Page 1

Komisija športnikov Celovška 25 1000 Ljubljana

Datum: 27.jan. 2012

V ABILO

na 10. redno sejo Komisije športnikov pri OKS, ki bo

v torek, 31. jan. 2012 ob 10,00 uri v prostorih OKS v Ljubljani, na Celovški 25 v Ljubljani

Predlog dnevnega reda: 1. 2. 3. 4. 5.

Ugotavljanje sklepčnosti sklica in potrditev dnevnega reda. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje KŠ z dne, 15. dec. 2011. Potrditev korespondenčne seje z dne, 20. dec. 2011. Program dela KŠ in finančni načrt za leto 2012. Poročilo delovne skupine za pripravo strokovnih podlag za uveljavitev brezplačnega izrednega študija za vrhunske športnike. 6. Obravnava in predlogi za spremembo Pravilnika o posebnih pogojih izobraževanja športnikov in trenerjev kategoriziranih športnikov. 7. Pobude in predlogi. 8. Razno.

Jaro Kalan strokovni sodelavec KŠ

Brigita Langerholc Žager predsednica KŠ

Vabljeni: člani KŠ, Blaž Perko Ostali vabljeni: dr. Tone Jagodic, Bogdan Gabrovec, Jožko Križan, Žiga Dobnikar.


/Vabilo%2010.%20redna%  
/Vabilo%2010.%20redna%  

http://www.olympic.si/fileadmin/dokumenti/vrhunski-sport/komisija%20sportnikov/Vabilo%2010.%20redna%20seja%20K%8A.pdf

Advertisement