Page 1

OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ Celovška 25, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA Tel..: +386 1 230 60 00 Fax.: +386 1 230 60 20 http://www.olympic.si

POROČILO O DELU OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE ZDRUŽENJA ŠPORTNIH ZVEZ V LETU 2011

Ljubljana, januar 2012


KAZALO 1. UVOD ........................................................................................................................................................... 4 1.1. PREDSTAVITEV ............................................................................................................................................. 4 1.2. OPIS RAZVOJA .............................................................................................................................................. 4 1.3. PREDSTAVITEV VODSTVA OKS ..................................................................................................................... 4 1.4. PREDSTAVITEV POMEMBNEJŠIH ORGANOV ................................................................................................ 5 1.5. PREGLED DEJAVNOSTI OZIROMA PODROČJA DELOVANJA .......................................................................... 5 1.6. KRATEK OPIS GOSPODARSKIH, MONETARNIH, FIKSALNIH IN DRUGIH VPLIVOV NA DELOVANJE OKS ......... 6 2. OPISNA POROČILA O IZVEDBI IN DELOVANJU ORGANOV IN PROGRAMOV .................................................. 6 2.1. DELOVANJE SKUPŠČINE OKS ........................................................................................................................ 6 2.2. AKTIVNOSTI IZVRŠNEGA ODBORA OKS ........................................................................................................ 7 2.3. OSTALO ........................................................................................................................................................ 7 2.4. SODELOVANJE S ČLANICAMI ........................................................................................................................ 7 2.5. SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI .............................................................................................. 8 2.6. NEPREMIČNINE OKS .................................................................................................................................... 8 2.7. MATERIALNO POSLOVANJE ......................................................................................................................... 9 2.8. POSLOVNE DEJAVNOSTI VEZANE NA OKS OLIMP D.O.O. ............................................................................... 9 2.9. OCENA DELOVANJA ................................................................................................................................... 10 3. POROČILO O DELU ODBORA ZA VRHUNSKI ŠPORT V LETU 2011 ................................................................. 10 3.1. TEKMOVALNI PROJEKTI ............................................................................................................................. 10 3.1.1. ZIMSKI OLIMPIJSKI FESTIVAL EVROPSKE MLADINE LIBEREC 2011 ..................................................... 10 3.1.2. POLETNI OLIMPIJSKI FESTIVAL EVROPSKE MLADINE TRABZON 2011 ................................................ 11 3.1.3. POLETNE OLIMPIJSKE IGRE LONDON 2012 ........................................................................................ 11 3.1.4. ZIMSKE MLADINSKE OLIMPIJSKE IGRE INNSBRUCK 2012 ................................................................. 11 3.1.5. MLADINSKE IGRE TREH DEŽEL NOVA GORICA 2011 .......................................................................... 12 3.2. PROJEKTI IN PROGRAMI ZA PODPORO ŠPORTNIKOM IN TRENERJEM ....................................................... 12 3.2.1. REGISTRIRANJE IN KATEGORIZIRANJE ŠPORTNIKOV ......................................................................... 12 3.2.2. NADSTANDARDNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE ZA VRHUNSKE ŠPORTNIKE in OSTALE KATEGORIZIRANE ŠPORTNIKE ...................................................................................................................... 12 3.2.3. ŠPORTNE ŠTIPENDIJE ZA NADARJENE ŠPORTNIKE ............................................................................. 12 3.2.4. SKLAD VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV....................................................................................................... 13 3.2.5. PREVENTIVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO REGISTRIRANIH IN KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV ........ 13 3.2.6. PROGRAM ZA ŠPORTNIKE PO ŠPORTNI KARIERI ................................................................................ 13 3.2.7. ZAPOSLOVANJE ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV V JAVNI UPRAVI .......................................................... 13 3.2.8. LICENCIRANJE STROKOVNIH DELAVCEV V ŠPORTU ........................................................................... 14 3.3. RAZVOJNI PROGRAMI ................................................................................................................................ 14 3.3.1. OLIMPIJSKI INŠTITUT ZA ŠPORT ......................................................................................................... 14 3.3.2. STROKOVNI SEMINARJI ...................................................................................................................... 14 3.3.3. PANOŽNI ŠPORTNI CENTRI................................................................................................................. 14 3.3.4. INFORMATIKA .................................................................................................................................... 14 3.3.5. NACIONALNA ŠPORTNA KARTICA ...................................................................................................... 15 3.4. OSTALE STALNE DEJAVNOSTI ..................................................................................................................... 15 3.5. TABELARIČEN PREGLED CILJEV, UKREPOV IN DEJAVNOSTI ODBORA ZA VRHUNSKI ŠPORT ....................... 17 4. POROČILO O DELU ODBORA ŠPORTA ZA VSE V LETU 2011 ......................................................................... 28 4.2. RECEPT ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE S ŠPORTOM ............................................................................................... 28 4.3. POSVETI ..................................................................................................................................................... 29 4.4. MEDIJSKA AKTIVNOST IN INFORMACIJSKI SISTEM ..................................................................................... 29 4.5. OLIMPIJSKA KARTICA ................................................................................................................................. 29 4.6. SLOVENIJA TEČE ......................................................................................................................................... 29 4.7. OLIMPIJSKI DNEVI ...................................................................................................................................... 30 4.8. SLOVENIJA KOLESARI ................................................................................................................................. 30 4.9. MINI OLIMPIJADA ...................................................................................................................................... 30 4.10. SODELOVANJE S ČLANICAMI OKS-ZŠZ ...................................................................................................... 30

2


4.10.1. SODELOVANJE Z NACIONALNIMI PANOŽNIMI ZVEZAMI ................................................................. 30 4.10.2. SODELOVANJE Z OBČINSKIMI ŠPORTNIMI ZVEZAMI ....................................................................... 30 4.10.3. MEDNARODNO SODELOVANJE ........................................................................................................ 31 4.10.4. KOMISIJE IN DELOVNE SKUPINE ...................................................................................................... 31 4.11. TABELA REALIZACIJE ZSTAVLJENIH CILJEV ................................................................................................ 31 5. POROČILO O DELU ODBORA ŠPORTA NA LOKALNI RAVNI V LETU 2011 ...................................................... 33 5.1. DELOVANJE ODBORA ................................................................................................................................. 33 5.2. SODELOVANJE S ČLANICAMI, ODBORI IN KOMISIJAMI OKS ....................................................................... 33 5.3. REGIJSKO POVEZOVANJE IN DELOVANJE REGIJSKIH PISARN...................................................................... 34 5.4. PROJEKT ŠPORTNA MREŽA ENAKIH ........................................................................................................... 34 5.5. SPREMLJANJE STANJA ŠPORTA NA LOKALNI RAVNI, PREDPISI IN AKTI, KI UREJAJO ŠPORT ........................ 35 5.6. PROMOCIJA ŠPORTA NA LOKALNI RAVNI ................................................................................................... 35 5.7. OPERATIVNI PROGRAM OŠLR S KAZALNIKI IN MERLJIVIMI CILJI ................................................................ 35 5.7.1. DELOVANJE ODBORA ......................................................................................................................... 35 5.7.2. SODELOVANJE S ČLANICAMI .............................................................................................................. 36 5.7.3. SODELOVANJE Z OSTALIMI ODBORI IN KOMISIJAMI ......................................................................... 36 5.7.4. REGIJSKO POVEZOVANJE IN DELOVANJE REGIJSKIH PISARN ............................................................. 37 5.7.5. PROJEKT ŠPORTNA MREŽA ENAKIH ................................................................................................... 37 5.7.6. EVIDENTIRANJE PREDPISOV, NORMATIVOV IN DRUGIH AKTOV ....................................................... 38 5.7.7. SPREMLJANJE STANJA ŠPORTA NA LOKALNI RAVNI .......................................................................... 38 5.7.8. PROMOCIJA ŠPORTA V MEDIJIH ........................................................................................................ 38 6. POROČILO O DELU SLUŽBE ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI................................................................................ 38 7. POROČILO O DELU SLOVENSKE OLIMPIJSKE AKADEMIJE V LETU 2011 ........................................................ 39 7.1. DELOVANJE SOA ........................................................................................................................................ 40 7.2. OLIMPIZEM, OLIMPIJSKO IZOBRAŽEVANJE IN PROMOCIJA OLIMPIJSKIH VREDNOT .................................. 40 7.3. ZGODOVINA IN KULTURA ŠPORTA TER OLIMPIJSKA ZAPUŠČINA ............................................................... 40 7.4. FAIR PLAY IN AKTIVNOSTI AMBASADORJA ZA FAIR PLAY, STRPNOST IN ŠPORT ......................................... 41 7.5. SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI ............................................................................................ 41 7.6. PROMOCIJA AKTIVNOSTI V MEDIJIH .......................................................................................................... 42 7.7. OPERATIVNI PROGRAM SOA S KAZALNIKI IN MERLJIVIMI CILJI .................................................................. 42

8. POROČILO O DELU ODDELKA ZA BOJ PROTI DOPINGU. .............................................................................. 47

9. TRŽENJE IN OSTALE DEJAVNOSTI OKS-OLIMP, D.O.O.................................................................................. 47 9.1. UVOD ......................................................................................................................................................... 47 9.2. TRŽENJE ................................................................................................................................................... 487 9.3. TABELARIČEN PREGLED CILJEV, UKREPOV IN DEJAVNOSTI MARKETINGA TER OSTALIH PODPORNIH SLUŽB OKS 2011 .......................................................................................................................................................... 50

3


1. UVOD 1.1. PREDSTAVITEV Olimpijski komite Slovenije je krovna športna organizacija civilne društvene športne sfere, ki v svojem članstvu preko nacionalnih panožnih športnih zvez (olimpijskih, s strani MOK priznanjih ter neolimpijskih nacionalnih športnih zvez) in občinskih športnih zvez (preko 24tih regijskih predstavnikov) združuje športna društva in klube v Sloveniji in zamejstvu. 1.2. OPIS RAZVOJA OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE je bil ustanovljen 15. oktobra 1991 s podpisom Olimpijske listine. Ustanovna skupščina je bila dobra dva meseca kasneje, 17. Decembra 1991, na kateri je bil za predsednika izvoljen mag. Janez KOCIJANČIČ za podpredsednika pa nosilec treh olimpijskih odličij, Miroslav CERAR. Mednarodni olimpijski komite (MOK) je OKS začasno priznal 17. januarja 1992, s čimer so slovenski športniki dobili možnost in pravico, da na olimpijskih igrah nastopijo kot samostojna reprezentanca. Olimpijski komite Slovenije je bil v MOK polnopravno vključen 5. februarja 1992. Članice Olimpijskega komiteja Slovenije in takratne Športne zveze Slovenije so na ločenih sejah svojih skupščin 22. decembra 1994 sprejele sklep o združitvi obeh organizacij. Še istega dne, 22.12.1994, je bila 1. seja skupščine nove združene organizacije z nazivom Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez, s sedežem na Celovški 25 v Ljubljani. Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez ima uradni znak – logotip, ki ga je Izvršni odbor sprejel 12. maja 1998 na svoji 36. seji in ga je 8. marca 1999 potrdil tudi MOK. Urad RS za intelektualno lastnino je dne 14.5.2007 izdal odločbo o registraciji znamke. Ime organizacije se lahko uporablja v različnih izvedbah, vsako od njih v slovenskem ali angleškem jeziku. Najpogostejši sta OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE ter OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE – ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ. Skrajšana oblika naziva organizacije je OKS. Podrobnejši opis logotipa in navodila za njegovo uporabo so zbrana v priročniku Celosten grafične podobe OKS. 1.3. PREDSTAVITEV VODSTVA OKS V letu 2010 je bila volilna skupščina na kateri so bili za mandatno obdobje 2010 – 2014 izvoljeni novi organi. Na 28. volilni seji skupščine, ki je bila 7. decembra 2010 so bili v Izvršni odbor za vodenje OKS v mandatu 2010 - 2014 izvoljeni : Predsednik: Dr. Janez KOCIJANČIČ Podpredsedniki: Dr. Jakob BEDNARIK (predsednik odbora športa za vse) Bogdan GABROVEC (predsednik odbora za vrhunski šport) Branko ŽNIDARIČ (predsednik odbora za šport na lokalni ravni) Izvršni odbor: Matjaž RAKOVEC (olimpijski šport) Tjaša ANDREE – PROSENC (olimpijski šport) Miroslav CERAR (individualni ustanovitelj) Iztok ČOP (športnik) dr. Edvard KOLAR (olimpijski šport) mag. Miran KOS (lokalna raven) mag. Janez SODRŽNIK (lokalna raven) Sonja POLJŠAK (lokalna raven) 4


Dušan PREZELJ (olimpijski šport) Mag. Vojka RAVBAR (sponzor) Roman VOLČIČ (olimpijski šport) Bojan ŽMAVC (olimpijski šport) Tomaž SUBOTIČ (neolimpijski šport) Rudi ZAVRL (olimpijski šport) Bojan ROTOVNIK (s strani MOK priznani šport) Nadzorni odbor: Dejan CRNEK Vojko OREL Irena OBLAK Disciplinska komisija: Bogdan PLAZNIK Dušan ZAMIDA Samo KOFOL 1.4. PREDSTAVITEV POMEMBNEJŠIH ORGANOV Na 2. seji Izvršnega odbora OKS v mandatnem obdobju 2010-2014, ki je bila 18. Januarja 2011, je bil imenovan generalni sekretar dr. Tone JAGODIC. Hkrati je Izvršni odbor imenoval člane vseh treh odborov, ki so organizacijski stebri krovne športne organizacije: - ODBOR ZA VRHUNSKI ŠPORT - ODBOR ŠPORTA ZA VSE - ODBOR ŠPORTA NA LOKALNI RAVNI Izvršni odbor je kasneje imenoval še člane marketinškega sveta, Slovenske olimpijske akademije ter komisij za pravne zadeve in organiziranost, za priznanja, za mednarodno sodelovanje, za zamejce, za financiranje športa, za objekte, za ženski šport, za šport in okolje, za etična vprašanja v športu za zdravstveno varstvo športnikov, antidoping komisijo in komisijo športnikov. 1.5. PREGLED DEJAVNOSTI OZIROMA PODROČJA DELOVANJA Najpomembnejše področja delovanja Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez so: • s svojimi športniki sodeluje na igrah letne olimpiade in zimskih olimpijskih igrah ter tekmovanjih organiziranih pod okriljem MOK in EOC ter Mladinskih igrah Alpe-Jadran in Mladinskih igrah treh dežel, • skrbi za razvoj vrhunskega športa, športa za vse in športa na lokalni ravni, • spodbuja aktivnosti zamejskega športa, • skupaj z nacionalnimi in lokalnimi športnimi zvezami ter ostalimi dejavniki zagotavlja usklajen razvoj vseh področij športa v Sloveniji, vključno z infrastrukturo ter aktivno vključevanje vseh starostnih in socialnih skupin prebivalstva, še posebej mladine, • širi osnovna načela olimpizma na nacionalni ravni in prispeva k širjenju olimpijskega gibanja v učnih programih športa in športnega izobraževanja v šolah in univerzitetnih ustanovah, • predstavlja slovenski šport v MOK in drugih mednarodnih športnih organizacijah, 5


• • • • • • • • • • •

• •

aktivno sodeluje pri izobraževanju in licenciranju športne stroke, se bori proti uporabi nedovoljenih sredstev in postopkov, prepovedanih s strani MOK, WADA ali mednarodnih zvez, zlasti s povezovanjem s pristojnimi institucijami v državi, logistično podpira aktivnosti Nacionalne anti doping komisije in zagotavlja redno izobraževanje na področju preprečevanja uporabe nedovoljenih poživil in postopkov (proti dopinški program), usklajuje delo članic in opravlja dogovorjene skupne naloge, skrbi za uveljavljanje strokovnega dela na vseh področjih športa, sodeluje pri razvoju informacijskega sistema slovenskega športa, spodbuja športni marketing in druge oblike trženja ter zagotavlja ugodnosti za članice v okviru sistema bonitet, vodi aktivno politiko na področju iger na srečo, sodeluje v delu Fundacije za financiranje športnih organizacij in Strokovnem svetu za šport pri Vladi RS, zagotavlja sredstva za delovanje OKS iz javnih virov, iger na srečo, preko podjetja OKSOlimp d.o.o. iz naslova športnega marketinga, olimpijskega in neolimpijskega tržnega programa ter iz lastne dejavnosti daje predloge in pobude za izdajo ustrezne strokovne literature, opravlja druge naloge, ki po svoji naravi spadajo v področje dela nacionalne športne krovne organizacije civilne družbe.

1.6. KRATEK OPIS GOSPODARSKIH, MONETARNIH, FIKSALNIH IN DRUGIH VPLIVOV NA DELOVANJE OKS V letu 2005 je Olimpijski komite Slovenije v skladu z usmeritvami novega Zakona o društvih in po vzoru Mednarodnega olimpijskega komiteja in nekaterih NOK ustanovil storitveno podjetje OKS-Olimp d.o.o., ki po vsebini svojega poslovanja deluje predvsem na področju trženja, med vzporedne dejavnosti pa se uvrščajo tudi različne storitve na področju financ, računovodstva in logistike. Podjetje, ki je v 100% lasti OKS-ZŠZ, poleg navedenih vsebin razvija še večje število programov, ki so v podporo ciljem krovne organizacije in nedvomno doprinesejo k optimizaciji in racionalizaciji njenega delovanja. V letu 2011 je OKS Olimp d.o.o. opravljal vlogo nosilca usposabljanja in licenciranja strokovnih kadrov, ki ga financira Evropski socialni sklad. Opis delovanja podjetja OKS Olimp je razviden iz nadaljevanja poročila predvsem v delu, ki se nanaša na zagotavljanje materialnih virov za delovanje OKS.

