Page 1

Kazalo Table of contents 5

Alpsko smu達anje Alpine Skiing

10

Biatlon Biathlon

13

Deskanje na snegu Snowboarding

16

Nordijska kombinacija Nordic Combined

17

Smu達arski skoki Ski Jumping

19

Tek na smu達eh Cross-Country Skiing

21

Prosti slog Freestyle Skiing

23

Skeleton Skeleton

25

Umetnostno drsanje Figure Skating

27

VANCOUVER BROSURA.indd 1

Sankanje - umetne proge Luge

Slovenia Olympic Team at the XXI Olympic Winter Games Vancouver, Canada, 12 to 28 February 2010

1

21.1.2010 10:23:43


Kazalo Table of contents 28

Vodstvo delegacije in ostali predstavniki Team management and other representatives

33

Program in urnik tekmovanj Programme and schedule

36

Olimpijski arhiv Olympic archive

38

Olimpijski komite Slovenije in šport v Sloveniji Olympic Committee of Slovenia and sport in Slovenia

43

Republika Slovenija Republic of Slovenia

47

Kanada, Vancouver in Whistler Canada, Vancouver and Whistler

52

Slovenska hiša v ãasu ZOI Slovenian house during the OWG

56

Slovensko olimpijsko mesto Slovenian Olympic Town

Izdajatelj / Published by: Olympic Committee of Slovenia, Association of Sports

Federations

Urednik / Editor:

Borut Kolariã

Fotografije / Photos:

Olympic Committee of Slovenia Archive, Aleš Fevžer

AD&D:

Kraft&Werk

Tisk / Printed by:

Radeãe Papir

Ljubljana, 2010

2

Slovenska olimpijska delegacija na 21. zimskih olimpijskih igrah Vancouver, Kanada, 12. - 28. februar 2010

VANCOUVER BROSURA.indd 2

21.1.2010 10:23:43


VANCOUVER BROSURA.indd 3

Slovenia Olympic Team at the XXI Olympic Winter Games Vancouver, Canada, 12 to 28 February 2010

3

21.1.2010 10:23:43


Smuãarska zveza Slovenije Ski Association of Slovenia Podutiška cesta 146 1000 Ljubljana T: +386 1 513 68 00 F: +386 1 513 68 10 E: szs@sloski.si www.sloski.si Predsednik / President Mr. Stanislav Valant Direktor / Director Mr. Jaroslav Kalan Leto ustanovitve / Foundation year 1976

™ © 2008, VANOC

Olimpijske kolajne Olympic medals Jure Košir, 3.m slalom, Lillehammer 1994 Katja Koren, 3.m slalom, Lillehammer 1994 Alenka Dovžan, 3.m kombinacija, Lillehammer 1994 smuãarski skoki, 3.m ekipno, Salt Lake City, 2002

Jure Košir, 3rd Slalom, Lillehammer 1994 Katja Koren, 3rd Slalom, Lillehammer 1994 Alenka Dovžan, 3rd Combined, Lillehammer 1994 Ski jumping, 3rd Team, Salt Lake City, 2002

(Robert Kranjec, Peter Žonta, Damjan Fras, Primož Peterka) (Robert Kranjec, Peter Žonta, Damjan Fras, Primož Peterka)

4

Slovenska olimpijska delegacija na 21. zimskih olimpijskih igrah Vancouver, Kanada, 12. - 28. februar 2010

VANCOUVER BROSURA.indd 4

21.1.2010 10:23:43


Alpsko smuãanje Alpine Skiing Olimpijski nastopi 2002: 21.m supervsl., 28.m smuk 2006: 19.m komb., 28.m smuk, 28.m super vsl. ·portni doseÏki 1.m smuk SPP ‘09 1.m smuk SPP ‘07 2.m smuk SPP ‘07 3.m smuk SPP ‘08

Past Olympics 2002: 21st Super G, 28th Downhill 2006: 19th Comb., 28th Downhill, 28th Super G Sport achievements 1st Downhill WC ‘09 1st Downhill WC ‘07 2nd Downhill WC ‘07 3rd Downhill WC ‘08

Olimpijski nastopi 2006: 15.m kombinacija, 33.m superveleslalom ·portni doseÏki 3.m supervsl. SPP ‘08, 3.m supervsl. SPP ‘08, 4.m velesl. SP ‘03

Past olympics 2006: 15th Combined, 33rd Super G Sport achievements 3rd Super G WC ‘08, 3rd Super G WC ‘08, 4th Giant slalom WCH ‘03

Olimpijski nastopi 2006: 12.m veleslalom ·portni doseÏki 4.m slalom SPP ‘10, 9.m slalom SPP ‘10, 9.m vsl. SP ‘07

Past olympics 2006: 12. Giant slalom Sports achivement 4th Slalom WC ‘10, 9th Slalom WC ‘10, 9th Giant slalom WCH ‘07

Olimpijski nastopi 2006: 19.m slalom ·portni doseÏki 5.m slalom SPP ‘09 5.m slalom SPP ‘07 6.m slalom SPP ‘09 2.m veleslalom MSP ‘00

Past Olympics 2006: 19th Slalom Sport achievements 5th Slalom WC ‘09 5th Slalom WC ‘07 6th Slalom WC ’09 2nd Giant slalom WJC ‘00

Andrej Jerman 30.09.1978 Tržiã Klub/Club: SK Tržiã Disciplina/Event: smuk, super veleslalom, super kombinacija / Downhill, Super G, Super combined

Aleš Gorza

VANCOUVER BROSURA.indd 5

20.07.1980 ãrna na koroškem Klub/Club: SK ãrna TAB Disciplina/Event: veleslalom, super veleslalom, super komb. / Giant slalom, Super G, Super combined

Mitja Valenãiã 01.02.1978 Spodnji Brnik

Klub/Club: ASK Triglav Kranj Disciplina/Event: slalom / Slalom

Bernard Vajdiã 18.09.1980 Velenje

Klub/Club: SD Unior Celje Disciplina/Event: slalom, veleslalom / Slalom, Giant slalom

Slovenia Olympic Team at the XXI Olympic Winter Games Vancouver, Canada, 12 to 28 February 2010

5

21.1.2010 10:23:48


Alpsko smuãanje Alpine Skiing Andrej Šporn 01.12.1981 Kranjska Gora

Klub/Club: ASK Kranjska Gora Disciplina/Event: smuk, super veleslalom, super kombinacija / Downhill, Super G, Super combined

Rok Perko 10.06.1985 Tržiã Klub/Club: SK Tržiã Disciplina/Event: smuk, super veleslalom / Downhill, Super G

Mitja Dragšiã

21.07.1979 Miklavž na Dravskem polju Klub/Club: SK Branik Disciplina/Event: slalom / Slalom

Olimpijski nastopi 2006: 15.m super vsl., 30.m komb., 31.m smuk ·portni doseÏki 5.m kombi.SPP ‘06 6.m superkomb. SPP ‘06

Past Olympics 2006: 15th Super G, 30th Combined, 31st Downhill Sports Achivements 5th Combined WC ‘06 6th Supercomb. WC ‘06

·portni doseÏki Sport achievements 12.m, 20.m, 23.m smuk, 28.m super veleslalom SPP ‘09 23.m, 29.m super kombinacija SPP ‘08 1.m smuk, 2.m super veleslalom MSP ‘05

12th, 20th, 23rd Downhill, 28th Super G WC ‘09 23rd, 29th Super combined WC ‘08 1st Downhill, 2nd Super G WJC ‘05

·portni doseÏki Sport achievements 4.m slalom SPP ‘08 5.m slalom SPP ‘08 6.m slalom SPP ‘08 8.m slalom SP ‘05 1.m slalom MSP ‘97

4th Slalom WC ‘08 5th Slalom WC ‘08 6th Slalom WC ‘08 8th Slalom WCH ‘05 1st Slalom WJC ‘97

Andrej Križaj 11.09.1986 Žirovnica Klub/Club: SK Tržiã Disciplina/Event: smuk, super komb., supervsl., velesl. / Downhill, Super comb., Super G, Giant slalom

6

·portni doseÏki Sport achievements 7.m smuk EPP ‘08 6.m superkomb. EPP ‘08 3.m superkomb. EPP ‘07 4.m supervsl. MSP ‘05

7th Downhill EC ‘08 6th Supercomb. EC ‘08 3rd Supercomb. EC ‘07 4th Super G WJC ‘05

Slovenska olimpijska delegacija na 21. zimskih olimpijskih igrah Vancouver, Kanada, 12. - 28. februar 2010

VANCOUVER BROSURA.indd 6

21.1.2010 10:23:54


Alpsko smuãanje Alpine Skiing ·portni doseÏki Sport achievements 21.m veleslalom SPP ‘09 3.m veleslalom EPP ‘09 5.m veleslalom EPP ‘09 20.m supervsl. MSP ‘04 24.m veleslalom MSP ‘03

21 Giant slalom WC ‘09 3rd Giant slalom EC ‘09 5th Giant slalom EC ‘09 20th Super G WJC ‘04 24th Giant slalom WJC ‘03 st

Olimpijski nastopi Past Olympics 2002: 12.m velesl. 2002: 12th Giant slalom 2006: 12.m velesl., 39.m 2006: 12th Giant slalom, supervsl. 39th Super G

·portni doseÏki Sport achievements 8x 1.m SPP ‘02-’09 6x 2.m SPP ‘02-’10 5x 3.m SPP ‘02-’09 2.m velesl. SP ‘09

8x 1 WC ‘02-’09 6x 2nd WC ‘02-’10 5x 3rd WC ‘02-’09 2nd Giant slalom WCH ‘09 st

Janez Jazbec 27.12.1984 Križe Klub/Club: SK Tržiã Disciplina/Event: veleslalom / Giant slalom

Tina Maze

02.05.1983 ãrna na Koroškem Klub/Club: SK ãrna TAB Disciplina/Event: velelsl., super vsl., smuk, slalom / Giant sl., Super G, Downh., Slalom, Super comb.

Maruša Ferk ·portni doseÏki Sport achievements 3.m slalom SPP ‘09 18.m slalom SPP ‘10 10.m superkomb. SP ‘09 4.m slalom MSP ‘07 & ‘08

3 Slalom WC ‘09 18th Slalom WC ‘10 10th Supercomb. WCH ‘09 4th Slalom WJC ‘07 & ‘08 rd

Olimpijski nastopi Past Olympics

2006: 9.m veleslalom, 2006: 9th Giant slalom, 45.m superveleslalom 45th Super G

·portni doseÏki Sport achievements 14.m veleslalom SP ‘09, 3.m veleslalom EPP ‘09, 8.m veleslalom SPP ‘07 1.m velesl. EPP ‘05 & ‘06

VANCOUVER BROSURA.indd 7

14th Giant slalom WC ‘09 3rd Giant slalom EC ‘09 8th Giant slalom WC ‘07 1st GS EC ‘05 & ‘06

27.09.1988 Blejska Dobrava

Klub/Club: DTV Blejska Dobrava Disciplina/Event: velelsl., super vsl., smuk, slalom / Giant sl., Super G, Downh., Slalom, Super comb.

Ana Drev

06.08.1985 Šmartno ob Paki Klub/Club: SK Velenje Disciplina/Event: veleslalom, slalom / Giant slalom, Slalom

Slovenia Olympic Team at the XXI Olympic Winter Games Vancouver, Canada, 12 to 28 February 2010

7

21.1.2010 10:23:57


Alpsko smuãanje Alpine Skiing

Urban Planinšek

Dejan Poljanšek

Burkhard Schaffer

Klemen Bergant

Andrej Možina

Marjan ãernigoj

vodja moške ekipe Team leader - Men

trener Coach

trener Coach

Matjaž Marušiã trener Coach

8

vodja ženske ekipe Team leader - Women

trener Coach

trener Coach

Andrea Massi trener Coach

Slovenska olimpijska delegacija na 21. zimskih olimpijskih igrah Vancouver, Kanada, 12. - 28. februar 2010

VANCOUVER BROSURA.indd 8

21.1.2010 10:24:08


Alpsko smu達anje Alpine Skiing

VANCOUVER BROSURA.indd 9

Vincencij Jovan trener Coach

Jure Hafner trener Coach

Slovenia Olympic Team at the XXI Olympic Winter Games Vancouver, Canada, 12 to 28 February 2010

9

21.1.2010 10:24:09


Biatlon Biathlon Klemen Bauer 09.01.1986 Ihan Klub/Club: SK Ihan Disciplina/Event: šprint, zasled., skup. štart, ind., štafeta / Sprint, Pursuit, Mass start, Ind., Relay

Janez Mariã

10.08.1975 Bohinjska Bistrica Klub/Club: TSK Bled Disciplina/Event: šprint, zasled., skup. štart, ind., štafeta / Sprint, Pursuit, Mass start, Ind., Relay

Olimpijski nastopi Past Olympics 2006, 61.m individualno, 2006, 61st Individual, 71.m šprint 71st Sprint

·portni doseÏk Sport achievements 8.m šprint SPP ‘08 11.m zasledovalno, 13.m šprint SP ‘09 16.m šprint SPP ‘07 3.m individualno MSP ‘07

