Page 1

Tomislav Levovnik Maroltova 9 1113 Ljubljana levovnik@siol.net 041 363 500

Ljubljana, 9.4.2012

Olimpijski komite Slovenije-ZŠZ Celovška 25 1000 Ljubljana

Zadeva: Javna razprava o predlogu prenove Pravil OKS. Na osnovi prejetega vašega dopisa vezanega na javno razpravo o predlogu Pravil OKS z dne 7.3.2012, številka 414-1-4/12, vam posredujem naslednja mnenja, predloge in gradiva. Kot prvo ugotavljam, da se že v Vaših ciljih predloga prenove Pravil OKS ni sledilo najbolj bistvenim problemom sedanjega trenutka slovenskega športa in to: - cilju, da bi krovna športna organizacija usklajevala programe in finančne načrte slovenskega športa na ravni države in jih uskladila z vsemi razpoložljivimi viri ( proračun RS, Fundacija za šport itn.), - boljši in učinkovitejši organiziranosti OKS-ZŠZ kot resnično krovni športni asociaciji civilne športne sfere, - interdisciplinarnemu razvoju in krepitvi športne stroke (vsebinsko, kadrovsko, organizacijsko,…) znotraj krovne slovenske športne asociacije, - večji in pregledni gospodarnosti oziroma racionalni rabi proračunskih in sponzorskih sredstev, - večji in boljši finančni, organizacijski, kadrovski in administrativni podpori slovenskim športnikom njihovim trenerjem in drugim strokovnim sodelavcem ter športnim asociacijam in društvom, - predvidena sprememba pravil OKZ-ZŠZ bi morala biti podkrepljena z organigramom, predvidenimi kadrovskimi potrebami za podporo učinkovitejše in racionalnejše organiziranosti, finančno oceno stroškov za delovanje take organiziranosti itn.. Sicer pa je iz predloga spremembe pravil razvidno, da v niti eni točki oziroma predlagani spremembi členov ni nikakršne potrebe po tako hitri če že ne bliskoviti spremembi. Med drugimi pa so posamezne predvidene spremembe v 8.,9.,10.,12.,25.,42 (stari 38) in 46. členu strokovno in tudi drugače sporne.


Ne gre za odlašanje organizacijske in vsebinske modernizacije in prenove slovenskega športa, kljub vstopu v prvi vrhunec tekmovalne sezone v številnih športnih panogah in vsekakor pred olimpijskimi igramo v Londonu. Izkušnje iz preteklega mandata kažejo, da se je kljub sistematičnemu in organiziranemu pristopu prenove Pravil OKS, ki je trajal skozi cel mandat, zataknilo prav (pri »figah v žepu«) pri finalizaciji to je sprejemu pravil na organih OKS. Zato predlagam, da se javna razprava prekine in sistematično organizira takoj po počitnicah oziroma olimpijskih igrah V Londonu, ko bo tudi več časa za pripravo temeljitejšega in boljšega gradiva ter razprave in ko bodo znani oz. sprejeti »krizni« gospodarski, finančni in drugi ukrepi države tudi na področju športa. Za boljše razprave in dialoge o napovedanih spremembah predlagam, da OKS zbere že pripravljena aktualna gradiva in jih konstruktivno uporabi ter objavi na svoji spletni strani. V prilogi pa pošiljam nekaj gradiv in časopisnih člankov , ki odpirajo številne dileme in vsebujejo tudi številne rešitve na tem področju.

S športnimi pozdravi!

Tomo Levovnik Športni delavec

Priloge: Oto Giacomelli,ŠZL – Pravila Športne zveze Slovenije- Slovenskega olimpijskega odbora 22.7.2010 ŠZL- Amandma k predlogu pravil OKS 1.6.2010 Oto Giacomelli - Dozorel je čas za spremembe 2.4.2012 Dagmar Šuster - Pravila OKS sračje gnezdo Dagmar Šuster - Državni šport in neučinkovitost OKS Tomo Levovnik . Javna razprava o osnutku pravil OKS 25.5.2009 Tomo Levovnik - Razmišljanja o Pravilih OKS junij 2010 Tomo Levovnik- Amandmaji na Pravila OKS 28.julij.2010


Tomo Levovnik Športni delavec Maroltova 9 1113 Ljubljana Ljubljana, 25.5.2009

Olimpijski komite Slovenije Celovška 25 1000 Ljubljana

Zadeva: Javna razprava na osnutek Pravil OKS. Hvala za poslano vabilo za sodelovanje v javni razpravi o osnutku Pravil OKS. Ker se posveta ne bom udeležil, Vam pošiljam samo del mojih razmišljanj o osnutku pravil in ne tudi mojih predlogov in pobud. Iz dosedanjega mojega sodelovanja z OKS nisem prepričan, da bi bile moje pobude in predlogi sprejeti korektno, športno in predvsem dobronamerno v korist športa in ne …. Moja »bežna« razmišljanja o osnutku pravil so sledeča: -Ali ostane ime Olimpijski komite Slovenije – združenje športnih zvez, ki ni odraz dejanske Tradicije, delovanja in organiziranosti slovenskega športa? -Pravila bi morala biti usklajena s številnimi akti, ki so v fazah popravkov, dopolnil,… kot so strategija slovenskega športa, Zakon o društvih, Zakon o športu, Nacionalni program športa in drugi akti. -Kdo je opredelil katere so panožne športne zveze in katere so nacionalne panožne športne zveze za določen šport (panogo,disciplino)? -Kaj je šport in športna organizacija ( tarok, taborniki, Zveza za šport otrok in mladine, Klub slovenskih olimpijcev, Društvo športnih novinarjev, Mednarodna športna zveza Alpe Adria, navijaške skupine, združenje zdravnikov medicine športa, Zveza za nordijsko hojo,…), ter kdo je to definiral in določil? -Ali ni mogoče postaviti enostavno organizacijsko in vsebinsko shemo, ki bo lahko delovala pregledno, učinkovito in odgovorno? Preambola: -Olimpijski komite Slovenije je bil ustanovljen leta 1991 in ne 1994. -Pravila morajo izhajati strategije športa OKS, v Sloveniji in tudi iz opredelitev Zakona o društvih, Zakona o športu, Nacionalnega programa športa v Sloveniji in drugih slovenskih in mednarodnih aktov (Bela knjiga, Svetovni kodeks o športu,….) vezanih na šport. -Ali je OKS organizacija, ki so jo za potrebe svojega članstva in organizacij, ustanovila športna društva preko svojih »nacionalnih« panožnih in občinskih športnih zvez? -Ali si bo OKS prizadeval, da bo šport dostopen čim večjemu številu občanov vseh starostnih in kvalitetnih kategorij.


1.člen - Ali res lahko direktor kot imenovan in ne voljen, zastopa OKS in je član Izvršnega odbora? 2.člen (3)- Ali res samo na Olimpijskih igrah? -Kaj je in kje je definirano poslanstvo reprezentativne krovne športne organizacije? 3.člen - Kje so navedene izvedbene naloge? - Osnova delovanja na bi bilo izvajanje in zadovoljevanje skupnih interesov in drugih dejavnosti kot je izobraževanje, objekti-centri, založništvo,… -Načela delovanja naj bi izhajala iz narave ter specifike športa, potreb, želja in zahtev članic, Zakona o društvih, Zakona o športu,…. -Področja delovanja v prvi vrsti izhajajo iz programa športa v republiki Sloveniji, Zakona o športu in Nacionalnega programa športa. -Niso navedena vsa področja športa. -Ali je res strokovno korektna določitev: vrhunski šport, športa za vse in šport na lokalni ravni? -OKS mora nuditi in zagotavljati strokovne, organizacijske, tehnične, marketinške in finančne usluge ustanoviteljicam oz. članicam in drugim športnim organizacijam. 4.člen

-1 in 2 je logično nepridobitno? - Zakaj niso navedene gospodarske družbe in njihov osnovni namen in cilj (Olimp d.o.o, Športna loterija,…? -Ali ni mesto v pravilih in kaj so v OKS: delež v Elanu, Športni center Seča, Športni center Planica, Šumica, Plečnikov nogometni center za Bežigradom, grad Kodeljevo, denacionalizacija (Slovenijašport),… -Ali je 4 in 5 namenoma tako ohlapno in korektno do športnih delavcev v društvih in zvezah. -Kaj pa delovna skupnost in individualne pogodbe?