2. OPISNA POROČILA O IZVEDBI IN DELOVANJU ORGANOV IN PROGRAMOV 2.1. DELOVANJE SKUPŠČINE OKS Člani skupščine OKS so se sestali na redni seji dne 23.6.2011 na kateri je bil sprejeto poročilo o delu v letu 2010 ter obširen in vsebinsko raznolik program dela za 2011. Na skupščini so bili izvoljeni tudi kandidati za člane Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij za 6


naslednje mandatno obdobje. Nadzorni odbor je opravil svoje delo v času pred redno in volilno skupščino. 2.2. AKTIVNOSTI IZVRŠNEGA ODBORA OKS IO OKS se je sestal v letu 2011 na osmih rednih sejah ter na dveh korespondenčnih sejah, na katerih je obravnaval različno tematiko na podlagi gradiv, ki jih je pripravila strokovna služba oziroma posamezni odbori in komisije. Tematika sej IO OKS je bila vsebinsko raznolika in obširna, še posebej pa velja izpostaviti obravnavo naslednjih vsebin: • • • • • • • • •

• • • •

verifikacija gradiv za seje skupščine, vključno s poročili o delu in programi dela (vsebinskimi in finančnimi), imenovanje delegacije za Zimski Olimpijski festival evropske mladine (OFEM) 2011 Liberec in letni OFEM Trabzon ter Zimske olimpijske igre mladih v Innsbrucku, podelitev priznanj za vrhunske športne dosežke in drugih priznanj OKS ter priznanje MOK, sodelovanje pri snovanju novega Nacionalnega programa za šport za obdobje 2010 - 2020, spremljanje izvajanja novih kriterijev za kategoriziranje vrhunskih športnikov v RS, imenovanje članov Strokovnega sveta RS za šport za novo mandatno obdobje, organizacija EOC seminarja v Portorožu 5.5. do 7.5. 2011, začetek postopka spremembe pravil OKS, obravnava vprašanj vrhunskega športa zlasti pa programov nadstandardnega zdravstvenega zavarovanja, štipendij nadarjenih športnikov, sklada vrhunskih športnikov in zaposlovanja športnikov v državni upravi, verifikacija projekta Nacionalna športna kartica, potrditev »Medicinskega kodeksa olimpijskega gibanja«, začetek projekta Športna mreža enakih, pobuda za ustanovitev Olimpijskega inštituta za šport.

2.3. OSTALO Delovanje ostalih organov (odborov in komisij) je bilo zelo pestro. Med pomembnejše zadeve, ki ne sodijo le pod posamezen organ OKS in jih je mogoče šteti kot skupne aktivnosti OKS in ki so značilne za pretekli mandat spadajo: • • • •

organizacija Športnega foruma slovenskih športnikov in trenerjev ter drugih strokovnih seminarjev s članicami, vključevanje v nekatere projekte, ki jih financira EU, aktivno delovanje med NOC jugovzhodne Evrope, sodelovanje pri izvedbi prireditve »Športnik leta« decembra 2011, nadaljnje delovanje Sklada podpore vrhunskim športnikom, ki je namenjen finančni podpori našim najboljšim športnikom.

2.4. SODELOVANJE S ČLANICAMI Obsežen program delovanja postavlja OKS v dejanski položaj krovne organizacije športne civilne srenje v Sloveniji. Sodelovanje z zvezami poteka na različne formalne in tudi neformalne načine. Vsebine so razvidne iz poročil posameznih organov OKS. Tudi v letu 2011 smo nadaljevali z ugodnostmi iz marketinškega programa za svoje članice OKS. 7


Okrepila se je vloga OVŠ predvsem na področju priprav za velika mednarodna tekmovanja, kar se je zlasti pokazalo pri odlični organizaciji zaključnih priprav in nastopa na MOI v Innsbrucku. Vloga Komisije športnikov postaja vse bolj razpoznavna in je odločilno prispevala, da so se v določeni meri izboljšale statusne razmere športnikov. 2.5. SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI Sodelovanje z Državnim zborom RS ni bilo posebej intenzivno. Državni svet RS je podelil priznanje za najprizadevnejše volonterje, med katerimi je bilo priznanje namenjeno Jožetu Rebcu, ki pa je žal preminil dan pred slavnostno podelitvijo priznanj. Odnosi z MŠŠ so bili zelo delovni. Področje zaposlovanja športnikov in trenerjev v državni upravi je bilo izpostavljeno zaostrenim razmeram v državni upravi. Na področju zagotavljanja preventivnih zdravstvenih pregledov je potrebna operacionalizacija tega projekta. Poudariti velja zavzeto delo članov iz vrst športnih zvez v Strokovnem svetu za šport pri Vladi RS. Na področju informatike se vzpostavlja vse tesnejše sodelovanje z Javnim zavodom Planica. Veliko naporov je bilo usmerjeno k snovanju novega Nacionalnega programa športa za obdobje do 2020, ki pa žal ni bil sprejet. S Centrom za šolske in obšolske dejavnosti se nadaljujejo korektni odnosi, uresničujemo tudi zamisel o zapolnitvi kapacitet Olimpijskega centra v Planici na podlagi borze s predstavniki zvez. Dolgoročna zakupna pogodba omogoča članicam OKS tudi možnost koriščenja centra v Seči ob koncu tedna skozi vse leto, v celoti pa v obeh poletnih počitniških mesecih. Z razvojnega vidika slovenskega športa je še vedno ni dovolj izkoriščena stroka, ki jo ponujajo kadrovske možnosti Fakultete za šport v Ljubljani in drugih strokovnih institucij v Sloveniji. Prizadevanja gredo v smer ustanovitve Olimpijskega inštituta za šport, ki bi pomenil nov korak na področju večjega uveljavljanja stroke. Člani sveta Fundacija za financiranje športnih organizacij iz vrst OKS so prispevali k temu, da je Fundacija lahko uspešno opravila vlogo, ki jo ima pri delitvi sredstev v slovenskem športu. Športna loterija d.d., predstavlja vzorčen primer dobrega sodelovanja na poslovnem torišču. Kljub recesiji je Športna Loterija ustvarila nadpovprečne poslovne rezultate na področju športnih stav, s tem pa pripomogla, da Fundacija za športne organizacije lahko deluje stabilno in razpisuje sredstva, brez katerih si je nemogoče predstavljati delo v športu. 2.6. NEPREMIČNINE OKS Pri delovanju Športnega olimpijskega centra v Planici je mogoče opaziti korak naprej, čeprav bo potrebno vlogo tega pomembnega objekta za razvoj slovenskega športa okrepiti še v večji meri. Zasedenost kapacitet s strani športnikov se je sicer izboljšala, ne moremo pa biti zadovoljni s cenovno politiko in odzivom javnih financerjev pri naporih za optimalnejšo izkoriščenost kapacitet. Še naprej se bo treba prizadevati za vzvode, ki bodo prispevali k boljšemu izkoristku tega večpanožnega športnega centra. IO OKS je v novembru 2011 izpeljal postopek javnega razpisa za prodajo objekta Šumica v Planici. Aktivnosti Bežigrajskega športnega parka d.o.o. za prenovo Stadiona za Bežigradom v Ljubljani, so zaradi nekaterih objektivnih težav nekoliko zastale, v jeseni pa je prišlo med

8


družbeniki do nedvomne podpore obnove objekta, ki jo vodi družba BŠP, lastninska partnerja pa sta tudi MOL in OKS. Prizadevanja za zagotovitev poslovnih prostorov za strokovno službo na lokaciji Kodeljevo so usmerjena na povračilo vplačanih sredstev, saj je bilo ugotovljeno, da zaradi nedokončanega postopka denacionalizacij ni mogoče nadaljevati z aktivnostmi. Z družbo Graščina d.o.o. je bil podpisan dogovor o nesporni ugotovitvi vlaganj OKS v ta objekt, kar je podlaga za vračilo vložka OKS v 3-letnem obdobju. Graščina je prvi del zneska že plačala. 2.7. MATERIALNO POSLOVANJE IO OKS je v letu 2011 nadaljeval z ukrepi, katerih namen je bil racionalizirati poslovanje, vzpostaviti stabilno finančno stanje in umestiti program dela v realne finančne okvire. Pri ugotavljanju uspešnosti realizacije navedenih ukrepov je mogoče ugotoviti, da je OKS uspel pri večini ukrepov. Zmanjšanje stroškov poslovanja je bilo treba doseči z racionalizacijo poslovanja. Racionalni programi dela so se v letu 2011 večinoma pokrivali z realnimi finančnimi viri, zlasti uspešni smo bili pri projektih priprav in nastopov na mednarodnih tekmovanjih. Gre za priprave na POI London (zaostren delež financ, racionalizacija opreme, potovanj,priprav…), priprave in nastop na Zimskih mladinskih olimpijskih igrah v Innsbrucku, na letnem in zimskem OFEM in Mladinskih igrah 3 dežel (racionalna omejitev števila v delegacijah ter obseg stroškov). IO OKS je sprejel usmeritev, da se v vseh projektih, kjer OKS zagotavlja pomemben finančni delež, presodi, ali ga lahko OKS tudi dolgoročno zagotavlja. V leto 2011 smo tako uspeli zmanjšati delež sredstev pri projektih štipendij športnikov, skladu športnikov, TV Oddaji Migaj raje z nami in nadstandardnem zavarovanju. Strokovna služba OKS striktno varčuje na vseh področjih delovanja. Pri postavkah kot so pisarniški material, stroški telefona, pošte, tiskarskih storitev, diplom, reprezentance, reklam in objav, najemnine prostorov, potnih stroškov v Sloveniji in tujini, informatike, avtorskih pogodb zunanjih sodelavcev je strokovna služba striktno upoštevala natančna navodila varčevanja po posameznih stroškovnih mestih. Racionalizacija na področju založništva prinaša odlično rešitev, s katero smo na račun pridobljenih strani za vsebine OKS v prilogi časopisa Dnevnik lahko zmanjšali stroške zunanjih sodelavcev in tiskanja. Opravljena je bila temeljita analiza poslovnih procesov in določene prioritete s tem pa dosežena boljša učinkovitost dela. Realizacija stroškov poslovanja in programov se striktno in sproti spremlja na finančnih kolegijih, vodje oddelkov pa z vso odgovornostjo zagotavljajo, da poraba ne presega planirane. Obenem smo izdelali natančen načrt finančnih prilivov in odlivov po posameznih oddelkih in ga sinhronizirali s finančnimi tokovi v OKS Olimp d.o.o. 2.8. POSLOVNE DEJAVNOSTI VEZANE NA OKS OLIMP d.o.o. V letu 2011 je bilo veliko dejavnosti podjetja OKS Olimp vezano na projekt usposabljanja strokovnih delavcev v športu, ki je bil financiran s strani Evropskih sredstev. Opravljena je bila analiza poslovanja podjetja OKS Olimp iz katere izhaja, da je smiselna prezaposlitev kadrov, ki se ukvarjajo s trženjem v organizacijsko strukturo OKS.

9


2.9. OCENA DELOVANJA Možno je zaključiti, da se OKS vse bolj uveljavlja kot osrednja krovna organizacija civilne društvene športne sfere v državi. Programe dela v letu 2011 so IO, posamezni odbori in komisije ter strokovna služba OKS v pretežni meri realizirali. Tudi v letu 2011 so mladi slovenski športniki na največjih tekmovanjih v tujini dosegli odlične rezultate. Olimpijska odprava v Innsbrucku je bila izredno uspešna, pa tudi na ostalih tekmovanjih pod okriljem OKS (Letni in zimski Olimpijski festivali evropske mladine in Mladinske igre 3 dežel) so naši športniki dosegli zelo dobre rezultate. V letu 2011 se je dodatno zaostrila materialna situacija v slovenskem športu. OKS je racionalizirati poslovanje na različne načine, tako da zmanjšuje število zaposlenih v strokovni službi. Materialno poslovanje je bilo v okviru planiranih sredstev, ob izpadu nekaterih pričakovanih sistemskih sredstev ter dodatnih aktivnosti iz naslova marketinga pa bo potrebno v prihodnje dodatno zaostriti finančno poslovanje v smislu varčevalnega programa in ukrepov za pridobitev nekaterih novih poslovnih partnerjev. Iz vsega navedenega je mogoče povzeti, da je bilo leto 2011 izredno zahtevno, saj je OKS deloval znotraj zmanjšanega materialnega okvira. Dosledno upoštevanja varčevalnih ukrepov, sprejem ustreznih kadrovskih rešitev, spodbudno vzdušje znotraj strokovne službe ter povečana komunikacija z ostalimi deležniki so glavni atributi, ki so privedli do tega, da je delo OKS v letu 2011 mogoče oceniti kot zelo uspešno.

3. POROČILO O DELU ODBORA ZA VRHUNSKI ŠPORT V LETU 2011 3.1. TEKMOVALNI PROJEKTI Največja tekmovalna projekta v letu 2011 sta bila poletni in zimski olimpijski festival evropske mladine. Na omenjenih, kakor tudi na ostalih projektih več športnih iger so slovenski športniki s pomočjo njihovih strokovnih ekip in z ustrezno organizacijsko logistično podporo OKS dosegli izjemne rezultate. Organizacija: operativno je projekte vodil Odbor za vrhunski šport (koordinacija med NPŠZ, organizatorji, mediji,..), nadzor opravljal izvršni odbor OKS. Za kvalitetno pripravo športnikov in strokovno podporo so skrbele NPŠZ na predlog katerih so bile sestavljene delegacije za posamezne igre. Finance: projekte so sofinancirali OKS, FŠO in MŠŠ. Podrobna poročila posameznih projektov so dosegljiva v arhivu Odbora za vrhunski šport.

3.1.1. ZIMSKI OLIMPIJSKI FESTIVAL EVROPSKE MLADINE LIBEREC 2011 Termin: 12. – 19.02. 2011 Udeležba: Slovenijo je zastopalo 33 športnikov, 17 trenerjev, 1 fizioterapevtka, 2 člana vodstva in 2 novinarja. Nastopili smo v alpskem smučanju, nordijskem smučanju (teki, skoki, kombinacija), umetnostnem drsanju, biatlonu, in deskanju na snegu. 10


Rezultati in ocena: Slovenija je osvojila 3 kolajne (1 zlato in 2 srebrni) in se uvrstili na 10. mesto glede na države z osvojenimi medaljami. Tudi ostale uvrstitve so bile izjemne, saj je bilo 41 % uvrstitev znotraj 1. tretjine uvrščenih. Skupna ocena nastopa in izvedbe udeležbe delegacije je bila pozitivna. Vsebinske postavke v letu 2011: OKS je pred odhodom opravil vse formalnosti za udeležbo delegacije, predstavil delegacijo javnosti in poskrbel za celotno logistiko udeležbe. Ob vrnitvi v Slovenijo smo pripravili sprejem za medaljistki, pri čemer je OKS je podelil tudi nagrade za obe medaljistki in njuna trenerja. 3.1.2. POLETNI OLIMPIJSKI FESTIVAL EVROPSKE MLADINE TRABZON 2011 Termin: 23. – 30.07. 2011 Udeležba: Slovenijo je zastopalo 51 športnikov, 13 trenerjev, 3 sodniki, 1 zdravnik, 1 fizioterapevtka, 2 člana vodstva in 3 novinarji. Nastopili smo v atletiki, športni gimnastiki, judu, cestnem kolesarstvu, odbojki, plavanju in tenisu. Rezultati in ocena: Slovenija je osvojila 9 kolajn (3 zlate, 3 srebrne in 3 bronaste) in se uvrstili na 11. mesto glede na države z osvojenimi medaljami. Tudi ostale uvrstitve so bile izjemne, saj je bilo 57 % uvrstitev do 16. mesta. Skupna ocena nastopa in izvedbe udeležbe delegacije je bila pozitivna. Vsebinske postavke v letu 2011: OKS je pred odhodom opravil vse formalnosti za udeležbo delegacije, predstavil delegacijo javnosti in poskrbel za celotno logistiko udeležbe. Ob vrnitvi v Slovenijo smo pripravili sprejem za medaljiste, pri čemer je OKS je podelil tudi priznanja za prejemnike kolajn in njihove trenerje. 3.1.3. POLETNE OLIMPIJSKE IGRE LONDON 2012 Termin: 27.7.-12.8.2012 Udeležba: delegacija bo predvidoma štela do 150 oseb, od tega 90 športnikov in športnic članske kategorije, ki bodo nastopili v 19 športnih panogah. Število oseb bo odvisno predvsem od kvalifikacije katere od kolektivnih panog. Priprave: v letu 2010 je bil izdelan projekt, v katerem so opredeljene vsebinske in organizacijske postavke ter kriteriji za imenovanje kandidatov, štipendistov MOK, sofinanciranje kolektivne panoge. Na podlagi sprejetega projekta so bile podpisane pogodbe z 19 NPŠZ za sofinanciranje priprav in strokovne podpore ter individualnega sofinanciranja rezultata v letu 2011. Imenovanih je bilo 90 kandidatov oz. določenih kvot po zvezah. Opravljen je bil obisk prizorišč s predstavniki NPŠZ, kjer smo imeli sestanek z organizacijskim komitejem LOCOG ter posameznimi panožnimi športnimi direktorji, opravljen je bil 5-dnevni delovni obisk na prizoriščih testnega tekmovanja jadralcev v Wheymouthu, svetovnega mladinskega veslaškega prvenstva v Etonu ter obvezni sestanek vodji delegacij v Londonu. Opravljen je bil delovni obisk pri novem opremljevalcu Peak Sports, kjer so bili dogovorjeni roki dobave, logistika, izgled nove kolekcije. Opravljenih je bilo veliko število sestankov in razgovorov z odgovornimi predstavniki NPŠZ ter tudi samimi športniki in trenerji kandidati za nastop na POI London. 3.1.4. ZIMSKE MLADINSKE OLIMPIJSKE IGRE INNSBRUCK 2012 Termin: 13. – 22.02.2012 Udeležba: delegacija bo predvidoma štela 38 oseb, od tega 21 športnikov in športnic mladinske kategorije, starih od 15 do 18 let, ki bodo nastopili v 8 športnih panogah. 11


