Page 1

Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana

T: 01 400 52 00 F: 01 400 53 21

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

Številka: 007-76/2012 Datum: 18. 4. 2012

ZADEVA: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije – skrajšani postopek - predlog za obravnavo 1. Predlog sklepov vlade: Na podlagi drugega odstavka 2. člena in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10-ZUKN in 8/12) je Vlada Republike Slovenije na svoji ............. seji dne ........... sprejela naslednji SKLEP Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (EVA - 2012-33300036) in ga na podlagi prve alinee prvega odstavka 142. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 92/07 – UPB1 in 105/10) posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejem po skrajšanem postopku. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE dr. Božo Predalič GENERALNI SEKRETAR Številka: Datum: Sklep prejmejo: - Državni zbor Republike Slovenije - Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport - Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo - Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje 2.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:


dr. Žiga Turk, minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Mojca Škrinjar, državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Ignac Polajnar, Odredbodajalec po pooblastilu ministra na Direktoratu za šport Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 2.b Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora: dr. Žiga Turk, minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Mojca Škrinjar, državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Ignac Polajnar, Odredbodajalec po pooblastilu ministra na Direktoratu za šport Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 3. Gradivo se sme objaviti na svetovnem spletu:

DA

4.a Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem oziroma skrajšanem postopku v Državnem zboru RS z obrazložitvijo razlogov: Predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije se nanašajo predvsem na sestavo sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, nezdružljivost funkcij članov sveta Fundacije za šport, določitev trajanja mandata organu fundacije, ki odloča o pritožbah zoper odločitve sveta fundacije in na spremenjeno administrativno pomoč za delovanje Fundacije za šport ter predstavljajo manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona, zato se v skladu s 142. členom Poslovnika Državnega zbora predlaga obravnava zakona v skrajšanem postopku. 4.b Predlog za skrajšanje poslovniških rokov z obrazložitvijo razlogov: / 5. Kratek povzetek gradiva Sprememba sestave Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji se predlaga zato, da imajo možnost predlagati člane v svet fundacije predvsem tiste organizacije, za katerih sofinanciranje je bila fundacija primarno ustanovljena, to so nacionalne športne zveze. Hkrati se izenačuje ureditev glede nezdružljivosti funkcij članov sveta tako pri Fundaciji za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji kot pri Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji. Določa se trajanje mandata organu fundacije, ki odloča o pritožbah zoper odločitve sveta fundacije. Spreminja se tudi administrativna pomoč za delovanje Fundacije za šport. 6. Presoja posledic a)

na javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih

NE

b)

na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije

NE

c) č)

administrativne posledice na gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij na okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike na socialno področje na dokumenta razvojnega načrtovanja: - na nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja, - na razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega

NE NE

d) e) f)

2

NE NE NE


-

proračuna na razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic, višjih od 40 000 EUR / I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu Tekoče leto t+1 t+2 (t) Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) prihodkov državnega proračuna Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) prihodkov občinskih proračunov Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) odhodkov državnega proračuna Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) odhodkov občinskih proračunov Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) obveznosti za druga javna finančna sredstva

t+3

II. Finančne posledice za državni proračun II.a. Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: Ime Šifra ukrepa, Šifra PP Znesek za proračunskega projekta/Naziv /Naziv PP tekoče leto (t) uporabnika ukrepa, projekta

Znesek za t+1

SKUPAJ: II.b. Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovile s prerazporeditvijo iz: Ime Šifra ukrepa, Šifra PP Znesek za Znesek za proračunskega projekta/Naziv /Naziv PP tekoče leto (t) t+1 uporabnika ukrepa, projekta

SKUPAJ: II.c. Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov proračuna: 3


Znesek za tekoče leto (t)

Novi prihodki

Znesek za t+1

SKUPAJ:

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic, nižjih od 40 000 EUR: / 8. Predstavitev sodelovanja javnosti Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja DA Datum objave: Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani e-demokracija dne 18. 4. 2012. Mnenja, predloge, pripombe so podali: / V razpravo so bili vključeni:/ 9. Predstavitev medresorskega usklajevanja Gradivo je bilo poslano v medresorsko usklajevanje: - Vsa ministrstva - Služba Vlade RS za zakonodajo /Datum pošiljanja: 18. 4. 2012 /Gradivo je usklajeno: V celoti Bistvena odprta vprašanja: / Priložiti mnenja organov, s katerimi gradivo ni usklajeno: /

10. Gradivo je lektorirano

NE

11. Zahteva predlagatelja za a) obravnavo neusklajenega gradiva b) za nujnost obravnave c) obravnavo gradiva brez sodelovanja javnosti 12. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti

DA NE

13. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade 14. Gradivo je pripravljeno na podlagi sklepa vlade št. … z dne … / dr. Žiga TURK MINISTER

4

NE NE NE


PRILOGA: -

odpravek sklepa obrazlo탑itev predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije soglasje Slu탑be Vlade RS za zakonodajo

5


Na podlagi drugega odstavka 2. člena in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10-ZUKN in 8/12) je Vlada Republike Slovenije na svoji ............. seji dne ........... sprejela naslednji SKLEP Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (EVA - 2012-33300036) in ga na podlagi prve alinee prvega odstavka 142. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 92/07 – UPB1 in 105/10) posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejem po skrajšanem postopku. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE dr. Božo Predalič GENERALNI SEKRETAR Številka: Datum: Sklep prejmejo: - Državni zbor Republike Slovenije - Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport - Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo - Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

6


OBRAZLOŽITEV Sprememba sestave Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji se predlaga zato, da imajo možnost predlagati člane v svet fundacije predvsem tiste organizacije, za katerih sofinanciranje je bila fundacija primarno ustanovljena, to so nacionalne športne zveze. S spremembami in dopolnitvami Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije konec leta 2011 je bila za Fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji določena nezdružljivost funkcij članov sveta fundacije, kar se sedaj s predlagano spremembo zakona določa tudi za člane sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona se določa tudi trajanje mandata organu fundacije, ki odloča o pritožbah zoper odločitve sveta fundacije. S predlogom zakona se spreminja administrativna pomoč za delovanje Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, in sicer zaradi dodatnega nadzora pristojnega ministrstva, racionalizacije poslovanja oz. zmanjšanja stroškov in izboljšanja sodelovanja pri morebitnih spremembah podzakonskih aktov fundacije. V predlogu sprememb in dopolnitev zakona so upoštevana tudi priporočila Računskega sodišča Republike Slovenije in Komisije za preprečevanje korupcije.

7


PREDLOG EVA - 2012-3330-0036 PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU LOTERIJE SLOVENIJE (SKRAJŠANI POSTOPEK) 18. 4. 2012 I. UVOD 1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA Sprememba sestave Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji se predlaga zato, da imajo možnost predlagati člane v svet fundacije predvsem tiste organizacije, za katerih sofinanciranje je bila fundacija primarno ustanovljena, to so nacionalne športne zveze. S spremembami in dopolnitvami Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije konec leta 2011 je bila za Fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji določena nezdružljivost funkcij članov sveta fundacije, kar se sedaj s predlagano spremembo zakona določa tudi za člane sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona se določa tudi trajanje mandata organu fundacije, ki odloča o pritožbah zoper odločitve sveta fundacije. 2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA 2.1 Cilji S predlaganimi spremembami zakona se bo v svetu Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji zagotovila zastopanost tistih organizacij, za sofinanciranje katerih je bila fundacija primarno ustanovljena, to so nacionalne športne zveze. S predlogom zakona se spreminja administrativna pomoč za delovanje Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, in sicer zaradi dodatnega nadzora pristojnega ministrstva, racionalizacije poslovanja oz. zmanjšanja stroškov in izboljšanja sodelovanja pri morebitnih spremembah podzakonskih aktov fundacije. V predlogu sprememb in dopolnitev zakona so upoštevana tudi priporočila Računskega sodišča Republike Slovenije in Komisije za preprečevanje korupcije. 2.2 Načela Načela predlaganih sprememb Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije se ne razlikujejo od načel, ki so bila podana ob sprejemu prvotnega Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije. 2.3. Poglavitne rešitve V Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji bi štirinajst članov predlagale nacionalne športne zveze, enega člana Skupnost občin Slovenije, enega 8


