Page 1

Ljubljana, 7.7.2011 Št. dokumenta : 20101-1-2/11 Celovška 25, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA Tel..: +386 1 230 60 00 Fax.: +386 1 230 60 20 http://www.olympic.si

ZAPISNIK 29. seje Skupščine Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez, ki je bila v četrtek, 23. junija 2011 ob 16. uri v Grand Hotelu Union, v Ljubljani. PRISOTNI: Člani skupščine z glasovalno pravico:

I. NACIONALNE ŠPORTNE ZVEZE OLIMPIJSKIH ŠPORTOV: Dušan Prezelj – Atletska zv. Slov., Dušan Skerbiša – Badminstonska zv. Slov., Urban Acman – Bob zveza Slov., Tjaša Andree Prosenc – Zv. drsalnih športov Slov., Edvard Kolar – Gimnastična zveza Slov., Gorazd Kogoj – Golf zveza Slov., Saša Jurak – Jadralna zveza Slov., Bogdan Gabrovec – Judo Zveza Slov., Bojan Žmavc – Kajakaška zveza Slov., Damjan Pintar – Kolesarska zveza Slov., Roman Volčič – Košarkarska zveza Slov., Bogomir Vnučec – Konjeniška zveza Slov., Matej Zupanc – Lokostrelska zveza Slov., Danijel Šarlaha – Namiznoteniška zv. Slov., Radenko Mitajlović – Nogometna zveza Slov., Miran Kos – Plavalna zveza Slov., Stanislav Šernek – Rokoborska zv.Slov., David Cerar – Rugby zveza Slov., Milan Sirše – Sankaška zveza Slov., Janez Kocijančič – Smučarska zveza Slov., Simeon Gonc – Strelska zveza Slov., Ivan Peterca – Težkoatletska zveza Slov., Milan Kranjc – Vaterpolska zveza Slov., Denis Žvegelj – Veslaška zveza Slov., Andraž Nemec – Zveza za hokej na travi Slov.

II. NACIONALNE ŠPORTNE ZVEZE, KI JIH MOK PRIZNAVA: Danijel Starman – Avtomoto zveza Slov., Jože Rebec – Balinarska zveza Slov., Branislav Protega – Bridge zv. Slov., Bogdan Zelinka – Karate zveza Slov., Milan Kurelič – Kegljaška zveza Slov., Primož Lajevec – Letalska zveza Slov., Bojan Rotovnik – Planinska zv. Slov., Drago Šulek – Plesna zveza Slov., Tomaž Subotič – Šahovska zveza Slov., Breda Marinšek – Zv. kotalkarskih športov Slov., Marjan Dogša – Zveza Wushu – Taijiquan Slov.

III. NACIONALNE ZVEZE NEOLIMPIJSKIH ŠPORTOV : Dušan Gerlovič – Fitnes zveza Slov., Vitjo Gričar – Ju-jitsu zv. Slov., Vladimir Sitar – Kickboxing zveza Slov., Janez Hvale – Ribiška zveza Slov., Emil Muri – Zv.za šport invalidov Slov., Aleksander Škraban – Zv. za šp. ribolov na morju, Andrej Pišla – Slov.univerzitetna šp. zveza, Dmitri Stoianov – Sambo zv. Slov., Igor Primažič – Slovenska zveza tajskega boksa, Goran Potočnik Černe – Kendo zv. Slov.


IV. ŠPORTNIKI, KI SO SODELOVALI NA OLIMPIJSKIH IGRAH: Iztok Čop

V. PREDSTAVNIKI POKROVITELJEV OKS Tomo Šeme – Športna Loterija

VI. INDIVIDUALNI USTANOVITELJ OKS: Miroslav Cerar

VII. PREDSTAVNIKI LOKALNIH ŠPORTNIH ZVEZ - PO REGIJAH: Janez Sodržnik in Dejan Crnek - Ljubljana, Andrej Cevc in Dušan Zamida - Ljubljana-okolica, Sonja Poljšak in Vojko Dobrila - Obalno kraška reg., Primož Sulič in Vojko Orel - Severno primorska reg., Tomo Tiringer in Irena Oblak – Notranjska regija, Branko Jeršin in Biserka Drinovec – Gorenjska regija, Ivan Gerjevič in Rafko Križman - Dolenjska regija, Mitja Strmec – Zasavje, Hasan Ibrič in Bogdan Plaznik – Celje, Viktor Sušec - Koroška, Igor Rakuša in Alojz Križman - Maribor, Branko Žnidarič in Ivan Koncut - Prekmurje – Prlekija.