Priprave: Projekt je bil zagnan leta 2010 in se nadaljeval v letu 2011 v okviru sestankov, mladinskega olimpijskega kampa, strokovne pomoči in sofinanciranja priprav ter udeležbe na kvalifikacijskih tekmovanjih. 3.1.5. MLADINSKE IGRE TREH DEŽEL NOVA GORICA 2011 Termin: 16.-17.9.2011 Udeležba: delegacija je štela 104 osebe, od tega 81 športnikov in športnic mladinske kategorije (letnik 1996 in mlajši), ki so nastopili v 6 športnih panogah. Rezultati: V razvrstitvah 4. športnih panog je Slovenija zasedla 1. mesto, v dveh pa 2. mesto. Ocena: Projekt je bil tekmovalno ocenjen kot uspešen, število osvojenih prvih mest je v skladu s tradicijo udeležbe slovenskih športnikov na tem tekmovanju izjemno veliko. Organizacijsko je bil projekt kljub zmanjševanju stroškov izpeljan optimalno, celotna delegacija je delovala kot izjemno homogena in prijetna celota. 3.2. PROJEKTI IN PROGRAMI ZA PODPORO ŠPORTNIKOM IN TRENERJEM 3.2.1. REGISTRIRANJE IN KATEGORIZIRANJE ŠPORTNIKOV Oblikovani so bili 3 seznami kategoriziranih športnikov. Konec leta je tako kategoriziranih 5.057 športnikov od tega 124 SR, 401 MR, 508 PR, 2123 DR in 1901 MLR. Izdanih je bilo več kot 1000 potrdil o statusu. V letu 2011 še ni bila izvedena registracija športnikov kot to predvidevajo pravila, ker informacijska podpora tega še ni omogočala, načrtovana je za leto 2012. 3.2.2. NADSTANDARDNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE ZA VRHUNSKE ŠPORTNIKE in OSTALE KATEGORIZIRANE ŠPORTNIKE Program je potekal po načrtu, ponudba za sklenitev zavarovanja je bila poslana marca vsem športnikom svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda, ki še niso imeli sklenjenega zavarovanja oz. jim je to poteklo (približno 700). Aprila je pogodbe sklenila 1. skupina športnikov, decembrski rok pa je bil zaradi spremenjene ponudbe zamaknjen na januar 2012. Po začrtani strategiji je bila v sodelovanju z zavarovalnico Adriatic izdelana nova ponudba, enotni paket »vrhunski športnik« bo po novem razdeljen v 3. nivoje (veliki, srednji in mali paket) z različnimi vrednostmi zavarovalnih premij in zavarovalnimi vsotami, z možnostjo samoplačniškega doplačila. Z novim modelom zavarovanj se predvideva večje število vključenih zavarovanih športnikov. 3.2.3. ŠPORTNE ŠTIPENDIJE ZA NADARJENE ŠPORTNIKE Skupni projekt MŠŠ, FŠO in OKS s katerim zagotavljamo slovenskim športnikom finančno pomoč pri njihovi športni in šolski karieri. Štipendije so namenjene kategoriziranim športnikom, ki so hkrati tudi uspešni učenci, dijaki ali študenti. Podeljujejo se v skladu z veljavnim pravilnikom o štipendiranju in javnim razpisom. Ob zaključku šolskega leta 2010/2011 je športne štipendije prejemalo 172 športnikov, od tega 70 športnikov s statusom dijaka in 102 športnik s statusom študenta. Športniki, ki prejemajo športne štipendije prihajajo iz 21 športnih panog. Strokovna služba je poskrbela za objavo razpisa, obdelavo prispelih vlog, administracijo in izdajo sklepov.

12


3.2.4. SKLAD VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV Prejemniki sklada v letu 2011 so bili medaljisti na Olimpijskih igrah v Pekingu 2008: Primož Kozmus, Vasilij Žbogar, Sara Isakovič, Lucija Polavder in Rajmond Debevec, medaljistki ZOI Vancouver 2010 Tina Maze in Petra Majdič, medaljisti svetovnih prvenstev v olimpijskih disciplinah iz leta 2009: Teja Gregorin, Miha Pirih, Tomaž Pirih, Rok Kolander, Rok Rozman, Peter Kauzer, Sašo Taljat, Luka Božič ter medaljista svetovnih prvenstev v olimpijskih disciplinah iz leta 2010 Jure Meglič in Raša Sraka Vukovič. Sredstva sklada so bila izplačana v enkratnem znesku v začetku mesecu juliju (zagotovila so jih OKS, FŠO in MŠŠ), dodatno pridobljena sredstva s strani STO pa bodo nakazana do konca leta 2011. OKS je s športniki podpisal pogodbe in opravil administrativni del projekta. 3.2.5. PREVENTIVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO REGISTRIRANIH IN KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV V skladu z Zakonom o športu in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, naj bi imeli vsi registrirani športniki pravico do brezplačnega preventivnega zdravstvenega pregleda. V praksi se izvajajo brezplačni pregledi samo za kategorizirane športnike. Tudi v letu 2011 si je OVŠ aktivno prizadeval (pošiljanje pobud, sestanki z odgovornimi, zbiranje in posredovanje podatkov,..) za vzpostavitev sistema brezplačnih preventivnih pregledov za vse registrirane športnike kot določa zakon. Preko svoje predstavnice dr. Petre Zupet, ki je sodelovala s pristojnimi na ministrstvu za zdravje pri pripravi pravilnikov o pregledih so bile pobude posredovane do odgovornih. Kljub vsem naporom trenutno še vedno nimamo končnega odgovora o preventivnih pregledih za registrirane športnike. 3.2.6. PROGRAM ZA ŠPORTNIKE PO ŠPORTNI KARIERI Mednarodni olimpijski komite je v letu 2008 program zaposlovanja športnikov v sodelovanju s podjetjem Adecco vzel pod svoje okrilje in pripravil t.i. MOK Razvojni program za športnike (ang. IOC Athlete Career Programme – ACP), kjer se je osredotočil na tri življenjsko pomembne stebre: izobraževanje, življenjske veščine in poslovna kariera. OKS je v letu 2009 obnovil 4-letno sodelovanje s podjetjem Adecco d.o.o. in izdelal informativno zgibanko, program predstavil na srečanjih s športniki, trenerji in zvezami. V letu 2011 je OKS na več seminarjih s športniki in trenerji promoviral program ACP, Adecco je pripravil delavnice na temo poslovne kariere in si tudi vnaprej želimo čim bolj razširiti informacije o programu ter vključiti čim več športnikov. Trenutno je v steber poslovne kariere v okviru podjetja Adecco vključenih 30 športnikov od tega v letu 2011 15 novih. 3.2.7. ZAPOSLOVANJE ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV V JAVNI UPRAVI V skladu s sporazumom med ministrstvi in OKS, OVŠ pripravlja prioritetno listo za zaposlitev športnikov in trenerjev v javni upravi in s predstavnikom sodeluje v koordinacijski skupini za zaposlovanje. Trenutno je na ministrstvih zaposlenih 112 športnikov in trenerjev, ostali čakajo na zaposlitev na prednostni listi za zaposlitev. OVŠ si je skozi celo leto prizadeval za izpolnitev načrtovanega povečanja zaposlitev, kot je opredeljeno v sporazumu, vendar zaradi zamrznjenega kadrovskega načrta v javni upravi žal ni bilo uspeha ampak se je število zaposlenih športnikov in trenerjev celo zmanjšalo. V letu 2011 se je v primerjavi z lanskim letom skupno število zaposlenih zmanjšalo za 3 športnike.

13


3.2.8. LICENCIRANJE STROKOVNIH DELAVCEV V ŠPORTU OKS je po zakonu o športu (31. člen) zadolžen za izdajanje licenc za opravljanje strokovnega dela v športu na podlagi sprejetih kriterijev. OKS je 03.11.2010 sprejel Pravilnik o licenciranju strokovnih delavcev v športu. V letu 2011 je sistem licenciranja strokovnih delavcev v športu potekal v skladu z veljavnim pravilnikom, ki predvideva objavljanje vseh licenciranih kadrov na s strani OVŠ verificirani spletni strani. Trenutno je to spletna stran OKS, Zavod Planica pa namerava spletno aplikacijo E-šport/ŠPAK dopolniti z sistemom licenciranja strokovnih delavcev v športu, kjer bo v bodoče potekalo licenciranje. 3.3. RAZVOJNI PROGRAMI 3.3.1. OLIMPIJSKI INŠTITUT ZA ŠPORT Pripravljeno in na IO OKS je bilo potrjeno gradivo o projektu olimpijski inštitut za šport. V letu 2012 naj bi se dokončno dorekla še organizacijska struktura, tako da bi projekt predvidoma zagnali konec leta 2012. 3.3.2. STROKOVNI SEMINARJI V letu 2011 je OVŠ organiziral tri strokovne seminarje in sicer enega za športnike pod nazivom »Olimpijski dnevi« ter druga dva za trenerje pod nazivom »Olimpijski trenerski forum«. Prvi trenerski forum je bil maja, drugi pa novembra. Olimpijski dnevi so bili organizirani prav tako novembra kot nadaljevanje trenerskega foruma na pobudo Komisije športnikov pri OKS in namenjen za kandidate olimpijske delegacije POI London 2012 in člane delegacije ZOI Vancouver 2010 ter SVI Kaoshiung 2009. V okviru drugega foruma in olimpijskih dnevov je potekal podpis pogodb s kandidati za POI London 2012. Vsebina seminarja je bila namenjena projektom športnih iger in statusnim pravicam športnikov. 3.3.3. PANOŽNI ŠPORTNI CENTRI Na podlagi sprejetih kriterijev, ki jih je januarja 2010 potrdil IO OKS, se je v letu 2011 pripravljala razpisna dokumentacija, dodatno so se preverile posamezne odprte zadeve pri kriterijih, ki jih bo potrebno dopolniti, predvideni datum razpisa je februar 2012. 3.3.4. INFORMATIKA Vzdrževanje in razvoj spletne aplikacije MOJ ŠPORT in sodelovanje pri vzpostavitvi centralnega informacijskega sistema za področje športa: OKS je v letu 2009 razvil spletno aplikacijo Moj šport, ki je namenjena za pridobivanje podatkov o registriranih in kategoriziranih športnikih ter njihovih dosežkih. S pomočjo aplikacije je OKS objavljal sezname kategoriziranih športnikov in izdajal potrdila ter objavljal podatke na spletu. V letu 2011 je OKS predal aplikacijo Moj šport Zavodu za šport Planica, da se integrira v sistem e-Šport, tako da so NPŠZ oddale prijave za oktobrski seznam kategoriziranih športnikov v sistem e-Šport. OKS nadaljuje sodelovanje pri razvoju informacijskega sistema v okviru projektnega sveta.

14


3.3.5. NACIONALNA ŠPORTNA KARTICA OVŠ je v letu pripravil projekt, ki ga je potrdil IO OKS, ustanovljen je bil programski svet, aktivno so potekali pogovori s potencialnimi partnerji (Adriatic Slovenica in SKB), pripravlja se pravilnik o NŠK za opredelitev uporabe podatkov, ki bodo shranjeni na kartici, dogovarjalo se je o obliki kartice. 3.4. OSTALE STALNE DEJAVNOSTI •

• •

• •

podpora delovanja Komisije športnikov OKS, katere predsednica Brigita Langerholc in podpredsednik Iztok Čop sta v letu 2011 aktivno sodelovala v več telesih znotraj ustroja OKS. Pretežno je bilo delo KŠ OKS usmerjeno v urejanje statusnih pravic športnikov. Podpora delovanja Komisije za zdravstveno varstvo športnikov OKS. Komisija je v letu 2011 opravila 6. sej, imenovala odgovornega zdravnika za POI London – dr. Čajavca in se ukvarjala v glavnem z oblikovanjem predloga pogojev za oblikovanje mreže medicinskih centrov. V mesecu maju je komisija sodelovala pri organizaciji 5. Mednarodnega simpozija o športnih poškodbah v sodelovanju z Ortopedsko kliniko Ljubljana. Vodenje programov Olimpijske solidarnosti Mednarodnega olimpijskega komiteja Programi Olimpijske solidarnosti MOK so namenjeni nacionalnim olimpijskim komitejem, nacionalnim panožnim športnim zvezam in posredno športnikom ter trenerjem na različnih področjih delovanja. OKS je bil v letu 2011 aktiven v 14 svetovnih in 3 kontinentalnih programih. OVŠ je oblikoval predlog dobitnikov nagrad in priznanj OKS skladno s pravilnikom o priznanjih in nagradah OKS ter predlog za Bloudkova priznanja 2011. Izdaja potrdil o statusu kategoriziranega športnika vsem kategoriziranim športnikom, ki potrdila potrebuje za uveljavljanje ugodnosti pri izobraževanju, vpisu na šole, fakultete, …. Izdaja licenc strokovnim delavcem v športu vsem strokovnim delavcem v športu, katerih NPŠZ izpolnjujejo kriterije za vključitev v sistem licenciranja. Izdaja soglasij k delovnim dovoljenjem za tuje trenerje.

V letu 2011 so potekale tudi priprave na izvedbo projekta Slovenska hiša London 2012, ki jo bo OKS izvedel skupaj z nosilcem projekta Uradom R Slovenije za komuniciranje ter drugimi državnimi in paradržavnimi institucijami. Na podlagi uspešnega sodelovanja v Vancouvru je namreč Vlada R Slovenije s sklepom z dne 21.4.2011 projektu namenila 711.000 EUR, ki so bila sicer kasneje zaradi rebalansa proračuna nekoliko zmanjšana. Za izvedbo projekta je OKS v letu 2011 že pridobil sredstva v višini 35.940 EUR, glavnino sredstev v višini 525.000 EUR pa bo nakazanih v letu 2012. Vsi zneski vključujejo DDV. Vrednost projekta je ocenjena na 911.664 EUR. Načrtuje se, da bo razlika sredstev pridobljena iz gospodarstva. Kot sponzorja sta se projektu že pridružili dve podjetji: Lumar IG, d.o.o. in Loka inžiniring, d.o.o. Slovenska hiša v Londonu bo postavljena ob British library, ki je v središču olimpijskega dogajanja in od Olimpijskega parka oddaljena 7 min vožnje z Jevelin line. Predstavljala bo platformo za komunikacijo s slovenskimi in tujimi javnostmi ter bo namenjena za politična, gospodarska, kulturna in športna srečanja, kot predstavitveni paviljon države tujcem in kot 15


zbirališče Slovencev na olimpijskih igrah. Prvič v zgodovini bodo vse novinarske konference Team Slovenie v Slovenski hiši in ne v olimpijski vasi kot je bilo v preteklosti. Ob tem pa bo vse zanimivo dogajanje v Slovenski hiši v živo predvajano preko spletne strani olympic.si tudi Slovenkam in Slovencem, ki športnikov ne bodo spremljali na prizoriščih.

16


3.5. TABELARIČEN PREGLED CILJEV, UKREPOV IN DEJAVNOSTI ODBORA ZA VRHUNSKI ŠPORT

Ukrep

Dejavnost

Rok za izvedbo

Začetni parametri,

Končni parametri

Nosilci dejavnosti

Financiranje

Nosilec naloge

POROČILO 2011

Nadgradnja projektov športnih iger

Analiza preteklih projektov in priprava izboljšav pri projektih OI, MOI, OFEM

20112012

/

Mladinski projekti dodatno finančno podprti Izobraževanje športnikov in trenerjev Usmerjeno ciljno financiranje

OKS

OKS

Borut Kolarič

V letu 2011 smo pričeli z analizo, informacije se zbirajo v obliki poročil udeležencev in ocen vodji projektov. V okviru projekta MOI so se določene dejavnosti testno že izvedle, čakamo še na končne ocene.

Ustrezna priprava in učinkovito vodenje projektov

Priprava, vodenje projektov POI, MOI, OFEM, A-J, MI 3D

20112012

Sprejeti projekti v 2010

Zaključeni projekti

OKS

OKS, FŠO, MŠŠ

Borut Kolarič, Žiga Dobnikar, Blaž Perko

Uspešno so bili zaključeni projekti zimski in letni OFEM, MI 3D, zimske igre A-J so bile odpovedane, projekt POI 2012 je v teku po planu.

17


Ukrep

Dejavnost

Rok za izvedbo

Začetni parametri,

Končni parametri

Nosilci dejavnosti

Financiranje

Nosilec naloge

POROČILO 2011

Povečanje strokovne podpore pri tekmovalnih projektih

Aktivno vodenje olimpijskega programa – strokovne podpore

2011 2012

180.000 EUR programskih sredstev

250.000 EUR

OKS

FŠO, OKS, zunanji

Janez Vodičar

V letu 2011 se je v celoti izvedel program strokovne podpore za kandidate POI 2012, v 90% pa tudi program ZOI 2014 in MOI 2012. Razlog za nepopolno realizacijo programa zimskih kandidatov je predvsem v kasnejšem začetku, vsebine se bodo prenesle v 2012.