8th Sprint WC ‘08 11th Pursuit, 13th Sprint WCH ‘09 16th Sprint WC ‘07 3rd Individual WJC ‘07

Olimpijski nastopi Past Olympics 2002, 38.m, 43.m, 44.m 2002, 38th, 43rd, 44th 2006, 38.m, 39.m, 40.m 2006, 38th, 39th, 40th

·portni doseÏki Sport achievements 1.m individualno SPP ‘03 2.m šprint SPP ‘03 2.m šprint SPP ‘04 10.m šp., 11.m sk. štart SP ‘09

1st Individual WC ‘03 2nd Sprint WC ‘03 2nd Sprint WC ‘04 10th Sprint, 11th Mass start WCH ‘09

Peter Dokl 11.01.1985 Ihan Klub/Club: SK Ihan Disciplina/Event: šprint, zasled., skup. štart, ind., štafeta / Sprint, Pursuit, Mass start, Ind., Relay

·portni doseÏki Sport achievements 34.m individ. SPP ‘08 40.m šprint SPP ‘08 41.m individualno, 83.m šprint, 15.m štafeta, SP ‘09

34th Individual WC ‘08 40th Sprint WC ‘08 41st Individual, 83rd Sprint, 15th Relay, WCH ‘09

Vasja Rupnik 06.06.1977 Logatec

Klub/Club: TSK Valkarton Logatec Disciplina/Event: šprint, zasled., skup. štart, ind., štafeta / Sprint, Pursuit, Mass start, Ind., Relay

10

·portni doseÏki Sport achievements 46.m šprint SPP ‘09 56.m šprint SPP ‘08 59.m individualno, 70.m šprint, 19.m štafeta SP ‘08

46th Sprint WC ‘09 56th Sprint WC ‘08 59th Individual, 70th Sprint, 19th Relay WCH ‘08

Slovenska olimpijska delegacija na 21. zimskih olimpijskih igrah Vancouver, Kanada, 12. - 28. februar 2010

VANCOUVER BROSURA.indd 10

21.1.2010 10:24:14


Biatlon Biathlon Olimpijski nastopi Past Olympics 1998: 2x 36.m 1998: 2x 36th 2002: 41.m, 63.m 2002: 41st, 63rd 2006: 2x 31.m, 39.m 2006: 2x 31st, 39th

·portni doseÏki Sport achievements 2x 2.m SPP ‘04-’06 4x 3.m SPP ‘04-’07 4.m SPP ‘06 2x 5.m SPP ‘06-’07

2x 2nd WC ‘04-’06 4x 3rd WC ‘04-’07 4th WC ‘06 2x 5th WC ‘06-’07

Olimpijski nastopi Past Olympics 2006: 14.m, 16.m, 18.m, 2006: 14th, 16th, 18th, 19.m 19th

·portni doseÏki Sport achievements 2.m individualno SP ‘09 6.m individualno SP ‘08 2× 4.m SPP ‘06-’07 6.m zasled. SPP ‘06-’07 6.m ind. SPP ‘07-’08

2nd Individual WCH ‘09 6th Individual WCH ‘08 2× 4th WC ‘06-’07 6th Pursuit WC ‘06-’07 6th Individual WC ‘07-’08

Olimpijski nastopi Past Olympics 2002: 27.m, 32.m 2002: 27th, 32nd 2006: 21.m, 59.m 2006: 21st, 59th

·portni doseÏki Sport achievements 19.m zasled. SPP ‘07 16.m šprint SPP ‘08 15.m ind. SPP ‘08-’09 16.m zasledovalno, 24.m šprint SP ‘07

19th Pursuit WC ‘07 16th Sprint WC ‘08 15th Individ. WC ‘08-’09 16th Pursuit, 24th Sprint WCH ‘07

Olimpijski nastopi Past Olympics 2002: 57.m 2002: 57th 2006: 30.m, 55.m 2006: 30th, 55th

·portni doseÏki Sport achievements 7.m šprint SPP ‘07-’08 8.m zasled. SPP ‘07-’08 11.m zasled. SPP ‘05-’06 25.m skup. štart, 11.m zasled., 10.m špr. SP ‘08

VANCOUVER BROSURA.indd 11

7th Sprint WC ‘07-’08 8th Pursuit WC ‘07-’08 11th Pursuit WC ‘05-’06 25th Mass start, 11th Pursuit, 10th Sp. WCH ‘08

Tadeja Brankoviã Likozar 20.12.1979 Cerklje na Gorenskem Klub/Club: TSK Merkur Kranj Disciplina/Event: šprint, zasled., skup. štart, ind., štafeta / Sprint, Pursuit, Mass start, Ind., Relay

Teja Gregorin 29.06.1980 Ihan

Klub/Club: ŠD Nika Ihan Disciplina/Event: šprint, zasled., skup. štart, ind., štafeta / Sprint, Pursuit, Mass start, Ind., Relay

Andreja Mali 17.11.1977 Kamnik

Klub/Club: TSK Jub Dol Disciplina/Event: šprint, zasled., skup. štart, ind., štafeta / Sprint, Pursuit, Mass start, Ind., Relay

Dijana Ravnikar 04.06.1978 Koper

Klub/Club: TSK Jub Dol Disciplina/Event: šprint, zasled., skup. štart, ind., štafeta / Sprint, Pursuit, Mass start, Ind., Relay

Slovenia Olympic Team at the XXI Olympic Winter Games Vancouver, Canada, 12 to 28 February 2010

11

21.1.2010 10:24:20


Biatlon Biathlon

Borut Nunar

Tomaš Kos

Uroš Velepec

Anže Globevnik

Boštjan Lekan

Matej Oblak

vodja ekipe Team leader

trener - moški Coach - Men

tehniãno osebje Technical personnel

12

trener - ženske Coach - Women

tehniãno osebje Technical personnel

tehniãno osebje Technical personnel

Slovenska olimpijska delegacija na 21. zimskih olimpijskih igrah Vancouver, Kanada, 12. - 28. februar 2010

VANCOUVER BROSURA.indd 12

21.1.2010 10:24:26


Deskanje na snegu Snowboarding Rok Rogelj ·portni doseÏki Sport achievements 27.m, 21.m, 40.m SPP 2009/10 16.m, 25.m, 23.m SPP 2008/09

27 , 21 , 40 WC 2009/10 16th, 25th,23rd WC 2008/09 th

st

Olimpijski nastopi Past Olympics

2006: 7.m paralelni 2006: 7th Parallel giant veleslalom slalom

·portni doseÏki Sport achievements

2x 1.m SPP ‘06-’08 3.m, 8.m, 9.m SPP 2009/10 11.m, 2× 14.m, 27.m SPP 2008/09 1.m SP ‘07

2x 1st WC ‘06-’08 3rd, 8th, 9th WC 2009/10 11th, 2× 14th, 27th WC 2008/09 1st WCH ‘07

·portni doseÏki Sport achievements 4.m, 6.m, 7.m SPP 2009/10 25.m, 38.m SPP 2008/09 15.m, 17.m, 19.m SPP 2007/08 2× 8.m, 3.m, 10.m SPP 2006/07

4th, 6th, 7th SPP 2009/10 25th, 38th SPP 2008/09 15th, 17th, 19th SPP 2007/08 2× 8th, 3rd, 10th SPP 2006/07

Olimpijski nastopi Past Olympics

2006: 21.m paralelni 2006: 21st Parallel giant veleslalom slalom

·portni doseÏki Sport achievements

6.m, 13.m, 16.m SPP 2009/10 11.m, 13.m, 19.m SPP 2008/09 6.m, 11.m, 15.m SPP 2007/08

VANCOUVER BROSURA.indd 13

12.05.1987 Ljubljana

th

6th, 13th, 16th WC 2009/10 11th, 13th, 19th WC 2008/09 6th, 11th, 15th WC 2007/08

Klub/Club: ŠD Niã lažjega Disciplina/Event: deskarski kros / Snowboardcross

Rok Flander 26.06.1979 Smlednik

Klub/Club: SBK Viharnik Disciplina/Event: paralelni veleslalom / Parallel giant slalom

Rok Marguã 25.05.1986 Celje

Klub/Club: SBK Viharnik Disciplina/Event: paralelni veleslalom / Parallel Giant slalom

Izidor Šušteršiã 18.02.1977 Medvode

Klub/Club: ŠD Sportpoint Disciplina/Event: paralelni veleslalom / Parallel Giant slalom

Slovenia Olympic Team at the XXI Olympic Winter Games Vancouver, Canada, 12 to 28 February 2010

13

21.1.2010 10:24:32


Deskanje na snegu Snowboarding Žan Košir 11.04.1984 Škofja Loka

Klub/Club: KDS Deska Velenje Disciplina/Event: paralelni veleslalom / Parallel Giant slalom

Glorija Kotnik 01.06.1989 Velenje

Klub/Club: KDS Deska Velenje Disciplina/Event: paralelni veleslalom / Parallel Giant slalom

Cilka Sadar 18.09.1991 Ljubljana

Klub/Club: ŠD Niã Lažjega Disciplina/Event: snežni žleb / Halfpipe

14

·portni doseÏki Sport achievements 22.m, 31.m, 32.m SPP 2009/10 10.m, 12.m, 31.m SPP 2008/09 4.m, 8.m, 15.m SPP 2007/08 8.m, 19.m, 24.m SPP 2006/07

22nd, 31st, 32nd WC 2009/10 10th, 12th, 31st WC 2008/09 4th, 8th, 15th WC 2007/08 8th, 19th, 24th WC 2006/07

·portni doseÏki Sport achievements 2× 14.m, 31.m, 40.m SPP 2009/10 2× 25.m 3× 26.m, 31.m SPP 2008/09 16.m, 21.m, 23.m SPP 2007/08 29.m, 30.m, 33.m SPP 2006/07

2× 14th, 31st, 40th WC 2009/10 2× 25th 3× 26th, 31st WC 2008/09 16th, 21st, 23rd WC 2007/08 29th, 30th, 33rd WC 2006/07

·portni doseÏki Sport achievements 7.m, 26.m, 33.m SPP 2009/10 2× 14.m, 17.m, 27.m SPP 2008/09 9.m, 10.m, 17.m SPP 2007/08

7th, 26th, 33rd WC 2009/10 2× 14th, 17th, 27th WC 2008/09 9th, 10th, 17th WC 2007/08

Slovenska olimpijska delegacija na 21. zimskih olimpijskih igrah Vancouver, Kanada, 12. - 28. februar 2010

VANCOUVER BROSURA.indd 14

21.1.2010 10:24:35


Deskanje na snegu Snowboarding

VANCOUVER BROSURA.indd 15

Matja탑 Rogelj

Gilles Jaquet

Dragan Bosni찾

Luka Gartner

trener Coach

trener Coach

glavni trener Head coach

trener Coach

Ivan Dobrila

tehni찾no osebje Technical personnel

Slovenia Olympic Team at the XXI Olympic Winter Games Vancouver, Canada, 12 to 28 February 2010

15

21.1.2010 10:24:39


Nordijska kombinacija Nordic combined Mitja Oraniã 03.04.1986 Tržiã

Klub/Club: NSK Tržiã Trifix Disciplina/Event: Gundersen NH + 10 km, Gundersen LH + 10 km / Ind. NH + 10 km, Ind. LH + 10 km

·portni doseÏki Sport achievements 30.m, 32.m, 36.m Gudersen SPP 2009/10 10.m, 11.m, 12.m Gudersen SPP 2008/09 36.m Gudersen SPP 2007/08

30th, 32nd, 36th Gudersen WC 2009/10 10th, 11th, 12th Gudersen WC 2008/09 36th Gudersen WC 2007/08

Gašper Berlot 06.08.1990 Velenje Klub/Club: SSK Velenje Disciplina/Event: Gundersen NH + 10 km, Gundersen LH + 10 km / Ind. NH + 10 km, Ind. LH + 10 km

Primož Triplat glavni trener Head coach

16

·portni doseÏki Sport achievements 39.m, 41.m, 42.m Gudersen SPP 2009/10 25.m Gudersen SPP 2008/09

39th, 41st, 42nd Gudersen WC 2009/10 25th Gudersen WC 2008/09

Matjaž Dobrovoljec tehniãno osebje Technical personnel

Slovenska olimpijska delegacija na 21. zimskih olimpijskih igrah Vancouver, Kanada, 12. - 28. februar 2010

VANCOUVER BROSURA.indd 16

21.1.2010 10:24:43


Smuãarski skoki Ski jumping Olimpijski nastopi Past Olympics

2006: 41.m NH, 49.m LH, 10.m ekipno 2002: 11.m LH, 15.m NH, 3.m ekipno

2006: 41st NH, 49th LH, 10th Team 2002: 11th LH, 15th NH, 3th Team

·portni doseÏki Sport achievements 5.m, 14.m, 15.m LH SPP 2009/10 2× 13.m, 17.m, 19.m LH SPP 08/09

