Page 1

Olimpijski komite Slovenije Komisija športnikov pri OKS Celovška 25 Ljubljana

Datum: 12.nov. 2011

ZAPISNIK

Zapisnik 7. redne seje Komisije športnikov pri OKS v novem štiriletnem mandatu, ki je potekala v sredo, 12.okt. 2011 s pričetkom ob 11.30 uri v prostorih OKS na Celovški 25 v Ljubljani. Prisotni člani KŠ: Brigita Langerholc Žager, Iztok Čop, Marjan Podržaj, Tadeja Brankovič Odsoten:Vasilij Žbogar Ostali prisotni: Tone Jagodic, Jaro Kalan, Blaž Perko, Žiga Dobnikar, Joško Križan Dnevni red: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ugotavljanje sklepčnosti in potrditev dnevnega reda Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje Komisije športnikov Projekt S2H- preklopi na zdravje CGP KŠ Izobraževanje vrhunskih športnikov Sklad športnikov- pogodba STO Pobude in predlogi Razno

Ad. 1) Od petih izvoljenih članov KŠ so bili prisotni štirje , tako da je bila komisija sklepčna.

Ad. 2) Na zapisnik 6. seje KŠ ni pripomb , zato se sprejme : Sklep št. 29 Komisija potrjuje zapisnik 6. redne seje KŠ. Ad. 3) Iztok poroča o dogovoru z SKB banko o načinu zbiranja sredstev od projekta S2H in ostalih aktivnostih KŠ. Odpre se račun, ki bo brezplačen na SKB, zato je potrebno ustanoviti pravno osebo – društvo. Potrebno je pripraviti Pravilnik o delitvi sredstev, ki se bodo zbirala na tem računu. Joško Križan je opozoril KŠ, da je pri zbiranju sredstev za KŠ potrebna koordinacija z OKS, da ne bi prihajalo do konflikta interesov. Sklep št. 30 Preuči se možnost ustanovitve društva. Ad. 4) Joško Križan predstavi predloge za logotip KŠ, ki jih je izdelal partner OKS Kraftwerk. Člani KŠ so bili enotnega mnenja, da predlogi za logotip KŠ niso ustrezni, zato se zaprosi Joška Križana, da mnenja članov KŠ posreduje Kraftwerku, ki pripravi nove predloge. Joško Križan informira KŠ, da bo po Olimpijskih igrah v Londonu verjetno potrebno izdelati nov CGP za OKS. Sklep št. 31 Izdela se nov predlog logotipa KŠ do naslednjega tedna.


Ad. 5) Blaž Perko informira člane KŠ, da do dogovora o brezplačnem študiju vrhunskih športnikov še ni prišlo, ker je koordinator s strani Univerze v Ljubljani nedosegljiv. Žiga Dobnikar predstavi projekt šolanja na daljavo za srednje šole. V ta namen je sklican posvet vseh ravnateljev srednjih šol, ki imajo športne oddelke. Brigita je pripravljena sodelovati pri tem projektu. Žiga informira člane KŠ, da je Maja Benedičič, bivša vrhunska smučarska tekačica, predstavila projekt » osebna odličnost športnika«. Člani KŠ podpirajo ta projekt in so mnenja, da je potrebno posredovati te vsebine čim večjemu številu mladih športnikov.

Sklep št. 32 Blaž Perko in Brigita se dogovorita za sestanek s koordinatorjem Univerze v Ljubljani čimprej. Ad. 6) Joško Križan informira člane KŠ, da je pogodba z STO podpisana in da potekajo aktivnosti po načrtih. Uporabljene bodo fotografije športnikov v tiskanih medijih . Polovica sredstev iz pogodbe bo nakazana letos, polovica pa v začetku prihodnjega. Sredstva se bodo delila po Pravilniku, ki ga je pripravila KŠ. Člani KŠ predlagajo, da so sredstva iz Sklada namenjena nadstandardnim pripravam, zato morajo prejemniki ali osebno ali preko klubov predložiti zahtevek za izplačilo z vsemi potrebnimi dokazili o porabi . Joško Križan informira KŠ, da je za potrebe OKS izbran nov opremljevalec za vso opremo. Člani KŠ predlagajo, da je Srečanje športnikov na Olimpijskih dnevih v Zrečah idealna prilika, da se predstavi nova oprema z možnostjo preizkusa, da bi se pozneje izognili nevšečnostim. OKS pripravi anketni list posebej za letne in posebej za zimske športe, kakšna oprema in v kakšnem obsegu bi bila za športnike najbolj uporabna in sprejemljiva. Sklep št. 33 Na Olimpijskih dnevih v Zrečah se predstavi nov opremljevalec PEAK. Ad. 7) Žiga Dobnikar predstavi program in vsebine za srečanje v Zrečah. Člani KŠ so mnenja, da je potrebno zaradi boljše informiranosti športnikov, predvideti dve uri za predstavitev dela KŠ. Marjan Podržaj predstavi aktivnosti v zvezi z zavarovanjem športnikov. Zavarovalnica Adriatic bo do konca leta pripravila paket za varovanj za športnike.

Ad. 8) Naslednja seja KŠ bo predvidoma 15. okt. 2011.

Seja je bila zaključena ob 14.00 uri

Jaro Kalan strokovni sodelavec KŠ

Brigita Langerholc Žager predsednica KŠ

/Zapisnik%207.%20seje%  

http://www.olympic.si/fileadmin/dokumenti/vrhunski-sport/komisija%20sportnikov/Zapisnik%207.%20seje%20K%8A.pdf

Advertisement