Združenje občin Slovenije, enega člana pa bi, tako kot v trenutno veljavni ureditvi, predlagala Vlada Republike Slovenije. Tako kot za Fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji se tudi za Fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji določa nezdružljivost funkcij članov sveta fundacije. Ker v trenutni ureditvi mandat članov tistega organa fundacije, ki odloča o pritožbah zoper odločitve sveta fundacije, ni določen, se s predlagano spremembo zakona ta pomanjkljivost odpravlja. S predlogom zakona se spreminja administrativna pomoč za delovanje Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, in sicer zaradi dodatnega nadzora pristojnega ministrstva, racionalizacije poslovanja oz. zmanjšanja stroškov in izboljšanja sodelovanja pri morebitnih spremembah podzakonskih aktov fundacije. V predlogu sprememb in dopolnitev zakona so upoštevana tudi priporočila Računskega sodišča Republike Slovenije in Komisije za preprečevanje korupcije. Predlog sprememb zakona je bil objavljen na spletni strani e-demokracija dne 18. 4. 2012, z možnostjo posredovanja pripomb do 3. 5. 2012. 3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN DRUGA JAVNA FINANČNA SREDSTVA Predlog zakona ne bo imel nikakršnih posledic za državni proračun in druga javna finančna sredstva. 4. NAVEDBA, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE ZAKONA V DRŽAVNEM PRORAČUNU ZAGOTOVLJENA, ČE PREDLOG ZAKONA PREDVIDEVA PORABO PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU, ZA KATERO JE BIL DRŽAVNI PRORAČUN ŽE SPREJET Predlog zakona ne bo imel nikakršnih posledic za državni proračun in druga javna finančna sredstva. 5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN PRILAGOJENOSTI PREDLAGANE UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE Glede predlaganih sprememb Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije uskladitev s pravnim redom Evropske unije ni potrebna, saj na ravni Evropske unije ni obvezujočih pravnih predpisov, ki bi od države članice zahtevali točno določeno pravno ureditev tega področja. V skoraj vseh državah članicah Evropske unije je velik delež dobička ali celo ves dobiček od iger na srečo in stav namenjen določenim dejavnostim v javnem interesu, in sicer predvsem dobrodelnim in humanitarnim dejavnostim. Višina sredstev namenjenih posamezni dejavnosti v javnem interesu je odvisna od moralne, filozofske in kulturne tradicije posamezne države članice Evropske unije na področju prirejanja iger na srečo. V več državah članicah Evropske unije se delež dobička, zlasti iz športnih stav in konjskih dirk, nameni športnim dejavnostim in konjeniški dejavnosti (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Nemčija, Danska, Grčija, Finska, Francija, Irska, Italija, Poljska, Portugalska, Romunija, Švedska, Slovenija, Združeno kraljestvo), v nekaterih državah pa se ta sredstva dodeli kulturnim in izobraževalnim organizacijam (Belgija, Bolgarija, Nemčija, Danska, Grčija, Finska, Francija, Italija, Poljska, Združeno kraljestvo). 9


Francija V Franciji se dohodki iz iger na srečo namenjajo dejavnostim v javnem interesu, in sicer: -

-

Dohodki na področju loterije in športnih stav so namenjeni pospeševanju razvoja športa, predvsem povečanju števila športno aktivnega prebivalstva vseh starostnih skupin, izgradnji in vzdrževanju športne infrastrukture ter mednarodni promociji francoskega športa. Dohodki iz igralnic so namenjeni pospeševanju razvoja turizma v lokalnih skupnostih.