5th, 14th, 15th LH WC 2009/10 2× 13th, 17th, 19th LH WC 08/09

Olimpijski nastopi Past Olympics

2006: 35.m NH, 28.m 2006: 35th NH, 28th LH, LH, 10.m ekipno 10th Team

·portni doseÏki Sport achievements

7.m, 21.m, 23.m LH SPP 2009/10 2× 17.m, 2× 19.m, 2× 25.m LH SPP 2008/09 5.m, 17.m NH, 2.m, 3×5.m LH SPP 2007/08

7th, 21st, 23rd LH WC 2009/10 2× 17th, 2× 19th, 2× 25th LH WC 2008/09 5th, 17th NH, 2nd, 3×5th LH WC 2007/08

·portni doseÏki Sport achievements 17.m, 18.m, 29.m LH SPP 2009/10 2× 26.m, 3× 28.m, 30.m LH SPP 2008/09 43.m, 46.m, LH SPP 2007/08 17.m, 18.m, 21.m LH SPP 2006/07

17th, 18th, 29th LH WC 2009/10 2× 26th, 3× 28th, 30th LH WC 2008/09 43rd, 46th, LH WC 2007/08 17th, 18th, 21st LH WC 2006/07

Robert Kranjec 16.07.1981 Kranj Klub/Club: SK Triglav Disciplina/Event: normalna skakalnica, velika skakalnica, ekipno / Normal hill, Large hill, Team

Jernej Damjan 28.05.1983 Ljubljana

Klub/Club: SSK Costella Ilirija Disciplina/Event: normalna skakalnica, velika skakalnica, ekipno / Normal hill, Large hill, Team

Mitja Mežnar 30.06.1988 Tržiã

Klub/Club: NSK Tržiã Trifix Disciplina/Event: normalna skakalnica, velika skakalnica, ekipno / Normal hill, Large hill, Team

Peter Prevc ·portni doseÏki Sport achievements 22.m, 26.m, 27.m LH SPP 2009/10 2.m, 11.m NH, 2.m LH ICC 2008/09 14.m, 19.m LH, 25.m NH ICC 2009/10

VANCOUVER BROSURA.indd 17

22nd, 26th, 27th LH WC 2009/10 2nd, 11th NH, 2nd LH ICC 2008/09 14th, 19th LH, 25th NH ICC 2009/10

20.09.1992 Selca

Klub/Club: SK Triglav Kranj Disciplina/Event: normalna skakalnica, velika skakalnica, ekipno / Normal hill, Large hill, Team

Slovenia Olympic Team at the XXI Olympic Winter Games Vancouver, Canada, 12 to 28 February 2010

17

21.1.2010 10:24:46


Smuãarski skoki Ski jumping Primož Pikl

25.08.1982 Ljubno ob Savinji Klub/Club: SSK Ljubno BTC Disciplina/Event: normalna skakalnica, velika skakalnica, ekipno / Normal hill, Large hill, Team

·portni doseÏki Sport achievements 17.m, 21.m, 22.m LH SPP 2009/10 27.m, 2× 28.m, 32.m LH SPP 2008/09 29.m NH, 45.m, 48.m LH SPP 2007/08 16.m, 17.m, 18.m LH SPP 2006/07

17th, 21st, 22nd LH WC 2009/10 27th, 2× 28th, 32nd LH WC 2008/09 29th NH, 45th, 48th LH WC 2007/08 16th, 17th, 18th LH WC 2006/07

Franci Petek vodja ekipe Team leader

Matjaž Zupan glavni trener Head coach

18

Igor Medved trener Coach

Slovenska olimpijska delegacija na 21. zimskih olimpijskih igrah Vancouver, Kanada, 12. - 28. februar 2010

VANCOUVER BROSURA.indd 18

21.1.2010 10:24:49


Tek na smuãeh Cross-country skiing Olimpijski nastopi Past Olympics

2002: 7.m zasl., 8.m 10 km, 12.m 30 km 2006: 6.m 10 km, 8.m šp., 11.m zasl., 14.m 30 km

2002: 7th P, 8th 10 km, 12th 30 km 2006: 6th 10 km, 8th Sprint, 11th P, 14th 30 km

·portni doseÏki Sport achievements 14x 1.m SPP ‘06-’09 14x 1st WC ‘06-’09 7x 2.m šprint SPP ‘01-’10 7x 2nd Sprint WC ‘01-’10 2.m šprint SP ‘07 2nd Sprint WCH ‘07

Petra Majdiã 22.12.1979 Dol pri Ljubljani

Klub/Club: ŠD Atrans Trojane Disciplina/Event: 10 km, špr., zasl., špr. št., 30 km, štaf. / 10 km, Spr., Purs., Team spr., 30 km, Relay

Katja Višnar ·portni doseÏki Sport achievements 11.m šprint SPP ‘10 12.m šprint SPP ‘09 27.m šprint SP ‘09 11.m, 14.m šprint SPP ‘08

11 Sprint WC ‘10 12th Sprint WC ‘09 27th Sprint WCH ‘09 11th, 14th Sprint WC ‘08

21.03.1984 Bled

th

Klub/Club: TSK Bled Disciplina/Event: 10 km, špr., zasl., špr. št., 30 km, štaf. / 10 km, Spr., Purs., Team spr., 30 km, Relay

Vesna Fabjan Olimpijski nastopi Past Olympics

2006: 40.m šprint 14.m 2006: 40th Sprint, 14th šprint štafeta Team sprint

·portni doseÏki Sport achievements 3.m, 4.m šprint, 4.m 3rd, 4th Sprint, 4th Team šprint štafeta SPP ‘09 sprint WC ‘09 17.m šprint SP ‘09 17th Sprint WCH ‘09

13.03.1985 Kranj

Klub/Club: TSK Merkur Kranj Disciplina/Event: 10 km, špr., zasl., špr. št., 30 km, štaf. / 10 km, Spr., Purs., Team spr., 30 km, Relay

Anja Eržen ·portni doseÏki Sport achievements 9.m 4x5 km, 56.m 15 km SPP ‘09 31.m zasledovalno MSP ‘09 21.m 5 km, 31.m 10 km MSP ‘08

VANCOUVER BROSURA.indd 19

9th 4x5 km, 56th 15 km WC ‘09 31st Pursuit WJC ‘09 21st 5 km, 31st 10 km WJC ‘08

26.10.1992 Bled

Klub/Club: TSK OGP Grad Bled Disciplina/Event: 10 km, špr., zasl., špr. št., 30 km, štaf. / 10 km, Spr., Purs., Team spr., 30 km, Relay

Slovenia Olympic Team at the XXI Olympic Winter Games Vancouver, Canada, 12 to 28 February 2010

19

21.1.2010 10:24:53


Tek na smuãeh Cross-country skiing Barbara Jezeršek 31.10.1986 Kranj

Klub/Club: TSK Merkur Kranj Disciplina/Event: 10 km, špr., zasl., špr. št., 30 km, štaf. / 10 km, Spr., Purs., Team spr., 30 km, Relay

9th 4x5 km, 35th 15 km Pursuit WC ‘09 12th 4x5 km WC ‘07 11th 4x5 km WC ‘06 4th 5 km C WJC ‘06

Ivan Hudaã

Vladimir Korolkeviã

Gianluca Marcolini

Stefan Lichon

glavni trener Head coach

tehniãno osebje Technical personnel

20

·portni doseÏki Sport achievements 9.m 4x5 km, 35.m 15 km zasledovalno SPP ‘09 12.m 4x5 km SPP ‘07 11.m 4x5 km SPP ‘06 4.m 5 km klasika MSP ‘06

trener Coach

tehniãno osebje Technical personnel

Slovenska olimpijska delegacija na 21. zimskih olimpijskih igrah Vancouver, Kanada, 12. - 28. februar 2010

VANCOUVER BROSURA.indd 20

21.1.2010 10:24:57


Prosti slog Freestyle skiing Filip Flisar ·portni doseÏki Sport achievements 9.m SPP ‘10 9th WC ‘10 22.m, 28.m SPP ‘09 22nd, 28.m WC ‘09 22.m EPP ‘09 22nd EC ‘09

28.09.1987 Maribor Klub/Club: SK Branik

Disciplina/Event: smuãarski kros / Ski cross

·portni doseÏki Sport achievements 2x 1.m, 2x 2.m, 3x 4.m SPP ‘03-’08 14.m SP ‘05 5.m SP ‘07 4.m SP ‘09

VANCOUVER BROSURA.indd 21

2x 1 , 2x 2 , 3x 4 WC ‘03-’08 14th WCH ‘05 5th WCH ‘07 4th WCH ‘09 st

nd

Primož Vrhovnik glavni trener Head coach

th

Saša Fariã 19.07.1984 Radomlje

Klub/Club: ŠD Vagabund Disciplina/Event: smuãarski kros / Ski cross

Tadej ãernoš trener Coach

Slovenia Olympic Team at the XXI Olympic Winter Games Vancouver, Canada, 12 to 28 February 2010

21

21.1.2010 10:25:00


Bob zveza Slovenije Slovenian Bobsleigh Association Dvoržakova 6a 1230 Domžale T: +386 1 72 42 736 F: +386 1 72 44 656 E: info@slobob.si www.slobob.si Predsednik / President Mr. Matej Juhart Generalni sekretar / Secretary general Mr. Milan Požar Leto ustanovitve / Foundation year 2006

™ © 2008, VANOC

·portni doseÏki Sport achievements BOB 40.m dvosed EPP 2006, Zlatnar / Stegel 52.m dvosed EPP 2006, Šetina / Urankar 1.m štersed SPP 2009, Juhart v posadki Nemãije 14.m dvosed MSP 2008, Bratina / Urbanc 28.m dvosed EPP 2007, Bratina / Cesar 30.m dvosed EPP 2007, Turnšek / Urbanc SKELETON 10.m ženske EPP 2008, Živa Cesar 10.m moški EPP 2008, Anže Šetina 24.m moški EPP 2008, Luka Cmok 5.m moški MSP 2009, Šetina Anže 15.m moški SPP 2009, Šetina Anže

22

BOBSLEIGH 40th two-man Men EC 2006, Zlatnar / Stegel 52nd two-man Men EC 2006, Šetina / Urankar 1st four-men Men WC 2009, Juhart in German team 14th two-man Women WJC, Bratina / Urbanc 28th two-man Women EC 2007, Bratina / Cesar 30th two-man Women EC 2007, Turnšek / Urbanc SKELETON 10th Women EC 2008, Živa Cesar 10th Men EC 2008, Anže Šetina 24th Men EC 2008, Luka Cmok 5th Men WJC 2009, Šetina Anže 15th Men WC 2009, Šetina Anže

Slovenska olimpijska delegacija na 21. zimskih olimpijskih igrah Vancouver, Kanada, 12. - 28. februar 2010

VANCOUVER BROSURA.indd 22

21.1.2010 10:25:01


Skeleton Skeleton Anže Šetina ·portni doseÏki Sport achievements Anže Šetina: 15.m, 19.m, 27.m moški SPP 2009/2010, 5.m MSP 2009

VANCOUVER BROSURA.indd 23

Anže Šetina: 15th, 19th, 27th Men WC 2009/2010 5th WJC 2009

09.05.1986 Kranj

Klub/Club: Bob klub grom Disciplina/Event: moški / Men

Matej Juhart trener Coach

Slovenia Olympic Team at the XXI Olympic Winter Games Vancouver, Canada, 12 to 28 February 2010

23

21.1.2010 10:25:01


Zveza drsalnih športov Slovenije Slovene Skating Union Celovška 25 1000 Ljubljana T: +386 1 439 15 40 F: +386 1 439 15 41 E: drsalna.zveza@siol.net www.drsalna-zveza.si Predsednica / President Mrs. Darja Gabrovšek Polajnar Sekretarka / Secretary Mrs. Andreja Zelinka Leto ustanovitve / Foundation year 1946

™ © 2008, VANOC

Nastopi na ZOI OWG appearances Luka Klasinc (1992), Mojca Kopaã (1992, 1998, Luka Klasinc (1992), Mojca Kopaã (1992, 1998, 2002), Gregor Urbas (2006, 2010), Teodora Poštiã 2002), Gregor Urbas (2006, 2010), Teodora Poštiã (2010) (2010)

·portni doseÏki Sport achievements Mojca Kopaã: 16.m SP 1996, 13.m EP 1998, 14.m EP 2000 in 2002 Gregor Urbas: 6.m MSP 2002, 14.m EP 2004, 11.m EP 2008, 21.m SP 2009 Teodora Poštiã: 18.m EP 2009, 35.m SP 2009

24

Mojca Kopaã: 16th WCH 1996, 13th ECH 1998, 14th ECH 2000 in 2002 Gregor Urbas: 6th WJC 2002, 14th ECH 2004, 11th ECH 2008, 21st WCH 2009 Teodora Poštiã: 18th ECH 2009, 35th WCH 2009

Slovenska olimpijska delegacija na 21. zimskih olimpijskih igrah Vancouver, Kanada, 12. - 28. februar 2010

VANCOUVER BROSURA.indd 24

21.1.2010 10:25:01


Umetnostno drsanje Figure skating ·portni doseÏki Sport achievements 11.m EP 2008 21.m SP 2009 6.m MSP 2002 14.m EP 2004 20.m SP 2004