6.člen -Ali bo OKS odprt za vse športne organizacije: panožne športne zveze, nacionalne panožne športne zveze, občinske športne zveze, regionalne-območne športne zveze, zveze zvez, zveze določenih skupin športov (borilnih, zimskih, na vodi,…? 12.člen -Ali res vsi ti organi? Kaj pa kvaliteta in število ljudi za kadrovsko popolnitev in uspešno delovanje? -Zakaj konference in ne samo odbori, kot delovna telesa Izvršnega odbora. -Kako velik aparat bo asistiral in komu? -Ali res nadzorni odbor, varuh pravic športnikov in častno razsodišče ( morda tudi disciplinska komisija?)? -točka 3 je nesmiselna, razen zaradi pkrivanja s kadri. 16.člen -Ali res? Konferenca nacionalnih zvez olimpijskih športov Konferenca za vrhunski šport, šport za vse in šport na lokalni ravni


-Konferenca nacionalnih zvez olimpijskih športov (predsednik in člani odbora) -Konferenca za vrhunski šport (predsednik in člani odbora) -Konferenca športa za vse (predsednik in člani odbora) -Konferenca športa na lokalni ravni (predsednik in člani odbora) 18. člen

-Kaj so in čemu so namenjeni forumi? -Predsednik foruma vrhunskih športnikov -Predsednica ženskega športnega foruma

20.člen -Ali naj bo predsednik uspešen vrhunski športnik, uspešen športni delavec ali olimpijec? 22. člen -Ali je res? Odbor konference nacionalnih zvez olimpijskih športov Odbor konference za vrhunski šport Odbor konference odbora za vse Odbor konference športa na lokalni ravni 26. člen -Varuh pravic športnikov (aktivni športnik, pravnik, filozof, funkcionar,)? 28. člen -Izvršnemu odboru in konferencam svetujejo? Strokovni svet Komisije in druga delovna telesa -Izvršni odbor in odbori konferenc upoštevajo? Ženski športni forum Forum vrhunskih športnikov Slovenska olimpijska akademija Drugi organi s sklepom skupščine 29. člen -Strokovni svet za razvoj športa pri IO OKS? 30. člen -Komisije IO VZS ? Komisija za šport in vzgojno-izobraževalni sistem Komisija za športno stroko, znanost in raziskave Športno medicinska komisija Komisija za izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih in strokovno organizacijskih delavcev v športu Komisija za svetovanje in revizijo prostorskega načrtovanja in projektiranja športne infrastrukture Kadrovska komisija


Komisija za organizacijska in pravna vprašanja Finančna komisija Komisija za priznanja Mednarodna komisija Komisija za zamejski šport

Kako je z ženskim športnim forumom in forumom vrhunskih športnikov (ali ženske niso vrhunske športnice)? Ali je res problem žensk v športu ali ženskega športa? Kako bo vse to vsebinsko, organizacijsko, prostorsko in finančno obvladljivo? Ali naj bi ob tem bilo še podjetje Olimp d.o.o. in v kakšnem razmerju do OKS? Kje so strokovni kadri (trenerji, psihologi, medicinski del,….)? Kje so športni objekti in centri? S kom bo OKS sodeloval doma in v tujini na področju stroke? Član katerih organizacij in asociacij je in bo OKS? Navedel sem nekaj dilem, ki se mi porajajo. Prepričan sem, da je predlagano gradivo vredno in potrebno temeljitega premisleka z vidika racionalnosti, učinkovitosti, vodljivosti in stanja in potreb slovenskega športa.

S spoštovanjem, Tomo Levovnik


Predlog - amandma Športne zveze Ljubljana, julij 2010

PRAVILA Športne zveze Slovenije – Slovenskega olimpijskega odbora

Preambula: (1) Športna zveza Slovenije – Slovenski olimpijski odbor (skrajšano ŠZS - SOO), reprezentativna slovenska krovna športna organizacija, je naslednica Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez. Enotna krovna športna organizacija OKS – ZŠZ je 22. 12. 1994 nastala po volji nacionalnih strokovnih športnih zvez in športnih zvez v občinah (v nadaljevanju: občinske športne zveze) z združitvijo 15. 10. 1991 ustanovljenega Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) in dotedanje osrednje slovenske športne organizacije Športne zveze Slovenije (ŠZS). Združitev je bila izpeljana z namenom, da bi se okrepili temelji organiziranega športa v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: RS). (2) ŠZS – SOO spoštuje organizacijsko, finančno in strokovno samostojnost nacionalnih in občinskih športnih zvez ter športnih organizacij Slovencev v Avstriji, Italiji in na Madžarskem ter drugih športnih in strokovnih športnih organizacij (v nadaljevanju: članice). ŠZS – SOO je zavezan vzoru enotnosti v mnogoterosti, saj organizirani šport civilne družbe prav zaradi te razsežnosti soustvarja nenadomestljiv delež družbenega blagostanja v RS. Pomen športa za posameznika in družbeno skupnost temelji na podmeni solidarnosti in vzajemnosti slovenskega športnega gibanja. (3) ŠZS – SOO je del olimpijskega gibanja, si prizadeva za njegov nadaljnji razvoj na demokratičnih temeljih, ga podpira in ščiti. Zato spoštuje določila olimpijske listine ter odločitve in sklepe Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK), pravila športne arbitraže (CAS), pravila Svetovne protidopinške agencije (WADA) in medicinskega kodeksa MOK. ŠZS - SOO se zavzema izključno za human šport brez vsakršnih manipulacij in posebej brez dopinga. Podpira avtonomno nacionalno protidopinško agencijo in avtonomno športno arbitražo. (4) Športnice in športniki, dejavni v športnih društvih, ter športni delavci, imajo na vseh ravneh delovanja ŠZS - SOO središčno vlogo. Temeljne predpostavke za to so avtonomija slovenskega organiziranega športa civilne družbe, funkcionalna usposobljenost organov in optimalna


opredelitev nalog ŠZS - SOO na področju vrhunskega športa ter nenehno prizadevanje za ustvarjanje kakovostnih razmer za sistematično razvijanje športa za vse v športnih društvih in njihovih zvezah. ŠZS - SOO posebej poudarja pomen športne vzgoje in športa v vzgojno-izobraževalnem sistemu. (5) Temelj organiziranega športa civilne družbe je dejavnost športnih društev, njihovih športnic in športnikov, špornih delavcev in funkcionarjev v vseh pojavnih oblikah športa. Poglavitna naloga ŠZS - SOO je, da zastopa njihove interese in jih podpira z ustvarjanjem okvirnih zakonskih in drugih temeljev za njihovo delovanje. (6) ŠZS - SOO se opredeljuje za humanistično podobo človeka, si prizadeva za varstvo in krepitev etičnih vrednot v športu ter spodbuja angažiranje državljanov na tem področju. Zastopa načelo svetovnonazorske in politične nevtralnosti. Odločno nasprotuje rasizmu, sovražnemu razpoloženju do tujcev in vsakršni drugi diskriminaciji. (7) ŠZS - SOO priznava pariško deklaracijo MOK iz leta 1994, ki pripisuje okolju vlogo tretjega stebra olimpijskega gibanja, in se odločno zavzema za zaščito naravnega okolja. (8) ŠZS - SOO podpira kulturno razsežnost športa na nacionalni in mednarodni ravni ter si prizadeva, da bi bil šport dostopen vsem ljudem. Prek mednarodnega sodelovanja se ŠZS - SOO zavzema za mir in razumevanje med narodi. (9) ŠZS - SOO podpira uresničevanje enakopravnosti žensk in moških. V skladu s smernicami MOK podpira ženske pri preseganju še zmeraj obstoječih ovir, ki povzročajo neenakopravnost. Zavezuje se, da si bo zmeraj in na vseh ravneh prizadeval za enake možnosti obeh spolov v športu. (10) ŠZS - SOO, njegove članice in društva, ki se v njih združujejo, delujejo v javnem interesu.

SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen

Ime, sedež, zastopanje, obeležja in pravni temelji


(1) Ime pravne osebe se glasi: Športna zveza Slovenije – Slovenski olimpijski odbor. Skrajšano ime je: ŠZS – SOO. (2) ŠZS – SOO, ki je ustanovljen in deluje v skladu z zakonom o društvih in drugo veljavno zakonodajo, ima sedež v Ljubljani ter je registriran pri pristojnem upravnem organu. Sklep o naslovu sprejme izvršni odbor ŠZS – SOO. (3) ŠZS – SOO predstavlja njegov predsednik, zastopa pa generalni sekretar. (4) ŠZS – SOO ima zastavo, znak in himno, ki jih uporablja s soglasjem MOK. (5) ŠZS – SOO, zveza nacionalnih in občinskih športnih zvez ter drugih športnih zvez, je univerzalna, legitimna in demokratična krovna organizacija društveno organiziranega športa v RS. (6)

Delovanje ŠZS – SOO je javno. Javnosti so dostopna vsa gradiva in dokumenti ŠZS – SOO, o delovanju pa jo obvešča prek lastnih informativnih sredstev in javnih občil. Za javnost dela je odgovoren generalni sekretar ŠZS – SOO. Izjeme, kar zadeva obveznost obveščanja, so morebitne poslovne skrivnosti ŠZS – SOO, ki so opredeljene v aktih in s sklepi organov ŠZS – SOO.

