti, ki so obvezna priloga k razpisnim obrazcem, za tiste prijavitelje, ki kandidirajo s športnim objektom in/ali športno površino v izgradnji. Najnižja raven investicijske dokumentacije, ki jo prijavitelji morajo predložit je dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). Investicijski dokument mora biti narejen skladno z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 54/2010). Nacionalne panožne športne zveze (NPŠZ) so zveze društev registrirane v skladu z Zakonom o društvih in včlanjene v OKS v skupino nacionalnih panožnih športnih zvez. V kolikor NPŠZ ni nosilec licence, pri vzpostavitvi PŠC, sodeluje kot konzorcijski partner. Konzorcijska pogodba je dokument, ki je obvezna priloga k razpisnim obrazcem. Podpisniki konzorcijske pogodbe morajo biti vsi partnerji pri vzpostavitvi panožnega športnega centra. Konzorcijska pogodba mora jasno opredeliti nosilca licence in druge deležnike v konzorciju. Primer konzorcijske pogodbe je v prilogi razpisa. 4. Pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpisu lahko sodelujejo: • •

NPŠZ po pravilih OKS-ZŠZ, druge pravne osebe javnega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa in so lastniki športnih objektov oziroma investitorji del na športnih objektih in imajo sklenjeno konzorcijsko pogodbo z nacionalno panožno športno zvezo.


5. Izpolnjevanje razpisanih pogojev Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje pri razpisu in popolnost vlog bo ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje Generalni sekretar OKS-ZŠZ. Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih (5) dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene pravne osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom. OKS-ZŠZ lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani licenci spremeni odločitev in nosilcu licence ne izda licenčne listine in licenčne tablice. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v konzorcijski pogodbi odvzame že izdano licenco. V primeru že pridobljenih koristi na podlagi licence pa lahko skupaj z javnim financerjem, ki je nosilcu licence na podlagi te licence dodelil sredstva za investicijo ali obratovanje in vzdrževanje športnega objekta in/ali športne površine, zahteva povračilo sredstev (samo v primeru, da so bila nenamensko koriščena). V kolikor NPŠZ, za posamezno športno panogo ali več športnih panog, poda soglasje k ustanovitvi večih, z 2. Točko tega razpisa nezdružljivih panožnih športnih centrov (za dva OŠC ali en OŠC in NPŠC ali dva RPŠC v isti regiji ...), se takšno NPŠZ pozove, da v petih (5) dneh po prejemu poziva odloči in izbere z razpisom skladno odločitev. V kolikor NPŠZ tega ne stori v predvidenem roku, se vse vloge za katere je bila posamezna NPŠZ ponovno pozvana, iz nadaljnje obravnave izločijo in zavržejo s sklepom Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se ne vrača. 6. Vrednotenje popolnih in pravočasnih vlog Vrednotenje pravočasnih in popolnih vlog, ki so bile vložene s strani upravičene pravne osebe, bo izvedel Odbor za panožne športne centre, ki deluje v okviru Odbora za vrhunski šport pri OKS-ZŠZ. Pri vrednotenju vlog, bo za vsako posamezno športno panogo mnenje podal tudi strokovnjak, ki ga je za posamezno panogo imenovala pristojna NPŠZ. 7. Pogoji in merila za pridobitev licence panožnega športnega centra Pogoji in merila za pridobitev posamezne ravni licence so podrobno predstavljeni v dokumentu »Pogoji, merila in postopek za pridobitev licence za panožne športne centre« (OKS-ZŠZ, št. dok. 30304-1-8/9, datum: 9.11.2009). Odbor za panožne športne centre (v nadaljevanju: odbor) bo izpolnjevanje pogojev in meril za pridobitev posamezne ravni licence panožnega športnega centra ugotavljal na podlagi izpolnjenih razpisnih obrazcev (priloge razpisa) in mnenja panožnega strokovnjaka, imenovanega s strani pristojne NPŠZ. Razpisni obrazci, ki jih izpolnijo prijavitelji so glede na raven licence, označeni z naslednjimi oznakami:


• • • •

OBR 2.1/OŠC: obrazec izpolnjujejo prijavitelji za licenco olimpijskega športnega centra, OBR2.2/NPŠC: obrazec izpolnjujejo prijavitelji za licenco nacionalnega panožnega športnega centra, OBR2.3/RPŠC: obrazec izpolnjujejo prijavitelji za licenco regijskega panožnega športnega centra, OBR2.4/OPŠC: obrazec izpolnjujejo prijavitelji za licenco občinskega panožnega športnega centra.

8. Uporaba pogoji in merila za pridobitev licence panožnega športnega centra Pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev in meril za pridobitev posamezne ravni licence, bo odbor ugotavljal zgolj izpolnjevanje osnovnih pogojev in meril za podelitev licence. Na podlagi ugotovljenega izpolnjevanja osnovnih pogojev in meril, bo mnenje za podelitev posamezne ravni licence podal še panožni strokovnjak, imenovan s strani pristojne NPŠZ. Izpolnitev osnovnih pogojev in meril ter pozitivno mnenje panožnega strokovnjaka, predstavljajo pogoj za podelitev posamezne ravni licence panožnega športnega centra. Odbor in/ali panožni strokovnjak, lahko na podlagi zaznanih pomanjkljivosti pri izpolnjevanju pogojev in meril za pridobitev ravni licence za katero prijavitelj kandidira, zavrnejo izdajo licence ali podajo prijavitelju predlog za izdajo licence nižje ravni. Prijavitelj se mora s predlagano izdajo licence nižje ravni strinjati v petih (5) dneh po prejemu predloga. V kolikor se prijavitelj s predlogom ne strinja ali ne poda odgovora, se izdaja licence v celoti zavrne. 9. Razpisni rok Razpis se prične 29.03.2013 in se zaključi 31.05.2013. 10. Plačilo prijavnine Prijavitelj mora ob vložitvi kandidature za pridobitev posamezne licence panožnega športnega centra, plačati prijavnino v višini: Raven naziva / licence Olimpijski športni center - OŠC Nacionalni panožni športni center - NPŠC Regijski panožni športni center - RPŠC Občinski panožni športni center - OPŠC