11 ECH 2008 21st ECH 2009 6th WJC 2002 14th ECH 2004 20th WCH 2004 th

Gregor Urbas 20.11.1982 Hrušica

Klub/Club: DKK Stanko Bloudek Disciplina/Event: posamezno / Singles

Teodora Poštiã ·portni doseÏki Sport achievements 18.m EP 2009 35.m SP 2009 5.m Nobelhorn Trophy 2009

VANCOUVER BROSURA.indd 25

18th ECH 2009 35th WCH 2009 5th Nobelhorn Trophy 2009

Gordana Smrekar trener Coach

25.09.1984 Žirovnica

Klub/Club: DKK Stanko Bloudek Disciplina/Event: posamezno / Singles

Marina Pirkmajer trener Coach

Slovenia Olympic Team at the XXI Olympic Winter Games Vancouver, Canada, 12 to 28 February 2010

25

21.1.2010 10:25:01


Sankaška zveza Slovenije Slovenian Luge Association p.p. 84 1410 Zagorje ob Savi T: +386 41 463 139 E: sazs@siol.net

Predsednik / President Mr. Marko Lotriã Sekretar / Secretary Mr. Ostoja Žujiã Leto ustanovitve / Foundation year 1956

™ © 2008, VANOC

·portni doseÏki Sport achievements Barbara Pilih, 16.m enosed EP, 2004 Barbara Pilih, 8.m enosed ml. SPP, 2004 Domen Pociecha, 5.m enosed ml. SPP, 2002 Domen Pociecha, 8.m enosed ml. SPP, 2002 Domen Pociecha, 6.m enosed ml. SPP - skupno, 2001/2002 Maša Topole, 4.m enosed ml. SPP, 2004 Maša Topole, 4.m enosed ml. SPP, 2004

26

Barbara Pilih, 16th Single ECH, 2004 Barbara Pilih, 8th Single Junior WC, 2004 Domen Pociecha, 5thh Single Junior WC, 2002 Domen Pociecha, 8th Single Junior WC, 2002 Domen Pociecha, 6th Single Junior WC - skupno, 2001/2002 Maša Topole, 4th Single Junior WC, 2004 Maša Topole, 4th Single Junior WC, 2004

Slovenska olimpijska delegacija na 21. zimskih olimpijskih igrah Vancouver, Kanada, 12. - 28. februar 2010

VANCOUVER BROSURA.indd 26

21.1.2010 10:25:02


Sankanje Luge ·portni doseÏki Sport achievements 21.m, 24.m enosed nac. pok. 2009/10 21.m, 22.m enosed nac. pok. 2008/09 36.m SPP 2005 22.m enosed EP 2004

VANCOUVER BROSURA.indd 27

21st, 24th Single Nat. Cup 2009/10 21st, 22nd Single Nat. Cup 2008/09 36th WC 2005 22nd Single ECH 2004

Domen Pociecha 09.05.1986 Kranj

Klub/Club: SD Zagorska dolina Disciplina/Event: enosed / Single

Bernard Kovaãiã trener Coach

Slovenia Olympic Team at the XXI Olympic Winter Games Vancouver, Canada, 12 to 28 February 2010

27

21.1.2010 10:25:04


Vodstvo delegacije Team management

Tone Vogrinec

Blaž Perko

Jože Šparovec

Jaroslav Kalan

Borut Kolariã

Brane Dmitroviã

vodja delegacije Chef de Mission

olimpijski ataše Olympic Attache

administrativno osebje Administrative personnel

Matej Tušak psiholog Psychologist

28

pomoãnik vodje delegacije Deputy Chef de Mission

pomoãnik vodje delegacije Deputy Chef de Mission

tiskovni ataše Press Attache

dr. Matjaž Turel

zdravnik in vodja medicinske ekipe Doctor and Chief medical officer

Slovenska olimpijska delegacija na 21. zimskih olimpijskih igrah Vancouver, Kanada, 12. - 28. februar 2010

VANCOUVER BROSURA.indd 28

21.1.2010 10:25:04


Medicinsko osebje Medical team

VANCOUVER BROSURA.indd 29

dr. Matej Svetec

Astrid Vierthaler

Jaroslav Gajdos

Robert Drobne

Dejan Kocijan

Nace Gartner

Boštjan Ahaãiã

Mitja Raãeãiã

zdravnik Doctor

fizioterapevt Physiotherapist

fizioterapevt Physiotherapist

fizioterapevt Physiotherapist

fizioterapevt Physiotherapist

fizioterapevt Physiotherapist

fizioterapevt Physiotherapist

maser Masseur

Slovenia Olympic Team at the XXI Olympic Winter Games Vancouver, Canada, 12 to 28 February 2010

29

21.1.2010 10:25:10


Številãni pregled delegacije Delegation by Number Športniki / Athletes M/M Ž/W

Športna panoga

Spremstvo Officials

Med. os. Medical p.

SKUPAJ TOTAL

Alpsko smuãanje

9

3

10

3

25

Biatlon

4

4

6

1

15

Deskanje na snegu

5

2

5

1

13

Nordijska kombinacija

2

Smuãarski skoki

5

Tek na smuãeh Prosti slog

1

Skeleton

1

Umetnostno drsanje

1

Sankanje - umetne pr.

1

3

1

9

5

4

1

10

1

2

4

1

2

2

4

1

29

2

1

Vodstvo delegacije SKUPAJ / TOTAL

4

2

16

7

2

9

43

9

97

Slovenska olimpijska delegacija na internetu Slovenia Olympic Team on the web

www.olympic.si Vodstvo slovenske delegacije / Slovenian team management Office Whistler: +1 604 402 73 04 / +1 604 404 5316 Office Vancouver: +1 604 403 34 62 / +1 604 404 53 15 Press attache: +1 604 902 47 09 / press@olympic.si 30

Slovenska olimpijska delegacija na 21. zimskih olimpijskih igrah Vancouver, Kanada, 12. - 28. februar 2010

VANCOUVER BROSURA.indd 30

21.1.2010 10:25:10


Ostali slovenski predstavniki Other Slovene representatives Predstavniki akreditiranih medijev / Member of accredited media

Ostali akreditirani predstavniki / Other accredited personnel

STA - SLOVENE PRESS AGENCY Zala Zaletel, novinar / Journalist Andrej Cimperman, novinar / Journalist Stanko Gruden, fotograf / Photographer

Miloš Kapko, zdravnik / Doctor Peter Kotnik, trener / Coach Metod Marguã, trener / Coach Marko Gracer, trener / Coach Žiga Rosina, teh. os. / Tech. p. Gregor Koprivnik, teh. os. / Tech. p. Primož Gregoriã, teh. os. / Tech. p. Zmago Tonejc, teh. os. / Tech. p. Andrej Perovšek, teh. os. / Tech. p. Jure Šepec, teh. os. / Tech. p. Gregor Brvar, teh. os. / Tech. p. Aljoša Branc, teh. os. / Tech. p. Miha Plahutnik, teh. os. / Tech. p. Marc Wachter, teh. os. / Tech. p.

DELO Miha Šimnovec, novinar / Journalist Matej Družnik, fotograf / Photographer DNEVNIK Uroš Šemrov, novinar / Journalist Jože Okorn, novinar / Journalist EKIPA Andrej Miljkoviã, novinar / Journalist ŽURNAL 24 Šime Dmitroviã, novinar / Journalist SIOL Martin Pavãnik, novinar / Journalist VEãER Borut Planinšiã, novinar / Journalist ASTERA Aleš Fevžer, fotograf / Photographer

VANCOUVER BROSURA.indd 31

Ostali akreditirani predstavniki / Other accredited personne Uroš Ponikvar Technical delegate, Cross-Country skiing Tjaša Andree Prosenc Supervisor, Figure skating Teri Sedej Judge, Figure skating

Slovenia Olympic Team at the XXI Olympic Winter Games Vancouver, Canada, 12 to 28 February 2010

31

21.1.2010 10:25:10


Ostali slovenski predstavniki Other Slovene representatives Volonterji za slovensko delegacijo / VANOC Volunteers for Slovenia Peter Duyker Patricia Kirk Susan Millar Valorie Long Kolleen Maxwell Andrew Sandilands Eric Shaw Slavica Cengic Bernadette Demens Daniela Salmen Emily Kerklaan RADIO SLOVENIJA Anja Hlaãa Dare Miliã Dare Rupar Igor Tominec Uroš Volk Boštjan Reberšak Aleš Smrekar

32

TV SLOVENIJA Miha Žibrat Polona Bertoncelj Aleš Potoãnik Zoran Radisavljeviã Urban Laurenãiã Peter Kavãiã Marjan Fortin Andreja Okorn Jolanda Bertole Boštjan Ogris Andrej Stare

Slovenska olimpijska delegacija na 21. zimskih olimpijskih igrah Vancouver, Kanada, 12. - 28. februar 2010

VANCOUVER BROSURA.indd 32

21.1.2010 10:25:10


VANCOUVER BROSURA.indd 33

hitrostno drsanje Speed skating

hokej na ledu Ice hockey

deskanje na snegu Snowboard

prosti slog Freestyle skiing

hitrost. drsanje.-kratka p. Short track speed skating

umetnostno drsanje Figure skating

curling

skeleton

sankanje Luge

bob Bobsleigh

smuãarski skoki Ski jumping

nordijska kombinacija Nordic Combined

tek na smuãeh cross-country skiing

biatlon Biathlon

alpsko smuãanje Alpine skiing

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

zakljuãna slovesnost / Closing ceremony

otvoritvena slovesnost / Opening ceremony

šport Sport

Program in urnik

Program and schedule

Slovenia Olympic Team at the XXI Olympic Winter Games Vancouver, Canada, 12 to 28 February 2010

33

21.1.2010 10:25:10


Nastopi slovenskih športnikov Events of the Slovenian athletes

34

petek / Friday, 12.02.2010 10:00-11:05

SKOKI, NH (kvalifikacije) / Ski jumping, NH (qualification)

sobota / Saturday, 13.02.2010 09:45-11:25 11:45-13:30 13:00-14:10 17:00-20:35

SKOKI, NH (finale) / Ski jumping, NH (final) ALPSKO, smuk (M) / Alpine skiing, Downhill (M) BIATLON, šprint (Ž) / Biathlon, Sprint (W) SANKANJE, posamezno (M) / Luge, Singles (M)

nedelja / Sunday, 14.02.2010 10:00-10:50 10:00-11:30 11:15-12:25 13:00-14:00 13:00-16:50 13:45-14:20

NORD. KOMB., NH (skoki) / Nord. comb., NH (jumping) ALPSKO, superk. (Ž - smuk) / Alp. skiing, Superc. (W - DH) BIATLON, šprint (M) / Biathlon, Sprint (M) ALPSKO, superk. (Ž - slalom) / Alp. skiing, Superc. (W - SL) SANKANJE, posamezno (M) / Luge, Singles (M) NORDIJSKA KOMB., 10 km / Nordic comb., 10 km

ponedeljek / Monday, 15.02.2010 10:00-11:15 10:30-12:50 14:00-15:00

TEK, 10 km prosto (Ž) / Cross-Country, 10 km Free (W) DESKANJE, kros (M - kvalif.) / Snowb., SBX (M - qualif.) DESKANJE, kros (M - finale) / Snowb., SBX (M - final)

torek / Tuesday, 16.02.2010 10:00-11:30 10:30-11:10 12:45-13:25 13:30-14:30 16:15-20:45

ALPSKO, superk. (M - smuk) / Alp. skiing, Superc. (M - DH) BIATLON, zasledovalno (Ž) / Biathlon, Pursuit (W) BIATLON, zasledovalno (M) / Biathlon, Pursuit (M) ALPSKO, superk. (M - slalom) / Alp. skiing, Superc. (M - SL) DRSANJE, kratki program (M) / Fig. skating, short p. (M)

sreda / Wednesday, 17.02.2010 10:15-11:00 11:00-12:45 12:30-14:00

TEK, šprint (Ž - kvalif.) / Cross-Country, Sprint (W - qualif.) ALPSKO, smuk (Ž) / Alpine skiing, Downhill (W) TEK, šprint (Ž - finale) / Cross-Country, Sprint (W - final)

ãetrtek / Thursday, 18.02.2010 10:00-11:40 12:30-14:05 13:00-14:35 16:00-17:00 17:00-21:05 18:00-19:00 16:00-21:00

BIATLON, 15 km (Ž) / Biathlon, 15 km (W) DESKANJE, kanal (Ž - kvalif.) / Snowb., Halfpipe (W - qualif) BIATLON, 20 km (M) / Biathlon, 20 km (M) DESKANJE, kanal (Ž) / Snowboard, Halfpipe (W) DRSANJE, prosti program (M) / Fig. skating, Free p. (M) DESKANJE, kanal (Ž - finale) / Snowb., Halfpipe (W - final) SKELETON, moški / Skeleton, Men

petek / Friday, 19.02.2010 10:00-11:05 11:30-13:30 13:00-13:50 15:45-20:30

SKOKI, velika skakalnica (kvalif.) / Ski jump., LH (qualif.) ALPSKO, super veleslalom (M) / Alp. skiing, Super G (M) TEK, zasledovalno (Ž) / Cross-Country, Pursuit (W) SKELETON, moški / Skeleton, Men