2. člen

Pristojnost

(1) Pristojnost in dolžnost ŠZS – SOO je, da v okviru svojih nalog spodbuja in usklajuje razvoj slovenskega športa v njegovih mnogoterih pojavnih oblikah, ga zastopa pred družbo in državo ter drugimi športnimi in zunajšportnimi institucijami doma in na tujem v vseh skupnih zadevah, ki presegajo avtonomni ožji strokovni oz. dejavnostni interes članic. (2) ŠZS – SOO ima vse pristojnosti, ki so mu jih s temi pravili zaupala društva prek članic ustanoviteljic, in tiste, ki jih je nanj prenesla država. (3) ŠZS – SOO ima tudi vse pristojnosti, pravice in dolžnosti, ki jih nanj prenašata MOK in olimpijska listina. Še zlasti je izključna pristojnost ŠZS – SOO, da zagotavlja udeležbo športnikov iz RS na olimpijskih igrah in odloča o mestih, ki se smejo potegovati za organizacijo olimpijskih iger. (4) Dolžnost ŠZS – SOO je, da sodeluje s svojimi članicami in jih podpira v skladu s temi pravili ter drugimi svojimi akti in dokumenti. 3. člen

Naloge

(1) ŠZS – SOO v okviru svojih ciljev in smotrov ter sodelovanja s članicami opravlja s temi pravili opredeljene skupne naloge splošnega pomena v interesu članic.


(2) Skupne naloge na področju vrhunskega športa so - ob dejavnem sodelovanju občinskih zvez - pretežna pristojnost nacionalnih zvez skupine A in B, kakor jih razvršča (1) odstavek 6. člena. (3) Skupne naloge na področju športa za vse so - ob dejavnem sodelovanju nacionalnih športnih zvez brez kategoriziranih vrhunskih športnikov (C) ter nacionalnih zvez skupine A in B, ki za to izrazijo interes – pretežna pristojnost občinskih športnih zvez in nacionalnih strokovnih zvez športa za vse. (4) Splošne naloge OKS: sprejema strategijo športa in druge razvojne dokumente v RS, finančne programe na državni ravni in zakonodajne pobude, spodbuja in podpira celovit osebnostni razvoj aktivnih udeležencev v športu, podpira množični razvoj športa v vseh temeljnih družbenih okoljih, še zlasti si prizadeva za kakovostno športno vzgojo in šport otrok in mladine v vzgojnovarstvenih ustanovah in šolstvu ter podpira delovanje šolskih in študentskih športnih društev, sistematično spodbuja razvoj organiziranega športa v gospodarskih družbah in drugih delovnih okoljih ter njihovo skrb za telesno kulturo zaposlenih in njihovih družin, podpira vzgojo in izobraževanje v športu in prek športa, podpira svoje članice pri uresničevanju njihovih nalog, sodeluje s pristojnimi dejavniki v RS in Evropske unije, partnerji v mednarodnih športnih organizacijah, z gospodarstvom in drugimi družbenimi dejavniki, neguje načela in zgodovinsko izročilo olimpizma ter spodbuja olimpijsko Slovenske olimpijske akademije in drugih oblik dela.

vzgojo prek

neguje mednarodno sodelovanje na področjih, ki presegajo ožje interese članic, podpira razvoj informatike, športne stroke, znanosti in mejnih strok ter institucij, spodbuja in podpira visoko kakovostno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih in drugih športnih delavcev,

tovrstnih


pridobiva potrebna sredstva za uresničevanje nalog; pri njihovi delitvi upošteva načelo solidarnosti in vzajemnosti ter si prizadeva za preseganje socialne izključenosti, podpira šport invalidov in oseb s posebnimi potrebami, ne da bi posegal v avtonomne pristojnosti Zveze za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijskega komiteja (ZŠIS – POK) in drugih organizacij s tega področja, podpira trajnostni razvoj športne infrastrukture in načrtovanje športnega prostora v skladu z realnimi in strokovno predvidljivimi potrebami prebivalstva, upoštevajoč optimalno varstvo okolja, prizadeva si za enakopravno udeležbo žensk in moških v športu nasploh in tudi v vseh svojih organih, odborih in drugih delovnih telesih, prizadeva si za celovito razumevanje vsebine in vloge športa v družbi ter zavesti javnosti, podeljuje priznanja svojim članicam, društvom, partnerskim organizacijam in zaslužnim posameznikom, pridobiva sredstva iz naslova športnih sponzorstev in drugih projektov za uresničevanje poslanstva in zastavljenih ciljev organizacije. (5) V vrhunskem športu: v sodelovanju in dogovoru s članicami pripravlja, opredeljuje in izvaja skupne koncepte razvoja vrhunskega športa ter oblikuje za to potrebne izvajalske strukture in mehanizme, sprejema merila za kategoriziranje športnikov v RS in druge dokumente, ki urejajo status športnikov in njihove pravice, sklepa okvirne dogovore z javnimi institucijami, gospodarstvom ter zasebnimi dejavniki, pripravlja, imenuje, napotuje in izvaja nastop slovenskega zastopstva na olimpijskih igrah v tesnem sodelovanju z nacionalnimi zvezami olimpijskih športnih panog, ki so s svojimi športniki udeležene na olimpijskih igrah, pripravlja, imenuje, napotuje in izvaja nastope slovenskih zastopstev na drugih mednarodnih športnih prireditvah v okviru svojega programa dela, selektivno spremlja in podpira priprave zastopstev nacionalnih športnih zvez na drugih velikih športnih prireditvah v okviru svojega programa dela,


spodbuja in podpira napore za spremljanje in skrb za perspektivne in vrhunske športnice in športnike med in po koncu njihove aktivne športne poti.

(6)

Na področju športa za vse: v sodelovanju s članicami razvija celovito in ciljno zastavljene koncepte, programe, modele in druge aktivnosti za spodbujanje športa za vse ter si trajno prizadeva za ustvarjanje okvirnih možnosti za njihovo uresničevanje, prizadeva si za nenehno krepitev privlačne in kakovostne ponudbe programov športa za vse v bivalnih in delovnih okoljih, zlasti v vrtcih in šolah, v gospodarskih družbah in krajevnih skupnostih ter povsod drugod, kjer lahko ljudje gibalno aktivno in zdravo preživljajo prosti čas, svetuje organizacijam članicam pri razvoju in usposabljanju društev za prožno odzivanje na spreminjajoče se potrebe in življenjske navade ljudi, razvija mednarodno sodelovanje na področju športa za vse, promovira individualno in večstransko ukvarjanje ljudi s športom z vidika zdravja in socialne kakovosti življenja.

4. člen

Načelo nepridobitnosti

(1) ŠZS - SOO in njegove članice ter društva, ki se v njih združujejo, so izključno nepridobitne organizacije, ki zasledujejo splošno družbeno koristne cilje in javni interes v skladu z nalogami, opredeljenimi s temi pravili in pravili članic. Sredstva, s katerimi razpolagajo, se smejo uporabljati samo za uresničevanje teh nalog. (2) ŠZS - SOO in njegove članice za uresničevanje svojih ciljev lahko s sklepom skupščine same ali z drugimi pravnimi in fizičnimi osebami - v skladu z veljavno zakonodajo - ustanovijo gospodarske družbe. Tudi prek njih prigospodarjene čiste dohodke namenjajo izključno za dejavnost, opredeljeno s svojimi pravili in programi dela. (3) ŠZS - SOO kot krovna organizacija in druge v njem povezane civilno družbene športne organizacije v nobenem primeru ne ustvarjajo dobička. Vsi morebitni presežki dohodkov nad odhodki se namenjajo za dejavnost, opredeljeno s pravili in programi. (4) Člani organov ŠZS - SOO delujejo prostovoljno in za svoje delo niso plačani. Potne in druge stroške se jim povrne v skladu s finančnim pravilnikom, s katerim so določeni tudi izjemni primeri povrnitve stroškov za posebno časovno obsežne naloge.