Višina kotizacije 500 EUR 300 EUR 200 EUR 100 EUR

Podatki za plačilo prijavnine: Naziv: Banka: Transakcijski račun: Sklic:

Olimpijski komite Slovenije – združenje športnih zvez SKB d.d., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana SI5603100-1012238071 SI 0528

Po prejetju plačila, se račun pošlje na organizacijo, ki je izvedla plačilo.


11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: • • • • •

besedilo razpisa, Pogoji, merila in postopek za pridobitev licence za panožne športne centre (OKS-ZŠZ, št. dok. 30304-1-8/9, datum: 9.11.2009), razpisni obrazec OBR1 z osnovnimi podatki o prijavitelju in NPŠZ, ki so nosilke programov športnih panog, za katere se licenca izdaja, razpisne obrazce glede na raven licence za katero prijavitelj kandidira (OBR2.1/OŠC, OBR2.2/NPŠC, OBR2.3/RPŠC in OBR2.4/OPŠC), primer konzorcijske pogodbe.

Prijavitelj mora ob kandidaturi za pridobitev posamezne licence panožnega športnega centra priložiti naslednjo dokumentacijo: • •

• • • • •

v celoti izpolnjen, podpisan in ožigosan (s strani vseh deležnikov) razpisni obrazec OBR1, dokazilo o lastništvu športnega objekta in/ali športne površine za katero se kandidira za posamezno raven licence oziroma podpisano in ožigosano pogodbo (ali pismo o nameri) o ravnanju s športnim objektom in/ali športno površino, ki je predmet kandidature, v celoti izpolnjen ustrezen obrazec OBR2.1/OŠC, OBR2.2/NPŠC, OBR2.3/RPŠC ali OBR2.4/OPŠC, ustrezno pripravljeno programsko nalogo za panožni športni center (točka 3. tega razpisa), ustrezno investicijsko dokumentacijo (samo za športne objekte in/ali športne površine v izgradnji, ki so predmet kandidature) (točka 3. tega razpisa). V celoti izpolnjeno in od vseh deležnikov podpisano in ožigosano konzorcijsko pogodbo. Potrdilo o plačilu prijavnine.

Prijavitelji lahko priložijo tudi drugo pisno, projektno ali slikovno dokumentacijo, za katero menijo, da bi imela pozitiven vpliv v postopku vrednotenja njihove vloge. Prijavitelji morajo vsako posamezno kandidaturo za pridobitev licence poslati v ločeni kuverti in za vsako kandidaturo oddati popolno razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je v celoti dosegljiva na spletnih straneh OKS-ZŠZ: http://www.olympic.si/sportna-kariera/sportni-centri/ 12. Oddaja in dostava vlog Prijavitelji morajo vloga poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno oddati na naslovu: OKSZŠZ, Celovška 25, 1000 Ljubljana, najkasneje do 31. 5. 2013 (do 12:00 ure),oz. najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: NE ODPIRAJ – PANOŽNI ŠPORTNI CENTRI. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: uradni naziv in naslov (sedež).


13. Izločitev vlog Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 31. 5. 2013 oz. do tega dne (do 12:00 ure) ni bila predložena v prostore OKS-ZŠZ. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je na razpis prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ni dopolnil v zahtevanem pet (5) dnevnem roku. Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge prijavitelja. Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. OKS-ZŠZ bo po zaključku odpiranja vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev: • • •

ki jih ni vložila upravičena oseba, ki so bile vložene prepozno oz. prepozno dopolnjene, ki po pozivu k dopolnitvi niso bile ustrezno dopolnjene.

14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru OKS-ZŠZ bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v treh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 03.06.2013. Rezultati razpis bodo objavljeni na spletnih straneh OKS-ZŠZ. Upravičenec do licence se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobreni licenci. Vsi podatki iz vlog so informacije javnega značaja, razen tistih (posameznih podatkov), ki jih je vlagatelj posebej označil kot poslovno skrivnost. Prijavitelji morajo v času med 03.06.2013 in 02.08.2013 OKS-ZŠZ omogočiti terenski pregled športnega objekta in/ali športne površine za katero se kandidira za posamezno raven licence, v kolikor OKS-ZŠZ to namero izrazi. 15. Pristojni za dajanje informacij Za dodatne informacije lahko prijavitelji OKS-ZŠZ zaprosijo pisno na naslov OKS-ZŠZ ali prek elektronske pošte na naslov info-vs@olympic.si oz. na telefonski številki 01/ 230 60 08, v času uradnih ur. Kontaktna oseba s strani OKS-ZŠZ je Žiga Skvarča. dr. Tone Jagodic l.r. generalni sekretar

Razpis_PSC  

http://www.olympic.si/fileadmin/dokumenti/vrhunski-sport/SportnaKariera/Sportni%20centri/Razpis/Razpis_PSC.pdf