VIII. PREDSTAVNIKI ZVEZ BREZ GLASOVALNE PRAVICE 1. ZAMEJSKA ŠPORTNA ZDRUŽENJA: Ivan Lukan - Slov. športna zveza na Koroškem

2. DRUGA SPLOŠNA IN STROKOVNA ZDRUŽENJA TER ORGANIZACIJE Vojko Korošec – Zv. navijaških in pom-pon skupin Slov., Darko Jenko – Zveza tabornikov Slov., Uroš Volk – Društvo športnih novinarjev Slov., Tomislav Levovnik – Mednarodna šp. zveza Alpe Adria, Viktor Sušec – Zveza za šport otrok in mladine Slov., David Stonič – Curling zveza Slov., Peter Fistrovič – Aikikai zveza Slov.

PRISOTNI SO BILI ŠE: Tone Jagodic - generalni sekretar OKS ter delavci strokovne službe OKS in novinarji.

PRED PRIČETKOM SKUPŠČINE JE BIL PODPIS POGODBE Z NOVIM PARTNERJEM OKS PODJETJEM STEKLARNA ROGAŠKA. Sledil je uradni pričetek zasedanja skupščine. Predsednik je ugotovil, da je član disciplinske komisije OKS Samo Kofol podal odstopno izjavo iz osebnih razlogov. Predsednik je predlagal skupščini, da sprejme odstop in hkrati predlaga, da se na njegovo mesto imenuje izvoljenega namestnika disciplinske komisije Urbana Acmana .

Predlagan je bil naslednji DNEVNI RED: 1. Izvolitev organov za vodenje skupščine 2. Zapisnik 27. in 28. seje Skupščine OKS 3. Poročilo verifikacijske komisije 4. Poročila: • poročilo o finančnem poslovanju OKS v letu 2010


5. 6. 7. 8. 9.

• poročilo Nadzornega odbora Program dela in finančni načrt OKS za leto 2011 Obravnava predlogov in imenovanje sedmih članov sveta FŠO Članstvo OKS Pobude in predlogi Razno

SKLEPA: • Sprejme se odstop Sama Kofolja kot člana disciplinske komisije OKS, in se namesto njega imenuje Urbana Acmana. • Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. K 1. TOČKI SKUPŠČINA JE ZA VODENJE IZVOLILA NASLEDNJA DELOVNA TELESA: - delovno predsedstvo v sestavi: dr. Janez Kocijančič, Bogdan Gabrovec, Rafko Križman, Branko Žnidarič - verifikacijsko komisijo v sestavi: Tjaša Andree-Prosenc, Urban Acman in Vladimir Sitar - zapisnikarja: Darko Križančič - overovatelja zapisnika: Dušan Prezelj, Bojan Rotovnik

SKLEP: • Predlagani organi za vodenje skupščine OKS so bili soglasno sprejeti.

K 2. TOČKI Zapisnik 27. in 28. SEJE SKUPŠČINE OKS, ki sta bili 7.12.2010, so člani skupščine prejeli z gradivom. Pripomb in razprave ni bilo.