Slovenska olimpijska delegacija na 21. zimskih olimpijskih igrah Vancouver, Kanada, 12. - 28. februar 2010

VANCOUVER BROSURA.indd 34

21.1.2010 10:25:10


Nastopi slovenskih športnikov Events of the Slovenian athletes sobota / Saturday, 20.02.2010 10:00-11:45 11:30-13:10

ALPSKO, super G (Ž) / Alpine skiing, Super G (W) SKOKI, velika skakalnica (finale) / Ski jump., LH (final)

nedelja / Sunday, 21.02.2010 09:15-10:15 10:00-11:45 10:45-11:25 12:15-13:30 13:00-13:45 13:45-15:00

PROSTI SLOG, kros (M - kvalif.) / Freestyle, SX (M - qualif.) ALPSKO, velesl. (M - 1. tek) / Alp. skiing, GS (M - 1st run) BIATLON, skupinski štart (M) / Biathlon, Mass start (M) PROSTI SLOG, kros (M - finale) / Freestyle, SX (M - final) BIATLON, skupinski štart (Ž) / Biathlon, Mass start (W) ALPSKO, velesl. (M - 2. tek) / Alp. skiing, GS (M - 2nd run)

ponedeljek / Monday, 22.02.2010 10:00-11:55 10:45-12:20 13:00-13:45

SKOKI, ekipno / Ski jumping, Team TEK, šprint ek. (Ž - kv.) / Cross-Country, Team sp. ( W - q.) TEK, šprint ek. (Ž - fin.) / Cross-Country, Team sp. (W - f.)

torek / Tuesday, 23.02.2010 10:30-11:30 11:30-13:05 13:00-14:15 16:30-21:00

PROSTI SLOG, kros (Ž - kvalif.) / Freestyle, SX (W - qualif.) BIATLON, štafeta (Ž) / Biathlon, Relay (W) PROSTI SLOG, kros (Ž - finale) / Freestyle, SX (W - final) DRSANJE, kratki program (Ž) / Fig. skating, short p. (W)

sreda / Wednesday, 24.02.2010 10:00-11:30 13:15-14:30

ALPSKO, velesl. (Ž - 1. tek) / Alp. skiing, GS (W - 1st run) ALPSKO, velesl. (Ž - 2. tek) / Alp. skiing, GS (W - 2nd run)

ãetrtek / Thursday, 25.02.2010 10:00-10:50 11:00-12:05 13:00-13:35 17:00-20:55

NORD. KOMB., LH (skoki) / Nord. comb., LH (jumping) TEK, štafeta 4x5 km (Ž) / Cross-Country, Relay 4x5 km (W) NORDIJSKA KOMB., 10 km / Nordic comb., 10 km DRSANJE, prosti program (Ž) / Fig. skating, Free p. (W)

petek / Friday, 26.02.2010 10:00-11:00 10:00-11:30 11:30-13:05 12:15-13:50 13:30-14:30

DESKANJE, paralelni VSL (Ž - kv.) / Snowb., PGS (W -q.) ALPSKO, slalom (Ž - 1. tek) / Alp. skiing, Slalom (W - 1st run) BIATLON, štafeta (M) / Biathlon, Relay (M) DESKANJE, paralelni VSL (Ž - fin.) / Snowb., PGS (W - f.) ALPSKO, slalom (Ž - 2. tek) / Alp. skiing, Slalom (W - 2nd run)

sobota / Suturday, 27.02.2010 10:00-11:00 10:00-11:45 11:45-13:45 12:15-13:50 13:45-15:10

DESKANJE, paralelni VSL (M - kv.) / Snowb., PGS (M -q.) ALPSKO, slalom (M - 1. tek) / Alp. skiing, Slalom (M - 1st run) TEK, 30 km (Ž) / Cross-Country, 30 km (W) DESKANJE, paralelni VSL (M - fin.) / Snowb., PGS (M - f.) ALPSKO, slalom (M - 2. tek) / Alp. skiing, Slalom (M - 2nd run)

Opomba: ure so navedene v lokalnem ãasu Remarks: above schedule is in local time

VANCOUVER BROSURA.indd 35

Slovenia Olympic Team at the XXI Olympic Winter Games Vancouver, Canada, 12 to 28 February 2010

35

21.1.2010 10:25:10


36

VANCOUVER BROSURA.indd 36

2002

1994

1

ekipno Team jumping

3

4 5

Skupaj za Slovenijo Total for Slovenia

Skupaj / Total

1

Alenka Dovžan 1

1

Katja Koren

Team jumping

1

1

Bron Bronze

Jure Košir

Matjaž Debelak

1

Mateja Svet

1988

1

Jure Franko

Srebro Silver

1984

Zlato Gold

Športnik Athlete

Leto Year

=8

=4

smuãarski skoki / Ski Jumping (Robert Kranjec, Peter Žonta, Damjan Fras, Primož Peterka)

kombinacija / Combined

slalom / Slalom

slalom / Slalom

velika skakalnica / Large hill

smuãarski skoki / Ski Jumping (Miran Tepeš, Matjaž Zupan, Primož Ulaga, Matjaž Debelak)

slalom / Slalom

veleslalom / Giant Slalom

Šport Sport

Slovenija Slovenia

Slovenija Slovenia

Slovenija Slovenia

Slovenija Slovenia

Jugoslavija Yugoslavia

Jugoslavija Yugoslavia

Jugoslavija Yugoslavia

Jugoslavija Yugoslavia

Država Country

Olimpijski arhiv / Olympic Archive

Slovenski medaljisti ZOI / Slovenian medalists OWG

Slovenska olimpijska delegacija na 21. zimskih olimpijskih igrah Vancouver, Kanada, 12. - 28. februar 2010

21.1.2010 10:25:10


Olimpijski arhiv / Olympic Archive Št. slov. šp. na ZOI / No. of SLO ath. at OWG

VANCOUVER BROSURA.indd 37

Leto / Year

M/M

Ž/W

Skupaj / Total

1924

2

2

1928

6

6

1936

17

17

1948

17

1952

4

1

5

1956

12

3

15

24

2

26

1968

27

1

28

1972

23

1976

25

1

1980

11

3

14

1984

43

9

52

1988

14

4

18

1992

19

6

25

1994

17

5

22

1998

21

13

34

2002

25

16

41

2006

25

14

39

Skupaj za Slovenijo Total for Slovenia

107

54

161

Skupaj / Total

332

78

410

1932

/

17

1960

/

1964

23 26

Slovenia Olympic Team at the XXI Olympic Winter Games Vancouver, Canada, 12 to 28 February 2010

37

21.1.2010 10:25:11


Olimpijski komite Slovenije Olympic Committee of Slovenia Celovška 25 1000 Ljubljana T: +386 1 230 60 00 F: +386 1 230 60 20 E: info@olympic.si www.olympic.si

mag. Janez Kocijanãiã predsednik President

dr. Tone Jagodic generalni sekretar Secretary General

Podpresedniki / Vice Presidents dr. Jakob Bednarik Bogdan Gabrovec Leo Kremžar

ãlani izvršnega odbora Tjaša Andree Prosenc Miroslav Cerar dr. Edvard Kolar Miran Kos Rafko Križman Sonja Poljšak Dušan Prezelj

38

Executive board members Iztok ãop Vojka Ravbar Dušan Šešok Boško Šrot mag. Dagmar Šuster Rudi Zavrl Branko Žnidariã

Slovenska olimpijska delegacija na 21. zimskih olimpijskih igrah Vancouver, Kanada, 12. - 28. februar 2010

VANCOUVER BROSURA.indd 38

21.1.2010 10:25:11


·port v Sloveniji “Ste majhna nacija, a veliki v športu!” S temi besedami je tedanji predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Juan Antonio Samaranch leta 1993 ob obisku v Sloveniji povzel navdušujoã razvoj športa in olimpijske ideje v Sloveniji. Samostojno ãlanstvo v olimpijski družini je leta 1992 Sloveniji odprlo novo obzorje v razvoju športa in olimpijskih idealov. Zgodovina športa

Športna in olimpijska tradicija sta v Sloveniji del nacionalne kulturne dedišãine. Že leta 1689 je zgodovinar Janez Vajkard Valvasor v svojem delu “Slava vojvodine Kranjske” med drugim opisal smuãarje z Bloške planote. To je hkrati najstarejši zapis o smuãanju v centralnem delu Evrope. Kljub dokumentiranemu zgodnejšemu obstoju športnih prvin pa so slovenska športna društva nastala skoraj dvesto let kasneje - prvo slovensko športno društvo Južni Sokol je bilo ustanovljeno leta 1862. Med velikane športne kulture v Sloveniji sodi prvi znanilec slovenskega olimpizma Rudolf Cvetko (1880-1997), ki se je leta 1912 kot prvi Slovenec, ãlan avstrijske ekipe, udeležil OI v Stockholmu; Leon Štukelj (1898-1999), ki je v ãasu od leta 1924 do 1936 sodeloval na treh OI in osvojil 3 zlate ter po eno srebrno in bronasto odliãje; Miroslav Cerar (1939) je po 2. svetovni vojni ponovno obudil sloves slovenske gimnastike in osvojil dve zlati medalji in eno bronasto na Olimpijskih igrah v Tokiju in Mexico Cityju;

Razvoj športa

Po osamosvojitvi leta 1991 skuša Slovenija razviti sodobne organizacijske in zakonske razmere za razvoj športa. Leta 1994 se je OKS združil s Športno zvezo Slovenije. Nova krovna športna organizacija Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez združuje 66 nacionalnih panožnih športnih zvez ter 84 lokalnih športnih organizacij, z veã kot 5300 društvi in 450,000 posamezniki. OKS skuša razvijati tako vrhunski šport kot šport za vse. Država preko Ministrstva za šolstvo in šport ustvarja pogoje za razvoj športa z Nacionalnim programom športa, ki ga je sprejel slovenski parlament in opredeljuje kratkoroãne, srednjeroãne in dolgoroãne cilje. Program opredeljuje uresniãevanje javnega interesa v športu in zajema celostno organizirano športno dejavnost - športno vzgojo, rekreacijo, kakovostni šport, vrhunski šport in invalidski šport. Za razvoj na podroãju izobraževanja in znanosti v športu v Sloveniji skrbi Fakulteta za šport.

Razvoj sodobnega športa je v Sloveniji neloãljivo povezan z inženirjem Stankom Bloudkom (1890-1959), ki ni bil le zagret športnik, temveã tudi graditelj letal in športnih objektov. Bil je eden izmed najbolj goreãih zagovornikov olimpijske ideje v Sloveniji in leta 1948 kot edini Slovenec doslej postal ãlan MOKa.

VANCOUVER BROSURA.indd 39

Slovenia Olympic Team at the XXI Olympic Winter Games Vancouver, Canada, 12 to 28 February 2010

39

21.1.2010 10:25:11


Sport in Slovenia “You are a small nation, but great in sports!” With these words Mr. Juan Antonio Samaranch, former IOC President, expressed his opinion on the development of sports and the Olympic Movement in Slovenia during his visit to Slovenia in 1993.

Sports history

In Slovenia, sports and the Olympic tradition represent part of the national heritage. As early as 1689, Janez Vajkard Valvasor, historian, described the “Bloke highlands skiers” in his work “The Glory of the Duchy of the Upper Carniola”, which is the oldest description of skiing in the Central European region. Nevertheless, the first Slovenian sports associations emerged almost 200 years later – the first association, called Južni Sokol (South Falcon), was established in 1862. Rudolf Cvetko (1880-1977) was the first Olympic athlete from Slovenia, competing in the 1912 Stockholm Games as a member of the Austrian National Team; Leon Štukelj (1898-1999) participated at three Olympic Games, from 1924 through 1936, and won 3 gold medals, one silver and one bronze; After the Second World War, Miroslav Cerar (1939) renewed the reputation of Slovenian gymnastics, winning two gold medals and one bronze at the Olympic Games in Tokyo and Mexico City; Stanko Bloudek (1890-1959), athlete and sports engineer, was a promoter of the Olympic ideal in Slovenia; in 1948 he became the only IOC member from Slovenia thus far.

40

Sports development

Since gaining its independence in 1991, Slovenia has been steadily striving for the development of modern organizational and legislative conditions and circumstances for the development of sports. In 1994, our NOC merged with the Association of Sports Federations. The newly merged umbrella sports organisation, the Olympic Committee of Slovenia – Association of Sports Federations, connects 66 national sports federations, and 84 local sports organisations, together with more than 5,300 clubs and associations and 450,000 members. Our NOC’s objectives are to develop top sports, as well as sports for all activities. The State, with the Ministry of Education and Sport, has created the necessary conditions for the development of sports through the National Programme of Sport, passed in the Slovenian Parliament as the means of determining short-term, mediumterm and long-term objectives. The National Programme defines the so–called “public interest” in sport and covers the entire range of organized sports activities – physical education, sport for all, high performance sports and sport for disabled people. The Faculty of Sport is responsible for the development of sports education and sports science in Slovenia.