Vzpostaviti in organizacijsko izvesti delovanje »olimpijskega centra«

2011 2012

/

Povečana programska sredstva Stalno financirano delovanje Koordinatorji za posamezne skupine športnih panog

OKS

FŠO, OKS, MŠŠ

Franci Petek, Blaž Perko

Izdelan in potrjen je bil projekt »olimpijski inštitut za šport«, do sredine 2012 se predvideva vzpostavitev organizacijske strukture in do konca leta zagon projekta.

Koordinacija obstoječih projektov in razvoj novih

20112012

Št. obstoječih projektov: 11

Št novih: 9

IŠ FŠ, NPŠZ, druge strokovne institucije

FŠO, OKS, NPŠZ

Janez Vodičar

18


Ukrep

Dejavnost

Rok za izvedbo

Začetni parametri,

Končni parametri

Nosilci dejavnosti

Financiranje

Izboljšati sistem zdravstvene oskrbe športnikov

Vzpostaviti mrežo »olimpijskih« zdravstvenih centrov

2011 2012

Posamezni nepovezani izvajalci

Mreža centrov in izvajalcev

KZVŠ, Adriatic

Prenovitev sistema nadstandardnega zavarovanja športnikov

20112012

380 zavarovanih športnikov

1000 zavarovanih vrhunskih športnikov 1000 zavarovanih ostalih kategoriziranih

Adriatic, OKS

FŠO, OKS, MŠŠ

Blaž Perko, Nina Jovan

Izdelan nov model zavarovanj – 3. Paketi, drugačna razmerja sofinanciranja. Pogodbe se sklepajo s 1.1.2012. Učinek bo viden konec leta 2012.

Brezplačni preventivni pregledi registriranih športnikov

2012

Brezplačni pregled omogočen 3000 kategoriziranim športnikom

Brezplačni preventivni pregled za vse registrirane športnike vključene v šolski sistem (

OKS, MŠŠ, MZZ

ZZZS

Bogdan Gabrovec, Petra Zupet

Aktivnosti so se izvajale, napredka še ni.

Adriatic, zasebni izvajalci

Nosilec naloge Blaž Perko, Nina Jovan

POROČILO 2011 Oblikovan je bil predlog pogojev in struktura mreže, ki pa še ni do konca usklajen znotraj KZVŠ. Pripravljen je tudi predlog tokokroga pacientašportnika v mreži. Zaključek projekta se predvideva do konca 2012.

19


Ukrep

Dejavnost

Rok za izvedbo

Začetni parametri,

Končni parametri

Nosilci dejavnosti

Financiranje

Nosilec naloge

Izboljšati sistem zaposlovanja športnikov in trenerjev v javni upravi

Doseči povrnitev števila zaposlenih na raven, ki je bila pred krizo

2011

113

124

OKS, MŠŠ, MORS, MNZ, MF CURS

MORS, MNZ, MF CURS

Bojan Žmavc, Žiga Dobnikar

Formalno popraviti pravila po katerih se zaposluje športnike

20112012

Sporazum 2007

OKS, MŠŠ, MORS, MNZ, MF CURS, MJU

/

Bojan Žmavc, Žiga Dobnikar

Pravila zaenkrat ostajajo nespremnjena.

Prenova pravilnika o štipendiranju

2011

Obstoječi pravilnik

Višji državni akt z opredeljenimi prioritetami pri zaposlovanju in dinamiko zaposlovanja do leta 2020 Nov pravilnik

OKS, MŠŠ, FŠO

OKS

Nina Jovan

Predlog pripravljen, čaka se mnenje Komisije športnikov. V veljavo naj bi stopil z novim š.l.

Prenova pravilnika o delovanju sklada VŠ

Obstoječi pravilnik

Nov pravilnik

OKS

MŠŠ, FŠO, OKS

Žiga

Obstoječi pravilnik

Predlog še ni pripravljen, opravljeni so bili začetni pogovori s Komisijo športnikov glede načina in vsebine sredstev sklada, ki naj bi bila programska in ne kot nagrada.

Vzpostaviti sistema brezplačnega šolanja v visokem šolstvu za VŠ

2011

/

Sporazum z univerzami 40 šolnin Pravilnik za izbor športnikov

Univerze, OKS, MVZT?

Univerze

Komisija športnikov, Žiga Dobnikar

Izdelan je bil širši predlog ukrepov urejanja statusa VŠ na univerzi, ki bo predstavljen na rektorski konferenci v 2012.

Nadgraditi oblike podpore športnikov v času aktivne kariere in po njej

POROČILO 2011 Cilj ni bil dosežen, stanje ostaja nespremenjeno.

20


Ukrep

Izboljšati podporo trenerjem

Dejavnost

Rok za izvedbo

Začetni parametri,

Končni parametri

Nosilci dejavnosti

Financiranje

Nosilec naloge

POROČILO 2011

Aktivno delovanje komisije športnikov

2011

Dosedanja aktivnost

Vključenost v vse projekte urejanja statusnih pravic športnikov

OKS

OKS

Jaro Kalan

Aktivno se je kot strokovni sodelavec vključil Jaro Kalan, KŠ se je aktivno ukvarjala z vsemi zadevami urejanja statusnih pravic športnikov, sodelovala je tudi pri izvedbi olimpijskih dnevov.

Vzpostavitev in vodenje seznama licenciranih kadrov

2011

ZSPo

Pravilnik Vključenost vseh NPŠZ

OKS, NPŠZ

OKS

Žiga Dobnikar

V skladu s sprejetim pravilnikom, so bili potrjeni programi NPŠZ in objavljeni seznami licenciranih kadrov na spletu OKS.

Priprava predloga kategorizacije trenerjev

20112012

Projektna skupina za pripravo predloga

Predlog sistema

OKS

OKS

Andrej Jeriček

Skupina se je sestala samo na uvodnem sestanku, aktivnosti se bodo nadaljevale v 2012.

21


Ukrep

Dejavnost

Rok za izvedbo

Začetni parametri,

Končni parametri

Nosilci dejavnosti

Financiranje

Nosilec naloge

POROČILO 2011

Izboljšati pogoje za razvoj panog

Vzpostaviti mrežo panožnih športnih centrov

20112012

Izdelani kriteriji

Objavljen razpis Podeljeni nazivi Dogovor z javnimi financerji

OKS, MŠŠ, FŠO, občine

MŠŠ, FŠO, občine

Edi Kolar

Razpis še ni bil objavljen, ugotovljeno je bilo, da bo potrebno nekoliko dopolniti kriterije in natančno izdelati razpisne obrazce. Razpis se predvideva za februar 2012.

Vzpostaviti kvaliteten informacijski sistem

Povezava Moj šport in eŠport

2011

Moj šport in e-Šport ločena sistema

Vse aplikacije v eŠport

OKS, Zavod Planica

OKS, Zavod Planica, MŠŠ

Borut Kolarič, Jure Jeraj

Opravljena je bila združitev sistemov, oktobrski in februarski razpis kategorizacije je potekal preko ešporta.

Razvoj e-Športa

20112015

posamezne aplikacije

Celoviti in enoten sistem aplikacij za poslovanje v športu

OKS, Zavod Planica, FŠ, MŠŠ, FŠO

Zavod Planica, MŠŠ, posamezen organizacije

Borut Koalrič, Jure Jeraj, ostali

Postavila se je osnova za izdelavo aplikacije za licenciranje kadrov.

Projekt NACIONALNA ŠPORTNA KARTICA

20112013

Izhodišča projekta

NŠK, ki je nacionalno prepoznana in se uporablja kot nosilec določenih podatkov o športnikih, strokovnih kadrih in kot dokazilo pri pridobitvi bonitet.

OKS, zunanji

FŠO, MŠŠ, zunanji

Vodičar, Bulc

Izdelan in potrjen projekt na IO OKS, ustanovljen programski svet, dogovori s partnerji.

Ukrep

Dejavnost

Rok za

Začetni parametri,

končni parametri

Nosilci

Financiranje

Nosilec naloge

Razno

22


Ukrep

Dejavnost

Rok za izvedbo

Začetni parametri,

Končni parametri

Nosilci dejavnosti

izvedbo

Pridobivati nove sponzorje in partnerje in ohranjati obstoječa sponzorska sodelovanja, ki zagotavljajo optimalne pogoje za izvedbo programov OKS; - konkretizacija: povečanje sodelovanja (denar in kvote) za 5 odstotnih točk v primerjavi s preteklimi 4 leti

Izboljšati vsebinska sodelovanja z obstoječimi sponzorji, da bodo še bolj zadovoljni z OKS sodelovanjem in pripravljeni na nova sodelovanja

2011

Količina izvedenih projektov: 1 večji skupen Redno sprotno servisiranje.

Vsaj 3 pobude pri posameznem sponzorju in 1 realizacija Glede na stične točke s sponzorjem izvedba najmanj ene skupne aktivnosti, pri nekaterih tudi do 5.

Financiranje

Nosilec naloge

POROČILO 2011

dejavnosti OKS – Olimp OKS

Povečanje sredstev in kvot za 5 odstotnih točk. Povečanje sredstev in kvot za več kot 5 odsotnih točk, v primerjavi s predhodnimi, predvsem neolimpijskimi leti. Boljše razmerje v korist denarnih sredstev napram blagu/storitvam v primerjavi s preteklimi nekaj leti.

23


Ukrep

Dejavnost

Rok za izvedbo

Analiza potencialov: domača in tuja podjetja, veliki oglaševalci, partnerji MOK. Podjetja v tujih državah. Aktivni nastop na trgu. Ojačati/izboljšati partnerstva z mediji.

Začetni parametri,

2011 2012

Končni parametri

1 glavni sponzor =1 6 velikih sponzorjev = 7 13 sponzorjev = 13

Nosilci dejavnosti

Podpisani pogodbi z dvema velikima sponzorjema.

OKS Olimp

Financiranje

Nosilec naloge

POROČILO 2011

OKS

Stanje na dan 1.1.2012: 1 glavni, 8 velikih, 12 sponzorjev

Širjenje mreže partnerjev glede na potrebe delovanja OKS.

2011

4 srebrni partnerji 14 bronasti Partnerji.

6 zlatih partnerjev 7 srebrni partnerji 16 bron. partnerjev Povečanje sredstev in kvot za 5 odstotnih točk.

OKS Olimp

OKS

Obnovljenih oziroma na novo podpisanih 7 partnerskih pogodb, posledično povečanje finančnih sredstev (STO) in blagovnih/storitvenih kvot. Skupno 28 partnerjev na dan 1.1.2012. Postaviti/prenoviti in skrbeti za razvoj arhitekture olimpijske blagovne znamke – konkretizacija: postaviti na novo v skladu s trendi MOK in aktivno vključitvijo

Na osnovi ciljev OKS postaviti sponzorski model, ki bo sponzorjem nudil več področij in zato tudi prinašal več denarja od aktivnosti.

2011/12

Povečati obseg vsebin, posledično obsega dela, kar bi moralo rezultirati v povečane prihodke trženja v 2012 – 2016 Poudarki: Team Slovenia – 10 %

OKS Olimp

OKS Partnerji na trgu

24


Ukrep

Dejavnost

Rok za izvedbo

Začetni parametri,

področja športa za vse + team Slovenia.

Končni parametri

Nosilci dejavnosti

Financiranje

Nosilec naloge

POROČILO 2011

Šport za vse – 20% povečanje, Mini olimpijada – 20% povečanje.

Osvežitev gradnikov BZ OKS tako, da bodo trženjsko zanimivejši in v skladu s prioritetami.

Migaj Zmagaj, S2H, Klub za zdravo življenje, ipd. spremljamo in se integriramo z najboljšim – ena povezava s ciljem prihodkov 20.000 EUR letno.

Aktivno spremljanje dogajanja na trgu in vključevanje v projekte/pobude, ki so vsebinsko smiselne in donosne.

Povečanje obsega vsebin in individualnega dela s sponzorji preko izvirnih skupnih športno trženjskih projektov.

V sodelovanju z Marketinškim svetom v pripravi marketinški program in nadgradnja sponzorskega modela London 2012 - Rio de Jeneiro 2016, v povezavi z doseženim predhodnim ciljem. Izboljšati povezovanje

Priprava ponudb za zveze s strani sponzorjev in partnerjev

2011

Povečati število uporabnih bonitet za 3

OKS,

25


Ukrep sponzorjev s športnimi organizacijami in komuniciranje s zvezami

Dejavnost

Rok za izvedbo

Začetni parametri,

Končni parametri

vsaj 4 krat letno. Odpiranje prodajnih priložnosti.

Ponuditi članicam več koristnih informacij in povezovanje informacij.

2011

Nosilci dejavnosti

bonitete. Povečati število koriščenja bonitet za 20 odstotnih tock. Dosega cilja preko koriščenja bonitet, ki so za članice najbolj zanimive. Pripravljena analiza na podlagi ankete predstavnikov športnih zvez in koncept/predlog posodobitve.

OKSOLIMP, d.o.o.

Prenova spletnega portala, ki bo podajal zvezam še bolj koristne informacije – večja obiskanost s strani zvez in večje zadovoljstvo.

OKS,

Financiranje

Nosilec naloge

POROČILO 2011

OKSOLIMP, d.o.o.

Spletne strani www.olympic.si v celostno prenovljeni obliki so zaživele oktobra 2012. izboljšati informacijsko dostopnost medijem

Vsa dejavnost OKS, ki je zanimiva za zunanje javnosti.

število medijskih komunikacijskih storitev in poti ter

TV in radio oddaja Migaj z nami, Olimpijski dnevi, promocijske akcije, promocijske športne

Vodje oddelkov z vodjo odnosov z javnostmi

2011

Št odaj. 12 letno

Št odaj. 12 letno - ohraniti 12 TV oddaj letno,

26


Ukrep uporabo le teh

Dejavnost

Rok za izvedbo

Začetni parametri,

Končni parametri

Financiranje

Nosilec naloge

POROČILO 2011

prireditve, oddaje na radiu, Št odaj na radiju: 46 oddaj letno - ohraniti Število medijev - 24

Izboljšati delovanja strokovne službe OKS

Nosilci dejavnosti

Sodelovanje s članstvom, - Vodenje članstva OKS - Strokovna pomoč pri vodenju organov OKS - usklajevanje dela znotraj OKS - strokovna pomoč pri komisijah OKS - PR dejavnost - izdelava publikacij in drugih glasil - priprava promocijskih dogodkov - Vzdrževanje IS in spletne strani OKS

2011

Št odaj na radiju: 46 oddaj letno - ohraniti Število medijev povečati na 30 partnerskih medijev - Priprava novih pravil OKS - urediti odprta vprašanja pri članstvu OKS - izboljšati podobo OKS prenova poslovnih procesov v strokovni službi OKS -

OKS, zunanji sodelavci

27


4. POROČILO O DELU ODBORA ŠPORTA ZA VSE V LETU 2011 V letu 2011 jo Odbor športa za vse nadaljeval z doslej uveljavljenimi programi in izhajajoč iz programov posameznih delovnih skupin in programa Odbora športa na lokalni ravni izvajal sledeče projekte za utrjevanje športa za vse med prebivalci Slovenije:4.1. S ŠPORTOM V NOV OLIMPIJSKI ŽIVLJENJSKI SLOG - VSE NA ENEM MESTU Programi in projekti športne rekreacije, ki potekajo pod okriljem Odbora športa za vse pri OKS-ZŠZ, so rezultat dolgoletnega dela na področju razvijanja dejavnosti športa za vse. Po svoji vsebinski pestrosti in različnosti izvajalskih okolij pokrivajo vse segmente družbe: od zdravega otroštva preko kakovostnega odraščanja do bogatega ustvarjalnega obdobja in zdrave ter kakovostne starosti. Številni programi animacije odpirajo kakovostne in zdrave možnosti vključevanja vseh starostnih skupin populacije v pestro, raznoliko in redno rekreativno vadbo, ki je naravnana tudi na programe tekmovanj, vendar ob ustrezni asistenci zdravstvene stroke. Pri udejanjanju vseh programov OKS-ZŠZ prispeva tudi s spodbujanjem k sistemskim rešitvam, tako na področju razvoja infrastrukture, kakor tudi kadrov in znanj (povezovanje športne, turistične in medicinske stroke). Vse pojavne oblike programa so bile realizirane neposredno preko projektov Odbora športa za vse ali v sodelovanju z Odborom športa na lokalni ravni. Ta preko regijskih pisarn OKS-ZŠZ in članic, športnih zvez občin udejanja vsebine športa za vse s pomočjo neposrednih izvajalcev, društev in klubov na lokalni ravni, pri čemer se v neposrednih izvedbenih projektih združuje približno 200 društev izvajalcev dogodkov, izmenjave izkušenj na posvetih in kongresih pa je dodatno pomembno plemenitila programske vsebine športa za vse. Strateški cilj navedenih programov in projektov je načrtovano večati ter širiti ponudbo športno-rekreativnih aktivnosti preko celega leta za več ciljnih skupin populacije RS, stalno povečevati število, vključenih v programe in končno z globalno oglaševalsko kampanjo ljudi ozaveščati o pomembnosti redne športne aktivnosti za zdrav športno aktiven življenjski slog ter z izgradnjo osrednjega javnega informacijskega sistema kot orodja za zbiranje in posredovanje podatkov o športno rekreativni ponudbi v RS, državljane sistematično obveščati o možnostih za športno rekreacijo. 4.2. RECEPT ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE S ŠPORTOM Recept za zdravo življenje s športom bomo smo v letu 2011 razvijali v skladu z možnostmi in odzivom zainteresirane javnosti. Zgibanki z enostavnimi napotki za zdravo športno dejavnost smo dodali poljudne strokovne brošure z napotki za posamezne tipe telesnih/gibalnih/športnih dejavnosti. Dvanajstim milijonom receptov, kolikor jih zdravniki letno predpišejo v Sloveniji za farmacevtska zdravila smo tudi v letu 2011 simbolično dodali recept za naravno zdravilo, ki lahko v preventivnem smislu pomeni redna telesna/gibalna/športna dejavnost.