SKLEP: • Skupščina je soglasno sprejela zapisnika 27. in 28. seje skupščine OKS. K 3. TOČKI Predsednica verifikacijske komisije je podala poročilo: - od 33 članov nacionalnih športnih zvez olimpijskih športov je bilo prisotnih 25 članov - od 19 članov nacionalnih športnih zvez, ki jih MOK priznava je bilo prisotnih 11 članov - od 17 članov nacionalnih športnih zvez neolimpijskih športov je bilo prisotnih 10 članov - od športnikov, ki so sodelovali na OI, je bil prisoten 1 član - od 3 predstavnikov pokroviteljev OKS je bil prisoten 1 član


- prisoten je bil individualni ustanovitelj OKS - od 24 predstavnikov lokalnih športnih zvez je bilo prisotnih 22 predstavnikov Od skupaj 100 predstavnikov, ki imajo glasovalno pravico je bilo prisotnih 71. Prisotnih je bilo še 8 predstavnikov članic brez glasovalne pravice (1 predstavnik zamejskih organizacij in 7 predstavnikov drugih splošnih in strokovnih združenj in organizacij) Verifikacijska komisija je ugotovila, da je bila skupščina skladno z 28. členom Pravil OKS sklepčna.

SKLEP: • Skupščina je soglasno sprejela poročilo verifikacijske komisije. K 4. TOČKI POROČILA: • o finančnem poslovanju OKS v letu 2010 in • poročilo Nadzornega odbora Člani skupščine so prejeli gradiva. Poročilo o delu OKS v letu 2010 je skupščina že obravnavala in potrdila na 27. seji. Uvodno pojasnilo k finančnem poslovanju OKS v letu 2010 je podal generalni sekretar Tone Jagodic. Poudaril je, da je OKS zavezan k vsakoletni reviziji finančnega poslovanja. S strani članov skupščine je bilo nekaj vprašanj glede povečanja nekaterih izdatkov. Tone Jagodic je podal odgovore, katere je poznal, za ostale pa bodo člani skupščine na njihovo željo prejeli tudi pisni odgovor. Poročilo nadzornega odbora je podal Dejan Crnek – predsednik NO OKS, ki je izpostavil nekatere pobude in predloge iz pisnega poročila. NO je ugotovil, da je bil v zakonitem roku izdelan zaključni račun in bilanca stanja za leto 2010 ter poročilo o finančnem poslovanju za leto 2009. NO tudi ugotavlja, da je delovanje organov OKS v skladu s pravili. Člani Nadzornega odbora so bili prisotni na sejah IO OKS in so sprotno spremljali delovanje OKS. Poročilo NO OKS je kot priloga del tega zapisnika. Edi Kolar je izpostavil morebitno preseganje nalog NO OKS. Poudaril je, da je NO OKS odgovoren za spremljanje zakonitosti dela OKS, pregleduje poslovanje OKS, nadzira finančno poslovanje in je odgovoren skupščini OKS. Hkrati pa ni naloga NO OKS da daje usmeritve delu OKS. Predsednik je poudaril, da so bile pobude s strani NO OKS dobrodošle ter da jih je potrebno razumeti kot pobude in nikakor ne kot neke zavezujoče usmeritve. Prav tako je predsednik NO OKS Dejan Crnek poudaril, da so bile to dobronamerne pobude.

SKLEPA: • Skupščina je soglasno sprejela poročilo o finančnem poslovanju OKS za leto 2010 ter potrdila zaključni račun OKS 2010. • Skupščina je soglasno sprejela poročilo Nadzornega odbora in podprla dane pobude in sklepe. K 5. TOČKI Program dela in finančni plan OKS za leto 2011 so člani skupščine prejeli z gradivom.


Uvodno pojasnilo je podal generalni sekretar Tone Jagodic, ki je izpostavil nekaj najpomembnejših in prioritetnih nalog iz programa in poudaril, da je glede na datum, nekaj nalog že realiziranih (OFEM zimski). Pred nami pa so OFEM letni ter intenzivne priprave na POI London 2012, ki so tako finančno kot organizacijsko, zelo zahtevne. V razpravi je bilo izpostavljeno nujnost angažiranja po evropskih sredstvih, potreba po prenovi obstoječih pravil OKS, aktivnosti v okviru OKS OLIMP d.o.o. glede prijave na projekt ESS in celoletne aktivnosti ob 20. obletnici slovenskega športa v samostojni državi.