Slovenska olimpijska delegacija na 21. zimskih olimpijskih igrah Vancouver, Kanada, 12. - 28. februar 2010

VANCOUVER BROSURA.indd 40

21.1.2010 10:25:11


Slovenski olimpijski heroji Rudolf CVETKO (1880-1977)

Rudolf Cvetko se je kot ãlan avstrijske olimpijske sabljaške ekipe udeležil poletnih iger v Stockholmu leta 1912 in kot prvi Slovenec osvojil prvo olimpijsko kolajno. Bil je avstro-ogrski oficir in inštruktor sabljanja Vojnega inštituta Wiener Neustadt v Avstriji. Kasneje je postal eden vodilnih športnih organizatorjev in sabljaških trenerjev v Sloveniji.

Leon ŠTUKELJ (1898-1999)

Legenda slovenskih olimpijskih herojev je umrl le 4 dni pred svojim 101 rojstnim dnevom in je ob stoletnici OI moderne dobe kot najstarejši živeãi olimpionik na povabilo Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) sodeloval na slovesni otvoritvi v Atlanti. Uspelo se mu je uvrstiti v sam svetovni vrh. Samo na olimpijskih igrah si je pritelovadil šest odliãij, od tega dve zlati v Parizu leta 1924, eno zlato in dve bronasti v Amsterdamu leta 1928 in za zakljuãek kariere, star 37 let, še eno srebrno v Berlinu leta 1936. Na svetovnih prvenstvih je osvojil 14 kolajn. Leon Štukelj, legenda svetovnega športa, je zapisan v zgodovini slovenskega športa kot tekmovalec z najveã uspehi na velikih mednarodnih športnih tekmovanjih, soustanovitelj Olimpijskega komiteja Slovenije in podpisnik slovenske olimpijske listine ter ostaja ponos slovenskega naroda in vzor za športno in zdravo življenje.

VANCOUVER BROSURA.indd 41

Miroslav CERAR (1939)

Miroslav Cerar, v vsem svetu znan kot najbolj elegantni in najboljši »konjenik« svoje tekmovalne dobe je po drugi svetovni vojni za sebe in Slovenijo priboril najveã kolajn, zato ga uvršãamo za najuspešnejšega športnika Slovenije od 1945 dalje. V letih 1958 in 1970 je na olimpijskih igrah, svetovnih in evropskih prvenstvih osvojil 30 odliãij. Njegova paradna disciplina je bil konj z roãaji, na katerem je osvojil dve zlati olimpijski kolajni (1964, 1968) ter postal trikrat svetovni (1962, 1966, 1970) in trikrat evropski prvak (1961, 1963, 1969). Leta 1991 je bil odlikovan z olimpijskim redom in postal ãastni ãlan Olimpijskega komiteja Slovenije, predsednik iniciativnega odbora za ustanovitev Olimpijskega komiteja Slovenije in bil kasneje izvoljen za podpredsednika slovenskega NOK. Od leta 1994 je predsednik Slovenske olimpijske akademije.

Stanko BLOUDEK (1890-1959)

Zagotovo je bil za razvoj slovenskega športa izjemnega pomena »oãe slovenskega športa« ing. Stanko Bloudek. Bil je tekmovalec (udeležil se je olimpijskih iger v St. Moritzu leta 1928), trener, konstruktor, organizator in ãlan MOK. Od leta 1964 se njemu na ãast najuspešnejšim športnikom in športnim delavcem za njihove dosežke podeljuje »Bloudkovo priznanje«, najprestižnejše slovensko športno priznanje.

Slovenia Olympic Team at the XXI Olympic Winter Games Vancouver, Canada, 12 to 28 February 2010

41

21.1.2010 10:25:11


Slovenian Olympic heroes Rudolf Cvetko (1880-1977)

The first Slovenian ever to receive an Olympic medal as a member of the Austrian sabre team in Stockholm in 1912. He was an officer in the Austro– Hungarian army and fencing instructor at the Military Institute of Wiener Neustadt, Austria. Later, he became one of the leading sports organisers and fencing trainers in Slovenia.

Leon ŠTUKELJ (1898-1999)

The doyen of Slovenian Olympic champions died only 4 days before his 101 birthday and was honored as the oldest living Olympic Champion at the official opening of the 1996 Atlanta Olympic Games. This exceptional gymnast and long-lived athlete won the Olympic gold in Paris in 1924 and Amsterdam in 1928; in Berlin in 1936, he won the silver at the age of 37. Altogether, he won 6 Olympic medals (three gold, one silver and two bronze). In addition, Štukelj won 14 trophies at World Championships. A true sports ambassador, he leaves the legacy of a lifetime’s dedication to sport, through his unceasing involvement in Slovenia’s sports movement, as co-founder of the Slovenian Olympic Committee, co-signer of the Slovenian Olympic Charter and for the legendary Štukelj manoevre.

42

Miroslav Cerar (1939)

The last “romantic” on the pommel horse is the most successful athlete in the history of Slovenian sports. Between 1958 and 1970, he won 30 medals at the Olympic Games, World and European Championships. His speciality was the pommel horse, on which he became a double Olympic champion (1964, 1968), triple World (1962, 1966, 1970) and European champion (1961, 1963, 1969). In 1991, Miro Cerar, who was also awarded the Olympic Order and honorary membership on the Olympic Committee of Slovenia, became president of the Initiative Board for the founding of the Olympic Committee of Slovenia. Later, he was elected vice–president of the Slovenian NOC. Since 1994 he has been president of the Olympic Academy of Slovenia.

Stanko BLOUDEK (1890-1959)

Undoubtedly, Stanko Bloudek exerted the greatest influence on the development of sports in Slovenia. Bloudek, also called “Father of the Slovene sport”, was a builder and inventor, an athlete (he participated at the St. Moritz Olympic Games in 1928), a coach and a sports official who had great impact on local and international levels and was the first, and so far the only, IOC member from Slovenia. In his honour, the Bloudek Award, the most prestigeous sports award in Slovenia, has been given to athletes and sports representatives for the greatest sports achievements every year since 1964.

Slovenska olimpijska delegacija na 21. zimskih olimpijskih igrah Vancouver, Kanada, 12. - 28. februar 2010

VANCOUVER BROSURA.indd 42

21.1.2010 10:25:11


Republika Slovenija Republic of Slovenia Republika Slovenija je postala samostojna država po 10-dnevni vojni leta 1991. Leži v srcu Evrope in pokriva 20.273 km2. Veãino države zajema kontinentalno podnebje z mrzlimi zimami in vroãimi poletji. Zaradi svoje lege ima Slovenija pomembno tranzitno vlogo, ki jo je držala tudi skozi zgodovino. Predstavlja križišãe evropskih poti, kjer so se mešali razliãni vplivi in interesi. Slovenija ima 2 milijona prebivalcev, od katerih je 87,9 % Slovencev. Uradni jezik je slovenšãina. Glavno mesto je Ljubljana, ki je tudi najveãje mesto, hkrati pa politiãni, administrativni, ekonomski, izobraževalni in kulturni center Slovenije. Slovenšãina je igrala posebno vlogo skozi slovensko zgodovino in ne glede na razliãne vplive, še posebej germanskega, je Slovenija ohranila svoje jezikovne posebnosti, od katerih je najbolj znaãilna »dvojina«, ki se uporablja za dve osebi ali stvari v vseh delih govora. Slovenija je že leta 1992 zaprosila za sklenitev Evropskega sporazuma o pridružitvi k Evropski Uniji, katerega je 10. junija 1996 podpisala, veljati pa je zaãel s 1. februarjem 1999. Decembra 2002 so se konãala pristopna pogajanja in Evropski svet je ocenil, da bo Slovenija, kot tudi ostale države pristopnice, pripravljena na ãlanstvo do 1. maja 2004. 23. marca 2003 smo Slovenci vkljuãitev Slovenije v Evropsko Unijo podprli na referendumu in s 1. majem 2004 postali državljani Evropske Unije. Slovenija je s tem okrepila svojo mednarodno vlogo, utrdila položaj samostojne države, svojo prepoznavnost in gospodarsko moã, poveãale so se možnosti študija znotraj EU in ne na zadnje je slovenšãina postala eden izmed uradnih jezikov EU. S 1.1.2007 pa je Slovenija prevzela tudi skupno evropsko valuto Euro.

VANCOUVER BROSURA.indd 43

The Republic of Slovenia, which became independent after a 10-day war in 1991, lies at the heart of Europe. It covers only 20,273 square kilometers. Most of the country has a continental climate, with cold winters and warm summers. Because of its geographical position, the territory of the present Slovenia has, throughout history, been an important transit area, a crossroads of trans–European routes, where varied influences and interests have mixed. Slovenia has a population of 2 million, of whom 87.9 per cent are Slovenes. The official language is Slovene. The capital, Ljubljana, is the largest city, as well as the political, administrative, economic, educational and cultural center of Slovenia. The Slovene language, the South Slavonic language, has played a special role throughout Slovene history and in spite of various, in particular Germanic, influences, the country has preserved its special linguistic features, the most notable of which is the “dual” form. Slovenia applied for full membership in the European Union as early as 1992 and signed the Europe Agreement, which came into force in February 1999. Negotiations were concluded in 2002 and the European Council decided that Slovenia, along with other accession countries, would be prepared to acquire membership by May 2004 - joining the European Union on 1 May 2004. As a Member State, Slovenia intensified its international role, strengthened its position as an independent country, its identity and economic efficiency, and improved the opportunities for education in other Member States; last but not least, as from 1.1.2007 Slovenia accepted Euro as their own money currency.

Slovenia Olympic Team at the XXI Olympic Winter Games Vancouver, Canada, 12 to 28 February 2010

43

21.1.2010 10:25:11


Slovenija na kratko Država in ljudje Lega: Površina: Dolžina meja: Dolžina obale: Podnebje: Najvišji vrh: Najnižja toãka: Povpreãna temperatura: Populacija: Nacionalnost: Jezik: Religija: Glavno mesto:

srednjeevropska država 20.273 km2 1.370 km: z Austrijo (sever) 318 km; z Italijo (zahod) 280 km; z Madžarsko (vzhod) 102 km; s Hrvaško (jug) 670 km 46,6 km alpsko, celinsko, sredozemsko Triglav, 2846 metrov morska gladina januar: -2ºC, julij: +21ºC 2.042.335 (2009); 99 prebivalcev na km2 Slovenci; Italjani; Madžari; drugo slovenšãina; na narodnostno mešanih ozemljih tudi madž. in ital. rimskokatoliška; obstajajo tudi druge manjše verske skupnosti (protestanti, muslimani in židi) Ljubljana (330.000)

Vlada Politiãni sistem: Predsednik republike: Predsednik vlade: Vlada: Državni zbor:

veãstrankarska parlamentarna demokracija dr. Danilo Türk (2007) Borut Pahor predsednik vlade, 15 ministrov, 2 ministra brez resorja 90 poslancev (88 izvoljenih predstavnikov strank in po en predstavnik iz italjanske in madžarske manjšine)

Gospodarstvo Valuta: BDP na prebivalca: Gospodarska rast: Inflacija: Izvoz: Uvoz: Brezposelnost:

euro (EUR); od 1.1.2007 18.204 EUR (2008) 3,5 % (2008) 5,7 % (2008) 19,8 miljard EUR (2008) 23 miljard EUR (2008) 4,4 % (2008)

ãlanstvo Slovenije v mednarodnih organizacijah:

Združeni narodi (UN), 1992; Konferenca o varnosti in sodelovanju v Evropi (CSCE), 1992; Srednjeevropska pobuda (CEI), 1992; Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), 1992; Mednarodna delavska organizacija (ILO), 1992; Svet Evrope, 1993; Mednarodni denarni sklad (IMF), 1993; Mednarodna banka za obnovo in razvoj (IBRD), 1993; Svetovna trgovinska organizacija (WTO), 1995; Srednjeevropski sporazum o prosti trgovini (CEFTA), 1996; Evropska unija (EU) in NATO, 2004.

44

Slovenska olimpijska delegacija na 21. zimskih olimpijskih igrah Vancouver, Kanada, 12. - 28. februar 2010

VANCOUVER BROSURA.indd 44

21.1.2010 10:25:11


Slovenija in brief The country and its people Location: Central Europe Area: 20,273 km2 Length of borders: 1,370 km: with Austria (north), 318 km; with Italy (west), 280 km; with Hungary (east), 102 km; with Croatia (south), 670 km Length of coastline: 46.6 km Climate: continental, alpine, sub–Mediterranean Highest peak: Mt. Triglav – 2,846 meters The lowest point: sea level Average temperature: January: -2ºC, July: +21ºC Population: 2.042.335 (2006); 99 inhabitants per km2 Nationalities: Slovene; Italian; Hungarian; other Language: Slovene; in nationally mixed areas, also Italian and Hungarian Religion: Roman Catholic, although there are some small communities of other denominations (Protestants, Muslims and Jews) Capital: Ljubljana (330.000) Government Political system: President: Prime Minister: Government: National Assembly:

multiparty parliamentary democracy dr. Danilo Türk (2007) Borut Pahor Prime Minister, 15 Ministers, 2 Ministers without portofolio 90 deputies (88 elected representatives and one representative each from the Italian and Hungarian national minorities)

The Economy Currency: Euro (EUR); from 1.1.2007 GDP per capita: 18.204 EUR (2008) GDB growth: 3.5 % (2008) Inflation: 5.7 % (2008) Exports: 19.8 billion EUR (2008) Imports: 23 billion EUR (2008) Unemployment: 4.4 % (2008) Slovenia's membership in international organisations United Nations (UN), 1992; Conference on Security and Cooperation in Europe (CSCE), 1992; Central European Initiative, 1992; World Health Organisation (WHO), 1992; International Labour Organisation (ILO), 1992; Council of Europe, 1993; International Monetary Fund (IMF), 1993; International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), 1993; World Trade Organisation (WTO), 1995; Central European Free Trade Association (CEFTA), 1996; European Union and NATO, 2004.