(5) Višino finančnih nadomestil določa izvršni odbor. Nihče ne sme biti prek nalog, ki so v nasprotju s cilji ŠZS - SOO , ali prek nesorazmerno visokih povračil deležen gmotnih ugodnosti. 5. člen Poslovno leto (1) Poslovno leto je koledarsko leto. ČLANSTVO 6. člen Članice (1) Članice, ustanoviteljice ŠZS - SOO, so po načelu pretežnosti vsebine in nalog, ki jih opravljajo, razvrščene takole: A. Nacionalne zveze olimpijskih športnih panog B. Nacionalne zveze neolimpijskih športnih panog, ki se pretežno ukvarjajo z vrhunskim športom. C. Nacionalne zveze, ki se pretežno posvečajo programom športa za vse in druge športne zveze. D. Občinske športne zveze, ki povezujejo športna društva na območju ene ali več občin

(2)

Podrobna merila za razvrščanje športnih zvez v posamezne skupine so opredeljena v pravilniku o sprejemanju članic v ŠZS - SOO, ki je sestavni del teh pravil. Pravilnik opredeljuje športne in organizacijske zahteve ter druga merila, ki jih morajo izpolnjevati nacionalne športne zveze in občinske športne zveze, da se lahko včlanijo v ŠZS - SOO.

(3) Izvršni odbor ob vsakem sklicu skupščine sprejme ugotovitveni sklep, s katerim razvrsti članice ustanoviteljice v eno od skupin po (1) odstavku tega člena. (4) Vsako športno panogo lahko v skupini A in B po (1) odstavku tega člena zastopa ena sama nacionalna športna zveza. Prav tako le ena sama občinska športna zveza v skupini D zastopa organizirani šport civilne družbe na območju ene ali več občin. (5)

Status nacionalne zveze olimpijske športne panoge v ŠZS - SOO temelji na določilih vsakokratne veljavne olimpijske listine MOK.


(6)

Članice ŠZS - SOO (s posvetovalnim glasom) so tudi: športne organizacije Slovencev v Avstriji, Italiji in na Madžarskem, druge partnerske športne in strokovne športne organizacije.

(7)

O sprejemu novih članic odloča izvršni odbor ŠZS - SOO. Zoper sklep izvršnega odbora je dopustna pritožba na skupščino OKS.

7. člen Častni predsednik in častni član ŠZS - SOO (1)

Skupščina lahko za slovenski šport izjemno zaslužnim osebnostim podeli naslov častnega predsednika ali častnega člana ŠZS - SOO.

8. člen Trajanje članstva (1) Članice lahko ob spoštovanju enoletnega roka in ob predhodni poravnavi vseh medsebojnih obveznosti izstopijo iz ŠZS - SOO. (2) Članstvo samodejno ugasne, če članica dve leti zapored ne poravna svojega letnega prispevka (članarine). (3) Članstvo se konča tudi v primeru izključitve članice iz ŠZS - SOO. (4) Izključitev članice ali odpoklic člana katerega koli organa in posvetovalnega telesa ŠZS - SOO je možna, če to zaradi hudih kršitev teh pravil in drugih aktov ŠZS - SOO predlaga častno razsodišče. Postopek je opredeljen v poslovniku častnega razsodišča. (5) Za izključitev članice ali odpoklic člana katerega koli organa ŠZS - SOO se mora skupščina izreči z absolutno večino glasov. Za odpoklic člana katerega koli drugega organa ŠZS - SOO je pristojen organ, ki je to telo imenoval. 9. člen

Pravice in dolžnosti članic

(1) Članice imajo pravico, da v okviru nalog in sprejetih programov ŠZS - SOO od njega pričakujejo vsebinsko, organizacijsko, moralno in gmotno podporo za svoje delo, se poslužujejo ustanov, storitev in uslug ŠZS - SOO, vplivajo na odločitve organov ŠZS SOO, še posebej v skupščini in konferencah, predlagajo kandidate za organe ŠZS - SOO.


(2) Članice so dolžne spoštovati pravila ŠZS - SOO in izpolnjevati iz njih izhajajoče obveznosti, zagotavljati navzočnost svojih predstavnikov na sejah skupščine in drugih organov ŠZS - SOO, spoštovati in podpirati pristojnosti, namene in smotre ŠZS - SOO, kakor jih določa 2. člen teh pravi, podpirati OKS pri izpolnjevanju njegovih nalog, opredeljenih v 3. členu. (3) Predstavniki članic ne morejo sodelovati na sejah skupščine in se jim samodejno zamrznejo glasovalne in vse druge pravice po teh pravilih, če v roku, vsakokrat najpozneje do 1. marca, ne poravnajo svojih letnih prispevkov (članarine) za tekoče leto. To velja tudi v primeru, da imajo članice druge neporavnane finančne obveznosti do ŠZS - SOO. Ugotovitveni sklep o tem sprejme izvršni odbor ob sklicu skupščine. (4) Letni prispevek članic temelji na članarini individualnih članov društev, njihovih ustanoviteljev. O višini zneska, ki ga članice odvajajo ŠZS - SOO od članarine, s posebnim sklepom odloči skupščina. (5) Članicam se povrnejo zamrznjene pravice šele po poravnavi vseh obveznosti. 10. člen

Glasovalne pravice

(1) Vse nacionalne športne zveze, razvrščene v skupine A, B in C po (1) odstavku 6. člena, razpolagajo v skupščini (13. člen) z najmanj po enim glasom, 13 regionalnih zastopstev vseh občinskih športnih zvez (D) pa najmanj s po 2 glasovoma (skupaj s 26). (2) Glasovalne pravice nacionalnih zvez skupin A, B, C po (1) odstavku 6. člena ter 13 regijskih zastopstev občinskih športnih zvez (D) se v zboru za področje športa za vse, povečajo glede na številčnost njihovega individualnega članstva takole: - nad 10.000 članov za 1 glas, - nad 25.000 članov za 2 glasova, - nad 50.000 članov za 3 glasove. (3) Glasovalne pravice nacionalnih zvez skupine A in B po (1) odstavku 6. člena se v zboru za vrhunski šport povečajo sorazmerno s številom njihovih kategoriziranih vrhunskih športnikov svetovnega in mednarodnega razreda v preteklem letu in sicer: - nad 5 športnikov svetovnega in mednarodnega razreda za 1 glas,


- nad 10 športnikov svetovnega in mednarodnega razreda za 2 glasova, - nad 15 športnikov svetovnega in mednarodnega razreda za 3 glasove. (4) Nacionalnim zvezam se v skupščini prišteje osnovnemu glasu, ki pripada vsem, povečano število glasov po (2) oz. (3) odstavku tega člena, 13 regijskim zastopstvom občinskih športnih zvez (D) s po dvema glasovoma pa le povečano število glasov po (2) odstavku tega člena. (5) Osnova za ugotavljanje številčnosti individualnega članstva nacionalnih zvez in občinskih športnih zvez je enotna računalniško podprta evidenca individualnega članstva (EEČ), ki je tudi temelj za članarino, ki po sklepu skupščine pripada ŠZS - SOO . (6) Na novo sprejete članice so dolžne ob zahtevku za sprejem v ŠZS - SOO navesti število članstva. Vse pravice, ki izhajajo iz tega statuta, nove članice pridobijo, ko vplačajo sorazmeren delež članarine individualnih članov po sklepu skupščine ŠZS - SOO. 11. člen Olimpijske igre in z njimi povezane zadeve (1) Za obravnavanje in odločanje o zadevah, povezanih z olimpijskimi igrami, je pristojen izključno Slovenski olimpijski odbor (SOO), ki ga tvorita konferenca nacionalnih zvez olimpijskih športnih panog /skupina A po (1) odstavku 6. člena/ in njen izvršni odbor. (2) Zadeve, povezane z olimpijskimi igrami v skladu z veljavno olimpijsko listino, so: merila za imenovanje slovenskega zastopstva na olimpijskih igrah, neposredna priprava in napotitev nacionalnega olimpijskega zastopstva na olimpijske igre, enotna oblačila olimpijskega zastopstva, mladinski tabor med olimpijskimi igrami, razpolaganje s sredstvi iz proračuna in drugih virov za udeležbo na olimpijskih igrah, potrjevanje kandidatov za komisijo športnikov pri MOK in Evropskih olimpijskih komitejih (EOC), zastopstvo v telesih MOK in drugih mednarodnih združenjih nacionalnih olimpijskih odborov (ANOC, EOC itn.). (3) Vsaka nacionalna zveza olimpijskih športnih panog pri odločanju o olimpijskih zadevah v pristojni konferenci razpolaga z najmanj enim glasom, ki se mu prištejejo še glasovi, ki jim pripadajo po (3) odstavku 10. člena. (4)

Vse zadeve, povezane s paraolimpijskimi igrami, so izključna pristojnost Zveze za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite (ZŠIS – POK).