SKLEPA: • Skupščina je soglasno sprejela PROGRAM DELA OKS ZA LETO 2011. • Skupščina je soglasno sprejela FINANČNI PLAN ZA LETO 2011. K 6. TOČKI Predsednik je obvestil skupščino, da je na OKS prispelo 47 predlogov za člane Sveta FŠO. Na 5. seji IO OKS je bil sprejet sklep, da se predlaga skupščini izvolitev uravnotežene liste kandidatov in sicer: 2 člana olimpijskih individualnih letnih športov, 1 predstavnik ekipnih olimpijskih športov, 1 predstavnik individualnih zimskih olimpijskih športov, 2 predstavnika športov, ki jih priznava MOK oziroma neolimpijskih športov in 1 predstavnik športnikov. Spisek kandidatov za katere podaja predlog IO OKS so člani skupščine dobili pred sejo. Predsednik je tudi obvestil skupščino, da je IO OKS pozval Strokovni svet RS za šport, da v Svet FŠO imenuje dva predstavnika občinskih športnih zvez. Predsednik je dal nato na glasovanje sledečo listo kandidatov: STRUKTURA OLIMP. IND. LETNI OLIMP. IND. LETNI OLIMP. EKIPNI OLIMP. IND. ZIMSKI ŠPORT PRIZNAN S STRANI MOK, NEOLIMPIJSKI ŠPORT IN OSTALI ŠPORT PRIZNAN S STRANI MOK, NEOLIMPIJSKI ŠPORT IN OSTALI ŠPORTNIK

KANDIDATI BOGDAN GABROVEC /JUDO ZVEZA SLOVENIJE/ BOJAN ŽMAVC /KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE/ STANISLAV ORAŽEM /NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE/ ANDRAŽ KOPAČ /SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE/ BOJAN ROTOVNIK /PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE/ TOMAŽ SUBOTIČ /ŠAHOVSKA ZVEZA SLOVENIJE/ BRIGITA LANGERHOLC - ŽAGER /KOMISJA ŠPORTNIKOV OKS/

Predsednik je predlagal, da se kandidate, ki ne bodo izvoljeni poskuša vključiti v druga delovna telesa in organe FŠO. Sledilo je glasovanje. Proti predlogu so bili 3 glasovi, vzdržana sta bila 2 glasova, 91 glasov je bilo za predlagane kandidate.

SKLEP • Skupščina OKS – ZŠZ predlaga sledeče kandidate za člane Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS: Bogdana Gabrovca, Bojana Žmavca, Stanislava Oražma, mag. Andraža Kopača, Bojana Rotovnika, dr. Tomaža Subotiča in Brigito Langerholc Žager. K 7. TOČKI


Člani skupščine so dobili pisni predlog IO OKS glede sprememb članstva OKS. Uvodno pojasnilo k točki ČLANSTVO OKS je podal predsednik Janez Kocijančič in poudaril, da je Komisija za organiziranost in pravne zadeve IO OKS-u posredovala predlog sklepov v zvez s članstvom. IO OKS je predlog sprejel z enim dopolnilom. Skupščina je glasovala za vsak predlog posebej in potrdila sledeče sklepe glede članstva v OKS:

SKLEPI: • • • • • • •

• • • • • • •

• •

• •

Zveza reševalcev iz vode Slovenije se sprejme v članstvo OKS. Uvrsti se med NPŠZ, ki jih MOK priznava. Dama zveza Slovenije se sprejme v članstvo OKS. Uvrsti se jo med NPŠZ neolimpijskih športov. Zveza za ameriški nogomet Slovenije se sprejme v članstvo OKS. Uvrsti se jo med NPŠZ neolimpijskih športov. Zveza namiznega nogometa Slovenije se sprejme v članstvo OKS. Uvrsti se v skupino Splošna in strokovna združenja ter organizacije. Soteskarska zveza Slovenije se sprejme v članstvo OKS. Uvrsti se v skupino Splošna in strokovna združenja ter organizacije. Združenja zvez borilnih športov Slovenije se sprejme v članstvo OKS. Uvrsti se v skupino Splošna in strokovna združenja ter organizacije. Športna zveza Kidričevo se sprejme v članstvo OKS kot lokalna športna zveza in se vključi v Mariborsko regijo. Vloga Zveze za hitrostno rolanje za članstvo v OKS se odloži. Pridobiti je potrebno mnenje Strokovnega sveta RS za šport glede morebitnega podvajanja panoge. Vloga Športne strelske zveze Slovenije za članstvo v OKS se zavrne. Vloga Shotokan karate-do international zveze Slovenije za članstvo v OKS se zavrne. Vloga Slovenske zveze tradicionalnega karateja za članstvo v OKS se zavrne. Vloga Zveze športnih društev Sevnica za članstvo v OKS se zavrne. Zvezo za tradicionalni karate Slovenije se iz skupine neolimpijski športi prerazporedi v skupino Splošna in strokovna združenja ter organizacije. Fitnes zvezo Slovenije mora do 15.9.2011 na OKS dostaviti pisno potrdilo, da je njihova mednarodna federacija postala članica SPORT ACCORD oziroma da je priznana s strani MOK. V primeru, da potrdila ne dostavi do roka, se jo prerazporedi v skupino Splošna in strokovna združenja ter organizacije. Rafting zvezo Slovenije se iz skupine neolimpijski športi prerazporedi v skupino Splošna in strokovna združenja ter organizacije. Zveza AŠ 2005 mora do 15.9.2011 na OKS dostaviti pisno potrdilo, da je njihova mednarodna federacija postala članica SPORT ACCORD oziroma da je priznana s strani MOK. V primeru, da potrdila ne dostavi do roka, se jo prerazporedi v skupino Splošna in strokovna združenja ter organizacije. Odločanje o včlanitvi Cheerleading zveze Slovenije v članstvo OKS se odloži do včlanitve v SPORT ACCORD. Skupščina naj pooblasti IO OKS da ob predložitvi pisnega dokazila, da je Curling zveza Slovenije sprejeta v svetovno Curling zvezo, sprejme sklep, da se status začasne članice avtomatsko spremeni v polnopravno članstvo OKS. IO OKS bo v skladu s pravili OKS preveril izpolnjevanje obveznosti članov OKS (plačilo članarine) in izpolnjevanje pogojev za članstvo v OKS (članstvo v ustreznim mednarodnih federacijah, reprezentativnost…). Predlog ukrepov bo predlagal na naslednji skupščini OKS.


Zveze, ki niso več aktivne in ne delujejo več naj se izbrišejo iz članstva OKS.

K 8. TOČKI Pod pobude in predloge je predstavnik lokalnih športnih zvez Zasavje podal pobudo, da bi bilo potrebno izboljšati sodelovanje med občinskimi športnimi zvezami, zavodi in župani teh občin. S strani članov skupščine je prišla pobuda, da komisija za organiziranost in pravne zadeve pregleda članstvo in preuči, ali je katera športna zveza razvrščena med neolimpijske športe, ki pa ne izpolnjuje pogoja, da je njegova mednarodna zveza članica SPORT ACCORD.

K 9. TOČKI Predsednik je povabil vse člane skupščine in ostale prisotne na otvoritev spomenika ing. Stanka Bloudka ter podelitev priznanja OKS športnici Petri Majdič in športniku Primožu Peterki ob zaključku športne kariere. Predsednik je ob 18.20 zaključi 29. sejo skupščine. Zapisal:

Overovatelja:

Darko Križančič

Dušan Prezelj Bojan Rotovnik

/1_Zapisnik_29._seje_Skupscine  
/1_Zapisnik_29._seje_Skupscine  

http://www.olympic.si/uploads/media/1_Zapisnik_29._seje_Skupscine.pdf

Advertisement