VANCOUVER BROSURA.indd 45

Slovenia Olympic Team at the XXI Olympic Winter Games Vancouver, Canada, 12 to 28 February 2010

45

21.1.2010 10:25:12


Slovenski simboli in prazniki Slovene symbols and holidays

Slovenske nacionalne barve so bela, modra in rdeãa. Pojavljajo se na zastavi skupaj s grbom, ki simbolizira: - lik Triglava v beli barvi (najvišja gora v Sloveniji), - dve valoviti modri ãrti ponazarjata morje in reke, - tri zlate šesterokrake zvezde so simbol Celjskih grofov, zadnje velike vladraske rodovine na slovenskem ozemlju.

Slovenia’s national colours are white, blue and red. They appear on the flag along with the coat–of–arms which symbolises: - Outline of white, triple–headed mountain represents Mt. Triglav (the highest mountain) - Two wavy blue lines represent the Adriatic Sea and the rivers - Three gold six–pointed stars are symbols of the Celje counts, the last great dynasty of the Slovene territory

Državna himna - Zdravljica

The national anthem - The Toast

Žive naj vsi narodi ki hrepene doãakat’ dan, da koder sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan, da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak!

Prazniki v Sloveniji 1. - 2. jan. novo leto 8. feb. Prešernov dan velikonoãna nedelja in ponedeljek 27. april dan upora proti okupatorju 1. - 2. maj praznik dela 25. jun. dan državnosti 15. avg. Marijino vnebovzetje 17. avg. združitev prekmurskih Slovencev z matiãnim narodom 15. sept. vrnitev Primorske k matiãni domovini 31. okt. dan reformacije 1. nov. dan spomina na mrtve 23. nov. dan Rudolfa Maistra 25. dec. Božiã 26. dec. dan samostojnosti in enotnosti

46

God’s blessing on all nations, Who long and work for that bright day, When o’er earth’s habitations No war, no strife shall hold its sway: Who long to see, That all men free, No more shall foes but neighbours be.

Holidays in Slovenia Jan.1 - 2 New Year’s Feb. 8 Preseren Day Easter Sunday and Monday Apr. 27 Uprising against the Occupation May 1 - 2 Labour Day June 25 Statehood Day Aug. 15 Assumption Day Aug. 17 Slovenes in Prekmurje Incorporated into the Nation Sept. 15 Restoration of the Primorska Region to the Motherland Oct. 31 Reformation Day Nov. 1 All Saints Day Nov. 23 Rudolf Maister Day Dec. 25 Christmas Dec. 26 Independence and Unity Day

Slovenska olimpijska delegacija na 21. zimskih olimpijskih igrah Vancouver, Kanada, 12. - 28. februar 2010

VANCOUVER BROSURA.indd 46

21.1.2010 10:25:12


Kanada na kratko Lega: Površina: Podnebje: Najvišji vrh: Najnižja toãka: Populacija: Nacionalnost: Jezik: Religija: Glavno mesto: Upravna razdelitev: Politiãni sistem: Valuta: BDP na prebivalca: ãasovni pas:

druga najveãja država na svetu, Atlantski ocean (vzhod), Severno ledeno morje (sever), Pacifik in Aljaska (zahod), 12 držav ZDA (jug); od zahoda proti vzhodu meri 5200 in od severa proti jugu 4600 km 9.984.670 km2 (ali približno 492 Slovenij) subpolarno podnebje (sever), oceansko podnebje (vzhod), zmerno celinsko na obmoãju prerij in zmerno toplo ob reki Sv. Lovrenca Mount Logan, 5.959 metrov morska gladina 32,8 milijonov; 3 prebivalci na km2 40 % Kanadãanov, 27 % Francozov, 20 % Evropejcev, 11, 5 % Azijcev, 1,5 % Indijancev in Eskimov anglešãina in francošãina 47 % je katoliãanov, 41 % protestantov in 7 % ateistov Ottawa (doloãila kraljica Viktorija leta 1857) 10 provinc in 3 teritoriji (British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Quebec, Newfoudland, Prince Edward Island, New Brunswick, Nova Scotia, in Yukon Territiry, Northwest Territories in Nunavut) ustavna monarhija kanadski dolar (1 EUR = 1,48 CAD) 39.200 USD -3,5 do -8 ur CET; Vancouver in Whistler sta 9 ur za ãasom v Sloveniji

Zgostitveno jedro prebivalstva države je med Velikimi jezeri in atlantsko obalo, kjer na 10 % površine države živi 90 % ali 28 milijonov ljudi. Izven tega obmoãja, ki je veliko kot Evropa, pa samo 3,5 milijona. Prvotni prebivalci so bili Indijanci in Inuiti (Eskimi), ki so jih beli priseljenci silili k preseljevanju na zahod. Odnos države do staroselcev se je izboljšal šele leta 1973 z odloãitvijo kanadskega vrhovnega sodišãa, da so pravice staroselcev do zemlje pravno veljavne. Po tem sklepu so Indijancem vrnili zemljo ali pa jim dodelili odškodnino. V državi živi danes okoli 46 000 Inuitov (Inuit pomeni ãlovek, Indijanci so jih poimenovali Eskimi, kar pomeni jedci surovega mesa, kar je za Inuite žaljivo poimenovanje). Od leta 1999 imajo na severu Kanade svoj zvezni teritorij Nunavut. Živijo kot kolektiv in nimajo individualne miselnosti. Med gospodarskimi znaãilnostmi izstopa v kmetijstvu po proizvodnji jeãmena, pridela ga najveã na svetu, šesta je v proizvodnji pšenice, druga v pridobivanju lesa in je med najveãjimi izvozniki hrane na svetu. V kmetijstvu so zaposleni le 3 % prebivalstva. Najpomembnejše industrijske panoge so avtomobilska, živilska, kemiãna, elektrotehniãna, letalska, papirna. Najpomembnejša središãa so na obmoãju ob Reki Sv. Lovrenca, ob obali Velikih jezer in na Kanadskem šãitu na severovzhodu države.

VANCOUVER BROSURA.indd 47

Slovenia Olympic Team at the XXI Olympic Winter Games Vancouver, Canada, 12 to 28 February 2010

47

21.1.2010 10:25:12


Kratek zgodovinski pregled Kanade •

• •

Prvi prebivalci Kanade so prišli iz Azije ãez ožino, ki jo danes poznamo kot Beringov preliv okoli leta 10.000 pr.n. št. Vikingi so odkrili vzhodno obalo Severne Amerike in na severu današnje Nove Funlandije zgradili svoje oporišãe. To naj bi se zgodilo približno leta 1000. Leta 1497 je John Cabot prispel do vzhodne obale Nove Funlandije in Kanado razglasil za last angleškega kralja Henrika VII. Jacques Cartier, doma iz St. Maloja v Franciji je leta 1535 raziskal ustje reke Sv. Lovrenca in ustanovil prve francoske naselbine. Leta 1608 je Samuel de Champlain raziskal notranjost in ustanovil mesto Quebec, ki postane glavno mesto Nove Francije. Leta 1610 Henry Hudson razišãe danes po njem imenovan Hudsonov zaliv Med leti 1756 in 1763 je potekala vojna med Francozi in Angleži, ki jo Francozi izgubijo, Anglija si prilasti celotno Kanado in jo prikljuãi k svojemu imperiju

• • • • • • •

• • •

Ustavna ureditev Kanade 1791. Med leti 1812 do 1814 sledi vdor ameriških ãet v državo Zaãetek zlate mrzlice v letih 1858 do 1862 v Britanski Kolumbiji Ustanovitev zvezne države Kanade leta 1867, sledi gradnja kanadske pacifiške železnice Leto 1914, zaãetek prve svetovne vojne, Kanada se bojuje na strani antante Leta 1931 država doseže politiãno neodvisnost od Velike Britanije 10. 9. 1939 je Kanada izdala izjavo o vojni proti Nemãiji in se je dejavno vkljuãila v obrambo plovne poti proti severnemu Atlantiku. S svojimi enotami je delovala v vojni v Italiji in izkrcanju ter odprtju druge fronte v Normandiji. V vojni je sodelovalo veã kot milijon Kanadãanov. V letih hladne vojne (1945 – 1960) je Kanada tesna zaveznica ZDA Leta 1965 Kanada sprejme javorjev list kot simbol svoje države V letih med 1982 do 1995 si Quebec prizadeva za dosego samostojnosti, sledilo je ljudsko odloãanje, ki pa takšen predlog zavrne

City venu

Straight of Georgia

0

2.5

Curling / Curling

Figure Skating / artistique

Freestyle Skiing Ski acrobatique

Freestyle Skiing Ski acrobatique

48

Slovenska olimpijska delegacija na 21. zimskih olimpijskih igrah Vancouver, Kanada, 12. - 28. februar 2010

VANCOUVER BROSURA.indd 48

21.1.2010 10:25:13


Vancouver •

Obalno mesto na jugovzhodu province British Columbia.

Površina mesta znaša 114 kvadratnih kilometrov.

Prvi Evropejci so prišli na to obmoãje leta 1579, to naj bi bil Francis Drake; nato se omenja leta 1791 Jose Maria Navaez in leta 1792 je tu pristal tudi George Vancouver, po katerem ima City venues / Sites ville ime. kraj še de danes

Tu živi danes 2 318 200 prebivalcev, v mestu Vancouver pa 615 473 po podatkih iz julija 2009.

Oceansko podnebje- bližina oceana, rek, jezer in gorovij naredi obmoãje primerno za najrazliãnejšo rekreacijo.

Med glavnimi turistiãno zanimivimi središãi velja izpostaviti: Stanley Park, ki velja za tretjega najveãjega v Severni Ameriki, Canada Place je pomemben kongresni in hotelski center; University of British Columbia Museum of Anthropology je muzej, ki hrani 14 000 arheoloških najdb iz vsega sveta, (impresivno stavbo muzeja je oblikoval kanadski arhitekt Arthur Erikson; Capilano Suspension Bridge velja za najvišji in najdaljši ležeãi most na svetu, kjer se lahko sprehodiš nad gozdom in opazuješ prelete orlov, Long Coquitlam Beach, obmoãje prvotnega naseljevanja Evropejcev. Zaradi naravnih lepot in razliãnih živalskih vrst, ki tu živijo, je pod zašãito UNESCA.

To Whistler / Vers Whistler 90 km 0

Vancouver West Vancouver

Burrard Inlet

Vancouver

UBC

Straight of Georgia

Port Moody Burnaby New Westminster 0.5

1

km

Surrey

Richmond

Delta 0

2.5

5

km

Curling / Curling

Freestyle Skiing: Ski Cross / Ski acrobatique: ski cross

Snowboard Halfpipe / Surf des neiges demi-lune

Airport / Aéroport

Press Centre / Centre de presse

Figure Skating / Patinage artistique

Ice Hockey / Hockey sur glace

Snowboard Parallel GS / Surf des neiges SGP

Victory Ceremonies / Cérémonies de remise des médailles

Freestyle Skiing: Aerials / Ski acrobatique: sauts

Short Track Speed Skating / Patinage de vitesse sur piste courte

International Broadcast Centre / Centre international de radio et télévision

Speed Skating / Patinage de vitesse

Olympic Village / Village olympique

Freestyle Skiing: Moguls / Ski acrobatique: bosses

Snowboard Cross / Surf des neiges snowboard cross

VANCOUVER BROSURA.indd 49

Opening and Closing Ceremonies / Cérémonies d’ouverture et de clôture

Slovenia Olympic Team at the XXI Olympic Winter Games Vancouver, Canada, 12 to 28 February 2010

49

21.1.2010 10:25:14


Whistler • •

Je kombinacija lepot sinje modre barve rek, jezer in beline snega. Vsako leto mesto obišãe veã kot dva milijona turistov, ki prihajajo sem zaradi pohodništva, Whistler Venues / neokrnjene Sites de Whistler narave, rekreacije na jezerih in rekah, v zimskem ãasu pa zaradi smuãanja. V kraju so zaradi potreb turizma in olimpijade zgradili okoli sto hotelov,

restavracij in trgovin. •

Šteje 9.000 stalnih in 4.500 sezonskih prebivalcev.

Smuãišãa se razprostirajo na veã kot 8.000 arih od 668 do 2.284 metrov nadmorske višine.