ORGANI 12. člen

Pregled in mandat

(1) Organi ŠZS - SOO, katerih mandat se z izjemo varuha pravic športnikov, ki traja šest let, ujema in traja štiri leta, so: skupščina ŠZS - SOO, zbor za vrhunski šport in zbor športa za vse, konferenca nacionalnih zvez olimpijskih športnih panog skupine A po prvem odstavku 6. člena, izvršni odbor ŠZS - SOO, izvršni odbor SOO predsednik ŠZS - SOO, predsednik SOO generalni sekretar, nadzorni odbor, varuh pravic športnikov, častno razsodišče. (2) ŠZS - SOO bo pri kandidiranju in volitvah za svoje organe, posebej skupščino in izvršni odbor ŠZS -SOO ter konferenco nacionalnih zvez olimpijskih športnih panog in izvršni odbor SOO, upošteval možno kolizijo interesov. To še zlasti zadeva zaposlene v športu ter institucijah in podjetjih, s katerimi sodeluje oz. posluje ŠZS -SOO. (3) Član izvršnega odbora ŠZS - SOO oz. SOO ne more biti član nadzornega odbora in častnega razsodišča. (4) Sklicevanje in potek sej ter odločanje vseh organov ŠZS - SOO je urejeno z enotnim poslovnikom in po potrebi s poslovniki posameznih organov. Skupščina ŠZS - SOO 13. člen Sestava (1) Skupščina je najvišji organ odločanja v ŠZS - SOO. Sestavljajo jo predstavniki članic, nacionalnih športnih zvez in občinskih športnih zvez ustanoviteljic po (1) odstavku 6. člena ter trije predstavniki vrhunskih športnikov in tri predstavnice ženskega športnega foruma. O vsakokratni sestavi skupščine ob sklicu njene seje izvršni odbor sprejme ugotovitveni sklep.


(2) V skladu s (1) odstavkom 3. člena predstavniki z glasovalno pravico na seji skupščine odločajo v plenarnem sestavu o zadevah in nalogah splošnega pomena po (2) odstavku 3. člena. (3) O olimpijskih zadevah v skladu z 11. členom odloča konferenca nacionalnih zvez olimpijskih športnih panog. (4) Članice ter forum vrhunskih športnikov in ženski športni forum so dolžni zagotoviti ustrezno udeležbo svojih predstavnikov na sejah skupščine. Število glasov vsake članice se določi skladno z 10. členom. Vsak predstavnik razpolaga z vsemi glasovi svoje organizacije. (5) Predstavniki članic in predstavniki foruma vrhunskih športnikov in ženskega športnega foruma, ki sestavljajo skupščino po (1) odstavku tega člena, na sejah lahko razpravljajo, zastavljajo vprašanja in dajejo predloge o vseh zadevah, ki so na dnevnem redu zasedanja. (6) Na sejah skupščine prav tako lahko dejavno sodelujejo predstavniki športnih organizacij Slovencev v Avstriji, Italiji in na Madžarskem ter predstavniki drugih partnerskih organizacij, člani izvršnega odbora in konferenc. Člani nadzornega odbora in člani častnega razsodišča lahko dejavno sodelujejo le pri vprašanjih iz njihove pristojnosti. 14. člen

Naloge in pristojnosti

(1) Skupščina ima še zlasti naslednje naloge in pristojnosti: odloča o temeljnih zadevah, ki zadevajo organizacijo športa in športno politiko, sprejema športno politične razvojne dokumente, vključno s strategijo športa v RS, finančnimi programi in zakonodajnimi pobudami, sprejema poročila izvršnega odbora o uresničevanju enakopravnosti moških in žensk v športu in druga poročila, sprejema letno finančno poročilo, sprejema in spreminja pravila ter potrjuje in spreminja pravilnike, ki so sestavni del teh pravil in so v pristojnosti skupščine, sklepa pritožbah na sklepe izvršnega odbora OKS o sprejemanju novih članic, voli predsednika, voli predsednika in člane nadzornega odbora ter častnega razsodišča, voli častne predsednike in častne člane skladno s 7. členom, sklepa o višini članarine oz. minimalnega letnega prispevka članic, sprejema program ter gospodarski in finančni načrt. 15. člen Sklic in izvedba zasedanja skupščine


(1) Skupščina zaseda najmanj enkrat letno. Datum, čas in kraj določi izvršni odbor. (2) Posvetovalna zasedanja konferenc članic skupin A, B, C in D so oblika in metoda dela, ki se po potrebi, najmanj pa enkrat letno - na pobudo izvršnega odbora, odborov ali najmanj 3 članic - uporabi za oblikovanje in usklajevanje predlogov in stališč o pomembnih zadevah, tudi kadrovskih, ki so na dnevnem redu sej skupščine oz. zborov, lahko pa tudi zaradi drugih žgočih zadev. (3) Izvršni odbor lahko skliče izredno sejo skupščine. Izvršni odbor je poleg tega dolžan v roku 14 dni po prejemu zahtevka sklicati izredno sejo skupščine, če to zahteva najmanj 1/4 članic. Na izrednem zasedanju skupščina odloča le o vprašanjih, zaradi katerih je bila seja sklicana. (4) Samo izjemoma lahko izvršni odbor z vsebinsko utemeljitvijo opravi tudi korespondenčno sejo skupščine, če gre za zadeve pretežno formalnega značaja. (4) Predsednik, če tega ne more storiti pa eden izmed podpredsednikov, ki ga zadolži predsednik ali izvršni odbor, skliče sejo skupščine s pisno najavo dnevnega reda najmanj en mesec pred datumom zasedanja. Rok za sklic izredne seje skupščine znaša 14 dni. Sklic je mogoče izvesti tudi telegrafsko ali po elektronski pošti. (6) Skupščina, ki je sklicana skladno s pravili, je sklepčna, če navzoči predstavniki razpolagajo z več kot 50 odstotki vseh glasov članic. Če skupščina ob predvidenem začetku zasedanja ni sklepčna, se zasedanje odloži za pol ure, ko je sklepčna ne glede na število glasov, s katerimi razpolagajo navzoči predstavniki. Enako pravilo velja tudi za sklepčnost zborov in konference nacionalnih zvez olimpijskih športnih panog članic skupine A. (7) Članice morajo pisno utemeljene predloge za spremembo ali dopolnitev dnevnega reda posredovati ŠZS - SOO najpozneje 14 dni pred datumom seje skupščine. S prejetimi predlogi je treba seznaniti vse članice najpozneje 8 dni pred sejo. (7) Nujne predloge skupščina obravnava le, če so bili posredovani pisno in z obravnavo soglašajo predstavkiki z 2/3 večino glasov. (8) Sejo skupščine odpre predsednik ŠZS - SOO in ji predlaga izvolitev delovnega predsedstva, ki po izvolitvi prevzame vodenje skupščine v skladu z dnevnim redom. (9) O sklepih skupščine in konferenc se pripravi zapisnik, ki ga prejmejo članice, potem ko ga podpišejo predsedujoči skupščine oz. konference, zapisnikar in dva overovatelja zapisnika. (10) Enaki postopki veljajo za seje zborov, konference SOO in konferenc športnih zvez skupin B, C in D. Podrobneje potek sej vseh organov ŠZS - SOO in SOO ureja poslovnik.


16. člen Konferenca SOO Sestava in pristojnosti (1)

Konferenco nacionalnih zvez olimpijskih športnih panog v skladu s (1) odstavkom 6. člena tvorijo predstavniki članic skupine A in dva predstavnika foruma vrhunskih športnikov iz članic kupine A.

(2)

Konferenca nacionalnih zvez olimpijskih športnih panog: se sestaja najmanj enkrat letno; datum, čas in kraj določi izvršni odbor SOO, voli predsednika in člane izvršnega odbora SOO, tem pa obenem tudi štiri člane odbora za vrhunski šport iz vrst nacionalnih zvez olimpijskih športnih panog, je pristojna za odločanje o vseh z olimpijskimi igrami povezanih zadevah, kakor so opredeljene v 11. členu.

17. člen Zbor za vrhunski šport Sestava in pristojnosti (1) Zbor za vrhunski šport v skladu s (1) odstavkom 6. člena tvorijo predstavniki nacionalnih zvez skupine A in B, 13 predstavnikov regijskih zastopstev občinskih športnih zvez (D) in 3 predstavniki foruma vrhunskih športnikov iz članic skupin A in B. (2) Zbor za vrhunski šport: voli predsednika in člane odbora, razen tistih, ki jih izvoli konferenca SOO obravnava in odloča o vseh zadevah in nalogah s področja vrhunskega športa, kakor so opredeljene v (2) odstavku 3. člena teh pravil, razen o tistih, ki so pristojnost skupščine in izvršnega odbora ŠZS - SOO ter konference SOO in izvršnega odbora SOO. 18. člen Zbor športa za vse Sestava in pristojnosti (1)

Zbor športa za vse v skladu s (1) odstavkom 6. člena tvorijo predstavniki članic skupine C in D ter tistih članic skupine A in B, ki za to predhodno izrazijo interes.