28


4.3. POSVETI Posvete smo organizirali glede na aktualno problematiko v različnih vsebinskih sklopih, ki jih v svojih programih predvidevajo posamezne delovne skupine odbora. Sodelovali bomo tudi na različnih domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih. 4.4. MEDIJSKA AKTIVNOST IN INFORMACIJSKI SISTEM Nadaljevali smo s stalno prisotnostjo v partnerskih medijih ter skušali k sodelovanju pritegniti tudi nove. Nadaljevali smo dobro sodelovanje z mrežo lokalnih radijskih postaj, s katerimi redno tedensko predstavljamo dejavnost športnih organizacij na področju športa za vse. Nadaljevali smo sodelovanje z nacionalno televizijo in sicer s predstavitvami posameznih vsebin v oddaji, namenjeni športu za vse »Migaj raje z nami« ter zagotovili njeno predvajanje tudi na Regionalnih TV postajah Koper in Maribor. Našo dejavnost smo tako kot doslej predstavljali tudi v tiskanih medijih, predvsem v izdajah Dnevnika ter v revijah Viva, E-šport, Svet&Ljudje, Lipov list, Primorske novice, Večer, Dolenjski list, Gorenjski glas, v reviji Društva za varovanje zdravja, srca in ožilja – Za srce, reviji Zveze društev sladkornih bolnikov – Sladkorna bolezen, Reviji Vzajemnost, Savinskih novicah, Murskem vestniku… v internih glasilih podjetij pokroviteljev in partnerjih OKS ter v ostalih zainteresiranih tiskanih medijih. Z vključitvijo v osrednji javni informacijski sistem za zbiranje in posredovanje informacij o športno rekreativni ponudbi v RS smo v sodelovanju z Odborom športa na lokalni ravni in Regijskih pisarn OKS zagotovili decentraliziran način zbiranja ter urejanja podatkov ter vključitev novih predvsem regijskih in lokalnih medijev. S pomočjo delovne skupine za medije smo sistematično širili mrežo partnerskih medijev, ki so področju športa za vse namenjali večji delež prostora ter jim zagotavljali strokovno vsebinske prispevke. 4.5. OLIMPIJSKA KARTICA Olimpijska kartica je tudi v trinajstem letu njenega delovanja povezovalni projekt, katerega vsebine se smiselno prepletajo in podpirajo ostale projekte odbora. Programsko je kartica podprta z Letnim programom, ki vključuje partnerje s področja turizma, s področja proizvodnje in trgovine s športno opremo, s področja zavarovalništva ter zdravstva. V letni program smo vključili tudi nove partnerje, ki so v preteklem letu izrazili interes za sodelovanje. V sodelovanju z Slovenskimi naravnimi zdravilišči in Gospodarskim združenjem slovenskih žičničarjev smo pripravili sezonska programa zdravo kopanje in smučanje z Olimpijsko kartico. Sezonski programi so namenjeni ciljnim ponudnikom in so na ta način dopolnjevali celostno ponudbo projekta. Odbor se je vključeval v programski del projekta medtem ko je za trženje skrbel OKS-Olimp, d.o.o. 4.6. SLOVENIJA TEČE Akcija, ki se je razvila iz Olimpijskih tekov se je z povezovanjem organizatorjev športno rekreativnih tekaških prireditev po vsej državi in skozi celo leto v svojem enajstem letu dodobra uveljavila. V letu 2011 smo z akcijo še naprej podpirali regionalne modele (Pokal Primorske, Pokal Dolenjske, Pokal Pomurja, Štajersko koroški pokal, Pokal Gorenjske...) povezovanja društev organizatorjev tekaških rekreativnih prireditev, ki so se izkazali kot uspešni in vzpodbudili tovrstno povezovanje tudi v regijah, ki doslej tovrstnega povezovanja niso poznale. V sodelovanju s koordinatorji regijskih pokalov smo soorganizirali Slovenski 29


pokal v rekreativnih tekih. V sodelovanju z zvezo za šport invalidov smo nadaljevali z vključevanjem različnih skupin ljudi s posebnimi potrebami. Z Ministrstvom za notranje zadeve smo nadaljevali z doslej uspešnim vključevanje pripadnikov Slovenske policije v Slovenski pokal v rekreativnih tekih. 4.7. OLIMPIJSKI DNEVI V letu 2011 smo v skladu z navodili MOK organizirali širši športne dogodke katerih glavni del je tako kot doslej Olimpijski tek. Obenem so ti sestavni del akcije Slovenija teče in je tradicionalno organiziran v mesecu juniju v počastitev ustanovitve Mednarodnega olimpijskega komiteja. Pomembna naloga organizacijskega odbora je bila uskladitev datumov z ostalimi prireditvami. Nadaljevali smo z uspešnim dosedanjim sodelovanjem z Olimpijsko akademijo pri izvedbi Olimpijskega protokola in izobraževalnih vsebin ter pri trženju z OKS – Olimp,d.o.o.. 4.8. SLOVENIJA KOLESARI Skupaj s Kolesarsko zvezo Slovenije in Projektnim svetom za kolesarjenje pri Turistični zvezi Slovenije smo na pobudo organizatorjev prireditev, vključenih v akcijo v preteklih letih, bolj poudarili poleg športno rekreativnega še turistični in ekološki pomen kolesarjenja. Z akcijo smo se vključevali tudi v projekte s sorodnim poslanstvom, ki potekajo po Sloveniji (v mesto brez avtomobila, kolesarska mreža, kolesarske poti, strategija razvoja kolesarstva...). 4.9. MINI OLIMPIJADA Program odbora namenjen prvi in drugi triadi osnovnošolske mladine je v preteklih štirih letih zelo dobro zaživel. Izvedli smo ga v sodelovanju z zainteresiranimi občinskimi športnimi zvezami, vrtci in šolami in ob sodelovanju z olimpijsko akademijo. Odvijal se je v pomladanskem in jesenskem času po vsej Sloveniji in je namenjen vzpodbujanju prostočasne interesne športne aktivnosti mladih ter spoznavanju olimpizma in njegovih vrednot. 4.10. SODELOVANJE S ČLANICAMI OKS-ZŠZ 4.10.1. SODELOVANJE Z NACIONALNIMI PANOŽNIMI ZVEZAMI Odbor športa za vse je v programu dela za leto 2011 posvetil pozornost uvajanja nacionalnih panožnih šol v šolsko interesno dejavnost. Oblikovanju komisij za množični šport v okviru nekaterih panožnih športnih zvez in njihovo uspešno delovanje kot vzpodbuda tudi za ostale. Obenem je to tudi možnost za sodelovanje panožnih zvez z regijskimi pisarnami in občinskimi športnimi zvezami. Odbor se je zavzemal za tovrstno organiziranje in delovanje panožnih športnih zvez. Organizacijsko in strokovno vsebinsko. Poseben poudarek smo posvetili tudi pomoči panožnim zvezam pri oblikovanju in uveljavljanju njihovih programov usposabljanja tudi za potrebe razvoja športa za vse. 4.10.2. SODELOVANJE Z OBČINSKIMI ŠPORTNIMI ZVEZAMI Odbor športa za vse je skupaj z Odborom športa na lokalni deloval v smeri afirmacije društvene športne sfere in pomoči občinskim športnim zvezam. Še posebno pomembno je bilo usklajeno delovanje pri uveljavljanju novega nacionalnega programa športa in spremembi zakona. Praviloma se vsi programi športa za vse namenjeni terenu in se realizirajo ob 30


organizacijski podpori Odbora športa na lokalni ravni. V občinah, ki so premajhne in ni pogojev za interesno povezovanje društev prevzemajo skrb za njihove interese regijske pisarne OKS. 4.10.3. MEDNARODNO SODELOVANJE Odbor športa za vse se je vključeval tudi v mednarodne projekte IOC - Mednarodnega Olimpijskega komiteja, EOC – Evropskih olimpijskih komitejev in ENGSO – Evropskih krovnih nevladnih športnih organizacij, ki vsebinsko obravnavajo ta segment športa. 4.10.4. KOMISIJE IN DELOVNE SKUPINE V letu 2011 je pričela v okviru OKS-ZŠZ delovati tudi komisija za šport in okolje. Izvršni odbor OKS je na svoji 2. seji, ki je bila 18.1.2011, za predsednika Komisije za šport in okolje imenoval Bojana Rotovnika, člana IO OKS ter predsednik PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE. Na predlog predsednika komisije je IO OKS na svoji 3. seji, ki je bila 15.3.2011 imenoval člane komisije. Komisija je delovala prek delovnih skupin na sledečih tematskih sklopih: •

• • •

Priprava priporočil za izvajanje športnih dejavnosti na način, ki najmanj obremenjuje okolje okoljevarstveni kodeks (Predstavljanje primerov dobre prakse tako pri izvajanju športne dejavnosti v naravi, kot pri gradnji športne infrastruktur:primeri dobre prakse Zakonodajno področje - strokovna podpora pravni komisiji OKS za področje okoljske zakonodaje delovna skupina (skupina se oblikuje po potrebi na podlagi aktualnih zakonodajnih postopkov) Promocija in vključitev varstva okolja v športna usposabljanja Koordinacija in spodbujanje aktivnosti s področja varstva okolja znotraj OKS

Predsednik in predstavniki komisije so sodelovali na mednarodnih in domačih strokovnih srečanjih namenjenih tovrstni problematiki. Za različna specifična področja športa za vse so v letu 2011 so se v okviru odbora oblikovale delovne skupine. 4.11. TABELA REALIZACIJE ZSTAVLJENIH CILJEV Strateški cilj:

-

Kazalnik

-

povečati število občasno in redno športno aktivnih ljudi vseh starosti in obeh spolov v vseh letnih časih z dejavnostjo ŠD

Povečati delež redno športno dejavnih za 5 odstotnih točk Povečati delež organizirano športno dejavnih za 5 odstotnih točk Delež športno dejavnih prebivalcev (redno, občasno, organizirano)

Ukrep

Dejavnost

Rok za izvedbo

Začetni parametri, končni parametri

Nosilci dejavnosti

izboljšati dostopnost športa za vse z dejavnostjo ŠD

Slo teče, Slo kolesari, Seniorji v gibanju, Slovenija dežela aktivnega oddiha, Recept, Mini olimpijada, Olimpijski dnevi - olimpijski teki, Slovenski dan športa

2011

170 športnorekretivnih dogodkov , 40.000 udeležencev športnorekreativnih dogodkov, 193/47.009 udeležencev 12 posvetov letno – 500

 OKS, neposredne in posredne članice društvene športne organizacije

31


udeležencev 6/120 obstoječe projekte je potrebno nadgrajevati in razvijati nove,

2011

Št obstoječih projektov: Št novih: 2

 OKS, društvene športne organizacije

2011

30 % organizirano športno aktivnih – 35 % organizirano športno aktivnih. 0 – obstoječe projekte vsebinsko in organizacijsko nadgraditi – vključitev 50 družin sodelovalo 36 družin 5 pobud

 OKS , članice – društvene športne organizacije

Vključevanje družin v organizirane oblike športne rekreacije povečati konkurenčnost ŠD ter ljudem približati športno aktivnost

-

pomagati ŠD usmeriti iz neorganizirane vadbe športno aktivnih v organizirano vadbo spodbujati ljudi h heterogenost in različnosti športne aktivnosti (nova aktivnost odbora: družina in šport) formalno pravne pobude za spremembo zakonodaje (pri pridobivanju dovoljenje za organizacijo športno rekreativnih prireditev je potrebno vključiti lokalno skupnost, regijske pisarne OKS) - recept za zdravo življenje s športom

100.000 izdanih zgibank – 15.000 izdanih zgibank 2 usposabljanji letno 60 usposobljenih – 2 usposabljanji letno – 120 uspodobljeni, 0 - izvedba 0 modularnih usposabljanj

- izboljšati usposabljanje strokovnih kadrov na področju športa za vse

število medijskih komunikacijskih storitev in poti ter uporabo le teh

povečati dostopnost športnih objektov in narave kot največjega objekta za športno rekreacijo v vseh letnih časih

TV in radio oddaja Migaj z nami, , Ol. kartica, Olimpijski dnevi, promocijske akcije, promocijske športne prireditve, internetni forum, oddaje na radiu, oglaševalska kampanja

Pobude državi in lokalnim skupnostim

2011

Št odaj. 12 letno ohranjeno 12 TV oddaj letno, dodatno 8 oddja na regionalnih TV 25 partnerjev Olimpijske kartice povečano na 30 Število imetnikov OK 1500 povečati na 5000, ostalo 1500 Št odaj na radiju: 46 oddaj letno - ohranjeno Število medijev 24 povečano na 30 partnerskih medijev

 OKS,  OKS-OLIMP, d.o.o.

2011

5 novih pobud – 4 pobude Sprejem etičnega kodeksa športnih organizacij priravljen Vključevanje športnih organizacija v nacionalne ekološke projekte – vključitev v Očistimo

 OKS

32


Slovenijo v enem dnevu

5. POROČILO O DELU ODBORA ŠPORTA NA LOKALNI RAVNI V LETU 2011 5.1. DELOVANJE ODBORA Odbor športa na lokalni ravni se je sestal na 6 sejah, ki so skladno s programom potekale razpršeno po celi Sloveniji. Na sejah so bile obravnavane različne vsebine, sprejetih pa je bilo 17 sklepov. Med temi lahko izpostavimo predvsem sklepe o predlogih OŠLR za imenovanje predstavnikov občinskih z vez v organih OKS in organih izven OKS. Tako sta bila za člana Strokovnega sveta Vlade RS za šport imenovana Branko Žnidarič in mag. Janez Sodržnik. Za člana Sveta Fundacije za šport sta bila imenovana Tomo Tiringer in Dejan Crnek. Za člana Komisije panožnih športnih centrov je bil imenovan Igor Rakuša, za člana komisije za organiziranost je bil imenovan mag. Janez Sodržnik. Člani odbora so na sejah predlagali tudi sklepe, ki so bili obravnavani na sejah Izvršnega odbora in so se navezovali na delovanje športnih zvez in društev. Pri tem je potrebno izpostaviti problematiki zvez in društev z vidika upravljanja športnih objektov, pri kateri je bil podan predlog za dopolnitve Zakona o športu. Obravnavana je bila problematika društev glede financiranja v lokalnem okolju in povezavo s člani društev, ki nimajo stalnega prebivališča v občini v kateri deluje društvo. V poročilu lahko dodamo tudi predlog pisma županom in županjam o vlogi civilne sfere na področju športa in pomenu medsebojnega sodelovanja. Takšno pismo sicer ni bilo realizirano, je pa v decembru s strani Predsednika OKS vsem županom in županjam poslana čestitka ob novem letu in prošnja za nadaljnjo podporo športu. O vlogi civilne sfere pa smo spregovorili na dveh posvetih v organizaciji MŠŠ in OKS, ki sta potekala v Mali Nedelji in Ljubljani. Posvetov so se udeležili predstavniki občin, javnih zavodov in predstavniki občinskih zvez. Člani odbora so na pobudo ŠZ Ljubljane obravnavali tudi predlog novega programa financiranja delovanja občinskih športnih zvez. Predlog na višjih organih ni bil potrjen, saj fundacija naj ne bi sofinancirala delovanja temveč projekte in programe. Odbor športa na lokalni ravni je tako za razpis Fundacije za šport za leto 2012 pripravil nov razvojno raziskovalni projekt, preko katerega bi občinske zveze dobile določene naloge in bi bile za opravljeno delo tudi financirane. Skladno s sklepi odbora so bili zbrani vsi podatki o članih odbora, regijskih predstavnikih, mrežah NVO, ki delujejo v Sloveniji in omogočajo določene vsebine in podporo društvom in zvezam. Na sejah so bili obravnavani tudi nekateri predpisi, ki športnim društvom in zvezam otežujejo delovanje. O predlogih odbora je bil informiran Izvršni odbor OKS, pridobili pa smo tudi nekaj uradnih tolmačenj pristojnih institucij. 5.2. SODELOVANJE S ČLANICAMI, ODBORI IN KOMISIJAMI OKS Sodelovanje s članicami je v letu 2011 potekalo na več ravneh in sicer preko predstavnikov občinskih zvez v organih OKS, po drugi strani pa preko projektov OKS, pri katerih so 33


sodelovale OŠZ. Kot sodelovanje, lahko navedemo tudi posredovanje informacij, obvestil, zastopanje interesov, pomoč ob reševanju težav s katerimi se članice srečujejo, skupni informacijski sistem za podporo športu, skupno zbiranje podatkov o rekreativni vadbi in prireditvah, promocija v medijih. Odbor športa na lokalni ravni je sodeloval tudi s komisijami in drugimi odbori. Pri tem so kot člani komisij delovali imenovani člani odbora, oziroma strokovna služba ob povezavi z nekaterimi akcijami in nalogami. Odbor je vključen v aktivnosti nacionalne športne kartice, vključeni smo v prvo fazo priprave predlogov spremembe Pravil OKS, Pravilnika o priznanjih in nagradah OKS ter drugih akcijah. V sodelovanju z Odborom športa za vse so bile občinske športne zveze vključene v program Mini olimpijada, Slovenija kolesari, Slovenija teče, Migaj z nami, Olimpijski tek in dan in drugi programi. V sodelovanju s Slovensko olimpijsko akademijo se je izvajalo promocijo olimpijskih in fair play vrednot na športnih dogodkih, ki so jih organizirale ali soorganizirale občinske zveze. V sodelovanju s Komisijo za priznanja se je na podlagi sklepa Odbora za vrhunski šport podelilo priznanja športnikom in trenerjem za dosežke v letu 2010. Priznanja smo podelili na 8 regionalnih podelitvah. 5.3. REGIJSKO POVEZOVANJE IN DELOVANJE REGIJSKIH PISARN Občinske športne zveze v OKS zastopa 24 regijskih predstavnikov, ki so člani Skupščine OKS. Od teh je 12 članov odbora. Izvedene so bile skupne seje vseh regijskih predstavnikov, potekali so tudi sestanki in srečanja v regijah. V okviru Odbora športa na lokalni ravni še naprej deluje tudi 11 regijskih pisarn. V letu 2011 so pisarne opravljale različne naloge in obveznosti. Izvedeno je bilo tudi eno skupno srečanje z vodji regijskih pisarn. Pripravljene so bile pogodbe o delovanju in financiranju. Pisarne so za delovanje v mesecu oktobru prejele enotni del dogovorjenih sredstev. Na podlagi končnega poročila pa se ob zaključku leta ovrednoti skupno opravljene naloge. 5.4. PROJEKT ŠPORTNA MREŽA ENAKIH Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez je konzorcijski partner pri projektu Športna mreža enakih. Nosilec projekta je Zveza za šport otrok in mladine Slovenije, drugi konzorcijski partner pa je Zveza za šport invalidov Slovenije - POK. Projekt Športna mreža enakih traja od 15.10.2010 do 30.9.2012. Vsebina projekta se nanaša na krepitev NVO z predvsem z vidika vključevanja otrok in mladine invalidov v športna društva in zveze. Projekt se z vidika OKS vodi v okviru aktivnosti Odbora športa na lokalni ravni. V sklopu projekta je bilo izvedenih vrsta nalog. Opravili smo nekaj programov dodatne usposabljanja, pripravil smo 7 novih produktov – programov, ki jih lahko izvajajo društva in zveze in se navezujejo na ciljno skupino invalidov. Vezano na to ciljno skupino pa so bile podane tudi pobude za spremembo nekaterih predpisov. Opravljena so bila svetovanja športnim NVO, skladno s

