Page 1

Š

P

O

R

T

OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ CELOVŠKA 25 SI – LJUBLJANA Ljubljana, 10.04.2012 Zadeva: PRIPOMBE IN PREDLOGI NA PREDLOG PRENOVE PRAVIL OKS Spoštovani v nadaljevanju vam pošiljamo naše pripombe in predloge glede prenove Pravil OKS. Pripombe na posamezne člene Člen 7: pri tem členu, ki opredeljuje naloge in področje delovanja OKS, je navedeno da OKS sodeluje na Olimpijskih igrah, tekmovanjih pod okriljem MOK in EOC, Mladinskih igrah Alpe Jadran in Mladinskih igrah treh dežel. Prav bi bilo, da bi vnesli tudi Svetovne igre. Člen 11: Ta člen določa, da morajo nacionalne panožne športne zveze , ki so včlanjene v mednarodne federacije športov in so vključene v program olimpijskih iger, tvoriti volilno večino skupščine OKS in Izvršnega odbora OKS (IO OKS). Ugotavljamo, da to ni sprejemljivo. Naj bodo vse panožne zveze enakopravne, le pri vprašanjih glede Olimpijskih iger naj odločajo samo panožne zveze olimpijskih športov. Člen 22: tiskarska napaka v prvi alineji, prav bi bilo »da delujejo v skladu s svojim temeljnim aktom« Člen 25: V prvi točki tega člena so navedeni člani skupščine z glasovalno pravico. Med drugim je glasovalna pravica namenjena tudi: - 1.4: trem aktivnim športnikom ali nekdanjim aktivnim športnikom, ki so sodelovali na OI - 1.5: individualnim soustanoviteljem OKS - 1.7: člani MOK iz Slovenije - 1.8: trije predstavniki sponzorjev olimpijskih reprezentanc Menimo, da tisti, ki so navedeni pri zgoraj omenjenih točkah, ne bi smeli biti upravičeni do glasovalne pravice. Pri tem bi še enkrat spomnili na naziv OKS, to je Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez. Torej naj imajo na skupščini pravico glasovanja predstavniki zvez, ne pa posamezni športniki, pokrovitelji, ipd. V tretji točki tega člena je navedeno, da imajo predstavniki nacionalne panožne športne zveze olimpijskih športov na skupščini tri glasove. Tudi to ni sprejemljivo, naj velja načelo enakopravnosti, torej ena zveza en glas. Člen 29:

AMZS Šport, Dunajska 128, 1000 Ljubljana, Slovenija, Tel.: +386 1 530 52 00, Fax.: +386 1 530 54 10, www.amzs-sport.com, Poslovni račun pri NLB, d.d.: 02922-0019200369


Š

P

O

R

T

Ta člen predpisuje, da se gradivo za skupščino OKS objavi na spletni strani OKS najmanj 15 dni pred dnevom, ki je določeno za zasedanje skupščine. Predlagamo dodatek, da se gradivo pošlje vsaki nacionalni panožni športni zvezi poreko elektronske pošte. Člen 33: Prvi odstavek tega člena predpisuje, da nacionalne panožne športne zveze olimpijskih športov oziroma njihovi predstavniki tvorijo volilno večino. Enako kot pri členu 11 - to se nam ne zdi sprejemljivo. Naj bodo vse panožne zveze enakopravne, le pri vprašanjih glede Olimpijskih iger naj odločajo samo panožne zveze olimpijskih športov. Slednje sicer predpisuje drugi odstavek 33 člena. Člen 34: Ta člen govori o sestavi IO OKS. Že v osnovi imajo olimpijski športi veliko večino in sicer 10 od 19 članov. Lokalne zveze imajo več predstavnikov kot neolimpijski športi (4:2). Poleg tega so člani IO OKS tudi en individualni ustanovitelj OKS, en predstavnik športnikov iz panog OI in en predstavnik sponzorjev olimpijskih reprezentanc. Predlagamo, da naj bo sestava IO OKS neodvisna glede olimpijskih ali neolimpijskih športov. Prav tako individualni soustanovitelji, predstavniki športnikov in predstavniki sponzorjev ne bi smeli biti člani IO OKS. Člen 36: Ta člen govori o tem, da vsi člani IO OKS razpravljajo o vprašanjih olimpijskih iger, sklep pa mora biti sprejet z večino glasov vseh prisotnih članov, ki predstavljajo nacionalne panožne športne zveze (NPŠZ) olimpijskih športov. Predlog: naj o vprašanjih OI razpravljajo in odločajo samo predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez olimpijskih športov. Člen 44: Ta člen govori o tem, mora biti kandidat za predsednika OKS član skupščine, ki predstavlja NPŠZ olimpijskih športov. Ponovno so neolimpijski športi zapostavljeni. Predlog: za predsednika OKS lahko kandidira vsak član skupščine, ne glede na to, katero NPŠZ predstavlja Člen 51: Ta člen govori o pristojnosti in sestavi Odbora za vrhunski šport. Tako kot pri členu 7, tudi tukaj niso navedene Svetovne igre. Člen 70: Ta člen določa, da Pravilna OKS stopijo v veljavo, ko jih sprejme Skupščina OKS in potrdi MOK. menimo, da ni potrebna potrditev MOK-a. Športni pozdrav! AMZS Šport sekretar Erik Logar

AMZS Šport, Dunajska 128, 1000 Ljubljana, Slovenija, Tel.: +386 1 530 52 00, Fax.: +386 1 530 54 10, www.amzs-sport.com, Poslovni račun pri NLB, d.d.: 02922-0019200369

/3e_AMZS_-_Pripombe_na_predlog_prenove_pravil_OKS  

http://www.olympic.si/uploads/media/3e_AMZS_-_Pripombe_na_predlog_prenove_pravil_OKS.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you