(2)

Zbor športa za vse: voli predsednika in člane odbora, obravnava in odloča o vseh zadevah in nalogah s področja športa za vse, kakor so


opredeljene v (3) odstavku 3. člena teh pravil, razen o tistih, ki so pristojnost skupščine ali/in izvršnega odbora ŠZS - SOO. Izvršni odbor ŠZS - SOO 19. člen Sestava (1)

Izvršni odbor šteje do 18 članov, poleg teh pa sta njegova člana samodejno še individualni ustanovitelj SOO Miroslav Cerar in vsakokratni morebitni slovenski član MOK.

(2)

Izvršni odbor sestavljajo: predsednik ŠZS - SOO, 3 podpredsedniki ŠZS - SOO, predstavnik foruma vrhunskih športnikov, predstavnica ženskega športnega foruma, 12 članov.

(3)

Predsednika voli skupščina skladno s Pravilnikom o volitvah, ki je sestavni del teh pravil. Eden izmed kandidatov za predsednika ŠZS-SOO je vedno predsednik SOO, druga možna kandidata pa sta predsednik zbora (in odbora) za vrhunski šport ter zbora (in odbora) športa za vse.

(4)

Tri podpredsednike in druge člane izvršnega odbora, razen predstavnika foruma vrhunskih športnikov in predstavnice ženskega foruma, izvolijo konferenca SOO, zbor za vrhunski šport in zbor športa za vse kot sledi: če skupščina za predsednika izvoli predsednika SOO, funkcije treh podpredsednikov ŠZS - SOO samodejno pripadejo predsedniku odbora (in zbora) za vrhunski šport, predsedniku odbora (in zbora) športa za vse ter podpredsedniku SOO. če skupščina za predsednika izvoli katerega izmed predsednikov odborov (in zborov) podpredsedniško mesto v izvršnem odboru prevzame njegov podpredsednik, eno podpredsedniško mesto pa avtomatično pripade prededniku SOO. člani izvršnega odbora so vsi člani 9-članskega izvršnega odbora SOO, izvršni odbor tvorijo še 4 člani odbora za vrhunski šport iz vrst športnih zvez skupin B in D ter 5 članov odbora športa za vse iz vrst športnih zvez skupin C in D.

(5)

Funkcija člana izvršnega odbora ni združljiva s funkcijo predstavnika katere izmed članic v skupščini ŠZS - SOO.

20. člen Pristojnosti


(1)

Izvršni odbor je izvršni organ skupščine ŠZS - SOO in med njenimi zasedanji predstavlja najvišji organ ŠZS - SOO. Skladno s Pravili ŠZS - SOO in sklepi skupščine opravlja predvsem naslednje naloge: izvrševanje nalog ŠZS - SOO v skladu s pravili, programom in sklepi skupščine, imenovanje sveta, komisij in drugih delovnih organov izvršnega odbora, dajanje smernic za delovanje strokovne službe in nadziranje njene dejavnosti, potrjevanje predloga gospodarskega in finančnega načrta ter letnega finančnega poročila za obravnavo na sejah skupščine, sklicevanje skupščine.

(2)

Izvršni odbor ŠZS - SOO opravlja svoje naloge z dejavno podporo obeh zborov in konferenco SOO, strokovne službe, sveta za razvoj športa in komisij, ženskega foruma in foruma vrhunskih športnikov ter drugih organov, ki jih imenuje.

(3)

Izvršni odbor ŠZS - SOO ima pravico zahtevati, da oba zbora, njuna odbora, foruma in drugi organi vnovič razpravljajo in odločajo o določenih vprašanjih. V primeru, da ne pride do soglasja med izvršnim odborom in v prejšnjem odstavku navedenimi organi, je odločitev izvršnega odbora ŠZS - SOO dokončna in zavezujoča.

(4)

Seje izvršnega odbora sklicuje predsednik ali od njega pooblaščeni podpredsednik.

(5)

Na seje izvršnega odbora se vabi predstavnika nadzornega odbora, ko so na dnevnem redu vprašanja finančno-materialnega poslovanja. O udeležbi gostov odloči predsednik.

(6)

O vsaki seji se pripravi zapisnik, ki ga podpišeta predsedujoči in zapisnikar, potrdi pa ga izvršni odbor na prvi prihodnji seji.

Izvršni odbor SOO 21. člen

Sestava

(1)

Izvršni odbor SOO šteje 9 članov, njegova člana pa sta še individualni ustanovitelj OKS Miroslav Cerar in vsakokratni morebitni slovenski član MOK.

(2)

Izvršni odbor sestavljajo: predsednik SOO, podpredsednik SOO, predstavnik foruma vrhunskih športnikov, predstavnica ženskega športnega foruma,


člani. (3)

Predsednika in člane izvršnega odbora, razen morebitnega slovenskega člana MOK ter predsednika foruma vrhunskih športnikov in predsednico ženskega športnega foruma, voli konferenca SOO skladno s Pravilnikom o volitvah.

(4)

Vsi člani odbora zbora za vrhunski šport iz nacionalnih zvez olimpijskih športnih panog so obenem člani izvršnega odbora SOO.

(5)

Vsi člani izvršnega odbora SOO so člani izvršnega odbora ŠZS - SOO.

22. člen

(1)

Pristojnosti

Izvršni odbor SOO je izvršni organ konference SOO in med njenimi zasedanji predstavlja najvišji organ SOO. Skladno s temi Pravili in sklepi konference opravlja predvsem naslednje naloge: izvrševanje vseh nalog, povezanih z olimpijskimi zadevami, kakor jih določa 11. člen teh Pravil, ter vseh drugih, ki so opredeljene s programom in sklepi konference SOO, imenovanje komisij in drugih delovnih organov izvršnega odbora, sklicevanje sej konference SOO.

(2)

Izvršni odbor SOO opravlja svoje naloge z dejavno podporo konference, foruma vrhunskih športnikov, komisij in drugih delovnih organov, ki jih je imenoval, ter drugih pristojnih organov in strokovne službe ŠZS - SOO.

(3)

Izvršni odbor SOO ima pravico zahtevati, da konferenca in forum vrhunskih športnikov vnovič razpravljata in odločata o določenih vprašanjih. V primeru, da ne pride do soglasja med izvršnim odborom in prej navedenima organoma, je odločitev izvršnega odbora SOO dokončna in zavezujoča.

(4)

Seje izvršnega odbora sklicuje predsednik ali od njega pooblaščeni podpredsednik.

(5)

Na seje izvršnega odbora se vabi predstavnika nadzornega odbora ŠZS - SOO, kadar so na dnevnem redu vprašanja finančno-materialnega poslovanja področja olimpijkih zadev. O udeležbi gostov odloči predsednik.

(6)

O vsaki seji se pripravi zapisnik, ki ga podpišeta predsedujoči in zapisnikar, potrdi pa ga izvršni odbor na prvi prihodnji seji.

Predsednik ŠZS - SOO


23. člen Naloge in pristojnosti (1) Predsednik ŠZS - SOO: sklicuje in vodi seje izvršnega odbora ter sklicuje seje skupščine ŠZS - SOO, podpisuje splošne akte, ki jih sprejmeta skupščina in izvršni odbor, predstavlja ŠZS - SOO v skladu s (3) odstavkom 1. člena, opravlja druge naloge, ki so mu poverjene. (2) Predsednik je za svoje delo odgovoren skupščini ŠZS - SOO. Generalni sekretar ŠZS - SOO 24. člen Naloge in pristojnosti (1)

Generalni sekretar ŠZS - SOO: je obenem generalni sekretar SOO, zastopa ŠZS - SOO in SOO, opravlja naloge skladno s 34. členom Pravil.

(2)

Generalni sekretar je za svoje delo odgovoren skupščini ŠZS - SOO in konferenci SOO ter njunima izvršnima odboroma.

25. člen Odbor zbora za vrhunski šport Sestava (1)

Odbor zbora za vrhunski šport šteje 9 članov in sicer: 4 člani izvršnega odbora SOO, ki jih izvoli pristojna konferenca SOO, po 2 člana iz vrst športnih zvez skupin B in D, ki jih izvoli zbor na predlog pristojnih konferenc, predstavnik foruma vrhunskih športnikov.

(2) (3)

Predsednika odbora izmed članov iz (1) odstavka tega člena izvoli zbor. Člani odbora iz vrst športnih zvez skupin B in D so (skupaj 4) člani izvršnega odbora ŠZS - SOO.