34


projektom pa ostajajo za začetek leta skupni regijski posveti, dodatna usposabljanja in svetovanja ter skupne akcije z drugimi NVO mrežami. 5.5. SPREMLJANJE STANJA ŠPORTA NA LOKALNI RAVNI, PREDPISI IN AKTI, KI UREJAJO ŠPORT Odbor je spremljal stanje športa na lokalni ravni preko pridobljenih podatkov od zvez in preko podatkov, ki jih je pripravljal Zavod za šport Planica ter so bili tudi predstavljeni na skupnih posvetih MŠŠ in OKS. V letu 2011 pa nismo izdelali posodobljene zbirke registra društev iz podatkov Ajpesa. Prav tako nismo pridobili podatkov o financiranju športa s strani občin. Vse te podatke namreč še v bistveno večjem obsegu zbira in analizira Javni zavod za šport Planica in za naprej ostaja interes, da so ti podatki javno dostopni strokovni službi, organom in članicam OKS. Odbor se je v letošnjem letu seznanil tudi z nekaterimi predpisi, ki urejajo področje športa in pri katerih imajo društva in zveze težave. Pri tem lahko izpostavimo omejitve pri poslovanju društev, ki jih je predlagala Komisija za preprečevanje korupcije, zakonska določila o omejevanju porabe alkohola, določila glede upravljanja športnih objektov in druge. Glede na program pa nismo vzpostavili informacijske podpore za sprejemanje informacij o predpisih in zakonskih določilih, ki otežujejo delovanje društev in zvez. 5.6. PROMOCIJA ŠPORTA NA LOKALNI RAVNI Odbor športa na lokalni ravni je preko medijev v sodelovanju s člani odbora, regijskimi predstavniki in občinskimi športnimi zvezami promoviral različne aktivnosti. Člani odbora so sodelovali v TV oddajah Migaj z nami, objavljeni so bili prispevki v medijih OKS (nova spletna stran, Dnevnikova priloga DenarIn, O krogi, E krogi). V medijih je bilo večje število objav, ki so se navezovale na skupne projekte in aktivnosti Mini olimpijada, Slovenija teče, Slovenija kolesari.. Občasno so se v lokalnih in nacionalnih medijih s strani zvez objavile vsebine o delovanju občinskih športnih zvez. Mnogo takšnih primerov pa ni bilo.

5.7. OPERATIVNI PROGRAM OŠLR S KAZALNIKI IN MERLJIVIMI CILJI 5.7.1. DELOVANJE ODBORA NAZIV NALOGE Seje odbora Zapisniki sej Seznam članov, zbirnik podatkov Program dela Finančni plan Smernice za delovanje v

NAČRTOVANA VREDNOST 4 4 1

DOSEŽENA VREDNOST 6 6 1

1 1 1

1 1 1 35


mandatu Vsebinsko in finančno poročilo Program vsebin na spletni strani + popravek podatkov

1

1

Glede na spremembe

Vsebine objavljene na novi spletni strani, potrebne dopolnitve

5.7.2. SODELOVANJE S ČLANICAMI NAZIV NALOGE Pomoč pri ustanavljanju zvez - nove članice OKS Pomoč zvezam z bonitetami OKS - priprava seznama - informiranje članic Priprava univerzalnih dokumentov, ki bodo olajšali delovanje zvez in društev Informiranje članic o aktualnih zadevah - splošne zadeve - posebne zadeve, vezane na razpise in projekte

NAČRTOVANA VREDNOST

DOSEŽENA VREDNOST 2

2 1 3

1 1

5

5 + preko ZDOS, ki pokriva društveni sektor in je izdal tudi knjižico za pomoč (razdelitev knjižice v začetku leta 2012)

6x 20 x

Več posredovanih informacij, tudi preko prejemanja glasila O krogi in E krogi, ter preko e pošte.

5.7.3. SODELOVANJE Z OSTALIMI ODBORI IN KOMISIJAMI NAZIV NALOGE Šport za vse - vključevanje občinskih zvez v programe športa za vse Komisija za objekte - izdelava kriterijev prednostnih list za sofinanciranje fundacije in MŠŠ - sodelovanje člana odbora v komisiji - interni razpisi (Helios) SOA - izvedba programov olimpijskega izobraževanja v sodelovanju z občinskimi

NAČRTOVANA VREDNOST

DOSEŽENA VREDNOST

30 vključenih zvez 5 programov

30 5 programov

1x

0, kriteriji se izdelajo v letu 2012

1 član - Igor Rakuša 1 1 x letno 20 x

1 15 x v sklopu Mini olimpijad in dogodkov za promocijo fair playa

36


zvezami Komisija za organiziranost in pravne zadeve - pravila OKS (pripombe, predlogi spremembe) - sodelovanje člana odbora v komisiji - obravnava in usklajevanje aktov, ki urejajo šport z občinskimi zvezami

1 x zbirka pripomb, 3 x uskladitveni sestanki, 1 član - Janez Sodržnik

Obravnava na seji OŠLR, pripombe posredovanje 1 član

10 aktov + NPŠ

6 aktov

5.7.4. REGIJSKO POVEZOVANJE IN DELOVANJE REGIJSKIH PISARN NAZIV NALOGE Sestanek z vodji regijskih pisarn Program dela RP Poročila RP Aneksi k pogodbam pogodbe Izvršitev

NAČRTOVANA VREDNOST 2

DOSEŽENA VREDNOST

11 11 11

1 + 1 kot vabljeni na sejo OŠLR 11 11 11

1

1

5.7.5. PROJEKT ŠPORTNA MREŽA ENAKIH NAZIV NALOGE Usklajene pobude za spremembo zakonodaje Sestanki in srečanja za usklajevanje pobud Akcije in iniciative za javno upravo Mentorske ure na NVO Strokovna usposabljanja za NVO Novi programi za vključevanje invalidov Nov celoviti produkt za vključevanje invalidov v NVO Srečanja, posveti Strateški načrt delovanja Usposabljanje zaposlenih

NAČRTOVANA VREDNOST 2

2

2

2

1 150 5

1 delno realizirana – paraolimpijski športni dan v šolah Skupaj pri projekt 30 2

5

7

1

1

9

3, ostala so načrtovana v začetku leta 2012 1 1

1 2 x udeležba na seminarju (1 x tujina) Akcija z regijskimi stičišči za 1

DOSEŽENA VREDNOST

1, se nadaljuje v letu 2012 37


ozaveščanje medijev Akcija z drugimi vsebinskimi 1 mrežami za ozaveščanje gospodarstva

1, se nadaljuje v letu 2012

5.7.6. EVIDENTIRANJE PREDPISOV, NORMATIVOV IN DRUGIH AKTOV NAZIV NALOGE

NAČRTOVANA VREDNOST Info podpora za evidentiranje 1 in vodenje zbirk Evidentiranje prispelih Na podlagi dejansko prejetih predlogov in posredovanje predlogov članom OŠLR in komisiji za organiziranost Zbirka predpisov in aktov,ki 1 zbirka (več aktov) urejajo področje športa

DOSEŽENA VREDNOST 0, informacijska podpora še ni vzpostavljena OŠLR je na sejah obravnavl številne predpise in akte ter o njih vodil razpravo tudi na IO OKS 1 pripravljen seznam aktov, poslan tudi Komisiji za organiziranost

5.7.7. SPREMLJANJE STANJA ŠPORTA NA LOKALNI RAVNI NAZIV NALOGE Analiza društvenega sektorja - AJPES Anketa občinske zveze Analiza financiranja občin

NAČRTOVANA VREDNOST 1 1 1

DOSEŽENA VREDNOST 1, spremljamo podatke o društvih in občinskih zvezah 0, anketa ni bila izvedena 1

5.7.8. PROMOCIJA ŠPORTA V MEDIJIH NAZIV NALOGE Prispevki v TV oddaji

NAČRTOVANA VREDNOST 10

Objave v tiskanih medijih

12

Objave na spletni strani

12

DOSEŽENA VREDNOST 8, vezano na sodelovanje OŠZ pri projektih 20, predvsem vezano na sodelovanje OŠZ pri projektih 1 spletna stran OSK, večje število objav na straneh OŠZ (razpisi, informacije…)

6. POROČILO O DELU SLUŽBE ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI Poleg rednih novinarskih konferenc in izjav za javnost, ter ostalih orodij komuniciranja z domačimi in tujimi javnostmi, ki smo se jih posluževali ob vsakem pomembnejšem dogodku dela Olimpijskega komiteja Slovenije velja v nadaljevanju poudariti naslednje: 38


V letu 2011 smo nadaljevali z izdajanjem rednih publikacij Olimpijskega komiteja Slovenije ( 6x letno Olimpijski krogi, tedenski pregled aktualnosti v elektronski obliki: e-krogi). Tudi v letu 2011, so, zaradi varčevalnih ukrepov, olimpijski krogi izhajali vsaka dva meseca; omenjeni trend se bo nadaljeval tudi v 2012. Kljub temu smo 1650 dobitnikom olimpijskih krogov postregli z najširšo paleto športnega dogajanja v Sloveniji in tujini, predstavili NPŠZ, informirali športno javnost o delu OKS. Uspešno se je nadaljevalo tudi sodelovanje s slovenskimi mediji. V Dnevniku smo imeli redne tedenske prispevke ( 2 prispevka tedensko z marketinško vsebino in različnimi temami s področja Športa za vse). Uspešno smo poglobili in razširili sodelovanje, saj imamo vsakih 14 dni v redni Dnevnikovi prilogi Dnevnik IN 4 strani, na katerih bralce informiramo o najaktualnejših dogodkih iz dejavnosti OKS. Prav tako objavljamo teme s področja Športa za vse, poleg v Večeru in Primorskih novicah, tudi v Žurnal 24 in mnogih lokalnih medijih. Omenjeno sodelovanje se je razvilo v korektno in kontinuirano poročanje tega segmenta delovanja Olimpijskega komiteja Slovenije; Na TV Slovenija smo obnovili polurno oddajo o športu in rekreaciji Migaj z nami, ki je bila na sporedu 2. TV mreže nacionalne TV postaje vsak tretji petek v mesecu v izrazito boljšem terminu kot poprej ( ob 17. uri) ter s ponovitvijo ob nedeljskih dopoldnevih. Z omenjeno oddajo bmo nadaljeva tudi v letu 2012, na sporedu pa bo vsak četrti petek v mesecu. Ker bo leto 2012 olimpijsko, je razumljivo, da je bilo zadnje trimesečje leta 2011 že nekaj poudarka, tudi na področju odnosov z javnostmi, ob prihajajočem svetovnem športnem dogodku. Predvsem je bilo kar nekaj aktivnosti v zvezi z odmevnimi olimpijskimi dnevi in olimpijskim trenerskim forumom. Tudi sicer so bili v letu 2011 stalnica delovanja na področju odnosov z javnostmi kontinuirani kontakti z novinarji najširšega kroga slovenskih medijev. Pošten odnos, brez razlikovanja, oz. favoriziranja posameznega medija in osebni kontakti z novinarji so se ponovno izkazali za pomemben element profesionalnega sodelovanja s sedmo silo in s to prakso velja nadaljevati tudi v prihodnje. Strokovno opredelitev celoletnega dela odnosov z javnostmi bo podala analiza Medijskega pojavljanja OKS-ZŠZ v letu 2011, ki bo narejena v aprilu 2012.

7. POROČILO O DELU SLOVENSKE OLIMPIJSKE AKADEMIJE V LETU 2011 Slovenska olimpijska akademija deluje v okviru OKS. Aktivnosti SOA so se v letu 2011 navezovala na področja olimpizma z olimpijskim izobraževanjem in programom promocije olimpijskih vrednot; zgodovine in kulture športa ter olimpijske zapuščine; področje fair playa. Na mednarodni ravni se aktivnosti navezovale na Mednarodno olimpijsko akademijo, evropsko in svetovno združenje za fair play, druge nacionalne olimpijske akademije in organizacije, ki so vodile dogodke. V Sloveniji je SOA sodelovala z Muzejem športa, Zavodom za fair play in strpnost, Klubom Slovenskih olimpijcev, v programu pa intenzivno z Odborom za vrhunski šport, Odborom športa za vse, Odborom športa na lokalni ravni, zvezami in društvi. 39


7.1. DELOVANJE SOA Člani SOA so se v letu 2011 srečali na 3 sejah ter drugih skupnih aktivnostih. SOA je vodil predsednik Miroslav Cerar, ob podpori ostalih članov, ki so: dr. Tomaž Pavlin, dr. Stanislav Pinter, Sonja Poljšak, Bojan Jurovič, Jože Zidar, Jože Okoren in Igor Tople ter strokovne službe. Pri pripravi gradiv, programov in poročil je potrebno izpostaviti delo članice SOA Sonje Poljšak in na tem področju pri ambasadorjih na delo dr. Stanislava Pinterja. Redno so potekali delovni sestanki po sklicu predsednika SOA ter sestanki za opravljanje operativnih nalog po programu SOA. 7.2. OLIMPIZEM, OLIMPIJSKO IZOBRAŽEVANJE IN PROMOCIJA OLIMPIJSKIH VREDNOT V sodelovanju z Odborom za vrhunski šport lahko izpostavimo sodelovanje pri projektih OFEM Liberec 2011 OFEM Trabzon 2011 Za udeležence smo organizirali delavnice in izobraževanje. Pripravili smo gradiva, jih shranili na USB ključke ter na dogodke povabili tudi nekdanje vrhunske športnike. Mladi udeleženci so v sklopu skupnih priprav na dogodke prejeli nekaj informacij o olimpijski in športni zgodovini, vrednotah, fair playu in informacij od športnikov – olimpijcev. Udeležencem drugih tekmovanj pod okriljem OKS smo zagotovili olimpijske vsebine, promocijski material in gradiva. Skupaj z Odborom športa za vse smo izvajali Mini olimpijade. Teh je bilo v letošnjem letu 23. Celotna koordinacija sodelovanja kadrov in usklajevanje programov promocije olimpijskih vrednot in simbolike se je vodila ob izdatnemu delu člana SOA Bojana Juroviča. Na šolah so bile izvedene promocijske aktivnosti na temo fair playa. Predstavili smo tudi olimpijske simbole, olimpijske vrednote ter izvajali olimpijske protokole s himno, prisegami in zastavami. Na področju olimpijskega izobraževanja je bil pripravljen poseben 45 urni program, ki je bil potrjen s strani Strokovnega sveta za šport. Programa pa nismo izvedli nobenega. Pripravljeno je bilo izobraževalno gradivo z vsebinami zgodovine, olimpijskih simbolov, ki se dopolnjuje predvsem v delu vrednot. V sklopu projekta MOI Innsbruck 2012 smo sodelovali z izbrano Osnovno šolo Prežihovega Voranca iz Jesenic. 7.3. ZGODOVINA IN KULTURA ŠPORTA TER OLIMPIJSKA ZAPUŠČINA SOA je v letu 2011 izdelala razstavo z zbirko kopij olimpijskih medalj. To razstavo smo prvič predstavili maja v Portorožu na Kongresu Evropskih olimpijskih komitejev. Nato je bila 40


razstava v prostorih Adriatic Slovenice v Kopru, nato na Bledu v času Svetovnega veslaškega prvenstva, v mesecu oktobru v Grand hotelu Union in od konca novembra dalje v Kristalni palači BTC. Poudariti je potrebno izdatno delo člana SOA dr. Tomaža Pavlina. SOA je sodelovala tudi pri obnovi in postavitvi spomenika ing. Stanku Bloudku. Otvoritev s strani Ministra za šolstvo in šport dr. Igorja Lukšiča je bila na dan MOK 23.6.2011 v Ljubljani. Avtor obeležja, ki je sedaj v Hali Tivoli je bil akademski kipar Mirsad Begič. SOA je sodelovala pri pripravi Almanaha OKS ob 20. letnici delovanja in pri izvedbi prireditev ob 20. letnici Olimpijskega komiteja Slovenije. Urednik Almanah je bil član SOA dr. Tomaž Pavlin. 7.4. FAIR PLAY IN AKTIVNOSTI AMBASADORJA ZA FAIR PLAY, STRPNOST IN ŠPORT V okvir delovanja SOA je umeščeno tudi področje fair playa. Zagotavlja se podporo za realizacijo programa Ambasadorja in namestnikov za fair play, šport in strpnost. Poročilo o realizaciji programa ambasadorja in namestnikov je priloga poročilu o delu Slovenske olimpijske akademije. Sicer pa je potrebno zapisati, da je Vlada RS v letošnjem leto izvedla imenovanje novega mandata, pri katerem je bil za Ambasadorja ponovno imenovan Miroslav Cerar, za namestnika pa Petra Majdič in dr. Stanislav Pinter. Aktivnosti ambasadorja in namestnikov pa so se navezovala na sledeča področja: - priprava programa - udeležba na dogodkih v Sloveniji - udeležba na dogodkih v tujini - sodelovanje pri organizaciji dogodkov in prireditev - promocija fair playa v medijih in opozarjanje na pomen fair playa - sodelovanje s CIFP in EFPM V tujini so se aktivnosti ambasadorja in namestnikov navezovale na: 1. Aktivno sodelovanje na tematskih srečanjih in drugih prireditvah, ki jih za »Ambasadorje za FP« pripravlja Komisija za šport pri Svetu Evrope. 2. Aktivno sodelovanje z Evropskih združenjem za fair play (EFPM) in Svetovnim združenjem za fair play (CIFP). 3. Sodelovanje na odmevnih mednarodnih športnih prireditvah s povabilom organizatorja ter obiski mednarodnih športnih institucij (MOK, Mednarodne panožne zveze, tuje Univerze in Inštituti ter Nacionalne olimpijske akademije), ki se ukvarjajo z etiko v športu in fair playem. V Sloveniji pa na sledeča pdoročja: 1. Področje izobraževanja – fair play šola 2. Področje promocije strpnosti in fair playa v vseh pojavnih oblika slovenskega športa (za vse starostne kategorije) 3. Sodelovanje na večjih športnih prireditvah 7.5. SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI Sodelovanje z Mednarodno olimpijsko akademijo – MOA 41