Češka Na Češkem se dohodki iz iger na srečo namenjajo naslednjim dejavnostim oz. področjem v javnem interesu: zdravstveni dejavnosti, izobraževanju, ekologiji, športu in drugim splošno koristnim dejavnostim. Nemčija V Nemčiji z dohodki iz iger na srečo podpirajo projekte splošnega pomena, in sicer na področju športa, socialnega varstva, dobrodelnih dejavnosti, kulture, umetnosti, varstva okolja in spomeniške zaščite. 6. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM ZAKONA Predlagatelj ocenjuje, da izvrševanje predlaganih zakonskih sprememb ne bo povzročilo drugih posledic.

10


II. BESEDILO ČLENOV 1. člen V Zakonu o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11 in 109/11) se tretji odstavek 10. člena spremeni tako, da se glasi: »Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji ima 17 članov, in sicer: 1.) Državni zbor Republike Slovenije imenuje in razrešuje 16 članov, od tega: -

enega člana na predlog Združenja občin Slovenije, enega člana na predlog Skupnosti občin Slovenije, štirinajst članov na predlog Strokovnega sveta Vlade Republike Slovenije za šport izmed predlogov nacionalnih športnih zvez. 2.) Vlada Republike Slovenije na predlog ministrstva, pristojnega za šport, imenuje in razrešuje enega člana.«. 2. člen V 10.a členu se dodata tretji in četrti odstavek, ki se glasita: »Člani Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji ne morejo biti osebe, ki: -

niso polnoletne ali niso poslovno sposobne, so zaposlene na fundaciji, opravljajo nadzor nad fundacijo, so odgovorne osebe oziroma zastopniki v organizacijah, ki so prejemnice finančnih sredstev fundacije, so funkcionarji po predpisih s področja integritete in preprečevanja korupcije, so člani vodstev političnih strank.

Določbe prejšnjega odstavka veljajo tudi za člane Komisije za pritožbe fundacije.«. 3. člen 12. člen se spremeni tako, da se glasi: »Poslovodni organ Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji je direktor. Direktor organizira in vodi poslovanje Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, predstavlja in zastopa Fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji in je odgovoren za zakonitost dela Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji. Pogoje in postopek za imenovanje in razrešitev direktorja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji določajo pravila. Poslovodni organ Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji je predsednik Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Predsednik Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji organizira in vodi poslovanje Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, predstavlja in zastopa Fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki 11


Sloveniji in je odgovoren za zakonitost dela Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.«. 4. člen Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi: »12.a člen Administrativne naloge za Fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji opravlja ministrstvo, pristojno za šport.«. 5. člen V 13. členu se drugi, tretji, četrti in peti odstavek spremenijo tako, da se glasijo: »Funkcija direktorja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji je poklicna in lahko traja največ dva zaporedna mandata. Mandat direktorja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji je 5 let. Direktorja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji imenuje in razrešuje Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji. K imenovanju in razrešitvi direktorja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji daje soglasje Vlada Republike Slovenije. Glede razrešitve direktorja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji se uporabljajo določbe Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 – UPB1), ki urejajo razrešitev članov uprave ustanov. Z direktorjem Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji sklene pogodbo, v kateri se opredelijo pravice in dolžnosti direktorja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji. Vlada Republike Slovenije lahko določi zgornjo mejo plačila, ki ga za svoje delo lahko prejema direktor Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji.«. Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi: »Predsednik Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji opravlja svoje delo nepoklicno, upravičen pa je do mesečnega bruto plačila v višini 50 odstotkov minimalne plače za delo s polnim delovnim časom v Republiki Sloveniji.«. 6. člen V 14.a členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: »Organ Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, pristojen za odločanje o pritožbi, se določi s pravili Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji. Odločitev pristojnega organa Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji za pritožbe je dokončna.«. Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki se glasita: 12