26. člen Odbor zbora športa za vse Sestava (1)

Odbor zbora športa za vse šteje 9 članov in sicer: 4 članov, ki jih izvoli zbor na predlog konference občinskih športnih zvez (D),


3 člani, ki jih izvoli zbor na predlog konference nacionalnih športnih zvez skupine C, 2 člana, ki ju izvoli zbor na predlog konferenc nacionalnih zvez skupine A in B. (2)

Predsednika odbora izmed članov iz (1) odstavka tega člena izvoli zbor.

(3)

Predsednik odbora in 4 njegovi člani, ki jih izvoli zbor, o člani izvršnega odbora ŠZS - SOO

27. člen Pristojnosti odborov (1)

Odbora operativno odločata o vseh zadevah, ki jima jih nalaga 3. člen teh pravil, in drugih, ki izhajajo iz sprejetih programov in drugih dokumentov oz. jih zanje zadolžita pristojna zbora. Poleg tega svetujeta izvršnemu odboru ŠZS SOO: pri oblikovanju temeljnih stališč in konceptualnih opredelitev do športno političnih in strokovnih vprašanj iz njunega delokroga, pri oblikovanju strateških dokumentov in usmeritev.

(2)

Odbora lahko pri razhajanjih glede vprašanj temeljnega pomena iz njunega delokroga predlagata izvršnemu odboru ŠZS - SOO vnovičen pretres njegovih že sprejetih odločitev.

Če izvršni odbor ŠZS - SOO vsebino nekega vprašanja, ki mu je bilo v skladu z (2) odstavkom vrnjeno v pretres, vnovič obravnava, je njegova odločitev dokončna in zavezujoča. ---------------------------------------------------------------------------------------------------*Opomba: vsi členi razen zadnjega (45.) - začenši z 28. členom (Nadzorni odbor, doslej 24. člen) - ostanejo tako rekoč nespremenjeni in se samo prenumerirajo, kratica OK pa zamenja kratico ŠZS - SOO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------(3)

Nadzorni odbor 28. člen Sestava (1) Nadzorni odbor ima predsednika ter dva člana. Skupščina jih na volilnem zasedanju izvoli izmed svojih predstavnikov. (2) Za svoje delo odgovarja skupščini in ji o svojem delu pisno poroča najmanj enkrat letno. 29. člen Naloge in pristojnosti (1)

Nadzorni odbor nadzoruje gospodarjenje in finančno poslovanje ŠZS - SOO ter vsaj enkrat letno pred sprejemom zaključnega računa opravi njegov pregled.


Varuh pravic športnikov 30. člen (1)

Na predlog foruma vrhunskih športnikov skupščina izvoli varuha pravic registriranih športnikov za obdobje 6 let.

(2)

Varuh pravic športnikov je pri svojem delu neodvisen.

(3)

Varuh pravic športnikov pri svojem delovanju smiselno uporablja zakon o varuhu človekovih pravic, etična načela športnega in olimpijskega gibanja ter ta pravila.

(4)

O delu varuha pravic športnikov sprejme skupščina poseben dokument.

Častno razsodišče 31. člen Sestava, naloge in pristojnosti (1)

Častno razsodišče ŠZS - SOO sestavljajo predsednik in dva člana, ki jih izvoli skupščina.

(2)

Častno razsodišče se sestaja po potrebi na podlagi pisnih zahtev oz. predlogov članic ali/in organov ŠZS - SOO.

(3)

Častno razsodišče za svoje delo odgovarja skupščini.

(4)

Častno razsodišče obravnava kršitve teh pravil, ki jih zagrešijo bodisi posamezniki bodisi članice. Veljavne sklepe sprejema v polnem sestavu z večino glasov.

(5)

V primeru sporov med članicami častno razsodišče deluje kot arbitraža. V tem primeru se častno razsodišče skliče le tedaj, če poskus pooblaščenega člana izvršnega odbora, da bi spor rešil kot posrednik (mediator), ni obrodil želenega uspeha.

(6)

Častno razsodišče vodi postopke in izreka ukrepe v skladu z določili teh pravil in v skladu s pravilnikom, ki ga sprejme skupščina.

(7)

Zoper sklepe častnega razsodišča je dovoljena pritožba na skupščino ŠZS - SOO.

POSVETOVALNA TELESA 32. člen (1)

Izvršnemu odboru ter konferencam strokovno svetujejo:


strokovni svet za razvoj športa, komisije in druga delovna telesa. (2)

Izvršni odbor ter odbori konferenc pri svojem delu upoštevajo tudi priporočila: ženskega športnega foruma, foruma vrhunskih športnikov, Slovenske olimpijske akademije, drugih ustanov, ki jih lahko ŠZS - SOO s sklepom skupščine ustanovi zaradi uresničevanja programskih ciljev in nalog.

(3)

Mandat članov teles iz (1) in (2) odstavka je enak mandatu izvršnega odbora.

(4)

Za svetovanje in izvajanje strokovno zelo zahtevnih opravil za potrebe ŠZS SOO izvršni odbor lahko najame tudi zunanje institucije.

Svet za razvoj športa 33. člen (1) Za strokovno svetovanje s področja splošnih nalog vrhunskega športa in športa za vse ter smotrno komuniciranje ŠZS - SOO , z vsemi izseki športnega gibanja ter s svojimi partnerji, izvršni odbor imenuje svet za razvoj športa. (2) Šteje najmanj 11 članov, najmanj 6 za področje vrhunskega športa ter najmanj 2 za področje športa za vse in najmanj 3 za področje športa na lokalni ravni. Komisije 34. člen Naloge in pristojnosti (1) Izvršni odbor kot svoja delovna telesa imenuje komisije, za posebne naloge pa tudi druga delovna telesa. (2) Komisije so stalne ali začasne in se imenujejo predvsem za naslednja področja: komisija za šport in vzgojno-izobraževalni sistem, komisija za športno stroko, znanost in raziskave, športno-medicinska komisija, komisija za izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih in strokovno organizacijskih in drugih delavcev v športu, komisija za svetovanje in revizijo prostorskega načrtovanja in projektiranja športne infrastrukture, komisija za organizacijska, pravna in kadrovska vprašanja, finančna komisija,


komisija za priznanja, mednarodna komisija, komisija za vprašanja športnih organizacij Slovencev v zamejstvu in po svetu.

(3)

Področje delovanja oz. naloge se določijo ob imenovanju.

(4)

Komisije in delovne skupine poročajo o svojih aktivnosti in rezultatih svojega dela izvršnemu odboru.

Ženski športni forum in forum vrhunskih športnikov 35. člen Sestava in naloge (1)

Ženski športni forum in forum vrhunskih športnikov sestavljajo predstavnice oz. predstavniki ustanovnih članic ŠZS - SOO.

(2)

Sestajata se po potrebi, a najmanj enkrat letno, ter obravnavata zadeve, ki neposredno zadevajo položaj, pravice in dolžnosti žensk oz. vrhunskih športnikov v slovenske športnem gibanju.

(3)

Sklepe, ugotovitve in ocene forumov so organi ŠZS - SOO dolžni obravnavati.

(4)

Ženski forum izvoli iz svojih vrst predsednico in članice odbora, ki šteje 7 članic, ter predstavnico v izvršnem odboru ŠZS - SOO .

(5)

Forum vrhunskih športnikov, katerega člani so predstavniki vseh kategoriziranih športnikov po veljavnih merilih za kategoriziranje športnikov v RS, izvoli predsednika in odbor foruma. Sestavljajo ga predsednik ter še po 3 športniki iz nacionalnih zvez skupin A in B po (1) odstavku 6. člena.

(6)

Predstavnik foruma vrhunskih športnikov je član izvršnega odbora ŠZS - SOO in izvršnega odbora konference nacionalnih športnih zvez olimpijskih športnih panog. Forum delegira v zbor za vrhunski šport 3 svoje predstavnike.

Slovenska olimpijska akademija 36. člen (1)

Slovenska olimpijska akademija (SOA) je stalna institucija SOO, ki se vsestransko posveča razvoju olimpijskega gibanja doma in na tujem ter olimpijski vzgoji.

(2)

SOA ni pravna oseba; njeno vodstvo imenuje izvršni odbor SOO, ki potrjuje njen letni program in mu je za svoje delo tudi odgovorna.

(3)

SOA svoje namene in cilje uresničuje predvsem:


z dejavnim prizadevanjem za negovanje ferpleja in spoštovanja etičnih vrednot v slovenskem organiziranem športu in javnosti, z vsebinskim snovanjem in razvijanjem muzeja slovenskega športa, z vzgojno izobraževalnimi aktivnostmi (posveti, seminarji, simpoziji, razstave in proslave), z založniškimi projekti. Glasovalna razmerja 37. člen Glasovanja in volitve (1)

Sklepi organov OKS in posvetovalnih teles, če ni posebej drugače določeno, se sprejemajo z navadno večino glasov. Enako število glasov za in proti pomeni zavrnitev predloga.