Slovenski predstavniki so se udeležiti programov in srečanj v Grčiji v Olimpiji, ki jih je organizirala Mednarodna olimpijska akademija. Predstavnika SOA in OKS v letu 2011 sta bila: - srečanja za direktorje ali predsednike nacionalnih olimpijskih akademij od 11.5. - 9.6.2011 se je udeležil Tomislav Tiringer - srečanja za mlade športnike od 2.9. - 30.9.2011 se je udeležila Kristina Sepaher Preostalih predvidenih srečanj ni bilo, saj je Mednarodna olimpijska akademija v Grčiji zaradi oteženih finančnih zmožnosti, srečanja odpovedala. V sodelovanju z Zavodom Šport in mediji so se predvajale športne zgodbe, portreti športnikov-olimpijcev skozi kratke filme. Z Zavodom za fair play in strpnost smo izvajali aktivnosti na Mini olimpijadah, šolah in vrtcih. Omeniti pa je potrebno, da v letošnjem letu Zavod za fair play in strpnost ne deluje več. Te dejavnosti naj bi bile vključene v drugo organizacijo. 7.6. PROMOCIJA AKTIVNOSTI V MEDIJIH Preko medijev smo promovirali olimpijske vrednote odličnosti, strpnosti, sodelovanja in prijateljstva. Hkrati z vrednotami pa tudi olimpijsko simboliko in posamezna bolj pomembna zgodovinska dejstva. Predvsem so bili odmevni dogodki v povezavi z olimpijsko razstavo, Almanahom OKS, postavitvijo obeležja ing. Stanka Bloudka in ob projektih ambasadorja in namestnikov. V tem delu lahko dodatno izpostavimo promocijo novo imenovane Ambasadorke za Mladinske olimpijske igre, ki je predlagana s strani OKS, imenovana pa s strani MOK. To je bila mlada nekdanja športnica in sedaj uspešna študentka Lea Medvešek. Preko medijev je bilo posredovanih več prispevkov, njeno delo pa se močno navezuje na programe kulture in izobraževanja v sklopu 1. Zimskih mladinskih olimpijskih iger in aktivnosti Odbora za vrhunski šport. Večja medijska pozornost pa je bila namenjena tudi Petri Majdič, ki je zaključila kariero, bila v letu 2011 imenovana za namestnico ambasadorja za fair play, bila pa je tudi letošnja nagrajenka poznanja MOK. Petra Majdič pa je bila s strani MOK imenovana tudi za vzornico mladim in se bo udeležila MOI v Innsbrucku. V medijih je SOA močno prisotna tudi ob podpori in aktivnostih članov. Jože Zidar je zagotovil nekaj dodatnih objav, s prisotnostjo v medijih in na dogodkih pa močno izstopa tudi Predsednik SOA Miroslav Cerar. 7.7. OPERATIVNI PROGRAM SOA S KAZALNIKI IN MERLJIVIMI CILJI NAZIV NALOGE

NAČRTOVANA VREDNOST

DOSEŽENA VREDNOST

Delovanje SOA - seje SOA - zapisniki sej

4 v letu 2011 4 v letu 2011

3 2 42


- korespondenčne seje ožjega kolegija Finančno poslovanje SOA - priprava finančnega plana - priprava finančnega poročila - spremljanje financ SOA Sodelovanje s partnerji SOA BTC, bronasti partner OKS (poročilo, dokazila, vsebine, dogodki) Sodelovanje z MOK Solidarnost - NOC legacy (medlaje, bloudek, cerar) - Olimpijsko izobraževanje Sofinanciranje s strani MŠŠ - program ambasadorja - poročilo in finance ambasadorja Olimpijsko izobraževanje Program za športnike - OFEM Liberec - priprave, vsebina - OFEM Trabzon - priprave, vsebina Program za rekreativce in otroke - mini olimpijade - sodelovanje s šolami - MOI Insbruck - razpis Helios - SOA

4

4

1 1 4 x letno ob finančnih kolegiji

1 1 4

1 x poročilo in dokazila 2 x dogodek v sod z BTC

1 1

1 x poročilo in finance 1 x poročilo in finance

1 1

1 x program 1 x poročilo in finance

1 1

1 x vsebina SOA 2 x vsebina SOA

1 1

20 x prireditev 1 x razstava 3 x srečanje OŠ Jesenice 1 x razpis + poročilo + realizacija

20 1 3 0, podan je predlog za 2 x v letu 2012

1 x zbornik

1, se nadaljuje v letu 2012

47 x fotografija 47 x medalje 5 x pano Razstava na 10 prireditvah

Realizirano v celoti Razstava na 6 lokacijah

3 izbrani avtorji 1 izbran avtor + pogodba 2 x sestanek + sklep 1 x z rokom 23.6.

Realizirano v celoti

Zbornik olimpijskega izobraževanja - priprava vsebine, financiranje Zgodovina in kultura športa Zbirka kopij olimpijskih medalj - zbrane fotografije - izdelava kopij medalj - izdelava panojev - promocija razstave in panojev Obnova spomenika Stanku Bloudku - razgovor s kiparji - izbor kiparja - odbor za postavitev - postavitev spomenika

Realizirano 43


Almanah OKS ob 20. letnici - uredniški odbor - finančna konstrukcija - kandidature na sredstva fundacije - kandidatura na sredstva solidarnosti - ponudba za tiskanje in tisk - ponudba za prevajanje in prevod - teksti in uredništvo - lektoriranje Fair play aktivnosti - Program fair play - kandidatura na sredstva MŠŠ - poročilo MŠŠ - usklajevalni sestanki - spremljanje financ in porabe Aktivnosti v Sloveniji - udeležba na dogodkih Aktivnosti v tujini - sestanki CIFP in EFPM - udeležba na EFPM kongresu v Poreču Sodelovanje z drugimi organizacijami Mednarodna olimpijska akademija Srečanje za predstavnike NOA - izbor - sklep - prijava - naročilo letalske karte

2 x sklic 1 x + uskladitev 1x 1x 2x 2x 1 x komplet 1x 1x 1x 1x 4x 4 x in po obsežnejših aktivnostih

1 1 1 4 Stalno 50

50 x 4x 1 x 4 osebe

4 6

1 x seja SOA 1 x seja SOA 1x 1x

1, realizirano

Srečanje za novinarje - izbor - sklep. - prijava - naročilo letalske karte

1 x seja SOA 1 x seja SOA 1x 1x

Srečanje MOA ni izvedla

Srečanje za mlade - izbor - sklep. - prijava - naročilo letalske karte

1 x seja SOA 1 x seja SOA 1x 1x

1, realizirano

Sodelovanje z drugimi NOA - srečanja, sestanki, korespondenca

4 NOA - vsebinsko sodelovanje

Sodelovanje z Muzejem športa - seje muzeja

4 x seja sveta

Sodelovanje na srečanju v Olimpiji in preko korespondence Sodelovanje preko predsednika Miroslava Cerarja, ter z 44


- priprava in izmenjava materiala Sodelovanje z Zavodom Šport in mediji - seje zavoda - sodelovanje na dogodkih Sodelovanje z Zavodom za fair play - izvedba programa - pogodba o sodelovanju in meds razmerje Promocija aktivnosti v medijih Promocija vrednot, športnikov, fair playa v medijih - objava v o krogih - objava v TV oddaji - objava v Dnevnik Denar IN Prenova spletne strani - medalje in fotografije športnikov - program SOA - razstava izdelkov otrok in športnikov

Po potrebi in projektih

4 x seja sveta 5x 20 x mini olimpijada in olimp. Izobr. 1 x pogodba, 3 x sestanek

3x 2x 3x 1 x celovito 1x 3x

medsebojno pomočjo pri zagotavljanju fotografij, kopij medalj, bakle… Sodelovanje preko predsednika Miroslava Cerarja, ter z udeležbo na predstavitvah filmov 25 (sodelovanje z zavodom oziroma sodelavci zavoda) 1, 5 sestankov

Realizirano, zagotovljeno večje število objav vezano na Bloudka in razstavo medalj. Objave tudi vezano na olimpijske vrednote in olimpijske simbole. Na spletni strani so potrebne še dopolnitve vsebin.

8. POROČILO O DELU ODDELKA ZA BOJ PROTI DOPINGU V LETU 2011 V Olimpijskem komiteju Slovenije-združenju športnih zvez smo skupaj s svojimi članicami prepričani, da tako družba, predvsem pa država s svojimi ministrstvi, še vedno podcenjujejo problem dopinga v športu in širše. Že zaradi utemeljenega suma, da Slovenija na to ni imuna, bi morala za organiziran boj proti dopingu zagotoviti pogoje za ustanovitev neodvisne organizacije. Tudi jasen signal članov Nacionalne antidopinške komisije, ki je aprila 2011 odstopila, ni bil dovolj, da bi pravilno razumeli sklepe IO OKS in nedvoumnost mednarodnih konvencij, ki od Slovenije zahtevajo, da se mednarodna protidopinška pravila izvajajo v nacionalnem protidopinškem programu. 8.1. ORGANIZIRANOST Žal tudi v letu 2011 Olimpijskemu komiteju Slovenije ni uspelo zagotoviti pogojev za ustanovitev neodvisne protidopinške organizacije, kar ostaja eden pomembnejših ciljev za leto 2012. Verjetno bo za ta podvig potrebno pripraviti in sprejeti poseben Protidopinški zakon, ki bo služil kot pravna podlaga za ustanovitev in delovanje neodvisne organizacije ter za financiranje in izvajanje programa. S tem se bomo približali ostalim razvitim državam, ki boju proti dopingu namenjajo ustrezno pozornost. Oddelek za boj proti dopingu, ki ga je OKS ustanovil aprila 2009, tako še vedno vodi administrativno delo in strokovno koordinacijo med deležniki slovenskega športa in do mednarodnih športnih organizacij. Za izvajanje programov testiranj je moral oblikovati in usposobiti strokovno skupino uradnikov za kontrolo dopinga (UKD), ki so postali nosilci tako izobraževalnih, raziskovalnih kot preventivnih protidopinških projektov. Dodatno se je oblikovala skupina mladih protidopinških 45


ambasadorjev, ki so preko projekta Evropske protidopinške pobude (EADIn) sodelovali v izobraževalnih programih, namenjenim mladim slovenskim športnikom. 8.2. NAČRT TESTIRANJ V zadnji četrtini leta 2011 se je pričelo z izvajanjem preventivnega programa nenapovedanih testiranj, ki se imenuje Program posredovanja lokacij športnikov, ki so vključeni v Nacionalno skupino za testiranje (NRTP). Na videz majhen korak predstavlja lastno umestitev v svetovni protidopinški program. Dopolnjevanje svetovnega programa, ki ga izvajajo mednarodne športne zveze z nacionalnim programom pod okriljem nacionalne protidopinške organizacije dejansko pomeni biti sestavni del svetovnega programa. Program, ki je marsikje že stalnica, je zaradi prihajajočih olimpijskih iger v Londonu pomemben in je pod drobnogledom Mednarodnega olimpijskega komiteja. Zaradi preskromnih finančnih virov je bilo nemogoče izvesti program testiranj na temovanjih za DP NPŠZ, kar ostaja eden izmed ciljev za prihodnost. V letu 2011 so Uradniki za kontrolo dopinga Oddelka za boj proti dopingu, ki so v Sloveniji pooblaščeni za izvajanje odvzemov bioloških vzorcev pri športnikih, izvedli 278 testiranj na tekmovanjih v 18 športnih panogah. Večino testiranj so opravili na podlagi naročil mednarodnih in nacionalnih športnih zvez. 8.3. IZOBRAŽEVANJE IN INFORMIRANJE Testiranja predstavljajo le del nacionalnega programa preprečevanj dopinga v športu, pomembnejši del pa so nedvomno programi ozaveščanja, informiranja in izobraževanja ter usposabljanja športnikov, njihovih spremljevalcev, športnih delavcev in ostale javnosti. V ta namen je bila novembra 2011 oblikovana nova spletna stran www.sloado.si, ki predstavlja stičišče vsem športnim organizacijam v slovenskem športu in njihovemu članstvu. Na enem mestu je zbrano vse, kar je v boju proti dopingu zapisanega doma ali na mednarodni sceni. Stran je v celoti prevedena v angleščino, s čimer smo transparentnost delovanja predstavili mednarodnim športnim organizacijam. Za vrhunske športnike je bilo pripravljeno več izobraževalnih programov, med katerimi je potrebno izpostaviti predvsem ADAMS delavnice, katerih se je udeležilo 55 članov nacionalne skupine za testiranje. V projektu »Z mladimi ambasadorji proti dopingu«, ki je potekal na športnih oddelkih slovenskih srednjih šol in gimnazij, je sodelovalo preko 800 dijakov-športnikov. Protidopinškega izobraževanja so bili deležni tudi člani olimpijskih delegacij za EYOF Trabzon 2011 in YOG Innsbruck 2012. V sklopu svetovnega prvenstva v veslanju na Bledu je bil v sodelovanju s FISA izveden program Svetovne protidopinške agencije namenjen ozaveščanju športnikov in spremljevalnega osebja. Program je obiskalo skoraj 400 športnikov s celega sveta. Obilo motivacije in potrditev programskih usmeritev je protidopinško gibanje prejelo na 3. Protidopinški konferenci, kjer so nacionalne panožne športne zveze soglasno podprle prizadevanja Oddelka za boj proti dopingu in dokaj kritično ocenile prispevek, ki ga pri zagotavljanju pogojev v imenu države zagotavlja MŠŠ.

46


8.4. RAZVOJ PROGRAMOV IN RAZISKAVE S PODROČJA ŠPORTNE, MEDICINSKE IN PRAVNE STROKE Oblikovati se je začel tudi program raziskovanja na področju športne, medicinske in pravne stroke, saj je potrebno vzpostaviti pogoje za oblikovanje lastnih ekspertnih timov, ki bodo usmerjeni v področje boja proti dopingu. Glede na kritično maso strokovnjakov iz vseh področij je potrebno pričeti s posameznimi mladimi in obetavnimi strokovnjaki že v času njihovega študija in jih poizkušati motivirati v dodiplomskem in podiplomskem študiju oziroma specializaciji.

8.5. UPRAVLJANJE Z TERAPEVTSKE IZJEME

REZULTATI,

DISCIPLINSKI

POSTOPEK

IN

Vsi trije postopki se vodijo na mednarodnem ali nacionalnem nivoju skladno s pristojnostjo organizacije, ki vodi postopek. Oddelek za boj proti dopingu je pristojen za upravljanje z rezultati, disciplinskim postopkom ali postopkom izdajanja potrdil o uporabi zdravil v terapevtske namene za športnike, ki so v prisojnosti NPŠZ ali Oddelka za boj proti dopingu, ali če mednarodna zveza preda postopek v odločanje na nacionalnem nivoju. Za izvajanje omenjenih postopkov Oddelek za boj proti dopingu zagotavlja ustrezne pravne in medicinske strokovnjake, ki vodijo zahtevane postopke. V letu 2011 je tako Komisija za izdajo terapevtskih izjem obravnavala 43 vlog in izdala 20 terapevtskih izjem za različne tipe zdravilnih učinkovin. Pozitivnih primerov v zadnjem letu ni bilo, tako da disciplinski postopki na tem področju niso bili potrebni.