»Organ Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, pristojen za odločanje o pritožbi, je Komisija za pritožbe. Komisija za pritožbe ima tri člane, ki jih imenuje in razrešuje Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, in sicer enega na predlog ministrstva, pristojnega za šport, enega na predlog Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez in enega na predlog Strokovnega sveta Vlade Republike Slovenije za šport. Mandat člana Komisije za pritožbe preneha s sklepom Sveta fundacije o razrešitvi ali s potekom mandata Sveta, ki ga je imenoval. Komisija za pritožbe lahko pritožbo zavrne, s čimer je odločitev dokončna, ali pa odločitev Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji v celoti ali deloma odpravi ter zadevo vrne Svetu Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji v ponovno odločanje. Ponovna odločitev Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji je dokončna.«. Sedanji četrti odstavek postane šesti odstavek. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 7. člen Državni zbor Republike Slovenije in Vlada Republike Slovenije morata imenovati nove člane Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji v roku šestih mesecev po uveljaviti tega zakona. Do imenovanja novih članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji opravlja vse naloge Sveta dosedanji Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. 8. člen Z imenovanjem novih članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji preneha mandat dosedanjim članom Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. 9. člen Do izvolitve novega predsednika Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji je poslovodni organ Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji dosedanji direktor Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Z dnem izvolitve novega predsednika Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji preneha mandat dosedanjemu direktorju Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. 10. člen Delavko, ki je na dan začetka veljavnosti tega zakona, zaposlena na Fundaciji za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, se s prvim dnem meseca, ki sledi mesecu, v katerem začne veljati ta zakon, zaposli na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. 11. člen Splošni pravni akti Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji se uskladijo z določbami tega zakona v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona. 12. člen Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 13


III. OBRAZLOŽITEV K 1. členu: V Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji bi enega člana predlagala Skupnost občin Slovenije, enega Združenje občin Slovenije, štirinajst članov pa bi predlagale nacionalne športne zveze, s čimer bi se v svetu fundacije zagotovila zastopanost predvsem tistih organizacij, za sofinanciranje katerih je bila fundacija primarno ustanovljena, to so nacionalne športne zveze. Enega člana v svet fundacije bi, tako kot v trenutno veljavni ureditvi, predlagala Vlada Republike Slovenije, na predlog ministrstva, pristojnega za šport. K 2. členu: Tako kot za Fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji se tudi za Fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji določa nezdružljivost funkcij članov sveta fundacije. K 3., 4. in 5. členu: Ker bo administrativne naloge za Fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji opravljalo ministrstvo, pristojno za šport, se določa nov poslovodni organ Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji in višina njegovega plačila, ureditev pri Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji pa ostaja nespremenjena. K 6. členu: Določa se postopek imenovanja Komisije za pritožbe kot pritožbenega organa zoper odločitve sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji ter trajanje mandata članov te komisije. K 7. in 8. členu: V teh členih se določa rok, v katerem morajo biti imenovani novi člani Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji in ureja mandat dosedanjim članom Sveta fundacije. K 9. členu: Ureja se položaj poslovodnega organa Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. K 10. členu: Ker bo administrativne naloge za Fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji opravljalo ministrstvo, pristojno za šport, se delavko, ki je zaposlena na fundaciji, zaposli na ministrstvu. K 11. členu: Določen je rok, do katerega morajo biti s tem zakonom usklajeni splošni pravni akti Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. K 12. členu: Predviden je splošni, petnajstdnevni rok glede začetka veljavnosti zakona. 14


IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO 10. člen Fundacijo upravlja svet fundacije. Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji ima 23 članov, in sicer: 1. Državni zbor Republike Slovenije imenuje in razrešuje 20 članov, od tega: – deset članov na predlog vseh reprezentativnih in drugih invalidskih organizacij, ki delujejo na državni ravni, in na predlog nacionalnega sveta invalidskih organizacij. Reprezentativne invalidske organizacije in druge invalidske organizacije, ki delujejo na državni ravni, in so povezane v nacionalni svet invalidskih organizacij, ne morejo same predlagati svojega člana. Pri imenovanju Državni zbor Republike Slovenije upošteva razmerje med včlanjenimi in ne včlanjenimi invalidskimi organizacijami v nacionalni svet invalidskih organizacij, – enega člana na predlog Rdečega križa Slovenije, – enega člana na predlog Slovenske Karitas, – enega člana na predlog Gorske reševalne zveze Slovenije, – sedem članov na predlog humanitarnih organizacij, ki so vpisane v razvid humanitarnih organizacij. 2. Vlada Republike Slovenije imenuje in razrešuje tri člane, in sicer: – enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za zdravje, – enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo, – enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za finance. Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji ima 15 članov, in sicer: 1. Državni zbor Republike Slovenije imenuje in razrešuje 14 članov, od tega: – sedem članov na predlog Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, – enega člana na predlog Univerze v Ljubljani – Fakultete za šport, – enega člana na predlog Zavoda za šport RS Planica, – dva člana na predlog skupnosti ali združenj občin Slovenije, – tri člane na predlog Strokovnega sveta Vlade Republike Slovenije za šport. 2. Vlada Republike Slovenije na predlog ministrstva, pristojnega za šport, imenuje in razrešuje enega člana. Prvo imenovanje članov sveta fundacij se opravi hkrati s sprejemom akta o ustanovitvi fundacij. Svet fundacije izvoli predsednika izmed svojih članov. 10.a člen 15