(2)

O predlogih sklepov izvršnega odbora, skupščine, obeh zborov, konference SOO in njenega izvršnega odbora ter (povetovalnih) konferenc športnih zvez skupin B, C in D se lahko izjemoma glasuje tudi korespondenčno po elektronski poti, npr. prek telefaksa ali elektronske pošte.

(3)

Sklepi o spremembah pravil, sprejemu novih organizacij v članstvo kot tudi izključitvi organizacij članic ter določitvi prispevkov članic (članarini) so veljavni, če so sprejeti z večino oddanih glasov.

(4)

Volitve so tajne.

(5)

Kandidati so lahko na listi kandidatov, če so pisno izrazili pripravljenost, da sprejmejo funkcijo.

(6)

Če je za katero izmed funkcij en sam kandidat, je le-ta izvoljen, če prejme večino oddanih glasov.

(7)

Če se voli med več osebami, je izvoljena tista, ki prejme več kot polovico oddanih glasov. Če tega števila glasov v prvem krogu kandidat ne doseže, se volitve nadaljujejo z naslednjim krogom, v katerem se izbira med dvema kandidatoma, ki sta prejela največje število glasov. O izvolitvi odloča navadna večina glasov.

(8)

Pri enakem številu glasov se po krajši prekinitvi volitve ponovijo. Če se enak izid ponovi, o izvolitvi - z izjemo volitev predsednika ŠZS - SOO in predsednika SOO - odloči žreb.

(9)

Pri volitvah predsednika je za izvolitev potrebna večina glasov. V primeru, da je več kandidatov in nobeden ni dobil večine glasov, se volitve nadaljujejo tako, da v naslednjem krogu izpade kandidat z najmanjšim številom glasov. V primeru, da dva kandidata z najmanjšim številom glasov dosežeta enak rezultat,


se volitve med njima ponovijo. (10)

Pri neodločenem izidu volitev predsednika ŠZS - SOO oz. predsednika SOO se volitve ponovijo na izredni seji skupščine, ki jo je treba sklicati v skladu s temi pravili.

(11)

Morebitne nadomestne volitve in nadomestna imenovanja veljajo le do izteka tekočega mandata organov ŠZS - SOO.

(12)

Skupščina ŠZS - SOO sprejme poseben pravilnik o volitvah, ki upoštevajoč določbe v tem členu podrobneje opredeli postopek in izvedbo volitev. STROKOVNA SLUŽBA

38. člen (1) Za vodenje poslovanja ŠZS - SOO , opravljanje strokovnih, administrativnih, finančnih in drugih nalog, potrebnih za delovanje organov, izvajanje sprejetih programov ter uresničevanje konceptualnih nalog in ciljev izvršni odbor ŠZS SOO s posebnim sklepom ustanovi strokovno službo. (2) Strokovno službo vodi generalni sekretar ŠZS - SOO. Imenuje in odpokliče ga izvršni odbor. Generalni sekretar izvršnemu odboru poroča o svojem delu in uresničevanju sprejetih programov ŠZS - SOO. Generalni sekretar izvršnemu odboru predlaga tudi ukrepe za izvajanje programskih usmeritev in ciljno naravnanih aktivnosti. (3) Generalni sekretar: zastopa ŠZS - SOO v skladu s (3) odstavkom 1. člena in je odredbodajalec za sredstva ŠZS - SOO, je predlagatelj pravilnika izvršnega odbora o organizaciji in delu ter razvida opravil in nalog strokovne službe, je odgovoren za pripravo gradiv za seje izvršnega odbora in skupščine ŠZS - SOO ter konference in izvršnega odbora SOO ter nemoteno delo vseh njihovih organov, je odgovoren za javnost dela ŠZS - SOO, sklepa pogodbe o delovnih razmerjih v skladu z razvidom opravil in nalog strokovne službe, vodi in v skladu s pravilnikom izvršnega odbora odgovarja za delovanje strokovne službe. (4)

Delavci strokovne službe delujejo poklicno. Razporejanje delavcev na delovne naloge in plače so urejeni s pravilnikom izvršnega odbora. Plačilo za opravljeno delo lahko prejemajo tudi zunanji strokovni delavci, kar se posebej opredeli v pravilniku, ki ga sprejme izvršni odbor ŠZS - SOO.


FINANČNO POROČILO 39. člen Letno finančno poročilo (1)

Generalni sekretar predloži izvršnemu odboru - poleg vseh drugih poročil za minulo poslovno leto - v obravnavo letno finančno poročilo najpozneje do konca prvih treh mesecev naslednjega poslovnega leta. Izvršni odbor letno finančno poročilo posreduje v potrditev skupščini.

(2)

Letno finančno poročilo se izdela po veljavnih predpisih.

(3)

Izvršni odbor, če tako veleva zakonodaja, nemudoma posreduje letno finančno poročilo v revizijo, potem ko o njem doseže soglasje.

(4)

Revizijo in preizkus letnega finančnega poročila oz. zaključnega računa izvršni odbor zaupa priznani revizijski družbi.

(5)

Skladnost porabe sredstev s programom in finančnim načrtom ter akti ŠZS - SOO preveri nadzorni odbor.

(6)

Revidirano finančno poročilo se predloži v odločanje skupščini ŠZS - SOO najkasneje do konca junija prihodnjega leta.

40. člen Gospodarjenje (1)

Gospodarjenje ŠZS - SOO je urejeno s finančnim pravilnikom, ki ga sprejme izvršni odbor.

(2)

Generalni sekretar vsako leto najpozneje do 31. oktobra predloži izvršnemu odboru v potrditev načrt gospodarjenja za prihodnje leto. Izvršni odbor potrjen načrt posreduje skupščini.

(3)

Načrt gospodarjenja s sredstvi je podlaga za delo izvršnega odbora, vseh drugih organov in posvetovalnih teles ŠZS - SOO ter strokovne službe. Podrobnosti določa finančni pravilnik, ki vsebuje tudi določila o tem, za katera odstopanja od gospodarskega načrta je potrebno soglasje izvršnega odbora.

41. člen Olimp d.o.o. (1)

Za tržne, računovodske in druge poslovne zadeve skrbi Olimp d.o.o., podjetje ŠZS - SOO.

(2)

ŠZS - SOO je edini ustanovitelj in lastnik podjetja Olimp d.o.o.

(3)

Način upravljanja in nadzora nad delovanjem podjetja Olimp d.o.o. predpiše in ureja izvršni odbor ŠZS - SOO, ki imenuje tudi vse člane nadzornega odbora


podjetja. 42. člen Financiranje (1)

ŠZS - SOO financira svojo dejavnost: s prispevki članic oz. članarino, z javnimi sredstvi, z donacijami, z izkupičkom od trženja in drugih poslovnih dejavnosti, ki jih za ŠZS - SOO opravlja Olimp d.o.o, z dohodki iz drugih virov.

(2)

Izkupiček od trženja olimpijskih simbolov in oznak se namenja za izvedbo olimpijskih programov. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

43. člen Razpustitev ŠZS - SOO (1)

O razpustitvi ŠZS - SOO odloča skupščina z 2/3 večino oddanih glasov. O tem je možno odločati le, če je zahteva za razpustitev utemeljena v vabilu za sejo skupščine.

44. člen Razpolaganje s premoženjem v primeru razpustitve ŠZS - SOO (1)

Premoženje, s katerim ŠZS - SOO razpolaga ob morebitni razpustitvi, se prenese na naslednico ŠZS - SOO, ki ga lahko uporablja le v okviru nalog, opredeljenih v 2. in 3. členu teh pravil.

45. člen Veljavnost pravil (1)

Ta pravila začnejo veljati s 01.01.2011.

(2)

Ne glede na določbe prejšnje točke tega člena, pa je dokončna uveljavitev posameznih določb teh pravil postopna, in sicer:

a) b)

varuh pravic športnikov, foruma in članstvo – eno leto po sprejetju teh pravil, plačilo letnih prispevkov in ponderirane glasovalne pravice – dve leti po sprejetju teh pravil,

(3)

Z dnem uveljavitve teh pravil ostanejo v veljavi vsi akti, ki jih je sprejel ŠZS SOO in niso v nasprotju s temi pravili.

(4)

Spremembe in dopolnitve teh pravil se opravijo po enakem postopku, kot velja za njihov sprejem.


***

/3f_Pripombe_pravila_-_g.Levovnik  

http://www.olympic.si/uploads/media/3f_Pripombe_pravila_-_g.Levovnik.pdf