9. TRŽENJE IN OSTALE DEJAVNOSTI OKS-OLIMP, d.o.o. 9.1. UVOD V letu 2011 je OKS praznoval dvajseto obletnico delovanja, OKS-Olimp pa je štelo šesto leto delovanja na trgu. Dejavnost podjetja je ves čas usmerjena predvsem v upravljanje trženjske dejavnosti, v finančno-računovodske storitve, v izposojo voznega parka in celotno izvajanje kurirskih ter poštnih storitev. Vse pomembnejše v zadnjem času postaja področje izobraževanj. S septembrom 2011 se je zaključil projekt Usposabljanje strokovnih delavcev v športu v letih 2009-2011. OKS-Olimp je nastopal kot poslovodeči partner, za izvedbo programov ga je pooblastilo 35 nacionalnih panožnih športnih zvez in OKS za strokovno organizacijsko delo. Konzorcijski partnerji so bili Planinska zveza Slovenije, Twirling zveza Slovenije in Zveza za šport otrok in mladine Slovenije. Projekt je bil sofinanciran preko evropskega socialnega sklada EU in ministrstva za šolstvo in šport. Celoten konzorcij je uresničil oziroma celo presegel v razpisu določene pogoje glede števila usposobljenih in števila tistih, ki so prejeli licence. OKS-Olimp se je po koncu tega projekta kot poslovodeči konzorcijski partner skupaj s Planinsko zvezo Slovenije in Twirling zvezo Slovenije prijavil na nov razpis za izvedbo programov usposabljanj in licenčnih seminarjev in bil izbran kot izvajalec projekta Usposabljanje strokovnih delavcev v športu v letih 2011-2014, ki je prav tako financirano preko evropskih socialnih skladov in ministrstva za šolstvo in šport, in sicer za obdobje od 47


01.09.2011 do 31.12.2014. Na področju črpanja evropskih sredstev se je izvajal tudi projekt Mobilne storitve za nov življenjski slog s športom in turizmom (akronim:@limp), ki se financira preko programa EUREKA in je v zaključni fazi pilotske izvedbe aplikacije.

9.2. TRŽENJE V letu 2011 je bilo na področju trženja obnovljenih, nadgrajenih oziroma na novo podpisanih: ena sponzorska (in ena z veljavo od 01.01.2012) in sedem partnerskih pogodb. Med sponzorje se je s podpisom pogodbe do Rio de Jeneiro 2016 uvrstil nov opremljevalec, kitajsko podjetje, ki zastopa blagovno znamko Peak. Podpisane sponzorske pogodbe: Športna Loterija (prehod iz sponzorja v velikega sponzorja), Peak (veliki sponzor, začetek veljave pogodbe 1.1.2012). Podpisane partnerske pogodbe: Radeče papir d.d., Tend d.o.o., Slovenska turistična organizacija, Steklarna Rogaška Slatina, Trans linguis, Magistrat International (prehod iz sponzorja), E-laborat. Kategorija sponzorjev slovenskih olimpijskih reprezentanc konec leta 2011 šteje 20 podjetij, od tega je 1 glavni, 7 je velikih in 12 sponzorjev. Kategorija partnerjev OKS pa 28 podjetij, od tega 6 zlatih, 5 srebrnih in 17 bronastih. Med TOP partnerji Mednarodnega olimpijskega komiteja je 11 podjetij. Intenzivno se je sodelovalo z obstoječimi sponzorji, in sicer na način učinkovitega individualiziranega pristopa glede na želje in cilje, ki jih s sponzorstvom vsako posamezno podjetje zasleduje. Tekom celotnega obdobja je potekalo sistematično oglaševanje poslovnih partnerjev preko partnerskih in internih medijev (Denar-in, edicije Mladinske knjige, oglasna mesta Europlakat, Migaj z nami na TV Slovenija in v okviru Športnega popoldneva na RA Slovenija, v tedenskih e-krogih, časopisu Olimpijski krogi, priložnostnih brošurah in zgibankah ter na spletnih straneh). Na mednarodnem področju je v maju v Portorožu potekalo 32. srečanje predsednikov, generalnih sekretarjev in športnih direktorjev evropskih olimpijskih komitejev (EOC), drugo tovrstno po letu 2001 v Sloveniji. Med drugim so govorili o možnostih za organizacijo evropskih iger. Pri celoviti organizaciji večdnevnega srečanja so sodelovali tudi številni partnerji OKS in sponzorji. Sponzorska podjetja so ob obeležju 20-letnice OKS prejela zahvalno plaketo, ki je bila podeljena na posebnem sprejemu za sponzorje pred osrednjo prireditvijo ob 20-letnici OKS v Grand hotelu Union. Dogodka so se udeležili tudi številni olimpijci. Ob tem jubileju OKS je zaživela tudi prenovljena spletna stran www.olympic.si. Predstavniki sponzorjev so se zbrali na dveh operativnih sejah kluba sponzorjev. V okviru EOC seminarja je bila organizirana seja, na kateri sta bili gostji, predstavnici marketinga Mednarodnega olimpijskega komiteja, ki sta predstavili olimpijski marketing in pogled na marketinške aktivnosti TOP partnerjev za prihajajoče igre v Londonu. Decembrska seja je bila organizirana v Cankarjevem domu pred osrednjo prireditvijo Športnik leta 2011, tematika je bila namenjena celostni predstavitvi marketinških aktivnosti za olimpijske igre London 2012 in možnostih vključevanja sponzorjev v le-te.

48


Konstituiran je bil nov Marketinški svet za mandatno obdobje 2010-2014, ki se je sestal na dveh sejah. Določena so bila ključna področja in nosilci osmih marketinških tem: blagovna znamka OKS, marketinški program OKS 2012-2016, podoba slovenskega športa – enotne barve, šport za vse, zveze članice OKS, komuniciranje OKS, mednarodno sodelovanje, vloga športa v slovenski družbi. Določili so se cilji in časovni potek nadgradnje vseh teh področij. Intenzivno že potekajo aktivnosti na posameznih področjih, še posebej pri poenotenju nacionalnih barv, kjer se snuje olimpijska in nacionalna kolekcija z novim sponzorjem opremljevalcem Peak, o projektu so že obveščene vse športne zveze, pripravlja se priročnik o uporabi barv,... Prav tako se je začela v praksi udejanjati prva faza izgradnje blagovne znamke Team Slovenia in s tem tudi na novo poimenovanje sponzorjev slovenskih olimpijskih reprezentanc v sponzorje Teama Slovenie. Korak naprej na področju športne rekreacije in povezovanja s sponzorji je predstavljala tudi junijska izvedba Olimpijskega teka v Športno rekreativnem centru Bonifika, ki so ga soorganizirali OKS-Olimp, OKS v sodelovanju s Športno zvezo Koper in Mestna občina Koper, ob finančni podpori sponzorjev, predvsem zlatega sponzorja Adriatic Slovenica d.d. Udeležilo se ga je okoli 500 tekačev. Na dogodku so bili prisotni tudi številni olimpijci s Kluba slovenskih olimpijcev. Mini olimpijada je projekt za otroke v vrtcih in prvi triadi šol, ki se izvaja v sodelovanju z občinskimi športnimi zvezami in katerega izvedbo je tekom celotnega leta podprla SKB banka s PAPI računom. Izvedenih je bilo tudi nekaj mini olimpijad pri posameznih sponzorjih. V duhu »Važno je sodelovati, ne vedno zmagati!« je bilo skupaj izvedenih preko 22 prireditev, ki se jih je udeležilo preko 6500 otrok širom po Sloveniji. Vzporedno z trženjskimi aktivnostmi za tekoče leto so potekale aktivnosti na izvedbo projekta POI London 2012, kjer so bila pripravljena izhodišča, konec leta pa tudi že usklajeni osnutki za kampanjo s sponzorji, nakup vstopnic za oglede tekmovanj, hospitality program za sponzorje, Slovensko hišo,… S sponzorjem Dnevnik je bil izveden projekt Olimpijski natečaj – Odpotuj v London kot novinar, pri katerem sta dve osebi leto dni pred igrami za nagrado obiskali predolimpijski London in pripravili reportažo. Na podlagi idejnega koncepta za marketinške aktivnosti v olimpijskem letu je oblikovana marketinška kampanja s komunikacijskimi aktivnostmi doma in na prizorišču iger s ciljem povezati športnike, navijače, sponzorje in državo. Povezovalni člen pri tem bo slogan »Poletimo skupaj do zmag!«. Z vsemi sponzorji so že potekali intenzivni vsebinski pogovori o vključevanju le-teh v skupno akcijo oziroma povezovanju sponzorskih individualnih akcij z osrednjo olimpijsko idejo – sponzorji ste edini, ki lahko svoje stranke/zaposlene peljete na ogled OI v London. Želja namreč je, da preko nagradnih iger podjetja ekskluzivno povabijo dobitnike nagrad/zaposlene na oglede tekmovanj iger. V letu 2011 so potekale tudi priprave na izvedbo projekta Slovenska hiša London 2012, ki jo bo OKS izvedel skupaj z nosilcem projekta Uradom R Slovenije za komuniciranje ter drugimi državnimi in paradržavnimi institucijami. Na podlagi uspešnega sodelovanja v Vancouvru je namreč Vlada R Slovenije s sklepom z dne 21.4.2011 projektu namenila 711.000 EUR, ki so bila sicer kasneje zaradi rebalansa proračuna nekoliko zmanjšana. Za izvedbo projekta je OKS v letu 2011 že pridobil sredstva v višini 35.940 EUR, glavnino sredstev v višini 525.000 EUR pa bo nakazanih v letu 2012. Vsi zneski vključujejo DDV. Vrednost projekta je ocenjena na 911.664 EUR. Načrtuje se, da bo razlika sredstev pridobljena iz gospodarstva. Kot sponzorja sta se projektu že pridružili dve podjetji: Lumar IG, d.o.o. in Loka inžiniring, d.o.o. 49


Slovenska hiša v Londonu bo postavljena ob British library, ki je v središču olimpijskega dogajanja in od Olimpijskega parka oddaljena 7 min vožnje z Jevelin line. Predstavljala bo platformo za komunikacijo s slovenskimi in tujimi javnostmi ter bo namenjena za politična, gospodarska, kulturna in športna srečanja, kot predstavitveni paviljon države tujcem in kot zbirališče Slovencev na olimpijskih igrah. Prvič v zgodovini bodo vse novinarske konference Team Slovenie v Slovenski hiši in ne v olimpijski vasi kot je bilo v preteklosti. Ob tem pa bo vse zanimivo dogajanje v Slovenski hiši v živo predvajano preko spletne strani olympic.si tudi Slovenkam in Slovencem, ki športnikov ne bodo spremljali na prizoriščih.

50


9.3. TABELARIČEN PREGLED CILJEV, UKREPOV IN DEJAVNOSTI MARKETINGA TER OSTALIH PODPORNIH SLUŽB OKS 2011

Strateški cilj:

-

Kazalnik

-

IZBOLJŠATI IMIDŽ IN GMOTNI POLOŽAJ OKS TER SODELOVANJE Z ZŠZ: ŠE IZBOLJŠATI ŠTEVILO POZITIVNIH OBJAV V ELEKTRONSKIH IN TISKANIH MEDIJIH IN POVEČATI ŠTEVILO OBJAV. POUDAREK PREDVSEM NA »NOVIH« MEDIJIH ( FACEBOOK, TWITER). IZBOLŠATI DELOVANJE KROVNE ŠPORTNE ORGANIZACIJE TER NADGRADNJO SODELOVANJA S ČLANICAMI OHRANITI SODELOVANJE IN POVEČATI OBSEG SODELOVANJA Z OBSTOJEČIMI SPONZORJI/PARTNERJI DO KONCA 2012 – OHRANITI ENAK OBSEG FINANČNO GLEDE 4 LETNA GIBANJA IN POVEČATI VSEBINSKO. ZA OBDOBJE 2012 – 2016 OB OBSTOJEČIH PRIDOBITI ŠE NOVE SPONZORJE – GLEDE NA 4 LETNA GIBANJA – POVEČANJE ZA 5 ODSTOTNIH TOČK. IZBOLJŠATI KOMUNICIRANJE Z ZŠZ IN JIM PONUDITI VEČ POSLOVNIH MOŽNOSTI – POVEČANJE ŠTEVILA BONITET ZA 3 BONITETE. PRIHODKI MKTG NA OKS IN OKS OLIMP. ZADOVOLJSTVO SPONZORJEV IN PARTNERJEV. IZBOR V OŽJI KROG NAJBOLJŠIH PROJEKTOV NA PODROČJU ŠPORTNEGA MARKETINGA. ŠTEVILO BONITET. LETNA MEDIJSKA ANALIZA OKS.

Ukrep

Dejavnost

Rok za izvedbo

Začetni parametri,

končni parametri

Pridobivati nove sponzorje in partnerje in ohranjati obstoječa sponzorska sodelovanja, ki zagotavljajo optimalne pogoje za izvedbo programov OKS; - konkretizacija: povečanje sodelovanja (denar in kvote) za 5 odstotnih

Izboljšati vsebinska sodelovanja z obstoječimi sponzorji, da bodo še bolj zadovoljni z OKS sodelovanjem in pripravljeni na nova sodelovanja

2011

Količina izvedenih projektov: 1 večji skupen Redno sprotno servisiranje.

Vsaj 3 pobude pri posameznem sponzorju in 1 realizacija Glede na stične točke s sponzorjem izvedba najmanj ene skupne aktivnosti, pri nekaterih tudi do 5.

Nosilci dejavnosti OKS – Olimp OKS

Realizacija in Doseganje parametrov Realizirano


točk v primerjavi s preteklimi 4 leti

Povečanje sredstev in kvot za 5 odstotnih točk. Povečanje sredstev in kvot za več kot 5 odsotnih točk, v primerjavi s predhodnimi, predvsem neolimpijskimi leti. Boljše razmerje v korist denarnih sredstev napram blagu/storitvam v primerjavi s preteklimi nekaj leti. Analiza potencialov: domača in tuja podjetja, veliki oglaševalci, partnerji MOK. Podjetja v tujih državah. Aktivni nastop na trgu. Ojačati/izboljšati partnerstva z mediji.

2011 2012

1 glavni sponzor =1 6 velikih sponzorjev = 7 13 sponzorjev = 13

Podpisani pogodbi z dvema velikima sponzorjema.

OKS Olimp

Realizirano

OKS

Stanje na dan 1.1.2012: 1 glavni, 8 velikih, 12 sponzorjev

Širjenje mreže partnerjev glede na potrebe delovanja OKS.

2011

4 srebrni partnerji 14 bronasti

6 zlatih partnerjev 7 srebrni partnerji

OKS Olimp

Realizirano

2


Partnerji.

16 bron. partnerjev Povečanje sredstev in kvot za 5 odstotnih točk.

OKS

Obnovljenih oziroma na novo podpisanih 7 partnerskih pogodb, posledično povečanje finančnih sredstev (STO) in blagovnih/storitvenih kvot. Skupno 28 partnerjev na dan 1.1.2012. Postaviti/prenoviti in skrbeti za razvoj arhitekture olimpijske blagovne znamke – konkretizacija: postaviti na novo v skladu s trendi MOK in aktivno vključitvijo področja športa za vse + team Slovenia.

Na osnovi ciljev OKS postaviti sponzorski model, ki bo sponzorjem nudil več področij in zato tudi prinašal več denarja od aktivnosti.

Osvežitev gradnikov BZ OKS tako, da bodo trženjsko zanimivejši in v skladu s prioritetami.

Aktivno spremljanje dogajanja na trgu in vključevanje v

2011/12

Povečati obseg vsebin, posledično obsega dela, kar bi moralo rezultirati v povečane prihodke trženja v 2012 – 2016 Poudarki: Team Slovenia – 10 % Šport za vse – 20% povečanje, Mini olimpijada – 20% povečanje.

OKS Olimp

Delno realizirano – projekti vezani na leto 2012 bodo rezultirali učinke v letu 2012

OKS Partnerji na trgu

Migaj Zmagaj, S2H, Klub za zdravo življenje, ipd. spremljamo in se integriramo z najboljšim – ena povezava s ciljem prihodkov 20.000

3


EUR letno.

projekte/pobude, ki so vsebinsko smiselne in donosne.

Povečanje obsega vsebin in individualnega dela s sponzorji preko izvirnih skupnih športno trženjskih projektov.

V sodelovanju z Marketinškim svetom v pripravi marketinški program in nadgradnja sponzorskega modela London 2012 - Rio de Jeneiro 2016, v povezavi z doseženim predhodnim ciljem. Izboljšati povezovanje sponzorjev s športnimi organizacijami in komuniciranje s zvezami

Priprava ponudb za zveze s strani sponzorjev in partnerjev vsaj 4 krat letno. Odpiranje prodajnih priložnosti.

2011

Povečati število uporabnih bonitet za 3 bonitete. Povečati število koriščenja bonitet za 20 odstotnih tock. Dosega cilja preko koriščenja bonitet, ki so za članice najbolj zanimive. Pripravljena analiza na podlagi ankete predstavnikov športnih zvez in koncept/predlog posodobitve.

OKS,

Delno realizirano. Prenos v leto 2012.

OKSOLIMP, d.o.o.

4


Ponuditi članicam več koristnih informacij in povezovanje informacij.

2011

Prenova spletnega portala, ki bo podajal zvezam še bolj koristne informacije – večja obiskanost s strani zvez in večje zadovoljstvo.

OKS,

Realizirano, prenovljena spletna stran.

OKSOLIMP, d.o.o.

Spletne strani www.olympic.si v celostno prenovljeni obliki so zaživele oktobra 2012.

5

/4a_Vsebinsko_porocilo_za_leto_2011  

http://www.olympic.si/uploads/media/4a_Vsebinsko_porocilo_za_leto_2011.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you