Page 1

OBRAZEC 2

POOBLASTILO ZA VOLITVE PREDLOGOV ČLANOV SVETA FUNDACIJE ZA ŠPORT ZA NŠZ S PODROČJA KOLEKTIVNIH ŠPORTNIH PANOG, KI SO NA REDNEM PROGRAMU OLIMPIJSKIH IGER (izpolni zakoniti zastopnik nacionalne športne zveze) V obrazcu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Spodaj podpisani _______________________________, rojen _______________________________, (z veliki tiskanimi črkami vpišite ime in priimek)

(vpišite datum in kraj rojstva)

zakoniti zastopnik ___________________________________________________________________, (z veliki tiskanimi črkami vpišite naziv in naslov nacionalne športne zveze)

POOBLAŠČAM _____________________________________________________, EMŠO _______________________, (z veliki tiskanimi črkami vpišite ime in priimek pooblaščenca)

za opravo volitev predlogov članov Sveta Fundacije za šport. S svojim podpisom pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujem, da so podatki, ki sem jih navedel v pooblastilu, resnični.

Datum: _________________

ŽIG Podpis zakonitega zastopnika nacionalne športne zveze _______________________________________________________

_

1

POOBLASTILO-NSZ-KOLEKTIVNI_SPORTI-9.10.2012-OBRAZEC_2  

http://www.olympic.si/uploads/media/POOBLASTILO-NSZ-KOLEKTIVNI_SPORTI-9.10.2012-OBRAZEC_2.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you