(1) Člani Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji ne morejo biti osebe, ki: – niso polnoletne oziroma niso poslovno sposobne, – opravljajo nadzor nad delom fundacije, – so odgovorne osebe oziroma zastopniki v organizacijah, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje za sredstva fundacije, – so funkcionarji po predpisih s področja integritete in preprečevanja korupcije. (2) Določba prejšnjega odstavka velja tudi za člane nadzornega odbora fundacije. 12. člen Poslovodni organ fundacije je direktor. Direktor organizira in vodi poslovanje fundacije, predstavlja in zastopa fundacijo in je odgovoren za zakonitost dela fundacije. Pogoje in postopek za imenovanje in razrešitev direktorja fundacije določajo pravila. 13. člen Člani sveta fundacije opravljajo svoje delo nepoklicno. Državni Zbor Republike Slovenije in Vlada Republike Slovenije imenujeta člane sveta za dobo petih let in so lahko največ dvakrat zaporedoma imenovani na to funkcijo. Funkcija direktorja fundacije je poklicna in lahko traja največ dva zaporedna mandata. Mandat direktorja fundacije je pet let. Direktorja fundacije imenuje in razrešuje svet fundacije. K imenovanju in razrešitvi direktorja daje soglasje Vlada Republike Slovenije. Glede razrešitve direktorja se uporabljajo določbe Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo), ki urejajo razrešitev članov uprave ustanov. Z direktorjem svet fundacije sklene pogodbo, v kateri se opredelijo pravice in dolžnosti direktorja. Vlada lahko določi zgornjo mejo plačila, ki ga za svojo delo lahko prejema direktor fundacije. 14.a člen Postopek odločanja o vlogah za razporeditev sredstev fundacij se ureja s tem zakonom in pravilnikom iz drugega odstavka 11. člena tega zakona. Če navedena predpisa posameznega vprašanja postopka ne urejata, se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Zoper odločitev sveta fundacije, s katero je odločeno o vlogi na javni razpis za razdelitev sredstev fundacije, je dovoljena pritožba v roku 15 dni. Organ fundacije, pristojen za odločanje o pritožbi, se določi s pravili fundacije. Odločitev pristojnega organa fundacije za pritožbe je dokončna. Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, mora biti vsaka odločitev fundacije, s katero se odloči o vlogi za razporeditev sredstev fundacije, izdana pisno, vsebovati pa mora pravno podlago za izdajo, izrek, obrazložitev ter pravni pouk. 16


V. PREDLOG, DA SE PREDLOG ZAKONA OBRAVNAVA PO NUJNEM OZIROMA SKRAJŠANEM POSTOPKU Predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije se nanašajo predvsem na sestavo sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, nezdružljivost funkcij članov sveta Fundacije za šport in določitev trajanja mandata organu fundacije, ki odloča o pritožbah zoper odločitve sveta fundacije ter predstavljajo manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona, zato se v skladu s 142. členom Poslovnika Državnega zbora predlaga obravnava zakona v skrajšanem postopku. VI. PRILOGE /

17

/7a_Predlog_Zakona_o_LS  
/7a_Predlog_Zakona_o_LS  

http://www.olympic.si/uploads/media/7a_Predlog_Zakona_o_LS.pdf

Advertisement