Povpreãne letne snežne padavine so 914 cm. To Pemberton / Vers Pemberton 21 km

Green Lake

Whistler Olympic Park / Parc olympique de Whistler

n Valley Roa gha d lla Ca

Alta Lake

The Whistler Sliding Centre / Centre des sports de glisse de Whistler

Whistler Creekside

0 To Vancouver / Vers Vancouver 111 km

50

Alpine Skiing / Ski alpin

Cross-Country Skiing / Ski de fond

Skeleton / Skeleton

International Broadcast Centre / Centre international de radio et télévision

Biathlon / Biathlon

Luge / Luge

Ski Jumping / Saut à ski

Olympic Village / Village olympique

Bobsleigh / Bobsleigh

Nordic Combined / Combiné nordique

1

2

km

Victory Ceremonies / Cérémonies

de remise des médailles

Press Centre / Centre de presse

Slovenska olimpijska delegacija na 21. zimskih olimpijskih igrah Vancouver, Kanada, 12. - 28. februar 2010

VANCOUVER BROSURA.indd 50

21.1.2010 10:25:15


Vancouver Olympic and Paralympic Village

VANCOUVER BROSURA.indd 51 124

126

Whistler Sliding Centre

Whistler Celebration Site

114

Whistler Nordic Venue

1.6

120

Whistler Creekside

BC Place Stadium

12

UBC Winter Sports Centre

3

14

Richmond Oval

13

6.2

Pacific Coliseum

Main Media Centre

3.7

8.2

115

128

114

10

12

4.1

125

129

119

119

115

12

15

6.6

4.8

-

29

0.5

14

2.4

124 123

29

41

27

126 125

114 113

120 119

38

42

33

32

29

-

127

4.7

10

6.1

129

117

123

12

11

9.1

-

4.8

32

6.2

127

5.7

20

5.6

129

117

123

18

20

-

9.1

6.6

33

119

14

136

15

7.3

16

138

126

132

17

-

20

11

15

42

129

12

133

13

17

12

135

123

129

-

17

18

12

12

38

125

4.3

119

131

118

6.3

15

-

129

132

123

123

119

120

4.1

120

20

113

125

111

22

-

15

123

126

117

117

113

114

12

114

2.6

124

137

124

-

22

6.3

135

132

129

129

125

126

10

126

3

121

1.9

15

-

124

111

118

12

16

5.6

6.1

2.4

27

114

13

135

14

-

15

137

125

131

17

7.3

20

10

14

41

128

1.6

123

-

14

1.9

125

113

119

15

15

5.7

4.7

.5

29

115

-

123

135

121

2.6

20

4.3

133

136

127

127

123

124

8.2

124

Venue Distances

Vancouver International Airport

2.4

Hillcrest / Nat Bailey Stadium Park

116

Cypress Mountain

General Motors Place

Whistler Olympic and Paralympic Village

30

General Motors Place

Cypress Mountain

Hillcrest / Nat Bailey Stadium Park 3.7

Richmond Oval

119

Pacific Coliseum

2.4

Whistler Creekside

30

UBC Winter Sports Centre

116 115

Whistler Nordic Venue

-

Main Media Centre

117

Whistler Sliding Centre

-

BC Place Stadium

117

Vancouver International Airport

Whistler Olympic and Paralympic Village

Whislter Celebration Site

Vancouver Olympic and Paralympic Village

Venue Distances

Razdalje med prizoriĹĄĂŁi

Venue distances February 2007

VANCOUVER 2010 | NOC SERVICES

Slovenia Olympic Team at the XXI Olympic Winter Games Vancouver, Canada, 12 to 28 February 2010

51

21.1.2010 10:25:15


Slovenska hiša med ZOI Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je v ãasu XXI. Zimskih olimpijskih iger (12. do 28. februar 2010) skupaj z UKOM-om, STO-jem ter ostalimi partnerji pripravila Slovensko olimpijsko hišo, ki bo v ãasu iger odprla vrata slovenskim gospodarstvenikom, športnikom, politikom, novinarjem in mednarodnim partnerjem, v središãu smuãarskega dogajanja v kraju Whistler Mountain.

52

Slovenska olimpijska delegacija na 21. zimskih olimpijskih igrah Vancouver, Kanada, 12. - 28. februar 2010

VANCOUVER BROSURA.indd 52

21.1.2010 10:25:17


Slovenska hiša med ZOI Slovenska hiša bo med Zimskimi olimpijskimi igrami v Vancouvru služila kot uãinkovita promocija Slovenije na najveãjem zimskem športnem tekmovanju. Slovenska hiša ne bo namenjena le promociji slovenskega športa, ampak tudi promociji slovenskega turizma, kulture, kulinarike, gospodarstva ter Slovenije kot celote. K sodelovanju v projektu se je intenzivno vkljuãil Urad Republike Slovenije za komuniciranje. Slovenska hiša ter tudi del objektov v olimpijski vasi bo opremljen v skladu s celostno podobo znamke »I feel Slovenia«. Gospodarska promocija bo potekala z obiskom predstavnikov sponzorjev slovenskih olimpijskih reprezentanc ter nekaterih vidnih slovenskih gospodarstvenikov v Vancouvru v ãasu iger. Naš namen je s pomoãjo slovenskega veleposlaništva v Ottawi gospodarstvenikom zagotoviti ãim veã poslovnih kontaktov, ki bi pomagala k nadaljnjemu razvoju slovenskih podjetij.

VANCOUVER BROSURA.indd 53

Slovenska turistiãna organizacija bo v ãasu iger v slovenski hiši za turistiãne delavce v Severni Ameriki organizirala delavnico o Sloveniji, vsakodnevno pa bodo slovenske lepote ter kulinarika predstavljene tudi na urici za goste, ki bo v slovenski hiši vsak dan med 17. in 18. uro. Seveda bo velik del pozornosti namenjen slovenskim športnikom, ki bodo v slovenski hiši imeli priložnost neformalnega druženja z ostalimi obiskovalci hiše. V primeru medalj pa bodo športniki posebnega sprejema s strani Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez deležni prav v slovenski hiši, ki se nahaja na sledeãem naslov: Westinn Hotel Whistler; SL 493, 4090 Whistler Way, Whistler; British Columbia; Kanada.

Slovenia Olympic Team at the XXI Olympic Winter Games Vancouver, Canada, 12 to 28 February 2010

53

21.1.2010 10:25:17


Slovenia House during the OWG The Olympic Committee of Slovenia – Association of Sports Federations has – in cooperation with GOC (Communication Office of the Government of the Republic of Slovenia), STB (Slovenian Tourist Board) and other partners – for the duration of the XXI. Winter Olympic Games setup the Slovenia Olympic House, which will present a meeting place for Slovenian business people, athletes, politicians, press representatives and international partners at the very heart of the skiing action in Whistler Mountain. During the Winter Olympic Games in Vancouver, Slovenia House will efficiently promote Slovenia at the biggest winter sports competition. Not only Slovenian sports, but also Slovenian tourism, culture, cuisine, economy and Slovenia as a whole will be promoted. The GOC has also been actively involved in this project. The Slovenia House and some other premises at the Olympic Village will be furnished in accordance with the “I feel Slovenia” brand image. Economic promotion will take place with the visits of our sponsors’ representatives and several prominent Slovenian business people in Vancouver during the Olympic Games. With the kind assistance of the Slovenian Embassy in Ottawa, we wish to offer them an opportunity to establish many new business contacts, which will contribute to a further development of Slovenian companies.

54

During the Games, the Slovenian Tourist Board will organize a workshop on Slovenia, intended for people employed in the field of tourism in North America, and present the beauties of Slovenia and its culinary delights at an “Hour for Guests”, which will take place at the Slovenia House from 5 to 6 p.m. daily. Many Slovenia House activities will, of course, focus on Slovenian athletes, giving them the opportunity to meet with other visitors in an informal environment. If the athletes win any medals, a special reception will be organized for them by the Olympic Committee of Slovenia – Association of Sports Federations at the Slovenia House, which is situated at the following address: Westinn Hotel Whistler; SL 493, 4090 Whistler Way, Whistler; British Columbia; Canada.

Slovenska olimpijska delegacija na 21. zimskih olimpijskih igrah Vancouver, Kanada, 12. - 28. februar 2010

VANCOUVER BROSURA.indd 54

21.1.2010 10:25:17


VANCOUVER BROSURA.indd 55

21.1.2010 10:25:18


Slovensko olimpijsko mesto Slovenian Olympic Towns Slovenijo bo med 21. Zimskimi olimpijskimi igrami Vancouver 2010 preplavilo pravo olimpijsko vzdušje, saj Olimpijski komite Slovenije pripravlja dve Slovenski olimpijski mesti – na Prešernovem trgu v Ljubljani in na Snežnem stadionu pod Pohorjem. Vsi navijači bodo lahko od 12.2. do 3.3.2010 v obeh mestih spremljali neposredne prenose tekmovanj na velikem zaslonu, se zabavali ob glasbenih nastopih, prisluhnili zanimivim pogovorom s športniki in se z njimi tudi družili, tekli na smučeh in se spoznali s curlingom, sodelovali v nagradnih igrah in še marsikaj zanimivega se bo dogajalo. Ob koncu dogajanja, 3. marca, pa bodo lahko vsi navijači pozdravili naše olimpijce na Prešernovem trgu, kjer bo pripravljen uradni sprejem za slovensko olimpijsko reprezentanco Vancouver 2010.

56

During the XXI Winter Olympic Games in Vancouver 2010, the Olympic spirit will reach Slovenia, too, as the Olympic Committee of Slovenia will organize two Slovenian Olympic Towns – one at Prešernov trg in Ljubljana and the other at Snežni stadion at Pohorje (Maribor). Between 12th February and 3rd March 2010, supporters in both towns will be able to follow live coverage of competitions on a big-screen, have fun listening to live music performances, watch interesting interviews with athletes and also have the opportunity to speak with them in person, do some crosscountry skiing and get acquainted with curling, partake in fun games with prizes and much more. On 3rd March, the final day of the activities, all supporters will have the opportunity to greet Slovenian Olympians at the official reception for the Slovenian Vancouver 2010 Olympic Team at Prešernov trg.

Slovenska olimpijska delegacija na 21. zimskih olimpijskih igrah Vancouver, Kanada, 12. - 28. februar 2010

VANCOUVER BROSURA.indd 56

21.1.2010 10:25:18


Olimpijska kartica Skupaj v zdrav olimpijski življenjski slog! Olimpijska kartica predstavlja sredstvo identifikacije in pripadnosti gibanju »gibanje je življenje - življenje je gibanje« fiziãnim osebam v neorganiziranih okoljih ali fiziãnim osebam ãlanicam športnih organizacij Slovenije. V drugem nivoju progama Olimpijske kartice pa se udejanjajo programi športnega druženja s sezonskimi aplikativnimi športnimi programi (smuãanje, kolesarjenje, plavanje, pohodništvo). Na naslednjem nivoju pa Olimpijska kartica

predstavlja uporabno vrednost v poslovnem smislu, ko se lahko imetnik Olimpijske kartice okoristi s popusti na storitvah gospodarskih subjektov, ki so se poslovno prikljuãili krogu Olimpijska kartica. Z odloãitvijo, da postanete imetnik Olimpijske kartice in se tako opredelite za aktivni življenjski slog, vam kartica omogoãa povrnitev vloženega že ob enkratnem korišãenju ugodnosti, ki jih ponuja. Še pomembnejše povraãilo pa je kakovostno preživljanje prostega ãasa in dobro poãutje.

Plaãilo ãlanarine:

ãlanarino lahko plaãate na vseh Kako do olimpijske kartice: 1. izpolnjeno pristopnico, ki jo najdete v Intersportovih prodajalnah skupaj s potrdilom o plaãani ãlanarini pošljite na naslov: OKS-Olimp d.o.o., Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana 2. izpolnite e-pristopnico na spletni strani http://www.olympic.si 3. ali sporoãite svoje osebne podatke (ime in priimek, naslov, datum rojstva, e-mail) na olimpijskakartica@oks-olimp.si

VANCOUVER BROSURA.indd 57

poslovalnicah Pošte ali na bankah in sicer s položnico na transakcijski raãun, OKSOlimpa: 03100-1001703968, namen: ãlanarina OK, sklic: 00 112. Cena kartice je 20 EUR za imetnike stare 15 let in veã ter 12 EUR za imetnike do vkljuãno 14. leta starosti. Potrdilo o plaãani ãlanarini prosim priložite izpolnjeni pristopnici. Kartico boste prejeli po pošti v nekaj dneh po prejeti pristopnici in plaãilu ãlanarine.

Slovenia Olympic Team at the XXI Olympic Winter Games Vancouver, Canada, 12 to 28 February 2010

57

21.1.2010 10:25:19


Suppliers of Slovenia Olympic Team Vancouver 2010 Dobavitelji Slovenske olimpijske reprezentance Vancouver 2010

VANCOUVER BROSURA.indd 58

21.1.2010 10:25:19

/Predstavitev%20Te  
/Predstavitev%20Te  

http://www.olympic.si/fileadmin/dokumenti/medijsko/team-slovenia/Olimpijske%20igre/Predstavitev%20Teama%20Slovenie%20-%20olimpijske%20igre%2...

Advertisement