Page 1

Ljubljana, 7.2.2012 Št. dokumenta : 40803-1-2/12 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ Celovška 25, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA Tel..: +386 1 230 60 00 Fax.: +386 1 230 60 20 http://www.olympic.si

Na podlagi sklepa Izvršnega odbora OKS – ZŠZ z dne 31.1.2012 objavljamo

VABILO K DAJANJU PONUDB za nakup premoženja z nezavezujočim zbiranjem ponudb

Opis premoženja, ki se prodaja: Predmet prodaje je apartmajska hiša Šumica s pripadajočimi zemljišči na naslovu Rateče 165. V naravi je to apartmajska hiša s štirimi apartmaji ter skupnimi prostori. Površina apartmajev in skupnih prostorov znaša 168,49m2. Objekt ima vsa potrebna dovoljenja, priklop na električno omrežje, urejeno centralno ogrevanje, v letu 2010 je bila prenovljena streha. Zraven hiše se nahaja še drvarnica, površine 18m2. Objekti se nahajajo v neposredni bližini Doma Planica ter Nordijskega centra Planica. Zemljišča in objekta, ki so predmet ponudbe se nahajajo na sledečih parcelnih številkah: št. 1321/2 k.o. – Rateče do 1/1 celote (gozd, 1.305 m2) št. 1321/8 k.o. – Rateče do 1/1 celote (dvorišče, stanovanjska hiša in gospodarsko poslopje, 739 m2) št. 1321/6 k.o. – Rateče do 1/1 celote (gozd, 930 m2) Skupaj površine 2.974 m2. Nepremičnine niso obremenjene s hipotekami in so bremen proste. Izklicna cena znaša 195.000 eur. Vsi davki, prispevki in drugi stroški sklenitve prodajne pogodbe in prepisa lastništva bremenijo kupca.


Kupec mora sam pridobiti morebitna potrebna soglasja oziroma potrdila za sklenitev prodajne pogodbe. Prodaja se izvede po načelu videno – kupljeno s tem, da prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake na predmetu prodaje. Pisna ponudba mora vsebovati: ime in priimek ter naslov oz firmo in sedež kupca, ponujeni znesek, plačilne pogoje, izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma potrdilo o državljanstvu in fotokopijo osebne izkaznice, če gre za fizične osebe. Ponudbo mora podpisati kupec oziroma zakoniti zastopnik pravne osebe. Pooblaščenci morajo ponudbi priložiti pisno pooblastilo. Nezavezujoče zbiranje ponudb je informativnega značaja in prodajalec ni dolžan skleniti prodajne pogodbe, čeprav izpolnjuje ponudba vse pogoje tega vabila. Ponudniku, ki bo uspel v postopku javnega zbiranja ponudb, bo hkrati z obvestilom o izidu poslano tudi besedilo prodajne pogodbe skupaj s pozivom, da vrne podpisan izvod pogodbe v 5 delovnih dneh po prejemu. Rok za oddajo ponudb: Rok za oddajo je 9.3.2012 do 12:00. Ponudbe naj se pošljejo s priporočeno pošiljko na naslov upravitelja: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športni zveze Celovška 25 1000 Ljubljana s pripisom »zbiranje ponudb – Apartmajska hiša Šumica«. Oglede objekta, vpogled v cenitev in drugo dokumentacijo povezano s prodajo premoženja je možen po predhodnem dogovoru na telefonsko številko 01 230 60 27 (g. Darko Križančič). S spoštovanjem,

generalni sekretar dr.Tone Jagodic

/2_-_Vabilo_k_dajanju_ponudb_SUMICA  

http://www.olympic.si/uploads/media/2_-_Vabilo_k_dajanju_ponudb_SUMICA.doc

Advertisement